januari 2001 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZESTIENDE JAARGANG, NR. 189 JANUARI 2001 PRIJS: 70 FR. AFGI FTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

2000 I\

de h maand Ik heb nooit van uniformen gehouden

:

:i

:ifl

u

26 mensen: hun ideeën Lá

en hun wensen

2001 E Wie neemt afscheid van de politiek?

E

Jaaroverzicht Deel 2

Politiecommissaris Omer Meeus


Hoogstraatse koppen (11) Frans Van Cauwelaert De Hoogstraatse Maand neemt elke maand een duik in het rijke Hoogstraatse verleden en l)rengt belangwekkende of eigenaardige figuren voor het voetlicht. Eén voorwaarde: ze moeten op de een of andere manier een band met Hoogstraten hebben. Van sommigen leeft de naam nog altijd voort (al was het maar in een straatnaam), anderen zijn in de vergetelheid gesukkeld. Frans Van Cauwelaert was een van de belangrijkste Vlaamse politici in de periode van 1900 tot aan de Tweede Wereldoorlog. "Wanneer op een koele heristavond de grote deur van het seminarie voor de eerste maal achter ons toeviel en wij zonder enige overgang uit het vrije kinderleven werden overgeplaatst in het vastgercgeldc bedrijf van dit reusachtig internaat, viel over ons een oevoel van kilte. dat gedurende ccii paar weken bleef nahuiveren." Metdie ronkende woorden beschreef dc eregast van de viering van liet ecLiwleest van het Hoogstraatse Klein Seminarie in 1935 zijnjaren in Hoogstraten. Zijn naam: Frans Van Cauwelacrt, op dat moment minister van staat. De naam van Frans Van Cauwelaert (1880196 1 ) wordt in de geschiedenisboeken altijd in dén adem genoemd met die van Carnille Huysmans en Louis Franck. Samen worden ze 'de drie kraaiende banen' genoemd. omdat ze elk binnen zijn eigen partij - het opkomende f1 am i nganti sme mee vorm gave ii. Van Cauwelaert hij dc katholieken. Huysmans hij cle socialisten en Franck bij cle liberalen. Vooral de overeenkomsten liet Camille Huysmans zijn groot. Alletwee waren ze een 0dlang journalist en waren ze verschillende keren minister. Alletwee waren ze ook langere tijd voorzitter van de Kanier van Volksvertegenwoordigers. burgemeester van Antwerpen en vertegenwoordigers van hun fractie in allerhande internationale organisaties. Samen hadden ze een groot aandeel in dc taalwetten die tussen 1920 en 1930 liet licht zagen. Frans Van Cauwelaert, die opgroeide in het Brahantse Onze-Lieve-VrouwLomheek, trad drie keer toe tot een regering. De eis van de Vlaamse Beweging voor Vlaamse zelfstandigheid heeft hij nooit willen overnemen. Voor Van Cauwelaert moesten cle Vlamingen. op grond van hun meerderheidspositie, cle macht hfnnen België gcwooii overnemen en Lutoelenen. Zij moesten zich bevrijden van hun minderwaardigheiclscomplexen. en zelfbewuste. fiere burgers worden. Van Cauwelaert, ecn briljant romantisch redenaar, heeft nooit rijkdom nagestreefd. Hij had bijvoorbeeld geen auto, en ging als bijna 80-jarige nog dagelijks met dc trein van Antwerpen naar liet parlement in Brussel. In 1961 stierf hij arm. Net als zijn broer August (later rechter in Antwerpen en schrijver), kreeg hij zijn opleichiiig aan liet Hoogstre'atse Seminarie. Zestig procent van cle leerlingen werd uiteindelijk pastoor, liet lerarenkorps bestond integraal uit priesters. De Van Cauwelaerts, zoals alle leerlingen toen internen die maar een paar keer per jaar naar huis mochten, werden er ondergedompeld in een had van streng kathclicisme.

Verontwaardiging De kiem van zijn Vlaamsgezindheid werd in Hoogsiraten gelegd, schrijft Van Cauwelaert in

zijn 'Gedenkschriften'. "Hoe mijn Vlaamsgezinclheid begonnen is... met een paar klappen om niijn oren. Toen ik met Pasen 1895 thuis kwam van het Klein Seminarie van Hoogstraten, had ik mijn prijs van goed gedrag verloren omdat ik bij mijn aanloop voor het glibberhaantje geroepen had 'Laat me los!'. Een speelkameraad had me hij mijn vest gepakt, en er stond juist een surveillant die mijn onbewaakt protest gehoord had. Een prijs van goed gedrag was geen kleinigheid voor een buitenjongen, die gedeeltelijk meteen beurs studeerde. Mijii vader was woedend omdat hij niet in de oprechtheid van niijn uitleg had kuiinen geloven. Ik voelde deze vernedering als een grote grief en mei gewettigde verontwaardiging tegenover het onwaardige taalregime, aan hetwelk we toen in alle katholieke middelbare scholen van liet Vlaamse land nog waren onder worpen." Doorslaggevend in de ontwikkeling van dc Vlaamsgezindheicl van Van Cauwelaert, was de jonge subregent Thadée Spaeninkx. die de Vlaanise zaak hij tijn studenten bepleitte. Spaeninck riep dc seniinaristen op om op 22 en 23 augustus 1 897 deel te nenien aan cle inhuldiging van hei beeld van kanunnik Jan Baptist David, iiaar wie liet Davidsfonds werd ver noemd. Het werd een betoging tegen liet wegstemmen van de Gelijkheidswet(die het Nederlands als wetgevende taal dezelfde rechten moest geven als het Frans) door de franstalige, aristocratisehe senaat. Van Cauwelaert: "Wij waren natuurlijk op post en niet een blijde verrassi ng stelden we vast dat wij niet alleen het ordewoord hadden gekregen. Wij waren mei een veertigtal scholieren uit Hoogstraten... E.H. Spaeninkx gaf het teken tot verzamielen. Wij kregen een eigen schild met groepsnummer en als stoet, en dit mag ik u verzekeren, we zijn onder de manifestanten niet de minst luidruchtige geweest..." Van Cauwelaert, die het seminarie verliet na zijn retorica in 1899, ontpopte zich tot een meer dan behoorlijk studeiit. hij schreef gedichten, stond op de planken in het schooltoneel en gaf voordrachten. 'Van Cauwelaeri zou later een warme vriend van zijn school blijven, een van de eerste bestuursleden van de oud-leerlingenvereniging en spreker op haar bijeenkomsten. Maarwanneerhij herhaaldelijk kritiek uitbracht op het middelbaar onderwijs, zal hij vooral aan Hoogstraten hebben gedacht", schrijft historicus Lode Wils in zijn Van Cauwelaert-hiografie "De messias van Vlaanderen". (th)

Volgende maand: Lodewijk De Koninek

Ii•ii

\i;1 ( uit

/uii

/!

!(O'/i

liitg

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten te!. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 gsm 0478 222297 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE tel. 03 314 41 26 ADMINISTRATIE te!. 03 314 49 11

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. aitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 92

Op 31januari zal er weer een nieuwe MAAND klaar zijn. Dank zij onze medewerkers, abonnees en adverteerders zijn wij dan al aan onze 17 jaargang toe. Kopij binnenbrengen op 17januari alsjeblief en het laatste nieuws op zondag de 211te En allemaal een gelukkig nieuwjaar.


mon in de moond Een politiethriller hoeft voor mij niet ...

Politiecommissaris Omer Meeus gaat binnenkort met pensioen. Geboren in Diest, school gelopen in Antwerpen en St Denijs Westrem. Afgestudeerd aan de politieofficierenschool, licentiaat in de crirninologie. Vanaf 1966 politieagent in Kontich, waar hij ook werkzaam was bij het parket van de politierechtbank. In 1972 gepromoveerd tot adjunct-commissaris in Dilbeek, en in 1981 tot commissaris in Hoogstraten. Over alles wat er nadien nog volgde, hadden we een ruime babbel op het verbouwde commissariaat in Meer. En over alles wat er na de pensionering nog moet volgen uiteraard ook. 'Vooral thuis en van de natuur genieten,' heet het, 'naar Frankrijk gaan als het kan. En lezen, ik was al van jongsaf een verwoed lezer en heb dat node zien minderen onder druk van het werk. Ik heb dus nog heel wat in te halen nu, al hoeft een politiethriller voor mij echt niet. Daar heb ik er al genoeg van gezien...' DHM: In uw eerste interview met de Hoogstraatse Gazet maakte ti zich sterk een commissaris te kunnen worden die de problemen WOU oplossen door te praten, te waarschuwen. Waar een waarschuwing volstaat, hoeft geen proces opgemaakt te worden... Is dat haalbaar gebleken? Naar mip n aan voelen wel, ja. Ik heb dat al tijd geprobeerd en durf ook vandaag nog te stellen dat dit de beste manier is om resultaat te hoeken. Je hoel t als politieman niet noodzakel i1 k te

verhal izeren om iets door te kunnen drukken en het gedrag van de burger te beïnvloeden. Laat me dat met een voorbeeld verduidelijken. Wanneer iemand een snelheidsovertreding hegaat, heb je een aanleiding om te verhalizeren. Heeli dat effect op het rijgedrag van die automobilist? Jazeker, maar die invloed geldt maar zolang er geschreven wordt, daarna trekt men zich er niks meer van aan. Wil ik dus bereiken dat de automobilisten zich echt meer aan de reglementering houden, dan doe ik er beter aan om eerst en vooral een waarschuwi ngscampagne op te zetten. Met affiches, een stukje

ik I,eli iie! geto t/leid al ik al dait nici iioç Inn 'ei zou blijicit. Maar ik meen dat er vooral c'ontinnïteit nodig zal zijn.

in een infoblad. een folder een beroep doen op cle medewerking van de burger. Aankondigen dat er een periode komt waarin men bij de controles geis aarschuwd zal worden, en daarna pas verbalizeren, De ervaring heeh mij geleerd dat deze aanpak meer effect hee [t.

DHM: Geldt hetzelfde voor (le aanpak van bouwovertredingen? Ook dit durf ik te beamen. Toen ik hier als commissaris werd aangesteld in 1981 was het niet naleven van bouwvoorschri 'ten één van de zaken die me het meest upvielen. Dat was ongetwijfeld een pijnpunt. Welnu, vandaag dc dag liggen die zaken gelukki g heel anders. De aanpak van onze politiediensten is één van de elementen dïe dit gekeerd hebben. Dat houwovertredingen hier een zeer heen waren, was alom geweten. Men dcccl maar zijn goesting, en vanuit het dienstbetoon kreeg men daarbij dikwijls van politiekers het signaal dat de zaak wel regularisecrbaar zou zijn. We hebben dat op dezelfde manier als de snelheidsovertredingen aangepakt. Onze politiemensen gingen zeIl praten liet cle bouwers, om erop te wijzen wat wel of liet kon, aansporen om zich in regel te stellen. Via de lokale zenders, het infoblad. de pers werd men verwittigd dat er zou geverbal izeerd worcle ii. Daarna geheu de dat ook. Ik durf nu dus onomwonden te stellen dat de situatie met betrekking tot het houwbeleid zeker verbeterd is. Dat is ook wel doordat de publieke opinie hier gevoeliger voor werd, ui liet gemeentelijk beleid hebben mensen zoals VerhuIst of Sprangers daar door hun jarenlange inbreng ook een rol in gespeeld. Als politie hebben we ons werk naar behoren kunnen doen.

DHM: Kwamen er reacties vanuit politieke hoek?

Il4er lei'eitspartner Micliehite geiile/euil eau een goed gb

i'iii.

Zeker in het begin, maar dat is ook wel begrijpelijk. Wie politiek bedrijft, wil op alle mogelijke manieren ten dienste staan van de bevolking. Bouwdossiers zijn een clankbare materie om iets te doen voor uw kiezers. Wat wij als politie daar tegenover hebben gesteld, is dat het onze taak was om overtredingen vast te stellen en zo nodig de werken stil te leggen, waarna het ge'echt zijn werk kan doen. De politieker moet inzien dat hij het belang van zijn kiezer en van


MAN IN DE MAAND druk op dc ketel te zetten wanneer er bijvoorbeeld over de verdere luthoLiw van het corps gepraat moest worden. Ook de vestiging hier in Meer heeft hij ten volle ondersteund - zelfs wanneer dat niet mci volle goesting van zijn coalitiepartner gebeurde.

DHM: De verhuis naar Meer heeft destijds de nodige discussies losgeweekt. Nog altijd overtuigd dat dit de beste optie was? Aanvankelijk had men het idee dat de politie opgenomen zou worden in het administiitief Centrum. Op zkh is dolyi,l tivi ikl mialLiurlijk. Iii de praktijk zou dat echter hebben betekend dat we op een verdieping terechtgekomen waren. zonder aparte ingangen, zonder voldoende privacy terwijl we hier toch wel vaak mensen over de vloer krijgen met vertrouwelijke of moeilijke probleinatieken. Bovendien konden wij altijd al bogen op een goede samenwerking met de m ijksw umelit, ,.oulam we door naar Meer te serhuizen een gezonde regionale spreiding konden verwezenlijken. Leg itmaar dat de inwoners uit Hooi'straten Wortel en Minderhout gemakkelijk in het eentwin terecht kunnen: terwijl de afstand voor de meer noordelijk gelegen deelgemeenten dan weer korter is naar Meer. De aangiften zijn trouwens voor het grote deel zo gespreid. Ik ineen te mogen zeggen dat deze optie bij de bevolking goed is overgekomen, al zullen er altijd nog wel wat raadsleden zijn die het er moeilijk mee hebben...

Rondleiding op het vernieuude co,n,ni.r.rarioot. de gemeenschap maar echt dient wanneer hij er mee voor zorgt dat de wet wordt nageleefd. Hij moet de problemen doorgeven aan de politie die er op de gepaste manier werk van zal maken. Als we er zo vroeg bij zijn, kan er veel financieel en gerechtelijk onheil voorkomen worden.

DHM: Wordt dat dienstbetoon niet in de hand gewerkt door ons verkiezingssysteem? De politieker ziet zichzelf graag als de schakel tussen beleid en bevolking, die derhalve moet kunnen inspelen op alles wat er leeft bij die bevolking. Ik hen het daarmee eens, maar dan zou hun taak ertoe moeten beperkt blijven om problemen aan te kaarten bij de bevoegde instanties die ervolgens de kans krijgen om hun werk te doen. Het probleem ontstaat pas wanneer de belcidsmensen na zes jaar opnieuw verkozen moeten worden. Dat maakt dat ze zich verplicht voelen om af en toe te scoren bij de mensen die voor hen kiezen. Daardoor willen ze eigenlijk niet liever dan direct aangesproken te worden door de mensen, om vervolgens als eerste uit te kunnen pakken met iets. Of het nu gaat om de politieker die van de politiek rijn levenswerk zal maken of de hobhyist die er maar eventjes hij is, allemaal willen ze zich profileren en electoraal scoren. Het is niet zomaar rijden en dan pas omzien, want dan zou het wel eens kunnen dat men er een volgende keer niet meer hij is... In dat opzicht is het Nederlandse beleidsmodel wellicht beter. Een burgemeester die benoemd wordt. kan ook al eens een onpopulaire maatregel nemen wanneer die noodzakelijk is, kan meerplannen op termijn en zo een betere dienstverlening naar de hele maatschappij verzekeren.

en aftasten werd. Maar dat viel vrij snel in de goede plooi: Sprangers was een burgemeester met wie je afspraken kon maken, je wist heel goed wat je er aan had. Toen J05 Van Aperen hein ops olgde. verliep dat in de aanvangsperiodc wat moeilijker. Als burgemeester had hij nog de eerder controlerende houding van de klassieke burgervader tegenover de eigen veldwachter, die hij kon vragen om hun boekje voor te leggen opdat hij zou weten wat er gebeurd was. Nadien verliep dat echter heel goed, en mag ik zonder meer zeggen dat hij voor de politie zeker geen slechte burgemeester werd. Integendeel zelfs. Hij had door wat ons werk inhield, verdedigde mee de aanzet tot uitbreiding van het corps, evenals het vergroten van het commissariaat. Arnold Van Aperen kende ik als OCMW voorzitter. zodat zijn visie op bevolking en politie al voldoende vertrouwd was op het moment dat hij burgemeester werd. Ook hij heeft de politiezaken ter harte genomen en stond de volle honderd procent achter gemotiveerde vragen van Oil/Clltw ege. Hij was bereid om zo nodig wat

DHM: Is de ligging hij de grens een belangrijke factor geweest hij die beslissing? Dat was inderdaad een ander belangrijk aspect. Niet vei -geten dat we toen in Meer een van de drukste bi nnengrenzen in Europa hadden. Door ons hier te vestigen waren we overal sneller hij als er zich problemen aandienden. We konden de vreemdelingenpolitie hier houden zodat de controle en de eerste aansraag voor vestiging makkelijk konden verlopen. Maar zeker zo belangrijk was het om als lokale politie in voeling te hlijsen met heel onze eigen bevolking. Vandaar het belang van die regionale spreiding, waarover we het daarnet hadden. En een ge bouw als dit hier laat de mensen gemakkelijker toe om binnen te stappen voor een habbel over hun problemen. Die stap zet men minder snel in

Burgemeesters DHM: Hoe waren de relaties met de verschillende Hoogstraatse burgemeesters? Er zullen altijd wel kleine probleempjes geweest zijn. maar globaal genomen kijk ik met tevredenheid daarop terug. De eerste drie jaar heb ik gewerkt met Fons Sprangers. Zelf kwam ik uit Dilheek, was nieuw in de streek en in de functie, zodat het aanvankelijk wat aanpassen 4

Dc fiioic

/

0. i0 /01

C (/ /1/ (/

/1

1//0

hl


MAN IN DE MAAND

"Ik ben nooit de man niet de linkbijl geneest, dat nos ook niet aan gewezen i'oor liet landelijke Hoogstiaren. een groot adniiiistratief centrum.

DHM: Vergroot onze grensligging nog steeds de onveiligheid in onze regio? Vroeger waren wij een rustige gemeente waar het zonder meer veilig wonen was. Dat zijn we nog altijd, zij het in iets mindere mate. Onder meer door onze goede samenwerking met de rijkswacht en met de omliggende gemeenten, hebben we destijds de stijging van criminaliteitscijfers hier kunnen omzetten in een forse daling! Ineen grensstreek heb je altijd wel een deel criminaliteit die specifiek te maken heeft met de ligging aan de grens. Maar innmenteel speelt dit niet langer een zo grote rol. Je zou het in het algemeen zo kunnen stellen dat de criminelen de laatste jaren nieuwe doelwitten hebben gezocht. Het Hoogstraatse bleef daardoor niet langer buiten schot. Dat heeft zeker te maken met het wegvallen van de Europese hinnengrenzen, waardoor er een kleine vloedgolf aan Oost-Europese criminelen is gekomen die in het welvarende West-Europa het land van belofte zagen. Het beste voorbeeld daarvan is de inbraakgolf die we recent hebben gekend. waarvan Hoogstraten naast andeic gios in Vlaanderen hci ItchiHLr o eri

groepen van deze inbraken weinig of niks te verliezen hebben. Versta me niet verkeerd - die zullen heus niet in het rond beginnen schieten of zo. Wel riskeren ze in feite relatief weinig wanneer ze opgepakt worden. Die weten ook wel dat onze gevangenissen overvol zijn en ze meestal geen grote straf opgelegd krijgen. Zij ritsen immers niet de grote sommen, hoewel hun misdaadpraktijk meer dan lonend blijft dooidat ze zoveel inbraken plegen. Maar tegen de lamp lopen ze uiteindelijk toch, hoor.

DHM: Is zo'n inbraakgolf niet nefast voor het veiligheidsgevoel van de mensen? Vooral de duur van die plaag begint eigenlijk te knagen. denk ik. Tot nu toe wezen cijfers uit dat onze burgers zich al hij al veilig voelden. Ik mccii dat de laatste veiligheidsenquête in het arrondissement Turnhout uit '97 of '98 dateert, welnu daaruit bleek duidelijk dat wij weinig of geen onveiligheidsgevoel kenden. Nu pas lijkt dat wat te veranderen, zonder dat we moeten panikeren. De burger kan gerust zijn: er zijn

voldoende middelen en manschappen. er is de bereidheid en aste wil om die inbraakplaag een halt toe te roepeil. We zullen zLilke inbraken nooit helemaal kunnen voorkomen, maar de inbraakpreventie zal zeker nog verbeterd worden wanneer rijkswacht en politie één geworden zijn. Waar het nu nog aan schort, is het gevolg dat aan het politie-optreden gegeven wordt. Nog te dikwijls constateren wij dat kleine criminelen binnen de kortste keren weer vrijgelaten wor den. Wanneer dat gebeurt omdat er te weinig bewijs is, dan lijkt me dat logisch. Maar wanneer dat noodgedwongen gebeurt omdat het parket, de procureur en dergelijke in feite ingeperkt worden door de wetgeving, dan is er wel iets mis. Vooral cle nationale overheid heeft hier mijns inziens steken laten vallen. Men huppelt achter cle feiten aan, men laat zich onder druk zetten door pers en publieke Opinie en stemt dan in allerijl wetten clie niet goed doordacht zijn en die om de haverklap een zoveelste wijziging krijgen. Als politieman kan ik niet anders dan concluderen dat men onvoldoende rekening hoLidt met de vaststellingen en cle opvattingen van de mensen uit de praktijk clie de dagelijkse gang van zaken in de wetshandhaving kennen. Maar dit is niet bepaald een lokale materie natuurlijk, al gebeurt het ook daar wel eens dat men onder de druk van adviesraden te snel beslissingen wil afdwingen.

Inspraak DHM: Klopt het dat u een eerder weigerachtige houding tegenover inspraakorganen heeft? Tegenover een bepaald soort van inspraak wel, ja. Maar zeker niet tegenover inspraak in het algemeen - men moet alleen precies weten wat men verwacht en waar men voor staat. Neem bijvoorbeeld een lokale verkeersraad. Daar kunnen 12 of 15 goedmenende burgers in zetelen met allemaal een verschillende mening over de verkeersproblematiek cii waarvan in het beste geval enkelen ook enige deskundigheid terzake hebben. Dan bestaat liet risico dat de problemen die er worden aangekaart niet m hun glohaliteit worden bekeken. Het zou fout zijn van een dergelijk inspraakorgaan een beleidsvisie te verwachten.

Inbraakgolf DHM: Wat kan er gebetireti uw (lie inbraakgolven tegen te gaan? Waar en wanneer zulke zaken gebeuren, is iimogelijk te voorspellen. 0p zich gaat het mii kleine criminaliteit waarbij de schade die vel oorzaakt wordt door de inbraak veelal groter i' dan de buit. Maar rarnpzaliger nog is hei onveitigheidsgevoel dat daarcloorontstaat. Niemand leeft graag met het idee dat men in de woning heeft ingebroken, dat is een grote schending van de privacy van cle mensen. Waar dergelijke criminaliteit vroeger een lokaalgebonden karakter kende, is dit nu een algemeen verschijnsel izeworden. Dat betekent dat we als Hoogstraatse politie ons niet kunnen beperken tot een aanpak binnen de eigen gemeentegrenzen. Het is een overschrijdende problematiek waarvoor we arrondissementeel moeten werken, onder meer door afspraken te maken met de corpsen tnt het Antwerpse. Wat de zaken bemoeilijkt, is dat de dader-

De IPZ met

de eo//ego

.s inn Rijkeinm.sel en I -Ioo,g.straten ziet liet levensiwlit.


MAN IN DE MAAND Waar hun in spraak daare illege ii ss ei be an grij k is. is in het aankaarten van problemen hij degenen die dc verantwoordelijkheid en deskundigheid hebben om er een oplossing voor te bedenken. Het is op dat niveau dat er op vakkundige wijze oplossingen moeten 55 orden uitgewerkt niet op het niveau van een verkeersraad. Vervolgens moeten de mogelijke oplossingen wel naar de verkeersraad worden teruggestuurd, en komt het zo mogelijk aan hen en de burgers toe om daaruit de best mogelijke optie te kiezen.

DHM: Kunt u dat illustreren met een voorbeeld? Een simpel voorbeeldje. Vaak hoort men dat er in een wijk te snel wordt gereden. Het is niet de taak van een adviesraad om dat op te lossen, ss eI om dat te signaleren. Laat politie en rijkswacht zoeken naar oplossingen. die ze dan via de verkeersraad soorlegeen aan liet beleid. In een dergelijke inspraak geloof ik zonder meer, niet dus de vorm ss aarhij de bevolking zich rechtstreeks tot het beleid richt. In feite heeft een verkeersraad voor mij dus een gelijkaardige signaalfunctie als de wijkagent: signaleren wat er schort inzake seiligheid. 5crkeer, infrastructuur. Als commissaris wil ik deze raad vanuit die optiek bijwonen. om /0 deel te nemen aan de uitwisseling van gege\ens. Iets wat ik evenzeer zou ssillen doen in een preventieraad hij voorbeeld, maar ik mccii daar nooit een uitnodiging voor te hebben ontvangen.

DHM: U wilde ook werk maken van de functie van de wijkagent hij ons. In hoeverre is dat gelukt? Toen ik begon in '81 waren er drie veldwachters en drie agenten in opleiding. Doordat we meer taken hebben gekregen. meer inwoners en meer

werk, zijn erdiserse kaderssijzmgmmigen geweest zodat we momenteel 18 mensen hebben. Dat benadert liet nationale streefgetal van édn op de duizend inwoners. Onze beleidsinensen hebben terzake zeker liet heperkend gehandeld. Via liet infoblad maakten ve bekend dat een van de zes ss mjkagenten een liuisbezoekje zou brengen om kennis le maken met de mensen en hun problemen. Na drie v eken zijn we daarmee gestopt omdat dit tijdverlies leek'. mensen waren niet thuis, dc agent werd niet binnen gevraagd, er was geen tijd voor een habbel, de televisie had voorrang en noem maar op. Maar de lunctie is wel degelijk blijven bestaan. Hun namen en taak verschenen herhaaldelijk in het inloblad bijvoorbeeld. Ze wonen ook jaarlijks de algemene ergadering van cle dorpsraad hij. Hun taak bestaat er onder neer in om de opdrachten van dc parketten uit te soeren, en problemen te signaleren. Voor dat laatste is het nodig om vaste aanspreekpunten te hebben, en de oren goed open te houden. Daarnaast moeten zij trouwens ook nog in de gewone interventieploegen meedraaien. Is dat alles nu gelukt? Neen, de wijkagenten functioneren nog ons oldoende hij ons. Dit is in aar ten volle Ii ai 1 haar in ccii ru i mcie samen stelli lig van het corps, en wanneer ze met glijdende scerktijden kunnen actief zijn in luntie van de concrete noden. Wanneer politie en rijksss acht sanienvloeien komen er meer manschappen, is er minder werkoverlapping en dan moeten we van een betere invulling van deze taak én van de prioriteiten maken.

Rijkswacht DHM: Tijdens uw carrière ontstonden

de interpolitiezones. voor Hoogstraten leverde dat een samenwerking met Rij kevorsel en Merksplas op. Momenteel staat de eenwording van politie en rijkswacht op de sporen. Is dat een goede zaak? Dat is zeker en vast een goede evolutie. Eerder gaf ik al verschillende voorbeelden van de voordelen die dit zal hieden. Ik ss eet ook zelf wel dat die samenwerking niet overal es en gunstig werd ontvangen, maar hij ons is die er eigenlijk al langere tijd. We hebben geleerd dat dit voor ons en voor de burger vooral voordelen biedt, net zoals de IPZ trouwens. Het kan geen toeval lijn dat onze kleine IPZ vaak als voorbeeld wordt aangehaald! Natuurlijk zijn er ook nadelen. De aanrijtijden zullen in het grotere samenwerkingsverband in sommige gevallen iets langer worden. Wanneer er iets gebeurt in Dreef en de interventicwagen komt uit Merksplas, dan zal clie allicht enkele minuten langer onderweg tijn. Hoe groter het verband, hoe groter ook cle kans dat de identificatie met liet sverk en de groep kleiner kan ss omden. Dat zullen we zeker moeten bewaken.

DHM: Is er geen naij ver tussen de verschillende corpsen? Naijs er? Dat is larie. Wij zijn nuchter genoeg om in te zien dat iedereen over dezelfde kam geschoren wordt. en dat we hij de hcndige gang van zaken vooral te winnen hebben. De afstand tussen de rijkswacht- en politiecultuur is al grotendeels overbrugd. Van de militaire cultuur die de rmjksss acht lang kenmerkte, is sinds Tohhack al niet veel meer te merken. Ik durf zelfs te stellen dat de rijkwachtcultuur al heel nauw aanleunt nu hij de soepeler werking die mogelijk was hij cle politie.

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531 Openingsuren toonzaal:

Maandag t/m vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 u. Zon- en feestdagen gesloten

AMeeriefr -

(t

ed€ü€

'

6ejo4 etiad

1f Meer

ffi

Mnderhoui

Sanitair Centrale verwarming

Lt


MAN IN DE MAAND geen 24 uur op 24 1101 it ienian zijn, net zoini n als ik de geUniformeerde agent wilde iijn. Het kan heel raar klniken voor iemand clie op zijn zestiende voor liet leger tekende. daar zes jaar lang diende, wiens vader zelf politieman was. en die vervols zelf een politieloophaan hee t u i tgehouwd, niaar ik heb nooit van uniformen gehouden. Anderzijds heb ik het beroep wel heel erg graag gedaan.

l)HM: Helemaal tevreden op pensioen dus?

?

24 i/Ç'c Iii ii

ild

DHM: Waarom is de bouw van een nieuwe rijkswachtkazerne dan nog nodig? Omdat cle lokalen te klein zijn voor het IPZ samenwerkingsverband. Bovendien was de rijkswachtkazerne echt wel versleten, aanpassingen zouden allicht een slordige 50 miljoen kosten terwijl er nog een pot voorzien was voor nieuwbouw. We hebben nood aan een centraal punt van waaruit interventieploegcn kunnen vertrekken, waar de technische databank kan worden uitgebouwd en waarde rechercheclienst onderdak vindt. Op termijn is uitbreiding er nog mogelijk. Ervaringen in Nederland hebben geleerd dat een gedecentraliseercle aanpak is aangewezen om het lokale veiligheidsgevoel te versterken en anderzijds al te gekke kosten voor infrastructuur te vermijden.

taureerd aan de Houtelweg, waar liet nu nog rustig wonen is. met een iiiooi zicht 011 de Hees. De ruimte, liet platteland en de sociale contacten hier, dat vind ik echt wel belangrijk. Dat zijn ook de zaken die me al jarenlang zo boeien in Frankrijk, waar wij ons hart wel een beetje verloren hebben. Heet de wereld vind je daar, ook cle Franse taal ligt me wel. Oni van de wijn nog maar te zwijgen, al heb ik ook heel andere wij iie ii 1 ere ii waarderen.

DHM: Was er de voorbije jaren voldoende tijd voor een leven naast de politie? Gelukkig wel, wie daar niet aan toe komt houdt het nooit vol in onze job. Ofwel hegaat hij vroeg of laat grote stom m iteiten . Ik heb er altijd een punt van geniaakt om de zaken van het werk van me af te zetten wanneer ik thuis was, oni mi mte te maken voorhet gezinsleven. Ik wilde hewust

Helemaal tevreden is een mens nooit. Natuurlijk had ik nog meer willen doen, je kunt nooit allcs realiseren dat je wilde. Ik hen nooit de man net dc hakhi 1 geweest. dat was ook niet aanged'/en voorhet landelijke Hoogstraten. Zelfs al i'. Je gemeente nu een beetje verstedelitkt en is Cl cel inwijking gekomen, in grote lijnen zal 01.111 opvolger mijn beleid wel licht moeten nortzetten. Hij zal daarbij alleszins een goed 1i Ii t iecorps aantreffen. Ik heb nooit rekening iii eten houden niet een partij kaart bij een aanwerving, kon altijd de examenuitslagen Cl] de kwaliteiten van cle mensen laten prinieren. Zo hoort liet ook, al is dat iiie t altijd en overal evident. Nogmaals. ik ben tevreden overde kansen die ik hier kreeg oni nip n beroep ut te oefenen. Al waren er af en toe ook wel politieke beslissingen waarmee ik liet moeilijk had. Zo blijf ik liet foutief vinden dat de zaterdagdienst voor onze politieagent de helft minderextrasergoed wordt dan voor de Ri kevorselse collega niet wie hij of zij samen in de comhi zit. Dat terwijl de diensten almaar zwaarder worden. De Hoogstraatse pol itiekers mogen wat dat betreft heel bI ij zijn dat de mentaliteit van de manschappen zo goed is - zij vragen zelfs vaak om te kunnen patrouilleren. Uit financiële overwegingen wilde men voor politie en brandweerjanimer genoeg geen aparte ver goed i ngsregeling treffen. Maar verder heb ik lietis niet veel te klagen gehad over huisvesting, wagens. manschappen en noem niaar op. Ik denk dat ik met een gerust genioed op pensioen kan gaan... (mdl)

Ambities DHM: Had u nog de ambitie om zonechef te worden? tk heb wel getwijfeld of ik al dan niet nog langer zou blijven. Maar ik meen dat er vooral continuïteit nodig zal zijn. Wie eraan begint. moet vijf jaar werken, waarna een evaluatie solgt en vervolgens eventueel nog eens vijf aai'. Tegen dan zou ik er al ti zijn. Er nog aan beginnen. zou voor mij betekenen dat ik het werk dat ik zou opbouwen niet volledig at kon maken en liet moest overdragen aan iemand anders. Dal leek me niet opportuun, liet is beter om een nieLiw iemand de kans te geven om alles uit te bouwen. inclusief de samenwerking niet cle drie hurgemcestei . geiiiecntei acicti cii politieraad.

DHM: Het alternatief wordt nu dus genieten van de volgende jaren. Blijft u in de streek of keert u terug naar Diibeek of kontich? Hoewel ik mijnjeugd grotendeels in Kontich heb gestetcii, heb ik niet echt hmdingen daar. In Dilbeek lag dat wel anders, liet was een mooie. heuvelachtige streek. Maar met niijn partner Mieheline 71 eik het niet echt meer zitten om hier nog weg te gaan. Ik heb me hier van in het begin goed aanvaard gevoeld, geraakte ook verweven in liet verenigingsleven en zo. Ik hen geaard bi er. 7eker. . Ve hehben een mooie hoeve oekoelit en

iiffi.

,

'

4

1h Ii CI) / t 00/t t 'di/til/t i/oi 1//t '11 dIi0i Ii Icit, ii / I ttit /e eI/ t 'ti t /.s iclieti d ii /h er 11111t ooI u / Cel t clracig..... klitkî het IUCItClid.


VANUIT HET STADHUIS... Het is mooi geweest

Afscheid van de politiek? December zit er bijna op. Het jaar 2000 wordt afgesloten, een nieuwe eeuw kan weeral beginnen. Niet dat we daar veel van zullen merken, hier en daar wat meer lichtjes in de straat en met oudjaar wat extra vuurwerk maar voor de rest zal alles zijn gewone gang wel gaan. In de raadszaal van het stadhuis zullen we binnenkort echter een aantal nieuwe gezichten kunnen aantreffen. De verkiezingen van 8 oktober laatstleden hebben wat vers bloed geleverd om de volgende zes jaar het gemeentebestuur nieuw leven in te blazen. Maar dat betekent ook dat er plaats geruimd is. Negen raadsleden namen deze maand voor de laatste maal deel aan de gemeenteraadszitting. Zij werden niet meer herkozen of gaven er de voorkeur aan om geen kandidaat meer te zijn. Sommigen nemen definitief afscheid van de gemeentepolitiek, anderen dromen wellicht nog van een comeback. Reden om even terug te blikken

Fons Sprangers

Fons Sprangers had het al langer aangekondigd: hij zou niet meer zetelen in de nieuwe gemeenteraad. "Als ge al 72 jaar bent is het hoog tijd voor jolige mensen", vond hij. Toch wilde hij nog de Agalev-lijst steunen door de plaats van lijstduwer voor zijn rekening te nemen. De uitslag is evenwel zeker hij Agalev een totale verrassing geweest. Drie van de vier raadsleden werden niet meer verkozen en daarbij was ook Fons Sprangers. Geen drama, maar toch wel even slikken wanneer je na dertig jaar ononderbroken gemeentepolitiek niet nieer herkozen wordt. Fons is namelijk het langst zetelende raadslid van de huidige legislatuur. Twaalfjaar burgemeester, zes jaar schepen en nog eens twaalf jaar raadslid, in totaal 30 jaar. Wanneer Fons in '70 in Meer in de gemeentepolitiek stapt heeft hij er al 25 jaar gemeenteadministratie opzitten. In Meer zijn er op dat moment al jaar en dag geen verkiezingen meer geweest. Sinds de jaren 30 kwam er steeds maar één lijst op en was er van oppositie geen sprake. Fons was in die tijd erg actief hij de milieuorganisatie Lenk en engageerde zich toen sterk tegen de rechtirekking van de Mark en tegen de kaalkap door de Ruilverkaveling. Samen met Jan Hoeck, Arnold Van Aperen en Staf Elst vormde hij de lijst Volksbelangen en deze haalde de absolute meerderheid met 7 tegen 4

zetels. Fons werd burgemeester, Arnold eersie schepen. In '76 stond de fusie van de gemeenten voor de deur en hij die verkiezingen haalde de CVP 12 van de 23 zetels. Jef Desmedt , voordien burgemeester van Minderhout, zou burgemeester worden van het nieuwe Hoogstraten. Maar de verkiezingsuitslag werd ongeldig verklaard wegens onregelmatigheden niet volmachten, en een jaar later kon men in Hoogstraten opnieuw naar de stembus. De CVP verloor één zetel en moest op zoek naar een partner om een meerderheidseoalitie te vormen. En die vond zij in de partij Fusiebelangen van Fons Sprangers die met drie verkozenen op de wip zat. Hierdoor werd Fons Sprangers de eerste burgemeester van de nieuwe fusiegemeente. Deze eerste jaren zal hij erv:uc'' A1, een teer ondankbare periode. Elk van de vroegere gemeenten bracht zijn eigen moeilijkheden en problemen mee, en geregeld zou er ook wel een lijk uit de kast vallen. Toch herinnert Fons zich nog de goede samenwerking in het college. in '82 trekt Hoogstraten opnieuw naar de stembus en krijgen we de volgende uitslag : CVP 9 zetels. KVB 10 en Fusiebelangen 4. Er komt een nieuwe coalitie, ditmaal KVB en FB. Het college wordt gelijkmatig verdeeld tussen deze twee partijen. Jos Van Aperen wordt burgemeester en Fons Sprangers krijgt een schepenzetel . Halfweg deze legislatuur loopt de spanning evenwel zo hoog op dat er van verder besturen nauwelijks sprake meer is. In '88 komt FB niet nog slechts twee raadsleden. Sprangers en Verhuist, in de oppositie terecht. KGB en CVP vormen de nieuwe coalitie, en dat zal ook zo blijven na de verkiezing in 1994 . Dan krijgen Sprangers en Verhuist het gezelschap van Jan Fret en Mark Wouters. Met het einde van deze legislatuur eindigt ook de 30-jarige politieke loopbaan van Fons Sprangers. In al die jaren heeft Fons zich vooral opgeworpen als een echte voorvechter voor het milieu. Vooral de herinrichting van de dorpen, heraanleg van wegen en het gescheiden rioleringsstelsel, hebben Fons nooit onberoerd gelaten. Vaak had hij het niet hoog op niet de werking van Bruggen en Wegen van liet Viaanise Gewest. Zijn kritiek op het gebrek aan inspraak, het niet kunnen voorleggen van de nodige plannen, het ondoordacht

kappen van talloze rijen eikenhomen langs de gewestwegen......Fons kon er zich mateloos aan ergeren. Bijna onophoudelijk heeft hij gepleit voor het aanstellen van een verkeerskundige of een urhanist in talrijke dos.iCf5. Zijn Jossierkenni:, en zijn inzet hebben steeds respect afgedwongen bij alle collega's, ook uit cle andere l'racties. Maar dit was niet altijd een garantie om met zijn opmerkingen ook daadwerkelijk rekening te houden. Misschien hebben wij in de loop der jaren in deze rubriek iets te weinig aandacht besteed aan de talloze interpellaties van dit raadslid omwille van het vaak vrij technische karakter ervan. We kunnen enkel hopen dat ieniand anders de lakkel van hem overneemt.

Karel Pauwels

Kai ei Puun eis een gun s leien in liet teken 1(10 hei ondei nijs Met Karel Pauwels verdwiijnt ook een ander monument uit de Hoogstraatse gemeentepolitiek. Karel had het reeds langer aangekondigd en hij de laatste verkiezingen stelde hij zich niet meer kandidaat. Daarmee komt een einde aan een politieke carrière die vrij laat begon maar toch 3 periodes van 6 jaar heeft geduurd. Twaalfjaar was hij schepen van onderwijs, een sector die hij van binnen en buiten kende nadat hij in Meerle 36 jaar voor de klas gestaan had. Karel komt in de gemeentepolitiek één jaar nadat hij op pensioen gaat. Verschillende partijen laten hun interesse in hem blijken maar het aanbod van CVP slaat hij af. In Meerie zijn er enkele sterke CVP- kandidaten zoals Marcel Vanderbruggen en Jan Jacobs, en volgens Marcel Vanderbruggen telt alleen een schepenzetel. Wanneer Fons Jansen hem een goede plaats opde lijst van Jos Van Aperen presenteert en hem hierbij de belofte doet dat er een schepenzetel voor hem weggelegd is indien de partij in de meerderheid komt, is de beslissing hij Karel snel gevallen. Geen vanzelfsprekende keuze in een typische CVP-gemeente maar toch legt het Karel geen windeieren. Hij wordt verkozen en krijgt meteen de schepenzetel van onderwijs aangeboden. Hiermee volgt hij Milia Horsten op die in de vorige legislatuur de fusie binnen de verschillende dorpsscholen heeft verwezenlijkt. Zij zal in de nieuwe legislatuur financies voor haar rekening nemen. Hierdoor kon Karel Pauwels zich volledig toeleggen op


GEMEENTERAAD datgene wat reeds 36 jaar lang zijn leven was het onderwijs. Twee amhtsperiocles zal hij dit ter harte nemen. Gedurende die twaalfjaar zal er op ondcrwijsvlak ook heel wat gebeuren. Vooreerst wordt ergestart met klcuteronderwijs in de gcmeentescliolen van Hoogstraten. Er komt een nieuwe school in Meer en Wortel en ook het Vrij Onderwijs van Minderhout krijgt nieuwe lokalen voor de kleuterschool. In Meerle worden de lokalen vernieuwd en een turnzaal gebouwd en in Meersel-Dreef worden er prefahgebouwen hijgeplaatst. In Hoogstraten huurt men eerst de gebouwen van de rijksschool, waarna clie gekocht worden en tenslotte uitgebreid. In 1994 wordt Karel herkozen maar hij geeft er de voorkeur aan geen schepenambt meer op te nemen . Tot einde 2000 is hij als raadslid van de KVB —tactie blijven zetelen. in DHM vanjuni 1998 ki jki Karel. ats onze Man in de Maand, met genoegen terug op deze periode. " Gelukkig overstijgen de dossiers die verband houden met onderwijs heel dikwijls de partijpolitieke belangen. Daardoor kon ik meestal rekenen op de steun en de medewerking van de meerderheid en van de oppositie." Toch was het niet altijd rozengeur en maneschijn in de schepenzaal. " Er zijn soms moeilijke niomenten geweest", weet hij nog, "vooral in mijn eerste l(igislatuur. Ik denkaan de contractbreuk na het ontslag van Milia Horsten. Dat zijn zaken die pijn doen. Soms werden er ook beslissingen genomen waar ik niet achter kon staan. Maar dat hoort hij de politiek. Ik zou er toch terug aan beginnen", gaat hij verder," het werk als schepen was enorm. de verdienste was minimaal en over de waardering spreek ik me niet uit. Voldoening is iets anders, dat iser zeker. Ik heb toch heel wat kunnen realiseren, "En", besluit Karel'

;

er was steeds een goede samenwerking in het college en vooral met het personeel van de worden." gemeente. Dat moet dgezeg

Thérèse Coppens

Aperen maar werd niet direct verkozen. Toch zou zij nog op het einde van de legislatuur in de raad komen in opvolging van de overleden burgemeester. In '88 vervoegt zijde Ii st van Arnold Van Aperen en wordt wel rechtstreeks verkozen. Samen met Denise Adriaensen (CVP) vormt zij het enige vrouwelijke duo in de raad. In '94 is zij terug van de partij en ook deze maal wordt zij herkozen. In eigen rangen krijgt zij het gezelschap van Kristin De Smet terwijl de CVP Karin Romhouts, May Sterkens en Annie Desmedt afvaardigt. Bij de laatste verkiezing van oktober wordt Thérèse niet meer herkozen. Jarenlang is zij ook actief geweest in de Hoogst raatse Sportraad.

Jef Blockx

Thr'se

CopJ)en.s Dcce!

Hij/t iertieescl

achter

Met Thérèse Coppens verdwijnt de laatste vertegenwoordigster van dc Dreef uit de Hoogstraatse gemeenteraad. Twee periodes van 6 jaar heeft zij de kleinste dorpsgcmeenschap van de fusie vertegenwoordigd en dat heeft ze heel consequent gedaan. Heel vaak heeft ze zich niet gemengd in de debatten in de raad maar als de Drecfaan de orde kwam dan was ook Thérèsc daar. En zo zullen ze het op Dreef ook het liefst gezien hebben. Thérèse kwam in '82 mee op de lijst van JosVan

Jet Bluckx hield de gemeentepolitiek al een tijdje voor bekeken. Het was dan ook geen verrassing toen hij in de loop van het jaar aankondigde om niet meer hij de volgende verkiezingen op te komen. Toch kan Jel terugkijken op 1 2jaar gemeentepolitiek waarin hij zelfs een jaar een schepenmandaat heett mogen vervullen. In 1988 komt Jef op de CVP-lijst op de derde plaats als afgevaardigde van de Hoogstraatse middenstand. Voordien was Jef jarenlang secretaris van de vroegere Gemeenschapsraad. Voor hij zich als zelfstandige architect vestigde werkte hij heel wat jaren als ingenieur hij het hoofdbestuur van de Administratie Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu. CVP en KVB vormen opdat ogenblik de meerderheid en de CVP levert drie schepenen . nI. Armand Coenegrachts. Staf Peerlinck en Herman Verlinden. Wanneer Herman Verlinden na

oongarnerj,,"

DOMSI 1

Tapijten -35% tot -70% Bedspreien Tafelkieden Tatellakens Badhanddoeken Badkarpetten Dekbedovertrekken Dekbedden enz. -

-

k

H

-

-

-

-

-

:ir 1

;T.1j

-20% -30% 40% -50% 60%

Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 139,

6,1

1


GEMEENTERAAD

Mark Wouters Mark heeft de gemeentepolitiek thuis wellicht met de paplepel binnengekregen. Ook zijn vader Joris zetelde vroeger in de Hoogstraatse gemeenteraad. Mark komt uit het ACV, maar wie gedacht had hem vroeg of laat op de CVP lijst te zien verschijnen kwam bedrogen uit. In 1994 stelde hij zich kandidaat op de A g alev-lijst en kreeg er de tweede plaats. goed voor een rechtstreekse verkiezing. Binnen de ACV- werking werd iie gemeentepolitiek toen al een hele tijd op de «oct govolgil Cii dtarin was er nogal wat kritiek op het toenmalig gemeentebestuur.

5 jaar zijn schepenambt opzegt wegens onverenighaarheid met zijn nieuwe taak als gewestsecretaris van de CM komt JefBlockx in het college. 1-liermec krijgt Hoogstraten-centrum dan toch nog een eigen schepen. Ook de Hoogstraatsc NCMV zal tevreden geweest zijn. Hij krijgt als bevoegdheid middenstand, ruimtel ijke ordening. verkeer, monumenten en cul1uur. In de periode die aan deze nieuwe functie vooraf ging heeft Jef zich regelmatig kritisch laten horen, vooral in dossiers over het fliCLiW administratief centrum en de bibliotheek. Op het einde van de legislatuur kijkt hij met gemengde gevoelens terug op zijn schepenervaring en het is duidelijk dat er voor hem geen vervolg aan moet komen. De volgende zes jaar 7al hij als gewoon raadslid blijven zetelen. Eind 2000 is het voor hem definitief afgelopen. Hij stelt zich niet meer kandidaat.

it/un.

Routeis

de c'oiuiIrI'entie uit [JOOP

bleek Te g!'oot

$

ooral ook op de rol die de CVP daarin speelde. Het ongenoegen over het verkavelingbeleid zat de arheidersvieugel vrij hoog. Dc privé kreeg volgens haar te veel de vrije hand en er waren te weinig sociale kavels. Ook het ACV-nationaal pleitte in die tijd voor een totale breuk met de CVP. Mark zag het, na jaren aandringen op een fundamentele discussie binnen de CVP, niet meer zitten met deze partijen en ging een gesprek aan met Agalev. Hieruit bleek dat de ideeën van heide groepen Vrij gelijklopend waren en dus was de stap naar Agalev hier een logisch gevolg van. Mark was toen ook erg betrokken hij de acties van "Fietspaden nu!" en in de verkcersraad. Tijdus dc ze uur op de oppositichaitken lteft Markregelmatig 'ian laten horen. Vooral thema's zoals fietspaden en verkeei waren zijn gedroonid aclieter i tin. Maar lijn aandacht ging ook naar sociale zaken en jeugdbeleid. Vooral liet gemeentelijk beleid rond de PWA's en de gezondheidsraad hebben steeds op zijn medewerking maar ook op zijn kritisch oog mogen rekenen. Tijdens de gemeenteraadsimttmngen voerde Agalev zes jaar lang consequent haar oppositiemol en legde zij meermalen de vinger op de zere plek. Ieder van de vier raadsleden had hierin een beetje zijn domein maar de groep kwam steeds wel als één geheel naar voor. Mark voelde zich in deze groep volledig op zijn plaats. Dat werd ook maar eens bewezen door de manier waarop hij hij de laatste verkiezingen de vernieuwde Agalev-lijst mee getrokken heeft terwijl op dat moment de nieuwe lijst 1-loop op vinkenslag lag. In de7e lijst vinden we immers heel wat mensen met ACW en ACV-wortels terug, als het ware medestanders van liet eerste uur.. Voor ingewijden was liet wel duidelijk dat deze groep de grootste bedreiging zou zijn voor een herverkiezing van Mark Wouters op de Agalev-

Ach

8

os

lans 9.t lf-,g

CY1.13b000G GWPt$ E

f ~

itAc$f0t4

»W

'Ve.:0f-lk ,SVP P,>0, 04W

Gne 'telejo dis 03

1101


GEMEENTERAAD lijst. En zo is het ook uitgedraaid. Mark werd niet meer herkozen. Zijn ambities zijn evenwel nog niet verdwenen, en hij verklaarde alvast actief niec te blijven werken binnen de Agalevgroep. Hij is nog jong, misschien zien we hem later nog wel eens terug in de Hoogstraatse gemeeniei'aad.

Kristin de Smet

-

gemeenteraad hebben we Louis niet vaak geboord. Hij mengde zich niet in de vele discussies maar bleef een minzaam man die steeds trouw het standpunt van de CVP hijtrad. Ook in de verscheidene commissies was Louis steeds trouw op post. Bij dc laatste verkiezingen was Louis terug van de partij maar hij werd niet herkozen. Toch behaalde hij een meer dan hehoorlijke score niet 407 oorkeurstemmen.

Danny De Pryck

Jan Ere,' . hard werken wordt in de politiek blijkbaar iiiei alt/jd beloond

Kristin kwam zes jaar geleden voor het eerst in de gemeentepolitiek. We vinden haar dan terug op de tiende plaats van de lijst van burgemeester Arnold van Aperen. Zij werd niet rechtstreeks verf n7en maar kwam tenslotte als tweede opvolgster in de raad ter vels aiigtng vui Marcel Verschueren die omwille van familiebanden mei Jos Martens niet kon zetelen. Binnen de groep Van Aperen heeft Kristin steeds een vrij zelfstandige koers gevaren. Zij was één van de weinigen in deze groep die regelmatig de discussie aanging en haar persoonlijke mening te kennen gaf, ook al kwam dit niet altijd overeen met het standpunt van haar ploeg. Geregeld onthield zij zich hij de stemming en soms stemde zij ook resoluut tegen. Het is dan ook spijtig dat zij zich niet meer kandidaat stelde voor een nieuwe periode. Hiermee verliest de Hoogstraatse gemeenteraad alvast een degelij ke smaakmaker binnen de mrerderheidr, coalitie. Iii de vOorbije zes jaar engageerde Kristin zich vooral in de commissie van onderwijs en in die van de bibliotheek. Bij het onder wijs ging haar interesse vooral uit naar het IKO. In de voorlaatste gemecnteraadszitting liet zij zich kennen als een erg milieubewust raadslid. Vaak lag haar visie dichter hij de ideeën van Agal cv dan hij die van Ii aar ei ge ii partij.

gemeentepolitiek terecht. Jan was evenwel reeds langer geïnteresseerd m die gemeentepolitiek. want 12 jaar geleden vonden we heni reeds terug op de toenmalige Fusiehelangenlijst (liet latere agalev). Jan heeft zich ni de loop van de voorbije zes jaar ontpopt als een raadslid niet een grote werkkracht en een sterke dossierkennis. Binnen de Agalev groep hield Jan zich ooral bezig met thema's rond onderwijs en de werking van de raadsleden. Ook beet hij zich vast in bepaalde dossiers zoals dat van de megaserre van Belgicaplant, van de houwgronden aan de Hoge weg te Minderhout en in dat van de GSM- masten. Hierdoor kwam hij ook meerdere keren in aanvaring met de schepenen Desmedt en Aerts die hij helangenvermenging verweet. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen moet de ontgoocheling bij Jan Fret wel erg ront geweest zijn. Na zes ja•r ernstig oppositie\s erf en als tweede opdc verkiezingslijst werd hij liet herkozen. Hij eindigde als tweede opvolger. Vooral het verlies van die vierde zetel heeft Jan parten gespeeld. Toch heeft hij zich voorgeno men binnen Agalev even actief te blijven meewerken en de gemeentepolitiek op de voet te blijven volgen. De nieuwe verkozenen bij Agelev, May Joris en Lief Pans, zullen in Jan als ast een goede steun s inden.

Louis Tilburgs Louis ss erd gemeenteraadslid in Hoogstraten in de 1oop van de s oorhije letzislatciur. Al vnj vlug nam hij de 0laats in van Hans Vanderhallen die omwille van heroepshezighcden liet langerdeel kon uitmaken van de raad. Louis was tweede opvolger binnen de CVP-groep na Karni Romhouts. Deze kwam eerst in de raad ter vervanging van Rik Michielsen die voorzitter van het OCMW werd. Louis is gepensioneerd landhouwer en voorzitter van KGB-Meer. In de

Jan Fret Net zoals Kristi ii De Smet bij KVB kwam ook Jan Fret hij Agales in 1994 als opvolger in de gemeenteraad. jan stond als vierde op de lijst maar eindigde als tweede opvolger. Juul Ver hulst. Mark Wouters en Fons Sprangers werden rechtstreeks verkozen. De vierde man werd Mark Sprangers, de zoon van Fons. Uiteraard konden deze niet samen zetelen en moest Mark plaats ruimen voor de eerste opvolgster Sjat Fransen. Deze zag evenwel wegens familiale omstandigheden af van haar plaats in de raad en zo kwam uiteindelijk Jan Fret voor zes jaar in de

Net ioals Louis Tilhurgs komt ook Danny De 'es ek slechts later ni de gemeenteraad. Hij neemt de plaats in van Michel Jansen die wegens heroepshezigheden niet meer in de mogelijkheid verkeerde om zijn taak als gemeenteraadslid behoorlijk te vers ullen. Danny zal nog drie jaar in de raad kLinnen zetelen als lid van de meerderheid. Reeds in 1958 vinden we Danny als kandidaat op cle KVB-lijst maar hij wordt niet verkozen. Zes jaar later eindigt hij ook niet hij de i'eclitstreeks verkozenen maar raakt hij toch als ops olger in de i'aad doordat er nogal wat kandidaat ops olgers voor hem er de voorkeur aan gaven om te zetelen in het OCMW. Frans Tackx. en Kristin De Smet zullen hem als vervangend raadslid voorgaan. Misschien was de tijd te kort voor Danny om een echte inbreng te hebben in het politieke leven van de Hoogstraatse gemeenteraad. Bij de laatste verkiezingen werd hij niet herkozen. Maar misschien duikt hij in de loop van deze legislatuur terug op in de raad als er meerdere '. ervangi ngen moeten uitgevoerd ss orden.

Loui.s Tillnirgs steeds troon op post moor de CVP

Daiinv I)e Piyck drie Jaar ,'ac,d,rlid in de nieerderheidsji'ac'tie

Het is mooi geweest. Voor sommigen is het deze maand de laatste maal geweest dat zij aan de gemeenteraad mochten deelnemen. Anderen dromen er misschien nog van om eens terug te keren. Maar het zal waarschijnlijk voor iedereen even wennen zijn. Zeker voor Fons Sprangers clie er na 30 jaar definitief een punt achterzet. Wij vonden het daarom passend om na al die jaren inzet even terug te blikken op diegenen die de gemeenteraad verlaten, of het nu 3,6. 12, IS, of meerjaren dienst geweest zijn. Erkentelijkheid niag er nu en dan wel eens zijn al is dat in deze tijd niet altijd zo vanzelfsprekend Al te vaak wordt ook gemeentepolitiek als zakkenvullerij bestempeld. Wie evenwel het leven van een raadslid kent die weet wel beter. O.k..niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden en spreidt ook niet dezelfde inzet tentoon, maar wie zijn zaak een


GEMEENTERAAD beetje ter harte neemt, weet maar al te goed hoc vergoeding en werk niet in verhouding staan. Een zitpenning voor de gemeenteraad bedraagt momenteel 3000Fr., voor sommige commissievergaderingen wordt er eveneens een vergoeding uitbetaald van 1500 Fr.. Jan Fret maakte voor ons zijn balans op. "Ik ben zeker gemiddeld twee avonden per week weg voor commissievergaderingen of adviesraden. Ik zetel in de commissie onderwijs en in vier participatieraden. Daarnaast heb ik nog de onderhandelingscommissie, de commissie Wortel-kolonie, de commissie automatisering, de biblioiheekcomm issie en de sport rciad. Dan hebben we maandelijks de gemeenteraad. Hiervoor moet ik vooraf in het stadhuis de dossiers gaan inzien en thuis verder voorbereiden. Vaak moet er heel wat achtergrondinformatie opgezocht worden en de inbreng in de gemeenteraad zet ik meestal ook op papier voor mijn collega's en voor de pers. Daarbij hebben wij dan ook minstens elke maand onze fractievergadering als voorbereiding op de gemneenteraad of om bepaalde thema 's te bespreken. Voor al dat werk ontvang ik 3000 Fr. aan zitpenning wat dan nog belastbaar is. Van dit bedrag stort ik 25 % in de kas van Agalev. Dit doen alle verkozenen bij ons, of ze nu in de gemeen teraad zetelen of in het OCMW. Met dit spaarpotje bekostigen wijde uitgaven voor ons verkiezingsdrukwerk. Ge ziet, voor de pré moet ge het zeker niet doen, integendeel. Er kan nog heel wat verbeterd worden aan het statuut van de gemeenteraadsleden."

Zes jaar geleden kou mmmcmi bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad bijna over de koppen lopen. Wordt het bij de eerste gemeenteraad in Januari een nieuwe in vasie ?

Lve geImIccllIciuu/ / )05-?OU(J. De atdielduemuers gloeien mm.

,j

Een ontdekkingstocht!

Hofmans

bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt.

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

een bezoek méér dan waard.

Vv

Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten

woonde coratie

Baarle-Hertog 118

12

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


P'ERSOVERZICHT juli — december Juli Dc Vlaamse Lui iniaatsehappij (VLM) wil dc landbouwgronden van Wortel-kolonie als pas munt gebruiken om in de ruilverkaveling Zondeieiveii hei natuurproject het Merkske te realiseren. Het Convent en de Stedelijke Commissie Wortel-kolonie tekenen protest aan. De inwoners van Zondereigen gaan nog verder, zIJ stellen gans de ruilverkaveling in vraag. De provincie Antwerpen kocht de afgelopen negen jaar 107 huizen en houwgronden. Die werd e n door s o c i al e hit i sv es t ing s maatschappijen en OCMW's verbouwd tot 237 woongelegcnheden. In het arrondissement Turuhout gaat het om 128 wooneenheden, waaronder 24 in Hoogstraten. Een tweejarig kind vaii de familie Berghmans kon in levensnood gered worden uit de vijver aan Heerles Hof in Minderhout. De ouders van het kind helden de hulpdiensten, maar vertrokken alvast in de richting van het ziekenhuis. In het dorp van Minderhout reden ze de aansnellende ziekenwagen klem en werd het kind gerean! meerd.

\1

Juli. Hevige regenhuien zoi'gen voor wateroverlast. Op Poeleinde in Wortel sukkelt een wagen in de gracht. In het noorden van Hoogstraten en in Minderhout lopen een aantal woningen waterschade op. De burgemeester kondigt ftise 1 van liet rampenplan af Een vrachtwagen geladen met tachtig levende varkens rijdt aan de Bouwhoef over de zachte berm en kantelt in de gracht. Vijftien dieren overleven het manoeuvre niet.

fl

TII -

tqnf

De politie vindt in de bossen van Wortel-kolonie een hennepplantage. Het perceel grond met meer dan 150 cannabisplantjes was zeer goed verborgen, ver van de wandel en fietspaden. De hoss achter ontdekte de ()fldst.

Augustus De Nederlander Erik Dekker, een wielrenner die maar lielst drie ritten won in de Ronde van Frankrijk. maakt Meerle even wereldberoemd. Hij wordt officieel ontvangen op het stadhuis en gehuldigd door zijn supporters uit Meerle.

1

Augustus. Mou.stcr tuit Ju.rriîie Marc Verwilghen (VLD) brengt een u'erkbez'oek aan liet Penitentiair schoolcentrwn Hoogstraten. Vooral de herstelgerichte sirafrechtprocedure blijkt de minister te interesseren.

De Hoogstiaatse Sportraad pleit voor de bouw van een overdekt zwembad langs de verkaveling Wereldakker. Wanneer dit punt op de agenda verschijnt, weten we dat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. Ongeveer 300 van de 2 343 niet Belgische EU burgers, inwoners van Hoogstraten, zullen op 8 oktober hun stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Een Belgisch-Nederlandse stuurgroep rond het traject van de hogesnelheidslijn brengt een bezoek aan de Transportzone in Meer. De leden van de stuurgroep bevestigen dat de Transportzone van Meer op gelijkwaardige manier moet behandeld worden als Haasdonk in Nederland, wat de bereikbaarheid via afritten van de E 19 betreft..

De Antilliaanse Feesten editie 2000 is met 40 000 bezoekers, stralend weer, schitterende muziek en lekker eten en drinken, opnieuw een onvergetelijk feest. Vooral op zaterdag was het bijzonder druk.

Jef Van Looy, volksvertegenwoordiger voor de hoeren, trekt de meetresultaten van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in twijfel. Volgens Van Looy zijnde huishoudens en de industrie verantwoordelijk voor het hoge nitraatgehalte in de waterlopen.

De eigenaar van de grond waarop het stadion van HVV ligt wil die gronden verkavelen. Het stadion moet op korte termijn verdwijnen en zal niogel ijk overgebracht worden naar de gronden gelegen achter het Klein Seminarie.

Hotelschool Het Spijker en Priorij Corsendonk willen op het oude stort langs de Gelmeistraat een conferentiecentrum bouwen. De plannen dateren al van 1993 maar komen nu opnieuw hoven water.

Na tussenkomst van het personeel is de GSMmast, waarvan de plaatsing voorzien was in de speeltuin van kleuterschool De Klimtoren in Meerle, daar niet meer welkom. De school ging eerder wel akkoord omdat het plaatsen van zo' n mast voor flink wat extra inkomen zorgt.

De hestendige deputatie heeft géén milieuvergunning afgeleverd voorde gigantische serie die Belgicaplant wil bouwen in het centrum van Hoogstraten. Het bedrijf zal beroep aantekenen bij de bevoegde minister.

13


PERSO VERZICHT

Oktober

.411

.ai

Juli. l)e ,stul 1-loo g.vi/aie/i leverde groeiiajial naannee een la,idboiisier een giçL1/ili,sd/ie wal, een bonwoi'erlreding van 100 meter lang aanlegde, om zijii eigendom van de openbare weg af te schermen. Schepen Aerts geeft de levering toe, maar pleit onschuldig nat de overtreding betreft. In Hoogstraten staan 0,74 %, dus 74 huizen op 1000. leeg. Daarmee staat Hoogstraten op de achtste plaats van de 34 steden en gemeenten uit de regio. In Turnhout is de toestand het slechtst, daar staan 2,14 / van de woningen leeg. Hoogstraten scoort beter dan Baarle-Hertog met 0.92 (3, en Rijkevorsel met 0.79 %, maar slechter clan Beerse met 0.54 c/ en Merksplas met maar 0.05 c/(

September De kapelaan van de hcgijnhofkerk ondertekent. samen niet 50 andere burgers van Hoogstraten, de voordracht van de kieslijst van het Vlaams Blok. Een partij die wil deelnemen aan de verkiezingen moet door twee uittredencle raadsleden of door een irantal burgers, afhankelijk van hel aantal inwoners, voorgedragen worden. Een aantal mensen vragen sancties.

Het stadsbestuur start het dossier 'BPA voetbalvelden Heistraat' op. Zes jaar na de aankoop van de gronden wil men nu toch werk maken van de voetbalvelden voor M.V.V. "We hebben eerst alle andere mogelijkheden onderzocht om de lieve vrede te bewaren" zei burgemeester Van Aperen. "Dwarsligger Jef Van Looy was afwezig" schreef Gazet van Antwerpen. De firma Tegelgigant uit Meer legt de hoeken neer. De firma werd naar eigen zeggen het slachtoffer van een inhalige manager. Die plukte volgens de zaakvoerderde zaak volledig leeg en lieteen financiële put van 200 miljoen na. Bij de tirma werkten 30 personen.

Eén dag na de verkiezi ngcil is cle coalitie gekend. De partij van burgemeester Van Aperen gaat scheep met de nieuwe partijrond schepen Staf Peerlinek. De KVB van Van Aperen behaalde 36.5 (3 van de stemmen (-9,5 (3) en II zetels. HOOP, cle partij van Peerlinek 11,9(3 goed voor 3 zetels. Samen hebben ze dus een meerderheid van 14 op 25 zetels. De oppositie bestaat uit CVP met 25,2 %(-9.4 (3) of7 zetels, Agalev met 14.5 (3 (-5,2 (3) en 3 zetels en het Vlaams Blok, goed voor7,3 (3-en t zetel. De SP hehailde geen zetel. Arnold Van Aperen blijft burgemeester. Staf Peerlinck en Marcel Van Ammel blijven schepen samen met drie nieuwkomers: Jos Martens, Roger Van Aperen en René Sprangers. Hoogstraten is één van de startplaatsen van de "Wcrcldvrouwenmars tegen armoede en geweld". De groep die liiei vet tiekt wandelt itaai Oosliiialle en daarna tot Bi ussel. De eind bestemming van de Wereldniars ligt in New York. Gespreid over 155 landen werken cr4.500 organisaties mee aan cle mars. De testamentuitvoerder liet liet nalatenschap van vermoorde Ron Biesmans uit Meerle onder sekwester plaatsen. Dat betekent dat de weduwe niet over de honderden miljoenen van haar man kan beschikken, indien ze hij het einde van de voorhechtenis Liit de gevangenis komt.

November Het stadsbestuur neemt actief deel aan de vijfde nacht van de duisternis. De actiegroep "Geen Glas maar Gras" vindt dat die deelname in schril contrast staat tot de initiële goedkeuring van liet Belgicaplantproject. Daar zullen 7 600 lampen voor lichtpol lutie zorgen.

'De Vruchten van het Land' is het thema van de e ntentweede uitgave van 'Hoogstratcn in gro en bloemenpracht'. Eticnne Van Nyen zorgde voor liet ontwerp. de Veiling Hoogstraten voor de grondstoffin en een grote groep vrijwilligers voor de realisatie. De groep Duvel Moortgat heeft een meerclerheiclsparticipatie genomen hij de Meerse brouwerij Freya Dcli Fruit. Voor Freya betekent het vooral een ondersteuning wat de distributie betreft. De leden van de middenstand organiseren een huurtinformatienetwerk ( BIN). Op die manier willen handelaars en ordediensten met vereende krachten de winkelcriminaliteit uit de stad bannen. Een driehonderdtal hoeren, waaronder een sterke delegatie uit Hoogstraten, voeren in Antwerpen actie tegen de hoge dieselprijzen en het Vlaams landbouwbeleid.

14

September. Tiiee dagen na elkaar leggen boze iriickchauj/enr.s de belaitgrijI.sie liegen van de Kenipen lam. Ook de grensol'ergang naar Nederland, langs de El 9, wordt geblokkeerd. Nederland is onbereikbaar, er is géén doorkomen aan.


PERSO VERZICHT Loek D.J., een nep-belegger licht een vijftigtal klanten van café De Posthoorn op. "Met valse Portugese hankgaranties maakte hij hen tientallen miljoenen lichter", zegt Frans Soons, de uithater van het café. Betty de vlam van Big Brother, het programma dat u en ik allicht niet gezien hebben. bezoekt giechelend High Street.

December )ok in unie legio worden aan de grensposten vrachtwagens gecontroleerd op vreemdelingen die ons land illegaal willen binnenkomen. Op de El 9 worden verdachte vrachtwagens systematisch aan de kant gezet om de lading te controleren.

Septein/er.

Er is grote belangstelling voor de Open Monumenrendag, waarbij de molens centraal staan. Het Lokaal Comité organiseert een confrontatie tussen twee gerestaureerde molens, namelijk de watermolen van Meersel-Dreej' en de SalmScilmmolen met de ruïne van de Laermolen. Voor deze ic'aiermnolen is er een groots restauratieproject opge.rtart. (foto interieur Salm-Salmn windniolen)

De inwoners van de Karel Boomstraat en de Thi sakker zijn niet gelukkig met de plannen oor de verkaveling van de voetbalvelden van HVV, zoals ze nu voorliggen. Ze overhandigdcii het staclsbestuureenendertig bezwaarschriften, vooral gericht tegen de toegelaten bouwhoogte. De privacy van dc omwonenden zal sterk gestoord worden indien de appartementen met vier bouwlagen er komen. Bij een man. die langs de Lage Weg in Minderhout woont, slaan de stoppen door. Rijkswacht cmi ambulance rukken uit omdat er geschoten wordt. Gelukkig vallen er geen gewonden zodat

de hulpdiensten zonder passagiers kunnen vertrekken. De golf van inbraken stopt niet, integendeel. Bijna elke week wordt er wel ergens in de gemeente ingebroken. Na een nieuwe reeks inbraken in Meersel-Dreef organiseert de Dorpsraad een vergadering over het idee om de bevolking in te schakelen hij de bestrijding van cle inbraken. Een soort hurgerwacht dus. De burgemeester steunt het initiatief op voorwaarde dat het de goedkeuring van politie en rijkswacht krijgt. Door de angst van de consument voor de gekkekoeicnziekte en als gevolg van cle beelden van dierenniishandeting die GAlA filmde in enkele slachthuizen is het verbruik van rundvlees sterk gedaald. ''Het aantal dieren is zeker met 40 % teruggelopen", zegt de zaakvoerder van slachterij Swaegers uit Hoogstraten. Loek de J. de oplichter die ook klanten van de Posthoorn onder zijn cliënteel had, is opgepakt door de Antwerpse politie. De meeste slachtofreis zien af van een vordering omdat ze bijna zeker zijn dat ze hun (zwart) geld toch niet terug zullen zien. Als het van ministerSauwens afhangt krijgen cle gemeentelijke ambtenaren binnenkort een beperkte politionele bevoegdheid. Ze zouden hevoegcl worden voor het uitdelen van boetes voor 'kleine iii itaties' als geluidshinder en poep op de stoep.

De Hcimolen van Meerle is verkocht. De nieuwe cioenaar zal de molen inaalvaardio restaureren en mag de molen aan de achterzijde uitbreiden met een woongedeelte. 1-let Slot, Cahier de Brouillon en de Mussenakker organiseren samen de twaalfde editie van de actie 3 voor II, ten voordele van II .11.11 Met de editie 2000 breken ze alle vroegere records. De drie jongerencafés brengen samen 438.000 BEF bijeen voor het goede doel. Het wordt eentonig, maar aan de inbrakengolt die de streek treft komt geen einde . .Sinds t nuveiiiber zouden er in fusiegeiiii'ulr Hoogstraten alleen al 43 inbraken plaatsgevonden hebben. IV' nhretwrNbcndes bI kuu ook actief te zijn over cle grens in Nederland. Volgens de rijkswacht zijn de daders vaak ex-medewerkers van politie en veiligheidsdiensten uit het voorinalige Oostblok. Een Engelse bestuurder belandde met zijn wagen in de woning van Jos Jansens en Elisabeth Goossens in de Vrijheid 40. "Dit was erger dan de twee wereldoorlogen die we hebben doorstaan', zegt Elisaheth.

Seplemnbem'. I)c Rijksivaclii lan 11aug s halen omiîdelie iii liet ge/nu/it .4i/itciaui'd, vlak bij liet AC-m'esiatirant, 700 hennepplanlen, i'er.spreid tussen rapen, niams en :ommmiebloen,en. Eerder al dit jaar werden al planiages ontdekt in A rendonk. Herselt, Baarle, Turnhout. Rijkevorsel, Weelde, Wortel en Merksplas.

F[ ae herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

'ecJ s

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

Er is groot alarm wanneer een tankwagen, geladen met 24 ton LPG-gas. op de El 9 in de gracht sukkelde. Vermoedelijk werd de chaufféur overmand door vermoeidheid. Kroeghaas Lanibertus P (27) liep een maand celstraf en 30.000 frank boete o. De man had in oktober '99 01) een bedrieglijke manier elektriciteit afgenomen van Electrahel.

AN DER SLUIS MODE zondag geopend tot 5 uurT+

15


26 Mensen: hun ideeën en hun wensen. Eindejaarsvraagjes kent u wellicht wel uit de landelijke bladen. Vooral Humo is erom bekend. Maar in Hoogstraten kennen we ook mensen met een lichte vorm van (plaatselijke) bekendheid. Wij vonden het leuk enkele BH's (excusez le mot) om hun eindejaarsmening te vragen omtrent plaatselijke gebeurtenissen of wensen. We stuurden 32 brieven naar een dwarsdoorsnede van de Hoogstraatse bekendheden. Op 4 vragen zochten wij een antwoord in maximum 45 woorden. Er mocht geantwoord worden per brief, per telefoon of per e-mail. Niet minder dan 26 onder hen reageerden spontaan. Mocht u enkele tenoren missen, dan ligt de afwezigheid misschien bij henzelf. Eigenaardig genoeg was de snelheid van antwoorden omgekeerd evenredig met de snelheid van het medium. De handgeschreven brieven kwamen eerst, de supersnelle e-mails kwamen vrijwel allemaal te laat. Sans rancune, overigens, want de meesten hebben hun antwoorden goed doorwrocht en met liefde geserveerd. En leuk om lezen zijn ze één voor één. Allé. Begin er maar aan. Verder vindt u er gewis nog meer.

J Irins

'

1)

e1 postoor heijnhof Hoogstrciten

11

,/

t

isi/i'iikii op de \'r heid scoort

r

\

'u

Wie verdient er een standbeeld en waarom? Waar moet het staan?

Wat wenst u onze plaatselijke gemeenschap toe voor 2001 ?

Wat wenst u zichzelf toe voor 2001 ?

+ Over een heel jaar verspreid activiteiten er woiden georganizeeid Dat daar heel veel voorbereiding mee gemoeid is z il vele buitenst tdfl ders ontgaan. In alle geval waardeer ik hun inspanningen, Miai is er soms iliet wit te veel van het goede? Overal vindt ge danstempels: en als die niet volstaan, is er vlug ergens een tent rechtgetrokken. - Ergeren doe ik me -en schagevelmen- voor die versieringen aan huizen waar die nacht 'n pas gehuwd paar zal intrekken. Als dat beschaving is'?Onder humor' klasseren kan ik dat niet. 80 jaar geleden

zuchtte pater Stracke ook al: Arm Via indecen

Ik wens aan alle Hoogstratenaai een z ilig cn gclukkig nieuwjaar. Wat mindcr stort op straat, in cle graskanten en grachten san slIc hits ilswcgen van ons stadje. En gunde madeliefjes op uw gazonnetje de tijd om mooi te zijn Aansluitend hierbij voeg ik een haikoe toe. geschreven door Bart Mesotten: De grasmaaier... laat een spoor na... zonder madelieljes.

Nog iets kunnen doen. Gewoon genietcn vanhctleven nGoeie d ig tocgezegd krijgcn s in X Y of Z op de stoep. Aandacht hebben ooi hct goede en het mooie dat 005 Op de meest onverwachte ogenblikken gratis aanaehodcn wordt

Voor wie een standhueld op richten? Ik zou al dadelijk 2 namen kunnen geven. Ik ca het toch niet doen anderen iuden dan misschien mopperen: "En waarom voor mij niet?" Dat verdienstelijke mensen herdacht worden is niet verkeerd; mits men ook het historisch perspectief in herinnering houdt. Hoeveel van die hei'oemde mannen liggen al ergens in een verloren hoekje op hun zij. En waar? Waar het niet in de weg staat en toch gezien wordt.

De herinrichting van straten met voetpaden en fietspaden om alzo te komen tot een rustiger wonen en vciligcr ei keci

Elisabeth van Culemborg, schutsvrouwe van Hoogstraten. Samen met haar echtgenoot he7or2de zi. Hoogstraten kerk en stadhuis, verbouwing van het Gelmelsiot. kerken kloostervan de Clarissen, het Spijker, weeshuis voor jongens en meisjes, enz. Plaats: ongetwijfeld midden in het park van de Gravin Elisabethlaan.

De start van een nieuw rusthuis met een degelijke afdeling voor dementerende mensen: ruime kamcrs met zich op sti aat ol tuin en met een beschermende groene zone of wandel- en zitparkje.

Mijn kleinkinderen zien opgroeien in een wereld geschetst in antwoorden 1. 2 en 3

+ Dat het gemeentebestuur het begin heeft gemaakt om overal mooic wegen en soorsl tietspa den ain te leggen En dat zij blijven soortdocn zodat wij alle plaatsen veilig kunnen bereiken met de fiets, zodat wij de auto in de garage kunnen laten. Zo kunnen wij op een plezierige manier meewerken aan een gezonde atmosfeer.

Een standbeeld verdient men niet zomaar. Er zijn nog wel hardc weikers mair dc meeste doen het uit eigenbelang Maar daarmee verdient men geen standheeld. Hiermee kan ik u dus niet helpen. Of het moest voor iemand zijn die de berm langs de TGV iets breder maakt voor een fietspad. Zo zouden wij zonder moeite tot Brussel of Parijs kunnen fietsen. Die ver,,,

Ik wens onze plaatselijke gemeenschap een gezonde samenwciking toe Daar saren we 'illcn goed hij En dat wij ook gespa ird mogcn blijsen van rampen. Wantalsdie snelle trein door Meer raast, dan kan er van alles gebeuren. Ge ziet wel in Oostenrijk!

Dat wij een mooie zomer krijgen. Dan kunnen wij, als we gezond blijsen vecl kilometers fietsen Dat wij ook verlost mogen worden san de diefstal len want het loopt de spuigaten uit.

BloedproH. cessie Hoo,i,'strateo

Fons Delcroiv

1)

/c wili! er i,' weg.

Wat vond u de opmerkelijkste ervaring of initiatief in onze gemeente? Positief of negatief

Rene Van Delm

gepe,isionc;erd Iondboucver Me er

:


NIEU WJAARSBRIE VEN

1~

r]

(crard De Backer (flieLs/)CIe?'

n

Wat vond u de opmerkelijkste ervaring of initialief in onze gemeente? Positief of negatief

Wie verdient er een standbeeld en waarom? Waar moet het staan?

Wat wenst u onze plaatselijke gemeenschap toe voor 2001 ?

Wat wenst u zichzelf toe voor 2001 ?

+De toenemende aandacht voor de fietsers in het verkeer. + De Ii iii veisitide Viijheid tijdens de zomermaanden. - De (helaas) nog steeds toegetoenemende nomen en verkeersdrukte op de Vrijheid vooral vrachtverkeer). - Het ontbreken van een ringweg rond H000straten. - De inbrakenplaac.

De v.z.w. Het Convent. Ze 'toverden' een puinhoop om tot etn sehitteiend be.jjnhot Ui teraard zou dat standheeld in of voor het hegijnhof moeten staan.

Minder verkeersdrukte op onze wegen (zal wel een s'rome wens blijven ) Mooi weer oveida en regelmatig regen 's nachts. Veel animo in het lokale gemeenschapsleven, met om. goede toneelopvoeringen.

Voortdoen, zoals we nu al enkele Jaren bezig zijn (liefst zo elukkig gepen ian mogelijk) sioneerd. Datdedollarflinkzou zakken, zodat reizen naar de USA terug betaalbaar wordt. Dat er meer wordt gelachen.

Wortel kermis was weer een feestje. De millenniumboin heeft het overleefd, Het Vli ims Blok h tilt een zetJ hij de verkiezingen en dat is er én te veel.

Ons ma, omdat het zon goei menske is. Ze heeft al veel meegemaakt, ze blijft haar ding doen ook al maken ze het haar soms niet gem ikkelijk Het moet in hel midden van de Vrijheid staan, ze moeten de weg er rond leiden.

Ik hoop dat de mensen leren nadenken over de dingen. niet alles zomaar slikken van de TV, de krant, andere mensen. Dat ze eens n idtnken over de dingen w'armee ze bezig zijn en niet altijd de makkelijkste weg kiezen. Verdraaozaamheid; stoppen niet de vooroordelen tegenover sornniige mensen

Veel goeie feestjes., nog veel toffe dingen met de groep. touren, optredens. Dat de CD goed wordt. Nog veel leuke tijden met in n iii iten en m n vriendin. Dat ik veel muurtjes mag metsen. En ne frisse ICE TEA.

+ De gratis huspas voor gepensioneerden +65. + De aanleg van l'ietspaden.

Niemand, want standbeelden zijn niet esthetisch in liet straatbeeld.

Een goede gezondheid en dat we gespaard mogen blijven van: stormen, wateroverlast en andere natuurrampen.

Voor mijn laatste seizoen autosport een lO nationale titel.

De drukte /onveiligheid op de Vrijheid. + Wat de toeristische sector betreft is Hoogstraten er sterk op vooruit gegaan (winkels, terrasjes )' + De aanleg van fietspaden en wegen (o.a. in Meer).

Zuster Veronique verdient van mij een standheeld in de omgeving van liet Spijker. Ze was een persoon die door iedei'een graag gezien was. Voor alles en iederen ',sas ze in de weer.

Een jaar vol geslaagde festiviteiten (Antilliaanse Feesten.Heilig Bloed. ... ) En goede samenwerking met iedereen,

Dat ik zal slagen in mijn studies en mijn taak als gemeenteraadslid. Ik wens mijn familie, vriend en mijzelf een gezond en gezellig jaai 2001 toe

+ Terug grote namen op affiche

Jan Leemans verdient een standbeeld Deze man is gtoot in zijn kleinheid Hij maakt zich dienstbaar voor de gemeenschap in tal van verenigingen en staat voor iedereen klaar. Verder ook mijn ouders natuurlijk'•, het zijn prachtouders.

Minderverkeersdrukte. Ik hoop dat de mensen ook hun eigen verantwooidelijkhiednemenen niet enkel wachten op initiatief van hetstadsbestuur. Dient werkelijkelkeverplaatsmgperauto te gebeuren? Betaalbare woningen, Respect voor privé-bezit.

Dat ik zou mogen afstuderen aan de Lessius Hogeschool en wel in juli Veider hoop ik op een mooi zomerverlof om achteraf aan een toffejobte kunnen beginnen. Natuurlijk wens ik mezelf ook een goede gezondheid toe.

los Bruurs verdient een stand beeld. Zoveel jaar orgelist. Hij leerde zijn volk irnisiceren en zingen Het standheeld zou best komen op de Vmijheid in de omgeving van Deken Lauwemys Zorg voom monunient en leven verenigd.

Datwemek'iarwatmeermogen "ontmoeten", in de buurt, in de kerk of waar ook. Dat het niet meer nodig zou zijn onze huizen te beveiligen en te maken tot ontnneemb ue hurch ten Dat we verdraagzame mensen zouden zijn, overtuigd dat elke mens evenveel waard is.

Dat ik in 2001 nog meer toffe mensen mag leren kennen en met hen op weg gaan. Dit niijn haren wel witter nio gen worden maar niet teveel uitvallen Dat mnen ij hof been moeras nieer zou zijn hij regenval. De geiten kunnen er niet tegen.

Mi nde rhi ut

1 n u \ all dc Plas

:00 ge' One X Mate, Wortel

Jos Ster keus auto,'e,i,ie,'

Minderhout -

'

Leen Vermeersch Jong politicus

Wortel

Akkeipop (vooi il Kids) + Meer aa ndacht voor cultuur beleid in Hoogsiraten + Jonge mensen zijn bezig met zingeving en geloof, zowel expliciet binnen de parochie als impliciet (JIB. Kring) - Zie spiegelbeeld wensen voor 2001

r

Roei Van Dcii Ouweland Jo,igei'en itt Be-

1i'e'gi,ig Hoogstraten

r.

'

Jef Cleymans Deken

Hoogstraten

+Hetaeteertalentendc vreugde van onze kinderen niet Begijntjes Laat Besluit. + De ingetos,en famili iie sfeer op Allerheiligen .in de kerk, op het keikhof en in de Pax + C iteehisten die toch maar voortcloen, gratis en voor niks. - Het slechte weer op de dag van de fruit-, groenten- en bloemenpracht.

17


NIEUWJAA RSBRIE VEN

101

Dirk

\ iW

i'oeil'i/h

Bavel

Wat vond u de opnierkelijkste ervaring of initiatief in onze gemeente? Positief of negatief

Wie verdient er een standbeeld en waarom? Waar moet het staan?

11 mci 2000: dankzij liet wijkbestuur San Dal 1 en Dal 11 van Mecric konden de mensen van Meerle en omgeving genieten san eeti openlucht bciaardconcert door Luc Dockx en van muziek door de fanfare St.-Cecilia. Het was prachtig weer.

-

De opkomst was te weinig. Spijtig, want zoiets unieks komt niet ieder jaar voor in ons dorp!

Wat wenst u onze plaatselijke gemeenschap toe voor 2001 ?

Wat wenst u zichzelf toe voor 2001 ?

Een goede gezondheid voor iedereen. Een goede leiding over onze stad Hoogstratcn.

Een goed voetbalseizoen, liefst zonder kwetsuren. Een goede gezondheid voor mijn gezinnetje, tamilie en vrienden.

Voor niemand. Het geld dat daarvoor nodig zou zijn, kan beter besteed worden aan andere nuttige dingen.

,

Mcci le Ondanks de bescheiden inkom (200BEF) op Akkerpop, tiok het festiv il toch mcci be~ zoekers dan Apolloi oek en Wemstiv il samen + De oianmstme v in Euio 2000 De i n braken in de Nooideikempen w taibij arnper inbrekers gevat worden.

Mijn ouders omdat zij mij op de wereld gezet hebben, zodat ik k in genieten van het leven Het les en is mcci dan enkel werken Wei ken om d Lii iii te teesten en te enieten 1 Beter rijk leven dan jijk ski ven

Een schitterende zomer met 2 prachtfestivals: Akkerpop, met not eens Loed sseer, en Anti leesten Veel meel opti edens beteic DJ kn ippe viouwen een goede gezondheid en b in gelijke CD It Hot Chili Pep pers U2 Simple Mi nds Depeche Mode. Mohv en Superfunk.

Een rijbewijs. een auto, een schitterende 1 5de Akkerpop die ik zeil mee olgmtseei Een hel met rijke oudei s tegen liet ll lopen Sv 1110 uk d in hun eld kan beleen hij mijn bui dige sseikgever Delt 1 Llosd Secuimt is (voomni ulige Smeets Securities. En last hut not least. de titel voor CLUB BRUGGE!

De fietsvierdaagse is een jaarlijks feest in Meerle waar jong en oud aan deelneemt. Dit brengt een dorpse sfeer, Dat koningin Paola het begijnhof bezocht,

Mensen die zich inzetten voor een of ander goed doel: petje af. Maarja.je mag nietoverdrijven want dan krijg je een park vol standbeelden.

Dat de politiekers goed samenwerken en dat alle mensen van de fusiegenieenten er beter van worden. Dat ze eindelijk eens beginnen aan de bejaardenwoningen in Meerl e.

Geluk, gezondheid! Gezondheid voor iedereen.

+

'j

T

Kurt Vermeiren Akkerpop

,

Meer

Viviane Laurijsen knno/oum

Mee ric

5

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN Lod. de Konîncklaan 256, Hoogstraten, Tel,: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil -T,

i n in InD[Ix'

. '

JL!J

1.3

au ng


NIEUWJAA RSBRIE VEN

-

-

Ç -

Wat vond u de opmerkeIijkste ervaring of initiatief in onze gemeente ? Positief of negatief

Wie verdient er een standbeeld en waarom? Waar moet het staan?

Wat wenst u onze plaatselijke gemeenschap toe voor 2001 ?

Wat wenst u zichzelf toe voor 2001 ?

+7-dal mencr:tI vanalles moet hijhoussen en serhoussen, 55egen moet aanleggen cii hei aanleggen .. ergens is dit natuurliik positier. maar ik heb ',oins ss ci het oes oel dat ik op een bouss ss cr1' cel'..,

als ik iemand een standheeld zou toekennen,dan zouden bonderd anderen minstens evenzeer een standheelcl verdienen, dus: niemand

overal minder lawaai. drukte. stank, verkeer, stress.slecht weer,.., dus voor iedereen een aangename omgeving om in te leven

Kdat ik in juni nfn 6°jaar met glans' mag beëindigen en cmdelijk iets kan gaan doen dat me werkelijk hoeit. 5 dat de weergoden hun foutje van vorig jaar goedmaken en de zomer eens niet vergeten, dus altijd warm weer, hemelsblauwe lueht en een stralend zonneke!

Worldliakc en de wereldrouwenmars: jongeren en 5 ii )Li 55 ei itt 111 iog',t mle ii sloten ,ieh aan hit de wcrcldss ide i d tecen de aniitiedc en 5 oor hei s erileltn sali ik' rit kdoni. 1 )e actie s an de t onge ie nea les drie voor 11 - net haar opnierkclitke rcsuliauen s in 4S.20t1 Hid bliplt dc solo asscnen uit dagen. 1 )c moei,aitic ,ocktoeht san allc politi1'ki' fracties naar siousscn die iicli polnick willcn cngaoercil. Borden: polit icke s ernteuss ing 55 erkt.

Des ri jss illioerdie voorzijn idealen blij It vechten. Iedere kernpenaar die liet juk van zich :ike!iudt en in alle openheid en net respect 01 ir ande rsdc n kenden het debat aangaat os ei diiigen die lie m na aan het hai i Ii gge ii. Eet statid heel d s oi ir de liet ser in ile s orm san sseobaiiikades soor auto'', en vraehtss mcii' op iedere plaats ss mr fietsers slachtol (er werden.

Een blijvende betrokkenheid op het wereldgeheuren en ccii blijvende verontss aard ciii ii os er het geweld en om echt in Pa lesti na, in Gu ai e inala. iii de Westelijke Sahara Een beleid 55 aaru i t bI i k t dat de vern eo ss ing ss e rk t. \ leer n iusieti die in iiehzell gelosen en tidi mengen in het politieke debat.. \lecr Hoogstratenarcn die loeien s oor produkten van eerlijke handel.

Minder nia,irheter: watdat moet je me zelf maar eens rage n ''\"L'e 1 1 icht en zon om niet solle teugen tegenieten van liet gr:it is ss arm ss ater en om de batterijen op te laden.Een verder-,ctt i no van het cel steani: een maande Ii t kie bi een 1 liii st van niensen die kieien soor duur/amc lifltsS ikkcling en die zichtelt kritisch bes ragen en ideeën uitsvisselen om zuinig om te springen met het milieu

Voor nicicit de 704 stenitnen die ik behaalde op S okiober Op 3 utui de grootste hagelbol en die ik in jaren ee/ten heb in \ lee ri c, niet voor mcci d in 20 miljoen sch:idc-aaneil ten tot gevolg.

De Mjeelse Pier. In Meerle natuurlijk.

Veel verdraagzaamhetd, want dat staat tegenwoordig hij veel mensen op een laag pitje.

De gezondheid primeert. En hopelijk iets te betekenen hebhen in het schepencollege vanaf januari.

Ecn pisitiee ersaiino die ik dit jaar niochi bcics cii ss as dc hu 111 'ii dc steun s in dc Hoogsti'aatsc hiandsscci tijdens en na de brand die bi1 ons in lebruari ss oedde. Petje af s oor die .loilgctii. - Dat liet s crhodeti is om met p:i,ii den (die toch dccl uit maken van de natUUr es enils is 5 isscil en sogels) in dc 1.10-put dc kuil) op den Aard water-

ssandelingen te maken Dc grond "kussen" tegen 700 nl/min op de Olympische Spelen in Sidney; de paus gaat dat doorgaans beter af.

Dat de automobilisten en vrachtwagenchauffeurs liet nodige respect voor de wandelruiters opbrengen, zoals de wet het voorschrijft.

Een goede gezondheid voor mezelf en m'n paarden. Misschien een goed lief, niaaris moeilijk te vitiden voor een sportvrouw. Blijvend succes en geluk in de sport.

Dat al hij al 2000 ook itiaar ccii scsI non paar svas. kitsi'nonicn dc drukte san de set kuenngctt. Dat telk De lloogstraatse \laatid taken over mensen sehriptt ioruder de persooit in kss estie te hoicn.

Een standheeld voor de vrijwilligers. Als dank voor het vele werk dat dikwijls in stilte en anoniem gebeurt. Zonder vrijwilligers en hun werk zou onze samenleving veel artilerzijti. Op een neutrale plaats in de Vrijheid.

Veel verdraagzaamheid tegenover iedereen! Dat we iedereen toewensen wat wij voor onszelf en onze kinderen toesvensen.

Wat meer tijd oni van de mooie kanten van het leven te genieteti. Ik kijk met verwondering uit naar ons eerste kleinkind.

echt meer hij. De i'ecente inbraketlplaag

Een goede verkoop voor alle zelfstandigen, Prachtig weer met de jaarmarkt en niet de Atitilhiaanse feesten en op heide veel volk, Voor alle sportploegen puike prestaties.

Een goede gezondheid (wie wil dat tiiet7) Een goede verkoop in tiiijn winkeltje en dat ik graag blijf werken. Dat tk genoeg kan genieten van onze Dante.

1 .i'.'ii 1istiaeuisen

Student

loocti-,iten

1

r

-

-

Hit R

'

OH

/

Wortel

(

Jos Mai'tens f/o/iti /0

r

\leci e

+ -

-

-•

ka I'n )ui&'k&'t' Ania-one

\lindcrhout

t \

-

Een stitidhecld soor mijn familie ( besie en mccii trouss e sponsors (cii al dicgenett die mij steuncn. 't Is tenslotte een teamsPort.

miiie 1 )u'sniedt /1

i iidei hIlili

Het belangrijkste dit jaar. en t/t hiertoe in heel nu jn leseti, is dat ik moeder beu gess orden van een praeliiioontje. Dante, * 1 )al een jaar s oorbi is s oor je er eig ni licht cii dit ik daardoor 1/) Is cinig ui eroot-Hooestraten ben gcss eest oitl te weteti ss al er ioal \ erandert - De verkeersdrukte in Hoogsir:/ten iii stio winkelen is er niet +

Miranda StolTels

tri/i/ 1S \1,'i'rle

01/0 II'

-

Een standbeeld voor mijn ouders en mijn broer omdat ie toch wel heel hard wei -ken.


NIEUWJAA RSBRIE VEN

4

Wat vond u de opmerkelijkste ervaring of initiatief in onze gemeente ? Positief of negatief

Wie verdient er een standbeeld en waarom? Waar moet het staan?

Wat wenst u onze plaatselijke gemeenschap toe voor 2001 ?

Wat wenst u zichzelf toe voor 2001 ?

Het algemeen uitzicht van onze stad is fel verbeterd. De heraanleg van de Vrijheid vind ik zeer geslaagd.

Geen idee

Vooral minder verkeer in de Vrijheid. Oplossing voor het zware verkeer. Minder belastingen door weloverwogen uitgaven

Oplossing voor het nieuwe voethalterrein van Hoogstraten VV. Medewerking van heel onze gemeenschap.

+ Positief was dat de puinhoop

M'n dochterllse en schoonzoon Joh in sti dienen ten stand beeld, zij kregen vorig jaar een tweeling. Je kunt niet beseffen wat een inzet en werk zo'n tweeling met zich meebrengt. Da trom eigenli]k een stand beeld voor al de vaders en moeders van een meerling die in deze huidige tijd, waarbij men vaak nog met twee gaat werken, zo'n zware taak op zich nemen. Het standhceld mag in hun voortuin komen.

Dat de gemeente werk zal maken sin het P iteiswiel piojict waarbij het oude schoolhuis en de achterliggende gronden gebruikt kunnen worden door de gemeenschap. Als dorpsplein voor sport spel keimis pui king, dorpsactiviteiten enz. Het gebouw als dorpshuis. jeugdlokaal.vergaderruimte.enz.Tot stimulans van heel het dorpsleven. Ik vind dat het realiseren de taak is van de gemeente en dat men die niet in de schoenen van de dorpsraad mag schuiven.

Een goede gezondheid om door te doen w iarmet ik bezi t hen Wat ik doe en heb is voor mij voldoende maar eens flink de lotto winnen zou niet verkeerd zijn. Verderhoop ik dat ik volgend jaar nog iii ukkelijk mee kan met onze fietscluh de Dreefse Trappers.

Hoogstraten ligt, vooral voor die mensen die niet zo mobiel zijn.

Veel geluk en gezondheid voor iedereen Een goed (nieuw) stadsbestuur met een oog en oor voor de noden v'un de hurgeu Eindelijk een ondtikomen voor de plaatselijke KLJ van Meersel-Dreef.

Dat ik Oma wordt En een nieuw jaar met minder verdriet dan 2000 en een beetje minder werk (om oma te kunnen zijn) Dat ik mij kan blijs en inzetten voor hen die me nodig hebben.

Jaii Michoel /! \/1/ •ooJ-iOer S

op de hoek van de Nieuss Duet en de Dreef werd opgeruimd en dat men uiteindelijk. startte niet de bouw. +Delaatstegoudenhruiloftmet luvensloopstoet wis ondanks de zenuwen vooraf, een hemelse (lag voor heel de dorpsgemeenschap. - Negatief is dat de wooneenheden niet voor de Dreveniers zijn weggelegd, de jeugd krijgt hier weinig woonkansen. - Ook is het voor de Dreef een slechte zaak dat er niemand werd vei-kozen voor de gemeenteraad.

ierre Verbaeten buurtwerker

Meersel-Dreef

L

a+

1

,. 1 isett 'Ihielernans ltUi

ier.

t

D rie f

+ De ingebruikname van de Servicefiats in hit nicuwe ad ministratieve gebouw van het OCMW. + De aktie Beh iag onze Kempcn dit vind ik lijk de start voor nog meer gelijkaardig initiatief in onze plaatselijke gemeenschap. -Dat onze KLJ jongens en meisjes noo steeds zonder lokaal zitten. - Dat de drukte op de Vrijheid nog drukker lijkt, zodat op somntige tijdstippen je de lust ontgaat om naar Hoogstraten te rijden. - Dat Meersel-Dreef zover van

Cp

Vooi de (vrijwillige en onbe zoldigde t) amhulanciers in brandweermannen voor hun herhaaldelijke inzet om hun medemens te helpen in nood. Voor mijn part mao dit in elke nte staan, zodat wij deelgerne e op td en stond worden herin nerd aan het feit dat ons leven soms van hen afhangt Maar ik vermoed dat dit te duur zal zijn, dan moet het maar komen op een mooie plaats op de Vrijheid in Hoogstraten.

F AFI

•

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uw foto's afgewerkt in eigen Prof Videolabo Ook uw A.P.S. filmen -1 UUR SERVICE

Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

20

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37

L' t4p

,


N!EU WJAARSBRIE VEN

r

:

...-

-

\

,. •

Jef Van 0 stal k,iiiv I,00'ç(hi1tter

Meer

\Vard

Blommaert Zei'ensprong Hoogstratcn

Jef Sehellekens DIJtvIuand Hoogstratcn

j 1 1 1 1

Wie verdient er een standbeeld en waarom? Waar moet het staan?

Wat wenst u onze plaatselijke gemeenschap toe voor 2001 ?

Wat wenst u zichzelf toe voor 2001 ?

Vooi iiij pLI O1)flhljk Di Sint Jorisgilde van Meer die het Landjuweel wint op 25 juni in Essen. In de 1 5de 1 6de eeuw zijil \s ij daarmLe terstond wu iLldhLroemd in Hoo g straten. In 2000 weet dat geeli kat! Voor Hoogstraten? De Ontvangst van koningin Paola op het Begijnhof. Op de eerste rij de 'hovaardigheid-hekleders' die de boel lieten verrotlen en verkrotteii. Op de achtergrond dc realisators van een uniek restauratieproject. •.

K indid Itul ,tI1oe. GLLn gL schikteplaatsen. Waarzijii onzc parken en pleinen? Dus wordt het noocledwongen het autov r ik op ten i ondpuiit in de ViijhLid de inhiLkLi voor het politiekantoor, de gekke koe' aan een illegale villa in een landhouwzone. Of toch Frans Geerts op zijn prachtig plein in Minderhout of aan zijn geliefde, groene Dreef Hij zorgde ze 1 f \'oor een mooie plaats!

Als (hL)schuttel moet ik opko mdl vooide zwakken. Dustwee dingen. Voor onze oudjes een comfortabel rusthuis. Dan miieten ZL niLt !aflCrr op dL pot in ten sooit Lii1ddcvLnccl Voor de kleinsten een veilige kleuterschool in Meer. Bij ranip ilX)eten toch een brandweer- en een ziekenwagen in de huurt geraken.

Ik hoop in 2001 hLel seel mn sente ontmoeten. (Dan ben ik er ,elf ook nog, zie je.) Om.: -geiiieentelij kc poli tici die ..i 1 L. Lfl Ii ii d wei ken s 001 de ii ink weelde die ze ontangcn vanaf 1 januari. -njkswachtcrs die dieven hetiappen op heterdaad. -ouderlingcn in een gezellig rusthuis, kleuters in een veilige school, -maar vooral een niassa bezoekers op het gildenfeest iii Meer °p 23 en 24 juni 2001. M.a.w. allemaal gelukkige mensen!

Het onstaan van CEL VOC. de volleyfusiecluh. Mensen in de sport die beseffen dat men moet samenwerken om iets Ie bereikcn en clitov ci dle (soms trok) meningsverschillen heenen niet regelmatig aanpassen van vastgeroeste meningen. Niemand stemt Vlaams Blok en toch halen zij een zetel.

De brandweer en de dienst 100. Om andere mensen te helpen gooien zij bijna dagelijks hun eigen leven in de weegschaal, zonder vooiooidelen cn ionclei al te lang stil te staan hij de gevaren. Het kan steeds voor de kazerne staan.

Dat er eindelijk eens werk gemaakt wordt om het zwaar verkeer uit het centrum te houden, Hoogstraten kan dan eindelijk cen gezcllic stad worden en bovenal: de kinderen kunnen veilig naar school, Dat een nieuw voetbalstadion er niet komt ten koste van andere verenigingen, die met veel minder moeten tevreden zijn.

Dat ik eindelijk genees van die slepende voetkwetsuur, zodat ik terug mijn wekelijkse kilometers kan trainen en terug al die Str iten cn n itulu lopcn kin meelopen Snelheid speelt allang geen rol meer. Pijnloos erbij zijn is wat telt.

Om te lachen? Pas getrouwd, 50 jaai gcworden ecn juhilcum te vierenofmetpensioen - ensommige vrienden, huren of familicleden denkcn dat ze de gevel cn dc voortuin moeten versie ren met lakens, spandoeken 01' horden waarop de meest scabreuze teksten worden geschilderd.

Bijna al onze voorouders verdienden hun hiood op het veld Velen waren landarbeiders: lange dagen, hard werken en 'scinig verdienen. Di uorn ecn t indhceld vooi de d iJonei liefst ergens naast het fietspad langs de Mark. hij voorbeeld aan de ijzeren tranibrug in Meersel-Dreef.

Veel mensen verzorgen steeds bctcrdc omgtving van hun WO ning. Het aantal mooie tuinen neemt elk jaar toe. Mijn wens'. Hopelijk kiest men vooral voor strcckeien Pl Inten en vervanigt men stilaan de exoten. Misschien verdwijnen dan ooit al die sombere coniferen en het apenverdriet.

Met Adriaan Roland Holst zeg ik Laten we zicht Zilfl voor want, o de elkander, kind niaatloze verlatenheden, die over onze moeee,woiven leden ondcr dc steircn vva uc in dc oude wind. 0, laten we maar zacht zijn, en maar niet het trotsche hooge woord van liefde spi'eken. -.

Opmerkelijk: Al de heisa rond het serrecomplex. Positief: het samen actievoeren van de plaatselijke bevolking. Negatief: Blijkbaar is in Hoogtiatcn dc «Oude politieke cul tuui» nog steeds actief.

Het wordt onderhand wel tijd dat we de stichter van Hoogstraten vereeuwigen. De Heer GELMEL. de Vikingkapitein die door noodlot en toeval in deze streek hel indde cii hici het GELMELSLOT ( t gcv Ing) bouwdc Uitcr ird zou nn standbeeld niet misstaan in het parkjc aan de H. Bloedlaan.

Een stadsbestuur dat, over partij- en andere grenzen heen. een structureel beleid voert dat uitmondt in een betere leefomgeving en meer levenskw ilitcit vooi dc helc gemccn schip

Alles. (En wel nu meteen gi'aag)

22 oktober, Wortel Dosko: 5 0. + Hoe de weergoden medio augustus goed werk weten te appi'eciërcn. + Terrastheatertoernee , boereneind kermis, het stiltegebied ten nooidcn viii woitcl De waanzin van een ruilverkaveling anno 2000. Alle lawaai, van motorhelden tot zagerijen, van de continue sliert auto's tot het trage en zeer luidruchtige sportvliegtuigje dat ieder zomerweekend de Wortelse territoriale luchten komt vervuilen: mag ik dit zeggen, zelf verantwoordelijk zijnde voor enige decihels 3

Liever geen standbeelden, als het toch maar iets wordt als die schamele, lekkende Steen in wortel: een dorp en een standbeeld gaat ook niet echt samen. of is Hoogstraten stad genoeg vooreen beeldje linksen rechts? Men zou bctei wit hchouds gezinder omgaan met cle echte standbeelden uit onze oingeving, nI. oude homen: die zie je haast niet meer, net als oude mensen, die woi'dcn ook 'tijdig' uit het straatbeeld verwijderd.

Eindelijkeen levende Mark. van de Papenvoort tot in Dreef', Dat de mensen wat meer uit hun kot komen, Wat meer onzekerheid, spanning voor de medemens: al die westerse weeldc maakt ons zwak vadsig en hang

Ik geloof niet echt in wenscn,je bent toch voor het grootste stuk zelf verantwooi'delijk voor wat er met je gebeurt: en verder is er en als het dan toch moet: geen Creutzl'eldt Jakoh van die ene frituurboulct clie ik at op zaterda II lchiu in 92 Lcvc dc struisvogelhiefstuk

-

-

:

Wat vond u de opmerkelijkste ervaring of initiatief in onze gemeente ? Positief of negatief

1

,

T

"1 \tII

Schroer

catebaas

Hoogstraten +

4

~y ~

-

w,

)

Lode Verschueren Anti/Iiaa,ise Feesten Wortel

/

-

-

-

21


REIS VERSLAG

Wenskaarten voor Bolivië (slot) In liet vorige deel van dit reisverslag (DHM nr. 187) vernamen we dat Frans en Martha Aertsen-Aernouts van Loenhout naar Sucre in Bolivië reisden. Als voorzitter van Rotary Hoogstraten-Kempen kon Frans daar bijna vier miljoen frank schenken aan het ETI-project (Escuela Taller de Integracion) voor arme, alleenstaande en gehandicapte personen in de wijk Los Libertadores van de stad Sucre. Rotary verzamelde deze 85.000 US dollars o.a. dankzij de verkoop van wenskaarten. Maar voor vader Frans en moeder Martha had deze reis zeker nog een andere betekenis. Zij trokken een ganse maand door Bolivië in de voetsporen van hun dochter Marjan, overleden in 1998. Ook dochter Tineke Aertsen en Christophe Dael uit Minderhout (Beemden) werken nu als vrijwilligers in het ETI-project. Waarschijnlijk komen zij in mei 2001 terug naar huis. In dit deel van het reisverslag vernemen we ook dat er nog meer Kempense mensen actief zijn in Bolivië. Ook andere Rotaryclubs steunen projecten in dit doodarme land van Zuid-Amerika. Het volledige reisverslag van Frans en Martha Aertsen telt ruim dertig bladzijden. Samen niet de vele foto's zouden we met deze kopij hijna een extra editie van De Hoogstraatse Maand kunnen maken. Maar dat is niet de bedoeling. Daarom beperken we ons tot enkele fragmenten uit het dagboek van Frans dat begint op 30 september en eindigt op 31 oktober.

Woensdag 4 oktober Met Bobby Williams, echtgenoot van Ina Urquidi de Williams. directrice van het ETIproject, rijden we naar Tunasmoko. Een tocht door de Altiplano. De eerste 60 km is geasfalteerd. Op 25 kni van Sucre, in Yanparaez, zien we rechts van de weg het volledig omheinde terrein van 15 ha waar Rik Cclie zijn project wil uitbouwen, zijnde een logistiek Centrum om artsen die in de Andes werken (in een straal van 100 km van Sucre) te ondersteunen. Het project draagt de naam van »Face to the Challenge". Dit project krijgt steun van de Evangelische Kerk in Nederland en de USA, maar ook van Rotary Lier en Rotary WestmalleKempen. Guy en Lydia Janssens uit Viersel zijn hiervan de initiatiefnemers. Ook Julien Noels. die ik al 30 jaar ken in ABB en nu KBC, engageert zich sterk voor liet werk van Rik Cclie. Nadien brengt de weg ons via een hergpas van 3900 meter hoogte naar Tarabuco. Van Tarahuco rijden we richting Suda6ez. Even voor Sudaiicz slaan we linksaf naar Tunasnioko. De ontvangst doorLuchita en Rodney, de ouders van Bobby. is hartverwarmend. Rodney hoort slecht en is daardoor een beetje in zichzelf gekeerd. Zijn grootvader heeft de spoorlijn Ariquipa-Uyuni mee gebouwd. Nadien had hij zilverniijnen in Potosi en op andere plaatsen in de Andes. Net voorde nationalisaties in Bolivië verkocht hij de mijnen en kocht deze finca niet 1400 ha. Het hout van dit stuk grond werd gebruikt in het productieproces van onder andere dynamiet voor het werk in de mijnen. In 1952 voerde de partij MNR "La Reforma", de grondhervorming, door en bleef er van de finca nog 300 ha over, zijnde de gebouwen in de vallei en de omliggende herghellingen. De finca hoort toe aan de ganse familie en dat wil men zo behouden. Iedereen van de familie kan hier komen. Dit landhuis mag men zich echter niet voorstellen als een luxueus buitenverblijf. Het zijn wat rommelige gebouwen zonder enig conifort, geen elektriciteit en geen warm water. Naast de finca staan een paar hutten waar een 7 .,

gezin woont met elf kinderen. Dit waren Marjans vriendjes. Het zijn de kinderen die op de wenskaarten staan: Genoveva, Estehan, Valerio, Roherto, In de finca proeven we het zelfgebakken brood, de zelfgemaakte confituur van vijgen, enz. LLiehita is een schat van een vrouw. Haar overgrootvader, Aniceto Arce. was vier jaar president van Bolivië (1888-1892). Hij was schatrijk maar heeft alles weggegeven. Hij was waarschijnlijk ook de enige president die armer aftrad dan hij was aangetreden. Het kasteel bij

een oude col manlamp. Volgend jaar zij ii Luchita Cii Rodney 50 jaar getrouwd en houden ze een grote familiereLinie hier op de finca. Hun dochdor Rita wooiit in Roth. vlakbij Aken, en hoopt dat Rodney en Luichita iiaar Duitsland komen in 2001. Luchita zou dan misschien enkele coneertjes geven en de opbrengst is dan voor haar muziekschooltje in Sucre. Ze is bereid om ook een concert te geven in België. Waarom niet in het kasteel van Loenhout? Met 50.000 frank kan ze al zoveel doen. We beloven haar te helpen. Luchita. die Marjan de liefde voor de Andesmuziek hijbracht en die een groot hart heeft voor de arme kinderen hier in de Altiplano, is een echte schat van een vrouw niet een sterke persoonlijkheid. Deze dag was weer onvergetelijk.

Zondag 8 oktober Terug in Sucre ontmoeten we de Nederlander Kees Schouten, een gepensioneerde C&A manager, die via een overheidsprogramma (PUM) liet ETI-project drie weken komt adviseren en ondersteunen. Als textielspecialist heeft hij een grote kennis van alle niachines. Misschien komt hij te vroeg, want de meeste machines zijn nog niet geleverd, maar toch denk ik dat hij juist op tijd komt zodat men geen enkele verkeerde naainiachine koopt. Het eerste gesprek is zeer hoopgevend. Deze man heeft gewerkt in Aleppo (Syrië) en in Windhoek (Namibië). kent de wereldmarkt en zal zonder twijfel nieezceken naar de jLuste "niches" waarin E.T.I. zich nioet profileren. We zijn blij dat hij hier is, want

Ina LrcjiuiIi de Williams, Bolii'iaanse, uitvoerend directeur run Eoiielu Tol/er de Integracion (ETI), naast Ludo Peren en Frans Aertsen van Rotarv Hoogst raren-Keinpen. tijdens de persconferentie in Sucre (Bolirië). Sucre waar hij woonde. "La Florida", is thans een ruïne. Luchita was muzikaal zeer hegaafd en door haar huisje in pand te geven, kocht ze een Steinway-vleugelpiano van de weduwe van een latere president van Bolivië. Op dit unieke meubel speelde ze in 1995 met onze dochter Marjan vierhandige Boliviaanse muziek. Luchita gaf ooit een concert in Sucre en de Duitse ambassadeur in Bolivië hoorde haar spelen en zorgde ervoor dat ze een beurs kreeg om in München te studeren. Ze studeerde onder andere hij Cari Orff en verbleef zes maanden in Salzburg aan de Salzhurger Musikschule. Deze lieve Luchita is thans 66 jaar en heeft haar eigen muziekschooltje in Sucre waar ze gratis muziekles geeft aan arme kinderen. Tot laat in de avond habbelen we met haar hij kaarslicht en

dankzij deze "adviseur" zullen onze 85.000 US $ goed besteed worden.

Dinsdag 10 oktober In ETI is "Don" Kees Schouten zeer actief bezig. Hij geeft les aan de mensen van de taller en leert hen alle mogelijkheden kennen van de twee semi-industriële niachines die er al zijn (ongeveer 6000 US $ per stuk). Don Schouten zal de taller doorlichten, de mensen alle technieken hijhrengen, hen praktisch leren werken, een marktstudie maken (petjes. schooluniformen, kleding voor dansgroepen. voor militairen, enz.) Christophe en Tineke vertaalden reeds een uitgebreide niaar praktische en zeer nuttige cursus vanuit liet Nederlands naar het Spaans. Via een


REIS VERSLAG

T

-

ilneke Aertsen (Loenhoui') en Christophe Dael (Minderhout) die als vrijwilligers aan het project in Sucre meewerken. Christophe helpt vooral bij het opstallen van de administratie en Tineke :orgt voor de begeleiding in de kindertuin. kwaliteitsstudie en de mogelijkheden van het project, zal hij clan advies geven over cle juist aan te kopen machines. De bedoeling is dat er geen onoordeelkundige aankopen gebeuren en dat alles op elkaar is aangepast. Iedereen is blij dat de Kees hier is en dan kunnen we binnen veertien dagen hopelijk zeggen: "Klaar is Kees".

Donderdag 12 oktober In ETI wordt er intussen verschrikkelijk hard gewerkt. Men legt op de beneden verdieping nog vloertegels en de ateliers worden vakkundig gechapt. Kees legt erde pees open wil dat de mensen alles kennen van hun machines. Hij leert ze onderhouden en waaraan ze moeten denken hij het werk. Een kindertuin is hier meestal bestemd voor kinderen uit gezinnen die het kunnen betalen. Ze beschikken over geschoold en volgens lokale normen goed betaald personeel. De kinderen gaan er ofwel in de voormiddag ofwel in de namiddag naartoe. In de kindertuin van ons project komen echter kinderen uit arme gezinnen, vooral van de mensen die in de ateliers werken. Zij verblijven er de ganse dag en krijgen er ook te eten. De kinderverzorgsters hebben geen opleiding genoten en verdienen via steun van de Wereldbank 250 holivianos per maand. In ETI wordt daar nog 100 bolivianos aan toegevoegd. Er wordt ook brood gebakken voor alle kinderen en volwassenen die hij het project betrokken zijn en men tracht daarnaast zoveel mogelijk brood te verkopen in de aanpalende wijk. Met de verkoop tracht mcii alle kosten van de bakkerij te betalen zodat het zelfverbruikte brood gratis is. Kortom, ETI is een all-round project geworden. Door gehandicapten en alleenstaande moeders werk te geven, probeert men financiële middelen te genereren die dan gebruikt worden om de sociale aspecten van het ganse project te bekostigen: integratie, kinderopvang, voeding, gezondheid en alfahetisering. Heel wat mensen hij ons in Vlaanderen uit het onderwijs, de verpleging, het bedrijfsleven en vakmensen die op brugpensioen gaan, zouden hier een ongelooflijk boeiend jaar kunnen doorbrengen: actief meewerken in liet project. Spaanse les volgen, een volk en een land leren

Martha Aerrsen-Ae, -nout,v naast Margarita en haar kinderen. Margarita werkt in het atelier en ondertussen verblijven haar kinderen daar in de kindertuin.

kennen. Zo een jaar Bolivië zou niet alleen een verrijking zijn maar tevens een herbronning én een ontzettende ervaring. Ina wilde persé vandaag niet ons het ETI IIdossier bespreken. De voorziene kostprijs van 400.000$ en de toegezegde steun van 'Arzte für die Dritte Welt' teii bedrage van 300.000$. Een honderd procent soci aal proj eet niet kinesitherapic voor gehandicapten, een sportveld en nog meer. Op termijn nioeten de werkingskosten van ETI II dan gedragen worden door ons project ETI 1, zijnde cle economische activiteiten van liet riaaiatelier. Ik ben overtuigd van de noodzaak van deze nieuwe mogelijkheden maar volgens mij groeit het hele project zo (te) snel in verhouding met de aanwezige financiële middelen en voldoende en juiste mensen om liet hele opzet te leiden. Graag zouden we liever ETI 1 op kruissnelheid zien komen en dan eens kijken wat nog kan. Maar ook het stadsbestuur legt verplichtingen op. Ze gaf de grond en eigenlijk moest men al bezig zijn niet bouwen. Verder wil die Duitse organisatie ook een 'totaalproject'. Ik ben bang dat het Ina boven haar hoofd groeit. Maar we bewonderen haar enorm om wat ze allemaal doet voor al deze mensen hier. Wij denken misschien te veel op lange termijn terwijl de noden van de mensen hier en vandaag al oni een oplossing vragen.

Maandag 16 oktober Op economisch gebied hinkt de stad Sucre en de streek duidelijk ac liter op de rest van het land. Zij ligt immers een flink stuk verwijderd van de economische as La Paz - Cochahamha - Santa Cruz. Zoals elke stad die ingeslapen is na een vroegere bloeiperiode heeft Sucre haar autheritiek en koloniaal karakter bewaard. De residenties, musea, kloosters en kerken zijn nog steeds een streling Voor het oog. Terecht heeft de Unesco de binnenstad van Sucre erkend als wereldpatrimonium. Daaroni moeten alle gevels in cle het centrum wit Zijn en de daken rood. Deze regel wordt trots nageleefd door de inwoners. De stad heeft dan ook veel troeven in handen oni toeristen te lokken.

Vrijdag 20 oktober Het is een drukke dag metenkele misverstanden en een typisch Boliviaanse Organisatie. De ganse

dag staat in het teken van de 'acto', de officiële overhandiging van de cheque van 85.000 US dollars•aan ETI. In de keuken helpt Martlia broodjes hakken en toostjes klaarniaken. Tineke verbetert nog even niijn toespraak en m cle inkomhal wordt een plaat opgeliaiigen. Vele vriendeii maken hun opwachting. Na de toespraken en cle overhandiging krijg ik uitgebreid cle kans om cle motor, liet hart achter, het project. in cle bloemen te zetten, met name Ina Urcluidi. Zonder haar zou dit project er niet zijn. Ze is een ongelooflijke doorzetter. ETI is een projject van Bolivianen voor Bolivianen en deze dame draagt een warm hart toe aan haar volk. Hei muziekensemhle van eigen huis speelde nadien enkele Boliviaanse liedjes als aandenken en hulde aan onze dochter Marjaii en als dank voor de inspanningen van Rotary HoogstratenKempen.

Dinsdag 31 oktober In de hcichtliaven van Sao Pacilo schrijf ik cle laatste bedenkingen van onze reis door een stukje Bolivië. Altiplano. Andes en Sierra. Na de concluistadlores hegmnen stilaan wat meer reizigers naar Bolivië te konien. De hoogvlakten van dit land zijn van een absolute schoonlieid. Men zegt wel eens dat Bolivië liet Tibet van cle Andes is. Ook wij voelden ons hier goed. we waren er thciis. Hier was ons Marjan zo gelcikkig in 1995-'96. Hier wilde ze terugkomen. Deze reis was in vele opzichten een bijzondere reis. Niet alleen wij vonden de weg iiaar Bolivië en het ETI-project in Sucre. Tineke en Christophe werken er als vrijwilligers, Karel en Leen Desmedt waren er onlangs op bezoek. Cliris Bosch is al meer Boliviaan dan Mallenaar, ook onze Peter komt einde deze week. Tinne Geerts komt, steenhakkerij Desta van Minderhout zorgde voor een degelijke elektrische beveiliging van alle machines, liet St.Jozefziekenhcns van Tcirnhout steLmt liet project evenals de Stichting Damiano uit 'sHertogenbosch en diverse Rotary- en Lionscluhs. Het lijkt wel een sneeuwbaleffect. Wachtend op oiize vlucht naar Frankfcirt groet ik iedereen vanuit Sao Paulo op de avond voor Allerhiei 1 igen. Frans A ertsen 23


BEGIJNHOF

Van de eerste brief tot de kostprijs van de werken

Het verhaal van de restauratie van het hof Enkele dagen voor we een nieuwe eeuw instappen ligt er een boek in de winkels over de restauratie die het begijnhof een toekomst moet geven in die nieuwe eeuw. Aanvankelijk was het de bedoeling om bij de opening van het hof, op 2 mei '99, een brochure uit te geven over de begijnen en de begijnhoven in het algemeen. Maar al vlug werd duidelijk dat het beter was om ook het verhaal van de restauratie te brengen, omdat er zoveel belangstelling voor bestaat. Zo werd de brochure een boek waarin, naast het verval, de restauratie van het begijnhof in al zijn facetten aan bod komt. Van de basisprincipes achter het project tot de eindafrekening, opgemaakt bij de oplevering van de werken. Het boek begint met het gedeelte over de hegïjnen en de begijnhoven. Dit deel wil op de eerste plaats bondig en duidelijk zijn, omdat er zoveel misverstanden bestaan over het ontstaan van de begijnenheweging en de hegijnhoven. In een eerste hoofdstuk wordt de begijnenbeweging geplaatst in de context van de verschillende armoedehewegingen, die in een groot aantal Europese landen ontstonden tussen de 1 3 en de 1 5 eeuw.

Democratie Aansluitend wordt het fenomeen 'hegijn' besproken. Vanwaar komt de naam? Waarom werd een vrouw hegijn? En....waren de eerste hegijnen ook de eerste feministen, zoals een aantal auteurs in recente uitgaven vaak beweren? Van de hegijnen gaat het boek als vanzelfsprekend over op de hegijnhovcn. Ontstaan in Wallonië zijn er hegijnhoven geweest in verschillende van de ons omringende landen. Toch zouden ze alleen in de Nederlanden blijven bestaan, om te eindigen als een bijna exclusief Vlaams fenomeen. Begijnhoven waren als 'ccii stad in de stad', een enclave die democratisch bestuurd werd lang voor er buiten de muren van het hegijnhof sprake was van enige vorm van democratie. Het leven op het hegijnhof komt in het derde deel aan bod.

Bouwhistorisch onderzoek Ook de geschiedenis van het hegijnhof van Hoogstraten komt aan bod. Op dit vlak is het boek een aanvulling op de eerder verschenen werken van Rachel Larnhrechts en van Deken Lauwerys. Zij schreven de geschiedenis van het hof vanlut het archiefmateriaal, terwijl dit boek de geschiedenis van het hof benadert vanuit de fysische resten. Het boek schetst de evolutie van het hegijnhof op architecturaal vlak en gaat op zoek naar de bouwdatiim van elk van de woningen. Maar de meeste aandacht gaat naar het verval van het begijnhof en de restauratie door de vzw Het Convent. Alle aspecten komen aan bod, van de brief waarmee Het Convent zich kandidaat stelt om het hof te restaureren tot de eindafrekening hij de oplevering van de werken: hoeveel heeft de restauratie gekost en waar komen de financiële middelen vandaan? Het boek eindigt niet een aantal bijlagen. zoals de statuten van de vzw, de erfpachtcontracten,

24

Want, in essentie is restauratie niet méér dan zorgen voor de continuïteit van het verleden, met respect voor wat er is en niet oog voor de toekomst. Het Convent werd een begrip en inspireerde anderen. De vereniging wordt de drijvende kracht achter het behoud en de bescherming van de voormalige Rijksweldadigheidskolonieë n van Wortel en Mcrksplas. Het project van Hoogstraten werkt ook itspietetid [tij de aatiliak vati aitdei e hegijnhoven, godshuizcn, arheiderssites, industriële gebouwen.....Ik was een bevooiTechte getuige, als ondervoorzittcr en secretaris van de vereniging. Gaandeweg kreeg het project ook een ruimere dimensie. Zoals de hegijnenbewegtng destijds was ook dit project opnieuw een aanklacht. In een maatschappij die steeds chaotischer wordt, heeft tiionumentenzorg een 'vertragende' functie. Monumenten doen ons stilstaan hij het authentieke en de essentie van de dingen. Het erfpachtproject is ook een aanklacht tegen het ruimtelijk (wan)beleid, tegen dc manier waarop

de toespraken van burgemeester Van Aperen en voorzitter Jef Martens hij de opening van het hegijnhof. een litcratuurlijst cd.

Inleiding Om het boek te plaatsen drukken we hieronder de inleiding integraal af. "Voorjaar 1992. Zeven inwoners van Hoogstraten werken drie maanden lang aan contracten allerhande. De groep formuleert een voorstel van erfpacht én krachtlijnen van een restauratie voor liet hegtjnhof. Voorjaar 1999. Het Convent, een groep van vierendertig bur gers, bracht de restaLiratie van het begijnhof tot een goed einde. Het project wordt een voorbeeld genoemd en behaalt nationale en internationale prijzen. Het Convent én elk van haar leden afzonderlijk was zeven jaar lang met het hegijnhof dii met restauratie bezig. Dat op zich was een enorme ervaring. In dit boek leest u liet verhaal van Het Convent. Of beter. het D e b egijnenbeweging . Het ontstaan van de begijnhoven verhaal van die zaken die mij, ie restauratie van het begijnhof van Hoogstraten en waarschijnlijk ook de anFRANS HORSTEN dere leden van Het Convent, zeven jaar lang geboeid hebben en nu nog bezig houden. we met de ruimte rondom ons omgaan. Het Er was de zoektocht naar het ontstaan van de project wordt dan een oproep om creatief te zijn begijnenheweging en de hegijnhoven, ergens bij de herbestemming van bestaande gebouwen tussen de 1 3 tot de 1 5 eeuw. Daarna volgde en de stadskernvernieuwing in liet algemeen". het historisch en bouwtechnisch onderzoek. "Van Blufpoker tot Monumentenprijs" Met veel geduld werden alle materiële sporeti opgetekend en als een puzzel samengebracht. is verschenen als jaarboek-2000 van tot de l7' eeuwse architectuur steeds meer HOK en is geschreven door Frans vorm kreeg. Zo konden we de evolutie van het Horsten. De uitgave telt 208 bladzijhegijnhof in beeld brengen. Van 9 woningen in den met 69 illustraties, waarvan een 1500, tot de bloeiperiode in de 17 eeuw, naar groot gedeelte in kleur. De uitgave het verval in de meer recente geschiedenis. kost 950 BEF en wordt verkocht in een Tenslotte is er het verhaal van Het Convent. Een groot aantal boeken- en krantenverhaal van blufpoker, van een vereniging die er winkels in Hoogstraten en in het Stedegéén is. tot de erkenning en het behalen van lijk museum. U kan het boek ook beverschillende Monumentenprijzen. Het is het verhaal van vierendertig individuen die verder stellen op tel (03)314 65 88, schrijven aan een verhaal dat rond 1340 begon. (03)314 88 85 of 0495 / 25 25 05.

Van Blufpoker tot

1Vlonumentenprijs


DOR Contactpunten

-

SLE V N De sint op bezoek bij de E.K.-Moedersbond

DORPSN IE UWS Ilougsti aleil: \Varre Palmans. Tinnenpotstraat II E. tel. 03-314.53.10 e-mail warre.palnians@village.uunet.be Meer: Marcel Adriaensen, Venneweg 2. tel. 03-s 1 590.40 e - mail marccl.adriaensen@village.uunet.be Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7. tel, 03-315.88.51 e-mail: jan.fret@worldonline.he Meersel-Dreef: Toon Verleve, Dreef 97. tel. 03-315.71,86 e-mail toon.verleye@ attglohal.net Minderhout: Redactie. Loeiihoutseweg 34, 2320 1-Ioogstraten. Wortel: Jos Matthé. Pater Schrijversstraat 11. tel. 03-314.71.96 e-mail josroos@hotmail.com SPORTNIEUWS René Laurijssen, Desmedtstraat 22. Minderhout. tel. 03-314.66.28 GILDEN- & SCHUTTERSNTEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25. Minderhout, tel. 03-3 14.49.03 ADVERTENTIES Jan Michielsen. Groenewoud 21, Hoogstraten. tel. 03-314.49.11 e-mail jan.mïchielsen@ibm.net FOTO'S Marcel Onincx Lokbosstraat 9 Meer, tel. 03-315.93.07

Op3i januari zal er weer een nieuwe MAAND klaar zijn. Dank zij onze medewerkers, abonnees en adverteerders zijn wij dan al aan onze jaargang toe. Kopij binnenbrengen op 17januari alsjeblief en het laatste nieuws op zondag de 21. En allemaal een gelukkig nieuwjaar.

Advertenties 314.49.11 1314.55.04

MEERSEL-DREEF: De kinderen zongen, sprongen en dansreo voor Sinterklaas en z 'ii pieterinannen. Die sierden door de fanfare afgehaald aan de grens en per koet.v naar aaI De Zevenster gebracht. Daar Zaten de moeders en vaders met hun kinderen te wachten op de komst van de goede Sint. Er wa.s voor animnatie gezorgd, zodat de kinderen en ouders er een leuke namiddag aan hadden. 1-liep, lmiep. hoera Moeilersbond moor de Organisatie.

Burgerwacht te Meersel-Dreef? MEERSEL-DREEF: Dooi de recente inbrakengoil slapen de mensen te MeerselDreef niet meer ZO gerust. Vooral de wat oudere bewoners en de mensen die ietwat achteraf wonen, zijn er niet gerust in. Zo zelfs dat men in de St.-Annastraat met het idee van een burgerwacht op de proppen kwam. In het heetst van de strijd is dat natuurlijk begrijpelijk maar om één en ander praktisch te realiseren is zo'n initiatief nog iets anders. Wat kun je trouwens aanvangen als je oog in oog met een al dan niet gewapende inbreker komt le staan? Wel werd er met de oudere bewoners afgesproken dat men gerust beroep mocht doen op de buren bij onraad. Omdat verschillende mensen toch met angst en heel wat vragen zaten, besloot de dorpsraad een informatievergadering te beleggen voor de verontruste Meersel-Dreven iers. Daarbij was ook onze burgervader, de politiecommissaris en iemand van de rijkswacht aanwezig om vragen te beantwoorden en veiligheidstips mee te delen. Nu maar hopen dat de inbraakgolf van voorbijgaande aard is. Op dinsdag 23januari om 20u is er dan de Algemene Vergadering van de dorpsraad in aanwezigheid van het schepencollege. Op de agenda o.a. het paterswielproject, de uitbreiding van de lagere school en de rioleringsplannen voor Meersel en het Heieinde. Verder staat ook de verkiezing van de dorpsraad op het programma. Het is belangrijk dat u uw stem als inwoner van Meersel-Dreef laat horen, dus overkomst dringend gewenst. (tv)

Kerstboomverbranding MEERSEL-DREEF: Sinterklaas is nog maar pas het land uit ol' Kerstmis komt er weer aan. Buiten de herdenking van de geboorte van Jezus Christus, vooral een faniiliefeest met de nodige commerciële franjes. December en januari is tegenwoordig een plundering van de lopende rekening, om de nodige cadeautjes te kunnen kopen en de tafels rijkelijkte vullen met spijs en drank. Maar goed. misschien raakt de diepere zin van het geheel op de achtergrond maar het blijft alleszins een periode met de nodige tijd voor huiselijke gezelligheid. Met het vertrek van de Sint duiken de kerstversieringen weer op. De middenstanders versieren hun etalages en kleden hun zaak aan niet het nodige groen en vele lampjes. We waren ondertussen ook al gewoon aan de kerstversiering van de Dreef zelf. De lampjes links en rechts over de straat gespannen gaven het geheel een speciaal tintje. Dit jaar moeten we deze versiering missen. de verlichting die de vorige jaren werd gebruikt, is aan vervanging toe en voor dit jaar kon dat niet neer gerealiseerd worden. Hopelijk wordt ons wachten beloond niet een extra mooie verlichting volgend jaar. Zoals de vorige jaren organiseert de middenstandsvereniging een kersthooinverbranding in de Oude Markweg op vrijdag 12 januari. Meer details zij ii er op het moment dat ik dit schrijf nog niet bekend, voor de juiste uitwerking moeten de koppen nog hij elkaar worden gestoken. De winst van deze "kermis in de winter" gaat naar deze kerstverlichting. Dus hoe meer volk er deze avond aanwezig zal zijn, hoe meer geld in het laatje en 25


DORPSNIEUWS hoe mooier de nieuwe verlichting kan worden dus allen daarheen op vrijdag 12 januari. (lv)

St.-Luciaviering

MEERSEL-DREEF: Op zondag 10 deceinber vierde de parochie het Jèest van St.-Lucia in onze gelijknamige kapel. De stemmige viering werd opgeluisterd door het Maria-zangkoor. Geen stoel bleef onbezet, tot tevredenheid van pater Luc en de organisators. Na de viering zorgde het Lucia-comité voor een glaasje gloeiwijn of warme chocomelk. Door het slechte weer buiten, werd dit binnen geserveerd. De kapel is en blijft een juweeltje dankzij de inzet van het comité en de buurtbewoners van Meersel, die maar wat trots zijn op hun kapel. Ter gelegenheid van de feestdagen werd cle kapel t/oor liet gebaart versierd met een kerstboom, lampjes en andere versierselen.

Geslaagde Musical van lagere school 't Dreefle MEERSEL-DREEF: Op donderdag 23 november in de namiddag voor de grootouders en op vrijdagavond 24 november voor al de liefhebbers, gaven de leerlingen en leerkrachten het beste van zichzelf. Het werd een wervelende, muzikale show. Het verhaal ging zo: prinses Wijsneus zocht een man, om haar keuze te kunnen maken uit de mogelijke kandidaten, legde ze haar aanhidders een proef op. Deze proeven gingen van: rupsen vangen, heel de nacht disco dansen, toren klimmen, enz. dus spektakel genoeg. Op het einde van het verhaal blijft ze toch liever alleen. Dit verhaal werd aan elkaar gedanst, gezongen en gespeeld, waarbij John Sprenkels de muzikale invulling en effecten voor z'n rekening nam. De zaal zat twee maal nokvol en de kindeicim en leerkrachten kregen een daverend applaus. Ze hadden dan ook wekenlang hard gewerkt aan de kostuums. het decor, het inoefenen van de teksten, dansen en liedjes. Waarbij alles als een soort project werd aangebracht hij dc leerlingen. Iedereen was blij vanwege het succes maar ook blij dat ze alles weer konden opbergen voor twee jaar. tel 11:1:1V de eewune nano van zaken. tv)

De heraut cii kondigen onder In itt trompetgeschal het koninklijk besluit mee: het wordt een proef voor de huwelijkskandidaten man prinses Wij . ..neus.

4

4

Fanfare nieuwsbrief MEERSEL-DREEI': Al de nicni.eil San Meersel-Dreef, Galderen Strijheek kregen weer de jaarlijkse nieuwsbrief van de fanfare "Voor Eer en Deugd" in de bus. Met daarin een opsomming van al de voorbije evenementen waaraan ze hun medewerking verleenden. De grotere gebeurtenissen zoals het jaarlijks concert, het dauwtrappen, het Flandria 2000 concert werden extra belicht. Ook het feit dat hun erevoorzitter André Rommens 30-jaar erevoorzitter is van de vereniging werd nog eens aangehaald. Ook werd er al gekeken naar de toekomst, het verbroederingsconcert met harmonie Chaam op zondagnamiddag 28januari in de Leeuwerik op Galder, de komende bingoavond voor de Ereleden op zaterdag 3 februari (en niet op 27januari zoals eerst werd vermeld) en het jaarl ijks concert op zaterdag 17 maart op de Dreef. De fanfare bestaat in 2004 honderd jaar, daarvoor werd er al een commissie in het leven geroepen om dit feit uitbundig te kunnen vieren. Een andere zaak waaraan binnen de fanfare hard wordt gewerkt, is de vernieuwde muziekopleiding. Met een professionele leerkracht, tracht de fanfare een degelijke opleiding te geven. Dit moet z'n vruchten afwerpen maar kost veel geld. Daarom zou de fanfare hun opleiding graag onderbrengen onder de vleugels van het Jeugd- en Muziekatelier van Hoogstraten. De bedoeling is dat deze zaak begin volgend jaar aangekaart wordt bij de nieuwe gemeenteraad. Verder wordt er hard gerepeteerd en veel opgetreden, dit jaar waren ze maar liefst 35 keer present in Meersel-Dreef. Galder en Strijbeek met de fanfare of hun jeugdorkest. 26

rr. De

.) ,,i 1

n

er1cl.s

Co

1.01 j•H /101,/ 1

0)1/01011

SØiT

PU ER

nou onder luid a'pi.ii.

(1/)

In 1 1'huui.

bh

REVA 8VBA /COMPUTERS - TEi.EFONiE\

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-31 5.09.09 Ma-vr. 9 tot 12. 13 tot 18 uur Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

Verder werd er dit jaar nog een blaaskapel opgericht die momenteel op de achtergrond een repertoire aan het inoefenen is. Tegen Carnaval 2001 willen ze de eerste keer voor de pinnen komen. U merkt het, er is nog steeds muzikaal leven in de Meersel-Dreefse brouwerij. (tv)

COMPUTER-cursus voor beginners!!!


40 Jaar jong in Minderhout

Lichtmisconcert

MEERSEL-DREEF. Na vele jaren elkaar niet meer gezien te hebben groeide hij sommigen van ons veertigers het idee nog eens gezellig hij elkaar te komen. Na een lekkere maaltijd en een goede pint werd er heel wat bijgepraat en vooral zeer veel gelachen. Aan alle veertigers: houdt alvast een avondje vrij in 2010.

Onderste rij :ittend ran links haar Renild Verlinden, Agnes Ach,,nv, Magda Martens, Monique De Vrij, May Schrijji'e rs. Lutgard Van Erck, Rit Verschoeren, Chris Verheven. Middenste rij: Jan Stoffels, Geinina Voet, Suzanne Sei'erijns. Rosine Voeten, May Peeters, Julia Aerts, Francis Schrijt'ers, Marc Geenen, René Michiels, Snoevs Herman. Bot'en.rte i'ij: Leo Van Bergen, Joris Van Bo.vel, André Mei,ji'is, Ecldv Geets, Jan Michielsen, Karel Godrie, Gosi Van Gestel, Hei'inan Adaios, Ec/dy Verineiren, PeterRentiens, Guv Martens

Dropping MINDERHOUT - Eeti dropping blijft ccii spannende activiteit. niet alleen Voor de leden van een eugdheweging maar ook voor volwassenen. De voorbije jaren hebben telkens een honderdtal volwassenen en enkele kinderen deelgenomen aan de jaarlijkse dropping van dc KWB. Velen onder hen zien er dan ook maanden naar uit. Een afgeplakte bus zorgt direct Voor de stemming. Zodra de bus rijdt, is iedereen snel liet noorden kwijt. Na de hustocht worden de deelnemers in groepjes gelost op verschillende plaatsen. Uitgerust liet reflecterende armbanden en jassen en de zelf meegebrachte zaklantaarns gaan de 'droppers' hun eigen weg om de afgesproken vei'zamelplaats te vinden. Hulpmiddelen zoals een kompas, verrekijker of nachikijker. stafkaarten en de poolster iijn uiteraard toegestaan. Loopje ondanks je oriëntatievermogen en je hulpmiddelen toch nog verloren'? Geen paniek want elke groep krijgt immers een telefoonnummer mee voor het geval dat nien echt kwijt is. Bij aankomst op de verzamelplaats is er voor iedereen nog een warm hapje voorzien. Spreek af met je buien, familie of vrienden want liet belooft weer een tol fe avond te worden. Heb je niemand om mee te gaan 7 Ook geen probleem 1 De ini'ichters zullen je wel een paar groepen vooi'stellen waarin je je wel zal thuisvoelen. Vertrek-', zaterdag 27januari om 19.30 uur. Deelnameprijs : 200 fr. voor KWB-leden en 300 Ir. voor niet-leden. Liel'hehhers moeten wel inschrijven voor 21 januari hij Fons Muesen, Markwijk 4, tel. 03314 55 69.

Minderhout —Vrijdag 9 februari 2001 te 20.00 uur presenteert Kunstkring Minarte haar 7' Lichtmisconceri in de St,-Clemenskerk te Mi nderhout. Eenjaarlijks weerkerend evenenient dat telkens heel wat bijval kent. Opvallend is altijd wel geweest de verscheidenheid in liet muzikale aanbod. Vorig jaar stonden 'De Bob Boon Singers' in de spots. Deze keer zijn liet 'Trio Poskin-Valihouse' en Annelies Meskens Minai'tes gasten. Zij presenteren een pi'ograrnma niet hoogstaande, maar toch zeer toegankelijke klassieke muziek van o.a. Berlioz-•, Ihert, Debussy. Fauré. . . De nanien van de optredende niusici doen bij velen zeker een helletle rinkelen. Centraal staat de Franse harpiste Arielle Valihouse die solo-harpiste is in liet orkest van De Vlaamse Opera in Antwerpen en Gent. Regelmatig verzorgt zij solo-optredens in binnen- en buitenland. Iemand die de harp op een subtiele wijze weet te heroeren. Fi'ed Brouwers. dé VRT-persoonlijkheid op liet gebied van klassieke niuziek heel't haar hij Minarte aanbevolen. [en Ii na nc i ële adei'l ati ng uiraard, maar de sponsoring van Halschoor, Desta, Houtambacht, Fietsen Van den Ouweland, tuinmachines Stoffels en KBC Banken Verzekeringen heeft voor de nodige armslag gezorgd. Eén van Valihouses bekende leerlingen. An Van den B oi'i'e, trad niet Carin in ii op in het ke rstco leert van het Das iLkh)ilik ip 23 ft'cenhei

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

IO1TD Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Kinderdisco MINDERHOUT - KSJ en KWB openen het nieuwe jaar niet een echte 'kinderdisco' voor groot en klein op zondag 21 ,j anuari . K i nderdisco Stol'l'el brengt tussen 14 en 17 uur in de parochiezaal een wervelend programma van show en dans. De dj-animator staat constant met een draadloze verbindingopde dansvloerom de kinderen eigen en grote mensen dansjes aan te leien (op een kindvriendelijke manier). Niet passief toekijken maar meedoen is de boodschap. De aanwezige ouders worden uiteraard ook hij het dansen betrokken. Voor de prs moet je het zeker niet laten. De toegangsprijs bedraagt slechts 50 Ir. De deLiren van de zaal zijn open vanaf 13.30 uur. Alle kinderen tot en met 12 jaar. al of niet vergezeld van hun ouders. zi,jn van harte welkom op deze dansinstuif— ook kindei'en dus van niet-KWB-leden. Meer inlichtingen over dit initiatief kan je ook nog bekomen hij Petrus Van den Bogerd. Desn'iedtstraat 60. tel. 03 314 44 72.

7i'io Pos/nu-

jfi/ioii.s

Voor het Lichtmisconcert doet Arielle ValiboLise beroep op enkele gereputeei'de Vlaamse musici: Annelies Meskens (sopi'aan), Francis Poskin (fluit). Reinilde Leyers (viool). Verder uitweiden over deze artiesten is overbodig. Je moet ze zien én hoi'en De opbrengst van hetjaarlijkse concert. georganiseerd door Minarte, gaat integi'aal naar liet fonds voor de restauratie van liet kerkorgel. een restauratie die werkelijkheid aan 't worden is! Kaarten kosten 300 BEF in vvk, 350 BEF aan de kerk. Te verkrijgen: Pastoi'ij Minderhout, Toeristische Dienst Hoogstraten en op liet tel.nunimer 03-3144899. ( rel)

Scfwonfjeidssaron Lieve De !7v1'eester Langenberg 30 - 2323 ti4rtef 031314.55.15 '.Enk_etop af.praa/n Oo&6ij 'U tfiui.

e1'eatsverzorging - 9vfaoicure - Ted'zcure Ontlizringen n7vfaquilïage

41

27


DORPSNIEUWS

Schot in de zaak

KWB-Wortel

Kaarten... WORTEL - Op vrijdag 29 december organiseert KWB-Wortel in de kleine zaal van de paroch iezaal een kaartavond. Ri kkers en jokkers kunnen inschrijven vanaf 19 .30u. Het eerste spel wordt gespeeld om 20.00u. Rikkers spelen 3 ronden, jokkers 4 ronden. Op het einde van de avond worden de prijzen verdeeld: 2 prachtkalkoenen en 25 iiieslkippen liggen klaar vooi de beste kaarters. ledeieen die gezellig ecn kaartje wil leggen of een pintje wil drinken is van harte welkom.

...en wandelen

MEERSEL-DREEF: Enkele nwniners terug toonden we u enkele foto's van de bonn van het nieuwe apparteinentsgebouw op de hoek van de Nieuw Dreef en de Dreef De ondergrondse parking werd afgewerkt en men is ondertussen begonnen aan de tweede bouwlaag. Zo komt er al wat zicht op het geheel.

WORTEL Op zondag 7 januali start om 1 4.00u aan De Gold de traditionele nieuwjzarswandeling van KWB in samenwerking met de wandelgroep Markdal. De wandeltocht leidt je langs een paar mooie hoekjes van WortelKolonie. Onderweg wacht een nicuwjaarsverrassing. De iduale nianiei nu de benen te strekken en mekaar het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar. Meer inlichtingen bij: René Sprangers. Prinsenweg 5, 2323 Hoogstraten. tel. 03 31465 77

Goed 'Folk' !!! Op vrijdag 19 januari organiseert de plaatselijke afdeling van Natuurreservaten vzw een folkoptreden in het Boiks Heike in Rijkevorsel. Het is de bedoeling om er in de eerste plaats een gezellige avond van te maken. De muzikanten van 'MEDE' zetten in ieder geval hun beste beentje voor. De Turnhoutse groep Mede is in het folkwereldje geen onbekende meer. Ze tinimeren al jaren aan de spreekwoordelijke weg. Ze schitterden onder andere al op het bekende Na Fir BoIg-festival en hebben sinds hun ontstaan menig publiek de dansstuipcn bezorgd. Heel bijzonder is ook het feit dat een aantal groepsleden hun instrumentarium zelf maken. Het publiek krijgt op vrijdag 19januari een breed gamma aan folkmuziekstijlen te horen. Het optreden begint om 20.30 uur. Dat de groep Mede optreedt is niet toevallig. De groepsleden zijn stuk voor stuk natuurliefhebbers. De gage voor hun optredens schenken ze integraal aan het Turnhoutse reservatenfonds. De eventuele opbrengst van het optreden in het Bolks Heike is bedoeld als ondersteuning van de werking van de Hoogstraatse natuurverenigingen.

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 03/314.41.15

Dat het Bolks Heike werd uitgekozen voor het organiseren van het optreden is ook niet toevallig. De uithaters van het café, gelegen tussen Wortel en Rijkevorsel, steken hun voorliefde voor Ierland niet onder stoelen of banken. Ierland is heel belangrijk op het vlak van folkmuziek en ook die muziek wetende klanten van café 't Boiks Heike te appreciëren. De Ierse folkcultuur viert vrijdag 19januari alvast hoogtij. Iedereen is van harte welkom. De inkom bedraagt 150 frank. Info: 03/3150245 drej.00men@pi.be (A.O.)


WORTEL

5Ojaa'c

________ GOUD IN WORTEL 'Thuis blijven en op dc klein mannen passen' Bij een bezoek aan de gouden echtparen in deze streek valt het keer op keer op hoe kinderrijk de gezinnen hier vroeger waren. En hoe dat toen ook toegejuicht werd. Denken we maar aan de talrijke vieringen van moeders van 10 kinderen en meer. Misschien was het wel terecht dat ze daarvoor lof en een medaille kregen want hun leven was zwaar en hun zorgen niet te onderschatten. En een andere keuze hadden ze eigenlijk niet. Uit zo'n gezin kwamen NEEL STRIJBOS en MARIA KROLS die half november hun gouden bruiloft vierden. Neel was de oudste van 15 en Maria de derde in een rij van 15 kinderen.

Brand

Met de hulp van de duiven

Neel is nu 73 jaar maar herinnert zich nog hoe het thuis hij hem aan toe ging. 1-Jij werd geboren in een huis op de Polder, dichtbij de bossen van Wortel-Kolonie waar hij een onhezorgde kindertijd beleefde. Tot op een dag hun huis in vlammen opging. Neel: 'ik herinner het me nog goed. We waren aan het wandelen, onze vader was erbij. Plots bleef hij staan, echtaan de grond genageld, toen hij hij ons dc vlammen uit het dak zag slaan. Daarna werd het voor ons een moeilijke tijd. We verloren echt alles in die brand, we hadden niets meer. Ons vader was metser maar hij en ons moe boerden daar nog wat hij, zo konden ze beter rondkomen. Maar dat waren we tiLt allemaal kwijt en waar moesten we blijven? Zo kwamen we in de parochiezaal terecht, dat werd ons nieuwe thuis. Meestal zaten we met zijn allen in het 'keukentje, niet meer dan een brede gang eigenlijk, maar daar stond tenminste een stoof om ons aan te warmen. Slapen deden we op het podium...'. Anderhalf jaar heeft het gezin Strijhos daar gewoond. Neel was toen zo'n 15 jaar. dus er waren toen al wel een tiental kinderen in het gezin. 'Ja, zo ging dat in die zogenaamde goeie oude tijd, zegt Neel, die hoeft voor mij echt niet terug te komen.' Na de lagere school kon Neel al vlug een eentje gaan bijverdienen als hoerenknecht: één jaar later kon hij met zijn vader mee om bij aannemer Horsten het metselaarsvak te leren. Vader Jaak Strijhos heeft, na Neel. nog 5 andere zonen mee naar Horsten genomen. Een tijd lang hebben daar zo'n 7 Strijhossen uit hetzelfde gezin gewerkt.

'Thuis blijven en op de klein' mannen passen, dat had ik te doen, zegt Maria, van uitgaan was geen sprake. Ikhad dan nog een vriendin die van haar ouders ook nergens naartoe mocht en zo zaten wij 's zondags meestal thuis.' Zo gingen Maria'sjonge jaren voorbij en ze was al bijna 26 toen zelfs haar moeder zei dat het thuis-blijven nu lang genoeg geduurd had. Daar was Maria het helemaal mce eens en toen ze hij het uitgaan een keer belandde in het cal'é van Fonne De Loosc, maakte ze daar kennis met Neel Strijbos uit Wortel. Die had onmiddellijk belangstelling voor Maria en hij zocht een gelegenheid om haar thuis op te zoeken. En daar waren de duiven dan weer goed voor. Vader Krols had sierduiven en die wilde Neel wel eens dan dichtbij komen bekijken. Het was maar een kleine stap van het duivenhok van vader Krols naar de keuken van moeder Kruis... en zo begon de verkering.

3de

in een

2 Maand gratis wonen Op 18 november 1950 trouwden Nee] en Maria. Hun eerste thuis was een klein optrekje zonder elektriciteit in een zijstraatje van de Vrijheid.

Daar mochten ze twee maanden gratis wonen omdat Neel het huisje zo goed had hersteld. Na een halfjaar konden ze in Wortel gaan wonen; Neel had daar ook zijn werk. Zo belandden ze achtereenvolgens in de St. Jansstraat, de Langenherg en op Poeleinde. Tot ze in 1963 een eigen huis bouwden, ook in Poeleinde. waar Neel en Maria nu nog wonen. Nee!: 'Dit huis heb ik bijna helemaal zelf gemaakt: het metselwerk natuurlijk, maar ook het plafonneren, de vloeren, enz. We begonnen de bouw op 1 mei en trokken erin op 1 oktober. Dat was nog eens een tijd vuil heel huid werken, ook voor ons Maria die altijd meehielp. In die tijd hebben wij zeker ons bed niet veel gezien'.

Anderhalf jaar bij de Ster Maria en Nee! hebben 5 kinderen: Maria. Hilda, Jacky. Lidy en Denise. Die hebben op hun beurt voor 9 kleinkinderen gezorgd en 4 achterkleinkinderen. Alles hij elkaar is dat alweer een hele familie maar bi lange niet zo uitgebreid als de tamilies Strijhos en Krols van vroeger. Neel heeft 24 jaar bij aannemer Horsten gewerkt en later hij een broer van zijn vrouw. Staf Krols. Eén jaar heeft hij zijn truweel niet gehanteerd, tenminste niet voor een baas. Dat was toen hij anderhalfjaar hij De Ster werkte; toen

rij vin 16

De veelgebruikte wieg van Maria Krols stond in de H. Bloedstraat in Hoogstraten. 75 jaar geledcii kwarii zij duw [ei wereld als 3 iii cciii ij van 16 kinderen waarvan één 7' dochter. Die kreeg de naam Elisabeth naar de echtgenote van de toenmalige koning Albert. Maria's vader was machinist bij de tram, ook al geen vetbetaalde job en het was dan ook nodig dat de oudere kinderen meehielpen om het gezin te onderhouden. In het grote gezin Krols was het Maria's taak om mee te helpen in het huishouden en daarbij nog hier en daar te gaan poetsen voor een kleine bijverdienste.

29


WORTEL zoon Jacky zich daar aanmeldde. zei toenmalige STER-haas Jaak Geens dat als vader Neel hij hem kwam werken. ook zoon Jacky zou aangenomen worden. Als goede vader ging Nee! dus naar De Ster maar dat bekwam hem liet ZO goed.' Al dat lawaai, dat hinnenzitten in de warmte, die ploegendienst waarbij ge 's nachts moet werken en in de dag amper kunt slapen. Ik dacht dat ik er zot zou worden.' Dus ging Neel terug naar de bouw: 'Nen harde stiel maar iie goeie' besluit Nee!. Maria van haar kant. hie!d zich thuis bezig met het huishouden en cle kinderen. Een korte tijd werkte ze in het kon fituu rfahrie kske.

Dansen Het is misschien omdat Maria in haar jonge jaren niet zoveel mocht uitgaan dat ze nadien haar schade heeft ingehaald, toch wat dansen betreft. Al bijna 30 jaar gaan Neel en Maria, samen niet een bevriend echtpaar, naar Vlinimershof om daar te gaan dansen, vroeger elke week, nu om de 14 dagen. Nee! gaat de laatste tijd niet meer mee, hij vindt het er te lawaaierig maar Maria hoopt nog lang te mogen dansen al kan ze een hele vals nu niet meer aan: maar een halve is ook plezant. Vanaf zijn 58 is Neel op pensioen maar hij had geen heimwee naar zijn werk. Nu hee Ii hij volop tijd om te gaan vissen, al een hobby vanaf zijn jonge jaren. Dan zijn er nog de duiven, het wekelijks kaartspel. de hof en allerhande klussen. Af en toe een reisje maken, staat ook op hun programma, daar beleven ze allebei veel deLigd aan. Proficiat Nee! en Maria en... doe zo voort.

-ML

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

2321 H000STRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! Lf

1,

H. M4 4 -

"

TOYOTA 30

bvba


MEERLE

Wandelende GSMZendmast in Meerle? Meerle: 7e zijn er nog niet lul.

te horeit. Os er waar nu juist 'on7e' (staan we er met zijn allen op te roepen of heb ik dat niet goed gehoord!) DSM-mast moet komen. Het gemeentebestuur wilde hem eerst achter de schietstand van de St.-Jorisgilde. Dan wilde het schoolbestuur hem liever in de tuin van de kleuterschool, wegens een eentje extra voor de school. Het bestuur van de dorpsraad vond dat ineens ook een goed idee en dus het college ook. Dan wi den de verzamelde leerkrachten hem zeker niet in de school. Ze waren vooi -af niet geraadpleegd en lieten aan college en gemeenteraad weten dat ze liet met het schoolbestuur en de dorpsraad geenszins eens waren. Waarop het college aan de aanvrager (KNP-Orange) liet weten dat hij best een andere locatie zocht. Waarop opnieuw het bestuur van iie dorpsraad werd ingeschakeld om een plaatsje voor onze mast te zoeken. Die blijkt dat nu gevonden te hebben net achter het kerkhof, op de uiterste hoek van de ierreinen van KEC NICLI 1... Diai mee is dat, probleem dan ook opgelost. Of niet? In plaats van op de school staat hij er vijtïig meter vandaan. Men spreekt nu van een grotere mast, om meerdere iendantennes te kunnen herbergen. Van waar je ook kijkt naar het centrum van liet dorp zie je hem staan. Visuele vervuiling heet zoiets. Over gevaar voor de gezondheid valt er ook niet veel te horen, dat zal er ook nu niet meer zijn zeker? De nieuwe reglementering zegt dat als hij er staat en in werking is, ze de straling komen narneten. En als die niet aan de normen beantwoordt zullen ze de mast afbreken zeker?

Kindermarkt van K.A.V. .4»

ZO

lTcc/ rciI.oper.s op rlc ll1u/( ri;o ii 1

0/)

26 november. De verkopers waren jeu v/ig, de

iiiceSte /O/)ei's enige ge/lCi(Iîie.s our/ei'. Ojs zoek naar spit//en voor als de kleinli,ideren îhii i.s kooien. Moeten ze iiiet te/keus ton ru/es van thuis meebrengen.

In de krant stond te kieii dat de regering ruime infoimmiatie en inspraak aan de bevolking oplegt bij de inplanting van nieuwe inasten. Ik hen benieuwd wanneer of we die ditmaal zullen krijgen en van wie. Ik beloof je dat je er dan in dii blad over iaJ kunnen lezen. (J.F.)

Hobby's kijken Meerle: K.W.B. en KAV.-Meerlc hebben het weer mogelijk gemaakt dat een hele trits hohbyisten laten nen waaraan ze hun tijd besteden, waaraan ze hart en ziel verpand hebben. In liet weekeind van zaterdag 13 en zondag 14 januari kan je met eigen ogen zien wat ze allemaal te tonen hebben tijdens de tweejaarlijkse Hobby-Tentoonstelling in onze parochiezaal.

jieta/lccut /O'cede/laulr/$ echt.

('fll

t/l

ml

C

vi, II

/ 11 i//'//.I'00/. 1

//,/\

'//

•ei/\

HERMAN VAN HEMELEN

Kijkers zijn welkom op zaterdag van 16 tot 22 uur en op zondag van 10 tot 20 uur. De toegang is gratis. maar niet alleen daarom is de tentoonstelling een he7oekje waard. Voor de liefhebbers van fijne biersoorten houdt de K.W.B. in de kelder weerom zijn ondertussen gekende bruin café. Eveneens traditie is dat de K.W.B. op de zater dag van de hobby-tentoonstelling in dezelfde parochiezaal een grote kaartwedstrijd inricht. Inschrijven vanaf 19.30 uur, om 20 uur wordt de eerste gift gedeeld. Wie zijn kaartkunst wil bewijzen, weet waar te /ijn .1e hoeft zelfs geen doorgewinterde kaarter te zijn om een prijs te winnen, die is er voor elke deelnemer. (J .F.)

I/!/ff//).

Minderhoutsestraat 19

Onderhoud Centrale Verwarming

2320 Hoogstraten

Keuring Mazouttanks

Tel.: 03/314.37.67

Elektriciteitswerken

,f1Pfr

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

(

31


We kunnen polsen naar de stand van zaken van een aantal knelpunten en we mogen ze informeren over onze wensen.

's Nachts als het donker is Meerle: Waar is de tijd dat het des avonds buiten nog donker was. De tijd dat een straatlantaarn iets was dat je soms in de hoofdstraten van het dorp zag staan, met zo'n halve aluminium hol van een lampenkap en een peer van een lamp daarin. Als je vlak onder die lamp ging staan. had je net genoeg licht om op uw horloge te zien hoe laat het was, twee meter er vandaan heerste opnieuw de duisternis. Wilde je toen iets zien of gezien worden, dan moest je zelf voor licht zorgen. Een pillamp' heette zoiets. Een platte, zoals gebruikt door de mannen van de gas of den elentriek om de meter te lezen. Of een lange, voor ronde pillen, een metaaikleurige staaf met een brede kop, die je kon verdraaien om smal of breed te schijnen. GesoOstikeerde pillampen hadden een knop om te 'seinen'. Een pillamp was toen gegeerd bezit van jonge gasten, het was een graag gekregen cadeau van de Sint of onder de Kerstboom. Dan kon je er immers gelijk mee buiten, want om vi jf uur was 't al donker. En metje pillamp was je sterker dan de anderen, zonder lamp. Je liet gewoon de straal in zijn gezicht schijnen. Jij wist wie er daar met zijn hand voor zijn ogen stond en door zijn vingers probeerde te pieren om te weten wie hem blind en onzeker maakte. Hij wist van niets en was compleet machteloos jij was meester van de zaak. Alleen maar door die pillamp. De pillen mochten natuurlijk niet op zijn, of het lampeke niet kapot. Dan stond je daar goed te blinken, ofjuist niet meer. Er mee schudden of in je handpalm kloppen dierf nog wel eens een opstoot van een lichtstraal le produceren. meestal van bijzonder korte duur en povere kwaliteit. Waar een pillamp destijds ook niet tegen kon, was dat je tijdens de zomer, als je ze niet nodig had, de pillen er liet inzitten. Die waren dan tegen dat de dagen begonnen te korten goed uitgelopen en de schuifschakelaar zat compleet vastgeroest. Zo'n pillamp kende een triest fin-de-carrière op een schab in het rommelkot, want het lampeke of het glaske zou zeker nog eens van pas komen.

32

Wie heimwee heeft naar die toestanden, die wordt op de avond van vrijdag 2 februari 2001 op de Zaklampentocht van de KWB verwacht. Zaklampcn dat zijn tegenwoordig stevige zwarte 'Mag-lites' met 'nikkelcadmium' batterijen of zware oplaadhare lampen meteen stevig handvat, waarmee je van het begin tot het einde van de Ulicotenseweg kan schijnen. Tenminste als die niet van Meerle tot Ulicoten in het gele natriumlicht van de straatlantaarns zou baden. Geen nood echter, want de tocht zal door het avondlijke en pikdonkere bos gaan. Onderweg zijn er zelfs opdrachten, zodatje lamp zeker van pas zal komen. Iedereen vanaf 6 jaar is welkom, samen met ouders, grootouders, met huren of vrienden. Samenkomst tussen 19.00 en 20 uur in de parochiezaal. Vanaf daar vertrekkende deelnemers in groepjes voor een tocht van 5 h 6 kilometer.. Voor hen die niet verloren lopen in het donker, staat er bij de terugkeer in de zaal een warme soep (en nog wat sterkers voor de ouderen) klaar en wordt het wachten op de laatkomers gevuld met gezelschapsspelletjes of gewoon wat hijpraten. Vooral (uiterlijk 28 januari) inschrijven is gewenst. Dat kan hij de wijkmeesters van de KWB of hij Fons Pauwels, Ulicotenseweg 26, tel. 03/ 315.90.54 ofbij Jos Van Bavel, Heimeulenstraai 41, tel. 03/315.92.09. Bijdrage in de onkosten is 30 Bef. per persoon (max. 100 Bef. per huisgezin). (JE)

Meerlese dorpsraad Meerle: Op maandag 15 Januari 2000 w oi'den de Meerlenaars in de parochiezaal verwacht voor de jaarlijkse algemene vergadering van de dorpsraad. Een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe hewindsploeg, met de nieuwe gezichten in het college. Misschien kunnen ze zelfs een tipje van de sluier lichten van de beleidsplannen voor cle komende jaren.

Als leidraad voor de komende vergadering geven we hierbij nog een (waarschijnlijk onvolledig) overzicht van nog 'hangende kwesties' en eerder geformuleerde prioriteiten: - Aanleg van een fietspad Meerle - Meer - Zebrapaden op de doortocht door Meerle aan de Dalweg en aan de Hazenweg - Herstellen van de zithanken op het gemeenteplein - VeelvLildige verkeersovertredingen, vooral snelheid in de woonwijken - Belhus voor +65 en lijnbus langs de Voort (de Lijn reageert negatief op deze vragen). - Speel - en Sportplein achter de gemeenteschool - Wandel- en fietspaadje achter de bomen 0 de Ulicotenseweg - Bouw van bejaardenwoningen aan de kerk - Een GSM-masl in Meerle (zie ook hierna) Allemaal redenen om op maandag 17 januari om 20 uur in de parochiezaal te zijn. 'Kom uw gedacht eens zeggen!!!' stond er in het informatieblad. Beter kunnen wij het ook niet lorniuleren. (j . F.)

Don Verboven & Bruno Vanden Broecke brengen

"WFL" Don Verbovcn studeerde aan de theaterregieafdeling van het RITS in Brussel. Twee jaar geleden speelde in de kelder van brouwerij Brosens zijn stuk 'DeCollectioneur'. Ondertussen zat hij niet stil, en richtte samen met zijn afstudeerklas het theatercollectief 'Bronstig Veulen' op. Een mengeling van 6 theatermakers. Zij maakten recent voor Brussel 2000, de culturele hoofdstad van Europa, zes korte theaterstukken. De voorstelling 'WFL' was het afstudeerproject van Don Verboven. Hij schreef de tekst en regisseerde het stuk. Met dit theaterstuk werden ze geselecteerd voor 'Trappelend Talent', een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap om jonge professionele theatermakers de kans te geven hun werk aan het grote publiek te tonen. Bovendien won de voorstelling, samen met Bronstig Veulen, op het Theater Aan Zeefestival in Oostende de productiefondsprijs. Bruno Vanden Broecke, die de voorstelling speelt, studeerde aan de toneelschool Dora Van Der Groen, en is hij het grote publiek bekend als filosofische stamgast van café Galaxy in Tienen, na Man Bijt Hond. De produktie 'WFL' kwam tot stand in samenwerking met STUG (Leuven) en RITS (Brussel. De voorstelling speelt op zondag 28januari in zaal 'Van Roey' (oude magazijnen van Van Roey - St. Lenaartsesteenweg nr° 7) om 20.30u. Kaarten zijn te bekomen hij het Stedelijk Museum, Toerisme Hoogstraten, De Gelmel, VVVRijkevorsel en Den Egalitee. De kaarten in voorverkoop kosten 300 fr. De voorstelling wordt gespeeld in het kader van 'Warm Aanbevolen' - de culturele wintercocktail, aangeboden door Milhofosa en Quetzalcoall. Dit winterfestival heeft na het theaterstLik nog twee activiteiten in petto. 'De Cauter-familie' speelt op 24 februari in zaal Van Roey, en Filip Jordens brengt op 31 maart met zijn groep een 'Hommage è BreI' in zaal StGecilia in Hoogstraten. Meer info op het nummer (03)314 23 10 of (0495) 40 21 47.


MEERLE

GOUD IN MEERLE Adriaan Vermonden en Julia Koyen 15 november 1950: op deze dag stapten Jaan en Julia in het huwelijksbootje. Op 13 november 2000 werd dt hiijeIijke feit feestelijk gevierd met een knappe stoet verzorgd door het gebuurte, een sfeervolle viering en een ontspannewl ftPt tot in de vroege uurtles... Het guic herfstweer kon de feeststemming niet bederven. Jaan eil Julia straalden en genoten met volle teugen.

Jeugdj aren Jaan zag het levenslichi op 17 januari 1 922.Hij werd geboren te Meerle op Strijheek. Jaan was precies de middelste van de 10 kinderen. Thuis hadden ze een boerderij. Later verhuisden ze naar Groot Eyssel. De basisschool liep hij in de Meerlese dorpsschool. Steeds gingen ze met een hele groep te voet naar de school. Vanaf zijn 12 jaar ging Jaan dienen bij een boer in Meer.Alleen 's zondags mocht hij naar huis. Vanaf 1939 werkte hij thuis op de boerderij. Tijdens de oorlog moest Jaan zich, samen net zijn twee broers Neel cii Jef, aanmelden in Turnhout om eventueel in Duitsland te gaan werken. Om aan die verplichting te ontsnappen. vertelden ze alledrie(om de beurt weliswaar) dat ze thuis maar met drie zonen waren om de boerderij te runnen. In werkelijkheid waren er 10 kinderen thuis maar ze hadden geluk: de Duitsers geloofden hun verhaal en zo mochten ze tijdens de oorlog rustig thuisblijven. Dc Duitsers probeerden later wel enkele paarden mee te nemen. Maar één paard moesten ze laten staan omdat dat paard zich zomaar niet liet meenemen. Het ging eerst op z'n achterste poten staan en daarna liggen; pas dan kon je het paard te pakken krijgen. Maar zon ingewikkelde aanpak waren de DLiitsers niet gewend, dus dat paard bleef gelukkig gespaard!

Julia Koyen werd geboren op 4 oktober 1926 te Heerle. Later verhuisden ze naar het Heike. Ook bij Julia thuis werd geboerd. Ze waren thuis met 4 kinderen. Na de lagere school ging ze dienen bij Toon Jespers op de boerderij te Hahelaar. Ook zij mocht alleen 's zondags naar huis. Dat hield ze 4 jaar vol.

Trouwen en kindjes kopen... Jaan en Julia kenden elkaar al van kleins af aan. De vriendschap werd liefde en in 1950 besloten ze om samen in liet huwelijksbootje te stappen. De bruiloft vond plaats op de boerderij van Toon Jespers. Met de familie werd er gefeest en gedanst in de woonkamer van boer Toon.Het pas getrouwde koppel vestigde zich 01) Groot Eyssel op de boerderij van Jaan thuis. Vader was al lang gestorven en samen met moeder hoerden ze 8 jaar op Groot Eyssel. Daarna vcrhcusden ze naar de Voort. En moeder ging mee, want het klikte wonderwel tussen schoonnioederen schoondochter! Nooit vielen erwoorden: elkeen werd aanvaard zoals hij was. In 1970 bouwden ze een nieuw huis naast de oude boerderij. Ze werkten van 's morgens tot 's avonds. Koeien, varkens, aardbeien en augurken: er was altijd werk. Zondags naar de mis gaan was zowat de enigste ontspanning. Ze kregen 7 kinderen: 4 meisjes en 3 jongens. De

kinderen hoesten thuis flink meehelpen. Tijdens cle aardheienpluk hadden ze al enkele uren plukwerkac liter de rug vooraleer ze naar school vertrokken.

Op pensioen In 1987 besloten ze om 01) pensioen te gaan. Jaan hield op z'n 65stc nog één koe bij als hobby. Hij had namelijk 50 jaar elke morgen koeien gemolken! Ook 5 kleine paardjes in de wei getuigen nu nog van een grote dierenliefde. Bij de gepensioneerden hebben ze al veel mooie momenten meegemaakt: dansen, sporten, fietsen deden ze vele jaren. De stal werd helemaal opgepoetst om hun kinderen, kleinkinderen(23) en achterkleinkinderen(9) te ontvangen. De familie Vermonden is ook 2 viergeslachten rijk! Later maakte men in de stal een kegelbaan voor de gepensioneerden. Elke week komen de liefhebbers samen om te kaarten en te kegelen. Het feest van de gouden bruiloft is prima verlopen. De kinderen regelden alles zodat Jaan en Julia volop konden genieten. Het gebuurte verzorgde een mooie stoet en alles is vastgelegd op toto's en videoheelden zodat ze nu nog kunnen nagenieten. We wensen het hun nog vele jaren in goede gezondheid! (E.P.)

... .........__Lj4U,_:

ALLE VERZEKERINGEN - ALLE BAN KZAKEN

Persoonlijk advies op ieders maat

ANHYP

BANK

Meerdorp2l 2321 Meer tel. 031315.72.54 e: Vanbavel.rommens@assurnet.net

ERKEND VER

'GS -

MAKELAAR o h

CDV 11590

Sparen - Beleggen - Lenen - Verzekeren 23

33


HOOGSTRA TEN

Ook 40-jarigen in Hoogstraten

Hoogstraten- Op 18 november t'erzamelden de 40-jarigen uit Hoogstraten voor een gezellig samenzijn. Namen noemen was er niet bij zodat cle lezer zelf maar één en ander moet uitzoeken.

Verslag van een uitstap HOOGSTRATEN Met de officiële wereldwijde opening van het karnaval trokken 36 Hoogstraatse mensen per bus naar Maasmechelen. Op acht lokaties, volkscafés en vercnigingslokalen. stelde Dominique Van Huffel foto's tentoon. Als toevoeging aan het gewone decor, niet bedoeld als transformatie van het café-interieur. Op 11 novemher omstreeks 9.30 uur werd eerst de tentoonstelling in het cultureel centrum geopend. Directeur Hugo Haeghens belichtte 'Carne Vale' terwijl de Lepen Hoek subtiel uit de hoek kwam, zeker voorde plaatselijke bevolking. Om II uur werd op het plein de karnavalsperiode ingeluid, met boterhammen en eieren, en korte drank. De 'Orde van de zavelzakes' nam Dominique en echtgenote Linda op in hun rangen. Het karnavalsmuseum was de volgende halte. Vervolgens werden de verschillende cafeekes bezocht. In Leut (!) werd Cr geluncht. Ergens anders moest de Polonaise gedanst worden. 0p nog een plaats 'verkleedde' Dominique zich in één van de foto-figuren zodat ecn levende interactie ontstond tussen publiek en 'beeld'. Zo verliep de avond verder in een gezelli ge karnavalssfeer.

Wie de foto's (beelden, noemt Dominiqiie ze zelf) nog wil zien, kon te,'eclit in Ge,ik, in het cultureel ce,itru,n alcicuu, vanaf 23 februari tot en met 30 maart. De ope,ung op die vrijdagavond belooft ook een aangenanie heleve,u.r te ooi'dc'ii.

Het hijhorend fotohoek met dc foto's is te koop aan de prijs van 550 BEF in de Standaard Boekhandel in de Vrijheid. 34

Solo Slim Bed & Breaktast Vakantie op het platteland

'Het Meuleken' Grote Plaats 60 2323 Wortel Tel.: 031314.70.59

HOOGSTRATEN Als Van Huffel niet lotogriifecrt, speelt hij solo slim! Zaterdagavond 19 november werden de kaarten geteld in de Katelijnestraat. Bij het uitschenken van de vijfde f'les rode wijn werd niet de aap uit de mouw geschud, maar wel een zuivere solo slim, Gastheer DominiqLie Van Huffel kreeg alle schoppen toebedeeld, met uitzondering van de drie laagste. Die waren vervangen door de aas, heer en dame van de ruiten. Dii was iets te leep voor de andere spelers, zodat Jos Vinckx, Ed Sannen en Paul Martens mochten betalen.


HOOGSTRA TEN

Open algemene vergadering HOOGSTRATEN Maandag 29 januari 2001 vindt de open algemene vergadering van de Hoogstraatse dorpsraad plaats. Aanvang is voorzien om 20 uur. Op de agenda: 1. Woordje van de voorzitter. 2. Voorstelling van het nieuwe college van burgemeester en schepenen: bevoegdheden. krachtlijnen voor het toekomstig gemeentebeleid .3. Toelichting stand van zaken prioriteitenlijst 2000 en de gevolgen ervan op dc begroting van 2001. 4. Voorstellen van het publiek voor een nieuwe prioriteitenlijst 2001, niet als voorzet de aandachtspunten van liet uittredend bestuur van de dorpsraad. 5. Samenstel Ii iig van het bestuur van de dorpsraad voor de volgende drie jaar. Even in herinnering brengen. Gedurende het voorbi je jaar werden door de Hoogstraatse dorpsraad volgende vijf dossiers als prioritai r naar voren geschoven. ()versteek aan de Heuvelstraat, liet probleem van de hondenpoep. de bestemming van de rijkswachtkazerne, verharding in de Lindendreef, de zuidelilke randweg. Interessant om te horen 2al zijn wat er van deze vijl printen ondertussen in huis is gekomen. En svelke er liet volgende jaar nog in uitvoering zullen genomen worden. Zeker ook belangrijk is liet laatste punt. Er gaan stemmen op om het inspraak-overleg tussen dorpsraden cii stadsbestuur oni te buigen naar een meer prolessionelere aanpak waarbij de rol van de ambtenarij versterkt wordt. Indien we van kwade wil zouden zijn, kunnen we stelten dat men liever de afschaffing van de dorspraden ou zien. Dit standpunt werd bijna letterlijk vertolkt door de schepen van informatie en inspraak tijdens de laatste stuurgroep. vergadering van alle zes dorpsrradbesturen. Zijn standpunt kwam hier op neer: wie zijn zeg wil doen, moet maar aansluiten hij een politieke fractie. van waaruit cle vragen van de bevolking gekanaliseerd kunnen worden naar het bestuur toe. Maar ook de begeleidende ambtenaar had moeite met de werking van de algelopen la_el. De ambtenarij daarentegen moet zelf maar eens onderzoeken hoe liet komt dat de dorpsraden moeilijk kunnen omgaan niet een formele strakke organisatie die men sedert vorig jaar zelf grotendeels hee0 uitgewerkt. Een logge administratie moet zichzelf eerst maar de vraag stellen hoe het komt dat dc srijwilligers geen gelijke tred kunnen houden. Zelf pleiten we sterk voor liet behoud van de jaarlijkse januari-openvergaderingen ni elke deelgenieente waar de bevolking in rechtstreeks contact en conlrontatie kan gaan met liet college van burgemeester en schepenen. Dreef. Hoogstraten en Meerle iieil een dorpsraad nog zeker wel zitten. Van Minderhout. al jaren in een sukkelstraatje. en recent ook weer Wortel, en ni veel mindere mate Meer, hebben we geen standpunt. A Iwac Ii t en iii aa r hoe liet iiie u we( 2) college er tegen aan gaat.

Aperitiefconcert HO OG S T RA TEN Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Kunstkring Spijker tijdens de januariniaand een aperitielconcert. De muzikale gasten zijn deze keer de folkgroep Moira. De groep is oiltstaan tildens een volksniu7iekstage in Gooik. Daar ontdekten dc drie zangeressen, Elly Arden, Lid Proost en Jes Proost hoe warm en vol hun stemmen samen klinken. Hun passie voor zingen is sindsdien enkel nog gegroeid. Ze nemen elke gelegenheid of plaats te haat om hun talenten aan het publiek te tonen. En -o gelukkig toeval- vonden ze in drie jonge muzikanten cle ideale begeleiders. Floiejan Verschueien (piano). Stelan Wellens(altviool ) en Pieter Hulst (cello) geven aan het optreden van Moira extra kracht en dynamiek. De groep tovert oude Vlaainse teksten om tot ingetogen melodieën, afgewisseld niet Keltische hallades. De still van Moira is niet makkelijk te defniiëren: afen toe lioorje wat lolk, clan weer klinkt de groep wat jazt en soms hoor je duidelijk de klassieke scholing van de muzikanten. Kortom: 't is Moira, 't is mooi. Extra aantrekkingspool is natuurlijk dat een van dc iangeiessen van de groep, Elly Arden, les geeft op liet Spijker. En ook de muzikale begeleiders hebben Hoogstraatse wortels. Ook de inwendige mens wordt —en dat is bekend bij onze trouwe bezoekers- niet vergeten. Al dat muzikale moois zal worden gesavoereei -d hij een hapje en een drankje. Het aperitiefeoncert heeft plaats op zondag 21januari2001 en begint om 11 .00u. Plaats van afspraak is de Rabboenizaal van de Humaniora Spijker. Kaarten in voorverkoop kosten 300 BEF. Aaii cle kassa betaal je 350 BEF. En de —IS-jarigen betalen slechts 150 BEF. Voor inlichtingen en reservaties kan je terecht op liet secretariaat van de Humaniora Spijker op tel.03/31455 36. 35


HOOGSTRA TEN

Het Spijker en de goede heilige man __

*4 ,

ii

4:

-

Intrede i'cin de Sint in de Hiiitiiinuon 5pijIer op doiiderclag 30 november, begeleid door een delegatie van de foiftJre van Miiderhoiit.

HOOGSTRATEN Het Sinterklaasfeest op het Instituut Spijker kan bogen op een lange traditie en is gestoeld op ccii rotsvast geloof in de goede Sint. Zeker in tijden waar onder commerciële druk meer en meer de kerstman en recent ook Halloween naar voren wordt geschoven, blijft men zweren hij Sinterklaas als het kinderfeest bij uitstek. Het Sinterklaasfeest start dagen voordien waarbij elke klas hardnekkige pogingen doet om zo origineel mogelijk een sinterklaasbrief te verzinnen. Dat de fantasie van leerlingen onhegrensd is, bewijzen elkjaarde ingeleverde brieven. Uiteraard is een zekere modetrend te herkennen en dit jaar waren de zogenaamde zoekbrieven ieer in trek. De titularis kreeg in een meestal cryptische omschrijving de opdracht op zoek te gaan naar de brief, wat menig leerkracht uren zoekwerk opleverde, maar resulteerde in een creatief werkstuk voor dc goede Sint. De avond voor het feest wordt de klas extra versierd en zetten de leerlingen hun turnpantoffcltje klaar. 's Nachis gaat de Sint met zijn Pieten op stap om elk schoentje te vullen en wordt in elk id rilç aal het persoon 1 ijke a nrwooril op kla(a)shrief uitgehangen. De sinterklaasbrieven zelf worden in de schoolgangen tentoon gesteld. 's Morgens voor de lessen start het eigenlijke feest met het zingen van de sinterklaasliederen. Hier zijn het vooral de laatstejaars die de leiding nemen. In het besef dat dit (normaal) hun laatste Sinterklaasfeest zou kunnen zijn, sleuren ze de andere leerlingen mee om in enthousiaste kettingen slingerend maar ook zingend door de school te trekken. Normaal moet dit zuigen eindigen hij het begin van de eerste les, maar al dat jong geweld laat zich uiteraard niet zomaar de klassen in leiden en het jaarlijkse kat en muis spel begint, dit tot grote verbazing van de eerstejaars. Maar 7oals het de traditie wil, is rond negen uur ook dit spel afgelopen en kunnen de leerlingen volop genieten van het gekregen snoepgoed. Na het middageten doet de goede Sint zijn intrede in dc school. Elk jaar wordt hierbij geprobeerd dit op een originele manier te doen. Met een luchtballon, kar of moto, of vorig jaar nog spectaculair met de helikopter. Maar het

36

sfeervolstc is natuurlijk een muzikale intrede. En dit jaar kon men rekenen op de sympathieke medewerking van de lanfare van Minderhout die een afvaardiging stuurde om de Sint feestelijk de Rahhocnizaal in te leiden. Na een woordje van de Sint waarin hij met schalkse verwijzingen naar de actualiteit en schoolgeheuren de leerlingen bedankt voor de feestelijke ontvangst en de vele originele brieven, kondigt hij het hoogtepunt van het Sinterklaasfeest aan: het toneel gebracht door de leerkrachten. Dit toneel is legendarisch voor het Spijker. Je mag een willekeurige oud-leerling vragen naar haar schoolverleden veel zal ze vergeten zijn, maar de verschillende Sinterklaastonelen zal ze zich nog levendig herinneren. Voor spijkerkoppen zijn Sinterklaas- en Leerkrachtenfeest onvergetelijke mijlpalen in hun jong schoolverleden. Op school iilag alles vei anderen. maar dit moet blijven. Onbegrijpelijk voor een buitenstaander want inhoudelijk is elk toneelstuk een nieniendalleIje. Ooit werd in een overmoedige bui besloten k ooi de oiider te hreneo. 11:1:11 dit liet Io

werd een catastrofe. liet saaie en bovendien slecht gespeelde toneel kon er zelfs hij verstokte Spij kei'faiaten niet in. Om di t te s ii make ii, m uoel ge een echte Spijkerkop 7ijn. Ën zonder overdrijving, ie zijn er wild van. Door het mi iimum aan repetities (4 plus generale) is elke degelijke kennis van rol en inhoud meestal ver te zoeken. Meestal slaagt slechts een enkele speler er in om door te hebben waarocr het stuk wel zou kunnen gaan. Maar hoe meer er fout gaat. hoe groter het succes bij de leerlingen. Een wild enthousiast publiek ontvangt elk nieuw opkomende leerkracht met een minutenlang applaus. Om zoveel mogelijk leerkrachten hij liet toneel te betrekken, wordt dan ook tussen elk fiedi ij t ccii tusseimstukje gebiaLht waarin leerkrachten al dansend of zingend de link nsar liet volgende bedrijf (proberen) te le een. Het Sinierklaasl'eest wordt 's avonds afgesloten net het traditionele personeelsfeest. De directie wil hierdoor zijn waardering en dank voor het geleverde werk uitdrukken en het geeft ook de collega's de kans om hun jubilarissen te vieren Dit jaar werden de leerkrachten Annemie Van Hees, Andrea Tacls, Marie-Madeleine Franek en Grect Van Merodc in de bloemetjes gezet oni hun 25 jaar trouwe dienst. Hel feest dat pas laat in de nacht woi'dt afgesloten, eindigt met dure belo!'tesdat dit Sinterklaasgehetiren op liet Spijker nooit verloren zal gaan.

Over koken en Joelfeesten Hoogstraten Op vier donderdagavonden kunnen de mannen van de KWB opnieuss hun kookkunsten verfijnen. Gestart wordt op II januari, en verder op de 25-ste van die maand, op S februari en op 1 maart. Die laatste avond schijnt de spannendste en moeilijkste te ss orden. Dan worden namelijk de echtgenotes/vriendinnen gevraagd om mee te eten, en te oordelen over de voideringen van nian of lief. Inschrijven bij de gekende verantwoordel ijken. 0p zaterdagavond 13januari wordende door de gemeente opgehaalde kerstbomen in één groot vreugdcvuur ontstoken achter zaal Pax. Dit Joel feest mag dan wel het einde van de winter aankondigen, van een beetje sneeuw kan op dit moment alleen naar gedroomd worden. Laat i o hopen

mb/lan 5.5 11/) /1(1 personeelsfeest van Lie Huimuoiio;'a Spijker Manie-Madeleine Franck, And,'ea Toels, Anne,nie Van Hees, Greet Van Merode.


HOOGSTRA TEN

The New Orleans Jazz Band (NL) I-Ioogstraten- Wel/je/It het jongste orkest in de Benelux, maar wel

/net een bezetting om 'u tegen te zeggen. Er is zoveel jazz-ervaring aanwezig met een jong tromnpettalent dat menig ander orkest jaloers zal maken. Vincent Van Elferen -ex-trombonist van de Marckri ver- is al een tijdje als drummer aan de slag en hee,fl rond zich enkele ervaren muzikanten verzameld. Als daar zijn: Ben Busscher, Herman Sobri, Jos Koster, Walter Van Andel en Edel') Sabbe. Precies nog van gehoord. Hun slogan "mag het ietsje beter zijn?" leidde tot deze volledige bezetting met de bewtist gekozen naam. Iedereen weet naar het omii gaat. New Orleans muzikale tradities hoog houden. Maandag 8januari 2001 in Brasserie De Gulden Coppe om 20 1(U).

Maandag 1januari in De Gelmel

Het nieuwe jaar inswingen met

Mellow Yellow HOOGSTRATEN - Mellow Yellow, een vi jfkoppige formatie. sainengesteld uitdoorwintercle muzikanten afkomstig uit alle uithoeken van Vlaanderen (van Oostende tot Hasselt) is verantwoordelijk voor een pretentieloze brok ambiance. Drijvende kracht achter deze band is Dirk Van Gouhergen, die zijn sporen reeds ruimschoots verdiend heeft in de Vlaamse pop-scene (o.a. La Cuenta, Ten for Soul. Retro TulI, Bird&Bees, Proms Rijkevorsel..... Met een ijzersterk repertoire van de beste covers uit de jaren '60 tot '80 en een dampende podium-act zorgen zij voor de jiuste 'groove' op elke gelegenheid. De groep speelde dit jaar o.a. op de Gentse Feesten, op kroegentochten (St Truiden, Si-Katelijne Waver, Rijkevorsel, ... ) op studentenbals in Antwerpen en Leuven, op bedrijfsfeesten enz.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

Door hun veelzijdige bezetting (vocals, gitaar, bas. drums, keyboards en sax) is het een klein kunstje om het publiek te laten genieten van dĂŠtijdloze meesterwerken van zowel James Brown en de Blues Brothers als Golden Earring en Joe Cocke......Kortom, sfler verzekerd Bezetting: Rob Van Dijck: lead vocals Kenny Branton: Gitaar Jan Riviere: Bas Dirk Thijs: Drums Dirk Van Goubergen: Keyboards, Sax. Backing vocals

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 37


MEER

Kerstboomverbranding

Wendy Marijnissen in CC Van Gogh te Zundert De 26-jarige studente aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, Wendy Marijnissen uit Meer, stelt momenteel een opmerkelijke reeks foto's tentoon met 'ontluisterende' portretten van theater- en andere podiummensen. De naam Close & Personal verraadt meteen het opzet van de tentoonstelling met 22 foto's van overwegend Vlaamse artiesten.

MEER - Naar jaarlijkse gewoonte (irgai iusn'ci t de brasshand Ste-Rosalia de kerstboomverbranding die op zaterdag t 3januai i doorgaat op dc parking van het oude voetbalterrein van FC Meer aan de Meerseweg. Onder de getelligc klanken van de brassbanden de drumband wordt het vuur omstreeks 19.30 uur ontstoken. Nadien volgt er een stemmig optreden van het Meerse Jeugdkoor en kunt u v anzel sprekend toasten op het Nieuwe Jaar met een glas heerlijke gltihwijn, jenever of een andere warme of koude drank. Er zijn daarvoor verschillende tentjes voorzien. Ook de hongerigen komen aan hun trekken. Vooir een spetterend en verrassend vuurwerk zal ook dit jaar Koen Vorsselmans zorgen. Met deze organisatie presenteert de hrasshand een mooi programma voor zowel jong als oud. Er wordt dan ook uitgekeken naar een grote opkomst, zoals de v oorg aa ide .1 aren. Op zaterdag 20januari trekt de hrasshand en de drumband de stoet ter gelegenheid van de Meerse 1 00-jarige Jan Godrie. (ina)

/ilIigcii'.s lii I'ji'ili. i'vlarijni.s.ren)

1I1(1I/ie(1I

/iiiii/icil niet hiiiii

De expositie heeft er riet 3 maanden tp/IIieil in de Bourla Schouwburo in Antwerpen. P11111 op ei gen mi ti ati e t ging We ndv pod iu mali i este n fotograte rel maar dan lie Ist ver weg van hun vertrouwde pose op het podium. Omdat zij erg geïnteresseerd is in modern theater, dans en pop, sprak zij persoonlijk acteurs, zangers, regisseurs en choregraten aan en liet hen kennis maken met haar werk. Vrijwel allen wilden enige tijd vrij maken voor haar project. Onder hen Vie De Wachter, Tom Van Dijck, Anne Theresa De Keersmeker, Tin Reynier (Flowers lor Breakfast). Stef Kamil Carlens (Zita Zwoon). Daviden Stephen Dess aele (Soul\s ax).

t t/t!

iiilipje. (foto: lVciu/v

Fietspad en John Lij senstraat samengesmolten tot vliegbaan

Stijn Meuri'. Nimdkaap en An Pierid. Souiiiiiigen lieieuu \t euld\ inc in hun pris tlesen. anderen ioeliteii ccii plek die ccii persoonlijke betekenis had. Zo zat Au ['ierld net in ccii verhuizing. Zij vond een kapje ni nepbont. Op nat moment vergat ze de aanwezigheid van de lotograle. wat een schitterende intieme bui opleverde. (bron: De Stem)

De rentooizstelling Close & Personal vat, Wendp Marijnissen is nog te bezichtigen tot 14 januari 2001 in het Cultureel Centrum Vaiz Gogh te Zundert tijdens de normale openingstijden.

.'

Fietspad wordt goed gebruikt

.1/EE!? - Ergjaninier i oiil n enkele beu o ner.s ton de .11,/itt 1.ij ens in to t liet dii In-

v... ;

11EE1? - Erg blij zijn ze iii tleer /nel liet nieotm-e fietspad. De jieîser.s koa,nen dan ook talrijk opdagen bij de officiële heropening i'an de Meer,seu-eg. (ma)

9141

asfalit 'net naii dc iii /i/den lu rio i u.s st t t Ji eis pail en de rijbaan. Er u oi'dt hier .50011'50 ah ijd al m4'oi cl ilooreni dcii en nu de auto mu hili t, ten iiom,' b,'ed ie a s/alrvlakte ter beschikking 1. riji, zal dii de veiligheid zel er iiiet tingoede kom en. Hei gelic 'i '1 mi ' t ool lelijk cii het steken ton ten borduur op deze /'laci!s nat : ker l Ier geweest. (Ina)


MEER

Hier is ze dan, de Meerse tweede jeugd, de 65 jarigen van 2000

(boteit) (lost 13ioscits, Foo.s 1 ties. t't/j)/i.s SterIcns, Frcins 1 ilhurgs, Je/ V<in Gils. Jos Lenaerts, Adriaan Jacobs, Alfins Verheven, .Jef Vissers, Jos Merens, Frans Snoevs, (midden) Julia Martens, Rosa Antonissen, Ja/ja Adams, Maria Menens, Anno Quirijneit, Joanna Van Bladel. Joanna Van Geste!, Au'ust Lenaerrs, Frans De Bruin, Frans Roos (onder) Maria Vorselmans, Amelie Christiaansen, Anno Menens, Mia Vorsselmans, Kazarina Bolekmans, Ja/ja Sterkens, Theresa Goetschalckx, Lisa Verheven en Jet Verheven.

65-jarigen vieren feest EEER - Foeit les tj6ig \varen. sierden ze reeds gezamenlijk. Nu. met (iS jaar, deden ze het nog eens oser. Niet een gezellig leest, gevierd in De Eiken, haalden te oude koeien uit de sloot en blikten vooruit naar hun tweede jeugd. Ze zijn allemaal bij soeur Lanie begonnen in de bewaarklas en hebben daarna de lagere school doorlopen: aan liet klooster de meisjes, aan de kerk dejongens. VanaF het vierde leerjaar kreeg men les aan de postsehool. Deze generatie was vi t jaar toen cle oorlog begon en dat hesel ten ze al lernaal nog. Vooral cle eerste bommen blijven bij en ook het vertrek van 'den Dii its', In hun jeugd werd er ook al gevoetbald want soms werd er van het lot, dat begon ook om drie uur, na de catechismus, weggelopen naar liet voetbal. Sinds het leest van de 50-jarigen zijn er nu 57 genodigden, dat is zes mensen minder dan toen. Zij lijn ondertussen overleden. Toch kan men zeggen dat de 65'ers nog behoorlijk Fit zijn en allemaal tevreden van hun welverdiende pensioen genieten. (In(1)

Sinterklaas kwam langs de Meerpaal

Allemaal 50 jaar en toch

MEER - Heren niet das en zonder, danies met rok of anders, Ii reed glimlachend of eerder ingetogen, een enkele baard en .snorren en de andere verschillen zoek je zelf maar v.l.n.r. (boven) Jozef Mevvis, Frans Snoevs, Cornee/ Antonissen, André I -Iuvbrechts, Louis Pelkmnans, Willv Herijgers, Marcel de Gru vier, Louis RomnbouLr (midden) Rit Goetschalckx, Jan Aertsen, André Mevmis, Jos Hertos, Maria Vriends, Maria Pemnen, Moreel Laurijs.ren, Hilda Laurijssen, Dré Dekkers, Roger .Janssen, Jou! Van Ageren (onder) Jan Voeren, jal. Peeraer, Rosa Roinbouts, Frans Laurijssen, Jozef Verschueren, Herman Van (Ier Donck, Jeanne Basti jns, Frieda Leemans, Wis Laurijssen en meester Jan Laurijssen.

MEER - De leer/in geit van de lagere school de Meem'paal noren dolgelukkig met het bezoek ton Sinterklaas. Ook aan de klei,ter.rehool bracht de lieve man. samen met enkele Zwarte Pieren een bezoek. De fan.tare deed ook zijn snoep in liet zakje met liet jaarlijkse ''inhalen '' van de goede Sint itt de zaal Voor Kunst en Volk. (ma)

39


rri

.hJ

<

HVV terug met de glimlach

Hoofdtrainer Eddv Van de Ven (rechts) haalde van de slechte resultaten en gaf er de brui aan. Zijn assistent Rob Brosens (links) neemt voorlopig de leiding in handen en prompt sierden overwinningen behaald tegen RC Mee/telen en Kapellen. Na enkele moeilijke weken waarin één schamel puntje in 4 wedstrijden werd geoogst, knoopten de roodwitten weer aan met de overwinning. Trainer Van de Ven zag het niet meer zitten en nam ontslag. Assistent-trainer Rob Brosens nam tijdelijk het roer over en debuteerde met een zuinige 1-0 overwinning tegen Racing Mechelen. dat evenals HVV de overwinning best kon gebruiken. De HVV-verdedigers, die al verschillende weken voor Sinterklaas hadden gespeeld, hielden met Stan Van Gestel als sluitstuk de 0 op het bord en Sven Schoenmaekers deed waarvoor hij werd aangetrokken: scoren. Op Kapellen trok HVV met 1-2 ook het laken naar zijn kant en bekleedt momenteel de 1 lde plaats, op twee puntjes slechts van de 5de stek. Meteen klaarde de horizon weer wat op en kan HVV met een propere lei de tweede ronde aanpakken van een competitie die tot nu toe toch niet zo best slaagde. In alle rust wordt intussen uitgekeken naar een nieuwe trainer die de wagonnetjes weer op de rails moet zetten en wel in dezelfde volgorde. want dat was de laatste tijd niet meer het geval. HVV wenst alle supporters prettige eindejaarsdagen en geeft rendez-vous op 13.01.2001 voor de match tegen Hamme.

Wedstrijden zondag 7januari 14.30 uur Zottegem - Hoogstraten VV zaterdag 13januari 20.00 uur Hoogstraten VV - Hainme zondag 21 januari 15.00 uur Kortrijk- Hoogstraten VV zaterdag 27 januari 20.00 uur Hoogstraten VV Zulte 40

1

s po n

Minderhout VV In een modclei-pol Minderhout lijki ilc irend van een geregelde driepiinter niet verder te kunnen zetten. Tweemaal op rij werden 4 doelpunten geslikt en dan wordt het uiteraard heel moeilijk om te winnen. MVV - Heibos 3-4 öp papier andermaal ccii liaalbaie kaait tegen een ploeg die zich in de onderste regionen bevindt. Niets was echter minder waar. Ondanks een geslaagde start en een snelle 1-0 voor sprong, moesten onze jongens met een moeilijk te overbruggen 1-3 achterstand gaan rusten. In de tweede helft ging MVV wel naarstig op zoek naar de aansluiting. Een kwartier voor afiluiten werden de bordjes zelfs opnieuw in evenwicht gehracht en groeide opnieuw de hooti nam een sclgcndc thuisoverwinning. Ramp boven ramp wai het evenwel Heiho; dat in de Slotrnlni'icn onze netten andermaal deed trillen en met de 3 punten huiswaarts keerde, Ëxc. Essen- MV V 4-1 Dat het tegen het gereputeerde Essen geen gemakkelijke opdracht zou worden, was op voorhand geweten. Verdiend stond er bij de rust een 2-0 tussenstand op het scorebord. Direct na de rust kon MVV wel milderen na een fraai omgezette strafschop. De scheidsrechter was in deze fase zeer mild voor de thLiisploeg door de overtreder in kwestie slechts met geel te hestraffen en zo Essen de wedstrijd onterecht met II te laten Liitspelen. Dit had uiteraard de match een andere wending kunnen geven. Terwijl MVV enkele malen zeer dicht bij de 2-2 kwam, was het toch Essen dat wist te scoren. Met de 3-1 ging Minderhout nog meer risico's nemen en zo werd het in de slotminuten nog 4-1. Toegegeven dat Essen wel mooi voetbal liet zien en gesteund door hun horde trouwe supporters hun thuisreputatie alle eer aandeden. MVV - Sint Jozef stilgelegd Voor de wedstrijd was het al zeer twijfelachtig of er op het door overlast geteisterde veld kon gespeeld worden. Met de nodige twijfels besliste de scheidsrechter om toch de wedstrijd te laten starten. Sint-Jozef was, gesteund door sterke windvla gen, het meest op onze helft terug te vinden. Verbeten vochten onze jongens om de rust zonder tegendoelpunt te halen. Na een halfuur spelen gebeurde het onvermijdelijke en tikte een goed gevolgde Sint-Jozef-aanvallerde 0-1 tegen onze netten. Opdat moment ontbonden de weergoden al hun duivels. Minderhout moest met man en macht opboksen tegen storinwind en regenvlagen waarin zelfs geen hond zou kunnen overleven. De scheidsrechter wilde van geen schuilen weten en zo was het voor onze jongens afzien tegen de sterren op. Wonder boven wonder hield MVV de kop boven water en kon Sint-Jozef niet verder uitlopen. Het noodweer had ondertussen wel ons arme pleintje omgetoverd tot een modderpoel buiten categorie en kon de scheidsrechter niet anders dan de wedstrijd stilleggen. Geen tweede helft dus en een herkansing later op het seizoen. Enkel onze kassier kan zich gelukkig prijzen met een dubbele derbyopbrengst. Als MVVsupporter doet het toch andermaal pijn dat ons enige, zo kostbare terrein voor de rest van het seizoen weer in een akker is veranderd. Alle politieke beloften ten spijt is dit na zoveel jaren zeer wrang te smaken.

Wedstrijden Zondag 7januari 14.30 u Brecht - Mindcrhout V V Zondag 14januari 14.30 u Minderhout VV - St-Job Zondag 21 januari 1 4.30 u Lue ul nu t - Mii idL t hûut V V Zondag 28januari 14.30 u Minderhout VY - Meerle.

KFC Meerle Tijdens de thuiswedstrijd Mcciie - Putte nam elke ploeg een helft voor zijn rekening. Iii de 25 minuut kwamen de bezoekers op voorsprong. Na de rust was het Meerlc dat sterker doorkwam en in de 86 1 minuut beloond werd met een doelpLint van Huyskens. Eindstand 1-1, een resultaat waar heide ploegen tevreden mce waren. Voor de uitwedstri jtl op Brecht moest KF'C drte hasisspelers missen. Na IS minuten viel ook Derkinderen uit toen die met een hoofdhlessure het veld moest verlaten. Het gemis van vier tiasisspeleis liet LILI! dui.klijk gevoelen. Na 70 minuten kwam Brecht via een strafschop op voorsprong. In de 341 minuut verdubhelden ze die. Na rust kwam Mcccle beter in de wedstrijd, maar cle aansluiter bleef uit. Het was, zoals dikwijls in dergelijke situaties, de thuisploeg die in de slotminuut scoorde en de eindstand op 3-0 bracht. Door deze zege was Brecht meteen ook de nieuwe leider. De match Meerle —St. Job was een bitsige partij. In de 17 minuut kwam Meerle voor door een doelpunt van Wilfried Pauwels. Goed 20 minuten na de pauze kwam St-Job gelijk. KFC was niet onder de indruk en in de 76 1 minuut rondde opnieuw Pauwels een knappe voorzet van Dirk Mertens af: 2-1. Vijf minuten voor tijd werd een zware fout op Dirk Mertens met een penalty bestraft. En ja. weer Wilfried Pauwels zette die feilloos om en legde de eindcijfers vast op 3-1. Een knappe overwinning voor Meerle, dat de aansluiting met de kop van de rangschikking niet verliest. Met nog één inatch te gaan komt de winterstop eraan en is het even tijd om te feesten. Aan alle spelers, bestuur en supporters van KFC Meerle wens ik een zalig kerstfeest, een prettig nieuwjaar en veel voethalgenot in 2001. (Treza)

Wedstrijden voor januari 2001 (telkens om 14.30 uur): 07-01-2001: Kaart - Meerle 14-01-2001: Wildert - Meerle 21-01-2001: Meerle - Horendonk 28-01-2001: Minderhout - Mcccle

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98


SPORT

MOEILIJKE PERIODE VOOR KFC MEER V at / i ch oor het sci / OC n al ai 0 k nid j gde \\ ard hoe l zi n -e r line i n ce r bes estigd . . .Het wegs allen van zeven belangrijke basisspelers kon onvoldoende opgevangen worden. Bij het einde van de heenronde is, wat de cijfers betreft, de balans overweizend negatief te noemen ... : 8 schamele puntjes. één (uit)lege. vijf gelijke spelen, negen verliespartijen, één punt in zeven thuiswedstrijden. en 13 goals voor, hij 37 tegen... De rode lantaarn slaat dan ook.jammcr genoeg. in een donker hoekje van de Meerse hestuurskamer. naast de kerstboom... Er had hier en daar nochtans méér ingc/eten, maar alsje in de hoek zit waarde klappen vallen, is vrouwe Fortuna zelden aanwezig. Aldus luidt een oude, maar nog altijd actuele voethalwet. Mede door kwetsuren, en ecn aantal schorsingen, bleven de punten uit. Miar ook het gebrek aan ervaring, creativiteit en cfficiëntie deed de KFC Meer al een paar keer de zwart-gele das om. Cijfers zeggen niet altijd alles, zeker in het voetbal... In de thuiswedstrijd tegen Oud-Turnhout, speeldag 12, knokte een verjongd Meer zich net voor rust naar 1-1 . via een doelpunt van Marc Godrie, op voorzet van de piepjonge Wim Vermeiren. Net iia rust (46') kreeg Meer koud de 1-2 tegen. De ploeg ging echter enthousiast op zoek naar verdere goals en koos voor de aanval. Maar ze kreeg hierdoor een kwartier voor het einde, na dubbel geel voor Eddy Pceters. de 1-3 tegen. De verdere drie goals van Oud-Turnhout, ook na counters, waren slechts een formaliteit. De cijfers werden zwaarder dan de wedstrijd eigenlijk was geweest: 1-6. In de uitmatch op Zwaneven lagen de punten voor het grijpen na de Meerse gelijkmaker: 1-1 (71') via Corné Suijkerbuijk. Gebrek aan efficiëntie, een ahominahel veld, en een dosis pech hielden Meer van een verdiende lege. Eén puntje was de magere beloning. Spijtig, want hier lagen drie punten klaar in de schoen. In de thuiswedstrijd tegen SC Merkseni kwam Meer op 1-0 via ccii lobbal-doclpunt van Stef Lieckens. Helaas, op strafschop verdween deze voorsprong. Ondanks een mooie solo van Dirk Christianen. een schot van KristofAcrts, en een ultieme vrije schop van Stel Lieckens. maar nét met de vingernagels naastgetikt door de Merksemse doelman, bleef liet 1-1. Jamnier, er zat niéér in. In de uitwedstrijd tegen FC Brasschaat, kandidaat-kampioen, bracht trainer Frank Luyten maar liefst acht spelers uit cle eigen jeugd, tussen 17 en 23 jaar. in de basis, en de ingcs allen Jef Aerts bracht dit totaal zelfs op negen. Met een volledig hertekende verdediging kreeg de KFC één minuut voor rust echter de 1-0 tegen. na cle enige vermeldenswaardige Brasschaatse aanval in de eerste helft. Na de rust was Meer even de betere ploeg, maar alweer een strafschop) !, én een volley na corner, tekenden liet tè zware verdict : Brasscliaat won wel verdiend.

maar de koele 3-0 cijfers waren zonder mcci te ruim voor een prima spelend KFC Meer, waar bij we, ondanks de uitslag. de verdcdigmg zeker een extra pluim moeten ges en. Een frustrerende micand was liet dus voor de Meerse supporters, en ieker voor liet trainersduo Frank Lii) ten-Harry Peeters, dat ondanks alles zeer gemotiveerd blijft, en dc sfeer in de groep houdt. Beide trainers blijven ook verder bouwen aan de ploeg voor het volgende seizoen. Op dit monient is het ook voor hen echter roeien met de riemen die ze hebben. En blijven hopen dat de medaille ook ecn minder negatieve keeriijde in petto heeft. Maar.... Niet alles is echter negatief te noemen... Positiefis wel dat de eigen jeugd volop de kans krijgt om in de hasiself te geraken, en vooral om flink wat ervaring op te doen, niet liet oog op volgend jaar. Misschien met een aantal interessante streekploegen in derde provinciale 2 Maar zover /ijn we nog niet, en de voetbalwonderen zijn ook in dc Noorderkempen dc wereld nog niet uit. Voorlopig blijft de kans op het behoud in tweede echter klein, maar niet geheel afwezig. en we 7ijn ook nog maar half weg de competitie. De jeugd laat het intussen beslist niet afweten... Jongens als Dirk Christianen, Marc Godrie, KristofAerts. Gert Kinschots en Paul Romhouts bewezen al langer dat ze nieer dan klaar zijn voor de eerste ploeg. De nieuwe lichting 17- en 18-jarigen leverde ook al potentiële hasisspelers af als jan Aerts. Wim Vermeiren, en Jef Aerts. Jongens die nu ongetwijfeld leergeld betalen, maar die vanuit dc de scholieren- en juniorsploeg al snel de stap naar liet eerste hebben gelet, en... er is nog talent op komst. Een mooie uitdaging dus voor des olledige trainersstaf. om dcie jongeren mee op te leiden cii in te passen, niet het oog op de toekomst. KFC Meer heeft dit seizoen ook voor liet eerst ecn damesploeg in competitie. Een nieuwe start is altijd moeilijk, maar de dames hebben eindelijk hun eerste puntje heet, na een deugddoend en verdiend gelijkspel (2-2) tegen de meisjes van Hoogstraten B. De Meerse miniemen B gaven de laatste plaats door aan Weelde, na een 3-2 lege, terwijl de miniemen A knap tweede /ijn in hun reeks. De knapen zitten in de middenmoot, en de sterke, beloftevolle scholierenploeg scoorde al 81 keer in 13 wedstrijden, niet een voorlopige derde aats cil bela iii lig, liet aankomend talen t hevindt zich ook ieker m de junioi'esploeg, waaruit al een 6-tal puiigcns nIr rcscrvcn A en zelf:, eerste ploeg konden doorstoten. Na een vijfde zege op rij, dit keer hij Loenhout (1-2) staat de ploeg van tramer Jan Laurijssen op een gedeelde derde stek. op 3 punten van leider Hoogstraten, én met uitiieht op meer.

VNA WORTEL Op het natte s cld san SKS l-lercotals speelden de blauw-witten aanvankelijk vrij behoorlijk. Dré Snocys was enkele keren gevaarlijk tot hij na 30 minuten niet een vcrrekking uitviel. Ook Eddy Aerts moest nog voor de pauie liet veld verlate ii. nadat hij na een g 10 partij legen een paal schoof. Het team. dat hij de altrap al verzwakt was, werd nu nog feller ontregeld. Drie minuten na de pauie was liet al 3-0. Alle cohesie was nu weg en het werden nog zware 5-0 cijfers. Onze 2 snelste spelers. Dré Snoeys en Eddy Aerts waren ook afwe7lg in Weclde. 1-let veldspel was hehoorlitk maar met te weinig snedighcid. Voor de rust maakt Dennis Aerts er t -1 van, maar het laatste kwartier nam de ambitieuze thuisplocg afstand 3-1. Thuis tegen Wecheldcrzande bracht Ed Vermeiren niet een prachtige vrijschop de blauw-witten verdiend op voorsprong. Maar een geweldige storm k wam de pret verstoren. Weehelderzande was tegen dit weer beter bestand en maakte gelijk. De regen had het speelveld zo onder water gezet dat de scheidsrechter met de rust cle w edstrijcl schorste. Wortel is nu geiakt naar cle middenmoot en er zal int een ander vaatje getapt moeten worden.

De wedstrijden: Zondag 7januari 14.30 ii Puilderho, - VNA Wortel

Zondag 14januari 14.30 u VNA Wortel - Grobbendonk

Zondag 21 januari 14.30 ii Gierle - VNA Wortel

Zondag 28januari Vrij.

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz.

Tot volgende « Maand », met voor de eerste lilucg hopelijk wat meer puntje!; in de pocket...

(Tonnv Prie,o).

Wedstrijden Zondag 7januari 14.30 ci F.C. Meer - Verhr. Arenclonk

314.41.26 314.55.04 314.49.11

Zondag 14januari 14.30 u F.C. Meer - Flandria

Zondag 21januari 14.30 u Vlimmeren - F.C. Meer

Zondag 28januari 14.30 u F.C. Meer - Zandhuven.

De Hoogstraatse Maand 41


SPORT

Veidrij den

Mario De Clercq super in De Mosten ]

IK

ri

-

-.

V

1

Eindelijk.' mi let Je in an lul Wortege in- Pete gem gczucht hebben hij het oversehnjden van de eindmeet in de Superprestige-rit in en mnd De Musteii ie Meer Superprestige: het belangrijkste regLII1l1tiglIeidsciiteiiLiii1 Voor veldrijders) Een dik lilar was het reeds geleden dat hij nog het overwinningsgehaar in een belangrijke wedstrijd had mogen maken. De tegenstanders waren niet van dc minsten en behoorden allen tot liet veldrijderskruim. Achter Mario De Clii tq 1,heii '.iii zich achtereenvol gens wereldkampioen Groenendaal. Belgisch kampioen Sven Nys, Erwin Vervecken, Bai't Wellens, Tom Vannoppen. De organiserende wielerclub 'De Hoogstraatse Sporters' zorgden zoals steeds voor een perfecte organisatie.

Tevreden gezichten op liet podium i'. l.n. r. Richcird Groenendaal (2''), Mario De Clcrcq (1 '). Seen Nv,s (3')

Duivenbond De Arkduif uit Minderhout nodigcle alle leden uit om aanwezig te op hun kampioenendag gehouden op zaterdag 2 december 2000. Na een heel sterk seizoen was het voor iedereen duidelijk dat Francis Jansen uit de Minderhoutsestraat de meeste prijzen weg zou kapen. Na een welkomstwoord begon cle huldiging van de kampioenen. De Minderhoutse cluiven, liet zoals vele anderen, vertrekken steevast vanuit QuiĂŠvrain of VanLiit Novon. wIe ee'

Bij de prijs uitreiking si'aai'bij de duiven vertrekken vanuit Quievrain ii'a.r de ti'end duidelijk. Bij de oude duiven en de jaarse vliegers won Franc'i.s Jansen alle ereprijzen (6) clie er ook maar te winnen waren. De beste jonge duiven vanuit QuiĂŠvrain bleek Karel Aerts te bezitten. Hij nam hier cle drie ereplaatsen in. Bij de duiven vertrekkende vanuit Novon kregen ook andere melkers hun kans. Bi/(I e oude dui'en namen Francis Jansen, Jack van den Bogerd en Adriaan Snoevs plaats op het hoogste .schavotje. Bij dejaarse duiven bekleden Francis ,Jansen, KarelAerts cii Jack van den Bogerd de drie hoogste plaatsen. Bij de jonge duiven si'as Harry Govaerts te sterk, hij won alle drie de ereplaatsen. 42

Iii 1 %'Y begon I'i'auci.s Jansen cliii ie/i ie houden. Hij begon met duiven uit de kweek van Bro.sens, Hutken.s cii Van Den Cloot. Momenteel heeft hij er zo 'n 100 tal vliegerijes zitten. Elke dag moeten die dien je.s minstens twee uur verzorgd oorden. Dit lukt bij Francis dank zij Jo.s Jansen die zich luer ook bijzonder voos' inzet. Volgens Francis is eigen, gezonde kweek de beste 'u'aarborg tot goede resultaten. En dat er in het Antwerp.se zeer goede duiven vliegen, bewijst wel de gekende belangstelling uit liet buitenland. Nu Francis Jansen voor de derde maal koning is geworden mag lnj nu de titel van Keizer dragen, maar Franci.s beseft wel dat zonder Jos .Iansen hij waarschijnlijk nooit zover was gekomen.


SPORT

Kerstsportdagen

Eg

Schaatsen, zwemmen, langlaufen... Oef, eventjes uitblazen voor de schoolgaande jeugd. Kerstvakantie! De riem er een tijdje afleggen en genieten van de kerst- en eindejaarsfeestcn, luilekker niets doen, sneeuwpret misschien ... ! Velen amuseren zich kostelijk en nemen zelf allerlei initiatieven, anderen hebben een por in de rug nodig om hun lichaam tot bewegen aan te zetten. De stedelijke sportdienst pakt weer uit met een hele resem van initiatieven. Voor de Hoogstraatse jeugd uiteraard, maar voor hen niet alleen, ook sportievelingen uit de naaste omgeving mogen zich niet laten afschrikken, zij zijn ook van harte uitgenodigd.

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 3 15.71.76

Programma Zaterdag 30 december 2000 Ski of langlauf in de Ardennen op de top van de Baraque Fraiture. Bij onvoldoende sneeuw een avonturen toe ht al daar. Van a t 10 jaar ben je welkom.

Dinsdag 2 januari 2001 Een sporti nstu i voor kinderen van 6 tot 1 2 •j aar in sporthal De Zevensprong. Allerlei sporten komen aan bod. Ambiance verzekerd.

l)insdag, woensdag, donderdag 2, 3 en 4 januari 2001 3-daagse schaatsen voor kinderen vanaf 6 jaar in het Kempisch lisstadion te Turohout. Je schaatstechniek wordt hijgeschaafd en het kunstschaatsen wordt niet onaangeroerd gelaten.

Vrijdag 5januari 2001 Subtropisch zwemmen vanaf 7 jaar in het Zwemparadijs Hengelhoef te Houthalen.

Hoofdverdeler Ford personen- en heclrijfswagens * Tweedehandswageris * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

Woensdag 3januari 2001 Voor kleuters van 4 tot 6jaar in de turnzaal van cle gemeenteschool Wortel. KlĂŻminen, klautcren, uitproberen van basisvaardigheden... Je vriendjes niet vergeten!

INFO:

sportdienst Rie Voet, Vrijheid 149 Hoogstraten. tel. 03-3401951.

Marcklopers

Eventjes uitblazen De laatste i o ndag van oktober! Marathon van Etten-Leur! Daarna werd liet feesten geblazen naarjaarlijksegewoonte. Jan Vermeiren zorgde voor een goede lokatie en een dito-menu. Zo'n 25-tal lopers en supporters verzameiclen om na te praten over de geleverde prestaties in de Challengc Delhalle en de marathons. Ook het nieLiwe programma werd even onder de loupe genomen. Triatleet Jan Adams kreeg een bloemenhulde en werd prompt als sportlaureaat van de Marcklopers uitgeroepen wegens zijn knappe prestatie op 2 september II. in de triatlon van Almere in Nederland. De geblesseerden Rita Van Aert en Ward Blommaert werden met moedpillen bestookt.

Battice: 33 km Pat Leysen

2.50u

Essen : 10 mijl (16 km) Jan Vermeiren Louis On i nex Fons Acrts Suske Oninex

t .05u 1.07 u 1.13 u 1.1 9u

Volgende wedstrijden 4 februari 2001 marathon Apeldoorn 4 maart 2001 'Challenge Delhalle': Cross de B oii sval

Uitslagen Reims: marathon Pat Leysen Suske Oninex Jos Van Bavel

ZTR.-7,-T

3.1 6u 3.56u 4.02u

Etten-Leur: marathon Jan Hendnekx 2 plaats) Jolanda Sehoenmakers

2.34u 3.40u

Etten-Leur: halve marathon

~9 Jan Ada,n,s werd door zijn Marckloper.rcollega ',r uitgeroepen lol de man tuit hei

jou

Rik Bax t .30u Eddy Kenis 1.39u Lucienne Adarns t .52u Jan Koyen 1.56u Brigitte Wendrickx 1.57u Ciii Severijns 2.02u

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Rursee: marathon Louis Oninex

3.34u 43


SPORT

V iering sportlaureaten 2000 Het magische jaar 2000 zit erop. De Sportraad van de gemeente Hoogstraten maakte naar jaarlijkse gewoonte een balans op van de sportieve hoogtepunten die het voorbije sportjaar kleurden. Het resultaat mondde uit in een imposante waslijst van knappe sportprestaties in uiteenlopende disciplines, maar er kan er maar één de beste zijn. Dat is tot nader order nog steeds een beenharde, maar eerlijke wet in het sportwereldje. De Sportraad stond ook dit jaar voor de moeilijke taak elke sportprestatie naar waarde te schatten met het doel één sportvrouw, sportman en sportvereniging van het jaar 2000 te selecteren.

Sportvrouw

het ploegenklassement de eerste plaats veroverde. Karin begeleidde als trainer/coach het Belgische military ponyteam tiidens de Europese Kampioen-schappen te Hagen ( Duitsland ). Met goed gevolg overigens want de jonge Belgen mochten een zilveren medaille in 0flvangst nemen De opvolgiig is verzekerd.

Sportman

1 ­ 1,

1

.HIflcicLciulcphcl LF.iiiicîcii I'iiiii I)otickers ki Lci ki fl1i\ I)lI\\ lC

top iii Lie iiiilii,ir\ - \ ei laal gelc_leii iuochi Karui ieed proesen San de ol\ iiipi'eiie ieer iii Atlanta en ook dit jaar mocht ze dc Belgische driekleur verdedigen op de Ol rnpisehc Spelen in Sydney. De voorbereiding op dc Spelen l-grl' vor'I 000rgie en verliep niei rirnpi'llons In volle eindsprint richting Australhi brak er brand uit in haar paardenstallen. Een aantal waardevolle paarden overleefden de lamp niet en ook het Olympische optreden had voor Karin een dosis pech in petto. Ze werd het slachtoffer van een tuimelperte en geraakte vrij ernstig geblesseerd. Ze is aan de heterhand maar Karin heeft haar trouwe viervoeters sinds haar ongeval niet meer bereden. Een Olympische selectie vraagt een specifieke voorbereiding inaar het weerhield de sportvrouw van 2000 er niet van ook dit jaar enkele mooie ereplaatsen in de wacht te slepen. Met Palmyra behaalde Karin de eerste plaats op het CCI ( internationale wedstrijd met steeple ) te Breda. Op het CIC internationale wedstrijd zonder steeple )te Marhach graaide Karin de zilveren plak mee. In mei en juni nam Karin deel aan de driesterren military's in Saumur ( Frankrijk ) en Punchestown ( Ierland ). In Saumur reed ze samen met Oekie naar de 1 1d plaats. Na het concours in Punchestown mocht ze pronken met een 1 2 stek terwijl het Belgische team in 44

A

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 0313159090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

maar liefst drie etappes op zijn naam schreef. Het is een unieke prestatie die enkel dankzij zijn ongebreidelde strijdlust en tomeloze inzet tot stand kon komen. Dekker werd derhalve volko men terecht tot de meest strijdlustige reiiner in dL Roiidic van Frankrijk uitverkozen. Al:, toctic op de reeds mooi versierde taart bleek Dekker ook dc snelste cii dc sliiiiste iii dc Classica Sao Scba;tian. een Wereldhcherwedstrijd die dc poulain van Jan Raas en Theo De Rooy een pak UCI-punten opleverde. Nochtans was het wielerseizoen 2000 liet onder een gunstig ge:terntc begonnen voor deze :ympathieke Ne dci liiidci . Bij LLIJ vcil1aitij iii Paiij.-Niee brak l)ckkei de clft'ljuov. 1 Id 1 vvis lict Iciii tii ccii lange lijdensweg. temeer omdat de revalidatie Iiie i ii aa t he hore ii verliep. De S ei appe in dc [our luidde een ommekeer iii die hem naar onckeiid hoogtes zou leiden met ook nog 55 lust in de Ronde van Nederland en de 1 pl:i:ii" in hei Nederlands Kampioenschap tijdci den erhoseuiiip. Emik Dekker schreef iii 2000 iozeu\s ijleld de nirnii:,ic hiudrijdc uit zijn rijk cc s ii ide o ielcie:irridie.

Sportvereniging

Lance Armstrong won voor hei 2 opeens olgende jaar de Tourde Friince. iriilar Erik Dekker was ongetwijfeld dé (guur van dc Ronde editie 2000. Elke rit in de Ronde kan vergeleken worden met een klassieker. Dekker is geen specifieke sprinter, is geen raskliminertje en is geen tijdrijder h la tJllrich of Moieau. Daarom is hei des te opmerkelijker dat de 30-jarige Dekker

_r7

l) Koninklijke Siut-lorisgikle van Meer mag zich ccdiiiciidc cdn jiar de spoitvereniging van dc ecumicdine Ilmestraicum noemen cii dat hebNcii ic liet d,:ikelitk te danken aan het veroveen S :in hei l. Landjuweel ie Essen. Het landiiss cel heel t betrek king up een competitie gespicid ver jaren t 1096 - 2000 waarin alle seliutteisgi ldeui liet tegen elkaar opnemen. Op dii ogenblik zijn pakweg 70 gilden aangesloten hij de Hoge Gilderuraad van de Kempen. De corn pci iiie xan het land juweel voort jet jaarlijks twee wedstrijden schieten, één wedstrijd schoon inkomen, dansen, vendelen en roitelen. Op het einde van een 5-jarige cyclus wordt bijkomend nog een opperkoningssehieting georganiseerd.

garage VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33


SPORT

MEE_— = 1AF Ikk

HERIJGERS

Bouwspecialiteiten

INOX ROOKKANALEN 1/ 1

Voor elke brandstof is er een specifieke toepassing,

+

ni. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DLIRRFI WAAIDIG GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE

De Sint-Jorisgi ide van Meer slaagde er dit jaar in de zestalschieting, de rozenprijs en de opperkoningsschieting zegevierend af te sluiten. De gilde die na afloop van de S jaar durende competitie de nice st e pu iiie n total seert. wordt

tot overwinnaar van liet 1 andj uwee 1 iii tgeroepen. Die eer was dit jaar voor de Sint-Jorisgilde weggelegd en daardoor boekte de gilde een uniek resultaat. Het is immers de eerste keer dat een schuttersgi Ide uit de gemeente Hoogsiraten liet 1 andj u wee 1 op haar pal mares mag hij schrijven.

Sportverdienste les eilspaar aulicl ven. Frans bIed tot tijn 58 oethaller Hij was inmiddels ook hij het liestu u r van zijn v oct hal cl u Ii opge no mcii Dat he tekent dat Frans Van Boxel reeds .o jaar helpt hij liet uitstippelen van het sportieve beleid hij K.F.C. Mccrlc.

uitvoering in inox.

I

Ar'lndustnleveu 2320 Hooqstraten TeL 03 314 t' ' F a x 0 3 3 1 48M

1

Het gaat dc groenwitten nioiuentccl oor slc ssiiid. ntaar liet Is ooit anders eess eest. 1 ians ging ccli terultijd \iiriip in de strijd cii liet 711h el'ote liede nooit iii ile steek. Hij oiis is engeits ook één San de hei telers bil dc 10 ss van ccii nieuwe kaitone. Frans 's/an lioxel tinlmcnt al 50 jaar aan de weg hij K.F.C. Meerle en liii deed en doet dat nog steeds met veel o vi' liii ging en enthousiasme. Elk jaar reikt ie Sportraad ook ccii tiolce 5,111 sportverdienste uit en dit jaar werd Frans Van Boxel in de bloemetjes gezet. Frans is reeds vanaf dejaren '50 actief betrokken hij liet wel en wee van voetbalclub K.F.C. Meerle. Gedurende lOjaar liep Iinksvoor' Van Rosel zich de nuaçl uit de broek in dienst van de 1'' ploeg. K.F.C. Meerle speelde al die tijd in 3' provinciale. Frans zei de 1'' ploeg vaarwel en stapte over naar de reserven. In 1970 hield hij liet ook hij de reserven voor bekeken en tesamen met zijn makkers riep hij een veteranenploeg in het ie-

45


Gildenleven & Schuttersnieuws Al het nieuws over het gildenleven en schuttersverenigingen uit onze gemeente is welkom bij Frans Snijders, St. Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03-314.49.03.

WINTERCOMPETITIE OP ZES METER GROTE KRUISBOOG Eerste schieting te Loenhout, per ploeg: Meerle de sterkste. In deze eerste uitslag van het nieuwe seizoen merken we toch op dat enkele schutters, die verleden seizoen een hoofdrol speelden in deze competitie, nu nog niet in de kop van de uitslag terug te vinden zijn. Verheugend is en blijft de talrijke opkomst van de jeugdige schutters. Ook de meisjes zijn opvallend aanwezig. Ook 100 op 100 schieten is blijkbaar moeilijker geworden. Wel waren er in Loenhout 8 schutters die eindigden op 99 punten. Hans van Hasselt uit Loenhout blijft zijn keizer Jan van Hasselt ééfl plaats v6ôr m de uitslag. Op de derde plaats schoot Wim Anthonis uit Hoogstraten ook 99 punten. Een zeer knappe prestatie van deze jonge schutter om zich mei deze eerste schieting reeds in de hogere regionen van de uitslag te vestigen. Het hoeft geen betoog dat vader "koning" Lie Anthonis zeer fier huiswaarts reed. Ook grootvader "meester" Anthonis was binnen de kortste tijd op de hoogte van dit wapenfeit. Adri Vermeiren en Harry Vanderhenst uit Meerle schoten 99 punten. Wim Hendrickx uit Minderhout, Jan Vlaminekx uit Loenhout en tenslotte \Valter Miehielsen uit Minderhout behaalden elk ook 99 punten. 13 schutters lieten twee punten liggen. Wij geven ze u, gemakshalve, per gilde: Vicky Rombouts en Gery Dockx uit Meer, Dianne Verheyen. Jan RoeIen. Peter Franken en hooidman Jan Gisbregts uit Meerle, Hans van Hasselt ut Loenhout, Andre Bols uit Wortel, David Roeffen voor Minderhout, Mi 1 van Beeck en Robert Martens voor Hoogstraten en tenslotte Gert Brosens en Jan Hoet voor het Neder landse Castelré. Dirk Brosens ut Meer was de eerste schutter van 8 die afsloot op 97 plinten. De zes beste resultaten pergilde gaf als ploegenuitslag dat Meerle de eerste plaats in beslag nam

met 590 punten voor Loenhout met 587. Minderhout legde beslag op een derde plaats met 586 punten voor Hoogstraten met 583 punten. Verder in deze ploegenuitslag vinden we nog Meer niet 582 en Castelré en Wortel elk met 579 punten.

Meerle had twee schutters niet 99 punten namelijk Harry Vanderhenst en Jos Bastiaansen. Jos Jacobs behaalde 99 punten voor. Meer. Ook Gert Brosens Int Castelré schoot 99 punten. 10 schutters sloten af op 98 punten. Thuisschutter Tim Dekkers opende deze rangschikking gevolgd door Bart Geerts uit Castelré, Dianne Verheven en Marcel Verschueren uit Meerle, Marek Bleys ut Hoogstraten, de gebroeders Jan en Mil Gijshregts ut Meerle. Raf Horsten uit Wortel. Jan Hoet uit Castelré en tenslotte Stephane Declercq uit Hoogstraten. Ron Vermeiren uit Wortel is de eerste van maar liefst 19 schutters die afsloten op 97 punten. Met twee schutters van 99 pLinten en vier met 98 punten wekt het geen verbazing dat Meerle weer de leiding nam in liet ploegenklassement. De verrassing kwam echter van thuisploeg Wortel. Met 3 maal 99, twee maal 98 en 1 maal 97 behaalden ook zij 590 punten. Castelré eindigde eerder onverwacht op een derde plaats met 585 punten. Meer vierde met 583 punten voor Minderhout en Wortel met 581 punten. Ditmaal was Loenhout de hekkensluiter met een totaal van 575 punten.

r

5' S

qi

In het Verbond s,iil dc Snit Ii is.ildcn heeft men de derde schieting in de ss intL'icoinpetitie hetss st. Dete schieting bracht 186 s..hutters na,ii \ leerle. Voor de eerste keer in dit seizoen werd er het maximum der punten. 100. geschoten. André Bols uit Wortel was hiermee de enige koploper. Vier schutters moesten slechts één punt prijsgeven. Zij waren: Dirk Brosens en Jan Rombouts, beide ut Meer, Adri Vermeiren Ltit Meerle en tenslotte Jos Snoeys, de lokaalhouder van Castelré. 10 schutters schoten 98 op 100. In gildenvolgorde: uit Minderhout: Paul Adams, Gust Michiels en Herman Michiels: voor Meerle schoten Harry Vanderhenst, Dianne Verheyen en Marcel Verschueren: Fons van Hasselt voor Loenhout: Jef Joris en Marc Bleys voor Hoogstraten: tenslotte Gert Brosens voor Castelré. Koen Brosens ut Castelré was dc eerste van maar liefst 20 schutters die eindigden op 97 punten. Verder in de uitslag staan 14 schutters met 96 punten. Per ploeg werd er weer door Meerle gewonnen ditmaal niet een totaal van 587 punten vöôr Meer en Minderhout die afsloten op 585 punten. Verder volgden Loenhout en Wortel elk niet 581 voor Castelré en Hoogstraten met 580 punten.

k

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 75 66 46

.

In totaal namen 186 schutters deel aan deze tweede winterschieting op zes meter die doorging te Wortel. Zeven schutters behaalden 99 punten. Thuisgilde Wortel eiste het leeuwenaandeel voor zich op met Josephine Emhrechts, André Bols en Fons Sommen.

1

l;

'

Tweede schieting te Wortel, Meerle weer collectief de sterkste.

T

André Bols uit Wortel lukt het maximum


GILDEN EN SCHUTTERS

WINTERCOMPETITIE OP ZES METER KARABIJN Meersel-Dreef: een kleine "grote" gilde Op zaterdagavond 25 november 2000 sloot de Noord Kempense Karahijn Schutterskring haar werkjaar af. Dc kleinste gilde binnen dit verbond, Meersel-Dreef, was een uitgelezen gastheer voor meer dan 100 aansvezieen. Na de maaltijd wenste kringvooriitter Luc Palinckx een speciaal dankwoord te richten aan de ruime afvaardiging van Nederlandse schLitters. Met een gemiddelde van 35 namen zij deel aan de Belgische schietingen. Luc moest erkennen dat de Belgen, als tegcnpi'cslatie, in gebreke waren gebleven. Na deze vaststelling nam secretaris Jack Viskens cle micro over en mochten tal van aanwezigen een crepri js komen ophalen. De Nederlanders mochten eerst aantreden. Kampioene- aspirante van cle Belgen is Renilde van Looy geworden, aangesloten in Wuustwezel. Nadien waren er in elke reeks 6 ereprijzen voorzien, maar steeds mochten de kampioenen op het meeste applaus rekenen. Dat waren in de C reeks Willy Rommens uit Loenhout. iii B Karel Hendrickx uit BaarleHertog en in de A reeks Werner Carvers uit Wuustwezel. Dc kampioen in de Ere reeks. Karel Kusters, is aangesloten in Baarle-Hertog. Reeds voor de 17= maal op bijna evenveel jaren schiet Karel kampioen in de hoogste reeks. Soms liggen er wel eens kapers op de kust. 1-tel volgende seizoen konit het grootste gevaar misschien wel van zijn eigen zeon Bart clie een nu schitterend seizoen achter dc rug heeft. Per ploeg won Wuustwezel in deEre en A reeks, de zege in de B reeks gmg naar Baarle-Hertog terwijl Meer in liet afgelopen seizoen over de beste C schutters beschikte. Ondanks de magere opkonist van de Belgen op de Nederlandse schietingen stelden zij per reeks toch een tinnen schoteltje ter beschikking. Deze werden gewonnen door Frans Verbreuken uit Loenhout in de C reeks. in B door "keizer' Ivo Dekkers uit Wuustwezel, in A door Ad de Bruyn uit Meer en in deEre reeks door Els van Frachen uit Wucistwezel. Na een dankwoord van Michel van der Stap, koning van de inrichtende g ilde. kon de verbroecleringsavond beginnen. Want dat wil dit verbond teker blijven, een verbroedering tussen Belgische en Nederlandse schutters. Het wordt de Belgische karahijnsehutter met de ptmt 22 zeker niet gemakkelijk gemaakt. Mcersel-Dreef heeft al jaren geen eigen schietstand irieer. Wuustwezel heeft lijn schietstand het afgelopen jaar willens nillens moeten sluiten. Baarle-t-Iertog heeft momenteel nog een schuttersbaan in open lucht terwijl Loenhout en Meer enige zekerheid van bestaan hebben omdat hun schietstand ondergronds is gelegen Eeiiw-'ntang hebben onze voorvackicu alle gevaren getrotseerd, oorlogen doorstaan, en toch hebben iie ouden de tijd getrotsecrd. Dc,c uilden worden nu stilaan bedreigd door allerlei wetgevingen. Laat ons hopen dat deze bedreigin,een niet het cii uh' worden maar wel de start van een nieuw begin in 'en nieuwe eeuw.

KLEINE KRUISBOOG Ook cle kleine krushoog start, weliswaar met slechts drie van de zeven gilden, een wintercompetitie op zes meter. Deze schietingen staan open voor schutters die ofwel in cle Kenipen zijn aangesloten, hij de Neclerlandstalige Unie der Kruishoogschutters. of bij liet Antwerps Verbond. Tweemaal dient er gesclicoen te worden in Sint-Lenaarts. Gooreind en Rijkevorsel. In Gooi-eind kunnen deze schietingen door omstandigheclen niet doorgaan. Om deze reden Lul len de sch i eti ngen Plaats vi nclen te Rijkevorsel. De inschrijfdata en uren blij ven liettelfde. Per schieting is er telkens één rozenprijs te verdienen. De vijf beste resultaten van de zes schietingen tellen als eindtotaal. Bij het einde van liet seizoen wordt de kampioen gehuldigd. Ook voorcle clanies en cle juniors. schutters tot 21 Jaar, zijn er kampioenstitels voorzien. 51 deelnemers lieten zich op de eerste schieting te Sint-Lenaarts inschrijven. Eén deelnemer mochten we noteren van het Antwerps Verbond .Sotasinski van de Gulden Rinck legde meteen beslag op de eerste plaats niet 98 punten. Marck Bleys uit Hoogstraten schoot ook 98 pcinten maar moest zich voor de rozenprijs toch gewonnen geven. Vijl schutters besloten op 97 punten. Wij geven u de namen per gilde: Voor Hoogstraten schoot Roger Bleys, vader van Marc, 97 pcinten. Gust Tohé uit Castelré. Paul Bauters uit Gooreind en twee thuisschutters. Lcic Mattheecissen en Edcly Rogge sloten ook af op 97 punten. Als enige vrije schutter behaalde Wouter Tobé 96 punten. Als aangesloten schcitters behaalden Jef Joris en Rohert Martens uit Hoogstraten, André Bols uit Wortel, Adri Vermeiren uit Meerle en Els van Frachen uit Gooreind 96 punten. Ook thu i ssch utters Fons Peeraer, Frans Aernouts Cu Willy Vcrnieiren sloten af op 96 punten. Verder in de cutslag vinden we vijf schutters die eindigden op 95 pcmnten.

Tweede schieting De tweede sehieting op zes meter, ingericht door de kleine kruishoog, kon door omstandigheden niet doorgaan te Gooreind. Sint-Joris Rijkevorsel stelde gastvrij haar lokaal ter beschikking voor 42 schutters. Rohert M artens Lut Hoogstraten was de beste schutter niet 98 punten. Met 8 rozen wint Rohert ook de rozenprijs. Ploegmaat Jef Joris nam dc tweede plaats voor zijn rekening met 97 punten. Ook Gonda van Ginkel ut Sint-Lenaarts schoot 97 punten. 5 schutters eindigden op 96 punten. Per gilde waren dat Lcido Aernouti. Marc van Ginkel en Marina Celis uit Sint-Lenaarts. Ook JefMiehiclsen uit Rijkevorsel behaalde 96 pciten voor Gust Tobé uit Meer.

314.41.26 314.55.04 314.49.11

Van de 5 schcitters clie 95 pimleli behaalden schoot John Theeuns ut Meer het beste.

Kampioenhuldiging Kleine Kruisboog Op zaterdag 2 december heeft de kleine kruisboog haar seizoen te Oostmal le afgesloten met de jaarlijkse kampioenenhcitdiging. Een huldiging, toch enigszms in minedir. Velen onder hen waren immers zaterdagvoorni iddag te Rijkevorsel aanwezig oni de Knaap van de gilde. Kris Bevers. slechts 32 jaar geworden. naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Na liet eetniaal kon voorzitter Fons Van Aperen cle talloze prijswinnaars begroeten aan cle eretafel. In de individciele reeksen kregen de eerste vijfschutterseen herinnering aangeboden. In de Ere reeks schoot Lcic Pahinekx van de Heidevrienden kampioen. Liie dcccl deze prestatie reeds zes maal 01) de laatste 10 jaar. In de A reeks werd Geit de Coen uit Gooreincl kampioen. Dimitri Vermander ut Hoogstraten was de beste over het ganse seizoen in de B reeks. Ouwe getrouwe John Theecins uit Meer schoot zich kampioen mii de D ieeks. Moeder Els van Frachen. uit Gooieind, schoot zich kampioen hij cle dames, zoon Gert de Coen is kampiocii geworden hij de jcmniors. Bij de seniors miain Jan RoeIen senior van Sint-Joris Wuustwezel de eerste plaats voor zijn mekening. Per ploeg was dit jaar Gooremnd te sterk voor dc andere deelnemers. Zij s onnen niet een totaal van 5611 punten. Dit is echter ver beneden liet record wat Meer plaatste in 1987. Zij eindigde toen op 5685 punten. Na deze kampioenenhiuldiging mochten 36 verdienstehijke schutters persoomilijk een rozenprijs komen al]ialen. Na liet overlopen vaii nog andere resultaten behaald tijdens liet afgelopen seizoen besloot voorzitter Fons van Apemen niet een vooruitblik naar liet volgende seizoen. Binnen enkele maanden slaan we het draaiboek immers om en begint er weer een nieuw seizoen niet de kleine kruisboog.

Minderhout: In Minderhout wordt het nieciwe jaar 2001 muzikaal ingezet op zondag 21 januari. Reeds voor de vijfde maal nodigen KWB en KSJ alle kinderen tot en met 12 jaar cdt in de plaatselijke parochiezaal vanaf 13.30 uur. De kindercliseo betrekt de kinderen actief in liet dansen, ook cle papa's en cle mamma's krijgen de gelegenheid om hun clanspasjes aami liet jonge volkje te tonen. Lid zijn van een van heide inrichters is echt niet nodig. alle Minderhoutse kinderen tot en met 12 jaar worden verwacht. De inkoni bedraagt 50 frank.

De Hoogstraatse Maand

( 47


HALVE EEUW GELEDEN

1

VAN 1100G 1

V1AAMS

~A~ TPr~~

ORUKKCfl

Oinbae verkoping van

".

Klöostér Kapel enScholen zijnde h Pensionnaat St. Anna iiiet aanpalende tuinbouwgrond en schone Pwp!a,aen -

Meèrsel. tjreef ÔNIER MEERLE Notaris ROMMENS, te Meer, zal namens de Maatschappij zonder Winstgevend Doel Couvent des Dames Franciscaines » te \Villaupuis, te Meersel Dreef onder Meerle, publiek verkopen Een eigendom gestaan en gelegen op Meersel Dreef onder Meerle, bestaande uit Klooster met grote Kapel, Scholen, Slaapzalen, Speelzaal, volledig ingerichte keuken, speelplaatsen, groten hof en aanpalend perceel weiland, zeer gunstig en aangenaam gelegen nabij de Nederlandse grens, zeer goed geschikt voor rustoord, groot volgens meting 1 Ha., 91 a., 81 ca., verdeeld in 6 loten Lot een : De gebouwen zijnde het Klooster met Kapel, scholen en verdere gebouwen, speelplaatsen, groot 61 a., 76 ca., palende de Dreef, de Nieuwe Dreef, de Heren Schrickx en lot twee. Slechts ingezet 500.000 fr. Lot twee Schoon perceel tuingrond, groot 37 a., palende de loten een en drie, de Heren Schrickx, Rommens en de EerSlechts ingezet 27.000 fr. waarde Paters. Perceel bouwgrond tegen de Lot drie Nieuwe Dreef, groot 21 a., 98 ca., palende de Nieuwe Dreef, loten een, twee en vier en de Eerwaarde Paters. Slechts ingezet 18.000 fr. Lot vier : Perceel bouwgrond tegen de Nieuwe Dreef, groot 22 a., 14 ca., palende de Nieuwe Dreef, loten drie en vijf en de Eerwaarde Paters. Slechts ingezet 15.000 fr. Lot vijf : Perceel bouwgrond tegen de Nieuwe Dreef, groot 22 a., 30 ca., palende de Nieuwe Dreef, loten vier en zes en de Eerwaarde Paters... Slehtsinge15.000 fr Lot zes : Perceel bouwgrond tegen de Nieuwe Dreef, groot 26 a., 65 ca., palende de Nieuwe Dreef, lot vijf en de Eerwaarde Paters, de Heer Glénisson en de Heer E. Van Meir. Slechts ingezet 20.000 fr. Onmiddelijk aanvaardbaar. ZITDAG: Definitief op Woensdag 27 December 1950, ter herberge van Petrus Jochems te Meersel Dreef, Meerle, om 3 u. namiddag, klokslag. 816

-

U.rnEVtR

:J06

K.,W.B. Béschouwingen omtrent de Bonteavoné van 19 Decçmber 1950. O1g:'Décerhbe 1tJ50 gin'g iie bôittéavond door van het Duo der Internationale Troubadours Anny en Bob Davidse. Veel volk was weerhöuden omwille het slechte weder. -We hebben de laatste tijd verschillende opvoeringen gehad in: Hoogstraten en tot onze grote vreugde hebben we kunnen vaststellen dat op gebied van fijnheid en voorhierin is begrepen de gehele naamheid persoonlijkheid van de hoofdfiguren der geomzelschappen, Anny. en- Bob- Davidse ringd van wereldroem torenhoog boven al de rest, mogen terugblikken op de mooie avond die zij onder honderden ook in Hoogstraten gegeven hebben De aanwezigen van 19 December kunnen dit best getuigen. De conferencier-Humorist Louis Baret, die thans een der beste is van België, heeft gans de avond door uiting gegeven van fijnheid Het werd bewaarheid dat zonder « aangebrande ntopper »-.--mer.-scboun.-kan bereikt worden. Diii de mensen van Hoogstraten terug in ce gelegenheid te stellen zulk heerlijk gezelschap te komen beluisteren acht liet Bestuur het wenselijk Anny en Bob Davidse terug op te wachten. \Vanneer het is..., dat maken we nog bekend. We kregen thans de verzekering dat Anny en Bob Davidse een der schoonste gezelschappen is. Het is zodanig oeschikt dat iedereen, hetzij Middenstand, Werkliedenstand, intellectuele personen, hetzij landbouwers, zijn gading vindt. Ons volk heeft ook recht op gezonde naar dan echt gezonde ontspanning. Het Bestuur.

-

-

-

Koopt in een vertrouwd huis!!! Schone zwarte damesstoffen, de nieuwste kleuren en tekeningen in Crepina, Gwenda, Sempli, Mousseline enz. enz. Vergelijkt onze prijzen niet de concurrentie! 1614 HUIS BRUURS-PEERAER

MEER Gemeentelijke Bibliotheek Onze Boekerij heeft nooit meer bijval gekend dan tijdens dit seizoen. Het aantal uitleningen en het aantal lezers neemt toe. Niet alleen de kinderen maar ook de grote mensen blijven niet achterwege. \Ve beschikken over prachtige hoeken. Hiervan kan mep getuigen. Eens dat men een boek gelezen heeft kan men er niet meer uitscheiden. Iedereen verveelt zich nu het gure weder ons verplicht achter de kachel te blijven. Hoe toch die tijd doorgebracht ? Er zijn vele en lange Zondagen op komst en voor de kinderen weer een schone vacaittieweek. Wat zullen we toch altijd moeten verrichten ? Er is maar één weg Komt naar de Boekerij, wij zullen u een mooi boek ter hand stellen en ge zult de winter vlug vergeten zijn. De Boekerij is elke Zondag open van half elf tot half één. De Bibliothecaris, Rat. JANSEN. Openbare verkopirtg van

SCHONE BOEREHAAF TE MEERLE Notaris ROMMENS, te Meer, zal op Donderdag 28 December aanstaande, te 9 uur voormiddag, klokslag, namens en ter> woonhuize van Jan Goossens, op de \'oort te Meerle, publiek verkopen Zeer schone Boerehaaf bestaande uit 2 karren, 2 gewone ijzeren ploegen, 1 keerploeg, 2 eggen, 1 welblok, 1 culter, volledig stel paardsgetuig, dorsmachien niet electrische motor 4 H.P., zaagmachien, trijzelmolen, beerpomp, beerkist, zinken drinkbak voor vee, 2 kachelkunstmoeders, oogstrijf, melkkitten, Leuvense stoof, zelen, strenger>, stalwissen, partij droge bonen, partij droge erwten, beste tienjarig bruin merriepaard. Verder alles wat er zal bevonden worden. 829 Comptante betaling.

GEVRAAGD Bekwame meid voor alle werk in café: Mag jonge weduwe zijn. Bevragen kantoor van dit blad. 2206

Baerle. Hertog

ZON DER EIGEN

Grote Kerstmissie op de Kansel Z. E. PATER SCHROYEN Geluidversterkers

DE STEM VAN DE REUS op de toren opgesteld door de ii RADIO.FIRMA

t>

HENDRICKX-SOMERS Distributeur Philips-Radio

48

2202


HALVE EEUW GELEDEN Tumkring Maandag had de tweede vergadering plaats van de Hoogstraatse Turnkring. De plinten der dagorde werden stelselmatig afgehandeld. Het lidgeld der juniors werd op 5 Ir.: per., maand, gesteld en dat der seniors (boven de 18 jaar) op 10 fr. per maand. Er werd op gedrukt dat turnen geen liefhebberij is, maar wel zuiver lichamelijke opvoeding waarvoor vele offers mogen gebracht worden. Een schone, reine, wilskrachtige jeugd. Ieder lid wordt aangezet te sparen om geleidelijk een eigen uniform te kopen, ieder voor zich doch door tussenkomst van de kring; waardoor alles tot het minimum van kosten herleid wordt. Voor toestellen zal het Bestuur zelf op eigen kosten zorgen on' onze jongens te helpen in hun opleiding..

Aanbesteding Het College van Burgemeester en Schepenen der gemeente Rijkevorsel maakt het volgende bekend: Op Donderdag, 4 Januari 1951, te 10 u. op het gemeentehuis te Rijkevorsel aanbesteding van twee vernielde bruggen over de eMarck», grensscheidend -Rijkevorsel-Wor , Lot 1. - Verbouwing der vernielde brug over de «Marck», onder buurtweg nr 7/19 ter streke Bolk. Raming: 156.146 fr. Lot 2.' - Verbouwing der vernielde brug over de «Marck», onder buurtweg nr 3/5, ter streke Keirschot. Raming: 105.339 fr. Inlichtingen te bekomen ten gemeentehuize van Rijkevorsel en op de burelen van de Provinciale Technische Dienst te Antwerpen en te Turnhout, Bij bevel De Burgemeester. De Gemeentesecretaris, R. VAN LOOY. Fr. SCHRIJVERS.

Cinema N. OVA Meerl 'Zaterdag 7.30 ii.

Zondag 3.30 en Maandag 7.30 u.

Eet Lk vn Bonadetto naar de roman van FRANZ WERFEL met de beroemde artiste JENNIFER JONES.

ge film over de wonderbare verschijningen te Lourdes. Het boek van FRANZ WERFEL is een werk van een grote letterkundige waarde. Het werk wordt op het doek gebracht in zijn ganse diepte en met een kracht die enkel door de îilm kan verleend worden. In een naburige grot verscheen aan de jonge boerendochter Bernadette « een wonderschone Dame ». Het nieuws van deze verschijning werd spoedig door de stad verspreid en begeesterde het volk. Duistere machten stellen alles in het werk om de verschijning ongedaan te niakeri. Doch tegen de bovennatuurlijke krachten zijn ze niet opgewassen. Met de tijd vermeerdert de ijver der gelovigen over de ganse wereld. Zij verdringen elkander aan de mirakuleuze grot van Lour. des om van God vergiffenis voor hun zonden en verlichting van hun lijden te bekomen.

kan beschreven ontroert. geschiedenis van uitverkoren kind.

ST. LENAARTS Kereltjes die beloven De kereltjes M. L., van St. Lenaarts, en A. C., van Brecht, beiden 14 jaar oud, hebben zich doen gelden als ware toekonistige gangsters. Op een behendige wijze en onder bedreigingen van messen en speelgoed-revolvers, hebben zij de kleine A. V. L., 7 jaar oud, weten te beïnvloeden opdat hij thuis regelmatig geld zou ontvreemden om her dan aan hen te overhandigen. Dit spelletje duurde al enkele tijd en ging in 't begin niet kleine sommen, maar van matigheid hadden zij geen benul zodat eindelijk de kruik moest breken. \'dor een paar dagen kwam aan 't licht dat het reeds met duizenden franken ging. Een onderzoek door de plaatselijke politie heeft reeds bijna 20000 fr. terug uit de handen gehaald van de jeugdige kerels. Andere jonge kerels, door de hogergenoemde kopstukken op sleeptouw genomen, leven thans wel in onrust want ook zij hebben links en rechts wat ontvangen van de overvloed. Alle rechtgeaarde mensen hopen dat de aanhitsers van deze fel besproken zaak hun. verdi,nde straf niet zulien ontlopen.

Denk nu aan uw

Naam kaartjes Bestel dadelijk aan

DRUKKERIJ UASELDONCKX Vrijheid 168

Hoogstraten

Parochiale Vrouwenbond Actieve beweging De bestuursleden van de parochiale Vrouwenbond gingen vorige week op ronde... voor het innen van de bijdragen. Overal een gunstig onthaal ! Een meeleven en meevoelen niet de beweging. In iedere wijk aanwinst van nieuwe leden. Waarlijk onze moeders zijn nog vatbaar voor het goede! De parochiale Vrouwenbond heeft een actief bestuur en actieve leden. Een sterke getuigenis: de grote belangstelling op onze Mariale vergadering Woensdag 1.1. We boekten 135 aanwezigen. Is dat niet flink ? en dat voor een zuiver godsdienstige bijeenkomst! Inderdaad, de dagorde was een warme hulde aan Maria, Koningin in de hemel opgenomen. Het gebed, de Lourdesfilm, de zang met begeleiding van piano en de declamatie was - door sa:nenbundeling van krachten een Iofconcert ter ere van Maria 1 En de voordracht was als muziek in Maria's oren! \Vij luisterden met ontroering en bewondering. Onze harten klopten van liefde Ter inleiding sprak Z.E.H. Deken I.auwerys over het uur van onvergetelijke triomf der Moedermaagd te Rome bij de dogmaverklaring op 1 November. Verder heeft Z.E.H. Deken met zijn fijnvoelend woord het schone portret van Maria in 4 trekken voor onze ogen uitgetekend: 1. Moeder van God. Dei Mater. Schooiiste aller moeders. Zij was iets énigs! Moeder en altijd Maagd gebleven onaantastbaar. Vol van genade - geheel schoon. Waardige Bruid van het H. Hart vol liefde voor haar hemelse Bruidegom Het Rijk van Maria is aangebroken 1 Haar beeltenis in Hoogstraten, op de hoogste er, mooiste troon! Ook daar heeft de parochiale Vrouwenbond, met medewerking van St. Niklaas haar steentje voor bijgedragen. 0. L. Vrouwke zal nat edel gebaar zegenen n

_

49


KALENDER

Op stap ïn.., HOOGSTRATEN

CArL DE

Zaterdag 23 december: KERSTCONCERT liet het jeugdkoor Carmina o.1.v. An Mceuscn, met An van den Borre, harp. om 20 uur in de St.Catharinakerk, org. Davidsfonds.

Zaterdag 30 december: NIEUWJAÂRZINGEN. OPGELET VOOR ONZE KINDEREN.

MEERLE

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 314.83.11

45

Zaterdag 13 januari: HOBBY-TENTOONSTELLING van 16tot22 u in de parochiezaal. Org . KWB-KAV.

Maandag 1januari: NIEUWJAAR vieren met MELLOW YELLOW in de Gelmel.

Zondag 14 januari: HOB B Y-TENTOON-

Maandag 8 januari: THE NEW ORLEANS

STELLING van 10 tot 20u in de parochiezaal. Org . KWB-KAV.

JAZZ BAND, in Brasserie De Gulden Coppe. org . Marckriver Ja,zcluh, aanvang 20 uur.

Maandag 15januari: DORPSRAAD om2O ii in de paroehiezaal.

Zaterdag 13 januari: KERSTBOOMVERBRANDING achter de Pax

Vrijdag 2 februari: ZAKLAMPENTOCHT.

Zondag 21januari: APERITJEFCONCERT

Vooraf inschrijven hij KWB (03/315.90.54 03/315.92.09)

met f'olk g roep IvIOIRA om II u in de Rabhoenizaal vail hci Spijker.

Zondag 21 januari KINDERDISCO voor l3 iai'igcn met kuiderdisco Stol'fel tussen 14 uur en 17 uur in de paroehiezaal. org . KWB en KSJ.

W ORTEL Vrijdag 29 december: KAARTAVOND vanaf 19.30 u in de parochiezaal. Org . KWB.

Het café voor jongeren met het hart bij muziek.

CAH, ER

Zondag

7 januari: NIEUWJAARSWANDELING naar Wortel-Kolonie. Start om -1 u aan cle Guld. Org . KWB.

MEERSEL-DREEF

Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

- Vrijdag 12januari, kerstboornverbranding, een oi'ganisatie van de middenstand. Met omstreeks 1 9u een fakkeltocht van de kerk naar de tent in de Oude Markweg. Na de verbranding muziek tot in de vroege Iturtjes.

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur, Woensdag gesloten,

GORRENS WILLY-VERVOORT

L.angenberg 14 - 2323 Hoogstrvten-Wortet Tel /Fax 03 / 314 53 28 CAFÉ DISCOBAR

'TF' RTUIN Meerdorp 13

56

- Zondag 28januari, verbroederingsconcert, met onze fanfare "Voor Eer en Deugd" en harmonie "St.-Cecilia" uit Chaam in gemeenschapshuts De Lecuwerik te Gatder. Aanvang 14u.

CAFE-BRASSERIE

50

DROPPING voor jeugd en volwassenen. Vertrek om 19.30 uurén vooraf inschrijven hij Fons Muesen. org . KWB. Vrijdag 9 februari: LICH'I'MISCONCËRI' met Trio Poski n-Val ihouse en Annel ies Meskens in de St.-Clemenskerk. Org . Ktuistkring Minarte.

'/oÏ7iTR;T HOOGSTRATEN

- ..

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

vrijdagavond vanaf 20.00 ii., zaierdagavond vanaf 18.00 u., zondagnarniddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. Geopend:

Café - feestzaal

huedijrzuiz

De Eiken

orijlirib 183

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 31487 17

Zaterdag 27januari:

- Zaterdag 3 februari. Bingoavond, voor de Ereleden van onze fanfare "Voor Eer en Deugd" in zaal dc Zevenster te Meersel-Dreef, aanvang 20u.

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

DeGuldenCoppe

MINDERHOUT

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

031314 66 65

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/31 5.74.29.

3.r18 & aitt)p 66


MEER Zondag 31 december: DOOR DOEN op oudejaarsavond met Jiving Sister Fanny, org. de Musse nakker. Zaterdag 6 januari: PUNK optreden, org M u ssenakker. Dinsdag 9 januari: DORPSRAAD open vergadering met het schepencollege om 20 uur in de eetzaal van de gemeenteschool. Alle inwoners zijn welkom. Zaterdag 13 januari: KERSTBOOMVERBRANDING om 19.30 uur op het oude voetbalveld van FC Meer aan de Meerseweg. Zaterdag 20januari: VIERING 100c VERJAARDAG van Jan Godrie met een optocht van de brasshand. Dinsdag 23 januari: DORPSQUIZ voor alle verenigingen in de parochiezaal, org. Vrouwenei Ide. RIJKEVORSEL - Bolk Vrijdag 19 januari: Optreden van MEDE in het Bolks Heike.

De Hoogstraatse Schaakclub De J-Joogstraatse Maand zal i'ant' nu elke maand een "schaakp rob/cent publiceren ons aangereikt t/oor DHS. U kan 1114' op/o.rsing i izenden aan 'De Hoogstraatse Schaakclub, Van Aert.relaersrraat 62, 2322 Minderhout

of via e-mail: dirkmnyriamn @/zotmnaii. corn en kamis maken op S gratis consumpties in Café de Ge/mei. De oplossing van schaakprohleem ir. 1 van vorige maand was: I)ame b4-c5, Mat!

De nieuwe opgave: Schaakprobleem nr 2:

*

1

GEVRAAGD: technieker Theatergezel schap zoekt techn ieker voor geluid en belichting van zaaloptredens. Heb je interesse? Bel dan ná zonsondergang naar 03 3144792.

zondag 28 januari 2001

£

£

1'

-

BRONSTIG VEULEN VZW speelt

"W F1" Het Brusselse theatercotectief Bronstig Veulen bestoat uit zes afgestudeerden von de theaterafdeling von het BITS in Brussel. De zes veulens vonden elkaar in dezelfde en uitzonderlijk grote klas en beslisten om ria hun studies verder te gaan met een eigen groep. Voor Brussel 2000. de culturele hoofdstad, maakte Bronstig Veulen recent nog 5 nieuwe theaterstukkeri. Hoogstiatenoar Don Verbaven maakt deel uit von deze theaterberide. Hij schreef en regisseerde in 1999 als afstudeerproject de voorstelling WFL". De tekst baseerde hij op een aantal inteiviews. De kempische afkomst van Verboven valt niet te ontkennen. De voorstelling werd geselecteerd voor 'Trappelend Talent, een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap om jonge theatermakers een kans te geven, en won in 1999 op het theaterfestival in Oostende, samen met Bronstig Veulen, de productiefondsprijs. De voorstelling WFL kwam tot stand in samenwerkIng met STIJC (Leuven) en BITS (Brussel).

spel FIIL'i o Vn enn Bro'rl

L

zool Von Roey RIJKE VORSEL st.lenoorestecnweg_1

Zwart is aan zet. Hoe realiseert hij beslissend voordeel ? De Hoogstraatse Schaakclub schaakt: elke woensdag vanaf 20.30 LI. elke zaterdag vanaf 14.00 u. in Café De Gelmel, H.Bloedlaan 285, Hoogstraten

Open vergadering dorpsraad MEER - Dinsdag 9 j :10 U aH o in 20 uur stipt houdt de dorpsraad haar jaarlijkse openbare vergadering. Iedereen die geïnteresseerd is in alles wat Meer aanhelangt. kan dan terecht in de eetzaal van de gemeentelijke lagere school. Hoe zit het nu met de HSL? Komen er nog meer fietspaden? Wat heel't liet sti'uctuurplan voor ons m petto? Hoe kan ik in 2001 mijn aI'val kwijt en wat gaat dat kosten? Zit u met een ei en wilt u liet kwijt, dan is deze openbare vergadering van de dorpsi'aad uw kans. U kLint aan een van de bestuursleden vooraf een briefje met een vraag overhandigen zodat deze m de vergadering kan behandeld worden. Of u kunt ze i'echtstreeks stellen. Het grootste gedeelte van de vergadering zal echter in beslag genomen worden door het behandelen van de prioriteitenlijst en dc samenstelling van de nieuwe dorpsraad want dat dient elke drie paar te gebeuren. (ma)

Feestbus NOORDERKEMPEN - De feestbiis zorgt voor gi'atls vervoer tijdens de nacht van oud op nieuw en wil in de eerste plaats een veilig vervoersalternatief bieden. De l'eestbus tijdens cle oudejaarsnacht is ecn initiatief van 2 1 gemeenten in samenwerking niet De Lijn en niet de steun van de provincie Antwerpen. Er worden feestbussen ingelcgd op een zestal routes. Het is mogelijk om van liet ene traject op een ander over te stappen. Op deze speciale routes zal vervoer worden voorzien vanaf 22 uur tot 6 uur. Om liet uur komen de bussen aan de haltes. Tralect 1 loopt door alle dorpen van Hoogstraten : vei'trek in Meersel-Dreef cii dan via Meerle. Mcci', Minderhout, Hoogstraten en Wortel en dan verder naar Rijkevorscl, SintLenaarts. Brecht tot in B rasschaat. Nieuw dit jaar is dat je met liet ticket van de l'eesthus ook gratis kan meerijden op de oudejaarsbussen van De Lijn. Vanuit Hoogstraten is er een verbinding naar Antwei'pen (lijn 60) en naar Turnhout (lijn 43). Dii sanhocl geldt vanaf 31 december om 18 uur tot en niet 1 januari om 24 uur. Om nice te mogen i'ijden met dc bus moet je wel een ticket hebben. Deze tickets kan je afhalen op de jeugddienst in liet gemeentelijk aclministratief centrum (Vrijheid 149. Hoogstraten) of in de bibliotheek (Lindendreef 1h. Hoogstraten én in de uitleenposten van de kerkdorpen). Samen niet het ticket ki'ijg je een blad met de uurregeling van de ritten. Wie nieer informatie wenst. kan naar de Hoogsti'aatse jeugddienst bellen: tel. 03 340 1951

Ongevallen Zaterdag 21 november om t 4.20u kwam het tot een botsing tussen de bromfietser Steve Lenaerts, Terheekstraat 44. Meer en de lietscr Jan Dc Wit, Ringovenstraat 17. Brecht. Dit ongeval gebeurde aan de Gravin Elisabethlaan te Hoogstratemm. Woensdag 29 november om 16.451.1 botste aan de Voort te Meei'le, cle auto bestuurd door Lucas Bosch (5 lj) uit Beersc, met cle auto bestuurd door Laura Braspenning 1 1 9j t. Lucas Bosch werd licht gewond. Donderdag 30 november om t 3.40u botsten aan cle parking Aldi. Merksplassestwg. de auto's bestuurd door Annita Grootjans uit Malle en Jacohus Jansen eveneens uit Malle. Zondag 3 december om 15.05u botste aan Gamniel Rijkevorsel de lichte vrachtwagen bestuurd door Sylvia Van Boxel (3 lj ) Gammcl 54 Rijkcvorsel met de tiromfiets bestuurd door Hcigo Van Sande (20j ) Leir 1/8 Rijkevorsel, die zwaar gewond werd. De passagier Cli 1f Gevpen LIII Beerse werd licht gewond. Er was zware schade. Woensdag 6 december om 12. 30u botste aan het kruispunt Vrij hei d en Gravin Elisahethlaan cle auto bestuurd door Toon Hendri x Lnt Bree met de auto bestuurd door Piro Mi le iii t Antwerpen. Donderdag 7 december om 1 3.05u botste aan de Vrijheid de auto bestuurd door Ann Van Kerkhoven (36j) Molenakkcr 3 Hoogstraten niet de auto bestuurd door Rita Vermolen (49j) uit Antwerpen. Dnisclag 12 december oni 1 5.50u botste aan cle Meerseweg te Meer cle auto bestuurd door Petronella Van Den Bosch Meerleseweg 11 Meerle niet de fietser Sven Van Bladel Dreef'weg 6. Sven werd zwaar gewond. 51


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

RIJKSWACHT: 3 14.50.08

WACHTDIENSTEN

7~1 Desniecltstraat 36 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

HUISARTSEN

Maandag 1januari: DR. WILLEMSE J.. B.J. Van Aperenstraat 3. Hoogstraten. tel. 03! 314.45.55.

-

ill

-

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Zaterdag 6 en zondag 7 januari: DR. VAN OVERVELDT M., Rooimans 10. Wortel, tel. 03/314.48.00

(

Indo or t ennis

Zaterdag 13 en zondag 14 januari: DR. MOSTMANS D..Venhoefweg 10.Minderhout.

squash snooker

tel. 03/314.66.02.

BANK(JNIE

Zaterdag 20 januari: DR. FAES GEERT, Heilig Bloedstraat 32. Hoogstraten. tel. 03/ 314.86.85.

ONS DOEL. UW GlIMLACH

KANTOOR HOOGSTRATEN VRIJHEID • 031314 42 92

Zondag 21januari: DR. DECLERCQ F., Hazenweg 29. Meerle. tel. 03/315.84.54.

JJ

Zaterdag 27januari: DR. FAES STIJN. Heilig Bloedlaan 291, Hoogsiraten, tel. 03/ 3 14.50. 10.

Pluimveeslachterij

STOFFELS

Tennisclub "

bvba

F7LII

17

0313143239

Zondag 28 januari: DR. VERMANDER D.,

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Dreef 34a. Meerle. tel. 03/3 15.87.15.

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 0313157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

74

7_~12 APOTHEKERS

SLAG E RIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel!fax: 314.50.93

Zaterdagvoormiddag 30 december: APOTHEEK FAES, Meerdorp 51 .tel. 03/315.77.73. Tot 5 januari: APOTHEEK BIOPHARM,

Schuttervhofslraat 9. Merksplas. tel. 014/ 63. 33 .83

Openingsuren: 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten Di t/m za: 11.30 -

-

-

Van 5 tot 12 januari: APOTHEEK Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

LIECKENS, Dorp 26. Rijkevorsel. tel. 031 3 14.60.38.

Ki4 L/oe&A

Zaterdagvoormiddag 6januari: APOTHEEK ROMBOUTS, Worieldorp 11. te!. 03/ 3 14. 38 .68.

ook inkoop van alle antiek en inboedels

Koekhoven

5

-

Van 12 tot 19 januari: APOTHEEK FRAN-

IRijkevorsel

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

,

SEN, Vrijheid 160. Hoogstraten, tel. 031 314.60.04.

Van 19 tot 26 januari: APOTHEEK DE

cT

hairsty/ing

MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten. tel. 03/ 3 14.51.50.

mode...

Van 26 januari tot 2 februari: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. tel. 03/315.77.73.

Uw kappersteam

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 1 ltc

Tandtechniscli Laboratorium

KATIAVANIIERCK 13.V13.A. 0

Vrijheid 228 6 2320 H000STRATEN Tel.: 03/314.69.32

-

Fax.: 03/314.67.12

I'lieuw adres:

VRIJHEID

228 naast Apotheek VAN PELT

Alle reparaties aan kunst gebitten

52

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen alleen voor dringende gevallen alleen tijdens weekends en feestdagen op zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen 11 en 12 uur tussen 18 en 19 uur Om het adres van de tandarts met wachidienst te vernemen. helt uhet nummer 014-322441.

Peperstraat 2 Uoogstraten Tel 03131141308

155

-

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. THUISVERPLEGING EIGEN HAARD': Tonia Michielsen. Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) JORIS BUYLE(3l4.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (314.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 l4.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.