november 2000 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZESTIENDE JAARGANG, NR. 187 NOVEMBER 2000 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE I<ANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de hoogstraatse maand

UITGEVERIJ DE HOOG$TPAATSE PERS B.VB.A, Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

De

Ii 1J!!I1

Jan Rombouts


Hoogstraatse koppen (9)

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

Jakob Van Hoogstraten

LoenhouLseweg 34 2320 Hoogstraten

De Hoogstraatse Maand neemt elke maand een duik in het rijke Hoogstraatse verleden en brengt belangwekkende of eigenaardige figuren voor het voetlicht. Eén voorwaarde: ze moeten op de een of andere manier een band met Hoogstraten hebben. Van sommigen leeft de naam nog altijd voort (al was het maar in een straatnaam), anderen zijn in cle vergetelheid gesukkeld. Jacob van Hoogstraten is deze maand aan de beurt, een middeleeuwse theoloog die de overgang van de vijftiende naar de zestiende eeuw meemaakte. Het leven van Jacob van Hoogstraten begint in Hoogstraten omstreeks 1460 en eindigt in Keulen op 24 januari 1527. Van Hoogstraten studeert klassieke filologie hij de Dominicanen in Leuven, en treedt in hij die orde. In 1496 wordt hij tot priester gewijd, waarna hij zijn studies theologie verderzet aan de universiteit van Keulen. Twee jaar later, in 1498, wordt hij aangesteld als prolessor theologie in Keulen. Daar blijft hij maar kort, want in 1500 wordt hij tot prior benoemd van het Dominicanenklooster ui Antwerpen. Als zijn termijn daar is afgelopen. in 1504. keert hij terug naar zijn grote liefde Keulen, waar hij in 1507 olficieel als hoogleraar wordt geïnstalleerd. Hij staat te boek als een uitzonderlijk hegaafd onderwijzer, door zijn grote theologische kennis en de natuurlijke gave om die kennis te delen.

Joden 'lot daar niks bijLondei's. Een carrière binnen de kerk zoals er wel meergeweest zijn. Het controversiële luik van Lijn kerkelijke loopbaan begint in 1507, wanneer hij zijn eerste traktaat schrijft. Er zullen er nog volgen, maar wanneer hij tot prior wordt verkozen van het klooster van Keulen, wordt hij automatisch ook inquisiteur-generaal voor de aartshisdommen Keulen. Mainz en Trier. Zijn mening wordt er plots één van het grootste belang. Zijn meest omstreden rol speelt hij in een dispuut met de auteur Johann Reuchlin over de confiscatie van Joodse hoeken. Jacob

tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40

gsm 0478 222297 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE tel. 03 314 41 26 ADMINISTRATIE tel. 03 314 49 11

Van Hoogstraten (door de Duitsers ondertussen Hoehstraten genoemd) sympathiseert met de tegenstanders van Reuchlin. Onder invloed van de zeer afwijzende houding van de toenmalige universiteiten tegenover Joodse boeken (op het randje van het antisemitisme). claagt Van Hoogstraten op 15 septemher 1513 Reuehlin voor de kerkelijke rechtbank in Mainz. Reuehlin moet zich verantwoorden voor het promoten van de Joden en hun anti-christelijke literatuur. Reuchlin heeft weinig zin om op die eis in te gaan, en doet een beroep op paus Leo X. die de bisschop van Speyer opdraagt om een beslissing te nemen in deze zaak. Ondertussen zit Van Hoogstraten ook niet stil, en laat hij Reuchlins boek 'Augenspiegel' in het openbaar verbranden in Keulen. Op 29 maart IS 14 oordeelt de bisschop van Speyer dat 'Augenspiegel' geen passages bevat die ccii inbreuk betekenen op de leer san het katholieke geloof. Hij gaat zelfs verder. Van Hoogstraten moet opdraaien voor alle gemaakte proceskostei. De ut Hoogstraten afkomstige theoloog kan er niet mee lachen, en tekent beroep aan in Rome. De paus schuift het proces op de lange baanDe Dominicanen wachten de uitspraak niet af, en ontnemeil Jacob Van Hoogstraten de functies van prior en inquisiteur-generaal. Maar in januari 1520 vernietigt de p aus in eigen persoon de uitspraak van de bisschop van Speyer, veroordeelt 'Augenspiegel' en geeft Van Hoogstraten al zijn functies terug.

~

(AJJ~

Lidvan de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 25.

Was Jacob Van Hoogstraten een antisemiet? Ja en nee. Ja, want hij trok flink van leer tegen het Joodse geloof en Joodse hoeken. Nee, want van echt racisme is geen sprake. Voor de Hoogstraats-Keulse theoloog wils het allemaal een kwestie van zuiverheid van religie, en de Joodse hoeken waren voor hem een bedreiging voor die zuiverheid. Dat hij goed bevriend was met verschillende tot het christendom hekeerde Joden, is ook een duidelijke aanwijzing in die richting. "Voor mensen uit de twintigste eeuw zal de houding van van Hoogstraten en zijn medestanders bepaald streng en reactionair overkomen." schrijft 'The Catholic Encyclopedia, "maar gezien in het licht van de middeleeuwse geest, zijn er toch veel verzachtende omstandigheden voor de op dat moment overheersende meningen." (th)

Volgende maand: Jean Louis Romain Bausart

Je weetwe/, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN Lod, de Koninoklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

106plex , UDOriliP

MMIE1M2 [Dna


tnon in de moond Twee rechterhandeii voor Sint-joris Meer Twee jaar na zijn huwelijk leerde Jan Rombouts de gilde kennen, en opnieuw was het liefde op het eerste gezicht. Hij is sinds kort Opperkoning én kampioen van 'het Verbond', maar dat is niet het belangrijkste. Jan bracht de gezellige sfeer van thuis mee naar het gildenhuis en daar gaat het om. Een verhaal uit de Donkstraat in Meer, het koninkrijk van Jan Rombouts Jan is nu 49jaat'. Hit werd op 14 november 1951 in Meer geboren als zesde van negen kinderen. Vader Karel Romhouts was van Meer zelf. Hij groeide op in Gestel, op de hoek van dc Gestelsestraat en de lerbeeksestraat waar zijn ouders een boerderij comhineerden met een eale, of andersom. In februari 1944 trouwt Karel Romhouts met Lisa Brokken, die op Hal woonde. Het gezin woonde eerst op Hal en daarna een tijdje in Hoogsiraten. Ze zouden negen kinderen groot brengen en niet van de minste. De mannen van Romhouts' vorniden een hecht blok, ook nu nog. al moeten ze de Piet-Jan missen. Hij was de oudste en werd gevolgd door Neel. Jef, Toon, May, Jan, Rit. Louis en Paul. Toen de oudste dochter May geboren werd woonde het gezin al in de Donkstraat. Vader verdiende de kost als hekister. Hij werkte op verschillende plaatsen, zoals hij Stan Jansen en bij Coertjens-Wendrickx en, tot aan zijn pensioen, hij Van Roey in Rijkevorsel.

Een dierentuin vol brommers Met negen kinderen was het een gezellige boel in een gezin zoals men er nu gn meer maakt.

i•

,

Ze woonden in de schaduw van 'het klooster' en dus ging Jan dikwijls helpen bij de nonnekens. Verder werden de dagen gevuld met "brakken en deugnietei ij", zoals Jan het zelf noemt....We speelden cwhoy en inçlieni mei soms rare' gevolgen. Zoals de dag dat we Armand Verschuereii 's iinddacs vastbonden aan een boom en hem gewoon vergaten. Tot moeder Verschueren 's avonds ongerust werd en alarm sloeg". Of ze speelden dierentuin. "De ene was een aap, den andere een olifant .. ...aan beesten was ergtén gebrek want bij Rombouts was het altijd "zoeten inval'. En al waren ze met negen, voor de mannen 'van den driehoek' was er nog plaats op het erf: Keeske Oomen, Stan Jansen. de mannen van Sehoenmakers. Juul Boeren en noem maar op". Na de dierentuin ging er veel energie en aandacht naar de hi'ommers. ''Onnoemelijk veel brommers", weet Jan. "to'n vijfentwintig - dertig stuks brommers op de werft was gii)n aardigheid. Onze Neel had ereen strik of drie, onze Jef een paar. onze Louis 'enige' en ikzelf een deel. Daar zaten we altijd aan te prutsen." De stap van de brommers naar de motors lag voor de hand, liefst met zijspan. Jan vertelt hoe hij de bocht miste en in liet decor én de pindraad belandde. En over het 'klein parcours' achter

1. *

Jan Roinhouts Jaan Simons. Méérdan eens passeerde de 'beerkar' er even voor het zijspan, zodat de motorrijder én de begeleider "dropen onder de dick". Maar dat was gén probleem in die dagen. Motor en zijspan vervolgden hun weg, door de wei, naar en door de beek, oni min of niéér proper naar huis terug te keren. Toen kon dat nog, toen waren de heken nog proper. Er zat nog vis in de beek, vooral in 'liet wiel'. Die vis werd eruit gehaald door dammen te maken voor en achter het wiel. Eerst kon men cle snoek en de bliek pakken en daarna kwam de paling naar hoven. De vis werd nice naar huis genomen, verdeeld en opgegeten. Dat moet ge nu niet meer proberen. Achterliet ouderlijk huis. gebouwd in '60— '61, was er 'koterij' genoeg. "Zo ging dat toen" vertelt Jan, "plaats zat, veel ravotten en weinig ambras, ondanks brommers en motoren. Jef Van Opstal woonde toeti naast ons en als de kinderen niet konden slapen kwam hij zeggen 'dat het goed geweest was'. Maar écht amhras nee, dat was er niet hij. De mensen bleven vriendelijk. Tuur Eelen kwam wel eens aankloppen hij ons vader: 'Charel', zei hij dan, 'ge moet eens zeggen dat de mannen er 'nen tap' in moeten steken van achter, want ik krijg klachten'. En dan wisten wij hoe laat het was. Dan hielden we ons veertien dagen koest".

Gerookt vlees

s WII

V. lor.: Je! , leen, liet (roeiva,t), Piet en Nee!.

Van toer naar achter: links: Rit May en Jef Rechts: Jan, Toon en Nee!

In een gezin met zeven jongens en liet een figuur als Piet-Jan op kop, was er altijd wel iets te beleven. "Onze Piet trok vooral op niet Dré Havermans, Sus Goetschalckx en Jan Brosens. Hij ging zijn eigen gang. We waren hem soms geruitile tijd kwijt maar daar zaten wij, de andcie kinderen, niet echt tussen." Na de kleuterschool en het lager onderwijs ging Jan drie jaar naar het Vito. In de overtuiging dat hij alles al kon, stopte hij in het derde jaar om te gaan werken. Twee jaarlang maakte hij paletten en bakken in een houtzagerij in Oosterhout. Piet, Neel, Jef en Toon werkten daar ook. Daarna liep hij vijfjaar rond als 'gei'ookt vlees'. Dat was een gevolg van even lang werken 'op de Zwan'. Maar Jan was de verre verplaatsingen


MAN IN DE MAAND In januari '78 besliste het bestuur om liet lokaal le bouwen en in mei van hetzelfde jaar werd het lokaal geopend. Net op tijd voor hei seizoen, Wanneer Jan, tussen het nietsen door, de schutters zag oefenen, ruilde hij truweel en schietlood voor pij1 en hoog. korte Op termn iJ werd hij een vaste waarde in de gilde. Tijdens ons gesprek komt honfiman lef Van Opstal het gildenhuis binnen en omschrijft Jan als "zeer gedienstig". "Zo was hij vroeger als kind al en zo is hij nu nog , begint Jet. "Jan is de gedroomde konmg en m die functie is hij verantwoordelijk voor al wat in de gilde met de schuttei s en het schieten te iiiukeii lieet't. 1 lij iI, verantwoordelijk voor cle doelen, soor de wedstrijden en zoveel méér." Jef Van Opstal zelf is hoofdman en verantoordelijk voor de gilde in het algemeen. Want een gilde is méér dan het schieten alleen: er is het beheer van het gildenhezit, er zijn de gildendansen, liet vendelen en het roffelen, om maar die iaken te noemen "Mijn taak kan ik samenvatten in drie woorden", gaat Jef verder, 'coördinci cii. delegeren en motiveren.. Coördineren betekent dat je het geheel in goede banen moet leiden. Door goed te delegeren zorg je ervoor dat iedereen zijn werk in de best mogelijke omstandigheden kan doen en motiveren spreekt voor zich Wanneer

liet aangenaam is m het gildenhuis zullen de leden zich ook inzetten voor de gilde, dat volgt dan vanzelf". Hoofdman en koning vullen elkaar zeer goed aan. "Zeker", zegt Jef, "ik hen een man met twee linkerhanden en Jan heeft twee rechterhanden, ss aarop de gilde altijd kan rekenen."

Koning en kampioen De vci Ii LII van Jan Facs naar de Donkati'aat gebeurde onder koning Stan Goetschatckx. Hij zou nog tien jaar koning blijven. Wanneer hij ö, w'rl drukte hij de sven:. uit dai tan fijn termijn als koning zou beëindigen. Jan werd koning ad interim', tot hij zich in '90 een eerste maal en m '96 een tweede maal tot koning schoot. In '96 duurde het koningsehieten maar enkele seconden. Jan ging onder de 15 meter hoge wip staan en haalde de vogel met één schot naar beneden. Als hij in 2002 zijn titel voor een derde maal kan verlengen én de termijn van zes jaar kan vol maken, mag hij zich in 2008 keizer noemen. Het zou een bekroning zijn voor zijn inzet, een eer die iedereen Jan van harte zou gunnen. Ook op sportief vlak kan Sint-Joris Meer rekenen op Jan en lijn familie. In '79 eindigde hij, als beginnend schutter, op de eerste plaats in de

01

beu en kon alleen maar toekijken wanneer "die van den bouw" 's winters al eens thuis "moesten" blijven. Daarom ging hij bij Van Roey in Rijkevorsel werken. In 1973 was dat. Blijkbaar zoeken de Romboutsen elkaar op, want ook vader Rombouts en drie andere zonen sserkten al bij Van Roey. Jan werkt er nu nog, al 27 jaar lang en heeft het erals (prefah)hekister best naar zijn zin. Twee jaar later zal hij May van Aelst, zijn vrouw, leren kennen. May werkte in een frituur in Meerle en omdat de liefde door de maag gaat volgde er al vlug een huwelijk en de geboorte van hun dochter Vieky. Het jonge gezin zou een huis bouss en naast het ouderlijk huis, tegenover iie eigendom waar nu het gildenhuis staat.

A.

.1

r4 "11

.

T oor sasfl j ,

Schietlood In '78 leerde Jan de gilde kennen en het zou zijn tweede grote liefde worden. Jan en Toon Romhouts werden gevraagd om te helpen als de gilde een eigen lokaal Jn een schietstand ging bouwen. De grond in de Donkstraat was al rnéér dan een eeuw eigeniloni van cle Si nt-Jorisgilde.

mm Garage

F. GEUDENS bvba F

.

Een ge:cllic t/rit/te achter liet ooderlijl huis. Jan ii het dichtst hij de camera. 4

Meersesveg 8 2321 Meer Tel, 315.71,76

* Hoofdverdeler Ford personen- en hedrijfswagens '5 Tweedehandswagens '5

Erketide carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'


MAN IN DE MAAND B-reeks. In '85 werd hij kampioen in de Acategorie, om nadien écht door te breken. Jan was al driemaal de beste schutter van gans het 'verbond'. Zowel in '93. als in '99 en nu, in 2000, hehaMde lnj de iit e l iii do hootsie eatego iie. Ook May Van Aclst, zijn siouw, kan mcii i'egclmatt vuulaati iii de rngschikking vinden en met hun dochter Vicky is de opvolging verzekerd. Zij werd in '98 algemeen kaitipioen niet een gemiddelde van 35,8 op 36 punten. Dat is het hoogste gemiddelde dat ooit opgetekend werd.

Wintercompetitie Binnen de Hoge Gildenraad der Kempen is liet Verbond van Sint-Jorisgi den toonaangevend. Het succes van het Verbond, waarbij naast Meer, ook Hoogstraten, Loenhout. Meerle. Minderhout, \Vnrtel en de Noclerland'.ic iildcii v ait

Succesverhaal Binnen het Verbond staat de Sint-Jorisgilde van N1ci iii de kijker. Volgend jaar organiseert de iIle liet Gildeitfoest' SOnde Hoge Uildenraad. Dat is de jui lijkse lioogdag voor meer dan /0 gilde ii uit iie Kern pen. tiit den die uit komen met veiclullende wapens: de voethoog, het oudste wapen waarmee uien op 75 meter schiet, de grote krLushoog waarbij de roos op 61 meter hangt. de kleine kruisboog met de doelen op 25 meten de handboog en de buks of het geweer. Tijdens hei jaarlijks Gildenfeest kunnende gilden punten verzamelen in verschillende disciplines. Natuw lijk liet schieten zelf, dat spreekt voor teh. De gillen kurnen clan tegen elkaar uit in ploegverhand met hun les beste schutters, of zij die door de koning geselecteerd worden. Naast liet schieten zeil' is er een wedstrijd dansen, veudeleti cmi t'offeten. Bij die gelegenheid

De koninklijke Janiil ie: ,Jaii Roniboiiis en zijn vi'ouv' A4av Vrij, Aelst /ianke ren doch-

ter Vic'kv en schooiizoon Geerr Aerrs.

Een rij Roniboot.sen. l?ii ligt cmii de voeten van Paul, Louis, Jan, loon, Jef, Neef Jan. Castelr. Rijshergcn en Sprundel aangesloten zijn, is mede te danken aan de wintercompetitie op zes meter. Het is een competitie die vooral de jongeren aantrekt. Voor hen is het de ideale manier om met de kruishoogsport kennis te maken. Het is dan ook lo g isch dat een aantal van hen ook zal gaan deelnemen aan het grote werk: de competitie met de Snij -.Juusboog op 6 meter. Het aantal nieuwe, jonge schutters is haast niet meer te tellen en ook in liet gildenleven staat de jeugd hore voer .le luekunist. Het is opvallend On bemoedigend hoe goed jongeren en oLideren zich samen 'goed voelen' in het gildenhuis". verduidelijkt Jan.

cii

Pui-

gilde om zijn regeerperiode te vereeuwigen. De gilde die tijdens vier opeenvolgende jaren de nieeste punten verzamelt wint het zogenaamde 'Landjuweet'. Die gilde is vierjaar lang 'Landjuweelhouder' en heeft de eer om in het vijfde jaar het grootste leest in de wereld van de gilden in te i'ichten. In liet stadhuis van Hoogstraten wordt een schilderij van Karel Boom bewaard waarop de Sint-Sebastiaansgilde afgebeeld wordt wanneer de gilde in 1551 plechtig ingehaald wordt in de stad. Dat was een enorme gebeurtenis voor de stad. Sint-Joris Meer is de eerste gilde van groot Hoogstraten, die een 'modern' Landjuweel heeft gewonnen en het Land juweel in 2005 mag of moet oi'ganiseren. Voor cle gilde van koning

geel't een jury punten opde 'waarde' en 'het bewaren' van oude en nieuwe vaandels, van oude en nieuwe blazoenen en van oude en nieuwe gildenhoeken. En tenslotie worden er liunten gegeven voor de oude en de nieuwe 'breuken. Breuken zijn zilveren borstplaten; elke koning schenkt er één aan de

Opperkoning Jan Romhouts is niet alleen koning van de Sint-Jorisgilde van Meer. Sinds 5 juni, de dag van het Ltindjuweel in Esscn, uing hij zich ook 'Opierkoning' van het Verbond dci Suit-Jorisgilden noemen. tJm uit te maken wie die titel mag dragen komen de negen koningeii van het Verbond tegen elkaar uit. Eén na één nemen ze plaats onder de 18 meter hoge staande wip, in een poging om de koningsvogel naar beneden te halen. Jan bracht cle titel mee naar Meeren maakt nu. als 'Opperkoning' deel uit van De Wet, het bestuur van de Hoge Gildenraad der Kempen.

9 W" Et71~

-

1h /i t ei cii kon

ii

ii

t

Jan in 2002 een (1e/de niaal koning ,sc loeren.


MAN IN DE MAAND Jan Romhouts kwam deze overwinning eerder onverwacht. Voor de feesten in Essen, op 25 juni van dit jaar. stond de gilde nog op een tiende plaats met bijna 90 punten achter SintSebistiaan Vlimmeren. Maar de gilde '.'an Jan Romhouts scoorde zo goed dat ze onverwacht upi ukte naar de eerste plaats. Het Gildenfeest van volgend jaar wordt meteen een generale icpetitie voor dc organisatie van het Landjuweel. Beide feesten worden een enorme uitdaging. De gilde heeft een terrein nodig van minimum 8 hectaren, dat men gevonden heeft in de omgeving van liet oud voethalterrein. Op zaterdag 23 juni 2001 komen er een 500-tal bezoekers voor de schutterswedstrijden. E6n dag later, op zondag 24 juni, moet de gilde gastheer zijn voor niéér dan 3 000 bezoekers. Dat is een verdubbeling van het aantal inwoners van Meer op éin dag. "En". zegt Jan "we hebben geen ondervinding. Hei is niet zoals een Organisatie als bijvoorbeeld de Antilliaanse feesten. Die zijn klein begonnen en hebben steeds meer ervaring kunnen opbouwen. Wat het Gildenfeest betreft is het veertig jaar geleden dat Meer nog gastheer was. Van een overdracht van ervaring is dus geen sprake." "Om het geheel in goede banen te leiden moeten we over 250 helpers kunnen beschikken en, als liet enigszins kan, goed weer hebben", voegt de hoofdman eraan toe. "We moeten ons voorbereiden op liet ergste en hopeii dat de tent, van 90 op 20 meter, leeg blijft. Pas dan zal het kleurrijk spektakel tot zijn recht komen". Het gildenleven behoort, met zijn ideeëngoed en zijn roerend erl'goed, tot liet cultureel patriinonium van de stad. Hoogstraten heeft op dat terrein al naam gemaakt. De Gildenfeesten en het Landjuweel kunnen daarnog m&rkleur aan geven.

Het Landjuweel geschilderd door Karel Boom

1-let Mogistivat en de St. Jorisgilde verwelkomen de Si. Sehastiaansgilde bij haar thuiskomst van het Landjuweel te Leuven, in 1551. In de eerste groep openen trompetters de stoet. Naast deze groep zit een gehurkte nar. Dan volgt de iaandeldrager t'an St. Joris en de geharnaste en gewapende kruisboogschutters. Van op de achtergrond wordt de stoet van 0 de straat geschouwd door het volk en van op het stadhuis door de magistraten op de pui en de genodigden aan de open vensters,

De Hoge Gildenraad der Kempen De Hoge Gildenraad der Kempen is een koepelvereniging die 73 gilden van de Noorder- en Zuiderkempen verenigt. Het merendeel van deze gilden schieten met de handhoog. Zes gilden komen uit met de buks en de overige gilden schieten miet de kruishoog: vi .lf met de voethoog, zes met de kleme kruishoog en iiegen met de grote kruishoog of Sint-Jansboog. De egio strekt zich uit van Merksem tot Herseli. oni te eindigen in het Nederlandse Sprundel.

De Wet Het bestuur van de gilde ssordt De Wet genoemd. Opperhoofdinan (voorzitter zeg maar) is Eugeen Van Autenhoer van Turnhout. Hij vormt samen met Griffier Wim Druyts van Minderhout, en penningmeester Frans Van Hasselt van Loenhoul liet dagelijks bestuur. In het 'groot' bestuur is elk van de vijf wapens vertegenwoordigd door een Oppei'deken en een Opperkoning. Hoogstraten is goed vertegenwoordigd in De Wet, die bestaat uit 16 leden. Naast de reeds genoemde Wim Druyts is Hoogstraten vertegenwoordigd door Jan Romhouts, Jan Gijsbregts en Jef Van Opstal. De eerste is Opperkoning van de grote kruishoog en de tweede is Opperdeken van hetzelfde wapen. Tenslotte maakt ook Jet Van Opstal, als vertegenwoordiger van de Landjuweelhouder. deel uit van De Wet.

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand 19

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19

Onderhoud Centrale Verwarming

2320 Hoogstraten

Keuring Mazouttanks Elektriciteitswerken

Tel.: 03/314.37.67


Zetelende partijen moeten inleveren ten voordele van nieuwkomers KVB en HOOP vormen samen de nieuwe coalitie Bedrukte gezichten bij Agalev, gelaten tevredenheid bij KVB en euforie bij CVP en Hoop Zo kunnen we de reacties beschrijven toen de eerste berichten zondagnamiddag in het Hoogstraatse stadhuis binnenvielen. Alle drie de partijen van de huidige gemeenteraad moeten inboeten op hun stetittitenuantal CH up het aantal zitjes in de gemeenteraad. KVB en Agalev verliezen elk één zetel en de CVP gaat twee zetels achteruit. Insiders hadden wel verwacht dat de ploeg van burgemeester Van Aperen een stapje terug zou moeten doen, maar het zetelverlies voor Agalev kwam wel als een verrassing aan. Nog verbazender evenwel was de hoge score van CVP. De meesten hadden een veel groter verlies voorspeld na de breuk met de ploeg rond schepen Staf Peerlinck. Toch kon de schade beperkt worden tot twee zetels. Nieuwkomer HOOP scoorde daarentegen uitzonderlijk goed en behaalde 3 zetels. SP kwam met haar 487 stemmen niet aan een zitje in de gemeenteraad. De verrassing bij uitstek was evenwel de score van het Vlaams Blok dat voor het eerst aan cle gemeenteraadsverkiezingen in Hoogstraten deelnam. Met 775 stemmen kan zij haar lijsttrekker naar de raad zenden. Een aantal gevestigde waarden zullen we na 31 december niet meer in de raad zien, terwijl 9 nieuwkomers hun opwachting mogen maken. Maandagavond ondertekenden KVB en HOOP een bestuursovereenkomst. Beide groepen zullen het de volgende zes jaar moeten waarmaken in het Hoogstraats schepencollege. Een kleine meerderheid van 14 tegen 11 zetels lijkt burgemeester Van Aperen voldoende, die hiermee aan zijn derde ambtstermijn begint.

Onzekerheid Het zat er aan te komen dat er ss cl een aantal verschui viiigen zouden gebeuren in het stemgedrag van de Hoogstraatse kiezer. In vergelijking met de laatste gemeenteraadsverkiezing. zes jaar geleden, waren er nu dubbel zoveel lijsten. KVB. CVP en Agalev kregen immers het gezelschap van HOOP. SPcn Vlaams Blok. In totaal 46 kandidaten meer op ecn totaal van 121. Maar ook het aantal kiezers was intussen tel gestegen. Zes jaar geleden waren er 10. II 6 kiezers Dit maal t t t t 3 P,i1 c(i'7e nienwlsomers waren er 441 Europese burgers clie zich speciaal voor deze verkiezing hadden laten inschrijven in het kiesregister van de gemeente. Daarnaast was er dc traditionele vernieuwing van het kiespublick. Op zes jaar tijd Lijn er immers heel wat jongeren hij hei kiespubliek toegetreden en hebben heel wat inwijkelingen zich in de gemeente genesteld . De houwsector heeft de laatste tien jaar goed gedraaid in Hoogstraten. Ook cle spanningen binnen de CVP en de afscheuring van de groep Peerlinck deed nogal wat vragen oproepen over het gevolg hiervan in het stemgedrag van hun achterban. Normaal gezien zou men kunnen verwachten dat heide groepen zouden inboeten . Vele insiders verwachtten dan ook dat zij samen niet meer aan de 9 zetels zouden geraken. Ook de terugkeer van SP, die zes jaar geleden geen lijst hij elkaar kreeg en haar kiezerspubliek toen opriep om voor Agalev te stemmen, en de op-

komst van het Vlaams Blok zouden aan cle basis san een verschuiving kunnen liggen. De meningen waren verdeeld. Sommigen waren ervan overtuigd dat deze versnippering in het \'oordeel zou uitdraaien van cle grootste partij . Nog

slechts één zetel was KVB verwijderd van de absolute meerderheid en dat behoorde dit jaar ''el cciv; tot de mogelijkheden. Daarnaast wa ren anderen ervan overtuigd dat net zoals dc andere partijen ook de ploeg van burgemeester Van Aperen zou moeten inboeten als gevolg van het grote aanbod van partijen. Wij hielden een pronostiek onder persmensen. politiekers en (pseudo) kenners. Op de 35 die een gokje waagden was er geen enkele die juist scoorde. De uitslag was dan ook verrassend.

Dc uitslag Op dc t ((.5i) geldine steilirnen haalt KVB 36.5 Oi of 3. t63 stem men. Zij verliest 544 steil men tegenover zes jaar geleden en moet daardoor een zetel inleveren. Zij komt op 1 1. CVP zonder de ACW- kandidaten van zes jaar geleden scoorde buiten verwachting nog erg goed en haalde 2.675 stemmen binnen of 25.20 van het totaal. Door het verlies van 67 1 stemmen zakt zij van 9 zetels naar 7. De nieuwe lijst HOOP, door de meesten aanzien als de scheurlijst van cle CVP behaalt 3 zetels. Zij krijgt 1. 260 stemmen achter zich of 11.9 . Achteraf blijkt dat het een dubbeltje op zijn kant was voor die derde zetel. Moest Agalev 17 stemmen meer gehaald hebben dan was die derde zetel aan HOOP voorbijgegaan. Agalev scoort nu wel bijna 300 stemmen meer dan HOOP maar komt op hetzelfde aantal zetels uit. Zij haalt 1.535 stemmen of 14.5 14 Een paar stemmen meer en Agalev had haar vierde zetel behouden. De SP die voor het eerst sinds twaal t jaar terug aan de gemeenteraadsverkiezing deelnam komt echter niet aan het noodzakelijk aantal stemmen om een zetel binnen te halen. Zij blijft steken op487 stemmen of 4,6 (/ Alvast stol voor latere discussies: weggegooide stemmen 7 (zoals hier en daar kon opgevangen worden). Een dam tegen de opkomst van liet Vlaams Blok zoals sommigen gehoopt hadden, is hei al vast niet gewor-

Notaris Jan !t/Iichoei hee/t alle (11f ermateriaal voor :ich. De onderhandelingen kunnen beginnen.


VERKIEZINGEN

Garage Luc RyverS

Lt

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

Als u van Service houdt!!

/ r 7'1rr» 1/.'fT 1

,1

.1

r-

.

:

TOYO -TA 35

De verkiezingen van 8 oktober 2000 De verkiezingen leidden tot volgende zetelverdeling

KVB

Agalev

CVII

Hoop

Vlaanis Blok

SP

3.863 stemmen

1.538

2.675

1260

775

487

36,4%

14,5%

252/

1 1,8 1/(

7.36(

de zetelverdeling gebeurt via het systeem Iniperiali. Dit wil zeggen dat het sterninenaantal van elke partij achtereenvolgens gedeeld wordt door 2, 3, 4,.. Telkens wordt een zetel toegekend aan het hoogste deelcoëfficient tot de zetels op zijn. 1931,5 (zetel 1)

769 (7)

1337.5

1287,6 (3)

512.6 (13)

965.75 (4)

384,5

772,6 (6)

307.6

(2)

2

630 (10)

387.5 (18)

deling door

891.6 (5)

420 (17)

258.3

deling door 3

(20)

668.75 (8)

315 (25)

deling door 4

-

535 (12)

252

deling door 5

643,8 (9)

445.8 (IS)

deling door 6

551,85 (11)

382,1 (21)

delingdoor7

482.87 (14)

334.37 (23)

deling door 8

429,2

(16)

297.2—

deling door 9

386.3

(19)

deling door 10

351.18 (22)

deling door 11

321.9 (24)

deling door 12

297.15

deling door 13

11

zetels

3 zetels

7 zetels

3 zetels

1 zetel


VERKIEZINGEN den. Het Blok haalde immers haar zetel met 775 :.teiflillefl of 7.3

De gelukkigen De stemmen zijn geteld, de kaarten geschud. 25 kandidaten werden aangeduid om de volgende zes jaar de Hoogstranise gemeente te besturen Er kunnen zich nog kleine wijzigingen voordoen vooraleer het nieuwe bestuur op 1januari 2001 definitief de fakkel overneemt. Hier en daar zullen opvolgers ile plaats innemen van verkozenen die om één of andere reden niet kunnen of willen zetelen. Doch deze wijzigingen doen niets meer af van de definitieve samenstelling van de gemeenteraad voor de volgende zes jaar: KVB levert 11 raadsleden. CVP 7. Agalev en 1 loop elk 3 en Vlaaiiis Blok 1. C'VP Ae:ilev en VI:iim Rink ',.:rzeilen in de oppositie. Zeven verkozenen komen uit Hoogstraten, vijf uit Wortel, vijf uit Minderhout, vijf uit Meer en Meerle levert drie raadsleden. Meersel-Dreef kan voor het eerst sinds de fusiegemeente niemand afvaardigen naar het stadhuis. Afgaande up dc nieuwe verkozenen scoorde KGB vooral goed in Meer en 1 l000StlaleH. dc CVP vooral in Minderhout, HOOP in Wortel Cu Agalev in Hoogstraten. Veel vernieuwing zit Cr overigens niet in de nieuwe gemeenteraad. Wij kunnen hij de verkozenen maximaal 9 nieuwkomers verwelkomen. Agalev komt met twee "groentjcs" naar de raad De gemiddelde leef tijd van de raadsleden is 49 jaar. Hetjongste raadslid is de 1 8-jarige Leen Vermeersch uit Wortel, het oudste is Rik Michielsen (68 jaar).

Opvolgers Naast de efleetieve verkozenen werden er zondag S oktober \ oor elke partij ook opvolgers of plaatsvervangers aangeduid. Dit gebeurde op basis van het behaalde voorkeurstemmen en de plaats op de lijst. Een aantal van hen zal wellicht in de gemeenteraad komen . In de voorbije zes jaar kwamen 6 opvolgers in de gemeenteraad. Bij de KVB is de eerste opvolger Frans Tackx.

Hij is momenteel raadslid maar kwam ook zes jaar geleden als plaatsvervanger voor Herman Snoeys in de raad. Ook deze keer maakt hij veel kans vermits Marcel Verschueren zeker niet kan zetelen daar ook zijn schoonbroer Jos Martens verkozen is en deze meer anciénniteït heeft. De tweede opvolger is Jos Brosens van Hoogstraten die vorige keer rechtstreeks verkozen was. Bij de CVP zijn de eerste opvolgers Marc Haseldonckx en Danny Adams . Het ziet er sterk naar uit dat Marc Haseldonckx de plaats zal innemen van huidig OCMW-voorzitter Rik Michielsen die erde voorkeur aan zou geven om te blijven zetelen in het OCMW. Bij HOOP is de eerste opvolger Ann Braspenning vôdr Willy

i1 1

Vol spa;tning wachten Heininit Verlinden, Jan Fret Marcel Van AinmeI cii Marcel Verse/toeren de uitslag van de verkiezing af

Bartholomeeusen. bij Agalev is dat Jan Fret gevolgd door Fons Sprangers.

Vrouwen Politiek is tot nu toc bijna uitsluitend een niannenaangelegenheid geweest. En al wie een beetje de verkiezingsperikelen van nabij gevolgd heeft weet hoe moeilijk de zoektocht naar geschikte vrouwelijke kandidaten geweest is. Bijna alle partijen hebben heksentoeren moeten uithalen om het vooropgezette derde deel vrouwen te vinden. Zo schrijft de wet het nu eenmaal voor: maximum twee derde van de kandidaten mogen van het zelfde geslacht zijn, en vermits het tot hiertoe nog altijd overwegend een mannenzaak is...as elke partij wel verplicht om minimum 8 vrouwen op de kiezerslijst te plaatsen. Enkel de SP (leed beter dan het verplichte derde en vond 7 vrouwelijke kandidaten op 15. Toch geraakte SP hiermee niet echt van de grond. De evolutie is evenwel positief. Bij deze verkiezingen waren cr44 vrouwelijke kandidaten op een totaal van 121 . De opgang is gestaag aan de gang. Bij de eerste verkiezing in de lusiegenieente in 1976 dongen er 14 vrouwen naar de gunst van de kiezer op een totaal van 88 kandidaten. Zes jaar later zien we een kleine evolutie naar 19 op 90. In '88 waren het cr24 op 104 kandidaten en bij de voorlaatste gemeenteraadsverkiezing vonden we op de drie volledige lilsten val) telkens 25 kandidaten Juist één derde vrouwen. De verkiezing van 8 oktoher heeft echter niet dc positieve trend kunnen verderzetten. lIet werd eerder een status-quu cii dan nog met veel moeite. Maar opkomen is één, verkozen worden is nog iets heel anders.. In de eerste legislatuur zetelden twee vrouwelijke raadsleden. Milia Horsten werd de eerste vrouwelijke schepen van de nieuwe fusiegemeente. In '82 werden dezelfde vrouwelijke raadsleden herkozen. Ook tussen '88 en '94 bleef de vrouwelitke aanwezigheid in de gemeenteraad beperkt tot twee leden . Pas in '94 komt er een kentering en treden er 5 vrouwen in het Hoogstraats bestuursorgaan. Vier ervan zullen de huidige legislatuur uitzitten. Eén ervan is 9


VERKIEZINGEN schepen Annie Desmedt. Vanaf 1 januari 2001 komen er echter zes vrouwelijke raadsleden. Dat is 24% van alle raadsleden. Het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten ligt evenwel iets hoger. namelijk 28%. De drie huidige zetelende partijen KVB.CVP en Agalev leveren elk twee vrouwelijke leden. Het zijn Annie Desmedt en Mai Sterkens (CVP). Leen Vermeersch en Marth Pemen (KVB) Mai Joris en Lief Pans (Agalev).Vier van de zes maken hun debuut ui de raadszaal. Maar geen één van hen zal evenwel in het schcpencollege belanden. Dit wordt terug een uitsluitende mannenzaak. Tot spijt van wie het benijdt. Opmerkelijk hierbij is toch wel cle vaststelling dat hij Agalev twee van de drie verkozenen vrouwen zijn. Beiden zijn zij nieuw in het politieke landschap en scoren hoger dan de drie zetelende Agalev raadsleden Fons Sprangers, Jan Fret en Marc Wouters. Het moet toch zijn dat veel vrouwen inderdaad be wust voor een vrouw stemmen. Zeker toch hij Agalev.

Onderhandelingen Dezcl cle avond na de \crkiezinncn startie Arnold Van Aperen een aantal crkcnnende gesprekken met alle partijen behalve met het Blok. Opmerkelijk was de sfeer bij de CVP toen wij hier omstreeks 23.00u. poolshoogte gingen nemen. Raadslid Herman Verlinden voelde blijkbaar aan dat de coalitie aan de CVP voorbij zou gaan en reageerde nogal gepikeerd op de toenadering van KVB naar HOOP. Toch was er ook al een gesprek geweest met burgemeester Van Aperen. Het was duidelijk dat het getouwtrek rond het OCMW-voorzittersehap zich niet meer zou kunnen herhalen zoals zes

De achterban ean Agalev moest for/t cent S/ik/eFt toen Je resultaten bekend werden. Marleen Fransen, Rie Hotkens, Erik Vinckx en Mai Jo,i.r cijn er even stil ton.

jaar geleden. Vooral naar aanleiding van deze zetel hebben de onderhandelingen toen ongeveer vier weken geduurd. CVP zou zich met drie zetels in het college tevreden moeten stellen. Later op de avond werden alle contacten stilgelegd om s anderendaags na de middag rustig alles opnieuw te bekijken . Van Aperen liet ons

zondagavond duidelijk verstaan dat alle mogelijkheden open bleven: een coalitie met CVP, één met HOOP. al dan niet aangevuld met Agalev.. of enkel met Agalev behoorde volgens hem tot de mogelijkheden. Blijkt dat Agalev in haar gesprek met KVB de voorwaarde had gesteld om HOOP mee in de coalitie te betrekken

KVB

cvP

HOOP

TOTAAL AANTAL STEMMEN

TOTAAL AANTAL STEMMEN

TOTAAL AANTAL STEMMEN

Aantal lijststemmen Aantal formulieren met naamstein

Arnold Van Aperen Karel Aerts Jos Martens Frans Tackx Bert Snyers Thérèse Coppens Annita vcrholen

Jos Brosens (M) Geert Marijnissen Jos Hendrickx Jos Brosens (H) Warre Palmans

Leen Vermeersch Martha Pemen Anna Pemen Danny De Prijck Lucia Vermonden Lisette Thielemans Marleen Geuens

Roger Van Aperen Pascale Marijnissen Guido Hendrickx

Herman Snoeys Marcel Verschueren Marcel Van Ammel

3.863 224 3.639

2.585 412 704 254 264 298 216

Jef Van Looy Herman Verlinden Annie Desmedt Marc Haseldonckx Leen Geens-Gevsen Paul Kox Greet Aerts

2.675 325 2350

1.012 582 .874 386 390 254 361

495 430

Piet De Bie Mai Sterkens

498 456

212 336 206

Martin Vermeiren May Mecusen Jos Vantuffelen Danny Adams

329 .261 205 455

352 357 284 275 299 322 170

511 233 267

350 350 489

De opvolgers zijn, in volorde: Frans Tackx, Jos Brosens (H) en Lisette Thielernans

10

Aantal lijststemmen Aantal formulieren met naamstem

Ward Baets Jeff Janssens Cor Kiehoom Jos Bolckmans Martha De SchLitter Rit Adams May Geerts Roos Pluym-Brosens Jan Schrijvers Jos Laurijssen Louis Tilhurgs

Rik Michielsen

.606 235 166 196 308 409 255 374 202 260 407

465

De opvolgers zijn, in volgorde: Marc Haseldonckx, Danny Adams en Rit Adams

Aantal lijsistemmen Aantal formulieren met naamstem

Staf Peerlinck Willy Bartholomeeusen Leo Wouters

Jos Van Bavel

1.260 127 1.133

562 143 71

233

Cis Willchrords Cor De Bont Jef Roos jac Broers Alex Heestermans Johan De Koek Rene Van Opstal Paul Driesen Gust Koyen Ann Braspenning Ria Vinckx Joanna 1-lendriks Kathleen Van Bavel Marleen Lamhregts Kristine Hernians Ingrid Jacobs Chris Peeters Jaak Van Gils Kristof Drossaert Eddy Jarisen

88 122 108 56 53 89 65 58 126 178 85 62 113 64 108 106 102 50 56 84

René Sprangers

252

De opvolgers zijn, in volgorde: ,Ann Braspenning. Willy Bartholomeeusen en Guist Koyen


VERKIEZINGEN indien Agalev zou gevraagd worden . Ook HOOP van haar kant had dit voorstel geopperd aan KVB (mc( elk ddn schepenzetet) maar voelde dat er in dc groep Van Aperen iiog:il wat evei w itd Was voor dcclii ame van Avalev aan de coalitie. Daarop stelde zij dc eis van twee schepcnzete!s voor HOOP. Tw ene tnls in het OCMW bleek echter voor KVB een brug te ver. Maanilaf'avond wa de kogel door de kerk en tekenden HOOP en KVB een bestuursovereenkomst waarbij HOOP twee schepenzetels zou opvullen en dën zit je in de OCMW raad, KVB van haar kant krijgt de hnrgeniee'aersjerp. drie schepenzetels en het voorzitterschap van liet OCMW.

College KVB en HOOP tullen dus de volgende zes jaar liet dagelijks bestuur van de gemeente leveren. Dit wordt gevormd door het college van hurgemeester en schepenen. Een burgemeester wordt niet verkozen maar na voordracht benoemd door de koning. De schepcnen worden tijdens de cel ste gemeenteraadszitting van 2001 door de i aad verkozen. Vandaar dat een bestuursovereenkomst erg belangrijk is om deze verkiezmg tot een goed einde te brengen. In totaal heeft deze coalitie een meerderheid van 14 zetels tegen II zetels. KVB levert in heteollege de hurgemeesterzetel en een zitje voor drie schepenen. Hoop krijgt twee schepenen. Burgemeester wordt alvast Arnolcl Van Aperen. en dit nu voor een derde periode. De nieuwe schepenen worden Jos Martens Uit Meerle, Roger Van Aperen uit Hoogstraten. Marcel Van Ammel uit Wortel, Staf Peerlinck en Rene Sprangers allebei uit Wortel. De laatste twee werden verkozen uit de lijst HOOP, de anderen komen uit de lijst van burgemeester Van Aperen. Naast een

11()( , II iie Paliitans ook rekent en lierrekeni, een zitje in de gemeenteraad zit er voor lieiii ook deze keer niet in. Zijn Vrouw Leen kan het haast niet geloven . Frans Hor.rten weet niet hoe hij zijn collega van De Hoogst raarse Maand kan troosten en Ma,'cel Verschueren im'eet dat hij verkozen is maar spijtig genoeg ook niet kan zere/em,.

heroepspoliticus bestaat het college nu uit twee zelfstandige ondernemers. een ambtenaar ,een bediende en één leerkracht. Drie van de huidige schepenen zullen uit liet college verdwijnen De CVP-ers Van Looy en Desmedt vallen ut de boot omdat de CVP voor de volgende zesjaar in

de oppositie gedrongen wordt terwijl schepen Aerts niet meer aan bod komt door een interne regeling binnen de KVB. In deze partij was de afspraak gemaakt dat diegene clie cle hoogste persoonlijke score haalde voorrang kreeg hij de verdeling van de schepenfuncties. In volgorde

AGALEV

sP

Vlaams Blok

TOTAAL AANTAL STEMMEN

TOTAAL AANTAL STEMMEN

TOTAAL AANTAL STEMMEN

Aantal 1 ijststemmen Aantal formulieren met naamstein

Juul Verhuist Jan Fret

May Hermans-Joris, Marc Wouters Maarten Coertjens Marian Machielsen Katleen Van Bavel Franck Van Bavel Dick Brouwer Marianne Piret Jos Van Dijck

Lief Pans

1.538 299 1.239

605 238

259 188 214 155 180 183 107 140 103

258

Erik Vinckx 116 Lies Coertjens 207 Marc Sprangers 183 Marleen Franssen 156 139 Jos Herrijgers Rie Hofkens 145 Jan Romhouts 128 Sofie Fret 134 Bram Leesunans 142 Dimitri Van Pelt 161 Maarten Leemans 147 Fons Jacobs 197 Fons Sprangers 247 De opvolgers zijn, in volgorde: Jan Fret, Fons Sprangers en Maarten Coertjens

Aantal 1 ijststenimen Aantal formulieren met naamstern Luc Meyvis Linda Van den Dries Werner Geets Rit Dufraing Dirk Moorkens Sophie Wuvts Renaat Van Der Vlocdt Martine De Meurichy Louis Lauryssen Annick Peeters Frans Pinxteren Gemma Voet Guy Peeters Wendy Massez Richard Paepen

487 401 487 242 57 100 59 39 48 45 52 61 63 71 48 50 51 64

Aantal lijststemmen Aantal formulieren met naamstem

Jan Huijbrechts Rik Vanstaen Dave Verschueren Monique Van Hulle René Van de Haeghen Vei'a Buelens

775 249 526

345 77 125 88 58 104


VERKIEZINGEN

Ben jij al kandidaat? De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog maar pas achter de rug. Dat betekent ook dat de verschillende adviesraden moeten vernieuwd worden. Via deze raden is er een rechtstreeks contact tussen overheid en inwoners over onderwerpen uit hun nabije omgeving. Elke raad heeft de bevoegdheid om advies uit te brengen over zijn specifiek werkterrein. Daarhij worden geregeld openbare vergaden ngen. info-avonden of hoorzittingen georganiseerd. Per deeldorp bestaat er in Hoogstraten een adviesraad. Daarnaast zijn er adviesraden die zich beperken tot een bepaald thema (derde wereld, verkeer. milieu) of een bepaalde bevolkingsgroep (jeugd. bejaarden). Leden van dete adviesraden zijn olwel algevaardigden van verenigingen of mdivituele personen Alle verenigingen kregen ondertussen van het stadsbestuur een schrijven om zich kandidaat te stellen als lid van édn of meerdere adviesraden. Vandaar deze oproep aan diegenen die het lormnulier nog niet instuurden. Individuele personen dienen hun kandidatuur te stellen bij de diensten van dc stad, hij voorkeur op de dienst in torinat ie op het nummer 03.340.19.50. Injanoari 2000 wordt tijdens een algemene vergadering van elke dorpsraad de samenstelling van de algemene vergadering en van het bestuur vernieuwd.

van voorkcursteninien komt Karel Aerts in zijn partij slechts op de zevende plaats en kandidaatschepenen bleken er genoeg te zijn. Aerts wijl hei niet verder stijgen van zijn voorkeurstemmen aan de hele hetze rond het omstreden serrecomplex. Zonder verder op (leze zaak iii te

gaan kan men zich natuurlijk ook wel de vraag stellen of deze manier de beste is om belangrijke functies van schepen te verdelen. Hopelijk gaan kwaliteit en populariteit hier samen, al zullen er zeker rond de figuur van huidig schepen Marcel Van Ammel weer heel wat vragen gesteld worden. Belangrijke hemerking hij dit college is wel dat er geen vrouw meer deel van uitmaakt. Besturen is terug uitsluitend een manneni'aak geworden.

Verdeling van de mandaten Zaterdagvoormiddag 14 oktober kwamen de onderhandelaars van de heide groepen samen en erdeelden de functies van de toekomstige

12 jt

:

leden van het college onder elkaar. BLirgemeester wordt voor de derde keer op rij Arnold Van Aperen. uit Meer. Arnold is 61 jaar. Hij krijgt als bevoegdheid politie, brandweer, personeel, burgerlijke stand, sociale zaken, landbouw. eredienst, coördinatie, feestelijkheden en recepties. Eerste schepen wordt Marcel Van Ammel uit Wortel. 60jaar. Ook voor Marcel is het de derde periode als schepen. Hij krijgt als bevoegdheden : toensme, huisvesting, onderwijs, vergunningen (bouw- en nul ieuvergunningen). ruimtelijke ordening. Tweede schepen wordt, en dat eveneens voor de derde maal Staf Peerlinck, 53 jaar uit Wortel. Hij houdt de bevoegdheden die hij tot hiertoe heeft uitgeoefend, nI. financies aangevuld met jeugdheleid. PBW of preventie -bescherming werk, informatie en inspraak, ondersteuning verenigingen. Hij neemt er bovendien Monumenten hij dat voorheen bij patrimonilim Lat. Derde schepen svordt nieuwkomer in het college Jos Martens uit Meerle. Hij is 50 jaar. Hij wordt schepen van openbare werken en nutsvoorzieningen, patrimonium en tewerkstelling. Als vierde schepen krijgen we de 52-jarige Rene Sprangers uit Wortel . Hij zal zich ontfermen over ontwikkelingssamenwerking, gezinsbeleid, derde leeftijd, migrantenbeleid. milieu (niet de vergunningen maar wel alles wat met afvalheleid te maken heeft, liet containerpark en de milieuraad). en emancipatie. Vijfde en laatste schepen in de rij wordt tenslotte de nieuwkomer in de raad Roger Van Aperen uit Hoogstraten, 50 jaar. Roger is de zoon van de vroegere burgemeester van Hoogstraten vôdr de fusie. J05 Van Aperen. Hij krijgt de posten middenstand en economie, sport, cultuur en bibliotheek, verkeer en Europese zaken.

Het OCMW Ook de/) es

0115

erdeze keer iii ei'ul.s il hippeit lnj

oi'!

lecer,sie ii ui ties va nii

' /

IAd/.i 1/

Ie kiiiini n no/eren. Ln of/os llmmi'tens i,'elolJ\li,' was. Na ei/it lsopniun hunli hij (Ie hm'o.ste si 'ore in zijn puriij en mi urdi duo rnu e moor 1mei eerst s 'he'men , J); Ooniensl)itste IIC 0/CH :001%

12

hei een

i,'O(

mi /001/01/is! /iusi.

De verkiezingen van 8 oktober hadden enkel betrekking op de verkiezing van de gemeenteraadsleden. Nu er een bestuursovereenkomst opgenuaakt is tussen de twee politieke partijen HOOP en KVB is er binnen deze coalitie ook een afspraak gemaakt wie de nieuwe


VERKIEZINGEN OCMW voorzitter zal worden. Deze functie gaat naar Jos Broscns uit Meer. In de huidige legislatuur is Jos gemeenteraadslid, de tes jaren daarvoor was hij al eens voorzitter van het OCMW. Hij gaat dus terug naar een bekende stek. Wie de overige raadsleden in dit bestuursorgaan worden is nog niet overal geweten maar daarvoor is er nog wat tijd. De OCMW-raadsleden worden, verkozen in de nieuwe gemeenteraad en isel in de derde raadstitting van het men we jaar. Vast staat al zeker dat hij KV B ook Marcel Verschueren terug naar het OCMW gaat vermits hij niet samen met Jos Martens in de gemeenteraad kan zeiden. De overige OCMW leden zullen svel licht aangeduid worden hij de niet-verkozenen in volgorde van het aantal voorkeurstemmen. Wi1 itillen hier later Liiigebreid op terug ko uien

Reacties In de week na de verkiezing namen wij contact op met de erschullç'ndç' luisttrel'ikers en vroegen hen cuua ecu i cactic op de verkiezingsuitslag en de vorming san de nieuwe coalitie. Agalev-woordvoerder Juul Verhuist was van mening dat zij zichzelf niets te verwijten hadden. ''Wij hebben een ernstige campagne gevoerd, gebaseerd op een degelijk programma en o is zeker niet verlaagd tot Plat te argu men te ii om de gunst van de kiezer te smeken. Het feit dat er nu 6 partijen opkwamen tegenover 3 vorige keer heelj ons en de 2 andere partijen stem men gekost. Het is wel spijtig dat de SP, die eigenlijk geen schijn van kans maakte op een zetel, toch alzonderl ijk opgekomen is. Wij hadden ze nochtans een verkiesbare plaats op onze lijst aangeboden. Maar iedereen heefi het recht op te komen, dat heeft ons echter wel veel stemmen gekost. Wij hebben nipt oitzc vierde zetel verloren . Het scheelde maar 17 stemmen Moesten die 17 stemmen naar Agalev gegaan zijn in plaats van naar HOOP dan zouden wij onze vierde zetel behouden hebben ten koste van 1-lOOP die dan op 2 was uitgekomen. Na de verkiezingen heeft Arnold Van Aperen met onze partij evenzeer als met de andere

Dc t \/) SLH0i1u 0ili11 1 uUIiuliCI i/cul)/'c u'l Ii(iiiI(/i ci1irti?n cccl. 11(1 1/I1 0/11 naar rer iu.s Ril Mii hieise,i (iiie ii ei/h lui i'erici/iie/i woidi door Ma ii H(iseicio,u kr), huidig ze/lepelt .lef Van Loos', Mai Sîei'kens, huidig sehepc'n Annie Desinedt, Herman Verlinden, Piet De Bie en de nieutikooier Ward Baets.

democratischepartijencontactopgenonien. Hij vroeg ons svat we zouden denken van een meer derheid met zijn partij alleen. Ons'ant woord hierop was dat we zo' ii krappe meerderheid niet zagen zitten. In een dergelijke situatie 1ou de grootste partij immers al te zwaar doorwegen en de inipaci op liet beleid van de kleinste praktisch nihil zijn. Daarom stelden we voor een meerderheid te vormen KVB-Agalev-Hoop. Op de vraag wat dan onze wensen zouden zijn. hebben we geantwoord dat we vooral aan ons programma dachten en dus zeker een inbreng verlangden op liet vlak van leefmilieu, cii mtelijke ordening en huisvesting. Ook de geplande serie aan de Loenhoutseweg was voor ons een plint dat niet kan. Daarop antwoordde Van

-. -

Aperen dat voor hem deze serre best ergens anders kon. Vervolgens stelde hij ons 11e vraag hoeveel mandaten we dan vroegen. Ons antwoord daarop was dat we vooral cle inhoud van het lie le i cl belang rijk sonde ii en dat het aan t al mandaten slechts op de tweede plaats kwam. Het gespiek verliep in een ontspannen sleer. Na dit eerste gesprek is er geen tweede gesprek meer geweest. 's Maandags vernamen we dat er een coalitie gesloten was tussen cle KVB en Hoop op basis van de verdeling van cle nianclaten. Ik hoop maar dat er ook een degelijk gesprek komt over het te voeren beleid en datniet alles blijft zoals liet svas. We wensen cle coalitie in ieder geval alle succes toe.

. -,

,

-

t' --

u,

spa,

ik

Staf Peei-iinci, o'ellichi de Ç'1'(O )1. Ir 0(1iuinnaar t'an deze i'erkie:in gen, in jiuei le li;,i met A ,',ioid Van Aperen. De disco s'sies 01 'er een i'ooi'akkoord mei de bum'genieester zuilen hem nog lang l,iijt'en achtervolgen.

Diie .wliepeneit ieilic:ciu lijiji :ciiI in liet uollcge. Karel Aeris, Je/ Van Loos' eit Altnie Desniedt z17/t er maandag/oor gen nog niet erg ongeru.ri in . Maar de start i'an de Internationale Vroun'en,nar.r heeft de enige vrouwelijke schepen in !-Joogstraten niet i'eel ge/tik gebracht. De volgende zes jaarzal hei in liet college zonder trouw moeten gebeuren. 13


VERKIEZINGEN Hoewel we het graag anders gezien hadden en een bijdrage van onze partij in het beleid zeker had bijgedragen tot een vernieuwd beleid We blijven de huidige meerderheid te krap vinden. Wij zullen alleszins onze taak als oppositie coristructief voeren, opdat de burger een open, degelijk en correct beleid zou krijgen. Dit wil niet leggen dat we bereid zijn de krappe meerderheid voortdurend te depanneren. We zullen elk dossier op zijn waarde beoordelen en nns standpunt bepalen op basis van wat redelijk en goed is voor de Hnogstraatse gemeenschap.' Luc Meyvis van SP is niet ontgoocheld over het resultaat. Natuurlijk Ii adden wij gehoopt op een zetel en dat is spijtig genoeg niet gelukt. Ik steek daarom mijn kop nog niet in het zand, ik was ook niet zwaar ontgoocheld, maar wel kwaad. Kwaad omdat het Vlaams Blok een zetel heeft gehaald. En Van Aperen heeft één zetel verloren, maar eigenlijk zijn er dat wel twee, want hij heeft bijna al die Nederlanders aan zijn kant gekregen. De reactie in onze groep was ook eigenlijk positief. We zijn vooruit gegaan tegenover tss aal) jaar geleden. Vroeger

Voorkeurstemmen

DE TOP 20 Voorkeurstemmen in

(1994) 2000

Arnold Van Aperen (KVB) (2.974) 2.585 Jef Van Loos' (CVP) (1.283) 1.012 (677) 874 Annie Desmedt (CVP) (413) 704 Jos Martens (KVB) Ward Baets (CVP) 606 (—) Juul VerhuIst (Agalev) 605 (607) Herman Verlinden )CVP) (561) 582 Staf Peerlinek (Hoop) 562 (645) Roger Van Aperen (KVB) (—) 511 Piet De Bie (CVP) (339) 498 Jos Brosens (Meer) (KVB) (451) 495 Marcel Van Ammel (KVB) (547) 489 Rik Michielsen )CVP) (521) 465 456 Mai Sterkens (CVP) (375) Danny Adams (CVP) 455 (--) Geert Marijnissen )KVB) (358) 430 412 Karel Aerts (KVB) (423) 409 Rit Adanis (CVP) (316) 407 Louis Tilburgs (CVP) (285) Leen Geens-Geysen (CVP) (324) 390

haalde dc man met de meeste stemmen er ongeveer 90. nu scoor ik er 242. En voor de provincie scoor ik ook goed. Dat is zeker een goed teken. Alle nieuwkomers gaan nee door in dc plaatselijke werking, dat is heel helangrijk. Nu hen ik wel een beetje aan rust toe. Of ik in de toekomst denk aan een soort fusie met andere partijen op plaatselijk gebied 71k zeg daar geen nee tegen.' Staf Peerlinck is ontegensprekelijk in zijn ii opj es. iii et al leen met het aantal zetels iii aar al evenzeer met zijn eerste kleinkind dat maandag geboren werd. "De sfeer in de groep was zeer goed. Het is ons zeker niet tegenge vallen dat wij drie zetels gehaald hebben. Moesten ze ons dat van tevoren aangeboden hebben. dan had het voor ons geen kiezing moeten zijn. Want die laatste zetel was heel nipt. Het had evengoed 24 kunnen geweest zijn (4 voor Agalev, nvdr). Het was een gok, wij hadden evengoed op onze bek kunnen gaan. Maar het is dus heel goed meegevallen. Drie maanden geleden wist i nimers nog niemand in Hoogstraten wat HOOP betekende. 14

.fl Ago/ei sf00,! mee nieuri'hooie 1.5 0(101 eIc /100/. Moi Jori.s en LiefPoi.s zuIb n olIe hulp iu;i lijsttrekker inn! Verhul.st kunnen gebruiken om zich de gemeentelijke materie eigen te maken.

nog wel geprobeerd om twee mensen in het OCMW te krijgen maar dat konden we niet verkocht krijgen hij onze coalitiepartner. Wat de eoalitievorming betreft: wij hebben verschillende keien contact gehad liet de burgemeester net zo goed als de andere partijen. Wij hebben in oorsprong aan de bLirgemeester voorgesteld om ook Agalev mee te vragen en heide groepen iedereen schepenzetel te geven. Toen wij echter voelden dat dat in de groep van Van Aperen niet zo vlot lag hebben wij terug voorgesteld dat wij in het andere geval twee scliepcnzetels wilden. Wij hadden eigenlijk vooraf voor onszelf uitgemaakt dat 15 man in dc coalitie een minimum was. Maar al vlug hoorden wij zondagavond dat er heel wat plaatsen waren waar men met een nipte meerderheid startte, zoals in Merksplas. Mol. Rijkevorsel. Waarom moesten wij dan zon schrik hebben 7 Daarom zijn we maar

Ik had ook. ioals de meeste mensen verwacht hadden, gedacht dat de CVP nog lager zou scoren. Dat bewijst dus ook dat de mensen die voor HOOP gestemd hebben allemaal geen vroegere CVP -kiezers waren. Wij hebben dus duidelijk ook wel gevist in de vijver van Agalev en misschien ook wel in die van de burgemeester. Mijn grootste verrassing in heel deze verkiezing is enerzijds de verkiezing van Leen Vermeersch en anderzijds de zetel voor het Vlaams Blok. Ik snap dat verschijnsel echt niet. Als ze mij zouden vragen om in Wortel eens dertig mensen aan te duiden die voor het Blok zouden stemmen, dan kan ik dat niet. Zelfs in Hoogstraten zou ik die niet vinden. Bij ons gaat Willy Bartholomeeusen naar het OCMW. Ann Braspenning luid mcci vom keurstemmen dan Will) maar zij gLinde het Willy van harte omdat die al meer ervaring daarin heeft. Wij hebben

7etIverdIiiig GmeeteraAdvr1de7iJigeJi

1

KVH: 11 CVF: 7

02 fflIIIÂGALEV: El HOOp: 3

3

•VI. t3Icik: 1 0.0


VERKIEZINGEN

Leen Vcr,neersch, in al haar jeugdige onschuld, wordt meteen hei jongste raadslid t'an de riad Hoogstraien. Te :ien aan haar lach lijkt haar broodje wel gebakken. beginnen onderhandelen. Voor ons is het ook altijd cen duhheltje op zijn kant geweest. Hier is maandagnamiddag nog een gesprek geweest met de burgemeester die daarna nog naar de CVP geweest is. Er is een beetje gernarchandeerd totdat wij gezegd hebben : we laten die tweede man in het OCMW niaar vallen. Ik ben daarna naar het moedei'huis vertrokken en toen ik om kwart voor negen terug thuis was en nog met iemand van de pers aan de telefoon hing. stond Rene Sprangers aan de deur en die schrok dat ik nog niet klaar was om mee te rijden. Ik wist van niks maar schij nhaar had Arnold al om half acht gebeld dat we mochten komen om een overeenkomst te tekenen. Ik hadjuist vijf minuten van te voren aan die man aan de telefoon gezegd: het is een l'rank op zijne kant, hij kan evengoed naar links als naar rechts vallen. Ik wist echt van niks'. KVB-kopman Arnold Van Aperen is tevreden over de verkiezing. "Wij hebben heel goed standgehouden. Wij hadden rekening gehouden rriet één of zeil's misschien twee zetels verlies. Wi,j waren dan ook tevreden dat we die elf hebben kunnen houden gezien het feit dat er drie nieuwe lijsten opkwamen. Iedereen die in de raad zat heeft moeten inleveren. De CVP verloor telfs twee zetels maar dat zullen zij wel verwacht hebben gezien het I'eit dat er een schepen. een raaclshd en een OCMW-lid naar een andere lijst zijn gegaan. Bij ons is het nog niet volledig bekend wie er naar het OCMW gaat.

KVB DE CVP HOOP FB/AGALE\

SP VL BL VU TOTAAL BLANCO

Dat zullen diegenen zijn clie er met het meeste temiiien afgevallen zijn. Dat zullen er normaal ijf zijn. Maar er zijn er al twee die vanuit de gemeenteraad naar het OCMW gaan . namelijk Ma ree 1 Verse liiie re ii omwille van onvei'enighaarheid en Jos Brosens die vooi'ziter wordt. In hun plaats komen zeker Frans Iackx en Jos Brosens van Hoogstraten in de venieenteraad. Herman Snoeys is momenteel nog volop aan liet onderzoeketi hoe hij toch nog in de raad kan komen. Al cle andere verkozenen blijven zekerzetelen. De coalitievorming is vrij vlot verlopen. Zondagavond hebben wij contact gehad met Hoop. niet Agalev en met de CVP. !\lle niogelijkheclen stonden voorons open. Wij hebben eei'st naar de progi'amma's gekeken en aan iedereen gevraagd of ze liet zagen zitten. Agalev stelde duidelijk dat ze dc stap wel wilden zetten maar alleen als HOOP ook meegevraagd wei'd, en dat cle heleidsvisie goed uitgeschreven zou worden. Dat is allemaal ionclagavond gebeurd. Wij hebben helool d dat we tercig contact zouden opnemen ook als de coalitie niet zou doorgaan. Dat hebben we dan ook maandagnamiddag gedaan. Agalev bleef ei'hij dat zij niet alléén niet KVB in zee zou gaan. HOOP heeft clezel 'de mciii ng ook eens laten horen, maar ik heb toen gezegd dat ze dat zelf maar moesten cutniaken. Een coalitie niet drie maakt liet er ook niet gemakkelijker op. Ge hebt een grotere nieerclerheid .dat wel, maar ge moet toch altijd uwac htei'han i'aaclplegen. De CVP eiste drie schepenzetels en Hoop was tevreden niet twee. Wij hebben nog contact opgenomen liet de CVP en hen voorgelegd dat een coalitie kon als zij zich tevreden zouden stellen niet twee zetels. Maar het bleef hij drie en toen is er een afspraak gemaakt met HOOP. Wij vinden een coalitie met 14 best werkzaam. Voor Jef Van Loos' was de scoi'e van de CVP zeer bevredigend. "Wij hadden stilletjes gehoopt op 7 zetels, en die hebben we gehaald. Nu is gebleken dat er voor de verkiezing al alspi'aken gemaakt wai'en. Daar kun je dan natuurlijk niet tegen op. hij. Als je cle pers leest dan weet je dat er een afspraak geweest is . Lees liet interview niet Rene Spi'angers maar eens in de Gazet van Antwerpen. Dat is heel verhelderend. Ik denk dat als er geen afspraak van tevoren geweest was cle lijst HOOP niet gestart was. Er hing natuurlijk altijd het risico in dat ze maar één of twee zetels zouden halen en dan was het natuurlijk moeilijker geweest. Wat ons beti'eft: liet gewoon splitsen heeft ons sowieso een zetel gekost en een zetel verlies aaii die mannen dat zoci ook wel geheui'd zijn. Dus zeven zetels .dat leek ons lia:ilhaar. Als ge nu cle scores vaii de t wee 1 ij steil sa men telt dan kom t ge zelfs o Ii 1 zetels uit. Ik wil daarmee niet leggen dat we clie II zouden gehaald hebben als we niet gesplitst hadden. maar toch zeker 9 en misschien wel 10. In clie zin is liet natuurlijk zonde. Gedane zaken

nemen echter geen keer. Tijdens de coalitiegesprekken is er met iedem'een gepraat, en ons is gevraagd ofw ij niet twee scliepenzetels content zouden zijn. Wij hebben dat bij ons in de groep besproken maar wij beseften ook wel dat het met 2 tegen vier niet zo geniakkelijk werken zou zijn in het college. Daarom opteerden wij eerder voor drie zetels hoewel wij er ook wel van overtcngcl waren dat Staf er slechts twee eiste Toen wij maandagavond de zaak nog eens bekeken en terug contact wilden opnemen om te laten horen dat we niet twee zetels tevreden waren was de zaak echter al beklonken. Over liet voorzitterschap van liet OCMW is helemaal niet gesproken. Dat kon nok niet meer en het was duidelijk dat wij liet initiatief niet in handen hadden. Nu heeft mcmi iedereen wat laten praten en cle inclrcik gelaten terwijl de heslissmg eigenlijk al lang genomen was. Moesten wij direct akkoord gegaan zijn niet twee zetels dan zat Arnold waarschijnlijk niet een probleem. Daai'om heeft hij waarschijnlijk niet te lang gewacht en dat sterkt ons in het vermoeden dat er vooi'af al'spi'aken waren. Buiten Rik Michielsen zijn hij ons geen ontslagneniers. Rik voelt zich beter in liet OCMW en wordt in de gemeenteraad vei'vangen door Marc Haseldonckx. Wie hij ons verder nog naar liet OCMW zal gaan daar hebben we nog geen beslissing over genonien. Dat zal vooral van liet stenimenaantal al'hangcn.

Provincieraadsverkiezingen Naast de gemeenteraadsverkiezingen moest er zondag S oktober ook gestemd worden voor een nieuwe provincieraacl. Op de verschillende lijsten vonden we ook telkens één of nieer plaatselijke kandidaten terug. De CVP plaatste het huidige provincieraaclslid Annie Desniedt op de tweede plaats. VLD schoof twee Hoogstratenaren naar voren: provincieraadslid Mai'cel Van Aniniel als kopman en volksvertegenwoordiger -burgemeester Arnold Van Aperen als lijstduwer. Bij Agalev vonden we Juul VerhuIst op de tweede plaats. Jan Huyhrechts, eveneens provmcieraadslicl trok de lijst van het Vlaams Blok en Luc Meyvis bezette de viem'cle plaats van de SP lijst. In liet kanton Hoogsti'aten haalt de CVP 29.70. de VLD 30 0-, Agalev 14.10. Vlaanis Blok 12.4 (3 en SP 7,3 0. Van de zes Hoogstraatse kandidaten worden er drie verkozen tot provi ncieraaclsl id. Het zijn Annie Desmedt, Arnold Van Aperen en Jan Huyhrechts. In liet totaal van liet kiesdistrict Turnhout behaalde Annie Desniedt 3.598 stemmen. Marcel Van Ammel kwam int op 2.986 maar zijn compagnon Arnold Van Aperen soorde meer dan liet dcihhele 6.540. Jan Huyhreclits kreeg de stem van 3.220 kiezers JucO Vei'hulst behaalde 1.317 stemmen en SP-er Luc Meyvis was goed voor 610 sympihisanten.

Winst - verlies 1994 2000 1976 1977 1982 1988 zetels % zetels stemmen stemmen % zetels % stemmen stemmen stemmen stemmen stemmen -544 -9 5% - 1 zetel 36.5 11 zetels 3.863 2.683 3.030 3.459 3453 4.407 45,6%1 12 zetels 1553 ::::::: IOOOU[ -9,4% -2 zetels -671 25,2 7 zetels 3.346 34,6 0 2.675 3.568 3.395 3.138 2,875 +1 260 119% + 3 zetels 1.260 11,9 3 zetels IDDDOO 8BBB HHBO 8fiflflB8 BIIAj 3 zetels -366 -5,2% -1 zetel 1170 1 904 19 7V 4 zetes 1.538 14,5 1.248 1 281 1 590 4,6% +487 4,6 147 341 _______ 487 1 234 258 73% + 1 zetel 1 zetel +775 1111 775 7,3 _______ _______ ERRRRRRRY~ 1 329 212 259 11111111 IB88B88 8888 941 8.062 8.065 8704 7 10,598 583 329 7787 81759 1 1

ffff

10

11

KVB DE CVP HOOP FB/AGALEV

SP VL BL

vu TOTAAL BLANCO 15


Hilde Windels in het Stedelijk museum

Het subtielste verzet lot 26 ut n cmlwr loont het Stedelij L ni useum erk an Iii ide Windels (°1968). Windels studeerde Monumentale, Textiele kunst aan het Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten in het St.Lucasinstituut te Gent, en behaalde later een Meestergraad Textielontwerpen. Vlas vormt op dit ogenblik het basismateriaal voor haar werk. Uit het behandelen en klaarmaken van het vlas volgt een ritme, een herhaling, die de vorm van de installatie mee bepaalt. Aanvankelijk gebruikte HilcIe Windels het materiaal om rohuuste en ruimtelijke constructies te bekleden, bijna als een dierlijke huid. De drager otde constructie ontwierp ze zelf. Maar stilaan ging Windels een andere drager gebruiken, namelijk cle ruimte zelf. De relatie tussen de installatie en de ruimte waarin deze zich bevindt o urdt essentieel. Het weik beïnvloedt

meer dan een fvsiekc ruimte. 1-let is ook ccii plaats waar zich een immatericel erfgoed bevindt. De oorspronkelijke hcgijnenhewegiiie was een zeerdemocratische en vooruitstrevcndc beweging. Vrouwen verwijderden zich uit de maatschappij om zich vervolgens binnen de grenzen van een Begijnhof vrij te kunnen hewegen. Ze konden als het ware langs dc ii kant

'1

ák

q '55

de ruimte en omgekeerd. Dc plaats bepaalt uiteindelijk dc vorm van het werk. In onze hectische en snelle maatschappij kan het werk van Windels voor de toeschouwer een verademing lijn. een mogelijkheid om stil te staan hij de sobere en essentiële vorm van de materialen zelf. De rust die daarvan uitgaat. dc subtiliteit van de kleur en zelfs de geur van vlas spelen een rol. Dc kijker mag zijn eigen verhaal maken, maar iedereen wordt onherroepelijk gedwongen om minutieus en geconcentreerd te kijken. Het werk van Windels wekt dan ook veel vragen op, want geen van de installaties zijn te vatten in een afgelijnd verhaal. En zoals de kijker naar de werken kijkt, zo maakt Windels ze ook. Met veel respect voor het vlas, zonder het te verven, zodat de natuurlijke kleuren pri meren. Na tentoonstellingen in onder andere fabriekspanden. komt Hilde Windels terecht in het Begi jnhof van Hoogstratcn. Ook hier bepaalden de ruimten de installaties. Maar het Bcgijnhofis 16

zuiver cii LriINch cLijkemi. Hcsc!icrmd dun hun omgeving maar met de nodigc vrij heid. Wmndels trekt een vergelijking met de kunstenaar, die ook ergens buiten staat, al les in vraag stelt, maar toch ecn kind van zijn of haar tijd is. Noem het 'sLmhtiel verzet'. Onte huidige maatschappij is er bovendien op gebrand om alles te willen verklaren. En dat kan hij het werk van Windels niet. Een eeLiwenoud materiaal wordt door haar opnieuw geïnterpreteerd en in een hedendaagse context geplaatst. De werken laten zich niet vangen door ecn sltiitcnde definitie. Hildc Windels richt haar blik ook op de wereld. Zo probeert ze andere culturen te ontdekken en te leren kennen. Dat doet ze door op zoek te gaan naar de stoffen die er gebruikt worden. Zo leert ze de gewoonten van een volk te kennen, maar verklapt ook de oorsprong en diepere achtergrond van een cultuur. Tijdens de tentoonstelling zal Frieda Sorher, op vraag van Hilde Windels. een lezing geven.

Hilde Windels over haar

werk. Mijn werk is organisch van aard. Alleen al door het gebruik van natuurlijke materialen, de vlasvezel, is het organische aanwezig. Dit materiaal is er eerder intuïtief gekomen. zonder erbij stil te staan dat mijn leelomgeving. de Lcie-streck, een vlastraditie meedraagt. De gebrakelde. ge7wingelde vlasvezel die ik verkies, is fijn en lang (gemiddeld 70cm), is sterk en soepel, en heeft een natuurlijke glans. Afhankelijk van de kwaliteit en het rotingsprocédé varieert ze van roodbruin, grijs, groen tot asblond. De vezel is knoopbaar, weefbaar. kan geverfd en tot papier getransformcerd worden. Wellicht is hier de relatie liet een 'textiel-zijn' te vinden, een verwerking met een ambachtelijke aard. Het ophouwende ritmisch karakter uit zich in verschillende technieken. Toch is het niet de techniek clie liet uitgangspunt vormt, het is de geaardheid clie tot uitdrukking wil komen clie cle keuze bepaalt. De Intensiteit, de geeoneentreerdheid. de innerlijke kracht die via de verwerking meegegeven wordt, is primair. Geen vorm, geen compositie. geen afmeting noch techniek is voor mij een beperking. De beeldende uitdrukking, de dialoog met mezelf de handeling en het materiaal, de situering in de ruimte, in de leelomgeving. vormen een basis van mi n werk.

DE LEZING zaterdag 25 november om 14.00 uur Frieda Sorber, conservator van het textielmuseum te Ranst (Oelcgem ) zal in haar lezing de textiel van de Berbervolkeren in Marokko toelichten. Dc kleding van deze nomaclenvolkeren verschillen van elkaar. Elke groep heeft z ij n eigen kleurencominatie. Verder belicht Frieda Sorbcr ook de toepassing van henna op de textiel, een gebruik om 'liet boze oog af te wencic n'. Deze leting vindt eveneens plaats in de bovenzaal van het Stedelijk Museum Hoogstraten.


REIS VERSLAG

Wenskaarten voor Bolivië in elke jaargang van De Hoogstraatse Maand vind je wel een verslag, een dagboek of een brief van iemand uit Hoogstraten of de Kempen die een ander continent bezoekt, die ver van huis of geboortestreek woont en werkt of betrokken is bij een belangrijk project in het buitenland. Het zijn niet alleen meer missionarissen of ontwikkelingshelpers die ons deze interessante documenten bezorgen. Waar is de tijd dat een Kempenaar werd beschreven als traditioneel en honkvast of als iemand die alleen maar gelukkig kon zijn onder zijn kerktoren en voor wie de wereld nauwelijks groter was dan zijn dorp? Eind september vertrokken Frans Aertsen, voorzitter van Rotary Hoogstraten-Kempen, en zijn echtgenote Martha (van Loenhout) naar Bolivië in Zuid-Amerika. Zij konden daar - o.a. dankzij de verkoop van wenskaarten - 85.00() US dollars (bijna 4 miljoen fr.) schenken aan het ETI-project (Escuela Taller de Integracion) voor arme, alleenstaande en gehandicapte personen in Sucre. Frans stuurde ons een e-mail-bericht.

Zaterdag 30 september Op de datum van vandaag staan in mijn agenda een gouden bruilolt, een huwelijk en een weekend niet de familie in de Ardennen. Om de kerk in het midden te houden, besluiten we dan maar om naar oude gewoonte op reis te vertrekken. Na een allerlaatste telefoon met Guy Fransen. onze Rotary-secretaris, in verband met een te plannen persconterentie in november, trekken we de deur achter ons in het slot om naar Zaventem te vertrekken. Herfst in België. Regen, vallende bladeren en dalende temperaturen. Overal op de wegen in de Kempen grote tractoren met iiiiïskirren en hakselmachines die duidelijk breder zijn dan een rijvak. Als we met Allerheiligen terugkomen, zal de maïs weg zijn cii hopelijk ook de verkiezingsborden met: "Wuustwezelijk beter". We hebben een behoorlijke reis voor de boeg: Brussel-Frankfurt-Sao Paolo-Santa CruzSucre. Als alles verloopt zoals gepland, komen we morgen om 14.35 uur lokale tijd m Sucre aan. We kijken uit naar het weerziens met Tineke en Christophe. Dankzij hun bescheiden verlanglijstje zijn we gepakt als muilezels. In Zavcntem lukt het ons om in te checken niet 56 kg. Verder sleuren we nog 35 kg handbagage mee. Vooral de chocolade weegt door. En dan te weten dat Sucre in heel Bolivid beroemd is voor zijn chocolade. Zonder twijfel zal Sucre ons ook weer weenioedig maken. Het is de plaats waar ons Maijan zo gelukkig war tussen haar Bol iviaanre vrienden en vooral niet haar boezem vriendin Valeria Lemaître. Van Valeria hebben sve nu thuis afscheid genomen. Het doet wel raar: ze is nog maar net hij ons en wij vertrekken al weer naar Bolivië. Op 26 september arriveerde ze in België. Ze was een van de 22 die ttttverkozcu wcid ut 900 beursaanvragen om een Masterdegree te studeren aan liet RUCA in Antwerpen. Niet vuui acts een meisje uit de duizend: niet alleen zeer verstandig, maar ook tnnrm spontaan en sociaal. Een tof meisje niet een grote maturtteit. is visu (Ie c(:t„tt vsi.il hiiii'rt Rolivid en donderdagmiddag heeft ze al in het Engels een toespraak gehouden voor de Rotary. Het koniende jaar zal ze in Antwerpen haar kot hebben en in Loenhout haar t huis. M arjans kamer is nu de hare. Valeria, ''niiestra hija por un ario. Toen Marjan en Valeria afscheid namen in 1996 hadden ze beloofd elkaar weer te zien in liet jaar 2000. Over de dood heen zal Marjan dit jaar dicht hij haar zij ii.

Zondag 1 oktober Na een voortreftel k ontbij t landen we om 6 uur 's morgens op de Guani lhos-luchthavan in Sao Paolo. Vijf uur tijdsverschil: de hoogmis in Loenhout zal al uit zijn en enkele hoeren praten zeker nog wat na aan de kerkdeur terwijl de nlaisoogst op kruissnelheid draait.

Vanuit de transitzone zien we de mooie Braziliaanse zonsopgang. Op niinder dan een half uur voelen we de overgang van stikdonker en 9°C tot zonnestralen waarvan men de warme kracht voelt. Dertig jaar geleden stond ik hier ook om als student mijn eerste grote icis te maken. De impressies van toen zijn vandaag nog even levendig. Ik krijg plots zin in een tas echte Braziliaanse koffie. Maar 1 OOSUS wisselen kan in deze transit/one niet. Een Argentijnse journalist nodigt me uit en samen genieten we van een heerlijke cappuccino. Ik hedank hem en zeg hem dat de Argentijnen vanaf nu hoger staan genoteerd in mijn persoonlijke poll. (Ze stonden van alle Zuid-Amerikanen zowat op de laatste plaats!) Op weg naar Santa Crut hebben we vanuit het vliegtuig een prachtig zicht op het "vlakke land" van de Sierra. Dc boeing 737-300 die doorvliegt naar L i iii a zat niaar hal tvo 1 cii de tarmae van Viru Viru in Santa Cruz is zo goed als leeg: enkel een klein sportvliegtuigje staat er aan de grond. De formaliteiten verlopen soepel: een lieve dame zoekt naar een lege bladzijde in mijn paspoort en een ander Boliviano maakt enkele kopietjes. De bagage is er snel. Een douaneheambte pikt creen reiskofleruit: juistdiegene die volzit met Leonidas-pralinen en Franse kazen. Een blik van verstandhouding en het valies mag gelukkig weer dicht.

Escuela Taller de Integracion Het project "Escuela Taller de Integracion" (letterlijk "School en Atelier ter Integratie") bevindt zich in de stad Sucre (Bolivid), in de wijk "Los Lihertadores". Het is eeti niel-golivernementele organisatie zonder winstoogmerk. Ze heeft als belangrijkste objectief de ititegratie eti cle verbetering van de levenskwaliteit van fy siek gehandicapten en alleenstaande moeders, maar opent ook haar deLtren voor andere personen die zich in een precaire economische situatie bevinden. Het project stortte in 1996 met 12 cleelneniers die konden tekenen op een bescheiden gift voor de aankoop van 10 huishoudelijke naaimachines en meubilair. Een belangrijke verdienste van dit project is het feit dat het in de loop der jaren zijn eigen middelen heeft Luntien creëren door dc confectie en het herstellen van kleding. Dit bewoog cle leden an de organisatie ertoe otii het programma uit te breiden door een verbetering vati zijn infrastructuur wat betreft gebouwen en machines. Dankzij de steun van cle Duitse organisatie "Artze fOr den Dritten Welt" beschikt E.T.I. op dit moment over een nieuw gebouw. Rotary HoogstratenKempen was zeer enthousiast over cle werking van ETI en besloot dit project te steunen bij de aankoop van industriële naaimachines. Het project probeert een antwoord te bieden op cle vraag naar aandacht voor fysiek gehandicapten en alleenstaande moeders, met als belangrijkste doel dat deze personen i.ich volledig iti de sanietileving Lrttineti integrereti en een grotere mate van ersoonlijke, economische en maatschappelijke autonomie kunnen bereiken. E.T.l. is ervan overiuigd dat deze mensen, net als otn liet even welke andere persoon, enkel zijn persoonlijke vrijheid en zijn ontwikkeling kan bereiken via zijn werk cii 7iil ettituur. Daaroni deelt E.T.I. haar totaalproject ook in in twee deelaspecteti: het produktieve aspect eti liet sociale aspect. De produktieve component heeft als oogmerk inkomsten te genereren voor cle werk ing en liet beboucl van de orgataisatie. Om dit doel te bei'eiketa beschikt E.T.I. over iextielateliers en een houtbewerkingsatelier, welke zich op dit moment hëvinden in een fase van montage. cxperitaietitele produktie en openstelling naar de ni:irk t De sociale component bestaat uit de organisatie van een eetzaal voor de hegunstigden. Voor cle prijs vati 1 Boliviano (7 Bfr.) krijgen cle deelnemers driemaal per dag een eenvoudige maaltijd. Een deel van de groenten voor liet micldagniaal wordt -CtC01c1 in de ei g en tuin. C Dan is er ook nog het kinderdagverblijf "La Kantuta" voor cle kinderen van alleenstaande moeders die in hel project werken. ''La Kantuta'' biedt plaats aan 40 kincleren. Alle deelnemers aan het project worden medisch en sociaal begeleid. 17


REIS VERSLAG

Wat is een Matching Grant? Matching Grant is een humanitair hulpprogramma van Rotary Foundation International dat steun verleent aan projecten in derde wereldlanden en Oost Europa. In elk Matching Grant-project zijn twee Rotarycluhs betrokken: de international primary sponsor 'outside the project-country' en een Rotarycluh in het projectland. Dc helft van de fondsen die nodig zijn om het project te bekostigen worden door één of beide clubs samengebracht en door één of heide Rotarvdistricten waartoe de clubs behoren: de priniary international sponsor brengt altijd de totaliteit of de meerderheid van deze fondsen samen: de andere helft van de fondsen wordt ingebracht door Rotary Foundation International, vandaar 'Matching Gram' In het ETI-project werd door Rotarv Floogstraten-Kempen 40.000 dollars ingebracht, door het Belgische Rotary-district 1630. 2.500 dollars en dcor Rotary Foundation International 42.500 dollars, samen 85.000 dollars of de totaalkost voor het aankopen van de apparatuur voor het ETI project. Rotary Sucre heeft als lokale Rotary-vertegenwoordiger zijn volle goedkeuring gehecht aan de uitvoering van het project en met hun autoriteit het project bezegeld zoals dat door Rotary Foundation International wordt vereist. ETI en Rotary H000straten-Kempen zijn de Rotariërs van SLicre hiervoor zeer dankbaar. ETI mag in de toekomst blijven rekenen op steun en hulp van beide Rotaryclubs voor het verlenen van materiële en daadwerkelijke hulp om de groei van dit prachtige project ten bate van de arme, alleenstaande en gehandicapte Bolivianos te besten di gen.

Eind september. begin oktober 2000. bezochten Ludo Feven en Frans Aertsen, bestuursleden van Rotarv Hoogst maten-Kenipen. in Sucre her project 'Escuela Taller de Inlcgracion Roiarv is een organisatie zonder enige politieke, religieuze of filosofisc lie binding met als doel pro fessionelen zaaien te brengen en in vriendschap anderen te helpeil. Met hebben en houwen trekken we naar dc balie van de binnenlandse vluchten waar we inchecken voor Sucre. Intussen zijn Jan en Marjan Coenen met hun drie kinderen gearriveerd. Ze komen ons even begroeten en we hebben ruim een uur om wat hij te praten. Jan en Marjan werken hier heiden als Belgische coöperanten en verblijven reeds zes jaar in Bolivia. We leerden hen vorig jaar kennen tijdens ons erblijf in Santa Cruz. Een tofen vlot gezin met een grote en gei' ngageerde heroepsernst. kortom were 1 dhurgers. Met 20 minuten vertraging vertrekken we dan met een overvol vliegtuig naar Suere. We zitten zowat boven op onze bagage. Alles woidt onder dc zetels geduwd, want deze rammelhak heeft geen aparte hergruimte. 35 minuten later landen we in Sucre. Wanneer ons vliegtuig over de tarniac taxiet naar het luchthavengehouw. zien we de Belgische vlag over de reling van het dakterras hangen. We stappen uit via de staart cii dan is het wuiven naar Tineke, Christophe. Ina. Bohy, Kristine en Ludo Feyen, inkomend voorzitter van Rotary Hoogstraten. Het weerziens met "nuestra hija y su novio" is hartverwarmend. De Boliviaanse gastvrijheid laat zich al direct merken in de uitbundige omhelzingen. "Que tal? Como estas?""Muy bien! Y ustedes?" "Como cia cl viaje?"" No estas cansado?" Y muchas otras preguntas. Van de luchthaven gaat het naar de stad die ingehed ligt in de Altiplano op 2800 meter. Sucre of"La Plata", de Witte Stad van de Andes. door de UNESCO erkend als beschermd monument. Aangekomen in het hrtis van Ina en Boby, toasten we niet een frisse pint Sureha op het weerziens en op alles wat ons te wachten staat in de komende dagen en weken. Mcrgenvroeg geven we al een persconferentie. dus daarom wil ik vooraf toch wel even het project zien. We rijden naar de Barrio 18

Lihertadores en de eelste impressies san E.T.I. zijn meer dan positief: het gebouw zit praktisch gezien goed in elkaar, is redelijk modern, niet veel licht in de verschillende ruimtes. In de tuin staat liet gazon al groen en er groeien geraniums naast selder en tadijzen.

Enrique ontmoet die avond in 'Su Mereed'' een aantal vooraanstaande personen van zijn partip waaronder ex-President Goni (Gonzales). Die laatste missen we op een haar, maar als we later op de avond na de eena "onder ons Vlamingen" het restaurant Lntstappen, lopen we de politiekers tegen liet lijfen worden er handjes geschud.

Maandag 2 oktober Oni 9. $ 1) uui sei,,imclt iedeiecn Ip het dakteiras en 1 lost,tl Sn \lersed'. Rode eeraniums. een strakhleusse hemel en een prachtig zicht os er de daken san de V inc Stad, een beter decot oor een ontmoeting met de pers kan men zich moeilijk inbeelden. We nntniieten Christine t'rquidi, dc zus van Ina en ook sserkzaam in L.T.I. Zij ssas de gasimoeder san \I.ujan in l iN S - 1 006. ( ) k Theo. de b e k h ude r. Gu ias 0. deadministrador, cii \illalani, huidig soor/itter san Rotary Sucre zijn aanssezig. 1 .udi heelt in de voorbije dagen heel \s,lt pli uien gladgestreken met ''los einigos de Rotark Sueie''. Eitera,ird hebben mannen als .\guirre en Villalani geen onbesproken ieputatie. \ cle andere leden san Roi,ii\ Sueie, zoals dc heien Jalil en Dia,. zijn cchter leer svnip:ithicls De persconleentie '. erloopt perler't. Zossel kranten als lokale ën nationale I\ zijn aanssezig. Met een zestal caiuera's die lip ons inzoomen en tal san micro's s oor onze neus, eitelleii Ina l.udo en ik de pers hoe des ork aan de steel zit: Ina zet het projekt [T]. uiteen, vers olgens vertel ik os er liet ontstaan van de vriendschap tussen Rotary lloogstraten en L T .1. en os er dc ss enskaartenactie en uiteindelijk legt 1 udo uit ss at een Maiching Grani is, en anss eer het geld komt. Villatani, cl presidente San Rotai\ Sucre zit naast mij: s oor spek en bonen, ss ant het ss oord krijgt Ii i.l ii iet Na alloop is iedereen enthousiasi We piik'ii nog Is ei na op het dalstcna' en ik krijg ook een [i!i!!i e iii,iils i n uiii h,ilcii iclioli leen cie

En 1;

Na een eerste blik op het project rijden sse terug naar het centrum om te zien waar Tineke en Christophe wonen. Om 20 uur spreken we terug af met Ludo in zijn residentie "Hostal Su Merced". In de hal ontmoeten we Enrique. de broer van Ina en ex-gohernador de Chuquisaca. Hij is een vooraanstaand lid van de MNR, een partij die momenteel in de oppositie zit. We kennen hem goed. vorig Jaar waren we samen niet hem en zijn echtgenote Nonoteha (Eleonora) in hun buitenverblijf in Tejahuasi.

middag breng ik sameil iiie! liie ludo naai de "aeropuerto. Hij had graag nog een paar dagen langer gebleven: "Hier heb ik me thuisgevoeld. Ik heb mooie dingen gezien en nieuwe vrienden gemaakt. Hier kooi ik terug, samen niet Monique. Ik ben blij dat we met Rotary Hoogstraten dit project steunen." We nenien afscheid van Ludo, een Rotariër in hart en nieren, enthousiast en onhaatzuehtig. Toen hij enkele dagen terug in E.T.I. bleef middageten, had men op een schoolbord geschreven: "Gracias por


REIS VERSLAG

Relaties Noorderkempen - Sucre (Bolivië) Hoe ontstond nu juist de band tussen Rotary HoogstratenKenipen cii het project "Escuela Taller de Integraciorf'? In 1995-1996 kwam Marjan Aertsen (dochter van Frans Aertscn) als AFS-studcnte (American Field Service) naar Sucre. Daar kwam ze in contact met ETI en ze ging er vaak langs om te helpen. Na haar terugkeer in België (juli 1996) begon ze aan de studies vertaler-tolk Spaans-Engels. Het was haar droom om na haar studies terug te keren en te werken in Sucre. Marjan overleed echter in februari 1998. 1-jaar familie wilde de contacten met haar vrienden in Sucre niet verliezen en zowel haar ouders als haar broer cii zus reisden naar Bolivid. Zo leerden ook zij het project ETI kennen. Ze raakten in de ban van het project en wilden zich graag inzetten om te helpen. Ze besloten om wenskaarten te verkopen. die gemaakt waren van foto's die Maijan tijdens haar verblijf in Bolivië had gemaakt van kinderen en landschappen uit de Andes. Als lid van Rotary kaartte Frans Aertsen het project aan hij Rotary Hoogstraten-Kempeu. Toen Ina Urquidi cle Williams (Boliviaanse uitvoerend directeur ETI) 01) bezoek was hij de familie Aertsen. woonde zij een vergadering van Rotary bij om haar project voor te stellen. Men was zeer enthousiast om de kaartenactie te steunen. Zo werden uiteindelijk door Rotary Hoogstraten-Kempen en met de hulp van cle familie en de talrijke vrienden van Marjan 68.000 kaarten verkocht. Maar tijdens de ontmoeting van Ina Urquidi en cle Rolariërs van Hoogstraten ontstond bovendien het idee om deze actie te koppelen aan een Matching Grant.

compartircon nosotros eI pan de cada dia. don Ludo." ("Danku om met ons het dagelijks brood te delen") Tijdens de vergadering van Rotary Sucre zette hij deze boodschap om in een oproep tot solidariteit die men niet snel zal vergeten: "Dar sin repartir, no es compartir." ("Geven zonder delen, is geen delen/deelnemen.") Als voorzitter hen ik blij dat ik Ludo als inkonienct voorzitter naast me heb. Dat hij genomineerd is als gouverneur van ons district, is een terechte beloning voor zijn inzet. Terug in het project ontmoeten we Guy Janssens van Rotary Lier en zijn echtgenote Lydia, samen met Rik Cclie. De Matching Grants van Lier en Wesimatle zijn niet aanvaard door Evanston (USA). Ze dienen wijzigingen aan te brengen aan de bestemming van de fondsen. Wijzelf tonen fier het E.T.l.-project en habbeten over onze 85.000$ die vandaag - si Dios lo quiere - zouden moeten toekomen. Samen lunchen we in restaurant "El Huerto" en na een week canipo met enkele dagen te paard in de Altiplano, is dit voor Guy en Lydia een waar feest. Later die namiddag zijn ve te gast hij jaime en Martha Leniaîtrc, de ouders van Valeria en het is een hartelijk weerziens. Voor hen was Marjan in 1996 hun dochter en nu is Vale onze dochter in België. De jet-lag laat zich voelen. Met Tineke wandelen we naar de Plaza 25 de Mayo, de ontmoetingsplaats van jong en oud. We komen een vriendin van ons Marjan tegen en ze herkent ons onmiddellijk. Als we terug hij Ina aankomen, weet ze te vertellen dat ze bericht gekregen heeft van de bank dat de 85.000 $US op de rekening staan. Even later zien we op televisie beelden van de persconferentie. Een nationale zender kondigt liet bericht over E.T.I. aan door te zeggen dat er ondanks al het nieuws over de crisis die Bolivië doorinaakt, toch ook nog goed nieuws is. Ik hen ontroerd. Meerdan (1011 voel ik dat Marjan hierbij ons aanwezig is.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

Dinsdag 3 oktober We sor len al vroeg saLker en om 7 uur zien we op de regionale zender bij Revista een reportage over E.T.l. en de persconferentie van gisteren. Voor zover ik het Spaans begrijp, heb ik de indruk dat het een goede reportage is. Na de "desayuno" voer ik deels in het Spaans, deels in het Engels, een noodzakelijk gesprek met Ina over "cl futuro dcl proyecto", het management. de organisatie, en het feit dat E.T.I. op termijn self-supporting moet zijn.

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 19


REIS VERSLAG Pero a las 10.30 h. tengo clases de castcll ano y creo que mi pro fesora Sofia es muy estricto. Ze woont op 15 minuten wandelen van Ina's huis. Onderweg wissel ik snel wat dollars in bolivianos en koop enkele "tejidos". geweven doeken waar ik zot van ben! Tijdens in' n koopjes leer ik een zekere Pater Verwilghen kennen, een oude Jezuïet die na dertig jaar Congo in Santa Cruz terecht kwam. Hij kreeg van zijn overste de opdracht om, ter bescherming van het cultureel erfgoed, en met de bedoeling een museum te openen in Oruro, onder meer oude en precolumhiaanse textiel te kopen. De Spaanse les verloopt prima: una profesora Un estudiante. Me gusta mucho. Na het middageten gaan we naar het project en proeven er de dagelijkse sfeer. Martha is met Tineke al stof gaan kopen op de markt, en do0a Carmen neemt al direct haar maten om een rok en blouse te maken. Het is het begin van het regenseizoen en in de late namiddag trekt de hemel dicht. Omdat het E.T.I.-project hoven op een heuvel ligt en gevoelig is voor blikseminslagen. zorgde Christophe, met behulp van Fons Desmedt van Desta (Mmnderhout). er reeds s oor dat het elektrische net werd voorzien van een differentiaalsehakelaar. Toch zorgt de eerste blikseminslag er voor dat telefoon en fax womden beschadigd. En ditondanks cle talrijke waarschuwingen om die hij onweer uit te trekken. Maarja, er moest juist eens een bericht binnenkomen san een donator die 100.000 SUS wil stortCn Hpclijk lijn ze geleerd.

Woensdag 4 oktober Iedereen iii de ''Escuela Taller de Integracion" kan het beamen: 4 oktober 2000 zal s oor altijd staan opgeschreven als een historische dag in de geschiedenis van het project. De reden hiervoor situeert zich twee maanden terug. Op een ouddag kwam de huurtdokter van Barrio Lihertadores het bureau van E.T.I binnen. Ze vroeg of het mogelijk was om Margarita, een zwangere vrouw van 27, en haar drie kinderen op te vangen. Maigarita kwam uit de Oriente. ut de streek van SantaCruz,. In mei had de man van wie ze zwanger was haar meegebracht naar Sucre. Maar kort daarop was hij er met een andere vrouw en met de schamele bezittingen van Margarita vandoor gegaan. Ze bleef achter met haar drie kinderen, in een kamer van 4 op 5 meter, met twee matrassen, een tafeltje, een stoel en wat kleren. Zonder werk. In de zevende maand van haar zwangerschap viel ze twee kilo af. In E.T.I. begon Margarita vol enthousiasme aan de naaicursus. Haar twee jongste kinderen konden terecht in het kinderdagverblijf. Voor haar oudste zoontje, die sinds zijn vertrek uit de Oriente niet meer naar school ging, werd een plaats gezocht in een lokale lagere school. En het allerbelangrijkste was waarschijnlijk dat het hele gezin drie keer per dag te eten had. Maar Margarita's zorgen waren nog niet voorbij. In haar situatie zag ze het absoluut niet zitten om een vierde kind te moeten opsoeden. Ze wilde haar kind voor adoptie af staan. Dit bericht liet de participanten van E.T.I. niet onberoerd. Zonder dat de directie op de hoogte was gebracht, werd er een collecte gehouden om het allernoodzakelijkste te kunnen kopen wanneer Margarmta zou bevallen: hahykleertjes, doeken, een gasvuurtje. enkele potten. horden en bestek en dekens. 20

Deze morgen werd iedereen bijeengeroepen in de comedor. Margarita was opgenomen in het ziekenhuis om te bevallen. Er werd bekendgemaakt dat de collecte een enorm succes was geworden. Maar vooral werd er het accent op gelegd hoe belangrijk deze actie was. Voor cle eerste keer hadden de hegunstigden van ccii sociaal project, zelf hun project gerealiseerd. De gefinancierden waren nu tinancierders. Uiteindelijk nam Ina het woord. Ze bedankte iedereen voor hun bijdrage en voor het feit dat dit initiatief zoveel hijs al had gekregen. Hoe weinig een mens ook heeft, als hij deelt zal hij er vroeg of laat voor beloond worden. En Ina gaf het voorbeeld van Marjan. Vier jaar geleden, toen ze afscheid nam van E.T.I. om terug naar België te gaan. had iedereen san het atelier uit het weinige dathij verdiende, geld hijeengelegd om een gouden ringetje voor haar te kopen. En over de dood san Marjan heen, werd dit kleine geschenk teruggegeven in de vorm van een gitt van 85.000 $115 ten voordele van hen die zovele jaren voordien hun kleine fortuin hadden geschonke ii. Op de7e eenvoudige en spontane manier werd Marjan herdacht, en een mooiere herdenking had ik me niet kunnen inheelclen. Nog vol van deze unieke belevenis en met het blijde nieuws dat Margarita bes allen is van een gezonde dochter, vertrekken we na het middag-

j

1)

/1

t

.

..Ç

eten naar Tunasmoko. een wondermooi plaatsje in een vergeten vallei op twee uur rijden san Tarabuko. /ra,is Aertsen


Lezers schrijven

Hoogstraatse Koppen Uw bovengenoemde artikel (DHM nr. 185, september 2000. hli. 2) behoeft enige aanvulling. De genoemde Anna van Saksen was de tweede echti1enote van Willem van Oi'anje. Hij is viermaal getrouwd. De eerste echtgenote was Anna van Egmond. g r avin van Buren. Uit dit huwelijk (in 1551 gesloten) werd de loon Philips-Willem geboren. in 1554 op Kasteel van Buren. Anna van Buren stierf in 1558. Het tweede huwelijk (in 1561) was met Anna van Saksen dit huwelijk eindigde in echtscheiding in 1574. Uit dit huwelijk werd zoon Maurits, genoemd naar Anna van Saksens vader. Maurits van Saksen. in 1567 geboren. Het derde huwelijk in 1575 met Charlotte van Bourhon eindigde liet de dood van Charlotte in 1582. Zij stierf door uitputting na de verzorging van haar echtgenoot die dat jaar (1582) zwaar gewond raakte na een aanslag op zijn leven. Het vierde huwelijk, in 1583 met de Franse hugenote Louise de Colignv, bracht zoon Frederik Hendrik voort, geboren in 1584, vlak voor de moord op z lii vader Willem van Oranje. op wiens hoofd door Philips 11 (zoon van keizer Karel V) een hoge pnjs was gezet. Philips II werd door zijn raadgever Granvelle geadviseerd om de zoon van Willem van Oranje. Philips-Willem. als gi jzelaar naar Spanje te halen en Oranje in de ban te doen. In de zomer van 1580 verscheen dit hanvonnis in vier talen om zeker te zijn van voldoende verspreiding

« En teneinde de zaak ie spoediger t'oleindigd en de jullie le eer van (leze dwinglandij en onderdrukking verlost moge no rden, oillende de deugd belonen en de misdaad straffen. beloten o'ij op ons woord van koning en als die,iaa, - van God, dat iiidl('ll er ieittattd, hetzii onder onze onderdanen, hetzij Onder de i'reenideliiigeit gei'ondeii oordi zo edel van gemoed en tot onze dieiisi en tot algemeeti heil genegeit. die een In iddel neer om deze oidoniiantie uit te i'oeren ('It o/t5 van die pe.vt te verlossen, hein aan ons over/ererende levend of dood ofwel bent het leien beitentende dat it'ij die zullen doen geven en oi reiken voor hem of zijn erfçelta/nen. in landgoed of geregelde pennin gen le zijner keuze de soni van 25000 gouden selnlden. » Zo werd de 'aantrekkelijke' beloning uitgeloofd voor liet doden van de Prins van Oranje. Hij werd in 1584 in Delft doodgeschoten. De faniilie van de moordenaar werd in de adelstand verheven. Philips-Willem bracht 28 jaar door in Spanje als balling. Deze oudste zoon van Willem van Oranje stier!, kinderloos. in Brussel in 1618. Hij ligt begraven m het hoogkoor van de Sint-Sulpitius basiliek in de Oranjestad Diest. Bij een bezoek, enigejaren geleden, van Koningin juliana, de moeder van cle huidige koningin Beatrix der Nederlanclen. aan Diest. bracht zij lange tijd door bij het graf van Philips-Willem. Philips-Willem heeft zijn halfbroer Maurits nooit ontmoet. Als cle hu iclige kroonprins Wi 11cm-Alexander anoniem wil reizen, noemt hij zich W.A. van Buren.

S

Koningin Beatrix heeft 44 titels. o aaronder Vrouwe van Turnhout. Vrouwe van St.-Vith, Vrouwe van Bütgenhaeh en Barones van Diest. Al deze gegevens komen uit de volgende hoeken 'In de voetsporen van Oranje' en ' 10.000 jaar geschiedenis der Neclerlanden'. Overigens kwam er van streng-protesvntse zijde in Holland bezwaar tegen liet bijwonen door Koningin Beatrix van cle feestelijkheden in Spanje ter gelegenheid van de vijfhonclerdste geboortedag van Karel V. dit jaar. Keizer Karel V was de vorst die Maarten Luther in de ban deed (Ri jksdag te Worms. 1521). cle strijd tegen cle Reformatie begon en ketters tot de brandstapel liet veroordelen. Hij maakte korte metten niet belasting- en hongeropstanden ( 'heroerten'). Dit alles zal mij toch niet weerhociden om de schitterende Vlaamse wandtapijten v,ul de Spaanse Kroon (Los Honores) in Meehelen te gaan bewonderen. Mocht ii verdere inlichtingen wensen, dan hoor ik dat wel van ci. Emma Kri jgsnian. I-Ioogstraten.

(N.v.d.r. En dan te bedenken dat (ook vandaag nog) de Spaanse scholieren in hun geschiedenisboekjes lezen dat Philips (zoom, vaim Karel) waarschijnlijk de belangrijkste, de grootste koning i'aiz Spanje is geweest. De Opstand in de Nederlanden krijgt in die schoolboeken nauwelijks of geemi aandacht. Het was maar een voetnoot in de geschiedenis van het rijk waar de zon nooit onderging.)

Design from Italy

0$G3

00

al

T

"t

E[II 'JJ'\ ei0e9ça teefo' .

.

O3IZ 4

21


Op stap tegen armoede en geweld

(

t

Op maandag 9 oktober begon in Hoogstraten de eerste etappe van de Wereldvrouwenmars op Belgisch grondgebied. Samen met vrouwen en mannen in 155 landen die l)ezig zijn aan hun mars met dezelfde bedoeling: aandacht vragen voor de armoede waarin vele vrouwen leven en het geweld waarvan zij het slachtoffer zijn. In Hoogstraten startten alvast 800 stappers waarvan de meesten meegingen tot Rijkevorsel en de anderen tot Oostmalle waar de eerste etappe eindigde. Dan ging het verder tot Brussel waar de Belgische mars eindigde op 14 oktober. I)e wereldwijde mars eindigt tenslotte op 17 oktober in New York waar de eisen worden overhandigd aan de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties.

/llleIllal/ (1/Ch ze (1(1/ slap! ei,i ('/hel:('IJ(lc uyl. AA Ven KVLV van I-Ioogstraten en Rijkevorsel, ACV-vrouwen, CMBV-i'rouwen, 11-11-11, Broederlijk Delen, Amnesty International - en nog tal van svinpatisanten, zowel mannen als vrouwen.

Trolll/lli10i1.s /e

1/lid/bi

iie ,,iias iluar ()'sl/lul//c.

.tf -

- -I -

-

1 Enkele Indische vrouwen die in Belgii mneestapten in iie mars. Zij zijn iertegenwoordigsters van SWA TE, een i'roulrengroepering die bezig is niet hulp en steun aan kasteloze vrouwen. De opbrengst van de 11.11.1 1.-actie van dii jaar womit besteed aan steun voor hun werk. 22

Vrou.erj moete, ('Oor het qzo zorgen

.:.


DORPSLE V N Contactpunten

-

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Wane Palmans, Tinnenpotstraat II E. te!. 03-314.53.70 e-mail arre.palmans@vi1lage.uunet.he Meer: Marecl Adriaensen, Venneweg 2. tel. 03-315.90.40 e-mail marcel.adriaensen@villaee.uunct.hc Meerle: Jan Fret, Mor. Eestermansstraat 7. tel. 03-3 1 5.88.54 Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97. le!. 03-315.71.86 e-mail toon.verleye attglobal.net Minderhotit: Redactie, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. Vortel: Jos Matthd, Pater Sehrijversstraat II. te]. 03-314.71.96 e-mail josroos @ hotmail .com SPORTNIEUWS Rend Laurijssen. Dcsmedtstraat 22. Miiderhout, tel. 03-314.66.28 GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout. tel. 03-314.49.03 ADVERTENTIES Jan Michielsen. Groenewoud 21 Hoogstraten, tel. 03-314.49.11 e-niailjan,miehiç.henkiibm.net FOTO'S Marcel Oninex Lokhosstraat 9 Meer. tel. 03-315.93.07

Kinderturnen in Wortel De BGJG Wortel heeft goed nieuws voor de sportievelingen onder de kinderen! Op zaterdag 16 september zijn de turnlessen voor kinderen, nu georganiseerd door de BGJG, reeds gestart. Je kan nog altijd mee aansluiten De turnlessen gaan door in de tuinzaal van de school, ingang Kerkpad telkens op zaterdagvoormiddag. Uurregeling: 4°, 5°. 6° leerjaar van 9.00 tot 10.00 uur leerjaar van 10.00 tot 11.00 uur 1°. 2° en 3° kleuterklas van II .00 tot 12.00 uur Leden BGJG betalen 1300 BEF, niet-leden 1600 BEF, verzekering inbegrepen! info: Anita Van Den Heuvel. 014/63 4654 (joni)

Boekenbeurs in Meerle De hoekenheur, dat is traditie, begin november. Dan bedoelen we de orote boekenheurs in het Bouweentrum in Antwerpen. Die is echter voldoende gekend en hoelt hier verder geen toelichting. De hoekenheurs van Meerle, nog geen traditie (kan het wel worden!). want die wordt ditjaar voor de eerste maal georganiseerd en wel door liet (ijverige) oudercoinitd van onze school. OP zondag 12 november wordende lokalen van de kleuterschoot aan de Ulicotenseweg omgetoverd tol een waar hoekenparadijs. Tussen 10 en 16 uur kan je er naar hartelust komen snuffelen in een ruim aanbod. De nadruk ligt op kinder- en jeugdhoeken. Vanaf kleuters lot aankomende puhers. Net zoals de grote hoekenbeurs zal het aanbod liet beperkt zijn tot leeshoeken. Informatieve hoeken, woordenhoeken. strips. CD-roms. alles wat met 'letters' te maken heet t. Boeken kiezen is natuurlijk ddn ding, ermee kennis maken is nog meer. Daarom vind je op de beurs ook een voorleeshoek, een knutselhoek. en kan je kennismaken met 'sierschrift' of 'kalligrat'ie'. De beurs is dus vooral gericht op onze kinderen, en wees er maar van overtuigd dat ze het zullen weten. Heel de week die aan de hoekenbeurs vooratgaat wordt er in de school gewerkt roind 'boeken lezen', zelfs in cle kleuterschool. s aar

ie aaii echt lezen nog niet toe lijn. Zij zetten die week in de klas in het teken van een welhepa'ald boek. In de lagere school zijn diverse activiteiten gepland: voorlezen, een bezoek aan cle Bib in Hoogstraten. een bezoek aan het Suske en Wi ske-muse Li til. De honger clie ze van die week zeker zullen krijgen, kan op de hoekenbeurs gestild worden. Tijdelijk dan toch, hopelijk krijgen ze levenslange honger naar boeken. Voor de ouders is een bezoek aan de boekenheurs zeker geen verloren tijd. Je vindt en ongetwijfeld een resem kadotips voor St.-Niklaas of de Kei'stinan.

Ervaringen met biologische zaden WOR'r EL - 1) iii sd aga vond 21 no e nu her 1)111 20.00u in cle refter van de Gemeenteschool in Wortel (ingang via Kerkpad) is er bespreking en uitwisseling van ervaringen, zowel negatieve als positieve. met de hij Velt aangekochte zaden. Heb je graag oplossingen op teeltproblemen of heb je tips die je wil nieedelen aan soortgenoten. dan is dit dd gelegenheid. Iedereen is welkom. Ook niet-leden kunnen erkennis maken met de vereniging en cle activiteiten rond zelf biologisch tuinieren.(joou)

3 voor 11 ook in Wortel Onder het motto 3 voor 11 mobiliseren De Mussenakker (Meer). Cahier de Brouillon Hoogstrateii 1 en Het Slot (Wortel) op zaterdag Ii november de jongeren oni deel te nemen aan een avondje t'uiven in de verschillende jeugdhuizen van Hoogsiraten, en dit uiteraard voor het goede doel. Voorde meeste jongeren is de zaterdagavond de uitgangsavond hij uitstek. Die avond hewust in het teken stellen van de actie 11-11 - II mag dan ook als een prachtig initiatief worden aanzien. De actie 3 voor II is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de gekende activiteiten waar gezelligheid troef is. Dat het goed gaat niet de organisatie lonen ons de bedragen die na afloop van de manifestatie aan het 11 - 11 - 1 1 com in). Na een eerder pover begin iii 1990 dat 30.000 BEF in liet laatje bracht, konden wij vorig jaar een gezamenlijk bedrag over maken van maar liefst 375.000 BEF. Het aandeel van Het Slot hierin bedroeg 87.000 BEF De drie gekende jeugdhuizen uit liet Hoogstraatse staan op zaterdag II november opnieuw 70T van hun inkomsten af aan het goede doel. Het thema van de 11-11-11 actie wordt door de driejeugdhuiLen speciaal uitgewerkt, en de verschillende lokalen worden op aangepaste wijze ingericht. Tussen cle drie jeugdhuizen pendelt de hele nacht lang gratis een bus van de Lijn Tijdens de at'gelopen jaren is gebleken dat het er

tijdens dergelijke avonden best gezellig aan toegaat, en staat men verwonderd van de creativiteit welke er aan de dag wordt gelegd. In elk van de drie jeugdhuizen zal er omstreeks 22u30 een kunst- en curiosaveiling plaatsvinden. Met deze nodigen wij iedereen uit eigengemaakte voorwerpen of waardevolle stukken hninen te brengen. U kan dit doen tot en niet vrijdag 3 november.) jooi)

3 voor li-koeken Zondag 29 oktober organiseeert Jeugdhuis Het Slot in liet kader van de actie 3 voor 11 een reuze pannenkoekenhak in de lokalen van Het Slot. Vanaf 14 uiuir kan je daar terecht mii .te tegced te doen aan een portie overheerlijke pannenkoeken. voor ui gebakken en geserveerd door onze eigenste Slot-chieks. Vanzelfsprekend verwachten wij een hele schare bezoekers op deze geweldige happening. Indien je niet zo van pan nenkoeken houdt, is dit helemaal geen probleem, er zijn ook nog tal van gewone en speciale cli'ankjes voorzien, zoclatje zeker niets te kcrt zal komen. En moest dit alles nog niet genoeg zijn, je kan dan in liet schilderatelier ook nog een geweldige tentoonstelling bezoeken. Dus waar wacht je nog op, loon dat je hart op de juiste plaats zit, en draag je steentje hij tot liet welslagen van de actie 3 voor II .(jom) 23


DORPSLEVEN - HOOGSTRA TEN

Herinnering aan Zuster Veronique

Zuster Veronique - Gerarda Verrneiren - was zo een van die onvergetelijke monumenten van het Spijker. Het nieuws van haar overlijden sloeg in als een boni want zij was tot de laatste dagen actief bezig. Zij was in het Waasland (Meerdonk) geboren in 1926 doch had, langs mocderszijde sterke familiebanden in Wortel-kolonie. Zondereigen en Turnhout. In 1949 werd Zuster Veronique geprofest als Religieuze Ursuline van Tildonk. Na haar studies in O.-L.-VrouwWaver kwam de zuster naar het Spijker in I-loogstraten waar ze vorig jaar haar gouden jubileum mocht vieren. Zuster Veronique maakte zich bijzonder verdienstelijk voor onze gemeenschap met haar vele talenten ze was een creatieve kleuterleidster en dat bleef ze in haar omgang met de kleintjes want op het einde van haar onderwijsopdracht leidde ze reeds het Kinderdagverblijf waarvoor ze echt pionierswerk heeft gepresteerd. Voor vele vrienden en verenigingen creĂŤerde Veronique fraaie kunstwerken in keramiek. In het klooster verzorgde zij de muziek en zang in de kapel. Zij speelde ook orgel voor het koor dat in alle kloosters van de Zusters Ursulinenjuhilea en dergelijke opluistert. Misschien minder bekend was haar sociaal engagement. Voor vele gezinnen was zij een troost en toeverlaat hij ziekte of overlijden. Deze gezinnen waren dan ook duidelijk aanwezig op haar druk hijgewoonde begrafenis op donderdag 28 september. Door haar creatief werk en de zorg voor de vele kindjes zal haar gedachtenis blijven voortleven, ook in de volgende generatie. (JB) 24

120 jaar oud

Hoogstraten - Ten gevolge van de ierkiezing.roversvmnmg inn de liberalen in 1878 ontstond de schooistrijd, ciie heel wat gevolgen zou hebben tot in de kleinste uithoeken van het land. In tloogstraten bestond St. -Cecilia als inuziekinaatschappij waarin tot dan toe alle gezindten aanwezig waren. in 1880 stapten de katholieken uit deze vereniging om een eigen katholieke kring op te richten. De fanfare werd de spil van de nieuwe vereniging. Andere atdelin gen zoals cle toneelgroep, het koor en de cinema-afdeling doorstonden de tand des tijds niet. De Koninklijke fanfare Sinte-Catharina bestaat ondertussen 120 jaar. Met liet behalen t'an de nationale titel in Leuien in maart van dit jaar bewijst de fanfare dat ze meer dan ooit levend is en noiziek ton nivc'nn brengt.

Kindertheater PROPOP Hoogstraten - In sailteno erking niet hei Penitenliair Sehoolcentrum en de Bond van Grote en Jonge Gezinnen nodigt het Davidsfonds het gezelschap Kindertheater Propop uit. Deze brengt een opvoering van Holle Bolle Billy, een toneelstuk met clowncrie, muziek, poppen- en schimmenspel. Dit spel is bedoeld voor kinderen van 4 tot lOjaaren voor ouders en grootouders die jong gebleven zijn. Holle Bolle Billy speelt toneel en zingt liedjes voor de kinderen. Omdat het in de stad zo druk is, veel lawaai en stank, is hij weggegaan, op zoek naar een mooi plekje om te wonen. Hij vindt zijn paradijsje, maar sleet niet dat het de tlnn is van mevrouw Frusta Blabla Poeha. Die vindt het maarniks dat zo'n onfatsoenli jke kerel uit de stad hij haar in de tuin komt staan met zijn woonwagen en lawaai. Hij zingt lelijk, staat niet recht en eet ongezond. Zij kan veel mooier zingen. Holle Bolle Billy zal nok wel eens een mooi liedje 7ingen, maar doet dat op zijn manier. Van schrik blijvende vogels weg. Hij blijft maar gek doen tol mevrouw Frusta iijn mond diehtplakt en zijn handen vasthindt. zo kan hij geen lawaai meer maken. Uiteindelijk groeien ze naar elkaar toe en worden de rollen zelfs omgekeerd. De toegang tot het zaaltje van het Schoolcentrum is langs een deur naast de trampoort. Daarvoor neem je de dreef links van de hoofddreef. Daar is ook parkeergelegenheid. De inkom bedraagt 100 BEF. Op zaterdag 4 november om 14 uur

Quiz Hoogstraten - De sporters \ oor Ai'tsen Zonder Grenzen ut Hoogstraten - meermaals op deze bladzijden gelauwerd voor hun sportieve prestaties - organiseren op vrijdag 1 december om 20 uur in zaal Pas een kwis over actualiteit, sport, muziek. natuur. Groepen van minimum 4 tot maximLim 6 personen kunnen zich inschrijven tot IS november. Er mogen maar4() ploegen deelnemen, dus vlug zijn is de boodschap. Per persoon dient 100 BEF neergeteld le worden.

Inschrijven bij Staf en Bieke CoertjensRoovers, Achtelsestraat 73: Telefoon, 03.374.66.43 of via e-mail: Staf. ('ecn/cats @ village, un/let. 6e

Kaartprijskampen Hoogstraten - Vijf Hoogstraatse verenigingen hebben opnieuw de handen in mekaar geslagen om tijdens de komende winter voor vijf kaartavonden te zorgen. Telkenmale zal elke deelnemer met een prijs huiswaarts keren en aan hei algemeen klassement is voor 5.000 BEF prijzen verbonden. Daarvoor tellen de vier beste uitslagen. Hierbij volgen alvast de voorziene vrijdagen zodat andere inrichters met deze data rekening kLmnnen houden. 17 november in de gemeentelijke basisschool in de Gravin Elisahethlaan. IS december in zaal Pax door KWB. 9 februari in Blauwe Duif. 23 februari bij Sinte-Cecilia en op 9 maart in De Wachtiaal door de lustige Wielrijders. De aanvang is telkens om 19 .30 Lmiir.


DORPSLEVEN HOOGSTRA TEN -

Carne Vale: een project van Dominique Van Huffel Van 11 november tot 22 december is er in het cultureel centrum van Maasmechelen een tentoonstelling te zien van foto's van de Hoogstraatse fotograaf Dominique Van Huffel. Carne Vale' is meer dan ccii opstelling van beelden in een cultureel centruni dit project zet zich verder in S volkscafé's in de buurt van Maasmechelen. In het centrum zelf zijn er ook nog carnavaisniaskers uit Binche te bekijken. Bij het horen van liet woord carnaval denk je onmiddellijk aan Aalst, aan de vuil jeanetten die elk jaar wel het nieuws halen. Of aan het Keulens carnaval, en aan de appelsienengooiers van Binche. Maar carnaval is wijd verspreid: van onder de Moerdijk in Nederland, verspreid over Belgie tot Duinkerken in Frankrijk en enkele steden in de Rijnvallei. En niet te vergeten het Bal du Raal Mort in Oostende. Al 15 jaar fotografeert DominiqLie Van 1-luffel het carnaval, vooral dan het randgeheui'en, de confrontatie niet de toeschouwers. Niet de praalwagens. wel de gewone mens die feest viert, op zijn manier. De gewone man die eens per jaar uit de hol gaat. genietend. Het bonte gezelschap. De individuele deelnemers met de geheimlaal van verkleden en niet-verkleden. waardoorgemaskerden zich blootgeven, en de ongemaskerden zich verkeerdelijk menen te verhullen. Met deze tentoonstelling trekt de auteur terug naar de oorsprong, daar waar zijn beelden zijn geschoten. Dus niet alleen in een cultureel centrum. Maar ook in acht eafi5's waar een carnavalsvereniging gevestigd is, zijn foto's opgehangen. Doniinique geeft liet (gelotografeerde) carnaval terug aan zijn oorspronkelijke eigenaars Je vraagt je dan af: wie bekijkt wie? De beelden bekijken de toeschouwer. Door in de lens te kijken g'an ze een dialoog aan met de bezoeker. Voor Carne Vale werden de foto's bijna op ware grootte uitgewerkt. Dit geeft een hilzonder eflect als je de confrontatie aangaat. Je kijkt als het ss are naar echte figuren. Practische gegevens: Fototentoonstelling Carne Vale. Het carnaval van cle lage landen'. Van II november tot 22 december in het cultureel centrum Maasmeclielen. Koninginnelaan 42, 3630 Maasmecliclen (Eisden-Tuinwijk). en in acht cafd's in de onmiddellijke omgevin g. Het begeleidende boek 'Carne Vale' (op formaat 31 x2 1 ciii) bevat 70 foto's duotoon san de hand van Dominique Van Huffel. en teksten van George Verclieval. Fernand Haerden. Johan Kusters. Joannes Kdsenne. Dit hoek is te bestellen door overschrijving van 550 BEFop rekeningnummerü0l/304970l/97 liet vernielding 'Carne Vale' (portkoslen inbegrepen).

Tweedehandsbeurs HOOGSTRATEN Zondag 1 2 november or-

ganiseert de Bond van Grote en Jonge Gezinnen opnieuw een tweedehandsheurs in zaal Fax tussen 14 en 16.30 uur. Te koop kan worden aangeboden kleding van kinderen tussen 0 en 12laar. kinderuitzet (zoals kinderstoelen, draagzak, sterilisato... ... ) en speelgoed (onge''arlijk en vredel ie vend). De ervaring leert dat kleding nog in zeer goede staat kan zijn als liet kind eruit gegroeid is en dat ook speelgoed waar de eigen kinderen geen interesse meer voor hebben, nog perfect iemand anders zal ige speeluurtjes kan bezorgen. Om nog maar te zwijgen van kinderrnateriaal als Omdat we stoelen, bedden. kinderwagens, het zonde vinden dit zomaar op zolder te laten verkommeren of weg te gooien, wordt deze tweedehandsheurs georganiseerd. Ieder gezin kan tot 30 artikelen (in goede staat) te koop aanbieden. Bij cle verkoop zelf moet het gezin niet r'anwezig zijn. De verkoop gebeurt anoniem door de bestuursleden van onze afdeling. Aan de verkoper wordt gevraagd een verkopersficlie in te vullen en de artikelen te etiketteren met voorgedrukte etiketten. Per gezin wordt een bijdrage gevraagd van 150 BEF (300 BEF voor niet-leden van de BGJG). Van cle vei'kochte artikelen wordt 15 % afgehouden voor de organisatie van de tweedehanclsbeurs. Het gezin bepaalt zelf de verkoopprijs van de artikelen die het te koop aanbiedt. Voor een hapje en een drankje zot'gt de KAV-al'deling Hoogstraten. Mensen die geïnteresseerd zijn om artikelen te koop aan te bieden, kunnen zich wenden tot één van de contactpersonen: Jan Leemans, Elsbroeken 26. tel: 03 3 14 71 04 of May Van Loock. Moerstraat9. tel: 0331475 33 of Marcel Verschueren, Katelijnesli'aat 66, tel: 03 314 45 32 of Werner Bekaert, Lous Domsstraat 12, tel: 03 314 35 97 of Leo Seeuws, Leemstraat 28. tel: 0331467 56 of Mia Schellekens, Loenhoutseweg 69. tel: 03 314 84 99. ...

Goede wijn behoeft geen krans I-loogstraten Jctig CMBV (-45) nodigt iedereen ut op een ij n proelavo id. Verschillende wijnen (ongeveer 9 soorten) worden geclegusteei'cl en toegelicht door Hans Van Ny )dçk'tertn oenologie. ''etenschap over de wijn). Deze avond gaat door op sijiclag 1/ november om 2000 uuu iii Ir t zaaltje van 'De Guilcien Coppe' Kostprijs voor leden niet partner: 800 tr. per persoon niet-leden 950 fr per perscon, enkele hapjes inbegrepen. Voor inschri jvmg en informatie kan u terecht hij Els Mertens. 03/314.52.78 Leen Mertens 03/3 14.37.39 Martine Verschuieren ((3/314.28.63 Lies Robben 03/314.38.48 Kris Aclriaenssens 031314.88.82 .

Naar 'Carne Vale' De tentoonstelling in Maasniechelcn van werk van Domi nique Van Huflel wordt geopend op liet traditionele uurwaarop het carnavalsseiioen wordt ingezet: om II uur op de 11' van cle 1 1 1 maand. Elf november dus om 1 1 minuten na II uur. Om erbij te kunnen zijn wordt er een autobus mgelegd die vanlut Hoogstraten vertrekt om 8.30 uur aan liet VITO in de Gravin El isabethlaan. De bijdrage in dit vervoer liedraagt 350 BEF per persoon, kinderen onder de twaalf jaar betalen 250 BEF. Opstap-

mogelijkheden zijn er in Wortel, Rijkevorsel. Merksplas. Turnhout, Geel. Het ganse gebeuren wordt daarenboven opgeluisterd door de al dan niet opvallende aanss ezigheid van liet Hoogstraats Tejater 'De

Lepen Hoek'. Men verwacht omstreeks 21 uur terug in Hoogstraten te zijn. Om deel te nemen moet je wel verplicht inschrijven. op liet telefoonnummerü3/3 14.87.29. ole-mail: d.vanhuffel@skynet.be Doen, voor 8 november!

Sc/joonIeiif.ssa[on Lieve De f7v(eester Larigciib'rg .30

2323 03 /31455. iS

iVortc(

'zk.rep cifpraak- Ook,bij

Q e

1.

u tfiiii

~

(je lTaatsverz.orging 2vfanicure TPedicure Ontharingeti vtaquif[age .

-

-

141

25


DORPSLEVEN - HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Gust Oostvogels en Toos Kok Het huis van de Oostvogels' in de Moerstraat was makkelijk te vinden want daags voor de "grote dag" hadden de buren geen moeite gespaard om het feestelijk te tooien: een streling voor het oog zo temidden van de modder als gevolg van de werkzaamheden aan de straat. De volgende dag, 7 oktober , als Toos en Gust precies vijftig jaar getrouwd zijn, is de zon ook van de partij en oogt alles nog beter. Toos Kok werd als oudste van vijf geboren op 28 november 1929 in Gilze-Rijen (Ned.) waar pa zijn boterham verdiende bij de plaatselijke molcnaar, maar het grootste deel van haar jeugd groeide ze op in Baarle-Nassau, op enkele meters van België. Daar, in de Klokkenstraat, haatten haar ouders een zaadhandel uit. Zoals dat in die tijd gebruikelijk was, trok Toos al op jonge leeftijd - twaal fjaar - "den boer op " om te gaan werken. "Eigenlijk ging ik hier en daar wat oudere mensen, vaak kenissen van mijn ouders, helpen". zegt Toos. Eerder uit een soort naastenliefde want we kregen er maar een aalmoes voor." Vanaf haar achttiende " diende" ze bij Albert Brosens (confituur Royale) aan de Statie in Hoogstraten, later aan de Lod. de Konincklaan en vervolgens aan de Loenhoutseweg.

Een patattenmand als helm Gust komt uit een boerengezin aan de Minderlioutse Aard waar hij op 9 december 1925 ter wereld kwani. Ook hij is de oudste van zes en liep school tot zijn veertiende in Hoogstraten. Intussen verhuisde het gezin twee keer; o.a. naar de Hemelrijksestraat (nu woont neef Stan Oostvogels daar) en later naar de Loenhoutseweg waar nu houthandel Jansens gevestigd is . Tijdens de oorlog fietste hij regelmatig naar Meer om hij zijn tante op de boeiderij te gaan helpen. Het was soms een hachelijke onderneming om er te geraken want af en toe "floten de kogels langs mijn oren" en moest luj op de Meerseweg regelmatig gaan schuilen of de sloot induiken, "en als we naar 't veld trokken om patatten te rooien gebruikten we de rieten mand als hoofddeksel en beschutting tegen de schrapnels". Hun boerderij 'De Verloren

Kost" aan de Loenhoutseweg was eigendom van Toon Brosens, broer van Albert. Die bouwde op een deel van de gronden zijn conljtuur- en wijnfabriek "Royale". De hoerenstiel leerde hij thuis, maar techniekeren duivel-doetal werd hij hij de buren toen hij de fabriek mee hielp opbouwen en er nadien ook kon gaan werken; Al doende leerde hij er vele stielen via de instal lateurs (o.a. looclgieterij en elektriciteitswerken Croes) die tussendoor de arbeiders een opleiding gaven. Hij heeft hier negcntieil jaar gewerkt en o.a. met de chique Chevrolet-camion bestellingen geleverd.

Het geleifabriekske: een "Royale" blind date Toos, in dienst naast het ouderlijk huis van Oostvogels. werkte dus net als Gust hij "conlituur Royale". Ge kunt wel denken dat die twee mekaar \'roeg of laat (ik gok op vroeg) in 't snuitje kregen! In 't begin - hoe gaat dat wellicht nog wat aarzelend maar met Hoogstraten-kermis is het dan toch "aan" geraakt. In de halzaal van (en boven) café Roma hebben ze voor het eerst mei mekaar gedanst en elkaar diep in de ogen gekeken. Vanaf toen gingen ze samen uit: naar de film in zaal Rex (Gel meI straat) of Roma en 's zondags op ui tstap in Baarle-Hertog . Maar om 11 uur 's avonds moest Toos terug "binnen" zijn. Niet thuis ,maar waar ze ïn dienst was. hij Brosens, "ie waren daar strenger dan mijn ouders", zegt ze. Toen ze later bij de pastoor van haar dorp Baarle-Nassau te kennen gaf dat ze naar Hoogstaten trok om er te trouwen en te gaan wonen reageerde die wat teleurstellend:"wij voeden ze op, maken ze groot... en dan trappen ze het al'.

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten T&efoon 03/314,59,66 - Alle schilder- en behangwerken - Gordi,jnen en overgordijnen 'Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz. Gust en Toos trouwden, werden mijnheer en mevrouw Oostvogels-Kok en Toos kreeg er bovenop (als toet je) cle Belgische nationaliteit. Ze kregen vijf kinderen en tien kleinkinderen en misschien volgen er nog meer want onlangs, in augustus, en dus een hele poos na Jan, Willy. Michel en Rita, trouwde de veel jongere zus Linda. Toos heeft het leeuwendeel van het huishouden op zich genomen want Gust was altijd "op de Lii "i uijmi cm ommw was verstaald aan haar breimachine, volgens GList. Dertig jaar lang is te bestuurslid geweest van de K.A.V. en sinds geruime tijd zingt ze in het zangkoor van de gepensioneerden. Gust zijn tijd ging volledig op aan zijn jobs en dat is op zich al een heel verhaal. Na de Royale ging hij hij Croes aan de slag en deed er ook de toer met hutagasflessen .Zo kwam hij op vele plaatsen en toen het hij Croes wat kalmer ging, had hij binnen de kortste keren ander werk hij ondermeer Jansens in Loenhout en later als verkoper en installateur van melkmachines hij Alfa-Laval waarmee hij het hele land doorkruiste. "Hij heelt toen zoveel mol zijn auto gereden (tot 60000 kni. per jaar) dat hij nu van i-eizen niets moet weten en met geen stokken de deur uit te krijgen is", volgens Toos. Zijn gereedschapskoffer (80 kg. zwaar) werd vooraf per tram en trein naar de plaats van


DORPSLEVEN - HOOGSTRA TEN bestemming gestuurd en Gust kwam achterna. Hij werkte zo hard dat de klus van twee weken soms wel in drie dagen geklaard was en hij de rest van cle week dus vrij had....om op een ander te gaan werken. "De installatie moest perfect draaien, ze werd trouwens grondig geïnspecteerd, maar hoelang je erover dcccl, speelde geen rol. Slechts één keer demonstreerde hij dc boer hoede melkmachine werkte, daarna moest clie zijn plan trekken. "Sommige hoeren waren nog hanger dan de koeien van hun nieuwe aanwinst". Later bezocht hij als verkoper ook vele agentschappen en uiteindelijk werd hij controleur. Maar zoals dat zo vaak gaat hij reorganisaties van grote bedrijven, moest ook hij na bijna 25 jaren dienst opstappen. Maar mei GUSt viel niet te sollen en zonder slag of stoot heeft hij zich niet gewonnen gegeven en is dan toch redelijk voldaan kunnen vertrekken. Zijn laatste tien werkjaren is hij met zijn goede vriend stallen gaan bouwen en dat heeft hem geel] windeieren gelegd. Bij zijn vorige werkgcs er had hij immers (-(-ti ruim adressenbestand ven landbouwers opgebouwd en dat kwam hem nu goed van pas.... Ondanks enkele zware medische ingrepen 1]] het verleden, stellen Gust en Toos het nu goed De drukte hebben ze definitief achter zich gel, ten en er is meer tijd gekomen voor de kleinkil] deren en de aangename dingen des levens, om ie "onthaasten" dus om eens een moderne uitclrukking te gebruiken. Proficiat met de juhilee en hei ga jullie goed!

Winnaars kruiswoordraadselwedstrijd herfstopendeur Hoogstraten Wint een waardebon van 5.000 bfr.: Mevr. Germain Versmissen uit Hoogstraten. %Vinnen een waardebon van 1.000 bfr.: Mevr. Maria Vermeiren uit Hoogsiraten. Fam. Verhoeven-Geudens uit Wortel, Fam. Raeves1,enaerts ut Merksplas. Fam. De Bie-Gabriels uit Rijkevorsel. Dhr. Dave Brosens uit Hoogstraten. \Vaardehons kunnen afgehaald worden hij Pompidon, Vrijheid 232 te Hoogstraten.

Dit najaar richt de bibliotheek weer Internetavonden in. Op grote vraag van verschillende leners zullen svij eerst 3 initiatieavonden inrichten. De begeleider werkt on-1 inc mcl een grootschermprojector. Zo volgt ii met de lesgever mee als hij sites bezoekt en zoekmachines raadpleegt. Initiatiesessies gaan door op woensdagavond 8 novemher en donderdagavonden 9 november en 23 november 2000. begin: 20u IS tot 22u 15. Vcor de gevorderde internetgehruiker hieden wij 2 avonden aan. ii 1.: maandag II en woensdag 13 december 2000, van 20 tot 22 ci. Om praktische redenen kunnen maximum 6 personen pci avond deelnemen, zodlat internettoestel 3 personen kunnen oetenen. Een inschrijvingsformulier vindt ci aan de balie in onze hihliothekcn. Deelnemen kost 100 hfr.

T

*

Bij hun bezoek aan de Veiling i'an Hoogstraten mochten de schoolkindere,i 0001 ho relust in cle appelbakken gm'abbelen. Knestie con gezond ie leren eten.

PIANO'S en VLEUGELS specialist tweedehan 5 jaar garantie ° speciale prijzen voor muziekschoolstudenten * alle boeken en accessoires 1 alle herstellingen, stemmingen, restauraties * steeds 30 klavieren op stock • verkoop, verhuur, huurkoop, aankoop • klassieke en elektrische gitaren enz... • alle muziekinstrumenten * Wij geven gezinszegels! -

4)

i.

- Steinway - YamahG - Kawai - SGmick Chng - Ibach - Schimmel

Openingsuren: di tot do: 13.00 - 18,00 ci vrij: 13.00 tot 19.00 u za: 10,00 tot 17.00 ci zo en ma: op afspraak

De Gouden Toets H. Bloediaan 263, 2320 Hoogstraten, 03/3147291 27


DORPSLEVEN - HOOGSTRA TEN

The Bob Doodah Band Hoogstraten - Reeds een kwart eeuw lang schrij It dc Marekri ver Jazzhand muzikal eschiedenis in de Hoogstraatse contreicn. Tijdens een optreden in Sacramento kwam cui Iie[yigaiit en levensgenicter Ernie Carson de leider van het orkest feliciteren: 'you are good. you are funny, you are a perfect Doodah'. Sedcrtien draagt orkestleider Rob Cremer de artiestennaam Bob Doodah. Dc Bob Doodah Band combineert plezier en spektakel want entertainment is een wezenlijk element van de jazzmuziek. The Bob Doodah hand speelt voor u op niaandag 13 november om 20 uur in Brasserie De Gulden Coppe.

10 jarig bestaan van TINELLO Met cle aankondiging ''FuiF' was het trouwe kijkerpubliek san toneelvereniging Tinello toch wel even uit haar loodgeslagen. Een nieuwe productie en we hebben nog geen affiches gezien, redeneerden zij. Toch stond de uitnodiging gewoon voor wat ze stond: Een fuil. Dc leden van Tinello waren gewoon van mening dat een trouw publiek ook wel eens op het podium mocht komen ter gelegenheid van hun tienjarig bestaan. Op 16 september waren zij dan ook allen welkom op het podium van St.Cecilia om hun danskunsten hot te vieren. Van de leden kregen zij op die manier, hij een nat je en een droogje, in aanwezigheid van burgmeester Van Aperen en schepen Peerlinek hun bedankje voor tien jaar trouw kijken. Als start van het volgende decennium in de historiek van het gezelschap wordt de productie: NONKEL GASTON IS DOOD ... EN DAN IS ER KOFFIE van Luc Gijshrechts hernomen. Het stuk wordt opgevoerd iii "De wachtial telkens om 20.00h. op donderdag 23, vrijdag en zaterdag 25 november. De datunis 30 novell:her en 2 december worden ing even achter de hand gehouden in geval het weer storm nioc1 lopen zoals in het s oorjaar. Reserveren voorcen kaart van 200fr. is in ieder geval noodzakelijk en kan op het nunimer: 03.3143562 hij Ene en Hilde.

Schaken met vrienden HOOGSTRATE - Nien.scn die café De Gelmel ssel eens bezoeken. hebben ast al gezien dat er op regelmatige tijdstippen geschaakt wordt, nI. iedere woensdagavond vanaf 20.30 u en elke zaterdagnamiddag vanaf 14 u, telkens georganiseerd door de Hoogstraatse Schaak-

club. Ben jij een schaker die in de huiskring geen medespelers meer vindt, dan is dit echt iets voor jou Je kan vrijblijvend eens komen schaken. In januari hadden we 30 inschrijvingen dus is Cr altijd wel iemand om nice te spelen. En al doende leert men. Wist je ook (lat er in elk dorp wel een café te vinden is waar op regelmatige tijdstippen geschaakt wordt. Deze schakers nodigen elkaar ook uit om tornooitjes te spelen. Ben je geïnteresseerd, dan kun je ons teani zeker versterken. 25

Voer Lie gele geit/teid diepten de leden van 1 welle enleIe otule hostniinis op, om zo gestalte te geven aan de iieriitg ton hun 10-jarig bestaan.

Dit alles in een losse en gemoedelijke sfeer. Zo /ijn we al met enkele mensen naar Rijkevorsel oess eest en onlangs naar Merksplas. We hebben zelf ook in de Gelmel een tornooit]e georganiseerd. Er kwamen 16 spelers uit alle windstreken op af. Eerst werd er een voorronde gespeeld, daarna een alvallingsronde waarbij er uiteindelijk één winnaar overbleef. Dit tornooi is zeker voor herhaling vatbaar. Wil je met ons meedoem kom dan eens in cle Gelniel kijken. Voor meer informatie is Dirk Michielsen

t tel.ni. 03.314.73.79, e-mail: (liikiiiïri(i/li l/' t steed bereid je te woord te staan. Komt het water je al in de mond 2 Dan kun je alvast even oefenen. bekijk volgend schaakprobleem niaar eens. De vraag is hoe wit mat kan zetten in twee zetten. Goed nadenken en denk erom, in het schaken is niets vanzelfsprekend ... .Succes (lom) lioonatl.eoni

L 1

1


DORPSLEVEN — MINDERHOUT

KWB met het maximum in de finaleronde l\'Iinderhout - Vijl aal dorpsqLli/

fl1 er op en vooralsnog schij it er nog geen sleet op de lormule te komen, dat bewees de grote publieke helangtel ling. \s aaronder cel jeugdige deelnemers, en dc uitbundige sfeer in liet paiueliiccentrum. Dertien verenigingen wiel pen dc handschoen in dc ring en gooiden hun IQ en parat' kennis s'oor dc schijnss erpers te grabbel. KWB had er werkelijk zin in en nestelde zich reeds van hij de starttune samen met het Oudercomité aan de leiding. De zaalronde met droedels, spelling, foto's.., zorgde voor een cci'51e schifung en hier blies dc Kon. Fanfare De Marckeioncn de hoogste noten. KSJ en Minderhout VV namen de Rode Draad voor hun rekening. maar KW 8 bleet liet regel matigst scoren. De apot heose was zonder tw ij fel dc finaleronde ss aarhip plinten van een tol drie konden worden ingezet. [en goed uiil\ UURI /iJIg(li' 51111 plLl5punten. ecn slecht voor min-punten. Een regelrechte valkui 1 voor een aantal ploe-

een. KWI3 cokte en schieel telkens het liostc aantal te winnen punten in. Riskeren is winnen of verliezen, een risico dat je loopt. KWB was niet san dc wijs te brengen. smoorde alle tegenstand iii dc kiem door het onderste uit de kan te halen en een niaxi mum aan punten te scoren.

F

Dc einduitslag 1.

KWB Mareklopers Oudercomité 1 aio lol ijke Gilde Mi nderhout VV De Arkduif Kon. Fanfare De Marekezonen Plussers en Tafeltennisciub 10. Ruitcrijvercniging St.-Clemens II. KSJ 2. St. Jorisgilde 13. KLJ (rel) 1

I ,APrh HERIJGERS

Bouwspecialiteiten

INOX ROOKKANALEN Voor elke brandstof is er een specifieke toepassing, n/. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering

1950 — 2000

11

I

'

AVmndustreweg 7 2320 Hoogstraten Tel. 03/3 1 4.47.55 Fax 03/314.80.65 '

Ib

314.41.26 vij 3 14.55.04 314.49.11 I!Jl(l( rlioiiî - t / 0/1/11/111

ultijd

ii,' I en h/iI

iii T

1 , 001/1

lei'i100 1(1/1

1

/

11/0)11 /1 CII

1111110 (0' 11111' (/1

('ei? speciale geboorten is i/o' gen 000 li1k

/

/10/1

1// ('liii) (le (dal u 111 o

('1 .0 1)1 ('asie/it.

1 ü1

gepaard gaat 11101 ('Ch hoge (/OVis nostalgie.

De Hoogstraatse Maand 29


DORPSNIEUWS - MINDERHOUT

GOUD IN MINDERHOUT Nelles Mertens en Anna Huybrechts Treiterende regenvlagen en een gierende wind op de dag dat Nelles en Anna hun gouden bruiloft vierden. Geen weer om een hond door te jagen maar het tiukse gouden paar liet zich daardoor geenszins van de wijs brengen en samen met de familie en het gebuurte werd er zalig gefeest. De laatste jaren is het wispelturige weer al meermaals als hinderlijke spelbreker opgetreden als er goud te vieren viel op HAL. Voor dc feestelingen en het gehuurte is dat niet altijd een lolletje te noemen. Zoals naar aloude geplogenheden begeleidden de mensen Uit de onmiddellijke omgeving het gouden paar en de familie in een heuse stoet naar de kerk voor de eucharislieviering. De 50 huwelijksjaren van de jubilarissen werden op een ludieke wijze aan de man gebracht en zelfs de koeien mochten mee paraderen. Menig druppeltje van het edele jenevervocht verdween dan in het keelgat van de stoetgangers en zo werd dan regen en wind /ondertskijfel vereeten.

fende vrijetijdsbesteding van de huitenjongens in die periode van de vorige eeuw. De oorlogsjaren staan hem ook nog duidelijk voor de geest. 'In de omgeving zijn erzeker25 granaten gevallen. ons huis werd echter niet geraakt, de schuur wel. In de gehuren stond een Duitse keuken opgesteld en die kwam regelmatig onder vuur te liggen van de Engelsen.' Aan sport. zoals voetbal en hoogschieten. heeft Nelles nooit gedaan, wel aan paardensport. 'In 1947 heb ik de rijvereniging Sint-Clemens mee helpen opstarten. hen zelf ook actief ruiter geweest. op het 1 tornooi waar we aan deelnamen wonnen we en dat was in Hoogstraten. In 't begin werd er nog met zware hoerenpaarden gereden om dan langzamerhand over te schakelen naar de lichte!'

Zo Vrij als een Vogeltje

f . Minderhout won in Hoogstraten

.

L•

Op de vraag waar Nelles geboren is, antwoordt hij zonder aarzelen: 'Hier! Geboren en getogen achteraan op Hal waar een paar faniilies de dienst uitmaken. Op 23 augustus 1927 sserd het derde kind geboren in het gezin van Fons Mertens en Liesbeth Aerts en het luisterde naar de naam Corneel, later omgevormd tot Nelles en zo is het ook gebleven. Voor hem waren er al twee zussen geboren waarvan de een in de geburen is blijven wonen en de ander een ietsje verder, nI. in Meerle haar standplarats vond. Vader Mertens was een sociaal geëngageerd man en gedLirende vele jaren heeft hij Minderhout mee helpen besturen als gemeenteraadslid. De lagere school doorliep Nelles in de jongensschool tot aan het uitbreken van de oorlog. Dan is hij thuis gebleven om ingeschakeld te worden in het boerenbedrijf. Als jongeling was hij lid van de BJB en de vrije tijd werd nuttig besteed aan natuurexploratie, te weten vogeltjes vangen, eieren roven. stropen enz. De meest bene30

Anna komt uit Meerle, geboren op 22 januari 1923, en als tweede jongste groeide ze op tussen 9 kinderen. Edn broer is gestorven en een zus viert binnenkort haar90' veijaardag. Ook Anno bleef op de boerderij werken na haar lagere schooltijd ssaar zij onderricht kreeg van de zusters Ursulinnen. Mère Anna, Mère Clemence, Reverend Mère moeten de iets oudere Muei'lenrirs nn wel bel in cle oren klinken. Anno vond haar ontspanning out i ii de 131H en de plaatselijke toneelgroepen. Buiten dat was er in die tijd. en dan vooral gedurende de oorlogsjaren. niet veel te versieren wat aniusement betreft. Toch verwonderlijk hoe twee jonge mensen mekaar dan toch leerden kennen. Een zuster van Nelles trouwde met Anna's broer in 1947 en zo ontmoetten zij mekaar ook wel eens met als gevolg dat stilaan de vlam in de pan sloeg. 12 september 1950 werd het beginpunt van een halve eeuw huwelijksleven. Nelles cii Anna vestigden zich op de ouderlijke boerderij en ze namen van bij de start de stier flink hij de horens. 'Koeien, varkens en kippen vroegen heel wat energie en er werd hard gewerkt. Het paard speelde een voorname rol op de boerderij: oogsten. ploegen...! In vergelijking met nu ging al les veel trager natuurlijk, al les moest met de hand gebeuren, maar de boer was een vrij man en in de uitoelening van zijn beroep was hij omzeggens niet gebonden aan wetten en voorschriften. Zo vrij als een vogeltje! In het jaar 2000 is het heel andere koek. Melkquotum, mestactieplan, administratie...! Jonge hoeren zijn niet te benijden. Als zij de ouderlijke boerderij niet kunnen overnemen moeten z'r niet meer aan denken om een bedrijf op te starten. Dat is totaal onmogelijk.'

Met 13 rond de tafel 'Als je nen hele dag achter de ploeg hebt gelopen hen je 's avonds wel teut!' Natuurlijk gebeurde dat niet elke dag en van de rustige periodes maakten Anno en Nelles gietig gebruik om een flink kroost op de wereld te zetten: zeven jongens en sier meisjes. HoLt daar de lat man

IiIn 1 n e e L elsiid. eens (0 Redelijk streng opges oct!, maar ssij denken niet dat iemand van de kinderen er spijt van heeft.' Zes zonen wonen indeonmiddellijkeomgeving van het ouderlijk huis en baten allemaal een bedrijf uit. Tien van de elf hebben een zelfstandige zaak. Eén dochter niet en die komt de ouders gewoonlijk wat helpen. Ondertussen hebben de elf kinderen voor drieëndertig kleinkinderen gezorgd waarondertweeëntwintigjongens en elf meisjes. Het nageslacht is dus serzekerd.

Charel Van tegenslagen zijn Nelles en Anna ook niet gespaard gebleven, maar daar kunnen zij heel goed over praten. Zoon Gust verloor op jeugdige leeftijd zijn rechterarm toen hij door de mesthreker gevat werd. Charel is vorig jaar gestorven op 17 november, Deze dioevige gebeurtenis hebben ze redelijk goed kunnen doorzetten mede door het feit dat Charel wist dat hij nog maar een beperkte tijd te leven had en van die periode van zijn leven zou hij nog intens genieten. Elke dag werd er met de tandem rondctoerd, in de voormiddag trok Nelles mee op pad. in dc namiddag een van de kinderen en dat heel't men gedaan tot kort voor zijn dood. Zijn vrousv is ook niet hij de pakken blijven zitten en zij runt nu de bloemenkwekerij en ze doet dat goed.

Actief Al geruinie tijd gepensioneerd maar niet iii de luie zetel! Bij het parochiaal leven is Nelles altijd nauw betrokken geweest. al 50 jaar is hij lid van de kei'kfahriek. Anna is actief lid van het OLVA-zangkoor en de bijeenkomsten van KVLV vindt zij altijd een welgekome afwisseling. Bij de hond van de gepensioneerden zijn ze ook aangesloten en pikken regelmatig een reisje mee. De kinderen gaan bezoeken en helpen behoort ook bij de activiteiten en dat woi'dt met alle plezier gedaan. Dit hopen zij dan ook nog lang te kunnen doen. Nelles en Anno nog vele jaren zijn je gegund. Gefeliciteerd! (rel)

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03 - 31 4.83.98


DORPSNIEUWS - MEER

Kermis

Drie voor 11 en 11.11.11 --t---

..-

-

-

---

- -

--

-,

--

-----------

— -

-

-

Ieeis l i/O //s sj In. Al eten .ILLI? - Vogelffik is een r/L/cliI/o/iee/ it/wille i traditioneel is dat de Merenaar met Meer-kernus extra c'er/o/ nee//it en iliel kijkt 0/) een pint meer of minder. Het Marktcomoité oa.s tevreden n'aitT de t'olksspelen kenden een reeordopkomnst met zo/tot 300 be:oeker.s (/1 de drukste dag.

MEER - In nos eniber kan in het kader \ au ontv'ikkel ingssamenwerku lig een verhoogde activiteit rond het thema 11.11.11 vastgesteld worden. Het thema dit jaar is "Vrouwenhewegingen in Indië". Op iaterdag II november zullen de Meerse verenigingen deur aan deur de enveloppen atlialen van II. 11. II. Deze enveloppen werden via liet gemeentelijke inloblad verspreid. De drie jeugdclubs van Hoogsiraten. cle Mussenakker, het Slot en Cahier de Brouillon houden aljaren de actie 3 voor elf. Bij deze actie krijgen de lokalen een aangepaste kleedje. Er pendelt een bellenhus tussen de jeugdclubs van 21 uur tot 3 uur zodat op deze avond alle lokalen bezocht kunnen worden. In de lokalen is er om beurt ecn verkoop per opbod van ingezamelde spullen. De ervaring leert dat de spullen meestal onder de prijs verkocht worden. Een gelegenheid 0111 een slag te slaan dus. Maar daarnaast is deze activiteit zeer gezellig. Heeft ii zelf nog interessante spullen voor verkoop? Bel dan Toon Verhoven 03/3150178. Op 4 november kun je spaghetti eten, ten voordele van 11.11.11. Ook deze activiteit wordt georganiseerd door de Mussenakker en vindt plaats in liet Boerenzaaltje. Voor 300 fr krijg je ereen overheerli jk bord spaghetti. De opbrengst gaat volledig naar 11.1 III. (inn)

Brass- & drumband

MEER - De enigen die liet hootd koel 1/weten houden tijdens de kennis zijit die tan liet Markteomn itl'.

En toch weer vandalisme!

.ILLR - LoIi de kermis ie/sise/ooa

0 eiIoj ii '1 de i oIuIcIo ii zoniveci . vand pilij. /)n keer 1' de ke no / 'ten! t,' i'plc til 01 aan het 01(1/ voeibalveld liet 1h 'eR ii. ( )nlo 'l en lei s ii ijden in de ii ee/s, 0/) een onbeivaakt ai,'eiihlil de zeilen aan tlaiv/ei,. De 1/pers zijn er aan voor de inoetic. Want ielIii lii moet de voet hal jeut,'d van Ki ( ,lleeren de ('lijm diep in de huidel l.Vh ii 0117 dii g ii ij 'je te beu IR ii. (ina)

MEER - Zoals ieder jaar i de nos e inbermaand een erg dirLikke periode voor de hrasshand en de drLimhand. Vooreerst zijn er de toneelvoorstellingen op zaterdag 4. vrijdag 10 en zaterdag 1] november, waarover elders meer. Op zaterdag 11 november - Wapenstilstand Eerste Wereldoorlog - wordt de muziek verzorgd tijdens het huldebetoon aan het monument van de oorlogsslachtoffers. Dit na de mis van 10 uur. Nadien begeleiden hrassbancl en drumband de oud-strijders door liet dorp. Dezelfde dag worden 'savonds om 18 uur de overleden leden herdacht in de H. Mis. Deze stemmige eucharistieviering wordt volledig muzikaal opgeluisterd door de brassband. Op zaterdag 18 november wordt er 'geteerd'. Sympathisanten kunnen aansluiten hij het vertrek aan de zaal Voor Kunst Cl] Volk om 15.30 uur. Verschillende cafés zullen dan worden bezocht oin vervolgens terug te keren naar liet teerfeest. Om 19.30 uur gaat mcii dan aan tafel in de zaal. Daarna volgt er clans en vermaak. De ereleden krijgen kortelings bezoek voor hernieuwing van het lidgeld. Bij deze gelegenheid kunnen zij zich ook inschrijven voor liet teerfeest. Het zal clan weer, zoals voorgaande Jaren. een aangenaam feest worden. Op zondag 19 november wordt Sinterklaas verwacht voor de Meerse kinderen tot 10 jaar. Om 13.30 uur wordt er stoet gevormd aan de zaal. Wellicht heeft de Sint voor onze kinderen iets nieegebracht dat in dc zaal kan worden uitgecEeld. Ook de ouders mogen in de zaal niet ontbreken voor de begeleiding van hun kinderen. Tenslotte is er op zaterdag 25 november om 19.30 uur de j aarl 1 . 1 kse muziekavond Brasshand, het leerlingenorkest en drumband geven dan liet beste van hun kunnen. Zij hebben hiervoor een gans jaar, elke week gerepeteerd. Sympathisanten en allen die de muziek, de hrassband en de drumband een warni hart toedragen mogen zeker niet ontbreken op deze steervolle avond. (ina) 31


(

GOUD IN MEER

Ons werd als kind niks gevraagd... wij deden wat er gezegd werd Aan de Terbeekse Straat, ver weg van de dorpskom, aan de grens met Loenhout en aan een van de laatste kasseiwegen in onze gemeente, wonen JEF (CORNEEL) JANSSENS en YVONA COUWENBERG. Zij waren op 27 september vijftig jaar getrouwd en dat waren wij niet vergeten. Op een namiddag in oktober gingen we bij hen op bezoek en luisterden naar hun levensverhaal.

'Corneel' per vergissing Jef werd in 1925 in dc burgerlijke stand ingeschreven als Corneel 'maar dat moet een vergissing geweest zijn want er was er hij ons al een met die naam'. Hij werd dus hij Lijn tweede zin waar nog twee naam 'Jef' genoemd in liet ge broers en één zus rondliepen. Van dat gezin is Jef nu de enige overlevende. Toch stamt hij uit een sterk geslacht want 'ik heb in mijn leven 3 gouden bruiloften meegemaakt. van mijn grootouders, mijn ouders en nu van mijzelf' - Dat is wel merkwaardig als je bedenkt dat gouden bruiloften vroeger niet zoveel voorkwamen, lang leven is iets van deze tijd. VaderJanssens werkte als voerman hij de grootvader van onze huidige burgemeester Van Aperen, later ging hij een heetje hoeren met enkele koeien en in 1930 begon hij met eencafé. Dat was aan de Terbeeksestraat, waar Jef en Yvonne nu wonen. Een café op die plaats zou nu niet meer gedijen. ZO ver van het dorp en midden de boerderijen. Café houden was het werk van moeder Jansscns: zij had haar klandizie vooral van de veekooplui en van haar kegelhaan. Of er ook een biljart stond, weten we niet, zeker is dat Jef - toen hij nog een Jefke was - Lijn hart verloor aan het bil jartspel. 'In het begin was ik nog te klein - ik hen trouwens nooit een grote gewoiden - en dan had ik altijd zon houten hierhakje hij om op te gaan staan hij het biljar ten. Ik zeulde dat ding mee rond dc hiljait'. Tussen de vele bekers die Jef indertijd hij het

biljarten gewonnen heeft, is er één bij met het opschrift 'Voor 65 jaar biljarten'. Weinigen doen hem dat na. In zijn jonge jaren ging Jef naar de school in Meer, eerst achterop de fiets, later op de fiets om de alstand van bijna 3 kilometer naar het dorp te overbruggen. Jef was een pientere gast en meestal primus van zijn klas. Van voortstuderen was echtergeen sprake, eens de school gedaan moest Jet de boer op. Zo belandde hij als 1 4-jarige boerenknecht hij boer Vorsselmans die in de buurt woonde, Tijdens de 2 wereldoorlog kwam het goed uit dat hij daar kon blijven werken: zo ontsnapte hij aan de verplichte tewcrkstelling in Duitsland. Later. toen liet beroep van boerenknecht aan het uitsterven was, is hij daar nog blijven werken als loonwerker: gaan dorsen hij de andere hoeren.

Heimwee Ivona, meestal Yvonne genaamd of 'ons Von' werd in 1926 in Achtel geboren. als 3d jongste in een boerengezin met II kinderen. Zij ging in Rijkevorsel naar school - 'die véér de kapel woonden gingen meestal in Hoogstraten naar school. die van achter dc kapel naar Rijkevorsel'. Als klein kind was het ook voor haar een hele afstand om naar school te gaan. 'We gingen gewoonlijk niet een hele grote hoop tezamen, de groteren voerden de kleintjes aan de hand mee'. Na de lagere school was het ook voor Yvonne gedaan met studeren. Als een van de jongsten was er voor haar geen werk thuis,

dus ging ze dienen. Haar eerste post' als 14jarige was hij Jaan Vcrheyen. 'Dat was niet gemakkelijk. Ik mocht enkel op zondagmiddag naar hLus en moest in de vroege avond alweer terug. Ik had veel heimwee in hei hegm. Maarja, ons werd nooit iets gevraagd, wij hadden te doen wat er gezegd werd. Dat is nu wel anders. In het begin heb ik veel moeten wegslikken. Het werk kende ik svel, dat was zoals bij ons thuis: 's moi'gens om half6 op. het sialwerk doen, dan een boterham niet koffie en dan verder tot het donker werd, in het huishouden helpen en op de akker. 's Avonds kousen stoppen tot we om 10 uur naar bed gingen.'

Op Heilig Bloed 'We zeggen wel eens tegen elkaar: hoe raakten de mensen toch getrouwd vroeger? Het was bijna altijd werken en er was bijna niets te doen op zondag, zeker niet in de oorlogsjaren, geen bak, geen kermissen. Maar in '46 was die oorlog goed en wel gedaan en kwamen ze elkaar tegen, jawel, op Heilig Bloed. (In die tijd een uitermate belangrijke gebeurtenis om een vrijage te beginnen). jef was toen een kloeke 21 -jarige en Yvonne een freel lichtblond meisje van twintig. Dat was natuurlijk ilog jong en ze

1

S' UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uw foto's afgewerkt in eigen Prof. Videolabo Ook uw A.P.S. filmen -1 UUR SERVICE

Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

32

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37


hebben dan ook nog 4 jaar moeten wachten eer ze vooreocd bij elkaar konden blijven. 1 let was een dubblv Ii uiluft. toen iii Achtel. Ivonne's zuster trouwde op dezelfde dag en het feest werd bij Couwenberg thuis gevierd. Daar was het woonhuis zo groot dat al die families erin konden. Je! en Yvonne trokken in hij de ouders van Jef. daar was plaats genoeg. Jef was toen al een jaar aan het werk hij de Bocrenhond in Merksem. In Meer was toen bijna ge eil wei'k te vinden, enkele mannen konden hij de brouwer terecht en enkele anderen op de wel kerij maar dat was het dan'. Jet probeerde wel eens een examen voor veldwachter in Meer maar dat was kort na de oorlog en toen ging die job naar mensen die in hei veriet waren geweest. 'Tot in '66 hen ik hij De Boercnbond gebleven, 's morgens heel vroeg met de fiets naar Wuustwezel Cu van daar met de trani naar Merksem: zo was ik elke dag zeker 12 uren van huis weit. bil thuts moost ons Yvoiiiii' al het werk doen.

Klein begonnen Na t jaar thuis ingewoond te hebben, tr ok Je f met Yvonne die inmiddels haar eerste kindje verwachtte, naar een eigen boerderijtjc. 'We konden een huisje niet stal krijgen siit een ongetrouwde nonkel met nog wat grond erbij te kopcit Itadden we zon 2 hectare en zo zijn we begonnen. Eerst enkel tuinbouw, vooral het werk van Yvonne, later kwamen daar nog kip-

pen hij en in '69 een grote serie. Dat werd wat veel en ik stopte niet liet werk op De Boerenhond. Ik had nog wel eens geprobeerd om douanebeambte te worden, maar op de dag van het examen liingen er bij ons zoveel rijpe aardbeien dat ik dacht: ik blijf maar hij mijn stiel. We zullen liet wel redden.' En dat gebeurde ook, het tuinhouwbedrijf en de kippcnkwcck florcerden tot ieders tevredenheid. Het was wel hard sverken, bij momenten tè hard. In middels waren ook cle kinderen geboren: Frans. Maria, Jan en Waltei . iiie licbbeii satiteit voor 7 kleinkinderen gezorgd. In '87. toen Jef 62 werd, vond hij dat Yvonne en hij genoeg hadden gewerkt en ze stopten met liet bedrijf. Ook de gezondheid werd stilaan wat m ijder: zowel hij als Yvonne hebben al heel wat tijd in liet ziekenhuis doorgebracht. Nu doeii ze liet zo kal isi niogcl ij k om daar niet opnieuw naartoe te moeten. Toen Je f ii jet meer naar de hiljaiietiih kon gaan, viel hem dat zwaar: liet spelende vrienden ilioeten laten staan, daar had hij harizeer van. Hij heeft wel een eigen biljart in iijn tuinhuis staan en af en toe komt een kameraad van vroeger nog wel eens met hem biljarten, maar dat is tisli nii-'t je dht Ook visoi Ysoiiiie valt liet werk weleens te zwaar, gelukkig lieelj i.c poetslittlp en dat sCtieett een stuk. Maar de hof met cle bloemen en de groenten, dat dijctj ze nu' heji-:ni:ial 7011 en willen ze in tan mogelijk blij ven doen. We hopen met hen dat ze duo i ing lang deugd aan mogen beleven.

Het einde van Café Sport 's

Reeds 0 ni,ianc!eli cci dci ss ci cl ci in Ri kes oi al veel over gesproken. May san Café Sport stopt definitief!' Caté Sport werd geopend op 15 mei 1978 en 'sas na 22 jaar al een hele legende geworden. 22 jaar lang heeft May lief & leed gedeeld niet de dorpelingen en de menseti VUO de omstreken Het doe l viel uiteindelijk up .4 sel oci i t ci 2000. Een gebeurtenis lie z'ker en va't liet ciicqi\ alnnilsij is gcg:iatt. Op .'aiendag ' '.eptem her wei'd Café Sport hegrasen. Dit alles werd georganiseerd door de welbekende oethalploeg 'De Klietlianiers'. Met oneeveer 100 latiit Iteleilen rienden & klanten erd een stoet ges ormd vanuit liet Parochiecentrum naar Café Sport. May was hiervan niet op de hoogte en was eniutiuneel aaiigi'gipen Alle aanss eiigen mochten de grote toto van Café Sport nog een laatste keer groeten, de ene al wat beclroefder clan de atudere. Fr \verd een g rote rcischeque os erhancti d aan May als teken san dank. Deze mooie cii iem fect mmm -'ikisam gestoken gebeurtenis werd feestelijk afgesloten in dc' 't oec'e uurtjes Vlug werd er oepnetst, gcschrobd en gcschuurd door 2 rijss illig'i Os au ooi dank!), w .ini Ma rtioc'st toch een timah klein beetje kunnen slapen. °P zondag we i'i t dan trarli ii snee 1 cte kelder leeggedronken, selen kwamen May nog liet allerbeste toes\ en en en zeggen dat ze er nu zelfinaar van moest gaan prol itcren. Haar eol-

leg:i 'Lot' van den Egalité te Ei jkcvorsel schonk haar een levendig cadeau: Wil ly Geets uit Rijkevorsel & Charel Huet ut Hoogstraten procluceerden een liedje vooren over May en iedereen /ong in de kcrtste keren uit volle borst luidkeels nee. De baas en bazin van Café den Beuk sehonken May een etentje. De zondag werd wederom een groot feest tot cle vogeltjes het f1 cu tenci afstoten. Vele kaartjes, bloemen, attenties en positieve i'eacties heeft May mogen ontvangen. Enkele weken voor liet sluiten zegclen May & Will van de Gelmel liet volgende: 'May wij horen dat jij er definitie! mee gaat stoppen, liet zal een gemis zijn voor heel de horeca van cle Noorclerkempen.

dat zo' ii hoog ges estigde waarde er cle brtn aan geeft. Maar ij begrippen uw beslissing wel. We zullen ci missen. Nog veel succes.' In liet Knechtjeshuis hij Chris & Kathy waar ook May een bezoeker is werd ze cvi' neens succes gewenst, en hij ,Ief& Herman in de Blauwe regen is alvast vanaf t oktober wekelijks haar tafeltje gereserveerd: ze hopen niet enkel op dinsdag maar nog veel meer. Ook Jef & Herman wensen May veel succes en een welverdiende rust. Namens alle vrienden die ooit hun steentje hijdroegen voor cle 22 onvergctelijke jaren Café Sport: 'May hartelijk dank voor liet vele hier, vertier & plezier.'

)i Jr 11

.

A/M o11 Wm„„( l, l ooi - enkele

t,,

,

'

33


DORPSN!EUWS MEER -

Drinken de goden Duvel? MEER - Op deze vraag zoekt toneelkring t Heidebloempje uit Meer op zaterdag 4, vrijdag 10 en zaterdag Ii november in de zaal Voor Kunst en Volk om 19 uur een afdoend antwoord. Het is de titel van het blijspel in vier bedrijven van Bruno Timp, waarmee de Meerse toncelkring haar winterseizoen inzet. In dit toneelstuk maken we kennis met Theo. een nieuwe klant in het parochiecentrum, die onmiddellijk voorde nodige opschudding zorgt in de dorpsgcmeenschap. Hij beweert immers dat hij God is. Voor de andere klanten van het cafd is dat een bewijs dat hij zot is of zat. Toch blijft Theo een wandelend mysterie en zaait hij twijfels: is hij zat, zot of God? Het antwoord op die vraag krijgt u pas als u komt kijken. U moet het áf ontdekken en de volgende acteurs en actrices zullen daarbij helpen: Luc Van Bladel, Jos Cools, Jos Arnouts, Ann Herrijgers. Chris Cools, Peter Vinckx, Ingrid Goris, Mieke Meyvis, Jef Dictus, Sylvie Van Wassenhove , Gert Romhouts en Tilly Hessels. In dit rijtje treffen we twee nieuwe namen aan: Peter Vinckx en Jef Dictus. Zij worden voor de eerste keer voor het voetlicht gegooid en we zijn benieuwd naar hun piestaties. De regie en cle algemene leiding zijn in handen van Marcel Roos. Hij wordt technisch bijgestaan door May Roos, Pierre Huyhrechts, Jan Roos, Els Van Gestel, Jos Godric, Karel Martens en Annemie Van Opstal. Kaarten voor deze toneelavonden kosten 150 Ir. en zijn vooraf te koop hij May Cools-jochems, Meerdorp 17 (03/315.88.27). Wie zeker wil zijn van een goede plaats, maakt best gebruik van deze voorverkoop. Voor meer informatie kan u terecht bij Marcel Roos (03/3145817) of Jan Dufraing (03/315.86.80).

LASERSHOW - HOOGSTRATEN

Advertenáes 314.49.111314.55.04

34

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 031314.51.77 - Fax 031314.65.56 OPENBARE VERKOPING VAN LANDHUIS OP EN MET GROND TE OOSTMALLE, LANGE DREEF 52 Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten, zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: LANDHUIS OP EN MET GROND te Malle 2e afd/OOSTMALLE, lange Dreef 52 groot 42a, 07 ca. Ingedeeld: hal, living met open haard, keuken met inkomhal en koele berging, 3 slaapkamers, badkamer, toilet, garage, wasplaats en zolder. Houten tuinhuis en ijzeren garagebox zijn inbegrepen. Centrale verwarming met mazout. Regenwaterput. Verder alle nutsvoorzieningen. Gelegen volgens gewestplan Turnhout in agrarisch gebied. K.l. 48.380 Beschikbaar: Uiterlijk op 1/1/2001 Zitdagen: - inzet op maandag 30 oktober 2000 - toewijzing op maandag 13 november 2000, telkens om 16.30 u in café Sport, Stevennekens 174, Rijkevorsel. Bezichtiging: 's zaterdags van 14 tot 16 uur Inlichtingen: te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

1,4


DORPSNIEUWS - MEERLE

De Heimolen heeft een nieuwe eigenaar

Mosselen Dc Kl.l van Meeric is ook olinicuo aan dc slac, talrijke jongeren hebben zich aangemeld. Om (je werking ook dit jaar weer behoorlijk rond te krijgen kunnen ze best een financieel steuntje gebruiken. N aar goede jaarlijkse gewoonte kan (lat door naar hun traditioneel MOSSELFEEST te komen. Op zaterdag 25 nos emher zal de parochie tiink naar mosselen en frieten ruiken en de mosselen zijn fantastisch lekker dit paar. Wie er van wil proeven, moet wel vooraf inschrijven. De inschrijvingsformul ieren vind je eerstdaags ni je brievenbus. De niet mossel lustende medemens kan voor kip kiezen. Na liet eetmaal zorgt M iehel Stoffels voor tij ne muziek om er nog een lange en sfeervolle avond van te maken. Wie niet in de paroeh ietaal kan komen eten. kan de mosselen (of kip) ook komen a ISiale ii. Laat de pot ten een pannen op 25 november een keer aan de kant en laat de KLJ voor je koken. Twee vooidelen in een klap. tij lekker eten zonder ss erk, zij centen in hun kas!

11.11.11 Het ene heeft allicht niets niet het andeie te maken. inaai Issee maanden na Monumenteiidag en ons molenn u m nier' is de Hei molen verkocht. Johan Pais en Sonja V rijenhock. die nu in Chaam wonen, willen zo vlug mogelijk naar Meerle verhuizen. Maar er is nog werk aan de winkel. Ze willen de molen op korte terniijrl restaureren, maalvaardio maken dn er komen wonen. De administratie Monumenten cii Landschappen heeft het licht op groen gezet om de molen een woonfunctie in "medehestemming" te ges en. Concreet betekent dit dat de nieuwe eigenaars alle respect moeten ophrengen voor de "maalfuncties" van de molen. Monumenten heeft gédn bezwaar tegen een woonfunctie in en onder de berm. vv et eenm nieuhouss als uitbreiding aan de achterzijde van de molen. In de planning, zoals die nu voorligt. zal Monunientenwacht de molen eerst grondig inspecteren. Hun verslag zal de basis zijn voor het restauratiedossier. Ondertussen /ijn al afspraken gemaakt liet architecten om het woongedeelte te ontwerpen. De Heimolen werd in 1840 11 ebouwd niet onderdelen van een oudere molen. Het is dén van dc vele molens die na de Franse revolutie gebouwd werden, op een moment dat de msv oners niet langer verplicht waren om hun graan in ddn van dc molens van Graaf te laten malen.

300 jaar getrouwd !!!

Afgedankt speelgoed? We zeiden liet hicis oor al. sscldra is de Sint weer daar, komen Kerst en Nieussjaar Cr weer aan, niisschien verjaar je tussendoor nog ook. Kortom, pakjestijd. Allemaal nieuwe dingen, blitse spelletjes, fijn speelgoed. Helaas, liet nieuw is er na een tijd af, ofje wordt gewoon te groot voor somniige dingen. Eerst in de kast dan maar en na een grote schoonmaak op zolder. Tot die vol zit en erdringend plaats moet geruimd worden. Dan verdwijnen er veel diiigen in de vuil zak of komen op liet eontai nerpark terecht. Definitief afgedankt. Dikwijls zijn die spii II en nog in goede staat, is er haast niet aan te nierken dat er mee gespeeld is, maar ja, waar blijf peer ntee! Misschien vindt iemand anders liet nog lijn of was die erj lust naar op zoek maar vindt hij nieuw wat duur. Hoe vind jij hem of nidt lnj jou? De K.A.V. heeft liet antwoord. Op zondag 26 noveniheroreaniseren ze in de parochieiaal een Kinderinarkt'. Alle afgedankt maar bruikbaar speelgoed en spelmateriaal mag op de markt verkocht worden. Ook oude kinderspullen zoals box, buggy. hahyspulletjes. enz. kunnen op de markt verkocht worden. Kijk zo snel mogelijk na watje kwi jtwil en geeft dat zo snel niogeli jk door aan Ria l,ochten Mgr Lesternianssti'aal 1 6-tel. 03/3 15.89.62 of Tonia Jacobs. 1 Ieimeulcnstçaot 41 -(el. 03/3 15.92.09. Verkopers betalen 50 fr. (KAV-leden en hun kindei'en) of 100 Fr.

Met dc nove ni berm aand in aan toch t. in aken de medewerkers van de II .1 1.11 -actie xich ook weer op Oill de straat p te trekken voor de jaarlijkse inzameling. Alle verenigingen zijn aangeschreven om opnieuw hun medewerking te vragen en de meeste straten zullen wel licht bediend worden, maar hulp is steeds welkom. Mocht je je vvillen inzetten voor de minder bedeelde medemens, geef dan een seintje aan de locale coördinator van de actie. Erik Vnickx, Meerledorp 21 - tel. 03/ 3 5 .47. 84. Voor alle anderen, hou je omslag klaar (die zat bij het gemeentelijk info-blad van oktober!). In het weekend van 1 1 en 12 november komen dc vrijwilligers ze hij je tlnns ophalen.

(]oiidcit bi tij!!)» ('Ii /s OOij 1' / C 1/Ch 0 ((0/ clig CC! i /10111 J)( t 0 iaaitd lege/t iii dit 1/ad, duin tot t! ool., aj en toe, heel ze/den bi t/jan!. De lee/tijd i'an een uien r blij/t lot nadei 0/ dci beperkt. 300 jaar geit oiiiid, zoals de titel sttggereert, kan dos niet. Wat meel kan, cii ook dat is uitzondei lijk, is :e.s t/ouden koppels op één/eest. Op liet gebun rtef eest tergelegen/teid i'aut de gotiden bi uilofi i'an Gtist 1l/hcIuel,seut cii T! ee,s Ve/,sClnic/en na! en nog tij! echtpareut uit hetze//de gebuto'ie, Mcci le-Centi tint. die de i'ooi bi je jai en hun gotideut jtibilé ntoeltteut eieren. De eerste waren Jan Ker,ste;tç en Naan Maiteut.s, in 1991 in 1993 t'ierden Peer Merien,s en Tu ees Go t 'aerts, itt 1994 ,Io s Vaut Dijc'k en Kee Oonien; in 1998 was liet de beui t aan Sian Miclnel,s n en Marieke Jansen en Vie Hape s cii f7ou'eitce Herntan.s. Een ititoitdei lille bijeenkoun,st, noord out in de ç'azet ie zetten. Wat bij deze no!5 ebeoid is.

m,

JVA

t I

Mt-

9(

De markt zelf is gratis toegankelijk voor ieder een Cl) is open van 13.30 uur tot ca. 18.00 uur. 35


DORPSNIEUWS - MEERSEL-DREEF

De kin cle ieii Iiiisi ei cii / ton r hei e

'Iii ig

clie om daarna zelf cu iii liet i on id ie ijn. Aciiel

Kindervieringen NIEERSEI. DRELI: Elke s wide iondag van de maand is er speciaal voor dejongsten san de parochie een kindcrviering. Een team van vrijwill igers, vaak ouders van de kinderen en enkele uITen San dc lagere school, organiseren twee per twee de vieringen. Elke keer rond een bepaald thema. Daarbij vormt het kinderkoor de Franciscaanse Zonnetjes dc spil. Maar ook hij de niet iangertjes en de ouders is er veel belangstelling. Vooral de kinds riendelijke manier van vieren spreekt towel de ouders als de kinderen aan. De kinderen nemen plaats van voor in de kerk en worden actief betrokken hij de viering. Ze scharen zich rond de priester hij de lezingen, ze brengen de offergaven aan, te leien teksten en zingen liedjes. Na het evangelie stelt de priester vragen aan de kinderen die rond hem zitten op een mat en tracht zo het evangelie kinds riendelijk te vertalen. Ook dc kerk ssordt gezellig aangekleed. om een leuke sfeer op te roepen. De vieringen 7iJn daardoor anders dan geoonlijken spreken een anderpubliek aan. Je ziet aan de gezichten van dc ouders en grootouders dat ddn en ander best in de smaak valt. Af en toe gebeurt er nog eens iets extra, zo luisterde in september het jeugdorkest van de tanfare nice de viering op. En of je nu diep gelovig bent of niet, niemand is ongevoelig s oor het kinderlijk enthousiasme. Een pluim s oor de mensen die maandelijks dén en ander organiseren. De viering wordt afgesloten met het naar voren halen van al de jarige kinderen van de maand. die dan een aardigheidje krijgen. Ook pater kapelaan Luc Wouters sverd inde bloemen gezet vegens t n 65' verjaardag en iii felle inzet voor de ki ndervieri ogen. (ie)

Iii eel)ele t 'en

ei, iie ren.

Vernieuwing straatmeubilair j4'EERSEL-DREEF: De laatste ,i'eken nare/t Lie ge/ttec itieiijke a ibeiders d,'ok in cie neer om heel Meersel-D,'eef te t'oorzie/i t'an nieioi'e toilbakken, ban/semi cii paaltjes. Aan cle kerk, op de Dreef, aan het kapelletje ran hei Heieuic/e, aan de St. -Luciakapel, in de Jan De Wi',re straat, i'ersehenen er mooie banken en s'uilbakken. Bijna allemaal in een liehtblaiore kleur, de kleur cciii Onze Liei'e Vrouw, cle kleur t'cot Meersel-Dreef Daarmee wordt Meersel-D reef neer nat opgefleurd, samen niet omize monumenten, onze horeca, de romnielnico'ki, omize natitin', vooral dciii rond cle Mcir/s, cle paterskerk en het Mariapark, weer een troef meer si'ciI betreft onze toeristische aantrekkingskracht. (tv)

\

1 :

Jaarlijkse 11-11-11-actie MEERSEL-DREEF: Zoals elk jaar kun ie tijdens hei ss eekend rond 1 1 nos eniber. een s rijss illiger aan je deur ver's achten soor een inzamelingsactie. Met het infoblad van de gemeente \s ordt er een enselop verspreid zodat je een gift kunt klaarleggen. Ditjaar worden er verschillende projecten gesteund in India. Het succes van dcie actie zit vooral in het telt dat het plaatselijk wordt gecoördineerd door vrijwilligers. In Meersel-Dreef wordt de actie al enkel jaren georganiseerd door Suzanne Van Boxel, dit jaar bijgestaan door Chris Van Boxel. (nee geen familie). Die in elke gebuurt enkele vrijwilligers zoeken voor de huis aan huis actie. Buiten enkele uö/onderingen, wordt nien overal goed ontvangen. (te)

36

KOMMERLING

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 7566


DORPSN!EUWS

Autocross Meersel MEERSLI DEEL!-: Ja het is mcriel ik. dc meeste au 1 ohest ii mi dc rs hebben dc ne g uig om het gaspedaal te diep in te diii k ken. Er zij ii echter snelheidsbeperkingen op de wegen, als jeje dus eens echt wil laten gaan dan moet je liet op een ander vlak gaan toeken. Bij het autocrossen kan je eens echt voluit gaan. Natuurlijk is het niet enkel een kwestie van eens volle as te geven, nee behendigheid en stuurkunst met misschien een beetje durf, vormen de basis van het recept. Het is ook niet toevallig dat to' n cross georganiseerd wordt hij en door boer en tuinders. Zij hebben immers de plaats om ioiets dergelijks te organiseren Al van jongs af aan zijnde tuinderszonen en dochters gewend met machines te rijden, de stap naar een crossauto is dan ook snel gezet. Op Meersel zitten er verschillende van zo' n erosslanaten. Al erschillende keren organiseerde een vriendenclub een cross op Meersel, dit jaar op 22 septeniber. Van heinde en ver kwamen er 1 iefhehhers om te

k ijken en te rijden. Zij kwamen uit in verschillende reeksen al naargelang de soort wagen. Dit jaar was het Ii ij / onder dat er ook speciaal ccii reeks was, waarbij enkel Meersel-Dreefse crossers liet tegen elkaar opnamen. Enkele weken soorde cross werd er vergaderd hij Valencia en werd liet vuur aan de lont gestoken. Er sierden oude auto's gekocht om te kunnen deelnemen en er werd druk geoelend. Nu voor de meesten was liet maar voor de leut, maar een nog vrij recent ingeweken Nederlander maar toch ondertussen al goed ingeburgerd, we zullen t' n naam niet noemen, kocht een auto niet ni aar liefst een 2000cc ni otor. Hij won dan natuurlijk ook al les. Maar omdat hij zich netjes gedroeg en op tijd trakieerde, werd hem dat niet kss al ijk genomen, snor dit jaar natuurlijk. De initiatiefnemers Stan en Johan Verheijen. isa ren teer tes reden, niooi weer, veel olk en een mooie cross. Ze kijken al uit naar volgend j aar en danken iedereen voor hun medewerking.

(Frans De Bie. tv)

:

,z , .

.-,. -

Aotoc,o.s.s,

iJkr/tIti/rÇ ('ii .SJ)Ckîitlel

mi?

110/)? ii

-

/O1UlrlIt 171??!?

IllOtlilt i. Ie teo.s

lekker

uitleven.

BEGRAFENISSEN

JORIS

Bed & Breakfast Vakantie op het platteland

'Het Meuleken' Grote Plaats 60 2323 Wortel Tel.: 031314.70.59

•1..'.'

Advertenties

-

MEERSEL-DREEF

Verkiezingskater MEERSLL-DREËL 1-let sscrd ni dc sscken oor de gciucentcraadss erkiezi ngcil san acht oktober al geopperd dat liet spannend zou worden. Of liever moeilijk, gezien er twee lijsten hijksiamen, is aardoor de kiezers meer \ erdeeld zouden gaan stemnien. Als je je bedenkt dat Meersel-Dreef amper 500 kiezers telt en iedere partij toe h / ' n aan Ii ange is hee f1, dan kan er eigenlijk niemand van de Meersel-Dreefse kandidaten verkozen zijn. Ofsi ei stenit ook buitendorpie aanhang s'oor een Dreefse kandidaat of de pa rtij en ii irge ii erv oor dat door ccii goede plaats op de lijst er nog wat extra kopstemmen bijkomen. Genoeg om verkozen te worden. Zolang de 1 usiegemeente bestaat en ik denk ook in de laatste honde id jaar van de voo rmal i ge gemeente Meerle heeft er steeds een MeerselDrevcnier in de gemeenteraad gezeteld. Los van elke partijpolitiek kwam liet in Meersel-Dreef dan ook hard aan dat er na deze gemeenteraadsverkiezingen geen enkele Meersel-Dreefse kandidaat rechtstreeks verkozen is as in de gerliecnteraad. Daar sta je dan met je zeven kandidaten, de koek verdeeld door zeven en uiteindelijk niets overgehouden . .Soniniige huitendorpsen zullen opmerken dat de andere kandidaten toch ook voor hddl de gemeente is erken. Dat je niet je klachten rechtstreeks hij de gemeente terecht kunt zonder voorspraak. Dat zal wel, maar in liet heetst san de strijd denkt iedereen toch eerst aan t' ii eigen achterban. Onze problemen /ijn dikwij Is niet die van anderen. Hoe los je dit nu op? Ofwel zorg je voor een Meersel-Dreefse lijst. waarbij iedereen voor Meersel-Dree! kiest niaar dat is weinig realistisch, ofwel ijveren de Meersel-Dreefse kandidaten voor een verkiesbare plaats en bekijk je voor je gaat stemmen ook eens ofde partij van je keuze daadwerkelijk de nitentie heeft iemand van Meersel-Dreef te laten al vaardigen. Ofwel leggen we er ons hij neer dat Meersel-Dreef geen eigen vertegenwoordiger heeft en hopen we op de solidariteit van de andere verkozenen. Dat laatste zou mooi zijn maar zal liet ccii ii aal hare kaart zijn? We kunnen nu nog maar twee dingen hopen, ddn dat er door een verschuiving toch nog een Dreefse kandidaat in de genieenteraad komt en twee dat de niet verkozene Dreel'se kandidaten toch een stem hebben in hun partijen en de MeerselDreefse zaak mee 7ullen verdedigen. Ook niogen we niet uit liet oog verliezen dat de rol van onze dorpsraad hiermee in belang toeneenit. Zorg daarom dat je aanwezig bent hij algemene ereaderingen. zeker die waarbij liet schepencollege aanwezig is en je daarmee je MeerselDreefse stem kunt laten klinken. En dan hopen we niaar dat liet goed afloopt en dat over tesjaar erweereen Nleersel-Drevenierverkozen is. (ti )

Lagere School 't Dreefke voert op... MEERSEL-DREEI":

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

314.49.111314.55.04

De volgende Hoogstraatse MAAND kan u lezen vanaf 29 november. Kopij voor dit nummer liefst inleveren op woensdag 15 november. Op zondag 19 november kan u nog terecht met sport- en dorpsnieuws.

De kinderen san de lag ei-e scho s erzorge fl iriii de t is ce jaar een mmiii ca 1. Dit jaar koos men s oor liet t hema "Prinses Wijsneus" naar een gelijknamig hoek. Heel dc schoolhevolking van de eerste kleuterklas tot liet zesde studiejaar wordt ten tonele gevoerd. Op douiderdagiiamiddag 23 november mii 1 3u30 zijn de ouders en grootouders is eIkoni en vrijdagavond 24 nos emher om 1 9u is iedeu'ecn wel kom. Er werd ook een CD opgenomen van de daar gebrachte liedjes, die tijdens deze dagen le koop zal aangeboden worden. Een aanrader. (t u) 37


Hoogstraatse jongeren dragen eigen steentje bij voor 11.11.11. CAHIER DE BROUILLON HET SLOT DE MUSSENAKKER

voor

Jongeren van de Mussenakker (Meer), Cahier de Brouillon (Hoogstraten) en het Slot (Wortel) zijn al enkele maanden in de weer voor de organisatie van hun '3 VOOR 11'. Met deze actie, die dit jaar al voor de twaalfde keer wordt georganiseerd, proberen de jongerencafés de jeugd te sensibiliseren voor de problematiek in de derde wereld. Tegelijkertijd proberen de jongeren op hun manier geld in te zamelen voor het Hoogstraatse 11.11.11.-project. Dat liet aardig lukt mag blijken uit de evolutie van de resultaten. 15.000

1989 1990

30.000

1991

47.000

1992

55.000

1993

110.000

1994

160.000

1995

252.000

1996

308.000

1997

319.000

1998

299.000

1999

357.000

Een rekensom is vlug gemaakt. De Hoogstraatse jongeren zorgen met hun fuif en allerhande randactiviteiten voor een ilinke bijdrage in de Hoogstraatse 11 . 11.11 -pot. De 3 VOOR II' FUIF ordi clii jaar op ii novembergeorganiseerd mde driejeugdhuizen. Dc opbrengst van de lui fgaat integraal naar de II .11.11.-actie. Het hij zondere aan de "3 VOOR II "-fuif is dat Cahier de Brouillon. Het Slot en De Mussenakker helemaal in de sfeer van het project worden ingericht. De jongeren zorgen voor aangepaste muziek, speciale hapjes en om 22.30 uur worden in de drie cafds veilingen georganiseerd. Allerhande antiquiteiten. kunstwerkjes en curiosa worden aan de man gebracht voor liet goede doel. Een bus brengt cle deelnemers aan de "3 VOOR II "-luit gratis san de ene locatie

naar de andere. De bus san De Lijn pendelt tussen 21.00 uur Cl] 03.00 uur tussen Wortel, Hoogstratcn en Meer. Niet alleen jongeren komen naar deze fuif afge7akt. ook heel \sat oud-leden van Het Slot, Cahieren Mussenakker zijn van de partij. Naast de fuif orden door de organiserende jongerencafés nog andere activiteiten georganiseerd. We zetten 7e op een rij:

Zondag 29/10/00: - Pannenkockenhak in Het Slot van 14 tot 18 uur - Diavoorstelling Renec Vollcbrcgt in Cahier de Brou Ilon om 20 uur

Zaterdag 4/11100: - Spaghetti-avond in het Boeren7aaltje in Meer vanaf 19 uur Vooral inschrijven hij Toon Verhoven (03/3150178) - org. Mussenakker

Zondag 5111/00: - Molorrit vanuit Cahier dc Brouillon door de N oorderkcrnpcn. Inschrijven tussen II Cl] 14 uur - 200 Bef. info: 03/3143264

Zaterdag 11/11/00: - Vanaf 18 tot 19.3)) uur '3 VOOR 11-etentje in Cahier de Brouillon Vooraf inschrijs en hij San Adams: 03/3142295. - 3VOORII FUIF Meer info: Koen Verschueren: 03/31424 15

2000

t

.

BREOn

Voort 26 — Meerle Tel. 003233157531

6

Openingsuren toonzaal:

4

A

%

Meer

Mnderhout

Sanitair Centrale verwarming 38

T

Meerle

UW

Maandag t/m vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 u. Zon- en feestdagen gesloten


Plant in de maand

Week van het Alcoholisme

Haagbeuk omlijsting voor tuin en landschap Dc kracht en dc pracht van dc natuur wordt pan duidelijk wanneer ti een natuur lijke haag aanlegt. Of het nu op het platteland, of midden in de stad is, de natuur neemt snel bezit van een dergelijk rustpunt. Een rijk dierenleven en allerlei planten verschijnen uit het niets en maken uw tuin tot een groene oase. Een goede basis vuut /.u ' ii haag is tie Plajit van Lie Maand noventhei', Carpinus betulus, oftewel de haagbeuk.

ken mooie IialLlLtIiijLC hauc bestaat niCt alleen uit ddn of twee soorten struiken. Hoe izevarieerderde plantenkeuze, hoe mooier en kleuiTijker het eindresultaat. Heel geschikt als hasis is bijvoorbeeld dc haagbeuk, Carpinus hetulus. Hoewel deze het meest wordt toeocpast in strakke hagen, is het eigenlijk een hoomvorm. Met zijn dichte, donkergroene bebladering is de haagbeuk een aangename tussensiop voor veel vogels. Laat in de herfst, na het afvallen van de inmiddels geel gekleurde bladeren, verschijnt de takkenstructuur. Vooral hij oudere exemplaren is deze erg mooi. De beste planitijd voor de haagbeuk is in het voorjaar, net voordat de knoppen open gaan.

De opbouw van een natuurlijke haag Er zijn genoeg soorten clie een welgekomen aanvulling zijn in de natuurlijke haag. Zo is de zwarte els (Alnus gluti iosa) ccii meester op het gebied van windkering. Ecn struik die graag een beetje in de beschutting van de els staat, is de Gelderse roos (Vihurnum opulus). Deze struik bloeit in mei-juni met volle, immrmmwiii' hIr'mimsn In hii najaar tni diep in cle winter, hanid cle strLiik vol met rode bessen. MitS de voeels ze nog niet hebben ontdekt. De es (Fraxinus). de vlier (Sambucus). de meidoorn (Cratacus), dc slccdcmui n (Piuiius spinosa) en de Europese eik iQuercus rohurt zijn forse struiken tot bomen, clie heel geschikt lijn vuui ccii l,ied haaiz. Vmmiaaii. in het laie gedceltc, zijn wilde planten uitstekend op hun plaats. Denk hierbij aan het lelietje der dalen (Convallaria). vingerhoedskruid (Di g italis), te ci n is bloc iii (0e lot h e ra), long kru i d (Pulmonaria). maagdenpalm (Viinca) en cliverse varens.

Weinig onderhoud Een hoog hek, een kale schutting en een smal opgeschoren haag zijn tegenwoordig de meest gebruikte afscheidingen. En dat terwijl er geen betere tuinafscheiding is dan een natuurlijke haag. Deze breekt de wind, beschermt beter tegen vorst en is een betere schuilplaats voor allerlei dieren. Je moet er alleen wel de ruimte voor hebben. Een goede richtlijn is, om elk jaar een derde van alle takken 10 tot 20cm hoven cle grond af te knippen. De rest van het jaar heeft u dan de tijd om van de natuurlijk oiiilijstiiig san uw tuui te genieten.

/C, < - Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

'De drankzuchtige is een zieke die kan geholpen worden.' Tijdens cle week van 20 tot 26 november200U heel't itt Vlaanderen de •Week van het alcoholisnie' plaats. De lokale AA-groep werkt mee en heeft clie week in cle hal van het administratief eentrcttii een informatiestand staan. Op maandagavond, wanneer hel gemeentehuis 's avonds open ts voor liet pubI ick. is er iematicl vati ,AA aanwezig. die belangstellenden te woord kan staan. AA of Anonienie Alcoholtsten is een wereldwijde gemeenschap van mantien en vrouwen die elkaar helpen oni nctchter te blijven. Zij bieden dezelfde hulp aan iedereen die een dratikprobleem heeft en daar iets'titi wenst te doen. .Aartgezien zij allen alcoholisten zijn, kunnen zij elkaar beter begrijpen. Zij weteti hoe cle ziekte aanvoelt en zij hebben in AA geleerd hoe zij ervan kunnen herstellen AA ziet alcoholtsme als een ziekte. De alcoholist kan zijn dt'inken niet ouder controle honden omdat hij lichamelijk en geestelijk (of etiiotioneel ) ziek is. AA gelooft dat zijn alcoholisme steeds erger zal worden indien hij niet stopt met drinketi. De etiige voorwaarde voor liet AAlidmaatschap is 'een echt verlangert hebben om op te houden met drinken'. Het doel van AA is de eigen tiuchterheicl realiserert en ervarert eti boodschap kenbaar te maketi hij atidere alcohol i sten. Anonitiiiteit is cle geestelijk groticlslag vart AA. Zij verplicht de gemeenschap zichzelf te besturen door middel van principes in plaats van door persoonlijke metlingen. Het is een gemeenschap van geltjken. AA streeft ernaar het herstelprogratiima zeil kerthaar te maken en niet de individuele personeti die aan het programma cleelrtemen. Anonitiiiteit in cle tiieclia is cle waarborg voor alle AA'ers dat hun AAlidmaatschap tiiet openbaar zal gemaakt worden. Wil je meer weteti over AA kan je tel echt hij. AA - Algemeen Diensthctreau Grote Steenweg 149. 2600 Berchem tel. 03/239.14.15 AA-Hoogstraten heeft zi,jti lokaal in liet RaadshLiis van Meerle, Gemeenteplein. Elke tiiaatidag vati 20 tot 22 uur kan je er terecht. Telefonisch contact kan via tel. 03/315.05.37 of 03/ 315.68.81

Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 118,

39


/

tjlj:i L1i ' '

Lk)

spoRT

I$j

Wielrennen 8s1e Kampioenschap van Hoogstraten

le

Meer - Zonder to ip tel een hoogd,ig 001 de t III iLsti aatse ss ielei toeilsten. Op de vertrouwde omloop te Meet wei d het weei een keihLnde wedsti pd iondei al spi aakjes. comhinds allerhande, cadeautjes. Ieder reed voor wat hij 's aard w as met ak uiteindelijke beloning een bloemtuil. een tflhl\1 Hripiii'iiIiiiieii iiiiiiîliit iii ii

Dc Ioonpiociteit. Boven c.i.a. r. Ersiiii Meeuwesen (- 30 jaar.' Meerie), Michel Basrijns (30-40j.: Meerie), Moreel /ternouts (40-50 j..' Minderiiout) Onder. tin. r. Lor S;ieis (+50/.: 1-loo ç'straten), Jos Jespers (+60/.. Mcciie)

Aardheienkoers

Hoogstraten

— Zaterdag 5 mei 20(11. Nu al, zult u zeggen. Ja, om te zeggen dat op die dag weinig andere niani festaties doorgang kunnen vinden, althans op de Vrij heid en mde klassieke wiclerstraten in Hoogstraten. Die dag hopen De Lustige Wielrijders 150 renners, Elite zonder contract cii Beloften, naar Hoogstraten te brengen om er te strijden voor de palm in de eerste aardheienkoers die wordt ingericht in samenwerking met Veiling Hoogstraten. DeLe renners zullen een drietal keien de Vrijheiddoorkruisen en ook alle deelgemeenten zul en aangedaan worden. De renners vertrekken op de terrenien van de Veiling en rijden achtereenvolgens naar Minderhout, Meerle, Strijheek, Meersel-Dreef, Meer, Vooraard, Hi nnenhoomstraat. SintLenaartseweg. Vrijheid, Wortel, Papenvoort, Kolonie, Beukendreef, Bosuil 's Boschstraat, Vrijheid. Deze omloop dient tweemaal te worden afgelegd. Daarna volgen nog 6 plaatselijke ronden van 8 kni. Onderwijl rijden dejuniors een criteriuiii van 60 km op de Thijsakker-omloop. Het vertrekuur is vastgesteld op 14 uur en dc aankomst voorzien om 17.30 uur. Aan alle verenigingen wordt gevraagd met dit wielerspektakel rekening te houden hij hun lanning.

Jos Sterkens ontspannen naar vierde plaats Het eerste ei/oen nade iiullenniunios ergang is geen meevaller geworden voor rallycrosser Jos Sterkens. Na tal van motorbreuken in het begin van liet seizoen, was de piloot uit Minderhout al vroeg uitgeschakeld voor de Belgische titel. Gelukkig was de Focus WRC in de laatste wedstrijden wel betrouwbaar. De finale van liet Belgisch kampioenschap werd in Maasmechelen algewerkt op een heel natte piste. Een modderpoel ïs nooit het geliefkoosde terrein geweest voor Sterkens. dus waren de verwachtingen niet te hoog gespannen. Wat oiaakt het uit. Ik sta 1oct gelijke punten sanie,i mei Ver Eecke op de derde plaats in liet kampioenschap, maar er is maar een plaats die telt en dat is de titel. Kiojers na.s dit jaar secl te sterk en is verdiend kampioen. Ik ga i'andaag de Focus niet stuk ei jden i'oor ccii eventuele derde plaats, " 1 achte hij ontspan tien voor de wedstrijd. Met regenhanden miste hij de eerste twee starts, maar in de derde reeks zette hij zich nog eens schrap. Snelste tijd van de dag en een vierde plaats op de startgrid. 'Met grips, oni'erhardbanden, had ik veel betere tractie in de start. '' verklaarde hij opgelucht. De finale werd gewonnen door Kuypers. voor Franssen. Voor de deide plaats zag het er goed hit voor Jos, tot de Ford even van de ideale lijn afweek in de derde ronde. "BIj het afkonien van de Duo'elsberg, sprong de wagen uit het sj oor in het o,u'erhard. Ei'en in cle blubher en Ver Eeeke kon bouiendoor steken. Een halve ronde i'ercler heb ik hem op:i/ geduwd... Ik wist iiel dat dit inc 40

:onIre 1 IOÇ Joit ojifcieien. IIIIIIII ik kon II toch Ii iet ge 1100/1 achter blijven ii jden, " rel at i veerde hij de diskwalilicatie. Volgend jaar wordt er opnieuw gereden op het Glosso-circuit in Arendonk, nog altijd het favoriete circuit van Sterke uw. Europees stonden er nog afspraken op de kalender in Noorwegen en Duitsland. Telkens werden nipt de finales gemist, maar de wit-gele Foird bleef zeker niet onopgemerkt. In Duitsland was er een heet standje in dc tweede reeks. Jos startte vanop de vierde plaats recht naar de leiding, maar dat was buiten de Zweed Lars Larsson gerekend. Die klapte zijn Audi S2 tegen de Focus, waardoor de heide piloten tegen III?

hoge snelheid van de baan gingen. De twee achterwielen van de M inderhoutse wagen werden los gerukt. maar opgeven deden ze niet. De mecaniciens en supporters die naar Duitsland waren afgereisd, gooiden zich op de Focus die een uurtje later al weer stond te blinken aan de start. Ondertussen stond de Audi van Larsson al op de trailer... Volgend jaar zal J05 opnieuw het gezelschap krijgen van Tom Geenen. Na de overname van een garage, hoopt Tom deze winter tijd te vin den om zijn vierwielaangedreven Opel Corsa met 400 pk klaar te kunnen stomen (hulp is altijd welkom). (hs'o)

herenmode voor jong en oud. F[ ae tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

'

ecIs

0

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE :rie.Nass

uur.

opdaggesIoen.

251


SPORT

Kaisers Marathon Budapest

Van Buda naar Pest ZuaI.s we iii de vorige DHM reeds vermeldden nam Hoogstratenaar Marc Terreur deel aan de bovenvermelde marathon, waarvoor een 3000tal deelnemers uit 37 landen hun insehrijs inc hadden gestuurd. Een wedstrijd in de wedstrijd was de marathon voor Europese douaneambtenaren waarvoor 22 lopers ut 14 Europese landen geselecteerd waren. Voor België liepen twee recreatieve atleten: Laurent Ronsse (55j.) en Marc Terreur (47j.). Een broeiende temperatuur van 25 graden wees de thermometer toen ccii t amen s kanonschot de atleten, na een gezamenlijke opss arining, van op liet Heldeitplein. met Romeinse tempel en triomlbogen, de weg opstuurde, begeleid door het applaus van een massa enthousiaste toeschouwers. De toeristische bezienswaardigheden van zowel Buda als Pest, waarvoor de atleten op dat moment absoluut geen oog hadden, werden onder de voet gelopen. Halfweg volgde een passage van S km. langsheen de veelhezongen wonderschone Donau. Ondertusen was liet bloedheet geworden, ni aar dc ivi nd ,orgde toch

voor enig soelaas. Na 38 kin, kwam cle Arpadbcirg in tielit, een steile klim en steeds meer deelnemers kregen last van krampen. Wandelen, stilstaan, terug op gang trekken! Gelukkig scheen clan liet ergste voorbij en de aankomst ui cle nabijheid van liet Heldenplein was een onvergetelijk moitient.

KFC Meer nog niet in de goede plooi lat en paal behoorden duidelijk niet tot tijn riendenkring. Tijdens de tweede 45 min, kwam doelnian Grauwmans op het voorplan door enkele gepaste tussenkomsten en hield daarmee tijn ploeg iecht, toch kwam men op voorsprong langs Quaars. Flanclria had het zo niet bekeken en kwam langszij. Iedereen leek tevreden met het puntje, de plaatselijke keeper niet, hij ging zwaar in de fout en cle daaruitvolgende penalty werd door De Kok feilloos omgezet. Uitslag 1.

°o

°o

ode dc ooit Ict'It Zand-

/to t en

Dat het knokken zou worden hebben de Merenaars reeds van bij liet begin van cle coilipetitie duidelijk ondervonden en begrepen. en dit wordt door de uitslagen ook tenvolle onderstreept. Enkele rake klappen heeti men reeds geïncasseerd, maar cle eerste overwinning is toch een feit geworden en dat schept ook weer vertrouwen. Tussen Flandria en Meer werd liet zelfs een aangename partij waarbij de keepers over het resultaat heslisten. Meer maakte liet spel in de eerste helft en kreeg ook de beste kansen langs de wederoptredende Corné Suijkerbuijk. maar

VNA Wortel Gierle kon de thuisploeg tijdens cle eerste hellt tweemaal verrassen, maar It) minuten na de rust was deze achterstand, na zeer spectaculaire doelpunten, omgebogen in een 3-2 voorsprong. Er vielen nog doelpunten en Wortel won zeer verdiend met 5 - 3. De doelpunten waren erg 'Braspenninekx' getint nI. Wnii (2x). Nico en Joe. Het andere doelpunt werd aangetekend door Ben Van Opstal.

fl

Een overwinning zorgt normaal voor nieer vertrouwen in de gelederen! Vlimmeren kwam, zag en overwon cle thuisploeg met zware, sprekende 0-5 cijfers! Een ongeïnspireerd en lusteloos Meer vond helemaal geen sleutel op het bezoekende slot. Zandhoven terug een gretigspelend Meer en aan de rust leidde men met 0-2, doelpunten san Siiijkerbutjk en Dirk Boeren. De tweede helft begon met een knal de paal van Kristof .Aerts. Gert Van der Velden viel uit en de ploeg moest hersehikt worden. Dat speelde duidelijk in cle Zandhovense kaart met een 2-2 als gevolg. Toch een puntje! Ii/U/O ()i/itc/r,

Duidelijk heeft Marc Terreur van deie marathon genoten. Of hip cle winnaar geworden is? Neen, maar een W plaats ni liet clouaneklassement in 3u 1 Smm mag toch een flinke pi'estatie ictioeiiici worden. In liet algemeen klassement vinden we hem tercig op cle 266c stek op 2717 aankomers. (rel )

De wedstrijd Meer - Nijlen mocht eigenlijk geen verliezer gekend hebben en een puntendeling iou een bil lijk resultaat geweest zijn. Toch ging de thuisploeg in de eindfase de boot in met 0-1 Spijtig, maar dat is voetbal!

Wedstrijden zondag 5 november: 14.30 uur KFC Meer zondag 12 november: 4.30 uur Oostlioven zondag 19 november: 4.30 uur KFC Meer zondag 26 november: 14.30 uur Zwaneven

-

-

-

-

Oostmalle KFC Meer Oud-Turnhout

Daarna kregen we VC Herentals. liet vroegere FC Hertentals, op bezoek. Deze kwam al vlug verdiend op voorsprong en kon deze voorsprong, na een flagrant buitenspel, verhogen tot 0 - 2. Na de rust was Wortel wel gevaarlijker maar na een algehele off-dag kon niet meer gescoord svorden en bleef liet (t - 2. In Ac hter-Ole n begon Wortel met een vertimmerd elftal goed aan de wedstrijd. Dré Snoeys omspeclde cle doelman en opende cle score. Enkel na de rust kwamen de blauwwitten even in de moeilijkheden maar na knap uitgespeelde doelpunten van Dominiclue Dufrai lig en Ben Van Opstal werd een verdiende 0 - 3 eindstand bereikt. Wortel is te wisselvallig. Indien trainer Guy Wijnen onze spelers nieer zelfvertrouwen en regelmaat kan hijhrengen is nog alles niogelijk.

De wedstrijden: zondag 5 november. 15.00 u, VNA Wortel - Hezewijk zondag 12 november, 15.00 ii, Poeclerlee - VNA Wortel zondag 19 november, 15.00 ii. VN,\ Wortel - HIH Turnhout zondag 26november, 15.00 ii. SKS Herentals - VNA Wortel.

KFC Meer

131


SPORT

Scholenveldloop

Deelnemen is belangrijk..., winnen heerlijk! De Mosten Altijd een enthousiaste bedoening die jaarlijkse scholenveld loop georganiseerd voor meisjes en jongens vanaf het I lle leerjaar van de basisschool tot het 2 jaar van het secundair onderwijs. In totaal verschenen 407 kinderen aan de start, een 100-tal meer dan vorig jaar. Het werd weer een feest, de besten wonnen, iedereen deed zijn best en kreeg een beloning. Wel een speciale vermelding voor de jongens en meisjes van het 2 leerjaar die zo maar eventjes met 50 wedijverden voor de eerste plaats. -

De winnaars

Li

3 leerjaar jongens Sam Van Den Broek, Gemeenteschool Hoogstraten ,

't -W

t

lec rj aal jongens lens Hendrick s Klein Seminarie -

3' leerjaar meisjes Ellen Snels, Gemeenteschool Vr ortel

2 leerjaar jongens Jcf Leemans. Gemeenteschool Meer

t

p ik

ji~ 1' leerjaar meisjes Nathalie Verhovcn, Klein Seminarie

42

2' leerjaar meisjes Kritien Romhout,Spijker

4k

leerjaar jongens

Ruhen Tiihurgs, De Meerpaal


SPORT

Fm

Lรก

4k leerjaar meisjes

Veronique Loo.Spijker

ยฃ1

HOOSTR,

6 1 Jectjaar meisjes Sliana RoeIen, Klein Seniinarie

6` leerjaar jongens Krktof Me iicn Spi j kLr

*L

)

Lt _5,le leerjaar jongens Dciink \ni

l)LI

en

VeLlen. [)c \1ccpeI

sec. lotigitis

1

Bnens

Kurt Aci'i. Klein Seiniiiarie

ALLE VERZEKERINGEN - ALLE BAN KZAKEN

Persoonlijk advies op ieders maat

vu

rssc u

ANHYP BANK

Meerdorp2l 2321 Meer tel. 031315.72.54

ERKEND

e: Vanbavel.rommens@assurnet.net

VERZEKERINGS-

ml

5` leerjaar meisjes Niria Van Gik. Spijker

CDV 11590

Sparen - Beleggen - Lenen - Verzekeren 23

43


SPORT

De Marathon van de Médoc Dat Brigitte Wendrd'kx uit Wortel perfect de recreatieve ioop.spori weet te combineren met de geneugten des levens, bewees ce des te meer doordeel te ,ie,nen (lLlii (Ie mnai'athoii(42 kin) inn de Médoc op 16september, gelopen in pm'inma iveertje en sfeertje aan gemnoedigd door haar enthousiastste supporter Jan . Hier volgt haar relaas.

De médoc situeert zich aan de westkust van Frankrijk, waar de Gironde in de Atlantische oceaan vloeit, gekend voor haar uitstekende hordeauxwijnen en oesters. Het is in deze tijd dat hier de wijnfeesten georganiseerd worden en de marathon is één van de manifestaties. Ik schreef me reeds in het voorjaar in maar moest ongeduldig op hevesting wachten tot in de maand mei. «< Slechts » 8000 lopers, waaronder 380 Belgen, kunnen starten. Het inschrijvingsgeld van 3000 Bef loont zeker de moeite. De dag voor de marathon krijg e de gelegenheid om in verschillende chateaux wijnen te degusteren. De dag zelf verti'ekt de marathon om 9u30 en het duurt een tijdje alvoi'ens de kleurrijke massa, getooid in ludieke sportkledmj goed in beweging komt. De swung zit er al onmiddel 1 ij k in als we al na 2.5 km getrakteerd worden op een glas wijn in één van dc 52 wijnkastelen, gelegen op het parcours. Het is een heerlijk zicht om de marathon langs de wijngaarden, kastelen en de Gironde te zien slingeren. De bedoeling van de meeste lopers is het traject niet in de kortste tijd, wel in de maximum toegemeten tijd(6.30u) te lopen, om onderweg voldoende te kunnen genieten van de heerlijke hordeauxwijnen, plaatselijke oesters en entrecote. Diegenen die er toch een koers van willen maken, kunnen hun gemiste kans later inhalen, omdat ze beloond worden met hun gewicht in wijn. U kunt wel raden dat soor kelen de laatste kilometers met de nodige strubbelingen verlopen en dat deze tal'ei'elen opde laehspiei'cn an het talrijk opgekomen publieken werken. Ik hen dc koning te rijk als ik de laatste meters over een rode loper finish en nog een mooie herinnering krijg aangeboden met de tekst « Je Pa fait De dag sluit af met een groot feest en uniek vuurwerk. Volgend jaar lijn wij terug van de partij. Op 30 september werd in Ronquières de laatste wedstrijd van de Challenge Delhalle gelopen. Op de prijsuiti'eiking in Gougnies zullen enkele verdienstelijke Marcklopers met een mooi aandenken vereerd worden : Pat Leysen, met 4169 punten de onbetwiste kampioen in deze Ardense wedstrijden, gevolgd door Jan Vermeiren(3875 ptn). Jacques Vermeiren(38 15 ptn). Luc Vrancken (3302 ptn). Jos Leunen (2861 ptn) en Rita Van Aert, eerste vrouwelijke Marckloopster. Op zaterdag 7 oktober was er ook nog de dorpskwis in Minderhout. Na totale inLet van ons team, werden we op de eindmeet geklopt door de KWB Voor de rest zit het loopseizoen er bijna op, behalve nog de marathon van Reims(22 /10), Etten Leur(29/10).De Ruhrsee(4/1 1) en de 33 kin van Battice( 15/11).

44

Uitslagen: 5/8/2000: Gielsbosloop 7km Herman Martens Lucienne Koyen Monique Aerts 9/8/2000: Wechelderzande 3km Lucienne Koyen Monique Aerts 25/8/2000: Wortel join 3km Axel Aerts Evelien Brosens Els Goetschalckx 6km Lucienne Adams Lucienne Koyen Monique Aerts 21km Rita Van Aert Marc Terreur Dii'k Van Bavel Fons Aerts Guy Thijs Brigitte Wendrickx Frans Oninckx 2/9/2000: Pierenloon 16km Jan Hendrickx Jan Adams Fons Jansen Peter Anthonissen Marc Terreur

26.12 32.46 32.56 13,50 13.53 12.12 13.02 14.25

1.07,45 Herman Marten 1,08,25 Rita Van Aert 1.15.45 Dirk Van Bavel 1,20.34 Frans Oninckx 1,24.10 Brigitte Wendrickx 1.25,55 Jan Koyen 2/9/2000: Erbiseul 16km 1,05,32 Pat Leysen Jan Vermeiren 1.07.04 Jac Vermeiren 1,07.26 Luc Franken 1.09.58 1.16.29 Jos Leunen Alphense Stratenloop 10km Lucienne Adams 51,02 Monique Aei'ts 51.51 10/912000: Nieuwpoort Marathon Frans Oninckx 3.59 opgegeven Rita Van Aert 13/9/2000: Ganzenloop Galder 6,5km 26.05 Rik Bax 13km 1.07.48 Lucienne Adams 16/9/2000:Medoc Marathon 4.39 Brigitte Wendrickx 17/9/2000: Hilvarenbeek Marathon 3.41 Frans Oninckx 23/9/2000: Beernem Marathon Pat Leysen 3.03 23/9/2000: Antwerpen Marathon Jac Vermeiren 3.27 Jos Van Bavel 3,57,50 5,7km 27.07 Lucienne Koyen Monique Aerts 27.09 27.16 Hild Van Den Heuvel Dorien Van Bavel 28.00 30/9/2000: Ronguières 14km 58.37 Pat Leysen Jan Vermeiren 59.08 59,52 Kurt Aerts 1.05.52 Jos Leunen 1.10.15 Rita Van Aert 1/1012000: Alsember 5,4km 18.58 Pat Leysen 8/10/2000: Eindhoven Marathon 4.08 Jos Leunen

N.V. GARAGE VAN USSEL

28.03 29.06 29.08 1.28.35 1.29. 14 1.39.36 1.41.00 1,4 1.56 1.45.50 t .47. 30 55.48 1,02,22 1.04.37 1.06.40 1.07,44

HO1TDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60


SPORT

HVV bekert verder op het Kiel

De Dames van KFC Meer

Na veel onderhandelen zijn HVV en Germinal Beersehot er eindelijk uitgeraakt. Om organisatorische en financidle redenen heelt HVV het thuisvooi'deel aan de eersteklasser gelaten. De wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 4 novemher te 2() uur. Iedereen die de match wil zien kan gemakkelijk en gratis op het Kiel geraken, immers de supportersbussen worden gesponsord door de Veiling en men kan inschrijven in cafd De Gelmel. De waarborg die men hij de inschrijving moet hetalen. krijgt men i uteg aal terug hij het vertrek.

Alle begin is moeilijk en leergeld nioetje toch betalen! Dat ondervonden deze moedige Dames i'an KFC Meer maar al te duidelijk. Allerlaatste in liet klassement met nul p!otten is zeker niet om over naar huis te schrijven, maar... de glimlach ii'ordt er zeker iiiet bij i'erlorcit!

KFC Meerle In de svedstn jd op Horendonk kwam Meerle als eerste op het scorebord. Geharrewar voor het Horendonkse doel leide tot een vrije trap voor Meerle en Pauwels scoorde in de 4 minuut. Na een verder saaie eerste helft bracht cle tweede helft wat meer spanning. Na een kwartier was het weerom Wilfried Pauwels die de verdediging omzeilde en de 0-2 liet optekenen. Enkele minuten later deed Van Bavel er met een mooie lobbal nog een bij en bracht de eindstand op 03.

Siegfried Van Sas samen met HVVonderuii niet 3-0 tegemi zijn e.v-clol, Schoten

Intussen is de goede start van de roodwitten in de competitie wel door de feiten achterhaald. Ronse, verrassend goed, klopte cle roodjes op de eigen Thijsakker met 2-3 en Schoten, enerzijds door het geluk gediend en anderzijds geholpen door HVV dat erin slaagde enkele niet te missen kansen te verprutscn, hezorgden ons een paar minderprettige weken. Gelukkig maardat HVV op Zultse verrassend voor een 4-0 overwinning kon zorgen, zodat de schade al hij al beperkt bleef. De verre verplaatsing naar Doornik - zonder topsehulter Huygen - is inmiddels achter de rug en bracht ddn puntje op. Zo maken we ons op oiii dc verrassende koploper LYRA een moeilijke avond te bezorgen.

Programma 21 oktober: 20.00 uur HVV - Lyra 29 oktober: 15.00 uui Wetteien - HVV 4 november: 20.00 uui Gei unual Beet schot - HVV 12 november: 15.00 uur HVV - Gent Zeehaven wordt misschien 11.11.00 20 uur 19 november: 15.00 uur Denderhoutem -. HVV 25 november: 20.00 uur HVV - Maldegem

Op zondag 1 oktober werd het lokale derhy Meerle - Minderhout gespeeld. Zon derby brengt altijd svat meer sfeer mee. In de eerste helft varen er kansen voor heide ploegen, het bleef 0-0. Na de pauze kwamen de bezoekers opzetten en kwamen in de 58 minuut lip voorsprong. Meerle zette de achtervolging in en wist zijn i nspan iii ng hel ou id met een doelpunt van Van Wanrooy. Het bleef verder 1-1 en heide ploegen leken daarmee tevreden.

Op 15 oktober ontving Meerle Maria-Ter-Heide op zijn terrein aan de Chaamseweg. Wilfried Pauwels (weer hij) zet KFC na 26 minuten op voorsprong. Dat bleef zo tot cle pauze. In de 53 1 minuut verdubbelde Van Wanrooy de voorsprong en 5 minuten later besliste Voeten de match met een fraai afstandsschot. MariaTer-Heide kon in de 64 minuut het eerredend doelpunt scoren. De punten bleven wel verdiend in Meerle.

Wedstrijden voor november (telkens om 14.30 uur): 05-1 1-2000: Heihos - Meerle 12-11-2000: Meerle - Ex. Essen 19-11 -2000: St.-jozef - Meerle 26.11.2000: Meerle - Putte S.K.

Bij de Luehthalhoys kwam KFC al na 8 minuten op voorsprong. Een knappe voorzet van Dirk Mertens werd door Pauwels hinnengekopt. Diezelfde Pauwels (zijn gewicht in goud waard voor groen-wit) maakte van een onoplettendheid van cle keeper van dc thuisploeg gebru k om hem prachtig te omzeilen en 0-2 te scoren. Na geharrewar krijgt Van Gorp. op aans ijicn van de lijiiieLlitei, 1101s van cle arbiter de rode kaart getoond. Nochtans was hij hij het gebeuren zelfs niet betrokken. Een pech met zware gevolgen. Op slag van rust slaagde de thuisploeg er daarenboven nog in de aansluitingstreffer aan te tekenen. Drie minuten na de pauze komen cle Luehtbalboys langszij. In de 76 minuut krijgen ze nog een penalty bovenop. Gelukkig schieten ze die hoog over, maar het was slecht even uitstel. want 3 minuten laten komen ze toch op voorsprong. KFC blijft terugvechten met 10 man en 4 minuten voor tijd kan Huyskens de gelijkmaker bi nnentrappen. Een zuur verdiend puntje, in een mateh die leed onder een zwakke arbitrage

Pechvogel Dave Van Gorp: een rode kaart en enkele weken gednon gen rust en dat voor iets waar hij zelfs niet bi] betrokken il'CiS.

45


SPORT

Minderhout VV duidelijk beter Na cie ronduit gemiste start niet een nul op negen en enkele serieuze pandoeringen. lijkt Minderhout eindelijk het goede ritme gevonden te hebben. Loenhout keerde met zware cijfers terug huiswaarts en dat had wel niemand verwacht. Aan de rust was de stand 1-0 na een omgezette strafschop door Bart Willems. Roei Hermans scoorde vroeg in de 2 helft met het hoold en Luc Loos trapte een tweede strafschop binnen na handspel van een bezoekende verdediger. Loenhout mi Iderde dan tot 3-1 met nog een kleine twintig minuten voor de boeg. Opletten dus! Kurt Van den Langenbergh en Bart Willenis dikten echter aan. Een kleine Loenhoutse prik volgde maar een heropiredende Danny Meyvis legde met een mooie lob de 6-2 eindcijfers vast. Van een opsteker gesproken! Het geburentreffen op het veld van Meerte werd met de nodige voorzichtigheid benaderd. MVV speelde vrank en vrij mee en zo kregen de toeschouwers een boeiend derhy te tien. Het was wel wachten tot in de tweede helft vooraleer het eerste doelpunt viel. Na een doorzetten van Paul Van Gils ktm Bart Willems MVV op voorsproiig brengen. Meerle ging op zoek naar de gelipkmaker en Minderhout probeerde dit met volle overgave te beletten. De thuisploeg slaagde toch in haar opzet en zette de 1-1 eindstand op het bord. Een hillijk gelijkspel! De thuiswedstrijd tegen Wildert werd dan weer in mineur afgesloten. De bezoekers hadden wel de hele wedstrijd het meeste van het spel, maar Minderhout toonde zich scherper in de aanval, zeker in de tweede helft. Na een logische 0-1 ruststand scoorde Bart Wil lems keurig degelijkmaker in de tweede helft. MVV bleef scherp voor de dag komen en Paul Van Gils zorgde zelfs voor een 2-1 voorsprong. MVV sas nog enkele malen dichtbij de 3-1 maar liet zich in de toegevoegde tijd verrassen en zag zo in extremis een tweede overwinning uit de handen glippen.

Wedstrijden zondag 5 november: 14.30 Maria ter Heide - Minderhout VV zondag 12 november: 14.30 Minderhout VV - Mariaburg zondag 19 november: 14.30 Berendrecht - Minderhout VV zondag 26 november: 14.30 Minderhout VV Heibos

ij

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand 46

De Hoogstraatse Sportvissers vaarden uit 1-IOOGSTRATEN - NIEERSELDREEF: Do Miljiiihoot oen itiitinticf van iie dienst Aminal van de Vlaamse Gemeenschap, vcart dag in dag uit op ĂŠdn van onze Vlaamse kanalen en rivieren. De bedoeling van de milieuboot is, op een plezierige manier jong en oud iets bij te brengen over de natuur open rond het water en wat te vertellen over dc waterkwaliteit en waterzuivering. Er wordt uitleg gegeven over het varen op zich op onze kanalen, er wordt een waterstaal genomen en ontleed en de jongsten kunnen allerlei spelletjes spelen i.v.m. de natuur en de natuLirhescherming. Er staan zelfs computers waarop ze zelf bootje kunnen varen, bruggen openen. sluizen passeren enz. Van iiegen tot 20 oktober lag de boot aangemeerd in Turnhout, voor een tocht op het kanaal Dessel-

3/0(0 0

((1. .1

ttI(/( t

hill

'1

1iIiU ii itt lt

eer . .

Schoten. De Hoogstraatsc Sports issers. aangevuld met jeugdleden van o fanfiirr van MeersolDreef, gingen op zaterdagnamiddag 14 oktober mee varen. Het weer was prachtig en voor de meesten was het een eerste kennismaking met de prachtige omgeving rond het kanaal richting Arendonk. De boot is uitgerust met een labo, een speelhoek en een infohoek. Tijdens het varen wordt je attent gemaakt op wat er zoal te zien is en per groep wordt er een waterstaal genomen. Het water was op dat moment van goede kwaliteit, geen probleem voor de vissen. Met nog een kopje koffie of iets anders werd de namiddag rondgebreid. De kinderen amuseer den zich kostelijk en leerden spelenderwijs iets bij. Tenslotte krijg je niet elke dag de kans om eens met een boot het kanaal op te varen. (tv)

lit) ( / .

1/0 //Iilh(.'iI/)Oo!.

EERSTE ZEGES VOOR GELVOC Dc Hoogstraatsc \/ollehalcluh luistert teecilwoordig naar de naam GELVOC. Hovoc en dc Gelmers hebben namelijk cle krachten gebundeld. De nieuwe club herbergt vier herenploegen. zeven damesploegen en nog eens een tiental jeugclploegen. Genoeg volk dus om er een gezellig en aangenaam jaartje van te maken. En dat begon in ieder geval goed. Heren 1, vorig jaar ongeslagen kampioen in derde provinciale, startte sterk in tweede provinciale en prijkt bovenaan met twee gewonnen wedstrijden op drie. Cijfers die ook Heren 2 kan voorleggen. Deze jeugdige ploeg mag dit jaar aantreden in derde provinciale en doet het dus verre van slecht. Twee op drie is een mooi resultaat voor deze vurige jongelui dat om herhaling en bevestiging schreeuwt. Dames 1 doet het ondertussen in haar reeks, derde provinciale, evenmin slecht met eveneens een 2 op 3. Mcnige ploeg zal nog verschieten van deze

fluksc joiteedanics die onhevangen elke match aanvatten en telkens gaan voor de volle buit. Een goed rapport dus voor elke provinciale ploeg - allemaal met dezelfde cijfers, maardatis puur toeval, geloof mij. De gewestelijke ploegen moeten zeker niet onder doen. Misschien kan het eerste seizoen van Gelvoc meteen wat prijzen bevatten. De weg is natuurlijk nog lang, maar de moed zit er in en dat belooft vdĂŠl goeds. En dan is er natuurlijk nog de jeugd. Deze talrijke spelertjes zetten de zeilen helemaal bij om ZO snel mogelijk volleerde en elegante volleyballers en volleyhalsters te worden. Alle begin is natuurlijk moeilijk, maar het ziet er allemaal erg goed uit: talent, grote inzet en veel oefening haren mooie kunst. Ook hij de volleybalsport. Tenslotte nog een uitnodiging. Wie op een lege zaterdagavond eens niet weet wat te doen: kom dan naar de sporthal Het Spijker, snuif er de sfeer op, geniet van het volleyhalspel en de ambiance en kom volgende keer gewoon terug.


GELUKKIGE WINNAARS lii oiis vuil' 111 H] l l ni' V 11;1;1 gdeii tt ij nu /e truun c iczer uit een pimostiekje te st agen omtient de gemeenieraadsverk lezingen : Voorspel de

seikieziiigsuitslag cii win 1 Wij vrocuen om de 25 zn1 1 te veritelen over de ( partijLil die upkwiiiieii. Als scliiftiiigsviaag liaddeit wij van u itiaag ewLtiii liiie viak OH/V luiiilige liuigeiiieestei Aritold Vart Aperen dit Jaar met Lijn foto in De Hoogstraatse maand gestaan heeft. Eci Ii jklieidslialve iiioeteii we toegeven dat de Antilhaansi i-ten beter in de markt liggen dan de gemeenteraadsverkiezingen als het gaat om een gukje fc wigeii. Tui-li waieu wip nog eig blij ittet de 38 Inleidingen. WiC dit nummer goed gelezen heeft hoeft g een verdere uitleg os er het resultaat an de verkiezing. Toch geven wij voor alle duidelijkheid nog eens datgene wat wij van jullie het liefst hadden gehoord om in aanmerking te komen voor een gezellig etentje op kap van De Hoogsiraatse Maand KVB: II , CVP: 7, HOOP: 3, Agalev: 3, SP:0, VL.B lok : 1 . En onze hurgerrneester in de Maand : juist 25 keer. Van de 38 inzendingen was geçn crikcle pronosrick juist. Na nanweiii-ioe vergelijking konden wij uiteindelijk toch twee gelukkigen aanduiden. Zij hadden slecht, twee kleine fout jcs.l let zijn Chris Beigluuuis uit Muideihout en Rene Laurijssen eveneens uit Minderhout. Proficiat en laat het jullie smaken. Lie redactie.

ABONNEMENTEN 2001 Jawel, voor we het goed beseffen is het /,over. Onze zestiende jaargang zit er weer bijna op. Aangezien koken geld kost en niet gratis is, moeten wij u weer vriendelijk verzoeken om het abonnementsgeld voor 2001 te storten op onze rekening: 733-3243117-49 met vermelding van uw naam en adres. Het jaarabonnement blijft onveranderd op 720 Bef. Elders in dit nummer vindt u het overschrijvingsformulier waarmee u in bank of post het abonnement kunt betalen. Als u dit nu direkt doet dan blijft het niet liggen! WIJ DANKEN U BIJ VOORBAAT.

1 ,ig

nat r ren dem list rare!

LAURYSSEN ELECTRONICS Minderhoutdorp 29c - Hoogstraten

o ongarneri;

DOMS ',

Tapijen . t -35% tOt _700/ Bedspreien Tafelkieden Tatellakens Badhandrloeken Badkarpetten Dekbedovertrekken Dekbedden enz. -

.. 5Vjj;,

40111:

ii • :

e

.52.

-

-

-

•_.4J

-

20% 30% 40% -50% 60%

.

'

Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 139e

47


Gildenleven & Schuttersnieuws Al het nieuws over het gildenleven en schuttersverenigingen uit onze gemeente is welkom hij Frans Snijders, St. Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03-314.49.03.

Tweede zestal met de grote kruisboog Minderhout - 01) zondag 17 september vaardigden de negen gilden met de grote kruishoog elk zes schutters af naar Minderhout om daar het tweede zestal te betwisten. Het belangrijkste artikel in het reglement vertelt dat er aan deze schieting géén Ereschutters mogen deelnemen. Zoals steeds stond ook deze zestalschieting hol van verrassingen In de eerste van de zes ronden schoot Dirk Vermeiren uit Loenhout het beste met 34 plinten. Patrick Weygers uit Hoogstraten kon knap volgen met 33 pliiiteil. De andere gilden moesten meteen al enkele punten prijsgeven. In de tweede ronde bleven de koplopers gelijk: Matthias Pellegrain voorHoogstraten en Patrick Rombolits voor Loenhout eindigden heiden op 33 punten. In cle derde ronde moest Hoogstraten punten prijsgeven. Meerle, May Versehueren, en Minderhout, Leo Gabriels, maakten hiervan dankbaar gebruik door elk af te sluiten op 33 punten. Door hun regelmatigheid had Loenhout halfweg de leiding genomen met 99 punten voor Minderhout met 96 en Meerle met 95 punten. In de vierde ronde was het de beurt aan Loenhout om punten te laten vallen. Rijshergen, Kees Anthonissen en Meer. Ene Matthé maakten enkele punten goed door af te sluiten op 33. Plots kwam Meer aan de leiding met 125 punten voor Mi nderliout én Loenhout met 124 plinten. Met 123 pcliiten waren Hoogstraten én Rijsbergen nog zeker niet kansloos. In de vijfde ronde kon de Loenholitse hoofdman Frans van Hasselt bevestigen door 34 punten te schieten. In diezelfde ronde schoot Kees Vergouwen voor Sprundel ook 34 plmten, maar schoot die wel met 5 rozen. Als enige schutter kampte hij voor de rozenprijs met vijf rozen. Met nog slechts één gang te gaan stonden Loenhout én Meer aan de leiding met 158 punten voor Minderhout met 157. Sprundel volgde met 155 punten. In de zesde ronde kwamen de zenuwen écht naar hoven. Loenhout moest zich echter gewonnen geven door materiaalpech. Ook cle schutter van Meer, Jos Jacobs, kon het Minderhoutse geweld, geplaatst door Peter van dcii Broeck niet volgen. Zelfzeker, zegezeker sloot Peter op een sublieme manier af op 35 punten. Voorwaar een mooie seizoensatsluiter voor hem persoonlijk.

Peter was zo zeker dat hij ook zonder verpinken het beste kampte voor de rozenprijs. Een applaus van alle aanwezigen werd zijn deel! In de eindlutslag legde Minderhout beslag op een zeer verdiende eerste plaats met een totaal van 192 punten v66r Meer met 189 punten. Dat ervele gilden evenwaardig zijn bewijst de derde plaats: Rijsbergen, Meerle en Sprlindel nemen deze plaats in met 183 punten. Verder in de uitslag staan Hoogstraten, Castelré. Wortel en tenslotte het door materiaalpech gevelde Loenhout. Op een sublieme wijze werd de rozenprijs van dittweede zestal, op het allerlaatste moment, gewonnen door Peter van den Brueek uit Mi nclerhout.

Kleine kruisboog Kamp Kring-Zundert tegen Kempen Zundert - Verledenjaar had de jaarlijkse kamp Kempen Kri ng-Zunclert plaatsgevonden te SintLenaarts. België won toen met liet kleinste verschil van één punt. Op zondag 24 september was het dan de beurt voor de Gezellige Vrienden uit Zundert om deze kamp niet de kleine kruisboog in te richten. Het bleek dlludelijk dat Kring-Zundert ditmaal extra gemotiveerd was om de wisselbeker te verovereil. De Nederlandse ploeg was gemiddeld een stlik jonger. er was bovendien duidelijk meer en beter geoefend dan de Belgen. Resoluut trokken de Nederlanders de eerste ronde naar zich toe. Zij plaatsten de Belgen meteen op een aanzienlijke achterstand. Eindstand van deze eerste ronde was 1122 tegeti 1151 voor Neder 1 and. De tweede ronde bracht ook geen aarde aan de dijk voor de Belgen. Zij gingen roemloos ten onder. Einclstand van deze tweede ronde 1163 tegen 1138.

Na de derde en laatste ronde was het kalf helemaal verdronken, eindstand 1173 tegen 1158. De zet van Nederland om extra gemotiveerde jongere schutters op te stellen bleek een goede kaart. Met een eindstand van 3487 punten tegen 3418 wonnen zij gemakkelijk deze kamp. De persoonlijke ereprijzen van de Nederlanders gingen naar Kees Goossens uit Klein Zundert. naar Piet Luchten Int Achtmaal en naar Frans Delcroix ook uit Achtmaal. Gelukkig waren er ook drie ereprijzen voorzien voor de Belgen anders hadden we helemaal niet lege handen naar huis moeten komen. De ereprijzen werden gewonnen door Peter Snoeys uit Meer, door John van Haperen Int Meerle en door Sliske Goetschalckx ook Int Meer. De wisselbeker bleef dllis met 79 punten voor één jaar in Nederl:uid.

Eerste zestal met de grote kruisboog Sprundel - 1-let kunruginnestuk \ : 111 dc grote kruishoog. liet eerste zestal, vond op zondag 24 september plaats in het Nederlandse Sprundel. 9 gilden vaardigden hcin beste schutters af en dat bleek al sterk in de eerste ronde. In deze eerste ronde schoot Wim van de Maagdenbergh voor Sprundel al direct de kaart vol. Beginnen met 36 op 36, knap! Vicky Rombouts voor Meer. Wim Druyts voor Wortel en Mil van Beeck cut Hoogstraten schoten elk 34 maar stonden dlis al onmiddellijk twee plinten achter. In de tweede ronde noteerden we driemaal 34 punten geschoten door May Van Aelst Int Meer. SttfVaii Herek voor Wortel en Harry Vanclerhenst voor Meerle. Het werd eentonig maar ook in de derde ronde was driemaal 34 punten liet maximum. Ditmaal geschoten door Jos Snoeys uit Castelré. Gerda van Hasselt voor Loenhout en Richard Vergouwen voor de thlnsploeg Sprundel.

Een ontdekkingstocht! bi] Van der Sluis blijkt altijd opnieut' een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

*Isl . woondeco

Baarle-Hertog PeTer t'ait cleii B;ïerk

48

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


GILDENLEVEN Halfweg stond Sprundel, het kon ook niet allders, aan de leiding met 103 punten voor Meer met 101 Iets verder stonden Wortel en Hoogstraten op 99 punten. In de vierde ronde kon Sprundel nog een punt verderuitlopen. Frans Aarts sloot als enige afop 34 punten .33 punten werden er behaald voor Meer, Minderhout, Wortel en Loenhout. In de vijfde ronde behaalde Frank Pellens uit Rijsbergen zijn persoonlijk beste resultaat door iie volle' dus 36 op 36 te schieten. Meer, Wortel en Castelré hadden het nakijken met 34 punten. Met nog één ronde te schieten stond Sprundel aan de leiding met een totaal van 170 punten voor Meer niet 168 punten. Wortel maakte de top drie vol met 166 puilen. De beslissing viel in de zesde ronde. Sprundel liet er géén twijfel over bestaan. Frie Konings, als laatste schutter voor Sprundel, gaf gewoon alle medeschutters het nakijken. Ook hij miste geen enkel punt. Rob van der Heyden uit Rijsbergen. Frans Tackx uit Minderhout en ook Gust Brosens uit Meerle sloten elk prachtig af op 35 punten maar waren eraan voor de moeite. Sprundel won dit eerste zestal met de grote kruishoog op een prachtige sportieve wijze. Elke andere gilde moest in hen hun meerdere erkennen. Frie Konings maakte als laatste schutter de triomf voor de thuisploeg volledig door bovendien ook nog het beste te kampen voor de rozenprijs. Sprundel neemt om de tien jrar blijkbaar een optie op dit eerste zestal. In 1990 won het niet 201 punten. Nu gaat het daar nog een stuk boven met een totaal van 206 punten voor Meermet 202. Wortel met 200. Meerle met 196. Minderhout met 195,Loenhout niet 194, Rijsbergen met 191. Hoogstraten met 190 en tenslotte CastIi-é liet 185 puiitcn.

Karabijn, laatste kringschieting te Meer Meer - Stceds sluit de karahijn hei schuttersseizoen al . te Nl eer. Naast een aantal aan ee sloten kringschutters mag Meer zich steeds verheugen op de deelname van een aantal Nederlandse schutters plLis ook nogal wat vrije schutters, mensen die dikwijls voor het eerst met de karabijn schieten. Maandag met Meerkermis blijkt dan voor de gilde ook een topdag te zijn. Van de aangesloten kringschutters schoten er vier in de ere klasse 159 op 160. Eerste in de uitslag staat Frank Pissens uit Loenhout gevolgd door vader en zoon Kusters uit Baarle-Hertog. Pierre de Coninek uit Wuustwezel is de vierde schutter met 159 punten. Frank Janssens uit Loenhout en Viviane Gilops uit Wuustwezel sloten afop 158 punten. In de A-reeks legde Erwin Adams Lui Ban leHertog en Ad de Bruyn uit Meer beslag op een gedeelde eerste plaats met 157 punten. 156 punten werden er geschoten door Werner Carvers en Danny Havermans uit Wuustwezel, door Leon Nackaerts lul Meer en tenslotte door Bert Martens uit Loenhout. Het orgelpunt van dit seizoen plaatste Marc van Buynder uit Meer in de B-reeks. Hij schoot hier als enige 156 punten. Petrus Palinckx uit Wuustwezel strandde op 155 punten voor vier schutters met 154 punten. Deze vier waren: Ludo Kenis en Stafke Goetschalckx uit Meer. Maria Verhoeven uit Baarle-Hertog en Toos Vermeulen uit Meersel Dreef. In de C-reeks neemt Frans Mertens uit Wuustwezel het voortouw door als enige af te sluiten op 154 punten. Frans werd gevolgd door twee schutters met 153 punten, Frans Theeuwes

COER

.

RVA IYA /COMPUTRi - TELEFONIE

/- K1m\ René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 H000STAATEN Tel.: 03-315.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

uit Meer en René Pastrijn uit Wuustweiel . Leo van Buynder en Jan Martens, heiden uit Meer, sloten af op 151 punten. Bij de Aspiranten wint Gert de Coen uit Wuustwezel het pleit met een totaal van 155 punten voor Renilde van Loo\, ook uit Wuusiwezel. niet 151

Karabijn, voorlaatste kringschieting Loenhout - Dc Sint Christoffelgitde uit Wuustwezel heeft noodgedwongen de kringschieting niet de karahijn door laten gaan op de schietstand te Loenhout op zondag 24 september. Op deze voorlaatste kringschieting lieten zich 84 schutters inschrijven. Wél waren er in de Erereeks maar liefst zeven schutters met 159 punten. Zij waren, we geven 7C u per gilde. Karel Kusters uit Baarle-Hertog. Henk van Uythoven van Meersel-Dreet'. Ingrid Geeraerts en Frank Pissens, heiden van Loenhout en tenslotte drie schutters uit Wuustwezel: Pierke de Coninck, Richard Marijnissen en Peter Hofmans. Frank Janssens uit Loenhout was de enige schutter met 158 punten. Na hem volgden er 6 schutters met 156 punten. In de A-reeks schoot Ad de Bruyn uit Meer buiten verwachting 157 punten. Hiermee was hij niet alleen koploper, want ook Jack Brosens uit Baarle-Hertog wist 157 punten te behalen. Leon Nackaerts uit Meer en Erwin Adams uit Baarle-hertog waren beiden goed voor 155 punten. André van Ackerbroeck uit Meer en twee schutters uit Wuustwezel. Stan van Aert en Guy Lambrechts, stoten af op 154 punten. Zij werden gevolgd door zeven schutters met 153 punten. Eeniunie koploper in de B-reeks was Karel Hciidiickx uit Raarle Hertog met 156 punten. Hij werd gevolgd door ploegmaat Cees Krijnen en Chris Sche\ltjens uit Wuustwezel met 155 punten. 154 punten werden er behaald door Ivo Dekkers uit Wuustwezel, door Marc van

COMPUTER-cursus voor beginners!!!

Bu\ nder Lot Meer. door Toos Vermeulen uit Meersel-Dreef en tenslotte door thuisschutter John Theeuns. Vijf schutters besloten deze B reeks niet 153 punten. In de C-reeks besloot Willy Rommens uit Loenhout niet zijn beste getal van dit seiioen: 155 punten. Ook Leo van Buynder en Willy Pluym uit Meer overtroffen zichzelf door af te sluiten op 154. Twee schutters van Meer eindigden met 152 punten. Herman van Bavel en Vie Svvaenen. Zij werden gevolgd door drie schutters met 151 punten. Bij de Aspiranten liet Gert de Coen uit Wuustwezel zich opnierken door te emdigen op 156 punten. Ook Renilde van Loo) uit Meersel-Dreef zette haar beste heentje voor liet 154 liii iiie n.

Agenda zes meter Gezien dc grote opkomst in het voorbije seizoen van de ies meter heeft liet bestuur beslist om ook op \ rijdagas ond de diverse schiethanen open te stellen. Het seizoen 2000-2001 begint met de schieti ng in Loenhout op 3,4 en 5 november. De tweede sehieting zal doorgaan in Wortel 01) 17. IS en 19 november. Op 1, 2 en 3 clecemher komt Meerle aan de beurt gevolgd door Minderhout op IS, 16 en 17 december. Wanneer cle scliieting in I-Ioogstraten plaats 7.al vinden op 19, 20 en 2 1 januari is liet jaar 2000 i'eeds een s oldongen feit. Het Neder landse broertje Castelré ontvangt de schutters 01)2. 3 en 4 t'ehruari 2001, Meer sluit het winterseizoen af op 16. 17 en 18 februari 2001 . Het enige zestal in de ies meter winter competitie zal plaatsvinden in Castelré op zondag 25 februari. De prijsuitreiking. die tevens de versuhieting inhoudt van cle trol ee op zes meter, zal plaatsvinden in Loenhout op 2 maart. Tenslotte zullen onie Kempense schutters zich meten met de schutters uit het Antss eris Verbond op II maart 2001 in Hoogstraten.

___ garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * * carwash carrosserie alle merken St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 49


KALENDER

Op stap in..

CA 0E H. Bloediaan 285. Hoogstraten tel, 314.83.11

MEER Zaterdag 4 en 11 én vrijdag 10 november: TONEELOPVOERINGEN in zaal Voor Kunst en Volk, 'Drinken de goden Duvel'?'

MEERLE

Zaterdag 4 november: SPAGHETTI-avond ten voordele van 3 voor 11.

MEERSEL-DREEF -Zaterdag 4 november, TEERFEEST van de fanfare "Voor Eer en Deugd" met een rondgang door het dorp.

Zaterdag 11 november: DRIE VOOR E1.F vanaf 8 uur in de Mussenakker, orgamsatie: de Hoogstraaisejeugciclubs, met als thema: Vrouwenbeweging in Indië. HULDEBETOON aan dc oorlogsslachtollers, oS de mis van lO uur bij het monument op het kerkhof. 11-11-11: de enveloppen worden tijdens de voormidclag opgehaald.

-Weekend 11-12 november: 11-1 -1 LACTIE. -Donderdag 23 om 13u30 en vrijdag 24 november om 19u: MUSICAL opgesoerd door de leerlingen van lagere school 't Dreefke.

Zaterdag 18 november: TEERFEEST van cle hrasshand Sie.-Rosalia.

rp, T

Zaterdag 25 november: MUZIEKAVOND van de hrasshand Ste.Rosalia om 19.30 uur.

HOOGSTRATEN

WORTEL Zondag 29 oktober: ['ANNENKOEKEN BAKKEN EN TENTOONSTELLING SCHILDER WERK van Rita Hillen vanaf 14u. in het Slot.

voor jongeren hart bij muziek.

Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

Zaterdag 11 november: 3 VOOR Ii -FUIF in het Slot, om 20,30u. Kunst en curiosaveiling ten voorclele van 11.11.11

41

Leer nu helpen

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten. GORRENS WILLY-VERVOORT

Langenberg 14 - 2323 Hoogslraten-Wortei Tvl./Fav 03 / 314 53 28

CAFÉ DISCOBAR

1

1

'TFRTUIN Z(ee Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53 CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

flt Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tet.:(03)3149194-Fax:(03)3148717

50

Zondag 12 november: BOEKENBEURS tussen It.) en 16u in de kleuterschool. Org . oudei'co nt i té Zaterdag 25 november: MOSSELFEEST in de parochiezaal. Org . KLJ Zondag 26 november: KINDERMARKT (Tsveecle handsheurs) van 13.30u tot 18u in de parocliiezaal. Org . K.AV

vzw Mussenakker Meer

Zondag 19 november: SINTERKLAAS wordt om 13.30 uur verwacht aan cle zaal Voor Kunst en Volk.

CAHIER

Woensdag 1 november: OPENDEURDAG K.V.G. in de Parochiezaal van 10-18 uur Gratis toegang. Org . K.V.G.

1

Even niet opletten en het is gebeurd. Dan komt het erop aan snel en juist Ie reageren. Kleine problemen los je zeil , op. Grote problemen hou je onder controle lot er hulp is. Sta nooit meer niet je handen in je haar. Volg een praktijkcursus EHBO. Een Organisatie van het Rode Kruis Hoogstraten in samenwerking met de vzw vormingsinstituut van het Rode Kruis Vlaanderen. De cursus 1-lelper geef't antwoord op al je vragen. Een complete eerstehulpcursus voor dagelijks gebruik. Eerst word je letterlijk geleerd levens te i'edden: mond-op-mond-beademing en hartmassage. Daarna leer je omgaan met hreuken,schaafwonden, snijwonden, verstikkingen. .... Hoe je dringende hulp moet oproepen en bijstand verlenen hij verkeersongevallen. Vanaf lôjaarkanje deelnemen aan deze cursus. De lessen gaan door in het KLj-lokaal, Worteldorp 13 en duren zo'n twee uur, en zijn gratis. Maandag 7 november om 20 uur wordt van start gegaan. Schrijf in bij Dirk Haest, Pater Schrijversstraat 13, tel. 03.314.98.69, ofe-mail: dirkhaest@hotmaii.com

Waar mensen zich jong voelen Waar longe mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 a., zondagnamiddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 a. 61

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

MINDERHOUT Zondag 12 november: WAFELS EN SMOUTEBOLLEN in liet KBG-lokaal van 1218 uur. Org . KBG Minderhout. Zondag 26 november: SINTERKLAASFEEST in de Parochiezaal van 13-16 uur. Org . KWB-KAV-KVLV-LG.

De volgende Hoogstraatse MAAND kan u lezen vanaf 29 november. Kopij voor dit nummer liefst inleveren op woensdag 15 november. Op zondag 19 november kan u nog terecht met sport- en dorpsnieuws.


KALENDER

HOOGSTRATEN Bibliotheekbericht HOOGSTRATEN - Het boek 'De blote benen en niet iets meer van tante Julia' van Aster Berkhof is vanaf deze maand terug beschikbaar in onze uitleendienst en dit op veelvuldig verzoek. Veel leesgenot. T.D.L.H. Zaterdag 4 november: Kindertheater HOLLE BOLLE BI LLY om 14u in hei penitentiair Ceniruin. Zaterdag 4 t/m maandag 6 november: GEWESTELIJKE VOGELSHOW EN VOGELBEURS Zaal Pax, Dr. Versmissenstraat 4, zat. vanaf 18 uur, zon en ma vanaf 9.30 uur, gratis toegang, VogeikLindige Kring de Witte Merel. Zondag 5 november: KUNSTMARKT Zaal Sint Cecilia, Gelmelstraat, Kon. Toon en Toncelmaatschappij Sinte Cesilia. Zaterdag 11 november: VIERING WAPENSTILSTAND hoogmis in elke deelgemeente. Zaterdag 11 november: NAAR CARNEVALE bus vertrekt om 8.30u aan Vito. Inschrijven 03/314.87.29 Zaterdag 11 november: 3 VOOR 1 1-FUIF in Cahier, Indische sfeer. Kunst en curiosaverkoop. Opbrengst voor II .11.11

info & reservatie : tel. 03 314.55.36 - fax 03 3 14.55 .65. Zondag 19 november: TE DEUM, KONINGSNAAMFEEST IS november, Sint Catharinakerk. Hoogmis ID uur, receptie II uur Org. Stadsbestuur Donderdag 23 november 20.00h. Toneelopvoering Ti nello: "DE KOFFIETAFEL" In De Wachtzaal, inkom 200fr. Reservaiie: 03.3143562 Vrijdag 24 november 20.00h. Toneelopvoeri ng Tinello: "DE KOFFtETAFEL" In De Wachizaal inkorn 200fr. Reservatie: 03.3143562

Zondag 12 november TWEEDEHANDSBEURS van de BGJG in zaal Pax tussen 14 en 16.30 uur (kleding, speelgoed en andere zaken voor kinderen). Zondag 12 november: HERFSTKOETSENWANDELING Kasielijnenstraat 74, vertrek tussen 10 en 12 uur. Maandag 13 november: BOB DOODAH BANDom 20u in De Gulden Coppe. Org . Marck River jazzhand. Dinsdag 14 nove,nber: LEDENVERGADERING CRM voordracht 'Sol idariteit en ethiek in België en Europa' in Hof Ier Smisse om 14 uur. Vrijdag 17 november: KAARTAVOND in de school aan de Gr El i saheth laan vanaf 1 9.30 uur. Vrijdag 17 november: WIJNPROEFA VOND om 20u in De Gulden Coppe vooraf inschrij ven 03/314.52.78 Org. CMBV

lat',

urijhrii 1.83 lmo9stratn 031314 66 65 ri & 1.iitlip 50

Zaterdag 25 november: TEERFEEST in Zaal Sint Cecilia. Gelmelstraat. Org . Kon. Toon- en Toneelmaatschappij Sinte Cecilia. Zaterdag 25 november 20.00b. Toneelopvoering Tinello: "DE KOFFIETAFEL" In De Wachtzaal inkom 200fr. Reservatie: 03.3143562 Donderdag 30 november 20.00h. Toneelopvoering Ti nel lo: "DE KOFFIETAFEL" In De Waehtzaal inkom 2001'1 -. Reservatie: 03.3143562 Zaterdag 2 december 20.00h. Toneelopvoering Tinello: "DE KOFFIETAFEL" In De Wachtzaal i nkom 200fr. Reservatic: 03.3143562

Zaterdag 11 en zondag 12 november: BOUWFEESTEN, Spijker. Zaterdag 11 en zondag 12 november: BOUWFEESTEN Instituut Spijker, restaurant en praatcafé. internaat Gelmelstraat 60 & familiequiz in de Rabboenizaal van 13 tot 17 uur.

Zondag 5 november: Wandeiclub MARCKDAL wandelt in het Graafbos in Merksplas. Trefpunt om 14u aan de kapel van het Geheul, aan de rechterkant van de weg Merksplas-Weelde. Laarzen aan bevolen.

Kerstmarkt HOOGSTRATEN - De Mouterij organiseert, in samenwerking met verschillende verenigingen, op zondag 17 december haar eerste kerstmarkt. Deze kerstmarkt gaat door in de Mouterijstraat van 13.30 uur tot 18 uur, Verenigingen die eventueel nog geen uitnodigt ng hebben Ontvangen, kunnen toch nog deelnemen. Aarzel niet en neein contact op met Karin Cotteleer, buurtanimator, tel. 03 340 21 52 of 03 314 11 32, fax : 03 340 21 56 en gsm 047831 04 65.

(H)eerlijk brood bakken Dinsdagavond 7 november om 20.00u is de ideale gelegenheid om te leren hoe je zelf hiood kan hakken. Guy Menens, bakker hij Widar. leert ons de knepen van het vak in de bakkerij van Widar. Lipseinde 43 te Merksplas (weg naar Zondereigen). Welke ingrediënten heb je nodig voor de gebruikelipke broodsoorten en hoe probeer je zelf andere cum bi naties uit? Waar koop je deze (hij voorkeur biologische) ingrediënten? Wat is zuurdesem, hoe maak je zelf zuurdeeg aan en hoe verwerk je die voor hei hakken van gedesemd brood? Widar is een bezigheidstehuis voor in hun ontwikkeling gestoorde volwassenen. Ze leven er samen in gezinsverhand en werken nice in de bakkerij, weverij en boerderij. Deze avond biedt tevens gelegenheidom kennis te maken met alle mogelijke biologische bloemvariëteiten en andere ingrediënten die hij Widar zeIl kunnen aangekocht worden. Leden betalen 100 fr. niei-leden 150 Ir. Graag een telefoontje vooraf aan Jan Horsten op 031 314.22.55 vèôr 1 novemher.(jooi)

ii

'

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 H000STRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bed rijfswagens. Met garantie

Zaterdag 18 en zondag 19 november: BOUWFEESTEN Instituut Spijker, restaurant en praatcafé, gebouwen internaat Gelmelstraat,

51


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

RIJKSWACHT: 3 14.50.08

WACHTDIENSTEN

7~1

HUISARTSEN

Woensdag 1 november: DRS. VERMANDER L. en FEREMANS K., Meerleseweg 24a, Meer, 031315.85.I1. Zaterdag 4 november: DR. DECLERCQ F., Hazenweo 29. Meerle. 03/315.84.54. Zondag 5 november: DR. HOL VOET en VERHOEVEN. Desnicdtstraal 29. Minderhout, 03/ 314.31.66. Zaterdag 11 november: DR. WILLEMSE J.. B.J. Van Apei'enstt aal 3. Hoogsiraten, 031 314.45.55. Zondag 12november: DR. FAES STIJN. Heilig Bloedlaan 291. Hoogslraten, 03/3 14.50. 10. Zaterdag 18november: DRS, VERMANDER L. cii FEREMANS K., Meerleseweg 24a, Meer, 03/315.85.11. Zondag 19 november: DR. HOLVOET en VERHOEVEN. Desmedistraat 29, Minderhout, 031314.31.66. Zaterdag 25 november: DR. VERMANDER D.. Dreef 34a. Meerte, 03/315.87.15. Zondag 26 november: DR. LEURS M.. Chaamxeweg 20a. Meerle. 03/315.85.55.

Desmedtstraal 36 2322 Minderhout

Tel.: 0313145450

'

BANKUNIE 1511 0 II

KANTOOR HOOGSTRATEN VRIJHEID • 03/314 42 92 Pluimveeslachterij

STOFFELS

POLITIE: 315.71.66

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u.

£

~

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/31 5.74.46

Fax 03/315.88.35

squash snooker Tenniselub

ystraten 17

Zondag en maandag gesloten

__

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

UOeleJ% ook inkoop van alle antiek en inboedels

Koekhoven 5

-

Rijkevorsel

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

r

65

hairstyling

mode...

Uw kappersteam

Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 116c

Tandtechniscti Laboratorium

KATIA VANHERCK Vrijheid 228

-

13 2320 II000STF.ATCN

Tel,: 03/314,69.32

-

rax.: 031314.67.12

Nieuw adres: VRIJMIID 228 naast Apotheek VAN F'ELT Alle reparaties aan kunst gebitten

52

APOTHEKERS

Van 1 tot 3 november: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel. 031 314.60.04. Van 3 tot 10 november: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel. tel. 031314.62.25. Zaterdagvoorniiddag 4 november: APOTHEEK LUYTEN. Minderhoutdorp40. tel. 03/ 314.40.74. Van 10 tot 17 november: APOTHEEK ROMBOLITS. Worleldorp II. tel. 03/ 314.38.68. Van 17 tot 24 november: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraal 7, Merksplas, tel. 014/ 63.31.66. Zaterdagvoormiddag 18 november: APOTHEEK FRANSEN. Vrijheid 160. Hoogstraten. tel. 03/314.60.04. Van 24 november tot 1 december: APOTHEEK SCHEVELENBOS. Tienpondstraat 2, Loenhout. tel. 03/669.64.24. Zaterdagvoormiddag 25 november: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp II, tel. 031 314.38.86.

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen alleen voor dringende gevallen alleen tijdens weekends en feestdagen op zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen II en 12 uur tussen 18 en 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te vernemen, helt u het nummer 014-322441.

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 3 14.50.93

Openingsuren:

Di Om za: 8.30

Zo.: 8.30

-

12.30

uur

-

-

18.00 uur

Maandag:

gesloten

isa

Peperstraat 2, lloogstraten .:Tel 0313141308 .

-

.

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: te!. ()14/61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) JORIS BUYLE (314.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)


DE HOOGSTRAATSE MAAND

Geachte Lezer(es),

Het is weer zover dat wij u moeten vragen het abonnement op de HOOGSTRAATSE MAAND te vernieuwen. Een jaarabonnemerit kost 720 BEF. U kan dit betalen door middel van dit overschrijvingsformulier, dat u op de bank of het postkantoor kan afgeven. U kan het formulier ook, samen met het geld, afgeven aan de postbode. In elk geval moet u duidelijk uw naam en het adres waarheen wij de MAAND moeten sturen op dit formulier vermelden. Gelieve te betalen voor 15/11 zodat wij u zonder onderbreking de HOOGSTRAATSE MAAND kunnen toesturen.

Hoogachtend, Vl

De redactie.


1 Toneelkring

't Heidebloempje Beste toneelvrienden, Toneelkring 't Heidebloempje nodigt u uit op een gezellige toneelavond in de zaal "Voor Kunst en Volk". Op zaterdag 4, vrijdag 10 en zaterdag 11 november 2000 om 19.00 uur presenteren wij u de komedie van Bruno Timp.

Elke opvoering wordt muzikaal opgeluisterd door Brassband Ste. - Rosalia. De voorverkoop van de inkomkaarten (150,- BEF) gebeurt bij May Cools-Jochems Meerdorp 17 - tel. 315.88.27

Tot Binnenkort Tonee!kring 't Heidebloempje Brassband Ste,-Rosalia


IItSO)j

lS putqwnip u -ssIufl .1nn3sq

Pifi

t

Pil

utfijqiA 'U3OW3UO UOW 3 UIP

f

•uPoi f1 'pudoH izp

W wooqjsjal &n 2uaag iRqA tuiluqjaq .IOOA .i»z ip SI n'tf 21.10A UVAsanns pq uipu1uqJAU1OOqlSi»I un JM at upnoq loot iinuif £1 2LPia49Z .IOoA uptu 94 uug ir uqqq iIIIÎ afiqlooA pq ioz z 41M uuoq upq aj uio .IOOA afjuaaq sq unq uip uz puquInip u -sstu zu 061 .IWAOU St RPi4 1 Z JCZ pUOA1 ZU puoAI»ZflW ag[!,.,Ler azuon S! p uin uqrniji u))p.iJJA U992 al 3U!s 'P WO 'MI0A Ua 3SUflM .IOOA lucz 9P uin M 01 101 UiPUP1 aS.Jaalk 1I1 .IOOA lIP ua uuuq M1 Jl't1 uO afnaozaq uaanam SUO Pid JMZ Ua JulS ap 3WOM .IUIAøU 61 I?UO7

uopud

U1A

.ioop inn 91 si3SWO trp iip puqWnJP pq UIR ameulaap AAn U -SSIU9 azuo iAt )IOO jcz ii4 3!U u (ij pP'I ptj JOOA UMUOM puoi jjonuauuiq uijjnz upsJnfllSIq ZU o -Isaajjaal M!Ii''r suo )M uqqq .iqwAou gj

uuIdiisdo diop

ptj

ooz)

puqSstU9

II

zuo ioop pisinpdo jpiom azap 'inn si WO p ui UIpal UPIJAO aZUO Ml uupiq .IqwAOu

siJJo3qU1sSoJoo azuo URA tUlluapjaq ap pq si .IqWAOU

111 UPJ9WZ 11

ladsfilq pq pW 3ouJ3s!nI 3U!J)IIUO3 u - iFp UOPUOALI atiligZa2t.IOOAlaaM PF!JA Ug .iqWAOU jj zuo liioz iqwou 01

«

4 I"P UaPOZ ap

U»jUi.1«:

pq ui puqwflip u - ss eijl a zuo UUA U3I4!Ap p .1A0 uAf1q3s S) Fi1iif iiu spo u iqopo II! suo URA fl 3UIA3U0 'uoOM •UpUMiA)p!Zflw alSafi

000Z WIUOIMO E13IAI vItvsou 1ILS UMVflSSVffl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.