oktober 2000 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAAN DBLAD ZESTIENDE JAARGANG, NR. 186 OI<TOBER 2000 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de h maand

HOF VAN iIOOGSTRATEN IN BRI JSSEI

NIEUWKOMERS

REIS NAAR INDIA • Renee Vollebregt

. ;•

in onze POLITIEK -

Verkiezingen

1 F

1

0•

Voorspel de juiste zetelverdeling

en win een etentje voor 2 in een voortreffelijk Hoogstraats restaurant!

A

51

t


Hoogstraatse koppen (8)

a

',

Gerard Walschap De Hoogstraatse Maand neemt elke maand een duik in het rijke Hoogstraatse verleden en brengt belangwekkende of eigenaardige figuren voor het voetlicht. Eén voorwaarde: ze moeten op de een of andere manier een band met Hoogstraten hebben. Van sommigen leeft de naam nog altijd voort (al was het maar in een straatnaam), anderen zijn in de vergetelheid gesukkeld. Deze maand komt de Vlaamse literatuurgeschiedenis naar Hoogstraten in de figuur van Gerard Walschap. Gerard Walschap (1898-1989) was een grote meneer. schrijver van klassiekers als 'Houtekiet'. »Een mens van goede wil'. 'Celibaat', 'Trouwen', 'Ons Geluk' en 'Volk' om er maar een paar te noemen. Misschien wel de grootste Vlaamse schrijver van zijn generatie. Hij begon zijn carrière als redacteLir van het katholieke weekblad 'Hooger Leven', een uitgave van Averhode. Maar door de teneLir van zijn romans kwam hij in botsing met de kerk, waarna hij vanop de Vlaamse preekstoelen verketterd werd. Walschap werd een vrijdenker, die steeds meer afstand nam van zijn katholiek verleden. Een zeer belangrijke rol in dat katholiek verleden werd gespeeld door het Hoogstraatse Klein Seminarie, dat toen zijn hoogdagen beleefde als 'pastoorslahriekske' en leerlingen uit heel Vlaanderen aantrok. Ook de kleine Gerard Walschap uit Londerzeel. Brabant was toen een belangrijk wervingsgebied voor het Seminarie, omdat veel dorpspastoors (zelf oudieerlingen ) hun instituut propageerdcii. De toekomstige schrijver komt in april 1909 naar het Klein Seminarie, aanvankelijk ook met de vaste bedoeling pastoor te worden. Tot cle zomer van 1909 volgt hij liet voorbereidend jaar en op 13 juni maakt hij de viering van het 75jarig bestaan mee. Vanaf september wordt Walschap ingeschreven in het eerste leerjaar, toen nog "het zesde" genoemd. Dc kleine Londerzelenaardoet bij zijn leerkrachten vooral van zich spi'eken door zijn uitstekende opstellen. Aloïs Walgrave, op dat moment de autoriteit in Vlaanderen als het over Guido Gezelle gaat, is een van zijn leraars. De man is helemaal ondersteboven van een opstel van Walschap over een hoevebrand waarvan enkele dorpelingen getuige zijn. In dat anderhalfjaar op de Hoogstru'atse schoolbanken is het nog vooral dc ambitie van de kleine Gerard om schilder te worden, toch begint hij ook al aan zijn eerste roman: 'De twee gebroeders'. Een boek over een volmaakte jongen die niet hemind wordt en een ruwe jongen die wél hemind wordt. Het leven is hard. Hij geraakt zestig bladzijden ver, "En zo hen ik eigenlijk beginnen schrijven, omdat ik in het college alti cl straf kreeg wanneer ik in de studie zat ie tekenen na mijn huiswerk", verklaart Walschap later in een interview met Albert Westerlinck. "Op zekere dag begon ik dan maar opstellen te maken, dat zag de leraar niet, hij dacht dat ik nog altijd met mijn huiswerk bezig was. Zo begon ik met gedichten en proza." Al op de tweede avond van zijn verblijf in Hoogstraten schrijft Walschap (door zijn regionale afkomst ingedeeld hij de groep van de

'pajotten' binnen de school) het gedicht 'Mijn taal', waarvan één strofe bewaard is gebleven. De flamingantische invloed laat zich duidelijk gelden: "Mijn taal wordt hier verbannen! Mijn taal, o zoo zoet,! Voor haar wil ik verpanden! Mijn leven, goed en bloed." De studenten uit de poësis en de retorica zijn enthousiast, en verzekeren hem dat hij een groot dichter zal worden. Een van hen, Fons Simons (broer van schrijver JozefSimons) zet het strijdlied ook op muziek,

Gerard Walschap in zijn Seininarietijd.

Heimwee Zijn hele leven is Walschap op zijn tijd in Hoogstraten terug blijven kijken als een verschrikkelijke periode, vooral gekleurd door heimwee. Een pei'iode die wel bepalend is geweest voor zijn evolutie als mens en als schrijver. "Gedurende het hele trimester in Hoogstraten stond ik tijdens elke recreatie in het kamp van de kleine pajotten zo lang mogelijk met de rug tegen de muur van de studiezaal te staren naar de verste wolk boven het dak van het nieuwe gebouw. Ik maakte mezelf wijs dat ook moeder op dat ogenblik die wolk zag", zegt Walschap decennia later. Het Klein Seminarie had op dat moment in Vlaanderen al de naam vrij vlaamsgezind te zijn, maar toch moest er een groot stuk van de week Fi'ans worden gesproken. Ook Walschap herinnert zich dat: "Op school moesten wij op bepaalde dagen Frans spreken in de trant van 'Suske avec son un bras', doelend op het eenarmige ventje dat in Hoogstraten voor de acetyleenverlichting zorgde." In september 1910 verlaat Walschap Hoogstraten, en verhuist naar het O.L.V.-college in Boom. Vooral zijn eerste romans zullen later uitpuilen van de verwijzingen naar zijn tijd in Hoogstraten. Zo wordt Ene, het hoofdpersonage van de gelijknamige roman uit 1931, "naar de Kempen" gestuurd. Een kostschool die opvallende gelijkenissen vertoont met het Klein Seminarie. Ook de opstellen van Ene worden in de klas voorgelezen. Nee, aan zijn tijd op het Seminarie hield Walschap geen aangename herinneringen over. Een anekdote vertelt dat de redactie van het schoolblad 'Komaan' naar aanleiding van zijn tachtigste veijaardag aan Walschap Vroeg of hij zijn herinneringen aan zijn tijd op het Seminarie op papier wou zetten. Het verhaal wil dat Walschap antwoordde: "Vraagt u het binnen tien jaar nog maareens. Dan word ik negentig en ben ik misschien dement genoeg om er op in te gaan." (th)

Volgende maand: Jakob Van Hoogstraten

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 gsm 0478 222297 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE tel. 03 314 41 26 ADMINISTRATIE tel. 03 31449 11

I

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw, uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 25a

Op 25 oktober verschijnt er alweer een nieuwe Hoogstraatse MAAND. Medewerkers, opgelet, de inleveringstermijn is nu extra kort. Al op woensdag 11 oktober verwachten wij uw kopij. Tot zondag 15 oktober kan u het sport- en dorpsnieuws afgeven.


Slogans besmeuren woningen MEER - 'Meir, da is a wereld•std' staat er op deze gevel te lezen. Vandalen brachten op meer dan twintig huisgevels in Meerdorp graffiti aan. De daders moeten wellicht worden gezocht bij de kermisvierders. De teksten blijken moeilijk te verwijderen. De kermis in Meer wördt de jongste jaren meer geteisterd door van• dalenstreken. Vorig jaar vernielden kermisvierders de lampen van een kermisattractie. (Foto Mia Uydens)


ven (Nieuw) als buijeweester van Laakdal voorgedragen. \ankrunkeisven begint na nieuwjaar aan zijn tweede ambtstermijn.

Coalitiepartner Nieuw krijgt twee schepenen toegewezen. De nameii worden vrijdag door hel partijbestuur ingevuld. Ook hij de CVP gebeurt dat de komende dagen. De CVP, clie nu nog in de oppositie zit, krijgt drie schepenen en het voorzitterschap van het OCMW toegewezen. Wanneer de namen van de schepenen bekend zijn, worden ook de bevoegdheden verdeeld. De CVP behaalde afgelopen zondag acht en Nieuw zeven zetels. Het nieuw bestuur beschikt over een ruime meerderheid van 15 op 23 zetels, SP en VLD verloren efk een zetel, en komen respectievelijk op vier en twee zetels. Beide partijen komen samen met het Vlaaiiis Blok, dat voor het eerst twee zetels hehaa1de in de oppositie terecht.

.Lii/n 4 nth(),,is .Jaii Kinder,0iool, zijn vrouw Liitgart lin Os en zoon Hans krakei RaJietdirecteur. iie bij de s/art van JiCI afc/ieidsfi'est van

de

-

-

-

-

--

---=-'--r


Kijken in de kloof Een reis naar India Ouderen die over jongeren klagen, dat is iets van alle tijden. Al in de oudheid verweet men de jeugd van toen gebrek aan ernst, lichtzinnigheid en eigenwijsheid. Het is nu niet anders. Vuur al ouders die in hun jeugdjaren de rebel uithingen en het maatschappelijk bestel zo nodig te lijf moesten gaan, klagen nu over de laksheid en onverschilligheid van hun spruiten. Maar is dat wel zo? Bij een enquête vorig jaar waarbij aan 5.500 jongeren werd gevraagd wat zij als voornaamste probleem zagen in deze tijd, wezen zij de kloof tussen de arme en de rijke wereld aan als belangrijkste probleem: ook wezen zij op het gevoel van machteloosheid dat hen heving hij het zien van de ellende buiten hun eigen beschermde wereld. Er zou eens goed aan die wereld tiioetcii geschud worden zodat er wat meer evenwicht komt, wat meer rechtvaardigheid. 'Worldshake' zo heette dat en 43 organisaties uit het jeugdwerk en cle 311 e wereldbeweging maakten zich dat thema eigen. Zo ontstonden in Vlaanderen 320 Worldshake-kernen die bezig waren met de 'kloof'- met demonstraties, straattheater, het maken van kunstwerken. Al dat bezig zijn resulteerde op 6 mei van dit jaar in een reuze happening in Mecholen waar ruim 15.000 jongeren samen kwamen om te laten zien dat de scheve verhoudingen in deze wereld hen wel degelijk aan liet hart gaan.

Eén van hen was RENFF VOl 1 EBREGT uit Wortel. Zij studeerde dit jaar af als onderwijzeres en in maart maakte zij een reis door Indië waar zij de kloof van heel dichtbij heeft gezien.

Belangstelling voor die andere wereld Mijn belangstelling voor de 3 wereld is al vroegbegonnen. Ik herinner me hoc enthousiast ik was toen we met de klas in de lagere school een Foster Parentskind adopteerden maar ja, dat was natuurlijk vooral spannend. Later, in liet middelbaar, ging ik brieven schrijven voor Amnesty International: behalve dn meisje, kon ik de anderen van de klas daar toch niet warm voor krijgen. Nadien, toen ik voor onderwijzeres ging studeren, was ik altijd te vinden voor projeetjes clie te maken hadden met multiculturele thema's en mondiale vorming. Dat interesseerde me enorm. Anderzijds weet ik niet of er veel jongeren belangstelling hebben voor de Noord-Zuidverhoudingen. In nlijn familie is dat wel zo en daar konit mijn interesse wellicht voor een groot stuk vandaan en dan is er ook de Cahier waar ik iiicewerk aan de actie voor II ', daar zijn heel wat jongeren niet dezelfde interesse. Ook in dejeugdbewegingen zijn er zeker jongeren die zich voor die zaken interesseren maar verder weet ik liet zo niet. Bij de actie WORLDSHAKE in Hoogstraten was ik maar zijdelings betrokken. Ik zat wel mee op cle eamion propvol mensen uit de arme landen (verklede iiiensen van hier natuurlijk) die in Hoogstraten rondreed samen met een cadillac waar 2 rijke mi.nSen \ati litei iu zalen, dit om cle 'kloof' zichtbaar te maken. Dat was toen nog maar het begin van cle actie, latei kw umeti er i iog v cclii mcci 'updraL ho: n' 0 ii i-'Ç' 1 ictc!ooimactic uuw de overheid toe ouj nice te werken aan het in;tollon van de zgn. 'Tohin-tax (een belasting op het internationale geldverkeer). Het einde van Wortdshakc in mei van dit jaar was wel een overweldigende gebeurtenis. Ik was zelf verrast door het grote aantal deelnemers maar het was dan ook erg spectaculair. Ik had niaar een kleine rol in heel hei gebeuren door een interview van Friedl Lesage over miijn reis naar India.

Vooral nieuwsgierig Toen me gevraagd werd om in maart mee te gaan met cle organisatie It. 1 1. It. voor een reis naar India, was ik wel verrast maar ik vond het fantastisch. Zoiets te mogen meemaken: dat verre land, die mensen daar, de landschappen Dat mocht ik tcch niet missen. Er waren wel enkele voorwaarden aan verbonden: behalve het reisgeld dat voor de helft door mij moest betaald worden, moest ik mij ook engagereii voor het geven van info-avonden ccl_ meewerken aan liet organiseren van de Wereldvrouwenmars... Kon ik dat allemaal wel combineren met mijn studies? Maar de leergierigheid en

Renee Vollebregt

vooral de nieuwsgierigheid wonnen het van alles, ik ging mee. Met behulp van de verkoop van sponsorkaarten en een Renee-fuif in dc Caliier kreeg ik het reisgeld bijeen. De reis begon alvast met hindernisseii. Ons groepje— twee vrouwen en een echtpaar van de II . II .11 -organisatie - niiste, buiten onze schuld, liet vliegtuig op 4 maart. Met excuses van cle luchtvaartmaatschappij en een nachtje in een hotel, vertrokken we op 5 maart om na 10 uur in Madras te landen. Vandaar vertrokken we met een busje van AREDS, de organisatie waar wij te gast waren, vooreen 8 uurlange tocht naar het dorpje Renganathapuran, in (ie provincie Tamil Nadu, het uiterste zuiden van India.

01) de .sloihappeniimg ton WORLDSHAKE oord! Renee geïoierrietvd door Friedi Lescige


RE!SREPORTA GE AREDS staat voor Assoeiation of Rural Education and Development Service, onderwijs en ontwikkeling van de plattelandsbevolking dus. We logeerden hij de stichters en de leiders van deze organisatie. Tijdens de 5 dagen dat we daar verbleven kregen we de kans om veel van hun verwezenlijkingen van dichtbij te zien. AREDS is begonnen als een groepering voor economische ontwikkelini in dat verband bezochten Wil daar een naaiatelier, een steenbakkerij. een diamantslijperij. Later werd de groep ook politiek actief: doordemonstraties en petities werd bvh. drinkbaar water bekomen, verlichting in het dorp, enz. We bezochten ook het 'Dalit-housing project' waarbij mensen goedkoop kunnen lenen om bouwmaterialen te kopen waarmee ze een eigen huis kunnen bouwen. Deze mensen zijn 'dalits' di. kastelozen die tot de armsten in Indië behoren. Verder houdt Areds zich ook bezig met Non formal education', d . i. onderwijs in de vorm van een snelcursus lezen, schrijven en rekenen waarbij volwassenen op 3 maand tijd een basisonderricht krijgen: zodat ze hvh. hun arbeidscontract kunnen lezen, hun handtekening kunnen zetten, eenvoudige berekeningen maken. De Organisatie iS opgericht in 1950 en is al flink cutgebreid in cle streek. Dat gebeurt via veldkantoren in de verschillende dorpen. Wij mochten de inwijding van zo'n veldkantoor meemaken. De stichting van Areds, de leiding en de werking. gebeurt volledig door Indische mensen: ze zijn volledig onafliankeli jk van cle overheid en financieel worden ze gesteund door o.a. 11.11.11.

SWATE, een vrouwenspaarbank tk wil ook graag iets vertellen over SWATE (betekent: morgenster) datontstaan is uit Areds. Swate is opgericht door vrouwen die vonden dat, hoewel er door Areds al veel verbeterd was in hun omgevuig, er voor cle vrouwen specifiek niet veel veranderd was. Nog steeds worden veel meisjeshahy's vermoord. 'verongelukken' jonge bruiden (omwille van niet betaalde of te geringe bruidsschat), vele vrouwen worden geslagen, meisjes mogen niet naar school ga'ui... Bij een kleine groep vrouwen ontstond het merkwaardige idee om over die mistoestanden te praten via een straattheater. Ze ontwierpen een 'toneelstuk' waarin ze, vooral door geharentaal en ook liedjes, toestanden uitbeeldclen waar nooit over gesproken mocht worden: kindermoord. abortus. alcoholisme. Met dat toneel trokken ze van dorp tot dorp en hadden veel belangstelling. Zodanig zelfs dat ze hun reisgeld dat zij hij elkaar hadden gelegd voor voedsel cii onderdak onderweg. nog helemaal over hadden: ze kregen overal gratis eten en slaapgelegenheid. In plaats van dat geld terug op zak te steken, besloten ze er een spaarhank mee op te richten: een bank, uitsluitend voor vrouwen die maandelijks een miniem bedrag zouden sparen en die hij die bank ook zouden kunnen lenen voor bvh. de aanschaf van een koe, een naainiachine, ed. De Swatc-hank is in '91 opgericht en heeft nu, na bijna 10 jaar. 10 miljoen roepie (10 milloen frank) onder haar beheer. 5.500 vrouwen (250 spaargroepen) sparen iedere maand 10 roepie en kunnen te allen tijde daar lenen. De oprichting van die spaarhank is zeker de grootste realisatie van Swate maar ook het straattheater gaat nog verder. En dan mochten wij daar de Swate-Vrouwenmars meemaken.

(uit het d(igboek van Renee)

Een busje van AREDS brengt ons naar onze eerste verblijfplaats in Rengartathapuram. 8 uren rijden naar Samy en Christi (koppel dat AREbS en later ook SWATE hebben opgestart). Ook al was het pikdonker en ik doodmoe, mijn eerste indrukken heb ik onderweg opgedaan. Geen oog heb ik dichtgedaan' Het verkeer is daar hopeloos. Men stevent gewoon op elkaar af en op het laatste nippertje geeft één van de twee toe en wijkt uit. Survival of the fittest... Behoorlijk beangstigend moet ik zeggen, want je ziet telkens enkel twee lichten op je af komen. Er wordt onafgebroken getoeterd (gewoon kwestie van te laten weten dat je gaat inhalen) en men weigert de grote lichten af te zetten bij het kruisen van een ander voertuig. Wat een ervaring1 6.00h: Eindelijk aangekomen... Het ontwaken van de dag kunnen zien: zon komt op, mensen vertrekken met os en kar naar de markt, kruiken worden gevuld aan de pomp, straatvegers beginnen hun dagelijkse taak, moeders wassen hun kinderen en vlechten hun haar, ... De mensen leven buiten, dus konden we zien waar ze mee bezig waren. Mooie beelden... Snel ontbeten en gedoucht (nog niet geslapen!) en we waren alweer weg. Het nieuwe SWATE-gebouw (met eigen bonk, naaiatelier, vergaderzaal enz.) werd ingehuldigd, nadat het vorig jaar in brand werd gestoken door tegenhangers van deze vrouwenbeweging, de dag net voor de internationale vrouwendag (8 maart). Ik had hierbij een fantastisch gevoel! Die vrouwen, die daar in kleermakerszit zaten met hun felgekleurde sans aan, straalden enorm veel trots en waardigheid uit... Zij hebben het heft in eigen handen genomen en SAMEN de strijd aangebonden om iets aan hun erbarmelijke positie te doen. Dit gevoel had ik en heb ik dan ook proberen samen te vatten in een 'speech". Waaw, en zenuwachtig dat ik was! 23.00h: bed in. Op de achtergrond buiten hoor ik Indische muziek en een baby die huilt. De ventilator draait op volle toeren in onze kamer, maar het blijft vrij warm. Overdag is het nu 35 graden.

om

In liet naaiaîelier van SWA IE koos ik een mooie stof uit en liet er een broek ian niaken


REISREPORTA GE

Een overweldigend gevoel van solidariteit 1-let hoogtepunt van de reis was voor mij zeker de Vrouwenmars op 8 maart in Karur, een stad niet ver van het dorp waar wij verbleven .300() Vrouwen kwamen daar samen om te marcheren op de 1 ntern at i onal e V ouwe ndag niaa r dat was voor hen zeker niet vanzelfsprekend. Om te beginnen moesten ze al naar Karur komen en dat vervoer— een staanplaats op een camion - kost geld: het betekende ook een dag werkverlet dus verlies van loon met daarbij nog het risico dat hun haas (vaak een grootgrondbezitter hij wie zij als landarheidsters werken) hen ontsloeg. Toch hadden die 3000 vrouwen dat er allemaal voor over. Ter plaatse duurde het enige tijd eer iedereen in rij stond en een Swate-hoofdhandje om had, maar toen we begonnen te marcheren - en wij

(iiit het dagboek ton Renee)

Woensdag 08/03/00 Internationale vrouwendag! In Karur komen SWATE-vrouwen uit verschillende dorpen samen om een mars te stappen van ongeveer drie kilometer. We zijn met 3000 vrouwen (èn mannen) klaar om op te stappen tegen armoede en geweld tegen vrouwen! Op de talrijke spandoeken staan sterk politiek getinte eisen. Sil en ik moeten vooraan lopen met een vlag van 11.11.11. Wanneer we klaar staan om te vertrekken, kijk ik voor de eerste keer achteruit. Een emotioneel moment. be tranen lopen over m'n wangen. Ik kijk naar Sil en merk dat haar net hetzelfde overkomt... We zijn met zovelen, allemaal met hetzelfde doel. Noord-Zuid, wit-zwart... 'Solidariteit is een prachtig woord... bit riepen we mee (in ons beste Tamil): Wongaga, wongaga respect, respect) kracht van de vrouw) Pen sacté, (

(:

Wongaga! Na de mars volgen uiteraard weer toespraken. buurt lang als je dorst hebt...

moesten dan nog voorop stappen met onze 1 1.11.11 .-vlaen - toen liepen di' tr:inen iwni lui ii ge,.icht. HeL was een ovrwetc1igenct gevoel van lAN/1EN i ltRK. 'scuuil' dai J,iju wij Oiet (luie witte koppen tegelijk met die massa bruine vrouwen en 'sterk' is het gevoel van kracht dat iii [gaat van zoveel mensen die allemaal hetzelfde willen: erkenning van buil rechten als vrouw. tegen het ge w eld en de miskenning waar veel van heil in India liet slachtoffer van zijn.

Rij lul lie gul

0/?

(Ic //u//./ fOlie! teile/ecli

een /tootdbandje om met daarop de sier van SWA TE

De weerklank van clie vrouwenmars in de media viel ons wel wat tegen. Omdat het internationale Vrouwendag was, liet de teevee enkele beelden zien van 'geëmancipeerde' vrouwen: op kantoor, vrouwen op ecn scooter, enz., maar repte met geen woord over de rechteloosheid van de arme plattelandsvrouw en daar ( , ing de mars juist over.

Reiwe (ho cii ((III? iii hei iii idde, i) zo / 1/we £ drie Jiulisehe iroun'eit begeleiden die zij 0/) haar reis heeti leren kennen en in oktober hier te gast zijn. Samen stappen ze mee iii (Ie Werelclt'rouwen,nars 0/) 17 oktober in Brussel.


REISREPORTA GE

Rijst in alle eetbare vormen Mijn aangenaamste herinneringen heb ik aan ons 5-daags vei'hlijf in het AREDS-huis. De avonden samen met Samy en Krisly, de slichters van AREDS. waren heel boeiend. Hoe het alle maal be gonne ii i 1. wat ee alle maal hobbe ii meegemaakt en hun plannen voor de toekonis1. liet ww, allemaal even interessant. Dc Jueen waren druk bezet, met he.'oeken allerhande. Ons eten bestond voornamelilk uit rijst. 's mor gens in de vorm van rijstkoeken, later op de dag rijst met curry. di. een saus met stukjes groenten. Dc geur van die rijst was overweldigend. Overal, in de straatjes, in de huizen, hing die geur. En nu thuis, als ik die rijst klaar maak en de geur opsnu: t. komt heel die sfeer terug, een stuk India in miin eigen Belgische keuken..

t:

'

t.

Ook de trouwen helpen itiec bij 11e boitti van de dani. Land veiplaatsen itt een schaal op het hoojd, zeer prhnilief maar als je met 1e/en bent krijg je toe/t nog tint gedaan. dam. Muar belangrijker zijn natuurlijk de resullate ii: door de constante i rri gati e liet hele j aai door hebben de boeren daar nu 2 of 3 oogsten per jaar in plaats van 1 oogst vroeger. Door die dammen is ook liet grondwaterpeil gestegen en heeft men in de dorpen een groot aantal putten kunnen bouwen die nu liet hele jaar water bes alten.

.5

1i

In de sloppenwijken

1 Ons dagelijks maal: rijst met een beelje groente!?, voor de gelegenheid verpakt in een bananenblad

Dammen bouwen Na een kleine week in hei AREDS-huis ging de reis verder naar een andere streek, meer noordelijk om daar de organisatie IVOP te bezoeken. Het landschap onderweg was prachtig, groen en heuvelachtig. veel wouden. Gedurende 3 dagen waren wij te gast in het centrum van IVOP wat betekent dat wij heel veel dammen hebben gezien want daar houdt de organisatie zich vooral mee bezig. Die dammen niet hijhorende waterreservoirs en putten dienen om de landbouwgronden van water te voorzien. Hei gaat uitsluitend om regenwater dat tijdens het natte seizoen wordt opgeslagen om in het droge seizoen te worden gebruikt. Het was heel boeiend om het verschil te zien tussen de 'oude' streek waarde dammen al een tijd in werking /ijn en alles groen is wat je ziet code 'nieuwe' streek waarde dammen nog niet lijn afgewerkt en alles er dor bijligt. Het werd ons warm aan het hart als ss e het plaatje lazen dat aan iedere dam was aangebracht: 'Buili hy IVOP and donated hy 11.11.11.' zo werd het ook een beetje iie'

lei

011 16 in aart vertrokken we ii aar Baii ga luie. de computerstad van India. Overal zie je reclame voor computers ed.: in veel winkels is een apart hoekje om te internetten en te mailen. Er zijn ook veel cyhercafÊs. De stad is erg druk en oogt heel westers, een heel verschil niet het platteland waar wij vandaan kwamen. Daar is de armoede wel groter maai' minder ziel i tbaai als iii de stad. Dat ondervonden s' ij toen wij daar de sloppenwijken bezochten. Dat was even slik ken, nooit heb ik de 'kloof' van zo dichtbij gezien. Hoog hoven de krotten, gemaakt van leem, matten en golfplaten. torent een gigantische lichti'eclame voor computers.. De organisatie AREDS steunt het sociale ssei k in een van de sloppenwijken en zo konden s' ij in contact komen met mensen die daar bezig zijn. na. met kinderopvang. Zo sprak ik met een onderwijzeres die daar als vrijwilligster werkt en vroeg hoe het daar ging met de kinderen in de school. Ze 'ertelde mij dat er van onderwijs weinig in huis kwam. Vele kinderen moesten al vanaf hun 7 h 8 jaar met hun ouders gaan werken: meestal poetswerk in scholen en openbare gebouwen. van oudsher het werk hij uitstek van de kastelozen. Bij liet eerste contact met de mensen in die wijk voelde ik me ongemakkelijk: wat komen wij, rijkelui, daar doen? alles eens goed aI'kijken en wat lekkers aan de bedelende kindjes geven? Gelukkig was er een tolk hij ons, iemand die hij de mensen bekend was, en io konden wij samen praten. En dat heil ik ondervonden. /0 gauss er communicatie is zij zijn nieuwsgierig naar ons en wij naar hen dan komt er toch een sfeer \ an gelijkwaardigheid en wordt het gemakkelijker èn boeiend voor ons allebei. En de hedelende

kinderen? Tja, die hebben sse allemaal een ballon gegeven, als cadeautje, want bedden liag niet in India, althans officieel niet. Op de laatste dag van de reis. 18 maart, hebben we dan toch de toerist uitgehangen, in zee ge,womnien, op het strand gelegen en tempels bezocht. En altijd moet je dan weer naar huis maar ik blijf het leggen: ik ga terug!


Hoogstraten maakt begin en einde van de wereldvrouwenmars mee Na de succesvolle Worldshake-actie van de jongeren nemen de vrouwen de fakkel over in de strijd voor liet overbruggen van de kloof tussen arm en rijk. Van de 3.1 miljard mensen die in extreme armoede leven, is 70Y vrouw... In België zijn zes op tien van de mensen die rondkomen niet een bestaansminimum alleenstaande moeders met kinderen... Reden genoeg voor meer dan 4500 organisaties uit 155 landen om op 17 oktober— de Internationale Dag tegen de Armoede - naar New York te stappen en aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties petities te overhandigen waarin concrete maatregelen worden gevraagd: - om cle armoede te bestrijden - om een rechtmatige herverdeling van de wereldwijde rijkdom tussen armen en rijken, tussen mannen en vrouwen te bekomen - om liet geweld op vrouwen te bestrijden - om gelijkheid van vrouwen en mannen te garanderen... De mars op New York wordt echter voorafgegaan door marsen in alle deelnemende landen. Op 8 maart - de internationale vrouwendag - startte o.a. een mars in India. Vanuit zes grensgemeenten wordt er naar Brussel gestapt. Ook Hoogstraten is een vertrekpunt. Op zondag 8 oktober komen de stappers toe. Vrouwen- en derde wereldorganisaties uit Hoogstraten en omgeving zetten in samenwerking niet het stadsbestuur een animatieprogramma op onder de naam: in het ZIJ-spoor van de wereldvroLlwenmars. Van 14 tot 17 uur bent u welkom in de Rabboeni-zaal van het Spijker in de Lindendreef in Hoogstraten. Op het programma staan een praatcafé rond drie thema's: vrouwen en politiek, levensverhalen van vrouwen en de wereldwijde strijd van vrouwen tegen armoede. Daarnaast zijn er drie tentoonstellingen, een informatiemarkt, kinderanimatie en een gezellig café. Uiteraard volgen we de verkiezingsresultaten op de voet. Op maandag 9 oktober stappen we dan van Hoogstraten naar Malle. Wie wil meestappen verzamelt om 10 uur voor het stadshuis. Bus- Cl] maaltijdtickets kunnen tot 1 oktober worden gekocht bij de KAV- en KVLV-voorzitsters of in de wereldwinkel. Voor meer informatie kan u zich wenden tot de dienst ontwikkelingssamenwerking 03/340.19.51. Wie er op 8 of 9 oktober niet kan hij zijn kan nog aansluiten op andere plaatsen. Folders met een programma van de provincie Antwerpen zijn te verkrijgen in de bibliotheek. Wie op 14 oktober wil meestappen in Brussel kan tot eind september inschrijven voor de gratis bus van ACV-vrouwen vanuit Turuhout op liet nummer: 014/34.69.29 - Wendy Dello. Bij deze actie horen uiteraard ook petitiekaarten. Ook die vindt ii in de bibliotheek of de wereldwinkel. Teken ze! U steunt hiermee de strijd van 3,1 miljard mensen die in extreme armoede leven.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. O'1314.52.78


\

Ii 11F F11

1

]1

'tJ\ bei05รงta3

LAURYSSEN ELECTRONICS Minderhoutdorp 29c - Hoogstraten

-

-

---

-

0 oflgarne,j,,

DOMS

Tapijten -35% tot 70% Bedspreien Tafelkieden Tafellakens Badhanddoeken Badkarpetten Dekbedovertrekken Dekbedden enz. -

-

-

-

-

-

20% 30% 40% 50% 60%

Heilig Bloediaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 139e

8


De portefeuille op tafel... Politieke tegenstanders voeren rustig verkiezingsdebat Inzake liet sociale, zeg maar zaken zoals bejaardenzorg, ziekenzorg. brandweer, geloof ik dat we naartSn loketfunctie op het OCMW moeten, opdat niensen nooit van het kastje naar de iiiuur zouden gestuurd worden.' Waarna de zes miiiuten goed en wel voorbij waren.

Het door dit blad ingerichte verkiezingsdebat bracht in de Minderhoutse parochiezaal zo'n 150 luisteraars op de stoeltjes. Zij konden er horen hoe moderator Patrick Van Gompel uiterst vakkundig vijf partijvertegenwoordigers aan de praat hield over hun verkiezingsprogramma. Het lot had beslist over de volgorde waarin zij aan bod kwamen: Arnold Van Aperen mocht voor de KVB de spits afbijten, op de hielen gezeten door Jef Van Looy voor de CVP, Juul Verhuist voor Agalev, Luc Meyvis voor de SP, waarna Staf Peerlinck voor HOOP de rij sloot. Dit vijftal zorgde voor een rustig en sereen debat, waarin zelden of nooit de man gespeeld werd maar waarin ook nooit echte verrassingen te noteren vielen. Zoals een kritische luisteraar het achteraf zei: "Het leek er zelfs op dat men de coalitie rond de burgemeester spaarde, omdat iedereen aan de tafels er in stilte al van uitging dat de KVB andermaal als de grote winnaar uit de stemcomputer tevoorschijn zou komen..." Nog een paar keer slapen, en we weten er alles van.

Gezin als hoeksteen Jef Van Loov hing liet CVP programma op aan

twee prioriteiten: het gezin als hoeksteen van de samenlevingsophouw. en de zorg voor al wie zorghehoevend is. "Van de gezins- en familiepolitiek willen wij een eerste punt maken. Het gezin is de hoeksteen, daarbuiten vormen familie en buurt een tweede belangrijke kring voor sociale contacten. We willen die verbondenheid tussen de mensen een eigentijdse invulling geven. Het gezin konit evenwel meer dan ooit onder druk, we dienen dan ook kinderopvang Lot te botiwen als een hasisdienst waarop elke ouder recht heeft. Via IBO. speelpleinwerking,

In het eerste deel van de avond kregen alle sprekers zes minuten tijd om twee o drie hoofdprioriteiten uit hun programma ioete lichten. Sommigen hezondigden zich aan een tot mislukken gedoemde poging om binnen die tijdslimiet zoveel mogelijk punten op te somnico. Een verkeken kans werd het dan, want in plaats van zich te profileren, werden hun opvattingen zo hopeloos herleid tot veelal saaie slogans. Wat we er toch van onthouden hebben?

Zich goed voelen in Hoogstraten Met die zinssnede vatte Arnold Vuii Apereii liet hoofdpunt van KVB sanien. "En zoveel mogelijk mensen werk laten vinden in een gemeente met zo goed mogelijke accomodatie." werd er in een adem aan toegevoegd. Hij beriep zich op "de goede samenwerking" tussen de partijen in dc VOut liije legistutuur zodat we getukkig mogen zijn in een "financieel \'ril gezonde gemeente" te kunnen wonen. Als het aan KVB ligt, zal dat er alleen nog maar op verbeteren. 'De laatste jaren gebeurde er al veel aan allerlei voorzieningen die moeten instaan voor meer welzijn en welvaart. Dat zullen we natuurlijk moeten verderzetten. Zo willen we nog meer werk maken van een betere kwaliteitszorg voor de bejaarden. Over ons rusthuis wordt altijd gezegd dat liet er netjes en proper is, maar nu hebben we terecht geopteei'd voor de bouw van een nieuw rusthuis. Voor de jongeren willen we liet eugdbeleidsplan uitbouwen, wat ook geldt voor liet sportheleidsplan. We gaan evenwel niet voor aceoniodaties zorgen waar die er al zijn. Wel moet er aandacht blijven voor jeugdsport, moeten we jongeren ertoe brengen om af te blijven van slechte zaken zoals roken en drugs. Daar

.

4

210

De Iijslti'ekkers zorgden voor een sereen debat.

zullen we nog meer preventief moeten werken. Wat onderwijs betreft, zeg ik altijd dat ge tussen uw 3 maanden en 18 jaar voor niks btuten Hoogstraten moet. Dat is een goede zaak. De onderlinge rivaliteit is goeddeels verdwenen, er ontstond een goede samenwerking. ook niet het stadsbestuur. Inzake veiligheid moet ik eersten vooral dit zeggen: wie het nog niet zou weten, wij wonen in een grensgebied. En dat betekent automatisch dat we altijd af te rekenen zullen hebben met kleine criminaliteit. Maar ik durf te zeggen dat we toch nog een van de veiligste gemeenten zijn, en dat willen we hotiden door de politiezorg uit te breiden en de preventie aan te zwengelen.

grabbelpas en dergelijke kunnen we die opvang verbreden en kwalitatief verbeteren. Die zaken rnthouwen dus, en een flexibele opvang mogelijk maken voor noodsituaties, nachten en weekends. Ook voor tieners moeten er initiatieven komen, want dit dreigt nu soms een vergeten groep te worden.' "De familiale solidariteit is echter om allerlei redenen niet altijd evident," zo sneed hij zijn tweede ptiiit aan, "cii voor die gevallen moeten we een zo volledig mogelijk netwerk van dienstverlening uitbouwen, aangevuld niet ambivalente opvang voor noodsituaties. Zorghehoevenden moeten zo lang mogelijk in de thwsomgeving kunnen blijven. Dit geldt hijvoor-


VERKIEZINGSDEBAT politiekers na de gemeenteraad nog een pint amen pakken in de Patria. en Jef mijn opvattingen hoorde, gaf hij mij de raad om voor dc socialisten op te komen... Ge ziet dus wat ervan komt...!"

Gelukkig geen zeldzaamheid nice,': jong tolk (lat mee aan de kar wil duwen, zoals dit Agalet' tweetal Maarten Coertjens en Maarten Leeman.v.

beeld voor gehandicapten die we ZO goed mogelijk moeten integreren in hun omgeving. Maar daarnaast zijn er ook meer voorzieningen nodig voor huisvesting, want nu hebben mensen af te rekenen met wachtlijsten die tot 4 jaar kunnen oplopen. Inzake preventieve gezondheidszorg en drugsbeleid. geloven WIJ niet in een gedoogheleid. al beseffen we natuur! ijk (lat er een verschil is tussen een toevallige soft drugsgehruikcr en een XTC dealer. We dienen meer initiatieven te ontwikkelen om mensen in hun streek betaalbaar te laten wonen. Wat dikwijls vergeten wordt, is dat de grote groep van senioren aan de basis ligt van onze huidige welvaart. Het lijkt ons dan ook logisch dat alle beleidsplannen voortaan zouden getoetst worden aan hen. De belastingen moeten gezinsvriendelijker gemaakt worden. De verhouding tussen personenbelasting en de onroerende voorheffing klopt niet. Wie een hescheiden woning heeft, moet daarvoor met tweeën gaan werken, sparen en afbetalen om daar bovenop nog eens 20 tot 25.000fr aan cle gemeente te betalen. Dat moet toch op een betere manier kunnen."

Meer in mensen investeren

Om dan toch met het ernstigc werk te beginnen. Het moet goed leven zijn in Hoogstraten. Elke straat is even belangrijk vom ons, rOLls elke mens dat is. Wat ge dan kunt verwezenlilken hangt echter sterk af van de 0 nanciële situatie. Die moet in Hoogstraten dringend gezond genaakt worden want het is al veel later clan vijf iior twaat t . hier. Voor cle j o ngereii moet er een cultureelcemr11 111 komen. Het is niet gemakkelijk om hier iets te organiseren nu, parochiezalen zijn niet direct en evidente keuze voor jongeren, en niet iederccii vindi het leuk om naar een discotheek te moeten trekken. Wetnu, er is de mogelijkheid om de rijkswachtkazerne wanneer ze vrijkomt te gebruiken om er onder andere een zaal in te richten zodat er fuifgelegenheid is. Ook de toeristische dienst kan er een onderkomen vindcii.

En ten derde willen wij staan voor een correct en open beleid. Geef de mensen informatie vooiraf - er mag gewoon geen sprake zijn van een megaserre zonder dat de mensen vooraf uitleg krijgen daarover en de kans krijgen om hun mening te zeggen. Dienstbetoon beschouwen wij als pure vriendjespolitiek, wij willen politici clie het algemeen belang boven het privéhelang stellen. Politici ook die voor hun taak beschikbaar lijn, een cumul van een parlementair en een gemeentelijk mandaat kan voor ons dus niet. Tenslotte willen wij pleiten voor een goede financiële planning: in de vorige legislatuur heeft de coalitie na t jaar tot hun schaamte moeten toegeven dat er geen algemeen beleidsplan was en dat er ook geen zou komen. Dat kan voor ons niet, want zo boer je simpelweg van de ene dag in de andere."

Verder moeten we vermijden dat Hoogstraten een slaapstad wordt, na de drukte en gezelligheid van vorig jaar valt het nu op dat er zo weinig georganiseerd is dit jaar. Wat de sport betreft: niet iedereen voetbalt, wil men daar ook nog aan denken? Jong en oud zwemt graag bijvoorbeeld, maar financieel is de bouw van een zwembad amper haalbaar. Hoewel de Hoogstraatse scholen elders terecht moeten terwijl een kind vanaf de lagere school nochtans moet kunnen zwemmen. Het gemeentehuis moet meer toegankelijk gemaakt worden door betere openingsuren, cle adviesraden moeten echt inspraak kunnen krijgen. Inzake niohiliteit moeten we dringend de dorpskernen ontlasten van zwaar trailsport. en voor de bejaarden en zieken moeten we de thuiszorg stimuleren."

Het is later dan vijf voor twaalf

Rapper dan Steve Stevaert

JefVan Looy is verantwoordelijk voor de socialistische deelname aan het politieke leven in t tooestiutcii. /0 t ciel: 1,uc \1ey is. "Tocn de

Het spreekdehiet van Staf Peerhnck is onvergelijkbaar, zo leerde het publiek binnen de kort'le keien. 'Gettikkie pnlat ik rapper dan Stc'se

Juul Verhuist schetste drie prioriteiten "waarvan duurzaamheid de eerste is. We moeten dc aarde doorgeven 01) een ordentelijke wijze. Die theoretische stelling moeten we toepassen op de dagelijkse praktijk. Ik geef enkele voorbeelden daarvan: de open rLumte die er hier nog is. niet langer laten versnipperen; mobiliteit anders benaderen: werk maken van alvalvoorkoming, niet alleen sorteren maarafvalbelasting afschaf fen en mensen laten betalen naar gelang wat ze meegeven. Wie minder afval levert, moet minder betalen. Wie composteert. mag gerust een korting krijgen. Ons tweede punt is de mens. Minder investeren in openbare werken, meer in mensen. Neem dus een cultuurconsulent om een cultuurbeleid Lot te bouwen; geef ruimte aan de jeugd, laat hen hun eigen initiatieven ontwikkelen in plaats van altijd alles te willen ordenen en meteen het dreigende vingertje opte steken: maak werk van een woonheleid - inensen kunnen wel degelijk nog relatief gredkoop hier wonen indien de gemeente zelf initiatieven neemt op dit vlak. 10

ltvOiIC J- alimictjt,s rimuli in I)HM-eiimdredact,ic' .lo,sc'c Imaiiscoi een aandachtige toehoor-

ster.


VERKIEZINGSDEBAT flat trniiwens in het verleiten nok al leed Wij participeren via lOK aan de hinnengronden. CVP: Wij moeten ingrijpen. Nu al zijn er afspraken met verkavelaars. Van de achterliggende gronden moet een deel beschikbaar gemaakt woi'den voor de eigen jongeren. Uiteraard dient men wel de prijs te betalen die het stuk op dat moment waard is. Nu de prijzen zeer hoog liggen, moeten we zeer goed de betrokken plaatsen kiezen. Agalev: Wanneer je een pakje sigaretten neemt. word je daarvoor terecht bestraft. Verkoop je echter 1 ha voor 30 miljoen, dan kan dat zonder meer. Terwijl ook dal een vorm van diefstal is, zou je kunnen zeggen. In deze zaak heeft het gemeentebeleid totaal gefaald. De prijs is niks cedaald. integendeel. De gemeente moet zelf gronden aankopen, structureren, uitrusten en vervolgena goedkoop aanbieden onder strikte voorwaarden.

291orniulierc,i niet 42 vragen belandden op de selectiera fel. Ook Paul D,'iesen dcccl zijn duit in het zakje. Stevaert." zo zei hij met veel zelfkennis, 'maar zelfs dan kan ik op die zes minuten nooit alles overlopen." Waarna hij dat toch ongeveer moet gedaan hebben. Het kan niet anders of in het verbale spervuur ontsnapten enkele programmapu nten voor dit verslag... Vooreerst brak hij een lans vooreen "enveloppefinanciering" voor de scholen, en voor de jeugd "de jeugdraad. het jeugdheleidsplan. plus grabbelpas en Kwispel, in elk van de zes deeldorpen een speelterrein" - of doelde hij met dat laatste op de speelpleinwerking? "Dc hib zou een infocentrum moeten worden, waarin naast het gratis hoekenaanbod ook cd, video en internet aanwezig zijn. Het IKO moet ook in Dreef een vestigingsplaats krijgen, en er moet gezocht worden naar verdere atelierruimte. Binnen het muziekonderwijs zouden het jeugd muziekatelier en de muziekschool kunnen samengroeien. Verder willen wij het verenigingsleven stimuleren, en een aangepaste suhsidiereglementering voorzien voor instellingen voor gehandicapten en zieken. De werkloosheid is de laagste in ons arrondissement, en dat willen we natuurlijk zo houden. We kunnen weide plaatselijke tcwerkstellingsdiensten combineren. Het gemeentelijk personeelskader moet volledig aangevuld worden, en het zou een goede zaak zijn 誰ndien er per dorp een klusjesnian zou komen die voor de gewone herstellingen kan instaan. Wij zien ook heil in een klachtenambtenaar om de problemen van de mensen op te vangen. Wat de aanwervingen betreft, zijn we voorstander van een objectieve procedure om kandidaten te laten beoordelen door ecn externe jury. Inzake ruimtelijke ordening willen we de afritten van de transportzone beter regelen via het structuurplan. Over de afbakening van het stedelijk gebied geraakt niemand het uiteindelijk eens, welnu laat de provincie dan deze knoop maar doorhakken. Voor de industrie pleiten we voor uitbreiding van de Kluis, in samenspraak met buurgemeente Rijkevorsel. De transportzone heeft uitbreidingsmogelijkheden samen met Hazeldonk. Verder moet er nog ruimte voor zien worden voor KMO's. De gemeente moet

haar verantwoordelijkheid nemen om het probleem van de mestverwerking voor de land- en tuinbouw aan te pakken. We menen dat de Mosten nog verder ontwikkeld moet worden, en inzake afvalheleid staan we achterde idee dat de vervuiler effectief betaalt. In het containerpark mag erniks meerterechtkomen dater niet thuishoort."

Goedkoop bouwen

S I' H ei is in derd na rt rie in ik van cie oenicen te om te verkavelen en aan kostprijs op de markt te brengen. De sociale woningmaatschappijen moeten hierbij betrokken worden, zodat het niet meer kan dat zoveel kavels met grote villa's volgebouwd worden. Hoop: We zijn in deze materie al van niets tot iets gekomen. Dat de helft van de achterliggende gronden ter beschikking moet konien voor sociale woningbouw, is een goede zaak. Maar niet de huidige prijzen tot 7000fr/m2 moeten we ons geen begoochelingen maken, zulke gronden zullen we niet zoniaar aa n de mensen terug ter beschikking kunnen stellen. We moeten het actieterrein ook uitbreiden naaroude woningen, en niet langer toestaan dat er met houwgronden gesmost wordt. Verkavelingsaanvragen van 1 000ni2 per stuk, kunnen niet nieer.

De redactie van De Hoogstraatsc Niaand distilleerde uit knelpunten van de voorbije legislatuur enkele stevige vragen, waarover we van elke partij een duidelijke en ondubbelzinnige stelling name verwachten. De vragen gingen over de dure houwgrond, de schuldenberg, wat men wil spenderen aan sport in frastructuur en het rusthuis. Bouw gronden worden al maar duurder, ondanks de toename van sociale kavels en dc belasting op niet bebouwde percelen. In het Structuurplan Vlaanderen is uitbreiding van de woonzone beperkt. Moet het gemeentebestuut' zelf gronden opkopen, deze verkavelen en aan kostprijs op de markt brengen? KVB: De gemeente mac en moet actie (iiidernemen, zoals ze .i


VERKIEZINGSDEBAT

Schuldenberg

-,

Dank zij dc gunstige conjunctuur en goedkope leningen, kon er zeei' veel geïnvesteerd worden. Hoewel alle partijen destijds beloof den een zuinig beleid te zullen voeren, nam de schuldenlast enorm toe. Dit kan de komende generaties opzadelen met ernstige problemen. Moet er nu een limiet gesteld worden aan het bedrag van de investeringen? Wat zijn dan de prioriteiten voor grote werken? KVB: Wij hebben onzc hc!oftcn wel dcgclijk gehouden. Hoogstraten IeeO niet hoven zijn tand. 1'. 1uur ko ken ko:,t geld now ii ri ij k Wil 111101 III 1,011 LiligeSueki gebied als onze genieente iets doen, dan moet er altijd stevig voor betaald worden. Maar we hebben daarhij altijd onze banken omgedraaid! In de loop van dc jaren hebben ss e dén keer belastingen herschikt, nooit verhoogd. We hebben alle investeringen net dezcll'de liclastiiigaaiislag gedaan. We moeten uiteindelijk op dezelfde v eg verder gaan en prioriteiten per deelgemeente vastleggen: riolering, wegen, beveiliging en aanleg van fietspaden. CVP: Wij dragen geen dramatisch hoge schuldenlast. ss at men ook moge beweren. Wel moet er in de volgende legislatuur een financieel meerjarenplan komen. Limieten stellen, heeft weinig zin aangezien er op 6 jaar heel veel kan eranderen. Grote werken zijn niet meteen nodig, wel zijn er nog veel rioleringswerken te doen en is er de nieuwbouw van het rusthuis. Agalev: De schuldenlast is ontegensprekelijk te groot voor een gemeente als de 0117e. Zeker daar we nu van de vette jaren geprofiteerd hebben, terwijl het er naaruit /iet datdit zal verminderen. Zo zal de gemeente minder inkomsten hebben wanneer de winstmarges van IVEKA zullen dalen en het gemeentefonds het met minder zal moeten stellen. Ondertussen blijvende interesten verschuldigd. We iullen het dus erg zinnig aan moeten doen en werken met een goed hele i ds plan. SP: Er moet een stop komen opgrote investeringen. Wat er nu al betaald moet worden, legt een hypotheek op de volgende t Ojaar en meer zodat de volgende generatie het met minder Lol moeten stellen. Voor ons /ijn er als prioriteiten alleen nog cle aanpassingen van het rioleringsnet en de verbouwing van de rijkswachtkazerne. Hoop: 0111 cle achterstand die we hadden opgelopen weg te werken, stegen de investeringen enorm. Een klein voorbeeldje maakt dat duidelijk: in '89 hadden we voor 27 miljoen bank in vesten ngen, in '99 was dat 314 miljoen. De huidige schuldenlast zou hij stijgende interes-

11 Diie pailijen e/!

ti Lll-ei; moderator Van Goniel prooi lui iuuc t Heil tuit k eu/um/cn,

Luc Mevvis en Arnold Van Aperen. ten dramatisch zijn. We hebben 70 miljoen afte lossen per jaar, 70.000fr per kop. In vergelijking met gelijkaardige gemeenten is dat veel te hoog. Die schuldenlast moet dus onherroepelijk naar beneden. Ik heb hier de voorbije jaren zeer dikwijls voor gewaarschuwd! Vaak had ik het gesoel dat mijn portefeuille 's nachts op tafel was blijven liggen, en dat anderen er van alles uitgehaald hadden. Daar heb ik me verschillende keren aan geërgerd. Maar een beleid voeren doet niemaiid alleen, en de beslissingen zijn met heel de meerderheid genomen...!

Geld voor sport? Moet de gemeente bijdragen aan de bouw van een nieuw HVV stadion? Wat doet men dan voor de Minderhoutse voetbalvereniging, en voor anderen? Is een sportbeleidsplan een prioriteit? KVB: Er is een sportbeleidsplan nodig. Men mag niet uit het oog verliezen dat wij al vele inspanningen doen voor de sport. De problemen van HVV werden we al aangekaart. De situatie in Minderhout is zo moeilijk omdat er geen alternatieven zijn voor de gronden die we er liggen hebben. Daar moet hoe dan ook een veld komen met een sectoriaal BPA. Momenteel zit dat dossier in een ultieme fase. CVP: We verlenen al heel lang steun aan al Ier-

Nieuw rusthuis

t KOMMERLING Schrijn- en timmerwerken

In hoeverre is de bouw van een nieuw rusthuis een prioriteit voor de volgende jaren?

Karel JANSEN Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 7566 12

lei sporten en verenigingen. Het Minderhoutse probleem is niet zozeer financieel als wel van het vinden van geschikte gronden, omdat we er altijd een 700evreeinde bestemming zullen hebben. Dat zal dus inderdaad met een BPA geregeld moeten worden. indien dat nog lukt. De HVV problematiek moeten we bekijken op basis van een algemeen beleidsplan. waarin we ook inzicht verwerven in inkomsten en uitgaven van alle sportverengingen. Agalev: We zijn ermee akkoord dat er in iedere deelgemeente gelegenheid moet zijn tot voetballen. Maar de gemeente moet een club niet in staat stellen om een afdeling hogerop te ambiëren, de last voor een nieuwe tribune moet niet door de bevolking gedragen worden. Het gemeentebestuur moet soms ook neen kunnen zeggen. SP: Hoeveel mensen vertegenwoordigt het voetbal? Er zijn ook nog andere sporten. Maar globaal moet een bestuur de mogelijkheden ondersteunen opdat alle jongeren van hier ook rond de toren kunnen opgroeien. Iedereen moet echter aan bod kunnen komen. De sportraad moet hierin gehoord worden. Hoop: Wat Minderhout betreft, blijft het zoeken naar een oplossing - en die zou wel eens het oude alternatief kunnen zijn, zodat ik me afvraag of we geen zes jaar verloren hebben. Het verplaatsingsprobleem van HVV is van een andere aard. De leefbaarheid van de club in derde nationale is de ambitie van sponsors en clubbestuur- niet van de gemeente. Wij moeten alle sporters en sporten een gelijke behandeling kunnen geven. Ik zeg dus liet dat daar niets kan gebeuren, wel dat het niet op kap van de gemeenschap mag gebeuren.

KVB: De voltallige gemeenteraad heeft unaniem beslist om een nieuw rusthuis te bouwen. 120 bedden met subsidies. Voor mij is dat prioriteit nu in mer 1 CVP: Dit dossier is inderdaad gestart, omdat er in feite geen andere mogelijkheid was. Hopelijk is het binnen de eerstkomende 6jaar gerealiseerd.


VERKIEZINGSDEBAT

Stof Peerlijick breeduit lachend op zoek naar cle portefeuille clie liggen. Agalev: Al voor de vorige verkiezingen wezen wij op de noodzaak om de infrastructuur grondig te wijzigen, onder meer ook omwille van brandveiligheid. Nieuwbouw moet toelaten om een infrastructuur te hebben die voor enkele decennia aangepast is. SP: De huidige infrastructuur is versleten en voldoet niet meer aan de noden van deze tijd. Dit is dan ook een absolute prioriteit voor de volgende jaren. Hoop: Een investering van 250 miljoen vergt een grondige voorbereiding. Dat het dossier een jaar langer heeti aangesleept dan sommigen wilden, is dan ook geen slechte zaak. Dit dossier hebben we zeer goed aangepakt.

Geen Blok Wie beslist liél kleintjes uit dit debat kwam, was de nagenoeg uitsluitend uit huitendorpsen bestaande Vlaams Blok-megafoonploeg die zichzelf met veel poeha meende te moeten uitroepen tot verdedigers van de vrije meningsuiting. Nadat de moderator hen simpel maar doeltreffend naar de puhlieksstoelen verwezen had, dropen ze binnen de kortste keren af. Interesse om via de puhlieksvragen deel te nemen aan het debat. hadden ze blijkbaar zelfs niet. Onze reçlm'tie wenste het deh:it r'nkol iliOt rtrmncratisch ingestelde partijen te voeren. Het Blok hoort daar niet hij met sIandpiintin die indruisen tegen elementaire regels van verdraagzaamheid. Het komt ons als burgers - gelukkig - niet toe om dergelijke uitingen te verbieden, wel staat het ons vrij om te beslissen of wij daarvoor een torum willen bieden tijdens een door ons ingerichte activiteit. Niet dus. Tijdens de pauze kon liet publiek schriftelijk vragen indienen, 29 formulieren met 42 vragen werden opgehaald, waarvan slechts een aantal aan bod kon komen. De eerste vraag kwam er nog vaiiwegc de redactie: Wat denken de partijen over de niet deelname van het Blok? 1< VE: Wij delen het standpunt van De Hoogstraatse Maand, CVP: Ook wij kunnen daar achter staan. Agalev: Een organisator mag uitnodigen wie hij wil. Het wordt een andere zaak wanneer liet Blok in de gemeenteraad verkozen zou zijn,

0/)

rat zI ii'as blijven

daar hebben ze dan het recht hun standpunt te verdedigen. SP: Wij sluiten ons daar volledig hij aan. Hoop: Jammer genoeg dient men zich ondertussen af te vragen wie hieruit nu het meest reclame haalt!'! Maar wij als lokale partij scharen ons zonder meer achter het cordon sanitaire zoals dat door de nationale partijen werd afgesproken.

Gehandicapten Welke woonvoorzieningsvormen en gezinsondersteunende maatregelen komen er voor gehandicapten? CVP: Gehandicapten zijn volwaardige leden van de bevolking, voor wie het nodige moet voorzien worden in het beleidsplan. Wij denken daarbij aan een gemeentelijk coördinatiepunt, stimuleren van hun integratie in de lokale scholen. Om de huisvestingsproblemen te ver-

helpen, moeten we voorzien in een 24u op 24 hulpverlening. Maar ook de al bestaande voor zicningen in de omgeving moeten we mee ondersteunen. Agalev: We moeten niet iets gaan organiseren dat al bestaat. Wel meerenergie steken in kleine ingrepen. Een voorbeeld: waarom op de Kwispel speelpleinwerking geen gehandicapte kinderen opvangen, mits extra begeleiding te voorzien? Hetze!t'de kan na schooluren of op verlofdagen. Hoop: We hebben toch al een en ander gedaan ook. We zijn aangesloten hij Markdal waar zo gehandicapten van hij ons terecht kunnen. Toelagen aan ouders werden aangepast, evenals bijdragen aan de scholen waar Hoogstraatse kinderen gaan. KVB: Er is inderdaad al een en ander: uitbreiding van de opvang voor kleuters, de gehandicapten die naar Markdal kunnen, het vervoer voor BLO. Maar zulke zaken kunnen altijd nog verder onderzocht worden. SP: Huisvesting is een probleem. We zouden kunnen denken aan leefgemeenschappen in Sociale kavels. En daarnaast initiatieven zoals Kwispel openstellen.

GSM ongezond Wat wil men doen aan de mogelijk ongezonde GSM ivasten nabij de scholen van Mcciie en Minderhout? K\'B: Mensen willen hellen en dus moeten er ook masten komen. In Meerle was er ecn vraag van de school om door de mast te laten zetten. financieel wat extra in het laatje te krijgen. Nu heeft men het over geiondheidsperikelen, terwijl experts altijd geze gd hebben dat er slechts minimale hinder is. De straling die van een micro-olf in uw keuken komt, zou veel hoger liggen. Overigens is Belgacoin nog altijd op zoek naar andere plaatsen. Misschien moeten zo' ii masten dan maar naast de snelweg komen. Agalev: In zulke zaken primeert maareen ding: voorzichtigheid. Die mast stond al hij de school in Minderhout vooi'aleer de mensen zelt's maar wisten wat er zou komen! Niet de mogelijke opbrengst mag het uitgangspunt zijn. Deze inasten mogen enkel daar waar ze in geen geval kunnen storen. Dus niet nabij scholen. Hoop: Dat is allemaal wel gemakkelijk gezegd.

ve

Lor Alcs'i'i.s iiil cle socialisten eindelijk op de lokale politieke kaart breiigen. 13


VERKIEZINGSDEBAT

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

s

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE

Maar goede plaatsen zijn moeilijk te vinden... Overigens stelde Staf Peerlinck volkomen onjuist dat nog een derde school een GSM mast zou hebben laten installeren, nI. het Klein Seniinarie. De school liet ons weten dat er ooit weliswaar onderhandelingen in die zin waren begonnen. maar dat deze in een pril stadium werden afgebroken zodra er bericht werd over eventuele gezondheidsrisico's.

Nederlandse invasie Overweegt men maatregelen om de Nederlandse inwijking te stoppen die nu zorgt voor peperdure bouwgronden? Hoop: Ik meen dat we hier realistisch in moeten durven zijn. Wij kunnen daarop lokaal vlak niet veel aan doen. En na Nieuwjaarmag een nieuwe escalatie worden verwacht aangezien vanaf dan de hypotheken op leningen voor Nederlanders fiscaal aftrekbaar zullen worden. Maar zulke zaken zijn werk voor het parlement. Agalev: Dank zij de wet op ruimtelijke ordening heeft de gemeente wel degelijk middelen in handen om hierop in te grijpen. Ze kan zelf

verkavelingsinitiatief nemen, infrastructuur voorzien zoals ze dat zelf wil, een goede spreiding van rijk en arm organiseren. en met strikte voorwaarden bepalen aan wie men zal verkopen. Dat is helemaal geen verwerpelijke zaak: ook bij onze Noorderhuren moet je immers aantonen dat je een hand hebt met de wijk, de streek, het werk vooraleer je je er kunt vestigen. KVB: De gemeente kan niet onteigenen voor zo'n initiatief, we kunnen enkel verder gaan zoals we dat al deden door een sociale bestemming te voorzien voor achterliggende kavels. Niet vergeten dat wie een houwgrond heeft, zal verkopen aan de hoogsthiedende, ongeacht diens nationaliteit. Het is een utopie te denken dat wij daar iets aan kunnen veranderen. CVP: Je hebt enkel een inbreng in nieuwe verkavelingen met sociale kavels die tegeil voorwaarden op de markt komen. Maar daarnaast blijven er de 600 onbebouwde kavels die naar de meestbiedende zal gaan. Een omvattende regelgeving zal van Europa moeten komen. Een ander aspect hierbij is dat we zuinig moeten zijn op grond: de eerste 6jaren komt er ner gens

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uw foto's afgewerkt in eigen Prof. Videolabo Ook uw A.P.S. filmen -1 UUR SERVICE

Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

14

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37

nog een meter houwgrond bij. Alleen op de as Hoogstraten - Minderhout, zeg maar de buurt van het Van Aertselaerplein is er nog uitbreiding mogelijk. Agalev: Een reden te meerom als gemeente zelf initiatief te nemen, door inhreiding meer woningen per hate voorzien zodat er meer mensen hier kunnen blijven wonen als ze dat wensen.

Veiligheid Wanneer kan ik als oudere mens opnieuw veilig de Vrijheid oversteken? KVB: Ik kan me voorstellen dat sommige oudere mensen al wel eens twijfelen aan de kant van de weg. We kunnen alleen maar een beroep doen op de discipline van de automobilisten om spontaan te stoppen aan zebrapaden. Verkeerslichten kunnen niet, want het Vlaamse gewest is daar tegen. SP: Er is niet enkel een iiicntaliteitswijzigiiig van weggebruikers nodig, ook een zone 30 in de Vrijheid. en het hannen van zwaar vervoer uit dorpskernen. Agalev: Enerzijds is dit een algemeen maatschappelijk probleem: er is overal oververkeer waardoor de wegen diehtslihhen en onveilig zijn. Dit moet op hoger niveau aangepakt worden. Anderzijds heeft de gemeente een fout gemaakt door hij de recente herinrichting van de Vrijheid omwille van subsidies te snel te wer ken zodat er een fundamenteel onveilige aanleg isuitge voerd. CVP: Niet vergeten dat dit een gewestweg is waar we als gemeente zomaar ons goesting niet mogen doen. Hoop: Wellicht kunnen we weinig meer doen dan oversteekplaatsen beter inrichten en zichtbaar maken. Daarnaast mogen we al blij zijn wanneer we al onze gemeentewegen goed in orde kunnen houden. Komen er meer wijkagenten in het straatbeeld? CVP: Wij denken dat dit een belangrijk punt is. De wijkagent kan een ideaal aanspreekpunt /ijn voor veel kleine problemen. Maar meer wijkagenten zijn liet zomaar te vinden, het wettelijk kader is momenteel volzet, en soms hebben we zelfs on vol cl oende kan cli cl ate n hij aanwervingen.


VERKIEZINGSDEBAT Agalev: We moeten de functie van wijkagent herwaarderen, iets wat kadert in onze idee om meer in mensen te investeren. KVB: Doorde samenwerking tussen rijkswacht en politie, zullen de taken grondig herbekeken moeten worden. Er zullen altijd specifieke gemeentelijke taken blijven. De wijkagent kan misschien weer fungeren zoals de vroegere veldwachter. Maar dat zijn dingen die niemand op zijn eentje kan bepalen natuur! ijk.

Referenda en jongeren Geloven de Hoogstraatse partijen in het nut van gemeentelijke referenda? CVP: lul kan nuttig zijn voor grote projecten, maardan moet wel de helft van de kiezers willen deelnemen. Agalev: Wij zijn daar niet tegen, maar men moet tieh hoeden \ oor een te simplistische vraagstelling en men moet de illensen vooraf goed informeren. KVB: Zo'n referendum kan een representatief beeld geven van hoede bevolking de problemen ziet. En dat zijn toch de mensen voor wie we het

doen. Hoop: Wij hebben nog niet echt een standpunt daarover, maar zullen dit zeker nog in de groep bekijken. SP: Referenda zijn zinvol indien de materie goed wordt uitgelegd aan de mensen. Wat wil men speei1iek ratiieren voOr jongeren? Hoop: Er is gelLikkig al veel gedaan, werk dat vaak niet het voetlicht haalt. Jeugddienst en huurtwerk werden uitgebouwd. de niet georganiseerde jeugd kan een avond per week in liet KLJ lokaal terecht. We kuniieii alleen maar op dezelfde manier verderwerken. Agalev: Hoewel de jeugddienst prachtig werk levert, blijft er nog heel wat te doen. Zou de rijkswachtkazerne op termijn inderdaad geen goede oplossing bieden voor praktische probleuien waar jongeren nice te kampen hebben? Laat ons daar een echte ontmoetingsruimte in voorzien, zekergeen grootschalig cultureel eentruni of winkelcentrum.

Ir* -) 01 j

POWER PRODUCTS

C&K Ziet men iets in het samengaan van de lagere scholen in één gemeentelijk net basisonderwijs? Agalev: Wanneer de gemeente moet instaan voor de kosten. kan men er beter gemeentelijk onderwijs van maken. KVB: Voor ons is ieder voorstel bespreekbaar, indien men bereid is om met alle betrokkenen rond de tafel te gaan zitten. Nu al zitten we met gedeeld gebruik van sommige gebouwen, de samenwerking loopt goed. Het laatste dat we willen is een nieuw soort scholenoorlog. Hoop: In deze zaak zijn we zeker geen vragende partij. Maar we willen op een dergelijke vraag eventueel nice ingaan. Dan moet men dat echter ook ruimer zien, bijvoorbeeld parochiezalen mee op tafel brengen. CVP: We moeten echter vel rekening blijven houden met de vrije keuze van mensen. Ieder kind moet een gelijkwaardige behandeling kuniie is kr ij ge ii. waar voor cve ii v e e 1 overheidsmiddelen ter beschikking zijn. We worden nu inderdaad geconfronteerd met nogal wat renovatie en telfs nieuwbouw, denk maar aan cle sporthal in Minderhoirt cii Meerle, de kleuterschool in Minderhout. SP: Mensen moeten kunnen kiezen waar ze hun kind naar toe sturen . ,Samengaan lijkt ons ook een mogelijke zaak, maar welk financieel plaatje hangt daar aan vast? Misschien zitten we met de huidige gang van zaken nog zo stecht niet. Hoe zit het eigenlijk met dec (van christelijk) en de k (katholiek) van de partijen? CVP: Voor ons blijft het vanzelfsprekend dat die c ervoor staat. Wij vertolken duidelijk christelijke waarden. Maar men mag dat niet verwarren met kerkeli kheid. want dat blijft een persoonlijk engagement van mensen. KVB: Hetzelfde geldt voorons. Ook wij willen een maatschappij die de traditionele christelijke waarden respecteert. SP: Wij hebben ons altijd afgevraagd waarom dc VLD hier abs I(VD rtkuiîit. hou kuirit liut eigenlijk dat de CVP daarover nooit een opmerking heeft gemaakt? Agalev: Voor alle duidelijkheid: niemand mag

Wf U

UW GAZON EIST EEN HONDA.

--

4/

7

/ / /

-

/

1

cen mooi gazon is een lust voor het oog Om het pertekt te onderhouden, is een perfekte grosmooier nodig. Een HONDA grosmooier, Hoog gros, f001 gros, grote of kleine tulners HOND.,A heeft voor elk ferrein de juiste mooier. Stuk voor stuk frendset'fers als het om veiligheid. befrouwboorheid en prestof les goot Bovendien woor borgt HONDA'S vlotte dienst-no-verkoop u een perfekt funktionerende grosmooier, Jarenlang.

Honda. Altijd een perfekt resultaat.

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15

FIOND2

het alleenrecht op de christelijke inspiratie voor een partij opeisen. Wij leven immers allemaal in een westerse maatschappij die m essentie christelijk geïnspireerde waarden heeft. CVP: 0, wij hebben er geen enkel probleem mee dat Agalev er dan de K voorzet. hoor! Waarna de moderator liet debat keurig op tijd afsloot. De reacties achteraf waren min of meer gelijklopend: er werd beschaafd gediscussieerd. niet respect voor al wie achter de tat'els zat. Een tikkeltje te weinig vuurwerk misschien. Maar gelukkig wist Van Gompel met gevatte, vaak humoristische reacties af en toe voor ecn gesmaakte pittige noot te zorgen. (nul) •

Lezers schrijven MOLENS Geachte redactie, Met veel genoegen hebben wij het septembernunimer gelezen van "De Hoogstraatse Maand", dat we bijna kunnen tvperen als een echt molennumtiier \ooral de voorgenomen restauratie van de Laerenrnolen juichen wij ten zeerste toe. In aansluiting hierop willen wij u graag attenderen op het feit. dat onze Stichting - juist met de bedoeling om dit "vergeten" molenrestant onder de aandacht te brengen van een groter publiek - vot'ig jaar eeti fraaie kleurenprentkaart heeft uitgegeven van deze voormalige watermolen. Vermoedelijk zijn verschillende van uw ahotinees geïnteresseerd irt deze uitgave: niet alleen molenvrienden en verzamelaars van postkaarten. maar iedereen die belangstellttig heeft voor dit stukje verleden. Op de Open Monunientenciag van afgelopen zondag is wel gebleken. dat dit er velen zijn De postkaart is te bestellen door overmaking van 45 frank op rekening 068-2056113-31 ten name van Stichting Levende Molens te Roosendaal (NL). Bij dit bedrag zijn de verzendkosten inbegrepen. Onder meer vanwege dlie verzendkosten is het relatief goedkoper. otii 5 of 1 0 exemplaren ineens te bestellen. De prijs is dart respectievelijk 125 frank en 200 frank. Men kan meer inlichtingen bekomen via e-mail molencentrum @ home.nl of telefonisch: 0031 - 165 56.90.60. Ook kan de kaart worden bekeken en besteld via de website van de stichting: www.come.to/moleneentrum Met dank en t'riendelijke groeten, John Verpaalen Stichting Levende Molens &tislert'ere;liging van (Ie Vlaantse t'. z. ir. Levende i1vÏolen.v: tr'n'tt. conie. to/levendemolens) cent/lijn voor nlinolo'ie Vincenlius.straal 7 NL-4701 LPvI Roo.s'endaal

15


Op 8 oktober staan er 121 kandidaten te drummen

We bepalen samen het beleid tot 2006 Op 8 oktober mogen (moeten) we naar de stembus. Men verwacht van ons dat we, met zijn allen, op zoek gaan naar 25 wijze mannen en vrouwen, die bekwaam zijn om onze stad te besturen. Omdat de kandidaten zichzelf moeten opgeven is uw keuze enigszins beperkt. Maar, dit jaar mag de kiezer niet mopperen. Nooit eerder was de keuze zo groot. Nooit eerder waren er zoveel kandidaten. Zes jaar geleden waren er 75 kandidaten, nu zijn er dat maar liefst 121. Maar, dit groot aantal kandidaten is géén garantie voor vernieuwing.

AGALEV 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Juul VerhuIst Jan Fret May Hermans-Joris, Marc Wouters Maarten Coertjens Marian Machielsen Katleen Van Bavel Franck Van Bavel Dick Brouwer Marianne Piret J05 Van Dijck Lief Pans Erik Vinckx Lies Coertjens Marc Sprangers Marleen Franssen Jos Herrijgers Rie Hotkens Jan Romhouts Sofie Fret Bram Leestmans Dimitri Van Pelt Maarten Leemans Fons Jacobs Fons Sprangers

HOOP 59 j leraar 48 j bediende 47j huisvrouw 40 t bediende 22j student 39j opvoedster 24j student 28j leraar 49i ingenieur 42 j bediende 60j landbouwer 38 j maatsch. assist. 33 j opvoeder 18 j studente 42j bewaker 49j bediende 52 j magazijnier 44j bediende 49j bekister 18 j studente 18 j student 28j bediende 18 j student 43j maatsch. assist. 72 j gepensioneerde

Minderhout Meerle Hoogstraten Hoogstraten Hoogsiraten Meer Meerle Minderhout Meersel-Dreef Wortel Meer Hoogstraten Meerle Hoogstraten Meer Hoogstraten Wortel Hoogstraten Meer Meerle Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Minderhout Meer

Meteen beetje geluk (of is het met de nodige tegenslag) komen een groot aantal uittredende raadsleden opnieuw in de gemeenteraad terecht. Opnieuw vooreen periode van 6Jaar. In de nationale politiek spreekt men dan over oude krokodillen', maar zo oneerbiedig zijn wij niet. Bij de verkiezingen in . 94 kwamen er maar drie lijsten op, nu zijn het er zes. Dat brengt met zich dat er veel meer kandidaten zijn en dus ook veel politieke nieuwkomers. Het groter aantal partijen brengt ook een versnippering van de stemmen niet zich. Men mag er toch van uitgaaii dat elke kandidaat toch een (kleine) achterban van familieleden of vrienden heeft. Die versnippering van stemmen werkt ook in het voordeel van grotere partijen. Een eerste zetel 'kost' al vlug 600 tot 700 stemmen, terwijl een grotere partij een 1 0k zetel kan binnenhalen met (bijvoor beeld) maar een 150-tal stemmen.

Vernieuwing Het groter aantal lijsten én kandidaten is nog geen garantie op vernieuwing, zeker niet wanneer men de samenstelling van de lijsten bekijkt. Van de 25 uittredende raadsleden zijn er 22 die zich opnieuw kandidaat stellen. Alleen Karel Pauwels, Jef Blockx en Kristin De Smet haken af. Zij stellen zich niet meer verkiesbaar. 16

Van de 75 kandidaten, die zich in '94 kandidaat stelden, zijn er 45 (60 %). die een nieuwe poging doen om uw stem te winnen. De KVB lijst van burgemeester Van Aperen verschilt nauwelijks van deze van '94. Zeventien van de 25 kandidaten namen zes jaar geleden al deel aan de verkiezingen. De vernieuwing die er gekomen is. is vooral geïnspireerd door de verplichte zoektocht naar vrouwelijke kandidaten. Van de CVP lijst van '94 vinden we bij deze verkiezingen 16 namen terug. Dertien onder de CVP-vlag en drie vroegere CVP-ers. die nu beter willen doen met een nieuwe lijst, die ze HOOP noemden. Bij AGALEV vinden we het grootst aantal nieuwkomers. Van hun lijst van '94 blijven er nog II kandidaten over. Tien op de AGALEV lijst zelf en éin overloper, die anders is gaan leven bij de CVP. En dan is er nog de SP, die zes jaar geleden niet deelnam aan de verkiezingen. Nu gaat deze partij met een onvolledige lijst, met 15 kandidaten, naar de verkiezingen. Twee van deze kandidaten vonden we al terug op de lijst bij de verkiezingen in 1988.

Staf Peerlinck 53j Willy Bartholomeeusen 46j Leo Wouters 57j Jos Van Bavel 50 j Cis Willehrords 42 j Cor De Bont 51 j Jef Roos 43 j Jac Broers 42 j Alex Heestermans 38j Johan De Koek 45 j Rene Van Opstal 53j Paul Driesen 45 j Gust Koyen 35j Ann Braspenning 42j IS. Ria Vmckx 27 j Joanna Hendriks 51 j Kathleen Van Bavel 21 j Marleen Lamhregts 35 j Kristine Hermans 49j Ingrid Jacobs 32j Chris Peeters 31 j Jaak Van Gils 57 j Kristof Drossaert 18 j Eddy Jansen 39j 25 Rent Sprangers 52 j 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II.

bediende ingenieur garagehouder chauffeur ambtenaar verpleger soc. assistent technicus champignonkw. bediende bediende maatsch. assist. meuhelmaker bediende bediende huisvrouw bediende inpakster huisvrouw bediende ingenieur constructeur student bediende leraar

Wortel Hoogstraten Hoogstraten Meerle Meer Minderhout Meer Meersel-Dreef Meersel-Dreef Minderhout Wortel Hoogstraten Meerle Meerle Minderhout Hoogstraten Meerle Meer Minderhout Hoogstraten Hoogsiraten Meer Wortel Hoogstraten Wortel

Van de 121 kandidaten, die zich op 8 oktober verkiesbaar stellen, zijn er dus 75 die voor de eerst deelnemen aan de verkiezingen. De Hoogstraatse Maand liet tien van die nieuwkomers aan het woord. Wie zijn ze, waarom stellen ze zich kandidaat en waarom kozen ze voor deze of gene partij.

Vrouwen Het verplicht aantal vrouwelijke kandidaten was het grote probleem hij de recente lijstvorming. Twaalf jaar geleden, in 1988, toen er nog gn verplichte deelmane van vrouwelijke kandidaten was, waren er 104 kandidaten waaronder 27 vrouwen. Dat wil zeggen 26 % vrouwen. Zes jaar later, in '94, waren 75 kandidaten, waarvan 26 vrouwen. Dat is bijna 35 E . Een verhouding die nooit doorgetrokken is tot in de raadszaal. Op dit moment bestaat de gemeenteraad uit 21 mannen en maar 4 vrouwen. Vanaf dit jaar mag een lijst maximum uit 2/3 kandidaten van hetzelfde geslacht bestaan. In de praktijk komt liet er op neer dat 1/3 van de lijst vrouwen moeten zijn en dat bleek een bijzonder moeilijke opdracht hij het samenstellen van de lijsten. Bijna alle partijen moesten tot op de laatste dag op zoek naar vrouwen en niet zelden moest men hroern zus of vaderen dochter verkiesbaar stellen om aan de verplichting te voldoen.


GEMEENTE VERKIEZINGEN

cvP

KVB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Arnold Van Aperen Karel Aerts Jos Martens Frans Tackx Bert Snyers Thtrèse Coppens Annita verholen Jos Brosens Geert Marijnissen J05 Hendrickx Jos Brosens Warre Pal mans Leen Vermeersch Martha Pemen Anna Pemen Danny De Prijek Lueia Vermonden Lisette Thielemans Marleen Geuens Roger Van Aperen Pascale Marijnissen Guido Hendriekx Herman Snoevs Marcel Versehueren Marcel Van Ammel

volksvertegenw. landhouwer aannemer burg conducteur ciper zelfstandige zei fstandige bediende cipier opvoeder gepensioneerde ambtenaar studente huisvrouw arheidster lasser onthaalmoeder hednJtsleidster bloemiste directeur podologe mechanicus schooldirecteur directeur ambtenaar

6 Ij 65 j 50 j 56 j 53 i 60 j 40j 43 j 37 j 43 j 64 j 46 j 18 j 48 j 47 j 50 j 49j 48 1 39 j 50 j 23 j 36 j 39 J 46 j 60 j

Meer Hoogstraten Meerle Minderhout Wortel Meersel-Dreef Hoogstraten Meer Meerle Minderhout Hoogstraten 1-1 oogstraten Wortel Meer Hoogstraten Hoogstraten Meer Meersel-Dreef Hoogstraten Hoogstraten Minderhout Meerle Meer Hoogstraten Wortel

Bij deze verkiezingen tellen we 44 vrouwen onder de 121 kandidaten. Dat is iets mér dan 35 %, of een zelfde verhouding dan zes jaar geleden. Tenslotte vioegen we ons af in hoeverre Jongeren een kans krijgen op de lijsten en in de raad. De 25 uittredende raadsleden zijn gemiddeld bijna 55 jaar oud, die van de kandidaten, die zich nu aandienen. 44 jaar. Het verschil in leeftijd is vrij groot tussen de verschillende partijen onderling. De gemiddelde leeftijd van de AGALEV kandidaten is 39 jaar. hij de SP en hij HOOPruim42 jaar. Bij de CVPen de KVB is de gemiddelde leeftijd van de kandidaten 47 jaar. In totaal zijn IS kandidaten jonger dan 30 jaar. Bij Agalev tellen we er 7 jongeren en op de onvolledige lijst van de SP 4. De nieuwe partij HOOP heeft 3 jongeren up haar lijst en de CVP en de KVB elk 2.

Vlaams Blok 1

Jan Huijhrechts 38 j Rk Vanstaen 70 J Dave Verschueren 24 j Monique Van Hulle 69 j René Van de Haeghen 77 j Vera Buelens 31 j

parl.medewerker gepensioneerde magazijnier gepensioneerde gepensioneerde bediende

Meer Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Meer

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. IS. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

53 j jef Van Looy Herman Verlinden 54 j 56j Annie Desmedt Marc Haseldonckx 43 j 39 . Leen Gccns-Geysen Paul Kox 32 j 24j Greet Aerts Piet De Bie 58 j 42 J Mai Sterkens Martin Vermeiren 34 j May Meeusen 39 j 49 j Jos Vantuffelen Danny Adanis 31 . 46 j Ward Baets Jeft Janssens 23 j 64 j Cor Kiehooni Jos Bolckmans 53 j Martha De Schutter 51j 33 j Rit Adams May Geerts 39j Roos Pluym-Brosens 39 j Jan Schrijvers 61 J 68j Jos Laurijssen Louis Tilburgs 66 j Rik Michielsen 68J

ing-docent gepensioneerde hoerin-huisvr. lahomedewerker pluimveehr bediende med.afgev. sluiswachter kleuterleidster technieker verpleegkundige mekanieker landhouwer ing.-dir techn.regent leraar mctaalbewerker landhouwster landh.medew. bediende tuinierster gepensioneerde gepensioneerde gepensioneerde gepensioneerde

Minderhout. Wortel Minderhuut. Hoogstraten Wortel Meerseidreef Meer Minderhout Hoogstraten Meer Meerle. Hoogstraten Hoogstraten Minderhout. Wortel Hoogstraten Minderhout Hoogstralcn Meerle Meerseldreel Meer Wortel Hoogstraten Meer I-loogstraten

arbeider onderwijzeres arbeider werkloos vertegenwoord. arheidster technicus kunstenares gepensioneerde bediende assistent bediende werkloos bediende gepensioneerde

Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstratcn Hoogstraten Hoogstraten Wortel Hoogstraten Hoogstraten Minderhout Minderhout Hougstraten Hoogstraten

sP Luc Meyvis Linda Van den Dries Werner Geets Rit Dufraing Dirk Moorkens 6, Sophie Wuyts Renaat Van Der Vloet Mai'tine De Meuriehy Louis Lauryssen Annick Peeters II. Frans Pinxteren Gemma Voet Guy Peeters Wendy Massez IS. Richard Paepen 1. 1

39j 31 j 36 j 44 j 43 j ]8j 56,j 24 j 62 j 29 j 62j 40 j 56 j 30j 68 j

Voorspel de verkiezingsuitslag en win! Kan je cle Hoogstraatse politieke kaarten nu al leggen, ben je goed in statistieken en voorspellingen of kan je gewoon goed gokken? In de gemeenleraadsverkiezingen van 8 oktober in Hoogstraten zijn 25 zetels te verdelen onder maximum 6 partijen. Dc partijen zijn: AGALEV. CVP, HOOP, KVB. SP. Vlaams Blok. Waag uw kans en voorspel de juiste verdeling van de 25 zetels in de nieuwe gemeenteraad. Schiftingsvraag: Arnold Van Aperen, onze burgemeester tot nu toe, is talloze keren verschenen op de foto's in De Hoogstraatse Maand in onze jaargang 2000. Hoeveel maal? De Floogslraatse Maand schenkt aan cle winnaar een etentje voor 2 in één van de goede Hoogstraatse horecazaken ter waarde van 3000 fr. StuLir ons een prent- of gele hriefkaarl (géén brieven!) niet daarop uw voorspe]de uitslag. d.w.z. het aantal zetels per partij, en uw oplossing van de schiftingsvraag v6ôr 8 oktober op dit adres: DHM-zetelverdeling. Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.

ZTR.- T 7. -

LASERSHOW - H000STRATEN

17


VERKIEZINGEN

VERKIEZING PROVINCIERAAD

NOTARIS PAUL ROM MENS Meerseweg 16, 2321 Hoogstraten (Meer)

OPENBARE VERKOOP VAN WONING TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT

Provincie Antwerpen

Notaris Paul Rommens te Meer zal met 1 9/- premie openbaar verkopen: Onder l-loogstraten/Minderhout: een woonhuis niet berging en tuin, Torenakker 7. groot 6a.03ca., bouwjaar 1978. Indeling: kelder: gelijkvloers: hall, living, veranda, keuken. toilet, garage: verdieping: 3 slaapkamers, badkamer. Centrale verwarming op aardgas. In de tuin: grote berging 8.00rn x 10.00m) waarvoor geen bouwvergunning bekend.

Op 8 oktober moeten we ook onze stem uitbrengen voor de samenstelling van de provincieraad, die bestaat uit 84 raadsleden. Om deze geografisch te spreiden wordt de provincie ingedeeld in acht kieskringen". In elk van die kieskringen moet een aantal raadsleden gekozen worden, dat afhankelijk is van het aantal inwoners van de betrokken streek. In het arrondissement Antwerpen zijn er drie kieskringen. (Tussen haakjes vermelden we het aantal te kiezen mandatarisseri). Er is de kieskring Antwerpen (24). Boom (9) en de kieskring Kapellen (15). In het arrondissement Mechelen zijn er twee kieskringen: Mechelen (7) en Lier (8). En dan is er nog het arrondissement Turnhout met de kieskring Mol (7). Herentals (8) en Turnhout zelf (6). In deze laatste kieskring. waarwij onze stem moeten uitbrengen zijn er dus zes zetels te verdelen. Daarvoor staan er 36 dames cii heren te drummen. Maar u beslist.

Kieslijst arrondissement Turnhout Turnhout -

AGALEV 1 2 3 4 5 6

Chris Van Der Voort Juul VerhuIst Tine De Nève Frans De Bont Lief Jansen Marc Dehacker

50 j 59) 41 j 45 j 41 j 52 j

onthaalmoeder liceritiaat lerares architect kinesitherap. advocaat

Rijkevorsel Hoogstraten Oud-Turnhout Baarle-Hertog Merksplas Turn hout

50j 38j 39) 39)

31 j 46 .

bediende bediende fam.helpster arbeider ambtenaar liinsaris

Oud-Turnhout Beerse Vosselaar l-loogstrntcn Oud-Turnhout Turnhoiii

32 .j 56 j 41) 61 j 53) 65 j

lerares boerin procuratiehoud. bruggepens. prepensioen burgemeester

Vosselaar Hoogstraten Turnhout Beerse Rijkevorsel Oud-Turnhout

54j 62_i 25 j 58j 56) 46j

handelaar gepensioneerd bediende bediende leraar volksvertegenw.

Oud-Turnhout Merksplas Merksplas Turnhout Vosselaar Oud-Turnhnut

60) 55 j 35 j 42 j 39j 61 j

ambtenaar bediende bediende huisvrouw bediende burgemeester

Hoogstraten Turnhout Merksplas Oud-Turnhout Rijkevorsel Hoogstraten

3$ J 38 j 63 j 6 Ij 38 j 47 j

ambtenaar huisvrouw gepensioneerde gepensioneerde werkloos volksvertegenw.

Hoogstraten Beerse Turnhout Oud-Turnhout Turnhout Turnhout

sP 1 2 3 4 5 6

Lco 'van Miert Ivo Maithys Myriam Maes Luc Meyvis Agnes Aerts Jan Van Duppcii

1

CvP Aanvaarding: 1 december 2000. Klein beschrijf mogelijk (K.I. 27.100). Ruimtelijke ordening: gewestplan Turnhout dd 30.9.1977: bestemming woongebied. Bezichtiging: elke zaterdag tussen 2 en 4 uur. Zitdagen: inzet op maandag 2 oktober 2000 en toewijs op maandag 16 oktober 2000, telkens om 17.00 uur, in cafĂŠ De Markgalm te Minderhout, Minderhoutdorp 20. Verdere inlichtingen ten kantore van de verkopende Notaris te verkrijgen. Kandidaat-kopers dienen identiteitskaart en trouwboekje (met huwelijkscontract) mee te brengen.

N.V. GARAGE VAN USSEL

Lk

HO1TDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 H000STRATEN Telefoon 03/314 68 60

119

1 2 3 4 5 6

13 ickc Maicusen Annie Desmedt Francis Stijnen Kamiel Michielsen Paul Van Dooren Jef Kersemans

VU-ID 1 2 3 4 5 6

Jan Hermuis Louiza Troonheeckx Jan van der Vloet Frida Adams Joris Frederickx Margriet Hermans

VLD 1 2 3 4 5 6

Marcel Van Animel Herman Liekens Marc Joossens Anne Van de Heyning Renilde Willemse Arnold Van Aperen

Vlaams Blok 1 2 3 4 5 6

Jan Hu bieehi Chris Dacms Leo De Heldt Jozef Liedts Marina Swellaerts John Spinnewyn


NIEUWKOMERS IN DE POLITIEK Guido Hendrickx

Paul DRIESEN Hoogstraten HOOP 12' plaats

Mee rle KVB 22de plaats

In mijn oehoortedorp Gierle (1955) stond ik mee aan dc wieg van jeugdclub "Het Hoekske". De politieke actie en cliscussiegroep (PAD) maakte iii het begin van de jaren 70 wel enig ophef in dit anders ZO rustige dorpje. Mijn interesse voor politiek werd er aangestoken. De opleiding tot maatschappelijk assistent scherpte zeker het sociaal bewustzlln aan. In 1978 huwde ik met Ria Vlaminckx uit Meerle en wij kwamen op de I-Ioogstraatse Vrijheid te wonen. Onze drie kinderen, Pieter, Sara en Karlien, maakten ons gezin compleet. In mijn werk zoek ik met mijn cliënten naar oplossingen voor individuele problemen zowel op financieel als op sociaal vlak. Nu als hoofd van de sociale dienst, maar vooral ook als centrumleider van dienstencentrum 'Het Sluisken", verschoof mijn job van het individuele meer naar het heleidssturencle en naar het opkomen voor belangen en verlangens van groepen zoals bejaarden en gehandicapten. Wanneer ik hoorde van het nieuwe onafhankelijke politieke initiatief "HOOP" hetoonde ik in eerste instantie mijn sympathie. maar al snel ook mijn interesse, om hieraan mee te werken. Uit de voorbereidende gesprekken blijkt dat het gaatom een groepdic wil werken, los van zuilen of belangengroepen Maar ook mei ren open aanpak, waarde informatie, nodigom beslissingen te nemen, naar iedereen doorstroomt en niet enkel in een kleine kring blijft. \/anLiii die "Hoop" wil ik meewerken aan een beleid dat "Open" en "Onafhankelijk" is. Persoonlijk gaat mijn belangstelling uit naarhet sociale aspect van onze samenleving. Beroepsniatig weet ik dat er ons de komende jaren flink wat uitdagingen te wachten staan. Bijvoorbeeld de vergrijzing van de bevolking. Een goed rustoord moet er zijn maar ook aan de

Deze zesendertigjarige man is dc nieuwkomer voor Meerle op de KVB-lijst. Als beroep voert hij onderhoudswerkzaamheden uit bij Opel Belgium. Echtgenote Els Pauwcls, dochter van Karel, geeft les aan de Vrije Basisschool in Meerle. Samen hebben ze twee kinderen, Kris en Koen. Zijn grootste hobby is atletiek. als lid van de Atletiekvereniging Noorderkempen maalt hij menig kilometer af. tn de winter is dat cross, tijdens de zomermaanden vooral op de piste, 1500 en 3000 meter, en enkele stratenlopen. Als bestuurslid van KWB-Meerle zetelt Guido in de dorpsraad van deze deelgemeente. Daar heeft hij van dichtbij de lijdensweg van de Ulicotenseweg, zijn straat notabene, meegejoiis-bcjaardcii moet gedacht worden. Wij zullen samen met hen moeten denken aan liet uitbouwen van initiatieven zodat zij op een ontspannen, rustige en zinvolle wijze "oud" kunnen worden. Ik denk dan aan het uitbouwen van een lokaal dienstencentrum waarbinnen vrijwilligerswerking, dienstvcrlenmg cii ontspanning hand in hand kunnen gaan. Niet enkel ommiwille van liet feit dat ik actief lid ben van toneelgezelschap Tinello, moet ook cultuur aandacht krijgen in Hoogstraten. De rest a mmmie vii n het hegijnhof plaatste Hoogstraten op dc wercidkaart. Als we op een zonnige dag rondom ons kijken zien we dat terrassemi vol tillen Op (loOi'(li'WOi'k5I (lagen Loni'n velen naar Hoogstraten afgezakt. Voor mij een signaal dat met dit potentieel iets te doen is. Initiatieven van groepen die een culturele meerwaarde willen brengen, moeten actief en logistiek ondersteund worden. Immers een mens teelt voor meer dan brood (of hier) alleen.

maakt en de perikelen rond de Kampweg. In nogal wat discussies met schoonvader Karel Pauwels werd zijn interesse voor de politiek nog wel meer aangewakkerd. Verder is hij actiel in de missiewerking en iii een vorig leven groepsleider van Chiro St. Jan. Gevraagd door de mensen van KVB-Mecrle heeft hij dan aanvaard om op de lijst te komen. Daarover zegt hij het volgende: "De mensen moeten voelen dat er mensen begaan zijn met hun problemen. Wij moeten er voor kunnen zorgen dat de mensen iets anders zeggen van politiekers dan dat het allemaal zakkenvullers zijn." In zijn ogen is de essentie van de politiek dat de mensen die vandaag een probleem hebben, dat dat hij wijze van spreken morgen opgelost is. Een zitje in de gemeenteraad is zijn hetrachting. Vooral de jeugd (goed onderwijs, veilig naar school, voldoende ontspanning) en de ouderen zijn zijn hekommernissen.

ALLE VERZEKERINGEN - ALLE BANKZAKEN Persoonlijk advies op ieders maat

ei.si

Meerdorp2l 2321 Meer

ANHYP BANK

tel. 031315.72.54

ERKEND

e: Vanbavel,rommens@assurnet.net

VERZEKERINGS. MAKELAAR

.',lfl0 0 h

a'op

CDV 11590

Sparen - Beleggen - Lenen - Verzekeren 23

Dat met Guido rekening moet gehouden worden blijkt uit de karaktertrek clie één van zijn 7 broers hem toedicht: 'rechtlijnigheid'. Hij staat op de 22ste plaats op de KVB-lijst. 19


NIEUWKOMERS IN DE POLITIEK Werner Geets Hoogstraten SP 3 de plaats Op de derde plaats bij de Hoogstraatse SP viiiden we Werner Geets, geboren en getogen in Hoogstraten. Werner is 36 getrouwd met Cm Adams en woont in de Antoon De Lalaingstraat. Werner is al jarenlang actiefin de Hoogstrtaatse SP en daarom is het helemaal niet verwonderlijk hem nu op lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen aan te treffen. Toch blijl't hij een nieuwkomer ondanks het feit dat hij zes jaar geleden ook kandidaat voor de lijst was, maar toen werd die lijst niet officieel ingediend omdat er toen te weinig kandidaten waren. Even voorstellen. Werner werd geboren in Hoogstraten in 1963 als tweelinghroer van Vera in een gezin van 5 kinderen. De familie Geets heeft haar roots in Minderhout maar Werners ouders woonden in Hoogstraten. Werner volgde lager onderwijs ni de vroegere staatsschool in Hoogstraten en daarna middelbaar in het atheneum in Oostmalle. "Daar hield het (lan op en hen ik een jaar gaan werken op de BTW. In die periode was het moeilijk om werk te vinden. Ik heb zo een periode van drie jaar gehad: gedopt. gewerkt, gedopt. gewerkt. enz. Ik denk dat ik toen op 4 h 5 plaatsen gewerkt heb. Tenslotte heb ik via de VDAB een herseholingscursus gevolgd: drukvoorhereiding. En zo ben ik hij mijn huidig werk terechtgekomen en daar werk ik nu al 12 jaar. Ik sta ingeschreven als reprograaf maar ik werk gans de dag aan de coi'nputer bij Turnhoutse Fotogravure. Reprografie wordt vandaag de dag niet veel meer gedaan. Mijn hobby's zijn vooral het volleyhalhestuur, maar daar hen ik momenteel al driejaar ontslagnemend. Op 1 januari houdt dat defintief op. Daarnaast doe ik wat vogelpik, ik hou van eizen en wandelen, en ik doe wat vrijwilligerswerk. "Waarom opkomen bij de SP? Ik hen daar eigenlijk een beetje in opgegroeid. Ik kom uit een arheidersgezin, wij hebben het vo eger niet breed gehad en de SP kwam op voor de arbeiders. Ons moeder is van huis uit ook nogal sociaal opgevoed en zo kregen wij dat natuurlijk met de paplepel mee. Later toen ik aan het doppen was, zat de SP nationaal in de oppositie en die sprak mij toen ei'g aan. Vooral het sociale in hun programma. Dus de keuze voor de SP was voor mij niet zo moeilijk. Maar waarom nu meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen? Wel, de socialisten zijn er in Hoogsiraten ooit maar één keer in gelukt om iemand in de gemeenteraad te krijgen. Dat is heel lang geleden en sindsdien is men er nooit meer in gelukt. Ik zou het toch wel heel belangrijk vinden als de SP ook wel eens iets te vertellen zou hebben in Hoogstraten. En momenteel woi'dt er ook weinig rekening mee gehouden omdat er gewoon geen vertegenwoordiging is in het gemeentebestuur. Ik ga dus mee proberen die zetel te halen, wie van ons er dan ook in mag zitten. Op die manier kunnen we onze stem ook eens laten horen in de gemeenteraad en in het OCMW. Zes jaar geleden heb ik ook meegeholpen om een lijst vol te krijgen maar dat is toen helemaal niet gelukt. We hadden toen nog geen 10 kandidaten 20

en dat vonden we toen wel veel te weinig wilt ge wat geloofwaai'dig overkomen. Wij zijn het Vlaams Blok niet hé. Die durven zeil's met zes op te komen waarvan er dan nog twee koppels bij zijn. En dat is misschien voor mij nu wel de hoofdreden dat ik opkom: ik wil meehelpen om de stemmen voor het Blok te versplinteren. Zelfs als ik alleen ZOLi moeten opkomen had ik er gestaan. Ik hen er van overtuigd dat, als wij een zetel halen, we er dan van die mannen ene hebben at'gesnoept. Of ik optimistisch hen? De eerste zetel is ongeveer 700 stemmen. Dat is wel heel veel, maar ik vind toch dat we een goed uitgehalanceerde lijst hebben. Wij hebben heel wat minder last gehad om vrouwen te vinden dan mannen. Bij de meeste andere lijsten was

dat juist andersom. Spijtig dat we in Meer en Meerle niemand gevonden hebben. We hadden daar wel enkele kandidaten maar die hebben om één of andere reden moeten at'haken. Later zal dat misschien wat gemakkelijker worden eens we een vertegenwoordiging in de raad hebben. Er zijn nu een drietal lijsten bijgekomen in Hoogstraten en dus heel wat meer kandidaten. Dat maakt het voor de grootste partij natuurlijk nog gemakkelijker. Maar ik denk dat als KVB de meerderheid haalt, ik geloof dat ze dan 42 14 van de stemmen moeten halen, ze toch wel niet alleen in zee zuilen gaan. Dus zullen er wel gesprekken moeten komen. Wij hopen dus wel op één zetel. 1-let zal kantje boord zijn Moest ik verkozen worden dan zal ik op de eerste plaats zeker ijveren voor het afbouwen van de schuld ol toch zeker het stabiliseren binnen de zes jaar. Wij nioeten verdere prestigepi'ojeeten vermijden. Een zwembad zal niet haalbaar zijn tenzij we 25.000 inwoners hebben en iedereen wil gaan zwemmen. Het rusthuis zal er wel moeten komen. (lat IS nu eenmaal noodzakeliik. Zeker moeten we oplossingen zoeken oni de Vrijheid te ontlasten. Dat zal niet gemakkelijk lijn i'ond schooltijden, maar het zal de eerste taak zijn om de ouders te motiveren van met de fiets of met de bus te komen. Ik woon vlak bij een school en als ik dan zie hoe sommige mensen voor 200 meter de auto nemen voor hun kind op te halen een blokje rond rijden en dan terug thuis gaan parkeren. Dat is wel een grappig zicht maar hoe krijgt ge dat de mensen aan hun verstand ? Misschien dat de prijs van de nat't ze toch wel eens zal doen nadenken. Vei'der denk ik nog aan het behoud van het groen en liet durven afvi'agen of een verdere uitbreiding van het industrieterrein echt wel nodig is. Er wordt altijd geschermd met tewerkstelling. niaar dat moet dan wel eens goed onderzocht wom'den. We zullen zien wat het resultaat volgende week zal zijn. Wij blijven hopen".

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse vi 'oonc'ultuu,': Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

X

SIuis

woondecorafie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


NIEUWKOMERS IN DE POLITIEK May Hermans - Joris Hoogstraten AGALEV 3dt. plaats

EEN

actie! te worden", /egt May. "Op een bepaald moment kom je tot het hesel dat er zaken lijn waarmeeje écht niet akkoord kan gaan. Aan die toestanden kan je alleen iets veranderen als je bereid bent om actief deel te nemen aan het beleid". Voorbeelden zijn er genoeg, maar May beperkt zich tot het meest recente: het serrecomplex. "Terwijl een groot deel van de bevolking protesteert omdat men het landschap zwaar gaat aantasten, brengt het college zonder verpinken een gunstig advies uit", begint May haar betoog. "zonder rekening te houden met de bevolking. Zonder rekening te houden met het negatief milieuadvies. Als dt kan is iets fundamenteel fout. Voor mij is het duidelijk dat ik, op dat moment, mijn verantwoordelijkheid moét nemen. Het serreconiplex hee!t me cle ogen geopend, want er zijn nog zoveel dossiers waarin beslissingen genomen worden die ingaan tegen het algemeen belang".

May staat op een derde en dus op een verkiesbare plaats op de AGALEV lijst. "Ik ga ervoor", zegt May. "anders had ik die plaats niet aangenomen. Maar indien ik geen zetel kan bemachtigen zal ik niet ontgoocheld zijn. Ik hen eerder het type dat dossierkennis wil opbouwen. Weiken vanuit de tweede lijn, voor en in opdracht van de mensen die het naar voor moeten brengen. Ik merk nu al dat ik echt met die dossiers bezig hen. Werken aan dossiers past hij mijn persoonlijkheid. Nee, er zal géén sprake zijn van ontgoocheling als ik er niet hij hen, want er staan verschillende bekwame mensen op de lijst en het aantal plaatsen is beperkt. Maar", herhaalt May. "ik ga voor een plaats in de gemeenteraad". Bij het verlaten van hun woning stelt May vast dat hun tuin het eerste slachtoffer is van haar groen engagement. "Algemeen belang gaat boven het belang van één tuin" denken wij en rijden door een prachtig landschap, zonder serre, naar huis.

De uitslagen: uw keuze sinds 1972 Als ci hetheleid van de afgelopen zesjaarwil goedkeuren. bijsturen of afkeuren is het nu hét moment. tn onderstaande tabel geven ve u een overzicht van ons stemgedrag sinds 1972. AGALEV ging er in al die jaren langzaam maar zeker op vooruit en voerde een constructieve oppositie. Consequent voor een groen sociaal beleid en tegen ruimtelijke wanorde.

May Joris is afkomstig van Loenhout en gehuwd met Hoogstratenaar René Hermans. Na twee jaar huwelijk kwamen ZIJ 22 jaar geleden terug naar Hoogstraten wonen en vestigden zich op de Muzementen, alwaar zij een huis verbouwden. Hier wonen zij nu samen met hun twee studerende kinderen. Gust is 22 en Pol 20 jaar. René Hermans. haar man is zelfstandig programmeur. May werkte een aantal jaren in het St-Lucas kliniek in Ekeren. Zij volgde lessen in bloemsierkunst. Na de nodige diploma's behaald te hebben geeft zij gedurende enkelejaren zelf cursussen, tot zij besluit om voltijds te werken als huisvrouw. Nu zorgt May, samen met nog een aantal vrijwilligers voor de versiering in de kerk. Maar haar sociaal engagement gaat verder. Ze zet zich al geruime tijd in voor de Damiaanactie hier in de streek. Ze bezoekt scholen in een regio die gaat tot Wuustwezel, Loenhout, Malle en Turnhout. "Voor die Damiaanactie zal ik me zeker blijven inzetten", weet May nu al "wat er me ook op politiek vlak te te wachten staat". Haar politieke interesse is niet nieuw, net zomin als haar bezorgdheid voor ons milieu en ons afvalheleid. Dat zijn trouwens twee van haar aandachtspunten. Vanuitde belangstelling voorpolitiek volgde ze in de mei van dit jaar de cursus "Vorming kandidaat i -aadsleden". Het was een lessenreeks georganiseerd door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, op initiatief van minister Sauwens. Ze leerde er Maarten Cuertjeiis kennen. Hij is één van de AGALEV-jongeren die nu op de vijfde plaats staat op de lijst. "Ergens moet er een aanleiding zijn om politiek

De CVP ging zeker niet vooruit in die jaren en nu is er de breuk met een deel van hun sociale achterban. Hoeveel schade loopt de CVP hierdoor op? De groep die zich afzondert noemde zich HOOP, wat staat voor Hoogstratens Onafhankelijke en Open Partij. Zij willen een socialer en zuiniger beleid en vissen in de CVP en de AGALEV vijver. KVB, de partij van de buirgemeester was de grootste partij. Links en rechts hoort uien dat het serrecomplex de partij stemmen zal kosten. Maar hij verkiezingen telt 'horen zeggen' niet. Dan beslissen wij, u en ik samen. En dan zijn er nog twee nieuwkomers. De SP, een moedige partij die nu rekent op een eerste zetel in haar geschiedenis. En het Vlaams Blok. Maak a.u.b. een verstandige keuze.

1972

1977

1982

1988

1994

%

2000

AGALEV

1.248

1.281

1.590

1.170

1.904

19,7

???

CVP

3.568

3.395

3.138

2,875

3,346

34,6 ???

HOOP KVB

2.683

3.030

3.459

3.453

4,407

45,6

1,553

DE SP

234

147

258

VU

329

212

259

???

345

???

VLBL TOTAAL r8.062

jl'

8.065

8.704

9.396

9.657

--i-rr—*'• 21


NIEUWKOMERS IN DE POLITIEK Linda Van den Dries

Op de tweede plaats op de SP-li st vinden we de 3 1 -jarige Linda Van den Dries, voor velen misschien nog onbekend daar zij nog niet zo heel lang in Hoogstraten woont. Zij is afkomstig uit het Mechelse en woont momenteel samen met haar partner Frank Buythaert en haar zoontje van IS maanden ,Sverre, in de Antoon De Lalaingstraat. De keuze voor de Socialistische

Partij was voorhaar vluggemaakt, daarzij reeds een hele weg heeft afgelegd binnen de socialistische beweging. "Oorspronkelijk kom ik niet uit een SP- midden. Ik hen afkomstig uit Sint-KathelijneWaver, waar de CVP vooral sterk aanwezig is, maar door mijn heroepshezigheden ben ik met de Jong-Socialisten in contact gekomen en zo is mijn interesse voor de SP ontstaan. Ik heb mijn humaniora afgewerkt in de richting moderne talen en daarna voor onderwijzeres gestudeerd. Na een jaartje lesgeven in het lager onderwijs ben ik terechtgekomen hij het ABVV waar ik educatief medewerkster werd. In die job geef ik ook nu nog les aan volwassenen in het kader van beroepsopleiding voor langdurig laaggeschoolde werkzoekenden. De laatste jaren heb ik daar ook Nederlands gegeven aan anderstaligen. Dat werk is wel in het Mechelse en dat maakt het niet altijd zo gemakkelijk qua verplaatsing. De eerste jaren woonden wij in Mechelen en daar hen ik dan ook heel actief geweest hij de Jong-Socialisten waarvoor ik provinciaal afgevaardigde hen geweest. Toen wij vorig jaar verhuisden naar Hoogstraten hoopte ik hierook een werking van Jong-Socialisten te vinden maar dat bleek niet het geval te zijn. Ik heb dan ook stappen gezet naar andere jeugdpartijen toe om te zien waar die mee bezig waren om eventueet mee samen te werken. De bedoeling was eigenlijk om zelf hier ook JongSocialisten op te richten, maar ik was toen ook al 30 en mijn "carrière" als Jong-Socialist was eigenlijk al een beetje gepasseerd. Daarom heb ik dan beslist om ineens maar hij de groten te gaan. de SP. Ik hen zelf nieuw in Hoogstraten en daarom is de politiek voor mij ook een goede manier om mij te integreren in dc gemeenschap hier. Dat is ook wel een belangrijk aspect voor mij.

Daarnaast is mijn hobby eigenlijk altijd atletiek geweest. Ik hen altijd nogal een sportief iemand geweest en hen momenteel nog steeds angesloten bij de atletiekcluh van Zandhoven. In mijn jcugdjaren hen ik provinciaal kampioen geweest in de 800 meter. de 1500 meter en enkele malen in het veldlopen. Ook op de Belgische Kampioenschappen heb ik een aantal niedailles gehaald in de 800 men in het veldlopen. Bel g isch kampioen hen ik echter nooit geworden, wel een tweede en derde plaats. Mijn verwachtingen bij deze gemeenteraadsverkiezingen ? Ik hoop dat we zeker één zetel kunnen halen. \Vij blijven matig optimictiseh De VLD Cii CVP zwaaien hier al lang cle plak in Hoogstratemi. Het wordt tijd dal ei ook eens andere zaken aan bod komen. En of ik persoonlijk kans maak om verkozen te worden met mijn tweede plaats ? Ik weet het niet. Er is tegenwoordig ook wel een tendens dat vrouwen voor vrouwen kiezen, maar ik vind toch dat ge op dc eerste plaats voor bekwame mensen moet kiezen. of dat nu een man of een vrou\v is. dat maakt niet zo veel uit. Ik hoop dan maar dat ik een combinatie hen van die twee. Hoewel ik nog vrij jong hen ben ik toch al een hele periode met politiek bezig, en het heeft mij altijd geinteresserd om op te komen voor anderen. Dat houdt mij echt sterk bezig. Ivloest ik nu [och verkozen woiden daii lieli ik wel ccii aantal punten wooi ik iiiij steik vourzou inzetten. Ik denk in de eerste plaats vooral aan de verkeersproblematiek in het centrum van Hoogstraten. We moeten vooral middelen zoeken om het zwaar verkeer hier weg te krijgen. Als roodgroene partij moeten we ook oog hebben voor het groene in de gemeente en op sportgehied wil ik eraan werken dat iedereen op een gemakkelijke en goedkopere manier toegang kan vinden tot sportclubs".

Zeg maar hoe je slapen wil

lakt=plex

IJ

-

_ijIp 22

=

-r

4P•

auping


NIEUWKOMERS IN DE POLITIEK Roos Brosens Meer CVP 21 1 e plaats

Eén van de vrouwelijke nieuwkomers op de CVPlijst is Roos Brosens uit Meer, te vinden op de 21-ste plaats onder de naam Roos PluymBrosens. Zij woont op Gaarhof 18, een zijstraat van Hoogeind. Vroeger heette dat hier de Eindsesiraat. Hier haat de familie PluyrnBrosens een tuinhouwbedrijf uit. Na de pluk en de levering aan de veiling ws er toch nog net tijd voor een korte voorstelling. "Ik hen Roos Brosens, 39 jaar en gehuwd met Willy Ptnym. Wij hebben samen drie kinderen van 17. 15. en 13 jaar oud. Ik hen tuinhouwster. eigenlijk huisvrouw maar ik help mee in het tuinhouwbedrijf. Wij telen aardbeien. Ik hen ook afkomstig uit Meer, uit de Venneweg. Mijn vader was Geert Brosens, maar hij is vorig jaar overleden. M ij n moeder is Jeanne Goetschalckx. Als hobby doe ik vooral aan turnen, fietsen en schieten. Ik ben bestuurslid van KVLV. de Agra en de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, al bij al heb ik dus een tamelijk actief leven. Voor mij was het in het begin niet zo vanzelfsprekend om mee op de lijst te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Toen Annie Desmedt mij die vraag stelde wist ik het niet zo direct. Ik heb sowieso al een druk leven met mijn gezin en het tuinhouwbedrijf. Ik vind: als

ik ergens aan begin, dan wil ik het ook goed doen. Dus daar heb ik wel eens serieus over moeten nadenken. Ik heb er toch zeker wel een week over gedaan en alles eens netjes op een rijtje gezet. Het is voor ons in de zomer een heel drukke periode en zelfs nu nog. Als daar dan die verkiezingscampagne bijkomt, dan wordt het toch wel erg veel. Dat vraagt dan toch nogal wat organisatie. Ik heb met mijn man overlegd en dan toch maar besloten om deel te nemen. Het is dus wel een beslissing die we samen genomen hebben. Onze kinderen hebben we er buiten gelaten, die zijn daar nog te jong voor. Voor mij is het de eerste keer. Het is dus allemaal nieuw. Ik weet dus ook niet of ik verkozen zal worden. Ik hoop het. En als ik zou verkozen worden dan wil ik mij ook wel voor 100 1/( , inzetten. Daar ga ik dan voor. Maar ik zal nog veel moeten leren, het is allemaal zo nieuw voor mij. Het zal afwachten zijn, maar ik sta er wel volledig achter. Ik hoor ook wel dat de meeste lijsten pm'ohtemcii liciddemi oiii jonge vrouwen te vinden die de stap wilden zetten naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is ergens ook normaal. Wij hebben allemaal ons gezin, onze kinderen, en ge wilt dan toch ook nog een beette uw hobby kunnen blijven doen. Ge hebt uw verenigingsteven en dus moet ge dat daar allemaal tussen kunnen plannen. Dat vraagt in het begin wel een beetje zoekwerk. Waarom ik hij de CVP upkom? Ik zou niet bij een andere partij opkomen Moest bijvoorbeeld de groep van de hnrgemeester het mij gevraagd hebben dan wist ik direct dat ik het niet zou doen. Ik ben zeei Llmmisielijk opgevoed en de CVP ligt mij ook zeer sterk omwille van de land- en tuinbouw. Ik sta ook wel voor mijn beroep, ik kom op voor de tuinbouw. De landen tuiihouw beliuigt iiie erg aan. ik volg ook regelmatig cursussen en volgde sector nogal op de voet. Vooral de toekomst voor onze kindei'en in de tuinbouw blijft een grote vraag. Is er opvolging mogelijk de dag van vandaag 7 Moest ik nu verkozen worden wil ik mij in de eerste plaats inzetten voor de land- en tuinbouwsector, en dan vooral voor de hedrijfszekerheid en de toekomst voor onze kinderen. Daarnaast gaat mijn zorg ook uit na'r betaalbare bouwgronden want het wordt voor de jongeren alsmaar moeilijker om hier in de streek nog te kunnen bouwen. Ook de jeugdhewegingen zullen mijn aandacht krijgen want die zitten vaak met moeilijkheden in verband net locaties en speelterreinen. Verder denk ik aan het gezin en cle veiligheid op de weg.''

_ garage Q VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

*

autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

Advertenties 314.49.11 1314.55.04

Leen Vermeersch Wortel

KVB 13 de plaats

Zij is wis en zeker de jongste kandidaat op dc KVB-lijst. Met haar achttien lentes woont Leen in Wortel bij haar ouders, Gust en Germaine Vermeersch-Meulders, die zeer actieve wielertoeristen zijn. Ook tweehingbroer Wim, broer Marc en zus Hilde wonen allen nog thuis. Haar vriend, Kristof Vriens kent ze al twee jaar. De middelbare schooltijd doorliep ze in het VTI-Spijker waar ze cle afdeling toerisme volgde en deze enkele maanden geleden beëindigde. Momenteel studeert ze verder voor zakelijk vertaler-tolk in Turnhout aan de Katholieke Hogeschool Kempen. Leen gaat graag op reis, hij voorkeur naar Spanje. Piano-spelen vraagt wel wat van haar tijd. Daarnaast heeft ze al twee jaar avondonderwijs Spaans achterde rug. Uitgaan doet ze vooral in het Slot, waar hij speciale gelegenheden al eens een handje wordt toegestoken. En tijdens het weekend biedt ze een helpende hand in de hakkerswinkel van haar ouders. Waarom in de politiek? "Omdat ze het komen vragen zijn. Uit mezelf zou ik er nooit aan gedacht hebben." Maar dat wil niet zeggen dat ze niet geïnteresseerd is. Leen wil eerst uitzoeken hoe alles in mekaar zit en wil meer leren over politiek. Dat doe je natuurlijk door je er ineens in te gooien. Haargrootste interesse gaat naar de jeugd en de jongerenwerking. Leen staat op de 13 ,11 plaats op de KVB-lijst. 23


NIEUWKOMERS IN DE POLITIEK Franck Van Bavel Minderhout AGALEV 8 plaats

en moeten er zijn", zegt Franck, "ze zijn een goed klankbord en hebben een belangrijke tunetie maar ze mogen het beleid niet bepalen zoals dat in andere partijen wel het geval is". Op zijn 28' is Franck nieuw in de politiek. Bij de vorige verkiezingen was hij, als student in Brussel, te weinig betrokken hij het plaatselijk gebeuren. Nu volgt hij de situatie van dicht hij en wil hij 7.ich actief inzetten, liefst in de geineenteraad, maiir ov'nîn:l kan het ook van aan de zijlijn, in de partij zelf. In dc PCi ode slot ik hij AGAI FV hen hel, ik al ondervonden dat er rekening gehouden wordt met ons". Dat hij ols jonge kandidaat, die les geeft aan 16 17 en 18-jarigen, de belangen van de jeugd wil verdedigen spreekt voor zich. "Kinderen en jongeren worden nog te vaak als een minderheidsgroep aanzien. Er wordt maar aan gedacht als het 'grote' werk gebeurd is, en dat terwijl men hij alle beslissingen rekening zou moeten houden met de stem van de jongeren". Franck geeft de plaats van speelpleinen in onze verkavelingen als voorbeeld: pas wanneer att kavels verdeeld zijn zoekt men een verloren stuk grond om de jongeren te paaien. "En bij een klein stukje grond mag het niet blijven, dejon-

W9Z1 Franck Van Bavel is 28 jaar geleden geboren in Minderhout, als jongste van een gezin met drie kinderen. Hij liep er school en was er lid van KSJ, een jeugdheweging waarvan hij later mee de leiding zal nemen. Na zijn middelbare studies aan het Seminarie en het VITO behaalt hij het diploma Graduaat in de Bouwkunde aan het Hoger Instituut Sint-Lucas te Brussel. Met dit diploma op zak geeft hij nu les in het VITO, hier in Hoogstraten. Technisch tekenen. Ongeveer twee jaar geleden verliet hij het ouderlijke huis in de Markwijk en sindsdien is zijn adres Koestraat 2/A. ook in Minderhout. In de jeugdheweging en het verenigingsleven groeide zijn engagement, dat hij nu wil verder zetten in de plaatselijke politiek. Dat hij voor AGALEV koos zal voor de mensen die Franck kennen geen verrassing zijn. Die keuze lag in de lijn der verwachtingen. Hij kan zich perfect vinden in het ideeiingocd van de groenen, en dat zowel op nationaal als op plaatselijk vlak. "AGALEV is de enige partij die resoluut voor de jeugd én voor de toekomst kiest, en dat merk je in alles", zegt Franek. "Dat is eigen aan AGALEV. Het is toch opvallend dat bijna alle standpunten en voorstellen van AGALEV systematisch door anderen partijen hijgetreden én uitgevoerd worden. Maar dan wel met een aantal jaren vertraging en dat is spijtig". Als voorbeeld geeft hij het gescheiden opvangen en afvoeren van het regen- en het afvalwater. "Agalev vraagt dat al tien tot vijftien jaar en pas nu is het voor alle partijen normaal'. Pas nu beseffen de andere partijen dat AGALEV gelijk had". Voor Franck is AGALEV de enige partij die niet gebonden is aan de zuilen. "Die zuilen mogen 24

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 3 15,71,76

geren moeten ook op de straat kunnen spelen." "De jeugdraad levert echt wel goed werk", gaat hij verder, "maar dat is niet voldoende, "de mensen in de raadszaal zouden hij elke beslissing aan de jeugd en dus aan de toekomst moeten denken". Dat is misschien het belangrijkste plint dat Franck mee wil realiseren. "Men mag de jeugd echt niet langer hetuttelen". Franck wil zich ook inzetten voor een beleid dat veel meer open is. De beslissingen worden aan de raadstafel genomen en dat i' het clan. Zelden of nooit hoort men een motivatie. Wie precies was er voor dc beslissing en waai'otîi, De uiensen hebben recht op informatie, pas duim zullen ze zich hij de zaak betrokken voelen. "De zogenaamde inspraak is, in veel gevallen, niet mëër dan schijn. De mensen mogen eens samen komen, de politici geven hen de illusie dat ze iets te zeggen hebben, en nemen dan de beslissing die hén past". Franek wil wal glacig gekozen worden voor de raad, maar zijn verwachtingen liggen niet te hoog. De kaie u; ecn teleuratelling is dus onhestaande en dan zal Franck zich blijven inzetten. Ook in 5Li1 geval kan AGALE\ op hem blijven rekenen.

* Hoofdverdcicr Ford personen- en hedrijfswagens ' Twccdehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'


NIEUWKOMERS IN DE POLITIEK Marc Haseldonckx Hoogstraten CVP 4de plaats

ganse teia gedu rcnde die Les our 111a2 dun ook wel eens worden onderstreept. Met regelmaat kwam men in contact niet het schepencollege. Wij hadden slechts een adviserende functie maar toch zijn er een aantal projecten in goede samenwerking niet het college verlopen. Vandaar dat je mag stellen dat ik geen volledige nieuwkomer hen in het politieke wereldje en een goed inzicht verkreeg in de I-Ioogstraatse probleniati ek. En dan konit de volgende stap. In een adviesraad kan je alleen maar adviseren. De beslissingsmacht ligt hij de gemeenteraad en het college. Vaak word je met uw advies links gelaten of loop je achter de feiten aan. En dan denk je, wil men de belangen van de Hoogstraatse gemeenschap een stapje hoger brengen, dan moet je ook een stap verder durven Letten. En daarom voel ik mij kandidaat voor de gemeenteraad. Ik werd gecontacteerd door de CVP. Hun pro-

gramma spreekt me aan cii de partij teelt me altijd na aan liet hart gelegen. Ze is goed gestructureerd en samengesteld uit mensen afkomstig uit het verenigingsleven. Dekeuzewas uiteindelijk niet moeilijk. Er Lijn verscheidene problemen clie om oplossing vragen. 1-loe kan de leefbaarheid en bereikbaarheid van de deelcentra van Hoogstraten worden verbeterd ? Wat is de toekomstvisie omtrent de Rijkswacht kazerne? Wanneer komt er een nieuw rusthuis? En zoveel nieer! Thema's die vele mensen aanbelangen. Het zal een zaak zijn van prioriteiten te durven stellen . een sober beleid te voeren en efficit nt trachten te werken. Mijn doelstelling is dan ook een positieve bijdrage te leveren en tot aanvaardbare oplossitigen te komen voor de problemen van onze gemee ii schap.''

Rene Sprangers Wortel HOOP 25 plaats

11 Voor velen was liet een verroslng om Marc Haseldonckx plots op de CVP-lijst te zien opduiken en wel op de vierde plaats Voor Marc is dit evenwel geen onlogische stap na jarenlang betrokken te zijn geweest hij de Hoogstraatse dorpsraad en de verkeersraad. Van huis uit is de gemeentelijke politiek en het gemeenschapsleVen in Hoogstraten een deel van het leven geweest, vermits vader Wies samen met zijn broer Jef de drukkers en uitgevers waren van de zet van Hoogstraten", de illustere voorloper van de "Hoogstraatse Gazet" en de huidige Hoogstraatse Maand". Marc Haseldonckx is 43 jaar. geboren in Hoogstraten en opgegroeid aan de Vrijheid in de schaduw van de toren. Hij komt uit een middenstandersgezin. Marc is gehuwd met Marirta Oomen en samen niet hun twee kinderen wonen zij in de Gravin Elisahethlaan in Hoogstraten centrum. Hij volgde de humaniora op het Klein Seniinarie en studeerde daarna hoger onderwijs in de paramedische richting. Momenteel . en dit al 19 jaar, werkt hij hij Janssen Pharmaceutica in het wetenschappelijk onderzoek. Als hobby vermeldt hij vooral: fervent voethalliefhebber, actief wielertoerist en liefhebber van een goed potje kaarten. "Waarom ik in de politiek wil stappen ? Van thuis uit hen ik opgegroeid met de politiek, het heeft me altijd weten boeien. Als Westhoek afgevaardigde kwam ik temecht mmi de dorpsraad. Het was niet nieteen de bedoeling daar actief te lijn maar het groeide geleidelijk aan Tk werd verkozen als ondervoorzitter in zowel de dorpsraad als de verkeersraad. Ik heb dan ook getracht die job op een serieuze nianier te doen. Gebuurten en aangesloten verenigingen werden nieer en meer betrokken hij de adviesverstrekking. De dorpsraad van Hoogstraten won aan maturlteit cmi dc vet dienste van liet

nieen helatig, met de problemen van iedereen. Een voorbeeld: oni de zes jaren horen we dat er wat zal gebeuren aan de situatie van de zwakke weggebruiker. Op één van de eerste actiedagen van Fietspaden NU kocht ik een fietswimpeltje met als opschrift: Fietspaden NU. 1-let hangt nu nog te wapperen aan niijn fiets, de tekst is nog amper leesbaar. Er is al één en ander gebeurd maar nog veel te weinig. Maar wij geven het niet op. Anderen mogen voor niijn part rustig op de eerste rij staan bij liet openen van een nieuw fietspad, als de fietspaden er maar komen. Waarom HOOP? Omdat deze lijst onafliankelijk wil werken, los van partijstructuren en partijstandpunten die geen hewegingsruimte laten. Als men zo werkt kan mcii rekening houden met ieders wensen. Omdat liet een groep is die op een open manier beleid wil voeren. Informatie inzamelen en doorgeven, op een eerlijke manier van gedachten wisselen, argumemiten afwegen en dan beslissen. Dit zal dus niet gebeuren in beperkte kring maar in alle openheid. Een goed beleid is een rechtlijnig beleid. Iedere burger heeft dezelfde rechten maar ook dezelfde plichten. Daar mag dienstbetoon niet aan tornen.

Wie ben ik? Ik hen geboren in Hiiogstratcn in 1948 en opgegroeid aan den Hinnenhoom in de Loenhoutsebaan. Het was - en is nog steeds een buurt waar hard werd gewerkt. Thuis gaven vader en moeder het voorbeeld. Regelmatig moesten we een handje toesteken. Na mijn huwelijk niet Anny Geerts zijn wij in Wortel gaan wonen. Onze kinderen Ruth en Ben, een paar twintigers, staan ondertussen op eigen benen in het leven. Na mijn studietijd hen ik gaan lesgeven op het Seminarie en dit doe ik nog steeds Positieve wetenschappen: fysica en wiskunde.

De belangrijkste programmapunten zijn voor mij: - De verbetering van de veiligheid van voetganger en fietser - Een aangepast woonbeleid waar het mogelijk blijft dat jonge mensen in eigen streek blijven wonen zonder dat daarvoor open ruimte moet worden opgeofferd - De vele kleine en grote stappen die kunnen worden gezet op weg naar een huurt waar jongeren, volwassenen, senioren, mindervaliden, migranten, kortom iedereen, zich thuis voelt.

Waarom doe ik mee aan de gemeenteraadsverkiezingen? Ik vind dat veel polmtiekers teveel bezig zijn niet de wensen en noden van hun directe omgeving, van hun eigen achterban. Politici imioeten zich ljeziitlmuudemm mmmcl liet JILL25


Een archeologische site onder de Koninklijke wijk

Het Hof van Hoogstraten opgegraven in het centrum van Brussel In het centrum van Brussel, onder de Koninklijke wijk, kun je wandelen op de kasseien van een eeuwenoude straat. Die straat maakt deel uit van een grote archeologische site, die men de verdwenen residentie op de "Coudenberg" zou kunnen noemen. Als je, onder de grond, door de Isabellastraat wandelt ligt aan een zijde de Hofkapel uit het midden van de 16de eeuw én de overblijfselen van de Magna Aula, gebouwd onder het bewind van Filips de Goede. Aan de andere zijde van de straat is er het "Hof van Hoogstraten", het verblijf van ons aller Antoon de Lalaing in Brussel. Dat er onder hei vroegere Rekenhof, gelegen aan het Brusselse Koningsplein, nog getuigen aanwezig waren van het Bourgondische Hof van Hoogstraten was reeds langer gekend. Een bouwaanvraag voor aanpassingswerken ten behoeve van het Ministerie van het Brusselse Gewest, leidde in 1985 tot een uitgebreid archeologisch onderzoek. Dit bracht aan het licht dat van het prestigieuze Hof van Hoogstraten veel meer bewaard bleef dan werd verondersteld.

Brussel 2000 Vanaf dat moment zou men starten met grote werken, die de archeologische resten van het Hof van Hoogstraten en het "Paleis op Coudenberg" zouden blootleggen . .Sinds enkele maanden kan men de site bezoeken. De feestelijkheden rond "Brussel 2000" én een vrij

onverwacht bezoek van de koningin hebben er voor gezorgd dat het publiek de opgravingen nu al kan bezoeken, ook al moet er nog een groot deel van het geheel toegankelijk gemaakt wor den vooralcerde hezoekereen totaalbeeld krijgt van dé belangrijkste plaats van het middeleeuwse Brussel.

Historische context In de lI en de t 2' eeuw kiezen de Brusselse vorsten - aanvankelijk de graven van Leuven en de vorsten van Brahant - voor de "Coudcnherg" als verblijfplaats. Het is een heuvel die zich een 40-tal meter hoven de benedenstad verheft en omgeven is door diepe valleien zoals de Coperheek en het Ruisbroek. In de 14 eeuw neemt de hertogelijke residentie het grootste deel van de top van de heuvel in. Wanneer het hertogdom in handen komt van de

1' •

'

v.

-

-I

.

)

'

--

-•

.:

,-,

4

1

,".

-

1, '1•

jr

, 1

'

p

, 1..

T

Up de voorgrond liet Ho! inn 1-loo gstraten en links vooraan de huiskapel. Achter het Hof van Hoogstraten ligt de Isabellastraat met, aan de over:i jde, de Hofkapel. - Een tekening van de Florentijnse kunstenaar Rem igio Canta gaf/ina.

wil

hertogen van Bourgondië. cn Filips de Goede en zijn opvolgers Brussel als hoofdverhlijfplaats kiezen, krijgt Brussel het statuut van hoofdstad en wordt de CoLidenberg de plaats waar de macht gevestigd is. De aanwezigheid van het hertogelijk hof op de Coudenherg trekt veel belangrijke figuren aan die hun herenhuizen op dc hellingen van de heuvel bouwen, zoals bijvoorbeeld de families Hoogstraeten. Nassau, Ravenstein.... Op 4 februari 1731 verwoest een hevige brand het paleizencomplex op de Coudenherg. In 1775 wordt de opdracht tot herophouw gegeven. De overblijfselen van het voormalige paleis worden met de grond gelijk gemaakt. Een gedeelte wordt als kelder van de nieuwbouw gebruikt. De Isabellastraat, waarlangs de gebouwen stonden en waarop men nu terug kan wandelen, werd gedempt of, op andere plaatsen, overwelfd als fundering voor het plein en de nieuwe gehou wen

Isabellastraat

' 4

De centrale gang lan de 1-lof kapel.

Wie de site nu bezoekt gaat binnen langs het Museum van de Dynastie, hij het Koninklijk Paleis. Door de kelders, overblijfselen van het middeleeuwse kasteel van de Hertogen van Brabant (zie grondpian onder nr. 5) wandelt men door de Hofkapel tot in de Isaheltastraat. (zie grondplan onder nr. 3) De middeleeuwse Isabellastraat volgde het tracé van de eerste stadsomwalling tussen de Coudenher en de Warandeheri. en gina over in de Kanselarijstraat die doorliep tot aan de SintGoedelekerk. Ten oosten van de straat zien we de resten van de Hofkapel. (zie grondplan onder nr. 1). Ze werd gebouwd tussen 1522 en 1553, onder het bewind van Keizer Karel. Het grondplan is een grote rechthoekige ruimte van 17 x 28 meter, met aan de voorkant een halfronde uitbouw met een straal van 7 meter.


GESCHIEDENIS ai ide t men verder in de 1 sahell ast raat, mecr hergop in zuidelijke richting, dan /iet men aan (lezel fde zijde de "Mauna Aula", (zie grondpian onder nr. 2) gebouwd tussen 1452 en 1460 onder het bewind van Filips de Goede. Men kan ,ich hier natuurlijk liet oridnteren en men rea1 keert lioh dan ook niet dat men zich pal onder liet Koningsplein bevindt. De Magna Aula was 4)) x 16,30 meter groot. met buitenmuren van 2,2 tOt 2.6 meter dik. De hinnenruinite bestond uit vier delen: een grote keuken liet verschillende stookhaarden. een centrale gang. een reeks lage ialen ten oosten van de centrale gang en een reeks hogere lokalen ten westen van dezelfde gang.

• .,';

Het Hof van Hoogstraten 0

Aan de ss estii jde san de straat is er het "Ho! van Hoogsiraten". (zie grondplan onder nr. 4). Uit het onderzoek is gebleken dat de gebouwen. die men onder het bewind van Antoon de Lalaing 1 40- 1540), het Hof san Hoogstraten is gaan noenien, in feite gegroeid lijn uit het samenvoegen en het uitbreiden van reeds bestaande, afcon lcrl ii iie 'von i ngen . Voor A ninoii de 1 .;t Itti ig eigenaar was van liet geheel, stonden de woningen bekend als liet "1-lof van Kersbeke" en het "Hof van Auxy". Wanneer de Lataing in 1516 de eigendom in /ijn bezit krijgt spreken we van een huiienhlok gelegen tussen wat we nu als het

0

S .5

.5

't

041 -.............. '

De oi'ern'elfc/e ondergrondse Isabellastraat, r,,

HL

Park van l)u'

Het gronddan van de ondergrondse .site: V,l.n,r.: de kelders van liet j.ialei.s, o'ei'hlijfvelen van het middeleeuwse kasteel van Brabant (5), de Holkapel, gebouwd tussen 1522 en 1553 onder het bewind ivn Keizer Karel (1), de Magna Aida, gebouwd tussen 1452 cii 1460 one/er het bewind van Filips de Goede (2), de Isabellastraat, heraangelegd tussen 1620 en 1625 onder het bewind van Aarishertogin Isabella (3), en het Hof van Hoogstraten, saniengevoegd aan liet begin san de 16" eeust' door Aittoon de Lalaing (4), 27


GESCHIEDENIS Koningspicin, de Hofberg. dc Villa Hermosastraat en het Paleis voor Schone Kunsten kennen. Antoon de Lalaing zou, in het begin van de 16 11 eeuw. versclii Ilende eigendommen van middeleeuwse oorsprong samenvoegen in de vorm van doe vleugels rond een binnenkoer. De noorde-

lijke en westelijke leugels werden verbonden door een prachtige gaanderij in laatgotische stijl. Die gaanderij gaf uit op een tuin omsloten door een hoge muur met kantelen. Langs dezelfde Isahellastraat lag de huiskapel van het Hof van Hoogstraten. Het bestaan van deze kapel hlijktniet enkel ut archiefgegevens.

De kapel staat duidelijk afgebeeld op tekenin gen van de Florentijnse kunstenaar Remigio Cantagallina (1582 - 1656), medewerker van architect Guilio Parigi aan het hof van de Me dici. Bij de aanleg van het Koningsplein aan het einde van de 1 8'° eeuw werd het hof van Span gen op dat complex ,chuciwd. Hei dak van het voormal ize 1 lol' san 1 lougsti alcu werd weggenonien om op die hasis een breder en hoger gebouw op te trekken.

Bronnen: DEJONGJ.D.,Elisaheth van Culemborg 1475t Levensschets. HOK 1957. HOUART P., Le Palai.s do Coudenherg, Sept

.

sjèe/es cl 'Histoire des Dues cle Brabant aux Hahsburg d 'Autriche., in Cahiers bi mestriels

'Toison d'Or - Présence de I'Histoire, nr. 37 juiltet-auot 2000. LA U WERYS J.. L/isabeth van Culeinhorg. HOK 1956. LAUWERYS J.. De graven van Hoogstraten (1518-1709). HOK 1965. MUESEN GUY, Meerle en het Land van Hoogstraten in de Middeleeuwen. HOK 1996.VAN VAN EENHOOGE D. en CELIS MM.. Het 'Hqt van Hoog.straten de Brii.sselse 'erbl(jf plaats van Antoine de Lalaing. in het tijdschrift

Een zie/it op Liet Hof inn Hoogsii'aten, inniiit de lsal,ellastraat, met voorticiii de tuinen en de laipel. Een ieeoiis!riu!ietekeiung gemaakt tijdens de opgravingen.

Elisabeth van Culemborg werd, naar alle waarschijnlijkheid', geboren op het Gelmelstot te Hoogstraten op 30 maart 1475, als oudste dochter van Jasper van Culemhorg en Johanna van Bourgondië. Ze kreeg haar opvoeding aan liet Bourgondisehe hof, samen met de drie jaar jongere Filips de

Elisaberh ging. Onder het bewind van Elisabeth en Jan san Luxemburg zou Hoogsiraten. op Witte Donderdag 1506. zwaar getrof6n worden door brand. Welgeteld 138 woningen van het hegi jnhol'en de Vriiheid gingen in te vlam men op. Jan van Luxemburg zou al in 1508 ste rven.

en Antoon de Lalaing

7

5' '5

77

#1

..

5.. '••'i

,.,. Elisabeth van C'ulemnborg

(1504 - 1516)

Schone. Op 14juni 1501 huwde ze met Jan van Luxemburg. een neef van hertog Filips. De drie broers van Elisabeth waren jong gestorven en daarom werden de eigendommen verdeeld onder Elisahcth en haar vier zusters. waarbij de heerl ij kheid Hoogstraten naar

00

Antoon

de Lalaing (1516 - 1540)

Antoon de Lalaing (1480 - 1540) is geboren te Lalaing in 1480. Als jongste zoon van Joost de Lalaing maakthij alop 1 6-jarige leeftijd deel uit van de hofhouding van hertog Filips de Schone. Wanneer deze laatste op 25 september 1509 overlijdt aan de gevolgen van een onscrklaar-

M&L,jaargang 7 nuinmcr4,jLili-augustus 1988. VAN EENHOOGE D. en CELIS M.M.. Onder het Koningsplein te Brussel: De Hofkapel van Karel V. in het tijdschrift M&L, jaargang 19 nu 111 mer t . januari -le hru ari 2000. hare koorts is prins Karel nog maar een kind, niet hij machte om te regeren. Margaretha van Oostenri jk.cle jongere zuster van de betreurde hertog, treedt aan als lanclvoogdes. Haarleeltijd'.genoot Antoon dc Lciloiiig tieedt op 11 april 1509 in het huwelijk met Elisabeth van Culemhorg. Enkele maanden na liet overlijden van haar man gaat de stecnrijke weduwe in op het huwelijksaanzoek van cle vriend cii reisgezel van haar os erleclen man. to ] 512 vatten de echtgenoten in Meehelcii de bouw aan san een nieuwe woonst, in feite ecn paleis.naar cle plannen van Rombout Keldermans. De macht en het aanzien van Antoon cle Lalai ng zullen zienderogen toenemen. In 1515 neemt Karel V hem op als lid van zijn Raad en benoemt hem tot Hoofd van Fi naneiën. In het besef dat hun husvelijk kinderloos ,al blijven, schenkt Elisaheth haar echtgenoot in 1516 hel land en cle heerlijkheid van Hoogstraten. de heerlijkheid van Minderhout, het huis van Meehelen en het huis van Brussel. Nog hetzelfde jaar, op 6 november. wordt Antoon te Brussel serheven tot Ridder in liet Gulden Vlies. In juni 1518 verheft Karel V Hoogstraten tol graalschap. De kroning tot Graaf san Floogstraten volgt op 25 november in de Brusselse Sint-Michiclskathedraal. Intussen wint Antoon de Lalaing liet vertrouwen van Margaretha van Oostenrijk. Hij wordt haar persoonlijke raadgever, zonder dewelke nauwelijks nog iets wordt beslist. Margaretha zal hem zelfs haar bevoegdheden overdragen voor ie op 1 december 530, na een kortstondige ziekte overlijclt. Onder Maria van Hongarije (1505 - 1558) behoudt Antoon cle Lalaing zijn functies, maar zijn invloed zal geleidelijk aan afnemen.


Terug naar school Basisonderwijs a:iiital leerliiieen

1 9')

t.o.\

In Hoogstraten +

Kleuterschool gemeenteschool

105

Kleuterschool Spijker

164

-

189

-

acrc school Gemeenteschool Lagere school Spijker

233

Lagere school Seminarie

300

16

+

14

+

2

k4

In Minderhout Kleuterschool

110

Laierc school

219

_

- II +

11

Kijk eeiis naar niijn iiieiiu'e schoenen! 1liaar bij niij staal er (1/). oiioo/ Hoo ti'(1/cu) (cio. /)/(

Ro/,ioioii

In Meer Kleuterschool

133

Laci'e school

313

-

5

9

In Meerle KleuterehooI

79

-

4

Lagere school

202

+

4

l\ leiiieischool

13

i

2

Lageic school

1 18

-

2

Kleuterschool

36

+

1

1 agcre school

69

In Wortel

In Meersel-Dreef

Totaal basisonderwijs

2313

+

33

+ 57

[)iiceiiiii bI 1 e)//iirsen teroelkoini zijn leerli,ii,'eii in de iueioie klassen. I)e lokalen zijn nog niet helemaal t'euerkt lilciar dat zal niet lang meer duren. (geni. lagere school Hoom'siraien)

Loenhoutseweg

Middelbaar onderwijs 1030

+

75

Spijker (humaniora)

621

-

30

Spijker (technische)

1100

-

38

\TITO

1253

Jein Seminarie (met Handel sschool)

[1 1/

Totaal middelbaar oiidrw'ij

'1004

.5

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

lIO()(,STR iE\' - liet ri Imool jaar is weer begonnen. Dii maakt de dagelijkse verkeerschaos aan het begin van de Loenhoutserieg nog groter en vooral veel gevaarlijker tussen 16 en 18 uur. De aamislepende werken langs deze 'iieg doen er natuurlijk nog een flinke schep bovenop. Reeds 13 maanden is liet ccii kooien en gaan iami allerlei aannemers die kleimte deeluerken uitvoeren. De bewoners hebben dan ook veel vragen bij hei ot'erlei, de planning en de coรถrdinatie van deze Herken en ... ondertussen maar (on)geduldig nachten 0/) het einde. 29


ONDER WIJS

75 jaar technisch onderwijs (7) HOOGSTRATEN - Van Torenijzer tot Postkantoor' zou eveneens een passende titel kunnen zijn. Enkele jaren geleden vroegen sommige mensen zich af of de 'vakschool' als voornaamste nevenactiviteit had gekozen voor de handel in onroerende goederen. Vroeger was de vakschool in de Karel Boomstraat een begrip, later kwam daar het VITO in de Gravin Elisabethlaan bij en meer recentelijk de aanwezigheid in de Gelmelstraat, o.a. door de aankoop van het prachtige pand ontworpen door architect Taeymans. Natuurlijk vergeten we dan nog een aantal akkers hier en daar in de gemeente. De lange, mooi gerenoveerde gevel van de Vrije Gewestelijke Vakschool, vooraan in de Karel Boomstraat, is zeker het belangrijkste bouwwerk van deze straat. Hopelijk komt ooit ook nog het originele ijzerwerk hoven de voordeur terug op zijn plaats. Maar de grootste eigendom van de vakschool ligt wel in de rechthoek gevormd door cle G rav in El is ahet hI aan. Kathelijnestraat. Karel Boomstraat en Culemborglaan (vroeger Schooistraat). Op enkele woonhuizen na is deze rechthoek bijna volledig eigendom van de vakschool. In de jaren tachtig kocht men nog de oude gemeentelijke meisjesschool - later ook nog gebruikt door het Instituut voor Kreatieve Opvoeding (IKO) - en liet aanpalende Vredegerecht in de Gelnielstraat. Toen De Post in de jaren negentig naar de Gravin Elisabethlaan verhuisde, kwam natuurlijk het oude postgebouw in de Gelmelstraat te koop. ja, dat lag toch nmist de oude gemeenteschool. Dus kocht de vakschool ook maar dit pand met ruime tuin. Hoe en waarvoor al deze gebouwen precies worden gebruikt, is ons niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze gewoon gekocht als belegging ot voor de toekomst. Het bestuur rekent misschien op een spectaculaire stijging van het gehoortecijfer en een grote groei van het aantal leerlingen. Hoeveel gebouwen en gronden bezit de vakschool ? Hoeveel meters gevelhreedte als we alles zouden samentellen '?Het zijn zeker moeilijke quizvragen. Maar dit verhaal begint eigenlijk aan de hoek van de Vrijheid en de Karel Boomstraat.

Torenij zer Oorspronkelijk was dit gebouw (1 7 eeuw) een 'Engels' klooster. Maar twee dagen vooraleer de Franse revolutionairen in 1794 Brussel veroverden. verlieten de Engelse Karmelietessen Hoogstraten om er 1000 meer terug te keren. Pastoor-Deken Cauwenhergh hoopte iii 1853 om daar opnieuw een kloostergemeenschap te kunnen vestigen. Dat ging niet door. Frans van

-.

501

- .-

Deeltijds Onderwijs Het deeltijds onderwijs, in de jaren tachtig gestart als een experiment. heeft zich ontwikkeld tot een alternatief voor het misschien toch ivilt verouderde leercontract-\ steeiii V in iral na cle

14,

'

. •«-•J

1-

S-

L

i

II

iJ

ii-

'

lu,s 'en i rede gere(ht en J)O.StkaiiiOOr, ii cle oude mei.se.vscliool, ruiclen ite

( LOJc1IIUÇ (/1

lokalen t an het deeltijcls onderoij s.

îir 1995 hrwnldcn het dak en het interieur taii hei Torenij:er heleutaal uit Up 2.), cii iiutar liet cl) 1(01 iic ii /1 c//edig he ivi rIJ.

30

Bergen, landhouwer te Meer. kocht het gebouw in 1854. Tot 1921 Neef het pand bewoond door de familie Van Bergen die er een herberg Het Keizershof' uitbaatte. Toen werd het hoekhuis met de kleine woningen in de 'Boonenstraat. nu Karel Boomstraat, aangekocht door de Vrije Gewestelijke Vakschool voor 55.000 Ir. Het schoolbestuur liet de herberg verbouwen tot woning voor cle directeur. E.H. Jozef De Vos en zijn huishoudster. Paula Croes. waren zeker cle meest bekende bewoners van dit pand. De opvolgers van directeur De Vos waren geen priesters en deze huisvaders hadden hun eigen woning. Daarom werd een clirecteurswoning overbodig. In 1984 opende de familie J. Ruts-Versmissen er een taverne met restaurant onder cle naam De Vos. Maar in 1992 kreeg liet gebouw opnieuw zijn oude naam. Toren ij/er.

invoering van de leerplicht tot 18 jaar is het een goede oplossing voor jongens en meisjes clie schoolmoe zijn en zich daardoor niet meer to thuisvoelen in het voltijdse dagonderwijs. De leerlingen van het deeltijds onderwïjs werken én Ieren. Ze gaan twee of drie dagen per week naar school en de andere dagen gaan ze werken. Tijdens de schooldagen krijgen ze een aantal uren algemene vorming en een evenredig aantal uren technisch-praktische opleiding. De meeste leerlingen blijven tot hun 1 8 jaar. Voor ccii aantal jongeren is dit een cutstekende kans om later niet als ongeschoolde werkkracht op de arbeidsmarkt te komen. Ook het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs heeft een afdeling Deeltijds Onderwijs. Sinds het voorjaar van 1990 is deze afdeling gehuisvest in de lokalen van de vroegere gemeentelijke meisjesschool van Hoogstraten iii de Gelmelstraat, tussen het voormalige vredegerecht en het ocide postkantoor. Wilje nog meer weten over de geschiedenis van de gebouwen van de vakschonl en zijn hessoners-gebruikers tijdens de voorbije eeuw 7 Neem clan vlug contact met het Vito-seeretiriaat, Gravin Elisahethlaan 30, 2320 Hoogstraten. tel. 03-3 14.51.72. Dit najaar verschijnt er een boek met heel veel lotti s ri er 75 jaar technisch onderss ijs.


ELs, W±ter, Lu., [Ls& (ireL, &jv, bok,, btrt Lder. 3i't, CrL, YYe, SsKt, Lv1oL, ÔLtVe.r, Ltve, Vvo, Ep'LÇ So-e, Ive NtLt Leskc -t't, Ve.erLe rkijP KJVt, OÏ1S) jQr41. ELL4 Kreyi. NLe rK, Hxis, Pe-tr2 bok, •SLfii., Lwi rUtcvt, îiwt, Kt, ELLe crrg. .flwwts rLC CMrLS, VeLLe, ILse VoLvto(, Hi1S) Üv1eLLs) LLe-ve-, riU sper Dorte,i, Lu. K - rtei. Ert Ltvc, ELs, Wwt, JoKe T tiC ErK flrt (Ycrjc PklLp, bron Peter, oc-Lovtc4, Wevtd, Ttwi HilC ) Sr viLe-s Dtti -trt., Üb1OU)Ç CMrLSJ& cLrrc&. VLe.rte. HtLdexrde, Loes, Eve-Lteii eKe ELs, rftL, 3C-P) büb, îoi., (Vcxrtj, Wtwi., SLeVeJi,...

Heeustraatse jongeren voor verdraagzaambeîd Jongerenkoor Hoogstraten' Obiro Meer KLJ Wortel Jongeren in Beweging JNM Markvallei • KSJ Hoogstraten Cabier Be Broulilon • KSJ MiNilerbout Be Mussenakker• KLJ Hoogstraten


DORPSNIEUWS - HOOGSTRA TEN

Een actieve gemeente Ii ()OGSTRA TEAT - De zomer was nog niet eens oi!ç'ef ïetst door de Schakel, de Kempenwielerdagtochi op zondag 27augustus, of een nieuwe activiteit werd al aangekondigd. Na het einde van het Begi juho!jaar in september 1999 werd besloten om van de slotmanifestatie een wederkerend gegeven te maken samen niet cle open deur i'an liet Hoogsiraats winkelcentrum. Daarvoor kou uien geen handen genoeg te veel vinden. Aan clie tientallen bloem- en groente-creaties werd niet man (vrouw) en macht gewerkt tijdens de tweede week i'an september. Spijtig dat de eerste dag grotendeels in het water viel, dat met hakken uit de hemel werd gestort.

4L

'OTP.T -

/

Contactpunten DORPSNIEUWS Hoogstraten:

Warre Palmans, Ti nncnpolstraat 11 E. tel. 03-314.53.70 e-mail warre.12alnians@tvillage.mmet.be Meer:

Marcel Adriaensen, Venneweg 2. tel. 03-315.90.40 e-mail niarcel.adriaensen@villagemunet.be Meerle:

Jan Fret, Mgr. Eesterrnansstraat 7. tel. 03-315.88.54 T

Meersel-I)reef:

Toon Verleye, Dreel 9!. tel. 03-315.71.86 e-mail toûn.verleyea1tglohaLnct Minderhout:

Redactie. Loenlioutsewev 34, 2.3u HoÖ;1rateti. Woi1cI

Jos Matth, Pater Schnjversstraat II. tel. 03-314.71.96 e-mail Josroos @ hotmail .com SPORTNIEUWS René Laurijssen. Desmedtstraat 22. Minderhout. tel. 03-314.66.28 GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemcnsstraat 25. Minderhout, tel. 03-314.49.03 ADVERTENTIES Jan Michielsen. Groenewoud 2 1. HoogtraIen. tel. 03-314.49.11 c-wail jan.michielsen@ibm.net

f 0

FOTO'S

I

1

Marcel Onïncx Lokho,straat 9 Meer, tel. 03-315.93.07

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03 / 314.37.67

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazo ii ttanks Elektriciteits werken

3.,

-


HOOGSTRA TEN - DORPSN!EUWS

Filippijns eten voor Jerwin! HOOGSTRATEN Misschien herinneren trouwe lezers zich Melha Cabasa nog. Enkele jaren geleden getuigde ze in dit blad, samen met andere Filippijnse vrouwen die een man int de streek gehuwd hadden en hier woonden, over hun situatie. N4elba en haar landgenoten zijn hier gehuwd, hebben gezin en werk en hebben zich hier een bestaan opgebouwd. Wat niet betekent dat te de banden met moederland en de daar gebleven lamilie verbroken hebben. De meesten hebben er een hechte hand mee en gaan. telkens dit mogelijk is - het is een dure reis - hun familie vinder opzoeken. Samen met haar echtgenoot Constant Pinxteren. haarzoon Derwin haar nichtje Liesbeth Snijders trok Melha deze zomer naar de Filippijnen, haar 1 amilie nog eens opzoeken. In Surigoa, haar gehoortestreek op het 1 ilippijnse platteland, mochten ze op 18juli de heugelijke gebeurtenis meemaken van de gehoorte van het zoontje Jerwin, het derde kindje van haar zus Min i Cahasa. Helaas is Jerwin geboren met een ernstige afwijking in het gelaat, nI. een dubbel gespleten bovenlip en een volledig open verhemelte (beter bekend als hazenlip). Op zich is het geen levensbedreigende afwijking, doch leven einice is geen sinecure. Zeker niet in de Filippijnen waar kinderen sowieso veel minder kansen hebben dan de kinderen in België. De afwijking kan met een aantal operaties haast olledig ongedaan worden gemaakt. In België worden dergelijke operaties courant uitgevoerd. Melbaen Liesbeth zochten contact met artsen in België die kunnen helpen. In de Antwerpse Eeuwfeestkliniek willen ze Jerwin gratis alle medische zorgen geven, maar dat moet wel zo spoedig mogelijk gebeuren. De operaties moeten best binnen de eerste levensmaanden utgeoerd sv ordei. De eis V 0! Jerw in en zijn moeder Mirli kost

echter veel geld, te veel. Dat geld hebben Jerwins ouders niet. Melha, Liesbeth en talrijke andere familieleden en vrienden willen daar iets aan doen. Om de nodige fondsen voor reis en verblijf in België mogelijk te maken, organiseren ze op zaterdag 7 oktober 2000 een Filippijns etentje in "De Nieuwe Olijftak", naast liet voetbalstadion van H.V.V. Je kan er aanschuiven aan een heerlijke en uitgebreide Filippijnse rijsttafel met vier verschillende gerechten: Buto-Buto (Ribbetjes) Adohong Manok (Kip) Caldereta (Rundsvlees) Pansit (mie niet vlees en groenten) Vegetarische Pansit Als dessert krijg je; Cassava cake (01) basis van maniok) Biko (zoete rijst) De tafels staan voor jou gedekt 's middags vanaf 13 uur of 's avonds vanaf 18 uur. Het menu kost 400.- Fr. per persoon. 200.- Fr. voor kinderen tot 12. Een vegetarisch menu kost 250,- Fr. Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier dat je in verscheidene winkels in de gemeente kan vinden, in te vullen en te bezorgen hij: Melha Pinxteren - Cahasa, Molenstraat 15, Hoogstraten Liesbeth Snijders, Venhoef 23, Mindcrhout Apotheek Horsteri, Vrijheid, Hoogstraten In de Wereldwinkel. Gelrnelstraat, Hoogstraten Telefonisch kan ook hij Melha (03/314.83.03) of Liesbeth (03/314.49.39) of via E-mail: snijderspinxteren@pi.he. Als je niet kan komen eten, maar je wil toch steunen, dan kan je storten op rekening 0353533988-28 niet vermelding 'Help Jerwin'

Tramstatie

Davidsfonds - lezing HOOGSTRATEN Het onbekende Wallonië Je zou kunnen zeggen dat Hoogstraten in Nederland ligt. Meer nog, door het vervagen van de landsgrenzen hebben wij dagelijks contact niet Nederlanders. Zij wonen tussen ons en wij tussen hen. Met Walen hebben wij veel minder contacten. Toch wordt ons dagelijks leven, of we willen of niet, meer bepaald door wat ten zuiden van de taalgrens gebeurt dan door de invloed van Nederlanders. Als Vlamingen kunnen wij onze ogen niet sluiten voor deze realiteit en alleen objectieve informatie kan leiden tot goede politieke afspraken. Wie zijn dat. de Walen? Klopt liet beeld dat wij van hen hebben met cle werkelijkheid? Guido Fonteyn konit er meer over vertellen. Hij is redacteur binnenland bij de krant De Stanclaard en schrijft hoofdzakelijk over Wallonië. Hij is te gast in Hoogstraten, op woensdag 25 oktober om 20 uur in zaal Pax.

Luthomania in The Movie H OOG ST RA T EN Op zondag 8 oktober organiseert de vzw Mithofosa van Rijkevorsel een optreden van'Luthomania' . Dat is wereldmuziek op sn2ari nstrumenten. Het verre-Oosten, de Maghreh en Europa, het zijn drie culturen die elkaar weten te vinden in de luit, één der oudste en meest tot de verbeelding sprekende instrumenten. De p'i-p'a. de 'ud en de westerse luit gaan een vriendelijke en betoverende confrontatie aan binnen LUTHOMANIA. De virtuositeit en de eigenheid van elke speler komen afwisselend tot hun recht, gesteund en gedragen door de synergetische kracht van hun drie culturen. De musici brengen oni beurten melodieën of motieven aan die door de anderen improvisatorisch worden becommentarieerd. Pentatoniek, modale eenstemmigheid en harmonie drijven de drie luitspelers niet uit elkaar. Integendeel, Chinese, Arabische en Europese elementen versmelten in de muziek tot een fascinerend multicultureel geheel. Bestaande niuziek krijgt zijn plaats maar dan wel in een vernieuwende context. Muzikale invloeden laten zich horen van middeleeuwen tot harok, van raga's en Gwana naar blues en jazz, maar niet mate en steeds ten dienste van de muziek. Luthomania. zondag 8 oktober om 20.00 uur in The Movie. Gelmelstraat 15 te l-loogstraten. Inkom 450 BEF, voorverkoop 400 BEF. Inlichtingen (03)314.23.10

5cloonlieie[ssciton Lieve 'De flvfee.ster 700(,,Si'/?. t 11V - /;i 1)1/)! io. /

Y ( tiIOctl'! 2000) se/i vete It tte te/t /It/Ijc c/cItie(1e/ti.\ tit liet Dépôl d 'Hoogstraeten. Iitgetolge een oi'ereenko,nst tussen De Lijit en liet iodsbestuur is men nu begonnen niet de afl raak ton een deel van liet srarioitsgebouvi'. De i'rbreding van dit straatje zou passen binnen een totaal plan voor de ltei'aanleg van het Vait Aeiiselaerpleiii.

Lngenberg30 -2323 Wartef 03/31455.15 E.nkç[op afepraak..- Ook. fiij U t/iude

C7e faatsverzorging - Manieure 'Teifwure Onthari ogen Maqui[[age

141

33


GOUD IN HOOGSTRATEN Frans Goris en Elza Mertens 'Een dag met de kleinkinderen, daar bekom ik van' Vijftig jaar geleden, op 8 augustus, trouwden Frans Goris en Elza Mertens in de kerk van St. Lenaarts, de parochie van de bruid. Ze waren toen allebei nog zeer pril, Elza was pas twintig en Frans eenentwintig maar ze begonnen aan hun huwelijksleven vol goede moed en nu, vijftig jaar later, kijken ze er tevreden op terug. 'We hebben allebei hard gewerkt in onze jonge jaren maar ook veel plezier gemaakt'. Vooral Frans was er altijd 'gère bij'. 72 jaar geleden werd Frans geboren in een huis aan de Gelmeistraat. Daar woonde het gezin Goris, vader was metser en behalve Frans, waren er nog 3 zonen. Na de lagere school trok Frans naar de Vakschool waarbij het metsersvak aanleerde onder leiding van Johnneke Brosens. Als metser werkte Frans hij verschillende aannemers: Het gebeurde dat er zoveel werk was dat ik op 3 plaatsen tegelijk kon beginnen'. Toch probeerde Frans het ook wel eens op de fabriek, zo heeft hij nog hij General Motors gewerkt: 'Het hogere loon, de vaste werktijden, dat trok me eerst wel aan, maar het werk aan de band. nee, dat was toch niks voor mij. En zo hen ik maar hij mijn stiel als metser gebleven.' Elza werd 70 jaar geleden geboren op het Heike in St. Lenaarts in een gezin van 6 meisjes en één jongen. Haar vader was stoker op de steenfabriek. Na haar schooltijd trok Elza naar de sigarenfabriek in het dorp. 'Veel meisjes gingen in die tijd 'dienen' inwonende meid voor alle werk - maar dat was niks voor mij. Naar de fabriek gaan was toch veel plezanter, je had veel meer vrijheid en vriendinnen en zo.' Lang bleef Elza niet hij de sigaren, na één jaar trok ze naar een koekjesfabriek in het Antwerpse. Elke dag met de bus naar' t stad, dat was vroeg opstaan natuurlijk maar dat was Elza wel gewend.

Onder de kerk van Zondereigen Zowel Frans als Elza hielden van uitgaan in hun jonge jaren, gaan dansen, naar de cinema gaan. 'Soms gingen we op een zondag wel twee keer naar de cinema: er was toen keus genoeg in Hoogstraten met al die cinemazalen. We sloegen ook geen kermis over: als we zelf niet dansten, hielpen we mee in het café. Dat hebben we dikwijls gedaan. 'Elza's vader wilde wel dat zijn dochters op tijd thuis waren maar als stoker deed hij veel nachtwerk en zo konden de meisjes het uur van thuiskomen al eens verdoezelen. Het was dan ook te verwachten dat Frans en Elza elkaar zouden tegenkomen op hun uitstappen. De eerste keer gebeurde dat op St. Lenaartskermis bij het dansen. Toen zagen ze al wat in elkaar maar het raakte voorgoed aan in Zondereigen. Daar was Frans, samen met zi)n werkmakkers, he/ie aan het herstel van de kei'k. Hij

34

en zijn maten hielden alle voorbijgangers goed in het oog om geen enkel meisje te missen dat dan niet het welbekende fluiten begroet werd. (Nu mag dat niet meer, vertelt Frans, alles op de bouw is nu strikt gereglementeerd: plassen in de hoeken van de bouw en fluiten naar de meisjes is nu ten strengste verboden). Hoog op de kerk zag Frans twee meisjes op de fiets naderen en toen hij in één van hen Elza herkende, riep hij: 'Laat mij naar beneden, want ik moet dringend iemand spreken!' En daar, aan dc voet van de Zondereigense toren, begon de verkering.

Heimwee Eén ja'r waren ze verloofd toen ze besloten te trouwen. Zoontje Eddy was trouwens op komst en dus wilden ze niet langer wachten. Na hun trouwen trokken ze in liet begin in bij grootmoeder Goris in de 's Boschstraat. nadien verhuisden ze naar de Lod. de Konincklaan en 10 jaar later naar het buis waar ze nu nog wonen. Voor Frans veranderde er niet zoveel na zijn huwelijk maar voor Elza was het vooral in het begin moeilijk. Haar bart bleef naar haar familie in St. Lenaarts trekken. Hoe druk ze het ook had, ze probeerde toch één keer per week naar haar thuis te gaan, al kon dat soms pas op zondagavond. 'Eigenlijk heb ik vroeger geen echte zondag gehad. vertelt Elza, altijd was er werk te doen. Toen de kinderen -Eddy. Monique. Ludo en Ronny - nog klein waren ben ik thuis gebleven maar toen ze allemaal naar school gingen, ben ik opnieuw beginnen werken, in Holland ditmaal. Toentertijd was er geen oppas voor en na de school en in de vakanties, ons Monique heeft dan altijd s'oor dc kinderen gezorgd. die heeft me goed geholpen.' Dochter Monique die op dat moment samen met haar broers liet buis aan hel versieren was voor de gouden bruiloft, beaamde dat: 'Als je mij vroeger tegenkwam, had ik altijd een hengel aan elke hand'. Elza: 'Het waren lange dagen toen, meestal tot half twee 's nachts - we hadden ook geen wasmachine toen - en 's morgens vroeg weer naar de fabriek.' Ook Frans kijkt terug op een leven van veel werken: 'Ooit heb ik eens 31 uren aan een stuk gewerkt in de steenfahriek maar dat is lang geleden. Het was vroeger wel gewoon om 12 uur per dag te werken en dan in de schaarse vrije tijd de huizen voor de kinderen te bouwen: dat heb ik ook gedaan evenals voor de familie van Elza'.

Op pensioen Aan het vele werken kwam plots een einde toen Frans op zijn 59 t1 hartproblemen kreeg: 'Hoe is het mogelijk, denk ik soms, vroeger zoveel kunnen, nooit moe, en nu nog zo weinig. Dat valt niet mee.' Ook Elza begon het werk op de duur zwaar te vinden en ook zij stapte er vroegtijdig uit. Het leven als gepensioneerde gaat Frans niet altijd zo goed af: 'Ik kan moeilijk binnen hliiven. ik ben zo graag onder dc mensen. Het eerste wat ik 's morgens doe is buiten op straat gaan staan en de frisse morgenlucht inademen. Ik doe ook altijd de boodschappen voor het huishouden en gelukkig zijn er mijn duiven, een levenslange hobby, overgenomen van ons vader, een geluk dat ik dat heb.' Frans is dan ook gevierd als 50 jaar duivenmelker. Elza is meestal bezig met het huishouden: 'Ik to graag binnen en daar verveel ik me nooit. Al blijf ik 's morgens wel wat langer liggen nu want eenmaal beneden moet er toch weer eewerkt worden. Het meeste plezier heb ik san mijn kleinkinderen, we hebben er 6 en 3 achterkleinkinderen. Als die hier in huis tijii. daar hekom ik van, dan is mijn dag goed.' Moge er nog vele goeie dagen volgen voor Elza en Frans.

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie


De molens draaiden

In Hoogstraten

Het kon niet missen. Het prachtige weer op zondag it) september lokte Iloitderden mensen naar de molens van Hoogstraten.

In Meersel-Dreef : ....

Id -

;

Al itcindelend op de herni inn de SomtScilininolen ))

()/) de ierdiepin gen, een 1)1001 'icht !H(c/luIliek.

0/)

de /no/enslencn, hei

/flOi/ti v

i 4 en de ot'erbrengings-

Kies voor eerlijke handel! 7 oktober: steminingmakerij in alle Oxfam-Wereldwinkels Zaterdag 7 oktober organiseren de Oxfarn-Wereldwinkels hun jaarlijkse Klantendag. Tussen 10 uur en IS uur kan je overal in Vlaanderen kennismaken met de Wereldwinkels en hun producten van eerlijke handel. Ook de Wereldwinkel van Hoogstraten doet mee aan de Klantendag. Je bent vvelkom op ons adres: Gelmeistraat 5. Tijdens de Klantendag kan je genieten van gerechten met honing. We lanceren een nieuwe hloenienhoning uit Chili en hebben een tijdelijk aanbod van oranjebloesemhoning uit Mexico. Info over honing, onze honingpartners en honingreceptjes krijg je gratis in een gloe dnieuwe folder. We laten ook proeven van de nieuwe Merlor-wijn utt Chili,. II kun notcnb od l,esiellrn uw / Bit. op onderstaand nummer vÔÊr 4/1.0/00. Maat de Klntendag is mdr dan proeven. De Klantendag is ook elke bezoeker verwennen met een smakelijk cadeautje, tijd hebben voor een habbel met wereldwinkeliers en klanten, voelen aan artisanale producten van eerlijke handel en aandacht hebben voor de verkiezingen van dc dag nadien. Wij hebben alle kandidaat-gemeenteraadsleden van democratische partijen uitgenodigd op onze Klantendag. Bij ons kunnen ze een beetje bekomen van het winnen van de laatste kiezerszieltjes en hun gedachten laten uitwaaien naar de mensen in het Zuiden. Een duurzaam gemeentelijk aankoopbeleid, dat is onze eis voor de gemeenteraadsverkiezingen. Alle Vlaamse gemeenten moeten voorrang geven aan producten van eerlijke handel. De gemeentebestuurders moeten zelf het goede voorbeeld geven en tonen dat duurzame ontwikkeling maar mogelijk is als wij op een andere manier gaan consumeren. We verwachten de kopstukken van de verschillende partijen om 17.00 uur in de Wereldwinkel. We zullen onze eisen voor een duurzaam gemeentelijk aankoopbeleid overhandigen en vragen hiermee rekening te houden als zij in cle toekomsti ge bestuurscoalitie zouden stappen.

Vanuit de l,uirka,iu'r naar hoi'eii oni het binnenwerk te bekijken

Advertenties 314.49.111314.55.04

-35


DORPSNIEUWS - WORTEL zondag 22 oktober in Wortel

Zomerpret met de Wortelse Bond.

Feesten onder een watcrzonnetje Het zomerfeest van de BGJG ging dit jaar door op zaterdag 22 juli 2000. Onder een waterzonnetje werden door de kinderen verschillende pleinspelen gespeeld. De spelen werden begeleid door verschillende monitrices. Ook was er mogelijkheid om je fiets gratis te laten graveren. Guy Thys is gans de namiddag in de weer geweest om dit klusje op te knappen. 0p het terras konden de droge kelen worden gesmeerd. En dit tegen gezinsvriendelijke prijzen. Het was een aangename en sportieve namiddag. jom)

FH

Missietentoonstelling mĂŠt smoutebollen De beste gelegenheid om in Wortel kennis te maken met dc activiteiten van de Missiekring is de jaarlijkse Missietentoonstelling in de parochiezaal. U vindt er de tentoonstelling van dc activiteiten van de Wortelse missiewerkers. Het brei- en naaiwerk dat door de leden in de loop van het jaar werd emrinkt Cii dat naar de verschillende missiewerkers wordt cezonden, is er ook uitgestald. Ook allerhande activiteiten die geld in hei laatje moeten brengen, kan je in de parochiezaal indon' de verkoopsstand van allerhande exotische sieraden CH geschenken, het grote cafetaria met allerhande lekkere dranken en eten ( o.a. de \vereldvermaill'd(- Wortelse smoutebollen en het lekkere ijs met Wortelse aardbeisaus). DL' kinderen kunnen zich vermaken bij het vissen. gewicht-raden. het bakspel enz. Iedere rechtgeaarde Wortelaar moet op zondag 22 oktober tussen 13.30 u en 19.00u binnengaan in de parochiezaal en zo de activiteiten \ ai dc Missiekring steunen. (jooi)

Ludieke verkiezing in Wortel

't Slot kiest ook zijn burgemeester ()iuIools liet ,ni,ider goede weer werd het zomer! eest ton de BGJG toch nog ccii gezellig gebeuren. Achter de parochiezaal werd een terrasje geplaatst. De dcikplataan is nu nog Jong en beperkt in omvang maar lof zal l,innen een paar jaar voor de nodige schaduw zorgen op het terras.

In oktober eL vinden, tegelijkertijd niet de gemeenteraadsverkiezingen, de Slotverkiezingen plaats. Het is de bedoeling dat er dan een nieu\ e Slotburgerneester wordt verkozen die Jeugdhuis 1-let Slot de eerstvolgende zes jaar in goede banen zou moeten leiden. De huidige burgemeester is blijkbaar dringend aan vervanging Toe. De ledengaan op Loek uaai 4 uf 5 perioncn die een partij vormen. De Iudickc namen vaii de iiiijcii.d vcrkiezingaparty diedooreikeiliiInernende partij zelf georganiseerd wordt en de originaliteit van de campagne moeten de Slotleden over dc streep trekken om voor ccii bepaalde partij te stemmen die dan de hurgenieester mag leveren. Alle leden die in het bezit zijn van een geldige lidkart krijgen een persoonlijke uitnodiging in Lie bus voor de verkiezing. Enkel met dete uitnodiging kan men aan de verkiezingen deelnemen. In onze volgende Hoogstraatse Maand vind je ook een verslag san deze vei'kieziiig.

Bed & Breakfast Vakantie op het platteland

'Het Meuleken' Grote Plaats 60 2323 Wortel Tel: 031314.70.59

36


DORPSNIEUWS - WORTEL Bond Zonder Naam

Schakelen door Wortel-Kolonie

Een mooi geschenk 1)e lo..i fst is Ijegotu en: iie ilatuur krijgt 'veer neer kleur, kleuren om in huis te halen in een bloemstuk. Begin novemhergedenken wij onze overleden familieleden. Vele mensen willen hiervan iets persoonli jks maken dooreen bloemstuk op het eraf van hun dierhai'e te plaatsen. Misschien hen je daaîi:i °n cci mooie ki a Vs Metdeeille$irsI - cocH i i i liet vooi iiit,ielit kan op een feestelijke talel eelt mooie kaars nato/Irlijk niet uiitlnekeu. Bond zonder Naam heeit een uitgebreid aanbod: handgemaakte kaarsen, talelkaarsen, sierkaarsen. doop- en huwelijkskaarsen.....Er zit er zeker en vast i/én tussen die je kan gebruiken. Op :oio/i1 En op het einde van het jaar - met Kerstmis en de eindejaarsdagen - is liet niet altijd even eenvoudig om een gepast geschenk te vinden, iets om \seg te geven. Ook hier weet Bond zonder Naam wel raad met uw probleem. Niet alleen kaarsen maar ook hoeken of de onovertrolten :arkalender voor het jaar 2001 . Kortom een uitgebreid aanbod waarbij de opbrengst integraal ten goede komt van de minderhegoeden in de vierde wereld. (iii gerust een kijkje nemen bij:

Anny Geerts, Prinsenweg, 5.2323 Wortel tel 03 314 6877. (jul)

imt

27 clllglla/lls

/i11V((i1/(

1)1 S(//IIL(/, 21

i(fe /l(f.11111/)/0lll/)

Iii lui 1o2cj

au

ule Kempendag. tt'eer lang.v Woriel-Rolonie. Honderden .1/eisers koitdeu kie:.en nul meer dan 10 i'erschille,ide ontlopen. In Hoogsrraten tra,r de t'ertrekplaats de "Aardbeihui ' in de Pa.v in Hoog.straten.

Dames turnen weer in Wortel. Na een deugddoend erlof gaan de Wortelse dames weer turnen op initiatief van de BGJG. Een uurtje sporten en je gaat je veel filter voelen. Aarzel niet, doe mee, trek je sportkledij aan en ga iedere dinsdag vanaf 12 september tot de paasvakantie, van 20 tot 21 uur. meeturnen. Dit alles in de sporthal van de gemeenteschool te

\\ortel. Ingang langs kerkpad. Iedereen is no(, altijd elkom! Prijs: leden B.G.J.G: 1200 Bef; niet-leden: 1700 Bef. Verzekering inbegrepen! P.S. Er kan met gezinszegels betaald worden. Voor verdere inlichtingen: An Snels. Tel: 03/ 314.7 1 .h') (juni)

Garage Luc RyverS

bvba

2321 H000STRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

Als u van Service houdt!!

-

r --

TOYOTA 37


DORPSN!EUWS - MINDERHOUT C)

________ GOUD IN MINDERHOUT Jos Govaerts en Lies Strijbos

'Een boom vlak naast de auto...' Goedgemutstc weergoden op die bewuste zaterdag toen Lies en Jos hun huwelijkscontract hovenhaalden en constateerden dat die voorbije 5() jaren toch in een vervaarlijk tempo waren afgelegd. Goud in de Minderhoutsestraat dus en dat moest uiteraard gevierd worden. In die Minderhoutsestraat moet het goed verblijven zijn, want Jos is er met geen stokken uit te krijgen, bijna heel z'n leven is dit zijn vaste stek geweest. Zijn eerste kennismaking met deze wereld vond wel plaats te Hoogstraten op 15juni 1925, maar na een halfjaartje verhuisde de familie naar Minderhout. Vader Louis Govaerts was gehuwd met Therese Baelmans en twee kinderen maakten hun geluk compleet. Maria en Jos. Louis verdiende de kost aan de tram. Begonnen op zijn 1 9 stopte hij op zijn 58' toen de lijn Hoogstraten-Oostmalle afgeschaft en opgebroken werd. Jos doorliep de lagere school te Minderhout en nadien volgden er nog enkelejaren onderwijs Ie Turnhout tot in 1942. "k Was blij dat die tijd voorbij was, want eerlijk gezegd, die schoolbanken waren nu ook niet mijn beste vrienden. Thuis hadden ze nog aardbeien liggen en konden ze me goed gebruiken.'

Met 17 aan tafel Lics werd op 23 september 1928 in de wieg gelegd aan de Grote Plaats in Wortel. Vader Jaak Stri jhos en moeder Mieke Koyen pakten de zaken groots aan en zorgden voor een ferm kroost van IS nazaten...! 'Dat was niet min, en ieder was er ene!' Acht jongens en zeven meisjes die de tand des tijds nog allemaal trotseren. 'Ik bende tweede oudste en werd grootgebracht tussen vier jongens en dan leer je je mannetje wel staan. Op een ander gaan spelen mochten

1

8

wij niet van onze vader, maar half Wortel zat soms wel hij ons. Een drukte van belang, maar wel plezant. Vogeltjes vangen en in de bomen klimmen was een geliefkoosde bezigheid en kon ik evengoed als de Jongens! Na de lageic school hen ik thuis blijven werken.jc kanje wel voorstellen dat er genoeg te doen was. Ook ging ik nog op heel wat plaatsen helpen wassen en plassen, hetgeen ik daarmee verdiende mocht ik houden, want de meisjes kregen geen pree, de jongens wel Vader Strijhos werkte als metser hij het bouwbedrijf Horsten, in die jaren een begrip in Wortel. Al zijn zonen hebben ook de sliel geleerd en hij zorgde zelf voor een meer dan degelijke opleiding. Na het failliet van de onderneming zijn er wel enkelen van job veranderd. 'Onze vader is gestorven op 54-jarige leeftijd, ons moederbleefachter met tien kinderen, stel je dat maar eens voor, geen lachertje moet dat geweest zijn, men spreekt soms van z'n hemel verdiend hebben, ons moeder had die verdiend.'

Aardbeien Hoe J05 en Lies mekaar leerden kennen'? Jos: 'Ho. dat begon heel onnozel vlak na de oorlog. We hadden thuis wat oorlogsschade opgelopen en herstellingen drongen zich op. Lies' vader kwam die karweien opknappen. Bij toeval moest Lies iets komen vragen aan haar vader en dat was het moment dat we mekaar voor de eerste keer opmerkten. We kwamen nadien mekaar nog wel eens tegen, maar daar bleef het dan ook hij. Na mijn legerdienst werden cle bedoelingen duidelijker en de contacten vermeerderden tot er op 26 augustus 1950 getrouwd werd. Die dag hebben we wel het geluk van ons leven gehad. Het was een zwoele zomerdag die al begon met een knetterend onweer. Op weg naar de kerk werden we ei zo na verpletterd door een vallende boom die vlak naast cle trouwaLito terechtkwam. De mooiste dag van ons leven had ook de meest dramatische kunnen zijn. Geluk en ongeluk kunnen op een liel klein plaatsje liggen. Wij vestigden ons in het ouderlijk huis (intussen afgebroken) in de Minderhoutsestraat en hebben daar 20 jaar gewoond, van '50 tot '70. Dan werd een nieuwe woonst opgetrokken schuin tegenover de Hemelsiraat. AltiJd hebben we onze kost verdiend met tuinbouw en clan vooral aardbeien. In hei begin in open veld en in de drukste periode hadden we toch zeker 15 plukkers aan 't werk. Je moet wel denk en dat die ptuktijdzich beperkte tot een drietal weken. Het was een heel riskante kosiwinning, want het weer speelde een zeer belangrijke rol. De regen kon in een mum van tijd de oogst doen rotten en in 1954 bleven zelfs de aarclheihossen niet gepaard 'au de late vorst Op en paard weciclen was daarom te risicovol. daarom hadden o e ook

nog meslkippen, kwestie van in de winter ccii bezigheid en ook nog een kostwinniog te hebben. Met serres zijn we begonnen in 1965 lietgeen in den heginne door andeie tuinders wel een beetje argwanend bekeken werd. In '66 cii '69 werden de bestaande kasten nog uitgebreid. Hel bedrijf werd dan later overgenomen door zoon Ludo die er eerst wel niet voor te vinden was. 'Té hard werken, een rotstiel!' l-lij werkte 10 jaar hij Avanti in Rijkevorsel tot er massale ontslagen iclen cii hij s ei goeting kreeg in clie.....otstiel!'

Te Lourdes 01) de bergen Een 15-tal aren geleden onderging Jos ecn zware knicoperatie. waar hij opclit ogenblik ing heel wat hinder van ondervindt, en de riem werd er afgelegd. Niet dat ze hun tijd nu onledig doorbrengen. 'We hebben hard gewerkt en San die vruchten willen we nu wel genieten!' Fietsen is een geliefkoosde ontspanning, niet z'n tweeën, niet in groep. zo'n 100h 150 kni p' week, rustig aan. Alhoewel, die knie, en Lies' hart wil ook al weleens sputteren. Auto heeft j0 5 altijd graag en veel gereden. Het traject Minderhout-Lourdes hebben ze samen met de wagen toch zo'n zeven keeratgelegd en ook Lies stond haar mannetje aan het stuur. Alle grote cols in cle Pyreneeën kregen ze onder de wielen en de taken werden dan half om half verdeeld: Jos klom en Lies daalde. TV kijken is vooral een winterhezigheid alhoewel voetbal en een soapke graag meegenomen zijn. Jos is ook een fervent lezer: vooral aarclrijkskunde en geschiedenis boeien hem zeer en daar kan hij zich dan ook lang in verdiepen. Jos en Lies getlieiteerd, en nog vele gezonde jaren. (rel)

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98


DORPSN!EUWS - MINDERHOUT

L1

GOUD IN MINDERHOUT

JAN SCHRAUWEN en LIZA DE BIE

'Vonken tijdens een hevige donderbui!' 'We zijn blij dat we onze gouden jubilee toch gevierd hebben met de familie en de buren. Lang hebben we getwijfeld, maar na bing over en weer gepraat waren we't er toch over eens dat 50jaar Metronvvd 71111 toch een hele mijlpaal in in een mensenleven. De buren uit de Beemden hebben ons werkelijk blij verrast met de mooie versieringen en de vele gelukwensen die we in ontvangst IW)Chtefl nemen.' Aldus Jan en Liza. Al heel watjaren woont dit gouden paar vooraan in de Beemden in 'Fleur', hun stemmige Woonst. Een altijd piekfijn verzorgd tuintje met P sende ornamenten wijst je vanzelf de weg.

Heikeskermis Liza, dochter van wijlen smid Sus De Bie en Joke Loclewijckx die naastgoud. diamant ook nog briljant wisten te versieren, is een rasechte Minderhoutse. die in haar jeugd altijd in de Desmedtstraat gewoond heclj ineen huis dat het slachtoffer werd van de slopershamer en waar men dan, wat dachtje anders. een appartementsblok heeft neergepoot. We schrijven 16 februari 1929. Bij Sus en Joke werd een tweede dochter geboren die de naam Liza meekreeg. Emma was de oudste en later werd no( , Hilda geboren. School wei -d gelopen te Minderhout en daarna bleef Liza thuis. In de smidse moest er flink geholpen worden, voornamelijk wanneer er ijzeren handen rond de karwielen moesten gesmeed worden. Zwaar weik soms! Over uitgaan werden er thuis niet teveel woorden verspild! Ze herinnert zich nog heel goed toen ze op 18Jarigc leeftijd na de koffie even naar de kermis wou gaan. Geen sprake van. Later mocht het dan wel maar om 10 uur werd de avondklok ingesteld. In de tijd dat lan ging vrijen kon hij ook rond 10 uurrichting Meer rijden, behalve op een

keer dat er een flinke donderhui opstak en hij zijn afscheid moest uitstellen. 'Maar toen heh ik wel flink onder mijn voeten gehad omdat het later geworden was, 10 uur was 10 uur en daarmee uit!' Donderhuien hrachten hen echter geluk, want ze hebben mekaar leren kennen tijdens een knetterende donderhui met Hei keskerni is. OfLiza in haarjeugd huitenshLns gewerkt heeft? Neen, en ook niet om te gaan 'dienen', zoals dat toen genoemd werd. Rond haar dertigste pas zocht ze een werkkring op. Eerst een tijdje op de Kela in Hoogstraten en daarna verzeilde ze op de VOLT in Tilburg.

Van boerenknecht tot duivel-doet-al Op 1 april wilde Jan zeker niet op de wereld verschijnen, dan maargewacht tot de 3e in 1926 en deze heuglijke gebeurtenis kende zijn verloop aan de Krabhershoek te Meer. (Voor de oudere Merenaars zeker geen probleem om deze plaats te situeren. Voor dc anderen: de hoek vlakbij de woonplaats van burgemeester Van Apercn, daar waar je vioeger een stukje weg kon afsnijden om je naar Mecrle te begeven. In het Hoogstraatse stratenplan bestaat de Krahhershoek natuurlijk niet, in de volksmond wel.) Daarna werd er naar het Pijperpad verhuisd. 'Mijn vader werkte als sigarenmaker in de sigarenfabriek, die enkele jaren geleden afgebrand is. hij Janssens in het Rommensstraatje.' Jan doorliep de lagere school in Meer en dat was voor hem al ruim voldoende. 'Hij was al slim genoeg.' onderbreekt Liza. Jan schakelt in de juiste versnelling en met de nodige dosis humor schetst hij zijn levensloop. 'Op mijn veertiende heb ik de school verlaten. Ons moeder heeft me hij de hand genomen en we trokken recht de boer op. Dat was de gewoonte toen en tijdens de oorlogsjaren heb ik de boerenstiel uitgeoefend als knecht bij boer Rijvers op Werkhoven. Ik verdiende 100 frank in de maand plus de kost. In onze vrije tijd hebben we in die periode heel wat gesmokkeld, vooral graan en beesten. Zakken van 40kg sleurden we mee, het betaalde goed. iii. 1.5 frank cle kilo en als we een koppel beesten op onze juiste bestemming konden brengen waren we de koning te rijk, 700 Frank alstublieft. Van sparen kwam er echter weinig in huis en menig pintje werd achterover gekapt op het financieel succes. Dat hoerensverk lag me echter niet zo goed en ik ging mijn geluk in de bouw beproeven hij Jan Versehueren (jan van Koohkes ). ne goeie haas, d :it one t LC/Cyd. Op ne keer moe ten we a:i ii

î doppen wegens te weinig erk, En als er iets was waar ik een grondige hekel aan had dan was het wel den dop. Ik zou onder de grond gekropen hebben van schaamte. Al vlug had ik ander werk. De wegenhouw! Kasseilegger! Dat duurde ook weer liet ZO lang en ik verhuisde naar een andere aannemer. . Ik door weer en wind elke dag met de fiets naar Oud-Turnhout en 's avonds weer terug. 't Was een correcte patroon maar hij hield veel te veel van dc pint. Een hele dag gewerkt. om vijf uur stoppen, het cafj in. Dat kon niet blijven duren, wij waren ondertussen op 1 2 atigustus 1950 getrouwd en het vrouwke was daar helemaal niet mee opgezet. ik ook niet trouwens, want ik was gegaan om te werken en niet om te zui...! Dar hen ik het dan ook afgehold en belandde direct daarna bij hroeierij 'De Kroon' in Merksplas waar Piet Janssen de plak zwaaide. (Piet was gehuwd met Maria Keustermans, dochter van de gekende veevoederhandelaar uit Baarle-Hertog en samen hebben ze ettelijke jaren een bakkerij uitgebaat in Minderhoutdorp.) Piet was een crème van een vent! Bij hem heb ik 39 jaar gewerkt en ik had de grootste bewondering voor die man. Buiten zijn broeierij was Piet ook actief in de bouw en daar was ik volgens hem de geknipte man voor. Heel wat huizen heb ik uit de grond doen rijzen. Ik metselde, legde elektriciteit, centrale verwarming... ! Kortom het manusje-vanalles, de duivel-doet-al! Van 's morgens zeven tot 's avonds Leven. '5 Morgens kwam Piet een kijkje nemen en ik trok mijn plan. In 1985, was mijn kaarske plots opgebrand. Hartinfarct en mijn laatste werkdag zat erop! Een jaar van tevoren had ik al wel een kleine verwittiging gekregen toen we op vakantie waren in de Ardennen en men me aanraadde om me eens grondig te laten onderzoeken. Ik werd niks meer gewaar en sloeg die raad in de wind tot ik de rekening wel duidelijk gepresenteerd kreeg. Drie jaar geleden kreeg ik kanker, maar die schijnt wel onder controle te zijn.'

Bezigheden Liza en Jan hebben één dochter, Mirèse, woonachtig te Meerle, en één kleindochter die haar stekje in Schoten gevonden heeft. Met de bus wordt daar regelmatig een bezoekje afgelegd en datzelfde vervoermiddel brengt hen ook regelmatig naar Turnhout voor allerlei boodschappeil en een kopje koffie. Voorde rest doen ze het kalmpjes aan, maar ze houden wel van kleine fietstochijes, bezoek jes met cle vrienden aan de AC langs de snelweg, en natuurlijk van hun trouwe hond. jo cii Litu. het ga je goed! rel 3c)


DORPSNIEUWS - MEERSEL-DREEF

Reik Mij de Hand: een groot mirakel MEERSEL-DREEF - lerwijl het de dagen ervoor regende dat het goot en er zelfs de ochtend van liet missiefeest nog enkele flinke buien vielen, bleef het die namiddag, wonder hoven wonder, kurkdroog. Straffer nog, zelfs de zon kwam er nog even door. De derde zondag van september is het traditioneel missiefeest in Meersel-Dreef. Zondag 17 september was liet niet anders. Het lijkt zo eenvoudig, de opzet blijft hetzelfde, maar er komt veel vrijwilligerswerk aan te pas. En alhoewel er elk jaar weer aan getwijfeld wordt of ze het weer zullen halen, is elke ccliiie weer ccii succes. Anders dan anders, was men dit jaar al op zaterdag welkom voor de romnielmarkt in de zaal en in de speeltuin. Mede door liet slechte weer had nien iets van, we nemen maar wat we nemen kunnen, beter dan afwachten tot liet laatste moment oni dan alles in het water te zien vallen. Het idee

sloeg aan en het ss as s ooral na de miss ierm ogen al behoorlijk druk op de koopjesniarkt. In regenpak werden er na al de missen bloemen verkocht, die deze keer niet van de droogte wisten. En onidat het zo'n gewoonte is, al voor de 24' maal, weten cle mensen vanzelf wat er te doeii is en wat er te gebeuren staat. De gemiddelde imiwoner van Meersel-Dreef, Galderen Strijheek rekent automatisch niet de kalender voor en na het niissiefeest. ongeveer zoals dc tijdrekening voor en na Christus. Ja en dan wordt liet 1 3u 15, de eerste mensen verzamelen zich in de speeltuin, de fanfare staat klaar om liet startschot te geven en burgemeester Van Aperen strekt z'n arnien om dc vlaggen te hijsen. waarmee het missiefeest officieel geopend is. Lisette test nog even dc microfoon en start dan liet liet aaneen praten van cle middag. "Blijft het droog?", is de tot daii nieest gestelde vraag en ja het bleef

t

t

clrooa. Van lies eilee kwamen er meer en meer mensen opdagen. aangetrokken door de muziek die door cle diverse blaaskapellen ten gehore werd gebracht. De pannenkoeken wentelden Lich van genoegen in de pan, de rommel vloog dc deur uit. de kinderen sprongen op het springkasteel. de goklustigen hadden altijd prijs bij de tombola en zelfs de pmtjes of iets fris, vonden huii weg naar de dorstige kelen. Volgend jaar voor de 25' keer, dat zal men ondanks bloed, zweet en tranen, weer wel halen. Zolang er mensen zijn, zolang er vrijwilligers zijn, zolang er muziek is, zolang er rommel hij elkaar gcvonden wordt, blijft liet een goed initiatief. En zoals pater kapelaan, voor de gelegenheid in Pakistaanse klederdracht, al zei: "Er zijn steeds minder missionarissen maar er bestaan nog veel goede doelen". Dus.., derde zondag van september 2001, bent ook u welkom. (iv)

,

1

rรง J

T

Op iie Die j c'c n c iii ' iii lIkId lui 1 iii / onunc 1/11(11 /l en ecn ilooilocht van ccii Breila,se OliIti,nersclu/, op uit/ioci/g overvolle terrassen en veel lijk- en kooplu.stigen.

Iii

no ic /1ulmting,

kom tuit Lii) 1(11 k t luimi hit in In/rijke h iaainpjes eo/unie min ik t 1)/luit cii in Je g role zaal en de grote- en h toilet ionmho la, zo, gen ji nu Ii /k s u oor het meeste zaad in liet bakje. En alhoewel de roinmelinat kten ueei al ja/en popitl(iir zijn en de meeste zolders al opgei uimd oct den. blijft het een popidili, e urijehijdshe stediig. Geef toe, 0(1(11 koop je noรง id s hroikhaars / oor IOOfr. 40


DORPSNIEUWS - MEERSEL-DREEF

Opendeur in de Watermolen MEERSEL-DREEF - Zondag 10 september was het een drukke dag te Meerscl-Drcef. Er was de rommelmarkt, de counli -y- en westerndag. het was mooi weer en de watermolen opende zijn deuren. Dankzij de televisie was er ruimschoots ruchtbaarheid gegeven aan "ons" monument, ook de artikels in de schrijvende pers en niet in het minst het hoofdartikel in de voi ige editie van dit blad, zorgden voor een ware toeloop Ik was erhij toen de voormalige molenaar louis Ar'ris ik' kelder liet vollopen cru de turbines zich in gang /etten. Een prachtig zicht al dat lui idenel cii spatiend Water. Al snel kwamen de kijklustigen opdagen. Aan de hand van toto's en ccii plan. kon je de voorbije restauratiewerken bekijken. Hans en Ans Snel, de huidige eigenaars, zorgden met Louis voor de nodige uitleg. Iedereen stond verbaasd over het resultaat. Ook het woongedeelte waar je op elke verdieping via enkele ramen een kijkje kon nemen, was de moeite om te zien. De manier waarop het woongedeelte aansloot hij het molengedeelte. zonder aflireuk te doen aan elkaar, werd gekeurd en goedgekeurd. Veel Dreveniers en oud-Dreveniers kwamen een kijkje nemen. Velen kenden de molen nog van vroeger, toen ze hij hun thuis nog lieten malen op de molen, en zo werden er veel herinneringen opgehaald. Dat Hans en Aus al goed ingeburgerd zijn, kon je merken aan de itanwezige buren die mee unstondcn voor de rondleidingen olhet serveico san koffie en fik. Ook svaren er

til 10

kk

-.:

1/bio ii, / (Ie Ioih nIioi1 on t : 'n wol! i,o Iatc di ureit do IiiiI.i 0 CI' i/o 1, - til, 0/) (le hifi 'iii', 0/) k '1, oiiieit iie: , o.'l,eis.

/0 ii

/oaç :iJ/i, ouuti

i '0010! (11 luit, t iii, cliii

opvallend veel molenliefhebbers op post, mensen die alles verzamelen wat molens betreft of die zelf een molen hebben. Verder waren er danktij het goede weer ook veel dagjesmensen die liet de fict, de molen passeerden en nieuws-

gierig waren naar de drukte in en rond de molen. Hans vertelde dat er best nog heel wat werk aan de winkel is, hij een volgende editie van open monumentendag. kan je die vorderingen gaan hcss ondcrcn. Een aani'ader. (Is )

Country- en westerndag voor jeugdige kankerpatiëntjes MEERSEL-DREEF - Tijdcns het tomcrscizoen kun je i-ege 1 matig t erech t op de parki ng van snackbar Martens you, LLII inu kijc ov.v. de stichting vakantiekampen voor kankerpatiëntjes. Ook de opbrengst van het verzamelde oud papier op de parking hij frituur 't Beekske gaat naar dit goed doel. De bezielende leider van deze stichting grijpt elke kans aan om geld in het bakje le krilgen. Na contacten met de Meersel-Dreefse middenstand en verenigingen, besloot hij telt het inrichten van een country- en westerndag op de Dreef op zondag 10 september. Bij café Moskes en voor café 't Jaehthuus kon men enkele countrygroepen aan het werk zien en horen. Bij Moskes werden er rijdansen opgevoerd, tegenwoordig in-line dansen genoemd, westernspulletjes verkocht en poffertjes gebakken. Halfweg de Dreef stond er een countrydisco en verschillende marktkramen. hroederlijktussen de rommelmarkt van de fanfare. Nog wat verder kon je dan spulletjes kopen of winnen Ie moet er van houden, maar het zorgde wel voor een gezellige sfeer over heel de Dreef. (Iv)

- ~ w

:g

,

Saloon Moskes met cotihove, iiiu:ieI, :(i/l. iluii.s, ii'esieniaitrjbi,îe,i en pul/s na/dik 0(11 i'olk.

ijc skraain en

Verkiezingskoorts MEERSEL-DREEF - Nog net voor de verkiezingen van oktober werden er te MeerselDreef enkele wegenwerken uitgevoerd. In de Kapelweg en de Marksseg werden er nog enkele mankementen hersield. Veriler verrij pen er hier en daar aanplakhorden om de kandidaten aan te prijzen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zes partijen werpen zich in dc strijd. Voor Meersel-Dreef vond ik de volgende

kandidaten: Dick Brouwer Agalev. Paul Kox en May Geerts CVP. Lisette Thuelenians en Thérèse Coppens KVB en Jac Broers cii Alex 1-leestermans HOOP. Voor wie u ook stemt, vergeet onze Mccr3cl-Dçef,sL kandidaten niet, zij you ii ieu i itt 1 uners de komende b jaar samen met de dorpsraad onze spreekhuis richting stadhuis Hoogstraten. (tv

314.41 .26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand 131


DORPSNIEUWS - MEER

Brassband Ste.-Rosalia weer heel actief MEER - Na de geslaagde nuziekfeesten ter gelegenheid van het 120-jarig bestaan van cle muziekvereniging, gaat de Brasshand en de drumband de kermis, naar traditie trouwens, zo maar niet laten voorbijgaan. De feestelijke fakkeltocht door het dorp op zaterdag 30 september vertrekt aan de zaal "Voor Kunst Cu Volk" om 1 9u. De stoet wordt gevormd door Brasshand- en Drumbandsympathisanten. Verschillende cafÊs zullen worden bezocht. Bij het sluiten van de kermis zal de Brass- en Drumband een optocht houden door het dorp, Men vertrekt dan aan de zaal °p zondag 8 oktober om 14 u. richting kermis. Begin oktober starten wederom de lessen voor de opleiding tot muzikant of tot drummer. Jongeren zijn hiervoor welkom maar ook minder jonge mensen kunnen zonder twij fel de lessen aanvatten voor het uitoefenen van een boeiende hobby. Kandidaten worden verzocht om contact op te nemen met Luc van Bladet. Meerseweg 17 te Meer (03 3157571). (ma)

Loiiei diot cle oticl1c ticrc;tcccu' zie/t loot Itci'iititereit /e.cicuc/ de floisIolitc/ fanfare) Ste-Rosalia al. Hun 120 ste verjaardcig vierden ze met een tweedaagse nniziekhappening. iets wat de kenner list te waarderen. De Bra,s'sband roept ter gelegenheid van dit jubileum jongeren en volwassenen op om deel te nemen aan de muzieklessen die in oktober i'cin start gaan.

Valenciafeesten en open deur dagen MEER - Oo hei Gaarshof 5 kwamen 4(1(1)) mensen naar de 1 9,k Valenciafeesten van 19 tOl 31 augustus. Je kunt dus rustig zeggen dat dit een schot in de roos was. In de grote feesttent kwamen deze 3 dagen 30 artiesten langs om een grote keuze van muziek te brengen. Zowel Vlaams. Duitstalige als Nederlandstalige en Engelstalige muziek kwamen aan bod. Ook Country en Rock en Roll ontbraken niet. Iets wat het jongere publiek erg waardeerde. De top was wel Touch of Joy op maandagavond. Zo' n 1000 mensen,jong en oud lieten zich eens helemaal gaan. Dankzij de vele investeringen de afgelopen jaren beginnen de Valenciafeesten ut te groeien tot een festival waarjong en oud hun keuze van muziek kunnen vinden. En ook dankzij de vele sponsors kan dit nog steeds gratis gehouden worden. Valencia bracht deze dagen ook een verzamel cd. uit met 18 nummers waarvan de eerste 500 stuks zo goed als uitverkocht zijn. En heb je toch geen tijd gehad dcie dagen dan kanje de sfeer eens komen opsnuiven tijdens de vrije podia die geregeld gehouden worden en waar de inkom ook gratis is. De organisatie kan terugblikken op een geslaagd feest en is nu al bezig voor volgend jaar want dan bestaan ze 20 jaar. (ma)

Dc \ i/eiuiu /Oc'so'n :ijit 001/ 11e1 lIily/'oeie/l lol eeit fi'esl /'oorjo/t,o eit oud...erge ivn Touch o/Jov laat zich hier bijstaan door de jolige organisator Staf Laurijssen clie zeker tevreden mag zijn.

Meerseweg nadert voltooiing MEE!? - Nog nooit lag de Meerseii'eg er cle laatste decennia zo rustig bij dan de aJgeIopen maanden. Ook Meerdorp genoot van een ongekende rust. Maar, wanneer u dit leest is de Meerseweg alweer in gebruik, en is deze dorpsrust voorbij. De automobilist, die de voorbije periode zo getergd werd door de zo typische "Belgische" (lees: trek uwe plan) omnleiding kan nu weer volop scheuren. Toegegeven, de fietspaden zijn een enormevooruit gang. Maar van de snelheidsremmende maat regelen. ooit i'oorgesteld door liet stucliebureau Lihosi, is er geen spoor. De toekomst zal uitwijzen qf clii een goede beslissing nos (mci) 'i

42


DORPSNIEUWS - MEER

Kermisprogramma MEER - Na de oogst volgt de ontspanning. Kermis dus. Het hoeft niet gezegd dat tijdens de kermisweek. zowel in de voor en nakermis de catds zonder uitzondering open zijn tOt ii de latere uurtjes. Er wordt weer uitgepakt met enkele grote tenten. Op de parking hij het oud voethalveld van KFC Meer. En hij Chiro niet de nakermis. De Mussenakker zorgt, ook al gewoontegetrouw, met een goed optreden en een Vrij podium. Fortuin en 't Stamineeke doen hetzelfde. 1-letechte familiale gedeelte van de kermis vindt op zondagniidclag plaats. Dan is liet verzamelen geblazen aan moeders tafel om van het rijk gevulde kermisdiner te genieten. De foor is daarna, zondagni naiddag en de eerste weekdagen, van de partij. Voor cle vierde keer nemen KWB. Chiro en het oudercomité het initiatief en organiseren op woensdagnamiddag de kermisspelen voor kinderen.

Woninginrichting Vrijdag 29/9 Inzet van Meerkermis voor diegenen die niet vroeg genoeg kunnen beginnen.

Volgende interessante activiteiten kwamen we alvast te weten. Dat deze kermisgids de kermisganger moge helpen als een leidraad doorheen het kermisgebeuren. Opgelet De lijst is niet volledig. Er zijn in zaal Victoria en de Eiken zeker nog optredens te verwachten alsook andere activiteiten. En ook dc volksspelen doen alle cafés aan. De juiste tijden worden in de catds bekendgemaakt.

Boerenmarkt sluit marktseizoen af in schoonheid MEER - Alles wat met liet gehoer te maken had was op de boerenmarkt van septemher lanwelig. Tractoren, paarden. schapen, clobbelhillen, groenten en fruit en zuivelproducten. Dat alles was van plaatselijke bodem. En dan was er nog de gewone markt. Nadien konden de marktbezoekers aanschuiven in cle tent aan de harbecuetafel. De Landelijke Gilde zag dat liet goed was. En het marktcomifé kijkt met tevredenheicl terug op alweer een geslaagd seizoen en zal er volgend jaar ongetwijfeld weer een vei volg aan breien.

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

Zaterdag 30/9 19.00 Fakkeltocht van cle fanfare, inzet van cle kermis. Vertrek aan zaal Voor KLinst en Volk 21.00 catch-up (cover) in t'Stamineke 21 .00 Optreden m de Mussenakker 21.00 uitbetaling spaarkas in 't Fortuin 21.00 Di Luc en Dj Glen in t Fortuin 21.00 tent aan het oud voethalveld van KFC Meer

-

-

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen

- Tapijten en vloerbekleding

Zondag 3110 12.00 uur kermiseten in cle familie Foor vanaf 14.00 uur tot laat in cle avond 's avonds uitgaan in elk café 21.00 swiz,le in 't Fortuin

- Siertafeikleden, lopers, enz.

Maandag 4/10 De ker,,,is,'rei,'de zal de Ivlere,iaar fl5?,wens een aardige die it ko cten. Van de ./oor i'wden we alvast dat de kostpe'i js te/laag is. Een kermisbezoeke, zei ooit: 'Het is beter met je kinderen een (lag naar de Efieling te gaan clan naar de Meerse fi.,or. Dat kost beduidend ,ninder en je kunt de hele dag genieten van de attrakties ". De Meerse Joor is inderdaad erç duur. Ter kuig: in Merksplas, dat tegelijkertijd lelet Meer kerenis vier!, zi In de /'rij:en oni'eieer de helft goedkoper. En dat heeft alles te ieiaken met de do/S slaan plaatsen.

GEBR. LEYTEN

13.00: Begin Volksspelen in de cafds en foor 15.30: Volksspclen in 't Stamineke 21.00: Kermis in elk café

Dinsdag 3110 13.00 Begin volksspelen in 't Fortuin en daarna in andere cafds 21.00 Desperated Company in 't Fortuin

BEGRAFENISSEN

JORIS

Woensdag 4/10 13.30 tot 16.00 uur Volksspelen voor de kinderen

Zaterdag 7/10 20.00 chiro nakermis. 21.00 Vrij podium in de Mussenakker 21.00 dj Luc +Glen in 't Fortuin

Zondag 8/10

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03131 4.57.10 031314.56.91

20:00 take 2 optreden in 't Stam ineke

91

Boerenkapel op de Boerenmarkt «t... - t'--

S

' .....

74-

Dc' b' / & &/ cic l ran Rmjsliee'geit fleurt cle enarl hier op uciet 'i , rolijke mnuzic k. De item' :a dat lie/ çoed nat.

bi

o hou-

43


DORPSNIEUWS MEERLE -

Liever geen GSM-mast aan de school

Kermis

MEERLE Na een aantal buurtbewoners en de Groenen in de gemeenteraad. serzetten nu ook directie en leerkrachten van dc basisschool De Klimtoren zich tegen de mogelijke komst van een GSM-Mast op terrein van de school en zelfs in de nabije omgeving. -

In een door alle leden van het schoolpersoneel van de school ondertekende brief aan college van burgemeester en schepenen, aan cle gemeenteraadsleden. aan de dorpsraad. aan voorzitter en leden van het schoolcomitd en aan voorzitter en leden san de participatieraad lichte ii zij hu ii standpunt toe. Omdat onderzoekers en wetenschappers de onschadelijkheicl van GSM-stralingen nog steeds in twijlel trekken. Ook omdat recent ook rechtbanken zich uitspraken tegen de plaatsing san iliasten in clichthes ol kte gebieden omdat de onschadel ijkheid ons oldoende is bewezen. De leerkrachten delen die hekonimernis en viagen cle hestemmeluigeti San cle brief de heslising tot H aal s ing s en een mast op te 5e Ii orte n totdat s oldoende is heezen dat zulks totaal onschadelijk is oor cle gezondheid van cle schoolgaande kinderen. en het schoolpersoiiee 1 en van cle om (inc ncle ii. Goed dat directie en leerkiachten zich achter het plot es t ,e Ii a ie n ei cle bezorgd lie i d s a ii ancie 'cii delen. Spijtig dat hun s er/et rijkelijk laat komt (de aans laa g dateert al s mi uh 1 )99 ). maar heter laat clan nooit. Het is in dit gesal een belangrijk standpunt. iimclat het os er de plaatsing an ccii mast gaat in cle oiimiddelliike nabijheid sea cle school cii de leerkrachten clieet betrokkenen / ijil. ,\ncler,i cl is het mik cle slaag of hun protest aan de juiste instanties isgerichi. Nasluiting van het openbaar onderioek februari 2000), is het cle VI aa nise Os erhe i c1 clie de vergunningen oor GSM-masten a!]esert. Tot op lieden is 05cr de aans laag geen tiieuss s meer, itissehien hebben cle ingediende hezss aren effect gesorteerd. Moge lijk ko tot er vroeg of 1 eet toe Ii reactie van cle s ergcinnings erlenende overheid en is een cluiclel ij k staticlpunt over deze materie toch liet toncler i ilVlOccl. Het moet echter opgemerkt worden dat een aantal van cle cangeschreveti instanties (College, Dorpsraad. Schoolbestciur) in het najaar san 1999 positief gereageerd hebhen op de voorgestelde locatie voor de mast. Misschien dat deze brief hen alsnog van gedacht kan doen veranderen. Hoe meer instanties zich verzetten, hoe beter. Sameti met U zijn we henicim d naar hun reactie. Wordt wellicht versolgcl! ~

5,,>,

zI/»/

.2

1~1~

MEERLE

Een hele straat 0111 te kennissen. De cajé-uirbaters hebben tenminste één keer per jaar de kans om hiiii terras haast onbeperkt uit ie /,neiden. Zo kiinneit hele /annilies (zelfs grote), gehuiinten, t'niendenkniiigen 0/ gei 'ooit toevallig gevormde groepen tezamen (1(111 gi'ote tafels toon een jrisse pui!. Als liet neer noot' een keer eens geen typisch 'Meer/e-kerniisn'eer' is, maar juist andersom, dan kan de kernns niet kapot. We we/en dat echte keninisgangers zie/t niet zo rap door/ier neer laten beïit t'ioeden, maar tol in de vooravond in liet zoitneije /auinen zitten, geeft altijd 10(h nog ietsje ineen. 1-Jet was/ijn t'enîoei'en iii de Kerks! raat. -

zondag 15 oktober. Het oudercomité van onze school ncidigt alle Meerlenaars er graag op ut. Tussen 13 en 14 uur kan je sertrekken aan de paroc Iiie zaal voor een fijne w iii cle Iii g vol Ltnimatte in cle staatsbossen aan cle Chaamsesseg. Tijdens de wandeling kan je kennismaken met vele dieren cii liumi manieren. VandlaLtr die 'Beestenhoel'. Wie wil kan vanaf de parochiezaal mee liet de huifkLtr. Kwestie van al in cle jiuste stemming te komen. Na de wandeling en de hopelijk fijne kennismaking met de dieren. staLtt in de parochiezaal alles klaar voor een f'ijne tiamiddag. PLtnnenkoeken,

T ER C9\

Een 'Beestenboel'! Nee, we bedoelen er echt niks slecht mee. We hebben het niet over hoeren die slecht met hdtn dieren zoctden omgaan, we hebben het niet over de voorbije kermisnachteti (hoewel ..... ). Evenmin hebben sse het over de komende verkiezingen of andere naderende of voorbije confrontaties. Niemand moet zich dus heledigd voelen. Een hecstenl,oel is iets wat het ottderccimtté er gaat van maken, en ook tegen hen gaatn we hier niet zitten schelden. Ze hebben trouwens zelf hesloteti er 'een heestenhoel' van te maken. Dat is het thema van hun volgende 'Gezinsdag' op 44

MruTam

-

hotdogs. soep. kol'fie en andere drankjes. De jeugd kLtn uit de hol hij de kinclerclisco, de ouders of tnclere oLtderenm kunnen san mekaars gezelschLtp genieten. Voor de prijs moet je het niet laten, deelnemen kost slechts 30 Fr. Wel graLtg vooraf inschrijven voor de wandeltocht hij cle leden van het oudercotitité (Chris Van den Heuvel. Groot Eyssel 3 tel. 03/315.70.27).

-

Wie onze school een warm hart toedraagt wordt op IS oktober in het bos verwacht. Wie het bos niet /iet zitten of met te 'slechte benen' zit om te wandelen, ma g ineens naar de zaal komen.

bh

Tei€

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-31 5.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

--

COMPUTER-cursus voor beginners!!!


DORPSNIEUWS MEERLE -

GOUD IN MEERLE

CUST EN TREES

MICHIELSEN - VERSCHUEREN Gust en Trees. Mjeelse pieren avant la Iettre, wonen al vanaf hun huwelijk, 5() jaar terug, in het dorp van Meerle, op een boogschcut van kerk en gemeentehuis. Daarom dat de stoet een omweg moest maken, om te vorkornen dat de eersten al aan de kerk waren vooraleer Gust en Trees in de ceremoniewagen waren gestapt. Op 50 jaar valt er natuurlijk heel wat uit te leelden, en to vertellen ook. Lecst u zelf maar.

De Hoge Rooy Trees werd geboren aan 'de Beldijk', ook wel Ginnekenseind genoemd, op 19 september 1925. Jan - grootvader Verschueren, kocht in de eerste oorlog de boerderij •het Groenewoud' samen niet zo' n 30 ha. grond voor dc ronde som van 100.000 frank. Daar was nog heel wat heigrond hij en op het dorp werd toen gezegd dat 'Jan zich doodgekocht had'. Maar Jan hield vol en onder andere Kees, vader van Trees, kon gaan boeren op een deel van die grond aan de Beld ii k. Trees ssas de oudste van zes. Vader boerde, was tussendoor voerman en deed er nog wat hout hij. Ze ging naar de meisjesschool en moest al snel, als oudste van liet gcbuurte, heel wat klein gasten meenemen. Ze was de oppas' van al liet klein grut van de hoek daar. Dat bleef zo als ze met de school gedaan had. Alle dagen van de week bij de andere gezinnen in de omtrek gaan helpen. Van oppas spelen en de was doen, tot koeien melken en op de akker helpen. De was doen, dat ging niet zoals nu, alles in de automaat steken en later in de droogkast. Wassen dat was een dagtaak en dikwijls moest ze liet water nog verderop gaan halen. Zoals toen ze bij Jacobs werkte, aan de Dalweg, daar moest ze het water halen aan de molen. Trees haar sterkte was naaien, en dat was een fel gegeerde eigenschap voor een helpster m huis. Door kleren te verstellen konden ze veel langer moe Meptal was Ireer bi1 familie aan hct werk, onder andere hij Jaak Van Boxel en Catharina Verschueren op de Hoge Rooy. Vlak in de huurt woonde toen ook de familie Michielsen, wat niet zonder belang is gebleven voor Trees. Gust Michielsen is op diezelfde Hoge Rooy geboren op 25 februari 1924. Het gezin woonde er in de boerderij waar nu Charel Adriaensen woont, en die eigendom was van de familie Steinmetz-Voortman. Gust was de derde van zeven. De oudste is witte pater geworden. Gust ging naar de longensschool in liet dorp en zat er achtereenvolgens hij de meesters AerI Vermeulen, Fons Jespers en schoolhoofd Miel Jespers. Alle dagen te voet. hinnendoor langs 'Den P.00y' naar liet dorp. Fr was wel een fiets thuis, maardie diende alleen omte gaan werken. Werken, dat stond ook Gust te wachten zodra hij san school tf kou. Tol 1947 was hij hoerenknecht in Zondereigen, dan kon vader Michielsen hem thuis gebruiken. Gust had geluk, want hIJ moest geen legerdienst doen, zijn

lichting was wegens de oorlog vrijgesteld. Vanaf 1946 ging Gust in de nielkeriJ in Meeric aan cle slag, waar hij zou blijven tot ze gesloten werd en de activiteiten naar Inza werden overgebracht.

Verkering Zoals gezegd, werkte Trees een paar dagen per week hij haar nonkel en tante. Jaak en Catharina Van Boxel. die in een boerderij naast die van Michielsen woonden. Deze boerderij werd later, op het einde van de oorlog, troLiwens in brand geschoten en volledig vernield. Omdat het van Heerle naarden Beldijk nogal een eindje lopen was, bleef Trees er meestal slapen. Toevallig (9) kwam Gust daar regelmatig over de vloer. Jaak was een goede handhoogschutteren Gust wou dat ook graag leren. Veel rozen heeft hij toen wel niet geschoten. met één oog altijd op zoek naar Trees. Natuurlijk werd er ook veel 'gehuurt' en als Trees niet bij nonkel Jaak was, kwam Gust op den Beldijk, waar toevallig ook iemand van de familie Michielsen woonde. Wat onvermijdelijk was, gebeurde dan ook. Trees en Gust kregen verkering en gingen niet mekaar. Af en toe toch, want veel mogelijkheden waren er toen niet. Naar de kermis, naar H. Bloed. In de Eeklioorn was wel een danszaal.

maar daar zagen Ii Liii vaders en meneer pastoor hen liever niet komen. Maar Kees Verschueren speelde 'monica' en daardoor kwam er veel volk aan huis. Menige avond werd er op de 'moos' gedanst. In de vasten was er van verkering geen sprake, alleen tijdens halfvasten mochten ze mekaar ne keeropzoeken. Gelukkig waren er niissen en 'het lof', dan konden ze mekaar toch eens zien. Op 20 september 1950 trouwden Trees en Gust. 't Was sniosachtig weer, en liet bruidspaar werd een auto gepresenteerd om naar de kerk te rijden. Vader Kees wou er niet van weten, ze moesten maar te voet naar de kerk, dat hoorde zo!

In 't Nonnenstraatje Het jonge paar huurde een klein huisje op liet einde van het 'Nonnenstraatje' , thans Hei meulenstraat. Tweejaar later kochiten ze een stukje grond ernaast en aannemerGeert Brosens bouwde hen een geriefelijk huisje. De straat was een karspoor, tot aan de niolen lagen kasseien, tot aan Van Bavel sintels. Toen de gemeente

£

, 45


DORPSNIEUWS MEERLE -

later de weg ging heraanleggen met klinkers. wilden ze daar mee stoppen iran de Dalweg, zodat het voor het huis Michielsen een karspoor zou blijven. Gust wist dat vooraf niet en zag het eerst toen ze de 'horduren' al gezet hadden. Gust is dan persoonlijk op de gemeenteraad gaan pleiten ofer nu echt geen 50 meterklinkers hij konden. Sommige raadsleden vroegen zich terzitling af'of dat de gemeentekas nog wel kon dragen?'. Uiteindelijk overwon het gezond verstand en werd de straat 50 meter doorgetrokken.

Brand!

Het gezin kreeg vier kinderen: Maria, Frans. Jeanne en 'Aloïs", beter gekend als Ludo. Dat kwam door Gust en zijn broer "Aloïs". die peter ging zijn van de jongste. Toen ze samen dc kleine gingen aangeven op het gemeentehuis. wist Aloïs Gust te overtuigen dat "Aloïs" een schonere naam was dan Ludo, de naam die Trees en Gust voorzien hadden. Welke argumenten daarvoor gebruikt zijn, dat werd aan dc tafel niet verteld, maar het vermoeden bestaat dat die argumenten vloeibaar en geestrijk \va-

ren. Zoals gezegd, bleef Gust op de melkerij aan het werk. Het was gemakkelijk, zo dichtbij huis. Al waren er ook wel nadelen, want op de melkerit werd ook op zaterdag en zondag gewerkt, zonder dat daarvoor meer betaald werd. Zondags moest Gust om vij four naar cle Mis op de Dreef. Die noemden ze de Mis voor cle werkers. Ook de facteurs, die moesten toen ook 's zondags nog werken. Ook de vissers waren er. maar dat was om op tijd aan het water te kunnen zitten.' Toen de melkerij sloot, heeft Gust enkele jaren op de slachterij gewerkt. Toen kreeg hij de kans om op Mariagaarde in Wesimalle te gaan Werken als klusjesman. Een prima haan, vindt hij nu nog altijd. Hij werkte er vier dagen per week. kreeg er 's middag eten en ze zaten hem niet achter de veren. Als het werk maar gedaan was. Op zijn 60' ging Gust met pensioen. Trees deed het huishouden en zorgde voor een groot deel voor de varkens die ze hielden. Heel haar leven bleef ze ook naaien, iets wat ze trociwens nog altijd doet. Een goed deel van de vrije tijd wordt besteed aan naaiwerk oor de missiewerking. '

t:

.

..

(

111d11 c er li c~ kl l i nt.

.

.

/1,il,l//1i 1ljci( 1.

ze

/iaddC/i /ii /U(j( it/t' troon fl5 zelf 1111/t 'c 0 )kci t, inn Ie Ic n rnij - en ilat ze het di to rita snel weei 1 ciie hesclii/..i over 1 Lii koel1 keii'(litdl' 111)1% iliie,c intk i-egen. Lii 111/t huititcn zi . 1)10/1(10 eer. Leo lu h " ru stsli lhn ' ioor als er hij ii thuis zou is kcbeuii.

r

Nieuw huis Toen begin jaren zeventig op het einde van de Heimeulenstraat een nieuwe verkaveling gemaakt werd, waren daar gronden van Gust in betrokken. Hij hield er een bouwgrond naar het speeltuintje aan over. Toen ze heiden voelden dat ze ook een dag ouder werden en dat trappen lopen niet meer gemakkelijker zou worden, besloten ze er een nieuw huis op te zetten. Alles gelijkvloers, nieuw en geriefelijk ingericht. Ze vinden het er heerlijk wonen. Gust is een groot deel van de dag aan de slag in de groentetuin. Zowat alles wat op tafel komt, komt uit eigen tuin. En de kinderen nemen er ook hun part van mee. In de winter vlecht Gust in zijn werkwinkel wissen manden. De groentetuin en de 'werkwinkel' (waar Gust alles bewaart wat vroeg of laat nog wel eens bruikbaar

zou kunnen zijn en die dus tot boven toe vol zit) zijn het exclusieve terrein van Gust. De overweldigende bloementuin is Trees haar domein. Verpotten, spenen, snoeien en heel het huis ervan volzetten. In elke kamer staan verse bloemen op tafel. Over de gezondheid klagen ze niet, alhoewel Trees vorig jaar stevig gesukkeld heeft met de

46

'skm4,7

lt

_J

Een ritje in een echte brandweerwagen is t'oor de jongsten nog steeds ccii oni'ergeteiijke gebeurtenis. Wel cccl te rap gedaan. Voor deze brandweerman in .sjé had liet gerust nog wat langer ntogen duren.

pancreas. Met medicatie en een redelijk streng dieet worden de problemen onder controle gehouden. Gust heeft nergens last van, houdt van een goede sigaar en op tijd een potje hier.

Samen trekken ze er regelmatig met de fiets op uit en Gust volgt trouwde wedstrijden van KFC Meerle. Dat doet hij van jongsaf en zeker toen Frans en Ludo er speelden. Toen Ludo bij Lentezon en later bij Merksplas speelde, moest KFC even wijken, maar nu is Gust weer trouwe supporter van groen-wit.

Elke veertien dagen komen kinderen en 13 kleinkinderen (en af en toe ook al vrijers) heel de dag naar 'huis'. Dan is het gezellig druk aan de Heimeulenstraat en Trees en Gust vinden dat heel goed zo. Op 23 september was het er nog veel drukker, want dan was heel het gehuurt er en nog veel ander volk ook. Dat mag. nee, moet wel hij een 'Gouden Bruiloft'. Dan komt heel het dorp heil gelukwensen. We doen die van ons er ook nog hij. Van harte!


HALVE EEUW GELEDEN

HOOGSTRATEN Moeders van 10 en meer kinderen aan de eer. Woensdag I.I. vierde dc p1 aatsel 1k e Bond der Kroostrijke Oeziiineii groot feest. 25 moeders van 10 en meer kinderen kwamen aan de eer om een welverdiende hulde en decoratie in ontvangst te nemen. Te 7 ii. s morgens werd ccii dankmis opgedragen, ter ere van St. Jozet VOO! Zij!! bescl!erii!iiig over onze kroostrillie gezinnen. Na liet lof te 2, uur werd ccii plechtige leestzittin g gehouden in dc parocloale zaal, waar III moeders van een tuilrulk kroost aanwezig waren. Op liet podiiuni hadden plaats gcnoiiurn Z. E. II. Deken Lauiwerys, de herco Van 1 ve d'Frtseuirijck, uirroiudisseiiieiitcel voor,.it ter, Broseos Antiuoii, lulluatsehilhi vi or/ilter, Tliirion, burgemeester, Van de Wiel, sein-pen, Bruiirs en Pinxteren, hestuiirsledeii en Torreele, secretaris der afdeling. De 1 leer Broseiis opeflt de heestzitting un een hartelijk welkom aan alle auiumwe/igen, waarna lol ccii korte luistorick schetst van de 35 jaren werking van de plaatselijke aldeling van iie bond der krooStrijhie gezuuoicii. Spreker besluit zijn gemoedelijke toespraak niet een warme hulde aan iie moeders der kroostrijke gezinnen, \vier trouw, liefde ei oftervaardiglieid de beste waarborgen zijn voor een gezonde iiiaatsehiappij, die slechts staande blijft wanneer ze gebouwd is op eliristelijke geest van onze kroostrijke geZI liiie!!. Vervolgens bracht Z. E. II. Deken, in naam van de Kerk, loilde aan de moeders. In een ontroerend liulhied uiuuii de nu,eder, weet Z. E. spreker de soms moeilijke naar edele taak van moeder zo sclmitterend al te schilderen. \Vaar in de wereld uamp,'ijzei! liet hoge woord willen voeren, maar niet de moed hebben om schiooui te leve!!, daar staan onze nioeders in alle muederiglicid, maar zoveel rijker aan kostbaarhicileli, wier bestaan iiie anderen zelfs niet vernioeden. In alles lichtgij, imio cd eis, ( i ds wil volbracht dat heeft uw leven selmuuuii geninakt Spijts alle otters zijt gij als sterke vrouwen recli t gebleven en hebt gij uwk 1 uidcre ii gro it gebracht. t lij waart lot ccii hoge cii edele taak uitverkoren : leven gevel!, bewaren ei! opvoeden. En deze taak licht gij niet enkel aa mi mmiiu volbraehit, aua;ir :oumu nuiuisicuus tien kinderen. Gij hebt liet schi000 gedumoi, gil hebt niet nutteloos gelceld. Vuoiiiiuig ontvangt gij loer ccii eretekemi ; eeiuniiiuil zult gij iii de lmeiiiel gekromimid worden. Terwijl miienige krainge nioeder ccii traan k t, van aandoening en juu, viii! lucrhieid vvegpimm besluit Z. E. Ii. Deken zit!! treftcnde toespraak niet iie woorden van ccii oud iiiOedenken van ccii krooshrijk gezin, (lat haar ganse leven niet zijn pijn en smart, niet zon vreugde en geluk, overschmouwende tot lint besluit kwam s ik hen de gclukhuigste vrouw van de wereld ».

Velokoers Onze laatste koers heeft niet liet succes gekend der vorige wedstrijden. Het slechte weder hield zowel dc renners als de supporters thuis. Ook onze Hoogstraatse renners ging liet niet voor dc winit, want Pans moest reeds spoedig omwille van ccii zware verkoudheid loslaten en Jziiisen werd tot tweemaal toe niet bandbrelik geplaagd, nadat hij met Sniets, Van Laer en Van hout voor de beslissende ontsnapping liait gezorgd. Hij zou tenslotte nog 01) de 10e plaats eindigen. Onze andere clubrenner Alfons Van Hout hield de rood-witte kleuren hoog door een mooie 3e plaats te ver overen, na Alfons Sniets enPaul Van Laer. Bij liet einde van liet seizoen houdt het Bestuur der Veloclub er aan eenieder te danken die dit jaar zijO steentje heeft hijgebracht tot liet wehlukken van liet wielerseizoen 1950, in het bijzonder het gemeentebestuur, de rijkswacht, de veldwachters uit Hoogstraten, Loenhout, Meer en Minderhout, dhr. Stas dc Richelle en de leden van het Rode Kruis, het huis Loos en bloemist De Brabander, de sigaretten Belga, onze programmamaker, spaeker Van Mierlo, onze programma- en steunkaartenverkopers en -verkoopsterS, onze premieschenkers, onze muzikanten en al diegenen die het hunne hebben bijgedragen om onze koersen telkens een yegelmatig verloop te doen kennen. Wij danken hen allen van harte en drukken de hoop int ook volgend jaar op hunne medewerking te mogen rekenen, tot bloei van Hoogstraten en haar Lustige Wielrijders. lIet ljcstuiuir.

Vondsten in het stadhuispuin Bij de mulbraak van wat nog overbleef van liet stadhuis, zijn (ie werklieden dezer dagen 01) ecut paar onverwachte vondsten gekomen. Vorige week stootte men in de zijbouw 0 ccii oud W.C. Om er gebruik van te ni;ikeii moest uien zich eerst door een betrekkelijk kleine opening in de wand werken, alvorens te gaan neerhmirken in een spelonk. De toegang is op ongeveer 50 cm. hnweii de vloer ciu z6 nauw dat mcii zich afvraagt welke acruubatiiin een persoon niet enige corluuuleiut ie zich vel niet diende te getroost en oom uip iie plaats van bestemming te gerakcim. Dinsdag oiutilekte uien in een muur van de oude trouwzaal, geborgen in een blijkbaar daartoe gemaakte holte, een in witte steen geheeldliouiwd beeld, 60-70 cni. hoog, zonder hoofd en met in de handen een naakt kindje eveneens zonder hoofd. Verinoedelijk betreft liet een oud Lieve Vrouwebeeld. liet is algemeen bekend dat de Sansculotten bij huui inval destijds iie nianime haddcii, liuio td en handen van de heiligen heelden af te bouwen. Zo lijkt het niet uitgesloten dat liet gevonden beeld een loinner slachtoffers was dat vervolgens op de hoger vermehibe plaats werd ingemetseld. Een opvahlenule eigenmuardigheid is de ongewone lioi,ibuiig van liet kindje de voorzijde van liet licliaain is namelijk schuiins naar benedcii gcleerd. liet hmeckh staat opgesteld in iie raadskauien van liet voorlopig gemeentehuis.

AANKONDIGINGEN

Van alles wat ZAL DE PRIESTERLIJK.E TOOG VERDWIJNEN? In het officiel orgaan van het aarts-

UIT TER HAND TE KOOP Goed en \velgelegen burgershuis met tuin, .\teerseh-Dreet 18, groot 10 a. Te hevraoert h J. Schellekens, Meersel-Dreet IS. 2058

bisdom Lyon verscheen een artikel, waarin steller het opneemt tegen de

PER VERGISSING MEEGENOMEN

onpraktische en ongemakkelijke pries-

Te St. Lenaarts, op Boerkens-kermis, in de tent bij Jaak Blockx, een grote blauwe gabardine van Henri jochems, wielrennerliefhebber, Groot Veerte, St. Lenaarts, die een andere maar kleinere achtergelaten gabardine in de plaats vond. Vriendelijk verzocht deze zaak te regelen met Henri Jochenis. 2059

terlijke toog.

Hij

verdedigt het dragen

van de « clergyman », zoals dit in veeschillende landen van West-Europa het geval

is, waar de katholieken imt

de minderheid zijn. Herhaalde malen werd in het

\Ve-

ten deze stelling verdedigd, maar tuit heden werd nog in geen enkel clont een beslissing getroffen die aard

zou

kunnen zijn, dat men in

bisvan

her

algemeen niag verwachten dat de priesterlijke nen.

toog zou

gaan verdwij-

Gazet t'an [-loo gstraten, oktober 1950.

47


SPORT HVV speelde zich in de kijker... Wedstrijden: 26 september: 9.00 HVV 1— Nationale ploeg 30 september: 20.00 HVV - SK Ronse 8 oktober: 15.00 Schoten - HVV 14 oktober: 19.30 flnrnik -. 1IVV

21 oktober: 20.00 HVV - Lvra 29 oktober: 15.00 Wetieren - HVV

Moeilijk begin voor Minderhout VV Dat de seizoensstart zwaar zou zijn, was op voorhand geweten. Toch was er hoop om hier en daar een puntje mee te sprokkelen.

Kuil ?clesciire iOc)flïc'/fCll/k Pl ilc' ioiitioii ratie regen zijn oud-club en ritelkandiclaat Homme Na drie hekermatchen is HVV er als één van cle weinige derdeklassers nog altijd bij. Op Brakel werd met 0-3 gewonnen. De als erg moeilijk aangekondigde niatch op Zwarte Leeuw werd voor alle HVV-supporters een prettige verrassing want HVV hekerde probleemloos verder. Dan kwam tweedeklasser Strumbeek op de Thijsakker zich de tanden stukhijten en na 120 minuten stond het nog steeds 0-0. Intussen waren de roodwitten al 40 minuten met 10 tegen 11 —Van Ossel moest eruit wegens een slecht berekende sliding - en in de toegevoegde tijd werd Stef I-Iuygen foutief gestopt. Raf Beyers knalde HVV naar de volgende ronde. HVV lootte thuis tegen Germinal Beerschot. Dc match is gepland in het weekend van 4 en S november. Of de match echter op de Thijsakker zal gespeeld worden is op dit ogenblik nog een open vraag. In tussentijd is ook de competitie van start gegaan en HVV liet in de openingsmatch bezoeker Zottegem geen enkele kans. Met droge 3-0 cijfers werd het voor Zottegem een lang weekend. De eerste verplaatsing naar titelkandidaat 1-lamme toonde aan dat de roodwitten goed bezig zijn. 0-0 op Hamme is zonder meer een schitterend resultaat. KV Kortrijk, pas gedegradeerd uit tweede klasse, zette HVV weer met beide voeten op de grond. HVV nioest heel lang knokken om de 01 op te halen en toen het daar uiteindelijk in slaagde, kwamen de bezoekers op édn minuut van het einde met een gelukstreffer na een afgeweerde hoekschop weer op voorsprong. In hlessuretijd ging met een knap Kortrijks doelpunt het deksel op de doos. 48

Tegen PUTTE, vorig jaar tegenstander in de degradatiestrijd en in het tussenseizoen fors sersterkt. kon gelijke tred gehouden worden. Putte had iets meer van het spel in handen. Het wist uiteindelijk ook een goaltje meer te scoren en zo MVV puntenloos naar huis te sturen. Paul Van Gils was de doelpuntenmaker van dienst. Zowel de thuisploeg als cle bezoekers misten nog vanop de elfmcterstip wat aangeeft dat de uitslag alle kanten had kunnen uitgaan. Jammer voor Minderhout liep Peter Martens een zware voetblessure op en moet verplicht enkele weken met een voet in het gips vanop de zijlijn toekijken. Uitslag 2-1. Thuis tegen BRECHT, de titelfavoriet, moest MVV ondervinden dat ondanks gezonde strijdlust, het klasseverschil met Brecht te groot was om ook maar édn moment aanspraak op iets te kunnen maken. Gezwind liepen de gasten vooi de rust uit tot een onoverbrughare 0-3. MVV vatte met veel moed de tweede helft aan, maal reeds hij de eerste aanval dikte Brecht verder aan tot 0-4. Een zware afstraffing hing in de lucht en Brecht wist nog diie maal te scoren. Gelukkig kon ook Minderhout in de tweede helft tweemaal de netten doen trillen zodat er toch nog een klein beetje zalf op de wonde werd gesmeerd. Eddy Smolderen en Bart Wilmsen zorgden voor dc Minderhoutse treffers. Eindstand 2-7!

Wedstrijden Zondag 1 oktober: 15.00 Meerle - Minderhout VV Zondag 8 oktober: 15.00 Minderhout VV - Wilder Zondag 15 oktober: 15.00 Horendonk - Minderhout VV Zondag 22 oktober: 15.00 1vlinderhout VV - Kaart Zondag 29 oktober: 15.00 Minderhout VV - Luchtbalhoys

1 slI

KFC Meer: van een zwakke start gesproken! Vorig seizoen met de hakken over de sloot, op het nippertje de degradatie ontlopen in 2 provinciale! Met frisse moed aan een nieuw kampioenschap begonnen, maar in dc beginperiode al enkele flinke miii Iperen te verwerken gekregen. De eerste thuiswedstrijd en tevens eerste match van het seizoen tegen POPPEL werd de eerste ontgoocheling. Na 15 minuten kwamen de bezoekers verdiend op voorsprong en daarop lukte Meer er in om beter in de wedstrijd te komen. Drie uitstekende kansen werden de hals omgedraaid: de eerste, een strafschop getrapt door Arnouts werd gekeerd door de Poppelse doelwachter en met de twee andere wisten Quaars en Lieckens geen raad. Tot overmaat van ramp werd Arnouts in de tweede helft nog uitgesloten wegens handsspel en speelde Poppel het Meerse tiental totaal zoek, hetgeen resulteerde mi een 03 nederlaag. Bij Vcrhr. Arendonk werd Meer al vlug met de neus op de harde feiten gedrukt. Nauwelijks gestart of de 1-0 cijfers prijkten reeds op het bord. De bezoekers kwamen er helemaal niet aan te pas en de 5-1 verliescijfers mochten nog gevleid genoemd worden.

Jürgen /1 riiouts de peclno,gcl eau de eerste itedstrijd: een penalty missen en rood wegens handsspel

Wedstrijden: Zaterdag 30 september: 19.30 Zandhoven - KFC Meer Zondag 8 oktober: 15.00 KFC Meer— Nijlen Zondag 15 oktober: 15.00 Vosselaar - KFC Meer Zondag 22 oktober: 15.00 KFC Meer— Ekeren Zondag 29 oktober: 15.00 Goorcind - KFC Meer


SPORT

VNA Wortel

Damesvoetbal bij KVNA Wortel

De competitie begon goed in Westmalle. Met verzorgd samenspel waren de blauw-witten doorlopend de meerdere en creëerden verschillende goede doelkansen. Dete werden echter gemist. Gelukkig kon een gevaarlijke Drë Snocys een kwartier voor afl'luiten het oververdiende doelpunt scoren.

1!!

Met Pulderhos kregen we een tegenstander van een ander kaliber op bezoek. Onze spelers liepen steeds achter de letten aan en werden zonder pardon met 0-3 ingeblikt. In Grohhcndonk opende Eddy Vermeiren, na een lange afwezigheid weer terug, met een mooie aanval de score. Een verlossend tweede doelpunt hing steeds in de lucht, maarde kansen werden steeds gemist. De thuisploeg begon virieler te spelen, maar onze verdediging hield goed stand tot opeens heel verwarrend degelijkmaker tegen de netten hing. De thuisploeg putte hieruit moed en het werd nog 2-1. Een wedstrijd die VNA altijd had moeten winnen.

_ De wedstrijden:

\ Dil i - o ii i / onik t 1 1110 i star! mii c ii 1/anti it ai ii il/oc leo/ing vantramni / - oor, miii / / 11/is Bi osen. Omdat dit een mijlpaal is in het bestaan i'an dc populaire Woi telse club zetten we cle dame al meteen in De Hoogsti aatse Maand. Als de resultaten ei g goed zijn gaan u e op hei einde van 't seizoen nog eens terug kijken en kunnen we misschien de eem ste vi ousi elijke Wortel te kamnpioenenploeg in dit blad publiceren. Succes meisjes !

Zondag 8 oktober, 15.00 u. VNA - VC Herentals Zondag 15 oktober. 15.00 u, VNA Achter Dien - VNA Wortel Zondag 22 oktober, 15.00 u. VNA Wortel - DOSKO Zondag 29 oktober. 15.00 u. Molenkring - VNA Wortel.

1 9

Voort 26 - Meerle Tel. 003233151531

L Openingsuren toonzaal: Maandag t/m vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 u. Zon- en feestdagen gesloten

6eoe4'e eiaad

'e4&4e

, nu

1

Ii Sanitair Centrale verwarming

41

31

49


SPORT

K.F.C. Meerle Voor de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen moest Meerle op bezoek in Loenhout. Meerle startte snel en werd daarvoor met een vroeg doelpunt beloond. Wilfried Pauwels scoorde al in de 2 minuut via een Vrije trap. Loenhout liet liet er niet hij en kwam steeds beter opzetten. op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er niet, het was Vanwanrooi die de 69 minuut de voorsprong voor Meerle kon verdubbelen. KFC gaf de zaak niet meer uit handen en mocht dc eerste 3 punten hinnenrijven. Thuis tegen Kaart was er weinig spektakel te beleven. Geen van beide ploegen slaagde erin te scoren, het bleef hij enkele magere poginoen. Eindresultaat een logische 0-0. Zat de kci'mis er misschien voor iets tussen.'

I,

Marathonlopen

HERIJGERS

AF ikk Bouwspecialiteiten

Al heel wat jaren is Hoogstratenaar MARC TERREUR, aangesloten hij de dynamische club 'De Marcklopers'. gebeten door de loopmicrohe. Vooral de marathon beschouwt hij als een voortdurende uitdaging en die gaat hij zeker niet uit de weg. In 1998 stond hij aan de startlijn van 10 zulke evenementen cii bereikte ook telkens de eindmeet. Op 1 oktober e.k. een nieuwe uitdaging! Dc Marathon van Budapest voor douatieambtenaren georganiseerd door de ECSA (European Customs Sports Association). Marc stuurde zij n kandidatuur binnen en werd prompt geselecteerd. Succes!

INOX ROOKKANALEN Voor elke brandstof is er een specifieke toepassing, ni. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG

Op zaterdagavond 16 septeiiibei speelde KF(' Meerle tegen Wildert. Net voor het half uur kwam Meerle op voorsprong dank zij een treffer van Vanwanrooi. Kort daarna scoorde Pauwel op een knappe voorzet van Voeten. Meerle kon niet een geruststellende voorsprong van 2-0 gaan rusten. Wildert wilde er nog voor knokken en daardoor ontstonden er kansen voor heide ploeecn. Meerle haalde liet laken naar zich toe door ccii tweede doelpunt van Wil fried Pauwels, op oorzet van Vanwanrooi. Binnen de laatste vijf iiinuten kon Wildert dan toch nog een eerreddeiid doelpunt scoren. Eindstand 3-1 en weerorn 3 punten voor Meerle. Buiten de doelpuntenmakers had een sterk spelende doelman Hans Van Gestel hierin een flink aandeel.

GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering in inox.

I

1 ndustriewe7I '

2320 Hoogstraten 1 Tel. 03/314.47.55 1 Fax 03/314.80.65

Mammoetvolleybiltornooi van de KWB

/ij llonldcli iich \cnlicllCci) ''i1 ccii .0,.'(JC opiflIt von 29 ploegen. p het einde van de dag kon volgende rangiîkking opgemaakt worden: \ oor de recreatieve ploegen: 1 familie 11inhouts, 2 KWB-Meerle, 3 tndaver. 4 De 1 ksvriend. 5 Fam. Verschueren. 6 Toog.iogers. 7 Fam. De Bruyn, 8 het reddersteam, 9 Chiro Aspi's, 10 Chiro Kerels Voor de Gevorderde ploegen: 1 Merivoc. 2 RVC Rijshergen .3 KWB-Overhroek. 5 Dream Team, 6 KWB-Meer, 7 Prima Trop, 8 KWBWiekevorst. 9 Volley Hallaar, 10 De Ster, II Spette.rs

MEER - Ook dit jaar organiseerde de KWB weer haar volleybaltornooi op het ''oude voetbal veld". Het was reeds de 17 de keer op rij.

Voor de Dainesploe gen: 1 Dodagoe, RVC Rusbergen, 3 Het Slot, 4 Soceer, 5 Fain. Verschiicrc'n, 6 Chiro Aspi ..., 7 KWB-tvfeer, 8 Het Hoekske (ma)

)

W'i/tried Pau we/s heeft vanaf de start de weg naar hei doel al goed gevonden. Drie 'elf)!))) te!! in eieînn ''l t 'edvt ,iji feit. (/eei / lol lici iiii'iiiiii.

\\e(lstri,j(len \OOI' oktober

(telkens om 15.00 uur) 01-10-2000 08-10-2000 15-10-2000 22-10-2000 29-10-2000 50

: : : : :

Meerle - M inderlo ii Luchthalhoys - Mcci l Meerle Maria-ter-Heide Mariaburg - Meerle Meerle - Berendrecht

hit 0,1 gelaagd.

(

1/

11 ,/,i\

11(/1

hei /7

n o//e\

/)i!//O)'liOOI tiii

ili Al) 1/

iii

(1


IWIF.F UIT JAPAN

Ondraaglijk lichte onzin

Rooi kolen Yt JG A WAR A Zondagavond 6 augustus. Daar waren in ons dorp hier ecn lange tijd geei't uoi ku1ii 1<. krijgen N iivt'ra n< t 701 <it nu zeggen: rooi koten Niet te krijgen, in gene ene winkel of iiper-marki Wij hailrien naar hut'miat iieon erg in. Dat was in mei, of het kan zijn in begin juni. Michiyo komt op iie dag thuis, in de Voormiddag. ze was gaan inkopen doen, en ze roept al vanuit den ingang, terwijl ze haar schoenen voor slippers verwisselt: «Roewi! Ik heb een rooi kool hij. ziedis !» (Ze roept dat natuurlijk allemaal in 't Japans) Ze had een rooi kool hij die er nogal verstrooid uitag: veel blad en weinig inhoud. «Ik vond ze in de nieuwe supermarkt,» zegt ze. «<vandaag was liet opening. Ze lag daar eerder al veisiei i iig. i oud tucu cd dat groen. Maar ik hel'> ze toch maac «cckuht. «ilhocwel ze zoveel kostte.» «<Hoeveel?» «400 yen. maar ze zullen wel goeie koper worden. Ik ga ze in alle geval klaarmaken gelijk verleden jaar. Op welke bladzijde was dat weer in de Belgische kookhoek?» Wel, mensen, nu moet ik u eerst en vooral een paar dingenduidelijk maken alvorens ik verder ga met mijn <ci mail. Ruui kulcii woi dcii luci wel gegeten. maar sporadisch dan en rauw. Er zitten altijd wel een paar rooi spierkens tussen de groentcnsalade. Meestal voor de kleur. Want ge moet weten: Japans eten is voor de helft gericht op liet zicht ervan. 't Moet schoon zijn, precies en precieus. Meerdelikaat dan delicieus. Als 't niet schoon is op 't zicht, dan smaakt het ook niet, zeggen zullie. Want ikzelf hen wel Japanner geworden op papier, maar de brein van de Baalse hei blij 0 in mijn haar plakken en ik heb nog altijd mijn patattengezicht. Ik zal het later nog wel eens over dat eten hier hebben.

Suiker In alle geval, als ons Michiyo aan de mensen hier uitlegt hoe dat de moeder van Rocwi rooi kolen gereed maakte vroeger, en hoe gullie het ginder nu nog doet, en hoe dat allemaal in Ons Kookboek van de Boerinnenhond, Leuven, 1964. blz. 176, van onder. beschreven staat, dan vaart er onwillekeurig een golf van ongeloof, van verbijstering en van afkeer over de gezichten van haar toehoorders, haar vroegere schoolvriendinnen als die hier bijeenkomen, of van het vrouwvolk van ons mannen hier op den atelier, Yoko-san. Hideko-san, Mieko-san, enz. of van anderen. Nohuko bijvoorbeeld, haar zuster. «De kolen worden in reepkes gesneden en dan gestoofd tot ze een brij worden.» Deze genadeloze manier om onschuldige frisse groenten murw te maken gaat er voorlopig nog in. Die hrutaliteit kan je van westerlingen verwachten. Maar dan: «Dan worden er evenveel kapot gesneden appels aan toegevoegd, en weer eens stoven tot die ook tot moes vergaan ... » Hier valt alle beweging stil, gelijk ne film die ophoudt met draaien. Woorden komen nog maar amper uit de kcclgaten en gebaren blijven in de rLumte hangen. Niet alleen omwille van die duchtige aanpak weer, maar ook omwille van

mengeling van rooi kolen met appelen. Er trilt een sfeer gelilk hij liet volgen van een griezelverhaal: afschuw gepaard niet dc verwachting van hoc liet nog erger gaat worden. «Op cIa ogenblik wordt er sti i ker hij «<Suiker?» «<Stoker!. «Suiker! «< De pan ning knalt uiteen iii ccii kukofouie ', mi lot roepen, in wilde ooc opslagen en in gehttren die plots vanuit Ii un verstarri ng in ce J 1 stmpersnelheiçl sch mc ten. Michiyo, niet cle jarenlange e rvari n van haar lot te delen met een westerling iii zijn leeuwenkuil, gici hemoederend olie op de ulislaammde golven: «'Het is eigenlijk gelijk appelnioes, een soort gelei. moet ge weten ... »

«'

:t

Het begon alle ni ci ml Atelier CREARE jj_ verledenjaar, toen we L' op een keerde bergen in rmden om er eens fr , 1134M1 3L uit te zijn en in het TEL 0465-62-2034 FAX 0465-62-2195 passant naar de Foej iberg te kijken of ie er www.nkh.co.jp/creare/ ciar e(a: nkh.eo.)p nog stond. Langs de weg vindt ge dan van zicht vraagt hij me dan: «<Zeg eens. Lewiej, wat die kraamkes waar ze de lokale produkten, doen cle Japannezen dan niet al die zaklanipen?» groenten en fruit, aanbieden voor een redelijke Ziet ge. Jos bekijkt de zaken altijd nuchter en prijs. Wij stappen uit en Michiyo gaat de standlangs de technische kant. es afloeren en ik ga mijn kristelijke behoeften Wel, liet heeft hier jaren aangesleept eer de pil, doen op de plaats die daarvoor is'iiiigeduid. twee jaar geleden, en niet de gauwte dan, ineens Wanneer ik terug buiten kom, staat ze triomfangoedgekeurd werd door het Ministerie van telijk te wijzen op een partij rooi kolen: «<Als we Volksgezondheid, om hun fas te redden, want die nu eens kochten, dan zou ik ze voor u klaar ze hadden de Viagra-tabletten op minder dan maken gelijk in België, zoals ge ooit eens vereen jaar toegelaten... telde. « Dat ging ze dees jaar ook doen. Maar na die Het is zomer hier en heet. Tussen de 33 en de 34 verfrommelde eerste uitgave van die rooie kool graden elke dag. Op cle eilandjes in de Stille op de opening van de nieuwe supermarkt, hebOceaan. 80 km. van hier, worden ze al een ben we weken liggen zoeken om er nog te maand lang, om het kwartien aardschokken vinden. Tot ze eindelijk ineens met vijf kolen gewaar. Dat meldt de TV voortdurend. Wijzelf naar huis kwam getrotst. «Er lagen er zes «, zei voelen er voorlopig nog niks van. En gmderze. Ze is ook zo Japans dat ze uit schroom en uit achter in de huurt van Okinawa zit er een grote belecfdheid er toch nog één liet liggen. taifoen te razen die daar morgen wellicht, zijne Soms zijn er hier dus geen rooi kolen te krijgen. eigen summit zal loslaten om daarna een geDaar moeten we het volgend jaar op letten. En deelte van Korea en Ztud-China ondersteboven achteraf bekeken, is dat misschien de natuurte halen. lijke reden waarom erniet zoveel kinderen in dit Tot nog wel. land geboren worden -

De pil Van rooi kolen gesproken: weet gullie dat de pil hier tot onlangs niet verkocht mocht worden? Ik vertelde dat eens aan Jos Martens. ginder in België. We zaten met allemaal aan tafel en gelijk gewoonlijk vragen ze dan van alles over Japan. En ik gewaagde van de pil, dat ze die hier nog altijd niet toelieten en de vrouwen daarop reageren: «Amaai! Zeg, zijn ze ginder nog zo achterlijk?» «Och. 't is ginder ook weer het manvolk dat over die dingen moet beslissen!'> Jos zat neven mij en met een uitgestreken ge-

Louis Franse,,.

L

Adverteren: 4.4 9.11

51


Gildenleven & Schuttersnieuws Al het nieuws over het gildenleven en schuttersverenigingen uit onze gemeente is welkom bij Frans Snijders, St. Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03-314.49.03.

Duitse gasten i\IEER - Op vrijdag 1 zaterdag 2 en zondag 3 september ontvingen de leden van de SintAmhrosiusgilde uit Meer27 Duitsegasten. Deze gasten afkomstig van Reichenherg, dicht hij Kohlenz, arriveerden veel later dan verwacht. Uiteindelijk hadden ze, na twee uur zoeken. vanuit Turnhout Meer gevonden. Alleen meldde men zich aan hij het vet -keerde schutterslokaal. Een lid van de grote kruishoog speelde uiteindelijk begeleider voor de Duitsers en bi -acht hen dan naar dc Meerleseweg. En dan rijdje meteen bus waar zo'n computerding je de weg wijst. Einde goed al goed. Na een eerste kennismaking vonden dc meeste mensen (lat het tijd was om de bedstee 01) te zoeken. Zaterdagvoormiddag kwam men terug bijeen om gezamenlijk een huifkartocht te ondernemen. Met twee huifkarren verkende men de streek van Achtmaal. Nieuss moer en Horendonk. De vocrders hadden ook voor animatie gezorgd tijdens de pauze. Men vormde kleine ploegjes. Belgen en Duitsers, om hun kunnen te tonen in oude volksspe(en. Het was mooi om zien hoe iedereen meedeed met spelen als steltlopen en zaklopen. Een simpele oprlracht was ook mot i , t , ii ratiw ri een hepanlil traject afleggen. Als beloning ontvingen enkelen een oud hoefijzer. Na deze tocht keerden de meesten terug naar hun gastgezin om in de loop van de avond te vc'rhroederen in hot lokaal De Vlaamse en Duitse jeLigd brachten de Europese eenmaking in pi-aktijk in een plaatselijke Meerse discotheek. De Schutzenverein Horrido moest zijn kunnen itOl de loiig rille echter nog tonen. In het verte-

den konden de Belgen deze kamp amper win ten. Nu lag het verschil er nogal dik op. De Belgen schoten 150.2 gemiddeld tegen de Duitsers 145.7. Zoiidags kwam men terug in het lokaal bijeen om de genieten van een heerlijke barbecue. Na deze maaltijd werden sommigen wat stiller. Men besefte dat de tijd van afscheid nemen naderbij kwam. De Meerse mensen zwaaiden hun gasten uit en genoten nog lang in liet lokaal van dit bezoek. Volgend jaar gaan cle Belgen op bezoek naar Reichenherg. Het zilveren jubileum zal dan een feit zijn. De gastvrijheid van deze Duitsers kennende, zullen zij zeker voor ccii verrassing zorgen. De taal is hij dergelijk bezoek steeds min der ccii probleem. De Belgen klappen Duits met haar op. De Duitsers klappen op dezelfde manier Nederlands. Soms wist ik niet waar ik was want cle jeugd. Belgen en Duitsers. wel die klapten gewoon ... Engels met elk- i'1r.

Volksdansen MEER - Op 25 oktober begint de Sint-Jorisgilde van Meer liet nieuwe dansscizoen. Om de veertien dagen wordt er, op woensdagavond, geoefend in liet lokaal gelegen aan (le Donckstraat 8. Koppels, maar ook individLiele tiersonen die gcïntctesscerd zijn in volksdansen zijn op deze oetenavonden van harte welkom. De sfeer is er gezellig. Ontspanning van de bovenste plank. Wie ititeresse heeft, neemt contact op met dansverantwoordelijke. Chris Vleminex, Mcerdorp 47 of via het telefoonnummer 03-315 87 73. Men kan ciok contact opnemen met hoofdmaii Jef Van Opstal. Terbeeksestraat t. tel. 03-315 73 02 of niet eendcr welk lid van cle gilde. 01) 25 oktober is liet moment om te starten. Gewoon doen want ... volksdansen is een leest.

De Sint-Jorisgilde in Meer, beter bekend als de grote kruisboog, is erg geïnteresseerd in haar eigen verleden. Helaas kan er alleen maar, in de loop der ,jaren, informatie verloren gaan. Misschien liggen er wel ergens schatten op zolder. Op de meest onverwachte plaatsen; onder de. meest 011 verwachte vorm. Ik denk dan aan fo to's, krantenknipsels, eretekens... kortom alles wat herinnert aan de Sint-Jorisgilde van Meer. Graag uw reactie naar F. Snijders Sint Cleinensstraat 25, 2321 Minderhout, tel. & fax 03/3 144903. 1 uit d 5/itt-, (iiiffi iuio.vgilde te Meer, volledig onder de grond, nonnen de Belgen eindelijk eens i'an de Duitse,s. Zoals steeds werd er geschoten met de ioog ritje op ccii titrto , id ton .O meter. lii (/0 0

Kampioenen 2000 kleine kruisboog Erereeks: Lue Palinek x. HeiclevriendenWuustwezel. 99 punei. Â-reeks: Gert De f'oen Gooreind 9?7 plinten R-reeks - Dimitri \Terrnander. Hoogstratcn, 900 tiunten. D-reeks: John Theeuns. Meer. 938 punten. Dames: Els Van Frachen, Gooreind. 941 pimten. Juniors: tiert De Coen. Gooreind. 92/ punten. Seniors: Jan RoeIen. Sint-Joris-Wuustwczcl, 944 punten.

Door haar gezang misleidde Lorelei de schippers zodat ze te pletter loeren op de klippen. De oet'erbewoners van cle Rijn plunderden nadien de vergane schepen. Het beeldje is een geschenk i'an de schutters van Reichenbergh aan cle SintAmbrosius gilde. 52

Begin december is er cle kampioenenhuldiging voorzien van de kleine kruishoog, nadien komt er een volledig verslag van deze huldiging.

Koningsschieting MEER - Enige tijd geleden oiltvingen we een uitnocligmg om aanwezig te zijn op de driejaarlijkse koningsschieting met de kleine kruisboog te Mcci . Op zatei dag 16 september. begaven we ons tiaar hun lokaal. Onderweg was men nog de schade aan het herstellen van de najaarsstorm welke dc vorige nacht gewoed had. Bij aankomst in het lokaal begon liet zactiljes te rcgenerL Hoe meer genodigden er Vi'cCheflCn, hoe harder het buiten begon te regenen. Hoofd man Fons Van Aperen gaf al vast (in het lokaal) lezing van het koningsreglement. Intussen trokken de weergoden de lieiiielslLlizeii lielcniaal open zodat uiteindelijk, noodgedwongen. werd afgezien van de koningssehieting. Deze sehieting zal nu plaatsvinden op zaterdag 14 oktober.


Laatste bondschieting kleine kruisboog HOOGSTRATEN - In liet Sirit-.i rislokaal te Hoogstratcn heefl de kleine kruishoog haar laatste bondscliieting met de kleine kruishoog betwist. Dc tenoren clie voor deze bondsschieting aan de kop stonden in het individuele klassement hebben bijna allemaal punten laten liggen. Soms konden er andere schutters hiervan gebruik maken. In de Erereeks waren er 3 schutters die 119 op 120 punten behaalden. Dat waren vader en ,00n Roeien van Sint-Joris Wuustwezel en ook ilog Frans van de Locht uit Meer. Ook slechts drie schutters sloten af op II 8 punten: Karel Verschueren uit Meerle. Koen Dejonghe uit Gooreind en tenslotte Louis Palinckx van Heidevrienden. Stan Roeien plaatste met 11 rozen het beste kampschot voor de rozenprijs. In de A-afdeling kon Gert de Coen van Gooreind winnen met een dubbelslag. Gert schoot 118 pLinten wat goed was voor een eerste plaats in de uitslag en tevens won hij de rozenprij s met 10 rozen. Els Vissers van Heidevrienden en Jos van Dijek uit Sint-Lenaarts schoten elk 117 punten. 116 werd er geschoten door Staf van Herck uit Meerle. door lngrid Fockaert van Sint-Joris Wuustwezel en tenslotte ook cloorJef Laenen van Oostrnalle. In de B-reeks legde Dimitri Vermander uit Hoogsraten beslag op de eerste plaats met 114 punten. Karel Verdonck uit Rijkevorsel behaalde ock 1 14 punten evenals Sarah Verschueren uit Meerle. Voor de rozenprijs. die afging op 9 rozen, kampte Karel Verdonck van Rijkevorsel het beste. Bij de senioren noteerden we de enige volle op deze laatste honclssehieting. De koning van Meer, John Theeuns, miste geen enkel schot. Hij legdedus ook beslag opde rozenprijs. Ploegmaat Frans Theeuwes schoot 119. Karel van Uemelclonck van Rijkevorsel was de enige senior met 117 punten. Hij werd gevolgd door Arrnand Flecrackcrs en Jos van Gestel, heiden van Rijkevorsel. met 116 punten. In de ploegenstand won Meer met 703 punten voor Meerle niet 699. Sint-Joris Wuustwezel behaalde 698 punten voor Gooreind en Heidevrienden elk met 695 punten. Verder in de uitslag vinden we Rijkevorsel. Oostmalle. SintLenaarts en Hoogstraten.

ADVERTENTIE

Grote kruisboog CAST ELRE - Op deze voorlaatste schieting met cle grote kruishoog plaatste Jan RoeIen uit Meerle het orgelpunt op zijn seizoen. Hij tiliste géén enkel schot, liet in de vier proes'en noch in zijn zes tellende schoten. Bovendien kampte hij ecn roos voor de rozenprijs én een roos als kampschot voor liet kampioenschap. Als enige schoot hij 36 punteti in dc zes tellende schoten. 10 schutters schoten 35 punteti: vier van Meerle: Adri Vermeiren, EI ten Versehueren. Johti vati Haperen en hoofdman Jan Gijshregts. Ook van Meer scoordeti vier schutters 35 punten: lan en dochter Vickv Romhouts. Dirk Brosens en Pot van Opstal. Frie Konings was dc enige schLitter uit Sprundel niet 35 punten. Ook Jan RoeIen was cle enige schutter met 35 maar dan wel voor Hoogstraten. Marc Bleys ut Hoogstraten was de koploper van 15 schutters met 34 punten. Dirk Krols uit Wortel, Danny Vorsselmans uit Meer. Patrick Weygers uit Hoogstratcn en Peter Franken uit Meerle schoten alle vier 35 op 36 in de A-reeks. Laatstgenoemde kampte liet beste voor de rozetiprijs welke afging op 5 rozeti. Jos Haagmans Lut Sprundel, Matthias Pellegrain uit Hoogsiraten, Greet Gijshregts uit Meerle. Peter van den Brocck uit Minderhout en tenslotte twee schutters uit Meer -Mon Stes en Ene Mattliij- eindigden op 34 punten. Warre Palmans uit Hoogstraten is de eerste van 8 schutters met 33 punten. In de B-reeks slaat Anne-Marie Rameysen uit Hoogstraten een duhhclslag in de B-reeks. Met 34 iuncn staat zij eerst in de uitslag en plaatste zij bovendien het beste kainpschot voor de rozenprijs. Jef Joris uit Hoogstraten en Herman Faes tilt Meer schoten ook 34 piniten maar moesten deze danie galant laten voorgaan voor de rozcnprijs. Paul Joris cid Loenhout en Jos Jacobs uit Meer eindigden op 33 punten. 32 punten werden er geschoten door Anti Gijshregts en Inge Vermeiren uit Meerle. door Louis Floren uit Loenliout en tenslotte ook door Jos Brosens uit Hoogstraten en Luc Brosens uit Meer. Leo van Hasselt uit Loenliout is de eerste van 7 schutters niet 3 t punten. In de ploegcnstand vergrootte Meerle nogmaals zijn voorsprong. In totaal schoten zij te Castelré 211 punten. Meer eindigde op een tweede plaats niet 208 punten voor Hoogstraten op 206 en Wortel op 205 punten. Loenhout eindigde op 201 voor Sprundel. Minderhout, Cas teIré en Rij shergen.

WAT DOET U OP 8 OKTOBER?

Laatste bondschieting grote kruisboog WORTEL - Het scitocii niet de grote kruishoog sloot af te Wortel op zondag 10 septemher. 219 schutters traden aan. In de ere-reeks behaalde niemand het maximum der puiitcn, wel waren er 5 schutters niet 35 op 36. In cle top waren Frank Pellens en Rob van der Heyden uit Rijshergen. Willy Van Hasselt en Johan van Dij ck u t Loenhou t cii tenslotte Herman Miclitel s u t Mi nderhout. Laatstgenoemde kampte het beste voor de rozenprijs. Dianne Verheven uit Meerle was de eerste schutter van de IS die afsloot op 34 punten. In de A-reeks slaat haar dochter. Greet Gijsbregts, nogmaals een clubbelslag. Met 35 pwiten stond zij op dc eerste plaats in de cntslag en 7ij kampte tevens liet beste vcor de rozenprijs. Leo Gabricls Lut Minderhout en Cees Anthonissen uit Rijshergcn schoten echter ook 35 punten. En schutter uit Meerle. Peter Vancierhenst. en maar liefst vier schutters uit Loenhout, Dirk Vernieiren, Patrick Romhouts, François Goetschalckx en tenslotte ook de hoofclnian, Frans Van Hasselt, eindigden dus op 34 punten. Peter van den Broeck uit Meerle is de eerste schutter niet 33 punten. Zeer verrassend schoot Els van der Vloct uit Castelré in de B-reeks 33 punten, goed voor een eerste plaats. Zij werd gevolgd door nog drie schutters met 33 punten te weten: Jos Jacobs uit Meer. Guy Snijders —ook uit Meer- en tenslotte thuisschutter Staf Bleys. Leo Bogaerts uit Loenhout was de eerste schutter niet 32 pLmten. Met 4 rozen kampte Jos Jacobs uit Meer het beste voor de rozenprijs. In de ploegetistand hekleedt Loenhout de eerste plaats met 206 punten voor Meerle niet 205 en Minderhout liet 204 punten. Meer eindigde op 203 voor Rijshergen met 202 en Hoogstraten met 20() pun.'n. Verder in cle ciitslae \ olgen nog Castelré en Wortel.

Gouden pijitjes OOSTMALLE - Te Oostmalle hebben de schutters met de kleine kruishoog, in verschillende reeksen, elkaar bekampt in de grote prijs Jan Vogel. 60 schutters lieten zich inschrijven op 7aterdag 9 en zondag 10 september voor deze ereprijs. Slechts één gouden pijltje werd er gewominen door een inwoner van onze gemeente. In dc reeks van de senioren kon John Theeuns uit Meer beslag leggen op dit kleinood.

HET KAN ALTIJD BETER!

• Voor bestuurlijke vernieuwing en kwaliteit. • Laat elk wat wils in de Vrije tijd. o Door een verantwoord en duurzaam beleid. Met de groeten van WARRE PALMANS kamididaat hij de gemeenteraadsverkiezingemi op S oktober

LIJST KVR

Ve kolom voorlaatste plaats 53


KALENDER

MEER

Op stap ïn..,

7 oktober: CI-IIROZaterdag NAKERMISFUIF in het lokaal van de Chiro. Zondag 15 oktober: HONDENDEMONSTRATIE om 1 3.30u in Zaal De Eiken. Org . Hondencluh De Trouwe Waker.

Zondag 1 oktober: OPEN BEDRIJVENDAG Zaterdag 7 oktober: TREIN-TRAM-BUSDAG

1-8 oktober: MEER KERMIS. Zie kermisagenda onder Meer.

Zondag S oktober: VERKIEZINGEN voor gemeente en provineicraad.

HOOGSTRATEN

WORTEL

MINDERHOUT

Zaterdag 7 oktober: KLANTENDAG in dc Wereldwinkel. Open deur metgratis proeven cii keuren. Van 10 tot 1 Sv. Gelmclstraat 5.

Woensdag 11 oktober: KAARTPRIJSKAMP vanaf 13v in de parochiezaal. Org . KBG-Wortel.

Zaterdag 7 oktober: DORPSKWIS vanaf 2011 in de parochiezaal. Org . feestcomité St. Clemens.

Zondag 8 oktober: IN HET ZIJ-SPOOR ter gelegenheid van de WERELDVROIJWENMARS. Informatie- en aniniatiemarkt. tentoonstellingen, kinderanimatie en politiek café, van 14 tot 1 7u in de Rabboenizaal van het Spijker.

Zondag 22 oktober: MISSIEFEEST met verkoop exotische sieraden en geschenken, kinderspelen en cafetaria, van t 3.30u tot 19u in de parochiezaal. Org . Missiekring.

Donderdag 12 oktober: DANSFESTIVAL vanaf 1 3u in het KBG-lokaal. Org . KBGMi nderhout.

Maandag 9 oktober: Eerste etappe van dc WERELDVROUWENMARS naar Brussel. Vertrek naar Oostnial le om t Ou aan het Stadbid s. Vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober: BOUWFEESTEN in VTI-Spijker.

hnrr}ijztuiz

t...

urijtrii 1.83

hoogtratru 031314 66 65 &15

& 1.atjp

Zaterdag 14 en zondag 15 oktober: HOBBYtentoonstelling in zaal Pax. Org . KBG Zaterdag 21 en zondag 22 oktober: BOUWFEESTEN van VTI-Spijker

Zaterdag 28 en zondag 29 oktober: OLDTIMER-BEURS in de Veilinghallen van 10 tot 18v.

vzw Mussenakker Meer / ) 3`

Waar mensen zich long voeten Waar jonge mensen zich thuis voeten!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14,00 u.. zondagavond vanaf 20.00 U.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

54

MEERSEL-DREEF Zondag 15 oktober, St.-Ceciliamis van cle fanfare "Voor Eer en Deugd" in de hoogmis om t 0u30.

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

Zondag 22 oktober: KERMIS van het Boereneind Woensdag 25 oktober: Info-avond over HET ONBEKENDE WALLONIE door Guido Fonteyn. om 20u in dc Pax. Org . Davidsfonds.

Zondag IS oktober: 2" HANDSBEURS VAN KINDERKLEDING EN SPEELGOED vanaf 13.30v in de KBG-zaal aan de Schooistraat. Org . KAV-BGK.t

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Affmlen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

MEERLE

GORRENS WILLY-VERVOORT Lvngenberg 14 - 2323 Hoogslratvn-Wortvl Tvl./Fav 03 / 314 53 28

Zaterdag 7 oktober: BINGO om t 9.30u in de parochiezaal. Org . Fanfare St. Cecilia.

CAFÉ DISCOBAR

Zondag S oktober: Start 22 reeks wandeltochten van Markdal. Eerste wandeling naar Strijheek. Vertrek 14v op liet Gemeenteplein.

'TFRTUIN

Zaterdag 14 oktober: PLAY-INN. Vcrhroeclering Muziekkorpsen van 9 tot 22 u in cle parochiezaal. Org . Fanfare St. Cecilia.

Meerdorp 13

Zondag 15 oktober: GEZINSDAG met wandeling of huifkartocht. eten, drinken en kinderdisco. Vanaf 13v in de parochiezaal. Org . Oudercomité. Zondag 22 oktober: WANDELTOCHT Markdal naar Gouwene. Vertrek om 14u aan de Vissersclub van dc Mosten.

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53 CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

Vrijheid 173 -2320 Hoogstraten Tel.: (03)31491 94-Fax: (03) 31487 17

CANI-ER 010

Het café voor jongeren hart bij muziek.

Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

56


Tentoonstelling

'4째TTRT HOOGSTRATEN

CA. DE H. Bloedlaan 285 Hoogstraten tel. 314.83.11

Ongevallen \\'ocndag 23 augustus om 08.30 uurholste aan de Hoogstraatse Steenweg te Rijkevorsci de auto bestuurd door Krista De Winter Egelspoelstraat 26 Beerse met de lichte vrachtwagen bestuurd door Mario Bax, Burg. Van Nuetenstraat 30 Meerle. Krista De Winter werd licht gekwetst. Beide wagens liepen zware schade op.

Cyriel Oomen Hoogstratenaar Cyriel Oornen zal zijn werken (pentekeningen, olieverven en aquarellen (tentoonstellen in het cii It ureel centrum Jan van derNoot te Brecht ( Mudac usstraat) op zaterdag 14 en zondag 15 oktober san 10 tot 19 uur. Cyriel Oomen, geboren te Hoogstraten in 1929, geniet thans te Wilrijk van een meer dan ver diende rust. Maarrusten iserclikwijls weinig hij in een druk familiaal leven, vele activiteiten in Hoogstraatse verenigingen en uiteraard met zijn grote hobby : schilderen. Hij noemt zichzelf een autodidact cii dat is ook gedeeltelijk waar. Cyriel komt namelijk uit de beroemde tekenklas van het Klei ii Seminarie die liet lesgevers als Remi Lens, Jozef Tegenbos en Frans Verwimp allen priester-leraarskunstenaars de tekenkunst en liet schilderen op een hoog niveau beoefende. De grote leraar van C. Oomen was E.H. J. Tegenhos, priester, leraar, schilder, etser, tekenaar, gelegenheidsschrijver, artistiek adviseur en proost van diBRECHT

-

-

-

verse cci Iturele verenigingen in het Hoogstraatse. Met een zeker heimwee maarook met dankbaarheid denkt Cyriel nog terug aan deze romantische jeugclperiocle omdat toen de basis werd gelegd voor iijn hobby. Daar leerde hij ook kijken, meten, lijnen trekken en vooral gommen. Tegenhos leerde hem cle geheimen van het pentekenen, het maken van olieverfschilderijen, de grote verwondering en liet geduld. Later, op rijpere leeftijd, trok hij in cle leer hij de bekende aquarellist Rosseels, die hem inwijdde indeze technieken. Maarde liefde voorde kunst gaat hij Cyriel Oomen nog iets verder. In de geest van Remi Lens en Jozef Tegenhos ontwierp hij ook vlaggen en schilderde praalwagens. 0p aandringen van enkele vrienden heeft Cyriel nog eens toegestemd om met zijn wei'ken naar buiten te treden. Het cultureel centrum in cle Mudaeusstraat vind je in het verlengde van het Gemeenteplein in Brecht. Deze tentoonstelling is een initiatief van het gehuurte Krahhershoek in samenwerking met de cultuurraad. Bij de opening zal Johan Ooms de schilder en zijn werk voorstellen.

Zaterdag 19 augustus om 17.25 uur kwam het in dc buurt van Breehos, Mcrksplassestecnweg te Rijkevorsel tot een botsing tussen twee auto's. Hierbij werden de 20-jarige Petra Raats uit Rijkevorsel en de 54-jarige Hubertina Wouters uit Hoogstraten licht gekwetst. Zaterdag 19 augustus om 17.35 uur kwam de Nedcrland;e m torrijLi. Liliane MarijnLscn (14j.) uit Rozendaal. aan de Tcileekseweg te Meer, in aanrijding met een personenwagen. Zij werd zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhu is. Zondag 27 augustus om 7.30 uur reed Antonio Luts De Oliveira (25j.) Eindsestraat l/D Meer, aan de Dreef 1 te Meerle met zijn auto tegen het huis nrl van Jacch Van Miert. Een distributiekastje van de elektriciteit en een betonnen paaltje moesten er aan geloven. Woensdag 30 augustus om 13.20 uur reed aan de St. Lcnrartseweg te Hoogstraten cle minihus bestuur door Hubert Sack (55j.) uit Antwerpen, in cle gracht. Hij werd licht gewond. Zijn wagen werd zwaar beschadigd. Zondag 3 september om 04.20 uur botste aan de Lod. De Konincklaan te Hoogstraten cle auto bestuurd door Nizary Shabrab uit Rijkevorsel met de auto bestuurd door April Koelewijn (20j.) uit Etten-Leur Nl. A. Koelewijn stond geparkeerd richting Rijkevorsel, wilde keien. richting Loenhout en werd gegrepen door de andere wagen. Zaterdag 9 september om 18.00 uur botste aan de Burg. J. Van Aperenstraat te Hoogstraten, de auto bestuurd door Sonja Deckers. Burg. J. Van Aperenstraat 38 met de auto bestuurd door Ruhen Lanslots. Steenweg op Turnhout 124 Merkspl as. Maandag II september om 15.00 uur kwam in de Gelmelstraat cle bromfietser Nancy Bevers (33j.) uit Merksplas, ten val. Zwaargewond werd ze naar het ziekenhuis gebracht.

Cvriel Oojiwn, landschap, olies'erJ op doek.

Dorpsquiz MINDERHOUT Voor de vijfde maal reeds steekt liet Ieestcomitc St.-Clemens het vuur aan cle lont voor de start van de Minderhoutse dorpscluiz. Op 7 oktober zetten presentators Jacqueline Vaii den Heuvel en Gerard De Backer de parochiezaal weer in lichterlaaie. Zij zullen er de Minderlioutse verenigingen bestoken met pijnlijke vragen, waarop iedereen liet antwoord weet, behalve de quizploegen op het podium. Na een explosieve start en een plaatselijke ronde in Hoogstraten, zal de rook en de mist spoedig optrekken onder de dampkap van de tweede ronde niet huis-. tuin- en keukenrecepten. Daarna vliegt men er tussenuit met een rondje toerisme. Na een ontluchtencie pauze met verfrissende zaalronde duikt iedereen de recente actualiteit in, vooral de mensen niet een goed kort geheugen. De kandidaten met een goed gehoor en scherp geziehitsbeelcl hestijgen zonder strLiikelen liet podium voor de ronde radio & tv. En dan is liet tijd voor de finale, de spanning, de ingehouden acleni, de losbarstende vreugclekreten. de smaak van de overwinning, de schittering van de beker, de feestroes na een hevige strijd. Voor anderen is er nog de troost van een bakje heerlijke koffie. de kameraadschap en de verse herinnering aan weer een onvergetelijke avond. Op zaterdag 7 oktober zal -

dit alles een feit zijn. Deelnemers en supporters zetten zich al scherp niet vlag en winipel en een knoop in hun zakdoek: om acht uur in de parochiezaal

/~

w

Hofmans

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten lie

55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11 Li

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

1 Desmedistraat 36 - 2322 Mindertsout Tel.: 03/3145450

POLITIE: 315.71.66

HUISARTSEN

Zaterdag 30september: DRS. VERMANDER L. en FEREMNS K., Meerleseweg 24A, Meer, tel. 031315.85.11

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind

54

2321

Tel. Fax

Zaterdag 1 oktober: DR. FAES Slijn, Heilig Bloedlaan 291. I-loogstraten. tel. 03/314.50.10.

Indoor tennis quasi: snooker

Zaterdag 7 en zondag 8 oktober: DR. MOSTMANS D., Venhoefweg 10. Mindcrhout, tel. 03/314.66.02.

ONS DOEL, UW GLIMLACH

KANTOOR HOOGSTRATEN VRIJHEID • 031314 42 92

de

TeL 031314.37.76

Zaterdag 21 en zondag 22 oktober: DR. VLOEMANS L., Het Lak 3. Meer, tel. 031 3 15. 84. 74.

bvba

't-

Zaterdag 28 en zondag 29 oktober: DR. VAN OVER VELDT M., Rooimans 10. Wortel. tel. 031314.48.00.

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

74

__

APOTHEKERS

Zaterdagvooriniddag 30 september: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. tel. 03/315.73.75. Tot 6 oktober: APOTHEEK LIECKENS. Dorp 26. Rijkevorsel, tel. 03/314.60.38. Van 6 tot 13 oktober: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230. Hoogsiraten, tel. 031 3 14.5 1.50.

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

kigi

Uo'

Van 20 tot 27 oktober: APOTHEEK BIOPHARM, Schuttershofstraat 9. Merksplas, tel. 0 14/63.33.83. Zaterdagvoormiddag 21 oktober: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp II. tel. 03/ 3 14.38.68.

hairstyling

Van 27 oktober tot 3november: APOTHEEK FRANSEN. Vrijheid 160. Hoogstraten, tel. 03/ 314.60.04.

mode...

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 116c

Tandtechnisch laboratorium

KATIA VANIIERCK B.V.B.A. Vrijheid 228 - 6 2320 H000STftATEN Tel.: 03/314.69.32 - Fax.: 03/314.67.12

rieuw adres: VRIJHEID 228 naast Apotheek

VAN

EELT

Alle reparaties aan kunst gebitten

56

Openingsuren: t/m za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 Uur - Maandag: gesloten Di

155

Peperstraat 2 Iloogstraten

65

Uw kappersteam

j

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 3 14.50.93

Van 13 tot 20 oktober: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. tel. 03/315.77.73.

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

r

VRIJHEID rzw /t (/!t6'L6('.Vtï(lo! 72 2320 Hoo,'straien

Zondag 15 oktober: DR. BOEREN C., Mgr. Eestermansstraat 15. Meerle. tel. 03/315.82.21.

Pluimveeslachterij

STOFFELS

Tennisclub

Zaterdag 14 oktober: DR. HOLVOET en VERHOEVEN, Desrnedtstraal 29. Minderhout. tel. 03/314.31.66.

BANKUNIE

MEER

03/315.74.46 03/315.88.35

Wachtdienst tandartsen regio Noorderkempen alleen voor dringende gevallen alleen tijdens weekends en feestdagen op zaterdag tussen 18 en 19 uur zondag tussen 11 en 12 uur tussen 18 en 19 uur Om het adres van de tandarts met wachtdienst te vernemen, belt u het nummer 014-322441.

(is Tel 031314 13 08 -

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgcmeenten: tel. 014/61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) JORIS BUYLE( 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (314.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (314.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.