september 2000 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

1

MAANDBLAD ZESTIENDE JAARGANG, NR. 185 SEPTEMBER 2000 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UW STEM!

de h maand De nieuw e molenaars

VOOR WIE? Verkiezingsdebat op 7 september .

Hans Snel

ZES JAAR GEMEENTEBELEID HET RAPPORT .

Harry Van der Pas

BELGICAPLANT PROTEST LOONT .

Jef Vermeiren

9


Hoogstraatse Koppen (7) Maria Pij pelinckx en Gravin de Lalaing De Hoogstraatse Maand neemt elke maand een duik in het rijke Hoogstraatse verleden en brengt belangwekkende of eigenaardige figuren voor het voetlicht. Eén voorwaarde: ze moeten op de een of andere manier een band met Hoogstraten hebben. Van sommigen leeft de naam nog altijd voort (al was het maar in een straatnaam), anderen zijn in de vergetelheid gesukkeld. Deze maand richten we ons op de vriendschap tussen Maria Pijpelinckx, de moeder van Pieter Paul Rubens, en Gravin de Lalaing. De Hoogstraatse link is klein, maar hij is er wel. Wie gefascineerd is doorsmakelijke verhaaltjes over de vermeende groten van deze aarde, leest meestal de tijdschriften die gemeenzaam 'de boekskes' wordt genoemd. En toch zijn de smeuïgste verhalen en de goorste roddels niet daar te vinden. Nee, die staan in de geschiedenishoeken. De toenmalige gravin van Hoogstraten speelt zo een kleine hijrol in een schandaal over het seksieven van Jan Rubens (de vader van) en Anna Van Saksen, de eerste vrouw van Willem van Oranje. Overspel, bastaarden, de grootste schilder van /ijn tijd en de vader des vaderlands: allemaal aanwezig in dit zeer sappig stukje geschiedenis. Op 24 juni 1570, naar aanleiding van SintJansnacht, werd Jan Rubens te dineren gevraagd in het Duitse Siegen in het kasteel van Anna van Saksen, op dat moment nog de vrouw van Willem van Oranje, voor wie hij als raadsman optrad. Bijna cenjaar hoorde Maria Pijpelinckx, zijn vrouw, niks van haar man, en toen ze in het voorjaar van 1571 ontdekte dat hij in Siegen in de gevangenis zat, zal te wellicht blij geweest zijn dat hij nog leefde. De rest van het verhaal zal haar minder plezier hebben gedaan: Jan Rubens had dc latere vader des vaderlands horens gezet. Rubens vloog achter de tralies.

bvba

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 gsm 0478 222297 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE tel. 03 314 41 26 ADMINISTRATIE tel. 03 314 49 Ii

I

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

Willem van Oranje liet zich scheiden van Anna van Saksen. Voor één keer zweeg Willem De Zwijger niet.

La fihlette Op 27 augustus 1571 beviel Anna van Saksen van een meisje. Willem had ze op dat moment een jaar niet gezien. 1-let meisje werd Christina von Dietz genoemd en niet erkend door Willem. Het meisje was zondermeer een gemeenschappelijke halfzuster van Maurits (de latere eerste stadhouder van de Nederlanden en oudste zoon van Willem van Oranje) en de op dat moment nog niet geboren Pieter Paul Rubens. Ze groeide up op het kasteel van Dillenhurg, en werd door de familieleden van Willem van Oranje een beetje spottend 'la fillette' genoemd. Ze stierfin december 1577. Wat er ook van zij, Maria Pijpelinckx liet haar overspelige man, na een jaar in dcccl één en al spijt en boetedoening. niet vallen. Uit liefde, misschien, maar om zichzelf de schande te besparen. "Ik heb tegen geen levende ziel iets over uw zaak gezegd, zelfs niet tegen onze vrienden, en heb niet om enige hulp gevraagd, maar heb mezelf gered zo goed ik kon, zodat tenminste aan onze kant uw zaak geheim is gehouden", schreef ze haar man in de gevangenis. Ze kreeg hem uit de gevangenis, maar hij had wel huisarrest in Siegen. Maria nam meteen maatregelen, en startte een campagne om haar man vrij te krijgen. Ze trok met haar vier kinderen naar Siegen. Pas in mei 1573 kende ze succes, inaai Jou Rubeuskieeg w el liuisailLst Iii de stad, na het betalen van een t'ikse boi'gsom. In Siegen groeide het gezin Rubens uit met twee extra telgen: Philip in 1574 (de latere, briljante leerling van Justus Lipsius) en Peter Paul in 1577. Pas na de dood van Jan Rubens in 1587, tien jaar later, kon Maria met haar kinderen (er waren er ondertussen drie overleden) naar Antwerpen terugkeren. In alle turbulenties stond Maria haar mannetje. Ze deed het alleen. Helemaal alleen? Bijna, \ianl minstenS én goede vriendin kwam haar opzoeken om haar een hart onder de riem te steken: de gravin van Hoogstraten, de weduwe van dein 1568 in Frankrijk gestorven Antoon II de Lalaing, de derde graaf van Hoogstraten. Wat de twee vrouwen hesprnken en gei1an hebben, welke bijstand de gravin aan Maria Pijpelinckx gaf, we hebben er het raden naar. Maar dat ze er was, zoveel is Leker. Hoe do twee vrouwen mekaar leerden kennen, ligt voor de hand. Antoon 11 de Lalaing was van

oktober 1566 tot april 1567 naast graaf van Hoogstraten ook gouverneur van de stad Antwerpen. Jan Rubens was in die jaren een van de sehepenen van de metropool. Blijkbaar konden hun vrouwen het goed met mekaar vinden. Eind jaren '60 moest Jan Rubens in allerijl met zijn gezin uit Antwerpen naar Keulen vluchten, omdat hij zich tijdens zijn tijd als schepen iets te nadrukkelijk op ketterse sympathiën had laten betrappen. In het Antwerpen van die dagen was dat geen goed idee. Antoon II de Lalaing stond in de aanloop naar de Tachtigjarige oorlog eveneens aan de kant van Oranje. Na de verhuis naar Keulen en de vlucht uit Antwerpen, vestigde vader Rubens zich omstreeks 1570 als advocaat en juridisch raadgever in de Duitse stad. Anna van Saksen deed een beroep op zijn diensten. En nee, zo zou later blijken, dat was ook geen goed idee. (th)

Volgende maand: Gerard Walschap

/*

Hofmans

B egrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken T1. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten lii


De nieuwe molenaars Open Monumentendag gaat dit jaar door onder het thema 'tijd' én vraagt speciale aandacht voor de molens. Het Stedelijk museum wil, als lokaal OMD-comité, de gerestaureerde molens confronteren met de ruïne van de Laermolen, waarvoor een restauratieproject opgestart is. Het Lokaalcomité geeft een brochure uit met de geschiedenis van de Molens van Hoogstraten. De Maand ging op bezoek bij de eigenaars van de drie molens, waarvan de geschiedenis terug gaat tot de 141e eeuw. Toen was er al sprake van de windmolen aan het Poteinde, de watermolen 'ter streke het Laer' en de watermolen van Meersel-Dreef.

De Salm-Salm windmolen

Een huis met een berm er bij Harry en Lena Van der Pas woonden met hun gezin in Turnhout, toen ze in 1971 beslisten om de windmolen in de Molenstraat te kopen én er hun woonst te maken. Hoogstraten zelf hield voor hen géén verrassingen in, want ze kenden de streek. De grootvader van Harry was hier ooit postmeester, vandaar. De restauratie van de molen zou méér problemen met zich brengen. Dertig jaar geleden waren de restauratietechnieken nog lang niet wat ze nu zijn. Zeker niet de bestrijding van vocht. Want het mag dan wel een windmolen zijn, water was het grote probleem.

PROGRAMMA OPEN MONUMENTENDAG ZONDAG 10SEPTEMBER 2000

MOLENS De watermolen van Hoogstraten is een monument van vijf voor twaalf, ook al wordt er gewerkt aan een rest auratievoorste 1. Open Monumentendag wil dit monunient confronteren met enkele molens, waarvoor een bestemming gevonden is.

HIGHSTREET toegankelijk van 13 tot 18 uur toegankelijk van 10 tot 18 uur

DE SALM-SALM MOLEN DE WATERMOLEN VAN MEERSEL-DREEF DE LAERMOLEN

We kennen de molen nu als de SalmSaimmolen. Zijn naam verwijst naar de vroegele eioenaar, de vorst van Salm-Salm, die hem in 1854 verkocht aan Jan Frans Van De Mierop. Hij en later zijn zoon waren de eerste privé eigenaars van de houten onderkruier, die in april 1902. hij een zware storm tegen de vlakte ging. Op één maand tijd zouden ze een nieuwe molen bouwen. Het zou een stevige stenen molen worden. Een hovenkruier, dat wil zeggen, een molen waarvan dc romp blijft staan en alleen de kap, waaraan de wieken hangen, naar de wind wordt gezet. Voor het binnenwerk van de molen werden zoveel mogelijk onderdelen van de oude molen opnieuw gebruikt. Men kan die onderdelen zo aanwijzen, ook al hebben ze nu meestal een andere functie dan vroeger.

In 1912 werd de molen eigendom van Jozef Janssen en daarna van zijn zoon Frans. Hij was de laatste molenaar en liet een economisch niet meer rendabele molen na. Gedoemd om te verdwijnen, zoals er al zoveel verdwenen zijn.

niet toelichting hij het restauratieproject

Postmeester Peeters Harry Van der Pas werd in 1932 in Leuven gehoren Kort na zijn geboorte werd moeder zwaar ziek en bracht men haar en het kind naar Hoogstraten. waar haar vader postmeester was. Harry zou er ruim een jaar verblijven, in het vroegere postgehouw in de Gelmelstraat. Na een jaar was moeder hersteld en trok het gezin terug naar Leuven. Maar niet voor lang. De ouders van Harry hadden er een studenten-

Hairv Viiii der Pa.s

restaurant en in 1940 was Leuven zo zwaar geteisterd dat zijn ouders de hele handel wel konden vergeten en uitweken naar Antwerpen. Het gezin zou dichter bij de ouders, aan moeders zijde, gaan wollen, want vader Peeters was ondertussen postineesler geworden in Antwerpen. In Borgerhout om precies te zijn.

'

O Oapi'ii / 002 iin Lie Iionien ()OL/CI i / 1/le/ IL gen Lie g/()/1i tij//el? LeÎI iiei'ige Sl0/7)I. Lén

maand later stond er de stenen bovenkruier.

Grootvader mocht dan al in Antwerpen wonen, hij bleef een Hoogstratenaar. "Hij kendeerGod en klein Peerke", zegt Harry. "Hij had er mensen geholpen bij het lezen en schrijven van brieven en was er een man van aanzien. Kortom Hoogstraten bleef voor hem het land van belofte.". Harry herinnert zich de uitstappen naar Hoogstraten, met spek en eieren 'in den tram ' , als de dag van gisteren. Om maar te zeggen dat de keuze van Harry en Lena, om zich jaren later in Hoogstraten te vestigen, géén toeval was, integendeel.


w w - w w - -

VERKIEZIN SDEBAT donderdag 7 september 2000 -20 u. PAROCHIEZAAL MINDERHOUT 4


MOLENS EN MOLENAARS 2. Hg,

tn Wîfldrn1,,

-

_

Harry en Lena 't an der Pos wonen onder demo/en. De mao/installatie in de romp is intact gebleven.

Kongo Turnhout Hoogstraten —

Eind '58 vertrekt Harry, die ondertussen gynaecoloog is, samen met Lena, naar Kongo. Hun verblijft daar is een verhaal apart en wordt ook als dusdanig gebracht in dit blad in het julinummer van 1997. Terug in België wordt HalTy eerst medewerker van dokter Nand Peeters, om zich enkele jaren later als zelfstandig dokter te vestigen. Gedurende een aantal jaar gaat alle aandacht naar de praktijk, tot hij, als de jonge dokter, aanvaard wordt door zijn collega's en opgenomen wordt in het systeem van wachtdiensten en vervangingen. Vanaf dat moment komt er méér ruimte voor het gezin en gaan Lena en Harry op zoek naar een plaats waar ze graag wonen, en Turnhout kwam daar niet voor in aanmerking.

Te koop voor de sloop "Op dat moment vernemen we dat de molen van Hoogstraten te koop staat of beter dat hij pas verkocht is". begint Harry, "en, gelet op de verhalen van ons grootvader, is dat een dorp met zoveel brave mensen, daar moest het goed zijn. De molen isjuist verkocht aan een zekere Frans Verschueren, de vroegere molenaarsgast. Hij had de molen op 18 juni 1969 gekocht van Marieke Meyers, de weduwe van de laatste molenaar Frans Janssen, en haar mindcijarige dochter. Goed", gaat Harry verder, "maar omdat er niet elke dag een molen verkocht wordt is de pers er natuurlijk bij. En... wanneer BRT 2 Antwerpen, vraagt aan Frans Verschueren wat hij met de molen gaat doen, antwoordt de brave man: Ik, ik ga daar niks mee doen, ik ga de molen afbreken. Het toeval wil dat mijnheer Naessens, van Monumenten en Landschappen, meeluistert en direct reageert. Hij zet de molen op de lijst van de 'te beschermen monumenten', en van afbreken is géén sprake méér. Uiteindelijk hebben wij, met een hoger bod langs de vrederechter, want er was een minderjarig kind betrokken partij, de molen dan kunnen overnemen van Marieke Meyers." Ondertussen, in 1973, was de molen definitief beschermd en kon er een restauratiedossier opgestart worden.

lang niet zo. Er werd maximum 40 C/ subsidie toegekend op de essentiële werken en bovendien was de overheid niet verplicht om de subsidie te betalen. Maar, pas wanneer elk van de drie partners, de Vlaamse gemeenschap (25 %), de provincie (7,5 ) én de gemeente (7.5 %), akkoord was met de m'estauratic en beloofde om zijn aandeel te betalen, mocht er gerestaureerd worden. Het stadsbestuur zag de subsidie niet zitten en het duurde lang voor er een compromis gevonden werd. De stad zou haar aandeel betalen, zodat de restauratie kon doorgaan. ei) Harry zou een zelfde bedrag aan de stad (terug)betalen. Het was dus nuloperatie voor cle stad, al moest het bedrag dat Harry (terug)hctaalde gebruikt worden om een ontwerp van groenaanleg te laten maken. Dat was dc afspraak.. Volgens Harry werd de doortocht door Minderhout en het ontwerp van de Desmedtstraat op die manier 'gesponsord'. Deze constructie inspireerde Het Convent 20 jaar later wanneer de leden van de vereniging contractueel verplicht worden om het gemeentelijk aandeel van hun subsidie in het zogenaamde 'Bijzonder Fonds' te storten. De gelden van dit Bijzonder Fonds gebruikte Het Convent voor de restauratie van de gemeenschappelijke delen. Na dit akkoord kon het restauratiedossier van in totaal 1 401 829 BEF opgestart worden.

Wonen onder een molen De eerste vraag die gesteld moet worden is of men van een molen een woniilg kan maken. "En", zegt Harry, "het antwoord is nee", en hij verduidelijkt, "Men mag van 'het monument molen' niet verwachten dat het 7ich zal aanpassen aan wat wij van een woning verwachten. Indien men die eisen toch stelt, zal men het element 'molen' moeten vernietigen en dat kan dus niet. In onte visie kan het nooit de bedoeling zijn om de maaltechnische constructies te verwijderen om vervolgens kamers te maken in de romp van de molen. Dat kan niet want dan is de molen weg. Het monument, in dit geval de molen, moet op de eerste plaats komen. We wilden de molen herstellen en maalvaardig maken, ook al weten we dat we (voorlopig) niet meer zullen malen. De meeste functies, zoals de slaapkamers, de badkamer en het toilet, de keuken en de berging hebben we onder de berm gebracht." Concreet betekent dit dat het gezin beneden woont, dus niet in, maar onder de molen. De centrale ruimte in de berm is de woonruimte. Alle andere kamers zijn in de berm, tegen de romp van de molen, aangebouwd. De eigenlijke molen, de stenen romp die als molen zichtbaar is, is voor 90 % intact bewaard. 01) het niveau van de berm is een zithoek gemaakt en in de hoger gelegen verdiepingen zijn de molenstenen en de constructie die ze doen draaien, gerestaureerd. In principe is de molen perfect in twee delen te verdelen. Het zichtbare gedeelte als molen en al wat zich in de berm bevindt: een volledige woning. Maar voor het zover was, moest er eerst gerestaureerd worden. Het restauratiedossier wordt opgemaakt in 1973. Opdat moment is de wetgeving in verband met subsidies en de restauratietechnieken nog lang niet wat ze nu zijn, waardoor het ene probleem het andere opvolgt.

Niets is nieuw Eerst was er de subsidiëring. Nu staat de over heid, hij de restauratie van een molen, klaar met 80 % subsidies op alle werken. In '73 was dat

Het water van de windmolen De vochtwering in de molen en vooral in de berm rond de molen was het volgende probleem. We laten Harry aan het woord: "De architect, die zelf in een molen woonde en zich specialist noemde, kwam tot de hevinding dat een berm rond een molen bestaat uit een laag van 20 cm gras en zand en daaronder poeder en nog eens poeder. De berm zal dus wel 'poederdroog' zijn. Maar......en dat zou later blijken, als men in die berm een constructie bouwt gaat die vlieger niet meer op. Ten eerste, het gebouw onder de berm kan niet ademen en conclenseert. En, ten tweede, al het waterdat van de romp naar beneden komt en normaal zo in dc grond trekt, komt nu op het dak van de constructie onder de berm terecht. Bovendien stond de nieuwbouw, onder de berm, 50cm onder het maaiveld. Kunt ge u dat voorstellen.....het nieuwgebouwde deel schoot vol water. De romp zelf was ook een ramp. De molen is in 1902 op iets meer dan één maand tijd gebouwd. De wanden van de romp zijn gebouwd met een brede spouw, die vol puin en steengruis zit. Het water werd daar als het ware door aangezogen, met als gevolg dat de uiteinden van de houten balken hij manier van spreken niet in een stenen muur, maar in een spons zaten. Een ramp. Het gevolg van dit alles was, dat we opnieuw moesten beginnen. Of erger nog, eerst moesten de fouten opgelost worden en dan konden we opnieuw beginnen". In 1975 werd een tweede dossier opgestart, nu voor een bedrag van 893.737 BEF. De koppen van de eiken balken, die verrot waren, werden chemisch hersteld en konden gelukkig bewaard blijven. Rond de nieuwbouw, die te diep in de grond zat, werd als het ware, een waterdichte bak gemaakt. En rond de romp van de molen werd, ter hoogte van de berm, een zinken constructie én een drainage aangebracht. Uiteindelijk werden alle problemen opgelost en kon de molen op 26juni1976 met grote feesten in gebruik genomen worden. Bij die gelegenheid werd de molen door minister van cultuur Rika De Backer tot Salm-Salmmolen gedoopt.


MOLENS EN MOLENAARS

De molens van de graaf De watermolen van Meersel-Dreef, de Laarmolen en de Salm-Salm windmolen zijn drie molens waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 14de eeuw. Ze behoorden tot het patrilnonium van de Heer (later de Graaf en daarna de Hertog) van Hoogstraten. Hij was tot de Franse revolutie grondbezitter en eigenaar van water en wind. Hij alleen mocht molens bouwen en zijn onderdanen verplichten om er gebruik van te maken. Door dit 'banrecht' werden de zeven molens van het graafschap ook 'dwang- of banmolens' genoemd. Naast de drie molens, die we reeds noenulen, was de Heer van Hoogstraten ook eigenaar van nog vijf molens: een windmolen in Merksplas, één in Rijkevorsel, twee in Ekeren en van de inmiddels verdwenen watermolen van Ibbrugge in Minderhout. De oudste documenten die melding maken van molens in Hoogstraten dragen de datum van 31 jamiari 1381 en 28 december 1390. In die documenten wordt melding gemaakt van de watermolen 'ter streke het Laer', de windmolen gelegen aan het Poteinde (nu de SalmSalmmolen) en de inmiddels verdwenen waterniolen van [hbrugge. aan 'de Zeeman' te Minclerhout. De watermolen van MeerselDreef wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde van 25 november 1382.

wordt hij in beslag genomen of aan stukken geslagen.

Drie watermolens De watermolen van lhhrugge bestond volgens de documenten in 1390 al 160 jaar. Hij zou dus gebouwd zijn kort nadat Hoogstraten in 1210 de titel van 'Vrijheid' kreeg. Een statuut dat interessante handelsrechten met zich bracht. Dat de beer de drie watermolens stroomafwaarts

dende kaars doofde. De verpachting vond meestal plaats op Sinte Catharinadag (25 november). zodat men de molen met kerstdag in gebruik kon nemen. De huur werd gedeeltelijk in natura, met rogge, was en kruiden, zoals peper en gemher, en gedeeltelijk in geld vastgelegd. Eventueel kon het gedeelte in natura omgezet worden in geld. Dan werden de prijzen van het graan op cle Hoogstraatsc markt als basis gehrukt. De pacht, waarvoor de molenaar of andere personen borg moesten staan, moest per trimester betaald worden. De huur was aangepast aan de voorziene opbrengsten van het betrokken seizoen. Door de huurwaarde te vergelijken kunnen we ons een beeld vormen van de onderlinge waardeverhouding van de molens. In 1533, tijdens de bloeiperiode onder de eerste graven van Hoogstraten, kon rentmeester Wachmans volgende opbrengsten voorleggen aan Antoon de Lalaing en Elisaheib van Culemborgh: de watermolen van Hoogstraten 205 pond 1 st. de windmolen van Hoogstraten 219pond Sst. de watermolen van Ibbrugge 251 pond 9 St. de watermolen van Meersel 284 pond 1 st. Om een idee te geven van de hoeveelheden die de molenaar als huur moest afstaan noteerden we de pacht, in natura, van de watermolen van Meersel -Dreef. De molenaar betaalde op jaarbasis 231 veertele rogge (dat komt overeen met 16.202 liter), 30 pond was, 18 pond kruiden en 30 Pond paling. De verhouding van de huur zou, door dejai'en heen. oiigLscr dezelfde blijven. In t is di' huur opgelopen tot: 234 pond cle waterinolen van Hoo g straten de windmolen van Hoogstraten 287 pond die wordt dan samen verhuurd met een rosmolen die zich op het kasteel bevindt 372 pond de watermolen van Ibhrugge de watermolen van Meersel-Dreef 396 pond.

Een spoor van vernieling

Ban- of dwangrnolens In het document uit 1390 belooft de heer Jan van Kuik dat hij elke molen afzonderlijk aan één man zal verhuren. Die belofte schijnt op een misbruik te wijzen. nameli}k dat één molenuar soms twee molens huurde, waarschijnlijk een wind- en een watermolen, om zeker te kunnen malen ook als de omstandigheden voor één van de molens minder goed waren. In een document van 9 februari 1405 legt Jan van Kuik de grondslag van het hanrecht of dwangrecht vast. De graaf zal zorgen dat er molens van alle soorten zijn. maar daar tegenover staat de verplichting van cle onderdanen om gebruik te maken valt de molens van de graaf. Er komen graanmotens voor het meel (om te hakken), olieslagmolens voor mout (om te brouwen) en molens voor het malen van eikenschors (dat gebruikt wordt hij het looien van leer). Het is verboden om zelf een handmolen te bezitten. De dienaars van de heer gaan 's avonds rond. Als ze een handmolen ontdekken

achter liet kasteel liet hnuuen is geen tticsal. Doorde sluizen bij de molens te stuiten kon men het water van cle slotgracht road het kasteel laten stijgen. Dat was een handig wapen wanneer de burcht door vijandelijke legers aangevallen werd. Het zogenaamde sluisrecht zorgde voor ongenoegen bij de hoeren. Het gebruik van de sllu7en zorgde immers voor overstromingen. Uiteindelijk werd een maximumhoogte bepaalcl, waarboven de molenaar niet mocht stuwen. Dat niveau werd zichtbaar gemaakt door de zogenaamde 'pegels', ijzeren pinnen die in de omgeving van cle molen in de muur gemetseld werden. Bij de Laarmolen bedroeg de laatst gebruikte maxitnumhoogte 125 cm, een meter hoger dan vandaag.

Verhuur De molens werden gewoonlijk voor een periode van drie jaar verhuurd. Dat gebeurde tijdens een publieke verpachting. waarbij het hoogste bod weerhouden werd, op het moment dat een bran-

De huur zal wel beïnvloed worden door de staat waarin de molens zich bevinden. Zo zal, bijvoorbeeld. de Tachtigjarige Oorlog (1568 tot 1648) zijn sporen nalaten. Antoon 11 de Lalaing, de derde graaf van l-Ioogstraten, speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van deze oorlog. Samen met andere edelen uit de lage landen was hij niet te spreken over Fit ips II, de Spaanse koning die hier het beleid bepaalde. De graaf werd in ballingschap geplaatst en op het kasteel verbleef in die dagen de door de hertog van Alva aangestelde gouverneur Don Lyos Carillo de Castilla. Tussen 1574 en 1603 trekkende Spaanse troepen een spoor van vernieling door onze streken. Hoe groot de schade was. kan men opmaken uit een smeekschrift, dat in 1575 door de inwoners van de Vrijheid verzonden wordt aan de Staten van Brabant. In dit schrijven vragen de inwoners van Hoogstraten om de belastingen terug te brengen tot twee derden, omdat de streek zo geteisterd is. Van de 300 huizen, waaronder 28 brouwerijen en 36 huidevetterijen, bleven er amper 100 over. Ook de watermolen van Hoogstraten en die van lhhrugge werden in de as gelegd en konden niet meer verhuurd worden. Dat de andere molens ook beschadigd waren, waardoor de opbrengst daalde, kunnen we opmaken uit de huurprijzen die sterk daalden. Pas na het Twaalfjarig bestand, dat in 1609 door de aarts-


MOLENS EN MOLENAARS hertogen Albert en Isahella werd gesloten, werden er plannen gemaakt om de molens te herstellen of terug op te bouwen.

Hout, leem en stro Vooralle duidelijkheid moeten we vernielden dat alle molens waarover we tot nu spraken gebouwd waren in hout. De watermolens waren, in die dagen. opgetrokken in vakwerkhouw. Het gebouw bestond uit een houten hasisconstructie met daartussen vlechtwerk, dat aangestreken was met leem. 1-let dak was gedekt met stro. De verstening van de watcrmolens gebeurde waarschijnlijk op het einde van de 1 7k of het begin van de 18 eeuw. In Meersel-Dreef is de eerste stenen molen waarschijnlijk gebouwd nadat de houten molen in 1668 in de vlammen opging. Wat cle Laarmolen betreft viel cle verstening mogelijk samen liet de bouw van de tweede molen, op de andere oever van de Mark. Van de tweede molen is in 1635 al sprake. maar op een plan van 1678 is van de dubbele molen nog gĂŠdn spoor te bekennen. De verstening en cle verdubbeling vond zeker plaats voor 1759. Dat kunnen we opmaken uit de zogenaamde "presatie". van 27december 1759. Een 'presatie' is een raming van de waarde van cle molen, wanneer hij overgaat naar een andere molenaarpachter. Het kan een bedrag in min of in mddr zijn, afhankelijk van de kosten die cle molenaar gemaakt heeft en de sleet die er door het malen gekomen is op de molenstenen. In de bewuste 'pi'esatte' is er duidelijk sprake van twee delen: een olieslagmolen en een schoismolen. De eerste windmolens waren houten onderkruters. Dat zijn molens die zich volledig, met gans hun houten romp. naar de wind zetten. Het spreekt voor zich dat ze regelmatig in brand vlogen en al even dikwijls tegen de vlakte gingen, hij een hevige storm. Dat is de reden waarom ze op termijn vervangen werden door stenen 'bovenkruiers', zoals cle Salm-Sal in molen in 1902.

Molenij zers Maar terug naar de onlusten, want de molens waren economisch belangrijk en alleen daarom al het doelwit van vijandelijke troepen. Zo laat cle gouverneur van de stad Breda in 1622 de 'molenijzers'. de windmolen en de brouwketels van de plaatselijke brouwen jen wegnemen. Zonderdie ijzers, die in cle as van de molensteen pakken waardoor hij gaat draaien, is de molen waardeloos. Omdat ook de andere molens niet naar behoren werken, is er in de Vrijheict haast geen graan meer te vinden. Wanneer de molen hersteld is komen de vijandelijke troepen alle graan en de inboedel van de niolenaar roven. bleef, in tegenstelling tot de twee andere De molen van Meersel-Dreef, watermolens, overeind wanneerde Spaanse troepen vernielencicloorde streek trekken. Maar, wanneer de onlusten terug uitbreken, na het Twaalfjarig bestand, moet ook deze molen eraan geloven. De watermolen van Meersel-Dreef bevindt zich op Spaans bezet gebied en zal om die reden vernield worden, omdat de (eigen) Staatse troepen alle belangrijke hevoorradingspunten (zoals ook de molens) willen vernietigen. EĂŠn jaar later is de molen al hersteld, tot hij in 1668 helemaal afbrandt.

Privatisering Door dc Franse revolutie worcten cle eigendommen van dc Hertog van Salm-Salm aangeslagen. In de nieuwe republiek worden liet 'domeingoederen', waarvan hel beheer in handen van cle staat valt. Elk van de molenaars moest in 1792 een verklaring tekenen waarin hij de huur van de molen tot kerstdag 1793 zou verder zetten aan dezelfde voorwaarden, onder voorbehoud van hogere lasten. De Franse revolutie maakt ook een einde aan de voorrechten van de adel, waardoor er ciok een einde komt aan het 'hanrecht'. De inwoners kunnen nu naar de molen van hun keuze gaan, waardoor er al vlug nieuwe molens gebouwd worden. Dat is de reden waarom Jan Ceulemans, de pachter van de windmolen, op 8 december 1811 een verzoek richt aan de gemeente om zijn te zware lasten te verlagen of hillijk te verdelen met cle nieuwe concurrenten, vier in getal, die hij mei naam noemt. Omstreeks 1820 worden cle molens, die in beslag genomen waren door dc Fransen. door koning Willem 1 van de Necterlanden terug geschonken aan de vorst van Salm-Salm. Die beslist vanuit zijn kasteel in Anholt (Duitsland)dat hij de drie molens zal verkopen. Op 17 augustus 1854 wordt de windmolen eigendom van de laatste huurder - molenaar Jan Frans Van de Mierop. De watermolen van Meersel-Dreef wordt verkocht aan Josephus Rommens en de watermolen van Hoogstraten wordt eigendom van E.H. Lievens, die toen onderpastoor was van Minderhout en verbleef op 't Withof in Minderhout. (1h)

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

f(2

lr,7ti

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78


MOLENS EN MOLENAARS

De watermolen van Meersel-Dreef

Wonen in industrieel erfgoed De restauratie van de watermolen van Meersel-Dreef is zo goed als rond. Hans Snel en Ans Groot, een Nederlands koppel, ontdekten de molen als bij toeval en begonnen aan een restauratieproject dat in verschillende fasen uitgevoerd zou worden. In juni '99 verhuisden ze van een keet, naast de molen, naar het woongedeelte in de molen. Het monument leek bijzonder goed geschikt om er twee functies in onder te brengen. Er is een verticale scheiding tussen de woonfunctie links en een maalvaardige molen rechts. De twee functies zijn visueel met elkaar verbonden. Een perfecte harmonie van hedendaagse vormgeving en industrieel erfgoed. De oudste vermelding van de watermolen van Meersel-Dreef mag dan al dateren van 25 november 1382, de molen zoals we die nu kennen staat er sinds 1910. De oudere molen was nog eigendom van de vorst van Salm-Salm, die hem in 1854 verkocht aan Josephus Rommens. Victor Rommens, die eigenaar was toen de molen op 19 april 1910 in vlammen opging, bleef niet bij de pakken zitten en bouwde een nieuwe molen, met voor die tijd revolutionair maalwerk. De molen werd niet meer aangedreven door een waterrad, maar door metalen schoepraderen, die horizontaal in het water liggen en twee verticale assen aandrijven. De constructie, afkomstig van de Singrun fabrieken in het Franse stadje Epinal, is uniek industrieel erfgoed.

Een nieuwe uitdaging Hans Snel en Ans Groot woonden in Breda toen ze, in september 1997, op weg naar Merksplas stopten voor een gebouw dat hun aandacht trok. "Bij nader toezien bleek het een watermolen te zijn", vertelt Hans. "en het was liefde op het eerste gezicht. Ik dacht nog: 'daar gaan we weer, wéér een restauratieproject". De watermolen zou inderdaad een nieuwe uitdaging worden voor het koppel, dat al ervaring had met vormgeving én met monumentenzorg.

Aus werkt als zelfstandige in de sector vormgeving. niet maquettehouw, dekoratie enz.. Voorlopig nog in Nederland, niaar ze hoopt dat ze zich eerlang in de molen zal kunnen vestigen. Hans is van alle markten thuis. Hij werkte ooit nog als boswachter bij de Stichting Utrechts Landschap en heeft samen met Aas de restauratie van een zeilschip uit 1902 tot een goed einde gebracht. "We hebben het hele schip, dat verlengd was voor de vrachtvaart, gerestaureerd, terug tot zijn oorspronkelijke afmetingen én onder zeil gebracht", vertelt Ans, "De restauratie, zonder subsidie, duurde drie jaar en moest betaald worden door het schip terug in de vaart te brengen. Langs de 'Stichting Varend Museumschip' konden maximum 18 passagiers boeken voor tochten van één dag, een weekend of een week".

Geen rijke Hollanders Zeven jaar lang zouden Hans, Ans en een matroos de passagiers begeleiden bij het zeilen van het schip voor tochten op het Ijsselmeer, de Waddeneilanden, naar Bremen, Denemarken enz. Maar nu dus die watermolen. "Het gebouw werd gebruikt als opslagruimte van oude spullen, die regelmatig op zondag verkocht wer-

/ 1

Hans Snel, niet aan Jjn proefstuk in het monuinentenwerekije. den", weet Hans, "Officieel stond het gebouw niet te koop, ook al was er belangstelling vanuit de horecasector. In april '98 kregen we de belofte van verkoop en op 13 juni werd de akte verleden" Ondertussen was het schip en hun huis in Breda verkocht en namen ze hun intrek in een werfkeet, hun woonst gedurende de restauratie. Meersel-Dreef schrok even, maar al vlug was duidelijk dat de angst voor een ingreep van een 'rijke Hollander' ongegrond was. Aan de basis van de restauratie lag een duidelijke visie op het behoud van ons erfgoed en die bezorgdheid is grensoverschrijdend. Gelukkig maar. "We zochten contact met de afdeling Monumenten en Landschappen om zeker te zijn dat men géén bezwaar zou maken tegen de combinatie van een maalvaardige molen én bewoning". vertelt Ans,"Daarna namen we alle inlichtingen in verband met de mogelijkheden van subsidiëring en kozen uiteindelijk om te werken niet de zogenaamde 'instandhoudingspremies'. In dat systeem wordt een subsidie, van maximum 40 %, vlot maar in verschillende fasen en telkens over kleinere bedragen toegekend. We lieten ons niet verleiden tot een subsidiëring van 80%. Enerzijds omdat hetlang kan duren voor de overheid dergelijke bedragen toekent, anderzijds uit angst dat we niet zouden kunnen voldoen aan de eisen die zon subsidie met zich brengt. Nu wordt het project niet minder subsidie, maar met een grote zekerheid, stap voor stap afgewerkt".

Dag subsidie Ondanks het feit dat ze behoedzaam omgaan met de dossiers zouden Hans en Ans toch kennis maken met de valkuilen van de administratie. "In een schrijven waarin men het dossier goedkeurt én de eerste premie bevestigt, staat letterlijk: 'Deze brief is tevens de machtiging voorde oanvang van de werken ", begint Ans het verbaal, "Met dit document in de hand beginnen we met de restauratie. Wanneer we uiteindelijk de acturen, voor de iitheialing van de eerste preniie, voorleggen blijkt dat één van de facturen de datum draagt van 25 januari' 99, enkele dagen voor de dag dat de subsidie ingeschreven is in de begroting van het Vlaams gewest, namelijk op 8 februari '99. Het rekenhof verwerpt meteen het ganse dossier, dus niet alleen die éne factuur, maar de totaliteit".


MOLENS EN MOLENAARS

I

Voor de winter willen ze, in een volgende fase, de ramen restaureren of vervangen waar nodig. De maalinsiallatie werkt inmiddels maar het geheel. vooral de turbines, moeten later nog grondig gerestaureerd worden. "Het zijn vooral die zaken die zeer duur zijn, vooral omdat het werk zo arbeiclsiniensief is". zegt Hans. "toch zullen we ons niet laten verleiden om zaken hals over kop en dus minder goed te doen. We zei-ten de tering naar de i.ii/eii III1J1L, Di iliiI dol) 1 i/O /fliiJ\iii 1 Ans Gioni "11 nering en beginnen Dreef" maar aan een volgende fase wanneer Het heeft veel inspanningen gekost om het miswe er financieel klaar voor zijn. Aan de kwaliverstand recht te zetten, maar uiteindelijk heeft teit mag niet geraakt worden". het Rekenhof de foutieve inlormatie in de brief toegegeven. Dit voorval heeft hun mening over Dat laatste blijkt uit alle details. De restauratie monumenien/org in Vlaanderen niet veranderd: gebeurde met het grootste respect voor het beVlaanderen moet beslist niet onderdoen voor staande, in perfecte harmonie met de hedenNederland wat de visie, de wetgeving, en de daagse wooneenheici. Het wonen neemt 113 van subsidiëring van monumenten betreft. het volume in beslag en is verticaal gescheiden van het molengedeelte. Vanuit het woongeEind goed, al goed. In een eerste fase wordt alle deelte heeft men inkijk op de gerestaureerde moleninstallatie en omgekeerd. Door deze verhout behandeld tegen zwam en insecten, worden cle koppen van de balken chemisch hersteld ticale scheiding is het perfect mogelijk om de of waar nodig vervangen. In dezelfde fase wor twee functies, wonen en malen. te combineren. den ook het dak en de zolder hersteld. Ook de Dit in iegenstel l nu tot de Salm-Saimmolon houtLo loeicui, dc: muren en de luiken kwamen waar. dcci ecu hun zoniale scheiding, het w uoiigedeelte onder de molen en (als men zou malen) al aan bod. dus onder het stof zit.

p

Van de tering en de nering Hans en Ans zijn blij dat ze cle keet konden verlaten en nu comfortabel in de molen wonen.

ie laten draaien, ook al werd de hedcling van dc Mark al tweemaal verlegd. De wetgeving in verband met v istrappen kan nog voor onverwachte wendingen zorgen. ''In 2004 moet in Europa alle vis terug (stroomopwaarts) kunnen zwemmen naar alle bronnen", legt Hans Lot. "Naar we vernenien gaat de administratie die daarvoor verantwoorcleliik is nogal eigenzinnig te werk. Bepaalde molenaars zouden tot 50 ¼ van hun clehiei verliezen. De grond waar de vistrap moet komen is al gereserveerd. Het is wachten op de graafmachines en wat ze gaan doen, intormatie is er niet bij, laat staan inspraak''. (1h)

De Heimolen staat nog te koop Misschien werken dc drie restauratieverhalen inspirerend, want cle Heimolen van Meerle staat al jaar en dag te wachten op ccii nieuwe eigenaar. Regelmatig doet het gerucht de ronde dat het beschermd monument verkocht is, maar even dikwijls wordt hel gerucht ontkend.

:4: ffi

5

'

Malen is dus perfect mogelijk, ook technisch. In normale omstandigheden is het dehiet voldoende groot om de turbines en de molenstenen

Dc Heimolen \vcrcl in 1840 gebouwd door de toenmalige gemeentesecretaris en steenbakker Corneel Mertens. Hij gebruikte onderdelen van een niolen die vroeger op Groot Eyssel, nabij de Hcihoef, stond.

r:0oneo in ooit oiclostiieel gebouo'. industrieel ei/Loc'i/ hand in hand.

0/t

T

heilendaat,'sc' u'ois,iç'ei'ioç iuio

In 1959 wordt het gebouw ingeschreyen als beschermd monument en tien jaar later wordt de molen verkocht aan Freddy Van Gorp uit Borgcrhout. Op 23 september 1972 wordt cle gerestaureerde molen, die nu ecn buitenverblijf is. feestelijk 'ingedraaid'. In de loop der jaren zal de molen steeds minder draaien, waarmee liet probleem van de herhestemming van molens gesteld is. (fh)


MOLENS EN MOLENAARS

Vzw De Laermolen wil opnieuw olie slaan

Restauratie en reconstructie De watermolen van Hoogstraten is al jaar en dag niet niéér dan een ruïne. Van op de brug kan men nog zien waar het rad ooit draaide. Dat is één van de zeldzame sporen die verwijzen naar de vroegere functie van het gebouw. De molen, of wat er nog van overblijft, staat al jaren te wachten op een laatste storm met de fatale windstoot. Want in een restauratie geloofde niemand meer. Nu is er de vzw "De Laermolen", een vereniging die het beheer van de molen op zich nam en het rad opnieuw wil laten draaien. Voor enkele maanden kon u het verhaal van de watermolen uit gebreid lezen in dit blad. In het derde deel maakten we melding van een groep mensen, die alles in het werk zou stellen om het gebouw te restaureren en er opnieuw een olieslagmolen in onder te brengen.

Vzw De Laermolen Ondertussen worden die plannen steeds concreter. Voor een laatste stand van zaken spraken we met Jef en Jan Vermeiren, de eigenaar van de watermolen en zijn zoon, en met Dimitri Van Pelt. Hij wordt waarschijnlijk én van de nieuwe molenaars. Op 27juni is de vzw De Laermolcn opgericht. Karel Vcrhcyen is voorzitter, Jos De Loose secretaris. Jan Vermeiren penningmeester van een vereniging die verder bestaat uit Marten Fortuyn, Yvcs Hoskens, Dimitri Van Pelt, Louis Van Wellen, Jan Verheyen en Leo Vleugels. Geen van hen hcefl de molen ooit \5 eten draaien

Rond 1900, een halve eeuw nadat de vorst van Salm-Salm de watermolen verkocht aan onderpastoor Lievens van Minderhout, vindt men de molen verouderd en economisch niet meer rendabel. In 1909 gaan er stemmen op om de sluizen weg te halen, omdat de landbouwgronden regelmatig onder water lopen. Twee jaar later wordt het linker gedeelte afgebroken en wordt het maalmechanisme, van de olieslagmolen, in het rechter gedeelte verkocht. Notaris De Boungne, die toen eigenaar van de molen is., profiteert van de onvrede bij de boeren. In 1913 verkoopt hij eerst het stuwrecht aan de gemeente, die daardoor de handen vrij heeft om de sluizen weg te halen. Eén jaar later verkoopt hij de eigendom zelf aan Leonard Michielsen De verkoop van het stuwrecht, of beter de vraag wie zich nu eigenaar van het stuwrecht mag noemen, is nog altijd aan de orde dn ligt nog ter dli SCO ss iC.

Drie molens, drie subsidiemogelijkheden De drie restauratieprojecten, die we hier bespreken zijn zeer verschillend. Dat geldt voor de aanpak, maar ook voor de manier waarop de overheid de projecten subsidieerde. De wetgever voorziet drie mogelijkheden wat subsidie betreft. De eigenaars van de watermolen van Meersel-Dreef opteerden voor de instandhouding- of onderhoudspremie, de meest eenvoudige formule.. Deze premie van 40 9'c of 25 ° op de werken die voor subsidie in aanmerking komen, wordt voor de volle 100 / door de Vlaamse overheid betaald. Het is dus een systeem dat de stad Hoogstraten dus niets kost, dit in tegenstelling tot de andere vormen van subsidie. In zo'n geval zou de stad kunnen overwegen om het project op een alternatieve manier te steunen. De instandhoudingsprernie wordt vlot toegekend, maar de kostprijs van de werken mag niet te hoog liggen. Op werken tot 600 000 BEF betaalt de overheid 40 %. Op de kostprijs tussen 600 000 en 1 200 000 BEF kan men nog op 25 % subsidie rekenen. Wat de watermoleri van Meersel-Dreef betreft werd er dén restauratiedossier ingediend en zullen er, op dit bundel, allicht drie opeenvolgende instandhoudingspremies aangevraagd worden. Bij de restauratie van de Salin-Salmmolen werd de enkelvoudige restauratiepremie toegekend. In dat geval betaalt de overheid 40 c/c subsidie op de werken die voor restauratie in aanmerking komen. In tegenstelling tot de onderhoudspremie, participeren drie partners in deze ptemie: het Vlaams gewest betaalt 25 Ç1 de provincie 7,5 en de gemeente ook 7,5 %. Nu zijn de provincie én de stad verplicht om de subsidie uit te betalen indien de minister de premie toekent. Toen Harry Van der Pas de molen restaureerde was dat nog niet het geval. De vzw De Laarinolen rekent op een dubbele rcstauratiepremie van 80 %. Zo'n premie wordt enkel uitbetaald aan vzw's, openbare besturen, kerkfabrieken en, onder bepaalde omstandigheden voor een molen. In dit geval betaalt het Vlaams gewest 50 , de provincie 15 %, de gemeente 15 7r en de eigenaar 20 (3-, In elk van de drie gevallen wordt de subsidie berekend op de bedragen exclusief btw en verhoogd met het geldende btw tarief van (normaal) 21 / btw. Bij de restauratiepremie wordt het uithetaalde bedrag nog met 7 % studiekosten verhoogd. (fh) (,

10

$ S,

I/"•J

1 :ttt

jjfljit11itl

'''r!11 tf1IÈ It;t\'I

n 4it

4fl

:"

1

II;iJ;o!l Ja

Erfpacht De molen, of wat er van overblijft, wordt in 1937 eigendom van Jaak Verschueren, in 1947 van Petrus Vermeiren en is sinds 1968 eigendom van Jef Vermeircn. In 1995 'ontdekt' Jos Spruyt, van de vzw Levende Molens, de watermolen en dient een aanvraag tot bescherming als monument in. Een artikel in 'De Maand' en een informatienamiddag door HOK brengt de molen opnieuw in de belangstelling. Jan Vermeiren, Jan Verheyen en Marten Fortuyn steken de koppen hij elkaar en dromen van een restauratieproject naar het voorbeeld van Het Convent. Maar al vlug stellen ze vast dat de groep te klein is en breiden hem uit tot tien man, die samen de vzw 'De Laermolen' zullen oprichten. De vzw heeft het beheer van de molen voor een periode van 27 jaar in erfpacht genomen. "De keuze voor erfpacht is er gekomen omdat de molen gddn economisch nut heeft en dat ook in de toekomst niet meer zal hebben", zegt Jan Vermeiren. "De molen vraagt een grote i n estering waar gddn of weinig inkomsten tegenover staan. Een enkeling kan zo'n project niet aan. De keuze voor een erfpacht van 27 jaar stelt ons in staat om 'zicht' te hebben op de ganse termijn. Komt daarbij dat 27 jaar voldoende garanties moet bieden aan de groep, die hard zal moeten werken om het project rond te krijgen" besluit Jan. Negenennegentig jaar is ideaal, maar niet realistisch. Een kortere periode valt voor de vzw beter te overzien. Vandaar de keuze van 27 jaar, met een optie tot verlenging"

Restauratie en reconstructie Wanneer een vereniging aan zo'n project begint is het van het grootste belang dat alle leden van de groep eenzelfde visie hebben wat betreft de restauratie van de molen. In dit geval wil de sereniging duidelijk verder gaan dan de restauratie van een ruïne, een keuze die ,elIs binnen de administratie Monumenten en Landschappen voor en tegenstanders kent. De tegenstanders zijn van mening dat iets dat er niet (meer) is, niet (meer) gerestaureerd kan worden. Ze pleiten voor het "recht op ruïne" san een monument. Dat het thema actueel is bewijst het mei-juni nummer 1999 van het gerenommeerde tijdschrift M&L, dat aan het thema ruïne- en monumentenzorg gewijd is. Dc vzw heeft een andere optie genomen. Men


MOLENS EN MOLENAARS wil de molen terug maalvaardig maken door met bestaande en nieuw te vervaardigen ondcrdelen het maalmechanisme te laten werken zoals vroeger, namelijk een olieslagmolen door water aangedreven. "Om de molen maalvaardig le maken moet het debiet van liet water voldoende groot zijn om te kunnen malen" zegt Dimitri Van Pelt "Kleine aanpassingen aan het rad kunnen een hulp zijn, maar het waterpeil moet opgesluwd worden én daarvoor titoet men eigenaar zijn van het stuwrecht".

1g

De afdeling Water van het Vlaams gewest ontkent niet dat het stuwrecht destijds gekocht is door de gemeente, maar stelt dat hun administratie nu exclusief beheerder is van de stuwrechten. Een toelating om het water op te stuwen kan, wil of durft de dienst vooralsnog niet geven. Aan die patstelling kwam voor enkele maanden een einde toen de administratie Monumenten en Landschappen liet weten dat men, wat het restaurat iedossier betreft, niet moest wachten op garanties van de afdeling Water. Met dit goede nieuws kan de vzw het restauratiedossier opstarten. En die restauratie zal geld kosten, veelgeld, dat weet men. Hoeveel precies weet men nog niet, omdat de kostprijs sterk afhankelijk zal zijn van het aandeel dat de vereniging ial moeten betalen in de kosten om de bedding van de Mark aan te passen. Voorlopig wordt de restauratie en de reconstructie geraamd op 25 miljoen, waarbij de vzw rekent op een subsidie van 80 %. Dat betekent een tussenkomst van de overheid van 25 894 000 BEF (kosten en btw inbegrepen). Het aandeel dat de vzw zelf moet betalen is in dat geval 6 473 500 BEF. Dit bedrag en dc terugkerende werkings- en onderhoudskosten wil de vzw door sponsoring samen brengen.

Nieuwe molenaars Aan een eventuele subsidiëring van 80 % zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden. "De molen moet dan minimum 40 dagen per jaar opengesteld worden én kunnen draaien" zegt Dimitri Van Pelt. Hij dient zich aan als één van

de nieuwe molenaars. Hij heeft vier jaargeleden al een cursus gevolgd, maar hee0 toen géén examens afgelegd. Nu wil hij beter doen en hoopt dat er nog andere kandidaten met hem inschrijven: "De cursus wordt gegeven door de vereniging 'Levende Molens' en start nu in september. Het is één cursus, zowel voor de wind- als voor de watermolens. Naast de geschiedenis komt ook de wetge\ing, de werking en de materialen van de molens aan bod. Na de theorie moet de kandidaat molenaar 100 uren stage lopen" Vierjaar geleden werkte hij tijdens zijn stage vooral op windmolens. Nu wil hij op zoek gaan naar een watermolen als stageplaats. Na de stage volgt het theoretische en het praktische examen."

Garanties De kop is eraf en de handen gaan uit de mouwen. De vereniging heeft een architect aangesteld, die het project als architectuuropdracht heeft aanvaard. Hij moet op korte termijn de nodige studies verrichten en het bouwdossier opstellen. Dit dossier is nodïg voor het aanvragen van

subsidies cii kan ook gebruikt worden voor het werven van sponsors. Blijft de vraag in hoeverre het project zal kunnen en mogen doorgaan. In hoeverre kan men rekenen op subsidies, of hoe groot is de kans dat de molen ooit zal malen? Jan Vermeiren: "Het vertrekpunt bij Monumenten en Landschappen was dat het een maalvaardige molen moest /ijn, dat wil zeggen dat hij kan draaien én malen. We waren dus gebonden aan liet stuwm'echt. Nu /egt Monumenten hun volledige steun toe om te restaureren en liet 'malen of maalvaardig zijn' wordt later met de afdeling Water bestudeerd. Dat is een probleem dat later aan de orde komt. Nu moeten we beginnen en lopen inderdaad een klein risico dat het 'pegelpiji', dat wil zeggen de hoogte dat we het water kunnen of mogen stuwen, niet hoog genoeg zal /ijn om lang of voldoende te kunnen malen. De bedoeling is nu om de molen te restaureren in de hoop dat we zo eel mogelijk zullen kunnen malen. Binnen een termijn van drie jaar". "In dezen niet het rad van avontLmur, maar het rad van De Laermolen. Geen droom, maar eindelijk werkelijkheid", zo eindigt de meest iecente persnota van de vzw De Laermolen.

De 'ijI 0/) de prcictln'ic/hoari geef! de ploai.s oon waar dc '/k ge!' iii de ntnnr :iî. (cie det(lil/oto rc('hls) Zo hoog kn'anm hei water toen cie tno/en nog draaide. Hoe hoog toen in de toekomst za1 kunnen stuwen is niet duidelijk.


MOLENS EN MOLENAARS

De molen van Wortel wordt afgebroken Binnen afzienbare tijd wordt de romp van de vroegere molen van Schellekens in Wortcl afgebroken. Ooit stond er op dezelfde plaats een houten molen, een onderkiuier. Dat is ccii iiiulen waarvan gans de houten romp naar de wind wordt gezet. Die molen werd in 1824 gebouwd door Alexander Joseph de la Roche de Marchiennes. Hij zou de molen in de gemeente Harveng in de provincie Henegouwen aflreken en hem hier terug opbouwen. In 1841 veikoopt hij de molen aan Jan Petriis Schellekens, In 1904 brandt de molen af en woidt hij vervangen door een stenen bovenkruier, een molen waarvan alleen de kap met de wieken draait. Maar de molen moet zich aanpassen aan de economische noden. In 1934 worden er metalen horden op de wieken geplaatst, in '60 wordt de kap weggenomen en in '71 wordt de centrale as eruit gelicht, om een andere molen te herstellen. De molenröinp, toet enkele silo's erin, is in februari verköcht. De nieuwe eigenaar, het verhuurbedrijf Goossens uit Wortel, heeft een sloopvergunning aangevraagd. (fh)

Open Monumentendag

Molens kijken.... van een restauratieproject tot Highstreet Op zondag 10 september is het Open Munumentendag. In Hoogstraten kan u die dag gaan kijken naar vier molens. Een tocht die u kan leiden langs twee molens die een woonfunctie kregen, een ruïne die wacht op restaoratie en Highstreet, een molenromp discotheek. Daar kan u nakaarten over de zin en onzin van restauratie, reconstructie en de (her)bestemming van monumenten. Het is een discussie die in Vlaanderen vooral begon met de restauratie van molens, maar nu actueler is dan ooit. Dé vraag is welke de bestemming (medehestemming of herhestemming) van de als monument geklasseerde kerken moet zijn.

Zondag 10 sepienihc, Jiuiiuii uc iui

iJJi 11111 UU/I

lijIcîi ituuc onze dochici, ldouh)cIiîOj oJlieï nieijc ïioi dc Iuiicii zoals uirhangt.

Het verhaal van de molen aan de steenweg op Sint-Lenaarts begon in 1830. toen 1. De Visser de molen liet bouwen. Zestien jaar later verkocht hij de molen aan Petrus De Vrindt. uit Merkscm, die gehuwd was met Catharina Janssens van de Kluis. Zij verkochten de molen in 1882 aan Adriaan Van der Westerlaken, die hem in 1900 verkocht aan de molenaarsfamilie Theeuwes - Van Breda. Zij kwamen van de watermolen, maar wensten daar na de verdrinkingsdood van één van kinderen, niet te blijven. ArthurTheeuwes, die geboren werd in 1900, was de laatste echte molenaar van Hoogstraten. Zelfs toen zijn zoon de zaak overnam bleef hij de molen trouw. Mede door het feit dat de Noorderkempen van landbouw overschakelde op veeteelt en tuinbouw werd het molenhedrijf stopgezet. 0p 13juni 1975 zou Maria TheeLiwes. echtgenote van Jules Hens, er een feestzaal en cafédancing openen. Elfjaar later, in 1986, zochten Yves Hoskens en Fred Van Ostayen een andere, grotere en betere locatie voor Highstreet, hun discotheek in de Gelmelstraat. Tijdens Open Monumentendag is Highstreet geopend van 13 tot 18 uur. De andere molens zijn open van 10 tot 18 uur. 110


POLITIEK

Na zes jaar wordt de balans opgemaakt Beloften nagekomen?? Wie intussen nog niet weet dat de gemeenteraadsverkiezingen er weer aankomen zal dat de volgende weken zeker aan zijn brievenbus kunnen merken. Gegarandeerd dat vanaf nu met de regelmaat van de klok stralende gezichten ons zullen melden welke schitterende toekomst er voor ons de volgende zes jaar is weggelegd. Beloften maken blijkt nu eenmaal eigen te zijn aan verkiezingen. Maar wie herinnert zich nog wat er zes jaar geleden beloofd werd ? Met welke vage of concrete beloften werd er naar uw stem gehengeld ? En zijn de resultaten ook zoals u ze gehoopt had of zoals men ze u had voorgesteld ? Wij maakten de balans op en diepten daarvoor de uitspraken van de lijsttrekkers van 6 jaar geleden tijdens het politieke debat georganiseerd door de dorpsraden in samenwerking met De Hoogstraatse Maand, nog eens op en controleerden wat er van geworden is. Wij hebben niet de pretentie volledig te willen zijn en beperken ons vooral tot de grote lijnen uit het programma zoals de drie woordvoerders die tijdens de debatavond naar voor brachten. Coalitie en oppositie Bij het politieke debat dat zes jaar geleden georganiseerd werd door de dorpsraden van Hoogstraten werd het panel gevormd door de woordvoerders van de drie partijen die toen opkwamen. Deze drie woordvoerders waren tevens de drie lijsttrekkers : Arnold Van Aperen (KVB), Jef Van Looy (CVP) en Juul Verhuist (Agalev). De uitslag van de verkiezingen en de daaropvolgende coalitiegesprekken resuiteerden uiteindelijk in een zeer ruime bestuursmeerderheid van KVB-CVP (samen 21 zetels). Agalev verzeilde met 4 vertegenwoordigers in de oppositie. Gezien deze situatie is het logisch dat we ons in deze evaluatie vooral zullen toespitsen op de beloften die door de beide meerderheidspartijen gedaan werden. Zij hebben tenslotte zes jaar de kans gehad om deze verwachtingen in te lossen. Voor een oppositiepartij is het daarentegen enerzijds veel gemakkelijker zich aan principes te houden daar zij geen compromissen moet aangaan met andere partijen maar anderzijds blijft zij op haar honger zitten om een aantal doelstellingen en beloften uit haar programma te verwezenlijken. Een evaluatie maken is dus moeilijker vermits zij buiten het eigenlijke bestuur gehouden werd. Tijdens het debat beperkte de CVP zich tot 5 grote thema's terwijl KVB alle punten uit haar programma wou aanstippen, wat in het korte tijdsbestek van 10 minuten uiteraard niet mogelijk was. Wij beperken ons tot de belangrijkste items uit het debat.

kelijk erg chaotisch aandiende. Toch hebben wij het erg moeilijk om de politieke eerlijkheid en rechtvaardigheid terug te vinden in een aantal dossiers zoals dat van de Kampweg waarin uiteindelijk de overtreder het grootste gelijk naar zich toetrekt en de coalitie, met utzondering van het ACW en de raadsleden uit Meerle, enkel de scherpe randjcs wat afrondt. Ook in het dossier van Belgicaplant hebben wij zo onze vragen. Vooral dc geheimzinnigheid en gebrek aan openheid van het gemeentebestuur hebben heel wal kwaad bloed gezet. Uiteindelijk werden door het college toch maar twee maal alle bezwaarschriften en een heel aantal petitielijsten als ongegrond afgevoerd en werd het licht op groen gezet voor de inplanting van een bedrijf zonder rekening te houden met een degelijke ruimtelijke ordening. Nochtans had ook KVB in haar programma aangekondigd om bij belangrijke ingrepen een inspraakprocedure voor alle betrokkenen te organiseren. De betrokkenheid van een zetelende schepen in dit project maakt het er niet geloofwaardiger op. In korte tijdsspanne werden twee schepenen ver noemd in verband met belangenvermenging, een term die evenwel niet door de Gouverneur werd overgenomen. De samenstelling van de milieuraad waarbij er een oververtegenwoordiging van de landbouwkringen viel op te merken heeft ook lange tijd de gemoederen verhit. Vele jaren lang heeft in Hoogstraten de vrije markt in verband met verkavelingen hoogtij gevierd. Gelukkig is er al van voor deze coalitie een kentering gekomen waarbij ook tal van sociale kavels ter beschikking dienen gesteld te worden. Dc voorwaarde voor de verkaveling in de H. Bloedstraat ( 1991 ) nl. de ontsluiting van deze nieuwe wijken, is ook nu nog altijd niet gerealiseerd.

"Politieke eerlijkheid en rechtvaardigheid" De openingstrcffer van CVP-lijsttrekker Jet Van Looy in het debat 'Er is de laatste jaren teveel individueel belang aan de orde geweest. De mensen vragen zich af hoc dit allemaal kan: de ene mag schijnbaar alles en de andere krijgt het deksel op zijn neus. Daarom moet het algemeen belang hnv'n het individueel belang ge steld worden." Door deze belofte waren de verwachtingen nogal hoog gespannen voor ecn nieuwe legislatuur. De verwachtingen zijn evenwel niet uitgekomen zoals ze zich aandienden. Vooreerst was er al de lange en moeilijke coalitievorming waarin niet altijd even correct naar de mogelijke partncrs en .elfs niet i!aai de eigen achterban gehandeld werd. Maar dit kunnen we eventueel nog zien als "deel van het spel." Belangrijk is vooral hoe we die politieke eerlijkheid terugvinden in het gevoerde beleid. Fr lijn belangrijke positieve evoluties waar te rieiiieii. Loals hei verbeteren van procedures rond vergunningen en de controle erop. Er was zeker ook de correcte afwerking van het terrassenprobleem hoewel zich dat oorspron-

-

II

II

Dc Kwnpnc ble(Ć’ ook deze Ici. latuur de gemoederen i er/zitten.

13


POLITIEK

Openbaarheid van bestuur en inspraak CVP promootte vooral een grotere openbaarheid van bestuur en KVB had zich voorgenomen de bewoners te raadplegen bij projecten die hen aanhelangen en het voeren van een open beleid door informatie na'r de hevolkino prioritair te stellen. Een eerste vaststelling : geen enkele van de schepenen uit de twee meerderheidspartijen ol het college in zijn geheel heeft de moeite gedaan om een beleidsnota op te stellen voor deze legislatuur. Na regelmatige vraag van de oppositie en telkens uitstel van het college heeft deze na bijna een jaar toegegeven dat ze daar de zin niet van inzag en er dus geen zou komen. Hoe kan men een beleid uitstippelen voor zes jaar als er zelfs geen algemene lijn wordt uitgezet? Welke houvast heeft een gemeentelijke administratie als het bestuur van dag tot dag kijkt? Op dit punt scoort het college dus zeer slecht. De CVP maakte zich ook sterk dat zij alle raadsleden actief zouden betrekken hij het beleid en dat een verkozen gemeenteraadslid er niet meer voor Piet snot zou bijzitten. Er zijn in de loop der jaren heel wat commissies bijgekomen en dit komt het beleid zeker ten goede. Zo kunnen heel wat dossiers lustig en degelijker uitgediept worden. Meerhetrekken van raadsleden hij het gemeentebeleid is een terechte doelstelling, maar wat doet men met een raadslid dat op een periode van 9 raadszittingen slechts één maal aanwezig is 7 Waar blijft de openbaarheid van bestuur en inspraak hij een project zoals Belgicaplant, dat toch ingrijpend het landschap en de woonomgeving van heel wat mensen verandert? Goede voorlichtingsvergaderingen waren er dan wel bij de voorstelling van de verkeersstudie en de voorstelling van de plannen voor de Hoge Snelheidslijn. Het gemeentelijk informatieblad scoort goed en de verschillende dorpsraden hebben in de loop der jaren heel wat inspraak gehad. De jaarlijkse algemene vergaderingen van de dorpsraden konden telkens rekenen op een goede vertegenwoordiging van het college dat tekst en uitleg gaf over allerlei plannen voor het volgende jaar. Vaak ging het over zeer concrete zaken vlak bi1 mijn en uw deur, maar hij gelegenheid ook over ruimere aangelegenheden. Toch moeten we ook

Her terrassenprobleein treed so,'ns zelt,s kordaat opgelost. Hier slopen genieenrearbeiders het terras van tai'erne De Jachthoorn.

vaststellen dat inspraak en advies selectief kunnen zijn, en maar aan bod komen wanneer het Vrij onschuldige of erg vage zaken betreft. Wanneer het beleidsmatig mee plannen op termijn en een visie voor de toekomst uitbouwen betreft, dan haakt het college nogal gemakkelijk af en is er blijkbaar weinig nood aan inspraak. De adviesraden voelen zich mede daardoor dikwijls niet begrepen. In de raadszaal hebben we de laatste jaren moeten vaststellen dat er een redelijke en vriendelijke sfeer heerst waarin heel wat zinvolle discussies de revue passeerden. Dc tijd van harde verwijten en scheldpartijen is al lang verleden tijden iedereen die wil kan ruim aan bod komen Ook kunnende raadsleden alle dossiers en voorbereidende vertogen voor de gemeenteraadszitting gemakkelijk raadplegen.

Financies Zowel KVB als CVP beloofden de kiezers een zuinig financieel beleid te voeren. KVB schreef in haar verkiezingsfolder "Voeren van een zui-

VROEGER WAS HET ALLEMAAL BETER! .

'r

Vergeet dat.

nig beleid zonder eigenbelang. De gemeentelijke belastingsdruk niet verhogen en door een goede voorbereiding de kosten van opdrachten en projecten in de hand te houden. Budgettair is er nog ruimte, inzake investeringen waren we aan een inhaalbeweging toe. Er zijn meer leningslasten maar daartegenover staat dat er meer inwoners zijn en dat er meer bijgebouwd werd. De belastingsdruk zal dus niet moeten stijgen", aldus Arnold Van Aperen. De CVP kondigde aan de belastingsgelden van onze inwoners zuiniger te beheren; na de grootse projecten van de voorbije jaren, meer aandacht voor kleinere werken en onderhoud. "Hoogstraten behoort momenteel hij de hoogste groep inzake belastingsdruk en leningslasten. We hebben inderdaad een inhaalbeweging moeten doen, maar zullen voortaan de kraan dicht moeten draaien," zo zei Jef Van Looy tijdens het debat. De gemeente kwam uit een periode van serieuze investeringen zoals het nieuwe administratieve centrum van 170 miljoen en een nieuwe bibliotheek van 50 miljoen. De vraag naar een finan-

HET KAN ALTIJD BETER!

Mijn naam doet er niet toe. Ik was geen belleman, militair of staatshoofd. Wel provinciaal depLité voor het land van Hoogstraten in het begin van deze eeuw. In de politiek bestaat slechts één zekerheid: dat er altijd moet gekozen worden, voor iedereen goed doen, is amper mogelijk.

SPAN DE WAR VOOR UW KAR -* voor bestuurlijke vernieuwing en kwaliteit. ' voor elk wat wils in de vrije tijd. * voor een verantwoord en duurzaam beleid. De man hiernaast is mijn overgrootvader: als politicus heeft hij misschien wel deze microhe aan mij doorgegeven. Mei de gioeteit vami WARRE lAJ MANS

kandidaat voor de gemeenteraad op 8 oktober.

14


POLITIEK

Lezers schrijven Gelezen in 'De Hoogsiraatse Maand' juli 2000:

De kogel is door de kerk: ACW verlaat dc CVP... maar op welke manier... Na mijn vakantieperiode wil ik als lid van het hoofdbestuur ACW Hoogstraten en bestuurslid van de CVP, toch wel even reageren en een en ander verduidelijken. Persoonlijk heb ik geen probleem met bepaalde artikels of Larikatui'cn maar men moet wel correct zijn wannccr men cijfers gaat neerschrijsen. Als verslaggever René Sprangers niet naar buiten durft komen met de Juiste gang van zaken, dan heb ik daar uiteraard geen moeite mee om dat wel te doen. Als dC secretaris durft schrijven dat hij de geheime stemming op de bijeenkomst in mei van liet ACW hoofdbestuur, de uitslag 8 v66r, 8 tegen was, is dat volledig fout. Er waren inderdaad 8 mensen die voor een serdere samenwerking waren, er waren 3 stemmen om alléén te gaan .3 met een andere partij en er waren 2 onthoudingen. dus... Als ik dan via, via sernecm dat de secretaris en /ijn buurman Staf zich niet kunnen ver,ocnen mct deze gang san zaken, kan men gemakkelijk schrijven dat men niet wil natrappen naar de CVP, terwijl men door deze manier van handelen een slag onder de gordel uitdeelt en dit niet hij mij alleen. Plots moest ik toch weer denken aan de woorden van voorzitter Jef die meermaals de woorden gebruikte: 'Jongens waar zijn sve mee bezig?' Als ik dan vaststel dat mensen die vooraf predikten dat ze de uitslag zouden respecteren, nadien reageren of er niets aan de hand is, inderdaad heren waar zijn we dan mee bezig?

eiële rustperiode was wellicht ingegeven door een ernstige bekommernis om de financiele toekomst van de gemeente. Toch kunnen we allerminst zeggen dat deze belofte ingevuld werd. Integendeel zelfs, wij hebben er in dit maandblad meermalen op gewezen hoe de schuldenberg van de gemeente zich hoger en ho'er heeft opestapeld en dit ondanks de re't'tmatige waarschuwingen van de gemeenteontvanger. de schepen van financies en de op positie. Van een zuinig beleid is er in de atgelopen zes jaar weinig sprake geweest, en hiermee sts wilirn we gren n ,itl.pir,ik ltrn i,iii de sridienste van het gemeentebestuur dat heel wat werk verzet heeft. De economische conjunctuur int wliswruir ooed mee mei haar mce rente\/neten maar dat naakt hen voor de toekûmsi nei zo gevaarlijk wanneer hier een ommekeer in komt. Gelukkig heeft ook het Provinciebestuur de gemeente vorig jaarop de vingers getikt voor de te grote uitgaven. Zoniet iou de gemeente Hoogstraten her jaar 1999 hebben afgerond mei een schuldenlast van 1,2 miljard frank. Dit zou ongeveer 72.268 frank schuld per inwoner betekend hebben. De investeringen van de huitengessoue dienst (in nnljoeueti uitgedi uki) stegen de laatste jaren enorm : 257 in 1995, 232 in 1996. 349 in 1997, 413 in 1998 en 402 in 1999. De Bestendige Deputatie drong er dan ook op aan de investeringen binnen de mogelijkheden te houden en de schuldenlast beter onder controle te houden. Het college heeft daarom noodgedwongen moeten schrappen in de lijst van investeringen, en heeft de laatste jaren al heel wat overhoekingen van de gewone dienst naar de buitengewone dienst Lntgevoerd waardoor er meer investeringen met eigen middelen konden betaald worden zonder dat er voor geleend moest worden. Enkele van de grootste investeringen : de nieuwe Mosten (73 miljoen), aankoop huizen en grond Wortel-Kolonie ( 34 miljoen voor de hwzen). herinrichting Hoogeind (70 miljoen). Meerleseweg-Groot Eyssel (50 miljoen), Kathelijnestraat (50 miljoen). Karel Boomstraat( 13 miljoen). Chaamseweg (12 miljoen), restaLiratie kerk Meerle (58 miljoen) en Begijnhofkerk (14 miljoen). enz.. In 1996 werden de gemeentelijke opeentiemen gewijzigd. De personenbelasting zakte van 77 naar 55% en de opcentiemen op de onroerende voorhetting stegen van 1050 naar 1 350.Door de

Ook is het mij niet ontgaan. dat er al langer een goede band bestaat tussen de secretaris en personen van Agalev en dit naar aanleiding van reeds vroeger verschenen artikels i.v.rn. dc aatigekotidigde breuk. Maar wees eerust jules. nieuwkomer Piet Dc Bie komt heus wel tijdig aan de aftrap met zijn nieuwe pleeg. Eveneens gelezen inhct julinumnier van de Hoogstraatse Maand, dat de perikelen rond de Kanipweg de breuk zouden hebben in de hand gewerkt. Laat mij duidelijk zijn dat schepen Peerlink in een ACW-hi jeenkomst duidelijk achter het voorstel stond om cle Kampweg af te buigen. Ik heb de voorbije 6 jaar toch regelmatig een bijeenkomst van het ACW-hoofdhestuur bi jgess oond, had de indruk dat ik met een hechte groep te maken had. maar wat blijft daar van over? Nogmaals: 'Jongens waar zijt ge mee bezig!

Getekend: Piet De Bie VO/51('lli/ng 1(111 dl

l(1%( 1 / S

/1111/ir

dl

Oh).

!II!

".log

&V,

Er tierd heel 01/t neerk besteed aan aanplan tin gen. vermindering van de personenhelasting daalden cle inkomsten van 74 miljoen in '95 naar 68 miljoen in 1999. De inkonisten uit de onroerende voorhefting stegen daar tegenover van 104 miljoen in '95 tot 141 miljoen in 1999. Deze cijfers ges en toch met directeen verlaging van de belastingsclruk in Hoogstraten aan. Wel worden hierdoor dc hegoede Nederlanders die geen personenhelasting in België betalen via de onroerende voorheffing nu mer belast.

Verkeer De CVP had zich voorgenomen de druk op de hogere overheid voor de aanleg van fietspaden even hoog te houden en voor de secundaire wegen zelf initiatieven te nemen. Knelpunten zoals het Van Aertselaerplein en Meerdorp moesten een oplossing krijgen met inspraak van de bevolking. Aan de scholen moest de veiligheid gewaarborgd blijven door de inzet van


POLITIEK gemachtigde opzichters. Voor het sluikverkeer en dan vooral voor het zwaar verkeer van de autosnelweg moest een oplossing gevonden worden. Op termijn zag zij de doorsteek van de El 9 naar de E34 via een verbrede weg ZoerselOostmalle-Brecht. Op korte termijn zou het onnodig verkeer vermeden moeten worden door het aanbrengen van goede signalisatie voor de transportzone. Ook KVB wou fietspaden blijven promoten en zorgen voor een vlot en veilig verkeer door o.a. het promoten van een omleidingsweg rond Hoogstraten, snelheidsbeperkingen en regelmatige controles, tijdig herstellen en onderhouden van gemcentewegen, en inrichten van overzichtelijke kruispunten. Het is duidelijk dat Hoogstraten de laatste jaren een flink stuk van haar achterstand op gebied van fietspaden heeft ingehaald. Dcnken we maar aan het fietspad Wortel-Hoogstraten, Minderhout-Meerle, M inderhout-Meer, de werken aan het voorste dccl van de Loenhoutseweg, het fietspad naar de Mosten. Intussen zijn ook de onteigeningen bezig voor de aanleg van het fietspad Wortel-Merksp!as. Voor een aantal van deze fietspaden heeft de gemeente zelf een grote duit in het zakje moeten doen door de gronden naast de gewestweg aan te kopen. Anderzijds is het ccii hedroevende vaststelling te moeten zien hoe het gemeentebestuur geen vuist kan maken tegen het Bestuur der Wegen voor inspraak en inzage. 1-Jet Bestuur der Wegen heeft blijkbaar nog steeds een broertje dood aan inspraak van de gemeenten en de bevolking en kan zelfs vaak geen grondige plannen van de werken voorleggen. Problemen hij de aanleg, hogere meerkosten, massale kappingen van de eikenhomen, onoordeelkundige plaatsing van de zebrapaden in het centrum van l-loogstraten enz. zijn daar dan ook vaak een logisch gevolg van. KVB promootte een omleidingsweg, maar uitgerekend die omleidingsweg die al meer dan 20jaar op liet gewestplan staat aangeduid, wordt door het bestuur zonder al te veel discussie van de kaart geveegd. Een omleidingsweg op grondgebied Rijkevorsel is voor Hoogstraten natuurlijk de gemakkelijkste weg, maar daar denkt men in Rijkevorsel wellicht niet hetzelfde over. Positief daarentegen is alvast de intentie van het gemeentebestuur om het sociale en culturele aspect van de weg Hoogstraten-Turnhout te laten primeren boven het economische nu er in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan van de provincie Antwerpen gedacht wordt om deze weg in een hogere categorie onder te brengen. Intussen blijft er nog heel wat zwaar verkeer door de dorpskernen rijden. Duidelijke signalisatie voor de Transportzone blijft een zwakke schakel. Met het oog op de aanleg van de HSL pleit het gemeentebestuur in die optiek wel voor een oprit aan de Transportzone. In de huidige plannen is die op- en afrit niet voorzien. Ook is er tijdens deze legislatuur heel wat aandacht besteed aan het onderhoud en herstel van de gemeentewegen, de vernieuwing van voetpaden, de herinrichting van de dorpskernen, de Gravin Elisabethlaan, H. Blocdlaan, vernieuwing van een aantal wegen, en aanplanting van groen langs de vernieuwde straten. Vaak ging dit gepaard met de aanleg van riolering. Ook de 1 Ïlirntenseweg kreeg na vele jaren gedaver en overlast een nieuw wegdek. Het bestuur heeft soms ook steken laten vallen. De rotonde in het gehucht Groot Eyssel ligt naast de weg en 7orgl ondanks allerhande visiicle Ingrepen, voor een onveilige toestand.

Bejaardenzorg Beide coalitiepartners benadrukten in hun ver16

kiezingscampagne sterk de bejaardenzorg. KVB nam zich voor de kwalitatieve opvang van de rusthuisbewoners te optimaliseren en werk te maken van de uitbouw van de diensten van thuiszorg en de opvang in de eigen familiekring. In alle gemeenten zouden er bejaardenwoningen komen en werk gemaakt worden van serviceflats, te beginnen achter het rusthuis. De zorg voor minderbedeelden en kansarmen moet een constante blijven in het beleid. De CVP benadrukte vooral dat OCMW, welzijns- en bejaardeiizorg niet enkel beroepsmatig of financieel mogen bekeken worden. Warmte en inzet zijn zeker zo belangrijk. Thuis - en familiezorg moeten maximaal ondersteund worden. Het valt niet te ontkennen dat er de laatste jaren heel wat aandacht besteed werd aan dit deel van de bevolking. Ook de Bejaardenraad laat zich positief uit over de inspanningen die gedaan werden om aangepaste woningen voor bejaarden te voorzien. De totstandkoming van de serviceflats achter het rusthuis en de bouw van bejaardenwoningen in de verschillende deelgemeenten zijn daar zeker een duidelijk voorbeeld van. Wat het rusthuis betreft mag het OCMW terecht fier zijn op de inzet van haar personeel, maar blijft de verouderde toestand van het rusthuis een oud zeer die een belemmering vormt voor een optimale zorgverstrekking. Wel kreeg de administratie een nieuw gebouw. De financiële vergoeding voor + 75 jarigen en dc mantetzorgpremie voor thuisblijvende bejaarden zijn een goede hulp voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, hoewel nogal wat mensen zich afvragen of de eerste vergoeding niet eerder een doekje voor het bloeden is. Een aandringen bij de hogere overheid om de globale inkomstensituatie van ouderen te verbeteren, blijft ook voor de bejaardenraad een belangrijke taak voor de toekomst. In de marge hierbij mogen wij ook het project voor zelfstandig wonen voor mindervaliden, Homiva, aanstippen. Een dergelijk project op zich kan op heel wat sympathie rekenen, maar het feit dat dit een persoonlijk initiatief is van de burgemeester waarbij de financiering en de onduidelijke relatie met het OCMW nogal wat vragen oproepen, maakt het niet bij iedereen even aanvaardbaar.

. ..,

Het college van burgemeester en schepenen (1995-2000) ramen met gemeentesecretaris Paul Vinck.

Criminaliteit Beide hestuursgroepen opteerden voor een verdere uitbreiding van het politiekorps, meer aanwezigheid in de straal en een permanentie van de politiediensten 24 uur op 24. Op dit vlak zijn heel wat van de beloften ingevuld. Het politiekorps werd intussen uitgebreid tot 18 agenten waardoor het kader volledig opgevuld is en elk dorp ook zijn wijkagent heeft. De samenwerking met de rijkswacht en de politiekorpsen van de gemeenten Merksplas en Rijkevorsel loopt nu reeds een drietal jaren vlot. Toch blijft er vaak nog heel wat kritiek te horen over het gebrek van politie in het straatbeeld. In verband met het optreden van politie tegen bijvoorbeeld bouwovertredingen, het uitoefenen van voldoende toezicht enz. pleitte de CVP er in haar programma voor dat er meer controle zou zijn en dat de politie ook zou optreden zonder dat er eerst een klacht zou binnenkomen. Gedurende de eerste helft van de legislatuurbleek daar niets van in huis te komen, integendeel zelfs. Na een reeks schandalen en onder invloed van de kwa-

.

t (11 1 1/Will a/ ul . Hou i / run ii kit uw i an ver en prilw eerdc de grool.1e afvalberg 1 Wf dc lOK. 6! lukkig hecf :e /inanciile kater kunnen ontwijken, maar van een er/it voorkoming sl,eleid mi a.s er 'een .prakc.


POLITIEK lijke naam die Hoogstraten in de loop der jaren had opgebouwd stelde de politiecommissaris ecn nieuwe werkwijze voor de agenten op waardoor er meer controle zou zijn en zelfstandig iou ingegrepen worden hij overtredingen. Tot hiertoe lijkt dit Vrij goed te werken, maar onlangs, bij de vaststellingen van een illegale aarden wal op Heerle. werd er enkel een waar schuwend vingertje in (le hoogte gestoken.

Afvalbeleid Over het afvalheleid vinden we niet zo veel terug in dc programma's van heide partijen. KVB beperkte zich tot "het wekelijks ophalen volgens een vast dagschema" terwijl CVP de ganse bevolking meer wou betrekken hij hel sorteren van huishoudelijk af al (GFT, papici, plastiek, glas, enz) en het wekelijks ophalen van nict-sorteerhaarrestafval. Mensen die goed soricreti ttioeieu daam voui lmelouud woi deu." Op dit vlak hebben de coalitiepartners zich grotendeels gehouden aan hun karige beloften. Het restafval wordt slechts om de twee weken opgehaald en dit lijkt voldoende te zijn. Zeker nu er vorig jaar beslist werd ook de blauwe PMD-zak van Fost-plus in te voeren. Einde '97 was Hoogstraten binnen de lOK (29 gemeenten) koploper in afvalproductie. Door de aanpassing van de prijzen voorde verwerking van het afval dreigde Hoogstraten hier een financiële kater aan over te houden. De reorganisatie door de gescheiden huisvuilophaling, de werking van hel containerpark en de mogelijkheid van thuiscompostering hebben gedeeltelijk een oplossing gebracht. Toch is het bedroevend vast te stellen dat er aan een echt voorkomingsbeleid weinig of niets gebeurd is.

Ruimtelijke ordening en woonbeleid KVB stelde in haar programma een reglementering voor de terrassen voorop en in elke gemeente een kleine ambachtelijke zone via een Bijzonder Plan van Aanleg. Bij een belangrijke beslissing zou een inspraakprocedure voor alle betrokkenen georganiseerd worden. CVP wou meer respect voor de gewestplannen waardoor grove overtredingen niet meer zouden kunnen en bouwgronden zouden op de eerste plaats betaalbaar moeten blijven voor de eigen mensen. Bij verkavelingen moet er in alle deelgemeenten voldoende ruimte zijn voor sociale kavels. Het terrassenprobleem kreeg uiteindelijk zijn reglementering en het gemeentebestuur trad kordaat op om de overtreders tot de orde te roepen. Ook de inspraakprocedures hij de vernieuwing van een aantal straten kenden hun verloop. De creatie van ambachtelijke zones in de verschillende deelgemecnten beperkte zich meestal tot regularisatie van kavels en gebouwen die voor niet-agrarische doeleinden gebruikt worden. Tijdens deze legislatuur werden zoals beloofd heel wat sociale kavels verwezenlijkt. Er was nu eenmaal nogal wat achterstand in te halen na de wildgroei van privé verkavelingen in de vorige legislatuur. Hierin is zeker de druk vanuit het ACW van belang geweest. Doch het grote aantal kavels op de markt hebben geenszins de prijzen van de houwgronden beïnvloed. Bouwen in Hoogstralen kost veel geld. Het bestuur heeft tevens getracht meer kavels op de markt te brengen en hierdoor dc prijs van dc

.50,/Ir/t /I'(/I.I//Ç' 111.5.S rIt rk /)OIiIie(IiC//ztrft ,tc'rd IiiterPoliiiezone Hoog.straten-Rijkei'orsel-Merksplas. L.)e

houwgronden te verlagen door een extra belasting te heffen op alle niet-bebouwde kavels in een bouwri jpe verkaveling. Tevens werd er een belasting ingesteld op verkrotting en leegstand. In 1998 maakte de lOK voorde gemeente Hoogstraten een woonhehoeftestudie op voor de volgende tien jaar. Deze studie paste in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en was noodzakelijk indien de gemeente nog aanspraak wou maken op woonuithreidingsgebieden. Hierbij kwam aan het licht dat Hoogstraten als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau, in de volgende tien jaar nog behoefte heeft aan 765 nieuwe wooneenheden. Verdere uitbreidingen zullen voor 65 % moeten gebeuren in Hoogstraten en voor 35 % in cle kernen van dc deelgemeenten. Na telling bleek dat er nog 986 bouwrijpe kavels in de woonzone en 120 in de woonuitbreidingsgehieden liggen. Hiervan schatte men dat er slechts 296 bouwrijpe percelen zouden vrijkomen. Er moest dus op zoek gegaan naar453 nieuwe wooneenheden waarvan 250 sociale kavels of woningen. Hier uit bleek dat vooral Hoogstraten en Mindcrhout nog uitbreidingsmogelijkheden hebben in de woonzone met Venhoef( 100). Torenakker (25). Schoolstraat-Geineentestraat (40), Groenewoud (1 2) voor woonuithreidingszone voor-

EC:::- ) Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76

ee/t feit.

De

booiie

tuit rle

zag men nog Leernstraat (50). Donckakkcr (20) en Dalweg (II). Hoogstraten had in de voorbije jaren al een grote uitverkoop gehouden zodanig dat er een hypotheek ligt op haar toekomst. Opmerkelijk was toch ook wel dat er over gans deze woonhehoeftestudie geen enkel advies gevraagd werd aan de dorpsraden of welk adviesorgaan dan ook en er geen discussie werd georganiseerd. Nochtans was en is deze studie ontzettend belangrijk voor de toekomst van Hoogstraten. Denken we maar aan de mogelijke leegloop van de dorpsscholen binnen afzienbare tijd terwijl er in Hoogstraten en Minderhout misschien nog plaatsgebrek komt.

Besluit Algemeen kunnen we besluiten dat de huidige coalitie heel wat van haar beloften heeft waargemaakt. Er is hard gewerkt en heel wat verwezenlijkt. Waar het haar echter wel aan ontbrak was een visie op langere termijn en dit heeft zijn gevolgen vooral op het financiële vlak. Een zuiniger beleid zal er de volgende legislatuur toch wel echt van moeten komen...

* Hoofdverdeler Ford personen- en hedrijfswagens Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

17


"De natuur is altijd mijn meester geweest"

De 'schenking' HUET in het Stedelij*k museum Het stadsbestuur van Hoogstraten is sinds enkele maanden eigenaar van belangrijk werk en archief van de glas-in-lood kunstenaar Jan Huet. De schenking maakt nu deel uit van de vaste collectie van het museum, net zoals het werk van Alfred Ost. Het museum zal regelmatig thematentoonstellingen organiseren over het werk van Jan Huet. Een eerste thematentoonstelling wil een representatief beeld geven van de schenking aan de stad Hoogstraten en is te bezichtigen tot 30 september.

Tentoonstelling Hij beoefende dan ook verschillende disciplines. maar is vooral als glazenier bekend. Toen hij zich in de jaren '20 speciahiseerde, liet hij zich al snel opmerken als één van de vernieuwers van de Vlaamse glasschilderkunst. Hij maakte niet alleen ontwerpen voor glasramen, maar sneed en hakte zijn glas met eigen hand. Het

-W

De schenking De stad Hoogstraten is reeds eigenaar van een aantal glasramen van Jan Huet. Die werden in '96 door de stad aangekocht. Jan Huet was niet alleen glas-in-lood kunstenaar, nirar ook schilder. Een belangrijk deel van dit werk komt door de schenking in het bezit van de stad Hoogstraten. Hierdoor ontstaat een unieke combinatie: een volledig overzicht niet een groot aantal werken die elk aspect van het oeuvre belichten. De schenking bestaat uit olieverfschilderijen, opaline' s, schetsen, voorstudies, werktekeningen en documenten. Aan de schenking zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo zal het Stedelijk museum binnen een termijn van vijfjaar een boek uitgeven over het leven en het werk van de kunstenaar.

Leven en werk Jan Huet werd op 19 mei 1903 in Wortel geboren en volgt de Grieks-Latijnse humaniora aan het Klein Seminarie te Hoogstraten. Van 1925 tot 1930 geniet hij een opleiding aan het Hoger Instituut voor Kunstambachten te Elsene en wordt hij laureaat van de Sint-Lucasschool en het Hoger Instituut te Sint-Gillis-Brussel, met een studie over brandramen. Na zijn opleiding verblijft hij een periode in Denemarken en maakt Cr monumentale werken op de gewelven van de kerk van Nvborg. In 1947 o ordt hij de eerste pr lssor aan de pas

t ' t ,/HU(

/

0 ç'Ia.t-iii-Jaa,/ Aol, t/ //,/0/

pnchte klas brindgl asscln Ideri i ig aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Zijn leven en werk is sterk verbonden met de Kempen en vooral met de streek rond Hoogstraten. _ ii de schoonheid van het 1 a id schi ,i p, zijn respect snor de hardss erkende mens en zijn diep religieus belet en groeide iijn drang oni te tekenen. te 'childeren te eisen, te dichten. te t ilinen en natuurlijk glasr.imen te maken. ..

-

-

1 -

S

.

. -

r

.

..

,

t

-

'.

. I)e I'i,'raei/ilaats van Vo,-1c'l-kemloiiic. 18

. .

.1,0 [Iii,

1. (,,

/0/en en / .ivo'en in Wortel,

amb,icht siond cent aal. Zo v erkte hij het liefst met glasranien, en niet niet glashen n, omdat hij voeling wou houden niet hei historisch gegroeide kunsiambacht. lijn palmares is indrukwekkend en ii ii ss erken / in terug te vinden in bi line n- en bui tel land niet o. a. brandramen in de basiliek san Kockelberg, de ahdi j san Orval, de Sint-Pauluskerk te Sint -Pietcrs-\Voluwe, de abdij van Tongerli. liet Ruhenshuis en liet stadhuis van Antss erpen. Op het eerste zicht lijken zijn schilderijen van een totaal andere orde dan de g lisramen. Deze tevenstellinv heeli tele vrienden en kunstcritici geboeid. De sclnldei ijcn tonen levendige. lyrische en id Ilische landschappen en portretten van dieren. Slechts al en toe zien of voelen we de aanv eiigheid t Ciii de mens. Een ,uie draad dielit zich aan in de vorin van hei n 'a 'enmc mmi in zijn ii ml. "Een artiest kan zijn ges oelens nooit opzij leggen.. Een mens denkt en tocht. Elk artiest moet eerlijk zijn in zijn verk. liet lijk in /ijn gevoelens. De trouw is iets heel belangrijks." Jan Huet bleef steeds Irnuss aan /ijn karakter en piincipes. de Lce polen dii' liet leven van deze unieke man bepaald hebben. Hij werkte vanuit het leven, sanint /ijn spontane gevoelen en zijn artistieke eerlijkheid. Jan Huet is gestorven in Antwerpen op 2 april 1976. Het was zijn wens om in zijn geboortedorp Wortel begraven te worden.

"JAN HUET, DE SCHENKING AAN

HOOGSTRATEN" tot 30 september in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te Hoogstraten. Van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur of na afspraak. Inlichtingen (03)314 65 88.


Help Jerwin! Hallo, Mijn naam is Jerwin. Ik hen op 18juli geboren in SLlrigao, Filippijnen. Mijn ouders kunnen mijn operatie niet zelf betalen. Daarom organiseren mijn tante, Melba Cahasa en mijn meter, Liesbeth Snijders een etentje in zaal 'Nieuwe olijftak', naast het voetbalveld van HVV. Op zaterdag 30 september kan je er voor 400 F kennismaken met enkele Filippijnse specialiteiten.

Uw stem: voor wie? Misschien heb je onze affiche al zien hangen. mogelijk ben je zelfs geschrokken van de directheid van de vraag. Wees gerust, je hoeft het dns niet te komen vertellen, dat mag je rustig voorbehouden voor de stemcornputer op 8 oktober. Op die dag wordt er van U wel een keuze verwacht, een belangrijke keuze die een aanzienlijke invloed kan en zal hebben opje directe leefomgeving de volgende jaren. Natuurlijk kan je je keuze bepalen aan de hand van de - zeer, minder of helemaal niet informatieve - lectuur die we als 'verkiezingspropaganda' omschrijven en die je deze weken in grote hoeveelheden inje brievenbus vindt. Het minste wat je daarvan kan zeggen is dat het - veelal zelfs letterlijk - gekleurde informatie is. Je kan ook afgaan op de personen die de verschillende lijsten bevolken. Wellicht ken je verscheidene van hen persoonlijk, misschien ken je ze niet maar lijken zeje sympathiek en krijgen ze daarom je stem. Maar weet je ook waar ze voor staan? Weet je wat de anderen te zeggen hebben over hetzelfde onderwerp? Zijn de 'beloften' waarvan de verkiezingsdrukwerken bol staan realistisch? Hebben ze een betere gemeente op het oog of vissen ze alleen naar je steni op 8 oktober om je daarna gedurende zes jaar op je honger te laten?

UW STEM 9 .

Op donderdag 7 september in de parochiezaal van Minderhout hebben wij de strijders om uw stem uitgenodigd om met elkaar en vooral ook met U de degens te kruisen over wat we van een toekomstig gemeentebestuur verwachten.

Voor meer inlormutie en i nschrij ingen Liii je terecht hij Melbi Cahasa (03/3 14.8 .OS) en Liesbeth Snijders (03/314.49.39). Alsjehlief, help mij!

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03 / 3 14.37.67

Om U, kiezer, de kans te geven uzelf ten minste gedeeltelijk hierover een beeld te vormen en omdat een debat tussen personen zoveel helderder kan zijn dan veel gedrukte woorden, organiseert uw lijfblad in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen het traditionele verkiezingsdebat.

Om acht uur stellen we de deelnemers - een woordvoerVOOR WIE der van de deelnemende partijen - voor. Vervolgens krijgen ze ieder vijf, zes minuten de tijd om de 3 belangrijkste donderdag 7 september 2000 - 20 u . krachtlijnen van hun proPAROCHIEZAAL MINDERHOUT gramma voor te stellen. Hierna worden ze door de moderator - Patrick Van Gompel (zeer bekend van TV) - ondervraagd over belangrijke thema's en worden ze met elkaars standpunten geconfronteerd. i -

VERKIEZINGSDEBAT

Tijdens de pauze krijgt U, het talrijk verwachte publiek, de gelegenheid om uw vragen te formuleren. Het tweede gedeelte van de debatavond is geheel voorbehouden om ze aan de partijvertegenwoordigers voor te leggen en uiteraard verwachten we van hen een antwoord. Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

Rond 22 uur wordende debatten gesloten, wat niet belet dat U nog even kan nakaarten over wat U allemaal gehoord heeft. Misschien heb je na deze avond een beter inzicht in de prangende vraag 'Uw stem: voor wie?. Dat is de enige bedoeling en de toegang is daarbij nog gratis ook. U hoeft er alleen maar te zijn.

19


Actiecomité tegen serrecomplex haalt (voorlopig) haar slag thuis

Belgicaplant krijgt geen milieuvergunning Er komt geen milieuvergunning voor het omstreden serrecomplex van Belgicaplant, de dochteronderneming van het Nederlandse Hollandplant. Dit besliste de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen op donderdag 3 augustus. Een geweldige opluchting voor de tegenstanders van dit mega-serrecomplex, vlakbij het centrum van Hoogstraten, want de hoop was evenwel niet zo groot meer. Enkele dagen voordien was immers het fiat van Stedenbouw over de bouwvergunning op het Hoogstraatse stadhuis binnengekomen, en alles leek erop dat ook de milieuvergunning niet meer tegen te houden zou zijn. Het Hoogstraatse college van burgemeester en schepenen had immers de bezwaarschriften tegen de milieuvergunning weggewuifd en gunstig advies gegeven. Het Provinciebestuur moest nu de knoop doorhakken. Maar het actiecomité bleef niet bij de pakken zitten, mobiliseerde op grote schaal, verhoogde de druk op de politiek en wachtte gespannen af. Het was immers midden het zomerverlof en vaak een ideaal moment om omstreden dossiers toch nog goedgekeurd te krijgen. Grote vreugde dus voor het actiecomité "Geen Glas maar Gras" toen het bevrijdend telefoontje binnenkwam. Door het weigeren van een milieuvergunning vervalt nu ook de bouwvergunning daar deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Tenzij natuurlijk de firma Hollandplant of de betrokken eigenaars van de gronden op wiens eigendom de serre zou ingeplant worden, de zaak in hoger beroep toch nog naar hun kant zouden kunnen doen overhellen. Het is dan aan de Minister van Leefmilieu, Vera Dua, om de knoop door te hakken. Juist Jn jaar geleden kregen de plannen voor een gigantische serie in Hoogstrtaten concrete vorm voor de buitenstaanders. Er waren al wel langer geruchten over de mogelijke bouw van een groot serrecomplex maar veel informatie werd daar niet over verstrekt. Alles bleef wat in een waas van geheimzinnigheid gehuld. Tot plots begin augustus '99 een openbaar onderzoek startte voor de bouwvergunning van een 15 hectaregrote serre vlakbij het centrum van Hoogstraten. Op de hoek van de Loenhoutseweg en de Kathelijnestraat zou "een glazen gedrocht", zoals de latere actievoerders het zouden noemen, van wel 30 voetbalvelden groot uit de grond rijzen. Vooral de ligging en de mogelijke nadelige gevolgen hiervan in de directe nabijheid van de woonkern. deden heel wat mensen verbaasd en verschrikt reageren. Niet verwonderlijk overigens : een glazen muur van 7 meter hoog, 36 los- en laadkades aan een reeds erg drukke baan zonder fietspad waarlangs dagelijks honderden schoolkinderen fietsen, een verlichting van 7.660 lampen van 400 Watt, opslag van chemische stoffen vlakbij een waterwinningsgehied, inname van landbouwgronden, verleggen van waterlopen. enz. Argumenten genoeg om een massa volk in het verweer te krijgen. Toch bleef de eerste reactie beperkt tot een 11-tal bezwaarschriften cii bij een herziening van de bouwvergunningsaanvraag tot 8. Niet het project op zich moest het ontgelden, maar vooral de ligging vlakbij het centrum met de daaraan verbonden nadelen van verkeersoverlast, lichtvervuiling, de nabijheid van een waterwinningsgebied, waren de voornaamste bezwaren. Deze werden echter door liet Hoogstraatse college van burgemeester en schepenen verworpen en het dossier werd met de goedkeuring van het stadsbestuur aan Stedenhouw overgemaakt. Deze maakte aan20

vankelijk bezwaar (afdeling Natuur) daar er geen compensaties gevonden waren voor het verlies aan gronden voor weidevogels. Een goede maand geleden (einde juli) kwam evenwel de goedkeuring van Stedenhouw voor de bouwvergunning op het Stadhuis van Hoogstraten binnen.

Milieuvergunning. Pas toen de milieuvergunning aan de orde kwam en het openbaar onderzoek hiervoor startte,

(i/L/ 1)111/1 g/i. ooI op (10 complex we rel uitgereikt.

kwamen de reacties van de huurthcss oners pas voorgoed los. Bij nogal wat mensen leek de frank toen eigenlijk pas goed gevallen, en hoewel velen al vreesden dat het achterhoedegevechten zouden zijn, bleven vooral de initiatiefnemers van het eerste uur er volop in geloven en slaagden zij erin massaal te mobiliseren. Op enkele dagen tijd werd er in de directe omgeving een petitieli st ondertekend door 294 inwoners en werd een uitgebreid bezwaarschrift aan het schepencollege afgeleverd. Bij het einde van het onderzoek, half maart, waren er 7 bezwaarschriften binnengebracht. Tot einde mei bleef het vrij stil op het westelijk front, tot er plots massaal horden verschenen in de tuinen van de aanpalende woonstraten, en de pers bijeengeroepen werd in een tent midden in de velden van de Muzemcnten, vlakbij de inplantingsplaats voorde nieuwe serre. "Serrecomplex nooit" : de boodschap liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Het actiecomlté "Geen Glas maar Gras" kreeg niet alleen steun vanuit diverse hoeken zoals van de politieke fracties Agalev en SP, het ACW, het Algemeen Boerensyndicaat en het Convent, niaar kwam ook uitvoerig aan bod in de diverse media. Toen op de persvoorstelling SP-volksvertegenwoordiger Jan Van Duppen aankondigde dat de beslissing over de milieuvergunning in de Bestendige Deputatie met twee maanden was uitgesteld, moet dit de actievoerders wel degelijk gesterkt hebben. Prompt kondigden zij aan dat er ook nog verdere acties zouden volgen. En die kwamen er ook. Op de Jaarmarkt van 21 juni werd een stand gebouwd met een stelling van 7 meter hoog die de voorbijgangers een idee moesten geven over de hoogte van de geplande serre. Er was voor de gelegenheid een lied gemaakt op de wijs van "De moord in de Muzementen", borden en T-shirts werden te koop aangeboden, hallonnen uitgedeeld, alle met het

t/(/J(///C/Ik//, 1//t II ,0011

l 1)01 11(1 i)TC-


ACTUEEL opschrift "Serrecomplex nooit". Maar de belangrijkste activiteit was de petitieactie die een geweldig succes kende. OP enkele uren tijd o erden er 3.000 handtekeningen ingezameld. vaardi Inn [dii week latet g'etj to enkele an het actiecomité de petitie overhandigen aan de Bestendige Deputatie te Antwerpen. Het is deze hogere overheid die tenslotte zich zou moeten uitspreken over het al of niet toekennen an de milieuvergunning. Het waren de bestendig afgevaardigden Geuens en Helsen die het bezwaarschrift en dc petitielijsten in ontvangst namen. Hier kregen de actievoerders ook te mi cii dat ci door een schepen van de Stad Hoogstraten al gepleit was ten gunste van het nieuwe serrecomplex Van toen af was het aftelen geblazen. maar vooral hang afwachten. Het aetiecomité had zich eventueel al voorbereid op een gunstig advies voor Belgicaplant. In dat ges al zou men tegen de uitspraak van het provinciebestuur in beroep gaan hij de Minister an Milieu, en indien ook dit de serre niet zou kunnen tegenhouden . maakte men zich al sterk lijn om gelijk te vinden hij cle Raad van State.

Bouwvergunning: positief advies maar uitgesteld Eind juli viel het advies van Stedenhouw over de bouwvergunning hij het stadsbestuur in de bus. Stcdenhouw geeft gunstig advies, waardoor in principe niets het college nog in de weg staat om de vergunning ook daadwerkelijk af te leveren. Doch de collegevergadering werd nogal een verwarrende bedoening. Schepen Aerts moest wegens betrokkenheid hij het project Belgicaplant de veigadering verlaten en schepen Annie Desmedt was wegens ziekte afwezig. Schepen Peerlinck die zich in het ver leden al negatief had uitgelaten over de geplande serre verliet de vergadering zodat er niet geldig kon vergaderd worden en er dus ook geen beslissing over dit punt kon genomen worden. In allerijl werd dan schepen Desmedt toch maar opgeroepen ten einde een beslissing te kunnen

2.

Ook dc' pc'ms d,oe haarsiccinl, iii di de ruime b'heiulnioliug inn lui iu/ie oiniie. Mia Uvdens (Gazei ton Anttierpen) en Lill' Levs (Het Nieuwsblad-Hei Volk) in actie tijdens de persco;itrreiitie op de Muzeinenten. nemen, maar uiteindelijk besliste het college de zaak met veertien dagen ut te stellen ten einde het dossier nog eens in zi]n geheel te kunnen dooinemen.

Milieuvergunning negatief Donderdag 3 augustus viel dan het serdiet over de milieuvergunning. Het gemeentebestuur, in casu het college. had aanvankelijk positiel advies gegeven, maar het provinciebestuur stak daar nu een stokje tussen . Volgens de Bestendige Deputatie is de inplanting van deze serie op die plaats niet verantwoord en daarom wordt de milicus ergunning geweigerd. Dit tot grote opluchting en tevredenheid bij het actiecomité "Geen Glas maar Gras" die hiermee een vrij

Ook de gebroeders Grieleijs kiiamen zie/t informeren tijdens de persconferentie inn het actiecomité. Vrezen zij nu een opschuit'ing i'an liet serrecoinplex richting Hinnenbooinstraat?

korte maar intense campagne niet een positief resultaat afrondt. Enkel wanneer HollandplantBelgicaplant of de Hoogstraatse initiatiefne mers Aerts en Lamhrechts in beroep gaan hij de Minïster, is het nog wachten op de allerlaatste beslissing. De beslissing van het schepencollege over de bouwvergunning heeft in deze zaak daarom nog weinig belang, vermits een bouwvergunning zonder milieuvergunning geen enkele waarde meer heeft. Het één kan niet los gezien worden van het andere.

Belgicaplant naar Meer? Het actiecomité en de buurtbewoners hebben met deze uitspr'ak een belangrijke overwinning behaald. Dank zij de steun vanuit verschillende hoeken en de doorgedreven inzet van de initiatiefnemers is de zaak voor hen positief uitgedraaid. Hollandplant en de Hoogstraatse initiatiefnemers van de Belgische vestiging zullen naar andere mogelijkheden moeten uitzien. Bij de tegenstanders van het serrecomplex hebben wij weinig of geen fundamentele kritieken gehoord over het bedrijf op zich. Vooral de ligging .dc te verwachten overlast en ook wel de geheimzinnigheid waarmee dit project omvveven was heeft, haar de das omgedaan. Niets belet evenwel het bedrijf om in Hoogstraten andere horizonten op te zoeken. Eén van de oplossingen is misschien wel de plaats die het ACW enkele maanden geleden al aanwees: de gronden langs de John Lysenstraat en de Kettingdreefvlakhij dc E19. Deze gronden liggen in agrarisch gebied en werden enkele jaren geleden door ecn loonwcrkershedri jf opgekocht met de bedoeling deze gronden uit te zavelen. Hiervoor moest evenwel de bestemming van de gronden gewijzigd worden naar ontginningsgebied, een aanvraag die door de betrokken os erheid zowel in eerste aanleg als in beroep geweigerd werd. Het ACW wees toen al op de grote voordelen van dezeligging: geen aantasting van de open ruimte, vlakbij de El9. minder omwonenden, geen hinder van extra verkeer, slechts één eigenaar en de gronden zijn niet gelegen in een waterwinningsgehied. Afwachten maar.

21


Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 031314.5177 Fax 031314.65.56 -

OPENBARE VERKOPING VAN DUBBELWOONST MET GARAGE TE 2328 HOOGSTRATEN/MEERLE (MEERSELDREEF) DREEF 27-29

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN NIEUW WOONHUIS TE 2320 HOOGSTRATEN, BURGEMEESTER VAN APERENSTRAAT 39

Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten, zal zonder winst van premie openbaar verkopen: ONDER Hoogstraten vierde afdeling Meerle Een dubbelwoonstop en met grond en aanhorigheden te 2328 Hoogstraten/Meerle, Dreef 27-29, ten kadaster bekend onder sectie D nummers 458/N en 458/S, groot volgens kadaster 1 .860m 2

Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten, zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

.

Indeling: Dreef 27: gelijkvloers: hall, twee zitplaatsen, keuken, kelder; boven: badkamer met wc en 1 slaapkamer; zolder: 4 zolderkame rs. Dreef 29: gelijkvloers: hall, kelder, living, keuken, berging en wc; boven: badkamer met wc en 1 slaapkamer; zolder: 4 zolderkamers. K.L. 44.420 Volgens het gewestplan Turnhout (30/9/1977) gelegen in woongebied (eerste 50m), en in woonuitbreidingsgebied/agrarisch gebied (na eerste 50m) Beschikbaar: Binnen vijftien dagen na toewijs en mits betaling van koopprijs en kosten. TOEWIJZING onder opschortende voorwaarden van hoger bod op donderdag 7 september 2000 om 16.30 uur in café 'Het Jachthuis' te Meerseldreef, Dreef 63. Bezichtiging en inlichtingen: gelieve contact op te nemen met het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

OPENBARE VERKOPING VAN WOONHUIS MET TUIN TE 2320 HOOGSTRATEN, MOERSTRAAT 28 Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten, zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER Hoogstraten eerste afdeling Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden te 2320 Hoogstraten, Moerstraat 28, ten kadaster bekend sectie B nummer 109/R, groot 91 3m 2 .

Indeling: gelijkvloers: eetkamer, living, kelder, keuken, badkamer met ligbad, veranda, bergingen, tussenverdieping: één grote slaapkamer; boven: twee slaapkamers; zolder: (alle nutsvoorzieningen aanwezig, verwarming met gaskachels). K.I.: 13.300 Volgens gewestplan Turnhout (30/9/1 977) gelegen in woongebied (eerste 50 meter) en landschappelijk waardevol agrarisch gebied (na eerste 50 meter) (eerste ingebruikname tussen 1919 en 1930)

ONDER HOOGSTRATEN eerste afdeling Een nieuw woonhuis te 2320 Hoogstraten, Burgemeester Van Aperenstraat 39, ten kadaster bekend onder sectie B nummer 257/H/2, groot 784m 2 .

Gelegen volgens gewestplan Turnhout in woongebied. K.I.: 73.400 Indeling: Gelijkvloers: Hall, wasplaats met douche, toilet, koele berging, keuken, woonkamer, hall 2 met toilet, bureau, Boven: drie ruime slaapkamers, dressing, bergruimte, badkamer met ligbad, toilet, zolder; Afwerking met natuursteen en marmer. Garage voor twee auto's. Beschikbaar: binnen de maand na de toewijzing en mits betaling van koopprijs en kosten. Zitdagen: - inzet op maandag 11 september 2000 -toewijzing op 25september2000, telkens om 14.30 in café De GeIrnel te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 285. Bezichtiging: 's zaterdags van 10 tot 12 u. (vanaf zaterdag 26/8) Inlichtingen te bekomen op kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN WOONHUIS MET TUIN TE 2323 HOOGSTRATEN/WORTEL, WORTELDORP 10 Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten en Michel WEGGE te Borsbeek, zullen met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER HOOGSTRATEN vijfde afdeling WORTEL Een woonhuis te Hoogstraten/Wortel, Worteldorp 10, ten kadaster bekend sectie D nummers 245/K, 246/H en 247/N groot 680m 2 Gelegen volgens het gewestplan Turnhout in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde (eerste ingebruikname volgens kadaster tussen 1875 en 1899) .

Indeling: gelijkvloers: hall, zitplaats, keuken met bijkeuken, badkamer met zitbad, koertje achter het huis, kelder, woonkamer, boven: vier grote slaapkamers en een grote zolder (alle nutsvoorzieningen aanwezig, verwarming met gas) K.I.: 13.280

Beschikbaar: volgens veilvoorwaarden (woning is verhuurd) Zitdagen: - inzet op dinsdag 12 september 2000 - toewijzing op dinsdag 26 september 2000, telkens om 16.30 uur in Café De Wachtzaal te Hoogstraten. Bezichtiging: 's zaterdags van 11 tot 13 uur Inlichtingen te bekomen op kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract. 22

Beschikbaar: Onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. Zitdagen: - inzet op woensdag 13 september 2000 - toewijzing op woensdag 27september2000, telkens om 15 uur in café 'DE GULD' te Wortel, Poeleinde 2A. Bezichtiging: 's Zaterdag van 14 tot 16 u. (vanaf zaterdag 26 augustus) Inlichtingen te bekomen op kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.


erman Verlinden bezoekt Giarmata

Na tien jaar terug naar Roemenië In de nadagen van de opstand in Roemenië tegen dictator Ceaucescu (december '89) onstonden er overal in Europa spontane soldariteitsacties met de verpauperde bevolking van dit land uit Zuid-oost Europa. De schrijnende tegenstellingen tussen de verspillingen van het presidentiële paar en de onmenselijke beelden van armoede en maatschappelijke uitsluiting grepen de mensen hier naar de keel. Ook Hoogstraten sprong mee op de wagen en organiseerde een massale voedsel- en klereninzameling voor Roemenië. Het Roemeense dorp Giarmata, in de streek van de tweede grootste stad van het land, Timisoara, de plaats waar de opstand tegen het regime uitbrak, werd door het toenmalig gemeentebestuur van Hoogstraten geadopteerd. In maart '90 organiseerde het Gemeentelijk Comité voor Ontwikkelingssamenwerking van Hoogstraten een massale inzameling van voedsel, kleren en medicijnen in scholen , winkels en bij particulieren en door een aantal vrijwilligers werden deze goederenen per vrachtwagen weggebracht. Gelijktijdig bracht toen een delegatie van het toenmalig schepencollege een bezoek aan Giarmata.

ganzen lopen er vrij rond. Hoogstraten heeft vijf jaar geleden een sanitair blok gesponsord voor een waarde van 400.000 BEF maar dit hebben de bezoekers niet kunnen bekijken. Herman Verlinden heeft zo zijn bedenkingen hij de toekomst van Roemenië. Zijn conclusies zijn alvast niet erg rooskleurig. "Erg zorgwekkend blijft de toestand in het voormalige Oostblok en zeker ook in Roemenië. Dc bruuske overgang van communistisch naar een vrije niarkteconomie, heeft vrouwen en kinderen geen goed gedaan. Destijds stond het communisme er garant voor een aantal basisvoorzieningen. maar met de overgang naar de vrije markteconomic hebben onderwijs, gezond lie d s voorzie n in gen op v a n g mogelijkheden en tewerkstellingskansen na het verlaten van de school een flinke klap gekregen. Werkloosheid, lage lonen, een slechte gezondheid en geweld kenmerken er thans het leven van velen. Steeds minder kinderen volgen kleuter-, basis of secundair onderwijs. Wie opgroeit in armoede, dreigt cle gevolgen ervan ook mee te dragen op lange termijn. De risico's op leermoeilijkheden, schoolachterstand, druggebruik, crimi n al i t ei t, werkloosheid, tiener zwangerschap, enz. nemen toe. Bovendien is de kans reëel dat dit soort problemen worden overgedragen op de volgende generaties. Of zoals we in 1990 ons reisverslag besloten "u ziet, nog vele vragen ... Wellicht niet alleen voor ons, maar ook voor de Roemenen. Want vergeten we niet . dat de revolutie nog maar 3 maanden (nu 10 jaar) oud is ". Romania Quo s'aclis 7"

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en overgorclij nen - Tapijten en vloerbekleding Op de gastvrijheid van de Roemenen staan geen ç/eJt - en Herinait Verf joden niet burgemeester Rosian van Giarmata en schooldirecteur Luchin. De:e laatste is tevens de contactpersoon tussen Hoogstraten en Giarmata.

Het waren burgemeester Van Aperen en de schepenen Coenegrachts. Pauwels en Ver linden. In '92 werd ccii nieuwe reis met hulpgoederen ondernomen door vooral een aantal hrandweermannnen uitMeerle. Gène Bogers en toenmalig schepen Verlinden. In de jaren nadien werden er nog regelmatig contacten onderhouden en kreeg Hoogstraten ook het bezoek van enkele heleidsmensen uit het adoptieclorp Giarmata. Deze zomer, tien jaar na het uitbreken van de opstand tegen Ceaucescu, brachten Herman Veriniden en echtgenote Thereza Vinckx terug een bezoek aan Giarmata en maakten een balans op van de evolutie die dit land in die tien jaar heeft doorgemaakt. Wij vatten de krachtlijnen van hun bevindingen hieronder samen "Op het eerste zicht is er niet veel veranderd. De straten zijn Zo mogelijk nog slechter, de pLitten in de wegen nog dieper, de kasseien nog hohhe-

liger, de zijstraten in de dorpen nog steeds van aarde en steenstukken. De inflatie gaat nog steeds verder. Eén Duitse Mark was in '90 1150 Lei waard, nu al 10.000 Lei. Het inkomen van de mensen was in '90 ongeveer 3.000 BEF, nu is het ongeveer 4.000 en de besten slagen erin 6.000 BEF te verdienen. De werkloosheid blijft evenwel stijgen. Ondanks de beperkte koopkracht is er practisch alles te verkrijgen. Daartegetiover staat dat ook dc computer zijn intrede doet, er meer wagens rijden, zij het dan van een bedenkelijke kwaliteit, en dat er een eerste aanzet gegeven wordt voor een autosnelweg. De TV geeft een groot aanbod aan ook buitenlandse zenders, er zijn graafwerken (niet de hand) bezig voor de aanleg van gasleidingen voor cle verwarming en het koken in de huizen. Tot nu toe wordt er vooral met hout gestookt in kanaalovens. In de school schijnt niets veranderd. De speelplaats is niet verhard, de kippen en de

- Siertafelkleden,

lopers, enz.

...

i

VERKIEZINGSDEBAT donderdag 7 september 2000 . 20 u. PAROCHIEZAAL MINDERHOLJT

23


________ GOUD IN HOOGSTRATEN FONS CHRISTIAENSEN HILDA LOMMEZ Het grote raam met uitzicht op de H. Bloedlaan compenseert het verblijf van Fons Christiaensen en zijn vrouw Hilda Lommez in het Hoogstraatse rusthuis, na Fons's opname in het St-Jozef ziekenhuis. Ze worden er prima verzorgd maar missen toch een beetje de band met het andere Hoogstraten. Fons, bijna 80 ,iaar, is wat stiller geworden dan we van hem gewend waren, maar zijn geheugen is nog optimaal! Hun gezamenlijk verhaal begon vijftig jaar geleden, ook al in een heilig jaar, toen ze op 29 juli 1950 in het huwelijk traden.

Geen nonnenviees Hilda Lommez werd geboren op 9 februari 1923. Haar verre voorouders zijn wellicht afkonistig van Spanje. Vader Romain (int WestVlaanderen), werkte als brigadier hij de douane en registreerde de dieren en stallen in de grensstreek. Hij was een graaggeziene man hij de huren: als er een kind geboren werd, maakte hij er een houten kruiwagentje voor. Moeder Justina Coenen (Wortel) was baker hij de dokter, en had zelf twee dochters waarvan HilcIa de jongste was. Toen haar twaalf jaar oudere zus een vliegtuig zag overvliegen. wat toen nog een spektakel was, was ze ervan overtuigd dat daar een "nieuw" broertje of zusje in zat. Enige tijd later kwam Hilda op cle wereld. Ze liep school hij juffrouw Brosens (later mevr. Bosschaeris) in cle hewaarsehool, toen naast liet Torenijzer gelegen . Later volgde de meisjesschool en het Spijker, heide in de Gelmeistraat. Daarna volgde ze nog snit en naad maar dat deed ze niet graag want ze had geen "zittend gat". Toen mティre Hildephonse moeder voorspelde dat

_1

24

Hilda later wellicht nonneke ZOU worden, antwoordde ze gevat: "Ge moet het niet geloven, er zit geen nonnenvlees aan !" Hilda had meer talent voor muziek: nu nog zingt ze haar kleinkinderen liedjes voor die ze meer dan zeventig jaar geleden zelf leerde.Ze herinnert zich nog goed het moment waarop ze ooit van t school thuiskwam en voor het eerst muziek op een radio hoorde : " Ik was zo aangedaan dat ik tranen in mijn ogen kreeg Als jongvolwasscne was Hilda in verschillende 'erenigingen, vaak in't bestuur, actief: "de kruistochten", "de hurgersjeugd" en de "hond van het Heilig Hart". In die tijd woonde ze met haar ouders aan de Van Aertselaarstraat, vlakbij de plaats waar ze later niet haar eigen gezin zou gaan wonen. Vanuit het raam keek ze recht op de boerderij van Christiaensen op de Venhoef. Daar, waar zich nu de wijk bevindt, werd Fons op 29 augustus 1920 geboren als oudste van acht kinderen. Vader Gust boerde en moeder Josephina Janssens. uit Castel afkomstig, had haar handen meer dan vol met het huishouden. Alleen een oude schuur die is blijven staan herinnert nog aan die tijd. Fons ging in Minder-

hout na de "hewaarschool" naar de jongensschool hij zuster Gertrude, daarna volgde hij met succes de Latijn-Griekse op het KleinSeminarie te Hoogstraten. Hij was er zes jaar lang intern en net zoals alle andere leerlingen liep ook hij er rond in kniehoge Zwarte kousen. zwarte (niet zo) korte broek en droeg hij een zwarte pots. Hij werd zowaar bijnaeen ... zwartrok. Zoals bij velen die tijd volgde na liet "pastoorsfahriekske" de bijna logische stap naar liet Groot- Seminarie in Mechelen. Het zat wellicht ook in de familie die enkele religieuze nonkels en tantes telt. Maar Fons hield het na twee jaren voor bekeken en ging aan de Leuvense universiteit wetenschappen studeren ,niaar de tweede wereldoorlog haalde ook deze plannen overhoop. Die brak al uit toen hij nog in Mechelen zat : iedereen werd prompt naar huis gestuurd . Onderweg ontmoette hij kenissen uit Minderhiout die op weg waren naar Eeklo maar Fons ging niet mee. Als oudste van een groot gezin was hij vrijgesteld van niilitaire dienst.... er was trouwens werk genoeg thuis. Toch is ook Fons, zoals zovelen, op de vlucht moeten gaan; met de fiets ging liet via Oostrnalle en Mecheten na;irRoiien en verdernaar het zuiden van Frankrijk. In Beauvoisin heeft hij een half jaar bij Mme. Giran-Chapelle in de wijnhouw gewerkt. De keuze tussen dit of hoopgraven maken was niet moeilijk. Toen ze later in leegstaande buizen aan de oevers van cle Rhテエne in Avignon hun tijd moesten vullen met wachten, heeft hij zich nuttig gemaakt als misdienaar hij de Jezuieten. Ook bezochten ze regelmatig de mooie stad niet zijn "Palais des Papes. Het werd tijd テ馬i huiswaarts te keren maar eerst zou hij zijn broer (en later priester ) Gust ophalen in St-Gilles, maar die zag daar geen heil in en zo kwam Fons zonder zijn jongere broer thuis aan, waarvoor hij natuurlijk een uitbrander kreeg .Maar het leven, en ook de oorlog ging voort en zo moest Fons later aan de slag in Duitsland. In Meer, Minderhout en Hoogstraten hielden de Duitsers razzia oni, als ze genoeg jonge niannen verzameld hadden in "den hak", hen verplicht tewerk te stetten ni Vuitsland. Zo heeft Fuiis tw jaar gewerkt in Lテシneburg, eerst in de steenfabriek en later in de houtindustrie waar men o.a geweerkolven maakte uit een zeer stevig soort mutiplex. "Dat was zo hard dat na iedere zaagbeurt de cirkelzaag moest hijgeslepen worden."


GOUD MOTOR OF N DOCHTER'.

LEER EEN TAAL!

de oorlog werd Fons zaakvoerder van de

r „o, crengilde en als secretaris van de veeziektehestrijding heeft hij in dc Kempense weiden talloze koeheesten getekend. Fons was ook- en k- een echte hoekenwurm: zijn liefde voor het woord en dc studie ervan leverde hem veel diploma's op: naast die van de hunianiora heeft hij er van administratief recht, dactylografie (lied. en frans), landhouwnormaalleergangen, bibliothecaris en hestuurswetenschappen. Voor dat laatste reisde hij samen met Carlo Willems en Leon Houben wekelijks naar Antwerpen. Om indruk te maken kocht hij bij Van Den Broeck in Mindeihout een Norton motorfiets, 0 aarmee hij later ook ging aanhellen bij zijn toekomstige echtgenote . Maar toen Hilda's moeder hem op de motor zag en zei: "Ge hebt de keuze Fons: uwe moto of mijn dochter!” was de beslissing om het vehikel weg te doen vlug eemaakt. In iie tijd ging hij wel eens een kaartje leggen hij Janssens in Minderhout, een kennis van l-li Icla maarook familie van Fons Dit was eigenlijk hun eerste kennismaking. 's Moi'gens vroeg, als Hilda naar de kerk ging, hoorde ze Fons soms al van ver aankomen met zijn rammelende melkkitten op cle paardekar waarmee hij de melktoer deed langs de boerderijen. Toen op een H. Bloed-zondag Hilda aan de '.00ideur naar de talrijke hedevaarders stond te kijken, kwam daar ineens Fons aangereden op een groene fiets - "de kleur van de hoop" - dacht 1-lilda. Fons stopte hij haai' en op "de vrouw af' vroeg hij om kennis te maken. Fons mocht binnenkomen, werd voorgesteld maar Hilda wilde nog 14 dagen bedenktijd.. Ze kon zijn

!—t

Taalcursus: Start: Duur: Plaats: Bijdrage: Meer info:

Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans 19 augustus 2000 vanaf 19.30 uur 22 dinsdagavonden telkens stipt om 20 uur Instituut Humaniora Spiiker via A. de Lalaingstraat 3.000,- fr, (leerlingen Middelbaar Onderwijs 2.500 fr.) tel./fax 03.3 145664

Organisatie:

Lions Club Hoogstraten Markland aanbod en zijn charmes niet weerstaan en dertien maanden later trouwden ze. Maar als Fons kwam "vrijen" bracht hij werk en paperassen mee naar huize Lonimez en Hilda mocht braaljes toekijken naast "hare Fons". Omdat de grote kerk gebombardeerd was, trouwden ze in de Begijnhofkerk. Het wettelijke huwelijk vond de avond voordien plaats en werd in kleinere kring gevierd. De meeste genodigden reden per fiets naar het feest maar ons bruidspaar werd door Jef Loos met de auto, en "proper schoenen", naar de kerk gebracht. De eerste jaren trokken ze in bij Hilda's ouders waarna ze een buis bouwden op de aanpalende grond aan de Van Aeriselaarstraat. Intussen was Fons secretaris geworden op het V.I.T.O. in Hoogstraten. De boerderij van Christiaensen op de Venhoef werd verkocht en het jonge gezin had zijn intrek genomen in een groot nieuw huis aan de Gravin Elïsabethlaan in Hoogstraten. Plaats genoeg dus voor Hilda. Fons en hun vier zonen Stefaan, Romain, Jan en Diederik.

Fons werd direktie-secretaris aan de T.R.N.school in Merksem en was ook in de gewestelijke en E-loogstraatse politiek actief als secretaris van de C.V.P. Dat hij toen al een geëmancipeerd man was, bewijst zijn pleidooi om meer vrouwen in dc politiek te krijgen. Fons zit nog altijd met zijn neus in de boeken. Is het niet om kruiswoordraadsels op te lossen, dan toch om de Spaanse taal, die hij destijds op een Lions-cursus volgde, te onderhouden. 't Was natuurlijk zijn bedoeling om ooit in Spanje op zoek te gaan naar (verre) familie van Hilda. Ze vinden het nu wel jammer dat ze dat niet vroeger hebben gedaan, want in deze omstandigheden is dat niet meer mogelijk. Misschien krijgt hij dén van zijn acht kleinkinderen wel warm om de Spaanse roots op te zoeken. Ze hebben aan Fons wellicht een goede hompaleraar Spaans... We wensen het gouden koppel nog vele gelukkige jaren samen!

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

â IJ Pil


GOUD IN HOOGSTRATEN

Marcel van Tichelt en Mia Hoskens Ze waren blijkbaar voor mekaar geboren, hoe verklaar je anders de vele overeenkomsten in beider afkomst? Eén: Ze groeiden allebei op vlakbij de Belgisch - Nederlandse grens en in twee van de drie noordelijke "bulten" van ons land Twee: Op gezegende grond want in de nabijheid van een abdij of een klooster. Drie: Van zowel Mia als Marcel was de vader douanier. Is dit nog toeval? .

Twee grensgevallen. Mia was het derde kind van vier en groeide letterlijk tussen de ahdijmuren van Postel op.Daan vlakbij de grens, stonden immers ook de douanehuizen waarvan vader Jan Hoskens en moeder Catharina Van Baden er met hun gezin én van hewoonde.Het was een ommuurd domein met een gracht errond (zoiets als het Gelmelsiot) waarbinnen . naast de douaniershuizen, zich ook het klooster en de kerk bevonden.Graaf de Brocqueville . in 14-18 minister van oorlog, was eigenaar van het domein en bewoonde het kasteel. Toen Mia drie was verhuisde het gezin naar Dessel en op haar negende naar Hoogstraten in

BREDA

de Molenstraat .Het douanebestaan was er een van komen en gaan! Ze volgde les in de meisjesschool aan de Gelmelstraat en tijdens de oorlog van '40-'45 moesten de jongens in de voormiddag en de meisjes 's namiddags komen, maar een halve dag les dus;" 't Was een plezante tijd en spannend ook want 's middags zochten we ijverig naar briefjes die dejongens daar voor de nicisjes verstopt hadden ... als de nonnetjes ons tenminste niet voor waren geweest!" Na hel Spijker ging ze hij juffrouw Vanhaute in Wortel snit- en naadlessen volgen maar na een jaar overleed de lerares en moest Mia hij juffr. Meyers (Matthieu) in Minderhout aan de slag. Ook daar sloeg het noodlot toe: Mijnheer Matthieu (broer van Mon, zie D.H.M. van

nov.99) sneuvelde in de oorlog en mevrouw stopte met lesgeven.Mia wist echter van geen ophouden en haalde haar diploma via lessen hij Anna Van Den Heuvel en Maria Bruneels. Bij Vic Van Merode volgde ze handel en boekhouden om uiteindelijk in Breda de reeks te voI tooien. Daarvoor moest ze wel telkens hij de burgemeester een vergunning gaan halen om de grens te passeren.Uiteindelijk mocht ze zelfook lesgeven, maar dat is er nooit van gekomen. Marcel groeide ook al dicht bij de paters op. Hij werd immers geboren in Meersel-Dreef op 15 november 1924. Vader - douanier Emiel was van Wortel afkomstig en moeder Maria Hoeymans van Hoogstraten. Marcel woonde

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531 Openingsuren toonzaal:

%

Â

Aeeri4/T

Meer Minderhout

Sanitair Centrale verwarming 26

Maandag t/m vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 u. Zon- en feestdagen gesloten


'cl ii jnjeugd in "Dreef' want verhuizen, daar cci deLe fanulic ScLi gespaard Na de teî' honi volgde hij de moderne humaniora op St. ie in Turnhout, maar door de oorlog heeft hij zijn studies niet kunnen afmaken. Om niet )pgeroepen te worden door de Duitsers ging Marcel regelmatig een studeervergunning halen in Turnhout. 01) zijn zeventiende belandde hij voor enkele dagen in de gevangenis van Bieda. Marcel werd san heroepssmokkel beschuldigd omdat hij saen met zijn Galdern' vriend Gerard Plasmans per fiets de grens overstak en dus als fietsensniokkelaar werden aanzien. Nu,rneer dan vijl' tig jaar later, valt het hem nog moeilijk om erover te spreken. (misschien lag daar dc aanleiding tot zijn latere actieve deelname aan de sscci stand. dc zogenaamde '' witte brigade") Toen René Vanderhenst door een beenbreuk svcrkonbekwaam werd kreeg Marcel de kans om enkele maanden in zijn plaats op de bevoorradingsdieus[ te werken; hij stond er onderandere in voor het oorlogsrantsoen. Daarna mocht hij ook in Hoogstraten hetzelfde sserk doen . Na de oorlog nam hij met succes deel aan de examens van het vast wervingssecretariaat voor klerken en opstellers. Zo belandde hij voor het ministerie van tinancien op het taxatiekantoor in Turnhout en Oostmalle om vervolgens vijf jaar in tijdelijke dienst in Hoogstraten te werken en dan was't gedaan want een tijdelijke job werd nooit gevolgd door een vaste. En zo kwam Marcel op een boekhoudkantoor in Antwerpen terecht en vervolgens in Elsene op het Rijkskantoor voor het jaarlijkse verlof.Hiervoor moest hij dagelijks om half 6 uit de veren om 's avonds pas om 7uur thuis te komen. Via nogal wat omzwervingen belandde Marcel waar hij uiteindelijk zou blijven: in Hoogstraten. Intussen had hij Mia al "aan den haak geslagen".

De lonkende rups Het begon eigenlijk al in 1944 en wel op de H.Bloedfoor. De moeder van Marcel kwam met de hoogdagen haar zus in de Roma een handje toesteken en hij kwam ook mee , niet om te helpen maar om kermis te vieren. Aan de kant van de rups stonden veel jonge gasten wraronder ook Marcel " hun kans te wagen" tot hij opeens vanonder een kap een uitnodiging toegeroepen kreeg om ook eens"een rondje mce te draaien": 't Was Mia met haar vriendin. De stap was gezet en het klikte zeker wel maar door de oorlog en de bevrijding zijn ze mekaar een hele tijd uit het oog verloren. Maar vanaf 1945, toen Marcel op de bevoorrading zat, werkte Mia bij Anna Van Den Heuvel in Hoogstraten en zo liepen ze mekaar al eens tegen het lijf. Vader Hoskens , die in zijn douanekotje aan de statie de wacht klopte kreeg het in de gaten en vond Mia aanvankelijk nog wat te jong . Toen is Marcel eens met hem gaan klappen en was er geen bezwaar meer. Of lag dat misschien aan de extra zegeltjes die Marcel " toevallig" hijhad ? Moederkon hij pas later overtuigen Omdat Mia één fiets moest delen met haar twee zusscn kocht Marcel een tandeni bij De Looze. Zo konden ze in plaats van altijd maar te wandelen eens een grotere uitstap maken. Marcel wist van aanpakken want het loonde : Op 5 juli 1950 verbond pastoor Ceulemans hen op 't Begij nhof in de echt ,waarna ze naar Meersel-Dreef reden voor de "koffietafel". Het regende zo hard dat ze onderweg halt moesten houden omdat de ruitenwissers het niet konden trekken. Maar volgens Marcel "klopt het zeker niet dat slecht

weer voor een slechte vrouw zorgt". De foto's werden getrokken door An Peeters (later beroemd geworden van T.V.) in Hoogstraten waarna hun feest werd verdergezet in hun eerste woonst op de Vrijheid nr. 2. Leon Houben de vorige huurder,had daarvoor gezorgd Later verhuisden ze naar het aanpalende huis en in 1962 betrokken ze hun nieuwe en huidige woonst in de Moerstraat nr. 5 Intussen waren er al twee dochters ; Vera en Lutgard en later zou Linda er nog bijkomen.Samen zorgden zij voor zes kleinkinderen. Bijna alle kleren werden door moeder -grootmoeder- Mia gemaakt. Dat deed ze 's zondags want in de week naaide ze voor de klanten op bestelling en zorgde ze voor het huishouden. Ze zijn daar hij Van Tichelt goed in de watten

gelegd door mocderl r'f want koken kon ze ook al als de beste en wellicht bracht Marcel toen regelmatig wat wild mee voor in de pot als hij . gings vi sen of jagen . Tegenwoordig vindt hij zijn gading hij de ki'uishoogschuttersgilde van St. Joris waar hij destijds eerder toevallig is bijgekomen . Vroeger , toen hij lid svas van de huksschieters en de handboogschutters van Meersel-Dreef en met zijn vrienden een tornooi bijwoonde, vroeg Alois Bruurs die met zijn St. Jorisgilde in de huurt was , om de kruisboog eens te proberen . Marcel waagde zijn kans en schoot meteen drie keer na mekaar in de roos Toen was hij uiterrard verkocht Mia en Marcel zijn nog lang niet aan het eind van hLin latijn en met de gezondheid gaat het zo te zien ook goed . Wij hopen dat dat nog lang zo mag blij ven

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

woondecorcitie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

27


v

DOR P Contactpunten

Vlaams Autikamp in het Klein Seminarie

-

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Warre Palmans, Tinnenpotstraat II E, tel. 03-314.53.70 e-mail warre.palmans@village.uuneLhe

Meer: Marcel Adriaensen, Vennewee 2, tel. 03-315.90.40 e-mail marcel.adriaensen@villaee.uunet.be

Jaarlijks vindt het zomerkamp van de Vlaamse vereniging voor autisme, onder initiatief van de CM plaats in Hoogstraten. Autisme is een handicap die voor de buitenstaander vaak onvoldoende gekend is vandaar dat enige informatie toch wel op zijn plaats is. Autisme is een handicap in de communicatieve vaardigheden. Autisten kunnen zich moeilijk uiten en worden daardoor vaak niet begrepen. Dat is voor de autist vaak erg frustrerend en kan leiden tot een onverklaarbare drifthui.

Meerle: Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7, tel. 03-315.88.54

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, tel. 03-315.71.86 e-mail toon.verleye@attglobal.nct

K.,

Anderzijds hebben autisten problemen om anderen te begrijpen. Doordat ze dc vele prikkels die de zintuigen aanleveren niet goed kunnen verwerken leggen zij vaak hun aandacht op dc minder belangrijke, meestal visuele, dingen zoals een draaiend wieltje, een pop, een zoemend geluid of wat dan ook. Het leven komt vaak op hen af als een chaos. Een autist lijkt daarom vaak in zichzelf gekeerd, en lijkt maar heel weinig interesse voor de omgeving te tonen. Toch kan men, indien men het communicatic gedrag bestudeert, heel wat voorruitgang hocken. In een beschermde omgeving en ondcj specifieke begeleiding is dan het leven voor hcii heel wat aangenamer. De rustige omgeving van het Hoogstraatse Klein Seminarie en het feit dat

Âś

Minderhout: Patrick Leysen. Markwijk 15, tel. 03-314.69.47

Wortel: Jos Matth, Pater Schrijversstraat 11, tel. 03-314.71.96 e-mail josroos @ hotmail.com SPORTNIEIJWS Rent Laurijsscn. Desmedtstraat 22. Minderhout, tel. 03-314.66.2 GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, Si.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03-314.49.03 ADVERTENTIES Jan Michielsen, Groenewoud 21, Hoogsiraten, tel. 03-314.49.11 e-mail an.michielsen@ibm.net

FOTO'S Marcel Onincx Lokbosstraat 9 Meer. tel. 03-315.93.07

Vrij..illig Zetten heel wal jongeren :ieh iii om hei jaarlijkse aulikamp i'oor Vlaanderen iii Hoog.slraten tot een goed einde te brengen. Z'n 50 autisten van over heel Vlaanderen nemen aan het autikamp deel.

_garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

*

autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

het zomerkamp gericht is naar de autistische jongere doen de mensen met autisme dan ook jaarlijks uitkijken naar dit zomerkamp. Evenals bij elke jongere die op kamp gaat met de jeugdbeweging doet dit kamp de autist ontzettend deugd. Een bijkomend voordeel is voor de ouders die dagelijks met het autisme van zoon of dochter moeten leven om eens voor een volle week van deze dagelijkse zorgtaak ontlast te worden. Het hebben van een autist in de familie is immers niet gemakkelijk. Zo'n groep van 50 jongeren, en minstens evenveel begeleiding nemen aan het kamp deel. Het succes van het kamp is hoofdzakelijk te danken aan de inzet van goed gemotiveerde jongeren die met veel inzet het kamp begeleiden. (Ina)

28


Zondag 20 augustus: Begijntjes Laat Besluit: Kwaliteit troef De Wisselezel

Centje om te vieren

!•

TI2t

ru--

Dc (lag begon al vroeg. In de voormiddag werden voorbijgangers, /ïetscrs, automobilisten, buren aangesproken voor een centje. Waarmee s avonds in de gebuurten kon gevierd worden, niet f;'i eten of ee'mm barbecue.

Dat de kinderjury al eens onvoorspelbaar uit de hoek kan komen, bewees ze Vorig jaar nog. Deze keer bekroonde ze het werk van cle Buizelhoek, altijd sterk voor de dag komend niet al jaren de grootste groep kinderen.

Optocht

Wisseltrofee Het Convent TEr —y,

Deze vertrok dii jaar in de Tinnenpoistraat om 14.15 uur. Acht gebuurten vaardigden een mooie groep af De meesten zongen een eigen liedje. Anderen brachten een kort toneelije voor de toeschonwers onderweg. Een kleurrijke stoet.

00/ de rit eede keer uitgereikt roli,'en.s dc rit ria: en aticf, IIoovt,'aat, kindrricndclijh. Hetjongstegebuurte 1-/out at /r eg einik lijl dc beloning t oor al de jalen van in.spannin . %lct de hot (t as t s e .Spch 'ji ii erd ook het S, tino- t ors u lcn een ( )l vmpi s lie disc ipline.

De Begijn

De jury

Dc z begeerde itirseltrojcc, door een vakjurv tocgckeiul. kon niet anders dan ijaar het gebuurre De Siatie gaan. Daarover waren vele toeschouwers en medewerkers van alle gebuurten her eens bij afloop van hun opvoering. Verrassend, prachtig, origineel. Ook de watermolen als decor van de romnance tussen de dochter van de molenaar en de schildknaap van graaf de Lalaing was knap uitgevoerd. En hun tekst, totaal muzikaal. Oververdiend.

Die had natuurlijk voor elk gebinirte een hartelijk woordje van ondersteuning en ivaardering bij de prijsuitreiking. Niemand had kunnen denken dat na de editie tan vorig jaarde kwaliteit opnieu it een trapje zou opklimmnen. Op clezefbio zij)! ze -Jos Vinckx, Tessv Laurijssen, Lief Boevkens, Flor Verscljueren, Jef Versnusseningenomen door het liet van cle Geuzen van de Statie die later de terechte winnaar zou blijken. 29


Stijn Pemen in Kosovo

'Rust was het kostbaarste' Sinds korte tijd is het weer een vertrouwd beeld geworden in Minderhout. Een kleine zwarte auto verscheen terug thuis en aan zijn stamcafé. Stijn Pemen uit Minderhout had heel wat te vertellen over zijn belevenissen tijdens vier maanden in Kosovo. Reeds tijdens mijn laatste schooljaar stond het reeds vast dat ik in het leger zou gaan. Een nonkel van mij was me voorgegaan en sindsdien sprak me dat leven ontzettend aan. Gemakkelijk is alles niet echt verlopen. De voorbereidende testen in Brussel moeten bepalen of je wel geschikt bent voor datgene waar je interesses liggen. Voor niij verliepen de testen uiteindelijk gunstig wat resulteerde in vier maanden opleiding in Leopoldsburg. Na nog twee maanden specifieke opleiding hij de infanterie bleek ik klaar voor het 'grote' werk, Ik vertrok toen voor een eerste keer naar Spich in Duitsland. Een tijdje later kwam de vraag van het leger om naar Kosovo te vertrekken. Voor mij was dat iets waar ik al lang van had gedroomd. Mijn ouders hadden het met die keuze niet altijd even gemakkelijk maar legden er zich hij neer. Ook zij beseften dat dit hij het werk als beroepsmilitair hoorde. Het leger stak heel wat moeite en tijd in de voorbereiding. Achteraf moet ik zeggen dat zij dit heel realistisch hebben aangepakt. Uiteraard was het vertrek een moeilijk moment. Voor mijn oudcrs.voor mezelf, voor mijn plaatselijke vrienden en bovendien de vriendinnen die ik dan toch voor een viertal maanden moest achterlaten. Na een voorspoedige reis belandden wij met een 120-tal Belgen in Kosovo. Dichtbij Lisak was onze kampplaats. Met ons vieren huisden we in een soort container, een plaats die echt goed was aangepast om er als mensen behoorlijk in te kunnen leven. De eerste week keek jeje ogen LOt je kop. Jongens. het was net of ik was in Bokrijk beland. In ecn prachtige natuuromgeving leven de mensen daar in 'huizen' zoals wij 100 jaar geleden. Ze beschikken daar maar over een minimum van het Westers comfort. Dc bevolking werkt vooral in de landbouw maar dan uitsluitend voor eigen gebruik, ze kennen geen luxe, behalve dan bv. elektriciteit en stromend water. Het is ongelooflijk hoe gelukkig dat ze daar kunnen zijn met het weinige dat ze daar bezitten. De oorlog, de problemen daar, gingen eigenlijk een groot stuk aan deze bevolking voorbij. Ons, mijn werk, bestond erin om de grensovergang te controleren. Steeds moestje elke wagen grondig nazien zodat men wist dat er daar streng werd gecontroleerd op invoer van wapens. Blijkbaar was dat in bepaalde kringen goed doorgedi'ongen want het was zelden dat we ook maar iets konden vinden. En toch bleef waakzaamheid geboden, er kon immers steeds iets gebeuren. Om de plaatselijke contacten te verbeteren werden er ook 'sociale' patrouilles gereden. Steeds gewapend, er kon immers altijd iets gebeuren, reden we dan met een tolk naar de plaatselijke bevolking en legden zo contacten. Tegen ons bestond geen haat, wij werden vriendelijk ontvangen, er werd regelmatig hv een koffie aangeboden. Ook ontspanning in de kaniplaats was er voldoende. We beschikten over fitnesstoestellen die we in onze vrije tijd naar hartelust konden gebruiken. Ook lopen was prachtig in deze bosrijke, bergachtige streek. In een uitgezet veilig verklaard parcours was dit perfect mogelijk. En 30

dan 's avonds tijdens de stille momenten gingen de gedachten naar het verre België. Natuurlijk onderhielden wij contacten met thuis. We konden via een speciaal tarief met het thuisfront telefoneren. Bovendien waren er de maandelijkse ouder- of partnerhijeenkomsten in de kazerne van Spich in Duitsland. Daar had ik dan een tiental minuten rechtstreeks contact niet mijn ouders die daarvoor speciaal die verre verplaatsing maakten. Ook verkeerden de ouders en partners daar in de mogelijkheid om een boodschap in te spreken op video. Een veertiental dagen later konden wij die dan in Kosovo bekijken. Naeen viertal maanden begin je toch terug naar huis te verlangen. Ook voor mijn ouders had het eerste afscheid lang genoeg geduurd.

Stijn toet helin en toebehoren. Buiten liet kamp werd steeds een wapen gedragen

L)e nien.sen leien er als in Bols, i]& .scIiil(Ie/amIiiiç'

0/001 /000ï

:eer arinoechig


Het feestje dat zij buiten mijn medeweten organiscerden ter gelegenheid van mijn thuiskomst was dan ook grandioos. Een beter onthaal en aanpassing in Belgii had ik mij niet kunnen dromen. Ook besef ik nu heterde waarde van het geld. Ginder is alles spotgoedkoop, hier is dat (helaas) totaal anders. tii de nabije toekomst ben ik tot half september vrijgesteld van dienst. Dus

(I1l

piIt 1.

oor

LIC

gelegenheid de vuilnis-

Lo

14CIvI

Siijn reriieIIoiiid iii :ijn

iedereen is bij deze gewaarschuwd dat ik Minderhout-kermis volledig kan meevieren. Rond 20 september moet ik dan mijn dienst hernemen in het Duitse Spich. Dan begint terug het werk'. Volgend jaar staat opnieuw een werkopdracht naar Kosovo op het programma. En reken maar dat Stijn Pemen er weer hij is.

Yes!

s!wncajĂŠ

IvtIk ii leugen

e

1.232000G

4

'4

bei0e

spr3a

tee 0 03i3 431 lel

11


Bezoek Q'eqchil indianen uit Guatemala Becin juli brachten een achtal indiaanse hoeren en leiders van de indiaanse gemeenschappen een bezoek aan Hoogstraten. Zij kwamen voor een drietal weken naar BelgiĂŤ op initiatief van enkele Vlaamse vrijwilligers die al een aantal jaren temidden van hen wonen en werken. Deze acht, waarvan drie vrouwen en vij fniannen, zijn allen leidende figuren in hun dorpen en intens betig met de herwaardering van de indiaanse identiteit en de traditionele landbouw. Sinds de kolonisatie doorcle Spanjaarden in de zestiende eeuw en vrij recent door de jarenlange burgeroorlog, is de indiaanse bevolking erg in de verdrukking gekomen. Verlies van familiegronden en discriminatie van de eigen indiaanse tradities en waarden hebben hun sporen achtergelaten. De indiaanse cultuur is erg verbonden met de aarde en zij kent ook een diepreligieuse inslag. Het was dan ook voor de meeste mensen die het geluk gehad hebben hen deze dagen te ontmoeten een hele openbaring om hun diepe geloof en spiritualiteit te ontdekken. Anderzijds waren onze Guatemalteekse gasten erg dankbaar voor de mogelijkheden van het vierdaags bezoek aan Hoogstraten. Zij bezochten onder andere de leefgemeenschap van Widar in Merksplas en een aantal landhouwbedrijven in Hoogstraten. Zo werd er afgestapt hij de familie Geens op de Bouwhoef(legkippenhedrijf) hij Lydia Verschueren op Keirschot (opfok leg-

/01 n! C'oc, en lai loon \of iloilchi n rersteld iaii il Rn arlo ( ltainn,i .lhIo i/o ( ho nieh/'woloi lie en di 'e-o,idlii id t uit de loeu o inn Frans en.Ieanne Roinbauis liii Meerle - / / t ,' ,I de '''',i,, 1 (111

str

De acht indiaanse bezoekers op de eerste rij bij het bedrijf inn Lvdia el'çc//1I('1-e1? op Keirschot. Achteraan bernerken we enkele begeleiders, Jos Verse/nieren ( , ii dochter Rat en Lvdia met de twee kinderen. kippen). hij Charel Sterkens op de Polder (gemengd bedrijf) en hij de meikveebedrijven van Frans Roiiibouts in Mcerle en dat van Herman Anthonissen uit cte Achiclscstraat. Het was voor hen alvast een leerrijke ontmoeting hoewel er vaak heel wat vragen oveibleveu uvi.. de mo derne evolutie van de landbouw met zijn economische voordelen, maar ook het verlies aan

Vincenia ('oc tijdc'ns de tradilionele ceremonie in de tuin inn het gasrverblijf bij Ria en Rik Verschueren te Wortel. Met deze plechtigheid werd liet uelsla gen i'ait de reis en /iet 'rb/jftgcsnu'eki.

ve ho nde ii te d met m oecle t aarde. \i at oor hen zo belangrijk is. Zondag was er in de kerk van Wortel een misvieritig waaraan deze mensen in prachtig traditionele feestkledij hun bijdiage leverden, hen erg geslaagde ontmoeting en een interci.ili'ireln uitwisseling waarvoor zij allen die hier toe bijgedragen hebben hartelijk dankbaar zij u.

De volgende MAAND kan u weer lezen vanaf 27 september. Medewerkers, niet versagen, op woensdag 13 september verwachten we uw bijdrage; op zondag 17 september het laatste nieuws over sport en dorp.


HALVE EEUW GELEDEN

N HOOGSTRATEN Wijding van de Bewaarschool Met bijzonder genoegen hèbben onze jonge moeders reeds vernomen dat er dit jaar geen kinderen voor de Bewaarschool moeten geweigerd worden. daar de Bewaarschool met een 6e klas werd verrijkt. Juist op tijd kwamen 4 nieuwe klaslokalen met een lokaal voor medisch toezicht en een bureel voor de schoolbestuurster klaar. Een nieu\ve ingang met brede poort in de rustige de Lalaingstraat waarborgt de veiligheid der kinderen bij het verlaten der school. Deze zelt vormt een mooi en stemmig geheel met 4 ruime klassen, die van twee zijden licht ontvangen en die alle uitgeven op een brede middengang in T-vorm, die tot overdekte speelplaats bij koud en regenachtig weder bestemd is. In 't midden prijkt een mooi Lieve Vrouwke als een echt Kempisch moederke voor de kleintjes. \Vanneer nu ook nog de passende me uh i lering aa ii gebracht is, bezit l-loogstraten een pareltje van een Bevaarschool, welke voor Hollandse modelscholen voor niets ten achter staat. De plechtige wijding der nieuwe school zal plaats hebben in tegenwoordigheid van het Gemeentebestuur ,dat tot de opbouw in ruime mate heeft bijgedragen, en van de Heren Inspecteurs, die aan de plannen hun hoge goedkeuring hebben verleend, op Maandag 4 September. Al de ouders van schoolgaande kleuters en alle andere belangstellenden worden er op uitgenodigd. De plechtigheid begint te 9.45 u. in de Begijnhotkerk, vanwaar de processie met de geestelijkheid en het volk, al zingend en hiddend naar de bewaarschool trekt. Na de plechtigheid hebben allen de gelegenheid de school te bezichtigen. Wij verwachten dan ook een talrijke opkomst, want het is een plechtigheid die énig is te Hoogstraten.

Hevig Noodweder Zaterdagavond, rond 6.30 u., werd de Streek van Hoogstraten door een der Z\vaarste stormweders, sinds enkele tientallen jaren, geteisterd. Hevige rukwinden, gepaard met geweldige hagelbuien en stortregens, hebben overal schade aangericht. Op tal van plaatsen werden zware bomen uitgerukt of afgebroken, o.a. in de Loenhoutse- en St. Lenaartsebaan, op den Aard, in de K. Boomstraat, op de koer van het Seminarie, Den Dijk, het Groene Woud, de baan op Wortel, enz. Door de hagelbui leed de truitoogst grote schade. Op vele plaatsen werden de telefoon en electrische ve:bindïngen onderbroken Gelukkiglijk bepaalt alles zich bij stoffelijke schade.

Pardessus - Costuums Nu de kotide dagen komen denkt men ook aan warme kleding. \Vendt U daarvoor in vertrouwen tot onderstaand adres, daar vindt U in alle kleuren beste

Velour voor costuums & broeken op maat te niaken, en gemaakte BROEKEN.

PARDESSUS 'p maat \'oor grot en klein, aan zier voordelige oriis. Grote te beginnen vanaf 11)01) fr. gemaakte

Kinderpardessus &Costuumkes ook zeer lage prijzen. Verder alle STOFFEN voor

COSTUUMS OP MAAT

Van alles wat EEN SLUWE DUIVFNMEL!{ER TE VALENCIENNES In de duivenmetkcrskringen te Vatenciennes is een hevige beroering ontstaan, naar aanleiding van het aan het licht komen van een oplichterij opgrote schaal, die wel de moeite woord is vermeld te worden. Bij het ringen van de duiven, die de dader met het oog op de prijsvluchten deed inkorven, ging hij te werk als volgt: hij vatte een levènde duif, hield haar poten in zijn hand verborgen en stak tussen de vingers van zijn andere hand de poten van een dode duif. De niets vermoedende bediende schoof dan de ring aan de poot van de dode duif. De bedrieger had niets anders te doen dan de hand toe te nijpen, de poot met de ring in zijn eigen mand te laten vallen en tevens de levende duif in de verzendingsmand te zetten. Thuis gekomen haalde hij de ring af, berekende hoe lang de duiven normaal zouden uitblijven en enkele minuten vOér tijd stopte hij de ring in de constateur. Geregeld kaapte hij aldus de eerste prijs weg. Twintig jaar geleden was in dezelfde streek een soortgelijk bedrog aan het licht gekomen. TROUWRING GEVONDEN IN DE MAAG VAN EEN KROKODIL

Sedert enkele dagen signaleerden de inboorlingen cle aanwezigheid van een grote krokodil in de haven van Leopoldstad. Zondag werd een klopjacht ingezet, tijdens welke het dier werd neergeschoten. Uit de autopsie van de krokodil is gebleken dat hij destijds een mens heeft aangerand. Men heeft in de irigewanden inder daad twee ringen gevonden, vermoedelijk voortkomend van oorbellen, alsmede een trou\vnng met volgend zeer duidelijk leesbaar inschrift : S Suzanne en Manuel verenigd op 6 October 1928 ». Volgens mededelingeh van de politie zou de drager van de ring enkele jaren geleden zijn verdwenen zonder enig spoor na te laten.

Rouw in 24 uren. Ook alle benodigdheden zoals fan. tasiehemden, bretels, broekriemen. plastrons. 2034 Vriendelijk aanbevelend.

Ger. LEYS-VERSCHUEREN Kleermaker recht over het Vredegerecht, Gelmeistraat 43, HOOGSTRATEN. ie icriolg H 35.

33


ONDER WIJS

75 jaar technisch onderwijs HOOGSTRATEN - Tijdens het schooljaar 1999-2000 vierde het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (Vito) haar 75-jarig bestaan. Ook de 'land- en tuinbouwschool' is een deel van dit instituut. Alhoewel deze afdeling nog geen 75 jaar bestaat - en geruime tijd een zelfstandige school was - zal zij ook opgenomen worden in het fotoboek dat dit najaar verschijnt. Land- en tuinbouw waren en zijn nog steeds belangrijk voor de Noorderkempen. In De Hoogstraatse Gazet, nrs. 7, 8, 10 en 11 van 1980 (2jrg.) vertelt oud-directeur J. Roggen de geschiedenis van de Vrije Gewestelijke Tuinbouwschool. Door afgevaardigden uit de gemeenten Hoogstraten, Minderhout, Meer, Meerle, Wortel, SintLenaarts en Loenhout werd op 21juni1947 tot oprichting van deze nieuwe school beslist. Deze mensen hadden reeds vroeger de Vrije Gewestelijke Vakschool opgericht ten behoeve van de inwoners om de jongens ter plaatse een vak te laten aanleren.

Noorderkempen en de Land- en Tuinbouwschool. Samen met de Streek-VVV Noorderkempen, de Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen en Pro Belgica werd in 1977 het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei van Hoogstraten op-

VITO

To

0p gebied van land- en tuinbouwonderwijs waren er ook al enige initiatieven genomen : de vele lagere landbouwavondleergangen in bijna elke gemeente en de cursussen gegeven op de veiling van Hoogstraten. Maar in de ogen van vooruitziende landbouwers in deze gemeenten was dit niet meer voldoende voor de toekomst. Een studiecommissie besloot op 25 april 1947 haar rapport aldus : 'De boerderijen zijn niet meer te verdelen en dus moet men met de tuinbouw beginnen'.

1947 De land- en tuinbouwschool start in september 1947 als afdeling van de vakschool onder leiding van E.H. J. De Vos. In 1950 komt er ecn eigen directeur, ing. G. Van Hoeck. Hij blijft slechts tot nieuwjaar in dienst, waarna dir. De Vos deze taak opnieuw overneemt tot de zomer van 1951. Vanaf 1 september 1951 wordt de school geleid door E.H. Juhaan Ruggen (19131996). 1-lij vindt dat 'zijn' school eigen lokalen moet hebben en in september 1955 verlaat men de 'vakschool'. Op 30juni 1978 wordt Maarten Vissers (°1923. St.-Lenaarts) tot opvolger van Roggen benoemd. In het schooljaar 1983-'84 bereikt men het hoogste aantal leerlingen, namelijk 294. In 1986 is er opnieuw een directiewissel : Maarten Vissers wordt opgevolgd door Irend Voet ('l933, Wortel). Het bestuur en de directie van de school hebben ambitieuze plannen voor een nieuwbouw maar het aantal leerlingen daalt tot aan de minimum norm voor een zelfstandige school en ook de organisatie van het lesurenpakket wordt een probleem. Daarom besluit men om terug te keren naar de 'geboorteplaats'. Op 1 september 1995 - na 48 jaar zelfbestuur wordt de land- en tuinbouwschool opnieuw een afdeling van het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs.

Ghesellen De tuinhouwsector in de Noorderkempen is altijd goed georganiseerd geweest. De solidariteit onder alle betrokken partijen was en is groot. Deze stuwende kracht is een gevolg van de intense samenwerking tussen de Veiling van het I-' roclhedriil der Hovv1r1cn.

34

in 1995 werden de Grootmeesters van de Ghesellen van de Aardbei voor de eerste maal ontt'an gen door Koning Alberti!. We herkennen 0 deze foto (v. 1. n. r.) Theo Vanderhallen, Jean-Pierre De Paepe, Maarten Vissers, Jozef Schellekens en voorzitter Jan Aeris die enige uitleg geeft over de aardbeien van Hoogstraten. •

(•)

POWER PRODUCTS

UW GAZON EIST EEN HONDA.

Wf Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perfekt te onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, toai gras, grote ot kleine tuinen, HONQA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als hpt om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienst-na-verkoop u een perfekt tunktionerende grasmaaier, Jarenlang. Honda. Altijd een perlekt resultaat.

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15

ION fl21


HALVE EEUW GELEDEN gericht. Het voornaamste doel was propaganda maken voor de Hoogstraatse aardbeien in binnen- en buitenland. Elk jaar worden de eerste aardbeien van het seizoen aangeboden aan de Koning en dc Koningin. Sedert 1983 worden hij het begin van het aardheienseizoen de eerste vruchten ook aangeboden aan de Gouverneur van de provincie Antwerpen. De Grootmeesters van de Ghesellen van de Aardhei dragen een rode fluwelen toga die afgeboord is met groen (dc kleuren van de aardhei). Boven op de toga wordt aan een koperen ketting een horstplaat gedragen waarop in het midden de Hoogstraatse aardbei is uitge-

voerd, omgeven door de symbolen van de vier seizoenen. Ze wijzen erop dat de streek rond Hoogstraten aardbeien voorthrengt in elk seizoen. Het Hertogelijk Genootschap telt 17 Grootmeesters. Wie belangstelling heeft voor de land- en tuinhouwsector in het algemeen en voor de geschiedenis van het land- en tuinbouwonderwijs in Hoogstraten. mag niet vergeten om tijdig een exemplaar van het fotohoek 75 jaar Vito te bestellen. Meer informatie hieromtrent kan men bekomen op het secretariaat : Gravin Elisahethlaan 30, Hoogstraten, tel. 03 314 51 72.

1 j It/Je t

dit groepje leerlingen startte cle land- en tuinbouwschool in .sepieinber 1947. V.l.n.r. (boven) Jan de Jongli, Constant Vermeiren, Jules Sterkens, Jozef van Hoof, Louis Meeusen (midden) Jos Sloffrls, Louis Quirijnen, Jan Gevsen, Marcel Quirijnen. Jozef van de Heuvel (onder) Frans Rombouts, AlfonsAnthonissen, Frans Render.s en Jan Donckers. f),ie leerlin'en staan niet op deze foto Alfons Wouters, Louis Tilburgs en Alots run den Plas.

h\flUUfl

JIOOGSTRATEN Grote Hondendenioristratie Op Zondag 3 September geeft « De Waker », onze Hoogstraatse Hondenclub, een grote demonstratie op haar terrein bij \Ved. J. De Koninck. De kampioenen en best-gedresseerde honden der befaamde clubs van Beerse en Turnhout zullen er optreden, alsook de beste plaatselijke eleme 11 ten. Een prachtgelegenheid dus om t zien, wat er door geduld en oefening met een hond te bereiken is. Hondenliefhebbers, allen op Post. Ingang langs de gang van de Cinema. Begin: stipt om 2 uur. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

De Luizenmarkt in aktie Het bestuur van de Luizenmarkt is reeds in aktie getreden om de feestelijkheden bij de a.s. kermis voorlopig vast te leggen. Alle krachten zullen worden ingespannen om van Dinsdags de kermisdag te maken en het jolijt en het plezier zo mogelijk nog hoger op te drijven clan zulks verleden jaar het geval was. Vorig jaar kenden cle volksspelen een overdonclerend succes, dat zijn weerklank vond tot in het omliggende. Thans wordt reeds aangekondigd dat ganse groepen uit de nahurige gemeenten de volksspelen zullen hijwon en. Het Bestuur trof reeds enkele beslissingen. Om. werden de grenzen van het gebuurte definitief bepaald, zodat thans het gebuurte begint aan de Oostzijde aan A .Bruurs en eindigt aan Café Patria; begint aan de \Vestzijde aan Alf. Van Bael en eindigt aan Dr. Bosschaerts ; de K. Boomstraat is eveneens in het geboorte begrepen. Maandag a.s. zal te 8 u. een grote vergadering gehouden worden hij Rob. Vereecken, waar het ganse programina zal voorgelegd worden ter goedkeuring. Ieder zal nog persoonlijk uitgenodigd worden. In de loop van volgende week zullen leden van het bestuur met de beurs hun ronde maken. We durven hopen dat zij, evenals vorig jaar, een vriendelijke ontvangst mogen genieten. Tot slot doen we beroep op alle Luizenmarktbewoners om eendrachtig hun steun en medewerking te willen verlenen. \Vij blijven aan onze traditie trouw : « De Luizenmarkt steeds boven ! »

MAKELAAR M,n,e,

Çi',p

CDV 11590

Sparen - Beleggen - Lenen - Verzekeren 23

35


HOOGSTRA TEN

Hoogstraten viert zijn kampioenen met muziek Elk jaar heeft in Hoogstraten de verkiezing van de laureaat van sportverdienste plaats. Sportievelingen met uitzonderlijke prestaties worden dan in de bloemetjes gezet. Maar naast sportgemeente is Hoogstraten ook een gemeente waar kunstpatrimonium en cultuur hoog in het vaandel worden gedragen. In het recente verleden organiseerde zij, onder een enorme belangstelling, begijnhoffeesten en een historische evocatie. Het klinkt misschien eigenaardig maar ook in cultuur lopen in Hoogstraten kampioenen rond.

het 120-jarig bestaan worden ook haar verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet. Diveise leden worden door het ministerie van cultuui opgenomen in de orde van Leopold IE en de Kroonorde. Daarnaast worden nog diverse leden opgenomen in de Fcdekamorden (Fedckani is de nationale federatie van amateurgezelschappen). Om deze feestdag op een gepaste manier te vieren organiseert de jubilerende vereniging in samenwerking met het stadsbestuur een gratis

Cultuur en voornamelijk volkscultuur neemt een grote plaats in het volksgebeuren te Hoogstraten. In het recente verleden werden de vendeliersgroep de Gelmelzwaaiers' door hun bijzondere prestaties tot Vlaams ambassadeur benoemd. Ook de amateurmuziek wordt niet vergeten en de Kon. Fanf. St. Catharina wordt op 23 september gevierd om hun prestaties op de provinciale en nationale concertwedstrijden, waar ze in beide tornooien de kampioenstitel mee naar huis mocht nemen.

Hoe het begon en verder ging... De katholieke vereniging St. Catharina werd. zoals zovele eciltuurverenigingen, opgericht in 1880 in de naweeĂŤn van de schooistrijd. In eerste instantie was het een muziekafdeling, maar een jaar later (1881) werd er ook een toneelal dcl Ing aan toegevoegd. Zij zou gedurende vele decennia het cultuurleven in Hoogstraten mee bepalen. Men richtte later nog diverse afdelingen op zoals een vrouwenaldeling (1923). een gemengd koor ( 1923). een afdeling voor studie en volksontwikkeling ((924) en een cinema-afdeling (1927). De kring, in de volksmond 'Den Bond' genoemd. zou in cle tegio gedurende jaren de enige zij ii clie 0 ioscoopfi 1 ms kon vertonen. Na de tvseede ssereldoorlog kende de muziekalcIel ing een mriri kale ophloei en haalde de aol iiie cli verse eerste prij ien in de Fedekam- en prov 1 ncicwcdstrijclen. De j are ii / C st 1 ci cl aare it ege n ware ii voor de cli erse al cle! ingen een cl icptepurit Cl] van cle versc bi lie ode al cle liii ge ii bles ei ei ke 1 cle toneel - ei cle niiiiickaldeliiig over.

en de Co,iierti,uiid

0?!

NietiupO(rI

Ook het katholieke karakter verdween langzaam uit de kring en zo werd begin jaren 70 afgestapt van de benaming katholieke kring en werd veranderd in Koninklijke Fanfare Sinte

concert in cle Ratihueni,.aai (Spijkei) nict miiziek uit de diverse disciplines.

Catharina.

Het programma werd als volgt samengesteld: als eerste groep treden het Seniorenorkest Fedekam Antwerpen' aan. Deze groep van bezielende muzikanten, onder leiding van Nico Neyens (leraar muziekccinservatorium en veelgevraagd jcnylid) brengen een gevarieerd programnla van populaire muziek. Deze grote groep wordt cipoevolgcl door Brassband Campine Tielen' clie tijdens hun korte bestaan (opgericht 1994) reeds diverse nationale titels op hun cv kunnen bijschrijvcn zoals Kampioen Nationale Brasshanclweclstrijd (1994- t 995 1996-1 999. Deze tormatie. onder leiding san Frans Violei (dirigent van diverse vereniginge ii) 0e Ii aal cle vorig) aar iii liet hol van cle t ee io ccii prach t ge t sveecle prijs op liet S pci lig (.'nntc'Âťt te Brighton (Engeland). Al', alslu ter ss orclt cle Nieuwpoort ('ont'erlband' (1985 (liet pocticnii opgevoerd. \is nii,i. kaal amhassiclecir cnncertcerclen IC iiieercicrc maten in liet bciiteolanct. De huidige cloigeni. lnnnv Orsaer. inecic_otiricliter s ciii dit ne,cl sclriti. les ens leelt le, aan cle consers utoria s ciii I3rugge cii Kiiokke Heist. Zi1 brengen den ge\ :iiiceicl pogroni sin originele sscrken en escigreen'. tlit dc pop-. a//- en Ii miss eield.

Anno 2000, met het 120-jarig bestaan, is de drumband ( 1961 ) en de toneelaldeling verdwenen. Enkel de fanfare. de ocidste afdeling, heeft de tand des tijds doorstaan. Maar ondanks haar leeftijd is de muziekatdeling levendiger dan ooit. Dat bewezen de dirigent Bart Van Ossel en mcizikanten liet cle oserwiniling van het provmciate tor000i (1999) en de nationale titel in Leciven (2000).

Feest OP 23 september, ziteiclagmiciclig. worden niet enkel cle cli s erse titels ges ierc!. In het kader van

120)ooi' Soii Caiharina wordt royaal get'ieid oj, 23 septeitiber in de Rnbboeiii:anl ton hei Spijker/liet o. in. een optreden ton een van cle beste Bras.rband.v inn Vlaanderen: Caiopini tij! Tie Ieit. 36

Programma

Al vOc een hart heeft snor rihii'c I iici,ick iii diverse stijlen en cliscipinie'. o icit vcrss auht up 23 septeinher om 18,30 ncir in de Rahhoenizaal van liet Spijker te Hoogste ten. Alle lezers zijil cntgenocli g cl en welkom. Deze, warm aanbevo len, mciziekconcerten worden mogelijkgeinaakt dank zij de medewerking van cle stad Hoogstraten. Toegang gratis.


HOOGSTRA TEN

Taalcursussen

Abdijbezoek

HOOGSTRATEN - Op dinsdag 19 september 2000 om 20.00 uur worden in de lokalen van Spijker Humaniora (ingang via de A. de Lalaingstraai) dc avondlessen Engels. Frans. Duits, Spaans en Italiaans voor beginners en gevorderden hervat. De nadruk hij deze cursussen wordt gelegd op het inoefenen van de dagelijkse woordenschat en op de spreekvaardigheid. De lessenreeks duurt 22 dinsdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur. De deelnemingskosten bedragen 3000,- fr. (studerende jeugd 2.500 &.). Op het einde van de eerste kennismakingsles kunnen de inschrijvingskosten aan de klastitularis worden voldaan. Na de lessenreeks worden er geen examens atgenomen. Tijdens de vakanties zijn er geen lessen en de cursussen eindigen in maart 2001. De nieuwe cul Ii,[vii uutsdiigeii verder alle nuttigc gegevens op dinsdag 19 september vanaf 19.30 uur in de Rabboenizaal van het Instituut Humaniora Spijker, A. de Lalaingstraat. Hoogstraten. Meer inlichtingen kunt u ook verkrijgen op het tel./laxnummer 03/3145664.

A

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tol. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

HOOCSTRATEN - Ter gelegenheid van 125 jaar Davidsfonds openen alle 21 nog 'levende' Vlaamse ahdijen hun deuren op zaterdag 30 september en zondag t oktober. Tijdens het Abdijenweekend wil het Davidsfonds het ruime publiek (zowel Davidsfondsleden als niet-leden, zowel jong als oud...) kennis laten maken met ahdijen. Daarbij ligt de nadruk op ahdijen als plaatsen van bezinning en spiritual iteit. Ahdijen ontstonden immers doordat mannen of vrouwen zich uit de alledaagse wereld tenigtrokken om zich ten volle toe te leggen op een spiritueel leven. Ook nu staan ze nog bekend als eilanden van rust en stilte. Denk bijvoorbeeld maar aan het huidige succes van enkele (vroegere) ahdijen als hezinningscentra. Toch hebben ahdi jen ook een grote invloed gehad op het maatschappelijk leven. Uiteraard besteedt het Davidsfonds als cultuurvereniging uitgebreid aandacht aan de eultuurhistorische aspecten van die invloed. Vele abdijen bezitten bijvoorbeeld waardevolle collecties van handsehriften. Het Daviclsfonds wil met dit Ahdilenweekend dus zowel aandacht besteden aan het leven in de abdijen als aan het leven ran de ahdijen in Vlaanderen. Het zal dan ook niet verbazen dat uitsluitend gekozen werd voor de abdi en die nog steeds bewoond zijn. Davidsfonds Hoogstraten koos ervoor om met een groep geïnteresseerden dc abdij van Vrouw van het H. Hart in Westmalle te bezoeken. Het is de oudste van alle nu nog bestaande trappistenkloosters in ons land gesticht in 1794. Aanvankelijk leidde het een onzeker bestaan o.a. omwille van de Franse Revolutie en de gedwongen ontruiming door Napoleon. Sinds 1836 mag het klooster zich 'abdij' noemen. Belangrijke bezienswaardigheden zijn de bibliotheek en natuurlijk de brouwerij. Er is ook gelegenheid tot het maken van een wandeling: er zijn videomontages; je kan luisteren naar getuigenissen of een tentoonstelling bezoeken. En natuurlijk brengen we achteraf een bezoek aan de andere kant Van de straat.

Minister Verwilghen kwam kijken...

, "_ 11 * "

*

#g liF o 0

en zag dat liet goed was. In juli leo-con /lu/us!er Verwilghen naar Hoogsîrate,i on, een bezoek te brengen aan, de Strafschool. Hij maakte kennis met de verschillende afdelingen naar de gei'angenen een opleiding i'ol,ien en de manieren waarop deze oorden i'oorberejd op lnin leien na cle gei'a/igensch(1/). Zijn apprecialie ocrv groot.

Wie mee wenst te gaan dient daarvoor in te schrijven hij Joos Croes (tel. en fax 03314.49.24). Wie445 fr(niet-leden 545 fr.)overschrijft op het rekeningnr. 414-6050281-39 van het Davidsfonds. ontvangt het Ahdijenhoek, een programmabrochure en twee hadges die toegang verlenen tot alle ahdijen. Je kan daarmee dus op zondag t oktober nog andere abdi jeu bezoeken. Bijkomende badges voor gezinsleden kosten 225 fr. (niet-leden 285 fr.). Maar kinderen onder 1 2jaar, vergezeld van hun ouders, betalen niets. Gelieve zo vlug mogelijk in te schrijven, maar zeker vöôr IS september. Voeg hij je inschrijving ook een bedrag van 50 fr. perpersoon voorde carpooling. Wie zelfrijdt trekt dat natuurlijk terug. Vertrek aan de Pax te 13 uur.

Lepe Hoek en Co op het terras Het wordt weer lachen en genieten op zondag 3 september. met de streektheatertournee, die intussen reeds aan zijn 8' editie toe is. De dccliiemende groepen mogen er best weer zijn. Zowel 'Hoogspanning' (Bcerse)ats 'De Buys' (Malle) kunnen een terraspubliek vermaken opzijn best. Ze zijn dan ook niet voor niets weer beide finalist op het terrasiheater in Turnhout. Met 'Teggenenoam' halen we twee bekende streekmuzikanten (Hoogstraten/Rijkevorsel) op de terrassen. Zij weten humor in hun nummers te brengen, dat moet je zien en horen. Organiserende groep 'de Lepe Hoek' gaat zichzelf weer presenteren in zijn bekende, eigen stijl. De 4 groepen reizen naar 5 terrassen en zijn op deze uren te bewonderen: 14 uur: Terras Lepe Hoek (Karel Boomstraat 29) IS uur: De Zuuten hek (Mosten) 16 uur: Jeiigdhu s Zigzag (Merksplas) 17 uur: Egalitde (Rijkevorsel) 18 uLir: De Gelmel (Hoogstraten) Op zondag 3 september zal de zon weer schijnen. Ii komt toch ook?

Zangavond voor het project 2000 Op maandag 1 t september om 20 uur heelt in de kerk van Rijkevorsel-centrum ecn zangavond plaats voor de koren uit de dekenijen Brecht, Hoogsiraten en Malle. Deze avond is een voorbereiding op de grote koorhappening die plaats heeft op zondag IS okober om 15.30 uur in de Basiliek van Kockelherg en die bedoeld is als waardering voor de zangkoren die week-in week-uit in Vlaanderen presteren hij de liturgische vieringen. In Koekel berg worden drieduizend koorzangers verwacht. Ook de Noorderkenipen zal da'ar aanwezig zijn. Het koor, Cantate Domino uit Loenhout en het Leonarduskoor uit SintLenaarts bereiden zich voor om niet 12 andere koren uit het bisdom Antwerpen in Koekelberg meerstemmig te zingen. In Rijkevorsel wordt het programma eenstemmig aangeleerd opdat de deelnemers aan de happening van harte kunnen meezingen. De zangavond op II september wordt geleid door Wim Anthonissen en .Io Suvkerhuyk: aan hei oigel: [ode DieR iens. 37


HOOGSTRA TEN

Hoogstraten in groente- en bloemenpracht 'De vruchten van het land' In Hoogstraten wordt de zomer afgesloten met een groots groente- en bloemenevenement tijdens het weekend van zaterdag 16 en zondag 17 september. Over een lengte van 1 km worden gevels en stoepen versierd door een kleurrijke openluchttentoonstelling met groente-, fruit- en bloc menc real es. De eerste editie van vorig jaar kende een enorm succes. Dit jaar tekent Etienne Van Nyen voor het ontwerp. Hij koos voor het thema De vruchten van het land' en dat is geen toeval want de land- en tuinbouw zijn in onze regio sterk vertegenwoordigd. Het wandelparcours voert je dwars door de Vrijheid die als een slagader door het centruni loopt. De Hoogstraatse winkeliers zetten tijdens dit weekeinde hun deuren open zodat het etalagekijken de topper zal worden. Alle bezoekers krijgen een smakelijke traktatie.

KLJ-Hoogstraten in Frankrijk Uiteindelijk hebben 25 iestienplussers de avontuurlijke reis naar het zuiden van Frankrijk meegemaakt. Na een busreis van bijna 15 uur kwamen ze aan in Les Vignes, aan de Gorges du Tam. Hun woonhuis stond op twee kilometer van de bewoonde wereld, ruimte genoeg om zich te amuseren zonder de omwonenden te storen. Op tweehonderd meter afstand stroomde de Tam waarin goed gezwommen en gedoken werd. Ook kanovaren en raften kon beoefend worden. In groepjes van 8 personen kon er ook aan paardrijden gedaan worden, mountain hiken en speleologie. Een dagutstap naar de Middelandse zee kon zeer geslaagd genoemd worden. Op de vrijdagmarkt in Millau kon er over de koppen gelopen worden. Gedurende gans het verblijf steeg de temperatuur makkelijk hoven de dertig graden. Een wandeling van zon 20km bracht de groep naar de top van de hoogste berg mde huurt. ruim

900 meter hoog. Zelfs de berg achter het huis beklimmen was niet voor iedereen een lachertje: probeer maar eens 400 meter te klimmen op een afstand van 1.400 meter. Veel plezier werd ook beleefd aan de ontmoeting met de KLJ van Brecht en die van Poppel. Lekker zitten op het terras met een wijntje was 'sav onds de geliefkoosde bezigheid. Met spijt werd vastgesteld dat het dichtstbijzijnde café op 3.5 km afstand van hun huis lag. Zodoende zij ii de ouders ook weeral gerustgesteld als ze dit lezen. Alle deelnemers waren erg tevreden hij de thuiskomst en dromen al van een volgende buitenlandse reis. Voor wie meer informatie wenst over de weiking van de KLJ. die kan terecht hij Grietiansen voor de -16-ers (telefoon 033145716). hij JodI Adams voor 16+ (telefoon 033144202). De startdagen zijn respectievelijk op zondag 11 en 17 september,

Op zondag wordt tussen 9 en 13 uur op den blijk van het Begijnhof een verkoop- en ruilbeurs voor en door kinderen gehouden. Alle kinderen die iets te verkopen hebben, krijgen hun plaats om hun koopwaar aan te bieden. Opde Vrijheid is er gans de dag kinderanimatie. De traditionele aardheienkraam zat natuurlijk niet ontbreken. En voor de muzikale noot zorgen zoals zo dikwijls de Strawheiiy City Brasshand. Dit evenement is een organisatie van VVV Hnogstraten en Veiling Hoogstraten i.s.m. Unizo Hoogstraten.

Nationaal Te Detim

.,

JUn

. •_

w

--

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken 01 zondag 23juli i,ïklen de t'aaitdeldi ager.s van de t'er.s chillende verenigingen tilt giootHoog straten in stoet ton het vtadltuis naar de Sinie-Catharinakerk alwaar het Te Deum weid gc:oii'cii Ic gele gen/in! tuit Je iiaiioiui! feestdag tan 21 in/t.

38


3de internationaal Fotofestival

Wortelse fotogroep exposeert in Turnhout

u it

respect.

Het internationaal Fotofestival in Turnhnut is aan zijn derde editie toe. Ondanks zijn prille leeftijd is het festival een van de grootste exposities rond fotografie in BelgiĂŤ. Tijdens het festival zullen meer dan dertig pers- en kunstlotograten werk presenteren op verschillende plaatsen in de Turnhoutse binnenstad. De verschil lende tentoonstel Ii ngsplaatsen, waaronder het stadhuis, het cultureel centrum De Warande. het Paterspand en de Theohalduskapel, bevinden zich op wandelafstand van elkaar. De fotografen maakten zelf een selectie uit hun werk, rekening houdend met de aard van de locaties die ze toegewezen kregen. Onderde exposanten bevinden zich de Tsjech Jan Saudek. de Amerikanen Lynn en Robert Bianchi, De Morgenfotograaf Tim Dirven en de Wortelse totogroep Het Slot (die in de Oase in de Otterstraat exposeert). Het 3de internationale fotofestival 2000 is nog tot en met 10 september te bezoeken in Turnhout op vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00u tot 18.0011. Meer info hij Fofetu vzw: 014/41.55.15 of op internet: www.fofetu.org .

V~

W '

Tiddiuoneel geteeld uit respect voor het milieu. Rechtstreeks en tegen een rechtvaardige prijs aangekocht uit respect voor de koffieboeren. Vakkundig gebrand uit respect voor de koffie. Te koop in alle Wereldwinkels.

oxfom.

INKE

Eerlijke handel.., duurt het langst Doe uw wekelijkse inkopen bij de Wereidwinkel: koffie, 1/lee rij.. t, honing, (/10(0, inuesli, wijn, chocolade, noot/es en nog zoveel meer. Nu ook schoolmnateriaal. Vanaf september is de Wereidwinkel open van woensdag tot en met zaterdag, telkens van liii in de i.'oormniddag 1w' 5U in de namiddag.

Oxftim- Wereidwinkel, Ge/me/straat 5.

LEER EEN TAAL! Taalcursus: Start: Duur: Plaats: Bijdrage: Meer info:

Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans 1 9 augustus 2000 vanaf 19.30 uur 22 dinsdagavonden telkens stipt om 20 uur Humaniora Spijker via A. de Lalaingstraat 3.000,- fr. (leerlingen Middelbaar Onderwijs 2.500 fr.) tel./fax 03.3 145664

FIAT LANCIA SPECIALIST ALFA ROMEO

Instituut

Organisatie:

Lions Club Hoogstraten Markland

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03 314.83.98 -

39


MEER

De muziekmaatschappij Sinte Rosalia bestaat 120 jaar. MEER - Het stichtingsjaar van Ste Rosalia is 1880....En dat willen de mensen van de Brasshand geweten hebben. Vanzelfsprekend wordt deze verjaardag mei de nodige luister gevierd. Op zaterdag 16 en zondag 17 september 2000 zullen verschillende fanfares. harmoniesen accordeonclubs concerteren bij de jubilerende maatschappij. Zo wordt ieder synipathisant en muziekliefhebber verwacht in dit coneertweekend. Plaats van de concerten is telkens de zaal Voor Kunst en Volk', Meerseweg 3 te Meer. De concerten zullen zeer gevarieerd zijn met uiteenlopende programma's. Een bezoek aan de 1 20-jarige maatschappij is dan ook ongetwij. feld de moeite waard.

Ziehier het feestprogramma Concerten zaterdag 16 september: 15.30 ii. Drumband Ste.-Rnsalia Meer 16.00 u. : Kon. Accordeonclub De Harmonikavrienden - Arendonk 16.40 u. : Fanfare St.-Lucia - Loenhout 17.20 u. Kon. Fanfare De Kempenzonen Pulderhos 18.00 u. : Harmonie Si.-Martinus - Achtmaal 18.40 u. : Kon. Harmonie De Heidegalm Loenhout 19.20 u. : Kon. Fanfare De Marckezonen Minderhout 20.00 u.: Fanfare Sancta Cecilia - Meerle 20.40 u.: Accordeonclub De Verenigde Vrienden - Kasterlee

Boerenmarkt sluit Meers Marktseizoen af. De zomer loopt stilaan ten einde en dat betekent dat de Meerse markt afscheid neemt van 2000. Na een opnieuw geslaagd rnarktscizoen wil het marktcomitee op zondag 3 september met heel wat attracties en animatie in schoonheid eindigen met de intussen al traditioneel geworden

Boerenmarkt. De Landelijke Gilde is uiteraard de grote motor achter deze Boerenmarkt. Zij zal met enkele grote verkoopsstanden aanwezig zijn, waar groenten, fruit, vlees en zuivelproducten aangeboden worden. De Hoogstraatse Aardbeienkring is een vaste waarde: ze Lijn er steeds met hun lekkere aardbeien en bovendien zal om 11.00 uur de prijsuitreiking plaatsvinden van de Kindermarkt. De stand van de Meerse bloemenvrienden kende verleden jaar een groot succes en gelukkig zijn ze er nu weer om hun bloemschikstukjes aan de man te brengen. Het hoerenniarktthema zal verder vooral aan bod komen in het park aan het klooster, waarde Landelijke Gilde een grote tent plaatst voor de verkoop van drank. Deze tent blijft trouwens ook's middags geopend voor het publiek, want de Landelijke Gilde presenteert dan een uit ge-

breide barheeuc. Vooraf inschrijven hij een van de hesiiuirsleden is nodig. In het park is er ook een tentoonstelling met landbouwmachines, vetheesten. kleinvee cii paaidcn. Speciaal i:, zeker het optreden van de dansgroepen van de St.Jorisgilden van Meer en Loenhout. De hoerenkapel uit Rijsbergen zorgt voor de muzikale omlijsting. Deze Boerenmarkt vindt plaats op zondag 3 september in de Meerse Donckstraat van 9.01) tot 12.00 uur, maar daarna gaat de Landelijke Gilde nog door niet haar harheeue in het kloosterpark. Hoeft het nog gezegd dat mensen die een kraani pje willen uitbaten altijd welkom zijn. Een standplaats is immers gratis. Wel wordt standhouders gevraagd tijdig (8 uur) op te stellen in de Donckstraat. Best is zelf een tafel of zo mee te brengen, maar ter plekke kunnen ook tafel, gehuurd worden aan 100 fr. per stuk. Natuurlijk zijn ook de kraampjes welkom die niet direct aanleunen hij het thema. De Boerenmarkt is dus veelhelovend. Voor neer informatie kunt u contact opnemen met Jan Dufr:ung (3 15.86.80). (ma)

Concerten zondag 17 september 2000: 15.00 u.: Jeugdorkest De Vrije Verenigde Vrienden - Schilde 15.45 Ii.: RKKE Harmonie Nederland en Oranje - Rucphen 16.30 u.: Kon. Fanfare De Eendracht - Dessel 17.15 u.: Kon. Harmonie Concordia - Gooreind 18.00 u.: Kon. Harmonie De Vnendenband Zoersel 18.45 u.: Kon. Fanfare St.-Catharina - Hoogstraten 19.30 u.: Harmonie St.-Cecilia - Hoogstraten Graag tot op de feesten in Zaal Voor Kunst en Volk' 1!

MEER -

Bi( r kaas eit o/j/i ilei/eii lat (c(I 01) (1e (/1 I0/)(/t

CoR.

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

HON fl21 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTAATEN Telefoon 03/314 68 60

!ff

/1/dOkt

11 ('1(/t1IC niurki is

alweer de laaiste van hei seizoen. 1-Ier thema is Boereninarkt.

I

REVA BVAA /COMPUTE - TELEFOHI\

RenĂŠ VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-315.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,.. Telefooncentrales, GSM,...

tothe

/

0 COMPUTER-cursus voor beginners!!!


MEER

Gekwetste reiger

Akkerpop, het weer speelt weer parten

t (

iEER - Rat illoc ije nu nul een t Iii eiste vogel aanvangen ? Die vraag stelde zich ook JefRombouts. Hij ••o1(l deze reiger niet gebroken poot en was meteen aangedaan door de j,enihele situatie waa ria het dier verkeerde. Maar pech voor Jej en de reiger, alle natuurliefhebbers die hij kende waren op vakantie. Wie gekwerste vogels vindt kan trouwens liet beie IC? CL bi in hei centrum in de Luitertweg in Klein Zundert. Tel(002-76 5974 l5) Indien liet ceiitrwn gesloten is kunnen vogels afgeleverd worden in een doos aan de ingang i'an het (enrr?lln. (ma)

Antilliaanse fresren helder en zii'oel. Akkeipop regenaehtig. Dat is al jaren zo, en was ook dit jaar niet anders. Maar i'algend jaar zal liet anders aarden. Dan dra gen die ian 4k k e ipo/ ei, ide lijk in ni civien naar ie Kin ii vs en oiii v ed ii ee r af le k o/len.

Chinezen in de Mosten

nTR.-, 7T .-

6ï IJni'.ele ii'aruie auguslus n'eIen maakten hei Mosienseizoen een 1mev/je goed. (Jjaallendsle verschijning deze zomer was wel de aanwezigheid van een Chinese dansgroep. Aan de opgeheven duun te zien iv uitlmamer .Je/ ian Beek best tevreden niet de geimra liie vhon.

LASERSHOW - HOOGSTRATEN

41


Kermis in Meerle!

191 KWB-fietszoektocht Minderhout En toen verscheen eindelijk de langverwachte zon! Een uitgelezen weekend om een zoektocht te fiets te organiseren. De mooiste plaatsjes werden opgezocht en zoveel mogelijk rustige wegen bereden waarop de tweewieler goed aan zijn trekken kwam. Daarenboven nog een leuk prijsje mee naar huis nemen en eens gezellig bijbabbelen aan de koffietafel is ook altijd meegenomen.

Meerle - Nog een keer er een goei patat op geven, aleer weer een lange winter begint, daarvoor is de Meerlese Kermis een uitstekende gelegenheid. Voor het heel jonge volkje hebben de foorkramers alles hij wat hun hartje zoal verlangt. Voor de iets ouderen is de kermisfuif dan weer de gelegenheid hij uitstek om eens goed uit de bol te gaan. Voor als de rest bieden de Meerlese herbergen dagenlang de mogelijkheid om je goed te amuseren. 's Avonds met muziek en dansgelegenheid, maandag en dinsdag iiiet de vulksslieleil Mooi weer zou natuurlijk welkom zijn, maar laat de kermisvreugde niet vergallen door wolken of regen, we zijn het deze zomer toch al zo gewoon. Voor wie vooraf wil weten wat er komen gaat, volgt hier een programma voor de dolste dagen van 't dorp. In de Posthoorn zet Frans alles in het teken van het 'Nederlandstalige lied'. "Kermis, dat is niet alleen dansen en drinken, dat zou vooral ook zingen moeten zijn. Ik zal ervoor zorgen dat er in dit café flink kan meegezongen worden.'. Alle kermisdagen zullen er voorzangers zijn die je op pad helpen. Alle genres van het lichte lied komen aan bod. Je zal versteld staan hoeveel je ervan kan meezingen (of meebrullen hij het vorderen van de avond). In de Volksvriend beginnen ze donderdag 7 september al uitbetaling van de spaarkas. Vanaf vrijdag zorgt discobar T.L.F. met DJ Luc achter de draaitafel voor ambiance, afwisselend in het café en in de zaal.

En heel de .tiinilie fietste nice

Bombardon start ook op donderdag met uitbeal ii ig van de Sl.ttU kas. De i'est van het programma is bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet gekend. Naar goede jaarlijkse gewoonte geeft de Meerlese Chiro op zaterdag 9 september op het Chiroplein een gigantische Kermisfuif met Kodex en 'guest DJ' Steve Schrijvers aan de gcluidsknoppen.. Kaarten 80 Fr. in VVK of 100 Fr. aan de kassa. Aanvang 20.00h. Op maandag en dinsdag II en 12 september zijn er 's namiddags vanaf 14 uur de traditionele volksspelen bij de cafés in de Kerkstraat.

J3allen, litit//cIs.

S,lU)OlC)t/

(0)) (l('jOf)

1211j.t11i)1/1(IiI0V

'Open deur' bij brandweer voorpost Meerle Meerle - Op zondag 3 september zet de brandweer van de voorpost Meerle de deuren van zijn kazerne wijd open voor ieder die wil weten hoe de vrijwillige brandweeruitgerust is en hoe ze te werk gaan. Al het materieel wordt getoond en op tijd en stond laten de Meerlese spuiters nog zien dat ze ermee kunnen omgaan.

springkasteel. tombola, misschien zeits een ritje met een echte brandweerwagen en zelfde spuit hanteren. De kleinsten zullen niets tekort komen en met de beste herinneringen naar huis gaan. Voor de anderen is er natuurlijk een natje en een droogje. Vanaf 16 uur volgen demonstraties door de wedstrijdploeg.

Uiteraard is het geheel omkaderd met een degelijk aniiiiaticprograiilma. Ballon\scdtrijd.

Vanaf 13 uur hen je welkom aan de kazerne achter het Raadshuis van Mcerle.

42

Met de nakermis op zondag 17 september komen ook de sportliefhehbers aan hun trekken. Om 13 uur is er de Grote Prijs Huybrechts Vervoer, een w ielerwedstrijd voor '.vielertoeristen over 60 km (10 ronden). Om 15 uur volgt de Grote Prijs Makelaardij Arnoud Van Rooij, een wielerwedstrijd voor juniores over 84 km (14 ronden), tevens de finale rit van de driedaagse van Hoogstraten. Meer en Meerle. De wedstrijden worden gehouden op een plaatselijk parcours met start en aankomst in de Kerkstraat. Vanaf maandag 18 september valt, met uitzondering van een hardnekkige kater hier en daar. alles opnieuw in zijn normale plooi en herneemt het leven zijn gewone gang.


Fanfare De Marckezonen MINDERHOUT - Na het muziekkamp in Mol-Millegem, waar dc vriendschapsbanden versterkt werden, lijn dc repetities in augustus terug begonnen. Gewoonlijkorganiseertdefanfaretussen het muziekkampen het nieuwe werkjaar ook nog ccii uitstap naar een attractieve omgeving zoals Bokrijk of Melipark. Dit jaar was er een uitstap gepland naar de Zoo in Antwerpen maar die is uiteindelijk niet doorgegaan. Wie in de huurt van het parochiecentrum woont, zal gemerkt hebben dat de fanfare, drumband en majorettes de eerste weken van augustus dinsdagavond op straat staprepetities hielden. Dat is nodig opdat de verschillende groepen, zoals in voetbaltermen, op elkaar 'ingespeeld' geraken. Dat is ook wel nodig alsje ziet hoeveel jongeren zich hij de majorettes en de drumband geschaard hebben. De majorettes staan onder toezicht van Heide Van Otten en de opleiding wordt verzorgd door Inge Schoofs. Opmerkelijk is de herrezen drumband. Na jaren van inactiviteit werd een goed halfjaar geleden opnieuw en met succes gestart met oelenen onder leiding van Frans Broes. Dit jaar is er geen specifieke wervingscampagne maar men wil toch via deze weg een oproep doen aan geĂŻnteresseerden in de drumband en mensen die een muziekinstrument willen leren bespelen. Voor de drumband zijn er de kleine trom, grote trom en de tenor ter beschikking en kandidaten zijn steeds welkom. Voor de fanfare zijn er cornetten, trompetten, alto, tuba, hastuba of schuiftromhone vooiTadig en ze worden gratis ter beschikking gesteld voor jonge en minder jonge mensen die zich goed voelen hij het spelen vn fantaremuziek. Kennis van muziek is niet echt nodig. Stapje voor stapje wordt dat bijgebracht. De motivatie om zelf muziek te willen spelen en de zin om deel uit te maken van een plezante dorpsvereniging zijn wel belangrijk. Goesting om bij de fanfare te komen? Bel dan Jos Vermeiren. tel. 033145676.

Een staprepetirie van de drumband onder leiding van Frans Broes.

De deelnemers aan liet jeu gdntrizielkamnp van De Marckezonen in /VJol-Millegemn.

De fanfare "Voor Eer en Deugd" werft aan MEERSEL-DREEF - Sinds vorig jaar pakt dc fanfare haar jeugdopleiding anders aan. Patrick Geerts, een professionele leerkracht muziek. werd aangeworven om de jeugdleden in te wijden in het muziek lezen en spelen. De leerlingen krijgen twee maal per week les, eerst in het noten leieii en lai'r In het bespelen van een mnartiment en lu stiLlen iii groepsverband. Deze aanpak resulteert ineen vrij snelle muzikale voortntgang van de leei -lingen. De leerlingen vormen samen een jeugdorkest ter voorbereiding tot de latere opname in het fanfareorkest. Om deze opleiding te promoten traden en treden ze enkele keren op. Op wuciisçlug 23 augustus presenteerden ze zich in de lagere school op Galderen 's zondags daarna op de feestelijkheden t.g.v. het vijfjarig bestaan van jeugdsereniging Jeugdhelangen in de Leeuwerik te Galder. Op zondag 24 september zullen ze enkele eenvoudige stukjes spelen tijdens de kinderlering om 1 0u30 in de kerk te Meersel-Dreef. Dit alles in de hoop van ss'er een nieuwe lichting bij elkaar te krijgen. Wic zei ook alweer dat de icued de toekomsi heeft Ook nndere muziekliefhebbers zijn welkom \oOf een opleiding. Meer inlichtingen worden u graag verstrekt door Bert Damen, St.-Annastraat 8, Meersel-Dreef, tel.: 03.315.72.63. of neem eens ccii kijkje op de website van de fanfare: www.vooreerendeued.nl , die sscrd gemaakt cloort.dn van de Nederlandse leden nI. Fred 000ssens. (it.)

Dr' lielliIIig je1))l 011 Pau7rk C;ei'ii.s.

1)1// 4 /0(1). !j/C)I' (0111

rie slitdie 1/let lCr(ar

43


MEERSEL -DREEF

Missiefeest Reik Mij de Hand MEERSEL-DREEF - Op Londag 17 september ben je weer welkom in speeltuin De Zevenster op de Dreef voor het grote jaarlijkse missiefeest. Het oorspronkelijke Strijbeekse initiatief dat uitgroeide tot een groot feest, gedragen door de mensen van Meersel-Dreef. Galder en Strijbeek. En dit ten voordele van de missionarissen van deze drie dorpen. In de loop der jaren veranderde er wel wat, maar het basisrecept bleef hetzelfde. Het feest wordt om 13u offici-

eel geopend door onze burgervader en ingeblazen door onze fanfare "Voor Eer en Deugd". Daarna kun je genieten van een doorlopend muziekprogramma gebracht door een tiental muziekkapellen. De kinderen kunnen zich amuseren in de speeltuin en op het springkasteel. Honger en dorst vormen geen probleem want er is voldoende drank en er zijn broodjes en pannenkoeken. Verder tracht men geld in het laatje te krijgen door middel van een doorlo-

pende "altijd prijs"-tomhola en een kindertombola. Een grote aantrekkingskracht vormt elk jaar zeker de grote rommelmarkt in de zaal en aan de ingang van de speeltuin. Koosje De Graaf en haar ploeg weten elk jaar weer een uitgebreide collectie spullen te verzamelen waaronder ook verschillende waardevolle stukken. (te.)

? 1 )c

t,' ci/lv te

(liiIl/v( /1/1/71

nu ut r st (CC C.s tnllc fi 'rot ole, hi jaar reeds t oi't de 24 n wal, in tizu'h. een hapje en en '('(0 i ilCi r.

brouwerijvondsten

CH1

- re-

dci in /je, / cnn/nelnu irk 1, 0 nitln da,

Gewestwedstrij d K.B.G. Pétanque

ru

:

Minderhout Op donderdag 27 juli staken de gepensioneerden van Minderhoutde handen uit de mouwen. Zij begonnen liet dorpsplein van Mindcrhout te egaliseren. Na goedkeuring van de terreinmeesters sloot men dit plein af voor het verkeer zodat men vrijdagmiddag om 1 uur van start kon gaan met de petanque wedstrijd. Voor de winnende ploeg van deze wedstrijd was er voor de eerste keer een wisselbeker te verdienen. Mevr. Verlinden had eraan gehouden deze beker zelf te komen uitreiken aan de winnende ploeg. De voltallige winnende ploeg uit SintJozef poseerde later met Mevr. Verlinden voor onze huisfotograaf. De laatste vrijdag van juli 2001 noteerde iedereen in zijn agenda want dan is de volgende uitgave voorzien.

I

Wat is pétanque?

1 MEERSEL-DREEF: Het uitgraven van het nieuwe appartementsgebouw op de hoek van de Nieuw-D reef en de Dreef werd nauwlettend gevolgd door de familie Broers uit de St.Annastraat. Op deze plaatst stond liet voormalige St.-Annapensionaat ei? café Stad Lourdes. Misschien zou de afgegraven aarde wel enkele historische vondsten kunnen bevatten, was hun redenering. Maar buiten een uitgebreide collectie flessen met het opschrifi "Brouwerij De Kroon Meersel-Dref" was er niets te vinden. Deze brouwerij san de familie Schrickx, bevond zich naast café-restaurant de Brouwershoeve. Verder waren nog wel defiindamenten zichtbaar van het voormalige klooster met keldertrap en regen put. Enfin, Bram Broers houdt er nu wel een ruime verzameling flessen aan over. Wie weet liet begin van meer... ( tv.) 44

Het is een soort balspel, waarbij met metalen ballen als met knikkers gespeeld wordt. Het spel is afkomstig uit de streek van Marseille; het is vereenvoudigd 'jeu de boules' sp'I Er wordt gespeeld op een afgebakend terrein van ± 2 meter breed en 10 á 12 meter lengte. Er wordt een balletje gegooid - couchet genoemd - op een minimum afstand van 6 meter. Er wordt meestal gespeeld met 2 ploegen van 3 spelers: elke speler werpt 2 ballen. De bedoeling is om met zoveel mogelijk hallen het dichtst bij de 'couchet' komen te liggen. Winnaar van het spel is deze ploeg die het eerst 13 treffers heeft. KBG-Minderhout is een van de afdelingen die deze sport beoefenen. Een aantal jaren geleden werd hiermee begonnen onder impuls van de toenmalige gewestvoorzitter Stan Verboden.


tevens een der voortrekkers van dc KBGMinderhout. Er werden enkele terreinen aangelegd naast het KBG-lokaal in Minderhout, waar dan in de zomer elke woensdag werd gegooid. In 1999 werd tevens ook een overdekt terrein aangelegd, waardoor petanque-gooien nu het ganse jaar mogelijk werd. Sedert enkele jaren wordt door de KBG-afdeling Minderhout een ptanquetornooi ingericht op de laatste vrijdag van juli op het gemeenteplein. Dit jaar, op 28juli. was het dan weerom zover. Ondanks de mindergoede weersvooruitzichten, werden 38 ploegen van 3 spelers ingeschreven: Minderhniit: 7 ploegen. Meersel:6 ploegen, St.Jozef-Rijkevorsel: 6 ploegen. Merksplas: 6 ploegen. Meer: 4 ploegen, Wortel: 3 ploegen. Weelde-Statie: 2 ploegen. Vlimmeren: 2 pl.gen, Hoogstraten: 1 ploeg Er werden 3 ronden gegooid: de saiiieiistelline der ploegen gebeurt hij loting. Heel het tornooi bleven dc weergoden de KBG goedgezind: geen druppel legen verstoorde het gansc gebeuren. Er was spanning en alles verliep op een sportieve en in een gezonde sfeer. Aangezien Stan Verlinden vorig jaar is overleden, werd besloten een wisselbeker ter beschikking te stellen ter nagedachtenis van Stan. St.-Jozef-Rijkevorsel werd de eerste winnaar van deze wisselbeker. En ze zullen trachten hem definitief in de wacht te slepen. Het was weerom een mooie dag voor de inrichtende KBG-afdeling Minderhout. Maar de dank gaat ook naar alle deelnemende afdelingen. Samen werd er een mooi pétanquefeest van gemaakt. (B. Verschueren)

Bed & Breakfast Vakantie op het platteland

'Het Meuleken' Grote Plaats 60 2323 Wortel Tel.: 031314.70.59

L], d 1

/)(/,/•f1/f//((f),5

,/..Ji'IRi1/'o',v'I.

KLJ - Wortel druk in de weer Ze hebben weeral een drukke zomer achter de rug. de Wortelse KLJ-ers. De avonden in juli werden gevuld met oefenen voor het sportfeest: tussen de rcgenhuien door, leerden ze de nieuwe dansen en probeerden ze een stabiele piramide te bouwen. Na vele avonden van oefening, vertrokken ze op zondag 30 juli richting Wuustwezcl voor een vermoeiende dag: dansen, spurten, lange afstand lopen, volksspelen doen, piramide bouwen, En de resultaten? KLJ- Wortel behaalde 5 bekers: 4 hij de meisjes ( die in het algemeen klassement op een derde plaats belandden) en l hij de jongens. Jaja, je leest het goed, "oor het eerst in jaren waren er weer jongens bij en ze deden het lang niet slecht: van de 13 ingeschreven afdelingen behaalden ze een vijfde plaats. De sfeer zat er dik in, de resultaten waren er, wat wil een KLJ-er nog meer? Wat een KLJ- er nog meer wil ... op kamp gaan natuurlijk!! Van 2 tot 9 augustus zijn zo'n 60 KLJ- ers in Huishout op kamp geweest. Terwijl de Daltons (9 tot 12 jaar) zich amuseerden met bosspel, dorpsspel, paracommandotocht. ... hadden de Kleppers (12 tot 1 6j:iar) alic rckencii niet vt!

fietspech op hun 2-daagse naar Hamme-Mille. 0115 augustus kwam dan ook de kleinste groep (6 tot 9 jaar) aan. Zij knutselden kleren van papier, deden balspelen. Eenmaal voltallig, gingen ze op daguitstap naar de Vijvers in Averbode. 's Avonds gefloten ze van de aardbeien die pastoor van Dijck voor hen bij z'n bezoekje had meegebracht. De allerlaatste avond deden ze allerlei dansjes en toneeltjes bij het kampvuur. Langs deze weg willen ze nogmaals May Braspenning en alle oud-leid(st)ers bedanken voor het lekkere eten gedurende de ganse week. Van 16 tot 26augustus zijnde + 16- ers op kamp geweest naar Tsjechië. Een verslagje hierover krijgje volgende maand wel in deze kolommen. Het nieuwe KLJ- jaar start eind september. Alle kinderen van Wortel zullen tegen dan wel een uitnodiging ontvangen voor hun vrijblijvende startactivitejten. Gezocht: Nieuwe leiding Indien je graag omgaat met kinderen, wat verantwoordelijkheidsgevoel hebt en graag plezier maakt. contacteer dan All Sprangers (03/ 31472 85)

Advertenties

v70

314.49.111314.55.04 Al

"Ze ieit er itiet altijd o raar nu hoor, enkel inj de KLJ-verkiezing KLJ-ers op kamp in HUIS/fout

45


1

z

J

t•

\ I[ SPORT: L

--

]

g ~z

Hoogstraten VV bijna klaar voor de start Bij iie voorbereiding van het 5 schoen in derde nationale liep het niet altijd even vlot. Op de Thijsakker verloor HVV telkens met één doelpunt verschil tegen tweedeklassers als Turnhout en Dessel en ook de eerste match tegen Zwarte Leeuw werd met 0-1 verloren. Op verplaatsing tegen vierdeklassers als Vorselaar en Wuustwezel werd dan weer probleemloos gewonnen en ook de eerste bekermatch op Olsa Brakel werd met duidelijke 0-3 cijfers gewonnen,

Trainer Van de Ven behield praktisch de volleclige hasisploeg met Stan van Gestel in het doel, Beyers. Van Dooren. Meseure en Staes in de achterhoede. Nico van der Goten, Palmers, Van Ossel en Verstappen in het middenveld en vooraan twee schotvaardige spitsen in de persoon van Stef Huygen en Sven Sehoenmaekers. Er zullen zeker betere ploegen in de reeks staan, doch een plaats midden in het klassement kan HVV zeker behalen.

.Scn .S Iuc/?I,nu'kcj\ .S'ieç/ried Dennis Berrels, S'iij;i Ste.s

\a,, Sas. Edde Van de Ven (trainer),

Onder t'.l.n.r. Barry Jespers, Bram Peeters, To,nislav Huljet', Fiji1, Goossens

In dc Beker van België klopte HVV Zwarte Leeuw met overtuigende cijfers (1-4) en de volgende tegenstander wordt Strombeek.

Programma Zaterdag 26 augustus:

20.00 HVV Strombeek Dinsdag 26 september: 19.00 HVV 1 Nationale ploeg —18 jarigen Competitie Vrijdag 1 september: 20.00 HVV Zottegem Zondag 10september: 15.00 Hamme HVV Zaterdag 16 september: 20.00 HVV Kortrijk Zondag 24 september: 15.00 Zultse HVV Zaterdag 30 september: 20.00 HVV Ronse -

-

-

-

-

Thij sakker, adieu! Donkere wolken pakken zich samen hoven het Thijsakkerstadion in de Brouwerij-

straat. Tientallen jaren speelde HVV hier haar wedstrijden, maar daar dreigt in de zeer nabije toekomst definitief een einde aan te komen. Men had het al langer zien aankomen, niet dat men zo ineens voor een complete verrassing komt te staan. Dit seizoen zou, in het allerslechtste geval, weleens het laatste kunnen zijn daar het huurcontract met de eigenaar dit jaar ten einde loopt en er van vernieuwing geen sprake zal zijn. Bouwgrond! Uitwijken naar het Seminarie, waar men grond ter beschikking heeft, zal de boodschap zijn. Een nieuw stadion bouwen kost geld, veel eld en HVV hoopt in ieder geval dat de toekomstige beleidsrnensen die in het stadhuis zetelen hun financiële verantwoordelijkheid zullen nemen! g

-

Jonge gezichten bij HVV Optimistische klanken, met toch een voorzichtige ondertoon, klonken er vanwege voorzitter en trainer tijdens de voorstelling van HVV enkele weken geleden. In de situatie van vorig seizoen, degradatiegevaar, wil men zeker niet meer belanden. De aankoopverantwoordelijken hebben dan ook hun uiterste best gedaan om een aantal jongeren te strikken die hij HVV zeker hun kans zullen krijgen. Grote namen, uitbollende vedetten, die voor een flinke knauw zorgen in het voorhanden zijnde budget, heeft men links laten liggen. Gemotiveerde jongeren in de plaats! Opmerkenswaard is toch wel het feit dat geen enkele HVV-jongere de kleuren van het eerste elftal zal verdedigen. Met Kris Ceusters verdwijnt zowat het laatste rood-wit bloed. De volgende jaren hoopt men daar alleszins verandering in ie brengen dankzij een sterk jeugdbeieid.

Sel

De .sloophainer dreigt!


SPORT

KFC Meer

00 1=1

Wedstrijden

02

Zondag 3 september:

5

15.00 KFC Meer— Poppel

Schrijn- en timmerwerken

Zondag 10 september:

15.00 Verhr. Arendonk - KFC Meer Zondag 17 september:

Karel JANSEN

15.00 Flandria - KFC Meer

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 75 66

Zondag 24 september:

15.00 KFC Meer— Vlimmercu

Begin van een voetbalcarriere

VNA Wortel De oefen- en de hekerwedstrijden zijn bijna achter de rug. Deze zijn wisselvallig verlopen. De meeste wedstrijden waren ondanks de afwezigheid van meerdere hasisspelers van een behoorlijk niveau. Enkel in Loenhout was het spelpeil minder, maar dat kwam mogelijk omdat dii de vierde wedstrijd in acht dagen was. Het vlot scoren blijft echter het grote gebrek, maar dit is al jaren zo. Hopelijk komt hier vlug beterschap in. Dejeugdploegen zijn ook beginnen te trainen en hun geestdrift laat het beste verhopen. Dit jaar zijn we voor het eerst met een damesploeg begonnen. Omdat alle begin moeilijk is zullen er aanvankelijk wel zware nederlagen komen. Als ze zich met hetzelfde enthousiasnie blijven inzetten zullen de resLiltaten snel verbeteren. Onze dames spelen hun thuiswedstrijden op zaterdag om 10.00 ii. Supporters zij ii steeds welkom.

MEER - De allerjongste spelers van de K.F.C. Meer zien de voetbaltoekomst hoopvol tegemoet. Gunter Borgs en Sonja Diel.s staan in voor de kundige training en de afvaardiging van de Duveltjes C en D ploegjes. Verder worden deze jonge spruiten (de jou g.slen zijn 6 jaar) voortdurend ondersteund door een schare enthousiaste supporters, meestal de moeders. Misschien staan deze jongens (want meisjes zijn er dit keer niet bij) wel aan het begin van een wel indrukwekkende voerballoopbaan. Zij hebben alvast nog zon 30 jaren voor de boeg alvorens in cle veteranenploeg "uit te bollen ". Hopelijk i.s dan de veteranenploeg weer terug opgestart want we vernamen ondertussen dat cle veteranen van KFC Meer dit jaar niet imieer zullen starten wegens "gebrek aan jolige spelers ". (ma)

Minderhout VV Nu de voorbereiding op het nieuwe seizoen verleden tijd is, wordt met goed vertrouwen de competitiestart tegemoet gezien. Hoewel er reeds in de eerste wedstrijden direct enkele serieuze tegenstrevers de revue passeren, hopen we dat ditjaarde slopende stri jdtegen de degradatie kan vermeden worden. Enkele streekjongens kwamen immers de Minderhoutse gelederen vervoegen zodat de kern goed in de breedte werd versterkt. Guy Brosens, Frank Claessens, Kris Lauryssen. Luc Loos, Jan Martens, Eddy Smolderen, Steven Van Loock en Bart Wilmsen verdedigen dit jaar mee de Minderhoutse kleuren. Koen Lenaerts zocht terug de Wuustwezelse heimat op terwijl Yves Vervoort tot spijt van alle Minderhoutse voetballicfhebhers noodgedwongen zijn voetbalschoenen definitief aan de haak moest

hangen. Ook sterkhouder Patrick Michiels zette definitief een punt achter zijn lange carrière onder het Mi nderhouise doelhout. Goed nieuws evenwel van de kant van Danny Meyvis, die na een Jaar van rughlessureleed volop bezig is zijn come back te maken. Wij wensen trainer Eddy Vermeiren en zijn ploeg een succesvol seizoen 2000-2001 toe.

Programma Zondag 3 september:

15.00 Putte SK - Minderhout VV Zondag 10 september: 15.00 Minderhout VV - Brecht Zondag 17 september: 15.00 St. Job - Minderhout VV Zondag 24 september: 15.00 Minderhout VV - Loenhout Zondag 1 oktober: 15.00 FC Meerle - Minderhout VV

Een kalender van alle ploegen voor het hele seizoen is te verkrijgen in de kantine.

De wedstrijden: Zondag 3 september, 15.00 u

Westmalle - Wortel Zondag 10 september, 15.00 u

Wortel - Pulderhos Zondag 17 september, 15.00 u Grobbendonk - Wortel Zondag 24 september, 15.00 u

Wortel - Gierle.

ij

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand Wi


SPORT

Ryusui Dojo Hoogstraten

Paul Van Ammel behaalt zwarte gordel Onder het waakzame oog van Grootmeester Shoto Tanemura Sensei, die ter gelegenheid van de jaarlijkse Tai-Kai (stage) in België aanwezig was, behaalde Hoogstratenaar Paul Van Ammel de zwarte gordel in het Genbukan Ninpo Tai-jutsu. Paul is dojo-cho (clubverantwoordelijke) van de club Ryusui Dojo te Hoogstraten, en is daardoor tevens ook een persoonlijke leerling van de bovenvermelde grootmeester. Het Tai-jutsu is hei ongewapende en belangrijkste gedeelte van het Genhukan Ninpo en is samengesteld uit delen van verschillende Ryuha (stijlen of tradities). Na een goede 6,5 jaar trainen was het voor Paul een hele eer zijn test voor de 1 dan te mogen afleggen. In 1994 begon hij met zijn trainingen in het Ninpo onder leiding van Peter Vermeeren. Gaandeweg is hij dojocho geworden van de club. De naam Ryusui Dojo werd in 1996 door Tanemura Sensei gekozen en betekent stromend water'. Het is niet Pauls eerste zwarte gordel, een gordel met dezelfde kleurals 2dan in hetkarate(Ryushinkan goju karate do-stijl) is eveneens in zijn bezit.

Genbukan Dit is de naam van de wereldfederatie die in 1984 werd opgericht door Tancmura Sensei. Deze federatie heeft tot doel de krijgskunsten Ninpo Bugei en het traditioneel Jujutsu over de wereld te verspreiden. Tanemura Sensei studeerde af in de rechten aan de Hosei-universiteit in Tokio, volgde daarna de politieacademie. en werd instructeur hij de Tokyo Metropol itan Police waar hij 14 jaar dienst deed als politieofficier. In Europa en België wordt de federatie vertegenwoordigd door Guy Aerts.

Ninpo Ninpo is waarschijnlijk de oudste Japanse krijgskunst waarvan de wortels tot meer dan 1000 jaar terug gaan. Binnen Genbukan Ninpo Bugei vinden we ongewapende en gewapende elementen terug van ondermeer Iga Ryu, Togakure Ryu, Gikan Ryu en Kukishin Ryu. Ryu betekent hier school en/of stijl. Bovenvermelde Ryu bestaan reeds vele eeuwen. Het feit dat ze nog steeds bestaan is te danken aan hun efficiëntie wat de reële strijd betreft. Deze stijlen vonden hLln oorsprong ten tijde van oorlog op de slagvelden van middeleeuws Japan. Genhukan Ninpo hugei gaat dus over ware zelf verdediging, ware krijgskunst (bugei) en niet over vechtsporten waar de gevaarlijke doch effectieve technieken worden afgezwakt of zelfs geheel worden weggelaten ten voordele van de competitiebeoefening. In het Ninpo heeft men verschillende disciplines zoals o.a. ongewapend, mes, zwaard, stokken, enz...Maar het belangrijkste blijft de geestelijke ontwikkeling van dc heoefenaar. Het Ninpo wordt heden ten dage op dezelfde manier beoefend als 1000 jaar geleden. Dit wil echter niet zeggen dat het verouderd is. Het bewijs hiervan is dat het gebruikt wordt door o.a. F.B.I., Navy Seals. S.W.A.teams, om er maar enkele te noemen. Er wordt in het Ninpo enkel les gegeven door gekwalificeerde instructeurs die hiervoor intensieve trainingen volgen van o.a. Grootmeester Shoto Tanemura. In alle Ninpo-clubs en dus ook in Hoogstraten is de hoofdtak het Tai-jutsu of het ongewapende.

Het Tai-jutsu is eigenlijk de afwerking of verfijning van het traditioinele Ju-Jutsu dat vroeger beoefend werd door de Samoerai. Het Ninpo Tai-jutsu bestaat uit verschillende onderdelen 7oals het leren ontwijken van een aanval of tai sabaki genoemd in het Japans. Dit is de basis van alle gevechtsporten. Verder bestaat dit uit afweren, worpen, klemmen, drukpunten, rollingen, slagen en trappen. Hiernaast wordt er nog les gegeven in hojutsu. Dit is het leren vechten met verschillende stokken van 20 cm tot 1,80 m. Dan is er verder ook nog het bikenjutsu wat de verzamelnaam is voor alle verschillende zwaarden. Deze laatste twee worden echter in mindere mate beoefend. Naast het Ninpo Tai-jutsu wordt er ook nog les gegeven in het Kokusai Jujutsu Renmei (K.J.J.R.). Dit is niet de verwesterde Jujutsu, maar betreft een verzameling van oude traditionele doch efficiënte stijlen zoals o.a. Hontai Takagi Yoshin Ryu, Asayama Ichiden Ryu. Yagyu Shingan Ryu eni...

'Hal van het stromend water' Ryusui Dojo koos Grootmeester Tanemura Sensei als naam voor onze club. Ryusui wil zeggen stromend water'. Dojo betekent 'hal, oefenzaal'. Hij vergelijkt het stromende water van een hochtige Japanse hergrivier met zijn krijgskunst Ninpo. Elke bocht in de rivier is een obstakel dat door het water genomen dient te worden. Zo is ook elke nieuwe graad een obstakel dat door de krijgskunstbeoefenaar dient genomen te worden. Zo zijn er plaatsen in de rivier die snel stromen en die traag stromen. Zo ook zitten er in de krijgskunsten gemakkelijke passages die snel genomen kunnen worden, maar ook moeilijke. Het stromende water verandert in de tijd ook de loop van de rivier. Ook een krijgskunst is in voortdurende beweging en vernieuwing. Zo is het water ook het symbool van een kringloop of levensloop. Het vertrekt met het verdampen in de zee. De wolken nemen het mee tot over het land waar het als regen naar beneden zal vallen. Het water wordt verzameld

1 IL

1L4H

iii (1\

.:4 Paul Van Amnzel samen met Grootmeester S/toto Tanemura Sensei op de mat in de rivieren die het zo terug naar de zee voeren zodat de kringloop rond is. Een krijgskunst is ook een kringloop. Wanneer men het hoogste niveau bereikt heeft, staat men tevens weer aan het begin. Wederom gaat men nadenken over de hegintechnieken met de kennis die men op dat moment bezit, en men zal merken dat andere gedachten en problemen zullen opduiken.

Info De trainingen worden verzorgd door Paul Van Ammel (l Dan Ninpo Tai-jutsu, alsook 2 11 Dan karate), en vinden plaats in onze Dojo, gelegen in de Achtelsestraat 72 te Hoogstraten elke maandag van 21.00 tot 22.30 uur en elke donderdag van 21.00 tot 22.30 uur. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Paul Van Ammel, Heilig Bloedstraat 65, 2320 Hoogstraten, tel. 03/3 14.20.56. Websites: - Ryusui Dojo website: httn://www.vanroev.be/nino/rvusui.htm Shoto Tanemura Sensei's honbu dojo website: http://www.genbukan.org Roy Ton's Tokyo shibu dojo: http://lwww.ninpo.org

herenmode voor jong en oud. E[ ae

S'0eos

tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

.

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE arIeNa:sau

5 uur.

op

maandag gesloten.

29


SPORT

Belgisch Kampioenschap Military

Waterfestijn in de Blauwbossen! Zwoele dagen en nachten tijdens de Antilliaanse Feesten, donkere wolken en neerph1sende regeii gedurende het Belgisch Kampioenschap Military, dat weerom georganiseerd werd in de Minderhoutse Blauwbossen. Walter Van Massenhoven glunderde als nieuwe kampioen bij de Seniors en Bart Hermans voelde zich niet minder in zijn sas als de beste bij de Young Riders. Na de afmelding van de 'Olympische ruiters' Kurt Hcyndrickx, Constantin Van Rijckevoi sel en Karin Donckers beloofde het Belgisch Kampioenschap Seniors buitengewoon spannend te worden. Dat het echter zo' n bloedstollende nekaan-nek-race zou opleveren kon wel niemand voorspellen. Een sportieve thriller waarbij Waltcr V ân lVlas.sLiiliuvL,i kuu s1,iekeii van een happy end, zowel letterlijk als figuurlijk! Na de dressuur stond de plaatselijke amazone Claudia Boel op een eerste plaats, gevolgd door Stefaan De Smet, Danny Loos en Walter Van Massenhoven. Nadat de ruiters een eerste maal de cross verkend hadden, wisten ze reeds dat vooral de tijdslimict hatcn geen sinecure zou zijn. De regen had immers gezorgd voor een loodzwaar parcours met enkele drassige stukken. De grondwerken van jaren droegen er toe bij dat er toch nog gereden kon worden. De snelheid moest echter wel aangepast worden. Alleszins een wijze beslissing van de jury in samenspraak met parcoursbouwer Raf Desmedt. Die bewuste zaterdag sloeg het noodweer nog harder toe: nog nooit meegemaakt in Minderhout. Met bakken viel de regen uit de hemel. Rob Dè Nijs' lied 'Zachtjes tikt de regen..' gaimde eerder cynisch door de boxen over het hele terrein. Het noodweer bracht met zich mee dat de wedstrijd twee uur onderbroken werd. Wonderwel kon er nadien terug gereden worden. Geen enkele BK-deelnemer slaagde erin om zonder tijdsfouten te finishen. Claudia ver loor teveel tijd in de cross om haar mooie eerste plaats veilig te stellen. Dit bracht met zich mee dat Stefaan De Smet de winnaar van de dag werd voor Walter Van

Massenhoven en Danny Loos. Stefaan mocht in de afsluitende springproef zondag één balk springen om toch nog Belgisch kampioen te worden. Het venijn zit in de staart! Wat een cliché! Toch van toepassing voor Stefaan De Smet. Omdat Dantty Loos co Waltr Van IVtassenhoven bei den foutloos reden in de jumping en dit op ccii zeer zwaar terrein, vergrootte de druk bij Stefaan. Beheerst begon hij aan zijn ultieme proef. Eén balk eraf! Geen probleem! Een weede zou fataal zijn! De allerlaatste hindernis en... de balk uit de lepels!! Ontgoocheling hij Stefaan, niet te beschrijven, maar wel tranen van geluk in liet Schoonbroekse kamp bij Walter Van Massenhoven. de nieuwe Belgische kunipiucii, en 'ijn gevolg. Danny Loos werd tweede en Stefaan De Smet derde. Dat belooft voor eind april 2001 als in de Blauwbossen het LRV-nationale kampioenschap wordt betwist. Toch zeker als daar Bart Hermans, Jan Stoffelen, Paul Laurijssen en Luc Augustijns hun kansen zullen trachten te benutten. Bart Hermans werd de oververdiende winnaar hij de Young Riders met Prevano. Van begin tot einde overheerste hij het deelnemersveld. Jan Stoffelen uit de organiserende club vond naast het meehelpen organiseren nog de tijd om mee te doen en finishte als derde. Runner up Paul Laurijssen werd de prachtige winnaar in de Reeks Serie t met Reonka. Dat de ideale tijd halen niet zo eenvoudig is ondervond Luc Augustijns, die met Noix de Pecan tweede werd in de reeks Beginnelingen met evenveel strafpunten als de eerste. Beiden waren binnen

Walter Van Massenhoven won in extreinis de titel bij de Seniors de tijd, maar Lie reed twee seconden te snel. Met Quinta haalde Lue ook een tweede plaats met evenveel plinten als de eerste, maar nu was hij enkele seconden te traag. Je hebt zo van die dagen! Ook Anne Pitlot zorgde voor een plaatselijke overwinning!

Schoon heief.ssa(on Lieve Ve 7vfeester Laagenbcnj 30 - 2323 itbrtef 0$ 1314.55.15 Tstk.etop afspraak. Ook.6ij v tfuis

(je taatsverzorging . Manicure - Tedieure Oritliaringen . 9éaqui[tage

ME

141

BEGRAFENISSEN

JORIS .-, . •• j

-

Ban t Iicnnnm,ç, de lachentie militair en kersi'erse kampioen Ilij Lie }oung Riders link.s Ronny Smet en rechts Minderhoutenaar Jan Stoffelen

.

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

19

49


SPORT

De Gelmers en Hovoc zijn nu GELVOC Zoals sroeger reeds gemeld hebben de t\see volleyhalcluhs die aantreden in dc officiële competitie, hun krachten gebundeld. Achter de roepnaam GELVOC schuilt de volledige, officiële naam: De Gelmers volleybalclub Hoogstraten. Naast het samenbundelen van werkkracht en ideeën is het vooral de bedoeling sterker naar voor te treden in de verschillende reeksen. Vooral de jeugdwerking komt met deze fusie in een stroomversnelling. De nieuwe club telt ondertussen reeds honderdzeventig leden, waarvan de helft jonger dan 18 jaar. Vermits alle ssedstrijden zullen gespeeld worden in de humaniorazaal van het Spijker kunnen sse weer wekelijks rekenen op hoogstaand volleybal. Elke zaterdag tussen 15.00 en 21.00 uur geven dames, heren en jeugd het beste San zichzelf en rekenen op een ruime belangstelling om weer enkele titels binnen te halen. De jongste jeugd speelt dan ook nog regelmatig zondagnamiddagtornooien. Jongeren sanaf zeven die nog willen aanpikken kunnen zich steeds melden op één van volgende trainingen: - jongens geboren in 1991 of vroeger: maandag van 18.00 tot 19.30 uur in de humaniorazaal - jongens geboren in 1992 of later: vrijdag van 18.00 tot 19.30 uur in de Zevensprong - meisjes geboren in 1986 en 1987: zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur in Minderhout - meisjes geboren in 1988 en 1989: maandag van 18.00 tot 19.45 uur in cle Zevensprong - meisjes geboren in 1990 en 1991: vrijdag van 18.00 tot 19.45 uur in de Zevensprong of dinsdag van 18.00 tot 19.30 uur in Meer - meisjes geboren in 1992 of later: vrijdag van 18.00 tot 19.30 uur in de Zes ensprong Alles is ingedeeld san beginner tot meer gevor de rd . Je hoeft dci s nog niets te kennen om eraan te beginnen. De eerste \ ier trainingen mag je zelfs gratis meedoen om te zien of je het wel plezant mdi. De trainingen beginnen op 4/9/ 2000. Toch nog vragen? Bel dan gelost één Van de jeugdverantAoorolelijken op: Ward Bloiiiniaeri (03/314.53.76(o) l.iese De Kinderen 03/34.54.93). Kalender voor de thuissedstrij(leri van sep tember 9 september: 10.45 dames 0 \ (1sselaar 2 8.3)) dames 4 ( )kido 1 8.3)) dames 5 Ties oc 3 16 september: 13. IS jongens ( )ud Turnhoui 14.45 Hei spe'. Ri1 Les orse 1 \iiiigos 14.45 dames 2 16.3)) dooie'. 4 Vestmal le 4 16.3)) dames S ( )osiiaal le 5 18.3)) heren 2 VI inimeren 20.30 dames 1 - B laass eld 23 september: 14.45 dames 2 - Arendonk 14.45 meisjes Ravels 16.30 dames 4 - Kasterlee 2 16.30 dames 5 - Ravels 18.30 heren 2- Westerlo 20.30 dames 1 - Schriek 30 september: 15.00 jongens - Merksplas 16.45 dames 6- Oostmalle 4 18.30 dames 3- Beerse 2 18.30 heren 3 - Tievoc 1 20.30 heren 1 - Booischot

50

GANZEN VENLOOP Galder De (ie Ganzens enloop wordt dit Jaar gehouden op zondagmiddag 10 september 2000. Het uitgestippelde parcours leidt weer door de mooie contouren van het dorp Galder. De start en finish vindt in het centrum van het dorp hij Ontmoetingscentrum De Leeuwerik plaats. De lopers zelf lopen over een autovrij parcours waarvan ongeveer 80% verhard is en 20% door het Galderse bos. Het principe van de loop blijft onverkort hetzelfde. Dit wil zeggen dat het een prestatieloop is waarbij meedoen belangrijker is dan winnen. Dit houdt in dat alle recreatieve lopers op zondagmiddag 10 september van harte welkom zijn hij de Ganzenvenloop. Gezien de grote belangstelling en de lovende reacties van de vorige edities met betrekking tot het parcours en de organisatie van dit evenenient wordt er dit jaar weer een grote opkomst van deelnemers verwacht in Galder. De afstanden bedragen voor de kinderen 1 of 2 kilometer en de overige deelnemers kunnen kiezen uit 6 1/2 of 13 kilometer. De dames starten bij de Ganzenvenloop 10 minuten eerder dan de heren. De heren kunnen dus weer op jacht naar de dames. Dit jaar zorgt de organisatie ook voor extra sfeeractiviteiten. Zo zal er live-muziek aanwezig zijn en voor de kinderen is er een springkussen aanwezig. Daarnaast is voor de lopers dit jaar voor het eerst een centrale warming-up. Voor zowel de kinderen als de volwassenen is er de mogelijkheid om onder professionele begeleiding van Sportschool Princenhage op de maat

van muziek de ss arming-up te doen. Het programma ziet er als volgt uit: Het eerste startschot gebeurt om 13.15 uur met de start van de kinderloop met de afstand 1 km. Vervolgens geeft men om 13.35 uur het startschot voor de kinderen die twee kilometer lopen. De rest van het programma is als volgt: 14.00 uur. Start dames. 14.10 uur. Start heren. Het inschrijfgeld bedraagt voor de kinderen f 2,50 en voor de overige deelnemers hij voorinschrijving f5 en ter plaatse f6,50. Voorinsehrijven kan tot 5 september door aanmelding bij het secretariaat van de Stichting Ganzenvenloop, Bosakker 16, 4855 HB Galder, tel. 076-5650868 of 5651095. e-mail: helene.vaii.der.velden@bdo.nl Het bankrekeningnummer is 1867.01.497. In De Leeuwerik in de Sint Jacobstraat is douche- en kleedruimte aanwezig. Hier is tevens het secretariaat waar het startnummer af gehaald kan worden en de na-inschrijving plaatsvindt. Op het parcours zijn er EHBO- en drinkposten. Na het finishen van de laatste loper/loopster worden er bloemen uitgereikt aan de nummer 1 in elke categorie. Voor iedere deelnemer is er weer een leuke herinnering. Kortom het wordt dus weer een spektakel op tO september in Galder. U bent als deelnemer ofals toeschouwer op deze dag van harte welkom.

De Marcklopers op de Ardense toppen De Marcklopers zijn steeds talrijker als zij deelnemen aan wedstrijden in de Belgische Ardennen. Het is de microbe van de natuurwedstrijden die steeds meer aanslaat. Bij het deelnemersveld is trouwens te merken dat dit een algemene trend is geworden. Het aantal deelnemers in alle natuurwedstrijden gaat steeds naar omhoog. Op 22 juli ssaren een aantal Marcklopers actief in Louette-St. Pierre. meer bekend als de klassieker an de Ardennen: L'Ardennaise. Enkele Mareklopers kss amen hier hun laatste test doen als s oorhereiding op La Transardennaise. La Transardennaise is een loodzware wedstrijd os er sier dagen. Het verti ek is in La Roehe en aankomst m Boui Ilon. Dcie o ed:tripd gaat os erde moeilijkste beklimnungen an de Ardennen en heeft een totale afstand van 160 Liii. Toch hebben de vier deelnemers van de M arek lopers het tot een goed einde gebracht. Ook waren de Marcklopers aanwezig in de marathon van Monschau. De organisatoren van deze wedstrijd hadden een mooi traject uitgetekend met vele heklimmingen. Onze lopers lieten dit alvast niet aan hun hart komen. De atleten clie La Transardennaise gedaan hadden waren duidelijk de betere. Jan en Jack Vermeiren voorop. Maar Rita van Aert verraste zichzelf en iedereen door prompt te winnen in haar categorie.

)ji

Ii itslagen: 2217/2000: Louette St. Pierre, 20,2 km 1.27.22 Jan Vermeiren 1.30.54 Peter Anthonissen 1.31.44 Jack Vermeiren 1.51.13 FonsAerts 1.56.27 Frans Oninx 1.57.57 Brigitte Wendricks 34.5.6/812000: La Transardennaise, 160km 14.22.29 22. Jan Vermeiren 14.49.02 28. Jack Vermeiren 14.54.50 31. Luc Vrancken 15.01.43 33. Rita van Aert 131812000: Monschau marathon, 42 km 3.25.27 130 Jack Vermeiren 3.33.25 201 Jan Vermeiren 3.38.52 257 Rita van Aert 4.27.52 851 Jos Van Bavel 4.27.52 852 Frans Oninx 4.27.52 853 Jos Leunen


SPORT

Wielerliefhebbers worden verwend

ERIK DEKKER op het stadhuis riiei lit toe maar ki.tiiilcTcii' l)i ie etdppe' 55 innen in de Runde in Frankrijk en eindlaiireaat s In den in het kia.seinent van dc' 'triJdlu\tigste renner i' geen ineeure en Dekkei deed ciii dan nuu up een uitiunderlijke manier. Dat deie \ederiander uit het hue Nuurden, en sinds enkele .i are n woonachtig ie Mee rie aan de ('hsiani'ess ee. een klahuk v .i. had hij reeds S rueee r lie ss eze t cli n ir k .t nipi le ii S all / n 1 au d te ss urden en de Runcle san Nederland (1997) up ii in naant te 'ehri js en. De cmie duurhraak qua i\ erss innineen kssani er aIie,iuis dit jaar: elf hiueinentui en, drie tuurnt.ten. 55 innaur van de ss ereldhekerss edstri cl CLisiea San Sehastian en ssaar'ehiinIiik ial hij het hierhut niet laten. Erik Dekker staat up scherp ei met hem i al terdege 11 ie reken inc m net c' n Cc h iii den ss u cle n in de kunic'nde cmie ssecedtriiJen. ( )mss iiie 'un /ijn prestaties in de Runde san Frankrijk \\Ci'cl Erik duur het Huuestrautse stadhetuumup passende cs ij,e iieiauss ei cl. (jc'eil t nnciu schutel als geschenk. ss ei eentje ni Dcii ts bl',ILIW niet dc' ,ithc'eidifl' 'iii liet H' lrzuat'e stzuclluuis.

1

IIU()(,S 1 R.'iTIN

September wordt u'oor de tu'ielerlie'/hehhers uit ( j,'oot-Hoou,' sFi'au ii een drukke maand. Dc 1 usti'c Wie/rijders Idjic ii de spits al miie! tilt prou'inu'iiile /sum/nueii.su /lappen li/) :a!em'dak' 2 scjneinher. Om 14 uur t'erirekke,t de .i'Iasiers, tint zijn dc renners horen de 39 jaar en om 15.45 uur non/en de ('s c/o/nportieu en de ureu o/lk'esruurd, ei eneens ont te strijdt ii t our de prou ijle/it/t ihel. Onu'c tuu'i/felc/ kumc mi hier ineen/ere ren/it ns uit m'ooiHolik' viraten hun krachten meten me! de 'croutmeenic Slaster.s en C s'i '/uspi irtiet en. Dc renners rijden het Thij.sak/sert 'ireuut t tin 8 kin tin de ftĂŻuer.slraat - lliuneiihoonu vi raam - Loen/ttiutsen'eu.,' - Kaielijne.siraai en I'inui'npoLsiraaI. sAiidereii(laagsol):oiid,ig3sel)teinbe?-koi2itMeei - a(t?i(iebeiii-t. De '1eersc Su/ipurters/iib licht t/au de eerste iii van de / -Ioot!.slraal,se (/riedaal'se loon jumtiures t Ouk de mi ieu tel in c7em t 'iit t/te (1t7g 1 tin dc' / cj 1111/. ,

Op zondag 10 september wordt teruggekeerd naar Hoogstraten voor dc tweede rit van deze driedaagse Na afloop non de ii'edstrijd snor juniores komen de lIuug.sImuaisc' n'ielertocristcn nog aan de brui'!. En op zondag 17 september rijden deze wielertoeri sten alweer, ditmaal in Meerle waar de TV!eerle,ve Wie/er- en S'uipporterscluh nadien noç dc slotrit mci,u de lluog.simaaise driedaagse voor juniores inricht. VVielerlietltebbers: 2, 3, 10 en 1 7september zijn ongetwijfeld dagen om van cie wielersport te genieten. Wees op post!

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uw foto 'S af'e werkt in ci'en Prof: Video/abu Ook uw A.P.S. filmen -1 UUR SERVICE Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37

-i

i3urgeniees Ier tin zlu'ren feliciteert Erik Dekker voor zijn strijdlust en overwinningen in de voorbije Tour de France.

1 *1 t 1

4


SPORT

Jos Sterkens in extremis in de C-finale

De Hoogstraatse Reddersciub

Op het nippertje!

Tijdens de Belgische manehe van het EKrallycross in Maasmechelen. vierde Jos Sterkens zijn twintigste seizoen in dc rallycross. Een carrière die bekroond werd met negen nationale titels, vijf in Nederland en vier in België. Het feestelijk weekend werd verstoord door mechanische problemen, maar in cxtremis mocht de Ford Focus WRC toch plaatsnemen op de startgrid van de C-finale. Het begon nochtans niet goed voor het Minderhoutse team. Tijdens de trainingen viel de Focus plots stil. In het team werd al gevreesd dat de zesde motor van het seizoen de geest had gegeven (geen record, want Schanche reed op de Duivelsberg nummer 20 stuk), maar het bleek mee te vallen: het differentieel en de versnellingsbak moesten gewisseld worden. Hans. Ad, Nick en Tom gooiden zich op de Focus en, na vijf uur sleutelen, was de klus nog 'oor middernacht vek!aard.

-

L

't -

-

-'

:

De Mosten - Hoe gaje tewerk alsje door een verkeerd of ondoordacht maneuver vanjezelf of van een ander met auto en al te water gaat? Vooral geen paniek! Dat is zonder twijfel rapper gezegd dan gedaan. Tijdens het reddersweekend in De Mosten dook een auto, passagier incluis, de zwemvijver in. De Hoogstraatse Redderselub stond paraat en showdc op efficiënte wijze hoe je jezelf kan redden moest je ooit in zo'n netelige situatie verzeild geraken. Alle informatie over de Reddersclub bij: Patrick Lambregts 03/314.14.62, Johan Lambregts 03/314.43.44, Raf Snijders 03/315.82.14, Bart Vandamme 03/315.80.70, Kristof Rombouts 03/314.40.82.

Wielrennen BK Beloften en Elite zonder contract

Zondag begaf nog een aandrijfas in de tweede reeks, waardoor een finaleplaats heel ver weg leek. Gelukkig vielen in de derde manche nog een aantal kleppers uit, wat Jos de 9de tijd opleverde. Als 16de was Jos nog net geplaatst voor de C-finale. vooraf het doel voor dit weekend. We hadden nog een gelukje, ,naaranderzijds ier/oren we zeker 5 seconden in de tweede reeks, nat ons een betere startplaats had opgeleverd," lachte Jos voor de finales. In de C-finale nam Jos een goede start. Hij liet de Escort van Van Woensel en de Skoda Octavia WRC van Jirovec ter plaatse, maar verder dan een 4de plaats, de 14de algemeen, kwam hij niet. "Drie ronden i'oor definrsh reed ik lek op het onverhard. BeIl en Antonsson gingen nog in defout, maar ik zat te i'erom hiervan teprofiteren. Zonder die lekke band had ik nog twee plaatsen kunnen winnen. Vooraf had ik getekend voor een C-finale in dit ,startveld van 41 Diii vie 1 kanonnen, maarachterat is ertoch een lichte ontgoocheling. Misschien hebben we in Va/kenswaard meer geluk." De race werd verrassend gewonnen door Eivind Opland (Mitsubishi Lancer), die profiteerde van het uitvallen van topfavoriet Kenneth Hansen (Citroën Xsara WRC). voor Jernherg (Focus WRC), Eklund (Saab 9.3) en Hunsbedt (Focus WRC). (hvo) 52

MARC GOETSCHALCKX op een zucht van de titel Met de Belgische driekleur om de lenden tietsen is ontegensprekelijk de droom van elke wielrenner met ambitie. Op 20 augustus 11. was het bijna zover voor Marc Goetschalckx uit Meer, die uit een lot van zomaar eventjes 161 deelnemers de minst begeerde plaats, namelijk de tweede, in de wacht wist te slepen. Dat Marc in een uitstekende vorm verkeerde, had hij al langer laten blijken. Onlangs nog eindigde hij als vijfde in de eindstand van de Ronde van Namen, na knappe ereplaatsen in verscheidene etappes. Winnen is voor hem dit seizoen nog niet teveel weggelegd, éénmaal slechts een lauwerkrans in de Spar Arden Challenge. Marc toert echter niet rond de toren, kiest niet voor het gemakkelijke werk, samen met de ploeggenoten van MAPEI wordt voor het zwaardere gekozen, zowel nationaal als internationaal. Een titel had een bekroning geweest voor een sterk en regelmatig seizoen. Toch hoopt Marc de deur naar de profs open te trappen en deze knappe prestatie moet toch bij menig sportbestuurder een belletje doen rinkelen.

Im

Marc Goetschalckxkoos voor de langzame opbouw en hoopt een kans te krijgen bintien een pro fteain.


Gildenleven & Schuttersnicuws Al het nieuws over het gitdenleven en schuttersverenigingen uit onze gemeente is welkom bij Frans Snijders, St. Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03-314.49.03.

Gouden juhilea Rij kevorsel. Vrijdagmiddag 21 juli 's namiddags te half drie aan de kerk te Rijkevorsel. De jubilarissen. Armand Fleerackers en zijn vrouw Maria Embrechts hadden eraan gehouden de viering van hun gouden huwelijksjubileum te laten begiiiiieu niet een H. Mis. Een mis waaraan de andere familieleden een actieve deelname in hadden. Met soms ook erg emotionele teksten. Velen pinkten een traan van ontroering weg toen elk kleinkind een roos aanbood aan voavoa en moemoe. Even laterdanste de Sint-Jorisgilde uit Rijkevorsel de rozenwals in de kerk. Onder luid applaus van de aanwezigen werd ook deze bloemenhulde geschonken aan Armand en Maria. Nog later was de dienst gedaan en stootten de gevierden op een aangename verrassing. Eigenlijk hadden ze na de dienst wel een erehaag van bogen verwacht. Maar zoveel gildenbroeders van Rijkevorsel en Wortel samen hadden zij echt niet verwacht. Beide Sint-Jorisgilden uit Rijkevorsel en Wortel hopen nog lang te kunnen genieten van de dienstvaardigheid van Armand en Maria. En ook namens ons wensen wij de jubilarissen van harte le feliriteren. En wie weet niisschien tot binnen tien jaar voor het diamanten feest

Ook een ati'wiiJiging van de Wortelse Sint-Jorisgilde was nn,inc:i iii iie kerk Ie Rijket'orsel en later uiteraard op de receptie.

Meerle Op zaterdagnamiddag 22 juli begaven tal van genodigden zich naar de gildenkamer van de Sint-Jorisgilde te Mccrle. Om half twee werd daar Jan Van Haperen gevierd voor zijn 50jarig schutter zijn. In zijn welkomstwoord drukte hoofdman Gijshregts zijn dank uit aan de jubilaris. De grootvader van Jan was heel zijn leven lang lid, de vader schoot zich driemaal koning maar dit was onderbroken zodat hij nooit de titel van keizer kon dragen. Ook als schutter kan Jan zijn mannetje staan, maar zeker als handige Harry' van de gilde. Voor een klusje aan de huidige gildenkamer doet men immers nooit tevergeefs een beroep op Jan. Opperhoofdman van het Verbond, Jef Van Opstal. roemde Jan voor zijn jarenlange belangeloze inzet. Maar gaf tevens de hint mee dat zon sterke gilde als Meerle ook wel eens een Landjuweel zou kunnen winnen. Burgemeester Van Aperen wenste door zijn aanwezigheid de waardering voor de gilden in het algemeen te onderlijnen en roemde het belangrijke sociale leven dat sterk tot uiting komt binnen een gilde. Jan van Haperen opende met ddn schot de feestschieting die zijn naam draagt. Eender waar zijn pijl terechtkwam, dc familie Van Haperen is voorde Sint-Jorisgilde uit Meerle een schot in de roos.

Uitslag feestschieting Jan Van Haperen Ondanks de vakantieperiode namen er toch nog 182 schutters deel in Meerle aan de feestschieting ter ere van Jan Van Haperen. In deere reeks ging het hard om ham'd. Niet minder dan vijf schutters behaalden het maximum der pun-

___________________

De Sint -Jorisgilde van Rijket'oisel rliiiisic in dc keK iie i'oe,iitnLs. 10101(1e erehaag en stelde nadien hun lokaal ter beschikking voor de receptie. ten. Op de eerste plaats in de uitslag staat Jef Hcndrickx uit Minderhout. Hij plaatste tevens het beste kampschot voor de rozenprijs. Richard Vergouwen en Fric Konings, beiden uit Sprundel, waren de twee beste Nederlandse schutters. Thuisschutter Jan Roeien schoot zich op een vierde plaats voor Andrd Bols uit Wortel. Diane Verheyen uit Meerle. Gery Doekx uit Meer. Willy Van Hasselt uit Loenhout. Mii Van Beeck uit Hoogstraten en tenslotte thuïsschutter Adri Vermeiren sloten allen afop 35 punten. Zij werden gevolgd door 13 schutters met 34 punten in deze ere klasse. In de A klasse is er geen gelukkigere mens als de hoofdman van Wortel. Karel Sijsmans. Hij

HO

Je iiiis r'c/i

schoot 35 punten. Met deze 35 punten wint Karel voor de eerste keer dat hij hoofdman is van Wortel, de speciale rozenprijs vooi'zien voor kemzem's, koningen en hoofdmannen. Rohert Meyers uit Minderhout was de eerste schutter met 34 punten. Robert deed dit echter als enige met vijf rozen zodat hij beslag legt op de rozenprijs in de A klasse. Tom Snijders uit Meer. François Goetschalckx uit Loenhout, Patrick Weygers uit Hoogstraten, Cor van Gils uit Castelré en keizer Jos Schrijvers uit Hoogstraten schoten allen ook 34 punten. Zij werden gevolgd door 12 schutters met 33 punten. Lang stond Guy Snijders uit Meer in de B reeks aan de leiding met 34 punten. Totdat ploegmaat 53


GILDENLEVEN

Grote kruisboog "Beker Diipret" IIoo gs t rat en

(Im\7. 1 miI/ia/cii

IiiiI m/m

7\/I)Cker

Luc Brosens op de proppen kwam met 35 plinten. Uiteraard goed voor een eerste plaats in de uitslag en een rozenprijs voor Luc. Guy emdigcle dus op een tweede plaats met 34 punten. Inge en Fons Vermeiren uit Meerle. Danny Braspenning uit Wortel en Jozef Schrijvers uit Minderhout sloten af op 33 punten. Kees Van Den Broek uit Sprundel is de eerste schutter met 32 punten. Hij werd gevolgd door Gust Snoeys Uit Castelré, Luc Buylinckx uit Minderhout, J05 Van Den Bogerd uit Meerle, Jos Jacobs uit Meer. Raf Horsten uit Wortel en tenslotte Herman Faes uit Meer.

L

Op zondag 6 augustus hebben de negen gilden met de grote kruishoog de jaarlijkse "Beker Dupret" betwist. Gastheer was de winnaar van verleden jaar: Hoogstraten. In de eerste van de 7CS rnndcn kwarn er geen enkele ifscheiding. Wortel t .oenhoiit cmi Meerle sloten af op 33 punten. in de tweede ronde piul'ileeidcn Wortel door Fons Sommen en Meerle door Jan RoeIen zich het best. Beide schutters behaalden 33 punten. in de derde ronde kwam Loenhout zéér sterk opzetten door Hans Van Hasselt, dc zoon van de hoofdman, die het maximum der punten. 36, kon schieten. Castelré, Meerle en Minderhout konden enigszins aanklampen met 33 plinten. In de tussenstand precies halfweg, zagen we Loenhout aan de leiding met 101 punten voor Meerle imet 99 cii Mii dci hou t i Q pa ntc n In de vierde ronde begonnen de zenuwen een opvallende iul te spelen. Iluugsti ,iliii k(ni met 34 punten iets van haar achterstand aftnahhclen. Wortel én Meerle behaalden 33 punten. Ouk in de vijfde ronde speelde Hoogstraten de derde hond in het kegelspel. Robert Martens behaalde voor de thuisgilde de volle pot 36 op 36. Door deze topprestatie moest elke gilde punten prijsgeven zodat een tussenstand, met nog één schutter te gaan, eruit zag als volgt. Op de eerste plaats Meerle met 165 plinten voor Hoogstraten met 162. Minderhout en Loenhout maakten de top drie vol met 157 punten. De laatste schutters bevonden zich in een weilig benijdenswaardige positie. De schutters van de gilden die niet in aanmerking kwamen voor de eindoverwinning hadden zeker het minste last van de zenuwen. Zo schoot Rob Van Der Heyden voor Rijshergen 34 punten. Ook de koning van Wortel. Jan Laurijssen, behaalde deze 34 punten. Sprundel en Meer sloten elks af op 33. Hoogstraten kon met 32 punten nog één punt goedmaken op Meerle. De behaalde 31 punten waren voor Meerle echter genoeg om de eindoverwinning in de wacht te slepen met een totaal van 196 punten voor Hoogstraten met 194. Loenhout zagen we op een derde plaats rnet

'

189 punten voor Wortel met 188 en Minderhout met 187 punten. Meer schoot 186 punten voor Rijsbergen met 185, Sprundel met 181 en Castelré met 177 punten. Bij de prijsuitreiking kon Opperhootdman Jet Van Opstal, mevrouw Dupret van harte welkom heten. Deze kranige dame, die sinds kort zelf geen auto meer mag rijden, had haar dochter gemnubilieerd om haar van Brussel naar Hoogstraten te vervoeren. Ze had er immers aan ecliuuden om dc creprijs zélf uit te reiken aan mie overwinnaar. ZiJ hoopt, hij leven en welzijn, dit gebaar volgendjaar te kunnen hcrhalcn.Jcl Van Opstal feliciteerde eerst het verjongde bestuur van de Hoogstraatse gilde met de prima inrichting en noemde in één adem thuisschutterRohert Martens als rozenprij swinnaar. Een collectief sterk Meerle legde beslag op de "Beker Dupret" door Mil Gijsbregts (33), Jan Roeien (33), Ellen Verschueren (33), Jan Gijshregts (33), Diane Verheyen (33) en Harry Vanderhenst (33). Volgend jaar is iedereen well. 1' t Mcmle voor een volgende uitgave van De Beker Dupret'.

Kleine kruis boog Provinciaal Kampioenschap Sint-Lenaarts Op zaterdagS en zondag 6 augustus kwamen de schutters met de kleine kruisboog onder elkaar uitmaken wie er één jaar lang 1fl zijn of haar reeks de titel van provinciaal kampioen mag dragen. Te Sint-Lenaarts werden voor deze kamp topseores opgemeten. Het begon in de Ere reeks door Jef Jacobs uit Gooreind do Robert Martens uit Hoogstraten. Beiden behaalden de maximum score van 100 op 100. Voor de titel van Provinciaal Kampioenschap plaatste Jef liet beste kampschot. Luc Palinekx van Heidevrienden was de eerste schutter met 99 punten. Ten huize Van de Locht in Meer zal er over deze kamp nog wel nagepraat worden. Vader Frans kon zoon Kurt er immers nipt onderhouden. Zij schoten beiden 99 op 100, vader plaatste nét een iets beter kampschot.

Je weet wel, daar op de I7oek in

'

HOOGSTRA TEN Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel,: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping

6j6plex ~, STI R1EO]I

(

WITIUIB]EEJUJIN 54


GILDENLEVEN Dé verrassing heeft ongetwijfeld in de A reeks plaatsgevonden. Gust Tohé lid van Meer schoot voor de eerste maal in zijn leven 97 op 100 met de kleine kruisboog. Zijn mooiste herinnering hieraan zal zeker de titel van Provinciaal Kampioen zijn. Het zit Gust ook niet altijd mee. Door het feit dat hij zich géén Opperkoning schoot te Essen niet het laatste Landjuweel moest zijn grote knevel onder zijn neus eraan geloven. 't Is een raargezicht nu . . .maarblijkhaar schiet Gust nu beter... alhoewel.... Danny Van Staay van Sint-Joris Wuustwezel schoot zich op een tweede plaats niet 96 punten voor Staf Van Herck uit Wortel, ook met 96 punten.

Bij de dames won Els Van Frachen uit Gooreind liet pleit. 't Is ook niet voor niets dat Els momenteel tweede staat in het kampioenschap met de kleine kruisboog. Brigitte Verbiesen, aangeslo ten bij de Graaf Van Vlaanderen. schoot 97 punten evenals Grect Jacobs uit Gooreind.

Jef Joris uit Hoogstraten schoot zich op de eerste plaats in de B reeks met 94 punten. Guy Denis van Sint-Joris Wuustwezel werd in deze B reeks tweede met 93 punten voor Fons Peeraer uit Sint-Lenaarts niet 92 punten.

Meer

Bij de junioren kunnen we Greet Gijsbregts uit Meerle feliciteren met haar titel van Provinciaal kampioen. 98 punten waren hiervoorvoidoende. Gert de Coen uit Gooreind schoot 97 punten. Niemand in deze kamp was gelukkiger dan de 1 3-jarige Sarah Verschueren uit Meerle. Zo dikwijls heeft Sarah haar zus Ellen er nog niet onder kunnen houden. Nu lukte haar dat wonderwel met 94 punten. Bij de senioren liet Jan Roeien van Sint-Joris Wuustwezel géén twijfel bestaan over zijn kunnen. Met 100 op 100 gaf hij iedereen het nakijken en sleepte weer de titel van Provinciaal Kampioen in de wacht. Roger Bleys en Mii Van Beeck, beiden uit Hoogstraten, waren elkaar waard met 98 punten.

De overwinnaars zullen later hun ereteken, geschonken door de gemeente Brecht, overhandigd krijgen.

Kleine kruisboog bondsschieting 1-let is een terugkerendjaarlijks gegeven. Steeds op het einde van het seizoen zijn er minder deelnemers. Zo ook nu in Meer waar deze voorlaatste hondsschieting met de kleine kruishoog doorging met 147 deelnemers. In de Ere reeks schoot Luc Palinckx van Heidevrienden voor de tweede maal dit seizoen 120 op 120. Hij ondervond dan ook geen enkele tegenstand om de rozenprijs te kunnen winnen. Frans Van De Locht uit Meer, Els van Frachemi uit Gooreind en ook Jan Gijsbregts uit Meerle schoten 119 op 120. Drie schutters. Stan van Aert uit Gooreind, Jan Roeien senior van SintJoris Wuustwezel en Maria MeeLisen uit SintLenaarts eindigden op 118 punten. Verder in de uitslag staan er 6 schutters met 117 punten voor 8 schutters niet 116 punten. In de A reeks behaalde thuisschutter Peter Snoeys de eerste plaats met 117 punten. Gert De Coen uit Gooreind én Marcel Pceters uit Oostmalle waren goed voor 116 punten.

Frans Van Gils uit Gooreind, Jan Verschueren uit Meerle. Els Vissers van Heidevrienden, Jeanne Raats van Sint-Joris Wuustwezel en tenslotte Maria Van Gmnkel van Sint-Lenaarts schoten allen 115 punten. De rozenprijs die afging op 'slechts" 8 rozen werd gewonnen door Marcel Peeters uit Oostmalle. In de B reeks plaatste Achiel Van Den Eynde van Heidevrienden een dubbelslag. Met 116 punten, geschoten met 9 rozen legde hiJ beslag op de eerste plaats in de uitslag en tevens op de rozenprijs. De jeugd is ook met dit wapen in opkomst: Rob Hendrickx uit Meerie én Peggy Martens tilt Hoogstraten sloten elk af op 114 punten. Eddy Geets uit Meer, Heidi Vermeiren ut Goorcind en Frans Goetstouwers van SintJoris Wuustwezel sloten af op 113 punten. Er waren 4 schutters liet 1 12 punten in de uitslag. Eveneens vier schutters schoten 111 punten. Koning John Theetmns uit Meer houdt, met 119 ptmten, de zege thuis in de reeks van de Seniors. Gusje Van Santvoort Int Meerle strandde op 118 plinten voor Frans Thccuwes uit Meer én Armand Fleerakkers tut Rijkevorsel met 117 punten. Laatstgenoemde wonde rozcnprijs met 10 rozen. Verder in deze seniorenreeks schoten drie schutters uit Rijkevorsel 115 punten. Zij waren Victor Kockx, Jos Van Gestel en tenslotte Petrus Willemse. In de ploegenstand behaalde Meer, buiten wedstrijd, 706 punten s'oor Meerle met 701, Heidevrienden met 700 en Goorcind niet 699 punten. Verder in de uitslag staail Sint-Joris Wuustwezel, Oostmalle. Riikevorsel en Hoogstraten.

oongarnerI,,;

DOMS

Tapijten -35% tot -70% Bedspreien Taleikleden Tafellakens Badhanddoeken Badkarpetten Dekbedovertrekken Dekbedden enz. -

-

mA -

-

-

•20% -30% -40% 50% -60%

Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 139e

55


J. & J. gingen daanse,

Alweer meer (en leuker) volk op de Antilliaanse! Dit moet ongeveer de best gelukte uitgave zijn van "onze" Antilliaanse Feesten. Zowel programma als praktische Organisatie verliepen bijna perfect. Diegenen die hun hart vasthielden na al die natte weken, mochten op vrijdagavond opgelucht ademhalen. De Feesten bleven gespaard van Sfinks- en ander onheil en kregen er bovendien zowaar tropisch warm weer bovenop. Op een enkele zompige plek na (op de parking) was het terrein voldoende opgedroogd. Al bleef de bodem op het festivalterrein in het midden verdacht fel naveren. Of lag dat aan de lekkere cocktails die er ook dit jaar bij beken ingingen? Het blijft natuurlijk een enorme prestatie om van de weiden rondom de Minderhoutse paardenkliniek op een paar weken tijd een gezellig festivalterrein te maken. We willen dan ook een pluim geven aan de mensen die zoiets jaar na jaar opnieuw waarmaken.

Er werden weer records geklopt dit jaar 35000 toeschouwers wordt er gezegd, en alles bleef vlot verlopen. Op zaterdagavond ontstond weer stapvoets verkeer op de Vrijheid en in Minderhout. Maar daar hebben de wegenwerken in Meer zeker wat mee te maken. Natuurlijk was het op zaterdag op het terrein drukker dan op vrijdag, maar nergens ontstonden hindei-lijke problemen. Al waren de voorraden van sommige dranken en etenswaren fel uitgedund op zaterdagmorgen. Uit welingelichte bron vernamen we dat er 17.000 liter hier werd getapt tijdens de 2 dagen. alweer een record en dan praten we al leen over hier.

Feest op de camping De campingruimte moest in allerijl nog uitgebreid worden met 2 hectare lot in totaal 10 hectare lestivaleamping. Opvallend was ditjaar dat de camping hoe langer hoe gezelliger wordt. Uw verslaggevers j & j waren dit jaar getuige van liet vrolijke feestje dat op zatcrdagnamiddag

gebouwd werd in de campingtent. De organisatoren hadden er gezorgd voor gratis live-muziek en een Dj achterna. Om 17.00 u stond de (prima) dansvloer in de tent dan ook aardig vol, en niet alleen de dansvloer. Dit jaar was alweer meeren beter sanitair voorzien op de camping, die dankzijde massale toevloed aan kanipeerders alweer te krap werd. Volgend jaar wordt nog nieer materiaal voorzien.

Ongelukkige tepeltent De meest opvallende wijziging op het terrein was liet verschijnen van een nieuwsoortige tent op het terrein. Ze had wat weg van een eircustent en vooi-zag in extra overdekte zitruimte. In de volksmond had ze al gauw de naam van Tepeltent. afgaand op vorm en kleur. Op zich was het een prima idee om een gezellige overdekte ruimte hij te maken, maar zowel de inwendige, nagalmende akoestiek als de plaatsing in het geluidsvcld van de twee podia tegelijkertijd maakte er een minder gezellige zitplaats van op het terrein. Maar dat hebben de organisatoren alweer ingezien en volgend jaar is dat opgelost.

-.

Lane,'v cie route richting Bliuu bossen t oors/om/en hij1) Ihijs Lii Daiid Boeven v, naast luni standje mei f' jsdrank en ijs, le viel/t çen 0/) /tntiiimanse muziek. Len vrolijk ta/erL'ei dat (/1(11711 opviel zodat er af en toe een wagen stopte om ii al i 00fl aacl in te slaan. De opbren ç'si van liet hane lol! je inoe.s t die,u n om Pokemon -h £10 rtil! le kopen, een id (-' van onze pa Ve )lge/l r c'eli 1 - all i/o jou çen v. £1011 0/1 I/O!

Zoals ik vorige maand in deze kolommen schreef zijn de Feesten alweer dichter bij de perfictie gekomen.

'1

Op

56

de 2

(/111 1.5 poi ho t1

('1(1 liii

de 1)01 g egu in

BijAdoiescents Oiijue.sta tias (Ie vrouwelijke belangstelling groot voor de 4 mooie, jonge inachozangers.


ANTILLAANSE FEESTEN

Alle groepen op de afspraak... iets wat nochtans niet zo vanzelfsprekend is. Sommige jaren kwamen groepen om een of andere reden niet opdagen in Minderhout. Dit jaar viel alles netjes in de plooi. Er waren geen ui iu vel kou id jke pi old cii ici t lie t de ropefl. Zelfs een nukkige Tono Rosario, die zich enige k 1 nderarhti go stora 1h iro perm tteerde. verscheen netjes op het podium. Ook dc kwaliteit van ilo anlore groepen onriel op en hoog peil. Vooral de verscheidenheid van muziekstijlen (binnen het genre) is ecn troef van de Feesten. Salsa, cumbia, merenguc. kaskawi,... iedereen die erin geïnteresseerd is vindt wel zijn gadirg. De megagroep Los Van Van ontgoochelde enigszins met hun, weliswaar technisch verfijnde, salsa en vooral (alweer) de cumhia van Los Corraleros viel op in gunstige zin, ook bij dc niet geoefende Feestenliefhebber. Ook diegenen die wilden feesten en kwamen voor het podiumspektakel kwamen aan hun trekken. Seks en erotiek zijn dan ook prominent aanwezig in alle optredens en zowel dames als heren werden op hun wenken bediend met de nodige visuele verlokkingen (om het even netjes te zeggen). Geen enkel festival is een beter pleidooi tegen het Vlaams Blok dan de Antilliaanse Feesten. Op het terrein lopen probleemloos veel mooie mensen rond in alle rassen en leeftijden vermengd. Overal werd vrolijk gedanst, de levensvreugde spatte van veel gezichten na 2 nachten uit de bol gaan. Vanaf nu beginnende organisatoren alweer aan de volgende Feesten. Wij kijken al uit naar de volgende aflevering: del9de editie van de Antilliaanse Feesten: vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus 2001.(jom&jwn)

111(11S(I1 11!

((111

kI(!1i11

71 !)111(11

De gelukkige winnaars: Wonnen een vrijkaart: Griet Janssen Katrien Snijders Jan Christianen Boudewijn Roos Annelies Vermeiren Tinne Mariën Leen Herrijgers Yves de Keuster Louis Van Loock Greet Donckers

Hoogstraten Hoogstraten Minderhout Meer Minderhout Wortel Antwerpen Wortel Hoogstraten Ravels

(/)(ij( Ii 1/I//lH?/1

//

Wonnen een CD: Francis Van Dijck Chris EIst Margriet Hendrickx Greet Verschueren Ria Baekx An Meulders Sofie De Bont Dennis Verschueren Roger Mariën Steven Vermeiren Jan Braspeiiriing Louis Van Gestel Danielle De Wilde Jos Verheyen De Bie-Schrauwen

/

/

i1111»( is

Meer Meerle Wuustwezel Hoogstraten Wortel Wortel Minderhout Hoogstraten Wortel Minderhout Minderhout Meerle Wortel Hoogstraten Wortel

DANSSCHOOL BEVERS Terbeeksestraat 42 te Meer el erefl danSen Wil je vOt en si Kom vrijblijvendeen keertje kijken en informe

Onze lessen voor beginners starten: vrijdag 22 september zondag 24 september woensdag 27 september

Inlichtingen en inschrijvingen op onze opendeurdagen Zaterdag 9 en 16 september van 20 tot 24 uur Donderdag 14 september van 20 tot 23.30 uur

Inlichtingen en inschrijvingen: BEL ONS of KOM GEWOON LANGS !!! tel 03-315 76 82 57


BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

Op stap in..

everen van b:er en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 . 2323 Hoogstraten-WorteI TeI./Fax 03 / 314 53 28

Zondag 3 september: TERRASTHEATER: om 14u in de K. Boomstraat 29, om 15u in DE ZUUTEN BEK (Mosten). om 16u in jeugdhuis ZIGZAG (Merksplas), om 1 7u in EGLANTIER (Rijkevorsel) en om t 8u in DE GELMEL.

CAFÉ 1 DISCOBAR

1

'T FRTUIN

HOOGSTRATEN

Meerdorp 13

Zaterdag 2 september: WIELERKOERS voor

Masters en Cyclosportieven. omloop

Zondag 10 september: WIELERDRIEDAAGSE voor juniores, tweede rit, cii wedstrijd voor Hoogstraatse wiclertoeristen, aanvang 13.30 uur. org . De Lustige Wielrijders. OPEN MONLIMENTENDAG. thema 'tijd'. Zaterdag 16 en zondag 17 september: HOOGSTRATEN IN GROENTE- en BLOEMENPRACHT, tevens herfstopendeur van de Hoogsiraatse winkeliers.

DE

1 1

44€C1

-

Thijsakker. aanvang 14 uur. org . De Lustige Wielrijders, Koninklijke Veloclub.

56

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

CAFE-BRASSERIE H. Bloediaan 285

DeGuldenCoppe

Hoogstraten

5..

tel. 31483 11

fli

MINDERHOUT

Vrijheid 173 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 31491 94- Fax: (03)31407 17 -

Donderdag 7 september: VERKIEZINGSDEBAT om 20u in de parochiezaal. Org . De

Hoogsiraatse Maand.

v

WORTEL

Zondag 24 september: KAPELLEKENS- Van zaterdag 2 tot zondag 10 september: Zondag 17september: VERKOOP- en RUIL- WANDELING. Vertrek tussen 9 en 14u aan de OPEN TENNISTORNOOI DUBBEL op het BEURS voor kinderen, weide op het Begijnhof, parochiezaal. Org . KWB terrein van de Langenberg. van 9 tot 13 uur,org. Gehuurte Begijnhof. Zaterdag 23 en zondag 24 september: HOBBY- TENTOONSTELLING van 13 tot t Su in de parochiezaal. Org . KBG

OPEN DEUR EN PANNENKOEKEN namiddag, in zaal St.-Cecilia, org. Kon. Toon- en Toneel maatschappij. Zaterdag 23 september: FEESTELIJK CONCERT (viering 120j Fanfare St.-Catharina) om 1 8.30u in cle Rahboenizaal van liet Spijker. Org . K. Fanfare St.-Catharina. Toegang gratis. Zaterdag 23september vanaf 21.00 u HOOGSTRATEN KERMIS in café De Gel met T&T Band met o.a. Wim Stcrkens (ex Desperated) speelt rockcovers. Zondag 24 september: HOOGSTRATEN KERMIS. MISSIEFEEST in zaal Pax. ROMMELMARKT in iaal Ste.-Cecilia.

Zondag 3 september MEERMARKT. Donckstraai Meer. Aanvang om 9.00. tot 12 uur. Zaterdag 16 en zondag 17 september: 120 JAAR STE ROSALIA, concerten in zaal Voor Kunst en Volk. Zaterdag vanaf 15.00 uur, zondag vanaf 14.30.

tarij1ria 183 031314 66 65 1ri & 1tbp 50

ff CAHIER E

a

Open: donderdag 120.00ul, vhjdag, zaterdagllt,lOul en zondag 13.3041

Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64 -

09

Zondag 17 september: NAKERMIS; WIELERWEDSTRIJD om 13u over 60 km.

Om 15u WIELERWEDSTRIJD voor juniores

Al nde 3ûjaaï een oase aa: Boornkes

Wortels jongerencafé zonder pretentie

muziek.

Zondag 3 september: OPEN DEUR van de BRANDWEER aan de kazerne, vanaf 1 3u achter het raadhuis.

Maandag 11 en dinsdag 12september: KERMIS-VOLKSSPELEN rond de cafés.

Iiooetratn

Zaterdag 30 september: BEZOEK aan de ABDIJ VAN WESTMALLE. Vertrek om 13u aan de Pax. lnschril\cn: J. Croes, tel. en fax 033144924 Org . Daviclslonds.

Zaterdag 2 september: BARBECUE om 20u in de Chirolokalen. Org . Chiru

Zaterdag 9 september: KERMISFUIF van de Chiro op het Chiroplein. Zondag 10 september: KERMIS

Irnectijzluiz •

MEERLE

(84km). Start en aankomst in de Kerkstraat.

nTR T i~,

HOOGSTRATEN


MEERSEL-DREEF Zondag

10

september,

Ongevallen

OPEN

MONUMENTENDAG met openstelling van de watermolen op de Dreef.

Zondag 17 september, MISSIEFEEST REIK MIJ DE HAND met allerlei animaties t.v.v. de plaatselijke missieactie. Zondag 24september, KINDERV lERING in de paterskerk om 1 0u30, met een optreden van het kinderzangkoor en het jeugdorkest van de fanfare. Zondag 24 september, INFO-DAG van tO lot 18u over de PRH-cursussen. Met als thema zicht krijgen opje Persoonlijkheid en Relaties. In centrum Elegast naast het klooster.

Zondag 21 mei tot 1 oktober, wekelijkse ROMMELMARKT op de Dreef. Een Organisatie van de fanfare "Voor Eer en Deugd", INFO: Jaak Snijders, tel.: 0497.73.43.32.

VZW /

1-/ &b

5.

Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar Jonge mensen zich thuis voelen!

Vrijdag 14 j uh om 15.20 uur botste aan cle Merksplassesteenwcg te Rijkevorsel de auto bestuurd door Alma Schellekens Merksplassesteenweg 101 Rijkevorsel met de auto bestuurd door Maarten Gielis uit Turnhout.

HERIJGERS

ih Bouwspeciaiiteiten INOX ROOKKANALEN

Vrijdag 14 juli om 17.50 uur botste aan de Achtelseweg te Rijkevorsel de auto bestuurd door Steven Brands, 29j, Kempendreef 21 Brecht met de auto bestuurd door Marc Geens (40j) Welkomststraat 2/2 Brecht.

Voor elke brandstof/s er

Zondag 6 augustus om 11.50 uur botste aan Gammel Rijkevorsel de auto dubbelgebruik bestuurd door D. De Decker (43j) met de motor bestuurd door Francky Laurijssen (42j) uit Beerse. De motorrijder werd zwaar gekwetst. De chauffeur en de inzittende van de auto, Anne-Marie Matthijssen (40j) werden licht gekwetst. Er was zware schade.

een specifieke toepassing, nI. een keuze uit ENKEL WA NO/GE, DUBBELWANDIG GEÏSOLEERDE

Dinsdag 8augustus om 17.20 uur kwam het aan de Van Aertselaerstraat tot een botsing tussen de auto's bestuurd door Karin Lambrechts, John Lijssenstraat 12, Meer en Dymphna Jacobs, Blauwbossen 7 Minderhout.

of FLEXIBELE uitvoering in inox.

Zaterdag 12 augustus om 18.25 uur botste aan de Sint-Lenaartseweg de auto bestuurd doorW. Steegers (6 Ij) met de fietser José Teixeira (25j). Deze werd zwaar gekwetst.

Geopend: vrijdagavond vanaf 2000 ii., zaterdagavond vanaf 18.00 ii., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Opendeur in de Dreefse Watermolen t.g.v. de open monumentendag MEERSEL-DREEF - U zag het misschien al op televisie, de Dreefse watermolen werkt weer, de turbines werden weer in werking gesteld. Eén en ander wordt dieper uitgespit in ons hoofdartikel elders in dit blad. Op zondag 10 september ter gelegenheid van de open monumentendag kunt u dit zelf bekijken. Buiten het molengedeelte wordt er een kleine tentoonstelling ingericht met molenattributen en foto's van de voorbije restauratiewerken. Bij mooi weer ideaal om eens een fietstochtje te maken langs de Mark en even binnen te wippen bij de watermolen. Natuurlijk zijn we als Meersel-Dreveniers toch wel trots en blij dat de molen weer in z'n oude luister werd hersteld. De molen hoort immer hij Meersel-Dreef zoals o.a. de Grot, het klooster en de St.-Luciakapel. (iv.)

Zondag 13 augustus om 04.45 uur botste aan de Bredaseweg de auto bestuurd door Rebecca Gryson (20j) uit Oostmalle met de auto bestuurd door El BadrJaidi (22j) uit Antwerpen, met als inzittenden El Moukmtari K (21j) uit Antwerpen en Admed Houari (21j). De inzittende van de eerste auto Marijke Slabbince (19j) werd licht gekwetst.

I

1ndustrieweg7 2320 Hoogstraten 1 'Tel.03/314.47.55I Fax 03/314.80.65 1

4V

Cursussen i.v.m. "Persoonlijkheid en Relaties" MEERSEL-DREEF - De moderne mens leeft bewuster en wil één en ander zelf ontdekken. Daaruit volgt ook het feit dat het leven minder zekerheden biedt en dat je vaker in je leven met jezelf wordt geconfronteerd, metje mogel ijkheden en beperktheden. Om je te helpen zicht te krijgen op je eigen persoonlijkheid en op je relaties, geeft de vorniingsinstelling PRH-"Persoonlijkheid en Relaties" verschillende cursussen. Deze instelling wordt erkend door het Ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap als instelling voor Volksontwikkelingswerk. Een duizendtal mensen volgen jaarlijks een cursus. Elke mens kan op ieder moment in zijn leven bewust aan zijn eigen vorming werken en daarvoor is geen voorkennis nodig. PRH helpt je daarbij en leert je een methode om ook thuis aan je eigen groeiproces te werken: 5 zicht krijgen opje specifieke eigenheden, vdoorvoelen watjou zin geeft, 5 op komen voor jezelf op een juiste manier, *rela.. ties met partner, kinderen, collega's ... respectvol beleven. 5 steviger worden doorheen dagelijkse spanningen, angsten en twijfels, *stilstaan bij het allerbelangrijkste: je eigen leven... . Je levensverwachtingen waar maken, het is mogelijk! In vzw-Elegast zullen telkens

twee PRH-cursussen doorgaan op volgende data: op woensdag 11 oktober en dinsdag 17

oktober 2000 van 18.30u tot 22.00u. Met als thema :-"Levenszin ontdekken in wie ik hen en in wat ik doe." (begeleiding: Jos Van Gorp) "Naar een meer harmonisch en evenwichtig leven." (begeleiding: Andrea Leirs) en op dins-

dag 7 november en dinsdag 14 november 2000 van 18.30u tot 22.00u. Met als thema: "Zorg dragen voor.., en je toch vrij voelen." (begeleiding: Anita Landewé) -"Vader/moeder zijn : een permanente uitdaging. (begeleiding: Jos Van Gorp). Wil je meer weten dan ben je welkom op de INFO-dag op zondag 24 september 2000 van 10 tot 18u. Tijdens deze infodag kan je kennismaken met de cursussen en de werkmethodeopdriemomenten: 1 1u30, 14uen 16u. Van 10 tot 18u. kan je met je vragen doorlopend terecht hij de PRH-medewerkers. We bieden je een gratis kop koffie of thee met een koekje aan. Van harte welkom! Liefst even vooraf inschrijven maar zo komen kan ook. Alle informatie en inschrijvingen bij: 5 Andrea Leirs, Kasteellaan 24 D/24, 2390 Westmalle. (Tel. 03/3092443), *J05 Van Gorp. Heibloemstraat 16, 2560 Nijlen. (Tel. 03-481 72 02). *Anita Landewé.Ouderf 15, 4824 HV Breda NL (Tel. 076-541 08 18). Vzw Elegast vind je in Meersel-Dreef naast het klooster (de vroegere ziekenafdeling van het klooster), Dreef 36a. (iv.)

59


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten 031314.32.11

WACHTDIENSTEN

)Z

T

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

HUISARTSEN

Zaterdag 2 september: DR. FAES Stijn, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 03/ 314.50.10.

2321 MEER Tel. 0313 1 5.74.46 Fax 03/315.88.35

314.42.43

Desrnedtstraat 36 - 2322 Minderhout Tel.: 03 / 3 14 54 50

64

©

Indoor tennis squasli snooker

Zaterdag 9 september: DRS. VERMANDER L. en FEREMANS K., Meerleseweg 24a, Meer, tel. 03/315.85.11.

Tennisclub

VRIJHEID vzw

Zondag 10 september: DR. WILLEMSE J., B.J. Van Aperenstraat 3, Hoogstraten, tel. 03/ 314.45.55.

Ac/ztelsest,cuit 72 232() Hou gsu-a061

Tel. 031314.37.76 67

ik

FL.0 WlEI'

Zaterdag 16 september: DR. FAES Geert, Heilig Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 03/ 314.86.85. Zondag 17 september: DR. VERMANDER D., Dreef 34a, Meerle. tel. 03/315.87.15.

0313143239

>;

1621

Zondag 3 september: DR. LEURS M. Chaamseweg 20a, Meerle, tel. 03/315.85.55.

Zaterdag 23 en zondag 24 september: DR. ROBBEN D. & DR. BUYTAERT F., Leemstraat 42a, Hoogstraten, te!. 03/3 14.38.48. Zaterdag 30 september: DRS. VERMANDER L. en FEREMANS K., Meerleseweg 24a. Meer. te!. 03/315.85.11.

BANKtJNIE ONS DOEL, UW 01 IMLACI-I

KANTOOR HOOGSTRATEN VRIJHEID • 03/3 14 42 92 Pluimveeslachterij

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 031315 7016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

74

SLAGE RIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 3 14.50.93

Openingsuren: Di t/nl za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten

7 1~_71 APOTHEKERS

-

-

-

155

Van 1 tot 8 september: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03/ 3 14.60.04. Van 8 tot 15 september: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 03/ 315.73.75.

• :Fepierstraat 2Iloogstraten Tel

031 314 13 O8T

Van 15 tot 22 september: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 03/ 314.40.74. Van 22 tot 29 september: APOTHEEK

ROMBOUTS, Worteldorp II, tel. 03/ 314.38.68.

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgerneenten: tel. 014/61.48.02. THUISVERPLEGING EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) JORIS BUYLE(314.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (314.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)

Zaterdagvoormiddag 30 september: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. ffll3 15 73 7

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk,

ijzer, brons,..(, antiek, brokante en curiosa

/C

UoeleDt

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5

-

Rijkevorsel

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

r

hairstyling mode...

Uw kappersteam

KuIkLIddL21 Dun, 1,2330 Muikjla

Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

De volgende MAAND kan u weer lezen vanaf 27 september. Medewerkers, niet versagen, op woensdag 13 september verwachten we uw bijdrage; op zondag 17 september het laatste nieuws over sport en dorp.

65

116e

Tandtechnisch Laboratorium

KATIA VAN HERCK 6.V.E3.A.

Vrijheid 228

-

8 2320 II000STRATEN

Tel.: 03/314.69.32

-

rax.: 031314.67.12

Nieuw adres: VRIJI-IEID 228 naast Apotheek VAN VELT Alle reparaties aan kunst gebitten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.