augustus 2000 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD

ZESTIENDE JAARGANG, NR. 184 AUGUSTUS 2000 PRIJS: 70 FR. AFGI FTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

UITGEVERIJi 'ii: [.I.Ici iiv..'

i

1PER Si w

de h maand !13.L3 4, 2320i [.I.Iei 1 7'i 11 :

Ward Baets

111

F

door Leen Huet

Ha! Rock

II

in Minderhout

1...... T .....

.

'

T ja! Fokveedag in Minderhout

GRATIS naar de Antilliaanse Feesten

•' -.

d

4-,


Hoogstraatse Koppen (5) Mariken van Nieumeghen De Hoogstraatse Maand neemt elke maand een duik in het rijke Hoogstraatse verleden en brengt belangwekkende of eigenaardige figuren voor het voetlicht. Eén voorwaarde: ze moeten op de een of andere manier een band met Hoogstraten hebben. Van sommigen leeft de naam nog altijd voort (al was het maar in een straatnaam), anderen zijn in de vergetelheid gesukkeld. Met Mariken van Nieumeghen nemen we deze maand een stuk zestiende-eeuwse literatuur tot ons. Het heeft iets bizars. Je loopt over de Vrijheid in Hoogstraten, en denkt: Had Mariken van Nieurneghen bestaan, dan had ze hier gelopen. Alleen: Mariken heeft nooit bestaan. Mariken van Nieumeghen is het hoofdpersonage in het gelijknamige duivel- en wonderverhaal, waarvan de eerste bekende druk uit 1515 dateert. De tekst doet, afwisselend in proza en verzen, het verhaal van Mariken, een meisje uit Nijmegen dat in een wanhopige bui voor de charmes van een duivel in mensengedaante valt en met hem via Den Bosch naar Antwerpen trekt. De duivel, die zich Moenen laat noemen, wil dat Mariken voortaan geen kruistekens meer maakt en haar naam laat vallen. Dat laatste wil Mariken niet, zodat er uiteindelijk een compromis uit de bus komt: ze mag de eerste letter van haar naam behouden, Moenen noemt Mariken voortaan Emmeken. Zes jaar leven Moenen en Emmeken (Mariken) in Antwerpen in zonde, tot zij zegt haar verwanten in haar geboortestad opnieuw te willen opzoeken. Emmeken en Moenen komen in Nijmegen aan, waar een wagenspel wordt opgevoerd. Moenen laat Emmeken toe het spel te zien en dat keert zich tegen hem. Het spel grijpt Mariken zo sterk aan dat ze berouw krijgt over haar zondig leven en Moenen niet meer wil volgen. Ten einde raad legt Moenen zijn menselijke gedaante af, en sleept Mariken mee de lucht in en smijt haar naar beneden, met de bedoeling haar de nek te breken. Dat lukt niet. en Mariken vertelt aan haar verwanten wat ze heeft meegemaakt. Door exorcisme wordt de duivel verjaagd. maar absolutie krijgt Mariken niet. Ze bezoekt zelfs de paus, die haar opdraagt drie ijzeren ringen om hats en armen te dragen. Pas als die afvallen, zijnde zonden van Mariken vergeten. Mariken treedt in in een klooster in Maastricht, waar na jaren van boetedoening de ringen tijdens haar slaap door een engel worden losgemaakt. Na haar verlossing, leeft Mariken nog twee jaar.

Dronkelappen En welke rol speelt Hoogstraten bij dit alles?, hoor ik u al vragen. Een kleine, maar niet onbelangrijke. Wanneer Moenen en Emmeken na hun tocht uit Nijmegen via Den Bosch in Antwerpen arriveren, duiken ze herberg 'De Gulden Boom' in, waar twee dronkelappen hun 'interesse' voor Emmeken niet onder stoelen of banken steken. De twee drankgezellen krijgen te horen dat Mariken geometrisch kan berekenen hoeveel druppels wijn er precies in een kan gaan. Het dLlo is danig onder de indruk en vraagt Emmeken iets van haar kunsten te tonen. Op dal moment leren we dat de tocht van Den Bosch naar Antwerpen ook Hoogstraten heeft

Lezers schrijven Horis van der Mueren In De Hoogstraatse Maand nr. 183 werd over de familie Van der Mueren uit Hoogstraten geschreven. In het geschiedkundig boekje van cle Muziekmaatschappij St.-Cccilia van Hoogstraten komen tevens de namen van deze familie Van der Mueren voor in het begin van cle stichting. De stichting van deze maatschappij op 18 oktober 1839 vermeldt reeds de naam van Jan van der Mueren als medestichter van St.-Cecilia. Jos van der Mueren is vermeld vanaf december 1878 tot 20 mei 1880 als muziekbestuurder van de maatschappij. Frans van der Mucren staat ook vermeld bij de leden die hun 'beste krachten veil hadden voor den bloei en het voortbestaan van cle schone maatschappij St.-Cecilia'. Nog een uittreksel betreft Peter Benoit: op 19november 1882 als de nieuwe zaal van de maatschappij St.-Cecilia werd ingehulcligd, hadden er om 6 uur 's avonds 'Kunstconcerten' plaats, waarop de grote Vlaamse toondichter Meester Peter Benoit aanwezig was en sprak ter dezer gelegenheid cle begeesterende redevoering uit en nam als thema 'De kunst is heilig, zij veredelt cle mensheid en sticht heil en vrede'.

Karel Van de Hevning, Hoogst raten

Mariken op bezoek bij de paus, op zoek naar absolutie. Een illustratie uit een druk uit 1518 van het verhaal van Mariken. aangedaan. want Moenen zegt tegen Emmeken: "Dat referynken dat ghi gisteren maectet doen wi ons noeninael deden te Hoochstraten, segt hem lieden datte." (vrij vertaald: dat refrein dat gij gisteren gemaakt hebt toen wij ons middagmaal gebruikten in Hoogstraten, draag dat maar voor.) Even sputtert Emmeken nog tegen, maar dan staat ze op en draagt een refrein voor waarin ze haar visie op de retorica, de poëzie, belijdt: "In rethorijken slacht ic al den slechten scolieren.! Al soudic gheerne rethorijke hantieren/ Om die seven vri consten daer met te vermeerene.! Rehtorijcke en is met crachte niet te leerene.! Tes een conste clie van zelfs comen moet.! Alle dander donsten, alsmen daer neersticheit toe doet,! Die zijn te leerene met sien, met wisene,! Maer rethorijcke es boven al te prisene,! Tes een gave vanden Heylighen Gheeste.! Al vijndtmen menighe onbekende heeste! Diese versteken, tes grote smerte! Voer diese beminnclen." (In het kort: de retorische gave is een geschenk van de heilige geest: ge hebt ze, of ge hebt ze niet.) Zoveel poëzie. en dat allemaal door Mariken van Nieumeghen in Hoogstraten gemaakt... Alleen jammer dat Mariken nooit echt bestaan heeft. En toch. (th)

Volgende maand: Maria Pij pelinckx en Gravin de Lalaing.

Vroeger stond in de voorgevel van Vrijheid 207 een gedeizkplaat met beeltenis en tekst 'Aan prof; dr. Floris Van der Mueren, Vlaains musicoloog, Hoogstrateiz 1890 Leuren 1966'. Na de vernieuwing van het gebouw was er blijkbaar geen plaats meer in de gevel. Nu moet je in het bankkantoor (tijdens kantooruren) stappen om 'deze herinnering aan' te kunnen zien.

bvba DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 gsm 0478 222297 e-mail jozef.schellekens@skynet.be bank 733-3243117-49 REDACTIE tel. 03 314 41 26 ADMINISTRATIE tel. 03 314 49 11

I

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 25


1

tnon in de moond

- 1~

"W

Tussen Meerle en Heerle... 'Onderzoeker Jef Van Looy vertrekt naar Geel, en wij krijgen in zijn plaats hier op de proeftuin ook ene van Geel...' - Ward Baets citeert lachend deze woorden waarmee toenmalig directeur Marcel Vanderbruggen hem introduceerde op de eerste vergadering die hij op de proeftuin bijwoonde, goed twintig jaar geleden. Buets had er toen net een eerste,jaar lesgcvcn aan 'de pas o lore slarip HIK' in Geel opzitten. Met dc kaiis om In de proeftuin aan de slag te gaan, ging voor de Wommelgemse landbouwingenieur evenwel een heuse jeugddr oom in vervulling. Enkele jareil later zou hij er ook \'andcrbruggen opvolgen als directeur, een post dit hij tot vandaag bekleedt. Baets praat bevlogen en met onvcrholen liefde over cle proeftuin en de tuinbouwsector. 'Om de eenvoudige reden dat mijn beroep een groot deel van mijn leven geworden is. Veel andere dingen interesseren mij niet echt, vrees ik. Zelfs wanneer ik thuis ben, zal je mij meestal in de tuin moeten gaan zoeken. Dat zal dus wel in mijn aard zitten, zeker?' Wij hoefden Word Baets echter niet uit de tuin van de echtelijke woning in Heerle weg te plukken. We troffen hem aan in zijn bureau op de Proeftuin, waar uit de kluiten gesvassen kamerplanten het uitzicht op de loodsen en serres dreigen te belemmeren. Aan de muur hangt promotiemateriaal voor tuinbouwproducten, evenals twee grote kleurenfoto's van koningen Boudewijn en Albert die merkbaar het hunne denken over de aangeboden hakjes Hoogstraatse aardbeien. 'Dat is met de

Ghesellen van de Aardbei natuurlijk. Bij die ontvangst door Boudewijn was ik niet zelf aanwezig, wel bij Albert. Dat die foto's hier op deze plaats hangen, is nog het werk van wijlen Jan Aerts die toen voorzitter van de Ghesellen was en die al heel precies voor ogen had hoe de foto's hier zouden komen te hangen.' De land- en tuinbouwinicrobe kreeg Ward mee van thuis uit. 'Ik ben afkomstig uit Wommelgem, toen nog een landelijke boerengemeente met in dc jaren vijft 'ii tuinbouw, groenteteelt, de opkomende glasbouw. Dat leek weinig op de voorgerneente of slaapstad van Antwerpen die Wommelgem vandaag de dag is. Nu zijn daar amper nog enkele boeren en tuinders te vindcn. Miju iiioeder was een hoerendochten mijn vader landbouwingenieur. Hij werkte als iijksluitibouwconsulent van het Mi nisterie van Land- en Tuinbouw. Dat hield in dat hij in de provincie dc ontwikkeligeu binnen de sector moest opvolgen. Zo was hij trouwens nog betrokken bij liet ontstaan en de ministeriële eikenning van de proeftuin hier.'

Ketting afgelopen 'Wij hadden een gezin met drie kinderen, allemaal jongens, waarvan ik de middelste was. Thuis hadden we een grote tuin waar mijn ouders wat aardbeien wonnen, niks professioneel of zo, op de klassieke openluchtmanier of nset een kleine kap. Zelfs als kleine jongen kwam ik toen al wel eens in Meerle nnjn vader kwam met een kleine vrachtwagen hier het aardbeiplantgoed ophalen voor Wommelgem en omstreken. Een heel avontuur was dat toen, dat een dag in beslag

nam. Ik zie ons hier nog op de kasseiweg rijden... In de zomervakantie deed ik zoals zovele tieners vakantiewerk. Dat was altijd in de tuinbouw, nooit in de industrie. Ik heb nog in de veiling van Mechelen gewerkt, wat toch wel een uur fietsen was van bij ons thuis. Met liefde voor de tuinbouw had dat niks te maken toen. Dat was gewoon een kwestie van wat bijverdienen.' Na cle lagere schooltijd in Womnmelgemn, kwam Ward terecht bij cle Jezuïeten in het Borgerhoutse Xaveriuscollege. 'Al was ik eigenlijk

een zeer middelmatige leerling, met enkele keren herexamens. Dat was elke keer zoiets van laatste trein, achterste wagon halen. Toch heb ik er een plezante tijd beleefd, veel sport gedaan ook want dat was een van de sterkste punten van die school. Tot het vierde volgde ik LatijnGrieks, door de matige talenaanleg koos ik vervolgens voor Latijn-Wetenschappen.'

lt'cn'cl Bcict'

een jaar les aan de eerste lichting landbouwstudenten. Een hele ervaring was dat. Mijn eigen eindwerk had ik over de aardbeienteelt gemaakt aan de proeftuin in Meerle, met Jef als promotor. Vanaf toen was het mijn jeugddroom om hier ooit te kunnen beginnen - en die kans kwam er toen Jef Van Looy. die op dat moment onderzoeker was hier in de proeftuin, zou overstappen naar de H1K. En zo kwam er dus hier ene van Geel terecht...'

Vrouwen in de meerderheid 'Met mijn vrouw Kris woonde ik toen nog in Lier. We zijn daar nog etikele jaren blijven wonen. De dagelijkse verplaatsing naar Meerle was best te doen, dat kostte toen gemiddeld zo' n vijfendertig minuten. Vandaag heb je daardoor

Dat die weten.yçJiippeliike interesse I"1,il'nd zou worden voor liet vervolg van de studies, lag voor de Baetsen voor de hand. 'En zo gebeurde

s

het ook. Met twee klasmdkkLl ging ik iii 72 voor landbouwingenieur studeren in Gent. De vritheid van liet stndentenleven werd nset volle teugen ontdekt. Niet verwonderlijk dus dat mijn ketting er dat eerste jaar flink afgelopen is. Na een bisjaar is de rest van de opleiding echter goed verlopen zodat ik in '76 kon afstuderen.' Via cle achtste compagnie van de ongeletterden' en 'de verschrikking ' van een jaar lcgemdienst iii het Duitse Liide,ischcid, was de jonge in genieur eindelijk klaar voor liet grote werk - om al snel te constateren dat werk i'inden in 1977 niet zo simpel was. 'Als tewerkgestelde werkloze

kon ik beginnen in het Ministerie van Landbouw waar ik bij het Investeringsfonds bezig was met berekeningen voor rentebetoelaging. Maar over de verlenging van dergelijke nepstatuten was er veel onduidelijkheid. Tot mijn grote opluchting kreeg ik na een kleine twee maanden werkloosheid aanbiedingen om in het onderwijs van start te gaan. Ik kon beginnen op drie plaatsen, waaronder het Hoger Instituut der Kempen in Geel, toen in volle oprichting. Hoewel ik weinig ervaring had in teelten, gaf ik daar

iw '1-let is heel belangrijk om de consument contact te doen houden met helproduct van land- en tuinbouw.


MAN IN DE MAAND de toegenomen verkeersdrukte meer dan een vol uur voor nodig. Kris was zelf at'komstig van de linkeroever. uit Lillo, waar haar ouders in de polders geboerd hadden tot ze er onteigend waren en naar een boerderij in Boechout getrokken waren. Half jaren tachtig zijn we verhuisd naar een woning tegenover de Duitse nonnekes, en tien jaar gcicden hebben we ons eigen huis gebouwd in Heerle. Ons gezin telt ondertussen drie kinderen: Katrijn, Tine en Bart. De vrouwen zijn dus in de meerderheid thuis... We wonen hier heet graag in deze streek, hoewel we beiden inwijkelingen zijn. Het landelijke karakter. de open ruimte zouden we voor geen geld meer willen missen. We zijn er ook vrij gemakkelijk ingeburgerd, al duurt het natuurlijk enkele jaren eer je begint te weten hoe de familierelaties en voorgeschiedenissen in mekaar zitten. Zo kon het gebeuren dat ik in mijn werk iets tegen iemand durfde te zeggen over de aanpak van een of andere tuinder, bleek soms achteraf dat het toevallig wel een nonkel was of de zoon van een tante aan vaderskant en zo... Dan leer je snel om wat voorzichtiger te zijn natuurlijk!'

Dat laatste zal allicht af en toe ook wel een deugd zijn in het wetenschappelijk onderzoek waarin Wardde eerste jaren tewerkges tell was.

Hei geziti Baets in '94 moer echtgenote Kris, dochters Tine en Katrmjii en zoon Bart.

'Let wel, dat is geen fundamenteel onderzoek zoals dat aan de universiteiten gebeurt. Hier zul je dus geen onderzoek aantreffen naar iets als genetische manipulatie van planten. Wat wij doen is toegepast wetenschappelijk onderzoek. Er wordt in de eerste plaats gezocht naar de praktische toepashaarheid van oplossingen voor problemen die zich stellen. In de tuinbouw komt het er op aan om zo te werken dat de resultaten bij wijze van spreken oniniddelhjk kunnen worden overgebracht naar de dagelijkse praktijk van de telers.

en. Zo was er de toepassing van hortiplusglas in de serrebouw, wat tot 25% aan energiekosten kon besparen. De jaren negentig hebben dan weer een enorme uitbreiding van de glasgroenten- en aardbeienteelt meegebracht. Daarin speelden vele factoren een rol: de blokverkoop in de veiling van Hoogstraten, de doorbraak van substraatteelt, de jaarrondteelt, ontwikkeling van nieuwe bewaartechnieken of mogelijkheid om de oogst te verlaten. Het groeiende ecologische bewustzijn vertaalde zich in onderzoeken naar biologische methoden om ziekten te bestrijden, waarbij we zogenaamde predatoren zijn gaan gebruiken. Dat zijn natuurlijke vijanden - een onzelieveheersbeestje of sluipwesp bijvoorbeeld - van ongedierte dat een plaag kan vormen voor een teelt. Op dit moment betreffen de onderzoeken meestal de interne kwaliteit van het product. Grosso modo zouje het kunnen samenvatten dat we in de jaren tachtig vooral op het verbeteren van de productiviteit hebben gewerkt, in de jaren negentig op het verder op punt stellen van allerlei technieken, nu vooral op de kwaliteitsverbetering. De proeftuin heeft altijd mee voorop gelopen in deze ontwikkelingen, heeft zelfs de richting mee bepaald die de tuinbouw zou inslaan. Als jonge directeur was het heel boeiend en uitdagend om dat mee vorm te mogen geven. Al die tijd was dit maar mogelijk omdat er sterk-

De inhoud van dat onderzoek krijgt vorm in projecten waarvoor een programma wordt uitgeschreven dat gesubsidieerd kan worden door een betrokken instantie. Vroeger waren al onze projecten afhankelijk van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in de Nijverheid en Landbouw, dat was een parastatale die voor twee jaar dotaties verleende om programma's te bekostigen die een concreet landof tuinbouwprobleem aanpakten. Bij ons betrof dit dus aardbeien- en groenteteelt. Hoewel de werking sterk evolueerde, wordt er in principe nog altijd op dergelijke manier gewerkt. Naast de onderzoeken die de proeftuin als vzw zelf inricht en financiert, zijn er projecten voor diverse overheden en subsidiĂŤrende organen, o.m. het IWNL. Europa. GMO. Vlaamse regering... Het onderzoek kan gaan over allerlei. Een simpel voorbeeldje: een probleem als het rotten van tomatenplanten aan de wortels. Zulk onderzoek kan heel belangrijke toepassingen krijgen. Denk maar eens terug aan een ander voorbeeld: de substraatteelt, waar Jef Van Looy hier zowat de geestelijke vader van was. Dat was zeer innoverend en leidde naar een revolutie in de tuinbouw, waarbij de klassieke grondteelt vervangen werd door het telen op steenwol.'

houders aan het werk bleven die een overzicht over heet de evolutie konden houden. Dan denk ik in het bijzonder aan iemand als onze secretaris Hugo Bijnens, verder ook aan het aandeel dat mensen als Jef Van Looy, Marcel Vanderbruggen of Jan Aerts hebben gehad. Of aan de samenwerking met de twee andere polen van wat n1en wel eens de H. Drievuldigheid noemde: proeftuin - veiling - land- en tuinbouwschool.'

Drempel 'Van in het begin is er nadrukkelijk voor gekozen om in de proeftuin onderzoek te verrichten naar alle technische aspecten die er kunnen komen hij ki.jken om planten groot te brengen, en dat op zo'n manier dat de gewone teler dat ook kan. Wij zijn hier nooit een instelling geworden waar een stel ambtenaren hun uren kwam kloppen. Elke teler kan altijd overal terecht om rassen te vergelijken, om problemen aan te kaarten, om oplossingen door te nemen, om teelttechnieken te bekijken. Ik meen dat de proeftuin een heel lage drempel heeft. Dat willen we zeker zo bewaren. Vandaar ook de ser vice die wij als proeftuin aan telers bieden. Ook dat was een optie die al bi1 de oprichting van de proeftuin genomen werd. Wanneer de individuele teler niet over de financiĂŤle middelen beschikte om een toepassing ingang te doen vinden in zijn bedrijf, kon de proeftuin die

Tij dsgeest 'Het onderzoek volgt zowat de tijdsgeest. De substraatteelt werd volop ontwikkeld in dejaren tachtig - na die eerste innovatie, werd dat geoptimaliseerd en aangepast. Zo ontstond er een praktijkvertaling van wat in aanzet binnen de proeftuin zelf gebeurde. De energiecrisis in de helft van de jaren tachtig leidde naar onderzoeken voor energiebesparing-

4

Word Boei's heeft de eer om mmie! de Ghesellen de eerste aardbeien aan de koning te presenteren.


MAN IN DE MAAND technieken beschikbaar stellen voor iedereen. Momenteel hebben wij nog altijd technischcommerciële activiteiten, bijvoorbeeld om gronden te bewerken, te ontsmetten, te draincrcn en zo dc grondwateiafval stabiel te maken enzovoorL Dat laat ons trouwens toe om dc betoelaging die we krijgen via onze projecten, van het Ministerie van Landbouw en de provincie, verder aan te vullen en zo onze werking te bekostigen. D,irun,i,ist hebben wij drIe voorliChters in dienst. 'en It' 1 er kan met un een contract aangaan, waardoor hij tweewekelijks in het bedrijf zelf ci Iun'.0 Ii ;iu.tvies krijgt over spitten, benieten, planten enzovoort. Tenslotte leveren wij üük een bedrijfseconomische boekhouding die uitgesplitst is per teeltonderdeel. Dat laat toe om de rendahiliteit van elke teelt afzonderlijk goed in te seliü1tii. Duui zulke dittgen Is de pmettitin van vei uitdichthij betrokkenbit nagenoeg ieder aardbeihedrijf dat in de hele regio wordt opgestart.' -

Bobbejaanland Wat Ward Baets na al die jaren hei leukst vindt aan zijn job, wilden wij weten. Hei antwoord kwam zonder veel nadenken: 'De variatie, de

uitdaging om alle mogelijke problemen aan te pakken, nieuwe wegen in te slaan, innoverend te denken en uit te voeren. En door de jaren heen altijd weer de mensen bereiken daarmee. Een recreatiepark zoals Bobbejaanland moet om de paarjaar uitpakken met een gloednieuwe attractie om mensen over de vloer te krijgen. Dat kun je een beetje vergelijken met wat wij hier doen. Niks ivoren toren of rusten op de lauweren, wel

doorlopend contacten onderhouden en steeds nieuwe aandachtspunten aanbieden waarmee je praktijkmensen kennis laat maken. Dat wij iii ccii sector zitten waarin met levende materie gewerkt wordt, en waarin het resultaat mede afhankelijk is van omstandigheden wuaiup je geen vat hebt, maakt het tegelijk boeiend én moeilijk. Onze sector is seizoensgebonden, opbrengsten kunnen mee afhangen van hij vriorheeld de weersomstandi g hedcn. Stelt er zich vandaag een probleem met een teelt, dan mud L niet w ad i ten tot ii lorgelt om met een oplossing te komen, want dan kan het al te laat Lijn. Tegelijk zitten wij in Cen sterk evoluerende sector. Het aantal telers wordt kleiner, de financiële investeringen en bedrijfsoppervlakte al maar groter - en dat is ook nodig om rendabel te kunnen blijven. Dit kan n.it ii lijk titel eindeloos duren, maar de grenzen worden steeds verder gelegd. Het is nog niet zo gek lang geleden dat ik ervan overtuigd was dat een bedrijfsoppervlakte van 1 ha een werkbaar maximum zou zijn. Momenteel heb je al bedrijven van 2 ha of nog meer. Die worden zeer sterk professioneel gerund, een teler moet niet meer alleen een uitstekende teeltkennis hebben, maar hij moet ook op de hoogte zijn van toepassingen van informatica en technologie, evenals van wettelijke normeringen, vergunningen en een enorm uitgebreide regelgeving. Vergeet ook niet dat je als teler investeert in accomodatie die een goede tien jaar later alweer versleten is. Elke teler renoveert gedurende zijn loopbaan gemiddeld 2.5 keer het volledige bedrijf. Er moet altijd opnieuw geïnvesteerd worden.'

'De proeftuin heti altijd nice voorop gelopen in deze ontwikkelingen, heeft zeift de richting mee bepaald clie de tuinbouw zou inslaan.

Tevreden 'Globaal mogen we erg tevreden zijn over het werk dal we gepresteerd hebben, meen ik zonder al te hoog van de toren te willen blazen. In de glasgroentensector met teelten als tomaten, paprika's en komkonimers, zijn we erin geslaagd om vele processen goed te beheersen. De biologische ziektenbestrijding is op korte

0 ongarne1.j,,'

DOMSI

Tapijten -35% tot 70% Bespreien Tafelkieden Tafellakens Badhanddoeken Badkarpetten Dekbedovertrekken Dekbedden enz. -

-

-

-

-

-

-

-20% -30% 40% 50% -60%

Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 5


MAN IN DE MAAND

Strawberry Fields Forever? The Beatles wisten het al (bijna hadden we geschreven: hadden een boontje voor aardbeien, maar plantkundig was dat van het goede teveel): Let me take voo down, nodigden Lennon en McCartney de luisteraar uit, 'cause 1 ' ni going to fields, strawbcrrv fields . tin wbei jhrever... Het moet haast het Jij flied van ,

De resultaten van liet n etenschappelijk onderzoek vinden hun weg naar de tuinderspraktijk.

In 1997 werd een Inoserre VOOĂ? aardbeien geopend. Jej Van Loov en veilingvoorzĂŻtter JefGeerts verlenen assistentie bij het doorknippen van het lint.

JIX

1 Met Mon Rigouts en Wivina Demeester op weg bij de opening van een nieuw serrecomplex in 1992.

6

de Proeftuinwerknerners zijn. In 1955 werd de twee jaar daarvoor opgrri rhte proeftuin van Meerle immers tot nationaal onderzoekscentrum van de aardbei uitgeroepen. Aanvankelijk legde men zich er ook toe op houtig kleinfruit (rode en witte bessen, stekelbessen, kricken, kcrsen en nog meer van dat zoets). Elk van de negen erkende proeftuinen in ons land kregen een specialisrne om overlappend onderzoek te vermijden en de deskundigheid te optimaliseren. Daardoor verhuisde het kleinfruit enkele jaren later naar de proeftuin in Tongeren, waar men zich ook toelegt op de vollegrondsteelt van aardbeien. De Hoogstraatse regio ontpopte zich onderhand al maar nadrukkelijker tot aardbeistreek. Van in de jaren zestig kwamen daar ook tomaten, augurken en asperges bij, zodat de Meerlese proeftuin zich momenteel toelegt op onderzoek naam aai dt,ei en glasgroenten. De proeftuin is 11 hectaren groot. 1,5 ha daarvan wordt benomen dcor glazen serres, nog eens 1 ha door plastic, de vollegrondteelten beslaan de grootste oppervlakte. Bedrijfsgebouwen, loodsen en wegen werden het afgelopen decennium stelselmatig vernieuwd waarvoor een investeringsprogramma van zowat 180 miljoen werd afgewerkt. Bedrijfskundig is de proeftuin een vzw met een eigen bestuur en een veertigtal werknemers. Zes onder hen hebben de Portugese nationaliteit. '1-let is al jarenlang een groot probleem om arbeidskrachten te vinden voor onze sector,' zo zegt Ward Baets, 'allicht omwille van de weinig aantrekkelijk werkomstandigheden. Via onze buitenlandse contacten met o.m. Zwitserland kwamen we in contact met Portugezen die wat graag naar hier kwamen om te werken. Overigens zijn er onderhand een heleboel landgenoten in de regio, een schatting maken is niet te doen. Ik meen dat de pluk momenteel onmogelijk zou worden zonder hun aandeel...

Oh, gemakkelijk 30 kilometer was die file. En zeker drie uur mee verloren!


MAN IN DE MAAND tijd nagenoeg algemeen iiigebuigerd. We hebben daarbij een grote mate van evenwicht tussen ecologie en economie kunnen vinden en kunnen op termijn wellicht verder gaan op deze weg. Nog meer verschillende predatoren vinden, nog economischer water of voedingsstoffen gebruiken, nog meer de kwaliteit van het product verbeteren. In de aardheienteelt is er een enorme afstand afgelegd. De jaarrondtceltcn en de lcdtechnieken onder glas, plastic of in open lucht zijn echter zo uiteenlopend dat ze nooit dezelfde aanpak kunnen krijgen Ook hier gebit lat we voor de glasteelten al heel ver staan, maar voor de openluchtteelten blijven er nog grote uitdagingcn. Je kunt ei hij VUUI beeld uloeil ipk op dezelfde schaal en met hetzelfde effect roofmijten gebruiken om spint te bestrijden. de toepassingen zijn er moeilijker. Wel hebben we al goede resultaten geboekt met het introduceren van waarschuwingssystemen wanneer een bepaalde hoeveelheid van dieren wordt vastgesteld kan dit wijzen op een specifiek probleem. Op termijn zoeken we nog verder naar hij voorbeeld de mogelijkheden om zeer precies de productiecapaciteit van een plant te voorspellen, rekening houdend met licht, water en warmte. Maar nog eens, de uitdaging om vernieuwend te denken en te werken. blijft er continu. Die willen we ook morgen met evenveel enthousiasme en met hopelijk evenveel effect aangaan. Ten bate van iedereen, ongeacht opvatting of politieke achtergrond. Want dat is hopelijk toch wel voor iedereen duidelijk het is niet omdat wij in het verleden door toedoen van mensen als Vanderbruggen of Van Looy een politieke kleur toegemeten kregen, dat onze werking daar ook maar op enigerlei wijze door beïnvloed zou -

-

Bezoektij d De proeftujn ontvangtjaarhijks zo'n 3200

bezoekers. 800 daarvan zijn toeristeti die via het toeristisch infokantoor de weg

Daarnaast zijn er 2400 professionelen uit de tuinhouwsector clie in groepen cle tuin bezoeken, vooral in mei-juni en augustus-

naar Meerle vinden. 'We hebben wel eens de kritische vraag gehad of wij daar eigenlijk alsproeftuin tijd moeten in steken. Welnu, ik meen nog altijd van wel. Op die

september. 'Wij krijgen effectief bussen over de vloer uit alle landen en zelfs uit verschillende continenten. Zij zijn uiteraard vooral geïnteresseerd in de

manier slaag je erin om de consument

onderzoeksprojecten en toegepaste technieken. worden rondgeleid en blijven in

contact te doen houden met het product van land- en tuinbouw. Die afstand mag niet le groot worden iets wat we wellicht jarenlang verwaarloosd hhben, zodat

vele gevallen achteraf nog contact houden via e-mail of zo. Z onder te willen pochen, wil tk er toch op wijzen dat de proeftuin van Meerle zowel nationaal als internationaal een grote reputatie heeft inzake aardbeienteelt. Enkele jaren geleden mochten wij hier het vierjaarlijkse internationaal symposium inrichten, met deskundigen uit heel de wereld. Vandaar trouwens ook de Engelse benaming op de gevel waarover De Hoogstraatse Maand zich nog vrolijk heeft gemaakt...'

-

mensen hij wijze van spreken niet meerde link leggen tussen de melk in een brikverpakking en de koe in de wei. Bovendien kan je zo aan de gewone burger tonen welke ecologische en economische inspanningen de tuinhouwsector levert om een goed en kwalitatief product op tafel te krijgen. Dat levert meer begrip op voor de boer of tuinder die al te dikwijls in een negatief daglicht wordt gesteld via de media.'

-

Dat verstaat ge toch niet, hé, á bakkers gesloten. Kunnen die dan niet afspreken?

Ja natuurlijk, maar dan weet ge toch waar dat ge voor werkt hé?

zijn! (uit!!)

-

-

,,

P.

Voort 26 Meerle Tel. 003233157531 -

A­ ~

Openingsuren toonzaal: Maandag t/m vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 u. Zon- en feestdagen gesloten

hij

Sanitair Centrale verwarming

II

--


MIDDENSTAND

Aflossing van de wacht: een nieuwe voorzitter dat wel. En nu Unizo. Op andere plaatsen is dit beiangrijker,daar zijn veel meer ondernemers, KMO's lid. Hier bij ons tellen we veel vrije beroepen onder onze leden, en ook kadermensen." Volgens Aloïs Ruts moet je toch ergei1 hij_ horen, en waar anders horen vrije beroepen en kaders thuis. Juist, bij deze middengroep. "Het zijn trouwens nrik ir'Ifstandigen" 7eet Dirk. Mam' de leden KMO eijn wel ntct dc actiofto leden, behoudens bij de tweejaarlijkse handelsbeurs. Dan zijn de kleine ambachten en ondernemingen zeer sterk vertegenwoordigd. Op irrondissenicnt.l vlak wordt voor hen zeker neer georganiseerd dan hier plaatselijk."

Van NCMV naar Unizo

Ik

11/let onze eerste vraag waren we vertrokken voor meer dan één uurtje praten met de ex-voorzitter ('nog geen ere-voorzitter, (laar moeten we nog de gelegenheid voor hebben om bent dat te maken '', dixit de nieuwbakken voorzitter) en de huidige voorzitter van de Hoogstraatse middenstand. Eind vorig jaar voltrok zich de zachte overgang in het bestuur van deze vereniging. Aloïs Ruts, voorzitter van het NCMV, rechterhand Marc Buvensduivel-doet-al, Jos Brosens uit Hoogstraten en Jan Jacobs van Meerie namen gezamenlijk ontslag en ruimden baan voor een ciantal nieuwkomers. Vanaf begin dit jaar leidt Dirk Mertens de middenstandsvereniging die vanaf] juni officieel herdoopt werd tot Unizo, de Unie van de Zelfs'tandige Ondernemers. Hoog tijd voor een kennismaking. Op een avond in een Hoogstraatse horecazaak op het einde van een natte en koude eerste veertien dagen van de vakantie. DHM: Wat betekent dit weer voor de middenstand? Aloïs: "Enorni, geweldig, positief. Wat moeten de mensen doen met dit weer? Dus kruipen ze binnen. Veel volk over de vloer gehad." Dirk: "Heel anders. Hoogstraten moet het normaal hebben van het goede weer. Van passanten die het hier leuk vinden, en nog eens terugkomen. Dat is zo vooral voor de winkels in de Vrijheid. en erg voor de horeca: slechte dagen zoals nu ben je gewoon kwijt. Dat verdien je later niet terug. Het is geen terraswccr." Nadat het ijs was gebroken ging het gesprek over in een urenlang over en weer gepraat tussen de beide gesprekspartners die het wonderwel in meer dan één opzicht met elkaar konden vinden. De reporter aanwezig zag dat het goed ging. luisterde en registreerde. Zo belandden we onmiddellijk bij de nog lopende koopjesperiode. Die eigenlijk veel te vroeg begint, zowel in de winter als nu. "De seizoenen liggen verkeerd voor de detailhandel, en dus ook de solden. Eigenlijk zit het zo: bij aanvang van het nieuwe winterseizoen, half augustus, moet het goed weer voorbij zijn, want anders kopen de mensen niet voor de winter.

Net zo in februari: dan moet het goed weer zijn om de zomermode te verkopen. Te vroeg op het jaar eigenlijk. En als het dan echt begint te zomeren, einde juni, moet cml gesoldeerd worden. Solden zijn anders wel nodig om de overtollige stock kwijt te geraken, anders blijfje er mee zitten." DHM: En waarom niet altijd solden, een permanente lagere verkoopprijs? "Neen dat kan echt niet. Mensen kopen maar als er korting gegeven wordt. Er wordt meer en meer afgewacht tot het solden zijn. En ze kunnen wachten, want het verlof volgt nog. Voor de klant zijn solden goed. voor ons middenstand zouden ze beter één maand later liggen. Maar alles vrij laten, is zeker niet goed. Dat zou enkel baat brengen voor de grote kctens. Dit jaar zat H. Bloed er ook nog eens tussen: het bemoeilijkte de ingangsdatum van de koopjes. Traditioneel houden we het laatste weekend van juni een braderij, dit is een gezamenlijke promotieactie waarbij dan korting mag gegeven worden." DHM: Wat met de nieuwe naam? jullie hebben er niet echt mee uitgepakt in Hoogstraten. "Wel, vanaf 1juni is ons briefpapier en correspondentie aangepast. In de praktijk zijn er weinig gevolgen aan deze naamsverandering. Kent de gewone mens het NCMV? De middenstand,

Wie in Hoogstraten Aloïs Ruts zag, zag de middenstand. Hij was het gezicht van de vereniging. Dirk beseft dat het moeilijk zal zijn om die rol over te nemen. 'Maak ik zal er niet zoveel tijd insteken als Aloïs. Daarom is er in het bestuur voor elke activiteit een verantwoordelijke en wordt er meer in werkgroepen gewerkt." Voegt Aloïs er aan toe: "Maar eindverantwoordelijke blijf je toch wel. Van alles moet je toch op de hoogte blijven." Dirk opnieuw: "Het bestuur staat daar volledig achter, taken moeten verdeeld worden, verantwoordelijkheden eveneens, en we...kgroepen zullen moeten rapporteren. Het blijft tenslotte vrijwilligerswerk." Negentig procent van de activiteiten van de vereniging speelt zich af op de Vrijheid. Vandaar dat het belangrijk is dat iedereen meedoet. Zo nam Dirk al het initiatief om met enkele middenstanders te gaan praten die alsnog niet meededen met de gezamenlijke winkelacties. Hij vindt het zeer belangrijk als groep naar buiten te treden. "Als iedereen individueel gaat, dan valt de organisatie. Er moet vermeden worden dat er zaken afhaken. En met 6 acties per jaar is dat niet voor iedereen even makkelijk. Zo zijn ook de belangen van horeca en winkels gelijkiopend." DHM: Wat er gevonden wordt van de steun van het gemeentebestuur? "Eigenlijk ontbreekt er een schakel tussen de middenstand en de stad. Er loopt al eens iets mis. Wat voor anderen kan, kan blijkbaar niet altijd voor de middenstand. Wij zijn vragende partij en krijgen niets gedaan. Nochtans, alle promotie is goed. Winkelstad Hoogstralen is goede reclame voor de stad. En de promotie door de toeristische dienst komt de middenstand ten goede. Of die schakel nu een schepen, een centrummanager of een ambtenaar moet zijn, daarover kan nog verder gepraat worden."

Alois Ruts Eind 1999 afscheid genomen van cle middenstand als voorzitter; uit het bestuur betekent niet dat men lieni niet langer zal zien. Hij blijf' nog steed.s acti ef in de parocliie, bij de Lions, bij HVV en zeker tot het einde van het jaar als voorzitter van de dorpsraad. Meer dan 25 jaar nam hij deel aan de werking van het NCMV. Zeer lang als voorzitter. Reed.s langer vroeg hij zich af en hardop ook al eens, of er niemand anders voorzitter kon worden. Volgens Dirk Mertens redemieerde de rest van het bestuur.' zolang hij het doet, doet hij het goed,


MIDDENSTAND

Portret van de nieuwe voorzitter

Ongevallen Donderdag 8juni om 08.10 uur botste aan de Heuveistraat Loenhoutseweg, Eline Vlaminckx, Tienpondstraat 1 Wuustwezel met haar brommer tegen de auto bestuurd door Annemie Ooms Lod, de Konincklaan 407. -

Donderdag 22juni om 07.24 uur botste aan het kruispunt Vrijheid en Moerstraat te Hoogsiraten de fietster Vera Vucaj Mouterijstraat 2/7 Hoogstraten, met de lichte vrachtwagen bestuur door Michel Hermans. Schoondrecf 10. Vera Vucaj werd licht gekwetst. Donderdag 22juni om 09.12 uur botste aan de Vrijheid de lichte vrachtwagen bestuurd door Karel Brosens, Minderhoutdorp 87 met de bromfiets bestuurd door Jef Van Loon Steenweg Rij kevorsel, Merksplas. Jef Van Loon werd licht gekwetst. Vrijdag 23 juni om 20.00 uur botste aan het kruispunt Drijhoek Appelstraat te Rijkevorsel de auto bestuurd door Hilde Janssen (33), Prinsenpad 105. Rijkevorsel met de lichte vrachtwagen bestuurd door Kris Gillis (22), Vleirijt 43, Merksplas. Hilde Jansen werd licht gekwetst. -

laat hem maar doen. Tot in oktober vorig jaar. Samen met Marc Buvens besliste A loïs Ruts ermee op te houden. Jos Brosens en Jan Jacobs volgden. En het bestuur vroeg zich nog steeds af of hij het zou menen. Men zag niet direct iemand die zou overpakken. Even werd gedacht om iemand extern te benaderen. De overblijvende bestuursleden, Dirk Mertens, Let) Wouters, Peter Servaes, Jan Van Aperen, Frank Van Dijck, lef Verheyen zochten versterking. En die kwam er met zeven nieuwkomers: Tom de Bruvne, Paul Geuclens, Jean-Paul Donis, Jan Van Den Bogerd, Joris Mertens, Karl Vinck, Will Schröer. Eerst werd gezocht naar een nieuwe secretaris. Die kwam gewoon uitde lucht vallen: Marina Van De Perre bood zich aan. Het verslag van die eerste vergadering kon al gemaakt worden. Dan werden de taken verdeeld. Tot slot diende een voorzitter gevonden te worden. Niemand diende zich aan. Dirk Mertens, al een tijdje ondervoorzitter, wilde liet wel doen. Voor vier, jaar, zegt hijzelf, dan moet het maar eens bekeken worden. Misschien al vlugger: want demokratisch dient de helft van de bestuursleden om de twee jaar te wisselen, maar ze zijn ook herkiesbaar. Zegt Aloïs: "Ik denk dat de Peter tegen Dirk heeft gezegd dat ie dat maar moest doen." Het was een zachte overgang, zeiAloïs nog voor liet interview begonnen was.

~

Y.

Dirk Mertens, weliswaar geboren iii Hoogstraten in 1959 maar afkomstig van Merkspias. "In het bestuur van de vereniging zit niaar één geboren en getogen Hoogstratenaar! Werkzaam geweest als ingenieur hij Philips in Turnhout en sedert een achttal jaar zet standig vertegenwoordiger in cle bouw. Gehuwd met Marleen Coertjen.s uit Minderhout, vanaf het verschijnen van dit nummer niet Pompidon, haar kinderschoenenwinkel, verhuisd naar een pand vlak naast het Seminarie. Als voetballer bij Merksplas nog tegen Hoogstraten gespeeld in Bevordering. Reeds 12 jaar in het bestuurvan de middenstand en oprichter van de zaalvoetbalploeg De Middenstampers, vorig seizoen als tweede aangekomen in cle competitie. Speelt ook nog wat tennis bij De Vrijheid. En rijdt niet zoon Jeroen enkele keren per week naar Willem II waar deze samen met Michiel Lanslots voetbalt.

1 1 VAN RIEL

0 1,garage

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* *

autoverhuur carwash

* *

tweedehands + demowagens carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

Zondag 24 juni om 00.45 uur reed Kris Van Opstal (21). Moerklokstraat 4, Wortel tegen een hindernis aan de Industrieweg 9. Hij werd hierbij licht gewond. Zondag 24juni om 07.45 uur botste aan de Lod. De Konincklaan de auto bestuurd door Jozef Schrijvers Van Aertselaersplein 13 met de auto bestuurd door Dennis Van Rompaey, Oude Baan 9 Rijkevorsel. Dinsdag 27juni om 10.30 uur botste aan Looi Rijkevorsel de auto bestuurd door Peter Nelissen (35) uit Schoten met de bromfietser Johannes Van Der Linden (18), Vaart 15 Rijkevorsel. De bromfietser werd zwaar gewond. Dinsdag 4juli om 09.17 uur gebeurde aan de John Lijssenstraat te Meer een spectaculair ongeval. De landbouwtractor bestuurd door Arjan Jochems uit Zundert (NL) trok een sproei-installatie. De armen van de installatie klapten uiteen en twee tegenliggers werden hierbij geraakt. De eerste auto werd bestuurd door Ingeborg De Bruin uit Nederland die licht gewond werd. De tweede werd bestuurd door Thyn Valk (NL). Woensdag 5 juli om 14.35 uur strandde een vrachtwagen, die levende varkens vervoerde, in de gracht naast de weg aan de Bouwhoef-Wortel-Hoogstraten. Wanneer de chauffeur met zijn wagen een tractor wilde kruisen op de smalle weg zakte de vrachtwagen in de zachte berm, kantelde en bleef liggen in de gracht. Van de 80 varkens overleefden een vijftien het ongeval niet. De chauffeur werd licht aan de schouder gekwetst. De vrachtwagen behoorde toe aan de firma Peeters-De Bakker uit Nieuwmoer. Vrijdag 7juli om 07.51 uur stond aan de Lod. De Konincklaan 356 een auto tegen een boom gebotst, deels op het fietspad. De wagen was niet afgesloten en de eigenaar niet in de buurt. Na opzoeking bleek de Citroën toe te behoren aan Rudi Van Den Eycke uit Beerse.


Geschiedenis

Keizer Karel V (1500-1558) Hoogstraten - Op 24 februari 2000 was het 500 jaar geleden dat Karel V in Gent geboren werd. Naar aanleiding van deze verjaardag werd in diverse Vlaamse steden een cultureel themajaar georganiseerd (van september 1999 tot september 2000). Het zwaartepunt lag in Gent, de geboortestad van de Keizer. Maar ook de steden Mechelen, waar hij opgroeide, en Brussel, waar hij regeerde, hadden diverse evenementen, evenals Antwerpen, Leuven, Dendermonde en Olen. Maar wat heeft Hoogstraten met Keizer Karel te maken? Keizer Karel V is een van de belangrijkste heersers uit de Europese geschiedenis. Vorst van de Nederlanden, koning van Spanje. Napels en Sicilië, keizer van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natiën en heerser over grote delen van Centraal- en Zuid-Amerika. Hij leefde in de eerste helft van de zestiende eeuw, de grensperiode tussen Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Dankzij hem werd het Land van Hoogstraten een graafschap.

Na het raam met Isabella van Portugal zien we dat met het Huwelijk van Margaretha van Oostenrijk, de landvoogdes van de Nederlanden, methaarin 1504overledenechtgenootPhilibert van Savoye. Elisabeth van Culemborg en Antoon van Lalaing staan in het raam met het Oliesel achter dat van Margaretha. De stichters van de kerk hebben zich dus volgens hun rang op de minst belangrijke plaats in de cyclus laten afbeelden. De gemeente Olen heeft niet veel meer te bieden dan een bierpot met te veel oren die vermoedelijk weinig of niets te maken heeft met Keizer Karel V. maar het had wel een uitgebreid feestprogramma rond humor en folklore. Hoogstraten heeft het Keizer-Kareljaar zonder bijzondere evenementen laten voorbijgaan. Maar het heeft toch prachtige glasramen die ons herinneren aan deze fascinerende persoon en tevens één van de boeiendste periodes uit onze geschiedenis. (js)

Bron: Truus van Boeren, Leven na de dood - Gedenken in de late Middeleeuwen, Brepols, Turnhout, 1999.

Elisabeth Op 30 maart 1475 werd Elisabeth van Culemhorg geboren. dochter van Jasper van Culemborg en Johanna van Bourgondië. Haar drie broers overleden al op jonge leeftijd en dat maakte haar tot erfdochter en tegelijkertijd tot de laatste van het geslacht Culemborg. Elisabeth overleefde haar beide echtgenoten. kreeg geen kinderen en overleed in 1555 op 80-jarige leeftijd. Ze öedoor vererving van vaders en moeders kant in het bezit komen van onder andere de heerlijkheden Culemborg en Hoogstraten. Elisabeth regeerde over haar gebieden zoals het een goede vrouwe betaamde. In 1501 trouwde Elisabeth met Jan van Luxemburg, heer van Ville. neef en raadsheer van Filips de Schone. Hij stierf in september 1508 en werd overeenkomstig zijn wens begraven in de Jacobijnenkerk in Doornik. Zeven maanden later trouwde Elisabeth met een vriend van haar eerste echtgenoot. Antoon van Lalaing. Antoon was in 1480 geboren als de tweede zoon van Joost van Lalaing en Bonne van Viefville. Ook hij behoorde tot de hofhouding van Filips de Schone en zou na 1506 carrière maken aan het hof van Margaretha van Oostenrijk. In 1516 schonk Elisabeth Hoogstraten aan haar man. Nadat deze heerlijkheid nog was uitgebreid met het land van Rijkevorsel, werd het gebied in 1518 door Karel V verheven tot graafschap. In 1555, vlak voor de dood van Elisabeth, zou Karel V ook Culemborg tot graafschap verheffen, als dank voor de diensten die het geslacht Culemborg hem en zijn familie had bewezen. Het echtpaar had prachtige verblijfplaatsen in Mechelen. Brussel en in de beide hoofdplaatsen van hun gebieden. Hoogstraten en Culemborg.

Sint..Catharinakerk Het belangrijkste project dat Elisabeth en Antoon aanpakten, was de bouw van de SintCatharinakerk in Hoogstraten ter vervanging van de veel kleinere parochiekerk. Hiervoor werd de Mechelse bouwmeester Rombout Keldermans II aangetrokken. In 1525 werd met de werkzaamheden begonnen en in 1544 kon de kerk ingewijd worden. Zij diende tevens als grafkerk voor het echtpaar. Antoon zou de vol

10

AF

HERIJGERS

1 Bouwspecialiteiten INOX ROOKKANALEN Voor elke brandstof/s er een specifieke toepassing, ni. een keuze uit ENKEL WAND/GE,

Keizer Karel V /0et hc cliern,Iie,l,'e ei, 60/el/omi zijn fel/ze « nec plus ultra ». Een jragnient uit de reeks glasrainen 'De zeven sacramenten' door Antonis Evertz (1532).

DUBBEL WANDIG GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE

tooiing van de kerk niet meer meemaken. Hij overleed in 1540. Maar de bouw was wel zo ver gevorderd dat zijn lichaam er bijgezet kon wor den. De grote gebrandschilderde glazen in het hoogkoor tonen de zeven sacramenten met de gebedsportretten van onder anderen Karel V en zijn vrouw Isabella van Portugal. Het middelste raam toont in het bovenste gedeelte de Biecht en in het onderste deel een Kruisigingsvoorstelling. Helemaal onderin bevindt zich tussen de initialen C(arolus) en I(sahella) het alliantiewapen van Karel V en Isabella van Portugal. De portretten van het vorstenpaar staan in de ramen links en rechts ervan, met Karel V in de voorstelling waarin het Priesrerschap wordt verheeld en Isabella in dat met de Eucharistie. De vorst van de Nederlanden en zijn gemalin zijn dus gerepresenteerd in de drie centrale ramen. In de ramen met het Vormsel en het Doopsel links van dat met Karel V knielen overeenkomstig hun rang achtereenvolgens Rooms-Koning Ferdinand samen met zijn vrouw en kardinaal Willem van Enckevoort.

uitvoering in inox.

I

1 n d u s t r ie w e g 7 2 32 0 Hoogstraten "1Tel.03/314.47.55 Fax 03/314.80.65

4V

Wij hebben airconditioning in onze auto.

Hoe was 't eten?

1


BRIEF UIT egeld in Rome, met het gevolg dat wij nu ger buitenlandse voetbal zien op den tv. Ja, natuurlijk, ge hebt hel geraden, Valladolid in Spanje en Roma in Italië. Met Jo, die in Spanje zit, en den Nakata voortdurend in de kijker.

JAPAN

Ondraaglijk lichte onzin

Wat was ikje nu allemaal weer op de mouw aan het spellen. Oh ja, onze Eerste Minister, Morisan (san is meneer in het Vlaams) die Nakata, de voetballer, uitnodigde om samen te gaan eten. Zei Mori tegen Nakata, voor de gezelligheid en om zijn vertrouwdheid te laten blijken met de jeugd en de sport: wel, hebde vandaag geen inatch te spelen? Nakata vertrekt geen spier in heel zijn gezicht: neeje, want anders zou ik hier niet mei u aan tafel zitten. Ho, zei Mori, dat is waar. Mori herpakt zich en zei: Onze nationale ploeg heeft onlangs verloren tegen de Koreanen, is het niet? Maar dat was te verwachten want het was op hun eigen terrein. En de Koreanen hebben tot nu toe altijd op eigen terrein gewonnen

YUGAWARA - Pinkstermaandag, 12juni en het regent. Het is eindelijk zo ver. Het moest er van komen. De regen, het water, dc mist, de nattigheid en iedereen wordt krikkel. We zitten vanaf gisteren in het regenseizoen. Een maand lang waarin de regen op de duur veel natter wordt dan het water en Japan lijkt le verzuipen in de Stille Oceaan gelijk een Titanic. Het regenseizoen oftewel het pruimenseizoen. Want het is de pruimentijd. Aan de ingang van de supermarkt staan de glazen hokalen met hun rood deksel gereed voor iedereen die pruimenwijn gaat maken. Iedereen gaat natuurlijk pruimenwijn maken. tn onze hof hebben we ook een boom staan met van die kleine pruimen die groen en hard zijn en een zure smaak hebben. Die moeten de bokalen in met de saké die daarvoor dient en die ge naast de bokalen vindt hij de ingang van de supermarkten. In witte melkdozen. Een halfjaar wachten en ge hebt pruirnenwijn. Het regenseizoen dus: Jantje zag de druppels vallen, ho als pruimen wel zo groot ... (oud Japans volksliedje). Verleden week hebben we onze vorige eerste minister begraven. De goede man was slechts 62 jaar. Twee maanden geleden, op een avond, voelde hij zich plots niet goed, gaat rusten en verliest dra het bewustzijn. Hij wordt meteen naar het hospitaal gevoerd: hersenbloeding. Och, dit land van de glimlachende stress ... Maar al de groten van deze aarde hebben hem voor de laatste maal komen groeten. Clinton op kop. Want Obuchi-san, onze eerste minister, was een lieve man.

Mori-san Maar zijn opvolger nu. Daar zitten we nu mee. Meneer Mori. Meneer Woud. Een rugbyspeler in zijn schooltijd. Een buikige bulldozer. Een lijf en een lachende kop gelijk de god van de commerce en van de weelde: Ehisu. Een paar jaar geleden, toen we in China waren, kochten we zo'n dikbuikig goddeke van plastiek in Soochow, in het zuiden. In de vorm van een ronde lennisbal, ietwat groter. En het houdt altijd zijn evenwicht. Maar als ge het aanstoot begint het opeens luid en onbeschaamd te mekkeren en te lachen, een minuut lang. Binnenin zaten twee pillen verbonden met een kleine luidspreker. Wij hadden dat ding op de vensterbank van de hotelkamer gezet. Ja watte: diep in de nacht worden we ineens opgerukt uit onze slaap door dat onbeschaamd, alle rust kapot rijtend gemekker. Het venster stond open en een windbries had het gordijn doen waaien en had hem daarbij ne duw gegeven met dat mekkerend resultaat. We hebben de pillen er uit gehaald. Mori dm-i, onze eerste minister. Iedereen van zijn partij zit nu angstvallig om hem heen zodra hij zijn mond open doet. Om de week vermeldt de eerste bladzijde van de gazetten in uitroepletters en in het rood als het kan. welke bok hij nu weer heeft geschoten. In zijn openbare toespraken gebruikt hij om de haverklap van die termen die taboe zijn in dii land: woorden die hun echo hebben van het militaire bewind tijdens de Tweede Wereldoorlog. En bij de tegen-

D'nrop Ndk ita Jap sn hcft vei lLdn jiaj tegen • Korea, in Seoul, gewonnen. En hij lepelt verder zijn soep uit. Het stond de volgende dag natuurlijk blakend en blerend in alle gazetten.

__________

partij loopt de zever uit de mond van het plezier dat ze er aan hebben. Hij schiet nog andere bokken. Zo begon hij het opnemen van zijn functie met een wereldreis waarbij hij de leden van de komende Summit in Okinawa kon ontmoeten. Hij was daarbij ook in Italië. En buiten al de formaliteiten en de georchestreerde ontmoetingen zat hij ook aan tafel met Nakata-san. Gullie weten niet wie Nakata is. Maar heel Japan kent Nakata. Hij is 22 jaar, voetballer, speelde een jaar in de ploeg van Perugia en nu in Roma. Het is ne krak, verft zijn haar ros en speelt poker met zijn gezicht. Als hij er zich toe brengt om te lachen, vloeit die lach dan gelijk water over een eend naar beneden.

Zo is het leven hier in dit land. Als ik mag, dan vertel ik u de volgende keer nog van alles. Ge moet niet alles geloven van wat ik u schrijf. Maar onthou in alle geval één ding: de werkelijkheid is veel fantastischer dan alles wat onze fantasie kan verzinnen.

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98

Voetbal De Japanners beginnen stilaan te ontdekken wat voor een sport voetbal is. In het begin vond ons Michiyo het een belachelijke bezigheid, potsierlijk zelfs: al dat manvolk achter dat balleke lopen en dan stampen ... De nationale sport hier is, godgeklaagd. basebali. Komt van NoordAmerika. Honkbal, in het algemeen beschaafd Vlaams, dat ik niet kan spreken. Er zijn er hier velen geweest die de moed en het geduld wilden opbrengen om mij wijs te maken hoe hasehall in mekaar zit. Tot nu toe is daarin niemand gelukt. Ik ben hermetisch gesloten voor die uitleg, word ik gewaar. De redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld zijn dat ik waarschijnlijk een houten kop heb of het kan ook aan mijn ingeboren antiAmerikaans gemoed liggen. Nu dat daargelaten, ze beginnen dus te voetballen, de Japanners. Eindelijk! Ze hebben zelfs een trainer, ne coach - och hoc zegde dat allemaal tegenwoor dig in 't Vlaams - laten komen uit Frankrijk. Troussier heet hij. En hij ziet zijnen peren hier, laat dat maar gezegd zijn. Twee van de mannen van de nationale ploeg zitten in het buitenland: ene in Spanje, speelt in Valladolid, den anderen

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 118

11


12


VITO

75 jaar technisch onderwijs Het fotoboek '75 jaar VITO' wordt een prachtig kijk- en leesboek, zeker voor oud-leraars en oud-leerlingen. Het werk zal dit najaar verschijnen en is natuurlijk een mooi geschenk voor de feestdagen. Naast enkele huiidei dcii andere, zal het boek ook zo' n 250 klasfoto' s bevatten vanaf de jaren twintig tot nu. Een exemplaar kan u nu reeds bestellen door betaling van de voorintekenprijs van 950 Ir. via de hankrckcningniininwr 4t4-hflS 71-15 van '75 jaar Vitu' le Huustratcn Onderaan noteer je de mededeling 'fotoboek'. Indien je het boek via de Post wil ontvangen, moet je 100 fr. meer betalen ( llJU tr. ) omwille van de verzenduigskosten. De uiterste datum van de voorintekening is 15 november 2000. Nadien betaal je 1200 fr. (+ eventueel 100 fr. verzendingskosten). Het wordt een beperkte oplage. Wie le lang wacht, moet niet alleen meer betalen, maar dreigt bovendien achter het net te vissen. Op zaterdag 25 november en zaterdag 2 december kan men de bestelde boeken in het Vito komen afhalen. De juile wt'ii worden zeker nog tijdig medegedeeld.

J 1

Oud wordt nieuw Toen er nog volop les werd gegeven in de 'oude' vakschool, vooraan in de Karel Boomstraat, bouwden de leerlingen in de jaren vijftig aan de 'nieuwe' vakschool in de Schoolstraat (nu Culemhorglaan). Heel toepasselijk voor een technische school, startte men met de bouw van werkhuizen. Nu, bijna een halve eeuw later, hebben deze oudste werkhuizen van de nieuwe vakschool hun beste tijd gehad. Van de grote vakantie' wordt gebruik gemaakt om ze af te breken en te vervangen door een nieuwe constructie met een verdieping. Dc nieuwe directeur, Jan Van Opstal, hoopt de nieuwe ateliers reeds in september te kunnen gebruiken. Voor sommige leraars, zeker van de afdeling bouw en metaal, die in juli en augustus de school bezoeken, zullen deze werken wel een heel apart gevoel geven. Verschillende onder hen hebben als leerling nog meegewerkt aan de oprichting van deze oude werkplaatsen of hebben er vele jaren hun praktijkiessen gegeven.

Leerlingen van cle afdeling Hout in het schooljaar 1955- '56 met cle leraars Albert Eelen (links) en JefLievens (rechts) in de oudste werkhuizen aan de Schooistraat (tussen de Karel Boonistraat en de Gravin Elisabethlaan). De metalen dakgebinten werden gemaakt onder leiding van de leraars Paul Smets en Albert Schutters. De Gravin Elisabethiaan bestond toen nog niet. Het was een zandpad vanuit cle verwilderde tuin van de 'juge' (tussen hotel De Trant en café Roma) langs akkers naar de Kathelijnestraat. Zo kwamen toen veel leerlingen naar de nieuwe vakschool of naar de handeisschool.

Advertentieas

r„e_i

314.49.111314.55.04

UW BESTE KEUZE VOOR LEt JKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uw foto's afgewerkt in eigen Prof. Videolabo

Vrijheid 126 Hoogstraten

Lindenlaan 14 Beerse . •.

.:

::

13


Vrijdág, 25 augustus manège Blauwbossen Minderhout

deuren: 19 uur'- wk: 600 BEF (NLG 33), KASSA: 700 BEF (NLG 38) Voorverkoop: ALLE BACOB BANKEN • Hoogstraten: E&S Design - Music Inn Danny Brosens - 't Verschil Café De Gelmel • Minderhout: Drukkerij Merjan • Meer: Mick-shop - Horeca De mosten • Wortel: Frituur Sonja. St. Lenaarts: Dagbiadhandel 't Femke • Wuustwezel: Videoland • Loenhout: Farwest • Turnhout: CD-Service. Meerle: Dranken 't Tonneke • Rijkevorsel: Den Booze • Merksplas: Dagbladhandel Bij Mies • Brecht: Boek- en papierhandel Plus • Oostmalle: CD-hoek • Palladium Deejay-Team • Music Disco Kodex • INFOTEL 03 31495 57

__

VERVOEA'DYCKnv


't Is niet moeilijk, 't is gemakkelijk!

Tuinbouwcursus in Hoogstraten Voor wie meent 'groene vingers' te hebben maar gebrek heeft aan theorie en/of praktijk is er goed nieuws. De Landelijke Bedienden Centrale (LBC), bekend van onder andere de computer- en taalcursussen, verzorgt sinds enkele jaren ook een tuinbouwcursus voor hobbyisten. De gehele cursus bestaat uit verschillende modules zoals Algemene Tuinbouw, Groenteteelt, Fruitteelt, Sierplantteelt, Bloementeelt en een optionele module Tuinbouwadministratie. Elke module is goed voor een gehomologeerd deelattest, de volledige cursus geeft een diploma van Hogere Secundaire Beroepsleergangen Tuinbouw. Het eerste jaar en tevens de eerste module (Tuinbouwhelper) verstrekt algemene kennis over onder andere hodemkunde, bemestingsleer, verschillende teelten en tuinbouwuitrustingen (schop, hak. serres ... ). Voorelk van deze onderwerpen is er een theoretisch en een praktisch luik. Het eerste jaar is reeds goed voor het deelattest Tuinbouwhelper. De meeste cursisten (momenteel een 30-tal uit de hele regio) willen zich, eenmaal de smaak te pakken, verder specialiseren'. Die kans wordt geboden door de modules Groente-, Fruit-, Sierplanten-, en Bloementeelt. Naast algemene plantkunde komt er de bijzondere plant- en ziekteleer van de soort aan bod alsook de fytofarmacie en toxicologie. En verder natuur lijk weer de nodige praktijkervaring. Wie zich echt wil vervolledigen, maar dat overstijgt de gemiddelde hobhyist, specialiseert zich in de tuinbouwadministratie met zijn sociale wetgeving, boekhouding. tuinbouw managementsystemen op computer en specifieke handelsdocumenten. Maar dan zijn we al een paar jaartjes verder. Het schooljaar loopt van september tot juni en kent de gebruikelijk vakantieperiodes. De theoretische lessen vinden plaats ĂŠĂŠn keer per week in de lokalen van het VITO (op maandag of dinsdag). de praktijk in hel Penitentiair Cciitrum te Hoogstraten (een halve dag op zaterdag ). De twee lesgevers zijn Jan Heylen en Machtelt Tilhurgs, beiden van Hoogstraten. Ook voor wie niet direct resultaat- of diplomagericht is, biedt de cursus een aangename tijdsbesteding. Inlichtingen over de cursus zijn te verkrijgen bij: Technische Handelsleergangen van de LBC. Kasteelplein 20 te 20U 1urnhout, tel: 014/ 41.40.3 1 Erkan ook meteen ingeschreven worden tijdens de laatste week van augustus in de VITO-lokalen tussen 19u. en 21u. De lesgelden bedragen ongeveer 2000fr. per semester (half schooljaar). -

iq Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 H000STRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

~~ ot

" l ,

3*

4-1 / IRII /1

(Ie /))OIil/I/ S L'('(/I .10/1 1/s \ Gil iii.' dodelijk iuo'eii dc cursisten :elf aan de .vla.

ol e r

Ii,

1 S//,) /1/? is,!? sieflices le r s. /5>

/

Op zaterdag o'ordt de theorie iii de praktijk o;iigezet Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

'9bOecys

oclale

Ook voor

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

tweedehands

VAN DER SLUIS MODE

bedrijfswagens. Met garantie

BaarleNassau -

ook op

5 uur.

9

op

loen.

29

15


hoc dc barok naar Minderhout kwam Schrijfster, critica en kunsthistorica Leen Huet werkt aan een uitvoerige studie over de kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-den-Akker in Minderhout. Het artikel verschijnt volgend jaar in 'Vreemd Gebouwd', een boek over uitheemse en historische invloeden in de architectuur van de provincie Antwerpen, uitgegeven door de Dienst Kunstpatrimonium van het provinciebestuur, onder redactie van Stefaan Grieten. In de boekenbij lage van De Morgen van 26 april 2000 beschreef ze al de intrigerende lectuur van de geschriften die de bouwheer van de kapel naliet. Waitman Van Dyck heette de man, pastoor van Minderhout én een broer van de bekende schilder Antoon Van Dyck. Hieronder vindt u de integrale tekst uit De Morgen. Leen Huet, die opgroeide op de grens van Wortel- en MerksplasKolonie, heeft ook een maandelijkse rubriek in Het Nieuw Wereldtijdschrift, en publiceerde bij uitgeverij Atlas 'Oud Papier'en 'Belgisch Museumboek' (met Jan Grieten ) en bij Van Halewijck 'Oude Meesteressen' (eveneens met Jan Grieten). Een stuk papier gaat langer mee dan vlees en bloed. Veel langer. Het is een rare gedachte en nu en dan, tijdens kalme, bevoorrechte uren in het archief, bedwelmt ze - de reuk van stof, het uitzicht op de steunberen van een kerk, op grafstenen en van regendruppels glinsterende narcissen hebben er waarschijnlijk iets mee te maken. Hoe kan het dat de schrijver sinds 332 jaar dood is en ik de bladzijden omsia van zijn kasboek, zijn handboek, zijn oude brieven? De krullen van de inkt vormen een brug door de tijd, maar hij noch ik kan er overheen. Het huis van de schrijver staat er nog. 'Satis magnifica', noemde één van zijn voorgangers het, tamelijk prachtig'. En dankzij die voorganger, van wie ook wat aantekeningen bewaard bleven, weten we dat één van de vertrekken in dat huis de Bloeme Kamer genoemd werd. Dat was in 1581. De grachten rond het huis. waarin onze schrijver snoeken en karpers uitzette, liggen er nog. De kerk die hij liet opknappen staat er nog. De wegen die hij liet aanleggen zijn geasfalteerd. We kunnen samen met zijn meid, Elisabeth Dielens, het linnengoed natellen en het zilver; we kunnen zijn inventaris van boeken bestuderen en de kunstwerken die hij bezat, de drie schilderijen die hij bijkocht in 1651; daarnaast kennen we zijn visgerief, zijn tuingereedschap en de opbrengsten van zijn huisbrouwcrij. liet wa'; norine tn;'n Fr wnedde al tweein zeventig jaar een oorlog en ijverige archivarissen hebben in elk dorp de getuigenissen daarvan aan het licht gebracht: de volledige verwoesting van Brecht in 1584, de herhaalde plunderingen van Hoogstraten, de ontvolking van Minderhout - waar op een bepaald moment nog maar vijf gezinnen woonden en tijdens andere crises iedereen een onderkimien lncht in de kerk Fr heer'aen 7iekten Mnen vnnden dode onhekenden in hun schuren of in greppels naast rle weg; een inkwartiering van soldaten veroor zaakte een pestepidemie. Legertroepen op door-

tocht staken huizen in brand en vertrapten de oogst op de velden. Niet voor niets werd dit later een grensstreek. Toen de grens eindelijk getrokken was en de invloedssferen stabiel bleven protestants hoven, katholiek onder - begonnen de problemen van aanpassing en ontduiking. De pastoor van het noordelijke Baerle slaagde erin zijn gemeente, op basis van middeleeuwse rechtsregels. te laten opdelen in een katholiek Hertog, een protestants Nassau; hij peperde zijn parochianen in dat de protestantse pesterijen te

Het Witliof

Leen Huet wijten waren aan hun schaarse kerkbezoek, hun overspel en hun gefoefel met kerkbelastingen. Zijn kroniek vervolgt met gedetailleerde uiteenzettingen over overlopers en weifelaars pure dorpsroddel, niet politieke betekenis. Meer naar het zuiden volgden de wonderen elkaar in hoog tempo op. Tal van bomen bleken opeens genezende Mariabeeldjes te bevatten; nietsvermoedende reizigers in een sneeuw- en hagelstorm zagen op een weg in Retie een volmaakt droog Mariabeeldje liggen; een zeventienjarige schapenhoeder op de heide van Zondereigen zag een engel neerdalen uit de hemel en hoorde een dreigende boodschap, die hij woordelijk overbracht aan de bisschop van Antwerpen. Er werden in hoog tempo kapellen gebouwd; zelfs op de moeilijkste momenten offerden bedevaarders er boter en eieren. De Spaanse aartshertogin vermaakte zich met het borduren van metjuwelen bezaaidej urkjes voor haar favoriete Madonnabeelden; elke week liet ze haar buik aanraken met de draad die O.L. Vrouw in de kerk van Laken achterliet en die de reputatie had voor goede zwangerschappen te zorgen (de draad was door O.L.Vrouw-alsArchitecte gebruikt om het plan van de kerk uit te tekenen). En in de archieven van Hal zijn ongetwijfeld nog de ondertekende verklaringen te vinden van de ooggetuigen. die lagen hoe Zij tijdens een vijandelijk bombardement verscheen boven de stadsmuren en dc kanonskogels opving in de plooien van Haar kleed. Temidden van al die wrede en bizarre gebeurtenissen blijken de schriften van pastoor Waltman Van Dyck (1605-1668), de jongste broer van de schilder Antoon, een spiegel van gezond verstand en praktische aanpak. Vroeger geloofde ik dat er ontboezemingen nodig waren om iemand


GESCHIEDENIS te kennen nu lijkt een inventaris van huisraad onthullender: en de notitie dat de pachters jaar najaar een deel van de huur kwijtgescholden kregen 'Ater oorsaecke van de leege marckt ende slecht gewas - Ater oorsaeckc van het winterkwartier van de coninx soldaten - en Ade lasten noch seer hooch loopende -" . Ik breek me het hoofd over wat een "Asilvere tongschrabber zou kunnen zijn en voel het onheil naderen in de mededeling Agemerckt dat Godt my heeft toegesonden eenen swaren asma, ende nu twee gansche iaeren daer van heb gequelt geweest -" . Omwille van de uitzonderlijke ziekenzorg die dat van zijn meid Mayken Van Alphen vereiste, besloot de pastoor haar trouwens tien procent meer uit te betalen als jaarloon. Het bleef zijn laatste aantekening. \Vat leerde ik nog in het archief? De geschiedenis van een gebouwtje. De kapel waar wij als kinderen op bezoek bij grootouders regelmatig binnenliepen om een kaars aan te steken - wat gezellig was - werd gebouwd door Waltman Van Dyck in 1650. Ja, er bevond zich een wonderdadig Mai iabeeldje en ja. iiieiiseii geiiazeii ei (al geiias Maiia de bouwlieei van haartempeltje niet van zijn asthma, net zomin als de Spaanse aartshertogin uuit LLII guLdL z.'aiigLi svlip vvj ki L..g). D. kctpLl ws iilLdL iLstiLllt VUI het zieleheil van Antoon Van Dyck, zijn ouders en zijn zuster Cornelia. Het altaarsruk, geseltoitken door ccii neef cii sinds 1aug verdweticti, stelde volgens Waltman de Kruisiging van Christus voor en was een goede kopie naar het origineel, geschilderd door zijn beroemde broer. Zo kwam de harok naar Minderhout. Opeenvolgende pastoors hielden de jaarlijkse rekeningen van de kapel hij tot in 1810. Drie vergrijsde schriften in een zuurvrije doos. Verbouwingen, een nieuwe lik verf, het herstel van kapotgehagelde ramen en de was en het verstelwerk aan de altaarkleden - het werd allemaal met de hand opgeschreven. Het heeft iets weerloos. Ook wil ontroering wel eens toeslaan, wanneer blijkt dat er in 1810 nog steeds twee jaargetijden gelezen werden voor Mayken Van Eyck - de buurvrouw van Waltman, die bij haar dood in 1663 50 gulden naliet aan de nieuwe kapel. Je simpele naam meer dan honderd jaar na je dood laten uitspreken op een plaats waar je van gehouden hebt: het is geen slecht idee.

Waltrnan Van Dyck, Manuale Waitman Van Dyck, Rekeningh en Bewys Alle geraadpleegde handschri,ften worden bewaard in het Genieenrearchief van Hoogstraten

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

!'

Als u van Service houdt!!

777 /4 '

't

Y 1

'

1,

11

17


DOR

V N Parochianen in de bloemen

Contactpunten

-

DORPSNIEUWS Hoogstraten: Warre Palmans, Tinnenpotstraal II E, tel. 03-314.53.70 e-mail wane.palnians@village.uunet.be

Meer: Marce! Adriaensen, Venneweg 2, tel. 03-315.90.40 email marcel.adriaensen @\'1llate.uunet.be

Meerle: Jan Fret. Mgr. Eestermansstraat 7, te!. 03-315.88.54

Meersel-Dreef: Toon Verleye, Dreef 97, te!. 03-315.71.86 e-mail toon.verleye @ attelobal.net

Minderhout: Patrick Leysen, Markwijk 15. te!. 03-314.69.47

Wortel: Jos Matthé, Pater Sclirijversstraat 11. te!. 03-314.71.96 e-mail josroos@ hotmail.com

SPORTNIEUWS René Laurijssen, Desmedtstraat 22, Mindcrhout, tel. 03-314.66.28

GILDEN- & SCHUTTERSNIEUWS Frans Snijders, St.-Clemensstraat 25, Minderhout, tel. 03-314.49.03

ADVERTENTIES Jan Michielsen, Groenewoud 21, Hoogstraten. tel. 03-314.49.11 e-mail ian.michielsen@ihm.net

FOTO'S Marcel Onincx Lokbosstraai 9 Meer, tel. 03-315.93.07

Kleuterschool Spijker viert feest Hoogstraten - In de kleuterschool op het Spijker mochten dc klciitertjes weeral feesten liiffrouw Viviane Driessen en juffrouw Hilde Theys gingen na 35 jaar lesgeven op pensioen. Op dinsdag 27 juni werden ze thuis afgehaald met een door hinemen overladen koets mei Friese paarden Hun geluk kon niet op toen de kleuters hen opwachtten in een haag van vlaggen. Op school vielen ze van de ene verrassing in de andere: een echte fotograaf, een schilderij van de S-jarigen, een 7onnedans allerlei spelen mooie bloemen en een verrassingsreceptie met oud-collega's. Als slot van het spetterend feest trakteerden de tweejuffen met een ijsje. Kortom, het was weer reuze op de kleuterschool. tt;i

HOOGSTRATEN - Ter gelegenheid van de plechtige openingsviering van de Heilig Bloedweek op 7aterdag 17 juni in de SintCatharinakerk werden talrijke verdienstelijke parochianen —jubilarissen en medewerkers - in de bloemen gezet. Deze luisterrijke viering van het begin van de Heilige Bloedweek, op de zaterdagavond voor de eerste zondag van H. Bloed, is altijd een echte Hoogstraatse aangelegenheid geweest. Maar clii feestelijk startsein kreeg de voorbije jaren toch minder belangstelling van de inwoners Daarom zocht liet pamehieteani in het jubel jaar 2000 naar een herwaardering van dit belangrijk moment in de parochie. Zij nodigde alle parochiale verenigingen, groeperingen en werkgroepen uit om in de openingsviering aanwezig te zijn, liefst samen met familie, vrienden, kennissen en sympathisanten. Men vroeg zelfs om de verenigingsvlaggen mee te brengen, de leden liefst in uniform of niet kenteken want dit jaar bestaat de verering van de Heilig Bloeddoek 620 jaar. waarvan 348 jaar te Hoogstraten. In 2002 zal men dus 350 jaar Heilig Bloed in Hoogstraten kunnen vieren.

Kerkfabriek, H. Bloedcomité, e.a. De bloemen en dankwoorden waren voor: Jos Bruurs, 50 jaar organist, Jos Laurijssen. 35 jaar koster. Rik Michielsen en Liesbeth Hofkens .30 jaar van Tinnen Pot tot Pax. Adrien Van den Bossche, 30 jaar lid van de kerkfabriek waarvan 15 jaar als voorzititer. Alfons Pans. 37 jaar lid van de kerkfabriek waarvan 30 jaar als secretaris. Jos Faes. 25 jaar lid en schatbewaarder van de kerkfabriek. René Van Delm. 38 jaar lid van de kerkfabriek en eerste parochiesecretaris. Karel Aerts. 15 jaar lid van de kerkfahriek en Colette en Maria Aerts voor 20 jaar poetsen. Ook de mensen van het Heilig B!oedcomité, die in dc voetstappen van vele voorgangers gezorgd

Jos Bitiiii'.s. 50/OOr organist

hebben dat deze christelijke traditie bewaard bleef, werden niet vergeten. De namen: Maria Haseldonckx-Bruurs. pater Frans Van Dongen, Jos Bruurs, Jan Mercelis, Fons Pans, Theo Vanderhallen, Adrien Van den Bossche en René Van Delm. Deze huldiging was een initiatief van het parochieteam: Z.E.H.J. Cleymans. pastoor-deken. E.P.F. Van Dongen. kapelaan. Hilde Faes. Rita Kleeren, Kateline Demeyer, Jan Leemans en Johan Ooms.


DORPSLE VEN

De Schakel tussen Hoogstraten en Hilvarenbeek /

2

IiJI

iuittus 2M

1 M000e,

De schakel

tussen lloogstratcn

en Hilvarenl)eek

Hoogstraten - De Schakel is een orgclnisalic van Toerisme Noorcierkenipen in het kader van de Kempendag 2000 die dit jaar plaatsvindt op zondag 27augustus. Het is een grotefietshappening waarin meer dan 10 verschillende omlopen zijn uitgetekend die tussen 15 en 100 kin lang zijn. Vertrekpiaats in Hoogstraten is de Aardbeihut' in zaal Pax. Alle routes lopen in klokwijzer-zin over rustige landelijke wegen. Rotte pijlen duiden de volledige omloop aan en groene pijlen wijzen 0 de verkortingen. De volledige Schakel van 100km komt langs alle Kempenhutten waar een eigen muzikale animatie verzorgd wordt. Tussen 8 en 14 uur kan er ingeschreven worden. Een deelnemerskaart kost in voorverkoop in de toerisme-kantoren van de dccliiemende gemeenten 50 BEF, op 27 augustus wordt 70 BEF gevraagd. Met deze kaart ben je verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en ontvangje een leuke verrassing. Tot 18 uur krijg je in elk controlepunt een stempel. Minstens 6 van deze stempels geven recht op een gratis brochure van ĂŠĂŠn van de fietsroutes in de Noorderkempen. Fiets er eens uit!

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

Aan de zee is het toch altijd beter weer, he! '

Och, als de klein mannen hun eigen amuseren, dan hebde zelf ook vakantie!

Alle zeg, het heeft hier geg0000000ten!

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 IJ


DORPSLE VEN

Geitje drinkt bij moederpony

Op avontuur

P L

t

•!

•j::.•:, .,2

..

1-loogstraten [Jij dc /.niulu 1 cm / mm IJu 1(1 \crts in de Deken Lcmnmm eri .m117n1T (1oct zich een merkwaardig fenomeen VOO!. III de weide achter het huis lopen zowel poney Quinta met veulen Mirka als een geit niet jonge geitjes. Eén van de geitjes heeft nu ontdekt dat je niet alleen bij moeder geit terecht kan om melk te drinken maar ook bij moederponey Quinta. Die heeft er blijkbaar ook geen bezwaar tegen dat een andere diersoort bij haar melk komt drinken. De geraadpleegde veearts zag er niet echt graten in maar stelde toch voor om de ponev met veulen apart in een stuk weide te zetten om de jonge pony van voldoende melk te kunnen blijven voorzien. Voor onze fotograaf wilde het slimme geitje nog wel even een demonstratie geven.(jom)

Dominique Van Huffel wint de prijs van de stad Antwerpen Hoogstraten Voor de 7 maal werd de tweejaarlijkse prijs van de stad Antwerpen uitgereikt. Het is een open internationale wedstrijd, waaraan zowel amateurs als beroepsfotografen deelnemen. Er wordt gewerkt rond een opgelegd thema, dit jaar bruggen slaan'. In de reeks zwart/wit werd de eerste prijs aan de Hoogstraatse fotograaf Dominique Van Huffel toegekend. Van de 12 ingezonden werken werden er 10 weerhouden voor de tentoonstelling, die afgelopen maand te bekijken was in het Bourlahuis te Antwerpen. In '96 ontving hij de prijs voor de journalistieke fotografie in dezelfde wedstrijd. Eerder dit jaar was hij laureaat in 'Kunst tegen onrecht'. Georganiseerd door het Willemsfonds te Gent, waaraan een rondreizende tentoonstelling gekoppeld is door het Vlaamse land.

Hoogstraten - De 16-plussers van cle Hoogstraatse KLJ vertrokken op dinsdag 18juli om 5 uur 's morgens naar het zuiden van Frankrijk. Met zijn 26 kozen ze voor het goede weer na enkele weken rotweer hier. Allen keken ze uit naar de Gorges du Tarn waar in een prachtige omgeving allerlei activiteiten worden georganiseerd, zoals raften, speleologie en een uitstap naar de Middellandse Zee. Vrijdag 28juli keerden ze in de voormiddag terug thuis. Een verslagje met foto's mag je alvast de volgende keer verwachten. Wie interesse heeft in de zomerwerking van deze jeugdvereniging, of in de nieuwe start in september, belt naar Griet Jansen, 03/314.57.16 ot Joël Adams, 03/314.42.02.

Open deur Hoogstraten - De Das idsfondsafdeling van Hoogstraien stari het volgende werkjaar met een 'open deur. Daarvoor sluit de cultuurvereniging aan bij de open-deur-dag van de middenstand op zondag 17 september. Die dag stelt de Hoogstraatse afdeling van 10 tot 18 uur haar werking voor in de hall van het administratief centrum. Het zeer gevulde programma 2000-200 1 kan je er inkijken, en het grote boekenpakket van Davidsfonds-Nationaal ligt er in primeur ter inzage. Je kan deze boeken ook onmiddellijk ter plaatse bestellen. Het bestuur en de leden van de vereniging geven je graag toelichting bij de werking.

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

Winnende foto:

In deze moderne tijden lan e-mail, gsm en overconimunicatie, leest een man, een met de hand geschreven brief: De werelden van communicatie staan haaks op elkaar, de boodschap blijft hetzelfde.

HO1T DA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60


DORPSLEVEN

Afscheid 10 jaar voorschoolse opvang 1\EEER - De opvangouders namen op de laatste dag van het schoollaar, afscheid van 10 jaar kinderopvang, georganiseerd door het oudercomité. Het waren tien jaren die veel waardering kregen van de ouders. Het afscheid ging dan ook met enige emotie gepaard. De voor- en naschoolse opvang gaat vanaf september (in de hele gemeente trouwens) over in een nieuwe organisatie "stekelbeest", met een beter statuut voor de tewerkgestelden. De overgang werd reeds een jaar lang voorbereid. Het is echter nog niet zeker of alle opvangouders van nu daar aan de slag zullen kunnen. Nogal wat ouders lieten dit moment aan het hart komen en hoopten de huidige opvangouders terug te zien in de nieuwe. (ma)

Valenciafeesten opendeurdagen Meer - Valenciafeesten zijn al jaren een traditie. Voor de 19 maal reeds viert Valencia op zaterdag 19. zondag 20 en maandag 21 augustus haar jaarlijkse feest. Tijdens deze drie dagen zullen zo'n dertig artiesten optreden uit België en Nederland. Ziehier een greep uit het programma: op zater dag vanaf 20 uur Colinda en het bekende duo van het Schlagerfestival Marc en Dave, op zondag vanaf 13 uur de Vrijbuiters en Dennie Damaro, op maandag vanaf 20 uur de Dukes en Touch of Joy. Dii alles vindt plaats in de grote feesttent hij Valeneia Gaarshof 5 te Meer. (ma)

Vakantie- en fotozoektocht Meer - Nog twee maanden. augustus en september, kan de grote fietszoektocht van de KWB gereden worden. Deze tocht voert u doorheen de gemeente Hoogstraten en kan gereden wor den op een dag naar keuze. Er zijn natuurlijk de nodige mooie prijzen te winnen. Naast alle BACOB-kantoren kunnen ook op volgende adressen de start formtil ieren uekocht worden Jan Swacnen, Frankenherg 4, Jef Vinekx, John Lijsenstraat 40, Armand Fransen, Meerleseweg 15. Hei ojulejeewitelnu, 011/1(1) 111eT 4inderen en hegeleuler/, îeriedeii iei7IglojkelI kinderopvang in de lokalen van de vroegere meisjesscitool.

Bier, wijn en kaas

0])

/0/oor

Een kleurrijke bedoening

Meer - De voorlaatste Meermarkt van het seizoen staat in het teken van de geneugtes van het leven. Met deze markt kan u op zondag 6 augustus naar de Donckstraat komen om de innerlijke mens te verwennen met allerlei lekkers. Op het pleintje voor het klooster worden alle bier-, wijn-, en kaaskraampjcs verzameld rondom ecn voldoende aantal tafels en stoelen, zodat u in de beste omstandigheden kunt proeven en eventueel kopen. Aan de ingang krijgt u voor 100 fr. een eigen proefglas en een proefbon. Daarna zijn de proefhons te koop aan '>5 fr per stuk Hiermee kan u dan een rondje maken langs de verschillende stands om te proeven wat ii wil Wie niet van alcnhol houdt hoeft niet te panikeren, want er zullen ook niej-alcoholische dranken beschikbaar zijn. Om het geheel een ctia gezellig [uitje te geeii, zuigen De Stergalmers en radio Valencia ter plekke voor een flinke portie mti7ikale ambiance. Wie zich helemaal niet aan de drank wil begeven, is evengoed welkom op de markt, want ook de Donckstraat zelf zal vol marktkraampjes staan. De hoofdbedoeling blijft immers dat iedereen mag komen verkopen of ruilen wat hij of zij wil. Profiteer van de gelegenheid om overtollige spullen kwijt te geraken. Dat geldt ook voor de kinderen, zij kunnen op die manier misschien wat extra zakgeld verdienen. De markt gaat van 9 uur tot 12 uur maar aan de standhouders wordt gevraagd zeker om 8 uur

JijJen.s de nie ie ji,io iki r is liet kleuren geblazen. Door : igh' de londeli e gilde voor. De kinderen deden erg buit best de mooiste plaat te kleuren en tot'erden enkele mooie tekeningen hoven water. Daarna vielen de winnaar.s in de prijzen. Ze zijn itt willekeurige volgorde: Wieland Stinkens (3), Benit' Snoers (4), Lotte Stinkens (5), Esther van Opstal (6), Bo Aerts (6), Wouter Sterkens (7), Glenn Christiaensen (8), Lotre van Dongen (9), Steftmie Voeten (10), Leen Schaick (11) en An Verscheuren (12).

aanwezig te zijn om de stand op te bouwen. Een standplaats is volledig gratis. Bestishetomeen tafel of zo mee te brengen, hoewel erter plaatse

ook schragen en planken te huur zijn voor slechts 100 fr. Voor meer inforniatie kan u terecht bij Jan Dufraing (03/3158680) (ma) 21DORPSLE VEN

Met de zegen van Ste-Rosalia naar Scherpenheuvel MEER - /) e:e mensen inji (le Hmssband trotseerden de jaarlijkse trip naar Scherpenheu vel en kwamen op tijd voor de mis van 10 uur die aldaar werd opgeluisterd door de Brassband. Onzefotoçra af nam de dame en de heren op de foto hij het vertrek; kvi'estie van de 65 km naar Scherpenheuvel niet niet de fiets te moeten ((t/eggen.

Centjes verzamelen voor Chiro-kamp MEER - Op Meerniarkt mocht deze attrac-

tie wel de originaliteitsprijs verdienen. Voor een centje niochtje aan een van de touwtjes trekken, waarvan er eentje naar liet stortbad leidde. Had je geluk, dan was Lie chiro-leider de klos. Een bijzonder origineel idee om aan centen te komen voor her Chiro-kamp. Eind juli ve rice felen de Chiro-jongens op kamp in de Ardennen. Van 1 tot 10 augustus is het dc beurt aan dc (7hiro-nieijes Wil je nog een kaartje 1,, ijien? Hel Iwi nog now volgend adi es: Ferme de la Folie, 6662 Boeur Cavigny (ma)

,Tier generaties MEER - Dc jani iiie Dictu.s aan tie Mereweg 2 is bijzonder trots. in (over-)grootvaders en —moeders tuin de tweemaal vier generaties, waaronder een volledig vier geslacht. Wie van stambomen zijn hobby rnaakr, zal welliclir kunnen beamen dat zulke feiten eerder zelden voorkomen. Bij het viergeslacht langs vaders zijde zien we Frans Dictus (88), Robert Dictus (52), Jeff Dictus (26) en Jonas Dictus geboren op 4 april 2000. Langs moeders zijde zien we vier generaties: Elisabeth Verschue ren (83), Maria Dictus (54), Marleen Martens (32) en Eet Peeters, geboren op 6 juni 2000. (inn)

23


GOUD IN MEER

In de Zandbergstraat zijn we bijna allemaal familie Louis Aerts en Louise Bastijns. Anderhalve maand geleden was er al eens een gouden bruiloft in de Zandbergstraat; toen waren Frans Aerts en Anna Koyen het gouden paar. Nu was het de beurt aan broer Louis Aerts die op 1juli 50 jaar getrouwd was met Louise Bastijns. Bijna de hele straat was omzoomd met de kleurige dennenboompjes die er wel wat triestig bij stonden met al die regen van de laatste tijd. Maar binnen bij Louis en Louise was het warm en gezellig, zeker toen de overgebleven bruiloftswijn werd bovengehaald.

De jonge jaren Op het erf van de boerderij van vader Aerts liepen 5 kinderen rond waarvan Louis dejongste was. Samen met zijn broers en zussen en de andere kinderen uit de buurt trok hij elke dag naar school in Meer-dorp, al gauw enkele kilometers stappen. Om de lange weg wat te bekorten, speelden de jongens onderweg met de 'reep' een fietswiel zonder hand. voortgerolcl met een stokje. Al lopend probeerden ze dan die reep zo lang mogelijk rechtop te houden. Na de lagere school ging Louis nog enkele jaren naar delandhouwavondschool, enkel in de winter als er op de boerderij niet veel te doen was. 'Wij moesten daar vooral veel schrijven, vertelt Louis. als we binnen kwamen, had Meester Verbist al het hele bord volgeschreven en wij moesten dat dan overnemen.' Als jongste in het gezin was er voor Louis niet genoeg te doen thuis en daarom ging hij aan het

werk bij een winkelier in het dorp. Behalve Louis waren daar al een meid en twee knechten aan het werk en toch kon men zijn hulp best gebruiken in de tuin en op dc bijbehorende hoeve. Hij verdiende daar 8 fr. per dag plus de kost. Drie zomers heeft hij daar gewerkt want in de winter was zijn hulp niet van doen. Dan was men bij Aerts vooral bezig met dorsen; men had daar een dorsmachine en daarmee ging men ook bij de familie het dorskarwei afwerken. Ook Louise Bastijns kwam op een boerderij ter wereld, en wel op het Looi; v66r haar waren er al 8 kinderen geboren en na haar zouden er nog 3 bijkomen. De nu 74-j arige Louise is er trots op dat al haar broers en zussen nog in leven zi j n. Ook zij ging met de kinderen uit de buurt naar dc dorpsschool, zo'n 2 a 3 kilometer ver, en wel op klompen. Na de lagere school deed ze er, zoals de meeste meisjes toen, nog enkele jaren huishoudschool bij. Ze was blij toen al dat schoolgaan voorbij was., dan was ze 'groot' en kon ze

thuis meehelpen. Met al die broers en zussen was daar niet zo veel te doen en daarom werd Louise geregeld uitgestuurd om elders te gaan 'voorthelpen'. 'Vooral bij onze oudere zussen. als die een kindje kregen of er was ziekte, dan 11 ingen wij daar de was doen en koisen; ook al eens behangen. Toen wij, de jongsten, zo ver waren, moesten wij het alleen zien te redden. Toen waren er geen zusters meer over.' g

Vertier 'Veel vertier was er niet in die tijd. zeker niet in de oorlog, We waren wel in de BJB (nu KLJ maar veel meer dan wat zingen en samen babbelen, was daar niet te beleven.' Maar er was wel voetbal en daar zette Louis zijn beste beentje voor; 'We hadden een eigen ploegske 'Ipenrooi Sport' en daar hebben we veel plezier mee beleefd maar de oorlog maakte daar een eind aan. Waarde Ipenrooise jeugd het meest mee bezig was in de schaarse vrije uurtjes, was gaan buurten. 'Iedere jongen had wel enkele kameraden en daar gingen wij dan op bezoek want die kameraden hadden natuurlijk zusters en daar was het toch vooral om te doen. Gaan buurten gebeurde vooral in de winter, praten deed men niet zoveel, wel kaarten en ondertussen naar de meisjes kijken. Iets drinken, dat hoorde er niet hij.' Vooral huize Bastijns was goed intrek, ge kunt dat denken: 7 dochters onder één dak en die waren gewoonlijk thuis want meisjes gingen niet buurten natuurlijk. Toen vader en moeder Bastijns eens een keer's avonds van huis gingen - wat zelden gebeurde - kwamen ze onderweg zoveel jong volk tegen dat moeder Bastijns rechtsomkeer maakte; als die eenmaal op weg waren naar haar dochters .... Dan kon ze eigenlijk niet van huis!

Onder de oorlog Toch zouden Louis en Louise elkaar niet ontlopen. De vlam sloeg over toen ze niet elkaar een dansje deden op de 'Loenhoutse Mei'; toendertijd een evenement om niet te missen: grote jaarmarkt en kermis in Loenhout. Echt vaste verkering kwam er toen nog niet van, daar zat de oorlog voor iets tussen. In '40 werd Louis opgeroepen alhoewel er al 3 broers van hem soldaat waren of geweest waren. Hij belandde zo in Eeklo en tenslotte in Duinkerken (te voet!). Louis: 'Dat was nogal een tocht, dat zal ik nooit vergeten; mijn schoenen waren afgesleten tot op het bovenleer. En dan die bombardementen boven de loopgrachten waarin wij ons schuilhielden: zo hang ben ik mijn hele leven niet geweest.' Tcns1tte geraakte hij terug thuis maar ook daar vvaá hij niet veilig vûûr de Duitieri die oJ zoek waren naar jonge mannen die in Duitsland moestengaan werken. Gelukkig kon hij tijdig onderduiken. In '45 werd Louis opnieuw opgeroepen. nu om zijn militaire dienst te doen. Hij belandde daarbij in Engeland waar hem het vak van chauffeur werd aangeleerd. Louis: 'Ik had voordien nog maar amper in een auto gezeten'. Al die omzwervingen deden de verkering met Louise blijkbaar geen goed want het raakte uif in die tijd.

Klein begonnen

Looi,s :1e i1.s cii Li iiiLs e I3ii,i !iii , Iiiet hun 0nderen Aiii eliu. Riiio cii Fruics

24

Maar het moest zo zijn dat ze elkaar toch niet konden missen want tenslotte vonden ze elkaar terug en ditmaal voorgoed. Ze trouwden op 1 juli 1950 en gingen inwonen op de boerderij van de ouders van Louise waar men toen werk-


DORPSLE VEN handen te kort kwam. In het begin viel het niet mee om de kost te verdienen: van de twee koeien die ze bij hun trouwen hadden gekregen was er na een week al één dood. Ook later, toen ie na 2jaar op de Drijhoek voor zichzel fbegonnen, was het moeilijk. Louis: 'Bijna al onze grond lag hier op Ipenrooi, dus ver van huis, en dan hadden we niet eens een gespan om het werk mee te doen.' Zo stilaan zijn ze toen met tuinbouw begonnen, eerst werden er appelbotoen geplant en toen ze, in 62, terug naar de ouderlijke boerderij aan de Zandbergstraat verhuisden, ging het hen al veel beter. Er werd een verre gebouwd, er kwamen aardbeien en augurken en het bedrijf floreerde. Intussen waren er ook drie kinderen geboren: Arnelia, Frans en Rina en nu zijn er alweer 7 kleinkinderen, allemaal jongens. Dat belooft.

Ereburger van Wortel-kolonie

Op de koersfiets Toen zoon Frans het ouderlijk bedrijf overnam, bouwde Louis een nieuw huis, pas naast de ouderlijke boerderij die intussen half is afgebroken. 'Moderner en met veel licht maar intussen weeral veel te groot' verzucht Louise. En zoals alle gepensioneerden van nu, kunnen ook Louis en Louise niet stilzitten. Louis is vooral een enthousiast fietser. Als hij - als bijna 80jarige - op zijn koersfiets klimt. (lan vliegen de kilometers voorbij. Louise doet het rustiger aan. Zij gaat het liefst met de familie Bastijns op de fiets - ook kranige bejaarden. Maar, opdat hun wegen niet te veel uit elkaar zouden lopen, hebben Louis en Louise er iets op gevonden: op zondagvoormiddag rijdt Louis niet zijn koersfiets terwijl Louise de patatjes schilt en namiddags haalt Louis zijn gewone fiets tevoorschijn en fietst samen met de familie nog vele rondjes. We wensen hen allebei nog veel fiets- en ander plezier. (JF)

Zondag 30juli

20ste Tornooi paapgooien WORTEL - 20 jaar geteden kwam detoenmalige BRT filmopnamen maken in Wortel. Zij wilden wel eens weten hoede Kempische volkssport 'paapsteken of paaggooien' in mekaar zat. VaderLouis Snels, wonende 01) Poeleinde, heeft dat toen aan heel Vlaanderen uitgelegd. Dit maar om u te zeggen dat dit jaar het 20ste paapgooitornooi in Wortel doorgaat op zondag 30juli. Wij nodigen u uit om deel te nemen. Je kan inschrijven tussen 13.00 uur en 13.30 uur, liefst per ploeg van 4 personen (mannen en/of vrouwn). Om 13.30 uur wordt het eerste spel gespeeld en wij spelen 3 spelronden. Op die manier heb je rustig de kans om tussenin een babbeltje te slaan of een pintje te drinken. Voor diegenene die niet vertrouwd zijn niet de spelregels: het komt erop aan een houten paaltje - de paap - niet 8 muntstukjes van 1 BEF, geplaatst op een afstand van 8 meter, om te gooien met een loden schijf. Wat je niet mag vergeten nice te brengen zijn 24 muntstukjes van 1 BEF. Voor 17.00 uur weten we wie dit jaar de besten zijn. Maar troost je: iedereen gaat met een lekkere prijs naar huis. jom)

Wortel - Tien jaar na de laatste wandeling die Juul Noeyens op kerniiszondag organiseerde, nam het plaatselijke Sportcomité de draad terug op. En met succes. Ondanks de regen kwamen er nog 107 wandelaars opdagen voor een tocht die hen naar Wortelkolonie, 'het land van de landlopers', zou brengen. Voor het vertrek werd Staf' Bieys bedankt. Hij plaatste een nieuw arduinen kruis op de plaats waar Wortel symbolisch begraven werd na 'de plotse dood bij de fusie der genieenten'. Daarna trok Mii Christiaensen, de erevoorzitter van het sportcomité, de wandeling op gang. In de kolonie bracht Jef Meyvis hulde aan Juul Noeyens en onderstreepte daarna het belang van de kolonie in de geschiedenis van wat we nu de 'sociale zekerheid' noemen. Met de kolonie nam de overheid voor het eerst de zorg voor de armen en de daklozen op zich. Daarna nam directeur De Muvnck van de straf ïnri chting het woord. Hij vertelde dat Wortel nu een 'echte' gevangenis is voor gestrciften tot drie jaar. "Daardoor kan het onderhoud van het domein niet meer gebeuren vanuit de strafinrichting", vertelde hij, "Maar niet de bescherming is het landschap definitief gered", ging hij verder, en verzekerde dat de directie ook alle respect zou opbrengen voor het behoud van de historische gebouwen. Tenslotte mocht de directeur alle deelnemers uitroepen tot "Ereburger van Wortelkolonie

5 UW GAZON EIST EEN HONDA.

Een mooi gazon is een Fust voor het oog. Om het perfekt te onderhouden, is een pertekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taai gras, grote ot kleine tuinen. HOND,A heeft voor elk terrein de juiste mooier Stuk voor stuk trendsetters ols het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienst-na-verkoop u een pertekt tunktionerende grasmaaier, Jarenlang

Honda. Altijd een perfekt resultaat.

J . STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15

IOND14 25


DORPSLEVEN

Natte kermisspelen te Meersel-Dreef Meersel-Dreef- De t eede zondag van juli was het Meersel-Dreef kermis. Door de combinatie van vakantie (bouwverlof), zomer, goed weer (normaal), behoort de Dreefse kermis tot de hoogtepunten van het jaar. De jeugd ontving met grote aandacht de kramen, de paardjesmolen, de botsauto's en het lunapark. Het opbouwen werd nauwlettend iii de gaten gehouden, geen schroef werd gemist. Zo is het nu en zo was het vroeger. Het recept komt jaarlijks terug en alhoewel de meeste mensen er na een week hun buik van vol hebben, smaakt het na een jaar weer heel goed. Op zaterdag zette de fanfare de kermis in met een rondgang door het dorp en een bezoek aan de ptaatselijke horecagelegenheden. Na het inblazen was het's zondags de beurt aan de familicscharen die met jong en oud van oma en opa tot de kleinkinderen afzakten naar de kermis. Als al het groot en klein geld er doorgeschoten, opgevist, weggegooid, opgebotst en rondgezwierd was, keerden de familieclans huiswaarts, na nog een ijsje, een smoutebol of een pintje, waarde koffietafel dan

staat te wachten. 's Maandags zakten dan bendes enthousiastelingen af naar café Moskes waar het openingsschot voor de kerinisspelen werd gegeven. De opkomst was goed, maar door het slechte weer bleven de meeste supporters thuis. Terwijl je anders hidt en smeekt om een verfrissing, liepen nu de rillingen en hei hemelwater over je lijf. Maar het werd er niet minder spannend om. Maandagavond werd dan in de plaatselijke cafés de overwinning of het verlies grondig weggespoeld en gedanst. Op dinsdagmorgen is het dan heel stil, pas tegen de middag komen de gebuurten afgezakt in gepaste klederdracht. De jury nam plaats voor de Brouwershoeve en één voor één deden de gebuurten hun ding, ze probeerden allemaal op een originele manier hun thema voor te stellen. Dan is het lachen geblazen. je anders zo rustige buurman of vrouw laat zich dan eens helemaal gaan. Gevolgd door nog een rondje verklede spelen op het Heieinde. Omwille van de moessonregens had het gebuurt gezorgd voor de nodige tentjes die danig van pas kwamen. Meedoen is belang-

Kermnisspelen mei dikke trui en lange broek, maar tussen cle buien door scheen aj en toe zon. Net warm genoeg om af en toe je dorst te moeten lessen. Hier het moleneinde in actie tijdens liet paap gooien. Andere spelletjes waren o.a. i'legelhangen, waterbalonnen gooien, hindernissenkoers, planklopen, raddraaien, lepelkoers, geiten melken...

rijker dan winnen, normaal toch, maar hier wordt hard (sportief) geknokt voor een eerste plaats. Het grappige is wel als je dan op woensdag nog durft vragen hoe de uitslag van de spelen op maandag en dinsdag was, dan weet geen 5% van de deelnemers nog hoe de vork juist in de steel zat. Het wordt er al vroeg ingelepeld, want op maandag is ook de schooljeugd welkom op de kinderspelen. Normaal in de St.-Annastraat maar door de regen uitgeweken naar de speeltuin en zaal de Zevenster. Meer dan tachtig kinderen, en zoveel hebben we er ook weer niet, streden om de prijzen. Het algemeen recept blijft goed maar toch roept men links en rechts om verandering. Misschien een aparte dag voor de kinderen en één dag voor de votwassenen, zodat ook de groten eens mee naar de kleintjes kunnen gaan kijken en andersom. Wordt vervolgd tweede zondag van 2001... (t.i'.)

De jury, bestaande uit oud-Meersel-Dreveniers, één van elk gebuurt, aan het beraadslagen in café De Brouwershoeve. Een delicate zaak want elke misrekening oordt onmiddellijk aféestraft met uitdriji'ing moet gek en veren...

lriq.

Dreef-Midden zorgde voor een carna valspolonaise in allerlei vormen: van non "-stop, opvangmoeder, zweefieef tot waterkieken. 26

Het Heieinde vertelde hei sprookje van de koninklijke familie die op zoek ging naar een prinses voor hun ongehuwde prins.


LEVENSVERHAAL

Mi di' lweiinklijkeJoni/cc 111/1/1 liii 1/In ii en Pioli, / i/'i/i, l"ilip en h'iaili dde, Luie rent en de ze 'in gele 11e, uh', Ailan o en nog enkele buitenechtelijkefiguranten. Compleet met bodvguard. y/

De verklede din.sdag.spelen. Het gebueert het Geiten einde presenteerde den ieuwe manier lan .staandplassen voor e','oueven, in diverse varia,?ie??, van de préhistorie tot jeu. Hier een Franç'aise met hoge nood.

De deelneneers van het gebuurt het Moleeci iiide leen/den zult i'e,'kleed iie geiten, compleet niet hok, levende geiten eec een ei/roin-geit Onder het motto: "We zijn blij want de geiten zijn er neer bij". Doelend op het fait dat de geiten vorig Jaar niet deelnamen op dinsdag. Hier men krachten mnetend met een anonieme tegenstandee'.

Meee'sel zoigle t ''t / 't ,','' ,l 't ii' 1 ti. \i Iii 'J'!t 1li d­ 1 JC toren loop op de t i/e dag cie, iii! In'l le t ee! g egi epe'eI cliii. Hieci ojiti'eden line/den al t c en clie ie voren aangekondigd met kwistig geplakte afi'iches. Zo kei'istig dat de politie belde naar de echte fanfare Voor Eer en Deugd, met de vraag of ze onmiddellijk lizemi affiches i'a;c de verkeersborden wilden i'eree'ijdee'en.

Zeg maar hoe je slapen wil Ia6flx'

auping 27


DORPSLE VEN

Voormalige meisjesschool verdween uit het straatbeeld

f

*f11'l

..:S•.

00 rnr1j

T- r,

't

i

Meersel-Dreef: Er werd al veel geschreven over de komende appartementen op de hoek van de Nieuw D re ef en de Dreef. Inmiddels werd de voormalig meisjesschool afgebroken en de bouvt put voor het nieuwe appartementsgebouw uitgegraven. Dat verliep niet zonder slag of stoot want er kwamen metersdikkeflindamenten boven van de school en het voormalig nonnenklooster. Ook zorgde een kelder met mazout voor een interventie van de civiele bescherming. inmiddels werd alles nog dieper voor de ondergrondse parkings. Links en rechts gingen er geruchten dat er nog een appartenïentsgebouw zou verschijnen op de Dreef Hopelijk blijft het bij geruchten want MeerselDreef is New- York niet!

Tentoonstelling in de St.-Luciakapel te Meersel Meersel-Dreef: Jaarlijks verzorgt het St.Luciaconiité, die niet de gemeente instaat voor het gebruik en onderhoud van de kapel, vooreen tentoonstelling rond diverse thema's. Vorigjaar werd de Kapucijn pater Pio zalig verklaard op 2 mei '99. De paters plaatsten van hem een levensgroot beeld in het Mariapark tegenover het klooster. Er kwamen reeds heel wat gelovigen naar het park om het beeld te bekijken en te vereren met een kaarsje, een gedachte of een gebed. Pater Luc, onze kapelaan, verzamelde links en rechts een uitgebreide collectie informatie. Zo konden de talrijke bezoekers via boeken, foto's, prenten, beelden en video een beeld krijgen van de Kapucijn pater Pio. Opgefleurd met bloemstukken van de hand van Lizette

ii -m i

dik

Thielemans. (Frans De Bie, iv.)

BEGRAFENISSEN De lenlooirsieffing ol'ertro/ alle verwac-htin gen wal bel rol publieke belançi telling. Di kregen een vrij volledig beeld van de figuur pater Pia.

JORIS

ST

C7rPUTIR

'T

b ..oekei

bother

/

VÂ /COMPUTERS - TeI.EF0NIe\

René VANAPEREN

:

Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-31 5.09.09 Ma-vr. 9 tot 12,13 tot 18 uur

IrT

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

19

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

13 L_

-

1

/oo

COMPUTER-cursus voor beginners!!!


DORPSLE VEN

Wind en regen kan oiis niet deren! Minderhout - Optinusten, die Minderhoutse K. VV.B. 'ers, geen gezeur cii geklaag! Een Jietsavondi'ierdaagse voorbereiden vergt vanzelfsprekend heel wat energie en tijd van een aantal mensen en dan zo 'ii tegenwerking krijgen van de weermakers mag je zeker geen pretje noemen. Toch haalden heel wat sportievelin gen, waaronder Jeanne Onincx, Harry Severevns en Louis Stoffes, hun startfrirniulier af en trotseerden wind en ontij niet de glimlach.

Fietszoektocht Minderhout Minderhout - Hou je van fietsen en wil je er wel eens een zondag tussenuit op de fiets in eigen streek? KWB Minderhout biedt ii op zondag 13 augustus de mogelijkheid aan om deel te nemen aan de 19de fietszoektocht in Minderhout. Het wordt een leuke trip langs rustige landelijke wegen. De route gaat over een afstand van 25 ti 30 km. Jong en oud kunnen deelnemen. Onderweg worden een aantal vragen gesteld. Deze opdrachten zijn helemaal niet moeilijk. Zoeken en logisch denken primeert bij de KWB. Bij aankomst staat de kot誰ietafel klaar voor alle ingeschreven deelnemers. Nadien volgt de prijsuitreiking waarbij iedereen een prijs ontvangt. Dc kinderen ri den voor een afzonderlijk klassement. Praktisch: Inschrijven in de koffieschool van cle Parochiezaal, tussen 13 en 14 uur. Deelname in cle kosten: 175 BEF (leden betalen 125 BEF). voor de kinderen geldt 80 (60) BEF.

t Zal deugd doen als 't weer school is!

K.L.J. Minderhout feliciteert

Zonder

000 rden!

Och, wij rijden eens naar hier en we rijden eens naar daar. 9


DORPSLE VEN

Voor de tiende maal met de fiets van Meerle naar Kevelaer Ruim tien jaar geleden leefcic hij 'loon Jacobs de gedachte om een keer met de fiets naar Kcvelaer te rijden. Na veel gepeins over hoe en met wie, vertelde hij erover aan vrienden en bekenden en aan leden van de K.B.G. van Meerle. En zie, zijn ideeĂŤn werden geleidelijk aan werkelijkheid. We vormden een groepje om samen de tocht te maken. Kees Van Tilburg werd gevraagd om met de auto te begeleiden, hij Wist de weg. Daarbij zou iemand met de auto erbij wel handig zijn, voor het geval iemand eens even de tocht te zwaar zou vinden, of bij pech. Dan moest de fiets op het rek van de auto kunnen, naar een verdere opstapplaats gebracht of zelfs naar een velomaker. Een tweede auto zou ook wel gemakkelijk zijn. Jef Christianen en Net namen deze taak op zich. De fietsers van het eerste uur waren: Toon Jacobs, Corneel Van Den Ouweland, Louis Koyen en Jan Van Bavel. Dma Cristianen en Anna Van Den Bogerd. die beurtelings fietsten en met de auto mee reden. Ook Mit Van Den Ouweland-Van Bavel was van de partij, zodat we met tien personen de tocht aanvatten en ook voibrachten. De vertrektijd was 's morgen tussen vijf uur en half zes. In de namiddag kwamen wij dan in Kevelaer aan, bij het besproken hotel : De Gouden en Zilveren Sleutel. We dronken samen iets, de nodige mededelingen aangaande ons verblijf en onze activiteiten werden gedaan. Rond zes uur was het avondmaal klaar, en als dat gesmaakt had deden wij de kruisweg in open lucht. Als teken van onze verbondenheid met Christus, die ons in die lijdensweg is voorgegaan, werd heurtelings een kruisbeeld van de ene statie naar de andere meegedragen. Daarmee was het programma van de eerste dag voorbij en konden we de avond verder vullen, naar eigen smaak: een wandeling door Kevelaer, enkele winkels bekijken, of iets fris gaan drinken of eten. De tweede dag tijdig opstaan, samen naar de Eucharistieviering, en dan samen ontbijten in het hotel. Als we innerlijk gesterkt waren, ons beetje bagage terug inpakken, op de fiets of in de auto laden, en weg waren we, terug richting Meerle. Met cle nodige haltes voor een natje en een droogje, enz., kwamen we rond acht uur 's avonds terug in Meerle aan. Bij Toon Jacobs had Dma, die met de auto wat sneller thuis was, gezorgd dat de tafel klaar stond met een kop koffie of thee en nog lekkere koeken. Bij die gelegenheid werden al enkele afspraken gemaakt voor volgend jaar. Geleidelijk kwamen er familieleden ofkenissen bij, zodat de groep aangroeide tot soms wel 25 personen. We kunnen wel stellen dat we nadien allemaal uitkeken naar deze jaarlijkse Fietstocht-Bedevaart. De weersomstandigheden hebben ons geen enkele maal tegen gehouden, elk jaar hebben we op de afgesproken dagen de tocht ondernomen. Het weer was wel wisselend, soms mooi en droog, soms regen de hele dag, soms ook snikheet, alles heeft zijn problemen maar ook zijn charme.

RE

11111

jmrgf'IeJe/:.

101))

Je

((iIIC

mee! nu: ic /mm 0 /100e Ae

1

Bij Lie ihuiskon,si tracieerde Dijia op koj/ic luit lekker koekci;

Dit jaar, op 5 en 6juli 2000, hebben we voor de tiende maal de tocht naar Kevelaer ondernomen hebben. Dat valt dus juist samen met het Jubeljaar van de Kerk. Zoals dit jubel jaar staan ook onze tochten in het teken van vuur en liefde. Hoe zou het anders gelukt zijn om de groep bij elkaar te houden. Hierbij mogen we de grondlegger van de tochten, Toon Jacobs, niet vergeten. Hij is voor ons de Simon van Cyrene geweest, hij gaf ons de moed en de kracht om elk jaar de tocht te ondernemen.Hij had zeker heel graag deze tiende tocht meegemaakt. Het heeft niet mogen zijn, een week na onze 8 tocht is hij bij een smartelijk ongeval overleden. Moge hij in onze gedachten met ons verenigd zijn. Wi1 denken ook aan Jan Van Den Broek en Henk Soeterboek, die met ons mee fietsten, maar intussen ook overleden zijn.Mogen zij rusten in de vrede van de Heer. Wij willen ook even stil staan bij hen die een of meerdere malen met ons mee geweest zijn, maar die, om welke reden dan ook, hebben moeten afhaken.

De laatste vijf jaar heeft ook Ad Kroon ons vergezeld. Door zijn toedoen kwamen we terug langs Tilburg, de Trappistenahdij. Hij tracteerde ons op een lekkere trappist in de verhruikzaal en bracht ons ook in contact met de abt, Corneel Vermeiren, van Meerse afkomst. We hebben deze tiende Fietstocht-Bedevaart dan ook willen besluiten met een gebedsviering in de kapel van de ahdij, en zo aansluiten bij de gebeden van de monniken van de Abdij O.L.V.van Konigshoeve. Ondertussen kijken we al uit naar (Ic rit van volgend jaar.

(Louis Kove,i

4

Ik zal blij zijn dat alles weer zijne gewone gang gaat!


DORPSLE VEN

Missiefeesten in Meerle in Meerle hebben we nog 3 echte missionarissen. Die worden in hun missiewerk flink gesteund door de opbrengst van de jaarlijkse missiefeesten. Naar dat is lang niet alles. Buiten deze hulp geeft de Meerlese Missiewerking ook aan de missieposten van Meerlese missionarissen op rust, aan missionarissen met naaste familie in Meerle. Verder steunt ze ook enkele kleinere projecten zoals Proma (opleiding van priesters in ontwikkelingslanden), Memisa en de Pausehjke Missiewerken.

Met twee (of meer) wielen in Meerlese fietsvierdaagse Bijna 700 deelnemers, en dat terwijl koning voetbal in het land was en het niet echt zomerde die dagen. De KWB-wielertoeristen hebben een trouwe aanhang. Op de laatste avond worden rraditiegedtrouww de oudste en de jongste fietser in de bloemen gezet. Mieke Boeren is met haar 85 weeroni de oudste fietster, al voor de 7 opeenvolgende keer. Zij reed alle vier avonden de rit vlot uit. Ruben Koven, 6 jaar, zal waarschijnlijk maar één jaar de jongste deelnemer blijven.

Om hiervoor de nodige gelden te verzamelen woi dcii ook dit jaar weer grootse feesten opge7rt

Op zaterdag 26 augustus en zondag 27 augustus etwe1koinen we IJ graag in de parochiezaal en de KLJ-lokalen van Meerle. Je kan je hartje ophalen aan de zeer uitgebreide tentoonstelling met verkoop. In Meerle vinden we vete mensen die het ganse jaar hun hobby uitvoeren ten voordele van dc missiewerking. Hun werkjes worden hier aan de man gebracht. Het gaat van haak-brei- en kantwerkt tot wassen beelden. Verder is er ruime keuze aan uitheemse kunst; juwelen, sierstukken, kleine meubels en kleinoden uit hout, ivoor, koper, enz. Velen vinden de wenskaartenen posterbeurs een uitgelezen kans om hun jaarlijkse voorraad in te slaan. Wil je meer weten over het werk van onze missionarissen, dan kan je terecht op de infostand. UiÉeraard kan je dorst gelest die honger gestild worden in onze cafetaria. Tijdens het weekend diddil ouk liet Rad van Fortuin met heerlijke lekkte kost.Verder kan je er ook deelnemen aan een omslagentombola.Vergeet ook de reuzetombola niet; hier kan je prachtige prijzen winnen. Dit alles gaat door op zaterdag 26 augustus van 13.00 tot 20.00h. en op zondag 27augustus van 10.00 tot 19.00 h (in de voormiddag geen cafetaria) Op zondagvoormiddag wordt er een brunch georganiseerd. Tussen 9.00 en 12.00h serveren we U broodjes, groentetaart, pizza, groentesalade, cake, yoghurt....Hiervoor moetje vooraf inschrijven. (tel 03/3158593) Wil je onze missionarissen steunen en tevens eens heerlijk genieten van een gezellig dagje uit, kom dan tijdens het laatste weekend van de vakantie naar de Meerlese Missiefeesten.

ro 5kCëit'ï. e!i/)ariOi(I\ iiIiç' ci. Een 40 rai dapperen bondc;i de .vchaaisen onder en reden de tour één of meerdere keren. 'olt/ens kenner.s ii as hei een ,iiooi parcours en is het zeker voor herhahng vatbaar.

OPENDEURDAGEN DANSSCHOOL BEVERS Terbeeksestraat 42 te Meer zaterdag 9 september - 20-24 uur donderdag 14 september - 20-23.30 uur zaterdag 16 september - 20.24 uur

een keertje

kij

Inlichtingen en inschrijvingen: BEL ONS of KOM GEWOON LANGS!!! tel. 03-315 76 82

___—

Toegang gratis

31


DORPSLEVEN Sportraad Hoogstraten

Afgestudeerden van de Meerlese school Als je je eerste diploma haalt, hoort dat teestelijk overhandigd te worden. Naar goede gewoonte zorgde het oudercomité van onze school er ook dit jaar voor dat de leerlingen van het zesde riet zonderf'estelijke receptie de schooldeuren achter zich dichttrokken. Ze waaieren uit naar andere oorden, als is (lat op een enkeling na nog niet verder dan Hoogsrraten. Ze zullen er, samen niet leerlingen uit andere lagere scholen, de klassen van de eerste middelbare van de Hoogstraatse instituten opnieuw gaan vullen. Wat ze later gaan worden, dat is een open vraag. Twee derden heeft er zelfs nog geen Jlauvi' idee van. Dat geeft niet, er is nog tijd genoeg. De volgende jaren goed doorkomen is de eerste opdracht. Samen met de school wensen wij Bram, Frank, Dave, Steven, Thomas, Thijs, Wendy, ilona, Wendv, Leen, Ellen, Anne/een, Marlies, Joeri, Niels, Maarten, Stef Jovce, Shana, Linda, .Jovce, Karen, Glenn, Koen, Sanne, Judith en mlie veel succes.

r

:

t

-

Een overdekt zwembad in Hoogstraten? Verkiezingen in oktober 2000! De lijsten worden zo goed en zo kwaad mogelijk met mannen en vrouwen, die het ongetwijfeld allemaal goed menen, ingevuld, vele beloftes worden plechtig uitgesproken om de gunst van de kiezer te winnen, glimlachen. handjes zwaaien...! Ook de sportraad heeft zich terdege voorbereid 01) deze belangrijke gtliei irten is en als adviserend orgaan heeft ze de voorbije jaren geevalueerd om hun visie op de sport voor de komende jaren op papier te zetten. Eén punt uit de sportbeleidsnota 2001-2006 springt ei vuural in het oog. Een stedelijk overdekt zwembad!! Jaren geleden werden hierover reeds heel wat woorden vuilgemaakt, studies werden uitgevoerd, terug de doofpotpolitiek, opnieuw ter sprake...! De sportraad: In de leerplantien van het lager en in de eerste graad van het middelbaar onderwijs staan de eindtermen 'zwemmen' duidelijk omschreven.' Waar gaat men nu naartoe? Zundert. Breda... ofwel nergens. Het Klein Seminarie voorziet in zijn eigen behoeften. Niet alleen de jeugd maar ook dc oudere populatie zou er terdege mee gediend zijn, want zwemmen, fietsen en wandelen zijn voor hen de meest uitgesproken hewegingsvot men. Zo' n zwembad hoeft helemaal geen olympisUje afinctingcn aan te nemen, integendeel, als het maar degelijk is en efficiënt kan gebruikt worden voor groot en klein. Het financiële plaatje! Deficitair blijft de uitbating van een zwembad altijd maar dit maakt de rekening van de sportraad niet. Zij ijvert voor een optimale sportbeoefening van de Hoogstraatse bevolking en het ontbreken van een overdekt zwembad is en blijft een 'gat'.

24e Memorial Van Damme

~ E,22 ,1~W, 1 vo

E

Het ziii niet alleen leerkrachten en directie die de school op gang houden. Anderen dragen daar ook hun steentje in hij. Een receptie op liet einde van liet schooljaar is een uitstekende gelegenheid oni hen ook eens voor het voetlicht te brengen. Zonder hen zou de voor- en naschoolse opvang geen opvang zijn, zouden klassen er al snel vuil bijliggen, zou er weinig begeleiding zijn op de bus en helemaal geen koffie in de koffieschaol.

32

De 24' Memorial Van Damme heeft plaats op vrijdag 25 augustus 2000 in het Koning Boudewijnstadion te Brussel. De gemeenten, en dan specifiek de Schepenen van Sport, kunnen bij de organisator van de Memorial gratis toegangskaarten aanvragen. Schepen Van Sport, Marcel Van Ammel liet dit bericht niet zomaar voorbijgaan en bestelde onmiddellijk 20 tickets. Het betreft hier 20 tickets voor jongeren tot 16 jaar en 2 tickets voor volwassenen begeleiders. Geïnteresseerden jongeren en begeleiders van groot Hoogstraten kunnen deze tickets komen afhalen op de sportdienst, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, tel. 03/340 1951.


Gewestelijke fokveedag

Van rood- tot zwartbont! Kampioene Laika nipt voor Cali in Meikvee prijskamp te Minderhout Minderhout; Op 30juni werd, in het prachtige

Om een zeer lang verhaal heel kort te houden geven we hier enkel de uitslagen van de kampioenschappen en de wedstrijden om de mooiste uier, om voor de hand liggende redenen het voornaainst onderdeel bij de melkkoeien. Bij de zwartbonte koeien werd de wedstrijd voor de mooiste uier gewonnen door het nurnnier 134, Kora, van Frank Quirijnen uit Merksplas. Bij de vaarzen werd de kainpioenstitel binnen gehaald door het nummer 119, Mies. van Karel Sterkens uit Wortel en bij de koeien werd het nummer 132. Aster, eveneens van Karel Sterkens kampioene. Bij de roodbonte jonge koeien ging de eerste prijs voor de mooiste uier naar het nummer 51. Lily, van Alfons Mertens uit Minderhout, terwijl de 1 jaar oudere Laika van René Aerts 2 werd. Bij de oudere roodbonte koeien ging de prijs van de mooiste uier wel naar een koe van René

landelijke kader van de blauwbossen, de jaarlijkse melkveeprijskamp gehouden van het gewest Hoogstraten. Het beloofde een pracht prijskampte worden met 109 roodhonte en 28 zwartbonte inschrij vingen. De 109 roodbonte werden het veld ingestuurd door 15 bedrijven en de 28 zwartbonte door 9 bedrijven, waaronder de nieuwkomer Luc en Marcel Rombouts uit Meer (niet 5prachtige dieren). Al deze dieren werden ingedeeld in 14 reeksen die op hun beurt elk een zeer spannend verloop kenden. Onder deskundige begeleiding werden de zeer mooi getaïllcerde dieren voorgebracht en oordeelkundig gekeurd. De nationale bestuursleden van de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging waardeerden vooral de goede verzorging en prachtige toiletlering van de dieren. Het bestuur de VRV gewest Hoogstraten sluit zich hier graag bij aan.

Aerts uit Nl inderhout. al. liet nu inmer 98, Arlinda. Zij bleef het nummer 86, Lotte ET, van Jos Kinschots voor. 3608 van Jos Kinschots werd kampioene van de ongekalfde vaarzen en bleef hierdoor voor Annelies van Jiminy Quirijnen. Bij de gekalfde vaarzen. werd liet nummer 49. Annick. van Alfons Mertens kampioene, nipt voor Inneke ET van René Aerts. Bij de roocibonte koeien bleef René Aerts met Laïka weer wel de haas voor Cali van Jimmy Quirijnen. Het was, zoals verwacht, een prachtige wedstrijd. Het bestuur dankt iedereen voor de goede medewerking en vooral alle weldoeners die via sponsering onze prijskamp steunden, want zonder deze zou liet niet ieder jaar zomaar lukken. (Frans Rombouts)

De kampioenen in beeld

,

2.

S ,

,

sk"; ~

M 't.,

1

115 II 1/1

1)

'10

1 u

/1/

3608 van Jos Kinschots-Geenen (Meer) kroonde :ich tot kampioen bij de ongeka/fde vaarzen roodbon t

iIjI

11)1)I11

S1., ,.F

0396 Annjck van AlJinis Mertens /onçe koe roodboiit

(Minder/wnf)

.,

ongetwijfeld de mooiste Liaka van René Aerts (Minderhout) gelauwerd bij de roodbonte oudere koeien

33


FOKVEEDA G

1

1

-

'14

_

1

x~T

Li eulje i , (iii Âu cl Steu ken (0 alle!) o,uuveeriiaa,ubaaï lauuiuiaeui Inj jonge en oudere koeien :wartbont

dc

itliii Iu;idu lul Role AelI.l tJiuuli'iliuiut

It al een

ii

cclJ.' De dciie ja,

van de oudere koeien.

d LilIr van Alfons Merten.s (Minderhout) showde de beste nier bij de jonge koeien

0047 Kora van eigenaar Frank Quirj,ie,u (Merksplas) kreeg van dejuryde eerste prijs i'aorde beste nier van de jonge en oudere koeien

Ruitersport

Pech voor M.E.N.K. Kosten noch moeite werden gespaard door de mensen van M.E.N.K. (Menners Noorder-Kempen) om de toeschouwers oogstrelende sport aan te bieden aan de Blauwbossen te Minderhout. De aangekondigde deelnemers voor deze menwedstrijden waren bijna voltallig aanwezig, de toeschouwers vonden het aangekondigde regenweer wel wat te bar en lieten het dan ook massaal afweten. De wedstrijd zelf, dressuur- en kegeltjesrijden, zowel voor beginnelingen (CAB) als voor gevorderden (CAN), ging alleszins door. Streekmenners Gert Schrijvers uit Oostmalle en Eddy Van Dyck uit Hoogstraten veroverden respectievelijk goud en zilver bij de vierspannen voor paarden in de categorie voor gevorderden. Paard en 34

inenner, één in gratie en drang naar perfectie


The MFT & De Kreuners

Fusieswing

Minderhout - Vrijdag 25 augustus kunnen de liefhebbers andermaal genieten van een fantastische muziekavond aan de manège in de Blauwbossen te Minderhout. Het programma opent met een optreden van The Magical Flying Thunderbirds, het huisorkest van Biebabeloela (TV1), en daarna is het de beurt aan De Kreuners. De afterparty wordt verzorgd door DJ Palladium & Kodex.

The Magical Flying Thunderbirds Op hun manier maken ze van bestaande hits eigen interpretaties in een superenthousiaste, originele, enorm aanstekelijke, grappige en onevenaarhare stijl. De unieke combinatie van The MFT maakt van hen een fenomeen met een bijzonder repertoire en een resem uitzinnige fans. Wie zijn deze vijf knapen ?

De Kreuners

DcA rcuner.s

ilic ?vïagi al Fiving Thundcrbirds

De Kreuners nog voorstellen is eigenlijk over bodig. Wie kent Walter Grootaers. Jan van Eycken, Bene Bergen en Ene Wauters niet? Vorig jaar— de groep bestond toen twintig jaar - waren zij ook reeds van de partij in Minderhout. De Kreuners zijn een begrip geworden. Zij ontdekten het recept om het Nederlands te doen swingen, om rockmuziek met rockteksten in de eigen taal te combineren. Ze werden beroemd met ijzersterke songs: kort, krachtig en zo sober mogelijk. In ruim twintig jaar groeiden De Kreuners van een vreemde eend in de bijt over een pionier uit tot een vaste waarde in onze popmuziek. Het begon allemaal in 1978 toen De Kreuners in de finale van Humo' s Rock Rally belandden. Vanaf toen bouwden zij een indrukwekkende livereputatie op. Nederlandse rock bestond toen nog niet. Platenfirma's geloofden ook niet echt in Vlaamse rock. Maar De Kreuners waren eigenwijs genoeg om zelf hun eerste single in Londen op te nemen en het was meteen een schot in de roos. Het werd een enorme hit. Later volgde 'Nee oh Nee', nu een Nederlandstalige rockklassieker. Na acht jaar onafgebroken optreden en platen maken, namen De Kreuners een Jaartje rust. Hoogtepunten tot dan toen waren hun dubbelconcert met U2, optredens in Werchter en Parij s. de voorprogramma's van The Pretenders en The Kinks in Brussel. Na een stillere periode kwam er in 1989 een tweede hype rond De Kreuners na het uitbrengen van het album Hier en Nu. Zowel pers als publiek waren laaiend enthousiast. Het leek alsof heel Vlaanderen een nieuwe groep ontdekte. Ook in de jaren negentig brachten ze wederom nieuwe ed's uit. Ze zijn reeds meer dan twintig jaar bezig maar van ophouden willen ze niet weten. Vrijdag 25 augustus gaande deuren open om 19 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 600 frank of 33 gulden, aan de kas 's avonds 700 frank of 38 gulden. Kaarten zijn te verkrijgen in alle Bacob-kantoren van de regio en op diverse andere plaatsen. Meer informatie over dit programma kan men bekomen via tel.nr . 03/31495 57. 35


FUSIES WING Manolito y su Trabuco (salsa Havana. Cuba)

Ook dit jaar weer alles over

-

vrijdag 02.30 uur op podium 1

Pianist Manolito Simuuet leidt een toporkcst met een veelzijdig repertoire, die de salsa-danser zeker zal bekoren. Manolito is afkomstig uit Camagüey, en vond zoals vele mLlzikanten zijn stek in Havana. In '93 richtte hij zijn eigen orkest.dat zich dadelijk liet opmerken door zijn originele bezetting, met blazers en strijkers, en de composities van Afro Cubaan Manolito. Op

De Antilliaanse Feesten! "De Antilliaanse Feesten komen in aanmerking voor titel van best georganiseerde festival in Vlaanderen", dat is wat een Belgische kwaliteitskrant vorig jaar over ons internationaal vermaarde Hoogstraatse festival schreef. Maar dat is voor de organisatoren geen reden om een dikke nek op te zetten of op routine voort te drijven, integendeel! Elk jaar opnieuw trachten ze dichter bij de perfectie te komen. Zo voeren ze nu een aparte programmatie op het Jokerpodium en blijven ze investeren om het beste uit de Cariben naar België te brengen. De salsa speelt nu in de spits met o.a. veteraan Cuco Valoy, Venezolaanse jeugdidolen Adolescents Orquesta en Grammy Award winners Los Van Van. Nieuw dit jaar is de rap uit Trinidad en voor het eerst muziek uit Frans Guyana met Les Mécènes Nog even erop wijzen dat volgende diensten gratis zijn en blijven: camping, parking, toiletten, vestiaire. De camping is nogmaals aan uitbreiding toe. Het publiek verdient een aparte hulde: enthousiast, dankbaar, verdraagzaam, kleurrijk, dorstig, trouw, viriel, sensueel, onvermoeibaar. Wat wil een organisator meer? De eeuwige jeugd! Maar die is enkel weggelegd voor de muziek zelf! Op naar een alweer onvergetelijk festival!

het podium: een orkest van 16 man sterk, waaronder vier zangers, een hecht blok dat swingt als een tiet! De laatste twee uitstekende ed's van de groep kwamen uit op het Spaanse Eurotropical.

Havana Express (salsa/timba i'rijtlag 19.30 uur

-

vrijdag 21.30 uur op liet Joke rpodium

Bachata mag niet ontbreken op het festival: de Dominikaanse versie van de smartlap, die overal in Latijns Amerika doorbrak. Na de merengue werd de bachata het tweede belangrijke exportprodukt. Twintiger Zacarias Ferreira is het jongste idool, die na twee ed's vol zielepijn, immens populair werd. Laat je meeslepen door zijn gitaarspel en het eigen ritme van de bachata. iAy amor

vrijdag 00.30 uur op podium 1

-

Spain, Trinidad) vrijdag 20.30 uur op podium 02.30 uur op podium 1)

1

(en zaterdag

Roy Cape All Stars is zonder meer het beste orkest uit Trinidad, en wordt "the number one calypso en soca band in the world" genoemd. Nigel en Marvin Lewis. de originele uitvoerders van "Follow the Leader", waren samen met Roy Cape's orkest te gast in Hoogstraten in '94. Roy Cape, orkestleider en saxofonist, werkt nu met zangers Dexter "Blaxx" Stewart en Derrick Seales, en hun rising star, Zangeres Destra

Met tovenaar Cuco "El Brujo" Valoy staat een heel grote naam op het Hoogstraatse podium. Hij werd populair in de jaren '70; na zijn breuk met Kubaney Records richtte hij onder impuls van zijn zoon Ramon Orlando zijn eigen groep "la Tribu" open scoorde vele hits als "Juliana" en "El Brujo'. Zijn live-repertoire bestaat uit een zeer eigen interpretatie van son montuno's, salsa en merengue. Veteraan Cuco draait nog steeds mee aan de top van de latin scene in New York. En apropos: zijn echte naam is Pupo

Tok Rhythm & Brass (asambeho vrijdag 23.30 uur op liet Joke rpodiwn

Onder leiding van Nelson Abraham brengt dit collectief van percussionisten en blazers een mix van ritmes uit de Nederlandse Antillen. oftewel "asamheho", genoemd naar twee muzi-

.

.

Niet dat het belang heeft, maar Roy Cape heeft het langste rasta-haar van de Caraïben en omstreken. Pure dynamiet op podium 1 voor het startschot. Het orkest sluit ook het festival op zaterdag laat in de nacht! Dan is de cirkel rond.

Los Corralaros de Majagual (cumbia

-

Barranquilla, Colombia) vrijdag 22.30 uur op podium 1 (& zaterdag 01.30 uur op het Jokerpodiurn) Ooit was Los Corraleros de supergroep van de cunibia, 'la universidad de la cumbia". Opgericht in '59, werd de groep zeer populair in de jaren '60 met talrijke opnames voor het Fuentes label. Legendarische accordeonisten als Alfredo Gutierrez (in '97 in Hoogstraten) en Lisandro Meza maakten er het mooie weer. Fruko begon als jonge muzikant zijn carrière bij Los Corraleros. De traditie van de groep wordt nu voortgezet door drie zonen van Alfredo Gutierrez: Dma en Wilfredo op accordeon en Alfredo Jr met de guiro.

Ei Los Corraleros de Maja,'uaI

36

-

Arubal(uraçao)

Valoy!

Garcia.

het Joke rpodium

Doniingo, Dom. Republiek)

-

Roy Cape All Stars (soca Port of

0/)

Zacarias Ferreira (bachata Santo

Dom/New York)

Vrijdag 11 augustus:

Havana,

Een jong gezelschap onder leiding van pianist Ogandi Peraza, bracht een eerste CD uit vol krachtige timba en salsa: een eigentijds geluid vanuit het nachtelijke Havana. De groep werd opgericht in '97, telt acht leden waaronder zangeres Madelin Estime en komt voor het eerst naar België. Zij openen het festival op het Jokerpodium.

Cuco Valoy (salsa, merengue Rep.

En clan nu ... rnuiiek:

-

Cuba)

0> -

'11

~-


FUSIES WING kanten die in de jaren '60 aan de basis lagen van deze Caribische "fanfare". Na hun onvoorziene act vorig jaar op het eerste podium, wil de groep bewijzen dat ze klaar zijn voor een opzwepende en beweeglijke podiumshow vol explosieve en knallende percussiegeluiden. Are you ready for a rhythmical earthquake?

Bozi Boziana & Antichoc (soukous - Kin-

leidt de groep al sinds hun ontstaan in '69; zijn dochter en zoon zetten nu hun eerste onafhankelijke stappen in de muziekwereld. De groep is een fenomeen en staat eindelijk in Hoogstraten, als allerlaatste optreden van hun wereldtournee. Ahi na ma

Tofio Rosario (merengue - Santo

shasa, Congo)

Domingo, Dom. Rep.)

in/dag 01.30 uur op het Joke rpodiwn

zaterdag 00.30 uur op podium 1

Bozi Boziana, geboren in Kinshasa in '51. verzeilde als zanger in de jaren '70 hij het illustere '/.aiko Langa Langa, waar ook Papa Wemha zijn carrière begon. Hij bouwde later een indrukwekkende solocarrière uit en behoort nu tot de Congolese top samen met Evoloko, Madilu, Defao. Zijn muziek is de klassieke rumba die in west Europa ook soukous wordt genoemd, de term die verwijst naar het tweede "sehene" deel van een rumba-song.

Zaterdag 12 augustus:

El Tofio vormde samen met zes broers de merengue groep Los Hermanos Rosario. Hij had samen met Rafa de leiding en was de leadzanger. Na onenigheid trok Tofio naar huureiland Puerto Rico waar zijn solo-carriëre in 1990 succesvol van start ging met zijn eerste solo album "Toflo Rosario y mas". Sindsdien nam hij nog negen CD's op, dc laatste zes voor Wea Latina. Tofio Rosario behoort momenteel tot de absolute merengue-top! Dit wordt zijn Europese première.

Les Mécènes (Piké Djouk - Cayenne. Guyana) zaterdag 19.30 uur op het Jokerpodium

Adolescents OrQuesta (salsa - Car'cas, Venezuela) zaterdag 20.30 uur op podiu m /

Adolescents zijn dejeugd-idolen van de salsa in Latijns-Amerika. Optredend voor grote massa's fans in Carhcas, scoorden zij enkele megahits zoals "Anhelo" en "Persona Ideal" uit een viertal succes CD's sinds hun ontstaan in 1995. Porfi Baloa is de pianist, orkestleider en componist van hun meeste nummers. De groep treedt aan in een grote bezetting met als blikangers de vier jonge zangers. Dat wordt drummen vooraan bij het podium! En overuren our de security om de vrouwelijke t'ans van het tdium te houden!

Voor het eerst op het festival muziek uit Frans Guyana, en wel met de meest representatieve groep van het land. Het is een wat geïsoleerd en onbekend land aan de noordkust van ZuidAmerika. De groep werd in '78 gesticht door de uit Haïti afkomstige Fortuné Mécène. Hun repertoire bestaat uit een creoolse cocktail van compas, zouk, biguine, ook wel eens "pike djouk" genoemd, naar de grootse hit van de groep. Dit wordt hun Europese première; de groep komt 15 man sterk speciaal voor de Antilliaanse Feesten uit Cayenne.

La Rouge (kaskawi - Suriname/NL) zaterdag 23.30 uur op het Joke rpodiiun

Suriname is het land van de kaseko dansmuziek en de kawina, muziek niet een religieuze achtergrond. Als je die twee samensnlelt heb je kaskawi: opzwepende. vocale muziek met veel percussie en aangevuld met bas en klavieren. La Rouge is de topgroep uit de grote Surinaamse gemeenschap in Nederland.(om)

Gratis Feesten! De redactie van De Hoogstraalse Maand heeft alweer 10 vrijkaarten klaarliggen voor onze zeer gewaardeerde lezers. Bovendien houden wij nog wat exclusieve promo-cd's van de Antilliaanse Feesten klaar om die mensen te troosten die net naast de vrijkaarten pakken. Stuur als de gesmeerde bliksem een (prent)briefkaart naar De Antilliaanse Maand, Pater Schrijversstraat 11, 2323 Wortel. De kaarten moeten toekomen vr 7

augustus. De onschuldige hand van onze Antilliaanse secretaresse doet de rest zodat de winnaars hun kaart in de bus hebben op 8 augustus en de anderen alsnog naar de Gelmel kunnen hollen voor hun tickets.(jom)

alles op één rijtje:

Het programma: vrijdag 11 augustus 2000

rk

podium 1: ROY CAPE ALL STARS (soca) 20.30 u LOS CORRALEROS DE 22.30 u MAJAGUAL (cumbia) CUCO VALOY (salsa! 00.30 u merengue) MANOLITO Y SU TRABUCO 02.30 u (salsa) 91

jokerpodium:

0

19.30 u HAVANA EXPRESS (salsa! tuba) 21.30 u ZACARIAS FERRETRA (bachata) 23.30 u TOK RHYTHM & BRASS (asamheho) 01.30 u BOZI BOZIANA (soukous)

I.o.s Ii,j Van Los Van Van (salsa - Havana, Cuba) zaterdag 22.30 uur op podium 1 Los Van Van werden wel eens de Rolling Stones van de Latin genoemd. En niet helemaal onterecht, met dit verschil dat de Cubanen nog wel verfrissend uit de hoek komen en nog het meest weten te boeien met hun recente repertoire. Hun laatste CD "Llego ...Van Van" won eind '99 de prestigieuze amerikaanse

"Grammy Award" in de categorie salsa. Los Van Van is een monument in de Cubaanse muziek, op het eiland nog steeds in popularitet de absolute nummer één: een echte big band met een trombone-blazerssectie, violen en sterzangers Peclro Calvo en Mario Rivera in een glansrol Hun aanvoerder, bassist Juan Formell

3 Canal

zaterdag 12 augustus 2000

3 Canal (rap - Port of Spain, Trinidad)

podium

zaterdag 21.30 uur op liet Joke rpodium

De groep 3 Canal is een vertegenwoordiger van de nieuwe rapso-lichting in Trinidad. De jongens die de eiland-soca mengen met de grootstads-rap uit de States. Hun aanstekelijke hits: "Blue", Mud Madness" en "Talk Yuh Talk". Hun derde en laatste CD "The fire next time" getuigt verder van invloeden uit funk en drum and bass. De drie rappers van dienst Wendell Manwarren, RogerRoberts en Stanton Kewley, worden op het festival begeleid door muzikanten van Roy Cape's orkest.

20.30 u 2230 u 00.30 u 02.30 u

1:

ADOLESCENTS ORQUESTA (salsa) LOS VAN VAN (salsa) TONO ROSARIO (rnerengue) ROY CAPE ALL STARS (soca)

jokerpodium: 19.30 u

LES MECENES (piké djouk)

21.30 u 3 CANAL (rap) 23.30 u LA ROUGE (kaskawi) 01.30 u LOS CORRALEROS DE MAJAGUAL (cumhia) 37


FUSIES WING

Praktische informatie: Datum, uur - 1 8de editie (steeds 2de weekend van augustus) op vr. ii en za. 12 aug. 2000 - deuren: 19.00 uur, live muziek vanaf 20.00 uur tot 05.00 uur - 8 groepen per avond, 4 op het eerste podium en 4 op het Jokerpodium

Naar het Festivalterrein: - regelniatige pendelbusverbinding tussen het Hoogstraatse stadhuis en het festivalter rein - festivaldorp in de "Blauwbossen" in Hoogstraten in grote tenten en openlucht - neem uitrit nr 2 'Hoogstraten" van de snelweg El9 Antwerpen-Breda - vanuit Nederland: via uitrit 1- de eerste uitrit voorbij de grens - volg de bewegwijzering naar het terrein - parkeren: gratis en in de onmiddellijke nabijheid van het terrein

En verder:

Een ontdekkingstochfl. bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

wooridecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

- de grote camping is nog steeds gratis: douches nu 50 f (2.5 fi). sanitair. catering-tent met ontbijt - andere overnachtingsniogelijkheden en arrangementen: Toerisme Hoogstraten: 03/ 3401955 - infostand, cd-shop, vestiaire, telefoon, bank (afhalen geld met bankkaart, ook NL), exotische markt aan de ingang - biertent, wereldvermaarde cocktailtent, champagnebar met ook alcoholvrije cocktails - diverse exotische snacks, ook selfservice restaurant - veiligheidsteam voert controles uit aan de ingang: laat uw audio- en videomateriaal thuis, alsook voedsel en drank - géén voorzieningen voor kinderen, neem een oppas thuis en vlieg er nog eens in! - VRT-Radio 1 maakt opnames van de concerten, waarvan later fragmenten worden uitgezonden in het programma "Tropical"

Kaarten: Dagkaart: voorverkoop: 900 Bef, kassa: 1.000 Bef Weekendkaart: voorverkoop: 1.500 Bef, kassa: 1.700 Bef Voorverkoop: - Cafe De Gelmel, Heilig Bloedlaan 285, Hoogstraten, 03/3 14 83 11 - via Internet:www.antilliaansefeesten.be - KBC en FNAC

Alle Info: Antilliaanse Feesten, KI inketstraat 17, B-2323 Hoogstraten tel 32 (0)3 3143732 en fax 32(0)3 3148656 E-mail: lo@antilliaansefeesten.be Website: www.antilliaansefeesten.be

51

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN I

1,

Oh,hierè! Hoeweddetgad? 38

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03/315 75 66


FUSIES WING

Akkerpop 2000, terug naar de nostalgie?!

Halve eeuw geleden HO 0 GSTRATEN Brand

Wat gezelligheid betreft, i.s liet klooster en haar omgeving nauwelijks te overtreffen als decor voor hetAkkerpopfestival. Voeg daarbij nog een programma met vee/punk suif en rock met de KIDS in de hoofrol en de nostalgie is niet ver meer uit de lucht. Een festival dus voor een breed publiek. Meer - Samen met zijn terugkeer naar de terreinen aan het klooster in de Donckstraat te Meer, keert Akkerpop op 20 augustus grotendeels terug naar een stijl van toen. Het vraagteken wordt hierbij gevolgd door het uitroepteken. Een blik op de affiche leert ons de extra ruimte die de organisatoren maakten voor punk. Ska en stevige Rock. Opvallend ontbreken op de affiche de hardcore, de metal en techno. De troeven van gezelligheid en betaalbaarheid van toen blijven behouden. Voor een luttele 200 fr. deel je in de kosten en kan je het hele festival meemaken. Volgens de organisatoren: "Als het weer ook dit jaar weer meewil, zal Akkerpop weer swingen als een tiet". Een uitspraak die we ter plaatse zeker zullen gaan verifiëren. Praktisch zal het festivalprogramma er als volgt uitzien: deuren openen vanaf 11.30 uur. Festivalopeners worden The Miami Mudmen (Bel). Zij brengen surf en rockabilly met vetkuiven. Vervolgens treden op: de a200 Club (Bel), een revelatie in de Belgische punk-scène, Mintzkov Luna (Bel), winnaar Humos Rockrally 2000, The Andrew Surfers (Bel),

een zijproject van 50 Foot Combo, The Special Effects (Bel), zij brengen stevige Ska. The Paranoiacs (Bel), een formatie van Rock (Punk-), Undeclinable Ambuscade (Nl), zij worden betiteld als de beste melodieuze punkgroep uit de Lage Landen, Jon & The Nightriders (USA) brengen surf van de bovenste plank, tweede best na Dick Dale en The Kids (Bel). In deze legendarische Punkgroep, ooit begonnen in 1976 en terug gestart in 1996 herkennen we een terechte top of the bill. Het definitieve einde wordt gepland om uiterlijk 1.30 uur. Voor meer info over het festival kunt u terecht bij Kurt Vermeiren: 03/315.84.41 (nb 19 uur) of per e-mail: Verboventoon@hotmail.com, internet: http:// akkerpop.web.com Het festival vindt plaats op zondag 20augustus op het plein aan het klooster in de Donckstraat te Meer-Hoogstraten (B). De entree is een luttele 200 BEF. Voor de wegzoekers: neem de E19 Antwerpen-Breda. uitrit 1. Meer- Zundert en volg de pijlen richting Akkerpop. (ma)

In de nacht van Maandag tussen 12 en 1 uur brak brand uit bij de Kinderen Bolckmans, in de Kathe]ijnestraat. Toen de genoemde personen door liet geJoel der dieren werden gewekt, stonden de schuur en stalling reeds in volle gloed. Met de hulp der geburen kon liet vee nog tijdig g ered worden. Alvorens de brandweer ter plaatse was en de pomp op gang kon gebracht worden, waren stal en schuur met gedeeltelijke oogst omzeggens reeds volledig uitgebrand. Het aanpaend woonhuis kon gered worden. De oorzaak van de brand is onbekend.

Maak van Uw huis een hemeltje; verzorg vooral Uw vensters, zij zijn het zicht van Uwe woning. Bij ons vindt U hiervoor alle soorten gemaakte stores, voiles en marquisetten voor gordijnen. Belgische en Zwitserse draperies. 1614 HUIS BRUURS-PEERAER

NOTARISBERICHTEN Studie van Notaria J. MICHOEL te Hoogstraten UIT DE HAND TE KOOP BUITENVERBLIJF

«VILLA DE RUYTER» met garage en grote hof, gelegen te Hoogstraten in de Minderhoutsestraat (nabij de Tramstatie), groot 6200 m. v. Onmiddellijk beschikbaar. Aangename ligging. Geschikt voor hotel of pensioenhuis. Te bevragen ter studie van Notaris MlCHOEL te l-loogstraten, of ter studie van Notaris VAN ROY, Sint Vincentiusstraat 18, Antwerpen. Tel. 95334. 734 Openbare verkoping van

schone MEUBELEN en HUISRAAD

291

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens

Garage

* Erkende carrosserie

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

TE HOOGSTRATEN Begijnhof B. 12 Notaris J. MICHOEL, te Hoogstraten zal aldaar op Woensdag 16 Augustus aanst., om 2 u. namiddag, namens en ten huize van Mej. Arnelie Van Tichelt, Begijnhof B. 12, openbaar verkopen Allerlei schone meubelen en huisraad, bestaande voornamelijk uit 1 legkast, 1 glazen kast, t kleerkast, 2 bedden met ressort, 2 wollen niatrassen, stoelen, tafels, stoof, zetels, 4 schilderijen op doek, beelden onder stulp, lessenaar, hangklok, spiegel, allerlei potten en pannen, glas- en gleiswerk, enz.. enz... 765 Kontante betaling.


Droomfabriek, show door leerlingen en begeleiders Noorderkenipen - Nogal wat gezinnen uit Hoogstraten hebben met de vzw Gehandicaptenzorg Noorderkempen te maken. Dc vereniging heeft als doel voor onze bijzondere kinderen, een opvang te verzorgen in eigen streek. Ze bestaat uit een drietal organisaties. Er is de school Berkenheek in Wuustwezel, die dagelijks kinderen in de gemeente Hoogstraten ophaalt en buitengewoon basisonderwijs aanbiedt van het type 1, 2 en 8. De school voor buitengewoon secundair onderwijs. het BUSO, leidt jongeren op voor een vak. Het revalidatiecentrum, eveneens bij de lokalen van Berkenbeek gevcstigd, ondersteunt in logopedie, ergo therapie, kinesitherapie en revalidatie in het algemeen. De Oever in Wuustwezel, functioneert als dagcentrurn. De Regenboog is een gezinsvervangend tehuis in Essen. Dc vzw Noorderkempen bestaat dit jaar 30jaar. Vandaar dat een denkeel werd opgericht om eens met iets buitengewoons uit te pakken. Zij vormde een 'droomshow", naar het gelijknamige tv-programrna, de droomfabriek. De kinderen konden zelf hun droom formuleren en de Noorderkempen zorgde voor de realisering ervan. Met een professionele filmploeg van de VRT werden de belevenissen op de voet gevolgd. Als wensdromen ontmoetten we zoal: een nachtje slapen in de klas, bezoek op de boerderij, blussen bij de brandweer, een heuse film maken, vliegen met een vliegtuig, een bezoek aan de VRT... De activiteiten waren een belevenis op zich. Het feestweekend van de 30-jarige, eind juni, was nogmaals een hoogtepunt voor de dromers.. In

Op de terreinen van Berkenleek te Wiiosrn'e:el werd in een grote tent cle droomshow gepresenteerd. De Noorderkempen, gesteund door de VRT en tientallen vrijjw illigers, deden kinderdromen in vervulling gaan. De inotorclub deed alvast enkele dromen uitkomen. de grote tent met naar schatting duizend bezoekers, werden de belevenissen nogmaals afgespeeld op een levensgroot scherm. De montage en de presentatie waren subliem. De kinderen

konden zo hun droom nog eens delen met een enthousiast publiek. Een kinderdroom, een droom in vervulling zien gaan, is toch het mooiste wat er is. (ma)

toor

IS

123 0

ei0pra '

teet0. 03! P4 31

40

es

00G


SPO flI

kH ,• --' ___

4\ )

'

Roger De Vlaeminck wint in Wortel Wortel - Het Sportcornité van Wortel

Paul Herrigers o/(l(' op de rechte stukken.

Dc//lvhie/uh

or stii;iîcrk

VV(1l1(lc1e /1/el

1c I/iicii, Rcr f) 1

FransAerts (1/ DiK

P(lIfU(l.\ loo! (/0'

I1(/IICi!

zorgde niet haar 1 00 Organisatie voor een onuitgegeven wielerspektakel. Het traditionele wielercriteriurn voor liefhebbers moest dit jaar plaats maken voor drie wedstrijden achter derny. De eerste wedstrijd was een koers in lijn voor liefhebbers achter derny, over twintig ronden. Een voorgerecht waarin Danny In 't Ven, achter gangmaker Huybrechts, de beste was voor Van Gestel, Goetschalckx en de plaatselijke renner Piet Hereygers. In de tweede wedstrijd - een tijdrit achter derny - werd een oud wielrenner gekoppeld aan een wielertoerist. Die wielertoeristen werden afgevaardigd door de wielerclubs uit de streek. In deze wedstrijd was oud wielrenner Dirk Pauwels sanien met Frans Aerts van Minderhout achter gangmaker Bruno Walraeve de beste. Dit trio bleef met 7 min. 55 als enige onder de acht minuten. Ortaire Goossens en Peter Vissers eindigden op 8.12 min gevolgd door René Dillen met Jaak Dekkers (8.18), Michel Vaarten met Ludo Boudewijns (8.19), Paul in 't Ven niet Michel Bastijns (8.21), Roger De Breuker met Jef Laurijssen (8.22), Paul Herrijgers met Jan Aarts (8.22), Roger De Vlaminck met Marcel Arnouts (8.26) en Willy in 't Ven met Dré Oninckx (8.30), die de top tien volmaakten. De laatste en meest spectaculaire wedstrijd was de aflossingskoers voor vedetten, ook weer achter dcrny. In deze wedstrijd stond er geen maat op het duo Roger De Vlaminck die met Paul Herrijgers achter derny Joop Zylaart reed. Zij reden van het begin tot het einde vooraan en lieten René Dillen met George Pintens, Teun Van Vliet met Thomas, José De Cauwer met Michel Vaarten, Jos Van De Poel met Danny in 't Ven en nog vijf andere ploegen achter zich. Het geheel was vlekkeloos georganiseerd en verdient een tweede kans, volgend jaar in betere weeromstandigheden.

C1Irt ran Iiiui cronorit.

Veruit het mééstgele7en blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstiaatse Maand 41


SPORT

Hoogstraten VV Nog maar pas in Euro 2000 met de daarbij gepaard gaande gekte achter de rug of de nationale competitie weet zich alweer op te dringen. HVV, uitkomend in de Derde Nationale A. blijft het vertrouwen schenken aan het trainersduo Eddy Van de Ven en Rob Brosens, die weer een aantal nieuwe spelers in het geheel moeten inpassen terwijl ook enkele vertrouwde gezichten de roodwitte stal verlaten hebben. Op vrijdag 4 augustus heeft dc ploeg voorstelling plaats van liet uieUWL llV\'. [eist kan met te 19.00 uur een kijkje komen nemen achter de schermen van het stadion (spelershome, kleedkamers, socioclub...) en te 20.00 uur worden de spelers voorgesteld. Zoals de laatste jaren hoopt men weer op een schitterende zomeravond zodat het weerom een prettig buitengebeuren mag worden.

Transfernieuws Vervoegden de HVV-rangen: Dennis Bertels (Berchem), Filip Goossens (Kapellen(, Tornislav Huljev (Kapellen), Barry Jespers (Meerle), Bram Peeters (Geel), Sven Schoenmaekers (Turnhout), Stijn Stes (Germinal Beerschot), Siegfried Van Sas (Schoten). Verlieten HVV: Raf Hillen (Wortel), Geert Janssens (Vlimmeren), Jef Michielsen (Merksplas), Mike Verbeek (Hoboken) en....

Weg HVV

Voorbereidingsprogramma HVV Zaterdag 29juli 18.00 uur Hoogstraten VV- Turnhout

Woensdag 2 augustus

Liie Voii Der Velde (AC 0/en)

U

19.30 uur Vorselaar-Hoogstraten VV

Donderdag 3 augustus 19.30 uur Zwaneven-Reserven HVV

Zaterdag 5 augustus 19.30 uur Hoogstraten VV-Dessel Sport

Dinsdag 8 augustus 19.30 uur Hoogstraten VV-St.-Lenaarts

Zaterdag 12 augustus 16.00 uur Reserven Lyra-Reserven HVV

Zondag 13 augustus Beker van België

Dinsdag 15 augustus 18.00 uur Wuustwezel-Hoogstraten VV

Vrijdag 18 augustus 19.00 uur Gooreind-Reserven HVV

Peter Hej.tek ('ex1npt)

Zondag 20 augustus Beker van België Dinsdag 22 augustus 19.15 uur KFC Meer-Reserven HVV Woensdag 23 augustus 19.30 uur Lille-Hoogstraten VV

Vrijdag 25 augustus 19.30 uur Reserven Zwarte Leeuw-Reserven HVV Zondag 27 augustus Beker van België Mo Sabhaoui (Heist)

Kris Ceusters (Zi n /1e Leeuw

Steve Adarn (Wuustwee/)

Provinciaal voetbal: in en uit! TWEEDE A

DERDE B

VIERDE C

Trainer: Frank Luyten In: Corné De Kok (VOB Goirle), Stefaan

Trainer: Kees Verhaar In: Marc Der Kinderen (Nieuwmoer), Paul Van

Trainer: Guy Weynen In: Raf Hillen (Hoogstraten), Wim van Loon

Lieckens (Poppel). Sven Meyvis (Hoogstraten), Corné Suykerbuyck (Etten-Leur). Uit: Guy Brosens (Minderhout), Ene De Bie (Dosko). Marc Jaspers (Dosko), Jan Martens (Minderhout), Patrick Methorst (Oostmalle), Frank Schrauwen (Kaart), Egi Wagenaars (St. Michiels Gestel)

Wanrooy (Sint-Lenaarts). Uit: Barry Jepsers (Hoogstraten), Louis Van Raak (stopt).

(Dosko). Uit: Dirk Geyssels (stopt), Kurt Haest (Dosko).

Meer

Meerle

Minderhout Trainer: Eddy Vermeiren In: Guy Brosens (Meer), Frank Claessen (vrije speler), Kris Laurijssen (HIH Turnhout). Luc Loos (Sint-Jozef), Jan Mertens (Meer), Eddy Smolderen (HIH Turhhout). Steven Van Loock (Hoogstraten). Bart Wilmsen (Merksplas). Uit: Koen Lenaerts (Wuustwezel).

42

Wortel


SPORT

FC De Statie Minivoethaltoernooi Binnen de gehuurtenvoetbalclub FC De Statie wordt steeds koortsachtig gewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Een minivoetbaltoernooi wordt op stapel gezet op zaterdag 5 augustus 2000 en dit vindt plaats op het vroegere voetbalveld van FC Meer langs de Meerseweg. Deelnemende ploegen treden aan met vier veldspelers en een keeper, vervangen worden mag onbeperkt. Zestien teams stuurden hun inschrijving binnen: De Mussenakker, Boereneinde, De Houvast, Papillon, enkele KWB-ploegen uit Rijkevorsel en Merksplas, KLJ-ploegen uit Zondereigen en Merksplas, gevangenisbewakersploegen uit Wortel, Merksplas en Turuhout. Een gevarieerd deelnemersveld alleszins. De eerste wedstrijden vangen aan te 10.00 uur, de finales werkt men af omstreeks 17.30 uur! FC De Statie hoopt op een fijne sportieve voetbaldag en welkom aan de supporters! De Gouden Schoen t'an het seizoen 1999-2000 geflankeerd door zijn collega- voet baiier.v van FC De Statie

Gouden Schoen Het vorige seizoen werd einde juni afgesloten met een algemene vergadering waarbij de beste speler van het afgelopen jaar nog in de bloemetjes gezet moest worden. Na elke wedstrijd geeft elke speler, bestuurslid en aanwezig lid van de voetbaiploeg drie, twee of één punt aan de drie beste spelers van die dag. Het gaat dus zeker niet alleen om de speler die de meeste doelpunten gemaakt heeft, maar ook diegene met de meeste inzet, met een extra sportieve ingesteidheid .... kan punten verdienen. Ook wordt de wekelijkse aanwezigheid beloond met een punt. Het is dan ook telkens spannend om de uitslag van de eindlaureaat te kennen. Deze uitslag wordt door de voorzitter in het grootste

Boven v.l.n.r.: Fon.s Jacobs, Paul Paepen, Guv V.D. Poel, Kevin Brees, Swa Kevsers, Luc Gijsbregts (voorzitter), Jack Fockaert, Rudv Strijbos Onder v.l.n.r.: Eric Jacobs, Kurt Huvsmnans, Kristof Terreur, Sveti Brees, Marc Van Goerheni, Chris Jochems

geheim uitgeteld en pas op het einde van de algemene ledenvergadering bekend gemaakt. Omwille van enkele kwetsuren kon Jack Fockaert niet meer voetballen, toch wou hij meedoen door ditj aarde taak van keeper op zich te nemen. Hij deed dat zo voortreffelijk dat hij op een derde plaats eindigde in de uitslag. Op de tweede plaats staat zeer verdienstelijk Youssef Abbakdouy die jammer genoeg de laatste wedstrijden wegens kwetsuur forlait moest gev en.

zoniet zou hij een ernstig kandidaat geweest zijn voor de hoofdprijs. Volgend jaar komt er voor hem zeker nog een kans. De winnaar van dit .jaar heeft die kans nu al niet laten liggen. Kristof Terreur miste slechts één wedstrijd, bleef wel enkele partijen geblesseerd aan de kant, maar door zijn regelmaat en, laat ons eerlijk zijn, ook door zijn klasse, is hij de verdiende winnaar geworden van de Gouden Schoen. Bevestigen wordt nu de boodschap!

Sterkens klaar voor Europees toptreffen rallycross .-

opgewassen tegen die enorme krachten. Tijdens de eerste reeks bij liet EK in Frankrijk, brak de vierde motor van het seizoen. Toen besloten we dat het genoeg geweest was, en hebben we een nieuwe motor gebouwd zonder ALS-systeem. Als noodoplossing reed ik in Tsjechië met een geleende motor van First Motorsport, een bekende tuner in de rallvsport. Daar leek het goed te gaan, maar op de star/lijn van de C-finale brak een aandrijfas," aldus Ktircher-piloot uit

Minderhout.

Genieten in Höljes Op 12 en 13 augustus wordt in Maasmeehelen naarjaarlijkse traditie de Belgische manche van het Europees kampioenschap rallycross verreden. Alle toppers zullen weer van de partij zijn, aangevoerd door regerend kampioen Per Eklund (Saab 9.3) en kampioenschapsleider Kenneth Hansen (Citroën Xsara WRC). Jos Sterkens lijkt net op tijd klaar om de confrontatie aan te gaan met zijn Ford Focus WRC. De nieuwe Focus WRC heeft de Minderhoutenaar voorlopig nog niet veel geluk gebracht. Sterkens draaide al vier motoren in soep. "We hadden voor het seizoen besloten met een bangbang te gaan rijden. Dat is een elektronisch snufje waardoor de turbodruk behouden blijft in alle situaties. We vreesden dat we hierdoor misschien problemen zouden krijgen met de lurbo, maar uiteindelijk bleken de motoren niet

Beterschap kwam er in Zweden, waar Jos voor het eerst terug met een eigen motor zonder ALS reed. "In Hölje.s ontdekte ik het mooiste circuit waar ik Ooit op gereden heb. In een dorpje lan 300 inwoners, kwamen lieft 20.000 fans naar het circuit. De omloop was bijzonder technisch maar ook geweldig snel. Als toetje zaten er twee grotejumps in! Ik genoot, maar we hadden niet voldoende turhodruk. Bij een controle bleek dat de intercooler gescheurd was. Toch kon ik inc nog plaatsen voor de C-finale. In een alles of niets poging, gooide ik de Focus bij de start ertu.vsen, maar de stuurinrichting brak.

De tweede manche van het Belgisch Kampioenschap werd verreden in helse omstandigheden. Door de aanhoudende regen was het bijzonder moeilijk om de pk's op de baan te zetten. In de start slingerde de Focus telkens van links naar

rechts, wanhopig op zoek naar grip. Toch sleepte Jos nog een derde plaats uit de brand, achter Kuypers en Franssen: 'Een geliikje. In de eerste ronde werd ik rondgetikt. Later gingen ook Geraerts en Ver Eecke van de baan en ontplofte de motor van cle Pumna van Helven, zodat ik toch nog derde werd. In elk geval bleef cle mnechaniek nu voor de eerste keer intact. Precies op tijd, want nu gaan we ons voorbereiden op de Europese afspraak op het Duivelsbergcircuit. Ik hoop op droog weer. Met cle steun van de supporters mik ik alvast op een finaleplaats.

Iedereen die Jos wil komen aanmoedigen is natuurlijk welkom in de grote Krclier-tent. Afspraak 12 en 13 augustus in Maasmechelen of op 20 augustus in Valkenswaard. (HVO)

Advertenties

ij r

314.49.111314.55.04

43


SPORT Belgisch Kampioenschap Military Seniors en Young Riclers

Topsport op en van eigen bodem Als u houdt van een mooie wandeling in de natuur, van daverende hoeven van gespierde, getrainde paarden en van ruiters die pogen hun viervoeters optimaal te begeleiden, dan moet u beslist eens komen wandelen en kijken in de mooie omgeving van de Blauwbossen en de terreinen van gevelstenen Desta op do 27 - vr 28- za 29 of zondag 30juli. De Minderhoutse ruiterij heeft immers gezorgd voor een groots gebeuren, waarin ruiter en paard in harmonie met de natuur naar godsvrucht en vermogen streven naar een maximale prestatie. De Minderhoutse ruiterij is niet aan haar proef stuktoe en het is dan ook een mooie beloning dat de topruiters van België in Minderhout zullen trachten Belgisch Kampioen te worden. Er zullen trouwens 2 kampioenen gekroond worden in Minderhout: zowel de Belgisch Kampioen(e) Seniors en de Belgisch Kampioen(e) Young Riders (18-21 jaar). Met de Olympische amazone Karin Donckers in de Minderhoutse rangen zullen de concurrenten eens ie meer moeten bewijzen dat hun paarden en zijzelf uithetjuiste hout gesneden zijn. Naast Karin zijnde andere favorieten Constantijn Van Rijckevorsel en Virginie Caulier. Voor de verrassing kunnen misschien wel Danny Van Den Eynde, Walter Van Massenhoven, Danny Loos of Danny De Vos zorgen. In het Belgisch Kampioenschap voor de Young Riders is de Minderhoutse weelde zowaar nog groter. Aan Jan Stoffelen en de broers Dolf en Gust Desmedt zal de concurrentie taaie klanten hebben. Dat de beste moge winnen... Om winnen is het niet iedereen te doen in Minderhout; niet minder dan 400 deelnemers houden de olympische gedachte dat deelnemen belangrijker is dan winnen indachtig. De ruiters moeten eerst een gehoorzaamheidsproef afleggen, die wij dressuurnoemen. Vervolgens wordt de cross-country verreden: waarbij de ruiters imposant. veilig en fair gebouwde hindernissen als bomen, hagen, grachten, heuvels en vijvers moeten trachten te overwinnen. Als afsluitende proef is er een fitheidsproei die wij de jumping noemen. Dat Minderhout de wedstrijden voor

zowel beginners, gevorderden en de top (pony)ruiters organiseert is eerder een uitzondering in België en dus toch wel uitzonderlijk te noemen. Voor beginnende (pony )ruiters is dit een unieke gebeurtenis om de drang naar het rijden in de natuur te vergroten en te streven naar het groots genot dat een combinatie ervaart als de finishlijn foutloos wordt overschreden.

De belangrijkste uitslagen:

Dressuur Stokmaat A (109 t/m 116 cm) Klasse: beginnelingen 1 2. Stefanie Mertens 192 punten, Wortel Stokmaat C (127 t/m 136 cm) Klasse: licht 1 Tinne Pillot 183 punten. Minderhout Bert Van Den Heuvel 176 punten, Hoogstraten Stokmaat D (137 t.m 148 cm) Klasse: licht 1 2. Gitte Bartholomeeusen 195 punten, Wortel Stokmaat C: Klasse: beginnelingen 1 Ring 14: 1. Eveline Bevers 180 punten, Meer Ring 15: 3. Leen Oostvogel 166 punten, Hoogstragen Ring 16: 3. Koen Snoeys 178 punten, Minderhout Ring 18: 2. Britt Van Looveren 180 punten, Hoogstraten Stokmaat D: Klasse: beginnelingen 1 Ring 19: 3. Annelies Mertens 175 punten, Wortel Ring 20: 1. Tom Stoffelen 176 punten Minderhout Ring 21: 1. Annelies Vermeiren 183 punten, Wortel Ring 22: 2. Wim Koyen 182 punten, Meer Ring 24: 1. Valerie Knevels 194 punten, Minderhoui Ring 25: 2. StefBrosens 154 punten, Wortel Stokmaat D: Klasse: heginnelingen 2 Ring 28: Gitte Bartholomeeusen 172 punten, Wortel Ring 29: 2. Ann Brokken 183 punten, MeerleMeerseldreef

Persoonlijk advies op ieders maat

ANHYP BANK

e: Vanbavel.rommens@assurnet.net

M,,iløe OF me

ERKEND

CDV 11590

Soaren - Beleaaen - Lenen - Verzekeren 23

44

Ponytoernooi te Wortel Na Overbroek en Heist-op-denBerg kwam Wortel als derde toernooi aan de beurt op de lijst van 18 wedstrijden. Zomaar eventjes 31 clubs stuurden hun inschrijving binnen hetgeen resulteerde in een massa deelnemers, die wat graag hun vaardigheden demonstreerden aan de geïnteresseerde toeschouwers.

ALLE VERZEKERINGEN — ALLE BAN KZAKEN

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54

Ons programma ziet er als volgt uit: Donderdag 27 en vrijdag 28 juli dressuur; zaterdag 29 en zondag 30juli crosscountry + jumping. Voor de kleinsten onder ons zijn er bovendien gratis nevenactiviteiten met o.a. zelf ponyrijden, kindergri me, een ballonwedstrijd, een tekenwedstrijd en er is ook een kinderboerderij le bezichtigen.... Voor kinderen < 12 jaar is de inkom bovendien gratis, voor de anderen is er de democratische prijs van 150 Bfr. U zal merken dat een bezoekje aan onze wedstrijd de moeite meer dan waard zal zijn... Nu maar hopen dal de weergoden ons goedgezind zijn en dat het Belgisch Volkslied op zondag 30 juli toch ook een beetje Mincierhouts moge klinken... (P. Desm)


SPORT Springen Stokmaat B: Klasse: licht 2. Wint Kuyeu, Meet Stokmaat (2: Klasse: licht Leen Oostvogel s. Hoogstraten Stokmaat D: Klasse: licht Dirk Vinckx, Meer Stokmaat C: Klasse: Midden 2. Bart Brosens, Meerle-Meerseldreef Stokmaat D: Klasse: Midden Wim Vinckx, Meer

Achttal Dressuur Klasse: midden: 1. De Paardenvriendjes 129 pUnten. Wortel Klasse: hcginnclingcn: 2. Sint-Clemens 133 punten, Minderhout

Viertal Dressuur Klasse: beginnelingen: 1. Sint-Joris 156 punten. Meer i F,aii.s B/II\1IC/I 1e/lOO? 1/1l poIlvi'uileli/es eJI /11//it 0/el JOIiIJ Je J0l//lllCfl v. v. de onlangs overleden Frans Geerts uit Castelré V. In. r.: Marieke De Gruyter, Stephanie Mertens, Carmen Christiaensen, Kim Snoevs,

i.

Wim Bartholomeeusen, Jelle Snoevs. Au Mertens, Gitte Bartholomeeusen, Kcitrien Van Erck, Annelie.r Vermeiren, Nathalie Roeiands, Stef Brosens, Annelies Mertens, Lore Jespers, Commandant Frans Bruvnen

Hortensia of Hydrangea: Hortensia schermt met prachtige kleuren Met zijn grote bloemschermen in verschillende pastelkleuren is de hortensia, of Hydrangea zoals hij officieel heet, één van de opvallendste verschijningen in de zomertuin. Binnen de hortensia's zijn weer verschillende variëteiten te onderscheiden. Eén van de mooiste daarvan is Hydrangea macrophylla 'Mariessi Perfecta'. Deze bloeit met een breed scherm van kleine, violet gekleurde bloemetjes, met daar omheen een uitbundige rand van grote, lilaroze bloemen. 'Mariesii Perfecta' is zo mooi, dat de titel van Plant van de Maand Augustus meer dan verdiend is. Hydrangea macrophylla 'Mariesii Perfecta is een opvallend sterke struik. Waar andere hortensia's soms moeite hebben zich in de winter overeind te houden, daar houdt deze plant stand. 's Zomers heeft 'Mariesii Perfecta' liever niet de volle zon. De beste standplaats is in de halfschaduw. D IJIULIIILIi blij ven dciii liet bsÉe op kleur. Bovendien droogt de plant dan minder snel uit. Een zusje van de 'Mariessi 1-'ertecta is de Hydrangea macrophylla 'White Wave', alleen de bloemkleur verschilt sterk. 'White Wave' is namelijk net zo kleurd als een grote golf: de kleine bloemetjes midden in het scherm zijn mooi blauw c.ii di. gi uk bluviiieii i uiiduni, zijn wit.

Fluweelhortensia's Een andere mooie hortensia is de Iluweelhortensia', ofHydrangea aspera. In hct midden van het platte scherm staan kleine roze, paarse of blauwe bloemetjes en daar rondom heen een rand van grote witte of roze bloemen. De bloemschermen alleen zijn al prachtig, maar deze hortensia heeft nog een extra attractie. De soms wel 30 cm grote bladeren zijn grijs, viltig behaard. Dat maakt deze plant heel bijzonder.

Hydrangea aspera sargentiana. Zo moeilijk als de naam klinkt, zo mooi zijn de bloemen: diepblauw in het midden, met helderwit daar omheen. Opvallend aan deze struik zijn ook de roodachtige uitlopers die in hei voorjaar door de grond heen breken.

Ook op balkon en terras De laatste jaren is er terecht veel aandacht voor Hydrangea. Het is immers een plant die zowel op het terras en balkon als in de tuin uitstekend tot zijn recht konit. De plant bloeit van juni tot en met september. Met de klimhortensia (Hydrangea petiolaris) veroveren de hortensia's ook de derde dimensie. Met zijn grote losse, geurende bloementrossen en het dichte gebladerte is deze plant hij uitstek geschikt om muren van huizen of tuinschuurtjes een eigen gezicht te geven.

Pluimen en schapenkoppen

Hydrangea aspera 'Macrophylla' is een Iluweelhortensia die van juli tot augustus prachtig bloeit. De grote bloemschermen zijn in het midden diep-lila gekleurd. met een wit-lila rand. Het is een ware aanwinst in de tuin. Normaal gesproken wordt de struik niet veel hoger dan 1,5 m, maar een oudere struik die het naar zijn zin heeft, kan als hij niet gesnoeid wordt dc drie meter voorbij groeien! Dit is dus absoluut een imposante struik met mooie zachte bladeren. Een anders gekleurde fluwcelhortensia is

Hydrangea paniculata komt ut China en Japan en bereikt daar een hoogte '.'an 7m. Bij onc zal hij ongesnoeid niet veel hoger worden dan 21i. Rond september verschijnen de 30cm grote hlnemptnimen die nok wel sehnpenknppi'n worden genoemd. In sommige tuinboeken heet deze plant daarom schapenkophortensia. Vaker treft u de voor zichzelf sprekende naam pinimhortenni aan Di' grootte de vorm en rie kleur schijnen daarmee te maken te hebben. Het grote blad zorgt met zijn donkergroene kleur voor een mooie achtergrond 'oor dü bloemen. Hydrangea panieulata is één van de weinige hortensia's clie wel goed kunnen worden gesnoeid. Schrik er niet voor terug om in het vroege voorjaar een flink eind terug te snoeien. Dit komt dc bloei alleen maar ten goede. Voor een dichte (groeps )heplanting is een plantafstand tussen de t en de 1.5 m optimaal. Ook is het mogelijk om de struik op een korte stam te kweken. Een klein nadeel is dat de takken kunnen bezwijken onder het gewicht van de enorme bloemtrossen. Vooral met een zware regenbui is hier kans op en is het verstandig om de vrijstaande struiken licht te ondersteunen. 45


SPORT

Over vissen en vangen

J-Ioogstralen: De 1-1oo'sl,'cinlse .S»oi t t ers leerden op zaterc1ai 21juni de jeugd vissen met de laste stok en op vrijdag 7juli was liet de beurt aan de gevorderden om te leren werpen en vissen niet de u'erphen ge!. Door de felle wind viel dat in het begin niet mee maar toen in de namiddag de theorie nioet oorden omgezet in praktijk, kwamen er toch verschillende vissen in het net. Van link., naar rechts, Rob met een geslaagde worp, Kristoj niet een brareni en de verzamelde bende niet hun diploma. Op

vrijdag 4 en 18 augustus kunnen de jeugdige liefhebber.v miog aan de sIiii tijden.m de oefrnmiamnidda gen bij Altijd Beet op de Moslen, telkens van 13u30 lot 16u. Voor materiaal, aas en voer wordt gezorgd. Liefhebbers voor de boottocht met de milieuboot op liet kanaal Dessel-Schoten, op zaterdag 14 oktober van 14u tot 1 7u, kunnen zich nog inschrijven tot donderdag 31 augustus hij Toon Verleve, 03.315.71.86. (tv.)

Marcklopers

Serieuze uitdagingen Ook in regenseizoen komen de Marcklopers massaal naar buiten. Om een verfrissend buitje maalt men niet en wind en regen trotseert men met de glimlach, alhoewel het toch gezelliger is om de zonnestralen te voelen en dan zeker in de zomerwedstrijden. Ook de winterse plannen worden verder afgewerkt en vragen training. In het najaar volgen weer een reeks marathons en die vragen voortdurend intensieve training. Zo staat de zware marathon van Monschau op 13 augustus voor de deur. Als opwarmertje trok op 22 juli een sterke afvaardiging naar Louette Saint Pierre voor een te duchten 19 km loop uit de reeks van de Challenge Delhalle. Jan Adams bereidt zich intens voor op de volledige triatlon van Almere. Vier dapperen staan op de inschrijvingslijst van de Trans Ardennaise (160 km in 4 dagen). Zo traint en loopt iedere Marckloper volgens zijn eigen doelstellingen.

Uitslagen

Chaam 2 krn Kurt Aerts 00.06.59 Evelien Brosens 00.08.08 Wendy Brosens 00.08.34

5 km Herman Martens 00.19.34 Tom Brosens 00.19.42 Lucienne Koyen 00.23.19 Monique Aerts 00.23.57 10km Peter Anthonissen 00.38.19 Ward Blommaerl 00.45 .40 Fons Aerts 00.47.14 René Laurijssen 00.50.32 Els Goetschalckx 00.54.40 Cin Severijns 00.56.27 21 km Jan Hendrickx 1.11.17 Jacques Vermeiren 1.27.55 Jolanda Schoenmakers 1.32.38 Jan Vermeiren 1.34.15 Rit Van Aert 1.34.15 Luc Vrancken 1.37.46 Eddy De Loose 1.41.12 Gunther Jansen 1 .49.5 8 J05 Leunen 1.44.00

Brasschaat Halve triatlon Wuustwezel

Jan Adams 4.41.45

6 km ISde Axel Aerts 00.24.46

Loenhout

7de Herman Martens 00.19.27

10km lOde Kurt Aerts 00.40.37 lSde Peter Anthonissen 00.41.46 24çte Rit van Aert 0044.30 30ste Alfons Aerts 00.49.43

Zandhoven

Vorselaar

8.4 km 4de Herman Martens 00.33.0 1

5 km

Westrnalle 5 kni

46

21ste Herman Martens 00.18.23

6 km Herman Martens 00.24.50 Lucienne Koyen 00.33.00 Monique Aerts 00.33.00 Wendy Brosens 00.33.00

Turnhout 9,3 km Lucienne Koyen 00.45.00 Monique Aerts 00.45.5 1


Gildenleven & Schuttersnieuws Al het nieuws over het gildenleven en schuttersverenigingen uit onze gemeente is welkom hij Frans Snijders, St. Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03-314.49.03.

Provinciaal kampioenschap kleine kruisboog Sint-Lenaarts - Zaterdag 5 en zondag 6 augustus zal te Sint-Lenaarts het jaarlijkse provinciaal kampioenschap met de kleine kruisboog betwist worden. Aan deze wedstrijd kunnen alle kruisboogschutters uit de provincie Antwerpen deelnemen. Zij dienen tevens lid te zijn van de Landelijke Unie der Kruisboogschutters. De schieting zal doorgaan aan het lokaal van de Sint-Jorisgilde te Sint-Lenaarts gelegen aan de Kerkstraat. 's Zaterdags kan men deelnemen van 14 tot 20 uur en zondags van 10 tot 18 uur. Er zal geschoten worden in zes reeksen. In elke reeks is er voor de drie eerste een ereprijs voorzien. Provinciaal kampioen wordt diegene die in zijn reeks het hoogste aantal punten behaalt. Per ploeg zijn er ereprijzen te winnen voor de eerste drie ploegen die telkens met zes schutters deelnemen.

Grote kruisboog Beker Dupret Hoogstraten - Zondag zes augustus zullen de schutters met de grote kruishoog de Beker Dupret betwisten. De winnaar van verleden jaar. de Sint-Jorisgilde uit Hoogstraten, is nu gastheer voor de acht andere gilden. Alhoewel er in 1920 voor het eerst een Beker Dupret betwist werd, is deze kamp nog steeds springlevend binnen het Verbond. In 1998 begon men met een nieuwe Beker, geschonken door mevr. Dupret. Definitieve winst zit er ditmaal voor géén enkele gilde in. Het reglement schrijft immers voor dat de Beker naar de gilde gaat die lieui diie aai dLlIlLl Llkddi iii hun bezit kan houden.

HERMAN VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67

Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elelciricilcils is't'rkcn

Trouw wordt beloond Meerle - Schutters houden van traditie. De bewijzen daarvan kan je lezen in elk ledenregister. Zo ook bij Sint-Jorisgilde van Meerle. Het geslacht Van Haperen is sinds tientallen jaren verbonden aan deze gilde. Uit de geheugenis van JAN VAN HAPEREN diepten we grootvader Jan van Haperen op. Daarna kwam zijn zoon Ward. En nu werd op Laterdag 22 juli onze gesprekspartner gehuldigd door deze gilde voor zijn 50 jaar lidmaatschap. 50 jaar geleden waren er veel minder ontspanningsvornlen als nu. Het was dan ook maar normaal dat Jan, als 1 6-jarige bengel, door vader Ward werd meegenomen naar de gilde. In het begin als hulpje of als pijlentrekker. Stilaan mocht er al eens een schot gelost worden. In 1950 nam Jan deel aan drie buitenschietingen. Met 22 punten in Castelré, 26 in Hoogstraten en 17 in Minderhout schoot Jan uiteraard in tweede categorie. "Maar de wapens van toen zijn niet meer te vergelijken met die van nu. Nu zijn deze veel beter maar daarom nog niet gemakkelijker. De zenuwen bestonden vroeger reeds maar nu precies nog erger. En dan praat ik niet alleen over mezelf maar ook over de jonge gasten van nu. Ook leerde je bv. in Castelré het sociale leven van toen genieten. Nooit vergeet ik die Nederlandse borrels. De eerste keer dronk je die als hier, Daarna werd ie al heel wat slimmer." Ook het gildenbezit was niet zo uitgebreid als nu. In elke gilde was er wel een "materialendokter" die maar steeds probeerde om tegen een schieting tenminste één boog in orde te krijgen. "We mochten ons al gelukkig prijzen dat er minstens één boog in orde was. We vertrokken toch met z'n allen samen en schoten dan ook meestal maar met één boog. Doordat we samen reden, was ook de samenhorigheid véél groter dan nu. Nu is het zo individueel. Toen was het steeds samen uit, samen thuis. Ecrlijkheidshal ve moet ik toegeven dat moeder de vrouw dat niet altijd kon waarderen." Toch bleef Jan nogal dikwijls gespaard van commentaar vanwege vrouwlief totdat... "In 1974 maakte het Verbond een aparte vrouwenklasse welke tot in 1992 zou bestaan. Mijn vrouw. Rit Govers, besloot om ook mee te gaan schieten. Dat resulteerde in een kampioenstitel maar daarna.., stopte zij ermee. Die prestatie heb ik nooit kunnen evenaren. Toch stond ikzelf vaak mijn mannetje, zowel op de bondsschieting als in een zestal. Maar als schutter was ik nooit een hoogvlieger. Toch ben ik in bezit van talrijke rozenprijzen. Die heb ik meestal gewonnen toen ik nog gezond leefde en sigaren rookte. Het was een tijdsbceld dat dc rook iIaat de boog upsteeg ,ih Jan van Haperen stond te schieten." Na vijftig taar is Jan nog steeds geen hoogvlieger in het schieten. "We hebben zes kinderen. Nadat onze John zijn wilde haren verloor in het autocrossen, is hij als

enige van de kinderen, ook mee beginnen te schieten. Als hij ne volle schiet, heb ik natuurlijk geen kans. Maar als ie kans geeft... Zo'n uitdaging maakt voor mij het schieten nog plezant. Ook het feit dat we samen de eerste zaterdag van een schieting kunnen rijden. Dan zie ik detonge gasten van toen nog eens terug. En als we dan beginnen te vertellen of te kaarten, dan oefent zelfs John geduld." Hoogtepunten voor Jan waren zeker het bouwen van een eigen gildenlokaal dat men feestelijk opende op 13 april 1985. Door zijn onverdroten werkkracht werd Jan ook opgenomen in de vzw waar hij nu nog deel van uitmaakt. Ook aan het huidige onderhoud van het lokaal en schietstand besteedt Jan veel vrije tijd. Soms zelfs zovéél dat de wielertoeristen en de fanfare (moeten) vertrekken zonder hem. Een man die nog veel kan betekenen voor de Sint-Jorisgilde uit Meerle is zonder twijfel Jan van Haperen. Uit eerbetoon voor zijn bewezen diensten biedt de gilde hem een feestschieting aan die doorgaat op zaterdagen 12 en 19 en zondagen 13 en 20 juli, natuurlijk in het SintJorislokaal in Meerle. Jan wil als schutter nog één goede raad meegeven: "oefenen, blijven oefenen!"

H

Jan van Haperen, reeds 50 jaar actief lid van de Sint-Joris gilde in Meerle.

47


SCHUTTERSNIEUWS

Zondag

Schutterslandjuweel Essen - Het vijfjaarlijkse landjuweel van de

Gildenbezittingen

schutters ging door in Essen. s Zaterdags, wanneer de schutterswedstrijden plaatsvonden, werden de schutters niet alleen geplaagd door de wind, ook af en toe kwam de regen de sfeer verzieken. Het slechte weer was er de oorzaak van dat de schutterswedstrijden met de karabijn en de handboog werden ingekort. Na drie van de vier gangen hielden de buksschutters het voor bekeken. De Sint-Amhrosiusgilde uit Meer eindigde vierde met 1033 punten. Els Van Frachen uit Wuustwezcl kampte het beste voor de rozenprijs die zij won met 18 rozen. De 34 verschillende handbooggilden deden 16 van de voorziene 30 schoten. De SintSebastiaansgilde uit Wuustwezel zette zich verrassend op de eerste plaats met 829 punten en 29 rozen. Vlimnmeren, een van de kandidaten om dit Landjuweel definitief te winnen, schoot 829 plinten met 28 rozen. De handhooggilde uit Schoten behaalde een derde plaats met in totaal 821 punten. De Sint-Sebastiaansgilde uit Vlimmeren legde beslag op de rozenprijs door Dirk Oostvogels die eindigde op 9 rozen. De vijf gilden van de voetboog begonnen iets later aan hun wedstrijd maar schoot deze toch helemaal uit, behalve dan Sint-Job-in- 't-Goor. Brecht won met 160 punten voor Nieuwmoer met 136 en Kalmthout met 134 punten. Als vierde eindigde Wildert op 131 punten. Bij de voetboog was Brecht de meerdere want Jan Vermeiren uit Brecht won ook nog de rozenprij S met 3 rozen. Bij de kleine kruishoog bestaan er maar vier gilden. Op dit Landjuweel te Essen was Sint-Lenaarts de sterkste met 559 punten Voor Oostmalle met 547 punten. Sint-Joris Wuustwezel moest genoegen nemen niet één puntje minder voor Rijkevorsel met 539 punten. Herman Aernouts uit Sint-Lenaarts kon nog beslag leggen op de rozenprijs met 7 rozen. Bij de grote kruisboog schoot men de voorziene zes gangen. In de eerste ronde was het Jan Rombouts uit Meer die het beste schoot, beter dan 36 op 36 geraakte niemand. Door het zeer slechte weer tijdens de tweede ronde was slechts tweemaal 29 punten het maximum. In de derde ronde deed John Van Haperen voor Meerle het beste niet 33 punten. Jeannine Martens eindigde voor Hoogstraten op 32. Opperkeizer Jan Van Hasselt uit Loenhout schoot voor zijn gilde 31 punten. In de vierde ronde schoten Paul Adams uit Minderhout en Fons Van Hasselt uit Loenhout liet beste met 32 punten. In de vijfde ronde konit Hoogstraten nog erg sterk opzetten niet (koning) Luc Anthonis die afsloot op 35 punten. Dianne Verheyen schoot voor Meerle 33 punten. Dirk Krols behaalde voor Wortel 32 punten. In de zesde en laatste ronde schoten Hoogstraten. Dominiek Van Den Bossche. én Meer met Gery Dockx, 34 punten. Eddy Van Hasselt uit Loenhout moest maar één puntje toegeven. In de eindstand won Meer met 190 punten voor Hoogstraten met 188. Op de derde plaats staat Meerle niet 187 voor Wortel. Loenhout. Minderhout en Castelré. Onbedreigd won Jan Ronibouts voor Meer de rozenprijs. Jan was de enige schutter die liet presteerde om "ne volle" te schieten.

Terwijl de schutters hun best deden om de eer van hun gilde zo hoog mogelijk te houden, heoordeelden de verschillende keurraden per onderdeel de gildenbezittingen. Bij de oude breuken kreeg de Sint-Jorisgilde uit Meer de eerste plaats, goed voor 40 punten. De Sint-Jorisgilde uit Oostmalle verdiende de tweede plaats niet 38 punten voor de SintNiklaasgilde uit Heultje niet 36 punten. De jury oordeelde ditmaal dat het oude beeld van de Sint-Antoniusgilde uit Kasterlee liet mooiste was voor het oude beeld van Westerlo en Vosselaar. Het niooist bewaarde oude vaandel is in handen van de Sint-Antoniusgilde uit Lille voor de Sint-Ambrosiusgilde uit Gierle en de SintSebastiaansgilde uit Westrnalle. Bij de oude documenten kreeg de SintSebastiaansgilde uit Retie de eerste plaats voor de Sint-Joriseilde uit Meet en (le Sint-lotiseilde uit Rijke-vorsel. Bij de oude blazoenen won de Sint-Sebastiaans-gilde uit Wester-lo voor de SintJorisgilde uit Meerle -en de Sint-Sebastiaansgilde uit Tongei lo. Bij de nieuwe breLken vinden we de SintAmbrosiusgilde uit Gierle op de eerste - -- -. plaats voor de SintJorisgilden van Loenliout. Oostmalle en Meer. Bij de nieuwe beelden -. won de Sint-Antoniusgilde van Kasteilec voor de Sint-Jorisgilde uit Sint-Job-in-'t-Goor en de Sint-Antoniusgilde uit Lille. Vlimmeren heeft het mooiste nieuwe vauidcl. De Sint-Jorisgild uit Sint-Lenaarts s 1 diende de tweLi plaats voor de Sini Sebastiaansgilde LIII Gierle die eindigde 01) een derde plaats. Bij de nieuwe registers legde de Sint-Jorisgilde uit Meer beslag op een eerste plaats voor Herentals en -Nieuwinoer.

48

pen aan de kritische blikken van de keurraad. Deze besliste oni Brecht eerste te plaatsen voor Olen en Zandhoven

Na een zeer niooie mis in de kerk van Essen begon er om twee uur liet "Schoon Inkomen". 1-1 un mooiste bezittingen meedragend, toonden alle gilden zich op hun best. Dejury beloonde de Sint-Jorisgilde uit Meer met een eerste plaats. INieuwmoer werd tweede voor Gierle, Oostmalle, Brecht, Vlinimeren, Loenhout, Rijkevorsel, Westerlo, Sint-Lenaarts, Minderhout, Hoogstraten en Merksplas. Aan liet feestterrein vonden de andere gildendisciplines plaats. Bij de gildendansen kreeg de SintJorisgildc uit Oostmalle de meeste punten (120). Twee gilden deelden de tweede plaats niet 117 punten. Dit waren de Sint-Jorisgilde Nieuwnioer en de Sint-Sebastiaansgilde uit Merksplas. Bij het vendelen verdiende de SintSehastiaansgilde uit Zandhoven de eerste plaats welke goed was voor 50 punten. De SintJorisgilde uit Rijkevorsel sleepte op de tweede plaats 48 punten in de wacht voor de SintJorisgilde van Meer met 46 punten. Zondagniiddag onistreeks vier uur begonnen de koningen van elk wapen te schieten voor een opperkoning. In de eerste ronde schoot René Jespers uit Meerle zich niet de handboog tot Opperkoning. Bij de kleine kruishoog moesten Jan Roeien en Ludo Aernouts uit Sint-Lenaarts verder kampen. Na enkele schoten veroverde 1 11(11) cle 71) henccrLlc titel.

De prachtige tinnen beker van het Land uweel - op de hand van hootdnman Jef van Opstal zal blijvend de giidenkanzer van Meer sieren. Ook (opper-)koning Jan Roinbouts geniet van de eer. Sanmen zullen ZIJ° de volgende vijf jaar in het dagelijks bestuur van de Hoge Gilden raad der Kempen zetelen. In 2005 Zal deze Meerse gilde liet 16' Laiuijuweel inrichten.


SCHUTTERSNIEUWS Bij de grote kruisboog legde Jan Romhouts beslag op de titel. Sommige koningen lieten duidelijk hun ambitie merken. De langste van de zeven koningen liet ook zijn ambitie merken, hij schoot Cr meters naast. Na enkele ronden kende de voetboog ook een nieuwe opperkoning. Dieter Kirchner uit Kalmthout liet de vogel naar beneden duikelen. Op zondagavond kon het publiek ook kennis nemen van dc andere punten door dejury toegekend. Bi.j de gildendansen won Oostmalle voor Nieuwmoer, Merksplas en Vlimmeren. Bij het vendelen won Zandhoven voor Rij kevorsel, Meer. Wuustwezel en Loenhout. De beste tamboer kwam uit Westmalle voor Nieuwmoer, Brecht, Meer en Zandhoven. Met een nieuwe mooie koningsketting aan hun oude breuk legde dc Sint-Jorisgilde uit Meer beslag op de eerste plaats voor Oostmalle. Heultje, Meerle en Gierle. Bij de oude beelden werd Loenhout vierde. De mooiste oude documenten zijn in bezit van Retie voor Meer, Rijkevorsel. Kasterlee en Tielen. Bij de oude blazoenen bekleedt Meerle de tweede plaats voor Brecht en Loenhout. Bij de nieuwe breuken staat Gierle op een eerste plaats voor Loenhout, Oostmalle, Meer, Nieuwmoer en Brecht. Bij de nieuwe documenten staat ditmaal Meer op de eerste plaats voor Herentals en Nieuwmoer. Brecht bekleedt de eerste plaats met hun nieuwe blazoen. Een landjuweel is het afsluiten van vijf jaar gildenwerking. Op elk onderdeel waaraan een gilde deelneemt, verdient deze gilde een aantal punten. Als men al deze punten, per gilde weliswaar, samentelt, bekomt men een eindoverwinnaar. Om dit puntengetal nog enigszins op te kunnen trekken, tellen dc punten van de laatste maal, dus van het Landjuweel, dubbel. Begrijpelijk dat de zenuwen dus zeer gespannen stonden bij de prijsuitslag op zondagavond. De winnaar zelf hield het voor onmogelijk, maar het werd de Sint-Jorisgilde uit Meer. Emotie, vreugde, het ongeloof valt hier nu moeilijk in dit verslag samen te vatten. Evenmin als de viering achteraf in het eigen lokaal te Meer. Een ding is wél zeker, op 23 en 24juni volgend jaar heeft de Sint-Jorisgilde van Meer al de inrichting van het jaarlijks Gildenfeest. Misschien is dit al een generale repetitie voor het inrichten van het 161c Landjuwccl in 2005.

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz.

Roemrijke zege voor Sint-Jorisgilde Meer - Subliem, onvcrgetelijk, enig, uniek en nog meer van deze woorden sprak het bestuur van de Sint-Jorisgilde van Meer uit op maandagavond 26 juni. In het midden van de tafel stond de prachtige tinnen beker die nu definitief in het bezit van de gilde blijft. Een eerste fles werd vlug soldaat gemaakt, een tweede volgde er snel achter. Tussendoor een warm hapje en toch steeds dat ongeloof: over een periode van vijf jaar behaalden we de meeste punten. Op zaterdag en zondag 24 en 25 juni heeft er het 15de Landjuweel plaatsgevonden in Essen. Een Landjuweel is de bekroning van vijfjaargildcnwerking. Op allerlei disciplines zijn er punten te verdienen. Na vijf jaar, op een Landjuweel, maakt men de som van dc punten en de winnaar daarvan heeft de eer om binnen vijf jaar het volgende Landjuweel in te richten.

De schutters De zegetocht van de Meerse gilde nam 's zaterdags reeds een aanvang. In soms vrij barre weersomstandigheden diende er met de kruisboog het zestal betwist te worden. Met de grote kruisboog namen hieraan 7 gilden deel. In de eerste ronde schoot de koning van Meer reeds 36 op 36 punten. Op het einde van de wedstrijd zou blijken dat hij dc enigste was niet deze topscore en aldus won hij ook de rozenprijs met zes rozen. In het eindtotaal eindigde de Meerse gilde op een eerste plaats met 190 punten voor Hoogstraten met 188. Meerle met 187 en Wortel niet 186 punten. Loenhout schoot 185 punten voor Castelré en Minderhout. Begrijpelijk dat er op zaterdagavond een feestvreugde heerste in liet Meerse lokaal.

Andere disciplines 's Zondags traden er 52 gilden aan om deel te nemen aan het 'Schoon Inkomen'. Op nunimer 43 vertrokken we doorheen de straten van Essen niet onze voltallige gilde. De grote Meerse groep, meer dan 60 gildenleden -mannen en vrouwen- maakten ongetwijfeld indruk op de kijkers. De twee roffelaars gaven het stapritme aan. De alferis droeg fier de vlag. Het Sintjorisbeeld werd beschermd door zeven koene strijders. Ook andere gildenbeziltingen werden meegedragen. Steeds is de koning een opvallende figuur in een optocht. Met ficrheid draagt hij de kostbare zilveren breuken De ouderman sloot de gilde van Meer af. Voor de jurywagen bracht de vendelier een groet niet het vendel. Dit gebaar konden de juryleden zeker waarderen. Op het feestterrein zelf traden vendelier. roffelaar en de dansgroep aan. Omstreeks vier uur werd er met verschillende wapens de koning der koningen geschoten. Na enkele malen gemist te hebben, kon onze koning zich tot Opperkoning schieten. Een titel die hij vijfjaar mag dragen, maar die ook heel wat verplichtingen Inet zich meebrengt en nogal wat punten oplevert oni liet Landjuweel te (kunnen) winnen.

Uitslagen 's Avonds niaakte men een eerste gedeelte van dc uitslagen bekend: de koning kon de prachtige tinnen schotel van het zestal in ontvangst iienien. Hij mocht even blijven staan en kreeg ook liet tinnen bord van rozenprijs met zich mee.

Even later omgorde men hem de band als uiterlijk kenteken van Opperkonmg van dc SintJansboog. Een kleine domper op de feestvreugde was merkbaar hij onze koning. Zijn vrouw was immers opgenomen in het ziekenhuis en kon deze triomf niet zelf meemaken. Telefonisch was zij ecl1ter al lang op de hoogte van deze wapenfeiten. Onder luid applaus keerde de koning terug naar zijn gilde. Met een derde plaats in liet vendelen, een vierde in het roffelen, een eerste plaats hij de oude breuken, een tweede plaats met onze oude docuinenten, een vierde plaats bij de nieuwe breuken, een eerste plaats met de nieuwe docunienten, behaalden we in deze categorieén nog nooit veroverde ereplaatsen. Als kers op de taart werden we ook nog op de eerste plaats gequoteerd bij het Schoon Inkomen. Eén uitslag moest nog bekendgemaakt worden: de winnaar van het Landjuweel. Men begon oplopend niet de uitslag. Op de tiende plaats noemde men Westerlo, gevolgd door Merksplas, Rijkevorsel. Loenhout, Gierle. Zandhoven en Oostmalle. De spanning kon men snijden aan de Meerse gildentafel. We wisten dat we het de afgelopen vijfjaar goed hadden gedaan en rekenden op een plaats binnen de top vijf. De spanning verhoogde zich nog toen bleek dat de SintSebastiaansgilde uit Vlimmeren. een van de grootste kanshebbers, derde was geworden. De tweede plaats ging naar de Sini-Jorisgilde van Nieuwmoer. Ongeloof, verbijstering en tranen van geluk overstemden het feestgehuil van de SintJorisgilde van Meer. Voor de eerste keer in liet eeuwenoude bestaan veroverde de gilde het Landjuweel. De leden waren er echt nietgoed van. Felicitaties en kussen overvielen de gildenleden. Sommigen beseften dat moment écht niet goed wat er allemaal gebeurde. Omstreeks tien uur 's avonds landen we in het lokaal te Meer, mét de prachtige tinnen beker van het 15de Landjuweel. De feestvreugde kende geen grenzen. Sommigen werden thuis opgebeld, anderen begonnen 's nachts om half twee nog te kaarten. Geen wonder dat er 's niaandagsavonds bij de evaluatie bestuursleden sommigen "een houten kop" hadden.

Gevolgen Stilaan komen we terug met onze voeten op de grond. Met het winnen van het Landjuweel hebben we o.a. de verplichting oni binnen vijf jaar deze gebeurtenis in Meer in te richten. Intussen is ons de inrichting van het volgend gildenfeest in 2001 toegewezen. Onze Ouderman merkte het toen nog op voordat we ons hiervoor kandidaat stelden: 'Zouden we eerst dc uitslag van het Landjuweel niet afwachten?" Een Landjuweel wordt nooit gewonnen door één persoon. Een Landjuweel wordt gewonnen door een gilde die op vier gildenfeesten een goede quotering behaalde in alle gildendisciplines. Een gilde die er bovendien op het Landjuweel volledig staat. Daarom moet het ook voor iedereen duidelijk zijn dat elke gilde toegankelijk is voor mensen van allerlei (gilden)vaardigheden en interesses. Enkel dan kan men de hoogste eer behalen: liet landjuweel winnen!

49


KALENDER

Op stap ïn..

CAHI ER ~

HOOGSTRATEN

-

Zondag 6 augustus: BEIAARDCONCERT, St.-Catharinakerktoren, door Rien Aarssen, om 19.00 uur Zondag 6 augustus: GELMELWANDELTOCHT. 8 uur, zaal Pax, wandelingen tussen 7 en 30 km door bos en heide, org. De vrienden van KVG. ml. 03/314.52.70. Zondag 13 augustus: BEIAARDCONCERT. St.-Catharinakerktoren, door Eliane Heymans om 19.00 uur Zaterdag 19 augustus: FIETSUITSTAP van de Koninklijke Veloclub, vertrek om 13.30 uur aan de Tennisclub. Achtelsestraat. org . De Lustige Wielrijders, 03/314.42.03. Zondag 20 augustus: BEGIJNTJES LAAT BESLUIT, vanaf 9 uur 's morgens. Vertrek stoet om 14 uur in de Tinncnpotstraat. Optreden voor het stadhuis om 15 uur. Kaarten in voorverkoop aan 100 BEF, ter plaatse 120 Bef.

De Eiken - -

biljart

i

Zondag 27 augustus: BEIAARDCONCERT & Torenmuziek, St.Catharinakerktoren, door Luc Dockx en het Hoogstraatse Koperensembie o.l.v. Inge Mertens.

-

Zondag 27 augustus: KEMPENDAG De Schakel, fietsparcours door de Noorderkempen, zie artikel in dit blad. Info: Dienst voor Toerisine, 03/340.19.55. Dinsdag 29 augustus: OPEN TUINDAG, Gemeenteschool Hoogstraten, Gravin Elsiabethlaan 21. aanvang 14 uur. Kennismaking met de school voor nieuwe leerlingen en hun ouders. Donderdag 31 augustus: KWISPELFUIF. slothappening van de vakantie, 13.30 uur tot 17.30 uur, lokalen Kwispel in de Karel Boomstraat, info bij jeugddienst 03/340.19.52. Dagticket 150 Bef.

Zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 augustus: RADIO VALENCIA-FEESTEN, zaterdag om 20 uur, zondag om 13 uur en maandag om 20 uur in de feesttent, Gaarshof 5.

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Augustus-september: VAKANTIEZOEKTOCHT van de KWB, inschrijven bij alle BACOB-kantoren en de toeristische dienst, info: 03-315.17,15,

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag. avond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. al

CAFE-BRASSERW

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 314.83.11

50

WORTEL Maandag 21 t/m 25 augustus: TENNIS-OMNISPORTKAMP van 10.00 tot 16.00 uur op het tennisterrein aan de Langenberg

Vrijdag 25 augustus: WORTELFEESTEN in de Boomkes. Avondmakrt (17.00 uur), jogging (inschrijven tussen 17.00 en 18.30 uur aan het Slot). Worteikwis (20.00 uur) Zaterdag 26 augustus:

WORTELFEESTEN. Rommel markt (12.00 uur), Fietstochten (13.00 uur). Kinderspelen,

huifkartocht. ponytocht. Optreden Deperated

MEERSEL-DREEF Zondag 6 augustus: Open deur St. Luciakapel van 14.00 tot 18.00 uur

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14

- 2323 Hoogslrateri-Wortel Tel /Fax 03 / 34 53 28

Zondag 20 augustus: AKKERPOP, terrein aan het klooster in de Donckstraat, vanaf 11.30 uur,

vzw Mussenakker Meer

CL 0E

HOOGSTRATEN

Company (20.00 uur)

Zondag 6 augustus: MEERSE MARKT, thema "Bier. Kaas en Wijn", begin om 9 uur in de Donckstraat.

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

nTR, T

Zondag 20 augustus: BEIAARDCONCERT, St.-Catharinakerktoren, door Pierre Ramakers, om 19.00 uur

MEER

feestzaal

darts kegelbaan hondendressuur.

»:T7

muziek.

Ook op woensdag Tel. 03/31 4.32.64

Alle zondagen van augustus: Beiaardconcert vanop dc St.-Catharinatoren, een organisatie van het VVV en Dienst voor Toerisme.

Café

i

Het

-

'TF RTUIN ee

.j

Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

.

ScFworifieidssa[on

DeGuldenCoppe

Vrijheid 173 2320 Hoogstraten Tel.: (03)31491 94-Fax: (03) 314 87 17

CAFÉ DISCOBAR

Lieve Ve gvfeester Langenbzrg 30 2323 't4'ortet 03 / 314.55.15 5nk5[op atkprek- Ooj/ 51 ttuis

151

. .

Çelaatsverzorgirig. f7vfenicure !PedTicure Ontfusri ogen 21aquiffage

141


OP STAP IN

MINDERHOUT Vrijdag 11 augustus: ANTILLIAANSE FEESTEN vanaf 19.00 uur in de Blauwbossen Zaterdag 11 augustus: ANTILLIAANSE FEESTEN vanaf 19.00 uur in de Blauwbossen Zondag 13 augustus: FIETSZOEKTOCHT (25 á 30km). Inschrijven tussen 13.00 en 14.00 uur in de parochiezaal. Org . KWB Vrijdag 25 augustus: Optreden van THE MAGIC FLYING THUNDERBIRDS en DE KREUNERS vanaf 1900 uur in iie Blauwbossen

MEERLE Zaterdag 28 augustus: MISSEEFEEST met tentoonstelling, tombola en cafetaria van 13.00 tot 20.00 uur mde parochiezaal. Zondag 29 augustus: MISSIEFEEST van 10.00 tot 19.00 uur in de parochiezaal

nTR.-.-T LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

krndijeIuiz -

/

tirij1eii 183 1oo5tratnt 0313 14 66 65

zondag 30juli 2000

iste Hoogstraats open schaaktornooi Met een 15-tal mensen wordt er sinds een dik halfjaar wekelijks geschaakt in Hoogstraten. En zie waartoe al dat enthousiasme leidt Het eerste open schaaktornooi staat op stapel. Op zondag 30 juli 2000 kan iedere schaakliefhebber zijn geluk komen beproeven of zijn kunde komen verzilveren in Café de Gelmel, Heilig Bloedlaan 285. Iedereen is van harte welkom : jong, oud, Hoogstratenaar of van ver daarbuiten. Je kanje inschrijven vanaf 13.00 u. tot 13.45 u. Dit kost je 150 Bef. De wedstrijden beginnen om 14.00 u. Er zijn wel een aantal schaakborden ter beschikking, maar als je er zelf één bezit, breng het dan mee voor alle veiligheid. In een eerste ronde speelt iedere deelnemer 3 partijen. Zij die cle tweede ronde halen, spelen verder met rechtstreekse uitschakeling. De fortuinlijke winnaar wordt beloond met een prijsje van 1.000 Bef, de verdienstelijke tweede sleept 500 Bef in de wacht. Vermits het einde van deze titanenstrijd wel eens uit kan lopen tot 11 á 12 uur, hebben de organisatoren ook een hapje voorzien aan een democratische prijs. Je kan je natuurlijk stevig op dit gebeuren voorbereiden door ook eens te gaan spelen op woensdagavond vanaf 20.00 u. en zaterdagnamiddag vanaf 14.00 II. in Café de Gelniel. Meer inlichtingen Dirk Michielsen, tei.nr. 03/314.73.79 Café de Gelmel, tel.nr . 03/314.83.11 of aan de toog. (joni)

1ri & atlip 50

gd

rJI 30 jaar een oase aan de Boornkes

Wortels jongerellcdFé zuvider preLeiitie

Bib Hoogstraten

De Leesgroep bestaat 10 jaar

Open donderdag (20.00u), vnjdag, zaterdag(1900u) en zondag 1330u) 55

Al tO jaar komen ongeveer IS naensen samen om te praten over een vooraf gekozen boek. Elke eerste maandag van de maand, en dit onder leiding van Michel De Laet, wordt er gediscussieerd, gepraat, gelachen. Zin om mee te komen discussiëren, kom dan langs in de bib en meldt u aan de balie. De eerste samenkomst vindt plaats op maandag 4 september 2000 om 20.00u in de hib in Hoogstraten.

Tijdens het seizoen 2000-200 1 worden de volgende boeken gelezen en besproken: Maandag 4 september: De tweede man / Doeshka Mei jssing: de hoofdpersoon probeert het leven van zijn overleden, alcoholische broer te begrijpen via een omweg.

Fenrir. Een lang weekend in de Ardennen / Hella Haasse: een mythisch verhaal over conflicten binnen een familie. Maandag 2 oktober:

Wat is er toch met Bruno? / A. Hemon: een bundel Bosnische verhalen Maandag 6 november:

Jij bent mijn mes / David Grossman: brieven tussen twee geliefden Maandag 4 december: Boy / J. Bernlef: Boy is de verdachte in een moordmysterie. Ook is dit een roman over de intensiteit van de waarneming. De intensiteit van de waarneming wordt verhoogd wanneer één van onze zintuigen uitvalt (jorn)

vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus

l3de Wortelfeesten De dertiende Wortelfeesten worden ditjaar weer ingericht volgens het beproefde recept. Vrijdag 25 augustus De Feesten starten om 1 7.00u met een avondmarkt. Sportieve lopers komen vanaf 1 9.00u aan bod in de joggings: de Kinderjogging over een afstand van 1000 m de Worteljogging over afstanden van 3. 6 of 9 km én een Halve marathon van 21 km. Inschrijven kan tussen 17.00u en 18.30u in 't Slot. Worteldorp 28. Om 20.00u start de Worteikwis. Om 21 .00u worden de prijzen uitgereikt van de Halve Marathon Zaterdag 26 augustus Om 12.00u begint de Rommelmarkt die duurt tot ongeveer 17.00u. Vanaf 1 3.00u kan je weer aan het Slot terecht om te fietsen: de Gezinsfietstocht(20krn) aan een gezapig tempo of de tocht voor Wielertoeristen(65 kni) die iets sneller zal verlopen. Ook kinderspelen, ponytochtcn en een huiirtocht zal de namiddag opvrolijken. Vanaf 21 .00u spelen Desperated Company ten dans. Tijdens het hele weekend kanje in 't Slot terecht voor een tentoonstelling van werk van Wortelse kunstenaars" of om een lekker Wortelbroodje te proeven of mee naar huis te nemen. Ook voor dc aanwczigheid:;tomhola zal men weleens aan uw mouw trekken. De opbrengst van deze Feesten komt ten goede aan één van de verenigingen die in Wortel al het langst en het hardst werkt: KVNA Wortel en die elk weekend van het seizoen zorgt voor sportvertier voor jong en oud. Met het geld zou KVNA zijn lokalen herinrichten en renoveren. voorwaar een nobel doel. We verwachten dan ook álle Wortelaren op onze dorpsfeesten al is het maar om een pintje te komen drinken.(o,n) 51


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN HUISARTSEN

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

22

Desmedtstraai 36 -2322 Minderhout Tel.: 03/3145450

ZaterdagS en zondag 6augustus: DR. MOSTMANS D., Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 03/314.66.02. Zaterdag 12 augustus: DR. GEERT FAES, H. Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 03/314.86.85.

Indoor tennis

Zondag 13augustus: DR. FAES STIJN, Heilig

squash

Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 03/314.50.10.

snooker

Dinsdag 15 augustus: DR. BOEREN C., Mgr. Eesterrnansstr. 15. Meerle, tel. 03/315.82.21. Zaterdag 19 augustus: DR. DECLERQ F.,

Tennisclub

de VRIJHEID vzw flc/itclscslroai

72

2320 Hoot,'strste,i

BANKLJNIE ONS DOEL, UW GLIMLACH

Hazenweg 29, Meerle. tel. 031315.84.54.

TeL 031314.37.76 67

0313143239

KANTOOR HOOGSTRATEN

VRIJHEID 031314 42 92

Zondag 20 augustus: DR. LEURS M., Chaamseweg 20/a. Meerle, tel. 03/315.85.55. Zaterdag 26augustus: DR. BOEREN C., Mgr. Eestermansstraal 15, Meerle, tel. 03/315.82.21. Zondag 27 augustus: DR. DECLERCQ F., Hazenweg 29, Meerle, tel. 03/315.84.54.

Pluimveeslachterij

STOFFELS Heimeulenstraat 20

7 _~~ > LAR IJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 3 14.50.93 Openingsuren: za: 8.30 18.00 uur 12.30 uur Maandag: gesloten

Di 111fl

Zo.: 8.30

-

-

155

Peperstraat 2 Hoogstraten Tel. 031314 13 08

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 Uur op 24. Voor Hoogstraten CII alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) JORIS BUYLE (3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (314.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)

52

Op30 augustus mag u een splinternieuwe MAAND verwachten. Medewerkers, hou uw kopij klaar tegen 16 augustus liefst op diskette. Op zondag 20 augustus verwachten we het dorps- en sportnieuws. (mag altijd vroeger!) -

-

2328 Hoogstraten (Meerle)

Tel. 0313157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

APOTHEKERS

Tot 4 augustus: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 03/315.77.73. Van 4 tot 11 augustus: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 03/314.62.25. Zaterdagvoormiddag 5 augustus: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, IeI.03/ 314.40.74. Van 11 tot 18 augustus: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, 1 ,ovnhnllt tot 03/660 64 24 Zaterdagvoormiddag 12 augustus: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03/3 14.57.24. Van 18 tot 25 augustus: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20, St. JozefRij kevorsel, tel. 03/312.12.20. Zaterdagvoormiddag 19 augustus: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 03/3 14.51.50. Van 25 augustus tot 1 september: APOTHEEK HORSTEN. Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 3 14.57.24.

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

74

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...), antiek, brokante en curiosa

UL,ele,i ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

T~

C

hairstyling

mode...

Uw kappersteam

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99

Tandtechnisch Laboratorium

-

j

KATIAVANHERCK

\ Vrijheid 228

-

8.V.B.A. 8 2320 II000STRATCN

Tel.: 03/314.69.32

-

I'ax.:

03/314.67.12

Nieuw adres: VRIJHEID 228 naast Apotheek VAN F'ELT Alle reparaties aan kunstgebitten

65


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.