mei 2000 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

de h maand

UITGEVERIJi]i: [.I.Iei i !Y'i 1 1 1 1B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRA

Eindklassering van alle jeugdploegen

ITEN

Tim &JzÄizky Myvs & Jcm CQyvcr

4

13 mei 2000

v

- YTLYVY Y YYYY

-

OEGIN

i'J

V.A.N VADER OP ZOON

NOTARIS ANDRE ROMMENS


Hoogstraatse Koppen (3) Max Bausart De Hoogstraatse Maand neemt elke maand een duik in het rijke Hoogstraatse verleden en brengt belangwekkende of eigenaardige figuren voor het voetlicht. EĂŠn voorwaarde: ze moeten op de een of andere manier een band met Hoogstraten hebben. Van sommigen leeft de naam nog altijd voort (al was het maar in een straatnaam), anderen zijn in de vergetelheid gesukkeld. Max Bausart was een van de voortrekkers van de Vlaamse beweging in de Noorderkempen. Bij het ontstaan van de Vlaamse beweging in Vlaanderen speelde Hoogstraten een betrekkelijk belangrijke rol. Al was het maar omdat een aanzienlijk deel van de kopstukken van de Vlaamse beweging gevormd werd aan het Klein Seminarie, waar een vrij belangrijke flamingantische beweging actief was. Maar ook vroeger al deed Hoogstraten van zich spreken. EĂŠn van de eerste keren dat Hoogstraten opduikt in de geschiedenis van de Vlaamse beweging is met Max Bausart. Bausart wordt in Hoogstraten geboren op 2 februari 1841 en studeert rechten in Leuven. In zijn studietijd wordt hij ondervoorzitter van Met Tijd en Vlijt, het legendarische studentengenootschap dat honderd jaar lang, tot aan de Tweede Wereldoorlog, Vlaamse intellectuelen zou vormen. Eugeen Van Oye, Pol De Mont, Albrecht Rodenbach, Frans van Cauwelaert, Lodewijk Dosfel, Ernest Claes, Hendrik Borginon en Filip de Pillecyn waren in hun studententijd allemaal actief binnen Met Tijd en Vlijt, en kregen er een fikse dosis tiamingantisme te verwerken. In de jaren 1870 speelde Met Tijd en Vlijt ook een zeer belangrijke rol bij het ontstaan van het Davidsfonds.

Daens Na zijn studies blijft Bausart actief binnen de Vlaamse beweging. Wanneer hij zijn eed als advocaat mag afleggen, is Bausart de eerste in ons land die er op staat zijn eed in het Nederlands af te leggen. Op dat moment een allesbehalve vanzelfsprekende eis. Bausart stapt ook in

de politiek. Eerst wordt hij voor het kanton Hoogstraten provincieraadslid, begin 1892 wordt hij volksvertegenwoordiger voor de Meetingpartij. Die partij was aanvankelijk (in de jaren 1860) een alliantie van radicale liberalen, katholieken en flaminganten, maar evolueerde stilaan steeds meer naar de plaatselijke Katholieke Partij toe. De partij lag mee aan de basis van wat later de Vlaamse christen-democratie zou worden. In de kamer doet Bausart van zich spreken als voorstander van het algemeen stemrecht. Ook bij de opkomst van het daensisme in Antwerpen speelde hij een belangrijke rol. Als voorzitter van de Vlaamsche Christene Volksbond en de Nationale Christene Volkspartij patronneerde hij de beginnende beweging in de havenstad. Hij overleed in Antwerpen op 12 maart 1915. (th)

Volgende maand: Ast Fonteyne.

bvba

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 gsm 0478 222297

e-mail jozef.schelkkens@skynet.be bank 733-3243117.49 REDACTIE tel. 03 314 41 26 ADMINISTRATIE tel. 03 31449 11

I

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

KANTOOR HOOGSTRATEN

vcrantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

VRIJHEID 116 TEL.:03/3144292 92

2


mort in de moond

3 Generaties Rommens De familie Rommens drukte de laatste honderdvijftig jaar mee z'n stempel op de geschiedenis van de noordhoek Meerle, Meer en Meersel-Dreef. Een bekende Rommens in deze streek is notaris André Rommens. Vorig jaar nam z'n zoon Paul het notariaat over en werd André erenotaris. Tijd om hem eens in de kijker te zetten als Man in de Maand. En eens nader te bekijken hoe deze familie in de streek terecht kwam.

De familie Rommens en Meersel-Dreef Door notaris De Kepper van Meer werden in 1843 de goederen van de hertog van Salm Salm verkocht. Deze verkoop die tientallen eigen-

komt de naam Rommens nog voor bij verschillende molenaars en brouwers. Carolus Rommens was gehuwd met Johanna Hoppenbrouwers (1825-1877) en ze kregen drie zonen en drie dochters: Felix, Victor, Aloïs, Maria Louisa, Maria Cornelia en Maria Paulina. Felix

André Rommens Ze kregen twee kinderen: Jozef, die zeer jong stierf (1902-1907) en Aloïs (1904).

Vader Alois Rommens Aloïs Rommens, de vader van André, studeerde voor advocaat aan de K.U.-Leuven. Aloïs was goed bevriend met priester kunstenaar Lens, die hem in contact bracht met de schilder Albert Servaes; die een goede bekende was van de familie Ocket-Dutry, een begoede industrieel uit Gent. Aloïs leerde daar z'n latere echtgenote kennen, Elisabeth Ocket, de dochter van Arthur Ocket. Hij huwde haar in januari 1933 in Heusden (0.-VI .), waarde familie Ocket woonachtig was. Na hun huwelijk gingen ze wonen in de Van Aertselaarstraat in Hoogstraten waar ze woonden van 1933 tot 1942. In april 1943 werd hij tot notaris benoemd in Meer, in opvolging van de overleden notaris Vermeulen. Hij installeerde zich in het huis van notaris Vermeulen die in 1940 gestorven was. Hij werd tevens burgemeester van Meer van 1953 tot 1969. Aloïs en Elisabeth kregen zes kinderen: Brigitte, Charles, Francois, André, Michel en Victor.

Vcider Aleïs Ronunens met moeder Eliscibeili Ocket, grootvader Arthur Ocket op het bordes en uiterst links grootmoeder Ocket-Dutry. Verder de peter van André, nonkel André Ocket en z'n tantes met z'n zusje Brigitte op schoot. dommen inhield, duurde vier dagen en werd toen de verkoop van de eeuw genoemd. De watermolen van Meersel-I )reef met 4 ha grond werd gekocht door Josephus Franciscus Rommens, toenmalig molenaar in Wuustwezel, voor de prijs van 16.500tr. Maar in 1863 verhuisde hij naar Bavel waar hij een windmolen bouwde. de huidige molen "De Korenbloem"; momenteel nog in familiehanden van de aangetrouwde familie Van Riel en ondertussen omgebouwd tot een feestzaal. Hij verkocht z'n watermolen aan z'u broer Carolus Rommens ( 1827- 909) die de volgende maalder werd. Vooraleer de familie Rommens de watermolen overnam, werd ze uitgebaat door dc familic SLluick.x, die ook een brouwerij bezat in Meersel-Dreef. Malen en brouwen ging zeer goed samen. Vaak werden de twee beroepen gecombineerd en werden er heel wat huwelijken afgesloten tussen een maalders- en een brouwersfamilie. Zo

Rommens werd later dokter in Turnhout. Hij liet, toen hij op pensioen ging, het kasteeltje bouwen in de Nieuw Dreef, dat later zou woi dcii geërfd door zijn dochter Maria Rommens. Zij huwde met Adriaan Glénisson die jarenlang burgemeester was van Meerle waar MeerselDre.efvoiw ren gmot gedeelte onder viel. Aloïs Rommens (1851-1926) werd priester-leraar aan het Klein Seminarie te Mechelen en was ondermeer inspecteur van het onderwijs en bestuurder van het St.-Annapensionaat te MeerselDreef Hi j bewoonde na z'n pensionering de villa naast het Mariapark, waar na hem een zoon van z'n broer Felix zou gaan wonen, wiens vrouw Cornelia Van Dijk vorig jaar overleed. Victor Rommens, de grootvader van André, volgde zijn vader op als molenaar toen hij in het huwelijk trad met Hortence Van Nueten in 1892. Hortence kwam echter al spoedig te overlijden, waarna Victor hertrouwde met Antoinette Hens.

Andre bij i(,steI 'Irginle iii dc' jicipchooI.


MAN IN DE MAAND

De watermolen Over de watermolen van Meersel-Dreef kon je in het vorige nummer van de Hoogstraatse Maand al één en ander lezen. Na Aiidiés grootvader Victor Rommens werd Jaak Hens korte tijd molenaar. Suske Aeits, die als zcsticnjarigc knccht werd hij Virtor Rommens in 1906. werd de volgende molenaar in 198. Later opgevolgd door zo zoon Louis Aerts. Toen Louis stopte was ei niet lt nialen eigenlijk geen brood meer te verdienen, in tegenstelling tot de beginjaren van Victor Ronimens, toen de hoeren nog veel graan verhouwdeti. Zo kon de familie Rommens veel gronden en boerderijen verwerven in de streek. De boeren gingen nooit ver met hun graan, want het vervoer met paard en kar liet geen grote alstanden toe. Wanneer er te weinig wind was, werd er ook vanuit Bavel graan aaii,gevoeid om te malen. Na de brand in 1910 bouwde grootvader Victor een nieuwe, voor die tijd zeer moderne molen met drie verdiepingen en twee turbines, waardoor het waterrad verdween. Als hijverdienste was de palingvangst een winstgevend bijberoep. Met netten werden er per nacht tot 40kg paling gevangen. Ze werden levend naar Nederland uitgevoerd in grote manden met stoppen, waar ze als Belgische paling werden verkocht, wat toen als een delicatesse gold. Beter dan de Nederlandse paling, alhoewel deze palingen nog maar net vanuit Nederland naar BelgiU wareii komen zwemmen. Na Louis Aerts verkommerde de molen, tot grote spijt van André. André was medeoprichter van het syndicaat van watermoleneigenaars, die koortsachtig zochten naar een nieuwe bestemming voor hun molens. Even werd eraan gedacht om de Dreefse watermolen om te bouwen voor het opwekken van elektriciteit, zoals dat ook bij de watermolen van Rotselaar gebeurde. Ondanks de hoge kosten wilde André de molen graag terug in gebruik nemen. Hij zocht en vond twee vrijwillige molenaars in Beerse en ook Louis Aerts had al toegezegd om te zullen helpen. Maar door het klasseren van de molen zou het terug in werking stellen niet zo eenvoudig zijn door de gestelde strikte regels. Toen Hans en Ans Snel op de proppen kwamen met een aanlokkelijk voorstel, waarbij de molen zou kunnen behouden blijven, verkocht André uiteindelijk de molen met pijn iii liet liatt.

André Rommens André Rommens werd geboren op 29november 1938 in Gent. Omdat vader Aloïs in 1939 gemobiliseerd werd wegens de oorlogsdreiging, ging moeder Elisabeth tijdelijk met de kinderen bij haar ouders wonen in Gent. André en de andere kinderen werden er enkele jaren in het Frans opgevoed. Toen de familie in 1942 terug naar Meer verhuisde, kon hij amper nog een woord Nederlands spreken. Hij ging in Meer naar de "bewaarsehool" hij zuster Leonie en zuster Virginie. In de lagere school zat hij bij madame Dufraing, meester Jan Laurijssen en meester Sijsmans. Op tienjarige leeftijd ging hij naar het Sint-Jan-Berchmanscollege in Antwer-

pen op de Meir. Waar hij na één jaar lagere school en een voorbereidend jaar z'n middelbare studies deed in de richting Latijn-Grieks. De studenten die kozen voor Latijn-Grieks werden in dat voorbereidende jaar al bij elkaar gezet en ze kregen dan aparte lessen met hetzelfde regime als de studenten van de middelbare. Dat wilde zeggen, vrij op dinsdag en donderdagnamiddag, in plaats van enkel de donderdagnamiddag zoals in de lagere school. Als jongen van de buiten beviel het hem daar niet, hij voelde zich opgesloten op het interriaat. Zo herinnerde hij zich nog dat je toen slechts om de veertien dagen naar huis mocht. 's Zaterdags pakte je dan je koffertje en moest je daarna eerst

een verlofbriefje gaan halen, dat thuis moest worden getekend. Het gebeurde dat je dan gepakt en gezakt klaar stond en dat men dan ter plekke besliste dat je niet voldoende je best had gedfflin en dai je uiaai up SLIIUUI IJIUL st blijv: n Waarna je je koffers weer kon gaan uitpakken. In dc vakanties verbleef hij dan in Meer. spelen mei de hiiiirkinderen van de familie Roos en Bngaerts in de grote tuin van de villa. Maar toch werd de wereld in Meer hem te klein. Hij was zo blij als een vogeltje. toen hij z ' ii eerste brommer kreeg. een Zundap, waarmee hij z'n vleugels kon uilslaaii i uelitiuug Iloogstratcn en oulstieken. Na z'n middelbare studies ging hij in 1959 naar de universiteit in Leuven, waar hij 1963 afstudcerdc als doctor in de rechten en lieentiaat in het notariaat. In z' n laatste jaar was hij medestichter van het "Huis der Rechten" in Leuven op de Albert Square.

In het leger als kandidaat reserve officier Van Leuven ging het dan in 1964 richting leger voor de opleiding reserve officier-kwartiermeester in Heverlee. Eerst een zware opleiding van zes maanden, waar men trachtte de groentjes te doen plooien en hun wil te breken, door ze van 's morgens tot 's avonds te "koeionneren". Met als bedoeling de toekomstige jonge reservisten psychisch te trainen. Zo droegen bijvoorbeeld de soldaten een uniform en winterjas met 32 koperen knopen die elke dag met koperpoets moesten worden opgeblonken. Het was kwestie van het spel mee te spelen. Na z'n opleiding werd hij overgeplaatst naar het hoofdkwartier van de Binnenlandse Strijdmaehten waar hij instond voor de logistiek. de bevoorrading. Dat maakte dat hij veel contacten moest onderhouden met de andere kazernes en de burgerij. Dat was een mooie tijd; omdat hij van het hoofdkwartier kwam, werd hij met z'n compagnons steeds met de rode loper ontvangen in de andere kazernes, ondanks hun toen nog lage graad. Hij volgde daarna nog studies aan de Militaire School in Brussel en deed mee aan verschillende kampen. Na het succesvol afsluiten van een dergelijk kamp, werd je dan bevor derd van luitenant, kapitein tot kapitein-commandant. Op 55-jarige leeftijd gaf hij z'n definitieve ontslag. Ten tijde van de Golf-oorlog was er sprake van een mobilisatie, André dacht

L1 De oprichters

1(11!

In 1 Huis 1)i ,

, 11 0 Iii

Leuven 10

193, iiie! 4w/ee

uik r1 n'e/lL.

Een joto genomen tijdens André's legerdienst in Heverlee.


MAN IN DE MAAND

1 1!

Na de overdracht, tijd voor een toast. Van 1. naar i. de notariskierken Glenn Debaene en Jef Jacobs, zoon Paul en schoondochter Lieve. toen, het wordt tijd dat ik m'n ontslag geef, anders gaan ze me nog oproepen. Daags nadien lag er een brief in de bnevenbus van het hoofdkwartier van het leger. Hij dacht, nu heb ik het aan mn been, maar het bleek een toekenning van een ereteken te zijn. Toch wel even spaniieiiii. Alhoewel hij zich 006it lanatiek heeft bezig gehouden met hct lcgcr, vond hij liet toch een mooie tijd. Je karakter wordt gevormd, je leerde er op je tanden bijten en je kon er veel contacten leggen. Ook het feit dat het Leger een compleet andere wereld was, had zo z'n charmes. Je kon er dingen proberen waar je in het gewoon burgcrlcvcn geen kans toe kieeg. Hun slagzin onder elkaar was toen: "Waarde logica eindigt, begint het leger". Zo herinnert hij zich nog dat het hoofdkwartier een klacht binnenkreeg over nieuw aangekochte vrachtwagens van het merk Manw Ze kantcldcn gemakkelijk, liet hoofdkwartier liet de zaak toen onderzoeken. Als oplossing gaven ze de raad er maximum 15 kmlu mee tç rijden. (Jan zouden ,r tiii-'I omvallen!...

Godelieve In l,eiiven leerde hij Godclicve Van Geiveii kennen die daar les gaf aan het Paridaensinstitinit. Godehieve werd geboren op 12juni 1941 in Kortenberg. Op 1juli 1965 zijn ze daar getrouwd, waarna ze zich in Kessel-Lo vestigdeii. Juist voor de geboorte van hun dochtertje Kristine verhuisden ze op 7 april 1967 tiaar Meer waar ze introkken in de woning van André's zuster Brigitte. Brigitte was gehuwd met Josef Snijders, dii evteui val! de Melkerij in Meer en zoon van Jules Siiijdeis. Jozef en Brigitte verhuisden naar Hever omwille van iiieuwe werkomstandigheden in Brussel. De dag dat ze iii Meer kwamen wonen kan Godelieve zich nog goed herinneren, de Japanse kerselaars bloeiden uitbundig en er klonk fanfaremuziek. De fanfare was juist aan het repeteren in hun zaal "Voor Kunst en Volk" dat naast hun huis staat en eigendom is van de familie Rommens.

Het notariaat Na z'n legerrilenst moest Andre nog drie jaar stage lopen voor hij notaris kon worden. Hij deed dat een jaar bij notaris Verbist in Anderlecht, een tweetalig kantoor, waar hij vooral administratief veel heeft bijgeleerd. Het tweede jaar ging hij op stage bij notaris Alfred Levy. Een klein kantoor in Schaarbeek, ééntalig Frans, waar hij vooral de Nederlandstalige klienten moest opvolgen. Omdat k,1 weinig pel -

soneel was, moest er hard gewerkt worden en kreeg hij zo de kans om allerlei zaken mee op te volgen. Bij z'n afscheid had de notaris de noodzaak ingezien om toch een Nederlandstalige klerk in dienst te nemen. Notaris Levy was een goede man, correct als notaris en correct als mens. Het laatste jaar liep hij stage bij z'n vader Aloïs. Door ziekte van z'n vader kreeg hij al snel de volledige verantwoordelijkheid over het kantoor. Op 29april1969 werd het ontslag van vader aanvaard en werd André benoemd. Hij legde de eed af op 7 mei 1969. Z'n vader Aloïs overleed nog dezelfde maand.

Het werk als notaris Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met een notaris, bijvoorbeeld bij het opstellen van een akte bij huwelijk, erfenis, verkoop en aankoop van gronden en huizen of bij het laten opstellen

Uit het archief De broer van grootvader Victor, priester-schrijver Aloïs Rommens, hield nauwgezet aantekeningen bij ov'i de watejinolen. Deze oude schritten zijn nog in het bezit van André. In één van de schriften lezen we een hele uiteenzetting over het waterpeil van dc Maik. Beginjaren 1900 overstroomden regelmatig de velden in Meer. De Meerse landbouwers weteii dit aan de sluis van de watermolen. die volgens hen de oorzaak zou zijn van deze overstromingen. Volgens Victor Rominens lag het aan een zandbank in de Mark. waardoor het water niet snel genoeg kon afgevoerd worden. Deze zaak werd via briefwisseling en voor het vredegerecht uit gevochten. Met schetsen en peiimetingeu probeerde Victor z'n gelijk te halen. De vete liep zo hoog op dat toen Victor in Meer op een vergadering de toestand wou gaan uitleggen, de toenmalige burgemeester Frans Van Aelst, Victor de raad gaf niet te komen omdat hij niet voor z'n leven zou kunnen instaan. Volgend artikel werd over deze zaak gepubliceerd in De Gazet Van Hoogstraten van 8januari 1911: "Wij ontvangen volgend sc/u'ijven uit Meersel, dat wij voor rekening van den geachten brietwisselaar laten. De waterniolen is wederom opgebouwd en sedert de verloopen week volledig ingericht. Her gebouw is niet op de oude fndanienten. doeh op een aangevuld deel van hei inolenwiel aangelegd en rust op een (liepen grondslag van .sÏeeiigi uis en cirnent. Deze plaatsverandering werd door het Gemccntehe.vtuur geviuugd, om aldaar, tot meerdere veiligheid van het verkeer, den buurtsteenweg naar wençrii te kunnen verbreeden. De molen bevat als vroeger dii/ 1iaur ,nolensteenen en eene oheslagenj, st'aarin twee hydraulische persen de vroegere ollebanken met .stainpers of heien veri'ungen. Twec turbine,, of sclt,oefuleri, van 40 paardenkrruht te zanien, brengen graan- en oliemolen in beweging en kunnen met minder water drijniaal zooveel werk als het oude waterrad vi'rriciit,'n. In het begin der vorige eeuw werd de molen, niet sluis en rad, ti,jdens een onweder, door het vuur totaal vernield en uit houfiie dem i.ijdsontstandigheden, bleet a/sdan tiee i'ullejaien ioi een puilihoop liggen. Deze toestand had voor noodlottig gevolg dat de Meerseisehc l,ee,nde,i httnne in, ige vruchtbaarheid zoodanig verloren, dat de hedroefde eigenwus hei hem's,eilen der slui.s en den opbouw van de niolen drinqcnd afsmeekten en met ungeduld verwachtten. Zulks verhaalden de n,en.schen van die,, tijd en wordt thans door hunne overblijvende toehoorders .iog altijd herhaald en bevestigd. Na de brandranip van 16 April des verleden jaars 1910 bleven de sluizen tot einde September gedurig open en den ganschen zomer stond het water aan den niolen van 1ni20 rot 1m50 onder peil, dit wil zeggen op eene hoogte van 40 tot slechts 10 centimeters hoven den bodem der sluizen. Ondanks dezemi steeds lagen waterstand te Meersel, zag men meermnaals te Meir de rivier uit hare oevers treden en dezelfde overstromingen verwekken die in de vorige jaren, hij aanhoudende regen of na zwam'e du,ule,huieu aldaar plaats grepen en den hooioogst verwoestten. Hoe bedroevend die plaag ook weze, toch zulie de inwoners van Mei,; na de ondervinding in den zomer van 1910 opgedaan, gaarne bekennen en aan liumuie ,iuk u,nelirigen overlaten dat de overstrooin in gen der Marck niet aan de mnolen,sluizen van Meersel, doch aan andere oorzaken moeten toegeschreven worden. Zoo rees tweemaal de molen met meerdere eer uit zijne assche op. God geve dat zijn verder geluk - al ware het maar eenmaal per eeuw - niet meer aan zijn vorig ongeluk te danken zonde zijn! A.R." (Alois Romnmnens, broer van Victor.)


MAN IN DE MAAND

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 H000STRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens.

~ Met garantie

4

André huwde met Godeliele tijde;i v rijn 1ccrdie,ist.

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

De overdracht van het notariaat van vader op zoon. Een belangrijk moment in het leven van André.

BEGRAFENISSEN

JOR IS ~

..

.\ ,

7

çJ

.7--

r om

t1

.

•.ï

•.

-

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91 ree

,4,,dréiv Erevowziiie, wi defnf , res ton Meer en Meersel-Diee/, 111cr op ccii groepS/Oto

met St. -Rosalia Meer.


MAN IN DE MAAND

De_Meerse notarissen De Meerse notarissen door de jaren heen: - Johannes Proost 1810-1830. - Petrus De Kepper 1831-1870. - Constant Vermeulen 1871-1878. - Ludovicus De Chaffoy 1879-1896. - Antonius Versteylen 1896-1908. - Josephus Verrneulen 1908-1940. - Van Den Kiehoom 1941-1942. - Muis Romrnent 1913 1969. - André Rommens 1é)-l499. - Paul Rommens 1999. van een testament. De procedures zijn daarbij dikwijls zo ingewikkeld dat je geen vormfouten mag maken. Als notaris ben je zowel ambtenaar als privé-persoon. Als anihlr.naar vrleen je namens de Belgische staat authenticiteit aan de akte. Je verklaart, anders gezegd, dat wat er in de akte staat opgesteld, werkelijk zo is gebeurd of gezegd. Zodat er later geen betwistingen kunnen over ontstaan. Als privé-persoon wordt van je verwacht dat je goede raad geeft rond financiële problemen of vragen, bijvoorbeeld bij overlijdens en echtscheidingen. Vaak dienen er conflicten te worden opgelost en moet je onpartijdig scheidsrechter spelen. Niet altijd eenvoudig want beide partijen trachten meestal het laken naar hun kant te trekken. De gulden middenweg is soms voor beide partijen moeilijk te verteren, wat niet altijd in dank wordt afgenomen. Maar meestal kom je tot een goede band met je cliënten, een band van wederzijds vertrouwen. Vroeger werd de bevoegdheid van de notarissen ingedeeld per kanton. Je kon enkel binnen dat gebied een akte opstellen. Nu is deze bevoegdheid vergroot tot het arrondissement, in André z'n geval tot het arrondissement Turnhout. De akte moet verleden worden binnen het arrondissement. Niet altijd een eenvoudige zaak, zeker als het over het maken van een testament gaat van een zwaar zieke cliënt. Met de nieuwe notariswet die onlangs van kracht werd, werd dit aangepast. Eén en ander wordt

André beschikt over een ,schat aan informatie. Hij leest hier voor uit de akte van notaris De Kepper over de verkoop van de goederen van hertog Van Salm Salm, koop 1: de watermolen van Meersel. gecontroleerd door de tuchtkamer van notarissen, waarvan André ook lid was.

Bindingen Als notaris vraagt men je vaak om te zetelen in één of ander comité of vereniging. Zo was André in de jaren zeventig penningmeester van het Rode Kruis afdeling Hoogstraten, stichtend lid van de Lions Club Markland, lid van het inrichtend comité van het Spijker, lid van het bestuurscomité van de VITO in Hoogstraten en nadien lid van de participatieraad. Verder is hij voorzitter van het Dekanaal Fonds, dat instaat voor het verzamelen en beheren van gelden om de leken in het parochiale werk te kunnen ondersteunen en ondervoorzitter van het BeNeV (Belgisch-Nederlandse-Vereniging). Verder volgde hij z'n vader in 1969 op als voorzitter

van de fanfare "St.-Rosalia" van Meer, maar door gebrek aan tijd liet hij deze functie over aan meester Jan Laurijssen die toen al het eigenlijke voorzitterswerk deed en werd André Erevoorzitter. Ook in Meersel-Dreef nam hij het Erevoorzitterschap van de fanfare "Voor Eer en Deugd" over van z'n vader.

Kinderen Uit het huwelijk van André en Godelieve wer den twee kinderen geboren: Kristine op 11 april 1967 en Paul op 24 maart 1969. Kristine studeerde voor dermatoloog; ze heeft haar praktijk in Hoogstraten, waar ze zich vestigde met echtgenoot Karl Ruts. Paul studeerde rechten en notanaat. Hij huwde met Lieve Costermans van Kalmthout. Paul liet de oude notariswoning restaureren en de mooie tuin terug opknappen. Zodat ze weer een mooie locatie vormt aan het begin van Meerdorp. Het notariaat zelf verhuisde inmiddels twee keer, in 1983 tijdelijk naar een woning aan de Meerseweg 115 en in 1993 definitief naar de voormalige woning van dokter Convents. Meerseweg 16. Op 24 maart 1999 werd het ontslag van notaris André Rommens aanvaard en werd zoon Paul aangesteld als nieuwe notaris, in opvolging van z'n vader. Paul legde de eed als notaris af op 1 april 1999. Dat was een spannend moment want met ingang van de nieuwe notariswet is de opvolging binnen eigen familie niet meer automatisch mogelijk. André werd daarbij aangesteld als erenotaris, een titel voor het leven.

Hobby's

De voltallige familie Rommens: Karl en Kristine, André en Godelieve, Paul en Lieve met Otto, Alexander Ruts, Oscar Rommens, Charlotte Ruts.

Het leven bestaat niet alleen uit werken, maar de vele verplichtingen als notaris maken toch dat er weinig tijd overblijft voor hobby's. Nu André op pensioen is zou hij graag meer tijd besteden aan tuinieren en het kweken van fruit. Zijn hond en het maken van kunsthistorische reizen zijn twee van z' n andere liefhebberijen. Verder is hij geïnteresseerd in heemkunde, de familiestamboom, alles rond de watermolen van MeerselDreef enz. Hij heeft doorheen de jaren een schat aan documentatie verzameld die hij, nu hij meer tijd kan maken, gaat uitpluizen en klasseren.


Het wordt stilaan eentonig maar deze keer kunnen we er niet zomaar aan voorbij gaan. De restauratie van het Hoogstraatse begijnhof kreeg alweer een prijs: de meest prestigieuze Europese erkenning voor monumentenbehoud, de Europa Nostra Prijs. Europa Nostra is de koepel van een 200-tal niet-gouvernementele verenigingen en instanties die zich in 35 Europese landen bezighouden met monumentenzorg. Een van de meest bekende daarvan is The National Thrust in Groot-Brittanie. Een afvaardiging, bestaande uit enkele Het Conventieden en burgemeester Van Aperen, trok eind maart naar de prestigieuze en pompeuze feestelijkheid in Venetië. Uit de handen van de voorzitter van Europa Nostra, prins-gemaal Henrik van Denemarken, ontving voorzitter Luc De Backker het eremetaal. Het verhaal is stilaan bekend, het Hoogstraatse begijnhof raakte dusdanig in verval dat een groep Hoogstraatse burgers het in erfpacht vroeg en met eigen middelen restaureerde. Het was vooral de formule "erfpacht- eigen middelen" die bij verschillende instanties in het oog sprong. Zo kreeg v.z.w. Het Convent reeds de Vlaamse Monumenten Prijs in 1997, de Henry Ford European Conservation Award in 1998 en werd het begijnhof in 1999 erkend als werelderfgoed van de Unesco, tesamen met 12 andere. Ook bij Europa Nostra viel het project op door zijn aparte werkwijze. Ze kende een medaille toe omwille van: "de uitstekende restauratie van de verwaarloosde begijnhofiiuisjes waarbij door privé initiatiefnemers gebruik werd gemaakt van de hoogste graad van technische kennis en die werd mogelijk gemaakt door de fantasierijke opzet van een eifpachtfor;nule." Europa Nostra kende verder nog medailles toe aaii liet CliiiLiaii VlI's Man3ion in Denemar ken, de Belém toren in Lissabon, Portugal en aan het begin jaren '90 uitgebrande Windsor Castle in het Verenigd Koninkrijk. Dat de prijzen niet enkele richting gekroonde hoofden gingen, bewijst het begijnhof van Hoogstraten maar ook het dorpsrenovatieproject Rimeta in Roemenië. Dit project is min of meer vergelijkbaar met het Hoogstraatse. Er werden zo maar eventjes 138 volkswoningen gerestaureerd door een plaatselijke erfgoedvereniging en met de medewerking van de eigenaars zelf. Maar het grootste deel van de projecten betreft wel eerder prestigieuze bouwwerken. Bij de rij aannemers die de soms grootse projecten uitvoerden staan, temidden ronkend betitelde bedrijven als Carve Consortium Artisans Restaurateurs de Vénétie, Nova Conservacao of HBG Higgs & Hill Special Contracts Ltd, ook onze eigen Gebroeders Joosen.

De koningin komt De Europa Nostra Prijs is reeds voor de 9k keer uitgereikt aan een Belgisch project. Eerder kreeg ondere andere Het Vleeshuis in Antwerpen (1988), Alde Biezen in Bilzen (1989), Belgisch Centrum voor het Beeldverhaal in Brussel (1992), de Bourlaschouwburg en de O.-L.Vrouwekathedraal in Antwerpen (beide 1993) de prijs toegekend. De vereniging bestaat 21 jaar en gaf verleden jaar een overzichtswerk uit waarin alle met een prijs toegekende projecten werden opgenomen. Het boek wordt ditjaar heruitgegeven en op het schutblad prijkt het Hoogstraatse begijnhof. De gloed van de nieuwe prijs wordt nog eens

e *

t%ostre

Begijnhof wint alweer een prijs.

extra aangewakkerd door het bezoek van Koningin Paola op zaterdag 3juni aanstaande. Zij zal de medaille officieel overhandigen tijdens haar bezoek aan het begijnhof. Rond 11 uur zal zij er het museum bezoeken en mogelijk enkele gerestaureerde woningen. Daarna zal zij een middagmaal nemen in het Hoogstraatse om vervolgens Wortel Kolonie te bezoeken, het 'andere' project van v.z.w. Het Convent. In het kader van de erkenning van de begijnhoven door de UNESCO zou zij tenslotte nog een begijnhof bezoeken, mogelijk dat van Lier of Diest. Vier jaar geleden was Paola reeds in

ó

*** 1999 Hoogstraten voor een bezoek aan de land- en tuinbouwsector. Koningin Paola was overigens ook de eerste beschermvrouwe tijdens de openingsfeesten in mei 1999 die in het teken stonden van 'sterke vrouwen'. Met de talrijke prijzen en erkenningen die het te beurt vallen wordt het Hoogstraatse begijnhof een van de pijlers, zoniet dé pijler, van de Hoogstraatse culturele uitstraling in de regio. En hopelijk blijft het niet bij die ene opstoot van alleluia's, maar wordt het behoud bestendigd door een degelijke langetermijnsvisie door de beleidsmakers van nu.

De Torre de Belém in Lissabon, een andere medaillewinnaar.

F

herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten). Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS M ODE aeNassau

.

op Eandag gesloten.

29


VANUIT HET STADHUIS*„ aan het draaien is, er meestal geen rem meer gezet wordt op verdere uitbreiding. Hebben de buurtbewoners gelijk met hun vrees of kadert de verdere aankoop van gronden in het kader van de verplichte compensaties.? Deze vraag is momenteel moeilijk te beantwoorden maar gezien de geheimzinnigheid en het gebrek aan openheid waarin dit project tot hiertoe gehuld is kunnen wij niet anders dan de buurtbewoners het voordeel van de twijfel te geven. Het wordt hoog tijd dat er in deze zaak volledige duidelijkheid komt. Intussen wachtende buurtbewoners onzeker af, en sluiten zij mogelijke straatacties zeker niet uit. Op 3 april werd het advies van Stedenbouw uitgebracht. Half april was er evenwel nog geen bericht op de milieudienst van Hoogstraten toegekomen. Een antwoord op de milieuvergunning is voorlopig nog niet binnengekomen. Het schepencollege van Hoogstraten gaf in ieder geval haar goedkeuring. Hiermee verwerpt zij de 7 bezwaarschriften en de daarbij horende petitie met 294 handtekeningen.

Nog grotere plannen voor Belgicaplant?

,

Steeds meer gronden worden opgekocht. De buurtbewoners van de Katheljnestraat, de Loenhoutseweg en de Muzementen zijn er niet gerust in. Vorige maand bezorgden zij een bezwaarschrift en een petitieljst met 294 handtekeningen tegen cle komst van de megaserre van Hollandpiant-Belgicaplant. Niet enkel de geplande serre baart hen zorgen maar ook de mogelijke expansie van het nieuwe bedrijf. In de onmiddellijke omgeving van de vestigingsplaats werden intussen al heel wat gronden opgekocht en op andere percelen werd een optie genomen. Volgens sommige buurtbewoners zou er op deze manier al voor 35 ha in de omgeving vastliggen voor Belgicaplant. Ook de prijzen lijken de pan uit te vliegen. Intussen heeft de afdeling Natuur van het Vlaamse Gewest voorlopig een negatief advies uitgebracht in het dossier van de bouwvergunning. Nieuwe hoop voor de tegenstanders van Belgicaplant? Na het openbaar onderzoek voor de bouwvergunning van Belgicaplant werden er 9 bezwaarschriften geteld. Door het schepencollegc van Hoogstraten werden deze bezwaren evenwel te licht bevonden en dus kreeg het dossier een gunstig advies mee. Het woord was nu aan Stedenbouw om een bouwvergunning al dan niet af te leveren. Begin april viel het verdict. De bouwvergunning wordt uitgesteld omdat de afdeling Natuur bezwaar aantekende. Niet dat zij onvoorwaardelijk tegen de inplanting van dit serrecomplex zou zijn, maar zolang er geen compensatiegronden voor weidevogels gevonden worden zal zij deze de vergunning niet goedkeuren. Dit noemt men de zorgplicht. Dit is een begrip uit het decreet van natuurbehoud en houdt in dat niemand werkzaamheden mag verrichten die schade aan de natuur toebrengen. Dit betekent ook dat er geen vergunning mag afgeleverd worden als de werkzaamheden van de vergunning schade aan de natuur aanbrengen zonder dat er compensatie voorzien wordt. Belgicaplant zal dus compensaties moeten zoeken voor de weilanden die niet meer beschikbaar zijn voor de weidevogels en nieuwe bomen moeten aanplanten in verhouding tot wat er wordt weggezaagd. Indien aan deze vereisten voldaan wordt zal ook de afdeling Natuur zijn goedkeuring moeten geven Bij de andere diensten werden geen bezwaren genoteerd tegen het nieuwe serrecomplex. Half april waren de gesprekken nog volop bezig en was er volgens het diensthoofd van de afdeling Natuur van de buitendienst Antwerpen nog geen overeenkomst gevonden met de aanvrager. "Momenteel stellen wij aan de firma Belgicaplant voor om grond aan te kopen in een weidevogelgebied en dit in te richten en aangepast te beheren. Die compensatie moet in de onmiddellijke omgeving voorzien worden." De omwoners van het toekomstige serrecomplex zijn er evenwel niet gerust in. Belgicaplant heeft immers reeds heel wat gronden rond de geplande vestigingsplaat opgekocht of in optie genomen Ook zelfs buiten de deel-

Tankstation Loenhoutseweg

gemeente Hoogstraten werden al gronden aangekocht. De buurt volgt deze activiteiten met argusogen. Zij vreest voor de toekomst. Volgens haar is Belgicaplant nu bezig om zoveel mogelijk gronden aan te kopen om later te kunnen uitbreiden. Navraag bij Stedenbouw of met deze mogelijkheid rekening gehouden wordt bij het uitkeren van een bouwvergunning leert ons dat een mogelijke uitbreiding later nu niet ter sprake komt. De aanvraag nu geldt voor het complex van 15 ha. Voor een uitbreiding later zal er opnieuw een aanvraag moeten aangevraagd worden met een nieuw onderzoek enz. Ervaring heeft geleerd dat eens een bedrijf goed

De aanvraag van de firma Peeraer uit Merksplas voor de exploitatie van een nieuw benzinestation vooraan aan de Loenhoutseweg bracht heel wat beroering teweeg. Het voorafgaand onderzoek leverde heel wat bezwaarschriften op. Vorige maand publiceerden we er hier reeds enkele van. De meest aangehaalde argumenten hadden te maken met veiligheid, verkeersdrukte en ligging in het algemeen. In totaal kwamen er op het gemeentehuis 24 bezwaarschriften binnen. Het college heeft in deze zaak ongunstig advies gegeven.

1.1g

t

.

.(, —

--/

*

,I

1

TOREN V€RUCHTIPJ6

\/

-7E LLL~-_~ 1 _~_~ // 1 / tNJ<ÔRT

OsjERBôD?

.

9


GEMEENTERAAD

ACW met of zonder CVP?

r.

—.

.... Kon ;neuwkonieî [ict 1* Bie zijn ploeg eensgezind aan de aftrap laten verschij-

Gemeenteraad.s i'erkiezin gen oktober 94 de CVP haalde 9 zetels waaronder de drie ACW-leden Verlinden, Van Bavel en Peerlinck. Karin Rombouts en Hans Vanderhallen zullen voortijdig afhaken wegens beroepsbezigheden. Hun plaats wordt ingenomen door respectievelijk Piet De Bie (ACW) en Louis Tilburgs. Nog een goed halfjaar en we trekken met zijn allen naar de stembus om opnieuw 25 afgevaardigden voor de gemeenteraad te kiezen. Dit wordt de eerst geautomatiseerde gemeenteraadsverkiezing in Hoogstraten. De meeste partijen laten echter nog niet erg in hun kaarten kijken. Zeker het ACW niet. Dit is wel geen politieke partij, maar sommigen van haar leden zouden het misschien wel willen Een heel aantal zijn het keurslijf van de CVP beu en dat is binnen deze groep al een oud zeer. Telkens de verkiezingen in aantocht zijn steken tal van kritische geluiden terug de kop op. In de vorige legislatuur had het ACW twee leden in het schepencollege, nI. Herman Verlinden en Staf Peerlinck. Vanuit hun achterban werden beide schepenen sterk onder druk gezet om het toen gevoerde woningbeleid om te buigen naar een meer sociaal beleid . Ook het eigengereide optreden van andere leden van het college werd toen erg op de korrel genomen . Dit resulteerde op het einde van de zes bestuursjaren op een hele discussie binnen de organisatie om al dan niet terug met de CVP scheep te gaan. Uiteindelijk viel alles terug in de oude plooien en vonden de drie traditionele standen elkaar weer terug. De voormalige lijsttrekker Armand Coenegrachts kreeg het deksel op zijn neus en lijstduwer Jef Van Looy de kans om zich te manifesteren als toekomstige burgemeester van Hoogstraten . Hij zou de CVP- lijst trekken bij de verkiezingen van '94. Het optimisme leek hersteld, want hoe groot de wrevel ook was op het einde van de legislatuur, met grote eensgezindheid werd de campagne ingezet. De CVP haalde 9 zetels binnen en vormde met de KVB van uittredend burgemeester Van Aperen (12 zetels) een stevige meerderheid. Het ACW bracht drie verkozenen in de gemeenteraad, doch slechts één afgevaardigde in het college. Een weinig comfortabele positie voor schepen Peerlinck om de ACW-standpunten te kunnen doordrukken in het beleid. Hiertegenover konden de landbouwerskringen een stevige verte-

10

genwoordiging plaatsen in de figuren van Annie Desmedt en Jef Van Looy. Tijdens de laatste jaren was het meermalen aan te voelen dat de kritiek binnen het ACW tegen vooral het gevoerde beleid van schepen Jef Van Looy met de dag groeide. Dit resulteerde de laatste maanden dan op haar beurt weer in hardnekkige geruchten over een breuk tussen het ACW en de CVP. Een eerste bespreking hieromtrent binnen het ACW-hoofdbestuur van de fusiegemeente Hoogstraten (zonder de mandatarissen) eindigde met een ruime meerderheid (65 %) om los van de CVP de gemeenteraadsverkiezingen aan te gaan. De uiteindelijke beslissing zou evenwel in maart vallen. Op maardag 20maart kwam het hoofdbestuur opnieuw samen en werden de

gemeenteraadsverkiezingen terug op de agenda gezet Er waren 16 leden aanwezig waaronder de vier raadsleden. (Piet De Bie is tijdens deze legislatuur als plaatsvervanger in de gemeenteraad opgenomen). Er werd een anonieme stemming gehouden over de te voeren strategie. Acht mensen bleken voor samenwerking te zijn binnen de CVP. De andere acht gaven te kennen niet langer binnen de CVP te willen werken. Van deze laatsten spraken 3 zich uit om alleen met het ACW op te komen, drie opteerden om gesprekken aan te knopen met Agalev en twee leden onthielden zich. Geef toe, geen duidelijke uitspraak vond secretaris René Sprangers. "Een samenwerking met CVP is maar mogelijk indien er een totale ommezwaai komt in de manier van vergaderen en van besluitvorming. Het totale gebrek aan openheid bij verschillende mensen rond verschillende onderwerpen stoort ons mateloos. Wij zullen dit op de eerstvolgende vergadering binnen de CVP klaar en duidelijk stellen. Verder wachten wij af wat de toekomst brengt." En dit zullen wij ook doen. Wij houden jullie op de hoogte.

!41 1 4 1 fUItIIS1{1

hUI:IW ;IsJh! ALLE VERZEKERINGEN - ALLE BAN KZAKEN

Persoonlijk advies op ieders maat

Meerdorp2l 2321 Meer tel. 031315.72.54

ANHYP BANK

e: Vanbavel.rommens@assurnet.net

ERKEND VERZEKERINGSMAKELAAR

of fh

CDV 11590

Sparen

-

Beleggen - Lenen

-

Verzekeren 23


Lezers Schrijven De redactie ontving een antwoord op het artikel in het vorig nummer van DHM op blz. 10 van de hand van Warre Palinans. Het stuk handelde over de bestemming van de (oude) rijkswachtkazerne.

ken, niet in samenhang met de omgeving. Dit gebied is gelegen in het centrum van Hoogstraten, tussen Vrijheid en Wereldakker. Men kan een prachtige verbinding realiseren tussen Vrijheid en Burgemeester Van Aperenstraat, Wereldakker. Wij denken hierbij aan winkels en horecazaken her en der verspreid over het gelijkvloers. Verder gecombineerd met kleine appartementjes, bejaardenwoningen en andere woongelegenheden. Een gezellig binnenplein kan het geheel opfleuren. Op die manier verdicht de bebouwing en brengen we een weefsel tot stand waarop het kleinstedelijk gebied zich verder kan ontplooien. Wij hopen dat deze bijkomende bedenkingen ook andere mensen en groepen die begaan zijn met onze samenleving aan het denken zetten. ACW - fusie-Hoogst raten

Bovenzicht van de rijkswachtkazerne van Hoogstraten. Beste, Wij gaan graag in op de uitnodiging van de Hoogstraatse Maand om mee te denken over de toekomst van de rijkswachtkazerne. De voorgevel van het gebouw blijft natuurlijk behouden. De verbouwing tot een cultureel centrum wordt vanuit meerdere hoeken voorgesteld. Wat zijnde noden op dit vlak? Een geïntegreerd cultureel centrum waar een behoorlijk uitgeruste theaterzaal, een bibliotheek, het IKO, een muziekschool, tentoonstellingsruimten en andere ontmoetingsruimten worden gecombineerd is achterhaald. Dat er nood is aan een behoorlijk uitgeruste theaterzaal is duidelijk. Wat is hiervan de haalbaarheid? De ruimte is beperkt. Zal deze zaal veel worden gebruikt? Kunnen scholen (Seminarie en Spijker) deze plaatselijke nood invullen? Een ander probleem dat vroeg of laat op het niveau van de gemeente zal komen is de leef baarheid van de verschillende parochiezalen of mogen we ze 'dorpshuizen' noemen. Uit allerhande studies van geleerde professoren blijkt dat het verenigingsleven de democratische houding van de leden versterkt, dat deze mensen minder extreem denken, meer solidair zijn. Mooi zo maar dan willen wij dat dit voor de toekomst behouden blijft. De dorpshuizen vervullen daarin een belangrijke rol. Hun financiële toekomst is echter niet altijd even florissant. Moet de gemeente in de - verre of nabije - toekomst hier een

rol vervullen? Misschien wel. Kan één van deze zalen worden omgebouwd tot theaterzaal? Dit alles is stof voor verder onderzoek. Het vestigen van de toeristische dienst lijkt ons geen onaardig voorstel. De huidige ruimte is gelegen in een prachtig kader maar de toegankelijkheid is ronduit slecht. De voorgestelde plaats is prima gelegen en de toegankelijkheid kan voorbeeldig worden. Dit voorstel vraagt wel een financiële inbreng van de gemeenschap maar die is eerder beperkt. U stelt dat voor nogal wat mensen niets ooit iets mag kosten. U doelt hierbij duidelijk op de uitgaven door onze gemeente. Dat is wel een erg goedkope uitspraak voor eigen rekening. Twee cijfers ter verduidelijking: de leningslast per Hoogstratenaar is jaarlijks gemiddeld 7073 BEF, binnen onze provincie gemiddeld 4250 BEF. Indien onze gemeente al haar ontvangsten zou besteden aan het afbetalen van haar schulden dan zou ze hiervoor 2,06 jaar nodig hebben, dit is de zogenaamde schuldratio. Voor onze provincie bedraagt deze schuldratio 1,25 jaar. Natuurlijk is er - terecht - veel geïnvesteerd maar ongebreideld dezelfde weg blijven bewandelen is onhoudbaar. En stellen dat voor nogal wat mensen niets ooit iets mag kosten is duidelijk de waarheid geweld aandoen. Wij menen dat het project rijkswachtkazerne tot nu veel te geïsoleerd is beke-

COSP ER R2VA ay)A

COMIUTEII - TELEFoNs

KA,iu,

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-315.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

om Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

-

1

00

COMPUTER-cursus voor beginners!!!

11


PA TRIMONIUM

In augustus verschijnt het boek

Van Blufpoker tot Monumentenpriis Het eerste deel handelt over de begijnen en de begijnhoven in het algemeen. Het belicht het ontstaan van de begijnenbeweging als Europees verschijnsel, de begijnhoven als (exclusief) Vlaams fenomeen en het leven op het begijnhof. In het tweede deel komt het begijnhof van Hoogstraten aan bod. Dit boek gaat vooral in op de bouwhistorische evolutie van het begijnhof en is in die zin een aanvulling op de eerder verschenen werken van Rachel Lambrechts en Deken Lauwerys. Het derde en meest omvangrijke deel van het boek brengt de méér recente geschiedenis van het begijnhof, met als rode draad het gebrek aan middelen om het begijnhof te onderhouden. Het verhaal van het verval begint bij de Franse tijd, het beheer door het bestuur der Godshuizen, de verkoop aan de stad Hoogstraten en een groot aantal voorstellen om het begijnhof te restaureren die één na één de mist ingingen. Daarna komt het verhaal van Het Convent: de kandidatuurstelling, de zoektocht naar kandidaat erfpachtnemers, de beslissing van de gemeenteraad, de verdeling van de woningen, de krachtlijnen van de restauratie, de kostprijs van het ganse project, de erkenning als Werelderfgoed en de nationale en internationale monumentenprijzen.

Het boek kost, bij intekenïng, 850 BEF. U kan het bestellen door onderstaande bon in te vullen en te bezorgen op het secretariaat van HOK, Stedelijk Museum, Begijnhof 9 te 2320 Hoogstraten. Inlichtingen Tel. (03)31465 88. Fax (03)31423 81. E-mail: frans.horsten@skynet.be U betaalt bij ontvangst van het boek.. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BESTELBON BEZORGEN OP HET HOK-SECRETARIAAT, BEGIJNHOF 9,2320 HOOGSTRATEN FAX (03)314.23.81 Ondergetekende(naam) .................................................................................................................................................................. Adres............................................................................................................................................................................................. bestelt ....... . .... exemplaar van het boek "van Blufpoker tot Monumentenprijs" aan de prijs van 850 BEF Mijn naam mag vermeld worden in de uitgave.

12

Handtekening


DORPSLE V N Meerlese krotten: wel proper, maar schoon is anders! MEERLE - Zoals aangekondigd door de burgemeester op de laatste algemene vergadering van de dorpsraad, werden de reeds lang leegstaande en verkrotte woningen in de Kerkstraat, op last van het gemeentebestuur en op kosten van de beheerder, volledig afgebroken. Het puin werd proper opgeruimd en zoals het gemeentebestuur dit om veiligheidsreden nodig vond, het vrijgekomen terrein voorzien van een afsluiting. Ik hoor ze in het college al zeggen: 'Het is daar ook nooit goed in Meerle!', maat de reacties op de afsluiting die ze daar hebben laten wegzetten kan allesbehalve op de goedkeuring van veel Meerlenaars rekenen. 'Aartslelijk', 'Een bouwwerf?', 'Gaat daar iemand olifanten houden op die grond' zijn maar een paar van de commentaren die ik mocht opvangen. Ongelijk kan ik ze niet geven. De schutting die daar weggezet is, trekt op niets en daar moet je geen esthetica voor gestudeerd hebben. Als er al een afsluiting had moeten komen, was een haag, een groene draadafsluiting of een mooie tuinschutting toch iets meer aangewezen geweest.

Nu is hel alsof er een grote pleister midden in het gezicht van de Kerkstraat geplakt is. Pleisters mogen meestal na korte tijd verwijderd worden, deze schutting staat er waarschijnlijk voor jaren. Tenzij er een wonder gebeurd en de erfgenamen hun betwistingen bijleggen, zodat de gronden weer kunnen dienen waarvoor ze bedoeld zijn: om er een mooi huis (liefst geen mega-appartementsblok) met een mooie tuin op te bouwen. Aangezien wonderen niet vaak voorkomen, zitten we dus weer lange tijd met een lelijk zicht in de Kerkstraat opgescheept. Benieuwd hoe lang het duurt eer de schutting volgeplakt is met affiches (de schutting is een aantrekkingspool voor wildplakkers), die na een paar weken verbleekt zijn en er half afhangen. Zou het college, in het licht van de komende verkiezingen (tenzij ze de afsluiting als uithangbord willen gebruiken) zijn gedachten eens kunnen laten gaan over het opkrikken van het uitzicht van de Kerkstraat. Misschien weet de IKO of de dorpsschool wel raad met zo'n lelijke schutting. Het kan helaas alleen maar (J.F.) beter.

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 75 66

Advertenties 314.49.111314.55.04

/4

Lelijke pleister op (Je neus man (le Kerksimat.

Aprilgrap MEER - Wie zich op 1 april naar 't Fortuin begaf om er een hoorzitting bij te wonen over de aanleg van de Meerse weg en het behoud van de bomen, was er aan voor de moeite. De goedgelovigen die dachten dat het westelijke fietspad op veiliger afstand van de rijbaan zou komen (achter de bomen dus), dat het dorpsgezicht zou behouden blijven, dat ze een stuk van hun hof zouden moeten afgeven, zijn er in getrapt. Ook de bereidheid tot overleg vanwege de overheid door middel van een hoorzitting hoort tot het domein van de aprilgrappen. Beter oppassen dus volgende keer, want tegen 1 april 2001 kan er plots weer een of ander verrassend bericht verschijnen. (ma)

nT/?,j,jT LASERSHOW - HOOGSTRATEN

Hofmans

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 03/314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 118

13


DORPSNIEUWS

De Mosten is altijd open, de zwemvijver opent in mei MEER - Wie zou denken dat het Mostenscizoen De waterkant van de Mosten is klaar begint in mei heeft het verkeerd. Om juister te zijn, gaat de zwemvijver vanaf 1 mei open. De voor het zomerseizoen kant van den Zuuten Bek, het cafetaria van de Mosten en bijhorende speeltuin is het hele jaar open. Of vanaf 1 mei veel gezwommen zal worden zal wel van de temperaturen afhangen. Zaterdags, zon en feestdagen en woensdags kan men, met de grote teen voorwaarts, het zwemwater uitproberen. De uitbaters van dc Mosten, Jef en Mie van Beek zijn nu een jaar bezig in de Mosten. En hebben naar eigen zeggen een tevreden jaar achter dc rug. Het was eenjaar waar alles nieuw was en nu begint de "Schwung" er in te komen. De zaal is voltooid met gordijnen. De Zuuten Bek, de zaal en de speeltuin hebben hun plaats gekregen en worden volop gebruikt. Er zullen, vanaf nu, in het weekend ook pizza's geserveerd worden. 4 Juni wordt er volop gewerkt aan de triathlon. Er wordt vanaf 10 uur gestart met zwemmen. Tegen de middag komen dan de echte groten in actie. Meer Roots wordt voor de tweede keer georganiseerd, en na het berensucces van vorig jaar, pakt men nu uit met weer een ijzersterke affiche. Verder in het jaar zullen nog wat kleinere activiteiten georganiseerd worden zoals op de l zondag van september een terrastheater en enkele terrasoptredens in het seizoen, waar de klenitoon op kwaliteit zal liggen. In de Zomer van de Mosten wordt er weer uitgepakt met de Max spektakel dagen. (ma)

.Spiangeis, Mar de Luet, Jtlere// Reiiders, Peter Ge ns zo/geil ervoor (kil eau J / mei de waterkant weer klaar is voor het zwemseizoen. (ma) JOS

Meer Roots, here 1 come.. 'PINKSTERZONDA6 .11 JUNI 2090

DE MOSTEN HOOGSTRATEN

E19 afrit 1 Meer (Antwarpen-Bredaj

50 FOOT COMBO JOHNNY SANSONE TEDDY MORGAN

& FRIENDS (tsa/h) R&B

TH E BI G S IX

& THE PISTOLAS 1usd rot,tsrock

MEER - Meer Roots wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Rock& roll, Ska, Suif en rootsrock, ska en mambo staan op de agenda. Een interessante affiche voor iedereen met heimwee. Of zeg maar voor een breed publiek. (ma)

Zoekertje Te huur: in juli, augustus en september, groot huis 'Mas' voor 10 personen in Z.W. Frankrijk (Gascogne), 5 slaapkamers, 3 badkamers, alle comfort, zwembad (12x6 m). Info: tel. 00.33.5.6394.13.64. (Nederlandstalig).

14


n:

DORPSNIEUWS

Ronde punten plaatsen is niet simpel

-. -;--------

MEERLE - De bestuurder van dit voertuig, op weg van Meerle naar Meer, denkt vern-toedelijk dat dit rond punt gewoon naast de weg ligt. Aan het wegdek te zien, is hij waarschijnlijk niet de enige die niet goed weet wat hij hier in Groot -Eyssel nu precies moet doen. Ofwel is de boodschap van de verkeersborden niet duidelijk, ofwel lijkt hier een rondje rijden te gek.

N.V. GARAGE VAN USSEL

sanitaire Installaties centrale verwarming dakwerken lood-, zink-, koperwerken waterverzachters

alainb.v.b.a. daniëls Houtstraat 12 - 2960 Brecht Telen Fax 03/313.08.10

Grote schoonmaak

u

IO1T fl21 Sint-Leriaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

MEERSEL-DREEF - Met de meimaand in zicht, wordt jaarlijks het Mariapark volledig opgepoetst. Pater Gardiaan, de overste van het klooster, doet dan beroep op vrijwilligers. Op de foto zijn ze net aan het pauzeren, met een lekkere tas koffie en een koekje. Jammer dat niet al de medewerkers op de foto staan. Volgende keer beter. (Jan Hendrickx, t.v.)

Ruimingsw erken MEERSEL-DREEF - De zandvang aan de grens in de Mar/ -e, d get uinid. Door de verbreding van de Mark gaat het water minder snel stromen en zakt het uit België afkomstige zand naar cle bodem. Het zand wordt meT een speciaal bootje naar boven gezo gen en op de kant gedeponeerd in een ,nel zandwanden gebouwde bassin. Het zand zakt daar naar benede,, en liet water loopt terug naar dc Mark. Zo moet de zandvang Out de drie tot vijfjaar geruimd worden, de diepte wordt dan van een dikke halve tune, ,,w,j diie en een halve meter gebracht. Waarna het dichtslibben opnieuw kan beginnen.

15


MAN IN DE MAAND Sluitingsconcert 24ste seizoen

.,

Red Bean Jazzers, ItaliĂŤ HOOGSTRAIEN 0p maandag 15 ini ;!iiit de Marckriver Jazzclub Hoogstraten haar 24 ste seizoen met een uniek optreden van de uit Firenze afkomstige Red Bean Jazzers, in Brasserie De Gulden Coppe. Deze jazzgroep werd in 1977 opgericht in Firenze als originele exponent van een bepaalde periode in de New Orleans muziekontwikkeling. Daartoe beperkten ze het aantal muzikanten zonder een klassieke formatie te vormen. Na een aantal experimenten besloten ze 2 blazers en 2 ritme instrumenten in een kwartet bijeen te houden. In die vorm differentieerden ze zich van de klassieke zes- of zevenmansbezetting. In 1985 kwam Sybil Theonia Smoot de gelederen versterken. Het repertoire van de groep evolueert voortdurend. Door heel Europa brengen ze een frisse, eerlijke en levendige N.O. muziek. De gebroeders Max (trombone) en Angelo (bastuba) Palchetti vormen de ruggengraat van de groep. Jacomo Marson speelt de trompet en Edgio Colombo tokkelt op de banjo. De zang wordt verzorgd door Jesssica J. Dumaine, zuster van de eerder vernoemde zwarte zangeres Sybil Smoot die tevens echtgenote van Max Paichetti is. Aanvang van het concert is 20 uur. Voor meer

Je,sica J. Duniaine is op moandag 15 mei scuiicn mcl dc Red Beiin Jacr.s UiT ItafiĂŠ Te gast in de Gulden Coppe voor een New Orleans Jazz-concert als sluitstuk van het 24ste seizoen van de Marckriver Jazzclub. Een warme oproep aan het Hoogstraatse publiek om deze avond bij te wonen in een club die al jaren Hoogstraren beter vertrouwd wil maken met de:e vrolijke telg van de jazzniuziek.

De dirigent hoorde dat het goed was

info, bel 03/314.67.08.

Radiomis vanuit Hoogstraten HOOGSTRATEN Op zondag, 7 mei om 10 uur wordt de eucharistieviering uitgezonden vanuit de SintKatharinakerk te Hoogstraten. Voor de 28 keer zal het gemengd Piuskoor deze viering muzikaal verzorgen. Het programma ziet eruit als volgt: intredezang: 'Jubilate Deo' Gregoriaans; het Kyriale uit de Volksmis van Franz Schubert; tussenzang: 'Naam van Jezus, nu verheven' Theo Cockx; tijdens de offerande: 'Maria, schone Vrouwe' G. Feremans in een koorzetting van Marc Van den Broeck; communie: 'Kondigt het aan, de Heer is verrezen' Paul Schollaert; naspel op orgel: 'Finale in D' Flor Peeters. Het koor wordt geleid door Lut Goetschalckx; aan het orgel: Jos Bruurs; celebrant: Deken Jef Cleymans. Vermelden we terloops nog dat de V.R.T.-planning voor dit programma is gewijzigd. Zo gebeurt de uitzending dit jaar viermaal vanuit Hoogstraten: op 19 maart was het Ceciliakoor uit Merksem aan de beurt; op 15 oktober komt een voortreffelijk dameskoor uit Geel, 'Dona Dominica' naar Hoogstraten. De andere uitzendingen, nu op 7 mei en later op 17 december worden naar oude gewoonte door het Piuskoor verzorgd. Op dezelfde wijze werkt de V.R.T. Radio 1 nu met kerken uit Balen, Mechelen, Hasselt, SintNiklaas, Izegem en Kortrijk. Nu en dan is er nog wel een uitzending vanuit een abdij of kathedraal. 16

1IILVDERFIOLJT - En de dirigent niet al/ecn. L en volle zaal bc onunentarieerde enthousiast de gevarieerde en eigentijdse muziekstukken die gebracht werden door de Kon inklijkeftinfare De Marckezonen. Het lenteconcert was opnieuw een voltreffer. Enkele jongeren bewezen hier ook dat de toekomst voor deze muziekmaatschappij verzekerd is. (Pl)

HERMAN Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteitswerken

VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67


DORPSNIEUWS

Bontenavond van de Mussenakker MEER - Mei een zelfgeschreven act lanceerde de Mussenakker haar 1 l bontenavond. De hontenavond was geschreven en uitgevoerd door een volledig nieuwe (lees: jonge) lichting van de Mussenakker. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de oude garde in grote getale naar het gezellige St Ceciliazaaltje kwamen afgezakt om te zien hoe de jonge garde hun hontenavond traditie zouden verder zetten. En het was humor van de bovenste plank. Met grote speelvreugde volgden de sketches elkaar op. Beginnend niet een televisiesoap die eindigde net voor de ontknoping. Slechts de fer vente soap tegenstander die dit snapt en zich een deuk lacht. Maar, ... de zaal zat vol van zulke mensen. En dan de rode draad: een groepjongeren op reis door tijd en wereld. Een moeilijke opdracht voor een toneelstuk, maar de schrijvers hadden er geen enkele moeite mee. Het cultuurspook zorgde voor het transport. Met talloze andere truks omzeilden de acteurs de moeilijkste toneelsituaties. De zonne-eclips zorgde voor de ontknoping. Geleidelijk bleek dat er in het stuk de nodige actualiteit zat. We hadden de indruk dat het

wereldgeheuren voor de inspiratie gezorgd heeft. Een dictator die niet van wijken wil weten (we vergelijken met Pinochet), de absurditeit van de oorlog. Van verwijzingen richting gemeentepolitiek was, in tegenstelling tot vorige bontenavonden, niets te merken. De frituurscene leek dan weer verdacht dorps, ook al gebeurde ze aan de andere kant van de wereld. In vergelijking niet vorige bontenavonden was de meisjesstempel nadrukkelijker aanwezig. Want wie ander zou er aan gedacht hebben om de stoere hinken balletachtig te laten dansen. Als we ons realiseren dat de hele avond gerepeteerd werd op een periode van twee weken (een gewone toneelvereniging doet er al gauw 2 maanden over) waarvan een groot aantal kotstudenijes die dagelijks van over liet hele land's avonds naar St Cecilia afgezakt kwamen, dan kanje voor het bereikte resultaat alleen je petje afnemen. De vier schrijvers van het stuk, Wim en Bert Dufraing, Koen Voeten en Tommy Bruynen en de vertolkers van de Mussenakker hebbende lat hoog gelegd. We kijken met spanning uit naar de bontenavond van volgend jaar. (ma)

Dansen en schilderen MEERSEL-DREEF. In uw vzw Elegast (Dreef 36a) wordt op de woensdagen 26 april en 3 mei een workshop gegeven over sacrale dans en intuïtief schilderen. De lesgeefsters Martha Vinckx en Van de Ven drukken het als volgt uit: 'Al dansend in een cirkel en al schilderend niet je eigen gekozen kleuren open je de poort naar de oorspronkelijke levenskrachten van ons kind-zijn. Zo groeit ons zelfbewustzijn en kunnen we beter kiezen hoe we de dans van ons leven meer kleur, schoonheid en kwaliteit kunnen geven'. Inschrijvingen en inlichtingen: Martha Vinckx, Heibloemstraat 16,2260 Nijlen 03/4817202) of Myriam Van de Ven, Anjerlaan 14, 2460

Lichtaart (014/557659). Je kan sacrale dans of intuïtief schilderen ook aanvragen voor je eigen groep inje eigen omgeving.

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

SPECIALIST

GARAGE HOGA B.V.B.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03- 314.71.84 Fax 03 -31 4.83.98

ZOEKERTJE TE HUUR: studio voor 2 pers. op zeedijk in Koksyde. Twee grote zonneterrassen, rustig gelegen vlakbij de duinen. Week, weekend en midweek. Matige prijs. Tel. 091 355.68.84. Met grote nieuwsgierigheid werd uitgekeken naar de bontenrivond nieuwe stijl van de Mussenakker. De jonge garde bracht liet er verrassend goed vanaf Foto: de danssketch die de stoere hinken eventjes in de maat deed lopen. (ma)

Verse Kunst Hoogstraten Op 1 april 2000 opende in het Stedelijk Museum de eerste gasttentoonstelling van het nieuwe seizoen. 'Verse Kunst... ',jongeren in het 1UUSCUm. Een mci toeschouwers tot de nok gevulde bovenzaal kon er tijdens de opening genieten van het meer dan geslaagde concert van Hoogstratenaren Sam Vinema n, en Florejan lip rçch ueren. Daarna gaf het College van Schepenen en Burgemeestereen 'Vatvan 't Stad' in de Cahier. Onde, tu.e,, ontving hei museum al bijna 1000 bezoekers op deze tentoonstelling. Een initiatief dat dus voor herhaling vatbaar is. U bezocht de tentoonstelling nog niet? Het kan nog altijd tot 21 mci, telkens van woensdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

17


DORPSNIEUWS

Hollywood op Klein Eyssel

Kroeg & Blues 2000 Wanneer: vrijdag 12 mei 2000 Waar: In 7 cafés in Hoogstraten Prijs: Info:

300 Bef Cahier de Brouillon Tel. 03/3 143264 Fax: 03/3 146254 E-mail. info@cahier.be Website . htty.'//www.cahier.be

The Special Effects (UK) - De Gelmel Al vier jaar lang verkent deze zeskoppige Engelse groep dezelfde paden als Laurel Aitken. The Specials en Desmond Dekker. Onlangs mochten ze nog aantreden op een groot skafestival in hun thuisland, nu zijn ze te bewonderen in Hoogstraten!

Mr. Morefun (B) - 't Verschil Deze Antwerpse bluesformatie beschikt over een solide live reputatie. De centrale figuur van Mr. Morefun is Benny Demey, die ooit nog speelde met Ferre Grignard. Eigen nummers én de grote klassieker van de delta blues worden rechttoe-rechtaan en zonder overbodige franjes gebracht.

The O'Haras (B) - Plekje bij de Molen Dit viertal uit het Antwerpse brengt een instrumentale mix van surf, rockabilly, punk en western doorspekt met ska en zelfs jazz. Op het podium staan The O'Haras garant voor pure passie, dus dat wordt feesten!

The Vibrotones (Nl) - the Quest Dit energieke powertrio uit Eindhoven combineert rhythm 'n blues met lekkere rockabilly. De Palladins zijn hierbij nooit ver weg. Zij vormen het vaste voorprogramma van de Seatsniffers in hun recentste tour. Hun klassieke bezetting van drum, contrabas, gitaar en zang kan de doorwinterde bluesliefhebber, alsook de jonge surfers wel bekoren.

MEERLE - Als u de laatste weken naar

gezegd wordt maar veel wordt bedoeld, wordt het verleden en het heden terug aan elkaar geknoopt. Daarbij komt er van alles bovendrijven aan emoties. Er spelen twee Nederlandse acteurs in mee nI.: Ad Van Kempen en Michiel Nooter en de Vlaamse actrice Gunilla Verbeke. De film is het eindwerk van Lizelotte Van der Burgt (productie). Hanco Smitsman (regisseur) en Joost Rietdijk (camera). De eindfilm duurt een twintig minuten en wordt opgenomen in tien dagen van tien tot twaalf uur werken. Wat dan dagelijks ongeveer twee minuten bruikbaar materiaal opleverd. Dat er zelfs bij zo'n kortfilm heel wat komt kijken zag uzelf wel. Omdat dat de film zich op één dag afspeelt, moest het weer vrij constant blijven. Daarom werd met schermen het licht getemperd of met lampen licht bijgegeven. Ook storende achtergrondgeluiden mochten niet voorkomen, daarom werd telkens bij het draaien van een scène de straat eventjes afgezet. Tussen de scènes door wordt er druk overlegd, gebeld en geregeld om alles in orde te krijgen. Waarbij vaak onverwachte problemen opduiken die dan door de productie moeten worden opgelost. Men zocht voor de kortfilm een eerder vervallen boerderij, die ze konden inrichten zoals ze graag wilden. Via familie van één van de medewerksters kwam men uit bij deze boerderij. De eigenaar, de familie Broos van Strijbeek, die de boerderij wil verbouwen, zag er geen graten in en ook de gemeente en de politie verleenden vlot hun medewerking. Het ideale aan deze boerderij is dat ze niet echt typisch is voor een bepaalde streek, geen Drentse of Friese boerderij. Met al die commerciële zenders op tv is er veel werk in deze branche, maar het hart van deze jonge filmcrew gaat meer uit naar het maken van speelfilms dan naar het maken van reportagewerk. Wie weet zien of horen we er later meer van... (tv.)

Meersel-Dreef reed langs Klein Eyssel, dan kon u heel wat beweging opmerken bij de boerderij van wijlen Charel De Bie. Er stond een grote bus geparkeerd en nogal wat Nederlandse wagens. Het leek erop dat één of andere sekte de boerderij ging inpalmen en dat de leden tijdens de opknapwerkzaainheden alvast in een bus zouden gaan wonen. Niets was minder waar, toen op een bepaalde dag er iemand met een professionele camera werd gesignaleerd, ging er een lichtje op. De boerderij werd gebruikt als filmlocatie. Met Marcel Onincx ging ik erop af. We werden direct gastvrij ontvangen door Lizelotte Van der Burght en haar crew en kregen al de informatie die we wensten: het betrof een kortfilm, gemaakt door studenten van de Nederlandse Film- en Tv-academie van Amsterdam. De filmacademie is een vierjarige opleiding, na een jaar algemene opleiding ga je je specialiseren in regie, productie of camerawerk. Gedurende je opleiding maak je verschillende films. Steeds wat langer, steeds wat uitgebreider. Als eindexamen maak je dan een kortfilm, zoals ook hier op Klein Eyssel stond te gebeuren. Voor zo'n eindfilm wordt er samengewerkt met het NPS (NOS), die zorgt voor extra geld en die later eventueel de film zal uitzenden. Er doen steeds professionele acteurs mee, die doen dat gratis, als een soort traditie. Er is slechts één dergelijke opleiding in Nederland met jaarlijks een veertig-vijftig afgestudeerden, dat betekent een twaalftal kortfilms per. jaar. Die worden in september op het Nederlandse filmfestival NPSNFTA getoond. De hier gedraaide film "Gloria" gaat over een meisje dat opgevoed werd door haar vader, ze heeft ook nog een broer, een eerder simpele jongen. Het meisje verliet een tweetal jaren eerder het vaderlijke huis. De film verhaalt de thuiskomst van de dochter na de lange scheiding. Door middel van flashbacks en verbeeldingsscènes, met zang waarbij weinig

The Seatsniffers (B) - Zaal St. Cecilia Met een 'punky' attitude gebrachte rock & roll die gebaseerd is op zwarte R&B, rockabilly, country, tex-mex en surf. Een optreden van de 'Sniffers' bestaat vooral uit eigen nummers, die gekenmerkt worden door gelijktijdig gespeelde gitaar- en baritonsax riffs.... en héél veel zweet.

The Nights (B) - Café Bizar Pure rhythm'n blues, met 90 % eigen nummers en 10 % doordachte covers, gespeeld door vijf volhouders die al 20 jaar bier in plastic bekers, muffe broodjes en vuile kleedkamers trotseren. Waarom? Voor de muziek godverdomme.

I ulrector

fl

Camera )° Date

-q--a000

DAY

Groep Jezus (B) - Cahier de Brouillon De vreemde eend in de bijt van deze kroegentocht, maar wat voor één! De inspiratie van Groep Jezua komt van overal, van '80 tot 2000. van Hans de Booy naar Björk. Hun muziek wordt regelmatig gedraaid op Studio Brussel, en nieuw werk waaraan Rudy Trouvé en Mauro Pawlowski meedoen is op komst!

ii:i

De boerderij van Charel De Bie op Klein Evssel, als fïlmlocatie voor Gloria


DORPSNIEUWS

Wij maakten de opname nice van een scène, waarbij de vader z 'n duiven aan het verzorgen is en er een woordenwisseling ontstaat met de dochter.

Fanfnreeoncert tcr MEERSEL-DREEF - Acht april 2000 vond het voorjaarsconcert van onze fanfare "Voor Eer en Deugd" plaats. Het concert stond dit jaar in het teken van 30 jaar erevoorzitterschap van dhr. André Roinmens. Allereerst wil ik u een beetje uitleggen hoe een concertavond in elkaar zit, het is niet zo van dat doen we even. Officieel was dit het tweede concert dat we gaven onder leiding van dirigent Hans Aernouts. Het verbroederingsconcert met Vondel in februari op Galder was eigenlijk een opwarmertje voor ons eigen concert. Een eigen concert organiseren is niet altijd even gemakkelijk, je moet aan van alles en nog wat denken, zoals: kunnen alle muzikanten wel aanwezig zijn, zijnde instrumenten in orde, moeten er extra repetities gehouden worden, is er een zaal beschikbaar, geven de buurverenigingen niet op dezelfde dag concert, enz. Buiten het muzikale gedeelte, moeten erprogramma's, uitnodigingen en affiches gemaakt worden, de nodige publiciteit gemaakt worden, de zaal moet worden klaargezet en aangekleed, er moet een podium worden gebouwd, een geluidsinstallatie voorzien worden, cnz. Dit geheel wordt verzorgd door een commissie concert, die alles voorbereiden en uitwerken, maar zonder de hulp van andere leden en niet leden kan dit geheel niet doorgaan. Er gebeurde veel op een kleinjaar tijd,je ziet en hoort de fanfare gewoon veranderen. Zoals u reeds weet zijn er twee nieuwe dirigenten gekomen: Hans Aernouts, hij dirijeen de fanfare en Patrick Geerts die het jeugdorkest dirigeert en les geeft aan de beginners. Op een zo'n koit tijdsbestek allemaal nieuwe rtukken leren dat ie onmogelijk maar geen nood de stukken die we ingestudeerd hadden bij onze vorige dirigent Luc van Bladel, werden nog wat bijgespijkerd en mochten er zeker zijn. Ook de leerlingen werden dit jaar stevig aan de tand gevoeld met een goed resultaat. Pioficiat want hel blijft toch spannend om met een klein groepje iets leuks en goeds ten gehore te brengen. Ze openden de avond onder leiding van Parrick Ueerts met vijl nummers. Waar dit jaar alles om draaide is het feit de dhr. André Rommens in 2000, 30 jaar erevoorzitter is van onze vereniging. Voor ons een reden om dc avond specrial aan hnï i:ip ie diageu. Touti Vcrlcyc, de voorzitter vait Onze faufaie hield tijdens de pauze een speciale speech, om dhr. Rommens te bedanken voor z'n inzet en waardering voor onze vereniging de voorbije 30 jaar.

Er komt heel veel bij kijken: belichting, geluid, camerawerk, catering, locatie zoeken, script, crew samenstellen, enz. En later op de film zie je enkel wat je moet zien. Het lijkt eenvoudig maar dat is het zeker niet.

ere van Erevoorzitter André Rommens

In voor en tegenspoed was hij toch altijd een luisterend oor voor de fanfare en betrokken bij het wel en wee van de vereniging. Wij hopen dat hij nog vele jaren onze erevoorzitter mag zijn. Wat ik mij zelf nog kan herinneren is dat dhr. Romntens ons een vaandel schonk toen de fanfare 90 jaar bestond in 1994. Na de toespraak kregen de aanwezigen een glaasje en werd er een toast uitgebracht, terwijl de fanfare het "lang zullen ze leven" inzette. Het werd een concert om niet te vergeten, het was gezellig, spannend en zeker succesvol. De leden van de fanfare werden beloond met een daverend applaus. Iedereen was het er over eens dat er vorderingen gemaakt waren. Wat een belofte inhoudt voor de toekomst. Als klap op de vuurpijl deed onze erevoorzitter de mededeling dat hij ter gelegenheid van z'n dertig jaar erevoorzitterschap, de fanfare graag een nieuwe vlag zou willen schenken. Waarop een daverend applaus volgde. Namens de fanfare willen wij dhr. en mevr. Rommens, al de aanwezigen en alle mensen die voor of achter de schermen er

voor gezorgd hebben dat het een onvergetelijk concert werd, bedanken. En iedereen uitnodigen om in de toekomst weer naar de fanfare te komen luisteren. Beste mensen als u deze avond gemist hebt, dan hopen wij dat u de fanfare zeker een volgende keer komt bezoeken, het is zeker de moeite waard! Eén en ander kunt u nalezen op onze website: www.deugd.cjb.net En dan nog dit, onze fanfare gaat ieder jaar dauwtrappen, dit jaar op zondag 28 mei. Wij zouden het als fanfare erg leuk vinden veel sympathisanten te mogen begroeten, om samen met ons richting Meer te lopen in de vroege ochtend. Binnenkort ligt er in uw brievenbus een inschrjfformulier, met de nodige informatie. Kortom wij zouden het erg op prijs stellen dat de inwoners van Meersel-Dreef ook eens met ons zouden meegaan. Wilt U nu al inschrijven dat kan natuurlijk ook, neem dan de telefoon in de hand en bel 03.315.11.86 of kom langs bij Petra van Poppel, Dreef 102, te Meersel-Dreef. (Petra ta,i Pa1pe1, t.

Dlii-. en mci-,. Romnmens aan de eretafel tijdens het concert van de fanfare "Voor Eer en Deugd ". 19


DORPSNIEUWS

De onzichtbaar gebleven achterzijde Paul Bourgeois in de Hoogstraatse Bib

-

HOOGSTRATEN - Paul Bourgeois werkt vaak met papier. het thema papierkunst, papierwerk sluit prachtig aan bij het werkmateriaal bij uitstek van een bibliotheek, bedrukt papier. In de opstelling van zijn werk zal hij ook zeer confronterend werken met het materiaal dat wij in de bibliotheekkasten aan onze gebruikers bieden. Paul Bourgeois zoekt zijn materialen zelf: steeds hergebruikt papier (recyclage, kringloop van materialen). Hij hergebruikt reclamepanelen, schip- en containerverpakkingsmaterialen. 80% van zijn werk is met papier gemaakt, 20% met stof, soms gebruikt hij ook metalen (hij voorkeur zink of lood).. Het vergankelijke boeit hem bij uitstek. Toch roept zijn werk heel wat vragen op. Enige toelichting misschien... Communicatie De materiĂŤle feitelijkheid in de meeste werken is de affiche, waardoor het wezenlijke onderwerp de communicatie via de publiciteit is. Het werk van de kunstenaar begint als het basismateriaal na een kort en krachtig functioneren zijn eigenlijke communicatieve betekenis verloren heeft en 7ijrl betekenis niet meer opdringt aan de toeschouwer. Paul Bourgeois toont de lang onzichtbaar gebleven achterzijde. Afval Wat aan het oog van de doorsnee kijker ontsnapt. wegens onbruikbaar en daardoor waardeloos, treft het oog van de kunstenaar. In onbruik geraakt, nutteloos, afgestorven, vergeten, in anonimiteit een stille dood stervend, wachtend op een omomkeerbare opruiming, worden objecten door de kunstenaar van een stille dood gered. Hij blaast nieuw leven in wat afval geworden was. Op de7c manier dragen ze een

1 r

'f '7

t ,-'

...

,.

Paul Bourgeois (foto Elie L' Hoyest)

Vergankelijk / verweerd Het onbeduidende, het afvallig gewordene, heeft een tijdsproces doorgemaakt. Zijn huidige verweerde toestand zoals de kunstenaar ons die voorhoudt, is het resultaat van een doordeweekse doorweking. Het confronteert ons met de vergankeljkheid, de kunstenaar put zijn zeggingskracht uit het aftakelingsproces. Na een rottingsproces. voor de kunstenaar een rijpingsproces, conserveert en toont de kunstenaar het nieuw ontstane beeld.

perforeren. Nauwgezet volgens een vooraf bepaalde structuur wordt de achterzijde (die in hei origineel gebruik de voorzijde was) door de kunstenaar doorboord. Dit gebeurt niet zoals bij Lucio Fontana op een agressieve, radicale manier. Waar Fontana door de perforatie de achterliggende ruimte in een "Concetto Spaziale" wil laten zijn, toont Paul Bourgeois letterlijk het achterliggende door dit als voorzijde te tonen. De bij Fontana agressieve, vernietigende ingreep is voor de kunstenaar hier een essentieel scheppende daad, vergelijkbaar met de verbrandingen bij Yves Klein en Anselm Kiefer. Het is de creatieve daad van het kunst maken. (join)

Perforeren De belangrijkste artistieke technische handeling van Paul Bourgcois bestaat uit het

Paul Bourgeois stelt tentoon in de Hoogstraatse bibliotheek. Linden dreef 1 b, in de maand mei.

betekenis mee die ook in de "Poubelles" van Arman aanwezig is.

Dag van de aarde Dag van de awde, itandeling te Mcixburg en de Nederlandse Krochten. Jaarlijks begeleiden de Hoogstraatsc natuurverenigin gen van de Markvallei samen met de pond von Grote en Jonge Gezinnen een naruurwandeling. Deze lentewandeling staat telkens in het teken van het moois dat de natuur te bieden heeft. Er wordt stilgestaan bij de kwetsbaarheid ervan Dit jaar was Mavburg en de moerassen van de Krochten aan de beurt. De belangstelling was groot. Meerdan 100 natuurtvandelaars, van kleuter tot grootouder. volgden met veel aandacht de wandeling. (ma)

20


DORPSN!EUWS

Minderhout — En de boer, hij ploegde voort.

Ploegwedstrijden trekken niet de grote massa en dat was in de Minderhoutse Beemden niet ouders. Maar war een lust voor het oog om deze indrukwekkende kanjers onverstoord en (1/t verntoeibaar de aarde te zien omleggen. Als een kunstenaar met veel gevoel en liefde voor zijn arbeid hertekent de boer het landschap. (Pl)

Een siertuin voor de 21° eeuw

De natuurvriendelijke tuin HOOGSTRATEN - Kan een tuin mooi, sfeervol, boeiend en persoonlijk worden en toch arheidsvriendelijk zijn? Kan die tuin ook interessant zijn voor allerlei kleine dieren zoals vlinders, bijen, vogels, egels, ... ? Dat kan! Bovendien: met al onze privé-tuinen samen kunnen we een belangrijke bijdrage leveren tot hei milieuherstel dat zo dringend nodig is. Redenen genoeg om meer inzicht te verwerven in een natuurvriendelijke aanpak en mee te werken aan een tuin \ an de toekoiiisi

Velt-lesgeefster Mieroos Nijsters laat ons kennis maken met de ecologische siertuin. Enig inzicht hierbij helpt ons om nadien met succes te beginnen aan de (her)aanleg van een ecologische siertuin. Geïnteresseerden zijn welkom in zaal Pax. Dr. Versmissenstraat in Hoogstraten op donderdag 4 mei ons 20.00u. Velt-leden betalen 100 fr, niet-leden 150 fr. Later in het jaar wordt een ecologische siertuin bezocht.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie le zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuu,: liet v t/t gewoon op die exclusieve colleciie,s gordijnen en tapijt.

S1ui&

woondecoratie

Kapeistraat 6

MEERLE - Mei, teesimaand 1 Communiefeesten vooral, maar in ons dorp ook traditioneel het .Srhoolfee.si Traditioneel maar inch telkens weer een tikkeltje anders dan vorige jaren. Wel met alle ingredienten die er op zondag 7 mei eeji leuke cii aaiigeiiaiiie dag vaii kunnen maken. Zondagmorgen wordt dc mis van halfclf door dc kinderen van onze school feestelijk opgeluisterd. 's Middags kan je al vanaf 11.30uur aanschuiven voor een heerlijk feestniaal. U als vanouds geserveerd door het otiderconiiv, met een feestelijk menu tomatensoep niet mom: naar keum7e varkensgebraad met champignonsaus of kippenfricassee, beiden rijkelijk aangevuld met gioeuuteui cii kioketteum, ijs met stieekeugeut uaidbeien vullen de laatste gaatjes. Bovendien kan je ervan overtuuugul 71jfl dat uw geld goed besteed woidt. Zoals de vunubuje twee jaam gaat de opbrengst integraal naar het 'meubelproject' van het oudercomité. In een aantal klassen zijn al nieuwe eigentijdse meubels geleverd, tot groot genoegen van de gebruikers. Andere klassen moeten het nog steeds doen met tafels en stoeltjes die verouderd zijn en niet meer aangepast aan de huidige vereisten. Hoe meer volk mee komt eten, hoe sneller alle klassen goed kunnen zitten en werken. Vooraf inschrijven voor het feestrnaal is gewenst. Dat kan bij het oudercomité (Chris Van den Heuvel, Groot Eyssel 3 - tel. 3 15.70.27 of fax. 315.85.78) of bij de school (tel. 3 15.82.88 of fax 3 15.40.72). Na de middag kan je niet heel de familie een fijne namiddag doorbrengen in de kleuterschool. Die zal er voor de gelegenheid niet echt als een school uitzien, kermis is een betere omschrijving. Naast het spektakel van de jaarlijkse Vlaamse Kermis staan er nog andere attracties op liet programma. Om IS uur treedt de kinderdansgroep op en vanaf 16.30 uur worden artiesten in de dop op liet podium verwacht voor een grandioze Playback show'. Voor we laat in de namiddag naar huis kunnen, zullen alle kinderen van onze 'School voor U het spiksplinternieuwe schoollied zingen. Uiteraard zal er heel de namiddag volop gelegenheid zijn om jezelf en je gezelschap te trakteren op een lekkere trappist of een koffie, een lekker ijsje of wafel. Kortom de school zal er alles aan doen om jou een aangename zondag te bezorgen. (J.F.)

Bonte Avond

een bezoek méér dan waard.

Baarle-Hertog

Schoolfccst in dc Meerlese Klimtoren.

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

HOOGSTRATEN - Dat de Mussenakker zijn bonte avonden in Hoogstraten komt organiseren, dat betreuren we niet echt. Maar ook een ander Hoogstraats gezelschap komt dit jaar op de proppen met een echte bonte avond waar gelachen zal worden. Leden en leiding van de KLJ hebbende leukste grappen, toneeltjes, liedjes en noem maar op samengesteld om iedereen een toffe avond te bezorgen. Op zaterdag 6mei wordt er vanaf 20 uur van wal gestoken. In zaal Pax denken we maar dat hebben ze ons spijtig genoeg niet meegedeeld. Als het ergens anders is, zul je wel doorgestuurd worden. Zeker komen, vooral familie, kennissen en vrienden en oud-leden worden verwacht. 21


DORPSNIEUWS

Minderhout - Ontbijthappening

Dauwtrappen én ontbijten!

i'or liet eerst orgo/useerle de oiidert'eretigiiig eelt onïbijthappeiiing ter tertanging taii het restaurant tijdens het schoolfeest. De opkomst was bemoedigend, het onthaal en de service piekfijn verzorgd. Niets dan tevreden gezichten deze zondagmorgen maar het ochtendgloren was dan ook al lang uit de lucht wanneer de meesten zich aan de ontbijttafel zetten. (Pl)

WORTEL - Waarom jezelf, je man/vrouw, je ge7in, je kennieeen niet trakteren up een geviricçrd onthijtbuffet? Je hoeft ccht voor niets te zorgen, KWB-Wortel zorgt voor u. Op zondag 7mei tussen 9.00 en 10.30u heeft KWB-Wortel in de parochiezaal voor u klaarstaan: fris fruitsap. broodjes (wit en grof) en sandwiches, grof en rozijnenbrood, beleg (kaas en verschillende soorten vlees), boter. confituur en choco. muesli, cornflakes, yoghurt, koffie, thee, melk en chocumelk, fuiityoghiirt en CCI1 stuk vel\ fruit. Voor de liefhebbers die extra vroeg uit de veren kunnen start om 7.00u aan de Wortelse parochiezaal een dauwtrapwandeling. We trekken door onze kolonie om in alle vroegte en stilte te genieten van de natuur. Tijdens de terugtocht worden we opgewacht door onze vrienden van de fanfare die ons met een paar feestelijke marchcn zullen begeleiden tot aan de parochiezaal. Leden en hun gezinsleden betalen maar IUU BEF per persoon. Een gezin betaalt maximaal 300 BEF. De KWB-kas maar ook BACOBHoogstraten sponsoren stevig. Niet-leden betalen 150 BEF of 450 BEF per gezin. Maar zij kunnen natuurlijk onmiddellijk lid worden om op die manier de prijs te drukken. Hoe ga je verder tewerk 7 Voor het einde van april geef je je naam op bij René Sprangers, en je betaalt de deelnameprijs. De KWB zorgt voor de rest. Laat jezelf eens lekker door hen verwennen. De KWB maakt er werk van (lom) KWB-Wortel: René Sprangers, Prinsenweg, 5 2323 Wortel, tel. 03 31468 77.

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531 Openingsuren toonzaal:

44 / Meer!e

%

211

A

vr

Maandag t/m vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 u. Zon- en feestdagen gesloten

'e4&t

Meer

+

Minderhout

Sanitair Centrale verwarming 22

6ejoe4


DORPSNIEUWS

Groene kring VZW zet lente in met ploegwedstrij d

Ploegen om ter best

MEER - De Groene Kring hield haar ploeg wedstrijd. Handige boeren tonen hun tractorkunst en toveren niet hun vierscheer in een minimum van tijd de vruchtbare akker om in een zaaiklaar tapijt.

Zoeken(per fiets) en pannenkoeken WORTEL - Fietsen, opdrachten, praktische proeven en ... pannenkoeken. Spreekt dit jou aan, dan moet je maandag 1 mei afzakken naar het KLJ-lokaal in Wortel aan de Boomkes. Op deze dag organiseert KLJ-Wortel haarjaarlijkse fietszoektocht en pannenkoekenfeest. Voor deze fietszoektocht van 20km kan je van 11 .30u tot 14.00u inschrijven in het KLJ-lokaal. Vanaf hier vertrek je voor een zeer aantrekkelijke fietstocht. Onderweg worden tal van vragen op je afgevuurd en moet je een aantal plezierige praktische proeven afleggen. Na het

.P.W' \.

zoeken maak je kans op een mooie prijs van de uitgebreide prijzentafel. Inschrijven voor deze namiddag fiets- en zoekplezier kost slechts 150 fr. Na de tocht kan je in het plaatselijk KLJ-restaurant vanaf 15.00u van lekkere pannenkoeken (eventueel met ijs) met een drankje genieten. Ook diegenen die niet mee fietsen, kunnen altijd de KLJ komen steunen door iets te komen drinken of eten. De KLJ hoopt op goed weer en dan natuurlijk ook veel volk. (jom)

'IY''AI!J

- '/.rials al vele jaren hij het aanhreken van de lente organiseert Groene Kring vzw. Hnngstraten een gewestelijke ploegwedstrijd, Dit keer op zondag 26 maart. De tractor met ploeg mocht weer van stal en kennis maken met de eerste lentekriebels van onze jonge land- en tuinbouwers uit de fusie Hoogstraten. De dag begon een uurtje vroeger dan normaal, want de klok was van 2.00 naar 3.00 uur verzet. Maar dat weerhield onze deelnemers niet want iedereen stond om 10.00 uur paraat voor het oefenploegen en om de laatste afstellingen aan de ploeg doen. Voor men aan het eigenlijke werk kon beginnen moesten de deelnemers hun eigen perceel nog uitloten. Ook de jury nam het woord nog even om de regels toe Te lichten Na (le7e uitleg paradeerde iedere deelnemer met 7ijfl ij7eren paard en ploeg naar zijn eigen perceel om dit te gaan bewerken. Allereerst moet men een geer uitpalen en een openingsvoor maken. Deze wordt beoordeeld door de jury en het afwerken van het ploegwerk kan beginnen. Om 15.00 uur hadden de meeste deelnemers gedaan met ploegen en kon men gaan napraten met een pintje in de tent. Omstreeks 16.45 u kwam er een eind aan de activiteit door de winnaar van de ploegwedstrijd bekend te maken. Daarna was het ook de tijd om twee namen uit de lijst van aanwezige bezoekers te trekken om hen gelukkig te maken met een ballonvaart. Deze werden gewonnen door Bart Ceustermans uit Nieuwmoer en Sofie Vriends uit Meer. Het was weer een geslaagde dag zodat iedereen met een tevreden hart naar huis kon gaan. We danken onze deelnemers en bezoekers en hopen hen ook volgende jaar weer te kunnen ontmoeten. Nog even de drie winnaars: 1: Rudy Martens, 2 Gen Brosens en 3 Dirk Mertens. (Groene kring vzw. Hoogst raten)

lJeweet wet daar op de I,oekin

HOOGSTRA TEN

44

Lod, de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping

15,6plex , HIJP

23


DORPSNIEUWS

Brunchen met de bond

Advertenties 314.49.111314.55.04

Een nieuw seizoen Meerse 1\'Iarkt

MEER - De Meerse afdeling van de bond van grote en jonge gezinnen organiseerde haar brunch ochtend. Verschillende families gingen op de uitnodiging in. Terwijl de ouders rustig konden bijpraten konden de kinderen genieten van de netjes ingerichte speelhoek. Elkaar bij het ontbijt ontmoeten is heel gezellig. Het moet de eerste activiteit geweest zijn in een handig opgeknapte parochiezaal. Er gingen dan ook vele complimenten naar mensen die hier puik werk geleverd hebben. Foto: familie Koven en Gilles bij het ontbijt. (ma)

Minderhout - koekenbak

Jeritiji een massa sporucieliigcn per/iers de ronde van Mi idei -hout reed met haltes in elk gehucht, zorgde een ploeg dappere KLJ-ers voor de inwendige mens. De koeken smaakten in elk geval naar wat wij in vervlogen tijden pannenkoeken noemden. Met een pan was dat ding in elk geval mooier rond te krijgen. Nu ja, wie kritiek heeft moet er zelf maar eens komen aanstaan. De inspanning werd in elk geval letterlijk en figuurlijk gesmaakt door de deelnemers. En volgend jaar... is er uiteraard een nieuwe gehuchtentocht!

MEER - Op zondag 7 mei start het achtste seizoen van de Meerse Markt en opnieuw heeft men gekozen voor het concept met de verschillende thema's. De Meerse Markt is een organisatie van het marktcomite, een afsplitsing van de dorpsraad dat totaal belangeloos deze markten organiseert. Daarbij krijgen zij gelukkig de nodige steun van enkele sponsors, anders was het financieel niet haalbaar. Elke markt krijgt weer een eigen thema, waaraan speciale aandacht wordt besteed. Dat betekent ook dat andere standhouders eveneens zeer welkom zijn. Iedereen die wilt, mag iets komen verkopen. Wat dat is, maakt in principe niets uit.

De vijf markten van 2000 hebben de volgende thema's: zondag 7 mei: Kunst- en Lentemarkt zondag 4juni: lKindermarkt zondag 2juli: Muziek- en rommelmarkt oiidag 6 augustus Bier-, Wijn-, en Kaasmarkt zondag 3 september: Boerenmarkt Het lenteaspeet van de eerste markt doet een beroep op verkopers van bloemen, planten, groenten, truit, enz.....terwijl het Kunstgedeelte zich richt op kunstenaars in de brede betekenis van het woord Het tonen van een kunstwerk, ambacht of hobby, het werken eraan, het verkopen ervan, .. .het zijn allemaal dingen die aan bod kunnen komen. Uiteraard wordt er gerekend op leerlingen van het IKO en de Pastorale, maar ook mensen die zich op hun eentje met kunst, ambacht of hobby amuseren, zijn meer dan welkom. Een standplaats op de markt is voor iedereen volledig gratis en aan de verkopers wordt gevraagd ten laatste om 08.00 u aanwezig te zijn om de stand op te bouwen. Daarvoor gebruikt men best eigen materiaal, want ter plekke zijn slechts enkele tafels te huur. Naast de vele kraampjes pakt de markt ook uit met enkele attracties. Traditiegetrouw opent Brass- en Drumband Ste.-Rosalia de eerste iiiaiki iiiet ccii optocht dooi liet Doip cii ccii concert ter plaatse. Dat gaat door op een houten vloer op het kloosterplein, waarrond de KWB een drankterras zal uitbaten. Op het terrein treden vanaf 09.30 u de vendeliers "de Gelmelzwaaiers" op. Ook Radio Valencia is weer van de partij. Speciaal voor de kinderen is er een kleurwedstrijd, ponyrjden en een springkasteel.

Deze Kunst- Lente- en Anihachtsmarkt gaat door op zondag 7 mei van 09.00 u tot 12.30 u in de Meerse Donkstraat. Wie meer informatie wilt, kan terecht hij Jan Dufraing, Terbeekses(i'aat 43, 2321 Meer (031 315.86.80). (ma) 24


DORPSNIEUWS

Paardenwijding aan St.-Luciakapel

De / inch t ei na /

MEERSEL-DREEF - Zondag 19 maart, feest van Sint-Jozefén vaderdag maar ook een H. Mis ter nagedachtenis van Jef' van Dun op verzoek van hei S!. -Luciacomité. Na jaarlijkse gewoonte werden na de viering de paarden en de pony 's door de priester gezegend. Het was een hele drukte want veel ruiters uit het gewest Hoogstraten waren hier aanwezig. Nadien was het tijd voor een wedstrijd in de buurt.

Nog een leuk idee van Neel

Wandelen in Minderhout tijdens de open natuurdagen Op zondag 21 mei organiseert Natuurreservaten vzw, in samenwerking met AMINAL-afdeling Natuur, opnieuw Open Natuurdagen. De regionale afdeling Hoogstraten-Rijkevorsel afdeling heeft er ondertussen een traditie van gemaakt om aan deze dagen deel te nemen. Dit jaar wordt het een Open Natuurdag voor de vroege vogels en de lekkerbekken. Met de zusterorganisatie 'De Wielewaal' is afgesproken tijdens de Open Natuurdagen de aandacht en de schreden te richten naar het prachtige gebied van de Halsche Beemden. Deelnemers aan de Open Natuurdag moeten vroeg uit de veren. De wandelingen vertrekken om 6, 6.30u, 7 en 7.30 uur aan de kapel in Hal, te Minderhout. De wandeling die gericht is op de vogelzang, en het gezang van nachtegalen in het bijzonder, laat de Hal sche Beemden zien in al haar pracht. Na de gezonde voettocht kan er aangeschoven worden voor spek en eieren en een gezellige sfeer in de JNM-tent. Iedereen (ook niet leden leden van Natuurreservaten of de Wielewaal) is van harte welkom. Warm aan te bevelen bij vrienden en kennissen. Aanvullende info hij A. Oomen (03/375 .02.45)

HOOGSTR.4 TEN - Neel 'Rollmops' Gysbrechts (met bril) zit nooit verlegen om een of andere stunt Reeds 26 jaar zijn Toon van de Ahimami (niet pel) enn zijn vrouw Mariet de stuwende krachten achter het gelijknamige bedrijf (in Ammerzoden) dat diverse zwenken knikladers op de markt brengt. Maar Toon gaat met pen çinPn en op zijn laatste weukdug, lwlftipril, had Neel een bijzondere verrassing voor zijn beste leermeester. Hij werd met een helikopter opgehaald voor een feestelijke receptie bij Neel aan de Ilinnenbownsiraat. Daarna kon hij echt van 7ijn pen ,çjflpv, gaan genieten in de Achtelse straat. Toon koos destijds voor België omdat het hier gemiddeld twee graden warmer is dan in Nederland. De gele genheidspiloot was een andere vriend van Neel, de Nederlander Hennie van der Most (met handen in de broekzakken). Hij kocht in 1995 de nooit gebruikte kerncentrale van Kalkar am Nieder Rhein om er een groot vakantie- en vrijeti jdspark van te maken. Misschien rijdt Neel Gysbrechts ooit niet zijn 'rollmops' naar 'Kernwasser Wunderiand'. Maar hij kan nog lang niet met pensioen.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand 25


DORPSNIEUWS

Kopij (weer) te laat! Elke maand ontvangt de eindredactie kopij die te laat wordt afgegeven. Dit is niet alleen erg vervelend maar zorgt ook voor extra lasten en kosten. Toch is het niet moeilij k om dit te vermijden. In elk exemplaar van De Hoogstraatse Maand staat op twee plaatsen wanneer de kopij moet binnen zijn: dikwijls op pagina twee, altijd op de laatste pagina. DHM verschijnt altijd op de laatste woensdag van de maand. Alle kopij (teksten, foto's, advertenties, ... ) moet twee weken vooraf binnengebracht worden. Alleen het nieuws voor de rubrieken 'dorpsieven' en 'sport' kan (eventueel) nog enkele dagen later, tot zondag. Men moet niet wachten tot die woensdag of zondag want we krijgen de kopij graag zo vroeg mogelijk. Sommige medewerkers (en ook verenigingen) sturen soms nog een e-niail of een fax op zondagavond op het moment dat de eindredactie reeds klaar is. Erger nog zijn de teksten of foto's die op maandagmorgen in de brievenbus gevonden worden. Help ons om een goed blad te maken en denk ook aan het werk van de eindredactie. Bezorg steeds alle kopij tenminste veertien dagen voor de verschijningsdatum en niet op zondagavond of nog later!

,

Ongevallen Maandag 20 maart om 8 u botste aan het kruispunt Beersebaan en Vijverweg te Rijkevorsel, de trckkcr-opleggei be.1uuid diu誰 Lcn win Eygcn (42j) Hagendorenstraat 24 Kinrooi, met de personcnwagcn bestuurd door Paul van Velthoven van Aertselaerplein 7 Hoogstraten. Paul van Velthoven werd zwaar gekwetst. Zijn wagen liep zware schade op.

bestuurd door Jozef van Sande (46j) Vrijheid 121, mot do auto bestoiiril ilnnr (Tindy Pluym Heidebloemweg 3. Beide wagens werden zwaar beschadigd. Zondag 9 april om 18.35u botste aan de tJlicotenseweg te Meerle een lichte vrachtwagen met een personenwagen. Het echtpaar Frans Michielsen (72j) en Theresia Knevels (72j) uit Meerle en Cornelia Hapers (50j) uit Geleen Ni werden hierbij licht gewond.

Zondag 26 maart om 20.50u reed aan StrijbeekMeerle een auto tegen een boom. De Poolse chauffeur Korytkowski lreneusz en de inzittende Ozaist Marek, beiden wonende Gouwbcrg 16, Strijbeek, overleefden de Hap nipt Vrijdag 31 maart om 17.50u botste aan het kruispunt Hinnenboomstraat en Hemelrijkstraat te Hoogstraten de fietser Hen. Van Staen (70j) Eppeltoen 10 Hoogstraten met de auto bestuurd door Tom Dekkers (21j) uit Hoogstraten. Woensdag 29 maart om 16.15u botsten aan de Meerseweg te Minderhout een auto en een terreinwagen. Twee personen uit Mindcrhout werden hierbij gewond. Zij werden naar het ziekenhuis overgebracht. Zaterdag 1 april om 21.50u ging een auto overkop op de El9 aan de afrit Meer. De chauffeur reed in de richting Nederland. Hij werd met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Door het ongeval was de linkerrijstrook een tijd versperd. Vrijdag 7 april om 15.15u werd aan het kruispunt Loenhoutseweg en Kateljnestraat de auto

Tijd voor weidevogelbescherming Bezitters van wei of akkerlanden die het geluk hebben weidevogels zoals Grutto of Wulp te huisvesten kunnen daarvoor subsidies bekomen. Een subsidieregeling op gemeentelijk vlak voor diegenen die extra maatregelen nemen voor nestbescherming is nu aangevuld door een subsidieregeling vanwege de Vlaamse over heid. De nesten moeten dan wel gemeld worden bij de milieudienst. Voor meer informatie over nestbescherming en subsidieregelingen kunt u ook daar terecht. (ma)

0 0narnerj;

DOMS

- SCHILDERWERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 1391.

26


DORPSN!EUWS

Kunstenaars in spe

Schoolfeest MINDERHOIJT - Op zondag 7 mci organi-

MINDERHOUT - Te rwiji pa en ma boterhanunetjes aten en een ochtendbabbel opzetten op de ontbijthappening van de oudervereniging in de parochiezaal, konden de kinderen zich uitleven tijdens de ochtendgymnastiek die door juf Marjan in goede banen werd geleid. Anderen kozen voor een reuzegrote-samson of gingen surfen in het computerlokaal. Ma en pa konden dit wel waarderen, zo ii rustige zondagochtend. (Pl)

Derde Meiboomfeest MINDERHOUT Na een winter als deze zijn we dubbel zo blij: eindelijk is het mei! Eindelijk lente! Eindelijk zon! De mouwen worden opgerold ... : tijd om er weer in te vliegen! Feestcomité St.-Clemens zet zich al schrap voor de derde uitgave van het meiboomfeest. Het feesteornité heeft een mooie affiche klaar met een sterk bezet programma. Op zondag 28 mei wordt het Dorpsplein omgetoverd tot een heus feestplein met attracties, wedstrijden, optredens en animatie. De grote weg wordt door MVV uitgebouwd tot een streetsoccerterrein. De Groene Kring bouwt tegenover de zagerij een parcours op voor gymana een hehendiglieidswedstrijd voor ieder die zijn stuurmanskunst wil testen met een tractor. De ponyclub organiseert een carrousel en de KWB een wandelzoektocht voor jong en oud, niet alleen van Minderhout. Om honger van te krijgen! Geen nood: op het terras aan de bib vind je een brunch, of soep, frikandellen met krieken, spek met ei, ijs en dessert of een pannenkoek ofwafel. Genoeg om op krachten te komen voor het wagenspel van de Landelijke Gilde en het ongeevenaarde spel zonder grenzen tussen 12 ploegen: een spectaculaire strijd om de titel van meikoning(in), de beker en het bijbehorend vat gerstenat. Daartussen kunt u nog genieten van de optredens: volksdans van de St.-Jorisgilde, aperitief muziek van fanfare de Marckezonen, zwierige pasjes van Twirling en kunstige fratsen van clown Jabedabbedoe. Voor de kinderen start het feest met de gezinsviering, die uitloopt op de meiboomversiering met kinderdisco. Verder kunnen zij zaken doen op de kindermarkt, al dan niet gegrimeerd, of rijden op een pony in de carrousel. Op het einde van de dag gaan alle ballonnen de lucht in .... en kijken we uit naar een stralende zomer. Het meiboomfeest is een aanrader. .., niet alleen voor Minderhout!

Een tuin voor de toekomst? HOOGSTRATEN De ecologische siertuin roept bij velen het beeld op van een (ver)wilde(rde) tuin. Een ecologische siertuin kan evenwel ook héél aantrekkelijk zijn. Een sprekend voorbeeld hiervan is de tuin van Velt-lid René Daems uit Merksplas. Bij de ecologische siertuin wordt een natuurlijk evenwicht nagestreefd waarbij de planten gekozen worden in functie van de bodeme en het micro klimaat. Doorgaans gaat men omgekeerd tewerk en heeft men nogal eens problemen met tal van ziektes en plagen of wegkwijnende planten aangezien de planten niet aangetast zijn aan de gekozen standplaats. Door een doordachte inrichting van de tuin, rekening houdende met de ecodynamiek van de planten en te werken met een gelaagde begroeiing kan een aantrekkelijke tuin gecreëerd wor den. Als je met de natuur samenwerkt wordt de tuin een stuk arbeidsarmer. Vergeet daarbij niet dat al die kleine stukjes tuin voor de natuur en tal van diersoorten van groot belang zijn om te kunnen overleven. Velt-lesgeefster Mieroos Nijsters laat ons kennis maken met de ecologische siertuin. Enig inzicht hierbij helpt ons om nadien met succes te beginnen aan de (her)aanleg van een ecologische siertuin.

Do. 4 mei, 20u. zaal Pax, docter Versmissenstraat (achter de kerk), Hoogstraten. Prijs: leden 100 fr., niet-leden 150 fr. Later in het jaar bezoeken we een ecologische siertuin.

seert het oudercomité, in nauwe samenwerking met dc school en het schoolcomité, het jaarlijks schoolfeest dat dit jaar plaatsvindt in de schoolgebouwen aan de Witherenweg en in de parochiezaal te Minderhout. Dc deuren gaan dit jaar reeds open om 13.00 uur. Er werd geen moeite gespaard om er ook dit jaar weer iets fantastisch van te maken. De kinderen en de leerkrachten zullen de toeschouwers weer weten te boeien met kleurrijke optredens. Op de uitgebreide spelletjesmarkt vinden groot en klein aangepaste spellen die niet alleen garant staan voor urenlang speelplezier, maar waarmee bovendien leuke prijzen in de wacht gesleept kunnen worden. In diverse huiskamers worden de meubelen geregeld aan de kant geschoven, omdat dochterlief nog wat danspasjes moet inoefenen voor het spetterende playback optreden. Van deze wervelende show kan u op uw gemak genieten terwijl bedreven obers van het caféterras u op uw wenken bedienen. Diegenen die 's middags maar half en half gegeten hebben, of van al dat spektakel opnieuw honger hebben gekregen, is er een ruime waaier aan mogelijkheden om van het knorrend gevoel af te geraken. Een authentieke friet met curieworst —al dan niet met rnayonaise-, een hotdog met zuurkool, of wat dacht u van een heerlijk zoete pannenkoek, rijkelijk bcstrooid met poedeisuiker,... en dit allemaal tegen zeer democratische prijzen. Uw aanwezigheid zal een hart onder de riem zijn voor allen die met onze school begaan zijn. Dat de financiële steun goed gebruikt wordt kan u met uw eigen ogen aanschouwen op de speelplaats die van een kale betonnen vlakte evolueert naar een plaats waarde kinderen écht kunnen spelen. Daarbuiten zijn er nog tal van activiteiten die zonder een geslaagd schoolfeest haast onmogelijk zijn. Daarom rekenen wij op u en geven u rendezvous op het schoolfeest. Hei oudercomité van Basisschool Scharrel.

GO-CAR RACE MEER - Ben je 12 jaar of ouder (ook voor volwassenen) en wil je je eens uitleven in een spannende race? Kom dan op 14mei om 13 uur naar het klooster in de Donckstraat. K.W.B. Meer organiseert namelijk een leuke, sportieve go-car race waarbij deelnemen belangrijker is dan winnen. Wil je meedoen aan deze wedstrijd schrijf dan in met twee personen (aflossingswedstrijd). Helmen en go-cars worden door ons ter beschikking gesteld zodat iedereen met gelijke wapens de strijd kan aanbinden. Ook kunnen kinderen jonger dan 12 jaar meedoen, zij moeten dan wel zelf hun go-car meebrengen. (type go-car vermelden : volle banden / luchthanden). Deze kinderen rijden alleen (dus geen aflossing).

Supporters zijn natuurlijk ook altijd welkom. Inschrijven kan bij Marc Lochten (Beulken 2) of bij Cis Willebrords (Meerdorp 37) en dit voor 1 mei !!!!

Info Marc Lochten 031315.40.98 :

27


SP0RT

I-tl /'tJ titI L,k1d t 1 Hoogstraten VV zeker van behoud Nog twee speeldagen te gaan. maar l-IVV kan reeds op beide oren slapen in verband met het behoud. Volgend seizoen terug in Derde Nationale is een zekerheid alhoewel toch met een zekere spanning naar de resultaten van de concurrenten werd uitgekeken. Twee ploegen zakken naar bevordering, de derde laatste speelt een eindronde tegen de periodekampioenen van bevordering. Weinig benijdenswaardige wedstrijden! HVV heeft de klip met vrucht omzeild. De roodwitten krijgen nu nog een uitwedstrijd tegen Zulte en een thuismatch tegen Tornhout te verwerken, maar dit met een gerust gemoed. Strombeek, zo goed als zeker kampioen, geraakte op de Thijsakker niet verder dan een scoreloos gelijkspel. Iedereen zou dit vroeger

als een schitterende prestÂ11e van HVV gevonden hebben, maar met hei driepuntensysteetu brengt het echter weinig aarde aan de dijk. Immers één keer winnen is beter dan driemaal niet verliezen. Bij hekkensluiter Dendermonde werd de tweede uitoverwinning van het seizoen behaald en dit met ruime 0-5 cijfers. Deze prestatie ruimde meteen ook alle degradatiezorgen weg.

Programma Zondag 30 april 15.00 u Zulte-Hoogstraten VV Zondag 7 mei 15.00 u Floogstraten VV-Torhout

Woninginrichting

GEBRI LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.

KFC Meer lang in onzekerheid Van een thriller gesproken! Daar hebben de Mccrsc Boys wel voor gezorgd. 'lot op de laatste speeldag van de competitie hield men de sympathisanten in het ongewisse over het al of niet degraderen naar de 3' provinciale. De match op Gooreind zou de beslissing brengen. Won Meer, dan was alles in kannen en kruiken, verloor Meer en wonnen Brecht en Gierle was het Meerse sprookje uit. Meer hield de spanning erin, het speelde gelijk, Brecht won. Gierle verloor, dat ene puntje betekende uiteindelijk de ultieme redding en de lijnen voor volgend seizoen kan men beginnen uitzetten. Eén ding staat vast: een vijftal opelore verlaten de pineg, enige versterking zal gezocht worden maar de eigen jeugd zal zeker meer kansen krijgen. Gezond principe alleszins! Nog enkele wetenswaardigheden i.v.m. de voorgaande wedstrijden!

Tito Stae,s'

Gitio S'si'ae,çers

Ei UW GAZON EIST EEN HONDA.

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het pertekt te onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taal gras. grote of kleine tuinen. HONQA heeft voor elk terrein de juiste mooier, Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienst-na-verkoop u een pertekt tunktionerende grasmaaier, Jarenlang.

Honda. Altijd een perfeki resultaat.

)

-

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15

/tI .1'ÂTA:IJ;{lI1uIsIK

28

Op Oostmalle werd het een spannede partij gekruid met een groot aantal doelpunten, maar de puntenwinst was voor Meer nihil. Spijtig, want in de strijd voor het behoud had het voor heel wat opluchting gezorgd. Tijdens de eerste helft kwam de thuisploeg met 3-0 voor na flaters in de bezoekende verdediging. Frank Schrauwen wist vlak voor de rust te milderen. Tijdens de tweede 45 minuten zag men een drukkend Meer en een op de counter loerend Oostmalle. Onder impuls van Marc Godrie en Kristof Aerts deed men nog een greep naar de drie punten, maar dit lukte niet. Jammer! Eindstand 5-4! Thuis tegen Oud-Turnhout flopte Meer volledig. Een zonder inzet spelende thuisploeg (zaten enkele spelers al met hun gedachten elders) was geen partij voor een ook ongeconcentreerd bezoekend elftal. Zonder twijfel een verdiende 0-2 nederlaag. De laatste thuiswedstrijd tegen Verbr. Arendonk was dan weer wel een bekijkenswaardig gebeuren. Kansen vielen er voor beide teams. Jammer dat Kristof Aerts de mooiste kans even voor affluiten liet liggen. Eindstand 0-0!


SPORT

K.F.C. Meerle Forse eindspurt voor groen-wit In de inhaalwedstrijd Wildert-Meerle kwam de thuisploeg bijna halfweg de eerste helft op voorsprong. Na de rust kreeg Meerle het geluk aan zijn kant. In de 50 1 minuut schoot Pauwels de gelijkmnaker binnen en enkele minuten later kwam Meerle op voorsprong na een own-goal van Wilden. In de 72 1 minuut kon de Meerlese aanhang opnieuw juichen toen weer Wilfried Pauwels een knappe voorzet van Van Bavel binnenkopte. Goed 5 minuten later zette Voeten de 1-4 op het bord en in de 84 1 minuut deed Barry Jespers er nog eentje bij. Eindstand 1-5 en een mooie overwinning voor Meerle. Thuis tegen Mariaburg creëerde KFC vele mooie kansen maar vergat ze steevast te benutten. In de laatste vijf minuten kon Nick Mertens dan toch scoren. Maar goed dat dat doelpunt er

kwam, want in de slotminuut liet Meerle een 3trafschûp uiiliemiut. lvlaai 1-0 was gelukkig voldoende voor de drie punten. De laatste (normale) wedstrijd van het seizoen was het streekderby Dosko-Meerle. Hoewel er nog heel wat op het spel stond, viel er in de eerste helft weinig te beleven. Na de pauze werd de match bitsiger en trok Meerle het laken naar zich toe. Van Raak scoorde na 65 minuten het eerste doelpunt. Enkele minuten later verdubbelde Voeten tot 0-2. Zowat op het eindsignaal zorgde Van Bavel voor een forse 0-3 einduitslag. Een knappe en verdiende overwinning voor KFC Meerle, dat hierdoor op een 4' plaats in de reeks eindigt. Omdat KFC echter evenveel punten heeft en evenveel gewonnen matchen als de 3', Wildert, moet er tussen beiden een testmatch gespeeld worden om uitte maken wie naar 2 1 provinciale kan promoveren. Tegen de dag dat je dit onder ogen krijgt is dat waarschijnlijk al een uitgemaakte zaak. Meer nieuws hierover allicht in ons volgend nummer. (T.G.)

'De bank', die er mee voor zorgde dat KFC een jnuk seizoen maakte. V/nr. Deleg Suske Van Boxel, hulptrainer Patrick Wouters, terreinafgevaardigde Frans Boudewijns, trainer Ludo Michielsen, delegé Mark Van Boxel en verzorger Guy Willemsen.

Gratis zoekertjes voor partikulieren. Deze bon geeft u recht op één zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand. Hoogstraatse KoopjesMaand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.

Mindeiljuut VV en de kater Ofschoon MVV een sterke indruk liet in de eindfase van de competitie, twee matchen gewonnen, twee gelijk, blijft een donkere wolk toch voor de nodige schaduw zorgen. De laatste wedstrijd moest koste wat het kost gewonnen worden, tenzij SK Putte verloor op het veld van White Star. Dat deed het niet, het won met overtuigende cijfers, MVV speelde slechts gelijk tegen VC Tielen. Minderhout eindigt als 4d laatste en dan begint de puzzel. Drie mogelijkheden blijven open: ofwel is MVV gered, dat hangt van de andere afdelingen af, ofwel moet het een eindronde spelen, ofwel schaft de hond die eindronde af en zakt de slechtst geplaatste 4d laatste uit 3d provinciale (en dat is MVV) rechtstreeks naar 4' provinciale. (op het ogenblik dat je dit leest, zal het verdict waarschijnlijk al wel gevallen zijn.) Mocht dit laatste het geval zijn, jammer maar helaas! De vorige wedstrijden lieten echter nog het beste vermoeden! St.-Job was met duidelijke bedoelingen naar Minderhout afgezakt en de spelers staken hun ambities om alsnog te promoveren niet onder stoelen of banken. Met snel en degelijk voetbal probeerde het de thuisploeg onmiddellijk vast te zetten. MVV was echter niet van plan om zich zonder slag of stoot gewonnen te geven en de nodige inzet was vanaf het begin sterk aanwezig. Ongelukkig genoeg kwam MVV reeds na een twintigtal minuten op achterstand na een onbezonnen terugspeelbal, die zonder pardon door St.-Job werd afgestraft. De bezoekers zetten nu alles op alles om de gastheren vlug KO te zetten maaar de verdediging, gesterkt door een hardwerkend middenveld, gaf geen krimp. Ook de voorlinie liet zich niet onbetuigd en zorgde geregeld voor dreiging zodat de hoop voor een stunt in de tweede helft groeide. MVV kwam gemotiveerd uit de kleedkamers en al vroeg zorgde Erik Brees voor de zo belangrijke gelijkmaker. De wedstrijd kon nu alle kanten uit en de wil om te winnen was voelbaar, zodat het een spannende en meeslepende wedstrijd werd. Met nog een dik kwartier te gaan knalde Kurt van den Langenbergh de 2-1 zonder verpinken tegen de netten en beloonde hiermee zichzelf voor een sterke prestatie. De spanning was nu helemaal te snijden. Vlak voor affluiten werd Paul van Gils neergelegd in de fatale zone: rode kaart voor St -Job en strafschop voor Minderhout. De verlossing? Toch niet! Een te zwak getrapte elfmeter...! Zo werd het nog enkele minuten beven vooraleer het verlossende fluitsignaal een einde maakte aan een voor MVV prachtige en hoopgevende namiddag. In de degradatiewedstrijd op eigen veld tegen Dosko was het belang om te winnen groter dan het belang om niet te verliezen. Na een al bij al evenwichtige partij werden de punten uiteindelijk terecht verdeeld. Dosko, dat de laatste weken enkele sterke partijen had laten zien, toonde zich op Minderhout ook geen onaardig voetballende tegenstander. Voor de rust wist MVV op voorsprong te komen dankzij een fraai binnengeschoten doelpunt van Tom Vermeiren. Dosko bleef de hele wedstrijd verwoed op zoek naar de gelijkmaker. Halfweg de tweede helft kwamen de bezoekers dan ook verdiend langszij. De wedstrijd kon nog alle kanten uit, maar gescoord werd er niet meer. Geen van beide ploegen kon met een tevreden gevoel de kleedkamers tenig opzoeken. Gelukkig haalden ook de 29


SPORT naaste concurrenten weinig puntengewin op deze zondag. Met de heenwedstrijd nog in gedachte, waar onverdiend met nipte 0-1 cijfers verloren werd, was de hoop op een belangrijke overwinning op het veld van Maria-ter-heide niet ongegrond. Het werd een zeer gesloten partij met heel weinig doelgevaar en voor beide doelmannen een uiterst rustige zondagmiddag. MVV kwam éénmaal goed weg toen een vrijschop via de onder kant van de lat terug het speelveld inkaatste.

IFF2

~~

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uw foto's afgewerkt in eigen Prof. Videolabo Ook uw AP.S. filmen -1 UUR SERViCE

Wanneer iedereen zich stilaan ging verzoenen met een scoreloos gelijkspel kreeg MVV in dc 85 minuut een terecht toegekende strafschop. Peter Martens zette zich achter het ieder en knalde de belangrijke 0-1 overwinning tegen de netten.

WIL

VNA Wortel In Oosterlo zagen we de slechtste wedstrijd van het seizoen. Op een hobbelig speelveld geraakte een vertimmerde ploeg tegen een te brutale thuisploeg nooit op dreef. Oosterlo kwam de eerste speelheift op voorsprong. V.N.A. kreeg voor handspet in blessuretijd nog een strafschop. Deze werd volgens de lijn van het spel gemist.

Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 03131 4.13.13 Lindenlaan 14 Beerse Tel: 014161.35.37

De laatste wedstrijd was thuis tegen Punt. Deze kwamen met een verjongd team. Met vlot spel werden de bezoekers met 8 —0 terug naar Geel gestuurd. Het eerste jaar in vierde provinciale werd geen onverdeeld succes. De start was slecht met 10 punten uit 10 wedstrijden. De hieropvolgende periode werd veel rechtgezet maar op cruciale momenten kwamen we toch kracht tekort om tegen te agressieve ploegen te kunnen optornen. Het is nu aan spelers en bestuursleden om alles op een rij te zetten en om zich mentaal voor te bereiden om er het volgende seizoen het beste van te maken.

LOOS en BROSENS

KWB-Meerle voetbalt 'mini' -

L gKIR

4sj

Audio

-

Video

MEERLE Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat die van de KWB niet kunnen sjotten of dat ze 'klein voetbalierkes' zijn. Ik kan dat trouwens niet beoordelen, wegens totale onwetendheid op dat voetbaivlak. En ik zou het niet durven ook niet, want er lopen daar een paar neig grote gasten tussen, dat weet ik wel. Met 'mini' bedoelen we het 'Minivoetbaltornooi' van de KWB voetbalploeg dat op zaterdag 6 mei zal betwist worden op het voetbalplein van de jongenschiro. Het belooft dit jaar een open strijd te worden met zeker een nieuwe winnaar, want de winnaars van voorgaande jaren, de ongenaakbare 'gebroeders Van Bavel' moeten dit jaar verstek laten gaan. Acht mannenteams zijn ingeschreven en ook twee damesteams komen zich op dit vanouds mannelijk terrein meten. Naast het sportieve staat zoals vorige jaren het gezellig samenzijn centraal. Buiten voetballers en supporters mogen derhalve ook niet-voetballers afkomen. Uiteraard wordt ervoor gezorgd dat de inwendige mens niets tekort moet komen. De aftrap voor de eerste wedstrijden wordt om 13 uur gegeven, de prijsuitreiking kan je verwachten tegen 18 uur. (J.F.)

-

TV

1930 1995

Electrische huishoudtoestellen

65

Verlichting

JAAR

Electriciteitsmaterialen Herstellingen

Scfwonfzei&sa[oii Lieve Ve 7vLTeester Langen6erg 30 - 2323 Wartet

Tel. 03.314.51.41

03 314.55.15 fspril. Oobij U t/iui.s

Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 30

gefaatsverzorging 9v(anicure Pedicure Ont[lariitgen Maquiffage .

1 42b

-

.

141


SPORT

Einde van het voetbalseizoen, ook voor de veteranen Oluk

MEER - Ad Gijsbrechts en Frans Adriaensen doen voor de laatste keer hun voetbalschoenen uit om ze thuis definitief aan de haak te hangen. Het einde van een lange voetbalcarrière.

wij

MEER 1-let voetbalseizoen zit er op voor dc veteranen van Meer. Een aantal spelers bereikt na een respektabel aantal voetbaljaartjes het einde van de actieve voetballoopbaan. In de komende periode zullen zij op zoek gaan naar vers bloed; wie zich geroepen voelt kan zich melden bij Guy Koyen, 3159021.

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

'

:

Als u van Service houdt!! rr

TOYO -TA 1,11

31


SPORT

Voetbalcompetitie 1999 - 2000 Nat. Knapen 3 A

Van spanning gesproken Geen champagne dit seizoen voor de eerste elftallen! Hoogstraten VV, uitkomende in 3de Nationale A, op eigen terrein bijna onklopbaar, op verplaatsing op enkele uitzonderingen na, bijna altijd de verliezer, kon zich slechts in de eindfase naar een gunstiger klassement spelen en kan daardoor binnen enkele maanden zijn 15-jarig jubileum vieren in deze afdeling. KFC Meer kon slechts op de laatste competitiedag zijn plaats in 2 de provinciale vrjwaren en Minderhout VV moest de laatste wedstrijd winnen om zeker te zijn van het behoud. Het slaagde echter niet in zijn opzet. Hun lot is echter nog niet helemaal bezegeld, maar daarover lees je meer in het artikel 'Minderhout VV en de kater'. FC Meerle mag zeker op een opvallend seizoen terugblikken en wordt beloond met een knappe 4 de plaats terwijl VNA Wortel in de voorste helft van 't klassement eindigde. Bij de reserven schoot HVV de hoofdvogel af bij de gewestelijke reserven terwijl de nationale reserven zich op de top drie wisten te nestelen.

Jeugd

De klassementen

UEFA.Juniores 3 A

Nationale afdeling Derde Nationale A: 1te elftal

wedstr. punten 27 65 27 65 27 65 27 65 27 52 27 45 Hoogstraten Hamme 27 37 37 Union 26 Wetteren 27 36 RC Doornik 27 36 StNiklaas 26 36 32 Denderhoutem 27 27 24 Zulte Schoten 27 09 Dendermonde 27 08 Maldegem 27 07 (klassement 3 wedsti r. voor 't einde van de competitie).

28 17 04 07 51-020 58 28 15 07 06 65-039 51 28 14 09 05 38-041 47 28 ii 05 1248-032 45 28 12 10 06 40-040 42 28 11 10 0747-046 40 28 10 08 1043-036 40 Hoogstraten 28 11 11 06 51-039 39 Maldegem 28 10 10 0858-043 38 Schoten 28 11 13 04 18-043 37 Zottegem 28 10 11 0437-039 37 RC Gen! 28 08 09 11 39-035 35 28 09 12 07 28-038 34 13, Wetteren RCDoornik 28 08 11 0932-041 33 Torhout 28 08 13 07 32-045 31 Dendermonde 28 02 24 02 23-103 08 (klassement 2 wedstrijden voor 't einde van de competitie)

Reserven 311 Nat. A 1. Strombeek 27 21 04 0287- 30 65 2. RC Mechelen 27 3. Hoogstraten 27 4. Wetteren 27 5. RC Gent 27 27 6. Maldegem 7. Zottegem 27 8. Hamme 27 26 9. St Niklaas 10. RC Doornik 27 11. Zulte 27 12. Union 26 13. Denderhoutem 27 14. Torhout 27 15. Dendermonde 27 16. Schoten 27 (klassement 3 wedstr. competitie)

32

19 06 0278- 40 59

18 06 0364- 32 57 15 11 0165- 54 46 12 12 0357- 61 39 12 12 0359- 66 39 10 10 0757- 58 37 ii 13 0356- 49 36 11 13 0253- 52 35 10 14 0347- 54 33 09 12 0646- 68 33 07 07 1240- 37 33 07 15 0541- 64 26 07 15 0552- 80 26 06 15 0645- 76 24 06 16 0549- 75 23 voor 't einde van de

Nat. Mimemen 3 A wedstr. punten 73 27 27 67 27 66 27 61 26 55 27 44 43 27 27 39 27 37 27 36 10. Hoogstraten 26 33 11. Denderhoutem 27 20 12. Hamme 27 19 13. Schoten 14 14. Zulte 27 27 10 15. Maldegem 27 02 16. Dendermonde (klassement 3 wedstr. voor 't einde van de competitie).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

De toekomst is aan de jeugd en hun prestaties mag men zeker niet over het hoofd zien. Bij Hoogstraten VV werden de Miniemen A kampioen terwijl KFC Meer traditiegetrouw ook weer ecn kampioen leverde, ni. Knapen A terwijl de scholieren op een knappe 2 plaats eindigde.

Strombeek Hainme RCMechelen Zulte Union Denderhoutem St. Niklaas

wedstr punten 68 27 67 27 57 25 55 26 54 27 50 27 48 27 45 26 26 35 27 33 27 29 17 27 Hoogstraten 27 14 13 Denderhoutem 26 Schoten 27 12 Zulte 27 11 (klassement 3 wedstr. voor t einde van de competitie). Union RC Gent Wetteren Strombeek Torhout RC Mechelen Zottegem RC Doornik St Niklaas Hamme Denderinonde Maldegem

RC Mechelen Zottegem RCGent Torhout Strombeek

Nat. Scholieren 3 A wedstr. punten 26 66 27 58 26 55 27 53 26 52 26 47 27 45 27 45 27 41 Hoogstraten RC Doornik 26 35 Wetteren 27 30 Denderhoutem 27 26 27 21 Zulte 27 16 Schoten Maldegem 25 10 Dendermonde 26 05 (klassement 3 wed str. voor 't einde van de competitie). Union RC Mechelen Strombeek RC Gent St Niklaas Zottegem Torhout Hainme

Zottegem RC Mechelen Union Strombeek Wetteren RC Doornik Torhout RC Gent St Niklaas

Provinciale afdeling Tweede B 1. Lentezon 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

30 20 03 0779Merksplas 30 20 05 05 66VerbrArendonk30 17 07 0671Brasschaat 30 14 07 0949Vlimmeren 30 12 08 1052Oud Turnhout 30 12 10 086230 12 10 0859Oostmalle Oosthoven 30 12 11 0743Gooreind 30 11 11 0858Zwaneven 30 08 10 125030 09 16 0541Poppel Meer 30 08 15 0738Brecht 30 07 13 1042Gierle 30 07 15 0837SintJozef 30 04 17 0934Kaart 30 04 19 0734-

30 67 32 65 41 57 44 51 44 46 45 44 62 44 45 43 61 41 47 36 42 32 53 31 56 31 68 29 68 21 74 19

ZOEKERTJE Zoek BOUWGROND, max. 400-500 m 2, Hoogstraten en omgeving. Tel. 03/314.59.21


SPORT Derde C 1. VosselaarW 2. Flandria 3. Wildert 4. Meerle 5. Sint Job 6. Loenhout 7. M t Heide 8. Exc Essen 9. White Star 10. Mariaburg 11. VC Tielen 12. Putte SK 13. Minderhout 14. Westrnalle 15. Dosko 16. 01 Essen

30 22 04 0482- 26 70 30 17 07 0653- 36 57 30 17 09 0473- 45 55 30 17 09 0463- 42 55 30 14 08 0850- 38 50 30 14 08 0853- 45 50 30 14 12 0460- 55 46 30 13 11 0663- 60 45 30 13 12 0556- 49 44 30 Ii 13 0651- 53 39 30 07 12 1140- 57 32 30 09 18 03 39- 75 30 30 07 14 0935- 57 30 30 07 18 0537- 67 26 30 06 17 0741- 60 25 30 03 19 08 35- 66 17

11. Merksplas C 12. StiozefC

22 04 16 2 026-057 14 22 01 19 2018-119 05

Juniores H 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Oud Turnhout A26 21 03 2 117-020 65 Ver Arendonk A26 18 05 3 092-040 57 OosthovenA 26 17 063 101-042 54 Hoogstraten 26 17 07 2 092-042 53 St Jozef 26 16 08 2 093-056 50 St Lenaarts 26 15 08 3 069-061 48 Meer 26 13 11 2063-062 41 Loenhout 26 10 10 6 067-054 36 Meerle A 26 09 15 2 055-071 29 Oostmalle 26 08 16 2 048-096 26 Brecht 26 05 16 5 044-075 20 Wortel 26 05 17 4 042-096 19 Minderhout 26 05 18 3 039-081 18 Zw Leeuw 26 02 21 3 030-156 09

Vierde D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

Vrij Arendonk Alberta Berg en Dal Achter Olen Netegalm Molenkring Wortel Weelde Olmen Laruin Punt Oosterlo HIH Turnhout HeibloemZitt WSchoor

28 22 04 2 102-043 68 28 17 06 5 097-049 56 28 17 07 4 076-028 55 28 16 06 6 059-033 54 28 15 08 5 066-042 50 28 15 08 5 058-040 50 28 15 10 3069-044 48 28 12 14 2 070-057 38 28 10 10 8055-039 38 28 09 10 9 056-055 36 28 10 13 5 032-055 35 28 08 15 5 054-077 29 28 06 18 4 038-080 22 28 03 21 4026-129 13 28 01 26 1 037-124 04

Gewestelijk voetbal Hoogstraten Merksplas B Wildert B Kalmthout B Meer B Minderhout B 01 Essen Poppel B Achterbroek B Dosko Wortel B Meerle B Bezemheide

24 20 01 3 24 16 06 2 24 12 08 4 24 11 07 6 24 11 08 5 24 11 08 S 24 10 10 4 24 09 09 6 24 07 12 5 24 06 14 4 24 05 12 7 24 05 15 4 24 03 16 5

78- 26 63 81- 37 50 62- 55 40 71- 56 39 71 53 38 83- 72 38 55 34 53 60 33 41- 62 26 40- 71 22 30 52 22 32- 58 19 37- 79 14

ReservenL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Gooreind A Merksplas A Meer A W Vossel A MinderhoutA Oosthoven A Brecht A Gierle A StJozefA WortelA LoenhoutA MeerleA ZwLeeuwA Vlimmeren A

26 20 03 3 26 19 06 1 26 16 08 2 26 15 08 3 26 14 084 26 15 11 0 26 14 09 3 26 12 10 4 26 11 10 5 26 10 160 26 08 13 5 26 06 18 2 26 02 195 26 00 23 3

86-036 63 93-034 58 51-037 50 61-033 48 60-035 46 68-055 45 60-044 45 57-058 40 66-057 38 55-078 30 50-070 29 48-088 20 29-084 11 32-113 03

Reserven R 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

St Lenaarts Vlimmeren C BrechtB LentezonC ZwLeeuwB Oostrnallc B Meer C Westrnalle B LoenhoutB Wuustwezel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Poppel 26 21 03 2 144-028 65 W Vosselaar 26 17 04 5 095-053 56 White Star 26 17 07 2 112-051 53 Zwaneven 26 17 09 0 096-070 51 SV Mol 26 16 07 3 095-053 51 Flandria 26 12 08 6072-052 42 Weelde 26 13 12 1 088-077 40 Oud TurnhoutB26 11 14 1 056-067 34 Merksplas 26 10 14 2 082-080 32 Vrij Arendonk 26 10 15 1 063-099 31 Meerle B 26 08 16 2 045093 26 Oosthoven B 26 07 16 3 067-108 24 Dosko 26 06 18 2048-087 20 Ver ArendonkB26 02 240034-182 06

Scholieren G

Reserven B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Juniores 1

22 19 02 1 107-032 58 22 18 01 3 069-017 57 22 12 082046-031 38 22 12 08 2046-038 38 22 11 074051-041 37 22 11 09 2 047-040 35 22 08 11 3 041-044 27 22 08 11 3 042-054 27 22 05 10 7037-044 22 22 06 13 3042-054 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. •

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Oostnialle Meer M t Heide St Lenaarts Wortel Westmalle Hoogstraten St Jozef Zoersel Brecht ZW Leeuw A Meerle Minderhout Lentezon

KnapenH 1. MeerA 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11, 12. 13.

Loenhout A Westrnalle A Oostmalle A Wuustwezel StLenaarts Minderhout Brecht Meerle Wortel Zoersel A Hoogstraten StJozef

Knapen Q

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Oud Turnhout Lentezon Dosko Loenhout C VlimmerenB Oud Turnhout ZoerselB Merksplas J3 Meer B Zw Leeuw B OosthovenB OostmalleB

26 24 01 1 126-038 73 26 23 02 1 180.021 70 26 17 07 2 107-059 53 26 16 07 3 079-051 51 26 14 08 4 063058 46 26 14 11 1 089-068 43 26 11 12 3 074-068 36 26 10 14 2 068-098 32 26 08 15 3 066-087 27 26 08 15 3 049-085 27 26 08 15 3 057-099 27 26 06 17 3 066-121 21 26 04 18 4 043-007 16 26 02 23 1 026-143 07

Meisjes Kadetten 1. 2. 3.

T. BeerseA Hoogstraten Heibos 4. 'sGravenw. 5. FC Kontich 6. Lcntezon 7. St Lenaarts 8. Davo Puurs 9. V Meerhout 10. Achterbroek 11. T. Beerse B

Miniemen C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11

A22 22 00 0 156-022 66 22 18 03 1 092-032 55 22 16 05 1 080-039 49 22 10 07 5 059-05 1 35 22 10 11 1038-040 31 B22 10 11 1 061-064 31 22 10 11 1070-075 31 22 t)) UY 6 US4-051 27 22 07 14 1 036-082 22 22 05 14 3 047-079 18 22 04 16 2048-116 14 22 02 200016-106 06

Antonia A 22 20 01 1 185-013 61 SV Mol A 22 19 02 1 164-03 1 58 Beekhoek 22 17 02 3 117-028 54 Bouwel 22 12 07 3 087-083 39 Balen A 22 11 09 2 068-056 35 Welchelderz 21 10 10 1 071-056 31 Pulderbos 22 08 13 1 045-079 25 Vrij Arkendonk21 07 12 2 053-083 23 Meer 22 07 13 2 044-113 23 AC Olen 22 06 12 4 051-073 22 White Star 22 02 19 1 034-136 07 HlHTumhout 22 01 20 1 018-186 04

Miniemen D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Mariaburg C Exc Essen B Brecht B Wuustwezel B HoogstratenB MinderhoutB StJobB Wildert B Loenhout C Meerle B Kaart B

20 16 03 1 20 13 06 1 20 13 06 1 20 12 08 0 20 11 063 20 11 08 1 20 10 08 2 20 07 11 2 20 04 14 2 20 03 16 1 20 02 16 2

77- 27 49 63- 32 40 59- 41 40 62- 38 36 59- 51 36 56- 47 34 69- 49 32 19- 55 23 28- 74 14 30- 77 10 27- 88 08

Miniemen H 1. 2. 4. 6. 7.

8.

10. 24 22 01 1195-016 67 24 20 02 2 179-032 62 24 20 03 1 114-044 61 24 14 09 1 079-053 43 24 12 09 3 090-050 39 24 11 12 1 062-084 34 24 10 11 3 048-072 33 24 10 12 2 059-072 32 24 09 12 3 063-110 30 24 05 17 2037-112 17 24 04 164046-149 16 24 04 182031-110 14 24 02 21 1 030-128 07

20 18 02 0110-018 54 20 16 04 0 099-027 48 20 15 03 2 136-031 47 20 13 05 2 101-033 41 20 09 08 3 058-048 30 20 09 11 0 043-057 27 19 08 09 2 060-058 26 19 08 10 1 058-066 25 20 03 16 1 027-099 10 20 03 16 1 023-131 10 20 01 19 0 015-162 03

11. 12. 13. 14.

Hoogstraten A 26 25 00 1 191-017 73 Lichtaart 26 23 02 1 145-030 70 Tielen B 26 15 05 6 095-065 51 FC Turnhout A 26 15 06 5 112-055 50 Westmalle 26 14 09 3 088-072 45 Zoersel B 26 13 09 4 071-064 43 Lille B 26 10 12 4 065-068 34 Halle B 26 09 11 6 062-083 33 Lentezon B 26 09 14 3 060-084 30 Antonia B 26 08 16 2 069-093 26 StJozefB 26 05 156057-104 21 WVosselaarB 26 06 182038-105 20 Oostrnalle B 26 06 18 2 042-118 20 Poederlee 26 01 24 1 011-148 04

Miniemen R 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Loenhout A Gierle Minderhout A BrechtA OostmalleA WuustwezelA StJozefA ZoerselA Lentezon A Meerle A Wortel W Vosselaar A Merksplas A StLenaarts

26 25 01 0 162-013 75 26 19 05 2 087-042 59 26 18 05 3 094-032 57 26 17 06 3082-041 54 26 16 08 2070-041 50 26 16 09 1075-058 49 26 15 09 2065-052 47 26 14 11 1071-062 43 26 08 14 4 042-073 28 26 06 18 2 033-076 20 26 05 20 1 043-100 16 26 05 20 1 030-088 16 26 04 21 1 047-095 13 26 02 23 1 012-140 07 .

;

33


WIN UW EIGEN APPARTEMENT AAN ZEE!

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftech n ieken Showroom

Spaar- en beleggingstombola van 1 april tot 30 juni 2000 Een ieive-apparrerreirt vr het Calypso HrlĂŽ complex in Oostdcuunkerke. op amper 200 xi Met zo twesnijec op s- wit iLzuerjI cixucescrsrp naar New York. renovrntiecheqiaes van 1 00 000 Ir ĂŤrr honderden iuxueuze tarnrlrv- en caddykotfere dat is de vei leidel ke inzet van onze grote spaar en beleggingstombolal Van 1 april tot en met 30juni 2000 wordt u 1 rombolanummer toegewezen per schijf van 0000 Ir aangroer op uw spaarrekening of belegd in een van de deelnemende beleggingsproducten (bank + verzekerrngenl En als u een Golden Evrocard bi) A2Mi Bank hebt, krijgt u nog een extra tombolcirrcirnnssieni Van het str,rr'cl

Meer informatie? Snel naar uw ,,XA bankier'

H. Bloediaan 277 279 2320 HOOGSTRATEN -

Zakenkantoor VAN BAVEL ROMMENS -

34

~U 0//8/99

bvba

Meerdorp 21 2321 Meer TeL 03/3 15 72 54

101

BANK

TEL. 031314.52.78


SPORT

Dartstornooi Veni Vidi Vici MEERSEL -DREEF - Op zondag 9 april, organiseerden de Meersel-Dreefse dartsclub Veni Vidi Vici, in samenwerking met TIRA speelautomaten een gewestelijk tornooi in de Zevenster. Verschillende ploegen uit de regio Hoogstraten en Nijlen, namen het tegen elkaar op. Waarbij het ging om een Vrije wedstrijd, waaraan iedereen kon deelnemen. Met dergelijke tornooien wordt het dartsspel gepromoot en de kas gespekt. De Meersel-Dreefse club Veni Vedi Vici werd opgericht door Rudy Van Alphen. Frank Verheijen en Jack Lankhuizen en is thuis in 't Jachthuis bij Jeanne Van Dun. Rudy is voorzitter en Inge Smeekens secretarispenningmeester. De club telt een twintig-vij fentwintig leden en organiseert elke woensdagavond een onderlinge wedstrijd. Tweemaal per maand wordt er gespeeld tegen een andere club uit de regio. 't Hoekske van Meer heeft vier ploegen, Willem TelI uit St.-Lenaarts één ploeg en 't Jachthuis heeft twee competitieploegen, telkens van vier tot acht personen. Liefhebbers zijn steeds van harte welkom in dc club! (1. )

i)e aan ttezlge let/en tuit darIsclul 1 eiti Vuil Vici tal? Meer.sel-Dreef

Valencia wielerploeg MEER - lVu /iet bete,e .,,eiuen defininef aanbreekt zijn de wielertoeristen van Valencia niet meer van de Straat te houden. Zij starten het seizoen in een nieuwe outfit en poseren hier met hun sponsors. Volgens Jan van Dun: "fietsen is gezond, wij rijden voor de lol maar we zijn ook sportief. De groep is een gemengd gezelschap van zelfstandigen en niet zelfstandigen. Elke zon dag doen we onze kilometers en we akkerdeicit goed'. (ma)

1II

t

31 4.41 .26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

1 S

t. 5111

'

•'

I 40

1

t/sl

t ttIlliJttI

liii

II

-

garage _gy VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

*

autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 35


SPORT

Wegwerkzaamheden verhinderen wielerkQers HO(](;STRATEN - Van LIC 27 aangekondigde wielerwedstrijden dit jaar in dc fuiicgemeente Iluugstratcn kan er één alvast geen doorgang vinden. Zoals we vorige maand aankondigden, plande de Koninklijke Veloclub 'De Lustige Wielrijders' op zondag 28 mei een wedstrijd voor nieuwelingen en het provinciaal kampioenschap voor cyclosportieven en Masters. Echter de vernieuwing van de Kathelijnestraat komt roet in het eten gooien. De broodnodige aanpak vati dLzc drukke invaliweg voor voel sluip verkeer werd zopas aangevat en deze werken zullen zeker duren tot in september. Vandaar dat het programma van 28 mei verschoven wordt naar zaterdag 2september. De wedstrijd van de nieuwelingen valt dan wel weg omdat op die dag reeds elders in de provincie een koers voorzien is. Het andere onderdeel blijft evenwel behouden. Het programma voor zondag 10 september blijft ook. Dan vindt een tweede rit in een drieluik voorjuniores plaats en nadien de wedstrijd voor Hoogstraatse wielertoeristen. We duimen alvast dat de herinrichting van de Kathelijnestraat tegen dan tot een goed einde is gebracht.

Duiveltjes C spelen tegen mama

MEER Op 1 april n'erd de leukste i'oetbalinatch van het jaar gespeeld. De Duiveltje.s C tegen hun mama's. Na enkele blauwe plekken, zere tenen en pijnlijke spierverrekkin gen werd de eindstand 33. Op de foto zie je de sportieve mama's. Boven van links naar rechts: May van Aperen, Brigitte Mertens, Karin Teuns, Hild Vermeiren, Lind Verhe y en. Onder i'Inr: 4nne,nie Viiik.v, ll4irese Verheven. J -Jild Hillen, Sonja Diels. (ma) Op 13 mei 2000 Oraaniseert Eddy Meyvis samen met VV Mirtderhout en KFC Meer

Marcklopers Les Crêtes de Spa Nu de temperatuur wat milder geworden is en het wegcircuit volop aan de gang is, komen de joggers en ook de Marcklopers weer aan hun trekken. De voorbereidingen voor het grote werk zijn al een tijdje geleden aangevat. Zo trokken de Marcklopers er op uit om deel te nemen aan de 2` wedstrijd van het Challenge Delhalle-criterium te Spa over een afstand van 21 km. De eerste 10 kin was het klimmen geblazen, waaronder de beklimming van de plaatselijke skipiste. Daarna veranderde het parcours in een zware, modderige omloop. In deze bnj gingen een aantal lopers letterlijk en figuurlijk onderuit. Dit weerhield de Marcklopers echter niet om knap te finishen.

Uitslagen Les Crêtes de Spa: 21 kin - 1300 deelnemers 240t Jac Vermeiren 1u34.37 Jan Vermeiren 3021, 1u36.51 1u46.19 Jos Leunen 553' 642 1u49.20 Rit van Aert 2u08.23 Brigitte Wendrickx 1086t

Volgende wedstrijden: Zat. 6 mei: Chapelle-Les-Herlaimont: 15,4km Zat 20 mei : Erpent : 16,5 km Zon 28 mei: Marathon van Hoei: 42 km

Wij verwachten graag al uw nieuws op volgend adres: Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

bEELNEMENIDE SCHOLIEREN: Mirtderhout VV Hoogstraten VV NAC Breda KVC Vosselaar KVC Westerlo

GBA

bEELNEMENbE JUNIORS: Minderhout VV

KFC Zwarte Leeuw Club Brugge

GBA

WAAR ? Voetbalvefd KFC.eer BEGIN 900 boorlopend

36

KFC Meer KFC Zwarte Leeuw Lierse 5K Club Brugge

KFC Meer Hoogstraten VV NAC Breda KV Mechelen

WANNt.. ? 13

r.

FiN.LE rond i.i en 18u


SPORT

Hoogstraatse volleybalkampioenen

Dorpsredacteur(s) gezocht Voor het (mee)schrijven van de Wortelse dorpsrubriek zoeken wij een dame / heer die graag schrijft, zich voldoende interesseert voor het dorpsgebeuren in Wortel en, in samenwerking niet de andere redactieleden clie u graag op weg helpen, mee wil werken aan het meestgelezen blad in de Hoogstraatse regio. Onkosten worden natuurlijk vergoed en massa's roem zuilen ii te beurt vallen. Inlichtingen bij Jos Matthé, tel. 03 / 314.71.96.

De Gelmers staken de titel op zak in Derde provinciale cii promoveren naar 2e" Provinciale

Niets ,/,jii /ncheîn/e e:ic'l,teii hij de f/oi'oc-daines. Je zou u'oor minder uu'wlt zij speelden kcunpuoen en kooien u'olgeuud seizoen int in de prou'uneunle otdeluuu,ij.

De Hou'oc-Iuere,u haalden weliswaar geen echte titel binnen, maar ze slaagden er toch in als eerste te eindigen in de troostingsreeks van de 41 gewestelijke afdeling. Toch ook een foto waard!

HOVOC: Kampioen van de regelmaat Na een spannend kampioenschap met wisselende en kerende kansen, zijn de Hovoc-dames tenslotte kampioen geworden in de hoogste gewestelijke reeks. Nadat groot concurrent VR Turnhout de laatste vier weken twee wedstrijden verloor (onder andere tegen degradatieploeg Gierle) volstond het om uit de laatste twee wedstrijden nog één overwinning te puren. Bij de thuiswedstrijd van 8april tegen TV Turnhout was dan ook alles in gereedheid gebracht om de titel te vieren. TV Turnhout, derde in de stand en volgend jaar in een fusie met VR Turnhout, stak hier een stokje voor. Door het uitvallen van Mie Lanslots in set 1, een lichte faalangst bij onze dames en een zeer sterke tegenstander werd de wedstrijd verloren met 1-3. Zware teleurstelling en binnensluipende twijfel waren het gevolg. De laatste wedstrijd in Oud Turnhout tegen Smash werd dus de wedstrijd van alles of niets. Onze dames speelden een nerveuze maar geconcentreerde wedstrijd, waardoor na anderhalf uur een 0-3 zege kon gevierd worden. Over het gehele seizoen gezien verloren onze dames tweemaal tegen de directe belagers van VRT, maar deze laatste verloor het kampioenschap door een aantal nederlagen tegen kleinere ploegen. De titel is er dus duidelijk één van regelmaat, een eigenschap die van groot belang is in een langdurige competitie. De grote schare meegereisde supporters konden beginnen aan een kampioenenfeestje dat in de eigen kantine voortgezet werd tot in de vroege uurtjes. Hier werden ook nog Denise Jansen en Greet Aerts bedankt voor hun jarenlange inzet voor het Hoogstraats volleybal. Zij speelden die avond hun laatste wedstrijd en zijn als voorzitter en secretaris mede de grondleggers van het succes van HOVOC dat na vier jaar reeds een damesploeg naar de provinciale reeksen mag sturen. Onze herenploeg is nog niet zover. Zij behaalden de titel in een troostingsreeks. Voor de buitenwereld niet meetellend, maar onze jongens hadden na een moeilijk voorseizoen dit als doel gesteld. Het bereiken ervan geeft hoop en vertrouwen voor volgend seizoen en zij deden de belofte volgend jaar opnieuw voor een kampioenenviering te zorgen, als zij op het hoogste schavotje staan. 37


SPORT

ĂŻ

~'

Ruitersport

1

Kampioenstitel voor Josieii, Dirk, Tinne, Paul

4

Talent genoeg in de Hoogstraatse regio, dat is reeds soldoende bewezen! Ditmaal werden nogmaals prachtige resultaten geboekt door de ponyruiters uit de Noordhoek tijdens het nationale indoorkampioenschap van de LRV. Niet minder dan driemaal werd het ereschavotje beklommen. In C-Licht speelde Josien KĂśning uit Meersel-Dreef met haar tegenstanders. In C-Midden was Dirk Vinckx uit Meer de baas en in D-Midden ging de lauwerkrans naar Tinne Jacobs uit Meer. Bij de grote paarden startte Paul Laurijssen uit Meer als de favoriet in de Middenklasse en hij beschaamde zijn supporters helemaal niet, hij pakte de titel. Ook in de klasse Zwaar deed hij van zich spreken met Prins Denver, maar miste van een haartje de tweede plaats.

Josie,i Kuiz;ig

,,ie

t Alana

Dirk Vinckv met Quirella

too lr

ok" ~ffiSCOS J~ -ot'r Mbtssl aW 3b0 00G .

st

ot4G04

11

Paul Laurijssen niet Reonka A

*J\

38


SPORT

Bijartverbond 'De Verbroedering der Noorderkeinpen' sluit seizoen 1999-2000 af Met het jaarlijkse teerfeest, de uitreiking van de trofeeën aan de kampioenen en de huldiging van verdienstelijke leden werd op zaterdag 8 april een punt gezet achter het hiljartseizoen 19992000. De thuishaven van de Meerlese biljartclub, taverne Basine, het hiljartparadijs van de regio, was dit jaar de gastplaats voor het feest. Hetjaarlijkse interclub kampioenschap vrij spel werd dit seizoen met grote overmacht gewonnen door B .C. Strijdlustige van Hoogstraten. Zij waren heer en meester over respectievelijk De Vlinder (Rijkevorsel), Kalm en Krijt (Hoogstraten), Nut en Vermaak (Wortel), Krijt op Tijd (Meer) en de Meerlese Biljartclub. Naast de clubs, werden in totaal 6 kampioenen gelauwerd van de 3 poules van 6 spelers in lagere reeksen en 3 poules van 6 spelers in de hogere reeksen driebanden. In de lagere reeksen waren dat Benny Verschoot (Krijt op Tijd, Meer), Edwin Maegh (De Vlinder) en Koen De

Bie (Meerlese B.C.), die tevens algemeen kampioen werd. In de hogere reeksen gingen de titels naar Staf Van Dooren (De Vlinder), Jos Rommens (Meerlese B.C.) en Piet - vader van Koen - De Bie (Meerlese B.C.). Staf Van Dooren werd algemeen kampioen. In de superfinale moest Koen De Bie zijn meerdere erkennen in Staf. Een teerfeest is dé gelegenheid om verdienstelijke leden in de schijnwerper te plaatsen. Cois De Dekker, 30 jaar penningmeester en kassier, HenkVanden Broeck, 25 jaar onafgebroken lid van de vereniging, en Jan Van Dun, een kwarteeuw bestuurslid, kregen een passend aandenken. Hun echtgenotes werden tegelijk in de bloemetjes gezet. Het was een fijn feest, na een mooi seizoen. Een uitnodiging aan alle biljartliefhebbers om ook eens een balletje te komen stoten in één van de zes bloeiende biljartclubs van de regio. (P.D. B.)

Wie heeft er nog paardjes? De Ford Focus WRC van Jos Sterkens staat nog aan het begin van zijn ontwikkeling. Naast de problemen met de wegligging, bleek op het Eurocircuit in Valkenswaard dat de nieuwe Khrcher-bolide een fractie power tekort komt. Sterke J05 moest zich tevreden stellen met een derde plaats in Divisie 1. De voorbereiding was alvast prima verlopen. Op het Duivelsbergcircuit werd een privétest afgewerkt om de vering af te stellen. "We deden beroep op Chiel Bos, een Nederlandse railvpiloot die gespecialiseerd is in het afttellen van .s'chokdeînpers. Hij liet me eerst enkele rondjes rijden en begon (lande ophanging te de,nonteren. Van 9h tot 14h Zat hij te sleutelen, waarna ik opnieuw de baan op mocht. Op dat moment stond de vering op zijn konden we beginnen met de zoektocht naar de ideale afstelling. Onderstuur en overstuur werd gecreëerd en terug geneutraliseerd, o,n uiteindelijk cle meest stabiele afstelling te vinden. Een heel leerrijke dag, want zoiets krijg je zelf nooit klaar. Een schokbreker heeft een 25-tal instellingen. Door te spelen met deze knoppen vooren achteraan heb je een onbeperkt aantal mogelijkheden, aan te passen aan elke om loop. 's ,4vonds kon ik op dc meeste plaatsen een ve, snelling hoger schakelen, zo groot was het verschil," vertelde de Minderhoutse piloot vol be-

wondering.

Stofwolken Vol verwachting trok het Kircherteam naar Valkenswaard, voor de eerste wedstrijd van het Nederlands kampioenschap. Met een zesde en twee tweede tijden, mocht Jos vanop de eerste rij starten in de A-finale, maar wel helemaal aan de buitenkant. In de start kon hij gelijke tred houden met de Nederlandse favoriet Jos Kuypers en Jaak Franssen, maar buitenom passeren was niet mogelijk. Jos pikte achter de Subaru van Franssen aan, maar moest al snel de rol lossen in het stof. Meer dan een derde plaats zat er niet in. "Vandaag was de start bijzonder belangrijk," De gelauwerden van het seizoen 1999-2000 (vinr.) 1-leuk Van Den Broeck, Jos Verdonck, Rik Verschueren, Frans Buyiinks, Jaak Eist, PietDe Bie, Jos Rommens, Staf Van Dooren en Koen Dc Bie.

vertelde Sterkens. "Ik kon Franssen niet pakken in de start. Ik pikte even aan, maar op het onverhard zag je niets. Het leek wel ofje op een muur reed. Ik zag zelfs niet waar ik de bocht moest insturen. Maar, niet alleen het stof gaf de doorslag. Ku'ypers en Franssen waren vandaag gewoon te snel. We hebben nog wat huiswerk te doen. De wegligging is nog niet optimaal op deze omloop, terwijl we ook nog wat vermogen moeten zoeken. Wie heeft er nog paardjes..." (hvo)

Verdienstelijke leden, met echtgenote en aandenken: Henk Van Den Broeck en Cois De Dekker. 39


Gildenleven & schuttcrsnieuws Jef Servaes Nieuwe hoofdman bij Sint-Joris Hoogstraten De bijna tachtigjarige A. Van Den Bossche deed onlangs een stapje terug uit het sociale leven in en rond Hoogstraten. Ook als Hoofdman van de plaatselijke SintJorisgilde vond hij dat de tijd was gekomen om een stapje opzij te zetten. Om de voeling met 'zijn' gilde niet te verliezen zal de gilde steeds verder op zijn ervaring kunnen blijven rekenen. Op een speciale ledenvergadering werd dan Jef Servaes uit de Kathelijnestraat te Hoogstraten, tot nieuwe hoofdman verkozen. Het lokaal van deze gilde is gelegen aan de Brouwcrijstraat te Hoogstraten. Naast de wintercompetitie op zes meter is deze gilde ook actief met de kleine kruisboog op 20 meter. Bovendien hebben veel van deze leden een actieve deelname aan de wedstrijden met de grote kruisboog op een afstand van 61 meter. Dankzij heel wat ervaring weet Jef Servaes als nieuwe hoofdman waaraan hij begint. Wet gilden/even werd me met depaplepel in gegeven. Grootvader Jef Servaes maakte vroeger lange tijd bogen om te schieten op 61 ,neter. in mijn jeu gdjaren kreeg ik de gelegenheid om nieuwe bogen mee in te schieten. Bovendien was grootvader jarenlang Hoofdman van onze gilde. Mijn vader was jarenlang een actief schutter. Geen wonder dus dat mijn bloed getroffen werd door dit virus.' Eens de interesse gewekt van het gildenleven is het eigenlijk een tweede partner. Net zoals man en vrouw gehuwd zijn of samenleven maakt de gilde deel uit van je verdere leven. 'On,nerkbaar werd de gilde een belangrijk stuk van mijn leven. Gelukkig is er lieden ten dage in een gilde ook plaats voor het ganse gezin. Mijn vrouw neemt wel eens deel aan schutterswedstrijden en wat me bijzonder verheugi is dat nuii zoon Tom belangstelling vertoont om op een afstand van zes meter mee te gaan schieten. De eerste oefensessies heeft hij deze winter reeds achter de rug. Het virus plant zich blijkbaar verder. Maar toch is Jef maar vier jaar lid van de Sint-Jorisgilde te Hoogstraten. Na 'slechts' vier jaar en dan reeds tot hoofdman verkozen worden? Ik ben inderdaad nog maar vier jaar lid van deze Sint-Joris gilde. Ik maakte echter reeds vroeger kennis met het gilden/even. Door aandringen van een persoonlijke kennis, wijlen Stan Goetschalckx, toenma lig koning te Meer, ben ik daar eerst lid geworden samen met mijn schoon broer Johan Masschelein. Meer dan tien jaar lang was ik lid van deze toffe gilde van Meer.' Alhoewel hij daar reeds lange tijd een voorbeeldige gildenbroeder was kroop het bloed waar het niet gaan kan. Door zijn goede vriend, de helaas te vroeg overleden Lon van Den Bossche, maakte Jef vier jaar geleden de overstap naar de Sint-Jorisgilde te Hoogstraten. 'Ook in Hoogstraten vond ik die familiale sfeer terug die ik in Meer had leren kennen. ik voelde me daar dan ook snel thuis alhoewel je beide gilden niet met elkaar kunt vergelijken. Er zijn een aantal verschillen in de manier van gilden40

beleving en werking alhoewel er nergens geraakt wordt aan de oude waarden en reglementen. Op een moderne manier leven we nog vele van de oude reglementen na.' Jef Servaes legde in Meer de grondslag voor zijn huidige gildenbeleving. Hij heeft dan ook de grootste erkenning voor de hoofdman van Meer, Jef Van Opstal. Zonder deze ervaring was hij nu waarschijnlijk geen kandidaat-hoofdman geweest. Op de laatste algemene vergadering van onze gilde dienden er nieuwe bestuursleden verkozen. Voor elke functie krijg je zoveel briefjes als er kandidaten zijn voor deze taak plus ĂŠĂŠn blanco briefje. Het briefje met de naam van diegene die uw voorkeur wegdraagt steek je in een enveloppe waarna alle enveloppen in een ton gaan. Daarna worden alle stemmen geteld en de uitslag bekendgetnaakt. Doordat de stemming op deze manier gebeurt heb ik de grootste bewondering voor de mensen die niet verkozen zijn. Door het feit dat zij zich kandidaat stellen bewijzen zij dat zij liet gildenhart op de juiste plaats dragen.' Zonder dergelijke werkers, zonder deze 'zottekes', en dat is dan de grootste eretitel die je maar kan bedenken, kan eender welke gilde of vereniging niet werken. Alhoewel voor alleen de titel van hoofdman moet je het waarschijnlijk niet doen. 'Vroeger was de naam 1-1 oofdman een eretitel, hij was immers de waarnemer van de plaatselijke heerGraaf of. Vandaag de dag ligt de taak van hoofdman heel anders. Een gilde kan alleen goed werken als er voldoende mensen binnen het bestuur een team vormen. Toevallig bestaan er sinds eeuwen namen om deze bestuursleden aan te duiden. Denk maar aan Hoofdman, Koning, Griffier, Archivaris, Alferis...' Met deze bestuurswijziging hebben de leden van de Sint-Jorisgilde te Hoogstraten gekozen voor een, in gildentermen,jong bestuur. Bewust hebben zij de toekomst van de gilde in de handen van een team gelegd waar zijzelf rotsvast in geloven. 'Niet alleen ben ikzelf tot hoofdman verkozen in opvolging van Adrien Van Den Bossche, die niet alleen jarenlang hoofdman was van onze gilde maar ook 25 jaar lang Opperhoofdman van het Verbond der Sint-Jorisgilden is geweest. Ook Frans Simons, die hetjuk van griffier ruim 20 jaar heeft gedragen, diende zijn ontslag in zodat ook hier een opvolger diende te worden gekozen. In onderling overleg hebben wij geopteerd om deze functie te splitsen. Als secretaris-

Jef Servaes schrijver is nu Stefaan De Cierck verkozen. Mark Van Gemert zal de taak vanpenningmeester - schatbewaarder waarnemen. Mensen met ambitie dus om hun taak zo goed mno gelijk naar behoren te volbrengen.' Deze nieuwe bestuursleden zullen de hun toevertrouwde taak zo goed mogelijk vervullen. Gelukkig kunnen zij rekenen op de oudgedienden binnen hun gilde die de huidige voortrekkers zullen bijstaan met hun ervaringen; 'Een man als mijn voorganger A. Van Den Bossche is van onschatbare waarde in een gilden/even als dat van Hoogst raten. Hij heeft ons beloofd dat hij o. a. de verdere contacten zal onderhouden met de huidige Graaf en Gravin Lalaing die tegenwoordig in Zandbergen wonen. Ook onze ouderdomsdeken en voorzitter van de VZW Roger Blevs is wereldberoemd binnen het Verbond der Sint-Joris gilden. We moeten ook denken aan Jos Schrijvers die keizer is van onze gilde en ook de hierboven reeds genoemde Frans Simons wil ons verder mee begeleiden. Laat ons hopen dat wij, als jong nieuwbakken bestuur nog lang op de ervaring kunnen rekenen van dergelijke mensen.' De belangrijkste uitdaging voor de toekomst bestaat erin de samenleving te bereiken. Vroeger waren er veel minder ontspanningsvormen als nu. En ook de TV doet geen goed aan de huidige sociale contacten tussen de mensen. Gelukkig is onze huidige wintercompetitie op zes meter hoopvol voor de toekomst. Voor elke vereniging bestaat het gevaar van vergrijzing. Met deze verkiezing heeft de Sint-Jorisgilde uit Hoogstraten een zinvolle optie genomen naar de toekomst toe waar zij vele uitdagingen mee aan kan.


GILDEN EN SCHUTTERS

Wim Druyts Nieuwe griffier van de Hoge Gildenraad der Kempen Op It, januari jI. is Alfons Cruysberghs uit Essen, plotseling overleden. Alfotis was niet alleen hoofdman van de plaatselijke Sint-Sebastiaansgilde maar hij was ook de Griffier van de Hoge Gildenraad der Kempen. Om in zijn vervanging te voorzien werd op de voorjaarsvergadering van de Hoge Gildenraad der Kempen Wim Druyts uit Minderhout gekozen als nieuwe Griffier. Hoe komt een man erbij om zich als griffier, zeg maar secretaris, ten dienste Le stellen van een organisatie waarbij ongeveer 4000 leden betrokken zijn. 'Om zo een taak te aanvaarden en rinvol in te kunnen vullen moet je heel wat ervaring opeedaan hebben in het huidige gildenleven Voor mij bcguii dat iii 1967 toen ik op aandringen van enkele vriendin hen aatigesloten bij de SintJorisgilde te Wortel. als jonge schutter moet je dc cerste jaren het zelf wal uitzoeken, en zeker vaststellen of de schietingen en het gildenleven datgene biedt watje ervan verwacht. Alsjejaren later op een iets oudere leeftijd bent leer je de gildenwaarde waarschijnlijk beter inschatten.' Ook als schutter heeft Wim het vaandel van de Sint-Jorisgilde van Wortel mee hoog gehouden. Aan één schieting heeft hij toch een blijvende herinnering. 'Naast een kampioenstitel en verschillende rozenprjzen heb ik ongetwijfeld een zeer mooie herinnering aan de koningsschieting van 1984. In 1984 heeft de zesjaarlijkse koningsschieting plaatsgevonden in onze gilde ter opvolging van Jack Lanslots. Jack was toen immers drie maal achter elkaar koning geschoten (in totaal dus 18 jaar) met als gevolg dat hij voor de rest van zijn leven de titel van keizer mag dragen. Op 1 mei 1984 schoot ik dan koning van onze gilde. Koning schieten is niet alleen een eretitel, dit heeft ook verregaande gevolgen. Ik liet me uithalen door gildenbroeders en -zusters en moest, volgens aloud gebruik, de bestaande breuk binnen de drie jaar verrijken met een nieuwe breuk van minstens 150 gram zilver.' Enkele gilden binnen het Verbond van SintJorisgilden hadden reeds een eigen gildenkamer kunnen bouwen. Als koning had Wim deze droom ook voor de Sint-Jorisgilde van Wortel. Najaren van zoeken en werken is het lokaal 'De Guld' een vaste waarde geworden in de dorpskern van Wortel. Ik stelde me als koning tot doel om vooreerst een lokatie te zoeken om een eigen gildenlokaal te kunnen bouwen. Een zoektocht die na twee jaar beloond kon worden met een nieuw eigen lokaal, volledig in eigendom, op een van de steinmigste plaatsen in Wortel.' Wim werd later verkozen als voorzitter van de VZ,W van de Sint-Jorisgildc te Wortel, een taak die hij nog steeds ter harte neemt.

Verhondswerking 'Jaren later, in januari 1994, vindt er een bestuurswisseling plaats bij het Verbond van Sint-Jorisgilden. Ik stelde mijn kandidatuur vuurde plaats van Griffier van het Verbond, na het ontslag van Dhr. A. Van Boxel uit Mccrlc, en werd na stemming ook verkozen. Intussen vervul ik reeds zes jaar deze taak.'

Dc Hoge Gildenraud der Kempen Na het plotse overlijden van Alfons Ci uysberght in januari jongstleden werd aan Wim de vraag gesteld om deze taak, binnen de Hoge Gildenraad der Kempen, over te nemen.

'Over dzc t?uug moet je echt wel Twee keer nadenken fle aïl,ministintie lul in de puritje.t verzorgen van i'ui,u 70 vuile,,, rpjet meer dan 4000 leden, is niet zo vanzelfsprekend. Na rijp beraad titel bepaalde mensen besloot ik dan toe/t om mezelf kandidaat te stellen. Maar Griffier wordje niet zomaar; je kan je wel kandidaat stellen maar je moet handtekeningen hebben van I0hoofdmannen die je voordragen voor dit ambt, zoals bepaald is in het Reglement van Innerlijke Orde van de Hoge Gildenraad der Kempen.'

Verkiezing Deze tien handtekeningen verzamelen bleek geen enkel probleem te zijn zodat Wim zijn kandidatuurstelling geldig kon verlopen. 0p de lentevergadering van de Hoge Gildenraad, welke doorging in Oostmalle, werd hij dan als nieuwe Griffier verkozen. Wim besefte wel dat hij in nngeliikkige omstandigheden dczc taak moest beginnen door het plotse overlijden van zijn voorganger. 'Het grootste probleem daarbij stelde zich het feit dat je je moet inwerken in de gedachtengang van iemand anders wat altijd niet zo evident is. Zeker niet in computergebruik.' Nu, na enkele maanden beseft Wim dat hij een juiste beslissing heeft genomen door deze taak te aanvaarden. Ook vindt Wim in het hoofdbestuur van de Hoge Gildenraad het bestuur van het plaatselijke Sint-Jorisverbond terug. Jef Van Opstal uit Meer zetelt in de Hoge Gildenraad als Opperdeken van de Sint-Jansboog, Frans Van Hasselt uit Loenhout is er penningmeester en na het Landjuweel welke dii jaar in Essen plaatsvindt, zetelt Jan Van Hasselt uit Loenhout in het bestuur van de Hoge Gildenraad als Opperkeizer van de Sint-Jansboog. Deze mensen maakten voor Wim de stap naar de Hoge Gildenraad ongetwijfeld wat makkelijker. 'Wat zeker in mijn beslissing heeft meegespeeld is het feit dat er stilaan een nieuwe wind begint te waaien in de Hoge Gildenraad, denk o.a. maar aan het dansheleid en iie grote inzet van bepaalde mensen op diverse vlakken. Ik besef wel dat ik zeker het eerste jaar moet 'meedraaien' om alle activiteiten die de Hoge (jildenraad inricht te leren kennen.'

Activiteiten De eerstvolgende activiteit van de Hoge Gilden raad zal plaatsvinden op het Stadhuis te Hoog straten. Traditioneel zullen daar, de eerste zon dag van mei, de verdienstelijke gildenbrocdcrs en voor het eerst in de geschiedenis ook de zusters gehuldigd worden voor hun jarenlange inzet van het gildenleven. De Griffier van de Hoge Gildenraad heeft echter meer werk dan deel te nemen aan feestelijkheden. Hij moet ook zorgen dat de administratie van de V7W netjes in orde is. Verder vindt er eenmaal per jaar een Schietspel en een (lildenfeest plaats. Eenmaal per vijf jaar worden deze twee hoogdagen van

het Gildenleven vervangen door één Landjuweel. Heel wat administratief werk dus voor een dergelijke overkoepelende vereniging waaraan telkens de 73 aangesloten gilden aan deel kunnen nemen. De taak van Griffier behelst ongetwijfeld meer dan men zou vermoeden. Wim heeft voldoende ervaring opgedaan in het gildenleven om deze taak naar behoren te vervullen, een taak die hijzelf zeker niet onderschat.

Meer Sint-Joris richt gildenfeest in In het rustieke kader van de kerk in Meer ligt tegen de Donckstraat de schietstand van de SintJorisgilde. Na Pasen zullen daar de oefeningen weer plaatsvinden met de grote kruisboog op de vaste donderdagavond. Volgend jaar echter staat deze gilde ongetwijfeld voor dé grootste uitdaging van dit millennium. Op de algemene lentevergadering hebben de leden beslist om de uitdaging te aanvaarden om een gildenfeest in te richten. Het is reeds van 1962 geleden dat er een dergelijk feest in Meer heeft plaatsgevonden. Volgend jaar mag men dus op zaterdag 23juni ruim 300 schutters verwachten, op zondag zal de optocht plaatsvinden met deelname van ruim 70 gilden. In totaal zullen er dus ruim 4000 mensen op zaterdag 23juni en op zondag 24juni de Meerse gemeente komen bezoeken.

7 mei 2000 een hoogdag vuor gildenbroeders en -zusters in hct Stadhuis te Fluugsuaten zullen erop zondag 7 mei talrijke gildenbroeders en zusters aanwezig zijn voor de jaarlijkse huldiging van de Orde van de r'apegaai. Voor de gildcnzusters is het de eerste dat zij de Orde van Trouw op dezelfde plechtigheid als de mannen zullen ontvangen, Voor 35 of 50 jaar ononderbroken lidmaatschap kan men zelfs aanspraak maken op de hoog ste onderscheiding namelijk De Gouden Plaat. Ook in deze snel evaluerende tijd witicn de gilden de zwakkeren onder ons niet vergeten. Vier kleinschalige projecten voor inindervaliden in onze maatschappij kunnen die dag ook rekenen op een financiële ondersteuning.

3


GILDEN EN SCHU1TERS

Karabijnschietingen Intussen zijn ook de schutters met het karabijn gestart met hun jaarlijkse competitie. Traditioneel heeft de eerste kringschieting te Meer plaatsgevonden. Enkele schutters uit onze regio plaatsen zich in de top tien in deEre klasse. Op een achtste plaats vinden we Ronny Van Bavel uit Meer met 157 punten. De koning van de inrichtende gilde, Frans Van De Locht staat tiende in de uitslag met ook 157 punten. In de A klasse staan er twee schutters van Meer tussen de prijswinnaars, Op een zevende plaats vinden we Ad De Bruyn met 155 punten, Suske Goetschalckx vinden we terug op een twaalfde plaats met een totaal van 154 punten. In de B reeks gaat het beter voor de schutters uit onze regio: Stafke Goetschalckx uit Meer schoot 156 punten wat goed was voor een derde plaats. Zijn vrouw Hilda Roeien behaalde 155 punten en volgt op een vierde plaats. Luc Van Gestel uit Meersel-Dreef behaalde ook 155 punten. Hij wordt gevolgd door Marc Van Buynder uit Meer die afsloot op 154 punten. Willy Verschueren, ook al uit Meer, behaalde ditmaal 153 punten. Willy Rommens uit Loenhout, maar woonachtig te Meer, behaalde in de C klasse de eerste plaats met 153 punten. Frans Theeuwes, Vic Swaenen en Joske Janssens zijn drie schutters uit Meer die elkaar ook in de punten evenwaardig zijn. Zij sloten alle drie af op 152 punten. De enige aspirant-schutter, Rudy Van Den Heuvel, uit Meer behaalde 142 punten. Op de twee kringschieting die doorging te Loenhout behaalde Frans Van de Locht uit Meer 158 punten in de Ere klasse. In de A klasse maakt Tom Mijs uit Meer de sprong van zijn leven door te eindigen op 157 punten. En toch was deze prestatie 'slechts' goed voor een tweede plaats in de uitslag. Op een vijfde plaats vinden we Leon Nackaerts uit Meer met 155 punten. Marc Van Buynder uit Meer schiet zich in de B klasse op de tiende plaats met een totaal van 153 punten. In deC klasse zwaaide Meer de plak. Met Leo Van Buynder benemen zij de eerste plaats met 153 punten. Vie Swaenen 152 punten wat goed was voor een derde plaats. Willy Pluym bekleedt met 151 punten de vierde plaats voor de ploeggenoten Jan Jansen en Herman Van Bavel die afsloten op 150 punten. De derde kringschieting werd ingericht door Meersel-Dreef. Door omstandigheden ging deze schieting, net zoals voorgaande jaren, door in het lokaal te Meer. In de Ere reeks schoot Frans Van De Locht uit Meer ditmaal 157 punten. Ronny Van Bavel uit Meer zette zijn sterke reeks verder, deze keer met 156 punten. Ook in de A reeks lieten de Meerse schutters zich niet onbetuigd. Suske Goetschalckx en Leon Nackaerts waren goed voor 155 punten. Ad De Bruyn, ook al uit Meer, schoot op deze derde kringschieting 154 punten. In de B-reeks trekken John Theeuns uit Baarle-Hertog én Stafke Goetschalckx uit Meer de kop met 156 punten. De vrouw van Stafke, Hilda Roelen, moest één puntje prijsgeven aan haar man. Ook Luc Van Geste! uit Meersel-Dreef sloot af op 155 punten. In de C reeks schoot Willy Roinmens voor Loenhout 153 punten. Herman van Bavel uit Meer schoot als enige 152. De hoofdman van Meer. Jan Jansen eindigde op 151 punten. Als Vrije schutter behaalde Kim Verschueren uit Meer 151 punten

42

Kleine kruisboog bij Sint-Joris Wuustwczel Ook de kleine kruishoog is aan het nieuwe seizoen begonnen. De start heeft plaatsgevonden bij de Sint-Jorisgilde te Wuustwezel waar er zich 175 schutters lieten inschrijven. In de Ere reeks zijn de schutters blijkbaar al in topvorm. We noteerden in deze klasse maar liefst drie maal het maximum der punten zijnde 120. Luc Palinckx van Heidevrienden slaat alvast zijn eerste dubbelslag. Met 120 punten staat hij op de eerste plaats in de uitslag en met het beste kampschot legde hij ook beslag op de rozenprijs. Suske Goetschalckx uit Meer en Stan Roelen van Sint-Joris Wuustwezel schoten dus ook 120 op 120. Maria Meeusen uit Oostmalle en Gunther Verschueren uit Meerle schoten beiden 119. Mil Van Beeck uit Hoogstraten, Jefke Jacobs uit Gooreind en Henk Jansen uit Meer schoten alle drie 118 punten. In deze Ere reeks waren er verder nog 6 schutters met 117. In de A reeks is de dubbelslag behaald door Johan Goossens uit Hoogstraten. Met 116 punten én 9 rozen bekleedt Johan de eerste plaats in de uitslag én behaalt hij de rozenprijs. Peter Dictus van Sint-Joris Wuustwezel en Vie Bertels uit Oostmalle behaalde 115 punten. Gert De Coen uit Gooreind en Roger Hofkens van Heidevrienden sloten af op 114 punten. Verder in de uitslag vinden we 5 schutters terug met 113 punten. Jan Proost uit Rijkevorsel legde in de B reeks beslag op de eerste plaats met 115 punten. Maar

met 114 punten en zeven rozen legde Karel Verdonck uit Rijkevorsel wél beslag op de rozenprijs. Stefan Roelen van Sint-Joris Wuustwezel en Dimitri Vermander uit Hoogstraten schoten ook 114 punten. Frans Goetstouwers van Sint-Joris Wuustwezel, ploegmaat Geert Vermeiren en Jef Janssens uit Rijkevorsel sloten af op 113 punten. In de D reeks schoot John Theeuns uit Meer zich op de eerste plaats met 118 punten. Met 117 punten bekleedt J05 Schrijvers uit Hoogstraten de tweede plaats maar met 10 rozen legt Jos beslag op de rozenprijs in deze categorie. Armand Fleerackers uit Rijkevorsel en zijn ploegmaat Jos Van Gestel schoten 116 punten. Frans Theeuwes uit Meer en Gusje van Santvoort uit Meerle eindigden op 115 punten. In de ploegenstand neemt Meer resoluut de leiding met 706 punten voor Gooreind met 698 punten. Meerle behaalde er 697 voor Oostmalle met 690. De schutters van Heidevrienden waren goed voor 689 punten. Zij werden gevolgd door Hoogstraten met 688, Rijkevorsel met 687 en Sint-Lenaarts met 682 punten. Thuisgilde SintJoris sloot af op 694 punten, weliswaar buiten wedstrijd. De volgende wedstrijden met de kleine kruisboog zullen plaatsvinden te Oostmalle, SintLenaarts en Rijkevorsel.

Crossen aan de Gouverneursbossen

MINDERHOUT— Reeds voor de vierde maal organiseerde de Crossvereniging Maijos (Martin Sommen & Jos Aerts) een jaarlijkse autocross tijdens de paasvakantie. Zoals je op de foto kunt zien, konden de initiatiefnemers ook rekenen op de aanwezigheid van enkele TV-vedetten zoals Rani de Kon inck en Luk Alloo. Zowel op zaterdag als op zondag waren er een flink aantal deelnemers en gelukkig ook veel toeschouwers. Zo krijgen de jonge crossers uit onze streek tenminste eens per jaar de gelegenheid om op een veilige manier over een akker te crossen.


Gebuurten Dal presenteren Beiaardconcert in open lucht MEERLE - De samenwerkende gchuurlen Dal T en Dal II in Meerle komen met een uniek evenement voor de dag. Op zondag 14 mei vergasten ze de inwoners van de gebuurten, maar tevens alle andere belangstellenden op een openlucht Beiaardconcert. In het mooie groene kader van het speelplein aan de Heimeulenstraat zal de Hoogstraatse beiaardier Luc Dockx een mobiele beiaard bespelen. De fanfare St.Cecilia van Meerle zal eveneens van de partij zijn om, naast de klokken, voor afwisselende klanken te zorgen. Zondag, 14 mei om 14 uur weerklinken de eerste klokjes, rond 17 uur de laatste. Naast de honger naar mooie muziek kan ter plaatse ook de gewone dorst gelaafd worden. De toegang is gratis. Als, wat we mogen hopen op een dag midden in mei, ook de zon nog van de partij is, wordt het zonder meer een fijne zondagnamiddag. Het zou zonde zijn deze unieke gebeurtenis te laten voorbijgaan. (J.F.)

Watergentiaan Geel waterballet voor elk hoekje Met een vijver of met een halve regenton is in uw tuin of op het balkon altijd een waterrijk plekje te maken. Een fontein, vissen of zelfs een watervalletje kan de vreugde die u aan het water beleeft, alleen maar verhogen. Maar boven alles zijn het de waterplanten die de show moeten stelen. Een plant die met elk formaat vijver genoegen neemt is de watergentiaan. Een goede reden dus om hem te eren als de plant van de maand mei. Het is nu een ideaal moment om de vijver aan te leggen. Dat hoeft natuurlijk niet meteen door een reusachtige kuil in de tuin te graven. U kunt bijvoorbeeld ook bij de bouwmarkt een speciekuip halen. Hierin kunt u een minivijvertje maken met een aantal planten van verschillende hoogtes en misschien zelfs een paar vissen. In zo'n kleine vijver is een waterlelie al gauw te groot. Een goed alternatief is dan de water gentiaan (Nymphoides peltata). De bladeren zijn net als die van de waterlelie, maar dan een stuk kleiner. De bescheiden, elegante bloemetjes van de watergentiaan zijn diepgeel en trekken extra de aandacht doordat ze op kleine steeltjes boven het water staan.

De watergentiaan groeit van nature in ons land. Hierdoor is hij al opgewassen tegen ons klimaat, wat ook de ziektegevoeligheid doet afnemen. Het groeien in een ondiepe hak op het terras in niet natuurlijk. Daardoor kan hij in een strengere winter beschadigen door de vorst. Maar als u de plant in een mand heeft staan, kunt u hem makkelijk uit het water tillen. In een emmer met water kan de watergentiaan goed overwinteren, in bijvoorbeeld de kelder of de garage.

Beter een goede buur dan een verre vriend De watergentiaan en een waterlelie zijn goede buren, maar geen familie. WĂŠl familie is het waterdrieblad (Menyanthes trifol iata). Van deze plant steken niet alleen de Witte bloemetjes, maar ook het driedelige blad boven de waterspiegel uit. Doordat deze planten alle drie wat van elkaar hebben, kunnen ze uitstekend worden gecombineerd: langs de rand het waterdriehiad, in het diepe gedeelte een waterlelie en in het midden de watergentiaan. De Watergentiaan past uitstekend in een natuurlijke tuin. Als ook gele plomp en kikkerbeet worden toegepast, kun je spreken van een heemtuin. In zo'n tuin met alleen maar planten die van nature in de omgeving voorkomen. misstaan ook de dotter- en de boterbloem niet. Tip:

Wij verwachten graag al uw nieuws op volgend adres: Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

In principe groeien alle waterplanten tnet drijvende bladeren alleen in stilstaand water. Fonteinen, watervalletjes, stromingen en een constant veranderend waterpeil zijn fataal voor deze planten. Vissen stellen planten met drijvend blad juist wĂŠl op prijs: het blad geeft niet alleen zuurstof af maar dient ook nog eens als parasolletje.

Een verhaal met diepgang

Advertenties

314.49.11 1314.55.04

In de vijver moet ii net als in de bordcr rekening houden met de hoogtes van de planten. Daarnaast speelt ook nog de waterdiepte een belang rijke rol. Een waterlelie vraagt bijvoorbeeld al snel een waterdiepte van minimaal een halve meter, terwijl een lisdodde genoegen neemt met 10 cm of minder. De watergentiaan voelt zich het lekkerst in water van 25 tot 80 cm diep. Deze diepten vormen als het ware 'natuurlijke grenzen' voor de snel groeiende watergentiaan: wordt het water te diep dan groeit hij niet verder. Maar ook in te ondiep water waagt hij zich niet. Ineen bak op het terras of balkon kun je minder met de diepten spelen, waardoor je de hardere groeiers een beetje in toom moet houden. Een vijvermand is hiervoor een uitkomst. Zie zo'n mand maar als een vergiet. De dunne worteltjes kunnen wel door de wandr.n naar buiten, lilaal de dikkere worden tegen gehouden. Bovendien kun je met LU ' Il iiiund nog eens schuiveii als de indeling van de vijver niet helemaal naar wens is.

Onze volgende editie kan u inzien vanaf woensdag 31 mei. Kopij voor dit nummer wordt verwacht op woensdag 17 mei en dorps- en sportnieuws op zondag 21 mei. Veel werklust, medewerkers - nu de grote kuis is gedaan.


HALVE EEUW GELEDEN

Larnbert, die eerder moeilijk kon spreken na zijn kunststuk, verklaarde er niet zeker van te zijn dat hij de kneep later nog zou herhalen, grotendeels omwille van zijn jonge echtgenote. -

MAART 1950

Ierse gocüelaar slaagt in de Lmoeilijkstejruc ter wereld. Lief op zich schieten door een scherp.. schutter en hield de kogel tegen met zijn tanden 1-lij zal het waarschijnlijk nooit meer doen Op een strand door winden omzweept, de rug gewend naar hoge duinen, staat een jonge man.., alleen. Dertig pas van hem verwijderd staat een scherpschutter met een geweer. Een groep mannen met ernstige gezichten, door opgeslagen kragen beschut tegen de bijtende wind die uit het zeegat blaast, kijkt van achter de scherpschutter toe. De hele scène lijkt op een partisanenterechtstelling. De scherpschutter legt het geweer aan.., mikt traag en zorgvuldig op de mond van de jonge man. Een schot knalt... de jonge man ploft neer in het zand. De groep toeschouwers rent vooruit, doçh vôôr zij het « slachtoffer , kunnen, bereiken, staat de neergeschotene wankelend op.. de geweerkogel tussen de tanden geklemd. De man heet Htibert Lambert, is vader van vier kinderen, en amateur goochelaar, die- in weerwil der afkeuring van de politie en- de smeebeden van vrienden en collega's goochelaars « de flirt met de dood » waagde om een kunststuk klaar te spelen, dat reeds het leven heeft gekost aan 12 mannen die het v56r hem probeerden. Zelfs Houdini, « koning » der goochelaars, heeft het nooit aangedurfd. De toeschouwers waren Britse, Ierse en Schotse amateursgoochelaars die de jaarlijkse vergadering bijwoonden van de « Irish ring of the international brother hood of magicians » (Ierse kring van de internationale broederschap der goochelaars) en verscheidene politiebeambten die naar de scène ijlden in een tevergeefse poging om Lamberts « voorgenomen zelfmoord » te beletten. Op het strand, voor de verzamelplaats waar de goochelaarsbijeenkomst plaatsgreep, te Bettystown, stelde Lambert zich op, met twee dokters als assistenten. Een toeschouwer pikte een gewone kogel uit een vol doosje en bracht een merkteken aan op de spits, vôôr hij hem overhandigde aan een scherpschutter van het Ierse leger die zich vrijwillig had aangemeld om Lambert « neer te schieten ». -

44

.t - Onder ,escorte was de scherpschutter diezelfde morgen uit zijn legerkamp gearriveerd en had niet eens Lambert ontmoet of gesproken. Hij moest de politie eerst evenwel het bewijs leveren van zijn trefzekerheid, door een plaat van 15 cm. te treffen op 40 pas afstand. De scherpschutter, wiens naam op bevel van het leger niet bekend werd gemaakt, schoof de gemerkte kogel in de loop, legde aan en drukte af. Een fractie van een seconde later viel Lambert neer op het zand. Tussen zijn tanden geklemd zat de kogel die door toeschouwers en de scherpschutter geïdentificeerd werd als dezelfde die met het geweer afgeschoten werd. De kaken van Lambert waren een beetje gekneusd, doch het merkteken was nog steeds op de kogel. Lambert stelde de politie voor dat een ballistisch onderzoek zou . ingesteld worden om aan te tonen dat de kogel die hij tussen de tanden hield, dezelfde was die door de scherpschutter werd afgevuurd, doch men achtte dit overbodig.

Missaals, paternosters en alle geschenken in verschillende prijzen.

1612

HUIS OOMEN tegenover 't Seminarie

Kon. Mij. Ste. Cecilia Op 2 Juli e.k. geeft de maatschappij Ste Cecilia ter gelegenheid van haar 110-jarig bestaan een groots muziekfestival met de gewaardeerde jnedewerking van het gemeentebestuur. Het 100-jarig bestaan kon wegens het uitbreken der vijandelijkheden niet gevierd worden, daarom zullen wij met zoveel te meer luister op 2 Juli ons 110-jarig bestaan herdenken. Het bestaan en leven der maatschappij maakt voor Hoogstraten een bijzondere bladzijde geschiedenis uit op instrumentaal en vocaal gebied. Wij kunnen hier niet de geschiedkundige schets laten volgen, welke opgemaakt werd in 1926 ter gelegenheid van hare verheffing tot Koninklijke maatschappij en inhuldiging van haar kostbaar vaandel van de hand van kunstenaar Karel Boom, maar de meeste Hoogstratenaren zijn voldoende bekend met het roemrijk verleden der maatschappij.

AARDBEIENKWEKERS Opgepast voor de mijten Met Californische pap

50 0/0 uitslag.

Met T.E.P. - zomerolie 80 0/ uitslag en zelfs meer. Verder alle mogelijke Sproeistoffen, met speciale 6-6-6 producten aan uiterst lage prijzen. Kosteloze voorlichting voor alle gevallen.

1670

W. JANSSENS, Donk 109 MEER AANGEKOMEN GROTE KEUZE

-

BEHANGSELPAPIEREN eo OALATUM Laatste nieuwe modellen KINDERWAGENS KOMT ONZE UITSTALLING ZIEN

Huis OOMEN tegenover 't Seminarie

1479

HOOGSTRATEN


HALVE EEUW

Het grensverkeer De laatste tijd werd er druk gesproken over het «vrijkomen» van de grens op 1 April I.I. en dat de passen voor de grensoverschrijding zouden afgeschaft worden. De vrije doogng op vertoon der eenzelvigheidskaart is enkel toegelaten langs de doorlaatpost Strijbeek. De weg langs Kersel is dus nog niet vrij en langsdaar wordt nog steeds een grenspas en strookbewijs vereist. Dat de Nederlanders enkel op hun vertoon van hun «Bewijs van Nederlander» naar Meersel-Dreet kunnen komen, is al een verbetering in 't vooruitzicht van het nakende bedevaartseizoen. De massa-toeloop van vroeger zal echter dan eerst weerkeren, als Qok de andere wegen naar de Dreef volledig vrij komen. •Yd1111 Prachtprestatie van Sooi Vermeiren De eerste wedstrijden kende de Sooi niet veel bijval en werd steeds door defecten uitgesloten. Zijn vierde plaats te Berchem, op 117 deelnemers, be''eec dat hij bekwaam was om een grote rol te spelen.Zondag trok hij naar de klassieker «De Ronde van Vlaanderen» met de vier gevaarlijkste hergtoppen uit de Vlaamse Ardennen. Al wat naam had verscheen aan de starten 't zou dis geen hetwisting wuiden tussen enkele lukdle ieiiiiei». Drbij werd dc WCdstrijcl nog verzwaard door de stormwind en de regen- en hageivlagen. De afstand vroeg een uiterste krachtinspanning: 146 kilometers dwars door Oost-Vlaanderen. Al vonden we Sooi niet hij de aangekomenen, toch zijn we uiterst tevreden en blijft het zijn prachtigste wedstrijd van gans zijn nog jonge rennersloopbaan. Vurig jaar, ter gclegenheid van het Kampioenschap vor' Belgie voor Nieuwelingen te ijembiöers, wCzCrt WC op zijn klirnnierskwaliteiteii. Het was toen geen louter toeval, want Zondag bewees hij het weerom op de vier bergtoppen. Geven we een kun, maar ge[iuuw relaas over deze onmenselijk zware rit. Van bij het begin gingen er ccii drietal renners aan de haal en liepen op 25 Km. een tweetal minuten uit. De grote groep begreep de ernst van deze ontsnapping en zette een flinke achtervolging in. Ondertussen was de Kwareinout (le bergtop) in 't zicht. De drie uitlopershaçleiLno.g 1 minuut voorsprong. Onze Sooi sprong dan met een tiental renners weg. Hij ging zo uitstekend dat hij al zijn medematen achter zich liet en slechts met 1 lengte te kort kwam voor nummer drie van de vluchters. Op de Kruisberg bleek hij nog sterker te zijn en hij had zich met een groepje afgescheiden.

\Veerom was hijvierde op de top. Op de Edelare was hij vijfde. Op deze drie bergen, die telden voor het Bergkriterium, behaalde hij 20 punten en klasseerde zich op de derde plaats. Dat blijft in de annalen van Sportwereld's Ronde gemerkt. Met zeven vluchters ging het in hoge snelheid naar de «Muur van Geeraardsbergen», waar hij even schitte rend tegen omhoog ging. De zege lag in het bereik, wanneer een overweg van de trein alles in de war stuurde. Op een 25-tal Km. van de eindmeet deed de Sooi een tamelijk erge val en werd spijtig genoeg uitgeschakeld. Het werd geen zege, geen ereplaats, geen prijs, maar hij leverde het bewijs van zijn klimmen en van zijn macht. Dat zijn twee factoren van groot belang om renner van formaat te kunnen worden. De Noorder-Kempen zal nog veel genoegen beleven aan onze beloftevolle renner Sooi Vermeiren. Hij blijft niet bij de pakken zitten en Sooi start Zondag in de Ronde van West-Vlaanderen. Zes ritten met de beste flanijniens zal voor7eker een kolfje naar zijn hand zijn.

}E1' WONDER VAN KONNERSILtJTH HERNIIJWDE ZICH OOK DIT JAAR:: Nieuwsgierigen en gelovigen ver drongen zich op Goede Vrijdag in de straten van het Beiers dojc Konnersreuth om binnen te geraken in de witgekalkte slaapkatiiei, waai Tliei eia Neumann de doodstiijd van Christus aan het kruis doormaakt. Gehuld in een witte dwaal beweegt de boerçnvrouw de handen, waarvan bloeddroppen op het linnen van haar bed neer'.'dllen. Ook haar voeten bloeden uit wondcii, zoals die welke veroorzaakt vcr• den door de nagels die Christus aau het kruis vastklonken. Druppels hineri parelen hoven haar wenkbrauwen, waar de doornenkroon op het hoofd van Christus werd geulul,.t,=,k van hnnr irhniiçierc waarop Hij het zware kruis voortsleepte. Tlieresia zit i eehiop iii haar bed, en zingt onverstaanbaar en onbewust in haar vervoerde toestand, terwijl de ilrrniüedige processic door haar ka roer schuift cii buiteii een menigte van 10.000 peisuiieii zich verdningt om binnen te geraken. Zoals uien veel had Theresia voor de eerste maal de stigmata tijdens de Goede Week van het jaar 1926. 'S Morgens vroeg op Goede Vrijdag van dal jaal, had zij een visioen en zag hoe Christus geknield lag aan een

berghelling. «p hetzelfe ogenblik aldus verklaarde E.H. Pastoor Nabor, voelde zij hoe bloed uit haar hart stroomde en later ook uit de nagelwonden in haar handen en voeten. Een jaar later verschenen ook de wonden op haar voorhoofd en op haar schouders. Iedere Goede Vrijdag sindsdien is zij in een soort coma verzonken 's morgens vroeg en lijdt zij de physische pijn van Christus op het kruis. Zo zal zij blijven tot 15 uur, het uur waarop Christus stierf. Nadien wordt zij langzamerhand weer bewust en zal tegen Zaterdag weer helemaal hersteld zijn.li Op Paasmaandag gaat Theresia regelmatig naar de dorpskerk, waar zij de H. Communie ontvangt. Dinsdag is zij terug op. het veld en bestuurt er een plôeg, die door ossen getrokken wordt. De dorpelingen van Konnersreuth aanzien Theresia als een heilige. Zij zijn er van overtuigd dat Theresi rnoet, gecanoniseerd worden na haâr dood. .

Seniorendag Vrijd2g 12 mei van 13 tot 17 uur Recreatiedomein De Mosten - Hoogeind - Meer Het stadsbestuur nodigt alle 55+ ers van Hoogstratcn uit voor een seniorendag in het recreatiedornein Dc Mosten, Van 13 mi 16 uurkan u telkens vooréèn uur kiezen uit een waaier van activiteiten: volksspelen initiatie petailque pitpal mIni onif

-

dansen

-

liuifkairentochl

oriëntaticloop kaarten en gezclseliapsspcicn Van 1,6 tot 17 uur sluiten we de dag af met een quiz met theorelische en praktische opdrachten. Wie wil deelnemen zoekt een gemengde ploeg van zes personen en schrijft zich in op de dienst senioren voor 1 mei 2000. Prijs: 75 bef—dén consumptie inbegrepen. Leden van de bejaardenvereniging kunnen zich inschrijven hij hun sport- of wijkverantwoordelijke. Niet-georganiseerde 55 ers kunnen zich inschrijven op de dienst senioren of betalen aan de ingang van het recreatiedomein. Stadsbestuur Hoogstraten Dienst Senioren en sportdienst Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten -

031340.19.51

45


KALENDER CAFE-BRASSERIE

Op stap in..

DeGuldenCoppe

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03)314 91 94-Fax: (03) 314 87 17

HOOGSTRATEN

vzw Mussenakker Meer

Vrijdag 28 april: VERLICHTE AVONDMARKT, op de Vrijheid vanaf 17 uur, org. Luizenmarkt. Zondag 30april: ROMMELMARKT, zaal StCecilia, tevens CECILIA OP STRAAT, org. Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij St.Cecilia.

Waar mensen zich long voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag

MINDERHOUT

Zaterdag 6 mei: GEHANDICAPTENDAG

Zondag 7 mei: SCHOOLFEEST vanaf 13u in en om de school aan de Witherenweg. Org . Oudercomité Scharrel Zondag 21 mei: WANDELING in de Halse Beemden. Vertrek om 6u, 6.30u. 7u en 7.30u aan de kapel van Hal. Org Natuurreservaten, Animal en De Wielewaal. Zondag 28 mei: MEIBOOMFEEST van 9 tot 17u op het Dorpsplein. Org . Feestcoinité St. Clemens.

KLEIN SEMINARIE, vanaf 10uur, mi. J. Van Gils, tel. 03/340.40.40. BONTE AVOND van de KLJ, om 20 uur in zaal Pax.

MEERLE

De hele maand mei: TENTOONSTELLING

PAUL BOURGEOIS tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Donderdag 4mei: Infoavond over ECOLOGISCHE SIERTUIN door M. Nijsters om 20u in de Pax. Org . Velt

Zondag 7 mei: OPENDEUR IN V.T.I. SPIJKER EN HUMANIORA SPIJKER, tussen 10 en 17 uur, ingangen via Gelmelstraat, A. de Lalaingstraat en Lindendreef. OPENDEUR Hoogstraatse winkeliers. Zondag 7 mei: RADIOMIS verzorgd door het Piuskoor, om lOu in de St. Katharinakerk Vrijdag 12 mei: KROEG EN BLUES in 7 cafés: De Gelmel, 't Verschil, Plekje bij de Molen, The Quest, Zaal st. Cecilia, Café Bizar, Cahier de Brouillon. Zondag 14 mei: SCHOOLFEEST - THEMA-

DAG 'Het circus danst', Gemeenteschool Hoogstraten. Gravin Elisabethlaan 21. Verschillende ateliers: circustechnieken, hiphopdansen, schminken, didgeridoo of djembe spelen, afrikaanse dans, vanaf 14 uur. OPENDEUR IN HET KLEIN SEMINARIE, van 13 tot 18 uur. Zaterdag 20 mei: LENTECONCERT Kon. Toon- en Toneelmaatschappij St.-Cecilia, zaal Cecilia, Gelmeistraat. Zaterdag 27 mei tot zondag 4 juni: I7DE

AARDBEI - DUBBELTORNOOI, Hoogstraatse Tennisclub, Kathelijnestraat. Inschrijven bij P. Pauwels, 03/314.79.61.

WORTEL Maandag 1 mei : FIETSZOEKTOCHT en later pannenkoeken eten. Inschrijven fietszoektocht van 11 .30u tot 14u aan het KLJ-lokaal. Org . KLJ Van zaterdag 6 tlm zondag 14 mei: OPEN TENNISTOERNOOI op het tennisterrein aan de Langenberg Zondag 7 mei: DAUWTRAPWANDELING, vertrek om 7u aan de parochiezaal en feestelijk ONTBIJT vanaf 9u in de parochiezaal. Org . KWB. 46

,,

Zaterdag 6 mei: MINI-VOETBALTOERNOOI op het voetbalplein van jongens Chiro. Org . KWB vanaf 13u Zondag 7 mei: SCHOOLFEEST met feestmaal, Vlaamse kermis en playbackshow. Vanaf 11.30 u. Org . Oudercomité Zondag 14 mei: BEIAARDCONCERT door Luc Dockx op mobiele beibaard, met medewerking van de fanfare St.-Cecilia van 14 tot 17 op het speelplein van de Heimeulenstraat. Org Gehuurten Dal 1 en Dal 2.

MEERSEL-DREEF Woensdag 26 april: sacrale dans en intuïtief schilderen in vzw Elegast. Woensdag 3 mei: Sacrale dans en intuïtief schilderen in vzw Elegast Zaterdag 6 mei: gouden bruiloftsstoet van Louis en Betsy Van Opstal, 12u15 ten huize van. Zondag 7 mei: OPEN DEUR in de St. Luciakapel van 14 tot l8u. Org . St. Luciacomité. Zondag 28mei: DAUWTRAPPEN van de fanfare "Voor Eer en Deugd", vertrek om 6u aan de kerk. Liefhebbers zijn welkom. Zondag 21 mei tot zondag 1 oktober, wekelijkse ROMMELMARKT op het Geiteneinde, Dreef-Noord. Een Organisatie van de fanfare "Voor Eer en Deugd", INFO Jaak Snijders tel.: 03.315.76.59.

avond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 zondagavond vanaf 20.00 u.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

CArL DE. H. Bloediaari 285, Hoogen tel. 314.83.11

'4°ÎTRT HOOGSTRATEN

CAFÉ DISCOBAR

ÏFRTUIN ,3 Meerdorp 13

MEER Zondag 7Mei: MEER MARKT. Aanvang om 9.00 uur in de Donkstraat in Meer. Organisatie Dorpsraad Meer. Thema: Kunst- en Lentemarkt. Vrijdag 12mei: Seniorendag van 13 tot 17u in De Mosten Zondag 14 mei: 13 uur Klooster Meer. GO CART RACE van de KWB. Info en inschrijven Marc Lochten 031315.40.98 of Cis Willebrords (Meerdorp 37).

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

62


Dag van de Provincie

Fietsen door de Kennedytunnel! Zondag 21 mei 2000 wordt voor elke fietsenlieffiebber ontegensprekelijk een dag om in zijn/haar agenda dik te omcirkelen. De 'Dag van de Provincie' biedt iedereen een unieke gelegenheid om eens een stukje te gaan fietsen langs de Antwerpse Ring met als absolute primeur een fietstocht door de Kennedytunnel. Zo'n kans krijg je maar één keer in je leven. Laat ze dan ook niet voorbijgaan! Wie er de vorige jaren bij was, heeft ongetwijfeld zijn fiets al een flinke poetsbeurt gegeven teneinde er stralend voor te komen. Eén keer per jaar zijn de fietsers in de provincie Antwerpen de sterke weggebruikers. Niet door hun agressief gedrag, maar wel door de macht van het getal. De Provincie Antwerpen en de Fietsersbond verwachten dan ook een massale belangstelling voor hun fietsfeest. Vorig jaar waren er zo'n 40 000 peddelaars op pad in de provincie.

Wat is er allemaal te beleven in Antwerpen op die bewuste zondag? De doortocht door de Kennedytunnel is natuurlijk de attractie. Maar zowel aan het provinciehuis, in het Albertpark, op Linkeroever als op het fiets- en wandelparcours in Antwerpen, wordt een licht verteerbaar animatieprogramma uitgewerkt met aandacht voor iedereen, van klein tot groot: rondleidingen, animatie, optredens, watersport, speciale kinderactiviteiten, clowns....! Radio 2 zendt vanuit het Albertpark het slot van de happening rechtstreeks uit. Vele provinciale musea, instellingen en scholen ontvangen u met open armen en deuren, u hoeft

lAP

i11

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

INOX ROOKKANALEN •

Voor elke brandstof is er een specifieke toepassing, nI. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG

Ø"\1

Ø

GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering

in iiiux.

nergens toegang te betalen want die dag is het ook Open Musea-dag.

Hoe Antwerpen te bereiken? Zoals elk jaar kan u veilig, in groep én begeleid door motorrijders, langs zeven aantrekkelijke routes vanuit de provincie naar Antwerpen afzakken. In de hele provincie worden er in tientallen gemeenten vertrekpunten voorzien naar deze routes. Aan de rand van de stad, op4 grote verzamelplaatsen verzamelen de fietscolonnes om 11.00 uur en samen wordt dan feestelijk de stad binnengepeddeld richting provinciehuis aan het Koning Albertpark. Vanaf 12.00 uur staat het avontuur door de Kennedytunnel op het programma en in de namiddag is er nog een heel feest voorzien voor zowel fietsers als wandelaars.

Vanuit Hoogstraten? Men vertrekt in groep en onder begeleiding aan het Stadhuis te 08.45 uur. Aan de lokale gangmaker kan je een gedetailleerde fietskaart vragen en daarvoor kan je bellen naar het nummer 03-3148320. Alvast veel fietspiezier en een geanimeerde dag!

Neem een biologischdynamisch groentepakket van Widar Op het BD-bedrijf van Widar wordt op 70 een natuurlijk mogelijke manier geproduceerd. Dit gebeurt door gebruik te maken van gecomposteerde stalmest, groenbemesters en natuurlijke preparaten. Dus zonder kunstmest en/of chemische bestrijdingsmiddelen. In het prniliirtieproces worden zoveel mogelijk gehandicapte bewoners ingeschakeld, wat ook de basis vormt voor de therapeutische aanpak in onze dorpsgemeenschap. Door een pakket af te nemen bij ons, steunt u wel degelijk de ontwikkeling van het BD-bedrijf op Widar en de dorpsgemeenschap voor gehandicapten. Het bedrijf kan op deze manier rec'lli3treeks produceren vokji haai klaiiieii cii dus ûntstaaii cl gceii oveiscliulteii.

Een blologisch-dyiiainisch groentepakket van Widar is:

ll

'

'lndustrieweg 7 2320 H o o g s t r a t e n Tel. 03/31 4.47.55 Fax 03/314. 80 .65

- Elke week een gevarieerd pakket met biologisch-dynamische groenten en fruit voor een vaste prijs (vanaf 250 fr.) - Af te halen op Widar, in Merksplas en in Turnhout. Wereldwinkels in Beerse en Vosselaar.

Het café

CAHIER È muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van ber en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 • 2323 Hoogstraten-Wortel TeL/Fan 03 / 314 53 28

. hnicItjI1uiz

t.

lirijijcib 183 o9ratw 0313146665 trio & ïtfjp wi

Gezocht: een babybed, babypark, kinderwagen en kleerkast. Wie een van deze zaken gratis wil afstaan voor een hulpbehoevend gezin, kan contact opnemen met Raymond Vanthournout, Meterkensstraat 23 in Hoogstraten. Tel.: 031314.64.45.

- Altijd vers: de kortste weg van de Boerderij naar de klant en/of aangevuld met verwerkte groenten en fruit van de Widartuin.

Widar fonds t.n.v. Stef Bordeyne Lipseinde 43 2330 Merksplas Tel.: 014/634446 Tel.: 014/639286( 'savonds)

Demonstraties thuiscomposteren Alles wat u wilde weten over composieren... .de milieuvriendelijke en goedkope verwei king van G(iuente) F'trultj T(uln)-afval binnen leden hndhcreik, Demonstraties zondag 16 april, 10 uur J. Cardijniaan 1, Sint-Lenaarts zondag 28 mei. 10 uur. Biopralines MarieFrans, Prinsenpad 114, Rijkevorsel.

De deelname aan de bovenstaande activiteiten is gratis. Velt Noot det kempen

47


Ii

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08 72

1T

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind

WACHTDIENSTEN

031315.74.46 Fax 03/315.88.35 64

Indoor tennis squash snooker Tennisclub de VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

TeL 031314.37.76

Zaterdag 6 en zondag 7mei: DR. D. ROBBEN & F. BUYTAERT, Leemstraat 42-a, Hoogstraten, tel. 03/3 14.8.48.

Zaterdag 13mei: DR. F. HOLVOET & DR. H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, te!. 03/314.31.66.

Zondag 14mei: DR. M. LEURS, Chaamseweg 20-a, Meerle, tel. 03/315.85.55.

Zaterdag 20 mei: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 03/314.86.85.

Zondag 21 mei: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15. Meerle, tel. 03/315.82.21. Zaterdag 27 mei: DR. D. VERMANDER,

03131:9

Dreef 34-a, Meerle, tel. 03/315.87.15. /

Zondag 28 mei: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 03/315.84.54.

__ Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 314.50.93

Openingsuren: Di tlm za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

ONS DOEL, UW GLIMLACH

KANTOOR HOOGSTRATEN VRIJHEID • 031314 42 92

Pluimveeslachterij

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 0313157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

74

heid 230 Hoogstraten, tel. 03/3 14.51.50.

Van 5 tot 12 mei: APOTHEEK BIOPHARM, 155

Pcperstraat 2 Ilooqstratcn TI.O3/3l'i13O8

THUIS VERPLEGING

Schuttershofstraat 9. Merksplas, tel. 014/ 63.33 .83.

WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) JORIS BUYLE (314.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ij'r'.r hrrtnrs..(, antiek, brokante en curiosa

Van 12 tot 19 mei: APOTHEEK DE MARCK,

knia UoeleA

Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014163.31.66.

ook inkoop van alle antiek en inboedels

Zaterdagvoormiddag 13 mei: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 03/315.77.73.

Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

65

Van 19 tot 26 mei: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 03/314.60.04.

hairslyling

Van 26 mei tot 2 juni: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevuiiel, (cl. 03/314.62.25.

mode...

Zaterdagvoormiddag 27 mei: APOTHEEK

48

BANKÜNIE

Tot 5 mei: APOTHEEK DE MEESTER, Vrij-

ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 031 314.38.68.

T

»

APOTHEKERS

Zaterdagvoormiddag 6 mei: APOTHEEK

•..

Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout Tel.: 0313145450

STAM, Meerleseweg 24-a Meer, tel. 031 3 15 .85. 11.

2321 MEER

Tel.

SLAGERIJ

211

HUISARTSEN

Maandag 1 mei: DR. L. VERMANDER & S.

54

Ongevallen Brandweer 314.42.43

HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 03/ 3 14.57.24.

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 01 4/63 31 99

116e

Tandtechnisch Laboratorium

Onze volgende editie kan u inzien vanaf woensdag 31 mei. Kopij voor dit nummer wordt verwacht op woensdag 17 mei en dorps- en sportnieuws op zondag 21 mei. Veel werklust, medewerkers - nu de grote kuis is gedaan.

KATIAVANHERCK B.V.B.A. Vrijheid 228 - 5 2320 II000STRATEN

Tel.: 03/314.69.32 - Fax.: 03/314.67.12 Nieuw adres:

VRIJ1I[ID 228 naast Apotheek VAN PELT Alle reparaties aan kunstgebitten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.