april 2000 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

de hoogstraatse mciand

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

DE LAATSTE MEERLESE WERKMAN

LOUIS JACOBS


Hoogstraatse Koppen (2)

Emiel Van Bergen De Hoogstraatse Maand neemt elke maand een duik in het rijke Hoogstraatse verleden en brengt belangwekkende of eigenaardige figuren voor het voetlicht. Eén voorwaarde: ze moeten op de een of andere manier een band met Hoogstraten hebben. Van sommigen leeft de naam nog altijd voort (al was het maar in een straatnaam), anderen zijn in de vergetelheid gesukkeld. Met Emiel Van Bergen belanden we deze maand volop in de collaboratie. Emiel Van Bergen werd in Hoogstraten geboren op 3 april 1885. Zijn interesses lagen vooral op het vlak van de muziek, wat resulteerde in een studie aan het Leuvense Lemmensinstituut. Daarna ging hij als onderwijzer en organist aan de slag in onder meer Mechelen, Brussel en Breda. Daarnaast begint hij, vanaf 1910, ook te schrijven. In eerste instantie publiceert hij een aantal essays over componisten en cultuurvraagstukken, onder meer in het op dat moment toonaangevende katholieke tijdschrift Hooger Leven. Zijn opstel over Parsifal van Wagner uit 1911 ligt mee aan de basis van een soortgelijk stuk van Cyriel Verschaeve, de priester-dichter die tijdens de Tweede Wereldoorlog nog een onverkwikkelijke rol zou spelen. Van Bergen en Verschaeve schuiven de reserves tegenover Wagner bij de katholiekorthodoxen terzijde. Sterker nog: Wagner wordt volledig 'gekatholiseerd'.

Gazet van Brussel Bij de Duitse inval in België is Emiel Van Bergen meteen gewonnen voor Vlaamse zelf standigheid onder Duitse vleugels. Eind november 1914 is hij een van de twee oprichterhoofdredacteurs van de Gazet van Brussel, een

bvba

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. 03 314 55 04 fax 03 314 25 40 gsm 0478 222297 e-mail jozef.schellekens@skynetbe bank 733-3243117-49 REDACTIE tel. 03 31441 26 ADMINISTRATIE tel. 03314 49 11

I

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

Verant\V. uttg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

krant gefinancierd door de Duitsers. De courant handhaaft een uitgesproken anti-Belgische koers. Van Bergen kiest ondubbelzinnig voor het activisme, de strekking binnen de Vlaamse beweging die opteert voor een actieve samenwerking met de Duitse bezetter. Van Bergen wordt ook bestuurslid van de Vereeniging van Vrienden der Vlaamsche Zaak, waarin Brusselse activisten zich verenigden. In 1916 kiest hij partij voor Jong-Vlaanderen en wordt een van de leidende figuren binnen de Brusselse tak van deze vereniging. Op dat moment werkt hij ook mee aan De Vlaamsche Post. In zijn artikelen voert hij de Vlaams-Duitse samenwerking hoog in het vaandel.

Raad voor Vlaanderen In het diepste geheim richt een vijftigtal activisten (met August Borms voorop) in 1917 de Raad voor Vlaanderen op. Een 'Vlaamse' Overheid onder Duits geLag, een staatsbestuur in wording, een definitieve stap naar collaboratie. Van Bergen maakt deel uit van de Raad, die in maart 1917 een afvaardiging naar de Duitse kanselier zendt om de Vlaamse zaak te bepleiten en zelfbestuur te eisen. De reis levert amper resultaat op, en kent zelfs een desastreu7e af loop wanneer het bestaan en de samenstelling van de Raad voor Vlaanderen in de nasleep van het bezoek aan de kanselier in België bekend geraakt. Zelfs in activistische middens zorgt dat v Oor de nodige deining. Na de oorlog moet Van Bergen op de blaren zitten. In 1920 wordt hij door

het Brusselse assisenhof veroordeeld. Na zijn vrijlating blijft hij actief als muzikant en binnen de Vlaamse beweging, maar veeleer op de achtergrond. Pas in 1941, als zijn Duitse vrienden opnieuw van de partij zijn, treedt hij opnieuw op het voorplan. Hij schrijft een tweedelig werk onder de titel Kunst en Kultuur, en begint artikelen te publiceren in Volk en Cultuur en Volk en Staat. Opnieuw propageert hij de "Germaanse gemeenschapscultuur". Het gedicht "Aan Vlaanderen", motto van het tweede deel van Kunst en Kultuur (ondertitel: Germaansche meesterwerken) , spreekt boekdelen. Voor het "ontloken" Vlaanderen komt alle heil uit Duitsland, zoveel is duidelijk: "0 diepte van bevrijden levensgang!/O Zegen van een wondren toekomstgroei,/ Dien 'k aan Uw helder firmament mocht lezen." (th)

Volgende maand: Max Bausart.

.. .

-

'

13

ij'fl

t

De volgende MAAND kunt u inzien vanaf 26 april. Denk erom medewerkers, het is z' weer 12 april. Dan verwachten wij uw nieuwe kopij. Nieuws over dorp en sport kan u nog inleveren op 16 april.


tnctn in de moond DE LAATSTE MEERLESE GEMEENTE WERKMAN Je moet dat niet te letterlijk nemen, er werken nog mannen uit Meerle aan dc gemeente. Maar de laatste the ooit in Meerle zelf benoemd werd, lang voör de fusie, Louis Jacobs, die gaat op 1 april met pensioen. Daarmee wordt weer een stukje geschiedenis voorgoed afgesloten. Louis mag dan wel met pensioen gaan, hij is gezond van lijf en leden en vooral rad van tong. Allemaal uitstekende argumenten om dat stukje historie, dat hier eindigt, op schrift te stellen. We laten Louis hierover graag aan het woord. wel en ging hij thuis aan de arbeid. Samen met vader. nonkel Louis cii Lijn zus Jeanne runden ze een boerderij met 20 melkkoeien, wat niet weinig was die tijd, en een 10-tal hectaren tuinbouw. Aardbeien op open veld en 'gurken'. De tijd op de boerderij werd alleen onderbroken door 'den troep'. In oktober 1957 verwisselde Louis zijn kiel voor het veldgroen en moest hij gedurende veertien maanden het vaderland gaan dienen in Duitsland. "Aan tien frank solde per dag, maarja, veel hadden we ook niet nodig. We kregen er genoeg eten en in de kantien kostte een pint 3 frank". Afgezwaaid ging hij terug thuis aan het werk. De broers trouwden en gingen elders aan de slag en het lag in de bedoeling dat Louis later de doening zou verderzetten. Die liep goed en voor wie wilde werken was er een goede cent te verdienen. De nieuwe tijd die begin zestiger jaren aanbrak, kwam daar echter een stokje voor steken. De meeste gronden van het bedrijf waren gehuurd en raakten de een na de ander verkocht. "Dat was toen een van de eerste verkavelaars die hier gronden kwam opkopen, meneer Van Dooren. 'Dennenland' heette zijn onderneming".

1 Louis, twaalf deitienjo ie, op ii kerk, met drollenvangers aan.

Aan de gemeente Zonder grond geen landbouw, dat hoeft geen uitleg. Ook de boerderij was versleten en zou verkocht worden. Louis' ouders hadden al in 1957 een huisje gekocht in de Dalweg. Louis toog op zoek naar werk. Het gemeentebestuur van Meerle schreef toen net twee vacatures uit voor geineentewerkman en Louis stelde zich kandidaat. "Onze Jan was toen schepen, dat vergemakkelijkte de zaak wel een beetje. Officieel moest ik voor een keuring naar Antwerpen en nog een keer naar Dr. De Laet om te zien of ik gezond was. In de praktijk was het eigenlijk al op voorhand geweten dat ik één van die twee plaatsen zou krijgen. Bij de beslissing over mijn aanstelling in de gemeenteraad mocht onze Jan wel niet bij zijn, maar we moesten er niet ongerust over zijn. De andere kandidaat was Juul De Bie en ook hij werd aangesteld. Ja, zo ging dat in die tijd, niet alleen in Meerle hoor!".

/1011/

Boer en tuinder Louis stamt, zoals dat in die tijd normaal was, uiteen groot gezin. Op6 oktober 1938 wordt hij op de Chaamseweg geboren, op de eerste boerdcrij voorbij hct goed van Lauwers. Daar woonden en werkten Jef Jacobs en Mina Couwenberg. Louis was de vijfde van wat een gezin van zeven kindcrcn zou worden. Het was aan de vooravond van de tweede wereldoorlog en de prilste herinneringen van Louis gaan over die oorlog. De beschietingen tijdens de welke heel het gezin in de kelder ging schuilen. De V-bommcn die met hun bcnauwend niuloigeluid kwamen overvliegen en waarvan er ook in de buurt een paar neerkwamen. Op het einde van de oorlog was Louis leerling in de Meerlese jongensschool, waar hij met de jongens van zijn leeftijd in de klas zat bij de meesters Van dc Heyning, Vermeulen, Aerts, Vlaininckx. Hij ging er graag maar de school was niet zijn sterkste kant. Al vroeg was hij thuis in het getouw, op de boerderij was er altijd werk genoeg en volk te weinig. Van zodra hij veertien werd, zei hij de school definitief vaar-

Het gezin Jacobs. &n , en: Jaan. Nellie, Louis, Mai'ia, Jan Onder: Mariette, Vader Jef en Moeder Mina, Jeanne.


MAN IN DE MAAND naar een beemd achter Jos Boeren, op Groot Eyssel. Later werd er gestort op het 'Verdronken Kerkhof' zoals ze dat hier noemden. Maar dikwijls gebeurde het dat de hengels er viiiirke gingen stoken en eens dat begon te smeulen hing binnen de kortste keren heel het dorp onder de vuile rook. En stinken! Daarom hebben ze dat stort gesloten en zijn we naar de putten van de L)esta beginnen rijden". Dat alles toen niet zo afgemeten was had ook zijn goede kanten "fle kende al uw klanten en ze waren ook vriendelijk tegen ons. Daarbij was nieuwejaar een goeie tijd voor ons, want dan lin we aliijil ccii goeie iiinnud. Dc mensen gaven gemakkelijk een fooi of een borrel. We wai en die weken goed 'geladen' als we thuiskwamen". i)at vuilkar' rijden met paai den kar hccft Louis nog zo'n twee drie jaar moeten doen, dan besliste de gemeenteraad van Meerle een tractor aan te kopen. Die werd ook gebruikt om huisvuil op te halen, pas na de fusie werd vanuit Hoogstraten met een echte huisvuilwagen gereden

ili hri

OJ) (/L

J( (J) l)!J meneer Lauwer.s. Louis, Neel Verseueien en Mii 5elii'iji'eiis.

Rechtstaande floeren broeken "Toen Juul en ik begonnen, waren er in Meerle in totaal een zestal werkmannen, de twee benoemden en een drietal in een ander statuut, zoals later de gecos (gesubsidieerde contractuelen). Janneke Hendrickx, Neel Verschueren, Jan Kustermans en Charel Jansen, de enigste die nog niet naar den hemel vertrokken is. Samen moesten we alle handenarbeid van de gemeente doen. Huisvuil ophalen, met paard en kar. De gemeente spande daarvoor voerman Rie Christiaenen is, met een paard en een grote wagen. Wij moesten met twee man mee om het huisvuil te laden. De een week de toer van de Dreef, de andere week die van Meerle. Altijd op vrijdag. Het was zwaar werk, want er waren toen geen zakken zoals nu en de mensen gooiden nog alles in de vuilbak. Soms waren het plastieken zakken van mest, dikwijls waren het bakken, tonnen of zinken baden. We moesten die bakken dan met twee oppakken en

in de kar uitkieperen. Ge kunt U dat voorstellen, die bakken stonden twee weken buiten op de werf, zonder scheel erop, vol water. Wegen dat die deden! En smerig. Tegen dat wij langs kwamen was dat allemaal goei pap van onder. Bij het versjouwen kletste dat gewoon tegen ons kleren en liep de smuurie langs ons broek in ons schoenen. Ons floeren broek konden we s'avonds in de hangar gewoon rechtzetten van de vuiligheid. Mee naar huis nemen was uitgesloten, ze konden van op honderd meters rieken dat ge ging aankomen". Louis kan er zo smakelijk over vertellen, dat ge de vuilkar haast kunt ruiken. "Het was zwaar werk, maar ge had toen tijdens den toer wel veel contact met de mensen. Als de vuilbak wat zwaar was, kwam de eigenaar hem nog mee helpen optillen. We gingen ook zelfde werf op als we zagen dat iemand zijn bak niet aan de straat had gezet. Daar kwam natuurlijk regelmatig nen buurt van ook. Toen was alles niet zo afgemeten als nu. Er wier gemakkelijk iets meegenomen. het kwam toch allemaal op hetzelfde stort terecht. De eerste jaren reden we ermee

Oktober 1957: een kersverse soldaatmilicien Louis Jacobs Duiti..ij de vuilkar hadden dc gemeentewerk mannen natuurlijk nog ander werk. 'Toendertijd werd de school nog verwarmd met kolenkachels, die werden door de meesters zelf aangestoken. Ik moest zorgen dat er steeds kappitelhout voorhanden was. Soms zat ik zo een hele dag, meestal in de winter - anders hadden ze immers getii vuur nodig - voor de kapblok om aanmaakhoutjes te kappen. 's Avonds waren mijn handen rood en gezwollen van de kou en tintelden ze een hele nacht". We hadden toen geen werkhuis, alleen een hangar waaronder het groot materiaal stond en wat bouw en wegenmateriaal gestapeld lag. Ons 'lokaal' was het achterste stukske van de kelder van het 'Raadshuis ',het voorste deel was voor de electricien. Ons klein gereedschap, rijven, schuppen, hakken, lagen daar ook. Maar er was geen verwarming. Als het heel koud was mochten we ons gaan opwarmen in het bureel

4


MAN IN DE MAAND van de klerk, RenĂŠ Vanderhenst. Maar dat dejen we niet zo graag, dat staat toch niet, mannen met vuil kleren in een bureau waarde mensen moesten komen voor hun papieren". In die tijd moest een gemeentewerkman wel alles kunnen, want als de gemeente iets moest tiuuweii of verbouwen moesten zij ook dikwijls inspringen. "Ik heb nog gectcii dat een aannemer een nieuw dak op de boekerij moest leggen. Dan moesten wij helpen om dat hout mee naar boven te steken. Ik denk dat het op die manier goedkopei' was voor de gemeentekas!".

Fusie In 1977 werd Mi..i.ile upgenoliien In dĂŠ tusie Hoogstraten Louis was van dan af niet meer in dienst van de gemeente Meerle, wel van de stad Hoogstraten In de wet op de fusies stond immers dat het 'a1i. pei sumieel door de nieuwe gemeente werd overgenomen. In Meerle waren dat onder meer 'Je twee vastbcnoemdc weikmannen 1 oumis en Iwil. "Gelukkig moesten we niet naar Hoostraten gaan werken. Blijkbaar was het zo geregeld dat de werkrnannen die in de vroegere gemeenten waren aangesteld, daar bij voorkeur ook mochten blijven werken, tenminste als er werk was. Als dat niet het geval was geweest, hadden ze ons vervoerskosten moeten betalen om alle dagen naar Hoogstraten te rijden". Maar ook na de fusie was er werk zat in het dorp. De grote werken werden vanuit Hoogstraten geregeld, zoals huisvuil en onderhoud van de wegen. "Als er een ploeg naar hier werd gestuurd, moesten wij gewoonlijk wel meegaan, omdat wij beter op de hoogte waren van de situatie. Dat is trouwens zo gebleven tot mijn laatste werkdagen". Het kleinere, dagelijkse werk daar stonden de Meerlese werkmannen zelf voor in, dat moesten ze ook zelf regelen. Onderhoud van alle plantsoenen en aanplantingen in het centrum van het dorp en op het kerkhof, de vuilbakken van de school buitenzetten, de koer proper houden, de omgeving van de glasbakken proper houden, gemeentepost ronddragen.....Louis heeft nooit geen tijd gehad om zich te vervelen. Samen met Juul De Bie was Louis ook de grafmaker: "Ik heb gedurende vijfendertig jaar veel van de mensen die tijdens die jaren in Meerle gestorven zijn mee in het graf gelegd. Ik kende al die mensen en heb veel heel pijnlijke gevallen meegemaakt. Familie, jonge mensen of kinderen, daar had ik het dan zelf heel moei-

Vier lokale ,joiiknuiiiiien', 's zaterdags iii t Plat Dak: Jan Goetsclialckx inn t Loot, Jan Brosens van Iepen rooi, Jaak Mertens van den Beldijk en Louis. lijk mee. Ik herinner me nog als was het gisteren toen die twee mannekes van de wijk hier begraven zijn, KristofMyny en Patrik Sprangers, die verongelukt zijn op de Strijbeekseweg. Ik kende die kinderen goed, kwam ze alle dagen tegen, hier in de Dalweg of op 't school. Ik had het al moeilijk toen ik de graven moest maken en toen ze op het kerkhof aankwamen, rolden heel de tijd de tranen over mijn gezicht".

Burgerzin en plichtsbesef Toch zullen de meeste mensen en zeker de kinderen zich Louis als een vrolijke, opgeruimde kerel herinneren. Altijd een goeiendag roepen, een praatje, aanspraak ook. "De mensen had dikwijls wat te vragen aan mij. Wat ik allemaal niet doorgegeven heb aan Hoogstraten". Hier een lantaarn die niet brandde, daar een stoep die verzakt was, een bank of een vuilbak die kapot was. Alles kwamen ze tegen mij zeggen. Ik was anders ook niet benauwd om iemand op zijn plicht te wijzen, bvb. als ze hun lege flessen niet meer in de glasbak kregen en ze dan maar gewoon op de stoep wilden zetten. Of als de gasten papier of ander vuil in de planten gooiden of aan iets van de gemeente zaten te prutsen. De klein mannen hebben altijd goed geluisterd, grote mensen soms minder. Die re-

den met hun flessen een keer rond de kerk en als ik honderd meter verder was, stonden ze toch op de stoep. Terugkomen is dikwijls te veel gevraagd". Volgens Louis hebbende mensen veel rechten, daar betalen ze ook belasting voor. Maar als ze graag in een proper dorp wonen, moeten ze daar ook zelf wat voor doen en eerst bij zichzelf beginnen. Louis durft hen soms op die plicht te wijzen: "Ik ben wel altijd beleefd gebleven. Soms bracht dat wel wat discussie mee, maar slaag heb ik nooit gekregen en ambras eigenlijk ook niet." Nu Louis niet meer alomtegenwoordig is in het dorp en alles vanuit Hoogstraten geregeld moet worden, dreigen al die kleine oplossingen achterwege te blijven. Het zullen eerst grotere problemen worden alvorens ze opgemerkt worden. "Ik ben vanaf nieuwjaar mijn verlofdagen en overuren aan het oppakken en heb dees jaar dus niet veel meer gewerkt. Jan Lenaerts riep na twee weken al 'dat het er aan de glasbakken al goed begaaid bijleit'. Zoiets kunnen ze natuurlijk niet direct zien in Hoogstraten en er is ook niemand meer die alle dagen eens rondkijkt en dat aan de kant zet. Ik was zelf altijd fier dat het er hier proper bijlag Ook op de school weten ze dat ze Louis zullen missen en voortaan zelf moeten instaan voor het dagelijks bijhouden van al die kleine prutsen. Dat heeft hen niet belet Louis flink in de bloemen te zetten. "Ik was laatst vuilzakken helpen uitdelen op de Dreef, toen juffrouw Els van de kleuterschool me daar kwam halen 'voor iets in de school'. Alle kinderen stonden klaar om mij te ontvangen. Ze hebben voor mij gezongen, gedichtjes gezegd en me een schoon geschenk gegeven. Die dag heeft me veel plezier gedaan!".

Eeuwige jonkman

Louis niet twee kalveren.

Hoewel Louis niet afkerig is van de leden van het andere geslacht, is hij nooit getrouwd. "Het is er gewoon niet van gekomen,ja hoe komt dat? Ik weet het eigenlijk niet, want mijn broers en zusters zijn wel op tijd getrouwd. Ik was graag thuis, een beetje op mijn eigen ook. Zo ben ik nooit echt bij het verenigingsleven in het dorp betrokken geweest. Ik was wel lid van de KWB, maar heel veel ging ik daar niet naartoe. Ik was graag onder de mensen, maar bepaalde graag zelf waar, wanneer en ook wanneer het genoeg


MAN IN DE MAAND geweest was. Vroeger ging ik in het weekend met de kameraden vrijgezellen een pintje drinken. Soms ook dansen, in het Vlimmershof". Een paar keer heeft Louis verkering gehad, zelfs gedurende langere tijd, maar trouwen heeft er nooit ingezeten blijkbaar: "Ik had het thuis ook goed en ben dan ook altijd bij vader en moeder gebleven, tot ze uit den tijd waren. Nooit tegen mijn goesting hoor. Ze hebben mij ook dees huis geschonken en daar ben ik heel blij om". Louis woont nog altijd in dat huis, dat hij na zijn vaders dood in 1989, moeder was in 1986 overleden, helemaal liet renoveren. Hij onderhoudt alles zelf en het kraakt er van de properte. Warm eten krijgt hij bij Jeanne, zijn zuster die naast hem woont. Sedert een paar jaar heeft hij opnieuw een vriendin, Rita, een 'pronte vrouw' uit Kasterlee. "De weekeinden brengen we met mekaar door, in de week blijft ieders bij zijnen thuis. Dan hebben we trouwens ook ons eigen bezigheden en ons eigen familie. Dat werkt prima zo, waarom moeten we dat dan veranderen? Niet dat ik slecht gezien zou zijn in haar familie, of zij in de mijn. We hebben samen een grote vrienden-

i,i liet imeik op liet bio! Louis , tforisio ,

lmiIiiHC.

Noimkel Louui,s en loon.

kring die regelmatig samen op stap gaan. We zijn er allebei heel tevreden mee en daar gaat het toch om, niet?

Pensioen

:

Gemeeuutewerknn in Louis Jneolss:

Smit •s riooieim

nier

.s «liti»,

or en trnct(

Vanaf 1 april zal Louis definitief op pensioen zijn. Dan heeft hij nok vijfendertig jaar volgemaakt aan de gemeente. Geen schrik voor 'het zwarte gat?'. "Nee, want ik heb altijd wel wat te doen. Mijn eigen huishouden, toen het van de week slecht weer was heb ik nog al mijn koper gekuist. Ik heb een grote tuin met veel groenten en bloemen. Bovendien werk ik heel graag buiten en doe ik graag tuinwerk. Als ge dat goed kunt is er in de geburen altijd wel iemand die wat te doen heeft. Trouwens, ik ben ook blij dat er nu niets meer moét, dat ik kan kiezen wat ik wil doen of laten. 'k Zal in de winter al eens een uurtje langer slapen zeker. Gewoon wat gaan fietsen of misschien ne keer meer naar Kasterlee rijden. Ge moet voor mij niet bang zijn, ik weet mijn tijd wel te vullen". Dat wensen we Louis van harte, al weten we zeker dat veel Meerlenaars de 'gemeentewerkman' in Louis al snel zullen missen.

Zeg maar hoe je slapen wil lEi6plex ,

_

BLUljIltl lei

au ng


vanuit het stadhuis ..........

De Kampweg uiteindelijk toch afgeschaft en verlegd Wie wordt hier beter van? De Kampweg in Meerle : een openbare buurtweg tussen Klein Eyssel en de Strjbeekseweg. Elf jaar geleden komt deze zandweg plots in het nieuws. De familie Vorfeid pikt de weg in, laat een gedeelte uitgraven tot een brede siotgracht rond hun nieuwe kasteel en sluit de rest van de weg met een ijzeren hek af. De nieuwe riante woning, op de plaats van de vroegere quarantainestallen blijkt bovendien één grote aanfluiting te zijn van de officiële bouwvoorschriften. Het verhaal is al zoveel maal verteld want niet alleen in Meerle heeft het veel kwaad bloed gezet. Ook in de raadszaal van het stadhuis heeft het zijn sporen nagelaten. Meer dan 10 jaar is deze zaak voor velen een bron van ergernis geweest en een schoolvoorbeeld van enggeestige politiek. Voor anderen heeft het gemeentebestuur gedaan wat het kon om een oplossing te vinden voor de vele wandelaars die zich tekortgedaan voelden. Nu het gemeentebestuur een maand geleden het voorstel van het college om een gedeelte van de Kampweg af te schaffen en te verleggen goedkeurt, lijkt er een einde te komen aan dit hoofdstuk. De nasmaak is erg bitter bij de oppositieleden van Agaiev en de gemeenteraadsleden uit Meerle. Wie wordt hier nu beter van ? vraagt menigeen zich af. Het publiek was talrijk opgekomen. De zaal zat tot op de laatste stoel vol. Hoewel drie kwart van de toehoorders uit Meerle afkomstig waren, waren zij toch niet gekomen om de zoveelste editie van de Kampweg mee te maken. Zij kwamen om met eigen oren te vernemen wat het college nu eigenlijk van plan was met de afsluiting van de Heibergstraat. Gerustgesteld keerden zij weer naar huis, want hoewel zij vreesden dat de tijdelijke openstelling van hun straat voor de rioieringswerken wei eens een permanent karakter zou krijgen, bleek nu dat er helemaal geen doorgang noodzakelijk was. Zij keerden tevreden terug, wat niet kon gezegd worden van de raadsleden Van Bavel, Pauweis, Martens en Fret uit Meerie en de drie overige Agalev leden Verhuist, Sprangers en Wouters. Hun rechtvaardigheidsgevoel had een flinke deuk gekregen.

Stilaan beu gehoord Het wordt stilaan eentonig en veel mensen zijn het onderhand beu gehoord. Reeds meer dan tien jaar beroert de Kampweg in Meerle de Hoogstraatse gemoederen. in het begin werd er fel gereageerd. Het eerste onderzoek naar de afschaffing van de Kampweg leverde een massa reacties op. Talrijke bezwaarschriften werden ingediend en velen (600) ondertekenden de petitie voor het behoud van de Kampweg. De nieuwe eigenaars van het vroegere domein van Dupret hadden het ook erg grof gespeeld met de restauratie van de oude quarantainestallen tussen Meersel-Dreef en de Strijbeekseweg. Wat er uiteindelijk uit de bus kwam was een aanfluiting van alles wat met een goede ruimtelijke ordening te maken had. De Kainpweg, een gemeenteweg die dwars door het domein loopt, werd ingepikt en uitgegraven tot een brede slotgracht rond de nieuwe gebouwen. En daarbij werd aan het begin van het domein deze openbare weg afgesloten met een ijzeren hek teneinde alle pottenkijkers te weren. Toen dit ter oren kwam aan de toenmalige oppositiepartij Fusiebelangen, het huidige Agalev, diende deze prompt klacht in bij Stedenbouw, de provincie en de politie. Het toenmalige schepencollege van Hoogstraten reageerde onvoorstelbaar. Zij schafte eigenmachtig de Kampweg af en maakte

plannen om het omstreden stuk van de weg te verkopen aan de kasteeleigenaar. "Weg probleem", dacht men daar waarschijnlijk. Maar dit liep evenwel niet van het leien dakje. Er kwamen massaal bezwaarschriften binnen tegen deze afschaffing en 600 inwoners van Meerle en Meersel-Dreef ondertekenden de petitie voor het behoud van de Kampweg. Velen namen het niet dat de weg zomaar ingepaimd en verkocht zou worden waardoor er niet meer langs deze weg zou kunnen gewandeld worden. Anderen ergerden zich aan de onrechtmatigheid van de inname van de weg en deze van de bouwovertreding. Het college negeerde evenwel alle bezwaren en bracht de afschaffing van de Kampweg op de gemeenteraad. Het argument dat er niet meer kon gewandeld worden vond zij zinloos, vermits vroeger in de jaren tachtig het laatste stuk aan de Stnjbeekseweg reeds door de Ruilverkaveling ingenomen werd en er dus ook geen verbinding naar Stnjbeek meer mogelijk was. Omtrent de bouwovertreding achtte zij zich niet bevoegd: "Dit is een probleem voor Stedenbouw en de rechtbank," vond zij." Hier moet de gemeente zich niet in moeien," was zowat de visie van het toenmalige college. De gemeenteraad volgde de visie van het college en stemde voor de

afschaffing van de Kampweg, ondanks het felle verzet van beide oppositiepartijen Fusiebelangen (Verhuist en Sprangers) en Democratische Eenheid (Aerts, Verheyen en Van Ostaeyen) .De raadsleden Pauweis en Coppens onthielden zich. Als reactie op deze beslissing diende Fusiebelangen bezwaar in bij de provincie. Het zal vijfjaar duren vooraleer er antwoord komt, maar het mocht er wezen. "De Kampweg moet behouden en open blijven !"

Tien jaar blijven proberen Het ziet er naar uit dat het college nu zijn slag heeft thuisgehaald. Al tien jaar lang wordt er getracht een oplossing te vinden voor de Kampweg. Op zeker moment zag het er naar uit dat er een doorbraak gevonden was toen de gemeenteraad besliste (22/9/97) om een onteigening door te voeren aan het einde van de Kampweg. Hierdoor zou het mogelijk zijn de Kampweg te behouden en toch een doorsteek te krijgen naar de Strjbeekseweg. Dit was echter niet naar de zin van de eigenaar, de nv. Marckland die alles in het werk stelde om de oude Kampweg toch maar te doen afschaffen en op te kopen. Hierdoor zouden er meerdere vliegen in één klap kunnen gevangen worden. Vooreerst zou er geen gemeentelijke grond meer onrechtmatig ingenomen zijn, waardoor gans het dossier van bouwovertreding weer wat lichter werd, en anderzijds zouden er geen pottenkijkers meer langs het kasteel toegelaten worden. Dit laatste argument heeft men de laatste jaren ook verscheidene malen proberen uit te spelen. De veiligheid zou in het gedrang kunnen komen door de vele bezoekers rond het kasteel. Maar eerder dan de gemeenteraadsbeslissing over de goedgekeurde onteigening uit te voeren legde het schepencollege meerdere malen haar oor te luisteren bij de woordvoerders van nv. Marckland. Dezen bleven ijveren voor de afschaffing en stelden het college voor een gedeelte van de weg te verleggen op hun grond, eerder dan dat de goedgekeurde onteigening zou doorgaan.. Op die manier zou er toch een verbinding kunnen gemaakt worden naar de Strijbeekseweg en zou de weg niet meer langs het kasteel lopen. Het college heeft sindsdien dit voorstel met hart en ziel gepromoot in de gemeenteraad en op de dorpsraden van Meerle en Meersel-Dreef. De dorpsraad van MeerselDreef kon zich wel vinden in dit voorstel, als er maar gewandeld kon worden, terwijl deze van Meerle zich halsstarrig is blijven verzetten tegen de uiteindelijke afschaffing van de oude Kainpweg.

Verlegging van de Kampweg Op 15 juni '98 doet de advocaat van nv. Marckland aan het college het voorstel tot verlegging van de Kampweg naar de inrit van het domein. Op 22 maart '99 krijgt het college van de gemeenteraad volmacht om met de eigenaars te onderhandelen over de verlegging van de weg. De vier Agalev-leden en de vertegenwoordigers uit Meerle, Jos Van Bavel (CVP) Karel Pauwels en Jos Martens (KVB) stemmen tegen. In volle zomerverlofvorigjaar (26/7199) komt de principiële beslissing tot afschaffing op de raad. 14 raadsleden stemmen voor. 6 stemmen tegen de afschaffing en de verlegging. Deze zes zijn de heren Pauwels, Van Bavel, Wouters, Sprangers, Peerlinck en Verlinden. De raadsleden Verhuist en Fret, beiden notoire tegenstanders, zijn afwezig. In het voorstel van het college worden een aantal restricties ingebouwd over het gebruik van de nieuwe weg. De eigenaar zal de opmetingen laten uitvoeren. Op


GEMEENTERAAD 28 februari 2000 is het zover en wordt het opmetingsplan ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Zeven raadsleden stemmen tegen (Agalev, Van Bavel, Pauwels en Martens) de overigen gaan akkoord. Agalev-woordvoerder Juul Verhuist vindt deze handelwijze van het college totaal onverantwoord "Als een gemeentebestuur zulke zaken goedkeurt, dan doet zij aan slecht beleid. Een openbaar bestuur kan nooit tegemoet komen aan een dergelijke overtreding; Wij willen nooit een dergelijke bouwovertreding op die manier goedmaken. Ten slotte heeft de gemeenteraad hier enkele jaren geleden zelf beslist een onteigening uit te voeren zodat de Kampweg kan blijven bestaan en de verbinding met de Strijbeekseweg terug een feit wordt. Moet het college een gemeenteraadsbeslissing niet uitvoeren ?" Burgemeester Van Aperen van zijn kant is tevreden dat er nu een oplossing uit de bus gekomen is :"Het voornaamste is dat er nu een doorgang gevonden is naar de Strijbeekseweg. Deze kwestie is al zoveel keren op de dorpsraad geweest maar dc twee dorpsraden hebben een verschillende visie over de oplossing. Een onteigening zal veel langer duren en ons nog geld kosten ook. In hei eerste voorstel van de eigenaar werden er een aantal eenzijdige voorwaarden gesteld. Die zijn nu in deze ruiling weggevallen. De nieuwe weg wordt een openbare weg en de kosten worden verrekend op de eigenaar."

Met de Kampweg ook alle problemen weg? Het ziet er naar uit dat hiermee het doek valt over de oude Kampweg. Wellicht zal deze ruiling heel wat sneller verlopen dan de destijds goedgekeurde onteigening en kunnen de snelle wandelaars al dromen van hun verbinding naar de staatsbossen. Maar de grote winnaar is zonder twijfel n.v. Marckland, de overtreder die alle regels van Stedenbouw naast zich neerlegde, die openbaar domein onrechtmatig inpikte, deze weg onbereikbaar maakte door er een gracht uit te graven en er een ijzeren hek voor te plaatsen. Hierdoor werd gans de bevolking en zeker de inwoners van Dreef en Meerle, die er al decennialang gebruik van maakten bruutweg te kakken gezet. Wandelen is gezond, maar tegen welke prijs 7 Kijken hoeveel bezwaarschriften er bij het volgende openbaar onderzoek nog zullen binnenkomen. Voor de nv. Marckland is hiermee reeds één probleem van de hand. De klacht van Stedenbouw bij de rechtbank is nog volop in behandeling. Of nv. Marckland hier uiteindelijk ook een luisterend oor vindt lijkt minder zeker. Een uitspraak is voorlopig nog niet in het verschiet. Afwachten maar.

Belgicaplant De peruic \ in k'riek die nridgaat aan het verlenen san een milieuvergunning voor de N.V. Belgicaplant is ten einde. Gedurende vier weken, van half februari tot half maart, konden er bezwaarschriften ingediend worden tegen de mogelijke uitbating van dit groot serrecomplex aan de Loenhoutseweg. Volgens onze informatie blijkt dat er 7 bezwaarschriften zijn binnengekomen waaronder een petitie met 294 handtekeningen. Op de redactie ontvingen wij het bezwaarschrift van het gebuurte Westhoek . Dit werd ook aan het gemeentebestuur, de Bestendige Deputatie en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap overgemaakt. Dit bezwaarschrift was tevens vergezeld van een petitielijst. Wij drukken het hierbij graag voor u af.

ran Bi, i'i,'einee,s ts i' en Aan her Schejienen van dc stad Hoogstiaten Viij[wij 149 2320 1-leeg straten

('Ii dairdoor ook indirect op de bevolking,' her aanpalend lam/bon i gebied en te reus ie ge/broed gebied; het aangrenzend noor igebied.

bezwaarschrift

Lichipoilu lie s-'eroorzaakt doe r de ierlichting 7.660 lampen s no _I()() %' die binnen deze r-eun u'htige serie, Intenseter's rem zal reiken en on,gens'i//eld een negatieve in s/eed zal uitee tenen op al/s' or/ims ouenden en ur in plmurtsclijke tnuna en flora. Lawaaihinder s'ereor: ook! door: liet .spr'oei.s\ s term, de Jan spen: openen en sluiten ''an dc i'anren,' laden en lossen von s'i-oclitss'agen.s,' aan cii afrijden van s'nn'htri'agen r. - Beschadiging inn de aan ss'czige fauna en kal ipen r -mes prachtige eiken bonren en zeer grote popn /i1 r'en: ss'ijzi gingen aan de bes/der g van de Raamloop' inkrimping run di' open s'lakre. (Dit i,s di laatste opeii ruimte van Hoogstraten): verstoring 1 un de rit St. Deze :roene r-'lakte is nu - een bros'mfgebied roer u'atervogcls zoals en, rs-nlp en ,ms'hs,Iel,ster: een broedgebied roer gesubsidieerd iiemcher'mods s'e,geli zoals mle grutto cii de kiesir,' semi s'ee/gehi niikre rustplaats rijden,s s/s' is iirterpei'iode voor rein Jullende ,seonli'mn m,'a,izen: mia, de grauwe ga;ns,m'iei,çaliv, ken rssi/ien-e/ft'ctennupporr is hier ereneens meer miami noodzakelijk -. li'aterhuishoudni ç': Her rv'gerirr'ater dat op dezi' bchousi'sle oppervlak- te van 15 ho vult, zal ss'erden opgevangen in grote bus s'ins. Wat gunt er gebeuren hij os'en'i'locdig'e regenval Afvoer san liet be -lr'ijfsafi'alss'ateî zal gebeuren Simm een aansluiting op liet bi ,stümiitde rielci -in g,vnel in de Kate/i/nm'straal. Dit net hee/t Nl i' recd, eeft en rol doende eapaeiîieit en thalt s'pak -zeker hij zivare regenval- om het os ei'tolli,ge wou r te sein eik-eis, Dit I'ilt. zool-s bi'kern!, hij menig inrs'ofler telkens tot grots ergs'nhr,s en evira kosten. /slgemeen kan gesteld monden dat een hein//s-un deze ernis'ong NIETpast in de onus iciclefli/ke erri gen 'ing san onze t/ruis, onze stuit, Wij rekenen er dein-om mijn d5ii deze hezsi'aren ernstig zo/leur hors/en oude/zee/ir, un is -egt' liet gebuurte We vthoek, en s'ooraï vanss'e,gc een 200 tal men ren die Imn vreni uitbn'as'/nten op mle bijgevoegde petitielij,st. I!erman,s Rene Mrizemenfen 3 le!. 03.313.47.29 Kopie aan: 2320 1-leeg straten fnx,0$.314. /5.66 Ernail joris @ ihrn.net - Ministerie van de Vlaamse Gemeenze/lap (ufd. RIWM Antwerpen), - BeslendigeDepukutie van de Provincie Antwerpen.

2000-03-13 Geachte beer Burgemeester en Scitepenen Namens lietgel'uurre 1 ' sthoek bei'e,vrjgen ii 1f de hezss'are; rege i Jier plan van de fiiina Bi lgis up/nat N. V oni vla/sbij omi,s wooiigebied een reusa hbg verrecomple s te In in svs'n. 1'ij vern ijzen hier-bij naar iie nu/leos ergunning man vraag ingediend doe,Bel,sriciplant A' . v. hij de Bevrendh'e Deputatie run iie provincie Antsverjsen. Een inr'Jnnthig run een industriële ,serre met de afinetin gen 300 ,v 500 in, o dicht brj iie lloogstrwtse vt dske'n. kunnen niet aanr'cunden. In onze buurlanden n'orden dergelijke verres, in her kas/er inn een gcslrustureeric rwntehjke ordening, ouîtrolJ<s'n m l wooneemrsi 'sea ge(lrer groepeerd in .rpeciaal daurvoir be,stmde zones. -anuit een gezonde lan ge -tern/ijni is ie op niveau san ruimtelijke omiening kini dit soort project nabij Ii ei entruin s-nu 1-loo ç.slroten toi-li nooit geimn his aandigd Onze imczss'arenlijvt: Aantasting van het innige van Hoogstraten mits toe i'isti viii stedelijk ge/bril in liet vtrueinin'pfasi van de provincie .-nt rs'erpen. %'erkeersinnder door de talrijke zeer grote vr-m -hrss'ngens die de en s'eili glieid op onze reeds zu'aar os'erbein k ive gen onvermijdelijk gunt 1 'er/regen: de toegang tot onze neon gebieden gaat lnndei'en; de toegang rot de vlakbij gelegen scholen (drie scholen (p m indermuur 1/2 kin san de serre) gaat lnnds'ren. ken veiii,g/ieid,srapport lijkt ons een nsmdzakelijl,. gegeven, - 11Iiiieuverenti-ei111gi11,,g: Grondpol/orie die kun veroorzaakt wars/en door 50.000 lg schadelijke sts-Jfvn: hij opslag en gebruik,' lezing san al-vals toJÏrn, afvain nIer: ,gebiuik van bi' stri jslitr g_oniddefen. liiie uiiilïeiis guiririn,gsaauisr(iaÇY worat rei'oieldc/nrel!elsesrrrjdui"nudIelenudie ge/int ikt - ru/leur sierden. bialogisi Ii afisreekliaar :i,in. Hoe lang liet duurt veem/eer ze biologisch afbreken, ss'ordt stigs"zsr'e genSornnnge 1 (10 de producten, vermeld in de nii/ieuvcrgunnin graan vunmig, mogen NIET meer gebruikt ir'nrden in Nederland. 1)0 kun net asic gevolgen hebben op her onderligge;id svatens'inning.s gebied


GEMEENTERAAD

Tankstation Het gemeentebestuur van Hoogstraten kreeg onlangs de aanvraag binnen voor de uitbating van een tankstation vooraan in de Loenhoutseweg De aanvrager is de firma Peeraer uit Merksplas . Zij zou een tankstation met shop willen inrichten op de grond waar momenteel het huis van wijlen meester Soetewey staat. Dit is het kleine witte villaatje met tuin en grote eiken bomen vooraan links in de Loenhoutseweg ( huisnummer 11). Voor de bouw van dergelijke pompstation is evenwel een milieuvergunning klasse 1 noodzakelijk en dit vereist een openbaar onderzoek. Al Vrij vlug bleek dat er heel wat beroering ontstaan is over deze plannen. De plannen die ter inzage liggen in het gemeentehuis tussen 29 februari en 29 maart kregen al heel wat aandacht van buurtbewoners en mensen die zich ten zeerste ongerust voelen omtrent deze zaak. Het zal ons derhalve niet verwonderen dat erheel wat bezwaarschriften zullen binnenkomen. Op de redactie van De Hoogstraatse Maand vielen er hieromtrent ook twee brieven in de bus. Wij willen deze jullie niet onthouden . De eerste is een bezwaarschrift gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen en ondertekend door tal van inwoners uit de Loenhoutseweg. Deze drukken wij hieronder af. De andere kunt u terugvinden in de rubriek "lezers schrijven". Volgende editie weten wij jullie te vertellen hoeveel bezwaarschrif ten er zijn binnengekomen en wat de visie hierover is van het college.

Oi ole rot' .J):

Milieu vergunniugsaan vraag voor de exploitatie van een nieuwe inrichting voor het bevoorraden van autovoertuigen met brandstof' cii een shop gelegen aan de Loeniwutseweg 11 te Hoogsfraten. kadastraal bekend sectie Fnr. 150w 4 (afd.I 2320 Iloogs/raten, maart 2000. REZWA.1RS( 'HRJFT 4wi het C'alIe,,'e van Bio' gcn?eester en Se/u'penen voo H )og.1 tenten Geachte Buritcineestei' en St'ht'penen, DC ondertekenaarv, inwoner,ç van 11aug,tiaten. /u'bbcn een ainiral b varen en ()/)!iierki/i?z('n t'// iie nuIieui'e , çunnuigsaanvraag v00r(Je how nvernielde e iploitutie. Volgens ons kan een dergelijk 'wakStaiiOO /1(11? de Lo nhonr.u'iwi niet, omdat 1. zo een l'rdri' niet op zijn plaats ii bi tie heboiavde kooi. Het ii te e'vaarhjk oino ille inn hei brand- en omUpio/tnigSrisI/o en het vernundert sterk het ?v000('o/?i/vrt in de oingei'ing doorde t/ruk te en de tank. 2. de lijfgi/?g, op enkele tit ntullen meters i'a,i het helaii L'rijke kruispunt nu'? iie Iie ili Bloedlaan en di' L,odei t'ijk de Koninck/aan, calustro (aal is. Nu reeds itaati ei dagelijks op bepaalde tip/en rij(n auto s te o'aiJiien TOT £10!! luusnr 31 of no verder. Voor her personeel en

de bezoekers 10/1 liet OCMW- Rust/in/s is het dik nl/is een /irtehi'ii/ke onderneming 1)!!? ter!(g OP de Loenhoutsi'we,g te kooien. De ç'ehruikers ian t'eii tank'çtatu,ii zou den iie ve rkee rsh iiulr'r nog ster/t 'i'rg roren, een dergelijke zvploitat/e iie finitiejde / u.t van de bcivone,'s van de verih - efJat. Cn aanpalende beaandi'noanin gen CO?! vernietigen. 1-let huidige pwu/ iuu! de / oenhouHeweg 17 Ugt ongeveer regenover deze is'oongelegenheden aan de 1 andere kant van de weg. de vestiging van een tankstation op deze plaats een pravhrig rukje parklinidsehap zou i'ern jet/ge!!. Zowel 110 -n ing ah liii!? zijn op dii 0? (31//!'!? t een 11100i rn vtpnntin de struit (J?i wij we/?.ven te i,ehouden. er geen enkele hehoelie is aan zo een e.sploitarie. Op enkele honderden meters staaii er reeds twee rauk.siwion 1, fl0100lijk aan de St. -Lenaai't le?? eg en langs iie Ladeitijk de A onincklaa 1. Drie van dergelijke lieilriji'eii iii een gebitzi rie is ook voor her Boereneinde l/in liet goede te i veel. Daarom. geachte Burgemeester en 5e/jepenen, veïlva('htt'n Wij dat ook het Stadsbetnur deze tlan?'raag negatief zai beoordelen in lut a/si'emeen ln'laig 10/l eioen mi? oner.s' en die van de Loenhoutseiveg in het bijzonder . FIoo ç'aehtend, (ge!. lin.i'oners von de Loenhouisei'eg )

us k

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Gratis zoekertjes voor partikulieren. Deze bon geeft u recht op één zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand.

Hoogstraatse KoopjesMaand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 75 66


Ltp zoek

fli1dN u1iI!(JiB liiing

t voor SDIrijkswachtkazerne

Lang geleden publiceerde Jej Martens een open brief aangaande (het behoud van) de rijkswachtkazerne, waarover in dit blad nog bericht werd. Meestal klonk de commentaar dan in de zin van: janzaar, die zijn daar nog niet weg, waarom dan nu al bezig zijn met het zoeken naar een mogelijk gebruik. Iedereen heeft ondertussen kunnen vaststellen dat de Regie der Gebouwen voorbij Vrijheid nummer ilfundamenten is beginnen graven voor de bouw van een nieuwe huisvesting voorde hier gevesti gde rijkswachtbri gade. Maar met een participatie van 10% van de stad Hoogstraren. Zij het een rijkswachtkazerne, zij het een interpolitiezone-vestiging, misschien krijgt Hoogstra ren eindelijk dan toch wat sommige inwoners altijd al hebben gewenst: een commissariaat in de centrum-gemeente. Maar daar willen we het nu niet over hebben. De vraag luidt: wat doen we met het oude gebouw, Vrijheid nummer 208? Bij mijn weten heeft enkel de Hoogstraatse dorpsraad de laatstejaren openlijk gezegd dat er een "nuttige bestemming" moet gevonden worden. Vandaar dat dit onderwerp ook op de prioriteitenlijst 2000 staat. We schrijven hier enige bedenkingen neer om het gesprek over bovenstaande vraag alvast wat inhoudelijk te stofferen. Vanaf 1 september 2000 krijgt Hoogstraten terug de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van een vrederechter met zo'n 4 á 5 man/ vrouw personeel. Deze komen natuurlijk te vroeg om te kunnen intrekken in de kazerne, want tegen dan nog niet ontruimd, laat staan verbouwd. Maar in de verdere toekomst misschien? Of heeft het Instituut voor Kreatieve Opvoeding (IKO) ondertussen zijn oog laten vallen op dit gebouw om aan de stijgende groei van leerlingen plaats te bieden? De vraag is maar of er in dit gebouw ruimten zijn waar klaslokalen of ateliers van gemaakt kunnen worden? Een andere optie is het onderbrengen van gans de interpolitiezone (IPZ) van de drie gemeenten. Aangezien Hoogstraten toch centrumgemeente is en wil zijn, zou dit the best of all places kunnen zijn. Echter dan is de pas aangevatte nieuwbouw op de Vrijheid een verkeerd gemaakte keuze. De klok is niet terug te zetten, deze optie valt dus weg. Waarschijnlijk is ze ook nooit bedacht geweest. Anderen gewagen van een cultureel centrum. Er moet worden onderzocht welke slaagkansen dit project zou hebben, zowel qua subsidiëring van hogerhand, als qua een concrete invulling door de eigen goegemeente. Dit om maar te vermijden dat het een zwevend monster wordt dat om de zoveel jaar zijn kop opsteekt zoals het zwembad dat doet sedert de jaren vijftig. Een inventarisatie van (gebruik van) lokalen en zalen voor 'culturele doeleinden' moet aan het licht brengen hoe het huidig aanbod nu ligt. Want er zou een gebrek zijn aan lokalen voor verenigingen. Het moet onderzocht worden welke verenigingen nood hebben aan welk soort ruimte. Een ander aspect is de vraag welk cultureel aanbod hier ontbreekt, dat realistischerwijs zou kunnen gebracht worden, door de stad, door privé-initiatieven, of door een samenspel van beide. Vraag is dan of mensen hier kunnen gehouden worden voor een aanbod dat ze nu al jaren elders zoeken. Dan het gebouw en de site op zich: tot wat leent het zich? Is er een verbouwing mogelijk die tegemoet komt aan de behoeften? Laat enkele ingenieurs en architecten dat in alle rust bekijken.

10

Een laatste optie waar aan te denken valt, is een uitbreiding van het stedelijk museum. In een uitbating door Artiko, de vzw rond het IKO, of door het Hof zelf, de vzw van het stedelijk museum, of in combinatie met een commerciële horeca-uitbating. Daarbij gecombineerd met de toeristische dienst, want wie zei daar ook weer dat deze nu voor minder valide mensen niet bereikbaar is? Wie even meedenkt, zal zelf ook nog wel enkele mogelijkheden kunnen aanbrengen. En dat is net de bedoeling van deze tekst. Dat koken geld kost, weet iedereen wel. Over dit heikel punt gaan we niet als eerste beginnen. Want voor nogal wat mensen mag niets ooit

geld kosten. En dat is een slecht uitgangspunt voor een project als dit. Hoe dan ook is het nodig dat er genoeg mensen achter éénzelfde project staan. Een project met duidelijke doelstellingen, realistische opties en een reële kans op succes. Van afbreken is trouwens geen sprake. Alle reacties zijn welkom.

Warre Palmans P.S. Waar zeker ruimte voor moet gemaakt worden, is een 'ramp' voor skaters en skeelers, al is het maar op de koer of de parking achteraan. De winkelier die met de lente-opendeur van de middenstand op 18 en 19 maart dergelijke installatie voor zijn zaak plaatste, deed een schot in de roos. Reeds twee jaar geleden lazen we in dit blad over een werkgroep die zich zou buigen over de installatie van een ramp voor de jongeren. Nodig, want aan het kleine hellend vlakje aan de kerk worden ze, naar eigen zeggen, weggejaagd. Op de stadsbegroting, afdeling jeugd, moeten toch centen gevonden kunnen worden om een dergelijke hoogstnodige behoefte voor niet-georganiseerde jeugd te voldoen. Een ramp voor elk dorp, minder is niet genoeg!

Kantoor van Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16 2321 Hoogstraten/Meer TeI 031315.71.67 - Fax 03131 5.71.29 OPENBARE VERKOOP VAN PERCEEL WEILAND MET CANADABOMEN TE HOOGSTRATEN/MEER

Notaris Paul Rommens te Meer, Meerseweg 16, zal met 1% premie, openbaar verkopen: Onder Hoogstraten/Meer:

Een perceel weiland, met canadabomen, groot 1ha.01a.70ca., ter streke Beeksche Gooren', palende aan de Beeksestraat, Van Dijck-Adams & Van Dijck-Wuyts, erv. Pemen, erv. Michielsen, Stoffels Const., Renders Anna, Martens-Vriends. Onmiddellijk aanvaardbaar. Stedebouw: landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Zitdagen: Toewijs op maandag 10 april 2000, om 16.00 uur in café 't Fortuin te Meer, Meerdorp 13. Inlichtingen en plan ten kantore van de Notaris.

Kantoor van Notaris

Paul ROMMENS

Meerseweg 16 2321 Hoogstraten/Meer Te'. 031315.71.67 Fax 031315.71.29 -

OPENBARE VERKOOP VAN WOONHUIS TE HOOGSTRATEN / MEER Notaris Paul Rommens te Meer, Meerseweg 16, zal onder opschortende voorwaarde van uitblijven van hoger bod, openbaar verkopen: Onder Hoogstraten/Minderhout:

Een woonhuis met tuin, Achteraard 20, groot 8a.28ca. Indeling: kelder; hall, living, zitplaats, keuken, bergplaats, badkamer, 3 slaapkamers. Klein beschrijf mogelijk (K.l. 28.100). Onmiddellijk aanvaardbaar. Stedebouw: agrarisch gebied. Bezichtiging: elke zaterdag tussen 2 en 4 uur. Enige zitdag: woensdag 12april 2000 om 16.00 uur in café De Gelmel te Hoogstaten, Heilig Bloedlaan 285. Inlichtingen ten kantore van de Notaris.


Reinigingswerken Midden april 2000 start Pidpa, de Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij van de Provincie Antwerpen, met onderhoudswerken aan het waterleidingnet te Hoogstraten. Gestart wordt in de zone rond het Pidpa Waterproductiecentrum (Loenhoutseweg). Van hieruit wordt naar het centrum van de gemeente toe verder gewerkt. Hierna volgen de deelgemeenten Meer, Meerle, Minderhout en Wortel. Er wordt voorzien dat deze werkzaamheden rond half oktober zullen voltooid zijn. Ons drinkwater moet aan zeer strenge normen voldoen en dit vraagt van de drinkwatermaatschappijen bijzondere inspanningen. Na verloop van tijd zetten onzuiverheden zoals vb. zand, roest- of kalkneerslag zich vast in de leidingen. Daarom dienen deze regelmatig te worden gespoeld door middel van het WLS - procédé (water luchtspoeling procédé). Deze spoelwerken gebeuren meestal volgens een periodiek schema (5-jaarlijks). Ook na grote werken of indien er kJachten zijn van verbruikers over de kwaliteit van het water wordt deze reinigingsmethode toegepast. De werken worden volgens een vooraf vastgelegde planning uitgevoerd per 2 ii 3 kilometer. Pidpa beschikt hiervoor over een speciale ploeg van medewerkers. Zij zorgen ervoor dat het deel van de waterleidingen waar de werken uitgevoerd worden, volledig afgesloten wordt zodat de rest van het leidingnet niet verontreinigd kan worden. Vervolgens wordt er op straat via een brandkraan, d.m.v. een compressor, lucht door de leidingen gejaagd. Via een tweede kraan zal er dan water met lucht en losgekomen deeltjes uitstromen. Dit spoelwater wordt in de riolering geloosd. Zo wordt er telkens een deel van de leiding gespoeld tot het spoelwater volledig helder is en men de brandkranen terug kan sluiten. Er wordt voor gezorgd dat de abonnees vddr 16u terug over drinkwater beschikken. Indien dit om technische redenen toch onmogelijk zou zijn, worden deze klanten hiervan verwittigd. De bewoners worden minimum 3 dagen op voorhand persoonlijk verwittigd wanneer de werken in hun straat plaatsvinden. Die dag moet de afsluitkraan gedurende enkele uren dichtgedraaid worden. Dit is noodzakelijk omdat er anders lucht en stofdeeltjes in de binnenleidingen kunnen terecht komen. Daarom verzoekt Pidpa haar klanten om de goede werking van de hoofdkraan te willen controleren om er zeker van te zijn dat de watertoevoer volledig kan afgesloten worden. Indien dit niet zo is contacteren zij best het gratis telefoonnummer van de klantenservice voor een afspraak voor de herstelling: 0800/90300 (kantooruren van 8 tot 17 uur) Bedrijven, medische beroepen en zelfstandigen, die door deze onderbreking in de bevoorrading moeilijkheden voorzien, kunnen best direct telefonisch contact opnemen met de Pidpa-diensten op het bovenvermelde nummer. Bedrijven in industriële zones worden 2 i 3 weken voor de aanvang van de werken verwittigd. Pidpa tracht bij zelfstandigen en scholen het bericht persoonlijk af te geven om de mogelijkheid van de hinder te verklaren. Pidpa dankt iedereen voor de medewerking en verontschuldigt zich voor de eventuele tijdelijke last.

arIto0r

Issens

io OOGS

er

1Kelt1tAGC4 ,s .

p P, P&O,

te4114G04 'N\ teei0.e


'VERSE KUNST...', jongeren in het museum. Van 1 april tot en met 21 mei loopt in het Stedelijk Museum de tentoonstelling 'Verse Kunst...', jongeren in het museum. Maar liefst 17 jongeren uit Hoogstraten tonen er hun werk. Ze studeerden recent af of zullen dit jaar afstuderen in het 'hoger kunstonderwijs'. Misschien vindt u ze binnen 50 jaar terug onder de rubriek 'Hoogstraatse koppen'. Wij stellen hen nu al aan u voor.

'ft

wo'r Els Meulders

Stijn Eru ts Grafische vormgeving

Erik Verhuist Video- en muziekinstallaties

"De mens is een onuitputtelijke bron van inspiratie", zegt Eis Meulders. Zij studeerde 'toegepaste grafiek en illustratie' aan het Sint- Lucas in Antwerpen. De realistische modelstudies die ze op dit ogenblik schildert zijn voor haar een uitgangspunt om op termijn haar werk te vereenvoudigen en selectiever te maken. Picasso evolueerde ook niet zomaar naar de abstracte schilderkunst, maar blonk in het begin van zijn carrière uit door een enorme bekwaamheid in realistische werken. "De reden waarom ikzelf vooral modelstudies verkies boven andere onderwerpen is net een geschiedenis gevuld met kunstenaars die gefascineerd waren door de menselijke figuur. En toch kun je enkel de enorme verscheidenheid in hun werken vaststellen. En die verscheidenheid heeft gewoon te maken met het waarnemen van de kunstenaar, dat affiankelijk is van schilder, plaats en tijd, waardoor geen twee penseelstreken ooit hetzelfde zullen zijn."

Het werk van Stijn Druyts zie je in Hoogstraten regelmatig opduiken. Zo ontwierp hijonder andere de huisstijl en het logo voor het jeugdhuis Cahier de Brouillon. De knepen van het vak leerde hij aan de afdeling 'grafische- en reclamevormgeving' van het Sint-Lucas in Antwerpen, en ondertussen studeert hij verder aan de opleiding 'Tweede Fase Grafisch Ontwerpen' in Sint -Joost te Breda. "Na mijn vierjaar durende studie in Antwerpen had ik het gevoel dat ik enkel geleerd had om 'mooie vormpjes' te maken. De Tweede Fase is in Nederland opgericht om de theoretische kant van het grafisch ontwerpen terug in die grafische ontwerpen op te nemen. In Breda wordt er minderde nadruk gelegd op wat men ziet en hoe mooi iets is, maar meer op wat het ontwerp vertelt en het idee daarachter." Stijn Druyts combineert zijn postgraduaat met een zelfstandige baan als free-lance ontwerper. "De combinatie van werken en studeren geeft me de kans om mijn analytische, beeldende en redactionele vermogen verder te ontwikkelen, wat niet mogelijk was geweest indien ik nu al een full-time baan had waar hct ontwerpen, 'creatief bezig zijn', 9 op de 10 keer tot een vaak alledaagse routine wordt herleid." In 1998 won hij in Parijs de verpakkingswedstrijd 'Pari Embaliage', in samenwerking met Joris Van Geertruyden.

De video- en muziekinstallaties van Erik Verhuist zijn erop gericht om de toeschouwer zelf associaties te laten maken en aan te spreken in zijn eigen gevoelswereld. "Ik gebruik elementaire impressies en expressies die steeds herhaald worden, waardoor een dromerig effect bekomen wordt. De rest van de inhoud laat ik aan de toeschouwer over. Daarom leg ik mijn werk ook liever niet uit. Ik ben ervan overtuigd dat werk dat uitleg nodig heeft, niet geslaagd is in zijn opzet. Ikzelf wilde toeschouwer niet beknotten of bevooroordelen door hem eerst een bespreking te laten lezen. Dat heeft toch alleen maar als gevolg dat de toeschouwer niet meer toekomt aan een eigen interpretatie van het werk."

Waarnemen is voor Els Meulders essentieel. Je moet niet alleen de kleur, de ruimte en het licht aanvoelen, maar ook het karakter en het lichaam van de persoon die je schildert. Je moet bijna al schilderend boetseren. Tijdens haar studies kreeg ze de kans om via een uitwisselingsprogramma te studeren aan de Manchester Metropolitan University, Groot BrittaniĂŤ.

Erik Verhuist studeerde aan het Sint Lucas in Antwerpen (Grafisch- en Projectatelier). Maar toch heeft hij zo zijn bedenkingen bij heel de 'kunstwereld'. "Tijdens mijn opleiding in het kunstonderwijs ben ik 'kunst' nogal een vies woord gaan vinden. Dat komt juist omdat 95% van de docenten de uitleg (het concept met andere woorden) belangrijker vond dan de kracht van het werk zelf. Het strafste voorbeeld hiervan is wei dat we in het eerste jaar esthetica geen enkel kunstwerk hebben besproken, maar alleen de semiotiek (=de filosofie van de taal). In het kunstwereldje lopen naar mijn mening veel praatjesmakers rond, mensen waar ik liever niet mee geassocieerd word. Dat is ook de reden waarom ik me niet 'actief' als 'kunstenaar' profileer. Ik voel me niet geroepen om mezelf overal te verkopen. Ik houd me liever thuis bezig met dingen waar ik op dat moment zin in heb, en dat is dan vooral het maken en mixen van muziek en geluid." Van Erik Verhuist zullen in het museum videoinstallaties te zien zijn.

12


TENTOONSTELLING

Bart Jansen Productontwikkeling

Katrien Doms Interieurarchitectuur

Bart Ik Keuster Fotografie

B art Jan e n nocim / 1 ch LL t po d uctontwikkelaar' Na Lijn huinaniora aan het Klein Seininarie volgde hij productontwikkeling aan de Hogeschool Antwerpen. "Ik ontwerp producten waar mensen behoefte aan hebben, maar het moeten daarom geen gewoon ogende producten zijn. Ik heb voldoening van mijn werk als mensen erop reageren zoals ik het op voorhand voorspeld had. Voor een wedstrijd moest ik ooit een relaxzetel ontwerpen voor jongeren tussen de 10 & 16 jaar. Maar wat doen zo' n kids allemaal als ze relaxen? Daarom organiseerde ik een workshop. Een tiental kinderen liet ik in een heuse fauteuil plaatsnemen. Relaxen staat voor kids niet gelijk met niks doen, jnaar met actief bezig zijn. Ik vroeg hen wat ze nu het liefst zouden doen om zich te kunnen amuseren. Het antwoord lag voor de hand. Internetten, tv kijken, chatten, kortom, actief relaxen met de nieuwe media. Zo kwam de 'Cyberella' tot stand." Een product is pas marktwaardig als het door zoveel mogelijk mensen gekocht wordt, en de producent er natuurlijk aan verdient. Dat is geen gemakkelijke klus. Volgens Bart Jansen ontwerp je trouwens nooit een product voor een individu, maar voor een hele groep tegelijk. Op dit ogenblik werkt hij voor het Vlaams Instituut Technologisch Onderzoek (VITO) in Mol. Hij doet er aan milieugerichte productontwikkeling. "Naast alle markttechnische- en kostprijseisen moet het product nu ook nog eens zo milieubewust mogelijk ontworpen worden. Een creatieve bezigheid dus, waarin je moet trachten vooruit te kijken, realiseerbare ontwerpen dient af te leveren, mag dromen maar tegelijkertijd nuchter moet blijven". Nu werkt hij op het VITO, en leeft zich in zijn Vrije tijd uit in ontwerpwedstrijden.

­ Ik heb van in in t ud ie i in n hobby gemaakt'', Legt Katrien Doms. En die hobby is 'interieurarchitectuur' aan het Henry van de Velde instituut in Antwerpen. Tijdens haar middelbare studies liep ze wat verloren tussen talen en wetenschappen. Uiteindelijk koos ze in het hoger onderwijs voor de creativiteit. Interieurarchitectuur kent hetzelfde niveau als de meer bekende architectuurafdeling. De studenten beginnen samen aan de opleiding, en kiezen na 2 jaar hun eigen richting. In de afdeling architectuur wegen de technische vakken zwaarder door, in de interieurarchitectuur is de praktijk belangrijker. "De interieurarchitect moet over een groot visueel en ruimtelijk inzicht beschikken, en voelt zich aangetrokken door de algemene 'woon'problematiek en het ethisch begrip 'leven", zegt Katrien Dmns. "Samen met de architecten zijn wij de ontwerpers van het leefmilieu op de intiemste wijze. Door verschillende opdrachten worden we tijdens de opleiding in contact gebracht met heel wat problemen op het vlak van 'wonen'. Deze opdrachten worden aangevuld met technologische, wetenschappelijke en culturele vakken." Zeg trouwens nooit 'decorateur' tegen een 'interieurarchitect'. Deze laatste ontwerpt namelijk meer de context waarin mensen kunnen leven. Dit wil zeggen, een interieurarchitect denkt ook na over hoe ruimten kunnen worden ingedeeld, hoe mensen samenleven, hoe ons dagelijkse leefpatroon er zoal uitziet enz... Aan meubelontwerp wordt extra aandacht besteed. Katrien Doms toont in het museum enkele voorstudiemaquettes. Niet alleen het meubel, elk voorwerp - ook het kleinste - speelt een belangrijke rol bij de opbouw van een ruimte.

Toen Bart Dc Keuster tijdens zijn middelbare school naar autosportwedstrijden ging kijken, nam hij regelmatig een wegwerpcamera mee. Dat vormde later de basis voor zijn studiekeuze als fotograaf. Hij studeerde af aan de opleiding 'fotografie' van het Narafi in Brussel. "Goede autosportfoto's zijn meteen te herkennen. vertelt Bart De Keuster. Ze zijn dynamisch en kleurrijk. De beweging, het lijnenspel, de scherpte enz., het speelt allemaal mee. Ik probeer door de ogen van een buitenstaander naar een wedstrijd te kijken, en zo foto's voor een breed publiek te maken. Maar ook details zijn erg belangrijk. Tijdens een wedstrijd moet je erg alert zijn. Eigenlijk volg je de wedstrijd niet echt, maar loopje geconcentreerd langs het circuit. Als je echt goed bent in dit vak kun je zelfs de tactiek van een piloot op foto vastleggen." Heel wat mensen volgen misschien de autosport met de hoop een crash te zien. Maar daar is het Bart De Keuster niet om te doen, alhoewel hij beaamt dat het spanningsveld er wel is. Voor hem is een duel veel interessanter dan een crash. Tijdens zijn opleiding moest hij ook andere opdrachten uitvoeren, maar de autosport bleef steeds zijn geliefde terrein. Leven van de autosportfotografie is in BelgiĂŤ niet gemakkelijk. De markt is er erg klein. Maar als hem een job in het buitenland wordt aangeboden, twijfelt Bart De Keuster geen moment. Op dit moment fotografeert hij regelmatig jonge piloten, in de hoop dat ze later beroemd zullen worden. "Ik neem meestal een heleboel foto's, en selecteer later de beste uit die grote hoop. Ik ontwikkel mijn foto's niet zelf. Na zo intens fotograferen heb ik geen zin meer om nog eens twee uur in een donkere kamer door te brengen. Soms overkomt het me dat ik langs het circuit van een bepaalde foto erg tevreden ben, maar die dan achteraf niet zo goed blijkt te zijn. Gelukkig overkomt mij uk let tegenovergestelde."

- T Q-

13


TENTOONSTELLING

Toiii Vermeiren

Landschaps- en Tuinarehitectuur Al erg vroeg wist Tom Vermeiren dat hij met de spreekwoordelijke 'groene vingers' werd geboren. Maar pas op achtienjarige leeftijd kon hij beginnen aan een opleiding 'landschaps- en tuinarchitectuur'. In het eerste jaar ligt het accent op de 'privĂŠtuin'. In de twee daaropvolgende jaren komen grootschaligere projecten aan bod. Die schaalvergroting is erg interessant, volgens Tom Vermeiren. De materie wordt veel ruimer en complexer. De hedendaagse landschapsarchitect moet nu eenmaal op de hoogte zijn van alle mogelijkheden van zijn vak, want zijn ontwerpen vormen soms de verbinding van een heleboel disciplines zoals natuur en ecologie, stedelijk groenbeleid -en beheer, stedenbouw en ruimtelijke planning, ontwerp en vormgeving enz. De opdrachten kunnen erg verschillend zijn. Een landschapsarchitect kan evengoed een ecologische beekvallei als een 'groen' industrieterrein ontwerpen, zowel een plein als een hectaren groot recreatiedomein. "Wat mij zo aanspreekt, vertelt Tom Vermeiren, is het uitgebreide en boeiende takenpakket. Ik eindigde mijn opleiding aan de Erasmushogeschool in Vilvoorde met een stage van 4 maanden bij het ingenieursbureau Soresma. Daar werd ik later ook aangenomen. We werken er aan een heleboel opdrachten binnen onze afdeling Ruimtelijke Planning en Inrichting. Dat werk combineer ik sinds september met een drie jaar durende opleiding als stedenbouwkundige en ruimtelijk planner. De ruimtelijke planning zal in de toekomst van groot belang zijn voor het uitzicht van onze dagelijkse leefwereld.

('olin .\slicrofl

Mieke Fransen Vrije Monumentale Kunsten

Sehilderkunst Colin Ashcroft werd geboren in Manchester (UK). Hij studeerde in eerste instantie aan de afdeling dierenbiologie en werkte een tijd als laborant in een onderzoekscentrum. In 1995 stond zijn job op de helling. Een aantal factoren maakten dat hij in 1996 aan de Manchester Metropolitan university ging studeren, aan de afdeling 'Illustration with Animation', een gecombineerde afdeling illustreren en animatiefilmtekenen. Door een uitwisselingsprogramma kwam Colin Ashcroft terecht in het Sint-Lucas instituut te Antwerpen. "In Antwerpen kwam ik voor het eerst in contact met olieverfschilderijen. Ik was onder de indruk van het enthousiasme en het niveau van het werk dat de studenten er maakten. Al vlug specialiseerde ik mij in het schilderen van modelstudies op olieverfdoeken De invloed van de Vlaamse cultuur en zijn volk, van de steden en de kunst was erg belangrijk voor me. Terug in Engeland werd het zelfs moeilijk om nog te schilderen. Ik was erg ontgoocheld door de reacties van de docenten. Er was nog maar weinig respect voor studenten die het traditionele schilderen probeerden onder de knie te krijgen, en alle aandacht ging Uit naar het maken van geanimeerde computerbeelden." Colin Ashcroft werkt tegenwoordig als 'freelance illustrator'. De balans tussen het maken van illustraties en olieverfdoeken vindt hij erg aangenaam. In het maken van illustraties wordt hij uitgedaagd door de opdrachtgevers die een bepaald doel voor ogen hebben, ook al moet er steeds een compromis gevonden worden en heeft de maker minder controle over zijn werk. In de olieverfdoeken kan hij zichzelf uitleven, zonder dat iemand hem ergens toe dwingt. Via zijn vriendin, Els Meulders, waarvan in het museum ook werk te zien zal zijn, kwam hij terecht in Hoogstraten, meer bepaald in Wortel.

;

/

14

Aan de Koninklijke Academie vuur Schone Kunsten in Antwerpen studeert Mieke Fransen aan de afdeling 'Vrije Monumentale Kunsten'. Deze niet voor de hand liggende afdeling is een veelzijdige studierichting waarbij de kunstenaar vertrekt vanuit een gegeven ruimte. Het monumentale werk is altijd geĂŻntegreerd in een bepaalde omgeving. "Het eindwerk in mijn derde jaar toont goed aan waar ik mee bezig ben. Ik werkte rond het begrip tijd in een wachtkamer van het militair hospitaal in Antwerpen. De wachtkamer zelf maakte een groot deel uit van mijn werk, de wachtkamer werd zelfs mijn werk. Het werd een ruimte zonder tijd, een moment duurt er voor altijd. Voor mijn afstudeerproject vertrek ik opnieuw vanuit een concrete omgeving: 'De watermolen langs de Mark'. Water en beweging spelen een belangrijke rol in dit project. De watermolen is een schakel tussen de kracht van de natuur en de menselijke beschaving. De natuur stuwt de mens." Als 'monumentale' kunstenaar is het volgens Mieke Fransen vaak moeilijk je werk naar buiten te brengen. De kunstenaar kan enkel vanuit opdrachten vertrekken. Bovendien komen 'monumentale werken' niet overal tot hun recht, en is het aantal uit te voeren projecten beperkt Hopelijk brengt de 'nieuwe percentage regeling', d.w.z. 2% kunst verplicht in alle openbare gebouwen, een beetje hoop.


TENTOONSTELLING

Martine De Meurichy Schilderkunst

Pieter Vanluffelen Anirnatiefilm

Atex Bastiaens Productdesign.

Na haar opleiding aan het Sint-Lucas in Antwerpen heeft Martine De Meurichy een tijd niet meer geschilderd. Maar de drang om met kleuren en verf bezig te zijn was te sterk. Ze beseft dat ze het schilderen en tekenen nodig heeft om sterke emoties en ervaringen te kunnen verwerken en uiten.

Zonk elk kind Lat ook Pieter Vanluffelen op zaterdagvoormiddag voor de televisie, gefascineerd te kijken naar al die fantastische tekenfilmbeelden. Tegenwoordig ziet hij die beelden zowat dagelijks aan zijn neus voorbij flitsen. Hij studeert dit jaar af aan het RITS in Brussel. afdeling 'animatiefilm'.

"Gedichten en korte teksten schrijven deed ik al sinds mijn dertien, zonder dat ik daar een opleiding voor had gevolgd. Deze creatieve vormen zijn niet alleen noodzakelijk om dingen te verwerken, maar ook om mijn ziel aan het woord te laten, om die te blijven ontdekken en te verkennen. Zowel in woord als in beeld wil ik nog groeien, spelen en experimenteren. Ook mijn techniek wil ik nog verbeteren. Mijn geest zit vol ideeën die wachten om naar buiten gebracht te worden. De manier waarop dit kan gebeuren is en zal waarschijnlijk altijd een grote zoektocht, een soort van ontdekkingsreis blijven. Zelf ben ik een veelzijdig persoon met uiteenlopende interesses. Die veelzijdigheid wil ik in mijn werk naar buiten laten komen, alsook mijn visie op het leven en de pijn die ik voel als ik merk hoe men onrecht en vernietiging in de wereld zijn gang laat gaan.

"Het begrip animatie is zo breed dat ik nog alle kanten op kan. Zowel computeranimatie als kleianimatie spreken me aan, alhoewel ik voorlopig gekozen heb voor tekenfilm. Eerst en vooral wil ik het animeren onder de knie krijgen, en mijn tekentalent verder ontwikkelen. Je ziet maar al te vaak driedimensionale animatiefilms die technisch verbluffend zijn, maar waarvan de personages nogal houterig bewegen."

int t hei grote verschil is tussen roduclontwikkelmng en productdesign' weet ik nog niet precies, maar elk jaar wordt het antwoord op die vraag iets duidelijker. Dat vertelt Alex Bastiaens die in Genk aan de Katholieke Hogeschool Limburg zijn opleiding volgt. "De opleiding 'productdesign' is opgevat als een evolutie in het ontwerpen. Het eerste jaar leer je vooral 'vormen zien', werk je met bepaalde materialen en leer je creatief denken door de gekste oplossingen te vinden op de meest waanzinnige problemen. Het tweede jaar leerje de methodes van de productdesign, en in het derde jaar krij gje vooral grotere opdrachten, waarbij de filosofie achter het ontwerp belangrijk is. In het vierde jaar volgt een stageperiode en in het laatste jaar kun jeje volledig laten gaan in twee afstudeerprojecten. Ik volgde mijn stage bij de firma Print & Display, een bedrijf dat displays ontwerpt en vervaardigt. Tijdens die stageperiode raakte ik gefascineerd door de mogelijkheden die je hebt met karton. Mijn afstudeerprojecten zullen dus ook een onderzoek zijn naar toepassingen met karton." Tijdens de opleiding productdesign worden de grenzen van het vakgebied afgetast. De ontwerper leert daardoor zo ruim mogelijk te denken. In een bedrijf zijn ontwerpers verplicht om binnen bepaalde perken te blijven, en toch creatief te zijn. Het is dus van cruciaal belang te beseffen dat de oplossingen binnen de perken even onbeperkt zijn als daarbuiten. "In Genk ligt de nadruk op het product in de brede zin van het woord. Een goed ontworpen product heeft een bepaalde meerwaarde. Het is bijvoorbeeld handig in gebruik, mooi, goedkoop, ecologisch of heeft een bepaalde filosofische achtergrond. Ik ben vooral geïnteresseerd in dit laatste."

Voorlopig gebruik ik goedkope materialen, bij gebrek aan financiële middelen. Die beperking zie ik op dit moment als een uitdaging, waarbij ik toch mijn creatieve stromende vrije loop kan laten gaan. Maar om eerlijk te zijn, ik hoop dat dit in de toekomst kan veranderen."

Wat hij tijdens de tentoonstelling laat zien is een eigen interpretatie van 'de toverfluit' van Mozart. Het Papageno-figuur werd als 'cyborg' uitgewerkt, en leeft in een soort van biomechanische wereld. Pieter Vanluffelen toont ons de evolutie van een tekenfilm, van de oorspronkelijke schets tot de film zelf. "Ik zie mijzelf nog niet mijn eigen ideeën op grote schaal uitwerken. Daar voel ik enerzijds de behoefte niet toe, en anderzijds heb ik daar te weinig geld en connecties voor. Zoals in elk beroep moet ook ik onderaan beginnen. Of ik in de Disney-studio's kan of wil werken, weet ik eigenlijk niet. Om ervaring op te doen zou dat fantastisch zijn, maar ze laten niet zomaar iedereen binnen. Bovendien zijn het als het ware 'tekenfilmfabrieken', waar maar weinig plaats is voor een eigen creatieve inbreng. Laat mij eerst maar meewerken aan kleine projecten in een onafhankelijke studio."


TENTOONSTELLING

Lene Schroyen Product design voal h:tar riend Alex Bastiaens studeert Lene Schroyen in (jenk aan de Katholieke Hogeschool Limburg, Departement Audiovisuele en Beeldende Kunst. "Een productdesigner ontwerpt originele en zinvolle producten voor uiteenlopende sectoren zoals meubelen, apparaten, machines, speelgoed, verpakkingen, serviesgoed enz. Kortom, alle voorwerpen die industrieel geproduceerd worden. De ontwerper probeert een synthese te maken van alles wat een goed product zou moeten zijn (mooi, gebruiksvriendelijk enz.). Van Lene Schroyen zijn een aantal ontwerpopdrachten te zien, onder andere dat van een kastsysteem in een lagere school. Elk kind heeft er zijn eigen vak, en de juf dient enkel per klas de kast te openen. Net

"Wanneer ik in het beroepsleven stap, zou ik me graag met alle delen van de productdesign blijven bezighouden. De eerste jaren wil ik werken in een ontwerpbureau, later misschien op zelfstandige basis. Ik hoef niet persé productdesigner te worden. Ik droom er ook wel eens van om mijn talenten te kunnen gebruiken in de theaterwereld, de amusementssector, als programmamaker, mode- ofjuweelontwerpster. Ik heb duidelijk nog een zoektocht voor de boeg." Regelmatig maakt Lene Schroyen wel eens een zij sprongetje naar haar hobby's. Ze speelt basklarinet, organiseert elk jaar een themaconcert, schrijft voor een tijdschrift en heeft een creatieve passie: 'amateurfotografie'.

IL1

Evelien Jansen 1.1

1

De woorden van de beroemde schilder Kandinsky: 'Elk kunstwerk is een kind van zijn tijd', geven het streefdoel van Evelien Jansen het beste weer. Ze studeerde 'vrije kunsten en schilderkunst' aan de 'Koninklijke Academie voor Schone Kunsten' in Antwerpen. "Voor mij is het enorm belangrijk dat de tijdsgeest van het leven van nu, anno 2000, in mijn schilderijen duidelijk aanwezig is. Ik maak daarvoor gebruik van beeldmateriaal uit tijdschriften, flyers, TV-programma's enzovoort. Zo probeer ik de beeldtaal van deze tijd weer te geven door meerdere beelden samen te voegen, of net andersom, door een zeer eenvoudige compositie met zo weinig mogelijk details en de tegenstelling 'rust en chaos'. Bovendien gebruik ik vaak teksten of halve zinnen in mijn werk. Die dienen om een tegenstelling aan te duiden, dus wat er te lezen staat komt niet overeen met wat de toeschouwer ziet, of om precies te beschrijven waar het schilderij over gaat. Die teksten gebruik ik om de mensen meer bij het werk te betrekken, of net om het werk ontoegankelijker te maken. Tenslotte is het aan de toeschouwer zelf om een betekenis te geven aan het werk, het te ondergaan en erover na te denken." Het werk van Evelien Jansen gaat over nu, met symbolen en tekens die ze uit deze tijd haalt. En daar ontstaat wel het probleem van de generatiekloof. Dit probleem heeft volgens haar alleen te maken met de manier waarop je iets schildert. Zolang het werk de persoonlijke beleving van de wereld uitstraalt, krijgt het iets universeels. Als we haar vragen wat haar ambities zijn en hoe ze haar toekomst ziet, antwoordt ze kort maar krachtig: "Mij lijkt het beter om de toekomst zo open mogelijk te houden".

Jan \t.rslnissen I'ntorafie

"Het noorden van Frankrijk, en dan vooral Parijs, is het mekka van de fotografie. Een groot aantal goede studio's zijn er gevestigd, vertelt Jan Versmissen. Ik werk er bij de firma 'Le Cocotier Bleu', een bedrijf dat zich onder andere gespecialiseerd heeft in studio opnames, bijvoorbeeld voor het maken van foto's van heel wat industriële producten. Het werk dat ik nu doe verschilt heel wat van het fotowerk voor de 'Gazet Van Antwerpen', waar ik een stage volgde. In Parijs is het werk technischer. Ik sta in voorhet ontwikkelen, bewerken, retoucheren, afdrukken enz. Dat heeft mij altijd het meeste geboeid, net zoals het digitaal bewerken van foto's op de computer. Trouwens, bijna alle opnames gebeuren digitaal. Alleen in de modefotografie wordt er nog een echte film gebruikt, de rest gaat rechtstreeks per computer. Studio opnames zijn soms erg arbeidsintensief. Zo moesten we ooit een isolerende oven fotograferen, en een hond zou daarom met de poten tegen de ovendeur staan, om de isolerende functie van de oven aan te tonen. Een hele dag hebben we nodig gehad om de juiste foto te maken." Op termijn zou Jan Versmissen terug naar België willen komen, maar voorlopig krijgt hij in Frankrijk de kans om een heleboel werkervaring op te doen.


TENTOONSTELLING Flore,jan Verschueren Muziek . . . . i . ::.

/

Peter Fransen Graflsche Vormgeving! Creatieve Communicatie Nlithiniriuia oi cide iii dc ccriC hcIlt an de jaren 90 uit tot een begrip. Daarom liet Peter Fransen de kans niet liggen om met zijn afstudeerproject in de opleiding 'Grafische vormgeving en visuele communicatie' aan het Sint-Lucas in Antwerpen te experimenteren met de nieuwe multimedia. Zo kwam hij terecht bij 'Studio Lascaux', een bedrijf dat software ontwikkelt, specifiek gericht naar kinderen. "De afgelopen jaren heb ik vooral gewerkt rond 3 grote projecten. '101 oefeningen' is een CDROM die kinderen tussen 3 en 5 de mogelijkheid biedt om de wereld te ontdekken op een eenvoudige en aantrekkelijke manier. Door middel van 101 oefeningen, die varieren van het oplossen van grappige puzzels tot het herkennen van vonnen, kleuren en geluiden, verwerft het kind geleidelijk aan een aantal belangrijke vaardigheden. Deze CD-ROM werd uitgegeven in 12 Europese landen. '102 activiteiten' is een CD-ROM voor kinderen tussen 5 en 7 jaar en legt de nadruk op het leren lezen, schrijven, tellen, rekenen, verbanden leggen en problemen oplossen. In 7 Europese landen is de CDROM te krijgen, en we werken momenteel aan een Scandinavische versie. Dc Japanse en Indische CD-ROM bestaat ook al. 'Plato - Fun & Facts" is een leerzame quiz voor kinderen vanaf 9jaar. De onderwerpen van de quiz variëren van het dierenrjk tot schilderkunst en van wereldreligies tot en met ruimtevaart. Binnenkort komt het programma uit in de Verenigde Staten. Er moeten nog zo'n 9 nieuwe titels volgen, gebaseerd op Plato. Daar ben ik de komende periode zoet mee. Naar de toekomst toe zal vooral het internet voor nieuwe uitdagingen zorgen. De steeds snellere verbindingen hebben als gevolg dat we steeds meer multimediaproducten via het internet kunnen aanbieden. Je hoeft nooit meer naar de winkel voor een CD-ROM. Die haal je thuis via de modem van het internet.

1..

Na dc kun'.tlnimaniora in Brussel trok Florejan Verschueren naar de conservatoria van Antwerpen en Rotterdam. Hij speelt piano in een heleboel groepen en richtte ook zelf een aantal groepen op. Naast het spelen componeert hij muziek voor theater en film (animatiefims, kortfilms enz.) Als we hem vragen wat de verwachtingen voor de toekomst zijn, blijkt dat een hele lijst te zijn. "Het liefst zou ik me op alle vlakken van de muziek willen thuisvoelen en ze beheer sen. Ik zou graag mijn eigen muziek maken, schrijven en uitvoeren. En dat mogen alle genres zijn. Van pop tot folk, van klassiek tot minimalistisch."

Joris Van Geertruvden Grafische Vormgeving \Vat lilij \ ooral aanspi cekt hij het grafisch ontwerpen' is het feit dat je door iets te ontwerpen een bedrijf, een organisatie, een merk enz.. een identiteit geeft aan de buitenwereld. Het belangrijkste is juist die identiteit en hoe je die omzet in een beeld. Een voorbeeld. Het feit dat mijn naam Joris is, zal weinig mensen iets zeggen. Er zijn namelijk honderden Jorissen. Maar voor mijn familie en vrienden heeft de naam Joris wel een betekenis, omdat deze naam een gezicht heeft en ze er dus een 'identiteit' aan koppelen. Wel, zo'n gezicht, dat heeft een bedrijf of een Organisatie ook nodig. Een goed ontwerp is voor mij een ontwerp dat de Organisatie toegankelijker maakt, en voor een deel ook uitlegt. Het is fout te denken dat dit alleen maar kan door websites of merktekens te maken. Nog een voorbeeld. Mijn persoonlijkheid valt niet alleen af te lezen van mijn gelaat of mijn lichaam, maar ook hoe ik mijn huis inricht, door de auto die ik bestuur. In het geval van de bedrijven en organisaties is dat nog meer het geval. Het ontwerp van 'waar de organisatie voor staat' zou een glijbaan moeten zijn naar 'de werkelijke aard van een bedrijf of organisatie'

Sani Vloemans Muziek Sam Vloenians zat in Turnhout op de kunsthumaniora en volgde later, net zoals Florejan Verschueren, een opleiding aan de conservatoria van Antwerpen en Rotterdam. Het ïnstrument waannee hij voortdurend op stap is, is de trompet. Zo kon u Sam Vloemans recent nog horen tijdens de live-begeleiding van 'The General' in de 'Movie' in Hoogstraten. Tegenwoordig speelt hij bij de 'Kakkewieten', een grote bende van muzikanten en acteurs, veelal afgestudeerd aan de 'Studio Herman Teirlinck' in Antwerpen. Bovendien speelt hij samen met Frank Deruyter, zowat de beste saxofoonmuzikant die België op dit ogenblik rijk is. Ze spelen een mengeling van hedendaagse pop-dance.

Florejan Verschueren en Sam Vloemans zullen te horen zijn tijdens de opening van de tentoonstelling 'Verse Kunst...', jongeren in het museum.

Zo kon u kennismaken met een aantal jonge en creatieve geesten uit Hoogstraten. Voor de proef op de som bezoekt u best het Stedelijk Museum. U kan er steeds terecht van woensdag tot en met zondag, telkens van 14u00 tot 17u00. Voor meer informatie belt u naar het nummer (03) 314 65 88.

zAKf11KAWrocF. ,cs

. LI.B.A. VAN cAJELRuMYiEN5i ALLE VERZEKERINGEN - ALLE BAN KZAKEN Persoonlijk advies op ieders maat

els ANHYP BANK

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54

ERKEND

e: Vanbavel.rommens@assurnet.net

VERZEKERINGSMAKELAAR

01

CDV 11590

Sparen - Beleggen - Lenen - Verzekeren 23

17


Mierop. In de idyllische tijd van de postkaarten (ca. 1900) zijn zij de molenaars van de Laarmolen.

De Watermolen van Hoogstraten (3) U kent het ondertussen wel, dat vervallen watermolengebouw aan de Mark. De vorige maanden kon u in dit maandblad lezen over de prachtige geschiedenis van dit merkwaardige gebouw, ge誰llustreerd met dromerige oude postkaarten. Wie nog eens gaat kijken naar de resterende ru誰ne zal wel ontnuchteren na al die mooie verhaaltjes. Het ding staat er erg triestig bij, vergeten en verwaarloosd. Hoe is het zover kunnen komen met deze unieke 171e eeuwse watermolen?

1850: Oliemolens worden economisch minder interessant Er is een groot verschil tussen een watermolen vroeger (een eeuw of twee geleden) en nu. Nu denken we bij een watermolen aan een toeristische attractie, een aangenaam rustpunt voor een passerende wandelaar of fietser. De tijd waaruit de meeste overgebleven watermolens dateren, is een hele andere tijd. Watermolens waren toen bedrijfgebouwen met een economisch rendement. Dat verandert in de tweede helft van de 19 eeuw. Voordien waren vooral de oliemolens economisch interessant. In deze molens dreef de kracht van het waterrad een hele olieslaginstallatie aan. Daarmee kon men olie slaan uit oliehoudende zaden (raapzaad, koolzaad, De meeste oliemolens ondergingen rond 1800 nog regelmatig vernieuwingen en verbeteringen. Dat was ook zo bij de oliemolen in Hoogstraten, zoals u vorige maand kon lezen. De jaren 1860-1870 luiden het einde in van de inheemse natuurolieproductie. Invoer van natuurlijke olie (zoals aardnotenolie) maar ook van petroleum verdringt pijlsnel het arbeidsintensieve inlandse product. Uit een historische studie van H.Hagens (zie bibliografie) blijkt deze trend overduidelijk. Hij onderzocht een vijftiental oliemolens in het Twents-Duitse grensgebied. De meeste van die molens zijn vooral actief tussen 1750 en 1850. Dan houden enkele oliemolens op met hun activiteiten. Rond 1880 zijn er ineens zes molens die het voor bekeken houden. Wanneer we naar onze streek kijken, dan zien we hetzelfde verschijnsel. In 1846 telt men in de provincie Antwerpen 41 watermolens. In de daaropvolgende jaren mindert dat aantal plots. In 1880 is het aantal watermolens in onze provincie afgenomen tot 16. Ook in 1896 zijn er niet meer dan 16 watermolens. Deze gegevens maken het duidelijk. De mooie dubbele watermolen in Hoogstraten is op het einde van de 1 9Ic eeuw plots niet meer zo rendabel. Hoe moet het verder met dit mooie ding dat niet meer in zijn tijd past?

...).

Anholt (Duitsland). In 1854 verkoopt hij een groot deel van zijn eigendommen te Hoogstraten. De toenmalige onderpastoor van Minderhout, E.H. Jozef Lievens, koopt de molen (met stallingen en 12 ha grond) voor 22.575 frank. Pastoor Lievens gaat natuurlijk niet zelf olieslaan. Daarvoor heeft hij Corneel van Roy, die de molen van hem pacht. In 1859 neemt Leonard Van Gestel het van hem over. Dan komt er een nieuwe eigenaar op de proppen. In 1865 koopt notaris A.J.De Boungne de molen met omliggende gronden. Zijn pachter probeert de kost te verdienen als olieslager. We weten dat het in diej aren niet meer zo' n vanzelf sprekende zaak is. Gelukkig kan de pachter ook wat bijverdienen met het vermalen van eikenschors. Dat gebeurt in de molen op de linkeroever (afgebroken in 1911). Gemalen eikenschors is een belangrijke grondstof voor de leerlooierijen. Maar ook die industrie is zijn hoogtepunt voorbij... Probeer dan maar brood op de plank te krijgen als molenaar van de Hoogstraatse Dat probeert Jaak Van Gestel in 1868. Na hem komt Jan Van de Mierop (pachter van 1889 tot 1895) maar die houdt het ook vlug voor bekeken. Dan komt molenaar Frans Theeuwes zijn kans wagen in de Laarmolen. Maar die trok in 1900 ook weg van de Laarmolen. Hij heeft er zelfs een kind moeten afgeven, verdronken in het bruisende Markwater . Frans Theeuwes wordt daarna de molenaar van de windmolen aan de Sint-Lenaartseweg. ..

De laatsten die pacht betalen aan notaris A.J.De Boungne, zijn de kinderen van Jan Van de

Weg met dat waterrad! In het begin van de 20 eeuw is het erg in de mode om watermolens af te breken. Of toch tenminste het sluiswerk dat erbij hoort. Die verouderde schuiven en waterraderen stuwen het water nodeloos op terwijl de boeren regelmatig hun oogst vernield zien door de te hoge waterstand van de Mark. Rond 1905 wordt in Kasterlee het sluiswerk van de watermolen al verwijderd en in Hoogstraten gaan er steeds meer stemmen op om hetzelfde te doen. Om het sentiment van die tijden weer te geven, citeren we even de secretaris van de gemeente van Wortel (brief uit 1910). Na de eerste plannen om de sluizen van de Hoogstraatse watermolen af te breken, is er toch weer sprake van het water nog enkele tientallen centimeters op te stuwen. De secretaris schrijft: Men zegt ons dat het is uit hoofde van een persoonlijk gedacht van eenen persoon van Hoogstraeten die dat gedacht ondanks iedereen wil doordrijven; dat hij zich beroept op de esthetiek der schoone vallei van den Mark en op de min verzekerde bewaking der kolons van het Staatsgesticht door de verlaging van het waterpeil. Of eene vallei toch zo schoon is wanneer men het hooigras door het water ziet overstroomd en de opbrengst van een gansch jaar ziet verrotten en of ersedert jaren wel eene ontviuchting van kolons heeft plaats gehad ofer zelfs de poging van is genomen! Wat treffender schoonheids gezicht zou die vallei niet opleveren indien alle hinderpalen voor den afloop der overtollige waters ware weggeruimd!' En zo

gaat de verontwaardigde man nog een tijdje verder. Ook rond 1900 heb je dromers en harde wer kers. De dromers zien het liefst de mooie dubbele watermolen blijven bestaan, ook al wordt er nauwelijks nog olie geslagen en schors gemalen. Voor de hardwerkende boeren aan de oevers van de Mark is het sluiswerk van die molen een doorn in het oog. Weg met die verouderde handel! Het compromis tussen beide visies ligt voor de hand. De molen kan er gerust blijven staan, maar het sluiswerk moet verdwijnen.

22

000

1*

De laatste eigenaars van de dubbele Laarmolen Wie de 1911 eeuwse watermolen ziet schitteren op een oude postkaart vraagt het zich misschien wel af. Wie was de eigenaar van dit prachtige gebouw? In de glorietijd van de watermolen behoorden de molens van Hoogstraten tot het patrimonium van de hertog van Hoogstraten. Die kerel, de vorst van Salm-Salm, woont rond 1850 niet meer in Hoogstraten, maar in zijn kasteel in 18

Me De waternzolen rond 1914. Het gedeelte op de linkeroever is pas af, ~, ebroken. Het hal'e strodak moet nog vervangen worden door het latere pannendak. De sluis is ook verdwenen. Het water schuift een heel stuk lager door de bedding dan de jaren ervoor. ,

'


ERFGOED

1909: De gemeente Hoogstraten wil de watermolen kopen Nu volgt er een merkwaardig stukje dorpsgeschiedenis, gereconstrueerd aan de hand van een uitgebreide bundel documenten die Hoogstraten nu nog in zijn Stedelijk Archief bewaart. Het betreft zon honderdtal brieven, aangevuld met gcmcenteraadshc3luitcn. Deze intense briefwisselitig wcipt ccli lidit up de iine gebeurtenissen rond de watermolen. ln de loop van 1909 zijn er enkele vergaderingen waarop gesuggereerd wordt dat de gemeente Hoogstraten de watermolen best zou onteigenen om zo de waterafvoer te verbeteren. Wanneer bekend wordt dat deze onteigening voor tweederde gesubsidieerd kan worden door de provincie en de staat, ziet Hoogstraten dit idee wel zitten. De gemeente Hoogstraten probeert ook Wortel en Rijkevorsel te overtuigen van het nut van zo'n onteigening. Zo kan het aandeel van de gemeente Hoogstraten (113 van de kostprijs) meegefinancierd worden door de twee andere betrokken gemeenten. Wortel en Rij kevorsel liggen aanvankelijk dwars omdat ze niet inzien waarom ze zouden meebetalen. Na wat heen-en-weergeschrijf is dat probleem van de baan. Dan wordt de prijs van de watermolen bepaald. Enkele schatters worden aangesteld en men komt uit bij 9.000 frank. Niet echt weinig voor die tijd. En toch vinden de eigenaars, de kinderen van de overleden notaris De Boungne, dat ze meer geld moeten krijgen voor hun watermolen. Een van die kinderen is Edgard De Boungne, notaris te Weelde. De grote bemiddelaar in het conflict is Ferdinand Dierckx, kommissaris van het arrondissement Turnhout. Hij dringt er bij Edgard De Boungne op aan om toch akkoord te gaan met de prijs want naar verluidt zouden bevoegde ambachtsmannen verklaard hebben dat ze het voor die prijs gerust helemaal nieuw kunnen opbouwen. In 1911 is de zaak nog steeds niet rond. De arrondissementskommissaris heeft een ideetje om de eigenaars mee over de streep te trekken. Hij schrijft dat het de gemeente Hoogstraten niet echt te doen is om de eigendom van de grond en de molen, maar alleen om het sluiswerk. Op 11 januari 1911 stelt hij voor om een kleine inlassing te plaatsen in de verkoopakte: 'de afbraak van de sluis zal geschieden door de verkoopers maar de materialen ervan voortkomende alsook alle hoe genaamde gebouwen en aanhorigheden blijven hun eigendom.'

Rare zin, vindt u niet? In elk geval een lekkere brok studiemateriaal voor een notaris. Notaris De Boungne zag een geweldige kans en enkele dagen later schrijft hij al: Hierbij ingesloten de belofte tot verkoop van liet sluisrecht enkel op

voorwaarde dat de verkoop op 1 maart as. rond zou zijn.' De prijs is nog steeds vastgesteld op 9.000 frank maar nu heeft men het wel over een verkoop van sluisrecht, geen onroerend goed, geen materieel ding, enkel het recht om het water op te stuwen. Slim gezien van de notaris. Het zal u niet verbazen dat hij aandringt op een supersnelle afisandeling van de zaak. Er komen nog wat verwikkelingen maar na wat getouwtrek links en rechts gaat het plannetje dan toch door. Het lijkt er ook op dat de gemeente zich nauwelijks bewust is van het feit dat de geplande onteigening uiteindelijk niets meer is dan een afkoop van een sluisrecht... Na het akkoord blijkt dan plots dat de staat en de provincie de beloofde gelden niet doorstorten

Een postkaart uit 1943. De ,nolenaa, -shoeve staat er nog, ook al is de molen op dat moment al tientallen Jaren itmactief

Een JJ.to uit de jaren 40. Het water hij de watermnolen werd toen nog altijd een halve meter opgestuwd.

omdat er geen eigendom afgekocht is. We zullen Hoogstraten de beloofde 3000 frank geven wanneer we een authentieke verkoopakte van de molen zien, schrijft de Minister van Landbouw op 2 mei 1913. De brief wordt in het Hoogstraatse gemeentehuis op tandengeknars onthaald. Geleidelijk wordt het duidelijk dat er misverstanden in het spel waren. Er volgt nog intens gelobby op hoog niveau (Volksvertegenwoordiger Verachtert wordt ingeschakeld om de minister te overtuigen.) Uiteindelijk neemt de zaak een definitieve wending. De gemeente Hoogstraten zal de hele som alleen moeten ophoesten, terwijl de eigenaar de molen gewoon in eigendom houdt.. In 1914 verkoopt notaris De Boungne de molen samen met alle grond voor 18.000 frank. De man heeft nog goed munt kunnen slaan uit de vervallen watermolen...

Afbraak van het linkse molengedeelte Rond 1911 wordt de installatie van de oliemolen verkocht (kollergang, wentelas, slagblok, ... ). Op hetzelfde moment wordt de schors-

molen links volledig met de grond gelijk gemaakt. Het strodak werd eerst tot in de helft afgebroken. Rond 1920 wordt op het resterende molengebouw een dak met grijze betonpannen gelegd. Die pannen liggen er nu nog op. De sluizen worden natuurlijk ook afgebroken, daar heeft Hoogstraten juist zoveel geld voor moeten betalen... Wel laat men nog enkele tientallen jaren een paar balken liggen in de schuiven. Zo blijft het water toch nog een beetje opgestuwd. De molen, samen met de bijgebouwen (molenaarswoning, schuur, stallen) verwisselden nog enkele malen van eigenaar (1914: Leonard Michielsen, 1937: Jaak Verschueren, 1947: Petrus Vermeiren), Rond 1930 is de houten brug vervangen door een betonnen brug. Deze rust nog steeds op de bakstenen vleugelmuren die van 1744 dateren. In 1937 werden ook nog de hoeve en de stallingen afgebroken. Nu rest er enkel nog een leegstaand, vervallen molengebouwtje en een schuur. Die schuur is dan in de jaren '60 ook afgebroken. Enkel het oude molengebouwtje staat er nog. De eigenaar is Jef Vermeiren, die op de nabijgelegen boerderij woont. 19


ERFGOED

Hoe moet het verder met de resten van de watermolen? Het overblijvende gebouw is op zich niet veel waard. Het is zijn verleden dat dit restant waar devol maakt. Bovendien zijn er nog enkele schamele resten van de vroegere glorie: het door het waterrad uitgesleten spoor in de muur, de pegel in de brug, de voren waarin de schuiven bewogen, de gaten waarin de stijlen van de sluizen zaten. In de voorgevel verraadt het metselwerk nog steeds waar de schoorsteen stond. Binnenin zien we enkel nog het gat van de wateras en, twee meter daarboven, het hardstenen blok waarop de wentelas steunde. Een gat in een balk duidt nog de plaats aan van de as van het kroonwiel. Bovendien hebben recente opgravingen ook de fundamenten blootgelegd van het slagblok waarin de olie geslagen werd. Op basis van al deze vondsten kan men een vrij precieze reconstructie maken van de inrichting van de oliemolen. Die rijke geschiedenis en die enkele bewaarde authentieke elementen maken duidelijk dat dit 17" eeuws monument een restauratie verdient. Vele dromers zouden graag het rad en de molenstenen weer zien draaien. We laten graag zo'n dromer aan het woord. Hier komt Constant Laurijssen, die zich in 1934 verontwaardigde over het verval van de watermolen: Gij allen die onzen prachtigen watermolen gekend hebt, hoort ge niet, nu nog bij herinnering, wanneer de wandeling 14 langs die betooverende boorden roept, dat zware gebons en geklots op de drukkende ,nolensteenen, dat bij het olieslaan de balken en het gebint van dat fiere gebouw deed daveren lijk het beven der ledematen van een jong toorneloos ras bij het spelen met een logge vracht? Neen! Wij vergeten nooit de holle slagen onzer eerbiedvolle en aangrijpende nijverheid; zij blijven, lijk een wonderbare muziek, op onze ziel in werken, en herinneren ons aan/wildend aan de grootheid onzer lieve en dierbare bakermat. In dejaren '30 is deze Constant Laurijssen zeker niet de enige die de molen graag weer ziet draaien. In die tijd kent men in Hoogstraten voor het eerst de opkomst van het toerisme en men ziet op dat vlak nog wel een rol weggelegd voor de watermolen. Zo besluit de gemeenteraad van Hoogstraten op 24september 1932 om de grote waterkom bij de molen om te vormen tot een zwemvij ver. We lezen: ' ' t is dus bepaald dat er een zwemdok komt te Hoogstraten, alwaar verleden jaar eene prachtige betonnen brug werd gelegd'. En verder schrijftde burgemeester Van den Kieboom: 'Of de jonkheid, de verlofgasten en de stedelin gen die hier hunnen vacantietijd komen doorbrengen, in hunnen schik zullen zijn, hoeft niet gevraagd.

De Laarmolen terug in de belangstelling Ondanks de mooie dromen en plannen in de jaren '30 is de watermolen nu nog altijd niets meer dan een vervallen ruïne. Toch hebben enkele enthousiastelingen de laatste jaren al grondige voorbereidingen getroffen voor een restauratie. In de zomer van 1995 wordt de Laarmolen 'ontdekt' door Jos Spruyt, op dat moment de provinciale voorzitter van de Stichting Levende Molens. Hij zou de molen graag gerestaureerd zien en bereidt een klasseringsaanvraag voor. Hij doet historisch onderzoek en stelt een foto20

Op ticzepostkaart tilt de jaren '60 kan je de oude schuur nog zien. De molenaarswoning is inmiddels al wel verdwenen. archief samen. Naar aanleiding van een artikel in De Hoogstraatse Maand (februari 1996, Jan Verheyen) komt het onderwerp nog meer in de aandacht. De Hoogstraatse Oudheidkundige Kring besluit om op het stadhuis een 'informatienamiddag' te wijden aan de vervallen watermolen. Bedoeling is om alle geïnteresseerden op de hoogte te brengen van de restauratie-mogelijkheden. Er wordt hardop gedroomd van een restauratieproject naar het voorbeeld van de vzw Het Convent, die niet succes het Begijnhof restaureerde. Op de infodag (14september 1996) komen enkele deskundige sprekers de mogelijkheden toelichten. Samen met Jan Vermeiren, de zoon van de eigenaar, tasten Marten Fortuyn (buurman van de watermolen) en Jan Verheyen de mogelijkheden af om een vereniging op te richten. Tussen een droom en de verwezenlijking ervan ligt vaak een frustrerend lange weg. Dat is hier niet anders. Het vergt enkele maanden van moeilijk onderhandelen vooraleer de initiatiefnemers en de eigenaars op dezelfde lijn zitten. Er is een principieel akkoord voor een erfpachtovereenkomst. De landmeter werd ingeschakeld en er is al een mooi perceel rond de watermolen afgebakend. Indien de restauratie kan doorgaan, kan dit stukje grond in erfpacht gegeven worden aan de restaurerende vzw. Dan, in de eerste maanden van 1997, volgende onderhandelingen met de Dienst Monumenten en Landschappen (Afdeling Industrieel Erf goed). Deze ziet een klassering en daaropvolgende subsidiëring wel zitten, maar verlangt een grondige voorbereiding. Zo moet ook een akkoord gemaakt worden met de Afdeling Water van het Vlaams Gewest. Deze staat namelijk in voor het beheer van de waterlopen. En wie een watermolen wil laten draaien, moet een sluis oprichten. Daar wil het Vlaams Gewest ook zijn zeg in hebben. In mei 1997 komt de eerste ontnuchtering. De administratie van de dienst Water suggereert van een sluis op te richten waarbij niet hoger dan 50 cm gestuwd wordt. Lastig als je weet dat een watermolen slechts behoorlijk kan werken met minstens 100 cm opgestuwd water. In juli 1997 wordt de Laarrnolen door Monumenten en Landschappen op ontwerp van lijst geplaatst. Een halfjaar later, in februari 1998,

werd de Laarmolen uiteindelijk definitief geklasseerd als Beschermd Monument. Het gebouw is nu beschermd tegen afbraak en er is nu ook een gulle subsidiëring mogelijk bij restauratiewerken. Daarmee zijn alle problemen nog niet van de baan. Wanneer men naar de bevoegde administratie van het Vlaams Gewest stapt om een compromis te bereiken omtrent de stuwhoogte, wordt een degelijk opmetingsplan geëist. Een plan dat in de directe omgeving duidelijk de hoogtepeilen aangeeft, moet uitsluitsel kunnen geven over de geschikte stuwhoogte. In september 1998 werd het stadsbestuur van Hoogstraten bereid gevonden om de dure studiekosten op zich te nemen, om zo de opstartfase van een mooi restauratieproject alle kansen te geven. Na zorgvuldige opmeting van de hoogten van de stroomopwaarts gelegen weilanden, bleken die erg mee te vallen. Pas bij een stuwhoogte van 90 cm zijn er enkele kritieke plaatsen waar het water iets uit de oevers treedt. Gelukkig liggen de achterliggende weilanden op een vei-

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 031314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 118


ERFGOED tige hoogte. Na enkele erg plaatselijke ophogingen, kan men probleemloos water stusven tot een hoogte van 125 cm. Logisch, want dat was vroeger ook de opstuwhoogte. De boordeigenaars kunnen dus gerust zijn. Op het plan is duidelijk af te lezen dat het opgestuwde water geen bedreiging vormt voor de weilanden. De Afdeling Water reageerde erg voorzichtig op dit opmetingsplan. Er werd voorgesteld om nog verder strooinopwaarts opinetingen te verrichten. Een chemische wateranalyse, een milieu-effectenrapport en een bodemonderzoek zouden ze ook nog graag zien vooraleer in te stemmen met de bouw van een sluis...

het recht om de stuwhoogte zelf vast te leggen? Er staat trouwens in die verkoopakte expliciet vermeld dat die vrije hoogtebepaling een recht is van de koper, de gemeente Hoogstraten. Zowel de gemeente Hoogstraten als de Afdeling Water van het Vlaams Gewest bogen zich over het probleem. In de loop van februari 2000 kwam er antwoord van de juridische dienst van het Vlaams Gewest: het 'stuwrecht' zou afgeschaft zijn na de Franse Revolutie, kort voor 1800. Dat recht zou vanaf die datum feitelijk zijn overgegaan naar de overheid, in dit geval dus het Vlaams Gewest. Wat denkt u hiervan? Een niet bestaand recht? Vreemd dat men dat ooit verkocht heeft voor 9000 frank. Ook eigenaardig dat men in Meersel-Dreef zoveel moeite doet om dit stuwrecht over te kopen van de eigenaars van de watermolen. Op dit moment heeft ook de vzw Levende Molens zich gemengd in het debat. Volgens hen moet er juridisch een en ander uitgeklaard worden. Gesterkt door eerdere voorbeelden, weet Levende Molens dat Hoogstraten effectief van haar stuwrecht gebruik kan maken. U hoort het, er zal nog heel wat water door de Mark stromen vooraleer er weer een waterrad aan de Laarmolen zal draaien. Gelukkig liggen de kaarten vrij gunstig. Een enthousiaste ploeg werkt de laatste fase van de voorbereiding af. Het stadsbestuur van Hoogstraten werkt erg goed mee en is overtuigd van de slaagkansen van het project. Alles wijst erop dat het probleem van de stuwhoogte vlug een oplossing vindt.

Nieuwe ploeg Enkele maanden geleden begonnen de initiatiefnemers (oorspronkelijk: Manen Fortuyn, Jan Vermeiren en Jan Verheyen) met een nieuw clan verder te werken aan hun voorbereidingen, nadat de ploeg werd aangevuld met enkele nieuwe, gedreven en bekwame krachten. Ook Karel Verheyen, Dimitri Van Pelt, Leo Vleugels, J05 De Loose, Yves Hoskens en Louis Van Wellen zetten nu hun schouders onder dit project. Het grootste probleem is nog steeds hetzelfde. Hoe kan de toekomstige vzw op eenvoudige wijze een toestemming krijgen van de Afdeling Water? Als er nog een gemeentesecretaris uit 1911 bij zou zitten, zou die erg verbaasd zijn om die vraag. Had de gemeente Hoogstraten toen niet het sluisrecht afgekocht, en daar nog grof geld voor betaald ook? Als er één ding is dat toen met dat vele geld gekocht is, is het toch wel

Wordt vervolgd...

Bibliografie - H.Hagens, Wateroliemolens in het TwentsDuitse grensgebied, uitgave van TIMS-Neder/and, Vereniging voor Molinologie in Nederland en Vlaanderen, 1995. (Pl' 6-12) -

C. Laurijssen, De Molens van het Graafschap en Hertogdom Hoogstraten, in HOK 1934.

- Bouwkundig Erfgoed in het Kempens Landschap, De Hoogstraatse Pers, Hoogstraten, 1995

(pp 95-106) - Bundel —2.073.511, getiteld 'Gemeente

patrimonium Aankoop Watermolen op de Marck', bewaard in het Stedelijk Archief van

Hoogst raten

- 1909. Hoogstraten wil de watermolen kopen', onuitgegeven historische nota (8pagi-

na's) door Jan Verheven. - M. Leunen, Hoogstraten - Historisch fotoboek, Kempische boekhandel Retie, 1982, (p61).

Verdere lectuur - De watermolen van Hoogstraten, in DHM, februari 1996 - Zal er in Hoogstraten weer een waterrad draaien?, in Natuur-en Stedenschoon, tijdschrift van de kon. vereniging voor natuur en stedenschoon, mei/juni 1998, pp 3 1-33. - Bestemming voor watermolen, in GVA, 131 9/96 - Oude watermolen krijgt face-lift, in GVA, 6/10/97

Jan Verheven

Garage Luc RyverS -'

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

Als u van Service houdt!! -

14 0

21


flDiJil( gemeente Bij het begin van de tweede helft van de 19& eeuw kende België een buitengewone ontwikkeling van nijverheid en handel. De spoorwegen konden onmogelijk alle verbindingen in en tussen de steden verzorgen. In 1881 werd een 'Commissie belast met de studie van de middelen om het land te voorzien van een lokaal- en buurtspoornet' opgericht. De commissie oordeelde dat bij de aanleg van het nieuwe net ook de achtergebleven gebieden zouden voorzien worden van een snel en goedkoop transportsysteem om zo deze streken uit hun verdrukking te halen. Het wetsvoorstel, nodig voor de werking van de Buurtspoorwegen, werd op 5 mei 1885 ingediend door minister van Financiën, Beernaert en ridder de Moreau, minister van Landbouw, Industrie en Openbare Werken. Het werd op 5 juni door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd met unanimiteit van stemmen en reeds vroeger, op 20 mei, in de Senaat met 43 stemmen voor en 1 onthouding. De nieuwe wet, «Loi sur les chemins de fer vicinaux révisée et amendée » werd op 24juni 1885 door koning Leopold II uitgevaardigd en verscheen de dag nadien in het Staatsblad. Reeds in mei 1884 was er een wet goedgekeurd maar die werd dus in 1885 herzien en aangepast.

Grenstramstation Meersel-Dreef (II) In het eerste deel van De tram in onze gemeente' schreven wij een stukje geschiedenis van de Tramsteiplaats Hoogstraten op de Lijn 111 Antwerpen - Oostmalle - Hoogstraten. Het

A3

tweede deel heeft betrekking op Lijn 120 Turnhout - Hoogstraten - Meersel - grens en uitbreidingen waarin we het grensstation even bekijken. Het baanvak Hoogstraten - Meersel werd geopend op 20 maart 1899 en het baanvak Meersel Rijsbergen op 1 september 1899. Een apart type stelpiaats vormden de tramstations met grensoverschrijdend verkeer. Er stonden daar doorgaans twee gebouwen. Het

ene omvatte een woonhuis met kantoor voor de douanediensten, de wachtzaal en de toiletten. Het tweede gebouw was dan een loods, niet voor het stallen van rijtuigen of locomotieven, maar wel voor geladen goederenwagens. In Meersel-Dreef was dat niet anders. De plannen, goedgekeurd op 18 maart 1899, voorzien een woonhuis, douanekantoren, een kolenmagazijn en toiletten. De laagste inschrijver bij de beperkte aanbesteding was aannemer M.J. Mol uit Westmalle met een prijs van 22.781,26 fr. Het werk werd toegewezen op 18 mei 1899 en het gebouw werd opgericht in de 2 helft van hetzelfde jaar. Op 19 februari 1900 werd nog de bouw van de loods (mét slaapplaats) goedgekeurd en in de zomer van 1900 was ook dit werk klaar. Vermoedelijk uitgevoerd door dezelfde aannemer als uitbreiding van zijn eerste opdracht.

Begin van het einde Ook aan de rand van het land heeft de tram zeker een belangrijke sociale functie gehad. Maar economisch gezien hadden deze investeringen een bijzonder laag rendement. Het mooie liedje heeft dan ook niet echt lang geduurd. Reeds op 18juni1934 - na 35 jaar - werd het baanvak Meersel - Rijsbergen gesloten. In oktober 1942 liet de bezetter weten 250 km buurtlijnen te willen uitbreken. De Duitsers hadden besloten de buurti ijnen met alles erop en eraan over te brengen naar de Oekraïne. In 1943 begon men met het uitbreken van een eerste reeks lijnen. De bezetter maakte zelf een keuze op basis van de ontvangsten van een lijn. Dit

1

1.

/.......---------3:

(2

-

'Gare douanière de Meersel', situtiep1an van het grensstation in 1914.

Advertenties

mode voor jong en oud. lassiek in de betere merken en rEa are prijs. (ook in grote maten).

Ste6fs pp0 6 cZWe

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

DER SLUIS MODE 314.49.11 1314.55.04

22

assau tot5 uur.

dak

eustraat


ERFGOED was het einde van het baanvak Meersel - Hoogstraten. Begin 1944 kwam het bevel over te gaan tot de tweede fase. Het materiaal van de eerste fase was toen nog niet eens vertrokken. Omdat de bevrijding steeds dichterbij kwam, ging die tweede fase gewoon niet door. Maar de tram kwam niet meer naar Meersel-Dreef want de ij heil wei dcii opgebroken. Vanaf 1933 werd de stoomtram geleidelijk ver angen door de spoorauto. Dc stoommachine werd dus vervangen door een machine met een henzinemotoren later een dieselmotor. De mensen spraken toen van de mazouttram. Vanaf 18 juli 1934 verschenen de eerste spoorauto's op de lijn Oostmalle - Hoogstraten - Meersel. Na de Tweede Wereldoorlog was de rol van het grensstation uitgespeeld. Meersel werd geen stelplaats voor autobussen maar gewoon een bushalte op de lijn die verhuurd werd aan de firma Bynens & C° uit Turnhout.

Station te koop De secretaris-generaal van het Ministerie van Verkeerswezen geeft op 7 februari 1944 aan de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen de toelating om het grensstation te verkopen.

HERIJGERS

1APr

Bouwspecialiteiten

INOX ROOKKANALEN Voor elke brandstof is er

:

.

een specifieke toepassing, pl een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG GE/SOLEERDE of FLEXiBELE uitvoering

Het iiooiihiiis en de dOl(aiiekLiiltO?v'ii aan liet trwiistatioii in/t Mecrsel hoiulerd jaar later. Op26 maart 1952 koopt René Joannes Henricus Vanderhenst, gemeentebediende te Meerle, een grond van acht aren voor de prijs van 24.000 fr. + 2.000 fr. algemene kosten. Op 25juni1952 koopt Jan De Bie, landbouwer, Meersel, een grond van tien aren en de er opgerichte gebouwen (loods) voor de prijs van 49.000 fr. + 1.000 fr. algemene kosten. Op 23 februari 1953 kopen Cornelis Vandervelden en echtgenote Elisabeth Van Riel een grond van drie aren en zeventig centiaren en het eropstaande hoofdgebouw (woonhuis) voor de prijs van 63.000 fr. + 2.000 fr. algemene kosten. Eveneens op 23 februari 1953 koopt Wilhelmus-Alphonsius Krijnen, Meersel, acht aren en drieëntwintig centiaren en de eropgerichte gebouwen (douanekantoren) voor de prijs van 65.000 fr. + 3.000 fr. algemene kosten.

Dat was het dan. Alleen de as en het gruis van de steenkool op en langs de oude trambaan herinnert ons aan de stoomtram, alsook de ijzeren spoorbrug over de Mark.

Voor dit artikel maakten wij dankbaar gebruik van: Eric Keutgens, Een eeuw mobiel niet tram en bus, uitgeverij De Vlijt, Antwerpen, 1985; Constant Henrard, e.a. Instappen a.u.b.! Honderd jaar Buurtspoorwegen in België, uitgeverij De Nederlandsche Boekhandel, 1985; Eric Keutgens, De tramlijn Antwerpen - Hoogstraten - Turnhout, 1885-1965, onuitgegeven werk. (js)

lndustriewe 7 2320 Hoogstraten Tel. 03/31 4.47.55 I'Ikk Fax 03/314.80. 65

Advertenties

rij

314.49.111314.55.04

23


Mensen met een handicap willen en kunnen werken Het bewijs wordt dagdagelijks geleverd in tal van ondernemingen', getuigen werkgevers. Veel personen met een handicap laten zich opmerken door het optimaal benutten van geboden kansen gecombineerd met een hoge inzet en loyaliteit. Desondanks heersen nog tal van vooroordelen en onwetendheid die zorgen voor moeilijk te nemen barrières. Een degelijk opleidingsniveau, flexibiliteit, klantvriendelijkheid, rendement worden zelden geassocieerd met handicap. Een reden waardoor een groot potentieel aan waardevolle arbeidskrachten moeilijk aan de bak komt. Om mensen met een handicap impulsen te geven om zelf hun arbeidsintegratie te bevorderen bracht De Werkbank, het tewerkstellingsproject van JONG KVG VZW, 'Het Nieuwe Boek Job' uit. Een herziene en uitgebreide sollicitatiegids. Deze bijbel voor werkzoekenden is specifiek geschreven voor mensen met een handicap. Een duidelijke meerwaarde ontstaat door de glasheldere behandeling van specifieke problemen en vragen. Naast 'klassieke'sollicitatietips is er uitgebreid plaats gemaakt voor handicap & communicatievaardigheden (een methodiek gegroeid uit een Spaans-Frans-Belgische samenwerking, waarbij items aangeraakt worden zoals 'het strategisch verwoorden van de handicap, weerstanden van werkgevers, omgaan met vooroordelen, lichaamstaal, ... ). Ook de invloed van arbeid op sociale uitkeringen, tewerkstellingsmaatregelen (CAO-26, VIP, doventolken, aanpassing arbeidspost, dienstenbanen, ... ) komen aan bod. Een uitgebreid adressenbestand sluit het Nieuwe Boek Job af. (Het Nieuwe Boek Job kost 350,- Bfr. Te bestellen bij Jong KVG De Werkbank: tel. (03) 2162990, Fax (03) 2481442 ofpost@kvg.be ).

Zoekertj e Te huur:

in juli, augustus en september, groot huis 'Mas' voor 10 personen in Z.W. Frankrijk (Gascogne), 5 slaapkamers, 3 badkamers, alle comfort, zwembad (12x6 m). Info: tel. 00.33.5.6394.13.64. (Nederlandstalig)0

24

(reactie op de brief van Mevrouw Desmedt in nr. 179 van maart 2000) Geachte mevrouw Desmedt, In de uitgave van vorige maand liet U een 'Recht van Antwoord' plaatsen in verband met een artikel dat eerder in de rubriek 'Vanuit het Stadhuis' in dit blad verschenen was. Uw brief was gericht aan de redactie van dit blad en een "Recht op Antwoord" doet veronderstellen dat de redactie in het bewuste artikel foute informatie verspreidde. Nochtans duidt U in uw antwoord niet aan dat de informatie onjuist was. U vecht wel de houding aan van de Agalev-fractie in de gemeenteraad omtrent het betrokken dossier en daar heeft de redactie van dit blad niets mee te maken. Naar mijn mening gebruikt - of moet ik zeggen misbruikt - U het "Recht op antwoord" om tegen mij persoonlijk te keer te gaan en U doet dat in bewoordingen die mijn integriteit op meerdere terreinen aantast, wat ik niet zomaar kan laten gebeuren. Derhalve deze reactie op uw stellingen in deze zaak. 1. U meldt dat U en uw echtgenoot eigenaars zijn van een aantal percelen waarvoor U over een verkavelingsvergunning beschikte, en dat U deze verkocht om in de verkaveling 'Van Sundert' te worden opgenomen. Dat klopt inzoverre dat U voor het perceel, op het ogenblik van de verkavelingsaanvraag door Van Sundert, een verkoopoverkomst gesloten had, evenwel mei daarin met 'opschortende voorwaarden', ni. het verkrijgen van een nieuwe verkavelingsvergunning door de projectontwikkelaar. Bij mijn weten is een perceel maar verkocht als voor de notaris een akte daarvoor verleden is én als aan de voorwaarden van de verkoopovereenkomst voldaan is. In dit geval wil dat zeggen, nadat het college, waarvan U zelf deel uitmaakt, een nieuwe verkavelingsvergunning zou hebben afgegeven. Op de zitting van de gemeenteraad van 27.09.99, waarin dit punt op ons verzoek aan de agenda werd toegevoegd, ontkende U met de betrokken verkavelingsaanvraag iets te maken te hebben. Toen heette het dat betrokken percelen, die eerder eigendom waren van U en uw echtgenoot, waren verkocht waren en dat U niet op de hoogte geweest zou zijn van de exacte plannen van de verkavelaar/projectontwikkelaar. Aangezien U nog steeds eigenaar was van de betrokken percelen op het ogenblik van de aanvraag, was U dus wel degelijk betrokken partij en had U persoonlijke belangen te verdedigen. Bovendien was in het aanvraagdossier een verklaring gevoegd waarin Van Sundert verklaart dat hij gevolmachtigd is door de eigenaars van de gronden, om, van het perceel 303/a (= perceel eigendom van echtpaar Vermeiren-Desmedt) om de vergunningsaanvraag

in te dienen, alsmede een verklaring dat hij. eveneens revolmachtied door de eiceverklaart de kosten van de inrichting van de verkaveling te zijnen laste te nemen. Mij lijkt het in deze omstandigheden moeilijk vol te houden dat men niet betrokken is of geen belangen te verdedigen heeft. U schrijft dat U Van Sundert vanaf het begin hebt gewezen op het feit dat hij zou moeten voldoen aan verschillende voorwaarden, o.a. een deel van de kavels te koop aanbieden aan sociale voorwaarden. Wel, bij de eerste aanvraag van de verkavelingsvergunning was daarvan in het dossier niets te merken. Na overleg heeft Van Sundert de voorwaarden aanvaard, waardoor er inderdaad 18 kavels vrijkomen aan sociale voorwaarden. Naar aanleiding van dat overleg over een nieuwe aanvraag, verklaart Dhr. Van Sundert in zijn brief van 29.10.1999 aan het college hierover nochtans dat hij "nooit of te nimmer door u en/of uw dienst(en) is geïnformeerd omtrent deze sociale verplichting". M.a.w. ondanks het feit dat hij handelde in opdracht en met volmacht van om. U, mevrouw Desmedt, verklaart hij niet op de hoogte te zijn gebracht van het beleid van het college hieromtrent. "Vanaf het begin" zei U? U en uw echtgenoot stellen uw belangen niet boven die van de gemeenschap zegt U. U meent dat aan te tonen omdat 18 kavels aan sociale voorwaarden kunnen verkocht worden en dat zulks een goede zaak is voor de gemeenschap. Dat wil ik zelfs graag aannemen. Maar dat dit een bewijs is voor uw gemeenschapszin durf ik in twijfel te stellen. Ten eerste blijkt dat niet uit de wijze waarop de vergunning aanvankelijk werd ingediend. Daarin was geen spoor van sociale kavels en het is zeker niet op uw persoonlijk initiatief dat die er uiteindelijk gekomen zijn. Ten tweede legt U nergens uit wat uw belangen wel zouden kunnen zijn, zodatU de lezers zelf zou laten oordelen welke belangen U het hoogst acht. Op basis van wat in het dossier te vinden is, heb ik voor mezelf volgende redenering gemaakt. Oorspronkelijk had U voor het betrokken perceel een verkavelingsvergunning voor de verdeling ervan in 5 houwpercelen. Gerekend aan de geldende tarieven in de omgeving zouden die een flinke waarde hebben vertegenwoordigd. Gezien de grootte van de percelen (grote diepte) zou de prijs per m 2 echter wel een stuk lager zijn dan de m 2-prijs voor pakweg een bouwperceel van 1000 tot 1500 m 2 Door het nieuwe verkavelingsontwerp kon U een behoorlijke prijs bedingen voor elke m2 en zit er voor U en uw familie een flinke meerwaarde in. Dat is uiteraard uw goed recht en op zichzelf betwisten wij dat recht niet. Dat dergelijke operaties plaatsvinden tijdens de uitoefening van uw mandaat en zelfs afhankelijk zijn van het verlenen van een vergunning door het college waar U zelf deel van uitmaakt, is voor mij en de collega's van mijn fractie deontologisch niet correct. .


"Jan Fret liegt wanneer hij beweert dat ik actief heb deelgenomen aan de bespreking van het verkaverlingsdossier in het schepencollege van 13 en 20 september" schrijft U. Mijn ouders hebben me altijd voorgehouden dat ik geen leugens mocht vertellen en goed moest nadenken alvorens iets over iemand te beweren. "Draai eerst uw tong zeven keer rond in uwe mond voor dat ge iets van iemand vertelt" placht mijn moeder mij te zeggen. Ik kan niet zeggen dat ik dat in dit geval niet gedaan heb. Ik heb nergens de woorden "actief deelgenomen" gebezigd, ik vraag me trouwens af of het als verkozene wel geoorloofd is in het college en de gemeenteraad "passief deel te nemen". Wat ik beweer en kan staven op basis van de verslagen van college en gemeenteraad is dat U aanwezig was op de bedoelde vergaderingen en aanwezig bent gebleven tijdens de bespreking van het dossier. De punten waren vooraf op de agenda geplaatst, U wist dus dat ze zouden besproken worden. Ook bleef U aanwezig en nam U zelfs actief deel aan de bespreking van het dossier op de zitting van de gemeenteraad van 27 september. U zegt dat Ii dat deed omdat er geen beslissing moest genomen worden door de Raad. Nochtans stond op het door onze fractie ingediend agendapunt 'Bepalen van een principieel standpunt tegenover de verkavelingsaanvraag Van Sundert tussen de Hoge Weg en de Lage Weg in Minderhout". Ik wil graag uw aandacht en die van de lezers vestigen op art. 92 /JO van de gemeentewet: "Het is elk gemeenteraadslid en de burgemeester verboden tegenwoordig te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, voor of na zijn verkiezing of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben." Actief deelnemen hoeft niet, aanwezig zijn is voldoende! Een beslissing nemen hoeft ook niet, beraadslagen volstaat! Ik kan alleen maar vaststellen dat U de wet op een heel eigen wijze interpreteert en iemand, die er een striktere interpretatie op nahoudt, al snel 'een leugenaar' noemt. Dat U op de bespreking met de vemkavelaar aanwezig was, heb ik achteraf teruggenomen, nadat in de bespreking in de deontologische commissie was gebleken dat het verslag van de bewuste collegevergadering niet goed was opgemaakt. Maar onwetend kan je niet zondigen, dacht ik.

Van bij de installatie ervan in juli 1998 hebben wij daartegen bezwaar gemaakt. In de commissie is de oppositie slechts met ĂŠĂŠn stem vertegenwoordigd, tegenover 5 stemmen voor de huidige meerderheid van de gemeenteraad. Democratie betekent naar onze mening ook 'ruimte geven' aan de oppositie. In deze commissie is dat naar ons gevoelen niet het geval. Daarbij heb ik twijfels aan het 'serieux' van een commissie die tot conclusie komt dat 'het aan te bevelen is de wettelijke bepalingen na te leven'. Ik dacht dat de wet naleven geen aanbeveling behoeft, dat is zonder meer normaal dat je dat doet. Dat Agalev zich vervolgens tot de Gouverneur wendt om 'toch nog maar eens zijn gelijk te halen', is ons recht, of vergis ik me? In elke democratische rechtsgang zijn meerdere mogelijkheden voorzien om zijn gelijk te halen. Het is ons 'democratisch' recht om ons tot een hoger college te wenden als we het met de gang van zaken in een lager college niet eens zijn. Zo blijft er ons na de gouverneur, nog steeds de mogelijkheid ons tot de minister te wenden. De regels voorzien dit en wie ons wil beletten

daarvan gebruik te maken, die moet ons het begrip 'democratie' eens goed komen uitleggen. Het is maar op het einde van de rechtsgang dat wij ons bij de uitspraak dienen neer te leggen. Tot zolang kan ik U alleen maar de raad geven de eerder geciteerde aanbevelingen te volgend die mijn moeder mij gaf (tong 7 keer ronddraaien), alvorens me ervan te beschuldigen 'geen goede democraat' te zijn. Ik beweer niet en heb ook nooit beweerd op voorhand gelijk te hebben en het is niet aan mij U een blaam te geven. Dat heb ik bij mijn weten ook niet gedaan. Het is wel mijn recht uw houding in dit dossier te betwisten met alle gerechtvaardigde middelen. Dat er verkiezingen op til zijn, doet daaraan geen afbreuk. Zoals U als schepen goed weet is dit niet het eerste dossier dat wij bij de gouverneur aanhangig hebben gemaakt, ook op tijdstippen dat er geen verkiezingen in het zicht waren. Met vriendelijke groeten,

Jan Fret Agalev-gemeenteraadslid.

Em

'Jan Fret en de democratie' U stelt in uw brief do vraag of ik wel 'voldoende democraat' hen om me neer te leggen hij beslissingen van democratische instellingen zoals de deontologische CUIIIIIIISIL.

Wel imievrouw, Ik heb gn enKele moeite me neer Te leggen bij elke 'democratisch' genomen beslissing van een 'democratische' instelling. Maar laat ons van mening verschillen over de 'deontologische commissie' en haar besluit. Vooreerst is naar mijn mening (en die van mijn Agalevcollega's) de deontologische commissie niet democratisch genoeg samengesteld.

VRIJHEID 116 TEL.: 031314 42 92

25


LEZERSBRIEF Redactie Hoogst raatse Maand, Verwondering en ergernis overviel ons nadat het college van burgemeester en schepenen "het persoonlijk bericht inzake het onderzoek de comnrodo et incommodo" ons had overgemaakt. Gezien de tijdsgeest, plaats en omstandigheid voelen wij ons verplicht een open brief te sturen naar het college van burgemeester en schepenen. Graag zagen wij, indien mogelijk, onze open brief geplaatst in uw maandblad ter kennisname van uw talrijke lezers en bewoners van Hoogstraten, welke naar onze bescheiden mening meer belang bij deze zaak hebben dan wij. Antwerpen 06-03 -2000 Geachte Heer Burgemeester, Schepenen en Raadsleden van de Stad Hoogstraten, Betreft Het verzoek van Peeraer Belgium N.V. - Nachtegaaistraat 1 - 2330 Merksplas, tot exploitatie van een nieuwe inrichting voor het bevoorraden van autovoertuigen met brandstof en een shop, gelegen te Loenhoutseweg II, 2320 Hoogstraten kadastraal bekend sectie F nr. 150w 4 (afd.1). Wij vinden het onze plicht U onze bedenkingen bekend te maken via een open brief. Als "ex-Hoogstratenaren", wonende te Antwerpen, maar met onze "roots" nog steeds in de Noorderkempen, bezoeken wij wekelijks Hoogstraten, onder meer omdat onze kinderen lessen volgen in enkele vrijetijdsinstituten, uw stad rijk. Binnenrijdend via de Loenhoutseweg naar het centrum biedt de aanblik ons steeds een verademend panorama van landelijke rijkdom, een oase van groen beheerst door zijn gotische kathedraal, een stad in een dorp. Een foto die zijns gelijke niet kent. Vandaar onze verwondering en ergernis dat de mogelijkheid overwogen wordt om op de Loenhoutseweg nr. 11 te Hoogstraten, een service - tankstation te bouwen. Het "huis van Soetewey" - iedereen die Hoogstraten via deze weg regelmatig binnenkomt kent dit mooie pand. Een landelijke villa, iets teruggetrokken liggend in zijn eigen kleine park, tussen de schaduw van de prachtige oude bomen, dicht bij het OCMW met zijn ouderlingenhuizen en serviceflats voor minder mobiele en/of behoeftige bejaarden, op een boogscheut van het Klein Seminarie met honderden leerlingen. Uit veiligheidsoverwegingen weert men in andere steden tankstations uit de agglomeratie. Daar waar concessies vervallen moeten tankstations verhuizen en/of hun uitbating stoppen. Wij vinden het onze plicht U te wijzen op de rijkdomlligging van het pand en niet in het minst op de gevaren voor de omwonenden des te meer gezien de nabijheid van woningen voor bejaarden, serviceflats en scholen.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

Een stad wordt geen stad door een titel op papier maar is dit deels dankzij de culturele rijkdom welke ze heeft verworven, koestert en uitstraalt. Beroep doende op uw verantwoordelijkheid ten overstaan van uw medeburger, en op uw zin voor behoud van datgene wat waard is beschermd te worden, hopen wij vanuit Antwerpen dat U de bouw van dit geplande tankstation uit alle macht zult tegenhouden. Hoogachtend, Monique Van Nyen Frank Croes

26

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 0311314.52.78


OPENBARE BIBLIOTHEEK H 000STRATE N TENTOONSTELLING IN BIll HOOGSTRATEN De bibliotheek van l-loogstralen wil regelinalig kleine tentoonstellingen opzetten rond film, fotografie, boeken, de media in ruimere zin of een onderdeel van onze collecties. Deze tentoonstellingen gaan door in de hoofdbibliotheek tijdens de openingsuren. Een cultureel surplus voor de bibliotheekgebruikers en andere geïnteresseerden. Telkens zal er ook een aangepaste keuze uit onze collecties de tentoonstelling aanvullen.

Tentoonstelling in april: Filmstills van Xavier Rombouts. Xavier Rombouts is een gekend reisfotograaf. Hij bereisde zowat de halve wereld: Europa, Zuid-Amerika, Noord-Afrika en ookZuid-Azië. Onlangs nog reisde hij naar Cuba. Hij maakt schitterende reisreportages met opvallend natuurlijke portretten van de bewoners van deze gebieden.

Â

REOA

Ann Petersen en Frank Vercruyssen in 'Manneken Pis' van Frank Van Passel. Foto: Xavier Rombouts. Wat zeker minder geweten is: Xavier Rombouts is een drukke filmfotograaf. Hij maakt opnames tijdens het filmen. Filmstills zijn eigenlijk foto's die u ziet in de tentoonstellingskastjes van de bioscoop. Hij maakte deze filmstills voor Vlaamse en Nederlandse filmmakers: Jan Verheyen, Paul Cox, Marc Punt, Erik Van Looy, Jean-Pierre De Decker, Robbe De Hert, Frank Van Passel en Frans Weisz. Onder meer werkte hij voor volgende films: Boys, Diamant, Elexir D'Anvers, Brylcream Boulevard, Elias, Dief, She good fighter, Alles moet weg, Manneke Pis, Ad Fundum en Hoogste Tijd.

16 van deze filmstills zijn te zien tijdens de ganse maand april in de hoofdbibliotheek van Hoogstraten. Deze tentoonstelling is te bekijken in de omgeving van de balie en in de kranten- en tijdschriftenafdeling, tijdens de openingsuren. De bibliotheek is open voor het publiek op maandag van 12u tot 16u, dinsdag van 16u tot 20u, woensdag van 13u tot 17u, donderdag van 18u tot 20u, vrijdag van 15u tot 18u en zaterdag van 9u tot 12u. Ook kan u in deze periode de nieuwe aanwinsten rond fotografie en film aantreffen op tentotafels.

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531 Openingsuren toonzaal:

Meerje

Maandag Mm vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 u. Zon- en feestdagen gesloten

4

Meer

Minderhout

Sanitair Centrale verwarming 27


DOR

SLE V N

Confetti en carnaval WORTEL - Het Wortels carnaval kon eindelijk weer eens genieten van het prachtweertje dat het al jaren verdient. Het zonnige en warme weer van zondag 12 maart zorgde ervoor dat er enorm veel volk kwam opdagen om naar de stoet te kijken en mee te feesten. Rijen dik stonden mensen toe te kijken naar het vrolijke en kleurrijke spektakel. En natuurlijk was er ook confetti, bakken vol zelfs, en bier, ook bakken vol, en leute, ook heel veel.

Karnaval is een ernstige zaak, zou men kunnen zeggen afgaande op dit beeld van karnaval"garde" Leo Braspenning en ĂŠchte burgemeester Arnold Van Aperen, net voor (le sICl!t(/(fl cl I!(!I?(]!iU(.

De VVortelse Raad i'an Elf, die de inaataan geeft tijdeirs Je Feesten, wou erg graag poseren vanien ,nc't (le feilg(lprul.v ('Ii Ook Iiat ('st/L' is ei g gcv 00/! in Wortel, tijdens de kai navaisfeesren.

:(g :; ) Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg S 2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

Conferti, tonnen confetti werden er uilgestrooid in de straten die de stoet passeerde, tot leute van de stoetdeelnemers, misschien wel nzinderplezanr voor de bewoners langs het parcours die op maandag de rommel mochten (moesten) opruimen. 28

FORD 'VEILIGHEID EERST...'


DORPSNIEUWS

Veel geplaagde mensen

Wegenwerken

HOOGSTRATEN - Om te weten waarde veel geplaagde mensen wonen, wandel of fiets je eens langs de Loenhoutseweg. Zeker na een fikse regenbui begrijp je deze uitspraak onmiddellijk. Bovendien was dc inkt nog niet droog van alle handtekeningen om te protesteren te gen de vestiging van een enorm serrecomplex of men moest al opnieuw op pad met een bezwaarschrift tegen de mogelijke inplanting van een groot tankstation. In de zomer van 1999 - ongeveer een halfjaar geleden— werden de bewoners verrast door een aannemer die ongevraagd de takken in de voortuinen begon te snoeien en alle verharde opritten ging opbreken. Niemand van de eigenaars was op de hoogte van het hoe en waarom van deze werken. Van het personeel van deze aannemer moest men vernemen dat we ook in de iiiodeme tijd werden opgenomen en - eindelijk - riolering zouden krijgen. Enkele weken later gingen de eerste buizen in de grond nadat men vele nachten had mogen liggen luisteren naar het lawaai van een pompinstallatie. Met een flinke onderbreking halfweg de straat geraakte het eerste werk toch voor de winter nog klaar. Maar er zou nog een tweede reeks buizen wor den gelegd voor het opvangen van het regenwater want samen met de prachtige eikenbomen verdween ook de open gracht. Wanneer 7 Niemand die het de inwoners kon zeggen. De aannemer verdween met mensen en materiaal, de winterse regens kwamen en de uitgebroken opritten bleven liggen met putten en plassen. Naar het schijnt zou er zelfs een fietspad aan de noordzijde van de Loenhoutseweg worden aangelegd. Maar enig officieel bericht hieromtrent kregen de mensen nog steeds niet. Dit werk zou uitgevoerd worden als die regenwaterbuizen er liggen. Wanneer of hoe weet niemand. Gaan sommige mensen een stuk van hun tuin moeten afgeven ? Moeten zij nu een jaar maar niets doen aan hun voortuin en alles zo laten liggen en gelaten afwachten wat er nog gaat gebeuren? De Loenhoutseweg is natuurlijk geen gemeenteweg maar dat is toch geen reden om de mensen niet te informeren. De manier waarop de inwoners worden behandeld, is eigenlijk onfatsoenlijk. Er is veel veranderd aan de Loenhoutseweg sinds 1972. Met de ingebruikneming van de El 9 (toen ElO) veranderde deze rustige weg in een drukke straat met veel vrachtverkeer. De meeste gebruikers denken nog dat ze op de snelweg zitten of er reeds zijn en razen aan 100 kin per uur door de straat in de bebouwde kom. Wat wil of kan de overheid doen om de woonkwaliteit hier te verbeteren ? We zijn benieuwd wat deze lente zal brengen ! (js)

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

H01%T fl21 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTAATEN Telefoon 03/314 68 60

MEERSEL-DREEF - MEERLE - MEER - Wie van Groot-E','ssel via Ipenrooi naar Meer wil rijden, heeft de laatste weken best een andere reisroute gekozen. Men is er druk aan het werk aan de weg te Meer en aan het kruispunt te Groot Eyssel. Aan het desbetreffende kruispunt wordt er een rondpunt voorzien. Bij een bezoek ter plaatse was niet duidelijk te zien of het een ee/it rondpunt wordt, waarbij je rond moet rijden of gewoon een kruispunt iiiet een rond pleintje. (tv)

Meerseweg, bomen mogen blijven staan.. \lEER Loss ei aannemer, gemeente. als Bruggen en Wegen lijken op verrassende wijze van gedacht veranderd. Op zeer korte termijn zullen de plannen voor het fietspad langs de Meerseweg aan de westkant hertekend worden. Voorlopig laten ze zich daarbij niet in hun plannen kijken. Maar toch lekte een en ander uit. Vorig .jaar reeds kondigde de toenmalige minister van verkeer, Stevaert aan dat fietspaden op veiliger afstand van de weg moeten geplaatst worden. Onteigeningen hoeven daarbij niet tergend lang meer aan te slepen want de procedureslag wordt pas achteraf gevoerd. Ook de Comissie "Landschap" heeft ondertussen van zich laten horen. Bomenrjen langs een dergelijke weg karakteriseren een landelijke gemeente als Meer en hebben voor de bewoners een historische betekenis. Het verwijderen van dergelijke visuele aanwezigheden wordt onbewust als zeer onprettig ervaren. Het (bruusk) verwijderen van deze elementen uit de leefomgeving en het vervangen ervan door banaal beton en struikjes doet de mens zijn decennia lang opgebouwde associatie met "zijn dorpk& vergeten. En dat, zo bewijzen studies, is nadelig voor het welzijn. Volgens heemkundigen kan dat toch niet de bedoeling zijn. Het ziet ernaar uit dat de strekkingen voor een vililig fietspad en groene verkeersweg het dan toch zullen halen boven de mening "bomen langs le weg is gevaartijk voor dc automobi list", en "bomenja, maar niet voor MIJN deur". Toch is een en ander toch nog niet 100 procent duidelijk. Als een volslagen verrassing en, tegen alle verwachtingen in, wil de gemeente en Bruggen en Wegen dan toch een informatiever gadering beleggen. Gezien de hoogdringendheid, (de gemeente wil perse dat de werken geen vertraging ondervinden) zal dit reeds gebeuren op zaterdag 1 april in het Fortuin in Meer. om 14.00 uur. Vooral bewoners die "tegen" de gang van zaken zijn worden daar verwacht en te woord gestaan. Men grijpe deze kans.... (ma)

Fietspad dan toch achter de bomen

MEER - Wie had gehoopt dat deze bomen zouden verdwijnen is eraan voor de moeite. Het fietspad komt wel degelijk op veilige afstand van de weg en achter de bomen. Wie er meer over wil horen kan terecht op zaterdag 1 april in het Fortuin in een ijlings bijeengeroepen inftrmatievergadering.

29


DORPSNIEUWS

Paterswielproj eet MEERSEL-DREEF - Zoals werd afgesproken op de algemene vergadering van de dorpsraad, vergaderde de dorpsraad en het schepencollege op maandag 13 maart, over het Paterswielproject. Er werden heen en weer al verschillende voorstellen gedaan maar niemand wist eigenlijk nog hoe het nu juist zat. Voordien had de dorpsraad de hoofden al eens bij elkaar gestoken, samen met de KLJ, om tot een haalbaar voorstel te komen. Daarbij werd rekening gehouden met volgende realiteiten: de bovenverdieping is niet brandveilig, de toestemming om op de plaats van de huidige achterbouw een nieuw gebouw op te trekken voor de KLJ wordt een aanvraag met vraagtekens en vraagt zeer veel tijd. Alleen al het advies dat gevraagd werd over dit punt is al meer dan een jaar weg. Met deze punten in het achterhoofd werd volgend voorstel uitgewerkt: 1. - achterbouw volledig afbreken: de stenen en de pannen kunnen gerecupereerd worden voor de KLJ-nieuwbouw. 2. - het voorstel van de verhuizing van de bibliotheek wordt ingetrokken. 3. - de eerste verdieping en de zolder kunnen als opslagruimte aan-

gewend worden voor verenigingen die daar nood aan hebben. 4. - verbouwingen als volgt: * oprichten van twee nieuwe toiletten aan de achterzijde, palend aan de gebuur. * de kelder wordt gedempt en de vloer van de opkamer wordt uitgebroken. * de muur tussen de kelder/ opkamer en de keuken wordt afgebroken en opnieuw opgericht onder de muur van de eerste verdieping: de nieuwe gecreëerde ruimte wordt een gemeenschappelijke keuken, met een eigen buitendeur. * de oude trap in de keuken wordt volledig afgebroken en een nieuwe trap wordt geplaatst in de voorplaats. * de voorplaats wordt vergaderruimte voor alle andere verenigingen met toegang tot de gemeenschappelijke keuken. * de gang wordt ingekort tot een sas. * de oude gang wordt bergruimte voor de KLJ. * de bijkeuken en de wasruimtelwc (momenteel al een aanbouw bij het hoofdgebouw) worden volledig afgebroken, en vervangen door een bredere nieuwbouw voor de KLJ, bestaande uit een gelijkvloers, met zadeldak waaronder een vergaderruimte of opslagruimte voor de KLJ kan gecreëerd worden. * twee wandkeukens

worden geplaatst te weten in de gemeenschappelijke keuken en in de KLJ-achterplaats. 5. - in de tuin: door afbraak van de achtergebouwen is er een ruimere plaats voor aanleg van petanqueterreinen voor de gepensioneerden en andere geïnteresseerden, die gebruik kunnen maken van de nieuwe wc's en de gemeenschappelijke keuken. 6. - de bestaande parking volledig verharden met klinkers, dienstig voor: vendelzwaaien op dinsdag (Kempische Klauwaerts). - speelavond op vrijdag (KLJ). parking in het weekend. - kermisattracties in de zomer. 7. - achterliggende grond (Kerkfabriek Meerle): - voorste gedeelte: speelweide (speelweide, voetbalveldje met doelen, mountainbiketerrein met heuveltjes e.d.). - achterste gedeelte: natuur. 8. - het gebouw met petanqueterreinen met lage afrastering beveiligen. 9. - een luifel voorzien aan de volledige breedte van de achterkant van het huis ongeveer 3 m diep. Om één en ander duidelijk te maken twee schetsen, één voor en één na de voorgestelde veranderingswerken. (info dorpsraad Jef Jacobs, tv)

kelder + keuken

bijkeuken

opkamer

-

voorplaats

1

gang

slaapkamer

wasruimte iieuwbouw

+ wc

Een schets van de indeling van het huidige schoolgebouw

De indeling na de voorgestelde werken aan het schoolgebouw.

Windmolens langs de E-19 MEER - Om dit stukje Meer is de laatste tijd veel te doen. Vooreerst zal in het kader van HST, de snelweg hier naar rechts moeten opschuiven om de bocht flauwer te maken voor de sneltrein. Dan zou de op en afrit van de John Lijssenstraat naar hier verplaatst worden om te verhinderen dat een fraktie van dit verkeer zich een weg zou zoeken door de dorpkernen van Meer, Minderhout en Hoogstraten. Sinds kort komen daar nog de plannen van electrabel bij om in Meer een heus windmolenpark op te richten. En dat lijkt logisch, want wie goed kijkt vindt reeds op de rechterkant een windmolen. Een uitbreiding van deze infrastruktuur ligt dus voor de hand.

IJ


DORPSNIEUWS

Een geslaagd concert HOOGSTRATEN

De Koninklijke Fanfare St.-Catharina (in de volksmond 'Den Bond') is ongetwijfeld één van de actiefste (muziek)verenigingen uit de deelgemeente. Zij zijn niet alleen present wanneer de stad Hoogstraten op haar beroep doet voor de diverse feestelijke gelegenheden, zelf organiseert zij ook, weliswaar muzikale, activiteiten. Het waren de leden van St.-Catharina die het merendeel uitmaakten van het, intussen veel besproken, Flandria-2000-concert, waar zij uiteraard ook meewerkten aan de CD-opnames. Deze fanfare werd ook afgelopen jaar Provinciaal Kampioen en organiseerde zelf twee, zeer gewaardeerde muziekkampioenschappen. Op zondag 20 februari verzorgden zij andermaal hun jaarlijks concert in de Rabboenizaal. Omdat in het jaar 2000 ook het 120-jarig bestaan wordt gevierd, kregen alle dames bij het onthaal een klein presentje aangeboden. De muzikanten brachten na een prachtig openingsstuk 'Opening Music', 'The Last Song', een ingetogen koraal, gecomponeerd door de Belgische componist Ben Haemhouts. De volgende twee werken waren van de hand van Jan Hadermann: 'Ballad' - een solostuk voor bugel en fanfare - waar Peter Roovers als solist liet horen hoe het moet en 'Joy of Music' een moeilijk, uitdagend, maar plezierig stuk. 'Miniatures for Band' van Rita Defoort werd op een perfecte wijze gebracht. Met 'It's a small world' - gekend van Disney - werd het eerste deel afgesloten. Enkel dit laatste stuk was niet van een Belgische componist(e). Tijdens de pauze werd een geslaagd leerlingoptreden verzorgd onder de leiding van Sophie Vandamme. Zij brachten 'Sailing' van Rod Stewart en 'Yellow Submarine' van LennonMcCartney.

1 of 51 Nationale Kampioenen? Aangezien de Kon. Fanfare St.-Catharina het afgelopen jaar Provinciaal Kampioen werd, nodigde de Nationale Federatie hen (zoals alle provinciale kampioenen) uit deel te nemen aan de Nationale Kampioenschappen die plaats hadden op 11 maart in het Lemmensinstituut te Leuven. Na ruggespraak met de muzikanten, dirigent en het bestuur werd besloten deze uitdaging aan te gaan. Dirigent en muzikanten brachten achtereenvolgens als inspeelstuk Deep Harmony van Handel Parker in een arrangement van Luc Vertommen, Miniatures for Band (Rita Defoort) en A Junior suite (Johan Evenepoel). Bij sommige muzikanten stonden de zenuwen zeer gespannen. In deze speciaal ontworpen muziekarena zou het anders kunnen klinken dan in de vertrouwde Pax of Rabboenizaal. Dat viel evenwel mee en de stukken werden dan ook zeer goed uitgevoerd. Nu kon het wachten beginnen op de uitslag die pas rond 19 uur zou worden bekendgemaakt, zodat de meeste muzikanten huiswaarts keerden. Dirigent Bart Van Ossel en afgevaardigde van het bestuur Staf Brosens werden op het podium geroepen om de uitslag te ontvangen uit handen van de nationaal muziekverantwoordeljke, in bijzijn van de jury en talrijk opgekomen publiek. Met 260 punten voor Miniatures for Band en 255 punten voor A Junior Suite werd de Kon. Fanfare St. Catharmna Nationaal Kampioen met een gemiddelde van 85,8%. Een onverwacht prachtige score. De aanwezigen gingen uit de bol voor deze uitslag. Nadien werd Staf Brosens nogmaals op het podium gevraagd om de speciale B .A.P.-prijs in ontvangst te nemen. Deze geldprijs van de Belgische Artistieke Promotie werd hen toegekend omdat zij die dag de beste uitvoering

brachten van een werk van een Belgisch componist. In het verleden mocht de fanfare reeds diverse malen provinciaal kampioen worden, maar dit is de eerste maal in haar 120-jarig bestaan dat K.F. St.-Catharina Nationaal Kampioen werd. Op haar eigen manier draagt de Koninklijke Fanfare St.-Catharina haar steentje bij voor de culturele promotie en het positieve imago van de stad Hoogstraten. Elke muzikant was trots met deze groep op te treden en voelt zich een beetje kampioen. Een prachtprestatie voor de ruime groep welke de vereniging toch is. Nog dit jaar wordt op 23 september een jubileumviering georganiseerd waarop iedereen wordt uitgenodigd. Dan worden, in aanwezigheid van diverse hoogwaardigheidsbekleders, verschillende leden opgenomen in de Nationale Orden. Na de academische zitting wordt u een gratis concert aangeboden door 3 Vlaamse prachtorkesten. Deze gebeurtenis mag u gewoon niet missen. Dus noteer dit in uw agenda. Bent u geïnteresseerd in kwaliteitsvolle concerten, wenst u muziek te maken in een vereniging waar vriendschap en sanenhorigheid prioritair zijn. Gemotiveerde muzikanten zijn nog steeds welkom. Wenst u meer informatie omtrent de jeugdwerking, opleidingen of concerten, wendt u dan tot voorzitter Stan Van Hemelen (tel. 031 314.43.11) of één van de andere bestuursleden.

Het tweede deel ving aan met de aartsmoeilijke maar prachtige concertmars 'Lenzburg' getoondicht door Derek Braodhent. Met 'Calling Cornwall' (Goff Richards) werd de romantische toer opgegaan. Met 'A Junior Suite' van Johan Evenepoel (3 delen) vervolgden zij hun optreden. Op een sublieme wijze werd een compilatie gebracht van dc gekendste songs uit 'Les Mis&ables' wat door liet ruim opgekomen publiek zeer enthousiast werd gewaardeerd.

HERMAN Onderhoud Centrale Verwarming Keuring Mazouttanks Elektriciteits werken

VAN HEMELEN Minderhoutsestraat 19 2320 Hoogstraten Tel.: 03/314.37.67 31


DORPSNIEUWS

MEERLE - "Vodde liggé, vodde liggé, oud ijzer, koper, lood en zink, alles aan de beste prijzen ". Wie herinnert zich nog de tijd dat 'vodderapers' en 'oud-ijzermarchanten' op geregelde tijdstippen stad en dorp afreden om je van een hoop overschotten - het woord 'afval' was toen nog niet van doen voor die zaken - af te helpen. Ze reden rond in camions en camionetten die slechts door het feit dat ze nog voortbewogen te onderscheiden waren van het gerief dat ze ophaalden. Boven op de cabine stond steevast een eerder primitieve geluidinstallatie, een inegafoon, waaruit naast een hoop gekraak en gepiep de hele tijd dezelfde, op monotone wijze uitgesproken, woorden klonken: "Vodde liggé, vodde liggé...". Ze hanteerden een heel eigen wij ze van wegen - het genormaliseerd metriek stelsel leek hen volomen vreemd - en argumenteerden altijd dat de 'prijs van het oud ijzer, in tegenstelling tot die van het nieuw, weer danig aan het zakken was. Ze zouden er weeral geld aan moeten toeleggen. Hun voorkomen - kledij die uit de opgehaalde zakken met vodden leek te komen. doorgroefd en met stoppels bedekt gelaat met de obligate zelf gerolde bruine stompel in de mondhoek - en de trieste uitdrukking in hun ogen waren daarbij hun immer overtuigende bewijzen; een harde die ze van het tegendeel kon overtuigen Ze zijn helaas uit het straatbeeld verdwenen, vodden en oud ijzer werden afval, klein en groot huisvuil. Als dienstverlening aan de burger haalde de gemeente op gezette tijdstippen alles wat we kwijt wilden op en dumpte het op een stort of in de verbrandingsoven, liefst niet te dicht in de buurt. Opgeruimd staat netjes, dachten we. En dat zootje ongeregeld van voddenrapers moest maar een echte, deftige job gaan zoeken.

Tot de factuur en ook het milieupassief voor deze 'propere' manier van werken flink begon op te lopen en thans haast onbetaalbaar is geworden. Sorteren, recycleren waren de nieuwe ordewoorden. Alles wat nog als 'secundaire' grondstof zou kunnen gebruikt worden moet uit het restafval uitgehaald worden. Helaas was het netwerk dat zulks vroeger voor een groot deel verzorgde, de voddenrapers en oudijzermarchanten, grotendeels verdwenen. Wie wil, kan zijn rommel op het containerpark gaan afleveren. Vanzelfsprekend is dat niet, want de meeste mensen beschikken niet over geschikte vervoersiniddelen of krijgen grotere stukken moeilijk verplaatst. De Landelijke Gilde van Meerle beschikt wel over die middelen; tractors, karren en sterke mannen. Ze organiseert sedert meerdere jaren een jaarlijkse ophaling in ons dorp. Dat ze daarmee aan een behoefte voldoen wordt door het resultaat van hun actie aangetoond. Tientallen karren, tientallen containers materiaal werden op de werf van Kees Christiaenen bijeengebracht. Van stukjes buis en een rolletje draad, tot complete autowrakken en oude stalinrichtingen. Op de werf werd het materiaal zoveel mogelijk gesorteerd, dat geeft een positieve invloed op de prijs. Gelukkig zijn er er deze dagen weer enige centen te krijgen voor de opgehaalde hoeveelheden materiaal, zodat ook de Landelijke Gilde er beter van wordt. Ze financieren er hun jaarwerking mee en hebben er dus graag een dag hard labeur voor over. Een goede zaak op alle terreinen. Maar zou het, om nostalgische redenen, niet mogelijk zijn om volgend jaar een 'megafoon' op de tractors karren te monteren en het oude "vodde liggé, vodde liggé ......nog één dag in het dorp te laten klinken. (J.F.)

WORTEL- KWB-Wortel werkt een gans jaar rond het jaarthema "Onze leefomgeving". Eén van de nieuwe initiatieven in dit kader is een

plantenruildag op zaterdag 15 april achter de Wortelse parochiezaal van 9.30 tot 12.30u. Een totaal nieuw initiatief in onze regio. Dat verdient een paar woordjes uitleg. Iedereen is van harte welkom maar vooral zij of hij die - tuinplantjes wil ruilen of gewoon teveel heeft - vaste planten wil ruilen of teveel heeft - plantjes voor de groentehof (saladeplantjes, koolplanten, preiplanten, ... ) teveel heeft - kamerplanten willen ruilen of teveel heeft - graag babbelt over de tuin Het is dus niet de bedoeling om er een markt van te maken en planten te kopen of verkopen. Ook de mensen van VELT zijn die dag aanwezig om u met raad en daad hij te staan. Iedereen kan gratis terecht achter de parochiezaal. Zet de planten in een bakje. Zet de bakjes in je kruiwagen, op je fiets of in je auto en kom eens kijken. Je kan bovendien in het klein zaaltje van de parochiezaal nog iets warms of iets fris drinken. Heb je planten teveel? Wil je op een goedkope manier een stuk van je tuin heraanleggen? Kom eens kijken op zaterdag 15 april in Wortel. Van harte veIkim!

Kindervolksdans MEERLE - Na een geslaagde feestavond van de 'groten' van Shil-shoel, kunnen de 'kleineren' niet achterblijven. Op zondag 9 april 2000 organiseert de kindervolksdansgroep "Hanneke Tanneke" voor de 2e keer een 'Grandioze kinderdansnamiddag' in Meerle. Wat kan je zoal verwachten tijdens deze namiddag? Volksdans natuurlijk en optredens van de eigenste kindergroepen van 'HANNEKE-TANNEKE". Daarbij zijn er verrassingsoptredens voor alle kinderen te verwachten. Tussendoor kan ieder een een dansje meedansen. Vanaf 14 uur vliegen ze erin en rond 17.00 vliegen ze er weer uit, als ze tegen dan niet te moe zijn tenminste om nog te vliegen. De inkom is 100 Bef. in VVK of 150 Bef. aan de kassa. Kinderen - 1 2jaar betalen respectievelijk 50 of 100 Bef. Er is ook een kindertombola waar je voor 50 BEF altijd prijs hebt. Ze hopen jullie allemaal te zien op deze 2e dansnamiddag. Voor meer inlichtingen of inkomkaarten kanje terecht bij: Kathleen Van Bavel: 03/315.92.09 en Ann Michielsen: 03/315.85.93

Wandeiclub Markdal Oud ijzer ophalen is hard labeur. Niet voor broekjes!

Advertenties

5cfroonfeidssafon Lieve tDe 9v(eester Liisigciiberg 30 - 2323 '14'arte( 03 /314.55.15 T.nkç(op afspraa[ç - Ootbij 51 Muis

e[aatsverzorging - 9vfanicure - fPedTicure Ontfiaringen - tivfaquilïage

32

41

rC

314.49.111314.55.04

HOOGSTRATE - Vorige maand stonden ze met z'n allen in dit blad voor het gemeentehuis van Meerle. Op zondag 12 maart werd de laatste wandeling van het 21ste seizoen afgewerkt. In dezejaarwerking werden er gemiddeld 71 wandelaars per wandeling geteld, dit zijn er 20 meer dan in 1998-1999. Dit is vooral te danken aan het groot aantal leden, momenteel 82, 12 meer dan een jaar voordien, waarvan er nog wel 23 komen uit andere gemeenten. Wie deelnam aan minimum 8 van de 11 geplande wandeling kan gerust een trouwe wandelaar genoemd worden: die waren er 63, oftewel 76%, een record!


DORPSNIEUWS

Kiezen voor kunst HOOGSTRATEN - De zevende editie van Kiezen voor kunst komt er aan. Daarvoor worden kunstenaars gezocht. Kiezen voor kunst is een tentoonsteflingsproject dat werk van beeldende kunstenaars wil ondersteunen, aanmoedigen en promoten.

Waar blijven ze het halen? MEER - De fanfare had weer een volle zaal bric â brac bij elkaar gesprokkeld - hoe meer welvaart hoe meer overschotjes natuurlijk - en bracht dat op 19 maart aan de man. Zoals elk jaar weer een succesvolle rommelmarkt.

Je bent trots op wat je maakt. Vriend, tante of buur heeft je al dikwijls gezegd: "Stel eens tentoon". Maar dat is rapper gezegd dan gedaan. Tussen droom en daad staan heel wat praktische bezwaren: een zaal, een vernissage, promotie, ... En zo blijft je naam als kunstenaar onbekend, je werk onbemind. Jammer. Kiezen voor kunst is een twee-in-één-project: een reeks tentoonstellingen en tegelijk een wedstrijd. Eerst deelnemen in Hoogstraten, daarna in de Warande in Turnhout, en misschien in november in de Lakenhalle in leper, Draagt je werk het etiket 'beeldende kunst' en wil je de confrontatie aangaan met publiek en kritiek dait itioet je deelnemen. Of je nu schildert, becldhouwt , etst, tekent, boetseert, aquarelt, lithoot, houtskoolt, zeefdrukt, fotografeert of cöllages maakt. Aarzel niet, en schrijf in bij Luc Meyvis, Lindendreef 30, Hoogstraten. tel. 314.13.90. Nog enkele praktische zaken. Uw inschrijving moet voor 15 april binnen zijn. U kan deelnemen met drie werken. Deze dienen op donderdag 27 april vanaf 18 uur afgeleverd te worden in zaal St. Cecilia. De werken dienen voorzien te zijn van een kader en een kettinkje waarmee ze kunnen opgehangen worden. Op een onzichtbare plaats dient een kleefetiket aangebracht te zijn met uw naam en de titel van het werk. De werken zijn terug ter uwer beschikking vanaf 17 uur op zondag 30april.

Piepers natuurlijk!

Galerij de Gelmet HOOGSTR 4TFN - NTeen, geen nieuv,e loka tic voor een nieuw initiatief op kunstminnend gebied in Hoogsiraten May en Will blijven trouw aan hun Gelniel dat in de eerste plaats café wil en moet zijn. Maarer is nog wat ruimte. Wie de laatste tijd het café bezocht werd waarschijnlijk getroffen door de frisse kunstwerken die aan de noorderinuur waren opgehangen. Werkjes van Ans Aerts uit Wortel. Daarmee is de Gelmel niet aan zijn proefstuk toe: ook op de oude plaats werden er geregeld schilderijen, collages of andere technieken tentoongesteld. Deze traditie wil men verder zetten aan de Heilig Bloedlaan. Zo exposeert er vanaf 23 maart Charel Verheyen uit de Gelmelstraat een aantal schilderijen. Gedurende een tweetal maanden zijn zij onderhevig aan de meer of minder kritische blikken van de stamgasten. Daarna verdwijnen ze weer. Om plaats te maken. Voor wie? Dat valt nog te bezien. Wie interesse heeft om gedurende een tweetal maanden enige kunstwerken van eigen hand tentoon te stellen aan het publiek van café de Gelmel, neemt snel contact op met de uithaters. Gewoon een kans om te weten te komen of mensen die je werk zien hangen, zich afvragen van wie het zou zijn. Toch meegenomen, niet?

Pieper LI)fl oIiLe olieste spruiten binnen de .1 N M. Samen met hen ontdekken we op een plezante manier de geheimen van de natuur. We zingen met de vogels, huppelen tussen de konijnen, we kwaken met de kikkers en hollen achter de vlinders. En zelfs de vergeet-me-nietjes dromen hardop:

Jeugdbonci voor natuurstudie en milieubescherming Dus ben je ouder dan 8 en wil je met ons zingen, huppelen en kwaken, kom eens een kijkje nemen: - 16 april 2000 Ontdekkingstocht Van 14u tot 17u en we verzamelen aan ons lokaal in de Karel Boomstraat 44, Hoogstraten - 12-13-14 mei 2000 Piepweekend Voor meer info, bel ons Heb je nog vragen? Bel Ons: Eva van Loock Tinnenpotstraat 14 2320 Hoogstraten

03/3143353 Leen Van Delm Minderhoutsestraat 119 2322 Minderhout

03/3143697 33


DORPSNIEUWS

Verbeter het milieu en begin met jezelf MINDERHOUT Vrijdagavond 17 maart ontving de KWB een dertigtal belangstellenden om deel te nemen aan een gespreksavond met als thema 'milieuspaarders'. Deze avond, die opgesplitst was in twee blokken, werd muzikaal opgeluisterd door het duo Jef Rombouts-Frans Meyers. Als eerste gasten ontving moderator Gust Kinschots Karel Van Dooren en Jos Herrijgers. In een derde gastenstoel had Dirk Govaerts, één van de verantwoordelijke van Widar te Merksplas, plaatsgenomen. -

In zijn inleiding blikte de gespreksleider terug naar eigen jeugd. Ook hij bleek het zwemmen geleerd te hebben in de Mark die toen, ook al was die twee meter diep, écht helder water bevatte én zeker veel meer gezonde vissen als nu. Ook in zijn schooljaren maakte hij kennis met de wijze waarop de mensen zelf (toen reeds) de natuur verknoeiden. Als eerste gast stelde Gust Karel Van Dooren voor. Karel is woonachtig te Turnhout en begeleidt de mensen als zij een eco-team willen oprichten. De term eco-tearn bleek ontstaan te zijn in de VSA en kwam naar een twaalftal Europese landen overgewaaid. Sinds zes jaar werkt men in Vlaanderen volgens dit principe. Een eco-team kan best bestaan uit zes tot negen personen die maandelijks bijeenkomen met een zelf gekozen thema en daaraan besparingen trachten te koppelen. Ook is er per thema een evaluatie voorzien. Hoe dit in de praktijk werkte, vertelde ons Jos Herrijgers uit Wortel. Daar heeft op 15 decemberde startvergadering plaatsgevonden van een eco-team. Bij hen bestaat de groep uit negen mensen van 30tot60jaar. Alle personen hebben op de een of andere manier reeds hun zorg voor het milieu laten blijken. Als eerste thema werkte deze groep rond verwarming. Onnodig gebruik hiervan kan je al vlug wat besparingen opleveren. Het is natuurlijk ook niet zo, dat als je een eco-team vormt, je binnen tien jaar geen verwarming meer nodig hebt. Jos gaf toe dat de groepswerking onderling nog moest groeien. Bij het tweede onderwerp met als thema elektriciteit zijn de stroeve kantjes weggewerkt gewoon omdat de leden elkaar beter hebben leren kennen. Eigenlijk heeft een eco-team gewoon de doelstelling om de mensen meer bewust te maken hoe (slecht) we zelf omspringen met het huidige milieu. Na zes thema's verwerkt te hebben, beslissen de mensen zelf of ze verder gaan met hun team maar bij ieder zal de gezinsrekening wel iets meer dalen. Karel bewees volgens een studie over een duur van vijfjaar dat er bij de leden van een eco-team een besparing plaatsvindt van verwarming 30%, elektriciteit —30%, waterverbruik —30%, enz. Karel gaf alle aanwezigen de raad om eens een gezinsboekhouding op te starten, niet alleen om te weten dat je van je loon toch niets kunt overhouden, maar ook omje aankopen te noteren en alzo te zien hoe onevenwichtig we eten en wat je eigenlijk aan verpakkingskosten (bij )betaalt. Een ander aspect van milieu werd belicht door Dirk Govaerts van Widar. Widar situeert zich in Merksplas op het Lipseinde en heeft daar de verzorging over (momenteel) 31 gehandicapten. Deze mensen leven in pleeggezinnen en voorzien in eigen levensbehoeften op een manier waarbij zoveel mogelijk gehandicapten betrokken worden. Zij werken mee op het veld, bakken brood of worden bv in de weverij ingeschakeld. De meeste van hen werken op het veld en daarom de vraag van Widar aan de stad Hoogstraten om een gedeelte van de gronden van Wortel-Kolonie te kunnen ofmogenhewer34

ken. Indien mogelijk willen zij daar ook een leefgemeenschap stichten. Echt duidelijkheid hierrond kan het stadsbestuur nu nog niet geven. De mogelijke overschot aan producten zet Widar af aan natuurwinkels en of restaurants. Voor deze pakketten bestaat er zelfs een wachttijd. Het is dus niet zo dat zij een massa telen om zoveel mogelijk te verkopen. Neen. Zij voorzien in eigen levensonderhoud en pas dan wordt het mogelijk restant verkocht. Na deze gespreksronde was het tijd voor een korte pauze welke het duo weer mooi muzikaal opluisterde. Na de korte pauze kwamen de vragen los uit het publiek. Een van die vragen was de betrokkenheid van de gehandicapten. Elke mens kan nog iets, antwoordde Dirk. Het is echter de kunst zijn of haar interesse te ontdekken. Dirk gaf ook wel toe dat dit soms een werk van lange adem is maar toch geweldig boeiend. Een gehandicapte kan dikwijls meer dan we denken. Een andere vraag werd gesteld aan het ecoteam. Je kan wel biologisch tuinieren en op een gezonde basis leven maar plots ziet je gebuurje dan met een motorsproeier bezig? Nu blijken er voldoende middelen in de handel aanwezig die verspreid kunnen worden met een motorsproeier om de kwaliteit van de grond te verbeteren. Het is gelukkig niet zo meer dat iedereen (ondoordacht) zomaar het vroegere DDT split. Na de vraagstelling ging er een langere pauze in en kon men in de nabijgelegen hal een kleine tentoonstelling bezichtigen van ecologische geteelde vruchten. Aan deze tentoonstelling namen onder andere VELT-ECOTEAMWIDAR en PASTINAKEL deel.

In de tweede ronde ontving Gust Kinschots Sonja Leemans in de praatstoel. Sonja is als

milieuambtenare werkzaam op het stadhuis te Hoogstraten. Een tweede gast in dit blok was Marcel van Dijck. Marcel is bedrijfsleider van Freya, een bedrijf dat in Meer vruchtendranken produceert op een ecologische wijze. Sonja gaf op een uitstekende wijze toelichting over het feit hoe de overheid tegenwoordig denkt over het gescheiden rioleringssysteern. Binnenkort beginnen er werken in de Minderhoutsestraat, werken die tussen de 60 en de 70 miljoen fr. zullen kosten. Gescheiden riolering blijkt toch veel geld te kosten omdat er zowel nieuwe projecten zich aandienen terwijl de bestaande straten nog niet aangepast zijn. Hier zullen we waarschijnlijk nog jaren belasting voor moeten betalen. Het afval blijkt de Hoogstraatse bewoner steeds beter te sorteren. Momenteel bieden we per persoon per jaar 135 kg restafval aan, het groot huisvuil inbegrepen, wat min 15 kg per persoon is tegenover verleden jaar. Voor het containerpark bestaan er grote plannen met een betere wegverharding ter plaatse en ook de toekomstige ingebruikname van de weegbrug wordt zeker een pluspunt. Ook milieubeschermend werkt Hoogstraten. Zo werkt men momenteel samen aan het plan Pimpernel. Deze zeldzame plant blijkt in Vlaanderen alleen nog voor te komen langs de oevers van de Mark. Met steun van het stadsbestuur trachten bepaalde natuurverenigingen gronden aan te kopen om daar ook deze plant kans op groeien te geven. Marcel van Dijck maakt al sinds 1984 fruit-

sappen. Vroeger 600 flessen in de keuken en nu zes miljoen flessen op jaarbasis, maar niet meer in de keuken. Gust moest niet één vraag stellen terwijl Marcel de verpakkingsindustrie aanviel. Uiteraard werkt Marcel met glazen flessen, die tot 30 keer gebruikt kunnen worden. Daarna worden deze flessen vermalen en wordt er terug glas van geblazen. Weinig andere verpakkingsmaterialen kunnen zo benut worden. Volgens Marcel doet de industrie het niet goed. Ook de huidige wetgeving laat te wensen over als je Marcel volgt in de redenering van: 1) voorkom afvaL 2 indien niet mogelijk, stimuleer dan het

in het praatcafé over MILiEU-SPAREN, gespreksleider Gu.sr Airsclu'ts, Dirk Govoeris van Widar, Jo.s Herrijgers van Eco-team Hoogstraten en Karel Van Dooren, ecotewngids.


DORPSNIEUWS hergebruik en tenslotte 3) pas dan de recyclage van afval. In de praktijk werken de mensen nu deze volgorde andersom af. Na dit warm pleidooi van Marcel mocht de moderator de pauze aankondigen waarna de aanwezigen, in de publieke vraagstelling, hun bezorgdheid lieten blijken over ons containerpark. Sommige aanwezigen beweerden stellig dat er wagens van mensen die niet in onze gemeente wonen, toch hun afval kwijt kunnen op ons containerpark. Deze wagens zouden gemakkelijk kenbaar zijn aan hun andersgekleurde nummerplaat.

Water en Wortelse beemden /

Ook vanuit de hoek van aanwezige zelfstandigen kwam er kritiek. Zij hebben er mee leren leven dat zij hun afval zelf moeten (laten) verwijderen door derden. Deze mensen vinden het dan ook onbegrijpelijk dat bepaalde aannemers vanuit Sint-Job (7) bouwafval hier kunnen komen storten. Met de correcte vermelding van Gust Kinschots dat Sonja milieubeambte is en dus zeker geen beslissingsrecht heeft terzake, werd deze avond afgesloten. Uiteraard moesten sommige onder ons nog een ganse tijd nakaarten. Dergelijke avond is beslist een goed initiatief van de plaatseliJKe KWU om cle mensen milieunewust te maken. Misschien groeit er ook wel een ecoteam uit. In een volgende praatavond kan men misschien de plaatselijke politici eens op de rooster leggen over wat en hoe het stadsbestuur

de milieutoekomst en het containerpark ziet.

(fs)

WORTEL

-

Altijd weer levert het poĂŤtische beelden op, de overstromingen van de Mark

in Wortel. Normaal is hier een landweg waarover tractoren naar de velden rijden. Nu is het moeilijk om te zien waar de weg ligt en waar men moet rijden offietsen. Maar men is

in Wortel aljaren (eeuwen) gewoon dat af en toe de natuur haar plaats inneemt. Gelukkig werd hier niet alles volgebouwd in laaggelegen gebieden zoals dat op andere plaatsen in ons land wel gebeurde. De natuur is (gelukkig!) nog altijd de baas in Wortel.

•

o onarneri,,;

DOMS

- SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloediaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 139,

1

35


DORPSNIEUWS

HOOGSTRATEN - Met enig leedvermaak wordt dit aangekondigd door toneelgezelschap Tinello. Iedereen is van harte uitgenodigd op de koffietafel die plaats heeft op 28-29-30 april en op 4-5 en 7 mei 2000, in "De wachtzaal" aan het Van ertselaerplein, telkens te 20.00h. Graag een seintje als u kan komen: tel: 03.3 143562, kwestie van te weten hoeveel met hesp en hoeveel met kaas er besteld moeten worden. (kaarten kosten 200fr.) Een koffietafel, ergens in Vlaanderen.... We hebben nonkel Gaston deze morgen begraven, en we komen nu samen,

voor de pistolets en de koffiekoeken. We zullen hem nogmaals gedenken, en van de doden niets dan goed vertellen.... Alhoewel ... . daar verschijnen al de eerste pinten .... en wie maakte daar ineens die rare opmerking ? . . .En zou het nu toch waar zijn dat hij eigenlijk ? En die erfenis, hoe zit dat nu met die erfenis ? Ja,maar, we gaan daar toch geen ruzie over maken, zeker !! Voor u het weet zit u er midden in, tussen de verwijten en de broodjes met hesp, tussen de porto's, de pinten en de live-muziek. Bij het buitengaan zal u zeggen: 't Was de plezantste begrafenis die ik ooit heb meegemaakt. De groep wordt in deze bijgestaan door schrijver Luk Gij sbrechts en regisseur Walter Smits.

1 1

HOOGSTRATEN - Op zondag 28 mei wordt het dierenpark Planckendael het feestterrein van het Davidsfonds. De vereniging bestaat dan 125 jaar en wordt gevierd met een echt familiaal cultuurfeest. Bekende Vlaamse jeugdauteurs lezen voor uit eigen werk, illustratoren maken samen met de kinderen een groot schilderij, er zijn muzikale en ludieke intermezzi met Miel Cools, Tars Lootens, Connie Neefs, Della Bossiers, Ben van der Linden, Louis Verbeeck, Voor dit unieke feest slaan het Davidsfonds Hoogstraten en de plaatselijke afdeling van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen de handen in elkaar. Voor hun leden leggen zij een gratis bus in. Deelnemers betalen dan enkel de toegangsprijs van de manifestatie: 350 BEF voor een volwassene, 175 BEF voor een kind. Wie wil inschrijven, neemt contact op met Joos Croes, tel. 03/314.49.24, maar wel voor 26april. Er zijn slechts 50 plaatsen in de bus. Met eigen vervoer gaan kan natuurlijk ook altijd. Op zaterdag 15 april kan je met het Davidsfonds het kasteel van Bornem bezoeken. Dit monument heeft een bewogen geschiedenis achter de rug, die zelfs tot in de Romeinse tijd zou teruggaan. Uiteraard wordt de band met Philips de Marnix, heer van Sinte-Aldegonde sterk belicht. Het vertrek aan de Pax is voorzien om 13.30 uur, het bezoek van aiideihalf á twee uur stal 1 om 15 uur. Deelnameprijs van 400 R F.F is te storten op rekening 414-6050281-39 van Davidsfonds Hoogstraten. Er kunnen maximum 25 deelnemers mee. Inschrijven bij Joos Croes, tel. 03/3 14.49.24.

H

Toneelgezelschap Tine/lo ontvangt graag uw rouwbeklag. Bloemen noch kransen.

The Dixie Rambiers

Parochiezaal wordt opgeknapt

HOO(;SlRATEN - Dit orkest is ontsijaji in 1987. Het werd gesticht na een jarenlange en

wekelijkse jamperiode in de Preservation Hall in Brussel. In 1996 sloot dit muzikaal café, maar de Dixie Ramblers waren dusdanig getraind en gemotiveerd dat ze besloten in vaste formatie verder te spelen en Brussel op een muzikale wijze onveilig te maken voor de nietliefhebbers van oude-stijl-jazzmuziek. De bezetting is traditioneel met trompet, klarinet, trombone, banjo, contrabas en banjo waar bij de zang wordt verzorgd door de drie blazers. Het repertorium bevat werk van de Original Jazz Band, King Oliver. Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Fats Waller, ... muziek uit het begin van dejazz, afgewisseld met schiagers uit de revivalperiode. En vermits Alain Lesire de muzikale mentor van de groep is, kan het niet anders of hun voorbeeld is de Cotton City Jazzband. De Dixie Rarnblers spelen elke donderdagavond in de Ierse Pub 'The Wild Geese' in Brussel. Maandag 10 april om 20 uur in Brasserie De Gulden Coppe. 36

MEER - Vrijwilligers van de parochie stekeit ee/t hwtije toe bij hei opknappen van de parochiezaal. Nog eventje.s geduld oefenen en het publiek zal kunnen gen ïeten van hei verbeterde comfort zoals nieuw plafond, vloer, toegang tot WC's en nog vele andere verbeteringen.


DORPSNIEUWS

Een (schrikkel)dag te veel

MINDERHOUT- Dinsdag 29april was een dag te icel. En schrikkeldag in een eeuujaar, neen dat konden ze in basisschool Scharrel in Minderhout niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ale leerkrachten gooiden zich onder impuls van turnjuf Nicole op de idee om speeltijden en lestijden gewoon om te wisselen en zo de school voor een dag letterlijk op zijn kop te zetten. Een nauwgezette organisatie maakte van dit initiatief een heel geslaagde schrikkeldag die de kinderen niet licht zullen vergeten. Zij konden er tijdens de lestijden naar de discotheek, naar de fitness, het voetbalveld, het skatepark, het cybercafĂŠ het subtropisch zwembad of de bibliotheek. Wanneer de magen knorden opende Mac Donaids zijn deuren. En tijdens de speeltijden en de middagpauze werd er ernstig les gegeven. Blijkbaar vond ook RTV dit initiatief de moeite waard gezien de mooie reportage die heel de Kempen 's avonds kon bekijken op onze regionale zender. (Pl)

CrootoLI(Iersfeest

CHIR() MEER DOET HET (WEER) VOOR DE DERTIGSTE KEER MEER - Bij iiiij is het reeds dertien jaargeleden toen er een grote tractor met wagen mij kwam halen voor mijn eerste Chirozondag. Wij waren toen kabouters, letterlijk en figuurlijk, ik was toen negen en had toen nog geen flauw idee van wat de Chiro voor mij zou gaan betekenen. De Chiro zelf stond toen al niet meer in zijn kinderschoenen, en vandaag mogen wij u dan ook de dertigste verjaardag van onze jongerenvereniging aankondigen. Op 30 jaar tijd zijn we volgens mij niet zo fel veranderd, (ik kan natuurlijk alleen over de laatste dertien jaar spreken wat mijn persoonlijke ervaring betreft) maar als leiding voel ik nog altijd dc speelspirit elke zondag in mijn lijf tintelen en het feit dat onze grote groep leden elke zondag dit ook voelt bewijst dat onze Chiro nog geen last heeft van ouderdomsverschijnselen. Spelen houdtjejong, dat het de komende dertig jaar en liefst nog langer zo mag blijven De Chiroverjaardag vieren wij met het teerfeest op 25 maart in het Spijker in Hoogstraten. Samen met alle mensen die zich ooit in de Chiro hebben geengageerd herinneringen ophalen dat het een lust is, samen met een hapje een drankje en een dansje. Dit is slechts een voorsmaakje, het echte feesten begint op het weekend van 15 en 16 april, waar de zaterdagavond een heuse Chirofuif zal gedanst worden voor jong en oud. 's Zondags hebben wij weer verrukkelijke kippen aan het spit hangen en om deze op een meer dan aangename wijze te laten verteren, hebben wij voor flink wat vermaak gezorgd in de namiddag, eveneens voor jong en oud. Dit alles vindt plaats aan het klooster in Meer. Dit gelezen hebbende hoop ik dat u met geen stokken meer thuis te houden zult zijn, wij hopen u dan tegen het Chirolijf te lopen. (ma)

Met de veloclub naar Kalrnth nut UooGsTRATl:N - Op iaterdag 15 april trekt de veloclub 'De Lustige Wielrijders' met haar leden naar Kalmthout. Eerst wordt, onder leiding van een gids, een bezoek gebracht aan het arboretum waarna een wandeling gemaakt wordt in de Kalmthoutse heide.

I100GSTR1-t TEN - Bij aankomst in (le gemeentelijke lagere chool iei s , clegenheid run her jaarlijkse grootoudersfeest werden de grootouders verwelkomd door twee clowns die waren weggelopen uit een circus. Dit onthaal kaderde natuurlijk volledig in het thema van (leze namiddag: dit jaar geen musical, wel een echt circus op de planken. Acrobatie, jongieurs, goochelaars, dierentemmers ... de kinderen van de lagere school hadden de voorafgaande weken intens geoefend om hun act te laten slagen. Voor wie geen grootouder is en dit spektakel dus gemist heeft, die kan het circus ook nog zien tijdens het schoolfiest op zondag 14 mei.

De verplaatsing gebeurt met een autocar die om 13 uur aan zaal Pax zal vertrekken. De leden van de vereniging kunnen hun inschrijvingsformulier bezorgen bij Charel Verholen (Vrijheid 4), Ludo Lambrechts (Meterkensstraat 12), Zakenkantoor Versmissen & Janssens (Gravin Elsiabethlaan 7), Jaak Coertjens (Markwijk 7) of bij de voorzitter Charel Versmissen (Lindendreef 25). Ook niet leden melden op deze adressen hun interesse. Aan hen wordt een bijdrage in de kosten van 200 BEF gevraagd. Voor de leden van de veloclub is de uitstap volledig gratis. Busvervoer, inkom arboretum, kosten van de gids en een drankje, alles is inbegrepen. Inschrijven kan tot 5 april. 37


DORPSNIEUWS

Maarten gevierd

Groot ontbijt

Drtiv joar lang was / k. / /,\ Maarten Vissers voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. Als teken van erkenning voor deze uitzonderlijke inzet, werd hij op 27 februari tijden.r de jaarlijkse ontbijtzondag van de BGJG gehuldigd. Maarten kreeg een kunstwerk van Lieve Boeykens en voor echtgenote Madeleine Geysen waren er bloemen. (ms) 7

Ii f )O(

i-100G5 TRA TEN Gezelligheid, lekker eten en lachende kinderen vormden de uigredi/nten van de geslaagde tweede ontbijtzondag van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen op 27feb ruari in zala Pax. Ruim honderdvijftig kleine en grote mensen waren van de partij. (ms)

een prachtige natuurlijke schoonheid, dan denk je, de ouders kennende, waar heeft ze het van? Dat kun je in de stal van Aerts niet zeggen. René en Wis hebben reeds voor de derde maal een nationaal kampioene in hun stal. René blijkt een abonnement te hebben op de 0 jaren; in 1980 Leen, een Marco dochter, In 1990 Agnes, een Anager dochter en in 2000 Laïka een Lucy Chief Red x Allure. Dit jaar kreeg Laïka ook nog een 3e plaats toegewezen in de Europese wedstrijd, na een Nederlandse en een Duitse koe. Het VRV (Vlaamse Rundveeteelt Vereniging) gewest Hoogstraten (Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas en Baarle-Hertog) staat bekend voor een zeer goed roodbont stamboekvee bij vele fokkers. Van de 80 roodbonte inzendingen in Brussel kwamen cr45 (56,25 %) uit de provincie Antwerpen. Van deze 45 waren er 15 (33,3 %) uit het gewest Hoogstraten. We feliciteren de 6 fokkcrs van deze bijzonder prachtige dieren met hun geweldig resultaat. Jan Adriaansen van Ritkevorsel behaalde tweemaal een 9e

MEERLE - Dat overkwam René Aerts uit

Minderhout, op 10 februari, staande te midden van hal 11 op de Heizel te Brussel. Gelukkig waren het tranen van vreugde. Het nationaal volkslied weergalmde in de gigantische hal, terwijl duizenden toeschouwers hem, maar vooral zijn nationaal kampioen (Jong roodbonte koeien) bewonderden. Ja het doet je wat! Je ogen helemaal droog houden lukt op zo'n ogenblik niet. Bij meerdere gewestelijke supporters werden de oogjes ook lichtjes vochtig. Nochtans is René Aerts al wat gewend. Het gebeurt bijna nooit dat hij geen enkel dier op dit tweej aarlij ks nationaal kampioenschap heeft. Vele veehouders kunnen er alleen maar van dromen één keer een dier door de selectie te krijgen. De deelnemende dieren worden door een jury heel streng geselecteerd uit talrijke kandidaten uit het ganse land. Ter gelegenheid van Agribex (Land- en tuinbouwbeurs) mogen de uitgekozenen mogen dan aan de nationale prijskamp meedingen. Soms als ie over dc Straat loopt en je ontmoet

in

LaÏ/a, 38

(IC

iï)Q(/I)(>/lte

( 00

0/1

1/0/1/ 1

10

:

plaats. René Aerts van Minderhout een P, 2e, 4 en 12e plaats en de Nationaal kampioene bij de jonge koeien. Jos Kinschots van Meer behaalde een 2e en een 7e plaats. Alfons Mertens van Minderhout een le,2e, 5e en een 6e plaats. Jimmy Quirijnen van Merksplas haalde een 9 plaats. Jan Vermeiren van Minderhout tenslotte ging met een 3een 9e prijs naar huis. In het totaal kregen leden van VRV Hoogstraten niet minder dan 7 podium plaatsen van de 15 inzendingen. Een evenement dat het bestuur van VRV Hoogstraten niet licht zal vergeten. Beste lezers, als u van al dit schoons ook eens wil genieten en zo' n prijskamp eens van dichtbij wil meemaken, kom dan op zaterdag 1juli naar de Blauwbossen te Minderhout. Dan heeft daar dejaarlijkse pnjskamp voor rood- en zwarthont melkvee plaats. Voor de prijs moet je het niet laten, want de inkom is gratis. Tot dan!! (F.R.. Meerle)

Kaartp rij skam pen uoo(;s 1 RATEN

Dc Luligc \ ieliijders sloten op 10maart het kaartseizoen al, dat naast henzelf georganiseerd was door het oudercomité van de gemeentelijke basisschool, de KWB, de Blauwe Duif en Harmonie Ste.Cecilia. Bij het rikkrn was Tûs Van den Laneenbergh uit Rijkevorsel niet alleen winnaar van de laatste dag Illaat tevLils vuk ccrstc in dc eindatund. Bij de jokkers toonde Alfons Jansen zich oppel machtig en werd Jack Lanslots eindwinnaar uvej elk. wcdstrijdcn. De eindstand zag erals volgt uit. Bij het jokken: 1. JackLanslots, 1030 punten, 2. Jan Stoffelen. 1053 punten, 3. André Van Hees, 1072 punten. 4. Corneel Janssens, 1107 punten, 5. Jan Dictus, 1126 punten. Bij de rikkers: 1. Jos Van den Langenbergh. 1763 punten, 2. Alfons Van Looveren. 1725 punten, 3. Louis Adams, 1702 punten, 4. Paul Adriaensen. 1689 punten, 5. Adriaan Aerts. 1679 punten.


DORPSNIEUWS

Lezers schrijven

Afscheid van het schoolhoofd

Aan de domme onbekende; mme onbekende, zijn pas met de hele klas een boom (de i Ilenniumboom nvdr) gaan planten.

1-let was nog een jonge. Hij kan heel oud worden. Maar nu gaat dat bijna niet meer, want u heeft de top eruit gedaan! Hopelijk weet u het van uw domme fout en heb je er spijt van. Boze groeten. leeriaar van Wortel. De kinderen van he/

1tR 4

"

; Of/It / 11/ 1.!? (fi / 5itl, i4if4 1 TIlI (4 /(( 1,11(1/ overhandigd namens alle kinderen. Ze begon in 64 als jongste aanwinst in Sint Lenaarts, kwam na een maand al naar de gemeentelijke nzeisjesschool in Hoogstraten, waar ze direct kon benoemd worden. Toen die gesloten werd, keerde ze een tijdje terug naar Sint Lenaarts. En kwam dan weer in het eerste leerjaar jn de gemeentelijke jongensschool in Hoogstraten terecht. Na deJiisies van de scholen in het Hoogstraatse ('77) stond ze voor de eerste klas in Wortel. Dat deed ze tot ze ruim 10 jaar geleden benoemd werd tot schoolhoofd in Wortel. 1 \1

S

.51

WORTEL - De kinderen van het derde leerjaar van Wortel bij het planten van de fv!illenniu,n-hoo,n.

Kantoor van Notaris J. MCHOEL Burg.. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten TeL. 031314.5177 Fax 031314.65.56 -

OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN LANDELIJKE WONING TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT, MINDERHOUTSESTRAAT 111

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Goed gelegen landelijke woning te Hoogstraten/Minderhout, Minderhoutsestraat

111 grootl3a2oca. Ingedeeld als volgt: living, keuken, gang, 3 slaapkamers, wc, badkamer, garage, bergplaats en zolder. Alle nutsvoorzieningen. CV met mazout.

Gelegen in woongebied, goedgekeurde verkaveling 079/032 Kl: 30.000 (klein beschrijf mogelijk)

schoolhoofd Frieda Fockaert haar duim al op steekt om te zeggen hoe goed ze het vindt, en ze staat nog maar aan het begin van haar laatste schoolhoofd-dag. Die 29' februari i'erd zij in Wortel in de bloemetjes, de liedjes en de dansjes gezet door de kleuters en de lagere schoolkinderen. Ook de eerder gepensioneerden en enkele collega's kwamen meevieren. Een dag die ze niet snel zal vergeten!

Beschikbaar: onmiddellijk na betaling van koopprijs en kosten Zitdagen:

- inzet op dinsdag 4 april 2000 - toewijzing op dinsdag 18april 2000 telkens om 16 uur in de parochiezaal, Koestraat te Minderhout. Bezichtiging: zaterdag van 10 tot 12 uur.

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

39


DORPSNIEUWS

.:.........

:.

Fanfarenieuws .

.,

-

4# 1I4

MEERSEL-DREEF - Na het verbroederingsconcert op zondag 20 februari op Galder is onze fanfare "Voor Eer en Deugd", van MeerselDreef, Galder en Strijbeek, druk aan het repeteren voor het jaarlijkse concert op zaterdag 8 april. Aanvang 20 uur in zaal "De Zevenster" te Meersel-Dreef. Het concert zal in het teken staan van 30 jaar erevoorzitterschap van dhr. André Rommens. Er is ondertussen heel wat veranderd bij de fanfare. Zoals u ongetwijfeld wel gehoord zult hebben, heeft de fanfare een nieuwe dirigent, namelijk Hans Arnouts. Een

MPI

1,

nieuwe dirigent met een nieuw repertoire, dus zeker de moeite waard om eens te komen luisteren. Voordat de fanfare haar repertoire brengt bent u gewend dat onze jongste leden ook iets ten gehore brengen. Ook zij hebben nu een nieuwe dirigent, namelijk Patrick Geerts die tevens instaat voor de opleiding van de jeugd. Zij zullen deze avond de spits afbijten met enkele nummers die speciaal ingestudeerd zijn voor deze avond. De fanfare nodigt alle muziekliefhebbers uit om eens te komen kijken en luisteren wat ze dit jaar voor u in elkaar hebben

KLJ nodigt uit

gestoken.Wij zien u graag op 8 april bij ons concert. P.S. Wilt U ons eens bezoeken op internet, dat kan op onze website www.deugd.cjb.net , in elkaar gestoken door ons lid Fred Goossens. Voor de wandelliefhebbers melden we nog even dat de ochtend dauwtrappen van onze fanfare, verschoven werd van zondag 7 mei naar zondag 28 mei, omdat we op 6 mei acte de présence moeten geven bij twee gouden huwelijksparen. (Petra Van Poppel, ti')

Hebt u kasbons die vervallen in maart of april 2000? Wij kunnen die vanaf nu tot t maand vervroegd terugbetalen en voor u onmiddellijk herbeleggen in AXA bank-en verzekeringsproducten: u verliest dan geen dag intrest en uw geld kan zelfs vroeger weer beginncn op te brengen.

1

Zo kunt u extra verdienen! U hebt de keuze uit verschillende formules. Wij bevelen u speciaal kihyp Invest. Invesco, lppa lnvestplus. Ippa portfolio en de beleggingsproducten van de verz&eririgsgrriPp AXA Rnyale Beige aan. Dit zijn alle beleqqingsfondsen die u verzekeren van een professioneel beheer

Dit aanbod geldt ook voor kasbons van andere banken. Hoe vroeger u komt, hoe groter uw winst! Kom even langs of bel vrijblijvend voor een afspraak.

MINDERHOUT- Op winlag 9april organiseert KLJMinderIioui voor de achtste keer een GEHUCHTENTOCHT. De deelnemers doorkruisen Minderhoutperfiets ofper auto. In elk gehucht maken zij een pitstop om zich te wagen aan een volksspel. Er wordt gespeeld in drie categorieën : dames, heren en kinderen. Voor de winnaars van elke categorie zijn er prachtige prijzen voorzien. Inschrijven kan van 10 tot 14 uur in de verschillende gehuchten. Deelname kost lOOfr. Voor volwassenen en 50fr. Voor kinderen. Er is drankgelegenheid in elk gehucht en er zijn ook pannenkoeken, rijstpap en soep te verkrijgen. Voor de kinderen is er een hele leuke attractie voorzien. Niemand uit de verre omgeving heeft dus een geldige reden om afwezig te blijven op dit vermakelijk evenement. (p1)

40

Uw AXA bankier: Zakenkantoor VAN BAVEL-ROMMENS bvba Meerdorp 21 - 2321 Meer 03/315.72.54 vanbavel.rommens©asnjrnet.net

cdv 11590

aANK


DORPSNIEUWS

Help, ik krijg een kind!

MEER - Kinderen krijgen i,s inn alle tijden, behalve ah het de man overkomt. Een administratieve vergissing van de overheid ? Zulke .tbuten zijn niet zo snel rechtgezer Knrnt daar nog hij dat twee toneelplrr niet komen opdagen en moeten vcIiuiXe , z dooi toeschouwers. Kortom, een absurde avond niet een monstervertolking van Jan Dufraing en de toneelspelers van het Heidebloempje. Het publiek genoot 3 keer niet volle teugen en dito zaal. Op de ftto de opvoerders: Jos Godrie, Marcel Roos (algemene leiding), Luc van Bladel, Jan Dufraing, Karel Martens, May Roos, Chris Franken, Ingrid Goris, Emilie Kerstens, Els van Gestel, Ilse Arnouts.

Kleuters zetten de bloemetjes buiten, ........

Kegelen

MINDERHOUT - Ter gelegenheid van carnaval ivorden de Minderhoutse straten traditioneel ingepalmd door het jeugdig volkje. Netjes opgeroeterd in aardbeien, heksen of andere eskimo 's trekt een kleurrijke stoet, te voet, per bolderkar of op versierde fietsen, rond in het dorpscentrum. De optocht wordt afgeboord enerzijds door geduldig wachtende chaujfrurs en anderzijds door fiere lachende en kiekende moeders en grootmoeders. Als de energie is opgebruikt, is het pannenkoekentijd. Het een kan niet zonder het ander. (pl)

HOOGS TRA TEN - Wanneer het nog te koud i,i om tejielsen, ot te nat om te gaan wandelen, dan wordt zaal Pax omgetoverd in een heuse kegelbaan met electronische besturing, te zien aan de drukknoppen op de schrijverstafel. De krisrelijke bond van gepensioneerden (KBG) weet zijn leden altijd wel op een actieve manier in beweging te houden. 41


DORPSNIEUWS

Vastgeworteld in Eysselse bodem Adriaan Deckers en Toke Martens trouwden op 15 februari 1950. Ze namen onmiddellijk hun intrek in hun woning, Klein Eyssel 33. Daar wonen ze nog altijd. 'Jaan' heeft heel zijn leven in het gehucht Klein Eyssel gewoond, hij is er als het ware vastgeworteld. Jaan is nu eenentachtig jaar. Tegelijkertijd met het gouden bruiloftsfeest, vierde hij ook zijn verjaardag. Zijn vrouw Toke is er ondertussen ook al tweeëntachtig geworden. Het is hen niet aan te zien dat ze al zo oud zijn. Hun geheugen is trouwens nog intact en Jaan kan het filosoferen niet laten. Ik wist dus waar ik aan toe zou zijn toen ik enkele dagen na hun gouden bruiloftsfeest hun woning binnenstapte voor een lange babbel. ander schuurtje. Ik heb van mijn vader heel wat verhalen te horen gekregen. Zo bleek het woonhuis in zijn jeugd in bijzonder slechte staat. De muren werden gestut om ervoor te zorgen dat het niet in elkaar zou zakken. Bij slecht weer moest iedereen (mijn gwotouders hadden twaalf kinderen) dikwijls midden in de nacht het huis uit om verder te slapen in de schuur. Die was veel steviger gebouwd. Dat ging niet alleen bij mijn grootouders zo. In die tijd wureit ei ilieet gezinnen die bij onweer hun heil zochten in de schuren.'

Dievenbende y

1-let was een heerlijk feest, zegt Jaan. 'l'okc beaamt. 'We zijn niet echt mensen die veel buiten ons huis komen. Het verwonderde en verheugde ons daarom ook dat er toch zo veel mensen op de been waren om mee te vieren. Het was ook prachtig om zien hoede hele buurt zich uit de naad werkte om de straat te versieren, de ereboog op te bouwen in de gietende regen, de bloemetjes te maken... Dat buurtieven was ook vroeger heel nadrukkelijk aanwezig.' Het verhaal over vroeger werd op gang getrokken. De woorden, verhalen, feiten en bijzondere gebeurtenissen volgden mekaar in snel tempo op. Hopelijk wordt mij vergeven dat ik hier en daar iets gemist heb.

In de schuur slapen De vader van Jaan boerde op Klein Eyssel. 'Hij heette Hein. Mijn voorouders wonen hier al honderden jaren. Ze zouden van Luik afkomstig zijn en zich hier hebben gevestigd in de boerderij. Later werd het een pachthoeve van Dupret. De boederij staat er nog altijd. Na het overlijden van mijn vader heeft mijn broer Kees er het geboer overgenomen. In de schuur staat het jaartal 1818, maar voor die tijd stond er al een 42

'Mijn voorouders kregen ook te maken niet de beruchte dievenhendes die in 1700 de Kempen onveilig maakten. Op een nacht braken ze bij hem in. Veel moeite moesten ze daar niet voor doen. Dorpels en drempels hadden de huizen toen niet. De dieven moesten niets meer doen dan een gat onder de deur graven. Eén van hen wurmde zich er dan door en deed de deur van binnenuit open. In die tijd woonde ook nog een ongetrouwde broer in. Je moet je eens inbeelden hoe het er toen aan toe ging in deze streken. De rijkswachters moesten van Hoogstaten komen. Ze moesten die verplaatsing te paard maken en telefoon was er niet. De ongetrouwde broer had de dieven horen binnenkomen en was in zeven haasten naar de zolder gekropen. Hij opende er het zolderraam en blies er op een grote koehoorn. In het gehucht Klein Eyssel stonden er toen wellicht twee of drie huizen. Op die manier kon hij alarm slaan. Hij heeft zijn daad zwaar moeten bekopen. De dieven hebben hem zwaar gemarteld. Nadien werd er een proces aangespannen tegen de kopstukken van de bende. Het proces werd gevoerd voor de hoogste rechtbank, in Brussel. Later bleek dat de grote baas van de dievenbende het hoofd van de douane van Hoogstraten was.' Jaan was één van de vijf kinderen van Hein. Hij had twee broers en twee zussen . Toke is afkomstig uit het Nederlandse Rij sbergen, van het gehucht Groot Oekel. 'De mensen noemen het gewoon Oekel. Ik had maar één broer, maar wel zes zussen. ('Daar was dus keuze genoeg',gooit Jaan er tussendoor). Mijn ouders verdienden ook de kost met de boerenstiel. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat onze kinderen allemaal in de land- en tuinbouw, of aanverwante sectoren, verzeild geraakt zijn.'

Rijsbergen, Oekel, het lijkt ver.., maar Jaan spreekt dat tegen. 'Ver is dat echt niet. Rijsbergen is hier in vogelvlucht echt niet ver vandaan, en vroeger waren er overal binnenwegen. Er woonden ook heel veel van mijn faniilieleden. Mijn moeder is ook van Oekel. En er woonden ook nog heel wat nonkels en tantes. Ik kwam er dus wel, maar ik dacht in die tijd dat het trouwen eigenlijk niet voor mij was weggelegd. Op een keer was er een paardenwedstrijd in het Rij sbergense gehucht Tichel. Samen met mijn vriend zou ik er heen rijden. Maar ik was toen juist van een wagen met haver gevallen op de akker. Dat gebeurde heel stom. Onze Kees stond op de grond aan de koord te trekken, ik stond boven op de wagen. Plots brak die koord en ik tuimelde met een paar achterwaartse salto's van die wagen. René Pauwels stond er toen op te kijken. Hij werd er ljkbleek van. Ik hield er alleen een verstuikte voet aan over. Gaan ging niet, fietsen kon ik wel. Op de paardenspori kreeg ik haar in de gaten. Ik wilde haar wel naar huis brengen, maar vragen durfde ik het niet. Zie je 't al gebeuren: 'Ik wil je wel naar huis brengen, maar ik kan eigenlijk zelf niet gaan'.Ik besloot om het toch maar wat uit te stellen. Maar een tijd later, toen mijn voet genezen was, heb ik het er toch op gewaagd en zo is de wagen aan 't rollen gegaan'. Toke en Jaan hadden vijf jaar lang verkering. Toke: 'Mijn vader zat in een rolstoel, hij kon niet echt uit de voeten en ik heb hem ar tien met een andere zus altijd verzorgd. Het werd altijd maar moeilijker. Op een bepaald moment gaf mijn vader mij de zegen om te trouwen. Een tijd lalej uvtikd hij. liet is alsof hij het voelde aankomen.'

Oorlogstijd De oorlogstijd blijfi heiden heel goed bij. Jaan: 'Ik was toen soldaat en nadien maakte ik ook de bezetting mee. Eén keer ben ik door de Duitsers opgepakt. Ze kwamen me toen van de akker halen. In die tijd smokkelde ik, net als alle mensen in de grensstreek die twee benen hadden. Een vrouw uit Antwerpen had me veiraden en hij de huiszoeking vondeit ze één uud, duut de muizen aangevreten, kaasje. Ik had natuurlijk veel meer, maar die kaas hebben ze niet gevonden. Ze sloten me op in het gerechtshof in Turnhout. Ik bracht er de nacht in de bak door. De volgende dag zouden ze me confronteren met de dame die me verraadde. Ze stuurden 's

F27L

qi

sanitaire installaties centrale verwarming dakwerken lood-, zink-, koporwerken waterverzachters

alainb.v.b.a. daniëls Houtstraat 12 - 2960 Brecht Telen Fax 03/313.08.10


DORPSNIEUWS morgens enkele Duitsers naar Antwerpen om die vrouw te gaan halen, maar ze vonden er niemand thuis. De volgende dag was voor de Duitsers een feestdag. Daarom lieten ze me gaan. Ik moest me de dag daarop opnieuw aanbieden voor de confrontatie. Op die Duitse feestdag ben ik met de fiets naar Antwerpen gereden. Die vrouw had me verraden, maar ik maakte haar ook flink iets wijs. Ik beloofde haar een flink bedrag op voorwaarde dat ze in Tumhout zou verklaren dat dè Jaan Deckers waarover zij het had een kleine, struise zwarte is en helemaal niet op mij lijkt. Zo is het uiteindelijk ook allemaal met een sisser afgelopen. Nadien moest ik mij nog wel gaan verantwoorden op het krijgsgerecht op de Meir in Antwerpen voor dat stukje kaas dat ze hadden gevonden tijdens de huiszoeking. Het heeft lang geduurd voor ik dat gebouw ben binnengestapt. Ik vertrouwde het voor geen haar. Ik wachtte telkens tot een paar mensen naar buiten kwamen en me meer inlichtingen konden geven over hetgeen daarbinnen gebeurde. Het bleek het gebouw te zijn van waaruit de mensen vertrokken die verplicht in Duitsland moesten gaan werken. Het kantoortje dat ik moest hebben bleek echter veel minder om het lijf te hebben. Maar heel gerust ben ik er toch niet binnengestapt.' In de zomer van 1949 begon Jaan al onmiddellijk aan de bouw van zijn huis, op een stuk grond van zijn vader. Het huis was nog niet helemaal klaar toen het jonge koppel er na hun huwelijk zijn intrek nam. Ze kregen vijf kinderen: Henri (Hein), Jan, May, Wim en Christ. 'Na onze Christ zijn we maar gestopt. Dat was een hele 'helle'. We verdienden de kost met tuinbouw, en in het begin enkele koeien en varkens. Die beesten dat was de grootste stommiteit die ik ooit beging. Maar toen, de oorlog lag nog maar vijfjaar achter ons, was het heel normaal. Praktisch iedereen bouwde een huis met ruimte voor enkele koeien en varkens bij wijze van voorzorg.'

Tuinbouwgeschiedenis 'Ik heb me bezig gehouden met alle teelten die in de loop der jaren de kop opstaken. In het begin teelden we geneeskrachtige kruiden: paardebloem (voor de wortel), 'belleton' (stengels en blad) en vingerhoedskruid (blad). Belleton werd anderhalve meter hoog, het is een tweejarige plant. Het vingerhoedskruid kon je twee keer per jaar oogsten. Alles ging naar een fabriekje in Wallonië, met heel die handel had de veiling niets te maken. Een zekere Haseldonckx uit Hoogstraten stond in voor de verhandeling en de onderhandelingen met de telers uit de streek. Ik had al snel door dat het geen teelt met toekomst was. Ooit had ik een hele grote oogst. De vrachtwagen die de producten ophaalde deed die ronde slechts één keer. Toen de opkoper bij mij aankwam zag hij direct dat hij na het laden van onze oogst elders niet veel meer kon opladen. Toen begon hij problemen te maken over allerhande pietluttighcden. Hij zocht naar blaadjes waar wat zand aan hing met de bedoeling een deel van onze oogst te laten staan. Hij werd echter rap gewaar dat hij mijn erf niet zou kunnen verlaten zonder alles op te laden.' Jaan en Toke legden zich nadien toe op de teelt van rode en zwarte bessen, 'knoezels', spruiten, bonen, aardbeien, tomaten, sla, asperges,... 'In 1929 kwam de veiling. Voordien werden de oogsten naar een bepaalde verzamelplaats in de gemeente gebracht en kwamen vrachtvoerders de oogsten ophalen. In die tijd werkten we met dertig tot veertig mensen: familie, vrienden, kennissen en buren. Die mensen zijn hier ook

altijd blijven komen. Ik was, denk ik, niet de beste betaler. Maar ik weet wel dat de mensen die hier kwamen helpen nooit zijn weggebleven. Ik waardeerde hun werk en dat is ook heel belangrijk. Ik herinner me de eerste voorlichtingsiessen over de teelt van spruiten. Een geestelijke kwam in de proeftuin van Meerle verkondigen dat met spruiten heel veel geld te verdienen was. Je kon de plant na de oogst ook nog verkopen als veevoeder aan de boeren. Ik had het jaar voordien nog spruiten gezet en had me toen al voorgenomen nooit nog spruiten te telen. Toch zijn er toen een aantal tuinders ingetrapt. De knoezelteelt (teelt van stekelbes) was het eerste jaar een succes. Het jaar nadien betaalden de opkopers 1 of 2 frank per kilogram. Pluk ze daar maar eens voor tussen al die doornen. We hebben dikwijls voor niets gewerkt. In die tijd waren er eigenlijk maar twee Meersel-Dreefse gezinnen die volledig waren afgestemd op de tuinbouw, wij en Jef Geerts. De meeste mensen combineerden tuinbouw met het houden van varkens of werk elders. We zagen al vrij snel in dat je als tuinder jezelf moest specialiseren. De mensen probeerden altijd van alles iets in huis te hebben omdat de veilingprijzen enorm onderhevig waren aan schommelingen. Op die manier probeerden ze de risico's te spreiden. Het werd snel heel duidelijk dat alles in de richting van de specialisatie evolueerde. Uiteindelijk zijn we in de glasteelt terechtgekomen.' Als één van de eerste tuinders zette Jaan een serre. 'Dat was bittere noodzaak. We hielden ons toen bezig met de aspergeteelt in openlucht. Dat werkte niet. Als je in april een paar hagel- en sneeuwbuien te verwerken kreeg, kon je van een hele akker vijf tot zes kilogram asperges oogsten. In 1965 bouwden we daarom een serre van 1500 vierkante meters.' Voordien waren Jaan en Toke hun tijd ook al een flink stuk vooruit door de aankoop van één van de eerste trekkers uit de streek. Jaan: 'Of wij de eerste trekker kochten weet ik niet meer. Ik weet wel dat met dat trekkertje zeker het meest werd gelachen. Het was een Porsche, een knalrode met afgeronde neus en met gele wielen. We hebben er tien tot twaalf jaar mee gewerkt. Ik heb er heel veel loonwerk mee gedaan. Ik ben in het begin een flink aantal jaren ziek geweest. Ik mocht van de dokters gewoon niet werken. Ik kon ook niet, in die tijd wisten ze ook allemaal niet goed hoe de mens precies in mekaar zat. Ik lag toen op bed en had een zee van tijd om te denken. Het was allemaal niet zo eenvoudig. We waren nog niet zo lang getrouwd, we moesten deze bouw afmaken, een lening afbetalen en ook nog eens brood op tafel zien te krijgen. Kinderbijslag kenden de mensen toen nog niet. Ik heb toen niet alleen veel tijd besteed aan het denken, ik heb ook heel veel gerekend. Vandaar ook die aankoop van het tractortje, het was het

Gratis zoekertjes voor partikulieren. Deze bon geeft u recht op één zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand.

lichtste model dat er toen op de markt was. Ik weet dat er toen heel wat mensen waren die ons zot verklaarden, maar met de tractor ging ik hij de boeren ploegen om iets bij te kunnen verdienen. Ik had die tractor ook nodig voor mijn tuinbouw. Van mijn vader mocht ik het paard altijd lenen om de oogsten te vervoeren. In dat vervoer stak je echter enorm veel tijd omdat je het paard dikwijls heel ver in een wei moest gaan halen en nadien uiteraard ook weer terugbrengen. Die trekker had ik aan huis staan en die was trouwens ook sneller. Als tuinder krijg je geld voor je product. Niemand houdt rekening met het aantal werkuren dat je er hebt in gestoken.' Toke heeft haar tijd altijd verdeeld tussen het werk op de akker of in de serre, de kinderen en het huishouden. 'Ik werkte tot halftwaalf mee in de tuinbouw. Dan moest ik snel naar huis om het middageten klaar te maken en alles weer wat op te ruimen. 's Avonds moest er dan nog gewassen en gekuist worden. Hoe ik het allemaal rond heb gekregen weet ik niet. Wel is het zo dat de mensen het vroeger allemaal niet zo nauw namen. De kinderen moesten toen niet elke dag in bad en mochten al eens vuil tussen de lakens. Misschien is dat er tegenwoordig te weinig bij. We weten nog heel goed hoe Guy Oomen hier als kleine baby in het slijk aan het spelen was. Zijn moeder, Nelly Jacobs, werkte toen bij ons. Ze liet hem betijen, want hij amuseerde zich en viel niemand lastig. Nu zouden die ouders hun kinderen direct aanmanen om zich netjes te houden. Toen mochten kinderen nog echt kind zijn.' Jaan heeft veel gelezen en gereisd. 'Toen ik ziek in mijn bed lag, kreeg ik ook regelmatig bezoek van de kapelaan. Ik had alle boeken van de schoolbibliotheek al uitgelezen. Hij bracht regelmatig boeken mee van het klooster, daar zaten ook boeken bij die op de index stonden. Zo presenteerde hij me ooit het boek 'Duizend en een nacht' met de opmerking dat het een plezant boek was om in te lezen. Mijn vader kreeg van zijn zus, die in Breda woonde, ooit een bijbel. Hij ging er mee naar de kapelaan om te vragen of hij het boek mocht lezen. Ondertussen had ik het boek echter al lang uitgelezen.' In 1979 zetten Jaan en Toke een punt achter hun tuinbouwloopbaan. Harrie en Wim namen de zaak over. Jaan en Toke genieten van elke dag. Jaan spendeert nog altijd flink wat tijd in de tuin alhoewel hij wel sneller vermoeid geraakt, springt af en toe nog eens bij in het bedrijf van zijn zonen en leest vooral heel veel. Toke blijft de eenvoud zelve. Ze kan al eens een keer gaan zitten, maar elke dag legt ze nog flink wat kilometers af door heen en weer te lopen en voor alles en iedereen te zorgen. Jaan, kinderen en kleinkinderen mogen niets te kort komen. Zo is het altijd geweest en zo zal het hopelijk nog lang blijven.

Hoogstraatse KoopjesMaand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.

43


DORPSNIEUWS

Sponsortocht Broederlijk Delen zat. m' e.' ,. '.

eeeitsa

1e

.

.

.

..

.

.....

.

,.

J

Enkele honderden leerlingen en leran r.s van de Hoog traat.s e Scholengemeenschap fietsten, liepen of skeelerden op zaterdag 19 maart voor de aktie Broederlijk Delen. Foto: de kop van de fierskolonne in Wortel-Kolonie.

Sjvn zan'iocht

Bi'oed t/tIk

De/ei.

UW GAZON EIST EEN HONDA.

L 't j,

-

ze,

1170-1

z/e;'

1,/nar voor de start.

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perfekt te onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier Hoog gras, fart gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de uiste mooer Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestoties goot Bovenden waarborgt HONDA'S vlotte dienst-na-verkoop u een perfekt tuaktionerende grasmaaler. Jarenlang

Honda. Altijd een perfekt resultaat.

J .STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15

IO1VD1 44

Gouden bruiloft Louis en Betsy Van Opstal-Geerts MEF.,RSEL-DRIaEI' .. U merkt let II je Hoogstraatse Maand, gouden huwelijken zijn deze tijd geen uitzondering meer. Dat betekent ook voor het Feestcomité van Meersel-Dreef, meer werk aan de winkel. Tegenwoordig kiest de familie meestel voor een feest zonder stoet, één van de hoofdredenen daarvan is vaak de mindere ge7ondheid van één van de echtelingen. Ook kleinere families kiezen vakei voor een minder uitgebreid feest, er komt tenslotte best wat werk bij kijken. Iets dat natuurlijk hun keuze is en waar niemand enige moeite mee heeft. Eerlijk gezegd, wanneer al de gouden bruiloften met een stoet zouden worden gevierd, zou de animo, bij de bouwers van de gebuurten, snel beneden het vriespunt zakken. De laatste stoet dateert alweer van 1985, toen t.g.v. de gouden bruiloft van Jef en Louise Snijders. Dus toch weer vijftien jaar geleden, daarom waren we er niet rouwig om dat de familie van Louis en Betsy Van Opstal te kennen gaf dat er gestoet mag worden. De eerste werkvergadering is achter de rug en nu ligt de bal in het kamp van de gebuurten om een onderwerp uit te werken. Het presenteren van de levensloopstoet aan de familie en het dorp is natuurlijk het hoogtepunt. Maar bedenk ook eens dat bij het bouwen en puzzelen aan de wagen of groep, ook al heel wat wordt afgebuurt en gelachen. Een aanrader voor iedereen waarvoor een dorp meer betekent dan enkel rustig wonen. Het programma voor zaterdag 6mei ziet er als volgt uit: 1 1u30, vertrek van de levensloopstoet stoet in de Nieuw Dreef, via Heieinde, Kerzelseweg Haal de Dreef; 1205 opening van de feestelijkheden door het gouden paar. 1 2u 15- 12u45 de groepen presenteren zich voor de familie, vervolgens gaat het richting paterskerk op de Dreef voor de dankviering om 13u30. Na de mis is er een receptie in zaal Zevenster voor al de familie en de dorpsgenoten van Meersel-Dreef.. Om 1 6u30 vertrekt de stoet dan opnieuw in de Oude Tramweg Oni via Meersel en het Heieinde naar de Nieuw Dreef te trekken waar de stoet wordt ontbonden. Volgens eigen tempo en behoefte worden dan de plaatselijke cafés bezocht (of wat had u gedacht). Een aloud recept dat nog steeds in de iriaak valt. (ii 1

Wonînginrchting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behang erken - Gordijnen cii overgordij nen - Tapi,jten en vloerbekleding - Siei'tafelkleden, lopers, enz.


DORPSN!EUWS

Automatische agent

Ribes Rubrurn:. Gezond snoepen uit eigen tuin of balkon

WORTEL - De Siud Hoogsiralen doet loven.fw端ardige pogingen om koning auto te laten inzien dat hi//i/ zich niet alleen QP de openbare weg bevindt. Daartoe worden wegen vernieuwd, lijnen en strepen op het wegdek aangebracht en de nodige paaltjes geplaatst. Alleen moet men dan maatregelen nemen om een peleton wielrenners te beschermen zoals u verleden zondag te Hoogstraten kon merken ter hoogte van de kolonie. Deze agent verliet zijn opgelegde plaats voor niets en bleef armzwaaiend de renners verwittigen van dreigend gevaar. Beslist een moderne manier op een gevaarlijke plaats.

Bond van grote en van jonge gezinnen Afdeling Wortel

In iedere tuin en op elk balkon is er wel een plekje voor: een pot met daarin een mooie bessenstruik. De vruchten zijn behalve lekker, ook een verwennerij voor het oog. Zowel de kruisbes, de zwarte bes als de witte en de rode aalbes zijn vertegenwoordigers van de Ribes-familie. Deze veelzijdige, gezonde snoepfabrieken staan daarom gezamenlijk model voor de Plant van de Maand april.

Op 18 februari was het dan zover, ons eerste krantje viel in de brievenbussen. We wachten nu vol spanning op onze naam voor het krantje die nog moet worden uitgekozen uit al de inzendingen. In het krantje wordt verslag uitgebracht van de voorbije activiteiten en ook worden nieuwe activiteiten gemeld. Ook wordt er steeds een dienst van de Bond in de kijker gezet. Wij wensen iedereen veel leesgenot! Volgend krantje zal verschijnen in mei

De Bond van Grote en van Jonge Gezinnen Wortel organiseerde een kinderbowling In de krokusvakantie gingen we op donderdag 9maart2000 in Breebos bowlingen met de kinderen van de lagere school. Er waren 46 inschrijvingen binnengekomen. Met eigen vervoer reden we dan naar de bowlingzaal. De kinderen werden verdeeld volgens leeftijd in 5 groepen. Voor de meeste was het een eerste kennismaking met deze sport. De kleinste kinderen leerden hoe je de bal het beste wegwierp. De grootste gooiden om ter meeste strikes. Alle kinderen kregen een drankje aangeboden. Leden betaalden 150 BEF en niet-leden 250 BEF Na 2 uur kegels omgooien, keerden we moe maar voldaan terug naar Wortel. We bedanken hier ook de bereidwillige ouders die deze namiddag mee tot een goed einde brachten. Op stap in Wortel Dinsdag 11april start fietsseizoen BGJG. Elke diiisdag om 19,30 vertrek aan 't Slot. Iedereen is welkom. Zondag 16april natuurwandeling in de Krochten in Meer isw met de Wielewaal en alle BGJGafdelingen van Hoogstraten. Start om 14,00

Vrijh&d 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13 Lindentaan 14 Beerse TeL: 014/61.35.37 45


1;:1:I

I ç J.1cJ

!,

IT1

II"'kl

1

SP0R

_____ _____ _____ _____ _____ ________________

h'

Zwarte periode

Hoogstrate.n % Wij zijn er bijna!

voor KFC Meer Werd de maand februari een gunstige meevaller wat puntengewin betreft, dan roerde maart wel zijn staart, maar dan in eerder negatieve zin. Niet dat er slecht voetbalvertoon aan de supporters gepresenteerd werd, maar de afwerking liet veel te wensen over, het schoentje waar het hij hc1 \\. at plciic n ni ipi.

Neemt Kris Ceusters na een ongelukkig seizoen afscheid van HW? In deze toch wel eigenaardige reeks kan één overwinning of één verloren wedstrijd 6 plaatsen verschil veroorzaken. Door een schitterend palmares voor wat betreft de thuismatchen, staat HVV voortdurend in de subtop. Met die ene ovcrwinning op verplaatsing - op Zottegem in een vooruitgeschoven match - is dat echter onvoldoende om zonder om te kijken door de competitie te gaan. Na de zoveelste uit-nederlaag wordt het dan telkens weer eventjes rekenen en de roodwitten gaan er dan op de Thijsakker weer flink tegenaan. De match tegen St.-Niklaas moest gewonnen worden. Het was eigenlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, immers meer dan een halve ploeg zat op de tribune: Heij stek, die niet meer mag voetballen. Tom Van Der Goten, die niet meer wil voetballen, Kris Ceusters en Nico Van Der Goten - geschorst - Tim Staes en Erwin Palmers waren wegens kwetsuren onbeschikbaar. St.-Niklaas speelde zoals men bij HVV graag heeft: een verdediging op één lijn en ver van het eigen doel. Met twee scherpe counters van Stef Huygen nam HVV reeds tijdens de eerste helft een optie op de volle winst. Toen na een kwartier Gino Swaegers een afieggertje van Stef Huygen binnentikte, was de buit binnen. Met nog 4 matchen voor de boeg - twee tegen de koplopers Strombeek en Zulte - en twee tegen de staartpioegen Torhout en Dendermonde moet het wel heel erg tegengaan om HVV in de problemen te brengen. Op 8 april gaat HVV er alles aan doen om de toekomstige kampioen Strombeek een lastige avond te bezorgen. Wedstrijden 08-04-2000: HVV-Strombeek 16-04-2000: Dendermonde-HVV 30-04-2000: Zulte-HVV 07-05-2000: HVV-Torhout 46

20u 16u 15u 15u

Patrick Methorst Tegen een beter voetballend ZWANEVEN kreeg Meer de eerste helft geen enkele kans. De bezoekers wel en die trokken dan ook oververdiend met een 0-2 voorsprong de kleedkamer in. Na het opkikkertje kwam de thuisploeg duidelijk op de proppen en werd Zwaneven voortdurend in het defensief gedrongen. Meer scoorde via Dirk Boeren de aansluitingstreffer,

I:Jj

I,IJCl

FIAT LANCIA ALFA ROMEO

t:&•'4I

I ,'II

SPECIALIST

GARAGE HOGA BIB.A. St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax 03- 31 4.83.98

maar een grove dekkingsfout deed de thuisploeg vervolgens helemaal de das om. Eindstand 1-3! Geen punten op VLIMMEREN! Geen doelpunten te noteren iii de eeiste helft, wel in de tweede en dan uitsluitend langs Vlimmcrsc zijde, dat driemaal dc weg naar dc netten wist te vinden. Harde 3-0 verliescijfers! De match tegen BRASSLHAAI eindigde op een billijk gelijkspel! Wagenaars scoorde in de 60ste min, enig mooi met het hoofd op voorzet van Methorst. In de eindfase was het de beurt aan de parkjongens om te juichen. Een onverdiende nederlaag op MERKSPLAS, dat was duidelijk! Ineen snelle wedstrijd met een beter voetballend Meer had Wagenaars al eens op de lat geknald en sloeg de keeper een kopbal van Dirk Christiaenen uit de winkelhaak eer de thuisploeg uit zijn eerste fase wel scoorde. Na de pauze kwam Meer al snel op gelijke hoogte op kopbal van Wagenaars. De bezoekers gingen verbeten op zoek naar meer en Arnouts knalde op de paal. Hetgeen bij Meer niet lukte, namelijk scoren, vlotte een stuk beter bij de tegenstander, dat uiteindelijk nog uitliep tot 3-1. Wedstrijden Zondag 9 april 15.00 FC Meer-Verbr. Arendonk Zondag 16 april 15.00 Gooreind-FC Meer

Knapen A van FC Meer wonnen in een onvervalste topper met 4-2 van Loenhout en werd alzo overtuigend kampioen met slechts twee verliespunten (een gelijkspel tegen datzelfde Loenhout in de heen ronde)


SPORT

In de wedstrijd Meerle-Excelsior Essen was de thuisploeg in de eerste helft veruit het sterkst. Dat resulteerde in twee doelpunten van Dirk Van Bavel. Een eerste na 10 minuten en een tweede op voorzet van Jespers na 40 minuten. Het overwicht bleef na de pauze gelden en Wilfried Pauwels bracht in de 65 1 minuut de 3 Oop het bord. Essen kon tegenscoren, maar Dirk Mertens bracht in de 85 minuut het verschil terug tot drie doelpunten. In de toegevoegde tijd kon Excelsior nog inilderen tot 4-2. Een mooie zege voor Meerle. Dan trok Meerle naar Flandria. Ze haddeir er tijdens de eerste helft een constant overwicht maar faalden in de afwerking. Na de rust nam de thuisploeg het heft in handen en kwam in de 58 minuut op voorsprong. In de 93 1 minuut slaagde Huyskens erin de verdiende gelijkmaker binnen te werken. Einduitslag 1-1. Meerle-White Star was een gelijkopgaande partij met een opvallende rol van de doelman van de bezoekende ploeg. Veel kansen voor beide teams, zowel voor als na de rust, maar het bleef 0-0 tot diep in de tweede helft. Vijf minuten voor tijd slaagde White Star er dan toch in de Meerlese doelman te verschalken en Meerle puntenloos achter te laten. Dat was de week later gelukkig anders. Op Westmalle was Meerle de beste ploeg en kwam in de 24 minuut op voorsprong door een afstandsschot van Tetro. Op slag van rust verdubbelde kapitein Pauwels de Meerlese voorsprong. Na de koffie ging het in dezelfde lijn verder en op een knappe voorzet van Van Raak duwde Dirk Van Bavel binnen. Westmalle kwam nog terug tot 1-3, maar opnieuw Wilfried Pauwels maakte de zaak voor Meerle af door 14 te scoren. Even voor tijd kon Westmalle nog milderen tot 2-4, maar dat maakte niets meer uit. De punten waren reeds eerder voor KFC vastgelegd.

slotminuut compenseerde de man in het zwart zijn misser door een lichte strafschop toe te kennen aan MVV, maar ook dit cadeautje werd gemist, hoewel dit voor de punten van geen belang meer was. Eindstand 3-1. Uit ESSEN werd nog eens een puntje meegebracht hoewel dit in een rechtstreeks duel te weinig is. Nadat MVV ongelukkig op achterstand werd gezet na een onrechtstreekse vrijschop in de strafschopzone, probeerde het de bakens te verzetten, maar men moest wachten tot in de tweede helft om na een mooi opgezette aanval de stand terug in evenwicht te brengen via Kurt Van den Langenbergh. Het wedstrijdpeil bleef ondermaats en hoewel er misschien meer in zat voor MVV werden de punten verdeeld, 1-1! Met de komst van hekkensluiter PUTTE kon het voor MVV een belangrijke dag worden in de strijd om het behoud. Wie de wedstrijd heeft gezien zag een veel gretiger en strijdvaardiger Putte, dat volstrekt verdiend MVV met zware 04 cijfers inmaakte. Waren het de zenuwen die MVV parten speelden of ontbrak het geloof in eigen mogelijkheden? Een feit is dat door deze nederlaag het optimisme bij supporters en spelers een flinke deuk heeft gekregen. Het bezoek bij koploper VOSSELAAR bracht geen kentering en een stil verwachte stunt tegen de leider zat er op geen enkel ogenblik in. Hoewel er wel opnieuw iets meer strijdlust in de ploeg zat, was Vosselaar toch te sterk. Zoals wel vaker gebeurt koos ook hier de man in het zwart partij voor de leider en bedacht MVV in de slotfase nog met twee rode kaarten. Na 90 minuten stonden wel droge 3-0 cijfers op het bord en werd een kale periode in mineur afgesloten.

jVN•Â WORTEL Tegen Molenkring deed V .N.A. een zeer slechte zaak. Doordat de thuisploeg veel spelers achteraan hield, hadden we wel veldoverwicht maar kregen weinig kansen. Molenkring was hard in duels wat resulteerde in 2 rode kaarten. Van V.N.A. vlogen er 3 spelers, meestal voor protest, van het veld. Tot overmaat van ramp scoorde Molenkring uit vrijschop (1-0). Dit was wel een zwaar verdict. Berg en dal kwam in Wortel in de eerste helft verdiend op voorsprong. Terwijl de blauw-witten de eerste speelhelft zwak presteerde, waren ze na de pauze veruit de beteren. Kurt Haest maakte gelijk, maar de verdiende overwinningsgoal bleef uit. Tegen zwakke ploegen uit de reeks : Heibloem Zittaart en Schoor werd telkens gemakkelijk met 6-1 gewonnen.

De wedstrijden: 9 april

15.00 u Oosterlo - V.N.A.

16 april 15.00 u

V.N.A. - Punt.

Advertenties

rC

Wedstrijden Zondag 9 april 15.00: Maria Ter Heide-Minderhout VV

Zondag 16 april 15.00: Minderhout VV-VC Tielen

Wedstrijden voor april

314.49.111314.55.04

(telkens zondag om 15.00 uur, tenzij anders vermeld): 09-04-2000: KFC Meerle - Mariaburg 16-04-2000 : Dosko - KFC Meerle

LOOS en BROSENS 4J0

LgK1g0 HUWELIJKSL!JSTEN

Minderhout VV vecht voor het behoud Een povere maand maart! Dat is wel het minste dat men kan zeggen over de MVV-prestaties. Verscheidene rechtstreekse concurrenten werden bekampt maar het saldo bleef uitermate negatief. Het beloven dus nog spannende en zenuwslopende weken te worden om het behoud al of niet veilig te stellen. Tegen WILDERT begon MVV sterk aan de wedstrijd en kwam reeds vroeg op voorsprong na een prachtig doelpunt van Peter Martens. Minderhout dwong nog meer kansen af maar kwam niet verder tot scoren. Wildert kwam beter in de wedstrijd en wist nog voor de rust de stand in evenwicht te brengen. Kort na de rust werd Kurt Van den Langenbergh heel verdacht van een tweede doelpunt gehouden waardoor de gemoederen op en langs het veld heel gespannen werden. De thuisploeg bleef in al het tumult het kaimst en wist nog tweemaal te scoren. In de

Audio - Video - TV 1930

1995

65 JAAR

Electrische huishoudtoestellen Verlichting Electriciteitsmaterialen Herstel lingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 1 42b

47


SPORT

WTC DE ZWAANTJES (KWB-WORTEL)

20 jaar Meerlese KWB Wielertoeristen

Ondet usslii nj n wij al maart 2000 en 1 nieuwe seizocn van start gegaan. Wij lieblieii spijtig genoeg op 3010112000 van een clublid en vooral goede vriend afscheid moeten nemen namelijk Ludo YAN HECKE, die overleden is in het U.Z in Edegem. Wij bieden lans deze weg nogmaals onze dccliieming aan, aan zijn familie en zullen Ludo. die na het fietsen altijd van een gezellige babbel en goeie grap hield, zeker missen. Zoals eerder gezegd is op 05/03/2000 het echte seizoen gestart en met 80-man sterk stonden wij weer opnieuw aan de start. Op het programma staan niet alleen onze zondagsritten maar natuurlijk ook weer diverse speciale ritten zoals, de ronde van Vlaanderen, een rit naar Zierkzee en terug en de verbroedering met de fietsciub van Geraardsbergen. Op de dinsdag wordt er nu ook gefietst door diegenen die al wat meer vrije tijd hebben of van hun pensioen genieten; wanneer er mensen zijn die ook eens graag een fietstochtje maken zijn zij eveneens welkom, zelfs al zijn zij geen lid van onze club. In de loop van de maand mei nemen weer een aantal leden van onze club, de ijzeren vogel naar Spanje om hier te gaan fietsen en zullen daar de Wortelse Zwaantjes bekend of misschien wel weer berucht maken. Natuurlijk staan ook weer de ritten op het programma, waarde Zwaantjes hun steentje bijdragen voor één of ander goed doel, waaronder de tocht naar POSTEL en natuurlijk ook de Wortelfeesten. Dat de club nog bruist van initiatieven blijkt ook uit het feit dat binnen de club is voorgesteld om een veldtoertocht te organiseren in Wortel en dit vermoedelijk begin 2001. Later zullen wij U hier nog 7eker over informeren. Het seizoen 2000 heeft dus voor de Zwaantjes weer verschillende uitdagingen in petto en wanneer het weer meezit, zullen die zeker allemaal tot een goede einde gebracht worden. Toch blijft bij ons ondanks alles op de eerste plaats de onderlinge vriendschap en het samen fietsen, onze eerste doelstelling.

Fit Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 H000STRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 136

48

I)e Meerlese K4B - 1Vic1e/toe/i, ten in iiieti ve uit rit.s

MEERLE - Op zondag 5 maart gingen de KWB wielertoeristen van Meerle weer van start voor een nieuw fietsseizoen. Niets bijzonder zal je zeggen, dat doen ze toch elkjaar. Wel bijzonder, want dit jaar beginnen ze aan hun 20e seizoen. Een uitstekende aanleiding om aan een nieuwe outfit te denken, een nieuwe look mag af en toe ook wel eens. Derhalve worden alle leden in het nieuw gestoken voor de start van het nieuwe seizoen. Fietsen begon meer en meer in te geraken einde jaren zeventig. Als typisch vervoermiddel was hij sedertj aren in onbruik aan het geraken, tot de fiets herontdekt werd als vrijetijdsbesteding, vooral dan met het oog op sportieve bezigheid. Op de wegen verschenen steeds meer groepen die eruitzagen als rennerspelotons, maar geen wedstrijden reden. Gewoon samen rijden, voor de sport, voor de conditie, voor de gezondheid en uiteraard voor het plezier. Het was in die context dat in het 1981 door de toenmalige voorzitter van de KWB aan Jos Van Bavel, een liefhebber van de fiets, gevraagd werd om binnen de KWB een groep wielertoeristen op te richten. De eerste zondagen waren ze met enkele wielertoeristen en werden er verschillende wegen in de omtrek van Meerle verkend, aan een gemiddelde ven 25 km per uur. Het moet wel goed geweest zijn want de groep groeide steeds maar Uit, er werden ook al een wat grotere ritten georganiseerd, o.a. een tocht naar Scherpenheuvel, een Kempische pijl, de Spastie fietsdag, enz. Voor vele enthousiaste wielertoeristen was dat nog niet genoeg en een nieuw initiatief werd de inrichting van een jaarlijkse tweedaagse toer. In 1993 reed een grote groep naar Lourdes en maakte daar in de Pyreneeën ook nog enkele mooie maar zware beklinimingen. In 1996 stond er een andere uitdaging op het programma, nl. een 7-daagse fietsreis naar Stanzag in Oostenrijk. In eigen streek werden ook steeds meer grotere ritten gereden, regelmatig op zaterdagen en feestdagen. Na twintig jaar stijgt het gemiddelde aantal deelnemers nog steeds. Ook dit jubileumjaar ook dit jaar staan er weer enkele mooie uitda-

lIIig.

gingen op het programma; o.a. een driedaagse aan de Moezel. Een tiental wielertoeristen trekt een week naar de Franse Alpen in Frankrijk. Met forse cols op het menu hopen ze daar heel wat zweet achter te laten en stevige conditie mee te brengen. Wie de wielei-toeristen in Meerle kent, weet dat ze niet alleen aan hun eigen fietsplezier denken. Traditioneel richten ze elk jaar net voor de grote vakantie een avond-fiets-vierdaagse in voor jong en oud; dit jaar al de tiende uitgave. Deze gaat door op 28-29-30 juni en 1juli2000. Vorig jaar mochten ze elke avond door de 600 deelnemers noteren. Je hoeft geen schrik te hebben dat je eenzaam en alleen op onze wegen zal rondfietsen. Wie zich door de lectuur van dit stukje aangesproken voelt om ook op de fiets te klimmen en daarbij niet bang is van een sportieve inspanning is van harte welkom bij de wielertoeristen. Daarbij is iedere gelegenheidsfietser uitgenodigd om deel te nemen aan de avond fietsvierdaagse. Voor informatie over beide dan kan je steeds terecht bij Jos Van Bavel tel 03/315.92.09 of bij Marc Van Bavel tel 031315.91.23. (J.V.B.)

nTR.-jT 7,

LASERSI-IOW - HOOGSTRATEN


Eerste podium voor de Focus WRC GEVRAAGD

Belgisch Kampioenschap Rallycross

T\ia a sni ech e! en

L3311 voor open bouw geen immo

Tel. 31 4.88.04 /

De eel,te 111,111J1 11 hel BIvILh Ltmpicii schap raliycross zorgde niet voor verrassingen. De wedstrijd werd gewonnen door regerend kampioen Jos Kuypers, voor Jaak Franssen, allebei met hun wagens van vorig seizoen. Jos Sterkens werkt de ganse dag aan de afstellingen van zijn nieuwe Ford Focus WRC. Hij behaalde de 3de plaats.

In de eerste reeks werd al duidelijk dat de Focus niet goed op de weg lag. Jos klokte de 5de chrono, na een klein uitstapje in de grindbak. De volgende reeksen brachten beterschap met telkens een derde tijd. 'Achteraan is de Focus heel nerveus. De vering staat veel te hard, waardoor de wagen telkens uitbreekt. Inzake vermogen zitten we goed, want in de start gingen we gelijk mee met Kuypers', vertelde Jos voor de finale.

De gewichtsverdeling van de Focus baarde hem wel zorgen. 'Onze wagen weegt 1205 kg, zowat 30kg boven het toegelaten gewicht. Jos Kuypers heeft een Escort van 985 kg. Hij moet extra ç'evic/lt biiIcç''cn, niaar hierdoor kan hij de

/

ii /' 1» T (/T/)UId/i( cl, 11. Bij gewicht bijna allemaal vooraan.'

ii.

ii Ii,i

Met een zachtere ophanging ging het in de finale beter, maar Jos moest Kuypers en Franssen wel laten voorgaan. Het ALS-systeem. waardoor de turbodruk op peil gehouden wordt bij het afremmen, werkte nochtans goed. 'Het werkt, maar het mag nog wat agressiever. Ik denk dat we daar nog wat kunnen winnen, al moeten we uitkijken dat we de motor of de turbo niet vermoorden. Trouwens, je voelt het wel bij het uitkomen van de bochten. Ikkan niet meteen vol op het gas, want dan breekt de wagen uit.'

Met een derde plaats bleef de schade in het kampioenschap alvast beperkt. Het team heeft ondertussen de schokdempers laten aanpassen door Proflex en verder werd uitgebreid getest in Valkenswaard. Op 16 april zal Jos veel beter voorbereid aan de start komen van de eerste wedstrijd voor het Nederlands kampioenschap in Valkenswaard.

COS

ER BVDA

COMPUTEP EE—

-

TELiFONIE

KMEtxmu1i

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-315.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

other .../

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

W L air

COMPUTER-cursus voor beginners!!!

49


SPORT

Motorcross

ij

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

Af en toe een modderbad is goed voor de gezondheid, Ronny!

Crossen en uitslagen van de voorbije weken: 30/1 Grobbendonk, 6/2 Lommel, 13/2 As, 20/2 Rijkevorsel, 27/2 Lummen, 5/3 Wommelgem, 1213 Grobbendonk

30/1 6/2 13/2 20/2 27/2 5/3 12/3

Wesley

Ronny

25 21

10 12

/

/

27 23

12 11 9

/

/

/ /

/

2 5

/

/

25

26

/

/

7 1

33

35

5

afgelast

21

De laatste weken heb ik mij 's zondags vaak afgevraagd wie er nu eigenlijk knetter zijn? De supporters of de crossers? Die supporters staan tot de knieën in het slijk keihard "Gaaaas Geeeven!!!" te roepen terwijl die jongens op hun motors wel proberen gas te geven maar vaak geen meter vooruit komen. Dat is zo ongeveer het scenario van de wedstrijden die reeds gereden werden. Elke zondag hetzelfde liedje, veel regen en nog veel meer modder. Enkel de wedstrijd in Wommelgern kon niet gereden worden ... wegens wateroverlast of zoiets dacht ik. David Roeffen en Dirk Van Dijck hadden niet veel zin om uit hun winterslaap te ontwaken (kan ze geen ongelijk geven) en verschenen eerst in Rijkevorsel aan de starthekken voor hun eerste cross van het seizoen. Daar mochten ze zich dan op een modderig maïsveld nog eens lekker uitleven met hun motor. Dirk kwam zeker niet slecht uit de start maar moest al vlug de strijd staken en vele concurrenten laten passeren. Na enkele ronden kreeg hij, net als vele anderen, vermoeide armen en moest zelfs in de laatste minuut David nog laten passeren. Hoewel David waarschijnlijk ook met vermoeidheid te kampen had, vond hij blijkbaar toch nog ergens een sprankeltje energie toen hij Dirk in het vizier kreeg. Wesley Rombouts, Ronny Donckers en Guy Van Gestel waren wel uitgeslapen en reden

50

David

trouw bijna elke zondag mee. Al hadden ze er soms wel spijt van. Na de trainingen kwamen ze dan tot de conclusie dat ze eigenlijk liever in bed waren blijven liggen. Ja jongens, er moet wat gedaan worden voor de hobby! Bedenk volgende keer maar eens dat er mensen zijn die er veel geld voorover hebben om 3x per dag in een

modderbad te mogen duiken. Echte luxe-paardjes. die motorcrossers, alleen beseffen ze het niet! Ach, de lente is alweer in zicht en voor we het weten is al die nattigheid omgetoverd in grote stofwolken. Ons "groentje" Wesley Rombouts rijdt ook veel liever op den droge, maar bracht het er lang niet slecht vanaf in het natte. Welliswaar nog geen top 10 plaats bij nieuwelingen 250cc A maarja, alle begin is moeilijk! Trouwens, deelnemen is belangrijker dan winnen (maak ze dat maar eens wijs!) en al doende leert men (met vallen en opstaan).......Ik denk dat ik hiermee mijn punt wel duidelijk heb gemaakt! Niet?? Bij de nieuwelingen 250cc B verscheen Ronny Donckers voor zijn derde seizoen. Ronny slaagt er steeds vaker in een plaats te bemachtigen in de top 10. De zenuwen steken vaak nog stokken in de wielen bij Ronny. Met een beetje geluk en zelfvertrouwen moet het volgens ons zeker mogelijk zijn om bij die eerste drie voorbij de finishvlag te rijden. Al eens Yoga geprobeerd Ronny? Of een andere godsdienst, het Boedhisme bijvoorbeeld? Guy Van Gestel hield het na één seizoen voor bekeken bij de inters 125cc. Guy besloot om terug met een 250cc te crossen. Dat het hem in die klasse beter afgaat is duidelijk. De internationalen 250/500cc zijn in twee categorieën verdeeld, inters A en B. Het zijn de B-inters die we in de gaten moeten houden. Al wie van de Seniors 250/500 of de inters 125cc naar een hogere klasse moeten overgaan belanden bij de B-inters. Wie dan na een geslaagd seizoen weer overgaat, mag zich bij de A-inters rekenen. A en B samen tellen we meestal zo'n 35 inters. Ongeveer 25 A's en 10 B's. Zoals je ziet is het voor Guy dus niet moeilijk om bij de eerste tien te finishen. Al valt het niet te onderschatten. Het is zeer verwarrend en vraagt veel inspanning en concentratie. Maar ja, dat geldt voor elke crosser en supporter.

Verschillende lezers vroegen mij atgelopen winter om een VLM-kalender van 2000,1-lierhii maak ik het mij gemakkelijk en laat het in dc Iloogstraalse Maand publiceren. Dus, voor de liefhebbers, uitknippen en bewaren: 2/4 Wuustwezel. 30/4 Koninghooikt, 2 115 St.Lenaarts, 4/6 Hulshout, 217 Olmen 23/7 Pulderhos 2018 Nieuweikerken 10/9 Lurnrnen 8/10 Tessenderlo

9/4 Kasterlee, 1/5 Lommcl. 28/5 Tessenderlo 11 1 2/6 Betekom 9/7 Wommelgem 26/7 Westerlo 27/8 Lauw-Tongeren 17/9 Wommelgem 15110 Betekom

16/4 Lssen,

23-2414 Rect 14/5 Olmen 1/6 Assenede (FAM) 1816 Lummen 25/6 Tessenderlo 2 /7 Retie 6/7 Paal 1318 St.Lenaarts 6/8 Lonimel 319 Koningshooiki 2419 Reet 29110 Wommelgem

7/5 Boraloon,

Is deze lijst te lang om aan het prikbord of tegen de ijskast te haneen.'? Schrijf dan het volgende telefoonnummer op en hij twijfel of vragen hel je gewoon even! 03/315 80.99. Tot volgende maand.


SPORT

Paardensport

Paul Laurijssen met Prins Denver Heel wat ruiters en amazones hebben zich tijdens de wintermaanden van hun beste zijde laten bewonderen in de Blauwbossen tijdens de indoor van het Gewest Hoogstraten. Op 5 december, 9 januari, 23 januari en 20 februari toonden zij hun behendigheid in de verschillende categorieĂŤn. In Klasse Licht toonde Bruno Mostmans met Quintana zich de sterkste voor Staf Brosens met Roxanne. Een spannende kamp ontspon zich in Klasse Midden. Marcel Janssen met Rodex haalde het uiteindelijk voor Paul Voeten met Ripper, maar wel met gelijke punten. Met Prins Denver toonde Paul Laurijssen zich ongenaakbaar in Klasse Zwaar en dit voor Jef Stoffelen met Odeliene.

Uitslagen Klasse Licht

plaats

ruiter

paard

rijvereniging

Bruno Mostmans Staf Brosens Paul Laurijssen Jef Aerts Paul Laurjssen Willy Voeten Bram Herrijgers Els Mertens Ingrid Kerstens Loes Lenaerts

Quintana Roxanne Qonka-A Quincy Sintex Resoluut Kingsten Romana Fagonda Quillant

Wortel Meerle Meer Meer Meer Meer Meer Wortel Meer Minderhout

ruiter

paard

rijvereniging

Marcel Janssen Paul Voeten Paul Laurjssen Louis Vermeiren Wilma Jansens Ronny Van Opstal Johan Brokken Dirk Brosens Alex Van Herck Ilse Schrauwen

Rodex Ripper Reonka-A Odith Lucifer Pablo Only Vikky's Ramon Irco QQuiouxa

Meerle Meer Meer Meerle Meerle Minderhout Wortel Wortel Meer Meer

punten 81 72 69

56 56 49 45 42 40 39

Q~ 2

Klasse Midden

plaats

4. 5. 6. 7. 8. 8. 10.

punten 42 42 40 30 22 18 16 10 10

5

Klasse Zwaar

plaats

A. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ruiter

paard

rijvereniging

Paul Laurrijssen Jef Stoffelen Louis Vermeiren Paul Laurijsseui Wilma Jansens Dirk Brosens Johan Brokken JefAerts Staf Brosens Wendy Verbreuken

Prins Denver Odeliene Nick Podexa Jochein Jasper Friedolin Mona Lisa Jonker Labyrinth

Meer Minderhout Meerle Meer Meerle Wortel Wortel Meer Meerle Meerle

punten 44 37 35 32 27 25 22 17 16 0

Jong geleerd

1 iM }

.

MELR5EL-DREEF - Op 19maart mac Imten dejongs te ruitertjes laten zien t at ze kunnen. In de wedstrijden minicross, dressuur en springen zetten pony's en ruiters hun eerste stappen in de ruitersport.

op l'a,l Latmri;

9 51


SPORT

tloogstraatse Zaalvoetbalcompetitie In sporthal De Zevensprong wordt nog steeds elke maandagavond gezaalvoetbald. Het aantal ploegen was in dit seizoen wat uitgedund, maar er kon toch nog een competitie opgesteld worden, die vanaf januari werd uitgebreid met nog een nieuwe ploeg: de Cipiers (van Het Penitentiair Centrum). De competitie is afgelopen, en de ploeg Music Inn is als kampioen naar voor getreden, zonder nederlaang en met een doelsaldo van +70. Er wordt nu nog een open beker gespeeld tot 29mei. Dan wordt dit seizoen afgesloten, doch er wordt reeds vooruit gekeken naar volgend jaar. Enkele ploegen zijn reeds kandidaat om volgend seizoen in de competitie te stappen. Indien er nog geïnteresseerden zijn om volgend seizoen met een ploeg deel te nemen, kunnen deze contact opnemen met Maria Janssen (03/31471 80) of Erik Rombouts (03/3 14 1942).

De kampioenen: Dave Bogaerts, Tim Dekkers, Guy Keustermans, Ronny Verheyen, Mario Janssen, John Michielsen, Peter Snijders, Danny Braspenning, Danny De Meyer, Kurt Haest, Fred Braspenning.

Eindstand competitie: punten

wedstrijden l.Musiclnn 16 2. 't Verschil 16 3. Gelmelsoccers 16 4. Middenstampers 16 5 Spijker 16 6.Cahier 16 7. Cipiers 6

W

V

G

11 9 8 7 4 3 1

0 6 5 6 9 12 5

5

1 3 3 3 1 0

38 28 27 24 15 10 3

doelpunten voor tegen 104 34 64 51 53 74 70 82 72 47 42 84 38 13

saldo +70 +13 +21 -12 -25 -42 -25

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash

* carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 52

Atletïekvereniging Noorderkempen rit dc Icoic DC o i ilci Zit ei /0 C0I als op. J. al kriebelen. Gedaan met veldlopen en op naar de wegende piste. Vorig seizoen organiseerden we een regelmatigheidscriterium. Dit betekende dat we een 10-tal wedstrijden selecteerden. Wie aan een aantal wedstrijden uit deze selectie deelnam had recht op een attentie. Op onze laatste algemene vergadering op 2 maart konden we toch 45 jongeren en volwassenen blij maken met een reflecterend vestje. We hebben dan ook alle reden om dit nog eens in te richten. Hierbij geven wij u graag de wedstrijden waaraan je kan komen meedoen: - Kampioenschappen volillupen KAVVV te Wommelgem op 18-3-2000 Coopertest op rit' pirte van het Klein Seminarie op 13-4-2000 te 19.00 uur - Kapellekensloop te Minderhout op 10 6 2000 - Stratenloop te Hoogstraten op 2 1-6-2000 - Stratenloop Chaam op 1-7-2000 - Stratenloop op Neervenkermis te Loenhout op 8-7-2000 - Pisterneeting KAVVV te Merksem op 2-72000 - Pistemeeting KAVVV te Merksem op 9-72000 - Worteljogging te Wortel op 25-8-2000 - Scholencross aan de Mosten te Meer op een woensdag in september - Coopertest op de piste van het Klein Seminarie op 14-9-2000 te 19.00 uur - Veldloop op de terreinen van het Klein Seminarie op 12-11-2000 vanaf 13.00 uur Dit zijn 12 wedstrijden en wij verwachten dat je er aan 5 deelneemt om in aanmerking te komen voor een attentie. Graag willen wij iedereen er nog eens op attent maken dat je nog altijd kan komen meetrainen op donderdagavond om 19.30 uur op de piste van het Klein Seminarie (ingang langs de Katelijnestraat). Of je nu beginner, gevorderde of wedstrijdatleet bent maakt helemaal niet uit. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. In groep kanje mekaar wat stimuleren om door te gaan. Voor verdere inlichtingen kan je altijd contact nemen met Jan Vlamings 03/314.69.13 of met Jan Hendrickx 031314.39.66.

20 km van Brussel Op28 mei2000 is het weer zover. Brussel zal op die dag weer overspoeld worden door de joggers. Die dag is het immers weer de 20 kilometer door onze hoofdstad. Zij die er reeds bij waren weten wat het is om met 20.000 lopers en loopsters klaar te staan op het Jubelplein om de start te nemen in de grootste Stratenloop in België. Zoals we al enkele jaren doen zullen we ook dit jaar weer met een bus naar Brussel rijden. De start van de wedstrijd wordt om 15.00 uur gegeven. Vertrek om 11.45 uur. De lopers en loopsters hebben dan nog voldoende tijd om start en aankomst te verkennen en om de spieren op temperatuur te brengen door even in te lopen. Als iedereen binnen is zullen we rond 18.00 uur terug richting Hoogstraten rijden zodat we op een mooi uur terug thuis zijn. Voor alle verdere inlichtingen of inschrijvingen neem je contact op met Jan Hendrickx, Loenhoutseweg 25, 2320 Hoogstraten, tel. 031 314.39.66.


SPORT

De bekoring van de Challenge Delhalle Dat de Marcklopers geen rond-de-toren-toerende jongens en meisjes zijn, is al langer geweten. Regelmatig richten ze hun blikken op verdere horizonten, o.a. op de Challenge Delhalle in Wallonië. Vorig jaar startte men de 1 ste proef met een twaalftal Marcklopers. Dit keer, met als startpunt Bousval, slechts zes clubleden die hun inschrijving gestuurd hadden. De thuisblijvers hadden weer eens ongelijk. Wat wil je. nog mccr: ecu piinia wceitje eij ccii parcours met prachtige hellingen die vroegen om veroverd te worden. Jacques Vermeiren finishte als sterkste Marckloper vôôr zijn broer Jan. Jan Koyen debuteerde in deze zware wedstrijd en betaalde natuurlijk leergeld. Wie graag aan de volgende proeven van deze Challenge wil deelnemen kan contact opnemen met Jan Vermeiren, tel. 03/ 314.45.98. Uitslag Bousval (1100 deelnemers) Jacques Vermeiren 282ste lu.00.40 Jan Vermeiren 305de lu.01.22 1ii05.52 Rit Van Aert 488ste Jos Leunen 588ste lu.08.20 Brigitte Wendrickx872ste lu.10.10 Jan Koyen 988ste lu.23.06

Mertensmannen in de kijker Sterke kerels en dito vrouwen aan 't werk in de manege van de Blauwbossen te Minderhout waar de spieren duchtig op de proef gesteld werden. Touwtrekken, een ideale discipline om de overvloed van energie die in je jonge lichaam schuilt op een onschuldige, sportieve manier in goede banen te leiden. En dan die verbetenheid om de krachtigste te zijn, de lichaamsvezels gespannen als snaren, de onverbiddelijke wil om te winnen ....! De Minderhoutse Mertensmannen tekenden voor een gezellige Organisatie en ze lieten zich daarenboven ook niet onbetuigd in de wedstrijden.

Volgende wedstrijden zondag 9 april: 7de K.W.B.-jogging Weelde-Statie

zaterdag 15 april: Strand- en duinenloop Oostduinkerke: 15 km

zondag 16 april: Ten Miles van Antwerpen maandag 24 april: Le Semi-Marathon d'Amay: 21 km

zaterdag 6 mei:

Geen katjes om :onder

Ida

0/stil

emien aan ie pakken die ,t'lerie,intannen.

Chapelle-Lez-Herlaimont: 15,4km

De Getmers rijven kampioenstitels binnen De eerste kampioenenploeg bij De Gelmers is ondertussen bekend: Dames 2 ging met de primeur van het seizoen lopen door al een flink stuk voor het einde van de competitie zeker te zijn van het hoogste trapje in hun reeks. Ongeslagen aan kop en de tegenstand op een hoopje op enkele punten afstand. Mooier en meer verdiend kan een titel niet zijn. De jonge dames zullen volgend jaar dan ook zeker niet misstaan in de hoogste gewestelijke reeks. Proficiat! Heren 1 moet, om absolute mathematische zekerheid te hebben, nog eventjes wachten om het gouden eremetaal om de hals te hangen. De titanenstrijd tegen Smash Oud-Turnhout werd in een zenuwachtige match redelijk gemakkelijk binnengehaald en nu is het slechts een kwestie van dagen eer de heren ook hun titel mogen vieren. Net als Dames 2 willen zij het seizoen ongeslagen beëindigen in een reeks die toch heel wat sterke teams op de been bracht. En dan wacht de beker nog natuurlijk, want dat kleinood moet ook nog worden binnengehaald. Voor de rest, geen andere kampioenen meer, maar wel andere ploegen die evengoed hun best doen en plezierbeleven. Net als dejeugdspelers, die er binnenkort hun eerste volleybaljaar hebben op zitten. Voor de geïnteresseerden: op zondag 9april speelt de E-jeugd van de jongens een tornooi in de sporthal van Het Spijker. Komt dat zien, komt dat zien!

Uitslagen Heren 640 kg

Heren 680 kg

Heren 6-tal

t. Fam. Janssens 2. Galliërs Mertensmannen 4. Lindentrekkers 5. Wuitensteam

1. Fam. Janssens 2. Jagersrust 3. Galliërs 4. Mertensmannen 5. Hoekske Sleurders 6. Reka 7. Lindentrekkers 8. Wuitensteam

1. Lindentrekkers HP1600 3. Mertensmannen 4. Hoekske Sleurders 5. Fam. Janssens 6. Wuitensteam

Jeugd 6-tal

Dames 6-tal

Berkentrekkers GENSB Mertensmannen Jeugd Janssens Jeugd Janssens GENSB

1. Sleurgrieten

Recreanten A

Recreanten B

Recreanten C

1. Karels'Harem 2. Madeliefkes Biezekes 4. De Rest 5. IJshoeve 6. Posthoeve

1. Power Farmers 2. Sterbos 3. KLJ Vlimmeren 4. Bomen en Bloemen 5. Kerkslopers 6. Zeeltrekkers

1. Modesten Central 3. Palmgirls 4. Wezel 5. Vilvordia 6. Wroeters

53


Gildenleven & schuiIr Kampioenen wintercompetitie op zes meter Op vrijdagavond 25 februari werd in het Sint-Joris lokaal van Meer de kampioenenhuidiging gehouden van de voorbije wintercompetitie op zes meter. In het jaaroverzicht dankte voorzitter Jan Gijsbregts voor de hernieuwde persbelangstelling voor de schutterssport.

mmm&~

toi,u io Hciolruk v Op (11010, oiI 11,l lmar / en Mii Van Beeck (Hoogstraten).

Na 12 jaar schietingen op zes meter kon men verheugend vaststellen dat de wintercompetitie nog steeds niet uitgeroeid is. Met een nieuw record van maximum 227 schutters op één

(lJHoi ,ho1,,

;Uiuic bu/. (

ii1t 0

schieting, met een gemiddelde van 196 schutters, genomen over alle schietingen ging deze wintercompetitie ook nu nog in een stijgende lijn.

Karabijn feestschieting bij Sint Ambrosius in Meer Traditioneel begon het karabijnseizoen bij de Sint Ambrosiusgilde in Meer. Tijdens deze feestschieting mag men zich laten inschrijven voor meerdere kaarten. Steeds doet men 6 tellende schoten op een kaart zodat men een maximum totaal bekomt van 96 punten. In de Ereklasse liet Richard Marijnissen uit Wuustwezel geen twijfel bestaan. Met 3 kaarten van 96 punten en 3 kaarten van 95 punten miste hij slechts drie schot op een totaal van 36. Frans van de Locht. koning van de inrichtende gilde Meer, sloot af op 2x96 punten. Els Van Frachen uit Wuustwezel schoot 2x95 voor August Tobé uit Loenhout en Herman van de Kieboom uit Wuustwezel, beide met 1x95 punten. In de A klasse nam Ad De Bruyn uit Meer het voortouw met 2x95 punten. Stan van Aert Uit Wuustwezel nam genoegen met 1x95. Leon Nackaerts uit Meer maakte de top drie vol met 1x94 punten. In de B klasse was Kris Scheyltjens uit 54

Wuustwezel de beste met 3x94 punten. Ploegmaat koning-keizer' Ivo Dekkers sloot af op 2x94 punten. Derde werd thuisschutter Marc Van Buynder met 1x94 punten. In de C klasse heeft Meer waarschijnlijk de beste schutters. Zij bezetten deze maal in ieder geval de top drie met Leo Van Buynder met 1x95 voor Jan Martens met 1x94 en 1 x93. Dankzij deze beter steunserie blijft Jan, Frans Theeuwes véôr die afsloot op 1x94 en 3x92.

Het twaalfde seizoen kan men ongetwijfeld het seizoen van de maxima noemen, een maximum aantal deelnemers, een nieuw record voor de ploegenstand, maximale punten voor de individuele kampioen, en een ongekende deelname van jeugd en senioren. Ook de resultaten liegen er niet om, er werd immers maar liefst 16 maal 100 op 100 geschoten. Na dit positief jaarverslag kon de voorzitter overgaan tot de prijsuitreiking van de schietingen; als eerste mocht de koning van Meer, Jan Rombouts, 1e 7i1vere.n schotel in ontvangst nemen voor het winnen van de zestalscliicting. Patricia Hendrickx uit Minderhout trad naar voer als jeugdkampioene. Volgend jaar krijgen we in deze categorie zeker een open strijd daar Patricia dan moet uitkomon in de klasse plus 16jarigen. Bij de senioren mocht Mii Van Beeck uit Hoogstraten de zilveren schotel van kampioen in ontvangst nemen. Zelden was de stiijd voor de individuele kampioen zo spannend als dit jaar. De druk lag loodzwaar bij de titelkandidaten voor de laatste schieting te Castelré daar Adri Vermeiren uit Meerle én André Bols uit Wortcl op gelijke punten stonden. André Bols moest één schieting missen, moest in Castelré minstens 99 schieten maar nam alle mogelijke twijfel weg door te eindigen op 100 op 100. André nam dan ook zeer graag de tinnen schotel van persoonlijk kampioen in ontvangst. André plaatste met 595 punten op 600 tevens een nieuw seizoenrecord. Voor de regelmatige schutter was er géén ereprijs voorzien, alleen een eervolle vermelding voor Luc Anthonis uit Hoogstraten. Luc schoot maar liefst 7 maal 97 punten. Slechts één keer eindigde hij op 98. In zijn slotwoord kon de voorzitter, Jan Gij sbregts, niet voorbij het feit dat deze zes meter wintercompetitie een ongekend succesnummer was, iets wat verheugende gevolgen zal hebben voor de toekomst.

BEGRAFENISSEN

JORIS

Rudy Van Den Heuvel uit Meer schoot als aspirantschutter 2x89 punten. Bij de Vrije schutters behaalde R. Keller uit Duffel de eerste plaats met 3x93 punten. Karinne Thielemans uit Meer behaalde in deze reeks 1x93 punten. Intussen hebben de kringschietingen een aanvang genomen. De eerste kringschieting gaat wederom door in het lokaal van de Sint Ambrosiusgilde te Meer.

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

19


SCHUTTERSNIEUWS Op vrijdagavond 26 februari was de Meerse Sint-Jorisgilde gastheer om een drietal schietingen op zes meter te organiseren. Elk van de zeven deelnemende gilden vaardigden één schutter af onder de 25 jaar, één schutter van de 25 naar de 50-jarigen én tenslotte één schutter boven de 50 jaar.

Schieting ereprjs wintercompetitie op zes meter

'Wie de jeugd heeft heeft de toekomst'. Als dit gezegde klopt dan is dit beloftevol want dc jonge gasten deden elkaar flink den duvel aan tijdens de eerste ronde. Vicky Romhouts schoot voor Meer 97 punten. Ellen Verschueren behaalde voor Meerle ook 97 punten terwijl Patricia Hendrickx voor Minderhout op9ô punten afsloot. In de reeks van de 25 tot 50 jarigen lagen de getallen, zoals verwacht, NOG hoger. Wimmeke Hendrickx miste voor Minderhout maar één punt; Fons Van Hasselt voor Loenhout en Jan Rombouts voor Meer schoten ook 99 punten voor hun gilde. De beslissing MOEST dus vallen bij de senioren. In deze reeks scoorde Frans Tackx uit Minderhout het beste met 98 punten. Mil Van Beeck besloot voor Hoogstraten op 97 punten.

' $1

\i//

JIi,Ij

1'!!,

// j1/i11

/

ii

In de eindstand bleek er géén kruit gewassen tegen Minderhout dat overtuigend won met 293 punten. Meerle én Meer eindigden samen op 289 punten. Hoogstraten, op de vierde plaats, behaalde 285 punten v66r Loenhout met 293, Castelré met 274 en Wortel met 268 punten.

1

Het hart op de juiste plaats Op zaterdag 25 april laten enkele honderden gildenbroeders en —zusters zien dat zij hun hart op de juiste plaats dragen. Die avond komen zij in gildenkledij samen in Zandhoven ten voordele van de minder-bedeelden. Vroeger hadden de gilden een beschermende, zeg maar een militaire functie tegenover de plaatselijke heer. Zij moesten binnen zijn rechtsgebied instaan voor orde en recht. Heden ten dage is deze functie volkomen vervallen, maar de inzet voor de zwakkere binnen onze huidige maatschappij is gebleven. Onder impuls van de Hoge Gildenraad der Kempen komen eenmaal per jaar, en dit sinds 1979, zoveel mogelijk gildenbroeders en —zusters tezamen op één avond met slechts één doel

voor ogen; de winst van deze avond afstaan aan instellingen die zich inspannen voor de minder bedeelden onder ons. Intussen reikte men reeds meer dan 4 miljoen frank uit...

Advert enties

Op de eerste zondag van mei zullen de afgevaardigden van de genomineerde instellingen te gast zijn op het stadhuis te Hoogstraten waar zij, na de huldiging van de verdienstelijke gildenbroeders, elk een cheque in ontvangst kunnen nemen.

314.49.111314.55.04

Een ontdekkingstocht!

Bestuurswisseling binnen de H.G.K.

bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn niet wonen 'nieuwe stjjl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt

Op de voorjaarsvergadering van dc Hoge Gildenraad der Kempen, gehouden op 26 februari, werd Wim Druyts. uit Minderhout, verkozen tot nieuwe griffier. In de volgende Maand maken we kennis met Wim en met zijn nieuwe taak binnen de Hoge Gildenraad der Kempen.

een bezoek méér dan waard.

Nieuwe hoofdman te Hoogstraten woondecoratie tel 014 - 69 90 02

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

ook op zondag open op maandag gesloten

aj

Ook bij de Sint-Jorisgilde in Hoogstraten gebeurde er een bestuurswisseling. Jef Servaes werd er gekozen als nieuwe hoofdinan. Aan hem de taak om deze gilde verder op de goede weg te leiden. Ook met Jef voorzien we een kennismaking. 55


Zo stemt gij op 12 Maart 0

HALVE EEUW GELEDEN MAART 1950

Om iedere vergissing uit te sluiten drukken wij hier de stembriet af, waarop ge op 12 Maart zult moeten stemmen. KONINKRIJK BELGIE Arron di sse men t.........

Volksraadpleghig omtrent de Koningskwestie ZIJT U DE MENING TOEGEDAAN DAT KONING LEOPOLD III DE UITOEFENING VAN ZIJN GRONDWETTELIJKE MACHTEN ZOU HERNEMEN?

JA

ä aNEEN

LET OP! Het is verboden iets op het stembiljet te schrijven. Alleen het bolletje onder JA zwart maken, anders niets. Ieder getrouwe Belg stemt JA, voor Vorst, Vaderland en Vrijheid

JA.

BE KONING KOMT TERUG -

verwachten. U 11 Zo konden wij lezen, door heel het land, onder de foto van de Koning, in uitstalramen en aan de vensters van onze woningen. Op vele plaatsen zijn die foto's verdwenen. Zo lang toch duurde de, ballingschap van onze Vorst. Maar nu is het moment aangebroken : over heel het land, aan alle vensterramen, in alle uitstalranien, moet nu wéér de foto van cle Koning Verschijnen Over heel het land moet, nog voor 12 Maart, het duidelijk getuigenis klinken Sire, wij verwachten U ! Ons kalm geduld, ons onuitroeibaar vertrouwen wordt eindelijk beloond. Koning Leopold III komt terug ! Volk efi Vorst vinden elkaar weer Sire, wij verwachten U

56

Schandelijke daad van anti-1<oningsgezinden Het prachtige Koningsmonument op de Dorpplaats te Merksplas, werd in de nacht van Zaterdag op Zondag, op lage en gemene wijze beschadigd. Dit machtige schilderij dat de Koning in ballingschap voorstelt, en reeds vanaf Augustus 1948 de korpskom siert, werd gans niet aniline-verf besmeurd. Aan de omlijsting, de versiering of de talrijke huldekronen der maatschappijen, werd niets vernield. Daar in de bewuste nacht een verdachte auto werd gesignaleerd, en er ter plaatse enkele bewijsstukken werden gevonden, zullen de daders rap gekend zijn. Zaterdag was heel het Koningsnionument netjes opgeverfd en opgesmukt, als sprekende propaganda voor de as, volksraadpleging. Als dieven in de nacht moeteti de koningshaters dan komen om hun vuil werk te verrichten, dat geen daglicht mag zien. Ieder rechtgeaarde mens - hij weze nog van een ander gedacht walgt van zulke praktijken. Toch heeft deze daad een gans verkeerd effect gehad, want Zondag was de volkstoeloop massaal. Van héél de Kempen kwamen de mensen naar Merksplas gestroomd, en gaven uiting aan hun verontwaardiging over de laffe en lage streek der koningshaters. Het plaatselijk comité der Kotiingsgezinden. bracht Zondagmorgen onderaan de besmeurde schilderij, volgende spreuk als typisch antwoord • Door duizenden trouw vereerd, • Door enkelen lat besmeurd. » De koningshaters kunnen er zich aan verwachten dat Merksplas zich op 12 Maart as, zal wreken IEDEPEEh in Merksplas stemt « JA »


YoJksraapIeitig goedgekeurd Eindelijk, na bijna 5 jaar dat een wetgevend initiatief werd voorgesteld, en na drie weken bespreking in commissie en na een openbaar debat van vijf weken, werd Woensdagavond dc volksraadpleging door de Kamer aangenomen. De voorstemmers zijn dc C.V.P. en 13 liberalen, de tegenstemners 15 liberalen, de socialisten en kle Coiiiniun isten. De wet zal in de loop van volgende week in het Staatsblad verschijnen. 10 dagen na haar publicatie krijgt ze kracht van wet en 30 dagen later treedt ze in werking. Dit stelt Zondag 19 Maart vooruit als de vermoedelijke datum der raadpleging. Eindelijk dan is een konkrete verwezenlijking bereikt; die men mag 0eschouwen als het begin van het einde van een pijnlijk vraagstuk, dat voor ons land een al te zware hypotheek is. Er moest iets komen om ons van die druk te bevrijden. Dit werd door iedereen erkend, zowel links als rechts, maar over de oplossing bleef men het oneens, de zaak bleet aanslepen en daarmee ook de ongrondwettelijke toestand. De C.V.P. zocht naar een middel -dat, - .in'.rbied voor d Grondwet en onze instellingen, dc meeste waarborgen bood de volksraadpleging, die goedgekeurd werd volgens de klassieke parlementaire procedure: de meerderheidssteniininv. Hoewel de grote knoop nu is dooigehakt, is het niet te ontkennen dat ve nog voor een moeilijke periode staan. Niemand koestert nog illusies over de strijdmethodes van de tegenstrevers van de Koning. Het volk wordt nu een z'vare verantwoorde lijkheiri opgelegd. Nu zal lILI ttueiiii bewijzen dat Lijn geLund VerStand d hovenhand heeft. De lniken iillpri ons volk met ID tige domagogie en ldstCI t ijke moddercampagnes overstelpen. Ieder linude ht hoofd koel Onze moeders, onze vaders, onze soldaten zullen terugdenken aan wal zij hun Koning verschuldigd zijn, toen deze in 1940 een nutteloze bloedige massaslachting verhinderde en tienduizende mensenlevens redde. Waar in andere landen, waar het wettig staatshoofd uitgeweken was. de Duitsers hun . regime konden opdringen, bleef l3elgiS hiervan gevrijwaard, omdat de Koning zijn volk niet verlaten had. Ook daaraan za! het Belgisch volk denken. Op de dag der volksraadpleging zullen alle rechtgeaarde burgers door hun dankbaarheid en trouw aan de Koning te bevesÂťgen, hun - gelietde . Vorst in ere herstellen. Dan komt de Koning weer 1

wi

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

4 Generaties FRANSEN op de Oude Weg

WORTEL - Bijna 90 jaar liggen er tussen overgrootvader Karel en achterkleinkind Jaitites. Papa Hans en t'ava Jan 2itten er tussenin.

Jagers op zwcrfvuil -1

v /

LLL,

- . .. Em

lIP

1--

0p zaterdag 19 lilaart belden deze jagers grote scliooiti;iaak langa de wegen van Wortel Kolonie. In enkele uren tijd verzarnelden zij 25 zakken zwerfvuil. Het is haast onvoorstelbaar wat er zoal gevonden wordt langs de weg en in de gracht. Zelfs vijf autobatterijen ;i-ctden opgeruimd. Een prachtig initiatief dat ook vorig jaar werd uitgevoerd.

Ongevallen \Voen'dag 23 feb om S,40u botsten aan het kruispunt Boshoeveweg en Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel twee wagens. In de eerste wagen werd de 19-jarige Katrien De Braeleleer Oostmalsesteenweg 53 Rijkevorsel licht gewond. In de tweede auto werd de 36-jarige Ene Romme St. Lenaartseweg 52 Hoogstraten zwaar gewond; zijn vierjarig zoontje werd licht gewond. Beiden werden opgenomen in het ziekenhuis te Malle.

door Peter Geerts, Lindendreef 5 Hoogstraten. Dinsdag 7 maart om 18.30u reed een vrouw tegen een elektniciteitspaal aan de Merksplassesteenweg te Rijkevorsel. De brandweer kwam ter plaatse om haar uit het voertuig te bevrijden. De vrouw werd gelukkig slechts licht gewond en naar het ziekenhuis gebracht. Door dit ongeval werd de Merksplassesteenweg tijdelijk voor het verkeer afgesloten.

Maandag 6 maart om 9.00u botste aan het kruis- Woensdag 8 maart om 1 9.50u botsten in Wortelpunt Lindendreef en Ant. De Lalaingstraat de dorp twee auto's met elkaar. Leen Lanslots auto bestuurd door Pieternella Breestraat, Bos(20j) Tinnenpotstraat 33 Hoogstraten werd hierloopstraat 3 Hoogstraten, met de auto bestuurd bij licht gewond.

57


DORPSNIEUWS wagens. Ook in 2000 zijn nog heel wat aankopen gepland, die nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Mogen wij daarom vragen dat de geleende artikelen zonder beschadigingen en na genezing van de ziekte zo snel mogelijk weer terug worden gebracht. Dank u.

Jaarverslag werking Rode Kruis van alle diensten 1999 Afdeling Hoogstratcn eert zijn bloedgevers en verdienstelijke medewerkers.

en Meerle was in 1999 (1911 bloedgiften) een record in onze fusiegemeente. Proficiat.

Bloedtransfusie: In 1999 waren er 4 bloedinzamelingen. Er werden 941 zakjes bloed afgenomen, 40 nieuwe bloedgevers kwamen de groep versterken. De totale bloedinzameling over de hele fusiegemeente namelijk Hoogstraten centrUm, Meer

Uitleendienst: 410 mensen deden een beroep op deze dienst, diverse artikelen werden uitgeleend, onder andere: krukken, bedden, w.c., stoelen enz. De laatste jaren hebben we grote inspanningen gedaan in het vernieuwen van bedden en rol-

Hulpdienst: Het afgelopen jaar werden door de hulpdienstvrijwilligers 53 preventieve diensten uitgevoerd. Samen zijn ze goed voor 64 dagen of meer dan 1420 uren. Op verschillende diensten vroegen zo'n 285 mensen om verzorging. Meestal ging het gelukkig om lichte verwondingen, maar toch moesten we soms ook tussenkomen voor meer ernstige zaken. Zo werden een zevental personen naar het ziekenhuis gebracht voor verdere gespecialiseerde behandeling. In twee gevallen moesten onze mensen het hoofd bieden aan een levensbedreigende situatie. Gelukkig mochten we achteraf vernemen dat alles voor hen terug in orde is gekomen en dat er nagenoeg geen hlijvçpde letsels zijn. Verder zorgdeii onze menscn voor het weghrengen van het bloed bij de diverse bloedtransfusies in Hoogstraten, Meer en Meerle, het verkopen van de zeifklevers van de 14-daagse, het rondbrcngcn van de lidkaarlen en voerden zc enkele opdrachten uit voor de uitleendienst.

U1

r

Speciale attentie: Wij danken het stadsbestuur voor hun steun en hopen dat we op dezelfde goede samenwerking in 2000 mogen rekenen. Ook danken we alle milde schenkers van prijzen voor onze tombola, en eenieder die in het voorbije jaar ons gesteund heeft, door het kopen van een lidkaart, sticker of een artikel op de veertiendaagse van het Rode Kruis in de scholen. Het bestuur.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De

Hoogstraatse Maand

Farnily Radio Cosmos zoekt techniekers Radio Cosmos is op zoek naar vrijwilligers die graag met de technische kant van de muziek bezig zijn. Live prograrnmas zoals info en sporl worden gebracht door een presentator, die wordt bijgestaan door een teehniekcr, die instaat vooi de bediening van de apparatuur. Ak technieker hij Radio Cosinos draai je mee in een hcurtrol, waarbij je zelf bepaalt hoe vaak je per maand meedoet: wekelijks, 2-wekelijk.oin de 3 weken, naargelang je tijd het toelaat, in eerste instantie krijgen de teehniekers in spe een opleiding over het gebruik van de srudioniengtatel en studioapparatuur. het instellen en afregelen van microloons en de tele! oonvork, Onder begeleiding leren ze dan omgaan niet de muziekcomputer en het inschakelen van de ARI) nieuwsdienst via de satelliet verbinding. Leeftijd is hij on geen pmut. vv ant radio maken is een hobby voor jong en oud. Tussen de jongste van onze groep en de oudste zit meer dan 25 jaar Als vereniging telt Radio Cosmos een 2f) tal leden. die op een 2 maandelijkse algemene vergadering hun ideein en ervaring uitwis\elen. Al dit verhaal je aanspreekt, neem dan gerust met ons contact. Je mag hellen naar j ()3- 147070 of een briefje sturen naar Loenhoutseweg 1, 232!) Hoogsiraten. olje kan een mailtje sturen aan hoogsiruten (dFamnilvrado.he. Kijk inmiddels al maar eens op onze wehsite www.familvradio.be/hoogstraten.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

CAL 0E

1 58

H. Bloediaan 285 Hoogstraten tel. 314.83.11


KALENDER CAFE-BRASSERIE

Op stap in..

DeGuldenCoppe

Vrijheid 173 -2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94 - Fax: (03) 314 87 17

HOOGSTRATEN

vzw Mussenakker Meer

Zaterdag3l maart: (tot half mei)TENTOONSTELLING schilderijen van Charel Verheyen, café de Gelmel, gesloten op maandag.

-

Zaterdag 1 aril tlm 21 mei: TENTOON STELLING HOOGSTRAATSE KUNSTENAARS in het Stedelijk museum op het Begijnhof. Zondag 2 april: WEDSTRIJD POLITIEHONDEN aan Heuveistraat 9, van 9 tot 18u. Org . Hondenciub Hoogstraten.

Maandag 10april: JAZZ-AVOND MET THE DLXIE RAMBLERS, brasserie De Gulden Coppe, 20 uur, org. Marckriver Jazzclub, mi. 314.67.08.

151

Waar mensen zich long voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

C

voor

61

jongeren

hart bij

muziek. Ook op woensdag Tel. 03/314.32.6447

ZATERDAG 1 APRIL: INFORMATIEVER-

Reis doorheen Europa om 14u. in het Hof Ter Smisse, Vrijheid 8. Org . CRM.

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

Dinsdag 11 april: INFO-AVOND: Ook het

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16APRIL: 30 JAAR CHIRO IN MEER. Zaterdagavond Chirofuif, zondagnamiddag plezier en vermaak en kip aan 't spit.

Dinsdag 11 april: DIA-VOORSTELLING.

zelfvertrouwen van tieners groeit', om 19.30u in de Pax. Org . KVLV.

Zaterdag 15 april: UITSTAP ARBORETUM EN HEIDE VAN KALMTHOUT, vertrek zaal Pax, 13 uur, org. veloclub De Lustige Wielrijders, inschrijven tot 5 april, zie adressen binnenin dit blad. BEZOEK KASTEEL VAN BORNEM, vertrek zaal Pax, 13.30 uur, org. Davidsfonds, inschrijven bij J. Croes, tel. 3 14.49.24.

Zondag 16april: ONTDEKKINGSTOCHT IN DE NATUUR. Verzamelen om 14u aan het lokaal aan de K. Boomstraat. Org . JNM. Maandag 24april: PAAS WANDELING in de Gierlese bossen. Vertrek om I3u Org. BJGJ.

Vrijdag 28april: AVONDMARKT in het cen-

-

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 Tel

-

2323 Hoogstraten-Wortel 03 / 314 53 28

hdijzIuz

t..

031314 66 65 ï.ri & iathp

1FRTUIN j

1 1

44?eC

2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

1\1 IN I)F:RHOL.T Zondag 16 april: GEHUCH1'EN'IOCHT van 10 tot 18u. Vertrek aan de parochiezaal Org. KLJ.

Zaterdag 29 april TONEEL: Tinello speelt "Nonkel Gaston. In de Wachtzaal, reservatie: 03.3 143562

11

CAFÉ DISCOBAR

Meerdorp 13

Vrijdag 28, zaterdag 29, zondag 30 april

Vrijdag 28 april TONEEL: Tinello speelt: "Nonkel Gaston In de Wachtzaal, reservatie: 03.3 143562

ZONDAG 16 april, 14.00 uur: NATUURWANDELING te MAXBURG en de Krochten in het kader van Dag van de Aarde. Org . BGJG in samenwerking met de Hoogstraatse Natuurverenigingen en. Vertrekpunt bij het kasteel van Maxburg.

brij4eie 183

trum vanaf 17u. KIEZEN VOOR KUNST. Tentoonstelling van beeldende kunst, zaal Ste.-Cecilia, ml. Luc Meyvis, 314.13.90.

GADERING Meerseweg, 14 uur 't fortuin. (Zie artikel)

Zondag 2 april: SMOUTEBOLLEN EN WAFELENBAK van 13 tot 18u in de parochiezaal. Org . KBG. Zondag 9april: KINDERDANS NAMIDDAG

nTR, T HOOGSTRATEN

van 14 tot 17 u. Org . Kindervolksdansgroep Hanneke-Tanneke.

Zaterdag 29 en zondag 30 april: 30 JAAR CHIRO ST. LUTGARD in en rondom de Cllirllhrka!en cn op hct G enwenteplei n ,

WORTEL

Zondag 30 april TONEEL: Tinello speelt "Nonkel Gaston In de Wachtzaal, reservatie: 03.3 143562

Zondag 30 april: ROMMELMARKT in zaal

Zaterdag 15 april: PLANlFNRLlll.DAG aan de parochiezaal van 9.30u tot 12.30 u, Org.KWB.

St. Cecilia in de Gelmelstraat. Org . Maatschappij St. Cecilia.

Zondag 16 april: OPEN DEUR in Tennisclub De Langenberg.

Donderdag 4 mei TONEEL: Tinello speelt "Nonkel Gaston. In de Wachtzaal, reservatie: 03.3 143562

Vrijdag S mei TONEEL: Tinello speelt "Nonkel Gaston.. In de Wachtzaai, reservatie: 03.3 143562

Zondag 7 mei TONEEL: Tinello speelt "Nonkel Gaston In de Wachtzaal, reservatie: 03.3 143562

MEERSEL-i)REEF Zondag 8april: VOORJAARSCONCERT van fanfare "Voor Eer en Deugd", om 20 u. in zaal Zevenster te Meersel-Dreef.

%~

Al [ 25 jaar een oase n de Boomkes

rtels jongerencafé zonder pretentie 0pe ~ donderdag (20Otu). v/jdag, zatnrdag(l000u) en zondag 13.30u) 1

59


-1-

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten 031314.32.11

314.42.43

WACHTDIENSTEN

1

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind

54

2321

Tel. Fax

MEER 64

VRIJHEID vzw Tel. 031314.37.76 6

440 i}oogshaats

Zaterdag 29 april: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel.: 315 8221. 70

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tellfax: 314.50.93

Openingsuren: Di t/nl za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

155

ONS DOEL, UW Gt IMLACH

KANTOOR HOOGSTRATEN VRIJHEID • 031314 42 92

Zaterdag 22 en zondag 23april: DR. M. VAN OVER VELDT, Rooirnans 10. Wortel, tel.: 314 48 00. Maandag 24 april: DR. L. VERMANDER & S. STAM, Meerleseweg 24a, Meer, tel.: 31585 Ii.

CTEOI61

0,9/914.92.99

SLAGERIJ

BANKtJNIE

Zaterdag 15 en zondag 16 april: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel.: 314 66 02.

Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

fion

Zondag 2april: DR. M. LEURS, Chaamseweg 20a, Meerle, tel.: 315 85 55.

Zondag 9 april: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel.: 315 8454.

Tennisclub

I

Desmedtstraal 36 - 2322 Minderhout Tel.: 0313145450

Zaterdag 8 april: DR. S. FAES, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel.: 31450 10.

Indoor tennis squash snooker

de

HUISARTSEN

Zaterdag 1 april: DR. GLERT l'ALS, Ilcilig Bloedstraat 32, Hoogsl.raten, tel.: 314 86 85.

03/315.74.46 03/315.88.35

Li

Zondag 30 april: DR. M. LEURS, Chaamseweg 20a, Meerle, tel.: 315 85 55.

PluimveeSlachterij

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 0313157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

74

- APOTHEKERS Zaterdagvoormiddag 1 april: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel.: 03/31573 75. Tot 7 april: APOTHEEK DERVEAUX, Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel. tel.: 03/ 312.12.20.

Speciaalzaak in grenen en eiken meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons,..), antiek, brokante en curiosa

/CrzLs

Van 7 tot 14april: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel.: 03/315 77 73.

Uoe&ft

ook inkoop van alle antiek en inboedols Koekhoven 5 - Rijkevorsel

Van 14 tot 21 april: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel.: 03/31457 24.

Tel.: 031314.20.24 of 0495157.48.52

Van 21 tot 28april: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel.: 03131460 38. Zaterdagvoormiddag 22 april: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 031 3146004.

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014161.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) JORIS BUYLE (314.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (3 14.38.39) en MAY VAN DON[NCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)

60

Van 28 april tot 5 mei: APOTHEEK DE MEESTER, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel.: 03/ 31451 50.

hairslyling mode...

c3

Uw kappersteam Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 01 4/63 31 99

116c

De volgende MAAND kunt u inzien vanaf 26 april. Denk erom medewerkers, het is z' weer 12 april. Dan verwachten wij uw nieuwe kopij. Nieuws over dorp en sport kan u nog inleveren op 16 april.

Tandtechnisch Laboratorium

KATIAVANHERCK (1 13.V.B.A. Vrijheid 228- II 2320 II000STRATcN Tel.: 03/314.69.32 - Eas.: 03/314.67.12 Nieuw adres: ,

VRIJH6ID 228 naast Apotheek VAII F'6LT Alle reparaties aan kunstgebitten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.