november 1999 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

L • 1. «- irörôröi iriröi

MAANDBLAD I1LSI'1 AFGIFTEKANTOOR:

UITGEVERLJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

IN MEMORIAM

VANALLE MAKRIJKCTEN THUIS

1 VAN TOETEN EN BI1AZEN

HAFABRA CONCERt 2000

E GILDENLE VEN &

SCHUTTERSNIEUWS

0 MON MUTTHIEU


In Memoriam

Albert Vorstenbosch Op maandag 20 september 1999 overleed op 't Schoorbeek Albert Vorstenbosch. Voor mensen die hem meer van nabij kenden kwam zijn einde niet helemaal als een verrassing. Ook niet van het feit dat hij zelf zijn tijdstip zou kiezen. Albert werd geboren op 20 september 1929op 't Schoorbeek. Hij was de oudste van vijf kinderen en werd genoemd naar koning Albert, voor wie moeder Vorstenbosch veel bewondering had. Albert studeerde korte tijd aan het Klein Seminarie maar werd in 1944 in het ouderlijke geboer ingeschakeld toen vader Corneel een einde aan zijn leven maakte. Diens vriend was namelijk op een granaat getrapt en hoewel de oorlog voorbij was, vielen er dus nog slachtoffers. Als jongeman werd Albert in het boerenleven ingewijd maar een echte strever was hij niet. Samen met moeder Anna, voor wie hij een uitzonderlijke bewondering had, hield hij het gezin overeind. Vooral met zijn zus Lea (geboren Julia) behield Albert steeds een zeer nauwe band. Eindjaren '40, beginjaren '50 was Albert Vorstenbosch een graag geziene want steeds vrolijke figuur in Hoogstraten en de Noordhoek. Er viel altijd wel wat te beleven met den Vorstenbosch' en zijn spitsbroeder Willy Vanfraeyenhove uit Wortel. Zo was Albert onderandere trainer van jong fietstalent, café-orgelbouwer en zelfs veevoederverdeler tot hij in 1955, toen zijn broer de boerderij verliet, voltijds landbouwer werd. Toen in 1983 moeder stierf, deed Albert zijn veestapel, melkkwotum incluis, van de hand en onder het stelsel van overgangspensioen stelde hij zijn 'logistieke kunnen' ten dienste van de gemeenschap. Zo stichtte hij voor de verkiezin-

gen van 1988 zijn éénmanspartij, de Concrete Punten Partij (CPP). Met een zeer mager resultaat overigens omdat hij het koppige doorzettingsvermogen van de kleingeestige dorpspolitieker miste. De oprichting van Het Slim Buroke paste daarom veel beter bij het karakter van Albert Vorstenbosch. Fluxen, korte ideestoten, waren er het basisconcept. Deze fluxen dienden verspreid te worden en dan maar hopen dat een ander er wat aan had. Dit opzet miste zijn doel niet. Zo verkreeg Albert landelijke bekendheid toen zijn Roll-O-Rabit flux geconcretiseerd werd in

Australïë. Zo gaf hij ook de eerste aanzet tot de bescherming van Wortel Kolonie door te dreigen er een Ambrassic Park van te maken. Er werd overigens ook een afdeling van Het Slim Buroke opgericht in Tanzanië. Ook met zijn te vroeg overleden hond Sebastiaan pleegde Albert baanbrekend werk. Met deze opmerkelijk intelligente hond werd knolcyperus opgespoord, werden archeologische sites ontieed en tal van andere activiteiten op het getouw gezet.

De voorstellen omtrent Meersel-Dreef bezorgden hem aldaar echter meer vijanden dan vrienden. Terwijl de hele gemeente gniffelde om Albert's grootspraak, weerden de Dreveniers zich als duiveltjes in een wijwatervat.Toch stond Albert er op dat de doodsbrieven ('lijkbrieven', bleef Albert ze noemen) naar zijn schaarse vrienden in Meersel-Dreef met het postnummer 2328 zouden gestuurd worden, als posthume daad van verzoening. Tot eind 1997 ventileerde Albert zijn ideeën in De Hoogstraatse Maand. De ziekte die hem begin 1998 overviel deed zijn ideeënstroom opdrogen. Maar ook de voortschrijdende kleingeestigheid rondom hem speelde hem parten. Tijdens zijn ziekte zou hij menig keer aan Lea gevraagd hebben: Wordt er nog gelachen, daarbuiten? Albert Vorstenbosch was nooit een vechter. Hij keek naar het leven zoals het voorbij kwam en gaf daar soms monkelend commentaar op. Hij wilde niets bereiken en hij wilde ook geen vechter zijn. Albert was nooit ergens tegen'. Niet tegen de 011anders, niet tegen de rijken, niet tegen de boeren, niet tegen de onderwijzers, zelfs niet tegen zijn opposanten bij de verkiezingen in 1988. Ook niet tegen het koningshuis. Vlak voor zijn overlijden stuurde hij trouwens nog een kaartje met gelukwensen naar Mathilde en Filip. Uitgerekend op zijn verjaardag, hij werd 70, vond Albert Vorstenbosch het allemaal welletjes geweest. "Zet op mijn prentje nooit: hij heeft moedig gestreden", bezwoor Albert zijn zus Lea meermaals, "want dat ben ik niet van zin. Niemand heeft me nog nodig maar ik wil ook niemand tot last zijn." Lea heeft hem dan ook gevonden met naast zich het meest eenvoudige testament dat een mens kan nalaten. Op een papiertje stond geschreven: Voilâ, dat

was het dan.

IeIgïafl! Kwaliteits vloer- en wandtegels

Marmer en graniet

Bourgondische dallen

Meerseweg 135 B, 2321 Hoogstraten.Meer - Tel. 03/317.01.20. Fax. 03/317.01.27. 7 dagen op 7 dagen open van 9.00 - 18.00 uur.


mon in de moond 'Ik heb hem nooit veel thuis gehad' (zegt Angèle) Het huis ligt verscholen achter een hoge haag. Wie binnenkijkt via oprit of gangpad, in volume valt het zeker al op. Langs de Witherenweg wandelend zie je de immense bomen van het park errond en een glimp van de woonst. Onttrokken aan het zicht. Zoals we zullen vernemen, heeft het huis een bewogen geschiedenis achter de rug. Niet dat het deze zichtbaar onthult. Dat doet wel zijn bewoner, Edmond Matthieu, bij wie we een avond te gast waren. Die ons verraste door de plezierige en dramatische wendingen uit zijn leven. Na afloop pakte hij nog uit met een eigenaardigheidje. Verklappen doen we het niet. Lees verder, deze levensschets. Thuis steevast Edmond genoemd, kent iedereen in Minderhout en Hoogstraten deze rijzige gestalte als Mon. We permitteren ons hem voor de rest van dit verhaal ook zo te noemen. Geboren in Borgerhout op 26 juli 1924 in een gezin van 6 kinderen. Hijzelf was de tweede jongste. Enkel zijnjongste zus die kloosterlinge is, is heden nog in leven. Vader baatte een schoenenfabriek uit op de plaats waar later 'Mattieu's Beddenbedrijf' zou komen. Reeds gedurende zijn tweede levensjaar komt de familie Matthieu naar Minderhout wonen. Grotendeels omwille van de gezonde lucht van de Kempen die voor vader een heilzaam effect zou moeten hebben.

Chateau Minderhoutakker Dat huis waarover we het in de inleiding hadden, heet zo op oude prentbriefkaarten. Bij het

betreden van de hall, nadat we letterlijk aan de bel hingen, openbaart zich een goed onderhouden herenwoning uit het einde van de vorige eeuw. Hoge versierde plafonds, oude meubels, een sierlijke glazen luster van enige omvang. In de voorste zitkamer pendelt een hangklok elke seconde. Dit huis is gebouwd door mijn grootvader, vertelt Mon Matthieu. Die was afkomstig uit Brussel, waar hij 'huissier' was, maar veel van zijn tijd doorbracht op het Withof dat hij huurde als buitenverblij f. Dit was wel groot maar de man moest ook wel 12 kinderen te slapen kunnen leggen. Blijkbaar vond hij het in Minderhout naar zijn zin want in 1887 liet hij de huidge woning optrekken waaraan 2 jaar zou gewerkt worden. Chateau Minderhoutakker is dus momenteel 110 jaar oud. Dat dc familie toen niet onbemiddeld was, daarvan getuigt de grafkelder die grootvader bij de

Edinond Matthieu en Angèle kerk van Minderhout liet bouwen. "Ik ben daar verantwoordelijk voor. Voor enige jaren zocht ik eens op wie daar eigenlijk allemaal ligt. Want die koperen naamplaatjes zijn door de jaren heen er af gevallen. 16 Familieleden liggen daar. Er is geen plaats meer. Soms denken we weleens, wie gaat daar later voor zorgen. De kelder is nog in uitstekende staat, zo ook de kisten. Eerst stak men de overledene in een zinken kist waarrond dan een houten kist werd gelegd." Voor zover bekend is deze grafkelder een unicum in de fusie. Opvallend dat Hoogstraten met zijn rijke geschiedenis niet meer van deze momumenten telt. De vader van Mon is nog wel geboren op het Withof maar woonde vanaf zijn 2 jaar in dit huis. Precies zoals Mon vanaf zijn 2de jaar er ook zou wonen. "Ik weet niet hoeveel maar ze zijn allemaal jong gestorven. De familie Matthieu heeft wat meegemaakt." Zo stierf op il-jarige leeftijd een broer van zijn vader op het Seminarie aan een kinderziekte. Een andere oom van Mon sneuvelde op 21 jaar als officier in 1915 in Hoogstade. In Borgerhout diende op zeker moment een zeil gelegd te worden tegen de regen, een oom klauterde op een stelling, viel er af en was dood. "Het was een ketting van voorvallen. Meer herinner ik me er niet van".

De jonge jaren

1943. Negentien joor. Eilniond Matthieu. Voetballer in hart en nieren.

Bij het huwelijk van Lvdie Bre,nans, Ilej) vriendin Angèle Van Rov in de suite met vriend des huizes Edmond Matth jeu, haar latere echtgenoot.

Vader Matthieu kreeg kennis met Irma Van Crombrugge uit Boom. "Ik denk dat hij haar leerde kennen toen hij in Boom leer ging kopen voor zijn schoenfabriek. Zijn latere schoonvader was daar niet alleen schepen, maar baatte ook een brouwerij uit, had


MAN IN DE MAAND

Funerair erfgoed Funerajr erfgoed is de verzamelnaam van alles wat met 'monumenten voor de overledenen' te maken heeft. De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor deze monumenten. "De geschiedenis van de architectuur kan geschreven worden aan de hand van de ontwerpen van grafmonumenten" zegt Marcel Celis, Hij is de voorzitter van Epitaaf, een vereniging die zich inzet voor liet behoud van de vaak anonieme kunstwerken. Van een groot aantal van de grafzerken of grafkapellen zijn de namen verdwenen. Van anderen zijn de nabestaanden zoek of niet bereid om de graven te verzorgen. De monumenten worden bedreigt door de wet van 1971, waardoor eeuwigdurende concessies vervangen werden door concessies van maximum 50 jaar. Die concessies kunnen verlengd worden, maar voor anonieme graven gebeurt dat niet, waardoor men het recht heeft ze te verwijderen, hoe mooi ze ook zijn. Op vcischillende plaatsen ncemt men mcci of minder gclukkigc mnui ttmcven om di

sterven was. Veel weet ie niet meer. Naar de kerk gaan was er niet bij want hij had zijn communie nog niet gedaan. Moeder bleef achter met 6 kinderen waarvan de oudste pas 15 was. Albert, die samen met Emile op internaat bij de Jezuïeten zat in Turnhout, was te jong om de zaak te leiden. Tot vader Van Crombrugge naar Minderhout kwam wonen en enige jaren de zaak leidde. Die zorgde ook dat de beide oudsten vanaf zijn overlijden klaar stonden om de zaak over te nemen. Vooral Emile was een man met een geweldige visie. Die speelde het klaar om Mon naar het Xaveriuscollege in Borgerhout te sturen, ook bij de Jezuïeten. Daar was pas de nieuwbouw klaar, en werd begonnen met de modernehandelsafdeling. Perfect voor de student die later thuis in de zaak zou gaan. Daar leerde je leren. Elke dag was het examen. Het was er streng. Maar er kwam een kink in de kabel. De oorlog brak uit. Emile werd gemobiliseerd. En kwam later terug thuis om de zaak te doen. Op 11mei1940 maakte Mon het eerste bombardement op Minderhout mee. Een kolonne Fransen hield halt in afwachting of ze Holland binnen mochten. De Stuka's gierden er op af. Balans van die eerste ervaring: 9 doden.

Tijdens de oorlog

t. grafzerken te bewaren. In enkele steden neemt cle stad ze in eigendom om er zorg voor te dragen. Op andere plaatsen kan men een 'anonieme' grafsteen 'adopteren'. De bedoeling is dat de persoon die liet monument adopteert en restaureert er na zijn dood begraven mag worden.

De graflapel van de familie Matthieu Groot Hoogstr tten telt maar wimnig opmerkelijke grifmonumcnten en gein inkil kerkhof is als monument beschermd. Van alle kerkhoven zijn er twee die beschermd zijn als landschap. Het 'landschap gevormd door de St-Jan-Baptistkerk en het omringende kerkhof' van Wortel sinds 1950 en. sinds enkele maanden. de begraafplaats van de landlopers in Wortel-kolonie. De grafkapel van de familie Matthieu verdiend zeker een bescherming. Ze werd gebouwd door Edmont Matthieu, de grootvader van Mon. Hij voorzag in de grafkelderplaats voor zestien nabestaanden. Plaatsen die nu allemaal ingenomen zijn. Naast Edmond Matthieu (1846-1914) en zijn vrouw Johanna Wirken (1861-1929) rusten er de lichamen van Emelie (+11915). Georges (+ 1931), Maria (+1918), Arthur (+1950) Paul (+1952) Fmma (+1992) Emmil (+1915) Camdle (+1921) en Albeit (+1945) Matthieu. Verder moeder irma Van Cromhruggen (+1953), de aangehuwde Lucie Boeren (+1970) en Emma De Laet (+ 1978) en de kinderen Fenny Broos (+1916) en Marie-Ange Matthieu (+1942)

een diamantslijperij, handelde in schoenen." Vader Matthieu sukkelde met de gezondheid en liet zijn schoenenfabriek in Antwerpen over en bouwde er één naast het ouderlijk huis in Minderhout. Voor de goede lucht kwam hij naar Minderhout wonen. Vandaar dat Mon slechts 2jaar in Borgerhout zou wonen. Terwijl het dorp nog geen electriciteit had, stond naast

de woning de eerste hoogspanningskabine, weet Mon zich te herinneren.Ook zijn vader kwam vroeg te overlijden. In die tijd was de negende dag van een fleurus terminaal, van de hoge koorts kreeg men het gewoonlijk aan het hart. Mon was nog jong, een jaar of zes -zeven. Ze waren in de hof aan het spelen, toen ze naar boven moesten komen omdat 'papa' aan het

Het ouderlijk huis van Mon veranderde in een gasthuis voor Duitse soldaten. Gewoonlijk sliepen er een twaalftal in huis. De voorste kamer was spreekkamer voor de dokter, het bureau de wachtzaal. Achteraan leefde dc dokter. Die had naast zijn ordonnance, paard en auto ook nog een persoonlijke kok voor zich mee. Het bedrijf schakelde over op een oorlogseconomie: vooral kemelharen sloefen werden er gefabriceerd. Houten zolen waren heel nor maal. Alles was in die tijd 'synthétique'. Naargelang de tram reed, kon Mon dagelijks naar school in Borgerhout. Mon studeerde daar af als eerste van de klas. Als prijs daarvoor mocht hij een tekening van Alfred Ost in ontvangst nemen. Die siert nog steeds de living. "Ik zag hem daar elke dag schilderen en tekenen". Nadien wilde Emile zijn broer naar St.Ignace, de handelshogeschool sturen. Een betere voorbereiding kon toch niet. Zover is het niet gekomen. Op een morgen ontdekte de familie dat het huis leeg was. De Duitsers waren als een dief in de nacht vertrokken. Halsoverkop. De woning werd opnieuw ingericht. Maar die Engelsen kwamen maar niet. Door de hevige Duitse weerstand aan de vaart in Rijkevorsel werden ze in Oostmalle opgehouden. Op 24 september 1944 stond Minderhout terug in rep en roer. Honderden Duitsers waren er verzameld. "Met mijn broer Emile ging ik even poolshoogte nemen aan de overkant van de straat. tk bleef een tijdje bij Fons Goris hangen die daar boerde. Ondertussen bedreigden de Duitsers moeder met een mitrailleur en eisten haar zonen op. Emile die terug thuis was, en Albert aan het werk in de atelier, werden opgepakt en meegevoerd. Mijn zus Annie kwam bij Goris aan en zei niet naar huis te komen omdat de anderen al opgepakt waren." Eerder was broer Carlo al opgepakt om te gaan werken in Duitsland. Niet wetend waarheen trok Mon naar den Aard waar Fons Goris een stal had staan voor de beesten. "Daar leefde ik twee dagen van de distels in de wei en dronk ik water uit de putemmer van de koeien. Toen vond Fons mij, verrast dat ik daar verscholen zat, en bracht me achter op de fiets naar huis."


MAN IN DE MAAND

Eindigen in een drama Men moet weten dat de beide weggevoerde broers in de weerstand zaten tijdens de oorlog. Die hadden thuis hun voorzorgen genomen om onder te duiken. Onder het huis hadden ze de wijnkelder dichtgemetst zonder dat dit vanuit de kelder te merken was. Via de bodem van een kast in de veranda was deze schuilplaats te bereiken. In geval van nood kon men daar een verstekeling verbergen. Gedurende één week zat Mon daar verscholen terwijl het huis bezet was door een grote groep soldaten. Vanuit zijn schuilplaats hoorde hij de piano spelen en het Wolga-lied zingen. "Als ik er aan terugdenk. wordt ik er nog steenkoud van, die konden een stukskc piano spelen." Maar toen werd mama ongerust. Als de familie straks het huis misschien zou moeten verlaten, dan zat Mon daar alleen zonder drinken en eten. Daarom vertrok hij naar Meerle en verstak zich op de boerderij bij Bax waarde familie al eens boter en melk kocht. Toen de oorlog gedaan was, dacht de familie wel dat de broers terug naar huis zouden komen. Maar die kwamen niet terug. "Onder de oorlog hadden wij niets gehoord van de concentratiekampen. Dat is pas later bekend geraakt." Via een brief van Emile werd wel één en ander geweten. Maar die brief arriveerde toen deze ook al dood was. Wat dan pas later is uitgekomen. Hij was te voet door Nederland gevoerd de Duitsers hadden op het einde zelf nog amper vervoer- en naar Dachau gebracht. Daar had hij zijn broer Albert teruggevonden, die snel daarna overleed en door hem werd begraven. In de brief schreef Emile dat hij wel ziek was, dat hij alles zou vertellen als hij terug thuis was, wat hij vurig verhoopte, dat hij veel had tot OnzeLieve-Vrouw van het Kapelleke. Ook Emile keerde niet terug. Broer Carlo keerde later wel terug. Die was terechtgekomen meer zuidelijk in Duitsland om te gaan werken. Die verkoos echter niet in de zaak te gaan. Alsof het gisteren gebeurde, herinnert Mon zich deze feiten. Met grote vertedering spreekt hij over zijn oudere broers die veel voor hem betekenden en in dramatische omstandigheden uit

zijn leven verdwenen. Te vroeg want een verweesd bedrijf bleef achter en het vooruitzicht op hogere studies viel aan diggelen.

Bedrijfsleider "Ineens zat ik daar met die zaak". Grootvader was gestorven in 1937, de beide broerszaakvoerders niet weergekeerd uit Duitsland. Humaniora beëindigd, voorbestemd door broer Emile om naar St.-lgnace te trekken. Door diens voorzienigheid had hij wel de handelsafdeling van het Xaveriuscollege gedaan. Voorbestemd om de zaak verder te zetten. Van een oorlogseconomie moest er terug overgeschakeld worden naar de verwerking van echt leer. "Onder de oorlog geraakte ge nog niet aan vlees, laat staan aan leder. Verschillende van het werkvolk had nog geen leer gezien." Gedaan met de sloeffen. Overgestapt werd op de fabricatie van zware werkschoenen met stalen tip. Die werden vervaardigd voor een groot fabriek in Gent die daar voor het eerst een vulcanisatie op een leren binnenzool op toepaste. De fabriek werkte in twee ploegen, een

'*P

morgen- en een avondpioeg. Zelfs op zondag. Tot 50 arbeiders en arbeidsters, uit Meer, Rijkevorsel en Minderhout. "Van de familie Geets werkten er wel zeven bij ons". De productie werd echter meer en meer modegebonden en "je wist nooit wat de mode zou worden". De fabricage kwam met pieken. Een tijd voor Sinterklaas was het werken geblazen want vele kinderen kregen dan nieuwe sloeffen. En tot aan Pasen was het druk met de sandalen voor de zomer. Tussendoor kon het werkvolk wel gaan doppen. In 1964 vaardigde de regering een wet uit dat de werkgevers verplichtte een tussenkomst te doen bij werkloosheid, en ook de betaling van een vakantiegeld. Volgens Mon gingen toen in de kortste keren 75% van de schoenfabrieken dicht. In Turnhout, Herentals, Boom-Terhagen, en Izegem verloren duizenden mensen hun baan.

Niet meer alleen In Minderhout werd er nog wel gewerkt. Door het echtpaar Matthieu-Van Roy. Inderdaad, via hun gemeenschappelijke vrienden bij de familie Bremans had Mon Angèle leren kennen. Die was afkomstig van Kontich. Bij het huwelijk van Lydie Breinans liepen ze samen in de suite. Op 14juni1950 huwde Mon met Angèle. Dit ontlokte ons de bedenking dat we in minder dan een jaar opnieuw zullen moeten aanbellen waarop Angèle zegt de datum liever verzwegen te hebben. Met hun beiden werkten ze dag en nacht voor de zaak. Nogal wat vrienden zeiden hen dat dat toch niet kon blijven duren. Dat er iets moest veranderen. Huisvriend Rob Knevels haalde hen over om wat anders te gaan doen. Zelfs moeder Lanslots is nog komen vragen of Mon geen vertegenwoordiger wilde worden. Voor Mon was dit een grote stap: heel zijn leven had hij in de zaak gezeten, hij was er in groot geworden. Eerst ging Angèle uit werken. Na enkele weken bij een notaris in Antwerpen, kon ze beginnen bij Rovana. Mon diende eerst nog de stock uit te verkopen, de laatste arbeiders de wacht aan te zeggen en de zaak te vereffenen. Ook hij kon bij Rovana aan de slag. Vanaf 1970 begon Mon te werken als vertegenwoordiger voor de firma Masser. In heel de streek liep hij bij bouwheren langs om deze electrische verwarming aan te praten.

5


MAN IN DE MAAND

Een beetje filosoof

gezegd hebben: die krijgt nog een kans want

Mijmerend over dit leven vraagt hij ons of er "na deze wereld nog iets anders is? Hoe is dat mogelijk dat ik nog leef? Dat die Duitsers mij niet meenamen, scheelde maar 5 minuten. Daar moet ge toch eens iets over schrijven. In 1943 reed ik met de tram naar school in Borgerhout. Ook Marcel Lauryssen, de Van Deims en Nee! Hofkens die allen voor onderwijzer leerden. Neel, die hierover woonde, haalde op een dag een spiekbriefje boven met de antwoorden op de vraag 'wat te doen bij verdrinking'. En zegt ie: ik heb nogal chance gehad want ze vroegen het toch zeker! En wij maar lachen met die tekst: de drenkeling op zijn buik leggen, tong uit de keel halen, pompen met zijn armen, kunstmatige ademhaling uitvoeren, en zelfs als dat niet hielp, met een borstel over zijn voetzool wrijven. Algemeen gebulder in de tram.

Maar wacht, het is nog niet gedaan.

Enkele weken later gingen we zwemmen aan de watermolen. Eigenlijk mocht dit niet onder de oorlog, voor de meisjes was er helemaal geen sprake van. Tot er iemand riep: de Peer is aan het verdrinken. Ge moet weten dat toen de balken veel hoger lagen zodat daar een sterke stroming stond en het molengat veel dieper was. Ik er achter aan, wat zoeken in dat water met al die rommel, ik vond Peer, die niet meer tegensparte Ide -in de tram had ik gehoord dat iemand die weerstand biedt je best een ferme patat kon geven- en naar boven met hem. Hij was al wat stijf. Maar hij overleefde het. Dat ik heb kunnen ontsnappen in '44? Daarboven moeten ze

BREDA

hij heeft er ene zijn leven gered. In 1970, op mijn eerste dag op Batibouw, wie staat daar ineens voor mij? De Peer van toen. Awel, zeg ik, wat doet gij hier? Ge moet weten, die had maar tot zijn 14 jaar naar school geweest, wat kon die in hemelsnaam bij Masser doen? En die zegt: mijn schoonbroer heeft al enkele jaren Masser, in Herentals. De eerstvolgende jaren reed ik met al mijn klanten naar Herentals voor een demonstratie want daar hadden ze ook een tussenteller. Is dat dan ook nog een steun geweest voor zijn redding?, ik weet het niet."

Van cultuur-animator. "In 1965 liet pastoor Michielsen de parochiezaal bouwen, zonder iets te zeggen. Pas een jaar later komt ie tot de vaststelling dat die ook nog moet betaald geraken. Die komt naar Mon en zegt: "Gij moet voorzitter worden van het comité, en ik duld geen tegenspraak". "Samen met Joz. Adams en Theo Daems is dat iets geworden waar wij geweldig voor gewerkt hebben: Kapel leken skermis." In het begin was ook Rob Knevels bij dat groepje maar die kon het niet zo goed stellen met de pastoor. Die wilde niet alles vertellen want volgens zijn zeggen hadden de mensen hun zwart geld gestoken in die zaal en daar moest niet iedereen het fijne van weten. Gedurende 1 Ojaar heeft Mon dan de kar getrokken. Toen vond ie het welletjes en gaf de fakkel over waarna de zaak langzaam is doodgebloed.

Eén week op voorhand kreeg elk gebuurte dezelfde opdracht die moest voibracht worden. Vanaf dan werd in alle geheimzinnigheid gewerkt achter gesloten deuren, niemand mocht van iets weten. Alleen Mon mocht de voorlaatste avond overal langsgaan om te kijken of alles in orde was. Op zijn acht jaar had hij ooit een boerenverhuis met paard en kar meegemaakt. Dat was één van de eerste opdrachten die de gebuurten voorgeschoteld kregen. Zelfs de dokter van het dorp leende zijn meubels uit om alles waarheidsgetrouw na te bootsen. Het was fantastisch. Van heinde en verre kwamen de mensen kijken naar deze festiviteiten. Mon diept nog een oude Hoogstraatse Gazet op om ons te laten lezen hoede pers in die tijd (1968) schreef over Kapellekenskermis. 'Van een verwaterde kermis ter gelegenheid van de processie naar O.-L.-Vr. van de Akker is deze festiviteit uitgegroeid tot het gemeenschapsfeest van het jaar. De aantrekkingskracht van deze festiviteiten die de ganse parochiegemeenschap volledig in beslag nemen, overschrijdt de gemeentelijke grenzen. Getuigen hiervan de steeds aangroeiende belangstelling uit de omliggende gemeenten voor de gehuchtenkamp." Zelfs Echo van de BRT is daar langsgeweest. Ooit heeft hij moeten ingrijpen. Toen bestond de opdracht er in om een rijstpap-schotel te maken. Minderhoutnaren zijn papboeren, nietwaar. Sommigen hadden de deur van de parochiezaal komen meten om te zien hoe groot die schotel wel mocht zijn om binnen te geraken. Toen werd er een maat vastgelegd.

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531

4

Openingsuren toonzaal:

4/

Meerle

-

Maandag tlm vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12/13-16 u. Zon- en feestdagen gesloten

'e4&e Meer

Minderhout

Sanitair Centrale verwarming

6ejoe4 «i4ad


MAN IN DE MAAND

Kapellekenskermis

...tot een bekend volksfiguur Bij de fanfare was hij ook een duivel-doet-al. 25 Jaar was hij er voorzitter. De fanfare was toendertijd nog opgericht door ex-minister Rolin die in Minderhout resideerde. Ten tijde van Frans Van Mechelen, de opvallende minister van cultuur, werd naar aanleiding van het 90jarig bestaan van de fanfare een 'cultureel tiendaagse' georganiseerd. Bij die gelegenheid toonde een groep uit Herentals moderne volksdansen. Voorheen kende men hier nog slechts de kadril en toen besloot de gilde opnieuw het volksdansen aan te leren. Met die fanfare kwam men ook overal in de streek. Bovendien was Mon ook nog jaren regisseur van de toneelkring. "We hebben nooit zoveel volk gehad als niet 'De klucht van de brave moordenaar'. Dat stuk werd ook opgevoerd in de kolonie. "En de 'Paradijsvogels', dat had men nooit zo schoon gezien als in Minderhout. Die geschilderde hemel als decor van Joz. Adams was magnifiek." In de politiek is hij in Minderhout nooit gegaan. Gewoonlijk was er daar geen verkiezing, en hield men 1 of 2A p.i jaam iiiaai een gemeenteraad. Daar mocht niemand van iets weten, was toen de teneur. JefDesmedt zei altijd; "De Mon is de beste om iets te organiseren, maar uit de politiek moet hij wegblijven".

Een van die l ,erin hie opdmt hwii. . bv.stuur moest Iii 1 968 uiii,'cvoerd ii ('edel!. Namaak inn een ee/it kanon dat ook nog c bi moest kunnen seh,etc'n. Voor de:e 'Dikste Bert/in scoorde den Aard 9 punten. Als jonge gast voetbalde Mon in het college, bij de studenten in Minderhout, en later zelfs nog bij HVV. Als één van de eersten na de oorlog had Mon toen de beschikking over een auto om met de ploegmaats op verplaatsing te rijden. Die wagen had gans de oorlog binnen gestaan, ontdaan van de wielen en met een gesaboteerde delco, kwestie van de Duitsers geen kans te geven hem te gebruiken. Omdat hij altijd al wat een technische knobbel had, wist hij deze wagen snel weer op te lappen. Wat hij ook deed met zijn volgende auto's, motors verwisselen om nog langer te kunnen bollen. Tot in 1950: toen was het kiezen geblazen. Angèle of voetbal. Wie het geworden is, weten we ondertussen. Nog maar pas is de vorige Hoogstraatse Maand verschenen of Mon reageert daar al op door te zeggen wie het been van John Brosens overstampte: "Ik hoor dat been van John Brosens nog kraken. Het was Jef Broes die sjotte."

ffi

Tegenslag -

Als schepen vwi burgerlijke .s tand gebeurde het dat er jn bepaalde maanden meer echtscheidin'en moesten inge s Ii reven worden in de registers dan dat er huwelijken werden voltrokken. Pas na de fusie van gemeenten in 1976 werd hij gevraagd door Fons Jansen. Wanneer die Jos Van Aperen opvolgde als burgemeester, omgordde Monde schepensjerp van burgerlijke stand. In een bepaalde periode diende hij meer echtscheidingen in te schrijven dan huwelijken af te sluiten. Voor de rest is hij erg kort over die tijd: "D'er gebeuren zo een vreemde dingen en het geld heeft daar de eerste plaats. 't ls geweten dat door... wel meer vuil zaken werden gedaan. Toen is er heel wat geregeld geweest." Verder aandringen, deden we niet. Dat verleden is nog te jong om bovengehaald te worden.

Dat hij er nog altijd is, hoe kijkt hij daar tegen aan, na zijn behandeling tegen leukemie, vragen we hem. Hem complimenterend met het feit dat hij er zo goed uitziet. "Nu aanzie ik het leven als, jongen wat hebt ge chance dat ge nog leeft. Want in Augustinus kon men er niks aan doen. Het was Leuven of het academisch ziekenhuis in Wilrijk. Daar zegden ze dat als de therapie niet zou werken, ik nog 3 maanden te leven had. Dan hebt ge niet veel kans hé. Die behandeling was zwaar, 4 keer 5 weken en nog eens 2 keer zes weken. Weken in een kamertje van 3 op 2 meter, niemand mocht je aanraken, tweemaal per dag wassen en propere kleren aan. De weerstand van je lichaam maken ze helemaal kapot. Natuurlijk om die kwade cellen te ver nietigen. Toen ik nog een zona bij kreeg, dacht ik: was ik maar gestorven. Wat een geluk van hier te sterven in een bed waar je goed verzorgd

wordt, terwijl je eigen broers nog slechter als beesten zijn gestorven en begraven."

Met een beetje volksgeloof Na tienen. Het levensverhaal is verteld. "Ik heb hem nooit veel thuis gehad", zegt Angèle tot besluit. Mon komt nog op de proppen met wat wij zouden noemen, een speeltje. Een pendel. "Ik heb daar veel aan gehad. Wat ge daar allemaal mee kunt doen! Grootvader gebruikte hem om hij de kuikens de haantjes van de poules te scheiden". En terzelfdertijd hangt die pendel boven ondergetekende: hij maakt een cirkelende beweging. Bij Angèle gaat deze eerder heen en weer. Het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk, zegt Mon. Hij gebruikte hein vroeger ook om de rijers van de fooien te onderscheiden. Bij zijn buurman stond ooit de waterput droog. Mon ging langs en vond water. Beide echtelieden beweren dat de pendel ook verloren gelegde voorwerpen kan terugvinden. We krijgen nog een demonstratie. Schrijver dezes moet zijn blocnote verbergen. Wanneer Mon terugkeert in de living, ondervraagt hij luidop de pendel. Want je moet daar mee praten. Dat heeft hij geleerd op een paar lessen die hij daar voor gevolgd heeft. Dit doet hij op verschillende plaatsen in de kamer. Tot er een aanduiding is, dan heeft hij nog slechts de keuze: voor of achter. Voor is boven het salontafeltje waaronder de bloc ligt. De pendel slingert cirkelmatig. Gevonden. Kan dit? Boerenbedrog, geluk en ongeloofonzentwege. Met de glimlach hebben we dit gadegeslagen: dat zag de gastheer tot zijn eigen tevredenheid. Na elven verlaten we Chateau Minderhoutakker. Niet alle vragen zijn gesteld geworden. De pendule hield niet op met slingeren. De Hoogstraatse Maand keert volgend jaar zeker terug bij dit gastvrij koppel dat ons nog meer kan vertellen.


Ot

"

""vn*`

-"

VANUIT HET STADHUIS...

Hollandpiant doet nieuwe aanvraag voor serre Belangenvermenging van Hoogstraatse schepenen? Driemaal is scheepsrecht, zeggen de Nederlanders, en van scheepvaart kennen zij iets. Maar of Hollandplant met haar derde plan haar schaapjes in Hoogstraten op het droge heeft is een ander paar mouwen. Voor de derde maal dient zij eerdaags een aanvraag in voor de oprichting van een groot serrecomplex aan de rand van Hoogstraten-Centrum. Voor de tweede maal op rij worden er wijzigingen aangebracht aan de juiste ligging van het complex. Nu blijkt dat de vorige inplanting voor een gedeelte gelegen was in de zogenaamde blauwe zone van het gewestplan. Dit is de zone bestemd voor algemeen nut, in dit geval de zone van het waterwinningsgebied van Pidpa. Hierdoor moet gans de procedure opnieuw beginnen en krijgt iedereen opnieuw de kans om zijn bezwaren kenbaar te maken. De zaak werd voor het eerst in het openbaar besproken tijdens de gemeenteraadszitting van einde september. Hierbij nam oppositiepartij Agalev het niet dat schepen Aerts als belanghebbende in deze zaak de raadszitting niet verliet. Zij denkt er sterk aan de deontologische commissie bijeen te roepen. Ook schepen Desmedt krijgt van hetzelfde laken een broek daar ook zij weigerde de zitting te verlaten bij de bespreking over de nieuwe verkaveling aan de Hoge Weg te Minderhout. Burgemeester Van Aperen van zijn kant was wijs genoeg om dit wel te doen wanneer er tekst en uitleg gevraagd werd over de geplande woningen voor mindervaliden in de H.-Bloedlaan. Kortom een raadszitting met voor elk wat wils.

Voorlopig geen serrecomplex 7oa1s w e vo i L, ei ieiand ti i tv oerig hebben toegelicht loopt de Nederlandse firma 1-lollandpiant reeds geruime tijd rond niet het idee om ook in Hoogstraten een bedrijf op te starten voor de kweek van planten, voornamelijk voor de tuinbouw. Enerzijds dooreen gedeeltelijke onteigening voor de Hoge Snelheidslijn in de omgeving van Rotterdam, en anderzijds om beter de Belgische markt te kunnen bespelen, werd er uitgekeken naar nieuwe terreinen in BelgiĂŤ. De nabijheid van de E19, het aanbod van gronden en de goodwill van locale politici maakten de keuze voor Hoogstraten begrijpbaar. Toch bekijken nogal wat inwoners deze nieuwe vestiging tussen de Loenhoutseweg en de Kathelijnestraat met argusogen. De muur van glas die zal opdoemen bij het binnenrijden van Hoogstraten schrikt heel wat mensen af. De serre zal uiteindelijk 15 hectare groot worden en in bepaalde periodes van de dag bijgelicht worden. Vrees voor verkeersoverlast en lichtverontreiniging, bedenkingen bij de inplanting

vlakbij de dorpskern, de inname van de open ruimte, de inpalming van landbouwgronden voor een aktiviteit die meer industrieel dan wel een famil mal land- of tuinbouwbedri jf zou zijn, vonden hun ontlading in een aantal bezwaarschriften op het stadhuis. Tot een echte bespreking in het schepencollege kwam het evenwel niet nadat vastgesteld werd dat een gedeelte van de gebouwen op het plan stond ingetekend in een gebied dat volgens het gewestplan staat aangegeven als zone van algemeen nut. Een gedeelte ervan stond dus ingetekend op de terreinen van Pidpa. Vandaar dat schepen Jef Van Looy tijdens de gemeenteraadszitting aankondigde dat Hollandplant voorlopig zijn aanvraag terug introk en er wellicht kortelings een nieuwe aanvraag zou verschijnen. De oppositiepartij Agalev had een aantal eigen punten op de agenda laten aanbrengen waaronder op de eerste plaats de geplande vestiging van Hollandplant. Hoewel zij haar standpunt reeds vroeger op papier neerschreef, herhaalde zij in de raad voor de eerste maal in openbare zitting haar kritieken. Vooreerst had het college voor een open informatieverstrekking moeten zorgen, vindt zij. Daarnaast is het onbegrijpelijk

dat de gemeentelijke commissies ven Ruimtelijke Ordening en deze van Leefmilieu niet bijeen geroepen zijn. "Dit project zal meer impact hebben op het uitzicht van Hoogstraten dan welk ander in de loop van de volgende tien jaar. Voor ons kan een dergelijk bedrijfzich in Hoogstraten vestigen, maar niet op de voorgestelde locatie. Het bedrijf wordt tegen de woonkern Hoogstraten aangeplakt." Agalev ziet dit bedrijf dan ook liever opgeschoven in de richting van de autosnelweg. Dit zou alleszins de hinder voor de woonzone sterk beperken. "Bovendien", voegt zij er aan toe, "moet men zich nu realiseren dat Hoogstraten door het structuurplan is uitverkoren als enige stad in de Noorderkempen. Dit zal niet onmiddellijk, maar in de nabije toekomst aanleiding geven tot een grotere bevolking. Dus meer woningen. De enige zone waar in de nabije toekomst nog woonuitbreiding mogelijk is, en waar het tot een evenwichtige aangroei ten opzichte van het centrum kan, is de westzijde van de Kathelijnestraat. Alle andere uitbreidingsmogelijkheden zijn intussen reeds ingenomen." Volgens schepen Van Looy is vooraf advies ingewonnen bij de Dienst Land en is er voldoende argumentatie om de inplanting van dit bedrijf daar te voorzien. Er is tevens een stedenbouwkundig attest aangevraagd Een andere locatie tegen de Hinnenboomstraat zal altijd op een negatief advies uitdraaien, aldus Jef Van Looy die tegelijkertijd aankondigde dat het dossier in zijn huidige vorm werd teruggetrokken. Bij nader onderzoek bleek namelijk dat een deel van de plannen verkeerdelijk werden ingetekend op gronden die bestemd zijn voor algemeen nut, de zogenaamde blauwe zone op het gewestplan. De fout zou voortgesproten zijn uit een verkeerde inscaning van het gewestplan, een fout die werd opgemerkt door de Hoogstraatse stedelijke diensten. Hollandplant gaat nu het plan wijzigen en moet daarom een nieuwe aanvraag indienen. De tanks voor de opvang van het regenwater waren eerst voorzien naast de serre maar zullen in het nieuwe plan onder het serrecomplex worden gebouwd. Op die manier wordt er ruimte gewonnen en kan gans het complex verder weg van de Pidpa worden opgetrokken. Door al deze wijzigingen moet er dus een nieuwe bouwvergunning aangevraagd worden en start heel de procedure terug opnieuw. Er komt dus een nieuw onderzoek de commodo en incommodo waarbij er eventueel bezwaren kunnen ingediend worden tegen dit project. Later volgt dan nog eens een nieuw onderzoek alvorens er een milieuvergunning kan verleend worden. Half oktober was er nog geen nieuwe bouwaanvraag bij de stedelijke diensten toegekomen. In een interview in de Gazet van Antwerpen maakte de heer Pelser, bestuurder van Hollandpiant zich sterk dat zijn firnia wil verdergaan in Hoogstraten en dat de mogelijke bezwaren niet opwegen tegen


GEMEENTERAAD de tewerkstelling die het bedrijf zal verschaffen. Men rekent immers op een werkgelegenheid voor 80 vaste en 36 tijdelijke werkkrachten. De kostprijs wordt geraamd op 1 miljard frank.

Nieuwe verkaveling aan de Hoge Weg Tussen 2juli en 16juli jongstleden liep er een openbaar onderzoek voor een grootschalige verkaveling van gronden tussen de Hoge en de Lage Weg te Minderhout. Bouwpromotor Van Sundert wil hier 51 houwkavels uit de grond stampen. Vooral de oppositie had hier heel wat bedenkingen bij. Blijkbaar had de bouwpromotor nog nergens gehoord van de verplichting om in l-Ioogstraten bij een nieuwe verkaveling minstens één derde tot de helft in sociale kavels te voorzien. Na een onderhoud met het college werden een aantal duidelijke voorwaarden gesteld zoals grond voor een speelplein, sociale kavels, inkomverbreding met verhoogde middenberm, enz. Agalev vraagt met aandrang wanneer het college nu een einde gaat maken aan de uitverkoop door grondspeculanten van de bouwgrond in Hoogstraten aan makelaars en bouwpromotoren ? In het verleden heeft Agalev er meermalen op gewezen dat het gemeentebestuur zelf het initiatief in handen zou moeten nemen, zelf onteigenen en verkavelen, om op die wijze bouwgronden aan aanvaardbare prijzen voor de gewone man te kunnen verwezenlijken. Ook dit maal blijft ze bij deze stelling, want niet alleen hier in Minderhout, maar ook in Wortel blijken er nieuwe verkavelingen in de maak te zijn door IMIvlO Noord. Agalev neemt het schepen Desmedt erg kwalijk dat zij deze gronden aan de verkavelaar heeft aangeboden. In andere verkavelingen geldt de regel dat er minstens één derde sociale kavels moeten ingelast zijn. Dat moet dus ook hier toegepast worden. Daarnaast heeft Agalev nog vragen over de kosten van de riolering en de andere nutsvoorzieningen. "Het zou toch logisch zijn dat de verkavelaar alle kosten van deze infrastructuur betaalt. Verder zal dit nieuwe project voor heel wat overlast zorgen in de Hoge Weg, de Lage Weg en de Koestraat. Vooral de inwoners van deze laatste straat zullen de gevolgen moeten dragen van het streven naar winstbejag van sommigen. Want er zullen zich onteigeningen opdringen om de verkeersproblemen naar Minderhout Dorp op te lossen." Ook nu weer blijkt dat het college het niet zinnig gevonden heeft om de commissie Ruimtelijke ordening samen te roepen voor het geven van advies. Wat Agalev in deze zaak erg dwarszit is de rol van schepen Desinedt. Raadslid Fret heeft daarom in de raadszitting al aangekondigd om de deontologische commissie hiervoor samen te roepen.

Belangenvermenging? Enkele jaren geleden keurde de gemeenteraad een deontologische code goed om uitwassen en belangenvermenging van raadsleden en schepenen tegen te gaan. De oprichting van een deontologische commissie kreeg echter geen meerderheid. Toch verklaarde burgemeester Van Aperen zich bereid deze commissie samen te roepen wanneer er om gevraagd wordt. In artikel 4 van deze deontologische code lezen we: "Bij hun optreden in en buiten de gemeenteraad en in hun contacten niet individuen, groe-

pen en instellingen geven de gemeenteraadsleden voorrang aan het algemeen belang boven particularistische belangen en zij vermijden elke vorm van belangenvermenging." De oppositie kan er niet bij dat een schepen die persoonlijke belangen heeft in een verkaveling zonder schroom deelneemt aan alle besprekingen. Schepen Desmedt zou mede-eigenaar zijn van dc gronden die nu worden verkaveld. Hoewel zij de vergadering van het schepencollege en die van de gemeenteraad zou moeten verlaten bij de bespreking van desbetreffend punt, blijft zij evenwel aan de discussie deelnemen. En dat is volgens raadslid Jan Fret duidelijk in tegenspraak met de deontologische code. Ook schepen Aerts is volgens Agalev in hetzelfde bedje ziek want ook hij is belanghebbende in de zaak Hollandplant. De geplande serre zou voor een gedeelte op zijn gronden komen. "Wij hebben ten zeerste twijfels of de beide schepenen nu voorrang geven aan het algemeen belang en niet eerder hun private belangen behartigen. Wij kunnen het niemand kwalijk nemen voor zijn eigen zaak op te komen. Maar als ge dit doet als schepen of als raadslid, dan hebben wij daar wel vragen bij. Als één van de raadsleden betrokken partij is dan dient hij de raad te verlaten." Wanneer raadslid Verhuist aangeeft dat uit het dossier blijkt dat schepen Desmedt tot hiertoe eigenaar is van deze gronden bijt de schepen hevig van zich af. Wij hebben vorig jaar inderdaad een vergunning verkregen voor 5 percelen, maar die hebben wij nu verkocht aan Van Sundert. Ik heb daar niets meer mee te maken." Raadslid Verhulst bespeelt hier een gevoelige snaar uit de dorpsgeschiedenis van Minderhout. Meermalen is in de voorbijejaren gewezen op het feit hoe er in het verleden met twee maten en gewichten zou gewerkt zijn, waardoor sommige families bijna gans hun gronden zagen onteigend worden voor sociale verkavelingen , terwijl andere families in het bezit bleven van bouwrijpe percelen die nu wellicht voor veel geld aan de man gebracht worden. Schepen Van Looy meent evenwel dat zijn collega Desmedt niets kan verweten worden. " Van Sundert heeft die verkavelingsaanvraag voor 5 percelen overgekocht en daarnaast nog andere gronden opgekocht om uiteindelijk zelf een verkavelingsaanvraag voor 51 percelen in te dienen." Schepen Peerlinck van zijn kant zei geschrokken te zijn toen hij voor het eerst de aanvraag onder ogen zag. "De verkavelaar viel zogezegd uit de lucht toen hij van ons hoorde dat er zoveel procent van de kavels sociale kavels moeten zijn. Na overleg met het college heeft de eigenaar toegegeven de helft voor sociale woningen voor te behouden. Ik zal deze verkaveling ook alleen maar goedkeuren als er aan deze eis wordt voldaan." "Dit is een ouderwetse discussie" onderbrak raadslid Christine De Smet deze discussie. "Wij moeten eindelijk eens ophouden met iedereen maar zijn eigen huisje en tuintje te beloven. Ik voed mijn kinderen al lang niet meer met de visie op dat er voor iedereen nog wel een huisje te wachten staat. Wij moeten ons neerleggen bij de realiteit zoals de dagelijkse files. Het wordt tijd dat wij anders gaan leven en denken. Wij houden allemaal toch zo van de open ruimte. Waarom zouje dan zulke serre zelfs nog midden in het open veld willen zetten? " Kritische bedenkingen aan het adres van alle raadsleden en nu eens niet vanuit de oppositie. Deze gaf haar evenwel volmondig gelijk. "Maar dit mag geen beletsel zijn om niet te vechten tegen grondspeculaties" voegde raadslid Verhuist er nog aan toe.

Zelfstandig wonen voor gehandicapten Agalev had nog een derde item op haar agenda geplaatst waarbij de vraag naar belangenvermenging ook aan de orde was. Zoals men wellicht reeds langer weet heeft de vzw Homiva het plan opgevat om naast het Seminarie een woongelegenheid van 6 appartementen op te richten. Hier zouden gehandicapten zelfstandig kunnen wonen. Deze vzw werd opgericht op 28 mei '99 onder impuls van burgemeester Arnold Van Aperen. De zetel van deze vzw is gevestigd op hetzelfde adres als dit van het OCMW. Tussen het OCMW en deze vzw werd een overeenkomst gesloten over de bouw en het beheer van deze wooneenheden. Door het feit dat het OCMW een aantal verplichtingen op zich neemt die financiële gevolgen kunnen hebben vindt Agalev het logisch dat ook de gemeenteraad zich hierover uitspreekt en vragen stelt over de structuur van de vzw, de herkomst van de gelden en de financiële consequenties. Agalev vindt dit project een zeer lovenswaardig initiatief, maar vraagt zich af of dit project ook niet te sterk verweven is met het politieke imago van de burgemeester en er op die manier van belangenvermenging sprake kan zijn. In tegenstelling tot zijn collega' s-schepenen is burgemeester Van Aperen zo wijs om de raadszitting te schorsen , bij het publiek plaats te nemen en van hieruit de vragen van de raadsleden te beantwoorden. Uit zijn betoog onthielden we dat de gemeente de gronden koopt en in erfpacht aan het OCMW geeft. Hierop worden 7 wooneenheden gebouwd: 6 appartementen en één conciërgewoning. De prijs per eenheid zal tussen de 2,5 en 3 miljoen frank liggen, in totaal dus een 18 miljoen. Dit bedrag zal door de vzw Homiva bijeengezocht worden, gedeeltelijk door sponsoring, gedeeltelijk via leningen. Een vzw kan nu eenmaal voordeliger bouwen dan een openbaar bestuur. Na 15 jaar wordt alles eigendom van het OCMW. In die lusscntijd zal er al ongeveer 10 miljoen van de kostprijs via huurgelden terugbetaald zijn. Elke flat kost 8.000 frank per maand. Hoewel er niet getwijfeld wordt aan de goede bedoelingen van dit project, had Agalev toch liever gezien dat het OCMW zelf het initiatief genomen had. Dan was er zeker geen wantrouwen geweest.

RAATS MARCELbVb3

fl1 Telefoon: Fax: Autotel.:

03/30995.18 031309.95.17 095/25.93.62

Algemene Bouwonderneming Fazantenstraat 5 2340 BEERSE

1 iSa


>

oeiedag. w papieren, graag.

Papier is een geweldige uitvinding.

er wordt tegenwoordig meer papier

Je kan er je diepste gevoelens aan toe-

gemaakt van papier dan van hout-

vertrouwen. Er een kostbaar geschenk in

vezels. Dit tijdschrift, bijvoorbeeld,

verpakken. Of, zoals wij hebben gedaan,

bestaat al voor een groot deel uit

er een advertentie mee maken. Maar misschien wel de allermooiste eigenschap van papier is

gerecycleerd papier.

Papier verdient eoE n plaatsje apart.

dat het hergebruikt kan worden.

In het Vlaamse gewest is de selectieve inzameling van papier en karton de afgelopen jaren sterk

Wat wij oud papier noemen, komt na recyclage immers

gestegen: van 33,4 kg per inwoner in '95, naar 64,5 kg per

terug als nieuw papier. Zo wordt het stapeltje papier

inwoner in '98. We kunnen dus met z'n allen goeie

dat we straks op de stoep zetten, misschien wel de

papieren voorleggen. M창창r: alles kan beter. We moeten n6g

volgende roman van Hugo Claus. Of de nieuwjaarsbrieven

harder ons best doen om papier te scheiden van restafval

van uw toekomstige kleinkinderen. Of uw agenda voor het

en het apart aan te bieden.* Dus als ook 청 ons regelmatig

jaar 2003.

uw papieren wil overhandigen, zijn we alweer een flinke

Papier is dus een grondstof. En een heel belangrijke:

stap verder in de goeie richting.

* Voor meer info over de manier waarop u uw oud papier het best kan aanbieden, raadpleeg uw gemeente.

EEC


FANFARE Het programma.

Millenniumconcert Flandria 2000. Hafabra-Hoogstraten In de fusiegemeente Hoogstraten zijn er zeven blaasmuziekverenigingen actief nI.: De fanfares De Marckezonen van Minderhout, St.-Cecilia en St.-Catharina van Hoogstraten, Voor Eer en Deugd van Meersel-Dreef, St.Cecilia van Meerle en de brassbands Ste.Rosalia van Meer en St.-Jan Baptist uit Wortel. In januari 1997 verenigden de Hoogstraatse muziekverenigingen zich in een werkgroep Hafabra-Hoogstraten. Hafabra staat voor Harmonieën, Fanfares en Brassbands. Ontstaan uit een gevoel van noodzaak om samen te werken aan kwaliteitsverbetering, als overleggroep naar de gemeente toe, als klankbord en toetssteen van de eigen werking. Wie begrijpt beter wat je bedoelt dan je collega bestuursleden, je collega muzikanten. Na als eerste project een gezamenlijk voorstel in verband met subsidies opgesteld te hebben, werd ook de muziek niet vergeten. Op zondag 8 maart 1998 werd de eerste concertnamiddag ingericht, waarbij de zeven Hoogstraatse korpsen elk een halfuur, een licht en gevarieerd programma ten gehore brachten. Het was en is de bedoeling om tweejaarljks een gezamenlijke activiteit te organiseren.

Flandria 2000 De tweede activiteit zou dan in het jaar 2000 plaats vinden. Op de vergadering van 17 november 1997 bracht St.-Catharina het voorstel mee vanwege Paul Van Der Hallen, directeur van de veiling van Hoogstraten, om in samen-

werking met de veiling een groots concert te organiseren in januari 2000, waarbij al de liefhebbers van de korpsen één groot gezamenlijk fanfareorkest zouden vormen. Na enkele vergaderingen met de directeur, wist men wat de bedoeling zou zijn en hoe één en ander zou worden uitgewerkt. Als dirigent werd dhr. Ronny Roofthooft aangetrokken, die zich al had bewezen op verschillende play-ins. Het concert zal doorgaan onder de naam Flandria 2000, genoemd naar het keurmerk van de veiling. Er werd muziek gekozen en voor elk van de 190 muzikanten die zich voorlopig kandidaat hadden gesteld, werd er een mapje met muziekpartijen in orde gebracht. Op maandag 28 september 1998 was het dan zo ver, de eerste kennismakingsrepetitie werd gehouden in de kantine van de veiling. Een 150 muzikanten verzamelden zich en alhoewel de muziek nog vers was, gaf dit samenspel een enorme kick aan de aanwezige muzikanten. De dirigent liet direct blijken verstand van zaken te hebben, door zelfs bij dit massaspektakel de touwtjes in handen te kunnen houden en gericht fouten te kunnen verbeteren. Het gevoel van: "Dit is iets unieks", ging door de rijen. Ondertussen zijn er acht repetities de revue gepasseerd en zijn al de muziekstukken doorgespeeld waarbij we in de vakantie zelfs een hele dag repeteerden. En ja, het samenspel wordt beter, de klankschakeringen komen beter tot hun recht, er zit al dynamiek in of liever dynamiet. Stel u het geluid voor van 10 bassen, 15 tuba's, 30 trompetten, 30 saxofonen, om maar enkele instrumenten te noemen... Een overweldigend gevoel.

Als muziek werd gekozen voor licht verteerbare muziek met veel hoogtepunten. Filmmuziek, medleys van bekende zangers zoals Frank Sinatra en Elvis Presley en natuurlijk met een mars, de mooie Belgische mars der Parachutisten. Maar laat de rest een verassing zijn.

Waar en wanneer? Het concert zal doorgaan op zaterdag 8januari voor de tuinders, leveranciers en genodigden van de veiling, een 2000 personen. Op zondag 9 januari om 15u is het dan de beurt aan al de andere muzieklieffiebbers uit de nabije en verre omgeving. Het concert zal plaatsvinden in de grote hal van de veiling, speciaal daartoe omgevormd tot een concertzaal met wanden van verpakkingsmateriaal, versierd met grote bloemen- en groentestukken. Dat de veiling op dit gebied niet aan zijn proefstuk is, heeft ze reeds dikwijls bewezen. Kaarten voor de zondag, zullen verkrijgbaar zijn bij de korpsen en de KBC-banken in de fusiegemeente en de buurgemeentes. In voorverkoop aan de democratische prijs van 150fr en aan de kassa 200fr. Verder zal er een live-CD worden opgenomen, die u die dag in de veiling kunt bestellen of bij de plaatselijke korpsen in voorverkoop. De eventuele opbrengst van deze dag wordt verdeeld onder de instrumentenfondsen van de verschillende korpsen.

Uniek Een fanfarcorkest van dergelijke grootte is een unicum in de streek. Daarom durven we nu al stellen dat u deze dag niet mag missen. Noteer ze in uw agenda en zorg ervoor dat u erbij bent... Wij beloven u nu al dat u daar geen spijt van zult krijgen.

1 L

«: pe

2WiddriOj FÄr

KER00

CENTRALE VERWARMING PLAATSING - ONDERHOUD KEURING - MAZOUTTANKS

De Roover P. Dalweg 4 2328 Meerle Tel. 03/315 88 02

Zilverenhoek 16 2530 Boechout Tel. 03/455 32 82 Fax 03/455 02 41 11


Bi

KBC Bank 8 Verzekering staat een cliëntvriendelijke,

professionele en vooruitstrevende dienstverlening hoog in het vaandel. Meer dan 18 000 KBC-medewerkers staan hier garant voor. En daartoe behoren ook de medewerkers van het KBCverzekeringskantoor en het KBC-bankkantoor van Meer, Wortel, Hoogstraten, Meer.e en Minderhout.

KBC BANK & VERZEKERING VERENIGJ DE KREDIETBANK, ABB-VERZEKERINGEN EN VERA BANK.

KBC Bank & Verzekering

0 oflgarnej,,

ï1r

- SCHILDERWERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloediaan 246 H000STRATEN Tel.: 03/314.48.47 139c

12


11-11-1 1

De gapende Kloof Dat België op z'n kop staat als kinderen ziek worden van Coca-Cola, is niet meer dan terecht. Maar enige kopstand zou ook op z'n plaats zijn als blijkt dat 1 op 4 mensen geen toegang hebben tot drinkbaar water. Ook daar kan je behoorlijk ziek van worden. Elke dag sterven 30.000 kinderen bij gebrek aan drinkbaar water, voedsel, medicatie. 1 op 7 mensen lijden honger. 1 op 6 mensen moeten overleven met minder dan 37 fr. per dag. 1 op S mensen hebben geen behoorlijk inkomen. De schande van de rijkdom

Hoe kan u steunen?

Cijfers mogen ons niet verlammen. Armoede kan uit de wereld gebannen worden. Dit vraagt een jaarlijks bedrag van 1.480 miljard fr. Dat is genoeg om te zorgen voor eten, drinken, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen. Veel geld, zal je zeggen.

- als bijlage bi.j het gemeentelijk infoblad van oktober vindt u een folder met envelop en overschrijvingsformulier. - u kan uw bijdrage in een envelop steken en afgeven aan de vrijwilligers die tijdens het

actieweekend hij u aan de deur komen. De medewerkers zijn herkenbaar aan het 11-1111 identificatiekaartje. - u kan uw bijdrage storten op het rekeningnummer van het plaatseljke 11-11-11 comité 523-0400605-70. - Doe mee aan de actie drie voor 11 van de jongerencafés Cahier de Brouilon. Mussenakker en t Slot. Uw geld wordt overgemaakt aan een vereniging van boeren in Brazilië: de Movimento Sem Terra (Beweging van boeren zonder grond). Deze vereniging gaat over tot landbezettingen, zet juridische stappen om de grond in eigendom te krijgen. Sinds 1990 werden 170.000 gezinnen eigenaar van een lapje grond (= 3,4 % van de landloze gezinnen).

Toch is 1.480 miljard fr. nauwelijks 4% van het vermogen van de 225 rijkste luizen op deze wereld. Of de prijs van 20 Stealth-hommenwerpers. Of evenwel jaarlijks aan tabak uitgeven. En voor de niet-rokers: in Europa geven we met z'n allen 400 miljard fr. aan ijsjes. Aan middelen ontbreekt het deze wereld dus niet.

Een beetje goede wil De kloof tussen arm en rijk kan gedicht worden. Je hoort ons niet zeggen dat het eenvoudig is. Maar het kan! Het is een kwestie van herverdelen en dat kan op verschillende manieren. - De schulden van de armste landen moeten kwijEgescholden worden. Nu betaalt de derde wereld 9.620 miljard fr. per jaar aan schuldaflossing. Dat is 4 x zoveel als de totale ontwikkelingshulp. - Het rijke Noorden moet eindelijk eens eerlijke prijzen betalen voor de grondstoffen uit het Zuiden. Momenteel zitten die prijzen op het laagste peil sinds 25 jaar. De 30 jaar oude bclftc ui 0,7 % vati ons BNP te besteden aan ontwikkelingssamenwerking moet waargemaakt worden. In 1998 kwam België niet verder dan 0,36 %. - De grote vermogens moeten belast worden, de belastingsparadijzen moeten dicht en er moet een tax komen op speculatieve kapitaalsstromen (een tax van 0,01 % zou al 3.700 miljard fr. opleveren). - Als mulitnationals zich vestigen in het Zuiden, dan moeten die landen en die arbeid(st)ers er beter van worden. Nu worden mensen tewerkgesteld aan minimumlonen en vloeien gigantische winsten naar de multinationals. Kortom, de voorstellen liggen op tafel en de middelen kunnen vrijgemaakt worden. Toch wordt de kloof tussen arm en rijk elk jaar groter. 40 derde wereldorganisaties en jongerenorganisaties willen de onverschilligheid uit de wereld schudden. Er is solidariteit en politieke wil nodig om er nu eens echt iets aan te doen. Tijdens het weekend van 30-3 1 oktober zullen het 11-11-11 comité en verschillende Hoogstraatse jongerenorganisaties -Plussers, KLJ, KSJ, Chiro. JNM - u op hun manier confronteren met die gapende wonde. Laat het niet aan u voorbijgaan.

13


Kantoor van Notaris

J. MICHOEL

Burg J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel 031314 51 77 Fax03/3146556

OPENBARE VERKOPING VAN LANDELIJK GELEGEN WONING TE 2320 HOOGSTRATEN, LOENHOUTSEWEG 103

Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

OPENBARE VERKOPING VAN WONING MET TUIN KERKSTRAAT 7,2328 HOOGSTRATEN/MEERLE

Notaris Jan MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

ONDER HOOGSTRATEN, iste afdeling:

ONDER HOOGSTRATEN, 4e afdeling MEERLE:

Woning op en met grond, gestaan en gelegen te 2320 Hoogstraten, Loenhoutseweg 103, sectie F nummers 491K/deel en 49/LIdeel groot volgens meting 39a 72 ca

Een woonhuis met tuin en aarihorigheden te Meerle, Kerkstraat 7, gekadastreerd sectie E nummer 237/E groot volgens kadaster en volgens meting 345m 2 Indeling: gang, slaapkamer, twee kamers en achterkamer, keuken, wc en diverse bergingen. Voorzien van elektriciteit, aardgas, distributie. K.l.: 14.000 (klein beschrijf mogelijk).

Ingedeeld als volgt:

- gang, 3 kamers, wc, keuken, badkamer, kelder en opkamer In de tuin: berghokken K.l.: 13.500 (klein beschrijf mogelijk) Voorzien van water, elektriciteit, distributie en telefoon. Aansluiting op het gasnet mogelijk

Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten

Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en

Zitdagen

Zitdag:

- Inzet op woensdag 27 oktober 1999 - Toewijzing op woensdag 10 november 1999 telkens om 17 uur in café 'De Gulden Coppe', te 2320 Hoogstraten, Vrijheid 173. Bezichtiging: 's zaterdags van 10 tot 12 uur

- Toewijzing op maandag 8 november 1999 om 16 uur in café 'Den Bombardon' te 2328 Hoogstraten/Meerle, Kerkstraat 9. Bezichtiging: 's zaterdags van 10 tot 12 uur.

kosten.

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris

Plan en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris

Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

OPENBARE VERKOPING VAN 2 PERCELEN AKKERLAND TER STREKE 'KOVENANTSCHE HEYDE', TUSSEN VOORT EN ZWARTVENWEG TE 2328 MEERLE/HOOGSTRATEN

Notaris Jan MICHOEL te Meerle zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: ONDER HOOGSTRATEN, 4de afdeling Meerle: koop 1: een perceel weiland te Hoogstraten/Meerle, ter streke 'Kovenantsche Heyde', gekadastreerd sectie C nummers 391/A en 389/B met een oppervlakte van 2ha 39a 33 ca. Palende aan koop 2, Marijnissen Maria, echtg. Dens te Schoten, Marijnissen Josephus te Hoogstraten/Meerle en Dalle René-Van Tongerloo te Hoogstraten/Meerle. K.l.3.700 koop 2: een perceel weiland te Hoogstraten/Meerle, ter streke 'Kovenantsche Heyde', gekadastreerd sectie C nummer 392/C met een oppervlakte van iha lOa 70ca. Palende aan koop 1, Marijnissen Maria, echtg. Dens te Schoten en Dewispelaere Bruno-Vriens te Turnhout. K.I.2.300 Beschikbaar: vanaf Kerstmis 1999 mits betaling van koopprijs en kosten. Zitdag

- Toewijzing op maandag 8 november 1999 om 17.00 uur in feestzaal/taverne 'De Voorthoeve' te 2328 Hoogstraten/Meerle, Voort 10. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris.

Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract. 14


De Slinger bestaat 1 jaar De jeugdvereniging voor gehandicapten, die in september 1999 op initiatief van ouders van gehandicapten van start ging, bestaat nu 1 jaar. Doel van het initiatief was een jeugdvereniging te creĂŤren die open staat voor gehandicapten. Want, zo voelden de oiidtrs, alli' jongens en meisjes willen wel eens een keertje spelen met andere kinderen en het amusement van een jeugdvereniging meemaken. Helaas is de drempel van een traditionele jeugdvereniging vaak te hoog. Er is geen aangepaste begeleiding of de lokalen voldoen niet. "In het jaar dat we achter de rug hebben, hebben we al heel wat meegemaakt", zegt Marian Machielsen, een van de initiatief nemende ouders van de KVG. "Vooreerst kenden we een goede start. Er was een goede opkomst. In de Karel Boomstraat vonden we een lokaal van de gemeente. Helaas moesten we dat delen met Kwispel. Niks tegen Kwispel en de Evangelische Kerk, versta me niet verkeerd. Maar een lokaal delen met anderen werkt gewoonweg niet. Je kunt niets voor je eigen inrichten enje bent voordurend spullen kwijt. Bijvoorbeeld de verjaardagskadootjes die we van tevoren op de kast hadden verstopt in een mand. Ze waren allemaal uitgepakt en niemand had dat gedaan. Voor de toekomst zouden we dus graag een lokaal aan ons eigen hebben. Bijvoorbeeld een partikulier die een lokaaltje ter beschikking wil stellen. Of misschien in de boerderij van Wortel kolonie, buiten de drukte van het verkeer. Uit de ervaring blijkt dat niet alleen de gehandicapte maar ook de brussen (dat zijnde broers en zussen van de gehandicapte), en hun vriendjes er veel plezier aan beleven. Spontaan boden er zich een aantal helpers aan, waaronder ook een aantal jeugdigen. Zij vormen nu de leiding. Graag zouden we in de toekomst nog wat jeugdige helpers bij hebben, bijvoorbeeld jongens en meisjes die geinteresseerd zijn aan gehandicaptenwerking en die ervaring willen opdoen. Met nog wat meer hulp kan de Slinger functioneren zonder het toezicht van de ouders. Ook enkele verenigingen boden spontaan hun hulp aan. VZW Natuurreservaten nodigde ons uit om bij de open natuurdagen in Mei met de huifkar door het prachtige landschap van Bolk te reizen. En Hanneke Tanneke, een volksdansgroep uit Meerle die kwam met de kinderen van de Slinger dansen. De Wortelse verenigingen wijdden de Wortelfeesten aan onze vereniging. De Clown August en Zonneschijntje komen de kinderen goocheltruukjes leren. Kortom, allemaal hulp waarmee we erg blij zijn. Samengevat kunnen we zeggen dat het een jaar van hard werken was. Maar het heeft de moeite geloond. Laat ons hopen dat in de toekomst de Slinger zich verder zal kunnen handhaven. Want een jeugdvereniging in eigen buurt is toch wel iets moois.

IEN

\'raat naai een deinont rade!

LAURYSSEN ELECTRONICS M inderhoutdorp 29c - Hoogstraten

UW GAZON EIST EEN HONDA.

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perfekt te onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taai gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna-verkoop u een pertekt funktionerende grasmaaier. Jarenlang. Honda. Altijd een perfekt resultaat.

J.STOFFEIS-PAU LUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel, 031314.41.15

POWER PRODUCT

15


DAGB OEK

Verslag van een Damiaan-bouwkamp in India (2) DINSDAG 13 JULI Het heeft vannacht veel geregenci en ik heb goed geslapen. Maar, en ik word er echt kwaad van, ik voel me nog altijd heel zwak. Ik ben het beu. Ik ga vandaag rusten en hoop dat ik morgen terug op krachten hen. Ik eet muesli en toast met smeerkaas. Het smaakt. Zuster Anisha en Dhanya vertrekken op ronde. Vandaag is de regio van zuster Dhanya aan de beurt. Er is niemand van de groep die meegaat. Ik wil wel maar mag niet. Rusten is de boodschap. Vandaag is het niet zo warm, er is zelfs wind en ik hoop dat het gaat regenen zodat de mensen op het rij stveld kunnen gaan werken. Wanneer ik om 16.00uur wakker wordt sta ik vol met beten. Ik doe er zalf op en ontdek aan mijn tenen een wondje. Daar heb ik nu schrik van . We lopen hier veel op blote voeten en aangezien de hygiëne hier allesbehalve is, ga ik dit even heel goed ontsmetten en beschermen. Wanneer ik thee ga drinken word ik aangenaam verrast, ik heb post van thuis. Dit is leuk en had ik helemaal niet verwacht. Ik eet een beetje bananenchips en ga terug naar mijn kamer. Ik heb ondertussen het gezelschap gekregen van Katiien die hoofdpijn heeft en Anja die af te rekenen heeft met hevige maagkrampen. Het is iedere dag wel iets. Iedereen komt bij ons op toiletbezoek, zeker wanneer ze ziek zijn en het aroma is soms niet te harden. Ik was in het begin heel blij met ons Europees toilet maar begin er nu toch aan te twijfelen. Wanneer we moeten, laten we water(dat we nodig hebben om door te spoelen) lopen in een zinken emmer, de geur krijgen we toch maar dan worden we tenminste gespaard van de bijbehorende geluiden. Het is ondertussen half acht en ik moet zeggen, ik voel me beter en fitter. De pillen van de zusters werken. Ik neem er nog één en leg me neer. Slaapwel.

WOENSDAG 14 JULI Sister lsbel neemt me mee naar hun tuin. Er zijn heel veel konijnen maar ze zien er niet uit, 3 honden, een heleboel duiven en een papegaai die zingt en praat. Wanneer ik die konijnen zie, staat mijn besluit vast, hier eet ik geen vlees meer. Ze hebben in hun tuin ook bloemen en fruitbomen; mango, bananen en limoenen pluk je hier van de bomen. Heidi en René mogen vandaag met zuster Renci en Pavitra mee. Marijke en Anja liggen ziek op bed. Diarree! Op de bouwwerf maken de mannen alles klaar voor de beton. Ze hebben houten bakken gemaakt waar de beton ingekapt moet worden. Nu zijn ze met een mengsel van koeienstront en cement alle gaten dicht aan het maken. Ik voel me eindelijk terug de oude en deze namiddag kan ik mee op uitstap. We rijden met de jeep naar een teak-bos. Voor we daar zijn komen we voorbij rijstvelden en bamboebossen. Het zijn de voornaamste gewassen hier en voor de meeste mensen hun enige bron van inkomsten. Alleen zuster Isbel is mee. Ze koopt onderweg cola, chips, koeken en bananen.

16

We zitten weer dicht bijeen in de jeep en rijden eerst naar een plaats waar ministers vergaderen of even op adem komen. Er zijn alleen maar herten te zien en omdat we die in België ook kennen, rijden we weer vlug verder. The glory of Allapalli' heet het beschermd woud waar we een kijkje gaan nemen. De meeste bomen zijn genummerd. Het bos is prachtig en vooral de geluiden die zo anders zijn dan bij ons maken van dit moment weer een unieke ervaring. We wandelen even verder tot Veerle angstig voor zich uitkijkt en gilt. We zien nog juist een dikke lange slang wegglijden. De zuster zegt dat we stil moeten blijven staan. We doen dit uit eigen beweging en gaan dan weer verder. Het is niet zo erg, zegt ze maar mi.jn maag heeft toch een serieuze looping gemaakt.

maar zeg niets tegen de anderen. We stappen er allemaal over en er gebeurt niets. Wanneer we terug gaan naar de jeep vliegende muggen met honderden rond ons. Vooral zuster Isbel staat vol met beten en slaat ze dood tot bloedens toe. Wanneer we bij dejeep zijn trakteert ze met cola en cake. Van onze emoties bekomen, rijden we langs een plaats waar ze met olifanten bomen uit het bos trekken. We krijgen de olifanten niet te zien en rijden verder naar een winkel waar we san's kunnen kopen. Ik koop er drie voor 890 roepie en ben er heel blij mee. In de jeep eten we bananen en drinken we thee. Terwijl de anderen gaan telefoneren, vertelt zuster Isbel dat ze hoofdpijn heeft en we rijden terug naarhuis. Het is 19.00uur. Heidi en René komen om 20.30uur aan van hun bewogen dag. Op cle terugweg

De kinderen van het internaat wieden de voortuin van het klooster van de zusters. De ossen kijken er gewoon naar. We zien een oude dikke boom van 250 jaar oud. De teakbomen worden normaal na 30 jaar omgekapt. We zien mooie witte kwispelbloemen die de zuster afplukt om ons daarna nat te maken. Die zusters zijn niet te schatten en hebben veel deugd. We zien nog mooie grote vlinders, witte vogels met oranje poten en snavel maar met een lichtgele rug en een zwarte salamander met rode vlekken. Aan de rand van de bomen zien we vaak enorme mierennesten met gaten in. Daar vinden de slangen hun voedsel en bescherming. Heel gerust ben ik niet en wanneer zuster Isbel op haar blote voeten een plas instapt om een prachtige lotusbloem te plukken klopt mijn hart in mijn keel. Ze plukt de bloem en valt bijna achterover. Het is een roze bloem met een gele binnenkant en ze wordt later in de kapel bij het Mariabeeld gezet. Wanneer we terug gaan moeten we over een pad met vele gaten. Ik ga achter Zuster Isbel en hoor haar mompelen dat ze nu toch ook bang is. Dit zijn allemaal slangenholen zegt ze tegen mij. Ik moet even slikken, twijfel of ik verder wil gaan

hebben ze een ongeluk zien gebeuren. Een vrachtwagen reed een meisje van de baan. Zowel het meisje als de chauffeur waren gekwetst en de zusters hebben hen meegenomen in de jeep. Ze worden nu verzorgd in het ziekenhuis.

De Damiaanactie betaalt de medicijnen voor lepra- en tbc- patiënten, de 2 jeeps en al hun onkosten, de lonen van chauffeurs en ziekenhuispersoneel( dokter, zusters, poetsvrouwen ... ) Zowel het ziekenhuis- als het schoolgebouw werden betaald door Damiaanbouwkampen. 's Avonds ga ik nog even mee buurten in de kamer van René. Manohan vertelt dat wij hier bij de zusters toch veel geluk hebben. Op andere bouwkanipen gaat het er primitiever aan toe. We weten dat wij hier serieus in de watten gelegd worden maar kunnen alleen maar onder gaan.


DA GBOEK Cindy heeft Indische sigaretten gekocht en ik kan aan de verleiding niet weerstaan. Tijd voor een zonde of is het zondvioed? Ineens begint het te regenen en het is alsof het water overal vandaan komt. Bedden, valiezen, en al ons materiaal wordt in een snel tempo op de gang gezet. Op een paar seconden tijd is dat hier een puinhoop en tot onze grote verbazing zien we nog twee ratten wegvluchten. Dat ontbreekt er nog aan. We vragen ons af hoe het beneden gesteld is en gaan gewapend niet onze zaklainp een kijkje nemen. Het is er nat maar iedereen ligt er rustig bij. De mensen panikeren niet zo vlug en slapen verder. Ze zullen wel meer gewoon zijn. Het is een rare nacht. Korte stukjes kan ik slapen maar er is geen elektriciteit en het is weer heel warm en natuurlijk, heel vochtig. Het bliksemt soms zo hevig dat de hele plaats enkele seconden verlicht wordt Hpt uz prachtig! Slaapwel kan ik niet zeggen want deze nacht slaap ik niet veeL

DONDERDAG 15 JULI Om 6.30uur sla ik op. Wat een nacht! Terwijl ik stilletjes opruim en mijn kleren was, ontdek ik mieren in de kamer. Eitjes, mieren en nog eens mieren. Ze zijn eens zo groot als hij ons en ook bij May op haar kamer en in de gang zitten ze. We poetsen en spuiten tot we zelf mottig worden van de stank. Dit is wel vies. Ze zitten in onze kleren, schoenen en alles wat op de grond ligt. Niemand heeft goed geslapen en iedereen loopt er kreunend en puffend bij. Het belooft een zware dag te worden. Ik geniet nog na van de dag van gisteren en laat aan Heidi mijn san's zien. Vooral de blauwe heeft succes. Vandaag ga ik nog eens naar het thuisfront bellen. We hebben gisteren gepraat over de zin en onzin van de bouwkampen en de verwestering van dit prachtige land. Het waren hevige discussies.

Vandaag zijn Cindy en Marijke mee met zuster Anisha en Dhanya. Anja is nog ziek(duizelig) en Veerle haar keel begint pijn te doen. We dragen heel de voormiddag stenen naar boven maar onze collega's, de Indische vrouwen zijn nergens te bespeuren. We vrezen dat we hun werk afpakken. Ik heb verschillende beten op mijn armen maar aan mijn rechterwijsvingei groeit een roodblauwe kiiobbel. Ik zal het maar in het oog houden. Op de middag gaan we bloesjes laten maken voor onder onze sam's. Ze worden op maat gemaakt en kosten 27 roepie per stuk. Ik koop ook nog 2 onderrokken. In de namiddag werken we nog een paar uur op de bouw en zuster Isbel komt een kijkje nemen. Ze vraagt zich af of we bang zijn wanneer we naar het dorp gaan maar dat i.ijH we dbsuluut niet. tedcren is hier heel vriendelijk en gastvrij. Veerle is op haar bed gaan liggen, ze heeft hoofdpijn en is overmoe. Zuster Yacinth is haar teennagel verloren wanneer ze de huffels wou wegjagen. Ze heeft veel pijn en is voor verzorging naar het ziekenhuis. s Avonds wordt er al over een afschemdsfeestje gesproken maar daar heb ik totaal geen zin in en ga naar mijn kamer. Eventjes alleen, liggend op mijn bed geniet ik van een goed boek. Tot morgen!

bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncuituur Het tuit gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt.

o

wooridecoratie

tel 014 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten -

Kapeistraat 6

er vol goede moed aan. Ook de ramen en deuren van de garage mogen afgeschuurd en geschilderd worden. Nu de zusters zien dat we kunnen schilderen en dat we daar goed materiaal voor bij hebben, komen ze met vanalles af. De kapel, de gastenkamer en de inkom mogen gekalkt en de ramen en de deuren geschilderd worden. 't Zal niet voor vandaag zijn. Deze middag hebben we aardappelen, wortelen en ladyfingers(plaatselijke groenten) gegeten. Soms maken de zusters soep voor ons. Zij eten dit alleen bij speciale gelegenheden. Voor 1 pakje soep betaal je al vlug 45 roepie wat heel veel is. Ik blijf na het eten nog even napraten met de zusters Anisha, Dhanya, Elsy, Geo, Anzelet en Bennet. De zusters eten altijd na ons. De gasten eerst en zij eten wat er over blijft. We praten over de verschillen van onze landen en dat zijn er heel wat! Ze kunnen er maar niet aan uit dat ik niet bij mijn ouders blijf wonen, ik word dat onderwerp grondig beu. Zij zien hun ouders 10 dagen om de drie jaar. Ik ga heel wat meer naar huis.

Het trouwen is hier belangrijk.

een bezoek méér dan waard.

Baarle-Hertog

draagt een san: vijf plooien vooraan, drie plooien op de schouder, en een tika op je voorhoofd.

VRIJDAG 16 JULI Ik voel me vandaag echt goed maar wat we dachten, klopt. De vrouwen op de bouw mogen niet meer komen werken omdat wij er zijn. Hen moeten ze betalen en ons niet. We willen niet meer naar de bouw en zuster lsbel geeft ons werk in het klooster. In het ziekenhuis is het te druk op het moment om klusjes op te knappen maar we mogen 15 metalen ramen afschuren die voor het ziekenhuis bestemd zijn. We beginnen

Een ontdekkingstocht!

,00~ vd --11-1 1

Zuster I.sbel en May Joris. Jarige May

De meisjes huwen rond hun 15 jaar en gaan bij de familie van hun man wonen waar ze voor moeten zorgen. De ouders van het meisje moeten voor een bruidsschat zorgen. De ouders van het meisje moeten daar soms hun hele leven voor werken. Een man vertelt ons dat hij zijn zoon wou laten leren en daar veel voor gespaard had. Het ging allemaal goed en de zoon behaalde goede resultaten tot de dochter ging trouwen en al de spaarcenten van de man naar de bruidsschat voor zijn dochter gingen. Op de koop toe moest de zoon stoppen met leren en gaan werken om de schulden af te betalen. De vrouwen krijgen 3 tot 6 kinderen. Hier in het dorp gaan de zusters na de geboorte van het tweede kind met de ouders praten. Er worden meer en meer vrouwen na hun tweede zwanger schap gesteriliseerd. De zusters van het ziekenhuis hebben om twee uur gedaan met werken. 's Morgens gaan ze eerst de patiënten onderzoeken en verzorgen. Om half tien is er een gezamenlijk gebed. Zuster 17


DA GBOEK Vincenza bidt voor en er wordt een psalm gezongen. Daarna gaat het daghospitaal open. In het hospitaal werken ook stagiairs die hier een opleiding van 3 maanden krijgen. Deze meisjes zijn 20 jaar en dragen witte san's. Ze wonen gedurende hun opleiding in het klooster. Zuster Isbel gaat Manohan naar het station brengen. Ze zal pas laat terug keren want ze heeft nog heel veel boodschappen te doen. Ze heeft haar haar wat losser, ze is heel mooi en we plagen haar omdat ze samen met Manohan wegrijdt. Ze kan er hartelijk om lachen. Na de thee schuren we nog wat ramen af. Zuster Anisha is in de tuin aan het werken en ik kan het niet laten om weer even te gaan babbelen. De kinderen die hier op internaat zitten, wonen heel het schooljaar hier. De groten helpen de kleinere en ze doen wat klusjes in het klooster.(vooral wieden) Hun ouders komen hen af en toe opzoeken. We zijn eens in het gebouw gaan kijken en daar is buiten een paar banken en een gasvuur niets te zien. In een hoekje liggen een paar koffers. Het is triestig. De jongens wonen aan de overkant bij de paters

Vandaag is May op haar bed gaan liggen. Ze kan niet goed slapen en is overmoe. Ik heb vandaag voor de eerste keer weer vaste stoelgang gehad en voel dat mijn lichaam zich aangepast heeft. Wanneer we 's avonds van René komen, horen we iemand om hulp roepen. Een man komt naar ons toegelopen en vraagt naar een dokter. We zien veel mensen in het ziekenhuis en er is paniek. Ze brengen een man binnen die heel moeilijk ademt en ondersteund wordt door 2 andere mannen. Een vrouw huilt, deze mensen hebben pijn en zijn radeloos. Ik sta er bij te kijken. De dokter is er en onderzoekt de man. Ik kan verder niets doen en ga samen met de anderen naar boven, iedereen loopt wat verloren en we voelen ons heel vervelend. We willen graag weten hoe dit afloopt maar verstaan niets van wat de mensen zeggen. We horen alleen het gehuil van de vrouw en het roepen van de man. We kijken door het venster en buiten staan een tiental mannen druk te doen. Ze hebben de man met scooters naar hier gebracht maar hebben nu een jeep nodig om de man naar het hospitaal in Nagpur te brengen. Een paar mannen gaan met

s. Defrisbee werd een week lang als dienbord gebruikt. Nadat de Belgen uitgelegd hadden waarvoor deze dan wel dient, speelden de zusters een hele avond net defrishee.

maar daar zal de situatie niet veel beter zijn. We spreken af dat we 's avonds spelletjes gaan spelen met de kinderen. Tussen 17.30uur en 18.30uur moet dit lukken want om 19.00uur gaan ze naar de mis. In het ziekenhuis blijven de patiënten gewoonlijk 2 á 3 dagen. Wanneer het serieus is, moeten ze naar een ander ziekenhuis.(2 uur rijden) De warmste maanden zijn maart, april, mei en juni. Dan stijgt de temperatuur boven de 40 graden. We hebben het de eerste week mogen meemaken. Het landschap is dor, droog en er is niet veel groen te zien. Op een andere manier is dit ook heel mooi. Nu (juli, augustus en september) zou het regenseizoen bezig moeten zijn. Tijdens de koudste maanden (oktober, november en december) kan het kwik dalen tot 15 graden. De grote vakantie duurt drie maanden en op 1 juli wordt iedereen terug in de school verwacht. De kinderen die hier school lopen moeten niet katholiek zijn. Iedereen is welkom.

hun fietsen op zoek. Na een half uurtje komt er een jeep aangereden, de zieke man wordt erin gezet maar de jeep wil niet starten. Iedereen helpt duwen en na een veel te lange tijd kan de jeep vertrekken. De man heeft nog een reis van 2 uur voor de boeg en dan maar hopen dat er onderweg niets gaat gebeuren. Dit is vreselijk. De man heeft iets aan zijn longen en reageerde verkeerd op zijn medicatie.(dat is wat we verstaan uit de uitleg van de dokter) De mensen brengen hun zieken en gewonden te voet, met de scooter of met de fiets naar het ziekenhuis. Sommigen zijn 2 á 3 dagen onderweg en dan kunnen ze nog niet geholpen worden. Er is geen materiaal, eenvoudige dingen zouden hier mensenlevens kunnen redden. Probeer maar weer te slapen!

ZATERDAG 17 JULI Na liet ontbijt zijn we terug gaan afschuren en schilderen. We zijn nu ook in het klooster zelf begonnen. Zuster Isbel komt verf brengen die

ze gisteren gekocht heeft. Ze was pas om half één thuis. We hebben er zin in en werken door tot het middageten. Veerle, Heidi en ik nemen geen rust op de middag. Ik blijf buiten schilderen en de anderen mogen binnen de muren witten. Zuster Isbel komt me even halen om de schilderijen die hoger hangen van de muren te doen. Mijn broek scheurt en 't is weer volop ambiance. Het is de tweede keer in evenveel dagen dat dit me overkomt. Nu heb ik nog 2 broeken. Zuster Isbel helpt waar dit nodig is en vindt het leuk om bij ons in de buurt te zijn. Zij blijft met haar sari aan de deur hangen en we zoeken met z'n allen naar de terpentijn. De schade is beperkt. s Avonds werken Heidi en ik nog verder terwijl de anderen spelletjes spelen met de kinderen van het internaat. Zuster Isbel, Elsy en Anisha werken in de tuin. Ze gebruiken de truwelen die we meebrachten als gereedschap. We laten ze doen. Er staat op de binnenkoer een druivelaar die 1 jaar oud is en er hangen al 3 trossen druiven aan. De rank is wel 3cm. dik. In België zou deze rank al 10 jaar oud zijn. Dat komt, zegt Zuster Isbel, omdat zij de wortels in moederkoek geplant hebben. Het is toch ongelooflijk en we moeten weer heel hard lachen. Rond 1 8.00uur heb ik gedaan met schilderen en ga mee spelen met de kinderen. Een 30 kinderen spelen zakdoek leggen terwijl er een twintigtal aan de kant staan kijken. Ze gooien de zakdoek achter mij weg en ik loop niet mijn hoofd tegen een jongetje. Het doet heel pijn. Zowel de jongen als ik hebben tranen in de ogen. Na een paar uur voel ik het nog. We hebben aan de zusters uitgelegd waarvoor een frisbee gebruikt wordt. We hadden er een paar meegebracht voor de kinderen maar de iustcis hebben ze al heel de tijd gebruikt als dienbord. Nu mag de waarheid aan het licht komen en de zusters liggen in een deuk van het lachen. Het is plezant te zien, vooral zuster Isbel heeft tranen in haar ogen. In ieder geval, de kinderen krijgen de kans niet om dit nieuwe speelgoed uit te testen. De zusters spelen met de frisbee tot het donker wordt. Dit is weer een mooie avond. Om 19.00uur gaat iedereen naar de mis. De kinderen in de kerk en de zusters in de kapel. Wij maken ons klaar voor het avondeten. May is nog altijd ziek en ligt op haar bed. Na het avondeten spelen we yahtzee en Amerikaans poker. Het is gezellig. Nog wat kleren uitwassen en het bed in want morgen rijden we met de schoolbus naar de dierentuin. Joepie!

ZONDAG 18 JULI Deze morgen zijn we om 7.15uur gaan eten. May is nog ziek en gaat vandaag niet mee. We gaan samen met de zusters naar de kerk. Zij hebben hun wit habijt aan en gecombineerd niet hun bruine huidkieur zien zij er prachtig uit. In de voormiddag gaan we naar de markt. Onze bloesjes zijn nog niet klaar en de telefoonlijnen zijn overbelast. Op de markt hebben we weer zeer veel bekijks. We willen enkelbandjes kopen en de mensen komen massaal rond ons staan. Ze kosten 15 roepie en worden gedragen aan de beide enkels als versiering. De tika's(stip op het hoofd) die we kopen hebben wel een betekenis. Wanneer je dit draagt op de neus eer je je kinderen, op het voorhoofd je vader en als je het aanbrengt op de scheiding van je huid en haar, wat de meeste vrouwen doen, eer je je man. Wanneer de vrouw teenringen(aan beide voeten)draagt, wil dit zeggen dat ze getrouwd


DAGBOEK er alvast een nachtje over slapen. Kali milangé (tot morgen)

MAANDAG 19 JULI Vandaag kan ik weer schilderen. Ik doe dit werk heel graag maar te hebt hier ook zoveel voldoening. Die ramen en deuren hadden echt dringend een beurt nodig. Zuster Anisha betrap ik in haar pyjama en met een doek op haar hoofd. Ze mogen hun haar niet aan de buitenwereld tonen. Ze is heel verlegen . Zuster Elsy vertelt dat Anisha moe is en niet veel gegeten heeft. Ik hoop dat ze niet ziek wordt. Zuster Elsy is de inventaris van de niedicainenten in het ziekenhuis aan het maken. Sinds we aan het schilderen zijn, neem ik geen siësta meer. Ik heb voldoende rust tijdens het schilderen. De anderen zijn binnen aan het kalken. Het is een heel werk en vooral vuil. Laat mij maar schilderen. We krijgen heerlijk vers limoensap.

J)e ii jsî ielden moeten volledig onder water staan In deze kveekvelden worden de rijstplantjes uitgedaan in in bundeltjes verzameld. is. Iedereen wil ons vanalles verkopen en komt zich moeien. 't Is amusant. Wanneer we foto's willen nemen komen er veel kinderen rond staan. Ze willen allemaal op de foto. Rond 12.00uur gaan we eten en om 13.00uur zijn we weer weg. De zusters hebben hun wit habijt geruild voor het blauwe en iedereen is heel uitgelaten. Ik neem stiekem een frisbee mee, misschien kunnen we daar nog wel wat mee doen. Zusters Anisha, Elsy, Isbel, Nimmy, Ajaya, Anzelet, dokter Amar, de drie meisjes die in de keuken werken en de chauffeur en zijn helper, de bus is goed geladen. Voor we vertrekken, is er eerst een gebed maar daarna zijn direct de remmen los. We zijn het domein nog niet buiten of het eerste lied is ingezet. Dit belooft het dagje wel te worden. Onderweg wordt er getrakteerd met koekjes, nootjes en snoepjes. Het kan niet op. Het is feest en iedereen feest mee. Dan deelt zuster Isbel ballonnen uit en het is onbeschrijflijk welke toestanden er zich dan afspelen. Dit heb ik nooit gezien. De dokter en de zusters, iedereen om ter gekste. Zuster Anisha heeft er een handje van weg om iedereen te plagen. Vooral zuster Elsy is het slachtoffer. Met een veiligheidsspeld maakt ze de kap van zuster Elsy vast aan de zetel van de bus en de ballon wordt bij zuster Isbel aan haar sari gehangen. Die hem op haar beurt weer vastmaakt aan het t-shirt van de dokter. De zusters zijn zo gek van die ballonnen, ze nemen ze zelfs mee naar de dierentuin.(leguaan, kameleon, leeuw, luipaard, beer, apen, konijnen, vossen en krokodillen) Bij de dierentuin is er ook een hospitaal waar leprapatiënten verzorgd worden. Samen met hun verplegers zorgen deze mensen voor de dieren. Terug in de bus rijden we naar een plaats waar we cricket spelen. De frishee wordt ook even boven gehaald. We nemen wat foto's en ver trekken. De volgende halte is een huis waar de zusters slapen wanneer ze op ronde zijn. Het is aan een grote rïvier die ze dan met een prauw overvaren om de stammen aan de overkant te bereiken. Er woont nu een familie met 4 kinderen. Er is geen elektriciteit en buiten wordt alles klaargemaakt voor de thee.

Stenen worden op de juiste plaats gelegd en hout wordt verzameld. Water en melk worden apart gekookt en daarna samen met suiker gemengd. Een theebuiltje erin en drinken maar. Het smaakt hoe langer hoe beter. Maar dan begint het te regenen. Iedereen loopt naar binnen en in de veranda kan het feest beginnen. Bananen, koeken, chips en thee. Een zeer uitgebreid vieruurtje en een zeer uitgelaten sfeer. Ik neem verschillende dia's die later boekdelen zullen spreken. Rond 17.00uur is het minder hard aan het regenen en we vertrekken naar een rivier waar ze een brug aan het bouwen zijn. Het water kan hier soms 10 meter stijgen. Het is rood zoals de grond hier. Het is aan het regenen en we zien een man zijn kleren in de rivier wassen, daarna doet hij zijn natte kleren terug aan en gaat verder werken. Op onze terugweg stoppen we nog eens op de plaats waar ze met olifanten werken maar ook nu krijgen we er geen te zien.

In de bus worden de hele tijd liedjes gezongen. Ik had een paar liedboekjes meegenomen en daar heb ik geen spijt van. Vooraan doe ik de gebaren voor die bij het liedje 'In het bos daar staat een huisje 'horen en, je moet het u proberen voor te stellen, al die zusters doen me na. Zuster Anisha , Elsy, Nimmy en Isbel komen dicht bij ons zitten en zingen mee. Vooral 'de boom staat op de berg' heeft hier veel succes en dat moeten we dan ook een paar keer zingen. Het is leuk en ontroerend wanneer we de zusters zien genieten als ze luisteren naar onze geïmproviseerde zangstonde. Wanneer we in de bus zitten, houdt zuster Anisha mijn hand vast. De mensen gaan hier heel affectief met elkaar om, vooral de mannen lopen graag hand in hand. Maar ik vind het wel oké. Ik voel dat het einde nadert. Maar wat een prachtige dag. 's Avonds vertelt René ons dat, als we willen, er twee zusters de 2 laatste weken van januari mogen overkomen. De Damiaanaktie laat soms een paar mensen overkomen om over hun werk en leven te praten. Dit is zeer boeiend en vraagt van onze kant weer heel wat Organisatie en inzet. Maar wat gebeurt er met deze mensen, hoe gaan zij op onze westerse wereld reageren? Er zijn weer veel vragen maar gelukkig krijgen we een paar dagen tijd om te antwoorden. Ik kan

Terwijl ik in de kapel aan het schilderen ben, komen de zusters geregeld binnen voor hun persoonlijk gebed. Ze storen zich niet aan mij en ik doe mijn best om zo vroom mogelijk verder te werken. Het doet me wat wanneer ik die zusters bezig zie. Vooral zuster Elsy komt regelmatig bidden. Zij stralen zoveel rust en tevredenheid uit dat ik er stil van word. Wanneer ze in het klooster gaan, mogen ze kiezen welke kledij ze dragen: de oranje sari of het habijt. De meesten kiezen voor het habijt. Zuster Isbel draagt de sam omdat zij vindt dat ze dan dichter bij de mensen staat. Hun kloosternaam wordt hen gegeven(rekening houdend met hun geboortenaam)maar ze mogen de tweede naam(Francis of Maria) zelf kiezen. De ilieeste zusters hebben voor Francis gekozen. Ze vieren geen verjaardagen maar feesten op hun naamdag. Tijdens het avondeten werk ik weer een paar kruidenpannenkoeken naar binnen. Ik eet hier 3 eieren per dag, thuis is dat 1 ei in de week! Maar het smaakt iedere keer. Morgen rijden we waarschijnlijk naar de dorpen. Het zal van het weer afhangen. Op dit moment is het erg hard aan 't regenen en onweren. We hebben juist een rat uit de kamer van Cindy en Heidi zien lopen. Vies! Gisteren was hier een kat, deze morgen een hagedis en nu een rat. 't Is hier een echte dierentuin aan het wor den. Morgen is May jarig en we hebben een kaart geschreven en noten en enkelbandjes gekocht. Morgenvroeg kunnen we bij de zusters koffie en bloemetjes gaan halen. We willen haar verrassen! Zuster lsbel komt om 7.30uur May haar sari helpen aandoen. Zuster Isbel is ongelooflijk joviaal aan het worden. Vandaag hebben May en René de financiële kant van ons verblijf hier geregeld. We betalen 130 roepie per persoon per dag. De uitstappen en verdere uitspattingen komen er nog bij. Ze wou ons vermindering geven omdat wij in het klooster aan het werken zijn maar dat willen wij niet. Vandaag zijn ze in het klooster aan het wassen. Ze zwieren de natte kleren op stenen en slaan er al het vuil uit. Buiten staat een grote ketel op het vuur. De witte was brengen ze al roerend aan de kook. Het is ongelooflijk en het prachtige is dat het allemaal werkt.

(wordt vervolgd) 19


h(D)@2) 2~~2~(9n

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpot-straat 11E, 314.53.70. E-mail : warre.palmans@village.uunet.be

Een 'ramp' voor elk dorp. Als dan ineens enkele kinderen uit liet gebuurte aan je deur staan om te vragen of ze een 'ramp' krijgen op hun speeipleintje, dan nioetje wel in de pen kruipen. Lang geleden stond in dit blad het verslag van een werkgroep -ik denk in het kader van de sport- die wou nagaan of er ergens in Hoogstraten de mogelijkheid bestond om een skate-parcours, met 'ramp', in te richten. Of was dit binnen het kader van het jeu gdwerkbeleidsplan? We hebben er achteraf niks meer over gehoord. Andere prioriteiten zeker, of niet belangrijk genoeg. Maar waarom eigenlijk niet? De niet-georganiseerde jeugd is toch zekerst een doelgroep-beleid waard. Maak er eens werk van. Het duurt allemaal toch zo lang. Maar eigenlijk wilden we met iets anders beginnen. Daarstraks in Merksplas nog geconfronteerd geweest niet een aanrijding van een fietser. Het had evengoed in Hoogstraten kunnen gebeurd zijn. Dz.ibbel voorzichtig maar verder gereden. Het had ook mij als automobilist kunnen overkomen. Om nog maar eens te zeggen dat we niet zijn allen veel te hard rijden, vooral ook in eigen gemeente. Waarom eigenlijk? Dan is de Karel Boomstraat eigenlijk de eerste straat waar er ingrepenzijn gebeurd om de snelheid te minderen. Er is ook nog een (aan-)klacht: foto's tonen hoe moeilijk het is om in Hoogstraten gebruik te maken van een zebrapad.

Vier op een rij

T

20

Boereneinders snel wezen Het gehuurte Boereneind plant een herfstwandeling op zondag 7 november in de bossen, net over de grens in de buurt van Poppel. Bedoeling is dat er ongeveer anderhalf uur wordt gewandeld op goed begaanbare paden, met buggies berijdbaar. Achteraf is er een afspraak in de Bockenreijder. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt overwogen om met een bus naar ginder te rijden. Vertrek is om 13.30 uur stipt aan de Pax; terugkomst omstreeks 19 uur. Er wordt gevraagd om zo vlug mogelijk in te schrijven en dit uiterlijk op 30 oktober. Dit kan bij Raf Vrints, Loenhoutseweg 107 (314.39.58) of bij Jan Hendrickx, Loenhoutseweg 25 (314.39.66).


HOOGSTRA TEN

mg

Hoogstraten proper

Dichthoekj e

IN

AL 0 0. 29 III

De gemeente Hoogsiraten roept alle verenigingen op deel te nemen aan de Actie Vlaanderen proper. Om het jaar 2000 proper in te zetten. organiseert men op zaterdag 27 november een grote opruimactie. Deze kan maar slagen mits de medewerking van zoveel mogelijk mensen. Wie wil deelnemen, meldt dit bij de milieudienst voor 5 november. Daarbij wordt gevraagd het aantal deelnemers op te geven alsmede de naam van een contactpersoon. Van zodra al deze gegevens binnen zijn, kan de verdeling van de straten gebeuren. U wordt dan verwittigd welk deel van het dorp door uw ploeg kan aangepakt worden. Bedoeling is dat er gewerkt wordt van 9.30 tot 12 uur s middags. Op het verzamelpunt is er tevens warme drank voorzien.

Het één leidt tot het ander. Inspiratie laat zich niet tegenhouden. Een tweede gedicht naar aanleiding van dit Hoogstraats leestjaar bereikte onze tafel. Lees even mee.

HOOGSTRAATSE IMPRESSIE De hoogste straat niet Vrijheid als historisch waardevol. Torenhoge

Buizelhoek bestaat 20 jaar!

monumentale vakmanschap. - ons "Patrimonisch Mondiaal "Het Con vent heeft zeer doordacht en overwogen, hoe het kan en is geworden. Een aantrekkelijk oogverblindend rustig oord. Het Begijnhof straalt en vindt de weg van menig minnende toerist. Markdal ons wijzer wordend schoolcomplex.

En ot dit gevierd werd. Dit zou men niet ongemerkt laten voorbijgaan en daarom werd een feestprogramma opgesteld voor het ganse weekend van 10, 11 en 12 september laatstleden. Vrijdagavond werden de feesten geopend niet een kwisavond niet 36 ploegen. Winnaar werden De Belgische Blunders' die het uiteraard beter deed dan hun naam doet vermoeden. Zaterdag was er in de namiddag kinderanimatie met disco en karaoke: 's avonds tot in de vroege uurtjes was er het JUBILEUMBUIZELHOEKBAL (zelfs onze nieuwe deken had jn zijn bed de liedjes meegezongen, zo werd achteraf uit goede bron vernomen). Op zondag waren er verschillende aktiviteiten: de kleintjes konden een ritje maken niet de huifkar, er waren volksspeien, spek en eieren en het optreden van de enige echte BELLA, uitgenodigd om haar via te deponeren. De gelukkige winnaar was de familie Meeus uit de Salm Salnistraat die de hoofdprijs van 10.000 BEF mocht ontvangen voor het stuk grond nr. 263 dat zij gekocht hadden. Troostprijzen waren er voor Jan Penien, Hild Peeters, Leo Vansteen en defaniilie Wauters voor de nummers 262, 243, 264 en 283. De apotheose op zondag was echter de inhuidiging van de nieuwe Buizelhoekviag: nadat de huidige voorzitster Marleen Van Ginkelde vlag plechtig in ontvangst had genomen van de Gelmelzwaaiers werd de vlag door deken Clevmans ingewijd. De vlag bevat heel wat symboliek: de kerk van Hoogst raten, de figuurtjes geven de verbondenheid aan van groot en klein, samenwerking in liet gebuurte; ook aan een groen en veilig gebuurte wordt belang gehecht en ook het Buizelhoeklogo mocht niet ontbreken. Alle huidige en ex-bestuursleden ontvingen een diploma 'Laureaat van de Buizelhoek' en een Buizelheertje. Gezien het enorme succes en de positieve respons worden er al plannen gemaakt voor binnen 5 jaar, voor het vijfentwintig jaar bestaan.

Door het jeugdig allegaartje, meestal uitverkozen of omdat liet nu wel eenmaal moet. Het Gelmelsiot ooit het herto gelijk verbliïf nu penitentiair en opvoedkundig. Kerken, kloosters en pastoorsfabriek, vele gewijde ingewijden hebben hier zich geestelijk verrijkt. Beeldige beelden. Handige handen. Kundige kunstenaars. Schrijvers en dichters. Wat een talent!

Annemie Remeysen 21


HOOGSTRA TEN

Begijntjes Laat besluit

Eén van de hoogtepwiten \aii de Hoogstraatse gebuurtewerking is ongetwijfeld liet Begijntjesfeest. Gezien de feestelijkheden rond het begijnhof kreeg Begijntjes Laat Besluit dit jaar nog een extra dimensie. Hierdoor en natuurlijk ook dank zij het goede weer was er dit jaar een massale opkomst van het publiek om de kinderen aan het werk te zien bij hun optreden voor het stadhuis. Alvast een pluim voor de kinderen voor een geslaagd en gevarieerd optreden; ook de jury was van oordeel dat de kwaliteit van de optredens en de originaliteit er elk jaar op vooruitgaan. Naast de wisselbegijn, die door de volwassenenjury wordt toegekend en de wisselezel die door de kinderjury wordt toegewezen, werd er dit jaar een nieuwe trofee voorgesteld: het Con vent liet een begijnenviag ontwerpen om op die manier de verbondenheid van het Convent, Begijnhof en Begijntjes Laat Besluit te symboliseren. Deze vlag zal een bijkomende wisseltrofee worden. Na de optredens bracht animator Michel Stoffels alle kinderen bij elkaar op het podium en werd het Begijntjesoptreden op een gezellige manier afgesloten.

Letterlijk dan

Als die eerste proef-opgestelde blikvangerniaarnietde verkeerde blikken vangt, want dan knal je met de wagen gegarandeerd tegen die betonnen stootwand. Letterlijk vangt deze blikvanger de lege frisdrankblikken die de schoolgaande jeugd ongeveer op deze plaats leeg heeft en kwijt moet. Wie er naast gooit, betaalt 10 BEF; de film hiervan wordt maandelijks door de politie bekeken. 22

Hoogstraten telt 2 nieuwe kampioenen meer Inderdaad, op 10 oktober hehaal den de Brassband St. Jan Baptist en de Koninklijke Fanfare Ste.-Catharina (in de volksmond Den Bond) uit Hoogstraten met brio de Provinciale Kampioenstitel. Zoals algemeen geweten, komen de laatste decennia de muziekverenigingen minder in het straatbeeld voor Ingevolge de Ioenaiiie valt (ie vcrkccrsdnikto en liet ve voel vaii vnvcili gheid bij de optredende muzikanten. De laatste decenma werden de accenten verlegd 01) het brengen van volwaardige concerten in aangepaste zalen Maar beweren dat daarom de muziekverenigingen uit de fusie minder actief zouden zijn, is een foute visie. Alle muziekmaatschappijen uit de fusie draaien op volle toeren. Een goede discipline en de nodige inzet is vereist om als één team, dc tientallen muzikanten samen te kunnen laten musiceren. Onder impuls van Fedekam Antwerpen federatie van de 220 muziekmaatschappijen uit de provincie worden geregeld provinciale kampioenseliappea georganiseerd. De laatste wedstrijd vond plaats in de Rabboenizaal van het Spijker omwille van zijn goede akoestiek waar de K.F. Ste.-Catharina als gastheer optrad. We noteerden deelnemers uit de ganse provincie. Uit onze eigen regio namen Ste. Catharine uit Hoogstraten en St. Jan Baptist van Wortel de uitdaging aan. De profesionele jury bestond uit dhrn. Adams (NL) - direkteur muziekconservatorium te Thorn, Yvan Meylemans (B) -dirigent en solotrombonist van het Concertgehouworkest Amsterdam en Nico Neyens (B) - klarinetist, dirigent en docent aan het muziekconservatorium Limburg. Ze stonden in voor de professionele beoordeling van de diverse korpsen. St. Jan Baptist onder de kundige leiding van dirigent André Geudens, mocht de spits afbijten. Ze brachten een prachtig concert met als keuzestukken : Soldier' s Song (Frede Gines) en Three Bagatelles (André Waignein). Een uur later was het de beurt aan Ste.-Catharina om hun beste heentje voor te zetten. Onder de enthousiaste leiding van Bart Van Ossel brachten ze achtereenvolgens Minitures for Band (Rita Defoort) en A Junior Suite (Johan Evenepoel). Na nog diverse prachtige concerten, met voor namelijk werk van eigen bodem, was het dan wachten op het oordeel van de deskundigejury. St. Jan Baptist behaalde 83,50% in derde afdeling en mag zich gedurende een jaar de titel « Provinciaal Fedekamkampioen » toeeigencn. In tweede afdeling werden de inspanningen van Ste.-Catharina beloond met 85,83%. Een prachtige score waarbij ze met kop en schouders boven de concurrentie uitstak. Ook zij triag de titel "Provinciaal Fedekamkampioen" aan haar palmares toevoegen. Jcf Meyvis en Stan Van Hcmelen, de respectievelijke voorzitters van .Si. Jan Baptist en S1L.-Cathrina mochten met de nodige trots en fierlteid hun trofee en dip1 outa iii Out vangst ileuuiCfl. Een dubbele proficiat voor de muziekverenigingen uit Hoogstraten. Deze twee muziekverenigingen verlenen ook hun medewerking aan « Flandria 2000 », het UNIEKE en EENMALIGE concert dat begin januari wordt georganiseerd te Hoogstraten. Hier zullen een 150-tal muzikanten een spectaculair en gevarieerd progranima brengen.


HOOGSTRA TEN

Een nieuw bestuur en

een nieuwe uitdaging voor Het Convent De Koning Boudewijnstichting kende een belangrijke premie toe aan Het Convent, met de vraag om de samenwerking tussen de begijnhoven te bevorderen. Het is de bedoeling dat elk begijnhof geïnventariseerd wordt, met zijn mogelijkheden en moeilijkheden, om van daaruit voorstellen te formuleren wat de toekomst betreft. Een erkenning en tegelijk een nieuwe uitdaging. Een nieuw bestuur Het bestuur van Het Convent is vernieuwd. Jef Martens, die het eerste bestuur samenbracht, stopt ermee. Hij wil, naast zijn werk voor het IKO, gaan beeldhouwen (op het hegijnhof). Luc De Backker wordt de nieuwe voorzitter en Harry Van der Pas ondervoorzitter. Frans Horsten blijft secretaris en Milia Horsten komt in het bestuur en wordt penningmeester. Frans Vanluffelen blijft beheerder, samen met Frieda Martens, die ook nieuw is in het bestuur.

Platform van begijnhoven Toen de begijnhoven opgenomen werden op de lijst van het werelderfgoed kwam er plots een vernieuwde belangstelling voor deze centra. Verschillende steden wensten een restauratieproject op te starten en de toeristische belangstelling groeide enorm. Het restauratieproject in Hoogstraten was inmiddels zodanig in de kijker gelopen, dat zowel Toerisme Vlaanderen als de administratie Monumenten en Landschappen belangstellenden en verantwoordelijken van begijnhoven doorverwees naar Hoogstraten. Een eer voor Het Convent, maar veel werk.....soms van het goede te veel. Daarom klopte Het Convent aan bij de Koning Boudewijnstichting. De Stichting kende eerst een premie toe van 250.000 BEF en vroeg Het Convent om in een beleidsnota haar visie op de begijnhoven en een mogelijke samenwerking neer te schrijven. Het werd een omvangrijk document met voorstellen en een begroting, geplaatst in een meerjarenplan. Op 1l september keurde de Stichting de nota goed en werd een tweede prolectprernie van 600.000 BEF toegekend om het idee verder uit te werken.

Op dit moment worden de statuten ontworpen en op korte termijn zal 'het platform van begijnl1oven' aan de pers voorgesteld worden. Indien Hoogstraten hierop inspeelt kan het Stedelijk museum een studie- en documentatiecentrum over de begijnhoven uitbouwen. Een centrum met een grote uitstraling, zonder noemenswaardige investeringen. Integendeel. Indien het platform goed werkt, voorziet de overheid op korte termijn middelen om een voltijds en een deeltijds medewerker in dienst te nemen. Voorlopig komt de 'Stuurgroep', regelmatig samen. In die stuurgroep zijn begijnhoven met een verschillende eigenclomstructuur verlegen-

Het kenteken van het Unesco-wereldeifgoed. Een cirkel, die de natuur voorstelt niet daarin het vierkant, als svn,bool voor het werk van de mens. woordigd. nl . Het Klein begijnhof van Gent (eigendom van het bisdom). het begijnhof van Leuven (eigendom van de Universiteit), het begijnhof van Diest (eigendom van het OCMW), het begijnhof van St.-Truiden (eigendom van de provincie) en dit van 1-Ioogstraten (beheerd door een vzw).

Tentoonstelling Rickels nog tot 14 november De tentoonstelling KLANKKLEUR. een confrontatie tussen het religieuze werk van Ost en de klankseulpiuren van Horst Rickels wordt verlengd tot en met zondag 14november 1999. Het aantal bezoekers voor deze 'geruchtmakende' tentoonstelling is al opgelopen tot méér dan 3 000, de leerlingen die de educatieve programma's volgen niet inbegrepen. En er is veel belangstelling vanuit het onderwijs. Voor deze tentoonstelling schreven 30 groepen van ongeveer 20 leerlingen in. Leerlingen zowel van het kleuter-, het lager-, als het middelbaar onderwijs. Nu het museum zes maanden open is kwamen er al n1éér dan 14 000 bezoekers over de vloer. Dat is bijzonder veel. Er zijn maar enkele musea in de provincie die zo'n cijfers (op jaarbasis) halen. Het succes is voor een deel te danken aan de site zelf, maar ook de eigen(zinnige) programmatle speelt zeker mee. Het museum kiest resoluut zijii eigen weg: de confrontatie tussen erfgoed, het werk van Ost en eigentijds o erf.

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 031315 9090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie mm

Het Stedelijk museum wil resoluut een eigen koers varen. Geen kI in Bokrijk' maar ook niet achter Jan Hoet en zijn SMAK hollen. De Raad van beheer k!e51 voo, eigen(Jnnige) programn?atie waarin veel aandacht is voor de jongeren.

23


HOOGSTRA TEN

Open huwelijk

/1t Een woordenwisseling uit Open Huwelijk', zowel tekenend als sprekend.

Bij aanvang van haar 10 11 theaterseizoen heeft toneelgezelschap TINELLO de eer en het genoegen U allen het "Open huwelijk" van Dario Fo aan te kondigen. Deze heuglijke gebeurtenis heeft plaats op 11-12-13-19 en 20 november 99 telkens te 20.00h. Het gelegenheidsadres is zaal St.Cecilia in de Gelmelstraat te Hoogstraten. Wie er getuige van wil zijn kan dit door telefonisch kaarten te bestellen op het nummer: 3145921 (Ludo en Monique) dagelijks tussen 18 en 22h. Voor dit feest wordt een bijdrage gevraagd van 200bef. per kaart. Tinello is zeker geen onbekende meer. Reeds 9 jaar na elkaar slagen zij erin om een avondvullend stuk op de planken te brengen. Het lustrum van het 10-jarig bestaan wilde groep niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Een bijzondere inspanning wordt geleverd door dit seizoen twee stukken te programmeren.

Het eerste: "Open huwelijk" is van de hand van Dario Fo. Als Nobelprijswinnaar literatuur 97 wereldberoemd geworden maar bij ons beter bekend als de schrijver van Mistero Bufo, dĂŠ succesproductie van de Internationale Nieuwe Scene. In "Open huwelijk" benadert de auteur op een ironische wijze het "vrijheid-blijheid gevoel" dat partners, mits openheid, aan elkaar willen geven maar slechts aanleiding geeft tot verstarring en jaloezie, omwille van hun bekrompenheid, waardoor enkel een fatale afloop van de relatie mogelijk is. Toch blijvende dialogen smakelijk en plastisch waardoorhet zekereen leuk avondje uit wordt. Wie het eens van een ander wil horen moet dus zeker komen kijken. De regie is in handen van Koen Van Opstal.

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

L'

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! --

-

-i

U (:

—11

24

bvba


HOOGSTRA TEN

Opnieuw kaartprijskampen in Hoogstraten

VTB-VAB Zoektocht

De vijf verenigingen die elke winter voor ontspanningsavonden zorgen hebben opnieuw de handen in mekaar geslagen en nodigen jokkers en rikkers opnieuw uit rond de kaarttafels. Volgend programma werd, na samenspraak met de Wortelse kaartliefhebhers samengesteld: Vrijdag 19 november 1999: Oudercomité in de Gem. Basisschool. Vrijdag 17 december 1999: K.W.B. in zaal Pax. Vrijdag 18 februari 2000: De Blauwe Duif in haar lokaal. Vrijdag 25 februari 2000: Sint Cecilia in haar lokaal. Vrijdag 10 maart 2000: De Lustige Wielrijders in De Wachtzaal. Inschrijven kan telkens vanaf 19 u. en stipt te 19.45 u. wordt begonnen.

Zaterdag 16 oktober werden in het adnunistratief centrum de prijzen van de toeristische zoektochten VTB- VAB uitgereikt. De prachtige korf niet waardevolle prijzen en dito aankoopbons, geschonken door verschillende Hoogstraatse handelszaken, werd gewonnen door mevrouw Sweers Chri.vtianne uit Wemmel. Hartelijk dank aan de milde schenkers der prijzen.

Animatie

De inrichters schenken elk 1.000 f., verbonden aan het eindklassement, totaal dus 5.000 f., waarvoor de beste vier uitslagen in aanmerking komen. Het inschrijvingsgcld bedraagt 100f. en iedereen gaat met een naturaprijs naar huis.

Advertenties

r,7

314.49.111314.55.04

Davidsfonds

F

In het najaar organiseert de Universiteit Vrije Tijd de lessencyclus: 'van zinnelijkheid naar zingeving'. Piet Nijs, professor aan de KU Leuven en bekend sexuoloog staat garant voor 5 leerzame namiddagen. Onderwerpen als 'Wat is (nog) seksueel normaal?', 'Wat is verantwoord ouderschap?', 'Gaat het gezin dood?' en 'Is er een renaissance van de romantische liefde?' komen aan bod.

/10 ten 10/1 ('Cli na,niddaç' met liedjt'.s tijden, gebracht t/oor Mieke, wien.s vat/er en moeder tussen het publiek zaten.

hererimode voor jong en oud. f tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

pr,k0

1011

ulle

Op zaterdag 13 november trekt het DF naar Gent, geboorteplaats van Keizer Karel, om wie het de volgende maanden allemaal zal draaien in deze stad. 'Carolus in Gent' laat de bezoeker in de voetsporen van Keizer Karel treden. Inschrijven bij Joos Croes, 314.49.24.

'O/e

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE :ot 5 uur.

op:::::ioen.

Wie geïnteresseerd is, neemt contact op met A. Livens (314.54.52) en houdt volgende donderdagen vrij: 18 en 25november, 2,9 en 16 december. Telkens van 14 tot 16 uur in de Kanunnikenzaal van het stedelijk administratief centrum.

29

De jaarlijkse reis voert van 8 tot 15 juli naar Schotland. Wie meer wil weten over deze reis wordt op woensdag 10 november om 20 uur in zaal Pax verwacht. Daar stelt Heidi Bekaert het programma voor. De inschrijvingen kunnen vanaf dan gebeuren. Later ook telefonisch, op het nummer 314.11.88. 25


HOOGSTRA TEN

Een jeugdharmonieorkest Dienstdoend voorzitter Luc Tahon hoopt dat de muziek en het samen musiceren een hobby mag blijven voorjong en oud. Dit jeugdorkest wordt dan ook beschouwd als een muzikale jeugdbeweging. Naast het wekelijks samenspel worden ook andere aktiviteiten georganiseerd in samenspraak met de jongeren. Spil van de jeugdanimatie is Lucy Smets. Zij is bezig aan de voorbereiding van een muzikale theaterproductie voor het kerstfeest van de ver eniging dat doorgaat op 18 december. Op zondag 31 oktober geeft de Harmonie een herfstconcert in zaal Sinte-Cecilia om 15 uur, dit onder de leiding van Wim Demeestere met als solist Bernd van Echelpoel (euphonium). (op bijgaande foto Ziet men Ad Van Dun in actie tijdens één van de schoolbezoeken voor de aanwerving van jongeren voor het jeugdorkest)

XONINk'IIJKE TOON- EN TONEELMAATSCHAPPIJ

SINT-CECILIA HOOQSTRA TEN

NIEUW IN NOOG9TR4 TEN

du&Do/?X&ST Iie jon g eren tussen 10 en 25 nar kunnen Id worden de c'ub.

Dic0 ene,i

die reeds een ,nstrunont hespelen,

ko.s'en eoch+st reeks in het j eu9dorkest.

D.

Ieerlin 9 on d0 een instro,nent aanleren, kr 55 en

rest individueel les en scn-eenspel (Ieerlin9enorkest). Voor verdere i.nforniatia Iotreffende het 3009d orkest ken een terecht b,,

L00

Tahon,

,A. De Lnloin 5 straat 20 te 2320 *l oo0 straten,

fel. (03)315070 4 en L050

5s,ets, tel. (03)313 61 03 Croeton

\

73 —o

Advertenties

Ceci4a-

L9A1 SINT-CEC/L/4, GELMEL$7RAAT 8, 2320 HOOQS7RATEN

314.49.111314.55.04

De Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij wil een nieuwe club opstarten, een jeugdorkest voor jongeren vanaf ongeveer 10 jaar tot en met 25 jaar. Jongeren die graag een blaasinstrument of slaginstrument willen spelen, moeten cle gelegenheidknjgenliiiri hithhy uitte kunnen ULFLnen in een eigen jeugdclub. Als muzikale leider van dit initiatief werd Ad Van Dun aangetrokken. Deze kapelmeester van een Nederlandse militaire kapel bespeelt zelf veiselnllende instrumenten, gebruikt ecn bij zondere lesmethode zodat al na enkele maanden de kinderen gezamenlijk eenvoudige muziekwerken kunnen uitvoeren. Vandaar dat eind september de lagere scholen van Hoogstraten werden bezocht met een muii kale voordracht.

ZAKEN KANT 00 Fk

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

VAN BAVELCFIaMMENsB,VBJ

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 0313 14.55.04

Alle bankk Persoonlijk advies op ieders maat

REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

ERKEND VERZEKERINGSMAKELAAR

r•-•-i

1

ANHW :.j j

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54 Erkenning Uontrottditnst Vtrzekenngen 11590 23b

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten na

26


i

msn,n

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle,

Vier podiumplaatsen voor wielertoeristen uit Meerle Koers rijden, het heelt voor velen steeds een magische aantrekkingskracht gehad. Coureurs hadden en hebben een magische status, die nog grotere proporties aannam als dc held in kwestie uit eigen streek of misschien zelfs uit eigen dorp kwam. Denken we maar aan de populaire John Van Tongerloo. Velen voelden zich vroeger dan ook geroepen om 'koers' te gaan rijden, weinigen waren echter uitverkoren. Belangrijke handicap was dikwijls het materiaal. Een degelijke koersfiets kostte veel geld en dat was niet voor iedereen weggelegd. Veel fietsliefhebbers, die maar wat graag hun sport zelf wilden uitoefenen, moesten zich vroeger noodgedwongen beperken tot het 'kijken' naar de koers.

de wegen op om hun kilometers te doen. Hun conditie en gezondheid varen er wel bij. Beginjaren '80 hebben enkele sportievelingen uit Meerle een groepje kunnen vormen om op zondag te gaan fietsen. Dat selecte groepje werd al snel een groep die steeds groter werd. Drie jaar geleden is dan officieel wielerclub "De Pieretrappers" uit Meerle opgericht met behulp van enkele sponsors. Door aanwinst van ver schillende nieuwe leden, zijn ze nu met 26 wielerliethebbers. Met de kracht van de jonge talenten en de ervaring van de ouderen vormen iij een hechte ploeg

Regelmatig nemen ze deel aan competities voor wielertoeristen en de "Pieretrappers" laten zich daarin niet onbetuigd. Op zaterdag 9 oktober hadden ze alle reden tot feestvieren in Meerle want er werden weer twee pal men mee naar huis gebracht. Bij de -30 jarigen mocht Erwin Meeuwesen zegevieren. Hij had in Meerle en Hoogstraten ook de eer om als eerste over de streep te rijden. Wim Michielsen volgde hem voor de 2e plaats. Bij de 30-40 jarigen was Eddy Vermeiren de held. Hij klopte zijn medevluchters in de sprint. Jan Brosens won de spurt van het peloton en behaalde zo de derde plaats. Proficiat aan deze winnaars en aan al diegenen die mee gestreden hebben. Wie aangestoken is door de wielermicrobe maar nog steeds verweesd rondfietst mag gerust bij de club aankloppen. Geef een seintje aan Wielerclub "De Pieretrappers", Jan Van Alphen, Oosteneind 16 - tel+ fax:3 15.01.43

In de jaren zeventig veranderde er in de fietsindustrie echter een en ander. De fiets werd minder een gebruiksvoorwerp, nodig voor noodzakelijke verplaatsingen. Het vrijetijdsfiptpn kwam in de kijker en er kwamen goedko pere versies van de 'koersfiets' op dc markt. De aankoopprijs van een koersfiets werd meer en meer bereikbaar voor wielerliefhebbers, die daarmee hun droom in vervulling zagen gaan. Niet echt in de koers rijden, maar alleen of met een paar vrienden voor het plezier en voor de sport samen gaan rijden. De toename van welstand en de beschikbaarheid van een groter deel van het gezinsbudget voor ontspanning zorgt er thans voor dat het materiaal van de wielertoerist nog nauwelijks moet onderdoen voor dat van de echte renners. De handel speelde er handig op in en zorgde ervoor dat de wielertoerist er uitziet als een echte 'coureur' Waarmee toch voor velen een droom in vervullin g is gegaan. Elke week trekken grote groepen 'wielertoeristen'

De Piereirappers Op de neif twt hun sponsor. EJdv Verineiren en Er%1I/t fvĂŻeeuwesen staan centraal in hun trui van Kampioen van Hoogstraten 1999.

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN Lod. de Koninoklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/31452.49

Zeg maar hoe je slapen wil -w

106r1ex .

:-•

au ng

WiTiIRB1FIfflIt1 27


MEERLE

Nostalgie Zelf heb ik het nooit meegemaakt, maar ik heb er in de tijd dat ik in het dorp woon dikwijls over horen vertellen. Steeds werd erover gesproken met een gevoel van 'dat waren nog eens tijden'. Ik heb het over de 'Aardbeifeesten'. Ze konden destijds blijkbaar een heel dorp op de been brengen, weken- soms zelf maandenlang waren tientallen mensen samen om voorbereidingen te treffen, ervoor te zorgen dat het gebuurte goed voor de dag kwam. Belangeloos, alle opbrengsten moesten dienen om onze onvolprezen parochiezaal te bouwen en af te betalen. Wat binnen de kortste keren dan nog lukte ook, maar waarmee tevens ook het doel van de feesten wegviel. Zonder een echt doel en waarschijnlijk ook door de veranderende tijd en zeden verdwenen de feesten van de kalender.

Wie nog eens een beetje van die sfeer van toen wil proeven moet op zaterdag 30 oktober zeker naar de bewuste parochiezaal komen. Het zaalcomité organiseert er dan een filmavond waarbij een drietal filmen vertoond worden van de Aardbeifeesten. Ongetwijfeld zullen velen zichzelf op de film herkennen en zullen ze terug ondergedompeld worden in de sfeer van die jaren: al wat destijds rond de feesten gebeurde komt aan bod: de quizavonden, de stoet, de voorbereiding ervan in de gebuurten. Tevens heeft het comité nog enkele hierpotten van deze feesten, die bij deze gelegenheid worden aangeboden. De filmavond begint om 19.30 u en de zaal gaat open om 19.00 uur. Iedereen die graag een avondje terug in de tijd gaat weet waar naartoe. De inkom is nog gratis ook.

Oudercomité scoort opnieuw De gezinsdag van het oudercomité was voor de derde maal op rij een schot in de roos. Ca. 400 wandelaars trokken naar het domein van Den Rooy voor een prachtige herfstwandeling. De zon gaf het herfstbos een feeëriek uitzicht, alle kleuren deje maar kan inbeelden. Het moet zijn dat de weermaker van hierboven een speciale relatie onderhoudt met het comité, want drie jaar achter mekaar de mooiste zondag van oktober eruit kiezen, dat kan geen toeval zijn. Zorgde de zon ervoor dat het bos prachtig gekleurd was, dan waren het de schminksters van het circus die ervoor zorgden dat de kinderen er even kleurrijk hijliepen. Bovendien leerden ze tijdens de wandeling de knepen van het vak van circusartiest. Voor een keer was kuren verkopen niet alleen toegelaten, het was zelfs zeer aangeraden. De gasten hadden dan ook weinig aanmoediging nodig.

Wordt verwacht

!!!!

Het oudercomité wil het daarbij niet laten. De traditionele feestavond in januari komt te ver-

vallen, op de formule was een beetje sleet gekomen. De koppen werden bijeengestoken om naar een alternatief te zoeken. Blijkbaar werd inspiratie gevonden in het verleden want op zaterdag 19 februari 2000 organiseert de ouderraad in samenwerking met het schoolbestuur en de leerkrachten een quiz. Nog vroeg om nu al over te schrijven zegje? Je kan het maar beter op tijd weten, zodat je die avond alvast kan vrijhouden. De ouderraad rekent erop dat vele verenigingen, gebuurten, families, bedrijven of gewoon vriendengroepjes komen meespelen. Een quizploeg mag 5 tot 8 leden tellen. Ze beloven een sportief, spannend en gezellig spektakel. Hou de datum alvast vrij en begin maar aan je voorbereiding. Van onze kant beloven we alvast een foto van de 'slimste ploeg van 't dorp' in deze kolommen. Meer nieuws volgt later.

gaas GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

Boerderij naar de school.... Wie onlangs langs de Ulicolenseweg passeerde, bemerkte dat onze kleutersschool omgetoverd was tot een heuse boerderij. Wou men er, gelet op de recente voedselcrisissen, voortaan zijn eigen melken vlees gaan kweken? Dat is in onze streek niet echt nodig en dus was het maar tijdelijk, in het kader van een project, gekoppeld aan de jaarlijks dierendag op 4 oktober. Het bouwen van een eigen boerderij in en om de kleuterschool was ingegeven door de ervaring dat vele kinderen - zelfs in een landelijk dorp als Meerle - niet altijd meer weten waarde melk en de eieren vandaan komen. De landelijke gilde van Meerle werd aangesproken en zij waren onmiddellijk bereid enkele dieren te sturen, uiteindelijk werden het er veel meer dan enkele. De mannen hadden tijd noch moeite gespaard; er werd een heel mooie dierenren in elkaar gemonteerd waar diverse pluimage te zien was: pony's, kalveren, biggen, geiten, schapen, vogels, schildpadden, eenden, kippen, konijnen, krielkippen, sierduiven. Bovendien viel er nog een hoop over te vertellen ook. De pudding en de rijstpap achteraf waren heerlijk! Het bestuur en leerkrachten van onze school willen langs deze weg graag Rit en Ria voor de rijstpap en de pudding en de Landelijke Gilde voor hun werk hartelijk danken. Zij vonden het voor herhaling vatbaar! Naast de eigen boerderij, stond ook een bezoek aan de dierenboerderij in Ulvenhout op het programma. Echt heel leerzaam en boeiend. Voor mensen die een beetje tijd over hebben; zeker de moeite om met je kinderen eens naartoe te rijden.

.en de school naar het bos lii het kadcr van een natuurproject gingen alle lecililigLil vûü het lager en dc kleutcr;chool op uitstap naar de bossen van de Elsakker, een mooi stukje natuur dicht bij onze deur. Op de slotdag van de project-14-daagse zijnde kinderen van de lagere school allen samen een groot bosspel gaan spelen

De directeur en liet personeel van lui (ir(

stoomcursus artiest te geven. 28

115 VÎOIOIC, t j uoséoi

wn olie i ouderen een

De kleuters speelden een groot satanspel op het rhiroplein tegenover de school. Vele bereidwillige ouders kwamen helpen. Het was een mooi en leuk spektakeL Zo te horen hadden de ouders clie meegeholpen hadden er zeker zo veel van cenoten als de kleuters ilf Zo zie je riiaar. iii ieder van ons schuilt nog een stukje kind en dat is best fijn.


MEERLE

Open bedrijvendag

Woninginrichting

GEBRU LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 -

Alle schilder- en behaugwerken Gordijnen en overgordijnen

L. -

De proeftuin was op de eerste zondag van oktober ook Open bedrijf' en liet de talrijk opgekomen belangstellenden meeproeven van het beste wat onze streek te bieden heeft: Aardbeien.

Tapijten en vloerbekleding Siertafelkieden, lopers, enz.

Een hatve eeuw Tijd om eens terug ie kijken, herinneringen op te halen, terug te leren kennen wie je in de loop der jaren uit het oog was verloren. De beste gelegenheid daarvoor is een groot feest, met lekker eten een veel tijd om bij te praten. De 50-jarigen van Meerie en Meersei-D reef deden het op 9 oktober samen in de Meerlese parochiezaal.

Turnen met 't Zolderke Ook de ĂŽurnkring is weer in gang geschoten voor een nieuw seizoen. De keurgroep is al hevig aan het oefenen op de trampoline, waarin ze ondertussen al een flinke reputatie heeft opgebouwd. Ook andere disciplines komen aan bod, niet iedereen wil in de competitie: recreatief turnen en jazz-dans kan ook. Je kan nog altijd komen nieedoen, een seintje aan het bestuur volstaat. (Marianne De Graaf - 315.76.901 Rina Goetschalck.v - 315.86.03/May Van Dun 315.78.89/Jan Fret - 315.88.54).

,

29


Nieuws van en over Dreef is welkom op de redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten, Tel/fax: 314.55.04.

Reik mij de hand De derde zondag van september is het in Meersel-Dreef altijd nog een beetje drukker dan op een gewone zondag. Dan organiseert men er de grootste rommelmarkt van de streek. De opbrengst gaat volledig naar de missionarissen van Meersel-Dreef, Galdei en Strjbeek, het werkveld van de kapelanij. Zo'n vijftig medewerkers, jong en oud, zijn dan dagen in de weer opdat alles goed zou verlopen in de lokalen aan de speeltuin De Zevenster bij de Paters Kapucijnen. Tijdens deze dag spelen verschillende muziekkapellen om het gebeuren wat extra te animeren. Ook de verkoop van bloemen en tombolabiljetten zorgt voor flink wat inkomsten. Pater Luc en de ploeg van 'Reik mij de hand' gaan met de winst zelf een project steunen in Pakistan. (fdb)

30 oktober Kijk uit naar DE KLOOF

Hei ciwibod is elk jaar opnieuw ovenveldigenci. Hiervoor zorgen na. niei'rouit' cle Graaf Oomen (midden) en haar man Piet. Heel het jaar zijn zij bezig met spullen ophalen, herstellen, poetsen en bewaren tot de volgende markt. Op uitkijk naar iets moois of nuttigs? Op het fietspad langs de Mark zijn we terecht fier. Een rustig tocht langs enkele parels van natuurschoon, wat wil een mens nog meer? Reden genoeg om ook eens oog te hebben voor de netheid op en rond het fiestpad zelf.

Pluim voor fietsers langs de Mark!

Dat was in elk geval de mening van JNMMarkvallei, de plaatselijke afdeling van de Teiigrlhnncl voor Nalunirstiidie en Milietihescherming. Met een dertiental leden staken ze zondag 19september de handen uit de mouwen voor een opruimactie langs het fietspad. Zo hebben ze in kleine groepjes het deel tusSen het recreatiecentrum De Mosten en de Markweg in Meeisel-Dieefoiitruiind van alle afval, aangemoedigd door de voorbijrijdende fietsers. Van het Stadsbestuur kregen ze vuilniszakken die ' anderendaags werden opgehaald en naar het containerpark gebracht. Vanzelfsprekend wer den de verschillende afvalsoorten gescheiden verzameld. Wie had gedacht een grote berg bijeen te krijgen heeft het mis! De gebruikers van het fietspad langs de Mark zijn netjes en gooien (bijna) al hun blikjes, snoeppapiertjes en aluminiumfolie in de vuilnisbakken die bij elke rustplaats staan. De JNM vindt dit fantastisch en geeft de fietsers een flinke pluim. Als nu de andere weggebrukers dit voorbeeld eens zouden volgen?

30

JNM-Marki'allei organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren tussen 8 en 25 jaar, die een hart hebben voor de natuur. Interesse? Kom gerust eens een kijkje nemen op een van de activiteiten. In november staat onder andere een bezoekje aan het Wielewaalmuseum (Turnhout) en een filmnaniiddag op het programma. In de zomer zijn er vooral buitenactiviteiten zoals bosspel, waterdierenonderzoek, allerlei fietstochtjes en niet te vergeten een spetterend 10-daags zomerkamp! Misschien ken je wel iemand die je er meer over kan vertellen, of anders bel je Ingrid Brosens (3157441).


Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40. internet: marcel.adriaensen@ibm.net

M99J'

De eerste mensen langs het HST-traject kregen te horen wanneer zij hun huizen moeten ontruinen. Vanaf de grens wordt er richting zuidwaarts gewerkt en ook in die volgorde dient ontruimd te worden. Wat eerst nog veraf leek, komt flU wel erg dichtbij. Nog met een flinke kermiskater in het hoofd gaan we het deze maand rustiger doen. Met respect voor allen die ons dierbaar waren en voor ons gestreden hebben, vieren we A ilerheiligen en 11 november.

30 oktober k uit naar DE KLOOF

Grote opruimactie van zwerfvuil

Houd Meer rein Zaterdag 27november 5 iliurgens wordterin de gemeente Hoogsiraten, en dus ook in Meer, een grootschalige actie tegen het zwcrfvuil gehouden. Het doel van de actie is de bevolking te sensibiliseren om zwerfvuil op te ruimen en voortaan straten, pleinen en natuur Vrij te houden van zwerfvuil. In Meer staat de transportzone, de dorpskom en de weg naar het conla netpark op het verlanglijstje. Alle verenigingen werden per brief opgeroepen om aan de actie deel te nemen. Zij worden verzocht zich bij de milieudienst te melden. De plaats van vertrek, het stratenplan en de manier van werken zullen dan bekend gemaakt worden. Voor Meer kunt u ook terecht vooi itieer informatie bij Marcel Adriaensen (3159040) en Guido Herrijgers 3l5838l).

Markvaflei op zoek naar oude boeren

7

7.

31 /1

S !

Natunrvereniging de Markvallei is op toek naar mensen die grmg ilver de oude boeren;tiolwil len praten. Uit gesprekken met Nederlanders van net over de grens en met mensen uit het Turnhoutsc is gebleken dat hier vroeger anders "geboerd" werd dan elders. Deze informatie is voor de natuurverenigingen zeer nuttig om bepaalde landbouwpraktijkcn in ere te kunnen houden en dus ook de daarbij horende natuur te bewaren. Bedoeling is om Vanuit interviews met oude boeren in de Markvallci ecn volledig beeld te krijgen van het heiclehcheer. het uit nioeren, het beweiden van de heide, het plaggen of v1ggen, enz. Bij de interviews wil men tevens een goed beeld krijgen over het uitzicht van het landschap Vroeger, de bossen, de houtkanten, de vogels en de dieren die er toen voorkwamen. Om de nodige informatie nog volledig te kunnen verzamelen moet men snel zijn. De mensen die nog effectief 'gemoerd' of 'heide gevlagd' hebben zijn nu immers ongeveer 80 jaar. De resultaten van de interviews kunnen resulteren in een boek, maal' dut liuiit uitel uud af van de resultaten. Wil u meehelpen aan dit werk of kent u iemand die perse moet geïnterviewd worden, laat het dan weten. Alle hulp wordt ten zeerste geapprecieerd (tel.: 0118 1.48.96 of 03-315.90.40)

Op 27 november no, s/en dc n'cgkoiilcii nog ccii gi 001/1/ ,gcti1.pccU't'; 1/ op 'st ei/sinl. Wordt dit de laatste keer dat dit nog nodig is of blijven mensen volharden in de boosheid en zijn lit Som t piaktijken niet uit te roeien?

In de rups op de kermis in Meer

5cfwon[ieiiLsa[on Lieve Ve 9v(eester Larenberg 30 - 2323 Wortef 031314.55.15 Enk.çtop afspraafç- Ook bij U thuis

Çjetaatsverzorgirtg . 9vfanicure . Pesfwure Ontllaringen - Maquittage

141

'ccl kcrinisplezier dii /s/a/'. Dc Merenaar houdt i'an zijn kermis cii komt van ver afgezakt om het mee te maken. Jamnier dat kermisvieren zo duur is. Om de vergelijking met Merksplas te maken: daar zijn de kaartjes voor de kernlisattracties ongeveer de helft goedkoper. Dat heeft alles te maken met het hele hoge standgeld. Misschien eens iets om over na te denken. 31


MEER

Fietspad aan beide kanten Nog maar pas is de vorige hoorzitting in verband met de heraanleg van de Meerleseweg achter de rug of er is alweer een nieuwe geweest. De plannen waren dit keer grondig herzien. In plaats van slechts één fietspad en verschuiving van de rijweg, dcmping van de sloten, enz. lag nu een totaal gewijzigd voorstel op tafel. Hei voorziet in fietspaden aan beide kanten. De rijbaan zal ook iets verbreed worden en de grachten blijven behouden. Dit alles betekent dat er ontcigcnd zal moeten worden: een strook van drie meter aan beide kanten van de rijweg. De aanwezigen konden dan ook moeilijk nog veel bezwaren uiten tegen deze plannen. Al was het kostenplaatje (men schat 170 miljoen) niet simpel. Er zal hij de uitvoering in fasen gewerkt worden: eerst de rijbaan, daarna de fietspaden. Wat bij de aanwezigen de vrees deed ontstaan dat het fietspad wel eens op de erg lange baan zou kunnen geschoven worden. Maar dat scenario werd tegengesproken.

r

In CCII niciotc /ioor:ittiitç' (11Cr de nou/eg tuit j!etspu(/e/I /wt,gs de Meerlexetteg rte,dei, nieuwe plannen voorgesteld. Aan heide zijden van de weg komt een losliggend fietspad. Op veilige afstand van de rijweg want de sloten blijven behouden. De bewoner,s kwamen en zagen dat het goed was.

Drie voor ii en 11.11.11. In oo emher kan in het kader van onisvikketingssamenwerking een verhoogde activiteit rond het thema 11.11.11. vastgesteld worden. Het thema dit jaar is "landloze boeren in Brazilie". Op zaterdag 13 november zullen de Meerse verenigingen deur-aan-deur de enveloppen af halen van 11.11.11. Deze enveloppen werden via het gemeentelijke infoblad verspreid. De drie jeugdclubs in onze gemeente, de Mussenakker, het Slot en Cahier de Brouillon, houden al jaren dc actie 3 voor elf. Bij deze actie krijgen de lokalen een Braziliaans klecdje. Er pendelt een bellenbus tussen de jeugdclubs van 21 tot 3 uur zodat op deze avond alle lokalen bezocht kunnen worden. In de lokalen is er om beurt een verkoop per opbod van ingezamelde spullen. De ervaring leert dat de spullen meestal onder de prijs verkocht worden. Een gelegenheid om een slag te slaan dus. Heeft u zelf nog interessante spullen om te verkopen? Bel dan 3158441. De opbrengst gaat volledig naar 11.11.11.

verteren: L314.49.11

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

HO1TI21 Sint-Lenaartseweg 28 2320 H000STRATEN Telefoon 03/314 68 60

De Meerse Bloemenvrienden (rechtzetting)

iI

November: drukke maand voor Brassband Vooreerst wordt op 11 november de muziek verzorgd na het huldebetoon aan het monument van de oorlogsslachtoffers. Dit na de mis van 10 uur. Nadien begeleiden Brassband en Drumband de oud-strijders door het dorp. Voor de eigen overleden leden en ereleden wordt op zaterdag 13 november een mis opgedragen om 18 uur die muzikaal volledig wordt opgeluisterd door de muziekmaatschappij. Op zaterdag 20 november wordt er geteerd'. Sympathisanten kunnen aansluiten bij het vertrek aan de zaal om 15.30 uur. Verschillende cafés zullen dan worden bezocht. Om 19.30 uur gaat men dan aan tafel in de zaal. Op zondag 21 november wordt Sinterklaas verwacht voor de Meerse kinderen tot 10 jaar. Vertrek om 2 uur aan de zaal. Wellicht heeft de Sint voor onze kinderen iets meegebracht dat in de zaal kan worden uitgedeeld. Ook de ouders mogen in de zaal niet ontbreken voor de begeleiding van hun kinderen. Tenslotte is er op zaterdag 27 november om 19.30 uur de jaarlijkse muziekavond. Brassband, het teerlingenorkest en Drumband geven dan het beste van hun kunnen. Zij hebben hiervoor een gans jaar elke week gerepeteerd. Sympathisanten en allen die de muziek, de Brasshand en de Drumband een warm hart toedragen, mogen zeker niet ontbreken op deze sfeervolle avond.

Posterbeurs rond Allerzielen Rond Allerheiligen en Allerzielen wordt er dit jaar door de KAV een posterbeurs georganiseerd.

..Ç

.

.

.'

Ziehierdan de enige echte Meerse blue 11h ut e iende ei up «ic .11e ei jou' '.1. In toe t., 'lI!,U/ / was hun foto verwisseld met een verkeerde. Dat i.s hij deze dus nu rechtgezet. 32

In de paiochiezaal zal de bezoeker op 1 novem her vanaf 10 tot 18 uur posters en prentbrief kaarten kunnen kopen. Maar daarnaast zal voor de nodige gezelligheid gezorgd worden. Volksspelen, tombola, pannenkoeken, het rad van fortuin en kinderschminken staan eveneens op het programma en de inkom is gratis.


MEER

Het Heidebloempje bloeit 50 jaar Dc Meerse toneclkring t Heidebloempje bestaat 50 jaar en heeft door dc jaren heen een stevige reputatie opgebouwd in het amateurtoneel. Elke keer weer biedt ze kwaliteiten weet ze haar goede naam waar te maken. Daarbij waren er velen die kwamen, maar ook gingen. Dat werd op passende wijze gevierd met een galaverioning van het nieuwe stuk en een receptie voor de huidige en de oud-leden. waarhij een aantal van hen wegens jarenlange verdienste in de bloemetjes werd gezet. Maar wat is een toneelkring zonder publiek? De talrijke opkomst telkens en de gewaardeerde reacties achteraf vormen immers dc onontbeerlijke stimulans om door te gaan. Daarom start 't Heidebloempje haar vijftigste winterseizoen met drie opvÖerînen van F-Intlips op zaterdag 6, vriJdag 12 en zaterdag 13 november 1999 in de 7aal Voor Kunst en Volk om 19.00 uur. In deze dolle komedie in drie bedrijven van Ivo Maes wil IJutlips, een nieuwe lippeiistifi, de wereld Veroveren. Om dat te bereiken wil de firma Cos en Metics het nieuwe product laten promoten door het topmodel Charlotte. Dat is echter niet naar de zin van haar volslanke zus Mia, die vindt dat zij evenveel kwaliteiten heeft om dat te doen. Zij krijgt daarbij de steun van enkele interessante nevenfiguren, die er mee voor zorgen dat we in talloze dolkomische situaties verzeild raken. Wie graag lacht, komt volledig aan z'n trekken. Daarvoor zorgen dit keer Chris Cools, Sylvie Van Wassenhove Jos ('nnts, Mieke Meyvis, Fonne Brosens, Mark Dufraing, Luc van Bladel, Gert Romhouts en Jos Arnouts. De regie en de algemene leiding is in handen van toneelveteraan Jos Arnout.. Hij windt tecliincli hij gestaan door Chris Franken, Picrre Huyhrechts, Jan Roos, Els Van Gcstcl, Jos Godrie, Karel Martens en Mie van Opstel. MIl7ikale steun komt er van brassbattd Ste.-Rosalia. die al 50 jaa.r de toneelavonden inleidt en daarvoor zeker ook Li.ii pluiiii veiilieiit. Kaai eii voor deze toneelavonden kosten 150 fr. en zijn vooraf te kuu1i hij May ci iol-lochie;ns, Meerdorp 17, (03/315.88.27). Wie zeker wil zijn van een goede plaats, maakt best gebruik van deze voorverkoop. Voor meer informatie kan u terecht hij Jos Arnouts (03/315.78.20) of Jan Dufraing (03/315.86.80).

Vitrines sneuvelen met de kermis

een hele rijd herinneren. Al hij de eerste kermisavond was het prijs, een dolle kermisvierder verbrijzelde de vitrine. Elk jaar weer houden we ons hart vast voor dit soort vandalisme. De daders verbrodden op deze manier een beetje de kermis voor iedereen want de volgende keer zal er weer strenger moeten opgetreden worden en mag er weer minder. Omtrent de dader zouden er al wel enkele vermoedens zijn bij de politie. Nog beter ware liet dat de dader beroun toont en zich vrijwillig meldt.

Chiro-meisjes: start nieuw werkjaar

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De 1 loogstiaatse Maand

Met wagen en tractor haalt de Chiro jaarlijks haar nieuwe leden op. Deze trein had wel wat vertraging maar het plezier dat deze "beert jes" bij hun eerste activiteit hadden is onvergetelijk. 33


MEER ç7ç

DUBBEL GOUD IN MEER

13 KÖMMERLING Schrijn- en timmerwerken

Fons Voeten met Julia Laurijssen en Jef Laurijssen met Marie Voeten

Karel JANSEN

Op 27 september 1949 trouwden zus en broer Julia en Fons Laurjssen met ook zus en broer Marie en Jef Voeten uit Rijkevorsel. 'Over en weer' trouwen gebeurde vroeger wel meer, maar dan ook nog op dezelfde dag, dat was niet dikwijls het geval. Nu, 50 jaar later, hebben ze dat bruiloftsfeest nog eens over gedaan maar dan in het goud. De jonge jaren Julia (1923) en Jef Laurijssen (1925) waren de jongsten uit een gezin van 7 kinderen; ze woonden in een boerderij in Ipenrooi. Zoals de meeste van hun broers en zusters bleven ze op hun 14de thuis van school om op het boerenbedrijf te helpen. Jef: 'Men wilde mij eerst laten doorsturen, ik was daarom nog Franse les gaan volgen bij de meester, kwestie van goed voorbereid te zijn maar toen werd het oorlog. Mijn broers moesten soldaat worden en ik kon thuis niet gemist worden. Van de ene dag op de andere stond ik met de paardenteugels in de hand en kon ik de akker op. Ook voor Julia was het werken geblazen vanaf haar 14de: koeien melken, aardbeien plukken, meehelpen met de oogst. De schaarse vrije tijd werd op zondagnamiddag gebruikt om eens een toerke te maken met de fiets om bij de vriendinnen te gaan buurten. Dan was er nog de Maria-congregatie - een vrome organisatie, enkel voor meisjes aan wie het streng verboden was te gaan dansen, en de B.J.B. waarop maandagnamiddag aan ontspanning werd gedaan. Jef echter mocht al eens naar de kermis gaan, ook buiten Meer, en zo kwam hij op een zondag op Wortel-kermis Marie Voeten tegen. Fons (1922) en Marie Voeten (1925) woonden in hun jonge jaren in een boerderij in het dorp

:

!4' :

Jk

J/ Ln ii rij ssen en Marie Voeten 34

van Rijkevorsel. Zij waren allebei van de jongsten in het gezin van 9 kinderen. Marie: 'Daarom hebben wij ook nooit zo hard moeten werken als de oudsten bij ons thuis. Maar meestal was het er ook druk. Zo weet ik nog dat mijn zus Roos eens een heel kleed mocht breien - dat was toen mode -, en toen ik volgende winter ook zo'n kleed wilde opzetten, kon dat niet meer, er was teveel werk.' Marie herinnert zich ook nog hoe moeilijk het soms was om als boer te midden van de burgers in het dorp te wonen. 'We gingen rapen plukken op de akker, moesten we langs de straat gaan, ook als we de koeien moesten halen en dan moesten we altijd een propere schort aantrekken en toch fatsoenlijk voor de dag komen.' Marie mocht na de lagere school nog doorstuderen maar daar kwam niet veel van in huis: omdat er een brief niet tijdig was bezorgd gingen die plannen niet door. Maar ze was er wel gelukkig mee dat ze in het eigen dorp naar de huishoudschool mocht gaan en niet als haar zus Roos naar een streng internaat in Deurne. Broer Fons bleef niet op de boerderij werken maar werd bakkersgast in het Antwerpse. Dat hij zo het vak van bakker leerde, zou hem later nog goed van pas komen.

Op vrjersvoeten Marie Voeten had Jef Laurijssen het eerst in het oog. Op H.Bloed vroeg hij aan haar vriendin om samen met hem in de schommel te gaan; Marie had liever dat hij het aan haar vroeg want in haai binnenste voelde ze dat Jef misschien wel eens de ware voor haar zou kunnen zijn. En op Wortel-kermis bleek dat ook zo te zijn. Na ccii dansje in café De Sportvrienden, begon het hart van Jef Wt vliigeer te slaan en hij stelde Marie voor om haar Haai huis te bieugeu. En zo begon liet. Na een tijdje dachten ze aan trouwen en ze wilden gaan boeren op Jefs oudei lijke boerderij in Ipenrooi. Maar daar woonden toen nog moe der Voeten, Julia en haar zus. Julia vond dat het voor haar nu ook tijd werd om een vrijer te zoeken cii jawel, wie kwam ze daar tegen 0 1) H.Bloed? (gewone kermissen waren voor haar verboden terrein maar H.Bloed was ook zon beetje een bedevaart en dus kon dat wel). De broer van haar aanstaande schoonzuster, Fons Voeten, was daar met enkele vrienden cii hij nodigdc Julia uit om een pintje te gaan pakken. Toen het tijd was om de koeien te gaan melken, begeleidde Fons Julia naar haar huis in Meer. En de volgende zondag was hij er weer... En zo begonnen Marie en Jef en Julia en Fons plannen te maken om samen hun trouwdag te vieren. En

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 03135 75 66 gebeurde: Marie en Jef trouwden in de kerk van Rijkevorsel, Julia en Fons in Meer maar ze zaten samen op hun bruiloft in de feestzaal in Meer. ZO

Getrouwd Jef en Marie trokken na de trouwerij naar Jefs ouderlijke boerderij in Meer waar ze het bedrijf voortzetten. Moeder Voeten bleef bij hen inwonen en later heeft ook moeder Laurijssen daar nog gewoond tot haar 92ste jaar. 'Ik heb nooit een 'vrije haard' gehad' zegt Marie. Stilaan legde Jef zich meer en meer toe op tuinbouw, aardbeien maar ook appelen en peren. Erkwamen 4 kinderen: Jos, Willy, André en nakomertje Anita. De kinderen wilden verder studeren en liever geen boer worden. Enkel

Fons Voeten en Julia Laurijssen


MEER André die de tuinbouwschool volgde, kwam daarvoor in aanmerking. En dat zou ook gebeurd zijn, moesten zijn voetbalkwaliteiten daar geen stokje voor gestoken hebben. In plaats van tuinder werd hij profvoetballer en Jef en Marie hebben hem dat zeker niet kwalijk genomen. 1 Ijaargeleden ging Jef met pensioen; hij begon wat te sukkelen met zijn rug en knie en dan kun je beter geen aardbeien meer plukken. Aanvankelijk bleven Marie en Jef op de boerderij wonen en verzorgden ze nog de schapen, de tuin en zo, maar dit jaar zijn ze definitief verhuisd naar een kleiner huis in dc buurt. Dochter Anita woont nu in de oude boerderij met man en k i nd.'r.'n "'v*

.

,.

Jef en Marie aan defeesttafri

kalfjes en kippen. Maar veel bracht dat niet op en toen er in Meer een bakkerij over te nemen was, zagen Fons en Julia de kans schoon om aan een betere kostwinning te komen. Julia kon terug naar Meer en Fons kon zijn vaardigheden die hij als bakkersgast had opgedaan nu goed gebruiken in de bakkerij aan de Donckstraat. Fons bakte het brood en de koeken en Julia stond in de winkel. In de namiddag werd het brood aan huis bezorgd door Fons, later geholpen door de kinderen. Die kinderen heten Maria, Rita, J05, Gerda en Jan. Het hakkersbedrijf is een zware job en toen Fons wat begon te sukkelen met de gezondheid liet hij het werk over aan zoon Jan. Die is nu de bakker in de Donckstraat samen met zijn vrouw Monique. Julia heeft lange tijd nog geholpen in de bakkerij van haar zoon zowel in het huishouden maar nu is het toch tijd om wat rust te nemen, vindt ze. Ook Fons doet het kalm aan, hij werkt nog wat in de tuin maar zijn grote hobby is biljarten. Dat heeft hij zijn hele leven graag gedaan en hij hoopt daar nog lang mee door te gaan. Dat hopen wij ook en Julia, Fons. Marie en Jef wensen we nog vele jaren samen.

Fons en Julia aan de versierde voordeur Fons en Julia begonnen hun getrouwde leven ook als boeren boerin. Ze bouwden een boerderij op een stuk grond van cle familie Voeten in Ri kevorsel en begonnen nli'I enkI t neicn,

Veruit het mééstgelezen blad

in de Hooqstraatse regio

De Hoogstraatse Maand 35


weaffld Zwaantjes zwommen weer Bij het einde van het vorige nieuws van onze club (WTC De Zwaantjes-KWB Wortel), een paar maanden geleden, wensten wij u allen nog een prachtige zomer toe en nu hebben wij deze ondertussen al gehad en wij mogen zeker niet klagen. Van dit mooie weer hebben wij in de club ook genoten. Op 21/07/99 was het echter niet zo' n schitterend weer, maar dit zijn wij gewend op onze Nationale feestdag. Wij dachten van in Nederland beter weer te vinden en onder leiding van Rik Verschueren (die 68 jaaroud is) vertrokken wij naar Zierikzee en terug, een rit van 220 Kilometer. Het zwaartepunt van deze rit was zeker de Zeelandbrug waar een stormachtige wind stond en onze fietsen 45 graden schuin hingen bij het tegen de wind in rijden. Deze brug is zo' n vijf kilometer lang doch niemand gaf een krimp. Ook onze Staf Van de Poel niet, die Rik met een jaartje overtreft en reeds 69 jaar oud is. Op 01/08/99 waren de weergoden ons gunstiger gestemd en onder een stralende hemel brachten wij een tegenbezoek aan de onze vrienden van Geraardsbergen. Met onze club namen wij hier deel aan de klassieker, met als hoogtepunt (letterlijk en figuurlijk) de beruchte Muur. Sommige van onze leden reden over de slechte kasseien terwijl andere de muur al wandelend hebben bekeken, maar iederéén is erover geraakt.

Antilliaanse regen Naar jaarlijkse gewoonte, dragen wij ook ons steentje bij aan het slagen van de Antilliaanse feesten, door het verkeer naar de parkings te leiden, al kunnen we dit jaar beter spreken van lijden. Want alhoewel men zegt dat een Zwaan zich thuis voelt in het water, hadden wij van dit vocht genoeg op de zaterdag van 14 augustus. Het water bleef uit de hemel stromen, zelfs zolang dat wij een noodscenario ter plaatse hebben moeten uitwerken om de voertuigen toch te laten parkeren. Met de nodige ervaring die wij in de loop van de jaren hebben opgedaan, is dit dan ook gelukt en bleven de problemen beperkt. Nadat wij in onze Kempen zo nat waren geworden, zochten wij op 22/08/99, naar jaarlijkse gewoonte, de Ardennen op en inderdaad: hier was het zonnig en droog. Wij hebben dan ook volop genoten van een rit in de buurt van Rochefort. Deze rit werd uitgestippeld door ons lid Lambert Huybrechts en wij kunnen zeker van een meesterwerk spreken. De zomer was ondertussen teneinde en dan was het in september tijd voor het rijden van onze tijdrit en konden onze leden meten hoe zij hun spieren tijdens het seizoen hadden opgebouwd. Dat sommigen straffe spieren hebben, hebben wij kunnen merken. De rit liep over een afstand van 18,5 Km en dit vooral op de weg van Minderhout naar Baarle-Hertog, bij de wielertoeristen gekend als de beruchte Rooieweg.De winnaar van onze tijdrit werd Piet Hereijgers uit Wortel met een gemiddelde van 43,32 KmIU, Piet is ook de nieuwe trainer van

0,1

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos MATTHE, Pater Schrijversstraat 11, tel. 314.71.96 of e-mail: josroos@hotmail.com. VNA-Wortel en als deze mannen gaan voetballen zoals Piet fietst, dan spelen zij los kampioen dit jaar. Er worden onderling ook weddenschappen af gesloten en zo hadden wij dit jaar een opinerkelijke. Vader Staf Van de Poel (69) diendejuist te starten v66r zijn zoon Guy Van de Poel (27). Zij vertrokken met een verschil van 2 minuten en Guy dacht van zijn vader eens vlug in te halen. Bij de aankomst had hij echter maar 16 seconden goedgemaakt en dit koste hem meer dan 16 pinten. Binnen onze club kunnen we dus niet enkel zeggen: "krakende wagens bollen het langst" mair ook krakende wagens rijden het verst en het hardst (GA.

In 't Slot In november zal er in ons plaatselijk jeugdhuis een plezierig concert plaatsvinden. Op zaterdag 20 november spelen de O'Haras in 't Slot. Deze surfgroep geniet naam en faam als het huisorkest van de Raf & Ronnyshow II op VTM.

koeken wil gaan eten kan 01) zondag 31 oktober terecht in 't Slot voor de reuzenpannenkoekenbak. De opbrengst van deze activiteit komt ten goede aan de 11-11-11-actie. Vanaf 14.00u kan je in 't Slot terecht voor deze lekkere hap. Ook een drankje behoort tot de mogelijkheden.

Leon Goossens stelt tentoon Ook tijdens het Allerheiligenweekend dit jaar organiseert Jeugdhuis 't Slot de klassieke tentoonstelling van schilderwerken. Deze maal is het werk van Leon Goossens aan de beurt. Leon was één van de stichters van Kunstkring 't Ven in Oostmalle. Hij was ook verschillende jaren aan het Laatste Nieuws verbonden als cartoonist. Hij is autodidact en legt zich al vele jaren toe op figuratief werk en op landschappen. Ook de interesse voor de jazzmuziek was een inspiratie voor zijn werk. Hij stelde reeds tentoon op verschillende plaatsen in België en ook in Frankrijk en Duitsland.

't Slot op internet

3 voor 11 op zaterdag 6 november

Sedert enige tijd is het nieuws van jeugdhuis 't Slot ook te vinden op internet. U moet slechts de volgende URL intikken en de Slotwereld gaat voor u open:

Onder het motto 3 voor 11 mobiliseren De Mussenakker, Cahier de Brouillon en ons Wortelsjeugdhuis 't Slot op zaterdag 6 november de jongeren om deel te nemen aan een avondje fuiven voor het goede doel. De actie 3 voor 11 is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een activiteit waar gezelligheid troef is. Ook de opbrengst mag er zijn. In 1990 startte men met 30.000 fr, vorig jaar was men al aan 320.000 fr. Aan zulke bedragen kunnen vele volwassenen nog eens een lesje nemen.

www.slot.uunethost.be .

Ook op zaterdag 6 november staan de drie jeugdhuizen 70 % van hun ontvangsten af aan het goede doel. Tussen de drie jeugdhuizen pendelt de hele nacht een bus van De Lijn. Rond 23.00u wordt in de 3 jeugdhuizen een veiling georganiseerd van kunst en curiosa. Iedereen die nog wat wil binnenbrengen om te veilen kan dat doen tot 5 november. We verwachten alle jongeren op deze activiteit.

Pannenkoeken tegen armoede Wie de pannenkoeken van de Wortelse missiefeesten heeft gemist of wie nog eens pannen-

_

KLJ zorgt voor spek in onze bek Nadat ze eind september van start Lijn gegaan, hebben ze het werkjaar al duchtig ingezet. Zowel de Sprinkhanen(6-9) als de Kleppers(+l2) hebben zich gewaagd aan een bosspel, terwijl de Daltons in het lokaal bleven. Nu zou je je misschien afvragen wat het verschil tussen het bosspel van de Kleppers en de Sprinkhanen is. Als we eerlijk moeten antwoorden, moeten we bekennen dat er eigenlijk geen verschil is: ze spelen allebei nog graag op de 'bergen van Bras'. Na al die spetterende activiteiten is het weer tijd voor de Jaarlijkse Spekkenverkoop. Op zaterdag 20november van 13u30 tot 16u30 zullen KLJ-ers huis aan huis zakken spekken gaan verkopen. De kostprijs van een zak spekken is 100 BEF. Met de opbrengst van de spekkenverkoop zullen zij de leden een niet-te-vergeten KLJ-jaar bezorgen.

garage VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash

* carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33


WORTEL

Gezocht: ECOTEAM-leden K\VB Wortel heeft voor het werkjaar 1999-2000 besloten om te starten met een Ecotearn. Voor een goede werking van dit team zijn 10 leden nodig. Op dit moment hebben 7 personen zich opgegeven als teamlid. we zoeken dus nog 3 personen om mee te doen. Een Ecoteam is een doegroep. 01) een speelse, gezellige en positieve manier worden door de deelnemers punten aangebracht. ervaringen uitgewisseld die iedereen in zijn of haar gezin kan toepassen op gebied van: afval, water, elektriciteit, verwarming, vervoer en koopgedrag. De gevonden oplossingen zijn voor niemand een verplichting. ieder maakt voor zichzelf uit welke punten voor zijn gezin belangrijk zijn en eventueel kunnen toegepast worden.

4G5,

osse

jan , 1.13

gsel

-

Door maandelijkse metingen van verbruik van water, elektriciteit, gas, afval en km wordt ieder teamlid bewuster van het verbruik in zijn gezin. Deze metingen zijn niet bedoeld om onderling vergeleken te worden, daar gezinssamenstelling, woon- en werksituatie toch onderling verschillen. Het Ecoteamprogramma is in 1990 opgericht door het GAP (Glohal Action Plan). Voorlopig zijn er Ecoteams werkzaam in 14 westerse landen. Deze Ecoteams zijn opgericht om actie te voeren aan de basis, wij dus de gezinnen, om met kleine haalbare stappen te werken aan een duurzame 21e eeuw. Heeft u zin om gedurende 6 maanden, maandelijks mee te werken met het ecoteam, geef uw naam dan op. Ook mensen van buiten Wortel zijn welkom in ons Ecoteam.

vrt4

'10 V400

* bei0eSpra lhe teeiO4e. 03' G

Inschrijven bij: Jos Herri/gers Oude Weg 5, 2323 Wortel. Tel. 031314.68.80

Met de overname van De Ster wordt Duni nu ook topleverancier voor luchtvaart- en andere vervoersmaatschappijen. Daar De Ster bovendien over een eigen netwerk beschikt in ZuidAmerika en de Asia Pacific regio, breidt Duni ook naar daar haar aanwezigheid uit. Door de overname zal de Duni groep volgend juLr naar verwachting een omzet realiseren van

35 miljard Bef, waarvan 10 miljard voor rekening van De Ster. Het personeelsbestand van de groep zal uitbreiden van 3.500 werknemers naar ongeveer 4.800. De overname past ook in de Iangetermijnsstrategie om de aantrekkelijkheid van de geplande beursgang in 2001 te verhogen.

De Ster wordt deel

van Duni-groep In een kort berichtje meldden we vorige maand reeds de overname van De Ster door de Zweedse Duni-groep. Nu is het bericht officieel. De groep werd voor 100% eigenaar van De Ster, zeven jaar nadat de tNG-bank de controle over dit Hoogstraatse bedrijf overnam. Duni is fabrikant en conceptontwikkelaar van papierwaren zoals servetten en tafellakens en biedt ook een ruim assortiment aan verwante producten aan. De familie Bonnier startte het bedrijf bescheiden in 1949 met de fabricatie van papieren drinkbekers maar breidde haar activiteiten snel uit. Pas later werd de naam Duni geĂŻntroduceerd. In 1977 stak het bedrijf de Atlantische Oceaan over richting U.S.A. De groep heeft momenteel vestigingen in meer dan 20 landen (waaronder BelgiĂŤ, Wilrijk). 37


Nieuws van en over Minderhout is welkom op de redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten, TeL/fax: 314.55.04.

En de naam is... Scharrel! We hebben eindelijk de buitenkant op het niveau van onze binnenkant kunnen brengen en daar zijn we toch wel een heel klein beetje fier op!' Dit lazen we op de uitnodiging van de officiële opening van de nieuwe schoolgebouwen van de Vrije Basisschool Minderhout. Zweet, bloed en tranen heeft het echter gekost om de plannen die een tiental jaren geleden reeds ontsproten waren te verwezenlijken. Ze stond er inderdaad belabberd bij die Vrije Basisschool en dan vooral het prefabgebouw, een 20 taljaren geleden aangekocht in het Klein

9 lllh

.

Seminarie, was echt in verre staat van ontbinding. Plantengroei is mooi, maar niet als ze van buiten naai biiiueii gloeien dwais dooi alles heen, lekken allerhande, tochtgaten...! Zo kon

dit niet verder. In de 80'er jaren werd al aan broodnodige renovatie gedaan, maar er moesten nieuwe lokalen bijkomen, het koste wat het wil. In '89 werden concrete plannen gesmeed voor een aantal nieuwe klassen en een turnzaal. Bij die plannen is het jaren gebleven, de administratieve molen maalt tergend langzaam. Slapeloze nachten voor directeur Pat Leysen en de mensen van het schoolcomité. In augustus '97 geschiedde het wonder, de bouwwerken vingen aan en in november '98 werden de zes klassen kinderrijp verklaard, terwijl de turnzaal, gebouwd met 30 % subsidie van de stad Hoogstraten, enkele maanden later, februari '99, in gebruik kon worden genomen. Tien jaar tussen

plannen en opening is lang. Veel te lang! Uiteindelijk toch een grote tevredenheid bij alle mensen die betrokken waren bij dit project. Nog een naam voor de nieuwe school! Een lange niet zo gemakkelijke zoektocht die uiteindelijk toch uitmondde in . .. ' Scharrel'! Vanwaar die naam? Doe een kleine navraag bij de Minderhoutse schoolkinderen en zonder problemen zullen zij uw probleem van de baan

helpen.

Hoe de naam Scharrel tot stand kwani FteJ-d op ludieke wijze door enkele meisjesleerlingen van het 6de leerjaar uiteengezet in de vorm van een aantal peisoneels vergoderinçen

Een nieuwe schoot in Minderhout Enkele jaren nadat de kleuters mochten kennismaken met het comfort van nieuwe klaslokalen, was het nu (eindelijk) de beurt aan de kinderen van de lagere school om officieel de nieuwe en vernieuwde klassen en turnzaal in gebruik te

nemen. Over de hele (lange) voorgeschiedenis lees je wellicht elders meer.

Deze bijdrage focust enkel op de naam 'scharrel' die bij deze gelegenheid aan onze vrije basisschool werd toegedicht. Een naam waarvoor de leerkrachten niet over één nacht ijs gingen. Dit werd ludiek bewezen op de officiële openingsreceptie door enkele van de leerlingen. Zij kaapten met hun sketch de sympathie en de belangstelling weg van de

genodigden. Na een opgebouwde spanningsboog werd uiteindelijk het doek weggehaald voor de nieuwe naam van onze Minderhoutse basisschool. Onderstaande tekst verscheen in beeld. Hij geeft een mooi beeld van het Uitgangspunt van onze dorpsschool die altijd al een 'goeie naam' had maar nu ook effectief een treffende naam heeft bijgekregen.

~

TI?,j.-T

Wij bieden u deze tekst integraal aan en wensen heel het team veel enthousiasme om deze mooie

woorden ook dag in dag uit waar te maken.

God, wil Jij de wereld veranderen want hij is niet goed Natuurlijk, zei God, begin maar

LASERSHOW

38

-

HOOGSTRATEN

Zoek je weg maar, kleine knaap Waarheen je ook wil Ik ga een eind met je mee, maar jij loopt voorop

Jij bepaalt de weg die je wil gaan Ik sta achter jou Ik zal je verdedigen Als je moe bent of verkouden Rust dan uit onder mijn vleugels Er is voedsel in overvloed Ik zal het je tonen Ik leg het voor je klaar Zo nodig maal ik het fijn Maar oppikken moet je zelf Van in het begin Stilaan zal jij je eigen smaak bepalen En zal je sneller worden dan je moeder Je zal scharrelen met je sterke poten Dat het een lieve lust is En met je scherpe snavel Alleen nog dat nemen wat goed is voor jou Jij groeit Op jouw ritme Sneller of trager dan je broertjes of zusjes Maar je groeit Enje wordt wie je in aanleg bent Want van onder mijn warme vleugels Heb je geleerd Te zoeken, Te kiezen En op te pikken Je hebt geleerd Te scharrelen En daarom geef ikje een naam Die mijn bezorgdheid En jouw zoeken verenigt


MINDERHOUT

De haver voor de beste ploeg Veel volk, ambiance en spanning tijdens de jaarlijkse quiz in het parochiecentrum waaraan zomaar eventjes dertien verenigingen hun medewerking verleenden. KWB, de winnaar van vorige uitgave tekende verantwoordelijkheid voor de praktische Organisatie van de avond en zij kweet zich meer dan voortreffelijk van haar taak, zodat de presentatoren Jacqueline van den Heuvel en Gerard de Backer in nauwe samenwerking met de juryleden een vlot verloop konden garanderen, en dit ook dankzij de sportiviteit van de deelnemers. In de finaleronde kwam het tot een zij aan zij tussen KSJ en Ruiters waarbij de jeugd het tenslotte moest afleggen tegen de meer ervaren ruiters en amaz.ones. De uitslag: Ruiters L KSJ TTK (tafeltennis) KVLV Marcklopers, Oudercomité, Gilde LG (Lnndclijkc Gilde) Kon. Fanfare De Marckezonen Minderhout VV KLJ KAV De Arkduif

:t4 QV

Kijken, Iui,ueri'iî, altijd aanwezig.

Tweedehandsbeurs Op zondag 21 november houden de BGJG en de KAV van Minderhout een tweedehaudsbeurs. Een vijftigtal personen zullen allerlei kinder spulletjes en baby-uitzetten te koop aanbieden. Leden-verkopers van deze verenigingen betalen 150 fr. en niet-leden 300 fr. om hun koopwaar te presenteren. Vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur kunnen liefhebbers en kooplustigen in het lokaal van de KBG in de Schoolstraat hun centjes kwijt waar een grote verscheidenheid aan koopjes zal tentoongesteld worden. Ook de kijkiustigen kunnen in de cafetaria hun dorst lessen. Meer inlichtingen hieromtrent kan men bekomen via tel.nrs. 03-3143761 of 033143048.

4,

brandstof is er een specifieke toepassing, ni. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG

De grote schoonmaak'

Wie nog eens een avondje ongedwongen wenst te lachen, moet dus zeker naar Minderhout komen waar de toneelkring van de K.F. De Marckezonen het blijspel 'De grote schoonmaak' zal opvoeren. Zaterdag 20 en zondag 21 november 1999 in het Parochiecentrum. Deuren open vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

HERIJGERS

Voor elke

door Eddy Thomas.

GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE uilvoering ininox.

I

4P '

1

in een beetje .... .pieken, muur 1k' O/viiijn.o/ie ,geiliiiiitc' 1,/ee1

IIkk Bouwspecialiteiten INOX ROOKKANALEN

Toneel

Albert, een al wat oudere weduwenaar, is bezig met zijn grote schoonmaak. Ongevraagd krijgt hij daarbij 'hulp' van Wiske, zijn nieuwe huurmeisje, die buitengewoon spontaan en redelijk onhandig is. Zijn rustig leventje wordt ineens helemaal veranderd.., wat de achterdocht Opwekt van zijn dochter Angèle (die nogal bazig is aangelegd) en François (haar onderdanige echtgenoot). Als Wiske dan nog haar zwangere vriendin bij Albert laat doen logeren, is de chaos compleet Albert's appartementje wordt dan de ontmoetingsplaats van meerdere min of meer rare snuiters!

i1I1I/i'J

11

l n d u str i e weg 7 2320 H o o g s t r a t e n Tel. 03/314.47.55 Fax 03/314.80.65

Advertenties 314.49.111314.55.04

CASTELRE 55 jaar na de bevrijding De Tweede Wereldoorlog blijft blijkbaar veel mensen nog steeds in de ban te houden. In 1995, een halve eeuw na het einde van deze oorlog, werden overal herdenkingsplechtigheden gehouden. Maar tijdens het eerste weekeinde van oktober, dit jaar, herdacht men hier het feit dat 55 jaar geleden Baarle-centrum en Zondereigen werden bevrijd door Poolse troepen. Een aantal Poolse oudstrijders waren hierbij aanwezig. Tijdens het laatste weekeinde van oktober herdenkt men de bevrijding van de omgeving door Engelse en Canadese legereenheden. Ook de enige Amerikaan die op Baarles grondgebied sneuvelde, zal herdacht worden. Sgt. Wiliam Kirlin stierf toen hij met een Liberator een noodlanding moest maken op 18 september 1944. Op de plaats van de noodlanding werd in 1994 een monumentje opgericht. Het werd toen onthuld door de zuster van Kirlin samen met enkele bemanningsleden die het gebeuren hebben overleefd. Mevrouw Gertrude Stuber-Krilin zal ook dit jaar weer aanwezig zijn. De herdenking begint zaterdag 30 oktober om 14 uur aan café De Zwaan in Castelré. Achter de brassband van Ulicoten stapt men in groep naar de herdenkingsplaats van sgt. Kirlin. Na de verwelkoming door de ceremoniemeester om 14.30 uur zal de burgemeester van BaarleNassau een toespraak houden. Na het blazen van 'The last Post' volgt er een minuut stilte waarna men het Amerikaans en het Nederlands volkslied zal spelen. Om 15.45 uur worden er enkele kransen gelegd en is er een kleine bloemenhulde. Ter afsluiting zal mevrouw Stuber-Kirlin het woord nemen waarna de deelnemers terugkeren naar café De Zwaan. Iedereen is welkom op deze plechtigheid waar wij onze Amerikaanse bevrijders willen herdenken. Misschien is het ook wel de laatste keer dat wij buitenlandse gasten mogen verwelkomen gezien de leeftijd van deze mensen. 39


spo

L

1

___ ___

HVV zorgt voor spektakel op de Thijsakker Na een mindere prestatie op Schoten, speelde een geprikkeld HVV Union op een hoopje. Na amper een half uur stonden de Brusselaars met 3-0 in het krijt. Door een goedkope strafschop en een knappe treffer kwam er weer spanning in de match doch toen ook l-IVV van op het strafschoppunt mocht proberen, werd de marge weer uitgediept en Nico van der Goten scoorde numiner 5 terwijl de kanonnen van Union in alle talen zwegen. De verplaatsing naar Hamme werd meteen gelijkspel bekroond. StefHuygen en Nico van der Goten scoorden voor HVV en Peter Heijstek werd wegens protesteren met

250.000 fr. voor Rett-syndroom vzw Dinsdag 17 augustus speelde de eerste ploeg van Hoogstraten V'v een henefietwedstrijd tegen de eerste ploeg van FC Meerop het terrciii van de Thi jsakker in Hoogsiraten. De opbrengst van dit initiatief, zon 250.000 fr, gaat volledig naar de Belgischeo Relt-syndroom vereniging. De vereniging houdt zich bezig met onderzoek en ondersteuning van dc ouders van kinderen met deze aandoening. Onlangs geraakte het nieuws bekend (lat onderzoekers het gen' gevonden hebben dat verantwoordelijk is VOOr deze afwijking. Dit is een belangrijke doorhi'aak Voor de verdere behandeling van de kwaal. Dankzij de sportieve wedstrijd in Hoogstraten krijgt de vereniging een mooi bedrag waarmee ze haar belangrijk werk verder kan ontplooien.

twee gele kaarten voortijdig naar het stortbad gestuurd. Dan volgde de ontmoeting met koploper Denderhoutem. 5 wedstrijden en 5 overwinningen maakten Denderhoutem onbereikbaar voor iedereen. HVV speelde collectief en zonder Heijstek een puike match. Gedurende 80 minuten gingen beide ploegen in de aanval om de overwinning af te dwingen. HVV scoorde in de slotfase van de wedstrijd drie schitterende doelpunten en Denderhoutem werd met de neus op de feiten gedrukt: op de Thijsakker moet HVV voor niemand onderdoen. Hopelijk kregen deze prestaties op Doornik een verlengstuk, doch we hoeden ons voor te veel optimisme, irrmiers, voetbal is en blijft - gelukkig maar - onbereikbaar.

Wedstrijden: 30-10-99 HVV-Maldegem; 20u 06-11-99 St. Niklaas-HVV; 20 u 14-11-99 HVV-Wetteren; 15 u Indien zowel HVV als Wetteren niet meer in aanmerking komen voor de eerste periodetitel, gaat deze match naar de zaterdag 13-11-99 te 20 u. - Best even informeren eer je naar de Thijsakker stapt. 21-11-99 Strombeek-HVV; 15 u 27-11-99 HVV-Zottegem 21 u Bijkomende matchen: 03-11-99 HVV 1-Nationaal Elftal onder de 18 j; 19 u. met om. Stein Huysegems, Struyven, Van de Cauter (Lierse SK) als voornaamste blikvangers. 11-11-99 HVV 1-Selectie Fusieclubs; 1911. (Meer - Meerle - Wortel en Minderhout)

C ER EM ON IE WAG ENS

DE DIEPT BVBA

Hofmans -

4V

Zwarte voigwagens Mercedes E klasse, nieuwste modellen

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

Breng ons vrijblijvend een bezoekje na telefonische afspraak Als u een oldtimer wilt kopen, kan u ook steeds bij ons terecht.

Tel. 314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 16

40

Het moet een hele opluchtinit betekend hebben voor de MVV-faniilie die dit seizoen nog weinig reden tot juichen had. De eerste overwinning 2-0, is eindelijk binnen schot en dit gebeurde tegen gebuur Meerle. Een verdiende overwinning mocht het zeker genoemd worden. De heropstanding? Nog niet te hoog van de toren blazen, maar uit die onderste regionen wil men alleszins zo vlug mogelijk weggeraken. Eventjes terugblikken op de vorige wedstrijden. Na het eerste puntengewin tegen Flandria trok MVV vol goede moed naar White Star Schorvoort. In het begin liep men duidelijk achter de feiten aan, maar na een twintigtal minuten werd Minderhout baas over het spel. Via Kurt van den Langenbergh kwam men dan ook verdiend op voorsprong. Nog niet uitgejuicht echterof White Star bracht de stand in evenwicht. Tot aan de rust bleef het gelijkopgaand, maar gescoord werd er niet meer. Onmiddellijk na de pauze werd een brede bal vanuit het middenveld onderschept en de thuisploeg dikte aan tot 2-1. Minderhout liet zich niet onbetuigd maar op een snelle tegenaanval liep Schorvoort verder uit tot 3-1. Even opnieuw hoop toen andermaal Kurt van denLangenbergh milderde tot 3-2. MVV drong wel aan, maar liep nog driemaal tegen een felle counter aan waardoor White Star met overdreven 6-2 cijfers de drie punten thuis hield. Thuiswedstrijd tegen Westmalle! Geen gemakkelijke start voor de thuisploeg die al vlug tegen een 0-1 achterstand aankeek. MVV Probeerde wel, maar een doelpunt voor de rust zat er niet in. Na de koffie wel veidvoordeel voor de gastheren, maar scoren bleek andermaal een zware opgave. Westmalle loerde verder op de counter en bracht een tiental minuten voor affluiten de 0-2 ci,jfers op het bord. Andermaal werd aan een zoveelste nederlaag gedacht, totdat Paul van Gils zich knap vrij draaide en via de binnenkant van de paal tot 1-2 milderde. MVV zette nu alles op alles en na een duidelijke fout in de strafschopzone kon MVV in extremis nog een puntje uit de brand slepen via strafschop. Ene Brees trapte beheerst binnen en het tweede seizoenspuntje was binnen schot.

Wedstrijden

Reeds meer dan 20 jaar ervaring Ceremoniemeester enz.

;Li ''

Op Mariaburg werd MVV andermaal geconfronteerd met een nipte nederlaag. De meeste supporters stonden nog niet op hun plaats of de 1-0 was al een feit. MVV reageerde gepast en via een mooi vrijschopdoelpunt milderde Dries van Bavel, 1-1. Ook de thuisploeg wist raad niet vrijschopsituaties en van op 25 meter knalde het MVV opnieuw op achterstand. Peter Mertens bracht de stand terug gelijk, maar het verdict viel in de 75ste minuut in het nadeel van de bezoekers. Eindstand 3-2!

GSM 0476167.70.41

Voor huwelijken, gouden bruiloften en alle mogelijke gelegenheden verhuren wij uit eigen stal verschillende Mercedes cabriolets uit de jaren dertig en vijftig.

tt

Eerste overwinning voor Minderhout VV

Ten voordele van 'Kom op tegen kanker'

Diepte 2 2330 Merksplas Tel. 014163.32.73

i•

Zondag 7 november 14.30 u. Putte SK-Minderhout VV Zondag 14 november 14.30 u. Minderhout VV-Vosselaar VV Zondag 21 november 14.30 u. St. Job-Minderhout VV Zondag 28 november 14.30 u. Minderhout VV-Maria Ter Heide


SPORT

K.F.C. Meerle Zondag 6 september ks ain St-Job op bezoek hij KFC. De th ii P, pioeg ki eeg vee1 Lii iseti. Ilicicti liet ix uiibc lul. Na ecu 1 icil 1 u u 1 kou Dijk Vtij Bavcl ecn voorzct van Van Raak tegen dc netten werken. Opluchting alom, zij het van korte duur, want nog geen 10 minuten later kon St.Job al langszij komen. De score verliep echter snel, want nauwelijks ĂŠĂŠn minuut later was Meerle weer aan de beurt via Wilfried Pauwels. Na de pauze drong St-Job aan en lukte in de 50 minuut de gelijkmaker. Het werd nog spannend en het duurde lot de voorlaatste minuut eer KFC de partij in zijn voordeet kon beslissen. 3-2 door een vrijsehop van Van Raak. Een week later moet K1-C naar Maria-ter-Heide. Meerle had na twee minuten al kunnen voorstaan, maar lat en paal beslisten er anders over. De tegenstoten van de thuisploeg kenden meer succes en voor het half uur stonden ze 2-0 voor. Vijf minuten later zelfs 3-0. Na de rust ging Meerle beter voetballen, maar dat resulteerde niet in een betere score, integendeel. Maria-terHeide kwam 4-0 voor. Te laat om nog invloed te hebben op het eindresultaat kon Meerle nog tot 4-2 terugkomen met doelpunten van Van Bavel en Tetro.

Van voetbal wordt haast klakkeloo.s aangenomen dat liet om een mannensport gaat. Mis, want KFC Meerle telt ook een damesploeg die best haar mannetje kan staan. Niet zomaar voor een keertje, voor de fun, als er iets te doen is of zo. Nee, een echte ploeg die elke week in cie competitie (luntree(I1. Dat van Liie niannensport' is vlus :eker aan iu'r:u'iim toe.

Tielen, op bezoek aan de Chaaniseweg, dwingt heet wat kansen af, maar de netten blijven leeg en de stand op het bord 0-0. Half de tweede helft kan Wilfried Pauwels er toch eentje binnenduwen en meteen de eindstand vastleggen op 1-0. Zondag 16 okwber trok KFC riaaj Miiideiliout voor een plaatselijk derby in 3 provinciale C. Meer!e prer.teerde zwak en Minderhout kwam voor de rust op voorsprong. KFC kreeg niets fatsoenlijks voor mekaar en moest tegen het einde van de match een tweede Minderhouts doelpunt incasseren. Zowaar de slechtste wedstrijd van Meerle tot dusver in het seizoen. Hopelijk komt er snel beterschap

Wedstrijden voor november (telkens om 14.30 uur): 07-1 1-99 Meerle - Flandria 14-11-99 : White Star - Meerle 21-11-99 : Meerle - Westmalle 28-1 1-99 : Mariaburg - Meerle

FJ

31 4.41 .26 314.55.04 314.49.11

Als de sponsor lan naam verandert, moet de uitrusting vernieuwd worden natuurlijk. Waarmee de reserven B van KFC Meerie weer mooi in liet nieuw staan.

BEGRAFENISSEN

Eg

JORIS

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

De Hoogstraatse Maand

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

19

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 41


SPORT

KFC Meer op hoger toerental en... bedankt Raf! Sinds 1949 is Rat Janssen dc trouwe verslaggever van KFC Meer: eerst in de Gazet van Hoogstraten, daarna in De Hoogstraatse Gazet en tot nu toe in De Hoogstraatse Maand. Raf heeft zijn verslaggeving altijd stipt en consequent uitgevoerd, maar wegens gezondheidsredenen moet hij zo node forfait geven in de toekomst. De redactie van De Hoogstraatse Maand wil alvast Raf gemeend danken voor zijn jarenlange trouw en wensen hem het allerbeste toe. Jan Laurijssen, afgevaardigde van de iste ploeg, wordt zijn opvolger en hem wensen we alle succes toe! Na een moeizame start waarbij Meer in de onderste regionen van het klassement verzeilde, heeft het zich terdege herpakt en spectaculaire puntenwinst geboekt. Niet dat het geleverde spektakel steeds van hoge kwaliteit mocht genoemd worden, werd toch een aardige sprong gemaakt in het klassement, waardoor er meer ademruimte te noteren valt. Tegen Kaart werd een matige eerste helft afgefloten bij een 0-0 stand. Nadien vlotte het beter bij de thuisploeg en Gert van der Velden kon na een mistasten van de bezoekende goalie de drie punten op het droge brengen. Eindstand 1-0! Op bezoek bij het gehandicapte Brecht werd de hele wedstrijd door Meer gedomineerd, maar tot afwerken kwam het vooreerst niet tot Gert van der Velden de ban brak met een mooi ingestudeerde vrije trap, 0-1! Kermiszondag en St. Jozef op bezoek. In deze steeds geladen wedstrijd glipte Eddy Peeters door de buitenspelval en scoorde beheerst. Bezoeker Luc van der Linden draaide twee wenkende kansen de hals om zodat de kleedkamers opgezocht werden met een 1-0 eindstand! Naar Gierle dan! Een snelle eerste helft eindigde op 1-1 na een treffer van Gert van der Velden en een own-goal van Guy Brosens. In de veel hardere 2de helft, met twee uitsluitingen van Arnouts (Meer) en Berinckx (Gierle), scoorde eerst de thuisploeg waarna een knap spelende Dirk Christiaencn in een geharrewar

Afscheid van de Ford Mondeo Rallycross De laatste wedstrijd voor het Belgisch Kampioenschap rallycross heeft Jos Sterkens geen tiende titel opgeleverd. Het miezerige herfstweer kwam zijn ultieme aanval op favoriet Jos Kuypers verstoren. Al in de reeksen werd duidelijk dat het niet het dagje van Sterkens zou worden. Hij kreeg de vele pk's niet op het natte asfalt en miste hier door telkens de start. De beruchte superstarter werd achtereenvolgens geklopt door van de Put, Franssen en Ver Eecke in de start. In de finale wachtte een derde startplaats, op de tweede rij, achter de supersnelle Escort van Kuypers en de Subaru van Franssen. Jos pikte als derde aan, maar ging dan in de fout bij het aansturen van de Duivelsberg. 'Ik remde de motor dood. Die sloeg af en ik ging rond. Tot overmaat van ramp kreeg ik geen leven meer in de motor...,' ver-

Gouden doelpunten van Gert van der Velden voor KFC Meer

er 2-2 van maakte. Dit ene puntje was wel een magere beloning voor Meer. Door de vele geblesseerden draait het tweede elftal momenteel wat minder, de jeugdelftallen doen het voortreffelijk en vooral de scholieren en knapen houden van grote winstcijfers.

Wedstrijden Zaterdag 6 november 20.00 u. Brasschaat-KFC Meer Zondag 14 november 14.30 u. KFC Meer-Merksplas Zondag 21 november 14.30 u. KFC Meer-Oostmalle Zondag 28 november 14.30 u. Verbr. Arendonk-KFC Meer

Driedaagse van Hoogstraten Ke,, de Feyte, toonde zith de s/ei kste en regelniatigste junior in de Driedaagse van Jloogstraten. Tevens werd hij winnaar van liet knelpuntenklassement en de Trofee voor de beste jongere met daarbovenop nog de felicitaties van de Hoogstraatse burgemeester.

telde hij ongoocheld bij de prijstuitreiking. Toch was het laatste seizoen met de Ford Mondeo bijzonder geslaagd. Drie keer won hij voor Kuypers, met als mooiste bekroning de Nederlandse kampioenstitel. 'Die tweede plaats in het BK is logisch, want in normale omstandigheden was Kuypers niet te kloppen. Nu kijken we uit naar de Focus WRC, die we gaan bouwen tijdens de winter. De wagen wordt uitgerust met een nieuwe motor, een nieuwe turbo en een andere ophanging, â la Kuypers. Op die manier moeten we volgend jaar terug ons woordje kunnen meespreken. 'De eer om de Monden voor de

allerlaatste keer te besturen komt mecanicien Hans toe, die tijdens de Opendeurdag zijn kans mag wagen. Tom Geenen reed een prima wedstrijd in Divisie 3. In deze klasse kwamen een aantal snelle en spectaculaire Duitsers aan de start, waardoor de Corsa-piloot flink moest knokken voor een finaleplaats. In de B-finale nam hij een goede start en maakte hij zich op om leider Coste nog te belagen, maar dat was buiten de Duitse Turk Dundar gerekend. Die zette zijn Ascona tegen de kleine Corsa en zette Geenen rond. Later, met een lekke band, ging Tom nog even in het decor, zodat hij op de 1 lde plaats strandde, lOde in de eindstand van het kampioenschap. 'Dit jaar rëden we enkel Om Ons te amuseren, vertelde d Minderhoutenaar. 'Volgend seizoen stappen we over naar Divisie 1, de klasse van Jos. Ik kocht vorige week de Nissan Sunny GTi-R van de Nederlander Van Ro. Niet dat ik met Nissan ga rijden, maar wel om de vierwielaandrijving en de kooi van de Nissan te gebruiken bij de bouw van een nieuwe Opel Corsa 4x4!

Met twee dorpsgenoten in Divisie 1 belooft het volgend jaar weer een boeiend seizoen te worden. De Hoogstraatse Maand zal natuurlijk het knutselwerk deze winter en hun prestaties volgend seizoen op de Europese circuits op dc voet volgen. De eerste wedstrijd voor het BK 2000 staat gepland op 5maart. De klok loopt ... (HVO)

Duiven Quiéviaitispel op 26 sepleiiibei, 242 oude duiven, gewonnen door Louis l-lendrickx, Rijkevorsel.. 42


SPORT

De Marcklopers

Jan Hendrickx 2de veteraan B.K. Marathon Een paar grote confrontaties stonden op de kalender deze maand, ni. 'Ten Miles' van Antwerpen en het Belgisch Kampioenschap Marathon te Gent. Ook onze vrouwelijke loopsters liepen in de kijker in de 'Ladies 5 km.' te Antwerpen. Met ongeveer 2000 deelneemsters aan de start liepen Lucienne Koyen, Monique Aerts, Ingrid Oomen, Hilde van den Heuvel en Ingrid Jespers een knappe wedstrijd. Vermelden we nog een mooie prestatie van Dorien van Bavel (13 j.) die er haar eerste wedstrijd liep. Brigitte Wendrickx, Lief van Bergen, Marc Janssens, Gunther Janssen, Ward Blommaert en Jan Hendrickx startten in de STen Miles'. Voor Jan een geslaagde test met het oog op de Gentse marathon, een 1 ide plaats werd zijn deel. Op het B.K. Marathon kon Jan zijn ambitie, een plaats op het podium bij de veteranen, waar maken. Hij liep een sterke koers en ondanks de strakke tegenwind in de laatste 15 km. behaalde hij een knappe 9de plaats, hierdoor beklom hij het schavotje als 2de bij de veteranPn Pat 1 cysen die dit seizoen al opmerkelijk presteerde en de marathon binnen de 3 uur wou lopen, liep een sterke wedstrijd. Na 21 km. kwam hij in 1u26min. De tegenwind speelde hem het laatste gedeelte ook parten en Pat eindigde daardoor 45 sec. boven de 3 uur. Een prima resultaat ondanks zijn ontgoocheling! Jos van Bavel maalde zijn 25ste marathon af, echter geen feest voor Jos! Tot kilometer 30 vlotte alles heel goed, maar door een schouderblessure waren de laatste kilometers een ware lijdensweg. Drie kilometer voor het einde was hij de opgave nabij, maar op karakter behaalde hij toch nog de eindmeet. Ook voor Suske Onincx leek het een zware klus, toch eindigde hij binnen de 4 uren. Brigitte Wendrickx was de enige Marckloopster in de halve marathon van Gent en ze trok als altijd flink haar streng.

Uitslagen Antwerpen (Ladies 5,7 kin) Ingrid Jespers Lucienne Koyen Monique Aerts Hilde vd Heuvel Ingrid Oomen Dorien v Bavel Antwerpen (Ten Miles) Jan Hendrickx Marc Janssens Ward Blommaert Lief v Bergen Brigitte Wendrickx Geel STelen 7,6 km (55 deeln.) Steven Vermeiren 14,6km (116 deeln.) Fons Jansen Jacques Vermeiren Rita v Aert (2de dame) Eddy Kenis Ward Blommaert B.K. Marathon Gent Jan Hendrickx Pat Leysen Jos v Bavel Suske Onincx

106de 140ste 179ste 187ste 253ste 546ste

26min40sec 27min16sec 27min55sec 28min03sec 29minølsec 32min09sec

ilde 234ste 667ste 1603ste 2152ste

0u51min55sec Iu03min32sec lul0min50sec 1u21min14sec 1u27min03sec

iste

27min23sec

16de 30ste 63ste 75ste 107de

0u56min13sec 0u59111in52sec 1u06min22sec 1u09min53sec iul6min49sec

9de (2de vet.)

2u28min55sec 3u00min45sec

3u45min00sec 3u55min00sec

Halve marathon Gent Brigitte Wendrickx Singelloop Breda Halve marathon Yolanda Schoenmakers

1 u44min00sec

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 8ste (dames vet.)

1u37min22sec 43


SPORT

Een prestatie om u tegen te zeggen De ene mens is de andere niet. Daarmee verkondigen we geen literaire

hoogstand. Maar als we ook in eigen midden prestaties mogen verwelkomen die niet voor iedereen zijn weggelegd, krijgt deze uitspraak toch een extra dimensie. Voor zover ons bekend bracht onlangs de eerste groot-Hoogstratenaar een volledige triathlon tot een goed einde, De triathionsport kende het laatste decennium een forse groei aan populariteit. Niet in het minst was deze te danken aan de heroïsche verhalen die met deze uithoudingsproef gepaard gaan. Triathlonatleten spreken tot de verbeelding omwille van het hard labeur dat deze sport vereist. Onze landgenoot Luc Van Lierde heeft door de overwinning in de 'Iron Man' op Hawaï deze populariteit alleen maar de hoogte ingejaagd. Ondertussen kennen we menigeen die een recreatieve triathlon (zeg maar tussen de Mosten en Cahier de brouillon) op zijn actief heeft staan. Kwartof halve triatleten kunnen we doorgaans ook wel in onze omgeving terugvinden, Maar om een volledige triathlon op je palmares te zetten, moet je toch uit een speciaal soort hout gesneden zijn. En dan is het toch wel gepast om even het verhaal van Minderhoutenaar JAN ADAMS te schetsen. Als buurman-verslaggever voor deze krant hebben we de voorbereiding van deze atleet nauwgezet kunnen volgen. Ietwat uitgekeken op de eenzame looptrainingen, besloot Jan een aantal jaren geleden om wat meer variatie te brengen in zijn spor-

tieve loophobby en ook zwem- en fietstraining in te lassen. Na enkele jaren op de kortere afstanden geproefd te hebben van het

Op je eentje de afstand Minderhout-De De eerste proef zit erop. Na een uur plat in het water moet het bloed weer een andere richting uit. Kopje er even bij houden. 44

Panne tegen een snelheid van 33km1uur... op reserve. De wedstrijd verloopt petfect naar wens.

triathionwerk, stond dit jaar de grote uitdaging op het programma: 3,8 km zwemmen, 180km fietsen en 42,2 km lopen in een enkele wedstrijd. Geef toe, dat is niet zomaar voor iedereen weggelegd. Ook voor Jan vergde dit een bijkomende maandenlange training met een weekgemiddelde van een 15-tal trainingsuren. In piekweken kon dit zelfs oplopen tot 25 uren Als je rekent dat een week altijd maar zeven dagen telt, kan je je voorstellen dat er aardig wat met (vrije) tijd moest gewoekerd worden om dit programma af te werken naast een volledige dagtaak. Uit ervaring weet ik dat 80 km loopwerk per week al aardi g aan je tijd vreet. Maar hiernaast moest Jan nog 450 km fietsen en 10 km zwemmen. Ga er maar aan staan! Je wordt allicht wel creatief in het bedenken van trainingsmogelijkheden en ik kan me voorstelten dat een bezoek aan tante Josefien in Wuustwezel geregeld werd via een fietstocht over Scherpenheuvel en een duik in de vaart in Sint-Lenaarts. Even dreigde in de laatste week een valpartij met de fiets nog roet in het eten te strooien maar uiteindelijk werd op 4 september aangezet in het open Nederlands kampioenschap in Almere. Eerste opdracht was de zwemproef van bijna 4 km in het Gooimeer 's morgens om 9 uur bij een watertemperatuur van 19 °C. De start was als naar gewoonte erg woelig met 600 stuks gespannen en getrainde zenuwklompen die gelijktijdig in het water spurten. Na een kleine kilometer vond Jan een constant !

Blik op oneindi' en verstand op nul. De automatische piloot is ingeschakeld maar de aankomst van de eerste volledige triathlon komt dichtbij. Pijn is nu van ondergeschikt belang.


SPORT zwemtempo en hij kwam letterlijk boven water na 1.03 uur, een klein kwartiertje na de echte toppers, maar lang voor de uitsluitingstijd die voor het zwemmen bepaald was op 2 uur. Wisselzones zijn altijd een delicaat onderdeel in de triathlon. Door de plotse verandering van houding, van temperatuur en van spierspanning is hier enige voorzichtigheid geboden. Zoals een machine heeft ook het lichaam aanpassing nodig aan plots veranderende omstandigheden en geven bloeddruk en hartslag signalen die niet uit het oog mogen verloren worden. Na 1.07 uur springt Jan op de fiets. Het is een individueel beuken tegen de elementen. Stayeren (in groep fietsen) is niet toegelaten en na al die trainingsarheid is uitsluiting wel het laatste waarop je zit te wachten. De hele afstand van 180km ( !) wordt op reserve gefietst (voor de kenners 'in de aerobe zone'). Na de fietsproef wacht immers nog een volledige marathon. Het is dus van levensbelang om voortdurend je hartslagfrequentie in de gaten te houden en zonodig te corrigeren. Overmoedigheid wordt immers fataal afgestraft in een later wedstrijdstadium. Met een uurgemiddelde van 33 km (inderdaad, individueel en over die afstand !) wordt de fietsproef afgektokt na 5.30 uur, inclusief twee plaspauzes. Nu worden de fietsschoenen gewisseld voor loopschoenen. Deze wissel neemt 3'.30" in beslag. Ondertussen is het namiddag en zorgt de zon voor een temperatuur van 25-30 °C. Leuk voor de toeschouwers maar een marathonloper weet wat dit betekent. Ter informatie

kunnen we hier aan toevoegen dat onze beste marathonloper Vincent Rousseau niet wilde starten als de temperatuur boven de 18°C steeg De marathon is gespreid over twee ronden. De eerste ronde verloopt volgens plan in 1.45 uur. De laatse loodjes worden zwaar. Door maagdarmproblemen moet Jan een drietal keren even op wandelpas overschakelen. Uiteindelijk overschrijdt onze moedige sportman de finish na 3.52 uur. Doodmoe maar voldaan : 'Een onheschrijflijk gevoel' zoals Jan het uitdrukt en dit proberen we dan ook niet onder woorden te brengen. Alleen zij die hun lichaam al gepijnigd hebben tot over de grens van het toelaatbare beseffen welk een heerlijkheid het is om in zulk geval de aankomst te overschrijden. Met een totaaltijd van 10.32 uur en een 187 plaats mogen wij terecht fier zijn op onze dorpsgenoot. Niet dat we daar zelf enige verdienste aan hebben, want wie zulk een prestatie aflevert, heeft ongetwijfeld uren, weken, maanden de discipline opgebracht van zware, dikwijls eenzame trainingsarheid en een aangepast levensritme (nochtans kennen we Jan als iemand die in geen enkele omstandigheid zijn trappist verloochent). Onze Rode Duivels kunnen hier allicht een puntje aan zuigen. In de euforie na de aankomst horen we Jan al dromen van verdere wereldveroverende triathlons. Wanneer de microbe gebeten heeft... Vanwege de Hoogstraatse Maand en heel sportminnend Hoogstraten alvast een dikke proficiat

119 ,

14

t RIEVA§V B A

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTIRATEN Tel.: 03-315.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

j.x.i Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

t

LIjf

COMPUTER-cursus voor beginners!!!

Wielrennen

7cle Kampioenschap van Hoogstraten En gevlamd werd er op het circuit te Meer! Alle fietsliefbebbers, wonende in (le fusie Hoogstraten, kregen startgelegenheid in dit prestigetreffen. Een kolije naar de hand van de wielertoeristen natuurlijk! Deelnemen was heel belangrijk, maar winnen toch nog belangrijker en dit bewezen deze flink getrainde amateurs des te meer. Geen obstakels op de weg, de blik op oneindig en voor de besten naar het ... bloemenmeisje. In vijf leeftijdscategorieën werd er gestart, zodat Hoogstraten ook vijf nieuwe kampioenen binnen de grenzen heeft.

Uitslagen -30 jaar Meeuwesen Erwin Michielsen Wim Snets Peter Sprangers Patrick +30 jaar Eddy Vermeiren Herreygers Piet Brosens Jan Vervoort Karel Jespers Marc +40 jaar

Christ Geerts Ter Harmsch Bart Van Dun Frans Aerts Frans Laurijssen Jef +50 jaar

Verheyen Jan Deckers Jaak Laurijssen Jan Snels Luc Schellekens Roger +60 jaar O,iicr ./.ii.i. dc kuinpiiicn: En'iu Mei,ie,cn, EJLI\

L//iICTj(I),

(7//7î Gcert.s, Jon

GeerisJef Stoops Jos

Verheven, Jef Geerts. Midden v.l.n.r. Win, Michielsen, Pier Herreygers, Bart ter Harrnsch, Jaak Dekkers, Jos Stoops eindigden in hun reeks op de 2de plaats Boven v.l.n.r. W. vd Ouweiandt (medesponsor) en burgemeesterA van Aperen.

45


SPORT

Gildenleven & schuttersnieuws Al het nieuws over het gildenleven en schuttersverenigingen uit onze gemeente is welkom bij Frans Snijders, St. Clemensstraat 25, 2322 Minderhout, tel. 03-314.49.03.

Het verbond van Sint-Jorisgilden vierde zijn kampioenen Het schietseizoen Zit er op. Dat eindigt zoals elk jaar met een prijsuitreiking. ûp vrijdag 22 oktober kwamen de negen gilden van het Verbond samen in Loenhout om op een feestelijke wijze een punt te zetten achter een gelukt schietseizoen. Voor de SintJorisgilde uit Meer werd het een nzemorahele dag. Opperhoofdman Jef Van Opstal heette iedereen van harte welkom. Hij herinnerde in zijn korte inleiding aan enkele hoogtepunten van het voorbije seizoen: de begijnhoffcesten en de historische evocatie. Ze gaven de gilden uit het land van Hoogstraten weer even de glans en luister van weleer. Maar wat heeft het volgende millenniurn in petto voor onze gilden? Ze zullen het heft zelf in handen moeten nemen. De uitreiking van de ereprijzen verliep vervolgens in drie fasen: de huldiging van de verdienstelijke schutters, de uitreiking van de rozenprijzen en de viering van de kampioenen.

Laureaten Eén van de hoofdkenmerken van de gilden is trouw. Mensen die al 50 jaar schutter zijn, worden elk jaar in de bloemetjes gezet. Ondervoorzitter Frans Van Hasselt loofde de verdiensten van Herman Gabriels en Louis Nees, beiden schutters uit Hoogstraten, voor hun verdiensten in het gildenleven. Ook zal zijnde prestaties niet

onder een welverdiend applaus naar het podium kwamen om een tinnen bordje in ontvangst te nemen. Opvallend hierbij was dat het 'kleine' Wortel, met 9 stuks, dit jaar de meeste rozenprijzen binnenhaalde.

er een podiumplaats voor Tim Dekkers (Wortel) en Hans Van Hasselt (Loenhout). De tweede plaats in reeks B was voor 'Meester' Marcel Anthonis (Hoogstraten) terwijl de derde plaats gedeeld werd door René Van Dijck (Loenhout) en Tom Snijders (Meer).

Kampioenen en zestalwinnaars Het 'moment suprême' was uiteraard de viering van de kampioenen. Wie kon zich het hele seizoen door, bij deze uitgelezen concentratiesport, het meest beheersen? Wie waren individueel en collectief de beste? Opperhoofdman Jef Van Opstal begint aan een ééntonig verhaal, dat een ware triomftocht werd voor Meer. Met Jan Rombouts in de Ere-afdeling, Dirk Brosens in de afdeling A en Eric Matthé in de afdeling B, won Sint-Joris Meer alle individuele kampioenschappen. Ereplaatsen en bloemen waren er in de Ere reeks voor Alex Jansen (Minderhout). Op een gedeelde derde plaats werden Fons Van Hasselt (Loenhout) en Frie Konings (Sprundel) gehuldigd. In reeks A was

Ook collectief was Meer de beste ploeg. Meer won met 1654 punten voor Floogstraten met 1642 en Minderhout met 1639 punten. En wie kreeg de tinnen schotels voor de over winningen in het eerste en het tweede zestal? Jawel, wééral Meer! Volledigheidshalve ver melden we dat Hoogstraten en Minderhout ook beiden twee zestallen wonnen. Die prijzen wer den vroeger al uitgereikt. Een overdonderend succes was er dus voor de Sint-Jorisgilde van Meer. Zij zijn niet vlag en wimpel de schuttersploeg van het jaar. Daarna was er het verbroederingsbal. Want het Verbond van Sint-Jorisgilden wil ook in de toekomst één grote familie blijven.

1 Ene Matthé, was de beste in de B categorie. meer om over naar huis te schrijven, ze blijven meedraaien onder het motto: deelnemen is belangrijker dan winnen. Nog uitzonderlijker is de prestatie van de nestor van het Verbond. Emiel Christiaensen is al 65 jaar schutter! En hij schiet nog geregeld zijn prijs. Het levend bewijs dat kruisboogschieten een sport is voorjong en oud. Terecht ontvingen de laureaten als blijvend aandenken een gegraveerde tinnen schotel.

Rozenprijzen Griffier Wim Druyts mocht de rozenprijswinnaars huldigen. Er waren 42 gelukkigen die 46

Dirk, B,ocu.\,

IsO/I1J)1O(1I /1/

(It

.1

15 (' /.

Jon Rombouts, kampioen in de hoogste reeks.

WONINGBOUW BVBA

KREKELSTRAAT 4 - 2321 MEER 03/315.87.14 GRATIS PRIJSOFFERTE


SPORT

De wintercompetitie op zes meter Recd vete eeuwen kennen \\ ij ehuttersiIden in de Noorderkempen. De Sint-Jansbooggilden, beter bekend als de grote kruishoog, bouwden door de jaren heen een voorbeeldige verhondswerking uit. Intussen steeg de belangstelling voor dit wapen wat resulteerde dat de meeste gilden een ongekende bloei tegemoet gingen. De gilde uit Meer trok de stoute schoenen aan en was de eerste gilde, reeds in 1979, die een eigen lokaal neerzette op aloude gildengrond, gelegen aan de Donckstraat. Andere gilden zouden, in eigen dorp, in de loop der jaren dit voorbeeld volgen. Toch bleek de moeilijkheidsgraad, en zeker het gewicht van dit wapen vrij hoog om als echt jonge persoon actief deel te nemen aan dc vcrbondschictingen. Dit wapen kan men ook alleen maar in de zomer gebruiken, van Pasen tot ongeveer einde september. Toch begon men de nood te voelen om de jeugd vanaf 13-14 jaar kennis te laten maken met de kruisboog en de daarbij behorende gildenwerking. Ook de (ervaren) schutters op 61 meters voelden de nood aan een vorm van wintercompetitie. Sommigen begonnen in de winter een ander wapen te hanteren, handboog, karabijn, kleine kruisboog om toch maar 'op schot' te blijven. De belangstelling voor het winterseizoen kreeg een vaste vorm binnen het toenmalige Verbond der Sint-Jorisgilden in oktober 1988 toen enkele gildenbroeders samen het besluit namen om een wintercompetitie vaste vorm te geven. Er werd besloten om tijdens de winter op een blazoentje te schieten welke zich op zes meter van de schutterbevindt. Het eerste seizoen, 1988-1989, werd er geschoten op de doelen van Meerle, Meer, Minderhout. Hoogstraten en Castelré. Niet minder dan 119 schutters namen deel aan deze eerste uitgave. Eén seizoen later sloten ook de gilden van Wortel en Loenhout aan. Met deze twee gilden méér steeg het aantal schutters in het seizoen 1990-1991 naar 151 schutters. Heden ten dage weet men ruim 190 schutters te boeien om aan deze wedstrijden deel te nemen. Met vier proefschoten én tien tellende schoten tracht elke schutter een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Aangezien alle schutters in één reeks schieten kan er uiteraard op het laatst van het seizoen ook maar één kampioen zijn. Toch is verleden jaar de strijd zo spannend verlopen dat er zelfs twee schutters, Vicky Rombouts uit Meer én Adri Vermeiren uit Meerle, samen op de eerste plaats eindigden met 590 punten, zodat het kampschot, ditmaal in het voordeel van Vicky dé beslissing moest brengen. Intussen heeft deze competitie op zes meter een vaste (winter)plaats op de schuttersagenda. Ook in het komende seizoen kan men in de diverse schietstanden deelnemen aan deze schietingen op zes meter. Vanaf 13 jaar zal de plaatselijke gilden uzelf of uw kinderen bekwamen in deze schutterssport. De agenda van 1999-2000 ziet eruit als volgt: 5-6 en 7 november 1999: Wortel 20 en 21 november 1999: Loenhout 4 en 5 december 1999: Meer 18 en 19 december 1999: Meerle 15 en 16januari 2000: Minderhout 29 en 30januari 2000: Hoogstraten 11-12 en 13 februari 2000: Castelré 20 februari 2000: Zestalschieting te Meer Voor meer inlichtingen verwijzen wij naar voorzitter Jan Gijsbregts op het telnr. 03/314.70.53.

Huwelijk

0p zaterdag 25 september gaven Vera Goetschalckx en Dannv Vorssel,nan.v elkaar het jawoord in de Sint-Rosalia-kerk te Meer. De gildenbroeders en -zusters van de SintJoris gilde brachten tijdens de huwelijksmis de rozenwals. Na de mis vormden de gildenbroeders de erehaag aan de kerk, bijgestaan door de brandweerlieden uit Hoogstraten want ook daar is Dannv een actief lid van.

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uw foto's afgewerkt in eigen Prof. Videolabo Ook uw A.P.S.flhineiz -1 UUR SERViCE

Vrijheid 126 Hoogstraten TeL: 031314.13.13 Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37


SPORT

Volleybalclub De Gelmers Met de spelers van De Gelmers en de club zelf is momenteel alles goed. En hopelijk geldt dat voor iedereen die dit leest. Want zeg nu zelf, wat is er mooier of gelukzaliger dan de heerlijke late-herfstlucht in je gezonde longen te laten vloeien. Lyrisch weer - inderdaad - datje toch al - gek genoeg - naar de zomer doet verlangen. Maar ter zake. Bij De Gelmers is het al goed weer dat de klok slaat. De eerste herenploeg prijkt na vier speelrondes nog altijd met het maximum der punten. Slechts twee setjes werden tot dusver afgegeven - en dat waren er nog twee teveel. Voorlopig is het in ieder geval goed toeven op dc eerste plaats. De match tegen een andere titelkandidaat, VBK Smash, zal de ambities verder bepalen. Wij hopen en duimen en verwachten natuurlijk iedereen op supporterspost. Ook bij de dames goed nieuws! De eerste draait goed mee aan de top en beoogt dan ook een goed klassement. En de tweede en derde damesploeg hebben ook nog geen enkele match uit handen gegeven. Laat ons dat zo volhouden. De pas heropgestartejeugdwerking loopt ook al op rolletjes. Met z'n dertigen zijn ze ondertussen al: kwikke en enthousiaste jonge meisjes en jongens die verliefd zijn op de volleybal. Maar iedereen blijft welkom. U ziet het. Alles kits bij De Gelmers. Wilt u ook eens de unieke sfeer opsnuiven bij onze matchen? Kom maar eens af. De volgende thuismatchen zijn gepland in het weekeinde van 27 november. Maar op verplaatsing bent u ook altijd welkom. Ciao!

Een boom voor de 'Indian Sununer' 'Indian Summer' is de naam die de Amerikanen hebben gegeven aan de laatste warme dagen in de herfst. Bij ons wordt zo'n periode ook wel een 'oude wij Ven zomer' genoemd. Tijdens de 'Indian Summer' zijn de bomen, vooral langs de oostkust van de Verenigde Staten, vaak langdurig vlammend oranje en rood van kleur. Dat levert spectaculaire beelden op. Met de Plant van de Maand november, de Liquidambar, of amberboom, is zo'n 'Indian Summer' ook voor Belgie weggelegd. De amberboom is een mooie, breed uitgroeiende boom. De bloemen zijn onopvallend, maar de amberboom heeft wel een prachtige herfsttint. De amberboom komt het best tot zijn recht als solitair in een grotere tuin. Staand in een kleine groep is hij ook erg mooi, maar dan moet de tuin bijna het formaat van een klein park hebben.

Grote Amerikaan Liquidambar komt oorspronkelijk uit Noord Amerika en kan daar wel 45m hoog worden. In West-Europa blijven de afmetingen van deze Amerikaan wat meer bescheiden. Zijn maximale hoogte is hier 15m, bij een breedte van 8 tot lOm. De amberboom heeft graag een zonnige standplaats, al neemt hij ook genoegen met een plaats in de haifschaduw. Na de spectaculaire herfstkleur verliest de amberboom laat in de herfst zijn blad en hij is goed winterhard. De bodem moet voor een Liquidambar vruchtbaar zijn en overvloedig regenwater goed doorlaten, zonder uit te drogen. Op laaggelegen, kalkrjke grond doet deze boom het niet zo goed.

Oranje, rood en purper Van de Liquidambar zijn twee soorten goed verkrijgbaar. Liquidambar styraciflua en formosana. Het blad van de styraciflua is handvormig en 10 tot 20 cm breed. Het blad is glanzend donkergroen en verkleurt in de herfst n,,nr hli1r nrnnip ;

Kantoor van Notaris Paul ROMMENS Meerseweg 16 2321 Hoogstraten/Meer Tel 031315.11.67 Fax 03/315.71.29 -

-

Openbare verkoop van percelen weiland te Hoogstraten/Minderhout

Notaris Paul Rommens te Meer, Meerseweg 16, zal met 1 % premie, openbaar verkopen: Onder Hoogstraten/Minderhout: koop één: perceel weiland, ter streke Schoorse Heide', groot 4ha.61 a.84ca., palende o.a. aan de straat Heerle, koop 2, venn. Heerle's Hof en J. Vermeiren-Desmedt. koop twee: perceel weiland, ter streke 'Schoorse Heide', groot

5ha.04a.30ca., gelegen achter koop 1, palende verder o.a. venn. Heerle's Hof en J. Vermeiren-Desmedt. koop drie: perceel weiland, ter streke 'Schoorse Heide', groot 4ha.03a.03ca., gelegen op de hoek Heerle/Heike, palende verder venn. Heerle's Hof. Stedebouw: landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Aanvaardbaar volgens veilvoorwaarden. Zitdagen: inzet op woensdag 3 november 1999 en toewijs op

woensdag 17 november 1999, telkens om 15.00 uur, in café Heiken te Minderhout, Bredaseweg 56. Inlichtingen en plannen ten kantore van de Notaris. 48

bladeren van de Liquidambar formosana zijn 10 tot 15cm breed, met een behaarde onderkant. In de herfst verandert de donkergroene kleur naar helder purper.. Een andere mooie, maar minder goed verkrijgbare soort, is de Liquidambar orientalis. Deze blijft met een hoogte van 6m duidelijk kleiner dan zijn grote neven. Hij kan daarom wel in een kleinere tuin aangeplant worden. Het blad van deze amberboom middelgroen van kleur en in de herfst verandert dit naar helder oranje.

Hamamelis familie Hoewel men het vanwege de onopvallende bloei niet zou zeggen, maar de

Liqumdambar is familie van de toverhazelaar (Hamamelis). Deze heester is juist vooral bekend vanwege de spectaculaire gele bloemen die al heel vroeg in het voorjaar verschijnen. Maar net als de Plant van de Maand heeft deze verre verwant van de amberboom ook een heel mooie herfstkleur. Deze is alleen geel in plaats van rood.

Sfeervolle herfsttuin Behalve de amberboom zijn er nog verschillende andere bomen en heesters die in de herfst spectaculair kleuren. Door deze met elkaar te combineren is een prachtige en sfeervolle herfsttuin te creëren. Bomen met een prachtige rode herfstkleur zijn onder andere de rode esdoorn (Acer rubrum), de Amerikaanse eik (Quercus rubra), Prunus sargentii en de tij sterbes (Sorbus aucuparia). Mooie geelkleurende bomen zijnde Ginkgo biloba, de es (Fraxinus excelsior), de berk (Betula) en de wilde en tamme kastanje (Aesculus parviflora en Castanea sativa).

Opvallende vruchten Behalve aan combinaties met mooie herfstkleuren van het blad, kan men ook denken aan bomen en heesters met opvallende vruchten in de herfst. Dit heeft bovendien het voordeel dat deze vaak wat langer blijven hangen en zo tot in de winter voor kleur in de tuin zorgen. Bovendien trekkende vruchten vaak vogels aan, waardoor er altijd wat te beleven valt in de tuin. Voorbeelden van bekende heesters of bomen, met opvallende vruchten in de herfst, zijn de vuurdoorn (Pyracantha), kardinaalsmuts (Euonymus), kornoelje (Cornus alba) en Cotoneaster 'Cornubia'. Door deze nu te planten, kan iedereen volgend jaar in de herfst van een spectaculaire kleurenpracht genieten.


FUSIES WING Drie jeugdhuizen fuiven voor het goede doel:

'The General' in the Movie

3 voor 11 Cahier de Brouilloii, Mussenakker en 't Slot organiseren voor de elfde opeenvolgende keer '3 voor 11'. Ze proberen op die manier geld in te zamelen in het kader van de 11.11.11.-actie. In 1990 bedroeg de winst 30.000 frank, vorig jaar 300.000 frank. De Hoogstraatse jeugdhuizen dragen daardoor, samen met de jongeren, in belangrijke mate bij tot het succes van de Hoogstraatse 11.11.11.-actie. Het hoogtepunt van '3 voor 11' zijn de fuiven die op 6 november in de drie jeugdhuizen worden georganiseerd. Met een pendelbus kunnen de feestneuzen zich gratis van de ene fuif naar de andere verplaatsen. Overal valt wel iets te beleven. Maar er is nog veel meer. Op zaterdag 6november wordende drie deelnenicude jongerencafé's helemaal opgesmukt in het kader van het gekozen thema: Sem Terra. een Braziliaanse landlozenbeweging. Het Braziliaanse carnaval zal wellicht een moge lijke invalshoek worden, de uiteindelijke inkleding blijft wel een verrassing.

Zondag 14 november kan men om 20 uur in cinema The Movie 'een generaal op muziek' gaan bekijken. 'The General' (VSA, 1926) is het meesterwerk van Buster Keaton en nog steeds zijn populairste komedie. Buster is Johnny Gray. een machinist tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, die twee keer wordt afgewezen: door de militairen die vinden dat hij veel nuttiger is als bestuurder van een locomotief én door zijn liefje, die denkt dat hij uit lafheid niet bij het leger is gegaan. Johnny's trein en toevallig ook zijn ex-liefje worden gekidnapt door spionnen. Hij achtervolgt hen, slaagt erin beiden terug te winnen, samen met de geheime plannen van de vijand en wordt dan als held binnengehaald. Keaton kwijt zich van gevaarlijke stunts met de gratie en souplesse van een balletdanser. Zijn onverstoorbaarheid in de meest hachelijke situaties en zijn perfecte 'comedy timing' blijven ongeëvenaard. De grote klassieker uit de 'stille film' wordt live begeleid door Les Fournisseurs du Son: Jean-Philippe Komac (slagwerk). Leen Minton (tabla), Sam Vloemans (trompet), Dominique Osier (contrabas), Luc De Gezelle (viool), Robrecht Kessels (cello) en Martin Jansen (piano). Voor 250 fr. (inkom) kan ook u genieten van deze 'muzikale stoomtrein' en 'the ereat sileni clown'.

. iJ

ft

«.

Vaststaat wel dat vanaf 20 uur een aanslekelitke portie muziek op jong en oud wordt losgelaten ..' De jongeren verkopen aangepaste hapjes en 70% van de toogladc wordt integraal aan de 11.11.11.-actie overgemaakt. De bus pendelt vanaf2 1.00uur tot 03.00 uur tussen de Mussenakker, Cahier de Broujlion en Het Slot.

10

Om 22.30 uur wordt het feestgedruis even stilgelcgd voor de openb'ire verkoop van allet hnde irtistieke cre ities antiek prull'tri t en andere dingen die je altijd al had willen hebben. ø De verkoop van de spulletjes zorgt altijd voor flink wat animo. Het feest barst nadien opnieuw in volle hevigheid los. De jongeren brengen op die manier op ecn heel ludieke manier een flinke duit in hei zakje. Op zaterdag 6 november kan je in Cahier de Brouiflon trouwens ook nog terecht voor een heerlijk, aangepast etentje. Je kan er kiezen uit twee menu's. Op voorhand inschrijven is nodig. De eerste eters gaan aan tafel om 17.30 uur, de tweede reeks schuift aan om 19.00 uur. Info en inschrijving bij San Adams (03/3 142295). Op vrijdag 29 oktober staat in vzw Mussenakker om 20u een spaghetti-avond op het programma. Tommy Bruynen demonstreert er zijn inmiddels gekende kookkunst. (aanvangsuur: 20.00 uur - waar: Mussenakker) Op voorhand inschrijven is noodzakelijk. Dat kan bij Tommy Bruynen (tel. 03/315.12.19)

In Het Slot in Wortel worden op 31 oktober pannenkoeken gebakken. Die gaan er traditioneel ook heel vlot in. Vanaf 14.00 uur gaat het rond de Boomkes aangenaam ruiken. Weinigen zullen aan de drang kunnen weerstaan. Info: 03/ 314.95.80.

,

Ten-eleven Live Music 0 1) 10 november 99 in het pal'ochiecentrun) te \Vuu.st% ezel Na 10 jaar kroegentocht met kwaliteitsmuziek voor alle muziekliefhebbers, kwamen we vorig jaar met een totaal nieuw recept. Om de muziekliefhebber zoveel mogelijk te bieden met zo weinig mogelijk verplaatsingen, hadden we alles ondergebracht in één complex met drie podia, van 20 uur tot 4 uur. Na het succes van vorig jaar komt nu dc tweede editie, met dansbare livemuziek voor jong en oud, DJ's On Tour zorgen voor de opwarming en ook voor de afterparty. Organisatie VZW De Jeuzel en Popstichting Wuustwezel. Met medewerking van wereldwinkel Wuustwezel en enkele sportverenigingen uit Wuustwezel voetbalclub KWFC en Basketbaiclub BBC. Kaarten in de voorverkoop 250 F tel: 03-6699905 Kassa: 350 F. Het programma: Podium 1 (van 20 u tot4 u)

Podium 2 (van 21 u tot 24 u)

Podium 3 (van 21.30 u tot 24 u)

Jambax Shue Guy Swinnen Fifty Foot Combo

Darlene Brutal Exposure Concrete CeIl

Q

Ook bij deze evenementen wordt 70% van de tooglade, samen met de opbrengst van de activiteiten, geschonken aan het goede doel. 49


KALENDER

Op stap in..

BROUWERSHUIS FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

RESTAURANT BRASSERIE

HOOGSTRATEN Zaterdag 6 november: FL 1F 3 oor 11' mcl openbare verkoop antiek, kunst en rariteiten t.v.v. 11.11.11 in Cahier de Brouillon. Zaterdag 6, zondag 7 en maandag 8 november: GEWESTELIJKE VOGELTENTOONSTELLING, zaal Pax, zat. vanaf 18 uur, zo. en ma. vanaf 9.30 uur, org. De Witte Merel,

314.50.60.

Van Aertsetaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 03/314.87.43

MINDERHOUT

Geopend vanaf 11.30 a. Dinsdag sanaf 14 u en wvensdag de ganse dag gesloten 7atcrda open vanaf lOo.

Zondag 21 november: 1'WEËDEHANDS-

(nog tot en met) Zondag 7 november: TENTOONSTELLING Sneeuwwitje in Houtsnedes, door Luk Duflou, bibliotheek Hoogstraten, tijdens de openingsuren.

Donderdag 11 november: WAPENSTIL-

BEURS van de BGJG en KAV vanaf 13.30 uur in het KBG-lokaal in de Schoolstraat.

Zondag 28 november: SINTERKLAASFEEST vanaf 13u in het parochiecentrum Org. KWB, KAV, KVLV, LG.

STAND. Viering tijdens de hoogmis waarna neerlegging bloemenkrans aan het monument der gesneuvelden.

E

Vrijdag 12 november: ZAKLAMPENTOCHT, voor gans de familie, org. KWB, vertrek aan de Pax. Donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 november: TONEEL 'Open huwelijk' door de groep Tinello, vanaf 20u in Zaal St. Cecilia.

Zaterdag 13 en zondag 14 november: BOUWFEESTEN INSTITUUT Spijker, restaurant en praatcafé Duvelken, gebouwen internaat. Gelmelstraat 60. Ook nog op zaterdag 20 en zondag 21 november, maar dan met kraampjesmarkt in de Rabboenizaal op zondagnamiddag.

Al 25 jaar een oase aan de Boonikess

Open: donderdag (20.00u) vrijdag, zalerdagjl9 OOu) en zondag 1330v) 55

vzw Mussenakker Meer

avond vanaf 18.00 u., zondagnarniddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 6,1

Zaterdag 19 en zondag 20 november: TO

Zondag 31 oktober: PANNENKOEKENBAK t.v.v. 11.11.11 vanaf 14u in het slot.

ken van LEON GOOSSENS in het slot.

Zaterdag 6 november: FUIF '3 voor 11' met verkoop met opbod t.v.v. 11.1 1.11. in het Slot.

Zondag 7 november: WANDELTOCHT van Wandelclub Markdal naar Bolk. Start om 14u aan Tennisclub De Langenberg. Zaterdag 20november: optreden O'HARA'S

Woensdag 24 november: BLOEDTRANSFUSIE, gemeentelijke basisschool, Elisabethlaan 21, 17.30 - 20.30 uur, org. Rode Kruis. CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03)31491 94-Fax: (03)31487 17

50

HULDEBETOON na de mis van 10uur, aan het monument van de oorlogsslachtoffers op het kerkhof.

11.11.11.-ACTIE: tijdens de voormiddag ophaling van de enveloppen. TONEEL in zaal Voor Kunst en Volk door 't Heidebloempje met het stuk 'Hotlips' om 19.30 uur. Zaterdag 20 november: TEERFEEST van de brassband Ste.-Rosalia.

Zaterdag 30, zondag 31 en maandag 1 november: TENTOONSTELLING schilderwer-

Zondag 21 november: TE DEUM, na de hoogmis van 10 uur.

Zaterdag 6 november: DRIE VOOR ELF, vanaf 20 uur in de Mussenakker, Organisatie van de jeugdclubs. TONEEL in zaal Voor Kunst en Volk door 't Heidebloempje met het stuk 'Hotlips' om 19.30 uur.

Zaterdag 13 november:

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 a., zatendag-

Woensdag 17 november: UNPLUGGED CONCERT van Riguelle & Hautekiet, org. Kunstkring Spijker, Rabboenizaal, 20 uur, inkom 350 BEF (voorverkoop 300 BEF).

Zaterdag 20 en zondag 21november: BOUWFEESTEN SPIJKER: restaurant, praatcafé en kraainpjesmarkt.

POSTER- en PRENTBRIEFKAARTENBEURS van de KAV in de parochiezaal van 10 tot 18 uur.

Vrijdag 12 november: TONEEL in zaal Voor Kunst en Volk door 't Heidebloenopje met het stuk 'Hotlips' om 19.30 uur.

Waar mensen zich long voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

THE GENERAL in cinema The Movie met Les Fournisseurs du Son om 20 uur (inkom 250 fr.) een Organisatie van

NEEL 'Open huwelijk' door groep Tinello vanaf 20u in Zaal St. Cecilia.

Maandag 1 november:

Donderdag 11 november:

Wortels jongerencafé zonder pretentie

Zondag 14 november:

MEER

in het Slot.

Zondag 21 november: SINTERKLAAS-feest om 14 uur aan zaal Voor Kunst en Volk. Zaterdag 27 november: ZWERFVUILACTIE: grote opruiming tijdens de voormiddag. MUZIEKAVOND door de brassband Ste.Rosalia om 19.30 uur in de zaal.

'4°'TPT HOOGSTRATEN

VELT-Noorderkempen Woensdag 5 november 19.30u

Koekenbakken voor Kinderen Voor iedereen die zelf aan de slag wil gaan en die kinderen of kleinkinderen eens wil verwennen met gezond en (h)eerlijk gebak In de bakkerij van dorpsgemecnschap Widar, Lipseinde 43 in Merksplas


KALENDER

Ongevallen

MEERLE Zaterdag 30 oktober: Een avondje NOSTALGIE met 3 oude films over de AARDBEIFEESTEN, vanaf 19u in de parochiezaal.

CAHIER

Het café voor jongeren

Vrijdag 24 sept. om 23.30u botste aan de Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel de auto bestuurd door Marc Bogaerts (40j) Helhoekweg 21, Rijkevorsel, met de auto bestuurd door Laurenco de Pires (34j) verblijvend in Portugal. Marc Bogaerts werd licht gewond.

hart bij muziek.

Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

Zaterdag 25 september om 13.1 Ou botsten aan de Loenhoutsebaan te Hoogstraten twee auto's. De 64-jarige passagier Khaddouj Itelouhem uit Brussel werd hierbij zwaar gewond. Hij werd naar het C.M. ziekenhuis van Turnhout gebracht.

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

Vrijdag 8 okt om 11.45u kwam het in Rijkevorsel tot een botsing tussen de auto's bestuurd door Gaby Mertens (35j) Moerstraat 15, Hoogstraten en door Marcel de Gruyter (48j) Mutsaardweg E Rijkevorsel. Marcel de Gruyter en de inzittende Lutgard van der AA werden beide zwaar gewond.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel TeL/Fax 03 / 314 53 28

hc1ijzÏiti ,,;

Dinsdag 21 september om 12.42u was langs de Fl9 richting Breda op liet grondgebied Minderhout een tractor het gras aan het maaien. Vernioedelijk door een kortsluiting ontstond er brand. De brandweer van Hoogstraten kwam de brandende tractor en grasberm blussen.

ïirijtib 183 Iougfrutnt 031314 66 65 ltri & 1ithp 50

CASTELRE Zaterdag 30 oktober: HERDENKING BEVRIJDING van Baarle en omstreken om 14.30 uur bij het monumentje van sgt. Kirlin aan de Hoogstraatseweg.

Zaterdag 9 okt om 2.20u reed een Kongolees met zijn auto tegen een boom aan de Sint Lenaartseweg te Hoogstraten. De 30-jarige J.J. Ilunga-Wa-Ilunga uit Brussel overleefde de klap niet. Hij was juist afgestudeerd architect en wou nog eerst wat verdienen als koerier die filmrolletjes bij de fotografen ophaalt. Donderdag 14 okt. werd voor hem in de Sint Katharinakerk een uitvaartmis opgedragen door een Kongolees priester in het bijzijn van ongeveer 200 Kongolezen die met bussen naar Hoogstraten waren gekomen. Zijn stoffelijk overschot werd naar Zaïre overgevlogen.

Maandagmiddag 11 okt. botsten ter hoogte van het Proefbedrijf Voort Meerle twee auto's op elkaar. De klap was zo hevig dat het Nederlands echtpaar uit Purnierend, in de eerste wagen 'het leven liet. De chauffeur van de andere auto, Dirk Stappaerts (42j) uit Beerse werd zwaar gewond en moest uit zijn auto bevrijd worden.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

CiL DE H. Bloediaan 285, Hoogstraten tel. 314.83.11

CAFÉ DISCOBAR

TF RTUIN Meerdorp 13

2321

Hoogstraten

Telefoon: 03/315.71.53

62

30 oktober: kijk uit naar De KLOOF!

60 jaar en allemaal van Hoogstraten

51


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten 031314.32.11 7]

__ CONTAINERDIENST

314.42.43

WACHTDIENSTEN HUISARTSEN

Desrnedtstraat 36 2322 Minderhout Tel.: 03/3145450 -

Maandag 1 november: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A, Meerle. tel. 315.85.55

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

64

Donderdag 11 november: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 3 15 .87. 15

Indoor tennis squash snooker

Zaterdag 13 november: DR. L. VERMANDER & S. STAM, Meerleseweg 24-A, Meer, tel. 315.85.11

Tennisclub

de VRIJHEID i'zw flrhtelsest,aai 72

TeL 031314.37.76

Zondag 14november: DR. STIJN FAES, Heilïg Bloediaan 291. Hoogstraten, tel. 3 14.50.10

)4pt

Zaterdag 20 en zondag 21 november: DR. D. ROBBEN & DR. F. BUYTAERT, Leemstraat 42-A, Hoogstraten, tel. 3 14.38.48

2320 Hoogst,afcn

t

3üoçjeltaot°>

1oQone 'jeon 1

Zaterdag 27 november: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29. Meerle, tel. 315.84.54

14.92.29

4

70

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 3 14.50.93

Openingsuren: Di t/m za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten -

-

Zaterdag 6 en zondag 7 november: DR. LUC VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. tel. 3 15.84.74

-

155

Zondag 28 noveniber: DR. L. VERMANDER & S. STAM. Meerleseweg 24-A. Meer, tel. 315.85.11

WIT-GELE KRUIS. 24 uur up 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) JORIS BUYLE (3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39) 52

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92 122

PluimveeSlachterij

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tol 18 ii. Zondag en maandag gesloten

Zaterdagvoormiddag 30 oktober: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 3 14.57.24 Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer. brons...) .

r.4'u

Zaterdagvoornaiddag 6 november: APOIHEEK ADRIAENSËN, Meerledorp 46. tel. 3 15.73.75

Van 26 november tot 3 december: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpoodstraat 2, Loenhout. tel. 669.64.24 Zaterdagvoornaiddag 27 november: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 3 14.51.50

Als het laatste herfstblad gevallen is, is er nog altijd DE MAAND. Dit blad valt bij u in de bus op 25 november. Kopij ter redactie op woensdag 10 november en het dorps- en sportnieuws op zondag 14 november. Geen tijd te verliezen dus.

Ii

i

VOh

.

ook jnkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5

Van 12 tot 19november: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel.315.7773 Van 19 tot 26 november: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24

THUIS VERPLEGING

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

Van 29 oktober tot 5november: A PO'l'l-IEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16. Rijkevorsel. tel. 3 14.62.25

Van 5 tot 12 november: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7. Merksplas. tel. 014/ 63 .3 1.66

Peperstraat 2 Eloogstraten Tel 031314 13 08

1,1

-

Rijkevorsel

Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52

TC ~

mode...

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas

Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

116e

Tandtechnisch Laboratorium

.

KATIA VANIIERCK Vrijheid 228

.

El. V. ISA. 11 2320 0000STRATEN

Tel.: 031314.69.32

-

Fax.: 031314.67.12

Nieuw adres: VRIJHEID 228 naast Apotheek VAN F'ELT

Alle reparaties aan kunstgebitten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.