september 1999 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VIJFTIENDE JAARGANG, NR. 173 SEPTEMBER 1999 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de hoogstraats aa.

1 UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

A

Dertig jaar in de gemeenteraad

Portugezen in de tuinbouw blz. 12

Fons Sprangers


Een confrontatie van Ost en eigentijds werk

Klanksculpturen van Horst Rickels Na de meer toeristische tentoonstellingen in juli en augustus brengt het Stedelijk museum vanaf 4 september installaties van beeldend kunstenaar Horst Rickies in directe confrontatie met het religieuze werk van Alfred Ost. Het zijn twee totaal verschillende kunstvormen die op het eerste gezicht géén raakpunten hebben. Het belooft een boeiende confrontatie te worden.. Het werk van Ost is en blijft de rode draad in de programmatie van het Stedelijk museum. De eerste tentoonstelling, in mei en juni, gaf een overzicht van de verschillende technieken die Ost in zijn werk gebruikte. De tweede Osttentoonstelling, in juli en augustus, bracht een selectie van de werken die eigendom zijn van de stad Hoogstraten. Nu, tijdens de derde reeks tentoonstellingen wordt het religieuze werk van Ost in confrontatie gebracht met installaties, of noem het klanksculpturen, van Horst Rickels.

Maar dan is er weer die aandacht, de overgave in het schilderen en de liefdevolle uitwerking van het detail. Er is meer dan het prachtige schilderen en er is meer dan het devote ofvolkse element alleen. Het gebeurt er tussenin: de meerduidige gelaagdheden van de werken van Ost verrijzen als een continu vraagteken bij de kijker. Ik ben geraakt en bespeur een zielsverwantschap. Voor een groot deel van mijn klankinstallaties maak ik gebruik van orgelpijpen. De eerste associaties zijn dus tamelijk eendui dig gekoppeld aan het kerkelijke instituut. Vervolgens tonen de orgelpijpen, hoe zij uit hun oorspronkelijke context bevrijd - zelfs uit die van hun traditionele ,nuzikale regelgeving - tot een andere spirituele beleving van het alledaagse zijn heropend".

Confrontatie met Ost Kort nadat Rickels geconfronteerd werd met de religieus geïnspireerde werken van Ost schrijft hij het volgende:

"Onmiddellijk herkenbaar is de kerkelijke devotie. Maar de manier waarbpfascineert. Men wordt heen en weer geslingerd door het wel of het niet. Als 0sf er de spot mee drijft met zijn onderwerp ligt dat er niet bovenop, ofjuist wel: de karikaturale stijl.

De tentoonstelling KLANKKLEUR, Rickels versus Ost, loopt van 4 september tot 24 oktober, in alle lokalen van het Stedelijk museum. Het museum op het begijnhof 9 te Hoogstraten is geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur.

Componist en beeldend kunstenaar Horst Rickels is geboren in 1947 in het Duitse Westerstede en studeerde er pianobouw voor dat hij zich verder ging verdiepen in de verschillende aspecten van het "fenomeen" klank en muziek. Zo studeerde hij elektronische muziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en muziektheorie aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Naast zijn werk als beeldend kunstenaar is hij nu ook docent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en aan The Design Academy in Eindhoven. Verder is hij gastprofessor aan de Erasmus-Hogeschool te Brussel. Aanvankelijk werkte hij samen met andere kunstenaars, maar al vlug ging hij over tot de realisatie van solo-projecten als muziektheater en performances, klankinstallaties en klanksculpturen en composities.

Composities op klankobjecten Vanaf het begin van de jaren '80 ligt het accent in zijn werk op het ontwikkelen en bespelen van zelfgebouwde instrumenten en klankobjecten. In veel van zijn werken vertrekt Rickels van de architectonische en akoestische karakteristieken van de ruimte waarin hij zijn werk plaatst. Het element lucht, niet als typische eigenschap de instabiele turbulenties, wordt in verschillende installaties toegepast. Rickels gebruikt in veel van zijn installaties orgelpijpen. Zoals een traditioneel organist een orgel bespeelt, voert Rickels eigen composities uit op zijn installaties. In de composities die hij maakt verlaat hij de stabiele luchtdruk die voor een constante toonhoogte zorgt. Het resultaat is een "bevrijde" klank, die op zijn beurt vraagt naar alternatieve technieken voor bespeling. Zo kan de klank geactiveerd worden door de bezoeker, bijvoorbeeld door het gebruik van sensoren.

Een installatie van Hoest Ricke/s, of(/C essentie e(j11 een ouel. Een oïel ontdaan inn alle ornamnenten en vormelijke ballast. Rickels maakt composities voor zijn klanksculpturen.

Als uw volgende MAAND verschijnt is het alweer 29 september. Dommel echter niet in, medewerkers, uw kopij wordt verwacht op woensdag 15 september. Met uw dorps- en sportnieuws mag u nog afkomen op zondag de 19de.


tnort in de mocknd Links extreem gebleven? Voor ons zit Fons Sprangers. Vroeger links extreem hij FC Meer en nu gemeenteraadslid voor de groenen. Zou dat toeval zijn? Fons is binnen het stadsbestuur de man met de langste staat van dienst. Hij was eerst 25 jaar bediende op het gemeentehuis van Meer. Daarna was hij de laatste burgemeester van Meer en de eerste van Hoogstraten, na de fusie. Op het einde van deze bestuursperiode zal Fons dertig jaar in de gemeenteraad zetelen. Ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en monumentenzorg liggen hem bijzonder nauw aan het hart. Daar heeft hij in al die jaren voor gevochten en dat doet hij nog. Misschien is hij iets milder geworden, want tijdens het gesprek zegt hij regelmatig "dat moet ge maar niet schrijven". Maar soms kunnen we het niet laten: Fons Sprangers aan het woord dus. Fons Sprangers is, zoals hij zelf zegt: "nen echte Meerse". Hij werd er geboren op 11 maart 1928 en is dus 71 jaar. De familie woont al enkele generaties in Meer, maar bij zoektochten naar zijn roots komt hij in Wortel terecht. Hij kan terug gaan tot het begin van de 17" eeuw, tot 1630 om precies te zijn. "Alles laat vermoeden dat de familie Sprangers een belangrijke familie was", zegt Fons. "Eén van onze voorouders was toen "borgemeester". Die functie mag je niet verwarren met deze van burgemeester nu. De "borgemeester" beheerde de gemeentefinanciën. De familie huurde van de heren van Hoogsiraten en in één van de successieaangiften staat dat de verste voorouder acht koeien had, wat in die tijd heel veel was. Enkele van mijn voorouders waren schepen, anderen werden in de kerk van Wortel begraven. Dat waren de stinkend rijken". (De uitdrukking 'stinkend rijk' zou komen van de begoede

burgers die in de kerk begraven werden, met alle onaangename geuren en onhygiënische toestanden eraan verbonden. n.v.d.r.).

Den armen tak Er is in Wortel sinds ongeveer 1840 ook een "Sprangers' straatje", al zullen weinige mensen het weten liggen. Het herinnert nog aan de aanwezigheid van zijn familie in Wortel en allicht ook aan de plaats waar ze woonden. Het is een zijstraatje van Poeleinde, een 'karspoor' naast Braspenning dat je naar de Bosuil en over de gronden van Hoogstraten-kolonie brengt. "Overgrootvader is uitgeweken naar Minderhout, grootvader woonde al in Meer", weet Fons. "Ik ben zeker in den armen tak gesukkeld", gaat hij verder. "Wij waren thuis een gewoon arbeidersgezin met zeven kinderen, drie broers en drie zussen. Vader was steenbewerker.

jarenlang reed hij met de fiets naar de steenfabriek aan de vaart in Rijkevorsel. Van dop of andere sociale voorzieningen was er amper sprake. Ik heb vader dan ook nooit weten thuis blijven. Dag op dag met de knapzak op weg. Regen of sneeuw, het deerde hem blijkbaar niet".

Internaat Het gezin Sprangers woonde op Beek, wat nu de Meerse weg is. Fons ging in Meer naar school, eerst 'dik' tegen zijn goesting naar de kleuterschool in 't klooster. "Daar moesten ze mij om God weet welke reden echt naartoe slepen", verduidelijkt hij. Daarna volgden de acht studiejaren van de lagere school, zoals dat toen was. Van verder studeren zou er normaal, gelet op het inkomen van het gezin Sprangers, geen sprake geweest zijn. Maar op aandringen van meester Verhaert, het schoolhoofd, mocht Fons toch naar Sint-Victor in Turnhout. Jef en Sooi Snijders en Jan Noyens van 't Fortuin zaten er samen met Fons op het internaat. "Van een vrije jeugd in een dorp als Meer naar het burgerlijke van een intemaat in Turnhout. Het was een enorme aanpassing", zegt Fons, "Ik was het 'hoerke van den buiten' en werd er vaak mee uitgelachen". Fons geeft graag toe dat hij er veel heimwee had. Het verlof en de ontspanning thuis, in Meer, maakte veel goed, want er was veel gelegenheid tot ontspanning. "Ik was o.a. lid van de B.J.B. en deed er aan atletiek en toneel. Ook met de toneelkring van de fanfare heb ik meer dan eens op de planken gestaan. Ik voetbalde heel graag en bracht het in het eerste elftal van FC Meer tot links extreem", zegt Fons, terwijl wij ons afvragen of die plaats voor hem wel toeval was.

Naar het gemeentehuis

De tt'ee oud,rte kinderen tan het gezin Sprangers, Fons en zijn zuster An.

Fons Sprangers in het 5de leerjaar.

Voor vader en moeder Sprangers waren de studies 'als interne' eigenlijk niet te betalen. Het waren ook de oorlogsjaren. Naast zijn broer Frans, die de vakschool deed, is Fons dan ook de enige die kon verder studeren. En dan nog. In '45 kwam er een plaats vrij op het gemeentehuis en omdat men thuis het geld goed kon gebruiken


MAN IN DE MAAND

mens en maatschappij In de oeschiedenisboeLen lezen se dat met de Franse Revolutie san 1789 het Ancien Régime. de 'oude tijd', voorbij was. Door de veroveringeri Van Napoleon - en zijn administratie - werden de nieuwe idealen van broederlijkheid, vrijheid en gelijkheid over grotè delen san Europa verspreid. De ideeën san de Verlichtingsfilosofen uit de achttiende eeuw zouden in de 'nieuwe tijd'. de 1 9v eeuw, gerealiseerd worden. Maar nu weten we dat dit misschien wel waar was voor de stedelijke burgerij. Op liet platteland veiandeide er nausseliiks iets. De oude gezagsverhoudingen bleven bestaan. Pas na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) dringende burgerlijke opvattingen over mens en maatschappij ook door tot in de dorpen. Maar in meer al gelegen gebieden en in min of meer gesloten gemeenschappen moet men zeker nog wachten tot na de Tweede Wereldoorlog (1940- 1945). In sommige streken, zoals bij ons in de Noorderkempen, rijn de oude machtsconcentraties in hetdagelijkse leven nog sterktot tn de jaren vijftig en zestig. Denken we bijvoorbeeld maar aan de oserdreven schroom waarmee mensen - in die tijd - een pastoor, een burgemeester, een dokter of een hooldonderwijzer in het dorp benaderden. Oudere lezers herinneren zich zeker nog de macht van de grootgrondbezitters en hun paternalistische houding tegeiios er de kleine pachters.

Emancipatie van de burger De democratisering s an het onderwijs, de verhoogde nohiliteit van de nicnseii en het feit dat niet iedereen nog werk in eigen streek kon vinden. hebbeii zeker (leze ontvoogding versneld. Maar ook plaatselijke en soms heel beperkte tnitiauevell hadden een sterk emancipatorisch effect. We noemen hier twee voorbeelden uit de jaren zeventig, een ksv arteeuw geleden.

LENK, de actiegroep voor een Leefbare Noorderkempen. Toen de plannen voor de ruilverkaveling Meer-Meerle stilaan vaste vorm kregen, bleek de inspraak voorde land- en tuinbouwsector redelijk georganiseerd te zijn, maarde mening san de burger, in meer ruime zin, kwam nauwelijks aan bod. Fén zaak was vrij snel duidelijk de vallei van de Mark zou grondig gewijzigd worden. De kennismaking met de plannen voor de rechttrekking van deze rivier was de directe aanleiding voor de oprichting van de actiegroep LENK. Lea Fransen nam het initiatief en zij kreegonmiddellijk medewerking san haar zus Josée, Ludo Koyen en Fons Sprangers. De groep werd nog uitgebreid met o.a. Jos Vorsselmans, Jan Spannenburg, Wim Bastiaansen, e.a. Er werd hard gevv erkt : bestuderen van de dossiers, informatie aan de bevolking, diverse acties naar de beheerders en uitvoerders san de ruilverkavehtig, naar de gemeentebesturen toe, enz. De voornaamste tegenspelerwasJefDesmedt. hurgemeestervan Minderhouten woords oerderen verdediger van de landbouwbelangen. De concrete invloed van Lenk op cle uits oering van de ruilverkaveling was niet echt groot. Het feit dat er nu nog enkele meanders van de oude Mark bestaan, is geen grote overwinning. Maar dat nu iedereen langs de Mark van Meer naar de grens kan fietsen, is wel hun verdienste. Ook het behoud van de woonwijk het Hoe) ijzer aan de Lindendreefen de realisatie van het gemeentelijk recreatiepark De Mosten Lijn voor een groot deel te danken aan de acties van deze werkgroep. Het belangrijkste resultaat is echter het wakker maken van de inwoners : tonen dat men inspraak kan afdwingen, mensen gevoelig maken voordekivaliteit vanhun leefomgesing en een dialoog metde verschillende belatigengroepen organiseren. Na de fusie van de gemeetiten in 1977 vinden we heel wat leden van Leuk terug in de nieusve gemeentelijke politieke partij Fusiebelangen.

WON - Werkgroep Opbouwwerk Noorderkempen. Tijdens de oorlog hadden veel verenigingen hun werking op een laag pitje gezet. Andere organisaties waren dikwijls politiek verscheurd, ook op het platteland. Maar in cle periode van svederophouw, de jaren 45-55, herstelde zich het vroegere verenigingsleven, helaas zonder echte vernieuwing en dikwijls nog gehandicapt door de herinnering aan het pijnlijk verleden. In de tsveede helft van de jaren zestig wordter iets sv akker bij de kaderleden van het sociaalcultureel werk in Vlaanderen. De oude vormen van 'volksopvoeding' krijgen een nieuwe dynamiek in het 'vormingswerk met volwassenen'. Mensen moeten niet alleen komen luisteren maar zelf het debat leren voeren, zelf gaan sverken aan de opbouw van de maatschappij in plaats van alles zo maar passief te ondergaan. Jef Schellekens is dan actief als constilent en lid van het hoofdbestuur san het Davidsfonds en regionaal medewerker van cle Stichting-Lodewi jkde Raet, volkshogeschool. Doordit werkheeft hij veel contacten met de bestLiursleden s'an socio-culturele verenigingen in de regio. Heel wat actieve leden uit deze verenigingen organiseren. samen niet hem, verschillende studiedagen. Een centraal thema was: de burger en zijn gemeente. Hoe kunneti wij een dialoog organiseren tussen bestuurders en hestuurden'? Met de fusie van cle gemeenten voor de deur was dit een prangende vraag, lnelkdorp werden er—met meerof nsmndersucces—pogmngen ondernomen om dorpsraden of gemeenschapsraden op te richten opdat men de inspraak én samenspraak zou kunnen organiseren. In de meeste gemeenten namen de gemeentebesturen een afwachtende houding aan. Maar in Hoogstraten was burgemeester Jos Van Aperen een felle tegenstander. Hij vreesde dat zo een rad een verkapte politieke oppositie zou worden. Sommige os erlegstructuren hebben redelijk gewerkt, andere raden kwamen niet echt tot ontwikkeling. Ook de pogingen om het buuriwerk te vernieuwen, kenden maar een beperkt succes. Maarhet zaad voorde vele advies- en imverlegorganen clie we vandaagkennen. is toen in de jaren zeventig gezaaid. Een aantal van deze initiatiefnemers vinden we in 1979 terug binnen de redactie van De Hoogstraatse Gazet. 4

stelde Fons zich kandidaat en werd ook aangenomen. Naast de secretaris, was er maar één bediende tewerkgesteld. Verder was er nog een veldwachter en een paar losse arbeiders. "Als bediende moestje dus heel flexibel zijn en werd je met alle aspecten van de geineenteli jke administratie geconfronteerd. Nu heeft elk personeelslid zijn taak", verduidelijkt hij. "in die dagen moest één bediende alle diensten waarnemen". Het bleef zelfs niet bij administratief werk alleen. Zo belandde Fons ooit, kort na de oorlog, op een legerwagen van de ontmijningsdienst tussen allelei gevaarlijk oor logstuig. Deze dienst was belast met het opruimen van niet ontplofte obussen enz. "Maar ik heb er nooit bibbergeld voor gekregen", verzekert Fons ons. Om de gemeentelijke wetgeving beter te leren kennen volgde Fons een cursus lagere bestuurswetenschappen. Samen met o.a. Carlo Willems en Leon Houben trok hij daarvoor naar Turnhout en naar Antwerpen. Dat was in het begin van de jaren '50, korte tijd vôér Fons en Jeanne op 10 mei 1952 zouden trouwen. Ze gingen aanvankelijk bij de ouders vaii Jeanne in dc Dorpsstraat wonen. Het gezin zou vier kinderen krijgen, waarvan er drie in het Hoogstraatse wonen. Lot, de oudste, woont in Wortel en is praktijkleraar in Turnhout. An studeerde criminologie en woont nu in OudHeverlee. Dan volgt Lief, die de verzekeringen verder zet en Marc, de jongste, werkt in Merksplas-kolonie.

Verzekeringen Fons zou 25 jaar lang als bediende op het gemeentehuis werken, altijd onder secretaris Jules Menens. "Het was een moeilijk man, maar zonder twijfel correct voor de gemeenschap", vernemen we. In de periode dat Fons op liet gemeente huis werkte, kende Meer drie burgemeesters: Jules Menens van Meersel-Drcef, die toen ook volksvertegenwoordiger was, Aloïs Rommens, de vader van notaris André Rommens en Wim Janssens. Door zijn werk op het gemeentehuis kende Fons praktisch alle mensen van Meer. En het zijn precies die ambtenaren die gevraagd werden om agent te worden van banken of verzekeringsmaatschappijen. Fons ging daar in het begin van de jaren '50 op in en na een aantal jaren liep de "portefeuille" in bij beroep zo goed dat hij in januari '70 besliste om ontslag te nemen als bediende. Hij zou voor de verzekeringsmaatschappij gaan werken, eerst in dienstverband, daarna als zelfstandige. "Dat ik in hetzelfde jaar nog in de politiek zou stappen, heeft mijn beslissing ons te stoppen niet beïnvloed", beweert Fons. Maar hij kende de gemeente natuurlijk door en door en wist dat het beleid beter kon. Zoals in veel kleine dorpen waren er ook in Meer in lengte van dagen géén verkiezingen meer geweest. Er was sinds de jaren '30 altijd maar één lijst en dus steeds hetzelfde bestuur, zonder oppositie. Daardoor gebeurde er in die kleine dorpen weinig of niets. Dat was ook in Meer zo en dat wist Fons maar al te goed.

Sprangers - Van Aperen De verkiezingen van 11 oktober 1970 zouden daar verandering in brengen. Op 12 september maakt Gazet van Hoogstraten de lijst van burgemeester Wim Janssens bekend met de melding dat er in Meer maar één lijst is en er dus geen verkiezingen zijn.


MAN IN DE MAAND MEER In tegenspraak met wat we vorige week berichtten, zullen de verkiezingen te Meer wel doorgaan vermits nog een tweede lijst werd Ingediend. Lijst Janssens

Jansens Wiliy. tuinder. Goetschaickx Adriaan, zutvelbewerker Jansen Raf. bediende Laurijssen Louis, landbouwer Sterkens Karei, landbouwer Hesseis Frans, handeiaar Swaenen Jan, metser Laurijasen Louis, tuinder 9 Jansen Jan, houtbewerker Koyen Fons, iandbouwer, Meersel Faes Fors, landbouwer. Kandidaat opvolgers zijn: Lochten Louis, autogeleider; Aertsen Jef, iandbouwer; Pol Van Wassenhove, metser. lijst Volksbelangcn

Het gezin Sprangers. V.l.ii. r.: Lief, F('ii v, Lor, Jeonne, Marc en ,4/i Eén week later komt het blad erop terug en publiceert, naast de lijst van Wim Janssens, een tweede lijst met de naam Voiksbelangen. Dus toch verkiezingen, die voor een aardverschuiving zullen zorgen. "Eigenlijk was het Jan Hoeck die het initiatief nam om met die lijst op te komen", vertelt Fons nu, "Er gebeurde te weinig in Meer en hij wou de traditie van 'altijd maar hetzelfde bestuur' breken. We wisten dat Arnold Van Aperen en Staf Eist ook aan de verkiezingen dachten, maar nog geen concrete lijst hadden. Zo zijn we dan maar samen opgekomen. Tk als lijstrekker.

Arnold Van Aperen op de tweede plaats, Jan Hoeck op de derde plaats en zo verder". Voor Fons was dc ruilverkaveling en het verzet tegen het rechttrekken van de Mark het belangrijkste motief om op te komen. Hij en Jan Hoeck, die afkomstig was van Essen, waren actief betrokken hij LENK (Leefbaar Noordcrkcnipen) en WON (Werkgroep Opbouwwerk Noorder kempen). De uitslag van de verkiezing sloeg in als een bom. De groep van uittredend burgemeester Wim Janssens behaalde maar 4 zetels en werd weggestemd door de tandem Sprangers - Van Aperen, die 7 zetels behaalde. Fons kreeg 494 voorkeurstemmen achter zijn naam, Wim .lanssens 320 en Arnold Van Aperen 269. Omdat de verkiezingen samenvielen met Meer kermis kon het rest in het café hij Van Aperen niet op", vertelt Jeanne op haar beurt, "Fons kwam 's avonds thuis, zijn hemd kapot getrokken door mensen die hem proficiat wilden wenken". I)e bevoegdheden werden verdeeld en het nieuwe college ging er stevig tegen aan. Voor het eerst zou er sprake zijn van een cht beleid, waarbij het college zich door bevoegde personen en diensten liet bijstaan. p korte termijn werden een groot aantal dossiers opgestart: een nieuwe school, openbare verlichting, riole1 91: na derli<gJaar cnulelij een nieun Iesïnur in Mcc,. ring, een bijzonder eerste schepen Arnold Van Aperen, burgemeester Fons Sprangers plan van aanleg (BPA) en derde Schepen Jan Hoeck. Maar mooie liedjes duurden toen ook voor gans het dorp enz. al niet lang. enz.

Sprangers Alfons, bediende Van Aperen Arnold, zaakvoeder Hoeck Jan, werknemer Snoeys Frans, landbouwer Van Pelt Jozef, textieiarbeider Van Aeist Maria, huisvrouw Eist Gustaaf, student Brosens Jaak, metselaar Van den Broek Frans, landbouwer Mertens Jan, wegenwerker Piuym Jaak, mekanieker Opvolger: Vernietren Jozef, boekhouder.

Na nzéér dan dertig jaar waren er in 1970 Opnieuw verkiezingen in Meer.

MEER 'l'otaai geidige stembiljetten : 1649. Blanco en ongeldig . 44. Gepanacheerde 224. Met kopstem : 688. Per tijst Lijst 1 Lijst 2 213 Kopsteinmen 475 Voorkeurstemmen 304 433 74 87 Gepanacheerde : 982 604 Totaai Naanisicinmen Lijst 1 Sprangers 494; Vacs Aperen 269; Hoeck 143; Snoeys 83; Van Feit 75; Van Ait 159; Eist 119; Brosens 60; Van den i3roeek 76; Mertens 31; Pluym 97. Lijst 2: Janssens 320; Goc'tschaickx 91; Jansen 189; Laurijssen 139; Sterkens 159; Hesseis 118; Swanen 11; Laurijssen 105; Jansen 99; Koyen 134; Faes 154. Weriko verkozen Lijst 1: Sprangers, Van Aperen, Hoeck, Siioeys, Van Feit, Van Asist, Eist, totaai 7 zeteis. Lijst 2 : Janssens, Goetschaickx, Jansen, Storkens, totaal 4 zeteis.

Meer investeerde 5 miljoen, in die dagen een gigantisch bedrag, in de openbare verlichting en werd de "lichtstad van het Noorden" genoemd. Maar al vlug kwamen er spanningen binnen het college. "Ge moet dat niet schrijven", vertelt Fons.,"maar we hadden afgesproken dat het college elke maandagavond een 'zitdag' zou organiseren op het gemeentehuis. Maar al vlug


MAN IN DE MAAND

Bij bisschop Daem Na de verkiezingen in 1970 nam het college van Meer een aantal beslissingen die niet zo vanzelfsprekend waren in de tijdsgeest van toen. Wanneer het bestuur voor gemengd gemeentelijk onderwijs koos, werd het college prompt hij bisschop Daem geroepen. "We hadden ons goed voorbereid. Wat ik gezegd heb weet ik niet meer precies", zegt Fons nu. "Maar Jan Hoeck begon in ieder geval over het concilie en Arnold Van Aperen zei dat hij misdienaar was geweest. Blijkbaar maakte dat weinig indruk. "Dat is geen referentie", antwoordde de bisschop.

"Camille Huysmans is dat ook geweest".

uitslag ongeldig verklaard werd. De CVP had immers geknoeid met volmachten van een groot aantal bejaarden. Bij de tweede poging, in april '77, verloor de CVP die absolute meerderheid. Ze behaalde nog 11 zetels, Jos Van Aperen 9 en Fusiebelangen zat, met 3 zetels, op de wip. Zo werd Fons de eerste burgemeester van groot Hoogstraten, in een coalitie met de CVP. 'Het was een moeilijke en zware opdracht om de vijf dorpen samen te brengen" vertelt Fons, "En dat om verschillende redenen. Zo voorzag bijvoorbeeld de wet op de samenvoeging van gemeenten dat de pilootgemeente de fusie moest voorbereiden. Dit was voor Hoogstraten niet gebeurd, zodat in zeven haasten een onderkomen voor de gezamenlijke administratie moest gezocht worden. Verder was er een groot ver schil in de kwaliteit van het bestuur dat er in de vijf gemeenten gevoerd was. Er vielen heel wat lijken uit de kast, ook op financieel vlak. Hoogstraten bracht het probleem van de 'Thijsakker' met zich mee. Alles was geregeld, alles stond

klaar, maar Hoogstraten had geen 'leenvermogen' meer. Ze kregen van het gemeentekrediet geen garanties en geen geld meer. Uiteindelijk kon het project toch gefinancierd worden op voorwaarde dat Hoogstraten een verhaalbelasting zou innen waarvan de inkomsten direct en zonder omwegen naar het Gemeentekrediet zouden gaan. Het nieuw bestuur van groot Hoogstraten erfde het probleem natuurlijk. Achteraf gezien was het een zeer ondankbare opdracht, dat eerste bestuur. Maar gelukkig verliep de samenwerking in het college zonder grote problemen. "Met Milia Horsten voor Fusiebelangen en Jef Desmedt, Xavier Brosens, Marcel Van Der Bruggen en Jan Jacobs voor de CVP, was de samenwerking goed. Op Jef Desmedt kon je rekenen. Hij had misschien zijn eigen stijl, maar een woord was voor hem een woord. En, het kon best gezellig zijn op het college, zeker als Jef de fles en de borrels boven haalde. Dat kon wel eens uit de hand lopen" zegt Fons, "maar dat moet ge niet schrijven", gaat hij verder..

hield niet iedereen zich aan die afspraak en begon het 'dienstbetoon' in eigen huis. De persoonlijke ambitie was groter dan de goede gang van zaken in de groep en zo ging het vertrouwen verloren". Met het dossier van de riolering ging het van kwaad naar erger. Fons kon zich niet vinden in het dossier, dat opgemaakt was door de technische dienst van de provincie en stelde alternatieven voor, in overleg met verkeersdeskundige Hennekam. Maar de samenwerking binnen het college was zoek, zodat Fons en Jan Hoeck dikwijls geconfronteerd werden met een alter natieve meerderheid rond Van Aperen. Dit bracht mee dat belangrijke dossiers zoals de nieuwe scholen en het bijzonder plan van aanleg niet gerealiseerd werden.

Van het dorp naar de stad Fons Sprangers en Arnold van Aperen zouden nooit meer op ĂŠĂŠn lijst opkomen, dat was nu wel duidelijk. Bij de legendarische verkiezingen van oktober 1976, bij de fusie der gemeenten, kwam Fons op als lijsttrekker van de groep Fusiebelangen. De CVP behaalde met 12 zetels de absolute meerderheid en Jef Desmedt zou burgemeester worden. Maar Hoogstraten moest een tweede maal naar de stembus omdat dc

Fons als nieuwbakken burgemeester van Meer in 1971. V.l.n.r.: An, Marc, Jeanne, Fons, Lot en Lief Sprangers.

Afstraffing Bij de verkiezingen van 1982 behaalde de CVI nog maar9zetels, KGB 10enFusiebelangen4. De twee laatste partijen zouden een coalitie

vormen met Jos Van Apeicii als

buigeiiicesk.i.

KGB leverde met Fons Jansen en Karel Pauwnog twee schepenen en I-'oiebelange' mocht er drie afvaardigen: Fons zelf, Milia Horsten en Jules Verhuist. De legislatuur zou gekenmerkt worden door nachtelijke raadszittingen en cntlege_ vergaderingen vol ainbras. Het werd een regelrechte ramp. Van ordentelijk besturen was na enkele jaren geen sprake meer. Zeker niet nadat de coalitiepartner hij hei uiiisl;ig van peii Milia Horsten dc gemaakte afspraken niet nakwam en er hij de CVP 'cwerinper'' waren. "Door

Burgenieester Sprangers en eerste schepen Jej Desmedt: ''Voor Jef Desmedt was een woord een woord".

al die onenigheid was de steer verrot en

is ei eigenlijk nauwelijks nog iets geheurdd" Fusiebelangen zou de rekening betalen. Bij de volgende verkiezingen werden ze afgestraft. De partij behaalde nog maar twee zetels (Fons en Jules VerhuIst) en belandde in de oppositie.


MAN IN DE MAAND

Positief en negatief De grootste teleurstelling in dc dertig jaar dat Fons in een gemeenteraad zetelde was de woordhreuk hij het ontslag van Milia Horsten. Ze zou na haar ontslag als schepen vervangen worden door Ludo Koyen, van dezelfde partij, dat is gebruikelijk en dat was ook de afspraak. Wanneer er gestemd moest worden pleegde de groep van Jos Van Aperen woordbreuk en werd Karel Aerts voorgedragen. "Dat is voor mij onbegrijpelijk, woordbreuk kan niet". De beste realisatie is en blijft voor Fons de wijk Donckakker. De voorbereidingen werden getroffen voor de fusie, de realisatie toen Fons burgemeester van Hoogstraten was. Het was een plan van de dienst ruimtelijke ordening van Breda. De Donckakker is een his in of langs de Gestelsestraat, zodat er geen doorgaand verkeer is. Het kerkpad is er behouden, er is de aanwezigheid van water, wat rust brengt in het woonerf. In het oorspronkelijke concept was er plaats voor een gemengde bevolking. Er waren huurwoningen, koopwoningen, woningen voor bejaarden en gehandicapten. Later. onder een volgend bestuur, is men daar vanaf gestapt en dat blijft zonde. Het is ook de eerste realisatie van een natuurlijk proces van waterbeheersing. Bij het ontwerp had ik al voorgesteld om een gescheiden riolering aan te leggen, zoveel jaar geleden. Dat was voor iedereen totaal overbodig in die dagen. nu is het vanzelfsprekend bij nieuwe verkavelingen.

Arnold Van Aperen, die tot dan in het OCMW bestuur zat en dus nict bij al die onenigheid betrokken was geweest, zou van de situatie profiteren en een groot aantal stemmen behalen. Hij kon met 10 zetels een coalitie aangaan met de CVP, die 8 zetels behaalde. Naast Fusiebelangen belandde ook de DE-fractie, een zusterlijst van burgemeester Van Apercn in de oppositie, tot grote ergernIs van kopstukken als Fons Janssen en Mon NIatihieti die zich liii de politiek terugtrokkeii.

opnieuw dat de raadsleden van de meerderheidsfracties zo weinig inbreng hebben. Ik denk dan vooral aan de jongere mensen, nooit een woord

kritiek, altijd maar knikken. Hoeveel van die raadsleden zeggen een jaar lang maar één woord, telkens weer "akkoord" als er gestemd moet worden, verder niets." En dan de kortzichtigheid van veel politici. Voor enkele weken vroeg een natuurvereniging om 35 are grond aan te kopen. Dan gaan bepaalde groepen tegen het plafond. Wanneer dezelfde mensen voordeel kunnen halen uit de wijziging van de bestemming van hun gronden, zoals destijds bij het opmaken van de gewestplannen, kan alles.

Eerlijk zijn Fons is op 71-jarige leeftijd nog altijd even actief. Wanneer hij die betrokkenheid relativeert kan Jeanne daar absoluut niet mee akkoord gaan, helemaal niet. En wanneer we vragen wat zijn ambities zijn voor de volgende verkiezingen, in oktober 2000. begint Fons te twijfelen. Agalev heeft goede jonge raadsleden en trekt de jeugd aan, dat is in juni nog maar eens bewezen. "Misschien verdien ik wel de plaats van lijstduwer", besluit Fons, "maar ik zal altijd eerlijk zijn tegen mijn kiezers. Als ik niet meer wenste zetelen zal ik dat op voorhand duidelijk maken. Zeker weten".

Eigen belangen eerst Voor Fusiebelangen, dc fractie die inmiddels de naam Agalcv diurg suudeii deze verkiezingen het begin van de oppositie betekenen. Bij de volgende verkiezingen, in 1994, verdubbelden ze het aantal zetels, maar ze bleven in dc oppositiebanken. "Eigenlijk hehe in de oppositie weinig of niets te vertellen", geeft Fons toe. "Hoe goed we de dossiers ook instuderen, onze voornaamste verdienste bestaat erin dat we controle uitoefenen en dc zaak in in. wçiIIg litititleti Veel 'Önif alles, wordt beslist in de voorvergaderingen van de meerderheidfractics. lIet verbaast mc altijd

Dc Agalev-groeps foto bij de verkiezingen inn 1994.

b.v.h.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hooestraten Fons .S/)rU/ltci.s

111 JIIIC.S

VeiI,ii/sj.

s/s'

/!/5/(/1l115'/ cli /isîîrs'kkcr

inn i-1,çnlcr in 2000?

25.


(

« "

J`(

j

De Relais houdt tijdens het weekend van 4 en 5 september opnieuw

OPEN DEURDAGEN van 7 uur 's morgens tot 21.00 uur 's avonds om het éénjarig bestaan te vieren. U kunt dan de kamers bezoeken en u krijgt van ons een hapje en een drankje. Tevens kunt u enkele werken bekijken van de volgende kunstenaars die bij ons tentoonstellen: Charel Verheyen, Margriet van der Ven, Frans Hendrickx en de fotografen Yta Vandermeer en Bart Kuylen. Wij verwachten u!

DE

AIS

Kamer & Ontbijt

Peperstraat 2, 2320 Hoogstraten, Tel. 03/3 14.13.08, GSM 0477/78.95.45 11.1


VANUIT HET STADHUIS... DE KAMPWEG TOCH VERLEGD ? CVP FRACTIE VERLAAT DE RAAD In de laatste zitting van einde juli volgde de Hoogstraatse gemeenteraad resoluut de weg die het college reeds lang bewandelt in de Kampwegaffaire : om de hete brij heenlopen en zoeken naar alternatieven. Iedereen teveden stellen , zowel overtreders als toekomstige wandelaars. Alleen lijkt de kritiek toe te nemen bij de raadsleden nu ook de ACW-leden waaronder schepen Peerlinck afstand nemen van dit beleid. Toch blijft er een ruime meerderheid om de vroegere Kampweg af te schaffen en te verleggen op het domein van de kasteeleigenaars. Op het einde van de zitting verlaat de CVP-fractie voortijdig de raad waardoor er onvoldoende raadsleden overbleven om geldig te vergaderen. Daarmee wilde de CVP haar minderheidspositie in de discussie over de nieuw te vormen LOGO (lokaal gezondheidsoverleg) vermijden In '98 was Hoogstraten toegetreden tot het lokaal gezondheidsoverleg van de provincie Antwerpen en dit ten koste van de grote tegenkandidaat Welzijnszorg Kempen. Hierover echter later. Vandaag eens te meer de Kampweg en het einde van het Jongereninformatiepunt.

Volharden in de boosheid? Het wordt stilaan een eentonig lied, maar de laatste strofe is voorlopig nog niet op papier

gezet. Al meer dan tien jaar blijft men aanmodderen met de Kampweg en de illegaliteit. En ook al doet het college moeite om een oplossing te vinden voor de vele wandelaars toch loopt zij in een grote bocht om het eigen-

lijke probleem heen en speelt zij op die manier volledig in de kaart van de overtreders. De Karnpweg, een openbare gemeenteweg, is onrechtmatig ingepalrnd door de familie Vorfeld. De ingepikte Kampweg werd daarenboven voor een gedeelte uitgegraven tot brede slotgracht rond het nieuwe bouwcomplex dat bovendien één grote aanfluiting is op de verkregen bouwvergunning. De dienst Stedenbouw heeft intussen reeds meermalen de afbraak bevolen van de illegaal opgetrokken gebouwen. De zaak ligt nu nog steeds bij de rechtbank. Dit zijnde nuchtere feiten. In plaats van haar rechten op te eisen en de zaak krachtig aan te pakken heeft het Hoogstraats gemeentebestuur steeds getracht te gemoederen te sussen. De eerste stap was de afschaffing van de Kampweg als openbare weg en verkoop van dit deel aan de overtreder ondanks massaal verzet van de bevolking van Meerle en Mecrsel-Dreef. Vijf jaar nadien zal de provincie deze gemeentebeslissing naar de prullenniand verwijzen. Later werd er nog eens een aanzet gegeven tot afschaffing van de Kampweg maar dit werd, gezien de grote aanwezigheid van buurtbewoners, tot latere datum verdaagd om uiteindelijk een stille dood te sterven. Twee jaargeleden, op 14juli '97, vraagt de nv. Marckland opnieuw de afschaffing van de Kanipweg en biedt zij een alternatieve route aan over haar domein. Enkele maanden later echter haalt het voorstel van Agalev om achteraan de Kampweg een onteigening door te voeren om

jt';'' 117,//AÂ' a(

1


GEMEENTERAAD terug een aansluiting te vormen met de Strijbeekseweg een meerderheid in de raad. Van dan af doet het college alle moeite om het voorstel van de familie Vorfeld, zijnde een alternatieve weg, in de gemeenteraad een meerderheid te doen vinden. De oppositiepartij Agalev en de raadsleden Van Bavel, Pauwels en Martens ( alle drie uit Meerle) blijven zich verzetten tegen deze gang van zaken en eisen het behoud van de Kampweg én de uitvoering van de ontsluiting achteraan zoals dat in de gemeenteraad goedgekeurd is. Op 22 maart van ditjaar besliste de raad evenwel om het college volmacht te geven om te onderhandelen met de nv. Marckland over deze door hen voorgestelde alternatieve weg. Een geëmotioneerde Jos Van Bavel vroeg zich af hoe het mogelijk is dat het college meehelpt een bouwmisdrijf te verbergen en het schoonste stuk van de Kampweg af te schaffen. Ook Verhuist noemde het een schande en verweet vooral de twee parlementariërs in het college mee te helpen de wet die ze nota bene zelf mce ondertekend hebben, naast zich neer te leggen. "Zij beseffen schijnbaar niet dat er ook in Brussel de laatste jaren wat veranderd is". Ook Karel Pauwels benadrukte met klem dat de onteigening zoals ze in de gemeenteraad is goedgekeurd, moet uitgevoerd worden. In de jongste gemeenteraadszitting vraagt het college nu de principiële goedkeuring om het stuk Kampweg naast het kasteel af te schaffen en de weg te verleggen op het domein van de nv. Marckland. Voor dit nieuwe gedeelte heeft het college een aantal restricties op papier gezet voor de gebruikers. Enkel fietsers en wandelaars zouden er toegang hebben en enkel tussen zonsopgang en zonsondergang.Het is verboden de percelen naast de weg te betreden. Verder zijn er een aantal gedragsregels voor de boswandelaar voorzien zoals die ook van toepassing zijn in de staatsbossen aan de overzijde van de Strijbeekseweg: geen bomen beschadigen, geen bloemen en paddestoelen plukken, geen vuur maken, geen afval achterlaten, honden aan de leiband, enz. De reacties zijn ongeveer dezelfde als bij de vorige discussies. De raadsleden Van Bavel , Pauwels, Wouters en Sprangers blijven bij hun oorspronkelijk standpunten stemmen tegen de afschaffing. De raadsleden Verhuist, Fret en Martens zijn afwezig. Opmerkelijk feit is deze keer wel dat ook schepen Peerlinck en raadslid Verlinden tegenstemmen. Tot hier toe hadden zij steeds met het college meegestemd voor de afschaffing van de Kampweg. Achterliggende reden is dat het ACW haar leden dringend opgeroepen heeft de gemeenteraadsbeslissing tot behoud van de Kampweg en de onteigening voor een ontsluiting naar de Strijheekseweg hard te maken. Enkel ACW -verkozene Piet De Bie volgt deze richtlijn niet op. Met de afwezige raadsleden zou het aantal tegenstemmers reeds negen bedragen. Raadslid Wouters vindt het daarom ook niet fair van het college dit punt nu in volle verlofperiode op de agenda te zetten. " Dit ontneemt een aantal raadsleden in vakantie de mogelijkheid om hun mening te geven. Het enigste doel van dit alles is de regularisatie van de overtreding, het graven van die gracht op gemeentegrond. Door de weg nu te verleggen geeft ge uw goedkeuring aan deze overtreding. Moeten wij niet, zoals mijn collega Juul VerhuIst steeds benadrukte, de wet naleven ? Wie heeft er hier tenslotte belang bij? En waarom wordt een beslissing van de gemeenteraad over de onteigening niet uitgevoerd ? Wij van onze kant zullen niets onverlet laten om de uitvoering van deze

7'ILJ

/,!

DLV ,anl LoU

r'

.

S trij beek 19

-j

cl

4 '

1

-z

Klein

p sseI

/ -__

\\\ \v.

J

\\\

De bewuste Kampweg situeert zich tussen Klein Eyssel en Strijheek.. Het laatste stuk (stippellijn) werd in '85 door de Ruilverkaveling afgeschaft. Op 22 september '97 besliste de gemeenteraad een onteigening door te voeren op de grond van de familie Vorfeld om alzo een nieuwe verbinding te krijgen naar Strijbeek. . Dit is het traject C naar E. Het college opteert nu om die beslissing naast zich neer te leggen en een nieuwe verbinding te maken zoals de eigenaars het zelf voorstellen (B-D). Op die manier kan het andere stuk van de openbare Kampweg (B-C) dat naast het omstreden kasteel en eigenlijk dwars door de illegaal gegraven gracht loopt, afgeschaft worden. Wet omzeild, problemen opgelost? Wordt zeker vervolgd.

ImIjlig1EuTdi Kwaliteits vloer- en wandtegels

Marmer en graniet

Bourgondische dallen

Meerseweg 135 B, 2321 Hoogstraten-Meer - Tel. 03/317.01.20. Fax. 031317.01.27. 7 dagen op 7 dagen open van 9.00 - 18.00 uur.

rD


GEMEENTERAAD onteigening te blijven eisen. Als de afschaffing en verlegging van de Kampweg vandaag wordt goedgekeurd dan zijn wij weer een illusie armer, vermits ieder van ons toch gezworen heeft de wet na te leven." Raadslid Van Bavel heeft daarbij nog practische bezwaren: "Hoe kan men ons restricties opleggen wanneer het een Openbare weg wordt 7 Waarom zouden wij er dan bijvoorbeeld 's avonds niet meer mogen gaan wandelen 7 En als dal inderdaad zo is, dan is de eigenaar van het kasteel even goed gebonden aan deze voorwaarden Burgemeester Van Aperen dringt er op aan de afschaffing en de verlegging toch goed te keuren. "Het wordt nu immers een openbare weg en het is de enigste manier om in de toekomst tot in Strijbeek te kunnen wandelen. Op de oude weg kan men een stukje stappen, maar dan moet men toch onverrichterzake terugkeren vermits de weg doodloopt. Wij leggen deze zaak nu principieel voor. Er zijn nog geen opmetingen of kosten gemaakt Dc vraag is alleen of we er aan door werken of niet." Veertien raadsleden stemmen voor, zes tegen. Dc bespreking van dc voorwaarden waarover op de nieuwe weg zou mogen gewandeld of gefietst worden wordt uitgesteld lot een volgende raadszitting.

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of iii Studio Al uwfto's afgewerkt in eigen Prof: Videokibo Ook uw A.P.S. filmen -1 UUR SERVICE

Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

JIP Hoogstraten wordt stopgezet Het Jongereninformatiepunt dat gevestigd is in de oude gemeenteschool in de Karel Boomstraat kampt al enkele jaren met een beperkte belangstelling bij de jeugd. Dit JIP werd opgericht op 29 januari '96 als een samenwerking tussen gemeentebestuur en de vzw Delta. Deze vzw. zou instaan voor dienstverlening en ondersteuning voor de Hoogstraatse jeugddienst, het geincentehesi uur van haar kant zou zorgen voor

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37 de accomodatie en financiële ondersteuning. Op die manier kon een Jongereninformatiepunt opgericht worden waar de jongeren op een objectieve en pI ural isI i sche wij ze alle informatie

Onteigening woningen goedgekeurd

Door de hestuurswissel van de Vlaamse en dc Federale regering is het dossier van Wortel-kolonie in een stroomversnelling gekomen. Vorige maand maakten we melding dat uittredend minister Theo Keichtermans de definitieve bescherming van het domein ondertekende. Nu, op 23 juli om precies te zijn, keurde de nieuwe minister Johan Sauwens de onteigening van de woninien goed. De stad Hoogstraten wordt binnen afzienbare tijd eigenaar van 16 woningen in Wortel. de Stichting Kempens Landschap van 61 woningen in Merksplas. in Wortel zullen alle woningen in erfpacht overgedragen worden aan nieuwe eigenaars. In Merksplas gebeurt hetzelfde, maar wordt er een beperkt aantal overgedragen aan een huisvestingsinaatschappij. De huidige bewoners hebben een voorkeurrecht als erfpachlnemers. Hoe andere belangstellenden zich kandidaat kunnen stellen, verneemt u langs otficiële kanalen.

zou worden aangeboden. Uit het jaarverslag 1997 bleek dat er een sterke terugval was van het aantal bezoekers tegenover het eerste werkjaar. Na advies van de jeugdraad belsiste de gemeenteraad om de werking van hel JIP nog één jaar verder te zetten, ondersteund door een promotiecampagne, en het uP daarna terug te evalueren. Uit het jaarverslag van de periode mei '98 tot en met april '99 blijkt dat het aantal vragen om informatie status-quo is gebleven in vergelijking met het vorige jaar ondanks deze promotiecampagne. Volgens de dienst Welzijnszorg zouden er tijdens de 400 openingsuren slechts 60 bezoeken aan het JIP geweest zijn. De jeugdraad wil de werking van het JIP verderzetten mits het inzetten van vrijwilligers. Schepen Staf Peerlinck stelt zich echter emstige vragen over hel nut om op deze manier verder te gaan. "Als iets niet marcheert, moeten we maar de moed hebben om het terug te nemen en via een andere weg dezelfde doelstelling proberen te verwezenlijken. Voor mij lijkt het best om met het JIP te stoppen. De investering die wij hier gedaan hebben rendeert blijkbaar niet." Raadslid Wouters was het met deze zienswijze echter niet eens. "Het gaat hier over probieemjeugd. 79 kontakten is niet veel maar er zitten ook delicate onderwerpen tussen zoals bijvoorbeeld 2 over zelfdoding. Zulke zaken kan men toch niet op een andere plaats aan een loket aankaarten." Ook Raadslid Pauwels vindt het zinvol te stoppen met dit initiatief. "Ze hebben nog één jaar extra de kans gekregen, maar er was te weinig belangstelling. Ondanks dc goede subsidiering van de gemeente, was er volgens mij te weinig hulp van de overkoepelende organisatie." Uiteindelijk stemt de meerderheid voor de stopzetting van dit project. Schepen Peerlinck maakt zich echter sterk dat er vanuit dc jeugdraad zeker andere initiatieven gezocht zullen worden. 11


"GASTARBEIDERS" In feite is deze term al lang in onbruik geraakt, door tijd en zeden achterhaald. De vreemdelingen zijn al lang geen 'gasten' meer en 'arbeid' is voorts niet meer in die mate voorhanden dat we ze zomaar aan 'gasten' geven . Tenzij natuurlijk die arbeid waarvoor wij onze neus ophalen of niet meer tevreden zijn met het loon dat er aan vasthangt. Werk in de tuinbouw behoort sedert een aantal jaren tot deze categorie. Werk genoeg daar, maar werkkrachten ervoor zijn hier onvindbaar. Daarom kunnen vreemde 'gastarbeiders' in grote getale aan de slag. In grote getale betekent dat ze nadrukkelijk aanwezig zijn in het straatbeeld, dat we ze tegenkomen bij de bakker, beenhouwer en in de supermarkt. Wie zijn al die mensen, waar komen ze vandaan, wat kunnen ze hier verwachten, wat hebben wij hen te bieden en wat bieden zij ons? Vragen waarop wij een antwoord zochten. Hugo Beynens, administratief verantwoordelijke van het Proefbedrijf der Noorderkempen was onze gids op onze zoektocht.

Illegalen "Het werk in de land- en vooral de tuinbouw in onze streek is altijd in grote mate seizoensgebonden geweest, werk dat gedurende vele jaren op maat van de huisvrouwen gegoten leek. Zij namen de kans te baat om gedurende enkele weken een eentje bij te verdienen, dikwijls om een of ander te kopen dat niet paste binnen het normale budget. Zij konden redelijk gemakkelijk zelf bepalen wanneer en hoelang ze gingen werken. Door evolutie zowel in de tuinbouw als in het arbeidspatroon van de vrouwen bleken er echter hoe langer hoe minder vrouwen beschikbaar. De sector zocht dan zijn heil in de vreemde arbeidskrachten die zich kwamen aanbieden. Dikwijls ging het hierbij om illegalen of vreemden die hier met een toeristenvisum verbleven. Omwille van hun situatie wilden zij voor een karig loon aan de slag en letten ze niet nauw op arbeidstijden en voorwaarden. Dit systeem, een zwart systeem, werd op grote schaal toegepast en trok de aandacht van fiscus en sociale inspectie. Strenge controles volgden, met zware boetes. Het was duidelijk dat het op deze manier niet verder kon."

65-dagenregeling De sector ging met de overheid aan de tafel zitten en werkte een systeem uit dat zowel tuinder als werknemer meer zekerheid en bescherming kan geven en waarvan de kosten voor de tuinbouw draaglijk bleven. Het reguliere systeem van werkgever / werknemer was immers te duur en te omslachtig voor gebruik in een sector die met felle seizoenspieken te maken heeft. Het nieuwe systeem is in de sector gekend onder de naam '65-dagen regeling'. Hugo Beynens: "Een werknemer mag gedurende 65 werkdagen seizoensarbeid verrichten. Daarvoor krijgt hij een loon van 257,30 fr. per uur. Per dag betaalt hij zelf 59 fr. sociale bijdrage, zijn werkgever 122 fr. Die sociale lasten gelden per dag, ook al werkt de werknemer op een bepaalde dag maar 3 of 4 uren. De werknenier moet een registratiekaart bijhouden, plukkaart genoemd, waarop het aantal dagen vermeld staat dat hij onder deze regeling gewerkt heeft. Zijn de 65 dagen ingevuld, dan kan hij niet verder onder deze regeling werken, hij 12

wordt dan werkloos of moet onder normale arbeidsvoorwaarden aangeworven worden. De tuinder mag een werknemer gedurende 95 dagen in dit systeem in dienst houden en moet erop toezien dat zijn werknemer nog dagenkrediet geniet. Het is voor de tuinder een soepel en redelijk goedkoop systeem om seizoenarheid te laten uitvoeren. Het gaat elke keer om 'dagcontracten', d.w.z. dat de werkgever op het einde van de dag geen verdere verplichtingen meer heeft t.o.v. de werknemer".

Portugezen De sector beschikte hiermee over een systeem om op een soepele, goedkope en legale manier seizoensarheid te laten verrichten, maar daarmee was het probleem helaas nog niet geheel opgelost. De inwoners van de streek bleken nog altijd niet geneigd om weer in de tuinbouw aan het werk te gaan. Het ging immers om een fiscaal aangegeven loon, dat derhalve bij het belastbaar gezinsinkomen werd geteld en waarvan dus nog een flinke hap naar vadertje staat moest. Vreemde werknemers vonden en vinden dat niet zo' n probleem. Hun globaal jaarinkomen is meestal zo laag dat ze slechts weinig belastingen hoeven te betalen. Vermits de regeling geldt

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie voor alle EU-ingezetenen en voor mensen van buiten de EU met een geldige verblijfsvergunning, zoals asielzoekers en erkende vluchtelingen, konden zij de leemte opvullen. Hugo Beynens: "Echt gemakkelijk werd het voor de tuinder natuurlijk nog niet, want hoe kom je aan die mensen, hoe communiceerje met verschillende nationaliteiten. Nu hebben wij als proefbedrijf reeds geruime tijd contacten in Zwitserland. Bij een van onze bezoeken daar, merkten we dat daar in de tuinbouw veel Portugezen aan het werk waren. Navraag leerde ons dat die daar elk jaar kwamen via agentschappen die werkgevers en werkzoekenden met mekaar in contact brachten en dat hun reis geregeld werd door speciaal daarop gerichte reisagentschappen. Bovendien blijken de Portugezen zeer zachte en vriendelijke mensen, met wie het, ondanks de taalhandicap niet onmogelijk was te communiceren. Het leek ons een zeer aanvaardbare oplossing en we hebben dan. zonder direct aan arbeidsbemiddeling te doen, in het proefbedrijf een beetje een coรถrdinerende rol gespeeld. Je moet begrijpen dat wij maanden in de weer zijn geweest met te praten over het nieuwe systeem en liet hier bij onze tuinders te propageren. Kwam daarbij dat we ook in ons bedrijf nood hadden aan arbeidskrachten. We hebben dan ook als eerste Portugezen naar hier gehaald om in de tuinbouw te werken. De ervaring die we hiermee opdeden, hebben we aan de tuinders van de streek verder gegeven. Het heeft immers weinig zin de tuinders te leren hoe ze kwaliteitsvolle landbouwproducten moeten


ACTUEEL voortbrengen als we ze op bedrijfsorganisatorisch vlak en op gebied van personeel in de kou moeten laten staan. Professionalisering van de landbouw betekent professionalisering op alle gebieden. Wij merken trouwens bijna dagelijks dat er plaats is voor een degelijk adviescentrum op dat terrein, helaas beschikken we momenteel niet over de middelen om deze rol volledig op ons te nemen. Wat niet wil zeggen dat we onze tuinders weg'turen ik /c met \ r:1gen daarover hij ons kooien.

Camping Proefbedrijf Op de proeftuin werken momenteel een tiental Portugezen, meer bepaald vijf echtparen. "Wij hebben het liefst echtparen. Jonge alleenstaanden zijn makkelijker sociaal geïsoleerd, wal soms lot moeilijkheden kan leiden. Meer heiiiiwee, te veel op zichzelf aangewçzçn. Koppel kunnen dat t,LILI wil, ,c liel,t,eii nee! sieiiii 'dali elkaar en vel'zoi geit zich beter." lIet proefbedrijf heeft de 65-dagen regeling gebruikt om zijn werknemers op proef te laten werken. Wegens de aard van het bedrijf hebben ze haast heel het jaar door werk, niet alleen in piekperiodes. "Nadat hun 'plukkaart' vol was, hebben wij hen een normaal contract gegeven. Wij konden natuurlijk andere werknemers zoeken, maar dan moesten wij hen weer opnieuw opleiden. Voor ons was het beter hen vast in dienst te nemen. Voor hen gaf het trouwens bijkomende voordelen, zoals een volledige sociale zekerheid. Het is voor hen een hele geruststelling dat ze gedekt zijn door de ziekteverzekering, dat ze kindergeld krijgen. Een van onze werkneemsters heeft onlangs een heelkundige ingreep ondergaan en uiteraard heeft de mutualiteit dat vergoed zoals voor elke aangeslotene". De Portugese werknemers van het Proefbedrijf wonen in caravans op het terrein van het bedrijf. Hugo Beynens: "Logement blijft een teer punt. Wij kunnen momenteel niet anders dan hen caravans ter beschikking stellen, al weten we zelf goed genoeg dat dat alles behalve ideaal is, zeker niet voor lange tijd. Te warm in de zomer, te koud in de winter. We proberen wel het comfort zo goed mogelijk te maken, gas en elektra zijn op onze kosten, zodat ze maximaal kunnen sparen van hun loon. Voor de toekomst denken we na over de bouw van een logementhuis met studio's, maar dat project zit nog in de ontwerpfase. Algemeen mogen we wel stellen dat de arbeiders tegenwoordig behoorlijk gehuisvest zijn hij hun werkgevers. Dat is trouwens een belangrijk punt in ons advies aan de tuinders. Hoe beterje je werknemers behandelt, hoe meerje aan hen hebt. Daarbij is het aanbod van werk regelmatig groter dan dat van de beschikbare werkkrachten, zodat ze de mogelijkheid hebben op een ander te gaan als het hen ergens niet bevalt. De tuinder kan dan van voorafaan beginnen; nieuwe mensen zoeken, het werk aanleren, enz. De tijd dat je je werknemers alleen maar als een deel van je productiemiddelen kon aanzien is ook in de tuinbouw definitief voorbij en wie dat niet wil inzien, zal eerder vroeg dan laat het werk op zijn bedrijf alleen mogen opknappen". De komst van Portugezen op de proeftuin is het sein geweest voor de tuinbouw om ook met hen te gaan werken. Momenteel zijn er ca. 350 Portugezen werkzaam, veel in de 65-dagen regeling, veel ook met vaste of tijdelijke contracten.

De bewoners van camping 'Proefbedrijf': Caroline en Agostino, Fatima en Luis, Maria en Joseph, Rosaline en George, Edith, haar Manuel is even naar Portugal.

Agostino, Caroline en de anderen 's Avonds, als het werk op de proeftuin gedaan is, brengen we een bezoek aan de camping. We praten er met Caroline en haar man Agostino, omdat ze uitstekend Frans spreken. Een glas Porto vergemakkelijkt de conversatie. De anderen komen er bij zitten, Caroline vertaalt het gesprek voor hen in het Portugees.. Agostino werkt sedert 1996 in België, eerst in Rijkevorsel. In 1997 kwam hij 2 maanden op de proeftuin, sedert 1998 werkt hij er, buiten enkele weken vakantie in de winter, permanent. Voordien hebben ze beiden al gedurende 1 9jaar in Frankrijk gewerkt, in de streek van Annecy. Vandaar ook hun kennis van het Frans. Agostino: "In de streek waar we vandaan komen, Ibera de Pena (in het noorden van Portugal, tegen de Spaanse grens aan) is er haast geen werk. Er is bijna alleen landbouw, geen industrie. Het loon in de landbouw is veel lager dan in de industrie en vijf maal lager dan wat we hier verdienen. Als we een normaal gezin willen onderhouden zijn we wel verplicht elders te gaan werken. Van hetgeen we thuis kunnen verdienen, kunnen we alleen eten kopen en wonen. Een kameraad werkte al een tijdje in België en heeft me overgehaald naar hier te komen, ook al was ik toen al 54 jaar". In 1998 is Caroline ook naar België gekomen, eerst op 'vakantie', vervolgens ook om op de proeftuin te gaan werken. Caroline: "We zijn het gewend in het buitenland te werken, we werkten al 19 jaar in Frankrijk. Mijn kinderen zijn er geboren. Maar langzaam werd het klimaat er slechter, door veel werkloosheid werden de vreemde werknemers er met een scheef oog bekeken. In de omgeving kwam er meer straatcriminaliteit, drugs ook. We hadden schrik voor onze kinderen en zijn teruggekeerd naar huis. Ondertussen zijn onze kinderen volwassen, ze werken trouwens ook in België. Eén in Brecht, die is hier met zijn vrouw en kind van 4 jaar dat al naar school gaat. Zij denken er over om zich hier permanent te vestigen. Mijn andere zoon werkt in Merksplas, maar die is technicus en zou graag zijn beroep gaan uitoefenen". Caroline is zeer te spreken over de medische

voorzieningen in België, kort geleden werd ze in Turnhout geopereerd aan een hernia. "In Portugal is de behandeling in het ziekenhuis ook prima, alleen heb je er lange wachttijden, soms tot meer dan een jaar. Hier kan alles op enkele dagen". Het werk in de proeftuin bevalt hen best en ook de verhouding met andere werknemers, zowel Portugezen als Belgen, is prima. "In het weekend gaan we dikwijls met de auto een eindje toeren in de omgeving. Af en toe gaan we langs bij May of Paula, collega's van het werk. De taal is wel een probleem natuurlijk, en dan valt het voor ons nog mee. De meeste Portugezen spreken alleen Portugees, in hun Vrije tijd zoeken ze dus mekaar op. Vaak staan ze maar gewoon een paar uurtjes te praten, op straat of op het plein. Dat is in Portugal trouwens veel meer de gewoonte, hier zie je dat bijna nooit. Vele Portugezen komen naar mij als ze problemen hebben, dan speel ik voor tolk. Dikwijls gaan we dan naar Hugo (Beynens), die weet zijn weg in de papierwinkel en staat altijd klaar als we hem nodig hebben, ook buiten de werkuren".

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 13


ACTUEEL 's Avonds zitten ze meestal bij of in hun caravan, velen hebben een TV met schotelantenne, zodat ze Portugese zenders kunnen ontvangen. Eten is evenmin een probleem: "We eten niet zoveel verschillend van de Belgen, we vinden al de ingrediĂŤnten gemakkelijk in de supermarkt of de gewone winkels. In Portugal eten we wel vaker vis, om de twee dagen komt daar de visboer rond, tot in de kleine dorpen". Wonen in een caravan vinden zowat alle bewoners van de camping niet echt prettig. Voor enkele maanden kan dat wel, daarna gaat het gebrek aan comfort toch wel doorwegen. Caroline: "De voorbije maand was het verschrikkelijk warm. Voor het werk zitten we daar niet mee in, we komen uit het Zuiden. Maar 's nachts in de caravan, dan kon je moeljk slapen. We hebben een ventilator gekocht om voor een beetje afkoeling te zorgen. Hugo heeft verteld dat er binnenkort studio's zouden komen. Daar zien we wel naar uit." Met Kerstmis gaan de meeste echtparen een paar weken naar huis, op vakantie en de familie opzoeken. Caroline en Agostino hebben ginder een mooi huis, anderen willen er ook een kopen, het is onder andere daarvoor dat ze hier komen werken.

Toekomst Voor Caroline en Agostino, op weg naar de zestig, ligt de toekomst vast. Nog enkele jaren hier werken als het kan en dan definitief terug naar Portugal, op pensioen. Voor de anderen ligt de toekomst minder vast. De meesten hopen op termijn toch een job te vinden in Portugal, op

voorwaarde natuurlijk dat de lonen er tot een convenabel peil zullen stijgen. Voor Hugo Beynens is dat een te verwachten evolutie: "Portugal is een EU-lidstaat en Europa investeert er heel wat geld in de achtergebleven gebieden. Stilaan zullen loon- en arbeidsvoorwaarden daar op een beter peil komen en de Portugezen zullen moeilijker te overhalen zijn om naar hier te komen. Misschien vinden we dan wel weer elders seizoenarbeiders die hier willen komen werken, want de EU staat voor uitbreiding. Maar of dit een oplossing is die zal blijven duren, dat weet ik niet. Misschien moeten we een andere richting uit en moet de arbeid in de landbouw vergoed worden zoals andere arbeid in BelgiĂŤ. Dat betekent natuurlijk weer hogere productiekosten, wat ons product duur der maakt. Is de consument bereid hiervoor te betalen? Wat met de concurrentie uit andere landen? Veel vragen en nog weinig antwoor den. Wat wij ondertussen wel kunnen doen is er zorg voor dragen dat onze werknemers goed behandeld worden, eender waar ze vandaan komen. Daar wil ik nog graag aan meewerken. Ik hoop dat de mensen in de streek hier vriendelijk zijn voor de vreemde werknemers, zij zijn niet te benijden. Stel je zelf maar eens voor dat je lange tijd in een ander land zou moeten gaan werken, alleen maar om een normaal leven te kunnen bekostigen. De Portugezen zijn zacht en lieve mensen, vriendelijk in de omgang. Ze zitten er niet mee dat ze ook eens zouden aangesproken worden in de winkel of op straat, integendeel, ze zouden zich misschien wat minder 'vreemden' voelen.". Wat belet er ons eigenlijk?

Advertenties v7

314.49.111314.55.04

,0ongarnerj 09

DOMS

- SCHILDERWERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloediaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 1 39e

14


Donna en Ed met open armen ontvangen. Jammer genoeg is ĂŠĂŠn van de belangrijkste getuigen van het gebeuren, Maarten Vermeiren, onlangs op een gezegende leeftijd overleden, maar uit de wei achter de boerderij werd prompt een laatste restantje van de Lancaster opgepikt door Luc Cox; een merkwaardig souvenir van een lange reis.

In de voetsporen van...

David Weepers Toen de Canadese luitenant-vlieger David Weepers moeizaam weer bij bewustzijn kwam in de buurt van Meer in de vroege uurtjes van 22 mei 1944, dacht hij waarschijnlijk niet dat zijn weduwe Doreen, zijn dochter Donna en schoonzoon Ed meer dan 55 jaar later op (bijna) dezelfde plaats zouden staan. David maakte die voorjaarsnacht van het vijfde oorlogsjaar als navigator deel uit van de bemanning van een Lancaster-bommenwerper die terugkeerde na een aanval op de industriestad Duisburg. Deze 'crew' van zeven was al verschillende operaties zonder veel kleerscheuren doorgekomen, maar tijdens de fatale missie leek hun geluk opgebruikt te zijn. Na een onverhoedse beschieting door een Duitse nachtjager veranderde de zware bommenwerper in een waar inferno. Piloot Max Dowden - een Amerikaan die in dienst trad bij de geallieerden nog voor de Verenigde Staten in de oorlog betrokken raakten - en de Britse boordtechnieker Francis Moody bleven zolang mogelijk in de cockpit om hun kameraden de kans te geven het getroffen toestel te verlaten. De Lancaster crashte kort daarop met luid geraas vlak achter de boerderij van Maarten Vermeiren aan de Merenweg, waarbij deze twee inzittenden omkwamen. De vijf anderen hadden zich op het nippertje met hun parachutes kunnen redden. David Weepers was mogelijk met een helse smak terechtgekomen, maar bleef verder ongedeerd. Met de hulp van de lokale bevolking konden hij en drie andere bemanningsleden verschillende weken uit de handen van de bezetter blijven. David dook achtereenvolgens onder bij de familie Snoeys in Minderhout en bij Baron van der Straeten Waillet te Westmalle. Toen de vliegeniers naar Antwerpen werden overgebracht, liep het echter grondig mis. David en zijn metgezel Arthur Brickenden werden verraden en door de Duitse veiligheidsdiensten opgepakt. De jonge 'Flying Officer' en de vier andere overlevenden van z'n bemanning zouden pas na de wapenstilstand, in mei '45, terugkeren uit krijgsgevangenschap. Dit is in een notendop wat Donna Weepers na jarenlang speurwerk bij elkaar heeft gekregen. Haar vader stierf immers vrij jong, toen ze nog maar 4 jaar oud was en ook tegen zijn echtgenote had David bitter weinig over z'n oorlogservaringen verteld. Naargelang ze opgroeide wilde Donna steeds nadrukkelijker weten wat haar vader was overkomen. Met de hulp van plaatselijke vorsers. zoals Luc Cox uit Zoersel, pasten de vele puzzelstukjes uiteindelijk netjes in elkaar. Het werd voor Doreen, Donna en Ed dan ook een memorabel weekend toen ze na meer dan een halve eeuw in de voetsporen van David Weepers konden treden. Met uw gelegenheidsverslaggever werd er op zaterdag 3juli11. eerst een bezoek gebracht aan Tilly Brosens, dochter van de Hoogstraatse brouwer/burgemeester Antoon Brosens, die met haar kameraden uit het verzet geprobeerd heeft David op een ontsnappingslijn te zetten. Zij bracht hem zo op 21juni1944 met de fiets naar Westmalle terwijl het in de omgeving wemelde van de Duitsers.

Daarna kwamen we in Minderhout terecht bij de familie en vrienden van de kranige Theresia Snoeys, waarde gasten uit het verre Canada erg hartelijk werden ontvangen en verhalen werden uitgewisseld. Er stond een bezoek aan de crashplaats bij de Meirberg op het programma en tevens aan de - mooi gerestaureerde - hoeve te Bergen-Vijfhuizen waar David vier weken ondergedoken leefde. Telkens werden Doreen,

Zondag 4juli werd een bezoek gebracht aan de graven van Dowden en Moody op het Schoonselhof in Antwerpen en konden de drie Canadezen hun weekendje Vlaanderen afsluiten met een nachtje op het kasteel in Westrnalle. Onze Kempenaars hebben zich weer 'ns van hun gastvrije kant laten zien!

Cis Huijbrechrs. P.S. Ieder die informatie heeft over vliegtuigcrashes in het Hoogstraatse en hulp aan vliegeniers of de Tweede Wereldoorlog in het algemeen kan daarmee altijd terecht bij Francis Huijbrechts, Katelijnestraat 20,2320 Hoogstraten.

Het bonte gezelschap gekiekt op de crashplaats achter de boerderij van Maarten Vermeiren: v.l.n.r. een paar aandachtige koeien, Luc Cox, Donna Weepers, Theresia Snoeys, Ed Niewinski, Doreen Weepers, Frans Snoeys en z 'n echtgenote, die overigens een dochter is van de beroemde Kempische verzetsvrouw Maria Cornelissen-Verhoeven.

ZAKENKANTOOR

VANBAVEE I1)MMEN

Alle bankk Persoonlijk advies op ieders maat

ERKEND

MAKELAAR

(DE

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54 Erkenning Controledienst Verzekeringen 11590 23b

15


DE SCHONE SCHRIJFSTER "Liefste Suske en Wiske, Welke maat van schoen heeft tante Sidonia eigenlijk ii: het echt? Ik zou ook graag eens op avontuur gaan met jullie, als het kan naar de Noordpool. Stuur alsjeblieft Jerom eens langs, want mijn buurjongen pest mij altijd en dan kan Jerom hem eens ee,, mep geven die hij pas morgen voelt. Graag per kerende een foto met handtekening. Veel liefs," Zulke brieven met of zonder (het juiste) adres vallen er dagelijks in de bus bij het welgekende duo. Natuurlijk krijgen Suske en Wiske die niet te lezen want tante Sidonia moet ze eerst zien en keuren omdat zij niet wil dat er iets lelijks of stouts over haar twee troetelkinderen in staat.

AIléz kinneke kom binnen Getoof het ofniet maar in werkelijkheid gaat het gewoon zo. Lief en leed worden gedeeld met het dagbladverschijnsel dat "Suske en Wiske" sedert meerdere decennia is en dit door kinderen van alle generaties. Al deze brieven komen terecht op het bureel van LILIANE GO VERS, sedert 1980 medewerkster van Studio Vandersteen. Deze brieven van groot en klein worden allemaal door haar persoonlijk beantwoord. Aan alle verlangens kan niet worden tegemoet getreden. Kinderen, zowel grote als kleine hebben immers allerlei wensen en verlangens. Dat Liliane dagelijks vanuit de Bosloopstraat naar Heide-Kalmthout - waar de denktank of het geboortehuis van Suske en Wiske staat - rijdt is de reden om eens met haar te babbelen over haar, toch behoorlijk uniek, werk. Geboren zowat 40 jaar geleden in Essen behaalde zij een graduaat in de plastische kunsten aan het St.Maria-instituut in Antwerpen. Na het behalen van haar diploma vernam zij toevallig dat Willy Vandersteen op zoek was naar een nieuwe grafische medewerkster. Met de woorden "Allez, kinneke ge moogt hier beginnen" startte haar loopbaan bij "de" studio.

Een alliteratie Sedertdien gaat zij door het leven als "De schone schrijfster". Een alliteratie, net zoals de meeste titels van de Suske en Wiske verhalen. Zowel schrijver-tekenaar als medewerk(st)ers pijnigen hun hoofd daarover. Vanuit de opleiding plastische kunsten was schoonschrijven of kalligrafie slechts een klein onderdeel maar al doende leert men. Vanaf haar intrede was het haar taak om alle tekstballonnetjes die de tekenaar boven zijn figuurtjes zette te vullen en dit zowel voor "Suske en Wiske" als voor "Bessy", "De Rode Ridder". "Jerom", "De Geuzen" en "Robert en Bertrand". linniers in die tijd was "Studio Vandersteen" een ware stripfabriek. Van de grootmeester zelf zegt Liliane: "Die man kon vertellen honderduit. Hij verzon de verhalen ter plaatse waarje bij stond, hij schudde ze als het ware uit zijn mouw. Aan vier woorden zoals: trein - indiaan - goud - bijl, had hij genoeg om een heel verhaal aan op te hangen." In die tijd waren vele tekenaars actief in de studio, elk gespecialiseerd in een andere serie. Elke nieuweling die een beetje kon tekenen mocht een Bessy-verhaal maken voor

16

de Duitse markt want daar moest wekelijks een boekje verschijnen. Jean Bosco Safari heeft er ook enkele op zijn actief staan. Wanneer Willy Vandersteen ouder werd dacht hij aan zijn opvolging en droeg steeds meer taken over aan zijn medewerkers. Zelf bleef hij tot op zijn laatste dag tekenen - met melkfles en pralines bij de hand - aan "De Geuzen" een reeks waarvan het laatste boek pas vlak voor zijn overlijden klaar kwam. Paul Geerts werd de geestelijke erfgenaam van Suske en Wiske. Karel Biddeloo zette de Rode Ridder verder. "De parel in de lotusbloem" is één van de bekendste verhalen die door Paul Geerts werd verzonnen en getekend. Het was het eerste verhaal waarvoor onze gesprekspartner naast het letteren ook het volledige inktwerk van de tekeningen verzorgde. Het werd gemaakt zonder medeweten van Willy Vandersteen, als een verrassing voor hem. Een geslaagd geschenk was het zeker, net zoals "De zeven schaken", de latere postunle hulde aan de grootmeester.

Een nieuw verhaal wordt geboren Het bedenken en tekenen van een beeldverhaal gaat nu wel even anders dan vroeger. Willy Vandersteen kon nauwelijks gebruik maken van documentatie en rekende daarom des te meer op zijn onuitputtelijke fantasie. Vandersteen lette niet op decors en attributen, die veranderden van het ene prentje op het andere. Zo had hij misschien wel een miljoen verschillende schilderijen die in het huis van Suske en Wiske tegen de muur hingen. Foto's van gebouwen of natuurfenoinenen waren niet altijd beschikbaar. "Derarninelenderally" getekend in 1957 voerde ook Hoogstraten ten tonele: "gemeentehuis" en "St.Katharinakerk" werden wel fotografisch juist weergegeven.

"De schone schrijfster" aandachtig aan het werk

CEREMONIEWAGENS

DE DIEPT BVBA Diepte 2 2330 Merksplas Tel. 014163.32.73

-

GSM 0476167.70.41

Voor huwelijken, gouden bruiloften en alle mogelijke gelegen heden verhuren wij uit eigen stal verschillende Mercedes cabriolets uit de jaren dertig en vijftig.

QO

Zwarte volgwagens Mercedes E klasse, nieuwste modellen Reeds meer dan 20 jaar ervaring Ceremoniemeester enz.

Breng ons vrijblijvend een bezoekje na telefonische afspraak Als u een oldtimer wilt kopen, kan u ook steeds bij ons terecht.

"Papa Razy" Een nog te verschijnen verhaal. De tekening krijgt stilaan vorm. Een deel van de figuren en de achtergrond moet nog in inkt worden gezet.


INTER VIEW Nu is het anders, de lezers weten hoe het huis van tante Sidonia er uit ziet en dat moet ook zo blijven, prent na prent. strook naar strook. Inspiratie komt nu uit een reis, een bizar voorwerp, een plaatselijke gebeurtenis of sage, of wordt ook wel eens door dc lezers zelf aangebracht. Dit gegeven wordt dan uitgebroed op een A4(je. Nadien volgt de opgave om het gegeven te verdelen in 46 pagina's van telkens 4 stroken met meerdere prentjes. Dagelijks verschijnen er twee van die stroken in de krant. Pas nadien heginj de tekenaar aan lijn schets en tekst waarna Liliane met de inkting kan beginnen. Vroeger was het werken tegen de tijd want de siroken waren dikwijls pas enkele dagen voor de publicatie klaar. Nu heeft men wel wat meer ruimte. Toch wordt er tegelijkertijd aan 3 verhalen gewerkt. Het eerste verschijnt in de kranten van de Standaard-groep, het tweede in TV-

Lilianc aan (Ie iek c,iiatel.

-

,-.

CIC)! (/ll/)1!/1eI1 ((((t ((» 1 Î()S h1 )t,tlt

Museum

Beeldhouwen

Wie de wereld van Suske en Wiske eens van dichtbij wil bekijken kan met de school een bezoekje brengen aan het Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum. Dit heeft een onderkomen gevonden in de woning van Willy Vandersteen aan de Beauvoislaan 98 te Heide-Kalmthout, tel: 03/ 6666485. Kinderen maken er kennis met de wereld van de strip en worden zelf ook tot creativiteit aangespoord, het is immers een doemuseum. Terwijl kinderen zich vergapen aan het laboratorium van professor Barabas is men op de bovenverdieping naarstig bezig met het verzinnen van nieuwe verhalen van onze twee helden.

Automatisering zit er nog niet in en zou het stripverhaal niet ten goede komen. Hoeveel beelden of letters men in een computer ook kan invoeren, de menselijke hand is en blijft het instrument met de meeste en ook beste variaties op eenzelfde thema. Maar ook al zijn er al die jaren van ervaring het blijft aandachtig bezig zijn. Met een tekenpen is een vlek vlug gemaakt en moet worden weg gekrabd. En als Lambik in de ene strook zijn schoen uit de trein gooit en in de volgende strook terug twee schoenen aan heeft dan wordt de tekenaar daar op gewezen, want het nauwkeurige oog van Liliane heeft het gelukkig gemerkt voor de lezer het zou doen. Striptekenen blijft een ambacht met een enorme aandacht voor details. Gelukkig is er voor Liliane het IKO waar zij in de cursus beeldhouwen haar eigen creatieve geest de vrije loop kan laten en zelf kan creëren.

De krachtige krans" (1988) Het verhaal van Liliane ook verschenen in het Engels express en het derde is een kort verhaal voor een vakantieboek. De "Krachtige krans" een verhaal rond een Engelse sage werd door Liliane zelf aangebracht en mocht door haar worden uitgeschreven. Suske en Wiske albums verschenen ondertussen in meer dan 20 talen. Er verschenen al meer dan 50 Chinese albums. Gelukkig moet Liliane hiervan niet de lettering doen. Al die stripboeken en alle andere Suske en Wiske publicaties - waaronder dus nu ook dit eigenste blad - zijn verzamelobjecten voor de ware fans. Zij verzamelen letterlijk alles over hun favoriete stripfiguren.

LOOS en BROSENS

ELEKTI°

HUWELÏJi(SLIJSTEN

Audio - Video - TV 1930 1995

Electrische huishoudtoestellen

65

Verlichting

JAAR

Electriciteitsmaterialen

He rstetlingen

"De raninielende rally" (1957) in Hoogstraten "Illustraties Suske en Wiske © Standaard Uitgeverij"

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 142b

17


-

HALVE EEUW GELEDEN AUGUSTUS 1949

Witte FLANEL in 0,75 breed: 13,90 Ir

Baalkatoen in 160 breed : 29,75 Ir; 180 breed : 3,75 Ir; 200 breed : 37,90 Ir. Witgoed in alle breedten en kwalifeiten. 707

HUIS A. BRUURS-PEERAER

HOOGSTRATEN « De Lustige Wielrijders» in form. 't Was deze week een heuglijke ge beurtenis voor de Lustige \Vielrijders. Cyriel Verschueren bracht Zondag de le overwinningsbloemen mee naat Hoogstraten. Met twee anderen rukte hijzich te Kalrnthout uit de groep los, waarin zich o.a. Maegh en Hinsen bevonden, en in de spurt bleef hij gemakkelijk aan de winst. Suske Floren, die ondanks het zware koolmijnerswerk, regelmatig de oefening onderhoudt trok 's anderendaags naat Wuustwezel waar een veteranenkoers was ingericht en kwam eveneens niet de bloemen huiswaarts. Proficiat, Cyriel en Suske. Ook onze andere vertegenwoordigers zijn aan 't komen. Stan Jansen zou te Kalmthout een dichte prijs hebben gereden zonder die bandbreuk op het laatste. Alfons Van Hout en Dré Van Opstal trokken naar Weelde en legden er beslag op de lie en 14e plaats. Ook Roeien is aan 't komen, terwijl Jan Jansen deze week wegens ziekte moest belet geven. Hopen we dat onze Lustige Wielrijders het ingeslagen pad wogen blijven berijden, en ons dtt jaar nog een paar paimen mogen bezorgen.

Cinema ROMA - Hoogstrate

bij Wed. Jaak De Koninck, Vrijheid 192 zal deze week 2 schone filmen vertonen.

Let op de dagen en uren.

-

Zaterdag 24 Sept. om 8 uur

Zondag 25 Sept.

Dinsdag 27 Se

om 2 uur

om 8 uur

1. DAGBLAD. Alsdan de schone en boeiende film

HET AVONTUUR BEGINT TE BOMBAY met de beroemde artisten Clark Gable, Rosalind Russ'el en Peter Lorre. De naam van Clark Gable staat borg voor het succes van deze bijzonder mooie film. Het Avontuur begint te Bombay

Brand Vorige week Vrijdag, rond 4 uur namiddag, is brand uitgebroken in de schuur van Wed. Karel Brosens, in de Nieuvbaan alhier. De vlammen, die een gretig voedsel vonden in de opgeborgen oogst, zetten weldra de schuur in een laaiende vuurpoel, die dreigde over te slaan op de stallingen en het woonhuis. Toen de brandweer toekwam was het grootste gevaar • voor woonhuis en stal door het hulpvaardig optreden der toegesnelde geburen geweken. Buiten de flinke hulp der geburen verdient het kranig optreden van le chef David, van de Rij kswach tbrigade vermeld, door wiens toedoen nog verscheidene dieren in veiligheid konden gebracht worden. De hele schuur werd vernield, waarbij de ganse oogst en een gegedeelte landbouwmateriaal opbrandde en twee kalveren omkwamen. De oorzaak van de brand is niet gekend.

18

is een zeer spannend liefdesavontuur in de beklemmende streek der tropen. Onder de brandende zon ontmoet een onwaardig soldaat een avonturierster. H'et avontuur begint

te Bombay 1

is een film die bij iedereen

de grootste bijval zal genieten. Als 21 film Een spannende Cow-Boy:

Aan de

van Californie

Dus deze week wederom een zeer goed programma. Toekomende week de schone film ;

CARTACALLA

met Viviane ROMANCE.


h@@g) 22~c~gn

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpot-straat 11E, 314.53.70. E-mail: warre.palmans@village.uunet.be

Een troost. Voor wie zijn vakantie heeft doorgebracht in alle beste omstandigheden. Thuis dus. Want weet dat die uit het zuiden teruggekeerde bruingebrande lijven niet alles over hun onvergetelijke vakantie vertellen. Hoe ze gepakt en gezakt vertrokken, in een barstensvol geladen auto, onder een loodzware zon met meer dan 1000 km zuidwaarts voor de bumper. Dus twee dagen recuperen ginds. Om vast te stellen dat het in Spanje meestal licht- tot bewolkt was. Maar de temperatuur was wel goed, zeggen ze dan. Hoe ze dan weer op een ander vaststelden dat er alleen een kiezelstrand was. Dus plastieken schoenen kopen. En veel te duur betaald maar dat vertellen ze niet. Dat een consummatie op een Frans terras vooreen gezin met vijf alras 1000 BEF kostte. Veel te veel dus. Dat het beloofde bed van geen kanten trok op de eigenste matras. Dus twee nachten niet geslapen. Dat hun kroost tien dagen lang op cola en chips leeft/emi wegens niet te vreten van die buitenlandse kost. En wie beweert dat die kost aan de Belgische kust best te doen is, had nog beter bijfrituur Jan kunnen blijven. Komen daarbij: overvolle stranden, made in Taïwan-snufjes en aandenkens, files, Hollanders op de camping, bedelende Oost-Europeanen, zelfs je buren tegenkomen ver van huis. Zeg nu zelf. thuis heb je toch alles bij de hand. En het weer dit jaar: je zou er voor thuis gebleven hebben als je het vooraf geweten had. Oost west,

Feestelijk jaar loopt ten einde Of zijn we al aan de vierde zondag toe die uitgeroepen kan worden tot een volgende hoogdag in het feestjaar van het begijnhof? Na 7 lange jaren van restauratie kon Hoogstraten op 2 mei eindelijk zijn begijnhof terug openstellen voor de bevolking. Gans de zomer stonden alle feestelijkheden en evenementen in het teken van deze indrukwekkende prestatie en dit bijzondere monument. Als afsluiter van de Begijnhoffeesten en de Zomerzoektochten wordt in Hoogstralen tijdens het weekend van 18 en 19september een groots en uniek bebloemingsproject georganiseerd. Het is de bedoeling dat gans het Centrum, vooral de historische gebouwen, versierd wor den met wandtapijten en decoraties uitgevoerd in groenten en bloemen. Op de brede stoepen komen 'florale objecten en sculpturen'. Gans dit bloemenproject staat in het teken van 'Elisabeth van Culemborg, de sterke vrouw', verwijzend naar het hoofdthema van de Hoogstraatse feestelijkheden "Alle Beghin is vrouwelijk". Regina Verstraeten, ontwerpster van de Kasteelfeesten in Westerlo, kiest hier dus resoluut voor de vrouwelijke toets. De katholieke Tuin- en Landhouwmaatschappij provincie Antwerpen organiseert daarbij nog eens een bloemententoonstelling in de hegijnhofkerk. Bij dit alles houden de Hoogstraatse winkeliers hun herfsl-opendeurdagen, gepaard met een aantal verrassende tractaties voor de bezoekers. Dat dit Begijnhofjaar mensen aanzet tot een bezoek, meer dan één zelfs, wisten we al langer. Maar ook poëtische ontboezemingen, gepaard

gaande met een kritiekje hoe het nog beter kan, ontvingen we pas recent. Wij laten u mee lezen:

Ode aan het begijnhof van Hoogstraten Begijnhof begijnhof wat ben je mooi! Blijf je zo in lentetooi? Uw gras is helder groen en fris, uw wilde bloemen zijn ook niet mis. Uw huizen prachtig en spierwit, ze stralen gezelligheid en pit. Uw smalle paden waar ik over ga laten een klein geluidje na. Voor elke deur de rode steen maakt met de rest iets homo geen. Uw kerk die mag er ook wel zijn, de buitenkant lijkt wel een festijn. Van binnen is het ook wel mooi maar daar mis ik die lentetooi! Zet die oude stoelen wat bijeen en maak dan van uw hart een steen. Plaats prachtige stoelen in die kerk natuurlijk vraagt dat geld en werk. En heb je dan nog een CD, breng dan maar een klassieker mee. Druk nu uw automaatje aan en laat het zacht, heel zachtjes staan. Zo zal menig Hoogstratenaar of toerist vinden en gen ieten van wat hij nu mist. Dan wordt liet bewonderen van dit juweel met huizen en weiden een prachtig geheel, Begijnhof lief ik hou van jou, Ik schudde het zo maar uit mijn mouw. (Leen Christiaansen, 31-7-99)

Feestweekend 20 Jaar Gebuurte Buizelhoek Vrijdag 10/9: Buizelquiz' met dorstlessende prijzen, 20 uur (per groep van 4-6 personen inschrijven. 100 BEF per kop) Zaterdag 11/9: Kinderdisco, Buizelswingpaleis, karaoke, geburenbal, vanaf 13.30 uur. Zondag 12/9: Inhuldiging vlag, huifiarrentocht, volksspelen, via van hella, spek met eieren, oplaten luchtballon, vanaf 13.30 uur. Dit alles aan en in de feesttent in de SalmSalmstraat.

Plantj esweekend Kom op tegen Kanker Het campagnethema 1999 van Kom op legen Kanker draait dit jaar rond de problematiek van "roken en het jonge kind". Veel vrouwen stoppen met roken zodra ze zwanger zijn, maar beginnen na de geboorte van hun kind doodleuk opnieuw en veel mannen roken misschien niet in het bijzijn van zwangcre vrouwen, maar wel in het bijzijn van baby's, kleuters. Dat is fout. Ook baby's en kleuters zijn immers uitermate gevoelig voor de schadelijke effecten van tabaksrook. Via een brede waaier van organisaties verklaart Kom op tegen Kanker de oorlog aan de sigaret. Sinds 1989 kan deze vereniging rekenen op de actieve medewerking van de stad Hoogstraten. Ook in 1999 zal Hoogstraten weer van de partij zijn. Op 17, 18 en 19 september zijn we toe aan de Sde aflevering van het plantjesweekend. Dan komen vrijwilligers van gebuurten en verenigingen huis aan huis voor de verkoop van plantjes. Voor 150 BEF koopje dan een azalea en steun je de nationale actie. ...

Nieuw werkjaar CMBV CvlBV is bijna 15 jaar in 1-loogstralen acliel als socio-culturele vrouwenbeweging. Jaarlijks

stelt de vereniging een gevarieerd programma samen een interessante voordracht, een uitstapje, of gewoon samen andere leuke dingen doen. Jong-CMBV staat open voor alle vrouwen van Hoogstraten en omgeving onder de 45 jaar. Een gezellige babbel, een lekker hapje en een drankje en uw aanwezigheid maken van de eerste avond van het nieuwe CMBV-werkjaar een fijne start. De hoofdhrok wordt verzorgd door Mevr. Greet Van den Broek. Op een zeer humoristische wijze en vanuit zeer herkenbare dagelijkse situaties, doet zij verschillende karakters en ternperamentcn uit de doeken. U zal zeker van deze enthousiaste spreekster genieten. Breng gerust uw vriendin mee. Deze avond gaat door op 13 septemer om 20 uur, in het Brouwershuis. Er wordt een kleine bijdrage in de onkosten gevraagd. Voor vragen of inlichtingen kan u steeds terecht bij Lies Robben, 3 14.38.48 of bij Kris Adriaenssens, 314.88.82. ...

19


HOOSTRA TEN Dagcentrum Markdal presenteert...

Wereidwinket in het nieuw

'Concertino' en 'The Cotton City Jazzband' ...

Jo-

Profiicicnd van de vakantie en het mooie weer werd de Wereidwirkel in een nieuw kleedje gestoken. Kom eens kijken. Vanaf 18 augustus opnieuw open tijdens de gewone uren: woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag in de namiddag van 2 tot 4uur; op zaterdag ook in de voormiddag van 10 tot 12 uur. U kan in de Wereidwinkel ook terecht met uw eclipsbrilletjes. Ze worden ingezameld om naar Afrika gestuurd te worden waar ze gratis worden bedeeld aan de mensen die daar in 2001 een zonsveriluistering meemaken.

Internationaal folkiorefestival

Op zaterdag 18 september 1999 in de zaal Rabboeni van het Spijker te l-Ioogstraten organiseert de beheer- en gebruikersraad van dagcentrum Markdal (Merksplas) een concert ten voordele van dit dagcentrum, waar reeds 15jaar minder-valide mensen worden opgevangen. Hun leefruimten zijn echter aan vernieuwing toe en de verantwoordelijken willen de hrnnlriuilie fondsen verzamelen door het inrichten van een dubbelconcert. Het eerste deel van de avond wordt verzorgd door 'Concertino', een orkest bestaande uit 16 mentaal gehandicapte muzikanten. Zij spelen popmuziek, licht klassiek, smartlappen, marsen, een aantal voor hen geschreven nummers...! In Hoogstraten laten zij een gans nieuw repertorium bewonderen. Een optreden bijwonen van 'Concertino' is een feest!!! 'The Cotton City Jazzband' neemt het tweede deel van het concert voor haar rekening en deze mensen voorstellen is toch helemaal overbodig! In het begin van 't jaar trad de band nog op voor een bomvolle St.Clemenskcrk te Minderhout en in de 'Gulden Coppe' te l-loogstraten weten ze d'r alles van. Bekend in eigen streek, ver daarbuiten, internationaal! Voor het goede doel, zeker naar Rabboeni!!!

Programma: Zaal Rabboeni, Spijker Hoogstraten Deuren: 18.00 u. Aanvang: 19.00 u. Optreden van 'Concertino' en 'The Cotton City Jazzband' en playback door minder-validen uit Markdal, De Boomgaard, De Rusthuif. Kaarten in v.v.k. 250 BEF in het Dagcentrum Markdal, Kloosterstraat 5, Merksplas, tel. 014/63 47 12. Kassa: 300 BEF Info: Frans Snyers, Jan Van Cuyckstraat 27, 2320 Hoogstralen, Tel. 03/ 3146652.

1

4

'Sp PPikffi, 00

oe

On(/Ci ('Cl! lood: ure :on een! 0/) 1 e ii ii.s t/Is het internationaal folklore ft'stival van de Gelmelzwaaiers afgesloten niet een optreden in open liic/it voor het stadhuis van de diverse internationale groepen.

20

werl 'N\ te ei 0.. O3I3 43


HOOGSTRA TEN

Een Jeugdharmonieorkest in Hoogstraten?

Opweg

De Koni iklijke Toon- en Toneelniaatschcippij ,S7nt-Ceeilia Hoogsri-ateii iiil een zelf standige jeugdharmonie oprichten. Dat brengt ons bij de vraag: "Wat is een jeugdharmonieorkest?" Hieronder wordt verstaan een jcugdheweging of club van jongeren tussen 10 en 25 jaar die elk een muziekinstrument bespelen.

*1

Waarom een aparte jeugdharmonie? Binnen een muziekvereniging zijn verschillende generaties vertegenwoordigd en in het verleden werd vaak gemerkt dat jongeren zich daardoor geremd voelen. Als vereniging is het de bedoeling van Cecilia om de jeugd de gelegenheid te bieden om een volwaardige hobby uit te oefenen. Dat jongeren op een spontane manier een muziekinstrument kunnen leren bespelen binnen hun eigen club. De vereniging zorgt voor de instrumenten en uiteraard voor de begeleiding en het lesgeven.

WL4

U t

Over welke instrumenten spreken we dan? In een hai uioiiir kent men verschillende instrumentengroepen zoals de houten blaasinstrumenten, de koperen blaasinstrumenten en hei slagwerk of percussieinstrumentcn. Onder de familie van de 'houten' verstaat men de dwarsfluit, klarinet, saxofoon, hobo. enz. Bij het koper horen trompet en trombone thuis, maar ook bugel, hoorn en tuba. Daarbij komt nog het 'slagwerk', van trommel tot triangel. Daarenboven stelt men vast dat in grote harmonieorkesten ook cello, contrabas en zelfs harp aanwezig zijn. En voor een bepaald reper toire doen ook de bas- en slaggitaar hun intrede. Een harmonieorkest biedt dus tal van mogelijkheden om aan samenspel te doen.

Hoe kan men lid worden? Iedereen tussen 10 en 25 jaar die reeds een instrument bespeelt of een instrument wil aanleren, is welkom. Voor de beginners wordt het instrument en de notenleer samen aangeleerd. Dit kan met eigen instrument of met een instrument in bruikleen gegeven door de vereniging. Het is de bedoeling dat men al vlug aan samenspel kan doen. Ieder lid van de jeugdharmonie betaalt een lidgeld van 750 BEF per jaar als tegemoetkoming van algemene onkosten en verzekering. Diegenen die les volgen binnen de harmonie betalen daarvoor 2000 BEF per jaar. Het lesgeld vanaf het 2de gezinslid bedraagt 1250 BEF. Voordiegenen die een instrument in bruikleen ontvangen, wordt éénmalig 1000 BEF borg gevraagd. Deze som wordt terugbetaald na inlevering van het instrument.

Wat daarna?

.

werk jaar willen opstarten. Voor verdere informatie en inschrijving kan men terecht bij Luc Tahon, A. de Lalaingstraat 20, tel. 3 14.07.04. Voor een eerste contact met de vereniging en de verantwoordelijken van de jeugdharmonie (Ad Van Dun, Luc Tahon, Lucie Smets) bent u welkom op de OPENDEURDAG op zondag 19 september 1999 in zaal Sint-Cecilia, Gelmelstraat 8, van 13.30 uur tot 18.00 uur. Goed om weten is dat de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Sint-Cecilia in oktober 1999 juist 160 jaar bestaat. Dit betekent de start van een feestjaar met als eerste activiteit een herfstconcert op zondag 31 oktober, met als solist de 16-jarige Bernd Van Echelpoel (euphoni um). Overigens wordt op zondag 10 oktober een ROMMELMARKT georganiseerd ten voordele van de jeugdharmonie. Beide activiteiten vinden plaats in zaal Sint-Cecilia.

W

:rns

Noor liet le Deitin Ter gelcgenlieol von de nationale feestdag van 21 juli. Een grote groep van Hoogstraatse verenigingen met vlag trok van stadhuis naar kerk bij de herdenking van de onathankelijkheid van België.

Advertenties

r

„_i 314.49.111314.55.04

Een ontdekkingstocht!

Van zodra men 25 jaar is geworden, is men aan het laatste jaargekomen dat men lid kan zijn van de jeugdharmonie. Vanaf 26 jaar kan men dan gratis lid worden van de harmonie Sint-Cecilia. Uiteraard kan elk lid van het jeugdharmonieorkest reeds eerder lid worden van de harmonie wanneer men zich daartoe geroepen voelt. De beide harmonies repeteren op een verschillende dag in het lokaal in de Gelmelstraat nummer 8. Het tijdstip van de individuele lessen wordt samen met de lesgever afgesproken. Het samenspel en de algemene muzikale leiding van de jeugdharmonie ligt in handen van de heer Ad Van Dun. Daar de jeugdharmonie opgevat wordt als een 'muzikale' jeugdbeweging, wordt er naast dc muzikale activiteiten ook gedacht aan alternatieve nevenactiviteiten.

bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het to/t gewoon op die exclusieve collectie,' gordijnen en tapijt.

En nu concreet.

Baarle-Hertog

Vanaf oktober 1999 zou men graag het eerste

ss

een bezoek méér dan waard.

woondecoratie

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

21


HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN

JOS MERTENS EN JOSEFA LENAERTS "IK HEB ONS JOSEFA GELOOT". Wat ik van Jos, onze huisfotograaf, al wist, wordt op bezoek bij ons gouden paar in de Lindendreef 38, nog eens bevestigd : facteurs zijn levende adresbestanden; ze kennen iedereen, weten waar ze wonen en vaak nog waar ze vandaan komen (historici in spé; dit is uw bron!). Dat geldt dubbel voor Jos en Josefa, want allebei werkten ze tot hun pensioen op de Post, Jos als facteur en Josefa om achter Jos de boel terug proper te maken. En ze hebben dat altijd heel graag gedaan. "Vroeger waren er weinig brievenbussen, dus kwam je als facteur bij de mensen binnen, je kende iedereen." Dat laatste kan ik beamen want al meteen bij het binnenkomen werd heel mijn familie uit de doeken gedaan... Jos en Josefa waren vertrokken voor een lange ronde... Jos Mertens is een rasechte Hoogstratenaar, hij werd op 26 mei 1925 geboren tegenover 't Seminarie, boven wat nu Delhaize is en vroeger de Unic. Jos is de oudste uit een gezin van drie. Op 't gelijkvloers woonde Louis Oomen die er zijn behangpapier en verfwinkel had. Jos' moeder heeft nog van honderden rollen de boorden afgeknipt om ze verkoopklaar te maken. Vader Louis Mertens was 35 jaar gemeenteraadslid waarvan 12jaar schepen van onderwijs. Op zijn derde verhuist de familie naar het 'kermisstraatje' (Gelmelstraat) nr. 47, naast BoonenLeys. Het was een plezante tijd, er werd vooral gevoetbald en gehuurt op straat, en men trok regelmatig naar 't Withof of Castel om er te gaan sjotten. Na de gemeenteschool leerde Jos het timmermansvak in de Vakschool van Hoogstraten ; driejaar overdag en twee jaar avondles. Hij werd aangenomen bij schrijnwerker nonkel Fons Mertens (vader van o.a. 'de Rabbas') en 's avonds ging hij van half 5 tot 7 op de post werken. Tijdens de oorlog heeft Jos, zoals velen, meer dan een maand in de kelder gewoond. Nadien en tot in 1945 werd hij vrijwillig grenswachter in Strijheek waar hij achtergebleven Duitsers moest ontmaskeren. Daarna volgde de legerdienst in o.a. Charleroi, en toen hij einde 1945 afwaaide suind de dag daaiup dc PustIlleesLel aaii zijn deui . hij IlluLlit dii ..i..t a,n dc slag als voltijds facteur! Jos hid r lii'nst van 6 u tot 12 u en 's namiddags nog eens van 4 u tot 6 u. Ook 's zondags moest de post rondgedragen worden. Jos heeft er in totaal 42 jaar gewerkt. Josefa Lenaerts is ook een Hoogstraatsi, maar heeft nog in andere gemeenten gewoond. Op 12 juni 1927 stond haat wieg iii de Gustaaf Segersstraat (toen ook Begijnhofstraat genoemd). Vader was landhouwer en werkte in die functie op de Kolonie, eerst in Hoogstraten,, dan in Merksplas, naarwaar het gezin in 1932 verhuisde. In 1939 trok de familie Lenaerts naar di. ljui.idi.i ij iü \\'oïtel-Kolonic de plaats is nog dezelfde, het huis niet, want op 13 oktober 1944 werd het door de Engelsen (!) gebombardeerd. Die wilden de Duitsers treffen die zich in de boerderij schuilhielden maar echter reeds drie dagen eerder vertrokken waren. De gevolgen waren vreselijk: haar vader en moeder en twee broers werden gedood. Broer Louis werd zwaar 22

gewond en Josefa zat 4 uur gekneld tussen de brokstukken, bijna ongedeerd. Vooraf had vader iedereen een vaste plaats toegewezen in de kelder. Maar het ging die dag zo snel dat in de verwarring iedereen maar vlug ergens wegdook. Zo zat Josefa op de plaats van haar vader en heeft dat haar leven gered. Pas enkele dagen later had men de moed Josefa het gruwelijke lot van haar familie te vertellen. Ze was 17. Twee oudere broers en een zus die reeds getrouwd waren en niet meer thuis woonden, hadden geruchten over het drama opgevangen, maar konden - door de frontlinie tussen de Engelsen en de Duitsers die door de Kolonie liep - pas na 10 dagen bij hun familie geraken. Josefa werd opgevangen door de familie Stijhos uit de buurt. Daarna is ze met haar broer Louis in een klein huisje vooraan in de Lindendreef gaan wonen. Dat huisje werd ook later, toen ze getrouwd waren, de eerste woonst van Jos en Josefa.

voetbalclub H.V.V. (waar Jos trouwe supporter van was) een Vlaamse kermis op de veiling in Hoogstraten waar de fanfare voor de vrolijke noot zorgde. Om de kas te spijzen werden lootjes verkocht die zowel door jongens (gele kleur) als door meisjes (rood) werden opgespeld, maar dan omgekeerd. Dejongen moest dan het meisje met hetzelfde nummer opzoeken en zo werd Josefa door Jos "uitgeloot". Ze zijn toen een pintje gaan drinken, maar meer niet. Dat "meer" kwam er enkele weken later wel van : toen zijn ze samen naar Rijkevorsel-kermis geweest en was het echt "aan". Hoewel Josefa maar enkele honderden meters van Jos woonde, kenden ze mekaar niet: ze woonde samen tilet haar broer nog maar enkele maanden in de Lindendreef. "Ik heb er geen schoeisel of baiden aan moeten verslijten" glimlacht Jos. "Banden wellicht niet "zegt Josefa "want als beginnend facteur had hij zelfs geen fiets, terwijl ik er wel een had;"

104 : een geluksgetal In zijn jonge jaren was Jos bij "den Bond", de fanfare St. Catharina waar hij de cor (soort bugel) bespeelde. Op 15 augustus 1947 hield

Op 17september 1949 zijn ze dan getrouwd en die dag zag er enigszins anders uit dan een trouwdag vandaag. 'S Morgensvroeg werd er eerst te biecht gegaan. Daarna volgde een mis


HOOGSTRA TEN voor de overleden familieleden. Dan ging het paar naar het dienstdoende gemeentehuis (het echte lag samen met de Kerk in puin) in het Vredegerecht in de Gelmelstraat, vanwaar men, zo rond 10 uur naar 't Begijnhof trok voor de huwel ij ksmis. Ze werden met de auto van nonkel Jcf Servaes gevoerd, en dat was in die tijd heel uitzonder lijk! Na de mis was er als naar gewoonte koffie bij de jongen thuis, waarna men met z'n allen naar hun kleine huis in de Lindendreef trok, om te feesten. De dag voordien had Jos, na eerst het huis leeggemaakt te hebben, met de stootkar tafels, stoelen, potten en pannen aangehaald. Josefa gniffelt : "Ge hebt er veel voor moeten doen. hé Jos?" Fotograaf van dienst was de bekende actrice An Petersen, die toen een zaak had aan de H. Bloedlaan. Jos en Josefa kregen drie kinderen Ludo ('51), Eddy ('54) en Paul ('60), die op hun beurt voor 5 kleinkinderen 7orgden Ze wonen allen in Hoogstraten. Josefa heeft voor hobby's nooit veel tijd gehad, "als ik maar kan wassen, plassen en koken ben ik kontent... en aardbeien plukken natuurlijk", daarin was ze de snelste en ze wist altijd de beste staan, tot ongenoegen van de andere plukkers. Jos voetbalde vroeger graag, tot hij , op zijn twaalfde, zijn been brak en niet meer mocht van thuis. Dan maar de 'trottinet' op, want een fiets was er toen niet, en daarmee trapten ze tot aan de brug in Turnhout (over de kasseien!) en terug. Later hield Jos zich in zijn grote tuin bezig met bloemen en kleinfruit : aardbeien, rode en zwarte bessen, frambozen, stekelbessen, krieken. Het ging allemaal naar de Veiling. Nu heeft hij nog zijn bloemen, zijn groenten en een hele serre met druiven. Hij was lid van de 'Nieuwe Olijftak' (handboog) en zat in het KWB-bestuur, waar hij vele jaren heeft leren koken. Met de gepensioneerden is er elke dag wat te doen zingen, kaarten, kegelen, wandelen, zwemmen, petanque ,maar zijn grootste hobby is winkelen. Zo komt hij - zoals in zijn facteurtijd nog onder de mensen. Vaak is hij 's morgens al vertrokken om pas 's middags aan te koijien. Veel gedaan heeft hij dan niet, maar wel veel gebabbeld, en daar is 't hem om te doen

Startdag K.L.J.

Ben je russen 12 en 16 jaar dan krijg je nu de mogelijkheid om kennis te maken met een toffe groep jongeren, de Hoogstraatse Katholieke Landelijke Jeugd. De huidige groep bestaat uit 85 jongens en mneisjes die om de 14 dagen een activiteit organiseren in en rond het lokaal dat gelegen is achter de Pax: een dorpspel, bosspel, pleinspelen, film ofeen feestje. Vooral tijdens de zomervakantie heb je bij de KLJ geen tijd omje te vervelen, dan wordt er meerdere malen per week santengekomnen om te oefenen voor de sporrfee.sten. Maar het hoogtepunt van het hele wem-kjaar vormt zeker het kamp. Vijf dagen pure ontspanning, avontuur, nieuwe vriendschappen en vooral veel fun. Spreekt dit alles je aan? Twijfel dan niet en kom zondagnarniddag 19 september langs op de spetterende startdag. De Kil zelf komt alvast bij alle 12-jarigen eens langs om een babbeltje te slaan en kennis te maken. Ben je al ouder en heb je ook zin om langs te komen, contacteer dan gerust iemand van de leiding, Tom Bevers (314.63.58) of Griet Jansen (314.57.16).

Paul Harris Feliows

We wensen het kwieke koppel een dikke proficiat en nog vele gelukkige jaren!!!

b.v.b.a.

DE IIOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34

2320 Hoogstraten

tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

25.

Raf Peerers, voorzitter van Rotarvclu/2 Hoogsiraten-Kempemi ( 199$- 99) overhandigde het ereteken van 'Paul J-Jarris Fellow' aan Adriën Van den Bossche, voorzitter kerkfabriek Sint-Catharina, Jos Bruurs, organist en Jos Laurvssen, koster, omwille van hun medewerking aan de jaarlijkse Rotary-concerten in de Sint-Carharinakerk sinds 1990. Paul Harris stichtte in 1905 Rotarv, de eerste en meest internationale serviceorganisatie ter wereld. Een Rotary-cluh mag dit ereteken schenken aan personen die voor Rotarv én de gemeenschap een bijzondere verdienste hebben gehad. Ook de Hoogst ratenaren Joris Kniep, Jozef Schellekens, Dirk Van der Herten en Bob Van Ussel ontvingen enkele jaren geleden dit ereteken.

23


n £l

j

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

De Eclips van de eeuw

Weg vakantie 't is weer voorbij, clie veel te korte vakantie. Als dit nummer van 0/IS 1lad terschijnt zijn zowat alle reguliere werknemers al weer enige weken aan de slag: binnen enkele dagen openen ook de scholen weer hun deuren. Alleen (Ie hogeschoolstudenten hebben nog enige 'it'eken respijt, tenminste als ze niet op een tweede zit zitten te wroeten. Opnieuw beginnen na een vakantie is voor mij, en naar ik hoor ook voor tele anderen, altijd een zware opdracht. Het bezorgt inc een bekleinniend gevoel. Ik moet dan altijd terugdenken aan een strip van het in mijn prille jeugd ont'olprezen weekblad 'De Kapoentjes'. Daarin stond altijd een verhaaltje (van één blad en weinig tekst) van 'Piet Fluwijn en Bolleke' en één van die verhaal/je geeft voor mij nog altijd perfect weer wat dat gevoel uit. In het verhaaltje zie je Bolleke op zijn rug op straat liggen, buiten kennis. Piet Fluwijn staat er bij, misschien ook een paar Kapoentjes of Flurk, dat weet ik niet zo goed meer. In ieder geval zijn ze op zoek naar de reden van het plotse flauwvallen van Bolleke. Het laatste prentje onthult de oorzaak. Een spandoek met daarop in grote letters 'Volgende week heropening der scholen'. Voor mij mnagje 'scholen' vervangen door 'bedrijven', nzaar de komst van de maandag als we weer aan het werk moeten veroorzaakt bij mij bijna dezelfde reactie als bij Bolleke. Helaas, er is geen ontkomen aan en voor we het goed en wel beseffen zitten we weer in het ritme van alle dag, vliegen de weken voorbij en zitten we in de winter voor we er erg in hebben. Na een korte vakantie rond de feestdagen, beginnen de dagen alweer te lengen, is het zo Pasen en komt een nieuwe vakantie in zich t. Spijtig dat die dan nog rapper vooruitgaat en we opnieuw tegen dat "voorbij vakantie gevoel" aan zitten te hikken.

Weg Kampweg Als liet gemeentebestuur, het college op kop, voor alle dossiers dezelfde ijver aaii de dag zou leggen als voor het dossier van de Kampweg, je zou je in een modelgcmeente wanen. Waar ze de 'drive' halen om de bewoners van het 'kasteel' ter wille te zijn, ik zou liet niet weten. Wat ik wel weet is dat niet alle particulieren op dergelijke goodwill mogen rekenen. Op voorstel van het college is op de gemeenteraad van einde juli het gedeelte van de Kampweg dat voor het 'kasteel' loopt en waar omwille van de veiligheid van de bewoners een slotgracht is gegrave,n opnieuw afgeschaft. Welk algemeen belang daarmee gediend is, is mij een raadsel. Ohja, we krijgen een ander stuk weg in de plaats zodat we toch naar de Strijbeekseweg kunnen wandelen. Daarmee is volgens het college voldaan aan de algemene vraag van de bevolking om over de Kampweg naar de Strijbeekseweg te kunnen wandelen. Dat daarmee de eigenaars, de N.V. Marckland, die met college communiceren via advocaten, ook op hun wenken bediend zijn, is mooi meegenomen. Hun voornaamste argument voor de gevraagde en nu gekregen regeling is, dat door Kanipweg in zijn oorspronkelijke vorm te behouden, de veiligheid van de bewoners in het gedrang wordt gebracht. Alsje jezelf 'onveilig' voelt in je huis omdat er wel eens mensen met misschien wel oneerlijke bedoelingen voorbijkomen, vraag de gemeente de straat af te schaf-

24

fen, graaf een slotgracht en het probleem is opgelost. Dat je zelf niet op zo een logica komt, daar zakt je broek toch van af! Dat deze mensen gewoon in een bewoonde straat, tussen andere mensen zouden kunnen gaan wonen, dat is voor dat soort volk natuurlijk ondenkbaar, dat is een overweging voor gewone mensen. Volgens de oppositie, waaronder ook de schrijver van dit stukje (die derhalve geen objectiviteit claimt hij zijn beschouwingen) moet de operatie de weg effenen naar het regulariseren van de bouwovertredingen, nI. het lichtjes (sic) buiten maat verbouwen van een quarantainestal en het graven van een slotgracht. De volgende stap is de verkoop van het afgeschafte gedeelte aan de bewoners in ruil voor het nieuwe gedeelte, waardoor de slotgracht alvast op hun eigen grond ligt. Het college ontkent in alle toonaarden de binding van hun dossier met de pogingen van de eigenaars tot regularisatie van de bouwovertredingen. Die valt buiten hun bevoegdheid, zij willen de goegemeente alleen wandelpaden geven. Dat het jaren geduurd heeft eer ze tegen de overtreders zijn opgetreden, dat ze dat maar gedaan hebben nadat ze hiertoe door een hogere overheid gedwongen werden, zijn ze voor de gemakkelijkheid even vergeten. De goodwill van ons gemeentebestuur t.o.v. de N.V. Marckland is verbijsterend. Over het waarom kan je je alleen maar vragen stellen.

Mies Liiie;? een overroepeli, door de media opgeklopt natuurverschijnsel. Wel prachtig en om'ergetelijk voor wie het in zijn geheel niocht aanschouwen. Zelfs Meerlenaars, weliswaar weinig in getal, verplaatsten zich naar Frankrijk om het spektakel mee te maken. Naar we vernamen was liet aantal waarnemers op het thuisfront eveneens beperkt. Voor de volgende is het wel 143 jaar wachten ofje moet binnen 2 jaar naar Zimbabwe, en dat ligt nog een heel stuk achter Frankrijk.

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 75 66


MEERLE

Laat je vlees roosteren bij de Chiro

Laatste

stukje

.

Je hoeft het zeil niet mee ie brengen, de chiro zorgt voor alles op hun jaarlijkse Barhecue. Op zaterdag 4 september stoken ze vanaf 20 uur de grill heet, het vlees en de groenten zullen vuur U klaar staan. Je hoeft alleen aan te schuiven aan de tafels in het lokaal van de chirojongens op dc Ulicotenseweg. Volwassenen betalen 400 Fr. (5 stukken vlees de man of vrouw), kinderen 200 Fr. (3 stukken vlees). Een weekje vooral inschrijven is gewenst. Tel. 315.85.21. S niake Ii jk

Hanneke Tanneke Koekepanneke ? Nee. Hanneke Tanneke is de nieusse naam van de ShiIshoelertjes, dejongste dansers van de Meerlese Volksdansgroep 'Shil Shoel'. Vanaf begin september starten ze hun nieuwe werkjaar en ze hebben aan jonge dansers heel wat te bieden. Kinderen van l en 2 leerjaar kunnen elke zaterdagvoormiddag (vanaf 4.9) komen dansen van 10.30 h tot 11.30 h. Kinderen val] 3 en 4c leerjaar worden eveneens op zaterdag verwacht, maar dan van 13.00 tot 1400 uur De grootste, die van 5. (Y leerjaar en U middelbaar mogen op vrijdagavond komen van 18.00 tot 19.00 uur. Alle dansstondes vinden plaats in het K.L.J. Lokaal achter de parochiezaal. Lidgeld is voor iedereen gelijk, ni. 350 fr. per jaar en 30 Ir. per keer dat je komt. Een drankje is telkens inbegrepen. Vooraf liever eens komen kijken of meedoen mag gerust, want je jaarlidgeld moet je maar betalen tegen einde september. Kathleen Van Bavel (315.92.09), Diane Geenen (315.91.79). Ann Michielsen (315.85.93) en Christel Sterkens (315.85.14) verwachten heel cel danscr en slaan klaar snor al je

Kermis! Nog een paar snipperdagen opgespaard! Die kunnen binnenkort van pas komen, want de jaarlijkse kermis komt er weer aan. Tijd om nog eens uit de bol te gaan, het zijn toch alleen maar de mensen uit het eigen dorp die het zien. Mooi weer zou natuurlijk welkom zijn, dan is heel de Kerkstraat kermistenein. Is het een beetje minder weer, dan zetten de Meerlese herbergen hun beste beentje voor om ook binnen echt kermis te kunnen vieren. Ziehier hun aanbod.

Donderdag 9 september Volksvriend uitbetaling van de spaarkas en café-ambiance met DJ. Bombardon : uitbetaling van de spaarkas en gratis vat voor de leden.

Vrijdag 10 september Bomhardon in de zaal KLJ-bal met Di Steven

Zaterdag 11 september Bombardon: Bal in de zaal met live-muziek van Ali and the Gators. Volksvriend: Bal in de zaal met Di en muziek van 70-80 en 90 Chiroplein: grote Kerinisfuif van de ChiroMeerle

Zondag 12 september Bon]bardon optreden van Peter en z'n Botsauto's in de zaal. Volksvriend: Rockband The Midnight Jokers in de zaal

is IJ

-

:

ii

lu t ii/o'eiken ton de Kerkstraai zou B uggen eis Wegen lui stukje tussen Meerledorp

en de nieuwe Strijheekseweg nog even onder/tanden nenien. De Kerksrraat was al een tijdje klaar en niemand i'erv.'achtte het op dit moment. Maar op 5 augustus braken ze de oude straat ineens open. De bewoners wisten van niets en konden amper binnen toen ze van hun werk thuiskwanien. Ondertussen zal het ergste wel opgelost zijn en is weer een stukje ergernis weggenomen.

Maandag 13 september 's Namiddags vanaf 14 uur volksspelen bij Posthoorn en Bombardon Bombardon: 'Surprise-Night' in de zaal. Volksvriend: Bal in dc zaal met DJ en muziek van 70-80 en 90

Dinsdag 14 september 's Namiddags vanaf 14 uur volksspelen bij de Volksvriend Bombardon: Meezing-avond met "Karaoke" Volksvriend : Bal in de zaal met DJ en muziek van 70-80 en 90

Zaterdag 18 september

HERIJGERS

Ikk Bouwspecialiteiten INOX ROOKKANALEN '5

Voor elke brandstof is er

Volksvriend: nakermis café-ambiance met Di.

een specifieke

Zondag 19 september

toepassing,

Wielerkoersen voor wielertoeristen en voor juniores op een plaatselijk parcours met start en aankomst in de Kerkstraat.

nI. een keuze uit

In de Posthoorn wordt tijdens de kermis de klok driekwart-eeuw teruggedraaid. Daar kan je een 'Kermis Anno 1920' meemaken. Geen rockbands of Di's, maar een orgel van Decap levert ouderwetse niuziekjes uit die tijd. Leuke hoofddeksels, suikerspinnen, kleurige lekstokken, Frans zorgt ervoor dat je je voor enige dagen in het interhellum waani.

DUBBEL WANDIG

ENKEL WAND/GE, GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering in inox.

Fietstocht Geen ss ielerkoers op zondag 26 september. ss cl een gezellig tochtje met de Bond van Grote en jonge gezinnen. De maandelijkse tocht gaat via de Baalse Hei naar Molenschot. Terug via de Chaamse bossen en Grazen. Vertrek om 13.30 uur op het gemeenteplein.

d u s t r i e w e g 7 4 , 1 nTel. 2320 Hoogstraten 03/314.47.55

1

1

1

F a x 03/314.80.65 ib

25

i


MEERLE

Zuster Clémence 75 jaar in het klooster Zustei- Clémence woont nu in de Home Merici te Meisbroek. Als kloosterlinge van de Zusters Ursulinen is zij op 8 september 1999 75 jaar in het klooster. Deze 92-jarige zuster werd geboren te Hal (Minderhout) op 26juli 1907 als 5e telg in het gezin Louis Van Wezel en Maria Mertens. Bij het doopsel kreeg ze de naam Carolina, zij kwam daar terecht op een boerenwinning en groeide op tussen het graan, de koeien en de kippen. Als kind trok ze in Minderhout naar de meisjesschool. Kort na het uitbreken van de eerste wereldoorlog werd een elektrische draad gespannen langs de Meerse steenweg, zo werden ze afgesloten van Minderhout en moest ze naar de meisjesschool van Meerle. Zij vertelt: Dat was elke dag 5 kwartiers stappen vooraleer we aan de school kwamen. Verharde wegen waren er niet. Langs karrenwegen dabden we bij regen door het slijk en kwamen soms doornat op de school toe. s Avonds weer terug naar huis, het was in de winter vaak al donker als we thuis toekwamen. De kinderen van Castelré konden ook niet naar de school of naar de kerk. Er werd dan een houten kapel gebouwd en twee klaslokalen. Pastoor Baes verzorgde de diensten in de kapel en Meester Duchateau gaf les aan 4 studiejaren, afwisselend in de voor- en namiddag. Nadien werd de elektrische draad verplaatst naar de grens Minderhout-Hoogstraten en konden we weer schoolwaarts naar Minderhout. Ook zagen we tijdens de eerste wereldoorlog de eerste auto in Hal. Dat waren de Duitsers die op elke boerderij een plaats kwamen opeisen om 4 soldaten in te kwartieren.

s Zondags moesten we 's morgens al vroeg naar de kerk. Vader ging dan met een carbuurlamp voorop en wij volgden op een lange rij door het karspoor. Na mijn schooltijd moest er gewerkt worden op de boerderij. Maar dat boerenwerk beviel me niet, de school was altijd iets dat me aantrok, ik zou liever gaan studeren, maar daar moest je niet aan denken in een boerengezin.

Naar de Ursulinen Na veel wikken en wegen besloot ik naar het klooster te gaan. Eerst trok ik naar de Ursulinen in Hoogstraten. Neen, dat was toch niet wat ik zocht. Nadien trok ik naar Meerle, ook bij de Ursulinen. Dat beviel me best, ik voelde me daar thuis. Révérende Mère, de overste, was buitengewoon zachtaardig, steeds bemoedigend en heel vriendelijk. Ik ben daar op 8 september

De zusters waren blij toen de kloosterkap door een eenvoudig hoofddeksel werd vervangen.

1924 binnengegaan, en heb een halfjaar postulaat gedaan om inc aan te passen aan de regels van het klooster. Dat lukte wondergoed. Zo mocht ik op 3 mei 1925 het noviciaat gaan volgen in het moederklooster te Haacht.

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! -

-

/

- i!r TOYÖTA 26

bvba


MEERLE Dan werd ik ook gekleed. De haren werden geschoren. we kregen ecn enorme kap op het hoofd en lange rokken. Dat was even wennen: bij het eten van de soep kwam de lepel vaak in aanraking met de kap, en de koffietas naar de mond brengen was ook geen lachertje. Hier was het echt een stagetijd: altijd gereed staan, steeds gehoorzamen, veel bidden; sommige zusters hadden het lastig, maar als je van een boerderij komt (thuis werden er niet veel eieren onder gelegd), viel dat best mee. En... ik was verlost van het hoerenwerk! Op 22 september 1927 werd ik geprofest: dat was het aanvaarden van volledige gehoorzaamheid, geen persoonlijk bezit, samenleven in een grote groep en... echte vroomheid. Ik koos ook een andere naam: Clémence. Dat was een teken dat je afstand deed van al het wereldlijke en je voortaan een religieus leven zou leiden. Daarna ging ik studeren voor onderwijzeres. De zusters Ursulinen hadden een normaalschool in O.L.V. Waver. Mère Anna bereidde me voor om het ingangsexamen te kunnen halen en na 4 jaren werd ik op 30juni 1931 gediplomeerd.

We waren in het klooster met 25 zusters maar... we hadden ook een weeshuis. Wij verzorgden een 70-tal weeskinderen. Elke zuster had de hoede over enkele kinderen. Wij probeerden de taak van vader en moeder over te nemen. Tijdens de oorlog was het heel moeilijk om al die magen te vullen. Louis Faes, onze werkman, haalde aardappelen op bij de boeren. Tijdens het verlof gingen wijzelf op pad om graan te vragen en we bakten zelf brood. Ook kregen we veel hulp van Winterhulp: voornamelijk kleding en vitaminen, zo zijn we toch zonder kleerscheuren de oorlog doorgesparteld. In 1958 werd ik door de algemene overste aangesteld tot directrice van onze school. Ik voelde me daar niet voor geroepen. Ik stond zo graag in de klas maarja... gehoorzaamheid stond in onze agenda en ik heb het dan ook aanvaard. 14 jaren heb ik de school ge- maar voornamelijk begeleid. Een moeilijk moment was 1969. We hadden voldoende leerlingen voor een nieuwe klas, maar... we hadden geen lokaal. Ondertussen werden de zusters een jaartje ouder, zodat we de weesjes moesten onderbrengen in ons tehuis te

Carolina Van Wezel in 1924 als postulante bij de Ursulinen in Meerle

Mère Clernence als onderwijzeres voor de klas

Voor de klas Dan kreeg ik ook de roepnaam van Mère Clemence. Immers de onderwijszusters werden mère genoemd. De werkzusters, zij die wasten en kookten en werkten op de boerderij werden met soeur aangesproken. Toen mocht ik Mère Cecile helpen in het 3e en 4e studiejaar. Zij zou wel op pensioen kunnen gaan, maar ze was einde loopbaan en kreeg de hoogste wedde, ik moest beginnen met de laagste wedde, daar zusters op pensioen geen vergoeding meer kregen, probeerde het klooster dc zusters zo lang mogelijk in dienst te houden. Zo werd ik pas na 4 jaren benoemd tot onderwijzeres en heb velejaren in het 3e en 4e studiejaar les gegeven. Er was een grote en kleine kant. Ik had soms meer dan 40 leerlingen. De kinderen hadden alleen een Ici en griffel, en voor het schoonschrift moest er met een pen in een dun boekje geschreven worden. Maar ik deed het heel graag. Al de kinderen moesten beneden in de gang hun blokken of schoenen uitdoen en slofjes aantrekken. Immers we moesten langs een houten trap naar boven, in het klaslokaal lag ook een houten vloer. Om het geluid te verminderen in de beneden klaslokalen en om de vloer proper te houden was dat de beste oplossing. Ja, ja, het was een hele karwei voor de kinderen om 8 maal per dag van schoeisel te wisselen.

Puurs. Ook enkele zusters gingen met hen mee. Dan werd ik ook nog overste van de resterende zusters na het overlijden van Révérende Mère.

Mère wordt zuster In de jaren zestig waaide een nieuwe wind in de Katholieke kerk, dat bracht voor ons mee dat we onze kloosterkap mochten vervangen door een eenvoudig kapje. Ik vond het een zeer goede verbetering. Het was een hele zorg die wegviel: op- en afzetten van die kap, het wassen, stijven, strijken en de voile vaststcken met kopspelden. Ook het onderscheid tussen mère en soeur viel weg. Het zou voor iedereen voortaan 'zuster' zijn. Niemand treurde hierom. In 1976 bleven we nog met twee zusters in Meerle. Zuster Gabriëlle en ikzelf. Wanneer we gepensioneerd waren, maakten we ons verdienstelijk in de koffieschool, we hielpen bij de

missiewerking en werkten mee in de parochie. Op 4 juli 1981 werd het klooster in Meerle opgeheven en verhuisden we met twee naar Home Merici, hier in Melsbroek. Ik had 57 jaren doorgebracht in het klooster van Meerle. Dat afscheid was enorm zwaar voor ons beiden. We waren zo vertrouwd met de inwoners van ons dorp. We kenden iedereen en hadden veel contact met de mensen. Nu viel plotseling alles weg maar... gehoorzaamheid staat in onze regel. Ik ben altijd zeer gelukkig geweest in het klooster. Vroeger mochten we alleen naar huis of familie bij een berechting of een sterfgeval. Maar we mochten wel meewerken aan het missie-apostolaat. Zo gingen we elk jaar in het verlof rond met lootjes voor de tombola, zo kwamen we bij familie en vroegere kennissen waar we een babbeltje konden slaan. Ook het feest van moeder overste en het SintNiklaasfeest bij de weesjes waren hoogdagen. We speelden toneel, waarin de grappen van het kloosterleven op een humoristische wijze werden uitgebeeld. De Sint en Zwarte Piet kwamen in hoogsteigen persoon, en de Piet, die roerde zich, dat was telkens een plezante vertoning. Ook hier in Melsbroek zijnde mooiste dagen als familie of kennissen uit Meerle op bezoek komen. Zuster Gabriëlle is intussen overleden. Hier probeer ik me nog nuttig te maken: ik neem de telefoon op, zet de tafel klaar, help wat in de keuken en zorg nog wat voor de oude zusters.

Zij is al 92 jaar, maar ze lijkt er maar 70. We wensen haar proficiat bij haar 75-jarig jubileum en... zij is op weg om honderd jaar te worden. K. Pauwels

27


Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40. internet: marcel.adriaensen@ibm.net

M

Bier-, wijn- en kaasmarkt

Boerenmarkt k liet De zomer 1 oi pt 1 i laan ten c ode en du Meerse marktseizocn. Maar het comité wil het jaar in schoonheid eindigen en daarom programmeert het op zondag 5 september een Boerenmarkt met flink wil ittrarties en animatie. Dc Landelijke Gilde is deze keerde grote motor acliterdit gebeui en. Zij zal mcl .nkcic vcrkoopsstanden aanwezig zijn waar groenten, fruit, vlees- en zuivelprodukten worden aangeboden. De Hoogstraatse Aardbeikring is een vaste waarde: ze zijn er steeds met hun lekkere vruchten en bovendien vindt aan hun stand om II uur de prijsuitreiking plaats van de hallonwedstrijd van de Kindermarkt. De stand van de Meerse bloemenvrienden kende vorig jaar een groot succes en gelukkig zijn ze er nu weer om hun bloemstukjes aan de man te brengen. Het boerenmarktthema zal verder aan bod komen in het park aan het klooster waarde Landelijke Gilde een grote tent plaatst voor de ver koop van dranken. Deze tent blijft trouwens ook 's iiiddags gcopcnd voor het publiek met een uitgebreide barbecue. Het is wel nodig om vooraf in te schrijven bij één van de bestuursleden. Je hoeft s morgens zelfs niet te ontbijten want in de voormiddag slaat de Chiro klaar met spek en eieren. Onder de bomen is er ook een tentoonstelling van landbouwmachines, vetbeesten, kleinvee en paarden. Speciaal is zeker hel optreden van de dansgroepen van de St.Jorisgilde van Meer en Loenhout. Voor de kinderen is er een springkasteel en muzikaal wordt het geheel omlijst door Radio Valencia en de straffe volksliedjes van de groep Bagatel uit Merksplas. Deze hoerenmarkt aan de Donckstraat begint om 9 uur (tot 12 uur) en daarna gaat de Landelijke Gilde door met haar barbecue. Iedereen die wil, mag komen verkopen en een standplaats is gratis. Aan de standhouders wordt gevraagd om tijdig aanwezig te zijn (8 uur) om alles klaar te maken. Best is zelf een tafel of iets dergelijks mee te brengen, maar ter plaatse kunnen ook tafels gehuurd worden aan 100 fr. per exemplaar. Natuurlijk zijn ook de kraampjes die niet onmiddellijk aanteunen bij het thema, even welkom als altijd. Voor meer informatie kan men contact opnemen niet Jan Dufraing (tel. 315.86.80) of Jan van Dun (tel. 315.84.51).

F

Vrolijke muziek tijden.s (ie Meerse A4aiki.

Ook de Gageleer van de Wielewaal (bierrecept van Louis Meulders) smaakt prima.

herenmode voor jong en oud. f tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten). Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE aaiIeNa:sau 5 uur.

28

op:::::ioen.

17000 GARAGE IIOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98


MEER

IN MEMORIAM

Herman Verboven

Op 21juli1999 overleed Herman Verboven te Tenneville, zijn geliefkoosd vakantieoord in de Ardennen. Alhoewel hij reeds geruime tijd een wankele gezondheid had en hij meermaals werd opgenomen in het ziekenhuis, kwam het bericht van zijn overlijden als een zeer onverwachte en droeve mare over. Herman werd geboren op 19 december 1930. Als zoon van Jaak, alom gekend schoolhoofd te Meersel-Dreef en van Celine De Beuckelaer, thans op 97-jarige leeftijd verblijvend in het rusthuis te Hoogstraten, werd hij evenals zijn twee broers onderwijzer. Hij behaalde het diploma aan de Katholieke Normaalschool te Mechelen op 15juni 1949. Na zijn militaire dienstplicht, die hij vervulde in Duitsland, en tijdelijk onderwijzer te Wildert, werd hij benoemd aan de gemeentelijke jongensschool te Meer, waar hij in dienst trad op 1 sep-

tember 1953. Meester Verboven was, evenals zijn vader, een begaafd onderwijzer. In gemoedelijke omgang met zijn leerlingen kweet hij zich van zijn taak met bekwaamheid en toewijding. In 1979 werd hij door het stadsbestuur van Hoogstraten benoemd tot schoolhoofd van de gemengde basisschool Meer en Meersel-Dreef (nâ de fusie van de gemeenten in 1977). In 1985 ging hij met pensioen na een rijkgevulde loopbaan, waarop hij met fierheid mocht terugzien. Ook in het sociale leven was meester Verboven zeer actief. Als muzikant, als bestuurslid en als voorzitter van fanfare (thans brasshand) Ste.-Rosalia ontving hij verschillende eretekens vanwege de Federatie der Katholieke Muziekmaatschappijen (Fedekam). Ook toneelkring 't Heidebloempje lag hem nauw aan het hart. Hoeveel jaren stond hij niet op de planken ! We herinneren ons nog (om er maar een tweetal te noemen) zijn prachtige vertolking in Vader gaat op stap »en « Sli sse en Cesar ». Vermelden we nog dat Herman gedurende vele jaren bestuurslid was van Davidsfonds Meer. Op 27 juli werd meester Verboven ten grave gedragen. De eucharistieviering, opgeluisterd door de hrassband, werd zeer talrijk bijgewoond. In zijn hornilie wees pastoor Van Deyck op de grote verdiensten van de overledene als onderwijzer en als schoolhoofd. Voorzitter René van Bladel namens de brassband en Marcel Roos voor de toneelkring vertolkten namens hun medeleden gevoelens van waardering en vooral van dankbaarheid. Het in paradisum' door de brassband begeleidde Herman daarna naar zijn laatste rustplaats. Aan mevrouw Elisa Verhoven-Sprangers, kinderen en kleinkinderen betuigen wij ons oprecht medevoelen. (JL)

Fotoproject In liet gemeentelijk ontinoetings- en recreatiecentrum De Mosten (1-loogeind 74 Bi) kan men nog tot 15 september komen kijken naar de resultaten van het fotoproject Begijnhof van Hoogstraten'. Deze tentoonstelling 'gesluierd ontloken' met werk van Jos Verbreuken uit Meerle is te bereiken via de vrije (gratis) toegang in eetcafé De Zitten Bek. Het uitgangspunt van dit fotowerk: na jaren van verval en verkrotting is het Begijnhof opnieuw gerestaureerd en bruikbaar, bewoonbaar tot leven gebracht. De Begijn als sterke vrouw levend en werkend in een vrouwengemeenschap. Ze verwerven eigen beheer van goederen. Daarnaast bouwen ze een belangrijke taak uit voor arme vrouwen, behoeftigen en kinderen. Een gemeenschap die zelfstandig en weerbaar was niet eigen, religieuze regels. Toch lag het hof wat in de schaduw van de 'Stad van Vrijheid', onder de Sint-Catharinakerktoren. Die is dan ook nooit ver weg en meestal alom tegenwoordig in het beeld. De sluier roept het vrouwelijke op en symboliseert tevens de wedergeboorte. Dit gebied is verhullend en onthullend fotografisch verkend en in beeld gebracht niet een heel eigen sfeer en klenitonen. De tentoonstelling is alle dagen geopend van tO t)! 22 uur.

Chiromeisjes Dit jaar trokken 140 Chironieisjes naar het tienvelachtige Affligem. Het was een kampplaats om 'ii' tegen te zeggen. Zo was ook de sfeer tussen de leden en de leiding, het eten van de kainpkoks en de goede zorgen van de pastoor. Het kampthema handelde over 'heksen'. Geregeld vlogen Splash, Flooi en Kiiko er op hun stofzuigers voorbij want een slokje frim-framfreni kan wonderen doen. De drie heksen bezochten gedurende tien dagen verschillende pIaneten waar ze wijsheid konden vinden om deze terug in de kist van Victoria, de opperheks, te steken. Afgezien van liet feit dat enkele deelneemsters geplaagd werden door keelpijn of buikgriep, bleef iedereen enthousiast meespelen met de spetterende programma's zoals daar zijn: bosspel, dropping of cornniandotocht. Zoals het in het kamplied luidt: het was één groot feest.

BEGRAFENISSEN Honden en katten Nog steeds komen op het politiehureel klachten binnen betreffende loslopende huisdieren en hiermee gepaard gaande uitwerpselen. Ik als wijkagent zal in de toekomst ccii duidelijk standpunt innemen hieromtrent en geregeld controles uitvoeren op verschillende tijdstippen. Dit brengt uiteraard ook met zich mee dat de eigenaars van loslopende dieren geverbaliseerd zullen worden. Dieren die aangetroffen worden zonder eigenaar in de buurt zullen door de dierenbescherming opgehaald worden. Voor de eigenaars zal dit een serieuze rekening niet zich nieebrengen om hun dieren te kunnen ophalen in het asiel.

Hiermee hoop ik dat deze problematiek van loslopende honden en katten (Donkakker en omgeving) zich binnen de kortste keren zal oplossen omdat veiligheid en hygiëne in een gemeenschap pnoritair zijn. Ik hoop dat u allen uw verantwoordelijkheid zult opnemen en uw huisdieren tijdens de wandeling aan de leiband zult houden. Nogmaals, de uitwerpselen dienen door de eigenaar zelf verwijderd en opgekuist te worden. get. Politie Jioot'.çtruien Luc Vo,initflelen ag-brig

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

19


MEER

Vier generaties

Viergeslacht Dictus 21

Rob werd op woensdag 21 juli geboren en daarmee was het viergeslacht van de familie Dictus voltooid (John Lijsenstraat 37 a). Op het schilderij aan de muur staat de ouderlijke woning van de familie. De kans dat de jonge Rob dit mooie Kenipense huis nog zal kunnen zien, is echter klein want de hogesnelheidstrein eist ook aan de Merenweg zijn tol. Rob, vader Jan (27 jaar), grootvader Robert (51 jaar) en overgrootvader Frans Dictus (87 jaar) zijn allemaal heel gezond. We hopen dat ze samen nog een flink stuk van het volgende millennium kunnen genieten.

Iki dO(hterĂŻ/e Nma VLIJI 1Iiil, 1/1! i'ijj //ILIO/)ilO/i, 0/) ÂŁ10 schoot hij overgrootmoeder Jeanne Pemen-Bruynen, 77 jaar, staande grootmoeder Mai Dekkers-Pemen, 49 jaar (Beenakker 5), en aan de andere zijde de moeder, Greet Van Hal-Dekkers, 24 jaar.

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perfekt te onderhouden, is een pertekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taai gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna-verkoop u een pertekt funktionerende grasmaaier. Jarenlang. Honda. Altijd een perfekt resultaat.

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 03131441.15

Vraag naar een den1onsrrat/e

LAURYSSEN ELECTRONICS ir POWER PRODUC

30

Minderhoutdorp 29c - Hoogstraten


MEER

Open deur bij de Sint-Ambrosiusgilde Eindelijk is liet dan zover! De schutters en dansers van de Sint Ambrosiusgilde leven reeds weken lang in een ware feestroes. Na meer dan twee jaar graven, metselen, timmeren, vloeren, tegelen, schilderen.., zijn het bestuur en de leden van de schuttersgilde blij en fier met hun nieuw gildenlokaal langs de Meerleseweg. Jarenlang stopten de meeste leden gans hun vrije tijd (en geld!) in de nieuwbouw van hun gildekamer. Het einde van de werken moet natuurlijk gevierd worden en dat doet de vereniging niet alleen.

Op zaterdag 11 september wordt het lokaal officieel geopend door de burgemeester en ingewijd door de pastoor. 's Anderendaags, op zondag 12 september, is het Open deur voor alle sympathisanten uit Meer en omstreken. Vanaf 10 uur tot 17 uur worden jong en oud uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in onze splinternieuwe gildekamer en in de vernieuwde schietkelder. Speciaal voor onze open deurdag pakt de schuttersgilde uit met al haar trofeeën en andere mooie en kostbare bezittingen van de vereniging. Zij die het wensen kunnen natuurlijk onder deskundige leiding enkele schotjes wagen met eigen clubgeweren in de vijftig meter lange schietbunker. Bestuur en leden geven u graag alle informatie over de gildewerking. Men wil u laten zien en voelen wat een 'Gilde' zoal doet en wat het inhoudt lid te zijn van een club met eeuwenoude tradities. Misschien wil u zelf ook wel lid worden? Omdat de Sint-Anibrosiusgilde in feeststemming verkeert, verwelkomen we iedere bezoeker met een drankje en een hapje. Noteer nu reeds 12 september met drukletters in uw agenda of op uw kalender. U bent immers allen van harte welkom. We hopen echt dat ons lokaal volloopt. Tot zondag 12 september!

l-Icï iiieuue scliittervlokuil i wi de $i,it-Aiiihro.iii.iIde hings de !tieei/eseneç' $6A te Meer! Er wordt geschoten niet het geweer in een ondergrondse bunker van 50 meter lang. Op zondag 12 september is het open deurdag met een gratis drankje en hapje. Allen daarheen!

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand Je weet wel, daarop dehoekin

IiM:fl!IHooGsTRATEN

. \

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil Ijarie.›C

auping iFiîîi4 EfBjIflhIi1

31


-

Nieuws van en over Minderhout is welkom op de redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten, Tellfax: 314.55.04.

Fotozoektocht

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw-in-den- Akker (1654) hoort er altijd bij

Zoektochten, voor velen een jaarlijks ritueel tijdens de zomervakantie

Prijskamp stamboekvee Op 2 juli had ut dc Blauwbossen dc jaaffiiksc prijskarnp voor staniboekvee plaats. Deze prijskamp werd ingericht door de plaatselijke afdeling van de Vlaamse rundveeteelt, waarvan René Aerts voorzitter is. Niet minder dan 14 stamboekveefokkers uit Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel en Baarle-Hertog dongen mee naar de prijzen. Het was een hoogstaande wedstrijd, met 23 zwartbonte en 96 roodbonte dieren, merkelijk meer dan vorig jaar. De dieren werden, naar kleur en leeftijd, ingedeeld in 14 verschillende reeksen. Van belang zijn vooral de productiekwaliteiten, de sterkte en de langieefbaarheidskwaliteiten. Het kwam echt op details aan om uit te maken wie voor de andere geklasseerd werd. Bij de roodbonte koeien ging '191 RienET' van Alfons Mertens uit Minderhout met de hoogste eer lopen. Bij de zwartbonte koeien was deze eer weggelegd voor '131 Aster' van Karel Sterkens uit Wortel.

Ka nip t )c n vaars hij dc n wdhonte werd '4783'. een Reymold dochter van Jos Kinschots uit Meer. Bij de zwartbonte werd '5866' van Karel Sterkens uit Wortel bekroond. Bij de gekalfde roodbonte vaarzen was de kampioenstitel voor '35 Cali' van Jimmy Quirjnen uit Merksplas. In de prijskamp voor de beste uier bij de jonge roodbonte koeien was de 1 prijs voor 'Laira' van René Aerts uit Minderhout, bij de oudere ging de eer naar 'Revitta ET' van Frans Hillen uit Merksplas. Bij de zwartbonte kreeg een ander dier van Frans Hillen '57 Alice' de prijs voor de beste uier. Proficiat aan alle winnaars en deelnemers, bedankt sponsors. Tot de eerste vrijdag van juli volgend jaar voor de volgende wedstrijd. (F.R.)

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

IO1T DA Kampioen '191 RIEN E.T.' van Alftms Mertens.

32

Sint-Lenaartseweq 28 2320 HOOGSTRATN Telefoon 03/314 68 60

Een rijbewijs halen hoeft niet duur te zijn Zoals elk jaar richt dc KWB in un/e gemeente een lessenreeks in voor het behalen van een rijbewijs via Vrije begeleiding. Wie 18 jaar wordt dit jaar of volgend jaar heeft hierover een schrijven ontvangen. Er zijn in onze gemeente twee cursussen voorzien. Een gaat kortelings van start in Minderhout in het Parochiecentrum. Gedurende 6 vrijdagavonden (10, 17, 24 september en 1, 8, 15 oktober) wordt er intensief uitgelegd wat je allemaal moet doen om op een goede manier een volleerd bestuurder te worden. De lessen beginnen om 19.30 uur. De eerste avond wordt vooral besteed aan het uitleggen hoe je een rijbewijs kunt behalen, wat de verschillen zijn en wat het kost. Wie dus meer wil weten of eventueel geïnteresseerd is in het systeem van de vrije begeleiding komt best samen met zijn mogelijke begeleider naar de informatieavond. Je kunt daar nog altijd beslissen of je al of niet de cursus volgt. Een tweede reeks gaat door in Hoogstraten in het Parochiecentrum in januari en februari, eveneens op een vrijdagavond. Wie meer wil weten of graag nu al inschrijft kan telefoneren naar Juul VerhuIst van de KWB Minderhout, tel. 3 14.58.53.

Scfwonfieidssa[on Lieve De Meester Langenerg 30- 2323 Wartet 03/314.55.15 En.çtcp afpraa&- Oe&bij 51 thuis

ije[a.atwerzorging - O%lanicure . 'Pedicure Ontflaringen . 7vtaqui[[age

141


JdJ tw Als de eafrbaas don toch

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom n cc l) Ie)

50/10 /1 100lï

De Hoogstraatse Maand

le oiic

(1c/I/iIc'I'!1c

k,jcic.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 03131 4.52.78 33


WeDir2d

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos MATTHE, Pater Schrjversstraat 11, tel. 314.71.96 of e-mail: josroos@hotmail.com.

WORTELFEESTEN

COSP ER

Voor de 12de maal richt de vzw Wortelfeesten alweer twee plezierige dorpsdagen in. Tijdens het laatste weekeinde van augustus komen zowel het sportieve als het amusante aspect aan bod en ook aan spijs en drank zal het zeker niet ontbreken. De opbrengst van de Feesten gaat dit jaar integraal naar de jongerenwerking van "De Slinger", een afdeling van de KVG (Katholieke Vereniging van Gehandicapten). Deze afdeling houdt zich bezig met de opvang van gehandicapte kinderen Het programma: Vrijdag 27 augustus vanaf 17.00u - Avondmarkt & Oude Ambachtendernonstraties - Kinderjogging (+1- 1000m voor kinderen tot 12 jaar) vanaf 19.00u - 2e Halve Marathon + 12de Worteljogging (3-6-9 km) op een volledig afgesloten parcours Inschrijving (150 fr) vanaf 17.00ofvoorafop014/6341 17 - Bodega en Wijnproeverij - Optreden van de Somsband + Brassband van Wortel

Doorlopend gedurende de feesten Ponyrijden voor kinderen Tentoonstelling Werken van Wortelse kunstenaars

REVAIvA

Cou?uyis - TELEONIE —KM

RenĂŠ VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-315.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

Zaterdag 28 Augustus Vanaf Vanaf

12.00u Rommelmarkt 13.00u Gezinsfietstocht (20 km) Tocht voor wielertoeristen (65 km) Kinderspelen Huifkartochten Kinderanimatie met 15.00u clown Jabbe Dabbe Doe 19.30u 2e Wortelkwis 22.00u -Bierproefwedstrijd -

-

-

-

Vanaf Om Om

bh

-

-

Verkoop Worteibrood Aanwezigheidstombola Allerlei andere attracties

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

ffIi 00

Al deze activiteiten vinden plaats aan 't Slot, Worteldorp 28 en in de Boomkens COMPUTER-cursus voor beginners!!!

Fraaie zaal 1 ijden.s liet bouwverlof werd door een groep vrijwilligers de achtermuur van de kleine parochiezaal uitgekapt en -geslepen en netjes klaargemaakt om er nieuwe ramen en een dubbele buitendeur in te plaatsen. Dit was mogelijk dankzij de opbrengst van een vorige uitgave van de Wortelfeesten. Dat de centen goed besteed worden is nu al te zien. De vroegere gesloten en veel te weinig gebruikte zaal is nu een aangename plaats geworden en kan gemakkelijk gebruikt worden voor bijv. kleinere feestjes en zomerse barbecues. Het plein achter de zaal sluit nu ook veel beter aan bij de parochiezaal. Ook de jonge, nieuw aangeplante plataan zal binnen enkele jaren zorgen voor een mooi, schaduwrijk terras.

34


WORTEL zonder dat dit iemand gezien had! Zelfs May Braspenning, die als kampkokkin sliep in een caravan, merkte niets. De KLJ wil May nogmaals bedanken voor het lekkere eten en de goede zorgen. Dat er op kamp meer gegeten wordt dan thuis kan May zeker beamen. De +16-groep ging de laatste week van augustus op avontuurlijk kamp naarhet zuiden van Frankrijk. Een verslag hiervan vind je in de volgende Hoogstraatsc Maand.

KLJ op kamp

1

Tijdens de eerste week van augustus trok de KLJ met haar -12 en -16 groep op kamp naar Kasterlee. Zij logeerden er met 51 leden en leiding in een kainphuis en grote tent temidden van bossen en duinen. Door het schitterende weer stonden er vooral buitenactiviteiten op het programma zoals bos- en pleinspelen, een paracommandotocht, waterspelen en een duik in de Kleine Nete. Het kampthema: "De zeven werken van de KLJ" liep als een rode draad door het kamp. Elke dag ging de leiding daarbij een uitdaging aan met de leden. Zo moesten de leden tijdens de daguitstap naar de Ark van NoĂŤ 20 dagjestoeristen

verzamelen om samen de Plopdans te dansen. Naar het einde van het kamp toe sloeg het weer wat om, een hevig onweer 's nachts zorgde in de tent voor wat wateroverlast. Maar ook dat behoort tot de charmes van het kamperen in een tent. In jeugdbewegingmiddens is het een traditie elkaars vlag op kamp te stelen. Om te vermijden dat dit zou gebeuren, hielden de Kleppers een nachtwacht bij de vlag. Ineen zelfgesjord tentje zat er elk uur van de nacht een duo op uitkijk. Zonder succes echter: de KLJ van Kasterlee ging niet aan de haal met de vlag maar kon wel enkele handdoeken en schoenen bemachtigen

1

111v Bra,pennt,o,' zo/ç'dc tijden.s hei kunip voor lekker eten zodat er enorme hoeveelheden moesten worden klaargemaakt.

Wil je leren dansen????

DANSSCHOOL BEVERS Terbeeksestraat 42 2321 Hoogstraten - Meer

NIEUWE DANSCURSUSSEN e STARTEN 2 WEEK VAN SEPTEMBER

Cursussen voor beginners op vrijdag- & woensdagavond en zondagmorgen Korte cursus Swing-Hussle (vijf lessen) 1C

les op dinsdag 3 november om 20 uur

Voor informatie: Tel (03)315.76.82. OPEN DEURDAGEN Gratis toegang Zaterdag 28 augustus & 4 september (van 20 tot 24 uur) Zondag 29 augustus (van 14 tot 17.30 uur) SPECIAAL VOOR 50+sers Donderdag 2 september (van 20 tot 20.30 uur) Dinsdag 7 september (van 14 tot 17.30 uur) 35


iii i,j'1 k H'

H -I LiH

L'i-t

L-I

[It

SPORT

Lti BK Military Juniores en Young Riders

I2I-'1 E&I F1I

ti tti ii

ii '''

Jan Stoffelen op een zucht van cle titel De Minderhoutse Blauwbossen stonden weer garant voor een heerlijk vierdaags ruitersportfestijn (twee dagen dressuur, één dag cross, één dag jumping) waar zowel ruiters als toeschouwers enorm veel deugd beleefden aan de erg spannende wedstrijden en het natuurlijk kader waarin deze military betwist werd. Een military, ook samengestelde wedstrijd geiioemd, is een proef waarbij ruiter en paard deelneemt aan drie proeven. Voor de aanvang wordt het paard onderworpen aan een keunng en alleen de fitte dieren worden toegelaten tot de wedstrijd. Dag 1 en 2: dressuur Dag 3: uithoudingsproef in vier fases: het Iste wegparcours, een soort 'losrijden' van het paard: de steeple: binnen de vastgestelde tijd over de finisch komen; het 2de wegparcours, paard en ruiter recupereren; de cross: 4 krn lang en 25 hindernissen. Dag 4: Springproef Dit jaar konden de organisatoren tevens uitpakken met het Belgisch kampioenschap voor Juniores (ruiters/amazones tot en met 18 jaar) en Young Riders (tot en met 21 jaar). Weinig steekruitcrs konden mcedingen naar een dichte ei'eplaats, alleen Mindcrhoutcnaar Jan Stoffelen wist de Kcmpcnsc eer hoog te houden met een 2dc plaats bij de Juniores. Naast dit kampioenschap waren de ponyruiters en de grote paarden, waarvan heel wat categorieën op het prograrnnia stonden, van de partij en daar lieten de thuisrijders zich de kaas niet van het brood eten.

Tinne Pilot uitMee; me! Ï1/J)O, I.s!i' j)lUd1L bij de 'gevorderde pony 's'

Jan Stoffelen niet Nicky van her Molenzicht 2de in liet Belg. kamp. Juniores

Woninginrichting

Mario De.smedt uit Miiiderhour winnaar met Jantis bij de 'aspiranten paarden'

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden,

lopers, enz.

36

Glen van Kuyk uit Minderhout met Lusty liet iedereen achter zich bij de 'aspiranten pony's,

l'aul Laurijssen uit t/c er Jfl i. mus met R onka-a I.nj de 'Jonge paa, d'n


SPORT

Marcklopers

39-1

Herman Martens in de kijker Terwijl Louis Onincx, Jan Vermeiren en Rita van Aert in de 'La Transardenaise', een vierdaagse loopwedstrijd van La Roche naar Bouillon over een afstand van 160 km, zich in het zweet tobden, hield Herman Martens het bij een minder aantal kilometers, maar hij liep er op korte tijd wel een heel aantal hij elkaar. Lopen is echter niet de eerste liefde van de pezige Minderhoutenaar, wel het fietsen en dan voornamelijk het crossen behoort tot zijn favoriete discipline. Een goeie voorbereiding in de zomer, de conditie op peil houden en dan in het najaar terug de fiets op.

3:3E

Uitslagen

Westmalle

2juli 5km Herman Martens le vet. 19.08 min.

Wechelderzande 11 aug. 6km. Herman Martens 12km Jan Vermeiren Jacques Vermeiren Rita van Aert Frans Onincx Griet Praet

Bouwel 18juli 6,4 kin. Herman Martens le vet.

Baalse kermisloop 23juli S km. Herman Martens 34e plaats 19.11 min

17e olaats 32e plaats 43e plaats 51e plaats 89e plaats 113e plaats

22.42 47.19 48.23 49.10 55.03 1.00.34

HIA

kIflVt 4sflt)M,flI:

Ilr.luçr%MRAflfON WF5T-RMlANT X998 [LiÎ uit Wo rteliijdens /iali'c 1!Iclrat/u)n.s ('•(•

CU!L LOl /101.1/

Louette Saint-Pierre 24juli 20 km. Jan Vermeiren Luc Vrancken Rik Bax Jos Leunen Jos Staes Brigitte Wendrickx

251e plaats 358e plaats 384e plaats 452e plaats 756e plaats 798e plaats

1.32.22 1.37.23 1.38.26 1.41.15 1.59.14 2.03.23

La Transardenaise Van La Roche naar Bouillon Een vierdaagse vaii 160 kiii. van 28-7-1999 tot 01-08-1999. Louis Onincx, Jan Vcrmcircn en Rita van Acrt eindigden samen in een tijd van 15 u. 27 min.

Scherpenheuvel 30juli 6 km. Herman Martens

25.30

Dendernionde 31juli 8 kin. Herman Martens le vet 31 min.

Poederlee 7 aug. 8 km. Herman Martens le vet 34.41 min

Oosterlo 8 aug. 5 km. Herman Martens le vet 22.10 min

Natuurloop Achtzaligheden 7 aug. 16km. Jan Hendrickx Marc Terreur Guy Lippens Luc Vrancken Gunther Jansen Lief van Bergen Frans Oninckx Dirk van Bavel Jan Koyen Griet Praet

3e plaats 57e plaats 68e plaats 98e plaats 108e plaats 164e plaats 167e plaats 189e plaats 205e plaats 207e plaats

52.53 1.05.11 1.06.27 1.09.21 1.11.02 1.18.16 1.18.29 1.21.15 1.26.41 1.26.58

222e plaats 237e plaats 270e plaats 320e plaats

1.40.8 1.40.57 1.43.52 1.47.15

Bure 8 aug. 21 km. Pat Leysen Luc Vrancken Louis Onincx Rita van Aerts

37


SPORT

La Transardennaise

Tweede dag Sprimont St.-Hubert Nassogne :

-

-

La Transardennaise is een loopwedstrijd via een met wit-gele kleur afgebakend traject van onverharde landelijke wegen en bospaden door het Ardeense woud, via typische dorpen en opmerkelijke landschappen in de Ourthe-vallei, langs de Lesse en de Semois. Rita Van Aert en Jan Vermeiren uit Minderhout en Louis Onincx, afkomstig van Minderhout, besloten na intense training zich in te schrijven voor de 7 editie van deze vierdaagse bergloop tussen La Roche-en-Ardenne en Bouillon over een afstand van 160 kilometer met een hoogteverschil van 2500 meter. Gewapend met de nodige topografische kaarten begonnen ze aan dit avontuur in een heel groot echt woud, ver weg van alle verkeer en bewoning langs moeilijke wegen door metershoge varens. Een verblijf van vijf dagen was vastgelegd in « L'enclos des frênes » te Rechimont, een onooglijk dorpje van drie huizen nabij St-Ode, gelegen aan het riviertje le Laval . Cécile was onze gastvrouw, een goede kokkin van WestVlaamse afkomst die na zestig jaar haar moedertaal nog niet verloochend had. Als een echte moeder was zij met ons lot begaan.

Donderdagmorgen 28 juli Wij staan klaar in La Roche met vijftig marathonlopers (mlv) van diverse klasse en nationaliteit, zoals Fransen, Duitsers, Neder landers, een Zwitser en een Engelsman. Onder de deelnemers bevinden zich vijf vrouwen voor deze unieke natuurloop in België. De start was voorzien om 9.45 uur op de Place du Bronze. Al snel volgt een steile klim van 220 meter naar 450 meter hoogte. Lopen is hier niet mogelijk.

Daarna volgen we enkele kilometers over een plateau en passeren na 25 minuten het eerste dorpje, Lavau. We houden het voorziene tempo van 12 km per uur gemakkelijk aan. Er zijn drank- en bevoorradingsposten om de 4 â 5 km. Het parcours wordt stilaan weer heuvelachtig en moeilijker beloopbaar ,mede door de zwaar bekeide wegentjes, welke we de volgende dagen nog meermaals tegenkwamen. Het is een echte marteling voor onze voeten . Intussen passeren we Cins. Wyopont , oversteekplaats van de Ourthe, de streek waar het Chouffe-bier (of kabouterkeshier) wordt gebrouwen. Via Roumont bereiken we na 2.02 uur de eerste aankomstplaats Sprimont, dit na 25.5 km. Deze eerste dag moest als een inloop beschouwd worden. Na de dagelijkse was, de massage en de lichte pastamaaltijd, verpozen we die namiddag op de ligweide onder de beschutting van de wilgen van «L'enclos de frênes ». Het was immers de eerste dag van de hittegolf.

Het is een echte bergetappe overeen afstand van 48 km niet 6 cols boven de 500 meter, sommigen met een stijgingspercentage van meer dan 15%. Na 5 km bereikten we Lavacherie, gelegen aan de westelijke Ourthe. Dan slingert de weg tussen de bossen, zonder een dorp te kruisen 19km verder naar St.-Hubert, met zijn grote abdij gesticht in 687, uitgegroeid tot een toeristisch centrum. Wij zijn bijna halverwege. Ivonne en Fons, onze trouwe supporters, hebben ons gans die dag, via invaiswegen, met de auto gevolgd tot aan de rustposten. Hun aanmoedigingen zullen ons nog van pas komen. Na de « muur » van Saint-Hubert, gaat het ongestoord verder door het bos van Koning Albert en St.-Michel over brede boswegen , tenzij de everzwijnen er anders over denken. Aan het monument van Koning Albert is een drankpost voorzien en na wat omzwervingen bereiken we Fourneau St.-Michel, hei Ardense openluchtmuseum. Het is een soort Bokrijk in langdurige opbouw. Stilaan begint de afstand door te wegen en we hebben nog drie cols voor de boeg. Mede door de hitte ( + 30 gr.) en de momenteel zeer slechte staat van de bos(kei)wegen, waren de drank- en rustposten nu een echte verademing . We namen de tijd voor extra-proviand. De afspraak was vooraf gemaakt dat we de koers samen zouden starten en uitlopen, steeds allert om geen verkeerde weg in te slaan. Sommige lopers verloren hierdoor meer dan een kwartier. In de laatste twee loodzware klimmen naar Nassogne moeten we die dag nog ruim een half uur prijsgeven. . Toch

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531

AMeere(fl

Openingsuren toonzaal: Maandag tlm vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12 / 13-16 u. Zon- en feestdagen gesloten

9

e4&4e

Meer

Minderhou

Sanitair Centrale verwarming 38

6ejoe4 «taa


SPORT

Het Ardeense woud

kilo iwi Ac,i.Joit 11/htlCiIC/t , siljipoilir ./o achtergrond het kasteel van Bouilloii. lukt het ons nog in de voorziene vi jf uur binnen te komen, midden mde rangschikking. De tijdsverschillen bedroegen bijna drie uur. De douches en het massage-team waren zeer welkom. 's Avonds genoten wij van een heerlijke visschotel en na een 'chouffe' in de bar, dromen we die nacht van de boze wolf in het grote woud....

Het 3de traject Nassogne Daverdisse :

-

Met 41 km voor de benen, zou dit de dag van de waarheid worden. Hoe zouden onze benen de zware inspanningen van gisteren verteerd hebben? Om negen uur verwelkomt de burgemeester ons aan het gemeentehuis. Na de persfoto vertrekken we rustig van de eerste controlepost Masbourg naar Awenne, gelegen nabij Bure op een heuvelkam tussen L'homme en een van haar zijriviertjes. Het is een groter dorp met huizen opgetrokken in leisteen. Onze spieren zijn intussen goed opgewarmd en we kunnende snelheid van de vorige dagen aanhouden. De morele steun van onze twee volgers heeft hier mee te maken. De zon brandt heviger dan ooit aan de blauwe hemel. Vandaag is er minder beschutting van de bomen . Vanop de bergkammen aanschouwen we in dit heldere weer unieke panorama's en komen onder de indruk van al die bloemenpracht , met overvloedig veel alpenroosjes. Na 16 km bereiken we vlotjes Mirwart, samen met Jacques en Rudi, twee Walen en Jan uit Boortmeerheek die we hebben bijgebeend. Door het Bois de Tellin, langs weeral een zijriviertje van L'Homme, lopen we over de E 411 naar Transinne, een goed uur verwijderd van Daverdisse. We passeren het boekendorp Redu en wat verder worden wij door een fervente wandelaarster getrakteerd op vers geplukte bosbessen en frambozen . Langs de Lesse liepen de laatste kilometers als vanzelfs, maar aan de allerlaatstc kli iii leek geeii einde te koijien. Moe, maar tevreden, laten wij onze eerste blaren verzorgen in de lommer van enkele lindebomen aan « la maison blanche ». Ons enthousiasme kan nu niet meer stuk, wetende dat wij morgen grote kans makende finish in Bouillon te bereiken. Een zwembeurt in Bastogne knapt ons

liijnhar van s Avonds liecij (cil iiuh seizoen vergist. Ze serveeri ons 1 nhes hert met veenbessen.

Wat er nog rest van het Ardeense woud ... Julius Caesar situeerde het Ardeense woud tussen Rijn. Maas, Moezel en Vesder. Detijd dat er nog oerrunderen en bizons leefden zodat reizigers in deze onherbergiame streek de steun van goden nodig hadden om er doorheen te komen, is reeds lang voorbij. Uit de geschiedenisboeken leren we dat de 'oude' Belgen het de Romeinen zeer lastig maakten door steeds onder te duiken in het dkhtc sti kgcwn. Ikt moias of li, diept. kloven. Caesar had maaréén oplossing om Ie overwinnen het bos platbranden. Aizo geschiedde en werd voor het eerst in deze streek terrein aan de mensen prijsgegeven. De aanleg van verbindingswegcn volgde Reims-Trier, Aarlen-Aken, ... De Gernianen die de Roineinen verdreven. lieten in het begin van de Middeleeuwen het bos terug dicht groeien. Toen kwamen de munniken zich vestigen in grote ahdijen, na. te St.Huhert Ze hadden akkers en weiland nodig en daarom werden de bossen systematisch untgonnen. De Kerk werd zo de vijand van het bos, het synihool van het heidemidom, Het wild was des duivels. Dc beren verdwenen in dc 13 ,11 eeuw en omstreeks 1870 zijn cle laatste wolveti waargenomen.

Zondagmorgen: slotetappe van 47 km naar Bouillon

in dii unieke natuurkader, maar dun wel enkele eeuwen later, speelt zich de vierdaagse hert'loop af, net zonder pijl en boog. (jv)

cit

loui (hi/uv 1)1/

(/1'

aankonist niet oi dc

OflhlUddel 1 ii 1.. veer op.

Nadat de gastheer de koffie heeft opgeschonken, vertrekken we om 6.45 u met de auto langs nog lichtbenevelde weiden en bossen. Wij zijn onderweg getuige van een mooie zonsopgang. Tijdens de briefing meldt Jean-Paul dat we over omgehakte bomen zullen moeten klauteren en extra oog moet hebben voor de gele-witte markeertekens aan de derde en de vierde bevoorrading. Verleden jaar waren hier ook enkele lopers verloren gelopen. De Transardennaise klimt snel Daverdisse uit. Het gevoel van stramme kuit- en dijspieren verdwijnt snel. Ons onbekend zangtalent Louis houdt de cadans erin met zijn stapliederen. Het is ongeveer na acht kilometer, juist voor de bevoorradingspost van Our, dat wij Erik, een Nederlander, zevende in de tussenstand, passeren . « Spieren geblokkeerd ! », roept hij ons toe met een pijnlijke grimas op z'n gezicht Enkele meters verder moet hij stappen, even later opgeven. Ook Isabelle, een Waalse, verleden jaar de eerste vrouw, krijgt het moeilijk . Ze houdt toch vol tot het einde. Traag gestart zoals gewoonlijk, halen wij enkele lopers in . Dit sterkt onze moraal, vooral als die onvervalste Ardeense kei-wegen moeten afgedaald worden. Aan de controle- en bevoorradingspost van Opont (16 1cm) worden we plots in onze moedertaal door Marckloper Jos Staes aangemoedigd. speciaal van Merksplas gekomen om te support eren. Bedankt J05 voor de toffe foto's! Intussen gaat het verder langs kleine dorpen met moeilijke namen zoals Naomé (24.5 km), Mogimont (35km), Sensenruth en Curfoz (39km). We kunnen ons verfrissen aan de talnjke beekjes die we vandaag over moeten. Aan de uitkijktoren Belvedère van Bouillon (45 km) duiken we plots naar beneden en bereiken met z'n drieën in lichte euforie de aankomst op de pont de Cordemois over de Semois. Hier worden we gefeliciteerd door de collegalopers. Rita, derde dame in het eindklassement, wordt

gevierd met bloemen en ontvangt een reuze beker van de gemeente Paliseul. Een dikke proficiat! Een interview in het Frans door een plaatselijke krant verloopt met horten en stoten. We eindigen op de 23'plaats op 46 finishers in een tijd van 15 uur en 27 minuten, Het is een tempo, om nog voldoende oog te hebben voor de mooie Ardeense natuur,

Die 160km hebben ons nooit verveeld en zijn voor herhaling vatbaar. Er rest ons niets anders dan Daniëlle, Denis en Marc te bedanken voor hun prima Organisatie en goede zorgen. (JV)

De drie Marcklopers, na een bevoorrading, iii de omgeving van Saint-Hubert. 39


SPORT

Het nieuwe Hoogstraten VV Vorig seizoen wil men in de roodwitte rangen zo vlug mogelijk in de vergeethoek stoppen. Een 1 2de plaats met tegen het einde aan nog bibbergeld betalen hij het aanschouwen van het degradatiespook mag zeker niet riant genoemd worden. Het seizoen 99-2000 wordt gestart in Derde Nationale A met ploegen als Dendermonde, RCH Gent, Zottegem, Torhout, RC Mechelen, Schoten...! Een interessante reeks met een heel aantal ploegen die voor mekaar niet moeten onderdoen en volgens insiders een reeks die sportief heel wat zwaarder zal uitvallen dan Derde Nationale B waarin HVV vorig jaar aantrad.

13 n!eiio'e. inpral /o;tge, speIer. behoren tol Je $2 nioii te//code HVV-kern

Het nieuwe trainersduo Rob Brosens (links) en Eldv Von De Ven (rechts)

lIûgMratcn VV is dus gcvaarichuwd! Trainer Lodewijckx vertrok naar Willebroek en de nieuwe eerste man Eddy Van De Ven, komt van Willebroek, wacht de zware taak om de Hoogstraatse verwachtingen niet te beschamen. Voor deze 47-jarige leraar lichamelijke opvoeding aan het Scheppersinstituut te Mechelen en tevens lesgever aan de Heizelschool van KBVB is dit zijn eerste optreden in derde nationale. In zijn vorige leven oefende en speelde hij vooral in provinciale clubs maar zijn eigenlijke trainertcarrière nam een tiental jaren geleden een aanvang: 2 jaar hulptrainer hij Bornem, 1 jaar trainer bij Lyra, 5 jaar trainer bij 1 lcmikscm die hij bijna naar 3de nationale loodste, vorig jaar trainer bij Willebroek. Ook de hulpirainer kreeg een ander gezicht, nI. Rob Brosens. Zijn roots liggen in Hoogstraten en zijn voetbalcarrière speelde zich vooral af in bevordering. 5 Jaar bij Hoogstraten VV, 4 jaar Ramsel en 9 jaar Zwarte Leeuw. Daarna stortte

Minderhout VV start met gemengde gevoelens MVV komt sinds lange tijd weer in derde provinciale uit na een ronduit schitterend voorbije seizoen. Een nieuwe sportieve uitdaging die natuurlijk met de nodige voorzichtigheid wordt bekeken. Topscorer Kurt Vermeiren heeft een nieuwe sportieve uitdaging gevonden bij 2de provincialer Vlimmeren. Ene Brees uit Horendonk komt onze rangen versterken. Echter voor het seizoen begonnen is, zijn reeds twee van de sterkhouders voor lange tijd onbeschikbaar. Danny Meyvis heeft af te rekenen met een vervelende rugkwaal en is volop op zoek naar herstel. lef Vervoort werd het slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval en moest reeds enkele zware operaties ondergaan in het ziekenhuis van Gent. We duimen met heel de Minderhoutse voetbalfamilie voor een goede afloop en wensen hem en zijn familie alle sterkte toe. De voorbereiding is ondertussen achter de rug, maar een echte lijn kon in de resultaten nog niet gevonden worden. Van de jeugd, reserven A speelden vorig jaar kampioen, wordt uiteraard veel verwacht om de

40

kern te verbreden en hun steentje hij te dragen om de verworven plaats in 3de provinciale tot de laatste snik te verdedigen. Succes!

Wedstrijden Zaterdag 28 augustus 19.30 u. Dosko-Minderhout VV Zaterdag 4 september 18.30 u. Minderhout VV-Loenhout Zondag 12 september 15.00 ii. Exc. Essen-Minderhout VV (deze wedstrijd kan nog verschoven worden naar zaterdag II september) Zondag 19 september 15.00 u. Minderhout VV-Flandria zondag 26 september 15.00 u. White Star-Minderhout VV

hij LILI1 up liet ti aiiiei s ak eii iii uld, Oustmalle en Wortel heeft men voetballend heel wat van hem kunnen opsteken. Bij de voorstelling van HVV, begin augustus, klonken optimistische klanken vanuit bestuursen trainersmonden. Van de huidige kern die kwantitatief en kwalitatief zeker versterkt is, hoopt men geen woorden maar daden, zodat een dichte ereplaats of zelfs een periodetitel binnen de mogelijkheden zou moeten liggen.

Wedstrijden voor september Zondag 5 september 15.00 u. Hoogstraten VV-RC Mechelen Zondag 12 september 15.00 u. RCH Gent-Hoogstraten VV Zondag 19 september 15.00 u. Schoten-Hoogstraten VV

Eg

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrjfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'


FUSIES WING

Schieting Beker Dupret zondag 8 augustus 1999 Op zondag 8 augustus betwisten de negen gilden aangesloten bij het Verbond der Sint-Joris gilden de Beker Dupret. Rijsbergen, Meer, Minderhout, Wortel, Sprundel, Castelré, Loenhout, Hoogstraten en tenslotte Meerle als inrichter kamuten voor de howste eer. De gilde van Meerle èn de Beker Dupret zijn zo met elkaar historisch verweven dat deze schicting voor Meerle toch steeds een speciale betekenis heeft. In de eerste ronde schiet Jan Roeien uit Meerle zijn ploeg aan de leiding door 36 op 36 te schieten. Jan miste dus géén enkel punt en mocht als eerste kampen voor de rozenprijs. Meer schiet 34 punten, Minderhout, Loenhout én Hoogstraten eindigen op 33 punten. In de tweede ronde komt Jefke Hendrickx voor Minderhout sterk opzetten door te besluiten met 35 punten. Castelré eindigt op 33 punten. De andere gilden zijn even op achtervolgen aangewezen. In de derde ronde brengt Robert Meyers Hoogstraten op voorsprong door 35 punten te schieten. Alle gilden moeten punten prijsgeven, Wortel èn Meerle kunnen met 32 punten. Halfweg wedstrijd is de tussenstand als volgt Hoogstraten staat aan de leiding met 100 punten voor Minderhout met 99 punten en Meerle met 98. Jef Servaes voor Hoogstraten én May Van Aelst voor Meer eindigen in de vierde ronde op 34 punten. Minderhout, Sprundel, Loenhout en

Meerle behalen 32 punten. In de vijfde ronde schiet een dolgelukkige l)iane Verheyen voor Meerle 35 punten. Hoogstraten behaalt in deze voorlaatste ronde 34 punten zodat het voor elke aanwezige duidelijk is dat enkel Hoogstraten met 168 punten, Meerle met 165 én Minderhout met 164 nog in aanmerking komen voor de eindzege. De zesde èn tevens laatste ronde startte met ruim 15 minuten vertraging door een geweldige regenbui. Ook de schutters waren blijkbaar tevreden, deze laatste ronde waar vijf van de negen schutters 34 punten schoten, bracht géén verschil meer. Hoogstraten wint deze uitgave van de Beker Dupret met 202 punten, Meerle met 198 punten en Meer met 197. Minderhout totaliseerde 195 punten vôdr Loenhout met 192 en met Wortel 191. Rijshcrgcn én Sprundet behaalden 187 punten, Castetré is ditmaal hekkensluiter met 182 punten. Slechts één schutter. Jan Roeien uit Meerle, mocht met 6 rozen kampen voor de rozenprijs. Jan legt dan ook onbedreigd beslag op de rozenprijs verbonden aan deze uitgave van de Beker Dupret.

Boereneinde

Koningsschieting Kleine Kruisboog te Rij kevorsel Zondag 8 augustus was wéér een van die hoogdagen bij de Sint-Jorisgilde te Rijkevorsel. Slechts éénmaal per drie jaar vindt er in deze gilde een koningsschieting plaats. Omstreeks 1 uur vertrok de ganse gilde, in vol ornaat en begeleid door de plaatselijke fanfare naar het schuttersterrein gelegen aan de sportvelden aan de Bolksedijk. Na een welkom van hoofdman Karel van Hemeldonck werd de breuk aan de schutsboom gehangen ten teken dat het ambt van koning open is verklaard. Na dit welkom trokken de schutters naar de plaatselijke toog om alvast iets te drinken op de goede afloop van deze koningsschieting. In Rijkevorsel is het een gebruik dat ook de jenever niet mag ontbreken. Nadat iedereen de kans had gekregen om één of meerdere neutjes te nuttigen werd het tijd om de eregasten een schot te laten doen. Lag het aan de jenever of aan iets anders... géén enkele van de gasten kon de 20 meter hoge vogel naar beneden schieten. Toen de schutters van Rijkevorsel, volgens intrede in de gilde aantraden, was ook de eerste ronde een maat voor niets. Slechts enkele schampschoten moesten we noteren. Goed halfweg in de tweede ronde kon Chareltje Verdonck de 20 meter hoge vogel naar beneden schieten. Hij liet duidelijk merken dat hij kandidaat - koning was maar de ronde moest eerst nog ten einde geschoten worden. Niemand kon echter de koningsvogel nog verschatken zodat Chareltje de koningsbreuk van de SintJorisgilde van Rijkevorsel drie jaar lang mag dragen. Na de felicitaties van alle aanwezigen in ontvangst te hebben genomen schoten de gildenbroeders verder voor de schaal Verbaeten. Een schaal die ditmaal gewonnen werd door Stanny Bolkmans. Na afloop van de schieting begeleidde de fantare alle aanwezigen terug naar het lokaal, waar de koning over de gestreken vlag als eerste naar binnen stapte en alle aanwezigen uitnodigde om nog iets mee te komen drinken. En dit feest duurde tot in de vroege uurtjes...

FrSn

KLJ-Zondereigen (gestreepte shirts) nam de beker mee naar huis ten nadele van Boeren emde.

KFC Meer Wedstri,den Zondag 29 augustus 15.00 u. Oud-Turnhout-KFC Meer Zondag 5 september 15.00 u. KFC Meer-Oosthoven Zondag 12 september 15.00 u. Lentezon-KFC Meer Zondag 19 september 15.00 u. KFC Meer-Kaart

K.F.C. Meerle

G

Kalender voor de wedstrijden van september: Zaterdag 28.8.99 om 18 uur: Meerle - Wildert Zondag 05.9.99 om 15 uur: 01. Essen - Meerle Zondag 12.9.99 om 15 uur: Meerle - Putte S.K. Zondag 19.9.99 om 15 uur: Vosselaar - Meerle Zondag 26.9.99 om 15 uur: Meerle - St-Job

LASERSHOW - HOOGSTRATEN

Zondag 26 september 15.00 u. Brecht-KFC Meer

41


SPORT

23e Memorial Van Damme

De Blauwe Duif Halve Fondsspel 3 1/7/99 Marne-la-vallée oude duiven jaarduiven jonge duiven

190 duiven 131 duiven 441 duiven

Jochems-Van Hasselt Frans Snoeys Frans Snoeys

Noyonspel

Quiévrainspel 1/8/99 oude duiven jaarduiven jonge duiven

120 duiven 61 duiven 507 duiven

88 duiven 48 duiven 97 duiven

Louis Van Bergen Alfons Bolckmans Stanny Laurijssen

Halve fondspel 7/8199, vanuit Dourdan

Quiévrainspel 14/7/99, gelost in St.Quentin oude duiven jaarduiven jonge duiven

53 duiven 31 duiven 116 duiven

Louis Van Bergen Wim Jansen Louis Van Bergen

320 duiven 214 duiven 700 duiven

Noyonspel 18/7199 oude duiven 179 duiven jaarduiven 98 duiven Eddy&May Poels jonge duiven 305 duiven 127 duiven 76 duiven 589 duiven 234 duiven 144 duiven 610 duiven

311 duiven

August Van Aert Jan Aerts Louis Hendrickx

Quiévrainspel 1817/99 158 duiven

Corneel De meyer 74 duiven

Karel Van De Cloot 617 duiven

Eddy&May Poels

Louis Van Bergen Wim Jansen

Noyonspel 2517199 Alfons Bolckmans Alfons Bolckmans Eddy&May Poels

137 duiven 82 duiven 202 duiven

Jan Goris Stanny Laurijssen Emiel Hermans

Quiévrainspel 2 1/7/99

Halve Foudspel 24/7/99, gelost in Ablis. oude duiven jaarduiven jonge duiven

A. Van Den Plas

Jan Van Nieuwburg 79 duiven Jan Van Nieuwburg Jan Van Nieuwburg 412 duiven

Quiévrainspel 2517/99 oude duiven jaarduiven jonge duiven

116 duiven

Quiévrainspel 8/8199

Halve Fondspel 17/7/99, gelost in Orléans. oude duiven jaarduiven jonge duiven

Louis Van Bergen Louis Van Bergen Emiel Hermans

62 duiven August Van Aert August Van Aert 44 duiven Jan Van Nieuwburg 168 duiven

Jef Haest Jos Swaegers Jan Verheven

De 23e Memorial Van Damine gaat door op vrijdag 3 september 1999 in het Koning Boudewijnstadion te Brussel. De gemeenten, en dan specifiek de Schepenen van Sport, kunnen bij de organisator van de Memorial gratis toegangskaarten aanvragen. Schepen van Sport, Marcel Van Ammel, liet dit bericht niet zomaar voorbijgaan en bestelde onmiddellijk 20 tickets. Het betreft hier 18 tickets voor jongeren tot 16 jaar en 2 tickets voor volwassen begeleiders. Geïnteresseerde jongeren en begeleiders van groot Hoogstraten kunnen deze tickets komen afhalen op de sportdienst, Vrijheid 129, 2320 Hoogstraten, tel. 03/340 1951. FC l)e Statie

Mini-voetbaltornooi Veertien ploegen stuurden hun inschrijving voor het eerste mini-voetbaltornooi georganiseerd door FC De Statie.In de grote finale kwam Boereneinde (Hoogstraten) uit tegen KLJZondereigen en dit laatste team knokte zich uiteindelijk naar de zege. FC De Statie wenst alle deelnemende ploegen te danken voor hun sportieve inzet en hoopt hen volgend jaar en eventueel andere geïnteresseerde ploegen terug te zien. Uitslag: 1. KLJ Zondereigen 1; 2. Boereneinde Hoogstraten; 3. Beastie Boys Vlimmeren; 4. Knudde 04 Wuustwezel; 5. Gevangenispersoneel Tumhout; 6. 't Heike Minderhout; 7. De Stropers Vlimmeren; 8. Music Inn Minderhout; 9. Fam. Van den Aackerveken; 10. KLJ Zondereigen 2 11. Westmalle: 12. Gevangenispersoneel Hoogstraten: 13. R&F Boys; 14. CIM Merksplas

WIE HEEFT HET VOOR U IN FUSIEGEMEENTE HOOGSTRAT E N?

B ij

KBC Bank 8 Verzekering staat een cliëntvriendelijke,

professionele en vooruitstrevende dienstverlening hoog in het vaandel. Meer dan 18 000 KBC-medewerkers staan hier garant voor. En daartoe behoren ook de medewerkers van het KBCverzekeringskantoor en het KBC-bankkantoor van Meer, Wortel, Hoogstraten, Meerle en Minderhout.

KBC BANK & VERZEKERING VERENIGT DE KREDIETBANK, ABBVERZEKERINGEN EN CERA BANK.

KB C •Y1ihebben. iTsxt.i.iu. Bank & Verzekering 42


FUSIES WING

Fusieswing Stalrock Om het niet aflatend enthousiasme van energieke muziekgroepen tot hun recht te laten komen, organiseren Filip en Gudrun een 'festival' in de stal. Wrongo en Springland zullen Hoogstraten vertegenwoordigen. Zij spelen dan ook letterlijk en muzieklijk thuis. De overige groepen reageerden op een zoekertje in de Koopjeskrant. Zij stuurden een derno-CD of cassette op die als selectiecriterium werd gehanteerd. De inzendingen variëerden sterk gaande van trage hardrock naar nerveuze garagerock. Maar alle werden ze gekenmerkt door energie en gedrevenheid. De talloze repetities weerklinken in elke noot die, gespeeld op de juiste plaats, de juiste emoties opwekt. Op het podium zullen vijfgeselecteerde groepen de pannen van de stal spelen : Barn Wolf, Wrongo, Balderdash, Springland en Side Traffic. Allen daarheen zou ik zeggen op zaterdag 18 september vanaf 14 uur (aanvang 15 uur) en de inkom bedraagt 250 fr. (voorverkoop 200 fr.) in de stal aan de Loenhoutseweg 58 in Hoogstraten. Voor meer info : F. Lauryssen-Vancoillie, tel. 03/314.94.46.

Streektheatertournee Op zondag 5 september, en dat reeds voor de zevende keer, organiseert de Hoogstraatse theatergroep De Lepe Hoek zijn streektheatertournee. Op vijf verschillende caféterrassen brengen zij, samen met toneelgroep Hoogspanning uit Beerse en muziekgroep Bagatel uit Merksplas, een leuke brok muziek- en theateramusement waarbij humor een belangrijke rol speelt. De voorstellingen duren telkens ongeveer twintig minuten en worden na mekaar gespeeld op diverse terrassen. Om 14 uur wordt gestart op het terras van De Lepe Hoek, Karel Boornstraat 29 in Hoogstraten. Daarna volgen ZigZag in Merksplas om IS uur, de Rijkevorselse kroegen Den Egalitée om 16 uur en Den Booze om 17 uur. Besloten wordt in de Zuten Bek aan De Mosten in Meer om 18 uur. Deze editie van de streektheatertournee is zeker niet te missen. Muziekgroep Bagatel staat garant voor twintig minuten ambiance. Toneelgroep Hoogspanning uit Beerse is een grote bekende in de regio en weet zijn naam telkens alle eer aan te doen. De Lepe Hoek gooit voor de

De mannen van De Lep Hoe( op een caféterias ergens in Turnhout. gelegenheid zijn nieuwe actrices voor de publiekelijke leeuwen en één acteur van De Lepe Hoek gaat solo met zijn performance 'uitverkoop'. Genoeg ingrediënten dus voor een spetterende namiddag straattheater uit eigen streek. Als iedere toeschouwer nog voor een druppeltje goed weer zorgt, hoeft Frank de Boosere zich ook niet te moeien, laat staan Sabine Haagedoren. De toegang is gratis. Info : tel. 314.47.92.

ij

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

WONINGBOUW BVBA

KREKELSTRAAT 4 - 2321 MEER

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE Dag van de Vergeten Verzorger Duizenden dementerenden worden dag en nacht thuis verzorgd. Soms enkele uren bijgc.staan door hulpverleners maar voor de rest aangewezen op dc centrale thuisveri.orger. Meestal is het de partner maar vaak ook de dochter en soms een zoon die deze zorg draagt. We noemen hen de vergeten verzorger. Vaak worden deze inspanningen en bekoinmernissen vlug vergeten door de dementerende. Maar ook onze samenleving vergeet al vlug welke enorme mociten deze vergeten verzorgers leveren, dag in en dag uit. 24 uur op 24 uur. Verpleegtehuis Joostens (Kapellei 133, Sint-Antonius-Zoersel), de dementiekliniek van liet OCMW-Antwerpen, richt daaromop zondag 19 septemhervan 10 tot 17 uur voorde derde maat zon dag in. Eerst is er informatie over wat dementerenden zelf beseffen over hun ziekte en welke verschillende reacties er zijn voor partners en voor kinderen die hen thuis verzorgen. Daarna wordt er tijd gemaakt om vragen, verlangens, moeilijkheden en ervaringen uit te wisselen met andere vergeten verzorgers en met hulpverleners die thuis steun kunnen bieden, zoals huisartsen, verpleegkundigen. gezinshelpsters. Het aantal deelnemers aan deze dag is echter beperkt om echt contact mogelijk te maken. Er kan wel voor opvang van de dementerende gezorgd worden tijdens die dag. Voor meer informatie kan men beSt contact opnemen niet Sonny Smet, tel. 03/384.56.33 of vraag een info-folder aan hij Rita Janssen. tel. 03/384.56.11. Belangstellenden zijn van harte welkom.

43


Antilliaanse Feesten '99

Het was weer feest (in de hemel en op aarde) De ongunstig gestemde weergoden, die te veel nat Uit de hemel lieten neerdalen, waren zowat de enige smet op deze 17de editie. Ondanks het slechte weer kwamen alweer meer mensen af op het festival en was het echt weer feesten. Als festivalganger werd men er opnieuw verwend door een prima, zeg maar per fecte, Organisatie. Helper of festivalganger, men kan rustig de gratis bus nemen om zich (zonder tïles!) van en naar het festivalterrein te begeven. Kopzorgen zoals: "teveel op", of "hoe raak ik met mijn auto uit de weide" blijven je bespaard. De goed uitgeruste camping is een uitnodiging op zich om er gebruik van te maken en het feest een heel weekend lang te laten duren. Het festivalterrein zelf, dit jaar weeral groter, is zelfs zonder volk een streling voor het oog. Jan Fransen offerde weer een week van zijn verlof op om talloze panelen en doeken, op een Keith Haring-achtige wijze, netjes in de verf te zetten. Voor de innerlijke mens, nat of droog was de keuze nog groter en het uitgebreide eetterras met heuse stoelen en tafels is voor de "al wat ouderen" onder het publiek een ware verwenning. Neem daarbij de muziek die iedereen tot dansen of toch bewegen aanzet en de avond of het weekend kan niet meer stuk. Kortom de uitgelaten sfeer, met duizenden dansende mensen uit alle windstreken en van alle leeftijden, werd dit jaar iets getemperd door het natte weer maar was weer duidelijk aanwezig. Ondanks de nattigheid was het een droomfeest dat pas in de heel vroege uurtjes eindigde. Fans en ook anderen die niet kunnen wachten tot de volgende editie noteren nu al zaterdag 18 maart 2000 in hun agenda want dan hebben voor de 3de maal de Antilliaanse Feesten Indoor plaats in het Antwerps Sportpaleis.

De winnaars van onze Antilliaanse vrijkaarten: Annick Aerts, Minderhout Gunter Daeins, Merksplas Maria Goossens-Geerts, Wortel Erik Jochems, Meer Renild Jochems, Minderhout F. Laurijssens, Meerle Jan Roeien, Meer Eddy Van den Ackerveken. Hoogstraten Lieve Van Hullebusch, Hoogstraten Roeland Van Overveidt, Wortel

I)., LJuriç'.:', rrolijki ,

771fl i'i'fl

j,,

liii,

Fransen zorgen ook in "dode hoeken voor een feestensfeertje

Duizenden dansende festivaigangers stonden op vrijdagavond nog lustig te dansen in openlucht tot rond 1 uur s nachts de eerste regen de sfeer kwam afkoelen en het feest noodgedwongen in de tenten werd verdergezet.

o@e

garage

VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten * autoverhuur * tweedehands + demowagens Ook: * carwash

* carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

Oscar d'Leon, de uitermate vriendelijke Venezolaanse superster, zette op vrijdagnacht de grote tent in vuur en vlam met ifzersterke salsa


Alaraca :orvde op het 2de /)o(li1(n/ alu'eei 001 ('(11 101 11 t t'lijke /o</i t!!) t /)(t tno ing

Ook het "eetterras" was druk bezet. Het is er dan ook aangenaam proeven van de vele exotische gerechten

Veruit het mĂŠĂŠstgelezen b'ad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

Er werd weer duchtig geswingd in alle hoeken van het veld

L

De pendelhus tussen Hoogstraten -kerk en de Blauwbossen werd ook dit jaar weer danig geapprecieerd 45


KALENDER

Op stap in.,

BROUWERSHUIS RESTAURANT BRASSERIE

FEEST- EN VERGADERZALEN (S EM IN ARIES

HOOGSTRATEN Zaterdag 4 september : TENTOONSTELLING 'Klankkleur' - Richels versus Ost, Stedelijk Museum, Begijnhof, wo. tot zo. 14-17 uur. (loopt tot en met zondag 24 oktober)

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten

Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43

Vrijdag 10 september : CONCERT door het Filharmonisch Orkest van Luik (festival van Vlaanderen), Catharinakerk, 20 uur, org. lOK ism Stadsbestuur. FEESTWEEKEND ter gelegenheid van 20 jaar gebuurte Buizelhoek, (voor het programma, zie elders in dit blad)

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 n. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf It u.

Vrijdag 27 augustus: WORTELFEESTEN vanaf 17u. Avondmarkt, kinderjogging, halve marathon, bodega en optreden.

Zaterdag 28 augustus:WORTELFEESTEN

Zondag

vanaf 12u: Rommelmarkt, fietstocht, kinderspelen enz.

Maandag 13september: STARTAVOND van

Zaterdag 4 t/m zondag 12september: OPEN TENNISTORNOOI (dubbel) in tennisclub De Langenberg,

12 september : OPEN MONUMENTENDAG, Begijnhof Hoogstraten. de CMBV, voordracht door Greet Van den Broek, zaal Brouwershuis, 20 uur.

Zaterdag 18 september : BEZOEK aan Zundert, met Vincent Van Gogh in de kijker, 14 uur markt Zundert, org. Davidsfonds (zie vorige Hoogstraatse Maand). HISTORISCH HOOGSTRATEN IN BLOEMEN- EN GROENTENPRACHT, Vrijheid, doorlopend tot zondag. DUBBELCONCERT : Concertino en The Cotton City Jazzband, Rabboenizaal 19 uur, ten voordele van dagcentrum Markdal, VVK 250 BEF, ml. 3 14.66.52 (Frans Sneyers).

Zondag 19september: HERFST OPEN DEUR

Zondag 5 september: MEER-MARKT met thema 'boerenmarkt', van 9 tot 12u in de Donckstraat.

'Reik mij de hand' vanaf 13u in de speeltuin De Zevenster.

Al 25 jaar een oase aan de Boornkes Woels jogerencafé zonder pretentie Open dondedag 2 (20.00u), vdjdag zaterdag(19.00u) en zondag 13 30u1

Zondag 12 september: OPEN DEUR in het nieuw lokaal van de St.-Ambrosiusgilde, van 10 tot 17 u. (Meerleseweg 36a)

vzw Mussenakker Meer

-/

\J °

Waar mensen zich long

voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavand vanat 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 a., zondagnarniddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

Café - feestzaal

Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

CADE.

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

qLLMLL H. Bloediaan 285, Hoogstraten tel. 314.83.11

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortoi Tel./Fax 03 / 314 53 28

hc}ijezIuiz

CAFÉ DISCOBAR

'T FRTUIN

Lnrij1rit 183 I 0313 14 66 65 1rt & 1.atbp

.40 j

Meerdorp 13

Het café voor jongeren met het hart bij muziek.

C

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

44

2321 Hoogstraten

Telefoon: 031315.71.53 46

Zondag 19 september: MISSIEFEESTEN

Tot 15 september: FOTOTENTOONSTELLING 'Begijnhof van Hoogstraten' door Jos Verbreuken; elke dag van 10 tot 22u in De Mosten. Gratis inkom langs het café 'De Zuten Bek'

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

HOOGSTRATEN

Zondag 5september: OPEN DEUR in de St.Lucia-kapel van 14 tot 18u

MEER

van de Hoogstraatse winkeliers. KINDER VERKOOP- en RUILBEURS, Begijnhof 9- 13 uur, org. gebuurteBegijnhof, markt voor ruilen of verkopen van speelgoed tot de leeftijd van 16 jaar. OPENDEURDAG bij harmonie Sint-Cecilia, Gelmelstraat 8, van 13.30 uur tot 18 uur. STARTDAG VAN DE KLJ, achter de Pax, vanaf 13.30 uur. Zaterdag 25 september : DAG VAN DE KLANT, nationale NCMV-actiedag. Onderschriften Hoogstraten 0999.

nTRI;T

MEERSEL-DREEF

62

56


MEERLE Zondag 4 september: BARBECUE van de Chiro, vanaf 20u in het lokaal aan de Ulicotenseweg. Donderdag 9september: inzet KERMIS in De Volksvriend en De Bombardon.

Ongevallen Donderdag 22 juli om 14.00 uur botste aan het kruispunt Bcukeiidreef en Bosuil te Wortel de auto bestuurd door J Jansen (72j) uit Breda, met de auto bestuurd door Jozef Snoeys (74j) uit Merksplas. In deze wagen werd de inzittende Maria Cornelissen licht gewond. Verder was er zware schade.

Vrijdag 10 september: KERMIS, KLJ-bal in De Bombardon

Zaterdag 11 september: Bal in Bombardon en Volksvriend en grote kermisfuif van de Chiro. Zondag 12september: KERMIS, optredens in Boinbardon en Volksvriend

Maandag 13 september: KERMIS. Volksspelen in Posthoorn en Boinbardon; surpriseparty in de Bombardon en bal in de Volksvriend.

Dinsdag 14 september: KERMIS vanaf 14u Volksspelen bij De Volksvriend. Karaoke in Bombardon en bal in de Volksvriend. Zaterdag 18 september: NA-KERMIS in de Volksvriend

Zondag 19 september: WIELER KOERSEN

Zaterdag 10 juli om 15.40 uur botste aan het Van Aertselaerplein de auto's bestuurd door Jeff Brosens, Venhoefweg 4, Minderhout en Benny Koyen, Voort 57, Meerle. Zaterdag 31juli om 06.45 uur botste aan het kruispunt Groot en Klein Eyssel te Meerle de auto bestuurd dooriefChristianen, Klein Eyssel 28 met de auto bestuurd door Fatima Yakar, Beringenstw. 59, Heusden-Zolder.

Maandag 9aug om 14.20 uur kwam in Minderhoutdorp, Francico Balzarelli uit Houten Nl, met zijn bromfiets ten val en werd hierbij licht gewond. Woensdag 11 aug om 14.00 uur werd aan de Vrijheid de fietser David Horemans (19j) Looiweg 73 Rijkevorsel licht gewond bij een aanrijding door een auto bestuurd door Emma Sommen (66j) Meerleseweg 49, Meer. Vrijdagmiddag 13 aug. botsten aan de Gelmelstraat te 1-Ioogstraten, een vrachtwagen en een personenwagen. Ivan Vermeulen (23j) uit Deurne, Antonius van de Pluym (66j) en Joepha Mulder (65j) uit Goirle Ni. werden licht gewond.

Zaterdag 31juli om 14.50 uur botsten aan de Meerseweg te Meer twee personenwagens. Anna Verscheuren (84j) Zundertseweg te Meer werd hierbij licht gewond. Zondag 1 aug om 9.15 uur werd de fietser Antoinette van Zundert, aan de Gestelsestraat te Meer, aangereden door een auto. Zij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

RAATS MARCELbvba Algemene Bouwonderneming Fazantenstraat 5 2340 BEERSE

Telefoon: 03/309.95.18 Fax: 03/309.95.17 Autotel.: 095125.93.62

met start en aankomst in de Kerkstraat

Zondag 29 september: FIETSTOCHT van dc BGJG. vertrek om 13.30 aan het Gemeenteplein. CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 31491 94-Fax: (03) 314 87 17 ,

Dansclub Merksplas organiseert weet

clanslessen voor beginners en gevorderden vanaf maandag 6 september om 19.30 uur voor de beginners. Dit alles gaat door in het sportlokaal op de markt te Merksplas. De eerste les is vrijblijvend. Voor inlichtingen: Open deur van zaterdag 4 september vanaf 20 u. in het sportlokaal op de markt. Toegang is gratis voor iedereen. Ook telefonisch 014 - 634798.

Streetdance voor de jeugd start zaterdag II september om 17u30 voor de - 14 jarigen en om l 9u00 voor de + 14 jarigen, Inlichtingen Open deur zaterdag 3 september van 1 8u30 tot 20u met demonstraties. Inlichtingen. tel.: 014-63 49 88 of

014-63 40 15.

Kamerplant in de kijker

Cordyline Rood bont Om kleur in de huiskamer te brengen is geen plant zo geschikt als de Cordyline. Een brede waaier aan cultuurvariëteiten levert een kleurenpalet waarin roodtinten de boventoon voeren. Hoedt u wel voor haar minzame avances want hoe mooier de plant zich tooit hoe meer aandacht ze van u verlangt.

Verwarring alom De Cordyline wordt gemakkelijk verward met de Dracaena. Beiden worden dan ook vaak in één adem genoemd. Uiterlijk lijken ze inderdaad sterk op elkaar. Toch zijn ze eenvoudig van elkaar te onderscheiden wanneer men kijkt naar de wortels: die van de Cordyline zijn wit en die van de Dracaena oranjerood gekleurd. Maar ook aan het blad zijn verschillen merkbaar. De Cordyline heeft een vertakte hoofdnerf, waarvan de vertakkingen parallel aan elkaar als zijnerf in de bladrand samenvloeien. Bij Dracaena is de hoofdnerf onvertakt en lopen de overige nerven er evenwijdig aan. Het onderscheid is van belang omdat de Cordy line in de regel grotere zorgen vraagt dan de Dracaena. Dit geldt in het bijzonder voor de bontkleurige variëteiten die afstammen van de groene basisvorm Cordyline fruticosa. Het is de soort met de meeste variëteiten. De bonte rassen hebben doorgaans veel rood in het blad, met variaties van groen, paars, geel en oranje. Ook zijn er verschillen in de breedte van het langwerpig blad. De variëteiten zijn moeilijk uit elkaar te houden omdat de bladtekening erg variabel is en bovendien verandert met de jaren. Ook van de Cordyline australis zijn inmiddels verschillende kweekvariëteiten in omloop al blijft het assortiment beperkt. Ze onderscheidt zich van de andere Cordyline-soorten door de langgerekte en stijve spichtige bladeren. Verwarring met de sterk gelijkende Cordyline indivisa valt niet uit te sluiten, maar is van weinig belang. Van elke soort bestaat een groene en een bruine variëteit ('(Atro)purpurea'), met

daarop tal van varianten. Beide zijn - behalve als kamerplant - ook uitstekend te gebruiken als kuippiant. Ze zijn goed bestand tegen de zon, maar verdragen geen vorst. Let er wel op dat ze meerdere meters hoog kunnen worden, al duurt dat enige tijd.

Bijzondere verzorgingseisen Planttype Kleurrijke bladplanten met meerdere soorten en talrijke variëteiten. Wisselend smal, soms iets bredere uitlopende, langgerekte bladeren. Geiniddeld tussen de 30 en 40 cm hoog en 30 cm breed. Enkele soorten zoals Cordyline australis en Cordyline indivisa groeien hoger uit. Bruikbaar als kuipplant.

Water In de zomer matig gieten met lauw water om de kluit lichtjes vochtig te houden. In de winter watergift verminderen. Tijdens de groei regelmatig broezen met kalkarm (gekookt) water. Steeds een hoge luchtvochtigheid (>60°) nastreven.

Temperatuur Niet winterhard. Steeds matig warm houden, bij voorkeur hij temperaturen tussen 18° eb 23°C. In de winter koeler, doch minimaal 12°C. Licht Zeer zonnige plaats. Sommige soorten verdragen direct zonlicht wanneer ze vooraf voldoende zijn afgehard. Bontere variëteiten moeten een lichtere standplaats krijgen, doch liefst uit de rechtstreekse zon. 47


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08 1/]

~5

WACHTDIENSTEN

7 <f

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK

Bloedstraat 32. Hoogstraten, tel. 3 14.86.85 GSM 095-54.86.85

Tel. 031315.74.46 Fax 03/315.88.35

21

HUISARTSEN 1,jindcrhout . Desi,,edtstraai Tel.: 03/314845()

Zaterdag 4 september: DR. GEURT FAES, H.

2321 MEER

Hoogeind 54

Ongevallen Brandweer 314.42.43

-

64

5 september: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg 29. Mcciie, tel. 3 15.84.54.

Zondag

DR. J. WILLEMSE, Burg. J.Van Aperenstraat 3, Hoogstraten, tel. 3 14.45.55 Zaterdag 11 en zondag 12september:

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten

Zaterdag 18 en zondag 19september: DR. D.

Vrijheid 116 tel. 03/314.42.92

MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 3 14.66.02 25 en zondag 26 september: DR. LUC VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74 Zaterdag

'l 101 34n0sjhnnln

'

fl( f(n(

•'

122

J( (11)1

70

__

APOTHEKERS

PluimveeslaChterij

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 . 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

74

3 september: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74

Tot

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 314.50.93 Openingsuren: Di t/m za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten

Van 3 tot 10 september: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. tel 014/ 63 .3 1.66

-

-

-

155

Pcper'.traat

2

tloo,ttatcii

TcI.03/31'i 1308

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoog-

straten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. THUISVERPLEGING EIGEN HAARD': Tonia Michielsen. Tel.: 03/315.95.65. STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) JORIS BUYLE (3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (314.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)

.t,.

september: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73

Ii

,

17uIs VoefrM

.

ook inkoop van alle antiek en inboedels

Van 17 tot 24 september: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26. Rijkevorsel, tel. 314.60.38

Koekhoven 5

-

Rijkevorsel

Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52

6S

Zaterdagmiddag 18

jg 7

Van 24 september tot 1 oktober: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 3 14.62.25

mode... Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas

Zaterdagvoormiddag 25 september: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04

Zelfstandige verpleegkundigen:

48

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer. brons...)

Van 10 tot 17 september: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp II, tel. 3 14.38.68

0/P

17

Zaterdagvoormiddag 4 september: APO-

THEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50

Na afspraak Tel.: 01 4/63 31 99 116e

-.

Als uw volgende MAAND verschijnt is het alweer 29 september. Dommel echter niet in, medewerkers, uw kopij wordt verwacht op woensdag 15 september. Met uw dorps en sport-

ani,ir:H-:h Labo.,r.orio.

KATIA VANHERCK :.s.

-

nieuws mag u nog afkomen op zondag de 19de.

Nieuw adres: VR1,1:IFJD

228

003eL

Apotheek VAN PELT

Alle reparaties


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.