augustus 1999 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VIJFTIENDE JAARGANG, NR. 172 AUGUSTUS 1999 PRIJS: 70 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de hoogstraatse maand

EvE PIJ DE H000STRAATSE PE RS BV. BA., Loen houtseweg 34, 2320 H 00G

EN

j Het ongewone alledaagse:

f

Ann Verlinden over bij geloof blz. 44

Een nieuwe brandweerzone

10 Antilliaanse Vrijkaarten

1

blz. 41

r Akkerpop en Golden Earring

t

.

..

..

-

Jan Croes en Lode Verschueren


ORQUESTA MANOLIN EL MEDICO BLUE VENTURES MANOLIN EL MEDICO SERGIO VARGAS GARIFUNA LOS PELAOS


mctnnoen en de mciciiid Antilliaanse tandem Lode Verschueren en Jan Croes

NOG ALTIJD MET TRANEN IN DE OGEN Hoe exotisch namen als Dominicaanse Republiek, Cuba, Belize, Trinidad of Columbia ook mogen klinken, en hoezeer salsa, bachata, punta en soca tropische beelden oproepen, één keer per jaar hebben ze een onvervalst Kempense bijklank. Al zeventien jaar vormen ze immers de herkenningspunten van het muzikale landschap dat de Antilliaanse Feesten in kaart brengt. Een festival dat zonder meer uniek was ('een speerpuntfunctie', zo lazen we onlangs nog) en dat nog altijd is in ons land en in Europa. Hoe de editie van dit jaar er muzikaal uitziet, leest u elders in dit blad. Wij gingen op zoek naar de Hoogstraatse roots, om uit te komen bij het organiserende duo: organisator Lode Verschueren en zijn collega-terreinmanager Jan Croes. Het is deze Wortels-Hoogstraatse tandem die ieder jaar weer een klein stukje Antillen in de Blauwbossen op Hal doet verrijzen. De Antilliaanse dromen van Lode Verschueren hebben opmerkelijk honkvaste wortels, zo blijkt in het bureau van waaruit Latijns-Amerika hooguit een e-mail of telefoontje ver is. 'Geboren en getogen in Wortel waar ik een heel gewone, zeg maar rurale jeugd gesleten heb. Meer clichématig kan niet, zeker? De stoel waarin ik nu zit, moet zo ongeveer staan op de plaats waar ik als knaap in onze appelboom klom. Dit was hier vroeger dus het ouderlijk huis, hiernaast lag het legkippenbedrijf. Mijn grootvader had al zo' n 600 kippen, in de tijd van mijn vader waren dat er 6000 - ondertussen zal het wel weer vertienvoudigd zijn in die sector... Oorspronkelijk kwamen de Verschuerens van de Bouwhoef, het moet mijn overgrootvader geweest zijn die naar het dorp kwam afgezakt. Hij heeft de boerderij van Verschueren, later Fransen, nu aan de Oude Weg nog gezet.'

Ook zijn collega Jan Croes is een onvervaist streekeigen product. 'Altijd van onder de toren, ja. Ik was één van de clan, zoals we wel eens genoemd werden. Daar bedoelde men dan de mannen van Martens, Huet en Croes mee - al wie in de schaduw van de kerktoren op de Vrijheid groot geworden is. We trokken samen op, deelden voor een stuk ook mekaars denkbeelden en ideeën. Ineen tijd waarin de politiek nog een sterke, en veeleer conservatieve rol speelde in de gemeenschap, waren wij wellicht buitenbeentjes. Dat maakte ons voor sommigen dus een tikkeltje verdacht: de dikke nekken, die van onder de toren... Na enkele jaartjes in het Seminarie, ben ik naar de Jezuïeten gegaan. Maar ik heb mijn schoolloopbaan nooit afgemaakt. Ik ben gaan werken - thuis hadden we een loodgietersbedrijf, maar loodgieterij en electriciteit bleken mijn ding niet, zodat ook dat maar een paar jaar geduurd heeft. Met mijn vriend Jan Martens ben ik daarna de grafische sector ingestapt. Dat werd dus CM Production, waar ik tot vandaag actief ben.'

Lode : Als jonge gast had ik in Wortel het eerste popfestival zien ontstaan, hier schuin achter ons. Organisator Lu Buyks was in feite zonder het te weten zijn tijd ver vooruit met zijn wedstrijdelement en festivaldag. Hij beschikte hier over een weiland dat mooi aflelde naar de Mark, bijna een natuurlijk amfitheater, enig in de streek hier. Na een keer of drie, vier is Lu ermee opgehouden. Het terrein werd door Horsten volgestouwd met allerlei rommel, er werd een groot lelijk gebouw neergezet en later kwam er een houtzagerij in. Naast die terreinperikelen, was er wellicht toen ook te weinig medewerking vanuit het bestuur van het Slot. Voorzitter Wouters en anderen waren waarschijnlijk beducht voor de financiële risico's die zulk evenement meebracht. Eerlijk gezegd waren het niet zozeer de optredens die op mij zo'n indruk maakten, als wei het opbouwen van het podium en het klaarmaken van het terrein. De dagen voor het festival trokken wij hier door de wei met hamer en zaag om dat hele gedoe op te timmeren. Zoiets te zien groeien, om achteraf vast te stellen dat het goed werkte, dat vond ik ongelooflijk boeiend en plezant. Ik geloof echt wel dat daar de festivalkiemen gelegd zijn. Jan : In mijn leefwereld speelde muziek een rol, maar nooit echt passioneel moet ik zeggen. Ik had al snel het gevoel dat het werken achter de schermen mij meer voldoening gaf, het organiseren en opbouwen. Zelfs toen ik als muzikant bij de Spilzakken en later bij Cardo Saxi actief was, bleef dat gevoel. Zo'n bal in de veiling mee van de grond krijgen, dat was mijn ding wel. Op zich interesseerde muziek me wel, hoor. Als kind werd ik naar de muziekschool gestuurd en ik kreeg me daar een viool in de handen gestopt, orndatjuffrouw Denis zei dat ik talent had. Dan blijf je maar verder krabben op zo'n ding natuurlijk. Opdat moment had bijna iedereen wel een of ander instrument. Lode : Dat is toch wel een heel typisch verschil tussen Hoogstraten en Wortel hoor. Bij ons

Muziek Jan: Wie jong was en iii Hoogstraten woonde, kwam vlueg of laat wel in de Skalden of de Tinnen Pot, en nog wat later in de Cahier terecht. Het was trouwens in dat laatste dat wij mekaar zijn tegengekomen. Lo hootde hij de kliek die de Lahier had opgericht uit onvrede met de gang van zaken in het Slot. Lode : Bovendien had ik Leen leren kennen, mijn latere echtgenote, en aangezien ilie van Hoogstraten was, kwam ik daar wel vaker...

Jan : Ik had altijd meest uitgegaan in Hoog-

Lode Verschueren

straten zelf, eerst in de Tinnen Pot en nadien in de Cahier. Op die manier was ik er al bij vanaf de eerste versie van de Antitliaanse Feesten in de hof. Ik mocht er mijn harbecuetalent demoiistreren, dat kwam er op neer dat ik vooral kippen en worsten stond te bakken. De tweede keer kwamij daar het ophangen van lampjes en zo bij. ge Wed hoe zoiets gaat, de boel moest wat versierd worden... Dat evolueert al rap.

Jan Croes


MANNEN IN DE MAAND

4 -

ilan hei je stil ultoo' skc viiie. Ja .hitths, lui Van Bui ci. Peter l'erschueren Verse/nieren, Gnv Donekers en /e.srivain,anai,'cr' Ludo Buvks. (Wortel 1971)

ging er bijna niemand naar de muziekschool. Dat werd hier gewoon niet gedaan. Zoiets was iets voor die van 't stad. (lacht) Jan: Bij ons was dat bijna vanzelfsprekend. Er werd dan ook samen muziek gemaakt. Bij de Spilzakken heb ik jarenlang bas en viool gespeeld. heel wat keren Heilig Bloed gedaan en zo. Met veel succes trouwens. Zelfs nu zijn er nog altijd mensen die je daarover blijven aanspreken, en hoeveel jaren zijn we ondertussen al verder? Veel ambitie hadden we niet met de Spilzakken, hij Cardo Saxi lag dat misschien iets anders. Toen heb ik me ook echt wel geamuseerd. met heel de bezetting van Cardo Saxi op podium staan bij een bal en heel die volle zaal zien meegaan en dansen... het had wel wat...

Jeugdclubs

Lode

heeft Hoogstraten nooit gekend. Al heb je er altijd toch enkele bekende cafés gehad, zoals de Roma. Maar het echte uitgaan vond plaats in Rijkevorsel. Als je dan nu ziet hoezeer dit veranderd is...! Pas op, zo lang is dat allemaal nog niet veranderd. Vandaag zitten de cafés en terrassen op de Vrijheid goed vol, maar zo lang geleden is het echt niet dat de Luc van de Patria als enige een paar tafels op cle stoep zette. Ik heb daar letterlijk nog helemaal alleen in het zonneke gezeten op een zondagnamiddag Lode: In Wortel was dc jeugdclub het centrum van het uitgaansleven. Daar ging een ferme aantrekkingskracht van uit, er zijn ook heel veel trouwerijen uit voortgekomen. Als bezoeker was ik waarschijnlijk net een tikkeltje amh,tieuzer dan de doorsnee stamgast. Ik wou hier ook wat opbouwen, en kon verschillende groepen voor een concert naar hier krijgen. Dat ging nog

heel simpel: naar de TTT in Humo schrijven om liet van The Kids te vragen, en nadien zelf naar die gasten bellen en schrijven om wat vast te leggen. Voor 6000fr haalden we de beginnende Kids naar hiCr, we hebben ze trouwens nog op dezelfde affiche gehad als Tjen 's Couter. Dat waren toen zo ongeveer de twee beroemdste Belpopgroepen. Aan het eerste concert van The Kids, in het Slot zelf, heb ik echt fantastische herinneringen. Een wild en encrgicrijk optreden was dat, ineen stampvol kat dat helemaal uit de bol ging. Op het einde kwam er zelfs een stukje anarchie bij, van alles vloog er door de lucht. 's Anderendaag\ hij het opruimen hebben we een hele collage gemaakt met alles wat we vonden aan si'lic ciijt, kledingstukken -11 IdIis Lrwante... Heel plezant, alleen jammer dat we nadien wat botsten met de leiding en ons zo vei plicht zagen om uit te wijken naar wat de Cahier zou worden. Ik moet 70 ongeveer ccii jaar of vijl tien, zestien geweest zijn toen ik naar mijn eerste concert buiten het dorp ging. Met mijn kozijn Guy Versmissen - de latere Guido Belcanto - naar The Who in Vorst Nationaal, met de Golden Earring in het voorprogramma. Een heel gedoe om daar te geraken natuurlijk. Jan: Herinnert ge u nog het Skiffle Festival in Hove? Echt helemaal de wasbord-tijd, ergens beginjaren zeventig. Daar trokken we ook eens naar toe voor een wedstrijd. Ik weet niet meer of we er ook gespeeld hebben, ik vermoed van niet eigenlijk. Het zal wel zo geweest zijn dat we niet meer dierven van zodra we een paar van die ander mannen aan het werk gehoord hadden... (lacht uitbundig)

Zoals ik daarstraks al zei, zelf op een podium staan was voor mij plezant maar nooit meer dan dat. Een avond lang succes in het zweet des aanschijns halen, geeft een goed moment maar 's anderendaags is het rap weerover. Misschien kwam dat ook doordat wij in alles wat we deden altijd opnieuw hij dezelfde mensen uitkwamen. Eigenlijk wist je dan al op voorhand dat het op de duur niks zou worden. Niet omdat die mensen niet getalenteerd waren, wel omdat er teveel individualisten in zaten die binnen de kortste keren hun horizon zouden willen verruimen. Dat gold voor de Tinnen Pot, dat was evenzeer het geval voor de Spilzakken. Zoiets moest verwateren.

Jan Voor de rest was er zoals voor alle jongeren het jeugdhuis. Het was volop de tijd dat er bij jongeren een en ander leefde. De geestelijkheid en burgerij dachten er goed aan te doen om dat onder hun vleugels te brengen door overal een jeugdvereniging op te richten - ook met het Slot was dat het geval, denk ik. Zo kwam ik in de Tinnen Pot terecht - aanvankelijk niet in de Skalden, daar mochten we hij wijze van spreken eerst zelfs niet naar de voordeur kijken. Lode : In Wortel kwamen jongeren vanzelf in het Slot terecht. Ik heb me daar jarenlang goed gevoeld, heel wat uren gesleten en geprobeerd er wal van de grond te krijgen. Nu is die identificatie met een jeugdclub en dergelijke veel minder, er zijn veel meer mogelijkheden om uit te gaan. Dat was toen veel minder het geval. Vroeger was een dorp een echt dorp, mensen hingen aaneen. iedereen kende iedereen. Ook voor de jongeren was dat zo. Je ging samen uit. bracht je Vrije tijd samen door, vierde samen kermis en nakerinis, van de danstent ging het verder naar café.

Jan : Dat was in Hoogstraten wel anders. Het echte kermisvieren. zoals in Wortel of in Meer,

li

... J)e Spii:akken in hun gioriedagen, Hofkens, Gie Martens en Sjorrei Huet.

Jel un Gooi, .Ia,z ( joes, fel Muiten s, Charel


MANNEN IN DE MAAND

Kost verdienen Jan : Zelf heb ik ook dat individualistische, hoor. Het zal wel geen toeval zi jndat ik altijd als zelfstandige mijn kost heb verdiend, al heb ik ooit op het punt gestaan om ermee te stoppen. In cru vast dienstverband zou ik een stuk van mijn mogelijkheden en interesses verliezen, denk ik. lcts al's de Antilliaanse Feesten ZOU ik er alvast niet hij kunnen nemen. Dat is het voordeel van je eigen baas zijn. Tijdens cle vakantiemaandcn staan mijn strikti' heroepsactiviteiten ûp LLIi laag pitje omwille van mijn betrokkenheid hij de Antilliaanse Feesten. Mijn klanten weten dat ook. Ongeveer zes jaar geleden is lan Martens uit de CM gestapt, dat was deti jd van de overgang van knip- en plakwerk naar computeropmaak. Al was ik geen computerfanaat, ik was wel altijd erg nieuwsgezind en wilde die uitdaging wel aangaan. Zonder een echte grafische opleiding dus, gewoon erin gehold. Voor mijn eerste basiscuitliguratie moest ik geld gaan lenen dat ik nog altijd aan het afbetalen was toen die spullen al lang voorbijgestreefd waren. In hei begiii gaf ik mezelf 3 maanden tijd oni ervoor te zorgen dat ik onder de knie kreeg wat ik nodig had voor mijn vak. En dan er tegen aan! Lode : In '73 studeerde ik af in Latijn Wetenschappen aan het Seminarie, daarna deed ik studies voor landmeter in Gent. Eerlijk gezegd was ik toen nog niet rijp voor het beroepsleven. Tijdens mijn stagejaar kwam ik op het kadaster terecht, en daar bleef ik hangen. Een tiental jaren werkte ik op het kadaster in Wuustwezel, met de landmeterij hier in het Hoogstraatse als mijn specifieke bevoegdheid. Nooit tegen mijn zin gedaan, moet ik zeggen, het was helemaal niet de saaie ambtenaren job die het misschien lijkt. In feite werkte je er in een uniek regime waardoor het nooit een nine to five job werd. Je had een omschreven gebied met een werkdomein waarmee je tegen het einde van het jaar rond moest zijn. Er was vrij strenge controle of dit gebeurde, maar het eigenlijke werk kon je grotendeels zelfstandig regelen. Maar ondertussen waren er via de Cahier de Antilliaanse Feesten bijgekomen. Ik begon alsmaar meer persoonlijke energie te steken in

Podiuniboijit op liet legendarische Popfestival van 't Slot in Wortel, begin jaren zeventig. Lode Verschueren links bovenaan, op de ladder Hugo Bruynen en rechts onderaan Ene Van Haute.

muziek en het festival. Op een bepaald moment sta je dan 'voui de beslissing om voor altijd op dezelfde manier verder te gaan, of het risico le nemen om wat verder te springen en hopelijk mei je hobby je brood te vcidicueii. Ik nam loophaanonrlci Ii eI ing en nadien ontslag, zodat ik nu mezelf lewerkstel. Meerdan dc muzirl up ,ii'h, spreekt hel organi satorischc aspect mij aan in mijn job. Niet eens zoveel verschillend dus van de kleine jongen die hier schuin achter in cle wei hel podium hielp uplltotileren: je tantaseert over hoe je alles opbouwt, een eigen wereldje uit de grond stampt, vrij bent... en hoe daar dan uiteindelijk veel volk van komt genieten. Je krijgt de voldoening van het moment waarop alles waaraan je hebt gewerkt, effectief iii goede plooien valt. Zoiets in gang te çtcken. daar gaat het om, mccdûeii lioett zelfs niet per se. Dat was al zo bij de concerten in het Slot waar ik op het moment dat alles losbarstte nog het best kon genieten door aan de kant, van hij cle open haard te zitten kijken... ,Jan : Ik zo ci 1 cl hij na v . gc Leo, i naai een tij cl heb ik ook als dj gedraaid, samen met Jef Mai'tens. Jef was de man die het goed kon uitleggen, ik stond in voor de muziekkeuze. Plezant, en dat verdiende ook vrij goed hij. Muziek kwam dus toch wel voortdurend om hei hoekje kijken. Dat ik een beetje handig was, was schoon meegenomen. Ik heb zelfs nog een basgitaar gebouwd. Om achteraf tot de vaststelling te komen dat het een plan voor een linkshandige was... (Anderin aal hartelijk gelach.)

Helpers Jan: De betrokkenheid bij de Antilliaanse Feesten geraakte vanzelf in een stroomversnelling toen er het derde jaar hei verbod kwam om het nog in de hof te organiseren. Dat lag allemaal een stukske politiek. Toen heb ik nog mee contacten gelegd met burgemeester Jos Van Aperen, en nadien de familie Desmedt om een nieuwe lokatie te vinden. Lode : Jarenlang bleven er indianenverhalen over de lokatie van de Antilliaanse Feesten. Bijna ieder jaar zouden wij gedwongen zijn om te verhuizen. Niks van aan natuurlijk. Zelfs helemaal in het begin deden er al gekke verhalen de ronde: dat Bert en Raf Desmedt alleen maar hadden ingestemd omdat ze dachten dat de Antilliaanse Feesten te maken hadden mei een goed doel, terwijl zij een nonneke in de Filippijnen hadden... Van zolang wij in de Blauwbossen zitten, is hei steeds beter en beter gegaan. Een rustige maar gestage groei was ook wel het opzet. Op een bepaald moment heb ik cle fout gemaakt om te snel tegen de stroom in te willen roeien. Dat het publiek niet rijp bleek voor een snellere groei, was heel even een teleurstelling. Maar verder zijn er nooit grote problemen geweest. Precies doordat we niet te snel zijn gegroeid, konden we ieder jaar voorspellen hoe het verder kon. Dat verklaart voor een stuk waarom de vele helpers altijd zo stressloos kunnen werken. Jan : Dat komt ook wel doordat wij altijd dicht hij de helpers zijn blijven staan. Het sectorensysteem draait bijzonder goed, met een duidelijke verantwoordelijkheid en goede afspraken. Het laat ons toe om de vinger aan de pols te houden. We proberen hen anderzijds ook te laten zien dat we hun inzet appreciëren - met kleine zaken, zoals het exclusieve t-shirt, het helpersfeest, de twee reizen die we daar telkens verloten. Lode : Iedere sector is verantwoordelijk voor een specifieke taak. Het gaat om plaatselijke

Jan als banjospelende Spilzak op Heilig Bloed

mensen en verenigingen. De bewegwijzering gebeurt vol ledig door de handboogmaatschappij VNAI ; de parking door de KWB wielerclub de Zwaantjes : de controle aan de ingang door de Wielewaal : de bonnetjesverkoop door Amnesty International; cle drankverkoop door de Cahier, samen met andere jeugdverenigingen; het eten door hei Gebuurtevoethal; de koffiestand door Oxfam-Wereldwinkel; de toiletten door een volleybalclub uit het Antwerpse: de camping doorde HVVjeugdwerking: de portiers, de zgn. kleine security door handboogmaatschappij St Sebastiaan uit Hoogstraten. De helpers hebben het terechte gevoel dat hun werk erg door de buitenwereld gewaardeerd wordt. Er is al heel vaak op gewezen dat de uitstekende omkadering een groot deel van het succes van ons festival uitmaakt. Dat is hun werk, en ze voelen zich er verantwoordelijk voor om van de Antilliaanse Feesten het beste festival te maken. Daarnaast is er nog een belangrijke plaatselijke inbreng door de goede medewerking van brandweer, politie, ri.jkswacht en de burgemeester die er samen met onze eigen veiligheidsmensen op toezien dat alles in goede banen wordt geleid. Het is daardoor dat we de verkeersproblemen heel efficiënt hebben kunnen oplossen. Jan : We krijgen heel weinig kritiek op de Organisatie. Dat er zo weinig overlast is, zal er ook wel mee te maken hebben dat we helemaal buiten de bebouwing liggen. Wat je heel af en toe wel eens te horen krijgt, is dat het festival niet meer de intieme gezelligheid van een tuinfeest heeft. Als men de kleinschaligheid van veel vroeger zoekt, dan is die er niet meer natuurlijk. Lode : Anderzijds hebben we nooit méér kaarten in Hoogsiraten zelf verkocht als dit jaar. Ik geloof dus wel dat we erin geslaagd zijn om door onze voortdurende zelfkritiek een soort van frisheid te bewaren die de mensen aanspreekt. Nu moet ik wel toegeven dat ik het zelf moeilijk heb met kritiek op het festival. Dat voel ik aan als mijn levenswerk, dat laatje niet zomaar afbreken. Wie op een festivalterrein hetzelfde we-comfort verwacht als thuis, komt met verkeerde verwachtingen en zal altijd wel onterechte kritiek hebben. Maar geloof mij, wij


MANNEN IN DE MAAND onderzoeken zelfs ieder jaar heel het terrein op pieshoekjes, wildplassen komt hij ons haast niet voor. Indien er terechte kritiek komt, doen wij daar iets aan. Denk maar aan de uitverkoopsiluatie met bijkomend fileprohieem twee jaar geleden. Dat hadden we inderdaad beter moeten inseliatien, cii ei i hard aan gewerkt om dat ht jaar nadien helemaal op te lossen.

Festivalbezoekers Jan Mij krijgen ze niet zo rap uit mijn kot niet kritiek. Ik zal wel een dikker vel hebben, zeker? Lode t Dat is zo, ik weet wel dat ik soms meer moet relativeren... Ik ben heel trots op ons festival, het zal dat wel zijn... De mensen beseffen ook wel dat de Antilliaanse Feesten een uniek gebeuren zijn. Je hebt wel in ieder land een rockfestival als Rock Werchter, maar nergens in Europa nog een Antilliaans festival. Het is nog maar een jaar of vijftien geleden dat wij soms weggelachen werden niet de muzieksoorten die wij progranimeerden - terwijl diezelfde muziekstijlen vandaag een heel stuk populairder geworden zijn. Daar hebben wij toch wel in bijgedragen, denk ik. Jan: Hel is door die eigen aard van onze affiche dat we een heel ander doelpubliek bereiken dan de meeste andere festivals. Wil hebben een rustig, iets ouder publiek - gemiddeld tussen de dertig en vijfendertig. Hoewel onze markt een stuk groter werd, denk ik persoonlijk niet dat wij bijvoorbeeld 60000 mensen bijeen zouden kunnen krijgen. Ons publiek komt immers veel minder de deur uit dan de zestienjarigen die je op andere festivals ziet.

Lode : Toch denk ik dat we nog een heel stuk kunnen groeien. Het eigene van deze muziek is dat je er van kunt genieten al zou je er absoluut niks van afweten. Wij kunnen het ons dus veroorloven om buitenlandse topnamen naar hier te halen die ons Europees publiek letterlijk niet kent. Dat gaat niet op voor rockmuziek. neem Pinkpop of TW, die eigenlijk alleen een tienerpubliek echt aanspreken. Jonge gasten zijn op zoek naar hun identiteit, ze herkennen makkelijk de innerlijke pijn en bewogenheid die rockmuzikanten zo dikwijls uitschreeuwen. De indoorversie in het Antwerps Sportpaleis ligt dan weer iets anders. Wil je daar een vol huis hebben, dan vraagt de programniatie er wel bekendere namen. Toch wilden we die uitdaging aangaan. In de eerste plaats omdat de latino-muziekgenres onterecht altijd alleen

De uitgave van de eerste CD Caribbean Beat, Tuco Bouzi uit Haïti en organisator Lode Verschueren.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

maar met zomer en cocktails geassocieerd wer den. Bovendien stelden we vast dat een boel mensen op de kar springen die wij al 17 jaar getrokken hebben, daar willen we dan zelf ook wel de vruchten van plukken. Jan : In de Blauwbossen trekken wij een bezadigder festivalbezoeker aan, iemand die voor de gezellige boel komt, voor de entourage, de speciale cocktails. Vreemd genoeg is het zelfs zo dat ons publiek nog rustiger is geworden naarmate er meer volk kwam. Al moetje als organisatoren natuurlijk altijd alert blijven, het blijft een massaal gebeuren met zo'n 30 000 bezoekers.

Tranen De Hoogstraatse Maand

&t;

Sfeerbeeld tijdens het festival dat plaatsvond op het terrein waar nu Zagerij Van Erck gevestigd is. (Wortel 1971)

Lode : Wij kunnen ons simpelweg niet veroorloven om op routine te gaan drijven. Er komen ook iederjaar weer organisatorische problemen hij. Zo wordt er de laatste jaren meer gekampeerd, en hebben we de camping dus danig moeten uitbouwen, inclusief een ruime douchetent. Zulke dingen vereisen echt wel denk- en vergaderwerk het hele jaar door, om van het leggen van de contacten en de prospectie nog maar te zwijgen. Maar wanneer alles dan meezit, enje kijkt even van in de coulissen toe hoe naar wat zich op en voor het podium afspeelt, met in de achtergrond de feeërieke verlichting, de tenten, dansende mensen overal.., dan schieten mij nog altijd de tranen in de ogen, echt waar. Dat is echte poëzie, daar blijf je het voor doen. Of vooi liet gevoel van tevredenheid de zondagmorgen wanneer de stress wegvalt en er een fles champagne gekraakt wordt met de helpers. En dan de zon zien opgaan, gewoon heerlijk is dat! Nadien heb ik wel een afkickperiode nodig. waarin dc dagelijkse actualiteit van de echte wereld weer haar plaats opeist. De weken voor het festival ben ik mij van niks anders meer bewust. Wanneer ik alles overzie, is het misschien wel zo dat de Antilliaanse Feesten een soort verslaving zijn voor mij. Wuut ook de moandenlaiige sties, dc spammimiligeim, dr intensiviteit waarmee alles doorgepraat en geregeld moet worden, de mogelijkheid om te


MANNEN IN DE MAAND improviseren en problemen op te lossen, de waanzinnige drukte van de laatste week.., het hoort er allcmaal onverbrekelijk hij. Ik zou niet meer zonder kunnen. Jan : Vroeger heb ik heel veel meegewerkt op het terrein zelf, nu zou ik dat eigenlijk zo weinig mogelijk moeten doen. Voor de opbouw zit ik twee weken fulltime vanuit de Blauwbossen te werken. Eigenlijk is het waanzin wat daar allemaal gebeuri voor twee avonden. Zoals bij elk feest is de voorbereiding veel intensiever en langduriger dan het eigenlijke feest zelf. Wij beginnen er iederjaar van nul, met een lege wei. Het is een gigantisch werk om alle voorzieningen aan te leggen en perfect te laten functioneren. waarvoor ik als terreinmanager blindelings op een boel mensen moet kunnen vertrouwen. We werken niet een technische ploeg van een vijftal mensen die enorm aan mekaar hangen en die aan een half woord genoeg hebben om te weten wat er moet gebeuren. Het gekke is dat we mekaar verder in de loop van het jaar haast niet meer tegenkomen, terwijl we daar zo intensief samenwerken. Helemaal gerust ben ik nooit, je kunt er nooit helemaal zeker van zijn dat iedereen er op elk moment wel zal zijn. Zelfs in de eigen technische ploeg kan er altijd iemand met zijn verlofregeling op het werk in de knoei geraken of zo.

Dan denk ik aan de verenigingen die hun deel van de sectorenwerking doen, zonder wie dit systeem onmogelijk zou zijn, en die daar zelf ook wel bij varen. Maar dan denk ik evenzeer aan de uitstraling van het festival voor Hoogstraten zelf. Het heeft me altijd verbaasd dat niemand er ooit aan dacht om initiatieven in liet spoor van het festival te nemen. Voor de scholen zouden er toch knappe dingen kunnen gebeuren via onze contacten met een boel ambassades en overheden. Ook de horeca zou wel kunnen varen bij een activiteit op zondagmorgen in het centrum. Let wel, wij zijn geen vragende partij hiervoor, maar zouden dergelijke dingen wel kunnen steunen. Anderzijds besef ik wel dat zowel het tijdstip van het festival als de ligging van het terrein hier voor een en ander tussenzitten... ? Waarna (voorde vierde keer in de loop van het gesprek) de tefrton klinkt. Dit keer is het de dringende vraag van één van de huisgenoten om te komen eten. 'Ja maar, dat interview loopt hier fierm uit. ik geloof dat wij heel De Hoogsiraatse Maand moeten volpraten...' Niet dat dit echt de bedoeling was, maar wijselijk trokken we toch maar onze conclusies en iiie!den het voor bekeken. Tot wederho ren dus. in de Blauwbossen, of wat had ii gedacht??

Zelf voel ik mij het meest voldaan van zodra alles goed en wel draait en loopt. In de loop van de avond valt dan de stress helemaal van je af. Alle planningen kloppen, oplossingen pakken goed uit, voorzieningen werken... dat geeft een bijzonder intense tevredenheid. Lode : Wat bijkomend plezier doet, is te weten dat je werk iets betekent voor je eigen streek.

291 Garage

F. GEUDENS bvba Meerse weg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

Advertenties (—,)

31449.11 /314.55.04

WIE HEEFT HET VOOR U IN FUSIEGEMEENTE HOOGSTRATEN?

B ij

KBC Bank & Verzekering staat een cliëntvriendelijke,

professionele en vooruitstrevende dienstverlening hoog in het vaandel. Meer dan 18 000 KBC-medewerkers staan hier garant voor. En daartoe behoren ook de medewerkers van het KBCverzekeringskantoor en het KBC-bankkantoor van Meer, Wortel, Hoogstraten, Meerle en Minderhout.

KBC BANK & VERZEKERING VERENIGT DE KREDIETBANK, ARt-VERZEKERINGEN EN CERA BANK.

KB C We hebbei. 1fl Bank & Verzekering 7


VANUIT HET STADHUIS*** Brandweer in de voetsporen van de politiediensten. Blussen van Kapellen tot Essen Twee jaar geleden verenigden de politiediensten van Hoogstraten, Merksplas en Rij kevorsel zich in een nieuwe interpolitiezone. Voornaamste doelstelling: een optimale functionering en een waarborg voor een 24-uren permanentie. De evaluatie enkele maanden geleden gaf alleen maar positieve reakties. Nu lijkt het de beurt aan de brandweerdiensten .Als het van de nieuwe voorstellen van de gouverneur afhangt zal de Hoogstraatse brandweer ook binnenkort ter hulp moeten schieten in Zandhoven, Kapellen tot in Essen. Daarmee overlapt de hulpverleningszone voor de brandweer niet die van de interpolitiezone. De Hoogstraatse brandweer zal zich voortaan voor onderlinge samenwerking meer richting Antwerpen moeten oriënteren..

Nieuwe hulpverleningszones voor de brandweer Op 1 februari van dit jaar lanceerde de Gouverneur het voorstel om grotere huipverleningszones voor de brandweer en de dienst 100 op te richten . Naar het voorbeeld van de interpolitiezones is het de bedoeling om ook de brandweerdiensten efficiënter te doen samenwerken. De autonomie van de gemeenten blijft evenwel gewaarborgd. Voorheen was de gemeente Hoogstraten vooral gericht op Turnhout. Het lag dus in de lijn der verwachtingen dat de nieuwe hulpverleningszone zich zou situeren rond het Turnhoutse en alzo ook de IPZ ZOU overlappen.Maar dit scenario gaat evenwel met door, ten zeerste tot ongenoegen van Turnhout die hierdoor haar regio ziet verkleinen. In plaats van de spuiten te richten naar Merksplas en Turnhout treedt de brandweer van Hoogstraten toe tot de zone richting Antwerpen. Collega's worden de korpsen van Rijkevorsel. Malle, Zoersel, Zandhoven, LuIe, Schilde, Wuustwezel, Brecht, Kalnithout , Essen. Brasschaat, Kapellen en Schoten. Brandweer commandant Jan Van Hemeldonck legde in de gemeenteraadszitting van einde juni uit hoe dit samenwerkingsverband gegroeid is. Toen er in 1988 de eerste initiatieven genomen werden voor een formele samenwerking was er voordien reeds een goede samenwerking met Turnhout. Het leek dan ook logisch dat bij een verdere rationalisatie en uittekening van grotere zones men zich hier verder zou op baseren naar analogie met de bestaande IPZ voor de politiediensten. De stad Antwerpen met zijn wereldhaven gaf er evenwel de voorkeur aan om als zelfstandig korps te blijven bestaan en niet opgenomen te worden in een bredere zone. Hierdoor kwamen de omliggende gemeenten in de kou te staan. Ten slotte werd er een oplossing gevonden in een zone gaande van de rand van de stad Antwerpen naar het noorden van het land toe. Zo komen Hoogstraten en Rijkevorsel uiteindelïjk in deze nieuwe hulpverleningszone terecht.

goede partner. Het opent perspectieven voor een goede samenwerking op de E19 en de Transportzone. Hier bevinden zich immers de grootste risico's en het oude Vlaamse gezegde "beter een goede huur dan een verre neef" indachtig, zal men hier de vruchten nog van kunnen plukken. Reken maar even het tijdsverschil uit wanneer er hij een ernstig incident op de Transportzone hulp moet aangevoerd worden vanuit Brecht of vanuit Turnhout. Momenteel zijn de gemeentelijke brandweerdiensten nog ingedeeld in X, Y en Z-korpsen. Hoogstraten is een Z-korps. Bij een ernstig voorval moet er officiëel eerst hulp ingeroepen worden hij het dichtstbijgelegen Y-korps, te weten dat van Turnhout. Blijkt dit onvoldoende dan kan men nog een beroep doen op een X- korps, Antwer pen in dit geval. In de praktijk wordt er niet altijd de officiële rangorde gevolgd en wordt er ook wel onderlinge hulp verschaft tussen de verschillende korpsen.

Blussen in Kapellen? Het doel van deze nieuwe hulpverleningszones is meer dan enkel gaan blussen in Kapellen of Schoten. Belangrijkste is de samenwerking tussen de verschillende korpsen bij onderlinge hulpverlening en wanneer er om versterking gevraagd wordt . In dit verband is het ook erg belangrijk dat alle interventieplannen op elkaar worden afgesteld. Ook bij bepaalde interventies waar er binnen het eigen korps on \()Id( cndc

B raii doe e rkomnzan dan t Jan Van Hem eldonck geschoold personeel aanwezig is, kan er bijstand gevraagd worden uit de andere korpsen. Zo heeft I-Ioogstraten vier gediplomeerde duikers in hun rangen. Bij een ernstig ongeval op de E19- put te Minderhout of aan de Mosten bijvoorbeeld, kunnen er andere duikers opgevraagd worden. Hetzelfde geldt voor gaspakdragers, meetploegen, enz. Zo zal ook Hoogstraten zijn specialisten uitzenden. Binnen de nieuwe zone wil men ook overal de preventie op dezelfde lijn stellen. In al de aangeloten gemeenten zal uiteindelijk dezelfde politiereglementering gelden in verband met brandveiligheid.

Over de grenzen heen. Hoogsirateri wil echter ook verder kijken dan haar neus lang is. De samenwerking met Brecht zal in de toekomst erg belangrijk zijn voor snelle interventies op de E19 en de Transportzone. Maar de F19 stopt niet aan de grens. Vandaar dat men ook dringend werk wil maken van goede afspraken met de gemeente Breda voor bijkomende hulp, snelle interventies en samenwerking over de grens heen. Maar dit lijkt voorlopig nog toekomstmuziek. De nieuwe hulpverleningszone is momenteel in de gemeenteraad goedgekeurd. Afwachten nu nog naar het advies van de Gouverneur en de Minister van Binnenlandse Zaken, en de uiteindelijke wetteli1kc vastlegging.

Toch goede zaak. De brandweer van Hoogstraten ziet deze evolutie toch wel positief. Zeker belangrijk is de aanwezigheid van de gemeente Brecht in deze nieuwe groep. Brecht is voor Hoogstraten een

De oudere garde van hei korps. Zij kunnen nog jaren vertellen over alle akties onder de kerktoren. Verre afstanden werden Iiiiii bespaard. Het kan verkeren


BRAND WEER

.k

-

• ..

-.•..

-•

-

-'

— T

Het Hoogstraatse brandweerkorps anno 1999.

HALVE EEUW GELEDEN AUGUSTUS 1949 MEERLE Vlaamse Kermis Morgen Zondag om 2 uur wordt bij ons de Vlaamse Kermis ingeluid met muziek en zang. De kraamkens fijn opgesinukt door onze missiebietjes, verwachten met ongeduld de bezoekers en bezoeksters. Komt ne keer mee. We gaan eerst enige keren draaien op de paardenmolen. We zingen er uit volle borst onze gevraagde lijfstuks-. kens. leuereen zingt mee. Kent gij. die al van de «Charel» en de «Kieie Fee» ? Daar zijn de coureurs. Alleman wil zijn kans riskeren. Ik zet op Sooike Vermeiren Gij ook ? Nee, ik op Zagers. Als de Sooi niet plat valt, dan heb ik mijn inzet dubbel en dik terug, maar eerst zien zei de blinde Ons Suske trekt nu mee naar de snoepkraam. Mit verkoopt van alles niet hopen: karamels, babbeleers, nougat, chocolade, tutters, blaasuit, en warme rek, en lekkere zwarte hors t bollen. Eerst nu gaan drinken. Recht naar 't Piepenhol ! Die Trappisten mogen er zijn, die_ zijn niet aan hun eerste vat. Maar ne Forst loopt nog zoeter binnen. Ons Hen en onze Sus die drinken limonade, die zijn voor 't zuut. Schol Dat kanon werkt op mijn zenuwen. \Ve trekken er naartoe en schieten

eerst al de pijpen in snot van een. 't Blazoen dat valt niet mee, maar die mijnheer van 't kanon kijkt verduiveld lelijk, omdat al zijn kogels de lucht in vliegen. We verdielien een goei sigaar van Meer en al paffend zijn we verder. \Vat is dat nu ? Ze spuiten heel mijn nek onder. \Vacht een beetje. We zullen die mannen ook eens begaaien. Hier de kraam van de wekkers J andorie wat zou ons Trien content zijn als ze een paar van die prachtige vazen op de schouw kon zetten. Die moeten mee. Ons Fien kan onze Sus maar helpen dragen. De studenten trekken rond met een fijn negerinnetje uit Congo. Ik zeg: ze heet Helêne. Als 't nu maar geen « Mie » is. Ons Suske zit alweer bij 't wiel « Altijd Prijs». Voor twee frank wint hij een voetbal. Ons Hen wint een pop. Die komt nog wel van pas binnen een jaar of vijf. Aan die kraam met electrische lam.pen, daar zijn de mensen niet weg te stampen. Een dikke zwarte pastoor niet twee rijen witte tanden houdt de knop vast. Met hele handsvollen smijten de mensen 't geld op tafel. Daar gaan ve later nog wel eens piepen. Maar onze beer begint te grollen. \Ve gaan naar 't restaurant, eten patates-frites niet pekelharing, hesp met pistolees en slabberen een heel schotel ijs-crone binnen. Niks blijft er over.

In t zaaltje daarneven daar zijn z aan t taniboeren. Ons Suske zegt Va, kvat is dat Daar is 't cinema gelijk in de koekestad, zegt onze va. En vaarempel, dat is om u kreupel te lachen. Alleman moet zijn buik vasthouden. \Ve geraken weer buiten. We schuiven allemaal rond een tafeltje, bestellen een goeie pot, roken een goei cigaar en genieten... Maar t is elf uur. Alleman opstap. pen ! Morgen om twee uur zijn we allemaal weer terug. Dan gaan we zien naar de rest van 't schoon weer. Mensen van Meerle en omstreken, als ik u een goede raad mag geven: konit allemaal naar Meerle op Zondag en i\laandag. En dat ge er plezier zult aan beleven, dat beloof ik u. Tot Zondag ?

Gemeente MEER GROTE VLAAMSE KERMIS op 14 en 15 Augustus Opening om 2 u. Inkom 5 fr. Kinderen gratis. Plaats voor fietsen 3 fr. ALLE VERMAKELIJKHEDEN NIEUWE ATTRACTIE'S waaronder «De sprong uit het vliegmachien» De gekende geluidversterkers «DE STEM VAN DE REUS)> opgesteld door de specialisten van « Philips-Radio » « l-IENDRICJ{X-SOMERS » van Hoogstraten, zullen U de geliefde Radio-vedetten laten horen Bob Scholte, Will)' Vervoort, Kees Manders, Bobiaan Schoepen, enz. Radio-Grams en tevens Zangers uit Meer en omstreken komen voor onze Microfoon. 1140


h@@g) 2CC9n

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpot-straat 11E, 314.53.70. E-mail warre.palmans@village.uunet.be

Die lange hete zomer in Hoogstraten is ondertussen goed en wel begonnen. Na twee mei en vier juli is het weekend van 30, 31juli en 1 augustus weerom een verzamelpunt om 'gezien te worden' op de Vrijheid: het internationaal folklorefestival van de Gelmeizwaaiers. Andere toeristische tips vindt u verder. Vergeet ook niet het stedelijk museum te bezoeken dat vanaf 3 juli drie nieuwe tentoonstellingen presenteert. En op 22 augustus is er weer Begijntjes Laat Besluit. Voor het afsluitend weekend van dit feestjaar is men nog op zoek naar vrijwilligers die zich gedurende 4 dagen kunnen vrijmaken. Bij voorkeur mensen met ervaring in bloemschikken. Historisch Hoogstraten in groenten- en bloemenpracht vormt de afsluiter tijdens het weekend van 18 en 19 september. Kandidaten melden zich bij de dienst voor toerisme.

Begijntjes Laat Besluit

Historische evocatie

Niet vergeten te kooien kijken op zondfig 22 auquvtuv De stoet vertrekt omstreeks 14.15 uur in de Tinnenpotstraat. Vanaf dit jaar schenkt liet Convcnt een aannioedgiig.sprijs aan het gebuurte dat dit nodig heeft. Op liet einde van de eerste opvoering rond de historische figuur van Elisabeth Van Culemborg tijdens de openingsdag van de VTB- VAB-zoektochten op 4juli jongstleden mocht voorzitter Jos Van Den Kiebooni van de Gein,elzwaaiers uit handen van graaf en gravin de Lalaing de erkenning als 'Gemeentelijk ambassadeur voor Vlaanderen' ontvan gen. De Gelmeizwaaiers verdienen deze trofee als waardering voor hun inzet gedurende de laatste jaren voor her volkskunstgebeuren in zowel binnen- als buitenland.

Hoe historisch is deze evocatie?

Zondag 4juli kon deJnulie de Lalaing eten kennismaken met eigentijdse begijnen. Nu begrijpen we ook beter waarom men meestal 'begijntjes' zegt.

FD

Naar Zundert met het Davidsfonds. Deze vereniging heeft de goede gewoonte aangekweekt om het nieuwe werkjaarte starten met een uitstap in eigen regio. Zo kwamen de verschillende dorpen van de stad Hoogstraten al aan bod. Op zaterdag 18 september trekt men de grens over en wordt Zundert bezocht. Wie met de fiets naar Zundert wil rijden, verzamelt om 13 uur aan het Gezondheidscentrum in de Gravin Elisahethlaan. De anderen komen om 13.30 uur aan de kerk bijeen om met enkele auto's te vertrekken. Want om 14 uur wordt iedereen verwacht iii liet cultureel centrum Van Gogh voor koffie en gebak (NL weet je wel). In dit centrum is er een rondleiding door de expositie "Twee werelden uit één dorp". Op dezelfde dag als Vincent Van Gogh werd nog een andere Zundertenaar in het gehoorteregister ingeschreven, nI. Jan Arnouts. Deze laatste bleef gans zijn leven in Zundert wonen. Hun heide levens WUIdLII naast elkaar gezeten dat levert een boeiende vergelijking op. Nadien wordt er even door Zundert gewandeld en het Van Gogh-kerkje bezocht. Omstreeks half vijf eindigt het bezoek aan Zundert. Inschrijven doet u bij SWÏ Verseliueieii (311.11.88) vçr 10 september. Voor de prijs van 250 BEF is alles inbegrepen (koffie met, inkom tentoonstelling, gids).


HOOGSTRA TEN

Toeristische tips

Ghesellen van de Aardbei ruim inzetbaar

Een zomerse zondag, Ieer op een terras je of een bank in het groen en dan de lucht vol beiaardmuzick... dat is toch echt geiiieteii. Tijdens dc maand augustus is het weer Zovel. elke zondag wordt Hoogstraten getracteerd op een heiaardconcert dat georganiseerd wordt door de VVV in samenwerking met het stadsbestilTir en de kerkfabriek. Alle eooç, ten l;egiiunen Om 17 Uui. Een piogrammabrochure is te verkrijgen op de dienst vÖÖr toerisme. Deze laatste dienst organiseert ook enkele geleide bezoeken tijdens de maand augustus. Op zondag 8 augustus is er een schattenjacht op het begijnhof: een speelse zoektocht voor gans de familie. Op 15 augustus wordt een geleid bezoek gepland aan het begijnhot en het stedelijk museum. Op beide dagen wordt er om 14 uur verzameld aan de pui van het stadhuis. Op zondag 22 augustus wordt er verzameld aan het Casino in Wortel voor een natuurwandeling door Wortel kolonie. Tijdens de Kempendag van 29augustus kunnen zes verschillende bewegwijzerde fietsroutes gereden worden die tussen de 30 en 75 km lang zijn. Tussen 8 en 14 uur kan er vertrokken worden aan de 'Aardbei-hut' ter hoogte van zaal Pax. Deelname kost 70 BEF uf 150 BEF voor een geziaskaart, waarin een verzekering, deelname aan de animatie onderweg en een leuke verrassing.

0, '

"

Tijdens de openingsmanijestatie van de zomerzoektochten op zondag 4 juli kwani Margaretha Van Savoie even op bezoek hij Elisabeth van Culemborg en Antoon de Lalaing. Aan de Grootmeesters van het Herto gelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei was gevraagd om bij deze gelegenheid aan te treden als leden van de Rederijkerskcnner t E'lanrierke.

Feestsehieting 't jOR1SGILDL' ;

1

R]

De zaterdag voor de historische evocatie op de Vrijheid en het weekend van 10 en 11juli verliep in het lokaal van de Sint-Jori,sgilde in de Brouwerijstraat deft'estschieting naar aanleiding van het 50-jarig gildenbroederschap van Louis Nees en Herman Gabriëls. Beide 'oudermannen', zoals opperhoofdman Jef Van Opstal hen noemde bij de laudatio op vrijdagavond, waren in het verleden zeer verdienstelijke schutters die nog altijd hun bijdrage leveren aan het gildenleven van vandaag.

Vermoedelijk bidden deze hegijnen voor het zielenheil van de dame in het venster... of is het eerder een verlangen naar het andere leven buiten het hof?

Van 1juli tot 15 augustus is de WERELDWINKEL enkel op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Internationaal Foiklorefestival 1999 Programma Vrijdag 30 juli, 20 uur

AVOND VOORSTELLING in de Rabboenizaal Optredens van de Gelmeizwaaiers, Volksdansgroep gepensioneerden Hoogstraten, groepen uit Brazilië, Nederland, Italië, Engeland en Tsjechië. Zaterdag 31juli, 20 uur

AVOND VOORSTELLING in de Rabboenizaal Optredens van dezelfde groepen als op vrijdagavond. Zondag 1 augustus. 14.30 uur

FEESTOPTREDEN in openlucht (stadhuis) Vendeliersgroepen Die Rooselaer uit Oostrozebeke, De Klauwaerts uit Meersel-Dreef, De Gelnielzwaaiers uit Hoogstraten. Volksdansgroepen uit Brazilië, Engeland, Tsjechië, Italië en Nederland.

11


HOOGSTRA TEN

Ook gecultiveerd groen is heel mooi

Plantj esweekend Kont op tegen kankcr 17. 18 en 19 september 1999

gaas GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstrateri Teittoon 03 311.71.81 Fax: 03-314.83.98

Een aantal jaren geleden wa.s het bezoeken van grote nieubelzoken 0/) zondag voor velen een haast wekelijkse hobby. Toen geloofden we nog zonder voorbehoud in de consumptiemaatschappij. Nu het milieu in het algemeen en het groen in het bijzonder veel meer aandacht krijgen, ontstaat er een nieuwe vorm van toerisme: tuinen kijken. De opentuindagen op 19 en 20juni hadden dan ook heel wat succes. Maar waarom kijkt tuinman Leo zo somber naar de resultaten van zijn hobby?

Uw gezondheict Paarcienmelk Empirisch is bewezen dat paardenmelk goed is bij de volgende aandoeningen: - Psoriasis en eczema, ook voor eczema bij kinderen; - darmaandoeningen als Colitis Ulcerosa en de ziekte van Crohn, effectief bij zowel diaree als verstopping; - langdurige reuma, - andere stofwisselingsproblemen, - een hoge cholesterol. Daarnaast ter versterking bij chemotherapie. Waar te verkrijqen?

Fam. Backx- H uyb rechts Groeske 7A, 5114 AE Castelre, Nederland, (Ligging: net over de grens nabij Hoogstraten) Voor verdere inlichtingen te!.: Vanuit Be. 0031113 503 9708, vanuit Ne. 013 503 9708.

Veruit het mĂŠĂŠstgelezen blad in de Hoogstraatse De regio Hoogstraatse Maand 12

vi

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

IO1TD1 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Opleidingsmogelijkheden Misschien zijn sommige lezers op het einde van de maand augustus de vakantie reeds lang beu en hunkeren zij naar werken en studeren. Voor hen hebben wij een gouden tip tijdens het laatste weekeinde van de maand. Op zaterdag 28 en zondag 29augustus kan men tussen 10 en 18 uur het Salon voor Opleidingen en Volwassenenonderwijs gaan bezoeken in het Bouwcentrum te Antwerpen (Jan van Rijswijcklaan 191). De toegangsprijs bedraagt slechts 100 fr. Deze beurs biedt u een staalkaart van (bijna) alle opleidingsmogelijkheden in Vlaanderen en Brussel. U vindt tijdens dit weekend informatie over cursussen en vormingsprojecten op alle niveaus en rond diverse thema's. Beginnende vanaf het tweedekansonderwijs en taalcursussen, overhet brede pakket aan technische opleidingen en vervolmakingsprogramma's, vindt u hier ook informatie over hobbycursussen, Open en Seniorenuniversiteit en begeleidingsprojecten voor werkzoekenden. Startende zelfstandigen en bedrijfsleiders vinden dan weer hun gading in het pakket projecten voor zelfstandige ondernemers en het virtuele KMO-loket. Er zijn ook enkele randactiviteiten: zaterdag 28 augustus. van 10 tot 12.30 uur, is er een colloquium Visies op pernlaiieue vorming ' in samenwerking met de Stichting Lodewijk de Rad. Latcrdog 28 en zondag 29 augustus door lopend: persoonlijkheidstesten in samenwerking met het Provinciaal Instituut voor Sociale Promotie Antwerpen. afdeling hedrijfsorganisatie & assistent in de psychologie. Voor meer informatie: tel. 03-288.80.36. Niet vergeten: na elke zomervakantie komt er een nieuw werkjaar!


HOOGSTRA TEN

Lid was hij ook van de ridders van het Heilig Bloed, cle scoutsgroep clie toen in Hoogstraten bestond. Jos is altijd patrouilleleider geweest. Eerst vergaderden ze hij Brosens (Annie was Akela van de woifkens), laterinde St.-Jozefzaal van de Tinnen Pot. De vereniging weigerde pertinent lid te worden van het VNV dat op een bepaald moment de zaal binnenviel en alle aanwezigen even meenam. Na de oorlog mocht van deken Lauwerys de scoutsgroep niet meer heropgericht worden. Na schooltijd kon hij aan de slag bij Albert Weyler. Later werkte hij voor Nelles Jansen die een meubelzaak had op cle Loenhoutscweg en later naar cle Vrijheid trok. Omdat dan cle fabrieksmeuhelen op kwamen zetten, werd hij daar opgezegd maar kon één dag later al aan het werk bij Jos Versmissen. Op de plaats waar straks de nieuwe Gelniel zal openen. In 1986 ging Jos op brugpensioen. Veel eerder had hij ook kennis gemaakt niet Charel Versmissen, van het meubelhuis, die hem in de SintJorisgilcle binnenloodste.

naaien bij Jos Swolfs. 'Ik heb heel niijn leven genaaid", zegt ze. Nadien op de Friswit, recht tegenover de deur, waar ze op 55 jaar op brugpensioen ging. Ze leerde Jos kennen op een toneelavond die georganiseerd werd ten voordele van cle weder opbouw van de kerlc. Op dc statie wilde ze eigenlijk niet wonen, had ze meermaals gezegd. Het kan verkeren zo blijkt. Na lOjaar huwelijk kwam pas het eerste kind, Karin werd in 1959 geboren. Latervolgdein 1961 GreetenMyriani kwam ter wereld in 1963. Die drie dochters zorgden samen voor4 kleinkinderen. Een stamhouder is er dus niet, betreurt J05 een beetje. ook omdat geen van de schoonzonen op dat gebied Jos is gevolgd. Wel moeten we melden dat één van de kleindochters veel interesse heeft voor het kruisboogschieten. Zo zijn we aanheland bij de grote passie van Jos: de gilde. Jos was ( en is nog steeds) ccii niet onaardig schutter. Van 1967 tot 1985 was hij achteréénvolgens driemaal zes jaar koning zodat hij nu door het leven gaat als keizer. In 1970 werd hij voor 5 jaar opperkoning van de Hoge Gildenraad, In 1975 ontving hij de zilveren vogel, in 1980 de gouden vogel en in 1994 de gouden plaat. Die pale-ale dateert ook van in de begintijd toen ze schoten hij Frans Brosens (Brouwershuis) : toen dronken de meeste schutters dat hier. Dat is hij cle nieuwe schutters niet geweten. Maar toch eerden ze de keizer een paarjaar geleden op een wel bijzondere manier. Iedereen begrijpt in de Hoogstraatse gilde wat je bestelt als je zegt: "voor niij een 'schrijverke' Zeker weet iedereen dat Jos veel heeft bijgedragen tot de oprichting van het lokaal van de gilde in cle Brouwerijstraat. Daar is veel hout in verwerkt. door wie anders dan door Jos, zou u denken. Zonder andere gildenbroeders te kort te doen. Een karwei in de kerk, ook daarvoor hebben ze Jos weten te vinden. De toonkasten van de tapijten zijn trouwens van zijn hand. "Hij kent liet verschil tussen een prei en selder niet", zegt Maria, om aan te geven dat het tuinwerk altijd voor haar is geweest, inclusief de gazon afrijden.

Maria De Meyer zag het levenslicht op Ganiniel op 16 augustus 1926. Thuis zaten ze in de boerenstiel. Na een verhuis naar Oostnialle volgde ze daar de lagere school. Omdat vader vroeg stierf, trok moeder naar Hoogstraten waar Maria nog een tweetal niaanden naar school moest. De oorlog was pas uitgebroken zodat er niet cel lessen gevolgd werden. Dan gitig te

Voor wie Jos kent, en Maria doet dat zeker al enige jaren, weet dat hij voor verrassingen kan zorgen. Het gouden huwelijksjubileum zal dan zeker zeer prettig gevierd worden op zaterdag 31 juli. Vanwege de l-loogstraatse Maand wordt alvast een dikke proficiat toegevoegd aan de vele gelukwensen clie er iuïlen kanten.

GOUD IN HOOGSTRATEN

Jos Schrijvers en Maria De Meyer Op 27juli1949 traden Jos Schrijvers en Maria De Meyer in het huwelijk in de Begijnhofkerk van Hoogstraten. Schepen Stan Van de Wiele -de burgemeester was toen afwezig- had hen even voordien burgerlijk getrouwd in de Gelmelstraat, in het vredegerecht. Zij waren één van de eersten die met een auto naar de kerk reden; de gewoonte was toen nog dat men te voet naar de kerk en stadhuis trok. Maar eer het zover gekomen was, dient eerst nog een stuk van hun levensverhaal verteld te worden. Onder het voortdurend roeren in een pot soep door Maria, vertelde vooral Jos één en ander.

Op 28 niet 1927 werd Jos Schnvers geboren op het Van Aertselaarplein, op dezelfde plaats waar hij nu al vijftig jaar woont met zijn echtgenote. De voorloper van de huidige woning was toen een winkeltje van voeding en kledij dat werd uitgehaat door zijn moeder. Die had samen niet zijn vader, machinist op de stoomtram, zes kinderen waarvan Jos de jongste was. "Chance dat ik nog leer', zegt hij want op zijn drie jaar liep hij widei ccii kaniion, 'juist tussen de twee voorwielen en langs achter kon ik er net tussenuit kruipen". Uit schrik voor de reactie van zijn ouders liep hij van huis weg gnkele uren later ontvingen vader en moeder hem met alle vreugde dat hun kleinste toch niks mankeerde. In zijn jonge jaren liepen ze iliet de buui t vooral veel toerkens rond de statie, om te zien wie de rapste was. De hewaarschool volgde hij op de plaats waar nu café Het Moment gevestigd is. Vandaar werd naar de Jongensschool getrokken in de Karel Boonistraat. Die was nog compleet nieuw. Vervolgens kwam Jos terecht in de vakscliool, vooraan in diezelfde straat. Voor wie liet nog niet geraden had, houtbewerking natuurlijk.

11

,-

-

I

1

OK

r *ss

mi

-

1 .515-5-

4 13


4

9

Juli, vakantiemaand, kermisinaand, daarom deze maand extra aandacht voor dit volksvermaak. Verder gaat hier alles z'n normale gangetje. 't Lijkt zelfs of de mensen van Meersel-D reef gelukkig en tevreden zijn. Zowel in de winkel, aan de toog of bij vergaderingen wordt er weinig gemopperd over tekortkomingen op gemeentelijk of ander vlak. Er is natuurlijk de laatste jaren al heel wat gerealiseerd, we hebben mooie wegen en voetpaden, een pracht van een fietspad langs de Mark, de riolering loopt niet meer rechtstreeks de Mark in, de meeste elektriciteitsleidin gen liggen ondergronds, enz. Het lijkt wel of de strijdwapens begraven zijn. Ja en ergens mis ik dat wel, van de andere kant is het ook dankbaar te weten dat 20 jaar strijd van de dorpsraad, de plaatselijke politiekers en weet ik veel wie nog, zijn vruchten heeft afgeworpen.. MeerselDreef bestaat en wordt gekend en erkend als deeldorp van Hoogstraten. Maar toen op de laatste algemene vergadering van de dorpsraad werd verteld dat op het Vlaams Structuurplan, Meersel-D reef niet in beeld kwam omdat we in feite niet bestaan, draaide m 'n maag om. Schepen Van Animel daarover later aan gesproken, wist me te vertellen, dat Meersel-D reef aan al de normen voldeed om erkend te worden als zelfstandige leefgemneenschap maar dat het aantal inwoimers net iets te laag ligt. Hij stelde me echter gerust met de verzekering dat de gemeente zelf toch bij de provincie deze erkening zou kunnen bekomen en dat ze dat ook zouden doen. Nu daar hou ik hein aan. Maar toch vind ik dit een linke boel, naar mijn mening is Meersel-Dreefbij de fusie door de provincie erkent als zelfstandige leefgemeenschap. Iets wat de dorpsraad nog niaar eens moet uitvissen. En als ze dan toch verlegen zitten om strijdpunten, schud dan tante Post ook nog eens wakker wat betreft ons postnummer. Ik weet het, het is muggenzifterij, maar in deze gecomputeriseerde wereld is het godgeklaagd dat 2328 Hoogstraten of 2328 Meersel-D reef door een machine op bevel van de Post wordt omgezet in 2328 Meerle. Ik woon in de gemeente Hoogstraten en in de gemeente Hoogstraten woon ik in het prachtige deeldorp Meersel-Dreef Mag dat? Blijkbaar van tante Post niet. Wie kan daar wat aan doen? En wie doet daar wat aan?

. . 2

i

:

1

p

ç

. -

t

-

-'

-

,1( enkele deeldorp bloembakken. Dc onze .1WF1 opevieldaan liet kloosrer en het mna' gezegd, zowel van i'orm als van beplanting een succes. Dank U 'cmneente. dank U groendienst.

1. Schoolfeest 't Dreefle. De leerkrachten, leerlingen en ouders lieten zich weer eens van hun beste kant zien. Nadat vervangend directeur Herman Snoeys iedereen had welkom geheten, werd de namiddag ingezet met het lossen van een hoop ongedurige balonnetjes. Die werden uitgewuifd en nagedanst door de schoolkinderen. Alhoewel er enkele balonncn door de hevige wind niet verder raakten dan de bomen rond de speelplaats, kon dit de pret niet drukken. De fanfare zette in met een vrolijk muziekje en zelfs de weergoden veranderden van gedacht en lieten vanaf dan de regenbuien over drijven. De aanwezige ouders en grootouders genoten met volle teugen van de kapriolen opgevoerd door hun spruiten. Een mooi einde van het schooljaar en tevens af scheid van vervangend directeur Herman Snoeys. Die vanaf september directeur wordt in de vrije lagere school van Zoersel. De keren dat ik hem heb meegemaakt tijdens de vergaderingen van de participatieraad, heb ik hem leren kennen als een plichtsbewuste en efficiĂŤnte voorzitter, met een hart voor z'n school. Het is nu aan de schepen van onderwijs Marcel Van Ammel om een goede opvolger te zoeken voor Herman. P.S. Inmiddels ontvingen de ouders van Niek Van Poppel een berichtje dat zijn ballon in Leeuwaarden uit de lucht viel, goed voor een eerste prijs. 14

't Is ft'itelijk oud nieuws maar de kleuters van de basisschool t Dreejke trokken op maandag 17 mei de boer op. Ze bezochten de boerderij van de ouders van Yves Jacobs. De kleuters kregen de kans om alles eens goed met eigen ogen te bekijken. Het melken van de koeien, de kalveren enz. Ze mochten zelfs op de kalf/es hun rug zitten. Ze genoten met volle teugen. Moeder Francine Ryvers zorgde voor lekkere cake en natuurlijk een beker verse melk. Jan en Francine bedankt!


MEERSEL -DREEF

2. Alles geven, de kermis is in 't land. Wat maakt de Meersel-Dreefse kermis zo speciaal? Onze kermis is een hutsepot met de volgende ingrediënten: goei weer, vakantiesfeer, gezonde gehuurtenrivaliteit de kleinschaligheid eigen aan een dorp van een dikke duizend zielen, de goodwill eii de inzet van de horcca-uitbaters, een portie swingende muziek en een kermisconsité dat de lont in het kruidvat steekt. Die combinatie, gemengd volgens ecn ak,ud rc..pt, Lo?gt elk jaai weet voor een schitterende kermisweek. Het kermiscomité, alias Jef Jacobs, roept begin juni zijn discipelen uit de verschillende buurten bijeen ons een programma op te stellen. Met de blijde boodschap in hun achterhoofd, dragen deze kermisapostelen hun boodschap uit op de buurtvergaderingen. Langzaamaan met de kermis in het verschiet, slaat de vlam in de pan en wordt er ijverig gepland, gewerkt, verzonnen, geheime bondgenootschappen gesmeed, en spelletjes verdeeld. Daarbij nog dc oefenavonden in het stelt- en planklopen, gevolgd door een welverdiend pintje en alle ingi'ediënten liggen klaar. De jeugd kijkt uit naar het verschijnen van de eerste kermiswagens om nauwgezet dc opbouw te volgen, de moeders hebben uitvoerig hun huis gepocist cii een I'linke voorraad kermisspijzen ingeslagen om de naar de heimat terugkerende familieschaar eens flink te verwennen. De Straat wordt gekeerd, den hof opgekuist om de keurende blikken van de nonkels te kunnen

Her meest leutige spel is het waterspel, waarbij men met water gevulde ballonnen moer trachten op te vangen. Zonder dat ze kapot gaan natuurlijk, wat vaak gebeurt tot groot joiijt van de omstanders.

Voor het eerst werd ook de speeltuin bc:ochî, rijd voor ccii ,icIIcijc Ivi/Ico voo/en. W nirhij de ring heen en weer gaat met de vliegende Hollander. Hier vakkundig aangedreven door Karin Antonissen en Nancy Van de Velden.

Affiches links en reeht,v bondi'den

('Cn

strip-act aa,i. Iedereen zat dan ook vol spanning te wachten wat er uit de wagen van Meersel zou te vooischijn piepen. Ze lieten de mensen maar liefst tien minuten op hun honger zitten. En toen verschenen er tot grootjolijt een bonte mengeling van stripfiguren. Dat noemen ze nog eens met zand in de ogen strooien. De vrouwen lachten opgelucht, de mannen keken eerder teleurgesteld. De stripfiguren kwamen heel knap voor de dag. Met deze act, won Meersel een eerste prijs.

De mannen van het Moleneinde, niet vies om hun handen vuil te maken, gingen op bevel van minister Steve Srevaert, stad Lourdes met de sloophamer te lijf. 15


MEERSEL-DREEF

De kermisspelen op maandag met het spannende (en vermoeiende) plank/open, inclusief hindernissen.

goede nachtrust, is het tijd voor de kermisspelen. De maandag is gereserveerd voor de spelletjes van café naar café. Tegenwoordig zijn al de ploegen verkleed in kleurige T-shirts, gesponsord door de plaatselijke neringdoeners en niet de vaste wil om te winnen kan de wedstrijd beginnen. En dat de beste mogen winnen. De eerste speldag werd dan ook gewonnen door het gebuuit liet Geitcncindc. Ondertussen spe len de schoolkinderen hun eigen spelletjes in de St.-Annastraat onder leiding van de lagere schoolleerkraehten. De dinsdag is het dan de beurt aan de weidespelen op het Heieinde, waarbij de deelnemers in klederdracht een bepaald thema uitbeelden voor de jury, om vervolgens elkaar te hekampen. Ondanks dat de Geiten hadden afgehaakt wegens te weinig belangstelling, was er voldoende ambiance om te eindigen net de belofte volgend jinr door ie aan met of zonder de Geiten. De Geiten werden na de spelen getrakteerd met de traditionele strijdkreten: "Geiten stinken" en "Wat zijn die Geiten stil". Vooral deze laatste kreet was zeker nu een schot in de roos. Enkele dapperen gingen nog verder en kwamen hier en daar op 't gebuurt 't Geiteneinde enkele zwarte vlagen hangen om de Geiten nog wat meer Uit te dagen en te jennen. De Geiten blijven tot dusver echter bij hun standpunt, dat één spelletjesdag voldoende is. Zij zouden liever de tweede dag reserveren voor de kinderen. Zodat ook de ouders eens hun kroost kunnen gaan aanmoedigen. We zullen zien hoe één en ander zal aflopen. Nu dit mocht en kon de pret niet drukken, de kermis is en was zeker geslaagd, waarbij het goede (terras)weer zeker een grote positieve rol heeft gespeeld na de koude kermisdagcn van de voorbije jaren. Verschillende gebuurten likten achteraf hun wonden en de nodioc harheriiesaiisen op hun "après-kermis-gehuurtfeesten" om dan al stilletjes te mijnieren van kermis 2000...

3. Gouden bruiloft in het verschiet it'as het din iijJ roorde ciiiiai'a/sspelen. M'etDreef-MuJden en het 1-Jeieinde als de wie/ren/Iers en de dopingafjaires inclusief schwinbekkende renners en plascontroles. Waarbij de verpleegsters die discreet toeza gen op het eerlijk plassen van de één in de andere verbazing vielen. doorstaan. En dan wordt het even stil Niet voor lang want op de kermiszaterdag omstreeks half vijf weerklinkt er fanfaremuziek. De kermis wordt ingezet met een muzikale rondgang door het dorp waarbij de plaatselijke drankgelegenheden mogen rekenen op een serenade en een grondige inspectie van de drankenvoorraad. Daarmee is het hek van de dam en kan het feest beginnen. De zondag is traditioneel de familiezondag. Gepakt en gezakt keren ze naar hun geboortegrond terug om in hele familiedrommen over de kermis te dwalen. De kinderen, rondjes draaiend, de vaders rondjes gevend. De botsautootjes als eerste rijschool voor de aankomende jeugd en als eerste vrij school voor deal wat oudere jeugd. Alles overgoten met een saus van ijsjes, frieten. kermisprijzen en dies meer. Ons dan platzak terug te keren naar het basiskamp. Waar de dampende koffie en de wel gevulde koffietafels zich schrap zetten om een eerste aanval te weerstaan. De kinderen ijverig schietend, pronkend en spelend met hun kermisspul. Gevolgd door engel- en huil-

LI

partijen omdat de kerimsspullen van Chinese topkwaliteit het meestal niet lang volhouden. De traditionele Nederlandse toeristen delen dapper mee in de kermisvreugde. Voila, na flink puinruimen door de moeders, onder het nioto "moe maar tevreden" en een

Amper bekomen van de kermisvreugde, kwam het feestcomilé bijeen op donderdag 15juli. Om de eerste voorhereidselen te treffen voor de gouden bruiloft van Jos en May Verboven - Van de Heyning. Jos beter bekent als meester Jef, oud-voorzitter van de fanfare en jarenlang zelf secretaris-penningmeester van het feestcomité, daarbij steeds geruggesteund door moeder de vrouw May, zijn zeker geen onbekenden te Meersel-Dreef. Jos en May zijn op dinsdag 17 augustus 50-jaar getrouwd, wat ze zullen vieren op zaterdag 21 augustus. Om 13u30 worden zij afgehaald door de geburen waarna ze stoetsgewijs met de fanfare op kop naar de kerk

IM WONINGBOUW BVBA

03/315.87.14 KREKELSTRAAT 4 - 2321 MEER GRATIS PRIJSOFFERTE


MEERSEL-DREEF zullen trekken. De viering om 14u wordt opgeluisterd door het Mariazangkoor en onze Panfrc "Vooi Eei en Deugd". Na de mis is er een receptie in zaal de Zevenster voor de familie Het gouden koppel nodigt daarbij tevens al de mensen van Meersel-Dreef uit op de receptie. Het is nu aan de gebuurten en vooral aan liet gehuurt het Moleneinde, om één en ander in liet vat te gieten.

4. Schot in de zaak wat betreft ons dorpshuis Het oute schoolgebouw staat al weer enkcte maanden te wachten op haar bestemming als gemeenschapshuis. Verschillende moeilijkheden vertraagden de definitieve verbouwing. Dc gemeente schreef twee miljoen frank in de begroting voor de verbouwingswerken. Monienteel zijn zowel de KLJ als de gepensioneerden KBG geïnteresseerd in een deel van het huis. Eerdere berichten als zou de bibliotheek ook naar daar verhuizen, blijken nu voorbarig. De nabijheid van de lagere schoolkinderen op de huidige locatie wordt momenteel als een pluspunt gezien. Met het overlijden van Charel De Bie komt ook de achterliggende grond vrij, waardoor de mogelijkheden groter worden. Werk aan de winkel voor de dorpsraad en het stadsbestuur.

Peter van Meeriust bemerkte dat z 'ii lindebomen werden aangevreten. Na eens rondgekeken te hebben bleken al de lindebomen van de Dreef in nieer of nundere mate te zijn aangevreten door de bastaardslakkenrups. Er werd alarm geslagen bij de gemeente en de groendien.st Zette grote middelen in om al de bomen te spuiten met een milieuvriendelijk be.srrijdingsproduct. Zo blijven er toch nog enkele groene bladeren aan de bomen.

En nu is het menens... Beste lezers toen Dré Oumen en ondergetekende eind vorig jaar afscheid namen als dorpsrubriekschrijvevs en we u aanraadden om uw nieuws naar de hoofdredacteur te sturen, is er feitelijk niet veel veranderd. Dré ademde opgelucht maar ik kon het niet over m'n hart krijgen. Stiekeni en zonder veel commentaar bleef ik madlldLtljks iiiuiIieiii de dorpsrubriek vullen. Volgens sommige lezers kon je merken aan uk veranderde toon dat niet wij maar de redactie de arlilçels schreven Niets is mioder waar. En ik geef toe, tweemaal heeft u tevergeefs naar nieuws uit Meersel-Dreef gezocht, tweemaal gaf ik andere dingen voorrang. Maar nu beste lezer is het echt gedaan. M'n vrienden vroegen me of ik weeral ging stoppen. Ik geef toe, zeg nooit nooit. Misschien als aanvulling van m'n opvolger(s), ik hoop het van harte. Bedankt aan iedereen die me nieuws bezorgde, speciaal aaii ni'n correspondent van Meersel Frans De Bie. In het vervolg moet u liet nieuws echt naar de redactie sturen. Hopelijk zoekt u niet te lang tevergeefs naar Meersel-Dreef nieuws we 7111len zien. Als toegift kunt u volgende maand nog wel een verslag verwachten van de gouden bruiloft van Jos en May Verboven. Dat ben ik als zijn opvolger in de fanfare, zeker aan hem verplicht. Voor de rest, leef lang en schone. Dreefse groeten, Toon Verleye.

De t'epen.sioneerden KBG van Meer.sei-Dreef deden op woensdag 14 juli mee aan de gewestelijke sportdag te Hoogst raten, waarvoor vooraf flink werd geoefend. Gewonnen hebben Ze niet maar meedoen is belangrijker dan winnen, of niet soms!

1

1

T

-

p.. e iii sten het al lang, hier en daar ici een de klinkers op de Dreef los. Te ii 1/te!! aan liet t ocht dat door de betoniaag niet weg kon. Met grote middelen werd er hier en daar een stuk klinker.s lierled. Waarbij telken.s de onderliggende laag beton werd verwijderd. Hopelijk blijven ze nu liggen en vlie'en ze ons niet om de oren. Naar 't schijnt is dit een test om te kijken of cén en ander sterkt. ,

17


SUPPORT ACT: AFTER PARTY met Di's

STILETTO

HAVE, BINK, HANNY & FREG EOHELOELS

ONINCK

BROSENS

VAN OSTAEYEN

VRIJDAG 21 AUGUSTUS oanège BLAOWIIGSSEN MINNERHOUT deuren: 19 uur - vvk: 600 BEF (NLG 33) kassa: 700 BEF (NLG 38) Voorverkoop BELGIË: IN ALLE BACOB BANKEN. Hoogstraten: E&S Design - Music-Inn Danny Brosens 't Verschil - Den Bottel • Minderhout: Drukkerij Merjan Meer: Mick-shop - Horeca De Mosten • Wortel: Frituur Sonja Meerle: Dranken 't Tonneke• Rijkevorsel: Den Booze • Merksplas: Chapeau • Brecht: Boek- en Papierhandel Plus St. Lenaarts: Dagbladhandel 't Femke • Wuustwezel: Videoland • Loenhout: Farwest • Turnhout: CD-Service Oostmalle: CD-Hoek • Westmalle: CD-CIub • Palladium Deejay-Team INFOTEL 031314 95 57 Voorverkoop NEDERLAND: Zundert: VVV-kantoor - Mario, Molenstraat• Chaam: VVV-kantoor• Rijsbergeri: Ad Nouws • Oosterhout: Music Corner, Kerkstraat • Roosendaal: The Music Store, Rooselaar • Breda: Bullit, Veemarktstraat• Etten-Leur: MU 2000, Winkelcentrum


o

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos MATTHÉ, Pater Schrijversstraat 11, tel. 314.71.96 of e-mail: josroos@hotmail.com.

Juffrouw Ria De Keuster met pensioen

Juffrouw Ria temidden van de schoolkinderen en de collega 's onder het splinternieuwe afdak van cle school in de Rooimans. Na 36 jaar lesgeven werd op het eind van het schooljaar '98- '99 afscheid genomen van juffrouw Ria De Keuster. Er was een hele viering op touw gezet om haar loopbaan plezierig af te sluiten. Normaal zou ze thuis 's morgens afgehaald worden met de fiets, haar favoriete vervoermiddel. Gezien het slechte weer moest dat met de auto gebeuren. De eerste halte was in Castelré waar ze vergast werd op spek en eieren, verder onderweg kreeg ze ook nog slokbrood en een glaasje wijn( aar analogie met Frankrijk haar favoriete vakantieland). Op school werd ze dan verrast met het Kahouterlied door de kleuters, moest ze een fietsproef afleggen voor de kinderen van de school in 't Dorp en werd ze overladen met cadeautjes. Ook Leo Van Haute, Lea Claes en Magda Goetschalckx, de drie (reeds gepensioneerde) collega's waarmee ze het langst had samengewerkt waren natuurlijk aanwezig. In de namiddag werden al de kinderen van de lagere school door de feesteling getracteerd op een filmvoorstelling in The Movie waar ze naar "Bahe in the City" mochten gaan kijken. We wensen haar nog veel rustige en plezierige pensioen jaren.

Ria niet én van haar tele cadeautjes

__garage Y' VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

*

autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

WTC De Zwaantjes (KWB-Wortel) Het SCiZOCfl is weeral ecn flink eind gevorderd en dus is het nog eens tijd om iets van de club te laten horen. Ze hebben ondertussen 81 leden die geregeld de fietshobby beoefenen op dc zondagvoormiddag. De ritten gaan zowat alle richtingen uit en geregeld wordt er een uitstap gemaakt. Zo is er een rit naar Willemstad - Zierikzee enz. Toch is dit voor verschillende leden nog niet ver genoeg, en hebben zij rond Pinksteren de grote ijzeren vogel genomen naar Benidorni en daar de clubnaam en kleuren laten zien en eer aangedaan. Al moeten wij dit laatste misschien wel met een korreltje zout nemen. Want verschillende rare berichten zijn ter onzer ore gekomen. Zo werd bijvoorbeeld de fiets via de lift mee naar de logeerkamer genomen en de dag later weer mee naar beneden om een tocht te maken. In de lift kon echter telkens maar één fiets in zodat één van onze leden vond dat er teveel tijd verloren werd en op zoek ging naar een alternatief. Hij niéénde dit ook gevonden te hebben in een tweede lift waarop stond enkel te gebruiken voor het personeel. Doch ons lid dacht als het personeel hiermee naar beneden kan, dan kan ik dit ook. Bijgevolg waagde hij zijn kans en nam met zijn fiets de lift naar beneden. Hij kwam beneden aan, zette zijn fiets Uit de lift en stapte zelf naar buiten. De liftdeur ging dicht en groot was toen zijn verwondering dat hij in het pikdonker bleek te Staan. Geen enkel straalt je licht was te bemerken en ook geen bediening om de lift opnieuw tot bij hem te krijgen. Hij kon dus niets anders doen dan op handen en knieën rond te kruipen en zo naar een uitgang te zoeken. Hij heeft die uiteindelijk gevonden terwijl al de andere leden al stonden te wachten om te vertrekken. Weer andere leden stapten blijkbaar een verdieping te vroeg uit de lift, of was het de bedoeling om met de fiets het hotel te verkennen. Er waren ook enkele vrijgezellen van onze club ineegereisd, om te gaan fietsen dachten wij, maar wanneer wij de bijgevoegde foto's te zien krijgen hebben wij zo onze twijfels. Soms vragen wij ons af of er in Benidorm wel gefietst is. Toch bleken "DE ZWAANTJES" graag geziene gasten, want van de plaatselijke horeca kregen zij de laatste dag een feestje aangeboden. Niet enkel op verplaatsing werd er gefietst maar ook thuis. Op 06106/99 kwamen de vrienden uit Geraardsbergen met 23 man naar Wortel en samen met de club werd er naar Scherpenheuvel gefietst terwijl de vrouwen een rondrit deden in onze fusiegemeente. s' Avonds werd er dan een dineetje aangeboden in het clublokaal in Castelré en mochten de vrienden van Geraardsbergen elk nog een bakje van onze overheerlijke aardbeien in ontvangst nemen, waarop zij tevreden terug naar huis trokken. Er werd afgesproken dat de Zwaantjes op 01/08/99 hen een tegenbezoek zullen brengen. Op 26/06/99 vertrok de club met een groep vanuit Wortel naar Hammer, een dorpje gelegen naast Monschau in Duitsland, een afstand van 19


WORTEL ongeveer 190 Km. Onder een prachtige zon zijn ze naar ginder gereden en na een drietal bevoor radingen onderweg, verzorgd door de weder helften hebben ze de Eifel bedwongen. Ze hebben er éénmaal overnacht en de dag nadien werd terug naar WORTEL gereden. Wanneer ze, hij het zien van de Mark op Keirschot, dachten dat de rit van bijna 400 Kin zonder problemen teneinde was, bleek dit buiten de waard gerekend. Deze laatste beklimming die zij nog dienden te doen en die in de club beter bekend is als de "Côte de Wortel" was blijkbaar zo zwaar voor één van onze leden dat deze tot op zijn tandvlees moest gaan. Halverwege de Zandstraat spuwde hij, nochtans één van de betere renners, plotseling zijn gebit in de graskant. Groot was de verwondering dan ook dat zoiets gebeurde nadat zij de Eifel bedwongen hadden. Zijn uitleg was echter dat hij een vlieg in de mond gekregen had en deze wilde uitspuwcn. We zullen deze uitleg dan ook maar aannemen.

Naar de grote school

1

1'vw

/

irv Pc

Zo bollen wij dan met onze club de midzomer in en hopen dat dit voor iederéén een prachtzomer mag zijn. Dan kunnen wij tijdens onze ritten ook van de zon genieten.

Hofmans B egrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten

Al deze jongens en meisjes van onze Wortelse dorpsschool gaan volgend schooljaar naar de grote" school buiten het dorp en nemen afscheid van een belangrijk strik van hun jong leven, de gezelligheid van een .rchool in eigen dorp en de sociale functie die deze schooljaren hebben in het latere leven niet een "dorps gevoel ". Wij wensen hen veel succes en plezier in het latere leven.

Eco-Team, gezellig milieuvriendelij k KWB Wortel start in hel najaar een nieuw initiatief: "Een Eco-Team, samen op weg naar een milieuvriendelijk leven". Een Eco-team is een groep van een tiental gezinnen die gezamelijk praktische stappen willen zetten naar milieuvriendelijker leven. Het is een doe-groep waar, na een info- en kennismakingsvergadering, gewerkt wordt rond 6 thema's met kleine haalbare stappen. De thema's zijn: afval, elektriciteit, verwarming, waterbesparing, koopgedrag en

VAN BAVELROM MENS çje(er1flefl

-----..

Alle bank

Persoonlijk advies op ieders maat

ERKEND VERZEKERINGSm MAKELAAR

11111ÏI 20

bestuurslid Jos Herrijgers, Oude Weg 5, tel 314.68.80. KWB zal dit project o.cu. coördineren en finauciëel mee ondersteunen.

KANT00R

19de Paapgooitornooi Op zondag 1 augustus organiseert KWB-Wortel haar 19e paapgooitornooi achter de parochiezaal. Iedereen - mannen, vrouwen, jongeren kan inschrijven. Bij voorkeur per ploeg van 4 personen. De deelnameprijs bedraagt nog altijd maar 100 fr per persoon. Je kan inschnjven vanaf 13.15 u, het eerste spel begint om 13.30 u stipt. Er worden 3 spelronden gespeeld. Zorg natuurlijk wel voor voldoende frankstukken. Voor 17.00 u weten ze met zekerheid wie met de vlaaien, koffiekoeken en andere broden huiswaarts trekt. Zij hopen veel volk te kunnen verwelkomen.

vervoer. In een Ecn-team geldt maar één gouden regel: het moet gezellig blijven,je hoort niet van "moeten", het gaat alleen over "mogen" en "kunnen". Wil je meer informatie, wil je inschrijven, heb je andere vragen? Neem contact op met KWB-

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54 Ekenning Controledienst Verzekennen 11590 23b


WORTEL

Wortel Kermis weeral voorbij Hel ideale klimaat was het tijdens de kermisdagen. Bijzonder tropisch weer, droog en weinig wind. De duizenden kermisgangers vonden dan ook weer de weg naar de foor. de cafés, de no mk;, de tent, de koci up Iildandag, de verschillende winkels voor lekkere etenswaren en dranken.., kortom er werd weer kermis gevierd zoals kermis moet gevierd wut dcii. tiuk iii iie (ein was °P 7nnrti ivunri live muziek te horen van Stiletto, wat een gunstige evolutie is. Aan t Slot stonden tijdens de kermis 3 jonge Wç,i'trl'i—'gidlepen op het podium CrapoIuuuv iiiet rockcovers, OncXrnore met eigen hardcorepunknummers en de Slotband met een mengeling van eigen nummers en covers en met zangeressen én blazers. Dé verrassing van de kennis was naar mijn gevoel het optreden van Max Tax y sus Bandidos in de Boomkes op maandag. Deze tex-mex muziek van topkwaliteit was een prima idee van de programmator van 1 Slot. Dat was ook te zien op de dansvloer want zowat heel Wortel, van jong tot ouder, stond met de lichaamsdelen te zwieren en te draaien, en zo iioet het zijn natuurlijk. Ook Nonkel Ney bleef weer als vaiiuui.ls iuckii en bluesen. Natuurlijk waren er ook wat minpunten aan de kermis. De belachelijke knûkpai tij aan de tcnt op vrijdagavond waar een paar ladderzatte bouwvakkers het verlof kwamen inzetten met hun vuisten in plaats van met plezier en kermisvertier. Zoiets kunnen we missen als kiespijn. De nachtelijke feestpartijen en het bijhorende "lawaai" zijn natuurlijk ook een hel voor wie niet geïnteresseerd is in het uitgaansleven. Gelukkig beperkt zich dat tot ecn paw dagen per jaar en hebben deze mensen 392 nachten per jaai mii rustig te slapen. En een laatste opmerking is al een jarenlange verzuchting. De wandelingen op zondagvoormiddag van het Sporicomité Lijn weggevallen en daar is niets voor in de plaats gekomen. Er is nood aan één of andere activiteit in de "licht"culturele en/of actieve sportieve sfeer. We zullen er nog eens over denken tegen volgend jaar.

De kh'urige niassa renners staat klaar i'ooi' het sta rtschot i'an de niaanda,g,se kermissm'iele,'koer,s'.

-.

.

-

De koers op maandag werd, net als vorig jaar, gewonnen door Ludo Giesberts, die er in de loden hitte in slaagde de tegenstand van zich af' te schudden en afgescheiden de eindmeet te bereiken. Het was zijn 27ste overwinning dit seizoen. We zien hem op de foto temidden van supporters en enkele bestuursleden van het organiserende Sportcomité van Wortel.

Y l rA

IJIJewee t wet daar op de lioekin

HOOGSTRA TEN Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

lEi6plex ,:

auping

WiTRBJlEJRU1 21


WORTEL

De kolonie is definitief beschermd

s

'

;'.:'-

:

De landbouwgroizden, de bossen, de indrukwekkende d!euenstru( 1uur en de rvpische archiu' 1uur van Wortel-Kolonie: her geheel is nu als landschap beschermd.

De kogel is door de kerk. Het 516 ha groot domein van Wortel-Kolonie is defiuitief bccIiiiiid als landschap. Op 29juni vergaiiiv1e de Stedelijke Commissie Wortel-Kolonie cii sprak haar ongerustheid uit over het uitblijven van de definitieve bescherming. De Commissie besliste om een brief naar het kabinet te sturen om tekst en uitleg te vragen. Enkele leden van de Commissie, die ook lid zijn van het ACW zouden hetzelfde doen om de druk op uittredend minister Kelchtermans te vergroten. Enkele dagen later ontving de ACW-afcleling Hoogstraten een antwoord van de minister met de melding dat hij de definitieve bescherming ondertekend had. Een mooi afscheidsgeschenk vaii Kdchtcrmans, die zo belet dat zijn opvd ik , vi Johan Sauwens al direct kau seuten iu1 ccn voor de hand liggende beslissing. Door de definitieve bescherming is het behoud van de kolonie nu echt verzekerd. Het is nu wachten op het onteigeningsbesluit van de zestien woningen, een dossier waarin ook beweging zit, cn op de herbestemming vnn de boerderij. De Vlaamse Landmaatschappij wil de gebouwen tn 4 ha grond zo snel mogelijk overdragen aan één van de zes andere partners die deel uitmaken van de Stuurgroep van de Stichting Kempens Landschap. De nieuwe eigenaar zal de renovatiewerken én het (her)gebruik van de boerderij coördineren. Het stadsbestuur moet op korte termijn een eventuele deelname in het project rond de boerderij bepalen, de definitieve bestemming van het Casino vastieggen én vaste vorm geven aan de erfpachtcontracten van de woningen.

SCHERPENHEU VEL - HOOGSTRATEN

Neel 'Rolimops' Gijsbrechts rijdt achteruit Misschien was je het al bijna vergeten, maar in DHM nr. 167 (maart) schreven we dat Neel, na een weddenschap met drankenhandel 't Tonneke, een nieuwe uitdaging heeft gevonden. In 1997 ging de tocht naar Lourdes, maar deze keer maakt hij een averechtse bedevaart naar Scherpenheuvel. Neel vertrekt met zijn rolimops op zaterdag 28 augustus om 10 uur aan de kerk in Scherpenheuvel en rijdt dan achterwaarts naar Hoogstraten. Deze tocht van 65 km - in achteruit - wenst hij natuurlijk niet alleen te doen. Hij zoekt tenminste een duizendtal fietsers die hem willen \'ergezeilen. De bekende Vlaming Ivo Pauwels. alias Nonkel Jef, heeft reeds toegezegd om de tocht te fietsen. Aan iedere deelnemer-fietser wordt 1000 fr gevraagd. Kinderen tot 12 jaar betalen 500 fr. In dit bedrag is het transport naar Scherpenheuvel begrepen én de deelname aan een reuze mosseifeest. Onderweg zijn er twee rustpauzes en ook op deze plaatsen is er een hapje en een frisdrank voorzien. 22

s Anderdaags, zondag 29 augustus, is er in de namiddag op het industrieterrein van Hoogstraten een reuze harhecuc. Het feest zal zeker

Neel Roilmops aan de Mariagrot in Lourdes.

tot in de late uurtjes duren en er zullen ook diverse artiesten aanwezig zijn. Wil je er ookbij zijn ? Aarzel dan niet en schri jf nu in zodat Neel

Ii


NEEL ROLLMOPS tijdig weet hoeveel voedsel en drank hij moet bestellen. We hadden ook beloofd om nog een tweede deel uit het Lourdes-dagboek te publiceren. Hier komt nu het verslag van de belangrijkste dag de aankomst in Lourdes.

Woensdag, 27 augustus 1997

De laatste etappe Het is zeven uur als Mariet en Dinv de deur van het hotel achter zicht dichtdoen. Ze zien de camper staan en maken ons wakker. We wassen ons in het hotel en rijden naar Neel en Frank. Onderweg hebben we inkopen gedaan voor het ontbijt. Neel en Frank zijn ook wakker als Leo bij hen stopt. Buiten wordt de tafel gedekt maar even later vluchten we de camper in. Het begint te regenen. Mariet vertelt dat ze geregeld hebben dat Neel tot aan de grot mag rijden met zijn roilmops. Ze hebben schriftelijke toestemming van dc hoogste baas want Nee! kan niet lopen en staan, niet liggen en moeilijk zitten, niet praten en horen. Hij is dus 500% invalide en zijn wagen loopt geruisloos. Maar we hebben de toestemming en daar gaat het om. Na het ontbijt eerst afwassen want van gisteravond staat er ook nog wat. Alles in de camper is vuil. Rond negen uur vertrekt Neel van de camping 'A la ferme' voor de laatste etappe. Hij is blij, hij is opgewekt, hij voelt de vermoeidheid niet, hij ziet er fris uit, zijn oogjes glimmen. Wat eenverschil met een paardagen terug. Hij zwaait vrolijk naar de boerin die voor het huis staat, zodat zijn rolimops een rondje maakt. Dat moet kunnen, niets kan meer kapot. Frank en Gerard rijden met de bus achter Neel aan en even later ook de camper. Nog 20 kni Om tien uur stoppen we bij het bord « Lourdes ». Er is vreugde, er worden handen geschud, er wordt o,nhelsd, er wordt gekust en er wordt gehuild. Wat zijn we blij. Iedereen dankt op zijn manier dat we het gehaald hebben. Even wordt er niets gezegd, alleen gelilmd en foto's gemaakt. Daarna wordt de roilmops versierd met een spandoek en bloemen. De bloemen worden geplukt en groen afgesneden in de tuinen. Maar iedereen vindt het goed. Ze zijn blij met ons, ook de auto's die ons passeren waarvan de inzittenden zwaaien en lachen en met ons plezier hebben. Dat is Lourdes, dat is het klavertjevier van Nee!, dat zijn de twee engelen in nachtgewaad, dat zijn wij. Belgen en Nederlanders, samen 1500 km van huis. Wat is alles mooi, wat is alles lief. Is dit de dank voor hetgeen vooral Neel heeft doorstaan zijn verbrande billen, zijn zere schouders en handen, zijn dikke polsen, zijn vele kapotte baitdeji, zijn veriiioeidlieid, zijn zweet, want oh wat was het heet. Maar ook nu moeten we verder, naar ons einddoel, naar de H. Maagd aan de grot Neel rijdt het centrum van Lourdes binnen een invalidewagen met een zwaailicht. Dat is zeker een stakker. Het is druk in de straten maar Neel rijdt rustig met Toon, Monet, Lian en Diny om hem heen. Er rijden zeven autobussen achter hem. De mensen iii de eeiste bus kooien naar voor om deze sukkelaar beter te zien. Ook de mensen langs de weg kijken verwonderd en hcbbcn IsscdclildLû. Jk, livuit 4k, deiikeii . twee grote geliiirlshnen op een invalidewagen want anders kun je hem niet verstaan. Dat is pas erg.

Het is twaalf uur als Neel bij de toegangspoort aankomt. Iedereen die invalide is, moet een blauw wagentje hebben om binnen te mogen. Die kun je huren. De twee agenten laten Neel dan ook stoppen. Een Belg met een invalidewagen met een dieselmotor en die wil hier binnen? Dat bestaat niet Maar dan tovert Mariet het rode papiertje van de baas van de Lourdesgrot te voorschijn. Ja hoor, Neel mag binnen. Hij mag het plein op waarde drie kerken slaan en waarde Mariagrot is. Ze wachten even op Frank. Leo en Gerard en rijden dan zachtjes tot vlak voor de grot. Neel heeft de motor van Lijn rollmops al'gezet zodat iedereen rustig en in stilte kan bidden. Iedereen hidt, wij allemaal. vooral Neel. Je kunt aan zijn gezicht zien dat hij dankbaar is. Hij heeft het gehaald, hij huilt bijna, hij heeft het volbraeht. 1-tij is ons ook dankbaar dat wij hem ondersteund hebben, gensasseerd, verzorgd, begeleid, de weg gewezen, verbonden, plezier gemaakt, inkopen gedaan. een pilsje gedronken. Neel bidt verder. Er worden veel foto's gemaakt, ook door andere mensen, want zo'n erge invalide is hier nog nooit geweest. Neel vindt het mooi. Hij zegt tegen Gerard : Dat klavertjevier heeft me gered. Neel gelooft in wonderen, van zijn moeder meegekregen. Rondom de rollmops zitten mensen op hun knieën te bidden, hun gezicht naar de grot, maar sommigen zijn meer naar Nec! gedraaid. Zouden ze voor hem bidden ? Mensen uit België komen naar ons toe. Wat fijn dat wij jullie hier ontmoeten. We hebben veel over jullie gezien en gelezen, in de krant en op televisie. Ze hebben ook veel vragen over hoc alles is gegaan. Ze maken foto's en bidden. Als Lian en Frank uit de grot komen, gaan ze een kaars aansteken. Als Frank terug is. haalt hij ook een kaars voor Nee!. Die moet je nu zelf lopend gaan opsteken, wordt gezegd, dan denkt iedereen dat er een wonder is gebeurd. Maar daar wordt van afgezien. Hij rijdt met de roilmops tot aan de kaarsenstandaard en steekt zo zijn kaars op. Daarna verlaten wijde grot maar voor we het terrein verlaten, wordt nog een groepsfoto gemaakt. Gerard is er niet bij want die bekijkt ondertussen de ondergrondse kerk. Het weer wordt regenachtig. Op het terrein wordt een processie gehouden. We kijken nog een halfuur en dan gaan we Lourdes in.

Het is omstreeks drie uur in de namiddag. Ineen café drinken we wat en nemen een hotdog. De rollmops staat langs de weg geparkeerd. Wat zullen de mensen nu denken? Ook wordt er gewinkeld. Iedereen moet wat uit Lourdes meebrengen. Alles is duur. nsaarje moet afbieden en Diny is daar heel handig in. Om 19 uur wordt de camper en de bus opgehaald. Het regent pijpenstelen maar een half uur later verlaten we Lourdes. We rijden terug naar huis. Het is mooi geweest. Het was prachtig. Ieder heeft op zijn manier dit beleefd en ieder heeft op zijn manier hij de grot gebeden. We kunnen Lourdes in onze gedachten niet loslaten, nsaar in werkelijkheid ook niet. Na een uur rijden, zijn we nog maar 20 kns van Lourdes vandaan. Eindelijk zitten we op de goede weg. Dat schiet op. De rollmops is veilig vastgesjord op de aanhanger achter de bus van Frank en Nee!. Mariet en Dinv rijden in de camper mee terug naar huis. Rond 22 uur krijgt de bus een kapotte band. Het duurt meer dan een uur vooraleer we verder kunnen. Het reservewiel dat er nog nooit onderuit is geweest, is niet los te krijgen. Een ijzerzaag is niet aanwezig. Maar na veel inspanningen lukt het Frank. We rijden verder en verder. Om twee uur in de nacht stoppen we op een parkeerplaats van een supermarkt om wat te slapen. Iedereen houdt zijn kleren aan en na tien minuten slaapt iedereen

Praktisch Wil je zaterdag 28 augustus deelnemen aan de fietstocht van Scherpenheuvel naar Hoogstraten én het reuze inosselfeest ? Schrijf dan zeker in voor zaterdag 7 augustus : per Post aan C. Gysbrechts, Hinnenboomstraat 5b, 2320 Hoogstraten, of per fax nr. 03-314.89.51. Volwassenen betalen 1000 fr en kinderen tot 12 jaar 500 fr. Wil je zondag 29 augustus deelnemen aan de geweldige barbecue ? Schrijf dan zeker in voor 20 augustus. U ontvangt de nadere gegevens en de toegangskaarten. Volwassenen betalen hiervoor 500 fr en kinderen tot 12 jaar 250 fr. Attentie ! De inschrijving is pas definitief als het verschuldigde bedrag ook ontvangen is op bankrek. nr . 088-2071886-58 van het Fonds voor Mindervaliden. Iedereen is welkom.

. -

-

-

Wie herinnert zich nog /ct(7rJnidabele barbecue van die zondag in augustu.v 1997 ? 23


Jîj]

Nieuws van en over Minderhout is welkom op de redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten, TeL/fax: 314.55.04.

Hoera, we zijn gestrand! Dit is de titel van de musical waarmee de leerlingen van het zesde leerjaar van de hu:;isschool van Minderhout afscheid namen van hun dorpsschool. liet was een sfeervolle ufsluitor en een feestelijke dag door en voor alle kinderen van het laatste jaar. liet verhaal: Een warme zomerdag. Zon, zand, zeeluchi cii van alles te doen: een strandfestival, een surfspektakel, een milkshakewedstrijd en niet te vergeten de EHBO-snelcursus. Onder de badgasten bevindt zich het echtpaar Poldermans. Hij zit zwaar onder de plak bij zijn bazige vrouw en verder hebben we nog de giechelende meiden Nni-e en Roos het vervelende jongetje Joost met zijn Amerikaanse au pair, de verlegen schrijver Rsri en het artiestrndiio Sunset gestrand met autopech. De dag wordt opgefleurd door moedige strandwachters, dc obers van het strandtentje Bar Gezellig' en de handige strandventer Kees, die kans ziet om iedereen zijn eigen spullen voor veel euro s terug te laten kopen. Natuurlijk gaat er ook het nodige mis en verlopen de meeste activiteiten heel anders dan gepland. De artiesten moeten zich telkens schuilhouden en ver mommen voor de opdringerige fans en tijdens het surfen krijgt Nel Poldermans een ongelukje. Het hele strand wordt op stelten gezet als de stoere mannen van het booreiland op spectaculaiie wijze verschijnen. Zij hebben een dagje viij geiiunieii uimi te feesten. De dag i.iiidigt IIIL.t een barbecue. Deze te gekke happening begint met het optreden van dc Ilawaïnn Hocla Girls en eindigt met de nieuwste hit van Sunset. geschreven door schrijver Bart. Daarmee is niet alleen een einde gekomen aan een swingende en zonnige stranddag, maar ook aan een schitterende schoolcarrière. Proficiat ook aan alle leerkrachten en het schoolhoofd. Hopelijk blijven deze kinderen niet langer dan twee maanden gestrand want daarna moeten zij een nieuwe schoolperiode starten.

5cIoonfeid:ssa(on Lieve De 7vfeester Langenber 30 - 2323 'H'orte[ 03 314.55.15 5.nk[op afspraak. - Ok6ij ZI thuL

Je

ijelaatsverzorging - 9ifaniciire - Te6icure Ontfiaringen - faqui[lage -

vi

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand 24

141


MINDERHOUT Op hengstenbezoek Hoe zij mekaar tegen liet lijf gelopen zijn? Dat was eigenlijk een heel eenvoudige zaak. Wiskes sadcr, Jaan Vermeiren, was cle hengstenboei van de streek. Wilde men een drachtige merrie, dart kwamen de boeren naar de hengst en zo gebeurde dat ook bij Jan. Maar bij boer Vermeiren liep er ook nog een stel ferme dochters rond en naar één daarvan ging Jans bijzondere belangstelling. De romance begon.

GOUD IN MINDERHOUT

Wiske Vermeiren en Jan Verheyen 'Loop, loop, loop, de gardeville is daar...!'

Garde champêtre

Jaren geleden, voor de hedendaagse jeugd zo'n soort pre-historie, voor de ouderen onder ons die goeie ouwe tijd, kende elke gemeente een ordehandhaver, een man der wet. Een man met aanzien die niet met zich liet sollen. De garde! Eventjes dreigen met deze geüniformde ambtenaar en de kwajongens dachten geen twee, maar drie keer na om deugenietstreken uit te halen. Ook in toneelopvoeringen werd de garde veelvuldig op de scène gebracht en hij was het die de hachelijkste situaties tot een goed einde wist te brengen. Die laatste echte Minderhoutse garde was JAN VERHEYEN en samen met zijn vrouw WISKE vierde hij onlangs zijn gouden huwelijksjubileum.

-

Zij beloofden elkaareeuwige trouw in 1949 en...

een gebruik dat nog lang heeft bestaan. dan werd er tafeibier geschonken in hei café van Mieke Deckers. Bij de BJB (nu KLJ) was Jan wel aangesloten, maar dat had ook niet zoveel om 't lijf, want echte ontspanning in liet jeugdbewegingsleven was bijna onbestaande. Aan sport doen was ook niet aan Jan besteed, trouwens op de Dreef waren geen sportmogelijkheden. Wel was er jaarlijks een koers voor de jongelui tijdens de kermis. Aan paapsteken en nieetje-sieek werd wel heel wat tijd versleten. Vogeltjes roven in het Donkerbos. dat ondertussen verdwenen is, tegen de grens met Rijshergen, was ook een geliefkoosde bezigheid. Wiske zette haar prilste stapjes op Jal, een Meerles gehucht, waar zij opgroeide in een kroostrijk gezin van acht kinderen waarvan er ondertussen twee gestorven zijn. Twee broers: de oudste en de jongste. Deze laatste verongelukte in '89 te Wijnegem door toedoen van een dronken chauffeur. Toen Wiske nog een hééél klein meisje was, ze herinnert zich daar niets meer van, verhuisde het gezin naar Mariaveld. Ook zij doorliep de lagere school om zich daarna, liet als Jan, verdienstelijk te maken op de hofstee. Van een jeugdbeweging of zo is zij nooit lid geweest.

De grote dag brak aan! Op 22 ,JUNI 1949 werd de grote stap gezet te Minderhout en Jan en Wiske trokken voor een jaartje in bij haar ouders. Daarna verhuisde liet jonge paar naar Meer waar gedurende zes jaar een boerderij uitgebaat werd. 'Van boer tot veldwachter?' 'Wel, op die boer derij konden we niet blijven. Ter gelegenheid van Heikes kermis waren we een pintje gaan pakken bi.j Jan Tackx en mijn schoonbroer die in de gemeenteraad van Baarle-l-lcrtog zeteldc, vertelde dat ze een garde tekort kwamen en of ik er soms geen zin in had. Geef mij maar op, zei ik met ne zotte kop. Maar eigenlijk vonden we dat idee nog zo gek niet. Nog eens over nagedacht en... ik ging me laten inschrijven. Natuur lijk moesten er verschillende examens afgelegd worden. Na een tijdje waren die achter cle rug en zo kon ik solliciteren naar vrijstaande betrekkingen. Tenslotte belandde ik in '57 te Minderhout in opvolging van Jan Martens clie naar Retie trok. In Minderhout gingen we naarstig op zoek naar een stuk grond en door een cigenaardige speling van het lot konden we het stuk kopen waar ons oog opviel. In 't begin was 't wel een beetje wennen in mijn nieuwe job maar na een tijdje, als je de mensen beter leert kennen, wordt het gemakkelijker, en zelf mag je ook niet te moeilijk doen. 'Wat moest een veldwachter zoal doen?' Veel boodschappen in dienst van de gemeente, verhoringen doen bij processen-ver baal. ongevallen regelen, in gehurenruzies bemiddelen. het sluilingsuur van de cafés doen respecteren....! Echt last heb ik eigenlijk nooit gehad, soms daagde men me weleens uit, maar daar liet ik me niet gemakkelijk aan vangen. Bij de fusie van de gemeenten in '75, in Hoogstraten was dat '76, veranderde er wel heleen en ander in liet leven van de garde champêtre. Jan

Jonge tijd Op Meersel-Dreef, vlak naast het St.Luciakapelletje, nam Jan op 1 januari 1925 kennis van moeder aarde. Hij was cle derde nakomeling in een gezin dat later nog uitbreidde tot negen kinderen waarvan er momenteel nog zeven in leven zijn. Daar, op diezelfde plaats, woont nog altijd zijn broer Jef, die ook gepensinneerd is. Op Meersel Dreef was hi..t gucd toeven, want Jan is er blijven Wonen tot aan zijn huwelijk. School liep hij ter plekke en nadien was het werken geblazen op dc boerderij thuis. Dat was zo de gewoonte. De boeren hadden bijna allemaal een knecht en een meid maar als de eigen kinderen werkrijp waren, moesten die de plaats ruimen. Een rustige jeugd heeft Jan gekend, op de Dreef was er ook weinig spectaculairs te melden. Een echte uitgaander is hij ook nooit geweest, wel naar hei toneel gaan, een geliefkoosde ontmoetingsplaats voor dc jeugd. Veel kans om kennis op te doen van het andere geslacht werd ook niet geboden. Tijdens de lange winteravonden werd de tijd gedood met kaarten in het gebuurto en nu en dan als er iemand trouwde werd er een vaatje gegeven,

4 .

in 1999 houden ze, niet de glimlach,

flog

altijd %1'OOld.

25


MINDERHOUT werd bij het politiekorps van Hoogstraten ingelijfd en zwaaide tenslotte af als hoofdinspecteur bij zijn pensionering.

Dit is echt vakantie

Beeldhouwen, kantkiossen... Nu kon Jan zijn artistieke talenten laten ontbolsieren. Hij trok naar hct IKO te Hoogstraten en leerde daar beeldhouwen o.l.v. Paul Verbeeck en ook aan etsen maken heeft hij zich gewaagd. Heel wat beeldhouwwerken sieren nu hun huiskamer en her en der te lande staan er ook verspreid. Jan kapt echter niet meer, hij is ermee gekapt, al ccn hele tijd. geen Inspiratie meer en hij twijfelt eraan of hij nog gaat herbeginnen. 'Spijtig, want hij heeft echt nog prachtig hout liggen, en graag had ik nog een groot beeld gehad!' Helaas! Fietsen, bowlingen, kruisboogschieten zijn in de plaats gekomen. Wiske had ook verborgen talenten, ook zij volgde opleiding in het IKO en deed aan wolspii誰ncncn verven, wcvon,kantklossen 1 Haar gi oeiitentuin is ccn belangrijke hobby voor haar.

Temidden van hun drie dochters, zeven achterkleinkinderen, familie en vrienden hopen Jan en Wiske nog vele jaren intens van het leven te genieten. Gefeliciteerd!! (R.L.)

Advert enties J~

314.49.111314.55.04

Met tiinilie cii t'rienden deelnemen aan een avondfiersvierdaagse doorheen de Kenipense natuur (een initiatief van de KWB).

Heikeskermis 1999 Op de eerste zondag van augustus wordt op het Minierhoiit se oetii irht 't Heike reeds 1iirnde meerdan50jarHeikeskermisgevied.Ookdit jaar heeft het kermisbestuur een gevuld programma opgesteld. Vrijdagavond 30juli wordt gestart met de traditionele barhecue voor alle mensen uit het ge -

-

hucht en hun familieleden, kennissen en vrienden. Het eerste stukie vlees zal om 19u30 gebakken zijn, de laatste danspasjes onder leiding van disco Whito Moon gebeurco pas in rie zeer vroege uurtjes van zaterdagmorgen. Zaterdag 31 juli start omstreeks 17u het VOETBALTORNOOI met con zostal amateur ploecen, waaronder twee ploegen uit het eehucht zelf. Ook deze avond mag disco V lute Moon de stramheid van de spieren trachten te verdrijven, Zondae 1 aucustus ligt de hoofdmoot klaar. Om 12u30 wordt gestart met twee voetbalwedstrijden tussen de .jeugdspelertjes van Minderhout en Meerle. Rond 14u30 komt de EANFARE MARCKEZONEN enkele deuntjes spelen. Deze worden afgelost door KINDEIWISLU WHITE MOON die vanaf dan gedurende enkele uurtjes op een zeer gevarieerde en animatieve wijze de tent op stelten zal zetten. Omstreeks 15u start een grote TOLJWTREKWEDSTRIJD met speciale reeksen voor geoefenden, recreanten, dames en jeugd. Pci ploeg van 6 trekkers wordt 200 fr. inschrijfgeld gevraagd ln.sehiijven Kan vuuif bi1 Nccl Hraspcnning (id: 03/3157894) of ter plaatse vanaf 14u30. Maandag 2augustus is er als afstuiter vanaf 1 3u

Zomerse zoektochten Waar staat deze berenbrievenbesteilerbrievenbus?

26

langs rustige wegen

nog de volkspelen voor jong en oud. Dit alles gaat door in en om de tentgeplaatst aan taverne het Heike, Bredasebaan te Minderhout. Uiter aard is er zoals ieder jaar ook weer foor voor zien, met toch speciale aandacht aan de paardjesmolen die draait aan zeer democratische en gezinsvriendelijke prijzen... de vrijdag. zaterdag en maandag kunnen de kinderen rondjes draaien voor 100 fr. pci dag en de zondag voor 150 fr.

)

-

IIKESKERMIS Rijdt jij ook graag heel veel rondjes op een paardenmolen? (tot je het echt moe bent??)

zatodag '1 juli vanaf 1.00u en maaudegirn端nddag 2

--

-

augustus vanaf 15.00u Zo goed als gratis rondjes rijden , zoveel je wilt. Vraag aan pa of ma een briotje vn lOOfr. en rijden maar... En zondagnamiddug 1 augustus vanaf 13.00u voor maar 150fr.. voor de ganse dag, met als toetje op de slagroom... GRATIS KINDERANIMATIE VAN DISCO WHITE MOON!!! -

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgevtrij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstratn tel. i fax 031311.5.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 3 14.49.11 Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers verantw. uitg.:

J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten


EJ]ĂŻJ (EJ'

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht hij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40. internet: marcel.adriaensen@ibm.net

De parochie mag zich dezer dagen wel verheugen op een stel nieuwe klokken geschonken door milde sponsors. Her is nog altijd geen beiaard die elk kwartier de rust in het Lak en de Donckstraat voor zich moet opeisen met overdreven klepeisla gen. Zo vinden bewoners van het Lak en de Donkstraat. is er "te veel klokken gelui en vooral te luid" of is het iets waar de parochianen onder de kerktoren nog aan moeten wennen ? De Mark opnieuw vervuild! Dat is jaarlijkse kost. De reden is het aansluiten van regen waterafvoer op de riolering, dichtgooien en inbuizen van sloten, decennia lang. Bij hevige regenbuien kan het zuiveringstation het water niet verwerken en wordt vuil rioolwater rechtstreeks in de Mark geloosd. Meester Herman nam bij het einde van het schooljaar afscheid van Kieke boe, onze kleuterschool. De kleuterschool en kleuters zullen hem missen. Herman start volgend jaar als schoolhoofd in de lagere school van Zoersel. Dit jaar gaat Akkerpop definitief voor goed weer. Nu er eieren genoeg zijn om naar de Clarissen te brengen kan het haast niet meer mis gaan. Trouwens, er is een grote tent en de weergoden hebben beloofd dat, als het dan toch moet regenen, dat dit jaar op de Antilliaanse feesten gebeurt en niet op Akkerpop.

Chiro gaat op kamp in Affligem Na auto's wassen en het aanboren van andere financiĂŤle middelen is het zover. Begin augustus gaat een groot gedeelte van de Meerse jeugd op kamp. Dit jaar zakken de jongens en meisjes van de Chiro af naar Affligem. Zondag t augustus vertrekken de meisjes. De ouders brengen hun dochters zelf naar de kampplaats. De jongens zijn eerst aan de beurt en vertrekken voordien. Wie graag een briefje schrijft of een kaartje stuurt, kan best niet aarzelen. Hier is het adres: Jeugdheem ahdij Affligem, Chiro Meer, Abdijstraat 6, 1790 Affligem (Hekelgem)

Ipenrooi Kermis De gasten van Ipenrooi doen het dit jaar weer. lpenrooi-kermis gaat door van 30 juli tot 1 augustus. 30juli wordt er om 18.00 uur begonnen met een barbecue. Iedereen kan vooraf inschrijven. Het eetfestijn wordt muzikaal opgevolgd door D.J. Rudi van den Heuvel onder het motto "was het nu 70 of 80". 31juli volgt dan de Midsummernightparty met Michel Stoffels & Codex en op 1 augustus volgt het hoofdspektakel, het penaltytornooi. De organisatoren laten weten dat er dit jaar op 3 goals zal geschoten worden. Er is dus meer ruimte oni te kijken. Wil je inschrijven of meer informatie dan kan je terecht bij Herman de Bruyn (03/ 3159040). Paul van Gils (03/3157340) of Jan Martens (03/3157537)

Veel volk op de hoorzitting over de heraanleg van de Meerleseweg. De vele vragen en opmerkingen maakten duidelijk dat bewoners hun straat nauw aan het hart ligt. Zij namen dan ook actief deel en k-i.t'amen niet een tegenvoorstel. Het schepencollege besliste het huiswerk over te doen.

Hoorzitting van de Mee rieseweg: huiswerk moet overgedaan worden Ruim 60 mensen waren ingegaan op de uitnodiging van het schepencollege om een tweede versie van het ontwerp voor een vernieuwde Meerleseweg te komen bespreken. Voor de meesten van hen was het een ontgoocheling toen mijnheer Stoknians van het gelijknamige studiebureau het woord nam en duidelijk maakte dat de aangebrachte wijzigingen na de eerste raadpleging miniem waren. De wegbreedte was behouden op 4,9 meter + 2x30 centimeter betonstrook en er bleef slechts aan een zijde een fietspad voorzien van 2 meter. Wei waren er enkele asverspringingen in de rijweg bijgetekend. Op die plaatsen werd de rijweg tot tegen het fietspad gebracht, zodat terecht de vraag werd gesteld of dat wel een veiliger situatie oplevert. Op enkele plaatsen werd de aansluiting van zijwegen aangepast zoals aan de Oude Meerleseweg, waar een haakse verbinding werd voorgesteld. Mijnheer Stokmans maakte duidelijk dat het schepencollege weinig speelruimte had gegeven, omdat alles binnen de oorspronkelijk voorziene breedte moest blijven. Fons Sprangers verwoordde het ongenoegen van vele aanwezigen door de vraag te stellen of het wel nodig was de mensen een tweede keer uit te nodigen om een nauwelijks gewijzigd ontwerp te komen bekijken. Hij vroeg zich af of het met de schriftelijke bemerkingen van enkele families. de Lijn en hemzelf (Fons had een negen bladzijden tellend alternatief voorstel uitgewerkt en dat aan de diverse instanties en aangelanden bezorgd) wel rekening gehouden was. Deze aanzet bracht de tongen los. Er werd meermaals gepleit voor een bredere rijweg (bv. 6 meter ) en een Vrij liggend fietspad aan elke zijde van de rijweg. De hemerkingen van schepen Aerts dat dit onvermijaelljk tot grondinnames zal leiden, verraste niemand. De meeste aauwezigeii bleken liuuweils beicid giuiid af te staan. De algemene tendens was dat men liever zag dat dit dossier grondig werd aangepakt, het gaat illiniel s uii i ccii pi ujc t dit ciikck tieotal leo jaren zal moeten meegaan. Een kritische bemerking kwam er ook van enkele aanwezige vertegenwoordigers van de verkeersraad, die in het hele dossier niet gekend werd. Ondertussen was burgemeester Van Aperen binnengekomen. Hij was net de eed als parlemcntslid gaan afleggen. Itij liet bedekt verstaan dal als iekening geliuudeii iiiuel wuideii niet de hemerkingen van de aanwezigen, het hele project allicht tiiiidei snel zal kuiiiieii geiealiseeid worden Toch hleef van de kant van iie aanwezigen de vraag klinken om een alternatief plan te uutwikkeleii, liefst gebaseeid up de vuoi stellen van Fons Sprangers. De conclusie was dan ook dat er geen vrede genomen werd met het voorliggend plan, algemeen wordt gepleit voor een bredere rijweg en twee vrij liggende fietspaden. Burgemeester Van Aperen gaf uiteindelijk toe dat het huis27


MEER werk zal overgedaan worden. Schepen Aerts sloot af niet te stellen dat niet liet voorliggende plan niet 7a1 doorgewerkt worden en dat de aangelanden zullen aangeschreven worden niet de vraag of zij bereid zijn gronden af te staan.

Sint-Jorisgilde zet deuren wagenwijd open De Sint-Jorisgilde heeft iets te vieren, to 1979 bouwde ze in de Donckstraat een eigen schietstand ei i eei 1 eigen gi ldei ikaiiiei . Toen ccii pi iineur voor de streek! Al 20 jaar zijn haar witgeschilderde lokalen in de schaduw van de kerk een vertrouwd beeld. En dat wil de gilde, samen niet de plaatselijke bevolking, vieren met een OPENDEURDAG OP 22 AUGUSTUS 1999. Van 13.00 tot 18.00 uur wil de kruisbooggilde tonen dat zij veel meer is dan een vereniging van schutters. Al doende kunnen de bezoekers kennismaken met een brede waaier aan gildenactiviteiten: schieten op6l en op 6 meter, volksdansen, vendelen, roffelen, enz. Bovendien is er een kleine tentoonstelling met de mooiste en kostbaarste bezittingen die de gilde heeft. Ze zijn vaak eeuwen oud en het bekijken meer dan waard 7e hehaalden mooie ereprijzen tijdens het laatste gildenfeest. Wie alles wil weten over her reilen en zeilen van de gilde, raadpleegt de onthaaibrochure. Zij is ter plaatse gratis tc verkrijgen. De gilde stelde een feetprngraninia samen dat jongen oud kan bekoren. Om 13.00 uur: optocht van de gilde mCI de hrasshand drinr het dorp, 13.30 uur: opening van de opendeurdag en de tentoonstelling. 14.00 uur: schietwedstrijdenop 6 meter niet 3-tallen van de 12-13jarigen en de verenigingen, initiatie kruisboog schieten op 61 meter vanaf 14 jaar en optredens van de dansgroep. Inleveren van de tekeningen van de kleurwedstrijd. Om 17.30 uur: prijsuitreiking van de kleurwedstrijd en prijsuitreiking van de schietwedstrijden. 18.00 uur: navieren. Omdat het tenslotte feest is, verwelkomt de Sint-Jorisgilde iedereen met een drankje, een hapje of een snoepje. Speciaal voor de kinderen staat er in de Donckstraat een springkasteel. Voor hen is er nog allerlei andere animatic. De bedoeling is er een groot familiefeest van te maken! De Sint Joriagildc hoopt dat dc Meerse bcvol king massaal zal ingaan op de uitnodiging om, samen met haar, 20 JAAR GILDENKAMER te vieren.

Zonnebaden vlak bij huis Op een zomerse hoogdag haalt de Mosten gemakkelijk 3000 bezoekers.

Een nieuw hoedje voor de Is'iussenakker en feest bij de St.-Jorisgilde Het lokaal van de Mussenakker was aan herstelling toe. Brandveiligheid, akoestiek en de algemene slechte staat doen de jeugdclub voor de grondige aanpak kiezen. Het witte lokaal, van de St. -Joris gilde kreeg 20 jaar geleden al zijn opknapbeurt. En dat vi'ordt op 22 augustus uitbundig gevierd met open deurcla gen.

Vakantie- en foto- zoektocht De grote fietszriektnrht van de KWR kan gereden worden tijdens dc maanden juli, augustus en september. Deze tocht voert u doorheen de gemeente Hoogstraten en kan gereden worden op een dag naar keuze. Er zijn natuurlijk de nodige mooie prijzen te winnen. Naast alle BACOB-kantoren kunnen ook op volgende verkooppunten de startforrnulieren gekocht worden: Jan Swaenen, Frankenberg 4, Jef Vinckx, John Lijsenstraat 40, Armand Fransen, Meerleseweg 15.

Op zoek naar Meers verleden Van de uitgestrekte heidevelden van de Liebig van weleer blijft nog maar een klein restant over. Maar juist dat stukje overblijvende duinenrug is al duizenden jaren ongewijzigd. Deze gemotiveerde archeologen willen niet.s aan het toeval overlaten enfilteren de bodeni, op zoek naar ons verleden.


MEER

Mega open lucht fuif

Dc mannen van het koetshuis

Op de avond voor Akkerpop (zaterdag 21 augustus) wordt op het festivalterrein van Akkerpop in een tent, volgens de organisatoren, een superspetterende mega-openluchtfuif met D.J. PAL 1 .A Dit IM - iguiievid. Hei wordi naar verwachting een zwoele en sfeervolle avond. En mochten de weergoden tegenzitten, geen ramp. Het geheel speelt zich af onder een grote tent.

Bier-, Kaas- en Wijnmarkt De vooilaatsie markt van het seizoen staat in het teken van de geneugtes van het leven. Met deze markt kan u op zondag 1 augustus naal dr Donckstraat komen om de innerlijke mens te verwennen met allerlei lekkers. Op het pleintje voor het klooster worden alle bier-, wijn- en kaaskraarnpjes verzameld rondom een voldoende aantal tafels en stoelen, zodat u in de beste omstandigheden kunt proeven en eventueel kopen. Aan de ingang krijgt u voor lOO fr een eigen proetglas en een proetbon, daarna zijn de proefbons te koop aan 25 Ir per stuk. Hiermee kan ti dan een rondje maken langs de verschillende stands om te proeven wat u wil. Wie niet van alcohol houdt, hoeft niet te panikeren, want er zullen ook niet-alcoholische dranken beschikbaar zijn. Om het geheel een extra gezellig tintje te geven, zorgen het blaasgezelschap Just For Fun uit Tielen en Radio Valencia ter plekke voor een tlinke portie muzikale ambiance. Wie zich helemaal niet in de drank wil geven, is evengoed welkom op de markt, want in de

In onze vorige editie stond in de rubriek Meer (blz. 37) onder de titel 'De mannen van den bak' een Jto van zeven leerlingen van liet Vito in Hoogstraten. Maar toen op liet einde van het schooljaar de renovatiewerken aan het koetshuis bijna klaar waren, moest natuurlijk iedereen op de foto staan. Wie goed kijkt, zal ook weer enkele personen vinden die geen enkele steen gemetst, noch een plank gezaagd hebben, naar ja: geen doeners zonder denkers!

29


MEER Doneksiraat zelf komende andere kraampjes tc staan. De hoofdbedoeiing blijft immers dat iedereen mag komen verkopen of ruilen wat hij of zij wil. Profiteer van de gelegenheid om nvr'rtolligc spullen kwijt te geraken. Dat geldt ook voor de kinderen. Zij kunnen op die manier misschien wat extra zakgeld verdienen. Een aparte attractie vormt dc gcicgenheids voetbalmateh tussen dc KWB en de Chiro jongens op het grasplein naast het klooster om 11.00 uur. De opbrengst van dit treffen is voor de kas van de kinderkermisspelen in oktober. De markt gaat van 09.00 uur tot 12.00 uur maar aan de standhouders wordt gevraagd zeker om 8.00 uur aanwezig te zijn om de stand op te bouwen. Een standplaats is volledig gratis. Best is het een tafel of zo mcc te brengen, hoewel er ter plaatse ook schragen en planken te huur zijn voor slechts 100 fr. Voor meer informatie kunt ii terecht hij Jan Dufraing (0313 158680).

VĂ–Ă–R KUNST

Gildenfeest.en Zondag 8 augustus is het weer zover: Gildenmis. Ommeganck, schuttersfeesten en veel animatie met cle befaamde 'handjcsworp'. De feestelijkheden open rond de Grote Markt van Antwerpen kennenjaarlijks een grote publieke belangstelling, dit mede door het mooie decor en irnr d in rriiwrnniidr kostuums uitgedoste gildcnledcn die er deelnemen aan het en handboogchieten. Na een lnngo stilte vindt sinds 21 jaar npni'iiw hFt Antwerps Gildenj uweel en Schutterstorrmooi aats. (.kcomhincerd met de RederijkCrt esten. die 18 jaar geleden in ere werden hersteld, ontstonden zo de Antwerpse Gildenfeesten. De oorsprong van beide evenementen is eeuwen veledcn te zoeken. Bewijsstukken ter zake gaan terug tot in de ilde eeuw. Reeds op zaterdag 7 augustus verzorgen de drie Antwerpse Rederijkerskamers op de Meir straatthealer van hoog niveau dat eindigt met een sfeervol verbroederingsteest. Op zondag 8 augustus is Antwerpen te klein... Die dag trekken de gilden, na een plechtige eredienst, in stoet doorheen de stad. De 'Ommeganek' van weleer, met pracht en praal, is dan terug. Eens de indrukwekkende stoet op de Grote Markt is aangekomen, starten de schutterstornooien en de wedstrijden voor vendeliers, trommelkorpsen en volksdansers. Gelijktijdig gaan ook dc Rederijkers weer op pad langs de Lijnwaadmarkt en de Handschoenmarkt en lokken alle liefhebbers van straattoneel. Maar vergeet zeker niet de Amhachtenmarkt. De Groenplaats is zondagnamiddag de verzamelpiaats voor al wie waardering kan opbrengen voor vakbekwame ambachtslui. Om 18-00 uur, 'lak voor do prijsuitreiking van de di verse gildenwedstrijden. vindt dan op de Grote Markt dc 1 landjesworp' plaats. Duizenden Aniwerpse Handjes, vervaardigd uit de beste chocolade, worden dan te grabbel gegooid. Hele dozen Antwerpse Handjes zijn ook te winnen want er zijn genuminerde lotjes aangebracht op hei uitgestrooide lekkers. Deze mooie prijzen kunnen afgehaald worden bij lokale ambachtelijke bakkers en chocoladebewerkers die lid zijn van de beroepsvereniging. de Syndikale Unie voor het Brood-, Banket-, Chocolade- en IJsbedrijf. Dit is niet zo maar een prornotiestunt maar een positieve bijdrage aan een stuk echte Antwerpse traditie. Voor meer informatie: tel. 03-542. 16.33.

Voet- en fietstocht naar Scherpenheuvel Dit dapper gezelschap van de fanfare Ste. -Rosalia waagde het er nog niaar eens een keertje op. Te i'oet legden zij de weg naar het bedem'aartsoord Scherpenheut'el af.

2

30

Meerinarkt in de vroege morgen Na wekenlang lcweken en verzorgen zijn deze aardbeiplanten klaar voor de verkoop. Nu maar hopen dat de verkoop goed gaat. Wouter, Pieter, Caroline en Kim Aerts wachten met geduld op hun eerste klanten.

De laatstejaars van de Meerpaal Leerlingen van het zesde leerjaar nemen afscheid van de lagere school. Een mooie tijdwas het waarvan alleen de herinnering zal blijven.


MEER

Samen 100 jaar oud

Een Saar o ccii Abrnlunn :ic je i誰'jjelnintig iuei en ilinr iii (Je lui,, Maar zelden zie je ze samen want als koppel samen op dezelfde dag 50 jaar worden is een zeldzaamheid.

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perfekt te onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taai gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna-verkoop u een perfekt funktionerende grasmaaier. Jarenlang. Honda. Attijd een perfekt resultaat.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15

IO1%TD1

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 31


EM99fig

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Zornertijcl, vakantietijd 'Zo;nertjjd is de mooiste tijd 'wordt wel eens gezegd. Zonder afbreuk te doen aan het mooie van de andere seizoenen, kan ik deze stelling volmondig bijtreden, om meer dan een reden. Goed weer bijvoorbeeld. Een mens loopt er zonniger bij als hij 's morgens de zon in de slaapkamer ziet schijnen. Meteen de vensters open, ontbijt op het terras of in een zonnige keuken, zeg nu zelf, dan kanje de dag toch beter aan dan wanneer het donker is of het regent. De natuur ziet er ook prachtig uit, zeker in ons gezegend dorp. De tuin zit vol kleuren, bos en weiden tonen alle schakerin gen van groen. Ge moet er niet per se een 'groene' voor zijn om dat te kunnen appreciĂŤren. 'in de zomer zijn de maskes het schoonst' zei de vava van een maat van vroeger altijd. Hij kon het weten, hij was toen 87, al/aren weduwnaar en Vrij in doen en laten. Hij liet niet veel. Alleenstaande dames maakte hij steevast het hof, hoffelijk zoals het een heer van jaren betaamt, al dierf hij na enige borreltjes wel wat vrjpostiger worden. Hij zag de vrouwen graag in alle seizoenen, maar in de zomer het liefst. Telkens hij zijn kleinzoon zag, en ik was wel eens in diens gezelschap, moest hij ons dat vertellen. Wie weet waren we er anders nooit achter gekomen. Als ik nu 's zomers buitenkom, kan ik niet nalaten naar de 'maskes' te kijken. ik moet de vava gelijk geven, al levert dat regelmatig een vermaning van mijn echtgenote op, of een stomp als ik liet verkeer weer eens uit het oog verlies wegens te veel oog voor voorbijschrijdend vrouwelijk schoon. 'Hebt ge ze goed gezien?' vraagt ze me dan. Zeggen dat liet de schuld is van de vava van mijn maat van vroeger wordt niet als excuus aangenomen. Een andere goede reden om de zomnertijd een mooie tijd te vinden is natuurlijk de vakantie. Een paar weken niet moeten werken, dat kan ik me niet in alle seizoen permitteren, ik krijg trouwens maar een keer vakantiegeld. Daar trekken we dan een korte wijle van naar andere oorden, al liggen die niet zover af. Voor ons is onze kust ver genoeg, je bent er zo, je kan er heerlijk eten en drinken, kan er hopeiz dingen doen en gaan bekijken en ze spreken er dezelfde taal. Bovendien kanje er onder een parasol, met een boek voor en een zonnebril opje neus op liet strand zitten en zien of de vava nog altijd gelijk heeft. Je weet dus waar ik deze tijd uithang.

KLJ bij de neus genomen. Begin vaii de vakantie werden er in Meerle deur aan deur bloemstukjes verkocht. "Het was voor een goed doel, mevrouw. Voor de KLJ. Op kamp en zo, dat kost geld". Meerdere Meerlenaars lieten hun goed hart zien en kochten een bloemstukje. Alleen bleken de bloemstukjes niet van al te beste kwaliteit, getuigden van weinig zorg en creativiteit. Dat was men niet echt gewoon van de KLJ en sommige kopers brachten het zo terloops ter sprake bij moeders of vaders wiens kinderen bij de KLJ zijn. Die moeders en vaders wisten van niets, en nog straffer, de KLJ zelf ook niet! Enige navraag maakte de KLJ-leiding duidelijk dat een paar jongeren de naam KLJ gebruikt hadden om op ecn simpele manier aan zak en vakantiegeld te geraken. Helemaal niet eerlijk en dan nog rommel leveren ook. De KLJ-leiding wil bij deze aan de gefopte kopers laten weten dat zij met de hele zaak niets te maken hebben, maar dat ze er zelf mee verveeld zitten. De misbruikers wezen ondertussen gewaarschuwd. Een volgende keer zal de KLJleiding het niet zo laten. 32

1

Tropical Summer Party Wanneer die party vandaag zou gehouden worden, zou liet echt tropical zijn. Als we dit schrijven, stroomt het zweet ons in beken van de rug. Spijtig genoeg niet van het fuiven, maar van liet schrijvcn van dorpsiiicuws iii dit blad. En niemand die medelijden heeti. ik moet zelf de kelder in voor een koel drankje. Dat zal niet nodig zijn voor de fuifnummers die op zaterdag 21 augustus afzakken naar de feesttent tussen Meerle en Minderhout (volg de pijlen). Op de "Tropical Summer Party" van de Meerlese KLJ worden koele drankjes geserveerd zoals het hoort, samen met swingende dansmuziek. Kaarten kosten 100 Fr. in voorverkoop, 120 Fr. aan de kassa. Geen verslenste bloemen ditmaal, maar echt KLJ. Dus party-people, be there!

LI Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 75 66

-. -1 -i

W-R4-A '

•

9'

f

Carwash Van verlepte bloemstukje.s verkopen wisten ze niets, van auto 's wassen des te meer. De KLJ spijsde zijn kampbudget. Blinken dat die wagen deed.


MEERLE

Advertenties ri 314.49.111314.55.04

Missiefeesten! Tradities zijn er om in eer te worden gehouden, tenminste toch als het eervolle tradities zijn. Dat etiket mogen we zonder meer toekennen aan de Meerlese missiefeesten die sinds mensenheugeriis tijdens de vakantie in ons parochiecentrurn wojdcti veliuudcn. Zo ook weer uit jaar dus, op 28 en 29augustus. Heel het weekeinde (zaterdag van 13.30 tot 21 uur en zondag van 13.30 tot 19.00 uur) kan je er terecht voor liet hu'kijken en knpen van hobby werktes, uitheemse kunst, posters en wen\kaarten. Je kan je ook informeren over het s eik van onze miaaionariaacn of je geluk E1UL ui hij de attracties. Stillen van hongerof lessen dorst zal evenmin een probleem zijn, min alles is gedacht. Zondagmorgen kan je van 9 tot 12 uur aanschuiven aan het Ontbijtbuffet in de parochiezaal. Een ontbijt met broodjes, beleg, groenten- en fruitsalades.yoghurt, cakes, dampende koffie of thee, alles aan een prijs waarvoor je het zelf niet kunt maken. Wel vooraf telefonisch inschrijven bij An Michielsen (tel. 3 15.85.93) of Patrick .Jorciens (tel. 315.85.27), kwestie van te weten hoeveel pistolekes ze moeten bestellen.

Populaire fiets Of is het populaire KWB? Of was het gewoon mooi weer? Van alles wat zeker. Vast staat dat meer dan 700 fietsers zich gemeld hebben om één ofmeer avond-fietstocht te doen. De gemeentepolitie was ook weer van departi / en hield op gevaarlijke kruispunten de weg vrij voor de fietser.r.

De missiewerking Meerle steunt nog drie Meerlese missionarissen die actief zijn in Guateniala. Indië en Congo. De inissicpostcn van vijf missionarissen die thans in België verblijven kunnen eveneens op steun van hieruit rekenen. Ook het Zamhiaanse studentenseminarie waar pater Jos Van Boxel actief was, wordt financieel gesteund. U merkt het. de missiewerking kan de middelen zeer goed gebruiken. De missiefeesten zijn nog steeds de belangrijkste bron van inkom';tcn. Daarom, en ook omdat het er niet 1)it )UL LII is, van harte aanbevolen!

4JFL. 1

BEGRAFENISSEN

JORIS

.

Jan Van der .Kaa deed al

Garage Luc Ryvers -

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

-

liggend ,UUC.

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 9090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

Ik n'a,r wel graag uirciisuloii',i ,geuiordcii' vertrouwde Jan ons toe. Zo te zien heeft hiJ er in ieder geval aanleg voor. Na de fietstochten zorgde hij dat de kleinste ii wat bezig bleven terwijl de ouders op het terra.v hun dorst lesten.

Nog zin in een fietstochtje? Of liever in een trappist? Met de Bond van Grote en Jonge Gezinnen kanje beide combineren. Op zondag 22augustus leidt de maandelijkse tocht immers naar Westmalle. Via Minderhout en St.Lenaarts wordt de Trappistenroute opgezocht. Vertrek om 10 uur op liet gemeenteplein. 33


SP0RT

1

sLd

Motorcross Mij hebben ze niet meer! Ik heb mijzelf een kanjer van een kalender aangeschaft en er enkele dikke, vette, rode cirkels opgezet. Als ik er dan ook regelmatig eens naar kijk, hoop ik voortaan de uitslagen van onze Hoogstraatse crossers tijdig bij de redactie van De Hoogstraatsc Maand binnen te brengen. Zoals elke maand hebben onze jongens ook nu weer hun uiterste best gedaan om enkele puike prestaties neer te zetten. Guy Van Gestel deed zijn best om voor de rest te supporteren. Eigenlijk was de schouder van Guy alweer "crossklaar", maar hij besloot tot na zijn verlof te wachten om terug te starten. Een ongeluk zit in een klein hoekje en Guy zag het niet zitten om twee weken op het strand te liggen met een strak schoudcrverband om. David. Ronny en Dirk hoefden daar gelukkig niet van wakker te liggen en crosten erop los. Voorzover dat ging toch. Bij de V.L.M. hebben ze namelijk de slechte gewoonte om van een mooi, droog parcours een ware modderpoel te maken door overmatig te sproeien. In Grobbendonk was het weer zover. Zondagmorgen leek het wel of ze van plan waren een wedstrijd "moddercatch" te laten doorgaan in plaats van motorcross. Toen het water dan s middags nog eens met bakken uit de hemel kwam gevallen, was de flop in Grobbendonk helemaal compleet. Enkel Ronny Donckers kon beide reeksen uitrijden. Even later, toen het de beurt was aan Dirk Van Dijck en David Roeffen om te starten, was er geen beginnen meer aan. Zij besloten dan ook om, onder een grote paraplu en met katsjoe botten aan, langs de kant te blijven staan. Het gebeurt niet vaak dat we in ons land de wereldtop van de 250cc inotorcross aan het werk kunnen zien. Op zondag 27juni kregen we nog eens de kans. David en Dirk grepen die kans. Ze lieten Tessenderlo voor wat het was om in Kester naar de Grand-Prix van de 250cc te gaan kijken. Ronny verscheen wel in Tessenderlo. Na een mislukte training met een pijnlijke valpartij maakte Ronny zich boos en zei: "Ik gajullie straks één keer voordoen hoeje hier moet rijden om op het podium te staan! Let g....domme maar eens goed op!!". We hebben allemaal goed opgelet en gezien hoe Ronny zijn belofte bijna waarinaakte 1 Met een vijfde en een vierde plaats in de twee reeksen eindigde Ronny op de vierde plaats in de eindstand. Met slechts één puntje verschil van de derde was het hem g.....domme bijna gelukt! Vooral zo blijven vloeken Ronny! Door de steeds strenger wordende milieuwetten worden elk jaar wel enkele crossen van de lijst geschrapt. Tessenderlo had eigenlijk Genk moeten zijn en de eerste zondag van juli stond Meerhout op de kalender. Deze wedstrijd kon op het laatste nippertje in Olmen doorgaan. Het Honda-park te Olmen werd dit jaar dus onverwacht de lokatie voor het l.M.B.A.-gebeuren van de zijspannen. Onze jongens stonden niet echt te springen om door de diepe sporen te ploegen die de vele reeksen zijspannen maken op zo'n zware zandomloop. In tegenstelling tot Ronny verschenen Dirk en David toch aan de starthekken. Al scheelde het bij Dirk geen haar. Bij het binnengaan van het gesloten park kwam Dirk tot de vaststelling dat erte weinig remvloeistof op zijn achterrem zat. Zonder vloeistof, geen remmen. Zonder remmen, geen deelname 34

y

iriVo

een iacitic tontrole

it,,,

cie inoto, Lie priit tilt tie ogen en Ro,,nv ix klaar toor tie start.

aan de wedstrijd. In het besef dat hij niet veel tijd meer had, spurtte Dirk met de motor aan de hand, crosskleding aan, helm op en bij een temperatuur van zo'n 25°C, nog vlug terug om de vloeistof op peil te brengen. Dat in orde gebracht, moest Dirk dat hele eind nog eens terug lopen met de motor aan de hand. In de hoop nog op tijd te zijn om te kunnen starten! Dirk werd beloond voor zijn opwarming. Hij kon nog net zijn bril opzetten, achter de starthekken plaats nemen, tot twintig tellen en gas geven! Wie durft er nu nog zeggen dat motorcross niet spannend is? (V.D.)

COS P

Wedstrijden en uitslagen van de voorbije weken: 2016 Grobbendonk, 2716 Tessenderlo, 4/7 01men, 11/7 Wommelgem.

20/6 27/6 4/7 11/7

Ronny

iit

Pll:i(

ii1Yid

15 4 / 19

/ /

16 13

22 22

I ,AF HERIJGERS

T ER

INOX ROOKKANALEN

RVAV3Â COMPUTR - TELEFONIE SWAIE— KMn*G1n

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-315.09.09

brandstof is er

Ma-vr.9totl2, 13tot 18 uur

een specifieke

Voor elke

toepassing, nI. een keuze uit ENKEL WAND/GE. DUBBEL WANDIG Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, CSM,...

GEISOLEERDE :

of FLEXIBELE uitvoering ininox.

.IH

. j

A r'Industriewe g 7 2320 Hoogstraten 119hL

COMPUTER-cursus voor beginners!!!

Tel. 03/314.47.55 Fax 03/314.80.65


SPORT

Hoogstraten VV 1 KFC Meer Dinsdagavond, 17 augustus, speelt de eerste ploeg van Hoogstraten VV om 19.30 uur een henefietwedstrijd tegen de eerste ploeg van KFC Meer op het terrein aan de Thi jsakker in HoogStraten. De opbrengst van deze wedstrijd gaat geheel naar de Belgische Rett-Syndroom Vereniging vzw. Deze vereniging houdt zich bezig met onderzoek en ondersteuning van de ouders van kinderen met deze aandoening. Charlotte, het dochtertje van Stan van Gestel. de Hoogstraatse doelman uit Meer, lijdt aan dit syndroom. Daarom vond het organiserend comité het zinvol om deze vereniging te onder steunen. Niet alleen de sportliefhebhers, maar iedereen is van harte welkom op deze avond en kan zo dit initiatief steunen.

Wat is het Rett-syndroom? Het is een zeldzame stoornis die alleen bij meisjes voorkomt. De diagnose wordt gesteld op basis van een terugval in de ontwikkeling van het kind dat doorgaans begint op een leeftijd van negen tot achttien maanden, nadat het kind zich tot dan toe normaal ontwikkelde. Wat zijn de voornaamste ke.nmerkin" Het verlies van doelgericht gebruik van de handen, een achteruitgang in sociale contacten, afwezigheid van spraak het ontwikkelen van herhalende hand heweiiigeti. errislige rn talehandicap, hyper ventilatie, niet of moeizaam stappen, ruggengraatkromming, vormen van epilepsie, incontincntic cn tandcngekiiaïs. Deze meisjes zijn volledig afhankelijk van derden voor hun dagelijkse verzorging. Ondanks uitvoerige onderzoeken werd tot op heden geen oorzaak van dit syndroom gevonden. Men veronderstelt dat er sprake is van een genetische afwijking. Misschien hou je niet van voetbal of hen je die avond niet vrij? Ook dan kan je de vereniging nog steunen door een storting op rck.nr. 0682060875-40 van de Belgische Rett-Syndroom Vereniging vzw, Lil 26,2450 Meerhout, met de vermelding 'Actie Hoogstraten'. Giften vanaf 1000 fr. zijn fiscaal aftrekbaar.

een stemformulier zijn punten geven aan die spelers die in die wedstrijd iets extra hadden laten zien. Op het einde van het jaar kan dan na wat telwerk de meest verdienstelijke speler gehuldigd worden.

Gebuurtenvoetbal

FC De Statie Op zaterdag 07augustus 1999 organiseert voetbalclub de Statie haar jaarlijkse voetbaltornooi op het oud voethalveld van Meer. Anders dan andere jaren wordt het tornooi dit jaar gespeeld volgens de regels van het zaalvoetbal, d.w.z. dat er op kleinere velden gespeeld wordt, dat een ploeg bestaat uit vier veldspelers en een doelman, enz. Zestien ploegen spelen vanaf half elf in de voormiddag tot ongeveer half zeven in de vooravond voor hun plezier en misschien ook wel om de eer. Er worden ploegen verwacht uit de eigen fusiegemeente, maar ook uit de omliggende dorpen. zoals Merksplas, Dessel, Wuustwezel. Indien de weergoden ons goed gezind zijn, en waarom zouden ze dat niet zijn, is plezier en amusement verzekerd. Ook supporters zijn van harte welkom om de deelnemende ploegen een hart onder de riem te steken. Tijdens het afgelopen seizoen 1998-1999 organiseerde FC De Statie onder haar spelers en leden haar jaarlijks referendum voor de Gouden Schoen. Na iedere wedstrijd kan iedereen op

Dan het dit afgelopen jaar moeilijk was om vooraf te zeggen wie de trofee zou winnen, was duidelijk. Niemand stak er immers echt bovenuit. Ernstige kanshebbers geraakten gekwetst, nog andere dienden enkele wedstrijden te missen zodat ook hun puntentotaal niet echt optelde. Spanning dus tot de laatste minuut. Uiteindelijk -en zeer terecht- ging de gouden schoen naar Stanny Van Sas. Nog maar goed en wel genezen van een vorige kwetsuur trachtte hij zich wekelijks in de kijker te spelen. Door een bijkomend ongevalletje diende hij de laatste wedstrijden vanop de zijlijn mee te maken, maar hij had genoeg reservepunten om de door hem zo begeerde trofee mee naar vrouwtje Nancy te kunnen nemen. Dc trofee werd hem door de ganse ploeg van harte gegund. De Gouden Schoen van twee jaar geleden, Danny Vermeeren, is zeer eervol tweede geworden en outsider Swa Keysers werd op een zucht derde. Een podium dat mag gezien worden. Hoopvol is dan weer dat zich dit jaar enkele jongeren in de toptien gewerkt hebben, zodat daar de volgende jaren naar uitgekeken kan worden.

FC De Statie 1/let Stannr van Sas (staande, vierde van rechts).

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

XS1ui woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

Charlotte van Geste!.

35


SPORT

De Blauwe Duif

Alle ploegen zijn welkom!

halve fond

Begin september start de Gebuurtenvoetbalcompetitie weer met haar bekercompelitie. Reeds vele jaren is het Gebuurtenvoethal een begrip in het recreatieve voetbalwereidje, en kan het zich met ccii vrij sterke competitie handhaven tussen al die andere - meer individuele - sporten. Indien we de evolutie van de recreatieve voetbalpioegen gedurende de laatste vijf jaren wat dichterbij bekijken, zien we immers dat verschillende amateurploegen zich uit hun competitie teruggetrokken hebben, en ook vaak opgehouden zijn niet voetballen. Voor vele ploegen was het immers zeer moeilijk om wekelijks toch minimaal II spelers op het veld te krijgen.

19juni

Dourdan

26juni

Dourdan

3juli

Ablis

10juli

Dourdan

Bij hel Gebuurtenvoetbal ligt dit vooralsnog veel eenvoudiger: de wedstrijdkalender wordt in het begin van het seizoen kant en klaar afgeleverd, de voetbalvelden zijn besproken. de scheidsrechters zijn gereserveerd. Kostprijs van dit alles: nul frank! Voorde was moet een ploeg nog wel zelf zorgen.

Frans Snoeys Frans Sterkens Joehems-V. Gouhergen August Van Aert August Van Aert Eddy en May Poels Frans Snoeys Frans Roos Roei Brosens August Van Aert August Van Aert Jocherns-V. Hasselt

Quiévrainspel 20juni

27juni Vaak werd het voor de verantwoordelijke van de voetbalploeg na verloop van tijd ook moeilijk om een wedstrijd te organiseren: er moest vooreerst een tegenstrever gecontacteerd worden, er moest een veld vastgelegd worden en een scheidsrechter opgetrommeld. Dan dienden de verschillende spelers verwittigd te worden, en gewoonlijk moest juist voor de wedstri jcl nog wel het één en ander veranderd te worden. Na de wedstrijd dienden de truitjes, de broekjes en de sokken ïn het sop en kon de voorbereiding voor een volgende wedstrijd beginnen. Dit alles moest dan ook financieel nog geregeld wordcii...

473 oude duiven 373 jaarduiven 948 jonge duiven 421 oude duiven 306 jaarduiven 1003 jonge duiven 361 oude duiven 254 jaarduiven 656 jonge duiven 343 oude duiven 229 jaarduiven 992 jonge duiven

4juli

11juli

201 oude duiven lol jaarduiven 703 jonge duiven 171 oude duiven 94jaarduiven 558 jolige duiven 176 oude duiven 103 jaarduiven 658 jolige duiven 178 oude duiven 86jaarduiven 649 jolige duiven

Noyonspel Jan Diels Jan Van Dijck Louis V. Gestel E. en M. Poels Weerts-ianssens Louis V. Bergen Jef Haest Jef Haest Walter Coertjens Jef Haest Jef Haest Stanny Laurijssen

Karel Sommen Karel Sommen Jan V. Hoeck Louis V. Bergen Jan Goris Walter Coertjens Jan Goris Gustaaf Verlinden E. en M. Poels Jan Aerts Louis V. Bergen Emiel Hermans

168 oude duiven 104 jaarduiven 249 jonge duiven 164 oude duiven 92jaarduiven 252 jonge duiven 190 oude duiven 105 jaarduiven 392 jonge duiven 147 oude duiven 78 jaarduiven 191 jonge duiven

Eigen volk

1-7-77

Toekomstgericht is het Gebuurtenvoetbal dan ook steeds op zoek naar andere voetbaiploegen die op zaterdagnamiddag deel willen nemen aan hun competitie. Fahrieksploegen, verenigingsploegen, caféploegen, veteranenploegen....! Elke ploeg die zich aan het recreatieve houdt is welkom... Mocht uw ploeg geïnteresseerd zijn of wil je meer informatie, neem dan gerust contact op met de voorzitter, dhr Jef Van Maldeghem, Witherenweg 33 te Hoogstraten (tel. 314.44.16) of niet Jos Vermeiren, Vrijheid 235 te Hoogstraten (314.67.80).

us

Marc Goetschaickv (2de van links), de beloftevolle wielrenner uit Meer, in volle actie tijdens de doortocht in eigen dorp van cle Vlaanderen-Europa Classic in Geel, een klassieker voor internationale beloften.

elgïganl Kwaliteits vloer- en wandtegels

Marmer en graniet

Bourgondische dallen

Meerseweg 135 B, 2321 l-Ioogstraten-Meer - Tel. 031317.01.20. Fax. 03/317.01.27. 7 dagen op 7 dagen open van 9.00 - 18.00 uur.

36


SPORT

t

Kardinaaisjogging Vorselaar 25/61 99

Marcklopers

5 kin

Kurt Aei'ts Herman Martens AAl Aci'ts Fons Aerts

Jan Adams en de triatlon

Poppel 16.1 km

9e plaats

1.07.31u.

5.1 kin

Herman Martens Monique Aerts

4e plaats 20.12 min. 27e plaats 26.32 min.

48e plaats 1.06.24

Nike Classic Tessenderloo 517/99 10 kin Jan Hendrickx Rudy Verheyen Ward Blommaert Hitrle Van 1 )en Heuvel 1 uicienne Knyen

39e plaats 32.22 min. 169e plaats 36.07 min. 776e plaats 42.26 min. 1 / 11w pLaats 4Y 14 min 7t)S7e plaats S 1 47 min

Chaamloop 317199 10 ki,, Ward Blommaert Fons Aerts Lucienne Koyen RenĂŠ Laurijssen Els Goetschalckx Cin Severijns

45e plaats 43.40 min 123e plaats49. 19 min. 135e plaats50.16 min. 155e plaatss 1.42 min. 162e plaats52.17 min. 194e plaats58.40 min.

5 km

Herman Martens Kurt Aerts Axel Aerts

17e plaats 19.25 min. 18e plaats 19.49 min. 30e plaats 20.54 min.

21 kin

Jan Vermeiren 44e plaats 1.32.56 Jan Adams 57e plaats 1.34.50 Rit Van Aert 80e plaats (3e veteraan) 1. 38 .52 94e plaats Yolande Schoenmaekers 1.42.11 114e plaats 14643 Frans Onincx Dirk Van Bavel 127e plaats 1.5 1.45

Loenhout 10/7/99 6.250 km

Steven Vermeiren le plaats 21.30 min. Herman Martens 10e plaats 75 Ot) min 9 km le plaats 31.45 min. Jan Hendrickx Guy Hendrickx lie plaats 36.10 min. JefHendrickx 16e plaats 37.34 min. Marc Terreur 19e plaats 38.06 min. Jan Vermeiren 220e plaats 39.42 min. le vrouw 40.56 min. Rit Van Aert Yolande Schoenmaekers 2e vrouw43.06 min. Dirk Van Bavel 35e plaats 44.24 min. RenĂŠ Laurijssen 40e plaats 47.30 min. 42e plaats 48.20 min. Wies Schrieckx

Marathon Kortrijk-Brugge 1117199 42.125 km

40.17 min. 50.48 min. 50.49 min.

Jacque Vermeiren 3.37.00 Frans Oninx 3.51.00 Lief Van Bergen 4.13.00 Brigitte Wendrickx4.24.00 J05 Leunen 4.25.00 Ward Blommaert 4.26.00

Oud-Turnhout lOkni

Rik Bax Lucienne Koyen Lucienne Adams

Rit Van Aert

14e plaats 51.35 min.

10.6 kin

Lucienne Adams

18.18 min. 18.22 min. 2 0. 13 min. 22.13 min.

15km

Aan de verschillende uitslagen is te merken dat de plaatselijke stratenlopen momenteel hoogtij vieren en dal de Marcklopers zich meer en meer in het straatbeeld vertonen. De uitstappen naar de Ardennen staan voorlopig op een laag pitje. Jan Hendrickx is stilaan terug in topvorm, wal hij weet te vertalen in enkele overwinningen en mooie ereplaatsen lInk kimdy Verheyen is terug na een si epende hi 'ssi mre en beu aal rle pi ik e resultaten in Tielen en Tesscnderloo. Dc jeugd S Leve Vci miie mi en, A .'.e 1 cii Kuit Aci mogen zeker een wissel voor (le toekomst genoemnd worden. Ook onze dames weten best hun mannetje te staan. Lief Van Bergen en Brigitte Wendrikx leverden een knalprestatie in de guldensporenmarathon Kortrijk-Brugge, gelopen in een verzengende hitte, de wind steeds op kop. maar aangemoedigd door hun trainer Jan Hendrickx en trouwe supporter Jan De Beuckelaar. En dat het warm was, mochten Ward Blommaert en Jos Leunen ondervinden, die de man met de hamer tegenkwamen. Rita Van Aert op wie de jaren schijnbaar geen vat hebben, mocht ook weer proeven van enkele podiumplaatsen. Verder zijn daar nog Yolande Schoenmaekers, Hilde Van Den Heuvel, Lucienne Adams en Lucienne Koyen die de smaak van het lopen te pakken hebben. Cyclocrosser Herman Martens uit Minderhout is zoals de wijn en verbetert met de jaren. Jan Adams uit Minderhout, onze enige triatlonatleet werd clubkampioen in de halve triatlon van Brasschaat in een mooie tijd. Momenteel traint hij voor een volledige triatlon, dit is maar liefst 4km zwemmen, 160km fietsen en 42 km lopen. Wedstrijden die eraan komen zijn: Dc Ardcnnaisc dc 1 .oticttc St. Picrrc op 24/7 (19.2 km). de Transardennaise van La Roche naar Bouillon op 29/7 (160 km), Stratenloop van Meerle (22/8) en Wortel (27/8), de dodenmars van Bornem op 13/8 (100 kni) en de piereloop van Ravels op 5/9.

Rik Bax

17e plaats 18e plaats 47c pLitt 81e plaats

Natuurloop Tielen 29/6199 14 km Verheyen Rudi 40e plaats 0.54.47 Martens Herman 196e plaats 1.03.07 Ward Blommaeert 292e plaats 1.07.09 Dirk Van Bavel 425e plaats 1.13.29 434e plaats 1.13.45 Frans Onincx Hilde Van Den Heuvel456e plaats 1.14.57

Lief van Bergen tijden.v haar eerste niarathan van Korrrijk naar Brugge.

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden,

lopers, enz.

nT/?, T .-7. -

Wij vragen dat Mareklopeu'.s 111(11 wedstrijduitslagen hinnenbren gen bij Rita Van Aert, Meerseweg 86 te Minderhout.

LASERSHOW - HOOGSTRATEN

37


SPORT Rally rijden

Jos Sterkens op schema voor zijn negende titel N iemand hield het dit jaar voor mogelijk. maar onLe Minderhoutse rallycrosser Jos Sterkens is goed op weg om zijn negende nationale titel te veroveren. Nog vijf puntjes scheiden hem van zijn vijfde Nederlandse titel, terwijl hij in eigen land ook nog alle kansen heeft op de verlenging van zijn kroon. Zelfs de grootste optimist had dit niet verwacht, want de tegenstand pakte uit met absoluut topmateriaal. De Nederlander Jos Kuypers kocht de Escort RS2000 van zesvoudig Europees Kampioen Martin Schanche, een absolute topwagen met 570 pk onder de motorkap. In mei werd de Minderhoutenaar bovendien geveld door een virus op zijn evenwichtsorgaan. De herstelling verloopt eerder moeizaam. 'Ik blijf duize lig, waardoor racen niet evident is. Als de wagen begint te schuiven, dan heb ik niet de reflexen om dit op te vangen. Ik kan zeker niet m'oluit aanvallen.' Dat was te zien tijdens de vorige manche in Maasmechelen, waar hij wat aanmodderde en pas als derde van start mocht gaan in de Afinale. Gelukkig was er de truc met de zonnebril. 'Door met tape de zijkanten af te plakken, kom: er geen licht van opzij. Hierdoor kan ikme beter concentreren op de omloop.'

Superstarter In die start keerden echter de kansen. Als een raket schoot de Ford Mondeo uit de startblokken. tuaaen Kuypera en Franaaen door recht strccks naar dc leiding. Kuypers. die kampte met koppelingsproblemen, ging vanop de vijfde plaats in de achtervolging. Hij remonteerde zijn voorgangers als een gek en stevende af op de Kiircher-Mondeo, maar twee ronden lang hield Sterkens de deur dicht, tot zijn eigen verbazing won hij de wedstrijd die meetelde voor het Nederlands en Belgisch Kampioenschap. Voor de finale had ik er geen goed oog in, maar de start was perfect. Ik viel precies in het groen en Kuvpers verslikte zich. Ik heb niemand meer gezien en me op de ideale lijn geconcentreerd. Toen wist ik dat de zege binnen was. Ze moesten buitenom komen en dan zou ik ze wel afimouden. Maar, er kv'am niemand...', aldus Sterkens. Vooraf dacht iedereen dat niemand aan Kuypers zou kunnen tippen, maar twee keer in Valkenswaard en nu ook in eigen land zorgde de Minderhoutenaar voor de verrassing. De volgende manche in Valkenswaard op 18 juli verliep minder goed. De eerste twee reeksen leverden een derde tijd op, achter Kuypers en Franssen, maar de motor draaide maar op drie cilinders. Wij vonden het probleem niet, waardoor we de derde reeks niet reden en dachten forfait te geven voor de finale. Vijf minuutjes voordefinale kregen we terug dejuiste melodie uit de motor, zodat we konden rijden. Vanop de vijfde plaats startte ik naar de derde stek, maar toen begon het vermogen weer te zakken. Met deze derde plaats volstaat een 12de plaats in de slotrace op 21 augustus. ' Twee goede reeksen volstaan dus voor zijn negende kroon. In Maasmechelen zagen we ook Tom Geenen terug aan de start verschijnen. Hij haalde zijn oude Corsa terug van stal en reed een beresterke race in Divisie 3, de klasse van de ongenaakbare Van Broekhoven met zijn 300 pk-sterke Volvo 38

244. Tom strandde in de B-finale, maar was duidelijk opgelucht dat hij er terug bij was. 'Het deed deugd om ei terug bi/te .zjn ', vertelde hij. 'Buiten een cardanbreuk kenden we geen technische problemen. Dat is ooit wel anders geweest. Zonder te moeten denken aan de punten voor het kampioenschap, kon ik me nog eens echt uitleven. 1h denk nu al aan een nieuwe Opel Astra on uit te komen in Divisie 2, een klasse waarmee ik ook Europee.s' aan de start kan komen.

Topaffiche Op 8 en 9 augustus is het weer zover: de Belgische manche van het Europees Kampioenschap in Maasmechelen. Een absolute topwedstrijd met de professionals aan de start. Wie wil zien hoe Jos Sterkens het de kleppers Eklund (Saab 9.3), Hansen (CitroĂŤn Xsara WRC), Schanche (Opel Astra kitcar), Jernberg (Ford Focus WRC), Jirovec (Skoda Octavia WRC), Hunsbedt (Ford Escort RS 2000) en Opland (Mitsubishi Lancer EvoS) moeilijk maakt, komt best eens een kijkje nemen op het Duivelsbergcircuit. Twee weken later, op 22 augustus, is hetzelfde circus te gast in Valkenswaard. (HVO).

Jos Sterkens, genietend wachte overwinning.

l'afl

zijn onver-


SPORT zen dat de kampioen in ere niet uit deze 15 schutters komt. In de kategorie A staat Richard Vergouwen up de eerste plaats met 169 punten uit 5 schietingen (gemiddelde van 33,8). [Spijtig voor Roger Blcys die uit 3 schietingen een gemiddelde haalde van 34 maar dit jaar niet in aanmerking komt voor de kampioenstitel.i Met vijf honderdste acher Richard staat Patricia Hendrickx op de tweede plaats. Op haar tippen we zeker want ook vorig jaar was een danie kampioen in deze afdeling. Verder volgen: Gert Eelen, Dirk Brosens, Stephane Declercq, Frans Simons, Harry Hendriekx, Heidi Hermans en Adri Staaltjens. De anderen binnen dc eerste 15 van de lijst komen evenmin in aanmerking voor de kampioenstitel. lii de B-kategoiie staal! Ene MaUhé uit Meer en Matthias Pellegrin uit Hoogstraten broeULilijk up ds., i.IstL plaats niet 128 puilteli uit vier wedstrijden. Komen verder in aanmerking Tom Snijders, Danny Braspenning, Guy Snijders, Greet Gijsbreghts, Peter Van Bavel en C ces Anthonissen. Duidelijk is wel dat hier de ieugd 7.al uitmaken wie de beste is Het hesefdai zeker het laatste schot moet geschoten zijn, willen we hen hier toch wel op het hart drukken. Als je jon g bent, moet je het vel zeker niet verkopen vooraleer de beer geschoten is.

Sint-Jorisgilden 61 meter kruisboog Over haliweg is de competitie van iie kruisboogschutters van het verbond van SintJorisgilden. De hondsschietingen van Loenhout, Meer, Hoogstraten. Minderhout en Meerle zijn al achter de rug en dan is het hoog tijd dat er een stand van zaken wordt opgemaakt. Het laatste schot moet tegenwoordig wel gevallen zijn vooraleer er een winnaar kan bekendgemaakt worden. Dit bleek eens te meer op de schieting in Nieuwmoer tijdens de gildenfeesten van de Hoge Gildenraad op 26 juni. Pas na het laatste 3chot ku het zestal YUH 1 luugsti itcu zich de gelukkige winnaar van dit schietspel noemen. Spanning tot op het einde. Ditzelfde doet zich voor bij de individuele kampioenschappen in de drie reeksen. De kandiilaatdienen zich al wel aan maar opnieuw is het afwachten geblazen tot begin september om de echte winnaars te kennen. Een steekjc (een ring te ver!) laten vallen overkomt de beste schutter. In de Ere-afdeling staat momenteel Gerry Dockx uit Meer met 141(op 144) punten aan de leiding. Dit betekent een gemiddelde van 35,25 (op 36). Fons Van Hasselt uit Loenhout volgt met 140 punten en een gemiddelde van 35 rond. Volgen verder 13 schutters met 34 tot 34,75: Jan RoeIen, Alex Jansen, John Van Aperen, Frie Konings, Jan Rombouts, Isabelle Stcrkcns, Rob Van der Heyden, André Bols, Mark Bleys, Vicky Romhouts, Diane Verheyen, August Michiels en Ron Vermeiren. Het zou ons verba-

L1t

Voor alle menliefhebbers was het verzamelen geblazen in de Blauwbossen te Minderhout. Drie proeven dienden afgelegd te worden: kegelrijden, dressuur en rally. Echte sport was er te bewonderen hij de eerste twee proeven waarbij de plaatselijke favoriet Gert Schrijvers het haalde bij de vierspannen. De rally zorgde dan weer voor ontspanning in een 30 kni lange rit. De koetsen waren versierd in het teken van de aarbei en de nostalgie was niet uit de lucht. M.E.N.K. tekende voor deze Organisatie.

RAATS MARCELbvba Algemene Bouwonderneming Fazantenstraat 5 2340 BEERSE Telefoon: 03130995.18 Fax: 03/309.95.17 Autotet.: 095/25.93.62

119a

Met Lie aardbeiprinses op schoot.

Garage Luc RyverS

bvba

2321 H000STRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

't •

Menwedstrij den in de Blauwbossen

Als u van Service houdt!! ,

Tf

T;[i.t

rj

w7 r

.. --k

.4

TOYOTA 1,11

39


17de Antilliaanse Feesten

93

Fusieswing HET PROGRAMMA: Vrijdag 13 augustus GARIFUNA LEGACY Punta - Belize - groot podium 20.00 uur De groep brengt muziek uit de Garifuna cultuur van de Middenamerikaanse landen Honduras, Guatemala en vooral Belize: de PUNTA ROCK. In 1996 was Andy Palacio op bezoek in Hoogstraten: de Europese première voor deze zonder meer populairste punta-rocker. De punta is een ultra-afrikaanse vorm van Caraïbische muziek, sterk verwant aan de Surinaamse kaseko. GARIFUNA LEGACY is een groep jonge muzikanten afkomstig uit de Centraalamerikaanse landen Belize, Honduras en Guatemala. Het repertoire van Garifuna Legacy is pure puntarock. Het niet aflatende strakke ritme en de collectieve zang brengen de ontvankelijke luisteraar en danser in een trance.Salsa danspasjes uit den boze dus! Voor Garifuna Legacy is dit hun eerste overtocht naar het Europese continent.

MARACA Salsa - Havana, Cuba - 2de podium 21.30 uur 15-koppig salsa-orkest onder leiding van fluitist Orlando "Maraca" Valle, die in '94 zijn eigen groep oprichtte na 6 jaar ervaring bij Irakere. Maraca heeft een schitterende CD "Sonando" uit bij AhiNama. Voor deze tournee heeft Maraca zijn live-repertoire volledig vernieuwd en afgestemd op het dansminnende zomerfestival-publiek! Het uitzonderlijke technische vakmanschap en het aanstekclijke podiumplezier dat zo kenmerkend is voor alle professionele Cubaanse orkesten is nooit zo duidelijk als bij een show van Maraca!

De diversiteit van de Carihische muziek is af te lezen uit het alweer mooie programma van dit prestigieuze festival in Hoogstraten! Traditioneel staat de Latino muziek zeer sterk: de salsa en Cuba staan op de eerste rij met 3 orkesten uit Havana plus de wereldster Oscar D'Leon wiens repertoire ook naar Cuba refereert. Verder is de Dominicaanse Republiek zeer sterk vertegenwoordigd en beleven we met de Colombiaanse vallenato-groep Los Pelaos een première. Belize en Trinidad zorgen voor het zwarte accent met hun ongebreideld enthousiaste ritmes punta en soca. Alle groepen komen naar Europa naar aanleiding van het festival. Terwijl heel België Hoogstraten ondertussen associeert met de Antilliaanse Feesten, breidt de faam van het festival zich sterk uit in het buitenland: nergens anders vindt je zo'n sterk en exclusief programma en zo'n uitgelaten sfeer met duizenden dansende mensen uit alle windstreken en van alle leeftijden! Hoogstraten is een droom die één weekend lang blijft duren, een aards paradijs voor heel even! De geroemde camping wordt dit jaar opgcwaardcerd en wordt stilaan een verbroederings-festival op zich. De 29-jarige Raulin Rodriguez is een nationale beroemdheid en zijn hits "Medecina de Amor", "Una Mujer como Tu" en vele andere worden door iedereen meegezongen. Op de bachata wordt druk gedanst en Raulin is met zijn virtuoze gitaarstijl en zijn unieke stem de meest getalenteerde onder de bachateros; hij bracht tot nu toe 8 CD's uit. In Europa is hachata volkomen onbekend en dit optreden van Raulin is dan ook een première van belang!

MARACA Salsa - Havana, Cuba - 2de podium 23.45 uur info: zie hierboven

OSCAR D'LEON Salsa - Caracas, Venezuela - groot podium 00.30 uur Oscar D'Leon, een salsa wereldster, de oudere jongere leeuw uit Caracas komt terug naar Hoogstraten dankzij zijn memorabel optreden 2 jaar geleden! De nu 55-jarige Oscar Emilio Leôn Samoza: sonero, bassist, handleader, componist, arrangeur, maar bovenal een uitzonderlijk live performer met een ongeëvenaarde impact en gezag over zijn publiek. De Caribische levenslust is nooit zo voelbaar als tijdens een show van Oscar D'Leon. Zijn repertoire grijpt terug naar Cubaanse tradities,met als grote voorbeelden Benny Moré en Sonora Matancera. Zijn muziek is een droom voor elke salsa-danser, zijn shows een wervelend spektakel!

RAULIN Bachata - Santo Doiningo, Republica Dominicana - groot podium 22.15 uur "Bachata" i:; naast de mercngue een typit;ch Dominicaans muziekgenrc. Kenmerkend is de bezetting met een zanger/ gitarist in de hoofdrol. De klankkleur wordt helemaal door de gitaar bepaald, op zich al een uniek instrument in de Latino muziek. Bachata is pure Dominicaanse volksmuziek; na een nationale revival is de bachata momenteel aan een internationale opmars bezig. 40

Oscar D ' Leon

0/)

trlJda,(!

BLUE VENTURES Soca - Port of Spain, Trinidad - 2de podium 0200 uur Op het tweede podium sluiten we af met Trinidads number one. Hun optreden kan een deel van de show van Toros Band overlappen! (zie meer info over Blue Ventures - met Ronnie MacIntosh en Sannel Dempster - in het schema van zaterdag)

TOROS BAND Meren gue - Santo Domingo, Republica Dominicana - groot podium 02.45 uur Merengue van het zuiverste karaat! De groep van leadzanger Héctor "El Torito" Acosta ontstond in '94 en bracht tot nu toe 5 Cd's uit. Hun laatste "No hay Problema!" is zonder meer de beste merengue-cd die het laatste jaar uitkwam en is verrassend gevarieerd: enkele bachatas, een tipico nummer en verder oerdegelijke dansmerengue! De groep sluit de iste festivaldag af: merengue als dessert! Moet smaken!

Zaterdag 14 augustus ORQUESTA REVE Salsa - Havana, Cuba - groot podium 20.00 uur Het Cubaanse Orquesta Revé is genoemd naar zijn stichter Elio Revé, die in juli '97 omkwam in een verkeersongeluk. Eind jaren '50 bracht Revé senior het "changui" ritme uit zijn geboorteplaats Guantanamo naar Havana; zijn groep Charangon" was een kwcckvijvci van talent. Chucho Valdes (lrakere) en Juaii Fomimiel (Los Van Van) zetten hun eerste muzikale stappen bij Revé. Als componist, timbalero en orkestleider was Elio Revé één van de zeer belangrijke muzikale monumenten, waal Cutia ,.o rijk aan is. Enkele van zijn bijnarnen kunnen als eïetitels gelden: "Papa Salsa", Barbaro dcl Ritmo", "Catedral de la Musica Cubana". Zijn zoon Elio Revé junior zet het orkest nu met veel succes verder, en opent het festival met toegankelijke salsa, met de onmiskenbare Revé-sound. Het nrkpçt trp(Ii tip rnpt een nnwaarsrhijnlijk sterk vocaal trio, met centraal een fantastische Hector Valemitin. Binnenkort komt een nieuwe CD uit hij het Turni-lahe.l


FUSIES WING BLUE VENTURES

GARIFUNA LEGACY

En verder

Soca - Port of Spain. Trinidad - groot podium 22.15 uur De volledige naam van de groep moet eigenlijk zijn: Ronnie Mac lntosh and the Blue Ventures. featuring Sannel Dempster. Ronnie is na zijn periode hij Massive Chandelier, al jaren de sterzanger van de groep .Sannel Dempster was dit jaar winnares van de "road march" titel van het karnaval van Port of Spain: het was sinds Calypso Rose ('78) geleden dat een vrouw deze prestigieuze onderscheiding won. Ronme en Sannel samen op het Hoogstraatse podium: dat is ongetwijfeld dynamiet!! Blue Ventures waten 2 jaar geleden al te gast, toen als afsluiten en waren toen de groep die erin slaagde het publiek achteruit te doen dansen lot de grote tent bijna leeg was!!

Punta - Belize - 2de podium 02.00 uur De groep die het festival opende op vrijdag, speelt een tweede keer op het tweede podium. Deze set zal wellicht het begin van de show van Los Pelaos overlappen.

• de grote camping is nog steeds gratis: douches nu 50 f (2,5 11), sanitair, catering-tent met ontbijt - andere overnachtingsmogelij kheden • infostand, ed-shop, vestiaire, telefoon, bank (afhalen geld met hankkaart. ook NL), exotische markt aan de ingang • biertent, wereidvermaarde coektailtent, champagnebar met ook alcoholvrije cocktails * diverse exotische snacks, ook selfservice restaurant * veiligheidsteam voert controles uit aan de ingang: laat uw audio- en videomateriaal thuis, alsook voedsel en drank * geen voorzieningen voor kinderen, neem een oppas thuis en vlieg er nog eens in! * Radio 1 maakt opnames van de concerten, waarvan later fragmenten worden uitgezonden in het programma "Tropical"

LOS PELAOS Vallenato - Valledupar, Colombia - groot podium 02.45 uur Voor het eerste echte vallenato op het festival, en dan nog wel uit de stad Valledupar die zijn naam aan het genre gaf, en nog steeds als het artistieke centrum van het genre wordt beschouwd met zijn jaarlijkse vallenato-festival. Vallenato is oorspronkelijk plattelandsmuziek met de accordeon als centraal instrument. In de jaren 90 is vallenato gemoderniseerd en sterren als Carlos Vives vonden een nieuw en zeergroot publiek. Los Pelaos is een groep die nog een stapje verder gaat met 3 heweeglijke zangers, en door house-invloeden te gebruiken. Zo lusten wij ze wel

PRAKTISCHE INFO1M ATIE Deuren:

Info • Antilliaanse Feesten, Klinketstraat 17, B2323 Hoogstraten • tel 32 (0)3 3143732 en fax 32 (0)3 3148656, E-mail: lo@antilliaansefeesten.he

In de gulle weggever

19.00 uur, live muziek vanaf 2ft00 uurtot 05.00

Sannel Detnp.',ler (Blue Ventures) op zaterdag

MANOLIN EL MEDICO Tinila - llui unu, C'ubu - 2de podiun 21.30 uur Manuel 'Manolin" llcrnandcz studccrdc medicijnen in Havana, toen hij ontdekte dat zijn ware interesse de muziek was. Hij vormde een eigen groep in '93 en twee jaar later veroverde hij de harten van alle Cubanen met zijn enorme hit "La Bola". Mauuliii is een exponefit van de itiodern "timha" of "salsa callejera", de salsa van de straat. Samen met zijn rivaal Paulito is hij de meest populaire zanger van het moment in Havana. Mariolin kreeg zijn bijnaam "El Medico de la Salsa", de dokter van de salsa, van José Luis Cortes, leider van NG La Banda die de eerste stap zette naar de modernisering van de Cubaanse salsa. Manolin speelt 2 sets van 45 minuten op het tweede podium.

II iii•

Festivalterrein Fi'iivili.lnrp in de Blauwbosen" in Hoog straten in grote tenten en openlucht * neeni de regelmatige pendelbus verbindin g tussen het Hoogstraate stadhuis en het festivaItrrrin

parkeren: gratis en in de onmiddellijke nabijheid van het terrein

De redactie van De Hoogstraatse Maand, uw teergeliefde en meestgelezen blad, zou graag 10 Vrijdagse toegangskaarten gratis weggeven aan de gelukkige inzenders die ons een briefkaart (prent- of gele) sturen met daarop hun naam, adres en eventueel telefoonnumnier voor 8 augustus.

Prijzen: • DAGKAART: voorverkoop 900 BEF, aan dc kassa: 1.000 BEF • WEEKENDKAART: voorverkoop 1.500 RFF, aan de kassa: 1.700 BEF Voorverkoop: Cafe 't Verschil Hoogstraten 03 314 1777,

Het enige juiste adres is: De Antilliaanse Maand Pater Schrijversstraat 11 2323 Wortel

MANOLIN EL MEDICO Timba - Hai'ana, Cuba - 2de podium 23.45 uur info zie hiervoor

SERGIO VARGAS Meren gue - Santo Domingo, Republica Dominica,ia - groot podium 00.30 uur Sergio Vargas - geen uitstaans met Wilfrido! - is een heel grote ster in eigen land en in heel Latijns-Amerika. In contrast met de vele macho zangers en hun soms karikaluraal hanig po(lilim-gedrag. is Sergio meerhet latin-lovertype: hij brengt in zijn nierengue-stijl meer melodieuze en romantische diepte, zonder de energie die de dominicaanse muziek altijd losweekt te onderdrukken. Sergio Vargas begon in '86 zijn eigen groep Los 1-lijos dcl Rey en trad al snel op onder zijn eigen naans, met tot nu toe een 10-tal ed's. "Tieinpo de amor' op BMG was zijn laatste. Sergio Vargas is zonder meer "een hele grote" die al lang op het Hoogstraatse verlanglijstje stond. Sabroso!

ME


FUSIES WING

Golden Earring in de Blauwbossen Een monument in de Nederlandse muziekscene is Golden Earring. De groep ontstond in 1961 toen George Kooymans met buurjongen Rinus Gerritsen besloot samen muziek te gaan maken. De Golden Earring-story is een successtory die zijn weerga niet kent. Na al die jaren nog steeds aan de top en het ziet er voorlopig nog niet naar uit dat daar de komende jaren verandering in zal komen. De carrière van de groep loopt langs honderden concerten(waaronder het concert op het Scheveningse strand in '86 voor 150.000 toeschouwers), voorprogramma's van The Who, tours door Amerika, gigantische hits in binnenén buitenland en ondertussen 28 langspelers. De laatste cd: "Paradise in distress", werd opnieuw opgenomen in de studio van gitaristzanger George Kooymans in Rijkevorsel. Het titelnummer wordt zelfs ondersteund door een heus gospelkoor. Deze megagroep is nu op vrijdag 27 augustus te zien en te horen in de Inanège in de Blauwbossen in Minderhout. Stiletto speelt het voorprogramma en de afterparty wordt verzorgd door DJ's Dave Echelpoels, Dirk Onincx, Danny Brosens en Fred Van Ostaeyen. Kaarten kosten 600 fr in voorverkoop en 700 fr aan de kassa. Ze zijn verkrijgbaar in alle Bacobkantoren, cafés Den Bottel, Verschil, bij Danny Brosens, Merjan, Mick Shop, Horeca De Mosten, Frituur Sonja en Sikke, Drankenhandel 't Tonneke, Den Booze in Rijkevorsel

0 ongarnerj'

r[ ae herenmode voor Jong en oud. f tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

Stoeys

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE dak geopend

5 uur.

op:::::Ioen.

29

'qs

DOMS

- SCHILDERWERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloediaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 1 39c

42


FUSIES WING

Akkerpop 1999, een interpretatie Z么ndag 22 augustus is het weer Akkerpop. Net zoals vorig jaar is het festival gratis. Aan Caf茅 de Marschalck (de Mosten) wordt om 12 uur afgetrapt door de Belgische punkgroep Not that Straighi. Daarna is Convict aan de beurt. Deze Malsc band speelt haidcoi'e. Na convict mogen "The Rosswells" hun ding doen. Zij mogen Marktrock openen omdat zij in de Ancien Belgique de wedstrijd Markt Rock Podium" gewonnen hadden. The Rosweils is een samensmelting van de Molse groep Igor Records Shop en de groep Panoramic uit Vorst. Zij brengen Powerpop a la Foo Fighters en Psies, De Nederlandse group Reveial, bestaande uit Dave, Geert, Micha en Maarten laat voor de tweede keer van de dag de harten van het hardcore volk harder kloppen. Funeral Dress stond in een lang verleden al eens op Akkerpop en mag nu noe eens de Ptinkliefhebbers bekoren. Een van de toppers op Akkerpop zijn The DilI Brothers. Ska is een mengeling van reggae en Afrikaanse ritmes en werd in onze contreien bekend door groepen als The Specials en Madness. The Diii Brothers brengen hun eigen Ska maar met een twist. In 1998 namen de DilI Brothers hun eerste CD "Kafoii" op en iij stonden vorig jaar als eerste Belgische band op het Open Tropcn festival. Na'thc DilI Brothers komt Ilallo Venray op het podium. Zij stonden jaren geleden op Pinkpop en brengen melodieuze Rock. The Gwyllions bestaan al 10 jaar maar de boel begint nu pas op voile toeren te draaien. In 1995 openden ze wel al de Skatestage van Pukkelpop en eind 1997 verscheen hun eerste full CD "ldiosynchracy". Hun melodieuze songs bieden een eigen gezichten dat geeft een extra iets. Met de leuke cover 1 can hear music van The Beach Boys en het surfende "Cirias Lcd' kan de pret niet meer op. Als je ze gratis wil komen beleven, ben je hij Akkerpop op de juiste plaats Opgericht in 1994 als instrumentaal trio, heeft 50 Foot Combo al een heuse metamorfose ondergaan. 50 Foot Combo speelt een explosieve mengeling van late 50's en vroege 60's instrumentale R&R, Californische Surf, 60's garage. 60's punk, dragstrip en harratunes. Wil u nast dcc uvis uug uw ucij dc kust LVLII. kom dan zeker zien naar de 2 danseressen van 50's Foot Combo. Net zoals twee jaar geleden speelt No Redeeming Social Value. Deze Amerikaanse Hardc'ore hand ontstond in 1900 met de gebroeders Muller als een hobby voor elke vrijdag: een icsku 0111 d111II tc iuckcii, kip te eten en Liiei te drinken. Zij brachten begin dit jaar een nieuwe CD uit. THC Surgica brengt alle techno-liei hehhers met hun leuke let ntj '. cii scherm in vervoering.

cr

F A11

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio foto 's afgewerkt in eigen Prof. Videolabo uw .41 Ook uw A.P.S.ftlmen -1 UUR SERVICE

Vrijheid 126 Hoogstratcn Tel.: 03131 4.1 3.13 Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37 43


HET ONGEWONE ALLEDAAGSE Volgens sommigen helpt de Heilige Antoniusje om verloren voorwerpen terug te vinden. Anderen dragen al jaren een klavertje vier, geplastificeerd, in hun portefeuille in de hoop dat het geluk aan hun kant zal staan. Heel wat mensen lopen voor geen geld onder een ladder door. Dit irrationele gedrag viel Ann Verlinden op. Uiteindelijk resulteerde dit in een boek over allerlei vormen van bijgeloof. Iedereen die het boek leest, herkent zich wel in meer of mindere mate in één van de zeven personen die ze uitgebreid beschrijft. Ann Verlinden interviewde hiervoor zeventig mensen. Vandaag draaien we de rollen om en schuift DHM haar enkele vragen onder de neus. maar dan wel één waar je vier of zes jaar aan werkt. Je bewijst ermee dat je een verhelderend of vernieuwend onderzoek kan opzetten en op zelfstandige basis tot een goed einde kan brengen. DHM: Zo'n doctoraat is niet bepaald bed-

DHM: Wie is Ann Verlinden? Ann: 28 Jaar geleden ben ik geboren en later ook getogen in Hoogstraten. Na zes jaar LatijnGrieks in het Spijker trok ik richting Antwerpen. Daar ging ik op kot en volgde ik aan de Ufsia dc twee kandidatuurs jaren Politieke en Sociale Wetenschappen. De twee volgende licentiejaren koos ik sociologie van godsdienst en cultuur aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Professor Dobbelacre was in die tijd nog het gezicht van de afdeling. Eens dat diploma 01) zak stelde Dobbelacre mc voor een onderzoek bij hem te doen. Na een jaar werken aan de Universiteit van Antwerpen ging ik toch op zijn aanbod in. Ik belde hem op met het voorstel een onderzoek te doen naar allerlei vormen van bijgeloof. Dobbelaere was verkocht en ik startte aan mijn doctoraat. DHM: Een doctoraat, dat heeft niet iedereen in de kast staan. Ann: Je kan het vergelijken met een eindwerk,

..®r , a.

klm-

lectuur.

Ann: Dat klopt. Ten dele daarom besloot ik mijn resultaten in een makkelijker leesbaarboek te gieten. De vele vormen van bijgeloof die ik onderzocht, vond ik terug bij een zeer ruime groep van mensen. Vandaar de 'vertaling' van mijn doctoraat naar de doorsnee man en vrouw toe. Cijfers en tabellen liet ik weg. Wat overbleef zijn de herkenbare verhalen van gewone mensen. Mijn uitgangspunt daarbij was: Ik wil dat mijn moeder mijn doctoraat kan lezen. Bovendien kwam mijn onderzoek tot stand dankzij gemeenschapsgeld. Dan vind ik het vanzelfsprekend dat een groot publiek recht heeft op het eindproduct en niet alleen de jury

aii pi uffeii die ,icli uvel liet ci udieultidt Iniug. DHM: Bijgeloof spreekt inderdaad heel wat mensen aan. Anti: Dat feit speelde een grote rol in de keuze van het onderwerp. De meeste sociologen bestuderen marginale en kleine groepen, zoals sekten die aan de rand van de maatschappij staan. Ik koos er hewust voor de doorsnee bevolking uitgebreid te bestuderen. Tot nu toe gebeurde dat weinig. DHM: Op welke vragen formuleerde je een antwoord? Ann: Vier vragen stuurden mijn zoektocht. Ten eerste: Wat is 'hijgeloof' volgens mensen? Want wat voor de ene klinkklare nonsens is, betekent voor een ander een belangrijk geloofselement. Het gaat hier om een subjectief begrip. Twee: Welke zaken vallen er onder de term bijgeloof? Zwarte katten, noveenkaarscn, horoscopen... mensen houden er een variëteit aan geloofspraktijken op na. Ten derde: Hoe gaan mensen om met hijgeloof? Schamen ze zich uit vrees belachelijk over te komen? Spreekt nico al gemakkelijker over het ene geloofselement dan over het andere? Tijdens de interviews drong ik door tot in de diepte om een antwoord te vinden. De vierde vraag kon in tegenstelling tot de andere wel in cijfers omgezet worden: In welke mate komt dit geloof bijvoorbeeld in vrijdag de dertiende voor? En wat is het verband met leeftijd, geslacht, kerkbezoek...? Allemaal vragen waar ik sinds mijn jeugd meer en meer bij stilstond. DHM: Ben jij bijgelovig? Anti: Ik zou graag eerst verduidelijken dat ik de term bijgeloof nooit als eerste genoemd heb

IS

Mba .i

0

00G

'I 1p1kopap~ 5

\ i,ig iii:ir ccii LkI1ioristT,u!c!

'tJ

LAURYSSEN ELECTRONICS Minderhoutdorp 29c

44

-

Hoogstraten


BIJGEL 00F besmet met het aids-virus. De deken van Hoogstraten slaat overigens heel positief tegenover het riluelenbureau. Hij merkt op dal sommige trouwens niet overtuigd in de kerk slaan. De kerk speelt daar zelf al op in door een kortere woorddienst als alternatief aan te bieden. Zowel de deken als ik zien een nood aan overgangsrituelen aangepast aan de tijd. Volgens mij blijft het voor de meeste trouwers de wens iets meer te doen dan alleen voor de wel te trouwen. Vandaar mijn idee om in overleg niet de stadsanibtenaar eventueel een meer persoonlijke inkleding ie geven aan de trouw in liet stadhuis. In plaats van een kruis kan je bijvoorbeeld een vogelkastje meegeven aan het kersverse paar als synsbool dat ze samen een huisje gaan bouwen. DHM: Wij houden alleszins van een persoonlijke noot!

b.v.b.a.

Het boek Het Ongewone Alledaagse ton Ann Veriinden is te koop in (le tijdens de gesprekken 'Rijo,elnnf' heeft een hiiktank e n inkt kl voor velen aansal!end. Als socioloog vertrek ik niet van een positieve of neaiieve betekenis. ik wit weten hoe de mensen zelf bijgeloof ervaren. Ik moet zeggen dat ik door mijti onderzoek bepaalde bijgelovigo trekjer; overgenomen heb. Zo klop ik geregeld ongeverfrl hout af nni. ongeluk te voorkomen en vermijd ik niet alleen ladders maar ook stellingen: een ritueel dal ik ontdekte bij een aantal mensen die ik interviewde. l)HM: Wie interviewdeje? Ann: Zowel ouderen als jongeren, laag- en hooggcschoolden, mannen en vrouwen. Een deel van hen woonde in de stad Antwerpen, de rest in een plattclaodsg.iiILLtitu mde II1UVUILiC Antwerpen. Een heel gemengd publiek dus. DHM: Je onderscheidt vijf types en laat die aan het woord. Ann: Op basis van de diepte-interviews kwam ik tot vtjfcategorieti v.w iiiiiseii dic hun bijgeloof op een gelijkaanlige manier beleelden. Hei grootste deel van het boek zijn de portretten van personen die het duidelijkst hun categorie 'vertegenwoordigen'. Onder een pseudoniem vertellen zij min of meer hun levensverhaal en inspiratiebron voor hun geloof. Voor het eerste type. Rosa, is dat het traditionele katholieke geloot'. Dokter Rernaerts houdt het bij de positieve wetenschappen en Charlie bij hei ongeluksdoemdenken. 1-hildegard gaat sterk op in new age. Maar de meeste geïnterviewden halen de mosterd niet op één maar meer plaatsen. Ze pikken zoals liet vijfde type. Reinhilde, de dingen mee die hen aanstaan en bricoleren zo een eigen geloofsysteem. Zo doet elk type wat hij wil en (lat is een postmodcrn fenomeen trouwens. De verschillen tussen geloof en hijgeloof vervagen. Elk geloofssysteem heeft wel een aantal waarheden, geen enkel verkondigt de volle waardheid. DHM: Je startte ondertussen een rituelenbureau? Anti: Daarmee vul ik een gat in de markt, om het in economische termen ie zeggen. De kerk hoert acluci uit ii aar overga ngr1t iie en zoals liet huwelijk en een hegralènis zijn nog altijd actueel. Een alternatief voorde kerk is de vrijzinnigheid. maar de meeste kiezen daar niet voor. Om toch stil te staan hij belangrijke momenten in liet leven en om diepgang ie geven aan bijvoorbeeld de geboorte van een kind, bied ik alternatieve

Stflhlflarlr(lhflekli(Ifl,lP!

rituelen aan. Het terugkerend thema daarbij is dc hand tussen vcrledca, hicdLii .ii Rsckuiii[. Jen voorbeeld: tijdens een alternatief doopritueel schrijven familieleden en vrienden een wens op papier voor het kind. Daarna trekt men een aantal van die wensen en leest men die voor. Dat zorgt vuur ccii iiidgiscli uiuiiieiit. Vaiidaai de naam van het rituelenbureau: Hét Moment. filM: Een bureau met toekomst als je het ons vraagt. Ann: tn Nederland bestaat dit al langer. Zo is er een bureau gespecialiseerd in uitvaart begeleiding. Het ontsronil om op een persoonlijk manier afscheid te nemen van jongeren

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutscwcg 34 2320 Huogs.rakn te!. 1 fax 031314.55.04 REDAKTIE: tel.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 Lid van de Unie van dc Uitgevers van de Periodieke Pers veraniw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 232.3 Hoonstraten -

25e

Anti Verlinden hij de voorstelling van haar boek over bijgeloot:

45


KALENDER

Op stap in..

BROUWERSHUIS FEEST- EN VERGADERZALEN (S EM IN ARIES)

RESTAURANT BRASSEREE

HOOGSTRATEN Tot zondag 22 augustus: TENTOONSTELLING, Stedelijk Museum, Begijnhof 9-11 (wo-zo) : begijnhoven van A tot Z, prentbrieflaarten van de bestaande en verdwenen begijnhoven en werk van André Gailliaerde, info. tel. 3 14.65.88. Vrijdag 30, zaterdag 31juli en zondag 1 augustus: FOLKLOREINTERNATIONAAL FESTIVAL, vendelen en volksdansen, Rabboenizaal-Spijker, Antoon de Lalaingstraat : vrijdag en zaterdag om 20 uur en zondag om 14.30 uur voor het stadhuis aan de Vrijheid (Centrum).

Zondag 1 augustus: BEIAARDCONCERT door Juul de Waele, Sint-Catharinakerktoren, om 17 uur, org. Toerisme Hoogstraten. 5fr GELMEL WANDELTOCHT, zaal Pax, tussen 8 en 15 uur, org. KVG.

Vrijdag 6 augustus: WANDELCONCERTom 18.30 uur in het centrum, org. Kon. Fan. St.-Catharina.

Zondag 8 augustus: SCHATTENJACHT in het begijnhof, voor kinderen, om 14 uur aan het stadhuis verzamelen, org. Toerisme Hoogstraten. BEIAARDCONCERT door Michel Gottmer, Sint-Catharinakerktoren, om 17 uur, org. Toerisme Hoogstraten.

Vrijdag 13 augustus:

Van Aertselaerplein 16

2320 Hoogstraten Tel, 031314.32.45 Fax 031314.87.43

Woensdag 25 augustus: BLOEDTRANSFUSIE in de gemeentelijke basisschool, Gravin Elisabethiaan 21, van 17.30 uur tot 20.30 uur, org. Rode Kruis.

Vrijdag 27 augustus: OPEN TUINDAG in de speeltuin van de

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open v.znaf 18 u.

MINDERHOUT

gemeenteschool, Gravin Elisabethlaan 21, vanaf 14 uur, org. Gemeenteschool.

Vrijdag 30 en zaterdag 31 juli, zondag 1 en maandag 2 augustus:

Zaterdag 28 augustus: ROLLMOPS & NEEL vertrekken om 10uur in

HEIKES KERMIS met barbecue (vrijdag), voetbal (zaterdag), jeugdvoetbal en touwtrekken (zondag) en volksspelen (maandag) aan taverne 't Heike (info. 315.78.94).

Scherpenheuvel achteruit naar Hoogstraten én bij aankomst een groot mosselfeest.

Zondag 8 augustus: 1 8' FIETS ZOEKTOC 1-IT, parochiecentrum,

Zondag 29 augustus: KEMPENDAG Schakel-Noord, van 8 tot 15 uur, zes fietslussen van 30 tot 75 kin, org. Toerisme Hoogstraten. BEIAARDCONCERT door Luc Dockx en het Hoog straat s e Kope ren se mb le, Sint Catharinakerktoren, om 17 uur, org. Toerisme Hoogstraten. NEEL ROLLMOPS en vrienden houden een reuze barbecue in de namiddag op het industrieterrein. -

-

inschrijven tussen 13 en 14 uur, ongeveer 25 è 30 km langs rustige wegen, org. KWB.

Vrijdag 13 en zaterdag 14 augustus: ANTILLIAANSE FEESTEN vanaf 19 uur aan de Blauwbossen, kaarten en info bij Toerisme Hoogstraten, tel. 340.19.55.

am

Augustus en september: ZOMERZOEKTOCHTEN, wandelen, fietsen of met de auto. org . Toerisme Hoogstraten, info. 340.19.55.

DAGUITSTAP van KBG. info. 314.65.94.

rTl 25 jaar een oase aan de Boornkes

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open donderoag 20 00v) Hjdag zaterdag(19 00u) en zondag 1330v) 55

Zondag 15 augustus: GELEID BEZOEK aan begijnhof en Stedelijk Museum, om 14 uur aan het stadhuis verzainclen, org. Toen sme Hoogstraten. BEIAARDCONCERT door Wannes Vanderhoeven, Sint-Catharinakerktoren, om 17 uur. org . Toerisme Hoogstraten.

Dinsdag 17 augustus: MARKTDAG, van8tot 12uurindeTinnenpotstraat (Centrum). BENEFIETWEDSTRIJD, Hoogstraten VVKFC Meer, om 19.30 uur, terrein Thijsakker, inkorn 250 fr, ten voordele van de Belgische Ren-Syndroom Vereniging.

Café

-

feestzaal

biljart

46

Waar mensen zich jong voelen Waar lange mensen zich thuis voelen!

darts kegelbaan hondendressuur. -

-

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 a., zaterdag-

avond vanaf 18.00 a., zondagnarniddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

CL 0E.

~%

H. Bloedlaan 285, Hoogstraten tel. 31483.11

Zondag 22 augustus: BEIAARDCONCERT door Marc Van Eyck, Sint-Catharinakerktoren, om 17 uur. org . Toerisine Hoogstraten. BEGIJNTJES LAAT BESLUIT, vanaf 14 uur, Vrijheid, centrum, vooraf concert door de Kon. Toon- & Toneelmaatschappij St.-Cecilia (voor het stadhuis).

vzw Mussenakker Meer

De Eiken

Zaterdag 21 augustus: FAMILIALE FiETSTOCHT, vertrek om 13.30 uur aan het lokaal in de Achtelsestraat, ongeveer 35 km. org. KLW.

--

CAFÉ DISCOBAR

vee

'TFRTUIN . 40

Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64

CAHIER '

-

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT - 2323 Hoogntratern-WorteI Tel./Fax 03 / 314 53 28

Langenbvrg 14


AGENDA

MEERSEL-DREEF

MEER

Zondag 1 augustus: GREGORIAANSE MIS in de kloosterkerk van de Paters Kapucijnen.

Zondag 8 augustus: OPENDEURDAG in de St.-Luciakapel (Meersel) van 14 tot 18 uur, org. St.Luciacomité.

Vrijdag 30 en zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus: IPENROOI KERMIS, vrijdag barbecue om 18 uur, zaterdag midsummer night party vanaf 20 uur met Michel Stoffels en Codex en zondagnamiddag penaltytornooi.

Zaterdag 31juli: NACHT VAN DE MOSTEN, zomerfeesten om 20 uur in het recreatiedomein De Mosten.

Zondag 29 augustus RUITERTORNOOI, vanaf 8.30 uur aan de Scheurdekousweg, 600 paarden, dressuur en springen, feestprogramma, o rg. De Marckeruiters.

WORTEL

Zondag 1 augustus: BIER-, WIJN- en KAASMARKT, aan de Donckstraat vanaf 9 uur, org. dorpsraad en marktcomité. KLEINE FIETSZOEKTOCHT, parochiezaal, om 13 uur, org. KWB.

Zondag 1 augustus:

Zaterdag 7 augustus:

19 PAAPGOOI-tornooi aan de parochiezaal om 13.30 uur, vanaf 13.15 uur inschrijven, 100 fr per persoon, org. KWB.

MINI-VOETBALTORNOOI, oud voethalveld FC Meer, vanaf 10uur, org. FC De Statie.

Zaterdag 7 augustus:

LRV-PONYTORNOOI, Tolberg Maxburgdreef, van 9 tot 18 uur, org. rijvereniging St.Joris.

EURODAX-WANDELING, vertrek parochiezaal, 25 en 100km om 14 uur en 75 kin om 19 uur.

Zondag 8 augustus:

Ongevallen Maandag 28 juni om 12.10 u werd aan het kruispunt Vrijheid, G. Segersstraat-'s Boschstraai te 1-loogstraten de voetganger 1-lorst Grüber, 52j., Mouterijstraat 43, Hoogstraten, zwaar gewond bij een aanrijding door de auto bestuurd door Hans Vissers, 26 j., Lod. De Konincklaan 371, Hoogstraten. Ook de auto liep zware schade op. Aan Hoogeind - ingang De Mosten Meer, reed maandag 5 juli om 02,00 u een auto tegen een vaste hindernis en veroorzaakte zware schade. De chauffeur is onbekend. Een inzittende was Lontba Korytkowski Irenusz Rollantaya. Dinsdag 6juli om 23.15 u. botste in Meer, de auto bestuurd door Teodorus Timmermans, 35 j., Nestelmakersstraat 8, Breda met als inzittende Anne Bax, 17 j., Meiveld 3, Merksplas, met de motor BMW bestuurd door Frans De Graaf, 42j., Hoogeind 2A. Er was zware stoffelijke schade. De motorrijder werd zwaar gewond.

Zondag 15 augustus:

Maandag 23 tlm vrijdag 27 augustus:

RUITERTORNOOI, Tolbcrg, vanaf 9 uur, dressuur, springen en demonstraties, org. Rijvereniging St-Joris. MAX-KINDERSPEKTAKELDAG van 10 tot 20 uur in het recreatiedomein De Mostcn, org. gemeentelijke sportdienst.

TENNISKAMP, dagelijks vanaf 10 uur, org. TC De Langenberg, info. 314.84.31.

Zaterdag 21 augustus:

Zondag 22 augustus GELEIDE NATUURWANDELING doorheen Wortel-Kolonie, vertrek Casino, van 14 tot 16 uur, org. Toerisme Hoogstraten.

OPEN-LUCHT-FUIF op het terrein de Marschaick, voorbij de Mosten.

Zondag 22 augustus:

'4GT7

20 JAAR GILDENKAMER, allerlei gildenactiviteiten in en aan het lokaal in de Donckstraat, °rg. St.-Jouisgilde, van 13 uur tot 18 uur. AKKrRpoF', teiieiii de Marschalck, voorbij de Mosten, vanat 12 uur.

TPT

HOOGSTRATEN

Zondag 29 augustus: VOLLEYBALTORNOOI, oud voetbalveld, Meersewi'g, om 10 uur, ûfg. KWB.

Café-Restaurant

De Douanier

Augustus-september:

la carte Sibkh Meerle Tel. 031315.91.07

4

hnedijizÏ1uiz

MEERLE

tÎrijjeji 183 ijootratrn 031314 66 65

Een nieuw fietspad Het heeft precies nogal lang geduurd maar nu moeten de fietsers op de rijbaan want de John Lijsenstraat krijgt een nieuw fietspad.

Zondag 15 augustus: ONZE-LEE VE-VROU W-Tenhemelopneming.

16.n & 1tliv

Zaterdag 28 en zonddg 29 augustus: 50

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

Vrijheid 173 -2320 Hoogstraten Tel.: (03)31491 94- Fax: (03) 314 87 17

GROTE VAKANTIEZOEKTOCHT van de KWB, info tel. 315.17.15, inschrijven bij BACOB-kantoren of de toeristische dienst in Hoogstraten.

151

MISSIFFFEST in de purochiezaal aan liet gemeenteplein, zaterdag vanaf 13.30 uur en zondag vanaf 9 uur, info. tel. 315.72.62.

Een nieuwe Hoogstraatse MAAND mag u verwachten op 25 augustus. Medewerkers, uw kopij verwachten we op woensdag 11 augustus, sport- en dorpsnieuws op zondag de lSde. Goeie moed! 47


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08 Li

-

V

Ongevallen Brandweer 314.42.43

WACHTDIENSTEN

T

CONTAINERDIENST

HUISARTSEN

VAN SPAANDONK Zaterdag 31juli: DR. STIJN FAES, H. Bloedlaan 291. Hoogstraten, tel. 3 14.50.10.

2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

64

Indoor teniis squash snooker

Zondag 1 augustus: DR. D. VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 315.87.15.

Zaterdag 7 augustus: DR. C. BOEREN, Mgr. Eesterrnansstraat 15, Meerle, tel. 315.82.21.

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

Tennisclub

de VRIJHEID vzw ArlifrIsestr,a! 72

Zondag 8 augustus: DR. F. DECLERCQ,

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

Hazenweg 29, Meerle, tel. 3 15.84.54.

2320 Hoogoraîen

Tel. 031314.37.76

Zaterdag 14 augustus: DR. STIJN FAES, H. Bloedlaan 291. Hoogstraten, tel. 3 14.50.10.

•44t:l 3oognhoals

t

Wt \ _77

122

Zondag 15 augustus: DR. HOLVOET en H. VER HOEVEN, Desrnedtstraat 29, Minderhout, tel.314.3166.

1nffoüii Teote

C /2 14 .92.29

Zaterdag 21 en zondag 22 augustus: DR. D. VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel.

315.87. IS. Zaterdag 28 en zondag 29 augustus: DR. M. VAN OVERVELDT. Rooimans 10,Wortel,tel. 314.48.00.

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel!fax: 3 14.50.93 Openingsuren: Di 1/rn za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten

Pluimveeslachterij

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

74

-

-

7 ~~

APOTHEKERS

-

155

Van 30 juli tot 6 augustus: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2,

Loenhout, tel. 66964.24. .

,

Van 6 tot 13 augustus: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160. Hoogstraten, tel. 314.60.04.

THUIS VERPLEGING

Zaterdagvoormiddag 14 augustus: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. tel. 315.77.73.

WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. THU1SVERPLEGTNG E1GEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65.

Van 20 tot 27 augustus: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24.

48

• Ii

1

7\!u4S VOeJI

Zaterdagvoormiddag 31juli: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp40. tel. 3 14.40.74.

I'eperstraat 2 Hoogstraten Te1. 031314 1 13 08

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) JORIS BUYLE (314.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas. aardewerk, ijzer, brons...) -

ook inkoop van alle antiek en inboedels Rijkevorsel Koekhoven 5 Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52 -

65

Van 13 tot 20 augustus: APOTHEEK GEERTS, Kerkdrcef 20. St.Jozef-Rijkevorsel. tol. 312.12.20.

Een nieuwe Hoogstraatse MAAND mag u verwachten op 25 augustus. Medewerkers, uw kopij verwachten we op woensdag 11 augustus, sport- en dorpsnieuws op zondag de lSde. Goeie moed!

mode... Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 01 4/63 31 99 11 6c

Tandtechniscti Laboratorium

Ç

KATIA VANHERCK 13.V.B.A. -

Vrijheid 228

.

5 2320 II000STRATnN

Tel. 03/314.69.32 rax. 03/314.67.12

Nieuw adres:

VRIJ1IDD 228 naast Apotheek VAN FFLT Alle reparaties


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.