juli 1999 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD

S.. S.

ILJL UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.BA., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

DE TOERISTE`COMT VOOR EEN TOTAALERVARING

VERKIEZINGEN 1999 UITSLAGEN EN COMMENTAAR

GUY RIGOUTS


Eén van de belangrijkste Europese archeologische sites

Het leven zoals het was: 12.000 jaar geleden in Meer Tijd is een relatief begrip. Op het moment dat velen onder ons zich opmaken om met grote feesten het jaar 2 000 in te stappen, gaan archeologen verder op zoek naar sporen van de eerste bewoners in onze streken, nu 12 tot 13 000 jaar geleden. De locatie, op de Meirberg in Meer, is sinds 1993 als monument beschermd, wat op zich al uitzonderlijk is. Maar de site staat dan ook bekend als één van de belangrijkste vindplaatsen uit de steentijd in Vlaanderen én Europa. Opgravingen in dejaren '60, '70 en '80 toonden aan dat deze duinengordel, die in duizenden jaren onaangeroerd bleef, vanaf het einde van de laatste ijstijd meermaals bezocht werd door rondtrekkende jagers. Tot 13.000 jaar voor Christus was de ondergrond hier permanent bevroren en dus niet geschikt voor permanente bewoning. De grote kudden rendieren en paarden die door onze streken trokken waren een gemakkelijke prooi voor de jagers, die zich in meer zuidelijk gelegen nederzettingen ophielden. Ze verbleven op dat moment op het grondgebied van wat we nu de Ardennen en Noord-Frankrijk noemen. Pas na de ijstijd, toen de maximum temperaturen in juli stegen tot 15, profiteerde de mens van de klimaatsverbetering om de grote Europese laagviakte te gaan bewonen. Het landschap bestond voornamelijk uit een verspreide bebossing met dennen en berken. Door de klimaatsverandering schoven de grote kudden op naar het noorden, om plaats te maken voor kleine groepjes elanden, reeën en bevers, die zich beter aanpasten aan het mildere klimaat en aan een omgeving met meer bomen. De Noordzee bestond nog niet en in de grote rivieren langs de duinenrug zwommen zalm en snoek.

kudden met speren te lijf en konden relatief veel dieren doden. Het vlees bewaarden ze in de bevroren grond om het op te halen als ze het nodig hadden. Het gebruik van pijl en boog was echter veel preciezer en dus beter geschikt om, na de ijstijd, in een dicht begroeide omgeving solitair levend wild te verschalken.

,

sporen zelf", zegt Marc De Bie, 'De mensen hadden aparte plaatsen voor het kappen van vuurstenen, het verwerken van de vuurstenen tot pij Ipunten, en het storten van afval. Door het optekenen van die "ruimtelijke ordening" of de spreiding van de functies binnen het kamp kan men de Organisatie van het kamp reconstrueren. Voor de eigenaars eventueel toestemming krijgen om delen van het geheel te bebossen, moet men zeker zijn dat er geen sporen in de grond verborgen zitten. Om dat te bepalen moeten op het hele terrein proefputten aangelegd worden, waarvan de inhoud zorgvuldig gezeefd zal worden. Men kan uitsluitend stenen voorwerpen vinden, omdat hout en beenderen vergaan zijn en ijzer nog niet gekend was. Door middel van laboratoriumonderzoek kan men nagaan voor welke functie een steen gebruikt werd: bv voor

•r

Van speer naar pijl en boom "De nederzetting in Meer was ongeveer 12.500 jaar geleden bewoond" zegt Marc De Bie van het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, "Ze is vooral belangrijk omdat we er zien hoe de mensen de overgang maakten van jacht met een speer naar hetjagen met pijl en boog. Tijdens de ijstijd gingen de jagers de 4

b.v.b.a.

Een reconstructie van de kanippiaats op Meirherg, kort na de ij.tijd, nu zo '11 12.500 jaar geleden.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04

Ruimtelijke ordening

REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

1C81

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hooc'straten

25

Tijdens de vorige opgravingen is op vier plaatsen materiaal ingezameld, maar de precieze omvang van de archeologische site in nooit in kaart gebracht. Met de nieuwe campagne, die er komt omdat de eigenaars vragen om hun eigendom te (her)bebossen, willen de archeologen dit nu uitzoeken. Dit onderzoek is zeer belangrijk. Indien de duinen, op plaatsen waar nog sporen in de grond zitten, "verstoord" worden gaat er een schat aan gegevens verloren. "De plaats waar we de voorwerpen vinden is al even belangrijk als de

het snijden van huiden, het snijden van vlees, als pij Ipunt enz.

Het onderzoek start in juli en zal drie maanden duren. Mensen die zich verdienstelijk willen maken of inlichtingen wensen kunnen contact opnemen met Marc De Bie van het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (016) 23 6116 of met het Stedelijk Museum Hoogstraten (03) 314 65 88 of GSM 095 25 25 05


tnon in de moond VAN BARBIE NAAR DE BANK Draai het of keer het zoals je wil: dit jaar is het centrum van Hoogstraten op zijn mooist. Niet enkel omwille van de vlaggen en wimpels of omwille van het gerestaureerde begijnhof of omwille van de natuur die in bloei staat of omwille van de evenementen die nog op til staan of omwille van Maar gewoon omwille van dit alles samen. Indien de titel "Toeristische hoofdstad van Vlaanderen" zou bestaan, dan zou die dit jaar zeker toekomen aan Hoogstraten. Aan het woord is Guy Rigouts, sedert maart 98 voorzitter van de Hoogstraatse VVV. Met al wat er de voorbije maanden reeds gebeurde en met wat er in de komende maanden nog te gebeuren staat op toeristisch gebied, de reden om bij de start van het hoogseizoen eens met hem aan tafel te gaan zitten.

Guv Rigouts

Eén van de tien gezinnen vervult deze ook wel eens de rol van "vader" voor de jongste. De meidagen van 68 lieten op de jonge Guy een diepe indruk. Als leerling op het Klein Seminarie maakte hij er de woelige jaren mee. De braafste van het lot was hij zeker niet maar met vader als voorzitter van het oudercomité was het niet altijd even simpel. Ooit kreeg hij eens 3 dagen bedenktijd. Dagen die hij blijkbaar nuttig besteedde want het besef groeide dat er in het leven nog wat anders is dan lol maken. Hoewel dat ook op tijd en stond moet kunnen.

Jezuïeten doen prikkelen Als student trok hij naar Antwerpen om op het Ufsia - bij de Jezuïeten dus - economie te gaan

studeren. De vakken antropologie, filosofie, geschiedenis en economie prikkelden zijn intellectuele honger. Eens de belangstelling gewekt, is studeren een lust maar zodoende kon hij ook met volle teugen genieten van het studentenleven. Eerst als praeses van de Bokkenrijders (de club van de Kempenaars en de Limburgers) en later als Wiking. Herman De Croo, toenmalig minister van onderwijs was de kop van jut bij de malcontente studenten. Een ontvoering van de minister werd gepland. Men zou zijn baard afscheren indien niet werd toegegeven aan hun eisen. De hinderlaag, die in Michelbeke werd opgezet, werd echter door de buren ontdekt en zodoende dienden zij de politie de nodige uitleg te verschaffen. Met het zelfgecreëerde toneelstuk: "Tuurke wordt

Mon en Louise niet hun eerstgeborene Gil) De naam Rigouts heeft reeds jaren een zekere weerklank in hei land van Hoogstraten. Overgrootvader Alfons kwam vanuit Antwerpen naar hier om er horlogemaker te worden. Grootvader Henri nam de zaak over doch deed er nog allerlei zaken hij juwelier, koster, zaakvoerder van de Boerenbond, verzekeringsagent, lid van de harmonie St.Catharina, lid van de COO, lid van de gemeenteraad en plaatsvervangend griffier. Het grootouderlijk huis stond daar waar nu (Cera) KBC gevestigd is. Vader Mon was één van de vier zonen en studeerde aan de KU Leuven voor landbouwingenieur. Op een van zijn fietstochten naar Meersel-Dreef ontmoette hij zijn tuekomstige vrouw Louise Van Aert. Als assistent aan de universiteit ging het jonge paar in Leuven wonen en zo komt het dat hun eersteling Guy in 1955 in Leuven geboren werd. Nadien volgden, jaar op jaar, de overige 9 kinderen (waaronder 1 tweeling) zodat in 1965 het gezin compleet was. De familie Rigouts is nadien terug in Hoogstraten komen wonen omdat vader directeur was geworden van de Veiling der Kempen. Zoals dat gaat in alle gezinnen moet de oudste het spoor trekken en zeker in grote

111 11(1 C!)(I1 73 H. V. r. lii. i. ,s I 1(111(1e: (1(1r( ei b 11 (fel?. Diiiiiv De J'rv( 1, 5 'oj Keustermans, Pros Riugoot, Leo Laurijssen, Jan Aernouts, Sus Hellemans, Koos Quaars en Jos Ven Der Velden. Zittend: Guy Rigouts, Neel Wils, Jos Lenaerts, Ludo Meeuwissen, Wim Bruyndonckx, Rob Brosens en Gust Schrijvers. .


MAN IN DE MAAND

Bank Van Breda

r

0)

Sain ii nu t Rot!! Llanc/I( / (Ie Kunst, Design & Barbie.

moedei

11/1!

Mr.Arthuur", waarin proffen in het vel van studenten kropen en omgekeerd, ging het studentenleven voorbij. Op het thuisfront bleef Guy in het plaatselijk uitgaansleven actief. Als jeugdspeler heeft hij alle reeksen bij HVV doorlopen en op zijn zeventiende werd hij geselecteerd voor de Akern die destijds in bevordering speelde. Zijn debuut was tegen de nationale ploeg van Congo die toen onder leiding stond van Raymond Goethals. Zij waren op stage in België.

In Nazareth tussen de pampers en het waspoeder De liefde was ondertussen ook niet aan hem voorbij gegaan zodat hij in 1979 in het huwelijksbootje stapte met Rita Dingenen. Het diende wel te gebeuren met een voet in de plaaster omwille van een kwetsuur opgelopen bij het voetballen. "Procter and Gambie" werd zijn eerste werkgever. Met pampers en waspoeder trok hij naar de grootwarenhuizen en zette zo zijn eerste stappen in de commerciële wereld. Vanaf het begin was de interesse voor verkoop en marketing gewekt. Na verkoper werd hij leider van een verkoopsteam en zo kwam hetjonge paar in Nazareth terecht. Nadien kreeg hij een coördinerende taak tussen verkoop en marketing. Toch wilde hij verder doorstoten in de commerciële wereld.

Baï/iie. Inj (Ie

opening

van de tentoonstelling

Barbiepop te kunnen kopen. Schrijnend aan de ene kant en men kan zich vragen stellen naar de moraliteit van dit alles maar hartverwarmend aan de andere kant om die fonkeling in de kinderogen te zien: eindelijk die mooie pop in handen te hebben. Uiteindelijk werden er ook Barbiepoppen verkocht in Vladivostok en daarmee was de cirkel als het ware rond. Barbies worden immers gemaakt in Hong-Kong, nadien verscheept naar Rotterdam, vandaar naar Frankfurt en over Moskou reizen ze zo terug naar het Oosten. Uithuizigheid was toen wel aan de orde. De ene week Frankfurt en de andere week de één of andere Oost-Europese stad. Sport en sociaal leven waren uit het leven gebannen. De kinderen Sarah en Eveline zag hij enkel tijdens de weekends. Ook al had hij "The time of his live" en kon hij zich volop uitleven in de wereld van marketing en management, toch wilde hij, na 5 jaar, terug naar de thuishaven.

Wanneer een vriend hem vroeg of hij iemand kende die verantwoordelijke voor het kantoornetwerk van de Bank J. Van Breda zou willen worden, was het al vlug zeker dat hij zelf belangstelling had. In '95 maakte hij dan de overstap en sedertdien rijdt hij dagelijks naar Antwerpen om van daaruit als commercieel directeur leiding te geven aan een 40-tal kantoren van de bank. Voor Guy was en is de grote uitdaging hierin gelegen: pionieren in de veranderingen die in de banksector reeds enkele jaren aan de gang zijn en ook nog in de komende jaren hun belang zullen hebben. Bank J. Van Breda is zeker geen grote bank maar toch liggen de mogelijkheden gunstig. Guy ziet het als volgt: men zou het kunnen vergelijken met een supermarkt en een delicatessenzaak . Ze verkopen beiden kaas en charcuterie. Maar met een enigszins verschillend productaanbod, in verschillende omstandigheden, met een verschillende service en op de meer exclusieve producten in de speciaalzaak aan wat hogere prijzen. En op deze manier kunnen ze beiden perfect hun kost verdienen. Ze begeven zich als het ware beiden op een andere markt. Bank J. Van Breda profïleert zich ook steeds meer verschillend van de grootbanken en in feite hoe groter zij worden hoe beter dat dit lukt. Ondertussen werkt Guy er vier jaar en heeft er zijn draai gevonden.

Terug naar de roots Het werk stelde hem in staat een flink deel van de wereld te zien, wat op zich een ervaring is die niet meer weggenomen kan worden. Maar ver weg beseft men dikwijls pas hoe mooi het thuis is. Het werken in Antwerpen stelde Guy terug in staat om een sociaal leven te hebben. Zij het door regelmatig te gaan tennissen of met de fiets erop uit te trekken waardoor lichaam en geest in balans gehouden kunnen worden. Terug in Hoogstraten werd hij ook lid van de VVV, iets waar hij al jaren aan dacht. Een jaar later werd hij aangesproken door Theo Vanderhallen,die problemen begon te krijgen met zijn ogen, boegbeeld van de Hoogstraatse VVV en sedert

De echte van Mattel Bij speelgoedfabrikant Mattel kreeg hij de kans van zijn leven. Aanvankelijk deed hij de marketing voor de Benelux. Met de val van de Berlijnse muur in 89 werd ineens een gigantisch gebied, Oost-Europa, open jachtgebied voor de Westerse firma's. Barbie, het succesartikel van Mattel, veroverde onder leiding van Guy stad na stad en land na land. Op zijn bureel in Frankfurt werd op de wereldkaart vlaggetje na vlaggetje geplant als weer eens een nieuwe vestiging werd geopend. De door hem bedachte slogan "Barbie: de echte van Mattel" sloeg ook daar aan. (Nu twaalf jaar later doet deze slogan het nog steeds.) Moeders spaarden zowat het eten uit hun mond om dochterlief toch maar een

4

Op de Karisbrug in Praag: na jarenlang pendelen in het buitenland is er nu tijd voor engagement en ontspanning.


MAN IN DE MAAND jaar en dag in de weer voor het toerisme in eigen streek. Met de komst derj aren dacht Theo stilaan aan afbouwen en wilde hij de fakkel doorgeven aan jongeren. In de figuur van Guy, die sedert 96 in de VVV actief was, vond men dan in maart 1998 een nieuwe voorzitter.

VVV versus Stedelijke dienst voor Toerisme In vroegere bijdragen is dit reeds aan bod geweest doch nog even kort de visie van onze gesprekspartner: Theo Vanderhallen begon 25 jaar geleden zowat alleen aan zijn tocht om de troeven van Hoogstraten uit te dragen. De voornaamste trekpleisters waren toen de bedevaarten naar H.Bloed en Meersel-Dreef. Alles steunde op vrijwilligerswerk, brochures werden met eigen, karige, middelen gemaakt en voor ontvangsten van groepen moesten dc leden van de VVV zelf instaan. Gelukkig heeft het stadsbestuur na verloop van tijd begrepen dat het ook zijn rol moest spelen en kwam de Stedelijke dienst voor Toerisme tot stand. Een pluim mag zeker gegeven worden aan het bestuur want al begon men schoorvoetend, nu is die dienst een "Vlaanderen-info-kantoor" (1 van de 5 in de provincie Antwerpen) en is 7 dagen op 7 open, met vakbekwaam personeel. Zoals de dingen vandaag lopen in Hoogstraten zou men het kunnen vergelijken met de Stedelijke Sportdienst enerzijds en de Sportraad anderzijds. Taken die het Hoogstraats toerismekantoor voor zijn rekening neemt zijn, naast de dagelijkse opvang van de bezoekers die info komen vragen, het organiseren van groepsbezoeken aan Hoogstraten, meestal met gids, het verzorgen van de contacten met de pers, en het verzorgen van de in- en uitgaande correspondentie. Zij ontvangen jaarlijks 20.000 individuele bezoekers en ongeveer 200 groepen. Taken die de VVV voor zijn rekening neemt zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe fiets- en wandelroutes, het overleg met de privé sector zoals Horeca en middenstand, het overleg met andere gemeenten, en de officiële toeristische instanties.

Werken aan het eigen huis in de SalmSalmstraat.

Het gezin Rigouts op vacantie in Normandië.

Dingen die samen gedaan worden zijn bijvoorbeeld het promoten van Hoogstraten op de verschillende toerisme beurzen Utrecht, Brussel, Antwerpen), het uitgeven van de verschillende brochures die worden aangeboden. Die samenwerking verloopt zeer vlot en soepel. Als er een brochure uitgegeven wordt dan is de bijdrage van de VVV bijvoorbeeld het bijeen brengen van advertenties. De redactie van de teksten doet men in overleg en de uitwerking gebeurt dan weer door de toeristische dienst. Werken voor de VVV is vrijwilligerswerk en helpende handen en geesten zijn nog steeds welkom.

als organisator van allerlei evenementen dan wel in het stimuleren en ondersteunen van de initiatieven van andere mensen of groepen. Die initiatieven kunnen trouwens op allerlei vlak liggen, zolang ze maar bijdragen tot de vergroting of verbetering van het toeristisch aanbod.

(

VVV eerder coördinator dan organisator Jaarlijks terugkerend zijn in feite enkel de torenbeklinimingen die plaats hebben tijdens de Heilig Bloed-feesten en de beiaardconcerten in augustus. Bewust worden de eigen organisaties beperkt gehouden. Want de VVV ziet zich niet

In de toeristische sector geldt ook de economische wetmatigheid: aanbod creëert vraag en vraag versterkt het aanbod. De principes van marketing en management, die onze gesprekspartner eigen zijn, kunnen ook in het vrijwilligerswerk binnen de VVV worden toegepast. In een toeristisch jubeljaar als dit is het een sterk punt dat verschillende initiatieven elkaar hebben gevonden, denk hierbij aan Het Convent, het stadsbestuur, de Horeca en de middenstand. Zulk een samenwerking opent perspectieven voor de toekomst. Die synergie en samenwerking leidt tot een versterking van elkaar. De begijnhoffeesten waren een grandioos succes omdat heel veel mensen en instanties enthousiast en zonder reserves naar datzelfde doel toegewerkt hebben: Een hoogdag ter ere van het begijnhof. Een nieuw voorbeeld van wat met samenwerking kan worden gerealiseerd, wordt ongetwijfeld het grootscheepse "Historisch Hoogstraten in groenten- en bloemenpracht" tijdens het derde weekend van september. In een regie van Gil Claes, bekend van TV, zullen tientallen mensen van verschillende verenigingen dagenlang werken aan het versieren van de gevels van de Vrijheid. De veiling sponsort financieel en materieel. Dit weekend valt samen met de herfst-open-deur van de middenstand. Omdat er een officiële organisator nodig is neemt de VVV dit op zich. De VAB-VTB dag op 4juli en de VAB-VTB zoektocht, die men in de komende maanden kan doen, zullen ook duizenden naar Hoogstraten doen komen. Maar hierover elders in dit blad.

Schakel

\

u1/

cii in 'cici Riiui,î,s iiici hun kinderen en 22 kleinkiiuIerc,i

Iets wat dit jaar wel zelf georganiseerd wordt, samen met de andere VVV's van de Noorderkempen, is de eerste "Schakel". Het is een grote fietshappening type "Gordel "met 8 start- en controleplaatsen waar ook de nodige


MAN IN DE MAAND muzikale anilnatie voorzien is. Dit gebeurt op de laatste zondag van augustus in het kader van de Kempendag. De VVV trekt dit nu op gang maar hoopt dat op termijn een apart organisatiecomité de fakkel zal overnemen.

De troeven Een nieuwe VVV-voorzitter mag natuurlijk gevraagd worden of hij zijn klassiekers kent met name wat de voornaamste Hoogstraatse troeven zijn? De specifieke ligging van Hoogstraten op de kaart van België, de middelste bull, is misschien wel de voornaamste. Daardoor verovert Hoogstraten zijn unieke plaats in Europa. Natuurlijk kan men niet naast de toren kijken en is, zeker vanaf nu, het bcgijnhof als werelderfgoed een topper van formaat. MeerselDreef blijft voor velen een aantrekkingspool en Wortel-kolonie spreekt tot de verbeelding. Natuurlijk zijn er ook de aardbeien. Toeristen willen in feite een totaalervaring. Historische bezienswaardigheden, culinaire sensaties en mooie natuur gaan hand in hand. Goede fietspaden en met bloembakken versierde gevels kunnen hierin ook hun steen bijdragen. Maar ook: wat goed is voor de toerist is ook goed voor de eigen bevolking. Men moet durven beseffen en stellen dat Hoogstraten zich wat dit alles betreft, in een unieke situatie bevindt.

Overnachten Theo Vanderhallen deed de ééndagstoerist Hoogstraten ontdekken. De nieuwe voorzitter wil zijn vaardigheden aanwenden om de toeristen ook voor meerdere dagen naar hier te lokken. Het gebrek aan verblijfsmogelijkheden is echter de zwakke schakel maar toch. Met de verwezenlijking van de Enciaveroute en de Landlopersroute beschikt men nu, samen met de Aardbeiroute en de Klcidabbersroute, over vier uitgestippelde fietspaden die zich als een klaverblad rond Floogstraten slingeren en dus uitnodigen om er vier dagen te blijven plakken. De Ruiterroute, die in de maak is, loopt van Zundert naar Arendonk. Dus dwars door Hoogstraten en zal toeristen weer op een andere manier kennis laten maken met onze streek.

Hoogstraten, wandelgerneente

1998.

De "bed and breakfast"-formule zit duidelijk in de lift. Heil moet niet gezocht worden in campings of bungalowparken want die leiden volgens Guy enkel maar naar een soort cocooning, eens binnen komt men er niet meer buiten. Meer valt te verwachten in het zoeken naar mogelijkheden inzake hoevetoerisme. Wat moet immers op termijn worden gedaan met delen van boerderijen die leeg komen te staan. Elders worden zij als gastenverblijf ingericht. Wat in Haspengouw of in Wallonië kan moet ook in Hoogstraten kunnen is de mening van de VVV-voorzitter. Om zulke initiatieven een kans op slagen te geven wil Guy zeker zijn kennis en vaardigheden ter beschikking stellen. Kandidaten kunnen zich dus melden. Landbouw en toerisme zullen elkaar ook wel kunnen vinden zoals Horeca en middenstand dit reeds gedaan hebben.

nagedacht worden hoe dit gegeven in het toerisme en in de promotie van de streek kan worden ingepast. Met het intercityspoor tussen Antwerpen en Breda en met een station in Brecht wordt de streek weer op een nieuwe manier toegankelijk. Hei is een opdracht van de VVV om over dit gegeven na te denken vanuit hun eigen opdracht en visie. Op die manier blijft Hoogstraten één groot initiatief waarvan de VVV, met de voorzitter op kop, de toeristische motor wil zijn.

De toekomst nadert als een trein Dat die trein er zal komen, daar kan niemand meer omheen. De HST zal zelf wel geen trekpleister worden maar toch moet er over

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD VEILIGHEID EERST...'

Ad vc.-%„rtent ie s

(/") Het dreciieîcini von de Bank inn Breda

314.49.11 1314.5504


Met op zondag 4 juli het openingsfestival

VTB-VAB Zomerzoektochten 1999 in Hoogstraten Elk jaar organiseert VTB-VAB onder het thema "Vlaanderen Europees verkennen" een groots opgezette zomerzoektocht. Interessante, veilige en bewegwijzerde routes voeren de bezoekers langs de meest schilderachtige en pittoreske hoekjes van één bepaalde regio of stad. Op deze wijze kun je als Vlaming of Europeaan echt kennis maken met het Vlaamse patrimonium in Europa. Naar aanleiding van de opening van het begijnhof heeft VTB-VAB beslist om dit jaar in en rond Hoogstraten drie routes uit te stippelen. Er is keuze uit een wandelzoektocht (6 km.), een fietszoektocht (31 km) of een autozoektocht (55 km).

Hoe deelnemen?

jy.

Het deelnamepakket dat 50 BEF kost, is van 1 juli tot en met 19 september verkrijgbaar in het toeristisch infokantoor. Daarin zit een gloednieuwe brochure met algemene toeristische informatie en drie brochures met de routebeschrijvingen en vragen van de wandelzoektocht, de fietszoektocht en de zoektocht per auto. Zelfs de allerkleinsten kunnen deelnemen door een tekening van Suske en Wiske in te kleuren. Per zoektocht moet je 20 vragen oplossen. Voor ons Hoogstratenaren kan dat niet moeilijk zijn. De eerste 300 vrouwen die op 4juli inschrijven, krijgen trouwens riaiiiciis Veiling Hoogstraten eet' heerlijk bakie aardbeien aangeboden.

4juli: Openingsfestival Op zondagnamiddag 4 juli worden de Zomerzoektochten geopend. Dat begint al meteen om 13.30 uur met een historische evocatie voor het stadhuis. Onder het motto "Alle Begyn is vrouwelijk»" wordt een stukje Hoogstraatse geschiedenis tot leven gebracht met in de hoofdrol niemand minder dan Eli sabeth van Culemborg, onze eigenste "sterke vrouw". De voorstelling wordt om 16.30 uur nog eens herhaald. Na de evocatic wordt het startschot gegeven voor de zesde reeks VTB-VAB Zomerzoektochten. Gangmakers zijnde professionele rasmuzikanten van Muziekmaatschappij Exelsior. Deze tien "klankreporters" in hun mystieke kostums zijn onvoorspelbaar.... Soms gaan ze tekeer als uitgelaten veulens, dan weer treden ze keurig in het voetspoor van hun zangermajoor. Zij brengen een stevige mix van hedendaagse muziek, jazz, aparte mechanische effecten en flitsen van populaire rifs. Hun gedeeltelijk omgebouwde instrumenten leveren de typische sound van een transistorradio.

Super Prijzenpot VTB-VAB stelt in samenwerking met het stadsbestuur, de VVV., de plaatselijke horeca

RMTS MARCELbvba Algemene Bouwonderneming Fazantenstraat 5 2340 BEERSE Telefoon: 03/309.95.18 Fax: 03/309.95.17 Autotel.: 095125.93.62

en de Hoogsiraatse winkeliers een prachtige prijzenpot ter beschikking voor alle drie de categorieën met o.a. buitenlandse citytrips, luxe wandel- en fietsvacanties, hallonvaarten, gastronomische vet-wenarrangementen en tal van andere waardevolle prijzen. Meedoen is dus de boodschap en dat kan tot en met 19 september. Dan worden de feestelijkheden afgesloten niet een groots bloemen- en groentenevenement, maar daar hoort u later nog meer van.

1198

iiuzieknicir,scIuippi/ Evels lor

Buren Eén van de evenementen hij de start van het toeristisch seizoen van VAB-VTB op 4juli in Hoogstraten is het project VOISINS (Buren) van de Franse kunstenaar Claude Merle. Zijn 'kunstwerken' zijn levensgrote karakteristieke figuren, poppen dus of 'mannequins' zoals Merle zelf zijn personages neutraal omschrijft. Het zijn stuk voor stuk types waarin het leven gegrift staat. Hun uitstraling bevat dan ook een grote dosis zwarte' humor. We zien geen breiende oudjes, pijplurkende grootvader! jes of met de bal spelende lieve kindjes. Wél ontmoeten we

Dédé de getormenteerde denker, Janine de lichtekooi. Edmond de ontroostbare weduwnaar, Jack de vliegenier-uitvinder die beide benen verloor bij zijn exploten',en een 20-tal andere melo-dramatische scheppingen. De creaties van Merle, vaak levensecht, worden opgesteld in het unieke kader van het begijnhof, zowel buiten als binnenin de huisjes. Overal duiken ze op. Te bezichtigen dus op zondag 4juli, de ganse dag, in het hegijnhof. Gluren mag die dag. En zo word je zelf één van de huren'


KUL TUUR André Gailliaerde en Alfred Ost:

"Meester, teer mij tekenen" Wie de tekeningen van André Gailliaerde voor het eerst ziet, diens gedachten gaan onwillekeurig naar Alfred Ost. Dat is geen toeval; Gailliaerde is een onversneden bewonderaar en zelfs (artistiek) volgeling van Ost. André Gailliaerde werd geboren in Antwerpen in 1913. Met zijn huidige 86 jaren is hij nog onvoorstelbaar energiek. En zo is hij zijn hele leven geweest. In 1931 trad hij in als norbertijner monmk in de abdij van Averbode waar hij in 1937 tot priester werd gewijd. Het werd echter geen leven van louter contemplatie en gebed, daarvoor was hij te energiek. In het Bartholomeus rusthuis te Merksem werd hij pastoraal zorger gedurende 11 jaar. Later werd hij door de abdij naar het Sint-Michielscollege te Vriesdonck-Brasschaat gedetacheerd waar hij 24 jaar econoom en leraar godsdienst en aardrijkskunde is geweest. Als uiterst begaafd econoom leidde hij de school door de oorlogsrantsoenering en zorgde hij voor de wederopbouw na de V-bommen. De gestage uitbreiding van de groene rand rond Antwerpen verhoogde de nood aan scholen. In 1958 kwam een delegatie van Schoten naar het college van Brasschaat om de paters te polsen over samenwerking. De grote organisator van de fusie werd André Gailliaerde. Van de verkoop en aankoop van gronden over de bouwplannen tot de fondsenwerving, het werd allemaal zijn taak. Vanaf 1962 tot zijn op pensioenstelling was André Gailliaerde Pater Rector te Schoten. Het beeld van de 'lijnen-kribbelende' kunstenaar klopt schijnbaar niet met het curriculum vitae van deze monnik-priestermanager. Toch bracht het toeval een zoveelste gave van André Gailliaerde naar boven. De oom van André Gailliaerde voerde een zaak in Borgerhout en kende Alfred Ost. Deze oom verwees Ost naar de grote witte muren van het college van Brasschaat en stelde hem voor er dezelfde monumentale tekeningen te maken zoals hij die maakte in het Xaveriuscollege in Borgerhout. Pater Gailliaerde was in de ban van Ost's tekenkunst. In één van zijn vele boeken beschrijft André Gailliaerde zijn eerste kennismaking met de grote kunstenaar:

paneel na paneel. Ik observeerde hem en zag, hoe zijn scheppingen op een ogenschijnlijk eenvoudige manier gestalte kregen. In mij groeide het verlangen, om vroeg of laat hetzelfde te kunnen doen als de Meester. Ik hield - en hou nog steeds - van droombeelden. De tekeningen van Alfred Ost waren voor mij betovering en weelde: wondermooie tafèrelen, die als in een film aan mij voorbijgleden. - "Meester, leer mij tekenen!" ( ... ) Ik zie hem nog staren naar het kostbare tekenpapier; zijn vingers streelden voorzichtig het blad en dan brak het los: zijn tekenpen snelde over het vel, van links naar rechts, op en neer; het was alsof het flesje Oost-Indische inkt, half in zijn linkerhand geborgen, met zijn jagende rechter communiceerde. De Meester was aan een nieuwe schepping begonnen. Opeens riep hij me toe: "Vergeet niet, tien minuten geleden lag hier nog een blanco blad. Probeer nu maar net hetzelfde te doen!" Ik had heni in zijn scheppingsproces gevolgd, maar moet eerlijk toegeven dat zijn doordringende blik me aanvankelijk nog het ,neestfascineerde; want van onder zijn ruige wenkbrauwen schoten zijn ogen vonken. Uiterst geconcentreerd leidde zijn opnîerkzame geest die haast magische

Pater Gailliaerde in habijt...

.en in 'clergyman' rechterhand. Ik bewonderde hem, zoals trouwens iedereen die hem van nabij kende. Zijn edele gestalte had iets monumentaals. Zijn hele verschijning roept in mij een levend standbeeld op, dat hij zelf ook was, en dat Vlaanderen hem tot op heden schuldig is gebleven.

1g (

Alfred Ost en ik; een persoonlijke ervaring Wij hebben elkaar leren kennen in 1941. Ik was 27jaaren zopas econoom geworden te Brasschaat, in het Sint Michielscollege. Hij, Alfred Ost, doorliep de Scheldestad sinds jaren, als dé kunstenaar van Gods genade. Onze eerste kennismaking stak vol verrassingen. Ofschoon hij eerder klein was van gestalte, straalde van hem oprechte grootheïd uit. Een gedreven arendsblik onder mooie zilveren haren weerspiegelde ondubbelzinnig de onbuigzame geestkracht die in heel zijn uiterlijk als verankerd lag. Ik zag hem met houtskool tekenen op de muur van de "patersgang ". Bijna dagelijks kwam hij naar het college en voltooide

Het meesterlijke lijnenspel van André Gailliaerde

(

H(


KUL TUUR Osts geest was nooit uitgeput. Hij was een zee, voortdurend in beweging, steeds nieuw, altijd anders. Elke pennentrek, elke tak of bloem of blad, eens getekend, waren voor mij muziek, waarin de eindeloze tederheid van een Mozart lag, of waaruit meestal de levenskracht van een Beethoven scheen los te breken. Alles leek bij Ost moeiteloos te gebeuren.

Zo prachtig als André Gailliaerde Alfred Ost hier beschrijft, zo dynamisch heeft hij zijn leermeester hulde gebracht door onuitputtelijk Vlaanderens patrirnonium in rake schetsen te vereeuwigen. Dat de tentoonstelling in het Stedelijk Museum een verkoop-tentoonstelling is, mag ook niet verbazen. Met zijn werken, tentoonstellingen en de talloze boeken en uitgaven (meer dan 100 !) financierde André Gailliaerde een omvangrijk deel van 'zijn' school. De opbrengst van deze tentoonstelling is ook ten bate van de missionarissen van Schoten.

11,

Van 3 juli tot 23 augustus

Begijnhoven van A(alst) tot Z(outleeuw) Samen met de tentoonstelling van schilderijen en tekeningen van de Vlaamse begijnhoven, gemaakt door André Gailliaerde, loopt er een tweede tentoonstelling die de eerste heel goed aanvult. Het Stedelijk museum selecteerde, samen met het KADOC, het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum van de K.U. Leuven en de heer Rik Uytterhoeven, een groot aantal oude prentbriefkaarten van nog bestaande en reeds verdwenen begijnhoven. Naast de dertien Unesco-begijnhoven en de andere bekende hoven komen ook de minder gekende en de reeds verdwenen begijnhoven aan bod, zoals Bergen, Bilzen, Borgloon, Geraadsbergen, leper, Overijse, Zichem en Zoutleeuw. Ook van de grotendeels verdwenen Waalse begijnhoven als Durbuy, Enghein en Luik worden prentbriefkaarten getoond. net zoals van de twee nog bestaande begijnhoven van Nederland (Breda en Amsterdam) en deze die ook daar verdwenen zijn zoals Delft, Dordrecht en Roermond. Het Stedelijk Museum op het begijnhof is geopend van woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur en na afspraak.

De klok weegt 93 kg. en 800 gram. Met de eerste reeks tentoonstellingen kreeg het nieuwe Stedelijk museum mnéér dan 5 500 bezoekers over de vloer. Eén van de blikvangers was een klok uit 1460, die nog afkomstig is uit de kapel die voor de barokke kerk die we nu kennen op het hof stond. De bezoekers mochten deelnemen aan een wedstrijd, waarbij ze het gewicht van de klok moesten raden. Van de 372 deelnemers waren er maar28die de klok te licht schatten, alle anderen, of méér dan 92 %, dachten dat de klok zwaarder tot véél zwaarder woog. De winnares, Tinne Van Looveren uit St.Lenaarts, schatte het gewicht 93 kg en 200 gram, dus ,naar 600 gram minder dan het juiste gewicht. Zij krijgt, naar eigen keuze, het beeldje de begijn' van Jef Martens of één van de etsen van Lieve Boevkens. Tien andere deelnemers die het gewicht het dichtst

.PW.

YiIJ

benaderden ontvangen een troostprijs. Het zijn Jan Vandersniissen van Minderhout, Angela Gij sbregts uit Hoogstraten, Jozef Vermeiren van Hoogstraten, Irené De Rij••ck van Booischof, Tanja Jansen van Minderhout, Leontine Van Hul uit Zwijndrecht, Leen Jansen uit Deurne, Annelies Van Houdt uit Herenthout, A. Backv uit Rijsbergen, en Joke Verschueren ook uit Hoogstraten. Voor wie van statistieken houdt enkele cijfers: 41 deelnemers dachten dat de klok géén 100 kg woog, 130 schatten ze tussen de 100 en 200 kg, 88 tussen de 200 en 300 kg. Voor 104 deelnemers moest de klok tussen de 300 en de 1 000 kg wegen, terwijl negen mensen dachten dat ze méér dan 1 000 kg woog. Van 372 deelnemers waren er 108 inwoner van Hoogstraten, 158 onder hen kwamen uit de provincie Antwerpen, met opvallend veel mensen van hei Mechelse en Zwijndrecht, waar Ost geboren is. Zevenenvijftig deelnetners kwamen uit andere provincies en tenslotte waren er 47 deelnemers uit Nederland en 2 uit Duitsland.

IJeweetwet daar op de i4oekin

HOO GSTRA TEN Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

licmpiex

1

aupung


"De moeder van alle verkiezingen" VERKIEZINGSUITSLAGEN HOOGSTRATEN CVP krijgt ook in Hoogstraten zware opdoffer VLD, Agalev en VU-ID de grote winnaars Wat velen uit de CVP-kringen wellicht gevreesd hadden de week voor de verkiezingen is bewaarheid geworden. De regeringspartij bij uitstek heeft een historische afstraffing gekregen, en met haar de coalitiepartner SP. Of het nu aan "de kip en het ei" lag, in welke mate "de arrogantie van de macht" afgestraft is, "de vraag naar vernieuwing" de doorslag gegeven heeft of "de aversie voor politiek" gespeeld heeft, is nog stof voor wekenlange discussies. De toekomst zal uiteindelijk wel uitmaken waar het schoentje heeft gekneld. De grote overwinnaars van deze verkiezingen zijn alvast de VLD , Agalev en Vlaams Blok. Toch zien wij in de kieskringMechelen-Turnhout en in het kieskanton Hoogstraten nog enkele andere nuances. Vooreerst is de opmars van het Vlaams Blok in het kanton Hoogstraten zo goed als stilgevallen. Agalev gaat sterk vooruit maar niet zo spectaculair als op sommige andere plaatsen vermits het kanton Hoogstraten bij de vorige verkiezingen reeds één van de toppers van Agalev was. De CVP gaat sterk achteruit, van -2.5 % voor het Vlaams Parlement tot zelfs -10% voor de Kamer. VLD gaat achteruit voor het Vlaams Parlement (-5,6%) maar maakt een sprong van + 8,6% voor de Kamer. En deze verschuiving heeft vooral te maken met de persoon van Arnold Van Aperen die ditmaal de Kamerlijst van de VLD trok. Hij behaalde hierbij 16.972 voorkeurstemmen.Ook de SP deelde in de klappen en zakt met gemiddeld meer dan 3%. De grootste stijger procentueel gezien in het kanton Hoogstraten is evenwel VU-ID. Maar zij kon wel Margriet Hermans in de weegschaal leggen.

Boegbeelden. Ook in deze verkiezingen is maar eens gebleken hoc bepaalde figuren een zeer belangrijke invloed kunnen hebben op de resullaten voor hun partij en op het stemgedrag van de kiezer. Het is al lang geen geheim meer dat burgemeester Arnold Van Aperen de grote stemmentrekker is in het Hoogstraatse maar ook daarbuiten. Vier jaar geleden behaalde hij 10.605 voorkeurstemmen , dit jaar doet hij er meer dan 6.000 bovenop. Opmerkelijke vaststelling is wel hoe een verschuiving van zulke kandidaat zijn weerslag heeft op de resultaten op de andere lijsten. Bij de vorige verkiezing stond Arnold Van Aperen op de lijst voor het Vlaams Parlement, deze maal maakte hij de overstap naar de Kamer. En plots zakt het stemillenpercentage voor de VLD in het Vlaams Parlement met -5,6% en stijgt het voor de Kamer met + 8.6%. De mogelijkheid voor het andere boegbeeld uit de streek, Vlaams Parlementslid Jef Van Looy (CVP) om hiervan te profiteren liep op een sisser uit.. De CVP boekte voor het Vlaams Parlement een verlies van (slechts)2,5 % maar Jef Van Looy verloor bijna 2.000 voorkeurstemmen tegenover vierjaar terug. Hij komt nu uit op 7.785. Opmerkelijke vaststelling is toch wel dat Margriet Hermans, voor het eerst in de politieke arena en dan nog bij een kleine partij VU-ID een persoonlijke score haalt die hoger is dan die van bijvoorbeeld Arnold Van Aperen, een oude rot in het vak bij één van de grootste partijen van het land.

De 10 populairste politici uit de Kempen (kieskring Mechelen -Turnhout) Van Den Brande Luc, CVP,Vl.Parl., 43.208 Vanderpoorlen Marleen, VLD, VI. Pan :25.197 Peeters Jan, SP,Kamer: 21.239 Vanherstraeten Servais, CVP, Kamer : 20.773 Hermans Magriet, VU-ID, VI. Parl. : 18.814 Van Apenen Arnold, VLD, Kamer: 16.972 Geysels Jos, Agalev, VI. ParI. : 16.212. Van Nieuwenhuyse Luc, Vl.Blok, Vl.Parl.: 15.471 pirine\wyn hilin, VI Riuk. lK,iiuiei . 1 t',. 1119 Van Eetvelt Jo, CVP, Kamer: 13.818

Vlaams Blok valt stil

Burgemeester Arnold van Aperen blijft ontegensprekelijk de grote stemmentrekker voor VLD in de streek. 10

Op zondag 24 november 199 1, beter gekend als de Zwarte Zondag van de nationale politiek, krijgt ook Hoogstraten voor het eerst te maken met de steile opmars van het Vlaams Blok. Zonder haar geliefkoosde haatcampagne tegen migranten hier ten volle te kunnen benutten, behaalt deze partij toch 8.4 % van de iitgehrac:hle steun men. Met 1e verkiezine van een nieuw provinciebestuur in '94 doet ze er nog een schepje bovenop en komt uit op 9,5 %. Voor de gemeenteraadsverkiezingei, die tegelijkeitijd plaatsvonden, wcid g..i.o lijst lngedleitd. Eetijaat Iatei moeten we teiug iidu het stemhokje voor de verkiezing van Vlaams Parlement, Kamer en Senaat en ook dit keer gaat het Blok op dezelfde weg voort met respectievelijk 10,5%. 12.2% en 11,2%. Dit jaar


VERKIEZINGEN

Uitslagen kanton Hoogstraten: Senaat en Europa SENAAT Stemmen

%

Verschil

Stemmen

%

Verschil

2.885 1.604 5.901

12,6 7,0

+ 4,4 + 4,2 + 0,1 + 3,6

14,2 6,9 24,2 11,3 11,7 29.6 5.2

+ 2,1

25.8

3.259 1.578 5.560 2.595 2.691 6.784 1.340

AGALEV SP VLD VL.BLOK VU-ID CVP blanco

Zo Te zi Cli ii 1 ÏCI1 Jcf Lcc.i Iniun i. .1e Ge ij.s c en Vera Dua al jaren overtuigd datAgalev een steile vlucht zou nemen. Alleen over cle juiste hoogte was er nog onenigheid. lijkt er een kentering te komen in deze gestage opgang, tenminste wat het kieskanton Hoogstraten betreft. Voor het Vlaams Parlement is er nog een kleine vooruitgang van 1,4%, voor de senaat zien we een status-quo en de Kamer lijkt over de top heen te zijn (-0,8 %). Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Afwachten maar.

EUROPA

2.576

11.3 9,6 31,2

2.204 7.133 1.389

- 5,4

- 6,0 - 3.3

5,4

Groen zit in de lift

CVP krijgt kletsen Wij kunnen er niet naast kijken: de CVP heeft met deze verkiezingen een zware opdoffer gekregen. De vooruitzichten waren oorspronkelijk misschien niet zo slecht maar de dioxinezaak was wellicht de druppel die hij

+ 1,6 + 7,7

-5,8 -2,1

Uitlagen Kiesdistrict Mechelen-Turnhout en kieskanton Hoogstraten VLAAMS PARLEMENT Kiesdistrict Mechelen-Turnhout Aantal kiezers : 539.640 Lijsten

Stemmen '95 99

Kieskanton Hoogstraten 25.55

%

Verschil '95

1

Wie nationaal als de grootste winnaars worden aanzien zijn de groene partijen Agalev in Vlaanderen en Ecolo in Wallonië. Voor het Vlaams Parlement stijgt Agalev met 4.5% tot 11,6% wat haar aantal zetels met 5 eenheden doet toenemen. In de provincie Antwerpen komt ZJ Uit op 13,1 % (+3,8 %), in de kieskring Mechelen-Turnhout op 12,1 (+4,2%) en in het kanton Hoogstraten behaalt zij een score van 14,4% of een winst van 4,7%. Voor kamer en Senaat liggen de resultaten iets lager. Een prachtig resultaat hoewel Hoogstraten hij de vorige verkiezingen al één van de beste streken was voor Agalev. Ook Turnhout scoort opmerkelijk met 15,2 %. De figuur van lijsttrekker J05 Geysels uit Turnhout zal daar zeker niet vreemd aan zijn. Ook gemeenteraadslid Juul VerhuIst vonden we op deze lijst terug. Hij is erg tevreden met de uitslag die hij ziet als het resultaat van een consequente werking aan de basis en in de gemeenteraad voor milieu in al zijn aspecten, rechtvaardigheid, inspraak. Uit tal van opiniepeilingen vooraf bleek dat een vrij groot percentage van dc jongeren die voor de eerste maal konden gaan stemmen hun keuze maakte voor Agalev. Dit belooft alvast voor de toekomst. Volgend jaar nieuwe afspraak hij de gemeenteraadsverkiezingen.

- 0,8 - 2,6

AGALEV SP VLD VL.BLOK VU-ID CVP blanco + ongeldig

+ 4,2

Stemmen 99

%

Verschil

1

35.985 81.597 73.944 60.545 38.562 144.816

57.344 59.209 88.859 77.201 54.537 122.359

12,1 12,5 18,7 16,2 11,5 25,7

2.907 1.976 6.379 2.260 1.058 7.101

3.287 1.483 5.447 2.720 2.361 6.917

14,4 6,5 23,9 11,9 10,4 30.4

+ 4,7

-5,4 + 2,5 + 2,9 +3 -6,1

36.554

26.594

4,9

-2,1

1.628

1.445

5,7

-1

%

Verschil

-2.7 -5,6 + 1,4 + 5.5 -2,5

KAMER Lijsten

AGALEV SP VLD VL.BLOK VU-ID CVP bi ongeldig

Stemmen '95 '99

'95

Stemmen '99

%

Verschil

36.191 80.937 73.159 60.966 34.450 150.010

55.504 65.705 91.154 77.176 53.297 117.026

11,7 13,8 19,2 16.2 11,2 24,6

-4 + 3,1 + 2,8 + 3,6 -8,3

2.245 1.993 4.352 2.547 1.058 7.985

2.938 1.666 6.445 2.606 2.260 6.395

12,9 7,3 28,2 11,4 9,9 28,0

- 10.1

37.108

26.659

4.9

-2,2

2.234

1.382

5,4

-3,8

velen de emmer heeft doen overlopen. Dat de klap zo zwaar zou aankomen hadden echter weinigen verwacht. Met één slag is zij , iij het nipt es, in de Kamer voorbijgestoken door VLD als grootste partij. In het Vlaamse Parlement houdt zij slechts één zetel op overschot. In beide bestuursorganen samen verliest de CVP maareventjes 14 zetels. Hiervan zijn er ook twee uit de kieskring Mechelen-

+ 3,8

+ 2,2

- 2,2 + 7,4

- 0.8 + 4.9

Turnhout. In de Kamer verliest ze de vierde zetel. Zij verloor hier maar liefst 8.4 % van de stemmen. In het Vlaamse Parlement moet ook de vijfde zetel er aan geloven. De CVP verloor hier 6,1 % . Voor het kieskanton Hoogstraten is het verlies voor de Kamer -10% en voor het Vlaamse parlement -2,5 cle Zo te zien heeft Jef Van Looy dan toch nog een deel van de schade weten te beperken. Annie Desmedt op de


VERKIEZINGEN

Voorkeurstemmen plaatselijke kandidaten

Zetelverdeling in kieskring Mechelen-Turnhout

Arnold Van Aperen: VLD eerste plaats Kamer 16.972 Kanton Hoogstraten : 4.765 Annie Desniedt. CVP, 7 plaats Kamer: 6.751 kanton Hoogstraten: 1.679 Luc Meyvis, SP, vijfde plaats Kamer: 979 Kanton Hoogstraten: 243 Roger Duhois, Vlaams Blok, Kamer 13° plaats : 873 Kanton Hoogstraten: 62 Jef Van Looy, CVP, derde p1aatsV1aams parlement, 7.872 Kanton Ho >gstraten: 2.033 littil Verhitki Agalev, derde pI:VlamsParleinent : 1.568 Kanton hoogstraten: 798 Marcel Van Animel, Vi,D, vierde opvoleersplaats Vlaams Parlement: 1.410 Kanton Hoogstraten: 744 Jan Huybrechis, Vlaanis Blok, twaalfde plaats Vlaams Parlement: 1.040 Kanton Hoogstratn;X3

aantal zetels

CVP

SP

VLD

VL.Blok

Agalev

VU-ID

V1.Parl.

14

4

2

3

2

1

2

Kamer

10

3

1

2

2

1

Kort samengevat betekent dit:

CVP en SP verliezen elk twee Zetels VLD en VU-ID winnen elk twee zetels Vlaams Blok verliest een zetel in het Vlaams Parlement maar wint er één in de Kamer Agalev blijft gelijk

Kamerlijst behaalde nog wel een mooie persoonlijke score van 6.751 stemmen maar deelde in de malaise. De VLD daarentegen pikt twee zetels in, één in elk bestuursorgaan.

SENAAT Bij de verkiezing voor de senaat scoorde in het kieskanton Hoogstraten vooral Agalev goed met een stijging van 4,4 % VLD haalde een winst van + 4,2 %, VTJ-TD klom met + 3,6 %. De grote verliezers hier waren eens te meer CVP ii SP die respectievelijk een verlies leden van - 6 De verdrinking oleod nabij? Stil/even non cle Vlark ie 1101 1 1. % en - 5,4 % . Toch haalde Jean-Luc Dehaene in het kanton een score van 4.329 voorkeurstemmen tegenover 2.307 voor Marc Verwilghen, 2,282 voor Guy Verhofstadt, en 849 voor Louis Tobback. Mieke Vogels Van Agalev kreeg 1.622 voorkeurstemmen en Margriet Hermans (VU-ID) bekwam er 696. Op Europees niveau is de lieveling van het publiek in het kanton Hoogstraten onbetwistbaar Bert Anciaux. Hij kreeg hier 2.002 voorkeurstemmen achter zijn naam en deed mede hierdoor VU-ID stijgen met 7 % tot 2.691 stemmen. Hierna volgen de lijsttreksters Miet Smet (CVP) met 1.800, Annemie Neyts (VLD) met 1.530 en Patsy Sörensen (Agalev) met 987 voorkeurstemmen. Interessant te vermelden is wel dat de nieuwe kandidaat van de Boerenbond op de CVPlijst 868 stemmen behaalt wat de tweede hoogste score voor de CVP is in het kieskanton Hoogstraten. Door zijn vierde plaats op de lijst is hij evenwel CVP en SP op de slachtbank. niet verkozen. (

12

%i


VERKIEZINGEN

21 Vreemde kiezers op 13 juni Eén telefoontje naar de dienst Bevolking van het stadhuis en we wisten het : 21 burgers uit de Europese Unie maakten gebruik van hun recht om op 13 juni hun stem uit te brengen in het land van verblijf. België, in Hoogstraten dus. Erg weinig wanneer we weten dat er alleen al bijna 2000 mensen met de Nederlandse nationaliteit in deze gemeente verblijven. Van de meesten weet u niet eens dat ze Nederlander zijn, want die nationaliteit hebben ze dikwijls geërfd van hun (voor-)ouders. Het had vroegerook zo zijn voordelen : niet naar het leger in Nederland, en ook niet in België. We wonen dan ook in een grensstreek. Al die Nederlanders in Hoogstraten zijn zeker niet allemaal 'economische vluchtelingen' zoals we die de laatste jaren hebben zien komen. En zie, slechts 21 onder hen hebben gebruik gemaakt van het Europees afgedwongen stemrecht in het land van verblijf. Nu ja, veel publiciteit over deze mogelijkheid hebben we ook niet opgemerkt. Niettegenstaande een ministeriële omzendbrief altijd tijdig de nodige instructies geeft aan de gemeentebesturen om de burger in te lichten. Folders op het postkantoor ten spijt. Maar dit kan veranderen. Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, gewijzigd door het zogenaamde Verdrag van Maastricht, erkent voor elke burger van de Unie die in een Lid-staat verblijft waarvan hij geen onderdaan is, het actief en passief stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen in de Lidstaat waar hij verblijft, en dit onder dezelfde voorwaarden als de burgers van die Staat.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 0311314.52.78

Met andere woorden, de niet-Belg, onderdaan van een land van de Europese Unie, die aan de voorwaarden voldoet, kan volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn stem uitbrengen, en hij kan zelfs kandidaat zijn op een lijst. Eén van de voorwaarden is dat men op de referentiedag (dit is voor 1 augustus 2000) moet voldoen aan dezelfde voorwaarden die gesteld worden aan de Belgen om te kiezen of zich verkiesbaar te stellen. De niet-Belgische kiezer moet tevens blijk hebben gegeven van de wil daartoe. Hij moet dus een verklaring afleggen dat hij in België wil stemmen. Dan kan hij opgenomen worden op de kiezerslijsten. Dit kan echter niet tussen 1 augustus 2000 en de dag van de verkiezingen. Het is de gemeente die aan deze mensen, op hun vraag, gratis een formulier moet overhandigen. Het is de Lidstaat van verblijf die deze burgers tijdig moet inlichten over alle voorwaarden en over een eventuele weigering (bv. bij een veroordeling). Andere voorwaarden: ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, minimum 18 jaar oud zijn, niet verkeren in gevallen van onverenigbaarheid. Ter gelegener tijd zal er via postkantoren en gemeentehuizen een folder verspreid worden om de burgers van de Europese Unie die in België verblijven te sensibiliseren voor de mogelijkheid om hun inschrijving op de kiezerslijst te vragen, om als kiezers en verkiesbaren deel te nemen aan de verkiezingen die om de zes jaar plaatsvinden voor de vernieuwing van de gemeenteraden. Volgens de omzendbrief van de minister kunnen de gemeenten ook beroep doen op de plaatselijke media. Bij deze is dit gebeurd. Nu nog wachten op kiezers.

13


MEERLE

HALVE EEUW GELEDEN JULI 1949

De Verkiezingen KAMER Kanton Hoogstraten Geldige stemmen 11.097. Socialisten 852 Communisten 63 10.003 C.V.P. 80 Liberalen 99 VI. Concentratie

SENAAT Kanton Hoogstraten Geldige stemmen: 11.111. Socialisten 833 Communisten 55 C.V.P. 10.040 Liberalen 82 VI. ConcentratieS 101

PROVINCIE District Turnhout-Hoogstraten Socialisten 7.752 Communisten 476 C.V.P. 29.629 Liberalen 682 Afzonderlijken 269 Kanton Hoogstraten Socialisten 852 Communisten 48 C.V.P. 9.947 Liberalen 90 Afzonderlijken 66

ROND DE VERKIEZINGEN. Bij de jongste verkiezingen kunnen we vaststellen dat de uitslag een duidelijke verschuiving naar rechts aanduidt. De toestand is de volgende: De communisten verliezen ongeveer de helft van hun stemmen, de socialisten slagen er niet in deze op te vangen en lopen daarbij nog gevoelig op, hun eigen stemmen terug, de C.V.P. gaat flink vooruit, de liberalen maken hun verlies van 1946 goed. Het besluit ligt voor de hand : veel arbeiders hebben zich losgerukt van de marxistische partijen en hun vertrouwen aan de C.V.P. geschonken. De verkiezingen zijn ongetwijfeld een groot succes voor de christene arbeidersorganisaties. De vooruitgang die zij op synclicaal gebied geboekt hebben kwam ook op het politieke plan tot uitdrukking. Dat de communisten achteruit zouden gaan kon eenieder na cle brutale akte van landverraad van hun leiders, voorspellen. Over het algemeen dacht men echter dat de socialisten zich zouden handhaven door hun eigen verlies met de com-

14

munistische stemmen te compenseren. Dit is niet gebeurd. Daarom zijn de verkiezingen op de eerste plaats een daverende nederlaag voor de Socialistische partij. Daarnaast moet echter wel vastgesteld worden, dat een groot gedeelte van de middenstanders naar de liberalen overgelopen zijn. Veel misnoegde middenstanders hebben het oor geleend aan de gemakkelijke fiscale demagogie, waarmede de liberalen het land rondgedraMd hebben. Hierbij dient eveneens gezegd dat deze verkiezingsuitslag bewijst hoe het tiscale probleem thans werkelijk aan cle dagorde staat. De C.V.P. moet op cle kortst mogelijke tijd de gewenste tiscale hervorming doorvoeren. Zij moet verder tijdens de komende legislatuur een bijzondere aandacht wijden aan de noden van onze midd ens tan (Iers. De verkiezingen van 1949 hebben het niiddenstandsvraagstuk in het brandpunt van de belangstelling geplaatst.

105 C.V.P.-ZETELS IN DE KAMER. Terwijl cte C.V.P. in de Senaat de volstrekte meerderheid heeft behaald, heeft zij slechts 105 zetels behaald in cle Kamer, dit xviI zeggen: -2 te kort om de volstrekte meerderheid te bekomen. Dit is de schuld van de scheurlijsten, \vier stemmen uit een overwegend katholiek publiek komen. Haclden slechts twee derden dezer mensen voor de C.V.P. gestemd dan had de Partij 4 (of misschien wel 5) zetels bijgewonnen. 1 in West-Vlaanderen, 1 (of 2) in Oost-Vlaanderen, 1 in Brabarit en 1 in Henegouwen. Mensen uit eigen rangen, Koningsgezinden en voorstanders van de gelijkheicl van onderwijs, hebben de volstrekte meerderheid gesaboteerd en aldus de spoedige oplossing van hoger bedoelde problemen bemoeilijkt. In \Vest-Vlaanderen schonken ze een zetel aan een socialist (daar Coussens met 47 stemmen te kort kwam voor zijn eigen zetel); in Brabant schonken Van Dieren en de Middenstanders een zetel aan de liberalen; in Henegouwen deden de scheurlijsten een zetel cadeau aan de socialisten. In Antwerpen hebben hun 22.000 stemmen gelukkig geen verder onheil kunnen stichten.

K.W.B.-Zonjerfeest Op Zondag 24 Juli e.k, gaat ons Zomerfeest door op de weide van Adriaan Van Bavel (Lage Rooy). De bijeenkomst heeft plaats in het Lof te 2 uur, zodat de mensen van Meersel-Dreef gemakkelijk met de autobus kunnen naar Meerle komen en 's avonds weer terug rijden. Na het lof is er kinderzegening. Bij het verlaten der kerk volgen we allen het K.W.B.orkest naar de Lage Rooy. Het belooft een mooi feest te worden. Mannen, laat u door niets weerhouden en komt met vrouw en kinderen ons eerste feest bijwonen. Ieder van onze K.W.B.-ers heeft kans om de Romereis te winnen. Daarom is zijn plaats op de weide van Adr. Van Bavel. Er is voor ieder wat te doen, voor jong en oud, mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Programma Lot te 2 u. met kinderzegening. (De moeders met kinderen nemen vooraan plaats in de kerk); Optocht om half drie met het orkest voorop. Zomerfeestopening te 3 uur met het K.\V.B.-gebed (allen bidden na). Inleidend woord door onze voorzitter Frans Janssen over het <\Vaarom» van dit feest. Hierna volgt dan 1) Koordtrekken (recht) door de K.\VB.-wijkmeesters, de mannen en de jongens. Loopkoers heen en weer over het plein voor jongens en meisjes van 5-8 en 9-14 jaar. Paaldraaien (5 maal rond een paal draaien en dan 5 meter lopen) voor jongens van 13-16 jaar. Eierkoers per fiets voor vrouven. (Er zijn fietsen voorhanden). Kreeftenkoers voor meisjes van 10 tot 15 jaar. Draadeten voor jongens en meisjes van 5 tot 10 jaar. Rondkoordtrekken voor mannen en daarna voor jongens (met één hand). Aflossingskoers voor de jongens in vier groepen. Flesvullen voor de meisles (met een lepel; daarom lepel meebrengen). Buskenskoers voor de jongens van 13 tot 16 jaar. Beste mensen van Meerle, en gij allen K.W.B.-families, u zijt allen welkom op ons Zomerfeëst. Zo bouwt U mee aan een gezonde en christelijke maatschappij. Het Bestuur.

Van 1 juli tot 15 augustus is de WERELDWINKEL enkel op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.


ACTUEEL

Scholengemeenschap Markdal-Hoogstraten

Een maat voor niets of een nieuwe dynamiek Het schooljaar is weer voorbij. Leerlingen en leerkrachten kunnen genieten van een grote vakantie. Alhoewel. Begin juli zijn er gewoonlijk nog heel wat vragen (en soms ook problemen) waarop ouders en leerlingen een antwoord moeten zoeken. Hoe was de examenuitslag? Zijn er herexamens? Veranderen we wel of niet van studierichting? Blijf ik in deze school of probeer ik het elders? En naarmate de maand september nadert, zullen veel leerkrachten zich afvragen: Wat wordt mijn opdracht in het nieuwe schooljaar? Welke leerlingen ga ik in welke klassen ontmoeten? Is er iets veranderd in onze school? Worden wij betrokken bij de samenwerking tussen de Hoogstraatse scholen? Of zullen we maar afwachten wat er dit schooljaar allemaal op ons afkomt? Want... op woensdag 19 mei 1999 deelden de inrichtende machten (besturen) van het Klein Seminarie, het Instituut Spijker, het Vrij Technisch Instituut Spijker en het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs aan de (Hoogstraatse.) wereld mede dat 7.ii een overeenkomst hebben gesloten voor een periode van tenminste zes schooljaren. Wat zijn de gevolgen voor de leerlingen? Krijgt het personeel serieuze inspraak? Wordt dit gewoon een onderonsje tussen besturen en directies? Of blijft alles miii of mcci' zoals het was? Er werden mooie voornemens en wensen geformuleerd, maar dat was dan ook ongeveer alles. Reeds in 1981 werd door de Hoogstraatse scholen voor secundair onderwijs een scholengemeenschap Markdal opgericht. De nieuwe overeenkomst - een gevolg van het Decreet Secundair Onderwijs d.d. 14juli 1998 verandert niets aan deze naam. In het protocol voor de vorming van de scholengemeenschap Markdal, bijlage van de overeenkomst, lezen we wel dat de verschillende schoolbesturen zelf verantwoordelijk blijven voor de schoolcultuur, de financiën, de materiële infrastructuur en het patrimonium. Met een beetje slechte wil kom je al vlug tot het besluit dat 'bezuinigen' het voornaamste doel wordt. In teksten en toespraken heet dat: het aanbod van het onderwijs in de regio optimaliseren en de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk aanwenden. Geen zinnig mens kan hier tegen zijn. Bovendien weet men dat op relatief korte termijn het aantal leerlingen zal dalen en onder de leerkrachten is het aantal 'vijftigers' vrij groot. Dus het jongere (vooral tijdelijk) personeel moet niet zo ongerust zijn. Trouwens, het nieuwe bestuurscomité krijgt een heel redelijke termijn om de besparingen te organiseren. Het comité bestaat uit zeven afgevaardigden van de inrichtende machten en de raad van vier directeurs. Ten laatste op 1 september 2001 moeten zij alternatieve bestuursvormen voor de scholengemeenschap onderzocht hebben. Krijgen we dan één bestuur (inrichtende macht) en één directie, of anders gezegd: één voorzitter en één directeur voor deze scholengemeenschap?

Blijde intrede? Volgens mevrouw Y. Remes, voorzitster van het bestuurscomité, gaan zij hun krachten bundelen om de verplichtingen van het decreet te realiseren: werkingsmiddelen beheersen en een personeelsbeleid uitbouwen. Begrippen zoals evaluatie en functiebeschrijving, bekend vanuit het bedrijfsleven, zullen hun intrede doen. De overeenkomst stelt enerzijds een nauwe samenwerking in het verschiet maar erkent anderzijds ook de autonomie van elke school. Een werkgroep zal zich buigen over de optimalisering van het onderwij saanbod. Hierbij zullen alle participanten - besturen,

directies, personeel en ouders - betrokken worden. Er werd een Lokaal Onderhandelingscomité (LOC) geïnstalleerd dat kans geeft aan de personeelsafgevaardigden om samen met de directeurs te overleggen over de personeel s gebonden materie s. Een participatieraad waarin ouders, lokale gemeenschap, personeel en inrichtende machten zetelen wordt zo spoedig mogelijk geïnstalleerd. Het dubbel aanbod van bepaalde richtingen in de scholen is, volgens Y. Remes, op dit ogenblik verantwoord en blijft in de nabije toekomst behouden. Toch is de doelstelling van de overheid: bezuinigen! Een gevolg van de overeenkomst is immers dat de inlevering van lestijden voorhetonderwijzendpersoneel-2,5% - samen opgehoest moet worden en dat het aantal ambten van het ondersteunend personeel (secretariaat) gereduceerd wordt. Dankzij de fusie die VITO in 1995 aanging met de Vrije Land- en Tuinbouwschool, hoeft de scholengemeenschap de eerste twee jaren niet in te leveren maar zijn er wel twee personeelsleden niet-leerkrachten te veel.

Niet akkoord, maar... Mia Michiels, provinciale voorzitster van de Christelijke Onderwijscentrale (COC), sprak over de bekommernissen en verwachtingen van het personeel in de nieuwe scholengemeenschap Markdal-Hoogstraten. Omwille van de zware besparingen die in het decreet aan het secundair onderwijs worden opgelegd, ging de vakbond niet akkoord met de inhoud ervan. Zij hekelde ook het feit dat elke fundamentele wetgeving ontbreekt over o.a. terbeschikkingstelling en reaffectatie. Maar ondanks alles wil men meewerken aan deze nieuwe scholengemeenschap. Zij beklemtoonde een viertal positieve punten: de hanteerbare grootte (slechts vier scholen), alle scholen liggen in dezelfde woonkern, de personeelsleden van de verschillende scholen zijn over het algemeen geen echte vreemden voor elkaar en tenslotte het feit van de fusie tussen VITO en VLT waardoor men uitstel van besparing op uren-

kl Mia Michiels, voorzitter van de Christelijke Onderwijscentrale, provincie Antwerpen, hoopt dat ook het personeel echte inspniak zal krijgen bij de toekomstige ontwikkeling van de scholengemeenschap.

leerkracht krijgt tot het schooljaar van 20022003. De grootste groep van vastbenoemde leerkrachten zal voorlopig weinig of niets merken van het feit dat zij nu werken binnen een nieuwe scholengemeenschap. Anders is het voor de tijdelijken. Voor hen voorziet de wetgeving na drie jaar dienst in een uitgebreide voorrangsregeling die zich niet beperkt tot de eigen inrichtende macht, maar die geldt binnen alle scholen van de gemeenschap. Maar wat gaat er op de langere termijn gebeuren met de dubbele studierichtingen in het Spijker en het Klein Seminarie? Welke (en hoe) afspraken moeten er gemaakt worden in het lokaal onderhandelingscomité over een gezamenlijk personeelsbeleid? Hoe organiseert elke school die inspraak van het personeel naar die ene afgevaardigde? Zij hoopt dat de schoolbesturen en directies aan de personeelsafgevaardigden in dit comité voldoende tijd en ruimte zal geven om deze extra taak in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren binnen hun opdracht. 'De scholengemeenschap Markdal vormt een nieuwe uitdaging voor het katholiek onderwijs te Hoogstraten', aldus L. van Lommel, bisschoppelijk vicaris voor het onderwijs. 'De uitdaging vanuit het verleden is een katholiek opvoedingsproject op de maat van Jezus Christus. De nieuwe uitdaging is deze bestaande uitdaging opnemen in samenwerking met de vier scholen.' Met deze woorden was de officiële bekendmaking van de overeenkomst tussen de Hoogstraatse secundaire scholen een feit. Gelukkig hebben de leerkrachten nu twee maanden tijd om over al deze wijsheden en intenties na te denken. Wij gunnen hen van harte deze rust en... dan maar hopen op een nieuwe dynamiek ten bate van de leerling. 15


Hoogstraten anno 1953

Zo leef t

90

5ÎPATFRI

T

Als een kleinood in een fluwelen schî ijn geborgen 'was' daar Hoogstraten midden het nijverige Rijkevorsel en de schilderachtige plaatsjes Wortel. Minderhout, Loenhout en Sint Lenaarts. 'Was... 't Klinkt misschien als een vloek, maar is Hoogstraten zonder zijn torcn nog n'l Hoogstraten? Wit' langs de brede Lindenlaan wandelt, 'zoekt' onwillekeurig naar dit merkwaardig sie,aad van eeiijds. 'de i,ionf van de hal-ste."n' En dii" zni'lu'r vindt 'lfç g..'rn dorp splein... Maar wie even stilstaat bij 't schitterend herbouwde stadhuis, waar vlakbij neerstig gewrocht wordt aan de kerk 'op hoop van zege' die voelt Hoogstraten 'herleven'. Henri Van Bergen, gelukkig alleen.

Daar is toch iederjaar de indrukwekkende H. Bloedprocessie, daar is nog het Seminarie en het Kasteeltje, daar is de veiling en daar zijn de aardbeziën; daar is nog het begijnhof en daar is nog 'Begijntjes Laat Besluit' als eigenheid van Hoogstraten waar eerlang de Sinte-Katharinatoren weer de omgeving beheerst, niet schoner of niet anders dan vroeger, maar met dezelfde majestueuse grootsheid van voor 23 october 1944.

Het schitterend herop gebouwde stadhuis.

Hoogstraten anno 1953 Exclusieve fotoreportage uit 'Zondagsvri end'

De fotoreportage op deze en de volgende bladzijden verscheen oorspronkelijk in 1953 in 'Zondagsvriend'. De teksten zijn dus niet van ons maar van de toenmalige redakteur. Alle foto's zijn van Jos Halsberge. Met dank aan 'Gazet van Antwerpen' 16

Verkeersbaan Toen toch werd Hoogstraten's trots als 't ware verpulverd en met de toren het merkwaardig stadhuis, dat getuigde voor de rijkdom van de heren van Hoogstraten, die zich niet stoorden aan het gemis van de oude groepsaanleg. Daar was de grote verkeersbaan zuidwaarts naar Lier en later naar Herentals en Leuven en noordwaarts naar Breda. Langsdaar kwamen de Friese lakens, daar was tering en nering en zo groeide Hoogstraten tot een langstraatdorp met de aloude Vrijheid als centrum. In 1212 werd Hoogstraten vermeld als stad, maar voordien werd daar in de Noorderkempen een historische rol gespeeld. Gelmel, de hoofdrnan der Noormannen, bouwde er in de 9e eeuw het Gelmelsiot dat in 1525 versterkt werd tot prinselijke woning. Toen werd ook begonnen met de bouw van de kerk en even later met die van het stadhuis in de buurt van de toen reeds bestaande begijnhofkerk.

Mogelijk is het louter legende dat Hoogstraten de toren kreeg die Antwerpen voorbestemd was, dankzij de gravin van het kasteel. Werkelijkheid is, dat de bakstenen toren haast vierhonderd jaar de schoonste was uit Kempenland en over bossen en vlakten heen de nederige broeders van wel twintig dorpen groeten kon met zijn vriendelijke bol-spits, meer dan honderd meter hoog. In de schaduw van die toren met speelse witte randen verrees een kerk, als een schatkamer zo rijk, waarin vooral de kunst van de brandglasschildering hoogtij viert. Inderdaad nog 'viert' want voor de ramp die de Kempische kathedraal teisterde waren de brandglasramen veilig geborgen.

Ingepakt Door de majestueuze ramen giet de zon brandende kleuren over vloer en gestoelte dat nu nog 'ingepakt' staat maar dra in volle glorie weer zal prijken onder de bogen van het grootste gewelf dat vlijtig hersteld wordt. Sedert mei 1950 toch is de wederopbouw in aanbesteding en al zijn daar ook vele miljoenen mee gemoeid toch vertrouwt Z.E.H. Deken Lauwenjs er op dat dezelfde toren en dezelfde kerk uit het puin zullen herrijzen zoals het Vlaamse Renaissancestadhuis dat nu reeds doet. 'schoner Dan Voorheen herbouUWt Deken LaUWerIJs De CoLLegiaLe Van sinte Katrien'. In dit j aarschrift van 1945 legde de bevolking


Hoogstraten anno 1953

r

Louis Do,ns, de troubadoer.

Frans Brosens, de guitige suisse.

Hoogstraten anno 1953 Exclusieve fotoreportage uit 'Zondagsvriend'

--

-

-

Koor lol? Suli-KllîIl(I/ill(/IS('Jk: Trio//It

-

/0/?

cii ç'or/uck.

Bijna vijftig jaar geleden, in 1953, streek een reportageploeg van het i,ninens populaire weekblad 'Zondagsvriend' neer in Hoogstraten. Het blad, in populariteit vandaag enkel te vergelijken met 'Hunio', trok elke week op reportage in een dorp op het Vlaamse platteland. Voor het nummer 30 viel de keuze van de redactie dus op Hoogstraten, waar men begonnen was met de heropbouw van de door de Duitsers opgeblazen Sint-Catharinakerk. Het leuke aan de Zondagsvriend-reportages is dat het blad niet alleen oog had voor bouwkundig erfgoed en dorpsnotabelen. Ook de man in de straat passeert geregeld voor de camera. Voor Hoogstraten passeren wel opvallend veel pastoors de revue, het moet gezegd. In het archief van 'Gazet van Antwerpen', uitgever van 'Zondagsvriend' stootten we op de volledige fotoreportage van de hand van Jos Halsberge. We doken meteen ook de tekst voor u op. Een bezoek aan Hoogstraten anno 1953. (th)

Ook dit gebeurde in 1953 Joseph Tito wordt tot president van Joegoslavië gekozen. Nederland (Zeeland) wordt getroffen door een grote overstromingsramp. De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal treedt in werking. Joseph Stalin overlijdt. Koningin Elisabeth II van Engeland wordt in Westminster Abbey gekroond. Fausto Coppi wint voor de vijfde maal de Giro d' Italia. In België wordt het eerste TV-programma uitgezonden. Het is het toneelstuk Drie Dozijn Rode Rozen waarin Paula Semer meespeelt. 17


Hoogstraten anno 1953 haar hoop en vertrouwen in de handen van de voorbeeldige herder die Z.E.H. Deken Lauwerijs is en die er over waakt dat de SinteKatharinakerk naar trouwe gelijkenis van vroeger wederopgebouwd wordt. In de sobere nieuwe Kruisweg die hij van de kerk naar 't kerkhof deed bouwen als oorlogsmonument leverde hij zijn proeven die het beste laten verhopen.

Schilderijen Provinciaal architect Schellekens doet wel de rest: hij heeft dat bewezen bij de restauratie van het stadhuis waar nu nog wel de zeer verdienstelijke schilderijen van Karel Boom een Hoogstratenaar - ontbreken maar waar Jan Huet, een kunstenaar uit het naburige Wortel, de rijkdom van brandglasschildering uitstalt, als de bemeubeling in 16-eeuwse stijl weer volledig is dan is het stadhuis met zijn sierlijke pui weer waardig van het verleden toen daar Josef II vervallen werd verklaard van de troon en Van der Meersch, aanvoerder der Patriotten het 'Manifest van het Brabantse volk' afkondigde. Dat Brabantse volk dat daar nog leeft rond het stemmige begijnhof met zijn vlijtig kerkske in Vlaamse barok waar binnen de wallen nog typische hoekjes zijn... en waar nog maar vijf begijntjes leven, maar tot wiens eer de laatste zondag van juli 'Begijntjes Laat Besluit' een groot folkloristisch kinderfeest gehouden wordt. De kinderen zingen en spelen dan van 's morgens tot 's avonds, dansend rond een heuveltje. Aan elke voorbijganger vragen zij een centje om te vieren. Het geld wordt in de kas gestort die dan geledigd wordt als er weer versiering cn licht voor dc zclfgcmaaktc zandlieuvelijes moet gekocht woideu.

Uit het ijzeren harnas hein/st dra weer de machtige zuilenrij.

Monseigneurs Gelukkig is het Klein Seminarie tot..h nog altijd beter bevolkt dan het Kasteel: Het 'grootste klein Seminarie' van de wereld waar Z.E.H. Deken Lauwerijs destijds geschiedenis onderwees, waar Ast Fonteyne leraart en tweemaal per jaar merkwaardige toneelopvoeringen leidt, waar Mgrs Van Wayenbergh, Van den Bosch, Geeraerts en Van den Bergh onderwijs kregen naast Frans Van Cauwelaert, Flor Van der Mueren en zovele priesters en missionarissen, waar Frans Bruurs de organist van Hoogstraten muziek leert. Dat hij dat flink doet bewees de fanfare der 600 studenten die wij in optocht van het 'kersenfeest' op het Withof zagen komen.

Misdadigers In de buurt van het oude begijnhof leven minder vreedzamen: In het kasteel der graven wonen jonge misdadigers in hun schoolgevangenis. Sedert 1810 was het Gelmelsiot een bedelaarsoord, in 1850 werd het landbouwkolonie, enkele jaren nadien toevluchtsoord en sinds 1931 is het schoolgevangenis... zonder cellen. Het kasteel is geen tehuis voor bedelaars en landlopers en geen tuchthuis voor kinderen: het is wel een gevangenis voor gestraften waar boeien en tuchtstraf plaats moeten ruimen voor heropvoeding. Met alle mogelijke middelen wordt getracht van de mislopenen betere mensen te maken die later in de maatschappij een volwaardig bestaan kunnen leiden. Door onderwijs, vooral dan technisch in schrijnwerkerij, smidse, bakkerij of op het veld worden de karakters hersmeed en veelal met bijval. Wie de tumers aan 't werk zag of die mannen op de planken, wie hun scoutstijdschrift kent, is er van overtuigd dat het bestuurspersoneel met aalmoezenier Moorkens, een vader voor de gevangenen, schitterend werk leveren.

Z.E.H. Moorkens, de vader der gevangenen in 't Kasteel.

"4

1,

'5

Als de aardbeien rijp zijn. 18


Hoogstraten anno 1953 Zie de veiling: nadat even over het muurtje gekeken was bij onze Noorderburen nam dhr. Van de Kieboom, destijds burgemeester van Hoogstraten, het stoute initiatief dat uitgroeide tot een benijdenswaardige prestatie, die de mensen aanzette tot intensieve kweek van aardbeziën, frambozen, zwarte en rode bessen, noordkrieken en peulvruchten. Met moet die eigen bereide drank proeven, men moet die aardbeien en bessen smaken, men moet die doening om en in de veiling zien in 't seizoen en bij de jaarlijkse tentoonstelling! Frans Brosens, de gekende aannemer van bouwwerken en die sinds 45 jaar als 'suisse' de orde handhaaft in de kerk, is een trouwe supporter van de veiling... Orde-handhaving is daar niet nodig, want de afrnijn-klok vraagt zoveel aandacht van de kopers dat er voor rumoer geen tijd is. 'Ik ben al aan mijn 5de deken', lachte de 70jarige in zijn snor 'en ik houd het nog wel een tijd vol, want in de herbouwde kerk zou ik er toch nog willen bij zijn.' Wie zou daar niet willen bij zijn?

Louis Van Hoeck

Met vliegende vaan en slaande t, om de studenten van 't Seminarie. Dat kersenfeestterere van Z.E.H. Directeur is nog echt van Hoogstraten zoals de H. Bloedprocessie in de Pinksterweek van ieder jaar dat is. Al ligt de trotse toren nog in puin, de processie trad zegenend en triomferend langsheen dat puin, nog gegroeid in schoonheid en betekenis dank zij de kunstenaar R. Lens, de onderpastoor van Vosselaar die ook de stuclentenvlag van het Seminarie ontwierp. En wie weet wordt ook de opvoering van een H. Bloedspel geen traditie?

Veiling Wat eens wortel schiet in de Kempische grond moet er gedijen omdat er over gewaakt en voor gezorgd wordt.

In de

îIH/lI ) O1{U i

Z.E.H. Lauwerijs, de ziel van herlevend Hoogst raten.

Gemeentesecretaris Louis Van Hoeck, die kroonhaist om zijn gemeentehuis, verwacht evenveel van de kerk, zoals ook burgemeester Camiel Thirion dat doet. Als gij weet dat de huidige burgervader vroeger ontvanger van belastingen was, dan pleit dit zeker voor hem en voor de kiezers. De 66-jarige schepen Constant Van de Wiele die te waken heeft over de openbare werken gaat er fier over dat iedereen elektrisch licht heeft en hij vertrouwt er vast op dat eens de elektrische tram tot Hoogstraten bolt.. Zolang de sporen niet opgebroken zijn is er hoop. Drie inniaakfabrieken en één confituurfabriek ten behoeve van de fruitteelt hebben toch zo met de slag de boeren niet uitgeroeid. Er zijn er nog wel 150 verzekert dhr. Van de Wide, en onze jaarlijkse veeprijskamp heeft burgerrecht verkregen. In de Moerstraat wonen inderdaad nog boeren. Wie kent Henri Vanbergen niet? Echt spijtig dat die man niet getrouwd is! Die 75-jarige eenzaat die zijn 90-jarige moeder een zacht doodsbed spreidde leeft daar als een God in Frankrijk, met een hofpad als een slang die kronkelt in 't struikgewas. 'De drup van de fruitbomen laat niet toe dat hier wat anders dan struikgewas en hoge bloemen groeien' wijsneust Henri


Hoogstraten anno 1953 die niet drinkt en niet rookt maar toch de voorraad sigaren heeft voor een mogelijke bezoeker, die daar in 't ruime woonhuis op childcrijcn kan lezen dat 'God ons Liet' Vijf en twintig jaar woont henri daar alleen, 20 jaar wat; hij bentuurslid van dc boercngildc en nu heeft zich die schrandere geest als levend begraven. Henri: de filozoof, moet beslist uit de Moerstraat naar 't dorp gehaald worden. Daar moet Louis Doms voor zorgen. De Doms dat is de schilderende troubadour die uit Achtel gekomen is en de mensen uit Hoogstraten en in de omgeving weer heeft leren dansen en zingen. De plaatselijke volksdansgroep 'De Molen' draait wel niet meer, maar in de buurt laat de Doms zich nog duchtig gelden. Als zijn witte haren waaien in de wind terwijl hij de 'trekzak' hanteert, dan is hij in zijn element.

Voetbal Met John Brosens, de onderwijzer in de vak school - de school die zo bloeit dat nieuwe gebouwen in opbouw zijn - moet gij spreken over voetbal om hem werkelijk in zijn element te zien. Hij is de toegewijde secretaris van Hoogstraten VV, de rood-witte club die met vijf ploegen deelneemt aan de kampioenschappen en in meester Juul Noeyens nog een voorbeeldig technieker heeft. Meester Brosens waakt er over dat zijn mannen in de tussen-gewestelijke vakschool met handels- en tuinbouwafdeling hun best doen, maar hij maakt er een erezaak van dat de jeugd aan sport doet. Niet ieder kan coureur worden als Stan Pans die flink zijn streng trok in 't jongste liefhebberskampioenschap. Een van zijn supporters is beslist Charel Croes. Charel die daar in de schaduw van de hindebomen woont is er 78, maar als hij over de velo vertelt is hij er 18. Hij was de eerste die te Hoogstraten een fiets had, repareerde die zelf en werd dan later 'constructeur'. Charel deed ook nog wat anders: in 1906- nu haast 50 jaar geleden - was hij de boer die hei en bos ontgon tot weiland waarin hij beesten liet grazen met zoveel succes dat die van Meer er

Meester Brosens. jaloers bij werden. Nu neemt hij 't gemakkelijker en haalt iedere donderdagavond zijn hart op bij 't kaartspel met de notaris en de drukker en de statiechef en met Dr. Bastiaensen en N. Stroobants.

Schutters Dat zijn de echte zoals dhr. Alo誰s Bruurs een echte is, de joviale burger die voor zijn SintJorisgilde door het vuur loopt. Van in de 16e eeuw reeds had Hoogstraten zijn kruisboogschutters, maar in 't begin dezer eeuw scheen die gilde doodgebloed. Alo誰s Bruurs, die voorzitter is van de plaatselijke bond der kroostrijke gezinnen en van de middenstand, spande zich voor de wagen en nu zijn daar weer een dertigtal trouwe leden met vlag die processie en stoeten opluisteren en om de 6 jaar hun koningsschieting hebben. Als voorzitter van de bond der Sint-Jorisgilden

De stemmige kruisweg als heldenmonument. En hier is Hoogstraten V.V.

20


Hoogstraten anno 1953 waakt hij er over dat de jaarlijkse schietingen te Meer, Mindeihout, Wortel, Loenhout, Meerle, Hoogstraten en Rijsbergen (Nederland) een normaal verloop hebben. Het gaat er in deze oude gilde niet om te dansen maar vooral om te 'schieten' en Jan Teugels is wat fier op zijn hoofdmanschap. Met de SintSebastiaangilde - de mannen van de handboog - houdt de Sint-Jorisgilde een traditie in ere.

Zonder bril Traditie en oude tijd, daarvan weet Mevrouw Van der Mueren mee te spreken. Wij vonden het 95-jarige oudje bezig aan 't breien van een schoteldoek... zonder bril. 'En patatten schil ik ook nog zonder glazen', lachte het krasse vrouwke, dat destijds boerde op de Bauwhoef te Wortel met in de veertig dieren en nu de trots is van de Vrijheid. Ze is toch de moeder van E.H. Alfons, oud-professor in 't KleinSeminarie die nu verdiende rust geniet; van E.H. Jules, de oud-legeraalmoezenier en nu bestuurder van een Zusterklooster te Antwerpen; van prof. Floris Van der Mueren, de hoogleraar in muziekgeschiedenis te Gent en doctor in kunstgeschiedenis en oudheidkunde; van een Eerw. Zuster in het Wezenhuis te Meerle en vanjuffrouw Jeanne, haar jongste die haar vertroetelt. Moederke Van der Mueren sluit aan bij de rijke rij beroemde mensen van Hoogstraten: Lodewijk De Koninck, dichter; Gustaaf Segers, de volksschrijver die in de buurt van het Spijker zijn geboortehuis had, beeldhouwer Karel Seuntjens. kunstschilder Karel Boom, priester-dichter en grootstadapostel Maurits Van Hoeck; geschiedschrjver P.J. Goetschalckx: geneesheer-dichter H. Versmissen, E.H. Bruurs, koorleider in de basiliek te Koekelberg en zovele priesters en missionarissen die naar 't voorbeeld van Jeroom Van Aertselaer de roep der verten hoorden en gingen onder de hoede van O.L. Vrouw van Hoogstraten. Voor haar beeld in de nis tegen de linde in de Vrijheid bidden en offeren de reizigers en in de voorgevel van 't seminarie troont 't beeld van Gods moeder als geschenk der dankbare Hoogstraatse bevolking.

Bm-„(ince.vIcr TJ?[;Io/!.

AloĂŻs Bruurs, de bertwuengel der SintJorisgilde.

Cliarel Cror', (lie Hoost,aien ler'ile/iei sen en boeren.

In het teken van erkenteljke hulde zal weldra de majestatische kerktoren herrjzen bij de ingang der Sinte-Katharinakerk die binnenin gelukkig gerestaureerd wordt, waardig van de relikwie van het H. Bloed, de 'schat' van de oude Vrijheid waarvan Z.E.H. Deken Lauwerjs de desem is. In hem en door hem leeft en herleeft Hoogstraten waardig van het historisch verleden dat weer zal te lezen zijn in zijn monumenten. Voor de rest zorgen de studenten in 't seminarie en de aardbezie- en fruitkwekers wel, dat Hoogstraten zijn faam gestand blijft doen: dat is een faam van kultuurcentrum, van gastvrije, natuurschoonrijke Vrijheid.

Schepene Stan Van de Wide.

Mevr. Wwe Van der Mueren, Hoogstraten 's oudste. 21


ACTUEEL

Actueel

Do the funky ckicken Wat we de voorbije maand in België te zien kregen lijkt misschien nog wel het meeste op de 'funky chicken' dans, al vrezen we dat het schouwspel niet geïnspireerd was door de soulhit van Rufus Thomas. Vooral toen de beleidsmakers de ernst van de situatie inzagen leek hun gedrag op dat van kippen in een hok waar een vos ronddraait, op zoek naar een gaatje in het gaas. Ons dierbaar landje was collectief 'zo zot als een kieken' als gevolg van dioxine in kippen en eieren. We hadden in verband met onze voeding al veel meegemaakt de laatste jaren, dit was onuitgegeven en raakte ons in ons diepste wezen, onze maag. Het heeft er ook mee voor gezorgd dat we tijdens de verkiezingen van 13 juni de grootste omwenteling meemaakten in onze democratische geschiedenis. Het drama was tevens geen 'ver van mijn bed' show, het speelde zich allemaal akelig dichtbij af, onder onze neus, bij onze eigen bakker, beenhouwer, supermarkt, poelier, eierboer, allemaal in ons eigenste kleine dorp. Redenen te over om bij de direct betrokkenen eens langs te gaan en te kijken en te horen hoe zij, wiens dagelijks brood en toekomst op het spel staan, tegen de 'dioxine-crisis' aankijken.

Vervroegde vakantie Slager Jos Van den Bogerd is de eerste die zijn conclusies trekt. "Veel van wat er in mijn toog ligt mag ik momenteel niet meer verkopen en nieuwe waar krijg ik niet meer. De slachterijen liggen stil, de aanvoer van vers vlees is gestopt. Heel de voorbije week is het trouwens al stil geweest, de mensen weten gewoon niet wat ze nu wel of niet mogen eten en laten het vlees links liggen". Eerst zijn de eieren en de kipproducten uit de toog gehaald, dan de paté, salaini en andere vleeswaren met veel vet. Tenslotte was er geen vers vlees meer om te verkopen en waarom moet een beenhouwer dan nog openblijven. 'Wij hebben maar besloten om ons verlof te vervroegen. Normaal was dat in juli gepland en we hadden al een vakantieverblijf vastgelegd.

-

22

Die annulatiekosten nemen we er maar hij, maar zo bezig blijven heeft geen zin. We hopen maar dat we na ons verlof weten waaraan en waaraf'. Het ergste vindt Jos nog dat hij officieel van niets weet. "Sedert het begin van de crisis ben ik één keer door de overheid gecontacteerd. De politie is komen zeggen dat ik de verdachte producten naar het containerpark in Olen mocht brengen en dat ik daar een briefje voor kon krijgen op het gemeentehuis. Voor de rest weet ik alleen wat ze op radio en TV zeggen of wat er in de gazet staat. Ook van het N.C.M.V. (middenstandsverbond) heb ik nog helemaal niets gehoord. Daar betaal ik dan lidgeld voor. Ik zal daar volgende keer toch eens over denken."

anders kan je er niet van zeggen.. De fax bleef zowat constant berichten spuien, een berg papier van wel 5 cm hoog. Geen man die er op de duur nog uit wijsgeraakte. Gelukkig werden we behoorlijk op de hoogte gehouden door het Nationaal Verbond van Pluimveeslachterijen, als we op de andere berichten waren voortgegaan, hadden we misschien veel meer afval gehad".

Het ergste in 40 jaar Jan Stoffels, kippenslachter en poelier, is zeer onder de indruk van het gebeuren Hij werd vanaf het begin dan ook met de neus op de feiten gedrukt. "Vrijdag hoorden we op de radio tijdens het nieuws spreken over vergiftigde kippen. Naarmate de dag vorderde, werd het nieuw slechter. Elke zaterdag staan we op de markt in Schoten, we hebben daar een trouwe klandizie. Ik heb nog aan mijn vrouw gevraagd of het wijs was om te gaan. Maar alles stond klaar geladen en ik moest in Antwerpen nog een paar bestellingen wegdoen ook Toen ik daarvan terugkwam op de markt, zo rond negen uur, half tien, zag ik het direct aan ons Miranda haar gezicht. Slechts 20 % van de normale verkoop. De mensen keken ons aan als stonden we daar puur vergif te verkopen. Een nare ervaring, vooral op een plaats waar ze je kennen en je altijd gewaardeerd hebben om je kwaliteit, om je stielkennis". Maandag 31 mei werd dan een slachtverbod afgekondigd en moesten ze de zaak noodgedwongen sluiten. Woensdag hoorden ze op de radio dat ze opnieuw zuuden kunnen slachten, maar ondertussen waren zowat alle bestellingen geannuleerd en in de koeling was geen plaats meer. Alles wat Stoffels in huis had, was ingevroren en lag onder bewarend beslag. "Om vijf uur 's morgens stond dan de rijkswacht aan de deur om te zeggen dat we toch niet mochten herbeginnen. Een echte chaos, iets

De hele zaak geeft Jan een slecht gevoel, het ergste wat hij in 40 jaar heeft meegemaakt in zijn zaak. "Als ik er zo over zit te denken, en daar hebben we nu wat tijd voor, kom ik tot de vaststelling dat zoiets vroeg of laat moest gebeuren. Toen ik 40jaar geleden hij mijn vader in de zaak kwam, woog een mestkip 1,8 kg na 8 weken. Nu moeten ze op4 weken 2,2kg wegen. Zoiets doe je niet ongestraft. Een mens is toch ook geen 3 meter groot en 180 kg zwaar tegen hij volwassen is? Blijkbaar zijn tegenwoordig alle middelen geoorloofd, als ze maar opbrengen".


ACTUEEL Jan is heel sceptisch over de toekomst: "Wij werken met vier mensen van ons gezin in de iaak en twee werknemers van buitenaf. Die hebben we nu naar huis moeten sturen, ze zijn tijdelijk werkloos. Ik weet nog niet wanneer ze moeten terugkomen, als dat nog nodig is. Het ial lang duren eer de mensen weer terug erirouwen hebben in ons product. We hebben er nochtans altijd alles aan gedaan om goede waar te leveren, maar we hangen af van de kippenkwekers. Ik zou niet liever hebben dan dat ze mij morgen al leen nog biologisch geteelde kippen konden leveren, dan was ik ook zeker van wat ik aan mijn klanten lever. Al heb ik ook mijn twijfels over de bereidheid van de consument om daarvoor te betalen. Nu wel, maar binnen vijf, zes maanden ook nog?".

Eieren op de oprit Als we een eerste keer bij Rob en Chris Leemans op de Voort langsgaan is er nog niet te veel aan de hand: "Bij ons zijn ze vorige donderdag nog eieren komen laden en meel is er ook nog geleverd. Nu dinsdag zijn ze niet komen ophalen, maar ik heb bericht gekregen dat ze waarschijnlijk einde van de week komen. Dan zal het w'i " nt anders moet ik de Officieel is Rob lelicht over wat hem weet heb ik van de groothandel. Van de I bericht ontvangen. eze week geen prijs s, ik weet dus niet of rijg als ze ze komen ) opnieuw en dan is and. Ondertussen is eweest, maar dc ten dat alles volzit. ieuw mag verkocht afzet en de export, oot deel van de vallen. Rob: "Wij ri aan het stapelen, itten vol. Ik hoop lijven om te laden, r in de problemen. top en die stoppen n verkoop is. De t zelfs de normale zoiets niet duren. iet kwijt en de ie teelt ziet Rob jn nog geen twee ijn gebaseerd op 'len vraaot tijd en ien twijfl ik aan de houding van de consument op lange termijn. Als die in de supermarkt een biologisch ei ziet staan voor 8 of 9 Fr en daarnaast een ander ei voor 3 Fr, dan ben ik benieuwd hoelang het duurt voor hij opnieuw eieren van 3 Fr koopt. Nu betaalt hij liever 8 Fr, maar als het straks \erlof geweest is en het geld is op cn in sej)tember moeten de schoolrekeningen weer betaald worden, dan weet ik het wel. De binnenlandse consument zal wel terugkomen, naar de export, dat zal jaren duren eer die weer terug op hetzelfde peil zit. Ik denk dat er in eerste instantie heel wat legkippen zullen geslacht worden voor ze uitgelegd zijn en dat er ieker ook producenten ml len uitvallen

Politieke manoeuvers! De dag dat we bij kippenmester Marc Van den Heuvel op het erf staan, daags na de verkiezingen, meent die dat de uitslag van de verkiezing hem gelijk geeft in zijn theorie over de oorzaak van de grootte van de crisis: 'Wie heeft er dc verkiezingen gewonnen? De groen en de blauw. Zij hebben er voor gezorgd dat heel de zaak in 't lang en in 't breed in de pers gekomen, dat die er op zijn blijven hameren, totdat ministers moesten vertrekken en heel de verkiezing nog slechts om een ding draaide: slechte kickens en eieren'. Marc is er verbitterd over en dat heeft zo zijn redenen. Zijn stallen zitten vol kippen, klaar om uitgeladen te worden. Het eerste deel had al een week weg moeten zijn. Ondanks het hervatten van de slacht, is er geen zekerheid dat er de volgende dagen geladen wordt. "Ze slachten wel, maar veel afzet is er niet. De export, goed voor zo'n 60 % van de in België gekweekte kippen, is stil gevallen. Het aanbod is heel groot, door het slachtverbod van meer dan een week. Ook de prijs is ingezakt, als ze komen laden weten we nog niet wat we zullen krijgen. De

laatste prijs lag zo'n 30% onder die van voor de crisis. Ondertussen eten en drinken die kippen voort'. Marc was nochtans al vroeg op de hoogte dat er iets mis was. Al voor de berichten in de pers verschenen, was een inspecteur van het Ministerie van Landbouw langs geweest. "Die kwam vragen of er de laatste tijd niets ongewoon te merken was op het bedrijf. Hij wilde weten waar ik mijn voeders kocht, waar mijn kippen naartoe gegaan waren. Ik heb gevraagd waarom hij dat allemaal moest weten, dat waren geen gewone vragen. Hij heeft me toen gezegd dat er problemen waren met kippen en eieren, vanwege het voeder. Dioxine zat er in, ik wist toen zelfs nog niet wat dat was. Nu helaas wel." Met de kippen en het voeder hij Marc was niets aan de hand, maar toch deelt hij in de klappen en dat vindt hij onrechtvaardig. "Alles en. iedereen hebben ze verdacht gemaakt, terwijl er maar een klein deel van de producten besmet was. Waarom moest hier alles ineens uit de handel, in Holland en in Frankrijk hadden ze toch ook van dat meel gehad? Sedert meerdere jaren werk ik onder een kwalitcitslabcl. daar betaal ik fors

GE SeHETNKE.N SPAAR TUSSEN 15 MEI EN 31 JiLI EN KIES WAT UZELF HET LIEFST KRIJGT. Spaar nu voor een dubbel geschenk: én voor een hoge rente, én voor mooie cadeaus Hoe meer u spaart onder één of andere vorm, hoe groter het cadeau dat u kan kiezen uit onze geschenkencataloog. Van balpen tot breedbeeld TV! Vraag naar onze 16 pagina-dikke geschenkengids en kies één van de 60 geschenken waarvoor u wilt sparen.

KANTOOR HOOGSTRATEN VRIJHEID 116 TEL.: 03131442 92

23


ACTUEEL voor en elke twee maanden worden we daarvoor gecontroleerd op bacteriën, ziektes, hygiëne, werkwijze, voeders, alles wat met het bedrijf te maken heeft. Opeens telde dat niet meer, maar mesters van over de streep, hier een paar kilometer verder, die onder hetzelfde label werken, konden gewoon voortdoen. Op wat trekt dat? Onlangs heb ik nog geïnvesteerd in een eigen menginstallatie voor voeders, zo heb ik meer controle op wat de kippen te eten krijgen. Dat telde allemaal niet mee, mijn kippen waren even verdacht als alle anderen ". Marc ziet de toekomst somber in. "Ze hebbende kippenhandel doodgemaakt en het zal lang duren eer het vertrouwen hersteld wordt. Misschien dat het met dc Belgische consument met een paar maanden het ergste geleden is, de export dat duurt jaren. Want overal in Europa stonden ze klaarom onze klanten over te pakken. Die terugwinnen, dat duurt jaren en zal daarboven nog zware inspanningen vergen. Had ik het geweten, ik had zeker gewacht met mijn nieuwe menginstallatie van 1,5 miljoen".

Twee weken stilgelegd In eerste instantie waren alleen kippen en eieren in het vizier, maar lang duurde het niet of ook de varkens- en rundersector kreeg met de dioxinecrisis te maken. Slachtverbod, transportverbod, alles geblokkeerd en alles uit de rekken, het scenario was als gekend van de eieren. De slachterij Herdico, een uit de kluiten gewassen onderneming met ruim 1,8 miljard omzet en 80 werknemers, werd verplicht zijn activiteiten te staken. Zij zagen zich verplicht alle personeel van de productieafdeling (slacht en versnijderij) naar huis te sturen, werkloos wegens heirkracht. Directeur Frans Dierckx: "Op alles wat nog in de versnijderij en in de

koelhuizen lag werd bewarend beslag gelegd. Vrachtwagens op weg naar Duitsland en Italië moesten vol terugkomen, het vlees versneden en verpakt en de diepvries in.. En dat terwijl we volledig onterecht bij de zaak betrokken werden. Dat is nog het ergste. Slechts een klein gedeelte van het vet van Verkest is in varkensvoeder gebruikt. Toch zijn alle afnemers van niengvoeder geblokkeerd, ook als ze geen vet gebruikten. Daarbij nog de chaos wegens gebrek aan ordentelijke lijsten. Bovendien zijn varkens en runderen veel minder gevoelig voor dioxine en tot hiertoe is er nog geen enkele geval gekend waar in varkenvlees een dioxinegehalte is vastgesteld dat boven de norm ligt. Wij menen dat het gevaar fel overdreven is, toch zeker voor zo'n draconische maatregelen.". De slacht is na veertien dagen hernomen, zij het op halve kracht. Het overaanbod is enorm. overal zaten de pakhuizen immers vol. Ook de export ligt nog lam, Belgisch vlees is momenteel nergens gewild. Frans Dierckx: " Ons imago heeft een flinke knauw gekregen, terwijl we al jarenlang werken volgens een systeem van integrale kwaliteitszorg, Sanitel genaamd. Al onze producenten zijn gekend, hoe ze werken, met welke voederleveranciers". De gevolgen op korte termijn kunnen ze bij Herdico nog inschatten, via de bedrijfsfederatie zullen schadeclaims gegroepeerd worden om bij de Belgische staat schadevergoeding te bekomen. Het bedrijf is sterk genoeg om zolang te wachten zonder dat het voortbestaan in gevaar komt. Over de gevolgen op lange termijn is Frans Dierckx minder gerust: "Het vertrouwen van de consument herstellen, vooral onze buitenlandse afnemers, wordt een zware opdracht die veel tijd zal vergen. Voor veel producenten zal het te lang duren want de prijs

is natuurlijk ineengezakt. Net nu er een langzaam prijsherstel bezig was en de kwekers uitzicht kregen op een redelijke prijs voor hun product. Veel zaten door de lage prijzen van hei laatste jaar al op hun tandvlees en hebben geen reserve om de huidige crisis lang te overleven. Zij zijn de dupe van het verhaal en velen zullen er een zeer zware prijs voor betalen".

Sommigen zijn er als de kippen bij als er iets gebeurt. Frans bouwde zijn café binnen de korste keren om tot 'scharrelkippencafé'. De kiekens mochten er vrij rondlopen en kregen vetvrij voeder. Misschien zelfs af en toe een slok trappist.

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531 Openingsuren toonzaal: Maandag tlm vrijdag 8-12 u en 13-18 u. Donderdag open tot 21.00 u. Zaterdag 8-12/ 13-16 u. Zon- en feestdagen gesloten

001 1

Sanitair Centrale verwarming 24

t.


wew~d

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos MATTHE, Pater Schrijversstraat 11, tel. 314.71.96 of e-mail: josroos@hotmail.com.

'Schoolfeest' Water was het thema waarrond dit ganse schooljaar werd gewerkt in de Wortelse Gemeenteschool. Ook tijdens het 'schoolfeest' kwam dit onderwerp overal terug. Het was er dan ook een drukte van belang. Overal kwam je variaties op water en plezierige en/of grappige situaties tegen.

t1

tA V

't •

-

...•

Een hele sliert gein/de watertiessen versierden dc loer en het terras van

open/uchtcaferaria.

hei

De muur van ijsblokken met daarin een versierend voorwerp kwam je al tegen aan de ingang. Iedereen die wou ko,nen, werd verzocht zo 'n ijsb/ok mee te brengen om de muur op te bouwen.

Minder woestijn in Wortel Veel mensen zaaien een grasve1de oor hun haag of afrastering. Toch zijn er nog altijd (te) veel mensen die er de voorkeur aan geven om het lapje gemeenschapsgrond tussen hun voortuintje en de Straat te verknoeien in een woestijn. Geen sprietje groen mag erop verschijnen of men staat klaar met gifsproeier of hark om alles 'netjes' te houden. Hoeveel gemakkelijker en mooier is het om over dit lapje grond wat compost en mestkorrels uit te spreiden en een paar handvollen graszaad van een sterke soort te gooien. Span het perceeltje enkele weken af met een koordje en dan verschijnt het frisse resultaat al voor uw deur. Eén maaibeurt van een paar minuten per week (of zelfs minder) houden het stukje groen in orde. Uw huis en uw straat worden er zoveel meer mee waard. u wordt voor uw deur niet meer geconfronteerd met een stuivende zandbak in de zomer of een smerige slijkpoel in natte tijden. Bovendien vervuilt u het milieu minder dan met die stinkende, kankerverwekkende sproeistoffen. Afspreken met de buren maakt de zaak nog gemakkelijker.

25


WORTEL

Praktij kies composteren

Wortel Kermis Aan 't Slot in de Boomkes We goyen hier in 't kort een opeomining van de groepen die je tijdens de kermis weer gratis kan horen in de Boomkes. Meer uitleg vind je in de rubriek Fusieswing achteraan in dit nummer. Vrijdag 9juli in 't Slot zelf speelt Pants Down Spankin (rockabilly). Zaterdag 10 juli: Crapolooney en OneXmore (twee jonge Wortelse! groepen), de herrezen Metal Molly en als afsluiter een dj-set van Buscemi (net terug van een tournee in de States, llalië en Denemarken). /nnd ag 1 1 jii Ii: de e 1 gen III iie t 'h 1 k,r

1 e,tha nct

& the Famous Pee-Horns, daarna speelt Nonkel Nev's R&B Band eindelijk nog eens in openlucht op de kermis (dat is alS jaar geleden). Maandag 12 juli: Admiral Freebee en de superieure Max Tax Y sus Banditos.

Wielerkoers

In de tuin van Jan Uorsten geeft Guy Augustijns Jan Horsten en bij Jan Schrijvers zon 300 een demonstratie hoe men met compost moet belangstellenden kwamen opdagen. Van een omgaan. Dat hiervoor veel belangstelling succes gesproken. bestaat bewijst het feit dat op 12 en 13juni hij

Fietsen niet de Bond Iedere fietsliefhebber weet dat je op dinsdagavond terecht kan voor de wekelijkse fietstocht van de Bond. Niet zo bekend is het jaarlijks initiatief van de Bond om er met het ganse gezin, inclusief de kleinsten, met de fiets op uit te trekken voor een gezinsfietstocht tegen

ook de wolken en de regen en was het aangenaam vertoeven op de fiets. De snelheid werd aangepast aan de kleinsten (Carlien 6 jaar en Dorien 5 jaar) en na 7 kin hielden we halt aan de Lindehoeve in Hoogstraten, waar een gratis drankje kon verkregen worden (een geste van de

Op maandagmiddag 12 juli vrolijkt in de namiddag de wielerkoers de kermis op. Vanaf 14.30 u wordende traditionele rondjes gedraaid in het dorp. Ook dit jaar worden een aânTal vedetten naar Wortel gehaald om de wedstrijd de nodige spankracht en kwaliteit te geven.

In de tent Vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11juli kan het jonge grut weer terecht in de tent bij Staf Aerts. Vrijdag draait Palladium (met shower act), zaterdag draait weer Palladium en zondag livemuziek met Stiletto (pas nog te horen in openlucht tijdens H. Bloed).

De cafés De kermis is de ideale gelegenheid om ook de twee Wortelse cafés eens te bezoeken. De Nieuwen Buiten (bij Willy en Marleen) en De Guld (met nieuwe uithaters!) zullen u ook graag verwelkomen.

Wortel op stelten Ben je dit jaar niet met vakantie op zaterdag 24 juli, dan is het speelpleintje in de Pater De Clerckstraat 'the place to be. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Bond dan immers haar zomerfeest voor de jeugd. In het begin van de namiddag wordt het speelpleintje omgetoverd tot een paradijs vol animatie en verrassingen voor klein en groot. Geen dure kermisattracties, geen competitiesport, wel een aantal plezante kinder- en volksspelen die hun deugdelijkheid bewezen hebben en altijd in trek zullen blijven. Dat de Bond weet hoc kinderen te amuseren, is in het verleden reeds voldoende bewezen. Daarvoor staan de jonge bestuursploeg en de voorireflelijke begeleiding van onze. mnnitors/ mnonitriccs garant!

een tempo dat ook de kleinsten aankunnen. Op Pinkstermaandag 24 mei was het goede weer wel niet van de partij. Dat het toch de moeite waard was getuigt volgend verslag van een jonge moeder. 'Op 24 mei 1999 had de gezinsfietstocht plaats. Aan de start verschenen 28 deelnemers voor een tocht die 18 km zou duren. Rik sloot de groep met de volgwagen. Bij het startsein verdwenen 26

Bond) en waar ook een lekker ijsje kon gesmuld worden. Hier sloten nog fietsers aan bij de groep. Nadien ging de reis verder door Hoogstraten naar Achtel waar een snoepstop was aan het Kapelletje. Na nog enkele kilometers stonden we terug aan het vertrekpunt. We willen vooral Francois De Decker bedanken voor de begeleiding van de groep. Tot volgend jaar!'

Hebje stelten, neem ze mee! Heb je een handige papa of bompa die er nog kan maken, vraag het tijdig! Lukt ook dit niet, ga er toch maar naartoe: er zijn een aantal stelten heschikhaarof met lege blikken en touwen fabriceren ze wel iets terplaatse. Wat ze met deze stelten gaan doen, wordt heel leuk doch blijft op dit ogenblik natuurlijk nog geheim. Iedereen is welkom, ook buren en sympathisanten, we maken er samen een (hopelijk zonnig) zomerfeest van voor iedereen. Zoals vorigjaar is er tevens mogelijkheid tot het laten graveren van fietsen.


WORTEL

Trekkersdriedaagse in Castelre In sanienwerkine mci café In Holland organiseren onze lokale touwtrekkers 'De Mertensmannen' een driedaags trek- en feestgebeuren. Vrijdag 23juli vanaf 20.00 uur spelen Palladiurn en Steven Schrijvers ten dans op het 'Touwtrekkersbal', waar ook gehesen mag worden. Zaterdag 24juli beginnen clan om 19.00 uur de eigenlijke touwtrekwedstrijden. Zowel recreanten als vrij willigers kunnen hun krachten komen meten en hun trektalent komen tonen aan het talrijk opgekomen publiek. Zondag 25juli zorgen zij vanaf 14.00 uur voor een gezellige terrasnamiddag met kinderspelen en attracties: schminken, grabbelton.....Om 15.30 uur komen Ricardo and Lovely optreden, zij doen animatie met levende dieren. Iedereen is welkom op dcie driedaagse.

Wortelse groep op toer door Europa Het gaat goed met OneXmore, de hardcoreband uit Wortel. Zanger Tim Van de Plas, gitaristen Jan en Sis Matthé en drummer Krist Torfs uit Brecht deden sinds hun oprichting een kleine 3 jaar geleden een zestigtal optredens in binnenen buitenland. Vorige zomer speelden ze 5 maal in Spanje. Van de eerste single werden er op een dik halfjaar tijd een dikke duizend verkocht in binnen- en buitenland. Deze zomer willen ze het nog serieuzer aanpakken. De nodige contacten werden gelegd om een grotere Europese tournee in elkaar te steken. De groep contacteerde zelf mensen in verschillende landen. Tussen 14juli en t augustus worden 13 optredens verzorgd in Spanje, Italië, Slovcnië, Hongarije, Oostenrijk, Tsjechië en Duitsland. Bedoeling is de nieuwe plaat te promoten. Begin dit jaar werden namelijk 6 nieuwe nummers opgenomen in Studio 195. 'De tour zal ons wel wat kosten, maar dat maakt ook niet veel uit. De ervaring telt. Je komt niet alleen zomaar in al die landen, maar je leert er automatisch ook veel mensen kennen. En daar doen we het voor.'

Als je OneXmore eens aan het werk wil zien én de tour mee wil sponsoren, dan moet je zeker op zaterdag 3juli naar 'Fuif 24' in de Cahier gaan. De splinternieuwe (vinyl)single is daar voor de eerste maal te koop en er zijn verder ook optredens van Building en het Anisterdamse Vitamin X. Dj's MatchboX Jean, Krist en Hardrocker Toon draaien tussen en na de optredens al uw favoriete plaatjes om de fuif compleet te maken.

Nieuws van de parochiezaal Ot 31 mei kss amen ccii tiental afgevaardigden van de verenigingen samen voor een vergadering over de practische zaken van de parochiezaal. De nieuwe toog in de zaal werd gezien als een goede verbetering. Alle werken en de installatie kostten 56.350 fr.. Dankzij het werk dat door eigen mensen werd gedaan is dit karwei voordelig gedaan. Het financieel verslag leert ons dat er een klein overschot is van 58.000 fr.. In de toekomst zullen de beheerders proberen een jaarlijkse reserve aan te leggen voor grote herstellingen. An Meyvis zal als een goede huismoeder dit werk verder blijven doen. Het contract niet de brouwer voorziet een jaarlijkse toelage van 50.000 fr.. Dit houdt wel in dat alle dranken afgenomen worden bij Willy Gorrens. Ook op het totale drankverbruik is nog een percentage voor de zaal. Het huurcontract tussen de Christelijke Mutualiteiten en de parochiezaal is opgezegd. Dit is een verliespost van 36.000 fr.. Ook de telefoonlijn die in de zaal lag, wordt opgezegd aangezien die op vraag van de CM was aangelegd en de lijn nu niet meer rendeert. Er is natuurlijk een telefooncel op de parking die met een telekaart werkt. Deze telekaarten zijn te koop bij onze lokale winkeliers of via De Post. Toch is het sneu dat men op geen enkele manier

de parochiezaal telefonisch kan bereiken en, bvh. in noodgevallen, niet snel huipdiensten kan verwittigen. Het 'biljartzaaltje', de kleine zaal aan de achterzijde van de parochiezaal, wordt vernieuwd. Er werd prijs gevraagd voor 2 ramen en een deurraam in de achterniuur, die het lokaal openwerken naar het achterliggende plein toe. De kosten bedragen ongeveer 100.000 fr.. Het plan werd besproken en goedgekeurd. Er zullen nog offertes worden gevraagd. Het breek- en metselwerk wil men zelf doen met vrijwilligers. Na de kermis wil men starten niet de werkzaamheden die eind augustus moeten klaar zijn. Helpers, ook voor het afvoeren van puin, kunnen zich melden hij o.a. Martin Sommen, Kerkveld 8, tel. 03/314.77.55. Ook het kleine dak naast het biljartzaaltje wordt vernieuwd. De kosten bedragen 60.000 fr.. Met al deze werken is de 175.000 fr. die de parochiezaal vorig jaar van de Wortelfeesten mocht ontvangen, goed besteed en wordt het gebruik van onze Wortelse zaal weer wat aantrekkelijker.

Schoonljei6ssa[on Lieve Ve 7v(eester Larzgcnbej 30-2323 Wortef 031314.55.15

'Eu&e[op aJpraak- Ook,bij 0 thuis

ge(aatsverz.orging . 7ifttnitiure - !Pedicure Ontlittri ogen . Maquiffage

141

WONINGBOUW uvBA

KREKELSTRAAT 4 - 2321 MEER

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het ia/t gewoon op die exclusieve collectic.s gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

De toegang kost slechts 100 bef voor de 3 optredens én de 3 Dj's. Het begint om 20.00 u en u zal er vroeg moeten zijn om binnen te geraken. Nog meer informatie over OneXmore vind je in Fusieswing achteraan in dit blad of op

Internet: www.noisonfree.comlcommitment bij 'bands', 'shows' en 'releases

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

teIOl4-69 9002 ook op zondag open op maandag gesloten

27


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpot-straat 11E, 314.53.70. E-mail: warre.palmans@village.uunet.be

h(D@Q) 22 ~22(9n

Het valt niet mee op een zomerse avond, na een heerlijke maaltijd niet een glas wijn, achter het toetsenbord te kruipen om u weer van het nodige leesvoer te voorzien bij het begin van een hopelijk lange hete zomer. Twee manifestaties van dit feestjaar Zijn al achter de rug: de Begijnhoffeesten, door velen erg gewaardeerd, als eens iets anders dat afstak tegen het jaarlijkse commerciële kermis gebeuren van Heilig Bloed. Over die woensdagavond toch even dit: wateren tegen de gevel van den doktoor kan echt niet. En steek het niet op die jeugd van tegenwoordig, de gemiddelde leeftijd van de betrokkenen omstreeks 23 uur die avond lag zeker op dertig, of ouder. Dit niassagebeuren moet beter in de hand gehouden worden. De lawaai-overlast neemt iedereen er voor ccii avond wel hij.

Ere wie ere toekomt

4 juli is een nieuwe hoogdag i'oor Hoogstraten. Bij het begin ton het toeristisch seizoen van de VTB- VAB wordt de Vrijheid opnieuw ingenomen door een bont spektakel. Een historische evocatie rond Elisabeth Van Culemborg kent twee voorstellingen om 13.30 en 16.00 uur. Einde van deze maand is het aan de Gelmelzwaaiers om voor het stadhuis volksdansgroepen en vendeliers te presenteren in hun vierde Internationaal Folkiorefestival. Later in augustus is het dan nog de beurt aan Begijntjes Laat Besluit. U moet echt niet ver weg gaan om te genieten. Voor zover natuurlijk de examens van atv gas/en meegevallen zijn en u hei Belgisch neer neenit zoals het komt.

De prioriteitenlijst van de dorpsraad Een stand van zaken Meer dan één bestuurder van onze stad vindt dat het bestuur 'overgeadviseerd' is. Er zijn te veel adviesraden, te veel groepen en mensen willen hun zeg hebben in het beleid dat gevoerd moet worden. Misschien dat er anders mee omgesprongen moet worden, of dat de procedures niet op punt staan. In ieder geval,jaarlijks wordt van de dorpsraden verwacht dat ze een prioriteitenlijst opmaken. Deze bevat punten die het dorp in kwestie onder de aandacht wil brengen van het college van burgemeesteren schepenen. Zaken die men wil gerealiseerd zien. Tegenwoordig moet die lijst vroeg (d.w.z. voor de opmaak van de begroting van het volgende jaar) binnen zijn, wil men nog dat er rekening mee gehouden wordt tijdens het volgende jaar.

onthouden; ze zijn in cursief weergegeven na de omschrijving van het onderwerp, geformuleerd door de dorpsraad.

Gelmeistraat. Vernieuwing/heraanleg van de voetpaden. Studie (in samenwerking met de wegbeheerder) naar een verfraaiïng van deze Straat : groen, snelheidsrenimer,... Het betreft een gewestweg die niet door liet stadsbestuur wordt beheerd. De enige remedie om de snelheid te remmen is snelheidscontrole of onbemande camera's. Het her/eggen van de voetpaden start zeer binnenkort. Voor de overige zaken is men afhankelijk van de medewerking van AWV. Het college neemt hiervoor in 1999 geen initiatief.

Katelijnestraat.

Interessant dit jaar was dat het college voor de eerste keer 'echt' (= met een duidelijk antwoord) antwoordde op de lijst. Men draaide niet rond de pot. Hoogstraten kreeg een reactie op haar lijst zonder het gevoel te hebben met een kluitje in het riet gestuurd te zijn. Vandaar dat we de bevolking deze antwoorden niet willen 28

Op de eerste zondag van mei overspoelden duizenden belangstellenden de Hoogstraatse Vrijheid ter gelegenheid van de heropening van het monumentale Begijnhof. Het Kernpense stadje werd feestelijk bevlagd door de plaatselijke NCMV-afdeling

In het wekelijks tijdschrift Z. 0. (zelfstandig ondernemen) van het NCMV vonden we recent deze foto met bijgaande tekst. Dit 'Uitbundig NCMV-feest in Hoogstraten' vond wel degelijk plaats op2 mei, toevallig de dag dat de Begijnhoffeesten werden gehouden. Als we het goed begrijpen wordt niet die feestelijke bevlagging van de verlichtingspalen bedoeld maar wel de Hoogsrraatse tweekleur aan sommige gevels. Wie met de pluimen van een ander gaat lopen, moet maar op de blaren zitten (u weet wel wat we bedoelen).

Uitvoering van de

ontwerpen. In september 1998 diende het bestuur van de dorpsraad van Hoogstraten een lijst in van dertien agendapunten. Einde maart 1999 was er dan traditioneel de coördinalievergadering van het college met de verzamelde adviesraden. Op specifieke punten uit de lijsten wordt vooraf schriftelijk door het college gereageerd. Gezamenlijke aandachtspunten worden in plenaire vergadering behandeld.

Uitbundig NCMV-feest in Hoogstraten

Er zijn opmerkingen over het huidige plan, onder meer over de zin van een enkelzijdig fietspaden de aansluiting op de Loenhoutseweg. Ontwerper Schillebeecks heeft een nieuw plan in voorbereiding mei meer verkeersremmers en parkeerhavens om de,fietsers in het verkeer te mengen. Dit plan zal opnieuw ter inzage aan de inwoners voorgelegd worden.

Karel Boomstraat. Uitvoering van het op 4/8/98 gepresenteerd ontwerp dat als zeer goed werd bestempeld door bewoners en dorpsraad. Men vraagt om het wegdek over gans de lengte van de straat te vernieuwen alsmede de aanleg van parking bij Vito en oude gemeenteschool. De werken starten zeer binnenkort en worden

uitgevoerd volgens het getoonde plan. Aan vul/end hieraan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd voor het gedeelte tussen A. Oststraat en Culemborglaan.

Ontsluiting Houvast en Groenewoud. De paaltjes in de Salm-salmstraat beletten daarenboven een vlot verkeer. Bij het volbouwen van deze wijken neemt het verkeer sterk toe zodat 'ontsluiting' noodzakelijk blijft. Het stadsbestuur organiseert een schriftelijke bevraging bij de inwoners van de straten uit de onmiddellijke omtrek en zal op basis hiervan een definitief bes/tij! nemen.

Kop Elisabethiaan. Aanleg. De werken zijn gestart en worden uitgevoerd volgens het eerder getoonde plan.


HOOGSTRA TEN Van Aertselaarplein. Resultaten van de studie (van De Lijn) voorleggen aan de bewoners. Definitief ontwerp maken en uitvoeren. De hoek met de Moerstraat heeft een slecht wegdek en slechte stoepen.

Doodlopende straat

Er is in juli een bri ef gestuurd naar De Lijn met het voorstel om de oude woning op de hoekinet Van Aertselaarstraat af te breken. Het

stadsbestuur zal nogmaals schriftelijk vragen naar het standpunt van De Lijn. Zodra de standpunten gekend zijn, kan een ontwerper aangesteld worden. De dorpsraad kan alle huidige voorstellen en suggesties inventariseren zodat deze aan de ontwerper kunnen overgemaakt worden. Zodra een voorontwerp af is, volgt een inforinatievergadering met dorpsraad en bewoners.

Tinnenpotstraat. De snelheid van de passerende voertuigen omlaag halen, door controles?, technische ingrepen?, wegdekaanpassingen'..... De straat heeft ook een functie als aankomststrook voor wielerwedstrijden. Het college heeft niet de intentie om meteen ,nuui,egelen ie ne,nj en beschouwt dit nipt nt een bestuurlijke prioriteit voor 1999.

Molenstraat. Kruispunt met WitherenwegLeemstraat kent bij hevige regenval wateroverlast. Riolering kuisen en/of vernieuwen.

Dit probleem is ondertussen verholpen.

Achtelsestraat. Het voorstel van de bewoners met eigen middelen uitvoeren. Het is de bedoeling om het eerste deel (tot aan de bocht) uit te voeren binnen het dossier onderhoud voetpaden. Voor het overige stuk zijn opmetin gen bezig om een prijsraming te kunnen maken. Dit kan opgenomen worden in de begroting 2000.

Dr. Versmissenstraat. Voetpad aanleggen tot in de Buizeistraat naar de Vrijheid toe zodat er een lus voor de wandelaars ontstaat (Pax, 1K0, park). Dit voorstel is niet nieuw. Zolang de bewoners geen verhaalbelasting willen betalen, komt er geen voetpad.

Zuidelijke randweg. In overleg met de verkeersraad deze verdedigen naar de ruilverkaveling toe zodat deze tenminste al voorzien wordt. Dit voorstel is meermaals besproken in de verkeersraad. Na het bestuderen van enkele simnulaties blijkt het voorstel niet haalbaar te zijn. Er is wel nog overleg op intergemeentelijk vlak over een noord-zuid verbinding. Hieraan nemen twee leden van het college en de voorzitter van de verkeersraad deel.

Straatnaamborden. Studie en ontwerp van éénvormige straatnaamborden in een uniforme huisstijl voor gans de fusiegemeente. (na het verlopen van het reklame-contract; te beginnen bij nieuwe straten en bij vervangingen; aan beide zijden van de Straat te plaatsen)

Het nieuwe gedeelte van de SaIm-Salmstraat is niet bereikbaar via het oude gedeelte. En omgekeerd. Wie minder verkeer in zijn of haar straat wil, vraagt gewoon even aan het stadsbestuur om gelij kaardige paaltjes. Geen probleem, zelfs de huipdiensten passen zich er aan aan. Herinneren we even aan de vraag van de dorpsraad, op advies van het gebuurte Buizelhoek, in 1996 om die hindernis weg te nemen. 't Is er nooit van gekomen. Er zijn lui die blijkbaar meer invloed kunnen uitoefenen dan een gans gebuurte. Of ze zullen verdwijnen, weten we straks. Een enquête bij de omwonenden -even werden

enkele straten vergeten, maar dat is ondertussen rechtgezet- moet uitsluitsel brengen. Of moet deze residentiële wijk straks nog omheind en bewaakt worden, zoals de nieuwste trend in Amerika? Veiligheid voor alles, maar eerst bij ons. Veel sluipverkeer moet er echter ook niet verwacht worden. Lusten en lasten worden toch het liefst gedeeld. Niet? Sommige antwoorden zullen u achterhaald overkomen. Zij dateren al van in de maand maart. Echter op 9juni ontving het bestuur van de dorpsraad een actuele stand van zaken over enkele dossiers. Ook deze informatie lijkt de moeite om u onder de ogen te brengen. • De enquête bij de bewoners van de Salmplaatselijke over de salmstraat verkeerssituatie en de paaltjes : het college besliste op voorstel van de verkeersraad ook de bewoners van Groenewoud en de Jan Van Cuyckstraat te betrekken. • Verplaatsing glasbakken : deze van het Van Aertselaarplein staan nu in de Minderhoutsestraat ter hoogte van het voet/fietspad naar de Venhoef. Die van de Gravin Elisabethiaan staan achter de rijkswachtkazerne. • Op 1juni was er een infovergadering over het

• •

aangepaste plan voor herinrichting van de Katelijnestraat. Op22 maart vertrok een nieuwe brief naar De Lijn met het voorstel om de oude woning af te breken. Het college gaat akkoord met het aanleggen van de eerste twee parkeervakken vooraan in de Achtelsestraat, samen met het herleggen van de voetpaden. De rest van het voorstel van de bewoners wordt besproken bij het opstellen van de begroting. Er is niets teruggevonden van een overeenkomst met een firma voor het plaatsen van gesponsorde straatnaamborden. De betrokken firma is failliet. Het college besliste een bestelling te plaatsen voor het plaatsen van verlichting op het kruispunt Gelmelstraat-Lindendreef.

F [ ae

herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

s

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

Het is niet duidelijk of de overeenkomst met de betrokken firma is verlopen. Dit wordt na gezien.

AN DER SLUIS MODE

Schijfparkeren. Aanpassing van het reglement zodat het bos van palen op de Vrijheid verdwijnt. Invoering van zone-schijfparkeren tot een zekere afstand in de zijstraten.

arIeNa:sau

Nieuwstraat 9 \~/~~ 5 uur.

29

De politie heeft dit voorstel in behandeling. 29


HOOGSTRA TEN

Komt het vredegerecht terug?

De Digikids-award Op 26 mei werden de proien van de Digikidsaward in l3russel uitgereikt. Dcie organisatie hekroont elk jaar de scholen die nieuwe informatie- en communicatietechnologieĂŤn zo goed mogelijk iiltegreren in (ir rlagrlijkse klaspraktijk. De leerlingcn van het zesde leerjaar van de gemeentelijke basisschool uit de Gravin Elisahethlaan kaapten de eerste prijs weg met het project Internet wordt kinderspel. Dc opdracht bestond erin kinderspelen en spelletjes uit andere landen verzamelen via e-mail en dus liet internet. Zodoende diende er geleerd te worden hoe te werken met de computer, de fax, het internet en het versturen van e-mailberichten. Daarenboven dienden de kinderspelen uitgeschreven en begrepen te worden, en uitgelegd aan kinderen van andere klassen. De jury loofde vooral het feit dat alle vakken in het project an buil kniiieii u liii ui,k alle leerlingen betrokken worden. De prijs bestond uit enige software, maar vooral het bedrag van 400.000 BEF, te besteden aan hardware voor de school zal goed van pas komen.

J Bij de hervorming \ an het Gerechtelijk Wetboek in 1967 werd beslist dat het vredegerecht Hoogstraten zou samengevoegd worden met dit van Arendonk en Turnhout. Vanaf 1 november 1970 ontstonden alzo de vredegerechten Turnhout 1 en Turnhout 11, allebei met zetel in Turnhout. Een wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons wijzigt het bijvoegsel van het Gerechtelijk Wetboek waarin de gebiedsomschrijvingen van de gerechtelijke kantons zijn opgenomen. "De stad Hoogstraten en de gemeenten: Beerse, LuIe. Rijkevorsel vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Hoogstraten". Zo luidt de nieuwe bepaling, die in werking treedt op 1 september 2000. Justitie en rechtspraak komen terug dichter naar de burger. Opvallend daarbij is dat Merksplas niet langer tot het rechtsgebied Hoogstraten behoort. Merksplas gaat naar Turnhout, terwijl Baarle-Hertog overgaat naar het kanton Arendonk. Achterliggende reden is dat het moeilijk was om kantons van gelijke grootte (50 t 60.000 inwoners) te vormen in het noorden van het arrondissement. Turnhout met Vosselaar en Oud-Turnhout diende nog een gemeente bij te krijgen, en dit gold ook voor Arendonk. Dus moest in het oosten van het arrondissement een langgerekte zone samengevoegd worden : van Hoogstraten tot Lille. Herentals en Mol werden ook gereorganiseerd zodat er tevens een gans nieuw vredegerecht diende opgericht te worden, in Geel. Wegens die uitgerektheid was oorspronkelijk voorzien dat Beerse een vredegerecht zou krijgen binnen het nieuwe gebied. Om historische redenen is het toch Hoogstraten gebleven. Of daar enig getouwtrek aan vastgezeten heeft, hebben we helaas niet kunnen achterhalen. Concreet betekent dit dat Justitie opnieuw op zoek moet gaan naar een geschikt gebouw voor het vredegerecht in Hoogstraten. Het Pentitentiair Centrum behoort tot hetzelfde ministerie. De huisvesting moet plaats bieden aan een vrederechter, drie griffiers en een nog onbepaald aantal administratieve personeelsleden. Nu iedereen goed en wel gewoon was om naar Turnhout te rijden, kunnen we straks in eigen gemeente familiekwesties en andere gedingen ter plaatse voorleggen aan Vrouwe Justitia. Of dat die Lillenaars en Beersenaars helemaal tevreden gaan zijn met deze verplaatsing naar Hoogstraten, dat zullen we daar eens moeten gaan vragen. Na 30 jaar wordt de stad nog meer stad.

Het IKO op de straat

1-Joewel het weer nis,sehulliç' is, hebben toch al enkele man ifesra Ties kunnen profiteren van zomerse temperaturen. Zo ook IKO ter gelegenheid van H. Bloed en de leerlingenrentoonstelling. Waar de workshops vorig jaar nog plaats vonden op de speelplaats en voorbehouden waren voor de kinderen, werd dit jaarde Vrijheid ingepalnid voor een faniilie-workshop in groot formaat. Bij alle handwerkzaamheden (papier scheppen, potten draaien, zeefdrukken, glas schilderen, boetseren, ...) diende een volgnuntmer getrokken te worden en was de activireitsduur beperkt om iedereen een kans te gunnen.

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 iJ

30


HOOGSTRA TEN

De gidsen nodigen uit

Leerwandeling

Als ti uw eigen genleente wat beter il leren kenen. dan kunt u vanaf de eerste zondag van juli tot en met 12 september zomaar gratis deelnemen aan een aantal geleide bezoeken o.l.v. onze stadsgidsen. Elke zondag staat er iets anders op het menu: soms maken ze met u een rondgang in het begijnhof of de kerk, dan weer een toren-heklimming, een natuurwandeling of zelfs een schattenjacht voor de kinderen. Samenkomst voor het stadhuis om 14.00 en om 15.00 uur (zie de kalender achteraan in liet iufoblad).

Verstand op 0 En echt afzien. Dat is wat Marcel Verschueren op zondag 30 mei tussen 15 en 17 uur meemaakte tijdens de 20 km van Brussel. Hitte

11/1 /1/11 111 1/( 11111fl 1 1fl ik / / 1 Ifl Ifil i» /) Ii Ij basisschool, te weren de leerwandeling naar liet stadhuis. Daar wordt dan eerst een

gemeenteraad na gespeeld waarna in de trouwzaal een burgerlijk huwelijk wordt voltrokken. Tot in de puntjes is deze les voorbereid: het draaiboek laat niets aan het toeval over. Binnen de gemeenteraad worden de raadsleden geconfronteerd met uitdagende vragen die een stemming vereisen: gaan we naar de Mosten of naar de speeltuin van de paters in Meersel-Dreef:

W1

-

,

1

daarvoor wilde hij lopen en afzien. Ongeveer 270.000 BEF werd hem vooraf beloofd.

Langs deze weg wil Marcel iedereen danken voor de bijdrage en de steun die hij mocht ondervinden.

Internationaal folklorefestival r!1 Ii

:11.0

en daardoor een gebrek aan zuurstof in de lucht verhinderden niet dat na twee uur lopen (nou ja) dc eindineet werd overschreden. Voor liet archief nog even dit: Marcel eindigde als 8047ste van de 17.000 starters en dit in cen tijd van 2 uur en veertig seconden. Dat betekent: betalen. Alle sponsors van Marcel ontvingen ondertussen een overschrijvingsformulier om het beloofde bedrag over te schrijven ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Want

-z

bvba

-

(aVt00

s,1 GSI

0

er *

-

'I

ft

5-1 1~ ~1~ 1

Reeds voor de ru'idc Iecr l a ai Hoogstuiuieui zijn osiu'uijheu/ zien. Van vrijdag 30juli tot en met zondag 1 augustus zijn dansgroepen uit Tjechië, italië, Engeland, Nederland en Brazilië hier te gast. De Hoogstraatse Gelnielzwaaiers richten dan hun internationaal folkiorefestival in. 0p vrijdag en zaterdag zijn er avondvoorstellingen in de Rabboenizaal van het Spijker, telkens om 20 uur. 01) zondag 1 augustus is er vanaf 14.30 uur het gratis openlucht optreden voor het stadhuis. Naar we vernemen wordt er nog koortsachtig gezocht naar gastgezinnen: mensen die enkele logés kunnen herbergen voor de duur van het festival, nemen dringend contact op met Dirk Lamhrechts, Dr. Versmissenstraat of Jos Van de Kiehoom in de H. Bloedstraat.

vol

31


Nieuws van en over Minderhout is welkom op de redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten, Tel/fax: 314.55.04.

De breedlachende politici ont/versieren niet langer het straatbeeld. De overwinnaars blikken hoopvol naar de toekomst, de verliezers likken hun wonden. De voedseicrisissen volgen elkaar in snel tempo op. Je ruilt je ei best voor en appel en kiest liefst voor betrouwbare colamerken. De strijd tussen Coca Cola en Pepsi Cola wakkert tot groot genoegen van de oorlogsgezin den onder jullie aan, terwijl die in Kosovo gelukkig is geluwd. "Wie kanje in hemelsnaam nog vertrouwen ?", vraag je je af. Eén antwoord: De Hoogstraatse Maand, bol van waarheidsgetrouwe nieuwtjes uit de streek! Gegarandeerd puur leesgenot. Waarschuwing: het uitlezen van DHM in één ruk kan schadelijke gevolgen opleveren voor de gezondheid. Lezen op eigen risico dus.

Tot haar en onze grote spijt kan Inge Vermeiren niet langer het dorpsnieuws van Minderhout rapporteren. Wij hopen vurig dat iemand uit Minderhout haar pen wil overnemen. Een beetje het dorpsnieuws volgen en hierover

kort verslag geven, is voldoende. Wie belangstelling heeft, laat het ons weten (314.55.04 of 314.41.26).

Electronisch stemmen Zondag 13juni stroomden horden kiezers naar de stemhokjes. Tussen 8 en 17 uurkregen zij het laatste woord in de strijd voor hun stem. Voor de eerste keer in Minderhout verving een lichtpen het rode potlood. De grote gekleurde stembrieven ruimden plaats voor sneller en veiliger stemmateriaal, de stemcomputer. Sommige kiezers hadden er niet het volste vertrouwen in. Met knikkende knieën en zweet in de pollen trokken ze het gordijntje achter zich dicht en honden zij in stilte de strijd aan met de stemcomputer. Ondanks alle richtlijnen op het scherm brak het angstzweet bij heel wat mensen uit. Gelukkig kon de kiezer een beroep doen op de mensen van het stembureau. Vooral de oudere kiezer vroeg om raad. De tijd van het openplooien en dichtvouwen van stemformulieren is passé. Gedaan met krabbelen van commentaren in de zijlijnen. Weg is ook het overzicht van alle kandidaten van de verschillende partijen naast elkaar. Tegelijkertijd sparen we enkele bossen en werd het tellen van de stemmen een zaak van niets. Dat het electronisch stemmen kampte met enkele kinderziekten kwam ook Minderhout aan licht. Zodra de electronische kaartlezer te veel kaarten ineens gevoerd kreeg, verslikte hij zich. Vandaar dat op den duur iemand van het stembureau de kaarten in de electronische urne stak om gelijkaardige pannes te voorkomen. Onmiddellijk bij het openen van het stemlokaal om 8 uur vervulden de eerste wachtenden hun plicht. De meerderheid verscheen tussen het aanvangsuuren 11 uur. Heel wat jonge kiezers lieten hun gezicht pas zien vanaf 13 uur. Na half vier lagen de stemlokalen er verlaten bij en telden de opgeroepenen verveeld de tijd af. Volgens hen had het stemmen heel wat sneller afgehandeld kunnen worden, misschien zelfs op een voormiddag. Voor de meeste opgeroepenen betekent 'gaan zitten' op een Vrije dag een hele opdracht waar weinig is aan verdiend. In het geval van Minderhout kregen zij 300 BEF, 's morgens koffiekoeken, 's middags pistolets en fruit, en doorlopend koffie (geen cola). Op een dag tijd zie je half het dorp aan je voorbij passeren. Helaas is er doorgaans geen tijd voor een praatje want het in goede banen leiden van het stemmen is op drukke momenten bijna handwerk. In oktober 2000 doen we het allemaal nog eens over, maar dan voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

32

MEIBOOMKONING MET KOMPANEN Dank:ij zon en bier noren cle nieibooniteesîen neer grandioos. In liet midden de

bebloeinde koning met rondom de winnaars uit de diverse verenigingen. Ook het nageslacht was erbij en had er deugd van.

LOOS en PRMENS 4oPc3 ELE°_HUWEUJKSLIJSTEN 0,0

1930 1995 JAAR

Audio - Video - TV Ectrische huishoudtoestellen Electriciteitsmaterialen Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 14


MINDERHOUT

Vrijwilliger gezocht Voor het verzorgen van de rubriek dorpsnieuws uit Minderhout in De floogstraatse Maand (déze rubriek dus). Zoals het in een voorbeeldige vacature hoort, legt DHM geen grens op leeftijd en heeft ze geen voorkeur voor één of ander geslacht. Voorwaarden zijn er zo goed als niet. Al is het aan te raden dat je in Minderhout woont (de huidige verslaggever spreekt uit ervaring). Mensen die graag in de pen kruipen of stiekem journalistiek ambities koesteren, geven een seintje aan de redactie van DHM. i)eitt tJ/SrejTfe Bit 11(1111 (j)/) (1.5

Feit te1iiiiitilc ore ib )(lii.

(t/t ((i/('/7(jC. (t (t rdeit

esn. t. n es IJ11IU11L1 aL1

hondenclub De Baarlese hondenclub installeerde zich zondag 30 mei op het gemeenteplein en demonstreerde er enkele van haar activiteiten. Hoe gaje met puppies om, hoe leerje je trouwe viervoeter een oefening aan, hoe sporen honden drugs op,... Voor de hondenclub was dit een

/1(t)/t!

!r;eItgt ccii hi,viige klant

Pci

lc4ureit.

ideaal moment om met haar bezigheden naar buiten te treden en een ruimer publiek te bereiken. De honden zelf genoten van de andere omgeving om te oefenen op het plein in plaats van op de eigen vertrouwde terreinen. De hondenciub bracht heel wat materiaal en toestellen mee. De bezoekers konden in de namiddag onder begeleiding hun hond oefeningen aanleren. Dat ging vaak beter dan verwacht. Extra spektakel had plaats in de Papillon waar

Avond-fiets-vierdaagse 7, 8, 9 en 10 juli

ZAKENKANTOOR

Alle bankk

N

Persoonlijk advies op ieders maat

o

ERKEND

MAKELAAR

U r V97 M`»

een caféruzie werd nagespeeld. Scenario: een lastige klant kaffert aan de toog de barman uit. Een hond met eigenaar komen het café binnen. De hond krijgt de opdracht zich klaar te houden om de klant buiten te zetten. Een tweede lastige klant loopt het café binnen en zorgt op zijn beurt voor de nodige heibel. De hond schiet in actie en zet vervolgens beide klanten op straat. Het bewijs dat niet alleen een gespierde buitenwipper orde kan houden in een café.

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54 Erkenning Controledienst Verzekeringen 11590 23b

De 'Secretaris' overleden Op 20 juni II. overleed Constant Verlinden, geboren te Rijkevorsel op 10 mei 1926, thuis in familiekring na een slepende, moedig gedragen ziekte. Jarenlang was hij gemeentesecretaris van Minderhout en nadien van de fusie gemeente Hoogstraten. Eens op rust maakte hij zich verdienstelijk bij K.B.G. en vooral in Minderhout was hij de stuwende kracht achter heel wat initiatieven. Ook in het gewest Hoogst raten en het verbond Turnhout vervulde hij een bezielende leidersrol. Defiguur van de secretaris', zoals hij algemeen genoemd werd, zalmen in Minderhout niet zo gauw vergeten. Aan zijn echtgenote, Anna, en kinderen bieden we onze deelneming aan.

Steeds meer mensen ontdekken dc Iets als ideaal middel voor een gezonde en sportieve recreatiebeleving. KWB Minderhout speelt hier op in en organiseert op 7, 8, 9 en 10juli haar zevende Avond-fiets-vierdaagse. De succesvolle formule van de vorige jaren blijft ongewijzigd. Vier avonden kanje gezellig fietsen met het gezin, de buren, vrienden en kennissen. Ieder op zijn eigen tempo. De gekozen routes van 25 á 30 km gaan langs rustige, landetijke wegen en geven je volop de kans te genieten van de omgeving. Een duidelijke routebeschrij ving voorkomt verloren rijden. Onderweg serveert KWB je gratis een drankje en hapje want van trappen krijg je dorst, en de cafés onderweg zijn niet dik gezaaid. Vertrekken kan je tussen 18.30 en 19.30 uur aan de parochiezaal. Wie minimum drie van de vier avonden op het fietszadel zit, krijgt een verrassing. De laatste avond zijn er prijzen te winnen met een aanwezigheidstoinbola. De KWB bedankt hiervoor alvast zijn vrijgevige sponsors. Deelnameprij S: KWB-leden: 50 BEF per avond, 150 BEF voor vïer avonden, niet KWB-leden: 70 BEF per avond. 200 BEF voor vier avonden. Meer info: Marc Verschueren, Bergenstraat 2a. (03)315 0476.

Kapellekensloop een succes Meer dan 100 extra deelnemers in vergelijking met vorig jaar. KWB Minderhout klopt zich met 509 lopers tevreden op de borst. "Volgend jaar worden we groter dan de stratenloop tijdens de Heilig Bloedfeesten ", laat een enthousiaste KWBer zich ontvallen. De uitslagen vind je op de sportpagina's. 33


1-

EM

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40. internet: marcel.adriaensen@ibm.net

Meer was de afgelopen periode weer flink in de belangstelling van de sportiiefhebber. Enerzijds was er de triathlon. Er was ook een wielerwedstrijd voor visueel gehandicapten. Via tandemfi etsen konden dezen zich in Meer uitleven als echte wielrenners. Ondertussen zijn de verkiezingen voorbij en komt er weer een einde aan de landschapsvervuiling veroorzaakt door de verkiezingsborden. De verkiezingen hebben wel een gunstig effect gehad op alle coniputeranalfabeten. Vooral de oudere generatie heeft nu gezien hoe gemakkelijk het is niet een computer te werken. De economie werd de laatste tijd flink geteisterd. De kippencrisis ging iliet aan onze pluim vee en eierkwekers voorbij en laat ook andere landbouwsectoren in de klappen delen De Mosten wil o zo graag haar blauwe wimpel voor zwemwaterkwaliteit behalen maar hebben de algen daar nu een stokje voor gestoken ?

Autosnelweg geblokkeerd door verontruste landbouwers

Akkerpop Affiche is klaar, dit jaar ook weer aan de Marschaick De kogel is al enkele weken door de kerk. Op 22 augustus is het Akkerpop. Met het dagelijkse bestuur hebben de Akkerpoporganisatoren ook dit jaar weer voor de terreinen nabij de "Marschaick" in de Mosten te Meer gekozen. Het was ook toegestaan om op het kloosterplein in Meer-centrum het festival te organiseren maar men koos voor de Marschalk. Hoofdzakelijk omdat de organisatoren zoveel mogelijk de overlast willen beperken en het initiatief in eigen handen houden. Een gebaar van goede wil naar buren en politie dus. Het terrein biedt trouwens een goede festival accommodatie en de mogelijkheid een tent te plaatsen. Op de avond vooraf (zaterdag 21 augustus) wordt in deze tent dan ook een superspetterende mega-openluchtfuif met D.J. PALLADIUM georganizeerd. Kortom: Akkerpop kan nu in volle sfeer doorgaan en ongeremd swingen: De agenda, vanaf 12.00 uur tot 01.00 uur: II Surgia (NL, ex- PLANET BEEP, Techno) 10 No REDEEMING SOCIAL VALUE (USA, harcicore) 9 $0 POOT COMBO (B surf

8 FUNERAL DRESS (B. punk) 7 HALLO VERNRAY (NL, rock) 6 DILL BROTHERS (B, ska) REVVEAL (NL, liaideoie) 3 GWYLLIONS (B, punk) 3 THE ROSWELLS (B. punk) 2 CON VICT (B, hardcore) 1 NOT THAT STRAIGHT (B, punk)

"Als de nood hoog is en wanhoop nabij. .... ..Boze kippenboeren blokkeerden de snelweg aLs gevolg van de dioxine crisis. Later deinde de crisis zich uit tot de rest van de landbounsector. Onze landbouwers maken moeilijke tijden (loer.

Bewoners Donkakker en Lokbosstraat zijn hondenpoep beu, politie voert actie Uit klachten van omsvoners bI ijkt dat dc Lokbosstraat en de omgeving van de vijver een echte verzamelplaats is geworden van hondenpoep. Bewoners en bezoekers worden regelmatig verrast door deze overvloed en hebben danig te kampen met het o zo gevreesde hondestront-aan-de schoenen-syndroom. Hoewel een politiereglement zegt dat de eigenaar van de hond diens stront dient te verwijderen, lijkt het fenomeen zich eerder uit te breiden dan in te krimpen. Wanneer de hond zijn behoefte doet klikt de hondenbezitter eerder schichtig om zich heen en als niemand het gezien heeft, poetst hij de plaat. De drol

34

achterlatend voor de onvermijdelijke schoen van de buurman. De politie heeft onlangs bij alle bewoners een brief met een aanhangsel van het hondenpoep reglement in de bus gestoken en roept op tot het respecteren van de regels. Als reactie kijkt nu menig hondenbezitter nog wat schichtiger om zich heen dan vroeger maar lijkt hij nog niet geneigd de stront op te rapen. Naar alle waarschijnlijkheid is verder politioneel optreden nodig om de hondenbezitter het nodige respect voor de schoen van de buur en de spelende kinderen op te laten brengen.

Een uuuiizukale iuiteipuetatie vindt u waarschijnlijk elders in dit blad maar persoonlijk vinden we de affiche erg sterk en gevarieerd. Groepen waarmee dc Mussenakker erg goede banden had en ooit "bijna" kon strikken staan nu op de affiche.

a

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTEATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie 136


MEER

Meerse kindermarkt heeft last van water maar kende toch een geslaagde editie Met tevredenheid kunnen we terugblikken op de afgelopen kindermarkt. De Meerse jongeren hebben het in de gaten dat er op de markt plezier te beleven valt en gingen daii ook talrijk in op het verzoek van het marktcoinitce om te komen verkopen, zingen en plezier te maken. De landelijke gilde organiseerde ook een kleurenwedstrijd. Op 4juli staat de markt in het teken van "Muziek en rommel". Iedereen die wil mag komen verkopen en een standplaats is volledig gratis. Wel wordt aan de standhouders gevraagd om tijdig (8.00 uur) aanwezig te zijn om alles klaar te 7eticn Viteraard blijvende andere kraampjes met groenten, fruit, bloemen, boeken, speelgoed, snoep, enz....even welkom als altijd. Centraal staat deze keer de muziek. Op het kloosterplein wordt een podium opgesteld waar verschillende optredens plaatsvinden. Het plograilinla ziet er als volgt uit. 09.30 Wil van Kujicjรง&co (covers) 10.15 Kullens Fyr (Ierse Folk) 11.00 Meers jeugdkoor 11.15 Kullens Fyr 11.30 Het vialtakoor 12.00 Will van Kuijck en Co Allerlei muzieksoorten komen dus aan bod en om de marktbezoeker daarvan optimaal te laten genieten, baat het marktcomite ter plaatse een drankstand uit. De chirojongens zorgen voor nog meer animatie en in het gildelokaal kan op 6 meter met dc kruisboog geschoten worden. Wie meer informatie wenst over deze muziekcii totninelmarlรงt, neemt hesi contaet of, iiiet Jan Dufraing (03/315.86.80).

De aardheitelers 0(1)1n aal iii /' ; !;( 1') //:o1uI'r ci; [af aj; Je hukt. Alle kinderen werden uitgenodigd om niet de ballonvi'edstrijd mee te doen. En er was ook een kleurwedstrijd. Onder het motto "deelnemen is belangrijker dan winnen" volgen hier de kinderen die in de prijzen vielen: Jansen Bram (3 jaar), Toni van Linder (4 jaar), lete Luvckx (5 jaar), Tinne Herrjgers (6 jaar), Christiaensen Glenn (7 jaar), Pieter van Dijk (8 jaar), Tom Verhevden (10 jaar), Ann Pluvm (11 jaar), Kolette de Busser (12 jaar). De volgende markt ,vraal in het teken van Rommel en muziek.

PIay-backen op Meer Markt

17000 GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTEIRS St. Lenaartseweg 30, Hoogstiateii Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

ei ''Jy

L'e;i beeld ;an depla; 1ae(.h0;l. Aan kandu/aten en sfeer geen gebrek. Ilse van der Velden amuseert het publiek enet een nummer (zonder niachientje) van A lana Dante. Nadien werd zij tot winnares van de wedstrijd uitgeroepen.

icIiaud Kwaliteits vloer- en wandtegels Meerseweg 135

8, 2321

1

: Marmer en graniet

Bourgondische dallen

Hoogstraten-Meer - Tet. 03/317.01.20. Fax. 03/317.01.27. 7 dagen op 7 dagen open van 9.00 - 18.00 uur.

35


MEER

Te veel algen in de zwemvij ver

nTR.- T 7.

-

1

PI

:

Wegens te veel algen moest het zweniwater van de Mosten weggepompt worden. Eenmaal terug met vers water gevuld kan het met de kwaliteit van het water deze zomer haast niet meer muis gaan.

Kleine en grote fietszoektocht van de KWB

LASERSHOW - HOOGSTRATEN

Op een doordeweekse schooldag veilig met de fiets naar 't school

Laten we er nogmaals aan herinneren dat op zondag 4juli (dus dit jaar niet in augustus) de KWB Meer hunjaarlijkse kleine fietszoektocht organiseert. Inschrijven is mogelijk op Meermarkt vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur en nadien aan de parochiezaal tot 14.00 uur. Men kan vertrekken aan deze tocht vanaf 13.00 uur. Er is alvast goed weer besteld. De Grote fietszoektocht kan gereden worden tussen de maanden juli, augustus en september. Deze tocht voert u doorheen de fusiegenieente Hoogstraten en kan gereden worden op een dag naar keuze. Er zijn natuurlijk de nodige mooie prijzen te winnen. Vanaf eind juni zal hij te koop aangeboden worden in de VVV kantoren te Hoogstraten en de plaatselijke BACOB instelling.

Neen dit is geen zonmerplaatje van kinderen ergens op vakantie, wel een alledaags tafereel van en naar de school via de mooie "Beekschen Pad". Bij goed weer nemen zo'n 40 kinderen 4 keer per dag dit pawije. De dorpsraad wil niet anders dan dit en andere paadjes behoudenof in ere herstellen. Ze is vragende partij in de onderhandelingen tussen de aanpalende eigenaar en het stadsbestuur.

Bloemenrijke bermen lang de oevers van de mark

BEGRAFENISSEN

JORIS L)e piantenwerkgroep man Lie Maikvailej gaat in liet loo/jaar wekelijks op stap om de plantenrijkdom van eigen bodem te bestuderen. Het plezier bestaat erin van elk plantje bij naam te kunnen noemen. Een erg boeiende hobby waar steeds meer mensen zich voor interesseren. Uit respect voor de natuur worden de plantjes natuurlijk niet geplukt. Bij deze uitstap stonden de oevers van de Mark op het menu. 36

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

19


MEER

Van de Brassband: voet- en fietstocht naar Scherpenheuvel

De mannen van den bak

Naar jaarlijkse gewoonte is er ook dit jaar weer de bedevaart naar Scherpenheuvel in samenwerking met de KWB. De bedevaart gaat door in het weekeinde van 10 tot 11 juli., waarbij het vertreksein wordt gegeven om 19.00 uur stipt. Als de weergoden niet tegen zitten zoals verleden jaar, dan vertrekken de fietsers de zondagochtend omstreeks 4.45 uur. Zowel voor de voetgangers als voor de fietsers is begeleiding voorzien. Teneinde de verzekering tijdig in orde kunnen brengen wordt wel gevraagd om uiterlijk op 30 juni a.s. in te schrijven bij Jan Swaenen, Frankenherg 4 —Meer.

ben bok, om oor de cliumpetter vroeger de.stoitiejongens in op sloot, is al bnds jaar en dag in onbruik. Vlakbij nemen in de kelders van het politiebureau de zogenaamde "anhigo'" deze taak op zich. De historische bak is ondertussen aan eerherstel en renovatie toe. Een werk dat deze leerlingen van het VITO van Hoogstraten met zorg en pleier op zich nemen.

Ook in de vakantie is er een Hoogstraatse MAAND en wel vanaf 28 juli. Medewerkers, vooraleer uw koffers te pakken, breng uw geschriften naar de redactie en wel op woensdag 14 juli. Sport- en dorpsnieuws mag nog op zondag de 18de.

't

Als laatste vertrekken de auto's aan de zaal omstreeks 7 uur op de zondagmorgen. Voetgangers, fietsers en de andere bedevaarders zullen dan op het plein voor Scherpenheuvel centrum de stoet vormen richting basiliek omstreeks 9.30 uur. De Brassband en de Drumband gaan hierbij voorop. Om 10.00 uur wordt de plechtige hoogmis opgeluisterd in de Basiliek door de Brassband en het Meerse Cecilia-koor. Zoals voorgaande jaren worden zeer vele Merenaren verwacht in Scherpenheuvel, zodat de jaarlijkse bedevaart zijn traditie kan verder zetten.

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

1 , 11

37


FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Effis9figJAN

Dank U, buiten een recent dioxine- en colaschandaal, gaat het niet ons prima. Dat we Belg zijn houden we liever efkens stillekens, misschien zijn we het zelfs niet helemaal, zo dicht bij de grens. Hoewel, onbesproken zijn ze aan de andere kant ook niet, zie het Bijlmner onderzoek en een regering die na een paar maanden op zijn gat ligt. Regeringen doen bij ons tegenwoordig de hele rit van vier jaar uit, maar worden dan wel voor goed naar huis gestuurd. Al dit geleuter om te zeggen dat hieronder niet veel staat, de grotere actualiteit (ook al was die in ons dorp prominent aanwezig) eiste onze volledige aandacht. Het verhaal daarvan leest u elders in dit blad. Hier houden we het bij koet/es en kalf/es, of beter ditjes en dat/es, want wie weet of de koetjes en kalf/es wel voor de consumptie geschikt zijn. Je moet goed oppassen wat je een mens roorschotelt deze dagen.

lAF

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

INOX ROOKKANALEN Voor elke brandstof is er

4

een specifieke toepassing, ni. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG

De Klimtoren

GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering in inox.

I

4V '

Industrieweg 7 2320 Hoogstraten TeI.03/314.47.55 Fax 03/314.80.65

ST COMPU\TER REV V)A /Cou?uTEs - TEL5FOHI\

René VAN APEREN

Nu o eet iedereen dnt onze school :'oortoun niet meer zon/oor school heet Vele jaren werd er gepraat over een eigentijdse naam voor onze school. Die moest de identiteit van de school echt vastleggen. Nu is een toepasselijke naam verzinnen niet zo eenvoudig, daarom werd er een wedstrijd georganiseerd. Kinderen en ouders mochten voorstellen doen, de winnaar kon er een boekencheque aan overhouden. Honderden namen werden opgegeven en na talrijke selectieprocedures door leerlingen en leerkrachten en maandenlange discussies werden ze het er tenslotte over eens dat Ruben Dekkers van het derde leerjaar de mooiste en meest toepasselijke naam had bedacht. Onze school heet vanaf nu 'De Klimtoren'. De directnce,juffrouw Yvonne, legt uit waarom deze naam gekozen werd en welke betekenis deze naam voor onze school heeft. "Het woord klimtoren bestaat uit twee betekenisvolle woorden, klim en toren. In het verleden kreeg elk belangrijk gebouw een toren, zodat het een aantrekkingspunt in de omgeving werd. Zo willen wij als school in het dorp een centrale rol spelen. Geven van ontwikkelingskansen aan de jonge kinderen van onze

38

dorpsgemeenschap. Wij zijn ons ervan bewust dat een toren ook meer wind vangt. Daarom geven wij onze toren een stevige basis door degelijk, eigentijds onderwijs aan te bieden. Het is toch ieders doel op geleidelijk hoger te klimmen. Onze opdracht is de kinderen te stimuleren en te motiveren om stap voor stap hun eigen top te bereiken. Een klimtoren die stevige pijlers heeft is een degelijk speeltuig dat vertrouwen en plezier geeft. De fundamentele pijlers van onze school zijn: de dorpsgemeenschap, het schoolbestuur, de ouders en de leerkrachten. Zij moeten samen zorgen voor een stevig bouwwerk dat door de kinderen probleemloos kan beklommen worden. Wij moeten goed beseffen dat als één van de pijlers verzwakt of niet meer gelooft in de draagkracht van de anderen, heel de toren wankel komt te staan. Zolang we dit onder ogen durven zien , kunnen we elkaar ondersteunen om actief en positief te werken aan een aangenaam en veilig school- en klasklimaat, waar het goed is om te Ieren, te werken, te spelen, m.a.w. te leven. Met "De Klimtoren" hebben we een mooie naam voor een toffe school".

Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-315.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

bother

. --

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

COMPUTER-cursus voor beginners!!!


MEERLE

Eerste Communie

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

!9tI JFuTJ!u' !

Tel. 314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten Woninginrichting

GEBR. LEYTEN

Einde van het seizoen

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefouit 03/31459.66

- Alle schilder- en behangwerken

- Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding Met de iroditiaieIe luis iap iusai Hei; '.'el/ioe/ slootJe iuruIriug 't Zolderke het ĂŽurnseizoen af. Een foto voor de ai chieven hoort daar natuurlij( ook bij.

- Siertafèlkleden, lopers, enz.

Fietsdag in het water

\;

k

;!l;;)fte;;/(1. Z;j ;'er;Iienen Louis In Zijn vrouw behoorden tot de dapperen die zich hier door het weer lieten afschrikken.

39


GOUD IN MEERLE

Goud op 't Kasteel Jean Voortman en zijn echtgenote Elisabeth De Cartier zijn nog maar sedert 1990 in Meerle gedomicilieerd, daarvoor woonden ze in het Brusselse. Toch zijn de banden met Meerle zeer nauw, Jean Voortman is immers de jongste zoon van Meneer en Madame George Voortman. Vooral madame George, zoals ze hier steevast genoemd werd, was heel haar volwassen leven een begrip in Meerle. Jean is dan wel niet in Meerle opgegroeid, maar heeft zowat alle weekends en vakanties op de Lembeek doorgebracht, eerst alleen, vanaf hun huwelijk met echtgenote en kinderen. Zodra hij met pensioen gegaan is, heeft het echtpaar definitief zijn intrek genomen in het oude landgoed. Daar vierden ze vorige zaterdag dan ook hun 'Gouden Jubileum' en heel de buurt vierde mee. Jean, de jongste telg van meneer en madame George Voortman, werd geboren in Elsene op 12 maart 1923 Zijn ouders woonden en werkten daar. Zijn grootouders verbleven al op het Jachthuis in Meerle. Het 'moederhuis' van de familie, Den Rooy, werd door zijn overgrootvader gebouwd. Jean liep school in Brussel, de middelbare in het college 'Saint-Michel'. In 1942, in volle oorlog, wilde hij graag verder studeren aan de hogeschool St.-Ignace in Antwerpen. De Duitsers eisten echter dat jonge mannen, alvorens ze tot de hogeschool werden toegelaten, in Duitsland arbeidsdienst moesten

doen. Dat zag Jean niet zitten en hij dook onder in Meerle. Hij werd daar nooit lastiggevallen, uit voorzorg was wel onder de planché een schuilplaats klaargemaakt. In november 1944 werd Meerle bevrijd en Jean meldde zich, samen een paar vrienden bij de l Belgische brigade, beter gekend onder de naam Brigade Piron. Hij kreeg een snelle militaire training in St.-Niklaas en werd in februari ingezet aan de Maas in Nederland. Vier van zijn kameraden zijn daar gesneuveld alvorens de Duitsers capituleerden einde april 1945. "De avond van de Wapenstilstand was een van de mooiste van mijn leven. Heel de Maas was 's avonds het toneel van uitbundig vuurwerk van allerlei soorten munitie. Zowel langs de kant van de geallieerdeii als van de DuilLfS wcrdcn heel de nacht vuurpijlen afgeschoten. De vreugde was groot voor iedereen". Jean trok met het bezettingsleger naar Duitsland en kwam enkele weken latet terug naar België om er een officiersopleiding te volgen in de militaire school in tervuren. Vijfiiiaaiideiilati..i was hij klaar als onderluitenant. "Ze vroegen ons om te blijven, maar wij hadden ondertussen genoeg van het soldaat zijn. Ik wilde graag mijn studies afmaken." Als 22-jarige tussen broekjes van 18 gaan zitten, zag Jean echter niet goed zitten, daar voelde hij zich wat "te rijp" voor. Samen met zijn kozijn trok hij naar Canada om in Quebec aan de Univeristé T aval 7ijfl studies hrndel en financiën af te maken. In 1949 kwam hij terug in Brussel, ontmoette hij Elisabeth en begon een nieuwe episode in zijn leven. Elisabeth De Cartier kwam ter wereld in Schaarbeek in mei 1929. Vader was militair en afkomstig van Luik. In de eerste wereldoorlog was hij een van de eerste oorlogsvliegers van het Belgische leger. Hij werd kolonel en was, toen Elisabeth geboren werd, conmiandant in Evere. Elisabeth had één zus en drie broers, van wie de jongste net voor de bevrijding van Brussel door de Duitsers gedood werd. Elisabeth liep school in Brussel, eigenlijk nogal vele scholen. Jean (lachend): "Zeven of acht. Blijkbaar was ze niet zo'n gemakkelijk meisje, een opstandig karakter kan je zeggen". Op haar

40

twintigste zou ze op een bal bij vrienden Jean ontmoeten. Jean: "Ik had die tijd makkelijk last van hoofdpijn, dikwijls al na één of twee glazen alcohol. Die avond ook en een mooi, twintigjarig meisje was toen zo vriendelijk voor mij een aspirine te halen. Het was de 'coup de foudre' (donderslag, liefde op 't eerste gezicht)". In maart hebben we ons verloofd en op 30 juni 1949 zijn we in Schaarbeek, in St. Therese, getrouwd. Het jonge paar trnk in een apparlernetit in Elsene, later kochten ze zich een huis in St.Pieters-Woluwe. Jean toog aan het werk bij de Société Generale des Mineraux, en legde zich toe in de handel van chemische middelen. De familie had in Wallonië nog belangen in enkele oude stccnbnkkerijen en een rinm vroeg Jean deze te komen leiden als zaakvoerder. "Het waren oude fabrieken, waar lang niet meer in geïnvesteerd was. Naca. 12jaarbenikverplicht geweest ze te liquideren, vernieuwen was te duur geworden, dat wensten de aandeelhouders niet meer op te brengen". Jean werd dan beheerder van Eternit, opgericht door de grootvader van zijn moeder, en van de cementfabrieken CBR. Dat bleef hij tot aan zijn pensioen in 1993. "Opje zeventigste is hel hoog tijd om te stoppen met werken en van andere dingen te gaan genieten, zoals van het landgoed hier in Meerle". Het echtpaar kreeg vier kinderen, drie jongens, George-Henri, Philippe en Raoul, en één meisje, Isabelle. Zij kwam het liefste in Meerle en is er na haar huwelijk komen wonen. Mama Elisabeth heeft zich al die jaren met de opvoeding van de kinderen beziggehouden. Ook Meerle heeft in de loop van de jaren een vaste plaats in haar leven gekregen. Dat kwam goed uit, want Jean kwam graag hier wonen. "Mijn broer en mijn zus bleven liever in de stad, dat kwam mij heel goed uit. We zijn vanzelf


MEERLE overeengekomen en in 1990 hebben Elisabeth en ik ons permanent hier gevestigd". Geen moeilijke beslissing als je ziet in wat een paradijselijke omgeving het huis gelegen is. "Heel ons leven zij we hier met plezier gekomen. De rust, de natuur. We zijn nooit ergens anders op vakantie geweest. Hier was tenminste ruimte, hier konden de kinderen spelen, paardrijden. Zelf gingen we graag fietsen over de landelijke wegen, weinig verkeer, heerlijk was dat". Jean komt nog regelmatig in het dorp, zij het niet meer met de fiets. Sedert ze de Ulicotenseweg gebetoneerd hebben en daarbij de fietsstrook achter de bomen verdween, durft hij dat niet meer. De auto's rijden er veel te snel. Hij hoopt dat er eindelijk eens werk gemaakt wordt van het herstel van die fiets- en wandelstrook. Elisabeth komt niet zo vaak in het dorp: "Mijn Nederlands is niet goed en dan is het moeilijk communiceren. Ik hen altijd in het Frans opgevoed en heb in school bijna geen Vlaams geleerd. Dat vind ik wel spijtig. Alle kleinkinderen gaan tegenwoordig naar een Nederlandstalige school in Brussel, zij zullen gelukkig goed Nederlands spreken". Het echtpaar kent alle buren en komt er prima mee overeen. Regelmatig is het volle bak op het landhuis, als kinderen en kleinkinderen, negen in getal, komen logeren. "Nu begint het soms te minderen omdat de kleinkinderen groter worden en ook in het weekend vanalles aan de hand hebben. Maarloen ze klein waren, kwamen ze elk weekend". Vorige zaterdag waren de kinderen er natuurlijk ook, maar ook nog veel ander volk. Dat hoort zo bij een Gouden Jubileum. Wij wensen het gouden paar nog vele mooie jaren in Meerle.

Avontuur Als je vanuit een grootstad als Brussel naar Meerle komt, dan verwacht je rust en kaimte. Je denkt niet aan avonturen, maar toch kan je de gebeurtenissen van juli 1990 best zo omschrijven. "We zaten die mooie zaterdagnamiddag rustig op het terras achter het huis toen we plots schoten hoorden. Geen jachtwapens, maar een salvo uit een mitrailette. We wisten ongeveer waar de schoten vandaan kwamen, ik pakte mijn geweer en samen met mijn zoon gingen we eens kijken. Aan een weggetje hier verderop zagen we een auto. een jonge man en een jong, heeldschoon meisje. We meenden direct dat zij de schutters waren. Ze toonden ons trouwens onmiddellijk hun paspoort, zonder dat we dat gevraagd hadden. Ze reden door en wij gingen verder in het bos eens kijken. Daar vonden we onigewoelde grond en toen we het zand wegdeden vonden we een heel wapenarsenaal. Mijn zoon bleef wachten en ik ging naar huis om de rijkswacht te verwittigen. Die vonden het aanvankelijk niet zo belangrijk, maar stuurden uiteindelijk toch een patrouille. Toen we die thuis stonden op te wachten, zagen we de wagen terugkomen, nu met drie personen, en opnieuw naar het bos rijden. Ik met mijn andere zoon met de wagen er naar toe en we hebben hen toen dc weg versperd en vast gehouden tot de rijkswacht kwam. Al wachtend hebben we zelfs met hen staan praten. Toen dc rijkswacht hen de boeien aandeed, werd die jongen wel lijkhleek. De derde man, die we de eerste keer niet gezien hadden, was echter naar de wapenopsiagplaats gegaan. waar mijn zoon wa aditeigebieven. Toen die iemand vreemd zag komen, schoot hij in de lucht. De man sloeg op de vlucht. Wij samen met een gendarme het bos in, naar de opslagplaats. Daarvan maakten de twee arrestanten gebruik om de andere gendarme weg te duwen en op de loop te gaan. Toen heeft de rijkswacht groot alarm gegeven en stonden er hier binnen de kortste keren een forse politiemacht, met helikopter en al. De twee geboeiden werden vrij snel gesnapt, de derde is twee dagen laten in Nederland opgepakt. Later zijn we dan te weten gekomen dat het om Ira-leden en een opslagplaats van terroristen ging. We hebben nooit begrepen dat clie zo stom waren om overdag hier met automatische wapens te komen schieten. Ik hoor de commandant van de rijkswacht nog zeggen 'amaai. dat zijn hier geen vodden' toen hij de wapens zag. Achteraf beschouwd is het wel niet zonder gevaar geweest, wat we gedaan hebbi.n Maai voor ons is het altijd een tantasnsh avontuur gebleken

WIE HEEFT HET VOOR U IN FUSIEGEMEENTE HOOGSTRATEN? B ij

KBC Bank 8 Verzekering staat een cl.iĂŤntvriendelijke,

professionele en vooruitstrevende dienstverlening hoog in het vaandel. Meer dan 18 000 KBC-medewerkers staan hier garant voor. En daartoe behoren ook de medewerkers van het KBCverzekeringskantoor en het KBC-bankkantoor van Meer, Wortel, Hoogstraten, Meerle en Minderhout.

KBC BANK & VERZEKERIND VERENIGT DE KREDIETBANK, ABB-VERZEKERTNGEN EN CERA BANK.

KB C

Tv.i.igu. We hebben.het

Bank & Verzekering 41


i L1 k:'F1 Li LI

0

POR

14e Stratenloop Hoogstraten

Toon Heeren heer en meester -

9

.

.

..-

____

-

___

'k

ontsnapte niet aan de aandacht, voor de meesten gold dit wel als voorbereiding op de Guldensporemarathon Kortrijk-Brugge, waar men resoluut wil mikken op de verbetering van de persoonlijke tijden. Pat Leysen verkeert in topvorm! In de ultrarnarathon van Kluisbergen, over een afstandvan 50km, finishte hij in4uü8min.! Dat . hij zich lekker voelt op lange afstanden bewees hij nogmaals in de marathon van Hoei, tellend voor het Dclhalle-criterium. Eindtijd .y 3u03min58sec!Eenthuiswedstrijdwerdhetwist in dL Hoogstriatst. stratenloop Direct na de st iii iorgde een fikse stortbui voor een :. sclgekomenverkoeling.RudiVerheyenkonna een slepende blessure opnieuw bevestigen in een prima tijd. Rita Van Aert veroverde een 4de plaats in haar categorie. In dc /de editie van de Mlriderlioutse . Kapellekensloop tekende de Mareklopers natuurlijk voor present.ln de 5,25 km won : Steven Vermeiren schitterend, in de 10.5 km behaalde Marc Janssens een 2de plaats en in de .., halve marathon was Pat Leysen met een I2de stek dc beste plaatselijke vertegenwooïdigei. - ,

..

..

.

1 ____

5,5

.

-

•XR

r,J Dc winnaars v. In. r. Jan Adains, Toon Hccrcn. iln/iuk Beckers, Locki Lip.s

Uitslagen

Heren Veteranen

UITSLAGEN Heren Seniores 1. Toon Heeren (Wuustw.) 2. Wim Borms (Puurs) 3. Belmans Mario (Poederlee) 4. Danny Hannes (Schoten) 5. Patrick Van Meel (x) 6. Marc Heremans (x) 7. Wilbert Tauw (x) 8. Patrick Seghers (x) 9. Eddy Van Steenbergen (Weelde) 10. Koen Geysen (Berchem) 15. Guido Hendrickx (Meerle) 20. ToonDe Backer (Hoogstr.) 24. Fons Jansen (Hoogstr.) 26. Rudi Verhcyen (Hoogstr)

0.27.10

0.28.15 0.28.24

0.28.45 0.29.07 0.29.10 0.29.23 0.29.5 1 0.30.27 0.3 1.01 0.31.39 0.32.48 0.33.10 03321

1. Jan Adams (x)

0.29.143

10 mijl van Seraing

2. Eddy Wijnants (Bouwel) 3. Eddy Oomen (Hoogstr.) 4. Jan l-Iendriekx (Hoogst.)

0.29.50 0.30.06 0.30.54

Jack Vermeiren 200ste Jan Vermeiren 255ste Jos Leunen 357ste Brigitte Wendrickx 545ste

Dames Seniores

Kempenmarathon Oevel

1. Annick Beckers (Kasterlee) 0.34.14 2. Ann Decoene (Herentals) 0.34.56 9. Yolanda Schoenmakers (Hoogstr.)0.40.54 10. Peggy Verheyen (Hoogstr.) 0.42.47

Pat Leysen Frans Onincx Jos Van Bavel

Dames Veteranen

Halve marathon Oevel

1. Loeki Lips (Breda) 2. Jeanine Coenen (Tielen) 4. Rita Van Aert (Minderhout) Lief Van Bergen (Hoogstr.) Brigitte Wendrickx (Wortel) Erna Vcrmersch (Hoogstr.)

0.35.4 1 0.36.16 0.37.30 0.41.47 0.42.43 0.43.46

1.08.52 1.10.42 1.14.37 1.23.32

Rita Van Aert Lief Van Bergen

3.27.17 3.41.46 3.4 1.47 132.30 1.42

Oevel 10 km Herman Martens Fons Aerts

0.40.20 0.44.10

Stratenloop Hoogstraten

'De Marcklopers'

Op volle toeren

liidende maand nlei seRlel iuhtigeIect in de kringen van eerste en plechtige communicanten. Niet iedereen verschool zijn benen onder tafel om te genieten van allerlei culinair lekkers. Enkele Marcklopers zochten hun heil in Wallonië ons te starten in de 10 mijl 42

sn Sing. een prachtige naiuurloup door de Waalse bossen. Een prima prestatie werd neergezet en daar zat misschien de supporterssteun van Jan De Beuckelaer wel voor iets tussen. Ook de Marathon van de Kempen te Oevel

J. Hendrickx 13de R. Vcrheyen 38ste J. Daems 44ste Lippens 63ste R. Bax 91ste Herman 92ste Jack Vermeiren lOOste W. Blommaert 1 l4de Jan Vermeiren 124ste R. Van Aert 127ste J. Van Bavel 160ste A. Schrickx 163ste G. Janssen 167ste D. Van Bavel 190ste F Aerts 195sie P. Leysen 196ste Y. Schoenmakers 199ste T. Leysen 218de L. Van Berge 220ste B. Wendrickx 246ste P. Sommen 251ste Jan Koyen 263 C. Van Riel 273stc F. Oninex 292ste Jacobs 303de L. Adams 304de Praet 305de Jos Koyen 314de C. Severijns 335de

0.30.54 0.33.2 1 0.33.44 0.34.38 0.35.55 0.35.55 0.36.15 0.36.52 0.37.16 0.3730 0.38.46 0.38.57 0.39.00 0.40.07 0.40.24 0.40.38 0.40.54 0.41.38 0.41.47 0.42.43 0.43.00 0.43.45 0.11.00


SPORT

7de Kapellekensloop

De jeugd in beeld

Mario Belmans de snelste Dat deze wedstrijd heel wat aan belangstelling aan 't winnen is, bleek overduidelijk uit de verheugende opkomst van supporters en atleten. 270 deelnemers haalden hun rugnummer af op deze prachtige zomeravond voor een parcours van hetzij 5,25 kin, 10,5 km, 21 km. Mario Belmans uit Poederlee bewees de snelste en de fitste te zijn en overschreed de eindstreep met een voorsprong van 1min.20sec. op Dirk De Ridder uit Opwijk.

1. Kleuters jongens 100m (geb. 1993)

Uitslagen

Jens Verschueren (Mmd.) Jan Raats (Mmd.) Pieter Brees (Mmd.)

Mannen 21,1 km seniores Mario Belmans (Poederlee) Dirk De Ridder (Opwijk) Eddy Van Steenbergcn (Weclde) Bram Everaert (Hoogrtraten) Eric Bartholomeesen (Brecht) Vet. A 1. Eddy Oomen (Hoogstraten) Vet. B 1.Jos Wijns (Hallaar) 2Jan Vermeiren (Minderhout) Vet. C 1. Louis Onincx (St. -Len.) Vet. D 1.Leon Van Den Eede(Aartselaar)

Pl

1.11.00 1.12.20 1.12.42

1.15.13 1.17.33 1.15.06 1.27.13 1.27.47 1.26.34 1.51.59

10,7 km seniores AndrĂŠ Vermeiren (Rijkev.) Marc Janssens (Mmd.) Gert Boden (Kalinth.) Vet. A 1. Jan Van Est (Herselt) Vet. B 1. Herman De Sobrie (Vorselaar) Vet. t 1. Jules Sallaerts (Itegeme) Vet. D 1. Herman Martens (Mmd.)

0.36.32 0.38.21 0.39.18 0.38.45 0.40.05 5. .Jongens 750m (gek 1989-'90) Dennis Konmngs (St.-Len.) Wouter Servaes (Hoogstr.) Hans De Bie (Wuustw.)

0.44.00 0.39.58

5,25 km seniores Steven Vermeiren (Mmd.) Ben 1-lens (Wuustw.) Walter Smits (Pulderbos) Vet. A 1. Harold Bolt (Mmd.) Vet. B 1. Marc Terreur (Hoogstr.)

0.16.44 0.17.09 0.19.09 0.22.47 0.19.25

Dames 21,1 km seniores 1. Christel Lockkamper (Beerse)

2.03.26

Vet. A 1. Maria Vranckx (Herenthout) 2. Van Bergen Lief (Hoogstr.) Vet. B 1. Van Mol Magda (Herenthout) Vn Aert Rita (Mmd.) )

1.30.26 1.38.34

.,

1.23.38 1.31.11

10,7 kin seniores MuL Vet faillie (Giol)bendonki

Nancy Verschueren (Bouwel) Hilde Van den Heuvel (Hoogstr.) Vet. A 1. Brigitte Wendrickx (Wortel)

0.47.18 0.48.11 0.55.58 0.48.30

5,25 km seniores 1. Veerle Hens (Wuustw.)

0.21.58

Vet. A 1. Ingrid Jespers (Mmd.)

0.23 .05

-1 3. .Jongens 50Dm (geb. 1991-'92) Ruhen Van Dijck (Mmd.) Pieter Servaes (Hoogstr.) Ward Maes (Hoogstr.) 43


SPORT Paardensport

MEN WEDSTRIJD in de Blauwbossen

De voorspelling dat het een moeilijk seizoen zou worden voor dames 1, na de promotie van vorigjaar en de doorgevoerde verjonging, kwam niet helemaal uit. Onze dames behaalden in de hoogste gewestelijke reeks de tweede plaats. In een eindronde voor promotie naar de provinciale reeksen moesten zij het evenwel afleggen tegen een ploeg uit Mol. Zij beginnen aan het nieuwe seizoen met dezelfde ploeg, opnieuw aangevuld met eigen jongeren. Het resultaat van dit jaar evenaren of verbeteren wordt heel moeilijk, zoniet onmogelijk. Ook de tweede damesploeg, een combinatie van ervaring en jeugd, behaalde een tweede plaats. Zij wouiieii wel liuu eindronde, maar uitzonderliik af dat dli jaar geen techt op promotie. Ook hier wordt de doorstroming doorgevoerd, zodat Inejongeieiu val leigen club getracht wordt volgend jaar de titel te pakken. Bij de herenploeg, het zorgenkind van de club, zijn het ook de jeugdige spelers die voor de overwinning zullen mĂ–tn zorgen. Zij komen uit de Gelmerstal via een tussenstap bij Merksp1

Dirk Stad. Foto genomen in Windsor 95. Een typisc-li voorbeeld van een mooie aanspanning zoals ze op 4juli te Minderhout zullen te zien zijn. M.E.N.K.= MENNERS NOORDER-KEMPEN nodigt alle paardenliefhebbers en andere sympatisanten die houden van schoonheid, clegantie en prachtige natuur uit op de menwedstrijd die op ZONDAG 4 JULI 1999 in de BLAUWBOSSEN georganiseerd wordt. Een sport die van een toenemende populariteit geniet is zeker en vast het aangespannen rijden (mennen). In 1997 organiseerde men het wereldkampioenschap 4-span te Waregern en daar scoorden de Belgen bijzonder hoog. Felix Brasseur behaalde de individuele gouden medaille en voor het landenklassement stond men ook op het hoogste schavotje. EĂŠn van de drie menners die toen voor dit exploot zorgde was het Hoogstraatse team GERT SCHRLJVERS-JEF AERTS en zij zijn er natuurlijk op gebrand om hun kunnen voor eigen publiek te tonen. De wedstrijd zelf zal uit drie onderdelen bestaan: presentatie en keuring dressuurproef vaardigheid (kegels rijden). Dit evenement staat open voor zowel beginnelingen als geroutineerden die op nationaal en internationaal vlak hun strepen al verdiend hebben.

Hoogstraatse volleybalclub HOVOC Kennismaking

Zoals je kunt lezen is HOVOC vooral gebouwd op ambitieuze jeugdigen die onder begeleiding van de meer ervaren spelers en speelsters regelmatig doorschuiven naar de ploeg van hun niveau. Hiervoor is echter aanvulling van onderuit zeer belangrijk. Daarom organiseerde HOVOC in mei kennismakingstrainingen. Precies vijftig kinderen tussen zeven en twaalf jaar voelden de volleybalkriebels en kwamen hun energie botvieren. Hoepels, kegels, speciale jeugdtrainingsballen, alles werd getest en goed bevonden. Vanaf september zullen degenen die willen zich verder kunnen bekwamen in de volleybalsport. Een sport waarin techniek en tactiek een grote rol spelen, maar waar het zeker zo belangrijk is in ploeg te kunnen samenspelen. Een vleugje talent en een heleboel inzet geeft sommigen dan dat tikje meer. Natuurlijk kan iedereen nog steeds aansluiten. Volg de berichten in de Hoogstraatse Maand of bel voor inlichtingen naar de jeugdverantwoordelijke, Ward Blommaert (013/314.53.76). Zo ben je er van het begin bij en iedereen mag steeds enkele weken proberen alvnren cclii jil

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINTSTRATIE: tel.: 314.49.11

Hovoc, de volleybalclub is altijd op zoek naar nieuw talent op sportgebied. Een uitnodiging naar de plaatselijke lokale scholen bracht deze groep bijeen. Deze jongens en meisjes kwamen in de turnzaal van de humaniora van het Spijker kennismaken met een voor hen onbekende sport. Als ze allemaal blijven, kunnen er zeker enkele ploegen meer in competitie worden gebracht. Of gewoon verder recreatief verder spelen, gewoon voor de sport.

LEI

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoo'straten

25a


SPORT

Kampioenenvieringen

20 km van Brussel Op 30 mci was het weer een hoogdag voor de joggers in Brussel. Voor de 20ste editie van de grootste stratenloop in België waren we afgesproken aan het rusthuis om vandaar met de bus richting Brussel te vertrekken. Vanuit de Organisatie wordt voor de bussen een speciale parking voorzien vlakbij het Jubelpark. Dit park is de plaats waar alles die dag te doen is. Omdat het dit jaar de twintigste organisatie was kon iedereen een kleine attentie in ontvangst nemen. Het museum voor de ruimtevaart deed dienst als kleedruimte. Je had ze daar moeten zien zitten, al die kleine atleetjes tussen die grote vliegtuigen.

KFC Meer promoveert naar 2e provinciale en de kampioenenviering mocht er zijn. Tevens werden er ook verscheidene schoenen uitgereikt aan...

U hebt meer macht dan u dacht. Amnesty helpen helpt. Duizend brieven kunnen iemand bevrijden. Maar één brietje van duizend is ook welkom. Bel 031271.16.16 voor meer informatie. Of stort uw bijdrage op PRK 000-0000082-82.

41 Amnesty International ...Evi Wagenaars (afsi'.), goud; Harry Peeters, zilver; W',ucï .liil ven, 1)rollç.

In Hoogstraten regende het zondagnamiddag maar in Brussel was het drukkend warm. Niet direct het ideale weer om topprestaties te leveren. Daarbij kwam dan nog dat de organisatoren dit jaar het parcours wat hadden verlengd omdat ze voor de twintigste editie ook een afstand van 20 kilometer wilden bereiken. Vanaf half drie stonden de meesten van ons op hun plaats in het Jubelpark te wachten op het verlossende startschot. Prins Laurent was speciaal naar daar gekomen om het kanon af te schieten. Gelukkig had die zijn horloge aan zodat we klokslag drie uur konden starten. De eerste vijf, zes kilometer waren verschrikkelijk warm zodat het bij elke drinkpost een gevecht was voor het broodnodige vocht. Daarna kwamen we in het Terkamerenbos terecht waar het goed lopen was. Eens we het bos verlaten hadden was er wat bewolking op gekomen en was het dus sowieso wat frisser. Iedereen bereikte moe maar voldaan de verlossende eindstreep in het Jubelpark. Graag hadden wij u nog de resultaten willen geven van onze deelnemers: Rudi Verheyen 1.20.05 (0287) 1.27.06 Jan Aerts (0805) (1414) Marc Terreur 1.32.16 1.32.36 (1463) Marc Peeters (3318) Ward Blommaert 1.42.39 1.44.17 (3715) Peter de Wilde (4594) Staf Coertjens 1.47.40 1.49.08 (4968) Lief van Bergen 1.49.11 Jan Hendrickx (4980) 1.53.49 (6233) Piet Sommen Maarten Peeraer 1.54.06 (6307) 1.54.09 (6323) Bram Paulussen (8060) Marcel Verschueren 2.00.40 2.3129 (1450) Gaby Roovers geen uitslag Erna Vermersch 1.49.23 Patrick Jordens (5041) (2113) Michel Swaenen 1.36.38 Brigitte Wendrickx 1.57.59 (7297) Guy Thijs 2.05.30 (9391) 1.29.24 Guy Lippens (1056) 1.36.2 1 Jacques Vermeiren (2069) 1.46.11 AlfonsAerts (4185) 1.5 1.52 Frans Onincx (5708) 1.34.30 Louis Onincx (1749) Wij wensen iedereen van harte proficiat met het behaalde resultaat en hopen dat je er volgend jaar voor de 21ste editie weer kan bij zijn. Noteer alvast het laatste weekend van mei in je agenda.

Ook MINDERHOUT W, volgend seizoen uitkomend in 3e provinciale, genoot met volle teugen van de le kampioenstitel sinds zijn oprichting in 1970.

Wie na het uitlopen van de 20 km van Brussel wil blijven verder trainen kan altijd komen meelopen op donderdagavond vanaf 19.30 uur aan de piste van het Klein Seminarie.

45


SPORT

Motorcross 1

Gaan de weken bij jullie ook zo snel?? Bij mij wel, zo snel zelfs dat ik iedere keer schrik wanneer de nieuwe Hoogstraatse Maand verschijnt." Is de maand nu alweer om?? "Met als gevolg dat ik vorige maand te laat was met de uitslagen van onze crossers. Daarom voor de trouwe supporters (lezers) : SORRY!!! Twee maanden terug zaten we op onze knieën te smeken om een beetje stof in plaats van modder. Helemaal droog bleef het niet (je woont in België voor iets), maar toch hebben we al veel stof gegeten. Op "den akker" in Essen was geen stof te bespeuren maar toch was het er goed om te rijden. Een beetje te vlak naar de zin van Guy en Dirk maar het kan niet elke week feest zijn. Dirk Van Dijck nam beide reeksen een goede start in Essen maar kon zijn positie bij de eerste tien niet houden. Tijdens de laatste minuten werd Dirk telkens door velen gepasseerd. Guy Van Gestel nam de eerst reeks een slechte start en kwam enkele keren ten val, maar eindigde nog als tiende. Reeks twee ging veel vlotter en Guy finishte als zevende. David Roeffen en Ronny Donckers hadden zichzelf een vrije zondag gegund. Misschien zagen ze het niet zitten om een akker te helpen omploegen in Essen?? De laatste zondag van april stond Weelde op de VLM-kalender. Door problemen met de vergunning van de Organisatie moest de wedstrijd echter in Lummen doorgaan. Een parcours met enkele jumps, veel hochtenwerk en gewoonlijk veel diepe sporen, een echte paardjesriiolen volgens sommigen. David vond dit het geschikte moment om een weekje te gaan vissen in Noorwegen. Ronny reed de andere kant uit en bracht het weekeinde in ZuidFrankrijk door. Het verjaardagsfeestje van zijn schoonvader leek hem net iets leuker dan in Lummen op de paardjesmolen te zitten. Dirk had er blijkbaar wel zin in. De eerste reeks verliep niet echt vlot, maar daar zou Dirk wel eens verandering in brengen. Reeks twee reed Dirk lang in vijfde positie maar moest in de laatste minuut nog enkele motors laten passeren. Dirk reed als negende voorbij de finishvlag. Bij Guy was het net andersom, die was de eerste reeks wel in vorm en werd negende. De tweede reeks echter raakte Guy enkele keren horizontaal de grond. Guy werd nog zestiende van de twintig deelnemers. Tijdens het weekeinde van één en twee mei stond zaterdags Grobbendonk en zondags Borgloon op het programma. Alleen Dirk zag het zitten om deel te nemen aan beide wedstrijden. Guy en Ronny reden liever s namiddags al naar Borgloon. Mooi weer, zatig wat in het zonnetje zitten en wat lekkers op de barbecue. Een mens moet af en toe van die moeilijke keuzes maken in het leven! Dirk koos dus voor het plezier van het crossen. Dat hij daarvoor 's avonds enkele uren in de file moest staan nam hij er graag bij, hé Dirk! Tussen de appelboomgaarden ligt het prachtige Grand-Prix parcours van Borgloon. Spectaculaire jumps en veel indrukwekkende hoogteverschillen, "een droom voor elke crosser" volgens Dirk. En dat hij er veel plezier aan beleefde was duidelijk. Spijtig dat Dirk in de start van beide reeksen werd meegetrokken door iemand die liever rechtdoor reed dan de bocht te nemen. Dirk zette telkens hardnekkig de achtervolging in maar de tijd was te kort. Toch nog een zeventiende en dertiende plaats voor Dirk. Voor de één een droom, voor de ander een nachtmerrie. Ronny zag het niet helemaal zitten

46

na de trainingen. Doorde zware blessures die hij opliep op gelijkaardige omlopen, zaten de zenuwen er goed in. Ronny deed zijn uiterste best om niet te vallen en kon daardoor niet verder geraken dan een 20ste en 26ste plaats. Negen mei werd de wedstrijd gereden op het circuit van Ene Geboers. Het "Honda-park" in Olmen is een redelijk zware zandomloop met enkele hoge tafelbergen. Mooi om te zien, maar zwaar om te rijden. Voor de crossers was het dus iets minder mooi dan voor de supporters. Onze jongens kregen te kampen met veel valpartijen en vermoeide onderarmen. David Roeffen moest zelfs opgeven door een geblokkeerde achterrem. David landde na een berg tegen een dranghek en beschadigde daarbij zijn rempedaal. Maar ja, mechanische defecten zijn vlugger opgelost dan menselijke! Zoals een lekke band bijvoorbeeld. Heel vervelend, maar veel voorkomend op een parcours als in Betekom. David kocht een nieuwe band, stak even de handen uit de mouwen en kon voor de tweede reeks weer aan de starthekken plaats nemen. De laatste zondag van mei had David iets minder geluk. Hij kwam nogal hard op zijn zitviak terecht na een val in de eerste reeks. Aan zijn machine was nu niets, maar zijn achterste had wel iets meer geleden. Aangezien zitten nogal pijnlijk is bij zo'n "menselijk defect", besloot David tijdens de tweede reeks langs de kant te blijven staan. Op het parcours in Tessenderlo werd deze keer in tegenovergestelde richting gereden. Op die manier krijg je natuurlijk een hele andere, nieuwe omloop. Onze jongens vonden het andersom rijden verschrikkelijk vervelend. Ze kregen geen bochten gepakt, de springbergen lagen verkeerd. Kortom, alles ging "tegenstrop". Al was daar aan de uitslagen weinig van te merken. Dirk reed beide reeksen na een slechte start vlot voorbij zo'n dertig anderen en eindigde op een mooie elfde en dertiende plaats. Ook Ronny vond er niets aan daar in Tessenderlo maar eindigde toch in de top-lO! Crossers zijn af en toe toch rare wezens hé ?!fl? V.D. 18/4 Essen, 25/4 Lunimen, 1/5 Grobbendonk, 21 5 Borgloon, 9/5 Olmen, 16/5 St.-Lenaarts, 23-24/5 Betekom, 30/5 Tessenderlo, 6/6 Hulshout.

Stevig vliegwerk......

vraagt stevig eten. Crossen is een weekend-vu liende hobby. Heel je huishouden gaat telkens mee naar het parcours.

Ronny

Guy

Dirk

/

iyid

1814 25/4

8 10

23

/

/

11

/

1/5

/

/

18

/ /

2/5

22

16

12

9/5 16/5

21

17

16

/

13

10

13

23

23/5

9

/

26

/

24/5

11

/

21

19

30/5

8 11

18

12

/

/

/

/

6/6


SPORT

De Blauwe Duif Wie regelniatig deze rubriek volgt, weet dat dc naam Louis Van Bergen niet uit dc uitslagen weg te denken valt. De afgelopen maanden, vanaf het begin van het seizoen kwam Louis meer dan eens dubbel in de wekelijkse uitslagen terecht. Echter, vanaf einde mei, sedert dat de duiven van Louis Van Bergen op de foto zijn gezet, prijken ze minder aan de kop van de rangschikking. Die hebben toch geen schrik gepakt om in de 'gazet' te verschijnen? Op 16 mei winnen ze nog op Noyon hij de oude duiven, op 23 mei hij de jaarduiven op Quiévrain en bij de oude duiven op Noyon. Bij dejaarduiven is hetJozef Sprangers die op 16 mei wint Op dezelfde dag wint Jef Haest het Quiévrainspel bij de oude duiven en de jaarduiven. Edmond Vermeiren tekent hij de jonge duiven. De oude en jonge duiven van Jaak Strijhos winnen de palm op 23 mei. Dejaarduiven van Alfons Seeuws en de jonge duiven van Karel Van De Cloot winnen bij het Noyonspel op 23 mei. Hierna het overzicht vanaf 30 mei.

Quiévrainspel

oude duiven

jaarduiven

jonge duiven

30 mei 6juni 13juni

S. Laurijssen A. Bolckmans J.F. Debeuckelaar

S. Laurjssen Weerts-Janssens J.F. Debeuckelaar

Jan Van Hoeck Jef Haest W. Coertjens

Noyonspel

oude duiven

jaarduiven

jonge duiven

30 mei 6juni 13juni

Jan Aerts C. Adriaensen J. Goris

S. Laurijssen K. Sommen J. V. Hoeck

E. Hermans E. Hermans E.M. Poels

Halve Fondspel Toury 29 mei

oude duiven

jaarduiven

F. Snoeys F. Snoeys A. Goris Halve Fondspel Dourdan 5 juni F. Fransen J.V.Nieuwburg J.V.Nieuwburg Marne-La-Vallée 12juni

jonge duiven / /

E. Berckmoes

1

Van 1 juli tot 15 augustus is de WERELDWINKEL enkel op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

)

MWJ

UW GAZON EIST EEN HONDA

naar een

LAURYSSEN ELECTRONICS Minderhoutdorp 29c - Hoogstraten

Een mooi gazon is een ust voor het oog. Om het perfekt te onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taal gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna -verkoop u een perfekt funktionerende grasnlaaïer. Jarenlang. Honda. Altijd een perfekt resultaat.

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15

IO1TDI% 47


efficiënter geregeld kan worden". Tussen 15 julien 1augustus worden 13 optredens verzorgd in Spanje, Italië, Slovenië, Hongarije, Oostenrijk, Tsjechië, en Duitsland.

Nieuwe plaat

K.

Fusieswing Europese toer en nieuwe single voor Wortels viertal. Het gaat erg goed met OneXmore, de oidschool straight edge hardcoreband uit Wortel.De groep bestaat inmiddels 3 jaar in deze bezetting. Ze traden tot nu toe ongeveer 60 keer op.Van hun eerste plaat(met daarop 6 eigen nummers) werden er op een dik halfjaar tijd een 1000-tal verkocht in binnen- en buitenland.

Bedoeling is de nieuwe 2de 'plaat' (opnieuw in 7-formaat, op vinyl) te promoten. Begin dit jaar werden namelijk zes nieuwe nummers opgenomen in Studio 195 te Wernhout, onder de vakkundige leiding van Fatrick Delabie, die onder andere ook instond voor het geluid van Concrete Ccli, Facedown, Rain en de Gwyllions. "De nieuwe opnames zijn wel een beetje anders dan de vorige." verduidelijkt bassist Jan Matthé (20), "deze keer verzorgden we onder andere de tweede gitaarpartijen beter, waardoor de sound in zijn geheel iets melodieuzer is geworden. Zonder daarbij aan kracht in te boeten, want hard zijn we nog altijd en de stem is er zeker niet minder brutaal op geworden". Zanger Tim Van De Plas(19) kan dat volmondig bevestigen. "Sommige mensen vinden dat nu net origineel aan ons, anderen vinden ons daarom echt niet te pruimen. Maar over het algemeen vallen de reacties wel mee. Mensen die niet echt met de muziek bezig zijn reageren wel eens verbaasd en zeggen dan meestal 'dat ze er niets van verstaan'. Tsja, dan moeten ze de single maar kopen, zeker, en de teksten eens goed lezen." Die zijn nog steeds kritisch en nemen een duidelijk standpunt in, zonder daarbij belerend over te willen komen. 'Het is belangrijk dat je een positief alternatief voorstelt, niet dat je alles maar zit af te breken en altijd met je vingertje staat te zwaaien'. Onderwerpen zijn zowel maatschappelijke problemen, oorlog en negativitisme als eerder aan de hardcorescene verbonden zaken zoals conservatisme en een teveel aan sérieux. Samen met hun vrienden van de half Antwerpse, half Rijkevorselse groep Building proberen ze er de sfeer alvast in te houden en aangezien zij UneÂmore zullen velgcLelkIl op tur zal er aan feesten geen gebrek zijn. "De tour zal ons wel wat geld kosten, maar dat maakt niet vccl uit. Het is de ervaring die telt. Je komt niet alleen zomaar in al die landen, maar je leert er automatisch ook een hoop mensen kennen. En daar doen we het voor." zegt drummer Krist Torfs (19).

Wortel Kermis Jeugdhuis 't Slot brengt u 4 dagen gratis muziek: - vrijdag 9 juli: in 't Slot zelf speelt Pants Down Spankin' een vurig rockabilly trio uit onze provincie die ondertussen zo'n twee jaar bezig zijn en onlangs nog op Kroeg en Blues hier in Hoogstraten speelden. - zaterdag 10juli: Crapolooney (een jonge Worteise groep met Yves De Keuster,Jef Laurijssen, Joos Vollebrecht en Kris Van den Broek) openen de zaterdagavond, daarna speelt OneXmore voor de eerste maal dit jaar een thuismatch (hun wedervaren en plannen vind je elders in deze rubriek), de herrezen Metal Molly (uit Tremelo) en techno-dj Buscemi (pas nog op tournee in de States, Italië en Denemarken) sluiten de avond af met een dj-set. - zondag 11 juli is het dan de beurt aan The Blue Chicks Slotband featuring the Fainous Pee-Horns, een vernieuwde versie van de lokale Slotband en speelt Nonkel Ney's R&B Band naar aloude traditie nog eens terug op het podium buiten en dat is al 5 jaar geleden. - maandag 12juli verwelkomen ze Admiral Freebee op het podium, een uitermate onderhoudend trio met aanstekelijke weirde liedjes die je nog het best kan vergelijken met Ween. Beslist de moeite. De bassist speelde eerder dit jaar nog met de Kids op het dertigjarig bestaan van 't Slot.

Plaatvoorstelling op "Fuif 24"

Jan Matthé (OneXMore)

Europese toer. Na een vijftal optredens in Spanje vorige zomer, wilden ze het dit jaar anders' (lees: serieuzer) aanpakken. Mede dankzij platenlabel Cominitment Records (Amsterdam) werden de nodige contacten gelegd om een Europese tournee in elkaar te steken. De groep nam zelf het initiatief en contacteerde mensen uit verschillende landen. "Dit ging voornamelijk via Internet," zegt gitarist Sis Matthé(19), "omdat op die manier alles veel sneller en 48

Als je OneXmore eens aaii het werk wil zien, dan moet je zeker op zaterdag 3 juli naar "Fuit'24" in de Cahier gaan. Daar is voor de eerste keer de nieuwe single te koop en zijn er verder ook optredens van Building en het Amsterdamse Vitamin X. Dj '5 MatchboX Jean, Krist en Hardrocker Toon draaien tussen en na de groepen al uw favoriete plaatjes om het feest compleet te maken. Inkom is slechts 100 bef, de opbrengst gaat volledig naar het organiseren en bekostigen van de tour. Het feest begint om 20.00u en iedereen is van harte welkom Meer inlichtingen over OneXnioie vind je oûk op internet: www.puisunfiee.com/ commitment bij" bands", "shows" en "releases"

Advertenties 314.49.11 1314.55.04

Daarna sluiten ze de kermis af met de zunnmge Tex-Mex klanken van Max Tax Y sus Banditos. Zij speelden het voorprogramma van imene,en deden Markttock cii de GcIitsL Feesten aan. Zonnige klanken van de koudc grond. Het typeert de sound van Max Tax y sas Banditos, vijf gringos die graven in de muziekcultuur van de zonnige landen. Met sombrero's, cowboyboots en vrolijke fiëstaklanken overvallen deze iliustere outlaws je bij verrassing. Met zo' n honderd optredens perjaar behoort Max Tax y sus Banditos tot de meestgevraagde bands van Nederland. De muziek van Max Tax y sus Banditos is een 'high-energy' mix van tex-mex, latin en rock 'n roll, dit gecombineerd met het typische instrumentarium: o.a contrabas, percussie en accordeon. Er worden vergelijkingen gemaakt


FUSIES WING met Mink DeVille, Los Lobos, Tom Waits en Ry Cooder.De groep is in staat een leuke sfeer te creĂŤren, waarin de muziek wordt gebruikt om de mensen samen te laten dansen, zingen en zweten. Noem het maar: 'het zwoele zomeravondgevoel'. En dat is de ideale afsluiter voor de Wortelse Kermis aan 't Slot!

In de tent

FIAF UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S

speelt op zondagavond 11juli de groep Stiletto, een pittige rock- en coverband uit de Kempen. De groep heeft een stevige livereputatie, hun repertoire omvat nummers van Alanis Morisette, Roxette, K' s Choice, U2, The Cranberries. Ze waren onlangs nog te horen op het openluchtbal na de jaarmarkt van H. Bloed.

Buiten of in Studio Al uwfto's aJ'ewerkt in eigen Prof Videok tbo Ook uw A.P.S. filmen - 1 UUR SERVICE

N.V. GARAGE VAN USSEL

mi

'/rijhed 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

IO1TDA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37

314.41.26

314.55.04 <IJi

314.49.11

De Hoogstraatse Maand

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Kiosk Zomert een Organisatie van VVV, cultuurraad en gemeentebestuur Rijkevorsel Vier donderdagavonden gratis zomerse sfeer en muziek in Rijkevorsel. Na Kioskivaria in de jaren tachtig en negentig was het stil geworden aan de kiosk in het gemeentepark in Rijkevorsel. Daar komt nu verandering in. De eerste vier donderdagavonden van juli zullen de organisatoren je verrassen met sfeervolle muziek uit verschillende culturen. Muziek uit verschillende genres, voor elk wat wils, maar weide moeite om het allemaal mee te maken. Er spelen bekende maar ook minder bekende maar wel heel goede groepen. Het beloven leuke zomeravonden te worden.

Programma: Donderdag 1 juli: MozaĂŻek Ze worden weleens de nieuwe Clouseau genoemd. Hun Nederlandstalige emo-pop scoort hoog in de hitparades, maar ook live staat de groep er, zowel in culturele centra als op diverse festivals (o.a. ook op MarktRock in Leuven). In rijkevorsel treden ze op in hun grote bezetting (8 muzikanten). Dit optreden kadert in de 11-daagse Vlaanderen-Europa 2002.

Donderdag 15juli: Stiletto een pittige rock- en coverband uit de Kempen.De groep heeft een stevige livereputatie, hun repertoire omvat nummers van Alanis Morisette, Roxette, K's Choice, U2, The Cranberries,

Donderdag 22juli: Ot Azoj Klezmer of Jiddische feest- en volksmuziek speelt deze groep. Eeuwenlang werd deze traditionele feestmuziek in een groot gedeelte van Oost-Europa opgevoerd door rondtrekkende Joodse muzikanten. Later ontstonden ook Russissche, Arabische en Amerikaanse invloeden. De groep Ot Azoj staat bekend als een levendige, akoestische band die deze opzwepende muziek met veel verve speelt. Deze groep is dan ook een afsluiter van formaat.

Praktisch: U kan gratis terecht achter het gemeentehuis in Rijkevorsel vanaf 19.30 u.De optredens eindigen ten laatste om 23.00u. Er is mogelijkheid tot een hap en een drank voorzien. Na 23.00u kan je terecht bij de plaatselijke horeca.

Donderdag 8juli: Matadi:

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten- Meer Tel. 031315 75 66

Deze groep bestaat uit blanke en zwarte muzikanten. Ze spelen Exopop, een mengeling van Afrikaanse en Europese ritmes en stijlen. Hun uitbundig tropisch repertoire bestaat uit eigen nummers en vormt een cocktail van zuiderse klanken, een bruisende, tropische avond vol ambiance. Dit optreden kadert in de 11-daagse Vlaanderen-Europa 2002.

Admo,rrt.enties 314.49.111314.55.04 49


KALENDER

Op stap ioiiiei 1 U 1

BROUWERSHUIS RËSTAURANT BRASSERIE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

i• inmdï

Zaterdag 3juli: RELEASEPARTY: FUIF 24 in de Cahïer met optreden van OneXmore (+plaatvoorstelling). Building en Vitamin X en dj 's Krist, MatchboX Jean en HR Toon.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoog.straten Tel. 031314,32.45 Fax 031314.87.43 Geopend vanaf t .30 u. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf IS u.

Zaterdag 3 juli : TENTOONSTELLING: 'Begijnhoven van A(alst) tot Z(outleeuw)', prentbriefkaarten, en tekeningen van André Gaillaerde, leerling van A. Ost, Stedelijk Museum, Begijnhof, woensdag tot en met zondag 14-17 uur. (tot en met zondag 22 augustus) WESTHOEKKERMIS 1999, volksspelen tussen een tiental ploegen voor de Westhoekbeker om 14 uur, gevolgd door BBQ en dansavond.

CAL 0E 1*lwi

ZOMERZOEKTOCHTEN VTB-VAB, totaalprogramma met historische evocatie, muziek, straattheater, op de Vrijheid. Voorstellingen om 13.30 en 16.00 uur. Inlichtingen bij de dienst voor toerisme, 340.19.55.

MINDERHOUT 7, 8, 9 en 10 juli: AVOD-FlETSVIERDAAGSE door KWB. Vertrek tussen

H. Bloediaan 285, Hoogstraten tel. 314.83.11

18.30 en 19.30 uur aan de parochiezaal. Prijs: KWB-leden: 50 BEF per avond, 150 BEF voor vier avonden, niet KWB-Ieden: 70 BEF per avond, 200 voor vier avonden. Meer info: Marc Verschueren, (03)3 15 0476.

CAFÉ DISCOBAR

Zondag 4juli: OPENINGSMANIFESTATIE

FRTUI N j Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

62

Zondag 11 juli : GELEID BEZOEK aan het Begijnhof en het Stedelijk Museum, om 14 en om 15 uur, Dienst voor Toerisme, Vrijheid 149.

Zondag 18 juli : GELEID BEZOEK aan de

MEER

Sint-Catharinakerk, om 14 en om 15 uur. Dienst voor Toerisme, Vrijheid 149.

Zondag 4 juli: MEERSE MARKT, thema

Zondag 25juli : TE DEUM naar aanleiding van de nationale feestdag, St.-Catharinakerk, 10uur. (samenkomst voor de verenigingen om 9.45 uur in het administratief centrum) GELEIDE TORENBEKLIMMING en bezoek beiaard, om 14 en om 15 uur, Dienst voor Toerisme, Vrijheid 149. TWEELANDENTOCHT, KAWS Wielertoeristen, vertrek tussen 8 en 10 uur, café De Gelmel, deelname 30 BEF.

Vrijdag 30juli, Zaterdag 31juli en zondag 1 augustus : INTERNATIONAAL FOLKLOREFESTIVAL, Rabboenizaal van het Instituut Spijker op vrijdag en zaterdag om 20 uur, openluchtoptredens op zondag om 14.30 uur voor het stadhuis.

"muziek- en rommelmarkt". Begin om 9.00 uur in de Donckstraat.

23, 24 en 25 juli: MILITARY in De Blauwbossen. Vrijdag: dressuurproeven en fuif in de tent. Zaterdag en zondag: crosscountry en jumping, en fuif in de tent. Toegang op zaterdag en zondag van 8 tot 18 uur: 150 BEF. Meer info: R. Desmedt, te!. (03)3159261. 30 en 31juli, 1 en 2 augustus: HEIKES KERMIS, in Taverne 't Heike. Vrijdag: barbecue, zaterdag: voetbal, zondag: jeugdvoetbal en touwtrekken, maandag: volksspelen. Meer info: N. Braspenning, tel. (03)315 78 94.

Zondag 4 juli: Kleine FIETSZOEKTOCHT KWB. Inschrijven op Meermarkt vanaf9.00 uur tot 12.00 uur en nadien in de parochiezaal tot 14.00 uur.

Zaterdag 10-zondag 11juli: OP STAP NAAR SCHERPENHEUVEL met de Brassband. Voetgangers vertrekken om 10 juli om 19.00 uur, fietsers op 11 juli om 4.45 s'ochtends, auto's om 7.00 uur. Telkens aan de Zaal voor Kunsten Volk. In Scherpenheuvel zelf vertrekt de stoet richting Basiliek omstreeks 9.30 uur.

Vrijdag 23-zaterdag 24juli: HEIFEESTEN te Maxhurg vanaf 20 uur met respectievelijk D.J. en de WIRERI's.

WORTEL Vrijdag 9juli: Kermisbals: - PANTS DOWN SPANKIN' in 't Slot vanaf 20.30 u - PALLADIUM + shower act in de tent vanaf 19.30 u

Zaterdag 10juli Kermisbals: - Crapolooney, OneXmore, Metal Molly en DJ BOSCEMI aan 't Slot vanaf 19.30 u - PALLADIUM in de tent vanaf 19.30 u

Zondag 25juli: 1-IEIFEESTEN vanaf 14 uur

knedijizI1ui

met kinderanimatie etc.

nrRi, 7T HOOGSTRATEN

48

juli-augustus-september:

GROTE VAKANTIEZOEKTOCHT van de KWB. Inschrijven hij alle BACOB kantoren en de toeristische dienst. info: 315.17.15

t,

tirijieim 183 hoceIratrn 031314 66 65 1rt & i.tItfJp

Zaterdag 21 augustus: MEGA OPEN LUCHT Café-Restaurant

De Douanier

FUIF. Terrein de Marschaick voorbij de Mosten te Meer.

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

Zondag 22augustus: AKKERPOP . Terrein de Marschaick voorbij de Mosten te Meer.

Strijbeek 16 Mcccle Tel. 03/315.91.07

Qe

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94- Fax: (03) 314 87 17

151


AGENDA Zondag 11juli Vlaamse Feestdag op de Kermis: - OPTREDEN Blue Chicks Slotband & the Famous Pee-Horns en Nonkel Ney's R&B Band aan 't Slot vanaf 20.00 u - BAL met Stiletto in de tent vanaf 20.00 u

Maandag 12juli - WIELERKOERS in 't Dorp vanaf 14.30 u - OPENLUCHTBAL met Admiral Freebee en Max Tax Y sus Banditos vanaf 20.00 u in de Boomkes

Al 25 jaar een oase EM[aan de Boornkes Wortels jongerencafé zonder pretentie Open donderdag (20.00u). vnjdag, zaterdag(19.00u) en zondag 1 330u)

in de parochiezaal. Org . KLJ Maandag 12 tot vrijdag 16juli: TENNISKAMP bij Tennisclub De Langenberg.

Zaterdag 24juli - 'WORTEL OP STELTEN': Zomerfeest met animatie voor groot en klein van 14.00 u tot 17.00 u op het pleintje in de Pater De Clerckstraat.

MEERSEL-DREEF Zondag 4 juli: OPEN DEUR in ST. LUCIAKAPEL van 14 tot 18u GREGORIAANSE MIS in de kapel van de Paters. Café - feestzaal

De Eiken

• v

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 u. GA

GANtER

Het café voor jongeren met het hart bij muziek.

Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64 BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

biljart - darts - kegelbaan hondertdressuur.

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Langenberg 14 2323 Hoogotraten-Wortel TeI./Fax 03 / 314 53 28

GORRENS WILLY-VERVOORT

Dinsdag l juni om 14.45u botsten aan het kruispunt Meerdorp-Het Lak, de auto bestuurd door Agnes Renders, Meerseweg 157 Meer, met de auto bestuurd door Anton Synja uit Kapellen. Zondag 1 juni om 14.45u reed aan de Loenhoutseweg te Hoogstraten een auto tegen een boom. De vier inzittenden werden zwaar gewond. De voetbalspeler van Zwarte Leeuw, Ben Bolckmans, en Wendy Roefs uit Beerse en Luc Hertogs en Greet Adams uit Minderhout werden allen overgebracht naar het ziekenhuis.

vzw Mussenakker Meer

Zaterdag 17 juli; NAKERMIS-FUIF om 20u

Ongevallen

Zondag 6 juni om 19.20u belandde de auto bestuurd door Paul Janssens (22j), Oosteneind 12A Meerle in de gracht nadat hij overkop was gegaan. De chauffeur werd zwaar gewond evenals een passagier. Maandag 7juni om 19.20u botsten 2 auto's aan de Langenberg te Wortel. De chauffeur Jos Nooyens (29j) 's Boschstraat 10 en Katrien Laureyssen (22j), Lindendreef 23 Hoogstraten werden licht gewond. Ook Stefaan Laureyssen, K. Boomstraat 23 werd licht gewond. Vrijdag 11juni om 10.30u reed de auto bestuurd door J. Ligtvoet (28j) uit Beerse tegen de tuinafsluiting aan de eigendom van Flor Schellekens, Lod. De Konincklaan te Hoogstraten. De passagier Karl Hilvern (27j), Oostmalleweg 49 Rijkevorsel werd hierbij zwaar gewond.

0 ongarnej"

DOMS

— SCHILDERWERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 1

zayc

51


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08 2.1

WACHTDIENSTEN

-

__

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

HUISARTSEN

Zaterdag 3 en zondag 4 juli: DR. DOLF MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 3 14.66.02.

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315,88.35

Zaterdag 10juli: DR. CORNEEL BOEREN,

Mgr. Eesteririansstraat 15, Meerle, tel. 3 15 .82.21.

Indoor tennis squash snooker

Zondag 11juli: DR. FILIP DECLERCQ,

Tennisclub de VRIJHEID vzw 32 /iielsevtraat 72

Hazenweg 29, Meerle. tel. 3 15.84.54.

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

Zaterdag 17 juli: DR. STIJN FAES, Heilig

2320 Hoogsirale,,

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel, 031314.42.92

Bloedlaan 291, Hoogslratcn, tel. 3 14.50.10.

Tel. 031314.37.76 67

"t

a'

Zondag 18juli: DR. L. VERMANDER & S. STAM, Meerleseweg 24-A, Meer, tel.

Ir t 44r r'q'it rint

3 15.85.11.

Çinoni, 'Jrnii,

Ç

Pluimveeslachterij

Woensdag 21juli: DR. GEERT FAES, Heilig

(/I4.2.9

Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 314.86.85. GSM: 095.54.86.85.

Lpt

Zaterdag 24 juli: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Dcsmedtstraat 29, Minderhout, tel. 3 14.31.66.

__

> LAGR IJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstratert Tel/fax: 3 14.50.93 Openingsuren: Di t/m za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten -

-

22

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel, 03/3157016 -

Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

74

Zondag 25 juli: DR. D. ROBBEN & DR. F. BUYTAERT, Leemstraat 42-A, Hoogstraten, tel. 3 14.38.48. Zaterdag 31juli: DR. STIJN FAES, Heilig

B Ioedlaan 291. Hoogstraten. tel. 314.50.10.

-

155

__ 76

F'epers[iaat 2 Hoogsiraten

TeL 031314 1308

APOTHEKERS

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

Tot 2 juli: AIO'I'HEEK FAES, Meerdorp 51. tel. 315.77.73.

aL.'. iS4 'zLÇ

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 Rijkevorsel

Van 2 tot 9 juli: APOTHEEK DE MARCK,

Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014/63.31.66. Zaterdagvoormiddag 3 juli: APOTHEEK

I i ,, V OeIcn

-

Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52

65

ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75. Van 9 tot 16juli: APOTHEEK BIOPHARM,

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgerneenten: tel. 014/ 6 1.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) JORIS BUYLE (3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39) 52

Schuttershofstr. 9, Merksplas, tel. 014/63.33.83 Zaterdagvoormiddag 10 juli: APOTHEEK

FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel. 314.60.04. Van 16 tot 23juli: APOTHEEK VAN PELT,

Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50. Van 23 tot 30 juli: APOTHEEK

ADRIAENSEN, Meerledorp46, tel. 315.73.75.

Van 1juli tot 15 augustus is de WERELDWINKEL enkel op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

TC ~

rnode...

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 01 4/63 31 99 116e

Ook in de vakantie is er een Hoogstraatse MAAND en wel vanaf 28 juli. Medewerkers, vooraleer uw koffers te pakken, breng uw geschriften naar de redactie en wel op woensdag 14 juli. Sport- en dorpsnieuws mag nog op zondag de 18de.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.