juni 1999 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VIJFTIENDE JAARGANG, NR. 170 JUNI 1999 PRIJS: 70 FR, AFGIFTE I<ANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de h maand

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

AMBASSADEUR IN HOOGSTRATEN

Langs de regenpijp het Seminarie binnen /

/4' /T JAN MATTHIJSEN

1-1 FEESTROES OP HET BEGLJINHOF

4

14

/ 1,1—,4,>~

,

u VERKIEST U EEN HOOGSTRAATS POLITIEKER?

71 VOLLEDIGE VOETBALUITSLAGEN VAN HOOG TOT LAAG

E

Pastoor Jef Cleymans


Waterkwaliteit van de Mark en zij rivieren, van matig tot slecht Reeds vaker werd het probleem van een vuile Mark, vuile sloten en beken in de belangstelling gebracht. Maar hoe zit het nu werkelijk ? Door het provinciaal instituut voor Hvgiene (PJH) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wordt de oppervlaktewaterkwaliteit in Hoogstraten op 22 punten reeds verscheidene jaren bestudeerd. De resultaten werden onlangs door een rapport aan de milieuraad bekend gemaakt. De resultaten zijn ver van schitterend. Niet dat onze waterlopen als open riolen en mozegoten moeten bestempeld worden maar het uiteindelijke doel, het behalen van viswaterkwaliteit in alle Vlaanise rivieren, lijkt in Hoogstraten nog veraf. Slechts op enkele punten van het meetnet werd de beoordeling "goed" gehaald. Voor de rest schonunelt de beoordeling van matig tot zeer slecht. Geen resultaat om nice uit te pakken al moeten er verzachtende omstandigheden ingeroepen worden voordeze beoordeling. De 22 ineetpunten zijn bewust gekozen op plaatsen waar men een slechte waterkwaliteit kan vermoeden. Bijvoorbeeld bij de monding van het zuiveringsstation, de uitgang van de industriezone de Kluis enz.....

Samenvatting van de resultaten De Mark werd bernonsterd op 7 punten. Over de ganse lengte is de oppervlaktewaterkwaliteit van de Mark, rekening houden met de variatie in de loop van het jaar, matig tot slecht. Opvallend zijn de periodiek hoge gehaltes aan nitraat, vooral in de winter. Het Merkske heeft een goede waterkwaliteit maar het nitraatgehalte is nog te hoog. Dit kan aanleiding geven tot algenbloei en een verslechtering van de waterkwaliteit tot gevolg hebben. Bovendien mondt de Staakheuvelse loop waarvan de waterkwaliteit het ganse jaar door slecht tot zeer slecht is uit in het Merkske. De Beek heeft een te hoog chemisch zuurstofverbruik en te hoge ammoniumgehaltes maken dat de waterkwaliteit van de twee stroomopwaarts gelegen meetpunten slecht is. Vlak voor dc monding in dc Mark heeft de Beek zich echter behoorlijk hersteld en is de waterkwaliteit goed. De Raanilurip mondt nit in de Reek In de bovenloop mondt de afvoer van het industrieterrein de kluis uit in de Raamloop. De waterkwaliteit is op dit punt zccr 3lccht. De Hecrlce loop heeft stroomopwaarts ook problemen met een te hoog chemisch zuurstofverbruik en nitraatgehaltes. Stroomafwaarts is de waterkwaliteit goed.

De Leiloop-Blauwputtenloop heeft een waterkwaliteit van matig tot slecht als gevolg van te hoog chemisch zuurstofverbruik en de soms lage zuurstofgehaltes.

Hoe moet het nu verder Het is duidelijk dat de waterkwaliteit nog verder gemeten dient te worden. Maar de manier waarop moet misschien nog verbeteren. Door het geringe aantal metingen wordt er geen

inzicht verkregen in de lozingen die her en der gebeuren. De biologische waterkwaliteit, zeg maar het leven in het water, kan daardoor toch zeer slecht zijn. Verder moet er gekeken worden hoe de trend op termijn is. Zit er verbetering in of gaan we er op achteruit ? Demilieuraadisinclkgeval van plan deevolutie van de waterkwaliteit verder op te volgen.

De oorzaken van de watervervuiling Op de veroorzakers van de vervuiling wordt in dit rapport niet in detail ingegaan. Al valt het uit de keuze van de meetpunten wel af te leiden. In de Mark wordt bijvoorbeeld vlak na de uitgang van het zuiveringsstation en na de overstorten gemeten. De veroorzakers zijn hier dus de huishoudens die op het rioleringssysteem zijn aangesloten en de waterzuivering die te kort schiet. De overbemesting is een tweede belangrijke speler als het om nitraatvervuiling gaat. Er wordt vaak te zwaar bemest en het drijfmest vindt zijn weg naar de rivieren. Enkele individuele vervuilers spannende kroon. De gevangenis van Wortel kolonie loost haar afvalwater ongczuiverd in de Staakheuvelse loop. Datzelfde geldt voor het wegrestaurant op de E-19. En in het industrieterrein de Kluis moeten enkele ernstige vervuilers nog opgespoord worden.

Zuiver water, nog niet voor vandaag

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten te!. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

IA~

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

Het Provinciaal Instituut voor H}'giene (PIH) en de Viaamse Milieuniaatschappij brachten hun gegevens van jarenlange metingen van de waterkwaliteit samen in een rapport aan de milieuraad. Een goede waterkwaliteit in de Mark en de zijriviertjes lijkt nog niet voor vandaag.

Veruit het mĂŠĂŠstgelezen blad

in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand


mon in de moond Langs de regenpijp het Seminarie binnen (;ocd tsec 1naan(kn gi'lcden soon(lc een rijzige grijsaard een mkviering

bij in de Hoogstraatse Sint-Catharinakerk. Een onbekende voor de meeste mensen, die wel opviel doordat hij met overgave en uit volle borst meezong. Het was voor Jef Cleymans, even na zijn incognito-bezoek aangesteld als nieuwe pastoor van Hoogstraten, zijn eerste kennismaking met Hoogstraten. "Mijn vorige parochiekerkje in Ekeren kan met toren en al op het hoogkoor van de Sint-Catharinakerk staan", lacht hij. Een gesprek met een pastoor die straalt van levenslust, bezieling en liefde voor muziek.

De enige volhouder van de 3 broers JefCleymans: Ikben afkomstig uitTurnhout, hoewel - als we eeuwen teruggaan - de roots van mijn familie wel hier in de streek liggen. De familienaam Cleymans zou etymologisch gezien teruggaan op de kleiwinning in en rond Rijkevorsel. Vandaar wellicht ook dat er hier in deze streek zoveel Cleyrnansen voorkomen. DHM: Tot wanneer hebt u in Turnhout gewoond? Jef Cleymans: Tot na de retorica. Ik liep school bij de Jezuïeten, op het Sint-Jozefcollege. Ik was er extern, en moest altijd te voet naar school. We hadden thuis maar één fiets voor elf kinderen, zodoende. DHM: De hoeveelste in het rijtje was u? Jef Cleymans: Ik was de derdejongste. DHM: Van de Jezuïeten wordt wel eens gezegd: ze kweken heel goeie religieuzen én heel gedreven anti-klerikalen. Jef Cleymans: Dat klopt ook. De Jezuïeten hebben een heel eigen stijl. Ze verwachten dat de studenten zelf een grote verantwoordelijkheid nemen. Bovendien moet je als student toch een zekere zin voor relativeren ontwikkelen. Gevolg van die toch wel eigenzinnige methode is dat je als student bij de Jezuïeten enthousiast wordt voor 't één of voor 't ander. In mijn tijd was het wel vrij uitzonderlijk voor iemand die bij de Jezuïeten studeerde om voor het Seminarie te kiezen. Het merendeel van de roepingen was ook voor de Jezuïeten. In mijn jaar was ik de enige die voor het Seminarie koos. DHM: Was het al vroeg duidelijk dat u voor het Seminarie zou kiezen? Jef Cleymans: Nee, dat had eigenlijk niemand verwacht. Het was onder de studenten van het college een beetje een wedstrijd om te voorspellen wie welke studierichting zou gaan volgen. Er werd op gewed, zij het niet voor geld. Op de laatste dag van de retraite in de retorica moesten we dan één voor één een lokaal binnenkomen, en zeggen wat onze studiekeuze voor volgend jaar was. Dat ik op dat moment voor het Seminarie koos, had niemand verwacht. De meesten bleken vooraf op wiskunde te hebben gegokt, wellicht ook omdat er in onze familie nogal wat mensen

zijn die uitblinken in wiskunde. Maar het Seminarie..., nee, dat had niemand verwacht. DHM: Wist u zélf al lang dat u priester wou worden? Jef Cleymans: Mijn roeping is stilletjes gegroeid. Mijn ouders hadden een café in Turnhout, en mijn broers stampten een jeugdbeweging uit de grond voor de kinderen van de cafés rond de kazerne. Het lag voor de hand dat ik daar ook in de leiding terechtkwam. En ik vond het geweldig om met jongeren bezig te zijn. Indien ik voor het priesterschap koos, zou ik me heel mijn leven met dergelijke dingen kunnen bezighouden. Bovendien zat ook mniin oudere broer op het Seminarie. Ik had dus een voorbeeld. Ondertussen is mijn broer wel uitgetreden, maar hij zet zich nog steeds hard in voor de geloofsgemeenschap. Twee van mijn broers hebben in het Seminarie gezeten, maar ik bende enige volhouder van de drie gebleken.

De eerste worp van Daem DHM: U belandde dus in het Groot Seminarie in Mechelen? Jef Cleymans: Juist. En, eerlijk gezegd: in het begin was het verschrikkelijk. Ik was nooit intern geweest, en voelde me echt opgesloten. Het heeftj aren geduurd vooraleer ik het gewoon was. Het is zelfs ooit gebeurd dat ik samen met twee collega-seminaristen veel te laat ben binnengekomen, omdat we bij een bevriende familie naar België-Holland waren gaan kijken. Over de muur en langs de regenpijp slopen we het Seminarie terug binnen. Hadden ze ons toen ontdekt, dan had ik hier waarschijnlijk niet gezeten. (lacht) En dan moet je weten dat voor die avond op het Seminarie een kooreoncert op het programma stond. En koormuziek is nog steeds mijn grote passie, en dat was toen ook al zo. Om maar te zeggen hoezeer ik het nodig had om er eens uit te zijn. Het beterde in de loop der jaren, maar ik heb in Mechelen toch zwarte sneeuw gezien. DHM: Hoe lang hebt ii daar gezeten? Jef Cleymans: Zes jaar, met stages in het laatste jaar. Mijn voornaamste stageplaats was Deurne, maar tijdens de vakanties was ik ook in de Turnhoutse Sint-Pietersparochie actief.

Daarnaast gaf ik al catechese in Mechelen.

DHM: En toen werd u priester gewijd?

Jef Cleymans: Ja, dat gebeurde al vrij snel. Ik maakte deel uit van wat wij de eerste worp van Duem noemden. (lacht) Het bisdom Antwerpen bestond voor 1962 niet, het maakte deel uit van Mechelen-Brussel. Maar in 1962 werd dat bisdom dus opgesplitst. Monseigneur Daem, een West-Vlaming, werd als bisschop aangesteld. Ik behoorde tot de eerste groep mannen die Daem tot priester heeft gewijd. Een week na de wijding werd ik bij de bisschop geroepen. Wij zouden denken om u naar Boom te Sturen, zei hij, op de plechtstatige toon die daar toen nog bijhoorde. Waar ligt dat?, wilde ik weten. 'k En weet het ook niet, antwoordde de bisschop. Hij kwam uit de onderwijssector, was pas aangesteld als bisschop en kende de streek blijkbaar nog niet zo goed.

Mooie tijd in Boom DHM: Ging je meteen als pastoor naar Boom?

Jef Cleymans: Nee, als onderpastoor. Ik ben er zes jaar onderpastoor geweest. Ik woonde bij de deken in, mijn goede vriend Jef Verellen. Wij kwamen samen in Boom aan, en hebben er ontzettend veel plezier beleefd en gelachen. Op onze eerste dag begonnen we meteen met huisbezoeken. Maar toen we 's avonds terug op de dekenij kwamen waren onze bedden spoorloos verdwenen. Echt, ze waren nergens mneer te bekennen. Heel het huis haalden we overhoop. (geamuseerd:) Uiteindelijk bleken de ontnsantelde bedden in de kelder te staan. De schilder wist niet dat we er al woonden, en had - vooraleer hij aan de slag gmng - de bedden veiligheidshalve maar in de kelder gezet. Hard volk, daar in Boom, de streek van de steenhakkerijen. Maar het werd een schitterende tijd. DHM: Waaruit bestond de taak van een onderpastoor? Jef Cleymans: In die dagen waren er in de meeste dorpen twee onderpastoors. Ook in Hoogstraten was dat toen nog zo. In de praktijk hadden de onderpastoors veelal een ondersteunende rol en mnochten ze vaak de vervelende klusjes opknappen. Ook stonden ze in voor specifieke taken als jeugd en catechese.


MAN IN DE MAAND Maar in Boom was dat niet zo. Daar werden de taken gewoon onder mekaar verdeeld. DHM: En toen naar Ekeren... Jef Cleyrnans: Ja. Naar mijn aanvoelen werd ik veel te rap in Boom weggehaald. Het ging een beetje te snel. Maar ik werd geroepen en gevraagd naar Ekeren te gaan. Als onderpastoor opnieuw, voor de hoofdparochie SintLambertus: tienduizend mensen. Op dat moment was er in de parochie niemand meer. Geen pastoor, geen onderpastoors. Niks. Dat was in die tijd zéér uitzonderlijk, echt heel straf. Eén ofanderefiirceur had aan de kerk een bordje gehangen: Te huur: kerk. Binnen twee maanden tijd werd er in Ekeren een volledig nieuwe ploeg geïnstalleerd. Ik arriveerde eerst, twee weken later de andere onderpastoor, en nog een maand later de pastoor-deken.

Passie voor het koorzingen DHM: Je bent wereldberoemd in Ekeren door het koorleven dat je er op gang hebt getrokken. Ben je daar al snel mee begonnen? Jef Cleymans: Ik had in Boom al een kinderkoor opgericht. De Uilenspiegels, zo genoemd omdat we repeteerden in de zaal van de parochie. Tiji heette die. Toen ik al naar Ekeren was overgeplaatst, hebben we met het koor nog een plaat opgenomen. In Ekeren hoorde ik ook meteen hopen heel goede stemmen. Hier kunnen veel kinderen goed zingen, dacht ik meteen. En in juli '68 heb ik in Ekeren mijn eerste twee kinderkoren gesticht. Ook een gemengd volwassenenkoor werd opgericht. En zo is het aantal koren in Ekeren steeds blijven groeien. De kinderen werden groter, en wilden blijven zingen. Zonder dat ze daarom meteen al bij het gemengd koor wilden aansluiten. En zo ontstond dan een koor voor de leeftijdsgroep 18 tot 25. Op dit moment zijn er in Ekeren zeven koren, waarbij in totaal 250 tot 300 mensen zijn aangesloten. Een gemiddelde van veertig per koor. Twee koren zijn wel gesticht toen ik al geen dirigent meer was. Er zijn koren voor de leeftijdsgroepen van 6 tot 8, van 8 tot 10, van 10

tot 18 en van 18 tot 25. Daarnaast zijn er twee koren voor volwassenen: een jongere versie en een oudere versie. Die laatste groep, dat is het koor waar ik mee begonnen hen. En tenslotte ook nog het semi-professionele Vocaal Ensemble Cantando. DHM: Vanwaar die passie voor koren? Jef Cleymans: Muziek heeft mij altijd veel gezegd. Je kan er echt je ziel inleggen. Bovendien is het een ongelofelijk gevoel iets datje in je hoofd hebt over te kunnen brengen op een groep. Daarnaast heeft het natuurlijk ook een pastorale kant. Langs het koorleven hen ik als pastoor in contact gekomen met honderden families en gezinnen, in vreugde en verdriet. In één koor zijn in de ioop der jaren gemakkelijk duizend kinderen de revue gepasseerd. Bovendien kom je als dirigent ook in contact met anders-gelovigen van alle mogelijke gezindheden. Enje hebt steeds een gezamenlijke passie om over te spreken: dc muziek. Het maakt er de contacten heel wat gemakkelijker op. DHM: Is het nooit moeilijk geweest om mensen voor het koor te vinden? Jef Cleymans: Nee. Dat probleem heeft zich nooit gesteld. Wel integendeel. Van jongs af aan, vanaf de leeftijd van zes jaar, is het enthousiasme om bij de koren te komen groot. Bovendien worden de koren nu geleid door mensen die ooit zelf, vaak als kinderen, als koorzangertjes begonnen zijn. In sommige gevallen zijn het mensen die nu ook professioneel in de muziekwereld actief zijn. Maar het principe is nog steeds dat alles wat voor de koren gebeurt, gratis en voor niks gebeurt. Het moet steeds op enthousiasme blijven drijven. DHM: Men noemt de Ekerse koren de "Ckoren". JefCleymans: De naam van vijf van de zeven koren begint met een C. Alleen voor de twee groepen voor de jongste kinderen, de Lambertijntjes, genoemd naar de SintLambertusparochie, is dat niet het geval. Omdat we veel Orff-muziek zongen, kozen we voor een van de eerste koren de naam Cci rmina , naar de Carmina Burana. Een ander koor kreeg de

'4t

»

;s•;

4

•.:

,

Jef Clevinan.s hij liet beeld van deken Lauwerjs: oude stijl en nieuwe stijl. naam Conwnora. Het is toevallig gegroeid, en we hebben er dan maar aan vastgehouden. Dat mijn naam ook met een C begint, daar zijn natuurlijk heel wat grapjes over gemaakt. DHM: Hoogstraten heeft ook verschillende koren. Al kennisgemaakt? Jef Cleymans: Zeker. Ik ben heel blij dat er hier zo'n goede koren zijn. Het kinderkoor, het jongerenkoor, het gemengd koor en zelfs het gepensioneerdenkoor. Ze zijn allemaal op erg hoog niveau actief.

Niet meteen positief DHM: Even terug naar Ekeren. Bent u daar lang onderpastoor geweest?

Jef Cleymans: Tot in 1980, twaalf jaar lang dus. In 1980 werd ik aangesteld in de parochie naast Sint-Lambertus als pastoor. Dat had het bisdom speciaal zo geregeld, opdat ik de koren niet zou moeten opgeven. In mijn parochie heb ik dan uiteraard nog een nieuw koor gesticht.

(lacht)

DHM: En dan komt u naar Hoogstraten? Jef Cleymans: Het was voor mij ook een

De nieuwe pastoor inn Hoog,strateii bij zijn 'Sint-Catharinakerk: Mijii kerkje in Eke ren kan niet toren en al op het hoogkoor van de Catharinakerk staan." 4

donderslag bij heldere hemel. Het was het laatste waar ik aan had gedacht. Ik werd naar het bisdom geroepen, en ik dacht dat het ging om de evaluatie van een jonge priester die al een tijdje in de parochie meedraaide. Maar vicarisgeneraal Devocht vroeg me om naar Hoogstraten te gaan. DHM: En reageerde u meteen positief? Jef Cleymans: Nee, niet meteen. Ik moest er even over nadenken. Enerzijds is het altijd tegen mijn principes geweest om ergens een put te graven om er elders één te vullen. Anderzijds was er geen enkele reden waarom ik er niet op 70u ingaan. Er waren, vond ik, onvoldoende argumenten om 'nee' te zeggen. Zeker omdat, met de jonge priester die al een tijd in de parochie mccdraaidc, dc opvolging verzekerd was. Ik heb er twee weken over nagedacht, cii heb dan uiteindelijk ingestemd. Het heeft wel zeer gedaan - na dertig jaar ben je toch met de


MAN IN DE MAAND kleinschaligheid, dicht bij de mensen.

DHM: De kerk moet terug de catacomben in...

Jef Cleymans: Zo zou je hel kunnen stellen.

JefClevmans: "Langs het koor/even ben ik als pastoor in contact gekomen niet honderden fanulies en gezinnen, iii vreugde en verdriet."

gemeenschap vergroeid-. maar ik heb de knoop toch doorgehakt. Het ogenblik dat ik mijn beslissing in Ekercn bekend moest maken, was uiteraard een moeilijk moment. Achterlaten is nooit gemakkelijk, en vooral de afscheidsviering was ontroerend en aangrijpend. Bovendien blijkt nu dat de jonge priester die mij moest opvolgen er blijkbaar nog niet klaar voor was en snel na mijn vertrek is uitgetreden. Had ik dat twee maanden geleden geweten, dan had ik het wellicht niet gedaan. DHM: U bent nu een dikke maand in Hoogstraten. Wat zijnde eerste indrukken? Jef Cleymans: Het is een schitterend stadje, met een gemoedelijke, heel prettige atmosfeer. Wat me in de eerste plaats opvalt is de drukte hier. In de meeste parochies wordt het rustiger vanaf mei en juni. Maar hier is dat blijkbaar niet het geval. Het is hier echt een drukte van belang: eerste communie, vormsel, de opening van het prachtig gerestaureerde begijnhof. 1-leilig Bloed,... (lacht:) Qua vuurdoop kan het in ieder geval tellen. DHM: Al gewoon aan de grootte van de kerk? Jef Cleymans: Da's inderdaad een verschil van dag en nacht. (lacht breediiit:) Ik denk dat mijn kerkje in Ekeren met toren en al op het hoogkoor van de Sint-Catharinakerk kan staan. Zo'n klein kerkje heeft het voordeel dat je er veel gemakkelijker een samenhorigheidsgevoel kan kweken. Als pastoor moet je er niet preken. nee. je kan er gewoon spreken. In mijn kerkje in Ekeren was plaats voor honderd mensen, maar tijdens de vieringen in het weekend waren er vaak 350 of 400 mensen. In een kathedraal zoals in Hoogstraten ligt dat uiteraard anders. De afstand tussen de pastoor en de gelovigen en tussen de mensen onderling is veel groter.

inderdaad zien aliakelen. Hoewel dat in mijn eigen parochie eigenlijk meeviel. Jarenlang trokken we zelfs meer volk dan vroeger, mensen kwamen van overal. Pas de laatste twee jaar begon het wat terug te lopen. Het doet uiteraard zeer. Het is niet prettig om iets waar je rotsvast in gelool't en waar je al je levensenergie insteekt, te zien afkalven. DHM: Hoe moet een geloofsgemeenschap. de kerk, daarop reageren? Door een andere plaats in de maatschappij in te nemen, een andere rol te zoeken? JefCleymans: Nee, dat niet meteen, denk ik. De kerk moet blijven doen wat ze doet, maar wellicht op een andere manier. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan basisgroepen, kleine groepjes die samenkonien rond het Woord, rond de Boodschap. Een hechte band kweken,

DHM: U bent bijna veertig jaar priester en hebt dus de periode van de 'ontkerkelijking' meegemaakt. Jef Cleymans: Ik heb het kerkbezoek

DHM: 't Is het Van Aertselaerplein... Jef Cleymans: (geamuseerd) Daar was ik zelf ook al achtergekomen... (th)

uilVLId:.

Alle bankakeo Persoonlijk advies op ieders maat

ERKEND

Kleinschaligheid

Een bewuste keuze voor kleinschaligheid, met de basisgroep als aanvulling bij de gezamenlijke eucharistieviering. DHM: Werkte het koorleven voor u niet min of meer als een 'basisgroep'? Jef Cleymans: Ja, het komt in ieder geval in de huurt. Ook omdat je meer samen doet dan zingen; Er wordt gepraat. er wordt gelachen, je gaat samen op kamp.... Het is in ieder geval een manier om pastoraal werk te verrichten die dicht hij de mensen staat. DHM: Wat wist u van Hoogstraten voor u hier pastoor werd? JefCleymans: Beginjaren '90 ben ik een paar jaar deken geweest in Ekeren. Ik vergaderde dus nogal eens met Fons Van Dijek, en hoorde nogal wal van wat er hier gebeurde. Voor de rest wist ik uiteraard dat er hier een prachtige kerk staat en dat er hier goed geleefd wordt. De Hoogstraatse cafĂŠs en restaurants zijn tot in Ekeren bekend. Dat je hier in de streek schitterende fietstochten kunt maken, was me ook al bekend. DHM: Was u hier al dikwijls geweest? Jef Cleymans: Al herhaaldelijk. Maar dat was meestal om mensen te bezoeken die hier in de gevangenis zaten. DHM: En nu kunt u dus de rest van Hoogstraten ontdekken. Jef Cleymans: Ik doe mijn best. Van een van de parochianen heb ik ondertussen een stadsplan gekregen, en dat helpt. Hoewel het soms toch moeilijk blijft. Als het over de Gelmelstraat gaat, dan kan je die terugvinden op het plan. Maar iedereen hier heeft het ook over cle Siatie en daar is op het plan nergens iets van terug te vinden.

MAKELAAR

40 U

L: "7

JM§

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54 Erkenning Centroledienst Verzekeringen 11590 23b


"De moeder van alle verkiezingen" Op 13juni worden we opgeroepen om deel te nemen aan de hoogmis van de democratie. Nog goed twee weken scheiden ons dus van wat de poltieke wereld en dito media ons voorhouden als 'de moeder van alle verkiezingen'. Van bombast gesproken. Want het belang dat ze aan deze verkiezingen - volgens tenoren 'staat de democratie zelf' op het spel - geven, weerspiegelt zich niet in de kandidaten waar we weer voor mogen kiezen. Van alle kandidaten op verkiesbare plaatsen zijn er weinig nieuwe gezichten. Veel kans dat alle assemblées weer voor een groot deel zullen bevolkt worden door hen die er vorige legislatuur ook inzaten. Hebben ze dan gedurende die vier jaar niet alles gedaan om de democratie te redden? Gaan ze dat dan de volgende vier jaar doen als ze opnieuw verkozen worden? Of vrezen ze vooral uit de boot te vallen? Het gevolg dat men ons voorspiegelt is, dat we anders worden overgeleverd aan de nukken van een stelletje ongeregeld dat 'grote kuis belooft te houden', een soort schoonmaak waar ook Slobodan en de Navo mee bezig zijn. Zo'n alternatief is natuurlijk geen prettig vooruitzicht en hopelijk worden we ervan bespaard. Maar of er iets verandert door aan de oude vertrouwde politieke kaste je stem te geven, daar kan over geredetwist worden. Enfin, de dames en heren presenteren zich aan de bevolking en bezweren ons 'de democratie te redden'. Op de meeste lijsten vinden we gemeentegenoten terug, van een paar is het zelfs zo goed als zeker dat ze opnieuw een mandaat halen. Anderen zijn niet zeker, maar lenen hun gezicht en bekendheid om de programma's van hun respectieve partijen te ondersteunen. We gingen eens rond om te kijken wie zich allemaal geroepen voelen en wat ze met die roeping van plan zijn. Het Vlaams Blok heeft ook twee Hoogstratenaars op zijn lijsten staan, één verkoos te zwijgen, de andere bleef onbereikbaar voor commentaar. Wat zij willen moet je dus elders lezen, zo blijven onze kolommen nog enigermate proper. De anderen stellen zich nu aan U voor!

Verkiezing Volksvertegenwoordigers (Federale regering) Arnold Van Aperen, VLD

zwakke weggebruiker.Het moet hier vooral goed om wonen zijn in deze streek : veiligheid en gezondheid. Ik probeer het voor mezelf goed

lijsttrekker voor de Kamer Arnold Van Aperen, burgemeester van Hoogstraten en Vlaams Parlementslid heeft al heel wat politieke watertjes doorzwommen. Na een schepenambt te Meer, OCMW-voorzitter en later burgemeester van Hoogstraten, kwam hij 11 jaar geleden in de Senaat terecht waar hij 7 jaar, tot bij de rechtstreekse verkiezing van de Vlaamse Raad zou zetelen. Bij de verkiezing van 21 mei 1995 koos hij voor deze Vlaamse Raad en haalde er als tweede op de VLD.ljst 10.605 voorkeurstemmen. Dit keer vinden we hem terug als lijsttrekker voor de Kamer. Het wordt stilaan een ruime palmares, maar waarom deze overstap vroegen wij ons af. "De keuze voor de partij. dat zal wel duidelijk zijn, he. Ik sta al jaren op de VLD -lijst en daar voel ik mij goed bij. Dit maal heeft men mij vanuit het bestuur gevraagd om de Kamerlij st te trekken en ik ben daar zonder problemen op ingegaan. Voor mij persoonlijk had het even goed het Vlaams Parlement kunnen zijn . Maar als zowel het dagelijks bestuur van de VLD als dat van de twee arrondissementen vinden dat ik het beste rendeer op de kamerlijst, dan is dat voor mij ook goed. Ik heb dezelfde items die ik nu zal tegenkomen in de Kamer allemaal al gezien in de Vlaamse Raad. De prioriteiten voor de streek zullen voor mij, zoals ook voorheen ,blijven liggen op de sociale voorzieningen met op de eerste plaats de tewerkstelling. Daarbuiten vind ikde veiligheid zeer belangrijk. Maar dan bedoel ik wel de veiligheid in de ruime zin, niet enkel op politioneel vlak, maar ook de veiligheid voor de

rel

Ie hebben, cii dus moet dat voor een ander even

goed zijn. Dat is zo een beetje mijn richtlijn.Vandaar dat ik bijvoorbeeld altijd zo gehamerd heb op een goede ambulancedienst niet goed opgeleid personeel en een prima uitrusting. Als ik er ooit kom in te liggen dan wil ik dat dat goed is , dus moet het voor een ander ook goed zijn. Mijn verwachtingen voor deze verkiezing 7 Ik hou mij nooit bezig met opiniepeilingen, ik maak dan ook geen pronostieken. Ik verwacht eigenlijk geen grote verschuivingen. Maar ik ben altijd blij als we kunnen houden wat we hebben en eventueel een beetje bijwinnen. Vorige keer hadden we één verkozene. Het zit er nu wel in dat we er een tweede kunnen hij winnen, en dan zal ik zeker dik tevreden zijn. Maar dat hangt veel af van de apparentering Verder heb ik eigenlijk van niemand schrik, ook niet van het Vlaams Blok. Ik overroep dat niet en ik minimaliseer dat ook niet, en dat is voor alle groepen zo. Ik zeg altijd : God moet zijn getal hebben , van elke soort wat. De ene denkt zo, den ander zo. Ik zal ook wel mijn goei kanten en mijn minder goede kanten hebben en ieder beoordeelt dat op zijn manier. Ik hoop alleen maar dat de verkiezingscampagne sereen en deftig verloopt en de rest zien we later wel."

F[ ae herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

pp .e0Ie

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE rIeNa:s

5 uur.

op:::::ioen.

29


VERKIEZINGEN Waarom doet Meyvis al deze moeite? 'Uit liefde voor de partij en omwille van mijn overtuiging. De voedingsbodem hiervan lag bij ons thuis. In het café van mijn ouders, vroeger naast het stadhuis, waren de uitbetalingen van de socialistische mutualiteit en vergaderde de socialistische vakbond. Met het jongerenpact van de SP komen de jong-socialisten meer aan bod. Binnen de groep Rosa met o.a. S. Stevaert werken wij aan de politieke vernieuwing. Een paar opvallende punten uit ons programma zijn: de vierdagenwerkweek én het recht op kinderopvang voor werkende mensen. Dit is niet alleen een belangrijke sociale dienst maar het is ook een middel om werkgelegenheid te scheppen. Persoonlijk wil ik me ook inzetten voor de herwaardering van de dorpskernen en het weren van hel zwaar verkeer. Voor de jongeren ijveren wij voor het recht op fuiven en samen vormen we een buffer tegen het Vlaams Blok.' Hoe belangrijk zijn deze verkiezingen voor Luc? 'Ik ben nu ongeveer vier jaar voorzitter van de Hoogstraatse SP. Voor mij zijn deze verkiezingen een soort pré-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen én een eerste grote test want het zijn voor mij ook de eerste verkiezingen. Na de gemeenteraadsverkiezingen houden wij een algemene vergadering met nieuwe bestuursverkiezing voor onze partij. Wie dan voorzitter wordt, is een zorg voor later.'

Luc Meyvis sP 5de plaats Kamer van volksvertegenwoordigers Luc Meyvis, voorzitter van de socialistische partij, afdeling Hoogstraten, vertegenwoordigt onze streek op de SP-Iijst voor de (federale) Kamer van volksvertegenwoordigers van het arrondissement Mechelen-Turnhout. Hij is ook de enige Hoogstraatse SP'er die je zondag 13juni op de lijsten zult vinden. 'Voor ons is de vierde plaats een echte strijd plaats maar ik wil met mijn vijfde plaats ool mijn uiterste best doen want de Noorderkemper is misschien wel de zwakste streek van hee Vlaanderen voor onze partij. Daarom ga ik d& volgende dagen en weken enkele duizender huisbezoeken doen in Hoogsiraten, Rijkevorse en Merksplas. Misschien kunnen we dan om aantal stemmen verdubbelen: 1500 stemmen is het kanton Hoogstraten zou heel mooi zijn.'

voor een kwaliteitsvolle leefomgeving waarde land- en tuinbouw optimaal kan samengaan niet de andere ruimtegebruiker.Ook welzijn vind ik zeer belangrijk, waarbij het gezin de hoeksteen is van onze maatschappij, en de nodige aandacht oor het verenigingsleven niet al zijn vrijwilligers. Als schepen voor het bejaardenbeleid besef ik maar al te goed hoe onze senioren een waardige oude dag moeten kunnen hebben. Ook kinderopvang waardoor vrouwen seinakkeljk zouden kunnen gaan werken, en aandacht voor zieken en anders-valide mensen blijven voor mij belangrije thema's. Ik'. erwacht wel dat ik een steentje kan bijdragen waardoor de partij zal vooruitgaan.De CVP heeft als regerende partij toch goed werk ecleverd de voorbije vier jaar. En moest ik verkozen worden dan zal ik de slogan die ik op mijn folder heb staan omzetten in daden maximum inzet voor de mensen en voor de '.treek. Het zal dan wel van de voorkeurstemmen afhangen want vorige keer in '95 had de CVP 4 verkozenen voor de Kamer in dit kiesdistrict. Volgend jaar zijn het terug provincieraadsverkiezingen. We zullen nu eerst afwachten wat dit wordt en dan zien we volgend jaar weer terug."

Annie Desmedt,

cvP 7de plaats Kamer Naast haar functie als schepen in de gemeente Hoogstraten zetelt Annie Desmedt reeds vanaf 1991 voor de CVP in de Antwerpse provincieraad. Toen behaalde zij 2.443 voorkeurstemmen. Bij deze verkiezing staat zij ditmaal op de Kamerlijst. Een tegenzet van de CVP tegen de VLD-lijsttrekker Arnold Van Aperen? "Ja, men heeft mij speciaal gevraagd om op de Kainerlijst te staan als tegenzet tegen Arnold Van Aperen. En ik wil mij inzetten voor de CVP omdat de mensen daarin centraal staan en de gelijkheid en solidariteit daarin een grote rol spelen. Als prioriteiten zie ik vooral een sterker plattelandsbeleid met leefbare en veilige dorpskernen en veilige fietspaden voor onze schoolkinderen. Daarnaast een ruimtelijk beleïd

I1 Kwaliteits vloer- en wandtegels

Marmer en graniet

Bourgondische dallen

Meerseweg 135 B, 2321 Ftoogstraten-Meer - Tel. 03/317.01.20. Fax. 031317.01.27. 7 dagen op 7 dagen open van 9.00 - 18.00 uur.


VERKIEZINGEN

Verkiezing Volksvertegenwoordigers (Vlaamse Raad)

Jef Van Looy,

cvP Vlaams Parlement 3de plaats Vier jaar geleden werd Jef Van Looy, schepen in de gemeente Hoogstraten, met 9.785 voorkeurstemmen verkozen in de Vlaamse Raad. Voordien zetelde hij na de verkiezing van 24 november '91 vier jaar in de Kamer van volksvertegenwoordigers. De Vlaamse Raad schijnt hem wel te bevallen, gezien hij ook nu weer terug te vinden is op deze lijst al heeft hij dan een stapje in de rangschikking moeten terugzetten. "Ja, ik ben van de tweede naar de derde plaats verschoven, maar dat heeft alles te maken met onze voorkeur om vrouwen hoog op de lijst te plaatsen, ook al is het vaak nog maar een begin. Ik blijf in ieder geval kandidaat voor het Vlaamse Parlement omdat wij hiermee het dichtste bij de mensen staan. Ik heb daar toen voor gekozen en ik zou niet weten waarom ik zou veranderen. Al dc dossiers over milieu en mobliteit worden hier behandeld. De Kamer is dan misschien wel het politieke hart van België maar daar worden meer de algemene dossiers aangepakt. Voor onze regio blijft één van de voornaamste punten nog altijd de tewerkstelling. Hoogstraten zelf zit momenteel wel goed, maar voor gans de Kempen moeten we toch streven naar een duurzame en ook kwuliteitsvolle tewerkstelling. Een koppeling van hoog-technische arbeid aan tewerkstelling voor laaggeschoolden is hier in de streek toch wel erg belangrijk. De werkloosheid hij vrouwen en vooral bij laaggeschoolde vrouwen blijft hier in de Kempen toch wel hoog.

[en tweede belangrijk punt is de mobliteit waar we dreigen te verzuipen als er niet dringend een aantal maatregelen worden getroffen. En dat lossen we niet op door nieuwe wegen of ringen aan te leggen, maar vooral door onze hoofdassen vast te leggen in het structuurplan. Als dat op punt staal kunnen wij hier bij ons alle zwaar verkeer, dat hier niet moet zijn, gaan afleiden. Denken we maar aan al dat zwaar verkeer dat van Massenhoven komt of van Turnhout en dat via Oostmalle zo naar ons en de E19 komt. Dit moeten we kunnen afleiden via Oostmalle naar de ring rond Brecht in het kader van de HSL. Hier kan dat verkeer zo dc E19 op Mobiliteit en tewerkstelling, dat worden de prioriteiten voor de volgende jaren. Persoonlijk zie ik met deze verkiezingen niet zoveel verschuiven. Maar het minste dat er toch iets verschuift, dan heeft deze coalitie geen meerderheid meer en moet er gekeken worden hoe de andere partijen het er vanaf gebracht hebben. Van een coalitie met drie heb ik wel wat schrik.''

Juul Verhuist Agalev 3de Plaats Vlaanise Raad

Waarom ikbij Agalev op de lijst sta? Die partij ligt mij het meest, omdat we daar ook plaatselijk mee bezig zijn. Ik wil de mensen hier ook een alternatief bieden, omdat de huidige meerderheid mij lokaal niet zint." En waarom opkomen voor de Vlaamse Raad? "De werking ervan stuit aan bij hetgeen de geineeliteinad behandelt. Indien gekozen, maar dat is zeer onwaarschijnlijk, dan moet ik ook kiezen. Het lijkt me onmogelijk om dan ook nog een mandaat als schepen of burgemeester uit te oefenen. Een Vlaams mandaat en een plaatselijk kun je nooit samen goed doen." Zoals reeds gezegd zijn de ambities van Juul bescheiden blijven. Door op te komen wil hij bijdragen tot een versterking van Agalev in de Vlaamse Raad. Indien er een stemmenwinst zou zijn, dan kan Agalev in het arrondissement Turnhout misschien twee zetels bezetten. "Agalev is natuurlijk een milicupartij, veel meer dan de andere partijen staan ze aldus voor een beter leven in de toekomst. Men wil zeker niet iets verbieden, wel mogelijk maken dat de mensen in de toekomst nog kunnen leven. Neem nu de gevolgen van de CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde, die zijn hopeloos als we niet anders gaan leven. Ook de manier waarop we ons verplaatsen, is een thema van Agalev, evenals afvalpreventie als onderdeel van een duurzame maatschappij. Verder sta ik achter de idee van een grotere solidariteit tussen rijk en arm, dus minder belasting op arbeid maar wel een vermogensbelasting. Solidariteit is ook ruimer dan het eigen volk : aandacht dus voor ontwikkelingslanden, maar eveneens voor vluchtelingen. En meer verdraagzaamheid op gebied van leven (gezinsvormen, homo of lesbienne, gelovig of niet). Hoe je wil leven, bepaal je uiteindelijk toch zelf.''


Marcel Van Ammel, VLD

w

vierde opvolger Vlaamse Raad Naast schepen in de gemeente Hoogstraten is Marcel Van Ammel sinds anderhalf jaar ook provincieraadslid voor de VLD, als opvolger van de Turnhoutenaar Gladinez. Dit keer, er zijn nu immers geen provincieraaadsverkiezingen, vinden we hem op de lijst voor de Vlaamse Raad met als lijsttrekster Marleen Vanderpoorten. Marcel staat op de vierde opvolgersplaats. Een niet verkiesbare plaats. Waarom vroegen we hem. ?

ik blijf volledig achter de gedachte van ilc VLD staan. Dit is het moment omje ook eens op een andere manier in te zetten voor de partij. Dii wil helemaal niet zeggen dat ik volgende keer niet meer terug voor de provincie zal opkomen. Dat zijn twee verschillende zaken. Ik heb vroeger, twee verkiezingen geleden ook eens op de lijst voor de Kamer gestaan op de achtste plaats. Ik haalde toen 1.567 voorkeurstemmen.

Op de eerste plaats kom ik op voor meer veiligheid in de streek. Ik denk dan vooral ook aan veilige fietspaden voor onze jeugd. Dit laat

VERKIEZINGEN hier nog altijd veel te wensen over ondanks een aantal inhaalmaneuvres. Er is indertijd veel beloofd, maar dan moeten ze het ook uitvoeren, he ! Denk maar aan de baan Wortel-Merksptas, de omgeving van Oostmalle, enz. De Noorderkempen wordt over het algemeen nog erg stiefmoederlijk behandeld vanuit Brussel. We moeten eens wat sterker op tafel durven kloppen, zowel op vlaams als op federaal niveau. Arnold Van Aperen heeft een serieuse inbreng, daartwi fel ik niet aan. Maar het is toch vooral in de regering dat ge het moet waarmaken, eerder dan in de oppositie. Persoonlijk hoop ik natuurlijk een goede score te halen, hoewel de plaats niet direkt de beste is. Ik heb die plaats aanvaard om ook een beetje een regionale spreiding van kandidaten te hebben. De partij kiest vooral kandidaten die al een schepenfimnctie uitoefenen of provincieraadslmd zijn. Daarom heb ik mij ook ter beschikking gesteld. En als dat dan de vierde of de vijfde opvolgersplaats is, dat maakt dan ook niet veel meer uit. Volgens dc prognoses zit er voor ons wel een tweede verkozene in, maar dat zal niet zo gemakkelijk zijn. We moeten ook afwachten wat bijvoorbeeld het Vlaams Blok gaat doen. In principe moeten wij een goede score halen, maar dat zet zich niet noodzakelijk altijd om in zetels."

Met lichtpen en magneetkaart Dat we op 13 juni weer met zijn allen onze democratische verplichtingen moeten gaan vervullen zal onderhand wel duidelijk zijn, daar is niks nieuw aan. Sedert de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht, hebben we dat al dikwijls moeten doen. Nieuw is dat we ditmaal niet naar de 'stembus' worden geroepen, maar naar de 'stemcomputer'. Op de drempel van de 211 eeuw komt de technologie de burger helpen om zijn vertegenwoordigers aan de volkswil te onderwerpen. Of die burger hiermee gediend is, laten we in het midden. Sneller, juister en met minder volk, daar is het de overheid om te doen. Ten opzichte van vorige verkiezingen is het zeker een grote verandering, want door het stemmen per computer is niets meer hetzelfde als vorige keer. Weg stembiljetten van diverse kleur en grootte waar je kop nog staart aan kunt krijgen, weg dikke rode potloden waarvan de punten afbreken, weg overvolle stembussen met groot hangslot, weg ook telbureaus en tellers. In de plaats komen voortaan stemcomputers, lichtpennen, magneetkaarten, syteenidiskettes en totalisatie-computers; snel, clean en accuraat. Of zitten er nog verborgen kantjes aan de moderne technologie ten dienste van democratie?

Apparatuur Hoogstraten is één van de 201 Belgische gemeenten waar elektronisch zal gestemd worden. Om dit vlot te laten verlopen is een hele batterij materiaal - in het jargon 'hardware' genaamd - aangekocht, namelijk 79 'Personal Computers'. Daarvan zijn cr64 PC's die dienen om uw stemmen te verzamelen, 15 PC's voor de voorzitters van de stembureaus en 2 PC's voor de totalisatie van de stemmen, zeg maar het tellen van de stemmen en het berekenen van de uitslagen. De aanschaf van die apparatuur is een kostelijke zaak. Een stemopnemingsmachine kost immers ca. 50.000 Fr., de machines voor de voorzitters en de totalisatie elk zo'n 70.000 Fr. Een eenvoudige rekensom brengt ons tot 4.250.000 Fr. voor Hoogstraten. Gelukkig dragen de hogere overheden hun steentje hij (Federale staat. Vlaams gewest en provincie) zodat de gemeente nog slechts ca. de helft voor zijn rekening moet nemen.

Software Nu hebben computers de eigenaardige eigenschap dat ze, hoewel volledig in orde, niet wer-

ken zonder hevelen en instructies, 'software' heet dat. Wie de software heeft, kan de computer voor hem laten werken. Nu is het geheugen van de stemmachines en de andere PC's nog leeg, ze hebben nu nog geen instructies, buiten hun BIOS (enkel die software om het apparaat aan te schakelen en zijn eigen delen te kennen). De software opladen behoort aan de voorzitters van de stembureaus en het kantonhoofdhureau voor de tellingen. Zij krijgen de diskettes met de software de dag voor de verkiezingen. Alle gegevens op de diskettes zijn 'geë ncrypteerd' (= geheimschrift - niet leesbaar, zelfs als de gegevens zichtbaar gemaakt kunnen worden). De toegang tot de programma's is beveiligd met een paswoord, dat alleen gekend is door de voorzitter en dat hem afzonderlijk bezorgd wordt. Net voor de opening van het stembureau laadt de voorzitter de software op de computers en test de werking van de machines. De kiezing kan beginnen.

Met lichtpen en magneetkaart Elke kiezerkrjgt van de voorzitter een magneet-

kaart (ziet er uit als een parkeerkaartje), dat hem toegang verschaft tot de steminachine. Na het aanduiden van zijn keuze met de lichtpen op het beeldscherm, geeft de machine het magneetkaartje terug aan de kiezer. Op de magneetstrip staat nu op wie hij zijn stem heeft uitgebracht. Buiten het stemhokje steekt hij zijn kaartje in een elektronische stembus, die op zijn beurt de gegevens bewaart en ze op het einde van de kiesverrichtingen op diskettes opslaat. De elektronische stembussen worden verzegeld en bewaard voor eventuele controle nadien. Zoals vroeger de verzegelde stembussen naar de telhureaus werden gebracht, gaande diskettes met alle gegevens van de kiezers na het sluiten van het stembureau naar het kantonhoofdbureau voor de telling, in dit geval de 'totalisatie'. Het grote voordeel van elektronisch stemmen is immers dat de computer, of liever zijn programma, alles telt op het ogenblik dat hij de stemmen krijgt, alle gegevens bewaart en alles dus netjes geteld is als de voorzitter zijn stembureau sluit. Daarin ligt dan ook de grootste winst voor de gemeenten: er zijn geen telbureaus meer en dus ook geen tellers. Indien de stemmen op de oude


VERKIEZINGEN

wijze moeten geteld worden, zouden voor deze verkiezingen hiervoor in het kantonhoofdbureau Hoogsiraten liefst 216 mensen nodig geweest zijn. Heel wat burgers die traditioneel worden aangesproken om de zondagmiddag in het telbureau te komen doorbrengen, mogen ditmaal rustig thuisblijven. Ze hoeven er zelfs geen doktershriefje voor binnen te sturen. Op het kantonhoofdbureau worden de diskettes die per set komen van 10 gemixte stembureaus in de totalisatiecomputer geladen en verwerkt. Een paar minuten later is de uitslag bekend.

Altijd juist? De computer heeft de reputatie geen fouten te maken, computerfouten zijn altijd het gevolg van fouten aan het programma, en dat wordt door mensen gemaakt. Als de computer de juiste instructies heeft gekregen, d.w.z. als zijn programma juist geschreven is en alle vereiste instructies bevat, kan er niets verkeerd gaan. Vermits de programma's geschreven zijn door experts, valt er niets te vrezen. Het ministerie van binnenlandse zaken, dat de opdracht voor het schrijven van de programma's voor de verkiezingen heeft gegeven, zegt dat er niets fout kan gaan. De systemen zijn tot en met getest, alle fouten zijn er al lang uitgehaald: 'Op 13 juni kan en zal er niets fout gaan'. Is dat een garantie dat de registratie van de stemmen ook verloopt zoals de kiezer ze bedoeld heeft? Dat het aantal kiezersjuist geregistreerd wordt en het aantal door hem uitgebrachte stemmen zal kloppen met wat men had moeten bekomen bij gewone telling, daaraan twijfelen weinig. Dat zijn immers eenvoudig te controleren zaken. Maar wie garandeert dat er met de stem van de kiezer niet geknoeid wordt in de computer? Gerard Bodifée, wetenschapsjournalist, uit zijn twijfels in een goed gedocumenteerde column in Knack (nr.15 van 14 april 1999). Naar zijn mening ligt het probleem hierin, dat de verrichtingen die de kiezer doet, niet rechtstreeks door hem waarneembaar zijn. Vroeger maakte hij op een stembiljet een bolletje rood, nu is er geen stembiljet meer en hij kan dus het resultaat van zijn handeling niet aanschouwen. Nu duidt hij met een lichtpen een bolletje van zijn keuze aan, keuze die vervolgens op zijn magneetkaart geregistreerd wordt. Maar de kiezer kan dat zelf niet meer zien, alleen apparaten met door specialisten gemaakte programma's kunnen die voor de kiezer onzichtbare bewerkingen uitvoeren. Wanneer de kiezer op X stemt, en op het scherm wordt dat bevestigd, maar de computer noteert in het geniep dat hij voor Y heeft gestemd, merkt niemand daar wat van. Gerard Bodifée zegt het zo: "Een stem die aan een computer wordt toevertrouwd, is te vergelijken met een traditioneel stembiljet dat in een doos wordt gestopt vol kleine duiveltje.s met rode potloden en gommetjes. Niemand weet wat binnen gebeurt, maar de overheid belooft plechtig dat de duiveltjes overal zullen ajblijven. Wie dit systeem invoert, creëert de wapens voor een stiekeme oorlogvoering tegen de democratie. Zelfs al zouden doeltreffende beschermin gen bestaan, dan nog werkt het systeem niet democratisch, omdat het volk niet zelfde verwerking van de gegevens controleert, maar de experts moet geloven. De overheid vertrouwt de experts en vraagt de burger dat ook te doen, waardoor zij het principe van controleerbare verkiezingen, waarop de democratie steunt, virtueel opheft. De overheid put zich uit in geruststellingen dat het systeem waterdicht is; de experts kunnen zich niet vergissen. Geloven of niet, met of zonder Gerard Bodifée, op 13juni zullen we met leespen en magneetkaart ons 'bolleke' moeten kleuren want een stembiljet zullen we niet krijgen. En thuisblijven mag ook al niet. 10

Verf Behang Gordijnen Vloerbeldeding Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78


Een ambassadeur in Hoogstraten Het is aan weinigen gegeven om de belangen van ons land te behartigen in het buitenland. De Belgische staat doet beroep op zo'n 350 man sterke keurgroep van diplomaten die uitverkoren zijn om het nationale belang te dienen. Een diplomaat leidt een 'ander' leven, deels noodgedwongen, deels uit Vrije keuze. Jan Matthysen en zijn echtgenote Agnes Aerts hebben voor het 'nomadenbestaan' van een ambassadeur gekozen. Zij waren erbij toen de Muur werd neergehaald, zij resideerden in Belgrado toen Joegoslavië zich in de wurggreep van een hartverscheirende burgeroorlog bevond. Tussen twee langdurige periodes van uithuizigheid in verblijven JAN MATHYSSEN en zijn vrouw in Hoogstraten. Dat betekent geenszins dat zij kunnen genieten van een langverdiende rust. Integendeel, het werk in eigen land vraagt evenveel energie en toewijding... Hoe hen je ertoe gekomen te zoeken naar een carrière in het diplomatenmilieu en hoe word je diplomaat? Na mijn universitaire studies Hedendaagse Politieke Geschiedenis zocht en vond ik emplooi in het onderwijs. Het was een 'lot' dat de meesten van mijn studiegenoten beschoren was. Ik had al snel in de gaten dat een loopbaan in het onderwijs mij nooit tot het einde van mijn beroepsleven voldoening zou kunnen schenken. Op een gegeven moment geefje de vakken die je prefereert en heb je de klassen die je verkiest en that's it.. Ik zocht een andere uitdaging en vaak dacht ik aan de profetische woorden van één van onze profs die ons altijd voorhield dat er meer beroepsmogelijkheden waren clan er initieel leken te zijn. We moesten verder

voorwaarden vnldncn Tn orste moet je in het bLit LijII van ccii uiiivetsiialr diploma en ten tweede mag je niet ouder zijn dan 40 jaar op het ogenblik dat je de examens aflegt. Die examens bestrijken een brede waaier van onderwerpen en het ligt voor een groot gedeelte aan je eigen motivatie en inzet omje met de vereiste kennis vertrouwd te maken. Dat betekende dat ik bijscholing moest volgen. Ik heb me moeten verdiepen in materies waarmee ik beroepsmatig op dat moment niets te maken had. Ik denk aan internationaal recht, economie, buitenlandse handel en vreemde talen uiteraard. Telkenmale ik bepaalde examens afgelegd had, moest ik angstvallig wachten op de uitslag. We begonnen met pakweg 1000 kandidaten en na elk examen vielen er een pak kandidaten af. Het was een echte afvallingsrace en finaal schoten er nog een 5-tal mensen over en ik was er daar

maar goed ook. In 1984 ging ik aan de slag op de diensten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Na een opleidingsperiode van 2 jaar verwierf ik de rang van attaché. Je wordt immers niet onmiddellijk tot ambassadeur gebombardeerd... Je wordt constant geëvalueerd en je moet een aantal stappen doorlopen vooraleerje tot ambassadeur benoemd wordt. In 1986 trokken Agnes en ik naar Bonn. Na 4 jaar dienst in Bonn volgde 4jaar Oost-Berlijn. De Muur stond er nog en op dat ogenblik kon niemand vermoeden dat de val van het ijzeren Gordijn zo dichtbij was. Na de samensmelting van Oost- en WestDuitsland zijn mijn echtgenote en ik nog een tijd in het herenigde Berlijn gebleven. Na een bewogen Duitse periode zijn we vervolgens naar het woelige Belgrado verhuisd. Naar aanleiding van die overheveling heb ik de rang van Belgisch ambassadeur verworven. Je moet dus een hele weg afleggen vooraleerje als ambassadeur door het leven kan gaan.

Na uw driejarig verblijf in Belgrado keerde u terug naar België. Wat doet u nu?

Jan )l.lati/uvsen in liet gezelschap van Milo.revic en minister van Buitenlandse Zaken Ene Dervcke.

kijken dan onze neus lang was, daar kwam het eigenlijk op neer. Toen ik 30 jaar jong was, rijpte de idee deel te nemen aan de examens die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken jaarlijks werden uitgeschreven om nieuwe 'recruten' aan te werven. Om aan die examens te mogen deelnemen, moet je in principe aan 2

één van. De selectieprocedures houden dus op geen enkele manier rekening met de politieke voorkeur van een bepaalde kandidaat. De politieke kleur is irrelevant. Het heeft totaal geen zin één of ander politiek zwaargewicht voor de kar te spannen omje een handje toe te steken. De selectie verloopt volkomen objectief en dat is

Ik ben nu actief op de diensten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en ik houd mij als hoofd van de NATO-dienst bezig met alle ontwikkelingen die voor de NATO, en de rol van België hierin, van belang zijn. Momenteel heb ik de handen vol met de crisis in Kosovo. De ervaring uit Belgrado is daarbij bijzonder nuttig. Het komt er vooral op aan dat onze dienst, onder andere via intensieve contacten met onze ambassades, volgt hoe de houding van onze bondgenoten ten opzichte van het conflict in Kosovo evolueert. Aan de hand van al die stukjes informatie formuleren wij het standpunt dat België kan innemen. Wij zorgen ervoor dat onze minister van Buitenlandse Zaken tot in detail geïnformeerd blijft over alles wat direct of indirect met het conflict in Kosovo te maken heeft.

11


IN TER VIEW Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perfekt te onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taal gras, grote ot kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna-verkoop u een perfekt funktionerende grasmaaier. Jarenlang. Honda. Altijd een perfekt resultaat.

J .STOFFELS-PAULUSSEN Mirtderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel, 031314.41.15

IO1TDA.

GS

8&Iaokssevvs ssen 0O GSI

'I lagx4w

'N\

Che teei0 e. 05

12

Dankzij uw functie als ambassadeur krijgt u regelmatig de kans de groten der aarde te ontmoeten. Zijn er figuren bij die een diepe indruk op u hebben nagelaten? Het is inderdaad één van de privileges van het ambassadeur-zijn dat je de kans krijgt kennis te maken met wereldleiders, met mensen die een stukje geschiedenis bepalen. Alle topfiguren uit de politieke en diplomatieke wereld stralen iets uit. Zij zijn gelouterd door de weg die ze hebben moeten afleggen om de top te bereiken. Wie is er mij in het bijzonder bijgebleven ?... GENSCHER, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken van WestDuitsland is zo een politicus die een heel diepe indruk heeft gemaakt. MILOSEVIC, DE PAUS, ... er zijn er zovelen... Ik kan me nog goed het enthousiasme herinneren waarmee GORBATCHOV ontvangen werd tijdens zijn bezoek in Bonn. Het was de tijd dat Duitsland in de ban was van een ware Gorbimania. Hij betoverde het Westen met zijn Glasnost-en Perestroikapolitiek en charmeerde ons met zijn on-Russische manier van doen. François MITTERAND, dat was ook een heel aparte ervaring. Die man had een ronduit charismatische uitstraling en was bijzonder weisprekend. Mitterand bezat de unieke gave om een complex probleem in één zin te vatten. Dat is er weinigen gegeven. Maar het zijn uiteraard niet alleen de ontmoetingen met grote politieke leiders die ons werk zo apart maken. We krijgen ook de kans een stukje geschiedenis live mee te maken. Toen in 1989 de Muur viel, zaten Agnes en ik in Oost-Berlijn. Ik was aanwezig in het Oostduitse parlement toen dit zichzelf en de staat onthond en besliste zich te herenigen met West-Duitsland. Later volgde een receptie waarop de Oostduitse staat officieel afscheid nam van zijn diplomatiek corps. Ik kan me nog levendig herinneren dat ik getuige was van de ontbinding van de Oostduitse diplomatieke dienst. De gangen van het DDR-ministerie van Buitenlandse Zaken stonden vol met volgepakte dozen. Al die ambtenaren zaten de volgende dag zonder werk. Je kan je inbeelden dat dat beklijvende momenten waren.

U zat steeds in regio's waar grote veranderingen plaats vonden. In Berlijn werd de Muur opgedoekt, u trok naar Belgrado. Hoe heeft u die veranderingen ervaren? Heeft u er zelf voor gekozen om naar Oost-Berlijn en Belgrado te worden uitgezonden? De stad waar je als ambassadeur terecht komt, kun je niet zelf bepalen, maar je kunt wel argumenten aanreiken. Het komt er in feite op neer dat het Ministerie aan de hand van een vragenlijst peilt naar je familiale toestand. Hoe oud zijn de kinderen ?Zijn ze nog schoolplichtig ? Welke studierichting hebben ze gekozen '? Dergelijke vragen worden je voorgeschoteld telkens een 'mutatie' naar een ander land ter sprake komt. Als ambassadeur blijfje doorgans drie tot vier jaar in hetzelfde land. Er is geen duidelijk afgebakende termijn die bepaalt hoe lang je ergens mag of moet verblijven. Men houdt rekening met de specifieke omstandigheden van het betreffende land om je verblijf al dan niet te verlengen. Het ligt voor de hand dat steden als Parijs.. Londen of New York bij de meeste diplomaten hoger op het verlanglijstje staan dan pakweg Khartoum of Addis Abeba... In principe gebeurt de toewijzing van een bepaald land aan een bepaalde diplomaat op grond van objectieve criteria, maar eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat bij de toewijzing van 'populaire' oorden een stukje lobbying kan spelen. Ik heb me het verblijf in Berlijn en Belgrado nog geen seconde beklaagd. De val van het IJzeren Gordijn heb ik van dichtbij kunnen volgen uiteraard. Op het moment dat de eerste brokstukken uit de Muur werden geslagen, bevond ik mij niet in Berlijn. We waren met een Belgische senaatscommissie op werkbezoek in Gorleben. Gorleben was een klein plaatsje in West-Duitsland, vlakbij de grens met OostDuitsland. Er bestonden plannen om er nucleair afval te stockeren. Ik kan mij nog herinneren dat we ons op een bepaald moment op één van de uitkijktorens bevonden en dat we uitkeken over een uitgestrekte vlakte, gelegen achter de prikkeldraad en concertina' s die Oost-Duitsers moesten afschrikken te vluchten naar de vrijheid in het buurland. Een van de aanwezige senatoren vroeg zich luidop af hoe lang de waanzin nog zou aanhouden. Op datzelfde moment stroomden de eerste groepen Ossies binnen in West-Duitsland. Die bewuste avond logeerden we in een lokaal klein hotelletje. Her en der vingen we weliswaar berichten op dat de Muur gevallen was, maar details hadden we niet. Het was niet mogelijk die geruchten te verifiëren. Toen we de volgende dag terugkeerden, reed er plotseling een Trabantje voor ons op de autoweg. Twee jonge mensen reden in het vrije Westen. Ze straalden van geluk en hadden een Westduitse wegenkaart bij de hand. Dat beeld deed ons beseffen dat de Muur effectief gevallen was. Van de vreugdevolle hereniging in Berlijn trokken we daarna naar de oorlogsellende in Belgrado. We merkten uiteraard dagelijks dat er een oorlog aan de gang was, maar dat betekent niet dat we


INTER VIEW voortdurend op de vlucht moesten gaan voor dreigende bombardementen en dies meer. Het contact met de lokale bevolking was beperkt maar was zeker niet slecht. Onze kok slaagde er altijd wel in hier en daar dc nodige levensmiddelen op de kop te tikken. Af en toe zaten we wel zonder clectriciteit, maar we zijn nooit echt iets tekort gekomen. Eenmaal werd de ambassade beklad met slogans tegen Europa. Op dat moment was Willy Claes hoofd van de NATO. De woede van de bevolking was vooral tegen cle NATO, niet tegen België gericht. We hebben dat nooit als een persoonlijke hedreig ing ervare ii.

als ambassadeur verantwoordelijk voor een efficiënte werking van de ambassade zelf. Die ambassade wordt bemand door personeel, deels van Belgische, deels van buitenlandse nationaliteit. Die mensen moeten weten wat ze moeten doen. Ten derde is de ambassade voor een Belg in het buitenland vaak de ultieme reddingsboci als ze zich om één of andere reden in moeilijkheden bevinden. In het slechtste geval verschaft de ambassade onderdak en wordt er geld voorgeschoten om cle hoogste nood te lenigen. Het is clan ook van belang dat landgenoten op ecn snelle en doeltreffende manier worden voorteho 1 pe ii. Ten vie de is het enorm bela ngri k

Jan en Agnes Mattimvsen - Aerts

Wat zijn de specifieke taken van een ambassadeur? Wat doet u de hele dag? Je kunt het takenpakket van een ambassadeur in vier hoofdtaken uiteentrekken. In eerste instantie ben je de vertegenwoordiger van je land in een vreemde staat. Wij fungeren als het ware als voelsprieten, zeg maar verkenners van de Belgische staat in het buitenland. Het is van groot belang op de hoogte te blijven van alle politieke en socio-economische ontwikkelingen die zich in het betreffende land voltrekken. Die ontwikkelingen worden door ons op de voet gevolgd, in rapporten gegoten en overgemaakt aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken en dan in het bijzonder aan Minister Derycke. Soms vereist die taak snel en efficiënt handelen. Een vöorheeldterillustratie zal duidelijk maken wat ik bedoel: tijdens ons verblijf in Belgrado ver toefden Belgische hlauwhelmen in OostSlavonië, de grensstreek tussen Servië en Kroatië. Op een bepaald moment werd een Belgische generaal in een Servische krant volkomen ten onrechte in verband gebracht met een Naziheweging die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog heel wat kwaad bloed gezet had in Servië. Een Servisch journalist beweerde dat die generaal een afstammeling was van één de kopstukken van die bewuste Naziheweging die onmiddellijk iia de oorlog het hazepad gekozen hadden. Je zult begrijpen dat dergelijke krantenartikels de houding van de Servische bevolking ten aanzien van de Belgische strijdkrachten ten onrechte negatief beïnvloeden. Meteen heb ik de verantwoordelijke journalist gecontacteerd voor een rechtzetting. De dag daarop werden de aantijgingen aan het adres van die Belgische generaal krachtig ontkend. Ten tweede ben je

dat je goede contacten onderhoudt binnen de diplomatieke kringen die in dat land aanwezig zijn. Als je goede contacten onderhoudt niet je collega's, blijf je beter op de hoogte van de politieke ontwikkelingen. Daarbij is het minstens even belangrijk een goede relatie te onderhouden met die 'informatiebronnen' die belangrijke 'inside' informatie aanreiken. Het is logisch dat je binnen het diplomatieke milieu vooral nauwe contacten onderhoudt met je collega's van de Europese Gemeenschap, maar zelfs binnen die reeds beperkte kring komt het erop aan de 'betere' contacten te verzorgen. Neem nu dc aanstelling van Prodi tot voorzitter van de Europese Commissie. Op een bepaald monlent werden er verschillende kandidaten ten tonele gevoerd. Op dat moment is het van belang zo snel mogelijk te achterhalen hoe sterk een bepaalde kandidatuur moet wcrden ingeschat. Wat zijn de ideeën van dc kandidaatvoorzitter?, wordt hij gesteund in eigen land?, 01 je met iemand een warm of slechts een vluchtïg contact onderhoudt, maakt in het diplomatieke milieu vaak een wereld van verschil wanneer liet er echt op aankomt. Daarom nodigen wij geregeld buitenlandse gasten uit. Dat hoort er nu eenmaal hij. Het is daarom ook bijzonder belangrijk dat je echtgenote je voor liet volle pond steunt. Zonder de steun van Agnes zou ik dit leven niet kunnen volhouden. Dit werk dcie je niet twee, hoor.. Agnes verzorgt de ontvangsten, ze beheert de residentie en leidt het huispersoneel.

Door uw functie komt u geregeld in aanraking met het protocol. Stoort u dat niet? Helemaal niet ! Het protocol is onmisbaar. Elk

De ambassade als laatste toevluchtsoord En 1992 vertrck Dirk Basttaensen, laatstejaarsstuclent Muziekwetenschappen. uit Hoogstraten in het kader van het Erasmus-project (uitwisseltngsprograrnma met buitenlandse studenten naar Berlijn. Dirk had vooraf de noclige regelingen getroffen. Hij had een hotelkamer vastgelegd om de eerste dagen en nachten in cle Duitse groorstad door te brengen en er waren duidelijke afspraken geniaakt met een andere student om diens sttidentenkarner kort na ztjn aankomst in Berlijn over te nemen. Helaas liep alles tiiet zoals Dirk liet vooral geplancl had. De stude ntenkamer waarop hij gerekend had, was plotseling tiiet langer beschikbaar en het nijpende tekort aan studentenkoten in Berlijn opende niet meteen perspectieven voor een snelle oplossing. Tot overmaat van ramp moest Dirk tot zijn grote verbazing ondervinden dat zijn hankkaart niet als betaalmiddel geaccepteerd werd. Het hotel waar Dirk verbleef, toonde geen begrip eti weigerde zijn verblijf te verlengen. Daar stond Dirk. inoederziel alleen, geen geld, geen dak hoven zijn hoofd. Met liet laatste kleingeld dat hij in zijn broekzakken terugvoncl, contacteerde hi.j Jan Matthysen. Die sneicle onmiciclellijk ter hulp en zorgde ervoor dat Dirk 01) adem kon komen. Zonder de hulp van de ambassade zou zijn Berlijns avontuur wellicht van korte duur geweest zijn...

land kent specifieke gebruiken en tradities maar het protocol geeft je altijd en overal de mogelijkheidje op de gepaste manier te gedragen. Als Agnes en ik voor één of andere receptie of diner hij een bevriende ambassade worden uitgenodigd, weten wij dankzij het protocol precies wat we moeten doen. Je nioet je voorstellen dat je daar binnenkomt in een grote zaal, en tientallen deels onbekende maar zeer belangrijke diplomaten en lokale prominenten staan kris kras door elkaar... Het protocol is dan onmisbaar. Het schrijft precies voor waar de gastheer en gastvrouw zich moeten bevinden om hun gasten te begroeten en waar de gasten hun plaats krijgen. Wij kunnen bijgevolg automatisch vaststellen wie de gastheer en gastvrouw van die avond zijn, ook al hebben we die mensen misschieii nog nooit ontmoet. Het protocol is een richthaken, is een opvangnet waarop je altijd kunt terugvallen. Het zorgt voor een vorm van geinoedsrust. Trouwens, het gaat er niet altijd even "stijf" aan toe. "Ik heb er nog geen minuut spijt van dat ik mijn weg gezocht heb in de diplomatie. Mijn vrouw en ik hebben er al veel voor moeten doen, maar de genoegdoening is nog altijd even groot... We wachten nu al benieuwd af waar we straks weer terecht zullen komen." 13


een fotoverslag

Opening van het begijnhof

J)/i' jual elch'ii, iii Je 1/ach!

/0/1

24 op 25

11/ei

1996,

1/CH!

liet / 7Jc eeiiu'se niuilonnohechi c1o//'n

11/T

een fotoverslag

I

101/0 / /1/1

C).L. V,o,ot

De 'Missa Modalis voor sopraan, koor en orgel van Jos Bruurs werd opgeluisterd door het gemengd Piuskoor onder leiding ian Lor Goetschalckx met Lot Martens als sopraan.

Ontvangst op het stadhuis 14


een fotoverslag

Opening van het begijnhOf

een fotoverslag

Op zondag 2 mei is het gerestaureerde begijnhof heropend. De manier waarop dit gebeurde en het stralende weer maakten van de opening een echt volksfeest dat men zich in Hoogstraten nog lang zal gedenken. Met de opening viel het doek over restauratiewerken die zeven jaar duurden en van het begijnhof een bouwwerf maakten, tot enkele dagen voor de bewuste dag. De bewoners kunnen eindelijk van de rust van het hof gaan genieten, ook al zijn bezoekers er altijd van harte welkom. Het Convent heeft steeds gezegd dat een monument als het begijnhof aan de bevolking toebehoort, vandaar ook de uitdrukkelijke keuze voor erfpacht. Met de openingsfeesten wou men het begijohof symbolisch aan de Hoogstraatse bevolking overdragen. De feesten begonnen met een eucharistieviering, plechtig zoals dat alleen in de Sint Katharinakerk kan. In de verschillende lezingen werd verwezen naar wat mensen samen kunnen realiseren, maar ook naar het hof als woonproject. Het bewust kiezen voor buren in schril contrast met de toenemende anonimiteit in een maatschappij die bol staat van communicatiemogelijkheden. Daarna werden de genodigden ontvangen op het stadhuis. Burgemeester Van Aperen benadrukte de voorbeeldfunctie van het Hoogstraatse project en de mogelijkheden die

het museum en het hof op cultureel vlak bieden. Minister Luc Martens van cultuur verkoos in zijn kiesdistrict te blijven. Zijn boodschap vol lof werd gebracht door Edgard Goedieven, afdelingshoofd hij de dienst Monumenten en Landschappen. Daarna nam voorzitter Jef Martens het woord. Hij vertelde de kleine geschiedenis van Het Convent. Het erfpachtcontract binnenhalen was één, de restauratie zeven jaar lang in goede banen leiden en dat even lang volhouden was dé grote opgave. Na deze academische zitting trok het gezelschap naar het begijnhof, begeleid door de gilden, de vendeliers en dc fanfare. Nadat Gravin de Lalaing het lint doorknipte was het wachten op minister president Luc Van den Brande, die de gedenkplaat van het Unesco werelderfgoed zou onthullen.

Vanaf dat moment kon iedereen het begijnhof bezoeken en begon de publieksreceptie op de Vrijheid. Méér dan 15.000 bezoekers verdrongen zich op het hof en bezochten daarna het straatkunstenfestival. De autoloze feestzone bleef gespaard van schreeuwerige publiciteit, lawaaierige kermistoestanden, decibels van derderangs groepen of ander kabaal. De feestelijk gevlagde Vrijheid was op haar best, een ontmoetingsplaats voor jong en oud die genoten van de twaalf geselecteerde groepen die deelnamen aan het festival. De organisatoren schonken 14.000 gratis drankjes in voor de bezoekers uit Hoogstraten en deelden 750 kg aardbeien uit. De terrassen liepen overvol, al had de horeca zo'n toeloop niet verwacht, want om 15 uur was er nergens nog een "Bcgyn", het exclusieve hier voor Hoogstraten, te krijgen.

Tijdens de academische zitting ondertekenden de bln'ge/neesrers t'an de steden inet een door Unesco als n'ereldertgoed e,'kend begijnhof een manifest. Daarin bevestigen ze dat ze alle.s in het 'n'erk zullen stellen om de hoven op de best mogelijke manier te

Gravin de Lalaing knipt liet luit /nj de heropciinig i'aii her hol en niinivrcrpre.sident Van Den Brande onthulde de gedenkplaat van Unesco.

15


Opening van het begijnhOf

een fotoverslag

een fotoverslag

Bijna echte begijnen presenteerden een glas bij deze plechtige gebetirteitis

1 li

iP li•

w s

!

7 ijtleii d lunch Voor de genodigden ino ht 1 egijntjes Laat Be.s luit' liter otitin cIen

112


een fotoverslag

PoÊli's (•h

Opening van het begij nhOf

een fotoverslag

11(tl(1IS1ISLIl

/,, i 1 Iicatei: een ahsuide tail/are

44 -Pl 3~

,

1

di. Er ie,'den 14.00() drankjes bedeeld aan ninoners van Hoogstraten 17


een fotoverslag

Opening van het begijnhof

4'

11 4

4

een fotoverslag


Opening van het beg**11hOf

en de Sint-Jorisgilden

Zondag 2 mei 1999. De weergoden zijn de leden van het Con vent dankbaar voor hun jarenlange inspanning. Hoogstraten ontwaakt onder een staalblauwe hemel. Hoofdmannen, Kon in gen, Keizers ez vaandeldragers van het verbond van SintJoris gilden verzamelen in de gildenkamer van Hoogsiraten. Ze zjjn in groot ornaat. De gilde van de Vrijheid in fluwelen mantels en pluimen op hun hoeden. De gilden van de Heerlijkheden in blauwe kiel en zwartefaas, de Noord-Brabantse gilden in hun typische kledij. Allen dragen ze de tekenen van hun functie en waardigheid de konings- of keizersbreuk, de hoofdmansstaf. De koffie in het gilden lokaal ruikt heerlijk en smaakt lekker.

De Siimf-Jorisgilden begeleiden de prominenten imaar her begijnlmof: Om 9.30 uur zet het bonte gezelschap zich in beweging. Richting Sint-Catharinakerk. De gildentrom wekt de buurtbewoners uit hun zondagochtendrust. De eerste fototoestellen worden in aanslag gebracht. Onder de imposante. 105 meter hoge toren, vormen de vaandeldragers en de gezagsdragers van de gilden de erehaag voor de genodigden die de kerk instappen. Klokslag 10 uur. De intrede. Statig stappen de gezagsdragers van het Verbond door de middengang van de kerk om vooraan plaats te nemen in het koorgestoelte. De gildenvlaggen vormen een kleurrijk decor voor de drie celebrerende priesters. Vanuit de zonverlichte glasramen kijken de vroegere 'Heren en Vrouwen van l-loogstraten' -van Kuik, de Lalaing, van Salm Salm- goedkeurend neer op 'hun' gilden. Na een stemmige eucharistieviering verlaten de gilden als eersten de kerk. Ze begeleiden het Convent en de genodigden naar het administratief centrum voor de academische zitting. Intussen arriveert in de Vrijheid een peloton van 40 gewapende gildenbroeders. Zij vervoegen de Hoofdmannen. Koningen en Keizers voor een historische optocht door de Vrijheid. Een evocatic van de pracht en praal van Hoogstraten in de lSde en 16de eeuw. Met slaande trom en vliegende vaandels escorteren zij het hoge gezelschap naar de ingang van het keurig gerestaureerde begijnhof voor de plechtige nponing. Ons stukje weielderfgocd ligt ei stralend bij. Dc witgu,Jnldemde beginenhui7en schittercn in de meizon. Ze wachten op hoog bezoek. Wat het 'moment suprême' moest worden, wordt de anticlimax van de dag. Ministerpresident Van dc Brande is, naar gewoonte, te laat voor zijn officiële taak. Een grove vorm van onheleefdheid voor iemand met een voorbeeldfunctie. Gebrek aan respect voor hardwerkende organisatoren. Een overvolle agenda is geen excuus. Vlaanderens hoogste

gezagsdrager loopt duidelijk naast zijn schoenen! De ceremoniële taak van de gilden zit erop. Iedereen spoedt zich naar de hoek van de Vrijheid en de Karel Boomstraat. De straal van de schilder, die menigmaal de gilden in al hun luister portretteerde, is de dag voordien door vaardige gildenhanden omgetoverd lot een veilige schietstand. Er ligt ook een ruime dansvloer. Tafels en stoelen staan ter beschikking van dorstige gildenbroeders en gildenzusters. Het animatiegedeelte van de dag kan beginnen. Intussen is op de Vrijheid een groot volksfeest begonnen. Met begijnenbier en begijnenpralinen wordt getoast op ons werelderfgoed. Straattheater, mimespelen, en mini-circus dingen naar de aandacht van de

volksmassa. Het anders zo vredige en rustige begijnhofpuilt uit van nieuwsgierige bezoekers. De gilden vormen een klasse apart bij dit spetterend spectakel. Negen kruisbooggilden kampen voor een massa toeschouwers voor de hoogste eer. Opvallend veel dames schieten mee. want 'Alle Beghyn is vrouwelijk'. De dansgroepen Minderhout. Meer en Loenhout brengen oude Kempense dansen voor een enthousiast publiek. Na de Rozenwats krijgen toevallige toeschouwers de rozen; hij de Heiluizer smullen ze mee van de gerookte boerenhesp en de worsten. Rijshergen geeft een demonstratie groepsvendelen. Pure volkscultuur van eigen bodem. Louis Doms zal tevreden lachen. Omstreeks vijf uur is de prijsuitreiking. De apotheose. Honderden toeschouwers zien Jef Martens, voorzitter van het Convent, Graaf en Gravin de Lalaing en burgemeester Van Aperen waardevolle ereprijzen overhandigen aan verdienstehijke schutters. De speciale ereprijs voor de beste vrouwelijke schutter, een bronzen begijn van de hand van Jef Martens, wordt door de Gravin overhandigd aan de 15-jarige Ellen Verschueren van Sint-Joris Meerle. Voor haar een dag om nooit meer te vergeten. De rozenprijs gaat naar Gust Michiels. Sint-Joris Minderhout wint de prijs voor de beste gilde. Elke deelnemende gilde ontvangt een waardevol aandenken als blijvende herinnering aan deze historische dag. Tijd dan, om tussen pot en pinl in de heerlijke avondzon na te genieten van een geslaagde dag. Hoogstraten kende in de 20ste eeuw op cultuurhistorisch gebied twee absolute uitschieters; de wederopbouw van de verwoeste kerk en de renovatie van liet verkrotte begijnhof. Bij dit laatste feest waren de kruisbooggilden manifest aanwezig. Weliswaar als een kleine schakel in het grote feestgebeuren. Maar essentieel! Als nog levende exponent van een rijk cultureel verleden dat nooit verloren mag gaan. Convent, proficiat! En dank u voor de prettige samenwerking.

(Jef Van Opstal, opperhoo(lman Verbond Sint.Torisgiklen)

Gravin de Lalaing overhandigt een bro,mzen begijn aan de 15-jarige Ellen Verse/weren van de Sint-Jorisgilde van Meerle. 19


een fotoverslag

Opening van het museum

een fotoverslag

w

Notaris Van den Bossche, voorzitter van de Raad van Beheer, niet het verhaal van het museum, van 1938 rot vandaag.

De

l/( t (/n//l na;) / )

Fernand Ost en Jan Van Oostende stelden, samen niet Karel Soors, de overzichtstentoonstelling van Ost samen. 20

(01) Se I'VU 0)

cm ;Ie .j jni

S; ĂŻ ii

De volgende tentooiistelling hier rekening van de Vlaamse hegijnhoven van AndrĂŠ Gailliaerde (midden) wordt voorbereid.


h@(D2) 22~s~@n

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpot-straat 11E, 314.53.70. E-mail : warre.palmans@village.uunet.be

Dit nummer van de Hoogstraatse Maand is één en al foto. Toch zeker de bladzijden die over deelgemeente Hoogstraten handelen. De afgelopen maand werd de aanzet gegeven van een zes maanden durend feestprogramnia dat zijn gelijke niet heeft gekend gedurende gans de geschiedenis van onze stad. Of vergissen we ons? Vandaar veel prentjes, om te bekijken, uit te knippen, te bewaren. En dit alles deze keer zonder commentaar. Want het was goed toeven in Hoogst raten op zondag 2 mei.

Dit is

...

mode

Welkom in Utopia Mei veel plezier woonden we de apolheose hij van de projectweek van de laatstejaars en voorlaatstejaars van het Klein Seminarie. Temeer als het woord 'Utopia' in de brievenbus valt, want uit de gelijknamige bestseller van Thomas More komt ons eigenste leitmotiv, dat op andere fronten ons gedrag moet leiden. Euh. vandaar. Donderdagavond 29 april was het aan ouders, vrienden en sympathisanten om de week te beoordelen en de geleverde inspanningen te appreciëren. En er was werk gelcveid. Moeilijk te beschrijven aan wie er niet bij was. Hopelijk zegt bijgaande foto toch wat meer. In verschillende werkgroepen en ateliers werd gedurende een week gewerkt rond tal van thema's zoals ruimtelijke ordening, ruimtevaart, economie. Vooral ook practische werkgroepen als mode, plastische kunsten, technologie en muziek. De groep rond nutteloze uitvindingen kon ons wel bekoren die zandmaaier was wel de max! Nodig omdat volgens de uitvinders het Belgische kustzand maandelijks met 5 centimeter groeit.

Althan.s voor de studenten van het

Seminarie tijdens hun projectweek die op 29 april werd afgesloten met een voorstelling van de resultaten. Of deze klederdracht praktisch om dragen is, is een andere vraag. Ceremonieel mag ze er best zijn.

Nog op het Seminarie Zaterdagmorgen 1 mei een blauwe hemel met een stralende zon over het Seminarie en de wijde omgeving. 330 Gehandicapten zijn de eregasten op de 25ste Gehandicaptenlg van Hoogsiraten 220 Monitoren, leerlingen, oud lecrlmgcii. ILLIkI,aliieu cii vimemiden van de school zorgen voor begeleiding. Er wordt gestart met een degelijke receptie. Op de speelplaatsen staan ondertussen honderden motoren, oldtimers en andere mooie wagens te schitteren in de zon. Met sirenes, toeters en bellen op de achtergrond wordt om half één in stoet vertrokken door de Vrijheid, over Wortel en Merksplas naar de Warande in Turnhout. en dit onder begeleiding van politie en rijkswacht. Met de ene hand wordt de motorrijder stevig vastgepakt. met de andere hand wordt nn7r'ker gezwaaid naar de honderden toeschouwers. Ëen geweldig zicht. Ondertussen beleeft de initiatiefnemer van deze gehandicaptendag. leraar Jan Sneyers, de verrassing van zijn leven als hem een helicoptervlucht over de stoet wordt aangeboden. "Om nooit te vergeten," zegt Jan hij het uitstappen. Buiten de Warande zorgt het schoolorkest voor de muzikale ontvangst. In de schouwburg, gevuld met 700 enthousiaste mensen, wordt het al vlug veel te heet. Muziekdoos-presentator Johan Verstreken, het kinderkoor Cantabile, Luc Steeno en Willy Sommers zorgen voor een

geweldige ambiance. De eerste o oorden van elk lied volstaan om de zaal uit volle borst te laten meezingen. Er wordt gezongen, gedanst, omhelst en vooral veel gezweet. Rond halfvijf wordt met 11 bussen terug naar Hoogstraten gereden waar een heus feestbanket wordt opgediend. Zevenhonderd hongerige magen genieten van o.a. balletjes met

t omalensoep en andere lekkernijen, opgediend door de meesterkok en zijn tientallen helpers. Met het oplaten van feestelijke ballonnen op de speelplaats wordt de dag afgesloten. Doodvermoeid en uitgefeest trekken de "mennekes" terug naar huis, met heerlijke herinneringen aan een onvergetelijke dag. Tot volgend jaar! (RS)

21


HOOGSTRA TEN

Damiaanbouwkampen

Open deur 1

1

Iii1i1 nSI de 1k111i1a1iaktj

S 15)1 de

uitroeng van de melaatshcid en tuherculose 0111 ioduuiuk Iij te dragen tot het welzijn van de

1 Z;

bevolking die het slachtoffer is van deze ziekten. De Damiaanbouwkampen werd in 1993 opgericht op initiatief van de plaatselijke Damiaanaktiegroep te Komen. Zo wordt bijvoorbeeld in India samengewerkt met do

rV

11

'5

'Damien Fondation India Trust'. Voor de

MIiJ Jtltilllit1!ti'

(leur u eer uit 111cr hard 'erkende leerlingen en dito leraars in de verschillende ateliers, restaurants en stands. De demonstratie chocoladebewerking levert altijd heel wat ki jç'enor op. Op veel plaatsen was het proeven er ook bij, aan verkoop zal hei ook niet ieniankeerd hebben. Al dat lekkers!

Hotelschool Spijker pa/Je op zijn opel!

Open deur 2

hijhouwen. Onder hen, twee Hoogstratenaren, May Joris en Kris Van Loon. Tot voor een paar maanden geleden hadden zij ook nog nooit gehoord van deze bouwkampen. Na de nodige informatie gehoord, gezien en gelezen te hebben, hakten zij de knoop door. Zij gaan in Nagepalli letterlijk en figuurlijk hun steentje bijdragen. Het project is gelegen in het binnenland ter hoogte van Bombay. Het staat onder leiding van de zusters van Sint-Franciscus van Assisi. Zeven zustets zijn actief in de school en vier werken in het hospitaal en hel medisch consultatiebureau. Daar worden niet enkel lepra- en tuberculosepatiënten verzorgd maar ook vele andere zieken. De groep zusters is verantwoordelijk voor de tepr a hr ,~ trijding in een regio van 4000 km2, zo groot als een Belgische provincie, die ongeveer 73000 inwoners telt. Samen met de plaatselijke bevolking gaan May en Kris enkele klaslokalen bijbouwen. Wanneer er te veel last wordt ondervonden van de moessonregens, dan zal het ziekenhuis een opknapbeurt krijgen. Zonder financiële steun vanuit België kan het schooltje niet verder opgebouwd worden. Ook u kan uw steentje bijdragen. Uw milde gift wordt enkel en alleen gebruikt om de uurlonen van de plaatselijke arbeiders en het nodige is , rl',l ij f hou wnuuerival ie heLd cii. betalen Krs en May integraal ze!!. Uw bijdrage kan op rekefliflgnutitillei 001-3275198-69 San de vzw Fmiianaktie hnuwkampen. 1 .eopo!d II Laan 263; 1081 Koekelherg, met vermelding van 'sponsor voor ... (Kris en/of May), code Xl l7X'. Maar er wordt ook nog wat georganiseerd in Hoogstraten om hen te steunen Een fuif in zaal Pax op zaterdag 12juni vanaf 20 uui. Een spaghetti-avond op vrijdag 28mei vanaf 19 uur, georganiseerd door de school " 't Dreefke" in Meersel-Dreef.

Open deur 3

Deze Open deur kan qua ,spektakelst'aarde natuurlijk ii jet nedij ieieii met Lie i ,00rgaande. Hier worden vooral hersenen getraind, minderde handen zoals op de horelschool i'an het Spijker of in de ateliers van het Vito. Op het Klein Seminarie hielden ze een kvi'is voor het jonge volkje, kwestie van de klenitoon juist te leggen. Op het 'v'eten dus. '

22

zevende maal wordt tijdens de zomer van 1999 in de voetsporen van pater Damiaan gestapt. De bouwkampen zijn ook een gelegenheid vooi mensen met een jong hart om zich volledig iii te zetten en daadwerkelijk hij te dragen tot een ontwikkelingsproject en zo het leven van de melaatsen te ontdekken en te delen. De floelne.niers stellen htin tjid ter beschikking en betalen zelf de totaliteit van hun reis- en verblijfskosten. Ook verbinden ze zich er toe het nodige geld in te zamelen om dc ljuuwiiiaterialcn en de lonen van de Indische bouwvakkers ter plaatse te betalen. Een ploeg van deze organisatie wil deze zomer in Nagepalli in India enkele klaslokalen

Voor nog meer informatie kanje terecht bij May Joris, Muzementen 3, 314.47.29 ofbij Kris Van Loon, Achtelsestraat 63, 3 14.13.05. Aan de Hoogstraatse Maand beloofde Kris alvast een verslag van hun werkzaamheden wanneer ze terug thuis komt in augustus.


HOOGSTRA TEN

Bonte-dromen-avond bij de KSJ Een vereniging net pakweg 25() leden, tussen de 7 en de 16+, samen op de planken krijgen is geen gemakkelijke opgave. Toch slaagde de begeleiding erin om een groot deel van hen klaar te stomen voor een oerdegelijke bonte avond. Als thema werd gekozen voor 'dromen' want daarin kan immer alles gebeuren. Het gekste eerst en het spannendste op het laatst. Zowel klein als groot zette het beste beentje voor om ouders in vervoering te brengen. De chaos tijdens de decorwissels werd speels opgelost door de begeleiding. Zij vergaten ook de oud-leiding niet door hen nog eens voor een meezinger op het podium te lokken. Toen het helemaal gedaan was scheen de maan aan de hemel, of was dat wat 'moonen' heet? In ieder geval de ouders van Jan en Simon en al die anderen, hebben goede acteurs.

Bergen op Zoom voor de 125ste maal naar H. Bloed

De groep 56 lieeji plaats genomen op het bed oni noor de droomshow te vertrekken.

Open tuin

01) zondag. 30 mei te 10 uur komt de bedes aan van Bergen op Zoom voor de 1 25ste maal naar het H. Bloed te 1-Ioogstraten.

Van vrijdag 18101 en met dinsdag 22juni wordt in de Pax een beurs gehouden over Thuiszorg en de hulpmiddelen die daarbij nodig zijn. De Organisatie 'Wonen voor ouderen' werkte een lijst uit van normen waaraan een woning moet voldoen op de naam 'Levenslang wonen' waardig te zijn. Met deze lijst kan je nagaan in welke mate jouw woning voldoet aan de voorwaarden. Als jij op een bepaald moment in je leven door ziekte of een ongeval beperkt wordt in je mogelijkheden kan je in een levensbestendige woning met een minimum aan kostende nodige hulpmiddelen voorzien en is het voor de Ihuisverzorger makkelijker om jou optimaal te helpen.

Om dit jubileum nog meer luister bij te zetten brengen de hedevaarders het kerkkoor van O.L. Vrouw van Lourdes mee. Dit koor werd opgericht in 1918 en vierde vorig jaar dus zijn 80-jarig bestaan. Het koor telt 47 leden en staat onder de leiding van Wim Donders met Chris van den Boom aan het orgel. Om alle vieringen muzikaal te verzorgen, treden kleinere groep van het koor ook door de week op: huwelijken, uitvaarten, jubilea. Op zondag en de grote kerkelijke feestdagen is de hele groep paraat. Tijdens de hoogmis van 10 uur zingt dit koor op 30 mei volgend programma: vierstemmige mis: 'The Prince of Peace' van A. Lloyd Webber sr. intredezang: 'Treedt aan' van Gelineua. na de eerste lezing: 'Oculi omnium' Haller: na de tweede lezing: 'Laua Sion' Palestrina; offerandezang: 'Ave verum' Mozart: communiezang: 'Sancta Maria' Mozart. In het verre verleden heeft de Processie van Bergen op Zoom zich steeds ingespannen om van dc pelgrimstocht een gebeurtenis te maken. Tot de jaren '50 reisden de bedevaarders eerst per stoomtram, later per autocar met een paar honderd leden op de maandag van de H. Bloedweek. Ze brachten zelf enkele processiegroepen mee en vooral ook een koperensemhle dat in en buiten de kerk hun gezangen begeleidden. Er werd gebeden en gezongen in de grote kerk, in de begijnhofkerk en tenslotte ook in het park van Meersel-Dreef bij de grot. Nog steeds bestaat deze processie uit een flinke groep bedevaarders onder leiding van het comitĂŠ dat jaarlijks enkele weken vooraf met Nederlandse nauwkeurigheid de bedetocht komt voorbereiden.

Beurs 'Levenslang wonen'

Heb je rugklachten, zie of hoor je slecht, hen je moeilijk te been, word je vergeetachtig, ben je ongeneeslijk ziek, . . op de beurs kan je kennismaken met de beschikbare hulpmiddelen en diensten voor thuiszorg. Vroeger zag je hier en daar een affiche met de slogan: Bloemen houden van mensen - mensen houden van bloemen. Ik weet niet of deze tekst een idee was van bloemenverkopers of een kreet uit de flower-power-tijd. Vandaag zou je gemakkelijk hetzelfde kunnen zeggen van tuinen. Nooit eerder, denk ik, waren zoveel mensen bekommerd om een mooie tuin en besteden ze zoveel tijd en energie aan de omgeving van hun woning. Maar deze nieuwe creativiteit kan soms best enkele goede suggesties gebruiken. Dat is een van de motieven om in het bloemrijke voorjaar opentuindagen te organiseren. Zaterdag 19 en zondag 20juni kunnen de liel'hebbers in onze gemeente eens een kijkje gaan nemen bij: Guy Lippens, Bredaseweg 1 la, Miiiderhout, bij Leo Seeuws, Leemsiraat 28, Hoogstraten en bij Jos Vinkcx, Karel Booinstraat 29, Hoogstraten. Alle geĂŻnteresseerden zijn van harte welkom en de toegang is gratis. Wie meer informatie wenst over tuinaanleg kan terecht op tel.nr . 314.21.21 en 314.47.92.

De beurs is open op: Vrijdag 18juni van 19.30 tot 21.30ti Zaterdag 19juni van 10.00101 17.00:i Zondag 20 juni van 10.00101 17.00/t Maandag 21juni van 13.00 tot 1 7.00i Dinsdag 22juni van 13.00 tot 1 7.00u

Tweede oproep Voor wie er nog niet aan gedac lii hee II. ol nog twijfelt. Op maandag 7juni om 20 uur in zaal Pax is er een vrijblijvende informatieavond voor het Internationaal Folklorefestival dat doorgaat in Hoogstraten op3O en 31juli, en 1 augustus. Wie nog vragen heeft omtrent het optreden als gastgezin kan die avond alle antwoorden bekomen. Wie ondertussen nog meer inlichtingen nodig heeft, belt de Dienst voor Toerisme op het stadhuis, 340.19.55, of kan terecht bij de Gelmelzwaaiers, H. Bloedstraat 29, 314.56.33. 23


HOOGSTRA TEN

Rotary schenkt 3,75 miljoen fr. Tien leden van Rot:trc1ul> II>ugslralcnKempen en hun echtgenotes gingen naar Krakow in Polen om een chirurgisch apparaat te overhandigen aan het kinderziekenhuis van de Jagelloniaanse universiteit. Het gaat om een toestel waarmee chirurgen kankerpatiënten beter kunnen opereren. De naam van het toestel is CUSA en wordt vervaardigd in de Verenigde Staten. De CUSA kan via een gesofistikeerde techniek kankerweefsel vernielen en verwijderen terwijl gezond weefsel gespaard blijft. Daardoor worden operaties veiliger, efficiënter en aanzienlijk korter. Met de traditionele technieken duurden de operaties zeer lang met vaak een fatale afloop voor de reeds erg door chemotherapie verzwakte patiënten. Het apparaat kost zon 100.000 dollars of3,75 miljoen frank. In België zijn een twintigtal CUSA's in gebruik. Het universitair kinderziekenhuis van Krakow is het grootste in het zuiden van Polen. Ongeveer de helft van de Poolse bevolking is op dit ziekenhuis aangewezen voor behandelingen tegen kanker of andere moeilijk te behandelen aandoeningen. De relatie met Rotary Hoogstraten-Kempen kwam tot stand via clublid Ludo Feyen die in 1989 toevallig een liftende Poolse student oppikte in Antwerpen en hem mee naar huis nam. Van het een kwam het ander: bezoeken aan Polen, verschillende hulpacties om medicamen-

Rariiv /-Joogstraten-Keinpen ons aanwezig in Kro/con hij dc lxii ij: //iii overhandiging vm de CLISA aan dr. Robert Wilk en dr. Adam Bysiek van het ziekenhuis. ten naar Polen te zenden en een blijvende vriendschap met een Poolse familie in Krakow. Twee jaar geleden huwde de inmiddels advocaat geworden student (lifter) en leerde Ludo Feyen tijdens het huwelijksfeest chirurg dr. Wilk. broer van de bruid, kennen. Van hem kwam vorig jaar de dringende vraag naar financiële hulp voor de aankoop van een CUSA.

Rotary Hoogstraten-Kempen schoot in actie en verzamelde 50.000 dollars. De rest van het bedrag werd bijeengebracht door bevriende Rotaryclubs van Turnhout, Geel, Aarschot en Culemborg (NL). Het jaarlijks concert in de Sint-Catharinakerk van Hoogstraten is voor de club een belangrijk evenement om fondsen te verzamelen voor dit en andere sociale doelen.

Tinello voldaan met 'seks en jaloezie' Ieder jaar ss eer een as onds allende product ie brengen is geen sinecure voor een klein toneelgezelschap. Toch slaagt Tinello er reeds 9 jaar na elkaar in. In dc beginjaren met een wisselend succes omdat gezocht moest worden naar een genie dat zowcl voor de spelers aangenaam nm te spelen is en anderzijds de toeschouwers een plezierig avondje kan bezorgen. Een luchtig blijspel zoals 'Seks en jaloezie' genoemd kan worden, stond daar in ieder geval borg voor. 1-let stuk dat bol staat van de driehoeksvcrhoudingen (ook merkbaar in het prachtige decor) en de daarbij horende complicaties,.kon iedereen bekoren. Vier avonden na elkaar liep het St. Cecilia-zaaltje behoorlijk vol. Eens de spanning voor de première er wat af was, was het voor iedereen genieten. Toen het applaus bij de laatste voorstelling was uitgestorven begonnen de groepsleden reeds aan het volgende seizoen te denken. Misschien kan het wel eens een gelegenheidsstuk worden zoals een Kerstspel of een historisch stuk met kostuums van weleer. In ieder geval wil men het lustrum van het 10-jarig bestaan in hetjaar 2000 niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Wie zich geroepen voelt om met deze groep in zee te gaan - tijdens de voorbije BENEGO-toer kregen zij immers niet voor niets de titel van plezantste groep achter de scène - kan steeds contact opnemen met de voorzitter Mieke Vervloet, tel. 3 143436.

RAATS MARCELbvba

te Telefoon:

Fax: Autotel.:

24

Algemene Bouwonderneming Fazantenstraat 5 2340 BEERSE

03/309.95.18

03/309.95.17 095/25.93.62

1>9a

Applaus is duidelijk de grootste voldoening voor ieder acteur maar ook een waardenieter voor her publiek. Wat hiermede overduidelijk bewezen wordt.

Koffie voor Kosovo Jean-Paul Doms en Kris Adriaenssens van De Berrie (Vrijheid 202) danken iedereen voor de gulle steun tijdens de Begijnhoffeesten. Hun actie: Steun Kosovo, drink Illy-koffie en u schenkt 50 fr., bracht 6.000 fr. op. Dit bedrag hebben zij dan ook prompt gestort op de gekende Kosovo-hulp bankrekening 000-0000012-12.

Fuif voor Kosovo ('ahi er de Br uil lon laat ons weten dat de fui f voor Kosovo op korte tijd in elkaar werd gehokst en dat de reclame hierrond beperkt werd gevoerd. Vandaar dat ze toch aangenaam verrast waren om op 8 mei toch nog 176 bezoekers te tellen. Die zorgden dat er 61.735 BEF kon overgemaakt worden op de HelpKosovo rekening.


HOOGSTRA TEN

Wist je dat

Lenteconcert Voor een volle zaal speelden op 8 mei de muzikanten van de Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij Sinte-Cecilia hun lenteconcert onder leiding van Wim De Meestere. Deze opvoering stond vooral in het teken van de jeugd. Het aanwezige publiek werd verwelkomd door Luc Tahon, jeugdanimator terwijl de presentatie in handen lag van Nathalie Cardoen, en het clankend slotwoord werd verzorgd door erevoorzitter Heerema. Ook werden bloemen aangeboden aan Karel Van de Heyning voor zijn 65 jaar lidmaatschap waarvan 45 jaar als voorzitter. Iedere vrijdagavond om 20 uur wordt er gerepeteerd in zaal St.-Cecilia in de Gelmelstraat. Bij deze wordt een warme oproep gedaan aan de jeugd om de vereniging te komen versterken. Verdere inlichtingen kan u ook bekomen op de nummers 314.07.04 of 314.52.44.

Op post - de (lol/os op (le:(' tele diT Joor (ln/C/l ei 449.$ k' - ze daarbij ook lekkere dingen mogen eten? - ze niet alleen groenten en fruit eten maar ook pannenkoeken? - honger hebben niet meer in hun woordenboek staat? - water ĂŠĂŠn van de grootste bondgenoten is maar dat een glaasje wijn ook kan? - dat je er hij hen nooit alleen voor staat maar dat je altijd steun hebt aan elkaar? - de kleuren oranje, rood en groen heel belangrijk zijn voor hen? Wil je weten waarom? Kom dan eens een kijkje nemen op de wekelijkse bijeenkomst, elke dinsdag om 19.30 uur in de Wachtzaal in Hoogsrraten (Van Aertselaarplein).

Vrijwilligers en verenigingen worden aangespoord om tijdens het weekend van 17, 18 en 19 september mee te werken aan de vijfde editie van het plantjesweekend. Dan zullen weer overal ten lande plantjes worden aangeboden voor Kom op tegen Kanker. Wie wil meewerken, bestelt voor 16 juli het gewenst aantal plantjes op het stadhuis bij de afdeling Welzijnszaken of op het nummer 314.19.53. Liefst per groep, straat, gebuurte,

25


i.

-

jiJi( ®Er(

ftK1

Nieuws van en over Dreef is welkom op de redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten, Tellfax: 314.55.04.

Dauwtrappen In navo! ging san de om!! gge ide lan lares, gaat onze fanfare met aanhang ook al weer enkelc jaren hij het krieken van de dag dauwtrappen. Dit jaar koos men op zondag 9 mei voor een rondgang in eigen dorp, achtereenvolgens werden Meersel-Dreef, Strijheek en Galder aangedaan. Men startte om 6 uur aan de paterskerk, richting Moleneinde, Meersel en l-leieinde. Na een uur stappen en spelen, stond de dampende koffie en iets erbij, te wachten hij de pitstop op het parkeerterrein van café OudStrijbeek. Vervolgens trok nico richting Galder waar men, na een omtrekkende beweging te hebben gemaakt, kon aanvallen aan de welgevulde ontbijttafel bij Leentje Leyten. Gesterkt in hart en nieren ging het dan na een rondgang door de Galderse wijken terug richting Dreef, waar men moe maar voldaan neerstreek bij Deti Bud. Tijd om de voeten te laten rusten, de zware instrumenten weg te leggen en de kelen te smeren. Ook dit jaar werd de fanfare gevolgd door een ruime groep van enthousiaste wandelaars. Volgens oorgetuigen geeft het stappen niet muziek een speciaal opwekkend sfeertje. Voor de mensen van Meersel-Dreef is het dauwtrappen niet ongewoon. De week voordien bracht de harmonie van Chaam een bezoek aan de Dreef en op Hemelvaartsclag kozen de harmonieën van Ulvenhout en Bavel Mcersel-Dreef als hun eindbestemming. Harmonie Constantia van Ulvenhout komt elk jaar naar de Dreef, daarbij brachten ze dit jaar een serenade aan de voorzitter van onze fanfare "Voor Eer en Deugd". Als teken van de vriendschapsband tussen de twee verenigingen.

Terwijl dc aunhuuo al ocit plouliv/e zoekt op hei lerino hij den Bie!, h1 ino 1 olc'froifare hoor laatste mars van haar ochtend dauwirappen. Al bij al een geslaagde activiteit onder een srralende zon. Let ook eens op de nieuwe vaandeidrager Jos Oomen, die die ochtend za eerste lange oefenmars achter (le rug had.

4

T

Kaarskensprocessie van de landelijke gilden van het gewest Hoogstraten Op vrtjdag 30 aprtl, op de vooravond van de opening van de meimaand, organiseerden de landelijke gilden een misviering met aansluitend een kaarskensprocessie. Met de fanfare op kop trok de sliert van mensen al zingend en biddend door het Mariapark. Met het vallen van de avond levert dit een feeërieke schouwspel op, al die dansende lichtjes. De rondgang werd afgesloten met een gebed en een woordje van de aalmoezenier en pater kapelaan aan de grot. Waarna de fanfare, voor de gelegenheid onder leiding van broeder Xavier, de kaarsjes uitblies niet een processiernars.

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand 26

-

(le foto i'an de hobhvbeurs van de gepensioneerden. Op de foto een deel van de ijverige werksters, die her weer klaarspeelden om een halve zaal vol creatief knutsel- en handwerk bij elkaar te maken. rigt v/iiv iiiie iI (loo! eo/nu ovlu iuoiiio

00

/01e!?

/?On


MEERSEL -DREEF

Pater Pio

Vlijtige Jeanne

r zz

1

a

Up k ;iin ginnec/cig 30 clpi'il. iercl Jeli/ilie Gom,ners van 5'trijbeek gehuldigd met een kon in klijke onderscheiding. Als verdienstelijk persoon bij talrijke verenigingen, liefdadige acties en voor haar parochiaal werk. Zo is Jeanne ook al veel jaren bestuurslid van de E.K. Moedersbond. Op zaterdag 8 mei bracht onze fanfare haar een serenade om haar te feliciteren met haar onderscheiding. Dankbaar en tevreden nam ze de serenade en het huldigingswoordje in ontvangst. Niet nalatend om de fanfare te trakteren om zo haar appreciatie te tonen.

Op zondag 3 mei werd de Kapucin pater Pio zalig verklaard door de paus. Dat kon u ruimschoots vernemen via de pers. Ter gelegenheid van dit ineniora bel feit, plaatsten de Vlaamse Kapucijnen een beeld van pater Pio in het Mariapark. Het werd plechtig in gezegend door pater Provinciaal Adrie Geerts in aanwezigheid van talrijke Kapucijnen en belangstellenden. De regionale televisie RTV, besteedde in een speciale reportage uitgebreid aandacht aan de paters Kapucijnen van Meersel-Dreef. Overigens een geslaagde reportage niet aandacht voor de paters, het klooster, het Mariapark en pater Pio.

De Hoogstraatse Maand

Tri anon

r <j-j

314.41.26 314.55.04 314.49.11

Rommelmarkt

SP

Er komt nog geen schot in de afbraak- en bouwwerken aan de hoek van de Nieuw Dreef en de Dreef. Kennelijk zijn er nog geen voldoende kapitaalkrachtige liefhebbers gevonden want men veranderde ondertussen van makelaar. Wordt vervolgd...

De ronunielniarkt van dc famifame •tarltc' haar 12` seizoen 0/) zondag 16 mei. Dankzij liet mooie weer direct een goede start, een dertigtal marktkranuers waren op post om hun koopwaar aan te prijzen. 27


MEERSEL -DREEF

GOUD IN MEERSEL-DREEF Dansend door het leven... Gouden bruiloft Jan en Mit Van Ham-Vermonden. Jan en Mit wonen al bijna vijftig jaar in het laatste huis op de Dreef, juist voor de grens. Ikzelf heb het nooit anders geweten. De jaren kwamen en gingen, het geboer en "tuinderen" viel stil, de groentetuin maakte plaats voor een bloementuin met een molen. Je kent ze en je kent ze niet, na een woordje voorgeschiedenis van m'n moeder trok ik naar Jan en Mit, eens polsen hoe de vork nu juist in de steel zit.

De ooievaar

Het echte leven

Mit Vermonden was de zesde uit een Belgisch Strijbeeks nest van tien, vijf jongens en vijf meisjes, kwestie van de kerk in het midden te houden. Mit werd geboren op 5juni 1923. Als dochter van Jan Vermonden en Cornelia Koyen. Thuis deden ze, zoals dat vroeger ging, aan land- en tuinbouw. Om zodoende een inkomen hij elkaar te sprokkelen. Vader stierf vrij jong, zodat het geboer op de schouders van de oudste broer Toon, terechtkwam. Mit liep school in Meerle en toen ze 12 jaar was verhuisde de familie Vermonden met hebben en houden naar een boerderij op Groot Eyssel. Mit ging enkele jaren dienen in Rijkevorsel waarna ze een plaats aangeboden kreeg bij Jan Van Dun, dichter bij huis, dus makkelijker en veiliger tijdens de oorlogsjaren.

Jan en Mit trokken tijdelijk in hij vader Sus, waarna ze op verzoek van nonkel Jaak Kustermans verhuisden naar diens huisje op het einde van de Dreef. Toen niet ongebruikelijk, men was als alleenstaande afhankelijk van de familie. Na enkelejaren bouwden ze op dezelfde plaats een nieuw huis voor hun drieën. Nonkel Jaak is ondertussen alweer veel jaren gestorven. Jan legde zich toe op de land- en tuinbouw. Vroeger één van de meest voorkomende stielen. Volgens Jan zaten opde Dreef vooral de kleinere boeren en tuinders, waarbij de tuinbouw de grootste bron van inkomsten vormde. Zo kon men op een relatief kleine oppervlakte toch z'n kost verdienen. De echte boeren hadden voor hun vee meer grond nodig, zij huisden meer op Meersel en 't Heieinde. Men begon klein toen. Eén koe om te beginnen, later werden dat er een twaalftal, aangevuld met een twintig varkens en honderd kippen. Op 't veld groeiden de aardbeien, de frambozen, de spekbonen en later de augurken. Buiten de aardbeien zul je nog ver moeten zoeken om een veld frambozen, bonen en zelfs augurken te vinden. Vergane glorie. Gezien Jan en Mit tot hun spijt kinderloos bleven, kon Mit ten volle meehelpen op 't bedrijf. Het was nog lang voor de ruilverkaveling, dat maakte dat hun weiden en velden verspreid lagen, niet echt makkelijk werken. Iets dat nu ondenkbaar zou zijn. Toen begon men van nul met wat huisraad en van

Jan Van Ham woonde heel z'n leven op het Geiteneinde (Dreef Noord), hij werd er geboren op 4 november 1924. Vader Sus Van Ham en Cornelia Van Den Bogerd waren de trotse ouders. Ze hadden al een dochter en ze zouden er later nog een zoon bij krijgen. Vader Sus was jarenlang "meuldcrsgast" in de nu nog werkende windmolen van Ulvenhout. Later legde hij zich meer toe op land- en tuinbouw en pikte hij nog een graantje mee als kolenhoer. Jan ging op Dreef naar school, na de schooltijd kon hij direct aan de slag in het borstelfabriekje op Strijbeek, dat later naar de Dreef zou verhuizen. Na een paar jaar bleef hij thuis om daar mcc Ic hclpcn.

Van het potje en het deksel JanenMitlecrdenelkaarkennenop 7cJJ momenten van ontspanning die er toen \\arcn. Namelijk bij één van de geroemde toneelvoorstellingen bij de paters. Jaak Verboven en pater Octaaf waren in die tijd ronkende namen. Het was toen gebruikelijk dat men het niet ver ging zoeken en zo wonen er nog verschillende Vermondes in Meersel-Dreef en omstreken. Jan wist nog goed dat het een regenachtige dag was, geen weer om een hond door te jagen. Jan z'n maat legde het aan met dc vriendin van Mit en zodoende dacht Jan het maar eens te proberen met Md, het klikte direct. Op 27 april 1949 werden ze gehuwd door pastoor De Bie in Meerle. Zoals toen gebruikelijk, werd er gefeest bij 't meisje thuis. Andersom werd er bij de ondertrouw al een kennismakingsfeestje gegeven voor de ouders. broers en zussen, dat gebeurde dan bij dejongen thuis.

28

liet gouden paar onder de ereboo groor hun huis met de buurtkinderen, juist Voor ze stoetsgewi,js naar de kerk zullen rijden.

Jan en Mit, voor hun huwelijksfoto, wat onwennig voor de camera bij de fotograaf in Hoogstraten. lieverlee breidde men uit, navenant de inkomsten het toelieten. Lenen als gewone man, was er toen nog niet bij.

Tijd maken voor ontspanning In de beginjaren was er weinig tijd voor ontspanning. Enkel bij hoogdagen zoals de processies, de kermis en het Dreefs toneel had men een reden om van huis te gaan. Verder dan even een praatje met de buren en een kaartje leggen, kwam men niet. Tijdens de winterse dagen had Mit tijd om te verstellen en kleren te maken, iets wat ze graag deed en doet. Ook bloemen vormen een belangrijke plaats in haar leven. Daarbij kan het voor haar niet kleurrijk genoeg zijn. Jan denkt eerder aan groepjes bloemen van dezelfde kleur maar voor Mit mag het een bont spektakel zijn. Met zaaien, stekken, verspenen en verpotten vulden ze heel wat tijd. Het meest eigen gewin. U moet maar eens over de haag in de bloementuin piepen als u er voorbij komt. Toen ze later wat meer tijd kregen gingen ze dansen. Ze kregen de smaak zo te pakken dat er bijna geen week voorbij ging of ze gingen dansen in Vlimmeren. Ook op de Dreef bij de paters of in de zaal van Lieva Schrickx werd er flink met de beentjes gezwaaid. Door dat dansen leerden ze veel mensen kennen. Wekelijks zag je terug dezelfde gezichten. Zo groeide er een hechte band en kregen ze een grote vriendenkring. Waarbij ze elkaar regelmatig eens opzoeken, ziekenbezoek jes afleggen enz. Buiten dansen, spraken ze onder elkaar ook eens af om te gaan fietsen. Zo maakten ze fietstochten in België, Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Friesland, Drenthe en het Zwarte Woud waren populaire bestemmingen. Op de wilde boef trok men met de vrienden naar ginder, via het plaatselijk VVV-kantoor zocht men dan een slaapplaats en de vakantie kon beginnen. Dat zonder plannen weggaan, viel ook wel eens tegen, zo kwamen ze na een lange tocht en een overzet op het eiland Texel. Maar wegens een festiviteit zat het eiland overvol en konden ze geen slaapplaats meer vinden, zodat


MEERSEL-DREEF er niets anders meer opzat dan de veerboot terug te nemen. Ze bleven echter niet bij de pakken neerzitten en trokken dan maar naar Friesland. Volgens Jan en Mit echt een mooie plek om te fietsen.

Nog meer tijd Officieel ging Jan op 24 oktober 1984 op pensioen, hij was dan 62. Deze aanwinst aan vrije tijd ging direct naar het dansen. Ze sloten aan hij de dansciub van de gepensioneerden en nog kregen ze er niet genoeg van. Daarom werden ze ook nog lid van andere dansclubs in de omgeving. Drie keer dansen in de week, op Galder, 't Ginneken, Bavel, Prinsenheek, het is eerder regel dan uitzondering. Enkel om te gaan kegelen in de Mosten, slaan ze wel eens een danspartij over. Met het ouder worden vielen er op de Dreef veel dansers af en de jongere gepensioneerden voelden weinig voor een dansgroep, zo stierf de dansgroep van de gepensioneerden van Meersel-Dreef een stille dood. Maar op Galder hebben ze nog een bloeiende groep, met mensen van al de dorpen er rond. Mit sukkelt ondertussen wat met de knieën, zodat ze bij het dansen aan de kant moet blijven. Maar de gezelligheid, het onder vrienden zijn, is voor haar al meer dan genoeg.

Zilver en Goud De zilveren bruiloft werd gevierd in Stad Lourdes, met broers en zussen en al de neefjes en nichtjes. Veertig jaar bij elkaar was ook een reden tot feesten, nu in de zaal bij de paters enja dan komt het goud in het verschiet. Omdat ze geen kinderen hebben, moesten ze het feest zelf organiseren. Iets dat je maar één maal in je leven doet en daarom niet zo eenvoudig is. Gelukkig kregen ze veel goede raad van broers en zussen die ook al zo ver raakt waren. Het feest viel 100 piuLenÉ mce, de vrienden, buren en familie, iedereen was even vriendelijk en enthousiast. Vooral de buren zijn 7 heel dankbaar, huis, straat en kerk netjes vemsierd, allemaal voor hen, twee gewone mensen, daar stonden ze echt van te kijken. Ook de viering, de optocht met de bruidskinderen, de oldtinier, de buren en de fanfare op kop vonden ze geweldig. Ze eindigden dan ook met woorden van dank voor iedereen die heeft meegeholpen.

Vaag naar een denionstratiel

LAURYSSEN ELECTRONICS Minderhoutdorp 29c - Hoogstraten

Het rijke Roomse leven Jan en Mit wonen al bijna heel hun leven op de Dreef. Nog altijd is het even druk maar vroeger had men meer piekdagen, met de proeessies zag het zwart van het volk en kon men over de koppen lcpen. Het was zo druk dat men een tweede ingangspoort moest hou wen in het Mariapark. Elke derde zondag van de maand, van mei tot augustus trok de pretc over straat. De sacramentsprocessie op 15 augustus was het hoogtepunt. Op het einde van de Dreef stond een altaar en het as maar gewoon voor Mii dat je als naaste buur zorgde voor de versiering. Zo had iedereen zijn taak. Jan was de hoofdfiguur hij het tafereel "de vlucht naar Egypte" waarbij hij Jezus speelde die door enkele vrouwen met palmtakken werd toegewuifd. Veel MeerselDreverijers liepen in de processie mee en iedereen heeft nog levendige hertnueri neen aan de taferelen. Heel wat Meersel-Dreefse toneelacteurs leerden daar hun stiel. Later verslapte de belangstelling en liep de processie enkel no g door het Mariapark.

Velt en de Compostmeester \' oor velen onder ons zi ii keuken- en tuinafval (GFT) een product waarvan we zo spoedig en zo goedkoop mogelijk willen verlost zijn. Behalve hij de enkeling die er zijn scharrelkippen mee gelukkig maakt, komt het dan ook meestal in de welbekende groene container terecht. Na afvoer door de gemeente wordt dit GFT dan verwerkt in de composteerinstallatie van het lOK in Beerse en als tuincompost verkocht. Wie echter begaan is met de kosten voor transporten verwerking van dit composteerbaar GFT-afval weet natuurlijk beter en doet zelf aan thuiscompostering. Voor de prijs van 500 F koop je immers bij de gemeente een OVAM comnpostvat waarin je dit GFT-afval zelf kunt composteren mits inachtnamne van een aantal basisregel s. Gecombineerd met het terug binnen leveren van de groene container of de jaarlijkse sticker krijg je zelfs een korting van 1000F op de jaarlijkse milieubelasting. Wat de basisregels zijn voor deze vorm van zelf composteren vind je in de OVAM-brochure die met het compostvat meegeleverd wordt. Beter nog, je kan ook beroep doen op de kennis en ervaring van onze plaatselijke compostmeesters die je op zaterdag 12juni graag met raad en daad zullen demonstreren hoe het allemaal in zijn werk gaat (zie elders in deze folder). De bloemen en de planten in de sier- of groentetuin zullen je zelfs dankbaar zijn, want goede compost kan je gebruiken als natuurlijke en hoogwaardige hemesting en ideale grondverbeteraar. Daar

kunnen de regenwurmen over meepraten! Voor wie echter de gelukkige bezitter is van een grote(re) sier- of groentetuinen dus, behalve het keukenafval, eveneens geconfronteerd wordt met het ecologisch verwerken van grotere hoeveelheden tuinafval (onkruid, haagsnoeisel, snoeihout, grasmaaisel, bladeren ed.), biedt het zelf opzetten van een composthoop de ideale oplossing. Tevens is het dé methode om zelf te voorzien in cle biologische bemesting voor je eigen groentetuin. Hierbij wil VELT je graag op weg helpen om ook deze manier van composteren in de groene vingers te krijgen.

Daarom nodigt VELT-Noorderkempen iedere geïnteresseerde uit op een praktische demonstratie door Guy Augustijns (VELT-bestuurslid, compostmeester en bezitter van een aantrekkelijke biologische moes- en fruittuin van 3.000 m 2 Deze praktijkles gaat door in de tuin van Jan Horsten, Grote Plaats 33 te Wortel op zaterdagnamiddag 12 juni. Aanvang om 13.30 en 15.30 uur. Duur telkens ca 1,5 uur. Gratis toegang. ).

Wie geïnteresseerd is in een bezoek aan de tuin van Guy Augusti jns is van harte welkom tijdens de Velt-Opentuinendagen op zondag 30 mei en zaterdag 11 en zondag 12 september van 10 tot 17 uur.


Al het nieuws over Minderhout is welkom bij INGE VERMEIREN, Withof 1, tel. 314.56.49. Politici versieren het landschap, de verkiezingskoorts stijgt, we scherpeii onze potloden, of beter gezegd: we houden onze coinputerpen in de aanslag. De verkiezingskandidaten voelen de hete adem in hun nek en dingen voorzichtig en minder voorzichtig naar de gunst van de kiezer. Met een glimlach tot achter hun oren bekijken ze ons van op de zijlijn, waar ze schots en scheef in de kant zijn geplant. Sommige kiezers stemmen al heel hun leven trouw op dezelfde lijst, anderen twijfelen tot op de laatste minuut voor ze het stemhokje binnen wandelen. En dat we electronisch moeten stemmen bezorgt de kiezer misschien wei evenveel angst:weet als de kandidaten op de lijst. Als dat maar goed afloopt...

gaas GARAGE HOGA B.VIIB.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogsiraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

Gehuchtentocht Per liets o!Ieldeauto,chuIIodeI) serselullende groepjes mensen zondag 18 april de Minderhoutse gehuchten af. Doel: spelletjes spelen, punten scoren en prijzen binnen rijven. De trouwe gehuchtentochtganger weet dat zware training vooraf geen enkele zin heeft omdat de organiserende KLJ hem eik jaar andere spelletjes voorschotelt. Zeven opdrachten. gaande van minigolf tot nagels kloppen. Voor sommigen resulteert dit in een fanfare van nullen op hun scoreblad. Anderen hebben geluk of het spel sneller in de vingers en zien tevreden hun puntentotaal aangroeien. Gelukkig voorzagen de KLJers in elk gehucht genoeg drank om zowel de teleurstelling weg te drinken als de overwinning te beklinken. Na een namiddag rondhossen in eigen dorp, inbegrepen een stapje over de landsgrens heen. bestemming Castel(rĂŠ), volgde rond half zesde ontknoping in de parochiezaal. De kinderen haalden opgelucht adem want allemaal gingen ze met een prijs iii hun pollen naar huis.

]

Uitslag:

4.

Kinderen: 455 Van Sas Bernarda Hellings Niels 405 400 Van Sas Carola Dames: Van Otten Wendy 355 Govaerts Julia 355 Adams Lucia 355 Heren: Herthogs Luc 455 430 Voet Kurt Goetschalckx 430 Met als schiftingsvraag in geval van gelijke score: Wanneer startte KLJ de bouw van haar lokaal Antwoord: 5 maart 1996. Proficiat aan de winnaars ?

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

IO1T DA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

30

KIJci.v.spelen minigolf

bij 'lcli,ii s op

ii 1 arJ.

Leerlingen controleren snelheid van autobestuurders Minder vaart = de moeite waard' Met die boodschap sloegen de zesde jaars onlangs de chauffeurs in het dorp om de oren. Op initiatief van de Hoogstraatse politie en rijkswacht mochten de leerlingen mee in de combi op zoek naar snelheidsduivels. Eerst gaf de arm der wet een half uurtje toelichting. Bijvoorbeeld over hoe je best reageert als je oog in oog staat met een lastige klant. De goede raad van de ordehandhavers: 'Vooral rustig blijven'. Vervolgens kregen de zesdejaars een oranje vestje om het lijf en konden ze op pad. Kinderen (en ouders) zijn vragende partij voor een gematigde snelheid, en lieten dat die dag duidelijk merken aan de chauffeurs. Die toonden zich gelukkig overwegend hoffelijk. Een aangepaste snelheid verhoogt de veiligheid en het veiligheidsgevoel, leerden de zesdejaars tijdens de interactieve dag op stap met politie en rijkswacht.

aii JI' : 7 /111101 vim III'i gaspedaal, oude rs ben je voor de zesdejaars diep gehuisd. t


MINDERHOUT

Schoolkinderen solidair met de wereld 'Samen gaat alles beter', vernemen we uit de mond van de leerlingen van de lagere school. Tijdens het schootfeest, dat dit jaariiitzonderlijk plaats vond in de kleuterschool i.p.v. de lagere school, gaf elke klas een optreden dat draaide rond een bepaald land. Geel, bruin, zwart; boeddhist, moslim, christen; in economische crisis, burgeroorlog, verkiezingstijd; allemaal samen besloten ze de tocht rond de wereld met een rondedans. De ouders stonden er hij en keken er naar. Wat voor kinderen vanzelfsprekend is, lijkt in realiteit voor volwassenen een moeilijk te bereiken duel. De kleuters brachten een speelgoedwinkel tot leven. De anders levenloze knuffeldieren en tinnen soldaatjcs huppelden en dansten voor één keer lustig in het rood. Voor de kleuters was dit al hun tweede optreden voor een groot publiek. De donderdag voordien kropen ze in de huid van het speelgoed speciaal voor de grootouders. Tijdens de play back show konden de leerlingen van de lagere school, met de ambitie het te schoppen tot BV, al een voorsmaakje nemeo van de sterrenstan's 1-let Nederlandstalige lied was ergoed vertegenwoordigd, uiteraard met de niet van het TV-scherm weg te denken Kabouter Plop. Daarnaast overwegend Engelstalige vlotte popnummers van jonge helden als Britney Spears en Steps. De ouders juichten als fans van het eerste uur van op de eerste rij hun kroost toe, die geconcentreerd hun danspasjes probeerden uitte vi ieren. We svan t mi u'e .1

4

Hippe jolige/is.s'chatje'

Cfl

ineisje.vband in volle acîie iijilen.s play back .Iioo.

iVog éen keei.

Vriendschap bouwen Na acht jaar is Neufchâteau in Minderhout een begrip. Al enkele honderden kinderen en behoorlijk wat ouders associeren dit met ervaringen die zij met het uitwisselingsproject opdeden: ervaringen van vriendschap, attenties, gastvrijheid, dankbaarheid maar wellicht ook ervaringen van koppigheid, heimwee en eommunicatiestoornissen. Maar onberoerd heeft het niemand gelaten. Dat is ook de bedoeling van heel het project dat door de basisschool wordt opgezet: kansen scheppen om een emotionele hand te leggen met mensen met een verschillende cultuur, een andere taal. Soms lukt dit mits de inspanning wederzijds is en dan is dit heel deugddoend. Soms mislukt dit door een kortsluiting op een of ander domein. Maar het is alleszins bemoedigend dat we kunnen vaststellen dat mensen, zowel kinderen als volwassenen, zich om mekaar willen bekommeren. De leerkrachten die in beide scholen bij het project betrokken zijn, hebben in al die jaren hun vriendschapsbanden stevig aangehaald. Dit is natuurlijk een zegen voor het project omdat op deze manier elke probleem dat zich hij de uitwisseling voordoet ook meteen eerlijk op tafel gelegd wordt. Juffrouw Noor aan de ene kant en meester Philippe Guiot aan de andere kant hebben samen met de respectievelijke directies het vuur aan de lont gestoken. Juffrouw Greet en meesterJean-Philippe Remacle zijnde nieuwelingen in het gezelschap die zich meteen schitterend hebben ingeleefd in de geest van heel het project. Want als je als school niet op mekaars golflengte zit, is de mislukking niet veraf. Maar het is duidelijk dat de basisscholen van Neufchâteau en van Minderhout elkaar alleen maar kunnen bevestigen in hun visie op

onderwijs: beleving, creativiteit en verantwoordelijkheid zijn sleutelbegrippen bij het leren. Onderwijs is veel meer dan het 'hoekske op de bank'. In die zin is ook de projectweek ingevuld: veel ruimte voor bedrijfs- en stadsbezoeken, tijd voor partnerwerk, momenten voor evaluatie en hijsturing en uiteraard een brokje ontspanning in of buiten het gastgezin. Wie op 2 juni de stratenloop in Hoogstraten meemaakt, hoeft zich dus niet te verwonderen over de Franstalige kreten die de lucht worden ingestuurd: Neufcliiteau est l!

ST

Co P0 ER RVA flY3A /COMPUTEIS - TEI,EFONIE\

/wAe

KM

A\

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-315.09.09 Ma-vr.9totl2, 13tot 18 uur

bth Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, CSM,...

-

AQ

10

Partncvjv'leii T1//i cen onderdeel van liet programma om de toenadering tussen de twee compagnons te bevorderen. Boeiend, nuttig en bovendien.., erg leuk.

COMPUTER-cursus voor beginners!!! 31


MINDERHOUT

'Alles of Niets'

Kapellekensloop KWB (.tng'lwljI'Icl een hoogtepunt all k\\ 13 Minderhout. Zaterdag 12juni nemen meer dan 400 lopers deel aan de stratenloop met aankomst aan de parochiezaal. Natuurlijk rekenen ze op jouw aanmoedigingen. Tenzij je zelf de schoenen aantrekt want iedereen kan aan de :tartlijn verschijnen: jong en oud, getrainden en gelegenheidslopers. Motto: 'Deelnemen is belangrijker...'

Programma Kinderen: 16.30 u 100 meter kleuters geboren in '93 en later geboortejaar 1991.92 16.45 u 500 meter 17.00 u 750 meter geboortejaar 1989-90 17.15 u 1000 meter geboortejaar 1987-88 WF$7S

De familie Louis Geerts-Tessv Laurij..sea vati de ,1iiijcr1o111sc Host' t( t,' 33 crl geselecteerd voor het VTM-spelprogramma 'Alles of Niets', gepresenteerd door Hans Otten. Zij waagde haar kans vrank en vrij en won ondertussen... alles of niets!! Wil je haar wedervaren meemaken steni dan op zondagavond 30 mei af op V7'M voor de 13de en laatste aflevering van het pro granima.

Volwassenen + jeugd: Jogging van 5,25 en 10,5km, en halve marathon, telkens vertrek om 18.00 uur en telkens gelopen vier reeksen: Dames senioren t.e.m. 34 jaar 1)ames veteranen vanaf 35 jaar heren senioren t.e.m. 39 jaar fleren veteranen vanaf 40 jaar !nchrijven kan vanaf 15.30 uur in de parochiezaal ten laatste een kwartier voor de start van elke reeks. Prijs: kinderen (-12): 50 BEF. KWB-leden (breng je lidkaart mee): 80 BEF. niet KWB-leden: 130 BEF.

Parcours Kinderen: Vertrek: Koestraat, Hoge Weg of Beemden Aankomst: Koestraat

Jogging + halve marathon: Witherenweg (vertrek), Kapeidreef oversteken, Witherenweg. Leemstraat, via het paadje naar de Postweg, '5 Boschstraat, Bosuil, Molenweg, via zandpad van watermolen naar Withof, Withof, Castelréweg, Lage Weg, Beemden, Hoge Weg, Koestraat (aankomst). Een ronde is ongeveer 5km. De marathonlopers lopen vier ronden.

Prijzen

SPAAR TUSSEN 15 MEI E N 31

JULI EN KIES WAT UZELF HET LIEFST KRIJGT. Spaar nu voor een dubbel geschenk: én voor een hoge rente, én voor mooie cadeaus Hoe meer u spaart onder één of andere vorm, hoe groter het cadeau dat u kan kiezen uit onze geschenkencataloog. Van balpen tot breedbeeld TV! Vraag naar onze 16 pagina-dikke geschenkengids en kies één van de 60 geschenken waarvoor u wilt sparen.

Alle kinderen die deelnemen ontvangen een medaille en een prijzentas. Wie deelneemt aan de jogging of halve marathon ontvangt heerlijke Minderhoutse aardbeien. De eerste drie van elke reeks van de jogging en halve marathon krijgen bovendien een medaille. Nummer t, 2 en 3 van elke reeks van de halve marathon gaan ook met een geldprijs naar huis. De uitslagen zijn beschikbaar zodra de laatste van een reeks de aankomst heeft bereikt. Kleedkamers vind je in de parochiezaal, douches aan het voetbaiplein. Meer info: Fons Aerts, Meerseweg 86, tel. (03)3143892.

KANTOOR HOOGSTRATEN VRIJHEID 116 TEL.: 03/314 42 92

Schoon/ieidsscitoir Lieve Ve 7vfeester Laqerberq30 2323 Worte[ 03 1314.55.15 Enkç[op afpraak• Ook. bij 51 thiO

ijetaatsverzorging . gv(anicitre . Pedicure Ontharingen . !Maquillage 32

141


MINDERHOUT

Kasteelheer in Minderhout Het Withof blijft meestal verborgen voor de buitenwereld. Hagen en bomen staan in volle bloei en onttrekken kasteel en zijn bewoners meer dan anders aan het oog van de buitenstaander. Nu de ondertussen geel geverfde parel van een huis van eigenaar veranderde, waagde DHM een klop op de deur om kennis te maken met de nieuwe dorpsgenoot. Het Nederlandse accent bij de verwelkoming liet geen twijfel. 'Ojee, 't is weer nen Hollander !': hoogstwaarschijnlijk een spontane reactie bij de meeste lezers. Een praatje met PETER BIJNEN helpt ons snel van dit zwart-wit denken af.

ms

DH)'t'I: Van harte welkom in Minderhout. Maar

P. Bijnen: Dat gebeurde tijdens een barhecue-

ii hen! geboren en getogen in Nederland? P. Bijnen: Dat klopt ja. Ik groeide op in Den Haag, maar mijn familie is afkomstig uit Brahant, van beide zijden van de grens. In die zin heb ik bloedbanden met de streek hier. Toen ik nog in Den Haag woonde, gingen we tijdens de weekeinden meestalGalder. naar. Mijn vader, toendertijd werkzaam in Den Haag, ontvluchtte op die manier het drukke stadsleven en hield zich in Galder bezig met het buitenleven, zoals het snoeien van bomen en het aanplanten ervan. Hij vertoefde graag in de natuur. Het weekeindhuisje ligt ondertussen begraven onder de snelweg E19. DHM: Dus de streek is ii niet vreemd? P. Bijnen: We fietsten vroeger al naar Meersel Dreef en Hoogstraten tijdens de weekeinden. De verhuizing naar hier is er voor mij dus geen naar een vreemd land, het is eerder een terugkeer naar mijn jeugdtijd. Bovendien is het aangenaam dat mijn vader maar een aantal kilometers verderop woont. DHM: Gestart in Nederland en nu in BelgiĂŤ geland. Wat (leed u tussentijds? P. Bijnen: In Rotterdam studeerde ik af als verkeersleider aan de Nationale Luchtvaartschool. Sabena en KLM deden het niet al te best op het moment dat ik mijn diploma op zak had. En omdat ik wel bij de Luxemburgse Luchtvaartmaatschappij Luxair aan de slag kon, belandde ik uiteindelijk in Luxemburg. Daar woonde ik even buiten de stad Luxemburg, waar het vliegveld gestationeerd is. Als piloot moest ik binnen het uur in uniform ter plaatse kunnen zijn, klaar om te vertrekken. DHM: Waar 1/oog 11 mevrouw Bijnen legen het

feestje. Het was liefde op het eerste gezicht, al vergde het in het begin heel wat heen en weer gevlieg tussen Luxemburg en Amsterdam, waar mijn vrouw werkte. Gelukkig kon je toen gemakkelijk met Luxair 's morgens naar Amsterdam vliegen en 's avonds weer terug. Na verloop van tijd vloog mijn vrouw voorgoed over naar Luxemburg. DHM: Waarom dan nu die verhuis naar hier? P. Bijnen: Na mijn pensionering leek het voor ons een logische stap om naar deze streek te verhuizen. Je kunt het zien als een terugkeer naar onze roots, die voor een deel hier liggen. Ook de manier waarop de mensen hier leven en omgaan met elkaar staat ons meer dan elders aan. DHM: Waarom juist het Wit hof? P. Bijnen: Zowel mijn vrouw als ik hebben een zwak voor oude gebouwen. Daarom zochten we bewust naar een woning met een geschiedenis. We hoorden dat dit gebouw te koop stond, namen contact op met de heer Van den Brande en sloten een deal. Het Withof is een monument dat ik minstens even mooi wil laten overgaan naarde volgende generatie. Het behoort toe aan de omgeving en de gemeenschap hier. Als eigenaar voel ik me verantwoordelijk voor het goede beheer ervan. De keerzijden van dit mooie en oude huis bezorgen ons wel heel wat werk. Het tocht hier op verschillende plaatsen en dan zwijg ik nog over het stof en de spinnekoppen. Gelukkig dragen ook onze kinderen hij aan het onderhoud van huis en tuin. DHM: We hadden het nog niet over un' kroost. P. Bijnen: Peter, onze oudste zoon zit op kamers ('op kot' klinkt dat in schoon Vlaams) in Schoonhoven, waar hij in het vierde jaar

lijf?

h

Detami/je Bijnen aan de voordeur van het Witliof

goudsmid zit. Jasper beĂŤindigt dit jaar de middelbare schoolopleiding in Utrecht. Ook hij woont op kamers. In het weekeinde komen ze naar huis. DHM: Er lopen langharige schapen in de tuin. Bent ii een dierenvriend ? P. Bijnen: Zeer zeker. Momenteel staan er drie Drentse heideschapen achter in de tuin. Het is een zeldzaam ras. In de toekomst hoop ik enkele bijenvolkjes te houden en zelf honing te gaan maken, zoals ik in Luxemburg ook deed. De bijenkorven wachten in de kelder tot ik weer wat meer tijd heb. Het houden van dieren ligt trouwens volledig in de traditie van de kloosters waar men vroeger landbouw bedreef. In die zin passen mijn schapen en bijen helemaal in de stijl van het Withof.

DHM: DHM dankt u van harte voor dit kennismakingsgesprek en wenst u veel succes met het uitpakken van de resterende dozen met verhuismateriaal. Bovendien is DHM het met de heer Bijnen eens dat het hier barst van de toffe mensen in deze streek.

daar op de lioekin

'ktr

HOO GSTRA TEN

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

isatmpiex" 21 WjTE.RJIllJWt1

33


m@ng~

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos MATTHE, Pater Schrijversstraat 11, tel. 314.71.96 of e-mail: josroos@hotmail.com.

U mag kiezen!

In de wolken Al een heel jaai un de kinderen an onze school rund 'iet thema water aan het werken. Samen met huiskunstenaar Roger Claessens werden gekke, aparte, grote, kleine maar vooral mooie projecten uitgewerkt. Dit gebeurde zowel binnen als buiten de school. Onze energie en enthousiasme zijn echter nog niet op. Daarom nodigen wij iedereen uit op zondag 6 juni. Naast het kijken naar allerlei projecten zal je dan ook zelf je creatieve kunsten kunnen tonen in verschillende workshops. Veel meer willen we nu nog niet verklappen! De vorige jaren hebben u zeker al overtuigd. Ook dit jaar werken we hard aan een bijzondere gebeurtenis. De toegang is niet gratis! Neen, we vragen geen geld. We vragen wel dat alle kinderen (volwassenen mogen ook!) een ijsblok meebrengen (grootte = doos ijs van 2.5 1) met daarin ingevroren een persoonlijk dingetje. Dit kan zijn: een schoen, een poppetje, een lolly.... Hel maakt niet uit! Uw ijsblok is uw loegangsticket. Met al deze blokken zal aan de ingang een ijsmuur gebouwd worden. Tot zondag 6juni! Vanaf 13.30u tot 18.00u, ingang via Kerkpad.

De school en het oudercomité

Naar leper rijden of gaan Vissen of alletwee deze activiteiten zijnmogelijk met de Worlelse KWB-afdeling.

Op zaterdag 5juni trekken ze met de bus naar leper. Om 10.00u worden ze verwacht in leper voor een geleid bezoek aan dc tentoonsielling Flanders Fields. Dit is een museum rond de le wereldoorlog maar geen traditioneel museum. Het gaat nu eens niet over bevelhebbers en strategen, maar over de gewone mensen die de oorlog ondergingen. De soldaten, verpleegsters, vluchtelingen, kinderen,... Hun belevenissen staan centraal. Computers en andere moderne technieken zorgen mee voor animatie. Na hel middagmaal, met lokale specialiteiten, maken ze een wandeling door leper onder leiding van een gids en is nog wat vrije tijd voorzien. Inschrijven kan gebeuren bij René Sprangers, Prinsenweg 5

Op zaterdag 26juni kan je op Den Heihaert in Loenhout gaan vissen op forel. Deze aktiviteit wordt georganiseerd voor de 13de maal. Als er dan maar niemand

in t

water

sukkelt, grapje

Inschrijven moet gebeuren bij Ludo Donckers, Sint Jansstraat 27. tel. 3 14.37.41. Er zijn maar 25 plaatsen beschikbaar dus u zal snel moeten zijn

Tuinafval omzetten in waardevolle compost De gelukkige bezitter van een grote(re) sier- of groententuin wordt geconfronteerd met het verwerken van grote(re) hoeveelheden tuin- en keukenafval( onkruid, haagsnoeisel, snoeihout, grasmaaisel, bladeren e.d.). Het zelf opzetten van een composthoop biedt de ideale oplossing. Het is tevens dé oplossing om zelf te voorzien in de biologische bemesting voor je eigen groententuin. VELT wil je graag op weg helpen om ook deze manier van composleren in de vingers te krijgen. VELT-Noorderkempen nodigt iedere geïnteresseerde uit op een praktische demonstratie door Guy Augustijns (VELTbestuurslid, compostmeester en bezitter van een aantrekkelijke biologische moes- en fruiituin van 3000 m Deze praktijkies vindt plaats in de tuin van Jan 1-lorsten, Grote Plaats 33 te Wortel op zaterdagnamiddag 12 juni om 13.30u en 15.30u. Toegang gratis. Wie geïnteresseerd is in een bezoek aan de tuin van Guy Augustijns (J. Cardijnlaan 1 in St Lenaarts) is van harte welkom tijdens de VeltOpentuindagen op zondag 30 mei en zaterdag 11 en zondag 12 september van 10.00u tot 17.00u.

W

IE HEEFT HET VOOR U IN FUSIEGEMEENTE HOOGSTRATEN?

B ij

KBC Bank & Verzekering staat een ciiëntvriendeLijke,

professionee en vooruitstrevende dienstverlening hoog in het vaandeL Meer dan 18 000 KBC-medewerkers staan hier garant voor. En daartoe behoren ook de medewerkers van het KBCverzekeringskantoor en het KBC-bankkantoor van Meer, WorteL Hoogstraten, Meerl.e en Minderhout.

KDC BANK N VERZEKERING VERENIGT DE KREDIETBANK, Au-VERZEKERINGEN EN CERA BANK.

KB C •T!t1 TI,ri.. iT1s'i.i.i.u. Bank & Verzekering 34


WORTEL

r

DIAMANT IN WORTEL

Stan Sprangers en Marie Strijbos laatste schooldag moest ze al de volgende dag in dienst. Eerst hij haar tante Colette. 'Dat was niet gema1.kolijk. 1kw te; eigenlijk nog ecn kiid LO Vv st IliLt goLd hoc ik dat weik nioest aanpakken. Daambij was tante nogal een streng niens...' Ï.e bleef er niet zo lang en werd meid hij tandarts Mcrcelis in Hoogsiraten. daarna ging ze werken in ecn wiikç,j in Tiii iliutil cmi nto hiii-r in geiin in Beerse. Daar moest ik aan tafel bedienen niet witte handschoenen aan, maar ik was er toch graag ook al kon ik maar om de 14 dagen naar huis.'

Stan van Holland

Gouden echtparen, daar zijn er tegenwoordig nogal wat van, maar diamant blijft zeldzaam. Ook in onze gemeente zijn er dit jaar maar drie die zo ver geraakt zijn. Een van hen is het echtpaar Stan Sprangers en Marie Strijbos die 10 jaar geleden goud vierden en nu voor diamant gaan. In '89 gingen we hen al eens een keer opzoeken en leerden hen kennen als hartelijke en opgewekte mensen die honderduit vertelden over hun wel en wee vroeger en nu. Tien jaar later werden we opnieuw vriendelijk ontvangen en hoorden hoeveel kleinkinderen er intussen waren bijgekomen en dat cle gezondheid van Stan niet meer zo goed was als voorheen. Maar we vertellen hun lange en interessante levensverhaal nog eens graag opnieuw. Marie van Sooi Strijbos 63 jaar geleden leerden Marie en Stan elkaar kennen op Castel-kermis. 'Ik mocht er naartoe, vertelt Marie, maar dan wel met mijn vader en mijn moeder die mijn kleine broertje op de arm had. Alléén mochten we nergens naartoe, ook later eigenlijk niet, toen we al verkering hadden.' Marie woonde niet ver van Castelré; op 2 februari 1918 werd ze in Poeleinde geboren als een van de 8 kinderen van Sooi Strijbos. Sooi was metser maar daar was toen niet veel mee te verdienen zodat er ook kippen, geiten en een kalfke opstal stonden om zo wat hij te verdienen voor het kroostrijke gezin. Ook Marie moest al vlug haar steentje daartoe bijdragen; na haar

Stan moest al van ietsje verder komen om zijn Marieke te vinden op Castel-kermis. Hij werd op 3 november 1914 geboren op een boerderij in Reut, een gehucht van Baarle. Hij groeide er op temidden van 12 zusters en broers en moest er al van kleinsaf zijn mannetje staan. Ook naar school gaan was toen geen simpele zaak. "s Morgens heel vroeg opstaan, een uurtje te voet gaan naar Baarle, daar naar dc mis, de hoterhammekens opeten bij de nonnekens en dan pas naar school.' Lange dagen waren dat voor zo'n kleine hengel. Stan was een Hollajider omdat zijn vader, wegens het smokkelen van tabak in de 1 ste wereldoorlog, niet meer naar België kon, en dan maar de Nederlandse nationaliteit aannam. Door te trouwen met Stan werd ook Marie een Nederlandse maar dat maakt hen niet veel uit. 'Wij voelen ons noch het een noch het ander zoals zoveel mensen die aan de grens wonen. In ieder geval was het voor de liefde geen bezwaar.

Op huwelijksreis naar de dierentuin Gedurende hun 3-jarige verkering zagen ze elkaar zelden alleen. Als Stan in Poeleinde kwam 'vrijen' zat hij daar in familiekring en om 10uur 's avonds mocht hij naar huis gaan. Marie en Stan konden dan nog wel eventjes aan de buitendeur blijven praten maar na enkele minuuljes werd er op het raam geklopt: "t Is tijd om te bed te gaan. zulle.' Op 13 mei 1939 was het dan zover. Te voet ging het vanuit Poeleinde naar de kerk in Wortel om te trouwen. Daarna ging de familie terug naar huis en Stan en Marie gingen, samen met de getuigen, op huwelijksreis naar de dierentuin in Antwerpen met een gehuurde auto. Een hele belevenis, vooral toen die auto onderweg nog eens in panne viel. Maar gelukkig reed er ook een bus en kon het gezelschap dan toch de dierentuin bereiken. Voor Marie was het de eerste keer dat ze in Antwerpen kwam.

Paardenwerk Stan en Marie gingen in Baarle wonen waar Stan toen werkte bij de 'Heidemaatschappij'. Er moesten toen nog heel wat heidevelden ontgonnen worden. 'Hard werken en lange dagen, vertelt Stan, ploegen, frezen en in de winter met de oerts rijden. Dat gebeurde allemaal met de paarden.' Met de paarden omgaan, dat kon Stan als de beste; ooit trok hij alleen met 4 l)aarden en 2 wagens naar Breda.

Marie kon echter niet goed aarden in Baarle, ze wilde terug naar Wortel. En zo gebeurde. Eerst ging Stan op 'Chémicale' in Rijkevorsel werken, daarna trok hij een tijdje naar de koolmijn in Limburg en werd tenslotte metser zoals zijn schoonvader. Maar zijn hart trok naar het boerenbedrijfen in '68 kreeg hij daar de kans toe. Er kwam een wei in Poeleinde vrij en daar bouwde hij eigenhandig een boerderij met stallingen voor kippen en varkens. 'Werken dat hij kan. zegt Marie, dat kunt ge niet geloven.'

Twaalf kinderen Maar Marie zat ook niet stil. Er waren ondertussen 12 kinderen Sprangers geboren die wel wat konden meehelpen maar na een tijd ook weer het nest verlieten. Marie hielp zoveel mogelijk mee op de boerderij maar toen begon het hart van Stan te protesteren. Hij kwam in het ziekenhuis terecht waar hij 7 weken verbleef en enkele operaties doorstond. Van hard werken was nadien geen sprake meer en Stan en Marie begonnen toen - ook op aandringen van de kinderen uit te kijken naar een andere woonst. En zo kwamen ze terecht in de St. Jansstraat waar ze nu alweer 22 jaar wonen. Veel van hun vroegere bezigheden hebben ze dc laatste tijd stillekensaan moeten laten varen, voor Stan werd het allemaal wat te zwaar. Gelukkig zijn er de kinderen en kleinkinderen die bijna allemaal niet ver uit de huurt wonen en al eens een handje komen toesteken. Hun 12 kinderen zorgden samen voor 23 kleinkinderen en 16 achterkleinkinderen. Met zo'n grote familie werd het een machtig feest, op 15 mei. Van harte prolcat allenlaal.

Verkiezingen Een vrouw kiest voor een vrouw Ook in Wortel zullen we weer deelnemen aan de verkiezingen op zondag 13juni. Onze Wortelse vrouwen kiezen natuurlijk voor een vrouw op één van de verschillende lijsten. Niemand kan immers de ideeën en belangen van de vrouw beter behartigen dan een vrouw zelf. 35


I

Trouwe tweewielers

JANFRET,Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Jaren al is dc iCts. \nflral in dc ZOII1C1, ccfl flici weg te denken onderdeel van ons landschap geworden. Hoewel mobiel, kan je haast niet rondom je kijken zonder één of meer fietsers in het beeld te krijgen. Verenigingen die activiteiten organiseren volgen de evolutie van de tijd, daarom dat in veel zorneractivitciten de fiets een grote rol speelt. Mooi zo, wie weet ,nog dat er ooit een periode was dat je zowat elke zondagmiddag een autozoektocht, rally noemden ze dat, kon gaan rijden. Nee, dan is de fiets zeker een vooruitgang, nu alleen de lijn nog doortrekken naar ander gebruik dan vrije tijd. Misschien schijnt er dan een lichtje aan de mobiliteitstunnel. Ondertussen promoten we graag alle activiteiten die de mens op de fiets brengt.

Beeldroman. De een keer te hot en de andere keer te zo! zegge!i ze wel eens i'an iemand die van het een uiterste in het ander valt. Als je het aantal beeldekens in deze rubriek vergelijkt met dat van vorige maand, dan gaat die spreuk wel op. Goed werkende technologie en vooral veel ondenverpen waar plaatjes bij passen zijn er ditmaal de oorzaak van dat het dorpsnieuws van de maand op een beeldroman lijkt. Een zonovergoten schoolfeest, gedecoreerden van onze fanfare, in uitgesteld relais in iniffiórin en met medaille, een andere frmnfimre die op een mooie zondagmorgen in alle vroegte door thijn straat komt gestapt, een keizer die met een gouden papegaai getooid werd, allemaal dankbare onderwerpen voor een plaaije in de gazet van uw dorp. Voor mij meteen hét

Voor de zaal

excuus onz niet te veel te moeten schrijven. Heel veel meer valt er natuurlijk over de gebeurtenissen van de voorbije mnaand in ons dorp niet te schrijven en wat er volgende maand komt, zijn leuke dingen, maar een korte aankondiging volstaat. Het zijn de bekende zomergerechten die ons gesen'eerd worden. Niet minder CiaFi te raden, profiteer er inn.

Op zondag 6juni worden alle Meerlenaars met fiets aan de parochiezaal verwacht voor de "Dag van de fiets", voor de vierde maal ingericht door het comité dat onze parochiezaal onder zijn hoede heeft. Tussen 13 en 14 uur kan je starten voor een toeristische fietstocht van 30 of 50 km. langs rustige wegen. Iedereen bepaalt zijn eigen tempo. Ongeveer halverwege wacht U een verfrissing en een versnapering. Wie een kleiner toertje van 15 km. kiest krijgt zijn versnapering in de parochiezaal. Terug aan de zaal, kan je aanschuiven voor een paar lekkere pannenkoeken of voor ijs met verse Meerlese aardbeien. Een koffie of een frisdrankje kan er ook nog bij.

Orde van de papegaai De Koninklijke Sint-Sebastiaan van Meerle heeft een lange en rijke geschiedenis, ze bestaat immers reeds 467 jaar. Tijdens die lange geschiedenis kende de gilde meer dan 20 hoofdniannen en meer dan 25 koningen. Een keizer was men in de rijen van de gildenbroeders echter nog niet tegengekomen. Dat is geen wonder, want keizer wordt je pas als je drie maal na elkaar koning bent geweest. En in de St.-Sebastiaansgilde van Meerle is er slechts om de zes jaar een koningsschieting. Je moet al behoorlijk kunnen schieten om koning te worden en je moet die kunde gedurende vele jaren kunnen onderhouden. Tenslotte mag ook een portie geluk niet ontbreken, want je schiet tenslotte niet alleen naar de papegaai op zo'n koningsschieting. Toch lukte het René Jespers om drie maal achter mekaar koning te worden, waardoor hij als eerste in de geschiedenis het recht kreeg de titel van keizer te voeren. Tijdens de jaarlijkse feestelijkheden van de Hoge Gildenraad op zondag 9 mei in Hoogstraten kreeg hij, drie jaar na zijn derde koningstitel, de titel van keizer toegekend. Bij deze gelegenheid werd hem het ereteken toegekend van de gouden papegaai. Samen met zijn echtgenote, gildenzusterJo Van Raak, werd de nieuwbakken keizer door de Sint-Sebastiaansgilde op een feestelijke receptie getrakteerd. Keizer én diploma van de Orde van de Papegaai verdienen dan ook in deze kolommen 'vereeuwigd' te worden.

De opbrengst van deze fietsdag gaat zoals steeds volledig naar de kas voor het opkiappen van onze zaal. Dat de vorige edities wat hebben opgeleverd is ondertussen aan dc zaal al goed te zien. Genoeg redenen dus om op 6juni aan de start te staan. Je zal beslist niet alleen zijn.

Met de Bond Ke i-er René Je ye rs 1111 1 J ijn

(1

hîçeiiote

(keizem in ?) Jo. Depapegaat op zijn borst is echt goud. Zijn 'diplom' van de Orde van de Gouden Papegaai bewijst dat.

rôtV an bc

'U~OJ-,W

ape(aa

e £agv Citbenraad 6ev ft einpen ,willen6t blijf ari,en en grtnigenie waovôvi'ing en oeljattug aan 6e fruw 6ev C il ar bror ó er s

tvgvn aan

epers 7en iivn8tetv 6e gtiovente Me e r)C 't 11 131 i8ebvocôev tnevô mnendveaen bij 8e èJôe aan 6f. a1 -

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De maandelijkse gezins-fietswandeling van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen gaat op zondag 20 juni naar via Meer naar Wernhout, terug via Maxburg. Vertrek om 13.30 uur op het gemeenteplein.

te

,in

198

n

me1e 9K eizer is en liii

Zt Wct beeluit t,em le aveevea mei liet i1 (6 0 \1 junietl aan 6e Qrk aan 8e P apegaai. '1ttd 1 ,ôe •ôaan in het bar 0n3e4 i3evvn flamentt be Wtt '

De Hoogstraatse Maand 36

b Cifli,

1


MEERLE Vier dagen achtereen Voor de 9 maal in Meerle : "AVOND FIETSVIERDAAGSE 1999' van de K.W.B.. Vier avonden na mekaar, op 30juni, 1-2 en 3juli bieden de wielertoeristen van de KWB Meerle U het gekende recept : een fietstochije van ca. 25 km. in eigen streek, een drankje en een versnapering onderweg en gezellig napraten in de parochiezaal. Voor vier fictsavonden betaal je een bescheiden bijdrage van 200 Fr. Wie drie avonden meefietst krijgt een herinneringsmedaille, oudste en jongste deelnemer worden met een speciale prijs bedacht en alle fietsers nemen automatisch deel aan de aanwezigheidstombola. Vertrekken telkens tussen 18.30 en 19.30 uur aan de parochiezaal. En voor wie het nu al wil weten, het zal weer ioed weer 710.

Sterk, sterker, sterkst! \ViI1e eraac de tel k ~ te nianuleit Cii vroiI\en \ all

Meerle kennen ? Of wil je je met hen meten 7 Dat kan op zondag 27 juni op het speelplein achter de school. Daar heeft de 6e grote Meerlese Touwtrekwedstrijd plaats. Teams van verenigingen, families, vrienden en vriendinnen meten er hun eigen krachten en die van hun tegenstrevers. De afspraak is dat van een ploeg van zes, er minstens vier gespierden van eigen dorp (Meerle) dus moeten zijn, Een spektakel voor hen die zelf niet zo sterk zijn of zich liever niet moe maken op een zondagmiddag. De toegang is gratis.. Inschrijven kan nog. Neem snel contact met Jan Vinckx (315.03.26), Gust Koyen (315.03.53) of Jos Van Den Ackerveken (315.90.53).

Gelukte foto ton geilei'oreeiden i'on ÂŁk'tanfare .S,,,t-Cecilia

1 0 ongarne,j'

DOMS

—

SCHILDER WERKEN

-TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING

910

Heilig Bloediaan 246 H000STRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 139c1

37


MEERLE

Schoolfeest Grote toeloop op het selwoljeert oriçe iiiaaii 1. P roi,eel, leerlingen en een hele schare vrijwilligers zorgden ervoor dat je niets tekort kv4am, de zon zette zijn beste beentje voor CII er was ook van alles te beleven.

J 14 E: i IIMW ~

1

'•

• .prij:en schieten ,,,eI

eu( er iiu 1 cm

rick

:

• kijken naar de acrobatische toeren de keurturners van 't Zolclerke

uh

van

Advertenties

lik

w$ t

4

314.49.111314.1505.04

•::;:

1

,I JOr Bouwspecialiteiten HERIJGERS

t

-

)

INOX ROOKKANALEN Voor elke met fwnilie, i'rici,dcii en kennissen een pii;tje drinken.

L"P X mmm

9

brandstof is er een specifieke

tih!i jg

toepassing, fl1. een keuze uit FNKFL WAND/GE, DUBBEL WANDIG

GEÏSOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering in box. .i — 7 Industriewe A F2320 Hoogstraten 1 1 IIIL

,

• . . .

38

of naar de piepjonge 'Jazz-dansers 'die gespannen wachten tot ze het toneel op mogen.

Tel. 03/314.47.55 Fax 03/31480.65

1

bi


MEERLE

Vermaarde kunstenaars in vernieuwde galerie op cle Lage Rooy I)e galeriehouders maken van de vernieuwing gebruik om hun galerie een nieuwe naam te geven, verwijzend naar de Plaats waar ze gevestigd is. Voortaan heet cle Pastorale 'Kunstgalerie De Lage Rooy'. De prachtige omgeving en het enthousiasme van cle galeriehouders weten steeds kunstenaars, die in grote steden hebben tentoongesteld, te overtuigen ook in het kleine Meerle te exposeren. Hoewel zeer verschillend van aard, stijl, materiaal, uitstraling, kunnen ze mekaars gezelschap toch goed verdragen, vullen ze mekaar zelfs'aai. Ludovicus van Eijnatte vervaardigt beeldhouwwerken in steen, harde Steen. Het materiaal geeft de gelegenheid langzaam te werken naar de vorm die het beeld zal aannemen. Tijdens het werk blijven intu誰tieve ingrepen mogelijk zodat het uiteindelijke beeld altijd naar zijn eigen gewenste vorm groeit. De beeldhouwer is geboeid door oervormen, het mythische karakter van stenen die door mensenhand of door de natuur in het landschap zijn opgericht. Hij ziet zijn beelden dan ook als tekens in steen, verbindingstekens tussen beschouwer en de natuur. helvne en Marcel van de I,isieialc op de l.ac Rooy hebben deze winter niet stil gezeten. De rust in de natuur en dus minder werk in de tuin hebben ze aangegrepen om de tentoonstellingruimte uit le breiden en de inrichting te vernieuwen. De nieuwe ruimte en de tuin in volle bloei vragen als het ware om ingewijd te worden met kunstwerken. Hoog tijd voor een nieuwe tentoonstelling. Evelyne en Marcel zijn er weer in geslaagd om vier kunstenaars van formaat naar de Lage Rooy te halen. Vanaf donderdag 3 juni stellen zij hun werk tentoon in galerie en tuin.

Beeldhouwer 01e Langerhorst gebruikt een ander natuurlijk materiaal, zachter, warmer ook. Zijn houtsculpturen verheelden mens en dier. Van oudsher is er een verbondenheid tussen mens en boom, de structuren van het hout zijn als de structuren van de mens. Het gevoelsmatig bewerken van het hout geeft het de kans om met verborgen, onnoembare vormen naar buiten te komen. Ole zijn beelden tonen emoties van het hout en dus van de mens. De in Eindhoven gevestigde schilder Jan Peter van Opheusden stelde vorig jaar tentoon in de

Teken ', ho rdsteen, Ludo ilcus van Eilnatten

Grande Arche in Parijs, in het kader van een serie tentoonstellingen over de ingezetene van de Europese Gemeenschap, 'Painter on the roof'. Zijn werk is een ode aan de schoonheid, een liefdeslied, een authentieke lofzang op het leven. Zijn penseel geeft het leven zelf weer. De emotie van hei werk kan niemand onberoerd laten en brengt een toegankelijke, enthousiaste en soms stralende boodschap over op de kijker. De prachtige kleuren zetten de tentoonstellingsruimte als het ware in volle bloei, de gedreven lijnen van de tekening maken dat de afgebeelde paarden in galop voorbijrazen. Netty Werkman, vriendin aan huis op de Lage Rooy, was er reeds vaker te zien. Ze maakt mooie, soms imposante, maar zeer toegankelijke beelden van brons. In de tuin zijn ze als het ware toeschouwers van de natuur en de andere kunstwerken om zich heen. Kunstenaars van groot formaat, op vijf minuten van het centrum van ons dorp. Niet de tijd nemen om hun werken te gaan bekijken is zonde. De galerie is open elke donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.30 tot 17.30 uur. De tentoonstelling loopt tot zaterdag 31juli1999.

BEGRAFENISSEN

JORIS

'Verleiding ', ncrv! op

/100!,

Jan /'c/er la!! Op/uiixdcn

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

19

39


Kantoor van Notaris Ju

MICHOEL

Lod. De Konincklaan 361 - HOOGSTRATEN Tel. 031314 51 77

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN KANTOORRUIMTE IN DE TRANSPORTZONE TE MEER (HOOGSTRATEN-BELGIË)

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

OPENBARE VERKOPING VAN LANDELIJK GELEGEN WONING TE MINDERHOUT - HAL 23

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Landelijk gelegen WONING met tuin te Hoogstraten, 2e afdeling

Onder HOOGSTRATEN derde afdeling MEER

Minderhout, Hal 23, groot 13a 76 ca.

In een kantorencomplex aan de Amsterdamstraat, langs de autoweg E19 te Hoogstraten-Meer, in blok B, opgericht op een perceel grond dat door de Belgische Staat in concessie werd gegeven, en welke grond ten kadaster bekend is onder sectie A nummer 443/K, groot 1 094m2 .

DE KANTOORRUIMTE B5, gelegen Amsterdamstraat 28, inhoudende: -KELDERRUIMTE, bestaande uit traphal met trap, archiefruimte,

refter en berging; - GELIJKVLOERS: kantoorruimte bestaande uit: inkom met tochtsas, bureelruimte met trap en directiekamer; - VERDIEPING: traphal, twee kantoren boekhouding, keuken, heren- en damestoilet. Verwarming op elektriciteit. Tevens zijn hieraan verbonden: 434 eenheden in de gemene delen van het gebouw BLOK B, alsook evenveel eenheden in de rechten en plichten voortspruitende uit de domaniale grondconcessie en de eraan verbonden cijnspacht. (basisakte ter inzage op het kantoor van notaris Michoel) K.l. 74.100

K.l. 13.100 Ingedeeld als volgt: 2 voorplaatsen, badkamer en achterplaats, opkamer, washuis, schuur, 2 hokken, bergplaats. Op de verdieping 2 kamers en zolder. Eigendom beschikt over elektriciteit, waterleiding, telefoon en distributie.

Beschikbaar: binnen de maand en na betaling van koopprijs en

kosten.

Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. Bezichtiging: zaterdag van 14 tot 16 u.

Zitdag:

- Toewijzing op maandag 31 mei 1999 telkens om 16.30 u in café 'Het Fortuin' te 2321 Hoogstraten-Meer, Meerdorp 13.

Zitdag:

- Toewijzing op dinsdag 8 juni 1999 telkens om 17 uur in taverne Het Heike, Bredaseweg 56 te Minderhout,

Bezichtiging en inlichtingen: sleutel en verdere inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris.

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris.

Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

OPENBARE VER KOPING VAN HOEVE EN LANDBOUWGROND TE 2328 HOOGSTRATEN/MEERLE

KOOP 2 Perceel GROND gelegen te 2328 Hoogstraten (Meerle), Heerle

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal op de hiernavermelde enige zitdag overgaan tot de openbare verkoping van: Onder HOOGSTRATEN vierde afdeling MEERLE KOOP 1 Een HOEVE met VIER STALLEN en aanpalend WEILAND te

2328 Hoogstraten (Meerle), Heerle 80, ten kadaster bekend sectie B nummers 31 3/Ndeel, 314/0,31 4/D/deel, 31 5/K, 31 5/L, 316/deel en 318/A/deel, voor een oppervlakte volgens meting van één hectare vijfentwintig are (1 ha25a). Indeling van de hoeve:

- op het gelijkvloers: keuken, living vooraan, wasplaats, badkamer met douche, wc, garage; - op de eerste verdieping: opkamer en drie slaapkamers; - zolder nutsvoorzieningen: elektriciteit, waterleiding. 40

80, ter streke 'Heerlese Bossen', ten kadaster bekend sectie B nummers 313/A/deel, 314/D/deel, 316/deel, 317/A en 318/Ndeel, voor een oppervlakte volgens meting bij restant van één hectare vijftig are (1ha50a). Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten Bezichtiging: 's zaterdags van 10 u. tot 12 u. HOGER BOD:

De toewijzing op de enige zitdag geschiedt onder de opschortende voorwaarde van hoger bod in toepassing van artikel 1592 van het Gerechtelijk Wetboek. ENIGE ZITDAG dinsdag 1juni1999 om 16.30 uur in café Den Bombardon te 2328 Meerle, Kerkstraat 8. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris.

Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.


iij

M

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40. internet: marcel.adriaensen@ibm.net

Juni is niet bepaald de meest prettige tijd voor studenten. Met goed weer altijd moeten blokken, dat is een zware opgave. Hopelijk vallen de resultaten dit jaar mee. Laten we alvast met hen ineeduimen. De straten hangen weer vol dikke koppen en ronkende spreuken. De verkiezingen zijn op komst. We vragen ons of de mensen zich nog laten beinvioeden door deze visuele vervuiling van het landschap. Defbto van de Grote Bonte specht van vorige keer was verkeerd. Per ongeluk werd een groene specht afgebeeld. Enkele aandachtige lezers hadden dit opgemerkt. Ze hadden gelijk. De verkeerde foto werd gepubliceerd. Waterkwaliteit van de Beek en Raaniloop is niet denderend. Dat werd door de dorpsraad reeds enkele keren aangeklaagd. Een rapport overde waterkwaliteit in Hoogstraten is nu door het PIH bekend gemaakt. Het resultaat leest u iets verderop. Onze jongens kampioen. Hoera, hoera. Het zal volgend jaar een zware dobber worden. Zal er weerflink gekocht moeten worden en zullen er nog minder jongens van eigen bodeni meespelen dan dat nu reeds het geval is. Het programma van Akkerpop nadert haar voltooiing. Ook dit jaar zal het festival weer aan de 7vtaarschalck plaatsvinden. Meer details over het programma zullen zeer binnenkort bekendgemaakt worden. De organisatoren laten weten dat het er goe(l uitziet.

Nestkastj es voor de huiszwaluw

De kruisdagen en de processie doorheen de Velden Wie van Katholieke huize is cii al wat jaartjes telt weet zich nog de kruisdagen te herinneren. Dit zijn de 3 dagen die voorafgaan aan Hemelvaart. Zoals dat bij meerdere religieuze gelegenheden het geval was werd er dan extra veel gebeden in de kerk. Onderdeel van deze kruisdagen, en misschien wel het hoogtepunt, was een processie doorheen de velden. Ook werd er hier vooral veel gebeden en dc velden werden gezegend. Alzo hoopte men het risico op een slechte oogst te verkleinen en dank uit te spreken over al het moois van moeder natuur. Dit kerkelijke ritueel raakte echter op den duur in onbruik. Door toedoen van modernere en meer efficiënte landbouwtechnieken leek de parochiaan het gebed en de zegening van de velden te willen laten voor wat het was. De processie doorheen de velden werd in de kast gestopt. Uit zin voor vroegere gewoontes en op vraag van parochianen haalde de Landelijke Gilde zo'n t5 jaar geleden dit oude gebruik weer te voorschijn. Er werd voor een lichtjes andere vorm gekozen. Elk jaar wordt er afgewisseld met een ander gehucht. Een mis wordt ter plaatse gehouden. Vervolgens gaat de tocht als van oudsher door de velden. Als plaats voor de mis werd dit jaar de kapel van Maxburg uitgekozen. De tocht verliep doorheen het prachtige landschap aldaar.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

Fran.s Brosens in de Eind,vestraat is al jaren de gelukkige gastheer van enkele nesten huiszwaluw. Zij nestelen zich buiten onder de dakrand en brengen er hun kroost groot. Pijnlijk was het om te zien hoe er af en toe een nest met haifviugge vogels naar beneden kwakte. Frans zocht en kreeg raad bij natuun'ereniging de Wielewaal. De nesten worden hier vakkundig geplaatst. En nu maar hopen op een succesvol broedsel van deze toch wel erg zeldzame huisdieren.

Kleine en grote fietszoektocht van de KWB De H. Constaiitiiii,s kapel man Maxbnrg was dit jaar de uitverkoren plek voor de kruisda gen. Na een druk bijgewoonde mis in de kapel volgde er een verkenning van de mooie omgeving van Maxbnrg.

De Hoogstraatse Maand

Op zondag 4 lul, (dus dit jaar niet in augustus) organiseert KWB Meer weer hun jaarlijkse Ideine fietszoektocht. Inschrij ven is mogelijk op Meermarkt vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur en nadien aan de parochiezaal tot 14.00 uur. Men kan vertrekken aan deze tocht vanaf 13.00 uur. Er is alvast goed weer besteld. De Grote fïetszoektocht kan gereden worden tussen de maanden juli, augustus en september. Deze tocht voert u doorheen de fusiegemeente Hoogstraten en kan gereden worden op een dag naar keuze. Er zijn natuurlijk de nodige mooie prijzen te winnen. Vanaf eind juni zal hij te koop aangeboden worden in de VVV kantoren te Hoogstraten en de plaatselijke BACOB instelling. 41


MEER

100.000 fr, da's mooi meegenomen

I)('/(//e lie oItIuit,g.v huur 100/urige bestaan in Meer vierde wistdit te vieren met een wedstrijd. Er waren heel wat prijzen te winnen waaronder 9 helikoptervluchten boven Meer en een hoofdprij. .van 100.000 fr in beleggingen. Op de fito de groep van helikoptervliegers die het voorrecht hadden ons dorp eens vanuit de lucht te zien. Fonne en Monique Brosens bleven echter niet de voeten op de grond al waren zij na ontvangst van de hootdpri/s toch ook echt in "de wolken

Meerse Markt nam een droomstart, maar 6 juni is er kindermarkt Met een bomvolle markt met veel standhouders en bezoekers start het nieuwe inarktseizoen onder een bijzonder gunstig gesternte. De volgende aflevering zal doorgaan op zondag 6 juni onder het thema "kindermarkt". 1-let Marktcornitee nodigt hierbij alle kinderen van Meer en omstreken uit in de Donckstraat van 9.00 tot 12.00 uur. Via de scholen kregen zij daarvoor een briefje en een kaartje, waarmee ze kunnen deelnemen aan de ballonwedstrijd van de Hoog straatse Aardbeigilde. De uitslag en de prijzen daarvan worden op de laatste markt in september gegeven Op de Kindermarkt kunnen de kinderen die deelnamen aan de voorbije tekenwedstrijd, hun prijs affialen aan de stand van de Aardbeigilde. Uiteraard kunnen de kinderen op deze markt ook kopen, verkopen of ruilen. Wat dat is, maakt niet uit: speelgoed, boeken, strips, snoep, fruit, zelfgemaakte spulletjes, ... Alles en iedereen is welkom. Om een goede, gratis standplaats te hebben is het best voor 8.00 uur reeds aanwezig te zijn en een tafeltje of deken mee te brengen voor het uitstallen. De anintat ie staat ook in het licht van cle

kinderen. l-loofdbrok vormt de grote playbackwedstrijd, die in samenwerking met Radio Valencia, de Meerpaal en de Chiro in het kloosterpark wordt georganiseerd voor de Meerse kinderen van de tweede en derde graad. Alle deelnemers ontvangen een prijs, maar de beste drie mogen iets extra verwachten. Een plezierige attractie vormt zeker het optreden van clown Michel Kox alias Jabbe Dabbe doe, die speciaal ingehuurd is om van 10.00 tot 12.00 u de kinderen te amuseren. De ponyclub staat ook ter beschikking en de Chiro pakt uit met enkele verrassingsspelletjes. De volwassen standhouders en bezoekers mogen zich zeker niet laten afschrikken door het kinderthema, zij blijven uiteraard meer dan welkom. Speciaal voor hen wordt in het kloosterpark door Radio Valencia trouwens een drankstand met zitplaatsen opgebouwd, zodat ze in de meest aantrekkelijke omstandigheden kunnen genieten van de playbackwedstrijd en de markt. Wie hij de kindermarkt nog vragen heeft of meer informatie wenst, kan daarvoor terecht bij Jan Dufraing 03R 15.86.80 t.

Zesde leerjaar spontaan in de bres voor Kosovo De longens en meisjes van het zesde leerjaar werden blijkbaar ook bewogen door de gruwelijke televisiebeelden van de Kosovaarse vluchtelingen. Tijdens het dagelijkse ochtendpraatje in de klas werd er heel wat over gesproken. Zo stelden ze voor om vanuit de Meerse Lagere School iets te ondernemen om het leed van de duizenden vluchtelingen te verzachten. Spontaan trokken ze tijdens het weekeinde van deur tot deur om auto's te mogen wassen, gazons te maaien, allerlei karweitjes op le knappen Ook de auto's van de leerkrachten op de parking van de school kregen een flinke poetsbeurt voor het goede doel.

42

Deze actie leverde meer dan 20.000 fr op. in samenspraak werd het grootste deel gestort aan Unicef. Zij beloofden twee onderwijspakketten af te leveren aan de kinderen in de vluchtelingenkampen. Het resterende bedrag werd dan gestort op de gekènde "12" rekening. De oudsten van de Meerpaal betrokken ook de anderen in de actie. iedere leerling van de school kon speelgoed, shampoo, zeep, gel, tandenborstels, handdoeken, puzzel s..... gedurende een week meebrengen naar de school. Alles werd netjes gesorteerd en via de gemeente en het Balkancomitee getransporteerd naar Kosovo. Proficiat voor dit geweldige initiatief.

De voorschoolse opvang, echte vroege vogels

Hei oI!dcrcoItliTee vu;t dc j1ce,'se lagere scholen beschikt over een goed uitgehouwde voor- en naschoolse kinderopvang. Werkende ouders die zich niet altijd aan de schooltiden kunnen houden vinden er de mogelijkheid om hun kinderen onder goede begeleiding vanaf s 'morgens 7uur tot s 'avonds 6 uur onder te brengen. Voor de kinderen Zijn deze extra uren geen probleem. Zij komen met plezier naar de opvang. Op de foto de begeleidsters Cobie Hiircknmans en Ingrid Goris en afscheidnemend stagiaireEls en de kinderen van de avondopvang. Zopas kozen de ouder een gepaste naam voor de kinderopvang. Deze zal voortaan onder de naam "Domino" door het leven gaan.

Marktleider in verkoop van slaapkomfort zoekt nog enkele

ambitieuze medewerkers (m/v) voor buitendienst. Leeftijd is niet belangrijk. Zeer goede verdienstmogelijkheden voor dynamische mensen. Wagen en telefoon vereist. Schrijven met CV naar:

Rudh-Marketing Afdeling Inova Holle Weg 70, 2550 Kontich


MEER

GOUD IN MEER

Kees Van der Velden en Jo Lambregts

Je bent gescheept en je vaart maar Wie rijdt langs Meerse wegen kan er niet naastkijken. De gigantische borden wijzen je waar je moet zijn om bij het bedrijf terecht te komen dat Kees en Jo zowat 34 jaar geleden eigenhandig uit de grond stampten. Nu hebben kinderen er het roer overgenomen maar de bekommernis om het wel en wee blijft. Ook al hebben zij zich nu teruggetrokken in de beslotenheid van hun grote tuin waar exoten zoals kangoeroes en struisvogels de dienst uitmaken. Voor hen is die tuin een ideale plaats om te rusten maar tevens ook om te vieren te samen met de familie. Het Zunderts toneel Kees werd geboren te Prinsenhagen op 4.4.1925 als derde in een rij van tien. Aan de overkant van de grens ging het er aan toe zoals bij ons. Tot 14 jaar naar de school en nadien thuisblijven om te helpen op de boerderij of om elders als knecht te gaan werken. Ook Jo had negen broers en zussen waarvan zij de vierde jongste is. Na school diende zij. Naar het plaatselijk toneel gaan kijken was in die tijd één van de onispanningsmogelijkheden. Het is daar dat zij elkaar in het laatste oorlogsjaar hebben leren keniien. Het klikte wel niet direct voorgoed maar eens met elkaar gedanst op de kermis, werden zij onafscheidelijk. De vrijage duurde meer dan 4 jaar want in die tijd was het nog uitkijken hoe het verder moest, eens men het ouderlijk huis verlaten had.

Aardbeien op Maxburg Toch waagden zij op 26.04.1949 in Achtniaal de grote stap. Die bracht hen meteen in België want van vader konden zij een stuk grond gebruiken op Maxhurg. Tijdens het seizoen werden er aardbeien en frambozen op gewonnen. Buiten het seizoen ging Kees uit werken her en der in de fabriek. Met de geboorte van Rina in 49. Mariain5l enian in54 werd het huis gevuld met kindergeschal en had Jo haar handen vol. Echt breed was het niet altijd en thuis moesten zij niet gaan aankloppen want eens getrouwd, was het antwoord: "Je bent gescheept enje vaart maar".

Moeilijk te commanderen Met enkel de opbrengst van de oogst van de akker, groenten en fruit ging het niet om hetjaar rond te komen zodat de stille periodes dienden te worden opgevuld niet elders te gaan werken. Als Kees uit werken ging in de steenfabriek van Chaamoflaterbij De Beuckelaerin St.Lenaarts, waar hij de stiel leerde, dan viel het hem steeds zwaar om gecommandeerd te worden. 1-let speelde hem door het hoofd: "Wat ik hier verdicii is alleeii maar om de baas te verrijken en kan ik thuis ook doen". In 1965 werd de heslistji diii riii,mmIi -'ml 7I1 heonnen voor zmehaelf met het maken van hetonproducten. In het begin was het een schranske hier en een paaJjç daar. Maar zowd dooi Kees als dooi' Jö moest er

keihard, dag en nacht zoals zij zeggen, gewerkt worden. Na zes-zeven weken zag Kees het bijna niet meer zitten en dacht hij de verkeerde beslissing genomen te hebben.

Het Joods kerkhof Toen besloot Kees mee te doen aan een aanbesteding voor het plaatsen van een omheining rond het Joods kerkhof te Putte en toen het werk hem ook gegund werd betekende dit een ommekeer in liet zakendoen. Die 1000 meter betonplaten vormde de doorbraak naar een grotere markt en afzet waardoor zij het werk niet meer alleen aankonden. Eens die stap gezet is het met het bedrijf altijd goed blijven gaan. Allerlei betonartikelen werden er gemaakt. Later zijnde bouwmaterialen en de vloer- en wandtegels erbij gekomen. In al die jaren van hard werken was Kees altijd als eerste op de kaai. Ook al had hij er, bij wijze van ochlendtraining, reeds een fietstocht van 40km opzitten. Jo zorgde ondertussen voor het huishouden want met de komst van Willy in 66, een na-komerke, was er weer een klein mondje meerte vullen. Zij nam in het begin nog wel de telefoon aan en noteerde bestellingen maar eens de zaak groter werd, moest zij dit aan anderen laten. Immers, het ging altijd maar vooruit en vooruit. Pas een groot jaar geleden, toen Kees 73 jaar werd, deed hij definitief een stap terug in de zaak en liet het aan de kinderen over. Waar zij 34 jaar geleden alleen zijn begonnen, met een bang hart, werken er nu om en bij de 80 arbeiders en bedienden.

Een tuin vol dieren Zowel Kees als Jo vinden nu hun rust en ontspanning samen met hun familie in hun grote tuin. Niet zomaar een tuin, want waar komt men kangoeroes, struisvogels, zwanen naast kippen tegen? Men zou zich als het ware in een dierentuin wanen. Toch is het hun paradijs op aarde. Verre reizen zijn niet aan hen besteed. Vroeger ging het wel eens tot in Oostenrijk of Duitsland. Nu zijn zij het liefst van al stil en op hun gemak in de tuin bezig. In de zomer wordt er nog wat gefietst als het weer en de gezondheid het toelaten. De acht kleinkinderen zijn hun oogappels en om samen niet hen te vieren en te feesten, wordt alles aan kant geschoven. Zo deden zij het ook bij hun gouden huwelijksfeest. Hopelijk kunnen zij dat binnen 10 jaar, meteen diamanten kroontje, nog eens over doen. Wij wensen het hen van harte.

Zaterdag is dansdag In al die jaren van hard werken namen zij toch steeds ontspanning op zaterdag. Dan ging de riem eraf en gingen zij samen met vrienden uit dansen. Voor beiden was dit hun grootste plezier. Naast het dansen werd er gebabbeld en gehuurt. Later werd overgeschakeld op stijl dansen. Voor hen was dansen het middel hij uitstek om zich wat ontlast te weten van de kommer en kwel. In al die jaren bleven zij niet van aorgcn gc.paud. Ook nu nog blijven zij af en toe een dansje wagen maar torh is ht ilIemaal wat nisticr geworden.

43


KOSOVO

Een foto voor Kosovo boeiende en merkwaardige fotoreportage overgehouden. Deze foto's waren te zien op vele tentoonstellingen en hebben al verschillende prijzen behaald. Het zijn echte kunstwerken. De oorlog die nu in Yoegoslavië zoveel ellende veroorzaakt, raakt hem dan ook diep. Daarom vatte hij het plan op om als steun aan de Kozovaarse vluchtelingen, enkele van deze foto's te koop aan te bieden. De opbrengst zal dan integraal naar Kozovo gaan. Om de mensen gelegenheid le geven dczc foto's te bekijken, zal er in de bibliotheek in Hoogstraten, een kleine fototentoonstelling worden ingericht. Er zullen 15 grote zwartwit foto's te zien zijn uit de Albanië-reeks waarvan er 4 in een iets kleiner formaat te koop zijn. Belangstellenden kunnen ter plaatse een keuze maken en intekenen op één of meer fntn'ç Na storting van het bedrag op rekening van 'Hulp voor Kozovo', zullen de foto's, ingelijst en wel, aan huis geleverd worden. Enige tijd geleden trok kunstfotograafDominiquc Van Hul'fel naar Albanië, niet direct om er de toerist uit te hangen, daar is het land niet zo voor geschikt, wel om kennis te maken met het land en de mensen daar in die verre uithoek van Oost-Europa. Die kennismaking was voor hem zo boeiend en greep hem zo aan dat hij er voorgoed een stuk van zijn hart verloren heeft. 'Zo weerbarstig het land en de mensen in het begin overkwamen, zo hartverwarmend was het contact later', vertelt hij. Aan deze reis heeft hij dan ook een heel

Hulp voor Kosovo

De tentoonstelling 'Foto's uit Albanië' zal vanaf 14juni in de bib aan de Lindendreef te zien zijn, tot 18 juli. Er is ook een boekenstand voorzien met allerhande lectuur van en over de Balkan.

Open dagen bio-bedrijven met een primeur:

Eerste producent van Belgische Bio-pralines Van 31 mei t.e.m. 6juni organiseert het platform '10 op 10 voor de hinlngische. landhouw de eerste week van de biologische landbouw, met de volgende activiteiten: een persconferentie, een symposium, biologische maaltijden in de kijker bij tal van bedrijven (wo), opendeurdag natuurvoedingswinkels (vr.) en de open dagen bio-bedrijven.

01) initiatief van GEKO (Geni. Comité voor Ontwikkelingssamenwerking) werd in alle dorpen een inzamelingsactie gehouden voor de vluchtelingen van Kosovo. Ook de scholen van Meersel-Dreef Meer en het Spijker droegen hun steentje bij. 8 ton levensmiddelen en toiletgerief werden ingezameld. Een hele klus om dat allemaal te sorteren en te t'erpakken. Voor het transport zorgde de Veiling en liet bedrijf Huvbrechts. Bedankt.

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand 44

Onze leden Marie en Frans zijn meesters in het maken van bio-pralines. In de vier voorgaande jaren hebben zij heel wat tijd en energie gestoken in de inrichting van hun productiehal en de ontwikkeling van veisrhillende soorten pralines: momenteel '32 verschillende prahnes, waaronder enkele zonder suiker. Alle ingrediënten zijn van biologische oorsprong. Sommige werden zelfs speciaal ontwikkeld voor de firma. In deceinbet hebben zij het biogarantie-label gekregen en is de productie en de verkoop gestart. Bij dit alles staan een professionele aanpak en uiterste hygiëne voorop. Marie, Frans en de afdeling nodigen u uit voor een bedrijfshezoek op za.5 juni van 10 tot 18u en op zo. 6juni van 10 tot 16u. t) kan er een kijkje nemen in de productiehal en proeven van de heerlijke pralines. Van 14 tot 15u draait de productielijn op volle toeren.

MarieFrans, Prinsenpad 114, Rijkevorsel. In het centrum: straatnaast kantoren Van Roey, eerste straats rechts (op het einde van dc straat).


Open Natuurdagen

Goed weer voor VELT

Toeven tussen sloot en plas 30 mei '99 Achtel - Bolk - Keirschot Op zondag 30 mei organiseren Natuurreservaten vzw, afdeling RijkevorselHoogstraten, en AMINAL afdeling Natuur de Open Natuurdag in de gehuchten Achtel, Bolk en Keirschot. Het wordt een hoogdag voor het hele gezin. De Open Natuurdag wil iedereen in de eerste plaats kennis laten maken met de rijke natuur die ons nog rest. Bovendien willen we dat op een aantrekkelijke en sportieve manier doen. De prachtige natuur in de achtertuin van stadje Hoogstraten is een verkenningstocht meer dan waard. Het is trouwens geen geheim meer dat hier ingrijpende werkzaamheden op til zijn. Het nationale thema van de Open Natuurdagen is 'Water Natuurlijk!' Water is in dit gebied overvloedig aanwezig. Bolk, Kcirschot en Achtel bevinden zich immers in het stroomgebied van de Laak, de Mark en dc Kleine Mark. De deelnemers zullen door een microscoop kunnen turen naar het piepkleine leven in het water. Elders staan telescopen opgesteld 0111 vogels ongestoord, en alsofje er met je neus op stond, te observeren. In Achtel, waar het vertrek voorzien is aan de kapel, wordt een informatiestand opgesteld. Daar ontvang je de route en een informatiefolder voor de wandeling, huiflartocht of fietstocht. Deelnemen is helemaal gratis. Niet iedereen zal uiteraard met de huifkar mee kunnen rijden, of zou er zelf een mee moeten brengen. Wij geven voorrang aan de gehandicapten en aan de mensen die minder goed te been zijn. Naast informatie over Natuurreservaten vzw en de natuurwerkgroep Markdal kom je in Achtel ook meer te weten over het 'Plan Pimpernel ',de vereniging 'Het Werkend Trekpaard', AMINAL afdeling Natuur, de Hoogstraatse

vissersclub en de ruilverkavelingsplannen in het gebied. De kinderen mogen tekeningen maken niet het thema 'Water Natuurlijk'. Die tekeningen kunnen aan de infostand worden ingeleverd. De winnaars krijgen een mooie prijs en iedereen die een tekening inlevert krijgt een klein aandenken. De tekeningen worden uitgestald zodat iedereen ze kan bewonderen. We verwachten iedereen op zondag 30 mei, tussen 13 en 15 uur, aan de kapel in Achtel. Deelnemen is gratis. Open Natuurdagen 1999, een Organisatie van Natuurreservaten vzw en AMINAL afdeling Natuur.

Mmi': Natuuru'erkgroep Markdal - Het Werkenci Trekpaard - Gemeentebestuur Rijkei'orsel - Stadsbestuur Hoogstraten - Hoogstraalse onderwijs instellingen - Achtelse parochie VLM - AMINAL afdeling Natuur. Info: Drej Oomen, Klein Eyssel 29a, 2329 Meersel-Dreef(Hoogstraien), tel. 0313150245.

Blijkbaar waren Je weergoden hen op zaterdag 1 mei heel goed gezind ,want de viering van 10 jaar Velt Noorderkempen werd rijkelijk met zon overgoten. Niet te verwonderen dat heel wat Velt-gezinden dan ook afgezakt waren naar de Schalmei in Achtel. De feestelijk versierde speelweide werd niet alleen gebruikt voor allerhande kinderspelen onder een voortreffelijke begeleiding. Bij een drankje en een gehakje aan gezelli ge tuintafels kon jong en oud er ook genieten van een door iereeen gewaardeerd muzikaal optreden van het trio Florestan. Wie echt geïnteresseerd was in biologische producten zal zeker de bio-chocoladepralines MarieFrans geproefd hebben, een primeur voor België. Veel interesse ook voor de huidverzorgingsproducten Weleda, de geneeskrachtige kruiden op de stand van ons bestuurslid René De Vrij, de widar producten en de stand van de Wereldwinkel en van de Fruitsappen Freya. Wie het fijne wou weten van het ecologische denken en doen van VELT, kwam aan zijn trekken op de infostands over biologische houwwijzen en -producten, de campagne 10/10 voor biologische landbouw en ethisch bankieren. Voor de internetfanaten was ook dc nieuwe website van VELT toegankelijk. verder kon je er nog terecht op de stand met allerhande VELT-publicaties, boeken en video's over ecologische voeding en siertuinen. Voor wie zijn kennis wou testen over de toepassing van planten in de ecologische siertuin was het Velt-spel een leerrijke vingeroefening. Dergelijk evenement was alleen mogelijk door de inzet van de ganse bestuurspioeg en vele helpende handen.

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE FOTO'S Buiten of in Studio Al uw foto's afgewerkt in eigen Prof. Videolabo Ook uw A.P.S. filmen - 1 UUR SERVICE

Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13 Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37

De huidige bestuursploeg, samen met de pioniers van het eerste uur en enkele oudbestuursleden, onder de meiboom die 10 jaar geleden geplant werd naar aanleiding van de start van Velt-Noorderkenipen.

45


? HALVE EEUW GELEDEN

H. Bloedfeesten te

Hoogstraten ----

JUNI 1949

Uitzending der plechtigheden door de geluidversterkers

« De Stem van de

Retlis »

opgesteld door de « technische

î

öNÈ- MOÈDERS AAN DE EER 1

t

Onze Moeders zullen waarschijnlijk reeds hebben horen spreken over de toelage voor de moeder bij de haard. De Bond der Kroostrijke Gezinnen heeft hier lang voor geijverd en heeft met voldoening vastgesteld dat het wetsvoorstel Baers, waarbij een, weliswaar kleine, vergoeding aan de echtgenote van een loontrekkende die geen winstgevend beroep uitoefent wordt voorzien, aangenomen werd. •Voor onze moeders wordt gestreden. Aan onze moeders wordt gedacht. De Bond der Kroostrijke Gezinnen heeft het nietalleen bewezen door zijn voortdurende actie voor de vergoeding voor de moeder aan de haard, zij weze echtgenote van een loontrekkende of van een niet-loontrekkende, maar ook door het mooi initiatief dat genomen werd door hel Vlaams Verbond der Kroostrijke Gezinnen. Een initiatief dat aanleiding geeft tot het uitreiken van eretekens aan de meest verdienstelijke moeders, namelijk diegene die 10 en meer kinderen hebben of gehad hebben. Ter gelegenheid van de L(nddag van heL Vlaams Verbond der Kroostrijke Gezinnen op 3 Juli e.k. te Heist-aan-Zee, wordt voor de eersfe maal dit ereteken op de borsr gespeld van circa 500 West-Vlaamse moeders. Dit zal gebeuren in aanwezigheid van vooraanstaande personen, waaronder de vicaris-generaal van het Bisdom Brugge afgevaardigde door Zijn Hoogeerwaarde Excellentie Monseigneur Lamiroy, Hunne Ex cellenties Minister De Man en Minister vander Straten-Waillet. De Landdag van Heist-Aan-Zee staat in het teken van de Hulde aan de Moeder.

Hoogstraten jubelt bij de aanbesteding van de St. Catharinakerk. Steun haar wederopbouw en kom op 2e Sinksendag, te 8 uur naar de

GROTE KUNSTAVOND

op het Seminarie.

E. P. Leopold iluet naar Congo. Op Dinsdag 21 Juni j.l. vertrok E. P. Leopold Huet, Scheutist, voor de tweede maal naar Congo. Vijf E.E. Paters en twee E.E. Broeders Maristen vergezelden hem. In de vroege morgen van dezelfde dag vertrekken wij met de autobus van dhr 1 Dergent, de « Markgalm », schoon genaamd, naar de boot. Wij di. vader, broers en zusters van de pater, kinderen en vrienden. Niettegenstaande de voor eenieder van ons op zijn best verborgen treurnis om het scheiden, is het een schone dag. Wij komen goed tijdig toe aan het dok waar de A. M. 1. hare indrukwekkende gebouwen aan het oprichten is, en van waaruit ditmaal de boot zal vertrekken. In afwachting dat de pater komen zal wordt onze aandach.t, en niet het minst deze der kinderen, afgeleid door de groeiende drukte die aan die plaatsen heerst. Een paar onder ons maken hun kleine batterijen reeds in orde, ik bedoel hun fototoestel. Arme Pater hij zal er wederom moeten aan geloven. Maar menselijk is het wel, want het afscheid dat,wij gaan nemen is voor jaren. Hij staat nu tussen. ons ; en andere miasionarissen staan tussen hun familieleden. Nu gaat de tijd korten. En er is nog veel te doen en veel te zeggen. Maar wat kan men doen en wat zeggen vlak vôôr het grote uur? Hij staat tussen ons, groot en rustig en glimlachi. Hij lacht. Hij doet dit zoals elke missionaris - dat doet, gul en geredelijk. Lachen is voor de missionaris als een twee- de natuur. En ook wij lachen. De lach en de humor verlichten het koppige verdriet. En wij gaan bewijzen dat wij van hem houden wij stoppen zijn zakken vol, voor de reis... En warempel Hij moet er weer aan geloven hij wordt gekiekt, voor de - zoveelste maal. Hoeveel keren reeds, wie zal het zeggen ? Maar wat wilt ge dat wij doen: vlak vôér het grote uur? - « De passagiers langs de kontrool s. • Dat is de stap naar de boot. Omhelzing en handdruk. En de. zegen van de missionaris voor ons die knielen midden de davering van de dokken. --

Voor de geachte medeburgers die wel lezen, maar niet meer horen kunnen. Dus, voor de dove mensen, die door hun oren in de steek werden gelaten, of door oorlogsomstandigheden het gehoor hebben verloren, heb ik het allernieuwste toestel dat hen in staat zal stellen weer alles te horen gelijk vroeger. Men kan het bijna onzichtbaar met zich mede dragen. Het is een prachtuivinding, die dove mensen weer in staat zal stellen zich veilig op de Openbare weg te begeven. Deze toestellen zijn te verkrijgen bij

JEF L005 Statie 46

691

HOOOSTRATE

zorgen van

1054

llendrickxSoniers Radio Cyriel Verschueren meldt zich aan Eindelijk schijnt Cyriel Verschueren de juiste kadans te pakken te hebben. Zondag te Turnhouf sprong hij alleen uit de groep van 10 man op zoek achter vlucht er Jos Wouters. Een bandbreuk op 4 km van de aankomst ontnam hem een zekere 2e plaats. Woensdag trok Cyriel op zijn eentje naar Herselt, ontvluchtte op 4 km van de meet een 35-koppige bende, nam op slag 150 meter en wanneer de le palm hem reeds toelachte kwam een verraderlijk kopspelletje zijn plannen dwarsbomen. Geen moed verloren, Cyriel, eerstdaags lacht het geluk ti tegen, dan is het de beurt aan Hoog sfraten oni te juichen.

Grote SPORTKOSTUUMS kleuren vanaf 875,00 Ir.

in alle

Kostuums in zuiver kamwol vanaf 1350,00 Ir. Plechtige Communiekostuums vanaf 707 675 Ir en 725 Ir.

HUIS A. BRUURS-PEERAER Baldadigheid Heel het gehuurt der H. Bloediaan en L. De }(oninck!aan was Maandag morgen pijnlijk getroffen en verontwaardigd wanneer het zag hoe de versiering aan 't kapelleken van 0. L. Vrouw van Bijstand in de nacht moedwillig vernield wâs. De bloempotten lagen aan scherven en al de kaarsjes waren platgetrappeld. Is dat een christenmena geweest, die daarin genoegen gevonden heeft ? Is het niet eerder een handlanger van de duivel geweest? Woningschennis is strafbaar door de wet. Schennis van de eeuwenoude woonstee onzer Hemelmoeder zal ook niet ongestraft blijven Al de inwoners uit het gebuurt zijn er voorzeker reeds een weesgegroet tol eerherstel gaan bidden. En zij waken over dit kein heiligdom in hun midden. Verzoek Alhoewel de verkiezingen naderen, verzoeken wij alle propagandisten zich te onthouden van kiespropaganda op de straatstenen of tegen de muren gedurende de H. Bloedweek. Hoogstraten is daar in die dagen niet mee gediend. Wij verzoeken de inwoners insgelijks voorzorgen te -nemen om de processieweg niet te verontreinigen of desgevallend dadelijk alle vuilnis te verwijderen.


1-1 Li

Lt--J L,kkI spoRT 7de editie Kapellekensloop

HVV klaar voor een

Wie wordt de opvolger van Jan Hendrickx? Dc onhetwistbare meester van de Kapellekensloop mag je Jan Hendrickx uit Hoogstraten zeker noemen. De prangende vraag is nu: wie volgt hem op of volgt Jan zichzelf opnieuw op? Afwachten is de boodschap. Op zaterdag 12 juni 1999 weten we het antwoord. De organiserende KWB-Minderhout nodigt jong en oud, man en vrouw, competitielopers, joggers en gelegenheidssporters, kortom iedereen, uït om deel te nemen aan deze 7de editie.

iltschcid ioiî 1-1 V-ko1icii, Doi,îiv 1-lerthogs met bloemen en geschenken. Negen conipetities lang verdedigde hij de !JVV-kleuren en speelde 250 wedstrijden. Nog niet fin-de-carrière want in Oostnialle verwachten ze volgend seizoen veel van hem.

Gouden schoen Stef Huygen kreeg bovendien nog een bak Hoogstraatse 'koninginnen' bovenop. Na een eerder kleurloos seizoen kon HVV pas helemaal op het einde van de rit door twee knappe thuisoverwinningen (3-1 tegen Racing Mechelen en 4-0 tegen Kermt) alle problemen van zich afzetten. Vooral voor eigen publiek lieten de roodwitten enkele matchen uit handen gaan en hoewel de uitslagen op verplaatsing met puntenoogst op Heusden, Namen, Eupen, Sprimont Verviers en Racing Mechelen erg verdienstelijk waren, met een gelijkspel komt er één puntje bij in de tabel en wanneer men dan thuis verliest tegen Tongeren en op Berlaar, geraakt men niet weg uit de onderste regionen met tenslotte een twaalfde plaats als eindresultaat. Het Bosmanarrest en de nieuwe wetgeving hebben in de voethalwereld veel deining veroorzaakt. Spelers gaan en komen en waar

men vroeger met clubs en spelers tot een vergelijk moest komen, zijn de clubs nu uitgeschakeld. Een speler neemt ontslag en kiest een andere club waarbij hij - hopelijk - beter aan zijn trekken komt. Het gevolg hiervan is dat elke club reeds vroeg moet spreken met de mannen die zij in haar rangen wil houden om vervolgens op zoek te gaan naar waardevolle en betaalbare spelers om de vacante plaatsen op te vullen. Bij HVV vertrok een volledige reserveploeg en ook een viertal jongens uit de A-kern zullen er om diverse redenen niet meer bij zijn. Bij HVV heeft men al hard gewerkt en spelers als Gino Swaegers (Antonia), Mike Verbeeck (Beveren). Tim Staes (Lentezon), Steven Cuyvers (Lierse), Filip Van Ossel (Geel). Niek Verstappen (Heist), Mohamed Sahhaoui (Willebroek) en Gert Van Aelst (Gierle) zullen volgend seizoen in roodwitte kleuren spelen. De verwachtingen zijn hoog en met twee nieuwe roergangers in de persoon van Eddy Van De Ven en Rob Brosens zal er op de Thijsakker voor spektakel gezorgd worden.

nrl?.-.-T L Een attentie voor Cyriel Oonien en Felix Viskens, al jarenlang in de weer voor HVV

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Inschrijven kan vanaf 15.30u in het Parochiecentrum tot een kwartier voor de start van elke reeks. De deelnameprijs bedraagt 50 fr. voor -1 2j., KWB-leden 80 fr. en niet-leden 130 fr.' Een prijzentas en een medaille voor elk deelnemend kind is voorzien.

Programma Kinderen 16.30u lOOm kleuters t/m geb.jaar 1993 16.45u 500m geb.jaar 1991-1992 17.00u 750m geh.jaar 1989-1990 17.15u 1000mgeb.jaar 1987-1988 Volwassenen + jeugd 18.00u Jogging 5,25 km Jogging 10,5 km Halve Marathon Info: Fons Acrts. tel. 0 3/3 14 38 92

De Blauwe Duif Op 25 april vertrokken 445 oude duiven uit Noyon met als winnaar Jochems-Van Hasselt uit Rijkevorsel, die ook de beste waren bij de 198 jaarduiven die op dezelfde datum vertrokken. Vanuit Quiévrain won Jaak Strijbos de eerste prijs van de 381 oude duiven, terwijl Alfons Bolckmans van de 290 jaarduiven de beste iii buis had. Het halve fondspel op 1 mei op Dourdan komt op naam van Edmond Vermeiren bij de oude duiven (705 vertrekkers) en bij de jaarduiven won August Van Aert (374 duiven). Het Quiévrainspel van 2 mei werd ook door de jonge duiven gevlogen : Jef Haest is eerste uit de 373 duiven. Bij de 192 jaarduiven kregen we dezelfde winnaar, terwijl de 327 oude duiven aangevoerd werden door Louis Van Bergen. Nog diezelfde dag werd ook vanuit Noyon vertrokken. Laatstgenoemde won zowel bij de oude duiven (334) als hij dejaarduiven (191). Andere winnaars bij het halve fondspel van 8 mei. Bij de oude duiven was het Paul Cnockaert en hij de jaarduiven Adriaan Sioffelen. Drie reeks op 9 mei op Quiévrain : 321 oude duiven. voor Louis Van Bergen de eerste; 191 jaarduiven, met als eerste Jan Van Dijek; 496 jonge duiven, Eddy en May Poels scoren het beste. Op Noyon is Louis Van Bergen terug de beste van de 257 oude duiven, en Karel Sommen is eerste van de 201 jaarduiven. 47


SPORT

K.F.C. Meerle Vuurde laaiic wedIrijd san hei eitOcfl iiiuct Meerle op bezoek bij Dosko. Hoewel nog louter formaliteit, toch had KFC er zin in. Ze kwamen in de 27 minuut dan ook op voorsprong via een lob van Jespers. 0-1 was ook de ruststand. Na de koffie nam Meerle de ruimte en kapitein Pauwels zette met doelpunten in de 48 en 55 minuut Dosko schaakmat. Met een knappe kopbal zette Huyskens de 0-4 op het bord. Vijf minuten later redde Dosko de eer. Eindstand 1-4 en een knappe afsluiter van het seizoen. KFC eindigde op een zeer verdienstelijke 7 plaats, al hadden vooral de supporters, op basis van de kopplaats van Meerle rond de jaarwisseling, op meer durven dromen. Na het einde van de competitie leggen ze er bij KFC niet meteen de blok op. Met een resem activiteiten wordt het seizoen zonder druk en op plezante wijze afgesloten. Op 1 mei had het penalty-tornooi plaats met 16 ploegen. De schoheren toonden zich de besten, voor dejuniores. 's Avonds volgde de uitreiking van de 'Gouden Schoen', voor sommige spelers een van de spannendste momenten van het seizoen. Inzet en waardering van bestuur en supporters worden in deze trofee uitgedrukt. De punten werden tot driemaal toe geteld, want het verschil tussen 1 en 2 was maar ĂŠĂŠn puntje. Dat ene puntje had Dirk Van Bavel op overschot om het ie winnen van Wilfried Pauwels. Maarten Goos eindigde derde. Op 2 mei mochten alle spelers. Supporters en alle anderen die KFC een warm hart toedragcn zich meten in het 'Schot in de Roos'- spel (een bal door een autohand trappen). Mark Van Boxel won hij de heren, Christiane Jansen was de best trappende dame en Tom Snijders de beste jongere. Om 16 uur trad Meerle in het veld tegen de kersverse kampioen van vierde D, Minderhout om het afscheid te vieren van Luc Van Nuffelen. jaren de doelman van het eerste elftal. Luc werd zelf de held van de wedstrijd. Hij trapte vanop de penaltystip KFC op 1-0 en later stopte hij een strafschop van Minderhout. Met een knappe 4-1 was het een waardig en sportief al scheid. Hel ga ie vucd. laic.

Liv Via, A'ii/fele,i Il/Ci rroiot', kind, trainer en bestuur/ Een mooi afscheid na tele jaren OIliIC/ de lui viii, K. F. C

Gebuurtevoetbal

En (te Westhoek is kampioen...!

2de Herdenkingstoernooi Tim en Jacky Meyvis, en Jan Croymans

Een glunderende Dirk Van Bavel met neer een Gouden Schoen.

Daarmee bergen we onze pen op voor een paar maanden. Aan alle spelers, supporters, medewerkers en bestuursleden wensen wij een deugddoende en zonnige vakantie. We zien mekaar terug in augustus. . Treza. 48

Eddv Meyvis, vader van Tim, overhandigt de Clip aan de AA Gent-kapitein, winnaar van het juniorestoernooi. Bij de scholieren werd NAC Breda de laureaat.


SPORT

Atletiek

Volleybal

Coopertest

Dames in de bloemen! 1

Op dond e rd agas 011 cl 22 april orga II iseerd e AVN haar eerste coopertest voor dit jaar. l)e tweede test is voorzien voor september.. Maar daarover later meer. Het weer was dit keer goed om te lopen alhoewel de wind ons niet echt gunstig gezind was. Er meldden zich 49 dapperen aan oni gedurende 12 minuten een zo groot mogelijke alstand af te leggen. Hieronder geveii wij u graag de afstanden die elk van de deelnemers afgelegd heeft. We geven hierbij ook aan of de afstand uitstekend (U) of zeer goed (ZG) is.

11

1

ir Zonder een niaîcli ier/oren le /ielben besloten Dnnies 3 van de I-Ioogstraarse Geliners het seizoen en kroonde zich vanzelfsprekend tot kampioen van de reeks.

Biljartclub Kalm en Krijt In de lokalen van de Indoor Tennis te Hoogstraten organiseerde de biljartclub Kalm en Krijt haar Drieband Paastornooi 1999. Slecht weer is goed weer voor het biljarten. Er waren maar liefst 64 inschrijvingen en ruim tachtig supporters. De belangstelling voor dit tornooi groeit elk jaar. Dankzij de medewerking van vele sponsors kon men ook dit •jaar weer een mooie tombola houden. Het koud en warm buffet, gemaakt door sympathieke Toon van den Oord (Ahlmann) smaakte overheerlijk en voor ctke speler was er nog een schaaltje niet paaseicren. De wedstrijden, gespeeld op twee hiljarts. begonnen stipt om 14 uur en verliepen weer erg strijdlustig. In de finale speelde Karel Bluekens samen Iliet Guido van Looveren tegen Frans Vernieiren en Louis Fraters. De spanning was om te snijden en voor elk punt kregen de spelers een ferm applaus. Even voor middernacht waren de winnaars van het paastornooi bekend: Karel Bluekens en Guido van Looveren!

Karel Bluekens en Guido van Looveren

Voor alle biljartlieffiebbers: tot ziens en tot volgend jaar op tweede paasdag én bedankt alle aanwezigen en sponsors.

WONINGBOUW El r41 4

103

BV BA

KREKELSTRAAT 4 - 2321 MEER

r7 03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE

JEUGD Evelien Bro.sens Annelies Hendrickx Jasmien Adams Shana Roeien Greet Joosen Els Joosen Evelien Bolckmans Sofie Vlamings Marijke Bax Lotte van Steen Lore Kesteloot Nele Kesteloot Toon 1-Iendrickx Maarten Hendrickx J. Hoppenbrouwers Mathias van Dijck Ruhen van Dijck Guus Michielsen Jef Vlamings Stef Bolckmans Stijn Adams Ward Mertens Kurt Aerts Wouter Kesteloot Michiel Vcrheycn

U 2700 U 1900 U 1900 U 2400 U 2200 U 2300 U 2100 U 1900 U 2200 U 2100 U 2400 U 2300 U 2500 ZG 2300 U 2400 U 2600 ZG 2300 ZG 2300 U 2500 U 2400 ZG 2400 ZG 2500 U 3100 ZG 2200 U 2600

DAMES Griet Praet Brigitte Wendrickx Hilde vd Heuvel Yolande Roeien Monique Aerts Francine Severijns Lucienne Adams Luciennen Koyen Wendy Brosens

U 2600 U 2800 U 2700 U 2800 ZG 2600 ZG 2600 U 2700 U 2700 U 2600

HEREN Guy Lippens Ed 1-lendrickx Guy Hendrickx Jef Hendrikcx Tom Broscns Thijs Hendrickx Bram Paulussen Axel Aerts Ed Oomen Toon de Backer Jan Koyen Rudy Verheyen Gunthcr Janssen Alfons Aerts Jaak Vermeiren

U 3300 ZG 3000 U 3500 U 3200 U 3300 U 3000 U 3300 U 3100 U 3700 U 3500 ZG 2700 U 3400 ZG 3000 U 2900 U 3100

Wij willen iedereen danken voor zijn deelname en tevens proficiat wensen niet dc geleverde prestatie. Uiteraard nodigen wij iedereen uit op onze tweede Coopertest op donderdag 9 september eveneens om 19.00 uur op de piste van het Klein Seminarie. 49


SPORT

Marcklopers

Op vele fronten actief Het Delhalle Critci i Li ni in de Ardennen draait op volle toeren en een aantal Marcklopers hebben daar werkelijk hun hart verpand. In de halve marathon van Amay, die aan zijn 1 ide editie toe was, hebben onze vertegenwoordigers hun uiterste best gedaan om een opgemerkte prestatie neer te zetten. OP deze uitgelezen omloop, met als scherprechter de 'Côte de Facteur', finishte Pat Leysen als beste Marckloper in een scherpe tijd van 1.27.19 u. De volgende proef werd betwist te Butgenbach, in de omgeving van het gekende meer. Een van de mooiste trajecten in de Delhalle-wedstrijden. Een prachtig weertje vergezelde de alteten en in deze halve marathon klokte Louis Onincx in 1.35.17 u. de beste cluhtijd. Stippen we ook nog de flinke prestatie van ouderdornsdeken Frans (Suske) Onincx aan in de Marathon van Antwerpen die hij liep in 3.36 u. Voor Peter Anthonissen en Ward Blomrnaert werd het de eerste ontmoeting met zulke lange afstandsloop. De 42,195 km. brachten ze echter wel tot een goed eind! Verder werd de conditie aangescherpt in enkele regionale wedstrijden. Daar is een gegronde reden voor, want de 7de editie van de Kapellekensloop te Minderhout nadert met rasse schreden en daar wil ongetwijfeld iedereen zijn beste beentje voorzetten.

Uitslagen: Halve marathon van Amay P Leysen 106e 1.27.19 u. L Onincx 139e 1.30.22 u. Jan Vermeiren 159e. 1.31.46 u J v Bavel 280e. 1.38.44 u. R v Aert 296e 1.39.23 u. J Leunen 365e. 1.43.03 u. B Wendrickx.

Marathon van Antwerpen Frans Onincx 3.36 u. Ward Blommaert 3.41 u. Peter Anthonissen 3.46 u

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Lous Onincx de beste Marckloper in de halve marathon van Butgenbach Halve marathon Butgenbach L. Onincx 131e 1.35.17 u. Jan Vermeiren 171e 1.37.59 u. Jack Vermeiren 186e 1.38.41 u. Jos Leunen 247e 1.42.29 u. J v Bavel 323e 1.47.3 1 u. R v Aert 331e 1.47.58 u. F Onincx 435e 1.57.38 u. B Wendrickx 465e 2.0 1.22 u. J Staes 498e 2.06.04 u.

Tongerlo 12 kin Ward Blommaert 69e 0.5 1.56 u. Jan Vermeiren 99e 0.52.07 u. Rit v Aert 114e 0.53.49 u. Fons Aerts 0.57.07 u.

Wechelderzande 12 km Jack Vermeiren 33e 0.48.38 u. Herman Martens 40e 0.49.39 u. Rit v Aert 42e 0.50.5 1 u. Fons Aerts54e 0.52.19 u.

Rallycross een kwestie van snel starten Het begon in het Franse Abhéville, waar de tweede manche van het Belgisch kampioenschap werd verreden. De reeksen werden tesamen met de Franse toppers veneden, maar de K.rcher-Mondeo kampte met problemen aan de nieuwe sequentiële versnellingsbak, gemaakt in eigen huis. 'Zaterdag was het heel nat. Omdat het een kleigrond was, lag het er spiegelgiad bij. De eerste reeks was het zowat op ijs rijden en draaide ik de derde Belgische tijd, na Kuypers en Franssen. Zondag bleek de modder te zijn vastgekoekt in de koppeling, waardoor ik de tweede manche zonder koppeling moest afwerken. In de finale viel alles in de juiste plooi. Kuypers was natuurlijk niet te houden op het razendsnelle parcours, maar de Subaru van Jaak Franssen hield ik probleemloos achter me. Een logisch resultaat.' Goed begonnen is half gewonnen. Het spreekwoord is zeker niet uitgevonden voor de rallycross, maar het is er zeker op van toepassing. Dat zal ook onze Minderhoutse piloot Jos Sterkens bevestigen na zijn succesvolle maand mei.

50

`2

r5 -

Europees ging het al even vlot. In het Tsjechische Sedlcany draaide de Mondeo vlot met de Europese top mee. Diverse toppers haalden de finales niet: Schanche (Astra niet klaar), Jöranli (idem), Opland (Mitsubishi in de

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 75 66

vangrail) en Hunsbedt (Escort vernield). Met twee scherpe tijden mocht de Minderhoutenaar in de B-finale starten, waar hij het duo Sallström-Kuypers moest laten voorgaan. 'Ik wist dat de twee Escorts van een ander niveau waren en liet hen hun duel uitvechten. Ik reed rustig de wedstrijd als 8ste uit, als eerste Belg. Met het startveld dat dit jaar Europees aan de start komt, denk ik dat dit een schitterend resultaat is. Het wordt moeilijk dit nog te evenaren.' De wedstrijden volgden elkaar in razendsnel tempo op. Op 16mei werd in Valkenswaard de tweede Nederlandse wedstrijd verreden. Net als de vorige race op het Eurocircuit, bleken ook nu de Escort van Kuypers en de lmpreza van Franssen een zucht sneller in de reeksen. Maar, Jos Sterkens was nog niet uitgeteld. Met een kanonstart verraste hij zijn rivalen en nam hij de kop, voor Kuypers met de ex-Schanche Escort, een van de snelste wagens in Europa. De Nederlander kwam twee keer langszij, maar Sterkens hield de deur dicht. Voor het eerst klopte hij de snelle Nederlander in een rechtstreeks duel. Een verrassing van formaat, waar alle Nederlanders even stil van werden. Met twee zeges op rij blijft Jos leider in het Nederlands Kampioenschap. (HVO). Uitslagen: 25/4 Abbéville: 1. Kuypers (NLFord Escort); 2. Sterkens (Ford Mondeo Cosw.); 3. Franssen (Subaru lmnpreza)... 9/5 Sedlcany (CZ): 1. Eklund (SE-Saab 9/3); 2. Koutny (CZ-Ford Escort); 3. Jernberg (SE-Ford Escort); 4. Hansen (SE-Citroën Xsara); 5. Jokinen (FIN-Citroën ZX); 6. Sallström (SEFord Escort); 7. Kuypers (NL-Ford Escort); 8. Sterkens (Ford Mondeo);... 12. Franssen (Subaru lmpreza) 1615 Valkenswaard: 1. Sterkens (Ford Mondeo); 2. Kuypers (NL-Ford Escort); 3. Van De Put (Ford Escort WRC);...


SPORT Ronde van België Visueel Gehandicapten

Provinciaal kampioenschap

Spaanse teams overheersen

!4PCi( E8FSL

11 . PT

WW,

IIII

In de rit in Meer, de langste niet zijn 120 km, waren dc Belgische kampioenen Pattijn-Festen een tijdlang in de aanval, maar de Spanjaarden gaven geen geschenken weg. Een valpartij in de laatste ronde, gelukkig zonder veel erg, besliste in feite de ronde. Het Nederlandse team Schoots-Mulder maakte van de verwarring gebruik om de rit te winnen. De Spaanse leiders Munoz-Gandia, betrokken bij de val, verspeelden er hun gele Ieiderstrui aan hun landgenoten Gonzalez-Perez. De laatste rit in Loenhout werd eveneens een Spaanse aangelegenheid. Met drie Spaanse teams op het algemeen eindpodium bevestigden de zuiderlingen hun suprematie

K.L.

1W

'p

W II

S

Zaterdag 15mei itas hei weerhoogcic1g i'oorde omloop ton de T/ujsok/er. 1)e Koninklijke Veloclub De Lustige Wielrijders organiseerde liet provinciaal kampioenschap voor beloften. Het was droog en niet te warm, ideaal weer dus voor een koers van 144 kni. Op het hoogste schavotje kwam Tij,, Meeusen te staan, na een spannende wedstrijd die in de laatste ronde werd beslecht.

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

Een ontdekkingstocht!

Hofmans

bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt.

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

een bezoek méér dan waard.

dSIuia

Tel. 314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapelstraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

1181

51


SPORT

KFC Meer en Minderhout VV Kampioen! Voor de iste maal in de geschiedenis van zijn bestaan slaagde MVV er in de kampioenstitel binnen te rijven. Volgend seizoen in 3de provinciale! Na een aarzelend competitiebegin kende men een geweldige opmars met het gekende gevolg. Hetzelfde scenario bij KFC Meer dat echter wel tot de laatste competitieminuut op de tanden moest bijten om de titel te behalen. FC Meerle kende een seizoen met ups en downs en eindigde in de middenmoot in 3de provinciale. VNA Wortel kon na een ongelukkig seizoen de degradatie niet ontwijken en zakte naar 4de provinciale. Hoogstraten VV in derde nationale B eindigde tenslotte op een teleurstellende 12de plaats!

Einciklassement Reserven 3de Nationale B 1. ('S Verviers 2. Tongeren 3. Virton 4. Eupen 5. Heusden 6. RC Mechelen 7. Tienen 8. Diest 9. R Berlaar 10. Kermt II. Namen 12. Hoogstraten 13. Sprimont 14. Schoten 15. Aarschot 6. Bcerschot

22 17 03 02 21 IS 01 05 21 13 04 04 21 13 06 02 20 12 06 02 22 10 07 05 23 08 04 II 20 10 07 03 2109 09 03 22 09 II 02 22 09 II 02 2207 12 03 21 03 13 05 22 02 IS 05 2003 16 01 22 03 18 01

80916860504844405155483041253917-

27 25 23 36 37 27 40 26 44 53 56 51 71 87 00 84

53 50 43 41 38 35 35 33 30 29 29 24 14 II 10 10

Gewestelijk Reeks E 1. Whitc Star B 2. merksplas B 3. VerbrArendB 4. Hoogstraten 5. Wortel B 6. Zwaneven B 7. Poppel B 8. Meerle B 9. Meer B 10. Dosko 11. Minderhout B

18 13 01 4 91- 17 43 19 13 03 3 62- 18 42 19 13 03 3 43- 19 42 19 10 06 3 61- 32 33 20 10 07 03 56- 52 33 1908 05 6 61- 33 30 1908 06 5 47- 42 29 1904 10 5 29- 49 17 1903 15 1 23- 58 10 2003 16 1 19- 84 10 1902 IS 2 29- 117 08

10. Wcstmalle B II. St JozeiC 2. Zw Leeuw!)

Reeks M L Minderhout A 2.MeerA 3. Merksp!as A 4. Wortel A 5. Antonia A 6. St. JozefA 7. Loenhout A 8. Meerle A 9. Westnialle A 10. Lentczon A Ii. Zw Leeuw A 12. Vlimmeren A 13. SKBeerse

2320 02 2317 03 22 16 05 24 14 08 22 II 10 23 10 10 2309 10 2209 11 22 07 11 2205 14 2205 IS 23 04 14 2304 18

1 3 1 2 1 3 4 2 4 3 2 S 1

94- 22 61 65- 28 54 72- 24 49 72- 40 44 53- 40 34 61- 63 33 47- 52 31 63- 47 29 42- 50 25 39- 59 18 28- 77 17 45- 89 17 23-113 13

21 20 01 20 13 03 20 12 03 20 Ii 08 21 09 08 21 09 ID 21 08 09 2007 06 2107 11

0 4 5 1 4 2 4 7 3

915136413343386336-

Reeks X 1. St Lenaarts 2. Wuustwezel 3. Loenhout B 4. Vlimmeren C 5. Lentezort B 6. Oostmalle C 7. Merksplas C 8. Brecht B 9. MeerC

52

Een mooi seizoen voor de Minderhoutse Duiveltjes B. Slechts één wedstrijd verloren, twee gelijke spelen, 131 doelpunten voor, slechts 17 tegen. Wat wil je nog meer! 1'. l.n. r. Boven. Dirk Herrijgers (tr.) Maarten van Gestel, Ward Maes, Gert -Jan van Valckenborg, Terry Laurijssen (afgev.) onder: Jan Geerts, Kevin Joris, Jens Adams, Niels Tilburgs.

11 60 20 43 18 41 40 34 29 31 47 29 46 28 37 28 41 24

21 03 15 3 21- 58 12 21 02 13 6 18- 61 12 21 01 IS 5 II- 62 08

Uefa Juniores 3de Nationale B 1. Tongeren 2. RC Mechcicn 3. Eupen 4. Virton 5. Namen 6. 1-leusden 7. Kermt 8. Beerschot 9. Sprimont ID. Diest Ii. CS Verviers 12. Hoogstraten 13. Tienen R Berlaar Aarschot 16. Schoten

23 22 23 19 20 II 22 10 22 11 22 10 21 10 21 08 20 07 21 09 2208 23 07 2106 19 03 1802 2001

00 02 06 07 10 09 09 08 05 II 10 11 t! 15 14 18

11112 1143 55S 441 483 492 605 438 411 404 635 504 45t 182 181 27-

24 28 32 46 44 37 47 37 37 49 63 71 65 76 71 109

67 59 36 35 34 33 32 29 29 28 28 26 22 10 08 04

Gewestelijke Juniores Reeks G 1. Oud Turnhout 2. Poppel 3. Meer 4. St. Jozef S. Hoogstraten 6. Weelde 7. Meerle 8. Oostrnallc B 9. Wortel 10. Oosthovcn B II. Merksplas 12. Flandria

21 15 20 15 20 14 20 12 20 11 21 ID 21 08 21 07 2006 2006 21 03 2102

02 03 03 06 05 10 12 14 11 12 16 IS

4 8121013 552 764 891 791 500 493 502 472 404 27-

29 49 31 47 36 45 33 38 48 37 80 31 57 25 79 21 68 21 92 20 87 II 03 10

Scholieren 3de Nationale B RC incelielen 2. Namen 3. Tongeren 4. Hoogstraten 5. Kermt 6. Eupen 7. Virton 8. CS Verviers •

2.) ID 03 22 16 04 23 IS 04 23 13 07 22 13 08 19 12 05 23 11 07 21 09 08

1 2 4 3 1 2 5 4

1)5 105836851734748-

21 58 40 50 41 49 44 42 54 40 35 38 42 38 51 31


SPORT Tienen Becrschoi II. 1-lcusdcn 12. Dicst 13. Sprimont 4. R Berlaar 15. Schoten 6. Aarchot

21 09 21 09 23 07 22 06 21 06 2005 2003 20 02

08 12 13 13 14 12 17 17

4 0 3 3 1 3 0 1

48- 51 39- 47 45- 63 38- 58 38- 66 38- 54 32- 110 16- 101

3! 27 24 21 19 18 09 07

Meerse jeugclkarnpioenen

Gewestelijke Scholieren Reeks H 1. Meer A 2. Meerle 3. Brecht 1. Hoogtratii 5. Oosimatle 6. St Lenaarts 7. Stiozef 8. Lentezon A 9. Lw Leeuw 10. MiiiileiIiout 11. Wortel 12. Vljmmeien 13. Meer B ii. 5K ocere

25 20 02 25 19 04 25 14 07 23 14 07 25 13 08 24 13 09 24 13 10 24 10 09 25 09 12 2509 13 25 08 16 24 06 13 2403 21 2402 21

3 2 2 2 4 2 1 5 4 3 1 5 0 1

1068364648873925741686437-

24 32 44 44 76 49 71 52 65 69 62 61 141 124

(3 5) 11 44 13 10 $3

20 1 6 0))

23 IS 21 IS 23 14 18 13 21 12 21 II 19 10 23 08 20 06 21 06 21 06 2005 22 04 2104 2)) 00

03 04 07 02 05 07 06 13 09 12 14 14 IS 15 19

4 7S 982 1202 783 694 543 623 12 425 283 321 391 383 312 321 II -

40

rn

.0) 25 23 09 07

Knapen 3de Nationale B Ilcusden Namen Tomeren 4. Kermt 5. Diest 6. Virton 7. Tienen 8. R Berlani 9. RU Mechelen 10. Schoten ii. Beerschot 12. Eupen 13. Hoogstraten 14. CS Verviers 15. Sprimont 16. Aarschot

'

Ii

1) 19 24 35 22 27 53 34 60 53 82 64 63 73

52 50 47 44 42 40 36

0216- 15 2 49- 34 1 123 26 3 75- 30 2 100- 32 4 47- 45 4 66- 64 4 72- 74 5 44- 71 2 30- 70 4 33- 94 l 23- 142 3 30- 134 1 18-195

72 59 58 51 47 37 37 34 32 23 13 10 09 04

-

51-

26 23 21 19 16 IS lol 1-1 143 01

Ccwcstelijke knapeii Reeks H 11cer A Oostmalle 3, Wmjstwete.I 4. Minderhout A 5. Westmalle A 6. Loenhout A 7. Wortel 8. Hoogstraten 9. St Lenaarts 10. Goorcind Ii. Brecht St Jozef Meerle 14. StJohB

25 24 25 19 7' 10 1S 16 23 IS 22 II 25 11 24 10 25 09 2407 2503 24 03 2302 2401

(II 04 (P 06 06 07 10 10 II IS 18 20 18 22

Reeks P t. HIH Turnhout 2. ZW Leeuw 3. Zoersel 4. Vlimmeren 5. Westn,allc B 6. Gierle B 7. Meer B 8. Loenhout B 9. FC Turnhout 30. SK Beerse 11. Minderhout B

25 22 25 21 25 18 25 IS 24 12 24 II 2408 23 08 25 08 24 08 2407

03 03 03 07 II 32 12 12 14 IS 14

01361 944 893 761 781 664 333 743 591 443 46-

38 66 26 64 39 58 52 48 66 37 63 34 61 28 84 27 74 27 102 25 90 24

Scholieren 12. Antonia B 33. Oosthoven B 14. Oud Turnh. B

23 06 12 S 37- 57 23 25 05 14 6 48- 63 21 24 01 18 5 29- 94 (

Meisjes Kadetten Davo Puurs 2. Team Beerse 3. s Gravenw. 4. Achtcrhroek 5. Hoogstraten 6. 1-leihos 7. St Lenaarts 8. FC Kontich A 9. FC Kontich B tO. Lentezon II. Antonia V Meerhout Antwerp Girls 14. Vrij Arkendonk

22 20 21 1 7 21 16 21 14 20 13 21 11 21 II 2009 21 09 21 07 1704 21 03 2001 21 01

Dl 03 02 06 03 08 08 10 12 13 13 18 19 20

t 146- 17 61 1141- 12 52 3142- 18 51 1 116- 28 43 4 100- 27 43 2 98- 58 35 2 82- 46 35 1 74- 53 28 0 48- 72 27 1 58- 83 22 0 27-112 12 0 11-160 09 0 12- 120 03 0 08-257 03

Miniemen 3de Nationale B • loneeren 2. Namen 3. Heusden 4. Beerschot 5. Dicst 6. ('S Vcrviers 7. Eupen 8. Tienen 9. R Berlaar tO. Kermt II. RC Mechelen 12. Hoogstraten 13. Virton 14. Sprimont IS. Scholen 16. Aarschot

21 20 23 18 20 17 21 13 18 12 21 II 21 10 21 tO 1908 23 07 23 06 21 05 2005 21 OS 21 01 2000

00 04 02 04 OS 06 08 09 07 14 13 13 13 14 17 19

11291 96t 784 66t 714 713 612 374 282 454 443 392 492 273 IIt 02-

21 61 28 55 22 52 28 43 31 37 54 37 51 33 40 32 35 28 94 23 43 22 66 18 69 17 47 17 70 06 150 01

53


SPORT

HVV's hoop voor de toekomst

Prenzinienien A en B speelden kampioen in hun reeks en Duiveltjes A en B weren ook al verduiveld goed de weg naar de netten te vinden.

Gewestelijke Preminiemen

Gewestelijke Miniemen Reeks Q

Reeks H 1. Vlimrncren 2. Exe. Essen B 3. Fiandrja B 4. Liiie B 5. Hoogstraten 6. Loenhout C 7. Oostmalle B 8. St. JozefB 9. Westmal!e B 10. Wuustwezel B 11. St Job C 12. Loenhout B 13. Merksplas B

54

2220 01 21 15 03 23 14 07 22 13 07 2112 06 18 ii 06 23 10 12 21 09 10 2007 10 1905 09 23 02 19 1801 13 21 01 17

1131- 21 61 3 67- 22 48 2 77- 55 44 2 72- 34 41 3 96- 38 99 1 53- 44 34 1 55- 68 31 2 45- 50 29 3 40- 67 24 5 44- 43 20 2 27- III 08 4 21- 78 07 3 16-113 06

1. St. JozefA 2. Oostrnalle A 3. Wuustwezei A 4. Loenhout A 5. Meer 6. Brecht 7. Wortel 8. Minderhout 9. Lentezon 10. St Lenaarts 11. Meerle 12. Zw Leeuw A 13. Merksp!as A

Reeks H 23 21 23 19 24 14 23 12 23 11 22 II 2308 22 08 23 07 23 07 23 06 23 06 23 02

01 03 08 07 09 09 11 12 12 13 14 14 19

1 1 2 4 3 2 4 2 4 3 3 3 2

98916137625945263737392522-

14 64 25 58 33 44 39 40 53 36 54 35 44 28 50 26 46 25 71 24 75 21 63 21 69 08

1. HoogstratenA 2. Meer A 3. Oostmalle A 4. Zoerse! A 5. Brecht A 6. Wuustwezel A 7. Meerle 8. Wortel A 9. St Jozef 10. Minderhout 11. St Lenaarts 12. Westmalle A 13. Lentezon B 14. LoenhoutA

2623 2522 26 20 24 15 25 13 25 10 2408 2609 2409 2408 2407 2403 2503 2401

00 01 02 07 08 12 08 16 14 12 13 17 20 21

3133- 11 72 2142- 22 68 4 95- 16 64 2 59- 29 47 4 62- 45 43 3 50- 41 33 8 31- 35 32 1 29- 57 28 1 33- 81 28 4 35- 54 28 4 20- 48 25 4 23- 102 13 2 32- 97 11 2 08-114 05


SPORT Reeks S 1. Hoogstraten B 2. ZW Leeuw A 3. Exc Essen B 4. Wuustwezel B 5. Zoersel C 6. Gooreind B 7. Zoersel B 8. Brecht B 9. Westnialle B 10. Oostrnalle B II. Wi lOert 0 12. Loenhut 13

2118 02 21 18 02 21 13 07 22 12 06 21 12 06 20 10 07 21 10 09 21 09 II 20 05 12 22 05 15 20 02 18 20 t) 1 10

1110. 15 55 1103- II 55 1 73- 35 40 4 73- 32 40 4 76- 32 40 3 38- 20 33 2 52- 25 32 1 38- 36 28 3 19- 47 18 2 35- 69 17 t) 07- 168 06 () 1 3- 137 03

1. Poppel B 21 20 00 2. Flandria B 22 17 03 3. FC Turnhout B 21 15 04 4. Vlimniercn 21 14 04 5. Merksplas B 22 12 08 6. SK Beerse 23 11 09 7. Flandria FC 23 10 ID 8. Zw Leeuw B 2207 09 9. HIH Turnhout A23 07 16 10. Meer B 21 05 14 11.WortelB 2205 15 W Vosselaar B 2204 14 Hoogstraten C 21 00 21

t 96- 07 Ot 2130- 27 53 2110- 25 17 3 61- 32 43 2 58- 52 38 3 58- 60 36 3 71- 57 33 6 45- 44 27 0 31- 56 21 2 44- 72 17 2 32- 89 17 4 25- 76 16 0 02-169 00

Reeks U

Vrouwen Tweede 1,cntczn 13 2. V.Avleeffiont 13 3. Berchem SV A 4. 1-lomheek B 5. Davo Puurs B 6. St.-Lenaarts

32 27 32 24 32 22 32 20 32 20 32 19

2 6 7 6 9 7

3223- 33 84 2121- 43 74 3118- 54 69 6118- 49 66 3 123- 59 63 6 94- 52 63

Massenhoven 3219 8 5 143- 87 62 Schelle 32 IS 10 7 63- 49 52 Hoogstraten 32 16 13 3 97- 68 51 ID. Heibos 32 13 14 5 52- 66 44 Antwerp Girls 32 12 14 6 58-101 42 Zandv liet 32 ID 17 5 43- 75 35 3. Flandria 32 6 21 5 46-130 23 St-Job 32 6 25 1 30-138 19 Westmalle 32 5 26 1 56- 152 16 Wuustwezel 32 4 25 3 36-134 15 7. l3crchcni SV 13 32 1 29 2 22-153 3

GEBR. LEYTEN

- Alle schilder- en behangwerken

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 3 15.71.76

Woninginrichting

Vrijheid 167 Hoogstrateri Telefoon 03/314.59.66

Garage

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

- Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbe kleding - Siertafelkieden, lopers, enz.

Advec,r, tenties 314.49.111314.55.04

Garage Luc RyverS

L'

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! .& -

.,.

-

t4iiW

:

55


SPORT

Scholenveldloop De regen als spelbreker Traditioneel geen al te best weer tijdens de Hoogstraatse scholenveldloop die op 5 mei zijn doorgang vond. Toch lieten heel wat meisjes en jongens zich niet afschrikken door het miezerige weer en met zo'n 333 waren ze opgekomen om deel te nemen en te trachten een ereplaats in de wacht te slepen.

De uitslagen:

2de leerjaar jongens:

iste leerjaar jongens:

r.l.n.r. 3. Bart van de Mosselaer (Sein.) 1. Ward Maes (Mmd.)

3. Sini Boudewijns (Hoogstr.) 1. Bob Swaegers (Sem.)

2. Jelle Tilburgs (Meer)

Geerts (IVlind.) Lennert vd Linden (Hoogstr.) Stef Schalk (Meer)

: 10111

2. Sam Vandenbroek (Hoogstr.)

iste leerjaar meisjes

2de leerjaar meisjes:

3. Inge Leemans (Meerle) 1. Ellen Snels (Wortel)

3. Lvnn Domen (Meer) 1. Annemarie Broere (Meer)

2. Lore Snels (Wortel)

2. Charlotte Leclercq (Meerle)

56

3de leerjaar meisjes:

Sofie Martens (Mmd.) Carolien van Oers (Meerle)


SPORT 4de leerjaar jongens

Pieter 5wae1ers Stef Kustermans (Meer) Rolin Jansen (Sein.

4de leerjaar meisjes:

3. San t/ru 1 un Loo ie ie, i 1 (5 cle.) Lore Kesteloor (Spijker) Inge Snels (Wortel)

5de leerjaar jongens

Sde leerjaar meisjes:

.3 ii .1 en,oui. (Vice,) 1. Meri Koven (Meer) 2. Anke ,4rnoiits (Spijker) ..

6de leerjaar jongens:

3. Wnnncs (ievsen We iie!) 1. KurtAerts (Mmd.) 2. Toiii Bonden/jos (Hoogstr.

6de leerjaar meisjes:

iste en 2de middelbaar jongens:

2. AxelAerts (VJTO) 1. Pieter Hendrickx (Seni.) 2. Ben jainin Broere (VJTO)

iste en 2de middelbaar meisjes:

Els iierrijers (Sei)].) Gitte Godet (Sern.) Karen Rombouts (Sem.)

a

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

3. Jd Snaencn (tfeei) 1. Sven [-ferrijgers (Meer) 2. Bart Snels (Wortel)

Carolien Jordens (Meerle) Evelien Brosens (Spijker) Nele Kesteloot (Spijker)

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

57


KALENDER

Op stap in..

BROUWERSHUIS FEEST- EN VERGADER.ZALEN (S EM INA RIES

RESTAURANT BRASSERIE

HOOGSTRATEN hEILiG 30 mei : Zondag BLOEDPROCESSIE om 1115 uur, gevolgd door kermis en torenheklimming, leerlingententoonstelling IKO van 10 tot 18 uur.

Zondag 30 mei: BEDEVAART van Bergen-

Van .ertsvlaerpkiri 16 2320 Hoostraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43 Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf IS ti,

Café-Restaurant

Op-Zoom komt naar H. Bloed en luistert de hoogmis van lOu op met haar kerkkoor

Woensdag 2 juni : JAARMARKT en STRATENLOOP, vanaf 17 uur op de Vrijheid. Start van de ioop om 18.55 uur. Info bij de Dienst voor Toerisme en de Sportraad via R. Voet op het nummer 340.19.51. Zaterdag 5 juni : MUZIEKFEEST, Rabboenizaal Spijker, Jeugdmuziekatelier, 19 uur.

Zondag 6juni: PAAPTORNOOI, achter zaal

iu Meerle Tel. 031315.91.07

Zaterdag 5juni: UITSTAP NAAR IEPER met

-

de KWB

Zondag 6 juni: SCHOOLFEEST met allerhande creatieve en kunstzinnige attracties, van 13.30u tot 18u in de school in het Dorp.

CAFÉ DISCOBAR

Vi4c4€ee4

'T FRTUIN

pax, org. van KWB, aanvang 13 uur. Ook nog tweede kermiszondag met de gebruikelijke ingrediënten.

Zaterdag 12 juni: DAG VAN DE COMPOSTMEESTER Demonstratie Composteren van GFT-afval in de tuin van Jan Horsten, Grote Plaats 33. Aanvang 13.30u en 15.30u. Gratis toegang, aeoereen WelKom.

.i

Zondag 13juni: VERKIEZINGEN, tussen 8 en 15 uur.

Zaterdag 26 juni: FORELVISSEN met de

Vrijdag 18 t/m maandag 21juni: BEURS

KWB

'LEVENSLANG WONEN', zaal Pax, org. van Bejaardenraad, stadsbestuur en OCMW. .

Van vrijdag 18 juni tot di nsdag 22 Juni: BEURS 'Wonen zonder zorgen, ook moren Tijdens het weekeinde van 10 tot 17u, in de . week van 13 tot 17u. In de Pax. Zaterdag 19 en zondag 20juni: OPEN TUIN bij Leo Seeuws, Leemstraat 28 en bij Jos Vinckx, K. Boomstraat 29.

6juni: MEER MARKT. Aanvang om 9.00 uur

EILE

in de Donkstraat in Meer. Organisatie Dorpsraad Meer. Thema: Kindermarkt.

.

Zondag 6juni: DAG

4juli: FIETSZOEKTOCHT van de KWB juli-augustus: VAKANTIEZOEKTOCHT van de KWB. Inschrijven bij alle BACOB kantoren en de toeristische dienst. info: 315.17.15

\ .\N DE FIETS. Start tussen 13 en 14u voor een tocht van 15,30 of 50 km. Pannekoeken en ijs achteraf.

Zondag 20juni: FIETSWANDELING van de B .G.J.G.. Vertrek om 13.30u aan het Gemeenteplein.

Vrh.ln o 25 f/m 7dlnhlSbU 27 iiini WINKELBRADERIJ, Hoogstraten winkelstad, org. NCMV.

Al 25 jaar een oase aan de Boornkes

I

Zondag 27 juni : SCHOOLFEEST, gemeentelijke lagere school. Gravin Elisabethlaan, 14 - 17 uur.

Zondag 27 juni: TOUWTREKWEDSTRIJD op het speelplein achter de school.

Zondag 30 juni:

START AVONDFIETSVIERDAAGSE. Vertrek tussen 18.30u en 19.30u aan de parochiezaal.

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag 20 00v), vrijdag, zaterdag(19 00v) en zondag 13.304

vzw Mussenakker Meer

nFR, T C

HOOGSTRATEN

'

voelen

Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zandagnarniddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

Het

CAL 0E Gelmelstraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

58

knrdijeÏuiz

Waar mensen zich jong

C

:

' muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

t..

tirijIeit 183 !1noetratn

03/314 66

65

3.rt & I.atlip 50

CAFE-I3RASSERIE

DeGuldenCoppe

41

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17


Ongevallen

MINDERHOUT Zaterdag 12 juni: KAPELLEKENSLOOP met aankomst aan de parochiezaal, door KWB. Verschillende reeksen voor kinderen (vanaf 16.30 uur), joggers en lopers van halve marathon (start: 18.00 uur). Meer info: Fons Aerts, tel. (03)314 38 92. Vrijdag 18juni: EXAMENAFSTOMER door JEB (Jongeren In Beweging). In Minderhoutdorp 27 om 20.00 uur. Jongeren met examen- of andere stress kunnen zich op allerlei manieren afreageren. Meer info: Inge Van Winckel, tel.(03)314 53 72. Zaterdag 19 en zondag 20juni: OPEN TUIN bij Guy Lippens, Bredaseweg 1IA.

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT

Zondag 25 april om 1 9.30u botsten aan de J. Lijsenstraat te Meer twee personenwagens. De eerste wagen werd bestuurd door Saed Serghini 22j uit Rotterdam. In de auto zaten Fadina en Zehia Salami en El Mourabit Khadja uit Rotterdam. De tweede wagen werd bestuurd door C. Schrauwen 56j uit Wernhout; De inzittende Johanna Theuns (50j) uit Zundert werd licht gewond. Beide wagens werden zwaar beschadigd. Zondag 9mei om 3.45u reed de bromfietser Ivo Peeters, Kievitstraat 70, Rijkevorsel aan de Looiweg tegen een verkeersbord. Hij moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Maandag 10 mei om 11.1 5u werd aan Stevennekens te Rijkevorsel de 74jarige fietser Jan Diels, Stevennekens 137 door een wagen aangereden. Zwaar gewond werd hij naar het St. Jozefziekenhuis gebracht. Dinsdag 11 mei om 9.15u botste aan het kruispunt Stevennekens - St. Jozef te

Rijkevorsel de auto bestuurd door Anja KruIs ( 22j), Vrijheid 208 Hoogstraten met de auto bestuurd door Jozef Gossens (77j) Kasteelweg 20 Rijkevorsel. Anja Krols werd hierbij licht gewond. Dinsdag 12 mei om 16.45u werd aan de John Lijsenstraat te Meer de 47-jarige Maria Arnauts, Oude Meerleseweg, I-loogstraten, door een auto aangereden. De vrouw werd zwaar gewond overgebracht naar het Sint-Jozefziekenhuis te Turnhout. Vrijdag 14 mei omstreeks 17.30u verloor een autobestuurder de controle over zijn voertuig aan de Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel ter hoogte van nr. 110. De auto met aanhangwagen vloog over een gracht en kwam in de voortuin terecht nadat hij eerst nog een betonnen afsluiting had geraakt. Het voertuig werd zwaar beschadigd. De brandweer moest de chauffeur uit zijn wagen bevrijden. Hij werd overgebracht naar het Sint Jozefziekenhuis te Malle.

Langenberg 14 - 2323 Hoogslrateri-Wortel Tel/We 03 / 314 53 28

CafĂŠ - feestzaal

Twee nieuwe fietsroutes

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

MEERSEL-DREEF zondag 6 en 13 juni, TENTOONSTELLING VAN PORTRETFOTO'S DOOR OVIDE MAAS, telkens van 14u tot 18u, in de St.Luciakapel.

WIs]e]JI:1:T.1Ufl

TOERISTISCHE FIETSROUTE

TOEAtSME NOORDERKEMPEN

De provincie Antwerpen telde reeds 46 bewegwijzerde fietsroutes. Voor nr. 47 trokken ze naar de meest noordelijke hoek van de provincie en voor nr. 48 zelfs meer dan eens over de grens hij onze noorderburen. Twee nieuwe paden clie van de fietser een landloper langs de rens maken. g

Het opzet van de Landlopersroute was een groene lus breien langs de vier gevangenissen van de Noorderkempen: Turnhout, Mcrksplas, Wortel en Hoogstraten. De rijksstrafinrichting van Merksplas, met haar gevangenisgehouwen, mooie kapel en rjkshoeve, prachtige dreven en landloperskerkhof, vormt een verplichte halte op het traject, net als de voormalige rijksweldadigheidskolonie van Wortel. Beide liggen in een weelderig groen decor. Nog meer fraais: de kapel in Rijkevorsel-Achtel, het stadhuis, de Sint-Catharinakerk en het kasteel in 1-Ioogstraten, het Graafsbos en Carons Hofke in Merksplas en het Turnhoutse vennengehied. Wie de Enclaveroute volgt, steekt niet minder dan zes maal de Belgisch-Nederlandse grens over. Zo zijn Wortel en Zondereigen Belgisch u tutu 1 Ji let nen en Ca si eI ri Ii ggn cl tin tveer op Nederlands grondgebied. Heel bijzonder is de unieke tweeling Baarle-Hertog-Nassau. EĂŠn dorp, twee namen, twee burgemeesters en twee landen. Een landsgrens die dwars door huizen, ja zelfs door een voordeur loopt. De opvallende rust en het decor van bossen en weidelandschappen zorgen hier voor grenzeloos plezier. Tussen het Graafsbos in Merksplas en Wortel Kolonie overlappen beide routes elkaar even maar dan wel in tegenovergestelde richting. De Landlopersroute is 55 km lang met mogelijke verkortingen vast 16, 24 of 32 km. De Enciaveroute is 46 km lang. De verkortingen bedragen 26 en 35 km. Via deze routes kan je ook aansluiten op verschillende andere bewegwij zerde paden: Aardbeienroute, Aa-valleiroute, Bels Lijntje, Binkenroute, Kleidabbers-

route. Sniokkelaarsroute, Baronieroute (NL) en de Vlaanderen Fietsroute. De Sint-Willibrorduskerk in Merksplas vormt het meest aangewezen vertrekpunt voor de Landlopersroute en de parking hij het gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers in Baarle voor (le Enclaveroute. Voor beide routes bestaat er een begeleidende brochure (60 fr), te koop bij de toeristische dienst.

ENCLAVEROUTE

.1


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

'3'

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK

1_~] HUISARTSEN

2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Zaterdag 5 juni: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eesterrnansstraat 15, Meerle, tel. 3 15.82.21

Indoor tennis squash snooker

Zondag 6 juni: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A, Meerle, tel. 3 15.85.55

Tennisclub vzw

de VRIJHEID

litelsestraal 72 Hoog'nate,i

Tel. 031314.37.76

Zaterdag 19 en zondag 20juni: DR. JOHAN WILLEMSE, Burg. J. Van Aperenstraat 3, Hoogstraten, tel. 3 14.45.55

11rl

Ç

/5

(t

/

TIrie

I4

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

Zaterdag 12 en zondag 13 juni: DR. MARC VAN OVERVELDT, Rooitnans 10, Wortel, tel. 314.48.00

2320

Çlc:C(tsi

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

9 Zaterdag 26 juni: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 3 15 .87. 15.

112

Pluimveeslachterij

STOFFELS

Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle)

Tel. 03/3157016

zo

Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

Zondag 27 juni: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desrnedtstraat 29. Minderhout. tel. 314.31.66.

SLAGERIJ

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

74

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 314.50.93

Openingsuren: za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten Di t/ns

-

-

5

155

s7. —.znsw'ozzzzz4z

2 Iiooqst rat en Tel. 031 314 ,1j 08 rcpci-straat

,

THUIS VERPLEGING WIT-ULLE KEUS. 24 uur up 24. voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. THIJISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) JORIS BIJYLE (3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)

zo

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve

~7~APOTHEKERS

geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

Tot 4 juni: AIOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. tel. 3 15.73.75

ook inkoop van alle antiek en inboedels Rijkevorsel Koekhoven 5 Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52

aL'. Ii 1s4 u..ç VoIM. -

Van 4 tot 11juni: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St.Jozef-Rijkevorsel. tel. 3 12.12.20 Zaterdagvoormiddag 5 juni: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp40, tel. 314.40.74 Van 11 tot 18juni: APOTHEEK BIOPI-IARM, Schuttershofstraat 9. Merksplas, tel. 014/ 63 .33.83

TC ~

65

mode...

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 0 14/63 31 99

1 l6c

Zaterdagvoormiddag 12 juni: APOTHEEK ROMBOUTS. Worteldorp 11, tel. 3 14.38.68 Van 18 tot 25juni: APOTHEEK DE VOLKSMACHT, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 3 14.62.25 Zaterdagvoormiddag 19 juni: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75 Van 25 juni tot 2 juli: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73

Op 30juni zal er weer een nieuwe MAAND te lezen zijn. Om die vol te krijgen rekenen we op uw werk, beste medewerkers. Uw kopij verwachten we op woensdag 16 juni. Nieuws van dorp en sport mag nog op zondag de 20ste.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.