mei 1999 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VIJFTIENDE JAARGANG, NR. 169 MEI 1999 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

IS HET SCHILDERIJ IN MINDERHOUT

de hoogstraatse maand Boeren moet je graag, doen

,1 EEN ECHTE

VAN DIJCK?

u

1 HISTORIE VAN DE HOOGSTRAATSE

GILDEN

KEES CHRISTIANEN


VLM, Bos en Groen, Natuur en het stadsbestuur op één lijn.

Overdracht van eigendom in Wortehkolonie In september 1995.was er de 'Mars op Wortel-kolonie' naar aanleiding van geruchten over de verkoop van het domein. Nu, drie en een halfjaar later werden drie akten verleden waardoor de verschillende partners het inrichtingsplan van Wortel-kolonie in zijn definitieve vorm gieten. Het blijft nog wachten op de onteigening van de 16 woningen én de uiteindelijke bestemming van de boerderij. Nog even geduld dus. Kort na de petitie "Handen-Af" en de "Mars op Wortel-kolonie" verklaarde minister-president Van Den Brande dat het Vlaams gewest hel domein zou overnemen van de Federale regering. Al vlug bleek dat dit niet zo eenvoudig was. De minister zette een constructie op waarbij de Vlaarnse Landmaatschappij het domein kocht om, binnen de vijf jaar, een inrichtingsplan op te stellen. Een vorm van préfinanciering dus.

/

:L III Ii) RO",E) 13001)1 SV[ -

Ondertussen kende men ook in Brussel de waarde van het domein. Méér zelfs, door toedoen van (vooral) Het Convent, werd er een beschermingsprocedure opgestart voor Wortelen voor Merksplas-kolonie en werd de opdracht van VLM ruimer ingevuld. Wortel kolonie moest gezien worden in een groter geheel van alles samen 1 300 ha groot. Een domein dat zich uitstrekte van het Merkske, over de twee kolonies tot in Beerse. Omdat zo'n groot domein het financiële petje van VLM te boven ging, werden er andere partners gezocht en gevonden. VLM kreeg de steun van de provincie (Stichting Kempens Landschap), van afdeling Bos en Groen, de afdeling Natuur, Pidpa, het stadsbestuur van Hoogstraten en het gemeentebestuur van Merksplas. Deze zeven partners gingen financiële engagementen aan waardoor de VLM na Wortel- ook Merksplas-kolonie zou kunnen onteigenen. Vrijdag 16april was in dit verband een belangrijke dag. Het stadsbestuur kocht het Casino en de omliggende gronden. samen 3 ha 28 a voor een bedrag van 5.360.000 BEF. De afdeling Bos en Groen investeerde 146.321.796 BEF voor iets meer dan 282 ha bos en de afdeling Natuur kocht 78 ha rond 'boot jesven' voor een bedrag van 40.396.600 BEF. VLM kan de vrijgekomen financiële middelen nu in Merksplas investeren. De gronden die nog niet overgedragen werden, blijven eigendom van de Regie der gebouwen en in gebruik door Justitie (20 + 18 ha) of van de VLM.(154 ha)

l'Vortel kolonie blijft één geheel, in handeii van de Vlaanise Laiidrnaatschappi/, Bos en Groen, de afdeling Natuur en het stadsbestuur van Hoogsrraten.

De eerstkomende maanden staan er nog twee belangrijke punten op de agenda. De minister zou kortelings het onteigeningsbesluit van de 16 woningen ondertekenen en de partners zoeken samen naar financiële niiddelen en een zinvolle bestemming voor de boerderij. Wanneer men ook deze zaken tot een goed einde brengt hoeven we niet meer bang te zijn voor versnippering. Midden '95 lagen de kaarten duidelijk anders.

Het inrichtingsplan geeft de eiçendorninen van de verschillende partilers aan. 1


mon in de moond Boeren moet je graag doen, anders kan je beter stoppen Kees Christianen heeft in het gehucht Klein Eyssel een bloeiend meikveebedrijf. Zijn hele leven staat in het teken van de landbouw. Hij heeft een nuchtere kijk op het reilen en zeilen van het geboer in de Noorderkempen en spreekt ook op nationaal vlak een aardig woordje mee. Het leven van de boer gaat niet meer vanzelfsprekend over rozen, maar een boer die klaagt kan er in de ogen van Kees beter de brui aan geven. Als we hij Kees Christianen en Wieza Aerts binnenstappen zitten dochters Ann (22) en Liesbeth (16) voor de buis. Katrin is gehuwd en woont in Hoogstraten. De tv gaat onmiddellijk uit. « Veel moet de tv hier niet aan staan. ». zegt Kees. « Ik heb veel liever dat ze zich met andere dingen bezighouden. Zelf kijken we ook amper televisie. Als we al eens ecn programma opnemen op video komt het er in heel veel gevallen zelfs niet van dat we de opname nadien nog bekijken.

Boeren vroeger en nu Het landbouwleven is je met de paplepel ingegeven. Had jij vroeger veel vrije tijd? « Ik hen geboren in 1948 als oudste van tien. De jongste, een meisje, overleed bij de geboorte. Mijn ouders, Jef Christianen en Net De Roover, hadden hier iets verderop een boerderij en mijn twee zussen en zes broers moesten thuis zoveel mogelijk helpen. We waren eigenlijk, zoals dat in die tijd heel normaal was, medekostwinners. Mijn grootvader was afkomstig van Galder. Hij

begon, toen was mijn vader veertien jaar oud, een boerderij in Meersel-Dreef. Die boerderij hehoorçh' 1)1 aan dr fa milie Rommens en ataat er nog altijd. Het gebouw is nu gerestaureerd en wordt gebruikt als woonhuis. Toen mijn ouders trouwden begonnen zij op een boerderij die toehehoorde aan de familie Dupret. Die landheer had zeven boerderijen. Je kon ze herkennen doordat de muren wit en de slagvensters allemaal geel en blauw geschilderd waren. Vader Jef was een vooruitziend landbouwer. Het boeren ging hem goed af en met bedrij fsopvolging in zicht nam hij de boerderij van gebuur « Boerke Aerts » (Frans Aerts) en later ook de grond van de boerderij van overgehuur Kees Deckers over. Het bedrijf was tussen de dertig en de veertig hectare groot en het aantal melkkoeien liep voor die tijd aardig op. » « Het was bittere noodzaak. In 1973 zijn mijn broer Jan en ik samen met onze vader gaan hoeren. Dat betekende dat drie gezinnen hun kost moesten verdienen opdat ene bedrijf. Onze vader kon nog niet stoppen, want die had thuis nog zeven kinderen rondlopen. Het feit dat we als oudsten ook al onmiddellijk de boer op

wilden legde wel een zware hypohteek op de kansen van onze jongere broers en zussen om later boer te worden. Ik ben in 1972 gehuwd met Wieza Aerts en op 1 januari 1973 zijn we mee in het bedrijf gestapt. Het liep niet helemaal zoals aanvankelijk gepland was omdat de oude heer Dupret plots overleed. Met de familie Dupret onderhielden we heel goede relaties. Maar door het overlijden van de heer Dupret kwam er van de onderlinge gemaakte afspraken niet zo veel meer in huis. Na zijn overlijden bleken er plots zeven eigenaars te zijn. Dat maakte het er zeker niet gemakkelijker op."

Hoe zijn jullie dan gestart? "We moesten ineens grond kopen, een stal bouwen en een bedrijf opstarten. Dat was zeker niet gemakkelijk. Door heel hard te werken zijn we die periode door gekomen. Heel wat mensen komen regelmatig een kijkje nemen, zeker in het begin was de belangstelling groot. De stal en de inrichting mogen ook wel gezien worden, maar eigenlijk zijn die hedrijfsbezoeken vooral het gevolg van een sociale ingesteldheid. Als mensen vragen om eens een hedrijfsbezoek te mogen brengen, stemmen we daar meestal in toe. Na de kalverstal, bouwden we in 1991 de koestal. Alles wat wij hier op het bedrijf doen staat in functie van de melkproductie. Het opfokken van kalveren dient om oudere koeien te vervangen. De vleesafzet is hier bijzaak, daar moet je trouwens een andere soort koeien voor hebben."

Is het boerenleven er gemakkelijker op geworden in vergelijking itiel vroeger?

Kees en zijn i'rcuw Wieza Aerts. « Boerenzonen moeten iliet CÏSC 1oct hocreio/ocl,ters trouwen », zegt Kees met in het achterhoofd cle wetenschap dat hij drie doc/iter.s heeft. Maar dat Wieza een hoerendochter is , is toch maar mooi flieegenonien.

"Ik kan het moeilijk beoordelen. Maar mijn vader heeft in ieder geval zijn bedenkingen over de zogenaamde 'goede oude tijd'. Hij zegt dat wij het veel gemakkelijker hebben dan hij vroeger en ik geloof dat het ook zo is voor de werkmensen. Voor mijn vader moet die 'goede oude tijd' echt niet terugkomen. Ik weet nog dat ons moeder haar eerste wasmachine pas kocht toen wij al met drie kinderen thuis waren. Toen wij klein waren moest al het water dat we in liet huishouden en voor het vee nodig hadden uit de waterput geschept worden. Dat ging zo door tot vader een elektrisch aangedreven pompje kocht. De mensen moesten vroeger hard werken en verloren heel veel tijd omdat de technische middelen niet voorhanden waren om het werk te


MAN IN DE MAAND verlichten. We hebben van kleinsaf mee moeten werken. Bij ons thuis waren ze zeker geen slavendrijvers en de school en het huiswerk kwamen in de eerste plaats. Spijbelen om thuis een handje toe te steken was er bij ons niet hij. Dan staken onze ouders zelf liever nog een tandje bij. Maar we leerden wel de handen uit de mouwen steken Daarom hen ik ook nu blij dat mijn kinderen meer met hun paarden bezig zijn en we ook op hen al eens een beroep kunnen doen om een handje toe te steken in het bedrijf in plaats van voor het kastje zitten. Ze moeten iets hebben om nuttig bezig te zijn. Ik heb dc indruk dat het heel wat jongeren dikwijls ontbreekt aan een zinvolle bezigheid."

Ben je lang naar school geweest? "Na de lagere school ben ik in Hoogstraten naar de land- en tuinbouwschool gegaan. Ik heb er een A3-diploma behaald en ging er naar school tot mijn zestiende. Ik volgde ook nog een specialisatiejaar. Mijn ouders en ook Marcel Verbruggen, die destijds les gaf aan de tuinbouwschool, drongen erop aan om door te studeren. Mijn besluit stond echter vast. Ik zou boer worden."

Had je naast de school en het werk thuis nog Vrije tijd? "Niet veel, maar we zijn altijd wel actief geweest bij de KLJ. In het begin was dat nog de BJB. Ik heb er toen ook nog een melkophaaltoer bij genomen. Dat was heel zwaar werk. In het begin was dat nog met paard en wagen. Dat betekende dat ik 365 dagen op 365 dagen in weer en wind en 's morgens vroeg de baan op moest om overal de volle melkkitten op te halen en de lege terug te zetten. De meiktoer was echt wel zwaar. Als ik zondagavond uit was geweest en ik kwam een eerste keer in de melkerij van Meerle toe om de volle kitten te lossen en het leeggoed terug op te laden, dan was het lui zweet van de zondagavond er ineens uit. Drie jaar heb ik dat met paard en kar gedaan en nog twee jaar met een trekker. Toen heb ik een veilingtoer op mij genomen. Dat was ook werken. In het begin waren dat nog aardbeien. Het waren niet zo'n grote wagens, maar ze hingen wel met twee aan elkaar en als die vol waren vervoerde ik achttien palletten met telkens 120 bakjes. Die moesten allemaal geladen en gelost worden. In het hoogseizoen moesten we zelfs twee keren rijden."

Hoe heb je Wieza leren kennen? "Die hen ik gewoon tegengekomen. Nee, niet op mijn meiktoer maar met de Aardbeienfeesten in Meerle. Daar deden we met onze familie en het gebuurte Klein Eyssel ook hard aan mee. Toen May Deckers aardbeienprinses werd zat ik in de ploeg van Klein Eyssel, dal weet ik nog wel. Dat is nu al heel lang geleden. Vroeger gingen we ook alleen op zondagavond uit, zaterdag was nog een werkdag. We startten vroeg en zorgden ervoor dat we om twaalf uur's nachts thuis waren, het uur dat de jeugd nu vertrekt. Dat hoorde zo. Omdat we er zondag al vroeg op uit trokken moesten we er voor zorgen dat het werk vroeger gedaan was. De jongeren gaan tegenwoordig pas tussen tien en elf uur de deur uit om een stapje in de wereld te zetten. De boerenzonen hebben nu in vergelijking met vroeger dus rustig de tijd om het werk af te handelen op de uitgaansavond.".

Hoe ziet een werkdag er voor jullie nu uit? 'We staan 's morgens rond zes uur op. Na dc koffie gaan we de koeien melken en voederen. 's Avonds rond zes uur herhaalt zich dat. Dat zijnde vaste taken van elke dag. Daar komen we als meikveehouder niet onderuit. Overdag is het werk afhankelijk van de tijd van het jaar. De 4

koeien kalven bij ons in de periode van augustus tot Allerheiligen. Ik zorg er dan voor dat ik voor de rest weinig aan de hand heb. De koeien en de kalfjes vragen in die periode heel wat aandacht enje moet er's nachts ook heel dikwijls voor uit je bed. Als de koeien kalven moet je er altijd voor zorgen dat je in de buurt bent. De zorg voor de kleine kalfjes neemt Wieza voor haar rekening. Ik heb daar veel te weinig geduld voor.

Je bent actief in de Boerenbond. Wat doe je precies? "Ik zit plaatselijk in de bedrijfsgilde van de melkveehouders. Van daaruit zetel ik in de arrondissementsraad Turnhout en ook in de Bondsraad, dat is eigenlijk het parlement van de Boerenhond. In de Bondsraad zetelen vertegenwoordigers van de arrondissementen en vertegenwoordigers uit de verschillende sectoren. Daarboven heb je nog het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur. Vanuit de bedrijfsgilde zetel ik ook in de commissie Wortel-Kolonie. Op die manier ben ik natuurlijk wel op de hoogte van het reilen en zeilen van de landbouw in het algemeen."

De landbouw staat onder zware druk. "Er komt heel wat op ons af. Het laatste is 'Agenda 2000'. De laatste jaren is men vanuit het beleid bezig met de liberalisering van de landbouwhandel. Daarom is het aandeel van de subsidiĂŤring in het inkomen veel minder groot geworden. Enkele jaren geleden sloot men de GATT-onderhandelingen af en nu staan de WTO-onderhandelingen over de wereldhandel voor de deur. Ook de andere sectoren hebben daar mee te maken. In het kader van de vrije wereldhandel zullen de landen hun eigen landbouwproductie niet meer rechtstreeks mogen subsidieren. Men wil alle prijzen op wereldprijsniveau brengen. Dat is hier niet haalbaar. Er is bovendien in de hele wereld geen enkel land dat zijn landbouw niet steunt, ook Amerika doet dat door rechtstreekse inkomenssteun te verlenen. Men wil de melkprijs met 15% laten zakken en een premie invoeren per koe. Maar die premies compenseren het verlies aan in-

komsten niet helemaal. Men zegt trouwens nu al dat het Europees landbouwbeleid veel geld kost. Daar hen ik het niet mee eens. Landbouw is de enige Europese sector. Alle andere materies worden nog op nationaal vlak geregeld. Het is dus eigenlijk vanzelfsprekend dat vooral de landbouw Europa geld kost. Het is niet plezant om als boer straks als steuntrekker te gaan werken. Daar zullen we echter mee moeten leren leven. Als je het op de keper beschouwt is het zo dat iemand die in het onderwijs of bij de post werkt ook betaald wordt door de staat. Er is dus op dat vlak weinig verschil"

Wat is de achterliggende bedoeling van het beleid? "De Europese Commissie en de politiek in het algemeen willen het basisvoedselpakket goedkoop houden. Maar ook de relatie tussen de prijs van de basisgrondstof en de prijzen die in de winkels moeten betaald worden is een beetje zoek. De kloof tussen producent en consument wordt alsmaar groter. Het consumptiepatroon is helemaal gewijzigd. Mensen die met z'n tweeĂŤn gaan werken, kopen geen melk, boter en aardappelen. De consument koopt tegenwoordig kant en klare producten. Die evolutie is onomkeerbaar. De prijs van het graan staat nu op vier frank. Dat was in de jaren vijftig ook zo. Toen eierhandelaar Drej Huybrechts indertijd de eieren bij de boeren kwam ophalen om in zijn winkel te verkopen, betaalde hij 1,2 frank per ei. Zoveel kost een ei nu nog altijd. Het verschil is dat een kippenkweker nu 50 000 legkippen heeft. Zijn gezin lijdt een heel normaal leven. De techniek staat niet stil. Nu zijn er mensen die vinden dat die kippen op batterijen niet meer kunnen. Ze vinden dat maar niks. Als producenten zullen we mettertijd ook anders moeten gaan denken. Ik heb daar geen moeite mee. Maar als de consument geen eieren wil die afkomstig zijn van batterijkippen, dan moet ook de politiek de moed hebben om een verbod in te stellen op de invoer van buitenlandse eieren die wel van batterijkippen afkomstig zijn. Dat druist dan weer in tegen de politiek van de Vrije wereldhandel, maar anders ondermijnen ze gewoon hun eigen kippensector omdat onze kippenkwekers dan niet meer kunnen concurreren tegen de buitenlandse kwekers. Ik vind het ook


MAN IN DE MAAND zielig dat een continent als Europa in het kader van de vrije werel(lhandel niet het recht zou hebben om in zijn eigen voedselproductie te voorzien. De Amerikanen willen maar één ding: dat wij als Europeanen uit hun handen gaan eten. Wie wapens heeft, heeft macht. Maar ook diegene die voedsel heeft, heeft macht. Concurrentieel kunnen we niet tegen hen op. We zitten hier in een heel dicht bevolkt gebied. Dat heeft op het vlak van het leefmilieu gevolgen voor onze bedrijfsvoering en verzwakt onze concurrentiële positie. Daardoor zal het heel moeilijk zijn de wereldvoedselprijzen te realiseren in onze landbouw. Maar dat wil niet zeggen dat de landbouw in onze streken geen recht op bestaan heeft. Wij hebben de taak te zorgen voor een stabiliteit in de voedselvoorziening en we staan als landbouwers uit de regio ook heel dicht bij de consument."

Hoe staat het met de overschotten? "In de jaren dertig en veertig was het niet vanzelfsprekend dat er elk dag eten op tafel kwam. Nu is dat wel zo. Als je produceert kan je echter moeilijk voorkomen dat je af en toe te maken krijgt met overschotten. De overschotten die er nu zijn, zijn echt niet zo groot. Wat ik niet begrijp is dat men het in Europa wel nodig vindt dat er strategische voorraden moeten worden aangelegd van aardolie van minstens zestig dagen maar de huidige hoterberg zou op tien dagen weggewerkt kunnen zijn. Je kan dus toch moeilijk van een immens overschot spreken. Wel heeft de markt, omdat we met een levende productie zitten, een hele tijd nodig om te stabiliseren. Om te voorkomen dat gezonde bedrijven daardoor over kop zouden gaan is steun in een aantal gevallen onontbeerlijk?

Rendabel boeren Wat moet een boer doen om zijn bedrijf concurrentieel te houden ?

«Vroeger kon een boer niet failliet gaan omdat hij alleen met eigen vermogen werkte en op het einde van het jaar geen grote bedragen moest afbetalen. Hij kon alleen maar arm zijn. Dat was een probleem voor heel wat boeren en kleine zelfstandigen. Als zij stopten, moesten ze rondkomen van een pensioentje en leven van de opbrengst van de verkoop van hun bedrijf. Ik ben er zeker van dat er heel wat mensen waren die het niet breed hadden. Hun bedrijf was gewoon niet groot genoeg en een bedrijf zonder opvolger evolueerde niet met de tijd mee en investeerde niet. De verkoop kon dus ook niet veel opbrengen. Van eigendom kanje overigens maar genieten als je alles verkoopt. Dat is eigenlijk ook nu nog een probleem voor bedrijven. Je kan maar genieten van je investeringen als je alles van de hand doet. Er kruipt enorm veel geld in een gezond bedrijf. Een landbouwbedrijf is geen voer voor beleggers. Het is ook één van de redenen waarom landbouw over het algemeen een familiaal karakter heeft. Als je de uren op een rij zet die wij presteren, dan heb je twee volwaardige arbeidsplaatsen. De boerenstiel is een heel arbeidsintensieve bezigheid. Het aandeel van de veevoederbedrijven die in de mestvarkenssector investeren, neemt zeker niet toe. Hier in de streek heb je trouwens heel weinig varkensmesters met contracten. In de kippensector werkt men wel met prijsgarantiecontracten.

Is er sprake van onderlinge spanningen tussen de landbouwsectoren? «Dat is veel minder het geval dan in Nederland. In 1976 werd binnen de Boerenbond de werking plaatselijk opgedeeld in sectoren. Die opdeling

De kinderen van Kees en Wieza Ann, Katrin en Liesbeth. wordt doorgetrokken tot de top maar de sectoren komen terug bijeen in de Bondsraad voor een gezamelijke standpuntbepaling. Bij het allereerste M.A.P. was er wel sprake van spanning omdat er toen geen gezamenlijk standpunt werd ingenomen. De varkensboeren voelden zich toen wat geviseerd. We zijn echter al met zo weinig. Het zou spijtig zijn als we het onder elkaar niet eens zouden zijn. Op het ene moment zijn we collega's, op een ander ogenblik zijn we echter ook concurrenten. Als het met de varkens goed gaat en een varkensboer koopt grond op voor de neus van een koeboer, dan is dat even slikken. Maar na een jaar ben je dat al weer vergeten. Hier in Hoogstraten heb je drie volwaardige sectoren : de intensieve veeteelt (varkens, kippen), de tuinbouw en de melkveehouderij. Die sectoren zijn naast elkaar blijven bestaan. Geen van de drie takken voelt zich onrechtmatig behandeld door de anderen. Door de evolutie in de landbouw is die situatie zo gegroeid. De intensieve veeteelt en de tuinbouw zijn er gekomen omdat er minder landbouwoppervlakte beschikbaar was voor de mogelijke opvolgers. We hebben hier bovendien zeker niet de beste landbouwgrond van het land, maar wel de duurste.

Is hët hebben van grond belangrijk? «Ja, en dat is eigenlijk ook een beetje te wijten aan de politiek en de beleidsmensen. Zij maken alles meer en meer grondgehonden. In het M.A.P. worden mensen die zelf grond hebben bevoordeeld. Vooral ook naar de toekomst toe, als er premies gegeven zullen worden per koe. Tegelijkertijd zal het houden van koeien gebonden worden aan de gronden die je in eigendom hebt. Dat zal de gronddruk nog doen toenemen. Dat kunnen we eigenlijk best missen. Van de andere kant is het zo dat, afgezien van het feit of ik nu grond heb of niet, mijn koeien altijd producten eten die van de grond afkomstig zijn. Waarom kan het niet dat één boer de koeien heeft en een andere boer de maïs verbouwt. Men gaat er van uit dat het milieu er baat hij heeft als elke boer zijn eigen grond heeft. Dat is een Europese optie. De problemen die wij hier echter met de gronden hebben, bestaan bijvoorbeeld niet in Frankrijk. Samen met onze Nederlandse collega's zitten we met een tekort aan grond. Voor de mestafzet is het goed dat een

boer zelf het voedsel wint voor zijn vee op eigen grond. Er is geen aanvoer meer van mineralen van buiten het bedrijf. Maar wij voederen toch elk jaar een paar honderden tonnen perspulp. Op die manier verwerken we in de veeteeltsector afval uit de suikerindustrie, de sojaverwerkende nijverheid en de brouwerijen. Wat moet daar dan mee gebeuren ? Grond blijft onmisbaar voor ons. Pas op, we kunnen perfect een gezonde bedrijfsvoering realiseren door bij te voederen. Bijvoederen is tenslotte goedkoper dan het totale kostenplaatje van de grond in eigendom.»

Mestprobleem Is er dan geen mestprobleem? «Dat kan niemand ontkennen. Maar het probleem wordt wel overroepen. Mits spreiding van het mest over dein het structuurplan Vlaanderen aan de landbouw toegewezen grond zou er eigenlijk geen probleem zijn. Het mest moet terug naar de plaats waar de voeders vandaan komen. Eigenlijk is het mestprobleem het gevolg van een slecht planologisch beleid. De varkensbedrijven hadden wellicht beter in de onmiddellijke nabijheid van de akkerbouwgebieden gestaan. Maar het is nu eenmaal anders. Ooit bezochten we een koeboer in Hoegaerden. Hij heeft weinig grond, maar zijn bedrijf bevindt zich op tien kilometer van de Tienense suikerfabriek en op anderhalve kilometer van de brouwerij van Hoegaerden. De akkerhouwers uit de streek staan in de rij om mest los te krijgen. Omwille van het Europese beleid zal die koeboer zelf grond moeten gaan aankopen, voor de neus van zijn buren akkerbouwers. Dat is toch onzin. Voor de varkenssector is de afzet van het mestoverschot een zware kost. In alle sectoren is men druk op zoek naar oplossingen. Die liggen vooral in de verwerking van het mest. Voor het kippenmest lijkt een oplossing niet veraf meer. Op dit ogenblik wordt dat mest afgezet in Frankrijk en Wallonië. Op linkeroever vestigt zich nu een bedrijf dat zich bezig zal houden met de verwerking van kippenmest. Er worden al druk contracten afgesloten. Mest is eigenlijk een grondstof, alleen als je er te veel hebt en de afzet moeilijk of onmogelijk is, wordt mest afval»


MAN IN DE MAAND Je investeerde samen met je broer Jan in de aankoop van ee n nieuwe mestkar voorzien van een installatie om te injecteren. Biedt dergelijke apparatuur meer mogelijkheden? «Omdat de normen strenger worden zullen we het mest dat we op ons land mogen uitrijden efficiënter moeten gebruiken. We moeten het stikstof dus optimaal benutten. Aan stikstof die vervliegt hebben we niets. Door het injecteren nemen we ook de geurhinder weg. Het vraagt wel een zware investering, maar investeringen zijn nu eenmaal eigen aan de moderne landbouw. Naast de zware investeringen krijgen we als boeren te maken met een grote berg papierwerk. De mensen van de mestbank lijken wel papierwolven. Er zitten formulieren bij het dossier die ik elk jaar opnieuw moet invullen. De hele verzendin g kost vijftig frank aan postzegels om maar een idee te geven van de hoeveelheid papier die we in orde moeten brengen.»

Het imago van de sector heeft ook rake klappen gekregen door de hormonenmaffia, de dolle koeien,.. «Ik geloof niet dat er nog iemand is die het aandurft hormonen te gebruiken. ik ben btij dat het probleem van de baan is. Vanaf 1 mei moeten de veebedrijven trouwens een contract afsluiten [net een veearts. Die arts wordt daardoor een beetje medeverantwoordelijk voor hetgeen in het bedrijf gebeurt. Bij ziekte raadpleeg ik ook nu altijd eerst de veearts. tk waag me niet op het pad van de experimenten met geneesiniddelen. Wat het gebruik van hormonen betrett is het duidelijk dat de boer die niet zelf maakt. Het zijn anderen die daar mee op de proppen komen. Ik ben er praktisch zeker van dat het drug- en hormonenmilieu nauwe banden hebben, misschien zelfs gestuurd worden door dezelfde mensen. Ik had het moeilijk met de manier waarop alles in ons arrondissement in zijn werk is gegaan. De manier waarop de razzia's plaatsvonden, met heel veel machtsvertoon en zonder respect, roept vragen op. Ook in de tuinbouw heeft justitie lelijk huisgehouden met betrekking tot het zoeken van illegale werknemers. We vragen ons af of dat niet op een deftige manier kon. »

De landbouw probeert het imago op te schroeven. Het charme-offensief met

de panelen die verwezen naar het landschap miste zijn doel. « Een tanend imago krik je niet alleen op door het plaatsen van borden. Je moet in de eerste plaats consequent leven en boeren. De panelen met het opschrift «'Dit landschap wordtu gratis aangeboden door de landbouw » bleken stof tot discussie. Over het woordje 'gratis' bleken nogal wat mensen te vallen en wellicht heeft niet iedereen een zelfde definitie van een mooi landschap. Het is echter wel zo dat als je een agrarisch landschap vergelijkt met een industriegebied de boer toch prachtig werk levert. Als je de landbouw zou wegnemen zou er heel wat braak komen te liggen. De open ruimte wordt gemaakt door de landbouw. Het kost, in tegenstelling met andere sectoren, de mensen en de gemeenschap niets. Aan een goed imago moet de hele sector werken. Binnen de sector hebben we het daarom ook heel moeilijk met de nestbevuilers. Zij brengen door onverantwoord gedrag de honderden boeren die het wel goed menen in diskrediet. Somige mensen vinden dat die mensen gewoon moeten worden aangegeven. Dat gaat mij wel wat ver, maar ook ik heb het heel moeilijk met collega's die zich nergens iets van aantrekken. »

Paardensport als grote hobby Veel tijd heeft en had Kees niet. Ooit zat hij bij de ruiterij, maar omwille van de drukke beroepsbezigheden moest hij de paardensport vaarwel zeggen. Zijn dochters Ann en Liesbeth krijgen nu wel alle mogelijkheden om zich aan de paardensport te wijden. «Ik heb er de ruimte voor. Van paarden wordt je niet rijk. Maar ik vind het wel belangrijk dat mijn kinderen een bezigheid hebben. Bovendien is ook de liefde voor de paardensport bij mij niet verdwenen. Mijn dochters verzorgen de paarden, maar in mijn vrije tijd ben ik er ook heel wat

Kort en krachtig Boeren klagen altijd en zijn nooit tevreden. Dan moeten ze onmiddellijk stoppen met boeren. Je hoert omdat je dat graag doet, uit een soort liefde. Als die drijfveer er niet is boer je beter niet.

De media toont altijd de negatieve kant van de boerenstiel. » Akkoord »

Nestbevuilers moeten streng aangepakt worden. « Het i.s spijtig dat de 'goeden' daar de dupe van zijn. Hei zit hem dikwijls in kleine dingen. Het uitzicht van het liedriji, de netheid waarmee je werkt, rekening houden niet buren, ... »

De verhouding natuur en landbouw. «Het wordt moeilijk als de natuur in het vaarwater van de Iandhoini' komt. Ieder moet op zijn eigen terrein blijven. Geen van beiden heeft er belang hij niet getrokken ,nessen legenovej' niekaaj' ie .staan. Natuur onderhandelt vanuit een ander standpiuit. Bij ons gaat het over onze portemonnee en het moet precies ook altijd van écn kant komen. »

Boerenzonen trouwen best met boerendochters. « Nee, dat is zeker geen voorwaarde om een goed bedrijf uit te bouwen. Ik moet troui4en.s oppa.s'sen wat ik zeg, want ik heb alleen dochters. »

mee bezig. »

Kolonie voor de landbouw verloren? Kees C husti toen /tt namens de hedi ijtsgildc ook in dc commissic Wottc 1 Kolci me rVIct atgusoen volgt bi1 het lot s in de srocgcic bocidcrij Dc VI t imse Lanclniaatschappij wil van de boerderij af. De VLM versehuilt zich achter het feit dat er geen uitbatingsvergunning meer is. Zonder te weten wat de plannen zijn voor de landbouwgronden in cle Kolonie hakt men de knoop van de boerderij al door. Volgens mij moet ie eerst de bestemming bepalen van de gronden en pas achteraf een beslissing nemen over de gebouwen van de boerderij. Heel wat hoeren opteren voor het gebruik van de landbouwgronden door landbouwbedrijven uit de omgeving. Ik geloof echter dat we misschien beter vanuit de sector zelf met een alternatief op cle proppen komen. We hebben daarover nog geen beslissing genomen. Eén van de opties clie ik persoonlijk wel zie zitten, maar het hoeft niet perse cle enige mogelijkheid te zijn. is een provinciaal initiatief dat de boerderij terug ZOU willen opstarten en er een onderzoekcentrLlin van ZOU willen maken. Dat proefstation zou clan tegelijkertijd een inforniatiecentruin kunnen zijn om liet grote publiek te kunnen laten kennismaken niet de moderne landhouwmethoden. Op die manier zot.i men de boerderij een zinvolle landhouwbesteniming kunnen geven. De landbouw in liet algemeen zou er baat bij hebben in plaats van enkele boeren. Er is vroeger ook altijd een boerderij geweest. ooit had de kolonie meer dan iweehondercl stuks vee en verkocht men er grote fokstieren. Voor de gemeenschap en voor de landbouw zou het een goede zaak zijn als hier terug landbouwactiviteiten ZOUden plaatsvinden

Kee.s is terecht trots op zijn nielkueebeili'ijj. In 1995 mocht iedereen die het wenste een kijkje komen nemen naar aanleiding van de Dag van de Landbouw'.


ANTOON VAN DYCK IN MINDERHOUT? Op 22 maart 1999 was het vierhonderd jaar geleden dat Antoon Van Dyck in Antwerpen geboren werd. Dat zal in Antwerpen niet onopgemerkt voorbijgaan, van 15 mei tot eind augustus 1999 zal je er 'Sir Anthony' in vele gedaanten aantreffen. De organisatoren pretenderen met het geheel van de manifestaties Antoon Van Dyck volledig in beeld te brengen. Mooi, horen wij U denken, maar wat heeft dat met Minderhout te maken? Heeft Van Dyck daar gewoond, is hij er begraven? Is er in Minderhout een deel van de grote tentoonstelling te bewonderen? Niets van dat alles. Toch is er een verband, zijdelings dan wel, maar waard om te verduidelijken. De aanleiding vinden we juist honderd jaar geleden, bij de viering van 300 jaar geboorte van de beroemde schilder. Naar aanleiding van de festiviteiten en de tentoonstellingen ontstond er in Hoogstraten een korte maar heftige discussie over een altaarstuk in de kerk van Minderhout 'De Marteldood van de H.Clemens'. Men was toen op zoek naar onbekende werken van de meester. Het feit dat Waltman Van Dyck, een broer van de schilder Antoon, van 1640 tot 1668 pastoor van Minderhout was, bracht ijverige speurders op het idee dat er zich hier schilderijen van hem zouden kunnen bevinden. In de pers verschenen verscheidene artikels en er werd zelfs een parlementaire vraag over gesteld. Juul Verhuist, steeds sterk geïnteresseerd in de geschiedenis van dicht bij huis, dook, ter gelegenheid van de 400e verjaardag van de kunstenaar, in allerlei archieven. Ziehier wat hij daarbij allemaal tegenkwam.

Pastoor Boeckx De theorie dat het altaarstuk een werk van Antoon Van Dyck zou zijn is waarschijnlijk afkomstig van pastoor Boeckx. Deze was pastoor van I'vlinderhout van 1828 tot 1878. Ineen artikel in La Mêtropole van 3 oktober 1899 wordt een schrijven van deze pastoor geciteerd uit 1861 waarin hij het schilderij aan Van Dyck toeschrijft. Ook de neef van pastoor Boeckx, zelf pastoor in Beersel, bevestigt dat zijn oom in de vaste overtuiging was een echte Van Dyck te bezitten. Wel zegt hij erbij dat zijn oom hem nooit bewijsstukken hiervan heeft getoond. De opvolger van Boeckx, pastoor Buys, onderpastoor in Minderhout van 1862, pastoor van 1878 tot 1892, noteert op 5 mei in een nota (waarschijnlijk een kladje van een brief) dat het schilderij aan Van Dyck wordt toegescnreven omdat het een schilderij van uitstekende kwaliteit is, en omdat Waltman Van Dyck, broer van de beroemde schilder, hier pastoor was. Toch zegt ook hij dat het niet blijkt uit de oude registers dat liet werkelijk om een Van Dyck gaat. Op 15juli 1887 maakt F.Sacré, kunstschilder te Antwerpen, een raming voor het herstel van "de schilderie van A Van Dyck". Hij geeft bovendien een beschrijving van de toestand op dat ogenblik van het schilderij: "De geheele omtrek der schilderie is den doek verduurt en op sommige plaetsen is hij gans van de raem af Wat de schildering aengaet die moet vroeger te hevig gekuist geweest zijn, want de sporen erVa/1 zijn op verschillende plaetsen zeer zegbaer; bijzondedijk op de broek van den beu!, daer en blijft niets over dan den aenleg

In 1890 schrijft A.Goovaerts, adj. rijksarchivaris, in een artikel in 'Kempisch Museum' over de onbekende Van Dyck van

Minderhout. Ineen brief aan pastoor Asselbergs zegt hij dat hij rond 1878 van de schilder twee of drie brieven, die in een manuaal zaten, gezien heeft op de pastorij van Minderhout. Deze brieven gingen over het bewuste altaarstuk..Naar aanleiding hiervan vraagt pastoor Buys of Asselbergs waarschijnlijk inlichtingen heeft van de neef van de vroegere pastoor Boeckx. Deze antwoordt hier alleszins op dat zijn ooni dacht dat het een Van Dyck was, maar dat hij hem nooit bewijzen heeft getoond. In het rapport uit 1899 wordt gezegd dat pastoor Buys, die Goovaerts ontvangen zou hebben, nooit dergelijke brieven heeft getoond

De gazetten De viering van het geboortejaar van Van Dyck doet de discussie over de onbekende Van Dyck hoog oplaaien. Le Matin wijdt er een artikel aan op7 mei 1899. Op 23juni 1899 stelt senator Van den Corput een vraag in de Senaat over de Van Dyck van Minderhout'. Le Soir pleegt ereen stuk over op 16augustus en La Métropole op 3 oktober 1899. De Gazet van Hoogstraten blijft niet achter en schrijft een verhaal op 23 september 1899. De auteur twijfelt helemaal niet aan de echtheid van het schilderij: het is een echte Van Dyck. Al deze teksten brengen geen overtuigende bewijzen. Wel voeren zij telkens een aantal zgn. deskundigen op die al of niet de hand van de meester menen te herkennen in het doek. In het kerkarchief is er tenslotte een onderzoek. Het rapport hiervan is bewaard gebleven. Vol-

gens deze tekst "verraadt liet schilderij niet liet penseel van Ant. Van Dvck wel dat van een andere Antwerpse meester van die tijd namelijk P.H.Francken, aan wien ik ze veeleer zou toeschrijven." 1-let rapport is het wel eens over het

feit dat het een goed schilderij is, dat de aandacht verdient. Uiteindelijk werd het schilderij van de H.Clemens hersteld en volledig herdoekt door de Antwerpse kunstschilder Maillard voor 1000 F. Bij de recente restauratie van de kerk werd het schilderij opnieuw gerestaureerd.

Kerkarchief van Minderhout Waltman van Dyck was een ontwikkeld man, die pastoor werd in een interessante maar kleine parochie. Hij bewoonde een prachtige pastorij en beheerde de bezittingen van de abdij van StMichiels ter plaatse, maarhet boerenleven moet voor hem toch te eenvoudig en saai geweest zijn. De man wierp zich dan met volle overgave op de verfraaiing van de totaal onderkomen kerk en kapel en het beheer van de bezittingen. Met uiterste nauwkeungheid heeft hij hierover nota's en geschriften gemaakt en nagelaten, die zich in het kerkarchief bevinden. Hieruit is op te maken dat hij het zeker niet gemakkelijk gehad heeft oni het dorp en de parochie le overtuigen van de noodzaak de kerk te verfraaien met allerlei kunstwerken. Dat dit alles toch gebeurde, is dan ook hoofdzakelijk aan hem te danken, vaak met eigen financiële middelen of met door hem in Antwerpen bijeengebrachte gelden. In 1640 begon hij niet het opmaken van een uiterst nauwkeurig verslaghoek, 'Manuale', dat later door meerdere van zijn opvolgers zou aangevuld worden. In dat 'Manuale'geeft hij o.a. een overzicht van het beheer van zijn parochie, de inkomsten, een situatie-schets van de pastorij, een inventaris van het inboedel. In dit laatste duidt hij heel nauwkeurig met een kruisje voor de nota's aan wat hij zelf meebracht of aanschafte. We leren hem zo kennen als een intelleclueel man met een verfijnde, enigszins luxueuze levensstijl, die een ruim hoekenbezit en heel wat kunstwerken had op de pastorij. In het manuaal beschrijft hij de toestand van de kerk bij zijn aankomst en zijn persoonlijke inspanningen voor het herstel ervan. We lezen o.a. "Waertoe dat ick oock met de gratie Gods mijn best heb gedaen ende behalve eenen nieuwemi hoogen authaer van frav architectuur met een costelvk schi!deri/e van een van de vermnaerste mneester.s van Antwerpen.. die ick selfs, of door mijne suster Suzanna Van Dvck, begvntien tot Antsi'erpen, heb becosticht..

Merkwaardig is dat de pastoor niet vermeldt dat het schilderij door zijn broer zou geschilderd zijn. Nochtans heeft hij de gewoonte in zijn nota's over schilderijen zeer nauwkeurig en


ANTOON VAN DIJCK Waltman Van Dyck. geschonken schilderij. Maar nergens vermeldt hij dat het een schilderij is dat door zijn broer gemaakt werd. Hij zegt wel "een nieuwe". We weten dat Antoon 01) 9 december 1641 overleden is in Engeland. Indien het een schilderij van zijn broer geweest zou zijn, zou hij dat zeker vermeld hebben en zou hij niet gesproken hebben van 'een nieuwe". Het altaarstuk zou dus minstens 200 gulden gekost hebben. Antoon Van Dyck schilderde na zijn verblijf in ItaliĂŤ meerdere altaarstukken en uit documenten weten we dat hij toen vuui zulk werk doorgaans 600 gulden vroeg. Elders in het kerkarchief koiiit het altaar en het doek terug ter sprake, o.a. in een tekst van allerlei korip gegevens over de kerk niet o,a. dit citaat. "Ann(, 1643 /u.cft dcii eerw. here pastor en persona 1 W Van L)vck mmvi .vvne detoile doen maecken in den Hooge choor eenen nieuwen autaer met een schilderij daetoe ter eeren van den heijligen Clemnens patroon van onse kereke en den selven liberalijck vereert en geschoncken aen de kerke." F,en tekst niet allerlei gegevens over de kerkwijding geeft nadere details over de data van liet hCrstel van het altaai en liet ciaublLilgm..ii van het doek. Daaiin kan nicij lezen dat dc altarcn in 1643 niet de Lui.latiug van dc biaschop werden afgebroken en op 22 oktobei 1649 terug ingewijd. De kerkrekeiiingen geven hicrovcr verder uit 'Juiitsel Pastoor Van Dyck rekent hier namelijk de kosten aan van het vervoer van het altaar van Antwerpen naar Minderhout: Op 30 novembet 164 3 rek en 1 Ii ij iii "nt'n .0' mcmi jn m muv't t/t die den anihaer lot Antwerpen gehadt hadden seven gulden voor hunne verteerde costen en aan hooi om russchen den authaer te steecken 5 stuvver. Tot zover de getuigenissen uit het kerkarchief over het ontstaan van het altaar en het bewuste altaarstuk. Op basis daarvan is het moeilijk aan te tonen dat het bewuste schilderij aan Antoon Van Dyck is toe te schrijven.

precies te zijn, zoals blijkt uit zijn notities over de beschrijving van de schilderijen die hij bezit op het Withof, de pastorij; + Contrefevtsel van mvn broeder Anthony 11

1. groot contrefeytsel van inyn grootmoeder 1. rond contrefeytsel 1. contreft'ytsel van myn broeder dat Rubbens gemaect heeft 1. wapen van myn grootvaeder 1. Lieve Vrou met kindeken op de werelt 1. waterverve schilderij van Coppenhage ende Sont" Bij deze 6 schilderijen plaatst hij in de marge de randnota : "deze syn mv maer ge/een t, moeten coinen tot d'eifgenamen van myn broeder of ,susters ". Verder nog; "1. bedelerstronieprincipael van mijn broeder 1. principael van mvn broeder te weten S. Francisus aen de voeten vant' cruys Christi." Met 'contrefeytsel' bedoelt de pastoor een portret, 'principael' wil zeggen dat het schilderij

geen kopie is, maar door zijn broer zelf geschilderd werd. In een ander document van Waitman Van Dyck is er sprake van het schilderij van St.- Clemens. In 1642 verzoekt de pastoor de burgemeester en de gezworenen van Minderhout tussen te komen in het herstel van de kerk. De kerk is jarenlang gebruikt door de inwoners van het dorp om zichzelf en hun bezittingen te beschermen. Ze hebben er allerlei schutsels ingebouwd en de ramen toegenietst. Hij vindt het dan ook vanzelfsprekend dat degemeente meebetaalt voor het herstel, temeer "ende omdat den remonstrant met syn exenipel ende voorganck de gemneynte tot reparatie en herschicking van hunne kerke soude verwecken, samnentlijk ook van svne obligatie (soo daer een ige waere) te voldoen, presenteert eenen nieuweim authaer met een nieuwe schilderve daer inne in den hoogchoore te stellen weert wesende ten minsten ter somme van tweehondert guldens,... Ook hier is weer sprake van een door hem,

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'


ANTOON VAN DIJCK

Deken Lauwerys Oud-deken Jozef Lauwerys van zijn kant, in zijn historisch boek over de geschiedenis van Minderhout, deelt de mening dat het schilderij van de hand van Anton Van Dyck is: Deze

ANTOON VAN DYCK

-

sa

schilderij stelt de H.Clemens voor en is ongetwijfeld een werk van Antoon Van Dvck, die op 9december 1641 te Londen overleed. De schilde rij moet dus reeds vooraf besteld en gemaakt geweest zijn. Op de schilderij staat het portret van de schilder. Naar de mening van A. Goovaerts, zou ze vervaardigd zijn voor 1635, wanneerA. Van Dyck terug naar Engeland trok, ten tijde dat zijn broeder onderpastoor was te Minder/wat. Gooi'aerts steunt zijn mening op brieven van Antoon Van Dvck aan zijn broeder welke hij in 1893 op depastorij van Minderhout ingezien heeft en welke staken in een oud Manuaal Ze zijn thans onvindbaar ". Volgens

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Goovaerts schreef Antoon Van Dyck in drie (onvindbare) brieven aan zijn broer Waltman dat hij een schilderij voor hem vervaardigde, dat het schilderij af was en tenslotte dat het was opgestuurd. De brief van Goovaerts bevind zich in het kerkarchief van Hoogstraten. Uiteraard moet gezegd dat deken Lauwerys geen kunsthistoricus was en zich geen sluitend oordeel kon vormen over de herkomst van het kunstwerk. De archiefstukken, die ook hij onderzocht, geven in geen geval een sluitend bewijs. Zijn stelling dat het 'ongetwijfeld een werk van Antoon Van Dyck is" was voor hem misschien eerder een vrome wens dan het resultaat van gedegen onderzoek De kunsthistorici van het Rubenshuis, die bekend staan als deskundigen terzake, en die Juul Verhulst hierover raadpieegde, zijn niet van mening in het werk de hand te zien van de grote meester. Jammer, maar helaas. Niet getreurd, voor de echte werken van de meester kan je dus vanaf 15 mei in Antwerpen terecht. (Inlichtingen en programma: Antwerpen Open vzw - Van Dyck 1999, Jodenstraat 44 te 2000 Antwerpen. Telefoonnummer (03)204.57.92, faxnunamer (03)204.68.94. email: Info@Antwerpen.be).

Op22 maart was het precies 400 jaar geleden dat Antoon Van Dyck werd geboren in het huis Den Berendans op de Grote Markt van Antwerpen. Hij was het zevende kind van textielhandelaar Frans Van Dyck. Al vlug werd duidelijk dat Antoon geen gewoon kind was. Hij was nauvelijks veertien jaar toen hij zijn eerste volwaardig portret schilderde. Op zijn negentiende ging hij in de leer hij Peter Paul Rubens, die hem al snel zijn beste leerling noemde. Het duurde niet lang of ook het buitenland ontdekte Van Dycks uitzonderlijk talent. Hij maakte furore in Rome en Genua waar hij werkte voor belangrijke opdrachtgevers. Op zijn 33ste werd hij hofschjlder van de Engelse koning Karel 1. Hij stierf in Londen. slechts 42 jaar oucl.Van Dyck was, net als Rubens, een genie zoals er maar enkele per eeuw voorkomen. Hij is de geschiedenis ingegaan als een geniaal portrettist. Maar ook als religieus, contrareformistisch schilder wordt hij op wereldviak tot cle allergrootsten gerekend.

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 75 66

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

I1 Kwaliteits vloer- en wandtegels Meerseweg

135 B, 2321

Hoogstraten-Meer - Tel.

Marmer en graniet 03/317.01.20.

Fax.

03/317.01.27. 7

Bourgondische dallen

dagen op 7 dagen open van 9.00 - 18.00 uur.


VANUIT HET STADHUIS... De Kampweg: alle moeite voor niets? College negeert visie van inwoners van Meerle en gaat onderhandelen met de overtreders Eens te meer blijkt nu dat het college in de zaak van de Kampweg helemaal geen rekening houdt met de mening van de inwoners van Meerle. Reeds jaren wordt er aangedrongen op het herstel van de oorspronkelijke Kampweg met een ontsluiting naar de Strijbeekseweg. Deze beslissing werd indertijd op uitdrukkelijke vraag van de inwoners van Meerle door de gemeenteraad goedgekeurd. Toch blijft het college onderhandelen met de familie Vorfeld, in casu nv. Marckland, om via een alternatieve weg een doorgang te verkrijgen. Deze weg zou geen eigendom worden van de gemeente en enkel in de week-ends mogen gebruikt worden. Als tegengunst zou de familie het betwiste stuk van de Kampweg, die nog steeds gemeenteeigendom is maar wederrechtelijk werd ingepikt voor de aanleg van een slotgracht, van de gemeente kunnen kopen. Hiermee hoopt de familie Vorfeld de door Stedenbouw geeiste afbraak van het kasteel te kunnen ontlopen. De nieuwe, veel strengere eis tot herstel dateert van 15 februari '99 en komt nu niet meer van de gemachtigde ambtenaar van Antwerpen maar van de grote baas uit Brussel. Het dossier ligt intussen bij de rechtbank. Voor de regelmatige lezer van De Hoogstraatse Maand en van de regionale bladzijden van de dagbladen biedt de voorgeschiedenis van de Kampweg wellicht nog weinig geheimen. Het is ook een zaak die al meer dan tien jaar meedraait en met de regelmaat van een klok de gemoederen op temperatuur jaagt hoewel er ook van enige gewenning en hier en daar zelfs van moedeloosheid kan gesproken worden. Het begon allemaal met de koop van de oude quarantainestallen in de vroegere bossen van de familie Dupret door de Nederlandse advocaat Vorfeld. Deze verkreeg een bouwvergunning voor de verbouwing van deze stallingen maar interpreteerde deze vergunning vrij soepel en bouwde integendeel een riante villa met een voorgevel van 44 meter daar waar deze normaal maximum 19 meter had mogen bedragen. Dit alles zou misschien nog vrij onopgemerkt voorbij gegaan zijn moest hierbij plots niet de bevolking van Meerle en Dreef voor schut gezet zijn. Want de Kampweg, een gemeenteweg die langs deze oude quarantainestallen liep, werd door de heer Vorfeld ingepikt voor zijn groots project kasteel met slotgracht. Over de lengte van gans de voorgevel werd deze gemeenteeigendom uitgegraven en verscheen er een brede slotgracht. En daar stond dan de eenzame wandelaar zonder zwembroek, als hij tenminste het afluithek aan het begin van het domein al gepasseerd raakte.. Hiertegen diende de vroegere partij Fusiebelangen (nu Agalev) klacht in bij Stedenbouw, de provincie en de politie van Hoogstraten. We noteren 3juni 1989. We zijn nu 10 jaar verder en nog steeds is er voor de plaatselijke bevolking geen aanvaardbare oplossing uit de bus gekomen.

Frc

Overtreder beloond? Het college heeft tot hiertoe meer de kaart van de overtreder getrokken dan die van de eigen gemeenschap. De eerste stap kwam er al op 18 september'89. Toen beslistte het college over te gaan tot de gedeeltelijke afschaffing van de Kampweg. Dit zou haar de mogelijkheid geven de afgeschafte bedding van de weg te verkopen aan de heer Vorfeld. Probleem opgelost, dacht het college . maar dat was buiten dc bevolking

van Meerle en Dreef gerekend. Die reageerde massaal met bezwaarschriften tegen de afschaffing van de Kampweg . Het college negeerde echter deze bezwaren en bracht de afschaffing voor de gemeenteraad en deze volgde het college (25/2/'9 1) waartegen Agalev op haar beurt bezwaar indiende bij de provincie. En deze reageerde. zij het met een vertraging van 5 jaar. De afschaflïng van de Kainpweg werd verworpen (7/12195). Opnieuw gaat er een jaar overheen waarin de familie Vorfeld nogmaals aanvraagt een deel van de Kampweg aan te kopen terwijl zowel de dorpsraden als Agalev als zelfs het provinciebestuur aandringen op de heropening van de Kainpweg. Zonder resultaat. Integendeel zelfs, op 24 maart 97 plaatst de burgemeester persoonlijk het voorstel tot afschaffing van de Kampweg opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. De zaal zit vol bewoners van Meerle en Dreef cii het college besluit wijselijk dit punt te verdagen naar de volgende raadszitting. Zover komt het uiteindelijk niet. De afschaffing van de Kampweg zal niet meer in deze vorm voorkomen. Op 14 juli '97 vraagt de nv. Marckland nogmaals de Kampweg af te schaffen en indien dit niet mogelijk is de weg te verplaatsen. Op 22 september '97 keurt de gemeenteraad het voorstel van Agalev goed om een onteigening door te voeren van een stuk grond van de familie Vorfeld om de verbinding naar de Strijheekseweg terug mogelijk te maken. Bij de ruilverkaveling in 1985 was het laatste stuk van de Katnpweg afgeschaft. Door de onteigening van dit stuk grond zou de verbinding tussen Dreef en Strijbeek terug een feit zijn. Doch op de algemene vergadering van de dorpsraden van Meerle en deze van Meersel-Dreef komt het college een alternatief voorstel verdedigen. De dorpsraad van Meerle reageert geschokt op het voorstel en bi ijft het normale tracé van de Kampweg met de in de gemeenteraad goedgekeurde onteigening eisen. De dorpsraad van MeerselDreef daarentegen laat zich overhalen en gaat

HERIJGERS J

4V '

BOUWSPECIALITEITEN

AF

Industrieweg 7- 2320 HOOGSTRATEN - Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

ALLES

3III

VOOR

RIOOL- & WATERAFVOER

* PVC van o 32 - ø 500; PPC * dakgoten in PVC, polyester en metaal * klok- en emmerputten; straatkolken * PVC-inspectueputten OP MAAT

* waterafvoergeulen * septische putten en ontvettingsbakken * olie- en benzineafscheiders

GUNSTIGE PRIJZEN, GOEDE SERVICE!

/


GEMEENTERAAD akkoord met de onderhandelingen met de familie Vorfeld om toch maarsnellereen verbinding te hebben tussen Klein Eyssel en Strijbeek. Op 18 juni '98 doet de advocaat van de familie een schriftelijk voorstel om de weg te verleggen. Dit houdt in dat de weg omgebogen ZOU worden vanaf het begin van het domein naar de toegangsweg van het kasteel naar de Strijbeeksewe g . Na tal van besprekingen in hel college, kontakten met de advocaat en met het provinciebestuur, komt uiteindelijk op 22maart '99 de onteigening en de mogelijke onderhandelingen met nv. Marckland op de agenda van de gemeenteraad.

Voorstel. De advocaat van de nv. Marckland doet de gemeente een schriftelijk voorstel. Komende van Klein Eyssel Zou de Kampweg bij het begin van het domein van Vorfeld afgehogen worden naar de bestaande toegangsweg naar het kasteel vanuit de Strijbeekseweg. Tegelijkertijd zou de oude hedding van de Kampweg worden afgeschaft en kunnen aangekocht worden door nv. Marckland. De nieuwe verbinding zou enkel kunnen gebruikt worden door voetgangers onder dezelfde voorwaarde als deze geldig in de staatsbosscn. Dit zou betekenen dat deze weg enkel voor het publiek toegankelijk zou zijn op zaterdag en zondag. De gemeente zou geen eigenaar worden van de nieuwe verbinding, maar er enkel een recht van doorgang en overgang op krijgen. Door dit recht op overgang rekent de nv. Marckland een minwaarde van de eigendom aan die door de gemeente zou moeten vergoed worden. Dit zou zij kunnen doen door deze minwaarde in rekening te brengen bij de verkoop van de af te schaffen deel van de oorspronkelijke Kampweg waarop de slotgracht gegraven is. De advocaat van de nv. motiveert dit voorstel vanuit vei ligheidsbekommernis ge-

zien, "vanaf het ogenblik dat de betreffende voetweg onlangs terug werd gebruikt, voor de eerste maal pogingen werden vastgesteld tot inbraak en er ook effectief diefstal werd gepleegd".

Onderhandelingen In de Zitting van 22maart moet de gemeenteraad

zich uitspreken over het definitieve goedkeuren van het onteigeingsplan dat reeds in 98 door de raad werd goedgekeurd, en het al dan niet verlenen van een volmacht aan het college om te onderhandelen met nv. Marckland over een nieuwe verbindingsweg op het domein. Hoewel de onleigeningsvraag als eerste op dc agenda staat vraagt burgemeester Van Aperen om de volgorde van stemming te wijzigen en te heginnnen met de volmacht aan het college. Ondanks het protest van raadslid Van Bavel en cle vier oppositieleden van Agalev wordt er toch gekozen om eerst te stemmen over de volmacht aan het college. Vijftien raadsleden gaan akkoord om het college volmacht te geven om met de nv. Marckland te onderhandelen voor cle alternatieve weg. Zeven raadsleden stemmen tegen: de vier Agalev-ers en drie raadsleden uit Meerle: Jos Van Bavel, Karel Pauwels en Jos Martens. Raadslid Van Bavel, die zich steeds ingezet heeft voor het behoud van de Kampweg kan er helemaal niet bij dat het college zich tot zoiets leent. "Hoe is het mogelijk dat het college meehelpt om een houwmisdrijf te verbergen en het schoonste stuk van de Kampweg onttrekt aan de bevolking ? En dan wil men nog dat de nieuwe weg enkel zaterdag en zondag zou inogen gebruikt worden. Ik vraag dringend aan het college hier niet op in te gaan. Ik wil later niet het verwijt krijgen dat wij het schoonste stukje van de Kampweg hebben afgeschaft." Raadslid Verhuist vindt het een echte schande dat het

college meehelpt om een bouwovertreding te regulariseren." Want dit is uiteindelijk het hele opzet van deze verlegging van de weg. Wij hebben hier twee parlementariërs in de raad die deze wetten zelf mee hebben gestemd en ze dus ook zelf zouden moeten naleven. Maar wat doen zij ? Zij steunen zelfs de overtreders en helpen hen mee de wet te omzeilen. Er komt een vordering van de gemachtigde ambtenaar van Stedenbouw en jullie nemen er enkel kennis van, in plaats van ze mee te ondersteunen. Ik heb dc stellige indruk dat jullie nog altijd niet doorhebben dat er ook in Brussel de laatste jaren wat veranderd is. Dc meest correcte manier is de onteigening die hier in de gemeenteraad is goedgekeurd ook effectief uit te voeren. En daarmee komt men ook volledig tegemoet aan de wens van de bevolking: wandelen zoals vroeger over de Kampweg die tenslotte nog altijd gemeenteeigendom is. Wij zullen in ieder geval alle betrokken ministers aanschrijven." Ook raadslid Pauwels schaart zich achter het onteigeningsplan " Dit is mijn persoonlijk standpunt : de onteigening moet doorgevoerd worden". Intussen is het wei duidelijk geworden dat we hiermee nog helemaal niet aan het einde van deze Kampwcghistorie zitten. We kunnen gerust nog enkele jaren voort. Want intussen heeft ook de gemachtigde ambtenaar voor het ganse Vlaamse Gewest zich in het debat gemengd. Op 25 februari werd een herstelvordering van zijn hand door de directeur-generaal van Arohin Brussel aan de gemeente toegezonden. En deze is heel wat ingrijpender dan de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar in Antwerpen. Nu wordt er een totale afbraak gecist daar een herstel in de vorige staat niet kan. Alleen het stationsgebouw, dat in zijn oorspronkelijke vorm bleef, kan behouden blijven. Bovendien wordt er een forse dwangsom opgelegd. Het dossier ligt momenteel hij de rechtbank.

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531 Â BREDA

)

Meerle

Openingsuren toonzaal:

Maandag tim vrijdag 8-12 u en 13-18 u Zaterdag 8-12 u. Zon- en feestdagen gesloten

'ede

Meer

Mirid1 uui

Sanitair Centrale verwarming

éte~ «d


De luister van de Sint-Jorisgilden in het Land van Hoogstraten Zondag 2 mei 1999 zal voor cultuurminnend Hoogstraten een hoogdag zijn. Het gerestaureerde begijnhof wordt plechtig geopend. Het Convent heeft een onvervangbaar stuk cultureel erfgoed uit Hoogstraten van een roemloze ondergang gered. De UNESCO onderstreepte het universele karakter van hun werk, door een aantal Vlaamse begijnhoven uit te roepen tot 'Werelderfgoed'. Dat mag gevierd worden. Het begijnhof van Hoogstraten kent haar bloeiperiode in de eerste helft van de 1 6de eeuw, zeg maar Hoogstratens 'Gouden Eeuw'. De Nederlanden zijn dan een van de meest welvarende regio's van de hele wereld. Hoogstraten is een ijverig handeisstadje; het begijnhof een centrum van kunst en volkscultuur.

Wortels tot in de Middeleeuwen Wellicht zal het menigeen verwonderen, maar Hoogstraten bezit nog meer 'levend' cultureel erfgoed uit dezelfde periode, met name de vijf Sint-Jorisgilden. Vijf tot zes eeuwen geleden waren er in het Land van Hoogstraten vijf kruisbooggilden actief "in de Vrijheid" en in elk van de Heerlijkheden. Het bestaan van zoveel kruisbooggilden wijst op een grote welvaart. Dat alle vijf gilden vandaag nog bestaan, is een unicum in de Kempen.

Als oudste verenigingen van Hoogstraten, met wortels tot in de Middeleeuwen, kunnen en mogen de kruisbooggilden niet ontbreken op een cultureel evenement zoals de begijnhoffeesten. Voor de gilden blijkt hierbij immers een rol weggelegd die zij gedurende eeuwen speelden bij alle belangrijke plechtigheden. Dat rijke verleden van de gilden, meer specifiek de Sint-Jorisgilden, is door de huidige generatie onvoldoende gekend. Daarom zullen wij aan de hand van enkele historische gegevens en feiten een summier en uiteraard onvolledig beeld scheppen van de belangrijke

GraafAnrom Je LiIaiiig overhandigde OJ Onoveniber 1534 een 'caert' aan de kruisbooggilden van het Land van Hoogstraten

rol die de kruisbooggilden gedurende eeuwen spelen in het openbaar leven van sociaal en cultureel Hoogstraten. We denken hier bijzonder aan het ontstaan van de gilden, hun plaats, functie en opdracht in de samenleving. Wanneer zijn de gilden in het Land van Hoogstraten ontstaan? Een eenvoudige vraag waarop het antwoord niet zo makkelijk te geven is. Met een oorkonde van 8juni 1389 verleende Jan van Kuik, Heer van Hoogstraten, voorrechten aan de voethoogschutters van de Vrijheid, in ruil voor bewezen diensten. Het is het oudste, nog bewaarde document, dat ons iets vertelt over de Sint-Jorisgilde van Hoogstraten. De voetbooggilde bestond toen al. Maar hoelang?

Zo , IiihIeiIe A(l)el Boom hei iii.sijaii en de

hIli-Jo/i,sรงiIJe anno 1551

Een kleine eeuw later, in 1481, weten we met zekerheid dat er kruisbooggilden actief zijn in de Heerlijkheden Meer, Meerle, Minderhout en Wortet. Het is dan namelijk de gewoonte dat de voetbooggilden van de buitendorpen mee opstappen in de jaarlijkse processie of ommegang van de Vrijheid. Ze worden daarvoor beloond met een ton bier. De onkosten hiervoor, staan in de rentmeesters of de burgemeestersrekeningen. Zo lezen we in 1502:"geg.de schutters Mere, Meerl, Midderhout en Wortele elke 1 vat biers


GILDEN de wakers opten toren". Als de wakers overdag legers of benden zien naderen, luiden ze de stormklok. De gildenbroeders verzamelen en nemen 'met vliegend vaandel en slaande trom' de verdediging op zich. Of ze onderhandelen. De grootste vijand schuilt vaak binnen de muren. Breekt ergens een brand uit, dan wordt zo vlug mogelijk alarm gegeven om met alle beschikbare mankracht de vuurzee te lijf te gaan. De schuttersgilden zijn dus politiecorps, burgerwacht en brandweer 'avant la lettre'.

CeremoniĂŤle functies

maect 7 gulden 2 st.'. Deze vermeldingen vanaf 1481 bewijzen dat niet alleen de Vrijheid maar ook elke Heerlijkheid zijn voetboogggilde heeft.

Een vereniging voor begoeden Wie behoorde destijds tot een kruisbooggilde? Dat lezen we in de kaart, zeg maar het reglement, van de Sint-Jorisgilde van Hoogstraten uit 1525: er mogen maar 40 leden zijn, genomen uit de voornaamste poorters (burgers) van de Vrijheid. Heel selectief! Voor de buitendorpen, waar 50 leden zijn toegestaan, lezen we op het eerste gezicht in hun reglementen geen beperkingen. Maar de verplichtingen die de gildenbroeders worden opgelegd, werken even selectief. Zo is elk lid verplicht "eenen hoghe met een half dozyn pylen en bouten" te hebben. Historici beweren dat een boog zoveel kostte als een paard. Bovendien moet elk lid zorgen voor zijn schutterskleren. Voor l-loogstraten met versierselen op beide mouwen: in Meerle met versierselen op een mouw. De reglementen van de andere dorpen geven hierover geen details. Hoe die schutterskledij er toen uitzag, is moeilijk te achterhalen. Wel weten we dat de gildenleden van Hoogstraten, als gunst voor bewezen diensten aan de 1-leer, fluwelen mantels mochten dragen en een pluim op hun hoed. Voorwaar feestkledij! Alleen de begoeden kunnen dus toetreden tot de selecte club. Het hoeft zeker geen betoog dat bestuursfuncties zoals hoofdinan, koning, deken en gezworene gegeerd werden door de notabelen van stad en dorp. In de gilde heerst een bijna militaire discipline. Een overtreding van de talrijke geboden en verboden wordt bestraft met een geldboete. Een zware overtreding zoals ruziĂŤn of vechten leidt tot uitsluiting. Maar de gildenbroeders zijn vooral bekend om het plezier dat ze samen maken. Ze teren viermaal per jaar. Wordt iemand van hen bruidegom, dan is iedereen van de partij. Elke gelegenheid, ook een overlijden, biedt de kans om samen te vieren en te rouwen. De gilden zijnde onvervalste smaakmakers van de glorierijke feestcultuur van die tijd.

Beschutters in dienst van de Heer en de plaatselijke gemeenschap Wat is de taak, de opdracht van de voetbooggilden in de Vrijheid en de Heerlijkheden? Die kunnen we opsplitsen in twee luiken. Er zijn verplichtingen tegenover de Heer van Hoogstraten en tegenover de burgerlijke overheid. De verplichtingen tegenover de Heren staan beschreven in de caert die de Hoogstraatse kruisbooggilden op 30 november 1534 ontvangen van graaf Antoon de Lalaing op zijn slot. Eerst en vooral is er de militaire opdracht. De gildenbroeders zijn verplicht de Heer te helpen bij 'commotie ende oproer', ieder in zijn gebied. De bedoeling hiervan is duidelijk omschreven. 'soo dat d'overheyd bij den Heer en synen Drossaert blijven moghe'. De heer wil ten allen prijze de macht behouden. In ruil voor bepaalde voorrechten moeten de gilden hem hierbij helpen, vooral tijdens zijn afwezigheid. Verder is er een politionele en ordehandhavende functie. De gilden moeten 'assistentie' verlenen tot executie der criminele justitie'. Ze moeten met andere woorden instaan voor de ordehandhaving bij het uitvoeren van (dood)vonnissen. Beter bekend bij het brede publiek zijn de verplichtingen tegenover het stadsbestuur. De schuttersgilden staan in voor de bescherming en beschutting van de plaatselijke bevolking. Oorspronkelijk is dat een opdracht voor alle weerbare mannen. Wanneer in de Middeleeuwen de handelaars en ambachtslieden zich verenigen in gilden, ontstaat de behoefte aan een meer gestructureerde beschuttingsgroep. De schuttersgilden zijn geboren. Ze staan in dienst van het stadsbestuur en hebben hun gildenkamer op het stadhuis (thans raadzaal). De talrijke gevaren voor de plaatselijke bevolking komen zowel van buiten als van binnen de muren. Bij de bestrijding van dat gevaar is de kerktoren een functioneel hulpmiddel. Hij blijkt de ideale uitkijkpost die dag en nacht wordt bezet. In de burgemeestersrekeningen van 1506 lezen we: "voor 1/2 pont kerssen (kaarsen) voir

De meeste aandacht trekken de gilden door hun ceremoniĂŤle opdrachten. Een jaarlijks weerkerend gebeuren is de processie. In 1506, onder het bestuur van Elisaheth van Culemnborg, krijgt de processie nieuwe luister. De gemeente geeft de gilden een toelage "tot behulp van trompetten ende claretten". In hetzelfde jaar 1506, staat vermeld dat de voetbooggilden van de huitendorpen "gehouden syn (=verplicht zijn) ter processien te comene". De processies waren toen echte kijkstukken. Talrijke figurantengroepen voeren taferelen op uit het oude en het nieuwe testament. Gewoonlijk gaat de processie gepaard met een jaarmarkt. Een massa kijklustigen, soms van heinde en verre, komt het spectakel bekijken. De opdracht van dc gilden bestaat erin de baan vrij te maken voor de processie, het Heilig Sacrament met liet wapen symbolisch te beschermen en te begeleiden en vervolgens de processie af te sluiten. De gilden treden ook op als ordehandhavers op de jaarmarkt. Daarna kan het feest voor hen beginnen. Elke gilde krijgt van de overheid in de herberg een ton bier (=ongeveer 200 potten van 1,351 of 270 liter). Het motto van de gilden is: bier geeft plezier! Vermoedelijk stappen de gilden van de buitendorpen twee tot drie eeuwen in de processie van Hoogstraten. Het bewijs hiervoor vinden we om. in een processtuk van 1699. Wanneer de schout weigert de 4 gilden van de buitendorpen uit te nodigen op de ommegang, brengen de bestuursleden van de Sint-Jorisgilde en van de Sint-Sebastiaansgilde (handboog) het geschil voor de Raad van Brabant. Een gemeentelijke brief van 2januari 1759 bevestigt nogmaals de aanwezigheid van de buitengilden in de processie. Een eeuwenlange traditie dus. Ook bij elke Blijde Intrede van een belangrijk persoon zijn de Sint-Jorisgilden met dienst. Wanneer vorst Niklaas Leopold van Salm Salni, na zijn benoeming tot gouverneur van Antwerpen. op 24 april 1744 te Hoogstraten plechtig wordt ingehaald, wordt zes pond poeder geschonken aan de gilde om de haken af te schieten. De grote klok wordt geluid en heel het burgerlijk bestuur, onder leiding van de gilde in groot ornaat, gaat de hertog tegemoet tot buiten de Vrijheid en begeleidt hem naar zijn kasteel. Op 15 januari 1745 passeert de hertog van Arnberg Hoogstraten. De gilden worden verzocht driemaal de haken af te schieten bij het aankomen en bij het passeren van de hertog. Als bijzondere blijk van waardering voor de prachtige ontvangst, schenkt de hertog dc SintJorisgilde de relikwie van de H. Benignus. Die wordt nog steeds bewaard in het dispositorium onder het altaar in de Sint-Catharmnakerk. In het gildenboek van Meer lezen we op pagina 97: " Op 28 september 1857 bracht Koning Leopold 1 een bezoek aan Turnhout. Voor hem defileerden tientallen schuttersgilden, waaronder die van Meir. Susken Mertens, den alferis, spreidde naar aloud gebruik het vaandel der

13


GILDEN Sint-Jorisgilde uit op den grond voor den koning om er over te gaan."

Een schuttersgilde is méér dan een vereniging van schutters Een van de belangrijkste activiteiten van een gilde is het deelnemen aan schutterswedstrijden. De schutters verdedigen hierbij het imago van hun stad, hun vrijheid of hun dorp. Het meest spectaculair deel van het schuttersfeest is het 'Schoon Inkomen', zeg maar de feestelijke intrede van de gilden in de organiserende stad. Daarna volgen de schietwedstrijden die dagen, soms weken duren. De opdracht voor de gilden is duidelijk: zo schitterend mogelijk verschijnen en zo degelijk mogelijk schieten. De schutters zijn de ambassadeurs van de Vrijheid op vreemde bodem. Daarom subsidieert het gemeentebestuur de deelname. In 1466 vertrekt de voetbooggildc naar het schietspel in Heverlee en ontvangt van de gemeente hiervoor 8 gulden; in 1494 16 gulden en in 15008 gulden. Wanneer de voetbooggilde in 1502 naar het landjuweel in Mechelen gaat, ontvangt ze een vergoeding van 24 gulden; de handboog krijgt er slechts 8. Een opmerkelijk verschil! Om de resultaten van de gilde te verbeteren heeft Sint-Joris van Hoogstraten een merkwaardig artikel voorzien in haar reglement van 1525. Het bestuur mag, om naar een land juweel te gaan, vreemde schutters aannemen om ze daarna weer te ontslaan. Hoogstraten heeft blijkbaar een grote eer te verdedigen! Er worden bij de schutterswedstrijden prijzen uitgedeeld voor de talrijkste groep, de mooiste kledij en uiteraard voor de winnaars van de diverse schietwedstrijden. In de lSde en de 16de eeuw bestaan die meestal uit prachtig versierde zilveren voorwerpen. Hoeveel van die kostbaarheden zijn in de loop der tijden verkocht, gesmolten en verloren gegaan? Zo leverde de Sint-Jorisgilde van Hoogstraten tijdens de Tachtigjarige Oorlog haar juweel of breuk met zilveren schilden in bij de gemeente, die ze als pand gaf om een lening af te sluiten. Als een gilde, beladen met prijzen, terugkeert van een schutterswedstrijd, dan worden zij door de bevolking en de overheid feestelijk ontvangen. Zo portretteerde Karel Boom de SintSebastiaansgilde die in 1551 terugkeert van het Landjuweel te Leuven en die door het Magistraat en de Sint-Jorisgilde in stoet worden afgehaald en begeleid naar het stadhuis.

Schutterswedstrijden We moeten er niet aan twijfelen. Ecuwenlang staan de gilden in hoog aanzien bij de bevolking. Ze genieten de steun en waardering van de overheid. Geleidelijk echter gaat hun militaire en politionele functie verloren. Bij decreet van de Nationale Vergadering van 2 maart 1791, worden te Parijs alle gilden afgeschaft en hun eigendommen en bezittingen verbeurd verklaard. Heel wat Kempense gilden sterven een roemloze dood. Met hun typische kempense koppigheid leggen de Hoogstraatse SintJorisgilden zich niet neer bij dit 'buitenlands' verdict. Ze leven verder als ontspanningsvereniging met aangepaste reglementen. Maar de ziel, de essentie blijft bestaan: als hechte groep samen schieten, samen feesten, samen rouwen, samen ontspannen in oprechte gildenbroederlijkheid. Vooral hun sociale functie blijft onaangetast. Daarom zullen schutters14

gilden altijd meer blijven dan verenigingen van schutters. Omstreeks 1900 veranderen de 5 kruisbooggilden van Hoogstraten van wapen. De balansboog komt in de plaats van de moeilijker te bedienen voethoog. De schietafstand voor het nieuwe wapen bedraagt 61 meter. Uniek in de wereld.

Hedendaagse bloei In de jaren dertig ontstaat onder impuls van dokter Eugeen Gommers uit Meerle het Verbond van Sint-Jorisgilden in de Noorderkempen. Dat verbond groepeert 9 gilden, namelijk Castelré. l-Ioogstraten, Loenhout, Meer, Meerle, Minderhout, Rij shergen, Sprundel en Wortel. Ruim 300 schutters en schutsters schieten mee in wedstrijdverhand. Niet alleen het Verbond bloeit. Ook de aloude kruisbooggilden uit het Land van Hoogstraten blijken na 500 jaar nog springlevend en kerngezond. Elke Hoogstraatse Sint-Jorisgilde bouwt tussen 1979 en 1990 een nieuwe gildenkamer, prachtig gelegen in de schaduw van de kerktoren. Het is de plaats waar de gilden samenkomen, vergaderen en teren. Bij feestelijke gebeurtenissen of bij rouw dragen de leden hun specifieke gildenkledij. De bestuursfuncties van hoofdman, koning, deken en oudcrman zijn duidelijk herkenbaar. Bij elk gildenhuis hoort een smaakvolle schietstand. Daar hebben de gilden hun wekelijkse oefenavond en houden ze hun eigen wedstrijden: de paaseierenschieting, de kermisprijs, de staande prijs, enz. In competitie met de andere gilden zijn er bondsschietingen, feestschietingen en zcstalschietingen. Speciale zestalschietingen zijn de Beker Dupret en de ereprijs Van den Bossche. Ze zijn enigszins te vergelijken met de laatmiddeleeuwse Landjuwelen. Om tijdens de winterperiode actief te kunnen blijven, bestaat sinds 1988 een competitie op 6 meter. Twee gilden, Minderhout en Meer, hebben een dansgroep. Allemaal koesteren ze hun archief

en oude bezittingen: waardevolle documenten en prachtige zilveren en tinnen voorwerpen. Soms honderden jaren oud. Nieuwe gildenvoorwerpen zoals een beeld, een vlag of een koningsbreuk worden deskundig ontworpen en met vaardige ambachtshanden gerealiseerd. Stijl siert de gilden! Een eeuwenoude waarde doorspekt de hele gildenwerking: de

gildenbroederlijkheid. Het is een bewust engagement van bij de intrede. Want elk nieuw lid legt de gildeneed af. Het is moeilijk van buitenuit de echte geest van het gildenleven te begrijpen. Je moet het beleven, ervaren, voelen, ondergaan. Daarom zeggen we aan alle geïnteresseerden: Kom binnen. Gilden zijn gastvrije gezelschappen. Vroeger draaide het hele dorpsleven rondom de gilden. Uiteraard is dat niet meer zo. Maar de invloed van de schuttersgilden op het huidige dorpsleven mag niet onderschat worden. De teloorgang van de gilden zou cultuurhistorisch een groot verlies betekenen. Het Verbond van Sint-Jorisgilden zal op 2 mei 1999 de hegijnhoffeesten mee luister geven. In volle ornaat zullen hoofdrnannen, koningen, keizers en schutters hun ceremoniële taak van weleer bij de officiële opening op zich nemen. Bij het animatiegedeelte in de namiddag, zullen zij schieten, dansen, vendelen, roffelen en ... een gezellige pint drinken. Een weergave van hun actuele werking als volkscultuurgroep. De SintJorisgilden van het Land van Hoogstraten hebben een roenirijk verleden van meer dan 500 jaar te verdedigen. Ze zullen het op een waardige wijze doen!

Jef Van Opstal Opperhoofdrnan van het Verbond van SintJoris gilden Bronnen: Archief stad Hoogstraten Archief Sint-Jorisgilde Meer HOK 1964, 1998 E. Van Autenboer, De Schutterswedstrijden der Brabantse Gilden Historisch advies: Herman Faes


GILDEN

De vrouw in de gilde Het thema van de begijnhoffeesten luidt: "Alle begijn is vrouwelijk." Terecht! De begijnenbeweging in de Middeleeuwen is een fase in de vrouwelijke bewustwording die zijn tijd ver vooruit is. Te makkelijk denkt de huidige generatie dat alleen zij belangrijke stappen zet in de ontwikkeling van mens en maatschappij. Niets is minder waar. Andere tijden en beschavingen kennen ontwikkelingsfenomenen. waarvan de hedendaagse mens onterecht meent dat hij de ontdekker ervan is. Zo kiezen een aantal vrouwen reeds in de Middeleeuwen voor een levensvorm die afwijkt van de dan geldende normen: het huwelijk of het kloosterleven. Gedurfd! Want de brandstapel is nooit veraf. Het begin van de begijnenbeweging is dus bewust vrouwelijk. Niet kwezelachtig!

Opzoek naar de vrouw De gilden zijn, zeker in het begin, de tegenpolen van een vrouwvriendcli jke gemeenschap en dus ook van de begijnenheweging. Omgaan met wapens, een heschuttende functie tegenover de plaatselijke bevolking, feestelijkheden opluisteren, weken weg zijn bij schutterswedstrijden, elke gelegenheid te baat nemen om te eten, te drinken en te teren. Een typische mannenwereld. Geen plaats dus voor de 'huis'vrouw van die tijd. Of toch! Het thema "Alle begin is vrouwelijk" is zo uitdagend dat we op zoek gaan naar 'De vrouw in de gilde'. De gilde is immers een afspiegeling van de maatschappij met zijn voortdurend evoluerende normen, waarden en denkpatronen. Via het gildenleven vernemen we mogelijk iets meer over de vrouw in het dagelijks leven van de voorbije 500 jaar. We nemen u dus mee op een tocht door de tijd van ongeveer vijfeeuwen. Maar de bronnen zijn schaars.. Bij gebrek aan informatie uit andere gilden, ontlenen wij veel aan het archief van Sint-Joris Meer. Wij wijzen er wel op dat alles berust op autenthieke documenten en zich hier afspeelt. Misschien waant u zich bij het lezen van bepaalde passages in een ver, oerconservatief, islamitisch land. Dat is niet zo! Tijden veranderen. Zoals verwacht, is er in de kaart van 1534 nauwelijks sprake van de vrouw. We moeten haar zoeken met een vergrootglas. Slechis één verbodsbepaling zegt dat men een i'reemnde "man of vrouw" niet tneer dan één,naal per dag in liet gezelschap mag brengen en niet meer dan twee drie "werven" te drinken mag geven. Niet te veel potten kijkers in het gezelschap! Als een gildenbroeder ster/i, erfi de gilde alle gildenhezittin gen. De weduwe krijgt slechts zijn "kovel" (kapmantel). Dat is alles. Duidelijke taal dus. In de 15de eeuw zijn de vrouwen niet betrokken bij het dagelijkse gildengeheuren. De gilde is een exclusieve mannenciub. Maar heeft ze de vrouwen niet zijdelings nodig als gezelschapsdame of als danspartner? Hierover vonden we een merkwaardig gegeven, zij het uit een latere periode.

of

Reeds eeuwen danspartner Hel verhaal heini np 13 juli 1756 in Hoog straten. De Vrijheid stuurt de Sint-Jorisgilde een rekening van 192 gulden en 8 stuivers om. voor kwartierskosten op hun twee schuttershoven. Die hebben ze al tien jaar niet meer betaald. De gilde weigert te betalen en zendt een brief naar de vorst van Salm Salm, koning van de gilde, om vrijstelling te bekomen. In moderne

taal: ze doen beroep op dienstbetoon. Als redenen van weigering geeft de gilde op: - 1 dat de gilde aan alle processies moet deelnemen; - 2 dat de gildenbroeders in geval van 'beroerte' in hun gildenkleren ten dienste van de gemeente moeten optreden. Het stadsbestuur laat zich niet vermurwen. Op 2januari 1759 stuurt zij als antwoord: - 1 dat ook de Sint-Sehastiaansgilde van Hoogstraten en zelfs alle gilden van het oude graafschap en hertogdom Hoogstraten in de processie moeten gaan, zonder daarom vrij stelling van belasting te vragen of te genieten; - 2 dat de gildenbroeders van Sint-Joris heel het jaar door vrijgesteld zijn van accijnsrechten op de hieren die zij

over de gildenkamer op het stadhuis, tot groot nadeel van de gemeente, die kort daarvoor nog voor 600 gulden kosten heeft oedaan, omdat door het geweldige springen en dansen op de gildenkamer. sommige ijzeren Ivhaken gesprongen zijn Hoe het nienings\ erschil uiteindelijk opgelost is, weten we niet. We weten dus wel dat de gildenkamer nog voor wat anders dient dan om te vergaderen. Bij hun teerfeesten dansen en springen de gildenbroeders er lustig op los. En met wie zou dat anders geweest zij ii dan mei hun vrouw of hun lief? Dansen is van alle tipden. We vinden het terug bij alle volkeren. De gilden vormen hierop zeker

geen uitzondering. Integendeel! Volgens de meeste gildenkaarten zijn de vrouwen toegelaten tot teerfeesten. De gehuwden brengen hun vrouw mee: de ongehuwden hun lief. Het is bal. Zo ontstaat binnen de gilden een rijke danstraditie. De kadril, de Molenmazurka, de Hei luizer, de Rozenwals, de Bruiloftsdans e.v.a. zijn nog getuigen van de rijke Kempense danscultuur van weleer, hoog gewaardeerd in binnen- en buitenland.

Verboden te dansen Maar de I9de eeuw is een preutse tijd. Vooral de Kerk gaat fel tekeer tegen elke vorm van 'gemengde' ontspanning en dus zeker tegen de dans. Het middel bij uitstek om de bevolking dat diets te maken is de Catechismus. Daarmee bereikt men iedereen. De ouderen onder ons kennen nog de Mechelse Catechismus die ze letterlijk uit het hoofd moesten leren. In de catechismus van 1822 gaan vijf vragen en antwoorden over het dansen. Wij citeren ze in de taal van toen. Vrij vlug zal duidelijk zijn wat de toenmalige Kerk dacht over dansen. Eerste vraag: "Moer hoe zijn de danspartijen hij de christenen ingekomen?" Antwoord: "Die zijn er gebracht gelijk vele andere slechte dingemi: bijzonder de losbandigejeugd overtreft door haar verwerpelijk gedrag bij het dansen, de hevdenen. Ze doet zelfs dingen die bij de hevdenen niet bekent waeren." Tweede vraag: "Zijn de dansvergaderin gen ook niet van de heydenen atkomstig?"

U'V BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFIE KOMMUNIEFOTO'S Bu iten of iii Studio Voor iedere koin ntiniekanl een GRATIS vergroting

Al uwJlLO 's afre werkt in eigen ftrof. Videolabo

Ook uwA.P.S. filmen 1 UUR SERVICE

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.3537 15


GILDEN Daar wordt natuurlijk bevestigend op geantwoord met de Bachusfeesten als voorbeeld. Derde vraag: "Waarom zijn de danspartijen dan zoo gemern? Antwoord: "Het dansen is zoo gemewi omdat de wereldlijke overheyd er zich zoo wevnig laeî aenle gen liggen; zij laeten nu de danspartijen zoo licht en gemakkelijk toe, en voornamelijk 's avonds en 's nachts. Het is uvt de palevzen der Princes en der grooten, dat die dingen in de steden, en van daer tot op de dorpen gekomen zijn, of om beter te zeggen, gelijk een besmettelijke ziekte overgewaevt zijn. De vierde vraag is de schuldvraag: 'Zijn de ouders dan niet schuldig aen groote zonden door hunne kinders daer te laeten gaen?" Het antwoord is duidelijk: "Daer is geen twijfel aen, en wee hun, die hun kinders, maer bezonder de dochters daer laeten gaen.' De vijfde vraag vraagt naar verduidelijking: Wel hoe dat?" Antwoord: 'Ja, verbeeld u den Helschen poel. Wij doen hem open. Hoord hun zuchten: Wij hebben tot ons ongeluk de dansvergaderin gen bijgewoond, maer nu bevinden wij ons in de vergaderingen der helsche monsters. Nu wordt ons onkuvsen vuer beboed. Vervloekt zij dien dans, die ons hier heeft gebragt.' De conclusies zijn eenvoudig: de overheid is te laks; de ouders nemen hun verantwoordelijkheid niet; de jeugd deugt niet; de dans leidt tot onkuisheid en onkuisheid is de kortste weg naar de hel. Gelukkig veranderen de tijden en de zeden. De pompiers hebben het vuur van de hel degelijk onder controle. De gilden zijn blijven dansen. Kempense volksdansen worden nu aanzien als een hooggewaardeerde uiting van streekeigen volkscultuur. Zo dacht tenminste Louis Doms er ook over. Toch mogen de toenmalige dreigementen met het hellevuur niet onderschat worden. Sint-Joris Meerle bezit nog een reglement waarbij dansen tijdens teerfeesten verboden is.

Gildendaii,en iii dc kerk van HooitrLite;l. Ooit doe/it de Rem*' er anders nier.

Begrafenisritueel Begraven van een gildenlid door zijn gildenbroeders is zo oud als de gilden zelf. Het behoort tot de eigenheid ervan. De kaart van 1534 geeft duidelijke voorschriften. Gedurende eeuwen is voor hun vrouwen dergelijke regeling onbestaande. 1867 is voor de vrouwen van Sint-Joris Meer dan ook een memorabeljaar. Datjaar wordt een bijgevoegd reglement goedgekeurd, uitsluitend bestemd voor de dames. Waarover gaat het? In 1867 regelt de gilde de begrafenis van de vrouwen van de gildenbroeders. Het reglement heet: "Overeenkomst der gulde broeders van de Edele St.Joris binnen deze gemeente Meir met de huisvrouw van voorschrevene broeders." Het woord 'huisvrouw' is een perfecte weergave van de tijdsgeest waarin het reglement opgemaakt is. Het reglement staat op twee bladzijden uitgeschreven in het boek "Ordonnantiën der Gilde van S.Joris."

We geven de essentie van de inhoud weer, omdat het ons zoveel leert over het toenmalige begrafenisritueel. Overlijdt de vrouw van een gildenlid, dan verwittigt de knaap alle 'huisvrouwen',de tamboer en de alferis (vlaggendrager). Samen met de celebrant halen ze het lijk af aan de ingang van het kerkhof en begeleiden het in de kerk. Ze offeren tijdens de viering. Na de dienst gaan ze voor de familie en vergezellen het lijk tot aan het graf. Ze gaan met de 'rouw' naar het sterfhuis en bidden er 5 'Onze Vaders' en 5 'Weesgegroeten'. Ze keren terug naar de kerk voor de kruisweg. Tenslotte gaan ze met de rouwenden tot buiten het kerkhof. De gilde betaalt hierbij een 'vierdeel' bier. De vrouwen gebruiken drank naar keuze. Het sterfhuis mag niets betalen. Sterft een weduwe van een gildenlid, dan is een gelijkaardige begrafenis verbonden aan bepaalde voorwaarden. Als één van haar zonen gildenlid wordt tot aan het overlijden van de betrokkene, dan gelden dezelfde regels als voor de vrouw van een gildenlid. Heeft de weduwe echter geen zoon in de gilde en wil ze begraven worden als gildenvrouw, dan moet het sterfhuis het 'vierdeel' bier betalen. Het reglement eindigt op volgende wijze: "Aldus de gedane 1m:orle:in8 in tegenwoordigheid van alle Gilde Broeders en hunne huisvrouwen. Gedaan in onze Gildenkamner te Meir den 18 October 1867 welke eenstemming verklom en dit Reglement te onderhouden. in het archief berusten de jaarlijkse drankrekeningen van de brouwerij Sterkens aan de Sint-Jorisgilde van de jaren 1859 tot 1905. We controleerden of het reglement van 1867 concreet wordt uitgevoerd. In 1868 lezen we: "Met het uitfart van vrouwe De Kepper is er verteerd een vierendeel bier 3-6." Diezelfde rekeningen leren ons dat vrouwen vanaf 1883 eenmaal per jaar meeleren met de mannen, namelijkmct het bamisteren of afteren. We lezen: "Met het afteren heeft de gilde verteerdf 7-0 voor de vrouwen koffie 2-50." Zo kennen we ook hun geliefloosde drank.

Gildenkledij voor de vrouw Met hun gildenkledij horen de vrouwen er helemaal hij

lee

Een uniform is niet alleen een herkenningsteken voor buitenstaanders, het is in de eerste plaats een symbool van groepsverbondenheid. Men


GILDEN hoort erbij. Zeker vanaf de 15de eeuw hebben de gildenbroeders hun feestkledij waarmee ze fier opstappen in processies en ommegangen en pronken bij veel andere festiviteiten. Voor de vrouwen is het wachten op de 20ste eeuw. Op 29juli 1962 richt de Sint-Jorisgilde van Meer een gildenfeest in. Met de opbrengst van het evenement, worden allerlei plannen gemaakt. Eén ervan schrijft toenmalig secretaris Herman Dufraing in een persoonlijke stijl in het jaarverslag: "Ik zou nog iets willen zeg gen over de 'tenue van onze vrouwen. Als er vrouwen zijn die oude kleren hebben (of bi/de buren kennen), dan kunnen ze die luer eens binnenbren gen. Dan vergelijken we die eens op een speciale bijeenkomst voor vrouwen alleen. Daar kunnen ze dan hun gedachten naar voren brengen Wat nu de financiële kant betreft. We hadden zo gedacht. In de veronderstelling dat zo een kleed 1000 F zou kosten, dan zou een persoon die een kleed verlangt, 500F borgsom geven. Elke keer als ze deelneemt aan een manifestatie, zou ze 50 F terugtrekken, zodat na een 5-tal jaren, die 500 F teruggegeven is. Waarom die 500 F? Zo zal het kleed misschien niet eeuwig in de kast blijven hangen. Want wie niet mee opstapt, trekt niets terug. Dit is een voorstel. Alle andere voorstellen zijn welkom. Ge kunt er misschien onder elkaar eens over spreken, want uit vele gedachten wordt het licht geboren."

Dames kunnen ook schieten Schieten is een hoofdactiviteit van de schuttersgilden. Sinds enkele decennia geen monopolie meer van de mannen. Vanaf 1974 schieten enkel vrouwen mee in het Verbond van Sint-Jorisgilden welgeteld zeven. Aanvankelijk in een afzonderlijke categorie. Het 'zwakke geslacht' moet immers beschermd worden. Zo denken tenminste een aantal conservatieven in het bestuur. Na een moeizame strijd van een aantal dames, staan ze sinds 1993 in dezelfde categorie als de mannen. Hun aantal bedraagt momenteel 32 of ruim 10% van het totaal aantal schutters. En of ze hun 'mannetje' kunnen staan! In 1998 wordt een vrouw algemeen kampioen van het Verbond.

Niet gelijkaardig, wel gelijkwaardig Het Verbond van Sint-Jorisgilden is aangesloten bij het overkoepelend orgaan, de Hogc Gildenraad der Kempen. Die federatie verenigt 70 Kempense gilden. Op de voorjaarszitting van 18 februari 1996 schrijft de H.G.K. geschiedenis. De vergadering van Wethouders en Hoofdmannen past artikel 60 van het Reglement van Innerlijke Orde aan. Hierdoor mogen vrouwen voortaan dc gildeneed afleggen. De dames worden zo erkend als volwaardig lid van de gilde. Die beslissing heeft verstrekkende gevolgen. Voor het eerst in de geschiedenis van de schuttersgilden is hun lidmaatschap niet meer afhankelijk van dat van hun echtgenoot. M.a.w. elke vrouw kan, mits het respecteren van bestaande wetten en reglementen, lid worden van een Kempense schuttersgilde. De bestuursfuncties Hoofdrnan, Koning, Deken en Ouderman blijven voorbehouden voor de mannen. Het zal de lezer duidelijk zijn: de emancipatiestrijd van de vrouw in de gilde is er geen van afbreken van mannenbastions, slopen van ouden machtsverhoudingen of ondergraven van bestaande tradities, normen en waarden. De rol van de vrouw is veel constructiever. Ze heeft zich geleidelijk geïntegreerd in eeuwenoude structuren om daarbinnen haar specifieke taak en verantwoordelijkheid op te nemen. Als evenwaardige partner van de gildenbroeder vervult zij een gr ote diversiteit aan taken en opdrachten. En dat geeft een meerwaarde aan de modern functionerende gilde. Vooral sinds alle Sint-Jorisgilden binnen het Land van Hoogstraten terug hun eigen gildenkamer bezitten (Meer 1979, Meerle 1985, Minderhout 1986, Hoogstraten 1988, Wortel 1990), vervullen de gildenzusters een onvervangbare rol. De lezer mag zijn eigen conclusies trekken. Wij doen het ook. Het thema van de begijnhoffeesten luidt:"Alle begin is vrouwelijk"; dat van de Sint-Jorisgilden in het Land van Hoogstraten:"Gildenplezier is gemengd".

Jef Van Opstal

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

e4,.4IJ'Iô'

Opperhoofdmnan van het Verbond van Sint-Jorisgilden

Bronnen Archief stad Hoogstraten Archief Sint-Joris Meer Archief brouwerij Sterkens HOK 1964 Vannoppen H., Heemkundig onderzoek bij schuttersgilden

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 17


ft©©Er

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom hij Warre Palmans, Tinnenpot-straat 11E, 314.53.70. E-mail warre.palmans@village.uunet.be :

Er staat iets te gebeuren in Hoogstraten. Eén en al bouwwerf .• nieuwe stoepen in de Gelmeistraat, Jieraanleg van de Gravin Elisabeth laan, idem dito voor de Karel Boomstraat, nieuwe bomen op de Vrijheid, nieuwe prachtige en goede verlichting, de begijnhofkerk uit de steigers. Het heeft lang mogen duren maar eindelijk zien we dat ook Hoogstraten in de fusie aan zijn trekken komt. En het is niet omdat het lente is, of omdat het Begijnhofseffens in gehuld wordt. Het was ook nodig dat het centrum, waarrond de laatste jaren tal van nieuwbouw'i ijken verrezen een opknapbeurt kreeg. Vorige maand riepen we al in koor wees daar, op 2 mei. We herhalen hei nog eens: zorg dat je er bij bent, op de Vrijheid, om de algehele voltooiïng van liet Begijnhof mee te vieren. Zonder woorden zijn bijgaande foto's zij illustreren perfrct waar het in de meimaand om zal draaien.

Een zilveren eerste mei In een voorbije l-loogstraate Maand s erd een oproep gelanceerd aan oldtimer- en motorijders om op 1 mei het vervoer te verzorgen van een groep gehandicapten van Hoogstraten naar Turnhout. Inderdaad op die dag is het zilveren jubileum van de Gehandicaptendag die reeds 25 jaar georganiseerd wordt in het Klein Seminarie. Seffens is het zover. Hoewel de meeste festiviteiten plaatsvinden achter de muren van het Seminarie, en in De Warande in Turnhout, zal Hoogstraten toch kunnen genieten van een feestelijke stoet die de deelnemers van l-loogstraten naar Turnhout zal voeren. Voor wie een glimp wil opvangen, geven we hierna het uurschema van deze hoogdag. 11.30uur: instappen in één van de klaarstaande voertuigen: 12 uur: vorming van de stoet in de dreef en in de Katelijnestraat; 12.30uur: vertrek van de stoet naar Turnhout. 1-let juistu traject kunnen we u niri 'in. lç,lç,n, maar ongetwijfeld zal het centrum van Hoogstraten doorkruist worden.

Davidsfonds Velen hebben niet gevacht IIUi in te schrij en voor de jaarlijkse ééndagsuitstap naar Gent op Pinkstermaandag 24 mei. Die lezen alvast hier de laatste gegevens. Voor wie nog mee wil inschrijven kan nog tot maandag 17 mei, maar niet te lang wachten. Als de bus vol is, dan is ze vol. Om 8.15 uur wordt er vertrokken aan de kerk zodat omstreeks 10 uur in Gent aangekomen wordt op de Vrijdagmarkt waar er een koffiepauze is. Voor de rest van de dag wordt er rondgelopen in het oude stadsdeel van Gent. de 'kuip van Gent'. In de voormiddag is het thema de drie torens. Achtereenvolgens worden de Sint-Baafskathedraal, het helfort en de SintNiklaaskcrk bezocht. Ook de oude binnenhaven wordt aangedaan. Tijdens de middag wordt er een broodmaaltijd gereserveerd. In de namiddag wordt het Patershol bezocht, een ininistadjc dat eertijds 's Gravenstede heette en bezit wa van de Graaf van Vlaanderen. Om 18.15 uur wordt er opgediend in de Giaaf van Egmond. Voor de prijs van 1.500 BEF per pClsuuu, alk3 inbegrepen, kan je dit dagprogramma meemaken.

Gevraagd

Schoonheidssa[on Lieve De Livteester Langenberq 30 - 2323 'Wortef 03131455.15

Enkç(op afspraak.. Oobij 0 ttu.io

ge[aat.tverzorginq - gv(anicure - Pedicure Ontharingen - 9vtaqui[[age

FI

141

Op 30 en 31juli. en 1 augustus vindt in Hoogstraten het Internationaal Foiklorefestival plaats. L)eeinmende gluepen kwoen uit Grio kenland. Brazilië, Tsjechië. Italië en Nedeilaiid. Opnieuw zijn de Gelmelzwaaiers op zoek naar gastgezinnen. Een informatieavond voor kandidaat-gastgezinnen gaat door op maandag 7juni om 20 uur in zaal Pax. Voor meer inlichtingen, kan men zich wenden tot de Dienst voor Toerisme op het stadhuis. tel. 340.19.55, of bij de Gelmelzwaaiers op tel. 314.56.33.

alias GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98


HOOGSTRA TEN

Concert met 1 Fiamminghi Zaterdag 8 mei organiseert de Rotaryclub Hoogstraten-Kempen een concert met 1 Fiamminghi onder leiding van Rudolf Werthen en dc soliste France Springuel om 20.15 uur in de SintCatharinakerk. Al meer dan tien jaar is het ensemble 1 Fiamminghi (de Vlamingen) overal ter wereld een begrip. Steeds weer wordt in de internationale pers gewezen op de onvergelijkbare warme sonoriteit, op de zuivere en tegelijk volle klank. In eigen land speelt het orkest een vijftigtal concerten per seizoen. In Hoogstraten brengen zij werk van W.A. Mozart, L. Boccherini, M. Briwh en P Tjsaikofki Sinds 1990 organiseert Rotary HoogstratenKcmpen concerten in de kerk van Huugstiateii. Met deze concerten wil de vereniging jaarlijks in de Noorderkempen een belangrijk cultureel evenement presenteren. Het is voor deze club ook een gelegenheid om met de opbrengst hiervan belangrijke projecten in de regio en elders te steunen. Dit jaar gaat de winst o.a. naar een kinderziekenhuis van de universiteit van Krakow in Polen.

Gezocht Boreliiigeii uit 1922 Regelmatig staan in dit blad foto's van feestjes van 50- of 60-jarigen, of van jongere jubilarissen. "Nooit horen of lezen we iets over hen die in 1922 geboren zijn", zeggen Anna Govers en Maria Grauwmans. Daar willen beide dames iets aan veranderen. In de loop van oktober willen ze de Hoogstratenaren die in 1922 geboren zijn en ditjaar dus 77 worden, eens bijeen brengen. Door Hoogstratenaren verstaan ze niet alleen zij die in 1922 hier geboren zijn of er school gelopen hebben, maar ook zij die reeds 20 jaar of meer hier wonen en dus als Hoogstratenaren aanzien worden.

Mensen die dit initiatief willen steunen en/of van deze muziek houden, kunnen kaarten hestellen en kopen bij de dienst voortoerisme in de raadskelder van het stadhuis, Vrijheid 149, Hoogstraten, tel. 340.19.56. De prijs bedraagt 600 fr.

Deze manifestatie van Rotarv, m saillenwerking met 't Convent, vormt tevens een onderdeel van de festiviteiten 'Alle Beghyn is vrouwelijk' (vanaf 2 mei).

De kuren van de \'ersehueren. %oornaam ' larcel. Die gaat zich nog eens letterlijk in liet zweet zetten voor het goede doel. Ondanks een weerbarstige knie en de leeftijd, zeg maar wat strammere spieren. Marcel Verschueren liep in 1993, 1995, 1997 de 20 kni van Brussel ten voordele van de actie Kom Op Tegen Kanker, en liet zich sponsoren door wie maar wou. Op zondag 30 mei is het weer zover.

Als u een goed hart heeft voor deze actie, laat Marcel dan weten hoeveel frank u hem gunt per kilometer. Na 30 mei komt hij de rekening vereffenen en laat hij u weten hoe u het bedrag kunt overmaken aan de actie. Indien de 20 km werden gehaald, zegt hij zelf. Vorige keer werd de som van 170.000 BEF verzameld. Slechts één adres : Marcel Verschueren. Katelijnestraat 66, tel. 3 14.45.32.

Broodjes, fruitstokjes en glunderende koks

Van 15 personen heeft men reeds naam en adres gevonden, van 16 kennen ze weide naam maar hebben geen adres van dezen, en wellicht zijn er nog een aantal mensen van wie ze niets weten. Anna Donckers-Govers, Burgemeester Jos Van Aperenstraat 6 hus2 (314.65.21) en Maria Haseldonckx-Grauwmans, B urgemeester Jos Van Aperenstraat 32 (314.50.32) zijn gestart met dit initiatief. Versterking hebben ze gcklLgen van Ben Blendeman, Gravin Elisahethlaan 15 (314.63.28) en van Charel Versinissen. 1 ,iIRlrIuhIrrf 75(114 59 49). In de loop van de maand mei krijgen degenen die gekend /ijn een briefje in de bus. Heb je einde mei nog niets ontvangen, wil dan contact opnemen met één van dc vier hogervermelde personen. Zij kijken iceds uit naar een nog nader te bepalen datum in oktober. Wellicht geven ze, want allemaal gepensioneerd, de voorkeur aan een namiddagfeest in plaats van een avondfecst.

Antwerpen fietst Ook Hoogstraten trekt op 16 mei naar het autoluwe Antwerpen voor een fietsdag, per fiets uiteraard. Het vertrek is voorzien om 8.45 uur aan het stadhuis. Wie meer wil weten, bel 314.83.20.

Meer dan 120 mensen genoten op zondag 281èbruari iwi een 'versrenontbijt' in zaal Pax. Terss'ijl de ouders rustig van een uitgebreid ontbijt genoten, knutselden de kinderen een kok.smuts in elkaar, maakten ze fruit.stokje.s. werd er getekend en vooral veel gespeeld. Dat mag je volgende week opnieuw doen. Volgende keer komen st'e zeker terug. Zoveel fruit hebben onze kinderen nog nooit gegeten ', waren enkele uitspraken van enthousiaste ouders. Deze eerste ontbijtzondag van de BGJG was zeker een geslaagd en gesmaakt initiatief.

19


HOOGSTRA TEN

B egij nhoffee sten Hoogstraten maakt zich op voor een zomerlang feesten. De directe aanleiding is het einde van het restauratieproject van het begijnhof. De manier waarop deze restauratie werd uitgevoerd geniet nationale en internationale belangstelling én, als kroon op het werk, werd het begijnhof op 2 december opgenomen op de lijst van het Unescowerelderfgoed. Reden te over om te feesten. Het Convent heeft kosten noch moeite gespaard om er een puhlieksfeest van te maken. Daarmee wil men nog maar eens duidelijk maken dat een monument als het begijnhof van gans de bevolking is.

Feestkalender Elke inwoner van Hoogstraten ontving gratis een extra editie van 'De Maand' én een feestkalender. Deze feestkalender 'in zakformaat' geeft u een overzicht van alle activiteiten, en brengt u 1 800 BEF op, wanneer u gebruik maakt van de voordeelbonnen. Het boekje bevat ook een viertal bonnen voor een gratis drankje op 2 mei en formulieren om deel te nemen aan enkele wedstrijden. Niet-inwoners van groot Hoogstraten kunnen de agenda aankopen bij de Toerisme Hoogstraten voor 200 BEF. De feesten komen langs verschillende wegen ruim aan bod, daarom beperken wij ons hier tot het programma van 2mei zelf en enkele laatste berichten.

De koningin De feesten staan onder de Hoge Bescherming van de Koningin. De organisatoren wisten reeds langer dat Hare Majesteit niet aanwezig kon zijn op de openingsdag zelf. Het hof bevestigde dit inmiddels, maar (en we citeren) ''het is niet uitgesloten dat de koningin op een later moment een bezoek brengt aan het gerestaureerde

begijnhof. U zal hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht".

Programma zondag 2 mei

Een nieuw (oud) beeld

10.00 uur: Plechtige hoogmis 12.45 uur: Optocht van het stadhuis naar het

Zoals u weet werd in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 mei '96 het 300 jaar oude beeld gestolen uit de kapel van O.L.Vrouw op het begijnhof. Langs alle mogelijke wegen blijft men zoeken naar het t 7k eeuwse beeld, wat niet belet dat Het Convent voor enkele maanden een (nieuw) 18 eeuws aankocht om het gestolen beeld te vervangen. Jos Martens ging graag in op de vraag om het beeld te polychromeren en donderdag 29 april om 19 uur zal het beeld ingezegend worden. Op dat moment verzamelt de werkgroep Mariakapelletjes zich rond het gerestaureerde kapelletje op het hof. Iedereen is van harte welkom op deze tegelijk godsdienstige én volkse viering.

Hoogstraatse mis Zondag 2mei begint het feest met een Hoogmis in de Sint-Katharinakerk. De mis wordt opgeluisterd door het gemengd Piuskoor en met de keuze van de "Missa modalis" van Jos Bruurs is het Hoogstraats aandeel in de viering verzekerd. Na de mis wordende genodigden ontvangen op het stadhuis en vanaf 13 uur begint het grote feest op de Vrijheid. Het zal wel goed weer zijn, want de organisatoren bestelden een paar honderd paraplu's.

begijnhof onder begeleiding van de fanfare, de vendeliers en de gilden. 13.00 uur: Opening van het hegijnhof en onthulling van de plaat van het 'Unesco-werelderfgoed' 13.00 tot 17.00 uur: Publieksreceptie en optredens van: Jabbe Dabbe Doe, het kleinste circus ter wereld. L'ex Maes en Co: Té gekke walking act uit Friesland. Nesten: de karikaturist van dit blad Theater Tjé-Min-é: een theatertent, een walking-act en.... rijden op een vleugelpiano. Hybride Verte: Mens-dier-plant-of-ruimtewezen? Coupe Complet met vuur in de vingers Theater 0: Poëzie en poppentheater Mister Cascadia: Steengoeie vrolijke jongleur Close Act: Zéér vreemde wezens op zeer hoge poten Michael Shalton: Europese topattracties Zick-Zack- Technische hoogstandjes uit Duitsland Van 17.00 tot 18.00 uur: Spetterende Millenniumshow met Michael Shalton en ZiekZack.

WIE HEEFT HET VOOR U IN FUSIEGEMEENTE HOOGSTRATEN? B ij

KBC Bank & Verzekering staat een ct.iëntvriendehjke,

professionet.e en vooruitstrevende dienstverl.ening hoog in het vaandeL Meer dan 18 000 KBC-medewerkers staan hier garant voor. En daartoe behoren ook de medewerkers van het KBCverzekeringskantoor en het KBC-bankkantoor van Meer, WorteL Hoogstraten, Meere en Minderhout.

oe

-

KBC BANK & VERZEKERING VERENIGT DE KREDIETBANK, ABB-VERZEKERINGEN EN CERA BANK. -

--

KB C •YI hebbenu Bank & Verzekering 20


ÏJI]

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40. internet: marcel.adriaensen@ibm.net

Meer Markt gaat weer van start. Hopelijk zitten de weergoden dit jaar mee. En vinden de deelnemers aan de markt weer genoeg creativiteit om er ook dit jaar weer een succes van te maken. In Mei legt elke vogel een.... ei. In de weiden de bossen en alle mno gelijke plaatsen zijn vogels aan het zorgen voor hun nageslacht. Voor twee weidevogelsoorten, de Grutto en de Wulp, is het spannend uitkijken of ze zich in deze moeilijke tijden kunnen handhaven.

De Mosten is Meer, het hele jaar door!

Krijgt de Mussenakker haar nachtvergunning terug? In samenwerking met de politie en de buren werd een geluidsbegrenzer geïnstaleerd en goedgekeurd. Is dit apparaat een unicumn in Hoogstraten ? Ondertussen gaf de chiro it'el haar fuif tot in de late uurtjes. Mooi weer of niet, de niosten is vanaf nu altijd open. Het denderende openingsweekend met zo'n 1500 bezoekers was alvast een goed begin. Mei is de maand van de eerste en de plechtige communies. Dit heeft zo zijn neveneffecten. In de hele omtrek is er geen lege zaal meer te bespeuren. Allemaal volgeboekt voor communiefeesijes. Ook de kledingswinkels pikken hun graantje mee. Een commnuniecant kost aardig wat aan kleding. Maar bovenal is de communie een gezellig familiefeest.

Zeg maar Zjef en Mie, de nieuwe uitbaters van cle Mosten De Mosten telt een drietal uitbaters. Er is het stadsbestuur dat het onderhoud en de zwemvijver voor haar rekening neemt. Er is het buitensportcentrum, dat door Luc Segers zal bedreven worden. En tenslotte het horecagedeelte. De uitbaters van de Horeca Zjef van Beek en Annemie Aerts zijn de eerste vaste bewoners van het recreatiedomein. Het zijn trouwens ook nieuwe Meerse inwoners en willen zich ook zo voelen. Zij zullen ongetwijfeld met vele Merenaren in contact komen. Een kennismaking met deze jonge uitbaters is dus op zijn plaats. Daags na de succesvolle opening (er waren immers zo'n 1500 mensen geweest) maakten we een afspraak. Het was Zjef die ons te woord stond maar niet zonder eerst een "zuuten bek" gepresenteerd te hebben. De frisse cider van het vat die vanaf nu als huisdrank gepresenteerd gaat worden. Waar komen jullie vandaan en wie zijn jullie 7 "Zeg maar Jef en Mie, dat praat gemakkelijker," zegt Zjef. "Met onze kindjes Seppe (3.5) en Marieke (5) verhuizen we nu van Turnhout naar de Meerse Mosten. Ikzelf ben van Weelde afkonistig en heb een horecaverleden. Ook hou ïk van het organiseren van muzikale evenementen. Kaffee den Hoek in Weelde. Open Tropen in Turnhout. ... sommige mensen zullen hier toch al wel eens van gehoord hebben. Ons Mie is afkomstig van Vosselaar.

De Mosten lijkt jullie dus een beetje op liet lijf geschreven ? Wij hebben beiden een horecaverleden. De concessie van de Mosten was een buitenkans om ons beider hobbies om te kunnen zetten in de praktijk. Ons Mies hobby is altijd koken geweest en zij zal met plezier de keuken doen. Een van haar specialiteiten is vegetarisch koken.

Misschien een beetje oneerbiedig, maar is er ook een frituur ?

Natuurlijk is er een frituur. Maar niet op de plaats waar we hem tot nu toe gewend zijn. Bij de strandwinkel zullen er frieten te verkrijgen zijn. In de cafetaria bevindt zich "La Maison du Pain". Een restaurant met als rode draad het brood. Hier kan men ovenverse belegde broodjes krijgen en diverse zoete en hartige snacks.

De infrastructuur, zijn jullie daarover tevreden Ontzettend tevreden! Het geheel zit uitstekend in elkaar. Als we eerst naar het geheel kijken, de Mosten is prachtig ingericht in verschillende gedeeltes. Er is een gedeelte dat altijd toegankelijk is, er is de zwemvijver, de biologische waterzuivering, het gebruik van ecologisch verantwoorde materialen zoals bijvoorbeeld de vloer in het café en de stoelen en tafels in de zaal. Niet toevallig, denk ik, zijn de fietspaden van het 1-loogeind nu klaar en is de Mosten nu goed toegankelijk voor fietsers. Ook aan de parking is gedacht, bij de twee ingangen is er ruim plaats voor fietsen, en voor

Zjef en Mie Verbeek-Aert,t, de horecauitbaters van de Mosten zien het wel zitten. Zij sparen kosten nog moeite om iedereen te vertellen wat de Mosten het hele jaar door te bieden heeft en ze lopen over van de ideeën. En onder de slogan "de Mosten is Meer" zal dit wel lukken. De Mosten werd met stijl geopend met op de eerste dag 1500 bezoekers. de hoogdagen is er tegenover de ingang een ruime parking in de wei bij boer Rijvers.

Hoe zit dat nu met het mooi-weer-gedeelte en het andere gedeelte ? Het stadsbestuur heeft een zeer multifunctioneel gebouw ter beschikking gesteld. Het ligt op de scheiding van het "Mooi weer"-gedeelte en een gedeelte dat het ganse jaar door open is. Het mooi-weer-gedeelte, zeg maar de zwemvijver, is open als het warm genoeg is en in de zomerperiode. Het heeft een aparte ingang en er moet entree betaald worden. De tweede toegang geeft uit op het café en is het ganse jaar open. De zaal is losstaand en zal in de zomer als verlengstuk van het "Grootste terras" van Hoogstraten dienst doen. Verder is deze zaal multifunctioneel. Zij kan ook het hele jaar door gebruikt worden. En dat is een extra troef. Communie- en verjaardagsfeestjes. activiteiten voor verenigingen, optredens enzovoort. Het kan allemaal. En wat meer is, het gebruik van de zaal is gratis

Hoe zien jullie als nieuwe uitbaterde Mosten nu functioneren 7 Men moet vanaf nu goed beseffen dat de Mosten vanaf nu het hele jaar open is. Het wordt dus een echte ontmoetingsplaats in plaats van alleen 21


MEER maar een goed-weer-gebeuren. Verenigingen zullen gratis van de zaal gebruik kunnen maken. Zij zullen hier veel vrijheid en kansen krijgen. Bijvoorbeeld door eens een keer iets tentoon te stellen of eens iets gezamenlijks te organiseren. Er is het jaarlijks wederkerend festival. MeerRoots genaamd.

De Mosties als rode draad

îiIïih

En dan is er de MAX, de grote kindervriend en mascotte van de Mosten. Deze leeuwachtige figuur zal regelmatig in de Mosten te zien zijn en hij symboliseert de kindvriendelijkheid van de Mosten. Binnenkort, vanaf 30 april zullen er ook waterfietsen beschikbaar zijn op degrote vijver. En in de winter, als het ijs rijp is, zal er kunnen geschaatst worden. Het mostenkrantje, ook MAX genaamd, zal alle activiteiten van de drie uitbaters van de Mosten weergeven. Dat is veel beter dan dat er voor elke activiteit apart reclame gemaakt wordt en maakt het geheel veel overzichtelijker. Zo Zjef, laten we het hier bij houden. Al is het duidelijk dat je nog lang niet uitgepraat bent. Bedankt voor den uitleg en ... voor den Zuuten Bek. "De dank is aan mij", zegt Zjef, "en denk eraan, vanaf nu is de Mosten Meer".

Sommigen vragen zich af waarvoor ze dienen cii un! (le bedoeling is. De architect hield deze kubusachtige structuren boven de doopvont en laat hen het uitzicht bepalen. Als een rode draad doorheen het landschap. Deze structuren roepen hij de bezoekers de nodige vragen op en ze zijn allemaal verschillend. Bovendien hebben ze allemaal een functie. Eenmaal eraan gewend zullen deze creaturen zeker beter tot hun recht komen.

Een nieuw seizoen Meerse Markt Op zondaii 3 mei start hel zevende seizoen van de Meerse Markt en wegens de grote bijval blijft het concept met de verschillende thema's behouden. De Meerse Markt is een organisatie van de Dorpsraad, die een vijftiental enthousiaste medewerkers wist bijeen te brengen, die een flink stuk van hun vrije tijd opofferen om totaal belangeloos de markten te organiseren. Daarbij krijgen zij gelukkig de nodige steun van enkele sponsors, anders was het financieel niet haalbaar. Elke markt krijgt weer een eigen thema, waaraan speciale aandacht wordt besteed. Dat betekent niet dat andere standhouders niet welkom zijn. Integendeel, iedereen die wilt, mag iets komen verkopen. Wat dat is, maakt in principe niet uit.

De vijf markten van 1999 hebbende volgende thema's: zondag 2 mei: Kunst- en Lentemarkt zondag 6juni: Kindermarkt zondag 4juli: Muziek- en rommelmarkt zondag 1 augustus: Bier .Wijn-, en Kaasinarkt zondag 5 september: Boerenmarkt Het lenteaspect van de eerste markt doet een beroep op verkopers van bloemen, planten, groenten, fruit, enz ..... terwijl het Kunstgedeelte zich richt op kunstenaars in de brede betekenis van het woord. Het tonen van cen kunstwerk, ambacht of hobby. het werken eraan, het verkopen ervan, het zijn allemaal dingen die aan bod kunnen komen. Uiteraard wordt er gerekend op leerlingen van het IKO en de Pastorale, maar ook mensen die zich op hun eentje met kunst, ambacht of hobby amuseren, zijn meer dan welkom. Een standplaats op de markt is voor iedereen volledig gratis en aan de verkopers wordt gevraagd ten laatste om 08.00 u aanwezig te zijn om de stand op te bouwen. 22

Daarvoor gebruikt men best eigen materiaal, want ter plekke zijn slechts enkele tafels te huur. Naast de vele kraampjes pakt de markt ook uit met enkele attracties. Traditiegetrouw opent Brass- en Drumband Ste.-Rosalia de eerste markt met een optocht door het Dorp en een concert ter plaatse. Dat gaat door op een houten vloer op het kloosterplein, waarrond de Chiro een drankterras zal uitbaten. Ook Radio Valencia is weer van de partij. Speciaal voor de kinderen is er een kleurwedstrijd en een stokkenspel en ook de Chiro heeft iets extra beloofd voor de kinderen.

Deze Kunst- en Lentemarkt gaat door op zondag 2 mei van 09.00 u tot 12.00 u in de Meerse Donkstraat. Wie meer informatie wil, kan terecht bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43,2321 Meer (03/315.86.80).

RAATS MARCELbvba

ffle

Algemene Bouwonderneming Fazantenstraat 5 2340 BEERSE

Telefoon: 03/309.95.18 Fax: 03/309.95.17 Autotel.: 095/25.93.62

t ga

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijii met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

woondecoratie tel 014 - 69 90 02

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

ook op zondag open op maandag gesloten


MEER

Vlooienmarkt geslaagd Op zaterdag 20 en zondag 21 maart was er de jaarlijkse Antiek- en Vlooienmarkt ingericht door de Brassband Ste.-Rosalia van Meer. Zaterdagmiddag werd het gebeuren feestelijk aangekondigd door een grote optocht van de Drumband en de Brasshand door het dorp. Bij de tel ugkoiiisi van de ntaatschapij ĂĄ1n de zaal 'Voor Kunst en Volk' stonden de kooplustigen reeds in de rij om zo vlug mogelijk de iaal te kunnen binnenstromen . De zaterdagnamiddag en ook de zondagvoormiddag staan immers reeds verschillende kleinere zaken in voorverkoop. De echte koopjes jagers willen er dan ook als de kippen hij zijn en zijn dan voor de upeiiingsiiid reeds aanwezig. Dc Antiek- en Vlooienmarkt met hel traditionele opbod begon zondagmiddag. Vele loten kwamen onder de veilinghamer, zowel goede gebruiksvoorwerpen, sieraden, als antiqulteiten en andere curiosa. In cle zaal Lagen WC, naast opkopers en hande laais, vele Meerse mensen zitten. Zij konden genieten van een gezellige namiddag in de iaal met een gezellige 'Vlooienmarkt' Gfeer. Volo end j nu r wor(11 er n an ii rijk weer een vlooienmarkt georganiseerd. Als U materialen heeft die U kwijt wil, dan mag U niet langer twilfelen om een seintje te laten aan Frans van B adel of aan de hesluurleden.

De Vlooienmarkt van Fanfare Ste.-Rosalia aas ook dit jaar weer geslaagd.

Marktleider in verkoop van slaapkomfort

Boerenbuitentocht, of hoe mooi is de lente in eigen streek?

zoekt nog enkele

ambitieuze medewerkers (m/v) voor buitendienst. Leeftijd is niet belangrijk. Zeer goede verdienstmogelijkheden voor dynamische mensen. Wagen en telefoon vereist. Schrijven met CV naar:

Rudh-Marketing Eind maart hield Je A ij B Imoorboeit iihuiteiiĂŻoelii. bi AIi'iju rop/e van de boerenbuiten te genieten.

Afdeling Inova Holle Weg 70, 2550 Kontich iii, liii Ii

op

1uj) 0111

WONINGBOUW BVBA

KREKELSTRAAT4 -2321 MEER

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE

N.V. GARAGE VAN USSEL

LW

HO1T fl21 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTAATEN Telefoon 03/314 68 60 23


MEER

Groene kring hield ploegwedstrijd Regen, regen en nog eens regen, dat is ss at ss e op maandag 5 april 1999 te zien kregen toen de deelnemers van onze ploegwedstrijd toekwamen om 9.30 uur. Na veel wikken en wegen besliste het bestuur om 10.30 uur, toen het over was met regenen, om de wedstrijd te laten doorgaan. De deelnemers klauterden op hun tractor om toch nog snel wat te kunnen oefenen en eventueel wat bijstellen van de ploeg. Zo kon het bestuur zorgen voor de nodige drank en bijhorende broodjes. Het was vlugger dan gedacht 12.00 uur en iedereen kwam zijn buikje vullen. Ook het verloten van de percelen was aan de orde onder de middag. Toen dejury om 12.45 uur was toegekomen kon het voorlezen van het reglement beginnen, waarna het startschot werd gegeven - Iedereen vertrok naar zijn perceel en begon zijn openingsvoor klaar te leggen. Na een eerste bezoekje van de jury kon het echte werk beginnen. Ook de weergoden begonnen weer met water te gooien. Toch waren er vele sportieve mensen die ondanks de weersomstandigheden de deelnemers kwamen aanmoedigen. Rond 15.00 uur was iedereen klaar en kon men ook het innerlijke wat bevochtigen. Na overleg met de ploegers werd dan uiteindelijk de gymcana afgelast. Zo kon men tussen pot en pint al een kleine prognose maken van wie er uiteindelijk zou winnen. De jury deed ondertussen verder met de beoordeling van de percelen, om zo de uitslag tegen 16.30 uur aan het bestuur te overhandigen. Zo kon men na het afwerken vdn di. opi.ningvoor, de aan3torting, bedekking van stoppels, in- en uitzetten en nog een aantal handelingen de volgende rangschikking opmaken: Voet Kuit, Martens Rudy, Braspenning Gert, Grielens Ben, Aerts Jan, Pauwels Gunter, Brosens Gert, Vermeiren Maarten, Meeuwsen Frank en Mertens Dirk. De eerste twee van de ploegwedstrijd gaan op 5 september 1999 naar de provinciale ploegwedstrijd van het gewest Turphout. Zon ploegwedstrijd bestaat uit een 10-tal onderdelen. Felicitaties en dank aan allen die aan deze wedstrijd hebben deelgenomen want deelnemen is toch nog altijd belangrijker dan winnen.

Bezoek uit Denemarken

Deftunilie Marc van Aperen woont nu al een jaar in Kopenhagen Denemarken. Ze zijn daar al behoorlijk goed ingeburgerd. Deze jonge voetballers waren bij FC Meer te gast. Ze maakten van de gelegenheid om ook wat bezienswaardigheden te bezoeken zoals het aanilhejenbeLlrlit van Guido [Jerrevgers.

KVG jeugd opent de speeltuin.

JaorIijk. hoivien de al/etjeugdigtcn toti de gehanLhvoptenterenigilig KYG hiinpaa.,teest in het zaaltje bij de Paters op Dreef. Na lang afgeteld te hebben konden ze op 3 april in de speeltuin de paaseieren gaan zoeken. Samen niet de Brussen (broers en zussen van de gehandicapte) genieten ze daarbij het voorrecht van als eersten dit seizoen de speeltuin te mogen gebruiken. Ze genieten volop van de ruimte die ze hebben want in een drukke speeltuin is het vaak moeilijk om als gehandicapte aan bod te komen. Een aantal vrijwilligers, en natuurlijk de paashazen helpen mee het feest te organiseren. Gratis

cluls.

IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIII

uIuuuuuuIuuu.uIIIuIIIIIuuuuuuuI LASERSHOW - HOOGSTRATEN

24

HIHIIIIIII1IIIII.IIIIuuuuIuuI r!NIIIIIHI 1!IIIIIIIIIIIIuuI


MEER

Hoor wie klopt daar kinderen? Leerkrachten en kinderen van de kleuterschool kunnen hem ook dii jaar weer aan hei werk horen. De grote bonte specht. Elke ochtend hamert hij erop los dat het een lust is in het bos bij het klooster. Maar hem te zien krijgen is iets moeilijker. Daarom vroegen wij ons af wat zo een specht eigenlijk is en vanwaar al dat gehamer? De Grote Bonte Specht is een echte bonte vogel met witte en zwarte pluimen, een vuurrode onderstaart en ook rode nekvlek bij de mannetjes. Het zijn grote, krachtige, ietwat agressieve vogels met een luide roep. Hij "wipt" langs de stam omhoog, van de ene kant naar de andere werkend. Om voedsel te zoeken klopt de grote bonte specht met volle kracht op de hoomstam. Hij is een kundige timmeraar. Hij legt de boorgaten van houtinsecten bloot. Ons ze zo tot diep in de boom met zijn lange tong te kunnen verschalken. In de winter trekt hij ook zaden uit dennenen sparrenappels. Een blik op de spechtengaten doet de bewonderaar steeds afvragen: "Hoe kan een vogel toch zo een enorme kracht zetten zonder het vogellicljaaiii zelf te beschadigen ?" Een onderzoek naar de bouw van de schedel wijst uit dat de bovenkaak een speciale constructie bezit. Normaal worden de schokken doorgegeven aan de schedel: hier worden ze echter gebroken door een spierheweging die de bovenkaak omhoog brengt, en deze spier is bij spechten sterk ontwikkeld.

Het nest maakt deze specht meestal in rottende boomstammen, zowel in loot als naaldhout. De vier tot zeven eieren worden door heide ouders bebroed. Na ongeveer drie weken verlaten de jongen het nest.

Rodeo doorheen het kersverse plantsoen

De Grote Bonte Specht

-

Deze prachtvogel is dit voorjaar te gast in het kloosterbos. Zijn onophoudelijk gehamer heeft al menig voorbijganger bekoord.

Advertenties

rr,

314.49.11 1314.55M4

Alle loofwaardige inspanu in geit ten spijt. Vandalen zullen er altijd zijn. Het kersverse plantsoen van het Hoogeind kreeg reeds zijn eerste rodeorijder te verwerken. Er resten nog de diepe bandensporen als stille getuige. Onze ttograaf had het snel gezien maar de vogel was helaas reeds gaan vliegen.

109

DOMS

- SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 139e


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Fanfare Sancta Cecilia Meerle

Komkommertijd? Koinkoinmertijd is dat normaal gesproken niet eind juli, ha 1f augustus. Rond deze tijd is de komnkomnmner toch nog mnaar net gezaaid, of wordt die geplant? (tuinieren is niet mijn strafste kant). In de tuin kan hij nog een tijdje uitblijven, in mijn rubriek is het volop komkommertijd. Weinig of geen nieuws deze maand, buiten de paar berichtjes die U op deze bladzijde kan vinden. Met de 'beeldekens' liep het (leze maand helemaal mis. Falen van onze technologie lag aan de basis van het j'it dat op de film, waarop defïere gevierden van onze fanfare hadden moeten staan, helemaal niks op stond. We zullen het deze keer bij een vermelding moeten houden. Weinig gebeurd dus, nog minder gehoord, tenminste niet in ons onvolprezen dorp. De wereld draait intussen op volle toeren, draait zelfs dol op dit ogenblik. Hoe kan je oorlog anders omschrijven. Tegelijk draaien ook de propagandamachines van alle betrokken partijen op volle toeren en worden we zo met berichten en beelden overspoeld, dat het moeilijk wordt hier zoiets als 'de waarheid' uit te distilleren. Werkelijkheid of door propaganda verdraaide werkelijkheid, wat je allemaal te zien en te lezen krijgt doet je haren ten berge rijzen. Wij die dachten dat dergelijke taferelen nog alleen uit het donkere Afrika konden komen, ons continent had immers zijn portie onmenselijkheid in 40-45 wel definitief gehad. Niets blijkt echter zo dun als het laagje westerse beschaving. Op minder dan een dagreis van hier, wordt, omwille van nationalistische geschiedenis een hele regio 'etnisch' gezuiverd. Ter bescherming van de getroffenen en ter verdediging van democratie en 'de mensenrechten' wordt de regio van de 'agressor' op zijn beurt zowat terug naar de middeleeuwen gebombardeerd, met inzet van wapens ter waarde van honderenden miljarden franken. Plots zijn daar kapitalen beschikbaar die de normale budgetten voor ontwikkeiingssteun en steun aan minderbedeelden duizendvoudig overschrijden. Ha llucinant allemaal. Geen wonder dat het nieuws uit ons eigenste, rustig voorkabbelend dorp er bij in het niet verzinkt. Zowat alles dat hier 'belangrijk' zou kunnen zijn, wordt triviaal bij het nieuws uit de Balkan. Nochtans lijkt het me dat het beter zou zijn dat we het hier alleen maar over dat 'triviale' nieuws konden hebben. De stoep van de Kerkstraat, de beton van Ulicotenseweg en onteigening van de Kampweg hebben tenminste nog nooit mensenlevens geëist en zijn nog nooit aanleiding geweest om naar de wapens te grijpen.

Schoolfeest..... Naar goede gewoonte Schoolfeest. Traditioneel, maar toch weer een tikkeltje anders dit jaar. Wel met alle ingrediënten die er op zondag 9 mei een leuke en aangename dag van kunnen maken. Om 10 uur zondagmorgen wordt het feest begonnen met een door de kinderen van onze school feestelijk opgeluisterd H. Mis. 's Middags kan je vanaf 12 uur aanschuiven voor een heerlijk feestmaal. U geserveerd door het Oudercomité. Het menu doet je nu al watertanden: tomatensoep met feestelijke room: naar keuze varkensgebraad met champignonsaus of kippenfricassee, beiden rijkelijk aangevuld met groenten en krokettem ijs met streekeigen aardbeien vullen de laatste gaatjes. Net zoals vorig jaar, zal de opbrengst van het restaurant aangewend worden om het schoolmeubilair te vernieuwen. De meubels in de klassen zijn immers verouderd en vaak niet 26

lekkere trappist of een koffie, een lekker ijsje of wafel. Kortom de school biedt je alles om een aanget mee e maken. name zondag

meer aangepast aan de huidige vereisten. Met de opbrengst van activiteiten van het oudercomité van het voorbije jaar (vorig schoolfeest, wandeldag en feestavond) werd het budget van de school opgekrikt en werd een eerste lading nieuwe meubels aangeschaft. De leerlingen van het zesde mochten ze als eerste in gebruik nemen. Er blijven dus nog wel 5 leerjaren wachtend. IJ weet meteen waar uw bijdragen naar toe gaan. Inschrijven voor het feestdiner kan (liefst voor 4 mei) bij het oudercomité (Chris Van den Heuvel, Groot Eyssel 3 - te!. 315.70.27 of fax. 315.85.78) of hij de chuoI (tel. 31 5.8-188 of fax 315.40.72). Na de middag trek je mei heel de lamilie naar de kleuterschool. Naast het spektakel van de jaarlijkse Vlaainse Kermis ook dit jaar weer een "vrij podium" waarde kinderen hun 'creatief' ei op kwijt kunnen. De turners van de turnkring 't Zolderke komen tonen welke kunsten ze tijdens het jaar allemaal aanleren, de kleine dansers zullen U verbazen met hun 'Streetdance'. Uiteraard zal er volop gelegenheid zijn om jezelf te trakteren op een

Tijdens een gezellige vnjdagavond, werden de verdienstelijke leden van de fanfare voorzien van een ereteken. Normaal gesproken zou je hier nu een mooie 'staatsiefoto' krijgen, waarop alle gevierden met ereteken zouden staan te pronken. Helaas, zoals al gemeld in onze inleiding, liet de techniek ons in de steek en moeten we het noodgedwongen bij een droge opsomming houden. De verdiensten van de gelauwerden zijn er echter niet minder om. Volgende leden werden vereremerkt wegens langjarig spelend lidmaatschap 15 jaar: Dirk Vermeeren en Karin Jacobs 25 jaar: Jan Jochems 35 jaar: Jaak Brosens Jos Sterkens Jos Jacobs 50 jaar lid: Louis Muësen.Jan De Bie, Jan Van Haperen, Jaak Jansen en Frans Van Bave! 60 jaar lid: August Van den Bogerd, Karel Pauwels en Alfons Janssen Ook de bestuursleden werden niet vergeten. 15 jaar bestuurslid: Emiel Gijsbregts, Jos Sterkens en Marcel Geenen 25 jaar bestuurslid: Louis Muësen

Goudbergwandeling van de KWB Wie liet meer op een Iiksc andeling begrepen heeft, kan op 16 mei bij de KWB van Meerle terecht. Op die dag organiseert de plaatselijke KWB er, als onderdeel van het verbondelijk wandelcriterium, een wandeldag. Elk weekend kan men bij een K.W.B.-afdeling van het verbond Antwerpen deelnemen aan een wandeldag met verschillende afstanden, dit alles in het kader van het genoemde 'wandelcriterium'. Je hoeft echter geen KWB-lid te zijn om te kunnen deelnemen, iedereen mag mee, alleen, in groep, met het gezin. De inschrijvingskosten zijn overal hetzelfde, namelijk 30 Fr per persoon of lOO Fr voor een gezin (verzekering inbegrepen). De wandeling van de KWB- Meerle heet 'Goudbergwandeling", afstanden zijn te kiezen uit 8 of 15 km. Vertrek aan de parochiezaal tussen 9 en 14 u. Voor meer inlichtingen kan men steeds terecht hij J05 Van Bavel, Heimneulenstraat 41 - tel 315.92.09

Fietsen met 'de Bond van kroostrijke gezinnen' De Bond an Grote en jonge Gezinnen. toals dat tegenwoordig heet, is deze maand weer begonnen aan een serie zomerse fietstochtjes. Op zondag 16 mei kan je via Dreef en Galder, mee naar Effen) NL). terug via Rijsbergcn en Hazeldonk.. De fietswandeling, geschikt voor heel het gezin, vertrekt 13.30 uur op het Gerneenteplein van Meerle.


Rond de wereld in 150 dagen Waarom gaan mensen te voet naar Santiago de Compostela, rijden met een klinkertransportmachine naar Lourdes, fietsen naar Rome, stappen in een heteluchtballon of beklimmen de hoogste toppen in de Himalaya? Is het dagelijks leven voor de westerse mens zo saai geworden? Heeft de westerling een probleem met zijn vrije tijd nu hij of zij niet meer moet vechten voor het dagelijkse bestaan? Is dit de ultieme opwinding, het extreme bewijs van wat ik kan en durf, een uiting van onze blanke trots of is het gewoon maar ijdelheid? Begin augustus vertrekt Eugeen Pauwels uit Loenhout voor een unieke fietstrip voor een uniek doel: een solotocht rond de wereld in 150 dagen ten voordele van Coda Hospice, verpleeghuis voor palliatieve zorg. in Gooreind. Waarom Gène? 'Een fietsreis rond de wereld is voor mij het verwezenlijken van een droom waar ik reeds enkele jaren mee rondticts. Mijn leeftijd (56 jaar) speelt ook een rol in dit plan. Ik wil aantonen dat je als jonggepensioneerde niet in een luie zetel hoeft te verkommeren. Met deze trip door de verschillende landen wil ik ook mijn steentje bijdragen om daar het beeld van België, de Belgen en zeker ook de Vlamingen opnieuw wat positiever te doen overkomen, na de vele negatieve perikelen in ons land. Met mijn tocht wil ik nog meer mensen warm maken om ook geregeld een flink eind te fietsen. Een vroeger ongeval heeft mij ook aangezet om deze trip te maken voor een goed doel. Tot slot, maar zeker niet in het minst, wil ik op deze manier een stuk van de wereld zien. De wereld is eigenlijk een groot dorp en dat dorp wil ik met eigen ogen zien, ruiken, proeven en meemaken.' Wereidreizen zijn tegenwoordig in. Heel wat mensen maken zo een trip, vooral zij die veel geld en tijd hebben. Ook wereldreizen per fiets zijn geen echte zeldzaamheid meer. Maar de benadering van Pauwels is dat wel: 'Ik wil deze trip doen als wielertoerist, waarmee ik bedoel dat vooral het sportieve voor mij belangrijk is. Het is een uitdaging om op mijn leeftijd ongeveer 25.000 kin te fietsen in vijf maanden, m.a.w. dagelijks tussen de 150 en 200 kin, ook

in de warme Azialische landen. liet een VesV011e koersfiets en heel beperkte bagage' - De route: België, Turkije, Iran, Pakistan, India, Nepal, India, Thailand. Laos, \'ietnam, Uhina, Japan. Verenigde Staten, Ierland. Groot-Brittannië en België. Waar mogelijk wordt er gefietst en voor het oversteken van zeeën en oceanen wordt het vliegtuig genomen. Het oud-schoolhoofd hoopt dan omstreeks Kerstmis terug in de Noorderkempen te zijn. 1-lij heeft reeds heel wat ervaring met lange fietstochten naar Griekenland, Skandinavië en het Baltische gebied.

Steunen kan! Het benodigde budget voor de reis schat Gène Pauwels op ongeveer 300.000 fr. Met dit bedrag kan hij vijf maanden eten, slapen en de nodige vluchten maken. Voor het materiaal - fiets. kleding, verzekering... - hoopt hij enkele sponsors te vinden die in ruil voor hun steun reclame mogen verwachten. Ook onze lezers kunnen dit project steunen. Voor een bijdrage van 100 fr. stuurt hij je zeker een mooie prentbriefkaart en voor 500 fr. ruggensteun ontvang je tweemaal een beperkt tussentijds reisverslag. Belangstellenden nemen dan best even contact op met Eugeen Pauwels, Wuustwezelseweg 100, 2990 Loenhout, tel. 03-669.65.53. Maar het hoofddoel van de trip is om door sponsoring minstens een miljoen fr. te verzame-

f Y(ENKANTO(

len voor de vzw Coda Hospice, Gooreind (Wuustwezel). Er zijn vier categorieën mogelijk: regionale sponsors (10.000 tot 25.000 fr), materiële sponsors, financiële sponsors (50.000 fr.) en hoofdsponsors (100.000 fr). In verhouding tot de bijdrage krijgen zij een publicitaire tegenprestatie. Voor hun inbreng kunnen de financiële sponsors een factuur met een fiscaal attest van vzw Coda ontvangen om deze onkosten te bewijzen hij de belastingen. Stortingen kunnen gebeuren op rek.nr . 001-3299953-89, Wereldfietsreis Coda, Loenhout. Wij wensen Gène alvast veel succes met deze onderneming en hopen dat hij mag genieten van zijn bezoek aan de Taj Mahal in India of Los Angeles in de USA.

Woninginrichting

VAN BAVFL ROMMEN S

Eiise'n Pwist'cI.s ( "Mc'erlc, 1 942)

GEBR. LEYTEN

'5*

„rze teelringen g Alle

bankek

Persoonlijk advies op ieders maat

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en beha ngw erken - Gordijnen en overgordijnen

ERKEND

MAKELAAR

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54 Erkenning Controledienst Verzekeringen 11590 23b

- Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers, enz. 27


Al het nieuws over Minderhout is welkom bij INGE VERMEIREN, Withof 1, tel. 314.56.49. Vrouwen en nwnnen gaan elke hoek van hun huis niet stofvod en dweil te lijf tijdens de lenteschoonmaak. Winkeletalages tonen meer en meer zomerse en kleurige stofjes. De fiets komt van stal samen niet het goede voornemen meer op het zadel te springen. Studenten zien het nu al niet meer zitten voor de exanzens. Terrasuithaters lokken ons bij het kleinste straalje zon naar hun verleidelijke tafeltjes in de lentefrisse buitenlucht. Dit maar om te zeggen dat we niet zijn allen staan te springen voor schoon weer.

JUT EN AER De trekpaardenliefhebber klinkt dit bekend in de oren. Wie de statige viervoeters eerder kent van de Palm dan van het veld geven we daarom een stoomcursus trekpaardentaal. Voor een Vtaams trekpaard staat 'jut' voor rechts en 'aer' voor links. Goed om weten is dat enkel het Vlaamse trekpaard deze aangeleerde bevelen kent. In Hoogstraten en vooral Minderhout lopen er heel wat trekpaardenfanaten rond. Naar 't schijnt nadat ze gebeten werden door de trekpaardenmicrobe. Eens besmet geraak je er niet meer van af. Onlangs konden ze hun ding doen in de Beemden. Na de loting van de lapjes grond bewerkten de deelnemers met paard en ploeg hun veldje. Een driekoppige jury onderwierp het ploegwerk aan een keurend oog en riep Gust Stoffelen uit tot winnaar, Gust Matthcussen volgde als tweede. Daarna volgde de hengstenshow. Een paard is pas een hengst als hij met succes voor een nationale jury verscheen. In Vlaanderen kunnen ongeveer zestig paarden zich die titel opspelden. Tijdens de show lieten de fiere eigenaars hun hengsten al staand, stappend en in draf bewonderen door het

publiek. Onder de vele Belgische en Nederlandse hengstenboeren was ook de Belgische kampioen uit Kapellen aanwezig. Het overwegend vaste publiek van trekpaardenfans had ogen te kort. VZW Jut & Aer spoort in heel Vlaanderen mensen aan om dergelijke activiteiten voortrekpaarden te organiseren. Hoewel de traktor al lang het werk op het veld voor zijn rekening neemt, verloor het trekpaard niets van zijn charme en aantrekkingskracht. Vooral de recreatieve en toeristische troeven van de met hoefijzers beslagen trekker springen in het oog. Zo liepen tien trekpaarden van bij ons zopas nog voorop in de traditionele paardenprocessie van Hakendover bij Tienen. Een hele eer. VT4 filmde en zond uit. Tijdens de feestelijkheden rond het Begijnhof op 2 mei brengen de trekpaarden met kar de genodigden van het Begij nhof naar Hof Ter Smisse en terug. En wie denkt dat de trekpaardenhobby enkel een boerenaangelegenheid is, moet dringend zijn vooroordeel bijstellen. Geïnteresseerden steken hun licht op bij VZW Jut & Aer in Wuustwezel.

VLAANDEREN VAKANTIELAND HOUDT HALT IN MINDERHOUT Als het om aardbeien draait, moet je in het hartje van de Noorderkenipen zijn. De makers van het vakantiernagazine Vlaanderen Vakantieland weten dit maar al te goed en ze fietsten langs de 51 kilometer lange aardbeienfietsroute (aflevering op zaterdag 17 april op TV1). Zo doorkruisten ze 'de mooiste plekjes van de Noorderkempen' volgens de presentatrice. Als het aan haar lag, stapt elke toerist in Minderhout van zijn fiets om een kijkje te nemen in onze St. Clemenskerk. In de 17 1 eeuw was de broer van de schilder Antoon van Dyck er namelijk pastoor. Wie weet herbergt ons kerkje een werk van deze wereldhekende kunstenaar.

Meiboomfeest Z ndag 16 mci kan men vanaf 10 uur dccliie-

men aan het tweede meihoomfeest dat begint met een gezinsviering in de Sint-Clernenskerk. Daarna gaan de aanwezigen onder de muzikale begeleiding van Strawberry naar het dorpsplein waarde kinderen de meiboom versieren terwijl de Sint-Jorisgilde enkele dansen uitvoert. Op het plein staan kramen van verenigingen en particulieren met een ruim aanbod van allerlei spullen. Strawherry en disco Michel Stoffels verzorgen de animatie. Voor de kinderen is het wagenspel een echte attractie en de volksspelen vormen het hoogtepunt van dit feest. Tijdens het ineiboomfeest kan men loten kopen waarmee men een reis naar het couvent d'Oublias kan winnen. In dit voormalige Franse klooster kan men nog de sfeer van vroeger proeven, genieten van onze Belgische keuken en de schitterende omgeving gaan verkennen. Maar je kan ook gewoon een plaats reseVren in de bus die vCrTrkT öp vrijdag 30 jurti 2000. Een week, verblijf in vol pension, kost 14.100 fr voor volwassenen en 10.500 fr voor kinderen. Belangstellenden voor deze uitstap naar Frankrijk kunnen zich melden bij Jos Vermeiren, Lage Weg 15 of bij Marthe van Loon, Lage Weg 17. Er zijn 49 plaatsen en eerst is eerst en vol is vol voor dit initiatïef van het feestcomité St.Cleniens in samenwerking niet de fanfare.

Garage Luc Ryvers MEEFISEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Een bundel spieren of een ronkende motorom een 'eld om Ie ploegen ? Voor sommigen is de keuze rap gemaakt.

28

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie


MINDERHOUT

DISCO IS IN De jaren zeventig Lijn hipper dan ooit. ABBA en Boney M mogen weer, glamour en glitter op de dansvloer horen daarbij. KWB pakte op het juiste moment uit met een derde editie van hun kinderdisco. DJ Michel Stoffels en handlanger gooiden de melodietjes in de zaal en iets meer dan zeventig deelneinertjes swingden de benen van onder hun lijf. Overwegend meisjes maar ook jongens leerden moderne dansen en deden allerlei spelletjes. De ouders keken van op een afstand toe met een vaag gevoel van heimwee naar de tijd dat ze zelf op de tonen van een hit uit de bol gingen. Als gezinsbeweging trakteert KWB de kleinsten met de regelmaat van de klok op een aangepaste activiteit. Een bezoek aan Samson & Gert en de kinderstratenloop zijn andere voorbeelden.

Bij KWB amuseren kinderen, tot 12 jaar zie/t Of) de tonen en onder begeleiding van discohar Michel Sroffels.

KINDERVIERING Een misk i en mii niet al tijd é nric hit nizs S erkecr waar je stitletjes en braaf opje stoel zit met een pijnlijk achterwerk als gevolg. De Rinder vieringen in Minderhout bewezen dit voor de zoveelste keer tijdens de paasviering. Kleuters en peuters overrompelden het altaar en luister den geboeid naar een Bijhelverhaal verteld in een vlotte en aangename stijl. Al zitten sommigen waarschijnlijk liever rond het kampvuur tijdens een zwoele 7.uI!Ieravond met een hoop sterke verhalen in plaats van iii ccii kerk die niet echt op kindermaat is gemaakt, toch spant uien zich succesvol in om de kinderen op een eigentijdse manier te betrekken bij het geloof. Een groepje muzikanten verzorgde de muzikale noot. Dejarige kinderen van die maand ontvingen een verjaardagskaart. En allemaal kregen ze paaseitjes na de viering.

Bis';tgi t/e jaui 511(1(1 (Ie ptia,veieren iii de tuin £'l! (/0e/t

(IC

/i(l(1,SI,IOkkeli dat in de kerk ?

AUTOCROSS Geen opspattend grind maar rokerige stofwolken tijdens de autocross. Op dag één meldden 36 piloten en evenveel copiloten zich voor de vier uur durende uithoudingsrace. Geen slecht deelnemersaantal voor een festival dat voor het eerst niet één maar twee dagen duurde. Zondag vonden crossers en publiek hun weg heel wat vlotter naar de Gouverneursbossen. Voor elke S-categorie schreven meer dan 20 deelnemers in waardoor de groep telkens in twee reeksen werd opgesplitst. Ook voor de zelfbouwwagens daagden heel wat starters op. Vooral de Hollanders toonden hun cutlivusiasitie uvem liet lange uitgestippelde parcours:" Het is hier fantastisch rijden in België !" Onder de kijklustigen stegen heel wat Franse en Duitse klanken op. Een internationale happening met andere woorden. Een minder positieve noot klonk op de vooravond van de cross. Een jonge racer oefende rond 11 uur op vrijdagavond een laatste keer zijn rjkunsten. De combinatie van crossbanden op een harde baan bracht hem waarschijnlijk aan het slippen waardoor de bestuurder in de

sloot belandde. De hulpdiensten verwijderden het dak van de auto en een ambulance voerde de gewonde weg. Racen op zaterdag zat er voor hem niet meer in. Niettemin blikken de organisatoren tevreden terug op het vlotte verloop en de goede timing van de wedstrijden. Zij bedanken nogniaak heel hard de sponsors. Hun duit in het zakje telt zwaar door in het bestaan van het evenement

pk-

2

Uitslagen: S! (tot 1300 cc), reeks 1: Ene Van loon, (.u\ Verlinden, l-'rank Bruyninckx; reeks 2: Arhtui Dornbaert. Roger de Ranger, Rit-hard Dockx S2 (1300-1600 cc), reeks 2: Kocn Michiels, Peter Sommen, tvo Van Den Bogaert; reeks 2: Van Laenen, Van Der EIst, Jan Adanis S3 (vanaf 1600 cc), reeks 1: Ene De Wit, Chris Van De Velde, Gerrit Vinckx; reeks 2: Remko De Jongh, Eddy Aerts, Dirk Van Den Ouweland Carts, snelle wagens: Roger Van Herp, Roger Van Loon; standaard wagens: Walter Mommaerts, Gert Sommen

Gooi wat blik, olie en een accu bij elkaar. Zet er vier wielen onder en smijt er wat brandstof in. En dan gas geven natuurlijk. 29


MINDERHOUT

GOUD IN MINDERHOUT Hélène Rentmeister en Jaak Goris: 'In Unna is het begonnen!' Maartse buien en Aprilse grillen teisteren onze gemoedsgesteldheid en de drang naar de echte lente met deugddoende zonnestralen en nieuw leven wordt met de dag alsmaar groter. 'Al vier weken zitten mijn patatten al in de grond en nog altijd is er geen scheutje dat het lef heeft om zijn kop boven de grond te steken!' Uit de tuin komend loodst Jaak ons dadelijk binnen in de warmte van de huiskamer, waar echtgenote Hélène vlijtig in haar paperassen aan 't neuzen is. Heel dicht onder de vleugels van O.L. Vrouwin-den-Akker in de Kapeldreef wonen de twee mensen die 50 jaar geleden 'ja' zegden en trouw beloofden aan mekaar. Een knappe prestatie die alleszins felicitaties verdient.

Naar Duitsland In Hoogstraten werd Jaak in de registers van de burgerlijke stand op 8 april 1924 ingeschreven en daar heeft hij ook zijn ganse jeugd gesleten. V66r zijn legerdienst verdiende hij de kost als slagersgast en een pintje drinken sloeg hij nooit af. Tijdens de oorlog werd er ook heel wat afgesmokkeld waar toch heel wat mee te verdienen viel, maar de cafébazen profiteerden toch het meest van die zuurverdiende centen. Koren, tarwe, tabak... werd vanuit Rijsbergen en later vanuit Chaam naar Hoogstraten gebracht. Jaak woonde aan de statie en daar was het niet moeilijk om alle waar aan de man te brengen, want in Antwerpen waren z'r verzot op. 'Eens dacht ik een douanier omgekocht te hebben met tien kilo graan, pakt die kerel mij 's anderendaags toch niet met 50 kg graan op mijn fiets zeker. De aangeslagen smokkelwaar moest dan naar Strijheek gebracht worden, maar daar is ze nooit aangekomen want onderweg 'reepte' ik eens

flink iiiet mijn mes door de zak, zodat die langzaamaan leeg liep. Tijdens de oorlog heb ik ook nog geruime tijd in Duitsland vertoefd, in de streek van Maagdenhurg. Niet als toerist! In Hoogstraten werd ik door de Feldgendarmen opgepakt en na een week vastgezeten te hebben in Antwerpen werd ik op transport gezet samen met nog enkele andere Hoogstratenaren. Daar werden wij tewerkgesteld op een vliegveld. Honger hebben we daar niet geleden, integendeel. Met de politieke gevangenen was het veel erger gesteld, die heb ik zien vechten om wat aardappelschillen. Wij zijn dan bevrijd geworden door de Amerikanen en toen hebben wij ook met onze eigen ogen al die verwoestingen gezien door die zware bombardementen.'

Bommen en granaten Hélène Rentmeister werd geboren op 17 oktober 1930 in het Duitse Unna (Westfalen). 'Een stadje te vergelijken met Turnhout wat grootte betreft, maar... veel mooier!' Het ligt een goede 30 kni verwijderd van Dortmund, Soest, Werl. Deze plaatsnamen zijn ongetwijfeld goed bekend bij de lezers die ooit het vaderland gediend hebben in die streek. Hélène groeide daar op met haar broers en zussen, acht in totaal, samen

met Herr en Frau Rentmeister. De oorlog in Duitsland heeft zij daar ook aan den lijve ondervonden. Vooral de bombardementen van de Amerikanen staan haar nog levendig voor ogen, laagvliegende bommenwerpers die projectielen dropten en dood en vernieling zaaiden, waaronder ook vrienden van haar. Een trauma heeft z'r echter niet aan overgehouden.

Knock-out Jaak leerde haar kennen tijdens zijn legerdienst na de oorlog toen hij gekazerneerd werd als Belgisch milicien in Unna. Op slag stapelverliefd natuurlijk op diejonge, mooie Fraulein. De vonk raakte hen beiden met als gevolg dat Jaak op 't einde van zijn legerdienst zelfs niet graag naar huis terugkeerde. Raden waarom is overbodig! 'Aan die legerdienst heb ik wel 24 dagen cachot overgehouden, want een echte brave kerel was ik zeker niet. Op een keer moest ik de wacht houden en kreeg bezoek van Hélène, die kwam waarschijnlijk wel wat te dicht en ge weet ook dat een soldaat op wacht niets anders moet doen dan de wacht houden. Acht dagen cachot was het resultaat. Ik stond nogal goed met de Iste sergeant (die vree ook met een Duitse) en overdag mocht ik van hem uit de bak om allerlei karweitjes op te knappen. Later is hij dan in Duitsland getrouwd, leende het geld voor zijn feest van Hélène's ouders, en dat heeft die kerel nooit terugbetaald. Eén keer heb ik gevochten, voor Hélène. In een café lachte men haar uit en dat was teveel voor mij. Ik zou eens laten zien wat een Belgische soldaat waard was, maar ik wist niet dat mijn tegenstander een bokser was. Al vlug was ik knock-out. Toch heb ik nog veel geluk gehad, want later bleek dat die kerel nog een serieus mes op zak had waar hij nog andere plannen mee had. Ja, die pintjes speelden me soms toch wel eens parten!' Jaak zwaaide af en een jaartje later kwam zijn bruid naar België. Op 19 maart 1949 trouwden ze in Antwerpen. Deken Lauwereys heeft haar nog 'katolisch Unterricht' gegeven, want zij was protestants. Aan hem heeft zij goede herinneringen bewaard. Of ze niet schuin bekeken werd in die naoorlogse periode? 'Helemaal niet, de mensen waren lief voor mij. De taal was natuurlijk wel een handicap maar Jaak sprak al wel een mondvol Duits.' Toch heeft Hélène al die jaren duidelijk haar Duits accent behouden.

147 BEF Na zijn legerdienst hok Jaak naar de kolenmijn te Beringen waar hij 27 jaar ondergronds gekt hft. ken klein tukio stotlong heeft hij als souvenir uit deze peiiude overgehouden. Waarom hij naar de mijn trok, toch een gevaarlijk en ongezond werk? 'Het werd eerst en vooral goed betaald en hier in de streek was er bijna geen werk. Ik verdiende toen in 1947 147 BEF per dag, dat kon je natuurlijk nergens venlienen. Gevaarlijk werk was 't zeker, maar je wende er aan. Heel wat accidentjes meegemaakt. Dikwijls moeten gaan lopen voor water cii dIeigLIId iiituitingsgcvaar. Ik stond dan ook lieleiiiaal v uui aui. met dc dri Ihoor de kolen loswrikkcn. Later gebeurde dat machinaal, met de ploeg'! Van tij11 toenmalige mijnkarncraden hebben er al heel wat, tengevolge van stoflong, het tijdelijke met het eeuwige verwisseld.

Hobby's .Jd!I 30

£115 JHil1 J)il, H'Iii

'n /r sc Duii

iic,1.

Vanaf 1974 op pensioen! 'Mij ii glootste hobby is vissii. Viii i vijf dagen per week naar de dobber turen was voor nsij geen karwei, wel een


MINDERHOUT zaligheid. Ik viste vooral in Holland maar de lol is er af sinds men niet meer niet levend aas mag vissen. Een snoek bijt liever en gemakkelijker in een levend visje. In novemberjl. heb ik een hartoperatie ondergaan en sindsdien ben ik niet meer weggeweest. Te nat, te koud! Voetbal was ook een grote passie. Zelf nooit beoefend maar samen met Hélène volgden we elke maich zowel op verplaatsing als thuis van Hoogstraten VV. De laatste jaren echter niet meer. Hélène houdt van reizen en enkele jaren geleden waren kaarten, fietsen, bowlingen haar favoriete hobby's. Een rugoperatie besliste er anders over en zwemmen is nu haar zaligmakende therapie. Vijf kinderen heeft liet echtpaar groot gebracht, op hun beurt zorgden zij voor 13 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.

010,

garage VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

l-lélène en Jaak zijn nooit geen kniezers geweest, wel echte levensgenieters! Nog lang an dit leven genieten wensen wij hen van harte toe! (R.L.)

Het meest gelegen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand Nog even levensitistig 50 jaar later

Garage Luc RyverS

bvba

- MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90 Fax. 03/315 89 01

1'

Als u van Service houdt!! _ .

we- M9—

TOYOTA 1,11

31


Nieuws van en over Dreef is welkom op de redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten, Tel/fax: 314.55.04.

M(B9n9d=drBd

,

Activiteiten rond de St-Lucia Kapel Meersel Na de restauratie van de kapel in de paren 70, was iedereen bekommerd om wat er zou gaan gebeuren met de gerestaureerde kapel. Immers wanneer zo' n gebouw aan zijn lot wordt overgelaten is het weer na enkele jaren in bedenkelijke toestand, zonde van de mooie kapel en zonde van de gespendeerde centen. Gelukkig werd er toen een comité opgericht met mensen uit Meersel-Dreef en vertegenwoordigers van de gemeente die samen met de geburen zorgen voor leven en onderhoud in en rond de kapel. Denk maar aan de jaarlijkse tentoonstellingen, de open-dagen, de paardenzegening enz. Zo kent men op Meersel ook nog de gewoonte om de overledenen van Meersel-Dreefuil te luiden. Zo snel het bericht van overlijden op Meersel bekend is, zorgt buur Jef Verheijen voor het luiden van het klokje. Op 20 maartjl. knoopte men weer aan met de traditie dat de zonen en dochters van Meersel kunnen huwen in de kapel. JeffChristiaenen van Klein Eyssel en Diane Van Dun van Meersel zegden elkaar het jawoord onder dc goedkeurende blik van de patroonsheiligen St.-Lucia en St.-Quirinus. De mensen van Meersel zijn heel blij dat hun kapel regelmatig gebruikt wordt en zo een deel blijft van het Meerselse leven. (van onze correspondent van Meersel)

Heel l'vleersel was present, sinds lang ging er nog een,s een huwelijk door in Lie St. -Lucia kapel. Twee grotefamilies vulden de kapel. 0p de foto is duidelijk te zien hoe mooi de kapel wel is.

Wijwater voor paard en pony

4 ww

j.

Ji

Driebandentornooi Meersel-Dreef. Met het zomeruur en het beter weer, verschuiven de meeste activiteiten weer van binnen naar buiten. De biljartkeu wordt tijdelijk ingeruild voor de fiets, de vislijn of het tuingerief. Jaarlijks wordt er te Meersel-Dreef een gezamenlijk driebandentornooi ingericht, door de cafés den Bud en 't Jachthuis. Veertien deelnemers streden om dc kampioenrbekor. Ad Van De Velde mag zich kampioen noemen van het sezioen 9899. hij was het trefzekerst en had het minst last van de zenuwen. Want alhoewel het biljarten zeker een ontspanning is, gaat het toch gepaard met concentratie, spanning en zenuwen, zeker als het op enkele puntjes aankomt. Jos Bastiaansen verdient een eervolle vermelding wegens de hoogste serie van 12. De uiteindelijke rangschikking: -1. Ad V.D. Velde 120 punten, 2. Jos Bastiaansen 1 t6p, 3. Piet Van Alphen 114p, 4. Toon Van Rijckevorsel 112p. 5/6 Jacq Quaars en Herman Mertens 1 lOp. 7. Henk Van Berlo 107p, 8. Jef Van Alphen 106p, 9. Frans De Bie 106,67p, 10. Toon Van Boxel lOôp, 11. Bud Eekels 98p, 12. Ton V.D. Bliek 96p, 13. Cor De Bont 92p, 14. Frank Verheijen 83p. Rest me nog namens de biljarters Jeanne en Bud te bedanken voor de gezellige avonden en de lekkere versnaperingen.


MEERSEL -DREEF

Eerste communie

Plechtige communie

Plcchti'e ruiitjijiiic

Op paasmaandag 5 april deden de Meersel-Dreefse kinderen van het eerste leerjaar, hun Eerste Conimunie. Wouter Roovers was er één van en schreef het volgende. "Wij deden onze eerste communie: Kristel Smeekens, Bas Smeekens, Tessa Marijnissen, Leen Geerts, Gilly De Koning, Silvie Leemans, Michelle Damen, Caroline Martens en Wouter Roovers. Het was een leuke dag. Wij mochten lezen, zingen en dansen in de kerk. We kregen een echte hostie. Van pater Luk kregen we een troetelbeertje. Daarna was er thuis nog feest met veel cadeautjes. Ik vond het fijn!"

Cl? tQlll?S(

1,

CI)? )) (}IJ/

Ii?

Gysbrechts. Op tien april deden tien plechtige co,nmunicwzten hun vormsel. Het thema was: 'In goede Handen'. Liesbeth Bastiaansen had ons op deze dag goed voorbereid. De plechtige communiecanten zijn: Sven Eekels, Sofie Geerts, Marjolein Gysbrechts, Ellen Jacobs, Loek Jansens, Jan Schellekens, Chiel Van Den Broek, Rob Van Dun, Kun Van Opstal en Ward Van Sundert. De vormheer was meneer Rik Aegten. Er waren veel mensen in de kerk. De mis begon om ]Suur. Het kinderkoor 'de Franciscaanse zonnetjes' zongen weer heel mooi, zoals gewoonlijk. Ook de werkgroep had de kerk weer mooi versierd. Het was een fijne dag!"

Fanfarenieuws T R CoS E

Î?

REVA IVIA CouPuTE - TEUFOAi

—Kw*

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-315.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

bh

'•Ii

Sil

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

00

COMPUTER-cursus voor beginners!!!

Ook hij un/e t ani are Voor [er en Deugd' / t men niet stil. Op zaterdag 27 maart hielden zij hun jaarlijkse concertavond voor een meer dan volle zaal. De fanfare onder leiding van hun dirigent Luc Van Bladel zorgde voor een gevarieerd programma met muziek voor ieder wat wils. Ook de leerlingen deden hun best in het voorprogramma, best spannend zo'n eerste grote optreden. De zaal was netjes versierd met allerlei bloemen en planten, een pluim voor het organiserend comité. De avond werd postuum opgedragen aan Trees Snijders voor haar inzet voor de rommelmarkt. Na het concert zijnde blikken weeral gericht op het volgende evenement, namelijk het dauwtrappen op zondagochtend 9 mei. Ondertussen ontving iedereen op Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek een inschrijvingsformulier waarbij de wandelliefhebbers zich kunnen aansluiten bij deze activiteit. Deze keer werd er niet gekozen voor een ver reisdoel maar koos men voor een rondwandeling in de genoemde drie dorpen. Kwestie van de bevolking ook eens te trakteren op een ochtendlijke serenade. De dauwtrappers vertrekken om 6uur stipt aan de kerk. En als derde activiteit kan ik u weer de start aankondigen van een nieuw rommelmarktseizoen. De rommelmarkt is inmiddels uitgegroeid tot een niet meer weg te denken toeristische activiteit te Meersel-Dreef. Het nieuwe seizoen start op zondag 16 mei, marktkramers dienen zich vanaf acht uur te melden voor een standplaats in eethuis 't Genoegen waarna marktleider Jaak Snijders hen een plaatsje zal aanduiden. Opstellen kan dan van 8u30 tot 9uur. Elke activiteit is steeds een mes dat aan twee kanten snijdt. Enerzijds zijnde liefhebbers van dergelijke markten in hun nopjes en is natuurlijk de fanfare ook blij met de hroodnodige inkomsten. Zonder derge-

lijke aeti\ iteiten kan een lanfai e tinancieel niet overleven. Anderzijds brengt zon nmrkt ook hinder mee voor de mensen van het gebuurt 't Geiteneinde, waar voor hun deur de activiteit plaats vindt. Kijkers en kopers zorgen mee voor meer drukte en geloop. Iets wat niet door iedereen altijd kan worden geapprecieerd. Daarom heeft de rommelmarktcommissie dit jaar een vergadering belegd met al de marktkramers waarbij het aangepaste marktreglement werd doorgenomen. Kwestie dat iedereen weet waar hij zich moet aan houden. Verder zullen de standplaatsen nauwkeuriger worden omschreven en zal men er meer op toezien dat opritten en toegangen ruim worden vrijgehouden. Ook wordt erop toegezien dat de marktkramers na het uitpakken. hun voertuigen parkeren op de privé-parking van Jos Leyten, kwestie van de buurt niet extra te belasten. Zo hoopt de fanfare tegemoet te komen aan de verzuchtingen van sommige buurtbewoners. Met het overlijden van Trees Snijders verliest de fanfare een belangrijke steunpilaar van haar markt. Trees was zowat de moeder van de markt die met koffie en "verkoop na de uren" en heel belangrijk, het ter beschikking stellen van haar werkwinkel een grote steen heeft bijgedragen tot het welslagen van de markt. De fanfare is zeer blij met de geste van de familie Snijders om ook dit seizoen de werkwinkel nog beschikbaar te stellen voor de fanfare. Zo krijgt het bestuur van de fanfare ruim de tijd om te kunnen zoeken naar mogelijke oplossingen. Tot nader orde blijven ook uw spullen nog welkom, heeft u grote kuis gedaan, de zolder eens opgeruimd en wil u één en ander kwijt, geef dan een seintje aan het bestuur van de fanfare (marktleider Jaak Snijders 315.76.59). Alvast bedankt en tot ziens op de markt, iedere zondag van 19 mei tot eind oktober. 33


MEERSEL -DREEF

Twee mei 7ahgverklartng van kapucijn pater Pio Forgione.

Kapucijn Pater Pio wordt op zondag 2 mei in Rome zalig verklaard door de paus. Om hem te eren en te gedenken, plaatsten de Kapucijnen een bronzen beeld van pater Pio in het Mariapark, dat zal worden ingezegend op de zelfde dag van zijn zaligverklaring.

Pater Pio. Francesco Forgione, werd geboren in Pietrelcina (Italië) Op 25 mei 1887. Om op zijn vijftiende binnen te treden in de orde van de Kapucijnen waar hi,j wegens zijn zwakke gezondheid voortijdig tot priester wordt gewijd op 10 augustus 1910. Door zijn zwakke gezondheid voelt hij zich innig verbonden met de lijdende Christus. Op 20 septeiiiliei 1918, vertoont hij de wondetekenen van Christus. Alhoewel hij Cl ,,ili,,eIf vouj sLIldamt, baart het veel opzieii poliiiikeii e ihitien in di- Kerk en dc wetenschap. Waarbij Rome vanaf 1923 tot 1933 aan pater Pio elk openbaar contact met de gelovigen verhied. iets waar pater Pio zich gehoorimiiii naar schikt. Als zeer gelovig man, door zijn vurig aanbidden van Moeder Maria en door zijn liefde voor de zieke en lijdende medemens s hij ccn grote ;tcun en toeverlaat voor veel mensen die hem aanzien als een heilige. In 1947 sticht hij gebedsgroepen en laat hij niet de vele giften die hij ontvangt een ziekenhuis bouwen. Dit ziekenhuis is voor hem een huis ter verzachting van het lijden, waarbij de lijdende mensen de genezende Christus kunnen ervaren en zo sterker gaan beseffen dat God van de mensen houdt. Ondanks zijn zwakke gezondheid wordt hij nog 81 jaar. Uitgeput door zijn

dagelijkse hiechtpi'aktijk en hulpverlening aan dc zieke en lijdende mensen, sterft hij uitgeput op 23 september 1968. Waarna hij tot op heden een inspiratiebron en toeverlaat vormt voor vele mensen. Op 2mei1999 verklaart Paus Johannes-Paulus II hem zalig. Dit feit is voor de Vlaamse Kapucijncngcmeenschap een gebeurtenis waaraan zij vanuit hun overtuiging de nodige aandacht moeten beste1t-n Itet klooster van Meersel Dreef werd daartoe miterkozen Er werd onder impuls van onze kapelaan pater Luk in Rome een bronzen beeld opgehaald van pater Pio. Dat na enkele weken in de kerk te hebben gestaan, inmiddels een definitieve plaats kreeg in het Mariapark Op zondag 2 mei wordt het beeld ingezegend door pater provinciaal Adri (leeris Om 14ii55 vertrekt uien in processie naar de grot waar om 15u de plechtige eucharistieviering zal plaats vinden. Na de homilie begeeft men zich dan naar de plaats waar het beeld van pater Pio staat opgesteld, waarbij pater provinciaal het beeld zal zegenen. De viering wordt beëindigd niet een verering van de relikwie van St.-Franciscus en de slotzang "Te Lourdes op de bergen". Iedereen is van harte welkom.

Ilobby-tentoonstelti n g gepensioneerden KBG. Tijdens liet ss eekene! \ an 17 en april ulden de gepensioneerden van Meersel-Dreef weer een groot deel van de zaal met allerlei zelfgemaakt handwerk. borduur- en knutselcreaties. Deze tentoonstelling gaat om de twee jaar door en betekent een hoogtepunt voor deze vereniging, één van de grootste en meest actieve verenigingen van Meersel-Dreef. Toen ik op zondag een kijkje ging nemen, zag ik niets dan glunderende gezichten. Volgens voorzitter Louis Jacobs, was men meer dan tevreden over cle opkomst van kijklustigen. Ook de pannenkoekenbakkers en de bediening hadden de handen vol om de bezoekers te gerieven van spijs en drank. De zaal was netjes aangekleed en het vele handwerk stond overzichtelijk opgesteld op tafels en panelen. Deze mooie en praktische panelen heeft men voor een appel en een ei kunnen huren van de provincie. Zo'n succes geeft weer moed om ook de volgende twee jaar weer verder te horduren, breien en knutselen.

Gouden bruiloft Jan Van Ham en Mit Vermonden. t_)p liet gehuuri 't Geitenei ode ( Dreel Noord) gonst het van activiteit. Immers 01) zaterdag 8 mei vieren hun medehuurttiewoners Jan en Mit hun gouden bruiloft. Iets wat op Meersel-Dreef nog steeds liefst niet onopgemerkt voorbij gaat. Met het versieren van de Dreef, de kerk en het huis van de feestelingen, dragen de buren hun steentje bij om van de heugelijke dag een mooie dag te maken. Daartegenover staat dat al de geiten uitgenodigd zijn op de receptie na de gouden bruiloft. De misviering begint om 14u30, waarbij om 14u het gouden koppel aan huis wordt afgehaald door de fanfare en de geburen.

34

Voor de opening van de nieimawid, traditiojteel ecu belangrijke uitariiu.l u'uon' 'vÏee,',s'elDreef werd het Mariapark grondig gekuist door 'u'rijri'illigers. Alles blinkt weer als een spiegel. Ook goed nieuws voor de vele bedevaarders naar de grot is, dat men de oude versleten banken heeft vervangen door nieuwe.

F[ ame herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

SteedS

S

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE Aak agoot 5

,

op:::::Ioen.


W@~2d

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos MATTHE, Pater Schrijversstraat 11, tel. 314.71.96 ofjosroos@hotmail.com .

Kunstig 1 april

Onze Wortelse dorpsschool is al liet hele schooljaar bezig met een kunstprojecr onder begeleiding van beeldend kunstenaar Roger Claessens. Hierover kon u meer leze', in ons maartnummer.Dc leidraad in dit project is "Water". Ook vissen zwemmen in water, zelfs Aprilvissen. Daarom werd op één april een verdere fase van liet kunstproject uitgevoerd. Een aantal uitstairamen van Wortelse zaken werden die dag versierd met prachtige kleurige vissen en waterpartijen. Zelfs onze lokale slager werd voor één dag ook vishandel.

Er werd zelfs een soort van loterij aan verbonden. De winnende familie(Martens-Govaerts van Poeleinde) mocht op kosten van onze lokale frituurhouders, die het etentje sponsorden, niet zijn allen friet met mosselen komen eten aan een mooi gedekte tafel in de Boomkens

Zwaantjes vliegen uit. WTC De Zwaantjes vliegen terug uit of kunnen we misschien beter zeggen de KWB-Zwaantjes vliegen er terug in. De winterstop is voorbij en op 7 maart '99 is het fictsseizoen terug van start gegaan. Ondanks het feit dat tijdens de winter de club op een laag pitje draait, blijft de waakvlam toch branden en werden er geregeld kleine toertjes gereden om de spieren soepel te houden. +3

Het seizoen '98 werd afgesloten met 74 leden. Het seizoen '99 wordt gestart niet 77 leden, wat wil zeggen dat er opnieuw drie leden bijgekomen zijn, waaronder alweer een dame. Ze ontvangen deze mensen met opengespreide vleugels en hopen dat zij binnen de club vele uurtjes fietsplezier mogen beleven. De Zwaantjes hebben ook hun steentje bijgedragen tot liet welslagen van de Koers op Rollen van 4, 5 en 6 februari die plaatsvond in de parochiezaal van Wortel en waar werd getoond hoe een klein dorpje op sommige momenten groot kan zijn. Vijf leden hebben deelgenomen als renner aan de koers en hebben een mooie prestatie neergezet. Verschillende van de leden hebben één of meer avonden komen supporteren en sponsoren. De renners hebben ook verschillende premies geschonken aan Ispahan en

hebben getoond dat hun hart op de juiste plaats zit. We zijn dan ook fier op renners Huug Luc Karel Mark en Guy dat zij de club \'ertegenwoordigd hebben. -

-

Zoektocht en pannenkoekenfeest

-

Jaarprogramma Ondertussen werd ook een jaarprogramma opgesteld. Enkele voorbeelden hiervan zijn, een trip naar Benidorni, de beklimming van de Franse Alpen, de Ronde van Vlaanderen, een rit met de vrienden van Geraardshergen richting Scherpenheuvel, een rit in de Vlaamse Ardennen met de beruchte muur van Geraardsbergen, alsook in de Ardennen zelf Telkens wordtgezorgd dat deze ritten kunnen gereden worden door zowel deC B en A-groep dus voor ieder wat wils. Natuurlijk blijven de wekelijkse ritten ook bestaan. Wanneer U ze dan al eens op een zondagvoormiddag voor uw wagen op de baan tegenkomt, maak Ii dan niet direct kwaad omdat liet even wat trager gaat en denk niet het zijn weer de lelijke eendjes, maar denk het zijn de prachtige Zwaantjes die hun geliefde sport beoefenen en rij ze met een vriendelijke groet voorbij. Alle inlichtingen over de club kan je krijgen bij Guy Aerts, Moerklokstraat 10 in Wortel. tel. 03 -

/314.53.37.

Alle nieuws (tekst + foto's) voor het volgend nummer van dit meestgelezen blad moet binnen zijn op woensdag 12 mei.

Het juninummer verschijnt al op 26 mei.

Naar jaarlijkse traditie kan er op zaterdag 1mei weer gefietst en gesmuld worden ten voordele van de KLJ. De fietszoektocht loopt over een traject van 20 km en neemt je nice naar enkele mooie plekken in de Noorderkenipen. Naast het oplossen van een vragenreeks behoren ook drie praktische proeven en het chronologisch plaatsen van een aantal foto's tot de zoektocht. U kan inschrijven en vertrekken tussen 11.30 u en 14.00 u aan het KLJ lokaal (Worteldorp 13) aan de Boomkes. Het pannenkoekenfeest start omstreeks 14.30 u. Deze lekkernij, niet of zonder roomijs, kan gesinuld worden op ons gezellig terras of afgehaald worden. De prijsuitreiking van de fietstoektoclii oeheurt om t Otto

Fietsen en buurten Diegenen die elke week een rustig tietsritje willen doen en dus niet met een krom stuur willen rijden, kunnen aansluiten bij onze twee groepen fietsers. Elke week fietsen die een toer door de Noorderkempen en doen onderweg een buurtje. De BGJG fietst elke week op dinsdagavond. Ze vertrekken om 19.30 u aan de parochiezaal. De KVLV fietst elke week op donderdagnamiddag en vertrekt om 13.30 u. Iedereen die graag meefietst is welkom, ook niet-leden. Het is hier tenslotte Servië niet.

35


WORTEL

30 jaar 't Slot 5 dagen Feest Ons plaatselijk jeugdhuis viert zijn 30 jarig bestaan. Ook deze keer wordt er naar aloude traditie uitgebreid gevierd in en om de Boomkes. Hieronder vindt u het programma: • Dinsdag 11 mei: Bezoek brouwerij Jupiler • Woensdag 12 mei: Galabal met verrassingsoptreden • Donderdag 13 mei(O.H.Hemelvaart): - in de namiddag: animatiespelen - 's avonds: optreden van Q (ex-Beyond Surprises, ook in 't Slot 5 jaar geleden ) en Plane Vanilla (Robert Mosuse, Vincent en Raf van Brussel) * Vrijdag 14 mei: - in de namiddag: voetbal: Ouwe zakken Jonge veulens - 's avonds: 60's-80's party met dj Jacko Sound en optreden van Under Pressure

* Zaterdag 15 mei - in de namiddag: playbackwedstrijd voor kinderen - 's avonds:optreden van The Blue Chicken Slotband(ook al present bij het 25 jarig bestaan), King Prawn (uk), The Kids ( al eens in't Slot 20 jaar geleden) • Zondag 16 mei: 29e Toeristische auto- en fietszoektocht • Zondag 23mei: Tentoonstelling Fologroep 't Slot van 10.00u tot 19.00u • Maandag 24mei: Tentoonstelling Fotogroep 't Slot van 10.00u tot 19.00u Voor meer details over het programma moet u zich wenden tot 't Slot, wij kregen niet meer informatie binnen.

Wandelen aan het Merkske Het Merkske ontspringt in Weelde Statie en Zondereigen, stroomt door Baarle-Nassau en Minderhout en mondt daar uit in de Mark na 16 km. De vallei met omliggende velden groeit stilaan uit tot één van de grootste grensoverschrijdende natuurgebieden in onze regio. Op zaterdag 8 mei kan je een bezoek brengen aan dit natuurgebied met KWB-Wortel. Het is niet de bedoeling veel kilometers te wandelen. Wel wil men onder de leiding van natuurgidsen Jos Vorsselmans en Tom Verschraegen kennismaken met planten, bloemen, vogels en insecten in deze prachtige vallei. Omdat het aantal wandelaars natuurlijk beperkt is, moet men vooraf inschrijven bij Lot Sprangers, Poeleinde 32 of René Sprangers, Prinsenweg 5. U zal wel zeer snel moeten zijn

Gezrnsfietstocht Op maandag 24mei organiseert onze Wortelse BGJG-afdeling een Gezinsfietstocht waaraan ook de kleinsten vanaf ca 5 jaar kunnen deelnemen. De fietstocht wordt aangepast aan de deelnemers en .. .aan het weer! Onderweg wordt een tussenstop gepland voor het nuttigen van een drankje, tevens de gelegenheid om een paar deelnemers gelukkig te maken met een geschenk of een waardebon aangeboden door plaatselijke winkeliers. Vertrek om 14.00u aan de Guld. De deelname is gratis en de aankomst wordt voorzien rond 17.00u. 36

Provencaalse daken ron Vic Aerts te bekijken op de tentoonstelling ron Forogroep 't Slot op 23 en 24 mei in t Slot in Wortel


Uitgezaaid.. Eind februari konden we in de parochiezaal van Wortel terecht om te weten te komen wie of wat Arnica nu eigenlijk inhield. En wat ze daar in de boerderij van Wortel-Kolonie wilden beginnen. Een 50-tal aanwezigen waren daarop afgekomen. En spijt zullen ze er zeker niet van gehad hebben. Al was het maar om wat vragen te horen stellen bij onze 'gesmeerd lopende' samenleving. Vier aan-drijvende krachten achter het project. Zij stelden de verschillende poten voor waarop het geheel komt te rusten. Zo is er eerst en vooral de opvang van mensen en gezinnen in crisissituaties. Dat kan van alles zijn: van het verwerken van bv. een plots overlijden of een oplossing zoeken voor een probleem dat je al lang meedraagt tot een tafel vinden om niet elke avond alléén je boterhammetjes te moeten opeten. Deze mensen worden onthaald in een gastverblijf; en er zou een ruim aanbod moeten komen om hen op elk gebied te helpen. Daarnaast zou er ook de mogelijkheid moeten komen om gehandicapten op de een of andere manier in te schakelen in het werk dat er moet gedaan worden. Bijvoorbeeld in het uitbaten van een taverne, waar ook bezoekers van buitenaf welkom zijn. Misschien is er ook een mogelijkheid om veroordeelden er hun taakstraf te laten uitvoeren: daders van een (kleine) misdaad die veroordeeld worden tot een dienst aan de samenleving. Verder wil men er cursussen en andere ondersteunende activiteiten aanbieden. En eigenlijk is dat lijstje onuitputtelijk. Veel lof voor hun poging om zo iets hier wortel te laten schieten. Maar ... is dat ook financieel haalbaar en vind je de mensen om dat draaiende te houden? Dat waren zowat de belangrijkste vragen die bij de toehoorders opkwamen. Zij (de motoren) zien dat blijkbaar wel zitten. Ze voelen zich daarbij

232.32.83) of hij Hilde Stockinan (324.78.02). De steun van de BZN heeft voor Arnica verregaande consequenties. Door hun aantal leden en hun plaats in het sociale landschap verbreden zij ons draagvlak enorm. Hun dossier is voor ons een betrouwbaar marktonderzoek wat de weg naar sponsoring door grote bedrijven aanzienlijk vergemakkelijkt. We worden au sérieux genomen. Ook zal in de raad van beheer van de BZN besproken worden hoe zij ons initiatief het beste kunnen steunen. Zij hebben het voor ons alvast mogelijk gemaakt een gesprek te hebben met minister van welzijn Wivina De Meester. In de ontwikkeling van ons project ondervinden wij vooral ook veel steun van Rusthuis de Sterrewijzer in Olen. Daar zitten we nu regelmatig rond de tafel met de verantwoordelijken van drie jonge initiatieven en worden we begeleid door professionele adviseurs op gebied van organisatie, beleid en financiën. Dat zijn weldoende ervaringen!

voldoende ondersteund en begeleid. Wel, dc eerste zaad jes zijn gezaaid, we zullen het jonge plantje nog wat moeten koesteren want het zal nog wel wat tijd nodig hebben vooraleer het volgroeid is. Wilt u op één of andere manier uw steun betuigen, moreel of financieel, dan kunt u eens bellen naar 0313147802 (Hilde Stockman). U kunt ook al lid worden voor 300 fr. Dan hoort u in ieder geval hoe het verder gaat en groeit. En wie weet, misschien kunnen er dan ooit ook weer daklozen in de Kolonie terecht. (fvb)

Graag willen we de Hoogstraatse bevolking ook nog verder op de hoogte brengen van de stand van zaken. Het mag gezegd worden: we hebben alleen maar goed nieuws. Onze projectvoorstelling mag een succes genoemd worden. De mensen die we wilden bereiken zijn gekomen en de nawerking was zeker heel verheugend. Mensen uit verschillende zelfhulpgroepen waren op de projectvoorstelling of hebben ons nadien gecontacteerd om ons hun steun te betuigen. Wie ons bovenal een groothart onder de riem heeft gestoken is de Bond zonder Naam die ons vanuit de beheerraad zelf heeft opgebeld om te zeggen dat we zeker moesten doorzetten want dat ons initiatief een heel hoopvol gegeven is in deze tijd.

Ondertussen beginnen we ook zelf aan onze eigen interne draagvlakverbreding. We gaan dat doen door een weekend te geven waarop u allen vaii harte wordt uitgenodigd. We hebben dat bewust op Pinksteren georganiseerd in de hoop dat het ons ook 'verlichting' zal brengen. We gaan hier op een creatieve manier op zoek naar nieuwe vormen die mee kunnen gaan bepalen hoede werking van Arnica er in de toekomst uit moet gaan zien. U bent nog steeds van harte welkom ... en men zegge het voort! Verder is natuurlijk ook alle financiële steun welkom, want in deze opstartfase komt er heel wat bij kijken...

De BZN heeft een heel jaar lang rond de tafel gezeten met mensen uit de welzijnszorg, jeugdbeschermingscomités,jeugdrechtbanken, vertrouwensartsencentra en allerlei sociale diensten. Zij hebben zonet een rapport uitgebracht "Titanic vol Kinderen' genaamd. In dit dossier tonen zij de nood aan die zich voordoet in heel de welzijnszorg. De publicatie 'Titanic vol kinderen' kost 285 fr en is te bestellen bij Bond Zonder Naam (03/

Als u ons project wil leren kennen, steunen of op de hoogte wil blijven, kan u nog altijd lid worden van de V.z.w.. Of anders... Altijd welkom! V.z.w. Arnica, Sint Janstraat 21, 2323 Wortel, 03/3 147802, rek. 523-0850039-06

Je weet wel, daar op de lioekin

HOOGSTRA TEN Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

I=W-A6Plex,,

mm

EEWAffilEARIBIEDIDIE

á

,

37


~' r i 0

_____ _____

[)'Jd '

Champagne voor Minderhout VV

SPOR T:]

__ __

_____

Na de uerwinninv leven Schuur niet 6 - 0 op de voorlaatste speeldag van de competitie, vlogen de kurken in t rond bij de MVV-familie. De kampioenstitel, waarvan in het begin van het seizoen niemand had durven dromen, is een feit geworden. Verscheidene weken reeds was men zeker van promotie naar 3de provinciale, maar de titel pakken is toch de kroon op het werk. De A-reserven slaagde er ondertussen ook in om de kampioenstitel binnen te rijven. Dat hun succes de onderbouw was van het succes van de eerste ploeg, staat buiten kijf. Pluimen dus voor trainers Fonny Donckers en Eddy Vermeiren die week na week de spelers extra wisten te motiveren. Nog enkele verslagen:

-

Alberta MVV: 1-1 Tegen Alberta werd het een dubbeltje op zijn kant. Dc overwinning was lange tijd binnen handbereik na een vroege voorsprong via lef Vervoort. Alberta gaf echter nooit de indruk zich bij de nederlaag neer te zullen leggen en vocht verbeten voor de gelijkmaker die de hele wedstrijd ook in de lucht bleef hangen. MVV hield echter stand zonder echt te kunnen overtuigen. Wel waren we nog enkele keren dicht hij een tweede 'geruststellend' doelpunt. In blessuretijd sleepte de thuisploeg dan toch nog een puntje uit de brand via een raak kopbaldoelpunt. Minderhout moest hierdoor de naaste concurrentie weer enkele stapjes dichter laten komen. MVV

-

White Star: 3-1

Bij ecn mooi lenteweertje stond de langverwachte confrontatie met onze dichtste concurrent op het programma. Zowel MVV als White Star gingen voluit voor de overwinning waardoor dc talrijk opgekomen supporters van een geniethare partij getuige konden zijn. MVV ging het felst van start en zorgde voor het eerste gevaar. Na enkele waarschuwingen werd Koen Lenaerts andermaal de diepte ingestuurd en met een strak welgericht schot opende hij de score voor MVV. Dit was het teken om op zoek te gaan naar een geruststellende voorsprong maar een tweede gaatje werd voor de rust niet meer gevonden. White Star van zijn kant kon over 't algemeen voor weinig weerwerk zorgen. Enkel hun verre inworpen zorgden af en toe voor wat geharrewar voor ons doel. Na de rust bleef MVV de wedstrijd in handen houden. Het tegendoelpunt van White Star viel letterlijk en figuurlijk uit de lucht na opnieuw een verre inworp die aan de eerste paal werd hinnengeknikt. Onmiddellijk hierop kreeg MVV een vrijschop op zowat dertig meter van het doel, lef Vervoort knalde de bal perfect in de winkelhaak voorbij de machteloze bezoekende doelman en bracht via deze prachtgoal MVV opnieuw op voorsprong. White Star probeerde nog wel maar de Minderhoutse verdediging zat op slot. Met nog enkele minuten te spelen, sneed Kurt Van den Langenhergh nogmaals door de White Star-verdedigiiig en legde de bal panklaar voor de voeten van Guy Martens die zonder pardon de 3-1 eindcijfers tegen de netten

38

Wei ii und gesang. De titel is binnen voor MVV!

Dat MVV dringend nood heeft aan een nieuwe accommodatte is al jaren een zeer punt. Men spaart geld noch moeite om geschikte terreinen op de kop te tikken, telkens komt er een kink in de kabel. Een omgeploegde akker? Nee, het enige voetbalvelci dat MVV rijk is! Ook voor scheidsrechter Piet De Bie geen pretje. legde. Een mooie overwinning na een collectief zeer sterke prestatie van onze jongens.

helft volstond voor het eindresultaat.

MVV-Weelde: 4-0 111H Turnhout-MVV: 1-2 Op Paasmaandag moest Minderhout op bezoek bij HIH Turnhout, dat de laatste tijd enkele mooie resultaten had neergezet. MVV was gewaarschuwd. Het veld lag er bovendien zeer zwaar bij door de talrijke regenbuien. Na een eerder voorzichtige studieronde opende MVV de score via Kurt Van den Langenhergh. HIH zorgde voor betaald antwoord en milderde snel tot 1-1. Nog voor de rust klom MVV opnieuw op voorsprong via een vrijscliopdoelpunt van andermaal lef Vervoort. De tweede helft kon de wedstrijd alle kanten uit. Onze verdediging liet zich echter niet meer pramen zodat de eerste

Dat met Weelde Minderhoul andermaal tegen een gemotiveerde tegenstander ophotste was op voorhand te voorspellen. Maar ook Minderhout was supergemotiveerd om de lonkende titelkansen niet zonder slag of stoot weg te gooien. Kurt Vermeiren zorgde met twee doelpunten al vrij vlug voor een beduidende kloof. Voor de rust werd het zelfs nog 3-0 na een strafschopfout op Kurt Van den Langenberg, feilloos omgezet door lef Vervoort. De tweede helft hield MVV de tegenstander op eigen helft en nog meer Minderhoutse doelpunten hingen in de lucht. Het was uiteindelijk Dirk Goetschalckx die de eindcijfers vastlegde.


SPORT

KFC Meer promoveert

Gezocht: WernerJanssenJci,n;ci man van de reeI .

45-toeren plaatjes 'Please, please, please let me get what 1 want' (The Dream Academy), 'How can we hang on to a dream' (Tim Hardin) en het kenwijsje van 'Johan en de Alverman'. Info tel. 03-315.06.32.

Terug naar 2de pc \ inc i dc t! dcl in 1 cii knappe prestatie van de Merenaars die slcdii één seizoen nodig hadden om terug aan te kit pen niet de reeks waaruit het vorig jaar dcpc deerde! Het heeft wel bloed en tranen gek want de beginfase van deze competitie 'i allesbehalve rooskleurig te noemen. Meer Iicrpakte zich en speelde meer dan 20 wedstrijden zonder nederlaag. Een verdiende promotie

Zandhoven, dat de iste plaats bekleedde op 1 1 maart, wist dat het te Meer geen gezondheid.wandelingetje zou worden. Een extra-gemotiveerde thuisploeg trok dan ook van bij liet begin alle registers open en overklasie de gasten en dat resulteerde in een 2-1 voorsprong aan de rust. Na de uitsluiting vaneen bezoeker liet Meer zijn prooi niet meer los en lukte uiteindelijk zware 41 winstcijfers. Het in degradatieverkerend Wortel was geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Toch verliep het scoringsverloop gunstig voor de Merenaars, die aan de rust een 1-2 voorsprong konden rechtvaardigen. Een moeilijke periode volgde toen Meer tot tien man herleid werd. Wortel wilde wel, maar Meer gaf geen krimp. Drie puntjes rijker en de promotie komt dichterbij. Tegen Flandria miste men twee geschorste spelers en gerust in de zaak was men helemaal niet. Al vroeg in de wedstrijd werd Meer op achterstand geplaatst via penalty. Gelukkig flaterde de bezoekende verdediging en Meer profiteerde, 1-1! Na de rust kende men een sterk Flandria, maar de gasiheren mochten tenslotte toch een 2-1 overwinning vieren. Naar Meerle! Het grote geburentreffen dat door een massa toeschouwers bijgewoond en meegeleefd werd. Een sportieve wedstrijd mocht men

AVN-Hoogstraten

Joggers, voor jullie!

ii Guv Brosens.

het zeker noemen en Meer won tenslotte verdiend niet de kleinst mogelijke cijfers.

Vosselaar VV, ook ernstig promotiekandidaat, was weer een gevaarlijke klus in de Meerse rush voor de titel. Bij winst kan de titel Meer niet meer ontglippen. Een spannende wedstrijd werd het alleszins en met een 1-1 einduitslag mocht ieder tevreden zijn. KFC Meer promoveert maar op het ogenblik dat dit artikel geschreven wordt, moet nog één wedstrijd gespeeld worden en dit tegen gehuur Wortel! Een gelijkspel volstaat voor de titel! Als je dii leest is het verdict reeds gevallen en hopelijk voor Meer werd er reeds schuimwijn geserveerd om de titel te vieren!

Het nieuwe Ioopseiioen 1999 i'i Acci in aantocht. Atletiekclub AVN-Hoogstraten spoort alle sportieve vrouwen, mannen en jongeren aan om deel te nemen aan de verschillende loopmanifestaties die georganiseerd worden in Hoogsiraten en omgeving. • Coopertest AVN-piste Seminarie op 22 april om 19 u. • Scholencross op 5 mei aan de Boskant te Minderhout • Stratenloop tijdens de week van Heilig Bloed op woensdag 2juni • Kapellekensloop te Minderhout op 12juni • Stratenloop Chaam (NL) op 10juli • Stratenloop KWB Meerle op 22 augustus • Stratenloop in Wortel op 27 augustus • Coopertest AVN piste Seminarie op9 septeinher • Scholencross op 22 september aan de Boskant te Minderhout • Veldcross AVN op 14 november Iedereen die minstens aan vijf wedstrijden deelneemt wordt beloond met een mooie herinnering. Gelegenheid tot oefenen is er elke donderdagavond om 19.30 u. op de piste van het Klein Seminarie. Info: Jan Vlamings tel. 03/3 146913

WE


SPORT

K.F.C. Meerle

kwam Flandria gelijk. Na de pauze zelfde beeld als in het begin: Meerle scoorde eerst (via een own-goal van Flandria), de bezoekers kwamen gelijk. Het leek er op dat de punten zouden gedeeld worden, maaréén minuut voot affluiten kreeg Meerle het deksel op de neus. Eindstand 2-3 en de punten weer kwijt. Spijtig.

HVV toch nog in de problemen

Einde seizoens-activiteiten bij KFC: %I!!

Zaterdag 1 mei vanaf 13.30 uur : penalty-tornooi rond 18.30 uur: uitreiking van de 'Gouden Schoen' van KFC Meerle

Zondag 2 mei vanaf 13.00 uur: scoor in de roos (scoren door een autoband) om 16.00 uur : .Jubileumwedstrijd Luc Van Nufl'clen - Mcerlc-Minclerhout VV

V.N.A. Wortel

Kr/s \"oeten: trOJ)te (Iii 5C1Z0C11 alle strafschoppen voor KFC Meerle en in iste er nog geen enkele. Meerle-Dosko was een wedstrijd waarin Meerle traag startte en de bezoekers profiteerden hiervan door in de 13 1 minuut op voorsprong te komen. In de 22 minuut verdubbelden ze de score tot 0-2. Meerle kwam na de rust wel beter in de wedstrijd en Pauwels kon in de 551 minuut de aansluitingstreffer laten optekenen. De gelijkmaker bleef echter uit en het was Dosko dat met twee treffers van Marco Klijs, exMeerle, de 1-4 eindstand vastiegde. Volgens de supporters was het niet alleen Marco die Meerle de das omdeed, naar hun mening had de man in het zwart er minstens evenveel schuld aan. Op paaszaterdag moest Meerle naar Zoersel voor de eerder uitgestelde wedstrijd. Zoersel zette al snel het spel naar zijn hand en scoorde al in de 2 minuut. Meerle vocht terug en Wilfried Pauwels legde niet een fraaie Vrije trap de lat gelijk. In de 40 minuut schiet dezelfde Wilfried, na een corner van Kris Voeten, Meerle op voorsprong. KFC proeft de zege en opnieuw is het kapitein Pauwels die met zijn derde van de dag de 1-3 laat optekenen. Een flaterende verdediging laat Zoersel nog terugkomen tot 2-3, maar verder komen ze niet en Meerle neemt verdiend de punten mee naar huis. Op 11 april komt buur en leider Meer naar de Chaamseweg. Samen met een mooi voetbalweertje brengt dat vele supporters op de been. In de eerste helft is Meerle het meest aan de bal en dwingt het een drietal kansen af, maar verzuimt ze te verzilveren. Na de rust was het Meer die sterk kwam opzetten en na ongeveer tien minuten zijn overwicht wel Omzet in een 0-1 voorsprong. Ze laten Meerle bovendien niet meer terugkomen en winnende derby en de drie punten. In de laatste thuiswedstrijd van Meerle kwam Flandria op bezoek. Meerle was in de aanvangsfase de baas en Dirk Van Bavel opende met een prachtig doelpunt de score. Nog voor de rust 40

Tegen Meer verdiende V.N .A. meer dan de 1-2 nederlaag. Al snel in de wedstrijd kreeg André 3uueys ii 1uLLkans, maar schoot naast. Ver volgens maakten de bezoekers twee doelpunten via Frank Schrauwen, nota bene eeii oud-speler van Wortel. Spijtig dat deze klassespeler zich liet verleiden tot natrappen en ergerljk provoceren wat hem dan ook aan een terechte en veel te late uitsluiting hielp. Nog voor de rust minderde André Snoeys tot 1-2. Na de pauze hopen de bezoekers voor hun eigen doel en de blauwwitten konden niet meer scoren. Zo gingen spijtige punten verloren tegen Meer dat me helemaal niet kon bekoren en enkel opviel door veel brutaliteit dat door een lakse scheidsrechter oogluikend werd toegestaan. Ik vind het zeer spijtig dat zelf bij liefhebbersvoetbal alle middelen goed zijn. In Loenhout kwamen we na een flater al snel 10 achter. Het werd verder een rommelige wedstrijd op een hobbelig veld. Tijdens de tweede helft ging Wortel op zoek naar de gelijkmaker: een open kans werd gemist en een kopbal strandde op de lat. Ondanks de matige partij zat er zeker een gelijkspel in. Thuis tegen Dosko werd in het begin van de wedstrijd een reuze kans gemist maar Kurt Haest opende al vlug de score. Direct daarna maakten de bezoekers gelijk. Onmiddellijk na de pauze liep de thuisploeg uit tot 3-1 via Mario Jansen en Kurt Haest. Bij Dosko werden twee spelers uitgesloten, de eerste wegens reclameren, de tweede na haken van de doorgebroken Mario Jansen. Wim Braspenning zette de strafschop om. Vervolgens scoorde een uitstekende Kurt Haest een derde maal en legde de ingekomen Joe Braspenning de 6-2 eindcijfers vast. Het was een wedstrijd zoals we er vorig seizoen verschillende hebben gezien, maar die er dit seizoen te weinig waren. Door deze overwinning belandt V.N.A. op de veertiende plaats en zoals het er nu voorstaat, 3 dalers in bevordering betekent dit de rechtstreekse uitschakeling. Intussen staat vast dat Peter Hereygers, een oud speler, Rob Brosens, die zes jaar trainer was, opvolgt.

Train ersduo Lodewijckx-Haverhals volgend seizoen elders actief. Door voor eigen publiek tegen Tongeren de drie punten te grabbel te gooien en twee opeenvolgende nederlagen - tegen Berlaaren Virton - zag HVV een schijnbaar veilige 11-punten voorsprong slinken tot 5 punten met nog een inhaalmatch voor Berlaar, zodat de eindronde echt niet zo heel ver af scheen. Op Berlaar speelde HVV praktisch een volledige match met 10 en kon toch via Peter Heij stek de gelijkmaker op het bord krijgen. In de slotminuut zag de ref een fout van Dirk Buysse in het strafschopgebied als zijnde zwaar genoeg om de thuisploeg een penalty toe te kennen en meteen werd de voorsprong van HVV herleid tot 8 punten. Op Namen won Berlaar met 0-1 en omdat HVV in Virton aan het kortste eind trok, was het rekensommetje vlug gemaakt. Gelukkig kreeg 1-IVV steun van Eupen, dat in Berlaar de inhaalmatch wist te winnen, zodat HVV met nog één keer te winnen praktisch zeker in derde blijft en de eindronde met de periodekampioenen uit bevordering kan ontlopen.

Wedstrijden: 24.04.99 HVV-Racing Mechelen 02.05.99 Tienen-HVV 15 uur 09.05.99 HVV-Kermt 15 uur

20 uur

Nat. Res.: 23.04.99 Racing Mechelen-HVV 30.04.99 HVV-Tienen 20 uur 07.05.99 Kermt-HVV 20 uur

20 uur


SPORT

Tweelandentornooi

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Merenaar Marc Van Aperen, voor een tijdje woonachtig in Denemarken, vertoefde met een ploegje jonge Denen enkele dagen in het land van Hoogstraten. Ze namen onder andere deel aan een ntinitornooi voetbal tegen Meerse en Hoogstraatse leeftijdgenootjes. Dat de Denen kunnen voetballen is al lang geen geheim neer, zij veroverden ook te Meer de eerste plaats.

Marathonfreak Marc Terreur

Tel. 314.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten 118

Marcklopers

Jan Hendrickx winnaar te Dordrecht Nu het seizoen definitief op gang geschoten is, zijn de Marcklopers weer op vele fronten actief en met serieus succes. Negen Marcklopers verschenen aan de start van Les Cretes de Spa (21 km), tweede proef tellende voor de Challenge Delhalle'. Peter Anthonissen finishte weer als eerste Marckloper op de I41ste plaats in een lot bestaande uit 1300 atleten.

De uitslag: Als de Bosman van de atletiekwereld wil hij zeker niet beschouwd worden. Alhoewel! Marc Terreur was het toch die enkele jaren geleden het principe van de vergoedingsvrije transfer liet afdwingen. Om praktische redenen wilde hij overstappen van AC Herentals naar AC Turnhout, maar de Vlaamse Atletiekliga (VAL) wilde dat zomaar niet laten gebeuren. Een administratieve vergoeding van 3000 BEF werd door de VAL gevraagd. Marc zou Terreur niet zijn als hij dit zomaar zou laten gebeuren. Hierop wendde hij zich tot de bevoegde minister Luc Martens en die gaf hem overschot van gelijk. Heel wat atleten hebben ondertussen van Marcs interventie en inspanningen geprofiteerd. Marc woont te Hoogstraten en werkt in een administratieve job bij de douane. Pas laat is hij beginnen lopen in plaatselijke joggings en zo heeft hij de microhe te pakken gekregen. Trainen doet hij een zestig tt tachtig kilometer per week, eigenlijk te weinig volgens zijn eigen zeggen. Toch houdt hij vooral veel van lange afstanden. Vorigjaar voltooide hij zomaareventjes tien marathons. Zijn beste tijd 3u. 10 min. 24 sec. verwezenlijkte hij te Eindhoven. Op de dag van zijn 45ste verjaardag kreeg hij in EttenLeur ook het borstnummer 45 opgespeld. Waarom lopen? Gewoon genieten!

Peter Anthonissen 1u28.13 Ol4lste Jan Vermeiren 1 u32.54 0233ste Pat Leysen 1u33.05 0238ste Rik Bax 1u34.40 0276ste Jos Leunen (Merksplas) 1u44.51 0573ste Rita van Aert 1u47.12 0655ste Jos van Bavel 1u48.07 0681ste Brigitte Wendrickx 1 u57.45 0938ste Jos Staes (Merksplas) 2u11.09 1130ste

Rik Bax was de beste in de KWB-jogging te Weelde-Statie. Hij wonde 9.6km in 37 min. 28 sec., Lucienne Koyen had 45 min. 45 sec. nodig en Lucienne Adams 46 min. 03 sec. In de 16 km noteerde men volgende uitslag: Jan Vermeiren 1u04.48 Ward Blommaert 1u07.15 Rita van Aert 1u08.57 1u12.04 Fons Aerts Gunther Jansen 1u12.05 Eddy Kenis (Rijkevorsel) 103.46 Suske Onincx 1u15.33

Rik Box, de vliegende Hollander uit CastelrĂŠ, op weg naar zijn eerste overwinning van het seizoen in de KWB-jogging te Weelde-Statie. Delhalle:

Zaterdag 1 mei: Butgenbach (21,1 km).

Zondag 29 mei: Seraing (16 kiii). Zondag 2 mei: Dag van dc KWB: aflossingsjogging 25 km.

Zaterdag 8 mei: lOde recreatieloop Tongerlo: 12 km.

In Wortel won Brigitte Wendrickx dejogging van de tennis (9 km) bij de vrouwen en Jan Hendrickx klokte als 1 ste in de halve marathon van Dordrecht in luil min.

Zondag 30 mei: 20 km door Brussel. Woensdag 2 juni: Stratenloop Hoogstraten.

Zaterdag 12juni: Volgende wedstrijden:

Kapellekensloop Minderhout.

Twee proeven tellende voor Challenge 41


SPORT

Biljarten en teren

VISSEN KAN JE LEREN Hengelinitiatie voor volwassenen In Hoogstraten De Hoogstraatse Sportvissers organiseerde de twee voorbije jaren hengellessen voor de jeugd tot 14jaar. Meer dan 50 jonge visserties namen hieraan deel.

Up:o1cJ/lu 2,01(00! 111L'1l/ lui liI!oiirciiwiuilJc s'ilJloe(I('l ing /IciA omdriienipen ci/n jaarlijks teerfeest in de Wachtzacil in Hoogstraten. Bij die gelegenheid werden ook de prijzen en beker.s uitgereikt van het seizoen. De meest opvallende uitslagen waren die van Jan Verheven, dieAlgenieen Kampioen Driebanden werden LucBuvlinckxdie Kampioen werd in de Hogere Reeksen. Ook cii cie andere heren op de foto werden gelauwerd omwille in,, hun i'ei'clic'u.Oc'hjk bil/nrtspel. Pro ficiat

Juniors en minderhouts slijk

Ook hij volwassenen is er een groeiende belangstelling voor allc vormen van natuurgerichte recreatie. Nu lijkt Vissen niet moeilijk en dat is het ook niet echt, Toch moet de beginnende visser over een aantal basistechnieken en inzichten beschikken om met succes een visje te verschalken. Minstens even belangi ijk is de juiste iiientaliteit. Vissen voor de pan gebeurt steeds minder. Hengelen doet men iliet respect voor dier en natuur. Een moderne visser laat de visplaats netjes achter, vernielt geen planten en zet elke gevangen vis meteen ongeschonden terug. Niet elke beginnende hengelaar kan voor de nodige uitleg terecht bij een bereidwillige kennis of winkelier. Daarom organiseert De Hoogstraatse Sportvissers een hengeldag voor beginnende of minder ervaren (volwassen) vissers. De aLt iv iteit gaat dooi up ,atei dag 15 mei 1999 aan de visvijver van recreatiecentrum De Mosten, H ogeïnd 7'I b, Meer. Het i axiniumaant al deelnemers is 20. De lessen duren van 10 tot 12 uur cii van 13 tot 16 uur. In de vooriniddag leien we iets over wetgeving, de vissoorten, een lijntje maken en monteren, peilen en inleggen. s Namiddags wordt er effectief gevist niet de vast' hrngel Tussendoor is er alle tijd om de meest uiteenlopende vragen te stellen.

De deelnemers zlln tninten II juur. Ze zorgen voor een lunchpakkct en een zitje. Wie over eigen visspullen beschikt, brengt deze mee. Voor de anderen is er een hengel aanwezig. Ook het gebruik van aas en klein materiaal is inbegrepen, samen met de verzekering en een drankje tijdens de middag. De deelnameprijs bedraagt 150 BEF per persoon.

't

Dc i[ccr.'/f!ioIcJ. inn lie!, cmiie! hooi VV.

ol ... dijk

hnii,

roiijuii lui Juuldlonlooi /11/

.Jiiicicr-

Meer informatie vragen en inschrijven kan tot 9 mci 1999 op telefoonnummer (03) 314 35 44.

14de editie Stratenloop Een prijzenpot van 55000 BEF! Toch de moeite waai'd om eens even de benen te reppen door de Hoogstraatse straten en over de jaarmarkt! Wil jij ook luid aangemoedigd worden door de duizenden toeschouwers? Dan mag je zeker niet aarzelen met uw inschrijving. Woensdag 2juni 1999 te 19.00 uur is het weer zover! Zowel recreatieve als competitielopers kunnen aan de slag in deze 14de editie. Als recreatieve loper kies je pas aan de start welke afstand je zal afleggen, terwijl de con1pctitielopers het traject van 10 km lopen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt er een speciale omloop van ongeveer 1 km uitgestippeld. Let op! Inschrijven kan tot 29 mei op volgende manieren: door overschrijving van 250 BEF (+15 jr.) of 150 BEF (-15jr) op het reknr 850-8810487-72 door betaling hij Kantoor Versmissen en Janssen, Gravin Elisabethlaan 7, 2320 Hoogstraten 42

De verschillende categorieën: Wedstr/jogging Wedstr Wedstr Wedstr Wedstr Jogging Jeugdlp

cat Sen Vet dms dms+vet dms+her jngns+insjs

leeftijd +lSjr +40jr +lSjr +35jr +l2jr -12jr

afst 9,9km 9.9 km 9.9km 9,9 km 3,1 6,6,9,9km ± 1 km

Vanaf maandag 31 mei kan je enkel nog inschrijven op de stedelijke sportdienst. Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten tot 16.00 uur Wacht niet te lang met uw inschrijving want het aantal deelnemers is beperkt tot 500!! Info: Sportdienst Rie Voet, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, tel. 03/ 3401951


SPORT

2de Herdenkingstoernooi Tim en Jacky Meyvis en Jan Croymans

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

20 KM van Brussel Wie gaat mee met de bus?

Tijn, Jan, Jackv Drie jonge vrienden, voetballers in hart en nieren, verloren in de lente van hun nog prille bestaan, op dramatische wijze. kort na mekaar het leven: Tim Meyvis (Minderhout '97), Jacky Meyvis (Meer '98) en Jan Croynians (Meer '98). Vergeten worden die jongens niet en op zaterdagS mei a.s. bij het tweede herdenkingstoernooi, worden ze speciaal terug in onze herinnering opgeroepen. Vorig jaar, bij het Iste toernooi, kende men een grote belangstelling. Dit jaar hoopt men alleszins op de weergoden want de organisatoren hebben weer voor een aantrekkelijke affiche gezorgd. 1-let is een dubbel toernooi, ni. voor juniores en scholieren. De inriehiers kregen veel respons

van grote clubs en LO kan men melden dat volgende ploegen aan dit toernooi zullen deelnemen. junioren: AA Gent, NAC Breda, Germinal Ekeren, Westerlo, Zwarte Leeuw, Hoogstraten VV, Minderhout VV en KFC Meer. Scholieren: SK Lierse, AA Gent, NAC Breda, Germinal Ekeren, Hoogstraten VV, Zwarte Leeuw, Vosselaar VV en KFC Meer. De eerste aftrap wordt gegeven om 09.30 uur en de finales worden gespeeld om 16.30 uur en 17.30 uur, dit alles op de terreinen van KFC Meer! De opbrengst komt ten goede aan de voetbaljeugd van Minderhout VV en KFC Meer. S ii pport ers op post

Sterkens eerste leider in Nederland Jos Stcrkens, regerend Nederlands kampioen, won de eerste manche van het nieuwe kampioenschap op het Eurocircuit. Belangrijker is de vaststelling dat de topfavoriet en grootste concurrent van de Minderhoutenaar. Jos Kuypers. definitief uitgetcld is van hij de start. De Nederlander reed in de eerste reeks de ophanging van zijn Escort stuk en mocht meteen inpakken. Ook voor Jos Sterkens waren de reeksen een opeenstapeling van problemen: 'De eerste reeks gaf ik op toen de riem van de servobesturing eraf vloog. Dc Mondeo is gewoon niet in de hand te houden zonder stuurbekrachtiging. In de 2de reeks gebeurde opnieuw hetzelfde, zodat ik geen toptijd kon neerzetten. In de slotreeks reed ik verkrampt, omdat ik absoluut moest finishen. Zo stond ik pas op de derde plaats voor de Afinale'. In die finale startte Jos als een speer en de Mondeo kon Franssen en Van de Put makkelijk affiouden. Het belangrijkste nieuws viel op technisch vlak te rapen. De Mondeo kreeg een sequentiële versnellingsbak ingebouwd. een high tech snufje uit eigen huis. Hierdoor wordt opgeschakeld via een korte ruk aan de pook, terwijl terugschakelen gebeurt door de pook even terug te duwen. Met dit systeem, dat ook in

het WK Rally al goed ingeburgerd is, kan raizendsnel geschakeld worden. Dat die versnellingsbak goed is, werd bevestigd door Armin Schwarz. de Duitse fabriekspiloot van Skoda Motorsport in het WK Raily. Tijdens een demonstratie ten voordele van gehandicapten in Sankt Vith, testte hij de Minderhoutse Ford Mondeo. 'Ik voel helemaal geen verschil met dc hak van de officiële Escort van Ford Motorsport,' was zijn commentaar na zijn proefrit. Een groot compliment voor het team. Het evenement, The Spirit of Speed, werd gebruikt om de ophanging verder af te stellen. Na de wegliggingsprobleinen in Maasmechelen, werden andere veren gemonteerd, waardoor het onderstuur tot het verleden behoort. Jos Sterkens is klaar voor het eerste Europese treffen in Oostenrijk (HVO).

Uitslag: Sterkens (Ford Mondeo Cosw) Franssen (Subaru lmpreza) Van de Put (Ford Escort WRC) Ludo 1-lelven (Ford Puma Maxi) Geraerts (Ford Escort Cosw) Ver Eecke (Ford Escort WRC) Achten (Nl Nissan Sunny GTi-R)

Op 30 mei 1999 is hel weer zover. Brussel zal op die dag weer overspoeld worden door de joggers. Die dag is liet immers weer de 20 kilometer door onze hoofdstad. Zij die er reeds bijwaren weten wat het is om met 20.000 lopers en loopsters klaar te staan op het Juhelplein om de start te nemen in de grootste Stratenloop in België. Het parcours van de loop doet mooie delen van Brussel aan. Na de start in het Juhelpark gaat het bergaf richting Schumanplein waarna de heklimming van de Wetstraat volgt. Eens je daar boven gekomen bent, gaat het rechtsaf richting Koninklijk Paleis. Naast het beursgebouw gaat het dan richting Louisalaan waar een paar nijdige tunneltjes de spieren wat gaan pijnigen. Als je deze gepasseerd bent kom je in de rust van het Terkamerenbos terecht. Dit bos wordt niet voor niets de long van Brussel genoemd. Het is echt een lust om hier door te lopen. Hierna volgt de afdaling naar Hertoginnendal, de plaats waar onze ministers vele nachtelijke en andere uurtjes doorbrengen. Ondertussen zitten we reeds op kilometer 15. Nog even volhouden dus en vooral niet forceren want op kilometer 17 begint de klim van de Tervurenlaan, niet echt steil maar wel lang. Geen nood echter want wanneer je op het Montgomeryplcin komt zie je in de verte reeds de bogen van het Juhelpark staan. Nu nog ongeveer anderhalve kilometer in dalende lijn en dan bereik je moe maar voldaan de verlossende eindstreep. Duizenden toeschouwers zullen je trouwens vooruitschreeuwen op dit traject door Brussel. Zoals we al enkele jaren doen zullen we ook dit jaar weer met een bus naar Brussel rijden. We hebben daar voor de bus een voorbehouden parkeerplaats in de huurt van vertrek en aankomst. De start van de wedstrijd wordt om 15.00 uur gegeven. Daarom is het toch nodig om te vertrekken om 11.45 uur. De lopers en loopsters hebben dan nog voldoende tijd om start en aankomst te verkennen en om de spieren op temperatuur te brengen door even in te lopen. Als iedereen binnen is zullen we rond 18.00 uur terug richting Hoogstraten rijden zodat we op een mooi uur terug zijn. Omdat een bus nu eenmaal niet voor niets rijdt vragen we 350 fr. per meerijdende persoon. Schrijf je tijdig in, vol is vol.

Voor alle verder inlichtingen of inschrijvingen neem je contact op met Jan Hendrickx, Loenhoutseweg 25, 2320 Hoogstraten telefoon 03/314.39.66. 43


SPORT

Wel voetballen, niet drinken

De Blauwe Duif HoeiieI de lente nog maar pa.s in het land is, werden reeds op 7 maart de duiven voor de eerste keer gelost. Dat de lange winterslaap deugd heeft gedaan, zien we aan de eerste uitslagen. De bekende namen van vorig seizoen sieren weer de kop van de rangschikking.

i.

De oude duiven vlogen al op 7 maart met zijn 125 vanuit Boom richting Hoogstratcn. WeertsJanssens uit Hoogstraten stal de prijs. Op 14, 21 en 28 maart vertrokken diezelfde vogels uit Quiévrain, respectievelijk met z'n 162,90 en 263. Achtereenvolgens ging de palm naar Walter Coertjens, Gerard Herrijgers en Louis Van Bergen. Vanaf 4 april mochten ook dejaarduiven meedoen. Jet Haest uit Wortel tekende als eerste bij deze categorie. Louis Van Bci gen opnieuw bij de oude duiven. Op 11 april was het de beurt aan Jan Aerts uit Rijkevorsel in heide reeksen. Op 18 april werd ook vanuit Noyon vertrokken. Zowel hij de oude duiven als bij de jaarduiven won Jan Goris. Op Quiévrain was het beide keren raak voor Jef Haest.

Motorcross Moet er nog waler zijn ??? Voor ons in ieder geval niet !! Zeven crossen zijn letterlijk in het water gevallen en dat is meer dan genoeg! Het begon nochtans zo mooi in Grobbendonk. Het had flink gevroren, waardoor de omloop er 's morgens keihard bijlag. Maar de zon was al vlug van de partij en toverde 's middags alles om tot een zware, zanderige omloop. Die eerste cross is altijd iets speciaals. iedereen heeft er evenveel zin in en de zenuwen steken bij de crossers weer een beetje meer de kop op. Sommigen hebben een nieuwe motor, anderen zijn overgegaan naar een andere reeks. Wat telkens toch voor heel wat verrassingen en aanpassingen zorgt. Dat hield onze jongens echter niet tegen om toch enkele mooie prestaties neer te Letten. Guy Van Gestel, na twee jaar bij de seniors met een Honda 250cc gereden te hebben, rijdt nu met een Suzuki 125cc bij de internationalen. Guy moest kiezen tussen de inters 125cc en de inters 250/500cc. Guy zag het wel zitten om terug op een 125cc achter het starthekken te staan. De eerste reeks in Grobbendonk werd hij al meteen als elfde afgevlagd, de tweede als l9de. Ronny Donckers is aan zijn derde jaar begonnen bij de nieuwelingen 250cc B. Nu maar hopen dat hij op zijn nieuwe Suzuki meer geluk mag hebben dan vorig jaar. In Grobbendonk ging het alvast heel goed. Alhoewel,... bij de start van de eerste reeks werd hij in de eerste bocht klem gereden. Ronny reed vlot, van bijna helemaal achteraan, terug naar de achtste plaats, tot zijn conditie hem parten begon te spelen. Toch wist hij nog als tiende voorbij de zwart-wit geblokte vlag te rijden. De tweede reeks ging nog beter en Ronny finishte als zevende. Goede start van een nieuw seizoen zou ik zo zeggen! Dirk Van Dijck heeft zijn Honda geruild voor een Suzuki om opnieuw bij de seniors 2501 SOOcc te starten. Het starten was voor Dirk alvast geen probleem in Grobbendonk. Beide reeksen reed hij vlot naar de tweede plaats, spijtig genoeg was zijn conditie nog niet goed genoeg om dit vol te kunnen houden. Tijdens een van de laatste ronden maakte Dirk enkele

ri

foutjes en werd nog 15de. De tweede reeks finishte Dirk als 25ste, wat hem een 1 9de plaats opleverde in de eindstand. David Roeffen gaat dit seizoen Dirk gezelschap houden bij de seniors. David moest overstappen naar de seniors, wat natuurlijk een hele aanpassing is. Op 31januari had David in ieder geval niet veel geluk. Door een valpartij moest hij als laatste achter de 45 andere crossers aan. Spijtig dat hij nog maar enkele ronden had om iets goed te maken. David werd de eerste reeks als 37ste afgevlagd. De tweede reeks ging veel vlotter, ondanks de zware omloop, en David finishte als 20ste. En toen kwam de zondvioed!! Regen, regen, en nog eens regen, met af en toe een sneeuwbui. Twee maanden later werd het eindelijk een beetje droger. In Arendonk was het terug enigszins bekwaam om de motors buiten te halen. Maar op een maïsveld met enkele springbergen terug beginnen na twee maanden, is alles behalve gemakkelijk. Dit resulteerde dan ook in verschillende valpartijen en veel pijnlijke onderarmen. David Roeffen moest na een valpartij bij de start van de tweede reeks opgeven door een pijnlijke arm en een defect aan zijn Honda. Tijdens het paasweekende werd zondag en maandag in Reet gereden. Onze "Hoogstraatse crossers" waren echter nog niet echt in vorm. Het starten ging bij alle vier goed, maar het volhouden was een ander paar mouwen. Bij Ronny Donckers ging het goed fout. Ronny verloor zondag tijdens de eerste manche even de controle over zijn stuur waardoor hij zijn knie blesseerde. Werk aan de winkel voor de dokters en verplegers ter plaatse. Ronny kreeg enkele hechtingen in zijn knie, maar mocht nog wel crossen. Na lang twijfelen besloot hij dan de tweede reeks toch maar te rijden. Achteraf gezien de verkeerde keuze, want de laatste ronde raakte hij met diezelfde knie enkele palen. Het gejodel dat toen volgde kunnen jullie je wel voorstellen zeker?!? Met een zwaar gekneusde knie moest Ronny op paasmaandag zijn Suzuki aan de kant laten staan. Spijtig want Reet is één van zijn

favoriete parcours. Iedere crosser heeft wel een omloop waar hij heel graag of liever niet op rijdt. Zo staat bij Guy Van Gestel Wuustwezel onderaan zijn lijst van lievelingsparcours. Toch zeker wanneer het er zo zwaar en modderig bijligt als op elf april. David en Dirk daarentegen waren in hun nopjes. Zo dicht bij huis, zoveel vrienden en kennissen die kwamen supporteren. Beiden stonden ze extra gemotiveerd aan het starthekken. Bij David begon het alvast goed, na de eerste ronde op de vierde plaats rijden is niet niks. Wel spijtig dat hij toen zijn tempo moest aanpassen en steeds verder afzakte. David wist toch nog vol te houden en werd als 14de afgevlagd. De tweede reeks nam hij een slechte start en kon vanwege de slechte omstandigheden niet veel meer goedmaken. Wij hopen dat het stilaan genoeg geregend heeft en dat de zomer mag beginnen. We wanna bite the dust!!!

Uitslagen van de crossen van de voorbije maanden: 31/1 Grobbendonk, 7/2 Lommel, 14/2 Tessenderlo, 21/2 Fernelmont, 2812 Lummen, 713 Wommelgem, 14/3 Tessenderlo, 21/3 Meerhout, 28/3 Arendonk, 4-5/4 Reet, 11/4 Wuustwezel.

3111 7/2 14/2 21/2 28/2 7/3 14/3 21/3 28/3 4/4 5/4 11/4

Ronny Guy

Dirk

David

8

15

19

29

14

30

26

16 13 13 17

27 24 27 16

/

afgelast afgelast afgelast /

afgelast 20 / /

14

29 23 26


SPORT

Achtels zangkoor in het zilver liet was enkelejaren stil geweest in dc St. Antoniuskapcl van Achtel. Het oude mannenkoor verloor i.ijn begeleider toen Louis Doms slecht te been werd en niet meet op het hoogzaal geraakte. Toch kwam er in 1973 een nieuw geluid. Intussen mochten -

mliii

-

ta het concilie ook vrouwen in het kerkkoor zingen. Zo kreeg de nieuwe dirigent, de \ntwerpse jurist Jozef den Haerynck, spoedig een zanggroep bij elkaar. Vermits men ooral liturgische liederen zou zingen, koos men voor een specifieke naam: Cantorij .int-Antonius Achtel. De jongeren verzorgden op de feestdagen de instrumentale beeeleiding met fluiten, strijkers en orgel. Dit alles is nu 25 jaar geleden begonnen zodat liet jubileumjaar werd besloten met de huldiging van verdienstelijke leden: voorzitster Fresa Mertens en dirigent Jozef den Haerynck ontvingen het zilveren ereteken Pro merito' (voor meerdere verdicnstcn). De koorfederatie Het Madigraal verstrekte ook nog een zilveren ereteken aan de werkers van het eerste uur: Maria Brughmans, Maria Dries, Liza Geens en Magda Krols. Koorleden met 15 jaar dienst ontvingen een bronien medaille: Christinne Mertens, Monique Stessels en Annie van Aert. Deze feestelijke viering werd natuurlijk opgeluisterd door de cantorij en voorzien van een deugdelijkr- rirplit Fr waren ook nog toespraken en felicitatica voor het toch wcl unkk kit dat 70 een kleine genicenschapakAchtel een dereelijk iangkoor bezit. (JB)

n

-

glò lw ~ m

Cantorij Sint-Antonius Achtel

Ongevallen Zonda 21 1 w1a11 nut 01.2()1I bntste aan dc Gelmelsiraat te Hongsiraten de auto bestuurd door Nicy Brants 2 Ij) uit Kontich, met de auto bcstuurd door Geert van Overmeiren (29j) uit

Oudenaarde. Er was lichte schade. Zaterdag 27 maart om 0.40u reed aan de steenwcg op Hoogstraten te Merksplas een auto tegen een boom. Jo Brosens (22j) Worteldorp

werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Maandag 29 maart om 12.40u botsten aan de Katelijnestraat te Hoogstraten twee auto's. Jan Aernouts uit Brecht werd hierbij licht gewond.

l)e gehuldigden (v. 1. n. r.): Theresia Mertens, Jozef den Haervnck, Maria Dries, Maria Brughman.r, Magda Krols, Annie van Aert, Liza Geens, Christinne Mertens en Monique ,S'tessels.

Geiten-vijfling

Maandag 5 april om 13.30u botste aan de Langenberg te Wortel de auto bestuurd door Wim vd Heuvel (20j) uit Rijkevorsel met de auto bestuurd door Petrus Goormans (76j) uit Ravels. Afgezien van de zware schade werden Petrus Goormans en zijn passagierster Simone Mertens (75j) licht gewond. Dinsdag 6 april om 21.00u reed Jeroen Tackx

(19j) uit Minderhout met zijn auto aan Voort te Meerle tegen een afsluiting en daarna tegen de gevel van het huis bewoond door Frans Jansen uit Meerle. Jeroen Tackx werd licht gewond. De schade was aanzienlijk. Donderdag 8 april om 9.30u botste de auto bestuurd door Hendrik Jansen (86j) uit Hoog-

straten met de auto bestuurd door Marleen vd Bogerd (35j) uit Hoogstraten. Er was zware schade. In de nacht van vrijdag op zaterdag 9-10 april verloor de chauffeur van een racewagen de controle over het stuur en geraakte van de weg aan de Bergenstraat te Minderhout. Jacob Aerts uit Hoogstraten werd hierbij gewond. De wagen werd zwaar beschadigd.

Bij de familie Brosens-Mertens aan de Houtelweg in Rijkevorsel werd deze flinke geiteni'ijflinç geboren. Ook voor de kinderen Rat iël, Nathalie en Jasper was het een hele hele te,iis.

Zaterdag 10 april om 22.45u slipte de auto bestuurd door Liesbeth van Riel (23j) uit Beerse en belandde in de gracht. Het ongeval gebeurde aan Keirschot, Rijkevorsel. Vermoedelijke oorzaak: slijk op de openbare weg. Liesbeth van Riel werd licht gewond.

45


Vrijdag 14 mei 1999

Kroeg & Blues Hoogstraten

91

Fusieswing Welke groep speelt waar? Pants Down Spankin' (B) - Tapperij Anders Dit drietal noemt zichzelf de nieuwste revelatie in de entertainment-business en dat klopt misschien nog ook! Pants Down Spankin' brengt een sprankelende cocktail van genres zoals rockabilly, psychobilly, blues, swing en fun rock' nroll. Van zodra Wim Bon jean ("Spook") met zijn Fender Telecaster-gitaar, Johan De Schutter ("Jack The Nipple") aan zijn staande bas en Tim Hendrickx ("Wuzzy") aan zijn Tama-drumstel plaatsnemen op een podium, wordt er gegrooved, geshaked en gebounced van de eerste tot de laatste seconde. Bovendien voorzien de groepsleden hun kapsel altijd van een flinke dosis brillcream, ze hebben de kraag van hun hemd bij voorkeur omhoog staan en ze dragen graag puntige laarzen, dus alle toeschouwers in Tapperij Anders zullen zich ongetwijfeld onmiddellijk terug in de jaren vijftig wanen. Lets rumble!

Fifty Foot Combo (B) - Cahier de Brouillon Hun roots liggen in de Surf. Later kwamen daar exotica en lounge hij. B-films, hot rods, tattoos, sciencefiction en Pulp Fiction? Je hoort het allemaal in de muziek van Fifty Foot Combo. De groepsleden zijn sterk beïnvloed door de instrumentale tradities van de jaren '50 en '60, en daaruit diepen ze eigen songs en covers (The Trashmen, Link Wray, The Ventures, Atlantics) op. Door middel van vetkuiven, speciale kostuums, dia's en de niet te versmaden gogo-girls wordt bovendien de juiste sfeer perfect opgeroepen. Deze uitbundige bende stond al naast vele internationale geestesgenoten op het podium (waaronder The Cramps), en heeft naast een EP en de LP "Go Hunting" ook een split-CD met Stuffed Babies On Whcels op haar palmares staan. "Suurfinn Biirrrdd!" ... in Cahier de Brouillon heersen de waves!

Roland (B) - Bizar In het begin van de jaren zestig inspireerde de blueslegende John Lee Hooker hem om zelf muziek te gaan maken, en al gauw groeide Roland uit tot onze nationale bluesheld. Com-

Live muziek in 6 cafés in Hoogstraten Een klein en fijn initiatief, maar toch al een gevestigde waarde. Kroeg & Blues Hoogstraten 1999, de dertiende uitgave, is een feit. Gevestigde waarden hebben het voordeel dat ze een trouwe aanhang genieten, en een goeie basis bieden om her en der leuke veranderingen aan te brengen. Het voornaamste is echter: zak 's lekker door! Er zijn 6 kroegen en cafés die meedoen, waarbij sommige gingen maar andere kwamen... mercieel succes heeft hij nooit echt gekend, maar over het onvoorwaardelijke respect van alle muziekkenners beschikt Roland wel. Zijn carrière is dan ook bepaald indrukwekkend te noemen! Hij zat in de live-band van de Ierse gitarist Rory Gallagher tijdens de jaren zeventig, tourde over de gansc wereld met zijn eigen band The Bluesworkshop en vormde samen met Arno in de jaren tachtig het brein achter Charles et Les Lulus. Op zijn solo-platen weet hij telkens te tonen dat hij nog altijd goed meekan met zi.jn tijd, maar zijn reputatie heeft deze eigenzinnige klassemuzikant vooral te danken aan zijn live-optredens. Roland is immers in de eerste plaats een performer, en dat zullen de mensen in Café Bizar geweten hebben!

Lost Romeo (B) - 't Verschil Dit project verrees pecies eenjaar geleden uit de as van de bluesgroep Blunder Bus. Zanger en slaggitarist Johan Peeters en contrahassist Jef Van GooI verzamelden vijf andere muzikanten met een gemeenschappelijke passie voor swingblues met een jazzy sfeertje en New Orleansinvloeden: Gert Peeters (keyboards), Karl Ceustermans (leadgitaar), Tirn Cole (drums), Sven Versmissen (elektrische bas), en nog een saxofonist. Hun muzikale achtergrond varieert van pure blues tot bluegrass en zelfs minimalistische muziek, en dat heeft een verrijkend effect op de muziek van Lost Romeo. Grote voorbeelden heeft dit 7-koppig gezelschap niet, maar er zijn wel invloeden te bespeuren van G Love & The Special Sauce en van de Amerikaanse crooner A.J. Croce. Lost Romeo speelt bovendien slechts occasioneel een cover (en dan nog liefst iets van Tom Waits), dus in 't Verschil zal het er origineel aan toe gaan!

Desperated Company (B) - Quest In 1967 start dit verhaal. Bals en later zelfs festivals worden platgespeeld. "Higher" en "Someone's Loving Me" spelen in het achter hoofd van wie nu de vijftig nadert. De groep wordt in 1990 opnieuw opgericht, met twee leden van de oorspronkelijke kern: Rik Ooms (zie ook nog Floeren Aap) en Ed Maes (zie ook nog Hassle). Vele optredens en jaren verder speelt de groep nog altijd goed in het gehoor liggende covers, precies zoals in het prille begin. Desperated Company staat onveranderlijk garant voor optredens met veel ambiance, en daarmee heeft de groep niet alleen in de Kempen maar ook ver daarbuiten zijn sporen verdiend. Op het repertoire van de groep staat recent coverwerk (gaande van Nathalie Imbruglia tot Lynyrd Skynyrd), maar wellicht zullen de registers van de Beatles, sixties en seventies tijdens de lange nacht in de Quest eveneens worden opengetrokken!

Louisiana Radio (NL) - 't Hoekske Met nogal wat wortels in de Nederlandse bluesgroep Homesick & The Backstabbers is Louisiana Radio sinds 1990 op de planken actief. Het repertoire bestaat uit cajun, zydeco en accordeon-blues uit de swamps van de zuidelijke Verenigde Staten en het grensgebied met Mexico. Hun belangrijkste voorbeelden zijn Lee Dorsey, Wayne Toups, Los Lohos en uiteraard de klassieken zoals Clifton Chenier en Flaco Jimenez. In twee jaar tijd hebben Hans de Vries, Onno Kuipers, Arihur Bont en Rob Verheern met hun band op alle grotere festivals in Nederland gestaan, inklusief het Northsea Jazz Festival. De recente CD "Four-and-a-half"' geeft heel goed weer hoe de concerten van Louisiana Radio steeds weer uitmonden in dampende, swampende bayou-parties, maar in 't Hoekske kanje het zelfheleven tijdens Kroeg & Blues 1999 1 .

Practisch: Prijs: 350 BEF Gratis vervoer tussen de verschillende lokaties Organisatie: Cahier de Brouillon Info: Tel +3233143264, Fax +3233146254 E-mail Cahier@mail.dma.be . Website http:// bewoner.dma.be/Cahier/

30 jaar jeugdhuis 't Slot in Wortel U vindt het volledige programma in onze kalender en in de Wortelse rubriek. Twee groepen die daar optreden zetten we even in de kijker.

donderdag 13 mei om 20.00u: Plane Vanilla Twee topnamen in één groep. Robert Mosuse (van o.a. The Radio's) en Vincent Goeminne (van o.a. The Dinky Toys) hadden het zalige idee iets samen te doen voor de zomerfestivals. Het werd Plane Vanilla. Ze spelen niet enkel de hits van de Radio's en de Dinky Toys, maar ook een pak nieuwe eigen songs en opwindende covers. Voor als het feest mag zijn.

zaterdag 15 mei om 20.00u: The Kids: De legendarische Antwerpse groep begint in '98 in een nieuwe samenstelling opnieuw op te treden nadat ze zo'n 20 jaar geleden hun eerste optredens deden. Enkel Ludo Mariman en Luk Van De Poel blijven over van de originele groep. Drummer Cesar Janssen is ondertussen een veelgevraagd drummer geworden hi .j o.a.


FUSIES WING Raymond van het Groenewoud.Dertien maart van dit jaar werd een live concert opgenomen waarvan een EP uitgebracht wordt. Samenstelling van de groep nu: Ludo Mariman (zang. gitaar) - Pieter Van Buyten (bas) - Luk Van De Poel (gitaar) - Frankie Saenen (drums. ex-Scahs)

Cahier voor Kosovo Het probleem in de streek rond Kosovo is morgen nog niet opgelost. Als jongerencafé willen wij niet stil zitten. Daarom organiseren wij op zaterdag 15 mei e.k. een fuif ten voordele van de vluchtelingen uit Kosovo. De inkomsten worden integraal overgemaakt aan de N(;o's (Artsen zonder grenzen, Rode kruis,...) Wanneer: zaterdag 15 mei - 20.00 uur waar: Cahier De Brouillon, Vrijheid 84, 2320 Hoogstraten Inkom: 100 bfr (integraal naar de vluchtelingenorganisatie) Tapinkomsten: worden integraal overgemaakt aan de vluchtelingenorganisaties Info: 0313143264

Marckriver Jazzclub nodigt uit: Zaterdag 8 mei sluit het 23ste seizoen van de Marckriver Jazzclub. Op algemene aanvraag is het de club gelukt een fameuze band terug naar Hoogstraten te halen. Inderdaad, in 1997 was de 'Worldchampion of New Orleans Jazz' reeds te gast in een uitverkochte Marckriver Jazzclub. MAX COLLIE RHYTHM ACES uit Engeland worden op zaterdag 8 mei verwelkomd in de Wachtzaal aan het Van Aertselaarplein. Om 21 uur wordt het startsein gegeven voor een wervelende trein van hot jazz, gospel, spirituals, ragtime, cake walk, stomps en fun music. Max Collie is ongetwijfeld ecn van de laatste grote internationaal bekende New Orleans Jazz muzikanten. Geboren in Melbourne, Australië, deed hij zijn ervaring en vorming op in vele lokale jazzbands alvorens professioneel muzikant te worden. In 1960 stichtte hij zijn eigen band en trok op tournee door Europa, telkens weer terugkerend naar Kimigs Road, Chelsea, zijn nieuwe thuisbasis, om ook op zijn manier een steentje bij te dragen aan 'Swinging London'. Snel slaagde hij erin om nummer 1 te worden. Er mag niet vergeten worden dat de zeventiger jaren een enorme interesse kenden voor de oude stijl-jazz. Max Collie kwam met zijn vernieuwde aanpak net op tijd. Hij maakte de ene succesvolle plaat na de andere en verkocht ze als warme broodjes. De Max Collie Rhythmn Aces is één van de laatste continu rondtrekkende jazzbands. Toch besloot Max Collie om een tijdje ter plaatse te blijven om de Jazz Revue in Engeland wat nieuw leven in te blazen. Hij creëerde de 'New

Orleans Mardi Grass' , een show waarmee hij reeds 600 voorstellingen haalde. Pete George, Amerikaans jazzcriticus, vertelt het volgende : "Zelfs de allerbeste muzikanten van vandaag zijn niet in staat het geluid van de M.C.R. Aces, uniek in zijn soort, te evenaren. Geen enkele groep artiesten, hoe individueel getalenteerd ook, kunnen die authentieke jazzstijl naar voren brengen als ze niet dag na dag samen spelen, repeteren, elkaar kennen en begrijpen. Dank zij hun enorme toewijding voor de muziek hebben zij een soort muzikale perfectie bereikt." Je moet het persoonlijk beleven om te kunnen zien en horen hoe Max Collie de spirit van de gouden tijd tot leven kan brengen. Geen enkele opname kan een live optreden evenaren. De bezetting van de groep ziet er als volgt uit Emile Martyn. drums; Denny Ilett. trompet; Count John McCormack, bas; Gabe Essian, klarinet en zang: David Brashford, banjo en zang: en uiteraard Max Collie, trombone en zang. Zaterdag 8 mei om 21 uur in de Wachtzaal.

Meer-Roots '99 Reereatiedoinein De Mosten Mcer-i-loogstraten E19 afrit 1 Pinksterzondag 23 mei 19 uur The Nightporters (UK) Presentatie nieuwe CD - Zuid-Engelse Rythm & Blues The Seatsniffers (b) Razend populaire Belgische Rock 'n roll band The Blazers (usa) Texaanse Rootsrock met nieuwe CL) slechts 2 concerten in België The Whodads (b) Afsluiter/partij hand (12 pers!) MamboSurf-Lat in-party Voorveikoop 400 hf Infotel. 03 319868 Hoogeind 74 h, 2321 Meer Overdekte muzieknacht met parking en kampeerweide - kids-14 j gratis! - muziek en info-stands - eetkafee.

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand 47


Feest op zaterdag 1 mei

10 jaar VELT-Noorderkempen VELT vierde niet enkel zijn 25-jarig Nationaal bestaan (Zuiderpershuis in Antwerpen op 18 april). Ook de plaatselijke afdeling VELT Noorderkempen viert haar 10-jarig bestaan. Misschien was je erbij toen het begon op 1 mei 1989. De wieg stond onder de vers geplante meiboom op het erf van De Schalmei in AchtelRijkevorsel. Wie er toen bij was, bewaart hieraan nog onvergetelijke herinneringen. Reden genoeg dus om dit te vieren samen met de leden, vroegere bestuursleden en alle sympathisanten. De meiboom staat er nog en ze willen dit 10-jarig bestaan uiteraard vieren op dezelfde plaats. Wat is VELT? VELT staat voor "Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze". De visie van onze vereniging gaat dan ook verder dan enkel het aanzetten van de leden tot consumptie van biologische groenten en fruit, dus zonder chemische hulpmiddelen. Ecologie gaat immers over de betrekkingen tussen dieren, planten, mensen en hun omgeving.Dit heeft tot gevolg dat ecologie niet alleen te maken heeft met onze gezondheid en welzijn, maar ook met de gezondheid en welzijn van onze medemens, in onze directe omgeving maar ook op onze planeet, de aarde. In het kader van deze visie:

- ondersteunt VELT de campagne "10110 voor Biologische Landbouw" - publiceert boeken over ecologische voeding, siertuinen, land- en tuinbouw - richt plaatselijk voordrachten, lessen en activiteiten in rond deze thema's - publiceert het tweemaandelijkse tijdschrift "Seizoenen" met allerhande tuintips en ecoweetjes - promoveert het thuiscomposteren van GFTafval

Feestprogramma: Kinderanimatie, Ecomarkt/Biomarkt, Infostands rond ecologie, Muzikaal optreden door groep Florestan en dans rond de meiboom, stand geneeskrachtige kruiden (RenĂŠ De Vrij), VELTspel. Iedereen, ook niet-leden die de ecologische gedachte genegen zijn, zijn van harte welkom. Worden speciaal uitgenodigd: alle huidige leden, oud-leden, vroegere bestuursleden, leden en bestuursleden van andere VELT-afdelingen. De feestactiviteiten vinden plaats op zaterdag 1 mei vanaf 13.00u in "De Schalniei", Achtel 83

a in Rijkevorsel. Nadere informatie aangaande VELT, deelname aan de eco/bioinarkt of feestprogrammatie bij Jan Horsten (3 14.22.15) of Huibrecht Provoost (3 14.38. i6)

Lidmaatschap, inclusief abonnement "Seizoenen" kost 600 fr

Velt-Noorderkempen Zaterdag 1 mei Viering 10 jaar Velt-Noorderkempen in " De Schalmei" in Achtel vanaf 13.00u. Meer inlichtingen elders in dit blad.

Zondag 9 mei "Tuinieren met compost, zonder spitten" Praktijkies bij Veitlid en compostmeester JefGoeyvaerts, Varenstraat 11 in St Lenaerts. Ook niet-Veltieden zijn welkom.

Zondag 16 mei Natuurwandeling rond het ven "De Goudberg" in Strjbeek (Nederland) onder leiding van gids Jos Vorsselmans. Vertrek om 9.30 u aan het dorpsplein in Minderhout. De wandeling eindigt rond 11.30 u. Ook niet-Veltieden zijn welkom.

Zondag 30 mei van 10.00u tot 17.00u Velt Open Tuinen Dag. Mogelijkheid tot bezoek met rondleiding in de aantrekkelijke biologische moes- en fruittuin (ca 3.000 m 2 ) bij Guy Augustijns, J. Cardijnlaan 1 te St Lenaarts. Gratis toegang voor iedereen. Meer inlichtingen H. Provoost, 3 14.38.16

11

Op 26 mei mag u de nieuwe MAAND verwachten. Kopij verwachten wij op woensdag 12 mei. Op zondag 16 mei de laatste nieuwsjes over sport en dorp. Dank u.

48

I)tIF

een demonstratie!

LAURYSSEN ELECTRONICS Minderhoutdorp 29c - Hoogstraten


Plant van de maand mei: Viburnum opulus 'Roseum': De zoete geur van het voorjaar In het voorjaar kunnen geurende struiken en bomen uw tuin tot een lusthof maken. Dat is niet alleen mooi voor het oog, uw neus wil immers ook wat. Er zijn talrijke heesters die in de warmer wordende zon een heerlijke zoete geur verspreitIen. Vooral bij een zithoek in de luwte zorgen deze struiken voor een aangenaam vertoeven. Een heel geschikte plant hiervoor is de Plant van de Maand mei, Viburnum opulus 'Roseum'. Deze is redelijk winterhard en bloeit van mei tot juli. Vanwege de vorm van de bloemtrossen is 'Roseum' vooral bekend onder de naam Sneeuwbal'. De mooiste van allemaal Van de Viburnum bestaat een groot aantal soorten en variëteiten. Er zijn zowel lage als hoge heesters, waarvan sommige wintergroen zijn. De meeste variëteiten hebben roze bloemknoppen. De bloemen verkleuren naar Wit als ze zich openen en verspreiden een heerlijke zoete geur. De Viburnum-familie is verwant aan de Kamperfoelie, wat waarschijnlijk al meer over de geur van de bloemen verraadt. Vihurnuni opulus 'Roseum' is een van de bekendste en misschien wel de mooiste cultivar van alleiiiaal. Deze struik kan zo'n 3 tot 4m hoog worden en bloeit heel lang en uitbundig. Hoewel je dat niet zou verwachten, komt dat doorbloeien doordat de bloemen van de •Roseum' steriel zijn. Er wordt geen energie gestoken in de ontwikkeling van zaden, maar de hloei gaat vrolijk verder.

bol verspreiden een heerlijke, heel chique geur. Viburnum x bodnantense vormt een struik van 2,5m hoog en laat in de herfst zijn blad vallen. De struik heeft dieproze bloc mknoppen die lichter van kleur worden als de bloemen zich openen. Deze bloemen verschijnen al vanaf oktober, maar de hoofdbloei vindt plaats in februari en maart. Viburnum x burkwoodii wordt 2m hoog en is half-groenblijvend. De glanzende donkergroene bladerend van deze soort kleuren in de herfst gelig tot oranjerood. De roze bloemen verschijnen in maart in bolle schermen en geuren sterk.

Broederlijk delen

Elke tuingrond De Viburnum opulus stelt weinig eisen aan zijn standplaats. De plant groeit over het algemeen goed in elke goed bemeste tuingrond. Ook maakt het niet uit of hij in de volle zon of in halfschaduw staat, als hij maar geen ochtendzon krijgt. l)e 'Sneeuwbal' heeft wel een duidelijke voorkeur voor een wat vochtige standplaats. Op droge plaatsen heeft de plant namelijk veel last san bladluizen. Jaarlijks uitdunrien van deze Viburnum is niet nodig, hooguit kunt u in het voorjaar dode takken uit de plant knippen. Als de bloemdracht in de loop van de jaren wat tegenvalt, dan heeft de struik mogelijk een tekort aan voedingsstoffen. Om dit te verhelpen kunt u het beste in het voorjaar een lddg uiiiposl of een beetje droge koemest op de grond aan brengen. Droge koemest is in korrelvorm in plastic zakken te koop bij uw tuinspecialist.

os

45

Regeno Iltig

(0

/oiuI niou, toe/t enh//ousIa.st loot

Niet uit zaad

tg

Zoals al aangegeven is Viburnum Roseum steriel. De cultivar vormt geen vruchtjes en kan daardoor niet uit zaad opgekweekt worden. Om de struik te vermeerderen snijdt de kweker tekken van dc plant en laat deze wortelen in vochtige compost. Een andere vermeerderingsmethode is door afleggen. Daar voor worden takken van de Sneeuwbal naar de grond gebogen en wordt er een steen opgelegd. Na verloop van tijd vormt een tak uit zichzelf ui telijes op her laagste punt. Dc tak wordt dan t! geknipt en de kweker heeft weer een nieuwe I ant.

Wk

/

Ë'

Een aanwinst voor uw tuin Behalve de 'Roseum' bestaan er nog heel veel andere interessante Viburnum-soorten. Ze zijn alteitiaal geurend, maar vooral die meteen ronde

t

De Icet /i ic

// vwlde pot Ii

49


KALENDER

Op stap ïn..

BROUWERSHUIS RESTAURANT BRASSERIE

FËEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES

HOOGSTRATEN Zaterdag 1 mei : 25 JAAR GEHANDTCAPTENDAG. tussen 10 en 20 uur, Klein Seminarie. Zaterdag 1 mei, zondag 2 mei en maandag 3 mei : BLOEMENTENTOONSTELLING, Begijnhofkerk, 10-18 uur (ma. 14-18 uur), toegang gratis. Zondag 2 mei : BEGIJNHOFFEESTEN 'Alle beghyn is vrouwelijk', tussen 10 en 18 uur, Begijnhof en Vrijheid. Vrijdag 7 mei : THEMAGESPREK 'De Begijnenheweging' door Monika Triest. 20 uur, Stedelijk Museuni, Begijnhof 9-10-11. Zaterdag 8 mei: CONCERT '1 Fiamminghi'. Sint-Catharinakerk, 20 uur, org. Rotary Hoogstraten-Kempen. CONCERT Max Collie and the Rhythm Aces, De Wachtzaal. 21 uur, org. Marckriver Jazzclub. Zondag 9mei: OPENDEURDAG in het Klein Seminarie, tussen 13 en 16 uur. Woensdag 12 mei : DANSFESTIVAL. Klein Seminarie, org. KBG, ml. 3 14.65.94. Donderdag 13 mei : OPENDEURDAG in het VITO, tussen 10 en 17 uur. Vrijdag 14 mei: KROEG EN BLUES Zaterdag 15 mei : wielerwedstrijd PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP BELOFTEN, begin om 13 uur, org. Koninklijke Veloclub De Lustige Wielrijders, omloop Thijsakker. CAHIER VOOR KOSOVO - FUIF Dinsdag 18 mei : DAGUITSTAP naar Delft, org. CRM. tel. 3 14.53.86. Vrijdag 21 mei : THEMAGESPREK over het restauratieproject Begijnhof, 20 uur, Stedelijk Museum, Begijnhof II. Zaterdag 22 mei: FAMILIALE IKO-WORKSHOPS, 14- 17 uur, op de Vrijheid, org. IKO (in vervanging van de tekenwedstrijd). Maandag 24 mei: PINKSTERMAANDAG. DAGUITSTAP naar Gent, org. Davidsfonds. Woensdag 26 mei : BLOEDINZAMELING, Gemeentelijke Basisschool, Gr. Elisabethlaan, 17.30-20.30 uur, org. Rode Kruis. Vrijdag 28 mei : THEMAGESPREK over het werk van Alfred Ost, 20 uur, Stedelijk Museum, Begijnhof 11. Zondag 30 mei: HEILIG BLOEDFEESTEN, met de gekende ingrediënten : tentoonstelling IKO, torenheklimming, processie, kermis.

50

Van Aert.selaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314,87,43

MEER 2 Mei: MEER MARKT. Aanvang om 9.00 uur in de Donkstraat in Meer. Organisatie Dorpsraad Meer. Thema: Kunst- en Lentemarkt. 23 Mei in de Mosten: MEER ROOTS-99. Popfestival. Zie fusieswing.

MEERLE Zondag 9 mei: SCHOOLFEEST met o.a. Vlaamse Kermis en 'Vrij Podium', Vanaf 's middags Zondag 15 mei: FIETSTOCHT naar Effen (NL), vertrekom 13.30 uophetGemeenteplein, org. BGHG WANDELTOCHT naar de Gougberg, 8 of 15 km, vertrek aan de parochiezaal tussen 9.00 en 14.00 u. org . KWB Zondag 23 mei: FANFAREFEESTEN vanaf 10.00 u in het Parochiecentrum, org. Fanfare St. Cecilia

WORTEL Zondag 1 mei: Fietszoektoeht (20 kin). Inschrijven en vertrek tussen 11.30 ti en 14.00 u aan het KLJ-lokaal 1. Pannekoekenfeest vanaf 14.30 u in het KLJ-lokaal. org . KLJ Zaterdag 8mei: Natuurwandeling met gidsen in de streek van het Merkske. Vooraf inschrijven hij R Sprangers, Prinsenweg 5, org. KWB Woensdag 12 mei: Viering 30 jaar slot, galabal mei verrassingen Donderdag 13 mei: 30 jaar slot, animatiespelen in de namiddag, 's avonds optreden van Q en Plane Vanilla Vrijdag 14 mei: 30 jaar slot. 60-80 party, dj Jacko Sound, optreden Under Pressure Zaterdag 15mei: 's namiddags play back voor de kinderen, 's avonds the Blue Chicken Slotband, King Prawn en The Kids Zondag 16 mei: 30jaar slot. Toeristische fietsen autozoektocht Zondag 23 mei: Tentoonstelling fotogroep 't Slot van 10.00 tot 19.00 uur Maandag 24 mei: Tentoonstelling fotogroep 't Slot van 10.00 tot 19.00 uur. Gezinstïetstocht, vertrek om 14.00 ii aan de Guld., org. BGJG

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 a, en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open sanaf 18 u.

1rncrsIiui irijIjt 183 hotîetratn

031314 6 6 65 Iri & 1at1,p

CAFE-BRASSERIF

DeGuidenCoppe

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17

151

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten. GORRENS WILLY-VERVOORT

Langenberg 14 . 2323 Hoogstraten-Worte Tel/ron 03 / 314 53 28

gd

Al 25 jaar een oase aan de Boomkes

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open donderdag (20 004. vrijdag, zalordag(19.00u) en zondag 13 300

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag. avond vanaf 18.00 u., zondagnarniddag vanaf 14.00 u.. zondagavond vanaf 20.00 a.

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64


Seatsniffers in De Mosten

My IkI1)StiI($iIh Zondag 16 mei: MEI BOOM FEEST in de Fir chiekerk en op het dorpsplein van 10 u. tot 17 u.,

org. Feestcomité Sint-Clemens. Zondag 30 mei: Om 13.00 uur op het dorpsplein. Hondendressuur door de Baarlese

hondenciub. Zondag 30 mei: FIETSDAG, rustige fietstocht van 60 km door KWB. Vertrek: 9.30 uur, Dorpsplcin. Meer info: F. Muesen, Markwijk4, tel. (03)31455 69.

nrp C4 L 1*4wj

HOOGSTRATEN

DE.

~

Gelmelstraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

Deze frisse jongens zijn op 23 mei te gast in De Mosten ter gelegenheid van Meer-

MEERSEL-DREEF

Roots.

Zondag 2 mei: Open Deur in St Luciakapel. van 14.00 tot 18.00 u. Zondag 2 mei, zegening van het beeld van PATER PlO, plechtige mis om 1 5uur.

Zaterdag 8 mei, GOUDEN BRUILOFT van Jan en Mit Van Ham, afhalen ten huize om 14u, eucharistieviering om 14u30. Zaterdag 9 mei, DAUWTRAPPEN van onze fanfare "Voor Eer en Deugd", vertrek om 6 uur aan de kerk.

Alle zondagen van 16 mei tot eind oktober, ROMMELMARKT op de Dreef van 9 tot 1 7uur.

UW GAZON EIST EEN HONDA.

1

1

CAFÉ DISCOBAR

'T FRTUIN .j

Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perfekt te onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taai gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna-verkoop u een perfekt funktionerende grasmaaier. Jarenlang. Honda. Altijd een perfekt resultaat.

1 1

âd.7,Yee4 62

HGS

e

Y1.2

G,kmZ

,

v el '

Womw

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel, 031314.41.15

IO1%T fl21

00

'N teei 04

oz!Z 4

3-r


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

T

CONTAINERDIENST

1

VAN SPAANDONK Hoogeind

54

MEER

2321

Tel. Fax

Ongevallen Brandweer 314.42.43

HUISARTSEN

Zaterdag 1 mei: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32. Hoogstraten. tel. 3 14.86.85. GSM: 095-54.86.85.

031315.74.46 03/315.88.35

squash

Ténnischib

Zondag 2 mei: DR. D. ROBBEN & DR. F. BUYTAERT, Leemstraat 42-A, Hoogstraten, tel. 314.38.48.

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

Zaterdag 8 mei: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 3 15.84.54.

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 te!. 031314.42.92

Zondag 9 mei: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desrnedtstraat 29, Minderhout, tel. 3 14.3 1.66.

.,

THv 340o92haal

Donderdag 13 mei: DR. L. VERMANDER & S. STAM, Meerleseweg 24-A, Meer, tel. 3 15.85.11.

Trrm

Zaterdag 15 mei: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A, Meerle, tel. 3 15.85.55. Zondag 16 mei: DR. STIJN FAES, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 3 14.50.10

SLAGERIJ br UL

Zo.:

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 3 14.50.93

Openingsuren: Di t/rn za: 8.30 1820 uur 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

122

Pluimveeslachterij

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03 / 315 70 16 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

74

Zaterdag 22 mei: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 315.87.15. Zondag 23 en maandag 24 mei: DR. LUC VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74.

155

Zaterdag 29 mei: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29. Meerle, tel. 3 15.84.54. Zondag 30 mei: DR. D. ROBBEN & DR. F. 0 UYTAERT. Leenistraal 42-A, Hoogstraten.

I'cperstiaat 2 Hoogstralen Tel. 0313141308

THUIS VERPLEGING straten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen. Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) JORIS BUYLE (3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (314.24.39)

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer. brons...) 1, Ii 1 ..

1'u.s VOei'Ji

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52

1

65

APOTHEKERS

Tot 7 niei: APOTHEEK LUYTEN. Minderhoutdorp4ü. tel. 314.40.74.

WIT-GELE KRUIS, 24 uur up 24. Vuur Hoog-

52

151

Van 7 tot 14 mei: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel. 314.60.04.

mode... Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 Ii 6c

Van 14 tot 21 mei: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, l-Ioogstraten, tel. 314.51.50. Van 21 tot 28 mei: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24. Zaterdagvoormiddag 22 mei: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 3 14.57.24.

Op 26 mei mag u de nieuwe MAAND verwachten. Kopij verwachten wij op woensdag 12 mei. Op zondag 16 mei de laatste nieuwsjes over sport en dorp. Dank u.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.