april 1999 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VIJFTIENDE JAARGANG, NR. 168 APRIL 1999 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

OP HET DAK VAN EUROPA

de h maand Een bijzondere bezige bij

4IIUI$

TOON DE BACKER

FTHUIS IN NIEUW-ZEELAND

H BABBEL OP DE HANDELSBEURS

Trice van Merode


VARIA

OPENBARE BIBLIOTHEEK H000STRATE N Jeugdieesproject 1999

Dirk Brac'ke ii, dc 6de kIucr. iniĂŻ Mcccle.

Het recept van de Hoogstraalse bibliotheek voor een jeugdieesproject is eenvoudig: breng 1 kind + 1 boek + 1 jeugdauteur bij elkaar. Vermeng dit in de klas met de bibliotheek. En je hebt gegarandeerd meervoudig leessucces en leesplezier. Voor dit leesproject dat wij voor kinderen van 6 tot 12 jaar met jeugdauteurs opzetten, vroegen we volgende auteurs in 1999 om medewerking: Geefl de Kockere, Dirk Bracke, Kolet Janssen, Martina De Ridder, Kristien Boeken en Patricia De Landtsheer. Het nieuwe jeugdleesproject loopt reeds volop. In het najaar van 1998 vroeg de bibliotheek de lagere scholen uit het Hoogstraatse of ze weer in het project wilden stappen. Grote respons opnieuw: 71 klassen van 8 basisscholen willen weer meelezen in het jeugdauteursproject. Kort voor Kerstmis vertrokken de gekozen boeken van de 6 auteurs naar de scholen. In de klas wordt er klassikaal gewerkt rond de gekozen schrijver. Soms wordt er ook individueel gele-

zen, via een beurtrol. Eersteklassers lezen het boek 'Ploef' van Patricia De Landtsheer, tweedeklassers lezen poĂŤzie van Geert de Kockere, de derdeklassers lezen 'Julie en Mattias' en 'Kapitein Seppe' van Martina De Ridder, vierdeklassers lezen Kristien Bockens 'Een doolhof in mijn hoofd'. 'Het geheim' van Kolet Janssen zal de vijfdeklassers bezighouden. En 'Een vlieg op de muur' van Dirk Bracke zal zeker de zesdeklassers aanspreken. De auteurs zullen eind februari en in de loop van de maand maart de Hoogstraatse bibliotheek bezoeken en met een aantal klassen rond hun boek werken. Zo kunnen 6 groepjes eersteklassers met Patricia de Landtsheer werken rond het boek 'Ploef' samen met Theater Edelweis. Of 8 groepen tweedeklassers met Geert de Kockere rond 3 gedichtenbundels. Vermits auteur',graag werken met kleine groc-

pen, kunnen niet alle klassen deelnemen aan de lezingen, maar toch 1 op 2 klassen die mee gelezen hebben, kunnen erbij zijn. Dus moeten we noodgedwongen selecteren. Om deel te nemen aan de auteurslezingen verwachten we een werkstuk dat in de klas werd gemaakt naar aanleiding van het lezen van het boek. Dat kan een tekening zijn, of een verhaal, een interview met de auteur, een boekbespreking, een strip enz. De werkvorm laten we vrij. Op basis van de werkstukken maken de bibliotheekmedewerkers met de auteur de deelnameselectie. De werkstukken van de klassen zullen ook tentoongesteld worden in de bib. Vanaf midden februari tot eind april kan u ook deze werkstukken bekijken in de jeugdbibliotheek. Wat u niet zal zien; de glunderende kindergezichten bij het lezen en het enthousiasme bij het contact met dejeugdauteurs. Elk jaar opnieuw doen wij het daarvoor.

EJie L 'Hovest

Huldiging personeel strafinrichting Merksplas 251 Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind 49 2321 Hoogstraten-Meer Tel. 031315 7566

Tijdens het personeelsfeest van de strafinrichting te Merksplas op zaterdag 6 februari werden de gepensioneerden Jan Brosens, Jos Elsermans, Frans Renders, Jan Timmermans, Louis van Leuven, Jules Verhuist en hun dames in de bloemetjes gezet. Jules Verhuist, Jan Wijnants en Roger Piuym werden gedecoreerd met het Burgerlijk Kruis 2de klas voor 335 jaar dienst Henri Baeten, Lizette Cocquit, Eddy Ken is en Albert Scheyltjens kregen de Burgerlijke Medaille iste klas voor 25 jaar dienst.


utouw in de moond Geluk is tijd hebben voor anderen "Liever mensen helpen die in de miserie zitten of een luisterend oor willen, dan mensen bedienen die het al goed hebben!" Trice van Merode, een vrouw met pit, karakter en een hart op de juiste plaats. De familie Van Merode, oorspronkelijk afkomstig uit Nederland, de streek van Roosendaal, woont al enkele generaties in het Antwerpse. Vader Vic van Merode, geboren op 9 december 1914 in New-Barnet (Engeland) - zijn ouders waren gevlucht tijdens de Eerste Wereldoorlog - is afkomstig van DeurneNoord. Moeder Paula Kneepkens, geboren 22 februari 1919, was tijdens haar jeugdjaren in Borgerhout terug te vinden. Vader Vic kon in 1938 als leerkracht wiskunde, natuurkunde en turnen aan de slag in de Vrije Gewestelijke Vakschool (nu het VITO) te Hoogstraten. In 1940, bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, trouwden Vic en Paula en kwamen in Hoogstraten wonen. Moeder stopte haar werkzaamheden als onderwijzeres en werd voltijdse huisvrouw.

Kindertij d Zij groeide op in de geborgenheid van een groot gezin. De familie woonde in een tweewoonst op cle hoek van de Karel Boomstraat en de Alfred Oststraat. Het linkergedeelte van het huis werd bewoond door de familie Brosens. Vader John Brosens gaf ook les aan de Vakschool en was goed bevriend met vader Vic. De kinderen van heide famities trokken dan ook vaak samen op. De jongeren vonden hun ontspanning op Straat en in de buurt. Trice was tussen de jongens opgevoed. Terwijl de andere meisjes met de poppen gingen spelen, ging zij mee naar het voetballen kijken en 'balleke chasse' (blikje stampen) spelen. Vissen deed men o.a. in de Viskesloop aan de Lindendreef. Hier vond men

Beatrice van Merode

'zandjannekes' en stekelbaars. Daar de kinderen met de blote handen de vissen probeerden te vangen, was het grijpen van stekelbaarsjes soms een pijnlijke operatie. Ook de "hof van dejuge" (tuin van de vrederechter) was een echte trekpleister. Deze tuin werd niet onderhouden en was een echte wildernis. Hier bouwden ze kampen en stonden ze op de uitkijk in een boom die ooit door de bliksem getroffen was. Oude fietsbanden werden gebruikt om met rotte appels te schieten totdat de buren kwamen aangelopen omdat er iets teveel appels in hun hof terecht waren gekomen. Ook de speelplaats van de Vakschool werd tijdens de weekeinden tot voetbalvetd of rolschaatsbaan omgetoverd. Vader Van Merode had hier geen problemen mee zolang ze geen

Een vinnige kleurci in (ie, In ii aarschool

Bieke Beatrice van Merode is op 17 juni 1947 in Hoogstraten geboren. Een deel van het huidige OCMW-rusthuis deed toen nog dienst als kraaminrichting. Zij was nummer vijf uit een gezin van tien kinderen: vier broers en vijl zussen. Moeder had graag een Bieke (van Bea) als dochter. Beatrice bleek bij de geboorte echtereen stevige baby van bijna vijfkilo. De naam Bieke was natuurlijk moeilijk combineerbaar niet deze uit de kluiten gewassen boreling zodat men haar voortaan Trice ging noemen. Haar ouders waren erg trots dat ze "op den buiten" woonden. Ze wilden bij familiebijeenkomsten dan ook zeker niet onderdoen vom 1je "van de stad". 'lelkens men naar Antwerpen vertrok, moest iedereen op zijn paashcst zijn. Men at thuis ook niet uit één hord n vader stond erop dat hij een schoteltje onder zijn tas had. Deze gewoonten werden vanaf het begin aangeleerd zodat iedereen steeds goed voor de dag zou komen.

" '

Delaui'/u inn t!1 rndc-/iu'epken w 1958 nu t (t .1,ir.): t ic , (i ee er, Marc, Jup. Madd moeder I'aula, Liie, vader Vic, M nam. Mirèse. Trice en Paul


VROUW IN DE MAAND baldadigheden uithaalden. Bij slecht weer gingen beide families turnen in de sportzaal. "Reis rond de wereld" was één van hun favoriete activiteiten. Vanaf Trice haar zesdejaar ging de familie gans de maand juli op reis naar Westkapelle in Nederland. Door de grote overstroming in 1953 waren heel wat families ginder hun hebben en houden kwijt. Zij verhuurden in de zomermaanden hun huis aan toeristen om wat geld bij te verdienen en gingen dan zelf in hun achterbouw wonen. Dit was een goedkope manier om met vakantie te gaan en hier werd dan ook gretig gebruik van gemaakt.

leerkrachten. In het derde jaar kwam hierin verandering. Manu van Gils werd aangenomen als eerste mannelijke leerkracht, wat voor veel leerlingen en misschien ook leerkrachten een hele belevenis was. Er bestond indertijd wel wat achterdocht tegenover het mannelijke geslacht. Zo mochten de mannelijke leerkrachten niet samen met de leerlingen naar boven gaan. Ze moesten bij het beklimmen van de trap maar eens onder de rok van de meisjes kunnen gluren. Vrouwelijke leerkrachten moesten hun boekentas niet zelf dragen. Daar had men leerlingen voor. Mannelijke leerkrachten daarentegen droegen hun lasten wel.

School

Trice was geen uitblinker in de Latijnse. Daarvoor was ze teveel met andere zaken bezig. Haar belhamelstreken had ze nog steeds niet afgeleerd. Juffrouw Denis, lerares muziek, was hier bijvoorbeeld lijdend voorwerp. Iedereen wist dat de juffrouw een grote schrik had van muizen. Op een dag besloot Trice vlak voor de les begon achter de kast te kruipen. Toen de les begonnen was, kraste ze met haar nagels op de kast. Haar medeleerlingen, die mee in het complot zaten, zeiden dat dit zeker een muis moest zijn. Juffrouw Denis werd steeds onrustiger gedurende het verloop van de les daar Trice op de kast bleef krassen en zij dacht dat de klas wel vergeven moest zijn van de muizen. Tot Trice iets te hevig in het spel opging en overdreven hard op de kast kraste. Toen juffrouw Denis achter de kast kwam kijken verschoten beiden zo hard dat tot op de dag van vandaag niemand kan zeggen wie toen het hardst gilde.

Vanaf haar derde jaar ging Trice naar de bewaarschool. Ze was een echte deugnict. Door het vele kattenkwaad en gebabbel in de klas werd Trice regelmatig gestraft. Op tijden stond moesten de nonnen bij haar een lange oranje tong aanbinden als teken van een niet stilstaande mond. Met deze tong moest ze tijdens de speeltijd over de speelplaats lopen. Daarna moest ze langs elke klas gaan zodat iedereen haar kon uitlachen. Trice had hier absoluut geen probleem mce. Haar zus Myriarn daarentegen was altijd heschaamd dat zij haar zus was. Een andere straf was om stoute kinderen in een slecht verlichte kolenkelderte plaatsen. Deze was vergeven van de puiten. De gestrafte kinderen moesten deze puiten vangen. Trice vond er niets beter op om dan deze gevangen puilen hun vrijheid terug te geven op de speelplaats. Gevolg was dat ze niet meer naar de kolenkelder moest gaan. Vanaf het zesde jaar ging ze naar de gemeentelijke meisjesschool in de Gelmelstraat. Tot haar twaalfde jaar heeft ze hier alle jaren doorlopen. Daar er toen nog een leerplicht bestond tot veertien jaar, waren er ook nog een zevende en achtste jaar. Zij die niet verder gingen studeren, kregen hier vooral kookles.

Latijnse Door haar goede resultaten op de lagere school beslisten haar ouders dat Trice vanaf haar dertiende naar de Latijnse moest. Het was het eerste jaar dat in het Spijker Latijn werd gegeven. Deze richting viel de eerste jaren onder het hoedeschap van het Klein Seminarie waar de afdeling al langer bestond. De eerste drie jaar herinnert ze vooral de veelvuldige controles door het bisdom en de staat in verband met de kwaliteit van de aangeboden leerstof. De erkenning van de Latijnse was indertijd prioriteit nummer één op school. Dat vertaalde zich soms in gekke toestanden. In 1959 brak op een zondag brand uit in het klooster van het Spijker. Oorzaak was een kortsluiting in de elektrische installatie. Daar in het gebouw veel hout verwerkt was, leek het of gans Hoogstraten die dag onder een rookgordijn verdwenen was. Veel bewoners, waaronder de familie Van Merode, gingen toen helpen bij het blussen en redden van zoveel mogelijk waardevolle spullen. Door de brand moesten alle kinderen thuis blijven. Of toch bijna allemaal. De leerlingen van de Latijnse kregen wel les in een geïmproviseerd leslokaal in de kapel. Er moest maar eens een inspecteur langskomen. Ook de jaarlijkse schoolreis ging om dezelfde reden aan hun neus voorbij. Tot het derde jaar hadden ze, de pastoor niet meegeteld, enkel les gehad van vrouwelijke

Na de geboorte van de jongste telg Jup, was moeder terug gaan lesgeven. In de leraarskamer kreeg ze regelmatig opmerkingen over haar wilde dochter te horen. Gelukkig was er nog Angèle Bilcke. Zij nam het telkens voor hun beiden op als de andere leerkrachten iets te veel commentaar hadden op Trice haar streken. Op oudercontacten kregen Trice haar ouders altijd te horen dat zij een vli jtige, goede leerlinge was, maar tegelijkertijd een verschrikkelijke belhainel die getemd moest worden. De eerste directrice was zuster Justine. Men noemde haar de uil daar ze als een erg rustige en wijze non overkwam. Elke morgen moest Trice haar les komen opzeggen. Het monlent dat ze dit niet meer moest doen, liep het weer mis. Ze zorgde er wel voor dat ze nooit een herexarnen kreeg. Na zuster Justine. toen Trice in de derde zat, werd zuster Liesbeth directrice. Aan haar heeft ze veel te danken. Zuster Liesbeth had een erg belangrijke opvoedende en motiverende rol. Zij zorgde ervoor dat Trice toch min of meer in het gareel liep.

Leo De eerste drie jaren van de Latijnse was Rachel Lamhreehts haar klastitularis. Zij had samen met Cil Horsten (tante nonneke) gestudeerd en beiden waren van Wortel. Al die jaren zijn ze goede vriendinnen gebleven. Op een dag waren ze aan het kletsen in het gezelschap van neefje Leo Horsten. Cil vroeg aan Rachel of ze met haar klas mee hoger op ging als klastitularis. Rachel bedankte hiervoor want als ze nog eens drie jaar moest lesgeven aan die Trice van Merode, zag ze het echt niet meer zitten. Toen Leo dit gesprek aanhoorde met enkele gespekte verhalen over Trice, dacht hij dat dit meisje wel eens iets voor hem kon zijn. De eerste toenadering tussen Trice en Leo kwam

er in 1962 met Heilig Bloed. De ouders Van Merode gingen op weekend naar Neerpelt. Trice en haar zus Myriam moesten babysitten op de jongere kinderen terwijl de ouderen naar de kermis konden gaan. Deze unfaire situatie kon natuurlijk niet. De beide zusters werkten hun jongere broers en zussen zo snel mogelijk in bed en trokken daarna ook naar de kermis. Pa en ma waren toch 01) weekenden niemand die hun iets kon maken. Aan de botsauto's kwamen ze hun favoriete buurjongen Roger Brosens tegen. Bij hem stond Leo Horsten. Een paar weken voordien was de vader van Leo gestorven. Leo's vader, Emiel Horsten, was in deze tijd een gerenommeerde ondernemer. In zijn bouwfirrna werkte een 120 man. Het laatste jaar had Leo als enig kind thuis (de anderen waren al gaan doorstuderen of zaten op internaat) vader mee verzorgd. Op de dag van zijn overlijden had Leo 's morgens nog zijn boterhammen gebracht en was daarna naar school vertrokken. Toen de directeur hem die dag uit de klas kwam halen, wist Leo dat het voor zijn vader was. Door die nauwe betrokkenheid had hij het erg moeilijk met het vertrek van zijn vader. Bij de begrafenis was heel Hoogstraten in rep en roer. Iedereen wilde op de uitvaart aanwezig zijn; ook Trice en Myriam. Van de school mochten ze echter niet gaan. Onder het voorwendsel van tandpijn waren ze toch weg geraakt. Aan de kerk aangekomen zagen ze Leo alleen buiten staan terwijl alle anderen binnen waren. Leo wou dit verlies alleen verwerken. Trice was erg ontroerd. Tijdens de mis kwamen, toeval of niet, vijf leerkrachten achter Myriam en Trice zitten: zuster Liesbeth, Rachel en Angèle Bilcke waren er ook bij. De volgende dag kregen ze te horen dat ze drie dagen van de school vlogen omwille van spijbelen. Vader Vie vond dit een onterechte en ongepaste straf. Toen Leo op de kermis aan Trice vroeg of ze mee in de botsauto's ging, kon ze natuurlijk niet weigeren. Deze onbekende, rustige jongen had haar begeesterd. Hij was één van de weinigen die er in slaagde haar in te tornen. Achteraf in het café volgde de eerste kus. Toen Trice en Myriam in volle euforie om twee uur's nachts naar huis gingen, kregen ze, eenmaal thuis aangekomen, al snel de ontnuchtering. De auto van de ouders stond in de garage. Hun vrienden in Neerpelt waren plots ziek geworden en het weekendje kon toch niet doorgaan. Ze trachtten nog onopgemerkt binnen te sluipen bij het thuiskomen van hun oudere broers, maar moeder had hun afwezigheid al opgemerkt. Als straf mochten ze de volgende week niet naar dc kermis en zo zag Trice haar eerste afspraakje met Leo al in de mist opgaan.

Hoger onderwijs Na de humaniora wou Trice lichamelijke opvoeding gaan volgen. In haarjeugdjaren was ze altijd prirnus geweest op sportviak. De invloed van vader en de ruige jeugd tussen haar broers zal hier niet vreemd aan zijn. Haar ouders waren het hier echter niet mee eens. Niet zozeer omwille van het vak, vader was tenslotte ook turnleraar geweest, maar wel met het feit dat men hiervoor op kot moest gaan. Trice alleen op pad sturen vonden haar ouders onverantwoord. Daar was ze nog niet volwassen genoeg voor. Achteraf bekeken moet ze haar ouders hierin gelijk geven. Ze had het nooit zover geschopt als haar ouders haar hierin de vrije keuze hadden gegeven.


VROUW IN DE MAAND

Bearrice i'an Merode en Leopoid getrouwd

Hoisten

Vader en moeder beslisten dat ze laborante scheikunde op Al-niveau moest gaan volgen. Beiden wisten ondertussen dat Leo haar vriend was. Leo was al in Leuveri bezig met zijn studies voor apotheker. De keuze voor laborante scheikunde was dan ook snel gemaakt. De studies van Trice moesten afgestemd worden op haar toekomst met Leo. Trice, en ook Leo, waren het hier absoluut niet mee eens. Ondanks de steun van Leo had ze het erg moeilijk met deze opgedrongen richting. Ook de locatie was niet haar eerste keuze. Het Kardinaal Van Roey-instituut in Vorselaar was een internaat waarde nonnen de plak zwaaiden. Ze voelde zich machteloos bij de gedachte dat ze haar vrijheid ging verliezen voor de komende drie jaar. Maar haar ouders hadden definitief beslist. Er was geen weg terug. Achteraf bleek het allemaal wel mee te vallen. Alleen het eerste trimester had ze het moeilijk gehad. Snel volgde echter de goede resultaten daar ze uit verveling was beginnen studeren. Ook de omgang met de leerkrachten en de andere leerlingen viel honderd procent mee. Hier was ze nog niet berucht en werd ze niet voor alle kattenkwaad (al of niet terecht) nagewezen. Trice was onder invloed van Leo ook rustiger geworden. Zij was altijd een moeilijke puber geweest maar had hier zelf nooit veel last van gehad. De eerste twee jaar is ze met onderscheidini uitgekomen. liet laatte jaar zeil. inci iroIC onderscheidïiiii.

luisteren. Knusse nisjes zorgden voor een intieme sfeer. Ook optredens (waar men met de studentenclub naar toe trok) van Boudewijn de Groot, Mick en Roei, e.a. vielen in de smaak. De tijd dat Trice in Vorselaar op school zat, was ook de tijd van de 'Leuven Vlaams-actie'. Tijdens het laatste jaar van haar studies werd in Leuven een grote betoging georganiseerd. Van de school en haar ouders kregen ze de toestemming om hier naar toe te gaan. Als ze zich maar gedroegen. Dit laatste strookte natuurlijk niet helemaal niet de aard van Trice. Als een volleerde oproerkraaister ging ze met veel lawaai samen met haar vriendin op de eerste rij lopen. Geen waterkanon kon haar tegenhouden. Na wat schermutselingen werden ze, samen met enkele honderden andere studenten, opgepakt door de rijkswacht. Ze moesten een nachtje hekoelen in een cel. Toen ze de volgende dag terug op school aankwamen, zwegen ze in alle talen over dit voorval, heimelijk hopend dat niemand hier lucht van zou krijgen. Ook thuis deed ze of haar neus bloedde. Spijtig genoeg voor Trice had Leo in een exemplaar van het weekblad Zondagsvriend een prachtige foto van zijn vriendin gevonden. Trice al roepend en tierend achter het glas van een rijkswachtcombi.

Apotheek Toen Leo in het laatste jaar zat van zijn studies, was de vestigingswet voor apothekers op komst. Daarom opende Leo's moeder op 16 maart 1968 de apotheek op haar naam. Apotheker Van den Abeele (nu in Beerse) hield de apotheek open daar Leo na zijn studies nog naar het leger moest. Gelukkig voor Leo kwam één dag voor hij naar het leger moest, thuis een telegram aan dat hij niet meer moest gaan. De wet van de broederdienst was goedgekeurd. Twee van zijn broers waren al naar het leger geweest zodat Leo in de apotheek kon beginnen. Nadat Trice afgestudeerd was, ging ze werken bij Janssen Pharmaceutica in Beerse. 's Avonds en in het weekend ging ze helpen bij Leo in de apotheek. Dit bleef zo duren totdat ze op 4juli

1969 in het huwelijksbootje stapten. Ze gingen samen wonen in een appartementje aan de Gravin Elisabethiaan, boven de plaats waar nu verzekerimigen Versmissen-Janssen gevestigd is. Vanaf november 1969 ging Trice voltijds in de apotheek werken.

Kinderen Trice en Leo hebben ondertussen drie kinderen. De oudste, Lies, is geboren op 16 december 1971. Lies was toen een veel voorkomende en nog steeds mooie naam. De positieve invloed van zuster Liesbeth tijdens Trice haar jeugdjaren gaf de doorslag in deze naamkeuze. Lies heeft op haar beurt voor apothekeres gestudeerd. Momenteel werkt ze halftijds in de apotheek te Hoogstraten en staat ze hal ftijds in dc apotheek van het St.-Jozefziekenhuis te Turnhout. Ze zou dit voorlopig ook willen blijven doen daar het ziekenhuis erg leerrijk is en men heel wat nieuwigheden in handen krijgt. Vanaf 18 september 1998 spreken we trouwens over mevr. Lies Horsten. Die dag is ze namelijk in het huwelijksbootje getreden met Johan de Meester uit Hoogstraten. De tweede in de rij was Miel, geboren op 29 december 1973 en genoemd naar Leo's vader. Miel heeft economische wetenschappen gestudeerd in Brussel en werkt momenteel bij Axusautoleasing (het vroegere Hertz). Dries is geboren op 27 februari 1978. Daar twee kinderen al een naam met een "ie" hadden, kon de derde niet achterblijven. Dries studeert momenteel voor regent aardrjkskunde, Engels en geschiedenis. Wie we zeker niet mogen vergeten te vermelden als we over de familie praten, is al het personeel dat hier gewerkt heeft en nog werkt. Allen waren en zijn kind-aan-huis bij Horsten. Trice en Leo zijn enorm blij dat de verstandhouding vroeger met Georgette en May en nu met Conny en Liesbeth erg goed is. Een ploeg werkt pas optimaal als iedereen goed met elkaar kan opschieten.

Leuven Vlaams Het uitgaansleven situeerde zich vooral in De Diept te Wortel en alle organisaties van studentenclubs in de buurt. Zo hadden Hoogstraten, Beerse, Oostmalle, enz. elk een studentenclub die regelmatig een bal gaven. Zo'n studentenhal waar veel gedanst werd op goede muziek werd traditioneel afgesloten met "de salamander", een soort lieildronk onder aanvoering van dc praeses. In Hoogstraten was indertijd Joos Horsten praeses. De Diept was verbouwde boerderij wiw de kiiidetett van de lamilie Huet van de Kolonie een café uithaatten. Van heinde en verre kwam men naar hier om gezellig te praten en naar muziek te

Dakpannen reinigen om een begijnhof- En dit is het fraaie resultaat huisje te renoveren


VROUW IN DE MAAND

Hoogstraten Daar zij hier geboren en getogen is, kent ze de streek, haar gewoontes en ongemakken Vrij goed. Het verkeer in Hoogstraten-centruni is met de jaren enorm toegenomen. Zelf heeft ze hiervan niet veel last. Je bent het met de jaren gewoon geworden. Minder verkeer in het centrum zou misschien wel aangewezen zijn voor de grote groep van schoolgangers. Hun veiligheid en die van anderen kan hierdoor alleen maar verbeteren. De doodse sfeer 's avonds in Hoogstraten irriteert haar wel. De vele winkels zonder bewoners doen hier zeker geen goed aan. Ook de overvloedige lichtreclames in de Vrijheid doen afbreuk aan de charme van de straat. Mooie, stijlvolle huizen worden ontsierd door al die overdreven, groteske reclamepanelen. Iets minder opvallend zou wel mogen. Hoogstraten is 's avonds precies een verlichte kerstboom. Dat er bomen moeten geveld worden om een elektriciteitskabel te leggen, begrijpt ze helemaal niet. Kan die kabel niet een halve meter opgeschoven worden? Of kan men bij nieuwe aanplantingen niet iets oudere bomen planten zodat men geen kale plekken in het straatbeeld krijgt? De aankleding in de omgeving van de kerk en het stadhuis vindt ze wel prachtig. Mooie overgangen tussen beplanting en verharding. Men zou wel moeten trachten om de Vrijheid in zijn geheel te benaderen. Niet hier en daar veranderingen aanbrengen zonder een overzicht te houden over het geheel. De verschillende kleurschakeringen en vormen van onze fietspaden zijn hiervan een goed voorbeeld. Hoogstraten kent wel fijne tradities zoals de Heilig Bloedfeesten, Begijntjes laat Besluit, de jaarmarkt, enz... Niets is plezieriger dan de mensen van achter het raam van hun woonkamer gade te slaan. Maar met de jaren is ook het onveilige gevoel toegenomen. Vroeger had iedereen zijn voordeur gewoon openstaan. Tegenwoordig word je verplicht alles perfect af te sluiten om eventuele inbrekers buiten te houden. Toch wil ze niet aan deze zienswijze deelnemen. Ze wil zich absoluut niet opsluiten in haar eigen huis om andere, ongenode gasten buiten te houden. Dat is een omgedraaide wereld. Deze mensen hebben niets in haar huis te zoeken. Het vandalisme en de agressie versterkt dit onveilig gevoel alleen maar. Positief is dan weer dat men eindelijk werk gemaakt heeft van het selectief ophalen van afval. De mensen worden zo beter betrokken bij en bewuster van de huidige afvalproblematiek. Ook het optreden tegen serieuze bouwovertredingen is een goede zaak. Voor iedereen dezelfde wetten en regels.

De verwaarlozing van het begijnhof was een doorn in zijn oog. De verbouwingswerken zijn ondertussen bijna af. Vele huisjes zijn al bewoond. Enkel de kerk krijgt momenteel nog een laatste opsmuk en het voorste gedeelte van de hof aan de kant van de Vrijheid moet nog aangeplant worden. De volledige aanpak was erg structureel en goed doordacht. Auto's mogen niet in het begijnhof. De bewoners hebben gezorgd voor een aparte parking buiten de muren van het begijnhof en dus ook geen extra belasting voor de Vrijheid.

Ontspanning Sinds 1976 is Trice actief aanwezig in het tennisgebeuren te Hoogstraten. Samen met Leo heeft ze leren tennissen bij TC De Beek. Dit was een vereniging opgericht door een stel goede vrienden, nI. Frans Brosens, Leo Horsten, Raf Horsten en Jan Michoel. Laatstgenoemde legde een veld aan achter zijn huis en plaatste daar een soort van werfkeet naast die tegelijkertijd dienst deed als kleedruimte en kantine. Een lange verlengdraad naar zijn huis zorgde voor de nodige stroom om de drank koel te houden. Toen in 1982 de Hoogstraatse Tennis Club werd opgericht, verhuisde de meeste leden van TC De Beek naar HTC. Een paarjaar later, in 1985. kreeg Trice van Marc Bresseleers een telefoontje. Of ze geen zin had om in het bestuur te komen van een nieuwe tennisclub: TC De Vrijheid. Als enige vrouw in dit gezelschap was ze natuurlijk vereerd dat ze aan haar dachten. Ze was dan ook direct bereid; ook al omdat ze graag actief in een vereniging bezig is. Negen jaar lang (waarvan zeven jaar als ondervoorzitster) heeft ze het in het bestuur volgehouden. Daarna was het niet meer combineerbaar met haar werk en gezin. Tennissen zelf is ze nog altijd blijven doen. Haar man Leo zit nog steeds in het bestuur van TC De Vrijheid. Toen haar kinderen nog in Hoogstraten op school zaten, was ze actief bezig binnen de verschillende oudercomités. Haar grootste hobby blijft echter haar werk. Dankzij dit werk krijgt ze de kans om veel mensen te helpen. Een luisterend oor, een opbeurend woord en mensen bij hun ongemakken helpen is iets wat ze met veel plezier en overtuiging doet. Ze helpt graag mensen. "Liever mensen helpen die in de miserie zitten of een luisterend oor verwachten, dan mensen bedienen die het al goed hebben".

Van of de Merode Is Beatrice van Merode familie van de prinsen de Merode? Mensen die een farnilienaani hebben die begint met van ofde krijgen soms de vraag: jullie van adel of verwant met die adellijke familie?" Meestal weet men wel het antwoord, maar niet altijd met grote zekerheid. Voor Trice bestaat er geen twijfel: Zij en haar familie zijn geen familie van deze prinsen maar ze hebben er ssel iets mee te maken omdat ze ook Merode zijn. Er zijn namelijk vele niet-adell ijke Merodes en ook verschillende adellijke Merodes. Allen ontlenen hun naam aan dezelfde bron. Sommige mensen denken: man Merode is niet-adellijk en de Merode is wel adellijk. Ook dat is niet juist, evenmin als de schrijfwijze meteen kleine eofdof een hoofdietter V of D. Wie in oude archieven gaat neuzcn zal vlug ontdekken dat deze verschillende schrij fwijzen vroeger door elkaar werden gebruikt. De oorspronkelijke naam was trouwens: von/van (Met- )Rode. Alle Meiodes moeten hun oudste oorsprong in Duitsland gaan zoeken. De stamhoomtafels van de Merodes zijn o.a. te vinden in het Rijksarchief te Antwerpen. in het Stadsarchief Roosendaal en bij de Vlaarnse Vereniging voor Familiekunde in Merksem. Wie meer wil weten over de familie Van Merode, neemt best contact op met Paul van Merode (°1929), broer van Vie van Merode en bmjgevolg een oom van Trice van Merode. Hij bestudeert reeds geruime tijd allerlei archieven 01) zoek naar de Merodes.

En later

... ? Hierover heeft ze nog niet echt nagedacht. "Ik voel me nog vrij fit. Een paarjaar zal ik nog wel meekunnen. Dit is een beetje de erfenis van mijn moeder. Zolang je jezelf fit voelt, moet je je inzetten voor je medemens". Later wil ze meer tijd nemen om samen met Leo te gaan fietsen, wandelen in de natuur en van alles te gaan bezichtigen. Later, veel later, als ze met pensioen is, zou ze graag op het begijnhof gaan wonen. Lekker rustig in het centrum van Hoogstraten. (PS.)

Begijnhof Net zoals gans de familie Horsten hebben ook Leo, Trice en de kinderen een aangeboren liefde voor monumenten. Waardevolle gebouwen en landschappen moeten bewaard blijven voor het nageslacht. Toen Jef Martens in Gazet Van Antwerpen een oproep deed of er nog mensen geïnteresseerd waren om te helpen bij de heropbouw van het begijnhof. moesten zij niet lang nadenken. Een kwartier nadat ze het bericht hadden gelezen, stonden ze al aan de poort van het IKO om hun interesse bekend te maken. Bleek achteraf dat niet alleen zij maar bijna heel de familie Horsten hun belangstelling had getoond zonder dit van elkaar te weten. Vooral zoon Dries was in hun gezin de grote moderator.

me

De ,tamilie Horsten-Van Merode tijdens het trouwteest van dochter Lies


VANUIT HET STADHUIS#„ Hoogstraten onveilig? Politiediensten willen diefstal en woninginbraak als eerste prioriteit aanpakken. Volgens de politiediensten van Hoogstraten, Merksplas en Rij kevorsel, verenigd in de Interpolitiezone, moet de aanpak van diefstallen en woninginbraken als eerste prioriteit gelden voor het volgende jaar. Is Hoogstraten dan werkelijk zo onveilig? Nee, vindt Agalev, maar men geeft de indruk dat we in een 'criminele ' omgeving wonen en leven, waar het gevaar om elk hoekje loert. Dit strookt niet met de werkelijkheid . Voor ons zou het verkeer (snelheid en overlast) op de eerste plaats moeten komen. Uit enquêtes blijkt dat daarin de voornaamste reden van het onveiligheidgevoel zit Voor de rest heeft iedereen in de raad, ook de oppositie waardering voor de Interpolitiezone die nu haar derde jaar ingaat. ,

."

IPZ twee jaar oud Precies twee jaar geleden sloegen de politiediensten van Hoogstratcn, Merksplas en Rijkevorsel en de rijkswacht uit deze gemeenten officieel de handen in elkaar en vormden de nieuwe Interpolitiezone (IPZ). Daarmee zou men eindelijk in staat kunnen zijn om binnen de drie gemeenten een 24- uren permanentie te waarborgen. De uitgangspunten van het samenwerkingsakkoord en het veiligheidsbeleid werden vastgelegd in een veiligheidscharter dat op 10 maart '97 ondertekend werd door de vijf partners. Deze vijf partners, verenigd in het lokaal vijfhoeksoverleg, zijn de burgemeesters uit de drie gemeenten, de gemeentepolitie, de rijkswacht, de gerechtelijke politie en de procureur. Dit veiligheidscharter werd ook door de gemeenteraad goedgekeurd met de verplichting een jaarlijkse evaluatie te maken. Commissaris Omer Meeus kwam tekst en uitleg geven aan de raadsleden over de werking van de IPZ, de verlenging van het veiligheidscharter en de prioriteiten voor het volgende jaar. Deze prioriteiten werden opgemaakt aan de hand van de verwachtingen van de bevolking, zoals die uit een drietal manieren zouden moeten afgeleid worden (het contact met de burger, het contact met wat men noemt sleutelfiguren en de enquêtes en statistieken). Als eerste prioriteit bracht de commissaris "dief stallen en woninginbraken "aan, gevolgd door "verkeer", "drugs", en "weekendcrimninaliteit". Raadslid Karel Pauwels vindt deze IPZ een zeer goede zaak en gaat volledig akkoord met de volgorde van de prioriteiten. Ook voor hem is de aanpak van inbraken dc eerste vereiste. Dit kan alleen maar het veiligheidsgevoel bij dc mensen vergroten. Raadslid Herman Verlinden vindt de IPZ ook wel een goede zaak maar betreurt dat er zo weinig aanwezigheid van de politie te bespeuren valt in de straat. "Ik heb nog geen enkele politieman op de fiets gezien. Ik heb altijd gedacht en gehoopt telkens als er weer nieuwe politiemannen bijkwamcn: nu zullen we ze wel meer zien. Maar daar is tot hier toe nog niets van in huis gekomen."

Raadslid Jan Fret is het ook eens met het bestaan van deze IPZ en het vastleggen van het veiligheidsbeleid, maar heeft heel wat vragen over de manier hoe er met het begrip "criminaliteit" omgesprongen wordt. Volgens hem wordt er in het verslag van de politie met cijfers gegoocheld waarvan niemand juist de draagwijdte kent en de lezer het gevoel geeft dat wij hier in een wel erg gevaarlijke streek wonen. "Of moet het uitvergroten van "criminele fenomenen" misschien de inzet van mensen en middelen rechtvaardigen ? " vraagt hij zich af.

Criminaliteit. In het verslag worden een aantal cijfers aangehaald over inbraken en diefstallen. Maar de genoemde aantallen zeggen niets over de ernst van de feiten, vindt raadslid Fret. "Dit stemt volgens ons niet overeen met de werkelijkheid. Naar aantal feiten kan dit gegeven wel een hoge score halen, maar aantallen op zich zijn niet de enige indicator voor de ernst van een probleem. En deze ernst wordt in dit verslag nergens beoordeeld. Een inbraak in een schuur, een bergplaats, een geparkeerde auto bijvoorbeeld is anders dan een inbraak in een woning. Uit de bevraging van de bevolking, uitgevoerd door het Hoger Instituut Kempen, blijkt dat 9 op 10 burgers zich veilig voelt in hun buurt en de belangrijkste reden van onveiligheid situeert zich rond het verkeer. Zo ook is het probleem drugs hier bij ons een totaal overroepen fenomeen. Men laat het overkomen als zou hier een groot "drugsprobleem" zijn ( 573 vaststellingen) maar de meeste acties situeren zich aan de grensovergang en zijn vooral te wijten aan de doorvoer van drugs langs de weg in onze gemeente.Is dit echter op lokaal gebied wel een prioriteit 7 Zo ja. dan zouden wij hierover graag meer concrete gegevens willen zien. Ten slotte lijkt ons de term "weekendcriminaliteit" een zwaar beladen woord en zou men hier beter spreken van "overlast" waartegen uiteraard dient opgetreden, maar op spoken jagen of intolerantie tegenover bepaalde inrichtingen of organisaties mag niet. Vandalisme mag gerust

streng aangepakt worden, maar dan moeten de daders wel opgespoord en gevonden worden. Voor onze fractie ligt de eerste prioriteit van de lokale politie bij het verkeer, in al zijn aspecten: snelheid, alcohol, foutparkeerders, enz. maar ook de aanpak van overlast door sluipverkeer in woonwijken, geluidsoverlast, enz. Ook verkeersopvoeding, advies bij wegeninrichting, enz.. behoort tot de taak van d politie. Bovendien menen wij dat er een steeds belangrijker taak weggelegd is voor de politie bij de opvolging van overtredingen van de milieuwetgeving. Misdrijven tegen de ruimtelijke ordening is over gans Vlaanderen een uitgesproken en actueel criminaliteitsfenomeen. Nochtans krijgt ruimtelijke ordening bij de omgevingsanalyse (Studie over de criminaliteit binnen de LPZ) weinig aandacht. En dit behoort volgens ons als "groenen " ook bij de prionteiten."

Statistieken over criminaliteit. De Algemene PolitieSteunDienst (APSD) publiceert vanaf 1995 jaarlijks statistieken met betrekking tot de criminaliteit. Het gaat hier enkel om criminele feiten die door de politie geregistreerd worden. Een groot deel van de criminaliteit wordt echter nooit in een procesverbaal neergeschreven, vooral omwille van een beperkte aangiftebereidheid hij bepaalde delicten. In 1997 werd er vastgesteld dat de feiten in het arrondissement Turnhout stegen tegenover de voorgaande jaren van 16,7 % tegenover '96). Dit heeft volgens de APSD ook te maken met een grotere aangiftebereidheid van de bevolking en een vlottere verwerking van de cijfers. Voor de IPZ Hoogstraten-MerksplasRijkevorsel zou de criminaliteitsgraad zelfs hoger liggen dan in het gemiddelde van het arrondissement (4,85 tegenover 4,76). Maar deze criminaliteitsgraad wordt in negatieve zin bepaald door de drugscontroles op de E19 en door de strafinrichting van Merksplas met een niet onbelangrijk aantal ontvluchtingen en niet terugkeren na het penitentiair verlof

IPZ een goede zaak Alle raadsleden vinden de IPZ een goede zaak voor de gemeente. Ze functioneert bovendien nog goed ook.Enkel de volgorde van de prioriteiten geeft voor Agalev wat problemen. Toch zal deze hij cle stemming in de raad goedgekeurd worden. Bij deze vier hoofdlijnen in het beleidsplan wordt vanuit de raad aangedrongen om ook meer aanwezigheid van de politie in de straat te waarborgen.

Het meest gelegen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand


ADVERTENTIE is

v.

Bè'gijnh6f Z

mei

-

18 september

1999

EEN BLIJVENDE HERINNERING Het begijnhof van Hoogstraten werd door UNESCO opgenomen in de lijst van WERELDERFGOED. Samen met dit bijzondere feit wordt op 2 mei 1999 ook het restauratieproject van vzw Het Convent afgerond. Die dag dragen vzw en bewoners het begijnhof symbolisch terug over aan de gemeenschap. V.z.w. Het Convent vroeg aan twee Hoogstraatse kunstenaars een kunstwerk te ontwerpen als blijvende herinnering aan deze historische gebeurtenis. Deze werken werden uitgevoerd in een beperkte oplage. u kan vanaf nu intekenen. U kan ze bezichtigen op de Stedelijke Dienst voor Toerisme.

Beide kunstenaars realiseerden hun kunstwerk(en) tegen materiaalprijs uit sympathie en als steun voor het project. De opbrengst van de verkoop van deze werken zal INTEGRAAL besteed worden voor de restauratie en het blijvend onderhoud van 'ons' Begijnhof.

Beg(jn '(werk van Jef Martens) Uitgevoerd in hoogwaardig brons (40% koper) op 100 ex. Geleverd met certificaat, Hoogte 22 cm. Prijs 14.000 Bfr.

-

Ets 1 (werk van Lieve Boeykens)

Ets 2 (werk ton Lieve Boeykens)

Uitgevoerd met aquatint op 50 genummerde exemplaren (aflevering volgens inschrijving. zonder kader). Zij werden gedrukt op handgeschept Hahnemuhle papier. Afmetingen: 25/35 cm. Prijs: 8.000 Bfr per ets.

Bij storting op het rekeningnummer van de 'Koning Boudewijnstichting'ontvangt u een fiscaal attest.

INTEKENING Hierbij stort ondergetekende 8.000 Bfr.* (X.....) en / of 14.000 Bfr.* (X.....) op rekeningnummer 000-0000004-04 van de K. Boudewijnstichting, met vermelding van PBH, Begijnhof Hoogstraten. Ik reserveer 0 A: Ets van Lieve Boeykens met als titel 'Begijnhof 1' (aankoopprijs 8.000 Bfr.) 0 B: Ets van Lieve Boeykens met als titel 'Begijnhofll'(aankoopprijs 8.000 Bfr.) 0 C: Beeldhouwwerkje van Jef Martens met als titel 'Begijntje'(aankoopprijs 14.000 Bfr.) Naam' .................... ........................................... Tel

Adres . ............................................................................................................ .......................

Datum: ... ......... / ............. /1999 Handtekening ........................................................ De kunstwerken zijn af te halen in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 (vanaf zondag 25 april 1999). Info: Stedelijke dienst voor Toerisme (03) 340 19 55 of v.z.w. Het Convent (03) 31465 88.

.: (.........)......................................................

Stuur deze strook naar Het Conventp.a. Begijnhof 26 te 2320 Hoogstraten offax op nr (03) 314 23 81


II

ANNEMIE VERSCHUEREN EN ROB PEETERS,

NIEUW- ZEELANDERS IN HART EN NIEREN. Wie een beetje 'in" wil zijn zal dit jaar op 31 december uit zijn pijp moeten komen. Het magische jaar 2 000 heeft bij velen al de gekste ideeën losgeweekt. Wie evenwel de primeur wil stelen moet maken dat hij weg is, naar Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld. Wanneer wij hier nog aan ons middagbordje bezig zijn breekt daar de hel al los. Happy New-year Hoogstraten, can you hear me? Niets voor ons eigenlijk, tenzij we op familiebezoek zouden gaan zoals Mad Peeraer en Charel Versmissen uit de Lindendreef. Begin december vertrekken zij voor de vierde maal naar het land van de Rainbow Warrior op bezoek bij Annemie Verschueren (dochter van Mad) en haar man Rob Peeters. Zestien jaar geleden vertrokken dezen met hun drie kinderen en met al hun hebben en houden definitief naar Nieuw-Zeeland. Definitief? Twee zomers geleden was Annemie even in het land en deze zomer kwam Rob voor veertien dagen over. En beiden hadden dezelfde droom : Mongolië! Een nieuwe migratie in de maak?

Zover zal het wellicht niet komen want Annemie en Rob hebben het echt naar hun zin in NieuwZeeland. Zestien jaar geleden vertrokken zij samen met hun dochtertjes Greet, Nehanzoo en Sue. Nooit voordien hadden zij een voet aan wal gezet in dit land dat voor ons welicht één van de verste bestemmingen is. Voor velen van ons misschien onvoorstelbaar, maar Rob en Annemie waren hiermee wel niet aan hun proefstuk. Gans zijn jeugd heeft Rob immers in gedachten geleefd tussen de Noord-Amerikaanse indianen. Schabben vol boeken over Sioux, Apaches, volksgebruiken en rituelen, het leven

op de wijdse prairies, hij wist er bijna alles van. Toen zij elkaar leerden kennen geraakte ook Annemie meegezogen in de interesses voor dit trotse maar gemarginaliseerde en verdrukte volk. Zodanig zelfs dat zij kort na de geboorte van hun eerste kindje (Greet) naar Canada trokken om daar temidden van de indianen te gaan werken in een onderwijsproject van de paters Oblaten. Twee jaar later liep dit tijdelijk kontrakt echter af en keerden Rob en Annemie noodgedwongen en vol heimwee naar België terug. Fantastische

t

De statiefoto tijdeits het Graduation Bali '95 van de Taumrunui High school. herinneringen, veel vrienden en een tweede dochter (Nehanzoo) hebben zij aan dit avontuur overgehouden. Wat zij daarna ook probeerden oni naar Canada uit te wijken en zich daar definitief te vestigen, het mocht niet baten. De Canadeese immigratiewetten zijn nu eenmaal niet zo simpel als men misschien wel denkt en op sociologen zat men toen zeker niet te wachten. Toch bleef de drang naar Canada groter dan gedacht en passeerden alle mogelijke scenario's om toch maar een vergunning te verkrijgen, de revue. Maar het mocht echt niet baten. Eén oplossing bleef er uiteindelijk nog over, maar dan zou men nog wel 17 jaar moeten wachten. Namelijk tot hun dochter Nebanzoo 18 jaar zou worden en pa en ma mee op sleeptouw naar Canada zou nemen. Zij heeft namelijk de Canadese nationaliteit. Maar geef toe, 17 jaar wachten was nu inderdaad wel iets van het goede te veel. En plots was daar Nieuw -Zeeland.

Een geschenk uit de hemel?

Annen,ie, Rob en hun drie dot hterîje.s Neban:oo, 5w, en Greet in 1983 net voor hun vertreh naar Nieuw - Zeeland.

Het idee kwam misschien wel plots en eerder toevallig, de eigenlijke stap zou echter ook nog vier jaar op zich laten wachten. Een familielid van Rob werkte toen hij een luchtvaartmaatschappij en kende nogal wat mensen uit NieuwZeeland. Dit deed hij de familie Peeters een helletje rinkelen, want dat zij zouden emigreren was reeds een uitgemaakte zaak. België was veel te eng geworden, te druk bevolkt met veel te weinig groen en bovendien was het leven hier veel te gejaagd. Kwam daarbij nog dat de economische toestand op dat ogenblik hier niet al te schitterend was en Rob en Annemie voor hun kinderen toch wel een andere toekomst tagen met meer kansen, maar ook rustiger en meer verbonden met de natuur. En eigenlijk in hun achterhoofd leefde de idee om via NieuwZeeland uiteindelijk dan toch nog naar Canada te kunnen immigreren. Canada en Nieuw-Zeeland behoren immers heide tot het Britse Gemenebesi en hebben beide de koningin van Engeland als hun koningin. Dus, wie weet, via een tussenstopje dan toch nog naar het geliefde Canada .

9


UITGEWEEKT

Niet zo simpel. Het bleek evenwel al vlug dat emigreren naar Nieuw-Zeeland niet zo' n sinecure was. Elk land heeft immers zijn eigen immigratiewetten aangepast aan de economische toestand van het land. Het is eerder een probleem van vraag en aanbod van gespecialiseerde werkkrachten. Zo ligt er op elke ambassade een lijst van beroepen die nog in aanmerking komen voor immigratie. Deze lijst wordt regelmatig aangepast aan de behoeften van het ogenblik. En één van die beroepen die voorkwam op het verlanglijstje was dit van lasser-metaalbewerker. En dit werd de job voor Rob. Ik herinner me wel niet meer precies hoe het verhaal van de kip en het ei in elkaar stak maar feit is dat Rob in die jaren dat zij hier aftelden niets onverlet gelaten heeft om zich om te vormen tot de gedroomde lasser. Overal waar hij kon pikte hij cursussen mee in lastechnieken: van Hasselt, Antwerpen, Leuven tot in Brussel toe. De basisvereiste was hiermee al vervuld. Toen nog werk vinden, want zonder werkkontrakt was elke aanvraag zinloos. Door de kennissen in Nieuw-Zeeland werden lijsten opgezonden van firma's ter plaatse en enkele daarvan werden van hieruit aangeschreven . Merkwaardig genoeg, en dit in schril kontrast met hetgeen hier meestal gebeurt, werden alle brieven beantwoord en waren de reakties zeer vriendelijk en behulpzaam. Eén van deze firma's leverde uiteindelijk ook een arbeidskontrakt af. Toen was het verder nog wachten op het draaien van de administratieve molen diploma's, bewijs van goed gedrag en zeden, geboorteaktes, enz. Na een halfjaar kwam dan vanuit de ambasade het gunstig bericht dat men opgeroepen werd voor een streng medisch onderzoek waarna gans dit dossier doorgezonden werd naar Londen. Uiteindelijk viel de definitieve goedkeuring in de bus en een visum voor de duur van een halfjaar. Binnen die tijd moest gans de familie de grote overstap zetten om girider het statuut van "immigrant "te verkrijgen . Dit statuut geeft de nieuwe inwijkeling verregaande rechten zoals bijvoorbeeld ook stemrecht. Na drie jaar heeft men dan de mogelijkheid tot definitieve naturalisatie. En zo is het ook gebeurd . Vanaf 1986 zijn Annemie,Rob, Greet, Nebanzoo en

.

iIII_ Mad J'ec,aer 110 veerricil jaar nog eens samen met haar twee dochters op de foto. De dochtertjes van Greet en Dirk Nagels zijn wat blij om eindelijk hun tante te leren kennen. Sue "echte" Nieuw-Zeelanders. En meteen kregen zij hun borgsom terug van ongeveer 300.000 frank die zij bij hun vertrek hadden moeten betalen om bij onvoorziene omstandigheden Nieuw-Zeeland te verlaten en naar België terug te kunnen keren.

Naar het einde van de wereld? Al mag Nieuw-Zeeland voor ons één van de verste landen zijn, toch is het ook maar een deeltje van ons dorp dat de wereld is. Een bonte mengeling van immigranten , waarvan vooral Schotse en Ierse boeren de oorspronkelijke kolonie stichtten, en de authentieke bewoners, de Maori, bevolken erde twee grote eilanden. Ook Frans Baeten , vroegere leraar op het Klein Seminarie, en zijn vrouw Magda Van Gils zuster van Manu en Jef,hebben er hun stek

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

O\ O\ MO000,

wooridecor

Baarle-Hertog

/

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

gevonden. Zij vertrokken in het zelfde jaar als Rob en Annemie. Normaal gezien ligt de maximum leeftijd om te kunnen immigreren op 35 jaar maar voor Frans werd een uitzondering gemaakt omdat hij een erkend kunstenaar is. Zij reizen regelmatig naar Europa en België met hun tentoonstelling van litho's (steendruk) die speciaal voorbehouden is voor de jeugd. Reeds twee maal heeft deze tentoonstelling (MUCA) het Spijker van Hoogstraten aangedaan. Rob en Annemie daarentegen voelen minderde behoefte om nog eens over te komen. Na veertien en vijftien jaar is het hun eindelijk eens gelukt om de grote plas over te steken. Gelukkig passeert er bij hen al wel meer volk van hier, zodanig dat we toch nog een beetje op de hoogte kunnen blijven van hun reilen en zeilen. Begin december vertrekken Mad Peeraer en Charel Versmissen respectievelijk voor de vijfde en de vierde maal naar ginder. Zij zijn verkocht aan de rust die dit land uitstraalt. "Hier komt ge echt tot rust, hier moet niets, er is geen tijdsdruk. Ja, ik zou hier gemakkelijk kunnen wonen." zegt Mad. "Voor mij ligt dat iets anders", meent Charel "Ik geniet daar ook geweldig van, maar ik zou het verenigingsleven van hier niet kunnen missen. Hoewel, ik ben daar nog eens aan het biljarten geweest bij een vriend van Rob en Annemie. Hij was een Joegoslaaf, en ik speelde met een Engelsman tegen een Chinese dokter, en ... met Belgische bils. Dat heeft toch ook zijn charmes he ?" Ook andere dorpsgenoten hebben de laatste jaren ginder al voet aan wal gezet. Gie Mertens trok vorig jaar met Joker het land door en passeerde niet zo ver van Owhango, het dorp waar de familie Peeters woont. Lies Horsten en Johan De Meester, op huwelijksreis doorheen het land, gingen daarentegen wel aankloppen en waren in de wolken over de gastvrijheid. En enkele weken geleden bracht ook Benny Fransen uit Wortel een bezoekje. Er blijkt dus inderdaad meer en meer interesse te bestaan voor Nieuw-Zeeland als toeristische trekpleister. En daar zullen zeker de lagere vliegprijzen wel voor iets tussen zitten. Toen Mad in '83 voor de eerste keer haar dochter ging opzoeken betaalde zij 54.000 frank voor een ticket. Dit jaar vliegen zij voor slechts 36.000 frank.


UITGEWEEKT

Werk Rob en Annemie geven momenteel allebei les in een middelbare school in Taumarunui, in het midden van het noorderljk eiland. Rob was oorspronkelijk als lasser aan het werk geraakt. Zij woonden toen in Wellington. Doch rugklachten, vooral bij het onder water lassen, verplichtten hein uit te kijken naar ander werk. Daarom volgde hij een jaar een normaalschoolcursus en kon aan de slag in het onderwijs.Een middelbare school daar is wel enigzins anders dan een dergelijke school bij ons. Er worden alle richtingen aangeboden zowel theoretische als praktische. Er zijn vijf verplichte vakken voor iedereen waaronder taal, wiskunde, wetenschap en sport, de rest zijn vrije vakken. Alle kombinaties zijn mogelijk. Hun school bestaat uit ongeveer 600 leerlingen van 12 tot 18 jaar, met uniform, behalve in het laatste jaar. Ongeveer de helft van de schoolbevolking zijn Maori. Om de cultuur van deze oorspronkelijke bevolking beter te kennen en te begrijpen worden er soms leerkrachten vrijgemaakt om een cursus Maori-taal te volgen. Dit jaar is Rob daarom vrijgesteld van lesopdrachten en leert hij nu Maori. Hij zit als enige blanke in de klas. De schoolperiode in Nieuw-Zeeland loopt van 1 februari tot 15 december, waarna de verlofperiode volgt van 6 weken. Doordat NieuwZeeland nu eenmaal in het zuidelijk halfrond ligt valt hun zomervakantie wanneer het bij ons winter is en omgekeerd. De eerste jaren woonden Rob en Annemie in een huis van de school. Een paar jaar later kochten zij een perceel van 5 hectare grond in Owhango, een dorpje van 200 inwoners op ongeveer 20 km van Tamarunui. Hierop bouwden zij een huis en vier jaar later een ruime blokhut waar zij nu in wonen. Het dorp telt een kleine winkel "zoals die van Jos Wens vroeger" (dixit Charel Versmissen), een schooltje met zwembad, twee kerkjes die afwisselend gebruikt worden voor al de verschillende godsdiensten, en er zijn ook 8 bejaardenwoningen die vooral draaien op vrijwilligerswerk. Het is er een uitgestrekte streek en afstanden worden er niet geteld. De jongste dochter rijdt paard en doet regelmatig aan tornooien mee. Meer dan honderd kilometer rijden om dan in een open vlakte een wedstrijd af te werken is geen aardigheid. Voorzieningen zoals hij ons zijn er niet bij: geen frietkot, geen hamburgerkraam, geen tent. Nee, enkel de vlakte en het paard. De dochters Greet (22), Nebanzoo (21) en Sue

(20) volgen alledrie verder hoger onderTer attentie van haar medeleerlingen van het Spijker wijs. Dit is een Vrij (1973) schetste Atinemie drie jaar geleden een typische dure aangelegenheid week uit het leven van hun gezin. Wij lazen mee. vermits er geen stuMaandag, met vier naar school. Na de lessen werkt Suc in diebeurzen bestaan en het zwembad. Alle drie de meisjes zijn live-savers. de toegangsgelden Nehanzoo is 's morgens vertrokken voor een vierdaagse 80.000 frank bedraschooltrip om aan de kust zandkrabben te bestuderen voor gen. Ook van kinderbiologie. Na de les blijf ik op de staff-meeting. Rob gaat geld en ziekenkas is studenten van de rivier halen, anderhalf uur rijden. Dezen er geen sprake in komen terug van vier dagen kanovaren op de rivier. Nieuw-Zeeland. Daarom dat er ook Dinsdag, met drie naar school (Nebanzoo op trip tot heel wat vakantiedonderdagavond). We moeten het paard meenemen want werk wordt vericht. Sue vertrekt na de lessen met de school- equestrian team Tevens moet er voor naar een jumping die woensdag plaatsvindt. Ik neem een elke richting een schoolzwem-teani mee naar een interscholenwedstrijd te ingangsexamen afgeAwanuta, 2 uur rijden. Onze dochters (zeer goede legd worden. Greet zwemsters) kunnen deze keer niet mee. Rob organiseert op studeerde drie jaar school de volgende kano-trip. 's Avonds zijn we maar met Toerisme aan de unitwee thuis. Dat gebetirt zelden. Na tot 8.30 u. aan het dak versiteit in Hamilton. op 150 km van van onze nieuwe hiokhut. die Rob aan het bouwen is, geOwhango. Omdat er werkt te hebben, volgde een romantisch etentje en ... vroeg in deze tak echter weinaar bed nig voltijds werk is. Woensdag. Rob en ik hebben les en na de uren kruipt Rob volgt ze nu een eerste terug op het dak. Om 6 uur ging ik Sue en haar paard ophajaar als onderwijzelen. Ze deed hel niet slecht, nl. een vijfde en een achtste res. Nebanzoo volgt plaats op 40 deelnemers. Rob maakte zich 's avonds klaar momenteel haar voor de kano-trip. derde en laatste jaar Donderdag. Rob. Sue en ik naar de school. Rob vertrekt verpleegster en heeft voor 4 dagen voor zijn kano-trip met twee andere leraars. ook de kriebels van haar ouders te pakdrie ouders en 16 studenten. Nehanzoo is terug thuis. ken. Ze is haar pasVrijdag. Mcl de auto naar de garage en ik met de twee poort in orde aan dochters naar school. brengen want ze wil Zaterdag en zondag. Sue heeft twee dagen paardenin het buitenland aan wedstrijden en Nebanzoo moet twee dagen werken in het de slag. Londen wordt zwembad. Ik help Sue met het paard en Rob komt zondagwellicht haar eerste avond terug van zijn kano-trip. Nehanzoo pakt haar zakken buitenlandse bestemwant, in het kader van een schoolactiviteit gaat ze 10 dagen nhing. De jongste. Suc zeilen. zit eveneens aan de universiteit en volgt het tweede jaar wetoch blijft ook dat heimwee naar Canada. Nog tenschappen, technologie en dierenbiologie. heel regelmatig is er correspondentie met hun en hobby's vroegere vrienden en in hun hart hopen ze dat Nebanzoo met haar Canadese nationaliteit ooit Wie Nieuw-Zeeland zegt, denkt natuurlijk eens naar Canada terugkeert om te studeren of te direkt ook aan uitgestekte natuur, wild, groots werken, zodanig dat zij zelf ook nog eens voor en ongelooflijk gevarieerd. Daarin te kunnen en een poosje terug kunnen. Misschien was de mogen leven moet voor Rob en Annemie , hen zelfgemaakte tipi (indiaanse tent) in hun tuin kennende, een hemel op aarde zijn. Trektochten een totem die de vlam brandende moet houden. kanovaarten, zelfs dagen alleen op jacht in de Of trekken zij misschien nog naar MongoliĂŤ? tn bossen, je zou met minder tot rust komen. Maar de zomer van '97 vertelde Annemie ons hoe hun interesse groeide voor de uitgestrekte vlakten van MongoliĂŤ. Alsof Nieuw-Zeeland haast te druk aan het worden was. Maar of het ooit zover komt is echter lang niet zeker.Wat wel vast staat is dat zij hier zeker eens een kijkje zullen gaan nemen , maar blijven ? Nee, dat ziet Mad niet echt zitten. Maar wie weet ? Het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan, en zeker emigratiebloed. Terwijl wij hier deze winter verdronken in het nat, is het aan de andere kant broeiend heet en ongelooflijk droog geweest. Sinds Kerstmis is er praktisch nog geen regendruppel gevallen. Zou het gras dan toch altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvel ? -T

ka

1996. Chaiel en Mad veikiezen de zonzertentperaturen van Nieuw -Zeeland boven de winter hier om samen in familiekring het nieuwe jaar in te zetten.

Voor mogelijke correspondentie: Familie Rob en Anne,nie Peeters-Verschueren P. 0. Box 88 OWHANGO (Taumarunui), Nieuw - Zeeland e-mail adres (school) TMNHS @ XTRA. CO. NZ ter attentie van Rob Peeters rel: 00-62-78 9545 77 11


Garage Luc RyverS

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90 '

Als u van Service houdt!! 2 1

4; j

it4

TOYO -TA -

135

oarneri

- SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 12

M

e 1 39c


MflU op iplom

(09)

su1w/3D

Pf

uesSLl14LAi U4S 1 M

uaB.qShooH it iets presenteren en dat sti,nuinkopen. Ge Ziet toch altijd wel lichterbij wilt bekijken. Ik heb kocht maar dat zien we morgen ie vrouw nog eens terug kont. t 's nachts terugkeren uit het

.AO JOOA J1j)j ST SUUi(OJJ jof JOOS1d 6

B q301 Isn 1 11, ~ t

..

k1

uad.itiu yuiit PZV9 A bis Broeckmcins

van crust met toren en al op hoog koor staan." Het r(-1l even wennen. Ik lust in er geval al graag aardbeien", ht de priester. "En in het vere wordt het Hoogstraten in Ms van Germiflal: aflge dwergget)c h oogzW pastoor Cleymafls zult van graag vernemen dat er een 1fl te tuin is aan de dekefli.1 oostraten waar hij intrekt. ) at komt er nog eflS hij

op ben geitjes staan zowat

iIcn.Hopelljk gebeurt dit met lens de verhuis lacht hij nogal een intrede zijn, )ul zou r ccfl nieuwe pastoor."

Dit melden U: Louis en Ccciie Mercehs-Van

der Voort, Henri (t) en Josephina Mereelis-Wo uters. haar ktnderett. AlfonS en Eugenle Mercelis-Raus, Jan en Eis Merce1tSFratt5en. mede haar kleinkinderen en achterkleiflkinde als en de families Hotkens en Mercelis. uch ari Stle edng bij te wonen op de uur in de kerk an O.L Vrouw van de u wordt vriendelijk uitgenodigd 10.30 om 1999 23 februari dinsdag Rozenkrans te Weelde-Statie. gesolgd door de hegutittIS aldaar. redaseweg 8 tot groetLfl tcn huize B

-

'kmans konil enkel en ringkasteel maar zeker

'

Gehedswake op maandagavoi om 19.00 uur in dezelfde kerk, waarna 1 eleoenheid tot roCten eveneens ten hui7c

-

(IP iii wOP 1 viel jolige Knullen die zo omstreeks 17 tint, twee nummertjes zullen brengen. Wat men ei al niet voor over heeft. l)an maar de beurs in. Jong en oud kuieren langs st.tnd I(m k ier, kijK ccn daar en wij staven al en toe wat. Zo ook aan Fons Faes en .

ns uit Mecrle komt zo maar er allemaal staat maar niet zo open. Misschien zien we wel mdcii kunnen gebruiken. Zijn ochten mocht meegaan. Zij is uit die "witte fles" willen het schijnl is dat heel lekker. man de heursgangers wat aanz'nde zijn om dat afte slaan.

Weduwe van de heer Remt Me.K-.rL' maart 1898, overleden te Turnhout Geboren te Weelde op 10 het Sacrament der Zieken. op 18 februari 1999, gesterkt door

Lie

.1(0

R1(J.0iI.S

S(l/I/l(

BJ(

)((

19


HANDELSBEURS Ondertussen klinkt op de achtergrond Vanessa Chinitor, de nieuwe ster aan het firmament en onze hoop in Jeruzalem. Spijtig maar wij zien ze

rw ruub

I je keriflgefl

Alle bankk

Persoonlijk advies op ieders maat

geen wind maken. Ook Dorien Van den Heu-

ERKEND

vel, Fleur Aerts en An Beckers uit Meer en Christel Brosens uit Hoogstraten, missen haar

VERZEKERINGS-

optreden. Zij zijn immers uit pure interesse naar de beurs gekomen. Het plastic draagtasje zit al aardig vol met allerlei stickers en andere hebbedingetjes die men hier en daar krijgt. Op de vraag of zij straks naar Get Ready gaan kijken klinkt het uit één mond: BeeeuuuuuH!!!! We zullen straks eens gaan zien wie er staat te dringen.

MAKELAAR

ANHYP

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54 trkenning Controledienst Verzekeringen 11 590 23b

Chris Van Loocke en haar echtgenoot Jan Haest uit Wortel zijn er ondertussen reeds bij gaan zitten. Zij vinden het wel leuk om op zulk een beurs alle winkels eens bij clkaar te zien en ook om zo maar eens te kunnen binnen kijken. Anders doet iiieii dat niet. Men kan ccns op een andere manier kennis maken niet de winkels. En men verkoopt er goede sokken voor de bengels. In ieder geval men is er eens een keertje mee weg. Wij willen ondertussen ook wel eens onze dorst laven en als daarmee daui ook oogde goede zaak gediend kan worden is dat mooi meegenomen. Wat komen werken voor het goede doel is het opzet van Jan Bruyndonckx. In zijn geval is dat de Hoogstraatse mussiekring. Zulk een beurs brengt dan ook flink wat op vooral omdat alle medewerkers hier vrijwilligers zijn. Cijfers worden liefst niet genoemd maar ook andere verenigingen kunnen zo een graantje meepikken van liet grootse gebeuren.

Jules Verheyen uit Meersel Dreef en Jozef Donckers uit Meer zijn elkaar hier toevallig

Jan 1-Ja est en Chris Van Looc ken

Jaîi Bio \'ii(I )i)(

14

Jiile.s Ye,Iicvcn cii lozef Doiichc,.s


HANDELSBEURS tegen gekomen en drinken samen rustig een puntje of een koffietje. Ondertussen kijken zij de zaak wal af en slaan een babbeltje. Op zulk een bLul

s is altijd

WLI Wdt k. f'LIL V LU. LI LijU

kupis

en er zijn kijkers en men 誰s ereens mce van huis. Op maandag is er nog de speciale seniorendag. Klein van gestalte maar groot in hel zaken doen is Jan Stoffels uit Minderhout. een vaste ad-

Vanessa Chinitor kwam naar de Veilinghallen niet haar bekroonde lied11 IR Je

Jan Stoffels

verteerder in dit blad. Hij is druk doende niet mogelijke klanten en dus niet zo makkelijk aan kant te krijgen. Uiteindelijk lukt het ons toch wel. Voor hem is zulk een beurs zeer zeker interessant omdat men een groot publiek over de vloer krijgt en zij kunnen alles eens goed bekijken. Velen komen dan ook later in de zaak vragen achter iets wat ze hier op de beurs gezien heb-

Hoe doet ie liet?' Kinderen kijken gefascineerd naam' de buikspreker tijdens de kindernamiddag in de Veiling

ben. Soms kan dat wel enkele maanden later zijn. Voor ons als oiuidensrander valt de organisatieprijs best mee, liet is lucratief om doen. Ik heb alle 14 beurzen mee gedaan en ik heb er nog nooit spijt van gehad. In een beursjaar is de verkoop altijd beter dan in een jaar zonder beurs. Ook hei tijdstip is voor mij interessant. Het is in het begin van het jaar en het gras begint stilaan te groeien. Moest die beurs in liet najaar zijn dan moest ik 1oct heel andere producten hier komen staan. Het publiek komt van heinde en verre. Maar men moet er iets voor doen. Een stand opbouwen vraagt heel wat werk. Maar als ge niets doet kunt ge niets verdienen.

Jef Jacobs

Ook de rijkswacht en de politie zijn prominent op de beurs aanwezig. Samen bemannen zij een stand, een staaltje van IPZ-sarnenwerking. Rijkswachtcommandant Jacobs legt uit: Men

heeft ons enkele jaren geleden komen vragen om op de beurs te komen staan. Wij zijn daarop in gegaan vanuit de tendens oma als rijk,vwacht meer naar buiten te treden, naar de burger toe. Telkens proberen wij met iets uit te pakken dat met veiligheid in liet verkeer te maken heeft. Zo hadden wij al een ogentest en een snelheidsreactietest en nu laten wij liet publiek de noodzaak van de autogordel inzien aan de hand van een rolwagenproej:

Achter ons heeft ondertussen Oct Ready het podium ingenomen en is het gejoel uit enkele honderden kelen zo aangezwollen dat wij niets meer verstaan van wat de mensen rondom ons te vertellen hebben. Tijd dus om stilletjes de plaat te poetsen. En de handelsbeurs, die mag er best zijn, er is immers voor elk wat wils. 15


Op het dak van Europa Surfen op Internet kan zware gevolgen hebben. TOON DE BACKER verzeilde tijdens één van zijn surfsessies op een website van reisburo Connection.s en zijn aandacht werd getrokken door een verlokkelijke aanbieding. Connections bood de moedige, grensverleggende toerist de kans de hoogste berg van Europa te bedwingen. Karl Huyberechts, een autoriteit in het Belgisch alpinistenwereidje, zorgde voor de voorbereiding en begeleiding van de lefgozers, op zoek naar een adrenalinestoot op het dak van Europa... Toon De Backer besloot na rijp overleg met zijn geweten de uitdaging aan te gaan en trok naar Chamonix, het mekka van het alpinisme. Zijn persoonlijke ervaringen werden in een dagboek vereeuwigd. Hierna volgt het verhaal van een 31-jarige jongeman die eens iets "anders" wilde proberen. Zondag 5 juli Ik arriveer in Chamonix en meld mij aan op de afgesproken plaats. Het technisch materiaal klimgordel, pikhouweel. stijgijzers, ... ) staat al klaar. Onze groep blijkt uit tien personen te bestaan. Acht Fransen en twee Vlamingen. Gids Didier geeft een overzicht van wat ons de komende dagen te wachten staat en besluit met de alles behalve geruststellende boodschap "N'oubliez pas, le stage Mont Blanc, ce n'est pas les vacances" Ik vraag me af waar ik in hemelsnaam aan begonnen ben. Na een gezamenlijk avondmaal zetten Thomas, die andere Vlaming, en ik ons op het terras van de herberg. Een beetje peptalk kan heus geen kwaad.

Maandag 6 juli Na het ontbijt maakt iedereen zich klaar voor een kennismaking met het hooggebergte. Een bergtreintje brengt het gezelschap naar "La mer de glace", een reusachtige S-vormige gletsjer. Na enig onhandig geklauter tussen de rotsblokken staan we eindelijk op de gletsjer. We trekken onze klimuitrusting aan en beginnen aan de oefeningen. De basistechnieken worden ons stelselmatig bijgebracht. 1-lervé. één van de gidsen, heeft zich inmiddels over Thomas en mij ontfermd. Hij wordt de begeleider van de Vlamingen, heb ik begrepen. De hellingen worden hoe langer hoe steiler, de technieken hoe langer hoe moeilijker. Mijn zelfvertrouwen kan een ruggesteuntje gebruiken. Na de lunchpauze wordt de moeilijkheidsgraad nog wat opgevoerd met als hoogtepunt (of dieptepunt. 't is zoals je het bekijkt ) de horizontale passage van een loodrechte wand. De eerste kennismaking

met het alpinisme valt mee. Konditioneel zit het wel snor. Thomas lijkt iets minder zelfzeker.

Dinsdag 7 juli Vandaag staat rotskliminen op het menu. De oefening bestaat uit de heklimming van een verticale wand. Ik krijg als eerste het kliintouw omgesnoerd. Ik weiger niet, maar het enthousiasme druipt er zeker niet af. Met trillende armen en benen ( het gevolg van een cocktail van zenuwen en inspanningen ) klauter ik omhoog. Het lukt vrij aardig. Na de middag is het tijd voor een oefening rappel. Ik zie iedereen één voor één langs de rotswand naar beneden 'glijden'. Hervé kan het niet laten mijn rappeloefening te onderbreken. Hij blokkeert het touw halverwege mijn rappel om aan te tonen dat het echt wel veilig is. Ik hengel even in het ijle, op 20 meter boven de grond. De vreugde is groot wanneer ik weer met mijn twee voetjes op de begane grond sta.

Woensdag 8 juli Vandaag gaan we voor de eerste maal op grote hoogte wandelen. Vanaf morgen staat de aanval op de Mont Blanc op het programma. In Chamonix nemen we de hoogste kabelbaan van Europa om tot in "L'Aiguille du Midi" te geraken.. gelegen op 3842 meter hoogte. Het weer is slecht en dat werkt op het gemoed. We dalen en klimmen, dalen en klimmen. Bij mijn maatje Thomas zakt de moed in de schoenen. Hij wil ermee kappen en ziet een bekliinming van de Mont Blanc echt niet meer zitten. Ook ik voel me niet echt lekker. Is het de vermoeidheid, de mvartt —

:

lèli;tgi S

-. --

•. t

.

r

Donderdag 9 juli Vandaag kunnen we uitslapen. We vertrekken pas om 10.30 u. We nemen in een naburig dorpje opnieuw een kabelbaan. Deze brengt ons tot op 1800 meter hoogte. Daar eten we een stukje waarna we met een bergtreintje naar "Le Nid d'Aigle" trekken, op 2396 meter hoogte. Vervolgens wordt ons een grote bergwandeling voorgeschoteld. Hoe hoger we gaan, hoe kouder het wordt. Ik bereik als eerste "Refuge de Tête Rousse". Het is er -5° C. We bevinden ons nu op 3169 meter hoogte. We overnachten in een berghut. Luxe vind je hier niet. Het Franse toilet bevindt zich buiten, een vijftigtal meters verderop. De slaapplaatsen zijn beperkt in oppervlakte. Een echt bed is er niet. We slapen met z'n allen bijeen. Er komen voortdurend mensen bij. Anderen vertrekken dan weer. Het rumoer houdt constant aan. Diezelfde avond krijgen we te horen dat er vanmiddag een Belg verongelukt is op het stuk dat we morgen zullen passeren. De gids verzekert ons dat we niet ongerust moeten maken. De verongelukte Belg had onnodige en onberekende risico's genomen. Voor het eerst mis ik een GSM. Kon ik nu mijn moeder maar eens bellen om te zeggen dat alles in orde is.

Vrijdag 10juli

.-

1*

,

16

koude, de spanning ? Ik moet me dwingen 's middags voldoende te eten. De dikke mist zorgt ervoor dat je haast niet ziet waar je bent. Gelukkig kent Hervé deze gebieden als zijn eigen broekzak. Met Thomas gaat het van kwaad naar erger. Hij stopt of struikelt om de haverklap waardoor ook ik in moeilijkheden geraak. We zijn immers door een 'cordéc' met elkaar verbonden. Uiteindelijk geraken we terug bij de kabelbaan en gaan we terug naar beneden. Thomas houdt het voor bekeken.

Vandaag is het de grote dag. Een Frans echtpaar uit Nantes vervoegt onze cordée. Er zijn nu drie cordées van drie mensen. Thomas is immers afgevallen. We zijn dus nog met negen. Mijn tocht begint niet echt hoopgevend. Na 100 meIir til ik al m'i oen hlnedm'iis sehpr Fn papieren zakdoek zal de hoogste nood moeten lenigen. We passeren een sneeuwvlakte en ver volgens komen we op een pad tussen de rotsen terecht. Alles verloopt naar wens. We komen geregeld volk tegen dat van de top terugkeert. Op een gegeven moment ontwaar ik zowaar een Kempens accent. Ik spreek de betreffende man


ALPINISME aan. Hij blijkt uit Arendonk afkomstig te zijnen is zo fierals een pauw. Hij heeft de top immers al bereikt... Even later lopen we een Tsjech tegen het lijf. Hij stamelt : "Isaw aterrible accident yesterday ". Napakweg drie uur klimwerk arriveren we bij de "Refuge du Goûter", op 3817 meter hoogte. De top van de Mont Blanc ligt nog 990 meter hoger. Het echtpaar uit mijn cordée geeft aan dat het voor hen niet langer hoeft. Ook zij geven er de brui aan. Finaal schieten we nog met vijfnioedigen over. Ik krijg met Hervé een gids voor mezelf. De twee andere gidsen, Yves en Didier, nemen elk één van de overblijvende koppels voor hun rekening. Plotseling worden we gestoord door een helikopter. Ik werp me op mijn uitrusting om te vermijden dat alles weg vliegt. De helikopter zorgt voor de bevoorrading van de herghut en vliegt weer weg. Hervé en ik besluiten onze weg verder te zetten en mijn gids legt er meteen de pees op. Hij informeert naar mijn tijden hij het lopen (Toon is een fervent loper) en lijkt meteen gerustgesteld. We halen de anderen, die een uurtje voor ons vertrokken waren, in. Hervé en ik trekken rond de "Dôme du Goûter". Daarna volgt een kleine afdaling. Ik word nu echt moe. De stevige klim richting "Refuge de Vallot" snijdt me nog verder de adem af. We zitten nu op ongeveer 4300 meter hoogte. De lucht wordt steeds ijler en het wordt steeds kouder. Ik vraag geregeld een minuutje rust om op adem te komen, maar Hervé wijst onveranderlijk naar de volgende buIt. Door de vermoeidheid worden mijn passen minder zuiver. Geregeld struikel ik omdat mijn voeten wegzakken in de sneeuw. Mijn hele lichaam doet nu pijn. Dit is echt afzien zoals ik nog nooit heb afgezien. Aan opgeven denk ik nooit. Het doel is zo dichtbij, dit geef ik niet meer weg... Bij mijn laatste halte geeft Hervé aan dat we nog maar 50 meter voor de boeg hebben. Ik kijk omhoog en zie een niet eens zo steile helling. Mijn lippen en kaken zijn stijfvan de koude wind. Ik stoot hem aan en gebaar te vertrekken. We zijn er bijna, ik wil hoven staan! Het tempo ligt ineens weer een stuk hoger en ik hen totaal leeg. Toch probeer ik nog te versnellen en Hervé op te jagen. En dan is het zover! Ik sta op de top !!!! Op 4807 meter hoogte. Ik bereik de top op vrijdag 10juli om 14.30 u. Dat betekent dat ik de klus in 2,5 u. geklaard heb. Hier sta ik dan op het dak van Europa. De Mont Blanc heeft een platte top waar je best nog wat kunt rondwandelen. Als ik om me heen kijk, stel ik vast dat deze berg echt wel boven alle andere toppen uittorent. De Mont Blancgangers zijn blijkbaar ook allemaal milieubewuste zielen. Er is geen afval te bespeuren en vlaggen zie ik ook niet. Stel je voor dat iedereen hier een vlag zou planten. Dat zou nogal een rotzooi worden... Omdat het boven op de top zo koud is, wil Hervé er niet te lang blijven en even later starten we aan de afdaling. Ik mag nu vooraan lopen. Het gaat snel. Ik wil zo snel mogelijk die koude wind achter ons laten. Met grote passen gaat het bergafwaarts en onderweg komende we twee andere cordées tegen. Die hebben nog een eindje te gaan. Omstreeks vier uur komen we toe bij de Refuge. Ik doe mijn bergkleding uit en trek naar de kantine om Hervé te trakteren. De Mars die ik gekocht heb, doet niet echt goed. Verder dan twee moedige happen kom ik niet. Ik neem een Perdolan en probeer een beetje te rusten, maar het lukt me niet de slaap te vatten. tk lig te rillen en mijn maag verkrampt. Ik rep me naar buiten en begin te braken. Dat overkomt me wel eens vaker als ik echt heel diep ben gegaan. Omstreeks zes uur komen ook de andere cordées weer toe aan de Refuge. Ook zij hebben de sensatie van de Mont Blanc helemaal beleefd. Ook zij hebben de top bereikt. Na een copieuze maaltijd tracht ik in Dromenland te geraken, met wisselend succes overigens.

Zaterdag 11 juli Om twee uur' s nachts komt de herbergier ons wekken. Er zijn blijkbaar mensen die persé de zonsopgang vanop de Mont Blanc willen meemaken. Wij blijven liggen, maar onze nachtrust is wel verstoord. Om zeven uur worden ik en de andere leden van de groep gewekt. Tot mijn grote verbazing voel ik me helemaal niet stijf. Enkel de hielen van mijn voeten baren me zorgen. Die liggen helemaal open en kunnen best wel wat extra rust gebruiken. Daniël en Nicole, het koppel uit Nantes, komt terug bij mij in de cordée terecht en samen beginnen we aan de afdaling. Aan de "Refuge de Téte Rousse" houden we nog even een korte pauze. Via een gletsjer zetten we onze tocht huiswaarts verder. Hervé geeft aan dat we op de sneeuw moeten gaan zitten en naar beneden moeten schuiven. Dit lukt aardig. Via een wandelpad komen we opnieuw in de hewoonbare wereld terecht. Sneeuw ruimt plaats voor gras en planten. Met behulp van het bergtreintje en de kabelbaan geraken we terug in de vallei. Ik voel me onaangenaam vuil. Ik heb me drie dagen niet geschoren. drie dagen gezweet in dezelfde kleren. We kleden ons om en zoeken een terrasje op voor een frisse pint. Ook dat was al drie dagen geleden.

Zondag 12juli De terugrit richting België verloopt vlot. Nog voor ik in Namen toekom, maak ik opnieuw kennis met het Belgische weer : regenweer. Rond kwart na twaalf neem ik de laatste helling van de week en na een rit van pakweg 12uur sta ik terug in Hoogstraten, op 22 meter hoogte boven de zeespiegel.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

J/e.,>e t99cIUIde'iy- e' edieue44e,a'

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 17


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos MATTHE, Pater Schrijversstraat 11, tel. 314.71.96 ofjosroos@hotmail.com .

Carnaval

Naar joorlijlcsc 11 udit,e loik ook dii jaar de toet door de Worielse straten. Ondanks liet k'i dat hier in dii ftorielse kettersdoip de .1Oet en de bijhorende braspartij doorgaat in de vasten in plaats van voor de vasten, kon de stoet dit jaar rekenen op de hand Gods. Tussen de buien door werd plaats gemaakt voor droog weer tijdens de stoet. Voor en na de stoet viel de regen met bakken naar beneden. Dat kan geen toeval meer zijn. De Wortelse Fanfare, die de Feesten organiseert, moet goede relaties hebben bij de t'eermaker.

Bestuur Wortelse Dorpsraad neemt een nieuwe start Na de strubbelingen enige tijd geleden in en om het bestuur van de Dorpsraad is nu toch een nieuw bestuur gevonden om de werking verder te zetten. 1-let bestuur bestaat momenteel uit 4 personen: Frans Van der Kaa, Louis Laurijssen, Geert De Wever en Ludo Geens. Frans Van der Kaa neemt de taak van voorzitter op zich, Geert De Wever die van secretaris, Louis Laurijssen wordt de afgevaardigde in de verkeersraad en Ludo Geens in de milieuraad. Op de vergadering van 17 maart werd nog uitgekeken naar kandidaten om het bestuur te versterken. Tijdens de algemene vergadering waren blijkbaar nog meer mensen bereid om eventueel mee te werken. De dorpsraad gaat ook extra aandacht schenken aan de plannen(of geruchten) die circuleren in verband met een randweg voor afleiding van doorgaand zwaar verkeer uit Hoogstraten. Ook de verkeerssituatie van de Grote Plaats werd bekeken. De proefopstelling voor een haakse aansluiting (en een versmalling) ter hoogte van het kruispunt Grote Plaats-Langenberg is ondertussen geplaatst. Waarschuwingsborden voor de gevaarlijke bocht aan "Het Meuleken" zijn geplaatst. De schildering van de zebrapaden verdient nog enige aandacht. Over de aanleg van voetpaden in de Grote Plaats neemt het bestuur geen standpunt in omdat niet echt duidelijk is wat de bewoners zelf willen. De rechtzaak rond de gevel van de woning van 18

Luuisa Sorninen-Govaerts in de Rooimans krijgt zijn verder beloop op 5 mei voor de rechtbank. Verder werden nog een aantal verkeerssituaties besproken die enige aandacht en verbetering behoefden. De nieuwe situatie op de Oude Weg (eenrichtingsverkeer), de verlichting daar en de aansluiting van het fietspad ter hoogte van de kerk en aan de Mark, de toestand van de asfaltering en de afwatering en de verplaatsing van het aggiomeratiebord. Ook op de Beukendreef en het einde van Poeleinde (ter hoogte van het "hinnendoortje" aan Meeuwesen) kunnen nog verbeteringen aangebracht worden. De nieuwe oversteek aan de Hoogstraatse gevangenis en de verlichting aldaar en het maaien van te hoge bermen naast de fietspaden werden besproken. De aanleg van een petanquebaan achter de parochiezaal werd gekoppeld aan de restauratie of verbouwing van het "biljartzaaltje" in de parochiezaal. Met deze concrete punten op de dagorde is het 'verse" bestuur opnieuw gestart. We wensen hen veel werkkracht, creativiteit en luisterbereidheid om de Wortelse gemeenschap mee te vertegenwoordigen in onze "stad". Heeft u tips, opmerkingen of goede ideeĂŤn voor de dorpsraad ? U kan ermee terecht bij Frans Van der Kaa: tel.314.3403, Louis Lauryssen: tel. 314.62.73, Ludo Geens : 314.34.20 en Geert De Wever 314.99.70.

Natuurzuivere huidverzorging Velt-Noorderkenipen organiseert op dinsdag 13 april een info-avond met videofilm door Anna Jansen. Deze avond vindt plaats in de Refter van de Gemeenteschool (ingang Kerkpad) in Wortel om 20.00u. Iedereen is welkom. Niet-leden betalen 100 Ir.

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkleden, lopers, enz.


WORTEL

Wandeiclub Markdal sloot 20ste seizoen af in Wortel

B.Gj.G-Wortel wil actief blijven Er was een tijd dat dc werking van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen gedragen werd door de plaatselijke secretaris, (de onderwijzer of zelfs de gemeentesecretaris, en soms zelfs de veldwachter), die dan terzeifdertijd zegelafgevaardigde was, spoorkaarten bezorgde, voor een babysit zorgde enz. De voorzitter, dat was een notabele van het dorp, zat inderdaad voor; op de zeldzame bestuursvergadering, op de jaarlijkse algemene vergadering en als er moest gelobbyd worden. Ondertussen zijn wij geëvolueerd; er kwam steeds meer werk bij, meer papierwerk ook en een betere dienstverlening. Er werd aan taakverdeling gedaan, want het kon niet anders meer, bestuursleden kregen een eigen functie. Natuurlijk is elke afdeling verschillend. Sommige besturen draaien op een bijna professionele manier, anderen steunen op werkgroepen. Velen vormen samen een vriendenploeg.

Op zondag 14 maart sloot wandelclub Markdal zijn 20 ste wandelseizoen af met een korte wandeling in Wortel. Om de veertien dagen organiseert deze club op zondagnamiddag een wandeling in de Hoogstraatse omgeving. Dit seizoen werd gestart op 11 oktober in St JozefRijkevorsel. Wandelaars die minstens 8 wandelingen meededen, werden tijdens de afsluitende koffie tafel gehuldigd en ontvingen een brevet. De club bestaat uit ongeveer zeventig leden. Dit seizoen kwamen 15 nieuwe wandelaars aan de start. Mensen die geïnteresseerd zijn in de wandelingen of in de clubwerking kunnen voor alle inlichtingen terecht bij Christ Sterkens, Meerledorp 4 in 2328 Meerle, telefoon 315.07.01

CoR

.

REVA mVA /CoMPu1E! - TELEF0NIE\

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTAATEN Tel.: 03-315.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

Dorpsredacteur gezocht Voor het (mee)schrjven van deze Wortelse dorpsrubriek zoeken wij een dame / heer die graag schrijft, zich voldoende interesseert voor het dorpsgebeuren in Wortel en, in samenwerking met de andere redactieleden dien graag op weg helpen, mee wil werken aan het meestgelezen blad in de Hoogstraatse regio. Onkosten worden natuurlijk vergoed en massa's roem zuilen u te beurt vallen (haha !). Inlichtingen bij Jos Matthé (zie bovenaan de dorpsrubriek).

Maar om dit alles mogelijk te maken, ook in Wortel, hebben we steeds weer nieuwe, creatieve, energieke mensen nodig die geloven in de waarde van het gezin en die wat tijd willen vrijmaken om de gezinsbeweging in onze afdeling verder uit te werken. Zowel organisatorische, dienstverlenende als administratieve taken moeten een vrijwilliger vinden die zich met hart en ziel voor een vereniging wil inzetten. Ook om "gewoon" een handje toe te steken is volk nodig. Onderstaande mensen geven je graag meer informatie als je wil: Voorzitter Karine Geens, Poeleinde 34 A, tel.: 3 14.70.33; Secretaris Ilse Van Bouwel, Langenberg 52 A, tel.: 314.80.68; Huibrecht Provoost, Poeleinde 40, tel.: 314.38.16.

Activiteiten: Zondag 25 april: Natuurwandeling in het heidegebied Waaienberg-Ruigenhoek (Zundert) onder leiding van een natuurgids van de Wielewaal. Tijdens de wandeling is een aangepast programma voorzien met opvang van kleine kinderen. Samenkomst en vertrek om 14.00u aan de toegang. Wegwijzer: vanuit Meer: volg richting Zundert- onmiddelijk over de brug van de autosnelweg naar rechts- volg verharde weg tot bordjes "Wandeling BGJG" de plaats van samenkomst aanwijzen. Deelname is gratis. Ook niet-leden zijn welkom.

E[ ae herenmode voor jong en oud. f tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

Steeci

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

1

COMPUTER-cursus voor beginners!!!

AN DER SLUIS MODE a?goot 5 uur.

op::::ioen.

29

19


%( antOOV 1

Isse

1~4.W 00u,-0~

cesffi G 9.~ Jk lti%

1.l310

1&

F3FAFJE

00G

UW BESTE KEUZE VOOR LEUKE EN TOFFE KOMMUNIEFOTO'S Buiten of in Studio Voor iedere ko,n,nunieka,,t een GRATIS vergroting

Al uw foto afgewerkt in eigen Prof. Videolabo Ook uw A.P.S. filmen 1 UUR SERVICE

'4

'th

b

ei05praa

-r

Vrijheid 126 Hoogstraten Tel: 031314.13.13

W

IE HEEFT HET VOOR U IN FUSIEGEMEENTE HOOGSTRATEN?

B ij

KBC Bank & Verzekering staat een diĂŤntvriendet.ijke,

professionele en vooruitstrevende dienstverlening hoog in het vaandeL Meer dan 18 000 KBC-medewerkers staan hier garant voor. En daartoe behoren ook de medewerkers van het KBCverzekeringskantoor en het KBC-bankkantoor van Meer, Wortel., Hoogstraten, Meerl.e en Minderhout.

KBC BANK & VERZEKERING VERENIGT DE KREDIETBANK, ABB-VERZEKERINGEN EN CERA BANK.

aizkeeg 20


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Tel. 315.88.54 is blij niet al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Kampweg Afleering 1114. afgaande op de telling van mijn Dreefse collega, zelf hen ik al lang de tel kwijtgeraakt. Maar ons ijverig gemeentebestuur zit niet stil, aangespoord door de advocaten van de N.V. Marckland, eigenaars van het optrekje van cle familie Vorfeld. Die sturen regelmatig een brief en komen elke paar maanden wel eens op het college langs om hun voorstellen te bespreken. Die zijn er op gericht een alternatief te bieden voor een verbinding met de Strijheekseweg. Daarvoor rekenen ze dan wel op de goodwill van de gemeente om een stuk van de originele Kampweg aan hen te verkopen, zodat ze een begin kunnen maken mei de regularisatie van de slotgracht. Hoewel de gemeenteraad reeds vorig jaar beslist heeft via een onteigening van een stuk dreef een ontsluiting te creëren langs de Strijbeekseweg en ze heel wat argumenten heeft om het bezwaar van de N.V. Marckland tegen de onteigening te weerleggen (er zijn al heel wat beter geargumenteerde bezwaren tegen onteigeningen zonder meer verworpen) blijft het college in de wiggel met dit dossier. Nochtans is hier nog weinig aanleiding toe. De Karnpweg is door het besluit van de provincic hersteld in zijn statuut als openbare weg, de bouwovertredingen (slotgracht en de 'verbouwingen' van de quarantainestallen) zijn in handen van de hogere overheid, de gemeenteraad heeft beslist via een onteigcningsproccdure een ontsluiting naar de Stri jheekseweg te creëren. Normaal zou je denken dat het dossier dan normaal verder zijn gang kan gaan. Nee, ons college wil volmacht om met de advocaten te blij ven onderhandelen. Ten bate van wie? Welke argumenten kunnen ze daarvoor aanhalen? 0 ja, het advies van de dorpsraad van Meersel-Dreef van 14april 1998 dat voor hen ook een alternatieve wandclweg ook mag, advies dat wel geen rekening houdt met de beslissing van de gemeenteraad van 22 september 1997 om een stuk te onteigenen. De gemeenteraad heeft deze beslissing op 28 september 1998 trouwens éénparig bekrachtigd. Hebben ie in Meersel-Dreef trouwens kennis genomen van de voorwaarden die de N.V. Marckland stelt aan dc gebruikers van de wandelweg? Weten ze dat de N.V. enkel 'recht van overgang wil geven' en dan alleen nog in de weekends? Dat ze in ruil daarvoor de verkoop vragen van de grond waarop de slotgracht ligt? Dat de raadsman van de N.V. dergelijk alternatief ziet als eerste stap naar regularisatie van de bouwovertreding en dat ook expliciet in zijn voorstellen aan het college neerschrijft? Het argument vaii de Dreefse dorpsraad dat cle dorpsraad van Meerle in deze zaak niets te vertellen heeft omdat het 'over Dreefs grondge bied gaat' vind ik ronduit zwak. Het was de Meerlese dorpsraad destijds die de vraag lanceerde om een ontsluiting te vragen langs de Strijbeekse weg om zo aansluiting te geven op de Staatsbossen en van de Kampweg een volwaardige wandelweg te maken. Daarbij gingen ze uit van het feit dat de Kampweg aan de gemeenschap toebehoort. Tot nader order behoren de inwoners van Meerle en hun dorpsraad nog tot 'de gemeenschap'. Op gevaar af

'persona non grata' te worden op de Dreef, stel ik me de vraag of we misschien in de toekomst een visum moeten vragen om langs de Kampweg te passeren. Dat de twee dorpsraden er een verschillende visie op nahouden, dat moet inderdaad kunnen. Maar dat dat ene advies dan toch niet in aanmerking mag genomen worden omdat het niet over hun 'grondgebied' gaat lijkt mij een argument uit een vroeger (eerder feodaal) tijdperk. Dat de onteigening van de ontsluiting nog wel eens lang op zich kan laten wachten omdat de N.V. Marckland geen enkele procedure onbenut zal laten om zich hiertegen te verzetten, kan ik me levendig inheelden. Maar om die reden vooraf al van de onteigening afzien, lijkt mij dc wereld op zijn kop zetten. Dreigen niet gerechtelijke procedures om uw gelijk te halen, dat riekt op chantage. Met 'recht' heeft dat niets te maken, alleen wie veel geld heeft kan dat dus krijgen. Een bestuur dat de belangen van de gemeenschap moet verdedigen mag zich door dergelijke werkwijze niet laten afschrikken. Het college maakt van de verschillende zienswijzen ondertussen wel handig gebruik om met de advocaten van Vorfeld aan de praat te blijven. Of is dat enkel een handig gordijn waarachter andere belangen verstopt blijven? De hardnekkigheid waarmee het dossier gerokken wordt en de goodwill waarop de N.V. Marckland kan rekenen kunnen vragen oproepen. Als U dit stuk te lezen krijgt, weten we of de gemeenteraad het college in deze zaak wil volgen. Er komen dus noe alleveringen.

Wegenwerken Als e op de aan gang zijnde en de nog aangekondigde wegenwerken afgaat, zou je zeggen dat er verkiezingen in de lucht hangen. Zowel de gewestelijke als de gemeentelijke overheid hebben het blijkbaar heel druk. Aan de Rondeelweg was men enkele weken al begonnen, tegen dat U dit leest zal daar het grootste leed al achter de rug zijn. De Kerkstraat daarentegen ligt er nog opengereten bij. De grote bouwwerf op de hoek niet Meerledorp versterkt de indruk dat men heel de dorpskern van uitzicht gaat veranderen. In de Kerkstraat ontstond er even ongerustheid toen het gerucht bekend raakte dat 'de riolering niet deugde, zo lek was als een zeef, het nog maanden ging duren eer dat hersteld was'. Het bleek om loos alarm te gaan, vooral te wijten aan de hoge grondwaterschouwen. Aan enkele toezichtschouwen waren wet lekken vastgesteld, maar die konden Vrij snel hersteld worden. Mits meer prijs natuurlijk van 300.000 Frank (7.500 Euro). maar gelukkig beperkt. Ook onze riolen zullen het eeuwige leven niet hebben zeker en het is niet onlogisch dat na meer dan twintig jaar enkele herstellingen nodig zijn. De voetpaden gaan wel een pak meer kosten dan voorzien. AWV (Bruggen en Wegen) had vooraf uitgerekend dat slechts 130 111 2 nieuwe dals van doen waren, de rest zou opnieuw bruikbaar zijn. Mijn oor ja, nu moeten er ineens overal nieuwe in. Van de oude kunnen ze dan wel nog een 2001112 gebruiken aan de Kerk, dan is dat 'ineens weer meegenomen'. Prijsverschil: bijna 400.000 Frank (ca. 10.000 Euro) of 25% meer dan voorzien. Te betalen door de gemeente.

Smoutebollen

Bij holfvn,sien horen wale/s of smoutebollen, De Meerlese gepensioneerden hakten er een hele middag lustig op los en de Meerlenaars lieten het zich goed smaken.

De Ulicotenseweg staat voor heel in het kort op het programma. Zodra de machines in de Kerkstraat klaar zijn, kunnen ze aan de Ulicotenseweg beginnen. Ter voorbereiding heeft uien er alvast weer enige forse bomen neergehaald. De reden waarom die nu weer weg moesten is mij even onduidelijk als voor al de anderen die ze in de loop van de laatste jaren hebben weggehaald. Ze waren waarschijnlijk wel weer aan het doodgaan zeker (welke boom of andere levend wezen is dat trouwens niet?); '1


MEERLE Marktielder in verkoop van slaapkomfort zoekt nog enkele

ambitieuze medewerkers (m/v) vuui buitendien3t.

olie waren gevaarlijk; of ze stonden in de weg van de nieuwe (snel)weg; of misschien nog duizend andere (drog)redenen. Het ging wel snel, 's morgens worden ze neergelegd, in de dag van takken ontdaan, 's anderdaags opgeladen. Heel efficiënt moet ik zeggen, als ze kwaad zouden willen, kunnen ze op goed twee, drie dagen alle bomen langs de Ulicotenseweg weghalen. Maar we zullen het bestuur van Wegen en Verkeer maar niet van dergelijke kwade trouw verdenken zeker, ze hebben dat trouwens niet nodig. Elk Jaar een paar bomen stil let jes laten

verdwijnen kan ook en wie zal zich daar over druk maken. Goed kans dat veel mensen het nog niet eens gezien hebben. Enfin, tegen de zomer hebben de bewoners van de Ulicotenseweg hun hopelijk trilvrij nieuwe weghedekking. Daarmee zal het in Meerle nog niet afgelopen zijn; de Lage Rooy staat nog op het programma en aan Groot Eysel wordt druk getekend. 't Is de moment om uw wensen bekend te maken, want volgend jaar zijn het weeraf verkiezingen.

Leeftijd Is niet belariyiijk. Zeer goede verdienstmogelijkheden voor dynamische mensen. Wagen en telefoon vereist. Schrijven met CV naar:

Rudh-Marketing Afdeling Inova Holle Weg 70, 2550 Kontich

Komedianten met hopen in Meerle

Begin maart waren het de acteurs san de K.L.J. die naar jaarlijkse traditie tweemaal een volle parochiezaal lokten met hun 'WitteBroodslijk'. Toneel is alive and kicking in Meerle.

Meerle heeft geen echte toneelvereniging meer, wat niet wil zeggen dat er geen toneel meer gespeeld. Einde januari maakte de toneelgroep van K.W.B. en K.A.V. 'Contact' op de planken. Een geslaagde voorstelling die door alle medespelers en —werkers met een feestje afgesloten werd.

icIijïqafl! Kwaliteits vloer- en wandtegels

Marmer en graniet

Bourgondische dallen

Meerseweg 135 B, 2321 I-loogstraten-Meer - Tel. 03/317.01.20. Fax. 03/317.01.27. 7 dagen op 7 dagen open van 9.00 - 18.00 uur.

22


MEERLE

Kinderdansnamid dag!

Silshoelertjes : volksdans is populair bij het jonge volkje. Genoeg voor twee dansgroepen. Dat er in ons dorp een volksdansgroep is, wisten de meesten onder U al, misschien zelfs dat die er een kinderdansgroep' op nahielden. Maar dat er dat ondertussen al twee geworden zijn, was tot hiertoe alleen geweten bij ingewijden. Twee groepen, dat wil zeggen dat dansen in is. Dat ze er ook nog iets van opsteken, willen ze graag laten zien. Daarom organiseert kindervolksdansgroep De Shilshoelertjes op zondag 18 april 1999 een kinderdansnamiddag in de parochiezaal.

Wat houdt deze namiddag in? Er zijn optredens van: - onze 2 eigenste kindergroepen 'De SHILSHOELERTJES' - de volwassenengroep 'Shilshoel' - verrassingsoptreden voor alle kinderen Na de optredens kan iedereen een dansje meedansen. We hebben gekozen voor de TOP 10 van onze eigenste 2 kindcrgroepen. Dit wil zeggen dat de kinderen hebben mogen kiezen welke dansen zij die namiddag graag dansen.

Kaartenkosten 100Bef.(VVK)of150Bel.Aan de kassa. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen. Drankjes en hapjes zijn er die namiddag ook verkrijgbaar. Er is ook een kindertombola waar je voor 50 BEF altijd prijs hebt. We beginnen om 14.00u en het einde is voorzien rond 17.00u. Inlichtingen bij Kathleen Van Bavel-Tel. 315.92.09 of Ann Michielsen-Tel.3 15.85.93.

KWB Meerle voetbalt mini Het huis van de Meerlese KWB telt vele kamers en in elke van die kamers doen ze wat anders. Vergaderen, volleybal, fietsen (met twee sturen zelfs) en ook voetballen. Deze KWB-voetbalvereniging organiseert sedert enige jaren telkens in de lente een minivoetbaltoernooi. Verenigingen, bedrijven of gewoon vrienden bij mekaar kunnen het sportief tegen elkaar opnemen. Naast het voetbal staat natuurlijk het gezellig samenzijn bij een pintje centraal. Dit tornooitje met een tiental ploegen heeft plaats op zaterdag 8 mei aan de chirolokalen gelegen aan de Ulicotenseweg te Mecrle. Dc eerste wedstrijden starten omstreeks 13.15 u en de finale is voorzien om 17.30 u.

Gratis zoekertjes voor partikulieren. Deze bon geeft u recht op ĂŠĂŠn zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand. Hoogstraatse KoopjesMaand, Loen houtseweg 34, 2320 Hoogstraten.

Wie de KWB voetbal van Meerle wil steunen, is van harte welkom. Wil je meespelen, geef dan een seintje aan Erwin Pijpers, Gemeenteplein 23. tel. 315.98.59.

23


muimd9 ~ h@m ~

Al het nieuws over Minderhout is welkom bij INGE VERMEIREN, Withof 1, tel. 314.56.49.

Succesvol Boekenfeest Tijdens de jeimdboekensseck oreumscerdc hei oudercomité in navolging van enkele andere lagere scholen in de regio voor het eerst een Boekenfeest. Heel wat leerlingen en hun ouders kwamen, doorbladerden en vertrokken met een lezenswaardig boek onder de arm naar huis. Heel wat kopers lieten wel eerst in kalligrafie hun naam sierlijk in hun laatste aanwinst pennen. De verkoper van Taxandria waarmee de school samenwerkte, gaf toe verrast te zijn door de grote opkomst. Het helejaar door presenteert hij zijn boeken op allerlei gelegenheden, en in Minclerhout rinkelde de kassa meer dan hij had verwacht.

Tweedaagse autocross Al vanaf de uilri tien van de autostrade in Hoogstraten en Meer vindt iedereen op It) en II april zijn weg naar de Gouverneursbossen in Minderhout. Al wat rolt en bolt en op een auto gelijkt hopen de organisatoren van de 'Grote Prijs Garage Adams' met een goede bewegwijzering naar de autocross te lokken. Vorige jaren gaven de piloten tijdens één dag plankgas, deze keer maken de organisatoren er voor het eerst een tweedaags crossfestival van. Een cocktail van categorieën verschijnt er aan de startlijn. Gerty Christoffels, vorig jaar nog met cameraploeg present, houdt hei na één jaar voor bekeken. Wie zaterdag wil deelnemen aan de uithoudingsrace schrijft best van tevoren in. Vanaf 12 uur draaien gedurende vier uren io(n)kende vierwielers van allerlei slag zo veel mogelijk rondjes. Elke originele siandaardauto ongeacht cylinderinhoud, pk, kan meedoen. Maximum twee piloten zitten achter het stuur. Zij kunnen elkaar aflossen op de speciaal daarvoor ingerichte plaats. De 25 eersten die de finish halen, ontvangen een beker. De 10 eersten daarvan steken als extra een kleine geldprijs op zak. Wie liever niet zelf zijn vervoermiddel autokerkhof klaar maakt, kan uiteraard als kijker het spektakel van op een afstand meemaken. Inkom zaterdag: 200 BEF, kinderen -12: gratis. Deelnemers zaterdag: vooraf inschrijven. ...

Ik/eer Iec rlingen lic irien een boek in de hand dank

jj

het Boeken/ee it georganiseerd door het

oudercomité

KLJ Gehuchtentocht Zondag 18 april staat in elk gehucht voor hei zevende jaar een volksspel opgesteld. Per fiets, te voet of met de auto kan iedereen Minderhout doorkruisen en zoveel mogelijk punten verzamelen. Dorstigen kunnen er telkens terecht voor een drankje. Aan de hongerigen schotelen de KLJers in enkele gehuchten een hapje voor: pannekoeken, rijstpap of soep. Voor de kinderen blazen de KLJers de longen uit hun lijf voor een opblaasbare attractie ('t zal toch geen sprmngkasteet zijn zekerfli. Iedereen legt de

tocht naar eigen snelheid af en in de volgorde die hij wil. Zij clie de meeste punten scoren in hun categorie (dames, heren, kinderen) kunnen rekenen op mooie prijzen. De bekendmaking van de winnaars gebeurt tussen 17 en 18.00 u. in de parochiezaal. Inschrijven kan van 10 tot 14.00 u. in elk gehucht. Prijs volwassenen: 100 BEF, kinderen: 50 BEF. Meer info: Christel Adams, tel. (03)314 54 76.

Half-vasten

Nieuw: de Funny cars 0p zondag loopt van 9 tot half elf de keuring waarna om II uur de standaardwagens starten in de eerste van vier reeksen. Deze reeks is onderverdeeld in drie categorieën: tot 1300, 1300-1600 en vanaf 1600. Reeks twee van zelfbouwwagens (ook met verschillende categorieën) garandeert nu al een internationaal deelnemersveld. Reeks drie is volledig voorbehouden aan de Kevers. Reeks vier heeft als laatste veel weg van een surprise-act. In Holland en Wallonië is het al langer gekend, in Vlaanderen voorlopig nauwelijks vertoond: de Funny Cars-race met volledig zelf gebouwde zeg maar 'crosshuggies'. De 'Grote Prijs Garage Adams' pakt in feite uit met een primeur in Vlaanderen. Niet te missen dus. Inkom zondag: 250 BEF, kinderen -12: gratis. Deelnemers zondag hoeven niet van tevoren in te schrijven. Info: Marti jn Sommen, tel. (03)314 7755, Jos Aerts, tel. (0 14) 63 48 23.

24

Hal/vasten vierder,i vertrekken ta,iui! café Rijke i'or.rel

Papillon

niet aangepast vervoer ,maar

de stoet

in


MINDERHOUT

Prioriteiten 1999 Laten we zeg gen dat de Mi nderhout e naar al hij alvrij tevreden is over Lie toestand van zijn dorp. En toch... Alles kan beter. Voor 1999 stelde hei bestuur van de dorpsraad de volgende pnoriieitenlijst op. De aankoop en realisatie van voetbalvelden voor MVV. Een multifunctioneel speelpleintjc achter dc pastorij, en de voorziening van spcelpleinijes in nieuwe verkavelingen aangezien de bouwpercelen altijd maar kleiner worden. De aankoop van gronden voor de school in de Witherenweg. (Zie ook DHM maart 'Plaats om le spelen'.) De herinrichting van de Minderhoutsestraat waar ze aansluit met het Aertselaarplein. Fase 2 in de omgeving van de kerk en de pastorij. Het bestuur van de dorpsraad besprak verder de toekomst van dc noodkerk, een lokaal waar de bejaarden nog altijd interesse voor hebben. Afsluitend werd het ontwerp van de school in de Schoolstraat toegelicht: herinrichting van de parkings voor de school, veiligheid rond de schoolpoort, fietsenstalling, afvalbergmg en de verplaatsing van de glasbakken naar het Kerkhofpad.

Schoolfeest De ou derve ren i g i lig an de bas is schi >01 m )d 1 gt

iedereen uit op het jaarlijks schoolteest. Zondag 25 april, tussen 14 en 19 uur, is er een optreden van de lagere school en de kleuterschool op de speelplaats van de kleuterschool. Voor de kinderen is er ook een pannenkoekenhuis, een paardenmolen, enz. en wanneer pa en ma dorst krijgen, is er altijd nog een frisse pint of iets anders.

Schoonfieid.çsa[on Lieve De 7i4eester Langer> Ce rg 30 - 2323 Wartef 03 1314.55.15

EnTLilap afipraak- Ook.bij ZI thuir

e iatsverzorgĂŻ ng . 1anicure . Ontliaringen - Maquillage

ure 141

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

IE&C2Pie>c WMTiH1EEJRE*1

25


Met vormen blijven spelen... Boek met etsen van Minderhoutse kunstenares Margriet van der Ven Margriet van der Ven mag dan al in Minderhout wonen, eigenlijk is ze een onvervalst grensgeval. Geboren en getogen in het Nederlandse Tilburg uit Belgische ouders. 'Mijn moeder was afkomstig uit Turnhout, langs vaders kant kwam de familie uit Antwerpen. Zelf ben ik ook vrij snel in België beland. Zo'n vijfentwintig jaar geleden hebben we een tijdlang op den Hout in Beerse gewoond, daarna in Meerle en sinds tien jaar hier in Minderhout. Ik heb eerlijk gezegd weinig last van nationaliteitsgevoelens of zo. Blijkbaar wortel ik overal Vrij snel. Veel heb ik dan ook niet nodig om me ergens goed te kunnen voelen.'

Margriet van der Ven

'Vooral in Meerle waren we nogal actief betrokken bij het verenigingsleven, dan hen je meteen ingeburgerd voorje het goed en wel beseft. Hier in Minderhout is dat toch een stuk minder het geval, wellicht heeft dat te maken met het feit dat het dorp hier meer op l-loogstraten georiënteerd is. Van een intensief dorpsleven is er minder sprake, iets wat de mensen van hier ook wel zelf zeggen. Doordat ik in Nederland school heb gelopen en er opgroeide, heb ik ongetwijfeld een aantal dingen van de Nederlandse mentaliteit overgenomen. Dat ik nogal kritisch ben ingesteld, of daar tenminste makkelijker voor uitkom, heeft daar waarschijnlijk wel wat mee te maken. Dan krijg ik toch af en toe nog te horen : dat is allemaal goed en wel, maarjij hebt gemakkelijk praten, want je bent geen Belg... Niet dat ik me dat bepaald aantrek of me daar aan stoor, maar het is iets dat me wel blijft opvallen.'

Voordeel Van huis uit kreeg Margriet een snuifje cultuur mee. 'Mijn moeder gaf les in Turnhout, snit en naad in het H.Graf. Ook nadat ze daar nice gestopt was, bleef ze af en toe wel wat dingen naaien. Altijd lagen er zo bij ons thuis wel stofjes en stukken textiel, en daar ben ik al vrij jong zelf mee aan de slag gegaan. Dat combineerde ik dan met wat knutselen en tekenen of 26

zo. Ook zaken zoals toneel of muziek maakten deel uit van het gewone leven hij ons. De interesse voor cultuur zat er bij mij dan ook snel in. Ik wilde met die interesse ook wat gaan doen door in die richting verder te studeren. Dat kon voor thuis zonder probleem, maar mijn vader verplichtte me om eerst te zorgen dat er alleszins iets was waarmee ik mijn brood kon verdienen. Met een lang gezicht heb ik dan een secretaresse-opleiding gevolgd. Achteraf heb ik mijn vader gelijk moeten geven, daar niet van. Want tot vandaag de dag heb ik altijd die job gehad. Aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Breda ging ik monumentaal textiel studeren. Maar dat lukte me niet zo goed. Mijn werk bleef te plat, te weinig ruimtelijk en te zeer tweedimensionaal. Ik had er gewoonweg niet het juiste talent voor. Dat was best een grote teleurstelling. Maar tegelijk ontdekte ik dat ik veel meer aanleg had voor grafiek. Ik denk dat zoiets net bij een goeie opleiding hoort je ontdekt je goeie maar ook je minder goeie eigenschappen, konit dus ook dingen te weten die je misschien liever niet weet. Je kan er later wel je voordeel mee doen...' Grafiek is eigenlijk een verzamelterin voor verschillende vormen van tekenkunst die door middel van een druktechniek vermenigvuldigd kunnen worden. Naast het tekenen, dat cle basis vormt van alles, legde Margriet zich vooral toe op de etstechniek. Daarbij wordt een zinkplaat met vernis bedekt, waarna met een naald de tekening in de vernis wordt gekrast. De plaat wordt met zuur bewerkt dat het metaal inbijt zodat er fijne kanaaltjes ontstaan. Naarmate het zuur langer inwerkt, worden die dieper en daar wordt de afdruk donkerder. De vernis wordt verwijderd, de plaat wordt geinkt en met een diepdrukpers kan een afdruk worden gemaakt. Door slijtage van de plaat kan er slechts een relatief beperkt aantal afdrukken worden gemaakt. De afdrukken worden genummerd omdat er verschillen optreden in de loop van het drukproces.

Plooibaar 'In een goede opleiding zoekt men naar een evenwicht tussen het ambachtelijke kunnen, zeg maar de technische aspecten enerzijds, en de zelfontplooiing van de kunstenaar anderzijds. Ik heb in Breda in eerste instantie het ambacht grondig geleerd, maar gelukkig kwam ook het tweede aspect voldoende aan bod. Dat hangt erg af van de school en nog meer van de leraar die je treft.' Het merendeel van haar werk wordt uitgevoerd in gemengde technieken. 'Het vertrekpunt is

altijd wel een tekening. Vaak ben je geboeid door een of andere vorm - dat is voor mij heel vaak iets uit de natuur, zoals een pompoen, een stuk schors, een tak, een plant, maar het kan ook iets heel anders zijn, zoals een muur, een poort, een steen. Met die vorm gaje vervolgens spelen en experimenteren, tot er zich een beeld vormt, een compositie die je aanspreekt. Zelf heb ik een voorkeur voor vrij compacte vormen. Maar daarbinnen moet dan weer vanalles kunnen gebeuren. Vanuit die vorm ontstaat een eerste ets. Zo'n zinkplaat is een heel stug materiaal, werken ermee is een heel indirect en langdurig proces misschien is dat net een van de dingen eraan die me aanspreken. Het duurt heel lang om de plaat te bewerken, en bijna altijd is het dan zo dat ik nog lang niet tevreden ben niet het resultaat van dat trage wordingsproces. Ik experimenteer en speel vanuit die eerste vormen en met dat materiaal al maar verder, altijd dienen er zich weer nieuwe mogelijkheden aan die je wil uitproberen. Maar altijd blijft dat eerste beeld als een soort van plan aanwezig, iets om naar toe te werken. Ik wil zolang met die vormen blijven spelen tot ik het gevoel heb dat het beeld gewoon goed zit. In de loop van dat proces beperk ik me zelden tot één techniek. Veelal combineer ik nieuwe niet oude vormen, stukken van etsen en van tekeningen, soms overschilder ik delen, haal ik stukken weg, overplak of stempel ik, enzovoort. Ikgooi eigenlijk nooit iets weg dat ik gemaakt heb. Meestal gebruik en hergebruik ik allerlei tekeningen, schetsel1, eerdere drukken. Ook stukken van gebruikte zinkplaten, net zo lang tot die op het einde bijna plooibaar in je handen ligt. Het zink is dan haast textiel, heel dun, vaak nog weinig meer dan een ragfijne structuur waarvan de randen verpulveren als je ze vastneemt. Hoewel ik dus nooit grote oplagen van een ets maak, is een plaat op het laatst bijna helemaal vergaan. Dan is er simpelweg niks meer mee af te drukken.'

Moeilijk 'Mijn werk is misschien wel Vrij moeilijk, ja. Dat komt in de eerste plaats allicht door het abstracte karakter ervan. Wie iets tastbaars en onmiddellijk herkenbaars verwacht, zal misschien wel eens teleurgesteld worden. Hoewel, als je mij en mijn interesses een beetje kent, dan moet je er toch nog dikwijls de oorsprong van herkennen. Ik ben iemand die doodgraag in de hof werk, die veel met natuurbezig is. Eigenlijk ben ik veel en graag alleen, hou nogal van de stilte. Soms is dat een beetje de reactie op mijn deeltijds beroep als secretaresse in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Breda. Er zijn van die dagen dat ik op mezelf moet terugplooien om te bekomen van de drukke bezigheden. Dan zit ik met mijn man hier aan tafel, zonder iets te zeggen. Spraakwater weer op klink het dan wel eens ironisch... Ik lees ook vrij veel, niet een voorkeur voor wat romantische auteurs die bijvoorbeeld hun eigen tochten en confrontaties met de natuurbeschrijven. Als lid van de Wielewaal ga ik wel eens nice op wandeling in een of ander reservaatgebied je waarje anders niet binnen mag. Als de anderen dan ijverig in het gras zitten pulken naar de plantjes die ze daar aantreffen, dan sta ik gewoon volop te genieten van heel het beeld. In mij op te nemen hoe mooi het wel is. Hoe het grasland er bij ligt, tussen de bomen en struiken, met het licht en de wolken - eerder dat dus, dan dat ene zeldzame plantje of insect met die moeilijke Latijnse naam. Maar ik maak me dan maar nuttig door de nota's bij te houden.


BOEK Ook in de tuin kan ik mij erg goed voelen. De dingen zien groeien en hun gang laten gaan, om dan hier en daar toch even zelf in te grijpen. Hele simpele dingen, de verwering van mooie kleuren, een boom die wat staat te vcrsukkclen, iets waar wat mos opgroeit... De natuur mag nogal eigenzinnig haar gang gaan van mij. Wat ik daarbij zie en voel, vormt vaak de aanleiding om kleine schetsen te maken. Wie goed kijkt, vindt dus wel die natuurvormen terug : hooioppers, of de houttassen die ik met snoeihout maak bijvoorbeeld. Die vorm wordt dan zo dikwijls getekend en bewerkt, dat er uiteindelijk weinig of niets herkenbaars van over blijft. Maar soms ontstaan de vormen gewoon door het tekenen zelf. Een lijn, een vorm of vlak die zo ineens een eigen leven gaan leiden. Evengoed kan het gebeuren dat een tekening of ets gewoonweg niet wil. Je hebt dan iets in gedachten, en komt er ondanks alle moeite niet toe om dat ook zo vorm te geven. Dat kan best een frustrerend gevoel zijn, tegelijk vormt het de uitdaging om verder le blijven zoeken. In zekere zin is heel dat moeizame en lange proces van zoeken en proberen de reden waarom je het uiteindelijk blijft doen. Meer nog dan het eindproduct zelf. Al geef je dat pas uit handen wanneer je er helemaal een goed gevoel over hebt.'

Verval In de grafiek van Margriet van der Ven duiken ook telkens weer elementen van verval op, op het eerste gezicht vormen ze een contrast met de schoonheid van kleuren of afgebeelde vornien. 'Misschien heb ik wel een soort heimwee naar mooie dingen. Niet dat ik het verleden wil idealiseren, maar als je omje heen kijkt dan zie je overal toch zo verschrikkelijk veel lelijke

dingen bijkomen. Geef mij dan maar de schoonheid van iets dat oud en verweerd is, waarin je het leven herkent zoals het echt is. Vandaar wellicht dat de geschiedenis van dingen mij interesseert, ik wil altijd weten hoe iets vroeger was, wat het ooit betekend heeft, waar het vandaan komt. Dat uit zich ook in aandacht voor dingen die afbrokkelen, een ingestort muurtje, een afgebroken tak, een ruïneachtige toestand. De idee aan verval, hederf, vergankelijkheid houdt me nogal bezig. Niet dat ik daar dan allerlei filosofieën aan wil verbinden of diepzinnige hoeken over ga lezen. Maar ik merk hij mezelf dat ik nooit investeer in een verre toekomst, of dat ik nooit zit te denken aan de eeuwigheid en zo.' Waar ze wel in wil blijven investeren, dat is haar carrière. Al heeft het kunstenaarsbestaan ook zijn minder leuke aspecten : 'Als je wil dat mensen de dingen te zien krijgen die je met veel liefde en plezier maakt, dan kun je niet anders dan ook praktisch te denken. Je moet zelf contacten leggen en onderhouden met liefhebbers, galerijen en bedrijven. Dat lukt vaak wel, vaak ook niet. Dat is iets dat me dan wel eens hindert. Hoewel mijn werk niet gemakkelijk is, verkoopt het gelukkig af en toe ook wel. Niet dat ik er zou van kunnen leven, wat eigenlijk stiekem toch de droom van iedere kunstenaar blijft. Met de verkoopbaarheid van je werk hou je tot op zekere hoogte rekening. Niet dat ik daarvoor echt toegevingen wil doen en echt commercieel bezig zou willen zijn. Wel dat ik me bijvoorbeeld toch eerder beleg op kleinere formaten. Terwijl ik eigenlijk heel graag grote tekeningen maak. Maar de meeste mensen kunnen zoiets niet hangen natuurlijk, en dus krijg je dat simpelweg niet verkocht. Ik denk er dan wel eens

aan waar ik zou staan als ik een halfjaartje of zo echt met niks en niemand rekening zou moeten houden, en heel eigenzinnig alleen maar met mijn werk bezig zou kunnen zijn...'

Boek Zopas publiceerde Margriet in eigen beheer een schitterend uitgegeven kennismaking met haar etsen en tekeningen. Het boek bevat twintig paginagrote kleurenreproducties en enkele teksten over haar loopbaan en werk. Bovendien is een genummerde originele ets opgenomen. 'Het heeft me heel wat werk en energie gekost vooraleer het boek er was, maar zowel met het opzet als de uitvoering ben ik achteraf bijzonder tevreden. Niet alleen aan de vormgeving en de kwaliteit van de reproducties werd veel aandacht besteed, ook het maken van de ets in een grotere oplage dan ik gewend ben, was een hele klus. Nu hoop ik natuurlijk nog op reacties van het publiek. Benieuwd afwachten dus...' Lang wachten is het overigens niet meer. Het boek wordt immers officieel gepresenteerd op haar expositie in galerij De Kunstkamer in het Nederlands-Brahantse Hoogeloon. De tentoonstelling loopt er tot 2mei. Zat u nog verlegen om een doel voor een succesvol uitstapje? (mdl) Margriet van der Ven stelt haar etsen en grafiek in gemengde technieken ren loon in De Kunstkamer, Hooft/straat 49 in Hoogeloon (in de buurt van Eindhoven). Geopend rot 2 mei 01) vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 1 7u (gesloten op 30 april en eerste Paasdag). Het boek over haar werk is ook verkrijgbaar bij de kunstenares zelf, Desmedstraat 16 in Minderhout. De prijs bedraagt 700fr (zonder eventuele verzendingskosten).

Voort 26 - Meerle Tel. 003233157531 Â DRED

44

Openingsuren toonzaal: Maandag tim vrijdag 8-12 u en 13-18 u

Zaterdag 8-12 u. Zon- en feestdagen gesloten

4~ «Aaad

Meerje

/

Meer

Minderhout

Sanitair Centrale verwarming 27


it

EÏÏJ1III (T

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40. internet: marcel.adriaensen@ibm.net

Het gaat goed met de kerk en haar omgeving. De kerk krijgt nu haar opknapbeurt en zal het volgende decenn iuni in goede staat binnentreden. We vroegen ons af of de aannemer de kogelgaten zichtbaar zal laten als stille getuigen van het verleden en hopen hier volgende keer iets meer over te vertellen. Over de klokkenfoto van vorige maand dient nog een kleine rechtzeiting te gebeuren. Frans van Aelst uit de John lijssenstraat werd toen niet vermeld maar ook hij is een van de milde klokkensponsors. Al staat zijn naam niet in de klok gegrift, de klokkenliefhebbers zijil hem eeuwig dankbaar. Of een nieuwe oprit in de Terbeeksestraat een oplossing zal bieden tegen het doorgaand vrachtverkeer in Meer durven we te betwijfelen. Soms hebben plannenmakers rare ideeën maar laten we hopen dat het over een mislukt gedachtenspinsel gaat. KBG kan terugkijken op een geslaagde hobby tentoonstelling. De opkomst was groot en de gepresenteerde stukken gewoonweg prachtig.

Weer thuis van een "verlengde" skivakantie Van het ski-sciiocn herinneren we ons vooral de schrikwekkende beelden van mensen bedolven onder de sneeuw en dorpen afgesloten door lawines. Van wie zijn skivakantie gedwongen verlengd zag, vroegen we ons af is dat nu erg of is het integendeel mooi meegenomen zo'n week extra in de bergen. Wie anders dan de slager. Swa Leuris en vrouw Anita konden we beter deze vraag stellen. En Swa vertelt: "Wij zaten in het dorpje Kappel op zo'n 15km van Galtur, de plaats van de zo noodlottige lawine. Niet dat we daar iets van gemerkt hebben. Het enige wat wij aan den lijve ondeivonden was dat we niet naar huis mochten. En dat was al vroeg duidelijk. De eerste drie dagen hebben we nog geskied, maar het was toen al slecht weer. Donderdags wisten we al dat we de zondag daarop niet zouden kunnen vertrekken. De eerste reactie was gelaten. We belden naar huis om een briefje op de winkeldeur te laten plakken om de klanten op de hoogte te stellen. Aanvankelijk hadden we geen moeite met het verlengde verblijf. De kinderen amuseerden zich goed en we hadden het gezelschap van nog 4 andere Belgische families. Er werd veel gewandeld en met sneeuwballen gegooid. Dat was erg ontspannend. De 24 uren zonder elektriciteit namen we er gelaten bij. Maar de afzondering is goed voor een paar dagen, maar zodra blijkt dat het serieus wordt en je elke dag weer opnieuw op het gemeentehuis te horen krijgt dal het nog enkele dagen zal duren, dan begint de onzekerheid te knagen. We hebben ons vrijdags dan maar met de helikopter naar Landeck laten evacueren. De treinreis naar huis was echt geen pretje want we moesten alles zelf uitzoeken. De Belgische konsul kwam 4 uur te laat om voor ons iets te kunnen regelen. Het gedwongen extra-verblijf hebben we wel op eigen kosten moeten doen en ook de mensen die ons hadden moeten aflossen, hebben toch hun hotel moeten betalen. Hoe kan nu zoiets? Ergens blijft dat geld toch aan de vingers plakken. De verzekeringen worden daar ook echt beter van. Zij klasseren dit als de gevolgen van

28

natuurrampen en dat wordt niet gedekt. De treinreis en de evacuatie was op kosten van de staat. De verzekeraar, Europe Assistence, wist zich van alle kanten aan betalingen te ontrekken. Slechts de busreis voor de repatriëring van de auto hebben zij met veel tegenzin moeten betalen. Een repatriëring die trouwens uitstekend geregeld was door Toering Wegenhulp. We hebben nooit echt schrik gehad, maar mijn familie en ik zijn nu toch blij dat dit avontuur achter de rug is. Het feit dat men in Meer toch wel goed op de hoogte was, was een aangename verrassing. En zo eindigt het verhaal van Swa die ondertussen weer rustig achter de toog staat van zijn slagerswinkel. Het spannende verhaal is al tientallen keer verteld maar de skigoesting heeft hij toch nog niet echt verloren.

Mussenakker pakt brandveiligheid en akoestiek aan. 'l'oevallig of niet begon 2 dagen na de brand in de Rommensstraat, de brandweer met de controle van de brandveiligheid van de Mussenakker. Dit onderzoek past in het grootschaligere onderzoek naar brandveiligheid van openbare lokalen in Hoogstraten. In een eerste onderzoek werden een aantal punten die met brandveiligheid te maken hebben gecontroleerd. Er waren heel wat tekortkomingen die snel op te lossen waren. De keuringsstempels op de brandblusapparaten. Het aangeven van de nooduitgang en andere wegwijzers. Een sterk punt was zonder meer de goede evacuatiemogelijkheid bij geval van brand. Het lokaal heeft twee deuren waardoor men snel de straat kan bereiken. De elektriciteit, de brandweerstand van plafond en de muur met de gebuur waren een ander paar mouwen. De "brandweerstand van twee uur" en "isolatie van poutrels" was een ernstige tekortkoming en het bleek gauw dat het ernst was. "Alle problemen moeten binnen twee weken opgelost worden anders wordt de Mussenakker gesloten", zo luidde het. Een ultimatum wat nauwelijks te halen leek. Maar de Mussen lieten het hierbij. "Wij willen ons lokaal snel weer brandveiliger maken" zo luide het en zo gebeurde..... Op een termijn van twee weken werden de meest ernstige problemen opgelost. Het plafond werd gesloopt, de elektriciteit verwijderd en volledig nieuw aangebracht. Een noodverlichting werd geïnstalleerd. De poutrels werden met brandisolerend materiaal bekleed. En er werd een nieuw plafond bestaande uit brandverend materiaal aangebracht. Dankzij deze krachttoer werd de dreigende sluiting omwille van gebrek aan brandveiligheid afgewend. Al is nog niet alles opgelost. Een moeilijker probleem lijkt de muur met de buur te worden. Deze werd bij het bouwen van de aanpalende woning zwaar beschadigd en heeft nu grote gaten. Om die reden is hij onvoldoende brandbestending en dit zorgt ook voor de nodige problemen voor akoestiek. Ook dit probleem wilde Mussenakkernu op korte termijn aanpakken, in nauw overleg met de brandweer.

.

ih

... . . Sneeuwlawines en slee/it weer bedierven de pret en deze hefboom bleef een week lang gesloten. De slager, Swa Leuris en familie, werd op zijn skivakantie getrakteerd niet een verlengd ski verblijf

Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan de akoestiek. Door een akoestisch expert werd de geluidsdemping in het lokaal gemeten. In samenspraak met politie en de buren wordt er op korte termijn een geluidsbegrenzer geïnstalleerd. Op langere termijn zijn ook nog verbouwingswerken om een betere geluidsisolatie te bekomen, te verwachten.

di


MEER

De kuren van Verschueren

De Kuren van Versehueren

Dit vuurp:i:u pakte het 1 letcichluciiipjc svecr uit met een toneciklucht. De rollen werden dit keer vertolkt door Jos Cools, Luc Van Bladel, Marcel Roos, Mieke Meyvis, Monique Leenians, Sylvie Van Wassenhove, An Hcrrtjgers en Ingrid Goris. Voor deze laatste betekent dit optreden meteen het debuut op het podium. De regie en de algemene leiding is in de vertrouwde handen van Marcel Roos en hij wordt technisch bijgestaan door Chris Franken (ook nieuw). Jos Godrie, Pierre Huyhrechts, Jan Roos, Els Van Gestel, Karel Martens en Mie Van Opstal. De volkse klucht in twee delen van Eddy van Ginckel kende een goede opkomst met alleen nog enkele Vrije plaatsen op de derde dag. Het verhaal was een clichÊ. Twee vrienden huren de dienst in van een vrouw. Dc ene omdat hij nood heeft aan een poetsvrouw, de andere omdat hij zo nodig eens een keertje "van de grond" wil, ... afin, je weet wel. Er gebeurt een persoonswissel en het stuk is vertrokken voor allerlei gekke toestanden zoals een prostituee die moet poetsen en een poetsvrouw die benaderd wordt om te .....(afin, je weet wel). Helaas kent het stuk, dat overliep van de schunnigheid, een te vroege ontkiioping zodat liet naar het einde toe wat aaninodderen was. Uiteindelijk eindigde het niet een te traditioneel aandoend —eind goed alles goed- scenario. Het is de verdienste van de acteurs dat er al bij al flink gelachen werd. De pluim van het publiek gaat hierbij naar de verassende Luc van Bladel als de puhliekslieveling.

Her Heule/doenipje t'a'rdi' in.Iebruari een klacht op van Eddv tam (mia kil.

Kerk en omgeving opgeknapt

CHIRO MEER 29 JAAR

L)e kerk

('1) ('//iL.1

lIt

lI1/CI1

Cii lli1lli/iL('

ojikit.t1i1)ctmit.

Travestietenshow Niemand had gedacht dat de rraveslietenshow in de Mussenakker zoveel travestieten de been zou brengen.

0/)

Nog net geen 30 jaar bestaat chiro Meer. Maar we laten deze verjaardag ook niet ongemerkt voorbijgaan. Zoals elk jaar rond deze tijd, organiseren de chirojongens en -meisjes samen het SPEY17ERENDE CHIROWEEKEND. Dit zal doorgaan op ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18APRIL 1999. Naarjaarltjkse gewoonte beginnen we op zaterdag om 18 uur met een eucharistieviering in de O.L.V. Bezoeking van Meer. Later op de avond nodigen we jong en oud uit op onze fantastische chirofuif met DJ Palladiuni. Op zondag gaan de feestelijkheden gewoon verder. 's Middags kan iedereen z'n buikje komen vullen met de overheerlijke kippen, samen net een stukje brood en groenten naar wens. Inschrijven voor dit kippenfestijn kan voor 11 april bij Koen (tel:031315.81.05) en bij Katrien (tel: 03/315.87.62). Bij hen kan je ook verdere informatie verkrijgen. Het 29-jarig bestaan zou niet compleet zijn zonder het verrassingsspel op die zondagnamiddag. Ploegen van 5 deelnemers kunnen zich inschrijven voor het vijfkamp, dat hopelijk, net zoals vorig jaar, een spetterend succes zal zijn. Inschrijven kan je bij Bert voor7 april (tel: 03/315.84.37). Van hem krijg je ook nog verdere informatie. Dit alles zal doorgaan aan het klooster, op het chiroplemn in de Donckstraat. Hierbij nodigen wij iedereen van harte uit oni samen niet ons deze verjaardag te vieren. Getekend: Chiro Meer 29


Nieuws uit Tchad Van Pater Jan Dufraing ontvingen we onlangs een brief met de vraag om die te publiceren in onze Maand. We danken hem voor dit boeiend verhaal en wensen hem bij zijn onderneming veel succes. Beste vrienden, In november ben ik 71 geworden. De tijd vordert snel... Zo was ik enigszins tot het besluit gekomen om in 1999 te stoppen met mijn acti ef leven hier in Tchad. Maar al mijn plannen werden een beetje door elkaar geschud. Sinds een paar maanden ben ik immers begonnen met het stichten van een nieuwe parochie in Waliea-Gore, gelegen op 3 km van Chagoua, waar ik woon. Het bisdom N'Djaniena heeft daar een paar jaar geleden een groot terrein gekocht, gelegen in een nieuwe woonwijk. De wijk geeft een zeer wanordelijke indruk. Alles is er zowat in het "wild" en rommelig gebouwd, zonder de minste planning. Alle huizen zijn in leeni opgetrokken. Maar aan volk ontbreekt het niet. Er wonen vooral arme mensen, voor wie wij trachten iets te doen. Na samenspraak niet enkele plaatselijke leiders heb ik op 19juli laatstleden voor de eerste keer in openlucht eucharistie gevierd. We hebben geen speciale propaganda gemaakt. Maar de mensen hebben het wel aan elkaar doorverteld. Tot mijn grote verrassing waren er een duizendtal mensen aanwezig. Sindsdien vieren wij elke zondag de eucharistie op die zandvlakte. Wij zijn ondertussen ook begonnen met de catechese te organiseren. Op 4 oktober laatstleden zijn we darmee officieel gestart met 500 inschrijvingen (volwassenen, jongeren en kinderen vanaf 10 jaar). Het grootste deel van die mensen zijn nog niet gedoopt. Zij moeten 4 jaar onderricht volgen (eenmaal per week) als voorbereiding op het doopsel. Stilaan proberen we ook andere activiteiten te organiseren. Mijn zondagspubliek ziet er ongeveer als volgt uit.: van de 1000 zij er 114 gedoopten, 214 catechisten en ½ sympathisanten. De mensen brengen zelf hun stoel, bank of mat mee. Ik kan hen helemaal niets aanbieden. Dat kan echter niet blijven duren. Samen beginnen we ons langs de parochieraad wat te organiseren. Onze grote spelbreker is de "zon ". Wij hebben niet de minste schaduw. We hebben al 220 bomen geplant, maar die geven natuurlijk nog lang niet voldoende schaduw. Het is hier in de Sahel bijzonder warm. Tijdens de mis zet ik wel een hoed op, want het is geen kleinigheid om gedurende anderhalf uur in volle zon te celebreren. De warmste periode van het jaar is nu aangebroken: van halffebruari tot juli. De temperatuur klimt nu in de schaduw naar 40 tot 50 graden celcius. Daarom hebben wij een gebedsplaats nodig. Geen kerk of groot gebouw, maar een eenvoudige constructie op metalen palen met houten latten die weerstaan aan de termieten. Daarop worden dan rietmatten gebonden. Zo kunnen we veilig in de schaduw zitten. Daarbij moeten we de mensen ook een zitplaats geven. Houten banken of stoelen zijn ongeschikt omwille van de termieten. Het meest praktisch zijn banken in cement niet betonnen platen. Verder wil ik nog een paar eenvoudige gebouwen optrekken: een klein vergaderzaaltje, een bureel voor de parochie, een kamertje voor de priester, een magazijn als opslagplaats en twee kleine kamers voor een gezin dat ter plaatse zal wonen. Hoewel het de bedoeling is alles zeer eenvoudig en sober te houden, betekent dit voor ons een zware financiÍle inspanning. Ik wil echter trachten de mensen op weg te Zetten naar een betere toekomst. Tchad behoort tot de groep van de tien armste landen van de wereld. Er is hier wat betreft onderwijs, gezondheidszorg en ontwikkeling nog zeer veel te doen. De mensen leven in moeilijke omstandigheden, maar wij proberen hen toch wat lichtpunten te geven voor een gelukkiger leven. Ik hoop dat mijn (waarschijnlijk) laatste onderneming mag lukken, maar daarvoor vraag ik jullie steun en sympathie. Voor hen die een "steentje" willen bijdragen, geef ik het rekeningnummer van Scheut ontwikkelingssamenwerking (met fiscaal attest): 000-0901974-68. Als je bij de mededeling mijn naam en adres plaatst, komt het geld zeker bij mij terecht. Alvast bedankt en tot ziens. Pater Jan Dufraing Paroisse de Ghagoua B.P. 456 N'Djamena, Tchad

4V

'Ik,

HERIJGERS

4V

BOUWSPECIALITEITEN

Industrieweg 7- 2320 HOOGSTRATEN - Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

ALLES

CIII E

VOOR

J

RIOOL- & WATERAFVOER

*

PVC van 032 -0 500; PPC * dakgoten in PVC, polyester en metaal * klok- en emmerputten; straatkolken * PVC-unspectieputten OP MAAT waterafvoergeulen septische putten en ontvettingsbakken * olie- en benzineafscheiders

*

BEGRAFENISSEN

/

I

T,

*

GUNSTIGE PRIJZEN, GOEDE SERVICE!

-

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91


MEER

Vier geslacht bij familie Jansen

291 Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagcns * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' Op 2$ september 1998 is de vierde in de rij geboren. Wesleï Jansen 0]) de schoot hij papa Peter Jansen (25). Daarnaast grootvader Jos Jansen (54) en daarnaast overgrootvader jozefiaizseii (88).

Mazoutlozing in de Venneweg

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 3 14.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten lie

£I(' IU)Le Ç/ iilnnierstand lOJ)C'!l heel wal iJli011li(l/lkS, die in de grond gestopt werden vol water. Het gevolg laat zich raden de mazout komt uit de tank naar boven. Als de eigenaar dan nog het goedje in de sloot pompt, in plaats van vakkundig op te ruimen ont staat er een kleine milieuramp. Met als gevolg wekeniange mazoutgeur en het afvterven van alle leven in de sloot. Deze gans kent na verschillende schrobbeurten, en wekenlang vechten om te overleven ook de gevolgen. De bewoners van de Venneweg hopen dat het bij dit ene "ongelukje" zal blijven. J3IJ

in

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

WONINGBOUW wm- _ V1DI 0

Ook voor tweedehands bedrijf swagens. Met garantie

"

BVBA

136

03/315.87.14 KREKELSTRAAT4 -2321 MEER GRATIS PRIJSOFFERTE 31


h@@g) 22~s~gn

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpot-straat 11E, 314.53.70. E-mail: warre.palmans@village.uunet.be

Nog één maand te gaan. En dan zijn er de Begijnhoffeesten, op 2 mei. Het Con vent beloofde op de laatste open algemene vergadering van de dorpsraad, en ook nog elders, dat het een feest zal worden. Voor iedereen uit groot-Hoogstraten, en daarbuiten. Wees daar! En terwijl de lente-opendeur van Hoogstraten winkelcentrum zich op gang trekt, willen we toch nog even iets kwijt. Het stadsbestuur organiseerde een informatie-avond voor de bewoners van Elisabethiaan, Karel Boomstraat en Wereldakker naar aanleiding van het bijzonder plan van aanleg centrum-west dat in ontwerp is. Dit kunnen we alleen maar toejuichen. Maar dat de discussie daar weer werd verengd tot het al dan niet bijkomend creëren van parkeerplaatsen moet toch weer eens betreurd worden. Objectief gezien zijn er genoeg parkeerhavens op de Vrijheid en in de zijstraten. Behalve bij grote gebeurtenissen zoals begrafenissen, kermis of open deuren. Daar moet dan maar mee geleefd worden. En maar klagen over het drukke autoverkeer; als je het nog drukker wil, moet je koning auto nog maar meer ruimte geven. Het kleine gezellig winkeistarje zal er best bij varen, of toch niet? Komaan zeg, er zijn belangrijkere onderwerpen die onze aandacht verdienen. Of besteed liever wat aandacht en energie aan ruimtelijke ordening: waar willen we naartoe met onze gemeente gedurende de volgende 10 jaar. In vorige Maand kon u er alles over lezen, vooral vragen werden gesteld. Tijd dat er antwoorden komen. En zie, de inkt van die bladzijden was nog niet droog of Wikaho besteedde practisch gans zijn algemene vergadering aan dit thenia. Van timning gesproken.

Jaarvergadering WIKAHO Duncleidazaoiid

2S februari hicki

de

\Verk-

groep industrie Kanton Hoogstraten met zo'n 90 inschrijvingen zijn jaarlijkse algemene vergadering. Verschillende uiteenzettingen van diverse sprekers poogden voor de KMO en bedrijf een beeld te schetsen van de huidige problemen en mogelijkheden. Burgemeester Van Aperen hield het bij hetgeen deze bedrijven te verwachten hebben in en van Hoogstraten. In de eerste plaats een uitbreiding van de transportzone met 42 hectare, waarop reeds enkele opties werden genomen door nieuwe bedrijven. Negatief noemde hij de aanleg van de HSL-lijn, mede door de aanleg van een parallelweg die het bestaande oprittencomplex zou verleggen naar de nieuwe verkeerswisselaar aan de John Lijsenstraat. Deze extra omweg bevoordeelt de Nederlandse zone die sneller bereikbaar is. Volgens hem is het ook duidelijk dat er geen goederenspoor zal aangelegd worden en dat het IC-station in Brecht zal komen. Daarvoor is er genoeg gelobbyd. Tot slot benadrukte hij dat de uitbreiding van de ambachtelijke zone tegen de wil in van het stadsbestuur werd aangekocht en nu blijft liggen, niet beschikbaar voor vestiging van nieuwe bedrijven. Een concrete realisatie van Wikaho van het afgelopen jaar werd dan voorgesteld : de nieuwe druk van de stadsplattegronden die kortelings op de 10 bestaande locaties de oude stratenplannen zullen vervangen. De nieuwe druk bevat een groter kaartgedeelte, vermeldt alle nieuwe straten en is meerkleuriger dan de oude, overwegend in het rood gekleurde plannen. Puik werk. 32

Noordelijke ontsluiting Vervolgens sprak Karel Dielis over de noodzakelijke aanleg van de zuid-noordverbinding tussen Turnhout en Hoogstraten-grens, Meer dus. Tussen Turnhout en Leuven is er bijna sprake van een degelijke verbinding wanneer de ring rond Kasterlee zal vervolledigd zijn. Nogal wat vrachtverkeer vanuit Turnhout, maar ook komende vanuit Nederland via de E34, sluipt via de dorpskommen van Merksplas, Rijkevorsel, Wortel, Hoogstraten, Minderhout en Meer naar het noorden. Vandaar dat een werkgroep binnen Wikaho zich al een jaar bezig heeft gehouden met de studie van een traject, zeg maar een omleidingsweg die de genoemde dorpskommen omzeilt voor het doorgaand en zwaar verkeer. Waar deze weg juist moet liggen, is niet de eerste vraag. Belangrijker is om voldoende argumenten te vinden om de hogere overheid te overtuigen hieraan middelen te besteden. Men denkt hierbij deze weg grotendeels te laten lopen over de Hinnenboomstraat vanuit Meer waar een doortrekking de aansluiting met El9 en transportzone moet garanderen. Via de Houtelweg op Rijkevorsels grondgebied moet dan gezocht worden om het centrum van deze gemeente te passeren. Over de Hoogstraatse steenweg waarschijnlijk om net voorbij Gammel een afsplitsing in oostelijke richting te maken. Ter hoogte van de Merksplassesteenweg aldaar heeft men dan de keuze. Ofwel richting Merksplas waar dan het centrum van deze gemeente moet omzeild worden richting ring van Turnhout. Ofwel via de Beersebaan, over een nieuwe brug het kanaal over om een aansluiting te

maken met de Antwerpsesteenweg en de E34. Dus ook de gemeente Beerse moet meewillen, en dit niettegenstaande de nakende vorming van het stadsgewest Turnhout-Vosselaar-Beerse. De interesse daar zou wel eens kunnen verslappen. Dat de huidige verkeerslast een belemmering vormt voor de eigen ontwikkeling van de verschillende genoemde woonkernen staat als een paal boven water. Historisch is dit te wijten aan het feit dat hier in de Noorderkenipen nog steeds deoudetracé'svande 19deeeuwsekasseiwegen moet gevolgd worden. Turnhout, Mol, Geel, Herentals, hebben allemaal de voorbije twintig jaar hun centrum kunnen ontlasten van doorgaand verkeer door de aanleg van een ring. Waarschijnlijk is een stuk nieuw wegennet onvermijdelijk. Zodat in de geplande ruilverkaveling Wortel-Merksplas ruimte moet voorzien worden voor een omleidingsweg. Doet men dit niet dan is er weer een kans verkeken. Maar ook de hogere overheid moet een kant kiezen : enerzijds slechts drie wegen catalogiseren als vaii bovenlocaal belang, en anderzijds het doorgaand verkeer over regionale en plaatselijke wegen sturen is niet erg consequent.

._

Eisenpakket Vervolgens werd door de Nationale Bank de streekvisie voor de Kempen voorgesteld. In de eerste plaats is dit een beschrijving en analyse van de sociaal-economische structuur van de streek. Voorts worden voorstellen geformuleerd voor de toekomstige ontwikkeling van werkgelegenheid, welvaart en welzijn. Tien hefboomprojecten moeten dan zorgen dat de Kempen zijn eersterangsrol in Vlaanderen op het gebied van groei van tewerkstelling en toegevoegde waarde kan behouden. In een nog af te sluiten charter met de Vlaamse regering wordt dan diens steun en begeleiding toegezegd. Het zou interessant kunnen zijn dat dezelfde partners die deze visie onderschreven, eens plaatselijk voor Hoogstraten zouden nagaan wat voor de eigen gemeente van prirnordiaal belang kan zijn. De toetsing van de streekvisie zou zeker moeten gebeuren in het licht van de opmaak van het Provinciaal ruimtelijk structuurplan. In dat laatste ontwaren we een kleine klemtoon op de Zuiderkempen en op het centrum van de provincie waarbij het Hoogstraats kerngehied op de achtergrond verzeild geraakt. In zijn slotwoord formuleerde voorzitter Bob Van Ussel het eisenpakket van Wikaho. Hij sprak dan ook de hoop uit dat alle aanwezigen, bedrijfsleiders en plaatselijke politici, zich hierachter zouden scharen. Of ze dit daadwerkelijk doen, was op het einde van de avond nog niet helemaal duidelijk.

De negen eisen van Wikaho: De aanleg van een ring rond Hoogstraten en rond Rijkevorsel. Een op- en afrit van de E19 aan de transportzone. De aanleg van een goederenspoor door de NMBS naar de transportzone. Uitbreiding van De Kluis (industriezone) en van de ambachtelijke zone. Vraag aan de stad Hoogstraten om actie te ondernemen inzake voornoemde en volgende punten.


HOOGSTRA TEN De studie en inrichting van een agro-industrieterrein. Het bundelen van bestaande projecten : het ruilverkavelingsontwerp, de mobilileitsstudie en het ruimtelijk structuurplan Hoogstraten. Het zoeken naar een oplosssing voor zoncvreemde bedrijven door de aanleg van locale bedrijventerreinen. De vestiging van het IC-station op Hoogstraats grondgebied.

Davidsfonds De jaarlijkse lente-wandeling vindt plaats in de bossen van Kasterlec. Om 14 uur wordt daar vertrokken aan de molen (Keeses molen dus). Tempo en afstand worden aangepast aan de verlangens van de deelnemers en aan het weer. Kopman is JOS Muesen, ervaren natuurgids en duivel-doet-al in het Davidsfonds van Kasterlee. Tevens is hij een telg uit de Meerlese Muesen-familie. Vertrek in Hoogstraten is voorzien om 13 uur aan de kerk. Leden betalen 100 BEF. li leden 150 BEF. Dejaarlijkse ééndagsuitstap, klassiek op Pink sterinaandag, gaat naar Gent. Er wordt om . 15 uur vertrokken aan de kerk en men komt aan op de Vrijdagmarkt in Gent voor een tas koffie. Om 10.45 uur leidt gids Roger Van Bockstaele de deelnemers door de oude stad : Sint-Baafs, Belfort, oude binnenhaven. Na een broodmaaltijd is er in de namiddag een geleid bezoek aan het Patershol en het klooster van de geschoeide Karmelieten. Ook het avondmaal wordt in Gent verorberd. De deelnameprijs voor deze uitstap op 24mei is 1500 BEF, te betalen hij Joos Croes, tel. 3 14.49.24 of hij Raf Peeters, tel.314.5407.

Wielernieuws De Lustige Wielrijders haalden met een bod van ruim 96.000 BEF het Provinciaal Kampioenschap voor Beloften naar Hoogstraten. De club mikte vooral op dit kampioenschap omdat meerdere plaatselijke renners in deze categorie aantreden. We denken hierbij aan Marc Goetschalckx en Kristof Stoffels (Meer), Kristof Van Gestel en Jef Van Loon (Minderhout). en, als ze opnieuw een vergunning aanvragen. komen ook Jürgen Lodewijckx (Hoogstraten) en Erwin Meeuwesen (Meerle) uit in deze categorie. Grote trekpleister wordt ongetwijfeld wereldkampioen Bart Wellens.

,

\\eidLn ii li>ciiii/.inleiingi.m gLilIn ganmseerd waarbij 953 zakjes bloed algenomen werden. Er kwamen 43 nieuwe bloedgevers de groep sersierken. 392 Dis erse artikelen werden ontleend. De laatste jaren werden grote inspanningen gelevemd om het materiaal te vernieuwen : zo werd in 1998 een bedrag van 265.000 BEF geïnvesteerd. Dc Hulpdienst voerde gedurende 54 dagen een preventieve aanwezigheid uit; de vrijwilligers presteerden daarvoor samen ongeveer 1500 uren. Tijdens deze 54 diensten werden 160 verzorgingen uitgevoerd, het merendeel niet ernstig. Toch werden een 20-tal ernstige ver zorgingen waargenomen waarvan sommigen werden doorverwezen naar huisarts of ziekenhuis. Bij de watersnood in september stond de afdeling gedurende 5 dagen in vooralarm. De eerste dag was dit met alle materialen en mensen waarover men beschikt. Daarna enkel met de ziekenwagen waarmee nog enkele mensen van het rusthuis in Duffel terug naar hun ver trouwde stek werden gebracht na hun evacuatie. Op 6 maart werden de verdiensteli.jke bloedgevers gehuldigd. Ziehier de lijst. Tien giften Ingrid Adriaensen, Marleen

A.liiacnssen. Joeliein ,.\edenbooin, Inge Brangers, Jeff Brosens, Rudof Coertjens, Edith De Busser, Chris De Vrij, Rita Fransen, Benny Goetschalckx, Carine Govaerts, Christiane Jespers, Marc Kenis, Paul Kox, Dirk Lannoye, Mario Marijnissen, Marian Roeien. Lucienne Smets, Pierre Sommen, Margareta Van Camp, Patrick Van Dcl m, Jozef Van Der Linden, Maria Van Der Linden, Marieke Van der Vloedt, Gustaaf Van Gestel, Maria Van Looveren, Cornelia Van Riel, Paul Versmissen. 25 Giften: Simonne De Bie, Jan Geeraerts, Rita Kerremans, Maria Leemans, Theresia Mertens, Denise Peeraer, Maria Pemen, Maria Van Gils, Karin Van Opstal, Helena Van Riel, Amelia Verhoeven, Suzanne Verschueren. 40 Giften : Agnes Aerts, Victor Aerts, Adriana Blockx, Jozef Janssens, Nicole Borremans. Henri Braspenning, Gerda Claessens, Jeanne Pemen, Francois Sommen. Leo Sprangers, Jacohus Strijbos, Josephus Van Bavel, Petrus Van den Bogerd, Renaat Van der Vloedt, Kristin Van Loon, Jan Van Sas. 60 Giften: Gustaaf Cocrtjens, Martha De Bie, Cornelia Van den Bogerd. 80 Giften: Jeanne Claessen, Jacobus Van Loon. 145 Giften : Marcel Van Weereld.

pettersafdeling van de club, is voorzien voor 14 uur en het einde wordt verwacht rond de klok van haifzes.

autocar wordt er om halftwee vertrokken aan de Pax. De wandeling in de tuin duurt wel zeker een uurtje zodat op de terugweg ook nog wel een uur kan haltgehouden worden (in Zandhoven) ons dan tegen halfzes terug in Hoogstraten te zijn.

Voor deze wedstrijd had men zondag 16 mei uitgekozen. Echter het slechte weer van de voorbije maanden heeft er voor gezorgd dat de voetbalkalender wellicht niet op 9 mei zal afgewerkt zijn. Om l-loogstraten VV, dat haar laatste thuiswedstrijd op een zondag en misschien dus op 16 mei moet spelen, niet in de weg te lopen, werd deze wedstrijd met één dag vervroegd. Men beschikt daarbij ook graag over de accomodatie van HVV.

De Nederlandse tulpentuin 'Keukenhof' is u zeker bekend. Wist u echter dat in onze omgeving, ni. in Kessel bij Lier, eveneens een prachtige tulpentuin te bewonderen is?

Dus zullen op zaterdag 15 mei meer dan 100 beloften strijd leveren op de gekende omloop van de Lusttge Wielrijders. Vertrokken wordt in de Tinnenpotstraat, om dan via de Boxtelstraat, Moerstraat, Kleine Pintstraat. Hinnenhoonsstraat, Loenhoutseweg en Katelijnestraat terug aan het vertrek weer te keren. Deze omloop van 8 km dienen de renners 18maal af te leggen. Het vertrek, dat zal opgeluisterd worden door de trom-

De Hoogstraatse veloclub organiseert elk jaar voor haar leden (én niet-leden) een fietsuitstap. Dit jaar vindt deze plaats op zaterdag 21 augustus. Maar ze denken er ook aan jaarlijks een wandeluitstap te organiseren. Op 17april wandelen ze rond in de prachtige tulpentuin (meer dan 60.000) van dc heer Gijseling in Kessel. Het aangename wordt aan het nuttige gekoppeld en dat is voor iedereen het gemakkeiijkst. Met de

Daguitstap 'Kessels Keukenhof'

Zowel het vervoer als de eerste twee consunimaties neemt de club voor haar rekening (van gemakkelijk gesproken). Niet-leden betalen een tussenkomst in deze kosten van 250 BEF per persoon (snel lid worden is dus de boodschap). De inkom in de tulpentuin is gratis. Tot woensdag 14 april kan men inschrijven op volgende adressen : Jaak Coertjens, Markwijk 7, Ludo Lanibrechts, Meterkensstraat 12, Charel Verholen, Vrijheid 4, Charel Versmnissen, Lindendreef 25, en kantoor Versmissen-Janssens aan de Elisahethiaan. Betalen gebeurt tijdens de heenrit. 33


HOOGSTRA TEN

Kaartprij skampen

Vierge sla cht

Op vrij dag 26 februari werd een eindpunt gezet achter de kaartprijskampen Rikken en Jokken, ingericht door het oudercomité van de gemeentelijke basisschool, de Blauwe Duif, KWB, muziekvereniging St.Cecilia en de Lustige Wielrijders. De laureaten die een bijkomende premie mochten out vangen na aan genoeg wedstrijden deelgenomen te hebben, worden hierna vermeld. De inriehter dnk'n alle rk'elnemers en zeggen (waarschijnlijk) tot volgend jaar. Jokken: 1. Jan Dictus, 1072 punten, 2. Alfons Grielens. 1079 punten, 3. Corneel Janssens, 1081 punten, 4. Eddy Kenis, 1102 punten, 5. Frèd Hapers, 1128 punten, 6 los Vermeeren. 1135 punten, 7. Jeanne Bruynen, 1147 punten, 8. 1rans l3olckinafls, 1152 puliteli. Rikken : 1. Agnes Aerts, 1732 punten, 2. Adriaan Aerts, 1713 punten, 3. A. Meeuwissen, 1701 punten, 4. JefHofkens, 1690 punten, . Jef Lavrijssen, 1684 punten, 6. Frans Adams, 1677 punten, 7. Paul Adriaensen, 1664 punten, 8. Albert Spannenburg. 1660 punten.

Vier op een rij bil Lie jani/ie Frans Van Dijek- Van de Mierop. Van links naar rechts op de foto papa Dirk Van Dijck en achterkieinkind Frederik, overgrootvader Frans Van Dijck en vara Cvriel Van Di/rk.

Seks en jaloezie Ook dat bestaat in Hoogstraten. Zij het dan op de planken want zo luidt de titel van de nieuwe productie die toneelgezelschap TINELLO einde april voor het voetlicht zal brengen. Voor velen is Tinello zeker geen onbekende meer. Het talrijk 1)ubliek dat vorig jaar het blijspel "The Rose Garden" zag, zal zich die vrolijke avond nog lang herinnerd hebben. Ook dit jaar garandeert Tinello u een avondje vol plezier met dit leuke stuk van Marc Camoletti, een man die reeds zoveel komedies op zijn actief heeft. Regie is in handen van Paul Ooms.

Waarover gaat dit stuk: Stel dat je vrouw vreemd gaat ... Stel dat jij dan als "compensatie" de vrouw van haar minnaar zou opeisen ... Veronderstel dan uiteindelijk dat die minnaar ten einde raad een cali-girl zou inhuren ter vervanging Geef toe, dat zijn toch situaties... Maarde meid kan daar niet mee lachen ... Of toch? Wij hopen dat u dat in ieder geval wel kan. Kinderen, levensgenieters, pilaarbijters en toneelliefhebbers zijn toegelaten. Tinello brengt dit stuk op 23. 24,25 en 27 april telkens om 20.00h. in de stemmige St.Ceciliazaal, Gelmelstraat - Hoogstraten. Maak het uzelf comfortabel en reserveer tijdig uw genummerde plaats aan 200fr. het stuk. Hiertoe kan u tussen 18.00 en 20.00u telefoneren naar het nummer 3147318. Walter of Sonja zal de hoorn opnemen.

..j

Wie wil weten hoe dit afloopt, komt best eens kijken... 34

Bridge-nieuws Tot voor kort had de Hoogstraatse bridgeclub één kaartavond per week, nl. op dinsdagavond van 20.00 uur lot 2400 uur, in de cafetaria van de sporthal van de Hotelschool. Nu is er een tweede gelegenheid tot bridgen, ook voor beginners, ni. op donderdagnanuddag in het zaa1te van 'De Gulden Coppe' en dit van 13.30 uur tot 17.00 uur. lnlichtingen hij J05 Beven, te!. 031 314.38.94.

Lezers schrijven Beste lezers. Wij, de kinderen van het zesde leerjaar van de Gemeenteschool van Hoogstraten zoeken kinderen tussen 10 en 14 jaar die Nederlands spreken en in het buitenland wonen. Het zou plezant zijn als zij op school zouden beschikken of e-mail of fax. Zo zouden we met elkaar kunnen corresponderen en wat meer te weten komen over spelen op de speelplaats. Als je zo'n kinderen kent, mag je het altijd aan ons melden. Wij hopen op veel reacties, aivast bedankt! Adres:Gemeentelijke Gemengde Basisschool Gravin Elisabethlaan 21 2320 Hoogstraten e-mail: ggb-hoogstraten @ planetinternet.be website: http:\\www.plantinternet.be/ GGBhoog/GGBHoogstraten fax: 03/314.15.77 tel.: 03/314.84.44 Katnen Aerts, Cindy Oostvogels, Loes Palmans, Britt Geerts en Liesbeth Leemans.


HOOGSTA TEN

20 JAAR LIONS Lions ('lub I -logstraten- Markland hcsl:iat 20 jaar. In plaats van de bevriende Lionsclubs zoals gebruikelijk uit te nodigen aan een feestelijke verjaardagsdis, besloten de clubleden om hun Lions-leuze 'we serie' op een origiiiek wijze vorm te geven. Twintig bevriende citiN, voor ieder jubileumjaar één club, werden gemoedigd om een sponsoractie ten voordeic van het Coda Hospice, een verpleeghuis voor palliatieve zorg in Wuustwezel, te steunen. Dc jarige Lionsciub verbond zich ertoe om de volledige sponsorsom van dc andere clubs, door een bijdrage uit de eigen clubkas te verdubbe len. De reacties vanuit de bevriende waren smr het Coda l-Iospicc verheugend. Dankzij de bijdragen van de Lionscliihs De Kempen. Miners a. Channelaus, Brussel-Munt, Moerland, Turnhout, Hartevrouwe, Middelheim, Taxandria, Loon op Zand, Antwerpen-Haven, Mercator, Luythagen, Antwerpen-Centrum, Voorkempen en Zandhoven kon het eindbedrag van de actie uit de clubkas vermeerderd worden tot 1,500.000 BEF.

Hoe het begon Na de clubvergadering van februari '98 in het Coda Hospice, lanceerde past-zonevoorzitter André Dierckx een origineel sponsorinitiatief. Samen met Harry Vanderpas en Nest zou hij in de nazomer een sponsorfietstocht ondernemen naar het Spaanse Santiago de Cornpostela. Een trip van circa 892 km zou hen in een tiental dagen vanuit de Franse Pyreneeën naar het gekende bedevaartsoord brengen. Iedere kilometer zou gesponsord worden, en er werd vooropgesteld om minstens 500.000 BEF bijeen te fietsen. Dat het er driemaal zoveel zouden worden, hadden André, Harry en Nest alleen maar kunnen dromen. Onder ruime persbelangstelling vertrokken de sportievelingen in september naar het Franse Roncevalles om via Liogrono en Leon na tien dagen het Spaanse Compostela te bereiken. Dat ze hun reisverha-

GejIwiI,ci'ril looi de sportieve initiatiet'ieniers André Dierck en Harty Vanderpas, en in aanwezigheid van zonevoorzitter Ton)' Pirlot, mocht Peter Schrijvers als fiere voorzitter van Lionsciub Hoogstraten-Markland, de cheque ter waarde van 1.500.000 BEF overhandigen aan Dr. Luc van Imschoot en Paul Theeuws van het Coda Hospice. len nadien met veel superlatieven aan hun clubvrienden zouden navertellen, zal niemand verwonderen.

Coda Hospice Het Coda 1-lospice is een bijna-thuis-huis voor palliatieve patiënten. Midden een oase van groen en rust is het een 'gastenverblijf' voor terminale zieken, die er hun laatste weken kunnen beleven. CODA v.z.w. is een pluralistische Organisatie van artsen, verpleegkundigen en vrij willigers, die zowel thuis als in het Coda Hospice, palliatieve zorg aanbieden voor de regio Noorderkempen en Antwerpen-Noord. Vanuit een acute nood werd het hospice begin '96 geopend. Er wordt voor opvang en begeleiding gezorgd voor zes palliatieve zieken en hun families. In '97 werd eveneens een dagcentrum geopend, zodat nogeens ecn 5-tal zieken beroep kunnen doen op de deskundigheid en inzet van

het CODA-tearn: 13 verpleegkundigen, 3 maatschappelijke werkers, 2 huisartsen en een 50-tal vrijwilligers. Ondertussen overleden er reeds een 200-tal patiënten in het Coda Hospice terminale zieken, meestal kankerpatiënten, met een leeftijd tussen 35 en 95 jaar. Het CODA-project, naar analogie met het Engelse type waarbij de palliatieve zorg wordt aangeboden buiten de ziekenhuismuren, is uniek voor Vlaanderen. Dit initiatief is tot stand gekomen zonder enige overheidssubsidie. Ondertussen zullen de rcsidentiële bedden erkend kunnen worden, en zal de thuiszorg binnenkort ook worden gesubsidieerd. De bekostiging van de infrastructuur buiten het ziekenhuis en de werking van het dagcentrum blijven een financiële uitdaging voor de vereniging. Dankzij de hulp van de serviceclubs uit de regio, en de giften en sponsoring van vele milde schenkers, bedrijven. verenigingen en organisaties. kan ('0!) A haar opd nicht bi ven iii tv oere n.

Boven de doopvont

De JJooi,ij,-aatse Wielertoeristen tonen (rots hun nieuwe tenue. Deze groep wielertoeristen is aangesloten bij de VWB. Je zult ze van / maart tot] oktober, zowel '.s zaterdags als 's zondags over de kempische wegen zien flitsen. Ook staan er klassiekers en semi-klassiekers op het programma. In de wintermaanden ruilen ze hun koersvelo voor de mountain-bike om zo hun spierkracht en uit houdingsvermogen op peil te houden. Wil jij je aansluiten bij deze jonge en dynamische wielerciub? Neem dan snel contact op met één van volgende bestuursleden: Leo Van Steen (03) 314 45 38 of Louis Adams (03) 314 42 02. 35


HOOGSTRA TEN

Proberen maar

Hedera (Klimop): erop of eronder In het oude Egypte en Griekenland werd de Klimop aan de goden gewijd. Sindsdien heeft het klimmersbaasje alle goddelijke kracht verloren, maar in de plaats daarvan is hij de gratie van menig plantenliefhebber geraakt. Kilingiet ig

De primeur voor het proefsteounen niet ile computer als voorbereiding i'oor 13j1ini u'a.v weggelegd voor de burgervaders van het kanton Hoogst raten. Op een persontmoeting eind februari werd aangekondigd dat er zowel in de 4 gemeentebesturen als op de toen nakende handelsbeurs kon geoefend worden in het stemmen per computer. Let wel, burgemeester Cornelissen van Baarle-Hertog geeft niet het goede voorbeeld. De pen waarmee het scherm moet bevolen (aangeraakt) worden, dient loodrecht op het scherm gezet te worden. Info-ambtenaar Leo Sprangers ziet dat het niet goed is. Als dit maar geen rijen wachtenden (vddr u) geeft op de moeder van alle verkiezingen-dag. U kon nog altijd gaan oefenen in de hal van het administratief centrum.

In het nieuw

De Kliinop (Hedera) is een groenhl ii vende klimstruik waarvan dc wortels zich met het grootste gemak aan allerlei oppervlakken vncthechten. flonr die onweersidanbare klimdrang weeft ze in dc tuin uitgestrekte tapijten van weelderig bladgroen die zowel de bodem als gevels en muurtjes tegen wind en weer beschermen. De rankende capaciteiten van dit klimmersbaasje kunnen ook in huis dicnstig zijn. Met de kruipstengels van de Klimop vul je immers gemakkelijk de bodem van een ijle plantenbak, fleur je een schrale kamerhoek op of verdoezel je een vuile plek. Haai' volle charme oniplooit ze echter als klim- of hangptant. Als klimplant moet te wel een handje geholpen worden omdat ze zich in de huiskamer niet gemakkelijk vasthecht Kwekers maakten dankbaar gebruik van de zeer veranderlijke erlelijke eigenschappen van de plant, waardoor steeds weer nieuwe vormen ontstaan. Niettegenstaandeaarlijks nieuss e variëteiten worden aangeboden, is het Klimop-assortiinent over de gehele lijn vrij stabIel, Slechts één sjort - 1 ledern holix beheerst het ruime aanbod. Zij weet zich evenwel geruggesteund door een oridersoort - de Kamerkliniop H. helix ssp. canariensis.

Doorgroeier

Nog op dezelfde persontnloeting waarop het eiectronisch stemmen werd voorgesteld, werd ook een tipje van de sluier gelicht over cle Beg,jnhoffeesten van 2 mei. In ieder geval moet u omstreeks 17 uur op die dag in de buurt zijn van het stadhuis. Daar vindt clan een wervelend spektakel plaats dat u niet mag missen. Tevens werd diezelfde dag de nieuwe inrichting van het toeristisch infokantoor (onder de pui van het stadhuis) voorgesteld. Schepen Van Animel lichtte één en ander toe aan pers en genodigden waaronder de burgemeesters van het kanton. Het lijkt ons dat de ontvangst van toeristen en eigen bevolking op een meer dan behoorlijke wijze kan plaatsvinden in de toekomst. Meer dan vernieldenswaardig is dat het meubilair ontworpen en vervaardigd werd door eigen gemeentepersoneel. Ook aan de verlichting van het lokaal werd gewerkt. Alles oogt veel lichter en straalt veel frisheid uit. 36

De Kamerklimop onderscheidt zich van de gewone Klimop door de roodhruine bladstelen en de bijna ongelobde bladeren. Bij ons wordt overwegend het. geelhuute ias 'Varii'gnlii' geteeld, Dit mOOi getekende ras staat ook wel bekend als 'Gloire de Marengo' en moet ons herinneren aan een van de bloedigste velclslagen van Napoleon in zin oorlog tegen de Oostennjkers. Vermoedelijk dankt ze de hiticirisclie benaming aan een kweker met een geschiedkundig verlangen, want verder is elk verband zoek. Gelukkig raakte de samenhang tussen plant en naam niet hij alle variteiten verloren cii verwijzen namen als die van de esduurnvorniigc Maple )ueerl'. de kleinhladige 'Minima'. dc gekroesde 'Crispa' en de geethonte Golilhei z' iiaai de bijzondere eigenschappen van het blad. Dc verschillen zitten steeds in de grootte, de vorm en de kleur van het blad. Vaak moet worden volstaan met minder sprekende namen. Dit geldt vooral \'oor de rassen die hij ons het merendeel van het aanbod uitmaken. Enige toelichting is in zLilk geval op zijn plaats. Eva' is één van de oudere rassen. Ze bezit lichtgroene, drielobbige bladeren met een bleke rand. 'Hai'ald' tooit zich min of meer op gehijkaardige wijze maar de bladeren dragen een donkergrijs tot


HOOGSTRA TEN groen gekleurd hart dat niet hieke nerven wordt doorsneden. Naast planten met een drie lobbig blad zijn er ook tal van vijfvingerige rassen, zoals Kolihri' en 'Pitishurg'. Van sommige variëteiten zijn ook dwcrgvormen verkrijgbaar. De meeste rassen zijn hangplanten, die in alle ntaten en lengten worden aangeboden. De laatste jaren worden echter ook opgaande vormen zoals de variëteit 'Ericta' gekweekt. De opwaartse groei gaat evenwel niet vanzelf en moet niet (mos)stok, draad of klimrek worden ondersteund. in principe kan zulks met alle klimopplanten maar de ene is hiervoor al meer geschikt dan de andere.

Vlaanderen proper

Koele kikker Hoewel de Klimop als weinig eisend bekend staat, vraagt hij toch de nodige aandacht. Allereerst is er de gevoeligheid voor spint en trips. Mijten en vliegjes helagen de plant van zodra die door te droge en warnie lucht wordt omgeven. Dergelijke aanvallen zijn te voorkomen door de plant een koele plek te geven en hij geringe luchtvochtigheid regelmatig te sproeien. Koude temperaturen spelen in de regel geen rol en het is zelfs voordelig wanneer de tempera1uur daalt. Zelfs een lichte vorst wordt doorstaan. Enkel de Kamerklimop verkiest een iets warmere plek. De gevoeligheid geldt ook voor licht, al slaat dit vooral op de groene vormen. Bonte rassen moeten voldoende indirect zonlicht krijgen om hun kleur te behouden. De Klimop houdt zich kranig in een standaardpotgrond, zeker wanneer daaraan wat lichte klei en goed verteerde koemest wordt toegevoegd. Verpotten kan liet gehele jaar door. In de groeiperiode - dit is van april tot half oktober - wordt om de twee weken hijgemest. Spaarzaam water geveti maar toch de groeihodem steeds lichtjes vochtig houden. Om een hossige en goed gevormde plant te verkrijgen worden een- of tweemaal per jaar de groeikoppen uitgeknipt. De afgeknipte koppen kunneti dienen om nieuwe plantjes opte kweken. Ze wortelen immers gemakketijk in water of vochtige aarde en kunnen later in potjes worden uitgeplani.

Op 20 maart werd de nationale campagne 'Vlaanderen proper' gelcinceerd door de Openbare Vlaanise AfvalstoffenMaarschappij (OVAM) en de media (VRT en Radio 2). Ook in Hoogstraten trokken verschillende kuisploe gen ten strijde tegen het zwemfeuil in bosjes, heken en bermen. Langs gemeen tewe gen werden vooral blikjes en flesjes aan getroffen het wandelend en fietsend volkje moer nog één en ander leren. In beemden en houtkanren werd veel (weggewaaid) siloplastiek gevonden, naast resten van echte .s'luikstorrers.

WildBeheerEenheden ruimen op

Bijzondere verzorgingseisen Planttype: Bladplant roet latrijke variëteiten, waaronder veel bontgekleurde vormen. De plant draagt betrekkelijk kleine. gelohde bladeren op lang utigroeiende stengels. In contact met de grond of met poreuze oppervlakken kunnen zich wortels vormen.

Water: Spaarzame maar niettemin regeltnatigc watergil't om de wortelkluit vochtig te houden. Is niet gediend met een al te droge lucht, zodat af en toe met lauw en kalkvrij water wordt gehroesd.

Vermeerderen: Kan het gehele jaar door uit kopsteken of rankstukken worden vermeerderd. Het lukt echter het best in de herfst. In water of een warme, vochtige bodeni bewortelen en/of u i tpl anten.

Onder de vee gdij van de Koninklijke Sint-Hubertus Club werd door de jagers uit Hoogsrraten en omgeving een grootse opruimactie tegen het zwem vuil gehouden. Toeval of niet, maar deze internationaal geplande actie viel samen met de start van de campagne 'Vlaanderen proper'. Gelukkig zouden we zeggen, anders hadden we hier geen deelname gehad. In de nieuw georganiseerde structuur van Wildbeheereenheden waarin de jagers zich organiseerden, kunnen beter gecoördineerde acties ten bate van de natuur opgezet worden. Na de nesrka sten-actie van vorig jaar werd dit jaar her zwemfeuil aangepakt. De vier Wiidbeheereenheden in Hoogst raten die zowat 12.000 hectare beheren, verzanielden ongeveer 20 ton zweifvuil op een halve dag tijd. Na afloop werd de actie beklonken in de Wachtzaal bij een veifrissende pint en een boterham.

37


Kantoor van Notaris Burg. J. Van Aperenstraat 8

-

J. MICHOEL

Hoogstraten - Tel. 031314.51.77 - Fax 031314.65.56

OPENBARE VERKOPING VAN GOEDGELEGEN BURGERS WONING TE 2323 HOOGSTRATENIWORTEL, LANGENBERG 3

OPENBARE VERKOPING VAN LANDELIJK GELEGEN WONING TE 2328 HOOGSTRATEN/MEERLE, HAZEN WEG 8

oppervlakte: ongeveer 350 m 2 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Onder Hoogstraten, 4de afdeling Meerle: Een WONING open niet grond en aanhorigheden, Hazenweg 8 met een oppervlakte van 8a 13ca: omvattende: inkornhal, woonkamer, keuken, badkamer met wc, hal, twee slaapkamers en garage. Met vergunning tot het verbouwen van de woning: plannen ter inzage op het kantoor. Voorzien van alle nutsvoorzieningen. Centrale verwarming op gas (nieuw). K.I: 22.300 (Klein beschrijf mogelijk)

Onder Hoogstraten, vijfde afdeling Wortel Een GOEDGELEGEN BURGERSWONING met tuin te HoogstratenlWortel, Langenberg 3, gekadastreerd sectie D nummer 327/W en 327/Al2/deel, groot ongeveer 350 m 2 K.l. ± 14.500 (klein beschrjf mogelijk). .

Indeling: Gelijkvloers: inkomhal, living, zitplaats, keuken, badkamer, we, garage + berging Verdieping: drie kamers; Kelder; Zolder; Alle nutsvoorzieningen.

Beschikbaar: uiterlijk op 1juni 1999 mits betaling van koopprijs en Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. Bezichtiging: 's zaterdags van 14 tot 15 uur of na telefonische afspraak

kosten.

Bezichtiging: 's zaterdags van 14 tot 16 uur.

op nummer 031314.54.69.

Zitdag: Zitdag:

- Definitieve toewijzing op donderdag 1 april 1999 om 16.30 uur in café Den Bomhardon te HoogstratenlMeerle, Kerkstraat 9.

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

- Toewijzing op donderdag 8 april 1999 om 16.30 uur in café De Nieuwe Buiten te 2323 Wortel, Langenberg 14.

1

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

OPENBARE VERKOPING VAN LANDBOUWGRONDEN TE HOOGSTRATENIRIJKEVORSELIWORTEL Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Koop 1: Onder Hoogstraten eerste afdeling Hoogstraten PERCEEL HOOILAND te 2320 Hoogstraten, ter streke Meterkens, ten kadaster bekend onder sectie D nummers 227 en 228, groot volgens kadaster 1 hectare 80 centiare (10080mn 2 ). Aanpalers: Van Bergen-Bellens Marinus; Verheyen-Goetschalckx Augustinus.

Koop 2: Onder Hoogstraten vijfde afdeling Wortel PERCEEL HOOILAND te 2323 Hoogstraten-Wortel, ter streke 'Kluyzenberg' ten kadaster bekend onder sectie D nummer 58, groot volgens kadaster 34 are 90 centiare (3490in 2). Aanpalers: IMIvIOP vennootschap; Snels-Dillen Simonne; De BruynVermeiren Alphonsus: Mertens-Vermeiren Jan.

PERCEEL BOUWLAND te 2310 Rijkevorsel, ter streke 'De Leenakker',ten kadaster bekend onder sectie A nummers 88/A, 88113, 89/A, 89/B en 90/B groot volgens kadaster 1 hectare 75 are 20 centiare (17750m2). Aanpalers: OCMW, Van Aert-Faes Renaat; wed. Van Herck-Hermans en deelgenoten. Beschikbaarheid: Koop 1 en 2 zijn niet verhuurd of verpacht en onmiddellijk beschikbaar na betaling van koopprijs en kosten. Koop 3 is verpacht (derde pachtperiode).

Zitdag: - Toewijzing op woensdag 7 april 1999 om 16.30 uur in café De Getmel, te 2320 Hoogstraten, Gelmeistraat 14.

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Koop 3: Onder Rijkevorsel eerste afdeling 38

Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.


NA TUURZUI VER

VELT Noorderkempen 13 april

Aandacht voor je lichaam Ontspannende, zintuiglijke, avond rond natuurzuivere huid- en lichaamsverzorging door Anna Janssen Ik ben nu 15 jaar bezig een natuurlijke en gezonde leefwijze aan te nemen. De afdeling Velt Noorderkempen is door mij mee opgebouwd in 1989. Ik verzorgde 5 jaar het secretariaat. In die periode (september 1993) werd ik uitgenodigd om als vrouw van de maand in dit blad te verschijnen. De titel was toen: kiezen voor je gezondheid. Mijn nieuwsgierigheid om te blijven leren wat ik hieraan zelf kan doen is nog steeds aanwezig.

Mijn natuur Op een gegeven moment vroeg ik me af hoe is het nu eigenlijk met mijn eigen natuur? Ik ben intussen (sinds 1992) naar mijn eigen natuur gaan zoeken door wekelijkse cursussen emotioneel lichaamswerk en een 4-jarige opleiding neo-hypno ademtherapie. Sinds 1998 volg ik cursussen massage waarin contact maken, ademen, aanraken en geraakt worden aan bod komen. Ik voel me steeds meer een natuurlijk wezen toet mijn bewustzijn en eigen aard. Hierin zit het woord aarde. VELT leert ons hoe we de bodem kunnen levendig houden. Dat is nu juist svat onze huid ook nodig heeft, levendigheid. Hoe verzorgen ve onze huid?

Energie Zonnewarmte en licht worden als bio-energie in kruiden en planten (groenten, fruit en granen) opgeslagen. Deze bio-energie kunnen we opnemen via ons voedsel, kruidenthee, op planten gebaseerde geneesmiddelen en verzorgingsproducten. Een plant sluit haar ontwikkeling af met de vorming van vruchten en zaden, zoals olijven. zonnebloempitten, amandelenen sesamzaad. In deze vruchten en zaden vormt de plant oliën die samengebalde zonne- en lichtenergie zijn. En het zijn deze oliën, plantenextracten en etherische oliën die in natuurzuivere huidverzorgingsmiddelen als grondstoffen worden gebruikt.

Zelfzorg Als ik het lexen hotitisch bekijk dan is het niet voldoende om gezond voedsel te kweken en te eten. Lichaamshewustzijn stelt mij in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn gezondheid. Ik eet wat mijn lichaam op dat titoment het beste verteert, ik gebruik verzorgingsproducten die het best bij mijn huid en lichaam passen op dat moment. De zorg die ik nodig heb is niet enkel voedsel. Voeding is voor mij eigenlijk meer alle dingen die ik tot me neem. Dit kan zijn voedsel, zonne- en menselijke warmte, de lucht die ik inadem. handen die me aanraken, wat ik op mijn huid smeer, alle zintuiglijke prikkels enz.

Inhoud van de avond 20.00 uur: ontvangst met een drankje en hapje. Daarna: waarom natuurlijke producten gebruiken voor lichaamsverzorging? kennismaking met lichaamsverzorging via een video-film en ervaringsgericht met staaltjes vh. gezicht reinigen, handen inwrijven. Uitwisselen over de video-film en jullie ervanng.

Bij"'oorkeir vooraf een telefoontje bij Jan Horsteil (3142255) als je deze avond wil meemaken. Voor wie? Iedereen is welkom. Waar? Eetzaal van de Gemeenteschool te Wortel Prijs? Velt leden gratis, niet-leden lOOfr. tv!ccbrcn,ç'c'n: een badhanddoek.

Bijenteelt Sint-Ainbrosiusgilde

Cursus voor beginners De St.-Ambrosiusgilde van iloogstraten is een vereniging van mensen die bijen houden uit lieflebberij om een potje honing te oogsten en mensen die bijenvolken beroepshalve nodig hebben voor het bestuiven van diverse gewassen in de tuinbouw. De vereniging telt bijna honderd leden. Ze wil vooral de imkersbelangen behartigen en voorlichting geven aan de bijenhouders. De gilde heeft een mooi lokaal 'De Raam' in de rustige natuur van Keirschot waar clan ook de meeste activiteiten van de vereniging doorgaan. Hier worden jonge, onbevruchte bijenkoninginnen, afkomstig van raszuivere teeltmoeren, bevrucht door raszuivere darren. Zo wil men bijenvolken bekomen die rustiger en zachter zijn en tevens ook meer aan andere wensen van de imkers voldoen. Op deze gunstige plaats kan men de invloed van vreemde, nietrasznivere darren, zo laag mogelijk houden. Volgens de kenners bekomt uien goede resultaten zodat het houden van bijen nog aangenamer wordt.

Leren In de tweede helft van onze eeuw zien we opnieuw een groeiende belangstelling voor de natuuren het buitenleven. Mensen hechten weer meer belang aan een gezond milieu en een betere voeding. Oude ambachten worden geherwaardeerd en ook de bijenteelt geniet een stijgende interesse. 1-let onderhouden van een paar bijenvolken brengt de beginnende imker in nauw contact met de natuur. Zijn huisdieren dragen zovele wonderlijke instincten in zich dat hij of zij er uren kan over praten en nog langer in stille bewondering bij zijn kasten vertoeft. Bijen houden is dus meer dan een lonende hobby clie jaarlijks enkele potjes honing verschaft. Het observeren van het hijenleven en die wederzijdse afhankelijkheid van bloenien en bijen leidt de iniker naar een groeiend inzicht en verbondenheid met de natuur. Om iedereen die zich een beetje aangetrokken voelt de mogelijkheid te geven het fascinerende bijenleven - en alles wat hierbij komt kijken - beter te begrijpen, richt de St.Amhrosiusgilde van Hoogstrateo een cursus in voor beginners. Alle lessen, zowel de theoretische als de praktische, gaan door in het

lokaal De Raam (op zondagmorgen van 9 tot 12 uur). Keirschothoeveweg, Achiel (Rijkevorsel). De cursus is volledig gratis

Praktisch Omdat dit bericht enkele weken te laat onze redactie bereikte, heb je wel reeds drie lessen gemist tijdens de maand maart. Maar er zijn nog vijf lessen, nI. op25 april, 9 en 23 mei, 13 en 20juni. De onderwerpen zijn: Eerste kennismaking mei een hijenvolk. voorjaarsonderzoek, hijenteel tproducten, oogsten en bewaren, natuurlijke en kunstmatige zwermen, nazicht van een volk op zwermneiging, evaluatie van een hmjcnjaar en voorberetding van een hijenvolk op het volgend seizoen. Wie meer informatie hieromtrent wenst, kan terecht hij: Jos van den Kieboom, Heilig Bloedstraat 29, Floogstraten. tel. 314.56.33 René Leenacrts, Bloemenstraat 3. SintLenaarts, tel. 313.03.08 en Herman van Gils, Egetpoelstraat 23. Beerse, tel. 014/61.47.55.

39


314.41.26 314.55.04 314.49.11

HALVE EEUW GELEDEN

iji De Hoogstraatse Maand

MAART 1949

MEERLE B.J.B.-.Massadag 215 B. J. B.-ers uithet gewest 1-loogstiaten waren opgekomen om de Massa-Jeugddag bij te wonen. - In march trokken zij naar de Hoogmis waaronder Z. E. H. Diêrckx het. sermoen predikte. Daarna begon de studiedag met Z. E.H. Ots als lesgever-over « Een in de Strijd », Senator Edm. Leysen besprak hierop « Onze Landböuwpolitiek tegenover de Benelux » de invlded en de gevolgen van dit verdrag met Nede4and-Luxemburg voor wat onze boeienbelangen betreft. Na de koffe marcheerden de aanwezigen door het dorp, waarna de namiddagzitting begon met Ing. J. De \Vinter, over a De Var kenskweek ». Spçker is Directeur-.van de Selectiemesterj te Bevel. Burgemeester J. Menens uit Meer, behandelde het zeer actueel punt voor onze - N. Kempen «De Toekomst van onze jonge boeren». De gewestprooSt Z. E. H. Vlaenrinckx sprak tot slot no g enkele aanmoedgende woorden tot orze B. J. B. Afdelingen. Uiterst voldaan keerden allen huiswaarts van deze zeer geslaagde niassadag. - -

Naar aanléiding van de aanbesteding van het nieuw meer van de kerk verwijderd kerkhof, wordt er ook een, bespreking gewijd aan het nieuwe !ijkwagentje, dat deze week in de Vakschool voltooid werd, in de, aard van de handlijkkoetsen, die in Zuid-België en in de Elzas in bijna alle landelijke parochies in gebruik zijn, en die thans .00k in 't Vlaamse land meer en meer doordringen. Niets is z6 practisch en zô weinig kostelijk. Men staat erover verbaasd dat zÔ iets niet vroeger ingevoerd werd Het lijk kan op het wagentje gezet worden, men rijdt ermee in de kerk tot onder de lijkbaar, die vernieriwd en aangepast werd, Cn daarna tot aan het graf. Wat een corvee wag het vroeger soms een lijk te moeten dragen, zelfs met acht man Hoe werd er vooral in de zomer gezwoegd en gezweet Het was dan geen statige lijkstoet meer, maar, ,'t werd soms een echte slakkengang Sommigen schrikten er voor terug te moeten dragen en in enkele gebuurten geraakte het misbruik ingeburgerd de dragers vooraf een borrel te,schenken, om dat werk van barmhartigheid te willen doen. Want de doden begraven is nog steeds een werk van barmhartigheid,

waarvoor thans te New York KardTnaal Spelman zijn Seminanisten te werkstelt, omdat de grafmakers in staking zijn gegaan. - Sommige mannen, die als dragers fungeren, beschikken ook niet over een zwart kostuum - ze kunnen er natuurlijk geen nieuw voor kopen en ze hebben allemaal ook niet een zwart trouwkostrium. Voortaan zijn er niet meer 6 of 8 dragers vandoen, doch slechts 4 begeleiders, maar deze krijgen dan ook eeri « passende rouwkledij. Opdat deze, goed zou passen ware 't best vaste dragers te hebben van dezelfde grootte, die, mits een in elkegebuurte gelijkvormigè vergoeding, ernstig en waardrg, buit taak zouden vervullen, .tot troost der rouwende familie. Zo . krijgt Hoogstraten niet alleen een schone H.Bloedprocessie, maar ook een voorname en waardige begrafenisdienst.

,.

pp

4

;d 9

Met STIHL: niet meer te stoppen

\ra.; ntar erin

enxnt ratie!

LAURYSSEN ELECTRONICS Minderhoutdorp 29c - Hoogstraten 40

STIHL klassetechniek geeft men liefst niet meer uit handen. Omdat het gewoon plezierig is ermee haardhout te zagen, fruitbun en te snoeien of omheiningen te bouwen. Probeer het eens; neem een STIHL klassetechNr. 1 wereldwijd. niek in de hand!

A57wƒHjL

J.STOFFELS-PAU LUSSEN Miriderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15


0

HALVE EEUW GELEDEN

Stoven, Naaimachienen Wasmachienen Douchen en IJzerwaren

• MAART 1949

Schudt die__onvSrschiIIihd:4 Wensdg' Ii. 1fed 'EW. Pater Boutsen, een onzefineest gekende redenaars, in de Parochiale Zaal een schitterende voordracht, op tiitnodi- 1 ging van het Davidsf'onds Pater Boutsen, die 16 jaar als missionaris in China heeft geijverd, schetste met zijn - graag beluisterd talent in scherpe nrake zetten, doorweven met tintelènde humor, een klaar beeld van ht geheimzinnige, onbegrepen China van voor. de laatste wereldoorlog en van de thans kolkende poel waarin datzelfde China na deze oorlog is gestort. Als jonge missionaris, vol idealisme en doodsverachting, trok hij over 25 jaar naar China, naar het oniekendé. Eens Europa achter de rug, staat hij plotsin een andere wereld: het Oosten. De natuur is er ongerept, geen techniek of mekaniek, alles primitief; ook de mensen zijn er anders, handelen anders, leven anders. In deze andere wereld ligt China, 360 maal groter dan België, met 450 mi!lioen inwoners. Een vreemd ras met afstotend, niet-voigroeid uiterlijk, maar met een geniale, monumentale taal, waarin noch klinkers, noch medeklirikers bestaan, waarin niet de letter maar de klank betekenis heeft, die een dode en tevens de meest moderne taal is. Een volk, dat leeft als primitieven, dat geen techniek of mekaniek bezit, maar dat hoog begaafd én zeer schrander is, dat niets bezit maar alles kent. Het land der paradoxen Waar hun schranderheid en vernuft oj 1 technisch gebied niets tot stand brengt, daar overtreffen zij ieder ander volk op artistiek gebied. Hun ze4 den en gewoonten verschilfen dan ook totaal met deze van de Westerse volkeren. Zij leven hun specifiek eigen Chinese leven, vastgesnoerd aan de traditie, die van eeuwen her dateert. Spreker besluit : Denkt op uw dubbele zending: bewaar zelf uw geloof ongeschonden en dm'âagt dit geloof op anderen uit. Dat is de enige redding tegen het communisme. Weest waakzaam, want het massaspel dat Stalin in China repeteert, wil. hij opvoeren in het Westen.

1

Deze zo leerrijle als aangename voordracht, waarvan wij hier slechts een korte samenvatting hebben weergegeven, verdiende 'meer belangstelling vanwege het Hoogstraatse publiek. Het is beschamend te moeten vaststellen dat nu een redenaar, als E. P. Boutsen met zulk belangrijk als actueel onderwerp slechts een 50-tal toehoorders moest toespreken, terwijl men voor de oorlog met zulke voordrachten op een volle zaal kon rekeneri. Hoogstraten was toen inderdaad, en niet alleen bij naam, een centrum van culturele actie. Thans, is niet enkel de daad zoek, ook de naam is aan t

ökhts één adres

JE

$ervaes

tegenover het Seminarie

HOOGSTRATEN Bezie onze uitstalling en beoordeel zelf prijzen en kwaliteit. KONTANT 79 KREDIET

sterk eo degelijk',13 HEBT GE TE LAPPEN, TE VERSTELLEN, TE NAAIEN,' LAPT UW NAAIMACHIEN LUSTIG DRAAIEN. WENST GE U ZELF EEN TOILETJE TE FLIKKEN, OP EEN, TWEE, DRIE ZAL 'T MACI-JIEN HET WEL.STEKI{EN. VERLOORT GE EEN KNOOP, KWAM ËEN GAT IN UW JAS, DAN KOMT EEN ,,ZIG-ZAG"-MACHIEN IJ VAN PAS; WANT 'T ZET KNOPEN AAN EN 'T MAAKT GATEN DICHT; HET MAAKT U DE ARBEID GEZELLIG EN LICHT. IS U NAAISTER, MEVROUW, EN HEBT U HET DRUK, DAN BJENiT EEN ,,VITESSE-MACHIEN" U GELUK. OOK VOOR DE KLEERMAI{ER IS HET BESLIST HET, MEUBEL DAT HEM HET DUURBAARST IS. 'T GE VOORAL VAN . « GEMAK,> EN VAN « CHIC », S EEN ,,BUFFET-MACHIEN" NAAR UW SCHIK;. SIERT UW KAMER EN VERLICHT ER • UW WERK, KEURIG EN MIN. EN 'T NAAIT GOED EN STERK.' JA, IN IEDERS' HUIS WORDT HET GAARNE GEZIEN, OM ZIJN ONMISBARE HULP DAT ,,NAAIMACHIEN". VOOR HUISMOEDERS, NAAISTERS EN KLEERMAKERS STEEDS: EEN DEGELIJK MACHIEN 'T HELPT UOM 'T MEEST. SLECHTS EEN ADRES, GE KENT HET ZO WEL,' 'AAN DE STATIE, BIJ JEF, DAAR VINDT G'ER EEN STEL;. NAAIMACHIENEN NAAR IEDERS BEURS,. NAAR IEDE1S BEROEP EN IEDERS KEUS.

JEF LOOS Siatle

' 691 •'

H000STRATEN 41


r-

SPORT:]

i___ 4 !/Ki

VNA Wortel

HVV bezig aan een sterke reeks

De belangrijke wedstrijd tegen Westmalle Illoest atii dc lust al geGpeekl sjpn. VNA leidde wel met 1-0, maar had tweemaal de lat, ĂŠĂŠnmaal de paal geraakt en enkele niet te missen kansen de nek omgewrongen. Westmalle kon WeSt enkel een carambole tegen de paal tegenoverstelten. Direct na de rust nam Westmalle risico's. Sommige spelers zaten met karnaval in hun hoofd en het werd op korte tijd 1-3. Een zeer verdienstelijke Dirk Gysels bracht met een mooie kopbal de 2-3 op het bord, maar een stormloop leverde niets meer op. Iedereen was na de wedstrijd dan ook zwaar ontgoocheld. In St. Jozef bracht VNA, in een wedstrijd met weinig kansen, het betere voetbal. Vlak na de rust staakte VNA de lat en kwam Ben Van Opstal dicht bij een doelpunt maar St. Jozef maakte uit geharrewar het enige doelpunt. VNA had beter verdiend. Thuis tegen Essen speelden de blauw-witten zeker het slechtste uur uit de competitie. Gelukkig bleef het 0-0 en tijdens het laatste half uur kregen de spelers ineens vleugels en scoorden tweemaal. Kris Ceusters en kapitein Danny Herthogs: twee sterkhouders in het huidige HVV Bij HVV mag men zeker niet klagen over de prestaties die in de terugronde werden geleverd. Overal werd iets geoogst, behalve op Schoten waarde roodwitten door een ongelooflijke blunder in de verdediging in het verlies werden gespeeld. Tegen Verviers ging het op de Thijsakker bijna mis. Zonder doelkansen te krijgen kwam Verviers op een 3-0 achterstand tot 3-2 herleiden. Toen het 4-2 werd, leek de match gespeeld, doch het werd nog erg spannend, 4-3 en 4-4 Op de valreep kon kapitein Herthogs de overwinning uit het vuur slepen. In Fleusden werd het dan weer een gelijkspel en voor die uitslag willen alle clubs die naar Heusden gaan graag tekenen. Intussen werkte men in HVV-rangen naarstig aan het behouden van de eigen spelers en ook werden in de persoon van Eddy Van De Ven en

Rob Brosens een nieuwe trainer en hulptrainer voor het volgend seizoen aangesteld. Van De Ven is een ambitieuze trainer die in derde klas voor het eerst aan de bak komt. Voordien was hij aan het werk in Lyra, Hemiksem en Willebroek, waar hij door Eddy Lodewijckx zal worden afgelost. Rob Brosens komt terug naar de club die hij ongeveer 25 jaar geleden als speler verliet om in Ramsel 'ijn gelukte gaan beproeven. Wij lijn er van overtuigd dat dit nieuwe duo bij HVV schitterend werk zal leveren.

Programma 03.04.99: Racing Mechelen-HVV 05.04.99: Berlaar-HVV 20 uur 10.04.99: Virton-HVV 20 uur 24.04.99: HVV-Racing Mechelen

20 uur 20 uur

Bij leider Zandhoven kregen we snel enige kansen, maar de thuisploeg scoorde bij de eerste aanval. De blauw-witten herstelden zich snel en werden de betere ploeg. Een speler van de thuisploeg werd uitgesloten en VNA kon niet alleen gelijk maken, maar kreeg ook de beste kansen. Een kwartier voor het einde kwam Zandhoven op voorsprong. Een ingevallen Mario Jansen legde met een prachtige lob de 2-2 eindcijfers vast. Thuis tegen Vosselaar zagen we een prachtige wedstrijd. Aanvankelijk was Wortel goed aan de bal, maar de laatste voorzet haperde. Na de rust werd Vosselaar de betere ploeg. Wortel scoorde na hoekschop via Ben Van Opstal. De thuisploeg hield moedig stand en een snelle Mario Jansen legde de onverhoopte 2-0 eindcijfers vast. Gelukkig kunnen we de laatste weken rekenen op een goede Steven Van Beek, die zich heeft ontpopt tot een betrouwbare doelman. Om niet te degraderen mag VNA geen punten meer laten liggen. Wanneer u dit leest weet u hoede thuismatch tegen het hooggewaardeerde Meer is verlopen en hoe de kans er nog voorstaan.

De wedstrijden:

_garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten * autoverhuur * tweedehands + demowagens Ook: * carrosserie alle merken * carwash St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 42

- zondag 11-04-99: 15.00: Loenhout - VNA Wortel - zondag 18-04-99: 15.00: VNA Wortel - DOSKO - zondag 24-04-99: 15.00: Meer - VNA Wortel

RAATS MARCELbvba Algemene Bouwonderneming ,'Telefoon: 03/309.95.18 Fax: 031309.95.17 Autotel.: 095/25.93.62

Fazantenstraat 5 2340 BEERSE

98


SPORT

K.F.C. Meerle

Op de druilerige zondag van 21 maart trok Meerle naar het laatst geklasseerde Horendonk. Al na 13 minuten mocht Meerle juichen: Dirk Mertens schoot een mooie voorzet van Voeten binnen. Tien minuten later weerom prijs met ecn prachtschot van Jespers. In de 37 1 minuut maakte Pauwels zijn doelpunt zodat Meerle met 0-3 voorsprong mag gaan rusten. Na de pauze ging KFC er volop tegenaan met een doeltjeskermis als gevolg. 0-4 door een loeier van Huiskens, 0-5 door Voeten op een pas van Nick Mertens, 0-6 toen Voeten een corner rechtstreeks binnenschiet. Dirk Mertens 0-7, Barry Jespers 0-8, een ver schot van Tetro zet de stand op 0-9, Dirk Mertens zorgt voor de dubbel forfaitcijfers en opnieuw Tetro zet in dc laatste minuut een 0-11 op het bord. Meerle kon nog eens goed feesten.

Wedstrijden (telkens om 15.00 uur) 03-04-1999 (zaterdag) : Zoersel - KFC Meerle 11-04-1999: KFC Meerle - Meer 18-04-1999: KFC Meerle - Flandria 25-04-1999: Dosko - KFC Meerle

Ediiiii Tetro Halle-Meerle was een wedstrijd om zo vlug mogelijk te vergeten. Tot de 25 minuut kon Meerle aanklampen, dan zorgde Halle met een mooi schot in de winkelhaak voor 1-0. Vijf minuten later weerom prijs voor de thuisploeg: een zware fout van de Meerlese verdediging en 2-0 achter. Na de pauze ging het van kwaad naar erger, want in de 5 1 1 minuut maakte Halle 3-0, in de 60 minuut 4-0. Daarmee was het lijden nog niet over, want Halte ging door en scoorde nog twee maal. Het eerreddend doelpunt van Wilfried Pauwels kon de pil niet vergulden. 6-1, liefst zo rap mogelijk vergeten. Op zondag 28 februari kwam Zoersel op bezoek. Het werd een saaie wedstrijd, waarin tot de rust zo goed als niets gebeurde dat het opschrijven waard was. Tien minuten na rust kwamen de bezoekers dan op voorsprong. Met een afstandsschot van Wilfried Pauwels kon Meerle op de valreep gelijk maken en nog een puntje thuishouden. Twee slechte elftallen en een slechte match was het oordeel van de supporters. Op 7 maart ging Meerle op bezoek bij Vrij Arendonk en weerom was er nogal weinig te beleven. Arendonk kwam in de 25 minuut 1-0 voor. Pauwels kon een flater van de Arendonkse keeper maximaal uitbuiten en 1-1 aantekenen. Meerle begon het sterkst aan de 2 helft en kwam in de 55 minuut op voorsprong met een ver schot van Tetro. Arendonk mocht op basis van zijn spel de terechte gelijkmaker scoren en de punten delen met Meerle. Een week later kwam Wilder op bezoek aan de Chaamseweg. Vele kansen voor beide ploegen in de eerste helft, maar de Meerlese doelman Hans Van Gestel hield zijn ploeg overeind. Na de rust moest een speler van Wildert met rood, vroegtijdig gaan douchen. Meerle benutte zijn overwicht en in de 641 minuut bracht Jespers met een knap schot Meerle op voorsprong. Drie minuten voor tijd bracht Dirk Van Bavel die zekerheid door de 2-0 op het bord te brengen. Wildert scoorde nog in de allerlaatste minuut maar kon niet meer beletten dat KFC eindelijk nog eens een overwinning mocht optekenen en de drie punten thuis kon houden.

KFC Meer: knokken tot het bittere einde! Voorlopig hel nog koffiedik kijken in derde provinciale C wat betreft titel en andere proniotieplaatsen. Een aantal ploegen die mekaar geen duimbreed toegeven blijven in de running zodat de spanning er duidelijk in blijft tot het slot van de competitie. Meer is in alle geval op de goede weg en zette reeds een indrukwekkende rij wedstrijden zonder nederlaag neer. Nu volgt echter de maand van de waarheid met enkele interessante wedstrijden tegen rechtstreekse promotiekandidaten. In barre weersomstandigheden werd gebuur SK LOENHOUT partij gegeven. Vijf basisspelers moesten forfait geven maar dat kon de Meerse winnersdrang niet fnuiken. Aan dc rust telde men reeds een riante 2-0 voorsprong. Geen

L POS..!!z!!RPSENS

ÂŁ

Gert Van Der Velden speelde een knappe partij in de spits tegen St. Jozef grote partij voetbal was te aanschouwen, maar met een derde goal nam de thuisploeg alle twijfel weg, terwijl de bezoekers nog de eer wisten te redden. Eindstand 3-1! Naar WESTMALLE dan! Weinig goeds te ver tellen over een partijtje schopvoetbal. Al vroeg in de wedstrijd scoorde Meer, toch kon het zijn overwicht niet uitdrukken met een doelpuntje meer. Hetgeen waarvoor men vreesde, gebeurde! Een kleine onoplettendheid en de thuisploeg effende, volledig onverdiend, maar dat is voetbal. Op een veel hoger niveau stond de wedstrijd tegen ST. JOZEF. Met veel inzet en overtuiging werden de jongens van 't sas weggedrukt en een 2-0 voorsprong bleef niet lang op zich wachten. Na de rust scoorde Meer een derde keer en de match was gespeeld. Op naar EXC.ESSEN! Weer een felbetwiste partij op het randje af. Een resem gele kaarten en een rode voor de thuisploeg waren het logische gevolg. Meer hield het hoofd koel en stelde zijn klassering veilig door netje met 1-3 te zegevieren.

Wedstrijden Zondag 04april: IS uur FC Meer-Flandnia. Zondag 11 april: 15 uur FC Meerle-FC Meer, Zondag 18 april: 15 uur Vosselaar-FC Meer Zondag 25 april: 15 uur FC Meer-Wortel

E0WELIJKSLIJSTEN

2

ts

Audio - Video - TV 1930 1995

Electrische huishoudtoestellen

65

Verlichting

JAAR

Electriciteitsmaterialen Herstellingen

Tel. 03.31 4.51 .41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 1 42b

43


SPORT

Minderhout VV: Promotie werkt, maar terreinperikelen blijven! Het einde van de competitie nadert met rasse schreden Sportief gaat het Minderhout voor dc wind. De kans op promotie naar de derde provinciale krijgt meer en meer vorm hoewel het spreekwoord nog altijd zegt dat het vel van de beer niet mag verkocht worden vooraleer hij geschoten is. Lijnrecht tegenover deze vreugde van een mooie sportieve toekomst, werd de groeiende hoop op nieuwe velden andermaal gefnuikt door het protest van een enkeling. Blijkbaar is dit nog altijd krachtiger dan de noodkreet van een groep sportievelingen, die met spelers, bestuur, supporters en sympathisanten meer dan 10% van de Minderhoutse populatie uitmaken. Het blijkt evenwel onmogelijk om een peulschilletje van het grondgebied voor ons te reserveren. De inspanningen van onze gemeentelijke beleidsmensen worden uiteraard geapprecieerd, maar als het tij niet vlug keert duikelen we als verstotelingen de volgende eeuw in. Of hoe vreugde en verdriet zo dicht bij elkaar kunnen liggen. Wie redt ons uit de nood!!! Terug naar het sportieve verhaal

MVV-Heibloem Zittaard: 11-0 De hekkensluiter werd met zware cijfers naar huis gestuurd. het begin was evenwel moeizaam en er waren enkele serieuze waarschuwingen nodig om de Minderhoutse motor op gang te brengen. Eens de ban gebroken (via strafschop) was er geen houden meer aan. Aan de rust stonden reeds 4-0 cijfers op het bord. Na de rust ging MVV genadeloos door tot, net zoals in de heenronde, zware 11-0 cijfers op het bord stonden. Doelpuntenmakers van dienst waren: Kurt Vermeiren (4x), Koen Lenaerts (2x), Kurt Van den Langhenberg (2x), Guy Martens, Paul Van Gils en Henri De Bie.

Pech voor Sterkens in Maasmechelen BK rallycross

huurt van het Minderhoutse doel. De doelpogingen van Minderhout waren eerder voorzichtig. Onkans hij de afwerking en enkele goede tussenkomsten van onze doelman Patrick Michiels hielden ons lange tijd overeind. Juist voor de rust gebeurde het dan toch. Na een geharrewar voor doel, waarbij MVV de bal maar niet weg scheen te krijgen, rolde de bal recht in de loop van een Tielense middenvelder die staalhard, via de vingertoppen van onze doelman, tegen de netten knalde. Over een opdoffer gesproken. Het was afwachten hoe onze jongens uit de kleedkamers zouden komen. Gesteund door onze twaalfde man, ging MVV echter resoluut op zoek naar de gelijkmaker. Een niet aflatende Paul van Gils lukte hierin reeds vroeg in de tweede helft door met de tippen van de tenen de bal naast de uitlopende Tielense doelman te duwen. Dit was het teken voor Minderhout om de wedstrijd definitief in handen te nemen en Tielen voor de rest van de speeltijd op de eigen helft terug te drukken. Nu was het Minderhout dat door onkans van een verdiend tweede doelpunt werd gehouden, waarbij ook het doelhout en een goede Tielense doelman ons parten speelden. Een kwartiertje voor het einde van de wedstrijd werd een moegestreden Paul Van Gils vervangen door Koen Lenaerts. Hierdoor kwam er nog meer gevaar voor het Tielense doel en op slag van affluiten, duwde Koen de late maar verdiende winninggoal koel langs de hopeloos grabbelende Tielense doelman. Spelers en supporters waren door het dolle heen en vierden na de wedstrijd alsof de titel reeds binnen was.

De openingsmanche van het Belgisch Kampioenschap Rallycross maakte zondag al meteen duidelijk dat dit een topjaar wordt. Een zacht lenteweertje, knap geprepareerde wagens, pittige duels, een prima Organisatie Cfl een winnaar met Europees topmateriaal. In Divisie 1 beten de Belgen hun tanden stuk op de Nederlander Kuypers: twee snelste tijden in de reeksen en een makkelijke zege in de A-finale. Kuypers won meteen zijn eerste race met de exSchanche Escort: 'Het ging inderdaad makkelijk. Ik had liever gehad dat Sterkens met zijn Mondeo had kunnen aanpikken om het verschil eens te meten. Ik denk dat ik Europees toch harder zal moeten trappen,' aldus de winnaar. Jos Sterkens kon inderdaad niet aanklampen. Al in de tweede ronde brak het linker voorwiel af. Een zekere tweede plaats was meteen verloren. 'Toch ben ik ergens tevreden,' aldus de Minderhoutse piloot. 'De motor was perfect. Op dat vlak moet ik niet veel toegeven op Kuypers. Enkel de wegligging baarde ons veel kopzorgen. Zonder testdag, moesten we in de race alles uittesten. In de eerste reeks danste de

Proficiat jongens voor deze prachtige overwinning. Oppassen echter en tot de laatste dag geconcentreerd blijven om de lonkende promotie niet meer uit handen te geven.

Berg en Dal-MVV: 1-3 Op Berg en Dal begon MVV met een vroeg doelpunt van Henri De Bie. De thuisploeg speelde vlot mee maar het was Minderhout dat verder uitliep tot 0-2 via lef Vervoort. Ook Kurt Van den Langhenberg pikt zijn doelpuntje opnieuw mee zodat er een veilige 0-3 op het bord verscheen. MVV controleerde de wedstrijd gestaag. Een onoplettendheid juist voor affluiten gaf Berg en Dal de gelegenheid het eerreddende doelpunt tegen onze netten te duwen. Al hij al een verdiende overwinning tegen een sportieve, goed voetballende tegenstander.

MVV-Tielen: 2-1 Bij de eerste zonnige zondag van het jaar ontving Minderhout het gerenommeerde Tielen, voor het seizoen één van de favorieten voor de titel. Een overwinning kon MVV op 8 punten voorsprong brengen en de kans op promotie verstevigen. Het werd een spannende wedstrijd, geleid door een subl iem scheidsrechterstrio, met twee evenwaardige niet aflatende ploegen, waardoor het tot het einde toe een genietbaar kijkstuk was. In de eerste helft was Tielen het meest in balbezit en verscheen enkele malen gevaarlijk in de 44

Wedstrijden Maandag 5 april (2e paasdag): 15 uur Hl}l Turnhout-Minderhout VV Zondag 11 april: 15 uur Minderhout VV-Weelde Zondag 18april: 15 uur Minderhout VV-Schoor VV Zondag 25 april: 15 uur White Star-Minderhout VV

N.V. GARAGE VAN USSEL

IIO1TDk Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Er is nog werk aan de nieuwe Mondeo van

Jos Sterkens Mondeo over de bulten. We zetten de torsiestang losser en de schokdempers vooraan wat harder en plot ging het een stuk beter. Als we nu nog onze sequentiële versnellingsbak inbouwen en zachtere veren achteraan monteren, dan moet het verschil al een stuk kleiner worden.' Onmiddellijk werden dus al plannen gemaakt om de kloof met Kuypers te dichten. De volgende wedstrijd. 18 april op het snellere circuit van Valkenswaard, zal al meer duidelijkheid brengen. (HVO) Uitslag: Div. 1: 1. Kuypers (NL-Ford Escort R52000); 2. Franssen (Subaru Impreza); 3. BelI (GB-Toyota Corolla WRC); 4. Geraerts (Ford Escort Cosw.); 5. Sterkens (Ford Mondeo Cosw.); 6. Ver Eecke (Ford Esort WRC); 7. Vermeersch (VW Golf); 8. Helven (Ford Puma Maxi); 9. Achten (NLNissan Sunny GTi-R); 10. Van De Put (Ford Escort WRC); 11. Donné (Ford Escort WRC); 12. Oosterlinck (Ford Escort Cosw.).


SPORT

Marcklopers

Sportdienst Hoogstraten

Klaar voor de start!

Doe mee! Exarnenstress achter de rug en een deugddoende paasvakantie in het verschiet! Nog een beetje medewerking van de weergoden en deze veertiendaagse kan niet meet stuk. Luilakken staat niet in je woordenboek? Wel, de Hoogstraatse sportdienst wil de jeugdigen een handje toesteken door allerlei sportactiviteiten te organiseren en ze hoopt natuurlijk dat jij ook van de partij zult zijn. Het gevarieerde programma ziet er uit als volgt:

3-daagse schaatsen op woensd., dond., vrijd. 7. 8 en 9 april in het ijsstadion te Turnhout van 09.30 u. tot 12.00 u. Prijs 900 Bef.

3-daagse omnisport op woensd., dond., vrijd. 7, 8 en 9 april in de sporthal De Zevensprong van 13.15 u. tot 16.00 u. Prijs 700 Bef.

Sportkriebelfestival op dond. 8 april in het Bloso-Sportcentrum te Herentals van 09.00 u. tot 17.30 u. Prijs 200 Bef.

2-daagse ponyrijden op maand., dinsd., 12 en De Marcklopers netjes opgepoetst voor de start in Bousval

13 april in de Ponyhoeve te Weelde-Statie van 09.30 u. tot 16.00 u. Prijs 1600 Bef.

Inderdaad, het eerste startschot is reeds gevallen en dit voor een seizoen dat zich weer boeiend aankondigt. In de vorige Maand las je al dat de club reeds 37 sportievelingen telde, die maar ĂŠĂŠn ding wensen en dat is... lopen! Heel wat trainingskilometers zijn reeds afgemaald en enkelen waagden het reeds een eerste wedstrijd te betwisten. Anderen wachten nog even vooraleer ze zich willen meten met hun maats en andere concurrenten.

Subtropisch zwemmen op woensd. 14april in

Op 20 februari zakte een trio af naar GRAUW om er samen met 236 lopers deel te nemen aan een 16 1cm loop. Dc uitslag: Louis Onincx 1u3' 16, Fons Aerts lulO'46 en Frans Onincx, onlangs gevierd voor zijn 60 lentes, 1u17'39'. Naar BOUS VAL (Ardennen) trok men met een 12-koppige delegatie om er deel te nemen aan een natuurloop van 14 km tellende voor de Challenge Delhalle. Voor Lief Van Bergen en Rik Bax werd het een eerste kennismaking met dit zware parcours. Samen met 1000 anderen

ij

314.41.26 314.55.04 314.49.11

werd het dalen, klimmen en ploeteren temidden van het Ardense natuurschoon. Peter Anthonissen finishte als eerste Marckloper gevolgd door Jan Vcrmeiren. In de wedstrijd voor -l2jarigen behaalde Kurt Aerts een mooie 2de plaats en Axel Aerts een 19de stek in de categorie 12-17 jaar. De uitslagen: Peter Anthonissen 131ste, 0u56'32; Jan vermeiren 234ste, 0u59'53; Luc Vrancken 243ste, 1u0'3; Rik Bax 259ste, lu0'23; Louis Onincx 266ste, lu0'32; Jac Vernieiren 379ste, 1u3'35; Jos Leunen 474ste, 1u6'5; Fons Aerts 487ste, 1u6'27; Rit Van Aert 558ste, 1u8'34; Lief Van Bergen 693ste, 1u12'9. Een weekendje aan zee! Verse zeelucht opsnuiven, rusten, genieten... Brigitte Wendrickx vond dat zalig niets doen toch niet alles en daarom liep ze als training Oostende-Brugge, een afstand van 16 1cm die zij afmaalde in lul 8.

Programma Twee proeven tellende voor de Challenge Delhalle: Zondag 28 maart: Les Cretes de Spa: 21 km. Zondag 18 april: Le Semi-Marathon d'Amay: 21 km. Zondag 11 april: KWB-jogging te Weelde-Stalie: 16km. Zondag 18 april: Marathon van Antwerpen.

alla"

het zwemparadijs Hengelhoef van 09.30 u. tot 16.00 u. Prijs 450 Bef.

2-daagse tennis en oninisport op dond., vrijd. 15 en 16 april van 10.00 u. tot 16.00 u. in Tennisclub De Langenberg in Wortel. Prijs 1000 Bef.

Info en inschrijvingen: Sportdienst. Rie Voet, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, tel. 03/340 19 5 1 . Inschrijven kan elke dag op de sportdicnst van 09.00 u. tot 16.30 u. en op maandag ook tussen 18.00 en 20.00 u.! Niet telefonisch inschrijven!

nT'?.-jT LASERSHOW - HOOGSTRATEN

GARAGE HOGA B.V.B.A. De Hoogstraatse Maand

LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

45


KALENDER

Op stap ïn..

BROUWERSHUIS FEEST- EN VERGADERZALEN (S EM 1 NA RJES)

RESTAURANT BRASSERIE

HOOGSTRATEN Woensdag 31 maart : BIJ BELAVOND: het boek Tobit, door Paul Kevers, org. Davidsfonds en Decanale Werkgroep Vorming, auditorium Klein Seminarie, 20 uur.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43

MEER

Zondag 4april: PAS EN, eieren zoeken, rapen en eten. Zaterdag 10april: HEROPENING Recreatiedomein De Mosten. Maandag 12 april : JAZZ-AVOND met THE COTTON CITY JAZZBAND, De Gulden Coppe, 20 uur, org. Marckriver Jazzclub. Zaterdag 17 april : LENTEWANDELING in Kasterlee. org . Davidsfonds, vertrek 13.15 uur aan de kerk. WANDELUITSTAP naar Kessel (tulpentuin), org. Lustige Wielrijders, vertrek 13.30 uur zaal Pax, vooraf inschrijven (zie binnenin dit blad).

Zondag 18april: PAXFEESTEN, 14 uur, zaal Pax.

Dinsdag 20april: VOORDRACHT 'De kleren maakten de man' door Mark Nevens, 14 uur, lokaal St. Jorisgilde, Brouwerijstraat, org. CRM, ml. 3 14.53.86 (C. Van Boxel). Vrijdag 23 april: Toneelvoorstelling: SEKS EN JALOEZIE DOOR Tinello in zaal St.Cecilia te 20.00h. Zaterdag 24 april : TENTOONSTELLING: beeldhouwwerk van Odile Kinart, Instituut Spijker (living). A. de Lalaingstraat 3, org. Kunstkring Spijker. inlichtingen 03/3 14.55.36. Cahier: Hardcorenarniddag met Quetzal, Aclyss, Hybriss, Enemy of The Sun en Denion's Jaded Passion. Toneelvoorstelling: SEKS EN JALOEZIE DOOR Tinello in zaal St.Cecilia te 20.00h.

ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 APRIL: Chiro weekend met Di paladiumn en volksspelen. Zie rubriek Meer.

Dinsdag 27 april: Toneelvoorstelling: SEKS EN JALOEZIE DOOR Tinello in zaal St.Cecilia te 20.00h.

Zondag 18 april: GEHUCHTENTOCHT door KLJ. Inschrijven van 10 tot 14.00 in alle gehuchten. Prijs volwassenen: 100 BEF, kinderen: 50 BEF. Meer info: Christel Adams, tel. (03)3145476. Donderdag 22 april: GROOTOUDERFEEST vanaf 14 uur in de kleuterschool. Zondag 25 april: SCHOOLFEEST van 10.30 tot 19 uur in de basisschool.

WORTEL Zaterdag 10 en zondag 11april: OPEN DEUR TENNISCLUB LANGENBERG. Tennis-initialie en kennismaking.

Dinsdag 13april: Info-avond over NATUUR-

Vrijdag 30 april : AVONDMARKT vanaf 17 uur, org. gebuurte Luizenmarkt, ml. 3 14.52.99 (G. Van Den Bosch).

MEERLE

46

CAFÉ

vvd~

DISCOBAR

r4TUIN .j

Meerdorp 13

2321 Hoogstraten

Telefoon: 03/315.71.53

52

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdag. avond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 6

C 0E Gelmelstraat 14, Hoogstraten tel 314.83.11

MEERSEL-DREEF

Zaterdag 17 en zondag 28 april: ZUIVERE HUIDVERZORGING door An HOBBY-TENTOONSTELLING in zaal De Janssen in refter van de gemeenteschool, om 20 Zevenster. Org . KBG. uur. Zondag 25 april: NATUURWANDELENG in Zundert. Vertrek om 14 uur aan ingang heidegebied Waaienherg-Ruigenhoek. Org . BGJG.

(met o.a. Louisiana Radio, Pants Down Spankin', Desparated Company, SOFt Combo, Lost Romeo en o.v. Roland).

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Zondag 14april: JEUGDBOEKENBEURS in de parochiezaal. Org . Oudercomité.

Woensdag 28 april : LEZING 'Aan tafel in kloosters en paleizen', 20 uur, zaaltje De Gulden Coppe, Vrijheid, org. CMBV, ml. 314.38.48 (L. Robben).

Zaterdag 15 mei: Kroeg & Blues Hoogstraten

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

MINDERHOUT Zaterdag 10 en zondag 11 april: TWEEDAAGSE AUTOCROSS 'Grote Prijs Garage Adams' in de Gouverneursbossen. Zat.: Uithoudingscross van 12 tot 16.00 u. Inkom: 200 BEF. Zon.: vier reeksen van 11 tot 17.30 u. inkom: 250 BEF, kinderen -12: gratis. Meer info: Martijn Sommen, tel. (03)3147755, Jos Aerts, tel. (014)634823.

48

Café - feestzaal

25 april, 14.00 uur: Natuurwandeling in de Mosten in het kader van Dag van de Aarde. Org . BGJG in samenwerking met de Hoogstraatse Natuurverenigingen en VELT. Vertrekpunt bij hel lokaal van de vissersciub.

Zondag 25 april: OPENING STEDELIJK MUSEUM op het Begijnhof. OPEN DEUR op het Spijker van 10 tot 18 uur. Toneelvoorstelling: SEKS EN JALOEZIE DOOR Tinello in zaal St.Cecilia te 20.00h.

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf It u.

Zondag

18 april: KINDERDANSNAMIDDAG met optreden van de kmnder- en volwassenengroep SHILSHOEL, om 14 uur in de parochiezaal.


Ongevallen Woensdav 1 7 feb. om 1 1 uur botste aan de Vrijheid Hoogstraten de auto bestuurd door Vera Fockaert uit Malle niet de auto bestuurd door Maria Van Opstal, Heesbeekweg 35 Rijkevorsel. Donderdag 25 feb. om 5 uur kwam het aan de John Lijsenstr. te Meer tot een botsing tussen de auto bestuurd door Willy Landes (19 j) uit Montanhan, met dc auto bestuurd door Mirella Van Aert (35j), Aloïs Blomniaertstraat 37. De wagens werden zwaar beschadigd. Vrijdag 5 maart om 17.20 uur botste aan de Sint Lenaartseweg de auto bestuurd door Beatrij s De Roover (36 j) uit Westmalle, met de auto bestuurd door Els Goetschalckx (30 j) Hees 3 Rijkevorsel. Beide bestuursters werden licht gewond.

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten

jongeren met het hart bij muziek.

GORRENS WILLY-VERVOORT

Langenberg 14 - 2323 Hoogslraten-Wortel TeI./rax 03 / 314 53 28

I

Al 25 jaar een oase aan de Boornkes

ongerencaté zonder pretentie

1 1 1 1 1

Hetcaté voor

1

Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64 -

zrRT HOOGSTRATEN

g 0p=dwd1~Sdijj 200W), vdjdsg, zaterdag)19.00u) en zondag 13 300)

hiwdijeIuis tirijfi?i 183 loo9stratru

1131314 66 65 1rt X. 1Latij'

no

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

Vrijheid 173 2320 Hoogsiraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17 -

mr

Velt-Noorderkempen Zaterdag 1 mei Viering 10 jaar VeltNoorderkempen in 'De Schalmei' te Achtel (Rijkevorsel) vanaf 13.00 uur. Een greep uit het programma: kinderanimatie, ecomarktl biomarkt, muzikaal optreden door groep Florestan met volksmuziek en dans rond de meiboom, stand met geneeskrachtige kruiden (René de Vrij), tentoonstelling, Velt-spel. Dit wordt een feest voor iedereen: leden, oud-leden, oud-bestuursleden. Ook niet-leden zijn welkom ter kennismaking.

Te koop: VW Polo, bj 27.01.97, vijfdeurs, groen met., 30.000 km, open dak, 2 airbags,

automatic radlcass perfecte Woensdagavond 10 maart na 7 uur gebeurde aan het Klein Seminarie, Vrijheid te Hoogstraten een spectaculair ongeval. Leo Vernionden (35 j) reed richting Sint Katharinakerk, met een tractor-dieplader waarmee hij een enorm draineermachine vervoerde. Door een uitwijkingsnzanoeuvre om een tegenligger te vermijden, wat niet lukte, werd het een enorme ravage. De 13 ton zware machine kwam gedeeltelijk van de dieplader tegen de botsende auto. Een verkeerslicht werd verbrijzeld, een lindeboom geraakt en de tractor kantelde. De chauffeur werd met hoofd- en rugverwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Tot 21 uur moest het verkeer omgeleid worden.

staat, buitenkansje, prijs: otk, info tel. 0495-89.21.91.

47


'." ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

-v

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

RUKS WACHT: 3 14.50.08

WACHTDIENSTEN CONTAINERDIENST

__

HUISARTSEN

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35 611

-

squa.r/, snooker Tennisclub

VRIJHEID

de

Acluelsestrani 72

Zaterdag 10april: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 3 15.82.21

TeL 031314.37.76

'1)rt

Ç

1)ore1ot WIS

Pa((nen

5

Zondag 11 april: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 3 15.84.54

(nei

/l4:2.9

Zaterdag 17 en zondag 18 april: DR. DOLF MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 3 14.66.02 70

S

AG E RIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten

Tel/fax: 314.50.93 Openingsuren: Di t/nl za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten

Zaterdag 24april: DR. L. VERM ANDER & S. STAM, Meerleseweg 24-A. Meer, tel. 315.85.11

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

-

155

__

Hoek 16, Rijkevorsel. Tel. 3 14.62.25 Van 2 tot 9 april: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 3 15.73.75

1Fcl.031314 1308

A=

122

Pluimveeslachterij

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 U. 10118 U. Zondag en maandag gesloten

741

APOTHEKERS

Tot 2 april: APOTHEEK DE VOLKSMACHT,

Peperstraat 2 Ilooqstra(en

Kantoor Hoogstraten

Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

Zondag 25 april: DR. STIJN FAES, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10

-

-

al

Maandag 5 april: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A, Meerle, tel. 3 15.85.55

vzw

2320 Hou gstraien

l

Zaterdag 3 april: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32, Hoogstratcn, tel. 314.86.85; GSM: 095.54.86.85 Zondag 4 april: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 3 15 .87. 15

Indoor te,inis

ili

Desrnedtstraat 36 2322 Minderhout Tel.: 0313145450

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

~ t

Van 9 tot 16 april: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 3 14.57.24

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

a L,. 1S4 ?ZL1Ç

I i 1 V OeUSt

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5

-

Rijkevorsel

Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52

05

Van 16 tot 23 april: APOTHEEK

ROMBOUTS, Worteldorp II. Tel. 3 14.38.68

THUIS VERPLEGING

Van 23 tot 30april: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 3 14.60.38

WIT GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) JORIS BUYLE (3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (3 14.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)

Zaterdagvoormiddag 24 april: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 3 15.73.75

-

48

mode,.. Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 11 6c

Uw volgende MAAND kan u lezen vanaf woensdag 28 april. Medewerkers, bezorg ons tijdig uw teksten: op woensdag 14 april. Enkel nieuws van dorp en sport mag nog op zondag de l8de.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.