februari 1999 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

SSS

WJI' :1!hlP

•;r

Egel,

1 40 1

SS

40

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

UITE`COERS GENOMEN EN DAN NAZOMEX"k'I'U7JN

LEO SWAEGERS


Bescherming weidevogels Dit voorjaar pakt de gemeente Hoogstraten uit met een subsidieregeling voor mensen die grutto's en wulpen daadwerkelijk beschermen. Nu, in de wintertijd, informeren landbouworganisaties hun leden over de problematiek van de weidevogels. De natuurvereniging de Wielewaal verzorgt deze informatieavonden die de weidevogel dichter bij de mens moet brengen om zo de nodige waardering en bescherming te bekomen. Bescherming is noodzakelijk In het voorjaar kan niemand aan de drang weerstaan om naar buiten te trekken. Overal zingen vogels hun lentelied in de bossen, op de heide, maar zeker ook in de weiden. De grutto en de wulp, twee parels van weidevogels, komen van oudsher in Hoogstraten voor. Vandaag is Hoogstraten nog een van de weinige gemeenten in Vlaanderen waar deze vogels voorkomen. Wie even stil blijft staan, zal ook kleinere, minder opvallende vogels zien. Ergens op een prikkeldraad zit wel een graspieper en tussen het hoge gras verschuilt zich misschien een veldleeuwerik. Wanneer deze vogels luid hun lied aanheffen, vergeet je al vlug hun onopvallend verenkleed. De weilanden bruisen van leven maar ook boven de akker zie je kieviten wentelen. Scholeksters en patrijzen brengen de laatste jaren graag hun kroost groot in ma誰sland. Weidevogels hebben het moeilijk in ons modern landbouwsysteem. In de eerste helft van deze eeuw ging het de weidevogels echter voor de wind. De landbouwers konden meer bemesten dan voordien en de weidevogels profiteerden daarvan, onder andere door de toename van het aantal regenwormen. Vanaf dejaren zestig kregen de weidevogels het steeds moeilijker. Het grasland wordt steeds vruchtbaarder en de landbouwactiviteiten intensiever. Bij het vroege maaien sneuvelen zeer veel legsels. Op de weiden loopt meer vee, wat de kans op vertrappen behoorlijk vergroot. En er liggen nieuwe bedreigingen op de loer: injecteren van mest blijkt rampzalig te zijn voor legsels. We mogen de moed echter niet laten zakken. Wanneer landbouwers, natuurliefhebbers en overheid samenwerken, kan er heel wat gedaan worden voor de weidevogels. Wanneer de weidevogelnesten worden opgespoord voor het maaien en gemerkt worden met een stok, kan de

boer broedsels sparen. Ook bij het ploegen van ma誰sland kunnen nesten worden opgetild en later terug in een kuiltje gelegd.

Mogelijkheden tot bescherming In het kader van het gemeentelijke natuurontwikkelingsplan, ook wel eens het GNOP genoemd, wil de stad Hoogstraten de bescherming van weidevogels binnen de gemeente aanmoedigen. Natuurvereniging de Wielewaal wil van de gelegenheid gebruik maken alle ge誰nteresseerden te informeren over de weidevogels en de beschermingsmogelijkheden. Er zullen vooral veel dia's vertoond worden over weidevogels. De problemen en de mogelijke beschermende maatregelen worden uitgelegd. De subsidieregelingen voor diegenen die aan de weidevogelbescherming doen, worden toegelicht. De

informatieavond is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in weidevogels of natuur in het algemeen. Ook alle mensen uit de landbouw die daadwerkelijk met weidevogels te maken hebben en die op tegemoetkomende subsidies kunnen rekenen, vormen onze doelgroep. Leden van het gemeentebestuur zijn zeer welkom om het beschermingsproject beter te leren kennen. De dia- en informatieavond van de Wielewaal, afdeling Markvallei, gaat door op donderdag 18 februari in zaal De Welgezinde van het gemeentelijk administratief centrum (Vrijheid 149, Hoogst raten). De thema's van deze avond zij...beelden van weidevogels, de weidevogel in Hoogstraten en de subsidieregelingen aangaande weidevogelbescherm ing. (in. a.)

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04

N.V. GARAGE VAN USSEL

REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

mi

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

HO1T DA 2

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

gaas GARAGE HOGA BUVUBIA. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98


tnon in de moond DE KNIKKERS ONDER DE ROOSTER VINDEN... Zo'n halve eeuw Seminarieleven heeft Leo Swaegers als leerling en nadien als leraar meegemaakt. Herinneringen en anecdotes daarover vertelt hij honderduit met merkbaar plezier, moeiteloos doorspekt met citaten allerlei. Maar ook over het Wijnhof waar hij opgroeide in het landbouwersgezin van zijn ouders, waar Duitse soldaten zich te goed deden aan het fruit en de wijn, of over het Piuskoor en de Bloedprocessie, het eigen gezin en de vakanties. Luisteren naar Leo's verhalen lijkt meteen ook een halve eeuw wonen en werken hier in de streek tot leven te wekken...

Wijnhofwijn Mijn jeugdjaren heb ik gesleten op het Wijnhof, halfweg tussen Rijkevorsel en Hoogstraten, zo ongeveer tussen AUïtel eii de Hees. Dat heeft mijn grootvader laten bouwen, hij verbouwde ii veiltaitdelde ei vaii 1916 tot 30 wijn nadat hij claaivooi een zaak in koloniale waren - zo heette een kruidenierszaak toen - had uitgebaat in Antwerpen. Best een mooi landhuis, in villastijl, 1oct tiogal wat art nouveau tierlantijnijes en zo. Er was een boomgaard bij met zo'n 300 tot 400 bomen. Onder het bijgebouw was de grote wijnkelder waarde wijn in vaten bewaard werd. Hij verkocht aan de gegoede mensen van toen de geestelijken van het Seminarie waren geregelde afnemers, de notaris, de landmeter, dokters en zo. Dat was allemaal voor mijn tijd natuurlijk, want zelf ben ik pas in '35 geboren.

Ik heb trouwens de wijnmicrobe ook helemaal niet overgeërfd... Een van mijn ooms nam do, wijnhand1 nvir, tot de man in 1938 als planter naar Kongo vertrok. Er moet dus wl wt avontunersbioed aan moederskant in de familie Lenaerts gezeten hebben. Niet dat dit altijd zo goed afliep, want de man moest bij de onlusten in '60 ijlings terugkeren zoals zovele blanken, om tweejaar later terug te vertrekken en er uiteindelijk in '64 door de Simbas vermoord te worden. Aan vaderskant waren de Swaegersen vooral slachtersvolk, bijna allemaal handelaars in vlees en aanverwante. Nogal wat jacht ook, niet zo verwonderlijk aangezien hij uit de Mosten in Meer afkomstig was, toen een goed beboste streek, moerassig ook wel waar nu de zand-

"Het woord van een van mijn oude onderwijzers indachtig : vereenvoudigen, alles vereenvoudigen mannen... Teller en ioemer delen dus, in plaats van alles zo in gewikkeld te maken." (Leo Swaegers) winningen gekomen zijn. In de bossen daar werd er nogal wat gejaagd natuurlijk. En als de moerassen in de zomer droog vielen, werd er vaak paling uit gehaald. Polsdikke palingen, zo klonk het, of zou dat alleen maar visserslatijn geweest zijn?

Gouden hoekske

Hei koor van de collega's die in 1962 de trouw van Leo en Maria opluisterden, niet O.M. dirigent Frans Bruurs, Gaston Cogge, Jef Van Gils, Raf Peeters, Frans Dejonghe en de latere deken Fons Van Dijck.

Op het Wij nhof heb ik een zalige jeugd gehad, al moest er bijna altijd wel gewerkt worden en bleef er maar heel weinig Vrije tijd. Mijn vader deed eraan landbouw, met een beetje tuinbouw. De boomgaard bestond toen nog, in dreven aangelegd richting Achtel, met aan de kant grachten waarvan het uitgedolven zand aan de binnenkant werd gelegd zodat er opgehoogde, geweifde stroken ontstonden. Ge kunt dus wel vermoeden dat wij als kinderen hèél veel appelen hebben geplukt en geraapt. Mijn vader ging die verkopen aan huis, ook wel aan winkels in Rijkevorsel. Daarvoor had hij zelf bakken getimmerd die met paard en kar vervoerd werden. Als zes- of zevenjarige knaap moest ik dan mee op toer, eigenlijk om op het paard te passen wanneer mijn vader ergens binnen was. Dat kon wel eens lang duren, en ondertussen bleef dat paard natuurlijk maar niet stilstaan, zeer tot mijn frustratie trouwens. Ik was de oudste van vijf, één meisje en vier jongens. We woonden echt heel landelijk, had-


MAN IN DE MAAND den er zelfs geen electriciteit. Die was al wel aangelegd tot Achtel, maar nooit doorgctrokken tot het laatste stukske van de grote baan hier. Pas in '46 kwam er bij ons in huis electriciteit. Tot dan toe behielpen wij ons met carbuurlantarens, ook wel met petroleumlampen. Een radio hadden we wel, dat moest omdat mijn vader de duivenberichten wou opvangen. Dat ding werkte op batterijen die om de zoveel tijd hij Jef Loos in de winkel opgeladen werden. Als mijn vader met de duiven speelde, moesten wij bode spelen en wat we op de radio hoorden meteen gaan doorvertellen op het hok. Elke avond ging het dan met een kaars naar boven, de zolder op naar de mansarde. Waar er nogal wat ratten zaten, want op zolder werd er haver opgeslagen. De blauwe huisrat was dat, een soort die nu al niet meer voorkomt omdat graan niet meer zo bewaard wordt. Overdag moest er gewerkt worden, in de graanvelden of bij de bietenoogst. De tuinbouw bleef beperkt tot het gouden hoekje, zo noemde men het goed opbrengende stukske van de hof met aardbeien. Dejaren nadien zou dat kleinfruit met de veiling en het proefbedrij f en zo allemaal in een enorme stroomversnelling komen.

Prikkels nekken Hel werk op het land was allemaal nog handenarbeid, vermoeiend en tijdsintensief. Eén van die frustrerende jobjes die ge als kind moest doen, was het onkruidvrij houden van het land. De opschietende halmen met onkruid dat in het zaad schoot werden allemaal met de hand uitgetrokken en verzameld in houtmanden. Hebben wij gezeuld met onkruid toen.., en dat moest dan nog voorzichtig gebeuren om de gewassen niet te beschadigen. Erop bedacht om bij het wieden niet zo door 't kwaad verblind te zijn dat we 't goede niet meer zouden zien... Of nog zo'n bezigheid : de grachten ruimen. Al werd dat op den duur eerder een soort sport voor mij, de kanten netjes afkappen, graszoden en modder nadien zoveel mogelijk ruimen om haast heldere beekjes te creëren. Ook de distels bestrijden - ook weer met de hand natuurlijk. Een kwaaie job, maar zeer nodig. Distels moesten uitgetrokken worden, niet gemaaid want dan zouden ze nog van onder uit opschieten. 'Prikkels maaien, is ze zaaien', zo zei mijn vader. Ook niet uitsteken, zoals sommige boeren wel deden, want: 'prikkels steken,

Huwelij ksreportages Portret & Studiowerk

1 UUR SERVICE met topkwaliteit Proflabo video-gestuurd

Reclame & Industriele fotografie. Inlij stingen. UW BESTE KEUZE

VNL Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37

is ze kweken'. Bleef dus alleen maar: 'prikkels trekken, is ze nekken!' Nu had vader daarvoor bij de smid een speciale tang laten maken : als ge de armen uiteendeed, gingen er onderaan klepjes dicht, waarmee ge dan de distel bij de grond kon uittrekken. Het ding werkte wel, daar niet van, maar ge kreeg er wel een flink pijnlijke rug van. Maar ik heb altijd mijn plan wel getrokken, als ik zo eens een keer echt geen goesting had om te werken, ging ik wel een tijdje achter een hooiopper of in een graskant liggen...

Varkens plukken Al mijn herinneringen aan de oorlogsjaren zijn uiteraard eveneens aan het Wij nhof verbonden. Het kan vreemd klinken, maar eigenlijk was dat voor een jonge bengel een goede tijd. Ik herinner mij vooral de laatste twee maanden. De frontlijn lag toen zo ongeveer bij ons. Op de schoorsteen van de steenfabriek op Gammel was er een uitkijkpost. Voor ons huis stond er een groot kanon, een antitankwapen. Als ze daarmee zouden schieten, zou er geen raam in heel ons huis heel blijven, zeiden de Duitsers. Dc ramen zijn er allemaal ingebleven hoor, er is geen schot gelost met dat ding. Het huis was in beslag genomen, vooraan zat de leiding, achteraan de gewone soldaten. In de boomgaard waren er zo'n 200 Duitsers in loopgrachten ingegraven. De bomen boden blijkbaar goed beschutting. Ze maakten het er trouwens goed naar hun zin - ons houten weihok werd helemaal ontmanteld en met het hout werden in de loopgrachten chalettekes getimmerd, kompleet met vensters en pannen op het dak. Blijkbaar wist men wel dat de Duitsers zich daar ingegraven hadden, want er zijn nog bommen gegooid. Stevige inslagen waren dat, kraters van toch wel een meter of vijf. Maar eerder in de wei dan in de boomgaard zelf. Zelf woonden wij in de kelders onder het bijgebouw. Dat was de wij nkelder waarde voorraad van mijn oom nog intact bewaard was, want al die tijd was dat dichtgetimmerd gebleven en wou mijn vader niet dat iemand aan de eigendom van mijn oom zou raken. Voor de Duitsers was dat geen beletsel natuurlijk. Helemaal in het begin gaven ze voor een fles nog wat waardeloos Pools geld of zo, maar al snel werd alles gewoonweg opgeëist. Heel Achtel lag toen achteraf bezaaid met lege flessen... Voor de rest probeerden wij zo goed en zo kwaad als dat ging ons plan te trekken, zoals iedereen in die tijd. Doordat er nogal wat koten kapotgeschoten waren, liepen de varkens los in dc wei. De Duitsers plukten die er zonder scrupules uit om zo de nodige proviand op te doen. Als er dan ergens een bord koteletten stond af te koelen op een weipaal, moest ik toevallig wel in de buurt zijn en zo. Dan pikte ik er wel een deel van mee. Ook uit hun voorraadcam,on heb ik nogal wat brood of vlees weggehaald, dat moest ik zelfs van mijn vader. Op een keer waren twee Duitsers in de notenboom gekropen, en maar schudden dat ze deden om zoveel mogelijk noten te laten vallen. Stond ik natuurlijk beneden alles op te rapen, tot ze dat door hadden. Heraus, heraus! Maar dat verstond ik natuurlijk niet, het spelleke duurde tot een van hen Uit de boom gekropen kwam. Echt bang voor hen was ik niet. Mijn moeder ook niet blijkbaar, want als er één een voet in de kelder durfde te zetten om er te schuilen, kreeg die van haar flink de wind van voren! Zelf hielden zij ons trouwens ook goed in het oog - zo hielden ze best wel in de gaten naar welke appelboom wij gingen rapen, om daarna zelf van de beste soort te nemen. Maar voor een knaap was dat al bij al


MAN IN DE MAAND een spannende tijd. Ik hield er zelfs al eens een gekregen sigaar aan over, gekregen van een Pool. Die rookte ik dan stiekem op, om nadien weer ferm van de plank te zijn natuurlijk.

Pastoorsfabriekske De lagere school heb ik in Hoogstraten gevolgd, al woonden we op het grondgebied van Rijkevorsel. Wij waren het laatste huis dat met alles meedeed met Hoogstraten, ook de post deed nog net ons huis aan in een Hoogstraatse toer. Na mij ii plechtige communie in '46 ging ik veert誰en dagen naar de tuinbouwschool, maar toen kwam de onderpastoor mij terughalen voor het Seminarie. Voor de werving van het pastoortfahriekskc was dc invloed v'in de parochiegeestelijkheid van heel groot belang. Meertal was liet ro dal de paster 1f uuli 1pastoor van de parochie er hit dc oudcts vttn de beste leerlingen liii een klas van een gemeenteschool op aandrong om ze naar 't Seminarie te sturen. Dat werd nogal opgevolgd, en zo gebeurde het ook bij mij. Sommige oudleerlingen hebben aan het internaatsleven heel slechte herinneringen, zelf heb ik er mij altijd zalig gevoeld - ik kan dat niet anders zeggen. In het begin was het voor mij de plaats waar het in de winter goed warm was, en waar mijn handen, die gekloven waren van het bietenmalen en het werken op het land, goed konden helen. Ik kon er goed bekomen. Aan de grote verwarmingsradiatoren heb ik zelfs zo'n warme herinneringen, dat ik er later in ons eigen huis ook zulke wou! Toen hingen we daar bijna in trosjes aan... Net zoals we ons in de zomer om de waterkraantjes verdrongen. Dan kreeg je altijd wel een por in de ribben met de sleutel van de subregent om het vooruit te laten gaan. Veel van wat er toen gebeurde, is blijkbaar echt in mijn geheugen gegrift. Ik zie ons nog altijd in de winter met ijsverlof naar Bootjesven gaan. De zwaar mannen gingen met de tram naar de Kolonie, de gymnasten te voet - het leek wel de mars van de 10.000. Zo'n tram werd dan blijkbaar speciaal ingelegd voor de school, net zoals de trein hij de schoolreizen. Heel de dag uit het

Leo niet Mini, die inehior 1 ci1ii kennen raampje hangen onderweg, om dan 's avonds met koolzwarte ogen terug aan te komen. Van de broodjes met kaas uit de grote manden eten, terwijl de professoren apart een vrij copieuze maaltijd namen. Eten is een aparte zaak in zo'n internaat. Vooral na een stevige wandeling waren de vier sneetjes brood bij het vieruurtje eerder karig - dan gebeurde het wel eens dat sommigen een stapeltje boterhammen op een mes regen en dat in de onderkant van de tafel vastpinden, zelf legde ik dat evenwel iets fijnzinniger aan de dag. Ik verstopte ereen stel, haalde die dan op in de loop van de dag en at die achter een pilaar of zo wel op. Want pilaren kregen we regelmatig te zien. Niet voor niets dat een zo belangrijk oord als de kapel recht tegenover de refter lag, soms nam je de wierkookwalm nog mee naar de zeepkoekjes. Elke vrijdag waren er godsdienstige oefenin-

In 76 sloegen Spijker en Seminarie de handen in mekaar voor de opvoering van een sprookjescompilatie. Het koninklijk gezelschap vertoeft o,m. in het gezelschap van hovelin gen Eddy Sabbe en Jos Van den Broeck,

IJ)

LoeiiJiniike,niis.

gen, een kruisweg in de kapel. Op een gewone dag werd er elke morgen, middag en avond naar de kapel getrokken. Op zondag kwam daar nog een lof bij en noem maar op. Ge moet dat zien tegen de hele preconciliaire achtergrond van die tijd - Christus die zou overwinnen, het katholieke triomfalisme doordrong alles. Wij moesten ons wapenen tegen de valstrikken van de duivel, moesten de vele betreurenswaardige misdaden met ons eigen bloed uitwissen... Ook onder sommige speeltijden mocht men desgewenst het Huis van God binnen, zo was er het Heilig Uur tijdens de avondspeeltijd opdonderdag. Menigeen maakte hier eerder gebruik van om zo een schutplaats tegen regen of kou te hebben.

Batterijtje goed opladen De kameraadschap onder mekaar maakte dat schoolleven goed draaglijk, al speelden voor mij de krentenboterhammen op de vele kerkelijke feestdagen ook wel een rol natuurlijk. Er waren veel dingen die ge samen deed en die juist daarom zo plezant waren. Tijdens een wandeling in mei werden steevast de hagen uitgeschud, dan werden meikevers op zak gestoken die achteraf in de studie voor actie konden zorgen. Er werd een kaasvignetje van La Vache Qui Rit aan hun staart genaaid, vervolgens werd de buik van de beestjes ferm gekriebeld om hun batterijIje goed op te laden, waarna de beestjes nogal omhoog gingen in de studiezaal, tot tussen de hanebalken. Als ze dan weer naar beneden kwamen, werden ze door het gejoel van de studenten weer opgejaagd om uiteindelijk in de niiddengang te belanden. 'Trap dat beest dood' - klonk het dan uit de mond van mijnheer Lens. Maar niemand van de 500 die dan verroerde, waarna heel het spel opnieuw kon beginnen. Of Alo誰s Van Dijck die met zijn liniaal mikte naar degenen die aan het praten waren in de klein studie. Wie geraakt werd, diende de regel terug te brengen en kreeg meteen een paar tikken op de vingers. Soms raakte hij echter de lamp. 'De vliegende bom is verkeerd gevallen', zo klonk het dan, 'maar brengt die toch maar terug, gij.' Waarna dus de verkeerde een tik kreeg. Of Piet Huygen, wiens hoed ooit ging waaien op wandeling. Toen een leerling het object terugbracht, schoot er alleen nog de ring van Saturnus en een grote schelp van over. Hij


MAN IN DE MAAND verzamelde ook zelfde erg gezochte beeldekes uit de dierenalbums van Kwatta. Wie straf kreeg, mocht dan kiezen : vier bladzijden of twee prentjes. Maar omdat het geen dubbels mochten zijn, werd de ruilhandel onder de studenten flink in de hand gewerkt zo. Van dezelfde man kreeg ik ooit een ferme straf. Dat kwam doordat we in het bloemkolenseizoen wel eens iets te oude exemplaren te eten kregen. Dat was dan eerder zwarte kool dan wat anders, ge kent dat wel. Uit ontevredenheid werd er dan onder de tafel met de voeten geschuifeld, en als een paar honderd man dat doet, is dat behoorlijk effectief. Ik deed ijverig mee natuurlijk, en werd er door Huygen uitgeplukt en kon gaan strafschrijven in de studie. Nu was het net bezoek nadien, zodat men mij niet meteen kon vinden. Toen men dan uiteindelijk met ons moeder tot bij mij geraakte, zat het niet pluis natuurlijk en kwam er een hele knieval aan te pas. Alle Kwatta ging toen prompt terug mee naar huis - niks beeldekes die keer...

2

Les amitiés particulières Tijdens de speeltijden mocht men nooit stilstaan - spelen of wandelen, zo luidde het devies. En wandelen diende nooit per twee te gebeuren, ge moest minstens met drie zijn. Dat was de tactiek om 'les amitiés particulières' te ontmoedigen - het woord homo was ons overigens onbekend, of het moest uit een Latijnse tekst op een kruisbeeld komen. En als er dan toch eens twee jongens wat al te vriendschappelijk omgingen met elkaar, klonk het weleens humorvol 'ils se trompent d'objet'... De week voor de sortie werden wij allemaal een beetje zot. Dat was ook logisch, wij mochten maar enkele keren naar huis in het schooljaar dat toen begon op 15 september en eindigde op 15juli. In het eerste trimester was dat alleen maar bij Allerheiligen en Kerstmis. Nadien in de week na Karnaval - niet eerder, om de zonden te vermijden, dan moesten wij zelfs speciaal in de kapel gaan bidden tegen de fouten en zonden van de anderen - en verder met Pasen en Sinksen. Het schoolleven was erop gericht om de priester-

In november 89 als tolk voor de verhalen van Kasontbo. roeping te doen gedijen. Het meest nadrukkelijk gebeurde dat tijdens de drie dagen 'spuit' op het einde van de retorica. Dan werden we bijeengebracht in de kapel waarde Superior ons onderhield over de christelijke staat. Alleen tijdens de laatste conferentie werd een halfuurtje besteed aan de wereldlijke staat, die in feite hooguit geduld werd. Hoofdzaak was het diocees, het bisdom te bevoorraden, of om missionarissen te kweken. In maart was er een fel betwiste voetbalwedstrijd tussen de wereldlijken en de geestelijken men droeg ook een klein herkenningsteken - zo stond het dragen van 16 in feite voor de 'seize' lettergreep van 'diocèse'... Wij liepen niet voor niks school in een A+S - een Aartsbisschoppelijk Seminarie! Als student was ik niet bepaald een uitblinker. Bij de proclamatie waren er altijd wel mannen

die het trapke afkwamen met hun kin omhoog omdat ze nauwelijks nog over de stapel prijsboeken konden kijken. Bij mij was dat eenvoudiger, meestal kon ik alleen maar met de palmares wapperen. Om de twee jaar had ik trouwens wel een herexamen Wiskunde. Het ene jaar lukte dat net met het gekende hakkenslootwerk, het andere jaar niet. Voor mijn herexamen in het vijfde nam ik tijdens de vakantie bijlessen bij Janneke Denissen, en dan nam ik altijd maar een netzak appelen mee. Tot het op den duur droogweg klonk 'dat ik nu mijn appelen wel mocht houden!' Ik profiteerde dan overigens van mijn aanwezigheid op school in de vakantie om de rooster op de speelplaats op te tillen en de fel gegeerde knikkers uit het gootje te verzamelen... Alles heeft zo zijn voordelen, zeker?

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN

A

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

IE&C2Fle›lc MMUMIDM


MAN IN DE MAAND

Seminarieleek Uiteindelijk ben ik een van dc wereldlijken geworden, al heb ik een paarjaar Groot Seininarie gedaan en deed ik mijn legerdienst bij de geestelijke brancardiers. Na enkele maanden bureelwerk kon ik niet een lening van de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen naar de regentenschool. In '58 was dat, het jaar van de Expo. Aan Pius X in Antwerpen studeerde ik moedertaal, geschiedenis en Frans. Ik kon bij mijn tante in Antwerpen op kot; in het weekend smokkelde ik dan al eens wat boter hier op Castelré, die ik dan voor haar kon i1,eellemeiu Ik deed mijn stage in het Seminarie, en in '60 kon ik er als leraar beginnen, samen met Manu Van Gils. Het jaar voordien waren Jef Van Delm en Raf Peeters er als de eerste lekenleraars begonnen - op de dictieleraars als Ast Fonteyne of Jef Steylaerts na, die altijd een aparte plaats hadden bekleed in de school. Twee jaar heb ik Aardrijkskunde en Geschiedenis gegeven. Vooral dat eerste bezorgde me heel wat werk, aangezien in die jaren heel Afrika grondig wijzigde. Moedertaal heb ik nooit gegeven, Frans wel van in het begin - en uiteindelijk is dat de rest van mijn carrière zo gebleven. Van '46 tot '98 is mijn leven zo verbonden geweest met het Seminarie. Al die tijd waren er grote veranderingen - de overgang naar externaat, de modernes die erbij kwamen, de handelsafdelingen, het gemengd worden... Ondertussen heb ik gelukkig ook de tijd gevonden voor andere zaken. Eerder toevallig leerde ik Maria kennen, in een danstent die opgesteld stond in een wei bij Loenhoutkerinis, waar de Janssensen vandaan komen. Dat was daar toen

Camou.11agetechnieken I niic i de <'in 0/ dcliie !seinpenaar goed van pas in de A rdense bossen.

op de rug die van op een mosselschuit over boord gegooid worden. Komiek om te zien is hoe sommige deelnemers zich helemaal met reuzcl hebben ingevet, van kop tot teen in wit spekvet zien zij er barbecueklaar uit. Zelf hou ik het alleen bij een beetje vaseline op de vingers en dc tenen. Vooral Damme-Brugge is heel plezant, zo'n vier kilometer zwemmen tussen de toeschouwers op de oever van het kanaal. Bij die westrijd zijn er toch zo'n 120 zwemmers, waarvan een flink deel meisjes. Maar de vaart ligt vrij diep zodat het water er aan de frisse kant is, zo rond de 20 graden. Dan zie je na anderhalve kilome ter al heel wat meisjes uitvallen die weliswaar goed zwemmen in een verwarmd zwembad, maar die als onderkoelde grieten het water uitmoeten en opgebrand in een Rode-Kruistentje belanden. Ik heb er dan ook mijn plezier in om de echte wedstrijdzwemmers aan te sporen, terwijl hun coach op de oever meeloopt om met fluitstootjes het ritme aan te geven. Ieder jaar trekken we een weekje naar de Ardennen, de streek van Rochefort, om er vooral te wandelen in de bossen en langs de oude overwoekerde spoorwegen of om er te mountainbiken. Het is daar dat ik 'la bière catholique' heb ontdekt, de beste trappist van allemaal: Rochefort 10°. Ik moet bekennen dat ik daar een beetje verslaafd aan ben, zo lekker vind ik die. Niks zo plezant als na een dagje wandelen of kayakken 's avonds een kampvuurtje te maken met bijeengesprokkeld hout, uw eigen potje te koken, en dan met een Rochefort in de hand uitblazen met uw rug tegen een boom... Daar kan ik ongelooflijk van genie-

We kregen vier kinderen : Anneleen die sociaal assislenle is geworden en ondertussen al twee erg tcmperamcntvollc kinderen heeft Kristof die marketing heeft gedaan en nu mcl DeepCleaning bezig is mei allerlei milieureinigingsactiviteiten ; Gert die als rechtskundigc weikt op Disliigas , cii Niuk die til iiiieiiliui sat clii lee lu ui deed en itionienieel in de verkoop werkt in de textielbranche. Van in datzelfde jaar ben ik lid van het Piuskoor. Ik heb dat altijd heel plelaHt gevonden, dal is een stukske geborgenheid en sociaal contact dat ge alleen bij een groep gelijkgestemde mensen zo kunt vinden, denk ik. Met overigens zijn plezierige kanten - al bij één van de eerste kereii moesten we een trouwmis zingen in Holland. Nadien werd er natuurlijk nog ijverig getrakteerd met wittekes. Ons Maria heeft toen nog bezorgd naar Madeleine van Maarten Vissers gebeld of dat wel normaal was dat we nog niet thuis waren van de mis. Die antwoordde toen dat het nog wel eventjes zou duren, want dat er itogat eetis iiasuigeii aan te pas kwaiii.

Onderkoelde grieten Water en bos als de biotoop waarin een

nog een echte dorpssfeer zo Ik werd er al iiieteen op gewezen dat ze mijn bril van mijn gezicht zouden slaan als ik het aandurfde om met een van hun dorpsineisjes aan te pappen. Maar daar hebben we ons niet al te veel van aangetrokken, en zoals ge ziet heb ik mijn bril nog altijd. Ik heb haar uiteindelijk zelfs mee kunnen tronen naar Hoogstraten, in augustus '62 zijn we getrouwd en zijn we in de H.Bloedstraat komen wonen. Later ging het dan naar de Leemstraat hier.

En verder ben ik altijd sportief aangelegd geweest. Heb heel wat gelopen en vooral gezwommen. Dat laatste is begonnen door toe doen van mijn schoonbroer Achici Bevers. Met hem heb ik sinds '86 wel eens aan afstandswedstnjden deetgenomen, waarvoor we dan gingen trainen op de ElO put in Minderhout wat nu niet meer kan. Let wel, niet als competitiezwemmer, eerder als jogger. Zoiets als de hele mooie Damme-Brugge, of in de Oosterschelde bij Tholen, of aan de Haringvliet. In de Westerschelde moet ge proberen om geen borrel binnen te krijgen, zo vervuild is dat water daar. Ge krijgt er al eens een drijvende klomp van een Zeeuwse boer tegen de kop, of mossels

Ah Isooi lid nds 1902 inn de jo<iiij iii de H.Bloedprocessie. 7


HANDELSDRUK WERK briefpapier, factu ren, o mslagen, folders, naamkaart/es, bon boeken,

GELEGENHEIDSDRUK WERK geboortekaarten, trnhJllkai2rten, communiekaarten, /uhiieurnkaarten, drukwerk voor elke gelegenheid, ook aanrwrning van alle rouwdrukwerk

KOPIE-SERVICE kopies van nzisboek/es, folders, digitale kleurenkopies, kopi tot 42 formaat n ieten, vouwen, in binden, afwerking

GRATIS PRIJSOFFERTE - Wi/ drukken alles zelf!

Minderhoutdorp 31, 2322 Hoogstraten

Tel. + Fax 03/314 4768

WIE HEEFT HET VOOR U

IN FUSIEGEMEENTE HOOGSTRATEN? B ij

KBC Bank & Verzekering staat een cliĂŤntvriendeUjke,

professionele en vooruitstrevende dienstverlening hoog in het vaandel. Meer dan 18 000 KBC-medewerkers staan hier garant voor. En daartoe behoren ook de medewerkers van het KBCverzekeringskantoor en het KBC-bankkantoor van Meer, Wortel, Hoogstraten, Meerle en Minderhout.

KBC BANK & VERZEKERING VERENIGT DE KREDIETBANK, ABB-VERZEKERINGEN EN CERA BANK.

a zke L g


MAN IN DE MAAND ten - véél meer dan van feestelijk eten of drinken. Dat zal mijn Spartaanse opvoeding wel zijn, zeker? Zoals ik daarnet al aangaf, ook van kayakken hou ik heel veel. Elk jaar doe ik wel enkele afvaarten ginder, niet de Lesse want die vind ik te conmercieel. Liefst van al de Semois in de streek van Bouillon, heel schilderachtig, waar ge de forellen nog ziet zwemmen, en soms tussen de koeien moet laveren, met watermolens en rotspartijen. En dan op enkele plaatsen komen waar de rivier diep genoeg is om te zwemmen, en er een verfrissende duik nemen. Ik vind het heel belangrijk om een beetje sportief te kunnen blijven.

Water op het dak Vanaf september ben ik nu op pensioen. Eigenlijk gaf ik nog altijd graag les, ik heb zelfs nooit het gevoel gehad dat ik moest gaan werken. Ook in een taalvak zoals Frans vond ik geheugenwerk belangrijk, tot en met het voordragen van teksten. Ik geloofde dat ge op die manier ook uitdrukkingen en wendingen kunt doen beklijven en het geheugen stimuleren. In fabels en dergelijke kunt ge bovendien een hele rijkdom aan ideeën meegeven. Een boel van die dingen zijn later verketlerd geworden in de nieuwe opvattingen over het taalonderwijs. Iets als mondelinge vaardigheid wordt vandaag op een heel andere wijze ingevuld. Een voorbeeldje om dat te illustreren. In een fabel neemt de wolf het lam diep in het bos mee om het dier daar te verscheuren en op te eten. Dan probeerde ik mijn leerlingen te wijzen op de rijkdom die daarin verscholen zit de wreed-

It

heid van de mens die bijvoorbeeld de Joden ombrengt in afgelegen concentratiekampen. Waar het dier de andere doodt om in leven te kunnen blijven, heeft de mens dat echter helemaal niet nodig. Dergelijke levcnswijsheid komt minderdan vroeger aan bod. Zoals heel de cultuur die deel uitmaakt van het aanleren van een taal, de geschiedenis van het land, de achtergronden... Het was mijn ambitie om als leraar de eeuw uit te doen, maar fysieke problemen met de heup maakten dat almaar moeilijker. Ik had gehoopt om wat te kunnen nazomeren nu ik uit koers genomen ben. Maar in de plaats daarvan hebben ze mij ineens het droogdok ingesleurd en moest een en ander dus wat opgekalefaterd worden. De job zelf werd ook wel zwaar de laatste jaren : meer uren les, vaak leerlingen die veel uren Frans hebben maar daar eigenlijk negatief voor kozen - niet zozeer uit interesse voor de taal als wel om Wiskunde te vermijden. Ook het gemengde karakter van het onderwijs zorgt wel eens voor probleempjes : op een bepaald moment in hun ontwikkeling zijn de meisjes eigenlijk wat rijper dan de jongens, die klikken dan samen en kijken wat neer op hun mannelijke lotgenoten. Dat ervoer ik soms toch wel een beetje als een tweespalt, vooral bij derde jaars kan dat het geval zijn. Al bij al had ik dus niet zozeer het gevoel uitgebrand te zijn, als wel iets teveel water op mijn dak gekregen te hebben. Aan mijn pensioen kan ik nu dan ook alleen maar deugd beleven. Men zegt wel eens dat dejongeren van vandaag zoveel moeilijker zouden zijn, ik weet niet of dat wel waar is. Als je ze vergelijkt met die van vroeger, zijn er natuurlijk wel verschil-

len. Vroeger beschouwde men studeren als een voorrecht, nu is dat een verplichting. Sommigen kunnen zich daar dan in vastbijten, anderen doen dat duidelijk met tegenzin. Het is voor hen ongetwijfeld moeilijker geworden : wij mochten letterlijk zelfs geen krant of tijdschrift lezen, terwijl men nu afleiding volop heeft - nooit was er zoveel vrijetijdsbesteding, feestjes, sport, media en noem maar op. De school komt daardoor voor sommigen pas op de vierde of de vijfde plaats. Het zijn sterke benen die deze weelde kunnen dragen. Hoe zei Thomas a Kempis dat ook alweer - de bekoring ontsluiert hoe je bent... Vroeger kreeg men een opleiding met ooglappen, alsof de rest van de wereld niet bestond - ik beweer helemaal niet dat dit beter was, het maakte studeren een stuk makkelijker. Men was willens nillens op de studie gericht, nam het monnikenwerk entre quatre murs' voor lief. Of ik nu een echte schoolvos ben? Ik denk het niet, ik heb altijd alles nogal kunnen relativeren. Het woord van een van mijn oude onderwijzers indachtig : vereenvoudigen, alles vereenvoudigen mannen... Teller en noemer delen dus, in plaats van alles zo ingewikkeld te maken. De tijd dat ik in rapporten met cijfers en letters moest denken, is voorbij. Nu neem ik de dingen met leestekens, kommapunt, andere regel. Zo heb ik ook afscheid genomen van de school waar ik bijna vijftig jaar gesleten heb. Met veel binnenpretjes en een simpele boodschap: schep vreugde in het leven, ondanks alles. Ik geloof nogal in 'le bon sens', hei gezond verstand. Ga eens de natuur in, wandelen, fietsen in plaats van te zitten dubben of ontevreden te kniezen. Zou dat niet meer opbrengen, zo?

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

9


VANUIT HET STADHUIS... In 1999 maken wij er het beste van! 1

ff, ï

Burgemeester cii scliepenen zetten enkele verdienstelijke personeelsleden in de schijnwerpers en bedanken hen voor (le jarenlange inzet als arbeider. Ook schepen Van Anunel valt in de prijzen na meer dan 20 jaar lid van de gemeenteraad en meer dan 5 jaar schepen. Van links naar rechts: schepen Staf Peerlinck, Jos Timmermans, schepen KarelAerts, schepen Marcel Van Ammel, burgemeester Van Aperen, Jos Sprangers, schepen Jef Van Looy, schepen Annie Desmedt.

De ruggengraar van de gemeente, voor één keer eens hier in werkkledij.

Braiidweeroïaiiiieii w hart en nieren, ook als de Iieliii al vele jaren opgeborgen is. Wiet De Keuster, Marcel Van Weereld, Jos Aerts, Frans Van Ginckel, Leon Oonien, Jef Mertens, René Oomen. 10

ïiilcIc /ilcliiiishoo/dc;i hij 1/kOOi'. Pik O/1 .cliuc,cii, iJiciiic[ir: ['aal Vrnek, sIL h,set_ i u iw i,,, Lvu Spi wigei s, injonnaiteanibienaar en afdelingshoofd Welzijnszorg, Elie L 'Hoyest, bibiiothecaresse: Harry Vanderhenst, afdelingshoojd grondgebiedszaken; brandweercommandant Jan Van Hemeldonck en Johan Herrei/ç'ers personeelsverantwoordelijke.

In goed gezelschap: Catheriji Leppens (P WA), A rnold Van Aperen, Greet Rombouts en Rit Lambrechts.


Enkele schone dames van 't stad, steeds ter uwen dienst

Tin Martens, samen met Linda Bevers het Rie Voet, voor al uw sportieve wensen. hart van de Toeristische dienst.

Erwu iiie Brosens iii jst ii nici iie g liniiiu Ii de weg doorheen het labyrint.

rit/t Rigoiit, loor jong CU niiii in lui goeile

olw iii t 5iu iti wil nI ei) ige nu / n in iie buitendienst wel haar mannetje staan.

Sonja Leenians, de niilieu-experte.

doel.

Roos Aerrs, Haii Van Bovel en Leen Kro/s doen voor ii graag een boekje open.

Rita Beuls en Lea Claes, goed voor meer clan dertig jaar warmte en gezelligheid in de Wortelse basisschool. 11


25 jaar De Ster Eind jaren zestig begon expert-matrijzenmaker Jaak Geens plastic ijslepeltjes en frietvorkjes te produceren in de garage van zijn 'witte huis' aan de Gelmeistraat in Hoogstraten. Hij startte op 17 december 1973 (dus 25 jaar geleden) een samenwerking met de Nederlandse vennootschap De Ster onder de naam Ster Disposables. De eerste producten voor de luchtvaart waren meteen een succes. Door de samenwerking groeide Hoogstraten uit tot de technische hoofdzetel van de latere multinationale Organisatie. De keuze voor Hoogstraten was ingegeven door de goede ligging, de positieve overheidsbenadering van moderne, innoverende technologieën, de aanwezigheid van goed opgeleid technisch personeel en de hoge productiviteit.

CE() Paul De Brui,,, hurg'incester i'an lperen en Mwiagiiu Director Alain Lenvain bren gen een toast uit op de toekomst van de Hoogst raarse Siervestiging na hun respectievelijke toespraken op donderdag 17 september in de enorme, erg feestelijke tent op de Sterterreinen.

De deuren open Om dit 25 jarig bestaan te vieren werden de deuren van de Hoogstraatse vestiging gedurende twee dagen op een kier gezet. Donderdagnaniiddag 17 december werden 300 zogenaamde VIP's (genodigden, overheid, vakbonden, leveranciers,.., en de pers) ontvangen en rondgeleid in de verschillende afdelingen. Tijdens de rondleiding kregen ze deskundige uitleg en werd hen heel wat duidelijk gemaakt over de werking van de fabriek. Uit deze gesmaakte rondleiding (door, in ons geval, Carlo Sommen, manager technical support) onthielden ze vooral dat hier in Hoogstraten gedreven wordt gewerkt met maximale kwaliteitszorg en met het accent op vernieuwing en efficiëntie. Vrijdagnamiddag 18 december werden de deuren nogmaals opengezet voor mensen die op uitnodiging van het personeel of de firma zelf een kijkje mochten komen nemen. Deze activiteit kon op erg veel bijval rekenen. Geïnteresseerd wandelden de duizenden buren, familieleden, kennissen en zelfs de postbode-aan-huis 12

doorheen de lokalen van De Ster en kwamen er onder de indruk van de werking en de spitstechnologie van de grootste Hoogstraatse tewerksteller (489 personen in 1998).

nis: zo krijgt iedereen in de Organisatie het bewustzijn te werken in een "totale kwaliteit" omgeving. Het ISO 9001 -certificaat dwingt ons om constant te verbeteren, wat de betrouwbaarheid naar de klant toe nog zal verhogen."

Vijf afdelingen in Hoogstraten 1 .Spuitgietafdeling Het spuitgietproces dient voor de fabricage van kunststofproducten voor éénmalig gebruik en herbruikbare producten zoals dienbladen, kopjes, schotels en glazen. Het is mogelijk om artikelen in twee kleuren te vervaardigen, volledig in lijn met de huisstijl van de klant. 2.Thermoforming-afdeling De meest bekende producten van deze afdeling zijn de uit één geheel vervaardigde maaltijddozen(lunch boxes). De Ster kan deze produceren in combinaties van drie kleuren. De Ster ontwikkelde verder eiridproducten uit materialen, zoals C-PET, die tegen extreme temperaturen bestand zijn en dus geschikt voor zowel de diepvries als dc microgolf- ofconvectoroven. 3.Aluminiumafdeling Deze afdeling vervaardigt schoteltjes en deksels uit aluminiumfolie, die luchtvaartniaatschappijen gebruiken om warme maaltijden uit de oven op te dienen. 4Catering Deze volledig geautomatiseerde afdeling verpakt bestek, peper, zout en suiker in de door de klant gevraagde samenstelling. Tot 12 verschillende artikelen kunnen automatisch in één geheel worden verpakt. 5 Drukkerij De Ster beschikt overeen eigen drukkerij, waar alles -van suikerzakje tot het cellofaan voor de bestekverpakking- wordt bedrukt. Hier worden ook placemats en hoofdsteunbekledingen voorzien van een bedrukt motief. Ook volgende ondersteunende diensten vind je in Hoogstraten: t'rojct EngineerIng, Cut pui ate Development. Matrijzenmakerij(Cad/Cam), IT., Technical Support, Logistiek en rlistrihtitic, Kwalltclt?,dlenst, Personeelscijengt en Aankoopdienst.

Oog voor het milieu De Ster investeert in het centraliseren, beter beheren en optimaliseren van de afvalverwerking. Aan recyclage en afvalbeperking in en om de fabriek wordt continu onderzoek gewijd en zorg besteed. "Goed zakendoen moet ook goed zijn voor mens en milieu" zo luidt het devies.

Diversificatie.... Producten In Hoogstraten produceert De Ster een volledig gamma food service producten, niet alleen voor de luchtvaart maar ook voor hotels, ziekenhuizen, restaurants en de groothandel. Er worden dagelijks meer dan 20 miljoen artikelen geproduceerd variërend van dienbladen of bestek tot roerstaafjes.

Kwaliteit Op 17 december 1997 ontving De Ster Hoogstraten de ISO-9001 en HACCP-ccrtificaten. "Het behalen van beide certificaten stelt ons in staat om continu en gestructureerd te blijven bouwen aan de kwaliteit van onze productieprocessen" zegt Alain Lenvain, Algemeen Directeur van De Ster NV. "Ze hebben bovendien een speciale, stimulerende beteke

De laatste jaren is De Ster niet meer zo spectaculair gegroeid. De boom in het vliegverkeer is een beetje voorbij en de volgende maanden zal De Ster ook de confrontatie voelen met de Aziatische crisis. Ook de opmars van low-cost vliegen, genre Virgin Express, heeft uiteraard zijn weerslag op de productie evenals wijzigingen in het cateringpatroon van de luchtvaartmaatschappijen (maaltijden in de luchthavens zelf voor vertrek, aanbieden van merkproducten ... ), tijd dus om de afzetmarkt te vergroten en diverser te kijken. De luchtvaart is nu nog goed voor 80 % van de omzet, de toekomst dwingt De Ster naar 60 %. De vooruitzichten liggen in de fastfood, industriële catering voor bedrijven en ziekenhuizen en de kant-en-klare maaltijden.


DE STER ...en Alliantie De Sier sloot de vooihijejareii al vet scliillende samenwerkingsakkoorden af met bedrijven die artikelen leveren die niet in Hoogstraten worden geproduceerd. Zo zorgt een alliantie met Royal Doulton voor het porselein, VCA voor het glas, Table dc France voor metaal bestek, Eul & Gutitet vooi papiet en itoit-wuven cii ook Walkisotï voor non woven. Zopas werd ecn overeenkomst gesloten met een Duitse concurrent, ACS Günther. Deze alliantie is een bevestiging van de goede gang van zaken bij De Ster. De Ster gaat voor de Duitse groep produceren, waarmee ze hun sterkste pool bevestigen, de plastic artikelen voor maaltijden in de econoiny class.De Duitse partner is geen producent. Zij staan vooral sterk in aankoop en verkoop in de sector van de meer exclusieve luchtvaart, business en first class. De Ster krijgt ook toegang tot hun netwerk van leveranciers. Volgens directeur Alain Lenvain is dat zeer belangrijk omdat in de sector sleeds meer gewerkt wordt met strategische allianties. Hij voorziet voor de Hoogstraatse vestiging in 1999 een economische groei en mogelijk ook een uitbreiding van de tewerkstelling.

Technieker !',1icliel Su'aenen aan het werk aan een carrousel i'oor de g1azenrepakking.s lijn in het constructie-atelier van De Ster

Beursgang, fusie of overname Vandaag is De Ster dankzij een aandeel van 16 procent, een omzet van 8 miljard frank en enkele honderden miljoenen winst marktleider. "We hebben heel wat voorsprong", zegt markctingdircctcur Erwin Knuyt. "De nummer twee, het Duitse bedrijf ACS Günther (zie hierboven onder alliantie), heeft vijf procent van de markt in handen. Onze sterki.e is onze aanwezigheid over heel de wereld en het feit dat we onze klanten het hele productengainma kunnen leveren." Toch gaat Dc Ster de volgende jacen grondig van uitzicht veranderen. In '93 werd de tot dan familiale groep overgenomen door de Nederlandse hankreus ING. Die gedraagt zich als een slapende eigenaar en heeft te kennen gegeven af te willen van het bedrijf, omdat de nochtans winstgevende activiteiten toch wel erg ver verwijderd liggen van haar bankbusiness. "Het kan alle kanten uit" zegt Erwin Knuyt "ofwel trekken we naar de beurs, ofwel fuseren we, ofwel worden we overgenomen. Alle opties worden onderzochl. Het lijstje geïnteresseerden is groot. Binnen drie jaar zal De Ster er helemaal anders uitzien." (Jos M.)

fqin

KOMMERLING

Classic-design

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

Hoogeind 49 - 2321 • Hoogstraten-Meer• Tel. 031315 75 66

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand 13


MUZIEK

EN LEID ONS GRAAG IN BEKORING... Hoogstraats Jongerenkoor brengt musicalconcert samen met Apollo Ensemble ANKE SEEUWS is muziekpedagoog, afgestudeerd aan het Lemmensinstituut waar ze ook lessen koordirectie volgde. Ze geeft les aan het Klein Seminarie en in de Academies van Schoten en de Noorderkempen (Weelde). Bovendien dirigeert ze het Hoogstraats Jongeren-koor, een bende enthousiastelingen die op 20 februari voor de derde keer het podium opstappen voor een concert, samen met Apollo ensemble uit Aartselaar. Hun enthousiasme werd mooi geïllustreerd toen in de loop van ons gesprek met Anke koorlid Hans ("één van die voorbeelden die alle partituren uit het hoofd zingt, en dat met volle overgave doet", aldus Anke) een dik half uur viör het begin van de repetitie het hoofd al binnen steekt. Of zou die zich gewoonweg vergist hebben? Anke houdt zielsveel van muziek. "Muziek heeft mij altijd geboeid, ik heb ook altijd graag zelf muziek gespeeld en gezongen. Dat was al van in de lagere school het geval. Dat zit ook wel een klein beetje in de familie, mijn grootvader en oom dirigeerden beiden een koor uit liefhebberij. Ik kan mij niet inbeelden dat muziek mij ooit gaat vervelen. Het vult heel mijn dag, zowel professioneel als in mijn Vrije tijd. Alles wat ik buiten mijn job doe, situeert zich eigenlijk in diezelfde hoek. In de harmonie meespelen, het koor leiden, of naar een concert gaan - zowel klassiek als musical. Zo zal ik nooit in Londen komen zonder daar meteen ook een musical mee te pikken. Het zal dus wel geen toeval zijn dat we met het koor stukken uit musicals zullen brengen. Al wordt dat uiteraard ook ingegeven door het feit dat dit een genre is dat ook jongeren sterk aanspreekt."

DHM : Is het Jongerenkoor méér dan een parochiekoor? Anke : "Het Jongerenkoor heeft zijn wortels inderdaad in het parochieleven, maar ging in de vijftien jaren van zijn bestaan duidelijk een eigen weg. Ik weet niet eens of wij nog wel zo sterk de stempel van parochiekoor hebben. Het is natuurlijk wel zo ontslaan destijds, vooral onder de impuls van de families Peeters en Van Delni. Het was de bedoeling om de jeugd-

vieringen op te luisteren, en zo'n drie weken voor een viering werd er dan gerepeteerd. Een tiental jaren heeft men op die manier gewerkt. Vijf jaar geleden werden wij gevraagd om het koor te leiden - Annemie Ooms als begeleidster op piano en ikzelf als dirigente. Mijn ambitie was van in het begin om het koor naar een hoger niveau te brengen, zodat we al meteen over schakelden naar wekelijkse repetities. Naar mate de eisen muzikaal ook hoger werden, werd de repetitieduur uitgebreid tot de anderhalve uur die we nu elke week repeteren. De gemeente stelt een lokaal ter beschikking in de vroegere gemeenteschool in de Karel Boomstraat. Eigenlijk zouden we mogen verhuizen naar het administratief centrum. Dat willen we ook heel graag, maar daar is geen piano - en met de opbrengst van het concert zouden we misschien op termijn een elektrische piano kunnen kopen die we ook in vieringen kunnen gebruiken..."

Ambities DHM : Hoe ver kunnen de muzikale ambities reiken? Anke "We durven hogere eisen stellen, zowel wat betreft het niveau van de uitvoering als de keuze van liet repertoire. Telkens proberen om

een trapje hoger te gaan staan, van éénstemmige stukken zoals vroeger, naar drie- of meestal vierstemmige stukken nu bijvoorbeeld. De kunst bestaat erin om goed aan te voelen waarde mogelijkheden van het koor liggen, wat men aankan. Tot nu toe volgen de leden ons daarin heel goed, moet ik zeggen. Het is nog niet gebeurd dat ik bijvoorbeeld een lied had aangebracht dat uiteindelijk te hoog gegrepen bleek. Volgend jaar zou ik graag meedoen met een examen van een koorvereniging om te weten op welk niveau wij ons bevinden. Wellicht wil je dan ook steeds proberen om nog een stapje hoger te geraken. Toen wij in december '93 ons eerste concert gaven, vonden sommige mensen dat trouwens ook erg ambitieus. Maar dat viel gelukkig heel goed mee. Het had plaats in de grote zaal van de Pax, waarde opkomst zo groot was dat we voor een volgend concert naar de Rabboenizaal uitgeweken zijn. Dat tweede concert in februari '96 trok zo'n 300 mensen, toen slaagden we er ook bijzonder goed in om heel de zaal mee te krijgen. Dat je zoveel respons krijgt, is een hele opsteker voor ieder koorlid natuurlijk. En vanzelf durfje dan de volgende keer weer nôg wat beter verhopen."

DHM: Zijn jullie concurrenten van de andere Hoogstraatse koren? Anke : "Het was nooit onze bedoeling om in concurrentie te gaan met de andere Hoogstraatse koren, al heb ik al wel eens opgevangen dat sommige mensen dat een beetje zo zien. Alsof wij zouden willen concurreren met het Piuskoor, terwijl wij heel andere muziek brengen en ook nadrukkelijk gericht zijn op jongeren. Trouwens, Annemie begeleidt beide koren, zelf heb ik meegezongen in het Piuskoor, en heel wat ouders van onze koorleden zingen er nog in. We werken bovendien wel eens samen. Vorig jaar zongen we samen met hen en met het kinderkoor de kerstviering in de kerk, en ik denk dat dit nog wel zal herhaald worden."

In de badkamer DHM : Wie wordt er zoal lid van een koor?

IJoi roltal/ige H jaar

14

)O,5/ /UOi.

c Jo/lgeFC/lkOOr /i)t/Cll.V hei 1C])CÎItlC ciCC/ cio / in In /i 11(11 oiig

nkr "flnie l leden komen uit Hrungstraien en omgeving, 10 jongens en 21 meisjes. We hebben maar vier bassen, wc zijn ecn bcctjc onderhezet wat dit betreft. Verder zijn er zes tenoren, acht alten en dertien sopranen. De koorleden zijn in principe tussen de 15 en 30 jaar oud - al haken de meesten wel iets vroeger af wanneer er trouwplannen of zo in de lucht hangen. Meestal is het plezier om samen te zingen de drijfveer die jongeren hij ons koor breiigt. Dat geeft toch ccii heel aiidergevoel dan wanneer je opje eentje in cle badkamer staat te zingen. Zo'n viersternnhig stuk brengen, of .same.nzingen met een hlazersensemhle wel dat geeft je toch ecn beetje een kick... Een getrainde stem hebben, is geen voorwaarde om lid te kunnen worden. Je moet evenmin noten kunnen lezen. We houden wel ecn een voiidig ingangsexamen Maar daarhij komt het er alleen op aan om te zien of men wel een beetje een melodie kan zingen, en om de stem in te delen als bas, sopraan, alt of tenor. Noten


MUZIEK kunnen lezen is heel handig natuurlijk, maar er zijn er genoeg die hun partituur volledig van buiten leren."

DHM Hoe ziet de jaarwerking van het koor eruit? Anke : "Wij luisteren vijf jongerenvieringen per jaar op, ook een aantal trouwmissen van mensen die ons vragen. Dit jaar stond er verder niet zo veel op het programma omdat we al van in januari begonnen zijn met de repetities voor het concert, dat we om de twee jaar willen verzorgen. Normaal nemen we in september ook nog deel aan het Bestendig Muziekfestival op de kiosk op de Antwerpse Groenplaats. We treden jaarlijks op op de Paxfeesten en nemen occasioncel deel aan een of andere actie zoals Moeders voor Moeders, waarbij men straattheatervormen zocht. En wellicht zal er tweejaarlijks een Kerstconcert komen, samen met het Piuskoor en het Kinderkoor. Voor een goede werking is uiteraard de groepsgeest en de kameraadschap onderling heel belangrijk... De financiering van heel onze jaarwerking levert tot nu toe niet al te veel problemen op. Uiteraard zijnde inkomsten uit het concert en de sponsoring voor ons heel belangrijk. Het repetitielokaal wordt ons gratis ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur, waarvan we ook een kleine subsidie krijgen als jeugdbeweging. Wanneer we optreden bij een trouwmis of zo, is dat ook tegen betaling."

Musicals DHM : Wat kunnen we van jullie derde concert zoal verwachten? Anke : "We werken samen met het Apollo ensemble uit Aartselaar. Dat is een jongerenensemble van blazers en slagwerk, onder leiding van Hans Casteleyn. Het is ontstaan uit de plaatselijke harmonie, waar ik zelf in mee speel - vandaar dus ook de onderlinge contacten. Zij spelen doorgaans wat bekendere klassieke stukken en musicals, wat goed uitkomt voor ons aangezien wij een musicalprogranima willen brengen. We maken er dan ook een dubbelconcert van : op 20 februari hier in Hoogstraten, de dag nadien doen we alles nog eens over in Aartselaar. Toen we de eerste repetities samen hadden, gaf dat echt wel een kick. Zo'n blazersensemble heeft nogal wat volume, en daar als koor samen mee musiceren is heel plezant. Zij begeleiden ons en brengen tussendoor instrumentals uit musicals. Zoals ik al zei, hebben we liet programma tamelijk intensief voorbereid, de eerste repetities voor dit repertoire begonnen in januari en verder trokken we speciaal op repetitieweekend naar Aarschot. Ook de presentatie krijgt veel aandacht, we zorgen ervoor dat door middel van korte sketches een rode draad doorheen het programma loopt. Bovendien wordt geprobeerd om daarbij het publiek te betrekken en ze tot meezingen te bewegen."

DHM : De keel moet vooraf goed gesmeerd zijn, dus? Anke : "Wel,een gesmeerde keel is altijd mooi meegenomen, maar zonder zal ook wel lukken, hoor. Daar bestaan overigens heel klassieke middeltjes voor: thee drinken of een Strepsil opzuigen -je kiest maar. Of was dat niet zozeer waar jullie nu spontaan aan dachten? In de praktijk blijft de inbreng vaii het publiek vooral beperkt tot het zingen van enkele bekende nummers, genre "Do Re Mi" uit the Sound of Music, en "Supercalifragilisti-cexpialitocious" uit Mary Poppins. (Nvdr: Schiet

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken

niet op de spellingpianist voor laatstgenoemde titel!)

De scenische rode draad doorheen het optreden bestaat erin dat verschillende musicalfiguren mekaar ontmoeten op een gele weg doorheen de zaal en ons zo bij de betreffende musicals brengen. Dat wordt voorbereid door Petra Janssens, Inge Van Winckel, Brent Seeuws, Kim Oostvogels en Lesley Brosens. Voor de uitvoering hebben we mensen van buitenaf aangetrokken. Het programma omvat drie lange medleys uit West Side Story, Les MisĂŠrables, en uit verschillende musicals van Andrew Lloyd Webber. Verder zijn er zowel gezongen als instrumentale stukken uit Cats. The Sound ofMusic en Mary Poppins. Het hoeft wel niet gezegd dat wij hopen op een heel talrijke opkomst, zeker?"

Het derde avondvullend concert van het Hoogstraats Jongerenkoor en het Apollo Ensemble heeft plaats op zaterdag 20 februari om 20u in de Rabboenizaal van het Spijker. Kaarten kosten 200fr in voorverkoop en 250fr aan de kassa. Ze kunnen worden verkregen bij alle koorleden en bij Anke Seeuws zelf, Leemstraat 28 in Hoogstraten, tel. 314.67.56.•

Showroom

4. H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 03/314.52.78 15


SOCIAAL

Eén van de vele mogelijkheden Wanneer de wet op de landloperij afgeschaft werd, verloren het domein en een aantal gebouwen van Wortel-kolonie hun sociale functie. De zoektocht naar een nieuwe zinvolle bestemming inspireerde verschillende groepen. Nu liggen er een aantal projecten op tafel, van bestaande verenigingen die een nieuwe vestiging zoeken in Wortel en nieuwe voorstellen van totaal nieuwe organisaties. Daarom maken we in deze kolommen graag plaats voor een project dat voorgedragen wordt door mensen uit de streek. Het project is ondertussen zo volwassen dat het zijn lot niet langer verbonden heeft aan dat van Wortel-kolonie.

V.z.w. ARNICA stelt zich voor. We zijn nu al een heel eindje op weg niet hei projeCt 'ARNICA'. Nu is de tijd aangebroken om het voor de eerste keer naar buiten te brengen en aan u voor te stellen. De beste weg daarvoor is natuurlijk een artikel in de Hoogstraatse maand. Aan mij is de eer geschonken om het artikel te schrijven, en ik moet toegeven: ik vind het niet gemakkelijk! Er is zoveel dat ik zou willen vertellen.., tk kies er daarom maar voor om mijn persoonlijke groei naar het project toe te vertellen, maar vergeet u dan vooral niet dat de wegen die mijn collega's naar het project toe geleid hebben, stuk voor stuk even boeiend zijn en even goed hebben bijgedragen tot het concept dat we nu aan u willen voorstellen.

Wat eraan vooraf ging Dat ik ooit zelf mee een initiatief wilde opstarten heeft voor mij altijd als een paal boven water

4V

Een samenloop van toevalligheden.

gestaan. Ik droom er al van sinds mijn achttiende. Oorspronkelijk wilde ik iets gaan doen met bejaarden, net zoals mijn moeder die in een kleinschalig rusthuis werkte. Toen ik me klaar voelde en de eerste stappen zette om die droom te verwezenlijken, werd ik al gauw geconfronteerd met het gegeven dat hier in de omgeving geen enkele mogelijkheid meer was om een rusthuis op te richten. Het rusthuis in Hoogstraten voldoet aan de vraag, zo werd mij gezegd op het ministerie. Een beetje van mijn stuk gebracht ben ik me toen gaan bezig houden met de vraag wat menu eigenlijk zo aantrok in de bejaardenzorg. Dat was niet het fysieke verzorgen, ook niet het zorgen voor ti jdverdri jf en amusement. Het was veel meer het innerlijke van die mensen dat me aantrok, de wijsheid die ze in zich dragen. Of juist de vaststelling dat we in deze materialistische maatschappij die oude wijze mensen zoals

HERIJGERS.

4

BOUWSPECIALITEITEN Industrieweg 7- 2320 HOOGSTRATEN - Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

ALLES

31I

VOOR

RIOOL- & WATERAFVOER

* PVC van o 32 - ø 500; PPC * dakgoten in PVC, polyester en metaal * klok- en emmerputten; straatkolken * PVC-unspectieputten OP MAAT * waterafvoergeulen * septische putten en ontvettingsbakken * olie- en benzineafscheiders

/

GUNSTIGE PRIJZEN, GOEDE SERVICE!

Een ongelooflijke samenloop van omstandigheden en ontmoetingen heeft er uiteindelijk toe geleid dat er zich een kerngroepje gevormd heeft dat opnieuw is gaan nadenken over wat er nu eigenlijk moest gaan ontstaan. Nog steeds was het uitgangspunt van Charles De Jongh fundamenteel, alleen kwam ook het inzicht dat het ombuigen van die kurve niet begint op tachtigjarige leeftijd, maar reeds lang daarvoor. Het is wanneer men erin slaagt om pijnfasen in een leven om te buigen tot groeifasen dat men innerlijke wijsheid verwerft. Van die pijnfasen blijft geen mens gespaard. Hoe men met die pijn omgaat is voor ieder mens verschillend. Vanuit dat gegeven zijn we gaan onderzoeken wat de huidige hulpverlening te bieden heeft en hebben we uitgezocht waar de tekorten liggen. Weer ging er een hele reeks deuren dicht, want we wilden niet iets worden waar geen behoefte aan was of dat al bestond. In die zoektocht werden we geconfronteerd met een harde realiteit: heel wat mensen vallen in de moeilijkste fase van hun leven door de mazen van het maatschappelijke vangnet! Het is zelfs zo dat in vele gevallen eerst het kalf verdronken moet zijn voordat er aan problemen tegemoet getreden wordt. De maatschappij zet potjes onder 'de lekken in het dak', maar doet niets om het dak weer dicht te maken. Het is ons toen duidelijk geworden dat, als we ons zouden inpassen in eender welke vorm van gesubsidieerde hulpverleningsinstantie, we op net dezelfde manier ons doel voorbij zouden schieten en dat mensen uit de boot zouden vallen. Ze worden dan weer afhankelijk van verwijzingen, diagnoses etc. Dat wilden we niet, dus kozen we voor een vrije formule: een logeerhuis waarin mensen (ongeacht hun leeftijd, geslacht, nationaliteit of religieuze overtuiging), terecht kunnen, die op één of andere manier in een moeilijke fase in hun leven terecht gekomen zijn, die iets te verwerken hebben, die voor een keuze staan, of die in hun leven een cruciale fase hewust willen doormaken.

Oprichting van de v.z.w. Arnica

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand wel

er vroeger waren, bijna niet meer vinden. Het was Charles De Jongh, beheerder van Rusthuis De Sterrewijzer in Olen die me liet inzien dat wijsheid pas groeit als mensen in staat zijn om elke stap van fysieke achteruitgang om te buigen tot een stap van geestelijke groei. Dat is wat men daar in dat rusthuis probeert te realiseren en dt was het uitgangspunt dat ik ook als vertrekpunt wilde hanteren bij het ontwikkelen van mijn eigen project. Toen ik dus op al die gesloten deuren botste was ik eventjes het noorden kwijt.

We kozen voor dit project de naam 'Arnica'. Arnica is een kruid dat uitsluitend groeit op kiezelhoudende grond in het koele hooggehergte, waar de oorspronkelijke vorm van het landschap is verstoord door natuurgeweld. Arnica Montana blijkt daar een functie te hebben in het herstellen van de vorm. Die kwaliteit heeft ook zijn invloed bij het herstellen van het menselijk lichaam. Het brengt verlichting bij overbelaste en gekneusde spieren en bij bloeduitstortingen. Na een valpartij kan een Arnicacompres op het hoofd het flauwtegevoel verminderen. Het wordt niet voor niets - val-


kruid" genoemd. Arnica zalf is een echt huismiddel! je dat thuishoort in dc handtas van een zorgendc moeder. Dat dit logeerhuis niet zomaar een hotel zou worden was voor ons nogal evident. We moeten immers een omgeving creëren die ook helend werkt. Daarnaast waren we in onze zoektocht ook nog bij andere noden uitgekomen, die we, als dat mogelijk was, ook een plaats wilden geven. Zo blijkt er ook een schrijnend tekort te zijn aan arbeidsplaatsen voor mensen met een handicap. Gert, de voorzitter van de V.Z.W., die al 20jaar hoofd is van een gezinsvervangend tehuis, vatte daarom het plan op om het logeerhuis Arnica te combineren met een voorziening voor gehandicapten. Zo groeide het idee om naar voorbeeld van een hotel in Zwitserland, het logeerhuis te gaan laten draaien met mensen met een handicap, inclusief een taverne. Hier geldt dan in de eerste plaats, zoals in elke goede Organisatie: dejuiste persoon op dejuiste plaats! Dit zal uniek zijn in België. Maar onze jarenlange ervaring met gehandicapten heeft ons geleerd dat velen onder hen meer willen, (en kunnen!) dan dag in dag uit handwerk.

Plant in de maand

Hamamelis (Toverhazelaar) In de donkere wintermaanden hebben we allemaal behoefte aan wat kleur en fleur. Gelukkig bestaan er een aantal prachtige winterbloeiers waarmee we in de winter onze tuin wat kunnen opvrolijken. De toverhazelaar, de wetenschappelijke naam is Hamamelis, is daar een goed voorbeeld van. Oorspronkelijk is de toverhazelaar vooral bekend vanwege ïn gele bloemet,jes. Er zijn inmiddels heel wat Hainatnelis cultivars niet andere kleurnuances beschikbaar. Let hij de keuze wel een beetje op de hoogte. Niet alle cultivars worden even groot. Geef uw Hamamelis echter wel een beetje de ruitnte. Dan komthij het beste uit. i)e toverhazelaar laat zich slecht snoeien, want dat gaat absoluut ten koste van het model. 15,

lk

Op zoek naar een plaats Waar in Wortel, waar in de Kempen, waar in België zou nu zo'n initiatief de kans hebben om gerealiseerd te kunnen worden? We zaten er met onze neus op maar dc wegwijzer moest uit Nederland komen om onze ogen te openen! De Kotonie natuurlijk! En weer werd er vergaderd en overlegd met mensen die ook een projectvoorstel hadden ingediend voor de toekomstige bestemming van de kolonie. En het plan werd nog groter en nog duidelijker. Deskundigen kwamen ter hulp om uiteindelijk het concept te krijgen dat we hebben ingediend bij diegene die moeten beslissen over de toekomstige bestemming van de kolonie. We wachten af... We weten dat er verschillende projecten ingediend zijn, dus er is helemaal nog niets zeker. Andere projecten zullen financieel wellicht veel steviger staan. Wij zullen eerst moeten aanvoelen hoe sterk dat ons project gewild wordt. Wij hebben een 'warmteniantel' nodig van schenkingen, sponsoring, vrijwilligers, Hoewel de droom van de Kolonie heel mooi zou zijn, willen we ons toch zeker niet laten onderuit halen als de boerderij aan onze neus voorbij gaat. We hebben alvast met het bestuur beslist dat, als we niet op cle Kolonie terecht kunnen, we toch zullen doorgaan. We zoeken gewoon een andere plek.

Als u nog meer over Arnica wil weten Als u de mensen achter Arnica wil leren kennen, als u er meer over wil horen, als u mee wil denken over het project of als uw handen jeuken om eraan mee te werken bent u van harte

uitienodiQd on zaterdan 27 februari om 20.00 u in de narochiezaal van Wortel. Daar staan wij u gaarne te woord en luisteren wij graag naar uw inbreng! Tot dan!

Hilde Stocknsan, Wortel

Soorten Hamamelis

Andere winterbloeiers

1-lamamelis mollis, dc meest bekende toverhazelaar, wordt niet hoger dan 3 meter, nog altijd een respectabele hoogte. Deze heester heeft een grappige bloeiwijze. De zuiver goudgele bloenipjes zitten in kleine kluwen van vier draadvorniige, opgerolde bloemblaadjes aan de takken. De bloei heeft plaats tussen januari en maart. De bloemen zijn vanop een afstand al te ruiken. Hamainelis inollis 'l-'allida ' heeft in december-januari zeer grote, lichtgele bloemen. Die geuren eveneens heerlijk. Jiamamelisjaponica bloeit vanaf december tot in februari met rode bloemen: de Zuccariniana ' bloeit geel in dezelfde periode. De veredelaars hebben het Hamamelis sortiment ook uitgebreid met prachtige kruisingen zoals 1-lainamelis x internieclia 'Jelena'. die kopergeel tot oranje van kleur is en heel rijk bloeit in december. De bloemrien van 'Feuerauber zijn brumnrood en verschijnen al in december. 'Diana' gee!'t wijnroodgekleurde bloemen in december. Moo,m1i/i1 en Wesiersiele ' zijn lichtgeel en bloeien in februari-maart. In de herfst kleurt liet blad van de toverhazelaar mooi geel. De toverhazelaar staat het lic!st op een zonnige plek. Halfschaduw mag ook. maar dan moet u er wel rekening mce houden dat de bloei iets alneenfl. De bloeitijden die hierboven zijn aangegeven kunnen door een vorstperiode wel iets verschuiven. De toverhazelaar is niet echt kieskeurig in de voorkeur voor een grondsoort. Deze moet echter niet te arm zijn aan voedsel en in de zomer niet te droog. Wie de mooiste toverhazelaars hij elkaar wil zien die kan ze in januari en februari tijdens de speciale dagen in Arhoretum Kalnsthout in volle glorie zien bloeien!

Voor de winterbloeiers is de keuze niet beperkt Int Hamamelis. Andere mooie heesters die in de winter de tuin kleuren zijn bijvoorbeeld de ,omeeimobal Vilnirnu,n bodnante,ise, die ook heerli jk geurt. 1)e dieproze bloempjes verschijnen in november al in trostes aan de kale twijgen van deze bladverliezencte struik. Ze blijven daar tot in maart. Dc bloemen kunnen goed tegen vorst. Fraai is ook cle u'inîerjasnmijn (jasmmnum nudiflorun), een struik met dunne slappe takken. Al in december kunnen de eerste slervormige, vrolijk gele bloempjes uitkomen. Met zijn slappe takken is Winterjasmijn op allerlei man iere ii te leiden, horizontaal langs een hek of de hoogte in, tegen een paal. een klimrek of een gevel. Flink snoeien nade bloei. Wanneer een blokvormig gesnoeide struik tegen een gevel wordt geleid is liet tijdens de bloei bepaald een heel opvallend gezicht. PInk gerust eens een paar takjcs bloeiende Winteijasmijn om in een vaas te zetten! Een andere vroege bloeier is Malionia, een plant uit de Berberis- of zuurhesfamilie. Beide t'amilies hebben opvallend gekleurd hout: Wanneer een tak of een wortel wordt doorgesneden is deze diepgeel. Het laat zich raden, dat deze planten vroeger verfstoffen leverdcii. Mahonia is er in verschillende soorten. Een prachtige struik is bijvoorbeeld Mahonia x media 'Winter Sun'. Die doet zijn naam eer aan met de een volmaakte krans opstaande, felgele bloenipluimen die wel 35 cm lang zijn cmi al voor de winter beginnen te bloeien. U ziet, er is keus genoeg aan winlerbloeiers. Doe uzelf echter een plezier. Zet ze niet achterin de tuin. Heesters die 's winters op hun mooist zijn, moet u vanuit het raam kunnen zi Cii. 17


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos MATTHE, Pater Schrjversstraat 11, tel. 314.71.96 ofjosroos@hotmail.com .

W@~~d

Een nieuwe start voor de dorpsraad? Zoals men weet gaat het niet zo best met de dorpsraad in Wortel. In het Dagelijks Bestuur waren de meningen over sommige onderwerpen zo verdeeld dat er geen goede samenwerking meer mogelijk was en wat men al lang had zien aankomen, gebeurde: in de loop van verleden jaar hield het bestuur het voor bekeken en stopte ermee. Voor de algemene vergadering van 14 januari deed men een oproep om nieuwe bestuursleden te vinden en met een schone lei te beginnen. Het eerste deel van de vergadering was echter gewijd aan een toelichting over de geplande ruilverkaveling in onze streek en uitleg over de toekomst van Wortel-Kolonie.

quotum aan nog te bouwen woningen toegewezen gekregen en voor Wortel zijn er dat maar enkele. Meer, Meerle en Meersel-Dreef zijn in hetzelfde geval, enkel in Hoogstraten en Minderhout kan er nog gebouwd worden in de woonuitbreidingsgebieden. In dit verband hoorden we van de burgemeester een interessante opmerking. Door het feit dat er in genoemde dorpen nog weinig woningen zullen bijkomen, zullen er ook minderjonge gezinnen komen wonen. Dat heeft dan weer voor gevolg dat de scholen zullen leeglopen; en wat met jeugdlokalen, bibliotheek, enz.? Door de sterke woonconcentratie in en om het kerndorp Hoogstraten verliezende andere deeldorpen aan belang, met kwalijke gevolgen voor de toekomst. -Inzake het parkeren op de stoep voor de apotheek was het antwoord van dc gemeente formeel: mag niet. - Wat met de ingetnrte vrinrge'.'cl win het hiiin aan de Rooimans? De gemeente kan liiei voullopig niets doen omdat er nog steeds niet uitgemaakt is wie er schuld heeft aan het voorval. Uiteindelijk zal cle schade wel vergoed worden maar wanneer en hoe, dat is nog niet duidelijk. -Waarde gemeente wel iets aan kan doen en ook zal doen, is: het voetpad herleggen aan de rechterkant van de straat tegenover de kerk; meer verlichting aan de oversteek van het fietspad en op de Oude Weg.

Co /

ST P

Ji2OM?UTEi

-

ER

IELt5Nli\

RenĂŠ VAN APEREN Moorowog 80b, 2322 HUUGS 1 HAl LN Tel.: 03-315.09.09

Verkeersveiligheid: eerste prioriteit De burgemeester en de schepenen Karel Aerts, Marcel van Ammel, en staf Peerlinck waren erbij om het verlanglijstje van '98 te overlopen en om vragen van het publiek te beantwoorden. Een van de knelpunten wat betreft verkeersveiligheid is de weg van de Grote Plaats waar veel verkeer over komt dat de dorpskom wil vermijden en zo naar Hoogstraten en Minderhout koerst. In de voorbijejaren zijn er al wat pogingen ondernomen om dat verkeer wat af te remmen (o.a. de bloembakken) maar in feite is alles gebleven zoals het was. Huibrecht Provoost liet dan ook zijn diep misnoegen blijken toen hij zei dat een punt dat al voor het derde jaar als eerste prioriteit op de lijst stond, nog altijd niet uitgevoerd was. Uit het antwoord van de schepenen blijkt dat er ook in de toekomst weinig zal veranderen. -Van drempels of plateaus wil de gemeente niet meer weten, dat is te lastig voor brandweerwagens, politie en ziekenvervoer. Wat men wel wil doen is de aansluiting Langenberg-Grote Plaats zodanig verleggen dat er enkel traag in-

18

en uitgereden kan worden. Voorlopig zal dat gebeuren door het plaatsen van betonblokken hij wijze van proef, later kan dan de aansluiting definitief gewijzigd worden. -De aansluiting Beukendreef-Grote Plaats zal verbreed worden zodat het zwaar verkeer daar makkelijker de bocht kan nemen. Op de Beukendreef zelfzullen de agglomeratieborden verplaatst worden zodat er verderop 70 kmlu kan gereden worden. Op de vraag om de weg zelf te verbreden met enkele rijen kasseien, wilde de gemeente niet ingaan. -Een andere vraag ging over paaltjes die moesten geplaatst worden op de stoep aan het KLJlokaal in het dorp. Daarvoor is het fiat van 'Bruggen en Wegen' nodig en dat is er nog niet. Dus nog even afwachten. -Een belangrijke vraag die ook al jaren op de prioriteitenlijst verschijnt is een nieuwe sociale verkaveling in Wortel. Die vraag zal nu wel definitief beantwoord zijn want er is gewoon geen plaats meer voor. Van hogerhand heeft de gemeente een bepaald

Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur

othe

60

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

COMPUTER-cursus voor beginners!!!


WORTEL -Nog op de Oude Weg: gaten in het wegdek opvullen, eventueel grachten trekken tegen de wateroverlast, een verkeersbord aan de uitrit van de parking van het appartementsblok. -Vanuit de bewoners van de Oude Baan kwam ook de vraag om een zone 30 in te stellen op deze weg om het verkeer af te remmen. Over deze vraag zal eerst de Verkeersraad zich buigen en dan zullen we nog wel zien.. Tot slot beloofde schepen Karel Aerts dat hij dit jaar zal zorgen voor een beter beheer van de fietspaden: sneeuw ruimen, modder opvegen en bermen maaien...

De Ruilverkaveling

het milieu en de boeren er beter van zullen worden. Wat er uiteindelijk zal gebeuren, daarvan is nog niets concreet. Eerst moet het plan gemaakt zijn, dan pas kan de echte discussie van start gaan. En of die ruilverkaveling uiteindelijk zal doorgaan, ook dat is (in theorie althans) nog niet zeker. Tenslotte was deze studie nog maar een onderzoek naar het nut ervan. Afwachten maar.

Wortel-kolonie De VI. landmaatschappij die de ruilverkaveling uitvoert, heeft ook het grootste deel van WortelKolonie onder haar beheer. En dus gaven die mensen samen met Frans Horsten van het Convent, uitleg over de plannen die er bestaan voor de Kolonie. -

Omdat ons dorp deel uitmaakt van de geplande ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel waren er drie mannen van de Vlaamse Landmaatschappij naar dc dorpsraad gekomen om wat meer uitleg te geven over die kwestie. Hel diriil ezet'il dal cle lliccoiiteis wellii'lii niet zoveel wijzer zijic geworden van hun uitleg want de heren bedienen zich van zoveel moeilijke woorden en technische jargon dat we de indruk kregen dat ze veel praatten om zo weinig mogelijk te zeggen. De ruilverkaveling in deze streek is nu in haar 2de fase, de voorafgaande studie is afgewerkt en nu wordt een plan opgemaakt dat in de 2de helft van dit jaar klaar moet zijn. Uit de studie leren we alvast een hele boel. Om te beginnen over het boerenbedrijf waar hei toch vooral om te doen is. Onze streek wordt gekenmerkt als een stabiel landbouwgebied met leefbare bedrijven die relatiefjong zijn en waarvoor de opvolging gunstig is. Er is vraag naar meer landbouwgrond, de grond is sterk versnipperd en er is een tekort aan grond dicht bij het bedrijf. Besluit: er is werk genoeg voor een ruilverkaveling.

. ,.

-

zal in geen geval als boerderij blijven verder bestaan maar een andere bestemming krijgen. Welke, dat is nog niet bepaald. De VLM zelf denkt aan een centrum voor jeugdtoerisme en vorming met o.a. bosklasscn, natuureducatie. Wat de wegen betreft, is men van plan slechts één toegangsweg open te laten om sluipverkeer te verhinderen en de andere invalswegen te schrappen. Wandelen en fietsen wordt aangemoedigd door het aanleggen van een landloperspad' en een aansluiting op het 'enclave-pad'. Ook een ruiterpad staat op het programma. -

DIcr. l)ei'o/Jere (VLII/Ï) Momenteel zijn er verschillende organisaties die hun zeg hebben over dit gebied, nI. de VI. Landmaatschappij zelf, de stichting Kempens Landschap, afdeling Bos en Groen. afdeling Natuur. de Pidpa, de stad Hoogstraten en de gemeente Merkplas.

-

-

Dan is er het milieu, het groen en het landschap waar veel over te doen is in deze studie. Zo blijkt dat wij hier in een zeer waardevol gebied wonen: de markvallei, de kronkelende beken, de bosjes en houtkanten, de bossen en de dorpskernen. In dat fraaie geheel zijn er de specifieke weidevogel, de plantengroei en niet te vergeten, de kalkrijke ondergrond die zeer zuiver water bevat. Het is een goede zaak dat de mensen die de ruilverkaveling ooit zullen uitvoeren zich door deze studie bewust zijn van al dat waardevols dat niemand wil zien verloren gaan. Ander zijds moet het wel heel moeilijk zijn om van deze ruilverkaveling zowel de landbouw als het milieu te laten profiteren: toch zegt de VI. landmaatschappij bij monde van haar sprekers dat zoiets mogelijk is; dat zowel liet landschap als

Twee jaar lang was Suzanne Keustermans met de hulp van Danny uitbater van 'dc Guld'. Omdat de horeca haar niet vreemd was nam de Guld stilaan maar zeker de plaats in die dat lokaal in Wortel kan hebben. [norm goed gelegen, vlak hij (le kerk, op een plaats waar alle wandelingen passeren of vertrekken en in een dorp waar echt wel plaats is voor een taverne of drankgelegenheid meer. Door omstandigheden kan Suzanne hei werk niet verder zetten en krijgen anderen de mogelijkheid om het lokaal van de St.Jorisgilde verder uit te bouwen tot een vol waaidige ve rzaniclpIaat .....1ictei wandelaars en stamgasten. Indien u meer inlichtingen wenst kan je cunlaut o;iieiiieii met Wim Druyts 03131435 64 (voorzitter) oh Frans Horsten 0313.14 88 85 (secretaris van (Ie vzw).

-

Wortel-kolonie is in feite maar een deel van ecn groter geheel dat 1300 ha omvat en zich uitstrekt van boven de grens met Nederland (het gebied rond het Merkske), over het gebied van de kolonies Wortel en Merksplas en zo verder tot Beerse. Dit zou een aaneengesloten gebied moeten worden niet een eigen statuut. Een deel van dit terrein (o.a. rond Boot jesven) zal omgevornid worden door streekeigen beplanting (van naald- naar loofhout). De dreven die overblijven want er zullen er ook verdwijnen zullen heraangeplant worden en beter onderhouden worden. D/ir. Viie giis (VLM)

Uitbater voor de Guld gezocht

Het Casino van de Kolonie met aanpalende gronden is eigendom van de gemeente Hoogstraten die voorlopig nog niet weet wat ze ermee gaat aanvangen. Ook de huizen van de Kolonie zijn van de gemeente die ze in erfpacht (voor 99 jaar) zal toewijzen aan gegadigden. Diegene die zo'n woning verwerft, betaalt een instaprecht en is verplicht er minstens 10 jaar zelf in te wonen. Daarna kan hij er vrij over beschikken mits hij het uitzicht niet verandert. In Wortel gaat liet over 16 huizen, in Merksplas-kolonie waar men op dezelfde manier te werk zal gaan, betreft het 61 woningen die zo hun bestemming zullen krijgen. In Wortel-kolonie zijn er ook nog 90 ha landbouwgronden die ook landbouwgebied zullen blijven. Die gronden zijn o.a. bestemd om indien de ruilverkaveling doorgaat te dienen als wisseigrond voor boeren die elders gronden moeten afstaan, bvb om redenen van natuurbehoud. Wat de boerderij betreft, die -

-

Al deze plannen zullen morgen nog niet uitgevoerd worden, er zal nog heel wat vergaderd en gepalaberd worden. Onze kinderen en kindskinderen zullen echter wat blij zijn dat de kolonie op deze manier bewaard is gebleven. Hoera voor al diegenen die daar moeite voor gedaan hebben

Het nieuwe bestuur Het slot van de vergadering was een oproep voor nieuwe bestuursleden: heel belangrijk want wil de dorpsraad blijven bestaan, dan is er dringend nieuwe inzet en mankracht nodig. Die kwam alvast van 3 kandidaten: Louis Laurj ssen uit Poeleinde, een oudgediende uit het vorige bestuur, en twee nieuwelingen: Geert de Wever die nu nog in de Oude Weg woont maar zich blijvend in Wortel wil vestigen en Ludo Geens van de Bouwhoef. Een 4de kandidaat wordt nog gezocht; daartoe wordt aan de verenigingen die in de dorpsraad vertegenwoordigd zijn, gevraagd hun stem uit te brengen op een man of vrouw naar keuze. Uit die lijst wordt dan de 4dc kandidaat gezocht en als die toestemt, kan de dorpsraad weer volop functioneren. We duimen ervoor. (JF)

A d v ir t. e n t i* e s

Q, ~"J

314.49.111314.55.04 19


WORTEL KWB-KLJ Wortel 4, 5 en 6 FEBRUARI 1999

V.N.A. Wortel met Koen Van Roey en Wim Brosens. De 3de plaats was voor Garage Keustermans met Bert Snijers en Nee! Keustermans.

8ste Driedaagse

Op 18, 19 en 20 januari 1990 ging de Sde driedaagse koers op rollen door. Het werd weerom een groot sukses. De ploeg van Jeugdclub Slot was ijzersterk. Op het einde van de driedaagse bleek dat ze al hun ritten hadden gewonnen. Johan Sijsmans en Luc Houben mochten dan ook oververdiend de bloementuilen in ontvangst nemen. Garage Keustermans met Bert Snijers en Neel Keustermans strandden op de 2de plaats, V.N.A. Wortel met Luc Vermeiren en Peter Wijnen eindigden 3de.

1990

KOERS OP ROLLEN Voor de eerste maal richtten KWB en KLJ een driedaagse koers op rollen in in 1978. 16 Wortelse sponsors en 32 Wortelse renners gingen de sportieve uitdaging aan. Na verschillende ritten in de disciplines sprint, afvalkoers en ploegkoers werd een rangschikking opgesteld. Sindsdien is men er in Wortel telkens in gelukt binnen het eigen dorp een spannend en sportief feest op het getouw te zetten waarbij de ganse gemeenschap betrokken is. Telkens is de Wortelse parochiezaal te klein gebleken. Of het deze keer ook zo zal zijn valt af te wachten. Op de vraag van de inrichters tot financiële steun aan winkeliers en zelfstandigen was de reactie in alle geval weer erg positief.

1993 Op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 januari 1993 ging de 6de driedaagse koers op rollen door door. Wie herinnert zich niet de spreekkoren van de supporters "In het Slot, In het Slot, In het Slot" en "V.N.A., V.N.A.. V.N.A.". Eii wat te denken van dr rit v,ui Ed Aerts waarbij 500m werd afgelegd in 1 8.79s of meer dan 95km/u. Jeugdclub Het Slot won deze Me editie met F.d Vermeiren en Ed Acris voor Johan Sijsmans en RafJanseii van V.N.A. Woj tel. Ken Aerts en Luc Vermeiren hesen Dagbladhandel Aertv mee op het podium: zij eindigden 3de.

1996 Op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 februari 1996 ging de 7de driedaags koers op rollen door. Ook tijdens deze editie was de parochiezaal bij momenten te klein out alle spoi tliefhebbers een comfortabele zitplaats te geven. Wat drie paar geleden niet Inkt, tikte dit jaar wel. VNA Wortel won met een straal voor sprong deze 7de editie met Ed Vermeiren en Ed Aerts. Op de 2de plaats eindigde Café Jos Snoeys van Castelré met Kenn Aerts en Kurt Vermeiren voor Voeding 't Worteltje met Danny Peeters en Gert Sommen.

Dit jaar Donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 februari 1999

in de Wortelse parochiezaal.

De li ]i i (l a rs li!(/( , ori i l!ne 1/1 /YY: De Dlie (lerts en Verniciren) nlc't tiiese,i beide in Ludo Verschueren namens sponsor VNA Wortel en rechts Martin Sommen en Christel Snoeys van inrichters KWB en KLJ.

Even een korte historiek 1978 Op 23,24 en 25 februari 1978 ging de 1 ste koers op rollen door. Zou het lukken? Dat was de vraag die toen op ieders tong lag. En of het een succes werd! 16 Wortelse handelaars en 32 Wortelse fietsers maakten ereen grandioos feest van. Fietsen Jef Van Opstal ging met Jan Quirijnen en Dirk Noeyens met de trofee aan de haal voor Veevoeders Harry Schellekens met Eddy Kenis en Neel Keustermans. 3de werd de firma Horsten met Michel Swaenen en Car Sommen. Maar de ploeg van deze driedaagse was misschien wel ons duo facteurs Vic en Staf Aerts die samen met hun sponsor Fina-station Verbreuken op veel sympathie konden rekenen.

1981 Op 22. 23 en 24 februari 1981 ging de 2de en vermoedelijk spannendste driedaagse koers op rollen door. De winnaars haalden het in de laatste rit met 0,05s. Het was veevoeders Harry Schellekens die met Eddy Kenis en Nee! Keustermans won van de Supportersklub René Verheyen met Nest Van den Broeck en Kris

Staes. Garage Keustermans werd 3de met Bert Snijers en Karel Van der Linden. 4de eindigde de revelatie V.N.A. Wortel met Rudy en Dirk Mertens.

1984 Op 12, l3en 14januari 1984werdenhetweerom spannende en sportieve hoogdagen. In de laatste rit werd weer gespurt voor de 1 ste en 2de en ook voor de 3de en 4de plaats. Fietsen Jef Van Opstal met Eddy en Ronny Vermeiren wonnen met 0,2 Is voor de Fanfare met Pal Strijbos en Paul Snijers. 3de werd de Supportersklub René Verheyen met Nest Van den Broek en Jos Fockaert met 0,20s voor Garage Keustermans met Bert Siiijers en Paul Vriens.

1987 Op 22, 23 en 24 januari 1987 ging de 4de driedaagse koers op rollen door. Deze editie werd gekenmerkt door 2 zaken: vooreerst een verjonging van het deelnemersveld en verder door het feit dat de deelnemende verenigingen op de voorgrond traden. Zo werd in de laatste rit het pleit beslecht in het voordeel van Jeugdklub Het Slot met Luc Houben en Eddy Aerts voor

Gaat het weer zo'n echt Wortels dorpsfeest worden? Dat wachten we met z'n allen af. Telkens vanaf 20.00u stipt strijden 16 Wortelse sponsors met hun 32 Wortelse renners. Ver schillende onderdelen komen hierbij aan bod: sprinten, afvallingskoersen en ploegkoersen. Daarbij wordt van de modernste technieken gebruik gemaakt zoals elektronische tijdopneming. Een lust voor het oog en vooraleerje er erg in hebt supporterje mee voor deze of gene ploeg. Wij heten in alle geval iedereen van harte welkom om te genieten van deze sportieve strijd. In de loop van deze avonden krijgt het aanwezige publiek natuurlijk ook de gelegenheid om uitdagingswedstrijden te rijden. Wij willen je maar één raad geven: kom donderdagavond even kijken. Wij zijn er dan zeker van dat weje de volgende dagen ook zullen zien. Voor meer inlichtingen kanje steeds terecht bij KWB Wortel tel. 03/314.77.55

RAATS MARCELbvba _

In Telefoon: 03/309.95.18 Fax: 03/309.95.17 Autotel.: 095/25.93.62

Algemene Bouwonderneming Fazantenstraat 5 2340 BEERSE

9


JL

Nieuws van en over Dreef is welkom op de redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten, Tellfax: 314.55.04.

M99md=dnd

Op Vlaamse wegen... 1 )rie koningen is bij ons wat zangers betreft geen drukke dag. De kinderen trokken tenslotte al eens van deur lot deur met oude jaarsdag. Toch zag je enkele groepjes van kinderen luidkeels zingend Meersel-Dreef doorkruisen. De kinderen van het kinderkoor de Franciscaanse Zonnetjes trokken in verschillende groepjes van deur tot deur om hun kas te spekken. Dit kinderkoor zorgt onder de enthousiaste begeleiding van verschillende ouders en sympathisanten, voor de opluistering van de maandelijkse kinderviering.

Bingo...

Frisse, heldere sten Imetjes des ter achterna, ondertussen hier en daar nog een eentje meepikkend voor cle clubkas.

1 r

F'(

'j!r

MîiiîiI

1

-

Z#1IIJt1JÂ

AO

10141

De leden van onze banfare trekken elk jaar van deur tot deur met Eteledensteunkaarten. Door de jaren heen blijft de Meersel-Dreefse bevolking de fanfare steunen. Dat moet ook, want enkel van de hemelse dauw kan zo'n vereniging niet blijven bestaan. En het is een cliché maar daarom niet minder waar, wat is een dorp zonder fanfare? Een stoet zonder muziek, een receptie zonder serenade, een kermis zonder muzikale opening? Niemand gaat graag van deur tot deur om geld, maar als je dan goed wordt ontvangen, dan wordt zo'n karwei toch lichter. Om ook de Ereleden op een andere manier te bedanken is er de Ereledenavond, de laatste jaren onder de vorm van een bingoavond. Bijna 130 liefhebbers waren op zaterdag 16 januari present in zaal de Zevenster. Presentator Cees Van der Made van Galder had vorig jaar al te kennen gegeven van "nu stop ik er echt mee". Na wat zoeken vonden we oud-Drevenier Gust Snijders (van Trees van Bartjes) bereid om op te treden als mister Bingo. De avond verliep vlot en onder het genot van een hapje en een drankje werden er mooie prijzen verdiend. Bij de hoofdprijzen, een design luchtbevochtiger en een radio-ed-speler werd het muisstil en was de spanning te snijden tot het verlossende "Bingo" werd geroepen. Bedankt Ereleden, bedankt Gust &fl tot volgend paar.

Kerstboornverbranding De bingo winnaars zijn: Diane De Bie van Meersel krijgt de design luchtbevochtige:; en Ad Van Boxel van Strijheek won de radio-ed-speler. En uiterst rechts de creatieve maakster van de hoofdprijs Chris De Bie.

WONINGBOUW 9

1R5

"IVád

—,

BVBA

KREKELSTRAAT4 -2321 MEER

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE

In het januanitiummer las u al over de kerstboomverbranding van de Middenstand. Enja de avond verliep zoals het daar beschreven stond. Alleen het vuurwerk was nog prachtiger en de sfeer zat er tneer dan helemaal in. Het weer was aangenaam en dat zorgde voor een goede opkomst, waardoor de kas van de Middenstandsvereniging extra kon worden gestijfd. Voorzitter Koen Buts was in alle staten en wist zich afgezien van de gunstige financiële afloop nog te herinneren dat het vrij laat was geworden en dal er "goed" was gedronken. Met heel wat lastige katers tot gevolg. Het was een feest voor jong en oud, ook de allerkleinsten hebben zich uitgeleefd op de dansvloer, onder de goedkeurende blik van ma en pa en met muziek van John Sprenkels, Frank Roelands en band. Voor herhaling vatbaar. Het leven kan zo simpel zijn. 21


MEERSEL -DREEF

Kerstconcert fanfare en verenigingenreceptie Op tweede kerstdag is het aleei enkele jaren traditie dat onze fanfarc "Voor Eer en Deugd" de hoogmis opluistert met stemmige kcrstklanken. De leden waren ruim opgekomen en aangevuurd door hun dirigent Luc Van Btalel ,at de stemming er letterlijk en tiguurlijk helemaal in. Na de hoogmis werden de leden van de fanfare, het Mariazangkoor eii al de hestiire.n van dc parochtale verenigineen uitgenodigd op een receptie, aangeboden door liet pat ochiaal team. Na nog wat vrolijke muziek van de fanfare, was het de beurt aan voorzitter Jos Huybrechts om iedereen te danken voor hun inzet voor hun desbetreffende vereniging. En met hun vereniging heel de dorpsgenicenschap Meersel-Dreef. Na Jos was het de beurt aan onze kapelaan pater Luc Wouters en onze burgemeester, die ook was uitgenodigd, om de harde werkers van de verenigingen en al dc helpers op parochiaal vlak, van misdienaar, lector, collecteur tot en met de vrijwilligers die jaarlijks de grot mee opkuisen, om al deze mensen de nnilige tofhetimigingen toe te zwaaien. Voorzien van de nodige hapjes en drankjes, kreeg men daarna nog rummsรงhnnt 1p tljil om een praatje te maken. En God zag dat het goed was.

Een gedeelte van de fanfare en zicht op de middenbeuk van de kerk, tijdens de hoogmis op tvm'eede kerstdag. Een foto genomen door engel Marcel vanop liet hoogzaal.

ossen 11,3

,

v e.ogl<

't+J' lel.

22

,10

"00


De hogesnelheidslijn in Hoogstraten DE TGV IN AANTOCHT Na jaren van gissen, vertelsels, lobbywerk en getouwtrek weten we sedert mei 1996 dat op het grondgebied van onze gemeente een Hoge Snelheidslijn (HSL) zal worden aangelegd. Dat een dergelijk groot project, wat de aanleg van een spoorlijn toch is, ingrijpende gevolgen heeft op landschap, op omgeving, op mens, plant en dier, hoeft geen betoog. Dat werd al duidelijk tijdens de hoorzitting die in Hoogstraten georganiseerd werd, voorafgaand aan de beslissing van de Vlaamse en de Nederlandse regeringen om de HSL lijn langsheen de E-19 aan te leggen. Toch waren het toen nog allemaal voorstellen, ruwe krijtlijnen, geen echt concrete plannen.

In november 1998 werd het bouwaanvraagdossier bij het provinciale bestuur van Stedenbouw ingediend, wat wil zeggen dat de plannen nu wel concreet zijn. Zeer concreet zelfs, behoudens de wijzigingen die tengevolge van de ingediende bezwaren en opnierkingen nog zullen worden aangebracht. Want alle betrokkenen hebben het recht hun bezwaren kenbaar te maken. Dat er nog fundamentele wijzigingen zullen volgen, is zo goed als zeker uit te sluiten. Al weet je nooit, kijk maar naar de recente heisa over de mogelijke inplantingsplaats van een station 'Noorderkempen'. Ook indien met de bezwaren van het gemeentebestuur over o.m. de toegang tot de transportzone rekening zou worden gehouden, zou dit tot nog vrij ingrijpende wijzigingen aan de huidige plannen kunnen leiden. Maar de ervaring met dergelijke grote internationale projecten leert dat de invloed van de burger en van de 'ondergeschikte' besturen miniem is. Redelijkerwijs kan je aannemen dat het project voor het grootste deel nu duidelijk vast ligt. Waar de trein nu juist komt, wie er woning of bedrijf moet verlaten, hoe ver de trein van anderen hun voordeur of slaapkamerraam voorbij zal razen, welke straten en waterlopen verlegd worden, hoe de bruggen eruit zullen zien, waar en welke geluidschermen er komen.

E

J

Dat alles is netjes neergeschreven in het Bouwaanvraagdossier, de begeleidende plannen en het Milieu-Effecten-Rapport (MER). Al deze zaken werden aan de bevolking voorgesteld tijdens de infoavond die door gemeentebestuur en NMBS op 26 november werd georganiseerd. Dat was meteen de start van het openbaar onderzoek dat door het gemeentbestuur werd georganiseerd, tijdens hetwelk iedereen de plannen kon komen inzien op het gemeentehuis.

23


TGV Omdat niet iedereen op de infoavond kon aanwezig zijn of de dossiers op het gemeentehuis kon gaan bekijken, hebben wij dat voor onze lezers gedaan. Zonder de pretentie volledig te willen zijn, proberen we U een goed beeld te geven van wat tussen nu en 2005 (geplande afwerking van het hele traject) allemaal zal veranderen langs de E19. Meer zelfs, we proberen iets beter te doen dan de NMB S. Onze lezers krijgen een exclusief beeld vanuit de lucht, met de HSL en alle te bouwen kunstwerken erop!!!

Eventuele zone voor verlegging bestaande langswegenis Bouwfase -8 m

Figuur 1: bundeling HSL met E19

Algemeen uitzicht De minimale breedte van de bedding voor de doortocht van de HSL bedraagt 14 m. Daar komt nog bij de zone voor de plaatsing van veiligheidswanden, geluidsbermen en/of schermen, aarden wallen, afwateringssioten. De bedding van de HSL wordt opgebouwd met een vormlaag en een onderlaag. De dikte van de vormlaag is afhankelijk van de draagkracht van de ondergrond. Deze laag wordt aangelegd in een dakprofiel. Daarop komt een onderlaag met een dikte van ca. 20 cm. Op deze lagen worden de ballast en de betonnen dwarsliggers aangelegd. De tussenafstand tussen de sporen bedraagt 4,5 m. De sporen zelf zijn langgelaste spoorstaven. Elk spoor heeft om de 50 m zijn bovenleidingspalen (hoogte 8 m) met beweegbare armen. Hieraan hangt de bovenleiding, samengesteld uit een rijdraad en een draagkabel in kettingljn, met elkaar verbonden door hangers. Om de 2 á 3 km worden toegangswegen voorzien om het onderhoud van de HSL te verzeke-

veiligheidsberm —16 m

HSL 25 m

-

E 19

met veiligheidsberm / basisconfiguratie

ren, die in geval van ongevallen eveneens als evacuatiewegen zullen dienst doen. Bij alle kruisingen van de HSL met een weg worden voetgangersdoorgangen voorzien. De elektrische voeding van de lijn wordt verzekerd door een 'tractie-onderstation' (een hoogspanningspost) in Antwerpen-Luchtbal en auto tran s form atoren posten (me t een bedieningsgebouwtje), waarvan er twee op Hoogstraats grondgebied zijn voorzien. Tenslotte is er ca. elke 1 á 1,5 km een mast (5,7 m hoog) voorzien voor seininrichting en een aantal hoge zendmasten (ca. 20 iii hoog) voor het verzorgen van de telecommunicatie tussen trein en verkeersleiding.

Strakke Bundeling Principieel zijn de ontwerpers van het project uitgegaan van een 'strakke' bundeling van het HSL-tracé niet de E19, teneinde verdergaande versnippering van gebieden te voorkomen.

De strakke bundeling van twee verschillende vervoerswegen vergt beschermingsmaatregelen, die conflicten tussen de vervoersmiddelen die van deze wegen gebruik maken (trein en auto) moeten voorkomen. Het zijn deze beschermingsmaatregelen die in grote mate het uitzicht van de aan te leggen spoorlijn bepalen. Afhankelijk van de beschikbare ruimte, worden twee basissystemen gehanteerd: - bundeling met de E19 mei een veiligheidsberm van ca. 16 m breed en 3m hoog, die later zal bezaaid worden met gras of beplant met streekeigen beplanting (fig. 1) - bundeling met de E19 met een veiligheidswand (indien er onvoldoende ruimte is voor een veiligheidsberm): afboorden van de autosnelweg met een new yersey of een dergelijk opvangsysteem om van koers geraakte voertuigen tegen te houden; een veiligheidszone (ca. 7m breed) in combinatie met een opstaande veiligheidswand (2 tot 3 m hoog) om landingverlies of omkiepende voertuigen tegen te houden (fig.2)

(0

S t 0 0 0) 0

0

>

Eventuele zone voor verlegging bestaande ngswegenis Bouwfase —8 m

24

veiligheidszone —8 m

HSL 17 m

Figuur 2: strakke bundeling HSL met E19

S

-

E 19

met veiligheidswand / basisconfiguratie


TGV Het hele project '-

Het project waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend omvat het volledige traject vanaf Antwerpen (1-lavannastraat) tot aan de grens met Nederland, over een totale afstand van 35,2 kiii, Hel HSL-tracé, van Antwerpen lol aan de grens, werd ingedeeld in deelprojecten; op het grondgebied l-loogstraten zijn er twee deelprojecten met nr. 7307 (van km 75,5 tot km 79.10)en nr. 7108 (van kni 79, ütotkm 81,941

Beknopte beschrijving van de deelprojecten • Project 7307: de HSL wordt aangelegd ten westen van de F19. Voorbij de Vlamingslraal doorkruist de HSL het servicestation Minderhout, dat dient verplaatst en heringericht. De zone van het servicestation zal worden uitgebreid, om een deel van de functies over te nemen van de parking langs de E19 in Brecht, die gesloten wordt. Ter hoogte van het servicestation zal de HSL ca. 3 m onder het niveau van de E19 worden aangelegd. De zone van het servicestation zelf zal ca. 3 m boven het niveau van de E19 worden aangelegd en geleidelijk terug aansluiten aan hei niveau van de omgeving. Voorbij het servicestation zal de HSL terug stijgen tot op het maaiveldniveau. Op dit traject zal dc hogesnelheidstrein aan ecn snelheid van 300 km/h rijden.

''c'I awidachi i oor (Ie /)I(l;)/lell: konir de H.ST (bar illijne hof?

• Project 7308: de HSL wordt aangelegd ten westen van de El9, ongeveer op het niveau van het omliggende terrein. Ter onsluiting van het bedrijventerrein van de transportzone wordt een ontsluitingsweg aangelegd tussen een nieuwe verkeerswisselaar aan de John Lijsenstraat, de transportzonc en ecn cvcneens nieuwe verkeerswisselaar op Nederlands grondgebied. Van de Krochtenstraat tot aan de grens zal de autosnelweg geleidelijk naar het oosten verplaatst worden, om ter hoogte van de transportzone voldoende plaats te kunnen vrijmaken voor de HSL, zonder aan de transportzone zelf te raken. Ook op dit traject moet de hogesnelheidstrein een snelheid van 300 kmlh halen. Om het geheel overzichtelijk en toch nog duidelijk te maken, hebben wij het Hoogstraatse traject verdeeld in 6 min ot meer gelijke delen. Voor elk van die delen volgt een plan, vanuit de lucht genomen. Voor een goed begrip van wat daarop te zien is, moet de lezer rekening houden met het volgende: - Op de foto's en plannen loopt dc richting noord (van Antwerpen naar Breda) van onder naar boven - Het HSL-traject loopt op het grondgebied vati Hoogstraten over 8,3 km, beginnend aan de Vlamingstraat en eindieend aan de grens met Nederland.

25


TGV

-III 1

1

H

:

Mi ntlnnp

fl

kker

fldW1fl9SPUt KM 77MINDERHOUT

eUWACresaut

Nieuw tankstation \\

OYW

II

PARKlNG&SERVlCESTATlONS-I'>' worden volledig hcringoricht )

--•-

-•-

Gervicestations AC restaurant

Muntloop wordt om hct project heen geleid

//

-•

1.

0

II

1

Minderhout

,i

--

-

Al-post Minderhout

/

19

Loenhout

Plan 1 De HSL komt op Hoogstraats grondgebied binnen ter hoogte van de Vlamingstraat. De brug over de El 9 wordt aangepast door ze te voorzien van een bijkomende koker voor de HSL. Deze koker is 15,5 m breed en 7,98 m hoog en is afgewerkt uit glad beton. Boven de koker komt een borstwering van beton op basis van wit cement. Deze borstwering is 1,2mhoogen 1,80

26

koker

-

t

BRUG VLAMINGWEG Al

m ter hoogte van de sporen. aangelegd. De op- en afrit van de zone worden Even voorbij de Vlamingstraat komt een onderbrugd door kokerbruggen voor de HSL. autotransformatorenpost (AT-post MinderAan het begin en einde van de kokers is een open hout). dakstructuurmet gewapende betonbalken voor zien. Zeer ingrijpende werken zijn voorzien aan de Het huidige tankstation dient volledig verplaatst tank- en servicezone Minderhout. te worden en de zone van het servicestation Ten behoeve van de zichtbaarheid van het tankwordt flink uitgebreid, o.a. om de functies van station voor de automobilisten, wordt de HSL de gesloten parking van Brecht op te vangen. ongeveer 3 m onder het niveau van de E19 De inplanting van het restaurant en de


TGV

4'

CR

4 , 4

Danscentrurn BEVERS

โ ข

:..::.

Jos Stes -te slopen-

Marc Stes

/ /

:. ...

1 restaurantzone blijven ongewijzigd. De parkeerzone, met een capaciteit van 250 personenwagens, 70 vrachtwagens en 13 autobussen, komt op 2,5 รก 3 ni hoogte boven het huidige niveau te liggen. Via normale hellingen wordt het terrein terug aangesloten op het achterliggende gebied. Zowel de Muntloop als de langsweg worden verplaatst en zullen de grens van de uitgebreide tank- en servicezone bepalen.

Plan 2 Net voor de Terbeeksestraat staat de woning van Jos Stes. Zij is dc eerste woning die plaats moet ruimen voor de HSL. De brug van de Terbeeksestraat over de El 9 wordt aangepast door ze te voorzien van een bijkomende koker voor de HSL, in afmetingen en vorm ongeveer gelijk aan deze van de brug van de Vlamingstraat.

Ter hoogte van de Terbeeksestraat, over een lengte van 1 km. Komen geluidsschermen met een hoogte van 2 in hoven de HSL. Dc weg langs de E19. de Spekenstraat, wordt westwaarts verplaatst. Hij komt parallel de HSL te liggen.

27


TGV Jan brosens - van t-oei te slopen gebouwen

ontsluitingsweg Transportzone

'f jj f w

:

veebedrijf Frans Leenaerts q -

- -

t_

J.LEYSEN STRAAT

:.

Gert Vermeren i

'difIJ1VIĂ‚II I!!sDictusI -te slopen- ir

?


TGV

t lui

LIII

-ezr'. kippen Rudy Van Der Linden

»tij

serreJanVanRiel

oom

III,,

ere Rik Rombouts

;.

(

27 Jw

geluidscherm 3m

HELI-HAVENI gebouwen worden gesIoop. \\ \\ \\ \ \\

\

3 rochtst 3t

4I

L

ontsluitingsweg Transportzone

vervallen, moet een ontsluiting van de bedrijvenzone gecreëerd worden. De oplossing die door de NMBS werd uitgedokterd bestaat uit de aanleg van een ontsluitingsweg (verlenging van de Krochtensstraat), parallel aan de HSL, die ongeveer ter hoogte van de afrit Breda aansluit op de John Lijsenstraat. Jan Brosens van de Zwaluwstraat 8 moet daardoor ook op zoek naar een nieuwe woonplaats, zijn woning ligt op de plaats waar de nieuwe ontsluitingsweg moet komen. Langs de Zwaluwstraat, over een afstand van

-

300 m worden geluidsschermen met een hoogte van 3 m geplaatst langsheen de ontsluitingsweg,

Plan 4 De brug van de Krochtenstraat wordt fors aangepast; ze krijgt er een koker van 15,5 m breed voor de HSL en een van 12,60 m breed voor de ontsluitingsweg bij. Een aantal gebouwen voorbij de Krochtenstraat, op het begin van de bednjvenzone, worden gesloopt omdat ze te dicht tegen de HSL komen

te liggen. Ter hoogte van de woningen aan de Krochtcnstraat komen er over een afstand van 300 m geluidschermen van 3 m boven de HSL. Even voorbij de brug van de Krochtenstraat wordt het tracé van de E19 geleidelijk aan verplaatst in oostelijke richting, om ter hoogte van de transportzone uiteindelijk ca. 37 m meer naar het oosten te zijn opgeschoven. Zo wil men voldoende ruimte creëren tussen de E19 en de huidige bedrijvenzone, zonder deze zone zelf aan te tasten.

29


TGV KM 8 4

HUYBRECHTS4 Pani Faeq mat retspad '

,

BRUG MOSTENWEG

bedrijf Petius Goetschalckx Recreatiecentrum DE MOSTEN WP

K8i 82

Plan 5

30


TGV


TGV

Het huidige tankstation wordt helemaal verplaatst

Jos Kinsschots kan binnen enkele jaren vanuit de trein springen.

W'oiiiiig en aan])a/ende gebouwen van Frans Vermeiren: te slopen!

Frans Dictus liioet ook gaan verhuizen.

Jos Stes: wijken voor de snelle trein

Een van onze medewerkers trok zijn sportiefste plunje aan en keurde het comfort van de Thalys. Hij rijdt heel zuut', was zijn droge commentaar.

4

:;

ii

1

7

1 7, KIVA

ZIJ•1I

slaapkamer op


TGV

Gigantische bouwwerf Als je zo eens rustig beschouwt wat de HSL allemaal aan wijzigingen meebrengt, hoeft het weinig verheeldingskracht om je voor te stellen dat het daar in dc buurt van de El 9 de komende jaren een gigantische bouwwerf wordt. Tijdens de werken aan de spoorbedding moet je er rekening mee houden dat naast de grondinnaine voor de spoorlijn en aanhorigheden, nog minimaal 8 meter wordt ingenomen als werkzone. 1-Jet MER brengt de duur van dc werken en dc daarmee gepaard gaande verkeershindcr min of meer in kaart. Dc verkeershindcr zal vooral afhangen van de werken aan wat men in dc bouwaanvraag 'dc kunstwerken' nocmt de bruggen, de kokers en de op- en afrittencomplexen. De Hoogstraatsesveg (naar Loenhout) 7 n 11 4 maanden dicht gaan in 2001. Het verkeer wordt ummigeleid via Bieclit of Meer. Bussen van de Lijn worden lokaal omgeleid. De brug overde Terbeeksestiaat is vooi 8 maandon buiten qehriiik die van de Maxhurgiireef voor 6 maanden. De Maxburgdrcef wordt eerst gehonwrl (in 2001) en Terbeeksestraat in 2003. Het complex aan de John Lijsenstraat wordt in verschillende fasen afgewerkt. In de eerste fase wordende rotondes aangelegd, terwijl de op- en afritten open blijven. In dezelfde fase wordt de ontsluitingsweg naar de transportzone aangelegd. In dc tweede fase worden op- en afritten heraangclegd. Het verkeer van de John Lijsenstraat, met een zeer drukke ochtendspits (400 personenwagen, 30 vrachtwagens) wordt dan omgeleid via de brug De Mosten. Het verkeer van de E19 uit Nederland (in de richting Antwerpen) zal al in Nederland omgeleid worden. Alles tezamen schat men dat dc werken aan dit complex 8 maanden in beslag zullen nemen. Zij moeten in het jaar 2000 uitgevoerd worden. De werken aan de nieuwe brug Dc Moslen worden op 12 maanden geschat In 2000 starten ook de werken ter hoogte van de transportzone. Dc brug van dc Krochtenstraat wordt 6 maanden onbruikbaar. Het verkeer moet langs De Mosten en Hoogeind of langs de Europastraat. In deze fase worden ook de terreinen langs de westzijde, voor dc HSL, en langs de oostzijde (voor de verschuiving van de snelweg) van de E19 bouwrijp gemaakt. Tijdens de verschuivingswerken in 2000 en 2001 zal de snelweg niet afgesloten worden en kan het verkeer over twee rijstroken blijven rijden, echter wel met de nodige hinder en zonder pechstrook.

Gigantische machines zoals cle spoorlegger' (ftto boven) of de stempelaar', voor het leggen van de dwarsliggers, verschijnen pas in 2003 op het toneel.

In 2003 volgt dan de aanleg van de eigenlijke HSL-bedding. In de akkoorden met Nederland is voorzien dat de HSL in heide landen tezelfdertijd dient voltooid te zijn met het oog op de openstelling voor reizigersvervoer met hogesnelheidstreinen op 1 juni 2005. Hou je ticket klaar!

Mvi iIuii/ uiin liet t-,n r mi rt & ,, ti1 111 t um le! Ier besc/i ikki og stellen con plannen en in1ij)nnaIie. Luchtbei'/den : Natio,iaol ('ogra/isch In rij(nu f1 Copvrighi ESRI/ ()ndersieunend Genir/un GIS- Vlaanderen, Vlawnse Landmaatschappij. Grafiek trajecten: De Hoogst raalse Maand.

Noç tol _(}O. /110/ 1 aL â‚Ź /1/il/il( /1111 1)0/luL liii luL stad dichter bij ons te liggen dan ooit.

Ii.

1/lO/

111/111/1/11/1

kil/Jij 1 iku 1

II! 0L JC

33


TGV

Hoe zeker is zeker? Het gemeentebestuur reageert Bezwaren Ondertusseli is het openbaar onderzoek, dat liep van 12 november tot 14 december, afgesloten. Zowel particuliere burgers, als verenigingen en ondernemingen hebben heel wat bezwaren en opmerkingen ingediend. Zij werden door het gemeentebestuur onderzocht en gebundeld in een globaal advies van het schepencollege over de bouwaanvraag. Het college geeft een ongunstig advies. Het voornaamste bezwaar is zeker duit tegen het afsluiten en verwijderen van het op- en afrittencomplex van de brug over de E19 ter hoogte van de transportzone (brug De Mosten), waardoor een aantal fundamentele rechten geschonden worden. De transportzone en zijn gebruikers in het bijzonder worden zwaar benadeeld [.0v. de servicezone in Minderhout, waar de HSL wel onder het niveau van de E19 wordt aangelegd omwille van de zichtbaarheid vanaf de autosnelweg. De bedrijven op de transportzone zijn juist daar gevestigd omwille van de specifieke ligging, de zichtbaarheid en de bereikbaarheid vanaf de El 9. Bovendien vindt het college dat er spraak is van concurrentievervalsing op Europees niveau. De transportzone Hazeldonk (Nederland) krijgt wel behoorlijke aansluiting op de E19. Voor de transportzone Meer is het wegvervoer de enige vervoersinogelijkheid. Water- en spoorwegen zijn ter plaatse onbestaande. Op Europees niveau dient een gemeenschappelijk beleid op het vlak van het vervoer als richtlijn beschouwd te worden en mag de mededinging binnen de interne markt niet vervalst worden. Een gelijkwaardige behandeling van beide transportzones dient daarom vooropgesteld te worden. De gemeente schat dat afschaffing van de op- en afrit aan de brug De Mosten ook een nefaste invloed zal hebben op de gemeentelijke wegen, in het bijzonder op de weg Hoogeind, die automatisch een toegangsweg zal worden naar de transportzone. Deze weg is in 1998 pas volledig vernieuwd. Hij werd aangelegd overeenkomstig de doelstellingen van het "Verkeersplan van de stad Hoogstraten". Daardoor voldoet deze weg zeker niet aan de eisen die gesteld dienen te worden aan een ontsluitingsweg voor zwaar verkeer. Andere gemeentewegen in de buurt zullen eveneens verhoogde verkeersintensiteit te verwerken krijgen; een verkeersintensiteit die specifiek te maken heeft met de transportzone en die in feite via de E19 dient opgevangen te worden. Naast de voorgestelde onsluiting via een parallelweg (Krochtenstraat) pleit de gemeente dan ook voor een directe aansluiting van de transportzone op de E19. Het gemeentebestuur uit in zijn advies ook de wens dat de inschakeling van het goederenverkeer per spoor opnieuw en grondig bestudeerd wordt. Ze zijn er van overtuigd dat een ontsluiting van de transportzone per spoor noodzakelijk is en op economisch vlak een grote rol zal spelen bij de ontwikkeling van de transportzone. 34

Mobiliteit Een ander bezwaar is dat de aanleg van de HSL alleen kadert in een mohiliteitsituatie die gericht is op de noord-zuidverbinding, verbinding die reeds behoorlijk verzorgd wordt door de autosnelweg El9. De oost-westverbinding is in heel het mobiliteitsgebeuren van de regio bijna niet aan bod gekomen. Het toenemend goederenverkeer op de E19 is problematisch gegroeid; de ring rond Antwerpen kan de druk niet meer aan en verandert geregeld in een rij wachtende voertuigen. De nood aan een goede oost-westverbinding in de Noorderkempen wordt alsmaar groter. Volgens de laatste verkeerssimulaties, uitgevoerd door de Administratie Verkeer en Wegen te Antwerpen, situeert zich het knooppunt ten zuiden van Hoogstraten of ten noorden van de gemeente Rijkevorsel. Bijgevolg dient op regionaal vlak de mobiliteit in haar totaliteit in vraag gesteld te worden en dient bestudeerd te worden op welke wijze de verkeersstromen moeten geleid worden van en naar het op- en afrittencomplex Loenhout/Hoogstraten. De voorgelegde plannen geven in het geheel geen indicaties naar de gewenste mobiliteit. Het schepencollege van de stad Hoogstraten wenst daarom dat de mobiliteitsproblematiek van de Noorderkempen wordt gekoppeld aan de aanleg van de HSL. Bijgevolg dienen in de toekomst een aantal ingrijpende infrastructurele werken voorzien te worden die tegemoet komen aan de noden. Deze werken dienen te samen met de aanleg van de HSL uitgevoerd te worden. De verkeersveiligheid baart het gemeentebestuur zorgen, vooral in de omgeving van transportzone en het op- en afrittencomplex van de John Lijsenstraat. Ook de positie van de zwakke weggebruikers krijgt hier onvoldoende aandacht bij de aanleg van de nieuwe verkeersinfrasiructuur, vooral aan de John Lijsenstraat. De verkeersveiligheid van de weggebruiker, ook die van de zwakke weggebruiker, dient geoptimaliseerd te worden, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de economische factoren die het transport in hel algemeen met zich mee brengen.

Milieu Naast deze bezwaren omtrent de vervoersproblematiek, is er uiteraard ook bezorgdheid en zelfs vrees omtrent degelijke compensaties voor hen die bij heel het project verlies dreigen te lijden: bewoners die huis en grond verliezen, landbouwbedrijven die gronden ingenomen zien en bedrijven die door de nieuwe situatie aan functionaliteit inboeten. Het college vraagt hiervoor waarborgen. Die vraagt ze trouwens ook voor de gemeentekas. De woningen en gebouwen verliezen belastingwaarde, de voor de HSL ingenomen gronden hebben geen economische waarde meer en brengen dus ook geen opcentiemcn meer in de gemeentekas. Volgens gegevens van het Gewestplan Turnhout worden volgende gronden door de HSL ingenomen: agrarische gebieden: circa 57 ha natuurgebied: circa 00 ha 17.40 parkgebied: circa 00 ha 35 00 industriegebied: circa 02 ha 30.00 -

Verder nog bezwaren over de te verwachten milieuhinder, vooral over de geluidshinder en de trillingen die worden opgewekt hij elke passage van een trein. Het gemeentebestuur pleit voor voldoende bescherming, maar dan bij voorkeur via aarden wallen, zo min mogelijk via lelijk beton. Het gemeentebestuur heeft het verder nog moeilijk met de te verwachten gevolgen voor de waterhuishouding in het gebied. Die dreigt, vooral door de vele geplande inbuizingen en betonnen grachten, ernstig verstoord te worden. De voorgelegde plannen voorzien in de aanleg van een fietspad tussen de John Lijsenstraat en de Nederlandse grens. Het nut ervan wordt in de bezwaren in vraag gesteld, indien niet gedacht wordt het fietspad door te trekken in de richting van Brecht. Dit fietspad zou dan een verbinding kunnen vormen met de stopplaats van de lCtrein in Brecht, zodat een alternatieve route wordt gecreëerd die interessant is voor zowel het woon-werkverkeer als voor recreatieve en toeristische doeleinden. Tenslotte pleit het college ervoor dat bij de uitvoering van de werken voldoende garanties moeten gegeven te worden voor een goede bereikbaarheid van alle woningen en bedrijven langsheen het traject. Afwachten wat stedenbouw van dit behoorlijk werkstuk overneemt.

Station in Loenhout! Hoogstraten? Ecn van dc seinigc uit \ locisck in het hcle HSL-proiect die hier als positief ervaren worden, is dat de spoorlijn bruikbaar is voor snelle IC-treinen. Dit laat de NMBS toe een nieuwe totnogtoe onbestaande verbinding uit te werken tussen Antwerpen en Breda, eventueel als onderdeel van een lC-dienst Brussel-Arnhem. Door de inplanting van een station in de Noorderkempen krijgt de regio een aansluiting op het spoorwegnet. Het MER heeft langs het traject dan ook een aantal mogelijk inplantingsplaatsen voor een station bestudeerd. Door de deskundigen Ruimtelijke Ordening en Verkeer werden twee mogelijke locaties onderzocht: één aan het op- en afritconiplex nr. 2 in Brecht en een aan het op- en afritcomplex nr. 3 aan de Hoogslraatseweg in Loenhout. Uit een vergelijking van beide locaties blijkt duidelijk een voorkeur van de locatie Brecht, en dit omwille van: - de grote woondichtheid in Brecht en het aansluitende Wuustwezel; - het belangrijke woon-werkverkeer, richting Antwerpen. vanuit Brecht en Wuustwezel; - het bestaande gebruik van het openbaar vervoer; - de goede bereikbaarheid van de locatie Brecht door zijn centrale ligging in een radiaal wegenpatroon en de nabijheid van de kernen van Brecht en Wuustwezel. De provincie is onlangs wel op de proppen gekomen met een advies dat het station beter in de buurt van de afrit HoogstratenfLoenhout zou komen omdat dit 'ruimtelijk gezien de beste keuze zou zijn', maar de meeste partijen voelen daar niet veel voor. De procedures voor de inplanting van het station in Brecht zijn ondertussen trouwens al opgestart. Benieuwd of de provincie daar nog tegen wil ageren.


lIiîlïi

jl

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Gouden jubileum voor K.V.G. Misschien is ze niet in alle kringen gekend, maar toch bestaat ze al 50 jaar in ons dorp en kan ze een rijk palmares voorleggen. De Katholieke Vereniging voor Gehandicapten. 50 jaar, tijd om te feesten en tijd om ze in ons blad eens deftig voor te stellen. Voor het prille begin van de vereniging moeten we terug naar de jaren onmiddellijk na de oorlog. Veel mensen waren tengevolge van die oorlog met lichamelijke verminkingen geconfronteerd. De sociale voorzieningen waren lang nog niet io goed als nu, en nogal wat van die mensen kwamen door hun handicap in de kou te staan. Vanuit dc gemeenschap in de regio, vonden sommige mensen dat men hen niet zomaar aan hun lot kon overlaten en daarom richtten ze in 1947 in de regio Turnhout en omstreken een vereniging op die het voor hen opnam. Die vereniging heette toen, naar de tijdsgeest, de Katholieke Vereniging voor Gebrekkigen en Verminkten. In wat we nu de fusie zouden noemen, was nochtans al een vereniging aan de slag, die met hetzelfde doel in hel leven was geroepen. Jozefa Rommens, verpleegster in de streek hier, verzamelde in onze en de omliggende gemeenten de namen en adressen van de mensen met een handicap. Zij kwam in Meerle op het gemeentehuis terecht bij de secretaris, Adriaan Van Boxel, die daar zowat alles van wist. Dat moet trouwens goed geklikt hebben tussen die twee, want ze zijn later getrouwd. Samen zijn ze heel hun leven bij de K.V.G. betrokken gebleven. Na de oprichting van het verbond in Turnhout, sloot de Hoogstraatse vereniging daarbij aan. Meerle, Meer en Meersel-Dreef werd in 1948 als zelfstandige vereniging officieel opgericht. Adriaan Van Boxel werd voorzitter en zou dat niet minder dan 40 jaar blijven. In die beginjaren waren de activiteiten eerder beperkt. Naast de verdediging van de belangen van de leden, die meestal bestond uit het vervullen van allerhande formaliteiten, was er elk jaar

ecn Kerstfeest, om beurt in elk van de drie dorpen. Dat feestje bestond uit een koffietafel met broodjes en koffiekoeken, dc verloting van een Lourdesreis en tonecltjes, voordrachten of muziek door de leden of kinderen van de leden. Jarenlang is dat zo gebleven. Maar net zoals alles in onze maatschappij, is de K.V.G. mee geëvolueerd Andere activiteiten kwamen erbij, zoals het paasfeest samen met Ziekenzorg. Of de jaarlijkse dagreis. CorJacobs, secretaris sedert de jaren 60, herinnert zich dat een van de eerste reizen naar St.-Ludwina in Schiedam was. St.-Ludwina is de patrones van de vereniging. Ter haar ere is in het Mariapark een kapel gebouwd, die nog steeds door de K.V.G. onderhouden wordt. In de jaren zeventig kwamen ook vorming en voorlichting al ruim aan bod in de werking. Sensihilisatie van de anderen, gezonde mensen in de maatschappij voor de problemen van gehandicapten. Integratie heette dat. De meeste mensen waren zich immers helemaal niet bewust van de specificieke problemen van gehandicapten, daar kwam men meestal maar achter als men er zelf mee geconfronteerd werd. Gehandicapten gingen toen ook anders heten, het werden mindervaliden, later nog andersvaliden. Deze tijd wil men liefst geen onderscheid meer maken tussen mensen, hoe ze er ook uitzien of met welke problemen ze ook geconfronteerd worden. We zijn allemaal lid van dezelfde maatschappij en daar horen rechten bij, aangepast aan de mogelijkheden. Maar aangezien dat nog altijd geen gemeengoed is, blijft een vereniging zoals K.V.G. nodig en blijven ze actief. Een actief bestuur,

KVG-voorzirsier Annie Sprangers heet de leden en genodigden welkom op het jubilieunifeest.

sedert twee jaar onder het voorzitterschap van Annie Sprangers, zorgt voor een goed gevuld activiteitenprogramma. Erkan deze tijd ook wat meer, want de financiële mogelijkheden wer den behoorlijk uitgebreid toen tocnmalig voor zitter Ad Van Aperen Will Tura naar de veiling in Meer haalde. Dat bracht een leuke cent in de kas. De opbrengst van een groot feest bij Transport Huybrechts deed daar nog een flinke duit bij. Een reden te meer om heel het jaar door te werken. Een greep uit hetjaarprogramma maakt dat duidelijk. Een huifkarrcntocht, naar toneel, de prikdag (het bekendmaken van de vereniging door het plakken van affiches), een cursus voor bestuursleden, informatie en vorming, o.a. over de wijzigcnde wetgeving, over gebruik van medicijnen en de kosten van medische verzorging. Daarnaast blijven er de traditionele activiteiten zoals Kerst- en Paasfeesten en de dagreis. Binnenkort gaan ze met z'n allen naar Disney's World on lee. Het Gouden Jubileum werd natuurlijk met de nodige luister gevierd. Vanuit de zaal Ons Thuis in Meerle trokken ze achter de vlag in stoet naar de kerk voor een plechtige H. Mis. Daarna was er een receptie, met uiteraard de nodige toespraken, o.a. van de verbondsvoorzitter en van onze burgemeester. Daarna een echt feestmaal, in de beste traditie van de streek: koude schotel, aspergeroomsoep, een jubileumkorfje, rosbief, gebraad, groenten en kroketten. Na de even traditionele ontspanning en de verloting van de Lourdesreis, volgde nog gebak en koffie. Een goed geprijsde tombola zorgde voor heel wat animatie, zodat niemand die dit feest bijwoonde ontevreden naar huis moest. De K.V.G. Meer, Meerle en Meersel-Dreef is klaar voor de volgende vijftig jaar.

Een Jees'elijke stoel, achter dc %I(/ ccl!! de 50-jarige K. V.G.

(Voor info kan je steeds terecht bij Annie Sprangers - tel. 315.83.64 of Cor Jacobs - tel. 3155.80.88). 35


MEERLE

Shilshoel Badend in het zweet komt de volksdansgroep Shilshoel het podium af. Hun optreden was een lust voor het oog, zeer afwisselend ook omdat het geïnspireerd was op dansen uit verschillende landen. Een uurtje later kwam "1 CAMPAGNOLI" de dansvloer op. Deze Itali aanse folkioregroep, bestaande uit Italianen die in België wonen, bracht een temperamentvol optreden. Met organetta, accordeon en gitaar speelden ze dansen uit heel Italië waarbij ook de stem een belangrijk instrument vormde. Van hun aanstekelijk ritme en het van hun lijf afdruipende enthousiasme kunnen, wij Belgen, nog veet leren. Het zal dan toch aan dat speciaal bloed liggen, dat door hun aders stroomt! Het aanstekelijk ritme had nochtans zijn effect niet gemist hij volksdansliefhehbers op de instuif van Shilshoel. Ze stondentot in de vroege uurtjes op de dansvloer.

!1IIrzz.

35

5hilshnel, iie een geslaagd en cern! gesniiinki opii den iijdens hiiii iolI dniisi,i.s

Hobbytentoonstelling K.W.B. en K.A.V.

4 /1/1/.

Valentijnsontbijt Wie houdt er op zondagmorgen niet van een lekker uitgebreid ontbijt? Na een hele week een snelle kop koffie met veel melk (anders is hij te warm voor de haastige week-ochtend) ot gauw een snee brood in je mond proppen en dan de auto in, is een zondags ontbijt een verademing en misschien zelfs een noodzakelijk moment in huwelijks- en gezinsleven. Alleen, je moet het wel zelf maken, met slaapogen de ochtendkou door naar de bakker, aanschuiven, ge kent dat wel. Wil je eens een keer extra verwend worden? Dan hebben de chiromeisjes-aspiranten van Mcerle voor U een leuk en origineel voorstel, waai nice ze tegelijk hopen om dc noodzakelijke fondsen voor het jaarlijkse kamp bijeen te garen. Op zondag 14 februari, Valentijnsdag, utga1IiL1Ln ze ONTBIJT AAN HUIS -

V ee! ink uit eigen dorp dat zijn irijetidle. i ding kit'wn tentoonstellen. Swnenwerking.s -

verbanden ook, soms met fainiliale inslag. Zoals hier de fam. Meeuwesen-Brosens en Brosens-Van Aert. Sierstukken uit plaaster en cement, combinaties met bloem- en tuinstukken, siersmeedwerk en kaarsen. Het paste allemaal mooi hij mekaar, als een grote familie. Defanulie Brosens was trouwens goed vertegenwoordigd op heel de tentoonstelling, van grootvader tot kleinzoon. Het knutselen zit hen blijkbaar in het bloed.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse woon cultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

ACTIE!!! Op het door t? gewenste uur, brengen ze je ontbijt aan huis. Er is keuze uit twee verschillende zeer complete ontbijten voor één persoon (al mag dat dan al een flinke eter zijn) aan de prijs van 200 Bef. Een limiliepakket, voor vier personen kan ook en daarvoor betaalt u slechts 500 Bef. Het enige wat je zelf moet doen is een potje koffie of thee zetten. Niets belet U dat ontbijt in bed te nuttigen, je hebt er zelfs genoeg aan om er heel de zondag mee in bed te blijven. Stel U voor, een lekker zacht muziekje, een goed boek of een lekker weglezend week- of maandblad (wij prijzen het onze natuurlijk van harte aan) of wie weet wat er op zo'n extra verwende Valentijnszondag nog allemaal mogelijk is. Na zo'n zondag cnje zal moeilijk kunnen zeggen dat je 's maandags niet klaar bent voor weer een hectische week. Lezers uit andere deelgemeenten moeten we wel teleurstellen. Zij kunnen van dit heerlijke aanbod geen gebruik maken. Om buiten Meerle alles rond te brengen is de chiro niet uitgerust. Om praktische redenen kunnen enket inwoners van Meerle van deze actie genieten. Laat deze kans dus niet voorbijgaan. Bestellingen binnenbrengen voor 5 februari 1999 samen met het geld bij: - Annelies Christianen Heerle 74a Meerle 031 315.76.23

woondecoratie

Baarle-Hertog 36

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

- Sandra Goossens Lage Rooy 35 Meerle 03/ 3 15. 85 .2 1 - Bakkerij LEYSEN Kerkstraat 21 Meerle De chiro is blij met uw steun, wij zijn blij met dit leuke initiatief.


MEERLE

Kaarten voor en in "Ons Thuis" Zoals je vorige maand in deze rubriek kon lezen, wordt er nog altijd hard gewerkt om onze veelgebruikte parochiezaal aan te passen aan de noden van deze tijd. Dat kan alleen maar als daarvoor de benodigde fondsen worden bijeengebracht. Uit het kasverslag leren we dat de jaarlijkse kaartavond daar een mooi steentje toe bijdraagt. Daarom staat de vierde editie "Kaartwedstrijd Rikken" voor binnenkort geprogrammeerd, nI. op de vrijdagavonden 19 en 26 februari en 5 maart 1999. Inschrijven kan vanaf 19 uur, om 20 uur worden de kaarten voor de eerste keer gedeeld. De inleg is slechts 100 Fr. per avond en daarvoor kan je elke avond nog ronde- en dagprijzen winnen ook. De twee beste uitslagen tellen voor de eindrangschikking. Wie zich niet bedreven acht in het edele kaartspel is eveneens welkom. Hij of zij kan, onder het genot van een lekker drankje. het spel leren van de ervaren rotten of supporteren voor zijn favoriet. Wel zwijgen achter de kaarten, commentaar mag (of moet zelfs) alleen achteraf.

Bingoavond Heh1e nog steeds niets gewonnen met een "win for live" ticket? Geen paniek, kom gewoon naar de bingoavond van de fanfare enje kansen op een prijs liggen beduidend hoger. We spreken af op zaterdag 13 februari om halfacht. Tot dan!

Van 'VERDI TOT POP' - concert Het harinoniezaaltje van onze parochiezaal is deze dagen een drukbezocht oord voor de muzikanten van de fanfare. "Repeteren, repeteren en nog een repeteren", is zowat de leuze van de dirigent geworden. Het jaarlijks concert is dan ook weer in aantocht. Zowel klassieke als hedendaagse muziek komen aan bod. Alle solopartijen worden door eigen muzikanten gespeeld. Kwestie van eigen talenten tot z'n recht te laten komen. Het programma ziet er alvast zeer gevarieerd uit en heeft voor muziekliefhebbers alvast veel te bieden: Condacum, Words, Hymnus Antverpia, A誰da ,The bass in the ballroom ,Amparito Roca, A morricone portrait, Double Dutch, Blades of toledo,Schindler's list, Song and dance en The stripper. Wie de Mjeelse muzikanten wil beluisteren, moet zeker komen luisteren op ZATERDAG 27 FEBRUARI OM 20.00U. ZONDAG 28 FEBRUARI OM 15.00U. Hartelijk welkom! (En zie dat je zeker het slotnummer niet mist!?)

Advertenties (i 314.4911 /314.55.04

Kantoor van Notaris J. Michoel Openbare verkoping van goed gelegen en onderhouden woning te 2322 Hoogstraten/Minderhout, Desmedtstraat 54 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten, 2e afdeling Minderhout: Een goed gelegen en onderhouden woning te Minderhout, Desmedtstraat 54, groot 14a90ca, omvattende: -op het gelijkvloers: hal, 2 woonplaatsen, keuken, wc, badkamer en kelder. -Op de verdieping: 1 grote slaapkamer en 2 middelgrote slaapkamers en zolder. In de tuin: garage en diverse bergingen. Centrale verwarming op mazout. Voorzien van water, telefoon, elektriciteit (aansluiting op gasnet mogelijk). KL: 19.600 Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. Bezichtiging: 's zaterdags van 14 tot 16 uur. Zitdag: Toewijzing op dinsdag 2 februari 1999 om 17 uur in het parochiecentrum, Koestraat te 2322 Hoogstraten/Minderhout. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

Zingen met een drankje

1-let was geei: oudejaarsweer, eerder vroege herfst. Voor de koude was de warme chocomelk dus niet echt nodig. Maar zo halverwege een koek en wat drinken, dan kun je toch weer een stuk beter zingen. Ook papa's zijn blij met vijf minuten zitten en een drankje, ze hebben nog een lange nacht voor de boeg. KLJ zorgde dat iedereen bij hen terecht kon.

Zelf je fiets herstellen Het is in dit blad al meermaals vastgesteld en het blijkt steeds weer, dc fiets is ter plekke een geliefd vervoermiddel. Het heeft dan ook veel voordelen: gezond, plezant, je ziet iets van de omgeving en je vervuilt diezelfde omgeving niet. Bovendien is onze streek hier ondertussen goed uitgerust voor de fietser. De grote haan heeft een degelijk fietspad en de kleinere wegen zijn niet zo druk bereden. De risico's van je met de fiets te verplaatsen zijn niet danig groot. Wat je met een fiets, net als met elk ander vervoermiddel trouwens, al eens kan meemaken, is dat je 'in panne' valt. Als dat thuis is, geen erg. Ofwel herstel je dat gauw zelf, ofwel breng je je trouwe tweewieler naar de fietsenmaker. Nu is het iedereen niet gegeven die herstellingen zelf uit te voeren, ook de kleine niet. En wat te doen als je ergens onderweg staat? De KWB geeft je de gelegenheid kennis van de fiets te verwerven of hij te spijkeren. In februari organiseren ze daarvoor in onze parochiezaal een cursus 'fietsherstelling'. De cursus beslaat twee avonden; de eerste avond gaat over de juiste aanschaf en het eventueel aanpassen van je fiets en komen al wat kleine herstellingen aan bod. De tweede avond is gewijd aan herstellingen die al wat moeilijker zijn. Ook vragen van de deelnemers kunnen telkens uitgebreid aan bod komen Omdat het geheel aanschouwelijk te maken, zal er tijdens de cursus aan de fiets gesleuteld worden. Het wordt de deelnemers derhalve aangeraden een fiets mee te brengen waar wat aan gesleuteld kan worden. Dat mogen zowel grote als kinderfietsen zijn. De cursus gaat door op de woensdagen 3 en 10 februari 1999, in de parochiezaal van Meerle, aanvang om 19.30 uur. De lesgever is Toon Van Staay uit Wuustwezel De deelname in de onkosten bedraagt slechts 100 bef en daarvoor biedt de KWB je nog een tas je koffie aan ook. Bij deze fietsherstelling-cursus hoort een fietszakboekje, dat te verkrijgen is aan 40 bef. Belangrijk: ook de dames zijn welkom op deze avonden. Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij Jos Van Bavel. Heimeulenstraat 41 - tel 315.92.09. 37


Al het nieuws over Minderhout is welkom bij INGE VERMEIREN, Withof 1, tel. 314.56.49. De kerstbomen zijn tot stof en as gekeerd op zaterdagavond 16januari en betekenen het definitieve einde van een woelige kerst- en nieuwjaarsperiode. De euro deed zijn intrede en iedereen oefent zich krampachtig in het delen door 40 (in feite 40,3399). Ons dorp Minderhout staat daarmee wat dichter bij de andere Europeanen. Gelukkig kan alles nog ongestoord zijn eigen gang gaan. De zangerjes halen voorlopig nog Belgische frankskes op tijdens hun zangstondes aan de deur. Daarbij werden ze begeleid door enkele t'rijw illigers.

Kerst met een Plus(ser)

Tante Suska 95 jaar Francisca Aclams woont samen met Lucia Adams en Jan en Jeanne Adams-Mertens in Hal. Daar trekken ze met vieren nog prima hun plan, al rekenen ze af en toe wel op wat hulp. In het ziekenhuis hebben ze alle vier al gelegen, Francisca als laatste. Ondertussen herstelde ze en loopt ze haar wandelstok alweer gemakkelijk voorbij. En haar bezorgdheid om haar familie is zoals altijd weer groter dan de bezorgdheid om haar zelf. De kaap van 95 jaar werd uiteraard uitbundig gevierd tot in de late uurtjes. Iedereen wenste met heldere en luide stem (tante Suska' s oren laten haar wel eens in de steek) hun tantetje een gelukkige verjaardag, een goede gezondheid en ccii tiiomftocht naar de honderd jaar.

De Plussers garanderen een ,,'ezeliige babbel na Lie kerso'ierin gen. Na de middernachtmis op kerstavond en de hoogmis op Kerstmis stonden de Plussers aan de kerkdeur klaar met eenwarm drankje en sfeervol vuurtje. Voor 50 BEF kregen de kerkgangers een warme wijn of chocomelk in de hand en konden ze gezellig wat nakaarten. Op die Inanier creĂŤren de Plussers nu al enkele jaren een aangename ontmoetingsplaats voor mensen die na de mis wat willen keuvelen over ditjes en datjes. Tegelijkertijd spijst de jongerenbeweging haar kas zonder de voordeuren af te moeten schuimen. Wie zijn die Plussers? Zij stellen zich elk jaar tijdens de laatste vormselactiviteit aan de vormelingen voor. Het aanbod dat zij brengen: op een gelijkaardige manier als de

vormselactiviteiten werken rond het geloof. Op een moderne en ludieke manier pakken zij ver schillende thema's aan. Zij besteden aandacht aan de derde en vierde wereld, maar maken even goed tijd en ruimte voor sport en spel. De Plussers leren via allerlei wegen op een volwassen manier zelf keuzes maken. Meningen en levensstijlen worden vergeleken om zo bewuster door het leven te gaan. Voorlopig zijner vier leeftijdscategorieĂŤn: +13, +14, +15 en +16 met elk hun eigen activiteiten en af en toe een groepsactiviteit over de leeftijdsgrenzen heen. De veertig leden, waarvan zeven leiding, gaan bijvoorbeeld samen op kamp. Ook voor de actie met Kerstmis werden alle Plussers opgetrommeld. Wie meer wil weten, kan terecht bij Luc Vinkx, tel. (03)3 14 1471.

Garage Luc Ryvers

E[ ae herenmode voor jong en oud. f tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

MEERSE WEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tol. 03/315 90 90

Stee spec

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

Ook voor tweedehands bed rijfswagens. Met garantie

AN DER SLUIS MODE :rieNa:su

38

eustraat 5

Francisca Adams, 95 jaar en in de wolken over het verjaardagsfeest dat de familie voor haar organiseerde.

29


MINDERHOUT

Wandeidriedaagse

Feest in 't Mariaveld

Zowel de gelegenheids- als fervente wandelaars komen aan hun trekken hij de wandeldriedaagse van KWB. Iedereen is vrij deel te nemen aan de wandelingen in het aanbod, je bent niet verplicht alle wandelingen af te leggen. Vrijdag 12 februari start KWB met een oriëntatiewandeling en sturen zij de wandelaars met een routebeschrijving op pad. Onderweg moeten de wandelaars een opdracht vervullen. Je kan kiezen voor 6 of 9 km en vertrekken doe je tussen 19 en 20 uur. Breng voor deze donkere winteravond een zaklantaarn mee ! Zaterdagnamiddag kunnen stappers genieten van de natuur tijdens een bewegwijzerdc wandeling van 8 of 14 kin met vertrek tussen 13 en 14 uur. Als afsluiter is er op zondag een wandelzoektocht van 6 km met enkele hoofdhrekende vragen. Vertrek: tussen 13 en 14 uur. Inschrijven en vertrekken gebeurt vrijdag en zaterdag in het Café Parochiecentrum, zondag in de paiocliiezaal. Prijs: 30 BEF, kinderen tot 12 jaar gratis. Gezinnen met kinderen zijn extra welkom. Meer info: Louis van Bavel, tel. (03)314 7194.

BEGRAFENISSEN Twee zusters van het klooster Mariaveld vierden een bijzonder jubileum. Zuster Pancratia (Kul in), geboren op 24 februari 1909 in Amalieruh (toen Oost-Pruisen, nu Polen) is in 1928 geprofest. Zij is reeds 70 jaar kloosterlinge. Zuster Pancratia was 37 jaar werkzaam als missiezuster in India waar zij allerlei sociale werken verrichtte. Sedert 1969 woont zij in België waar ze nu van een we/verdiende rust kan genieten. ZusterAugusta (Kissft'ld), geboren op 24 augustus 1924 in Vreden ( Wesifalen, Duitsland) deed haar intrede in het klooster in 1945 en werd in 1948 geprofest, nu ruim 50 jaar geleden. Zij was de eerste nieuwe kloosterlinge in de orde van 'Koningin der Apostelen' na de Tweede Wereldoorlog. ZusterAugusta werkte in Wenen in dienst van de bisschop en in het hospitaal en later in een verzorgingstehuis in Triëste (Italië). Zij verblijft in België sedert 1983 waar ze in het klooster van Mariaveld nog zeer actief is. Wij feliciteren de beide jubilarissen en hopen dat zij nog lang in goede gezondheid onder ons mogen blijven. (jv).

JORIS

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 03131 4.57.10 031314.56.91

rhrnw,tI.ekken in de lift Dc jongeren van de familie Mertens bundelden enkele jaren geleden hun krachten in een touw-trekkersploeg. Ondertussen breidde de touwtrekkersfamilie stevig uit. Van trekken en sleuren krijgen ze niet genoeg. Na'r aanleiding van de wintercompetitie organiseren De Mertensmannen een indoortouwtrektornooi. De jaarlijkse gebeurtenis vindt ook dit jaar plaats in de manege 'De Blauwbossen' in Minderhout. Het grote succes van vorig jaar hewijt dat de spui t iii de lift rit, en als publiekstrekker steeds meer mensen naar het strijdarena lokt. 'De Mertensmannen' vinden het een grote eer om hun programma aan te kondigen. aanvang en onthaal van de ploegen weging van de achttallen aanvang van de wedstrijden, dit zijn achttallen getraind uitkomende in de —640 kg, en het 'catchgewicht' + 640 kg, met aansluitend de zestallen. 14:00 begin van de wedstrijden recreanten evenals de wedstrijden jeugd (tot 18 jaar) en kinderen (-12 jaar) 17:00 prijsuitreiking Doorlopend zijn er alternatieve disciplines zoals 'spijkerbroekhangen' en 'steenstapelen, waarmee je grote prijzen kan verdienen. Voor een .puitiL vi. cii uiiispaniieiide iiaiiiiddagzijnjij cii je fainl1le,eugdbeweging, enz... zondag 28 februari in de Blauwbossen op het juiste adres. Inschrijven kan op de dag zelf ofop voorhand bij Raf Mertens, tel. (03)31443 56. 12.30 13:00 13:30

Toti wtrekkers vereniging 'De Mertensniannen', waar kracht en teaniwork centraal staan. 39


MINDERHOUT

Veilig zingen De kleinsten onder ons hebben doorgaans geen al te volle beurs en zien in 31 december de ideale gelegenheid om hun spaarvarken vol te krijgen. Weer en wind trotseren zij om hun beste wensen al zingend van deur tot deur te brengen. De veiligheid van onze roekeloze kinderen is gelukkig gegarandeerd met de oversteekbegeleiders. Van 9 tot 12 hielden ongeveer 30 vrijwilligers het verkeer op een veilige afstand van de overstekende zangers. Dankzij aangepaste kledij en een kerstmuts vielen zij voldoende op. De groene kerstmutsen, normaal een extraatje voor de klant als proinotiestuni hij het nieuwe bier Rolling Rock, werden geschonken door café Papillon. De uithater van dit café trakteerde de oversteekbegeleiders tevens achteraf op een lekkere maaltijd. Dit initiatief dat nu voor het tweedejaar heel wat vrijwilligers op de been kon brengen, verdient zeker herhaling.

Kinderen gaan al zin geiid én onder oversreekhegeleiding het nieuwe jaar in.

Swingende Blues en Spirtuals in de Minderhoutse Sint-Clemenskerk Norbert Detaeye en The Cotton City Jazz Band Kunstkring Minarte Minderhout bestaat 5 jaar en voor hun lustrumconcert presenteren zij in de Sint-Clemenskerk een uniek programma: 'The Cotton' naast en met Norbert Detaeye. De Cotton City Jazz Band, met als klarinettistsaxofonist Eddy Sabbe uit Hoogstraten, behoeft nauwelijks een introductie. In de Marckriver Jazzclub van Hoogstraten zorgen zij telkens weer voor een vol huis en een fantastische sfeer. Het orkest bestaat al meer dan 25 jaar en is ook in het buitenland bekend om zijn authentieke New-Orleansmuziek. Uit de elf Ip' s en cd' s die zij maakten, mag blijken dat zij in de loop der jaren een zeer eigen muzikale stijl ontwikkeld hebben. In de voorbije zomer namen zij nog deel aan het Internationale Concours in Megeve in Frankrijk en ze bereikten er ook de finale. Norhert Detaeye is als pianist en zanger bekend in binnen- en buitenland. Hij trad o.a. op in de

Verenigde Staten, in het Concertgebouw in Amsterdam, het Koninklijk Circus in Brussel en in de Antwerpse Elisabethzaal. Hij brengt op een bijzonder persoonlijke wijze zijn jazz, gospels, spirtuals, blues en muziek van o.a Kurt Weil en Brei, maar hij voelt zich, als componist en pianist, wellicht het meest verwant met Randy Newman. Zijn laatste CD, 'Jesus on the Main Line' bevat religieuze inuziek en werd in Amerika opgenomen. Norbert Detaeye is ook een geëngageerd kunstenaar. Zijn sociale bewogenheid bleek o.a. toen hij in de eerste dagen na de revolutie in Roeinenie werd uitgenodigd om concerten te verzorgen in Brasov. Hij werd er zo aangegrepen door de culturele achterstand bij jongeren dat hij het initiatief nam om een muziekmediatheck op te richten aan de Transilvania universiteit. Zijn muzikaal en sociaal engagement brachten hein ook op het concertpodium van Passendale, waar

hij samen met o.a. Willem Verinandere de CD 'We're here because we're here, vredesconcert Passendale' opnam. In Minderhout brengt hij, samen met de Cotton City Jazz Band, een eenmalige programma (het wordt trouwens opgenomen en verschijnt binnenkort op CD) met vooral Spirituals, Blues en Standards, en dat in het unieke kader van de gerestaureerde Sint-Cleinenskerk: een 'must' voor de kenners, een uniek concert dat echte muziekliefhebbers niet zullen willen missen.

Sint-Clemenskerk Minderhout - Hoogstraten, vrijdag 29 januari 1999, 20 uur. Er zijn maximaal 250 plaatsen. Kaarten kosten in voorverkoop 300 BEF. Reservatie: Toeristische Dienst van Hoogstraten en telefonisch op het nummer: 03.31448 99.

Hofmans Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken

ijwl F

Tel. 314.35.84

111

&

Loenhoutseweg 4 lloogstraten 118

40


GOUD IN MINDERHOUT Naan Noyens en Frans Michielsen 'Voor dood opgeraapt!' Daags na de grote eindejaarsesbattementen met alom knallend vuurwerk, avondzotten en nieuwjaarszangertjes, werd in Hal alles in gereedheid gebracht om de gouden jubilarissen ADRIANA (Naan) en FRANS op een waardige maar enthousiaste manier eraan te herinneren, dat het inderdaad 50 jaar geleden was dat zij officieel voor kerk en staat man en vrouw mochten genoemd worden. Op 2 januari 1999 was het dan zover! Het wispelturige weer liet zich niet langs haar zonnigste zijde bewonderen, integendeel! Frank De Boosere kreeg ontegensprekelijk gelijk! Op het ogenblik dat de praalstoet haar intrede deed, dreigden donkere regenwolken en windstoten, de weergoden voelden zich werkelijk op de tenen getrapt. Fanfare 'De Marckezonen' hield de moed erin, probeerde regen en wind naar andere oorden te versassen... en het lukte warenipel! Het gebuurte had er werk van gemaakt en de leute zat er flink in: de was werd gestookt, melkkitten op- en afgeladen, koeien naar de wei geleid...! Kortom een bonte bende die 50 jaar leven in een zo goed mogelijke plooi trachtten te leggen. FRANS slaakte zijn allereerste zuchtje op 18 september 1922 aan de Hoge Rooy te Meerle als tweede uit een gezin van zeven. Vaderkwam aan de kost als landbouwer en na de lagere school wist Frans wel hoe hij aan de kost zou komen: thuis op de boerderij. Later werkte hij als boerenknecht hij Janeke Vermeiren op Mariaveld en bij Krols, handelaar in veevoeders, te Hoogstraten. Na zijn lagere schooljaren volgde hij nog enkele avonden per week Iandbouwschool te Meerle o.l.v. meester Miel Jespers. Deze bekwaamde de jonge boerenzonen en wijdde hen nog verder in in de stiel.

NAAN is iets jonger, 3 maart 1926, en is afkomstig van Chaam. 'Mooi Chaam' wel te verstaan, want zo werd het toen in de volksmond genoemd. Al vroeg verhuisde de familie naar Minderhout, waar zij hoerden op 'De Cromvore'. Ook zij doorliep de lagere school en het kakelnestje, de jongste van de vijf, bleef daarna thuis op de boerderij. Hoe zij hun jeugd doorgebracht hebben? Zoals hij velen in die tijd speelde de natuur een grote rol in het leven van de jonge mensen. 'Echte kwajongensstreken hebben we eigenlijk weinig uitgehaald.' vervolgt Frans, 'wel vingen we nu en dan vogeltjes bij het naar school gaan, we maakten dan een kooike in het bos, staken ze erin, en als we 's avonds terugkeerden, gaven we ze te eten van de overschot van onze 'schoofzak'! Toen we naar de avondschool gingen probeerden we ons zakgeld wat op te vijzelen door nu en dan wat konijnfles te vangen. We brachten die dan naar de poclier en kregen er enkele frankskes voor. We werden ook weleens betrapt door de boswachter en daar waren we dan niet zo gelukkig mee. Je weet ook wel, een konijntje strikken was in die tijd een serieus vergrijp. Thuis vertelden we daar nooit iets over.' Aan sport heeft Frans nooit gedaan, smokkelen tijdens de oorlog paste ook niet in zijn kraam. Wel was hij lid, ook Naan, van de BJB (de huidige KLJ). Van kermishouden was er bij hen om zo te zeggen geen sprake. Frans gaf er niet veel om en Naan was een meisje. Zeker geen kermis voor meisjes! Maar hoe leerden ze mekaar dan uiteindelijk kennen, waar is die vonk ergens overgesprongen, hoor ik de lezer al vragen. Zeer eenvoudig. Tijdens de mis bij de nonnen op Mariaveld zagen we mekaar regelmatig en dat was al heel wat. Uiteindelijk belandde Frans dan toch binnen op 'De Cromvore'. We zijn nu wel degelijk in oorlogstijd en daar wil Frans nog wel een kleine anekdote overkwijt. Soldaat worden was niet aan hem besteed geweest, wel werd hij gemobiliseerd, maar na een paar dagen was hij al terug thuis. 'Zoals ik al gezegd heb woonde ik als boerenknecht in bij Jaan Vermeiren. Op zekere keer vielen de Duitsers er 's nachts binnen. Ze kwamen hij mijn bed maar ik had een bewijs dat ik hoerenknecht was. Ze zochten iemand en ze hadden lont geroken, namelijk Marcel Roefen. Deze 'vree' met Trees, een van zijn dochters. Marcel was voortvluchtig en ondergedoken op de boerderij, hij sliep boven.

Iedereen had het lawaai van de Duitsers gehoord en wakker natuurlijk. Marcel sprong uit bed en... onder 't bed met de moed der wanhoop. Enkele meisjes kropen in Marcels bed en die minuten moeten voor hem wel uren geduurd hebben, die Duitse voeten zo vlak voor zijn neus. Ze hebben hem echter niet kunnen pakken, later heeft hij altijd op de 'schelft' in 't hooi geslapen.' Op 28 december 1948 voerde buurman Hein Hendrickx, al jaren woonachtig in Canada en een van de weinigen die toen al een auto bezat, hen naar de kerk. 'We hadden geluk dat het ding toen marcheerde, want dikwijls genoeg moest er eerst een paard voor gespannen worden om het ding in gang te krijgen!' Het jonge paar trok daarna in op 'De Cromvore' om te gaan boeren. Frans had ook een melktoer, zelfs lange tijd twee. Ook iets dat uitgestorven is natuurlijk. Toen molken de boeren zeer vroeg in de ochtend en iemand voerde de melk naar de melkerij tegen een vaste vergoeding. Eerst moest men de eigen koeien melken, met dc hand want een melkmachine hebben ze nooit gehad, en dan begon de eerste toer kort na 6 uur. Daarna de tweede toer in Jal en dat nam samen een hele voormiddag in beslag. Een hele karwei dagelijks met die zware kitten sleuren op en af de wagen. 's Zondags moest hij altijd heel vroeg op pad want dan was er de verplichte mis natuurlijk. Eerst naar de vijfurenmis op Meersel-Dreef en dan de baan op. Er moest wel degelijk hard gewerkt worden om brood op de plank te krijgen. In 1966 trokken ze naar een nieuwbouw even verderop waar ze nu nog wonen. Naan en Frans 'boerden' goed. Zes kinderen werden geboren, 4 jongens en 2 meisjes. Twee jongens zijn overleden, maarje voelt duidelijk hun leven in huis. Tijd voor hobbies hebben ze nooit veel gehad, wel hij het aanbreken van de pensioenleeftijd. Naan houdt van fietsen, Frans ook maar dan op zijn eentje en dan is hij gewoonlijk op weg naar een van zi .jn kinderen om daar wat klusjes op te knappen, te werken in de tuin... Enkele jaren geleden werd Naan het slachtoffer van een vreselijk verkeersongeval. 'Echt voor dood opgeraapt! Hoe dat ze mij nog deftig in mekaar gekregen hebben is ongelooflijk. Wel heb ik nog enkele overblijvende letsels en die beletten me wel bepaalde huishoudelijke dingen te doen, maar fietsen, niet te ver, gaat toch weer.' Haar hand was volledig verbrijzeld, de arm lag helemaal open, een bekkenbreuk, blaas gescheurd, open enkelbreuk, teen gebroken en dan nog kneuzingen over heel het lichaam. Gevolg: drie maanden ziekenhuis, maandenlange thuisrevalidatie maar Naan... is er nog en hopelijk nog voor lang! Naan en Frans, gefeliciteerd en geniet met volle teugen van de gezonde Halse lucht! 41


M99T

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, te!. 3 15.90.40. internet: marcel.adriaensen@ibm.net

We begonnen dit jaar met een paar flessen sterke drank als kado van de Hoogstraatse Maand en een woordenboek je van de Nederlandse taal. Een goed kado om nog eens in de pen te kruipen en de woordjes voortaan juist le schrijven. Als u dit leest heeft de kwis der kwissen reeds zijn afloop gehad. Helaas te laat om nog in deze rubriek het resultaat te laten publiceren, maar volgende keer zeker meer hierover. De rundveehouders, het stadsbestuur en de natuurvereniging de Wielewaal maken zich op voor het Hoogstraatse weidevogelproject. Een lovenswaardig initiatief en hopelijk leidt dit tot successvolle bescherming van de weidevogelnesten in het voorjaar. De volgende weidevogelavond is op 18 februari in het stadhuis en is bedoeld voor iedereen. Als het nat is en donker is het gevaarlijk fietsen zonder licht. Het is net dan dat defietsdynanio vaak begint te slippen en het fietslicht het laat afweten. Na jarenlang preventieve akties gaat de politie nu over op verbaliseren met flinke boetes tot gevolg. Misschien hebben we toch nog een tip aan de oversten om mee te helpen aan het "gezien worden" Laat in de winterperiode de lichten 's morgens wat langer branden tot het helemaal licht geworden is. Het is net dan dat de fietsers het moeilijkst te zien zijn. Er komt weer flink wat toneel, zelfs weer een Bonte Avond van de Mussenakker. Wat zijn die weer van plan ? Er zit maar een manier op om het te weten te komen.... Gaan kijken!

Open vergadering van de dorpsraad Ondanks de zware sneeuwval zakten zo'n 40 tal Merenaren af naar de refter van de lagere school in de Terbeeksestraat voor de jaarlijkse algemene vergadering van de dorpsraad. 1-let schepencollege was, minder talrijk dan anders, vertegenwoordigd door burgemeester Van Aperen en Schepen Peerlinck. De dorpsraad beschikte over een ruime prioriteitenlijst die Meer aaribelangt en het zou dus een gevulde avond worden. Eindkonklusie van deze avond mag wel zijn dat er de afgelopen tijd op gebied van verkeer heel wat gerealiseerd is. Dat heeft echter ook heel wat geld gekost. Ook in de toekomst mag er met de Meerleseweg, mogelijk de fietspaden langs de Meerseweg, en de aanleg van de HST nog heel wat verwacht worden. De Mosten, de John Lijsenstraat, het kerkpleintje en de restauratie van de kerk zullen zeker dit jaar hun voltooiing krijgen. De Terbeeksestraat kan hoogstens nog een beetje opgelapt worden en van de Driehoeksstraat komt er voorlopig alleen maar een rooilijnplan. We zullen zeker nog in de toekomst in moer detail op deze punten terugkomen. Interessant waren ook enkele vragen uit het publiek: Wilde katten en te veel hondepoep in Donkakker. En hoe het vandalisme in het dorp (denk maar aan afgelopen kermis) aanpakken? De nieuwe uitbater van het Hoekske maakt het wel erg bont. Waarom moeten de rekreatievoetbalpioegen plotseling 1200 frank voor het voetbalveld betalen in plaats van de gebruikelijke 800. Kan er niet een minder bouwvallige bestemming gevonden worden voor de mensen van de Musscnakker en hoeveel banen gaat de uitbreiding van de transportzone opleveren ? 42

Tot slot nog een blik in de toekomst met de vraag, wat wordt er gedaan om de ingang van het jaar 2000 te vieren. Tot slot schetste Schepen Peerlinckx nog de woonbehoefte voor de middellange toekomst. In Meer zullen er niet veel woningen meer mogen bijkomen. Iets waar men wat aan probeert te doen. Er volgt nog discussie over te hoge prijzen en nog wat varia. Ondertussen is het al bijna half twaalf en het is tijd om weer terug de sneeuw te trotseren. Al bij al een interessante avond. Diegenen die er niet waren kunnen we misschien nog volgende tip meegeven: ben je toch benieuwd wat er precies gezegd is, neem dan eens kontakt op met iemand van de dorpsraad.

nTR.-.-T LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Brassband: De Vlooienmarkt is op komst Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Brassband ook dit jaar weer een antiek- en vlooienmarkt. Deze zal doorgaan in zaal Voor Kunst en Volk op zaterdag 20 en zondag 21 maart. Voor het ophalen van de materialen kan contact opgenomen worden met Frans van Bladel (3 15.77.76) of met een van de bestuursleden van de Brassband. Graag komen zij alles ophalen.

Meerse toneelkring heeft kuren Na het daverende Iachsucces met de Man die nikske kan' in november, blijft toneelkring 't Heidebloempje niet bij de pakken zitten. Voor de tweede keer in dit seizoen willen de Heidebloempjes de liefhebbers van de gulle lach verleiden met amateurtoneel van de bovenste plank. Daarom komen ze op zaterdag 20, vrijdag 26 en zaterdag 27 februari 1999 voor het voetlicht met drie opvoeringen van "Kuren van Verschueren" in de Zaal Voor Kunst en Volk om 19.00 uur. In deze volkse klucht in twee delen van Eddy van Ginckel maken we kennis met de vrouwenperikelen van de familie Verschueren. Is de meid een prostituee of is de prostituee een meid ? U begrijpt het al, de onontbeerlijke ingredienten die leiden tot tal van vergissingen, verwisselingen en misverstanden, zorgen ervoor dat u zich geen seconde zal vervelen. Wie zich vorige keer kostelijk amuseerde, komt opnieuw aan z'n trekken. Zeker als je weet dat "Kuren van Verschueren" in tal van andere dorpen uitgroeide tot het kassucces van het jaar. De rollen worden dit keer vertolkt door J05 Cools, Luk Van Bladel, Marcel Roos, Mieke Moyvis, Monique Leemans, Sylvie Van Wassenhove, An Herrijgers en Ingrid Goris. Voor deze laatste betekent dit optreden meteen het debuut op het podium. De regie en de algemene leiding is in de vertrouwde handen van Marcel Roos en hij wordt technisch bijgestaan door Chris Franken (ook nieuw), Jos Godrie, Pierre Huybrechts, Jan Roos, Els Van Geste!, Karel Martens en Mie Van Opstal. Al deze mensen zijn vastberaden om u een aangename toneelavond te bezorgen, die bovendien muzikaal zal ondersteund worden door Brassband Ste.-Rosalia. Kaarten voor deze toneelavonden kosten 150 fr en zijn vooraf te koop bij May Cools-Jochems, Meerdorp 17(031315.88.27). Wie zeker wil zijn van een goede plaats, maakt best gebruik van deze voorverkoop, die begint op vrijdag 12 februari 1999. Wie in november t Heidebloempje aan het werk zag, weet hoe goed hij of zij zich amuseerde. Alle anderen krijgen nu een nieuwe kans. Mis ze zeker niet, want anders moet u wachten tot de volgende winter. De toneelkring hoopt in ieder geval u te mogen verwelkomen. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43, 2321 Meer (03/315.86.80).


MEER

100 Jaar Anhyp in Meer... Op 26 februari 1 899 riep de dorpsomroeper van Meer (toen officieel nog 'Meir'):

"Wij delen n mee dat dhr. Jef Snijders aangeduid wordt als ogent uw! de Antwerpsche Hvpotheekkas te Meir. Vanaf lieden kan n zich tot hein wenden oni te sparen ". En dat gebeurde. Nog diezelfde dag opende Jef het eerste Anhyp spaarboekje van Meer.

De van Ba'eltjes prijzen zich gelukkig met het honderdjarige bestaan van hun ANT-JYP in Meer.

Zakenkantoor VAN BAVELROMMENS Meerdorp2l -2321 Meer-O3/3l57254

100 jaar in Meer 100 jaarAnhyp in Meer

100 prijzen te winnen!

bvba

Na de tweede generatie van de familie Snijders, werd het agentschap op 3 maart 1966 overgedragen aan Louis en Astrid Van Bavel Rommens. In die tijd deed de woonkamer, met opgroeiende kinderen, tevens dienst als wachtkamer voor de klanten. Wat eerst een bijheroep was voor Louis, werd in 1971 een voltijdse job. Al snel werd het kleine hureautje in huis te klein, zodat zij op 3 oktober 1975 het nieuwe kantoor in de Romniensstraat openden. Ook Astrid gaf haar job als kleuterjuffrouw op om fulltime het kantoor mee uit te bouwen. De eerste computers (1982) betekenden tevens een ommekeer binnen het kantoor. Door het stijgende aantal klanten, groeide ook de behoefte aan een bijkomende kracht. In 1985 werd Suzanne. de schoondochter, aangeworven. Jef, cle jongste zoon van Astrid en Louis. vervoegde in 1994 de zaak. nadat hij zijn graduaatdiploma verzekeringen behaalde. Omdat er steeds meer medewerkers kwamen, keek de ploeg uit naar een nieuwe locatie. In november 1995 openden zij het huidige kantoor in Meerdorp. Tegelijkertijd werd een kofferzaal gebouwd, met gelegenheid tot kluizenverhuur.

Verder o.a. 8 helikoptervluchten (2 pers.),

TV, Hifi, Video, Huishoudtoestellen, CD's, wijn, handdoeken,... eijkomende wedstrijdformulieren te bekomen per storting von 10.000 fr . Hoe meer formulieren u invult, hoe meer kano! (Volled,g reglement te verkrijgen op ons kantoor)

In 1996 vervoegde Christiane het medewerkerkorps. Door de aanstelling van Jef als tweede zaakvoerder, kon Louis het een beetje rustiger aan gaan doen. De opvolging is ondertussen dus verzekerd. Op naar de volgende 100 jaar!

43


MEER

Kerstconcert

Sneeuwmannen en snceuwvrouwcn in de t)onkstraat

Het kamerkoor Via/to in volle actie op het Meerse doksaal. Op zondagavond 27 december liep de parochiekerk meer dan behoorlijk vol om te luisteren naar het kerstconcert van het kamerkoor Vialta onder leiding van Luc Dockx. Vialta is een versterkt familiekoor van Hoogstraatse bodem zoals de naamgeving laat verstaan: (Via latijn voor straat en alta wat hoog betekent). Enkele jaren geleden kozen zij er resoluut voor om tot een heus kamerkoor uit te groeien en werd Luc Dockx als dirigent aangezocht. Na gelegenheidsoptredens bij familiale gelegenheden en in het rustoord werd tijdens de zomermaanden deelgenomen aan Festimalle

een koorfestival in de domein De Renesse te Malle. Met "Kerstnachtvrede" maakten zij een geslaagd debuut voor het Hoogstraatse publiek. Met een meertalig programma, zowel in het Engels, Duits en Nederlands, brachten zij de mooiste kerstliederen ten gehore. Voor zover deze er nog niet was door de stemmige liederen, zorgde de gl端hwein tijdens de pauze voor de innerlijke warmte. De koorleden gaven het beste van hun stem, Annemie Ooms bediende de toetsen van het orgel terwijl de dirigent alles onder controle hield. Samen maakte dit alles een gesmaakt optreden waarvan de talrijke luisteraars genoten.

Het hoeft niet lang te sneeuwen of in de Donkstraat zijn ze er als de kippen bij om reuze sneeuwpoppen te maken. Alles gebeurde 's nachts want ze stonden er nauwelijks of het begon al te dooien.

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten T&efoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - CordijlKn en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding

Glunde rende gezichten en kanjers van trofeeii. Deze kampioenen zijn alvast dik tevreden. M AJ

- Siertafelkieden, lopers, enz.


MEER

De Valenciaschutters, rekreatie-voetbaiploeg van het jaar

Nieuwjaarke zoete

kOJLIT 111e1 ('(II IIl(l/l/ld/( /'(/l/L11I/. iiii hier za ze inn. Lie /ie/e /oell)aller.s /W! Valencia. Deze vroege vogels op zondag kunnen nog enkele voetballers gebruiken. Hebt ge goesting, ge zijt welkom. Kom langs of bel Roger Embrechts op 3150298).

EEN KLEDINGDEPOT BU EEN VELDKAPEL,... SMAKELOOS! De geburen van de hoek Donckstraat, Het Lak, Terbeekse-straat plaatsten in 1998 een Mariakapel terug waar ze sinds mensenheugenis had gestaan. Aan de groendienst van de stad vroegen ze wat bomen en planten te zetten nabij de veldkapel. Dat werd hen beloofd.

Deze wandelende sneeuwmannen liepen rond op "nieuwjaarke zoeten ". Het waren best nuttige jongens want naast de kinderen aan het lachen te brengen, hielpen ze ook nog bij de Straat over te steken. Geen enkel automobilist die het waagde van door te rijden..

Een veidkapel een kledingsdepot, als een tang op een varken

Groot was hun verwondering toen ze op een kille januarimorgen in plaats van wat groen, een rood kledingdepot nabij de kapel zagen staan. Is dat nu echt de elegantste oplossing voor zo'n "klerending"? De buren zochten natuurlijk naar een betere oplossing. In eerste instantie dachten ze aan de omgeving van de Mussenakker. Die mannen gaan immers graag uit de kleren en dan is zo'n depot in de nabijheid natuurlijk meegenomen. Een beter alternatief lijkt uiteraard de onmiddellijke omgeving van de glascontainers aan Het Lak. Daar staat zo'n ding discreet en functioneel bij een parkeerplaats. Er zijn zeker nog andere mogelijkheden. Intussen kijkt Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen devoot neer op het gedrocht aan haar voelen. De geburen hopen dat dit niet te lang meer zal duren. Ze zien liever wat groen nabij 'hun' kapel. Als er op het einde van dit jaar een prijs wordt toegekend aan het wansmakelijkste project van 1999, dan hebben we alvast drie kandidaturen: 1 de kerstverlichting in de stad Hoogstraten; 2 het oranje containerpark in de Mosten: 3 het kledingdepot nabij de veldkapel. Die lijst mag nog aangevuld worden.... De buren

De gehuren vinden de plaatsing van deze kledingscontainer bij hun veldkapelletje aan de aanvang van de Terbeeksestraat niet echt gepast. Daarnaast is het ook erg onpraktisch. Hebben ze eigenlijk niet een beetje gelijk..... 2

45


MEER

Zancifluiters zorgen voor prachtshow In het weekend van 20 december werd het dorpscentrum van Meer weer overweiwd door het gefluit van kanaries en het gekweel van menig ander exotisch exemplaar. Vele passanten werden door hun aanlokkelijk gezang in Zaal Victoria binnengelokt. Hier vond de jaarlijkse vogeltentoonstelling van de 30-jarige vogelvereniging "de Zandfluiter" plaats. Een 500-tal vogels deden er een gooi naar een van dc kampioentitels in de reeksen. De jury vond dat de rode kroonvink van Marcel Kleeren uit Rijkevorsel de mooiste vogel van de show was. De Zandfluiters zelf lieten zich evenmin onbetuigd. Luc Cools haalde 5 titels binnen met o.a. de grasparkieten kweek '98, de overjarige en de vrije klasse. Swa Janssens kaapte in zijn discipline, de zebravinken, 3 van de 4 titels weg bij o.a. de getekende zebravinken kweek '98, de overjarige zebravinken en de Vrije klasse. Martien Van de Hoofden wist met zijn rosei collie kweek '98 en met een overjarige agapornide dan weer de keurmeesters te bekoren. Michel Joris op zijn beurt behaalde de tittel in de reeks exoten vrije klasse met een aurora astrilde.

Naast de kampioenstitels weiden nog 49 ereprijzen in Meer gehouden: Martien Van dc Hoofden 11, Luc Cools, 10, Marc Goris 9, Louis Bouwdewijns 8, Swa Janssens 7 en Michel Joris en Ene Roelen elk 2 stuks. Het klassement werd aangevoerd door Marcel Kleeren uit Rijkevorsel met 461 punten. Voor Luc Cools met 460 punten en Hubert de Meulder uit St. Jozef Rijkevorsel met 459 punten. Net als vorig jaar werden de Meerse Bloemenvrienden bereid gevonden de zaal verder te verfraaien met kerststukjes en kerstdecoraties. Zij wisten alzo de sfeer van Kerstmis al op te roepen. Feit is dat bloemen en vogels een geslaagde kombinatie mag genoemd worden, die beslist voor herhaling vatbaar is. Enkele Zandfiuiters namen ook dit jaar weer deel aan de nationale kampioenschappen. Luc Cools behaalde er 9 medailles (4x Goud, 3x zilver. 2x brons) met daarbij een plaats in de sectie Grasparkieten. Martien van der Hoofden keerde met 6 medailles weer (3G, 1Z, 2B). Swa Janssens tenslotte behaalde 3 medailles (IZ. 2B). Proficiat aan alle zandfluiters voor deze mooie resultaten en voor hun prachtige vogelshow.

Gouden Mus uitgereikt

E.PZ.E.L. is de Bonte Avond van de Mussenakker 1-let hee 1 cve n eed u urd. maar na cm g urwerk is het nu duidelijk dat de "STEM E.Z.E.L"-affiches die eind december overal verschenen, een voorloper waren van de tiende Bonte Avond van v.z.w. de Mussenakker. Inderdaad, onder de titel E.Z.E.L. komt v.z.w. de Mussenakker op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 februari 1999 naar buiten met een spiksplinternieuwe Bonte Avond. Dat zal gebeuren in zaal Ste.-Cecilia in de Gelmelstraat om 19.30 stipt. Voor mensen met een klein geheugen: de Bonte Avonden waren eindjaren zeventig, beginjaren tachtig zowat het uithangbord van de Mussenakker. Met zelfgeschreven sketches, toneel- en muziekstukken lokte de Mussenakker telkens de massa naar de Meerse parochiezaal en later naar zaal Ste.-Cecilia. Die avonden bleken elke keer een heel aparte belevenis, dat is het minste wat we kunnen zeggen. Men nam geen blad voor de mond en heel wat lokale toestanden en personen passeerden de revue. De laatste keer dat dat gebeurde, was in februari '86. Toen werd het stil rond de Bonte Avond en nam Akkerpop de fakkel over... Niemand had oOit gedacht aan een terugkeer. Maar nu, in februari 1999, 13 jaar later, is hij er weer: de Bonte Avond van de Mussenakker, Voor de tiende keer, een jubileumuitgave dus, maar geen nostalgische terugblik. In het kader van het 25-jarige bestaan werden drie oud-leden bereid gevotideti oiii in samenwerking niet de huidige leden een nieuw, avondvullend programma in mekaar te bokscn. Zc begonnen aarzelend, maar naarmate het werk vorderde, naiii het enthousiasme toe. Heel '98 zijn ze ermee bezig geweest en nu is het werk af. Dc opvoeringen zijn een feit. We willen vooraf niet te se.cl cieade.iï, hct inie.t alle.iiïaal e.LlÏ v.fid,sing blijven, maarwe mogen zeker stellen dat de schrijvers zich overtroffen hebben. Het wordt ecn spektakel zonder weerga, een onstuitbarc mix van sketches en (live) muziek, waardoorheen toch een rode draad loopt als bindmiddel. Naar goede gewoonte stonden zowel lokale als nationale toestanden en personen model om eens goed loos te gaan. De betekenis van de titel E.Z.E.L. blijft een goed bewaard geheim, maar het lijkt onvermijdelijk dat er een politiek reukje aan zit...

Gvivlcn Schoen oj Gein/en Mus, het is een wereld van verschil. Kurt Vermeiren mag zich voor 1998 de sportiefste voethallende Mus van 1998 noemen. Na de optelsom van de punten die door collega voetballers en Mussensupporters wekelijks geven na de match scoorde hij veruit het hoogst. Het mag dan wel maar rekreatie- of kaffee- voetbal heten maar zo een trofee op schouw of in het studentenkot is een kado om trots op te zij'.

garage .PJ VAN RIEL

___

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 46

Of het allemaal de moeite loont, kan u best zelf controleren in het weekend van 5, 6, en 7 februari. Het aantal plaatsen is beperkt, dus een gouden tip is om vooraf kaarten te kopen. Ze kosten 200 fr. per stuk en zijn te koop bij: • VZW de Mussenakker, Donckstraat 10 Meer • Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43, Meer (315.86.80) • Ney Michiels, Hemelstraat 5, Minderhout (3 14.65.03) • Mark Koyen,Katelijnestraat 19,Hoogstraten (314.36.90) Telefonisch reserveren kan ook en uiteraard kunnen deze mensen u nog meer informatie geven. Laat u verrassen, mensen, kom kijken en luisteren. Een tweede kans komt er immers niet.


MEER

GOUD IN MEER

I'KAREL AERTS EN ANNA JANSSEN Dat heet dan gelukkig zijn: 50 jaar getrouwd, in een goede gezondheid, met kinderen en kleinkinderen om je heen en kunnen terugblikken op een rijk gevuld leven. Anna en Karel vierden het tesamen met buren, vrienden en familie. Beiden zijn zij geboren en getogen op Meerse bodem, zowat een boogscheut van elkaar op Beek. Anna op 22.12.1923 als oudste in een gezin waar later nog 5 kinderen kwamen en Karel op 15.09.1921 midden in een lot van 7 kinderen. Zoals dat toen gangbaar was werd school gelopen tot de leeftijd van 1 4jaarom daarna thuis op de boerderij te helpen. Karel ging hier en daar weleens enkele dagen werken maar keerde toch steeds terug naar de boerderij thuis. Wel liep hij nog een 4-tal jaren avondschool en vervolmaakte zich in de land- en tuinbouw. Als lid van deK! .1 - de hoeren jeugd zoals men dat toen noemde - werd ontspanning gezocht bij de leeftijdsgenoten.

ren want netjes op een rij kwamen er 7 - 3 meisjes en 4 jongens - waarvoor Anna de zorg op zich nam.

Van een familiebedrijf gesproken Al die mondjes moesten gevoed worden. Twee broers van Karel waren ondertussen ook getrouwd met twee zussen van Anna en met z'n zessen werd een tuinbouwbedrjf op poten gezet. Met augurken en aardbeien was goed de

kost te verdienen ook al moest er hard gewerkt worden. Daarnaast vulde de teelt van appelen hei geheel wat aan. Dit geheel werd al die jaren netjes in drie parten gedeeld. Volgens Karel werkten zij gelukkig in een tijd waarin het steeds maar beter ging, alles werd steeds maar meer. Eens 63 geworden hielden zij het werken voor bekeken en werd het pensioen aangevraagd.

Nu en dan een danske Reeds voor de pensionering, als de kinderen het huis uit waren, trokken zij naar de dansschool. Eens de knepen geleerd trokken zij wekelijks naar Bevers om daar op de vloer hun kunnen te laten zien. Bij de gepensioneerden werd gevolksdanst. Een reisje afen toe zat er ook wel in. Het leukste was dan wel met alle kinderen te samen. Kaarten en fietsen of in de zomer nog een beetje in de tuin werken, vult nu hun dagen. Kortom twee mensen die gewoon content zijn met wat zij beleefden en verwezenlijkt hebben. Een schoon gezin, nu aangevuld met 14 kleinkinderen, en fijne buren in de Ter Beeksestraat waarmee zij een heerlijke gouden bruiloft beleefden. Wij wensen hen het beste en nog vele jaren samen.

Meer-Rouen en weer terug Daags na het uitbreken van de oorlog moesten alle jongeren, ouder dan 17 en nog niet onder de wapens, verzamelen ergens in de Vlaanders. Karel kon nieL veiuekkeii wauui de kweÉsuieui na een val verhinderden dat. Toch werd hem na enkele dagen aangeraden om maar te vertrekken want de Duitsers waren in aantocht. Met de fiets raakte hij tot in Rouen. Daar werden zij op de trein naar Zuid-Frankrijk gezet. In tegenstelling tot anderen had hij het daar nog niet zo slecht en na een zouuier in liet Zuiden keerde hij in augustus terug naar cie heimat,

Een geluk bij een ongeluk Tijdens een benefit-voethalmatch tussen de KLJ van Meer en deze van Mindcrhout, waarvan de opbrengst bedoeld was om pakjes te kunnen kopen voor dorpsgenoten die in Duitsland diendn TC gaan Werken. brak hij ziin knie. Het toch wel lange verblijf in het Turnhoutse ziekenhuis werd af en toe opgevrolijkt door een bezoekje van de buurmeisjes en zo begonnen Karel en Anna aan een 5 jaar lange verkering. Trouwen tijdens de oorlog kon niet en ook nadien diende eerst een kostwlnning en huisvesting gezocht. Zij konden hun intrek nemen in de oude pastorij en zo vertrok hun huwelijksbootje dan op 4.1.1949.

Melkschepper voor een huis vol kinderen Als "melkschepper" in dienst van de veebonden was Karel vanaf 49 tot 63 van 's morgens vroeg op stap, door weer en wind om hij de boeren melkstalen te gaan nemen. Deze werden dan doorgezonden naar het laho voor onderzoek. Hier werd het vetgehalte bepaald en dus de waarde van de melk. Thuis wachtte na enige jaren een huis vol kinde-

Na Lie ren.

%ie/ifl

nu de kcrl worden Karel en Aiuiva u'e/eli(uteer(l door de kleinste kleinkinde-

47


h@(D2) QWC9n

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpot-straat 11E, 314.53.70. E-mail: warre.palmans@village.uunet.be

Niet gesnopen. De tweede week van januari zagen we tal van huisvuilzakken onder de bomen in de Vrijheid liggen. Hebben deze mensen zich vergist van week en is hun groene kalender' bij het oud papier verzeild geraakt, of is het een kwestie van deze zakken uit het huis te hebben? Al bij al is het geen zicht en geeft het de Vrijheid een verwaarloosd tintje. Ter herinnering: het gewone rest-huisafral wordt veertiendaags opgehaald op 3 en 1 7frbruari en op 3 maart. Niet vergeten. Dit nunmnier van de Hoogstraatse Maand telt vele bladzijden over het traject van de HST over Hoogstraats grondgebied. Maar zowat 30 jaar geleden werden ook plannen gemaakt voor een snelheidslijn door weiden en velden . de ElO zou er komen. Maar weet iemand nog of er toen ook protest rees tegen de aanleg van de autosnelweg? Wat was toen de reactie van de landbouwers op de afname van een stuk grond? Aan iemand die het nog kon weten, vertrouwd zijnde niet archieven en de actualiteit van destijds, vroegen we om even in de geschiedenis te duiken. Met dit stuk openen we dan ook deze rubriek die verder vol staat met Hoogstraats nieuws, van de verenigingen. Zelfs voor de euro maken we een plaatsje vrij, kwestie van de pers te halen, zo zei men ons, mnaar waar we dan ook graag aan meewerken.

BRILJANT

ElO geen reden om drukte te maken Begin januari 1972 lezen we in de Gazet van Hoogstraten dat op 17januari de ElO (nu E19) Antwerpen-Breda officieel zal geopend worden door koning Boudewijn en koningin Juliana. Het tracé is vastgelegd in februari 1969 en in de lente van 1970 is men gestart met de werken. Ongeveer anderhalf jaar later, einde 1971, was de nieuwe autosnelweg klaar. De kostprijs bedroeg ruim 3.5 miljard frank voor deze 48 kin, zo een 74 miljoen frank per km, zonder bermbeveiliging en verlichting. Deze bijkomende werken zouden nog eens 60 miljoen frank kosten. In de Gazet van Hoogstraten van eind jaren zestig en begin jaren zeventig vinden we nauwelijks of geen commentaar op de aanleg van deze nieuwe wegeninfrastructuur. Geen tekenen van protest noch signalen van blijdschap.

Het lijkt eerder of de mensen redelijk onverschillig stonden tegenover deze geweldige ingreep in het landschap. De vroegere herrie om het behoud van de bossen en parken in Merksem en Brasschaat was voorbij en in Loenhout, Minderhout of Meer lag men daar blijkbaar niet echt wakker van. Het geloof in de vooruitgang was nog sterk en niemand kon toen vermoeden dat we in 1973 zouden kennismaken met de eerste oliecrisis. In februari 1969 nodigt de Boerenbond alle land- en tuinbouwers uit in Brecht, Loenhout en Meer om naar voorlichtingsvergaderingen te komen. Dit zijn geen protestbijeenkomsten tegen de onteigeningen voor de aanleg van de ElO maar wel avonden waarop men de praktische werkwijze komt toelichten om zijn (financiële) rechten te bekomen. In mei 1970 laat burgemeester W. Janssens van Meer aan de bevolking weten dat het verboden is om de werken aan de ElO te betreden. Elke zondag trokken veel nieuwsgierigen naar de bouwwerf. Aan de ouders wordt ook gevraagd 48

om hun kinderen niet te laten spelen in de zandwinningsputten want dat is zeer gevaarlijk. Later zullen deze plaatsen ingericht en uitgerust worden als recreatieterrein, schreef men in 1970. Op het oorspronkelijk plan van de ElO was er geen uit- en inrit voorzien voor Loenhoutl Hoogstraten. Die is er uiteindelijk maar gekomen onder druk van veel lobbywerk van de CVP-Kempen en het gemeentebestuur van Hoogstraten op aandringen van de middenstand. Deze in- en uitrit vond men belangrijk voor de ontsluiting van Hoogstraten en omgeving. Maar er waren ook budgettaire consequenties. Openbare Werken had ook plannen voor de vernieuwing van de NS! (Lier-Oostmalle-Breda). In deze plannen was een halve (westelijke) rondweg voorzien voor de dorpscentra van Hoogstraten en Minderhout 'zoals nu in Zandhoven). De 'halve ringlaan' zou beginnen aan de Leemputten (grens met Rijkevorsel) en eindigen aan de Meerseweg, ter hoogte van de huidige ambachtelijke zone in Minderhout. Maar een in- en uitrit aan de nieuwe autosnelweg én een rondweg voor Hoogstraten waren iets te veel (geld) van het goede volgens minister De Saeger. Hoogstraten moest dus kiezen

en gaf de voorkeur aan de in- en uitrit Loenhout/Hoogstraten. De middenstand vreesde trouwens dat zo een ringlaan de klanten van buiten Hoogstraten zou weghouden uit het centrum en dat de Vrijheid een verlaten straat zou worden. Zo verdwenen de plannen voor een Hoogstraatse rondweg in de koelkast. De renovatie van de NS 1 is later nooit meer -bij gebrek aan middelen- volledig volgens deze plannen uitgevoerd. Wie heeft toen gedacht dat de uitritten van Meer en Hoogstraten het begin zouden worden van een sluipweg voor vrachtvervoer -via het centrum van Hoogstraten- naar de E34 en E313?

Een unicum: TREZA VAN BEURDEN en FONS TUYTELAARS voor de derde maal in De Hoogstraatse Maand in bruiloftskledij. Nu als briljanten paar. Hun levensloop nog eens een keer vertellen, dat was een beetje van het goede teveel, vonden zij. Maar toch een dikke proficiat.

Concert Voor dc vij tïicnde maal organiseert de Koninklijke Fanfare St. Catharina haarjaarlijks concert dat doorgaat op zondag 14 februari. De Rabboenizaal in de Antoon de Lalaingstraat staat borg voor een goede akoestiek. Op het programma staan werken van het ernstige, populaire, moderne als van het lichte genre, kortom variatie genoeg. In willekeurige volgorde worden gebracht There is a green hill far away (Noah Bruce), Concerto d'Amore (Jacob de Haan), Gomera Nights (Ben Haemhouts), Contrasto Grosso (Jacob de Haan), Power Music (Rob Ares), Alla Barocco (Caesar Giovanini), El Bimbo (Nachiro Iwai), Memories of the sixties (Kalischnig), Greasse (arrangementen van Willy Hautvast), Variosity (Wim Laseroms). De fanfare staat onder de enthousiaste en kundige leiding van Bart Van Ossel, laureaat van het Lemmensinstituut. Hij is dirigent van de fanfare sedert half 1998. Na de pauze wordt weer een gesmaakt optreden gebracht door de leerling-muzikanten onder de leiding van Sophie Vandamme. Deze concerten worden door het publiek gewaardeerd, getuige de toenemende belangstelling. Onder de aanwezigen wordt een gratis aanwezigheidstombola gehouden. Iedereen die in een gezellige sfeer ontspannen wil genieten van een namiddagje muziek luisteren, is welkom om 15 uur op 14 februari in de Rabboenizaal.


HOOGSTRA TEN

Nog een concert Cultureel ambassadeur van Vlaanderen 1998, ensemble 'VIER OP EEN RIJ', is te gast op woensdag 10 februari in de Rabboenizaal van het Spijker bij de Kunstkring Spijker. 'Vier op een rij' is een eigenzinnig ensemble van vier blokfluitisten, opgericht in 1987, en in het buitenland beter bekend onder de naam 'Flanders Recorder Quartet' Reeds vroeg in zijn loopbaan werd het ensemble laureaat van verschillende internationale kamermuziekwedstrijden. De eerste grote bekroning van de professionele samenwerking kwam er toen de groep in 1990 de eerste prijs wegkapIe op het prestigieuze Musica Antiqua Concours georganiseerd door het Festival van Vlaanderen in Brugge. Onlangs kreeg het enseinble van deze Organisatie de titel 'Festivalster 1998'. Pcr., pul?liLk L.n uik.i ii,il ii ,t,ik. jw y 's luvt ii liuii glashelder samenspel, hun technische perfectie, hun hornogene klank en hun stij Igetrouwe inter pretatie. Zij bespelen een honderdtal hlokfluiten, van het slechts 15 cm metende GarkleinflĂśtlein tot de meer dan 2 meter hoge grootbas. Zij, dat zijn Bart Spanhove., Paul Van 1 .oey, Joris Van Goethem en Fumiharu Yoshimine. Op 10 februari buengeu zij stukkeu you Telemann, Johannes Ciconia, J.S. Bach, Vivaldi en anderen. Plaatsen kosten 350 BEF, in voor verkoop 300 BEF op het nummer 3 14.55.36. Aanvang is 20 uur.

Toneelavond 'Gilberi en Gulhcrtc'. ecn toneelstuk dat reeds veel bijval kende in verschillende Vlaamse zalen, wordt opgevoerd in zaal Pax door de acteurs Pol Goossen, bekend van de serie 'Thuis' en Annemarie Picard. Deze avond is een Organisatie van CMBV afdeling Hoogstraten in samenwerking met NCMV en CRM. Kaarten aan de prijs van 300 BEF (voorverkoop en +3pas) of 350 BEF kunnen bekomen worden bij Christel Van Bad, Vrijheid 220, Ingrid Van Sande (Magalie), Vrijheid 121 of Lies Robben, Leemstraat 42a.

Dorpsraad

Hobbytentoonstelling

De twintigste hobbytentoonstelling van KAVKWB gaat door tijdens het weekend van zaterOp maandag 1 februari vindt de OPEN ALGEMENE VERGADERING van de dorpsraad dag 6 en zondag 7 februari in de zalen Pax. Deze is toegankelijk op de eerste dag vanaf 15 uur tot Hoogstraten plaats. Alle inwoners krijgen nog 19.30 uur en op zondag van 10 tot 20 uur een uitnodiging in de bus maar bij deze bent u doorlopend. alvast uitgenodigd. Nog op zaterdag 6 februari is er om 19 uur nog een kaartprijskamp 'rikken' waarop iedereen Klemtoon ligt dit jaar op het traditioneel vragenhartelijk is uitgenodigd. uurtje met het college van burgemeester en Op zondag is er omstreeks 19 uur de trekking schepenen, toch een uniek moment van contact van de steuntombola. Tijdens de duur van de tussen beleid en burgers. Scherp uw pen want tentoonstelling zijn er warme pannenkoeken uw vragen zullen de avond bepalen. met stroop of bruine suiker te verkrijgen. Iemand van het Convent zal ook nog een korte Wie deel wil nemen aan deze hobbypresentatie toelichting geven over de Begijnhoffeesten die moet voor 29 januari zijn inschrijving binnener aan beginnen te komen. brengen hij Jos Smouts, Gelmelsiraal 38 of hij A . Aerts ..l an Van Cu yck staal 1

Dubbel tweegeslacht

Allemaal meisjes hij Liu 70 'c'rhoei'eii in de l-linnenbooni.straat. Lucia heeft zelf drie dochters, vier kleindochters en sinds kort twee achterkleindochters. Op de foto.' Francine, dochter Heidi en kleine Emelie, in het midden Lucia, dan Maria, dochter Peggy en kleine Eva,

Jongeren en waarden 'Zijn er nog waarde(n) landgenoten T titelt de debatavond georganiseerd door Jongeren in Beweging (JIB), dejeugdpastorale werking van het decanaat Hoogstraten. Deze Hoogstraatse jongeren staan stil bij de rol van waarden in het leven. Gasispreker van de avond is Bert Anciaux. Als politicus heeft hij een jong imago en laat hij zich in het politieke bedrijf voortdurend leiden door waarden. De geknipte persoon dus om met jongeren de dialoog aan te gaan over waarden en hoe die een mens in beweging kunnen brengen. Let wel, hoewel JIB met Bert Anciaux een politicus in huis haalden, willen ze geen politiek debat organiseren. JIB richt zich voornamelijk tot een jong publiek vanaf 17 jaar, maar iedereen is welkom. GeĂŻnteresseerde lezers zullen op de valreep moet beslissen want de debatavond gaat door op de verschijningsdatum van dit blad, dit is vrijdag 29januari om 20 uur in zaal Pax achter de kerk) in Hoogstraten. Prijs: 50 BEF. Meer info krijg je bij: Jongeren in Beweging, Minderhoutdorp 27, Minderhout, tel. (03)31451 99, of Leen Van der Schoot, Grote Plaats 20, Wortel, tel. (03)314 85 35. 49


HOOGSTRA TEN zaterdag 1 mei 1999

25ste Gehandicaptendag van Hoogstraten Op 15 maart 1974 kwamen in het Klein Seminarie in Hoogstraten voor de eerste maal enkele tientallen gehandicapten en begeleiders samen voor de allereerste gehandicaptendag. Op zaterdag 1 mei 1999 gaat de 25° gehandicaptendag van Hoogstraten door. Deze dag is ondertussen uitgegroeid tot een hartverwarmende ontmoeting voor 300 mindervaliden en evenveel begeleiders uit de Kempen. Het gaat een onvergetelijke dag worden. In de voormiddag komen onze gasten samen voor een feestelijke receptie. 's Middags trekt de bonte stoet naar de Warande in Turnhout voor een showprogramma. Johan Verstreken en enkele Vlaamse vedetten staan in voor twee uren ambiance want dansen en meezingen kunnen onze vrienden als de besten. Nadien trekken we terug naar Hoogstraten voor een groots banket met als eregasten onze gehandicapten-vrienden. Feestelijk vervoer gevraagd Wij hebben echter een probleem. Wij willen onze eregasten op een feestelijke wijze vervoeren van Hoogstraten via Wortel en Merksplas naar Turnhout. De betrokken gemeentebesturen, politie en rijkswacht hebben hun medewerking reeds toegezegd. Wij zijn op zoek naar motoren, sidecars, cabrio's, oldtimers, trekkers van vrachtwagens, VW-kevers, legervoertuigen, trabantjes, Londense dubbeldekkers, Amerikaanse sleeën.....om er een feestelijke stoet van te maken.

Voor einde maart kennen wij graag: - Naam, adres en telefoonnummer van de chauffeur - Soort van voertuig - Aantal passagiers dat, rekening houdend met de verzekering van het voertuig, kan vervoerd worden - Kan je al of niet een plooibare rolwagen vervoeren? Waar kan je met deze gegevens terecht? Je kan deze gegevens - terugzendcn aan René Sprangers, Prinsenweg. 5, 2323 Wortel via e-mail:

hoogstraten @acw.be Misschien kan jij ons helpen? Wat verwachten we precies van de chauffeurs op zaterdag 1 mei 1999? - Aankomst van de voertuigen tussen 10.30 en 11.30u op de school - Instappen van de passagiers en vorming van de stoet vanaf 12.00u - Onder begeleiding naar Turnhout vanaf 13.00u. Na aankomst wordt U natuurlijk een hapje en een drankje aangeboden. De terugreis doen onze vrienden met autobussen.

- doorbellen naar René Sprangers 03/314.68.77 - doorfaxen naar Klein Seminarie 03/314.37.91 Half april bezorgen wij aan alle chauffeurs schriftelijk de nodige gegevens.

Wil je nog meer informatie? Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Bij voorbaat onze hartelijke dank voor Uw medewerking namens die honderden lieve mensen, onze eregasten op zaterdag 1 mei 1999.

Davidsfonds Hoogstraten Van deze wel erg actieve culturele vereniging ontvingen we de programmatie voor volgende maanden. Een gelovend mens hoet't helemaal niet wereldvreemd te zijn en moet zich niet afkeren van de realiteit van de wereld. Hij kon gerust genieten van de positieve dingen. Meer nog, hij die niet geniet, gelooft eigenlijk niet. God gunt ons immers ons geluk. Aan cle hand van voorbeelden uit de literatuur en vanuit de spiritualiteil van bv. Franciscus en 'l'immermans zal Jan Duchène de aanwezigen overtuigen. Deze laatste is priester en medeverantwoordelijk \'oor de vorming van pastorale werkers. Woensdag 3 februari, 20 uur, auclitorium Klein Seminarie. Op donderdagen 18 en 25 februar, 11, 18 en 25 maart wordt een nieuwe lessenreeks inhet kader van de Universiteit Vrije Tijd gepresenteerd. Professor Anne Mie Draye LUC en KUL) hetianctelt de bescherming cii het behoud van het erigoed in Vlaanderen onder de titel "Ëen toekomst voor ons verleden". Deelname kost 1700 BEF, 1500 BEF voor DF-ledea. In deze prijs zijn begrepen lesgeld, syllabus, koffie tijdens de pauze. De cursusgids is telefonisch te bestellen op het numiner0lôf3lü.670.

Derk-Jan EPPINK De komst van deze Nederlandse journalist die over Belgische toestanden schrijft, werd reeds eerder aangekondigd, maar toen liep er wat nos. Als nu alles goed gaat, spreekt hij op woensdag 3maart om 20 uur in zaal Pax. Ook voor de talloze Nederlanders in onze lusiegemeente is dit een absolute aanrader. Met cle afdeling Hoogstraten van het Davidsfoncls wordt op zaterdag 27 februari deelgenoirmen aan de preseleetie van het (;root Nederlands Dictee georganiseerd door DE-nationaal. Wij zijn benieuwd hoe ze het er van af zullen brengen.

Geen Klachten, over Klachten? De toneelacteurs van de KWB hebben dit jaar op vrijdag 8 en zondag 10januari het toneelstuk 'Klachten' opgevoerd en ervoor gezorgd dat de toeschouwers twee gezellige lacha vonden hebben kunnen nieeniaken. Spijtig was voor sommige mensen de datuin een struikelblok. Volgende maal hoopt de KWB terug op hun oude datunt in novemher terug te spelen. Langs deze weg wil de vereniging en spelers de mensen danken die de Icaartvorkoop deur aan deur gesteund hebben. Zo, al een uitnodiging voor volgende maal. (KWB Hoogstraren centrum)

'•1 50


HOOGSTRA TEN

EURO-ambassadrices in het Spijker Elf leer/in i'en i'an liet vijfde leerjaar A Economie-Moderne Talen voelen zich bijzonder aangesproken door de komst van de euro. Mede daardoor nemen zij niet hun klaslerares mevrouw Kristel Verschueren deel aan de grote Eurotribe Wedstrijd, die wordt uitgeschreven door het Ministerie van Economische Zaken. Deze wedstrijd wil jongeren warm maken voor de nieuwe Europese munt en loopt tot 12 februari eerst komend. De opdracht bestaat uit het in groep organiseren van een originele actie om de euro hij volwassenen te promoten. De groep deelnemende leerlingen hebben van meet af aan gekozen voor een frivse en speelse ticinpak. Een eerste groep heeft een Furnflrtv onh4orpen:een kort stripver haal dat Willy Vandersreen naar de kroon wil steken. De andere enthousiastelingen hebben na vele creatieVe buien een origIneel Eurospel bedacht. Deze moderen variatie op het aloude ganzenhord wordt zonder meer hèt gezelschapsspel van de 2]ste eeuw. Eén en ander wordt eerst bij de leerkrachten uitgetest voor het Vlaanderen verovert!

iL!Ji

5 ECMTa hoopt met dit project één van de vele prijzen uit de brand te slepen. Vooral de driedaagse vliegreis naar Berlijn doet de jonge economistjes al dromen van nog meer toffe euro-ervarin gen.

L -/

HosveeC is 'oard P . eu.o

Garage

-

En krijg k dn bi[jeften ? ,uiLen

en

of'

Iedereen krtj3L binnenkorL een rekenrioch'enLje om z.jr1 3e(d om Le rekenen. /

F. GEUDENS bvba

In Waur kun ik dan uLCemaaC euro a Cfl ?

,

Er zn munLen 6+jeLLen.

o(Ue

EU-Cunden,

ce GriekeCond Zeder, "Ene[and en nemarken

Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 3 15.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrjfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...'

4t;i 4»' -

/e

sno9 eencre.

51


HOOGSTRA TEN

Jazz in de stad De eerste maandag van de maand -althans gedurende de wintermaanden- verzamelen de New Orleans Jazzliefhebbers in de Gulden Coppe vooreen uiterst gezellig samenzijn, opgeluisterd door steeds gemotiveerde musici die alles uit de losse hand spelen, partituren hebben we er nog nooit gezien. Maandag 8 februari is The Fondy Riverside Bullet Band te gast en daarvoor doen we een kleine oproep om meer Hoogstraats volk te zien want die gasten uit de Rupelstreek verdienen een groot enthousiast publiek. Deze band werd opgericht door een handvol 'Boomenaars'. Daar zijn ernu nog twee van over. de gebroeders Van Breedam : Johnny (trompet) en Kamiel (trombone) die ook nog een gereputeerd beeldend kunstenaar is. Nog vijf andere muzikanten maken dc groep compleet : Ronald Wildering (klarinet en sax), Jos Koster (banjo), Walter De Troch (piano), Karel Algoed (stringbas) en Philippe De Smet (drums). De inspiratie zoeken ze in de jazzmuziek van New Orleans en dan hoofdzakelijk in de periode van de Revival, maar ook in de jaren twintig. Het lichtend genie Louis Armstrong is natuurlijk een belangrijke drijfkracht, maar ook George Lewis, Bunk Johnson, Jim Robinson. Kid Thomas en De De Pierce leveren inspiratie. Vandaar dat hier gelijkgezinde muzikanten aantreden die spelen in een volledige NO.- bezetting, met zijn zevenen dus. De FRBB is geen dixielandorkest dat functioneert via een opwindbaar mechanisme. De groep vormt eerder een levend geheel dat reageert op humeur, sfeer, inspiratie, enthousiasme en publiek. Ze spelen zonder 'air' en met plezier. Als het orkest op zijn best is, werkt het als een magneet en beweegt al wie zich in de invloedssfeer bevindt. 'It will be a party'. 8 februari in de Gulden Coppe dus.

Scho cmlieidsa[on Lieve De 7v[eester Langenberg 30 - 2323 Wortel 031314.55.15 Enk[op afspraa[รง- Ookbij Zi thuis

9g

4

ijetaatsverzorging . 7vfankurc - !Pe6kure Ontfiaringen . fMaqui[lTage

141

Fons Van Huffel vereeuwigd

Tandem Samenwerking van vereniging en gemeente. In tien regionale etappes in Vlaanderen wil de Koning Boudewijnstichting aan de hand van een publicatie van gedachten wisselen over de gemeentelijke ondersteuning van het verenigingsleven. Samen met ambtenaren, schepenen, raadsleden en vrijwilligers uit de eigen regio wordt gezocht naar antwoorden op vragen zoals . mag een adviesraad subsidies verdelen? Welke soorten subsidies bestaan er? Moet de vereniging een vzw zijn om subsidies te ontvangen? Kan een gemeentelijke dienst klusjes opknappen voor ecn vereniging? enz. Moment van ontmoeting voor onze streek is op zaterdag 20 maart van 9 tot 12 uur in Jeugdcentrum De Boogaard, aan de Diestseweg 135 in Geel. Inschrijven dient wel vooraf te gebeuren, en kan best via de dienst Welzijnszaken op het stadhuis. Vragen naar Leo Sprangers.

LBC

Op woensdag 23 cleceinler van vorig jaar werd in 'Hof ter Smisse ' liet schilderij onthuld van Fons Van Huffel, gemaakt door Hofschilder Louis Van Gorp. Het schilderij werd gemaakt in opdracht van Verzekeringen DW als blijk van dank voor hun plaatselijke consulent. Fons Van Huffel behaalt reeds sedert 30 jaar de eerste plaats in de top-50 van de beroepsconsulenten van deze verzekeringsmaatschappij. Vandaar dat de keizer van DVV' een blijvende en passende herinnering werd aangeboden. Deze komt te hangen in het verzekeringskantoor op de Vrijheid, maar wel in het eigen bureel van Fons, ter inspiratie. Op de foto schilder Louis Van Gorp en Dirk Roelandt, directeur-generaal die Fons van harte gelukwensen. 52

De technische handelsleergangen van de LBC starten in februari in Turnhout met enkele cursussen Frans voor gevorderden. Deze cursussen richten zich tot volwassenen met minimaal een diploma secundair onderwijs en met een behoorlijke kennis van de Franse woordenschat en grammatica. Franse conversatie wordt gegeven in kleine groepen gedurende 15 zaterdagvoormiddagen, Frans voor bedrijfscommunicatie volgt men op dinsdag- en woensdagavond tijdens de onpare weken. Inschrijven op het secretariaat LBCvolwassenenonderwijs, Kasteelplein 20, Turnhout, 014/41.40.31.


E4,

'TI

sp ORT

____

kÇl4j

___ ___ ____ De uitslag

Superprestigecross te Hoogstraten

Bart Wetlens heerser over De Mosten Ereplaatsen bij de vleet maar dé grote wedstrijd winnen was nog niet weggelegd voor de belofte uit Vorselaar. Te Hoogstraten was het duidelijk raak voor de 20-jarige, die daarmee ook de jongste winnaar werd van een SP-wedstrijd. Dat hij en zijn supporters in hogere sferen verkeerden bij het overschrijden van de meet, hoorde en zag je duidelijk. Bart Wellens, Sven Nijs, wereldkampioen Mario De Clerck, Belgisch kampioen Marc Janssen, Erwin Vervecken behoren tot het krui iii van het Belgisch en Europees crosswereldje. Zoals Adri van der Poel, Richard Groenendaal en Daniele Ponloni de vorige jaren de grote plak zwaaiden, is het nu al Belgisch wat de klok slaat. De Nederlanders krijgen geen poot meer aan de grond en Pontoni houdt het bij een uitschietertje. Dat de populariteit van deze discipline als een raket de hoogte inschiet, mag geen wonder genoemd worden, temeer daar vooral de Kempenzonen hoge ogen gooien. Zo verzamelden zich ettelijke duizenden enthousiaste wielerliefhebbers in en rond De Mosten om de exploten van de vedetten te komen bewonderen. Bart Wellens kwam, zag en won onbedreigd. Voorzichtig gestart kwam hij langzaam onder stoom, pakte vluchters Nijs en Pontoni en trapte door zonder omkijken. Een atleet in conditie zonder twijfel! Ronde na ronde verloren zijn concurrenten terrein en zonder moeite bereikte hij de aankomst niet 27 sec. voorsprong op Erwin Vervecken. Twee jaar geleden werd Bart Wellens reeds winnaar in de Mosten en daarmee veroverde hij terzeifdertijd ook de tnii van nationaal belof tenkampioen, een titel die hij enkele weken geleden in dezelfde categorie nog eens herhaalde op een zwaar en gevaarlijk parcours in het Waalse Soumagne. Zijn zesde titel reeds in zijn nog prille loopbaan. Alhoewel hij geregeld met de profs ten strijde trekt, zal hij pas bij het begin van het volgend veldritseizoen de overstap naar de profs wagen. De toekomst ligt breed open en aan lucratieve aanbiedingen zal het hem zeker niet ontbreken.

1

Bart Wellens Erwin Vervecken op 27 Daniele Pontoni (It.) op 39 sec. Sven Nijs Adri van der Poel (Ned.) Arne Daelemans op 46 Richard Groenendaal (Ned.) op 1.04. Radomir Siniunek (Tsj.) op 1.14. Peter Van Santvliet op 1.15. Ben Berden op 1.33.

Het dïdJ)OdilUJ! IJIC! . 1.1!. 1. EIH'IJt Ie rn'cc/c/! (2de), BO/Î VVeilciis ( iste), Danicle Pontoni (3de) in gezelschap van burgemeester Van Aperen.

eIgiand Kwaliteits vloer- en wandtegels

Marmer en graniet

Rourgondische dallen

Meerseweg 135 8, 2321 Hoogstraten-Meer - TeL 03/317.01.20. Fax. 031317.01.27. 7 dagen op 7 dagen open van 9.00 - 18.00 uur.

53


SPORT

KFC Meer op zijn sloffen... Langzaam maar zeker heeft FC Meer zich opgedrongen tot een geduchte ploeg waar beslist nog rekening mee moet gehouden worden. Half januari telde het reeds elf wedstrijden op rij zonder nederlaag, jammer inderdaad van die slechte seizoensstart. Het vertrouwen is er echter volledig terug en het moreel staat hoog. Van ver teruggekomen en op zijn sloffen naar de top? Tegen een verzwakt Halle speelde Meer de beste partij van 't seizoen en het toonde zich in alle lijnen het sterkste geheel. Reeds vroeg trof Wagenaars raak en vôôr de rust leidde men al met 0-3 met nog een treffer van Wagemans en een van Paul Rombouts. Na de rust hetzelfde spelbeeld. Wagenaars scoorde voor de derde maal en Frank Schrauwen maakte de 0-5 forfaitcijfers rond. Even na Nieuwjaar stond de uitgestelde wedstrijd tegen Zoersel op het programma. Een aarzelende start langs Meerse zijde, gevolgd door een penalty die gelukkig door de thuisploeg gemist werd. Naargelang de wedstrijd vorderde drukte Meer zijn stempel op het gebeuren en aan de rust leidde men met 0-2. Ook daarna voerden de bezoekers het hoogste woord en een 3de doelpunt was het loon. Zoersel milderde nog maar de 1-3 uitslag was goed voor drie plinten.

Neemt HVV een nieuwe start? Om het nieuwe jaar in te zetten had de kalendermaker voor HVV een laattijdig nieuwjaarsgeschenk in petto. Er zijn gemakkelijkere opgaven dan Eupen op eigen terrein te gaan bekampen. De roodwitten zaten daarenboven nog opgezadeld met geschorste kernspelersPalmers, Van Dijck, Adam en Claes - en twee gekwetsten met name Lux en Adams. Op Eupen heeft het er erg lang naar uitgezien dat het een gratis reis zou worden, immers wanneer men daar twee doelpunten achter geraakt, is de match meestal gespeeld. In een alles overrompelend slotoffensief slaagden de roodwitten erin langs Heystek en Huygen de 2-2 op het bord te krijgen en meteen duurt de twee uren durende terugtocht iets minder lang. In de 5 nu komende matchen moet HVV voldoende punten halen om dc competitie probleemloos af te werken.

Wedstrijden - 23januari: 20.00 uur: HVV-Diest - 30januari: 19.30 uur: Namen-HVV - 6 februari: 20.00 uur: HVV-Sprimont - 13 februari: 20.00 uur: Berlaar-HVV - 20 februari: 20.00 uur: HVV-Beerschot - 28 februari: 15.00 uur: Schoten-HVV

Nat. reserven

LWE Erik De Bie.

Een week later dezelfde tegenstander maar dan wel op eigen bodem. Duidelijk een wedstrijd van mindere kwaliteit waarin Zoersel, langs strafschop, eerst op voorsprong kwam en Meer duchtig moest knokken om de 1-1 stand oververdiend op het bord te krijgen. Een boeiende partij op Vrij Arendonk waar Meer met 1-2 cijfers het laken naarzich toe trok. Doelpunten van Methorst en Wagenaars.

- 22januari: 20.00 uur: Diest-HVV - 29januari: 20.00 uur: HVV-Namen - 6 februari: 15.00 uur: Sprirnont-HVV - 12 februari: 20.00 uur: HVV-Berlaar - 20 februari: 15.00 uur: Beerschot-HVV - 26 februari: 20.00 uur: 1 IVV-Schoten

Minderhout VV durft dromen maar... met de voetjes op de grond! Na tien overwinningen op rij werd MV V terug geconfronteerd met de smaak van de nederlaag. Ook de directe tegenstanders lieten evenwel puntjes liggen waardoor Minderhout aan de top van het klassement blijft. De hete adem van White Star (met één wedstrijd minder gespeeld) blaast echter in de nek. Op het ogenblik dat je dit artikel onder ogen krijgt, kan er reeds een gewijzigde stand opgetreden zijn. Na een studieronde van een tiental minuten kwam MVV eerder verrassend op achterstand op het veld van ACHTER OLEN. Een terugkaatsende bal van de paal werd door een attent gevolgde thuisspeler binnengekopt. MVV ging onmiddellijk op zoek naar de gelijkmaker. Na tien minuten ontving men een tweede opdoffer na een hoekschop, die door Dries Van Bavel ongelukkig in eigen doel werd gewerkt. Risico's moesten er nu zeker genomen worden, meer dan een paar halve kansen werden niet gecreëerd. Na de rust was het wel al MVV wat de klok sloeg. In de 70ste min, vond Kurt Vermeiren eindelijk een gaatje en milderde. De druk op het bezoekende doel werd alsmaar groter, een onbegonnen zaak echter om een versterkte verdediging te slopen. Ook het tikkeltje geluk ontbrak toen de bezoekers de lat troffen en een scheidsrechter een schoolvoorbeeld van een strafschop onbestraft liet. Gevolg: een nipte 2-1 nederlaag, en een einde aan een mooie reeks gewonnen wedstrijden. Benieuwd was men wel hoe MVV zou reageren op de nederlaag van vorige speeldag. LARUM was de ploeg die MVV in de heenronde een zure nederlaag bezorgde. Ook op Minderhout hebben ze het de thuisploeg knap lastig gemaakt. Nadat MVV via een terechte strafschop van lef Vervoort op 1-0 was gekomen, plooide de thuisploeg teveel terug en verwaarloosde in sommige fases flagrant de vleugeldekking. Dat dit niet ongestraft kon blijven duren werd met de rust in zicht via een verdiend tegendoelpunt duidelijk gemaakt. Al bij al een rommelige eerste helft met een juiste 1-1 verhouding. Ook na de rust geen beter spelbeeld. Het werd duidelijk: de ploeg die scoorde had gewonnen spel. Gelukkig viel dit doelpunt voor MVV aan de goede kant. Op het randje van buitenspel ging Kurt Vermeiren alleen op de doelman af en plaatste de bal beheerst in het ledige doel. Een deugddoende overwinning alleszins. Op MOLENKRING LICHTAART zag men weer een overtuigd MVV dat met riante 2-4 cijfers de thuisploeg een kater bezorgde. Drie doelpunten van Kurt Vermeiren en èèn van Vervoort.

Wedstrijden

Wedstrijden

Zondag 7 februari

Zondag 7 februari

15.00 uur: FC Meer-Flandria

Zondag 14 februari 15.00 uur: Meerle-FC Meer

Zondag 21 februari 15.00 uur: FC Meer-Loenhout

Zondag 28 februari 15.00 uur: Westmalle-FC Meer

54

15.00 uur: Oosterlo-Minderhout VV

Zondag 14 februari 15.00 uur: Minderhout VV-Weelde

Zondag 21 februari 15.00 uur: HIH Turnhout-Minderhout VV

Zondag 28 februari 15.00 uur: Minderhout VV-Heibloem Zittaart.


SPORT Gebuurtevoetbal

K.F.C. Meerle

Gelmelboys 1 wint de cup Traditiegetrous worden in het gehuurtevoethal ujden de winterperiode de troIeen uitgereikt aan de verdienstclijkste ploegen van het algelopen seizoen. Dat het voor het bestuur van deze competitie niet altijd van een leien dakje verloopt om alles ordentelijk te organiseren weten de insiders maar al te best. Hoedje af voor deze organisatoren die er toch elk jaar in slagen om een aantal ploegen spelgelegenheid te geven op een competitief niveau!

Slechte herneming voor KFC en leider af! Het zat groenwit niet echt mee, de herneming na de winterstop. De eertste rnatch moest KFC naar St.-Jozef. Meerle kwam in de beginfase maar zwak jes voor de dag en ook de thuisploeg liet weinig zien. Een logische 0-0 bij de rust. Meerle probeerde iets meer na de pauze maar het was toch de thuisploeg die een kwartier voor tijd het einige doelpunt van de wedstrijd kon aantekenen. 1-0 en Meerle zonder punten naar huis. Op 17januari kwam ExelciorEssen op bezoek aan de Chaamseweg. KFC moest liefst vijf hasmsspelers missen door kwetsuren en dat liet zich sterk gevoelen. Essen kwam net voor rust 0-1 voor. Meerle vocht wel terug en kon in de 70 minuut de gelijkmaker aantekenen door een afstandschot vanop 40m van Willfried Pauwels. Maar Essen was niet aangeslagen en maakte 3 minuten later het winnende doelpunt. Weer geen punten voor Meerle en leider af. Op naar beter, jongens!

Wedstrijden voor februari (telkens om 15.00 uur): FCDe Static tt'erd lot JO)T1c/lO ploeg Iolge/(j(/2

ii

Ja eeg (ielo/,)Iu\ -1

lS('/(!I, f)o/(e.

Geinielboys 1, de jongens van het Penitentiair Centrum, wonnen de bekerconipetitie. Bestuur, scheidsrechters en afgevaardigden van het winnend team tijdens de uitreiking van de cup.

07-02-1998 : Wortel - KFC Meerle 14-02-1998 : KFC Meerle - Meer 21-02-1998 : Halle - KFC Meerle 28-02-1998 : KFC Meerle - Zoersel

FUIF De reserven B van KFC Meerle nodigen alle voetballiefhebbers en fuifnummers (de halve wereidhevolking dus) uit op hun grootse en unieke fuif op vrijdag 27 februari 1999 in de Bombardon in Meerle. Uniek, want met live optreden van de legendarische Meerlese roekband 'Peter en z'n hotsauto's', die naar verluid beter kunnen zingen dan sjotten. DJ Steve zal ervoor zorgen dat de fuif nog uren kan doorgaan, nadat Peter en z'n kornuiten al lang uitgeteld zijn. Voor de inkom van 100 fr. (maar iets meer dan 2 Euro) moet je het niet laten. Waar ge bij de voetbal nog altijd moet afwachten of ge iets te zien zult krijgen, krijgt ge hier gegarandeerd waar voor uw geld.

'Bekendmaking' 20ste Hobbytentoonstelling KAV en KWB op zaterdag 6 en zondag 7 februari. Kom eens langs. Kaarten: RIKKEN zaterdag 6 februari Inschrijven vanaf 19.00 uur U wil nog iets tentoonstellen? Bel 03/31461 19of 03/31431 37 U bent van harte welkom! 55


digd om samen met The Boss een van zijn eigen nummers te zingen: 'Rock Ballad'. Met de lichtstad heeft Elliott Murphy dus een wel heel bijzondere band. Dat blijkt trouwens eveneens uit zijn recentste release Beauregard (1998), want bij het begin van deze plaat is het geluid van de klokken van dc Notre Dame te horen. Veelzeggend is echter dat de plaat inhoudelijk nog altijd vooral gaat over het geboorteland van deze 'expat'...

Fusieswing Alle berichten voor Fusieswing kan u vanaf nu ook e-mailen naar: fusieswing@hotmail.com

Elliott Murphy in Cahier Op zaterdag 6 februari treedt Elliott Murphy op in Cahier de Brouillon om 20.00 uur. In 1973 bracht de Amerikaanse singersongwriter Elliott Murphy zijn eerste album uit: Aquashow. Verscheidene toonaangevende tijdschriften - waaronder Rolling Stone en Newsweek - publiceerden lovende recensies, en de plaat kreeg ook aandacht op televisie. Overal werd Elliott Murphy meteen uitgeroepen tot de nieuwe Dylan of de nieuwe Lou Reed, maar vreemd genoeg bleef commercieel succes daarna uit. Ook de daaropvolgende platen Lost Generation (1975), Night Lights (1976) en Just A Story From America (1977) verkochten voor geen meter. In de jaren tachtig leek het tij echter wat te keren. Elliott Murphy begon in deze periode regelmatig te touren in Europa, en ontdekte daar tot zijn grote verbazing dat hij wel degelijk over fans beschikte. En hoe: bij zijn eerste optreden in Parijs werd hij door de volle zaal maar liefst zes keer voor bisnummers teruggeroepen. In 1984 werd zijn Party Girls / Broken Poets genoinineerd voor een New York Music Award, en in 1986 verscheen het door Jerry Harrison van The Talking Heads geproduceerde Milwaukee, een plaat die nog altijd geldt als een mijlpaal in zijn oeuvre. Omdat hij inmiddels zoveel tourde in Europa en hij ook nog eens bij een Franse platenmaatschappij zat, verhuisde Murphy in 1990 naar Parijs, waar hij trouwens nu nog altijd woont met zijn Franse vrouw Françoise en zijn zoon Gaspard. Terwijl het succes in de Verenigde Staten uitbieef, kon Elliott Murphy echter wel rekenen op erkenning door meer bekende collega's zoals Elvis Costello, Lou Reed, Peter Buck, Tom Petty, John Mellencamp of The Violent Femmes. Vaak brachten zij ook covers van zijn songs. Tijdens de Europese tournee van Bruce Springsteen in 1996 werd Murphy - trouwens in diens nieuwe thuisstad Parijs - op het podium uitgeno-

56

Elliott Murphy heeft dus nooit hei grote succes gekend, maar hij is inmiddels wel uitgegroeid tot een ware cultheld. Al jarenlang produceert hij zowat aan de lopende band gitaarjuweeltjes met teksten van een uitzonderlijk hoge literaire kwaliteit. Om die reden wordt hij door sommigen wel eens de 'laatste der rock-poëten' genoemd. Dat Murphy een man is die naast de gitaar behoorlijk goed de pen weet te hanteren, wordt trouwens bewezen door het feit dat hij ook een roman - Cold and Electric - heeft gepubliceerd, evenals verschillende verhalenbundels. De man is ongetwijfeld een van de meest opmerkelijke verhalen in de geschiedenis van de moderne rock 'n roll, die dan ook beslist de moeite waard is om gezien en gehoord te worden. Het verhaal wordt verder gezet op zaterdag 6 februari in Cahier de Brouillon! Opmerking: Op de website van Cahier de Brouillon zijn verscheidene nummers van Elliott Murphy online te beluisteren in het RealAudio-formaat (surf hiervoor naar http:// hewoncr.dma.be/Cahicr/ 1 999/murphy.htm)

Het Fapy Lafertin Quintet Sinds hei Fapv Laleilin Quinici eind 1955 in Holland is opgericht, heeft het op internationaal niveau groeiend succes geboekt als één van de meest bekende orkesten die 'Hot club de France' stijl brengen. Het basis repertoire van het Lafertin Quintet bestaat uit composities van de legendarische

zigeunergitarist Django Reinhardt en de beroemde violist Stephane Grappelli. Dit unieke orkest heeft zich een internationale naam gevestigd met als gevolg optredens in hogere sferen, zoals North Sea Jazz Festival (Den Haag), Django Reinhardt Festival (Samois sur Seine), The Birmingham Jazz Festival, The Oslo Jazz Night en the Budapest Music Festival. Fapy Lafertin wordt als een autoriteit beschouwd in de jazz-wereld. Traditioneel getraind in de stijl van de zigeuner-gitaar, heeft hij vanaf het begin de gelegenheid gehad om met velen op te treden, zoals Stephane Grappelli, Charlie Bird, Scott Hamilton, Al Casey, Benny Waters en Milt Hinton. Violist Hady Mouallem is sinds jaren de 'Leading Man' op viool in hot club (Nederland). Zo maakt hij al tien jaar deel uit van het Fapy Lafertin Quintet. Hij speelde met Stephane Grappelli in het concertgebouw te Amsterdam en heeft met vele gitaristen in deze stijl samnengewerkt. Renier Voet en Henk de Geus zijn sinds lang actief als (solo)gitaristen in diverse bands in Nederland. In het Quintet Fapy Lafertin spelen zij beiden ritmegitaar. Simon Planting is reeds 10 jaar 'De rots in de branding' in het Quintet Fapy Lafertin. Hij speelde lange tijd in de band van Mathilde Santing en is verder freelance bassist in binnenen buitenlandse orkesten.

Praktisch:

zaterdag 30januari om 20.00 uur ja zaal Van Roey Rijkevorsel. Inkoni: 500 bfr. Voorverkoop: 400 bfr. (Egalitee Rijkevorsel) (Ge/meI Hoogstraten) Reservaties: (03) 314.23.10 Organisatie: v.z.w. Mithofosa Rijkevorsel

03.314.51.41 Aertselaarstraat Hoogstraten


FUSIES WING

Zaterdag 13 Maart 1999 Sportpaleis Antwerpen

Antilliaanse Feesten Indoor Na het grote succes van de eerste editie vorig jaar op 14 maart was het duidelijk dat de festivalkalender voortaan zou aangevuld worden met een wintereditie van ons Hoogstraats groot muziekevenement. U kan op 13 maart al de lente inswingen in het SalsaSportpaleis waar weer een massa liefhebbers van Caraïbische muziek, een heterogeen publiek dat houdt van feesten en kwalitatieve muziek, uit de bol kan gaan. Er wordt weer gewerkt met een dubbel podium voor continu live muziek, ongenummerde kaarten en een grote dansvloer.

Het definitieve programma: - MARACA, Havana/Cuba - 19.30 uur 15 koppig salsa orkest van fluitist Orlando "Maraca" Valle, die zesjaar werkte met Irakere. Schitterende CD "Sonando"! - JOSE ALBERTO "EL CANARIO", New YorkJUSA - 21.00 uur Dominicaan José Alherto werd een salsa-ster in de States in de jaren '80. Sindsdien bracht hij een tiental ed's uit met erg dansbare salsa Waarom zijn bijnaam "ei Canario" is .... KINITO MENDEZ, Santo Domingo/Rep. Dominicana - 22.30 uur "El Hombre Merengue" kennen we nog van zijn show in Hoogstraten in '96. Zou het toeval zijn dat Celia Cruz een duet zingt niet hem op haar laatste CD? CELIA CRUZ! ,CubaJUSA - 24.00 uur "La Reina de la Salsa" en levende legende Celia Cruz is een absolute wereldster en de topper op de affiche. Celia werd bekend in de jaren '50 als zangeres van de al even legendarische Sonora

Matancera. Zij beleefde een tweede jeugd niet het Fania tijdperk in New York in de jaren '70, en nu zelfs een derde met haar opnames voor RMM. Getuige hiervan haar recente en zeer goed onthaalde CD "Mi vida es cantar". Zij wordt begeleid door het orkest van José Alberto. Azucar!! - GRUPO MANIA, San JuanlPuerto Rico 01.30 uur Merengue op zijn Puerto Ricaans als uitsmijter

PRACTISCHE INFO: Datum en uren: Zaterdag 13 maart 1999, Deuren 19.00 uur. Twee podia met continu live-muziek van 19.30 tot 03.00 u.

Sportpaleis: Per auto vanuit het noorden, Nederland, Breda: uitrit nr 1 "Antwerpen Centrum/Merksem" op de Antwerpse ring, einde afrit links, Groenendaallaan volgen tot aan de zaal.

José Alberto "EI Canario" Tickets: Voorverkoop: 900 BEF (NLG 50) + reservatiekosten, Kassa: 1.000 BEF (NLG 55)

Voorverkoop: - Via E-Mail: lo@antilliaansefeesten.be - Hoogstraten: café de Gelmel 03/3 14 8311

Varia: In de zaal zijn 2 grote vestiaires, verscheidene bars voor bieren, frisdranken, cocktails en snacks

Info: Antilliaanse Feesten, Klinketstraat 17, 2323 Hoogstraten tel.: 03/31437 32 en fax 03/3148656 e-mail: lo@antilliaansefeesten.be Website: www.antilliaansefecsten.be

0 ongarne,j

0

DOMS

- SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloediaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 139=

57


KALENDER

Op stap in..

BROUWERSHUIS RESTAURANT BRASSERIE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINAR1ES)

HOOGSTRATEN Vrijdag 29 januari: DEBATAVOND niet om 20 uur in zaal Fax. Org . JIB (Jeugd in Beweging). BERT ANCIAUX

Van .%eri.sclacrpkin 16 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43

Woensdag 3 februari GELOVEND GENIETEN-GENIETEND GELOVEN, voordracht,

auditorium Seminarie, 20 uur. org . Davidsfonds. Zaterdag 6 februari: ELLIOT MURPHY om 20 u in de Cahier.

Vrijdag 26 februari : KAARTPRIJSKAMP Rikken en Jokken, zaal Adams-Brosens, org. Veloclub Kon. Lustige Wielrijders, kaarten om 19.30 uur.

MEERSEL-DREEF

c4rL ~%

Zondag 7 februari: WINTERWANDELING, inschrijven tussen 13 en 14 uur aan de basisschool, een initiatief van het oudercomité.

0E

Zaterdag 6 en zondag 7 februari : HOBBYTENTOONSTELLING KAV-KWB, zalen Pax, zaterdag vanaf 15 uur, zondag van 10 tot 20 uur. Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 februari: E.Z.E.L. de tiende BONTE AVOND van de Mussenakker. In zaal Ste.-Cecilia in de Gelmelstraat in Hoogstralen. aanvan 19.30 stipt. Maandag 8 februari : THE FONDY RIVERSIDE BULLET BAND, De Gulden Coppe, 20 uur, org. Marckriver Jazzclub. Woensdag 10 februari : CONCERT door VIER OP EEN RIJ, Rabboenizaal Spijker, Antoon de Lalaingstraat, 20 uur, org. Kunstkring Spijker, tel.3 14.55.36, kaarten in voorverkoop 300 BEF, aan de kassa 350 BEF. Woensdag 10 februari: WERKZOEKENDEN informatie om 9.30 uur in parochiecentrum Pax, Dr. H. Versniissenstraat 3, een ACV-initiatief.

Gelmeistraat 14, Hoogstraten

Café-Restaurant

tel. 314.83.11

De Douani è la carte

CAFE-BRASSERIE

week-menu

DeGuldenCoppe

Strijbeek 16 Meerle Tel. 031315.91.07

Vrijheid 173

-

WORTEL

2320 1-loogstraten

Tel.: (03) 314 9194- Fax: (03) 314 87 17

Donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 februari: KOERS OP ROLLEN, vanaf 20 uur in de parochiezaal. Org . KWB-KLJ.

MEER Zaterdag 20, zaterdag 26 en zondg 27 februari: De Kuren van Verschueren, TONEEL van t'heidebloempje in Zaal Voor Kunst en Volk. Aanvang om 19.00 uur.

Zaterdag 27 februari: INFO-avond over het project ARNICA (een mogelijke bestemming voor Wortel-Kolonie), om 20 uur in de parochiezaal.

MINDERHOUT

-

Café

Vrijdag 12 februari : KAARTPRIJSKAMP Rikken en Jokken, lokaal Blauwe Duif, Tinnenpotstraat, inschrijven 19 uur, kaarten om 19.30 uur.

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 1 8 a.

-

feestzaal

Zondag 2$ februari: IN000RTOUWTREKTORNOOI, door touwtrekkersvereniging 'De Mertensmannen' in De Blauwbossen, om 12.30 uur. Info: Raf Mertens, tel.

De Eiken biljart

darts - kegelbaan hondendressuur.

(03)3144356.

John Lijsenstraat 26, MEER

Telefoon 031315.74.29. Zondag 14 februari : CONCERT, door de fanfare St.-Catharina, Rabboenizaal van het Spijker, Antoon de Lalaingstraat, 15 uur, inkom gratis, inlichtingen bij Staf Brosens, tel. 314.34.57. Donderdag 18 februari: stadhuis. Weidevogelbescherming in Hoogstraten. Een informatie avond over Weidevogels en hoe ze kunnen beschermd worden. Dia-presentaties verzorgd door de Wielewaal.

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

CAFÉ DISCOBAR

Vee(ee4

leveren van bter en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

'T FRTUIN Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

GORRENS WILLY-VERVOORT

Langenbvrg 14

- 2323 Hoogstraten-Wortel Te] ./Fax 03 / 314 53 28

62

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong

Vrijdag 19 februari : KAARTPRIJSKAMP RIKKEN EN JOKKEN, zaal St.-Cecilia, Gelmelstraat 8, inschrijven vanaf 19 uur, kaarten om 19.30 uur, org. Koninklijke Toon- en Toneelmaatschappij St. Cecilia.

58

voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamtddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. 61


KALENDER

MEERLE

Het café voor jongeren met het hart hij muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

Voensdag 3 en 10 februari: Cursus FIETS IERSTELLEN, om 19.30 uur in de parochieaal.

aterdag 13 februari: BINGO-avond van de anfare.

ondag 14 februari: ONTBIJT-AAN-HUIS, 'erzorgd door de Chiro. Bestellen voor 5 feiruari.

'4°TTPT

/rijdagen 19 en 26 februari: KAARTVEDSTRIJD RIKKEN ten voordele van de arochiezaal. Inschrijven vanaf 19 uur in de arochiezaal.

HOOGSTRATEN

aterdag 27 februari: Concert VAN VERDI OT POP, door de fanfare, om 20 uur in de arochiezaal.

,

ondag 28 februari: Concert VAN VERDI OT POP, door de fanfare, om 15 uur in de arochiezaal.

Ürijleib 183

_

loL1straten 1131314 66 65 1an & 1,at1w

HALVE EEUW GELEDEN FEBRUARI 1949

Ons-

uit• Kalgan

Uit het woelige China bereikte ons een brief van Dame Iviaria Bonifacia (Martha Pleysier, uit Hoogstraten) die sinds twee jaar als Missiezuster in China ijvert. Reeds geruimen tijd werd er gevreesd, zullen we moeten vluchten of zouden we op onze post mogen blijven. De roden dringen door gans het Noorden van China. De Rus wordt verwacht. Er is spraak dat de Missionarissen zullen geinterneerd worden in Siberië en toch spijts dat alles, willen we blijven. We zijn missionarssen. Dus tot ieder offer bereid. De beslissing bleef niet lang uit. De Oversten hebben gesproken. Een telegram uit Heverlee kwam de 3 jongste Zusters vertrekken naar Peking, en verder naar de Philippijnen. Het ene telegram volgde het andere op, tot Moeder en ik er alleen overschoten. We zonden een smeektelegram naaj' het Moederhuis om toch in ons duurbaar Kalgan voort te mogen werken. 't Was al te vergeefs. Op 20 November kwam bericht: iedereen Kalgan verlaten. Hoezeer ons hart ook bloedt, toch zeggen we « Fiat 't is Gods Wil die zich Uit in de stem van de Oversten, Uw Heilige Wil geschiede o Hëer. Vaarwel o dierbaar Missieveld. Pas 2 jaar zijn we hier begnnen. Een hospitaal is juist in orde. Het dispensarium werd druk bezocht. We moeten 't al verlaten. Vaarwel, o mijn geliefd Kalgan \Ve hebben Gods machten heerlijkheid aanschouwt in Uw reusathtigekroo.n..yan bergen die de stad omringt. We stonden in verrukking voor Uw' zo prachtige sterrenhemel, als we 's nachts uit-

gingen om mensen in hun nood te helpen. We hebben Uw straten en straatjes doorkruist, de rijker kbopmanskoeren en lemen hutjes bezocht. We hebben de naastenliefde van Uw bewoners bewonderd wanneer er iemand hulp nodig had. We hebben gezien hoe ge, met het uiterst weinige dat ge hebt toch goed uw plan wist te trekken. We zijn de bedovens opgeklomnien om zware zieken te bezoeken. We hebben opgezien naar de stille lijdensmoed van de leenvoudige moeders. We hebben de boorlingskes in hun schamele doekjes gewikkeld en deze met een koordeken bijeen gebonden, volgens Chinees gebruik. We hebben uw gekwetsten geherbergd en verzorgd. We hebben aan honderden met God's genade, door het H. Doopsel een reispaspoort gegeven voor de eeuwigheid. Wij zijn de gevangenen gaan bezoeken, een groot getal naar de eeuwige Vrijheid en vreugde gezonden, door over hun uitgemergelde ledematen het reinigende water te gieten, hen dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des H. Geestes. Als men dat alles overdenkt... en dat ht nu voor goed gedaan is. Ja, rechtuit gesproken, dan is er wel een viervoudige paardenkiacht nodig om zijn tranen te weerhouden ; dan is er nog een middel, dat is, neerknielen voor het Tabernakel en de toekomst leggen in de handen van de Goddelijke Meester c Heer Gij hebt het zo gewild, dus gaan we). Zelfs blijmoedig.

KWB-Theaterstuk

De bloemen, de vogels, de gruwel van Walter Van den Broeck Op vrijdag 19 februari om 20.00u wordt in de Warande te Turnhout het theaterstuk "De bloemen, de vogels, de gruwel" van Walter Van den Broeck opgevoerd. Waarover gaat het stuk? We zitten in de woonkamer van een doodgewoon koppel. De man heeft een goede job als ingenieur. In zijn vrije tijd kweekt hij bloemen. Ze kijken teevee en zijn verontwaardigd over zoveel geweld in de wereld. Een buurjongen speelt basket. Die bal telkens tegen de muur is eerst vervelend. Dan wordt het irritant. De voorstelling laat zien hoe het geweld in ieder van ons zit. Van den Broeck verpakt het verhaal en zijn boodschap met vlotte dialogen en veel humor. Kaarten reserveren kan bij KWB-verbond Antwerpen, Korte Begijnenstraat, 18, 2300 Tumhout tel. 0 14/40.33.00. Leden betalen 280 BEF. niet-leden 350 BEF.

Ongevallen Dinsda g 5an .39 om 13.45 uur botste aan de Gelmelstraat te Hoogsiraten de personenwagen bestuurd door Dirk Adriaensen (33j), Koekhoven 3 Merksplas met de ADG wagen, bestuurd door Elly Van Gils (35j), Gelmeistraat lOt Hoogstraten. Beide wagens werden zwaar beschadigd. Dirk Adriaensen werd licht gewond. Zondag 10 jan.'99 om 7.30 uur reed Fatnier Bilalovski, Vrijheid 60 Hoogstraten met zijn ADG Terrano aan Gammel tegen een boom. Hij werd hierbij zwaar gewond en zijn wagen liep zware schade op. Maandag 11jan.'99 omstreeks 9uur kwam een tankwagen met LPG-gas geladen terecht in de gracht bij het indraaien van de Senator CoolsdreefRijkevorsel. Het verkeer werd tijdelijk afgesloten tussen Oostmalle en Rijkevorsel omdat men vreesde dat er gas uit de tank zou ontsnappen. Nadat de brandweer de wagen grondig had onderzocht, en geen schade was vastgesteld, werd de 25 ton zware wagen met een takelwagen terug op de weg getrokken. Om 10.30 uur was alles weer normaal.

Kostuums Nu het zonneke zich laat zien, denkt de jonkheid aan een schoon kostuum. Denk er dus op tijd aan uw keus te komen doen. In onderstaand adres vind U keus voor iedereen. Wel meer dan honderd verschillende. Komt zien en overtuigt U. Kostuums voor kinderen vanaf 375 t'. Manskostuums vanaf 1000 fr. Alle soorten fantasie en andere broeken aan zeer matige prijzen. Alles gemaakt binnen de 14 dagen. Rouw in 24 uren

Gerard Leijs•Verschueren KLEERMAKER,

Gelmelstraat 43; iechtover 't Vredegerecht Hoogstraten.

803

59


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

Ongevallen Brandweer 3 14.42.43

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

LAURIJSSEN

CONTAINERDIENST

HUISARTSEN

__

DeinedistraaI 36 2322 Minderhoi Tel.: 03/3145450 -

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/31574.46

Zaterdag 6 februari: DR. FILIP DECLERCQ,

Fax 03/315.88.35

Hazenweg 29, Meerle, tel. 315.84.54. Bloediaan 291, Hoogstraten, tel. 3 14.50.10.

squash snooker

Zaterdag 13 februari: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 3 15 .87. 15.

Tennisclub

de VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogsiraten

Zondag 14 februari: DR. F. HOLVOET & H.

Tel. 031314.37.76

Zaterdag 20 februari: DR D. ROBBEN en F.

Pa(Pnns Jerzni

BUYTAERT, Leemstraat 42A, Hoogstraten.

/

914.22.99

Zaterdag 27 februari: DR. GEERT FAES, H. 70

Jl

Bloedstraat 32, 1-loogstraten, tel. 3 14.86.85; GSM: 095.54.86.85.

Zondag 28 februari: DR. CORNEEL BOEVrijheid 62 2320 Hoogstraten Tellfax: 314.50.93

"1

Openingsuren: Di tIrn za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten

=

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel.03/3l4.42.92

Â

22

Pluimveeslachterij

STOFFELS

Zondag 21 februari: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20/A, Meerle, tel. 315.85.55.

SLAGERIJ

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66.

4cf T14rntj'tmafs

09

10

Zondag 7 februari: DR. STIJN FAES, Heilig

Indoor tennis

N'

.i m *' —

oJ m

REN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 3 15.82.21.

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten Heimeulenstraat 20 - 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

I

--

—,

--

1 l • 1 wi mi vii

—,

W

•IJILJ U_&Vffi %

-

-

-

155

APOTHEKERS

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...) - ij

.

Ii

,

1I4s V od€J

l'epersti dat 2 Ilooqslraten Tel. 0313141308

Van 29 januari tot 5 februari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 3 14.40.74.

-

Van

5

tot 12 februari: APOTHEEK VAN

PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 3 14.5 1.50.

Van 12 tot 19 februari: APOTHEEK

THUIS VERPLEGING

GEERTS, Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel, tel. 3 12.12.20.

WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65.

Zaterdagvoormiddag 13 februari: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)

UI

TC ~

mode...

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

3 15.73.75.

Van 19 tot 26 februari: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24.

(3 15.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89)

JORIS BUYLE (3 14.13.08)

ook inkoop van alle antiek en inboedels Rijkevorsel Koekhoven 5 Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52

Zaterdagvoormiddag 20 februari: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 3 14.57.24. Van 26 februari tot 5 maart: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75.

Voor u het weet is de Hoogstraatse MAAND weer daar: op 24 februari. Medewerkers, dat wordt haasten; op woensdag 10 februari verwachten wij uw schrijfsels. Op zondag de 14de kan enkel dorp- en sportnieuws.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.