januari 1999 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VIJFTIENDE JAARGANG, NR. 165 JANUARI 1999 PRIJS: 70 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

1998 Wij kijken nog één keer om

de hoog straatse maa nd GUY PEETERS

Sportlaureatcn Wie en vooral waarom!

En verder: DE ALLERBESTE WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR!

Met brugpensioen .. voor Roemenië


CUL TUUR

I IS Wat heeft de Akropolis in Griekenland, de Mont-Saint-Michel in Frankrijk, het tempelcomplex Borobudur in Indonesië, de toren van Pisa in Italië en het begijnhof van Hoogstraten met elkaar gemeen? Deze vijf monumenten behoren, samen met 516 andere, tot het cultureel en natuurlijk erfgoed dat onder bescherming van de UNESCO staat.

O ERF

itj I1% 71 -

let PAT' zijn van grote luister maar ook plaatsen die herinneren aan de donkerste perioden uit de geschiedenis. Zo is bijvoorbeeld Auschwitz opgenomen als een indringende waarschuwing om de vrede te bewaren en de mensenrechten te respecteren.

De begijnhoven Voor Vlaandcrcn wcrdcn dertien bcgijnhoven opgenomen omdat ze het mecat eigen en origi neel Vlaains Pan uiiuniuin zijn. Ze lielilien ccii diisdanigc intrinsieke waarde dat ze internationale waardering, zorg en bescherming verdienen. Begijnhoven vinden hun oorsprong in de zeer vroege ontwikkeling van een stedelijke cultuur en beklemtonen de belangrijke rol die het religieuze leven in onze cultuuropbouw heeft gespeeld. 1

Gevolgen

W

Uit bezorgdheid over de wereldwijd voortschrijdende vernietiging van het milieu aanvaardde de Algemene Conferentie van de UNESCO - de Organisatie voor Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur van de Verenigde Naties - in 1972 in Parijs het 'Verdrag betreffende de Bescherming van het Culturele en Natuurlijke Werelderfgoed'. Dit verdrag is gebaseerd op het idee dat de mensheid beschikt over een gezamenlijk erfgoed waarvoor ze een collectieve verantwoordelijkheid draagt. De 'World Heritage Convention' bestaat inmiddels 25 jaar en is pas in 1966 door België als 148ste land ondertekend. De reden hiervoor ligt bij de opeenvolgende staatshervormingen. Over de hele wereld staan er op dit moment 521 objecten op deze 'wereldmonumentenlijst': 395 in de categorie cultureel erfgoed (gebouwen), 107 in die van het natuurlijk erfgoed (landschappen) en 19 die genoteerd staan als 'gecombineerd erfgoed'.

De selectie

V66r een monument als werelderfgoed erkend wordt, onderzoekt de Unesco of de plaatselijke overheid voldoende middelen vrijmaakt of wil vrijmaken om de monumenten ook daadwerkelijk te bewaren. De Unesco zelf beschikt over te weinig financiële middelen om de 521 monuinenten financiële steun te verlenen. De gelden die Unesco lieefi gaan teicclit Haai de nieest bedreigde monumenten in bij voorbeeld dc derdewereldlanden. De Vlaamse regering kan echter nooit meerin gebreke blijven en moet, te allen tijde, zijn verantwoordelijkheid opnemen voor die monumenten die wereldwijd in de kijker staan. Dat de selectie ook toeristisch zéér belangrijk is spreekt voor zich.

$


mon in de moond Socialist tot in de kist Onlangs kwam in het Radio 1 programma 'Groot gelijk' de vraag aan bod of er ittig ineiiseti wareii die ollbaatLuchuig iets voor aiideieii dedeii, zonder er iets voor terug te krijgen of te verwachten'. Verscheidene reacties van de luisteraars leerden duidelijk dat zulke mensen inderdaad nog bestaan. Toeval wil dat wij al een tijdje zo iemand in het hoofd hadden, iemand waarvan we wisten dat hij al geruime tijd meewerkt aan hulpprojecten in Roemenië, ook al is dat land al lang uit het beeld verdwenen. Bovendien stond die man ooit wel in de belangstelling, als lijsttrekker voor de SP-ljst voor de gemeenteraadverkiezingen. Als 'politieker' kwam je hem op vele plaatsen tegen en wist hij altijd wat te vertellen. Sedert enkele jaren zie je hem veel minder. Blijkt dat hij het grootse deel van zijn tijd aan Roemenië besteedt. Meer dan genoeg stof voor een lang gesprek. -

Onder de rook van het cementfabriek 'Ik ben geboren in Rijkevorsel op 18 januari 1944, het laatste oorlogsjaar. Mijn grootvader was afkomstig uit Nijlen, maar is in Sint-Jozef komen wonen omwille van de industrie langs het kanaal daar. Moeder, Anna Meerseii, was van Merksplas, dus voor hetzelfde geld was ik een Spetser geweest. Maar vader Jan Baptist is eerst op het cementfahriek gaan werken, als slijper, en dus zijn ze in Sint-Jozef blijven wonen. Later is hij dan winkelier geworden, kleine zelfstandige kruidenier. Maar hij is nooit vergeten dat hij zelf arbeider geweest was. Ik heb altijd horen zeggen dat hij in de oorlog heel wat mensen geholpen heeft, arme mensen. Hij kon nogal goed met voedselbonnekes schipperen maar is er zelf niet rijker van geworden. Wij waren thuis met 6 kinderen, mijn oudste broer is 19jaar ouder, die was het huis uit voor ik er weet van had. Ik was de jongste, het kakelnestje. Ik heb school gelopen in Sint-Jozef, in de lagere school.

Dan naar Sint-Victor omdat ik nogal goed kon leren. Maar ik leerde niet graag en was er altijd bij als er plezier kon gemaakt worden. Gevolg: veel strafstudies en veel conflicten thuis. Mijn broers hebben immers allemaal gestudeerd. Het zijn ook gegoede burgers geworden. Ik heb Sint-Vic dan ook niet afgemaakt. In het voorlaatste jaar Moderne Economische, heb ik afgehaakt. Thuis vonden ze dat ik toch een diploma moest hebben en ik mocht kiezen van onze vader: beenhouwer of coiffeur. Ik zag mezelf, klein manneke, niet met een varken op mijne rug rondlopen. Om mijn vader een plezier te doen ben ik dan maar kapper geworden. Achteraf heb ik natuurlijk spijt gehad dat ik zo vroeg opgegeven had. Maarja, het was zo een van die typische generatieconflicten, ik had mijn moeder vroeg verloren, ik was pas zestien, en ik moest rebelleren tegen onze vader. Later, bij de vakbond, ben ik nogal wat gaan bijleren. Daar heb ik een economische vorming gekregen en die heb ik dan wèl afgemaakt.

Guy, Chris en dochter Anita

Coiffeur 'Maar toen ben ik dus kapper geworden, hoewel het voor mij vanaf het begin duidelijk was dat ik dat niet zou blijven doen. Na mijn legerdienst hadden ze me thuis gevestigd en de zaak liep goed. Toch voelde ik me niet zo goed in mijn vel. Dat imago van coiffeur kleefde aan mij, maar beviel me niet. Ik was van mezelf al klein en licht gebouwd, daarbij nog dat fijn afgeborstelde erbij, nee, dat was het niet. Ook in de wereld van de kappers was ik niet op mijn plaats. Je mag dat aan Chris vragen (zijn echtgenote), we kenden mekaar nog maar pas, toen heb ik tegen haar gezegd 'Meiske, dat blijf ik niet doen'. Misschien speelde de gedachte dat wat ik deed nooit mijn eigen keuze geweest is. Ik zat eigenlijk met de dwanggedachte dat ik 'arbeider' moest worden, dat daarin mijn doel lag. Alles wat ik tot dan toe gedaan had, ging nochtans weg van die richting. Thuis hadden ze wat anders met me voor en stuurden ze me constant in een andere richting; Sint-Victor stoomde de jongens ook niet klaar voor de fabriek en als je kapper wordt ben je ook niet bepaald fabrieksarbeider Misschien 7at het in de genen, want zowel grootvader als vader waren toch fabrieksarbeider geweest. Mijn vader was dan wel winkelier geworden, hij kende de leefwereld van de wei kiiiaii. Zijii klaiidiie was tiuuweiis giuteudeels werkvolk en hij wist wat dat betekende. Zoals veel kruideniers toen, werkte hij met zo'n weekboekje, waarin de klanten hun rekening gedurende de week lieten 'opschrijven' en na het ontvangen van het weekloon kwamen betalen. Mijn vader heeft altijd rekening gehouden met de toestand van klanten die het moeilijk hadden, hij zette ze nooit het mes op de keel als ze hun schuld niet konden betalen, ze mochten die dan afkorten met een paar frank per week, zonder intrest. Hij is nooit vergeten waar hij vandaan kwam'.

Fabrieksarbeider

Het gezin Peeters, met in het midden een piepjonge Guy tussen zijn ouders,

t loewel ze goed draaide, heb ik op een goede dag dan mijn kapperszaak stopgezet. Ik wcrd van langsom magerder, ik voelde me slecht in iïiijn vel en dat knaagde aan mijn gezondheid. Chris, ondertussen was ik getrouwd, vond ook dat ik er beter maar mee kon stoppen. Ik ben toen bij Mintjens in Westmalle gaan werken.


MAN IN DE MAAND Daar heerste een slechte sfeer iie mensen waren

daar helemaal niet met mekaar opgezet. \'oel afgunst, geen solidariteit. Een ouderwetse mentaliteit van de baas ook. Na twee maanden heb ik ander werk gezocht en in Nederland terechtgekomen, op de Etna. Daar was het wel goed, ze betaalden ook beter dan in België toen. Daar ben ik jaren gebleven, tot Etna in problemen gekomen is. Begin jaren '70 heb ik werk gezocht en gevonden bij Ford Tractor in Antwerpen. Samen met General Motors. destijds een van de toonaangevende bedrijven. Als je daar werkte, 'was je broodïe gebakken' zei men toen. Je verdiende er inderdaad meer dan in kleinere fabrieken, alles was er beter georganiseerd ook, maar je kreeg je loon er echt niet voor niets. Enfin, ik verdiende er goed, maar dat was nodig, want Chris was ondertussen in verwachting en zou minstens een tijdje thuis blij ven. Tot dan toe had ze altijd meegewerkt en dat maakte dat we een mooi inkomen hadden, dat maakte het leven toch wel aangenaam. Nu zeggen ze dikwijls dat de arbeider het goed heeft en dat hij goed geld verdieiit iiiowemeel. Naai itujit ilieuilig heeft hij het nog niet breed, want we worden zo opgefokt om te consumeren, om mee te doen met de hoop, dat veel mensen met dat zogenaamd 'groot loon' bijna heel hun leven met financiële moeilijkheden kampen. Maar ik had dus een goed werk, verdiende goed, Chris bleef thuis. Dan ineens zes weken staking, weg inkomen. Dan merkte je hoe rap je dan op je bloot tandvlees zit.'.

De vakbond 'Maar met die stakingen en de frequente sociale acties van die tijd ben ik dan in contact gekomen met de vakbond. Van in het begin was ik betrokken bij de vaak verhitte discussies in de fabriek. Het was mijn werkrnakkers opgevallen dat ik nogal radicale standpunten durfde innemen en ze hebben mij gepusht om mij kandidaat te stellen bij de sociale verkiezingen. Zo ben ik bij het A.B.V.V. (Algemeen Belgisch Vakverbond) terechtgekomen en bij de eerste verkiezing was ik verkozen als afgevaardigde van de werknemers. Zowel het bedrijfsleven als de rol van de syndicaten in de ondernemingen is sedertdien erg veranderd. Staking was toen een vaak gehanteerd wapen, dat is geëvolueerd naar veel meer overleg. Maar de werknemers hebben veel ingeboet. Destijds werkte er op Ford Tractor meer dan 3.000 man, nu nog amper 1.300. Van heel de robotisering van de industrie heeft de werkman het meeste betaald en het minste teruggekregen. Velen hebben dat met hun job moeten betalen en we hebben daar weinig aan kunnen doen. Ik heb destijds in het syndicaat nog voorgesteld dat een deel van de winst die het bedrijf maakte bij autornatiseringoperaties bij wet zou voorbehouden worden voor de werknemers van dat bedrijf, dat ze zelf een financiële inbreng kregen in hun bedrijf en dus ook meer zeggenschap. Maar men is er blijkbaar niet toe bereid daar voor te vechten. Heel de automatisering heeft voor veel werklozen gezorgd, waarvan er veel buiten de statistieken vallen. Ik ben zelf op 'alternatief' brugpensioen, eigenlijk dus werkloos. Alleen moet ik geen werk meer zoeken en krijg ik een hijpassing van de fabriek. Een gevolg van de laatste herstructurering van het bedrijf, waarvoor ik zelf mee aan de onderhandelingstafel heb gezeten. Daar hebben we toen een brugpensioenregeling kunnen afspreken vanaf de leeftijd van 52. Dat had dan wel voor gevolg dat ik zelf ook moest gaan, al wou ik 4

Door de u'erkmakkers getrakteerd op een taartje, na de verkiezing van hun délégé. liever nog een paarjaar blijven werken. Maar je kan toch niet zeggen dat zo'n regeling niet geldt voor de syndicale afgevaardigden en wel voor anderen; dat zou niet geloofwaardig zijn.'.

Socialist. 'Heel mijn leven ben ik geïnteresseerd geweest in politiek, thuis probeerden ze inc daar wat af te houden. Ge moest dus op dat gebied een beetje uw eigen weg zoeken. Ik was ook bij de Chiro, en in die tijd was dat zeker een beweging waar het politieke gesprek al eens aan bod kwam. Ik herinner me nog goed de stakingen tegen de eenheidwet van Eyskens in 1962. Ik ging wel niet mee betogen, maar was 'toevallig' in Antwerpen. De rijkswacht maakte echter weinig onderscheid tussen betoger of toevallige toeschouwer en ik kreeg ferm van de matrak. Ik herinner me de opwinding toen, het land stond op de rand van de revolutie. De grote tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers, tussen de staat en 'het volk', tussen het gezag en de straat. Tot dan de socialisten, eerst grote tegenstanders, plots die eenheidswetten mee goedkeurden. Ik vond dat grote volksverlakkerij en weinig eerlijkheid in de politiek. Ik heb toen gezien dat politiek dikwijls niet gestoeld is op overtuiging, maar van 'er bij te zijn', macht te hebben. Ik was teleurgesteld in de houding van de socialistische voormannen, maar bleef zelf bij mijn overtuiging'.

Vanwaar die socialistische overtuiging? Ook van de fabriek meegebracht? 'Hoewel zowel mijn ouders als mijn grootouders altijd goede en diepgelovige katholieken geweest zijn, was mijn grootvader toch een van de eerste socialisten in Rijkevorsel. Met socialist bedoel ik dan aanhanger van de toenmalige Socialistische Partij. Ik heb dat zelf niet echt bewust meegemaakt, want hij is gestorven toen ik zes was, maar toch is dat bij mij blijven hangen. Mijn moeder en mijn vader waren diep christelijk, en hebben me zo opgevoed, ik ben zelfs misdienaar geweest. Dat heeft mijn vader niet belet aanhanger te zijn van de socialistische partij. Zelfs als winkelier stak hij dat niet weg. Mijn moeder was daar wat bang voor, hoewel ze zelf ook sociaal bewogen was. Maar zij was wat bang van het antiklerikale van de socialisten toen, ze was bevreesd dat socialist zijn misschien toch zonde was'.

'Ook van de socialistische vakbond naar de socialistische partij was het een logische stap. Al strijdbaar syndicalist kende ik Jef Sleeckx al een tijd van acties aan de fabriekspoorten. Jef is altijd de man geweest die tussen zijn kiezers, in grote mate arbeiders, heeft gestaan. Jef was ook heel actief in het arrondissement Turnhout en altijd op zoek naar medestanders. Zo ben ik ook actief geworden in de SP. Ik heb op de lijst voor kamer en provincie gestaan, maar we stonden hier niet sterk genoeg in het kanton om hier verkozenen te halen, het was vooral een aanwezigheidspolitiek. Ook in de gemeentepolitiek in Hoogstraten ben ik aan de slag geweest. Samen met Richard Paepen, die in Hoogstraten al langer bezig was, hebben we hard gewerkt om een goede lijst van de grond te krijgen. Natuurlijk ook gaan plakken 's nachts, dat was toen nog de gewoonte. We kwamen toen goed overeen met onze tegenstanders in de politiek, ook nu nog. Behalve voor het Vlaams Blok, daar heb ik geen goed woord voor over, dat zijn antidemocraten en verwerpelijke racisten. Maar met de anderen heb ik altijd goed overweg gekund. Zo weet ik nog dat we in de verkiezingsstrijd in 1983 tijdens het plakken Herman Verlinden en zijn mannen tegenkwamen. 'Hedde gullie al in Meersel geweest?' vroegen we dan. Zij 'En gullie al in Wortel?' Dan namen wij hun affiches mee naar Meersel en zij die van ons mee naar Wortel. Alleen de mannen van Van Looy, die trokken alles terug af wat niet van hen was. Koud was het toen, we moesten anti-gel in onze col doen, anders konden we hem niet meer uitsmeren. Spijtig genoeg hebben onze inspanningen niet tot een verkozene in de gemeenteraad geleid, al was dat wel ons doel. Eigenlijk hebben we toen een fout gemaakt, we waren te trots en wilden persé een eigen SP-ljst. Beter hadden we toen toenadering gezocht tot Fusie-Belangen, zo ver lagen onze standpunten niet uiteen. Dat was voor ons de enigste manier geweest om aan een zitje in de gemeenteraad of de O.C.M.W.-raad te geraken. Laatste keer zijn we niet meer opgekomen, we hebben onze mensen eigenlijk de raad gegeven op Agalev te stemmen. Zo konden we zonder een verkozene de oppositie versterken. Laat ons eerlijk zijn, onze aanhang is niet groot genoeg om zelf goed aan de bak te komen. In die omstandigheden is het zonde om de kracht van de progressieven in de gemeente hier te versnipperen'.


MAN IN DE MAAND actie overbleef en ze definitief werd stopgezet. k vraag me trouwens af wat er ondertussen met ik actie 'Adoptiedorpen' gebeurd is. Doet lii iogstraten nog wat voor Giarmata? Of is dat ook doodgebloed?

ingezamelde goederen worden op de vrachtwagen geladen aan het vakbonds/okaal in de Gelmelstraat.

S.O.S. Roemenië Velen onder ons herinneren zich zeker nog de dramatische beelden van de decemberrevolutie tegen de Roemeense dictatuur onder leiding van Caeucescu. Toen nadien de schrijnende beelden van de situatie breed in de media werden uitgesmeerd, kwamen de hulpacties op gang. De gemeen ten, reeds eerder betrokken via de actie Adoptiedorpen, organiseerden inzamelin gen en het aantal camions dat met hulpgoederen richting Roemenië vertrok was haast niet te tellen. In tegenstelling tot wat het lot was van veel van deze acties na verloop van tijd, nI. dat ze een stille dood sterven, is Guy Peeters tot op vandaag actief gebleven Ho is dat zn gekanien 2 'Ook ik was geschokt door wat ik toen op TV en in de kranten te zien kreeg. In een land, op een dagreis van hier, binnen huropa, gebeurden verschrikkelijke dingen. Ik kon dat niet lijdzaam aanzien, in zo'n geval moest ik wat doen'.

Of hij die sociale bewogenheid von jou gsaf heefi niee gekregen? '\Vi_l, als ik In iigrleiik aaii iiiijii uudei s, kijk maar naar wat ik eerder vertelde, dan denk ik dat dat er ook altijd moet ingezeten hebben.'

Deze van thuis geërfde sociale bewogenheid heeft geleid tot (lat wat Gur sedert 1991 heeft aangegrepen en wat heni niet meer heeft losgelaten. Het bepaalt thans grotendeels het leven van Guv en Chris, want ook zij is in dit project nicegezogen door het enthousiasme van Je mensen die hiermee bezig Zijn. 'Voor vele van de weeshuizen, scholen en iiekeiiliuizeii iiie iii die adoptiedorpen lagen, crden ili-por 1e Vlaaiii\r genieeuteii iiiasswal aclic opgezet. Maar rond de Zwarte Zee, van hierlili zowat het verste verwijderd, bleven heet o instellingen buiten de belangstelling. Via contacten gindcr kreeg Jet Sleeckx weet van ecn aantal instellingen cii sti Re hij niet de actie 'Weeskincicren'. Ik was lang bevriend mei lef en ben gelijk mee aan het werk gegaan. In maart 1991 hen ik 71 f VOOr ilr nnr'lt' keer meegegaan naar Orlat, iiaar een weeshuis. Samen met mijn kameraden van de SP: WernerGeerts, Paul Van Mechelen, Jan Van Den Hout, Richard Paepen en zijn vrouw, Willy Laurijssen en zijn vrouw

en anderen hadden we toen in Hoogstraten een inzamelactie op touw gezet. De respons was enorm. Tonnen goederen kregen we bijeen. Dr. Van de Pas organiseerde in zijn Molen een concert, dat bracht meer dan 100.000 Fr. op. Die kwamen goed van pas, want al dat materiaal moest ook nog in Roemenië geraken. We hebben dat geld onder andere gebruikt om het transport te betalen. We werkten vanuit het vakbondsgebouw, daar sorteerden we en pakten we alles in dozen. Veel omslagen met contant geld ook, tot 25.000 fr. in één keer. Niet lang daarna ben ik op eigen kracht met de auto naar ginder getrokken en de volgende keer is Chris voor het eerst meegegaan. We hebben ginder snel heel wat mensen leren kennen, vrienden gemaakt. We hebben ook mensen met minder goede bedoelingen gekend, die hier zeIl' hulpgoederen kwamen ophalen, die dan ginder in de handel terechtkwamen. Die grote landelijke actie begon na verloop van tijd toch wat te slahakken. Hoewel de goederen makkelijk bleven binnenkomen, bloedde die actie dood bij gebrek aan contant geld. Een transport koste al gauw 90.000 fr. Kwam daarbij dal er all ijil mensen van hieruit nweginoen om te kijken of de goederen wel goed terec' itkwamen. Die mensen moesten daar vakantie voor opofferen en stonden wel altijd zelf voor de kosten. Dat was en is nu nog altijd de stelregel, terecht vind ik. De controle op wat er met dc goederen gebeurde werd daardoor minder, de betrokkenheid ook. Tot er nog maar weinig

1

1

Chris en ik waren ondertussen een beetje vercht geraakt aan Roemenië en hadden er vele nenden die we ook niet graag in de steek lieten. 1 )c schrijnende beelden waren uit het nieuws erdwenen, de toestanden waren er nog wel ilccelijk. Bovendien bleven er goederen bij ons 11111k binnenkomen. In 1994 zijn we dan in contact gekomen met de V.Z.W. Agigea uit 1 essenderlo. Zij waren ook actief aan de kanten i in dc Zwarte Zee en we hebben onze krachten ocluimdeld. S,uueim lietibeti we ccii weeshuis ccidopteerd dat we sedertdien zo goed mogelk hebben ingericht en dat we twee maal per jl,ir bevoorraden met allerlei hulpgoederen. Niet alleen voeding en kledij, maar ook medicijnen, waspoeder voor de wasserij, schoolgerief. Telkens nemen we dan gebruiksgoederen mee voor een zestal maanden en ze weten dat we zes maanden later ook terugkomen met nieuwe voorraad. Zo proberen wij dat het bestuur van het weeshuis zelf zijn zaken regelt, wij voorzien ze telkens van de meest noodzakelijke goederen. We moeten zeggen dat de mensen die er werken en ook de kinderen zelf fier zijn over hun instelling en dat ze er een zaak van maken het in goede staat te houden. Ons weeshuis is daardoor wel min of meer een 'luxe-weeshuis', geworden, naar Roemeense normen wel te verstaan, waar onlangs een reportage gedraaid werd door de staatstelevisie. Ikzelf werd tijdens mijn laatste bezoek door de regionale radio geïnterviewd over onze activiteiten'.

Gnv

Lii!!) /11'!


MAN IN DE MAAND

Roemeense Weeskinderen Agigea v.z.w. Zoals je in het verhaal van Guy Peeters kan lezen, werken hij en zijn echtgenote al geruime tijd met anderen samen in de V.Z,W. Agigea. Dat het een serieuze, hardwerkende vereniging is willen we graag aantonen door een greep te geven uit de activiteiten die ze in bijna vijf jaar ontwikkeld hebben. September 1994: niet dc eerste lading naar Agigea; 200 opgeverfde legerbedden, matrassen, dekens April 1995: in twee opleggers met een volledig industriële keuken, afgebroken in het OCMW ziekenhuis van Diest. volledig hersteld en ginder geplaatst. Ook 150 schoolbanken cii 14 schoolborden nieegenomen. Oktober 1995: aankopen en plaatsen van een industriële wasmachine en droogkast; de slaapkamers worden voorzien van sanit air. April 1996: bureaus voor cle leraars: kasten, stoelen, tafels en 800 liter verf voor de school: 450 meter elektrische kabel voor cle aansluiting van de school naar de cabine, Oktober 1996: aankoop en plaatsen van industriële stoom strijkrol April 1997: eerste lading speciale medicijnen. kleding en vitaminerijk voedsel voor de aids-kliniek in Constanta. In Agigea starten de grondwerken voor het project voor het najaar. Oktober 1997: start van de aanbouw van nieuwe wasplaats, eetzaal en open afdak voor de kinderen. 1-let gaat om een prefab gebouw van 45 op 7,5 meter, gemaakt door de groep in België en niet twee opleggers naar Roemenië gebracht. Ook kleding en andere goederen voor de kliniek konden nog mee. April 1998: aankoop en plaatsing van een industriële vasrnachine voor 15 kg. wasgoed voor het weeshuis. Ziekenhuismateriaal (bedden, rolstoelen en geneesmiddelen) voor de kliniek. Oktober 1998: refter volledig afgewerkt en feestelijk in gebruik genomen. In het totaal werden met acht hulptransporten, in 12 opleggers, 280 ton goederen ter plaatse gebracht. De medewerkers brachten vele weken ter plaatse door voor het uitvoeren van de werken. waarbij ze konden rekenen op een hele schare bewoners van het weeshuis. Voor april 1999 wordt alweer een transport en een werk gepland. Het sanitair is aan vervanging toe, de aids-kliniek kan nog veel uitrusting gebruiken. de van het rusthuis gekregen bedden worden nu opgeknapt. Hulp is uiteraard nog steeds welkom. Kledij, uitrusting (sanitair, ziekenhuisuitrusting), en natuurlijk ook financiële bijdragen. Je kan hiervoor terecht bij Guy Peeters, Venhoef 7, 2322 Minderhout tel. 3 14.49.57 Storten kan op rekening nr. 734-425112007 van de VZW Agigea, Tessenderlo. 6

Op vakantie in Roemenië: Chris tussen rondtrekkende zigeuners.


MAN IN DE MAAND jonge Roemeen, ik ging ook in het Westen mijn heil zoeken. Slechter kan toch niet.'. Wij proberen ervoor te zorgen dat er is ons weeshuis steeds voldoende is, niets tekort maar ook geen overschot dat in andere handen zou kunnen terechtkomen. Want ook zulke dingen gebeuren natuurlijk. Als er ergens goederen worden aangevoerd die moeilijk ter plaatse te verkrijgen zijn en daardoor waarde hebben, trek je automatisch ook mensen aan met minder goede bedoelingen. Nu kan ik ze dat niet kwalijk nemen, want tegenwoordig is in Roemenië veel te koop, maar heel weinig kunnen het betalen. Als je een toerist ziet, die op een half uur een bedrag spendeert dat overeenkomt met een maandloon, dan is de verleiding groot, want dan is die toerist een rijke man. Stelen is soms noodzakelijk om te overleven.

De familie

Helpers genoeg om te lossen als de vrachtwagen in Agigea aankomt.

Aids-kinderen 'Omdat dit project, buiten de aanvoer van goederen, grotendeels afgewerkt is, zijn we vorig jaar gestart met de ondersteuning van een aidskliniek voor kinderen. Aids-kinderen, veelal kinderen van besmette ouders uit de prostitutie of drugmilieu, zijn volledig aan hun lot overgelaten. Zij moeten toch sterven en schijnbaar vindt men het dan niet nodig er nog geld of zorg aan te besteden. Watje daar te zien krijgt, grenst dan ook aan het onwaarschijnlijke. Veel van onze medewerkers konden wat ze zagen niet aan en moesten buiten. Kinderen die zo ziek geworden zijn dat ze zich zelf niet meer kunnen behelpen, legt men in een donker kot zonder licht, zonder verwarming, op een verroest bed zonder matras of deken en laat men vervolgens aan hun lot over tot ze in de coma geraken en sterven. In die kliniek zitten 1000 aids-patiënten. We hopen op termijn iets aan de toestand van deze kliniek te kunnen doen en zijn daarvoor nu aan het werk. Onlangs hebben wil van het Hoogstraatse O.C.M.W. 25 oude bedden gekregen, die knappen we nu op en gaan met de volgende wagen in april naar Constanza. Men\ .n sen die dit lezen weten dti Ji s e n alles kunnen gebruiken

stelden is enorm groot en groeit nog steeds. Ik denk dat de stedelingen vooral het nu slechter hebben dan in de tijd van Caeucescu, hoe spijtig dat ook is. Momenteel zijn de onderwijzers in staking omdat ze al maanden niet meer betaald werden. Intellectuelen worden in het algemeen zeer slecht betaald. Een leerkracht verdient zo' n 160 DM. per maand, een arbeider ca. 200 DM. Op het platteland redden de mensen zich beter, zij voorzien veelal in hun eigen voeding en daar is het sociale weefsel van een kleine gemeenschap nog een beetje intact gebleven. Al gebeuren er ook rampen, zo zijn er vorig jaar grote overstromingen geweest en is de aardappeloogst voor een groot stuk verloren gegaan. Zulk tegenslagen hebben daar direct grote gevolgen, hier betaal je gewoon een paar frank meer voor uw patatten, maar die mensen hebben geen paar frank meer. Het is niet voor niets dat zoveel Roemenen naar het westen komen afgezakt. Moest ik Roemeen zijn en geconfronteerd worden met de vooruitzichten van de doorsnee

'Al die activiteiten, lokale politiek en syndicaat, hadden natuurlijk altijd buitenshuis plaats. Mijn vrouw heeft het daar dikwijls moeilijk mee gehad. Ik met mijn rooi vlag, mijn muts en ik stond in Brussel. 's Avonds tot laat vergaderen en na een paar uren in bed 's morgens met de vroege gaan werken. In het weekend natuurlijk niks waard. Weinig sociaal leven dus, maar Chris heeft dat altijd aanvaard. Zij zag dat ik daar in opging, en ze liet me doen, zolang ik me er goed in voelde. Chris werkt, sedert de onderneming waar ze werkte failliet ging, op het rusthuis, bij het O.C.M.W. van Hoogstraten en ze doet dat echt met overgave. Zij heeft daar zowat alle watertjes doorzwommen en op alle posten gewerkt. Ze doet dat graag en ze blijft dat dan ook doen. Anita, mijn dochter, werkt bij Van der Windt en woont zelfstandig. Zij is een beetje een vrijhuiter, en ik ben daar wel fier over. We kunnen het goed met mekaar vinden en zij staat op eigen benen. Chris die werkt volop mee aan mijn Roemeense droom en in de vakantie gaan we samen naar Roemenië, dan niet naar het weeshuis, maar trekken we rond in het prachtige land dat Roemenië ook is. Dank zij de vele vrienden die we er gedurende al die jaren gemaakt hebben, is het er fijn toeven. Echt vakantie, waar de warmte niet alleen van de zon komt.

Roemenië 1998 versus 1991 Hoe is het thans in Roemenië gesteld, gelijk eens met net na de revolutie? 'De staatswinkels zijn verdwenen, de rijen wachtenden aan de broodwinkels en de staatsbenzinestations ook. De Dacia's en Trabantjes zijn verbannen naar het platteland, Golf, BMW en Mercedes rijden er talrijk. De winkels liggen nu vol, ook met appelsienen en bananen, fruit dat je net als vele andere artikelen in '91 nergens kon vinden. Maar het aantal kopers is er klein. De inflatie die een paar jaar enorm geweest is heeft de koopkracht van loontrekkenden, staatspersoneel en vooral van gepensioneerden danig aangetast. Die mensen zijn steil achteruitgegaan en de armoede onder hen is ronduit verschrikkelijk. Was dat pensioentje in 90 ca. 1718 mark en voldoende om sober van te leven, nu is dat niet veel groter en lang niet voldoende meer om Ie overleven. De kloof met de welge-

(Iii i

1)1/ 1/1(1/lid

1//( 1/1/ (11 III 1 »dl

7


VANUIT HET STADHUIS... Hoogstraten heeft meer dan 1 miljard schuld. Toch nog voor 400 miljoen investeringen Het zal je kind maar wezen. Je wordt geboren in Hoogstraten en je krijgt alvorens je goed en wel je eerste kreet gelost hebt een schuld van zeventig duizend frank aan je pamper gesmeerd. Je vader en je moeder kunnen het niet helpen, want ook zij zitten in hetzelfde schuitje. Meer zelfs, niemand in Hoogstraten ontsnapt eraan, want de gemeente overschrijdt dit jaar de kaap van 1 miljard schuldenlast. Misschien reden om even de broeksriem aan te trekken en te zien hoe het nu verder moet. Maar dat is buiten de waard gerekend want het gemeentebestuur gaat er ook dit jaar weer stevig tegenaan. Niet minder dan 400 miljoen wordt er in '99 geinvesteerd. Op 31 december '99 zal de uitstaande schuld 1,2 miljard bedragen. Schepen van Financies Staf Peerlinck steekt een waarschuwende vinger op, de oppositie houdt haar adem in. Wat als morgen de interesten terug gaan stijgen? Twee procent betekent al vlug 25 miljoen frank extra te betalen.

Geld genoeg? Bij een eerste blik op de begroting voor het volgende jaar lijkt het er in Hoogstraten allemaal nogal snor aan toe te gaan. Men vertrekt al met een overschotje van vorig jaar van zo'n 57 miljoen frank. Da's mooi meegenomen om de boekhouding sluitend te maken. Het is ooit anders geweest. In 1996 was er maar een overschot van II miljoen. Toch mag men zich ook wel niet vergapen op een begroting. Dit zijn slechts ramingen van te verwachte uitgaven en inkomsten. Wanneer er dan bepaalde werken niet uitgevoerd worden gedurende dat jaar zit men al vlug met een overschot van gelden want voor die uitgaven waren wel inkomsten voorzien. De echte financiële toestand vinden we jaarlijks terug in de gemeenterekening. Dat is het werk van de gemeenteontvanger. De begroting valt onder de verantwoordelijkheid van het college en geeft wel een beter zicht op het beleid dat het bestuur wil voeren. Wat zijnde prioriteiten, wat wil men verwezenlijken en waar gaat men het geld ervoor halen Een duidelijk voorbeeld hiervan was de beslissing, drie jaar geleden, om de belastingen te herschikken. De personenbelasting zakte toen van 7 % naar 5 % maar de opeentiemen op de onroerende voorheffing stegen toen van 1050 naar 1350. Hierdoor hoopte het college vooral meer inkomsten te verwerven uit de aanwezigheid van de vele rijke nederlanders die vaak in riante villa's wonen.

1999. Dat is nog maar eens 10 miljoen meer dan vorig jaar. Dit heeft vooral te maken met de invulling van het personeelskader (personeel sbehoeftenplan), de bevordering van een aantal personeelsleden en een aantal aanwervingen die nog voorzien zijn. Daarnaast hebben we de werkingskosten. Die worden voor dit jaar geschat op 137 miljoen frank. Dit is ook 19 miljoen meer dan vorig jaar. En tenslotte de overdrachten. Dit zijn gelden die aan andere instanties worden overgemaakt voor de goede werking van die diensten. Een belangrijke jaarlijkse overdracht is namelijk die van gemeentegeld naar het OCMW. En deze post blijft jaarlijks groeien. In 1990 droeg de gemeente 27 miljoen over, voor '99 wordt er al 54 miljoen voorzien. En de vooruitzichten geven een opwaartse trend te zien tot 75 miljoen in 2003. Tot

o

Onze ezel is in vorm. Gelukkig zijn er natuurlijk ook de ontvangsten. De voornaamste bron van deze inkomsten zijn de geineentebelastingen, de personenbelastingen, de belasting op de onroerende goederen en het gemeentefonds. De gemeentebelastingen stijgen dit jaar tot 295 miljoen. Een hele resem belastingen , gaande van huisvuil, over bar- en animeerpersoneel tot valse alarmmeldingen toe. De grote brok zijn evenwel de personenbelasting, die dit jaar stijgt met 4 miljoen, en de gemeentelijke opcentiernen op de onroerende voorheffing, die 16,5 miljoen frank. meer in het bakje brengt. Dit heeft vooral te maken met de hogere waarde van 1 opcentiem. Sinds '93 is hierin een spectaculaire stijging waar te nemen doch vorig jaar leek deze trend stil te vallen. Dit blijkt dus nu wel een tijdelijke terugval geweest te zijn. Eén opeentiem vertegenwoordigt voor 1999 141.975 frank. In '93 was dit nog maar 82.776 frank. Maar ook het gemeentefonds levert dit jaar een grotere bijdrage in de gemeentekas. Vorig jaar werd er 74,5 miljoen doorgestort, ditjaar komt daar nog eens extra 5 miljoen bij. Daarnaast zijn er nog tal van overdrachten van de staat naar de gemeente toe voor de betaling van het onderwijzend personeel, de werkingskosten van het gemeentelijk onderwijs, de bibliotheek, de aflossing van de schulden vanwege de staat. enz. In totaal een bedrag van 130,9 miljoen frank.

oowo

°I°r°° 400

vorigjaar droeg de gemeente ookjaarli jks ongeveer 21 miljoen frank over aan de lOK voor de onderhoudskosten van de stortplaats. Dit jaar wordt dit bedrag echter via de werkingskosten verrekend. Het totaal van de uitgaven in de gewone dienst voor 1999 bedraagt 667 miljoen frank.

0 0

10

oo.

Dagelijkse keuken. Een begroting is opgedeeld in een gewone dienst en een buitengewone dienst.De gewone dienst komt zowat overeen met onze dagelijkse keuken. En elk stuk brood dat op de plank komt moet ook afgerekend worden. In deze gewone dienst vinden we aan de uitgavenzijde een drietal belangrijke factoren. Er zijn vooreerst de personeelskosten. Reeds 255 miljoen voor

i--lo

h00

o 011b00

IU

ÖJ

ENlt0é

.5cHuLDJER(: 5R' ZT--R

tiD€"J it'J.


GEMEENTERAAD

Grotere investeringen. Hadden we het tot hiertoe over de gewone dagelijkse keuken binnen de gewone dienst, dan vinden we de grotere investeringen eerder terug in de buitengewone dienst. Dit zijn voornamelijk grotere uitgaven waarvan de terugbetalingen meestal over meerdere jaren gespreid worden. Waar er op personeels- en werkingskosten (gewone dienst) vrij moeilijk kan bespaard worden zonder aan service naar de bevolking toe in te boeten, kan er in de buitengewone dienst al wat meer gesnoeid of gewoekerd worden. Hier zal het bestuur zijn prioriteiten moeten stellen, want alle diensten en schepenen brengen meestal een uitgebreid verlanglij stje hinnen.Voor 1999 stelt het college zo maar eventjes 104 projecten voor, voor niet minder dan 403 miljoen frank. Vorig jaar werd er zelfs voor 457 miljoen frank investeringen in de begroting opgenomen. Voor een aantal investeringen worden toelagen gegeven door de hogere overheid, maar tal van andere moeten betaald worden met eigen middelen of via leningen. 102 miljoen aan susidies door de provincie of het Vlaamse Gewest. De rest is voor rekening van de gemeente. Gelukkig kan men nog gebruik maken van een overschot van 12,5 miljoen uit de vorige dienstjaren. Vorigjaar was dit overschot zelfs 38 miljoen. Vanuit de gewone dienst wordt er 53 miljoen overgboekt naar deze buitengewone dienst om al een aantal investeringen te kunnen betalen. Verder zal het bestuur voor 20 miljoen frank eigendom verkopen. Dit zal vooral de Boskant zijn (ambachtelijke zonc), plus de herverkoop of ruiling van de gronden in de Heistraat. Ten slotte zal er toch nog altijd 228 miljoen frank moeten geleend worden. En daar begint nu toch stilaan het schoentje te nijpen.

Een berg schulden. Wie leent heeft schulden, wie veel leent heeft veel schulden. Zo simpel is dat. Hoogstraten heeft de laatstejaren heel wat geinvesteerd. Een goed bestuur, zullen de enen zeggen, een bestuur dat initiatief neemt, dat werkt. Een slecht bestuur, zullen anderen dan weer beweren, een bestuur dat geen prioriteiten durft stellen, dat draait wat men vraagt. Deze discussie laten wij graag aan ons voorbij gaan. Wat ons in ieder geval opvalt is de enorme schulden last die er intussen is opgebouwd. Zelfs bijna 50 % hoger dan het gemiddelde van de gemeenten uit onze provincie. Op 1 januari '98 bedroeg de uitstaande schuld reeds 910,5 miljoen. Eind '99 voorziet men een schuldenlast van 1.2 miljard frank. Dat is ongeveer 72.280 frank per inwoner, of die man of vrouw nu pas geboren is of 99 jaar oud is. En wellicht zal dat met de jaren nog

stijgen want de jaarlijkse schuldenlast blijft ook de volgende jaren stijgen. Na aflossingen en nieuwe investeringen stijgt de jaarlijkse schuldenlast in 1999 tot 142,5 rnilj.. in 2000 tot 170 milj;. in 2001 tot 175 milj. en in 2002 tot 176 miljoen frank. Zelfs schepen van Financies Staf Peerlinck, uiteraard ook lid van het schepencollege, ziet het allemaal al niet meer zo goed zitten. Hij maakt zich zorgen en houdt zijn hart vast voor het geval de interesten ooit terug gaan stijgen. Want het moet gezegd : Hoogstraten heeft de laatste jaren dankbaar gebruik kunnen maken van de lage interestvoeten. Mede hierdoor kenden de laatste begrotingen telkens een positieve balans. Maar oh wee als de intresten terug zullen gaan stijgen. Een stijging van 2% of 4% zou al snel een extra jaarlijkse kost van 25 of 50 miljoen frank geven. " Dit avontuur is te groot om zo maar verder te laten lopen . Ik wil dit risico niet nemen en ben daarom samen met de gemeenteontvanger bezig een soort schuldherschikking uit te werken." aldus schepen Peerlinck. Het is evenwel niet de eerste maal dat we de schepen van Financies dergelijke uitspraken horen doen. Als we de nota's van de schepen van de laatste jaren er bij nemen kunnen we bijna telkens de begroting afronden met een waarschuwing voor "de tol die de financiering van de zware investeringen zal eisen" (begroting '98), zijn pleidooi voor 'sobere investeringsbegrotingen"(begroting '96), "het inbouwen van een financiële rustperiode" (begrotingbegroting '94). Ook gemeenteontvanger Herman Schellekens waarschuwt al jaren met de regelmaat van een klok dat "een voorzichtig investeringsbeleid in de toekomst dan ook noodzakelijk is". Maar de boer, hij ploegde voort. Bijna drie jaar geleden interviewden we schepen Peerlinck als onze "Man in de Maand". In dit gesprek vergeleek hij zichzelf (als schepen van Financies) als een koetsier met vijf paarden. Hoe hij alles in het werk moest stellen om al zi.jn collega's in het college toch maar op het goede (financiële) spoor te houden. Wij lazen : "Terugblikkend op de eerste zes jaren is Staf de mening toegedaan dat zijn paarden - of beter zijn partners - wat te wild van stapel zijn gelopen en dat men teveel op te korte tijd heeft willen realiseren. In zijn ogen ware het beter geweest indien men de investeringen van de voorbije zes jaren zou gespreid hebben over 12 jaren. De teugels moeten dus strak gehouden worden ook al is volgens hem de schuldenlast onder kontrole (jaarlijks 71 miljoen aan interesten en 58 miljoen aan aflossingen).Neen durven zeggen zal in de toekomst wel eens aan de orde zijn, zowel tegen zijn partners in het college of gemeenteraad als tegen de diensten." Voortgaande op de cijfers kunnen wij enkel maar

vaststellen dat de vurige paarden nu pas goed in volle galop zijn geraakt, of zelfs op hol zijn geslagen zoals sommigen wel eens durven denken. En dan heeft zelfs een koetsier niet veel meer te vertellen.

Wie verbruikt, moet betalen. De oppositie heeft het al jaren moeilijk met de grote schuldenlast maar vooral met het doorschuiven van deze lasten naar de toekomst. Bij de begroting van '98 hield zij een vurig pleidooi om de investeringen te beperken en vooral te zoeken naar kortstondige investeringen waar door de inwoners van nu betalen voor hetgeen waar zij alleen van kunnen genieten. "Laat ons geen hypotheek leggen op de volgende generatie, en onze schuldenlasten niet doorschuiven naar de toekomst." was het motto.Ook nu waar schuwt zij voor overdreven investeringen. "Er wordt in onze gemeente te veel geïnvesteerd volgens de mogelijkheden. Het wordt hoog tijd dat men zich gaat bezinnen over de toekomst. Men moet onder ogen durven zien wat er prioritair is en wat luxe. Want in de begroting van '99 vinden we al stappen die in de volgende jaren tot grote investeringen zullen leiden. Ook waarschuwt de oppositie voor een mogelijke stijging van de intresten en stelt zij voor een schuldherschikking voor de leningen met de hoogste interest uit te zoeken. Agalev herhaalt haar pleidooi om een nieuwe belasting in te voeren op de groeven, storten en zandwinningen. "Zandwinningen en groeven zijn economische bezigheden waarmee men rijkdom uit de bodem haalt en er daarna meestal rotzooi instopt. De uitbaters verdienen hierop dus dubbel, zeker nu het steeds moeilijker wordt om van allerlei afval af te geraken. Wij vinden het dan ook maar normaal dat diegenen die zich eenmalig verrijkt door de bodem uit te putten, hiervoor een redelijke prijs betaalt aan de gemeenschap. De opbrengst hiervan zou de gemeente toelaten een aantal investeringen in een duurzame toekomst mogelijk te maken zoals bv. een subsidie op het plaatsen en gebruiken van regenwaterputten. "

Goedkeuring. Meerderheid tegen oppositie keurt de begroting '99 goed. In totaal wordt er geraamd dat Hoogstraten dit jaar voor meer dan 1 miljard uitgaven zal verrichten Hoe en wanneer de schuldenlast tot aanvaardbare normen zal zijn teruggebracht, is een andere vraag. De volgende jaren staan er nog wal verkiezingen op het programma en wat is er mooier dan eens goed te scoren

elgï5and Kwaliteits vloer- en wandtegels

Marmer en graniet

Bourgondische dallen

Meerseweg 135 B, 2321 Hoogstraten.Meer - Tel. 03/317.01.20. Fax. 03/317.01.27. 7 dagen op 7 dagen open van 9.00 - 18.00 uur.


HOOGSTRATEN De garde of champetter zal opnieuw in het straatbeeld verschijnen. De bestuurders van de stad hebben tweewielers gekocht voor de politieagenten. "Bevel is bevel", reageert een weinig enthousiaste politiecommissaris. E

JANUARI Het college is tegen de bouw van een benzinestation met carwash in de Desmedistraat in Minderhout. Met deze beslissing volgt het bestuur het advies van 169 buurtbewoners die van mening zijn dat dergelijke installatie niet thuishoort in een dorpskern. "Toffe mannen", is de reactie van initiatiefnemer Willy Vermeiren van Loenhout. Minister Theo Keichterinans tekent de voorlopige bescherming als 'landschap' van Wortelen Merksplaskolonie. Concreet betekent dit dat er 12 maanden lang een aantal 'erfdienstbaarheden' op het domein rusten. Na een openbaar onderzoek worden deze bepalingen aangepast en volgt de definitieve bescherming.

De administratie Ruimtelijke Ordening vordert een gedeeltelijke afbraak van het kasteel langs de kampweg. Het kasteel is 44 meter breed en mag maar 19 meter breed zijn. Als de rechtbank het advies van Stedenbouw volgt zal de kasteelheer een dwangsom van 7.500 BEF per dag moeten betalen indien hij de werken niet binnen de gestelde termijn uitvoert. E

De plannen van minister Luc Van Den Bossche van onderwijs hebben ook gevolgen voor de scholen in Hoogstraten. De handelsafdeling van het VTI-Spijker is met 80 leerlingen niet groot genoeg en zal overgenomen worden door het Klein Seminarie. Maar ook deze school is niet gelukkig met de plannen zoals ze voorliggen, die rampzalig zijn voor hun administratie. Daarom nemen een 100-tal vertegenwoordigers van de scholen van Hoogstraten deel aan een betoging in Brussel. E Het stadsbestuur wordt eigenaar van de vroegere HOK-collectie, met werk van Alfred Ost

Vlaanderen draagt 13 begijnhoven waaronder dit van Hoogstraten voor om opgenomen te worden op de lijst van het Unesco-Werelderfgoed. Dat België pas nu als 148' land het Unesco-manifest rond 'Werelderfgoed' ondertekent komt door de opeenvolgende staatshervormingen en het getouwtrek over bevoegdheden. In de motivatie worden de begijnhoven het meest typisch en exclusief Vlaams patrimonium genoemd. El Tuinbouwer Frans Van Dun uit Meerle wacht al twee jaar op zijn gestolcn Mcrccdcs, dic in ecn garage in Eeklo staat te roesten. De wagen werd enkele dagen nadat hij gestolen was teruggevonden en de dader is gekend, maar nog niet veroordeeld. En die omstandigheden beslist de onderzoeksrechter of de wagen al dan niet vrijgegeven wordt. Er is een wetsvoorstel in de maak dat een krankzinnig verhaal als dit in de toekomst onmogelijk zal maken. E

I

t4

:... De plannen van mini Sier LUL Van den Borst/te (toen nog von ondcrnijv) hebben ook voor de scholen van Hoog slt aren nadelige gevolgen. Het speelpleintje achter de parochiezaal van Hoogstraten krijgt een nieuwe omheining. De Stedelijke groendienst brengt prikkeldraad aan om vandalisme tegen te gaan. Tuinbouwer Frans Van Dun heeft zijn wagen terug......dank zij de media kan plots, wat eerder onmogelijk was. El Op zaterdag 24 januari breekt brand uit in de carrosserieafdeling van garage Van De Locht in Meerle. Een buurvrouw verwittigt de eigenaar en de brandweer die op dat moment deelneemt aan et'n 'int't Ier ere van een gouden broilofT

en ander belangrijk archiefmateriaal. De collectie zal nu beheerd worden door een Raad van beheer met zes vertegenwoordigers van de Politieke fracties en evenveel afgevaardigden van Hoogstratens Oudheidkundige Kring. In een sociale verkaveling aan de Burgemmester Van Nuetenstraat te Meerle staat een onaf gewerkte woning te koop. De eigenaar vraagt 10 miljoen BEF, ondanks het feit dat de eigendom contractueel niet verkocht mag worden binnen een termijn van tien jaar na de bouw van 1e woning 1-tel siadshestiiiir enle. lOK uiten

verveeld mei cIe'e taak omdat

FEBRUARI De gestolen Mercedes van tuinbouwer Frans Van Dun uit Meerle stond twee jaar in bewaring bij de onderzoeksrechter...... tot de media het verhaal bracht....

ID]

Het uii,icht van de Vrijheid zal drastisch veranderen. 1-let woud van verkeersborden zal ver dwijnen waardoor de nieuw te plaatsen verlichting beter tot zijn recht zal komen. Schepen Aerts is fier met wat hij de 'exclusieve' verlichting noemt. Dezelfde verlichting mag nergens, binnen een straal van 30 km. rond Hoogstraten, geplaatst worden.

'it'

rnaarretu Ja ele

van maximum een half miljoen kunnen opleggen. Als de eigenaar de woning kan verkopen doet hij een zéér goede zaak, die resoluut ingaat tegen de geest van wat 'sociale huisvesting' beoogt. E Hoogstraten komt niet in aanmerking voor geld uit het Mercuriusfonds, dat financiële middelen ter beschikking stelt voor 'verpauperde' stadskernen. Volgens de jury getuigt het ingediende


1998 project van te weinig toekomstvisie. Bovendien krijgt het dossier ook op technisch vlak een onvoldoende. Meer dan eens moeten we onze zaterdagkrant missen. "Het gaat hier om acties en niet om stakingen" zegt men bij de post. De lezer zal het verschil niet merken. El Het industrieterrein 'Transportzone Meer' breidt uit met 42 ha, 21 ha vanaf 1 april en later nog eens zoveel, als er meer duidelijkheid is over het HSL traject. Aan de Nederlandse zijde van de grens is een uitbreiding met 29 ha voorzien. Ei Hoogstraten haalt de voorpagina van een aantal kranten wanneer het Franse blad 'Point de Vue' beweert dat onze kroonprins Filip zich zou verloven met Stéphanie de Lalaing, afstammeling van Antoon T de Lalaing, de eerste graaf van Hoogstraten (1516-1540). De graaf was gehuwd met Elisabeth Van Culemborg, maar had bij haar géén kinderen. Stéphanie is een afstammeling van Philips, één van de drie buitenechtelijke kinderen van de graaf, die later door Keizer Karel gewettigd werden. Ei De Nederlander Anton Lohuis, de vroegere zaakvoerder van het Meerse gloeilampenbedrij f Livingstone werd in 1995 veroordeeld tot 14 jaar cel wegens miljoenenfraude. Het Hof van Beroep in Antwerpen stelt de man in voorlopige vrijheid na wat rechter Rita Heylen "een procedure soap" noemt. Ei

Friswit komt nog maar eens in eengrotere groep terecht. Voor enkele jaren werd het bedrijfover genomen door Rentokil, een firma die naam verwierf met de bestrijding van ongedierte. Later kwam dc firma bij GMIC, een firma die waardetransporten verzorgt, en nu de firma Eurohlan, de directe concurrent van Friswit, de Rentokil-stal. Li Op 27 februari vernemen we het overlijden van Piet-Jan Rombouts. Drie dagen later dragen zijn zes broers de kist met zijn stoffelijk overschot naar zijn laatste rustplaats in de tuin van zijn voormalig klooster in Zuid-Frankrijk. Ei Voor de derde maal op rij wordt er ingebroken bij kleding De Backker. Het scenario is opnieuw hetzelfde: de inbrekers gooien een grote kassei door de glazen deur en gaan aan de haal met een grote hoeveelheid merkkledij. Ei

nauw betrokken bij Vlaanderen, maar het blijven Nederlanders. Wanneer er verkiezingen zijn moeten ze hun stem uitbrengen in café De Zwaan bij Staf Snoeys, letterlijk en figuurlijk tussen pot en pint. Ei Voor De Mosten zal de zomer van '98 een overgangsseizoen worden. Het stadsbestuur gaat zwaar investeren in het recreatiedomein. Aan het nieuwe horecagebouw, een omkleedruimte en sanitair bij de zwemvijver en de vernieuwde aanleg hangt een prijskaartje van bijna 70 miljoen. Ei De Laarmolen, op de grens van Minderhout en Hoogstraten, is voortaan ccii beschermd monument. Enkele enthousiaste inwoners van 1-toogstraten willen de olieslagmolen restaureren en opnieuw in werking stellen. Ei De eerste overdekte Antilliaanse Feesten lokken meer dan 10.000 bezoekers naar het Sportpaleis in Antwerpen. Ei

De technische dienst van de stad heelt een bouwovertrcding vastgesteld.,.. Op het kerkhof te Meerle heeft een Nederlandse firma een 'opmerkelijke' grafzerk geplaatst die volgens de geldende voorschriften 25 cm te hoog is. Ei Burgemeester Arnold Van Aperen is de recordhouder Montignaccen van de Wetstraat. Hij blijft, met zijn 101 kg, een 'zwaargewicht' politieker, ook al is hij al 18 kg vermagerd. Ei De ruim 200 inwoners van Castelré voelen zich

Donderdag 20 maart om 15.00 uur maken de Hoogstraatse Ghesellen van de Aardbei hun opwachting ten paleize om Zijne Majesteit de primeuraardbeien van het seizoen 1998 aan te bieden. Ei Het Hof van beroep veroordeelt de 56-jarige Dymphna Simons uit Minderhout tot acht jaar gevangenis, nadat ze achtjaar lang vier van haar kleinkinderen seksueel misbruikte. Haar tien jaar oudere broer Adriaan Simons, die zich ook

Vier op een rij

1

i$ ,

V

k

'Dat regelen we wei' is er niet meer bij. De adn,inistratie van Steden/,oiiw ste/t een onde,'zoek in iiaar de bouwi'erguiiiiiiigen cait (leEC woningen.., of vordert de afbraak. Als de rechtbank het advies volgt zal er ook in J-Ioogstraten gesloopt worden.


FII;i aan de kinderen vergreep, moet zes jaar achter de tralies en Henri Lauryssen, een oom van de kinderen, wordt geïntcrneerd.. Kort na de uitspraak vernemen we dat deze laatste twee in cassatieberoep gaan. De lijdensweg van de slachtoffers en hun ouders, die het trauma levenslang met zich dragen, is nog lang niet voor bij. Pl

LAI 1-let stadsbestuur laat eerst hel lenas van De Jachthoorn en een week later dit van taverne Torenijzer afbreken. De uitbaters beschikken niet over de nodige vergunningen en zullen de kosten van de afbraak moeten betalen. Ze besussen om een kortgeding in te spannen. Pl In het gehucht Bergen in Minderhout worden bijna 2 ha grond ontzaveld, nadat de eigenaar eerst de bomen gerooid had. De eigenaar beschikte wel over een kapvergunning en moet, volgens eigen zeggen, geen vergunning hebben

om te nivelleren. Hij brengt het niveau maar 49 cm lager en dat is minder dan 50 cm, het hoogteverschil waarvoor men een vergunning nodig heeft. Uit metingen blijkt dat de boer (misschien bij vergissing) tot 115cm diep ontzavelde. Animal wil dat het terrein opnieuw bebost wordt. Pl Een honderdtal Dreefse kinderen en hun ouders protesteren tegen de mogelijke afsplitsing van hun schooltje van de school van Meer. Ze willen dat de twee scholen als één administratief geheel behouden blijven en dit uit angst voor het voortbestaan van een te kleine zelfstandige school op Dreef. Pl De Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen roept Hoogstralen uit als Wandelgemeente 1998'. Hoogstraten telt volgens de jury vier schitterende en twee goede wandelroutes. Pl De directie van het VTI Spijker stuurt zeven meisjes van school, die tijdens een schooluitstap

De Mu.ssenakker vierde zijn 25-jarig bestaan. maar dcii WiSt 0 ciL betrapt werden op diefstal in een C&A winkel. Twee van de ouders gaan in beroep tegen deze beslissing en wiiuieii de zaak. Volgens de techter maakte de school fouten bij de schorsing. ging de directeur zijn boekje te buiten en is er sprake van 'een collectieve uitsluiting' en dat kan niet. De school moet de leerlingen terug insrhrijw.n of en dwangsom van 10 000 Rl",F per dag betalen. Pl Nog nieuws uit het onderwijs. Jacobus V.B. heeft iii 1996 ccii VITO-leerkracht van zijn dochter bij dc keel gegrepen en daarbij diens strottenhoofd geforceerd. "Niet de leerkracht, maar het meisje werd onheus behandeld" zegt de advocaat van de vadej, die dc vlljspickik vroeg. Pl

EP We i;iake;i iii dii oicrzielt! i.een ineldin,ç' van Lie vele tragische ongevallen langs deEI9 plaatsgebrek zeg maar.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn ïnet wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het i'ali gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt.

Sluis--

woondecoratie

tel 014 - 69 90 02

12

Kapeistraat 6

De Koreaanse investeringsgolf blijkt een lege doos. Na Hyundai komt nu ook Kia, de andere autoconstructeur, in de problemen. De gevolgen voor de 20 werknemers in de vestiging in Meer zijn nog niet duidelijk. Pl De Mussenakker bestaat 25 jaar en dat zal iedereen weten. Alle rechtschapen inwoners van Meer kopen de speciale editie van 'Het Mussenkrantje' en vinden het een schande dat een blad met zoveel vies naakt verkocht mag worden. Ook pater Celis en de leden van de Kerkfabriek kunnen er niet mee lachen en de Mussenakker kan op zoek naar een ander terrein om Akkerpop te organiseren. Pl

een bezoek méér dan waard.

Baarle-Hertog

Na de Vlaamse Monumentenprijs in 1997 wordt liet Convent nu laurcaat van dc Henry Ford European Conservation Award, ecn wedstrijd waaraan een 5000-tal projecten uit dertig Europese landen deelnamen. Een afvaardiging van Het Convent vertrekt naar Istanbul om de prijs in ontvangst te nemen. Pl

ook op zondag open op maandag gesloten

De aanvoer van augurken voor industrieel gebruik is stilgevallen. De sorteermachines waar honderden jobstudenten nachtmerries en vakantiegeld aan overhielden, worden ontmanteld. Het einde van een tijdperk voor de Veiling der Kempen. Pl Herman J. (37), die zijn vrouw in november'96 een week lang een gifmengsei in haar thee


1998 serveerde, wordt veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. Voor hetzelfde geld had men de man wegens poging tot moord voor het assisenhof kunnen brengen, maar de rechters toonden begrip voor de passionele context en dc geringe gevolgen van zijn daad. De rechter in kortgeding verklaart dc klacht van de cafébazen van Dc Jachthoorn en het Torenijzer ontvankelijk en gegrond. Het stadsbestuur moet dc terrassen die ze eerder afbraken terug bezorgen. Het stadsbestuur tekent beroep aan tegen deze beslissing.

.1!

De eigenaars van de groep Polyclad Europe zien geen toekomst meer voor Metabel, een bedrijf op de Transportzone in Meer. In het nieuwe organigram van het bedrijf blijven alleen de vestigingen in Zweden, Duitsland en Frankrijk behouden. Van de vestiging in Meer en haar 51) werknemers is geen sprake meer. Steed.s 1 ((hel 110/1/t ergroj geld vet (/IClil/ (2(11! Slot De reglementering zal aangepast moeten worden.

De inwoners van Hoogstraten produceerden in 1997 gemiddeld 230kg restafval. Dat is al 70kg minder dan één jaar voordien. De inwoners van Hoogstraten behouden een niet te benijden plaats in de top-tien van de vervuilers. Van de 28 gemeenten van de Kempen staat Hoogstratcn op de 7' plaats. Grobbendonk voert met 320kg per inwoner de rangschikking aan, de inwoners van Beerse 115 kg en die van Balen maar 106 kg. Zij scoren het best. El Het bedrijf Klerk Plastic Recycling bouwt in de vroegere fabrieken van Hyplast een installatie om plastic te recycleren. Tot vandaag verwerkte men enkel industriële plastics, nu kan er ook plastic uit de landhouwsector verwerkt worden. 1] Bij de verkiezingen in juni 1999 zal u uw stem per computer moeten uitbrengen. De ministerraad weerhield de kandidatuur van het kies-

fier 1)01(0 ('Ii 1/1 (11/2 / heii 1 0/! 11 / 1£! S 5'/! zorgt voor eti a werkgelegenheid in Hoogstraten. Vijf interimkantoren zijn er als de bliksem bij.

Voor de vierde keer in minder dan vijf maanden tijd is kledingszaak De Backker het doelwit van inbrekers. Terwijl de eigenaar met de verzekermngsniaatschappij onderzoekt welke extra beveiliging men nog kan aanbrengen bericht dezelfde maatschappij dat ze haar verzekering slopzel.

MEI Op een perceel sociale houwgi'ond in dc verkaveling 'Beulken' in Meer, waarvoorde eigenaar 950 000 BEF betaalde, rust een te grote schuld. De bank beslist om over te gaan tot een gedwongen verkoop en de grond wordt ingezet voor een bedrag van 3,6 miljoen frank. De beleidsmensen nemen het woord maffiapraktij ken' in de mond. Steeds meer mensen misbruiken het sociale woonheleid. De 10K zal alles in het werk stellen om de gerealiseerde meerwaarde te recupereren. El

BROSENS LB

501

(((Ie

(10/111!

gbouu zou nioek 1! Zijn.

kanton Hoogstraten. Voor de aankoop van de computers, die alleen bij verkiezingen gebruikt zullen worden, is een bedrag van bij na 3 miljoen voorzien. Een uitwisselingsproject tussen leerlingen van scholen wordt écht nieuws als de school zich toevallig op nauwelijks 100 meter van het incest befaamde gerechtsgebouw van België bevindt. "Neufchâteau staat overal voor Dutroux, maar in Minderhout is dat niet zo", zegt directeur Pat Leysen. E Sis Matthé van Wortel schrijft zich van het ene werelddeel naar het andere. Eerder dit jaar won hij al een reis naar de wereldbeker in Frankrijk. Nu won hij de eerste prijs met een essay in het kader van de viering van vijftig jaar stemrecht voor vrouwen en mag hij naar New York. Li Dc 1 800 varkens van Frans L. uit Meerle zijn

jEL!I!4uwELIJKswsTEN

7 7

Audio - Video - TV

,4

1930 1995

Electrische huishoudtoestellert

Ecthcit&tsmaterialen Herstel Ii ngen

Tel. 03.31 4.51 .41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 14 1

13


1998 behandeld met clenbuterol en zullen afgemaakt worden. Omdat zijn firma nu het hormonenbrandmerk draagt moet hij alle andere dieren binnen het jaar voor slachting aanbieden in een Belgisch slachthuis. Daar zullen ze gecontroleerd worden. E De uitbaters van het luxebordeel Aphrodite in Meer, Marcel V., zijn echtgenote Elly S. en haar schoonzoon Richard V.V., krijgen een celstraf van één jaar effectief en een geldboete van 400 000 BEF. Daarenboven wordende 15 iniljoen vermogensvoordelen die de prostitutie opbracht, verbeurd verklaard. Paul D.M. een veehandelaar uit Minderhout werd in juni 1996 betrapt op het gebruik van hormonen. Bijna drie maanden later vonden werklieden in de vroegere noodkerk, onder de vloer waarop eens het altaar stond, een doos injectiespuiten en flacons met verboden produkten. Voor de eerste feiten krijgt de beschuldigde een boete van 50 000 BEF. Voor de hormonen onder het altaar zijn er onvoldoende bewijzen in zijn richting.

JUNI De Stuurgroep, die binnen de Stichting Kempens Landschap is opgericht, wil voor het jaar 2000 een beheersplan voor Wortel- en Merksplaskolonie ontwikkelen. De twee domeinen, samen rnéér dan 1 300 ha groot en vroeger eigendom van de Federale overheid, worden eigendom van zeven partners van de Vlaamse overheid: de Vlaamse Landmaatschappij, het provinciebestuur, de afdeling Bos en Groen, de afdeling Natuur, Pidpa, het stadsbestuur van Hoogstraten en de gemeente Merksplas. Willem J. uit het Nederlandse Nuen, destijds uitbater van bar Tropica in Meer, wordt in beroep veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan 18 maanden met uitstel. In de nacht van 1 op 2 januari 1995 probeerde hij zijn bar in de fik te steken. Hij houdt zijn onschuld staande en beweert dat zijn ex-vriendin een complot tegen hem opzet. fl

Frans L. van Meerle kwam eerder al in het nieuws toen 1 800 van zijn varkens afgemaakt moesten worden. Nu haalde hij de pers omdat hij werk verschafte aan illegaal in ons land verblijvende Polen. De rechtbank veroordeelde hem nu tot een (grotendeels voorwaardelijke) boete van 1,8 miljoen frank. El

JULI Het terrassendossier krijgt een nieuwe onverwachte wending wanneer het Vlaams Gewest tot de afbraak van het terras en de overkapping van de Jachthoorn overgaat. De reden is dezelfde, ook nu beschikt de eigenaar nog steeds niet over de nodige vergunningen. Ei

Nog nieuws uit de illegale sector. Franciscus G. (43) en zijn echtgenote, die een tuinbouwbedrijf in Meer leiden, werden meer dan eens geverbaliseerd omdat ze illegalen tewerkstelden. Ze worden veroordeeld tot 3,6 miljoen frank, maar komen er respectievelijk met 100 000 en 20 000 frank vanaf. Lii

Alhoewel de Portugese seizoenarbeiders volstrekt legaal werken, zijn ze in Meerle niet door iedereen even graag gezien. Een aantal mensen voelt zich bedreigd bij de aanwezigheid van Zuiderlingen in het straatbeeld. "Het is godgeklaagd", zegt men in het proefbedrijf, "iedereen heeft de mond vol van anti-racisme. Maar de eerste keer dat zich een kans voordoet om die verdraagzaamheid in de praktijk te brengen, loopt het fout". fl

Door illegale lozingen sterven honderden vissen in de Mark in Meersel-Dreef. "We hebben in de nacht van dinsdag op woensdag te kampen gehad met een industriële lozing in onze installatie", zegt Katnen De Schepper van Aquafin.

De hervorming van politie komt na de ontsnapping van Dutroux in een stroomversnelling. Op korte termijn komt er één korpsoverste voor de Inter Politie Zone (IPZ) van Merksplas Hoogstraten en Rijkevorsel. Nu telt die zone ongeveer 50 agenten: de rijkswacht van Hoogstraten en Merksplas elk13, de gemeentepolitie van Hoogstraten 16, deze van Rijkevorsel 7 en van Merksplas 1. Op welke plaats of plaatsen het één gemaakte korps een huisvesting zal vinden is niet duidelijk. El

In de zomermaanden is er nogal wat ongenoegen bij de cipiers van de gevangenissen van Merksplas en Wortel. Deze van Wortel schorsen een actie op nadat minister Van Parijs zeven nieuwe cipiers belooft vanaf 1juli. E De Nederlandse Ran Biemans (58) wordt op een lugubere wijze om het leven gebracht in zijn dakappartement in het centrum van Meerle. De brutale moordaanslag gebeurde om 3.20 uur. Biemans, die vastgebonden is aan zijn bed, werd om het leven gebracht door een messteek in zijn nek. Van de daders is geen spoor. E

De beheerders van het wild trekken aan de alarmbel. De populatie reeën kent in de Noorderkempen de jongste tijd een onrustwekkende daling. Wellicht valt het wild door de stropersbenden, die de regio teisteren. Jacht- en natuurwachters doen er alles aan om de verboden nachtelijke jachtpartijen een halt toe te roepen, maar het blijft vechten tegen de bierkaai. El

Alain D., die lange tijd in Meerle woonde wordt ervan verdacht om systematisch bedrijfjes op te kopen om ze daarna failliet te laten gaan. De man, die ook zaakvoerder was van het stervende Sanimet in Beerse, moet zijn functie als directeur van o.a. Omnibuild uit Hoboken neerleggen. E

De geklasseerde watermolen van Meersel-Dreef wordt gerestaureerd. Hans Snel en Ans Groot kochten de molen en alle bijhorende vergunningen en rechten van de familie Rommens. Na de restauratie zullen ze hun intrek nemen in het woongedeelte dat door een glazen wand gescheiden wordt van de maalinstallaties. De ge-

Rimi en Sabine Backx-Schoenmaeckers hebben gasten. Een stel boerenzwaluwen bouwde in de woonkamer een nest en er werden eitjes uitgebroed. Li

' '

L

51 4 me

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN

Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/3 14.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil JA __

Ia6IEx

au ng

1 S1R1EHTflPqr ( EBflLEN

14

r4


1998 restaureerde molen zal op aanvraag bezocht kunnen worden. Li

2,9

AUGUSTUS De Blauwbossen in Minderhout vormen opnieuw het decor van dc Antilliaanse Feesten. Het is hét evenement waardoor Hoogstraten in België en daarbuiten naambekendheid verw ui ven heeft. E De gedoodverfde 'viespeuken' van de Musmnakker moesten voor dc organisatie van lom Akkerpop festival op zoek naar een nieuwe locatie. Mcci dan 2 500 jongeren vonden de wee naar de vakant ichoerderi i De Marsehalek

De ontin pui ngsd Ient van het leger wordt mini de Maxburgdreef geroepen. Bip graafwerken is er een granaat gevoorlon t-tot tilig wordt op het militair domein in Brasschaat tot ontploffing gebracht. [1 Bij de heraanleg van de Rooimans in Wortel zakt de voorgevel van een woning in elkaar toen men nieuwe elektriciteitskabels aanbracht. Het huis was niet gefundeerd en de gevel zakte weg in de gleuf die normaal voorzien was voor de kabels. Het dreigt een procedureslag tussen de verzekeringsmaatschappijen te worden. E De Nederlandse kroonprins Willem-Alexander en zijn (toenmalige) verloofde Emily Bremer wonen een huwelijksviering bij in de kerk van Meerle. Eén van de medewerkers van uw lijf-

•.. ••.

.. .

De wateroverlast van het najaar doet ons de hitte van augustus snel vergeten. André Dierckx en Ernest Michiels, twee kloeke zestigers van de Lions Club Hoogstraten rijden per fiets naar Santiago de Compostela. De opbrengst van de sponsoringtocht, meer dan 1,5 miljoen, gaat naar Coda Hospice, een gastverblijf voor palliatieve zieken in Wuustwezel.

De Dorpsraad van Wortel bestaat niet meer, nadat vier bestuurleden ontslag namen omdat "persoonlijke aangelegenheden zouden primeren boven het algemeen belang", einde citaat. EI

en dat is onhoudbaar. Het college heeft een onderhoud met de eigenaars van gronden in de Minderhoutsestraat. De gemeente wil die percelen eventueel kopen. EI Twee vertrouwde cafés, de Stad Lourdes in Meersel-Dreef en café De Kroon in Meerle, gaan tegen de vlakte om plaats te maken voor appartementsgebouwen. EI Het thema van de 10 k uitgave van de Open Monumentendag is "feest". Hoogstraten neemt met twee projecten deel. In het toekomstige Stedelijk museum worden werken van Alfred Ost, die verband houden met feesten, getoond. In het zaaltje van Sint Cecilia wordt de geschiedenis van de plaatselijke fanfares in beeld gebracht. EI Welke invloed zullen de EU-burgers hebben op de uitslag wanneer ze binnen afzienbare tijd hun stem mogen uitbrengen? In het arrondissement Turnhout mogen 3,43 % méér inwoners gaan stemmen. Maar dit percentage ligt veel hoger in de grensgemeenten, met Baarle-Hertog met 35,5% Nederlanders op kop. Ter vergelijking volgende cijfers: Ravels (18,5%), Hoogstraten (13,8%), Oud-Turnhout (7,92%), Merksplas (3,42%), Rijkevorsel (2,21%) en Vosselaar (0,03%). EI 1)e meeste onder ons kennen 'wandelende takken', maar er bestaan ook 'wandelende serres'. 1-let verschijnsel heeft te maken met bouwovertredingen en dus met Hoogstraten. Stel: u wil bouwen op landbouwgrond. Dat mag niet tenzij u, bijvoorbeeld, een tuinbouwbedrijfrunt.

In augusru.s zakt de voorgevel van een woning op de Rooimans in Wortel weg. De eigenaar moet zo de winter door.....de verzekeringen zoeken het even uit.

blad is alle paparazzi te snel af en schiet als enige een foto waarvoor de pulpbiaden 'ongelooflijk' veel geld willen geven. fl Dit jaar nemen acht gebuurten deel aan Begijntjes-Laat-Besluit. De wagens en de optredens die de kinderen opvoeren variëren van eenvoudig en kindvriendelijk tot bijna 'carnavaleske' toestanden, waarvoor de ouders zich weken lang uit de naad werken. De jury laat zich verleiden door het werk van de Buizelhoek.

SEPTEMBER De heraanleg van de Rooimans, geraamd op 8,5 miljoen frank, kost uiteindelijk 48 % méér. "Zulke meerwerken zijn ongeoorloofd maar bijna 'normaal' in Hoogstraten", zegt de oppositie. EI Misschien krijgt Minderhout VV dan toch nieuwe voetbalvelden. Op dit ogenblik spelen en trainen elf ploegen op het éne veld van MVV

De oplossing is zeer eenvoudig. U plaatst een gehuurde serre op of naast uw eigendom, u maakt een plan en stuurt het met de nodige foto's naar Stedenbouw. Als uw villa afgewerkt is verwijdert u de serre want daar kan je tenslotte niets mee doen. Zo bouwt u op grond die u bijna niets kost. Laat de dommeriken maar dure bouwgrond kopen. EI De correctionele rechtbank veroordeelt de 49jarige A.V.W. uit Hoogstraten tot drie jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk. De feiten zelf speelden zich af te Beerse. Tussen '89 en '97 vergreep de man zich meer dan eens aan één van zijn minderjarige dochters. EI


1998

/

I'uIs I'r Danny De Prijck is het derde nieuwe gezicht in de gemeenteraad. Hij vervangt Michel Janssen van de fractie van burgemeester Van Aperen. De Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg en Het Convent brengen de verantwoordelijken van de Vlaamse hegijnhoven samen in het auditorium van het Klein seminarie. Uit deze studiedag zal allicht een vereniging van 'Vlaams Werelderfgoed' groeien. De correctionele rechtbank veroordeelt Johannes V.E. uit Meerle omdat hij aan de Chaamseweg een villa, een serre en een loods bouwde zonder toelating. Het is wachten op de beslissing van de Raad van State omte zien of de bouwwerken afgebroken moeten worden. El Een groep beschonken jongeren maakt het tijdens Meer-kennis behoorlijk bont. Ze beschadigden de kermisattracties en laten op hun weg naar huis een spoor van vernielingen achter. De politie sluit niet uit dat de Harley Davidson motortjes van een paardenmolen, die tot 100 000 BEF waard zijn, 'op bestelling' gestolen werden. Toch vermoeden de meeste inwoners van Meer dat het om zuiver vandalisme gaat en ze kijken daarbij in de richting van cafĂŠ 't Hoekske. El

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19.00 uur zaterdag: 8.00 - 13.00 uur zondag: 10.00- 17.00 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 031314.75.84

31A

tot vandaag zweeg Bruggen en Wegen in alle talen. Voor hen is er geen vuiltje aan de lucht. Het stadsbestuur wil nu de gewestweg op eigen kosten herstellen. Men zal alles in het werk stellen om de kosten, die geraamd worden op 4 479 850 BEF, van het Vlaamse Gewest te recupereren. Blijft de vraag of een stadsbestuur een weg, die niet haar eigendom is, wel mag herstellen. El

Bij een brand in een appartementsgebouw in de Rommensstraat te Meer komt de 24-jarige Tom Koyen afkomstig uit Wortel om het leven. Het stoffelijk overschot van de jongeman wordt pas bij het nablussen ontdekt, op een moment dat men van mening was dat er alleen stoffelijke schade is. De brand ontstond door een kortsluiting aan een koelkast. El

Vijf zakenlui, betrokken bij de exploitatie van het luxebordeel 'Het Eilandje' in Hoogstraten kregen van de rechter zware straffen. De gerechtelijke politie viel er binnen en stelde vast dat er Poolse meisjes tegen hun wil tewerk gesteld werden. De straffen variĂŤren van achttien maanden cel en 200 000 frank boete tot vier maanden voorwaardelijk en 50 000 frank boete. El De vrije scholen van Hoogstraten VITO, Seminarie en Spijker, gaan samenwerken. "Zowel wat ligging, omvang als aanbod betreft kunnen ze een voorbeeld van een goede 'scholengemeenschap' vormen", zegt Gust Luyten de directeur van het Spijker.

In de huizen langs de Ullicotenseweg trillen de borden uit de kast. De klabhten zijn al oud, maar LE1

Het stadsbe.rtuur gaat meer dan 4 miljoen trank kosten doen aan de bllcolc'/Lscucg, ee!! gewestweg. Mag men kosten doen aan de eigendom van een ander?


1998 Uit een studie over de woonbehoefte blijkt dat er in Hoogstraten op tien jaat tijd 765 woongelegenheden mogen bijkomen De onderzoc kers gaan ervan uit dat in die periode 296 Vrij liggende kavels beschikbaar zullen komen. De andere 453 wooneenheden zullen vooral in Hoogstraten en in Minderhout gerealiseerd worden. El Het schepencollege heeft een reglement uitgevaardigd dat een einde moet maken aan de waslijst van bouwovertredingen, waarvoor Hoogstraien bekend staat. Zowel de politie als de dienst Ruimtelijke ordening hebben de opdracht gekregen om controles uit te voeren ook zonder dat er een klacht van 'derden' binnenkomt. El De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor restauratie van het orgel in de begijnhoflerk. De werken zullen begin 1999 aanbesteed worden, zodat men de restauratie kan starten na dc openiisgsfecsteii van hei hegijnhof. Dc plechtige opening van het hof gaat door op zondag 2 mei 1999. De maand mei is dé openingsmaand, maar de feestelijkheden lopen door tot eind oktober. El In Nederland gaat men de Mark terug laten kronkelen om verdroging van de grond tegen te gaan. Bij de ruilverkavelingprojecten aan heide zijden van de grens maakte men in de jaren '70 grote fouten. Men trok de Mark recht en maakte er als het ware een kanaal van. Door de Mark terug te laten kronkelen wil men het water minder snel afvoeren, daardoor gaat men verdroging tegen, wordt de waterkwaliteit beter en verlaagt de druk op het landschap. El

t

Een jonge #iiaii van 24 jaar verloor het leven bij een :u'aie brand in een gebouw niet negen appartementen. Was er een bouwvergunning? Was er controle van de brandweer?

NOVEMBER Op Je Vri1heid, tussen hei stadhuis en het hegijnhof, zullen een 25-tal lindebomen gerooid worden. Nu er nieuwe verlichting komt moet Iveka onder de wortels doorboren om de kabels aan te brengen. Tot bleek dat enkele bomen niet meer zo gezond zijn en het véél eenvoudiger is als alle bomen verwijderd worden. El De NMBS heeft haar definitieve plannen voor

de aanleg van de hoge snelheidslijn bekendgemaakt. Vooral in Meer en Minderhout kwam het nieuws hard aan. Vijf woningen zullen er verdwijnen, evenveel gezinnen voelen zich letterlijk op straat gezet. In het kader van een openbaar onderzoek mogen de inwoners van Hoogstraten tot 14 december hun bezwaren indienen. LE Het appartementsgebouw dat zonder Vergunning opgetrokken werd in de St.-Jansstraat in Wortel moet tegen de grond. De administratie

!Garage Luc RyverS -

MEERSEWEG 97 Tel. 03/31590 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! -

SQ

-

TOYOTA 17


HANDELSDRUKWERK brieJapier factu ren, ornslagen, jblders, naamkaart/es, bon boeken, ,

GELEGENHEIDSDRUKWERK geboortekaarten, trOu wkaarien, corn rn u niekaa rtn, /u bileumkaarten, drukwerk voor elke gelegenheid, ook aannerning van alle rouwdrukwerk

KOPIE-SERVIfj kopies van mishoek/es, folders, digitale kleurenkopies, kopies tot A2-formaat n ieten, vouwen, in binden, afwerking GRATIS PRIJSOFFERTE

Minderhoutdorp Tel. + Fax

-

Wij drukken alles zelf!

31, 2322

Hoogstraten

03/314 47

mK贸 dak

68

$a

Geachte klanten

-

Wegens stopzetting en met onderlinge overeenkomst van STUDIO K (Koen Van Nueten) staan wij vanaf 1 november 1998 klaar om al uw films en fotowerk te ontwikkelen in ons eigen labo. VOORZETTING KODAK EXPRESS. Kwaliteit verzekerd!!! Kom eens vrijblijvend langs en ontvang Gans het jaar door, tal van voordelen.

--cc

90~0

Ook 1 uur service vanaf 1 januari 1999 bij PENFO Fotografie in Hoogstraten.

UWBESTE KEUZE

C ~ ILVC

Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37

Vanaf jan 99: 1 uur service

Reeds 1 uur service

MEN

NZ4C

r

)IRPO)IWJA


1998 van Stedenbouw eist dat de procureur de af braak en een dwangsom van 6 000 frank per dag zal bekrachtigen. Stedenbouw onderzoekt nog dne andere zware bouwovertredingen in het land van Hoogstraten: op het Hoogeind in Meer en op Princeven en het Paterspad in Minderhout. [1 In Meersel-Dreef wordt het oude café Stad Lourdes en het voormalige SintAnnapensionaat gesloopt Op de plaats van deze bijna-ruïnes komt ecn blok met exclusieve luxeappartementen, géén huisvesting voor iie Dreveniers dus. El Nick L. uit Hoogstratcn heeft een voorliefde voor kerken en kapellen uit zijn streek, vooral voor de offerblokken. De jongeman gebruikt het geld om ticlizelf en anderen te voorzien van XTC-pillen. Voor de openbare aanklager is de reeks diefstallen te lang, hij vordert een effecticvc straf. El Het stadsbestuur neemt de principiële beslissing om in Wortel-Kolonie het Casino, het voetbalveld, het tennisterrein, de weide ernaast en de kastanjedreef te kopen. Het stadsbestuur betaalt 5 360 000 BEF voor het geheel. El De Nederlandse politie heeft in Bergen-OpZoom een bende opgerold die onder andere verantwoordelijk zou zijn voor de vijf rampkraken die het voorbijejaar bij kledingszaak De Backker gepleegd werden. De bende zou bestaan uit twee 'patrons' en een aantal losse medewerkers en werkt grensoverschrijdend. Ze zouden 68 diefstallen gepleegd hebben in Nederlancl en 62 in België. El

DECEMBER In de oormal ige ho Ii \\ erij Brwens wordt het derde boek van de vernieuwde HOK-ploeg voorgesteld. Het boek van Jan Verheyen verschijnt onder de titel "BIER" met als ondertitel "Drinken en brouwen in Hoogstraten door de eeuwen heen". El De Chinese muur, de Grand Canyon, Het Vrijheidsbeeld, Stonehenge, de kathedraal van Santiago de Compostela, het begijnhof van Hoogstraten.......Sinds 2 december werelderfgoed. El

De bende die vu/maal bij De Backker ingebroken heeft is ingerekend. Ze pleegden 68 'ramp-kraken' in Nederland en 62 in België.

Langs de rijksweg Rij kevorsel-Hoogstraten moeten dertig struise eiken gerooid worden. "Sommige exemplaren zijn half rot", zegt Erik Grietens van het Wegendistrict Vosselaar. Volgens Grietens moeten er dertig weg omdat een jonge boom die geplant worden tussen twee grote bomen in, géén levenkansen heeft. "Juist", zegt Lu Peeraer van Agalev, "maar na jaren zijn hier opvallend veel kale stroken langs de weg ontstaan". El Avtar B. uit Meer slaagt er blijkbaar niet in om op een hygiënische manier sojakaas te bereiden. In september 1995 verzegelde de rijkswacht zijn bedrijf Benelux-Soja in Merksplas. Nu werd hij voor de tweede maal veroordeeld. Hij kreeg een boete van 100 000 BEF. El Meer dan zes maanden voor we per computer bepalen wie ons in kamer en senaat zal vertegenwoordigen stijgt de verkiezingskoorts. De direct betrokkenen - u kent ze wel - willen zich verzekeren van een goede plaats op een voor hen goede lijst (de Federale of Vlaamse regering). EI

1

rr !

l"

.:

Deze en vier andere woningen moeten verdwijnen voor de hoge snelheidst rein.

1

1 11 ,

Als er verkiezingen in de lucht hangen steekt het zwembadspook zijn kop op. Dat was in het verleden zo en dat is nu niet anders. Nu gaat het initiatief uit van een firma die een voorstel indient om in samenwerking met het stadsbestuur een overdekt zwembad te bouwen en uit te baten. El In de 'witte wijk' achter de parochiezaal te Wortel wordt er in één nacht ingebroken in negen auto's. Alle wagens hadden een radio me cd-speler aan boord en géén enkele van de auto's was uitgerust met een alarmsysteem. El Na de watersnood van de afgelopen maanden werden er in de provincie Antwerpen zestig gemeenten tot rampgebied uitgeroepen. In totaal werden er 436 schadedossiers ingediend. Antwerpen zelf is koploper met 125 stuks. Daarna volgen Brasschaat (38), Lier en Kapellen (36) en Duffel (35). In dertien gemeenten werd géén enkel dossier ingediend, in Hoogstraten slechts één. El Het stadsbestuur van Hoogstralen haalt over gans de lijn gelijk in het terrassendossier. Dat is de uitspraak van het Antwcrpse Hof van beroep. De Turnhoutse rechter had zich onbevoegd moeten verklaren in dit dossier en had nooit de zijde van de Jachthoorn en het Torenijzer mogen kiezen. El Elke Hoogstratenaar van nul tot honderd jaar zal op 31 december 1999 een schuld van 72.280 frank hebben. In vergelijking met de andere steden en gemeenten ligt die schuld 50% hoger dan het provinciaal gemiddelde. Hoogstraten zal ook volgend jaar weer 228 miljoen moeten lenen om de stapel staande werken uit te voeren. El

Gelukkig nieuwjaar allemaal. El

141


wal ~~d

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos MATTHE, Pater Schrijversstraat 11, tel. 314.71.96 ofjosroos@hotmail.com .

Eindelijk SINTERKLAAS! "Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan..." En inderdaad: ze kwamen er weer aan Sinterklaas en twee vrolijke Zwarte Pieten... De Wortelse verenigingen zorgden naar jaarlijkse gewoonte weerom voor een schitterend kinderfeest op zaterdag 28 november 11. Tegen twee uur was de parochiezaal volledig gevuld met blije, jonge kinderen, terwijl achter de parochiezaal de kinderen van het derde tot liet zesde leerjaar verzamelden. De kleuters en de kinderen van het eerste en tweede leerjaar vierden feest in de grote en de kleine zaaltjes. Voor elke leeftijd waren gepaste activiteiten voorzien : poppenkast, een sinterklaasverhaal, pietengym, knutselen (schoenen maken),... De kinderen van het derde en vierde leerjaar gooiden zich tijdens deze namiddag op een kwis, waarbij ze zich in groep inspanden om alle opdrachten uit te voeren. Zo deden ze een estafette, zochten ze 20 stripliguren. 20 bekende personen, beluisterden ze geluidsfragmenten, losten ze een inuziekkwis (vrij) vlot op.... Kortom : een spannend, gezellige spel

)l'Iaartje Siebelink geeft conimentuur lnj

de komst run de Somt.

Maar dé climax was uiteraard de komst van de Sint en zijn knechten. Eerst brachten ze een bezoek aan de oudsten, waarna ze hartelijk verwelkonsd werden in de parochiczaal. En... wat gebeuren moest, gebeurde dan ook jLdLl om beurt op dc schoot bij dc Sint, iedereen een fijn cadeautje én speculaas... Heerlijk Tot slot wordt eenieder hartelijk bedankt voor de inzet bij deze activiteit : de verenigingen voor hun steun, de medewerkers voor hun enthousiasme, de ouders voor hun hulp, uiteraard Sinterklaas en zijn knechten én zeker ook de kinderen van Wortel die ervoor zorgden dat het een gezellig feest werd Dag Sinterklaasje, daa-aag, daa-aag, dag Zwarte Piet..." En inderdaad: helaas moesten ze ook weer opstappen : Sinterklaas en twee vrolijke Zwarte Pieten : ze hadden immers nog een hele drukke week voor de boeg... Tot volgend jaar (dj)

ZTR.-7.-T

Ook deze keer verooraukte de komst ton de Sint weer ''cel reikhalzen en hartkloppen bij de vele kinderen

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

IO1T Dik LASERSHOW

20

-

HOOGSTRATEN

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

gaas GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St. - Lenaartseweg 30, Hoogstraten

Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98


WORTEL

Weldra koers op rollen We zullen het nu al aankondigen maar volgende maand ontvangt u meer details. De twee jaarlijks ingerichte Koers op Rollen, een Organisatie van KWB en KLJ vindt plaats op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 februari 99. Wie de vorige 7 uitgaven heeft meegemaakt weet dat deze avonden een onvergetelijke sfeer veroorzaken in de parochiezaal. Notccr nu alvast de data in uw splinternieuwe agenda.

Nieuwjaar inwandelen Traditiegetrouw wordt het ii ieuwe jaar ingewandeld docr de KWB. Op zondag 3 januari vertrekt men aan de parochiezaal stipt om 14.00u. Onderweg wordt een hartverwarmend nieuwjaarsdrankje aangeboden. Iedereen is welkom.

Leopold II en Frans Baeten Omwille van zijn jarenlange verdiensten als scheidsrechter werd onze dorpsgenoot-scheidsrechter Frans Baeten nu ook van regeringswege gelauwerd. Hij ontving als blijk van erkentelijkheid voor bewezen diensten en op voordracht van de Eerste Minister het ereteken van Ridder in de Orde van Leopold II. Proficiat Frans

Werken in Wortel 1

Aan de werken op de Rooinans wordt de laatste hand gelegd. De riolc'ring en liet nieuwe wegdek zijn bijna klaar. Lr wordt nog een voetpad aan gelegd tussen de BoomIes en de Gemeente.si hooI en ook de nieuwe parkeerplaatsen aan de .speelplaat.s zijn inmiddels afgewerkt. Het enigt' minpunt aan deze werken, de schade aan de woning van Loujsa Som,nen-Govaert.s, lijkt nog iiiet te zijn opgelost. Ondank.s de ntiserie die duidelijk veroorzaakt sierden door deze werken, vi ordt dc bal nog altijd weg en weer gekaatvt tussen de betrokken partijen en is iiieii het nog niet eens over de verantwoordelijkheid en liet te vergoeden schadebedrag. Men is int ook begonnen iiiet riolerin gs werken op de Grote Plaats tu.s sen het kruispunt met de Reukendreef en de maalderij van S helleken s. De lunder is er nu nog groot maar het resultaat zal dan ook navenant zijn.

WerKen

2

I,

JOr

HERIJGERS Bouwspecialiteiten

INOX ROOKKANALEN 1

Voor elke brandstof is er

4

een specifieke toepassing, nL een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG GEÏSOLEERDE

.1 it glotc' le? lsiiutg t an de sîi,ial/si vi 010 /5 II c t ,Ic,t enkele u keit geleden plots alle homcti omnveegezaagd in de Jan Huetstraat en liet tweede gedeelte van de Pater Sehrtjt ersstraai. Niemand van de bewoners was ingelicht, laat staan geraadpleegd. De veroiitwaardiging si'as de eerste dagen dan ook zo groot dat een groot aantal mensen, van alle kleur en stand, een protestbrie/ michtie aan de Burgenieester en het College. De omngezaagde bomen (e/ze,,) imiogen dan al niet echt geschikt geweest zijn voor laanbeplanting, toe/t waren deze straatjes intussen een vrolijke groene oase gest o,vlen. Vooral het feit dat zoiets gebeurt zonder enige vorimi van verst itti ging, getuigt toe/t wel van enige kortzichtigheid. Maar als st eldra de overblijvende boom.vtompen worden we,gge/reesd of uitgegrai'en én vervangen zijn door bijvoorbeeld mooie vt'elriekende lindebomen zoal.s in de omliggende straten, zal de kale vlakte die nu overblijft gauw vergeten zijn. Maar het moet nog gebeuren ook natuurlijk !

of FLEXIBELE uitvoering 1

in inox.

n

l ,lkk

7 lndustriewe 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 Fax 03/314.80.65

21


WORTEL

Vrachtwagen kantelt Deze vrachtwagen vol dieren voeders wou even een hoekje afsnijden en probeerde het stukje weg aan het einde van Poeleinde om sneller richting Castelre te geraken. De weke wegbermen en het zwakke wegdek deden de rest. De wagen schoof in de sloot en dreigde om te kantelen. Gelukkig was er Beukendreejbewoner Frans Thijs die met de nodige houten stutten het gevaarte nog enigszins in bedwang kon houden vooraleer de vrachtwagen dwars door de haag zijn tuin binnenkanielde.

Cijfertjes doen soms wonderen Onze Wortelse toneelgroep "Willen is Kunnen" is onder leiding van regisseuse Riet Siebelink-Plasmans druk aan het repeteren voor de komende voorstellingen in de parochiezaal. Op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 januari telkens om 20.00ti speelt de groep het vrolijk blijspel: "Een paar cijfertjes doen soms wonderen" geschreven door Nico Edelenhosch. De akteurs zijn: Benny Goetschalckx, Mies Willems, Hild Jansen, Gandhi Dockv, Rik en Mciv Braspenning. Kaarten worden aan de deur in Wortel verkocht of hij' t Wortelrje aan I20fr. Aan dc zaal kosten ze I50fr. Dii zijn de luuL/e vuu,.1rllOtCIi voo!' hc/ jaar 2000 dus allen daarheen.

Marcel in de prijzen In november hebben 3 leden van Fotogroep 't Slot deelgenomen aan de "Kunstwedsti ijd voor Fotografie" georganiseerd door de Cultuurraad van 1-leist-op-den-Beig iii saineiiwei kiiig IliLt CultuicI Centrum Zwanen berg. Het thema was "De mens in het landschap", zo breed mogelijk opgevat en ingedeeld in een reeks kleur en een reeks zwart-wit. Uit 193 inzendingen van 60 'iehilleiiJe fntegrafen werden een 0-1a1 foto's geselecteerd. Van de 9 zwart-wit foto's ingezonden door Jos Sommen, Marcel De Bruyn en Vie Aerts werden er•/ goed bevonden, wat toch wel opmerkelijk is. Alle geselecteerde foto's werden tentoongesteld iii CC Zwanenberg in Heist-op-den-Berg. Tijdens de openingsreceptie werden de winnaars in beide reekscn bekendgemaakt. Mateel de Biuyii haalde niet Lijfl rccks Mijn vriend", bestaande uit 3 foto's, de 2de prijs in de reeks zwart-wit. Dit alles bewijst nog maar eens dat Fotogroep 't Slot na 20 jaar nog steeds ccii boog niveau haalt en erg actief bezig is. Proficiat heren

Marcel De Bruyn (tweede van rechts) tussen de andere winnaars. 22


WORTEL WTC DE ZWAANTJES (KWB-Wortel)

Terugkijken op een geslaagd jaar. Op 20 november werd door de club het jaarlijks teer. feest gehouden in het clublokaal te Castelré. Men was hier met 100 personen aanwezig die eerst de voeten onder de tafel staken en nadien hun beentjes strekten op de dansvloer. Het was ook een ideale gelegenheid om terug te blikken op het voorbije werkingsjaar. Uitbreiding en regelmaat Op 1 maart vatte men het nieuwe jaar aan en kwam men aan dc start met 74 leden, wat wil zeggen dat er 13 nieuwe leden bijgekomen zijn. De rittenkalender bestond uit 35 ritten die telkens de zondagvoormiddag werden gereden. Wanneer men hier het gemiddelde van de deelnemers neemt, komt men, ondanks het slechte weer, op 46 deelnemers of telkens 2/3 van de club. Er was een echtpaar dat al de 35 ritten gereden heeft, weer of geen weer, en zo de jaarlijkse beker als ritwinnaars hebben ontvangen, het zijn Frie Govaerts en Guy Martens uit Wortel. Zij hebben beiden de 35 ritten gereden met een gemiddelde afstand van 75 Km per rit en met een gemiddelde snelheid van 28,1 Km/u, dit bewijst dat de vrouwelijke leden niet moeten onderdoen voor hun mannelijke.

De "grote" ritten Verschillende van de clubleden hebben hun grenzen verlegd. Zo is een groep van een 15 tal leden in de paasvakantie naar Mallorca gaan fietsen. Een groep van 7 leden is met de fiets naar Lourdes gereden en weer anderen zijn vanuit Wortel naar de Franse Alpen en terug gereden. De thuisblijvers hebben ook niet stilgezeten en namen deel aan de rit Herentals-Poppel-Eindhoven. Er werd naar Schcrpenheuvel gefietst en ook in de Vlaamse Ardennen met aankomst op de bekende muur van Geraardsbergen. Tenslotte was er nog de uitstap naar de Ardennen om deze heuvels te bedwingen. Aan al deze ritten werd deelgenomen door de groepen A-B-C, wat bewijst dat iederéén aan bod komt en ook de ritten kan rijden aangepast aan de verschillende tempo's.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding

Tijdrit Op 28 september werd de jaarlijkse tijdrit gereden. Die liep van Castelré richting Baarle en terug over een afstand van 18,5 Km. Er kwamen 52 leden aan de start. De tijdrit werd gewonnen door .Piet Hereijgers, met een gemiddelde van 43.33 kmlu waar menig wielrenner jaloers op kan zijn. Ook de snelste vrouw van de club woont in Wortel, namelijk Frie Govaerts, met een gemiddelde van 31,02 KmIu, over een snelle vrouw gesproken. Dat fietsen gezond is bewijst Rik Verschueren uit Hoogstraten die in december 68 jaar wordt en toch binnen de club een 18de plaats haalde met een gemiddelde van 35.88 Km/u en hierdoor veel jonge mannen achter zich liet.

Decoratieve verftechnieken

Hulde Tenslotte werden bij het afsluiten van het werkingsjaar 98 nog enkele verdienstelijke leden gehuldigd : Jan Martens (Wortel), Jos Willekens (Minderhout) en Jef Houben (Wortel) die zich verschillende jaren als bestuurslid hebben ingezet voor de club.

vij

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

Showroom

/

-/

,p1

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 0311314.52.78 23


T

erh®ut1

Al het nieuws over Minderhout is welkom bij INGE VERMEIREN, Withof 1, tel. 314.56.49.

Sde Lichtmisconcert

De herberg en de stal

Vrijdag 29januari 1999 Reeds het Sde lichtmisconcert voor de Mi Ii-'rhruul -' I uurt'i k ii rug Mïnartc! Stilaan begint dit evenement een traditie te worden, dat meer en meer mensen niet wilirur uiuee.uu.

(1(1 sl\ ;ijc herberg in Minde/ hout geef! onderdah in .tal aan ai in koppel .Jo, e/ en zwangere Maria.

Minderhout moet een heel religieuze gemeente lijken voor doorgangers. Wel drie kerststallen pronken er in ons centrum, de opvallendste naast café Papillon. De uitbater redde de stal van een stille aftocht. De vorige eigenaar, de Gemeenstestraat, maakte de stal bij wijze van spreken bijna tot brandhout nadat de bouwgrond verkocht was waar de stal elk jaar werd opgesteld. Volgens Paul Snijders mocht dit stukje Minderhouts erfgoed niet uit ons dorp verdwijnen en hij deed er een bod op van enkele duizenden franken. Niemand bood meer en hij plaatste het goed verluchte optrekje van Maria en Jozef met twee opgezette lammetjes naast zijn deur. Het oorspronkelijke idee om de stal pal voor de voordeur van het café te zetten en als ingang te laten dienen, heeft de cafébaas laten varen.

Met alle heisa rond ruimtelijke ordening vraag jeje misschien af of dit christelijk geïnspireerde bouwsel wel wettelijk geplaatst is. Gelukkig wel. Anderen fronsen hun wenkbrauwen bij de combinatie van een café met een kerststal. De uitbater verwijst ons naar de bijbel en hecoinmentarieert terecht dat zijn herberg in tegenstelling tot andere wel gastvrij is. De dorstigen onder ons liggen er niet van wakker. Als er maar bier is. Niet alleen aan het huis van de dorstigen en aan het religieuze huis kan je een kerststal bewonderen. De KLJ-jongeren maakten tijdens een activiteit een stal en plaatsten hem voor hun lokaal. Voor een kerststallentocht ben je in Minderhout dus aan het juiste adres. Liefst met glühwein, kerstmuziek en sneeuw erbij natuurlijk.

Viergeslacht

Vanaf het beiii heeft Minarte gestreefd naar afwisseling in genres en muziekstijlen. En ook voor het eerste lustrum zochten we nieuwe horizonten op. Niemand minder dan de gekende Norbert Dctaye zal hier concerteren samen met de Cotton City Jazz Band, al even gekend. Een unieki' muzikale belevenis wordt het alleszins. De Cotton City Jazz Band hoeft men u nauwelijks voor te stellen. Het orkest, met als klarinettist-saxofonist Eddy Sabbe uit l-loogstraten, bestaat al meer dan 25 jaar en is ook in het buitenland bekend om zijn authentieke New Orleansrnui ziek - Norhert Detaye is als pianist en zanger bekend in binnen- en buitenland. Hij trad o.a. op in de Verenigde Staten, het Concertgebouw in Amsterdam, het Koninklijk Circus in Brussel, de Antwerpse Elisabethzaal...! Hij speelt op een bijzonder persoonlijke wijze zijn jazz, gospels, spirituals, blues, en muziek van o.a. Kurt Weil en Brei, maar hij voelt zich, als componist en pianist, wellicht het meest verwant met Randy Newman. In Minderhout brengt hij, samen met Cotton City Jazz Band, een eenmalig programma, dat ongetwijfeld veel muziekliefhebbers zal boeien. De doelstellingen van Minarte blijven dezelfde. Ze wil de St. Clemenskerk een ruimer cultureel gebruik toebedelen. Het is inderdaad gebleken dat het sfeervolle decor en de akoestiek van de kerk zich uitstekend lenen voor concerten. Met de eventuele opbrengst wil men een bijdrage leveren voor de restauratie van het orgel. Zonder sponsoring is het voor Minarte onmogelijk zulk een evenement aan te bieden. Daarom dank aan hoofsponsor KBC Banking and Insurance. Bouwmaterialen Halschoor, Totaalinrichting van de rustieke woning Houtambacht. Steenfabriek Desta, Tuin- en bosmachines Stoffels. Het concert vangt aan te 20.00 uur in de St. Clemenskerk. Kaarten kosten 350 Bef, in de voorverkoop 300 Bef. Ze zijn te verkrijgen op de pastorij, dienst voor Toerisme Hoogstraten en op tel. 03/3 144899 (Kristin Hermans).

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio Renske Quirijnen belandde op 1 januari '98 op de Minderhourse hodeni. Resultaat : vier vrouwen op een rij. De tevreden mama Chris Van Der Linden (16 mei '70) en cle trotse oma Liza Van Dijck (26 december '44) zijn neralsRenskede eerst dochter in hun ouderlijk gezin. Aan de top van de piramide staat stammoeder Cornelia Oonien (15 mei '24) die niet glans de tand des tijds doorstaat. Proficiat / 24

De Hoogstraatse Maand


MINDERHOUT

Acteur voor een weekend

Eg

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens ' Twccdchandswagens * Frkendr carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' Op dc borcnsic rij (001/ Ii,is . Ycinicirci,, Rohert Meyers, Gust Venneiren, lef Broes, Jeroen Tackx, Gerard De Backer, Johan De Koek en Frans Broes. Zittend vanaf links: Listette Verstappen, Eveline Brosens, Ria De Roover en Leo Vernieiren. Fanfare De Marckezonen lokte met haar blijspel 'We komen op tv' 435 mensen naar de parochiezaal. Na een voorprogramma met enkele nummers gespeeld door de muziekafdeling van de fanfare, volgden de drie bedrijven van het toneelstuk. De voorstelling van ongeveer 2,5 uur kwam er niet op één, twee, drie. De fanfare kocht bij een uitgeverij een toneelstuk geschreven door John Vermeulen in 1997. Half september startten de voorbereidingen. In het begin repeteerden de medewerkers één keer per week, de laatste twee weken zelfs elke dag. Dag in dag uit kropen de acteurs in de huid van hun personage, draaide Robert Meyers aan de knopjes van het geluid. gnmeerde Brigitte Menens alle gezicht es en

was Leo Vermeiren als voorzegger de redder in nood bij plots geheugenverlies. Op die dagen moesten alles en iedereen wijken voor het ultieme doel : een perfecte voorstelling met een staande ovatie achteraf. Ondertussen zijn de fanfareleden afgekickt van hun intensieve repetities. Niemand bezweek trouwens onder alle aandacht. Geen last dus van overdreven sterallures, de fanfareleden houden het hoofd koel. Volgens traditie onderwerpt de fanfare zich om de twee jaren met plezier aan de bijhorende plankenkoorts. 1999 is dus normaal gezien een sabbatjaar. Maar omdat De Marckezonen dat jaarjuist 120jaar bestaan, begint het bij sommigen te kriebelen en willen ze voor die gelegenheid de traditie even vergeten. Toneel of niet, het jubileum zal gevierd worden.

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

WONINGBOUW KREKELSTRAAT 4 - 2321 MEER

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE

25 jaar OLVA zangkoor In 1972 zong het koor zijn eerste noten onder leiding van de inmiddels overleden dirigent Jos Adams. De familie Adams week uit naar Frankrijk en pastoor Piet Van Hoof nam het dirigeerstokje over. Toen die naar Meerle vertrok om als goede herder over zijn schaapjes te waken, nam Kristine Hermans op deskundige wijze de leiding over. Het koor beleefde op dat moment zijn hoogtepunt. Na een korte periode met Luc Doek als dirigent zit het koor momenteel zonder leider. Totdat een nieuwe dirigent opduikt, neemt Corneel Hendrickx die taak voorlopig op zich. Al sinds het prille begin zorgt André Brosens voor de muzikale begeleiding. Hij zag de dirigenten komen en gaan en hoede vrouwen steeds de meerderheid uitmaakten. Gemiddeld zingen ongeveer dertig leden regelmatig de longen uit hun lijf. Snuggere lezers merkten waarschijnlijk op dat cle rekensom niet helemaal klopt. Het zangkoor bestond inderdaad in 1997 al 25 jaar maar stelde de viering van het zilveren jubileum bewust uit tot '98. Het koor beloonde zichzelf met een cultureel avondje in het cultureel centrum Warande in Turnhout. Met twintig luisterden ze er naar het orkest van de Kempische Jeugdfanfare en het gastoptreden van François Glorieux. Volgens hen optredens van de bovenste plank.

Zangers en zangeressen gezocht Het koor zoekt niet alleen ijverig naar een dirigent maar kijkt ook uit naar nieuwe stemmen. Minclerhoutse mannen en vrouwen die graag zingen, hoeven dat voortaan niet meer geniepig en alleen in de badkamer te doen. Die trekken best hun stoute schoenen aan en komen maandagavond om 19.30 uur naar de parochiekerk waar het koor wekelijks oefent en hen met open armen ontvangt. Wie vragen heeft, kan steeds terecht bij Joseph Vorsselmans, Hal 14, tel. 315 76 26.

25


MINDERHOUT

De zak van Sinterklaas ti

Een grotere schoen garandeert geen grotere buit.

De Sint ontvangt jaarlijks miljoenen brieven niet allerlei kleine en grote wensen. Elk jaar weer kijken de kinderen vol spanning uit naar de blijde inkomst van de Ianggebaarde man met rode mijter en de guitige compagnon die niet van de Sints zijde wijkt. De laatste dagen voor 6 december gedragen kindjes zich extra zoet in de hoop dat de Sint hun foutjes van tijdens het jaar over het hoofd ziet en hen zal overladen met cadeaus. De laatste zondag voor

It

de spannendste nacht van het jaar konden alle Minderhoutse kinderen bij de Sint hun wensjes kwijt. De goede man kwam niet plezier naar de kinderen luisteren in de parochiezaal op uitnodiging van KAV, KWB. KVLV en Landelijke Gilde. Terwijl de kinderen oog in oog kwamen te staan met de grote weldoener, genoten de ouders van een drankje.

De Sint houdt niet alleen dejongsten in zijn ban. ln café Papillon zetten 54 cafégangers hun niet meer zo kleine schoen voor een nacht op café in de hoop op wat lekkers. Zelfs de eigenaar van een schoenmaat 45 weerstaat niet aan de spanning en verrassing van een mandarijn of wat snoepgoed in zijn schoen. Paul Snijders, de uitbater nam het idee over van collega-cafés en winkels.

Gs

s

Met STIHL: niet meer te stoppen STIHL klassetechniek geeft men liefst niet meer uit handen. Omdat het gewoon plezierig is ermee haardhout te zagen, fruitbomen te snoeien of omheiningen te bouwen. Probeer het eens; neem een STIHL klassetechNr. 1 wereldwijd. niek in de hand!

457wƒHjL

J .STOFFELS- PAU LUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15

26

*J'\ bei0e'$ptaø te et0

.03I 43


MINDERHOUT

40-jarigen

Appelrockfestival De appeloogsi is binnen en de bedrijvigheid op het land staat op een lager pitje. De vriendenkring die elk jaar tijdens Minderhout Kermis een eigen feesttentje opzet, zag dit als een goede gelegenheid om de hangar van appelboer Stoffels junior om te bouwen tot een intieme concertzaal. Met de opbrengst van hun kermisactiviteiten stelden ze een mini-affiche samen met twee lokale muziekgroepen. Reclame werd er voor het evenement op vrijdag 11 december amper gemaakt. Wie door de organisatoren werd uitgenodigd, was welkom.

Geen inkom

De 40-jarigen vierden frest (lees rubriek Meersel-Dreef) op de foto de Minderhoutse 40jarigen hij elkaar.

30-jarigen

Inkom betalen of drankbonnetjes halen, daar valt de Organisatie het publiek niet mee lastig. Iedereen drinkt zoveel en wat hij wil. Voor de dames stonden er drie chemisch toiletten, voor de heren een boomgaard vol pispaaltjes. Enkele mensen met honden hielden buiten een oogje in het zeil. Je vraagt je af wie voor de kosten opdraait? Op de toog staat een meikkit waarin iedereen naar eigen goesting een bijdrage kan gooien. De organisatoren rekenen op de goede wil van degenodigden. Het publiek keurt op zijn beurt blijkbaar de originele formule goed en draagt gul zijn steentje bij. Het strarnien leidde in het verleden zelden tot een financiële kater. Als opwarmer speelde Stay Tuned enkele aanstekelijke covers. Daarna ruimden zij het podium voor Van Brenghe, een professionelere covergroep die nummers van uiteenlopende aard bracht. Zowel Nirvana, The Police als U2 schalden door de boxen. Zelfs in de huid van Marco Borsato voelde de Zundertse zanger zich kiplekker. Stay Tuned treedt op vrijdag 15 januari op in café 't Withofke. De vriendenkring kondigde het avondje aan als een laatste stuiptrekking, het allerlaatste feestje dat ze samen zouden bouwen. Maar het publiek wil meer...

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 031315 90 90

30-jarigen, bovenaan vanaf links : Ivan Adriaensen, Cis V.d. Broeck, Dirk Goetschaick, Jan Braspenning, Pat Mertens, Guido Govaerts. 2 rij: Koen Jansen, Danny Bruurs, An Stoffels, Carine Krijnen, An Desniedt, Eddv Braspenning. 3 rij: Linda Geerts, Linda Koyen, Katelijne Hoet, Els Vorsselmans, Marleen V.d. Broeck, Linda Laurijssen, Irène Severijns, Karin Laurijssen, Els Huybrechts. Zittend . Stijn Diels, Jos Leuris, Dirk Adriaensen, Kris Eist, Toon De Backer, Jos Adams, Marc Van Aelst. Aanwezig maar niet op de foto : Nicole De Meester. In het revolutionaire jaar 1968 werden in Minderhout achtenveertig krijsende baby's de wereld in geperst. Van tieners over twintigers belandden zij dit jaar in de club van mensen met een drie vooraan in hun leeftijd. Bangelijk oud volgens sommigen, nog jong geweld volgens an-

deren. Op 21 november '98 vierden negenentwintig prille dertigers tot in de vroege uurtjes hun verjaardag in de Castelhoeve in Castelré. We zullen maar niet vragen hoeveel procent van hen 's anderendaags met een kater verveeld zat.

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie


-

Iiiïiïi

Nieuws van en over Dreef is welkom op de redactie: Loenhoutseweg 34, Hoogstraten, Tel/fax: 314.55.04.

=d ~9d

Er waren van die maanden dat je moest schrapen en je duim tot rimpelige vellen moest zuigen om toch maar wat nieuws te kunnen samen rapen voor deze rit briek. Maar deze maand lag het nieuws voor het rapen, briefjes op de deurmat,

vertelgrage tele foneerders, babbelzieke buurtbewoners en noem maar Op. Jandorie, ze beginnen het te leren en net nu ik ermee ga stoppen. Toch bedankt en doe zo voort, nee opvolging is er nog niet, maar dat kan nog komen want we hebben het nog niet aan u gevraagd. Maar we houden u in de gaten en op het juiste ntomentpiloteren we u tot correspondent van de Hoogstraatse Maand, een eerbaar beroep met dorpsaanzien, een gevulde jaarlijkse barbecuetatèl en dies meer. Maar eerst de verdere berichtgeving.

-

Bedankt Toon en Drev. I'Vij, en vooral de Dreven jers, zullen u missen.

Reünie 40-jarigen Minderhout, Meerle, Meersel-Dreef Op zaterdag 31 oktober 1. ondertussen weeral even geleden, kwamen in de Voorthoeve te Meerle de 40-jarigen van Meersel-Dreef, Minderhout en Meerle hij elkaar. Ongeveer een jaar geleden stak men dc koppen bij elkaar om de avond in elkaar te steken, oorspronkelijk wilde men ook de Meerse veertigers erbij betrekken maar helaas zagen zij een aparte avond beter zitten. De opkomst was talrijk en het werd een leuke, gezellige avond, er werd gegeten, gedronken, gedanst en vooral veel bijgepraat. Om 23u was er een muzikale verrassing van een veertigjarige uit Rijsbergen, met name Jan De Bruijn, hij kwam tussen twee optredens door even naar Meerle om voor zijn leeftijdgenoten te zingen. De Organisatie wil iedereen bedanken voor de leuke avond, ook danken we de Voorthoeve voor het goede ontvangst. Aldus Chris De Bie, één van de organisatoren.

De groepsjoto is bij reünies een nuist. Hier troepen de elkaar voor de statiefoto.

Meersel-Dreetse

40-jarigen bij

HSL met op- en afrit weg In het stadhuis te l-loogstraten kon men de plannen gaan bekijken van de hogesnelheidslijn die naast de E-19 zal komen te liggen. Met detailtekeningen van o.a. de ligging aan de transport zone. Het is u inmiddels waarschijnlijk wel bekend dat de E- 19 ter hoogte van de transportzone, oostwaarts zal verlegd worden, zodat de trein tussen de bedrijven en de verlegde E- 19 zal komen te rijden. Daardoor moeten de bedrijven naast de E-19 niet worden afgebroken. Wat me daarbij opviel was dat de op- en afrit MeerselDreef of is het op- en afrit Belgische transportzone, zal komen te vervallen. Weg, foetsie en wat dan met al die vrachtwagens van de transportzone die op de E-19 moeten geraken? Daarvoor komt er een parallelweg naast de HSL, die de transportzone zal verbinden met de op- en afrit Meer nr. 1. Als ik me goed herinner, dan blijft er een brug zodat de Meersel-Dreefse automobilisten langs deze weg toch de snelweg kunnen bereiken, zonder door Meer-dorp te moeten rijden. Goed voor ons, goed voor Hoogeind.

28

Onze lagere school 't Dreefke gaf twee gesniaakte toneelavonden voor de oode,s, grootouders en al de geïnteresseerden. Met als titel Woeste Willem was het een komen en gaan van zeerovers, vissers, koni,jntjes, zwemmers enz. aan elkaar geweven tot één verhaal, waarbij elke leerling werd betrokken. Een pluim voor de inzet van de leerkrachten, de directeur en natuurlijk al de kinderen.


MEERSEL-DREEF

E.K -Moedersbond 60 jaar jong Op 8 december 1998 vierde de E.K.-Muedershond van Meersel-Dreef haar 60-jarig bestaan. De feestelijke dag werd gestart met een H.-mis om 11 u, gevolgd door een viergangen diner met een wijntje. Nadien was er de huldiging van dc drie leden die al 60 jaar lid zijn en diegenen die een jubileum hebben gevierd. Na het officieel gedeelte was het tijd voor iets anders. De volksdansgroep Vodangro uit Galder die buiten dansen nog veel meer in haar mars heeft, zorgde voor een plezierig en gevarieerd ontspanningsmoment. Er werd heel wat afgelachen, zeker met het late bezoek van de Sint, wat waren ze toch geweldig. Daarna was er dan nog koffie met gebak en een cadeau voor elk aanwezig lid. We eindigden zoals gewoonlijk met de tombola. Het was een gezellige en geslaagde dag, met zoveel aanwezigen. De moedersbond werd gesticht op 8 december 1938. met pater fletaaf als eerste proust en Mii Schrickx als eerste voorzitster. De eerste jaren waieu de liijeeulwiiisteii up zuudagiiiiddag, dal zou nu niet meer mogelijk zijn omdat er dan al zoveel te beleven is voor de mensen. Een vergadering toen verliep ongeveer zo: eerst lof in de kerk waarde nieuwe moeders werden ingewijd bij de Eucharistische Kruistocht Moedersbond, waarna ze een bidprentje kregen met een gebed dat ze dagelijks moesten bidden. Vervolgens slarlie de vergadering in de zaal mei een openingswoordje door de voorzitster en een sermoen of vormingsrcde van een half uur door de proust. Na de redevoering kwam de koffie op tafel met lekkere kofliekoeken. En dan kwam eigenlijk het mooiste gedeelte van de dag, waarbij de eigen kinderen op de planken verschenen met zang, dans en toneeltjes. Er waren nog andere activiteiten, zo won de moedersbond in 1982 een bronzen medaille bij de koers op rollen, iets dat in die tijd zeer veel volk lokte. Ook de teerfeesten samen met de mannen waren vroeger een groot succes, iets dat nu ook niet meer bestaat. Nu hebben we nog vier bijeenkomsten per jaar en een sinTCrkISIeeSl voor de kindjes van de leden. Door een prettige samenwerking in het bestuur is het altijd gezellig. Er zijn in die 60 jaar maar vier voorzitsters geweest, toch op zich al iets uniek voor MeerselDreef. Met dankaan voorzitsterTreza Goossens voor de informatie.

Oliewinning te Meersel-Dreef l-loc is het mogelijk, la dc crnstige petroleum lek in de Leiloop nog nici zo lang geld(-,n, was het donderdag 19 november weer prijs. Telefoon van broeder Xavier, Toon kom eens kijken want er drijft olie op de Leiloop en het stinkt verschrikkelijk. Voor ik er was had dc cvcnccn3 gealarmeerde politie de brandweer verwittigd, zij wilden de Mark afdaintnen met een vlondersysteem maar de dam bleek te kort. Daarom werd de civiele bescherming ter plaatse geroepen met meer materieel. Waar de olie precies vandaan kwam is me niet bekend, waarschijnlijk van een bedrijf op de Belgische of Neder landse transportzonc. Hopelijk dc laatste keer. En ja telkens wanneer men de berichtgeving over zulke lozingen bekijkt, staat er vermeld dat er een onderzoek naar de lozers zal worden ingesteld. Maar over de resultaten van die onderzoeken rept men later met geen woord meer...

Op owmodni u in/t dc E.K.-Mocde,.vhond ku'uiii de goede,sim noor 4leerscl-Dreej. Mei defanftire op kop trokken ze over de Dreef naar de Zevenster waar hij door de kinderen werd opgewacht. In de zaal was er dan nog tijd voor zang en spel, er was zelfs een valse .vinterklaas maar gelukkig voor liet kleine grut werd hij al snel ontniaskerd.

De Cel zal Abraham

41

Cel Onjiuls \. on:c nij ic,s' iiiustotograaf, werd op 23 noi'e,nhcr IY)' i !//InJnu/. Dit werd gevierd niet ccii lekker etentje voor fanu lie en vrienden in De Voorthoeve' le Meerle OJ) zondag 22 november. Voor ĂŠĂŠn keer, Cel zelfs v66r de lens, tussen zijn cadeautjes. Nog vele jaren!! 29


MEERSEL-DREEF

De Middenstand actief... Net na het vertrek van sinterklaas blinken hij ons de lichtjes san de kerstverlichting. De leden van de middenstand hebben deze verlichting enkele jaren geleden op eigen kosten laten maken en zorgen er elk jaar weer voor dat ze worden opgehangen in de straat. En ik moet zeggen, moesten ze er nu niet meer hangen dan zouje ze toch wel missen. Samen met de aankleding van hun winkels, cafés en restaurants en de versieringen rond de kerk en kerststal, zorgen ze zo jaarlijks voor die toch wel speciale kerstsfeer, die deze donkere dagen zo apart maken. Nu, koken kost geld en om ook wat geld in kas te krijgen organiseren ze nu al weer enkele jaren een winterse kermisdag met een kerstboomverbranding en een gezellige dans-feestavond in een tent aan de oude Markweg. Vanaf de kerk, met de fanfare op kop, vertrekt er een fakkel- en lamnpionnenoptocht richting feestgebeuren. Vervolgens worden de opgehaalde kerstbomen in brand gestoken en volgen er oh's en ah's hij het afschieten van prachtig vuurwerk waarbij oudejaarsnacht nog eens dik wordt overgedaan. Enfin u merkt dat ik hier weeral enthousiast zit te worden. Dus noteer in je nieuwe agenda kerstboomverbranding vrijdag 8 januari, samenkomsi 19u30 aan de kerk.

11] De fanfare "Voor Eer en Deugd" is een hardwerkende Meersel-Dreefse vereniging. Dat blijkt toch wel uit hunjaarlijkse nieuwsbrief die zo rond begin december in de bus viel. Bij maar liefst 29 activiteiten waren ze present om muzikaal een vrolijke of een plechtige noot te brengen. Zelf organiseren ze een bingoavond, een jaarlijks concert, een ochtend dauwtrappen, een uitstap voor de jeugdleden en een kerstconcert. Verder nog een 25-tal zondagen rommelmarkt en een muziekopleiding voor beginners. Zoiets vergt een goede Organisatie en coördinatie, als je dan nog in je achterhoofd houdt dat instrumenten en ander kookgerei veel geld kosten dan zijn zeker de secretaris en de penningmeester belangrijke figuren. Dit jaar nam Jan Van Poppel de fakkel over van Jan Van Bavel als secretaris en Bert Damen werd de nieuwe centenman. Zo is de fanfare weer verzekerd van een gesmeerde werking. Organiseert u een activiteit waarbij de fanfare op post hoort te zijn, dan is Jan Van Poppel de man die u nodig hebt, u vindt hem op Dreef 102, te Meersel-Dreef, tel. 315.11.86. Graag nodigt de fanfare al hun ereleden van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek uit, op hun jaarlijkse bingoavond op zaterdag 16januari 1999 om 20u. En nu u uw nieuwe agenda toch bij de hand hebt, noteer dan ook alvast de datum van hun jaarlijks concert, zaterdag 27 maart.

De eerste HO. MAAND van '99 zal verschijnen op 27 januari. Medewerkers, uw bijdrage wordt verwacht op woensdag 13 januari. We wensen jullie alvast een nieuw jaar vol werklust!

30

De genadeslag

-

:

-----.

Er is al veel over gesproken maar uiteindelijk gebeurde het dan toch. Hier ligt het eens roemrijke café —feestzaal Stad Lourdes tegen de vlakte. Met een laagje sneeuw er boven op 0fli de pi/li te verzachten.

Algemene Vergadering van de Dorpsraad Op dinsdag 26 januari bent u welkom, sterker nog, wordt u verwacht op de algemene vergadering van de dorpsraad. Om 20u in zaal het Kapucijntje bij de paters. Met volgende agenda - fietspad Meersel / De Mosten. - bespreking resultaten van de woonbehoefte studie. - Paterswielproject en dorpshuis (stand van zaken). aankoop grond voor de lagere school. verzakking kasseistroken Markweg. - toelichting HST. Om van één en ander wat meer te weten te komen (de edele taak van een (dorps)journalist) ging ik eens praten met de secretaris van de dorpsraad Jef Jacobs. DHM: Jef het is precies Vrij stil rond de dorpsraad, klopt dat? Jef: Het is wel zo dat met de komst van de riolering en de heraanleg van de Dreef, het realiseren van de Jan De Wysestraat en de bejaardenwoningen de meest belangrijke punten werden gerealiseerd. Maar momenteel gaat onze aandacht vooral naar de realisatie van het Paterswielproject en het dorpshuis in het voormalige huis van moeder Verboven. DHM: Allerlei geruchten doen de ronde maar de laatste maanden lijkt er geen beweging te komen in ons dorpshuis, klopt dat? Jef: In antwoord op onze brief aan de gemeente van 6juli die ter sprake kwam in de zitting van 17-07- '98 schreef de gemeente het volgende: de jeugddienst zal onderzoeken of de KLJ subsidies kan verkrijgen via het jeugdwerkbeleidsplan om de achterbouw van het voormalig schoolhuis te verbouwen. de brandweer zal om advies gevraagd worden inzake de brandveiligheid en dan denken we vooral aan de houten trap. - ruimtelijke ordening, milieu en stedebouw zal gevraagd worden naar de bouwen verbouwvoorschriften en mogelijkheden. de kerkfabriek van Meerle zal gepolst worden

naar de bereidheid om, wanneer de achterliggende gronden vrijkomen deze te reserveren voor de dorpsgemeenschap. en er zal bekeken worden welke de mogelijkheden en de kosten zijn van het eventueel verhuizen van de bibliotheek. We hebben tot nu toe nog geen resultaten van deze onderzoeken ontvangen. We verwachten dat het schepencollege één en ander zal toelichten op de algemene vergadering van 26januari. DHM: Waar in het gebouw zou de bibliotheek dan moeten komen? Jef: Wij denken beneden in de voorste twee plaatsen, deze zouden dan worden samengevoegd met de gang. De voordeur zou dan de toegangsdeur naar de bibliotheek worden, er zou wel een kleine inkomhal worden gebouwd. Achteraan het gebouw zou dan een vergaderruimte met keuken kunnen worden gerealiseerd met een berging voor de vendeliers. Buiten zouden we graag een verharding zien die in het weekend kan gebruikt worden als parkeerterrein en in de week als speel-sportterreinen en natuurlijk jaarlijks als kermisstaanplaats, waarbij we graag zouden zien dat het grootste gedeelte van de kermis van de straat zou komen te staan, voor de veiligheid van de kermisbezoekers. DHM: Denk je dat er een fietspad van Meersel naar de Mosten zal komen? Jef: We zullen zien, de gemeente zou een rooilijnplan laten maken zodat we kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn en tegen welke prijs. DHM: Verwacht u Veel van de algemene vergadering? Jef: We hopen dat het schepencollege één en ander zal verduidelijken, zodat we weten waar we staan. En we hopen dat de mensen van Meersel-Dreef talrijk aanwezig zullen zijn, vooral de afgevaardigden van de verenigingen.


MEERSEL -DREEF

Kerstconcert en verenigingsreceptie op tweede kerstdag Naar jaarlijkse traditie luisterde onze fanfare op tweede kerstdag de hoogmis op met allerlei kerstniclodieën. Ook al weer even traditiegetrouw nodigde daarna het pastoraal team de leden van de fanfare en al de besturen van de Meersel-Dreefse verenigingen uit op een receptie, om hen te danken voor hun inzet voor het verenigingsleven, spil van het dorpsieven. Waarbij onze kapelaan pater Luc en voorzitter Jos Huyhrechts in hun dankwoordje de besturen oppeptdn om het weer een jaar waar te maken in hun verenigingen in goede onderlinge samenwerking en verstandhouding.

Duffcl je in en ga mee op wandeling

0p zondag 13 december vierde Meersel de patrones van hun kapel de Heilige Sint Lucia niet een stemmige viering in hun kapel. De mis werd opgeluisterd door het Mariazangkoor en men kon rekenen op een talrijke opkomst.

Na de St. -Luciaviering werden al de aanwezigen getrakteerd op een glaasje gliihwein of voor de klein sten warme chocolademelk. Een geste die op een koude winterse dag zeker geapprecieerd werd.

Oxfam Wereldwinkels wensen u het allerbeste voor het nieuwe jaar en staan ook in 1999 altijd weer voor u klaar.

Vui ig jaai ui gaiiiseei de her oudeicuunté van onze school 't Dreefke een winterwandeltocht. Zonder er veel reclame rond te maken, kwamen er toch 86 wandelaars opdagen. Daarom besloot het oudercomité om ook volgend jaar en wel op zondag 17 februari 1999 zo'n tocht te organiseieu wa.ullij iedeieeii en lilet eiikel lecihitigeit met hun ouders, welkom zijn. Men vertrekt tussen 13 en 14u aan de lagere school voor een wandeling van ongeveer 10 km. Onderweg zijn er wat spelletjes en opdrachten voorzien, kwestie van wat leven in de brouwerij te brengen en natuurlijk kun je rekenen op een gratis warm drankje onderweg. Dit alles voor de vriendenprijs van lOOfr. per persoon. Na afloop kunt u nog even blijven hangen in de school waar drank en broodjes zullen te koop zijn voor de liefhebbers. 1-let oudercomité hoopt op goed weer en rekent op veel aanwezigen, waarbij ze nu al denken om er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.

Terwijl in 'n printer nog zijn best doet om het hele verhaal nog een keer op te hoesten, heb ik nog even tijd om van ii, zeer geëerde lezer, afscheid te nemen. Het was me een genoegen om u te mogen onderhouden over het Meersel-Dreefse reilen en zeilen. Af en toe misschien ook met een zedenpreek, vergeef me daarvoor, volgens m 'n leerlingen op school heb ik daarin in ' ii roeping gemist. Natuurlijk hoop ik dat er snel opvolging zal zijn, voor de eerstkomende tijd zijn uw reacties en verhalen welkom bij onze hoofdredacteur Jef Schellekens, adres zie hierboven. Dan rest me enkel nog ii een goed 1999 toe te wensen niet een goede gezondheid, een zonnig humeur en veel brandend vuur voor de goede (MeerselDreefse) zaak. Daaag... De groeten, TOON VERLEYE.

Advertenties 314.49.11 1314.55.04 31


A

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpot-straat 11E, 314.53.70. E-mail warre.palmans@village.uunet.be :

Vanzelfsprekend past het ook op deze plaats al onze lezers een voorspoedig nieuw jaar toe te wensen. Afgelopen twaalf maanden publiceerden we op deze bladzijden meer dan 300 Kb aan leesvoer, de bijdragen van andere medewerkers niet meegeteld. Veel daarvan werd aangeleverd door verenigingen en door op andere terreinen actieve personen. Waarvoor dank. Dorpsnieuws moet aangeleverd worden; zelf kunnen we niet overal zijn, je zou ze dan thuis nogal eens moeten horen. Maar we kunnen het niet laten om ook in de toekomst een kritisch oog te werpen op het reilen en zeilen in Hoogst raten. Om te beginnen met uw gedacht te vragen over de KERSTVERLJCHTING in de Vrijheid, of is het kermisverlichting? Volgens de één heeft het wat weg van een lunapark, Las Vegasachtig, anderen wilden een smoutenbollenkraam openen. Echt sfeervol kun je ze niet noemen, het commerciële van Kerstmis wordt er nog meer door beklemtoond. Zo, de toon is gezet voor de komende twaalf maanden. Een jaar dat belangrijk wordt voor deze gemeente en zijn burgers, en niet omdat het het voorlaatste jaar van deze eeuw is, wel omdat het uitzicht van Hoogstraten in de 21ste eeuw zal bepaald worden door de werkzaamheden rond de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Volgende maand meer daarover.

Ost-info V66r enkele weken verscheen het SOste nummer van de Ost-info, een driemaandelijks tijdschrift van de Ost-vereniging. Dat op zich is al een prestatie, want meestal houden dat soort culturele tijdschriften het niet erg lang uit. Wat de Ost-info betreft ligt dat anders. Het 51 ste nummer zal het eerste zijn dat zijn horizont verbreedt. In het vooruitzicht van de opening van het Stedelijk museum op het begijnhof, wil de Ost-info ook een soort museum-nieuwsbrief zijn. Indien u de Ost-info wil ontvangen schrijft u 250 BEF over op rekening 645-1002593-36.

Bier en Hoogstraten Meer dan 40 aanwezigen waren present op de voorstelling van het nieuwste HOK-boek in de kelders van brouwerij Brosens. Dit grote aantal was niet zo vanzelfsprekend want het sneeuwde op die vijfde december, en het was bar koud in de oude verlaten brouwerij. Na een inleidend woordje door Herman Faes, eindredacteur van de publicaties, nam auteur Jan Verheyen zelf het woord om een korte toelichting to geven bij deze recentate uitgave van dc oudhcidkundigc kring. Met verwijzing naar de 'zitterke3' ûp het hoogkoör van dc grote kerk, en eveneens naar de lokatie waarin men zich op dat moment bevond, gaf de schrijver ook nog even les in het lezen van 16de eeuws Vlaams. Niet gemakkelijk. Eén ding staat als een paal boven water : er werd vroeger al heel wat gedrnnken misschien wel nog meerrlan nu Tijdens de aangeboden teceplie weid ei koud bier geschonken in de authentieke Forta-glazen uit 1940 en konden de intekenaars hun exemplaar van het boek afhalen. Wie het boek 'Bier. Drinken en brouwen in Hoogstraten door de eeuwen heen' wil aanschaffen, kan terecht in dc Hoogstraatse boekhandels, maar ook bijna in alle café's van de fusiegemeente Hoogstraten. 32

Wijziging Van de atletiekvereniging Noorderkempen ontvingen we het bericht dat hun website op het World Wide Web van adres is veranderd. Voortaan zijn ze te vinden op : http:// gallery.uunet.be/tdb/avn/avn.htrul . Buiten alle detailinformatie over de eigen club en de records van de leden, en de erelijsten en uitslagen, vind je er tevens de gegevens van vele andere atletiekverenigingen uit Vlaanderen en Nederland. Maar ook internetadressen uit andere landen die interessant kunnen zijn voor geïnteresseerden in atletiek worden vermeld. Je surft er maar eens naar toe.

15

KLJ is op zoek naar Kroonkurken. Met het jaarthema KLJGroepsgewijs' willen ze aandacht besteden aan de groepssfeer, de team-spirit, en bovenal aangeven dat het leuk is om samen groep te vormen. Niet enkel in de afdeling Hoogstraten, ook als er samenkomsten zijn met andere KLJ'ers op een sportfeest of een ander initiatief. Op 7 maart 1999 wordt dit groepsgebeuren extra in de verf gezet op een centrale plaats in elke provincie. Om dit evenement wat bekendheid te geven wordt elke KLJ-afdeling tegen elkaar opgezet om zoveel mogelijk kroonkurken te verzamelen. Wat er dan met deze gaat gebeuren, is nog een groot geheim. Wel is er geweten dat het een milieubesparende functie zal krijgen. Omdat je niet alleen kroonkurken kunt verzamelen, roepen de KLJ'ers Hoogstraten op om met z'n allen te helpen. Alle kleine beetjes helpen. Een telefoontje volstaat, naar Fons De Prins op 314.83.20 of J. Adams op 3 14.42.02 en ze komen de kroonkurkjes ophalen.


HOOGSTRA TEN

Hij was er weer Het gebuurte Gelmelstraat in cle lift. Na een kleine stilte in de gebuurtewerking zit er weer schot en muziek in de Gelmelstraat. Na een eerste algemene vergadering werd een gloednieuw bestuur gekozen. Onmiddellijk werd er van start gegaan met een bewonersfeest dat goed werd bijgewoond. Door een gebrek aan kinderen kon het gebuurte echter niet deelnemen aan Begijntjes Laat Besluit, maar men steunde het kinderfeest wel flink door tribunekaarten aan de man/vrouw te brengen. Tijdens de bloemenverkoop voor de actie 'Kom op tegen kanker' was gans het bestuur op pad. De voorbereidingen voor de kerstvcrlichting leidden lot resultaat, mede door de middenstand en door de plaatselijke handelaars die het geheel boven alle verwachting gesponsord hebben. Daardoor is er een vertrouwen ontstaan welke een gebuurtewerking nodig heeft. Zo kwam op zaterdag 5 december Sint-Niklaas deur aan deur in het gehuurte. Gelijkertijd kwam men van de mensen te weten dat het bestuur goed bezig is. Een dagje eerder vereerde de goede heilige man clo gemt-t-ntf-schnnl nwt en ht7nk 7ijne cellentie werd gebracht door onze eigenste Hoogsiraatse blauwe garde, waarmee de Pieten niet konden lachen. Daags tevoren waren ze al toegekomen op de school vaststellende dat SintNiklaas zijn afspraak van dat moment vergeten was. En nu kwam hij begeleid door de politie. Ze zouden hein eens een lesje leren. Voor elke Piet diende Sint-Niklaas een bijzondere proef af te leggen tot verbijstering van de allerkleinsten. Dat was toch wel de omgekeerde wereld. Kwiek als do oudo man nog is, bracht hij het er schitte rend van af. Snoep was er voor iedereen. En de goede Heilige man was nog niet uit het straatbeeld van Hoogstraten verdwenen of daar kwam de Kerstman reeds aan. Dc kinderen van de gemeenteschool onderhouden goede contacten met het rusthuis. Meer dan eens per jaar brengen ze een bezoek aan het rusthuis. In de aanloop naar Kerstmis liep dit jaar het derde leerjaar langs, en die kinderen verkleedden zich als kcrstrnannotjes om dc ifeer op te bouwen.

Veruit het mĂŠĂŠstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoocjstraatse Maand 33


HOOGSTRA TEN

Louis was hier

Niemand méér... niemand... Op maandag 7 december verkocht notaris Michoel de inboedel vn de familie Janssens vroeger woonachlig langs de s Rnsr'hstraat te Hoogstraten. Op enkele uren tijd veranderden duizenden voorwerpen, een verzameling waaraan jaren gewerkt was, van eigenaar.

Op 29 november. Op uitnodiging van de plaatselijke SP-afdeling. Nadat het ontbijt door een kleine kern van partijleden goed was verorberd. Voorzitter Luc Meyvis zei van plan te zijn als kleine afdeling de SP goed uit te dragen bij de volgende verkiezingen, en met het oog op de volgende gemeenteraadsverkiezingen te proberen een zetel te bemachtigen om hun zeg te kunnen doen. Louis Tobback wou geen lange inleiding geven en riep de zaal op om vragen te stellen. Indien die er niet zouden komen, dan wilde hij wel 'een Fidel Castro-speech geven van 2 uur'. Een vraag had betrekking op de te kleine aanwezigheid van de vrouwen en de jeugd in de SP. Dat heeft alles te maken met imago en beeldvorming. Want wat zie je nu gebeuren met de kandidatuur van Margriet Hermans voor de VU? Op die formule komt sleet, de pers reageert al negatief. Maar ook de 'jeugd' bestaat niet. De SP beklemtoont het sociale : en dat is ook veiligheid op straat en in het verkeer. In de tegenstelling tussen solidariteit en plantrekkerij kiest de SP voor het eerste iedereen dient bij te dragen naar zijn capaciteit. En toen was Tobback vertrokken voor een uurtje les geven over het politieke landschap in Vlaanderen. Het probleem van de vrouwen op de kieslijsten is gelijkertijd het probleem van de mannen : wie gaat opzij als man, om een vrouw de kans te geven? Indien de democratie speelt in de federaties, dan zal men er niet komen. Op de vraag of Vivant een misleiding is (alle belastingen en sociale lasten innen via de BTW), antwoordt Louis Tobback dat iedereen in dat geval dezelfde BTW zal betalen. Die stellingname houdt geen rekening met de hoogte van het inkomen. "Met een hoog inkomen ben ik daar wel voor". Het zal leiden tot meer ongelijkheid, trouwens Europa zal dergelijk systeem verbieden. De enige die daar beter van wordt is de patroon: zijn sociale lasten komen te vervallen. De bijdragen van de werknemer blijf je betalen in de vorm van hogere BTW als verbruiker. Het achterliggend idee van een basisinkomen voor iedereen vertrekt van 'allemaal even weinig', en niet van 'allemaal even veel'. Naar aanleiding van een vraag over ethiek zegt Tobback dat de democratie een bepaalde mate van welvaart veronderstelt : met honger is er

34

geen sprake van ethiek. Groen is tijd en ruimte hebben om zich bezig te houden met luxeproblemen. Opvallend is dan ook het feit dat de 0,4% van de begroting voorzien voor ontwikkelingssamenwerking niet eens besteed geraakt. Uiteindelijk zullen we moeten toestaan dat die landen dingen gaan produceren die hier weggaan. Over het asielbeleid opent Louis zelf het doek. "Ik ben voor een multi-culturele samenleving. Maar pas in orde kom je daar, niet in wanorde." Enkel Amada is daarin consequent : open de grenzen. Al de rest is hypocriet en proberen zich een goed geweten aan te praten. Op vraag van de voorzitter of KVB plaatselijk niet als VLD moet opkomen, zegt Louis Tobback dat daar niet veel tegen te doen is, hooguit een klacht bij de jury voor eerlijke reclamepraktijken. "Trouwens Van Aperen ken ik van in de Senaat als een brave beminnelijke collega waar ik mij wel mee verstond". Dat de CVP zich daar niet drukker over maakt, merkte Louis nog op. En zo ging dat tot 1 uur na de middag door. Dat de burgemeester van Leuven een goed redenaar is, was al langer geweten. Soms wat plat maar goed dat sommigen het zo eens te horen krijgen. Spijtig dat het voor zo'n klein publiek moest gebeuren hoewel iedereen welkom was.

Schoon/ieidssafon Lieve fDe 7v[eester Langenberg 30 - 2323 Wortet 031314.55.15 5)ikz[op af.epraak- Ook.bij "d thuis

çefaatsverzorging 9fanicure Pe6icure Ontfuzringen flv(aqui[1'age -

.

.

141

Advertenties

r ')

(

~

314Â9.11 /31455.04

De gekende vcilingmeester Mon Bernaerts had minder dan vijf uur tijd nodig om 412 loten op te roepen en toe te wijzen. Hij deed dit in een sneltreintenipo met een waterval aan woorden, Nederlands en Frans docr elkaar. De veilingmecster verontschuldigde zich regelmatig voor dat taalgebruik maar, eenmaal op dreef, is de macht der gewoonte te )terk. Voor de aanwezigen is het zeker in het begin even wennen. Wanneer Annie haar Jack (Lanslots) ziet binnenkomen en teken doet waar er plaats is, wordt ze bijna eigenaar van een set gietijzeren waterketels. 1-let is oppassen geblazen en dat precies 01) de avond dal het overal jeukt, maar krabben is gevaarlijk. Voor dc verzamelaars onder ons is één zaak duidelijk geworden: koper, tin, lampe beIge, stolpen, kortom antiek in hel algemeen, is uit. Kenners in de zaal beweren dat ze tien jaar terug tot vijfmaal méér betaalden voor een zelfde voorwerp. Deze stelling wordt bevestigd door Mon Bernaerts: 'Hier is alles nog aan redelijke prijzen verkocht', zegt hij. 'als we dezelfde veiling in het Antwerpse organiseren gaat alles 20 tot 30 1/c minder'. Het aanbod is groot: een massa rood- en geelkoperen kol'fiepotten en waterketels, linnen horden en lepels, meer dan 50 verschillende wijwatervatjes in alle mogelijke materialen, kruisbeelden, een honderdtal glazen stolpcn met heiligenbeelden. Een aantal voorwerpen vindt een nieuwe eigenaar in Hoogstraten, maar het overgrote deel wordt gekocht door professionelen in de zaal. 'Die kopen zich hier rijk'. zegt 6én van de kenners. Tussen alle kopen door noteren we enkele zaken die opvielen. De prijzen van koper en tin mogen dan al fel verminderd zijn. wijwatervatles liggen nog goed in de markt. Méér dan 50 stuks verwisselden van eigenaar voor bedragen tussen de 1.000 en 3.000 frank. Een secretaire met rolloik ging van dc hand voor 43.900 frank, een 19dc eeuws hergkast met onderaan laden, veranderde voor 79.300 Frank van eigenaar. Hel Convent betaalde bijna 36.660 BEF voor een 1 9de-eeuws Mariaheeld, dat het 1 7de eeuwse beeld dat in mei 1996 gestolen werd, moet vervangen. Het vakmanschap van veilingmeester Mon Bernaerts kwam vooral tot uiting wanneer onder lot nr. 294 een schilderij van Jos Adams met de Sint Catharinakerk erop verkocht wordt. Bernacrts speelde goed in op het thuisvoordeel van het werk en het chauvinisme van de Hoogstratenaar en kon de prijs opdrijven tot 43,920 frank.


HOOGSTRA TEN

Geschenkenbeurs in de Pax

Bij liet begin inii de kersiperiode organiseerde de werelduinkel haar jaarlijkse geschenkenbeurs. Er was een overvloed aan artisanaat uit de 3e wereld te kijk en te koop.

'Respect voor men., en milieu was het thema van de beurs. Aandacht ging vooral naar de omstandigheden waarin de arbeiders op bananenplantages hun werk moeten doen. Daarom deze bananenvisserij waarmee de jongste bezoekers een snoepje konden verdienen.

The Second Line New Orleans Jazzband

Dit orkest is ontstaan in 1982 op verzoek van de bestuursleden van de Storryville Jazzclub in Arnhem voor het begeleiden van speciale gasten. Eerste gastspeler was trompettist Ken Voyler waarmee de band een tournee maakte langs de diverse jazzclubs met als hoogtepunt de Jazznight in Arnhem. Maar ook de volgende gastspeler was niet mis : drummer Freddie Kohlman uit New Orleans volgde de band langsheen vele clubs in Nederland en België en leverde de band een plaats op op het Heineken Festival te Rotterdam. Stichter klarinettist Tom Bade (reeds te gast in de Marckriver Jazzclub met de Centrum Jazzband) is een mijlpaal in de Nederlandse New Orleans-stijl. Gans zijn muzikale loopbaan ijverde hij voor deze muziek. Ernile Van Pelt uit Hilversum, beroepsmuzikant speelt een romantische pianopartij. Op banjo hebben we de bekende Bredanaar Wouter Nouwens, te herkennen aan zijn sigaar. Bassist Gijs van Helden speelt reeds zijn hele leven lang op de bas.

Hij bezit een schat aan anecdotes. Attractie van de groep is Linda van Helden, dochter van. Sinds haar 10 jaar is ze verbonden als zangeres aan de Second Line. Ondertussen heeft ze zich gespecialiseerd in de vocale blues. Drummer (Bas de Jager) en trombonespeler (Jan Trip) zijn onbekende jonge muzikanten maar zeer zeker van gehalte. Het orkest is een hechte formatie want sedert 1982 zijn enkel laatstgenoemden vervangen. De leden komen uit alle delen van Nederland. Ze doen alleen optredens die ze zelf geschikt vinden. Sedert hun oprichting spelen ze ieder jaar op het Festival van Enkhuizen en op de Storryville Jazznight in Arnhem. Vanaf 1989 zijn ze huisorkest van de gelijknamige Club omdat men daar vond dat de band op de meest onhevangen manier New Orleans Jazz vertolkt van alle orkesten die de club ooit bezochten. Voor wie houdt van een goede portie onvervalste New Orleans bi] een goed glas bier en gezellige babbel, is er op maandag 11 januari 1999 slechts één adres: Brasserie De Gulden

Aperitiefconcert Een topper in de programwatie van Kunstkring Spijker is eikjaar weer het aperitiefconcert. Het muzikale luik wordt dit jaar verzorgd door het Piuskoor. Sedert de stichting in 1940 heeft dit koor een stevige reputatie bijeengezongen. De talrijke radio en televisiemissen die zij ver zorgd hebben zijn er 7nveel getuigen van En wie in het verleden een kerstconcert van het Piuskoor meegemaakt heeft, zal ook dit concert niet willen missen. Bij een hapje en een drankje wordt er met de Hoogstraatse gasten een muzikale rondreis ge iiaakt . een vleugje Bialiiiis cii Gustav Hulst, een snuifje Preud'honime met een Polka tussendoor, afgewisseld met een negro spiritual. Profaan en religieus wordt gemixt tot een aangenaam aperitief in 6 talen. Een glaasje wijn of fruitsap en een lekker hap je vormende culinaire toets. Het koor wordt gedirigeerd door Lut Goetschalckx. Els Swinnen staat in voor de klavierbegeleiding en de intermezzi. Het gebeuren vindt plaats op zondag 17 januari om 11 uur in de Rabboenizaal van het Instituut Spijker. De inkorn bedraagt 350 frank. Reservaties aan de prijs van 300 frank kunnen gebeuren op het nummer 314.55.36.

Coppe, vanaf 20 uur. Een organisatie van de Marckrii'er Jazzclub uit Hoogst raten, still alive and kicking.

Nog meer van deze uitzonderlijk vrolijke muziek, soms ook wreed ingetogen en ineeslepend, is te beluisteren op vrijdag 29 januari in de Sint-Clemenskerk in Minderhout ter gelegenheid van het jaarlijkse Lichtmisconcert georganiseerd door kunstkring Minarte. Dan musice-

ren Norbert Detaeye en de Cotton City Jazz Band (met Eddy Sabbe), het huisorkest van jawel, de hiervoor genoemde Hoogstraalse Marckriver Jazzclub. Kaarten aan de prijs van 300 BF in voorverkoop zijn te verkrijgen op de pastortj in Minderhout, bij de Toeristische dienst en telefonisch op het nummer 314.48.99. Aan de kassa betaalt men 350 BF.

35


HOOGSTRA TEN 11.11.11

Peru in de veiling Het Zuid-Amerikaanse land Peru stond in dc kijker bij de 11 11.11 -actie dii jaar. Om aan kinderen duidelijk te maken hoe het is om in dat land te leven en te overleven werd een gedeelte van de Veilinghallen omgetoverd in een Peruaanse leefwereld. De lagere schoolkinderen van de hele gemeente zijn er op bezoek geweest en konden daar aan de lijve ondervinden dat het leven daar niet simpel is, wel span nend soms en ook wel eens plezant... Ze moch ten helpen koken in een volkse gaarkeuken, leren wol spinnen, aardappelen planten, een hut bouwen...

t 1: 4

!

1\

Pl

&t

41 4

Il

Tiny Fransen wil koeken bakken met inheems graan maar de koek wil niet in de pan blijven...

DO , vooroudr

L' 1/! )1l

aulat

ll)(ltatUS)

erocitic

J).j7j

Advertenties 0

/ lOt ÂŁ/r(l(U/ V 1)1/? Cli, %(j /f flj Cl

~

Hofmans

(; ")

314.49.111314.55.04

mee!

1997

1998

Verschil

Gemeentelijke toelage

367.920

449.820

+81 .900

Drie voor 11

317.000

300.000

-17.000 +21.506

Resultaten 11.11.11

136.918

158.424

Meer

78.179

73.625

-4.554

Meerle

72.124

78.483

+6.359

Meersel-Dreef

36.249

40.137

+3.888

Minderhout

77.080

82.572

+5.492

Wortel

76.532

98.231

+21.699

Hoogstraten

Totaal huis-aan-huis

Algemeen totaal 36

1

477.083

531.473

+54.390

1.162.003

1.281.293

+119.290

Begrafenissen Crematies Rouwcentrum Grafzerken Tel. 3 14.35.84 Loenhoutseweg 4 Hoogstraten


HOOGSTRA TEN

J1

GOUD IN HOOGSTRATEN

Ben Blendeman en Gaby Bauwens Op 30 november 1998 was het precies 50 jaar geleden dat Ben Blendenian en Gaby Bauwens in het huwelijksbootje stapten in Sint-Pauwels, nu fusiegemeente met Sint-Gillis-Waas. "Op de weg van St.-Niklaas naar Hulst passeer je er". En dat kun je nog horen aan hen beiden, het Waaslandse accent komt er nog duidelijk door "Geen moeite voor gedaan om er vanaf te geraken". Terugkeren was er niet bij op het einde van de carrière. "Uit de streek ben je vertrokken; daar zit toch niemand meer die je kent". Op het einde van de loopbaan van Ben zijn ze dan maar blijven wonen in Hoogstraten. "Je blijft hier als je een huis gebouwd hebt". Je woont hier dan wel, kent veel mensen, maar een Hoogstratenaar ben je niet. Een Kempenaar is anders dan een Vlaming. Die laatste babbelt wat graag, de eerste is is zwijgzamer. Een gesprek in de Gravin Elisabethlaan. Op suggestie van de commandant van de weerstand trok hij na de oorlog niet naar het leger maar lijfde zich in bij de Rijkswacht. Gedurende anderhalf jaar in Brussel ten tijde van de Koningskwestie. Op 2 januari 1946 trad Ben toe tot de brigade Merksplas. "Toen was het hier nog donker", om te zeggen dat er in deze streken nog niet veel te doen was. Enkel de strafinrichting van Merksplas zat vol zwarten van onder de oorlog en die moesten voor het krijgsauditoraat gebracht worden. Want alles wat na de oorlog uit Duitsland terugkwam, moest daar passeren. Via omzwervingen langs Mechelen en Weslerlo kwam hij op 1 december 1957 aan in de brigade Hoogstraten. "Altijd heb ik dat werk graag gedaan". Geen dag heeft Ben tegen zijn goesting gewerkt. Hij heeft weinig proces-verbalen gemaakt. Altijd veel werk gehad, maar weinig interesse gehad om op straat te staan en controle te doen. Toen was er minder papierwerk dan nu. Toch veel met de pen geschreven : de enige schrijfmachine was enkel bestemd om gebruikt

ie worden door de baas. En altijd maar bezuinigen. Hoogstraten was altijd wel een rustige brigade. In 1957 waren ze met 9 rijkswachters waarvan er 5 hinnenwoonden. Bij zijn vertrek op 1 oktober 1978 waren ze met zijn dertienen. Op 4maart1927 werd Gahy Bauwens geboren als oudste uit een gezin van drie kinderen. Vader was velomaker en loodgieter. Moeder hield een winkel, een Blokk- er avant la leltre. "Met ĂŠn stiel kwam men niet toe". Zij herinnert zich nog dat vader na een lange dagtaak 's avonds nog de binnengebrachte f'ietsen moest repareren die de volgende dag terug werden afgehaald. Als men haar vraagt waarom ze eigenlijk in de winter, op 30 november, gehuwd zijn, weet ze het eigenlijk niet. "Was het misschien dat ik pas 21 was, we weten het echt niet." Omdat Ben eigenlijk militair was en van tevoren iii de kazerne gelogeerd was, diende er een woonst gezocht te worden in Mechelen. Ik moest dan wel tekenen dat ik hem niet zou volgen in kampen en cantonnementen. In 1949 werd hun oudste zoon Willy geboren. Die woont in Diepenheek en is piloot op F16 maar ook al op rust gezien de leeftijd van 45 waarop men niet meer mag vliegen. Zoon Richard, griffier in Deurne en dochterGreel, bediende in Antwerpen bij Boma, werden geboren in Westerlo. Vanaf 1957 woonde het gezin op de kazerne in Uoogstraten. Een ferm logement in die tijd. De kinderen hadden er een grote koer om te spelen samen met de kinderen van nog 5 gezinnen. Vriendjes van buiten mochten ook komen, maar dan wel binnen. Op de koer had men niet graag veel vreemden. En van zodra de kinderen naar school gaan, leren de ouders ook andere mensen kennen. Achter de kazerne, waar nu de parking is verhard, werd er gehovenierd, tegen elkaar op door de 5 gezinnen die het stuk grond verdeelden. Vanaf 1970 woont het koppel in de Gravin Elisabethiaan. Toen stonden daar nog niet zoveel huizen. Wekelijks wordt er gekegeld met de gepensioneerden in de Pax: tussendoor wordt er een kaartje gelegd. Het gouden huwelijksjubileum werd in t'amiliekring gevierd. Voor ons gesprekje dienden de vele bloemen en wenskaarten wat plaats te maken. Aan dit paar wensen wij nog vele jaren toe in de volgende eeuw.

Bcn Blendeman werd als middenste van vijl kinderen geboren op 11 september 1922 in het landbouwersgezin van vader die voor de oorlog ook nog vlasbewerker was. Na het lager onderwijs kreeg hij nog avondschool van een 'goede onderwijzer'; die heeft hen nogal wat bijgebracht. Vooral algemene ontwikkeling : hij zei steeds dat je veel moest lezen, alles wat er te krijgen was. Vooral tijdens de winteravonderi werd er les gegeven, in de zomer kwam het er niet van. Tot aan de oorlog werkte Ben thuis. Eind 1942 stond hij pakkensklaar om naar Duitsland te gaan werken, maar vertrokken is hij niet. Gedurende enkele jaren werd er ondergedoken geleefd. Op het kasteel Hof ter Voorde werkte hij wat, vooral in de tuin. Opgepakt werd hij niet. ook omdat er nooit thuis werd geslapen. Dat was te gevaarlijk. 37


j5.ij

JJ

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40.

Mogen we beginnen met alle Merena ren namens het DHM team af Meer een goed en voorspoedig 1999 te wensen. Wijzelf wensen ons alvast wat teamversterking toe, mensen die ook eens wat willen schrijven. Verenigingen die eens vaker wat inftrmatie willen verstrekken over hun aktiviteiten. De Chiro heeft met success zijn weekend afgerond. Het was heel plezant geweest maar o wat waren ze moe, de leiders en de rakkers. Vergeet niet, bij het begin van het nieuwe jaar de vuilzakken op een andere manier voor de deur te zetten. Het plastiek dient immers vanaf nu in een aparte plastiek zak. En vuilniszakken worden slechts om de 2 weken opgehaald. Het zal wennen worden.. Maar het systeem heeft zo zijn voordelen. Er is namelijk de garantie dat papier veel nauwkeuriger opgehaald zal worden. En wie afval voorkomt en het goed sorteert zal daarvoor beter beloond worden. Dat zal ook merkbaar zijn op het kontainerpark. Wie niet sorteert zal daar veel meer dan vroeger op zijn vingers gekeken worden. Wie het jaar goed geinformeerd wil beginnen komt ongetwijfeld naar de open vergadering van de dorpsraad met het schepencollege op dinsdag 12januari. Iedereen is er welkom en de lijst met prioriteiten van de dorpsraad is niet oninteressant. De organizatoren van de verenigingskwis laten weten klaar te zijn. Volgende keer weten we meer over het intelligentiepeil van de Meerse verenigingen te berichten.

HST, een overzicht van de bezwaren De informatieavond over de HST had veel belangstelling. Een bomvolle zaal, met hoofdzakelijk Merenaren. En een panel met specialisten met knikkende knieen, hoofdzakelijk van de NMBS. We vernamen deze avond toch wel wat details. We beseffen nu hoe de hogesnelheidslijn nog meer dan dat nu reeds het geval is ons dorp in tweeen zal splijten. En dat deze infrastruktuur ons absoluut geen voordeel zal opleveren. Wij zullen deze trein namelijk nooit kunnen nemen.Van het fietspad waarvan ooit sprake was, was in de plannen niets te zien. De mensen die onteigend worden worden tegen kostprijs vergoed en hebben nauwelijks verhaal. De extra bonus die ze krijgen lijkt erg gering. Bijna over het hele traject wordt de HSL gescheiden van de snelweg door een aarden wal van pakweg 15 meter breed. Vanaf de John Lijssenstraat komt er een betonnen muur tot aan de transportzone. Dit om nog zicht op de bedrijven van de transportzone te kunnen hebben vanaf de snelweg. Waarom wordt ook hier geen aar(le.n wl aangelegd aangezien een betonnen iiiuur lelijk is en het snelweggeluid zal weerkaatsen ? Het landschappelijke uitzicht zal er zeker niet op verbeteren. De viaducten aan de open afritten worden ingewikkelde konstrukties zoals je die ineen grootstad kunt vinden. Waarom wordt er geen aanplanting voorzien van de aarden wal om de horizonvervuiling, die de snelweg nu reeds met zich meebrengt wat tegen te gaan 2 In de huidige plannen is geen enkel spoor van tegemoetkoming aan onze zwaar belaste gemeente te vinden. Althans wij konden ze niet vinden. Een klein lichtpuntje kan misschien de verwezenlijking van een station in Brecht zijn. Maar dat moet dan goed toegankelijk zijn voor fietsers. Om die reden dient een fietspad aangelegd tussen de John Lijssenstraat en Brecht op 38

de vrijgekomen strook na beĂŤindiging der werken. Het uitbreiden van de brug van de JohnLijsenstraat tot de op- en afrit voor de transportzone is misplaatst. Deze verkeerswisselaar zal ontzettend veel extra verkeer gaan aantrekken, vooral bedoeld voor de transportzone. Dit zal veel extra hinder meebrengen voor de bewoners in de John Lijsenstraat en het probleem van het sluipverkeer doorheen Meer zal alleen maar erger worden. Het is daarom veel beter deze

Merkwaardig vervoermiddel

Je kon in Meer 'een geIke cJoi'en doen o,f onze fotograaf heeft het gezien. Dit merkwaardig transport wist hij fotograferen. Reden van deze vrolijke bedoening, koper" voor de Juul en zijn gade. verkeerswisselaar in de transportzone aan te leggen in plaats van in de John Lijsenstraat. Ondertussen is het openbaar onderzoek afgerond en het is nu uitkijken hoe de verschillende bezwaren zullen luiden. Misschien kunt u er reeds iets over vernemen op de openbare vergadering van de dorpsraad op 12januari.

HST, de John Lijsenstraat krijgt het het hardst te verduren 1. *

f-Iet verplocitsen ron deze verkeersvci.sselaar in de rran.sj ort:one naar de John Lijsenstraat lijkt ons geeii goede keuze. Zwaar transport hoort immers in (le transportzone (ftto) thiii.s en moet men zo ver mogelijk van de dorpskern verwijderd houden.


MEER

Rekreatievoetbal, een stand van zaken

Sinterklaas, allang weer weg

Ondertussen is het voethalszcizoen reeds hal verwege en we keken eens om ons heen hoe dc Meerse rekreatievoetbal er voor staat. Om te beginnen was er goed en slecht nieuws. De Landelijke Gilde, of zeg maar de Boeren. moesten er mee kappen. Na jarenlang in kompetitieverband te hebben ineegedraaid moest dit elftal dit jaar verstek geven wegens te weinig spelers. Het schijnt dat Peer Goetschalckx, jarenlang de bezieler van deze ploeg, nu als scheidsrechter door de voethalwereld gaat. Maar dat gerucht hebben we nog niet bevestigd gekregen. F,en nieuwe ploeg. de reserven B. zag het daglicht. Zij draaien nu nice iii de reservenkoinpetitie. Eii dat dat een hardc noot is

om te kraken, dat weten ze ondertussen wel. Het aantal overwinningen, 2 in totaal, is erg schaars te noemen. Maar we vernemen wel in kringen van deze ploeg dat het steeds beter gaat. Er wordt immers 2 keer per week getraind en dat begint zich zo langzaam op het veld te tonen. Van de Veteranen weinig nieuws. Zij spelen als voorheen hun vaste kompetitic maar vertoeven wel in de onderste regionen. Datzelfde kan ook gezegd worden van de Valenciaschutters. Deze vroege vogels spelen zundagmorgen om 9.30. Volgens "manager" Roger Ernbrechts hebben ze altijd "just" volk genoeg en hebben ze telkens zeer nipt verloren. "Nu de mais :1f is knrnpn rr wrl wat meer spelers opdraven maar we kunnen best nog wel wat spelers gcbruiken! Kandidaten kunnen altijd bi] Roger terecht (3150298).

Een inn de Sinterklaas hoogtepunten in Meer is het binnenhalen van de Sint door de Drumband en de Brasshand. Enkele dagen later bracht de Sint nog een bezoek aan de Meerse scholen. We wisten hem daar op de foto vast te leggen. samen met zijn Piet, de spelers van de Drumband en een hooj) do/bitje Meerse kinderen.

Wie is deze enthousiaste muiiekleraar

s i hitte ri- nd liiie .'lussenakker d'.ei liet Het hele Seizoen al beiigeleii ze up dc twi.LdL plaats in hun kompetitie. Soms lijn ilaat monsterscores bij. 16-1 was de grootste. Helaas LI1 LL di.njf dc laat3te 2 wcdtrijdcn wat terug geslngin Dnnr blessureleed werd de pIoe2 dc laatste weken erg ghnu'nd ĂŻn dit 7al 71r.h in de tweede seizoenShelft zeker tung laten vueleju.

Reed.v eerder t/el onze i5lik op deze enrhousiaste muzieklernnr. We/nu, ziji' naam is Bart van Ossel, hij komt uit Tielen. De Janfre prijst zich gelukkig met deze enthousiaste jongeman die een muziekachtergrond heeft om "U" tegen te zeggen. Zopas is hij afgestudeerd van liet gereno,neerde Lemmens instituut in Leuven. In Tielen en omstreken is hij onder andere bekend niet zijn jeu gdensemble "justforfun En dat hij• "fii"in zijn werk heeft kunnen we op deze foto zien. Er zijn reeds voorlopige qfspraken gemaakt om met dit ensemble op Meermarkt te verschijnen. Dat belooft...

b.v.b.a.

".

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04

garage VAN RIEL

_

REDAKTIE: tel.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

1~ 141

Lid van dc Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. wtg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* *

25.

autoverhuur carwash

* *

tweedehands + demowagens carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 39


MEER

De SNELVLUCHT huldigt kampioenen en organiseert Mosselfeesten 01) zaterdag 9 Januari 1999 huldigt de Snel-

vlucht haar kampioenen. Deze avond zal, zoals alle vorige jaren weer een gezellige avond worden. Daarom worden leden en sympathysanten van de Snelvlucht uitgenodigd om deze avond niet te missen. Vrienden en kennissen zijn ook zeer welkom. De dagorde is als volgt: 19.15 huldiging van de kampioenen en uitreiking van de trofeeĂŤn Zaal Victoria, 6-daagsewinnaars, naturaprjzen en de grote prijs van Van der Velden van IS augustus. Om 19.45 verkoop van geschonken bons en trekking van de tombola. Heel deze avond zullen er geregeld aanwezigheidsprijzen worden verloot onder aanwezigen. Op 31januari is er dan weer Mosselfeest. Hiervoor kan ingeschreven worden tot 24 januari. Voor diegenenen die geen mosselen lusten staat er kip op het menu en voor kinderen is er kip en curryworst. Trommel je vrienden en vriendinnen dus maar op en kom gezellig eten. Afhaleti kan ook maar dan wel zelf potten meebrengen. Inschrijven kan bij Rik Martens Meerleseweg 80, Jaak Jansens Meerdorp 64, Albert Godrie Meerseweg 81, Ad Godrie Heerle 15 Minderhout, Guy Dictus John Lijsenstraat 21 en Fonne Brosens John Lij ssenstraat 14 a. Inlichitngen op de nummers 3157206. 3157192, 3157537.

Stenen storten op de oevers van de Mark, ja dat mag! Twee maanden geleden deden we verslag van een sluikstort van sleenpuin op de oevers van de Mark. Ondertussen schijnen de bevoegde overheden gereageerd te hebben. De dienst "Water" van de Vlaamse gemeenschap heeft de sluikstorter laten weten dat er niet meer mag bijgestort worden. Het sluikstort dient beplant te worden met inheemse planten en gele lis..... Een merkwaardig advies. Wie gedacht had dat op zijn minst gevraagd zou worden om het steenpuin van de oevers te verwijderen en af te voeren naar het kontainerpark, is erg verrast. Ook de eis tot aanplanting is op zijn minst merkwaardig. De oevers van de Mark worden immers elk jaar met de kraan geruimd. Begrijpe wie begrijpen kan

Open vergadering van de dorpsraad Dinsdag 12 .ianuari 1999 om 20.00 uur stipt houdt de dorpsraad haar jaarlijkse openbare vergadering. Iedereen die geinteresseerd is in alles wat Meer aanbelangt kan dan terecht in de refter van de gemeentelijke lagere school. Hoe zit het nu met de HSL? Wat gebeurt er allemaal in de Mosten ? Hoe kan ik in 1999 mijn vuilzakken kwijt, ... en wat gaat dat kosten? Zit u met een ei en wilt u het kwijt, dan is deze openbare vergadering van de dorpsraad uw kans. U kunt aan een van de bestuursleden van te voren een brietje met een vraag overhandigen zodat deze in de vergadering kan behandeld worden. Of u kunt ze rechtstreeks stellen. Het grootste gedeelte van de vergadering zal echter in beslag genomen worden door het behandelen van de prioriteitenlijst die de dorpsraad zelf heeft opgemaakt en die met het schepencollcge zal doorlopen worden.

Bloedgevers gehuldigd

Verkiezingsstrijd losgebarsten?

De bloedgevers bestonden dit jaar 27jaar en zij hebben dit op gepaste wijze gevierd met een bio goavond en de huldiging van 23 verdienstelijke bloedgei'ers.

'I!U'!

Alle bankk Hebt 11 ze ook gezien, deze affiches ? De laatste week zijn ze links en rechts in Hoogstraten opgedoken. Wat wordt ermee bedoeld ? Is het de voorloper van de komende verkiezingen ? Maar waar staat dan E.Z.E.L. voor ? Niemand kon het ons vertellen. We zitten dus met een raadsel, maar we beloven u dat we het zullen oplossen te geit de volgende maand. Desnoods gooien we onze fotograaf Marcel in de strijd om opheldering te verschaffen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.... 40

Persoonlijk advies op ieders maat

ERKEND

MAKELAAR

bvd W@§

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54 trkenning Controledienst Verzekeringen 11590 23b


MEER RAATS MARCELbVba

Ie

40 jarigen komen bijeen

Algemene Bouwonderneming Fazantenstraat 5 2340 BEERSE

Telefoon: 03/309.95.18 Fax: 03/309.95.17 Atilolel.: 095/259362

Kerstboomverbranding Om het nieuwe jaar op een plezierige wijze iii te zetten, organiseert de Brassband Sinte Rosalia op zaterdag 9januari 1999 weer een Kerstboomverbranding op het oude voetbalterrein van F.C. Meer aan de Meerseweg. Maak van de gelegenheid gebruik om uw afgedankte kerstboom op te ruimen en vergeet hem dus niet mee te brengen. Onder de gezellige klanken van onze Brassband en Drumband wordt het vuur ontstoken. Nadien volgt er een stemmig optreden van het Meerse Jeugdkoor en kunt U toasten op het Nieuwe Jaar met een borrel heerlijke Glühwijn, jenever of andere warme en koude dranken in verschillende tentjes. Er zal tevens een hamburgertent voorzien worden. Bovendien zal vuurwerk de avond verrijken. Een mooi prograrnmaen, als 1) erbij bent, wordt het ongetwijfeld een gezellige avond.

C//t n/e/I(le 11Iei./e.v Cl? /011t'l'll.V (/ 1111)CÎCl/ U( ?/Cl? (J(?nIIÎ/. en h her afgelopen jaar 40 jaar en hebben dal niet het nodige plezier gevierd: Van links naar rechts: Onderaan: Karel Jansen, Johan Eelen, Jos Grauwmans, Herman Laurijssen , Frans Vriends, Jan Martens en Frans Aertsen. Tweede rij: Els Rommens, Chris Schrauwen, Rita Herrijgers, Ann van Dun, Gerd Haest, Rina van den Bogerd, May Lochten, Michielsen Ria, Rita Koyen, Marie-Jeanne Swaenen. Derde rij: Jan Verheyen, Rudy Verbist, Chris Lenaerts, Jeanne Pluym, Roos Aerts, Chris Rijvers, Greet Laurijssen, Lucienne de Gruyter, May Aerts, Ann Van Opstal Vierde rij: Michel Faes, Stan Stoffelen, Guy Verschrae gen, Francois Snijders, Ludo voeten, Jan van Riel, Hugo Tilburgs, Roger Koyen. Boven: Andre Dictus, Herman Pemen, Staf van Dijck, Willy Laurijssen, Jan Verhoeven, Jos van Laer en Jan Laurijssen.

oonarnerj,;

DOMS

- SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 139e

ir


MEER Moeder bleef bij de haard en een uitje met of naar de boerinnenbond was voor haar een verzetje. Voor beiden was (en is) Meer-kermis echter heilig. Het is dan al begin oktober en het werk op het land is vrijwel gedaan. Tijd dus om flink uit de bol te gaan, soms wel drie dagen lang, want dinsdag bleek dikwijls de leukste kermisdag te zijn. Gewerkt hebben zij nog voor enkele jaren, dan pas werd aan pensioen gedacht.

GOUD IN MEER

Jef en Ursula Bastijns-Pemen Van hard werken ga je zeker niet dood. Jef en Ursula zijn daar het levende bewijs van. Immers van 's morgens vroeg tot 's avonds laat op een land- en tuinbouwbedrijf kruipt niet in de kleren en daarnaast blijft er weinig tijd over om aan andere pleziertjes te besteden. Nu genieten zij van een welverdiende rust en genieten met kinderen, familie en buren, van het leven. Die hebben hen op 24.11.98 uitbundig in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van hun gouden bruiloft. Aan die viering zijn 50 huwelijksjaren vooraf gegaan. Maar eerst moeten Jef en Ursula elkaar weten te vinden. Jef werd geboren, op 17.03.21, in Meer midden in een lot van 12 kinderen die nog allen in leven zijn. Na school gelopen te hebben tot zijn 1 4de werkte hij liever thuis dan elders. Hij probeerde het wel eens enkele dagen maar keerde toch vlug terug naar de eigen haardstee en liet zijn vader zo de pree van een ander uitsparen. Een zakcent om zelf op stap te gaan was er altijd wel en dat was voor Jef genoeg. Net 19 geworden in maart '40 was hij bij de laatste lichting die zich bij het Belgisch leger, dat toen reeds in de hoogste staat van paraatheid was gebracht, moest vervoegen. Eens de oorlog uitgebroken, werd op de vlucht geslagen richting Zuid-Frankrijk. Daar werd hij gevangen genomen en diende in een kamp te verblijven tot eind juli40. Geen leuke periode om aan terug te denken, maar het stemt wel tot nadenken als men, als kippen in een hok, zich op een hompje brood van 250gr. werpt. Voor de rest van de oorlogsjaren liet men Jef gerust en kon hij thuis blijven werken. Ursula is een Meerlese pier die er geboren werd op 2.5.24 in een uitgebreid boerengezin. School werd gelopen bij de nonnen tot op de leeftijd van 14 jaar en dan ging zij als zovelen in die tijd uit dienen. Zij kon echter niet aarden op de vreemde

en zo kwam zij na verloop van tijd als hulp op de boerderij van haar zuster, enkele huizen voorbij de doening waar Jef opgroeide.

Zoals het schouwke thuis rookt Ursula was bevriend met de zuster van Jef, en Jef vond het niet nodig om verder van huis te lopen dan dat hij het schouwke kon zien roken. Dus moesten die twee elkaar wel vinden. De vrjage duurde (voor die tijd gemeten) lang ofwel meer dan drie jaar. Immers eerst moest gezocht worden voor een kostwinning. Aangezien Jef zijn zinnen op de boerenstiel gezet had was het wachten tot er ergens een bedrijf gekocht kon worden. Uiteindelijk konden zij dan op 24 november48 de boot nemen en uit varen gaan. Ondanks het harde werk ging het hen goed. Twee kinderen Jeanne (°50) en Lea (°57) maakten het gezin compleet. Ondertussen crossen 5 kleinkinderen het grootouderlijk huis in en uit want allen zijn ze zowat op het Looi blijven plakken.

Fietsen rond de toren Het echte werk wordt ondertussen aan een ander overgelaten. Wel wordt hier en daar nog eens bijgesprongen of komen de kleinkinderen van moemoe's lekkere pudding met peren slurpen. Maar iedere dinsdag wordt vrijgehouden om met de familie Bastijns met de fiets er op uit te trekken. Nooit niet te ver en altijd niet zicht op de toren. Ergens halverwege wordt steeds een kapelletje voorzien om de dorstigen te laven met één of meerdere frisse pinten. En daarna gaat de tocht weer terug huiswaarts. Tot voor kort waren er nog de wekelijkse dansstonden bij Bevers en ooit won Jef (geplaatst als eerste reserve) een reis naar Lourdes. Ver of lang van huis zijn is niets voor Jef en Ursula. Het liefst van al blijven zij dicht bij huis temidden van familie en buren. Dat Jef en Ursula kunnen feesten, hebben buren en familie geweten. Ze waren er met zijn allen om de gouden bruiloft te vieren en die duurde tot in de vroege uurtjes. Wij wensen hen nog vele jaren te samen.

CoR

De veiling en Meer kermis -

.

REVA BVA /COMPUTEA3 - TELEFONIE\

We maakten er reeds melding van, van hard werken gaje niet dood. Jef en Ursula deden dit hun leven lang. Voor eens wat anders was er nauwelijks tijd. Jef werd wel al vlug lid van het bestuur van de Hoogstraatse veiling en dit maakte dat hij al eens het huis uit moest.

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 H000STRATEN Tel.: 03-31 5.09.09 Ma-vr 9 tot 12. 13 tot IA uur

bh

A

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie...

Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, CSM,...

L__J

.

~

Met de old-t jiner op

iuuir

de oudeu /)1101oîr.

; -

COMPUTER-cursus voor beginners!!!


EM99

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle. Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

1999....

komt er binnen enkele dagen aan. Het laatste jaar van deze eeuw, al verschillen de meningen daarover nogal grondig en zijn daar al verhitte discussies op hoog wetenschappelijk niveau aan gewijd (daarmee bedoelen we dan onder meer het over en weer geroep over deze materie op onze redactieraden). Wat er ook van zij, het laatste of het voorlaatste van de eeuw, het is zeker het laatste jaar dat met / begint en zo gauw er een 2 voor komt zijn er grote delen van de mensheid die dat blijkbaar als een grote verandering willen beschouwen, de conzmerçanten als naar gewoonte in dergelijke opgeklopte evenementen met vlag en wimpel voorop. Maar waar maken we ons druk over, het gaat tenslotte toch niet om het getal zeker, laat daar de computerspecialisten zich maar het hoofd over breken, ze hebben nog een heel jaar om te zorgen dat de overstap van 1 naar 2 rimpelloos verloopt en dat we niet moeten gaan hamsteren alsof het oorlog wordt. Waar het naar ons gevoel wel om gaat is, dat als het nieuwe jaar voor U een verandering brengt, dat een verbetering mag betekenen. Als alles nu reeds naar wens verloopt, dan wensen wij dat dit ook zo in het nieuwe jaar mag blijven. Prosit op 1999 van uw verslaggevers Els en Jan! Oh ja, mocht U het onbedwingbare gevoel krijgen dat U graag volgend jaar uw naam hierbij zou willen zien staan, bedwing U dan in geen geval, integendeel, laat U volledig gaan; klim in de pen, sla uw vingertoppen voos op het klavier van uw ouderwetse lypemachine of tik op uw PC tot uw ogen flikkeren zoals uw beeldscherm. Om het even, maar breng alles wat aan uw brein ontspringt en op een of andere manier kan gecatalogeerd worden als 'dorpsnieuws' tot bij ons. Met andere woorden, dorpsnieuwsmedewerkers zijn ten alle tijde welkom. Eeuwige roem (want het zal gedrukt staan) zal uw deel zijn.

Feest van het oudercomité De gezinsdag van het oudercomité van oni.e school in oktober laatstleden was een gigantisch succes en bracht ook nog een centje op voor de kas. Dat hebben ze zeker verdiend, want aan zo'n dag gaat veel voorbereidend werk aan vooraf. De projecten die ze willen financieren voor onze school zijn echter nooit af, daar kan onafgebroken aan gewerkt worden en fondsen derhalve zijn altijd welkom. Om hieraan een bijdrage te leveren en natuurlijk ook om zo veel mogelijk mensen die met onze school te maken hebben, samen te brengen, nodigen ze U naar jaarlijkse gewoonte uit om met hen een lekker feestmaal te komen eten en achteraf een pintje te drinken op hun feestavond op zaterdag 23 januari in de parochiezaal. Zo'n feestavond is dé gelegenheid om op een aangename manier met andere ouders en sympathisanten van de school in contact te komen. Je krijgt er verslag van wat een oudercomité een heel jaar uitricht; waar ze zich mee bezighouden, hoe zij de schakel tussen school en ouders willen zijn, wat er nog op stapel staat. De opbrengst van de feestavond komt uiteraard ook ten goede aan projecten voor onze school. Laat U dus niet kennen en kom meefeesten. Wie mee wil eten moet vooraf inschrijven. De leden van het oudercomité komen uw inschrijving bij U thuis ophalen. Mochten ze uw deur voorbijgaan of zo je afwezig zou zijn, kanje terecht bij één van de bestuursleden of bij Chris Van Den Heuvel - te!. 315.70.27. Warm aanbevolen!!!

Contact Twec buien, allebei vrijgeici, doch totaal verschillend. De ene een intelligente jongeman die houdt van opera, toneel, klassieke muziek; kortom iemand met cultuur. De andere totaal het tegenovergestelde. De eerste is echter nog steeds op zoek naar een vriendin, de tweede heeft nooit gebrek aan vrouwelijk gezelschap. 1-let laat zich niet moeilijk raden dat zowat iedereen zich komt bemoeien met de zoektocht naar een geschikte vriendin voor onze brave en intelligente jongeman. Denk daar nog enige verwarde toestanden bij, persoonsverwisselingen en dergelijk en het stuk is begonnen Om te weten hoe het afloopt moet je zeker op i.aterdag 30 of zondag 31 januari naar de parochiezaal komen. De toneelgroep van KAV en KWB brengt U dan het blijspel 'Contact'. Telkens om 19.30 uur. Inkom 100 fr. in voorverkoop, 120 fr. aan de kassa. Kaarten zijn te verkrijgen bij de bestuurs- en kernleden van KAV en KWB of bij Georges l-Jendrickx, 1-lazenweg 17 (tel. 315.01.61) of bij Jos Van Bavel, Heimeulenstraat 41 (tel. 315.92.09).

Nu nog herkenbare Meerlenaars, in het weekend van 30 en 31januari kruipen zij i'ooralh toneelliefhebbers in een andere huid. Ze zijn er al geruime tijd voor aan het repeteren en zullen tegen die tijd, zoals dat echte acteurs betaamt, een ander mens geworden zijn. Hopelijk dat hun familie ze daarna nog terugwil als ze weer geworden zijn wie ze waren v66r 'Contact'. 43


MEERLE

Nieuwe klas

Hobby's kijken K.W.B. en K.A.V. Meerle hebben een hele trits hohhyisten de mogelijkheid gegeven te laten zien waaraan ze hun hart en ziel verpand hebben. In het weekeind van zaterdag 9 en zondag 10januari kanje hen in de parochiezaal opzoeken tijden de Hobby-Tentoonstelling. Kijkers zijn welkom op zaterdag van 16 tot 22 uur en op zondag 10 tot 20 uur. De toegang is gratis, maar niet alleen daarom is dc tentoonstelling een bezoekje waard. Voor de liefhebbers van fijne hiersoorten houdt de K.W.B. in de kelder weerom zijn ondertussen gekende bruin café. Eveneens traditie is dat de K.W.B. op de zater dag van dc hobby-tentoonstelling in dezelfde pai ochiezaal een grote kaartwedstrijd inricht. lnslii ijveii vanaf 19.30 uul, oni 20 uuui wuidt de eerste gift gedeeld. Er zal gerikt worden dat de stukken eraf vliegen en zo hoort lat.

Niets dan glunderende gezichten in de IKO-klas van juffrouw Leen S'terkens. Dat is niet alleen omdat ze graag bij hun juffrouw in de klas zitten, dat is ook omdat ze na de heifstvakantie in een volledig nieuw klaslokaal aan de slag mochten. In hun oude lokaal kreeg de bib een nieuw onderkomen, zij vonden een plaats waar vroeger de bib zat. Al die jonge benen zitten niets in met de hoge trap, aan het einde vinden ze immers een ruim en licht lokaal, een waardig kunstenaarsatelier. Het gemeentebestuur liet het lokaal prima uitrusten, met handige uitgietbakken en veel kraan tjes niet stromend water. Eindelijk gemakkelijk je verfborstels uitspoelen. Veel rekken voor de talrijke spullen, taltijke prikborden voor de kunstwerken, aan alles is gedacht. Nu alleen nog nieuwe werktafels, de oude zien er niet uit voor in zo 'n mooi lokaal. Maar volgens de juffrouw zijn ook die op komst en ze heeft het niet van zomaar horen zeggen; ze heeft het van de directeur in hoogsteigen persoon en dus kun het niet anders dan waar zijn. Niets belet de Meerlese kunstenaars in de dop nu nog om er keihard tegenaan te gaan. Wie weet vinden we later in de encyclopedies namen van kunstenaars die hun eerste penseeltrekken in de !KO-klas van Meerle gezet hebben.

Kerststal

De donkere dageiz voor kerstmis heten de weken voor Kerstmis. Naar goede gewoonte bracht het Kerststalcomité daar op zondag 13 december al een beetje licht in, dit jaar met de hulp van het gemengd koor van de Muziekacademie der Noorderkempen. Na een feestelijk opgeluisterde hoogmis, bracht het koor voor talrijke toeschouwers een aantal bekende kerstliederen. Samen met een glaasje warme glühwein bezorgde dat aan de toehoorders een warm gevoel. De kerststal werd hiermee op gepaste wijze geopend.

Parochiezaal in evolutie Onlangs kwam het zaalcomité voor alle geïnteresseerde verenigingen van onze parochie het voorbije werkjaar evalueren. Dat ze niet stilgezeten hebben heeft iedere bezoeker dc laatste maanden kunnen merken. Voor hen die het nog niet gezien hebben en om de minder zichtbare zaken duidelijk te maken, een overzicht van hun bezigheden. Wat er het voorbije jaar gebeurd is, is niet niks: de tafels werden voorzien van nieuwe tafelbladen; het volgende in de rij van te talrijke lokalen kreeg een schilderbeurt; onder het toneelpodium werd grote kuis gedaan, de vloerputten voor de matten werden dicht gemaakt (er bleef altijd water in staan), in de vestiaire werd een verluchting aangebracht en werd een bergruimte voor kuisgerief gemaakt, de WC-ruimte werd geschilderd; in het grote lokaal op het verdiep werd een toog geplaatst zodat ook hier kan getapt worden bij activiteiten; in de grote zaal werd een volledig nieuwe toog geplaatst die echter nog wat afwerking nodig heeft. De meest in het oog springende vernieuwing is natuurlijk deze van de keuken. Een ware metamorfose, zij die er al gebruik van moesten maken zullen dit zeker kunnen bevestigen. Alles wat nodig is om praktisch en hygiënisch te kunnen werken is aanwezig en ook het onderhoud is heel wat vergemakkelijkt. Al deze werken werden uitgevoerd door vrijwilligers, die bij deze nog een stevig 'dank u wel' meekrijgen. Het zaalcomité denkt er nog niet aan om op zijn lauweren te gaan rusten, eerste willen zij van onze zaal een hedendaags en praktisch ingericht geheel maken. Voor 1999 zijn volgende activiteiten gepland: opknappen van de houten lambrisering; het toneelpodium is aan een gezondheidskuur toe, de muur achter het podiuni heeft last van vocht en moet drooggemaakt worden. Voor het jaar erna wordt nu al een werklijst opgemaakt vrmienwing van het sanitair, herstelling van het dak, aanpassing van de verwarmingstoestellen, vernieuwing van de lichtarmaturen in de zaal en nieuwe stoelen. Dat dit alles niet gratis aan komt waaien mag en moet voor iedereen toch duidelijk zijn. De exploitatierekening over 1997, die aan iedere


MEERLE aanwezige werd overhandigd, vertoonde een klein overschot. Belangrijk daarin waren de extra inkomsten van de kaartwedstrijden en de fietsdag. Heel grote bedragen voor nieuwe investeringen zijn er niet beschikbaar, er wordt dus voorgegaan op de ingeslagen geleidelijke weg. De financies waren tijdens de info-vergadering dan ook de enige punten van kritiek, al is kjitïek niet echt het juiste woord, onduidelijkheid is beter geformuleerd. Sommige gebruikers geraken niet direct wijs uit de nieuwe prijzen voor gebruik van materiaal en voor het verbruik van drank. Alles werd door het bestuur vriendelijk verklaard. De boodschap was echter ook duidelijk: willen de verenigingen een zaal in goede staat, dan moet daar ook wat voor betaald worden. De prijzen worden als voorheen zo laag mogelijk gehouden, maar gratis of voor een habbekrats hou je zulk een complex niet in orde. Wie meer info wil over de huur- of gebruiksprijzen kan daarvoor steeds bij Aloïs Broekmans terecht die je graag inlicht; voor prijzen van drank kan je rechtstreeks bij de brouwer terecht. Elk initiatief staat bloot aan kritiek en op alles wat anderen doen valt wel iets aan te merken, alleen wie niets doet kan niets verkeerd doen. Maar het zaalcomité heeft vanaf het begin een duidelijke keuze gemaakt en volgt deze nu consequent. En wat belangrijk is, ze doen het gratis voor niets en met veel enthousiasme. Voor ons verdienen ze een dikke proficiat.

Mosselen met frieten

11M lIIiI

144

44: s554

Mos,selen komen eten, allenaal goed en nel. Moor bijiio -lOo 1 e Je; t ei 1 Daar moeten al heel wat mosselen voor gekuist worden, liefst 550 kg. Daar werden alle beschikbare KIJ-krachten voor gemobiliseerd en die brachten die operatie tot een goed einde. Het gaat trouwen uitstekend met onze lokale KLJ-beweging. Dit jaar waren er niet minder dan 18 nieuwe leden, netjes verdeeld in negen meisjes en 9 jongens. Ook de doorstroming naar de leiding verloopt vlot, zodat al dat jong gedoe in goede handen is. En niet wat er van die berg werk van een geslaagde nzosselsouper in de kas overblijft kan er weer behoorlijk gewerkt worden, op naar het hoogtepunt van dit werkjaar, ni. het zomerkamp. Zij kijken er nu al naar uit.

Het doet zo 'n deugd om eens samen te komen niet leeftijdgenoten. De Meerlese 40-jarigen deden dat in de Voorthoeve (lees rubriek Meersel-Dreef). Hier in volle glorie op de foto.

45


MEERLE

GOUD IN MEERLE

SJAREL ADRIAENSEN EN ANNA JESPERS Drietnveertig jaar was het geleden dat er op Jal (zo een beetje een zelfstandige staat in Meerle en zeker in Hoogstraten), een gouden bruiloft had plaatsgevonden. Komt daar nog bij dat het 43 jaar geleden de gouden bruiloft was van de ouders van Sjarel Adriaensen. Van toeval gesproken. Het hoeft geen verdere toelichting dat het een feest geworden is velen nog lang zal heugen. We hebben gehoord hebben dat er 's anderdaags veel katers rondliepen op Jal. Natuurlijk mochten zo'n evenement niet ontbreken in ons blad en we brengen dus graag het verhaal van Sjarel en Anna. Daarmee kwam natuurlijk dat het einde van zijn term samcnviel met de mobilisatie en hij dus niet meer naar huis kon tot na de overgave van het Belgische leger. Voor Sjarel kwam die overgave in Veldegem, nadat ze drie dagen achter mekaar de Diii sters bestookt hadden, Sjarel was kanonnier, om de Engelse aftocht te dekken. Na de overgave trok hij met 7ijn stukscommandant, Albert Struyf, te voet op weg naarhuis. Met veel geluk hadden ze transport tot in OverrriereDonk, dan te voet tot bij Albert thuis in Boom. Daar kon hij, samen met Jos Haseldonckx van Hoogstraten, nog een bus op tot in Antwerpen. Daar liepen ze Kees Van Velthoven tegen het lijf, die hen beiden met de vrachtwagen meebracht tot in Hoogstiaten. Sjarcl kreeg een fiets bij Kees en was dezeilde avoijd dat hij vertrok ken was nog thuis. Veel rappet kon men die dagen niet thuis geraken. Ze waren allemaal wreed content dat ze thuiswaren. Aan zijn avontulir van toen heeft Sjarei een levenslange vriendschap overgehouden met Albert Struyf, die op de gouden hriiilnfi dan ook niet ontbrak. Heel de oorlog heeft Sjarel dan thuis gLwrkt, samen met vader en zijn hi'oei. Tol op liLt Linde van de ouilug ging dat goed, tot het tijdens de laatste dagen vuui dL L5 djding voor Sjarcl nog bijna falickant afliep. Zijn spannend verhaal vind fr in het kader.

Gedoopt voor hij geboren was Sjarel kwam op 3 juni 1918 op Jal ter wereld, op de boerderij van zijn vader, naast de Moerloop. Hij was de jongste van drie, liep samen met de talrijke kinderen van Jal school in Meerle. Met de klompen, ook in de sneeuw, langs de kerkepad, langs het mastbos en de Meerlakker naar de school op het geineenteplein. Sjarel heeft hieraan de beste herinneringen, het was een plezante, onbekommerde tijd Op zijn veertiende bleef hij thuis, hielp zijn vader die, naast het eigen gcboer, ging snoeien bij de heren en ook wel voor de staat. Dat snoeien was vooral winterwerk. Normaal moest Sjarel in 37 bij den troep, maar hij kreeg maar geen teng'. Al zijn leeftijdsgenoten waren al geweest, en hij dacht dat ze hem vergeten waren, tot hij in 38 dan toch moest komen. Bleek dat zijn geboortedatum slecht in de akten stond, omdat de ambtenaar een te grote krul in de datum erboven gebruikt had. Om dezelfde reden is hij volgens de trouwboek van zijn vader gedoopt voor hij geboren was. 46


MEERLE Voor hem liep het goed af, voor anderen niet. ook Jal kreeg zijn deel. Anna werd ook op Jal geboren, op 8 mei 1924, als jongst van acht kinderen. Vader en moeder hadden ook een boerderij. De oudste van het gezin was wel twintig jaar ouder dan Anna, die heeft ze zelfs thuis niet meer meegemaakt. Ook zij liep met de vrolijke bende van Jat naar school in Meerle en bleef net zoals haast alle anderen toen op haar veertiende thuis. Thuis was nog werk, maar veel ook hij de broers en zussen die zelf een gezin en een doening in de buurt hadden. De oorlog bracht niet al te veel onheil in het gezin Jespers, tot hij na de bevrijding toch nog zijn sporen naliet. In het najaar van 1945 viel op Jal een Vl op de boerderij van Braspenninckx, in de buurt van het huis van Anna. Frans bleef dood achter, drie anderen van het gezin bleven zwaargewond. De verwondingen waren verschrikkelijk om aan te zien en Anna's moeder heeft het niet kunnen verwerken. In de eerste dagen van januari is ze gestorven. Anna bleef helpen, bij vader en broer Frans, die in september de boerderij had overgenomen van vader.

Geen vreemden op Jal! Sjarcl en Mit kenden mekaar natuurlijk Vrij goed. Ze kwamen mekaar regelmatig tegen. Er waren nochtans heel wat meisjes op Jal toen, maar er werd weinig buiten Ja! getrouwd. 'Als hier mannen van buiten Jal achter de meisjes kwamen vissen, dan stuurden we die indertijd naar huis. Eerst vriendelijk, maar als ze slecht hoorden, werd dat op andere manieren duidelijk gemaakt'. Sjarel kwam nogal wel eens helpen bij Sus Michielsen en Mit Jespers, de zus van Anna. Anna hielp daar ook regelmatig en hoewel er zes jaar verschil was tussen beiden, klikte dat toch goed. Sjaret: "ik heb lang vooruitgedacht, ziede. Ik docht, ik pak er een die nog zwak is en mijn sokken nog kan helpen aantrekken als ik het zelf niet meer kan!'. Sjarel toog met Anna naar H. Bloed en daarna naar de kermis. 'Toen we in de rups zaten en die paraplu, alléé, die kap naar beneden ging, dan heb ik haar gekust'. In de winter van 1948 zijn ze samen in het bootje gestapt. Sjarel: 'Boeren trouwden altijd in de winter, dan was er meer tijd over. Bovendien was het dan koud, dan moest ge vanzelf dicht bijeen kruipen, dat was lekker warm ook'. Het jonge paar trok in bij Sjarel thuis, waar hij aan het werk bleef. Daarnaast deed hij wat elektriciteitwerken en radio's herstellen, dat had hij geleerd van zijn vriend Albert Struyf. Begin van de jaren 50 hebben ze dan het geboer van Sjarels vader aan de Moerloop overgenomen en hebben ze dat heel hun leven verder gedaan. Varkens, kippen, koeien, tuinbouw. Al was dat laatste voor Sjarel wat lastig, want hij is kleurenb!ind en kan geen rijpe aardbeien onderscheiden tussen de groen of tussen de blaadjes. Het paar is echter zonder veel kommer en kwel tot aan hun pensioen gekomen. Ze kregen drie kinderen, Maria, Jeanne en Gust. Maria woont op Hal, Jeanne heeft de boerderij van Sjarel en Anna overgenomen en Gust woont in Essen. Samen hebben ze ondertussen voor tien kleinkinderen en één achterkleinidnd gezorgd.

Het schoonste plekje van Meerle In 1979 zijn ze met boeren gestopt en zijn ze vlakbij, op Jal, tegen de Ulicotenseweg gaan wonen, op werkelijk een van de mooiste plek-

Aan de dood ontsnapt De laatste dagen VOOF dc bevrijding, kwamen er een paar Duitsers vanaf de Stunt. De Engelsen waren niet meer veraf en de Duitsers hadden hier hun verdedigingslinie, met schuilputten. 's Morgens om vier uur kwamen er en paar Duitsers bij ons. Geluk wou dat een van die mannen onze Kees kende, die had daar namelijk in Duitsland krijgsgevangen bij gezeten. Maar hun kanon stond in een heg op de Rooyakker. daar hij Jan Van den Boogerd. Ik moest met ons paard dat kanon daar gaan weghalen. ik dacht, goed, dan zijn ze hier tenminste weg, ik kreeg nog een prop tabak toe. Dte mannen weg. 's Anderdaags morgens kwamen een paar andere Duitsers en die zeien tegen mijn: 'Mitkommen!'. Ik moest mee om met ons paard hun kar en geschut te trekken. Aan de Meerlakker pakten ze nog een jonk manneke mee, zo'n zestien jaar denk ik, dat daar tegen de gevel stond. Louis Govaerts, die moest met het paard van Sus Michielsen rijden. Met dat nianneke heb ik veel stellens gehad, die had nog noojt niks meegemaakt natuurlijk. Wij met twee karren en drie Duitsers, met hun geweer in de aanslag, op weg naar Valkenhurg. hinnendoor. Dan naar Meulenschot langs een bospad. Onderweg moesten we de pad gaan vragen hij een boer daar. Ik moest naar binnen en die boer wou mij just laten weglopen langs de venster, toen die Duitser binnenkwam. Om twaalf uren 's nachts kwamen we in Meulenschot, een boer uit bed getrommeld en die tnoest voor ons koffie zetten geven en eten voor de paarden. Toen we daar vertrokken moesten we over de spoorlijn, daar moesten we langs naar Rijen. Aan het kruispunt in Rijen was just een Poolse tank voorbij gekomen en die stond daar achter een huis. De Duitsers, moe van al dat stappen, zaten in de kar en hadden dat niet gezien. Ik spring van die kar en meteen begint die tank niet zijn niitrailleur deur die karren te schieten. Mijn jonge kompaan heb ik mee van de kar kunnen trekken, die drie Duitsers waren alle drie dood. Het paard was door zijn poot geschoten en was met kar en dode Duitsers op de loop gegaan. In Meulenschot, bij Jaan Buisse hebben ze het kunnen stilhouden en daar hebben ze dat paard verzorgd en een paar weken bijgehouden. 's Morgens mochten we met de een Poolse vrachtwagen mee naar Turnhout. Maar dat deden we niet graag, want wanneer kwamen we dan thuis. We hebben daar dan drie dagen gewacht, we konden niet weg want liet nauwde daar toen neig. Op het vliegveld van Gilze zaten nog volop Duitsers en de Polen gingen toen net de aanval inzetten om dat vliegveld te bevrijden, naar het schijnt met wel 800 tanks. Wij 's zondags de haan op, naar Gilze. Op het scheiden van Gilze stonden wachten van de witte brigade. Die dachten wat wij zwarten waren, die met de Duitsers op de loop waren gegaan en we wïeren vastgehouden, den bak in. 's Middag komt daar een oudere vent binnen niet een geweer om zijn nek, en die vraagt aan mij van waar komde gij?'. Ik zeg Van Mjeel. Van Mjeel zeit hem, van wie zijde gij ene. Van Gust Adriaensen. Oh, van Gust van den habbelaart! Nou was dat Jaak Leuris, ene van Ulicoten en die kende ons. Ik zeg tegen Jaak, ik verrek hier van den honger, want ik heb vandaag nog niks gegeten. Hij bracht ons naar een burger daar en we kregen wit brood met vlees tussen. We hadden heel de oorlog nog niet zo goed gegeten. Wij terug op pad. door een hot ergens, zo op de weg naar Chaani. Maar op liet scheiden van Chaam stonden er weer van die mannen en wij dachten, oh. weer van tzelfde. Maar van ver zag ik er iemand bijstaan die ik kende, Piet Van Loon. de veearts die altijd hij ons kwam. Hé. Sjarel zei die, wat komde gullie hier doen. Ik let hem heel ons verhaal uit en die heeft otis toen die twee wachten van dat kruispunt tot thuis laten begeleiden, wij in 't midden en langs weerskanten ene met 't geweer. Om zes uur waren we thuis. Ge moet niet vragen hoe content dat we waren. Daar waren ze natuurlijk ook blij dat ze ons zagen. Ge kunt toch wat meemaken, niet?

ken die Meerle rijk is. Beiden zijn gezond en genieten van die plek en van heel de streek trouwens. Want als het weer hel toelaat, trekken ze er samen met de fiets op uit. Ritten van 30 Ii 35 kin, zijn geen aardigheid. Een grote eigen groentctuin zorgt voor verse groenten, heel het jaar door. Sjarel zit veel in het bos en snoeit nog als de heer dat vraagt. Laatste heeft hij nog een grote heg moeten uitdoen. 'Daar zat veel hout aan, ik heb wel ne veim van 30 meter bijeen-

gezaagd. Ik dank dat ik daarmee toekom tot dat ik doodga. Kou zullen we niet hebben!'. Gebrek aan gesprekstof ook niet denk ik, want als ik na veel aandringen niet was opgestapt, zat ik daar nu nog te schrijven. Want de gouden bruiloft heeft weer zoveel belevenissen meegebracht, dat Sjarel en Anna er nog een hele tijd mee voort kunnen. We gunnen het hun van harte. 47


JÇ 2ic

l SPORT!]

Sportlaureatenviering 1998 De sportieve esbattementen van het jaar 1998 lopen ten einde. Traditiegetrouw werden op 12 december in de zaal De Welgezinde van het Administratief Centrum de sportlaureaten van het jaar in de bloemetjes gezet. Iedere sportvrouw, sportman en sportvereniging die dit jaar een opmerkelijke prestatie liet optekenen, mocht rekenen op een eervolle vermelding. Sport kan soms onverbiddelijk hard zijn en er kan er maar één de allerbeste zijn. De Sportraad benoemde Vicky Rombouts, August Verheyen en turnkring 't Spagaatje tot sportvrouw, sportman en sportvereniging van het jaar.

Vicky Rombouts, een uniek record De 22-jarige Vicky Ronihouts baande zich een weg naar de top in het kruisboogschieten, een sport die reeds eeuwenlang in en rond onze gemeente beoefend wordt. Opzoekwerk heeft uitgewezen dat reeds in de lSde eeuw sprake was van schuttersgilden in en rond de gemeente Hoogstraten. Er zijn momenteel nog 5 gilden in

voor het verbond Hoogstraten. Er zijn slechts 9 gilden die een wedstrijd balansboogschieten organiseren. Het betreft een competitie waaraan zowel dames als heren kunnen deelnemen. In de zomerperiode bedraagt de schietafstand 61 m., in de winter wordt die afstand gereduceerd tot 6 m. Het schutterstalent van Vicky kwam dit jaar volledig tot ontbolstering en dat resulteerde in een unieke prestatie. De sportvrouw van hetjaar 1998 kroonde zich immers tot eerste vrouwelijke kampioen in de hoogste klasse. Meer nog, ze zorgde er met een puntentotaal van 282 punten op 288 voor dat het vorige wedstrijdrecord van 281 punten na 12 jaar alsnog sneuvelde.

August Verheyen, de Hoogstraatse Willem Teil

onze stad actief. Vicky is aangesloten bij de Koninklijke St.-Jorisgilde Meer en kreeg al van kindsbeen af de schutterspap ingelepeld. Vader Jan Rombouts en moeder May Van Aelst zijn zelf verwoede schutters en het duurde niet lang vooraleer ook Vicky haar geluk in de schutterij beproefde. Vicky nam in 1994 voor het eerst deel aan wedstrijdschietingen en dit jaar harkte ze een ronduit schitterend palmares bijeen. Het schieten met de grote kruisboog (tevens balansboog of St. Jansboog genoemd ) is specifiek 48

Bij de heren ging August Verheyen tiwt ie oppergaai aan de haal. Gust is lid van handboogvereniging de Koninklijke Nieuwe Olijftak van Hoogstraten en is al jaren een gevestigde waarde in het handboogwereldje. Wekelijks itiaalt hij zonder morren ettelijke kilometers af tussen Oelegem en Hoogstraten om zijn favoriete sport uit te oefenen. Oefening baart kunst en Gust zette ook ditjaar weer een reeks knappe prestaties neer. Gust Verheyen stond op het hoogste schavotje ter gelegenheid van het Nationale Kampioenschap bij de Masters op het 25 meter 1 pijl stelsel. Daarenboven werd hij gehuldigd als beste schutter van de Noorderbond. De sportman van het jaar 1998 wordt al jaren geselecteerd voor de interlandwedstrijden tegeil onze Nuuidei13 KOMMERLING buren en gedurende verschillende jaren Gust ___________________ fungeerde Verheyen als kapitein voor de 25 m. schut-ters van de Belgische ploeg. De club van Gust. de Olijftak uit Hoogstraten, veroverde de Beker van de Noorderbond en het hoeft allicht geen heHoogeind 49 - 2321 toog dat Gust ook

hierin een belangrijke bijdrage leverde. Kortom, deze man heeft zijn strepen al meermaals verdiend.

De successtory van 't Spagaatje Spui ILlub 't Spagaatje mag zich gedurende één jaar de meest succesvolle sportvereniging van Hoogstraten noemen. Vorig seizoen telde deze turnkring 340 leden, verspreid over verschillende disciplines artistieke gymnastiek in recreatief en wedstri jdverband,jazzdans voor kinderen, jeugd en volwassenen, klassiek ballet, kleutergymnastiek, gymfit en galanetics. De leerkrachten en trainers van de club laten niets aan het toeval over om zichzelf en de leerlingen verder te ontwikkelen. In december volgde een

Schrijn- en timmerwerken

Karel JANSEN

• Hoogstraten-Meer• Tel. 031315 7566


SPORT

KFC Meer: betere tijden! \ crveten is men die archisiechte seizoensaanhef /eler nog niet en hoc moeilijk het is om uit die onderste regionen weg te geraken beseft men hij Meer maar al te goed. Eer de aansluiting verkregen wordt, is reeds een deel van het seizoen gaan vliegen. Toch mag men hopen op betere tijden, want geclzwart heeft zich uiteindelijk uit een tal gewerkt en het kan nog steeds voor een aangename verrassing zorgen. Leider Zandhoven werd voor de voeten geschoven op een praktisch onbespeelbaar veld. De aanpassingsronde van gastploeg Meer nam echter niet al te veel tijd in beslag, want men wist al vroegtijdig de 0-1 op het bord le krijgen. De thuisploeg maakte een lastige periode door, maar hield stand voor de rust. Ondertussen was Meer tot tien man herleid en het zou na de herneming ongetwijfeld een lastige dobber worden. Al vlug scoorde de thuisploeg de gelijkmaker, maar Meer bleef de gevaarlijkste ploeg en ei zo na werden de drie puntjes nog meegenomen ook. De stand bleef bij een puntendeling na een spannend parti jtje voetbal. groepje van 4 leerkrachten artistieke gymnastiek dames een clinic bij ecn vermaarde Engelse trainer. De inspanningen van de vereniging werpen duidelijk vruchten af. Tijdens de Kempense Kampioenschappen artistieke gymnastiek werden 15 mcdaillcs weggekaapt. Mieke Van Den Broeck, Lore Schroé, Jelle Van Loon, Tine Geerts, Leen Brits en Jan Schroé

keerden met goud terug naar 1-loogsiraten. Ook op de Antwerpse Gouwkampioenschappen artistieke gyninastiek (= provinciaal kampioenschap ) gooide 't Spagaatje hoge ogen. Kristof en Jan Schoé bij dejongens en Lore Schoé bij de meisjes mochten als numero uno op het podium klauteren. t' Spagaatje heeft haar verkiezing tot sportclub van het jaar niet gestolen.

HVV blijft onder de verwachtingen Waar in HVV-krinpen iedereen er zowat van overtuigd was dat de roodwitten in de tweede periode een aardig woordje zouden meepraten, blijkt dit voorlopig niet het geval. Vooral vooi: eigen publiek liet men te veel steken vallen en dat weerspiegelt zich natuurlijk in het klassement Waar iedereen dacht dat met het terugkeren van de gekwetste spelers alle problemen zouden worden opgelost, Is liet een keiharde realiteit dat er een sterke tweede ronde moet worden gespeeld om niet in lastige papieren te komen.

Een ejj iciënt voet ho 1/code 1-In rrv Peeters in een team dat uiteindelijk de goede kadans te pakken heeft.

wie het programma bekijkt, zal dadelijk opmerken dat HVV in die tweede ronde op verplaatsing moet naar kopploegen als Tienen, Racing Mechelen, Eupen. Heusden en Schoten en dat voor eigen publiek tegenstanders als Beerschot, Aarschot en Sprimont moeten geklopt worden. Met drie punten voor een gewonnen match telt men natuurlijk aardig weg, doch het moet dan wel gebeuren.

Vosselaar VV, een weekje later, stond aan de rust met 2-0 in 't krijt tegen een aanvallend Meer. Na de rust werd de rekening nog aangedikt met een eenheid, terwijl de bezoekers niet verder konden komen dan het eerreddende doelpunt. Knappe partij! De wedstrijd tegen Dosko beloofde veel, maar gaf niets! Meer kwam wel vlug op voorsprong maar de uiteindelijke uitslag werd 1-1! Een teleurstellende match!

HVV heeft veel tijd om naar oplossingen te zoeken, immers de competitie wordt hervat op 16.01.99 op Eupen.

Wedstrijden

Programma

Zondag 3januari

16.1: Eupen-HVV, 20 u 23.1: HVV-Diest, 20 u 30.1: Narnen-HVV, 19.30 u 06.2: HVV-Sprimont, 20 u

Zondag 10januari

Nat.res. 15.1: HVV-Eupen, 20 u 22.1: Diest-HVV, 20 u 29.1: UVV-Namen, 20 u 06.2: Sprimont-1-IVV, 15 u

14.30 u Zoersel-FC Meer 14.30 u FC Meer-zoersel

Gunther Simons verving op voortreffelijke wijze een grieperige Van Gestel in het HVVdoel tegen een uiterst negatief acterend Tienen, dat uiteindelijk nog met een 0-2 overwinning terug naar de suikerstad trok.

Zondag 17januari 14.30 u Vrij Arendonk-FC Meer

zondag 24januari 14.30 u FC Meer-Wildert

Zondag 31januari 14.30 u Horendonk-FC Meer 49


SPORT

Minderhout VV in één ruk naar de leiding! Een opmerkelijke prestatie van de MVV-jongens door zomaar eventjes tienmaal op rij de drie punten weg te kapen. Daardoor prijkt men ook aan de top van het klassement en kan men de promotiekansen beginnen in te schatten. Met de beide voetjes op de grond blijven doen ze in Minderhout echter wel; de weg is nog lang en het alomgekende vel moet je zeker niet op voorhand verkopen. Toch wordt er momenteel met volle teugen genoten van de opeenvolgende successen.

Tielen-MVV: 0-2 Op Tielen wachtte MVV op zaterdagavond in een sfeervol stadion een belangrijke confrontatie met de v66r het seizoen gedoodverfde favoriet. De eerste helft verliep langs beide zijden zeer rommelig hoewel de schaarse kansen toch wel voor Tielen waren. Patrick Michiels wist ons echter zonder kleerscheuren naar de rust te brengen. In het begin van de 2e helft kwam MVV beter uit de startblokken en creëerde enkel mooie kansen die echter niet benut werden. Naargelang de wedstrijd vorderde eiste Tielen weer het spel op en kwam steeds dreigender opzetten, hoewel het gevaar meestal uit de tweede lijn kwam. Door het steeds verder naar voor spelen van Tielen dat de overwinning binnen handbereik voelde, kwamen er kansen op de counter voor MVV en in de laatste 5 minuten van de wedstrijd sloeg Minderhout 2 maal genadeloos toe. Een eerste maal via Kurt Vermeiren die mooi binnenkopte en enkele minuten later via Koen Lenaerts, dat een aangeslagen Tielen definitief knock-out zette. Een mooie overwinning die met veel plezier aan onze jubilerende doelman Patrick Michiels werd opgedragen door zijn 300e optreden in het eerste elftal.

'frisse' jongens maakten onmiddellijk het leven van de Alberta-verdediging verder zuur wat resulteerde in nog twee doelpunten. Koen Lenaerts en Gunther Schrijvers waren goalgetters.

Schoor-MVV: 0-2 Tegen Schoor werd MVV geconfronteerd met een tegenstander die ons het spelde wilde laten maken, maar rustig en geslepen wachtte op de kans om toe te slaan. In de eerste helft slaagde MVV er niet in de Schoorse verdedigingsmuur te slopen en moest enkele malen goed opletten bij de schaarse maar stevige tegenaanvallen. In de 2e helft slaagde MVV er gelukkig in het verschil te maken via onze spitsen Paul Van Gils en Kurt Vermeiren. Hierdoor werd de reeks overwinningen met nog een éénheid aangevuld.

MVV-White Star: uitgesteld Door de algemene afgelasting dit weekend ging de absolute topper tegen White-Star, dat met een wedstrijd minder gespeeld op slechts 3 punten van MVV volgt, niet door. De confrontatie werd uitgesteld naar april van volgend jaar waar op 2 opeenvolgende zondagen tegen White-Star zal moeten gestreden worden.

heen en weer en werd er in een enorm snel tempo gevoetbald. Minderhout opende de score via een vrij schopdoelpunt van lef Vervoort, die de hal laag over de grond in de verste hoek binnenschoot. Netegalm leek niet aangeslagen en ging frank en vrij op zoek naar de gelijkmaker. Onze verdediging gaf echter geen krimp en via een snel uitgevoerde aanval schoof Koen Lenaerts beheerst naast de uitgelopen doelman binnen. Ruststand 2-0. Na de pauze moest Netegalni gas terugnemen maar bleef mooi mee voetballen. Het was echter opnieuw Koen Lenaerts die op een bijna identieke manier als in de eerste helft de 3-0 op het scorebord bracht. De beste kansen bleven voor MVV en zo kon ook Kurt Venneiren zijn doelpuntje meepikken door hard via de onderkant van de lat binnen te knallen. Een sportiefen zeer verdienstelijk voetballend Netegalm kon in de slotfase nog de eer redden maar de overwinning kwam niet meer in gevaar. Proficiat MVV voor deze weer zeer verdienstelijke periode.

Wedstrijden Zondag 10 januari 14.30 u Minderhout VV-Larum (Geel)

Zondag 17januari 14.30 uMolenkring(Lichtaart)-MinderhoutVV

MVV-Netegalm: 4-1

Zondag 24januari

Met het derde geklasseerde Netegalm kreeg MVV een goed voetballende tegenstander op bezoek. In de aanvangsfase ging het spel snel

Zondag 31 januari

14.30 u Minderhout VV-Olmen 14.30 u Minderhout: vrij

MVV-Alberta: 5-1 Na het slijk van de voorbije weken was het voor de spelers even aanpassen aan het hard bevroren veld. Na een studieronde die zo'n 15-tal minuutjes duurde scoorde Kurt Vermeiren een prachtig doelpunt, wat hij in de 22e minuut nogmaals herhaalde. MVV had de tegenstrever goed in de greep en kon met een verdiende 2-0 gaan rusten. Na de koffie nam Minderhout het spel weer in handen. Wanneer een Alberta-aanvaller de bal nog even kon raken en onze doelman Patrick Michiels de bal met een sublieme reflex nog tegen de lat kon duwen, werd de terugkaatsende bal door Guy Martens in een spijtige reflex met de hand uit het doelvlak gehouden wat hem prompt een rode kaart opleverde en voor Alberta via de daaropvolgende strafschop een 2-1 aansluiting. Met 10 tegen 11 was het even afwachten wat Alberta nog in petto had. Doch na enkele minuutjes pakte MVV de Organisatie terug op en begon naar hartelust te counteren. Kurt Van Den Langenbergh vond het eerste gaatje: 3-1. Een kwartier voor tijd werd het aanvalsduo Paul Van Gils en Kurt Vermeiren, die zich te pletter hadden gelopen in al dat countergeweld, vervangen door Benny Aerts en Koen Lenaerts. Even later kwam ook Gunther Schrijvers in ter vervanging van Gunther Vermeiren. Deze

50

300 v'edstrijclen in liet Irte elftal voor MVV-deelnian Patrick Micluel.s! Vrouwtje E,',ia kreeg de bloemen van voorzitter Jochums en Jen.s en Yorick genoten mee. Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

Sfe,8 lale

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Nie

BaaxIeNassau -

ook op

5 uur.

op

IOfl.

29


SPORT

K.F.C. Meerle herfstkampioen! 01) zondag 22 november kwam 1-torendonk op bezoek in Meerle. Op een hard en hobbelig veld was liet voor beide teams zeer moeilijk spelen. Buiten een paar kleine kansjes voor Meerle viel er niets te beleven. De wedstrijd eindigde dan ook zoals ze begonnen was. 0-0. Ondanks de verontschuldiging van het slechte veld, één van de slechtste partijen van KFC. De week daarna waren de spelers heel wat meer gemotiveerd bij de afreis naar Flandria. Het werd een spannende niatch, waarin Meerle het eerst op voorsprong kwam. Een mooi doelpunt 01) vrije trap van Wilfried Pauwels. Op slag van rust kwam Flandria langszij. 1-1. Na de pauze werd de wedstrijd heel wat hitsiger. Nic Vervoort kon daarin de tweede en beslissende treffer voor Meerle laten optekenen. Prachtig werk van doelman Hans Van Gestel zorgde er voor dat Meerle de drie punten kon beu niden.

Door het slecht weer werd de laatste wedstrijd van de heenronde tegen Dosko uitgesteld. Het streekderby Loenhout - Meerle kon dan weer wel doorgaan. Loenhout zette sterk aan en domineerde de wedstrijd. Een snelle doorbraak van Dirk Van Bavel, mooi afgerond met een doelpunt, zette Meerle op 0-1. Diezelfde Dirk Van Bavel deed er vlak voor rust nog eentje hij, zodat KFC redelijk gerust kon gaan rusten. Die ruststand kon Meerle ook in de tweede helft behouden, zodat na het eindsignaal de 0-2 op het bord bleef en Meerle de drie punten nice naar huis mocht nemen De laatste wedstrijd voor de winterstop kwam Westmalle naar de Chaamseweg. Die voelden zich er snel op hun plaats en scoorden al in de 13 1 minnut. Via Dirk Van Bavel kwam Meerle na 34 minuten langszij. Andermaal waren het de bezoekers die even later op voorsprong kwamen, maar weer Dirk Van Bavel zette net voor rust de stand gelijk: 2-2. Ludo Michielsen had tijdens de rust zijn mannen blijkbaar goed gemotiveerd en dat lieten ze in de tweede helft zien ook. In de 71' minuut brengt Wilfried Pauwels Meerle voor de eerste maal op voorsprong. Van dan af kreeg Meerle vleugels en vooral Dirk Van Bavel maakte het succesverhaal compleet. Eerst brengt hij de 4-2 en twee minuten voor tijd de 52 einduitslag op het bord. Een prachtige uitslag voor Meerle en vier doelpunten voor Dirk. Meerle gaat de winterstop in als herfstkampioen. Het houdt de belofte in voor een spannende terugronde!

FC De Statie

Quiz voor iedereen! Vrijdag 22 januari 1 999 Noteer in je agenda, spreek je vricnd(inn )cn aan, vorm een ploeg van minimum 4 en maximum 8 personen, stort het inschrijvingsgeld en kom op die bewuste datuni naar de feestzaal van Café 'de Wachtzaal' Van Aertselaerstraat 2 te Hoogstraten waar het startschot stipt te 20.00 uur zal weerklinken. Let op: de quizavond staat open voor iedereen! Voor de 5e maal reeds organiseert voetbalclub FC De Statie dit gebeuren en het succes lijkt steeds in stijgende lijn te gaan. Een reden temeer om er hij te zijn. De vlotte presentatie van een neutrale vragensteller en interessante vragen dragende quiz ongetwijfeld naar een onderhoudend niveau. Voor het inschrijvingsgeld van 100 BEF per persoon moet je het zeker niet laten, want.., er zijn mooie prijzen te winnen. Dit inschrijvingsgeld kun je storten op rekening 035-1501376-51 van FC De Statie niet vermelding 'inschrijving quiz 22101/99 + de naam van de inschrijvende ploeg'. Ter plaatse kan ook nog ingeschreven worden tot 19.45 uur! Info: Fons Jacobs Witherenweg 19b 2322 Minderhout, tel. 03/31457 17.

BEGRAFENISSEN

JORIS

Uw verslaggever wil langs deze weg graag aan alle supporters, spelers, trainers, bestuur, kortom allen die groen-wit een goed hart toedragen prettige feestdagen en een voorspoedig 1999 toewensen. Dat we samen nog van veel en mooi voetbal mogen genieten. (Treza)

Dirk Van Bavel speelde niet zijn twee doelpunten legen Loenhout en vier regen Westmalle een hoofdrol in de koppositie van Mee rie.

Wedstrijden voor januari (telkens om 14.30 uur): 10-01-1999: St.-Jozef- KFC Meerle 17-01-1999: KFC Meerle - Ex. Essen 24-01-1999 : Zandhoven - KFC Meerle 3 1-01-1999 : KFC Meerle - Vosselaar

Karate jeugdbeker voor Atemi-Ryu Hoogstraten Op 29/11 greep te Antwerpen de B.A.J.K. karate jeugdheker plaats. Deze kampen werden een waar succes voor de Hoogstraatse AteiniRyu die onder leiding van Sensei Marc Vanlomniel 6 eerste plaatsen behaalden welke door de Hoogstraatse karateka's als volgt gewonnen werden:

Stijloefeningen (Kata) 7 tot 11 jaar: Sharona Vanlommel 12-13 jaar: GeertPauwels

S .

14-15 jaar: Kristof Van Hemeldonck

Vrij vechten (shiai) 7-11 jaar: Hanne Voeten 12-13 jaar: Jeroen Van Hemeldonck 14-15 jaar: Wim Sprangers

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03131 4.57.10 031314.56.91

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrjhed 167 Hoogstraten Te'efoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en

behangwerken De meest opvallende sporter van dit tornooi was Jeroen Van Herneldonck die de meest mooie aspecten van het karate vertoonde tijdens de diverse wedstrijden.

- Gordijnen en overgordijnen • Tapijten en

vloerbekleding - Siertafeikleden,

lopers, enz 51


SPORT De uitslagen Quievrain

'De Arkduif Minderhout

Kampioenenviering

oude duiven: Iste get.: Michiels August 1+2 eerst get.: Schijvers August (Louis) 1+2+3 eerst get.: Jansen Francis jaarse duiven: 1+3 eerst get.: Schrijvers August (Louis) 2 eerst get.: Jansen Francis jonge duiven: 1+2 eerst get.: Aerts Karel 3 eerst get.: van den Bogerd Jos

Noyon oude duiven: 1+2+3 eerst get.: Michiels August •IddI se duiven: Iste get.: Michiels August 2+3 eerst get.: Jansen Francis jonge duiven: 1+2+3 eejst get. Bioscns Pctrus

Zij zagen ze liie gen in Boven v. l.n. r. August Michiels, Karel Aerts, August Schrijvers, Jan Brosens, Adriaan Snoeys onder v.l.n.r. Jos van den Bogerd, Gino Geets, Francis Jansen

'De Marcklopers' Etten-Leur: de bekroning van een mooi seizoen! Zeker niet te missen, deze West-Brabantse marathori en daarbij een prachtige afsluiter van een spannend sportjaar! Zowat alle Marcklopers waren het hiermee eens en om deze reden waren ze dan ook in grote getale afgezakt om strijd te leveren in dit wondermooie Brabantse natuurkader. Voor de ene betekende het alsnog om nog maar een keer het onderste uit de kan te halen, voor de andere was rustig meedeinen voldoende.

Halve marathon Met bijna 2000 deelnemers was het loperspak best gestoffeerd. Bij de heren trimmers vond men Peter Anthonissen (26ste in 1u26m28s) en Louis Onincx (43ste in 1 u28m 19s) ver vooraan. Bij de damestrimmers boekten Rita van Aert (8ste in 1 u39 1 Os) en Lief van Bergen (1 4de in 1 u4 1 mSOs) knappe ereplaatsen. Ook topper Jan Hendrickx, stilaan terug op dreef na een operatie, drukte af op 1u40m. In deze trimmende massa rond de luSOm trof men verder nog Erna

Marathon Absolute blikvanger was weerom ouwe getrouwe 60-jarige Suske Onincx, die een nieuwe besttijd kloktc van 3u27m36s en daarmee 3de in zijn categorie werd. Ook een flinke prestatie mocht genoteerd worden van de debutanten Brigitte Wendrickx en Jacques Vermeiren. Brigitte klokte in een tijd van 4u08m35s en een supergemotiveerde Jacques gooide eveneens hoge ogen met 3u20m12s. Gangmaker Pal Leysen (3u 1 8m20s) tekende voor hem de sporen uit. Zeker iemand waar men nog van gaat horen! Good old Jan Vernieiren liet de beste Marekloperstijd noteren. nI. 3u06m47s. Een resultaat dicht bij de 3u lag in het verschiet maar de strakke wind vormde een serieus obstakel. Toch een flinke chrono als men bedenkt dat Jan nog maar recent kwetsuurvrij mag genoemd worden. J05 van Bavel en Mark Terreur tekenden ook weer het wedstrijdhlad. Jos liep zijn 5de marathon en Mark, 45 jaar en door organisator J. Snoeren bedacht met het rugnuinmer 45, liep dit jaar zijn 1 Ode 42 km. Drevenier Jef Jacobs, terug van heel ver weggeweest, vond men rond de tijd van 3u40rn en Jos Leunen, 3u55m22s, was al heel tevreden bij het behalen van de finish.

52

Een tof clubje die Marcklopers!

Algemeen kampioen Quievrain: Jansen Francis Algemeen kampioen Noyon: Jansen Francis Algemeen kampioen Quievrain + Noyon: Jansen Francis Eindstand 6-daagse: oude duiven: Snoeys Adriaan + Brosens Jan jonge duiven: Geets Gino + van den Bogerd Jos

Vermeersch, Jan Koyen en Griet Praet aan. Voor dit trio, met een minimum aan trainingskilometers in de benen, een niet onaardige prestatie. Hierbij willen 'De Marcklopers' hun sponsors danken voor hun steun in het afgelopen seizoen: ABB-verzekeringkantoor Michielsen Meer, Loon- en Grondwerken Goetschalckx Meer, Cera Minderhout, De Hoogstraatse Pers Hoogstraten, Veiling Hoogstraten.


HALVE EEUW GELEDEN

dl

,

JULI 1948

Dr. Gomniers tot 1eveis1ange dwangarbeid veroordeeld . Woensdag velde het .Krijgshof van twerpen uitspraak in de zaak van r. Piet Gommers, oorlogsburgemeesIer, lid van het V.N.V. en beticht van het opstellen van een lijst van ongure enten en het verklikken van een groot aantal personen, waarvan er yerscheidene in het concentratiekamp dood vonden. Door de Krijgsraad van Turnhout YJerden' de ten laste gelegde verklikkingen niet bewezen bevonden en Dr. ,Gorniners liep in eerste aanleg een raf op van 25 jaar dwangarbeid. Het f oordeelt er anders over en acht Verklikkingen bewezen. ~-:~" Porrinierswordt diensvolgens ver) cleeld tot levenslange dwangarbeid. Pe etchadevergoeding van 100.000 Ir. eb alen aan B. P. Belgische Staat hjft behouden Verder krijgen de burgerlijke par.der slachtoffers van de verklik1ngen de volgende vergoeding toeew07,, r'.Wynen: 50.000 fr.; Wed, Roers :: 100.000 Ir, haar 2 minderjarige 'fldez'eji elk 25.000 Ir.; E. H. Rosiers; 25.000 Ir. Robert en Louis Rosiers ei 23.000 Ir.; Dr. Bremans: 7.000 Ir. Wed. Van Elsacker: 100.000 fr en haa kind: 25.000 fr; Wed. Peeraei 100.000 Ir en haar 6 kinderen elk 25.000 Ir.; Wed. Dupont: 100.000 h haar 3 kinderen elk 25.000 Ir.; Wec Verhoeven: 100.000 Ir.; haar 3 kinde ren elk 25.000 Ir.; Wed. Sterkens 100.000 fr, haar twee kinderen ei 25.000 Ir.; Dhr. Pinxteren: 25.005 Ir. Diir, De Wilde: 25.000 Ir.; De 1<0 ninck Wwe J.: 25.000 Ir. Gonuners verscheen niet ter zittin: daar hij zwaar ziek in een gasthui ter vcrpleging is opgenomen.

èlern

de -

',110, ' _;I

1

ERNEST CLAES VRIJGESPROKEN De tweede Viaamse Kamer van de Krijgsraad te Brussel, voorgezeten door raadsheer Van den Bossche, heeft Dinsdag uitspraak gedaan in de zaak van degrote Vlaamse schrijver Ernest Claes. In dd motivering der uitspraak erkent de raad de talrijke diensten welke Claes tijdens de bezetting aan zijn landgenoten bewezen heeft, maar hij betreurt tevens dat Claes in. bepaalde omstandigheden herhaaldelijk is tekort gekomen: aan zijn wahrdig-

heid van groot Belgisch schrijver en door zijn lichtzinnigheid meer dan eens aan anderen de gelegenheid neeft gegeven om zijn persoriaiiteit te misbruiken. Het kwaad opzet wordt voor geen enkele beschuldiing Weerhouden en deze worden niet van derelijke aard geacht dat zij onder toepassing van het strafwetboek vallen. Derhalve wordt Erniest Claes vrijgesproken en de krijgsraad verklaart zich -onbevoegd om uitspraak te doer, over de eis tot schadevergoeding van de Belgische Staat.

MEERLE;

.:'"

',

Auto-ongeval Maandag namiddag gêbeurde er op de Chaamsebaan een vrij ernstig auto-dngeval.. Veekoopman A.V.d.H. kwam uit de Elsakker en reed in dè richting van het dorp. Tussen de weg naar het Oosteneinde en Schuivenoord botste het voertuig met geweld tegen een boom. Onmiddellijk sneide men toe en droeg men de gekwetste voerder bij landbouwer Van der Steen binnen. Het slachtoffer kjeg over inwendige pijneh. De auto liep tamelijk erge schade op. Flinke vangst Zondagnamiddag deed Adjudant Knevels, commandant der Rijkswacht, een flinke vaflgst. Adjudant Knevels had zijn lijn uitgeworpen in de Beneden Marck en haalde een snoek van meer dan 8 pond boven. Een zeldzaamheicl, .voorwaar. Proficiat Adjudant

WORTEL B.J.B. De B. J. B.-meisjes van Wortel gedenken de helden an de l3oerenkrijg gedurende hun Rond de Haardavond « Voor Outer en Heerd », die doorgaat op Zondag 23 Januari te 2 en 6 u.. Vaders en moeders komt in de namiddag met uw kinderen, leer hun de grootheid vafi hen die gaven hun bloed voor de heiligste zaak. \Ve verwachten de jeugd om samen te huldigen diegenen die ons lieten een kostbare erfenis. Trouw aan Outer en Kerk Trouw aan onzen kristern Vlaamse thuis. En om het geheel te sluiten zang en reidans.

'EEN SPORtMAN ROOKT NOOIT. Roken is nadelig voor iedereen. Niemand kan,roken of hij ondergaat er den invloed van. Zelfs de meest verslaafden kunnen het vergif niet tegenhouden vôôr, dat' het indringt in hun lichamelijk. gestel. Het is echter niet alleen 6p lichamelijk, maar ook op geestelijk gebied is het nadeel• niet te schatten. De mens wordt er aan verslaafd, de genotzucht wordt bevredigd, .en dat is afstompend.' . Roken kost geld, wat dikwijls elders beter kon worden gebruikt. De roken vergiftigd langzaam de ganse mens. Deze vergiftiging hindert een gewoon mis heel weinig. Maar èen sportman gaat er door ten onder. Een voetballer moet op één match al zijn krachten gebruiken, en een renner moet in één koers alles geven. Rookt deze voetballer of gene renner, dan is hij reeds op voorhand verloren: hij wordt spoedig moe, loopt futloos achter de bal maar komt altijd te laat; hij kan beter niet meedoen. De renner kan niet mee over, onderweg stapt hij af en rijdt stillekens naar huis. Roken voor een sportman is zo erg als de tering voor een mens. Het verwoest hun lichamelijke en geestelijke krachten, het worden mannen van niks... Ze worden met de vinger nagewezen. Neen, sportmannen, nooit roken 1 Dat verheft u, ge kunt er beter tegen, het kost u niets en ge zult u veel beter voelen. Een sportman rookt nooit'! JEF 1

Het gelukkiije Gezin [le Winter iv lang en de dagen etjo lom], ons leven kortstond,g, want helaas, vlug zijn won,], Wavrein mii lat leven ao helm, ee no bIt, niet gevvtd net greelligheid, genot en eooitOrt Een nierOjlee LUSTE]] verlicht ,terdo nnnaakvol 't v,rleek tien vtebonnige 5C]ILMEI1LAMP 'rood bij 't intieme gesprek. Maar nat iv dat ellen nog nonder alaaieb, en niet een heerlijke wain a ete ten(tto biedt ee een gooellige nvaeoete dvo,'t MSZOI;TVUUH oernpenid. van enrgrn en kolen en hoede tleveitdt t Ook tent week woedt lenierlg te 't tn,,dnrne genin, ee vteeht heet mat mt,,dee tijd en otoeile in, De WASMACHINE doet n,, 't merk von de eroaw, nijl 011k de h','lliNGFlt haar arbeid nog verlichten non, Hel ELECTI1ISCII STttIjKiJZtiit voehoogl oog de pret, zonder ewent woedt de kroon op '1 Week ni, genot. Ooli cle wekelijkse sclroonteook is clie] lang meee,.o erg, de gedieevltge STOFZU1GEI1 doet het bijeonhteevte week. Velt 1te naaIen, te ntllpprn, teorentellro, Met een goed NAAIMACHIT'IF. na] niets ij nleer lov'elien. Wenst ge liet eeknoal vlag kant en klaar, doe lo het !ILIOCTRISCH Stijl] stea,tn daar, Voor U, Slijnileer, een proOi 5011e mank, eenSCIIItIit1APPAOAAT tO 000 tilijeend getvhe,llt, Voo dte tantige haard ,ijt ge spoedig oeeloni, en 't heelt U nente getd noeh veel IlId gehlbs]. l'n eroolil de kocrdo,nwnaolit.rost storen, tal, nol let Vhtl\VARMINUSKIJSSEN o 0,1 bekorea, Witt ge graag o'nr,ten een gniellkig geel,, Hield dao'Lbo' loven keolloetehol in,

JEFL00S

Idij not] do STATtI_' eten, vIndt ge om' heen, Modellen naar ieders gading, prijeer naar ieders beurt 1 OPt'OkLET t do rohloantverkoop begtot, rij elke aoolloop hebt ge kano dat ge om] 553

53


KALENDER

Op stap ïn..

BROUWERSHUIS FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMtNARIES)

RESTAURANT BRASSERIE

HOOGSTRATEN Zondag 3januari ALGEMENE VERGADERING De Blauwe Duif, start om 10 uur, lokaal Tinnenpotstraat, ook huur constateurs.

\an .eriseIaerplcin lb

2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43

Vrijdag 8 en zondag 10 januari : TONEELVOORSTELLING "Klachten", Rabboenizaal Spijker, aanvang 19.30 uur, Organisatie KWB. Zaterdag 9 januari : JOELFEEST met kerstboomverbranding achter zaal Pax.

Geopend vanaf 11.30e. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18e.

kIID1D la Zondag 3 januari: 9.00 kerk Meerle. NIEUWJAARSWANDELING in de

Maandag 11januari: VERLOREN MAANDAG en OPTREDEN The Second Line New Orleans Jazz Band, De Gulden Coppe, 20 uur, org. Marckriver Jazzclub. Zondag 17januari: KAMPIOENENDAG De Blauwe Duif, in zaal Pax, deuren open om 13 uur, begin om 14 uur. APERITIEFCONCERT door het Pius Koor, Rabboenizaal, 11 uur, org. Kunstkring Spijker. Vrijdag 22 januari : KAARTPRIJS KAMP Rikken en Jokken, zaal Pax, aanvang 19.30 uur, org. KWB. KWISAVOND VAN FC De Statie, zaal Adams-Brosens, aanvang 19.30 uur. Woensdag 27januari : CAUSERIE 'Het dageIijks leven in de Middeleeuwen' door Geert Berings, zaal Klein Seminarie, 20 uur, org. Davidsfonds. liet café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag

-

CAFE-BRASSERIIO

DeGuldenCoppe

JLJL Vrijheid 173 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94- Fax: (03) 314 87 17 -

C4FL

~%

DE

Gelmelstraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

Vrijdag 8 januari: KERSTBOOMVERBRANDING en DANSAVOND bij en in een feesttent in de Oude Markweg. Fakkeltocht aanvang 1 9u30 aan de kerk. Een initiatief van de middenstand. 16 januari: EreledenZaterdag BINGOAVOND van de fanfare in zaal de Zevenster, aanvang 20u. Dinsdag 26 januari: Algemene Vergadering van de DORPSRAAD in zaal het Kapucijntje van de paters, aanvang 20u. U komt toch ook!!

T

Café

-

Al 25 Jaar een oase aan de Boornkes

Vrijdag 15 januari : OPTREDEN 'Stay Tuned', in café 't Withofke

-

darts

Norbert Detaye en de Cotton City Jazzband (met Eddy Sabbe), om 20u in de St. Clemenskerk. Org . Minarte.

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open. donderdag (20,00u), vrijdag, zaterdag(19 lOo) en zondag 13 30u) 55

vzw Mussenakker Meer

hnrItjeI1uiz 1

11oL1 strattat

elen

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

CAFÉ DISCOBAR

'TF RTUIN

3tt & 1tatbp 50

.j

Meerdorp 13

gt4

2321 Hoogstratert Telefoon: 03/315.71.53

leveren van bier en dranken aan

Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zatendag. avond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 a.

0313146665

54

2", ~141

kegelbaan

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

Waar mensen zich jong

lirijkeih 183

-

hondendressuur.

Vrijdag 29 januari: LICHTMISCONCERT met pianist en zanger

feestzaal

De Eiken biljart

MINDERHOUT

670

,,

MEERSEL-DREEF

Tel. 03/314.32.64

HOOGSTRATEN

Strijbeekse Heide. Begeleide wandeling onder leiding van de Wielewaal (Info 315.90.40) Zaterdag 9januari: Oud voetbalveld FC Meer KERSTBOOM(Meerseweg). VERBRANDING vuur ontsteekt om 19.30 Zaterdag 9 januari, Zaal victoria 19.15: HULDIGING van de kampioenen van de Snelvlucht. Dinsdag 12 januari, refter gemeenteschool 20.00 uur. Open vergadering DORPSRAAD met het schepencollege. Zaterdag 16januari: 20.00 Jan Spannenburgmuseum: Dia-avond over de Heide in al zijn aspekten. LEZING gegeven door Ferdinand Vereysen (natuurreservaten). Info: 3146725 Zaterdag 23 januari, parochiezaal: VERENIGINGSKWIS. Dit jaar georganizeerd door KFC Meer. Zondag 31 januari: Zaal Victoria: "MOSSELFEEST". Georganiseerd door de Meerse Snelvlucht. Voor inschrijving zie rubriek "Meer".

48

GORRENS WILLY-VERVOORT 61

Langenbeng 14 . 2323 Hoogstnaten-Wontel TeI./Fav 03 / 314 53 28

56


VARIA

WORTEL Zondag 3 januari: NIEUWJAARSWANDELING, ingericht door KWB. Vertrek om 14 u. aan de parochiezaal. Vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 januari: TONEEL van de groep 'Willen is kunnen', telkens om 20 u in de parochiezaal.

MEERLE Zaterdag 9 januari: 1-lOBBY-TENTOONSTELLING in de parochiezaal van 16 tot 22u KAARTAVOND rikken; inschrijven vanaf 19.30u. Org . KWB-KAV. Zondag 10 januari: HOBBYTENTOONSTELLING in de parochiezaal van 10 tot 20u. Org . KWB-KAV. Zaterdag 23 januari: Feest van het OUDERCOMITE. Vooraf inschrijven tel. 315.70.27. Zaterdag 30 en zondag 31januari: TONEEL met het stuk 'Contract', telkens om 19.30u in de parochiezaal. Org . KWB-KAV.

Advertenties 314.49.111314.55.04

Ongevallen Donderdag 12 nov werd de 73-jarige fietser J ulia Engelen licht gewond toen zij werd aangereden door de auto bestuurd door Anne Marie Szabo. Heerle 14A Minderhout. Dit gebeurde aan de Bredaseweg te Minderhout. Zaterdag 21 nov om 10.20 u werd in Rijkevorsel-St Jozef aan de Scherpengcertstraat, de 9-jarige Dimitri Van de Water, Molenakkers 9 Rijkevorsel, zwaar gewond toen hij onder een auto terecht kwam. De wagen werd bestuurd door Constant Bosch (18j) Lange Kievitstraat 34 Beerse. Zaterdag 21 nov reed Herman Roelands Borgeindsestraat 274 Schoten, aan de Hemelrijksestraat te Hoogstraten met zijn auto tegen twee bomen. De schade was groot. Zondag 22 nov om 3.40 u botste aan Hoek Rijkevorsel een auto met twee andere voertuigen. De bestuurder ervan reed door. Uit de twee andere wagens werden Gert Heylen (22j) uit Herenthout en Maggy Schoenmaekers (200 Vogelzang 2, zwaargewond naar het ziekenhuis gevoerd. Maandag 23 nov om 7.35 u kwam het aan de Bredaseweg te Minderhout tot een aanrijding tussen een auto en de fietser, Maria Boeren (40j) Lage Rooy 23 Meerle, die, lichtgewond, naar het ziekenhuis werd gebracht. Vrijdagochtend 27 nov omstreeks 8 u geraakte een bulk-vrachtwagen van de weg aan Poeleinde Wortel. De wagen kantelde en belandde in de gracht naast de weg. Maandag 30 nov om 2.20 u reed Marina Staes (24j) uit Retie, aan de Langeberg te Wortel met haar auto tegen een boom. Zij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Donderdag 3 dec om 7.45 u botste aan de Meerseweg te Meer, de fietser Patrick Janssens (120 Hoge Akker 23 Meer, met de auto bestuurd door Pieternella Boender (68j) Donckstraat 30, Meer. De zwaargewonde jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Vrijdag 4dec om 18.15 u reed Ellen Hendriks (1 9j) P. Van der Voortstraat 5 Wortel, aan de l-Ioogstraatseweg Merksplas in de gracht naast de weg. Zij werd hierbij licht gewond. Woensdag 16 dec om 14.15 u botste aan het kruispunt Lod. De Konincklaan en St Lenaartseweg de auto bestuurd door Louis De Peuter (22j) uit Malle, met de auto bestuurd door Rita Van den Ackerkveken (52j) Meerleseweg te Meer. Er was zware schade. Ook de gevel van het café Plekje bij de Molen werd beschadigd.

Veruit het mééstgefezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

Lezersbrief Yugawara, 14 nov. '98 Zat. 8:43 Gaehte Redaktie-leden van de Hoogstraatse Pers! Hel is weer zo ver dat ik met genoegen wil voldoen aan Uwe vraag mijn abonnementsgeld voor De Hoogstraatse Maand over te maken. Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken het totaalbedrag 1500 = Y 6000 rechtstreeks aan te nemen, zonder me iets aan te trekken van wat Uwe rekentng moge zijn, maar zeker op naam van De Hoogstraatse Pers BVBA, ergens in het eeuwige Groenewoud 21, enz. in Hoogstraten. Omwille van Uwe goede zorgen kon ik in het voorbije jaar weerom 12 zalige maandstonden beleven. Ik dank je voor de berichten over wat er reilt en zeilt in de Vrijheid en op de dorpspleinen omheen hun kerktorens. Over de bloemenkrans van de feesten, de vieringen, de kaartavonden en de concerten en de koersen. Ik dank je voor je vertellen over het wel en wee in het leven van zovelen die ik dan weer niet ken, maar die me dierbaar worden en me nabij zijn, omdat ze herinneringen oproepen aan een leven dat op dezelfde wijze begon. Alles verandert immers en alles blijft hetzelfde... Alles verandert en alles is nooit hetzelfde in dit land van de rijst en over 't algemeen de zon. Maar na mèèr dan 40 jaar als Stranger in this Paradise (sort of), wordt je daar wel aan gewoon. Genegen en in blijde verwachting van je verdere tij dingen, Louis

Lopen voor leven Toen Staf Coert ens en Bieke Roovers anderhalfjaar geleden besloten om met een sportieve inspanning (marathon en halve marathon) een sponsoringsactie voor Artsen zonder grenzen op te zetten, hadden ze nooit verwacht dat zoveel mensen hier op zouden inspelen. Het doet hen dan ook enorm veel plezier dat de actie werd afgesloten met een opbrengst van maar liefst 152.200 BEF. Meter van de actie, Dana Winner was dan ook bijzonder fier dat ze op de slotdag een cheque van 8,2 miljoen BEF mocht overhandigen aan de Belgische voorzitster van Artsen zonder grenzen. Aan de Hoogstraatse actie was ook een tombola verbonden. Tijdens de voorbije videofilmavond werden twintig prijzen verloot, gaande van originele Sporters voor Artsen zonder grenzen kledij tot flessen ZuidAfrikaanse wijn. De winnaars kregen ondertussen hun prijs thuisbezorgd. Opzet is om in het jaar 2001 een nieuwe sponsoringsactie te organiseren met een Belgische groep wordt opnieuw deelgenomen aan een marathon, ditmaal in Brazilië. Voor al de sponsors zegt het sportieve koppel : uw sponsoring was onze inspanning waard!

55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN HUISARTSEN CONTAINERDIENST

Vrijdag 1januari: DR. L. VERMANI)ER & S. STAM, Meerleseweg 24-A, Meer, tel. 315.85.11

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 TeL 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

04

squash snooker

Zaterdag 2 januari: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 315 .82.2 1 Zondag 3 januari: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 3 15.87.15

Tenniselub

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 16 tel. 031314.42.92

Zaterdag 9januari: DR. D. ROBBEN & DR. F. BUYTAERT, Leemstraat42-A, Hoogstraten, tel. 3 14.38.48

fl22

4)rl -PaO(on

Ç

/

Ü

Zondag 10januari: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 314.86.85

Pluimveeslachterij

Çp.oi,i

Zaterdag 16januari: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66

l4.2J9

STOFFELS

bvba

Ruime keuze uit eigenbereide kipgerechten

Heimeulenstraat 20 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/3157016 -

70

SLAGERIJ

Zondag 17januari: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 3 15.84.54

Winkel open van 8 u. tot 18 u. Zondag en maandag gesloten

Vrijheid 62 2320 floogstraten Tellfax: 314.50.93

Openingsuren Di tlm za: 8.30 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten -

-

155

Zondag 24 januari: DR. JOHAN WILLEMSE. Burg. J. Van Aperenstr. 3, Hoogstraten, tel. 3 14.45 .55 Zaterdag 30 januari: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eesterrnansstraat 15, Meerle, tel. 315.82.21 Zondag 31januari: DR. L. VERMANDER & STAM, Meerleseweg 24-A, Meer, tel. 5 85.11

Speciaalzaak in greneri meubelen en decoratieve geechenken (holt, glan, aardewerk, ij7er. hrnns . 1/. is4 Pj4,J

.

:~ THUIS VERPLEGING WiT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 0141 61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD':

Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) JORIS BUYLE (314.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en ILSE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)

56

741

Zaterdag 23 januari: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A, Meerle, tel. 3 15.85.55

APOTHEKERS

Ii

i

VOdJt

.

ook inkoop van alle antiek en inboedels Rijkevorsel Koekhoven 5 Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52 -

65

]

Van 31 december tot 8januari: APOTHEEK 1-IORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten, tel. S 14.57.24 Van 8 tot 15 januari: APOTHEEK FAES, Mecrdorp 61, tel. 3 15.77.73 Van 15 tot 22 januari: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp II, tel. 3 14.38.68 Van 22 tot 29 januari: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 314.60.38 Zaterdagvoormiddag 23 januari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 3 14.60.04 Vanaf 29 januari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 3 14.40.74

TC ~

mode...

Kerkstraat 21 Bus 1, 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/6331 99

116e

De eerste HO. MAAND van '99 zal verschijnen op 27 januari. Medewerkers, uw bijdrage wordt verwacht op woensdag 13 januari. We wensen jullie alvast een nieuw jaar vol werklust!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.