november 1998 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

SS1

MAANDBLAD

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

-

HOK-BOEK

BIER Drinken en brouwen in Hoogstraten

VROUWEN IN DE WEER

DE FAMILIE

THEEUWES EEN MOLENAARSGESLACHT

ALLES OVER DE

WATERING

1 .&a 1 raiitii

11.11. II .-cI)nhi1

.Jcaiiiic \ all 1 )u ii ( \ 1 i'.ik

rii

VOOR HET GOEDE DOEL


NIEUW HOK-BOEK VOOR SLECHTS 20 PINTEN Het verhaal van de drinkers en brouwers in Hoogstraten De plaats waar we wonen, leven en De Hoogstraatse Maand lezen, bestaat al vele eeuwen. In de zestiende eeuw, waarin Hoogstraten met veel enthousiasme aan haar prachtige kerktoren bouwt, wordt er evengoed gewoond en geleefd als nu. En gedronken. Aan de hand van vele oorspronkelijke documenten werd voor het eerst een uiterst volledig verhaal geschreven over het caféleven in het 16de-eeuwse Hoogstraten. Waar wordt er bier gedronken in die tijd? Wie brouwt het? Hoeveel stuivers kost een pot bier? Hoeveel bier kan er eigenlijk in zo'n 'pot'? Hoe ziet een café eruit? Staat er een toog? Hangt er een drankenlijst? Zien we veel zatte mensen op café? Wat doen mensen als ze dronken zijn? Hoe laat blijven ze 's avonds op café? Wat is het onderscheid tussen een volkse kroeg en een chic, stads café? Alle antwoorden op deze vragen vindt u in het boek 'BIER. Drinken en brouwen in Hoogstraten door de eeuwen heen' dat in de loop van de volgende weken verschijnt. Hoogstratens Oudheidkundige Kring (HOK) geeft voor de derde keer sinds haar heroprichting in 1996 weer een boek uit. Dit 'jaarboek' behandelt dus de geschiedenis van het drinken en brouwen in Hoogstraten. Het verhaal is gespreid in drie delen. Het eerste deel (het grootste) behandelt de drinkcultuur van de Hoogstratenaren van de 14dc eeuw tot en met de 17de eeuw, waarbij de nadruk ligt op de 1 6de eeuw. Logisch, want dat is Hoogstratens Gouden Eeuw geweest. Wanneer je op café wil gaan in Hoogstraten, ga dan in het begin van de 16de eeuw. In het verhaal komen aan bod: de bereidingswijze van het Middeleeuwse bier, het aantal brouwerijen in Hoogstraten, de evoluties in het brouwen, de bierbelastingen, de verschillende kwaliteiten van bier, de prijs van een pot bier, de herberggebruiken in de 1 6de eeuw, het interieur van een volkse kroeg en het interieur van een stadse herberg, het drankmisbruik en de beteugeling ervan, de bieraccijnzen en de verschillende trucjes waarmee de brouwers die probeerden te ontduiken. Het tweede deel vertelt dan het verhaal van de brouwerij 'Het Fortuin' (tot voor enkele tientallen jaren nog actief als 'Brouwerij Brosens'). Deze brouwerij wordt gevolgd vanaf zijn ontstaan (rond 1700) tot nu. Daarbij wordt gelet op de evoluties in techniek en schaalgrootte maar ook op de verschillende types van brouwers die de revue passeren en er wordt nagegaan hoe deze brouwers zich situeerden in de toenmalige Hoogstraatse gemeenschap. Tot slot worden in een derde deel van het boek alle overgebleven gebouwen van brouwerij Brosens (sommige nog grotendeels 1 9de eeuws) beschreven: de mouterij, de brouwerij en het brouwershuis. Zo'n 110 illustraties verluchten de 220 pagina's van dit boek. Een tiental illustraties is in kleur afgedrukt. Voor de fanatieke geïnteresseerden zijn er talrijke authentieke I6de- en 17deeeuwse teksten afgedrukt in bijlage. Bijzonder aan dit boek is ook dat het regelmatig verbanden legt met het Hoogstraten dat we vandaag nog zien. De schrijverbrengt de lezerregelmatig op bekende plaatsen: De Gulden Coppe, het Knechtjeshuis, De Berrie, De Kroon (waar men nu de winkel 'Magalie' vindt), De Drie Swaantjes (het huis van Dokter Vermander), De Leeuw (winkel van Gebr. Leyten) en natuurlijk de Brouwerij Brosens. Verder wordt dit boek

ook op vele plaatsen ondersteund door de zestiende-eeuwse Vlaanise en Nederlandse schilders die ons met hun kroegtaferelen een rijk gevarieerd beeld geven VAN de drinkholen van hun tijd. U heeft het al lang begrepen. Dit is een uniek boek waarin velen met plezier zullen lezen. Een gezellig bruisend en schuimend boek om te lezen bij het licht van een knetterend haardvuur en een twinkelende kerstboom. Dankzij de steun van brouwerij Kcersmaekers-Corsendonk en vele Hoogstraatse ca6.ïs kan u dit bijzondere boek kopen voor slechts 790 fr. Daar heeft u nog geen 20 pinten voor en u doet er veel langer mee. Het boek ligt te koop bij de Dienst voor Toerisme en Cultuur-Hoogstraten (kelder van het historisch stadhuis), bij de Standaard-boekhandel en de krantenwinkel Van den Abeele-Dries. Ook in de meeste Hoogstraatse cafés kan je dit boek aan de toog kopen. U kan het ook bestellen door 800 frank te storten op rekeningnummer 088-0630430-22. U krijgt het bierboek dan binnen de twee weken thuis bezorgd.

Deze zuipschuit valt bijna van zijn bankje tent'ijl hij zijn glas heft. Zijn geld rolt op de grond. Ook in de l6de-eeuw kon je zo 'n taferelen gadeslaan in de Hoogstraatse cafés.


vrouwen in de maand DE DERDE WERELD IS EEN STUK VAN ONZE WERELD Binnenkort is het weer 11.11.11. en wordt er aan uw deur geklopt om een min of meer gulle gift in ontvangst te nemen voor de minder fortuinlijken op deze aardbol. 11.11.11. is maar één van de vele organisaties die proberen een miniem stukje van onze rijkdom door te sluizen naar de rest van de wereld waar het vaak knokken is om te overleven. Er is ook o.m. Broederlijk Delen dat in het voorjaar actief is; er zijn de missiekringen en er is de Wereldwinkel. Bij elk van die organisaties hoort een gezicht van niet toevallig - een vrouw die verantwoordelijk is voor de werking, samen met een comité, een team, een ploeg die, alweer, vooral uit vrouwen bestaat. Is het hun medelevend hart, hun schuld- en, of verantwoordelijkheidsgevoel? We gingen het hen vragen. -

11.11.11. A.

Waar gaat het geld naartoe? Meer en meer wil 11 11 11. met het geld mensen en organisaties steunen die in hun omgeving al bezig zijn met het verbeteren van hun situatie. Groepen van mensen die hvh. een vakbond willen oprichten, of mensen die bezig zijn met een nieuw project waarmee ze geld kunnen verdienen en daarvoor heginkap itaal nodig hebben: kortom hulp op lange termijn. 'Boter aan de galg' of 'druppel op een hete plaat'? Soms wel natuurlijk maar meer dan vroeger wordt de besteding van het geld gecontroleerd en opgevolgd. Het geld dat ditjaar in Hoogstr itn wordt ingezameld g it naar een organisatie in Peru: APRODEH: een mensenrechtenorganisatie die al vanaf 1983 bezig is met het verdedigen van slachtoffers van politiek geweld. Aprodeh is ook bezig met controle op de sociale en economische rechten van de mensen in Peru schrijft daarover rapporten waardoor zij druk kan uitoefenen op de regering.

.

Lea Fransen: 'Al die weelde hier en die armoe ginder, L dat kon ik niet verdragen' Lea Fransen woont in Wortel, is getrouwd met Leo Vanhaute en heeft 5 kinderen die al lang het huis uit zijn. 'Van opleiding ben ik kleuterjuf maar meestal heb ik gewerkt als opvoedster in het Zwart Goor in Merksplas. Vanaf het begin zo'n 20 i 25 jaar geleden - heb ik me bij het 11.1 1.11. betrokken gevoeld. Welja, als ge die beelden op teevee ziet, daarover leest en zo, dan overvalt u toch een gevoel van schuld. Die weelde hier en die annoe ginder, daar kon ik eigenlijk niet goed mee leven, daar lag ik wel eens wakker van. Van het milieu ook trouwens, dat weet ge wel. (Lea is jarenlang voorzitster geweest van LENK wat staat voor Leefbare Noorderkempen, een vroegere milieuvereniging).

Toen er dus zoiets kwam als 11.11.1 1. waardoor je iets kon doen aan al dat leed in de arme landen, was ik daar blij mee. Je eindelijk een beetje minder machteloos voelen ten opzichte van de ellende...' tn het begin was het 11.11.11. er vooral om te doen zoveel mogelijk geld in te zamelen, nu is politieke actie en bewustwording al even belangrijk: zeg maar: mensen en politiekers wakker schudden. Daar sta ik helemaal achter. In september en oktober zijn we daar dus vooral mee bezig: allerhande spelen organiseren voor de schoolkinderen, vergaderingen van verenigingen bezoeken en daar uitleg geven via een toneeltje of dia's vertonen. Dan zijn er ook de grote aanplakbiljetten, spotjes op teevee en ra-

dio, handtckeningacties om politiekers te bereiken, enz. Maar het blijft al met al een moeilijke zaak om de mensen te bewegen iets af te staan van hun teveel, aan mensen die ze niet kennen, waarmee ze niets te maken hebben.

Niet ontmoedigd Maar ontmoedigd ben ik zelden, misschien omdat ik wat ouder wordt en wat meer realistisch ben nu. In het begin was ik zeker naïef. Ik ging bij de geldinzameling langs de deuren en dacht dat iedereen wel even enthousiast was als ik als ze de kans kregen om geld te geven en zo iets te doen aan de armoe. Maar ik zag al gauw dat de meesten daar niet wakker van lagen. Toch is dat van deur tot deur gaan me nooit moeilijk gevallen. Vlakaf weigeren om iets te geven, dat komt niet zoveel voor. Wel is er nogal wat achterdocht 'komt het geld wel goed terecht?' Wij kunnen daar alleen maar op antwoorden dat het NCOS - een grote Organisatie is en die 11.11.11. organiseert-, ter plekke gaat kijken of


VROUWEN IN DE MAAND het geld inderdaad bij de juiste mensen terecht komt en goed wordt besteed. Voor een stuk moet ge daar ook vertrouwen in hebben, alles controleren kan nu eenmaal niet. Onder ons moeten we wel eens lachen om die uitvluchten van sommige mensen 'Ik heb al gegeven of ik heb al gestort (dat gebeurt ook wel), of 'Die van ons is met de portemonnaie naar de winkel...' Er zijn ook nogal wat enveloppen waar weinig of niets inzit: een stukje gazettenpapier of een vijf frank maar na al die jaren zijn we dat gewoon. Het belangrijkste vind ik dat er toch elk jaar méér wordt ingezameld hier in Hoogstraten wat toch bewijst dat er steeds meer mensen hun duit in het zakje willen doen. Ook het gemeentebestuur is niet krenterig op dit gebied; het 11.11.11 -comité krijgt een ruime toelage van de gemeente en schepen An Desmedt helpt ons als het nodig is.

Hoogstraten: een gulle gever? De 11.11 .11.-actie wordt georganiseerd door het NCOS (Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) die in cle meeste gemeenten comité's heeft opgericht die zich inzetten om de mensen hcwust le maken van de noden in dc 3de wereld en de getdinzamelingen doen. In onze gemeente wordt al vanaf september begonnen niet vanalles te organiseren om de mensen duidelijk te maken waar het om gaat. De scholen worden bezocht en spelen ingericht om de kinderen iets te laten ervaren van wat er in die andere wereld omgaat: op vergaderingen van verenigingen wordt uitleg gegeven, soms via een tonecltpe of een dia-vertoning. Aan de bakkers wordt gevraagd hun brood te verkopen in zakken met ecn opdruk over de 11.11,11.-actie. enz. Eén van de belangrijkste activiteiten - en wat veel geld opbrengt - is het evenement 3VOORI 1 van de ieugdhuizen '1 Slot. Cahier en Mussenakker. Met hun ludieke activiteiten, om. een verkoop per opbod van allerlei spul, brengen zij aardig wat geld in het 11.11.1 1.-laatje; verleden jaar: 317.000 Ii. Op de dagen van de geldmnzamehng 14 en 15 november) gaan er in al de dorpen van de gemeente meer dan 100 mensen op stap. Veel van die helpers worden door de verenigingen afgevaardigd maar de laatste jaren zijn er ook heel wat mensen die individueel hun hulp aanbieden. In 1997 bracht clie omhaling (+ stortingen) 477.083 Fr. op. Ook het gemeentebestuur doet een flinke duit in het 11.11.11.-zakje: in 1997 367.920 fr. wat het totaal bracht op 1.162.003 fr. Dit bedrag brengt Hoogstraten bij de toppers in het Vlaanise land, in vergelijking met de andere gemeenten. Zijn wij dan gul? of zijn de anderen te gierig'? Om dat te weten kunnen we misschien iets opsteken van onze noorderburen die elk jaar een veelvoud geven van wat de gemiddelde Vlaming over heeft voor het goede doel.

4

liet 11.11. I1.-connté rond de tafel in het stadhuis. Tinv Fransen (i'eronru'oordclijkc voor Wortel), Wis Dufraing (Meer), Hilt Rigouts (secretaris), J0.t Van Bavel (Minderhout), 1-lild Peeters (Hoogstraten) Suzanne Van Boxel (Meersel-Dreeft Ene Vinckx (Meerle), Lea Fransen (voorzitster) en Mai Verheyen (voorzitster Gem. Comité voor ontwikkelingssamen werking).

Ter iüeibere/t1iiii 171/1 een 11.11.1 1-7/7 Iie kuren K(i./onhI2o liii Kongo naar Hoog.rtratcn om te spreken over zijn land en het werk dat hij daar deed. Enthousiast en begaafd spreker als hij was, werd hij op korte tijd een populaire figuur in Hoogstraten, zeker bij de schooljeugd.

F[ ae herenmode voor Jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

Stee lale

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE dak arIeNa:sau 5

UU.

oP:::::Ioen.

29


VROUWEN IN DE MAAND

De Missiekring van Meerle

•-

Jeanne van Dun: Ik wil ook de missiegeest in ons dorp levendig houden Jeanne Van Dun woont in Meerle, is getrouwd met Karel Pauwel, is moeder van 6 kinderen en grootmoeder van 11 kleinkinderen. 'Ik ben bij de missienaaikring van de meisjes gekomen toen ik 17 jaar was. Ik herinner me dat ik er, behalve kerkgewaden, ook uniformen heb genaaid, ik meen voor de jeugdbeweging in de missielanden. Vader was kleermaker en die kon mij daar goed bij helpen. Het was mijn moeder - Keeke Van Dun-Van Alphen - die gestart is met de 2de missienaaikring, die voor de moeders. In 59 is mijn moeder plots gestorven en heb ik haar werk in de naaikring overgenomen. Sinds enkele jaren ben ik de verantwoordelijke voor de missiekring hier; ik bereid de vergaderingen voor, richt infd-avonden in, verzorg de contacten met de missionarissen en hun familie. Verder gaan we naar al de missiefeesten tot in de verre omgeving. Alles bij elkaar vraagt dat nogal wat tijd want de werking loopt het hele jaar door.

Voorbeeld van moeder Dat ik dit werk doe, en graag doe, heeft zeker veel te maken met mijn moeder die sterk geëngageerd was in het missiewerk; daarbij had ik ook nog een broer missionaris. Ons moeder die er helemaal vol van was en die broer dan, maakte dat ik er van kleinsaf bij betrokken was. Die vreemde verre landen die arme kinderen daar, ik was daar veel mee bezig. Toen mijn moeder toen plotseling stierf. ik was toen 70fl 30 jaar. vroeg de pastoor mij om haar werk over te nemen, ik heb dat gedaan, ik zou niet anders kunnen. Nu ik achter in dc 60 beu, ulerul< ik weleens dat de jongeren het zouden moeten overnemen, maar elk contact met een missionaris maakt mij weer helemaal enthousiast om voort te doen. Hun verhalen over de mensen ginder en de grote nood daar, geeft mij nieuwe moed. Behalve op de kerngroep van de missiekring kunnen we voor het werk beroep doen op veel helpende handen. Om te beginnen de vrouwen die handwerken, dat zijn er zo'n 60-tal; verder een 20 mensen die rond gaan met lootjes en steunkaarten en de vele mensen die helpen op het missiefeest. Er zijn zo'n 400 steunende leden. Het is wel zo dat de opbrengsten de laatste jaren wat minder zijn; nieuwe helpers aantrekken is ook niet zo gemakkelijk; als er

Er wordt nog heel wat genaaid, geborduurd en gebreid in het Hoogstraatse zijn er nog 4 missiekringen: in Hoogstraten, Wortel, Meerle en Meersel-Dreef. Een missiekring is de achterban van de missionaris uit het dorp. Na het vertrek van de pater naar het verre missieland zorgt het thuisfront voor steun in de vorm van kleding en geld. Via brieven blijft de missionaris in contact met de mensen uit het dorp; vroeger werden die brieven in de kerk voorgelezen of gepubliceerd in de Gazet van Hoogstraten. In ieder dorp treedt de missiekring vooral naar buiten niet het jaarlijkse missiefeest. Het meest gekend is dat van Meersel-Dreef waar men hei jaarlijkse Reik mij de hand'-feesl ook de nahurige gemeenten van over de grens bij betrekt. Behalve in Dreef wordt er nog steeds gebreid. genaaid en gehorduurd door de missiekringen maar nu toch vooral om die handwerken te verkopen en zo geld in kas te krijgen. Naaien voor de arme negerkes' is niet meer zo gebruikelijk, het versturen van die kledij is zeer duur en de missionarissen hebben liever klinkende munt. Vanaf de stichting in 1927 heeft dc missiekring van Meerle 2 1 missionarissen gesteund: nu zijn er nog 4 actieve paters en zusters: Jos Van Boxel (vroeger in Zambia en Tanzania, nu in Leuven voor de jeugdanimatie), Dma Vinekx (Indië). Mit Vinckx (Guatemala) en Jeanne Muësen (Kongo). In de beginjaren van de missiekrans had men in Meerle 3 missionarissen te velde waaronder de gekende Mgr. Eestermans, bisschop in Pakistan. De niissiekrans bestond toen enkel uit jonge meisjes (vanaf 14 jaar) die om de 14 dagen bij elkaar kwamen om vooral nus gewaden te naaien en te horduren onder het zingen van liedjes en het bidden van liet rozenhoedje. Als er weer eens een missionaris vertrok, vergezelden die 'missiehietjes' hem of haar tot in de haven van Antwerpen waar hij werd uitgewuifd, dikwijls voor altijd. In 1955 werd in Meerle nog een tweede missienaaikring opgericht, die verenigde een groot aantal moeders die thuis breiden en naaiden om vooral kinderkleding te maken voor de missies. Later werden de twee naaikringen hij elkaar gevoegd en begon men zich meer en meer toe te leggen op het inzamelen van geld, op vraag van de missionarissen zelf clie dat nuttiger konden besteden dan kleding. Handwerken bleef daarbij een belangrijke bron van inkomsten (om te verkopen op het missiefeest) maar er werden ook steunkaarten verkocht, niet lootjes langs de deuren gegaan, eni. De opbrengst van het Meerlese missiefeest van dit jaar bedroeg 457.500 fr. waarin de verkoop van de handwerken voor 206.000 fr. in tussen kwam. hoop ik, als er geen missuonarissen nieerzouden zijn in ons dorp, dat die geest toch blijft leven. Daarom gaat het geld dat wij inzamelen niet enkel naar de missionarissen, wij steunen ook Memisa (Medische missie), de opleiding van inlandse priesters, Missio (algemene missiewerken).

iemand wegvalt, dan vraagt het heel wat ,ockwerk om iemand te vinden. Toch blijft hier in het dorp nog steeds de missiegeest levendig; ik zie dat aan de opkomst hij de info-avonden, het vele volk op het missiefeest en de vele helpers. Die missiegeest vind ik zelf het belangrijkste, meer dan het geld dat gegeven wordt. Daarom

JiD

T

:

.

Een zaal vol handwerken, resultaat van een jaar lang breien, naaien, bar toren en kantkiossen van 60 vrijwilligers. Op het laatste missiefeest kwamen er zoveel bestellingen binnen dat men alweer voor een volgend jaar aan de slag kan.


VROUWEN IN DE MAAND

Oxfam-Wereldwinkel

Mai Verheijen: 'Als kind droomde ik ervan om naar de Filipijnen te vertrekken' Mai Vcrheyen woont in Minderhout, is getrouwd met Hugo De Vos en werkt als sociaal assistente in het psychiatrisch ziekenhuis in Zoersel. 'In 75-76 zijn we met een 5-tal mensen begonnen met een Wereidwinkel(tje) in Meerle. Ons groepje is dan uitgebreid tot zo'n 9-tal mensen en dan zagen we het al iets groter; we startten een winkel bij Godelief Huet-Bellens aan de Vrijheid en in 78 trokken we in de vroegere Welvaartswinkel in de Gelmeistraat waar we nog altijd zitten. Interesse voor de 3de wereld heb ik altijd gehad; als kind droomde ik ervan om te gaan helpen in de Filipijnen. Bij ons thuis werd er nogal over die 3de wereld gesproken en later, in de sociale school, raakte ik betrokken bij de 3de-wereldbewegingen die toen in die tijd zijn ontstaan. Terug in Hoogstraten werkte ik eerst mee met Broederlijk Delen, later werd dat de Wereldwinkel. De Wereidwinkel is iets waarje het hele jaar mee bezig bent, niet enkel op bepaalde momenten zoals Broederlijk Delen en 11.11.11.; alleen al het feit dat je een winkel moet open houden, maakt dat je met je groep het hele jaar bezig bent. Op die manier word je ook een hechte groep, een vriendenkring eigenlijk. Afgezien van de winkel zijn er dan nog de activiteiten zoals de Geschenkenbeurs, het Wereldwinkeletentje... Alles bij elkaar - ik ben sinds kort ook lid van de Raad van Beheer van Oxfam-Wereldwinkels Nationaal - maakt dat ik er veel tijd insteek. Als ik dat uitreken komt dat op een gemiddelde van zo'n drie avonden per week het hele jaar door.

Eerlijke handel Wat me het meest aantrekt in de Wereldwinkel is het principe van de 'eerlijke handel',je weet wel 'Trade, not aid' (handel, geen hulp). Handel drijven doe je op gelijkwaardige basis, als min

of meer gelijkwaardige partners - en dat staat mij meer aan dan gewone geldelijke steun, al moet projectensteun er ook zijn natuurlijk. In de ruim 25 jaar dat Wereldwinkel bestaat, zijn we wel eens van koers veranderd, zijn er ook vergissingen gebeurd en even zoveel mislukkingen. Ik denk dan aan de beginjaren

toen we pal achter de landen stonden waar communistische regimes aan de macht waren, dan waren we zeker te kritiekloos, blind voor tekortkomingen. We zijn daar echter al jaren geleden van teruggekomen; de producten die de Wereldwinkel verkoopt worden nu aangekocht bij coöperatieven van kleine boeren; de overheid van het laiid in kwestie heeft daar niets mcc te maken. Ik sta helemaal achter de idee van eerlijke handel maar anderzijds mogen we ons daar ook geen illusies over maken. Als ge naar de wereldhandel kijkt, verzinken wij met onze 'commerce' in het niet; denken dat onze manier van handel drijven iets fundamenteels zou verandecii aan de vLjlIuudIlJen in dc wereld, kun alleen maar ontgoochelingen veroorzaken. Anderzijds is er ook onze politieke actie en daar worden wel eens - al is het maar klein - resultaten geboekt. Ik denk dan aan onze actie voor de cacaoboeren die tot in het Europees parlement weerklank heeft gevonden, ook recent nog ons 'Chiquita boek', over de wantoestanden op de bananenplantages, wat heeft meegeholpen om een overleg met de deshetreffende vakbonden te starten. Dat stemt me hoopvol. Zelf aan acties meedoen is niet altijd gemakkelijk, je wordt al gauw als een relschopper bekeken; dat geldt niet zo voor grote acties, betogingen en zo, met een grote groep. Maar in de eigen gemeente met een handvol mensen 'de boel overhoop zetten'... ai, dan sta ik niet op de eerste rij. Verleden week heb ik nog iets geks meegemaakt. Samen met nog een 400 andere mensen deed ik mee aan een actie aan het asielcentrum in Merksplas-Kolonie (na de dood van Semira Adarnu). Toen ik op een gegeven moment dringend naar het toilet moest, mocht ik toch niet binnen zeker, de poort ging voor mijn neus dicht. Dachten ze soms dat ik gevaarlijk was'.' (Wie Mai kent, weet dat iij de laatste zou

Uit respect Een goeie 25 jaar geleden werd OXFAM-WERELDWINKELS gesticht door een groep vooral jonge mensen met een slecht geweten over de enorme ongelijkheid tussen de rijke en dc arme wereld. Als één van de oorzaken van die ongelijkheid zagen zij de te lage prijs die de rijke wereld betaalt voor producten uit die arme wereld: koffie, thee, rijst.., en nog veel meer. Om die 'oneerlijke handel' aan te tonen begonnen ze zelf die producten te verkopen, in eigen winkels en aan een 'eerlijke prijs. Naast dat winkel houden, wordt er ook aan sttidie gedaan. discussie. politieke acties, betogingen. enz. Er is die 25 jaar veel gedaan en er gebeurt nog veel maar naar btnten toe is vooral de winkel het uithangbord van Oxfam-Wereldwinkel s. Nu zijn er in het Vlaamse land al meer dan 160 Wereldwinkels die zowel voeding als kunstnijverheid verkopen. De Vlaamse Wereldwinkels werken samen met gelijkaardige organisaties uit verschillende Europese landen; dat maakt het mogelijk om cle reizen te bekostigen naar de landen in het Zuiden (Latijns Amerika, Azië en Afrika) om daar ter plekke te gaan kijken welke producten worden aangekocht en wie daarmee geholpen is. Vooraleer een product in de winkel komt, wordt er een dossier van aangelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan elke wereldwinkel; slechts met instemming van een ruime meerderheid wordt het product ook aangenomen om verkocht te worden in de Wereldwinkel. De slogan van de Wereldwinkel is 'Uit respect' en dat respect geldt dan zowel het product, het werk als diegene die het gemaakt heeft: de kleine boer tmit het Zuiden. De Wereldwinkel in Hoogstraten is gevestigd in de Gelmelstraat nummer 5. De winkel is open op woensdag, donderdag en vrijdag van 2 tot 4 utir: op zaterdag van 10 tot 12uur en van 2 tot 4uur. Tijdens het voorbije jaar realiseerde de winkel een omzet van 1.224.000 fr. en stcnd daarmee op de 95ste plaats op de 160 wereldwinkels in Vlaanderen.


VROUWEN IN DE MAAND zijn om ergens een of andere draad door te knippen of iets anders subversiefs te doen). Kun je zo lang geëngageerd blijven? Blust een mens tenslotte niet uit? Mai: 'Er gaat heel veel tijd naartoe, en nogal wat gepeins en gesakker ook, dat is zeker, maar aan de andere kant, ge leert er heel veel van en wat misschien nog belangrijker is, ge hebt zo een heel grote kennissen- en vriendenkring. Ik zou het niet willen missen.'

WonInginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 -

-

-

Ojen Dcur

iii

dc lVe)tI(/U'l/lkCI

Alle schilder- en behangwerken

0/)

5 oktober

WONINGBOUW

Gordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerbekleding

BVBA

03/315.87.14 KREKELSTRAAT 4 2321 MEER GRATIS PRIJSOFFERTE -

-

Siertafelkleden, lopers, enz.

It

Garage Luc RyverS bvba MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! Ç

Ç

Çj

Le

--

-

1-~ 7


VROUWEN IN DE MAAND

Broederlijk Delen •

2

hebben ze genoeg kansen om een gift over te maken.

Bewustwording

Hilde Peeters: Geld inzamelen alleen is niet genoeg, er moet méér gedaan worden HILDE PEETERS woont in Hoogstratcn, is getrouwd met Herman Anthonissen en heeft twee jonge kinderen. Ze werkt deeltijds in het St. Jozef-ziekenhuis in Merksplas, als sociale verpleegster bij het onthaal. 'Ongeveer 8 jaar geleden ben ik als gewone medewerkster bij Broederlijk Delen gekomen en 4 jaar geleden werd ik voorzitster van het coördinatieteam voor de 8 parochies hier (Hoogstraten + Rijkevorsel en St. Jozef). Al van jongs af aan werd ik aangetrokken door de mens die het moeilijk heelt, daarom ben ik ook verpleegster geworden. Dat bezig zijn met Broederlijk Delen, dus ook bezig zijn met de armoe in de wereld, met ziekte en tegenslag en oorlog - dat heeft ook invloed op mijn eigen leven. Ik zie mijn eigen leven en de wereld hier anders als ik het vergelijk met het leven van mensen in de 3de wereld. Ik laat me ook wel eens verleiden door de reclame maar ik rem mijn kooplust toch af als ik aan hen denk. Al wat ik meemaak, lees en hoor door Broederlijk Delen, beïnvloedt mij nogal in mijn dagelijks leven en dat vind ik ook goed zo. Mijn man Herman heb ik leren kennen in de werking van Broederlijk Delen, wat dat betreft zitten we op één lijn en zo is het ook makkelijker om het werk te blijven doen. Het is vooral in de vastentijd en in de weken voor Kerstmis (Welzijnszorg in de Advent) dat ik ermee bezig ben, voor de rest van het jaar is dat niet nodig. Vroeger speelde de actie van Broederlijk Delen zich helemaal of in de parochiekerk, twee geldinzamelingcn. een preek en daarmee was de kous af. Nu er minder kerkgangers zijn, wordt er ook buiten de kerk moeite gedaan om mensen te bereiken. Via onze jaarlijkse sponsortocht en ook via de scholen en verenigingen worden mensen aangesproken die niet zo vaak naar de kerk komen. Verder wordt er ook aandacht aan Broederlijk Delen besteed op radio en teevee; als de mensen ècht willen

Ikzelf vind de geldinzamneling minder belangrijk darm de bewustwording van mensen hier en ik vind ook dat er meer politieke actie moet komen. Elkjaar worden wij vanuit het nationaal secretariaat ovei poeld met materiaal - pamfletten, boeken, richtlijnen - om mensen te informeren en te motiveren - om ze wakker te schudden, enfin - maar het blijft een moeilijke zaak om dat aan de manlvrouw te brengen. Ik zou daar meer mee willen doen maar dat lukt niet zo erg. Bij het woord 'politiek' alleen maar. draaien veel mensen ook veel medewerkers - al het hoofd om. Deken Van Dijck - die nu spijtig gcnocg geen deken meet is, heeft mij daarbij aangeinoedigd maar we zijn met te weinig mensen om dat Uit te werken. En zo blijft alles min of meer bij het oude: wat geld in de schaal en ons geweten is gesust... Maar we proberen wel; bij de sponsortocht waar toch heel wat mensen op af komen, hebben we een toneeltje opgevoerd om de uitbuiting van arbeidsters in de 3de wereld duidelijker te maken, we hebben al eens een tentoonstelling opgezet, allez we doen ons best... In de loop van de jaren dat ik met Broederlijk Delen bezig ben, hebben we het meest succes gehad als we een project steunden waar mensen uit de streek bij betrokken waren. Toen we het

Meer partnerschap, minder liefdadigheid BROEDERLIJK DELEN heeft alles te maken met vasten. Vanaf de jaren 60 leefde de idee dat vasten pas echt zin had als je daarmee anderen kon helpen. Sober leven, zich vanalles ontzeggen. enkel om het eigen zieltje te redden, dat vond men maar minnetjes; beter was het om uw teveel te geven aan wat men toen de minderbedeelden noemde en zo Lagen we toen de eerste affiches verschijnen met daarop de handen die een boterham in twee braken, een duidelijk en sprekend beeld voor het delen van wat je had. Wat een mens opzij legt door sober te leven in de vastentijd werd en wordt nog steeds ingezameld in de kerk en gegeven aan ontwikkelingsprojecten. Nog steeds is het geld uit de kerkschaal heel belangrijk maar er komt nu meer hij kijken. Broederlijk Delen wil de mensen meer inlormeren hoe het er aan toegaat in de landen waar het geld voor bestemd is, wil ook de politiek erbij betrekken. Broederlijk Delen wil ook af van het beeld van het knikkende negertje' - wij. rijken die een eentje geven aan het arme i.Warlje om zo onze hemel te verdienen... Z6 niet meer, zegt Broederlijk Delen, en de Organisatie gaat ginds op zoek naar partners. groepen van mensen die bezig zijn hun situatie te verbeteren - kleine coöperatieven, vakbonden, vrouwengroepen -: daar gaat het geld naartoe en die mensen beslissen hoe en waar het voor gebruikt wordt. Het thema van de volgende vastenactie ligt al vast: het zal gaan over de schuldenlast van Afrika; in enkele landen van dat continent worden organisaties gezocht die zich met die schuldenproblematiek bezig houden en die worden dan geldelijk gesteund. Broederlijk Delen is georganiseerd per dekenij; in Hoogstraten vallen daar 8 parochies onder, die van de fusiegemeente plus Rijkevorsel en St. Jozef. Elke parochie heeft haar afgevaardigde die in de vastentijd zorgt voor wat animatie rond het project dat gesteund wordt, verder worden de scholen aangesproken. er wordt een grote sponsortocht gehouden en wordt er langsgegaan bij de verenigingen die dat vragen met uitleg en dia-vertoningen. Al deze inspanningen resulteerden in een aanzienlijk bedrag voor de vastenactie van dit jaar. Het globale bedrag konden wij niet achterhalen omdat er zoveel verschillende parochies bij betrokken waren. Enkele voorbeelden: Meersel-Dreef: 49.407 fr en Meerle: 78.368 fr.


VROUWEN IN DE MAAND werk van Fons Huet in Guatemala in de kijker zetten - hij helpt daar mensen die waren gevlucht voor het geweld opnieuw aan grond en onderdak zodat ze zich kunnen vestigen - toen stroomden de giften toe. Dat was ook zo voor Liesbeth Faes die in Chili probeert hetzelfde te doen. Wat mensen uit onze eigen streek ginder ver doen, dit interesseert nogal wat volk en daarvoor gaat de portemonnaie dan ook gemakkelijker open. Ook al bereik ik en de andere wensen van Broederlijk Delen bijlange niet wat we graag zouden willen, niets doen zou nog erger zijn, en dus doen we gestaag verder...

314.41.26 314.55.04 314.49.11

<Jj

0551

Mg

De Hoogstraatse Maand

Op her einde van de sponsortocht voor Broederlijk Delen voeren Hild Peeters en Mai Verheven een roneeltje op om de uitbuiting van de textielarbeidsrers in Azië duidelijk te maken.

toOT

-

&

00G

¶b4Ç

Met STIHL: niet meer te stoppen STIHL klassetechniek geeft men liefst niet meer uit handen. Omdat het gewoon piezierig is ermee haardhout te zagen, fruitbomen te snoeien of omheiningen te bouwen. Probeer het eens; neem een STIHL klassetechNr. 1 wereldwijd. niek in de hand!

.5h7Iw/IIL,®

'N\ lactoewen .03I3 43 te ei 0 lek

J .STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstroten Tel. 031314.41.15

9


VANUIT HET STADHUIS... Stilte na de storm?

Bouwovertredingen en politiekontrole, een oud zeer. Het was me wei de week, einde september. Zowel in de gemeenteraad als op de regionale bladzijden van de nationale kranten kwamen een aantal gevoelige thema's aan bod. Gevoelig omdat ze alle te maken hadden met bouwovertredingen, waarbij al vlug een beschuldigende vinger gaat richting verantwoordelijke politiekers. En zoals men weet is Hoogstraten op dit punt al jaren befaamd tot ver buiten onze gemeentegrenzen. Er was het reeds lang aanslepende dossier Kampweg, de bouw van een appartementsblok in Wortel zonder de vereiste vergunningen en het verhaal over de wandelende serres waardoor landbouwgrond plots bouwgrond wordt. In ons vorig nummer hebben ook wij hier uitvoerig over bericht. Bij het schrijven van die teksten had die bewuste gemeenteraad nog niet plaatsgehad. Een korte reaktie uit die raadszitting is hier dus wei op zijn plaats want het was er duidelijk aan te merken dat niet iedereen opgezet was met deze negatieve publiciteit.

Onteigeningsplan verbinding Karnpweg goedgekeurd. Dat er terug een verbinding zal komen tussen Kleyn Eyssel en Sirijbeek is nu wel zogoed als zeker. 1-toe dat tracé zal lopen is echter nog helemaal niet duidelijk. Komt er een nieuwe verbinding met de Kampweg of wordt de Kampweg geruild voor een alternatieve weg? Dat zal pas in de komende maanden of misschien wel jaren duidelijk worden. Dit dossier sleept immers al tien jaar aan. In ons vorig nummer hebben wij alles nog eens op een rijtje gezet. Als we voort gaan op de beslissing in de gemeenteraad zit een ontsluiting van de Kampweg nu wel in dc lift, maar ervaringen uit het verleden hebben ons geleerd voorzichtig te zijn met overhaaste besluiten.. In de jaren tachtig ('85) werd het laatste gedeelte van deze weg door de ruilverkaveling afgeschaft. Wie dus vanuit Klein Eyssel naar Strijbeek wilde wandelen moest op zeker moment onverrichterzake op zijn stappen terugkeren. Enkele jaren later werden de bossen waardoor de Kampweg loopt, gekocht door de heer Vorfeld die de vroegere quarantaine stallen verbouwde tot een luxueuse villa. Hierbij paimde hij echter onrechtmatig een gans stuk van de gemeentelijke Kampweg in om er een slotgracht rond zijn kasteel te graven. Na jarenlange heisa, en een vordering van de dienst Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse Gemeenschap om de slotgracht terug te dempen en het kasteel gedeeltelijk af te breken conform de oorspronkelijke bouwtoelating, zoekt de familie Vorfeld koortsachtig een alternatief voor de Kampweg. Zij wil kost wat kost een regularisatie voor de onrechtmatige inpalming van het stuk Kampweg. De dorpsraad van Meersel-Dreef kan zich verzoenen met een ander tracé , die van Meerle daarentegen blijft bij haar eis de Kampweg verder te kunnen gebruiken en de uitvoering van een nieuwe verbinding naar Strijbeek. Daartoe werd een voorstel tot onteigening van een dreef op het einde van de

FDI

Kampweg bij cle gemeenteraad ingediend. Op 22 september 97 werd dit voorstel met 14 stemmen vÔÔr, twee tegen en 7 onthoudingen goedgekeurd. Intussen wordt er nog steeds onderhandeld tussen de advocaat van de familie Vorfeld en het college over alternatieven. 1-let onteigeningsplan is nu afen werd in de gemeenteraad van 28 september '98 aan de raad voorgelegd. Het behelst een onteigening 'voor openbaar nut" van een strook van 4,6 meter breedte aan de grens van de eigendom van de familie Vorfeld. Op die manier zou er terug een verbinding kunnen ontstaan tussen de Kampweg en de Strijbeekseweg. Groot was dan ook onze verbazing dat dit plan zonder de minste vraag of opmerking met eenparigheid van stemmen goedgekeurd werd. Goed nieuws voor de mensen van Meerle zouden wij denken, ware het niet dat wij hierbij heel wat reserves hebben ingebouwd. De uitspraak van schepen Van Looy enkele maanden geleden dat de hogere overheid nooit zal onteigenen voor openbaar nut, zeker niet nu de familie zelf met een alternatief komt aandragen, doet ons sterk vrezen dat men in Meerle gelukkig gemaakt is met een dode mus. Hopelijk hebben wij ongelijk. Dit dossier is nog lang niet afgesloten.

Bouwovertreding Wortel. De oppositiepartij Agalev bracht de omstreden bouw van het appartementsblok in de SintJansstraat te Wortel, waarover wij vorige maand berichtten, op de agenda van de gemeenteraad. De bouwheer, zoon van raadslid Coppens uit de partij van burgemeester Van Aperen, diende een plan in voor een dubbelwoning zoals het op die plaats toegestaan is, maar bouwde er in de plaats een appartenientsblok met zes wooneenheden. In eerste instantie had hij dit plan voor de appartementen bij Stedenbouw ingecliend, maar dit was door deze dienst verworpen. Wetens en willens werd hier dus reeds vanaf de eerste steen bedrog gepleegd. Ondanks de waarschuwingen en de klachten van de eigenares van

Schepen Annie Desniedt: Het is spijtig dat er alleen maar na klachten moet opgetreden worden. Op die manier ontstaat er een heksenjacht en veroorzaken we overal buren ruzies. Er moet voldoende con trole zij,,,

de twee aanpalende percelen in dezelfde verkaveling, gingen de werken rustig verder. Uiteindelijk zouden de werken op 21 augustus stilgelegd zijn geworden. Twee maanden voordien, op 26juni '98, was er evenwel reeds een procesverbaal opgesteld door de politie van Hoogstraten, maar ook toen gingen de werken gewoon verder. Hardnekkige geruchten deden de ronde als zou de burgemeester dit proces-verbaal niet terbekrachtiging hebben willen ondertekenen. In de raadszitting van 28 september ontkent burgemeester Van Aperen ten stelligste deze geruchten en waarschuwt de pers zeer nauwkeurig te zijn in haar berichtgeving. "Op 26 juni heeft de politie inderdaad vaststelling gedaan na de klacht van de buurvrouw. Maar een dergelijk proces-verbaal komt nooit naar ons. Eén wordt er naar de Rechtbank gestuurd, en één naar Stedenbouw. De werken werden toen niet stilgelegd. Dat is pas gebeurd op vrijdag 21 augustus. Maandag 24augustus werd dit proces-verbaal ter bekrachtiging bij mij gebracht en dinsdag 25 augustus heb ik dit ondertekend. Ik nodig de pers uit om hierover navraag te doen bij de politie. De werken liggen stil, het is nu aan de rechtbank om uitspraak te doen." Of raadslid Verhuist door deze rechtzetting van de burgemeester volledig overtuigd was, daar hebben wij het raden naar. Hij had kort voordien de pijnlijke vaststelling gedaan dat het college en vooral de burgemeester in deze zaak de politie


GEMEENTERAAD

Wordt de politie in Hoogstraten alweer voor schut gezet? Je zou voor minder je pet opeten.

voor schut gezet heeft door het stilleggen van de werken niet of veel te laat te bekrachtigen. Opmerkelijk is dat ook hier weer pas wordt ingegrepen nadat er een klacht is binnengekomen , in dit geval van de eigenares van de aanpalende gronden." Deze vrouw is volledig in haar recht, maar door de laksheid van het college komt zij nu voor voldongen feiten te staan. Afbreken gebeurt toch niet. Het is niet aan ons als oppositie om toezicht te doen op overtredingen. Dat is dc taak van het college ! En zolang dat niet gebeurt zullen er problemen blijven komen." aldus raadslid Verhuist. Schepen Annie Desmedt, hoewel zelf ook lid van het college, treedt deze visie volledig bij:" Het is spijtig dat er alleen maar na klachten moet opgetreden worden. Op die manier ontstaat er een heksenjacht en veroorzaken we overal burenruzies. Er moet voldoende kontrole zijn."

Bedenking Ongeveer twee jaar geleden, december '96, kondigde commissaris Onier Meetis plechtig aan dat de politie voortaan consequent bouwovertredingen zou gaan aanpakken.Hij gaf hierbij toe dat de politieagenten meer dan eens voor schut gezet werden, ook door tegenstrijdige visies binnen het college. Het zou gedaan zijn met de traditie dat er eerst een klacht moest komen van een derde vooraieer er zou opgetreden worden; voortaan zouden er meer kontroles uitgevoerd worden en zou de politie ook meer zelfstandig kunnen optreden. Vroine wensen of onmacht ? 1-let wordt nu in ieder geval hoog tijd dat men in Hoogstraten eens beseft dat met een goede en correcte afwerking van bouwaanvragen, gepaard met de nodige toezichten door de hiervoor aangestelde ambtenaren, zonder inmenging van politieke voorspraak of rugdekking, er heel wat narigheid kan vermeden worden. Niet enkel voor de omgeving die niet meer geconfronteerd zal worden met een situatie die ergernis oproept en gans de goede sfeer in de straat om zeep helpt. Ook voor de betrokkene zal het heel wat duidelijker worden waar de grenzen liggen. Klare wijn behoede hem voor een misselijke kater achteraf. En zelfs onze politici zullen er wel bij varen. Geen gezeur

meer aan het hoofd, geen lange wachtrijen meer op het dienstbetoon, geen jachtige ritten meer naar Stedenbouw, . het leven wordt er heel wal zonniger op. Tenminste, als iedereen aan hetzelfde zeel trekt. Dit zou geen problemen mogen scheppen want 01)22 oktober '97 keurde de Hoogstraatse gemeenteraad ecnparig de deontologische code goed inzake dienstverlening aan de bevolking . Hierin kunnen we o.a. lezen :" De uitmeme doelstelling van goed bestuur houdt echter ook in dat de Hoogstraatse gemeenteraadsleden geen tussenkomsten zullen verrichten die de goede werking van de overheidsadministratie in het gedrang brengen..." Wie dus het meest van al de vruchten zouden kunnen plukken van een nieuwe wind, zijn al die ambtenaren die dan hun frustraties overboord kunnen gooien, hun job op de incest correcte wijze kunnen uitvoeren en er de appreciatie voor krijgen waarop ze recht hebben. In verband met de interpellatie over de "wandelende serres in Hoogstraten beloofde burgemeester Van Aperen in de raadszitting van einde oktober een chronologisch overzicht te geven van deze zaak.

Zandwinning te Meer.

Raadslid Louis Tilburgs heeft zt> zijn bedenkin gen hij de zandwinning in de landhouwzone te Meer. 'Dit is een gevaarlijk spelletje.'

Het gemeentebestuur van Hoogstraten heeft de aanvraag voor een zandwinning aan de Kettingdreef te Meer overgemaakt aan de ontwerper van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gaat om een gebied van 40 ha groot, gelegen in de landbouwzone vlakbij de slachterij Comeco. De eigenaar uit Loenhout had reeds vroeger een aanvraag gedaan voor de ontzaveling van 9 hectare, doch dit werd niet toegestaan omwille van de ligging in de landhouwzone. Op 27augustus'98 komt er een nieuwe aanvraag, evenwel voor gans het gebied. Hierin vraagt de eigenaar om het gebied op te laten nemen in het delfstoffen sector plan naar aanleiding van een gemeentelijk structuurplan. Het college heeft nu deze aanvraag doorgestuurd naar de ontwerper van dit gemeentelijk structuurplan. Agalev heeft heel wat moeite met deze gang van zaken en interpelleerde hierover in dc gerncenteraadszitting van 28 september jongstleden. "Is het normaal dat elk verzoek aan de gemeente gericht om zaken te exploiteren die volgens het gewestplan niet kunnen, door het college zonder verder nadenken doorgestuurd worden naar de ontwerper van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan? Indien de eigenaar van een weide naast het woongebied van Maxburg gelegen in de landbouwzone zou vragen zijn gronden te veranderen tot bouwgrond, wordt dit dan ook opgenomen in het GRS ? Waar blijven nu de vertegenwoordigers van de

landbouw in het college, die altijd moord en brand schreeuwen wanneer er een lap je grond natuurgebied zou worden ?" ."Wij willen enkel illegale uitzavelingen vermijden. Binnenkort is er een massa zand nodig, voor de uitbreiding van de Transportzone, de aanleg van de HSL, de opschuiving van de snelweg... Vandaar dat er een gekontroleerde zandwinning nodig is. Maar als jullie willen sturen wij een briefje naar het studiebureel om onze brief terug te zenden. Voor mij niet gelaten" . antwoordt burgemeester Van Aperen. Raadslid Louis Tiiburghs, zelf ook landhouwer van beroep, vindt deze zaak toch maar een gevaarlijk spelletje. "Kijk maar eens naar Sprebo. Daar heeft men die putten later ook maar volgestort met asbestplaten.

Adviescommissie voor ruimtelijke ordening. In de vemeenlcraadsziitine \ an 22 juni '98 werd er in Hoogstraten een gemeentelijke Commissie van advies inzake ruimtelijke ordening opgericht. Van bij de aanvang zijn er heel wat bemerkingen van de oppositie die vindt dat de economische sector oververtegenwoordigd is en er daarenboven niemand van natuur en milieu is opgenomen. Zij vindt de samenstelling van deze commissie daarom niet objectief en evenwichtig. Ook raadslid De Smet had haar bezwaren en zou zich bij de stemming onthouden.Agalev stemde tegen en kondigde aan bij de hogere overheid bezwaar in te dienen tegen deze samenstelling. Op 24augustus werd de commissie aan de raad voorgesteld en meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Wij willen u de samenstelling niet onthouden. Voorzitter wordt de schepen van ruimtelijke ordening Jef Van Looy. Afgevaardigden van de drie p0litieke fracties in de gemeenteraad: de raadsleden Coppens. Tackx en Marijnissen voor de KVB, de raadsleden De Bie en Blockx voor de CVP en raadslid Verhuist voor Agalev. Uit de economische sector krijgen we: vanuit de industrie : Robert Van Ussel en Roger Van Aperen vanuit de agrarische sector: Rita Pluym en Marleen Geysen vanuit de Middenstand : Leo Wouters en Abuis RuIs vanuit de werknemersorganisaties: Eddy Jansen en Willy Bartholomeeusen Uit de soio-culturele sector vanuit de dorpsraden : Ludo Martens, WaiTe Palmans en Marcel Adriaensen vanuit de jeugdraad : Ward Boeckx vanuit de bejaai'denraad : Jef Mertens vanuit de sportraad : Dirk SchroĂŠ Deze commissie heeft enkel een adviesverstrekkende taak en dit advies is niet bindend voor het gemeentebestuur. Zij kan zich uitspreken over gemeentelijke plannen van aanleg, zoals bijvoorbeeld de BPA's, verkavelingsaanvragen, het gemeentelijk structuurplan. enz. Deze commissie kan kortelings van Start, hoewel er rekening moet gehouden worden met het feit dat de klacht van Agalev omtrent de juiste samenstelling van deze commissie door de hogere overheid ontvankelijk kan verklaard worden. Volgens de omnzendbrief van de Minister moeten volgende elementen zeker aan bod komen bij de samenstelling : werk, ontspanning, natuur.... Van deze laatste is echter geen enkele officiĂŤle afvaardiging, ondanks aandringen van de opppositie in de raad. Ook tal van natuur- en milieuverenigingen hebben hun bezwaren schriftelijk te kennen gegeven. 11


ONBEKEND IS ONBEMIND: DE WATERING

uitlatingen al eens tegen de provincie zullen stampen. Wij registreerden volgend verhaal.

Met enige verbazing kon men in het Belgisch Staatsblad van zaterdag 19 september lezen dat ook Hoogstraten opgenomen werd in de lijst van de door watersnood getroffen gemeenten. Weliswaar was er op de transportzone een kleine overstroming en liep de Mark traditiegetrouw aan de Klinketbrug in Wortel buiten zijn oevers, maar van een echte ramp kon moeilijk gesproken worden. En o ironie. Eén week later ontvingen alle eigenaars van onroerend goed in Hoogstraten het aanslagbiljet van de watering De Beneden Mark tot betaling van de watergeschotten. Van timing gesproken. Op nationaal en regionaal vlak werd natuurlijk naar verantwoordelijken gezocht voor de ramp. Dijkgraven en polderbesturen verwezen naar overheden die dijkverhogingen uitstelden, rioleringen die het hemelwater en afvalwater niet gescheiden afvoeren, en dies meer. Voormeld openbaar bestuur, de watering is verantwoordelijk voor de waterbeheersing op het grondgebied van de gemeente Hoogstraten. De begeleidende brief bij het aanslagbiljet informeert maar beantwoordt niet alle vragen die gesteld kunnen worden.

Oorspronkelijk was het grondgebied van de watering beperkt tot de gemeenten Meer en Meerle en een stukje van Loenhout (watering Blauwputten). Met de ruilverkaveling werd één en ander al gegroepeerd en in 1994 kwam de vraag van vooral de ingelanden om het grondgebied uit te breiden met gans de gemeente Hoogstraten. Uiteindelijk besliste een ministerieel besluit tot de uitbreiding. Kwestie van ook meer middelen te hebben. Voordien deed de gemeente het ruimwerk van grachten en beken zelf. Door deze uitbreiding is de watering nu verantwoordelijk voor alle waterlopen van tweede en derde categorie. Het Vlaamse gewest blijft bevoegd voor de Mark, watcrloop van eerste categorie. Wel valt 01) te merken dat de baangrachten onderhouden dienen te worden door de haan-eigenaars, gemeente, provincie of Gewest. En zo gaan er stemmen op om tot een geïntegreerd waterbeleid te komen; mede door de recente overstromingen zal dit wetgevend werk wel in een stroomversnelling geraken. Zo is er nogal wat werk voor de watering jaarlijks ruimen van grachten en beken, beschoeiing doen van taluds of houten betuiningen aanbrengen dan wel grindmatten. Controle en nazicht van vijzels en sluizen die de afvoer of de berging van water regelen.

Land van Hoogstraten

Bestuur

Niet erg hoog gelegen, waar in de lagere school leerde men ons dat het water van hier afvloeit naar de Maas. Niet over Limburgs grondgebied richting Maaseik maar wel via de Mark naar Nederland. Het waren dan ook vooral gemeenten gelegen in het Scheldebekken die last hadden van de wateroverlast. Is er dan zoiets als een Hoogsiraatse polder zoals de polder van Lier of van het Waasland? Neen, want polders zijn besturen die waken over de ingedijkte gronden die op de zee of op aan getijden onderhevige waterlopen zijn veroverd. Wateringen zijn openbare besturen die de waterhuishouding in de andere delen van het land beheren. Sedert 1958 volgden zij de verenigingen op die toen bestonden onder benamingen als waterschappen, broeken, moeren ofdijkages mits zij niet tot een polderzone behoorden. En bij de watering van Hoogstraten, genaamd De Beneden Mark kunnen heel wat vragen gesteld worden. Eén telefoontje naar de waterdienst van het provinciebestuur volstond om te weten dat we een 'kiese' zaak onderzoeken "Als u weet hoede boekhouding in Hoogstraten in elkaar zit." Voor de rest beriep men zich op het beroepsgeheim. Geen commentaar, wendt u tot de watering in Hoogstraten.

10 Vragen En ziehier enkele vragen die omtrent de watering van Hoogstraten kunnen gesteld worden Voor de eerste maal betaalden de inwoners van (klein)Hoogstraten in 1994 een bedrag van 200 frank aan de watering. Waarom niet eerder? Waarom dan ineens? Om wat mee te doen? Begin ditjaar stemde de gemeenteraad ermee in om een waarborg te verlenen voor een lening van 12 miljoen die de watering zou aangaan. Waarom dat? Jaarlijks betaalt de stad Hoogstraten het bedrag van ongeveer 1.200.000 frank als haar bijdrage

12

voor de ruiining van de watcrlopcn. Daarnaast betaalt elke eigenaar ook nog rioolbelasting aan het gemeentebestuur. Van waar dit onder scheid? Waarom kondigt men nu een bijzondere belasting aan die de watergeschotten van 1995 en 1996 vervangt? Waarom werden die niet geïnd zoals deze van 1994? Wat doet men eigenlijk met de inkomsten? Welke werken worden uitgevoerd? Wanneer? Als men 400 frank heffing rekent per hectare, met een minimumaanslag van 200 frank, benadeelt men dan niet de kleine eigenaar? Want wie een bouwperceel heeft van 800 m2 die betaalt daar 200 frank voor, terwijl de eigenaar van 10.000 m2 maar 400 frank betaalt. Hoe wordt het bestuur van de watering gekozen, en wie is verantwoordelijk? Bijvoorbeeld voor die overstroming in de transportzone? Werd de jaarlijkse ruiming van de Leiloop wel uitgevoerd? Hoe groot is dc oppervlakte van het beheersgebied van de watering? Hoeveel eigenaars zijn er, en hoe wordt de kleine landeigenaar vertegenwoordigd?

Het gebied van de Beneden Mark omvat ongeveer 10.795 hectare en telt zowat 6.500 ingelanden, zijnde de eigenaars en vruchtgebruikers van de erin gelegen gronden. Dit zijn vooral landbouwers maar ook nog grote landeigenaars, als je weet dat 60% van de landbouwgrond nog steeds wordt gepacht. Het aantal stemgerechtigden bedraagt 550, die minimum 5 hectare grond bezitten anders hadden ze geen stemrecht. Grootste betaler is Wortel Kolonie, gevolgd door een viertal eigenaars die tussen de 20.000 en 30.000 frank betalen, wat ongeveer overeenstenit met 50 hectaren en meer.

Op zoek Dan maar de stoute schoenen aangetrokken, aangezet door de reactie op het provinciebestuur, en een afspraak gemaakt met de voor zitter van de watering, Jet Van Looy. Die reageert heel open en is direct bereid een inter view te doen, zegt dat dit zeker tijd zal kosten, en verwijst naar zijn recent voorzitterschap en dus naar het verleden waarvan hij niet alles afweet, laat staan voor verantwoordelijk kan gesteld worden. Hij wil zeker Harry Vanderhenst er bij hebben, de ontvanger-griffier die meer weet van vroeger. In de hoop dat al de voorgaande vragen met een babbel kunnen beantwoord geraken, zetten we onze beide oren te luisteren. "En er zijn geen geheimen die hij niet mag weten", zo richt de ene gesprekspartner zich tot de andere. Beiden hebben blijkbaar wel wat moeite dat ze door hun

Kersverse voorzitter van Lie Watering, Jef Van Looy ziet meer heil in een geïntegreerd waterbeleid uitgaande van het Vlaamse Gewest om een watersnood zoals die van enkele maanden geleden te voorkomen.


WA TERING Sedert 1994 is getracht om in het bestuur mensen te krijgen van uit heel de fusie, rekening houdend met de oppervlakte van de onderscheiden deelgemeenten. Dat Meerle en Meer nog heel wat bestuurders leveren heeft ook te maken met de vroegere watering die beperkt was tot deze gemeenten. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter en 17 beheerders. Sedert december 1997, maar pas beëdigd in juni 1997 is Jef Van Looy voorzitter. Omdat er twintig kandidaten waren, is er één iemand afgevallen. "Niet goed van te voren afgesproken", en "een vreemde eend in de bijt", zo luidden de reacties tijdens het vraaggesprek. Kleine eigenaars die zich verenigd hebben om stemrecht te verwerven in de watering zijn er niet.

Onbehoorlijk bestuur Door de uitbreiding van de watering in 1994 diende ook een nieuw huishoudelijk reglement gestemd. En werd voor datzelfde jaar de belasting geheven. Voor de eerste maal in Hoogstraten, iets wat toen al wat vragen opriep bij veel mensen. Overdat 'watergeschot' had voordien nooit iemand horen spreken. Toen begon ook de lijdensweg. Het nieuwe reglement diende door de provincie goedgekeurd alvorens het kon voorgelegd worden aan de bevoegde minister in de Vlaamse Regering. Diens goedkeuring kwam er op ID september 1997. De tekst was jaren blijven liggen op de provincie. Met als gevolg dat er al die jaren eigenlijk in de onwettelijkheid werd gewerkt. Voor 1995 en 1996 konden er geen

geschotten geïnd worden. Want zolang het nieuwe reglement niet was goedgekeurd, kon er geen algemene vergadering bijeengeroepen worden, geen bestuur verkozen, en geen begroting ingediend die ook nog eens in Antwerpen moest goedgekeurd worden. Wel werden ondertussen de noodzakelijke werken uitgevoerd door de aannemers die reageerden op de aanbestedingen. Deze werken werden wel door de provincie goedgekeurd in weerwil van het ontbreken van een goedgekeurde begroting. Jef Van Looy geeft grif toe dat hier zeker van onbehoorlijk bestuur kan gesproken worden, vooral dan in hoofde van het provinciebestuur. Er moest en zou een oplossing komen. Oudvoorzitter en andere beheerders wensten ook weg te gaan en de fakkel door te geven. Na de goedkeuring door de Minister in september

Wat is een watering? In deze bijdrage schetsen we 0 het wettelijk kader dat vanaf 1958 de wer king van de wateringen regelde (Wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen). Het is een openbaar bestuur gericht op het tot stand brengen en handhaven van een voor landbouw en hygiëne gunstige hewatering, en met het oog op cle beveiliging van cle grond tegen watersnood. Wanneer het gaat om gronden onttrokken aan de zee of gewonnen op aan tij onderhevige rivieren, spreekt men van een Polder. En artikel 173 van de Belgische Grondwet voorziet dat de (besturen van) Polders en Wateringen een retrihutie kunnen vorderen van de burgers.

Algemene vergadering De algemene vergadering van de watering bestaat uit de stemgerechtigde ingelanden. Ingelande is hij die een titel van zakelijke rechten heeft waaraan het genot van een erf verbonden is. Anders gezegd, elke eigenaar van een stuk grond gelegen in het grondgebied van de watering is ingelande. In de 'legger' van de watering zijn alle erven opgenomen. Daartoe baseert men zich in cle praktijk op de gegevens van het kadaster. Om de vertegenwoordiging van de kleine eigendommen te verzekeren, wordt het stemrecht gegeven aan elke ingelande die grond bezit ter waarde van 0,5 hectare indien de watering minder dan 100 ha groot is. Voornoemd eerste cijfer wordt 1, 2, 3. 4, 5 ha als de grootte van cle watering ligt tussen volgende grenzen : van 100 tot 499, 500 tot 999, 1000 tot 4999. 5000 tot 9999 en 10000 hectare en meer. Uit deze cijfers blijkt alvast dat de gewone eigenaar van een houwperceel met eigen woning helemaal niet (of

zijn grond moest groot zijn) als stemgerechtigd lid in aanmerking komt voor deelname aan de algemene vergadering. Maar er is meer. Wettelijk is voorzien dat eigenaars clie afzonderlijk geen stemrecht hebben, hun eigendommen kunnen groeperen tot de voorziene minima om gezamenlijk een afgevaardigde naar de algemene vergadering te zenden. Een lijst van stemgerechtigden wordt bijgehouden en is vanaf 1 oktober van elk jaar ter beschikking van belanghebbenden. De burgemeester(s) van de gemeente(n) die in het grondgebied van de walering ligt, is van rechtswege lid zonder stem.

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn zeer uitgebreid - zij maakt het huishoudelijk reglement en cle politiereglementen op. - zij beslist over aanleg of verbetering van verdedigings-, droogleggings- en bevloeiïngswerken. - zij maakt de begroting op. - zij doet onderzoek van de rekening en geeft ontlasting aan de rekenplichtige. - zij beschikt over de goederen van de watering. - zij kan leningen aangaan. - zij keurt het 'geschot' (= belasting) goed. Uitdrukkelijk is bepaald dat men belastingen kan heffen indien de ontvangsten op de begroting ontoereikend zijn. - zi,j benoemt de ontvanger-griffier. Het toezicht op de watering geschiedt door de Bestendige Deputatie.

Het bestuur Dit is samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzi tter. beheerders en een ontvanger-griffier. Het bestuur wc)rdt benoemd door de algemene vergadering onder de ingelanden niet noodzakelijk met stemrecht. Indien verkozen ingelanden geen stemrecht hebben (bij gebreke aan een voldoende grote eigendom), verkrijgen ze dit door hun verkiezing in het bestuur.

Het hestuur wordt voor 6 jaar verkozen. Normaal voorziet het hui shoudelijk reglement een trapsgewijze vervanging zodat niet om de zes jaar het voltallig bestuur aftredend is. De bevoegdheden van het bestuur zijn in de Wet vastomlijnd - het bereidt de algemene vergadering voor en voert de beslissingen van deze uit. - het regelt het dagelijks bestuur en beheert het domein van de watering. - het maakt de plannen op en de hestekken van werken en leveringen. - doet nazicht van de kas. - het houdt de lijst van de ingelanclen bij. - bepaalt de wedden en lonen van de (sluis-)wachters en benoemt deze ook. Jaarlijks dient ook een staat opgemaakt te worden van de werken die moeten uitgevoerd worden (aanleg-, verheterings-, onderhouds- of instandhoudingswerken). De Wet bepaalt ook dat op al cle erven in het grondgebied van cle watering een belasting kan geheven worden die differentieel onder de verschillende categoriën erven mag vastgesteld worden, en deze is jaarlijks te bepalen. Het kohier hiervan wordt bepaald door de algemene vergadering en uitvoerbaar verklaard door de Bestendige Deputatie. De verjaring van de invordering van deze belasting is 2 jaar. Van de in het Veldwetboek voorziene erfdicn sthaarheden wordt door de watering gebruik gemaakt om de benodigde werken te kunnen uitvoeren aan de oevers van beken, sloten en waterlopen die enkel over andermans grondgebied kunnen bereikt worden.

13


WA TERING vergadering nogmaals het bedrag van de lening en keurde een begroting goed. Vandaar dat we dit jaar nog een tweede aanslag kunnen verwachten om de achterstallen te betalen. Goed nieuws zeker voor die aannemers die al die jaren op hun geld hebben moeten wachten. Al die jaren had het oude bestuur meer oog gehad voor het practische, en minder voor het administratieve. Vandaar dat de oudvoorzitter en zijn bestuur geen ontheffing kregen van hun mandaat. Eerst uit de problemen geraken, zei de provincie.

Waterproblemen

Ontvanger-griffier Harry Van derhenst van de Watering 'De Beneden Mark' die instaat voor de verzending van de watergeschotten, wacht ook nog de taak om de bijzondere belasting te innen.

1997 kon er eindelijk werk gemaakt worden van een nieuw bestuur. Over en weer werd er eerst nog veel gepalaverd met de provincie. Op de verkiezing van het bestuur in december 1997 waren tussen de 70 en 80 stemgerechtigden aanwezig. Toen werd evenzeer op vraag van de provincie het voltallig bestuur vernieuwd. De eed kon het nieuwe bestuur pas in juni van dit jaar afleggen op de provincie. Tijdens de zomermaanden werden verschillende bestuursvergaderingen georganiseerd en een algemene vergadering in september met zo'n 25 è 30 aanwezigen. Want er was nog meer niet in orde.

Een put Zoals reeds verteld, werden al die jaren de ruimingswerken verder uitbesteed om tenminste de waterlopen en beken proper te houden. Maar, er was geen geld om die aannemers te betalen. De watering De Beneden Mark beschikt zelf niet over eigen onroerend vermogen, laat staan over eigen inkomsten. Die moet ze halen bij haar ingelanden, en bij de gemeente die voor haar private goederen ook een watergeschot betaalt. Eind 1997 was de schuld opgelopen tot zowat 10 miljoen, en ook dat was voor de provincie een doorn in het oog. Met haar akkoord besliste de algemene vergadering om een lening van 8 miljoen aan te gaan die gewaarborgd zou worden door het provinciebestuur. Met de heffing van 1997 en een bijzondere belasting om de achterstallen van 1995 en 1996 bij de bevolking te halen, zou de put kunnen gedempt worden. De opbrengst van één jaar bedraagt plusminus 4,5 miljoen. In april werd vernomen dat de provincie de lening niet zou waarborgen. Terug naar af dus. Later, tijdens de gemeenteraad van mei 1998 werd de gemeente gevraagd om een lening van 12 miljoen te waarborgen. Geen probleem voor de gemeenteraad, na openbare toelichting door de ontvanger-griffier. Uitgerekend de provincie, die zelf de suggestie en haar akkoord gaf voor de lening, keurt deze beslissing niet goed omwille van een te hoog bedrag : "Jullie zijn zeker een spaarpotje aan het aanleggen." Laatstelijk in september bevestigde de algemene

14

Op de vraag waarom er problemen waren op de transportzone krijgen we volgend antwoord. Op die plaats, net zoals op de industriezone, ligt veel beton en zijn alle natuurlijke afvocrkanalcn destijds ingebwsd zôclat de afvoer van het watet sterk is versneld. Probleeiii is dat ei eÂteln (beken buiten het gehetonneerde) nii-'I vutdoende afvoer meer is zodat ei oveistiuittiiïg mogelijk wordt. Andere zaak is dat in de Leiloop een flessenhals is ter hoogte van het Mariapark in MeerselDreef waar helemaal niets aan kan gebeuren. Men onderzoekt nu of op andere plaatsen kan gewerkt worden om deze te vermijden bij over-

vloedige regen. In de laatste verkavelingen in Hoogstraten zijn er ook reeds gescheiden stelsels ingevoerd: een riolering om het afvalwater via collectors en drukleidingen naar het zuiveringsstation te pompen, en leidingen om het hemelwater af te voeren naar de dichtsbijzijnde sloot. Vandaar kan het langzaam in de grond dringen (grondwaterpeil aanvullen) en naar de Mark vloeien. Voor een centrum als Hoogstraten blijft het feit dat veel van de openluchtgrachten gedicht of ingebuisd zijn. Om alle rioleringen te ontkoppelen zal er heel wat geïnvesteerd moeten worden. En waar mogelijk zullen er opnieuw grachten opengelegd moeten worden. Waarom betalen we voor de watering in wijken waar geen sloot meer ligt? Wel om reden dat het water uiteindelijk terechtkomt in grachten en sloten. En hij hevige regenval openen dc overtoit.ii van ck riolering zich, en vloeit alle (afval)watcr weg in een natuurlijke loop. Voor dc Mark, hoewel niet de bevuL.vllILid van dc watcring, hangt ook veel af van onze noorderburen. Als men daar alle sluizen dicht, dan zal de Mark in de kortste keren zijn oude winterbeddiiig innemen. Zo liet men recent de stadsgrachten van Breda helemaal vol lopen om de Mark te ontlasten. Het terug invoeren van meanders is voor onze gesprekspartners niet


WA TERING

GRAFZERKENT

Dirk BLEYS do,.

'Is,0,, 0',

- verkoop - onderhoud herstellingen Dit bekende stukje Mark hij watersnood aan de Klinketbrug in Wortel-Hoogstraten behoort nier tot de bevoegdheid van de watering De Beneden Mark. Deze waterloop van eerste categorie valt onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Het Hoogstraats water komt pas verder in de Mark terecht, hier is het nog meest water uit Rijkevorsel. helemaal een oplossing. Men zou meer water kunnen bergen omdat de afvoer trager gaat, maar juist die trage afvoer leidt tot problemen bij hoge watersnood. Wel geeft men toe dat de zomerruimingen niet konden doorgaan. Opnieuw een probleem van bcstekken, openbare aanbestedingen, vereiste goedkeuringen, niet gedane tocwijzigingen.

Watergeschot Of die 400 frank (met een minimum van 200) wel differentieel genoeg is? Want zo betaalt men eigenlijk in de bewoonde kom meer dan 2000 frank per hectare terwijl in de Vrije ruimte er slechts 400 wordt betaald. "We kunnen daar niet aan!", luidt het laconiek antwoord van Jef Van Looy. Een ministeriële beslissing heeft die bedragen vastgesteld. Een hogere bijdrage van sommigen zou nodig moeten kunnen. Bijvoorbeeld op de transportzone of industriezone waar het water veel te snel wordt afgevoerd.

Wettelijk verjaart de invordering van deze belasting na twee jaar. Harry Vanderhenst zegt dat die 2jaar pas begint te lopen bij de inkohiering, dus na de beslissing van de algemene vergadering. Niet-betalers zijn vooral onvindharen', en die kan je niet laten betalen. Zo staat er nog altijd in het kadaster (de basis waarop de geschotten geheven worden) dat een zekere Clernentina Janssens, geboren in 1879 nog altijd eigenaar is van enkele vierkante meters grond op het Begijnhof. Het blijkt dan nog te gaan om een begijn. Wij hopen met deze bijdrage meer licht en openheid geleverd te hebben op het reilen en zeilen van de watering De Beneden Mark. Voor alle verdere inlichtingen kan er altijd gebeld worden naar de ontvanger-griffier (315.81.63). Voor practische zaken op het terrein wendt men zich best tot de sluiswachter, Piet De Bie (315.76.64). Met dank aan de bereidwillige gesprekspartners, Harry Vanderhenst en Jef Van Looy.

Een ontdekkingstocht?. bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt.

Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS

MEERSEWEG 97 2321 H000STRATEN (MEER) Tel. 03/315 9090

Shiis tel 014 - 69 90 02

Kapeistraat 6

HOFMANS

Garage Luc Ryvers

woondecoratie

Baarle-Hertog

BEGRAFENISSEN

i%

een bezoek méér dan waard.

X

Tel.: 014165 8658 0141657403 (na 18.00 uUr

ook op zondag open op maandag gesloten

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie IKI•


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpot-straat 11E, 314.53.70. E-mail: warre.palmans@village.uunet.be

h@(DO) 2~~229n

Eigenlijk vragen we ons vandaag qf of er vanaf niorgen maandag 19 oktober begonnen zal worden met de werken aan het kruispunt LindendreefGelmelstraat om het fietspad komende van Wortel af te werken. Het was wel aangekondigd in de Gazet maar van enig bord is er nog geen sprake. Het minste wat men kan doen, is toch veertien dagen vooraf aankondiging doen van de geplande omleiding. Plezant zal het zeker worden : in Merksplas staat een bord dat Weelde, Baarle en niet bereikbaar zijn, en dat er via Hoogstraten moet gereden worden. Ondertussen kregen alle verenigingen een rondschrijven van Toerisme Hoogstraten om volgend jaar zeker op 2 mei niets te organiseren. Want dan opent het Begijnhof met grootse feesten voor gans de goegemeente. Zeker zo belang rijk is om de eigen activiteiten te melden zodat deze opgenomen kunnen worden in de 'Evenementenkalender 1999' die de dienst bij het begin van het nieuwe jaar verspreidt. Alles binnenbren gen in de kelder van het stadhuis bij Tin en Linda voor 20 november. ...

Naschrift Bij cle regels clie hier vorige maand verschenen over Begijntjes Laat Besluit. Vergaloppeerden we ons vorige maand op deze plaats? Begijntjes Laat Besluit heeft wel degelijk een prijs van de Hoogstraatse VVV de wisselezel werd destijds onder impuls van deze vereniging ingevoerd. Maar van enig toeval gesproken. Ons pleidooi was niet eens verschenen of er werd gewag gemaakt dat er wel degelijk een derde trofee bij de prijsuitreiking van BLB zal komen vanaf toekomend jaar. Ter gelegenheid van de feestelijke opening volgend jaar van het Begijnhof, biedt Het Convent aan jaarlijks een bijkomende prijs toe te kennen voor het gebuurte dat aan bepaalde criteria voldoet, waaronder de mate van authenticiteit, de geleverde inspanning, het kinderlijke van de opvoering. Meer gegevens ontbreken vooralsnog. Wel is het zo dat de bestaande volwassenjury deze prijs zal toekennen, maar dan los van de puntentelling die geldig blijft voor de wisselbegijn. Nog meer toeval. Vorige maand lieten we voorzitter Jef Van Gils uitgebreid aan het woord zodat de gebuurten eens konden lezen op welke punten dejury let bij het bepalen van de punten. Voorwaar een mooie tekst, en inotiverend voor de toekomst. Maar dan wel zonder Jef. Tijdens de evaluatievergadering van het voorbije kinderfeest waarop alle gebuurten aanwezig waren!- kondigde Jef Van Gils aan dat hij zijn voorzitter schap en jurylidschap aan de haak hangt. Na al die jaren vond hij het tijd om dc Likkel door te geven. De gebuurten zullen dus moeten uitzien naar een ander jurylid, en naar een andere voorzit(s)ter. Misschien was die sterke jury-tekst vorige maand toch niet zo'n toeval dat we die dit jaar konden vastkrj gen, maar dat weet Jef Van Gils alleen. Nogmaals bedankt, ook voor al die jaren. Het bestuur zal daar vast op terugkomen volgend jaar.

gewijzigd. Het oudercomité van de gemeentelijke basisschool opent de rij, maar de vier andere verenigingen wachten het jaar 1999 af, om kort na elkaar hun kaartavonden te laten doorgaan. Ziehier het programma : oudercomité op 20 november, KWB op 22 januari, De Blauwe Duif op 12 februari, St.-Cecilia op 19 februari

De vijl Hoogstraatse \ereniglngen die vorig seizoen elk voor een kaartavond zorgden, hebbende handen opnieuw in mekaar geslagen. De kalender werd, tegenover vorig jaar, lichtjes

16

Hoogstraatse vendeliers op de internationale toer Een druk programma was het dit jaar wel voor de Gelmelzwaaiers, zowel in binnen- als in buiten land. Eind 1997 hadden zij reeds een contract om in oktober 1998 op te treden op de Wereld Cultuur Expo in Zuid-Korea. En in februari was er de uitnodiging van het Ministene van onderwijs en cultuur van Israël om in juli 14 dagen naar dit land te komen. Niet toevallig trouwens want men had de Gelmelzwaaiers in 1997 zien optreden in Taiwan. Maar in maart kwam de grote verrassing, uit Japan. Een delegatie van de volkskunstfederatie uit dit land had een optreden van de Gelmelzwaaiers gezien in Nederland. En nu wilde ze absoluut dat de vendeliers met hun grote vlaggen hun kunstig schouwspel in Japan zouden komen demonstreren. Alle kosten werden voor 10 personen gedragen door de uitnodigende federatie, van de vliegreis heen en terug tot de week verblijf in Japan. Om op

I'uIs I'i' 41 bvba

-

Kaarters op post

en De Lustige Wielrijders sluiten traditioneel de rij en dit op vrijdag 26 februari. Het worden dus weer vijf verpozende vrijdagen.

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19.00 uur zaterdag: 8.0() 13.00 uur zondag: 10.00- 17.00 uur

Tel.: 031314.70.60 Fax: 031314.75.84

-

31A


HOOGSTRA TEN deze bijzondere uitnodiging te kunnen ingaan, werd zowaar de laatste verlofdag opgeofferd. Aldus waren de vendeliers dit jaar te zien op de Japanse, IsraĂŤlische en Koreaanse TV. Verder werd ook nog deelgenomen aan de internationale folklorefestivals van Schoten en Oostrozebeke. 1 1e 'Jelmelzwaaier; hebben dus wel dcg.lijk hun mannetje gestaan het afgelopen jaar in internationaal gezelschap. Vanuit deze ervarin geii cii door hun wklijke intensieve oeleningen staan zij garant dat de kleuren cii vlag van l-Ioogstraten nog meer zullen schitteren op internationale podia. Volgend jaar wordt voor de vierde maal hei Internationaal Folklorefestival ingericht, in de Rabboenizaal en voor het stadhuis. Maar ook de jeugdvcndeliers laten zich reeds kennen in binnen- en buitenland. Ineen stoet of tijdens een podium-optreden laten zij zien dat ze de toekomst van de Gelmelzwaaicrs zijn. Tijdenr hun meerdaag3e reis in EIIgL1nid cii lii weekend in Amhoise vielen ze op in hun nieuwe kostuums. Deze zijn een ontwerp van Lief Bocykens. Wie interesse heeft, II jaar of ouder is en zich 1 uur per week kan vrijmaken, die rept zich op woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur naar dc verantwoordelijken : Dirk Lambrechts, Dr. Versmissenstraat 7, Jan Van Aert, Achtelsestraat 4, Jos Van Den Kieboom, H. Bloedstraat 29.

Ook internationaal ZeIl.; dc wimpeliers -couh L/ Gelineizo'aaiers in eigen rangen genoemd worden- nemen al (leel aan internationale contacten op vi,ik.l urifesIials.

!

% wn

riz?% 11rz E

Geachte klanten Wegens stopzetting en met onderlinge overeenkomst van STUDIO K (Koen Van Nueten) staan wij vanaf 1 november 1998 klaar om al uw films en fotowerk te ontwikkelen in ons eigen labo. VOORZETTING KODAK EXPRESS. Kwaliteit verzekerd!!! Kom eens vrijblijvend langs en ontvang GRATIS UW KODAK VIPKAART TOT 31112798 Gans het jaar door, tal van voordelen.

t

11

Ook 1 uur service vanaf 1januari 1999 bij PENFO Fotografie in Hoogstraten. UW BESTE KEUZE

Vrijheid 126 Hoogstraten Tel.: 031314.13.13

Lindenlaan 14 Beerse Tel.: 014161.35.37

Vanaf jan 99: 1 uur service

Reeds 1 uur service

X4N

FceI-cc F .AFi

ii

)ILPP ON WJA 17


HOOGSTRA TEN

De kroon op het werk

Op donderdag / oktober rerd, met behulp 'van een kraan, hei 'vier meter hoge kruis terug op het vieringtorentje van de begijnhoJkerk geplaatst. Drie weken later werd de haan naar boven gebracht. De leerlingen van het eerste leerjaar van de gemeentelijke basisschool, van juffrouw May en meester Dirk, waren er getuige van. Na de groepsfoto keken ze vol spanning toe hoe Christophe, de werkfleider, de architecten Jan Van Boxel en Jef Van Laer en scheper Karel Aerts op de 45 meter hoge stelling klommen, om de haan op het kruis te zetten.

o ongarne rj

- SCHILDERWERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 FI

NEE

1 39c


HOOGSTRA TEN

Lopen voor leven

Eg

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 3 15.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrjfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' Staf en Bieke hadden stilletjes gehoopt om 50.000 BF bij elkaar te lopen met hun sponsoringsactie voor Artsen Zonder Grenzen. Nadien werd er gewed om een bak Duvel (met de Marcel zeker, nvdr) dat ze aan 100.000 BF zouden geraken, en nu komt de kaap van de 150.000 BF in zicht. Dit was werkelijk 'Kaap de Goede Hoop'! Ze zijn echt blij verrast geweest met de vele positieve reacttes en de sponsoring die ze van zovele mensen gekregen hebben. Ondertussen hebben ze geprobeerd iedereen persoonlijk te bedanken: als er mensen zouden vergeten zijn,

Wielerhoogdagen in het verschiet 1 loogstraten. al vele jaren een toonaangevende gemeente op gebied van dc wielersport, zal ook de komende maanden haar faam hooghouden. Op woensdag 23 december komen 's werelds beste cyclo-crossers opnieuw naar de Mosten. Voor de eerste keer maakt deze cross van de Hoogstraatse Sporters dccl uit van hct circuit van de Superprestige waarvoor al de beste crossers zijn gecontracteerd. Op zondag 16 mei richten De Lustige Wielrijders het provinciaal kampioenschap voor beloften in. Meer dan waarschijnlijk komt er in september 1999, door dc samenwerking tussen én Meerlese én Meerse Supportersclubs én De Lustige Wielrijders, een heruitgave van het suksesvolle drieluuik voor juniores dat vorige maand werd ingericht. Dit zou dan doorgaan op 19, 25 en 26 september 1999.

dan wordt bij deze iedereen nogmaals bedankt. Ondertussen zijn er twee videofilms gemaakt over deze actie. De ene film gaat over de loopwedstrijd, van de voorbereiding tot de marathon zelf in Zuid-Afrika. De andere film geeft een indruk van het prachtige land. Beide fims worden getoond aan sponsors en sympathisanten van de actie. Deze videovoorstelling gaat door op vrijdag 27november om 20 uur in zaal Pax. De inkom is gratis. Op die avond worden ook nog de prijzen uitgeloot onder de sponsors. De uitslag hiervan verschijnt in volgende Hoogstraatse Maand,

Meer varkensruggen

Feng Shui is 111e1 alles vei'hç)ndrn -nijs hostaal op zichzelf, elk ding, elk levend wezen, elke gedachte, elk gevoel staat in relatie met al het andere. Op deze oeroude inzichten is Feng Shul gebaseerd. Ilse Stockmans geeft hierover een uiteenzetting op woensdag 25 november. Onze leef- en woonomgeving heeft grote invloed op hoe het met ons gaat. De bedoeling is onze omgeving hewust ecn vorm te geven waarin we ons gri'tI voelen. Waarin we in harmonie kunnen teven. We krijgen dan verschillende tips om onze woon- en werkomgeving te veranderen, van de tuin via dc woonkamer tot in de kleinste rommelkamer. Elke toehoordster mag een plan van haar woning meebrengen zodat we de tips meteen aan de praktijk kunnen toetsen. Deze avond gaat door in het zaaltje boven de Gulden Coppe, Vrijheid 173 en is een organisatie van CMBV. Deelname in cle onkosten: 300 BF voor leden, 350 BF voor niet leden.

Wie heeft er het boek:

De Sint-Catharinakerk te Hoogstraten.

Inventaris van het kuizstpatrimoninrn van de provincie Antwerpen (deel II) ton Roeland De Ceuiaer en uitgegeven door de Provincie Antwerpen hij Snoeck-Ducaju &Zn én wil liet verkopen aan iemand die er erg in geïnteresseerd is?

Zo te cieïi heeft de Oostzijde ton de Vi'ijlieid ook varken.sruggen nodig om te voorkomen dat de automobilisten hun voertuig op het fietspad zetten. Op deze plaats is de parkeerstrook misschien wel wat kort, maar dan moet er maar in de lengte geparkeerd worden. D 'er is toch plaats genoeg zeker! En voor degenen die er over kunnen beslissen hoe lang nog blU"'en die 'scheve palen' van het schijtarkeren nog in de Vrijheid staan? Of is er nog een betere oplossing in het vooruitzicht dan degene die we enkele tnaanden suggereerdeim?

Graag een telefoontje naar 03/314.13.02.

19


HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN Gerard Mariën en Hilda Vanhaute Beter laat dan nooit, zullen we maar denken. Vorige maand klopten we tevergeefs aan bij dit gouden jubileumpaar in de gedachte : die zijn toch veel thuis, en het zal nog wel in de Maand geraken. Men zegt wel eens dat gepensioneerden geen tijd hebben, maar Gerard en Hilda hebben die zeker wel, maar als je weet dat één van de hobbies is om op reis te gaan, dan ligt het helemaal aan onszelf dat we er nu pas binnengeraakten. We hadden maar op tijd moeten vertrekken. In de Lodewijk de Konincklaan worden we best goed ontvangen, maar zoals zo dikwijls "moet niet alles in de gazet komen hoewel er eigenlijk niks te verbergen valt". personen en bedrijven, die van oorlogsmisdaden verdacht werden. Bij veroordeling stond deze dienst in voor de tegeldemaking van deze bezittingen. Het traject Rijkevorsel-Antwerpen was in de eerste jaren hijznnder laiig met het mazouttrammeke tot Brug 8, daar over de smalle noodbrug, overstappen op de onderbroken lijn naar Oostmalle, en vandaar met de tram naar Antwerpen. Men was al rap 12 á 13 uur per dag van huis. Vanaf 1964 is Gerard dan tewerkgesteld geweest bij het Ministerie van Financiën, op het kantrinr van Reitratie en flomeinen achter eenvolgens te Brecht, Hoogstraten en Turnhout.

Gerard \larin werd eehurcn iii Rjkeor.ei up 19 juni 1924 als jongste in een gezin van vijf, waar vader schoolhoofd was en moeder het huishouden deed. Na de lagere school belandde hij, wat volgens hem toen een logisch gevolg was, in het Klein Seminarie te Hoogstraten alwaar hij in 1944 afstudeerde. En zoals zo velen in diejaren heeft hij op school de oorlogsperikelen aan den lijve ondervonden menig nachtalarm heeft hem in de schuilkelder gedreven, en wat de pot in die jaren verschafte, was zeker niet om over naar huis te schrijven. Maar dat leed werd enigszins goedgemaakt door het voedsel dat in die tijd door thuis werd aangebracht. Want het Seminarie zorgde op die manier voor toch wel het beste wat hem kon overkomen. Want ook Hilda bracht regelmatig eten naar haar beide broers die op internaat zaten, en zo leerden ze elkaar kenden. Wie had dat kunnen denken : het 'pastoorsfabriekske' bracht de geslachten samen. Op 8 september 1948 gaven ze elkaar het ja-woord in het kerkje van Wortel. Na de oorlog begon Gerard zijn loopbaan bij de dienst van het Sekwester te Antwerpen. Dit was een naoorlogse staatsinstelling die het beheer moest waarnemen van de bezittingen van privé-

20

Hilda Vanhaute werd als tweede oudste op 22 december 1926 geboren in Wortel in een gezin van 10 kinderen, waar haar vader eveneens schoolhoofd was en moeder verantwoordelijk voor het huishouden was. Het was er altijd een gezellig drukte, zo herinnert ze zich. Ze had er een onbekommerd leventje totdat er beslist werd dat ze best haar zus kon vervoegen in Duffel op internaat. Haar tante Nonneke was daar, en zo ging dat in die tijd. in dat koele en strenge regime tijdens de oorlog kon ze het na de middelbare niet langer volhouden, vooral uit heiinwee. Ze kreeg van thuis de toelating om iets te gaan doen dat haar beter lag. In Antwerpen volgde ze Mode-snit en naad met succes, mede dank zij haar tante Leopoldine die haar al heel wat had bijgebracht. Deze laatste had een naaischool te Wortel, maar kwam te overlijden toen Hilda nog twee jaar moest studeren. Hilda is dan in Hoogstraten met een naaischool begonnen en heeft dat 40 jaar met hart en ziel gedaan. Hoeveel trouwers en suites ze ooit

autobanden

(PEETERS Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

gedaan heeft, is niet meer na te gaan. Meestal had ze een veertigtal meisjes en jonge vrouwen onder haar hoede. Zelf zegt ze dat ze van haar hobby haar beroep heeft kunnen maken. Op 1juli 1984 is liet ecbtpaar samen op pensioen gegaan. Voor hen beiden was dat ccn verademing. Hun oude reisplannen hebben vanaf dan concrete vorm gekregen, ook omdat de beide dochters Greet en Chris al vele jaren hun geluk cii onderkomen elders hadden gevondcii. Tijdens de wintermaanden is er steevast het jaarlijkse verblijf op Tenerife. Tussendoor hebben ze de meeste landen van Europa bezocht en kurtr he7neken gebracht aan riiltuiiirsteden als Wenen, Praag, Rome, Istanbul, Barcelona, Berlijn, Londen en Parijs. Dat hun dagen in Hoogstraten voorbijvliegen, kumnt dooi de vele fiets- en wandeltochten en kaartnamiddagen met de vrienden van CRM, CMBV, de Hoogstraatse Fiets- en Wandelclub van donderdag. Dat de CRM een verrijking is voor de gepensioneerden van Hoogstraten omwille van de vele activiteiten en ontspanningsmogelijkheden mag gerust gezegd worden. Voor Gerard komt daar dan nog een avond voetbal op TV of op HVV bij. Vanwege de Hoogstraatse Maand wensen we Gerard en Hilda nog veel genot in het sociaal leven in l-loogstraten en nog veel reisplezier na dit gouden jubileum.

* merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannag


W(w~d 175.000 fr voor de parochiezaal Op woensdag 21 oktober werd in t Slot de opbrengst van de Wortelfeesten overhandigd aaii de verantwoordelijke van de parochiezaal. Dank zij de medewerking van meer dan 15 Wortelse verenigingen groeiden ook deze elfde Wortelfeesten uit tot een succesvol gebeuren. Het bestuur van de Wortelfeesten besliste al in april dat de opbrengst integraal zou besteed worden aan de herinrichting van het kleine zaaltje van de parochiezaal Het zaaltje zal visueel worden opengemaakt in de richting van het achterliggend plein dat al vroeger met steun van de Wortelfeesten werd opgeknapt en heringericht. Wanneer men het zo bekijkt, evolueren de Wortelfeesten enigszins in de richting van Parochiefeesten. Misschien is het idee nog niet zo slecht om elk jaar de inkomsten van de Wortelfeesten te besteden aan de opknap en de uitbouw van onze parochiezaal.Op die manier kunnen de meewerkende verenigingen goedkoop gebruik maken van de zaal voor hun activiteiten. De zaal kan trouwens een algemene opknap- en moderniseringsbeurt best gebruiken. Vroeger werd de zaal nogal eens gebruikt voor feesten en bals van particulieren en verenigingen. De laatste tijd gebeurt dat hoe langer hoe minder. Misschien is het wel een uitdaging voor ik Wortel feesten om samen met het beheerscomité van de parochiezaal te zorgen voor een uitstekende, polyvalente en gezellige ontmoetingsruimte in Wortel, waar jong en oud zich thuis voelt. Als de zaal meer gebruikt wordt, zijn er ook meer inkomsten en bovendien is de parochiezaal en omgeving een interessantere plaats om de Wortelfeesten te organiseren dan de veel te kleine Boomkes alleen.

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Jos MATTHE, Pater Schrijversstraat 11, tel. 314.71.96 ofjosroos@hotmail.com .

II, In ik lOop \ilhl ik iiorhije maand. op iaterdag 10 en zondag II oktober, gingen een drietal KWB-hestuursleden in B lankenherge aan onze Belgische kust frisse ideeën opdoen rond "Bewust consumeren". Dit onderwerp komt in de volgende maanden zeker nog aan bod.

Feestje Op dinsdag 10 november gaat het wijkmeestersfeestje ofte het feestje van dc bestuursleden van de KWB door in 't Bolks Heike. Samen met de partners maken ve er een geiell ige avond van.

11-11-11 In het weekend van 14 en 15 november zorgen de Wortelse verenigingen voor helpende handen tijdens de 11-11-11-actie in ons dorp. Het thema is dit jaar :"Vecht tegen onrecht". Wortelse mensen zijn sociaal voclende mensen. Eén enkel briefje van 100 fr in de enveloppe kan uw geweten geen heel jaar sussen. 500 fr of 1000 fr is het absolute minimum. Alle inlichtingen over de KWB vind je bij René Sprangers Prinsenweg, 5, 2323 Hoogstraten tel. 03/314.68.77 e-mnailadres: hoogstraten@acw.he

Le nouveau KLJ est arrive ,

1-let KLJ-jaar is voor veel Wortelse kinderen en jongeren weer spetterend gestart. De Sprinkhanen (6-9 jr.) hebben een "Landenspel" gedaan. Het was de bedoeling om in elk land een bepaalde opdracht te volbrengen. De Daltons (9- 12jr) kregen een moeilijke taak voorgeschoteld. Zij moesten zoveel mogelijk verschillende opdrachten uitvoeren binnen een bepaalde tijd. Er was zelfs een KLJ-controleur om na te kijken of dit allemaal goed verliep. De Kleppers (12-16 jr.)hielden een "Sterrenslag" zoals in het TV-programma. Zij moesten zo snel mogelijk een parcours afleggen. Met onze +16jarigen gingen we een dag naar Walihi. Na een dagje "spanning en sensatie" keerden zij moe cum tevreden terug naar huis.

Spekkenverkoop Naarjaarlijkseewoontehouilt KlJ-\Vortel ook dit paar weer een Spekkenverkoop. Op zaterdag 31 oktober van 13.30u tot 16.00u komen de KLJ-ers bij u aan de deur. Ook onze talrijke Wortelse vegetariërs kunnen dan eens "spek" eten.

Sint in de zaal Op zaterdag 28 november organiseren KAV, KWB, KVLV, LG, BGJG en het Oudercomité het jaarlijks Sinterklaasfeest voor alle Wortelse kinderen. Naast het bezoek van de Sint en zijn knechten worden de kinderen verwacht voor een originele spelnamiddag. Belangstellenden die per vergissing geen bericht in de brievenbus hebben gevonden dienen voor midden november contact op te nemen met Guy Thys, Pater Declerckstraat, 7.

314.41.26

314.55.04

De Hoogstraatse Maand

Tentoonstelling grafiek in 't Slot Tijdens het Allerheiligenweekeinde kan u in 1 Slot een tentoonstelling gaan bekijken van grafisch werk van Inge Sijsmans. Inge Sijsmans, een 22 jarige jongedame uit Merksplas was al jong creatief aangelegd en volgde van 1990 tot 1995 de opleiding Beeldende Kunsten aan het Heilig Grafinstituut in Turnhout. Daarna volgde ze lessen aan de Provinciale Hogeschool in Hasselt in het departement Beeldende Kunst.Ze behaalde het kandidatuursdiploma Grafiek.Ze volgt momenteel het 2de meesterschapsjaar Vrije Grafiek. In augustus 1998 nam ze deel aan een groepstentoonstelling van M-ART in Merksplas. De tentoonstelling is Vrij toegankelijk op: zaterdag 31 oktober van 14.00u tot 18.00u zondag 1 en maandag 2 november van 10.00u tot l9.00u in t Slot, Worteldorp 28

Alle

bankkeo

Persoonlijk advies op ieders maat

ERKEND

MAKELAAR

WMA

Meerdorp 21 2321 Meer

tel. 031315.72.54 trkenning Coniroledienst Verzekeringen 11590 23b

21


WORTEL

Nog plezieriger naar school Nu de schoolgebouwen en -gronden in de Rooimans al enige tijd eigendom zijn van de gemeente is het natuurlijk iets makkelijker om aanpassingen te doen en verbeteringen aan te brengen. In samenspraak met het hardwerkend Oudercomité en op aangeven van de creatieve groen° \ verantwoordelijke Louis Geerts van de gemeente werd nu een plan opgesteld van de aanpassingen aan de speelplaats op de Rooimans. Dat is natuurlijk een prima initiatief dat perfect kan ' )\ \ aansluiten bij de vernieuwing van het wegdek en de riolering in de Rooimans.

Groter, mooier en groener.

1

Opvallende wijzigingen aan de bestaande speelplaats en schoolomgeving zijn vooral het weghalen van de lelijke grijze muur aan de straatzijde, het verplaatsen van de parkeerplaatsen, de uitbreiding van de speelplaats (naastliggende stukken grond die tot nu toe als nioestuinen dienden voor gebu ren worden speelplaats), uitbreiding van de fietsenstalling en de luifel, mooie groenaanplantin gen en het opstellen van nog meer gevarieerde speeltuigen, zitbanken en gezellige hoekjes. Zelft een nioestuintje is voorzien. \ Het ontbreken van een mooie, gezellige koer kan dus alleszins niet de reden zijn om uw Wortelse kinderen ergens anders naar school te sturen. Het bijgevoegd plan geeft iî al een indruk van de voorziene aanpassingen. De werken zullen op vrij korte termijn uitgevoerd worden. Op de gemeenteraad einde oktober werd ook de vernieuwing van de dakgoten goedgekeurd. \ Onze kinderen zullen niet alleen goed kunnen spelen maar ook droog in de klas kunnen zitten.

-

-

-_ -

uItbreiding iurfel

-

-

zrrr,

-

-

*

schoolgebouwen

bestaande koer

t

0 /

zandbak

podium

_

-

-

nd

t

huoJeHç

EL

T -

oort

fietsenstalling

77 > parkeerplaatsenr

-

Rooimans

22

- -

-


WORTEL

Bond Zonder Naamwinkel "Mijn principe was heel eenvoudig: als een mens in nood is, dan moet je die helpen. Je moet niet beginnen niet veel vragen te stellen, je moet er ook niet nodeloos anderen bijhalen. Je moet het zelf doen, zo lang je zelf kunt. Erionmiddellijk. Er gaat zoveel tijd verloren met vergaderen. De overheid wil het misschien zo en ik ga daar allemaal niet te veel kritiek opgeven maar onze instellingen zijn veel te veel gestructureerd.Oin geloofwaardig te zijn, moet je de daad bij het woord voegen." Dit zijn woorden van Phil Bosmans, de man voor wie Bond zonder Naam zijn levenswerk is. Hij is ondertussen 76 geworden en heeft zijn levenswerk doorgegeven aan jonge mensen die met dezelfde bezieling verderwerken. Wie kent er niet de spreuken die maandelijks aan meer dan 270 000 gezinnen, bedrijven en scholen worden verstuurd. Bij velen hangt in woonkamer of keuken de prachtige jaarkalender. Ook het grote assortiment kaarsen is gegeerd. Kaarsen voor een overledene, voor een adventskrans, voor een kerststuk, op de feesttafel, als geschenk bij een bezoek, bij een geboorte of huwelijk. Kaarsen in allerhande kleuren, vormen en formaten. In onze regio vind je het assortiment hij Anny Geerts, Prinsenweg, 5, 2323 Wortel tel. 031 3 14.68.77. Kom gerust eens kijken. Met de opbrengst worden noden gelenigd in onze onmiddellijke omgeving. Heel warm aanbevolen. -

-

De Euro in Wortel 01) dinsdag 17 november organiseert de Wortelse BGJG-afdeling een informatieavond over de invoering van de Euro. Alle belangstellenden, ook niet-leden, zijn vanaf 19.45 u welkom in de refter van de school. tJ kan daar binnen vanuit de Kerkpad naast de turnzaal.

Grootouders feesten Op zaterdag 21 november vanaf 14.00u organiseert de BGJG een "Grootoudersfeest". U moet hiervoor vooral inschrijven hij één van de bestuursleden.

Veruit het mééstgetezen blad in de Hoogstraatse regio

Al het (aankondigend) Wortels nieuws, en eventueel bijhorende foto's, voor het decembernummer van De Hoogstraatse Maand mag je vanaf nu al binnenbrengen en moeten ten laatste binnen zijn op zaterdag 14 november. Je vindt de gegevens hierboven, langere teksten graag op floppy-schijf(die we terugbezorgen als u er een afzender opzet) of via e-mail: josroos@hotmail.com

De H oogstraatse Maand

Zeg maar hoe je slapen wil

ii.pi. -

auping

,~

SITI RETiCHTpO]P 23


M99md=d ~9W

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

Tertvijl ik dit schrijf is het zondag en mooi weer. Voor het huis is het een komen en gaan van dagjesmensen, die van het mooie weer profiteren om nog eens over de rommelmarkt te wandelen. De terrassen zijn al opgeborgen, de/assen wo,den al iets steviger dicht getrokken, het toeristisch seizoen loopt op zijn einde. Natuurlijk, de volgende weken komen er nog mensen maar die begeven zie/t dun nadrukkelijk naar één af andere eet- of drinkgelegenheid. De tijd van flaneren is dan weer voorbij. Sinterklaas en kerstmis wenken, de kerstversierin gen worden al afgestoft en zo zijn we zonder het te weten en zonder het te willen weer bijna een jaar verder. Maar met het hoofd koel en de voeten warin verplaatst het leven zich weer nieer binnenshuis en dat heeft ook zo zijn gezellige kanten.

Herschildering en opknapbeurt voor de Dreefse kerk. Via via kwam me ter ore dat de paters Kapucijnen van zin waren hun kerk op te schilderen. De vorige schilderbeurt dateerde weeral van 1986, voorafgaande aan de grote feestelijkheden ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het klooster. Pater JozefTeuns, de toenmalige gardiaan had het klooster aan de buitenkant ferm onder handen genomen. Het lood en zinkwerk werd vernieuwd, de daken met nieuwe leien bedekt, het torentje werd gerestaureerd en zoals gezegd de kerk herschilderd. Twee kapittels geleden werd pater Luc Wouters de nieuwe gardiaan. Het werd al snel duidelijk dat de nieuwe overste niet van stilzitten hield. Zijn verleden als miss,onans in Pakistan speelde daarbij waarschijnlijk een grote rol, hij was het daar gewoon om zelfde handen uit de mouwen te steken. Na de buitenkant moest ook een groot gedeelte van de binnenkant eraan geloven. Er werd gebroken en vertimmerd, niet op een pot verf gekeken en zo kregen de kamers aan de straatkant een grondige opknapbeurt. Ook werd een kamer op de beneden verdieping omgebouwd tot ziekenkamer. Goed bereikbaar met een rolstoel en alle noodzakelijk sanitair comfort bij de hand. Ook in de grot werd er één en ander aangepast. Het kerkhof werd opgeknapt, er werden nieuwe toegangspoorten geplaatst en er werd een klinkerweg gelegd vanaf de ingang van het Mariapark tot aan de grot. Zodat ook moeilijk te been zijnde bezoekers gemakkelijk en proper de grot kunnen bereiken. Eén van de initiatieven waarvan de gardiaan naar eigen zeggen het meest blij om is geweest. Maar ook de binnenkant van de kerk werd kritisch bekeken. Vooral het feit dat de kerk zo'n donkere. sombere en slecht verlichte indruk achterliet zat pater Luc wat dwars. Zo ontsproot het idee om de verlichting aan te passen. Maar daarmee viel zijn blik op het plafond dat ook alweer van kleur verschoten was. Zo drong een ook een schilderbeurt zich op. Pater Luc sprak erover met verschillende mensen, toevallige bezoekers, kunstenaars en deskundigen terzake. En langzaam aan begon hij te dromen van een lichte kerk met een blauw plafond. Hij schreef een offerte uit en het schildersbedrijf Paint Service uit Brecht zou de klus gaan klaren. Na overleg met de schilders en verschillende proefopzetten, werd gekozen voor een heel lichtblauwe zoldering, goudkleurige banden en witte muren en pilaren. En het mag gezegd worden het resultaat

24

mag er zijn. Maar daar bleef het niet hij. Bij de vorige schilderbeurt in '86 verdwenen er verschillende versieringen uit de kerk. De bedoeling was toen, om de kerk sober te houden, zodat al dc aandacht naar het gebeuren rond het altaar zou gaan. Het idee was wel goed maar daarmee werd alles wat te sober en het gaf een wat kille indruk. Daarom werden al de versieringen weer van de zolder gehaald en waar nodig hersteld. Zo verschenen weer de altaarstukken van Vrouw en St.-Antonius, de houten bloemenversiering rond de kantelen van het hoofdaltaar werden hersteld en vervolledigd. Verder werd de kruisweg schoongemaakt en gedeeltelijk herschilderd. Deze kruisweg en ook de kruisweg van het koor (het kapelletje van de paters achter de kerk) zijn nog afkomstig uit het voormalig St.-Anna pensionaat (dc latere meisjesschool). Aan de zijmuren verschenen weer de oorspronkelijke beelden, in donker bruine kleur. De biechtstoelen kregen een grondige beurt en werden van nieuwe gordij ntjes voorzien en al de

Tuec you dc vele helpers, Piet De Gu'uu/ en Jan os Van Hal die de restauratie van het hoi.it.snijwerk en de kruisweg voor hun re-

kening namen. kerkstoelen werden grondig schoongemaakt. Pater Luc voegde er al lachend aan toe dat zijn kerkgangers graag kauwgom lusten want gemiddeld zaten er per stoel wel een vijftal kauwgomnien vastgeplakt. Het resultaat is wel, dat broeder Xavier nog heel wat kilometers zal moeten afleggen met de schaal, om de kosten weer terug te kunnen verdienen.

In iie :.ijhei theo werden de a ho / CH icci op cI Iii /........ (/1 ïiH! u ei ikwi tp loo toe mei i een overdekte kaarsen.staander met af'oer naar buiten, om het zwartwaln,en van de muren te

vermijden. Deze staander werd vervaardigd door onze dorpsgenoot en smid Toon Van Boxel.


MEERSEL-DREEF geweest. Deze Jeugdhelangen zorgt er voor dat dejeugd ook elkaar weer zal vinden. Samen met de andere gemeenschappelijke verenigingen zoals voetbalclub Gesta, de Moedersbond, de fanfare en het kerkleven, wordt er weer meer in die richting aan de kar getrokken. Waarbij de levensgemeenschappen elkaar weer meer leren kennen en waarderen. Daar gaat het toch om?

11-11-11-actie. Begin noveniher kunt ii sveer dc VleerselDreefse vrijwilligers verwachten voor de 11.11.11-actie. De omslag kreeg u een tijdje geleden met het gemeentelijk info-blad, leg hem al maar klaaren natuurlijk het liefst gevuld, naar godsvrucht en vermogen. De actie wordt dit jaar gecoördineerd door Suzanne Van Boxel (voor de Dreven iers, de dochter van Frans van Jef Van Boxel en Mieke Teuns), zij neemt daarmee de taak over van Treza Jacobs. Over het project dat door de gemeente Hoogstraten wordt gesteund, kunt u meer lezen op een andere plaats in dit blad.

Een 7(Iit Of) iie ifl!(JLIL'!iheuk, iiiet toer de zwart-wit kijkers, de goudkleurige banden, het lichthlauwe plaftnzd en de witte pilaren. De nieuwe verlichting werd geplaatst door Lie fi,inci Van Bate! uit Meerle.

Jeugdbetangen. De Cialder en Strijbcekse jeugdvereniging "Jeugdhelangen" zag wel brood in een samenwerking met Meersel-Dreef. Al verschillende jaren trokken de Meersel-Dreefse kinderen naar Galder voor de activiteiten. Jeugdbelangen heeft als doelgroep de kinderen van de lagere school, vooral van 6 tot 10 jaar. Later zoeken ze dan weer meer hun heil bij de KLJ en dergelijke verenigingen. Het zijnjuist deze jonge kinderen die uit de boot vielen. Momenteel zitten er twee mensen van Meersel-Dreefbij het bestuur, Jack Broers en Erik Loots, zij helpen mee de activiteiten te organiseren. Vorig jaar telde de vereniging 180 leden, waarvan een 60 van MeerselDreef. Niet niets dus, daarom worden er vanaf dit jaar ook verschillende activiteiten in Meersel-Dreef georganiseerd, zodat de Meersel-Dreefse kinderen niet altijd naar Galder moeten. Op vrijdag 2 oktober konden de kinderen terecht in de Zevenster voor een avondje toneel. Twee toneelmensen Bas en Sas, speedeu ecu stuk waarbij eienliik 10 mensen nnrlig Jijn Dt iuht onthrpk'nctp figuren wi'rtn dan uit bet publiek gekozen en aangekleed. Samen voerden ze dan een stuk op. De hoofdfiguur van het stuk was een mannetje dat van niets hang was en dus niet kon griezelen Doorheen hei stuk wordt er van alles nit de boek gehaald om de hoolditguur aan het griezelen te krijgen. En u raadt hot al, uiteindelijk zullen ze diiiir ook in lukken. Een 80 geïnteresseerde kinderen kwamen opdagen. De week daarna op vrijdag 9 oktober werd er bingo gespeeld in zaal 't lapimcijnt,je. Meer dan 100 kijtilereim koijilen ei niet genoeg van lijgen. Omdat de groep zo groot was werd ze gesplitst in een groep —9 en +9. Veidet deimki de jeugdveienigimmg nog anti creatieve avonden, waarbij er zal geknutseld. gescbilderd en getekend worden. Ondertussen tieguit uien ook iriet een cursus streetdance". wat je je daar juist moet hij voorstellen weet ik niet precies, maar de animo was alweer groot. Persoonlijk ben ik altijd fel te vinden geweest voor een goede samenwerking tussen Galder. Strijbeek en Meersel-Dreef. Omdat ze elkaar aanvullen en omdat het van oudsher zo altijd is

Krullend en sierlijk. Op initiatief van de KVLV konden hun leden en andere geïnteresseerden zich bekwamen in het schoonschrift ofkalligrafie. In een vijftal lessen werden en worden de basistechnieken aangeleerd, telkens aan twee groepen van vijftien man en dit op een verschillend tijdstip in de week. Omdat er zoveel belangstellenden waren, heeft men besloten om de lessen in het voorjaar nog eens te organiseren. Waarschijnlijk gaan er nu meer mensen zijn die met de feestdagen een kaartje mogen ontvangen met een wens in sierlijk handschrift.

't Dreefke zoekt en vindt. In het kader van de week van het bos, trokken de leerlingen van het derde, vierde en vijfde leer jaar van de lager school een dagje naar het bos. Ze deden een natuurwandeling in het natuurgebied de Goudberg op de Strijbeekse Heide. Daarbij gingen ze op zoek naar paddestoelen, die in ditjaargetijde en met het natte weer van de laatste weken, veelvuldig voorkomen. Ze vonden tijdens hun wandeling een eetbare Reuzenbovist of voor de kenners in het latijn Langermannia gigantea. Met zijn doorsnede van meer dan 50 cm de grootste huikzwam. De

reuzenbovist verhuisde mee richting McerselDreef waar hij op school werd gebakken en geproefd door de leerlingen. Waarbij zelfs de grootste viesneuzen toch een stukje hebben gegeten en ze vonden het allemaal lekker. Misschien ook voor u nog eens een tip voor een zondagse wandeling.

Bericht van de oud-meisjeschiro. Er kwam reactie op het bericht in de vorige maand over de verdeling van de gelden van de oud-mneisjeschiro. Onze informatie bleek niet helemaal juist. De helft van de spaarpot werd inderdaad geschonken aan de huidige KLj. Maar zeker niet om er een lokaal mee te verbouwen. De oud-meisjeschiro had het geld geschonken onder voorwaarde dat het zou gebruikt worden voor de werking èf voor de aankoop van spelmateriaal maar zeker NIET om het in onroerend goed te investeren. De andere helft werd geschonken aan het Solidariteitsfonds van de chiro. Dit fonds doet extra inspanningen voor kansarme kinderen in Vlaanderen. Ze maken het ondermeer mogelijk dat in kansarme wijken ook een degelijke chirowerking kan worden opgezet, met een gezonde financiële basis. Hopelijk is dairmnce één en ander rcehtgezet.

De vrouwen in de kijker... In een vorige aflevering deed ik een oproep voor één of meerdere schrijvers of schrijfsters voor deze dorpsrubriek. Jammer genoeg werd ik nog niet overstelpt met kandidaten. Wat Dré en mij betreft, zouden we graag eens een paar MeerselDreefse vrouwen aan het woord laten. Kwestie van niet altijd één klok te laten luiden. Het zouden dan direct de eerste vrouwelijke correspondenten worden van deze rubriek. Spreek er eens met je vriendinnen over en geef een seintje. Wat mij betreft, moet ik melden dat het eind dit jaar definitief gedaan zal zijn, ergens wel met spijt in het hart maar soms moet je van je hart een steen maken. Dus grijp je kansen. Volgende Maand is het weer de beurt aan collega Dré Oomnen en de maand daarna is het dan mijn "zwancnzang"... De groeten, Teouu

erle'iv'.

%7

OIiOI?tI IuiisiciIr e/i Jou/are Voor Eer en Deugd" onder leiding van Luc QII(/L/, 1 Van Bladel, de hoogmis op ter gelegenheid van hun feestdag St.-Ceciiia. Op zaterdag 7 november steken ze dan hun benen onder tafel voor hun teelfeest en verblijden ze het dorp niet hun muziek.

O

25


MEERSEL-DREEF

Meersel-Dreef reikt de hand

W Hei flhiSSiC(OiitC reeri eII jcut / VCJ i il/ciule uli Jileiten ren voordele van de nussionarissen van Ga/der, Strijbeek en Meersel-Dreef niet als topper het missiefeest Reik Mij de Hand. De liefhebbers waren op zondagmiddag 18 oktober welkom om hun biukje eens lekker rond te eten. Achtenvijfrig mensen steunden daarmee op een smakelijke manier de missiewerking.

.

M

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken WAl IS L R IN 1- EE t LEVEN MOOIER DAN EI 11 KIJNNLN Fl111 LVI N ABB DRAA(E DAAR ERAAG 10F BIJ WAN 1 VF 11 I( VLR/I KEREN (S MII R DAN CLNIFNWFRK

Showroom

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS 26

TEL. 031314.52.78


rEh©ui

Al het nieuws over Minderhout is welkom bij INGE VERMEIREN, Withof 1, tel. 314.56.49.

De derde do rpsquiz van de Minderhoutse veren igin gen bracht elf strijdlustige ploegen en hun sympathisanten naar de parochiezaal. De vragen werden afgevuurd en antwoorden koortsachtig nee rgepend. Schrijfft)uten zag de overigens volledig mannelijke jury over het hoofd onder het motto dat de inhoud belangrijker is dan de vorm. Gelukkig maar, want in het heerst van de strijd zweten de pollen, bibberen de handen en staat een schrijffout rap op papier. Van acht tot middernacht keken de deelnemers voortdurend hoopvol naar het scorebord totdat de KWB als winnaar met de prijzen ging lopen. Zij organiseren volgend jaar de vierde aflevering van dit gezellige dorpsgebeuren. De Caroline wijk verenigde zich ook en organiseert o.a. jaarlijks een wijkfeest. Een buurt waar pit in zit. En afgaande op de foto's een raar volkje

Derde dorpsquiz

uw hersencellen want de antwoorden krijgt u van ons cadeau. De 38 meter hoge toren is klein bier in vergelijking met de Hoogstraatse kerktoren, al dacht één deelnemersploeg daar anders over met haar antwoord van 104 meter. Frans Stoffels, dc appelhoer van Minderhout, zag blijkbaar nog weinig uitdaging in het beklimmen van appelbomen en zocht het iets verder en hoger in Tanzania, Afrika. Het antwoord op vraag drie is 1200, voor de tuinders een weggevertje. Op die manier passeerden allerlei thema's de revue, gaande van huis-tuin-keuken, muziek-tv, sport, actualiteit tot weetjes over Minderhout en Hoogstraten. Opvallend was dat in de ronde over het lokale nieuws vooral de landelijke bewegingen Landelijke Gilde (LG) en Katholieke Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen (KVLV) bijzonder goed scoorden, in tegenstelling tot de andere ronden. En al vertelt men ons altijd dat deelnemen het bclangrijkst is, winnen is leuk als je ccii schotel met kaashapjes krijgt na een gewonnen ronde. Tijdens de zaalronde mochten de verenigingen één keer alle koppen bij elkaar steken. Hier dook plots een onbekende ploeg op die zichzelf 'De Schuinmarcheerders' hadden gedoopt. Enkele mensen uit het publiek waren blijkbaar aangestoken door het quizvirus en zagen hier hun kans even te genieten van de quizgekte. Meer deelnemers per ploeg betekende tijdens deze ronde trouwens geen garantie op de overwinning.

Minderhoutse Papboer Halverwege zat de steer er alstevig In, en hoopte elke ploeg nog dc overwinning in de wacht te slepen. Dit was het moment van de praktische proef. Opdracht dos één ploeggenoot uit zoals het beeld van de Minderhoutse Papboer zoals het prijkt op de bibliotheeksmuur in het dorpscentrum. Elf folkloristisch aangeklede dorpelingen betraden het podium en lieten zich keuren van kop tot leen. Zoals verwacht :

Elf i,ioIei -Iioiitse verenigingen wachten niet ge.sp!1.îe ore;i op (Ie eer.sIe i'rUag ii! (Ie Iiiu.st,,in-Ieeuken ,vi,,de

\'an de twaalf inge.chn. vii Miiideiliouise verenigingen waren er elf op de afspraak, de Ruiters stuurden wegens andere verplichtingen hun kat. De deelnemers alleen al zorgden voor een goed gevulde zaal. Het publiek mocht de gaatjes opvullen. Om acht uur stuurde het organiserende MVV (voetbalvereniging) twee quizleiders, Jacqueline en Gerard, het podium op. Zij deden de spelregels uit de doeken en staken deelnemers met plankenkoorts een hart onder de riem. Bovendien gaven ze de garantie vragen van allerlei slag af te vuren. Ze hielden belofte want iedereen kwam aan zijn tiekken, zowel de huismus, wereldburger, boekenworm als man van de praktijk. Tijdens de zei; podtumrendLlI kluiiiiiieii telkens drie leden per vereniging het podium van de parochiezaal, voor dc gelegenheid omgebouwd tot strijdtoneel. Daar kloven ze hun vingernagels af en werd er koortsachtig overlegd tijdens de 20 seconden bedenk- en schrijftijd per vraag. Enkele van de smaakmakertjes Hoe hoog is de Belgacommast, welke Minderhoutenaar beklom onlangs de Kilimanjaro, en hoeveel liter water verbruiken tomaten per vierkante meter per jaar (300, 600 of 1200)? Spaar

Een aantal Minderhoutse papboeren niet vooraan zittend de publieksiieveling Harry, Govers. 27


MINDERHOUT droegen de meesten klompen, blauwe kiel, rode bolletjeszakdoek en pappot. Een enkeling kwam gehuld in nylons en op mysterieuze wijze had zich een West-Vlaamse boer gemengd onderde kandidaten. Zelfs de boer die ooit model had gestaan voor het beeld van kunstenaar Paul Verbeeck streefde naar de overwinning (Gust Adams, LG). Maar dat was gerekend buiten Harry Covers, die in vol ornaat en op zijn vierpikkel gezeten de andere kandidaten met gemak overschaduwde. Eender welke vraag de quizleiders hem stelden, beantwoordde hij spontaan niet : « BURP ! » waarna hij gulzig zijn paplepel weer in de mond stak. Het publiek ging uit de bol bij Harry's ongegeneerde en geslaagde verschijning. Deze imitatie-papboer was duidelijk de publiekslievel ing.

KWB nipt winnaar De eindsprint was een bijzonder spannend duel tussen TTK t pingpongten KWB. Een snelle en correcte puntenberekening door de driekoppige jury wees na de finaleronde twee winnaars aan. Een fotofinish was niet van tel dus werden de twee ploegen getrakteerd op een pure gokvraag, en maakten het leven even tot een kansspel. De KWBers kwamen als de gelukkigen uit de bus. Al is het maar hoe je het bekijkt want zij krijgen de opdracht volgend jaar een minstens even goede dorpsquiz te organiseren. Veel succes

Eindstand

5.

De Carolinewijk feest De Carolinewijk heeft ondanks haar prille bestaan al een stevige feesttraditie opgebouwd. Deze jonge huurt waar de huizen als paddestoelen uit de grond schoten, hangt blijkbaar goed aaneen. Zo gingen ze bijvoorbeeld samen bowlen, dauwtrippen en naar de kermis. Voor dat laatste maakten ze zelfs een t-shirt met de gepaste opdruk : 'Fjiestveirkens'. Het wijkfeest (grote vakantie) is een jaarlijks gebeuren met overdag spelletjes voor de kinderen en avonds een barbecue. Ongepland kwam het dit jaar tot een olijk verkleedfestijn waarbij de kinderen de verkleedkoffer plunderden om hun ouders aan te kleden. Het koppel M. Brosens en A. Michielsen brachten het tijdens een miss en mister verkiezing onverwacht tot ma en pa Flodder 1998. Hun buren waren zo vriendelijk zonder hun medeweten enkele foto's aan DHM te bezorgen. Een verrassing van een levendige buurt.

Waarom verkleden mannen zich zo graag vrouw ?

(1/S

KSJ startdag De laatste zaterdag van september nodigde de KSJ alle Minderhoutse kinderen, lid of geen lid, uit op hun startdag. Voor sommigen was het misschien hun eerste kennismaking met een jeugdbeweging. Belangrijk dus voor de KSJ om een goede indruk te maken. Volgens de KSJ-leiding kwamen ongeveer honderd kinderen af op het initiatief, waarvan dertig nieuwelingen. Van twee tot vijf deden ze spelletjes, werd de leiding per groep voorgesteld, en als afsluiter waren er hot-dogs.

KWB TFK KSJ/Oudervereniging Sint Jorisgilde/Fanfare Kav LG/Arkduif KLJ KVLV Wie heeft er het boek:

De Sint-Catharinakerk te Hoogstraten. Inventaris van het kunstpatriinoniunz van de provincie Antwerpen (deel II) van Roeland De Ceulacr en uitgegeven door de Provincie Antwerpen hij Snoeck Ducaju&Zn én wil het verkopen aan iemand die er erg in geïnteresseerd js? Graag een telefoontje naar 03/3 14. 13 .02.

K5J ,starrdag met een lepelkoers, ccii klassieker oma/er de spelletjes.

IcIiqan1 Kwaliteits vloer- en wandtegels

Marmer en graniet

Meerseweg 135 B, 2321 Hoogstraten-Meer - Tel. 03/317.01.20. Fax. 03/317.01.27.

28

7

dagen op

Bourgondische dallen 7

dagen open van 9.00 - 18.00 uur.


MINDERHOUT

Minderhoutse Basisschool naar Gibraltar' In het kader van dc Vlaamse veIdloops eek oor scholen, trok de hele Minderhoutse basisschool, bij het begin van het nieuwe schooljaar, naar de Castelse bossen voor een massale jogging en om de conditie even te testen. Te 11.15 de fiets op voor een klein tochtje richting Castelré, dan een versterkerije om de inspanningen te verteren en omstreeks 12.40 u. klonk het startschot. 202 frisse meisjes en jongens, leerkrachten incluis, legden, ieder naar eigen mogelijkheden en zo dikwijls als mogelijk, een parcours van 900 m, al lopend of wandelend af. Te 14.00 u. zwaaide de finishvlag en tot ieders grote verbazing had men samen zo maar eventjes 1670km afgelegd; dit is de afstand in vogelvlucht van Minderhout tot Gibraltar! Van een puike prestatie en een sportieve namiddag gesproken!

Rechtzetting In de rubriek MINDERHOUT werd vorige maand een foto afgedrukt waarop de HOGE Weg moest vermeld staan en niet de Lage. Verontschuldiging van Inge Vermeiren.

/aii conditie gesproken! Na een ajniattc,ide race nog 1/ier glinsterende ogen poseren! Klasse zonder meer!

HANDELSDRUK WERK brief» apier, ,ftictu ren, omsiagen, folden, naamkaart/es, bon boeken,

GELEGENHEIDSDRUK WERK ,tehoortckaarten, iiu. kaci,ien. corn mu. n iekaarten, /ubileurnkaarten, drukwerk voor elke gelegenheid, ook aannentng van allc i'ouwd,ukweïk

KOPIE-SERVICE kopies van misboekjes, j'olders, digitale kieurenkopies, kop ies tot A2-Jhrrnaat ,ii'ptpn, von u'en, inbinden, afwerking GRATIS PRI/'SOFFERTE - Wit drukken alles zelf!

Minderhoutdorp 31, 2322 Hoogstraten

Tel. + Fax 03/314 47 68 29


JîJ

(IJ

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40.

Meer nog dan anders staan we in november stil bij diegenen die ons dierbaar waren. De sombere maar mooie, kleurrijke herfitmnaand is hiervoor de beste periode. November is ook een drukke periode. De hobbytenstoonstelling wordt vervangen door de Meerse ontmnoetinsdag en er wordt druk gewerkt rond 11.11.1]. Het toneel gaat weer van start. De HST-lijn wordt zo langzaam zichtbaar. Er werden de nodige bordjes geplaatst om zo het openbare onderzoek in te leiden.

"Team-versterking evraa'd' Het Hoogstraatse Maand Team "af Meer" doet bij deze een oproep aan potentiele helpers en schrijvers voor deze rubriek, om zich te ,nelden. Wat staat daar tegenover ? Je wordt wilicht wereldberoemd in Meer, leert her dorp kennen en er is een jaarlijkse barbecue van DHM die niet te versmaden is. Twijfel je een beetje ? Schri jf eens een artikel. Het valt best wel mee.

gezinnetje dat met de kinderen naar de foor gaat. Twee uurtjes rondtoeven op de kermis kost al snel een kapitaal. De vergelijking werd gemaakt met Merksplas kermis. Deze kermis loopt tegelijk met die van Meer en die zou de helft tot een derde goedkoper zijn. En dan is er nog het vandalisme. Vrijdag voor de kermis begon het al, de telefoon in de openbare telefooncel werd vernield. Daarna werden sommige omwondenden de dupe van vandalenstreken. Tijdens de nacht werden planten en tuinmeubelen beschadigd bij enkele mensen. Een dorpsbewoner vindt zijn auto terug met afgebroken ruitenwissers. Iemand zijn fiets wordt uit de garage gehaald en vernield. De verkeerssignalisatie moet er ook telkens aan geloven. Verkeersborden worden verplaatst of afgebroken.Op de stoepen worden stenen uitgebroken. De amsterdammerkens zijn het doelwit en worden uitgetrokken. Jongelui gooiden lampjes kapot van een kermisstand en uit een paardenmolen worden toestellen gejat.

Een gezellige Meer-Kermis maar laat alstublieft het vandalisme achterwege! Ook dit jaar werd er weer stevig kermis gevierd. Op de foor kon je over de koppen lopen. De meeste mensen pakten ook dit jaar weer verlof voor de kermis. Fainilies zaten gezellig aan de kermistafel. De verschillende optredens in de cafés vielen goed in de smaak bij het publiek. De volksspelen maandag en dinsdag namiddags werden goed bezocht. Voor de tweede keer op rij werden s woensdagsnamiddags de kindervolksspelen georganiseerd. Het was een success. De kinderen deden massaal mee en hadden veel plezier aan de spelletjes. De organisatoren van de Chiro. KWB en oudercomitec verdienen een pluim voor de organisatie. Helaas zijn er ook enkele min-punten te melden hij het hele kermisgebeuren. "Kermisvieren is te duur", is een veelgehoorde klacht. Neen we hebben het niet over het pinten pakken in het café of tijdens de volksspclen maar wel over het

Ook (ii was /iet o , ier

IHIL

ecu!

OICC, ()/)

iIIeei kCl/)ILS

IW!?

je oeci de koppeii lopen

Ja, ondanks het vele plezier dat er op de kermis geimmaaki wujdi ls duid.lijk dat dc dorpsbcwo ners het vandalisme zat zijn. Ordediensten en gemeente, en ook het kermiscomité kunnen daar nu weer een jaar lang aan werken om dit te voorkomen en de kermis te maken zoals ze hoort "plezant voor iedereen'S.

gaas GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30. Hoogstraten leletoon U3-314./1 .134

( Iiiro, A II B CII OII(1 IL oflhIO't' (m,,'aJll.sc'erden, noor Vr0ei'Cie Ira/itu', niet succes de Tweede kin de rvolksspe/en. 30

Fax: 03-314.83.98


MEER

Drie voor 11 en 11.1111.

Geitenvierling bij de familie Koyen

In het weekend vuur 11 november kan in het kader van ontwikkelingssamenwerking een verhoogde aktiviteit rond het thema 11.11.11 vastgesteld worden. Het thema staat dit jaar in het teken van de lastige klant. De lastige klant is hij of zij die kijkt of het product dat gekocht wordt wel een eerlijk product is. Bijvoorbeeld een lederen voetbal van 600 frank uit Pakistan maar die vervaardigd is niet kinderarbeid. Op zaterdag 8 november zullen de Meerse verenigingen deur aan deur de enveloppen afhalen van 11.11.11. Deze enveloppen werden via het gemeentelijke infoblad verspreid. Voor hen die deze envelop nog hebben wordt verzocht hier nog eens in te kijken. Per ongeluk werd namelijk, door de verpakker, een stikker van "geen reclamedrukwerk in gestoken. Deze stikker heeft niets niet de 11.11.11. aktie te maken maar is bedoeld om ongewenst papier uit de brievenbus te houden. Dus haal hem er uit en stuur hem zeker niet mee terug. Plak hem opje brievenbus indien je het overvloedige reclamedrukwerk wil vermijden.

Inge Koen zal zich die septenibermorgen nog wei herinneren. Dat de geiten regelmatig jongen wist ze wel, maar 4 tegelijk dat was toch wel niet verwacht. Vol trots laat ze deze vierling dan ook zien. Het gaat hun trouwens opperbest. De moeder, die maar twee spenen heeft, brengt het voor elkaar de geiten om beurt te laten zuigen. Twee per twee, zonder geruzie. Of de geiten zullen verkocht worden? Vader Roger: "Dat hoeft niet echt. In de wei naast het varkenskot zijn ze een lust voor liet oog. En grooti'ader J ef Koyen houdt ze maar wat graag in de gaten ".

De drie jeugdclubs van Hoogstraten, de

Mussenakker, het Slot en Cahier de Brouillon houden al jaren de aktie 3 voor elf. Op die dag wordt er om beurt een openbare verkoop van spullen georganiseerd in elk van deze lokalen. De lokalen zelf worden versierd in het teken van het ontwikkelingsproject. Volgens onze informatie zijn dat dit jaar Peruaanse bergbewoners. Er pendelt die avond een bus tussen de jeugdclubs zodat alle lokalen en hun inrichting kunnen bezocht worden. Een aanrader voor iedereen die van een gezellig en zinvol avondje uit houdt. De ervaring leert dat de spullen meestal onder de prijs Vr! kiwtil wnrden Fn gIegenheid om een slag te slaan dus.

Storten aan de Markoevers, mag dat?

Bij deze ook ccii uploep aan iedereen die thuis nog spullen heeft om deze voor verkoop aan de Mussenakker aan te bieden. De opbrengst gaat volledig naar 11.1 1.11.

Zoekertj e Dansorkest Spirit Power met hedendaagse muziek voor al uw feesten groot en klein. Het hoeft niet duur te zijn. Bel nu. Nog enkele data Vrij. Tel. 031384.02.18

Waar men gaat langs Vlawnse wegen, konit uien ..... . .luikstorten tegen. Althans dat was vroeger zo. Ondertussen is er veel veranderd. Afral wordt op de dag van vandaag gesorteerd en je kunt het als nette burger kwijt op het containerpark. Maar....sommige burgers denken daar nog steeds anders over. Zoals deze vracht steen/min, ze werd netjes gekieperd in de Mark. Of dit mag ? Stel iedereen zou zo weer herheginnen. De Mark zou binnen de kortste keren in een groot stort veranderen. Het sluikstort is ondertussen gemeld hij de bevoegde instanties, Of deze noorderbuur daar oren naar zal hebben is nog even afii'achten.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81 31


MEER

S

GOUD IN MEER

Op 2october vierden Jos Verschueren en Paula Krols hun gouden huwelijksjubileum. Nieuwsgierig als we waren zochten we dit koppel van om en bij de 75 jaar op in hun huis in de Donkakker. Het werd een gezellige avond en een boeiend levensverhaal. "Wilt ge een pintje ?", vraagt Paula, met een stem zoals alleen lieve moeders dat kunnen. Het begin is gemaakt en Jos begint te vertellen:

bijna niets anders gedaan dan gestroopt en gesmokkeld. Via Mon Jacobs van Meerle, zoon van Jan Jacobs, kwam ik onverwachts in het verzet terecht. We waren samen bij Engelse piloten uitgekomen die vanuit de vliegbasis van Gilze Rijen uit de lucht waren geschoten. Ze kregen hij Jacobs onderdak. Kort daarna vroegen ze mij van mee te doen in het verzet. Een bijzonder gevaarlijke taak voor mezelf en alle familieleden en vrienden. Want als je gepakt wordt is er voor hen geen genade. We hebben toen nog vaak mensen mee helpen verstoppen, onder andere Joodse families. Dat verzetswerk heeft zo'n 3 jaar geduurd. Toen den Duits bij ons bijna verdreven was ben ik, in Rijkevorsel, door de vaart naar de bevnjders geslopen en ben zo nog oorlogsvrijwilliger geworden. Na 6 weken opleiding kon ik als hevrijder aan de slag. Ik zat in Arnhem en Nijmwegen als brancardier toen de capitulatie kwam. Daarna heb ik mee Duitsland bezet. Toen de viede getekend werd, was ik soldaat af.

I'n ook I'aula vertelt:

Jos en Paula Verschueren-Krols, bij hun huwelijk

"Ik ben in Meerle geboren en liep er ook school bij onderwijzer Jespers. Een bekende naam in die tijd want ook de burgemeester had dezelfde familienaam. Vader Edmond was een gewone werkman en samen met mijn moeder Elisabeth had de familie Verschueren 7 kinderen. Ik herinner me niet alle details van die tijd maar ik heb toen wel veel straf gehad en ik moet zeggen, dat was meestal verdiend. Haagschool houden was een van mijn favoriete bezigheden. En als ik dan zei dat ik thuis moest werken dan werd dat meestal nog geloofd ook. Dat was toen ook zo want tijd voor hobbies was er niet. Ik moest helpen ofwel thuis ofwel bij de boeren. Na de school heb ik dan ook 4 jaar bij de boer gediend, maar toen ._ werd het oorlog. "Nog voor den Duits hier was moesten wij, als jonge mannen, naar Engeland. Maar in Zuid Frankrijk, in Toulouse, bleven we steken. Daar hebben we toen een tijd gezeten maar we zijn er van honger en heimwee gaan lopen naar huis. Met de fiets zijn we toen noordwaarts gekeerd. Her en der wat werkende om aan voedsel te komen. Bij den Duits aangekomen (die bezette toen reeds half Frankrijk) werden we met de trein naar Parijs gebracht. Na acht dagen op het Belgische consulaat werden we uiteindelijk met de camion naar Brussel gebracht. Als boer werd ik door de Duitsers gelukkig gerust gelaten. Ik heb dan ook in den oorlog 32

"Ik werd in Hoogstraten geboren als kind van Marie Outrijnen en Jozet &rテ僕s. Vader Jozef werkte op de tram. Mijn familie, die mocht er wezen. Die bestond uit 2 broers en 10 zussen. We woonden in de Achtelsestraat. Ik heb altijd school gelopen in de Gelmelstraat. Dan heb ik nog een tijd bij mijn zus op de boerderij gewerkt en daarna ben ik gaan dienen in Antwerpen in een bloemenwinkel. Het vervoer gebeurde in die tijd met de tram. De verbindingen waren eigenlijk niet slecht. Maar toch kwam ik maar 1 keer per week thuis. Het toeval wilde het. Op een bal op Hoogstraten kermis leerden Jos en ik elkaar kennen. Ik kon toen in Holland op de Hema gaan werken zodat

50 jaren hiiei', テァ'enietend ia;i ccii ch

we elkaar vaker konden zien. "Veel uitgaan deden we niet", vervolgde Jos. "Wel gingen we vaak naar de cinema. Dat was toen erg in trek. In Hoogstraten waren er toen drie. Ook ik hen van werk veranderd. Na enige tijd in Antwerpen in een glasfabrick gewerkt te hebben tegen een veel te laag loon ben ik in de "Put" aan de slag gegaan. Samen tussen de Polen en de Italianen heb ik mijn hele beroepsleven gewerkt als mijnwerker in Beringen. De Grieken en de Turken herinner ik me ook nog. Die waren een stuk minder gezellig. Zij spraken geen woord Nederlands. En aan de moslims was het heel hard wennen. Die waren als de dood voor varkensvlees. "Op 25 september 1948 zijn we dan getrouwd", vervolgt Paula. "Het feest werd gevierd in een cafテゥ tegenover het moederhuis. Het mag wel als een record beschouwd worden denk ik, dat we tijdens ons huwelijksleven in totaal 14 keer verhuisd zijn. Eerst een paar jaar bij Jos thuis, dan van Hoogstraten naar Meer, en daar blijven hangen. Enkele keren tegenover de pastoor en in het dorp en uiteindelijk in Meerle waar we op het landgoed van Diiprez erg content waren, 'loen deze overleed zijn we na een paarjaar toch maar naar de Donkakker gekomen. We kregen er een huis aangeboden in de wijk en we hadden schrik nog een keei Le iiiuLLLii LIhUizcfl. Dc kans op een vaste woning in de wijk wilden we niet meer laten schieten." "In de mijnen wis het hard werken, 6 dagen per week. Ik was bijna nooit thuis. Werken was toen nog heel veiscliilleiid van nu. Ik sas alleiii 1liui om te eten en ie slapeii. Paula stond rn dan in litt gezin ook thuis vaak alleen voor. Een heel karwei met 7 kinderen. Ze heten, in volgorde, Armand, Jozef, Maria, Greta, Lilian, Marc en Viviane. We hebben ondertussen 16 kleinkinderen." "Voor hobbies had ik dus geen tijd", zegt Jos. "Gelukkig hou ik niet van voetbal. Wel van vissen. Pas later, als de kinderen groter waren, kon Paula aardbeien gaan plukken. En nog later begonnen we met dansen. Dat doen we nu 2 keer per week. Al 20 jaar lang. 's Zaterdags oefenen en in de week les volgen."

('i'iIiC/t(.J/)(iliia(iI iii

le 1) iii


MEER "Fietsen heb ik nooit erg veel gedaan", zegt Jos, "ons Paula wel. Ge kunt geloven of niet, maar in onze tijd zeiden de onderwijzers dat fietsen ongezond was en dat men te voet moest gaan. We kunnen wel zeggen dat we in Meer bij de eersten waren die met de tent op vakantie gingen. Bijna jaarlijks gingen we naar Knokke Heist, steeds op dezelfde camping. Er volgden later ook Spanje, Oostenrijk, Joegoslavie. Dit laatste was een prachtig land. We hebben het nog net voor de oorlog uitbarstte, bezocht." We hebben de indruk dat Jos en Paula nog lang niet alles verteld hebben, maar het wordt al wat laat. Bij hun 50jarig huwelijksjubileum kunnen Jos en Paula toch wel terugblikken op een erg boeiend leven van hard werken in dc kolenmijn en in het huishouden. De rijke kroost is de kroon op al dit harde werk. Vandaag vinden we ze dan ook tevreden terug in hun versierde huis in de Donkakker. "Het 50 jarig feest hebben we in Loenhout gevierd", zei Paula. Het was gezellig. En het gebuurte van de Donkakker , die hebben ons flink verrast. Terwijl we televisie zaten te kijken hebben die de hele straat versierd. Zonder dat we er erg in hadden. Dat heeft ons erg goed gedaan en we willen hen dan ook erg hiervoor bedanken." Bedanken doen wij hen ook voor deze gezellige avond. Jos en Paula, nog een lang en gelukkig leven.

Geen hobbytentoonstelling, wel een Meerse Ontmoetingsdag Al enige tijd waren er geruchten als zou er geen hobbytentoonslelling weer komen. Deze aktiviteit was reeds jaren een vaste waarde in de Meerse novemberniaand. Ze werd ook steeds goed bezocht door de Merenaar. De vraag of er, na al die jaren, sleet gekomen was op de formule van hobbytentoonstelling ofwel dat het te veel werk was om deze tentoonstelling te organiseren, laten we hier achterwege. Want in plaats van dit evenement pakt de KAV en KWB nu uit met een kaartavond rikken en een Meerse ontmoetingsdag. Op 31 oktober worden, om 19.00 uur de prijzen van de zomer-fietszoektocht uitgereikt. Daarna wordt er een kaartje gegooid. Op 1 november gaat, omstreeks 10 uur, de gloednieuwe Meerse Ontmoetingsdag van start. Deze ochtend is op de eerste plaats bedoeld voor alle Merenaren. Een gezellige dag dus om bij te kletsen, koffie te drinken, een pint te pakken... Voor de kinderen is er voor de nodige animatie gezorgd.Wie van de Meerse historie houdt, zal zich vooral geboeid weten door de Meerse films. Op een doek worden namelijk films geprojecteerd van een Meers verleden. Daarnaast zullen er een hele hoop oude klasfoto's te zien zijn. De Meerse Ontmoetingsdag belooft dus een interessante dag te worden. We raden dus elke Merenaar en Meerse familie aan om die dag eens een kijkje te gaan nemen in de parochiezaal.

De volgende MAAND is klaar op 25 november. Om die vol te krijgen is het nodig dat de kopij op woensdag 11 november wordt binnengebracht. Enkel sport- en dorpsnieuws op zondag 15 november.

De Man die Nikske kan

Novembermaand, traditiegetrouw een drukke maand voor de Brassband V >oree rs t wordt °P 11 OOVC uiber de mu ,,i ek verzorgd na het huldebetoon aan hel monument van de oorlogsslachtoffers. Dit na de mis van 10 uur. Voor de overleden leden en ereleden wordt op zaterdag 14 november een mis opgedragen om 18 uur die muzikaal volledig wordt opgeluisterd door de muziekmaatschappij. Op zaterdag 21 november wordt er 'geteerd'. Sympathisanten kunnen aansluiten bij het vertrek aan de zaal om 15.30. Verschillende cafe's zullen dan worden bezocht. Om 19.30 gaat men dan aan tafel in de zaal. De bestuursleden komen eerstdaags rond voor inschrijving hiervoor. Op zondag 22 november wordt Sinterklaas verwacht voor de Meerse kinderen tot 10 jaar. De Brassband en drumband vertrekken vanuit de zaal om de Sint rond 14.00 uur af te halen aan de andere kant van het dorp. Wellicht heeft de Sint voor onze kinderen iets meegebracht dat in de zaal kan worden uitgedeeld. Ook de ouders mogen in de zaal niet ontbreken voor de begeleiding van hun kinderen. Tenslotte is er op zaterdag 28 november om 19.30 uur de Jaarlijkse muziekavond. Brassband en Drumband geven dan het beste van hun kunnen. Zij hebben hiervoor een gans jaar, elke week gerepeteerd. Sympathisanten en allen die de muziek, de Brassband en de Drumband een warm hart toedragen mogen zeker niet ontbreken op deze sfeervolle avond.

'De Oude Spetsers' Op 15 november pakt de Merksplasse heemkring Mareblas weer uit met een nieuwe uitgave. In het kader van 850 jaar Merksplas moest het echter iets speciaals worden. 'De Oude Spetsers' is een zeer bevattelijk en rijk geïllustreerd werk geworden dat op relatief beknopte wijze de geschiedenis van Merksplas vertelt van het prille begin tot 1830. Een must voor alle (ex-) Spetsers, maar ook voor al wie geïnteresseerd is in de Kempische dorpsgeschiedenis in het algemeen.

Met de opvoering an "de Man die nikske kan'S start de toneelkring het Heidebloempje haar nieuwe toneelseizoen. In deze volkse klucht in vier bedrijven van Kamiel Kemels maken we kennis met de huwelijksperikelen van Oscar en Hilde De Bruyn. Beiden zien de toekomst totaal anders. Ze maken elkaar hel leven behoorlijk zuur en als dan een reeks andere figuren zich begint te bemoeien met hun huwelijk, gaan de poppen helemaal aan het dansen met de nodige dolkomische situaties tot gevolg. Wie houdt van de gulle lach, komt zeker aan z' n trekken. Zeker als je weet dat Kamiel Kemets ook de auteur is van "Paprika uit Afrika", het kassucces van vorig jaar.

De auteur van 'Dc Oude Spetsers' is de 34jarige Johan Demcts, geboren en getogen in Merksplas, licentiaat Germaansc filologie van opleiding en redacteur-vertaler van heroep. In 1987 presenteerde Johan Demets een licentiaatsverhandeling over de toponomie of plaatmnaamkunde van Merksplas. Bij wijze van inleiding voor deze dikke turf had hij een historisch overzicht van de gemeente ineengehokst, vanaf de Sleentijden tot 1830. Aangezien hiermee voor de eerste keer alle geschicdkundigc wetenswaardigheden van Merksplas op een rijtje waren gezet. kwani de l-leemkring met het voorstel om deze vertrekbasis verder uit te werken met het oog op een heuse uitgave.

Kaarten voor deze toneelavonden kosten 150 fr en zijn vooraf te koop bij May Cools-Jochems, Meerdorp 17. (03/3158827). Wie zeker wil zijn van een goede plaats, maakt best gebruik van deze voorverkoop, die begint op dinsdag 3 november vanaf 09.00 uur. Meer informatie over deze toneelavonden kunt u ook bekomen bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 (3 15.86.80) in Meer.

De 00(1e Spetsers' is vijftien hoofdstukken dik. Voor elke periode wordt een antwoord gegeven op drie vragen: wie woonde er toen. hoe leefden zij, en hoe beleefden zij hun religie? Het belangrijkste uitgangspunt was dat de 'De Oude Spetsers' een bevattelijk en uitnodigend boek moest worden. Dus geen opeenstapeling van onbelangrijke details, maar wel een vlot leesbaar overzicht waaruit

iedereen kan leren hoc Mcrksplas is gegroeid en hoe onze voorvaderen hier leefden. Merksplas heeft overigens een veel rijkere geschiedenis dan u zou kunnen denken: zo heeft Merksplas bijvoorbeeld één van de oudste parochies van de Noorderkenipen en ook onze dorpsgrenicn zijn de oudste van de streek. Leuk is ovengens dat uit het onderzoek een aantal nieuwe inzichten zijn ontsproten. We weten nu bijvoorbeeld dat er op het l-lofeinde in de elfde eeuw een zogenaamd 'motlekasteel' heeft gestaan, een houten burcht mcl een aarden omwalling. Als dii in het midden van de twaalfde eeuw niet was ingepalmd door de witheren van de SintMichmclsahdij, zou Merksplas nu dus waarschijnlijk een heus kasteel rijk zijn ge weest! Op dit ogenblik wordt er de laatste hand aan gelegd, zodat De Oude Spetsers' op 15 noveniber, officieel kan worden voorgesteld. Het fraai geïllustreerd werk kost 1500 frank. t) kan dit bedrag (evt. verhoogd met LOO fr. verzendkosten) overschrijven op hankrekening 853-81.86.847-79 van 1-leemkundekring Mareblas, p.a. F. Nuyens. Stcenweg op Beerse 27, 2330 Merksplas. 33


mg, C,9 Wk@

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

School en natuur Een school staat uiteraard niel b uiten onze dagelijkse lecfwereld, integendeel, ze staat er middenin. Daarom wordt er ruim aandacht gegeven aan de wereld, ook al staal niet alles in de leerboeken. Regelmatig met de klas de straat op, de wijde wereld in, laat die voor de lagere school dan nog een beetje beperkt worden tot ons eigenste dorp of de iets grotere omgeving. De week van 12 tot 16 oktober werd in onze basisschool uitgeroepen tot week van de natuur. Ook natuur werd ruim opgevat Een weekje met de ganse school genieten van de natuur, kennis en weetjes opdoen, interessante zaken bezoeken. Het eerste leerjaar ging wandelen in het prachtige bos van 'den Rooy' Ze verzamelden vruchten van de bomen, bewonderden konijnenholen. Imker Miel Gijsbrechts bracht hun dichter hij het leven van de bijen en de jonge gasten werden zeer enthousiast over het nijvere leven van deze insecten. Het tweede leerjaar bracht een bezoek aan de kinderboerderij in Ulvenhout. Via leskoffers en doe-opdrachten leerden ze hoe de boerderijdieren aanvoelen, hoe ze ruiken, stappen, kortom hoe ze leven. De leerlingen van het derde haalden de fiets van stal en reden naar Strijbeek, naar het Patersmoer. Ze wandelden er rond het ven en hielden er een fijne picknick. De oudere leerlingen zochten het nog een beetje verderop. Zij trokken naar de Kalmthoutse Heide. Van een gids leerden ze van al les over de natuur op de heide. Nadien reden ze door naar Essen en bezochten er het bosmuseum. Dia's, het museum en het bosleerpad maakten hen op één dag heel wat wijzer.

Bovendien was het zeer plezant het klaslokaal te verlaten en zo weer een stukje van de wereld te ontdekken. Puik werk gasten! (E.P.)

.

Een ander aandachtspunt is heel actueel en heel dicht bij huis; afval! Sorteren, recycleren. vermijden. Je hoort het dagelijks vertellen en de kinderen worden ook mee geconfronteerd. De natuurweek werd afgesloten met een grote opruimactie van de Meerlese straten. Elk leerjaar kreeg enkele straten toegewezen waar ze al het zwerfvuil zouden oprapen, sorteren en afvoeren. Met kruiwagen, dozen, vuilniszakken trokken ze op pad. Uiteraard mochten dc mensen weten waar ze mee bezig waren, dus hadden de leerlingen vlaggen met slogans op meegenomen. Speciale aandacht kregen de hondendrollen. De kinderen hadden thuis vlaggetjes gemaakt met 'Bali, vies' erop. Alle 'poep op de stoep' werd van een vlaggetje voorzien. Nu weten de eigenaars van de honden ook wat de kinderen van die poep vinden. Helaas, er lagen zoveel drollen dat ze geen vlaggetjes genoeg bij hadden. Misschien een tip voor het gemeentebestuur. Doe er eens iets aan. Al het verzamelde afval werd op het einde van een ludieke, zij het soms vieze namiddag naar het gemeentelokaal gebracht, waar Louis Jacobs klaar stond om alles in goede banen te leiden. De vrachtwagen die het afval naar het containerpark brengt zal goed geladen zijn. Zeker een geslaagde natuurweek. De kinderen hebben heel wat nieuwe ervaringen opgedaan.

34

Je ///0e! /11e! [t' /IC./ (/(1/tÇtl/(l zij/t aLs e ten strijde trekt tegel! de 'poep o; de stoep alleen genoeg vlaggetjes meenemen.

Ulicotenseweg: volgende aflevering toen ss e von iie maand dcte rubriek se neven. leek een oplossing voor liet gedaver op de Ulicotenseweg dichtbij. De zaak stond op de agenda van de gemeenteraad van einde september. Omdat het dossier niet tijdig klaar was, werd het punt echter niet behandeld. Er waren nog gesprekken met AWV (Bruggen en wegen), de diensten moesten nog ramingen inaken, het college was er nog niet uit. Maar er zou spoedig nieuws volgen. Op vraag van de Meerlese gemeenteraadsleden zouden de bewoners van de Ulicotenseweg vooraf ingelicht worden. Op vrijdag 16 oktober kwamen burgmeester en enkele schepenen deze uitleg verschaffen. De zaken staan er zo voor. Het gewest heeft ca. 1,5 miljoen frank ter beschikking en zal hiermee de rioolkolken herstellen en betonnen goten naast de weg leggen. Hiermee wordt echten alleen iets gedaan aan de verzakte kanten van de weg en de waterafvoer. Meer is er volgens AWV trouwens niet aan de hand met deze weg. Het gemeentebestuur weet en erkent dat er wel iets fout is en wil eventueel een bijdrage leveren voor een oplossing. Daartoe liggen twee voorstellen voor: de betonplaten injecteren zodat ze terug stabieler komen te liggen of het betonnen wegdek uitbreken en vervangen door asfalt. Tussen beide oplossingen zit een fors prijsverschil, 2,6 miljoen voor injecteren, 4,5 miljoen voor asfalt (tot aan de inrit van den Rooy). Van de eerste oplossing is het resultaat bovendien hoogst onzeker en deskundigen vrezen dat het probleem zich binnen enkele jaren opnieuw zal manifesteren.

Bergen vuil raap je van onze straten, kruirvagens vol!

jo

,.

~garage 1 VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

* *

autoverhuur carwash

* *

tweedehands + demowagens carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33


MEERLE Dc bewoners komen al snel tot de slotsom dat van deze oplossing beter wordt afgezien. Liever een goede oplossing. Schepen van financiën Peerlinck heeft bedenkingen: moet het gemeentebestuur opdraaien voor fouten van een ander! De gedeeltelijke herstelling kost al 4,5 miljoen, als de hele lengte tot aan de grens moet gedaan worden, kan dat oplopen to18 â 9 miljoen. Moet de gemeente dat dragen of hoe kan ze dat recupereren? Kan de nintr n procedure opstarten togen het gewest? Als de gemeente deze kosten doet, is het dan niet logisch dat de weg aan de gemeente wordt overgedragen? Uit de bespreking blijkt alvast dat hierover in het college nog geen eensgezindheid bestaat. Ook de bewoners hebben hier geen pasklaar aiihuuid, vooi hen is de hei stelling van de weg en het stoppen van het gedaver de eerste 7org. Een cidütal oiidLi liet st -1 t lat i iaast liet gedaver ook de snelheid itt) li' wrv rt'n grittil prnhl'erti Is, wat döör Ln goediupeod wegdek zeker nog dreigt te vergroten. Zij dringen bij de bestuurders aan op maatregelen. Verhoogde controles op alle tijdstippen van de dag en verkeersremmende maatregelen. Die zijn natuurlijk niet zo eenvoudig aan te leggen op ccii gewestweg, wat een argument kan zijn om de weg over te nemen. De burgemeester ziet een grote rol weggelegd voor een paar onbemande cameras, die zeker volgend jaar in het Hoogstraatse straatbeeld zullen verschijnen. De burgemeester resumeert de meningen van de vergadering en stelt dat ter plaatse geen beslissing kan genomen worden. De knoop zal door de gemeenteraad moeten doorgehakt worden. Om het met de woorden van burgemeester te zeggen: 'We moeten dit overlaten aan het wijs oordeel van de gemeenteraadsleden'. Wordt dus nogmaals vervolgd.

11.11.11 Met de novembermaand in aantocht, maken de medewerkers van de 11.11.11 actie zich ook weer op om de straat op te trekken voor de jaarlijkse inzameling. Na jarenlang de actie in Meerle te hebben georganiseerd heeft Christ Sterkens de fakkel doorgegeven. Wij menen dat een bedankje aan Chri st voor zijn inspanninaen hiet ,eker nil mis plaatst is. De nieuwe jonge voortrekker is Erik Vinckx. Vanaf dit jaar coördineert hij de straatactic in Mee, le. Alle verenigingen zijn ondertussen aangeschreven om opnieuw hun medewerking te vragen. Nog enkele straten zitten momenteel nog zonder collectioneur. Heb je nog een uurtje tijd en wil jeje inzettej, voor de minder bedeelde medemens, geef dan Erik een seintje (Meerledorp 74 Gendarmerie 1 diir naast de poort). Voor alle anderen, hou je omslag klaar (die zat bij het gemeentelijk info-blad van oktober). In het weekend van 14 en 15 november komende vrijwilligers ze bij je thuis ophalen.

Nieuwe bib en minder nieuwe turnzaal ingehuldigd Onze nieuwe hib is al een paar weken voor de gebruikers geopend, sedert vrijdag 16 oktober is ze dat ook officieel. Voor genodigden uit gemeente en dorp.raad, l,it,liutl,Lckliei Soiieel, scholen en Meerlese verenigingen werd ze plechtig ingehuldigd, met toespraken van de burgemeester, schepen Desmedt en de hoofdhibliothecaresse Elie L'Hoyest. In haar toespraak benadrukte Annie Desmedt dat sedert het bihliotheekdecreet van ca. 20jaar terug veel werk verricht werd. Met de vernieuwing van deze uitleenpost rest alleen nog de hib van Meersel-Dreef die moet vernieuwd worden en ook daarvoor staat een en ander al in de steigers. Pond het jaar2000 zullen ook alle uitleenposten geautomarïscerd zijn, d.w.z. dat zowel voor de uitleningen als voor de catalogus van computers zal gebruikt gemaakt worden. Dc vcrbousng vati de l,ib iiiag oiideitusseii zekei gezien worden. Het geheel oogt fris, modem, heeft alle modern comfort en is nog functioneel ook. Heel veel heeft het nochtans niet gekost, zo'n 2,6 miljoen frank. Ecn deel van de werken werd door eigen personeel van de gemeente uitgevoerd en zij verdienen daarvoor een pluim, die ze van de schepen en van de bibliothecaresse ook kregen. Het woord is nu aan de gebruikers. Nu ze op het gelijkvloers gehuisvest is, is de bib voor iedereen goed toegankelijk, ook voor ouderen als voor mensen die minder goed te been zijn. De bib biedt voor iedereen een schat aan informatie en vooral veel fantasie. Want met een boek kan je overal naar toe en in de bib kost dat niets. Waar wacht je op? En passant, er was nog ruimte op de uitnodigingen en het stadsbestuur was hier nu toch, werd

De bihliothecares.çe van Meerle, Hun Van Boxel, hoort het allemaal graag vertellen. ook onze turnzaal plechtig in gebruik genomen. Ook een noodzakelijke infrastructuur in elk dorp dat zich respecteert, in de eerste plaats voor onze schoolkinderen. Zij herinneren zich nog levendig tumlessen op de koer of op de veel te kleine turnzolder van de kleuterschool. De directrice van dc school uitte dan ook haar tevredenheid met deze verwezenlijking van het gemeentebestuur. Het is een plezier de kinderen in deze zaal aan het werk te zien. De turnzaal wordt ondertussen reeds ruim gebruikt, zowel door de school als door verscheidene verenigingen. Een waardevolle en vooral zinvolle investering.

II

De 'officiëlen' aan het woord voor de plechtige opening van turnzaal en bib. 35


MEERLE

Stratende zon in 'sprookjesbos'. jnçda' van het Ouc/erconnté van onze school was weerom een voltreffer. Niet De 2 minder dan 470 deelnemers gingen mee op wandel in het prachtige hetfstbos van den Rooy' en zakten daarna af naar de parochiezaal voor een drankje, een hapje of zelfs een disco-fuif. Die van het oudercomité moeten wel een speciale band hebben met de weermakers. Tijdens een echt natte nazomer en herfst, scheen op hun gezinsdag de zon volop en was er geen spatje regen te bespeuren. De Zon zorgde dat de kleuren van een prachtig herfstbos volop tot hun recht kwamen.

1

Peperkoek happen van het 'peperkoeken huisje'. Niet gemakkelijk zonder handen.

Waar oma's niet alleniaal goed voor zijn

Aperituefconcert.

CoR

.

RVA BVA /COMrLIîERi - TELEFoNi\ /SE_K A\

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 hOÛGSTRATEN ei.: 03-315.09.09 Ma-vr. 9tot12, 13tot 18 uur

bh Ïcrlli// de joelipo,jcr ieIl ii/ij aa,i 1110? opeilrie/Je zuleji Ie IlipjIe)?, haalden de muzikanten van defrmnfre St. Cecilia het beste uit hun instrumenten. Zij moesten tot na het concert wachten op hun porto, maar die hadden ze dan ook ruim verdiend.

Zaalcomité Gebruikers van ons aller parochiezaal zullen zeker gemerkt hebben dat er de laatste tijd heel wat veranderd is in en aan de zaal. De keuken heeft een ware metamorfose ondergaan, van een uitgeleefde verouderde en moeilijk te onderhouden 'achterkeuken' naareen frisse moderne en goed uitgeruste grootkeuken. Achter deze veranderingen zit het zaalcomité en graag geven ze aan alle verenigingen tekst, cijfers en uitleg over hetgeen gebeurd is en stellen ze graag met U een planning op over wat nog moet gebeuren. De algemene vergadering heeft plaat op 18november om 20 uur, natuurlijk in onze parochiezaal. Alle verenigingen mogen twee afgevaardigden sturen. Ideeën en helpende handen zijn er nooit te veel. 36

c7 1

,

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

1111 10 I7

COMPUTER-cursus voor beginners!!!


MEERLE

Nieuwejaarke zoete....

Gevaarlijke combinatie

liet jaar vl cvi vooruit, voor we het weten zijn de feestdagen weer dau'. Ik hoorde vandaag al kerstliedjes op de radio en voor de kerstmarkten wordt al ferm propaganda gemaakt. Met oudejaar zullen weerom honderden bengels de straat op trekken om U van hun mooi gezang te laten genieten en hun beurs te spijzen. In de andere deeldorpen worden deze zangers al jarenlang in het oog gehouden aan de gioteie wegen en kruispunten, zodat ze ook veilig terug thuiskomen. In Meerle was dat tot hiertoe nog niet het geval. Met het steeds drukker wordende verkeer, gaan er stemmen op om zulke begclei ding te organiseren. De KWB is van plan een en ander te organiseren en wil graag je mening keijite,,. Viidi je ook dat dit Iiiei iiodig is? Wil je misschien een handje toesteken? Geef dan een seintje aan Gust Kustermans, Ulicotenseweg 18– tel. 3 15.92.93.

Olie en regen, een gevaarlijke combinatie! Tijdens een regenachtige nwniddag trok een vrachtwagen een oliespoor van in Meer, over Meerle tot aan de oprit van de E34 in Zoersel. Daar geraakte de politie het spoor bijster. Het hele traject was ondertussen veranderd in een glijbaan met slippartijen tot gevolg. In Meerle en in Rijkevorsel leidde dat tot ongevallen. Op de Voort geraakte een automobiliste aan het slippen en kwam ondersteboven in de gracht terecht. De bestuurster kwam er gelukkig met de schrik van af. De brandweer was uren in de weer inet het strooien van een neutraliserend poeder, zodat cie baan neer berijdbaar werd.

Sclloonfieid'.ssalon Lieve (De Meester Latigenberg 30 2323 'Wartet 031314.55.15 'Enkgtap afpraak, - Ook.bji St thuL

gefaatsverzorgirig . 9vfaeicure . 'l'ed'icure Ontilaringen . t7vt'aqui[[age

141

HALVE EEUW GELEDEN (1111 DI 'L'iF

Burgerlijke Stand Okober 1948 Geboorten Snoeys Brigitta Rosalia Maria; Lauryssen Louis Frans Maria (Rijke'orsel); Fockaert Walter jozef Maria; ansen Herman Corneel Albertina (Meer); Sprangers Franciscus Lucia ('Minderhout); De Bie Maria Francisca; Van Aerschot Herman Ludovicus (Meer); Smits jozef Lucia (Rijkevorset); Verheeck Rita Maria Augusta (St. Lenaarts) ; Goetschalckx Comelia Lucia Maria Francisca (Meer); Goetschalckx Maria Anna Carola (Meer); Donckers Julia Anna joanna; Stoop's Mareel René Iv%agdalena; Baeyens Paula Maria Cornelia; Roermans Roger François (Rijkevorsel) Deckers Catharina Adriana Maria (Meerle); Mertens August Lodewijk; Kerselacrs Wilty Lodewijk; Swolfs Maria Cornelia Atoysius; Geens jozef Augustinus Maria (Wortel); Bogaerts Rita Henrica Catharina (Westnialle) Philipsen Jozef Leopold Maria (Loenhout) ; Van Bergen Liliane Melanie jozet; Vindevoghel Lucienne Catharina Georges Rita; Buijks Maria Andrea joanna (Wortel); ilouben Gerarda Dymphna joseplia

K. Veilingsvereniging Volgende week veiling van alle tuinbouwprodukten op Vrijdag 19 'November te 2,30 uur. Aanlevering tussen 1 en 2 uur, PRIJZEN 4 November 1948. 0,74 - 0,96 fr. 'Wortelen 3,70 Ir. Sjalot 8,10- 17,— fr. Noten het % 0,39 Ir. Witte selder Appelen 3,30 - 8,20 fr. Peren 6,10- 17,60 fr. Stoofperen 4,80 Ir.' Tomaten 0,60- 4,— Ir. 5,20 - 10,90 fr. Spruiten 3,10 - 4,90 fr. Spruiten II Aardbeien 11,10-27,30 fr. Porei 1,-- 1,50 fr. G L A S. - Eenruiters per stuk of per kist zijn wederom te bekomen op de Veiling.

Grote afslag op de katoenen

Baalkatoen 1,60 breed 29,75 fr

1,8Ô breed 33,75 fr

2,00 breed 37,90 fr.

FLANEL 13,90 Ir.

15,75 Ir.

Huis A. BRUURS-PEERAER

535

MEERLE Milde gift Op het bruiloftsfeest von Joanna Mariinissen en August Christiaensen werden de missies en hot weeshuis niet vergeten, De schone som van 900 Ir. werd rondgehaald vobr de weesjes en voor E. Z. Clementia, nicht van do bru idegorn. Hartelijk dank aan de milde gevers.

Partiessus & Kostuums Op 14 dagen naar maat in alle tnodels en kwaliteiten, meer dan 100 verschillende kleuren.

Huis A. BRUURS-PEERAER 535

37


Molenaarsfamilie Theeuwes met negenhonderd aan tafel Theeuwesen uit België en Nederland kwamen zaterdag 3 oktober samen in Gilze (Noord-Brabant). Het waren allemaal nakomelingen van Koos en Ciska Theeuwes. Molenaarszoon Koos uit Gilze kocht in 1848, anderhalve eeuw geleden, een molen in Rijen. Dit was de aanleiding voor de familiereünie. De oor sprong van deze familie moeten we gaan zoeken in het Turnhoutse maar door de aankoop van een molen in Gilze kwamen ze in Noord-Brabant terecht. De Hoogstraatse tak van deze familie Theeuwes telt honderdvierenzestig leden. Merkwaardig is ook het feit dat vele nazaten kozen voor het beroep van molenaar of leerlooier of een activiteit die daaraan verwant was. Tien achterkleinkinderen van Koos en Ciska Theeuwes-Verheijden organiseerden dit feest en negenhonderd nakomelingen waren aanwezig op deze reünie. In 1815 kocht Jan Baptist Theeuwes (17891831), zoon van Leonardus Theeuwes, die landbouwer was in Turnhout, de Heimolen in Gilze. De familie Theeuwes woont dus sinds 1815 in de gemeente Gilze-Rijen. De tweede zoon van Jan Baptist, Jacobus Cornelis of gewoon Koos (1822-1896) vertrok in 1848 naar Rijen waar hij de molen kocht van Arnold Teurlings. Dat is nu 150 jaar geleden. Koos Theeuwes was in 1847 getrouwd met Francisca (Ciska) Verheijden en het gezin telde tien zonen : Tiest, molenaar, Klaas, molenaar, Piet, looier en bakker, Bart, looier, Jan. molenaar, Helmus, looier, Fons, molenaar, Frans, molenaar, Victor, molenaar en Janus, looier.

artikel « In Memoriam Frans Theeuwes » gepubliceerd in het blad 'De Belgische Molenaar' (06.01.1950). Men noemde hem 'een onbuigzaam voor'echter der molenaarsbelan gen, een wijs en bescheiden raadsman. Een windmolenaar, taai en sioer als de molen zelf'. In 1933

deed hij zijn windmolen over aan zijn vierde zoon Arthur.

Theeuwes-van Breda Hel gezin van Frans en Maria Thecu es-van Breda had elf kinderen : Jacobus (Vught 1890), Alexander (Vught 1893), Carolus (Hoogstraten 1896), Theresia (Hoogstraten 1898), Arthur (Hoogstraten 1900), Maria (Hoogstraten 1903), de eerste tweeling Lucia en Johanna (Hoogstraten 1905), Gerard (Hoogstralen 1906) en de tweede tweeling Emma en Ludovica (Hoogstraten 1908). 1-let derde kind Carolus en de tweeling Emma en Ludovica zijn zeer jong gestorven. Jaak Theeuwes trouwde in 1920 met Philornena Snoeys (Baarle-Nassau 1890). In 1924 kocht hij de windmolen in Morkhoven bij Herentals. Alexander (Sander) Theeuwes was eerst gehuwd met Maria van Aerts, later hertrouwde hij met Alida Adriaensen (Rijkevorsel 1901) in 1941. Na zijn opleiding tot molenaar vestigde hij zich in Geel maar werd nadien winkelier in Antwerpen. Later kwam hij terug iiaar Hoogstraten waar hij gedurende vele jaren een kippenkwekerij uitbaatte. Theresia Theeuwes was een bekwame en bedrijvige vrouw. Haar man. Jozef van Dongen (Hoogstraten 1897), was een zeer vaardig en kunstzinnig pottenbakker.

Naar Hoogstraten Franeiscus Cornelius (Frans) Thceuwes (1862-1949) werd door zijn vader Koos Theeuwes reeds in oktober 1874 naar Mierlo gestuurd waar zijn oudste broer Tiest een molen had. Hij bleef daar drie jaar en in 1877 woonde hij opnieuw in Gilze-Rijen. In 1889 huwt hij met Maria Lucia van Breda. Zij was geboren in 1865 te Merksplas. Haar broer is de stichter van de bank J. van Breda & Co. Na het huwelijk vestigen zij zich als molenaar in Vught. Hij maalde hier graan en schors voor de leerlooierijen, maar in Vught en omgeving was hiermee toch niet veel te verdienen en daarom trok hij in 1895 naar Hoogstraten. Hij begon in Hoogstraten als pachter van de 'watermolen van Laren' aan de Mark. Toen zijn zoontje in 1897 in de rivier verdronk, werd besloten de watermolen te verlaten. In 1900 kocht hij dc '3tcncn' windmolen, ge. bouwd in 1830 op de hoek van de St.Lenaartscbaan tegenover dc Ilouvast in Hoogstraten. Op een oude eiken balk in de molenkap staat het volgende rijm Het rnolenaarsleven

Deze plaat.s in Hoogstraten - waar nu in neonlicht Highstreet staat - is heel belangrijk \'oor de geschiedenis lan de Hoe gstraatse Theeuwesen.

heeft God ons gegeven, maar het malen bij nacht heeft de duivel ingebracht.

Frans - de stamnvader van dc Hoogstraatse Theeuwes-tak - was een zeer eerlijk man. Praktijken in het molenaarsvak, welke bij andere molens veelvuldig werden toegepast, waren op zijn molen niet toegestaan. Hij was met hart en ziel verknocht aan het echte molenaarsvak. Malen met de hulp van de wind wiis 7ijn ideaal Maar technische ontwikkelingen maakten ook vernieuwingen noodzakelijk. Frans Theeuwes was vele jaren voorzitter van de Molenaarsbond « Ons Belang» van de provincie Antwerpen. Bij zijn overlijden werd dan ook een uitvoerig 38

De Hoogsiraatse tak 1wi de familie Theeuwes was met een flinke delegatie aamluezig de reuze reünie in Gilze.

0/)


FAMILIEN!EUWS Arthur Theeuwes volgde vader Frans op in Hoogstraten. Hij was gehuwd met Maria Nuyts (Halle 1897). Hij heeft getracht door verbeteringen aan de molen om mee te kunnen met de concurrentie van de grote meelfabrieken. Hij was molenaar van 1933 tot 1970. Toen liet hij het bedrijf over aan zijn zoon Frans. Maria Theeuwes was een zeer levenslustige en werkzame vrouw. Samen met haar man, Alphons Borremans (1908), heeft ze vele jaren een zaak in voedingswaren uitgebaatte Antwer pen. Lucia Theeuwes, Zuster Alexis, trad in 1926 in het klooster van de Norbertinessen in Duffel. tn 1933 was zij een van dc stichters van het ziekenhuis 51.-Norbertus in Dtiffel. Zij werd ook directrice van de verpleegstersschool. Johanna Theeuwes, Zuster Marie-Clotilde, ging in het klooster bij de Ursulinen in Hoogstraten. Meer dan zeventig jaren heeft zij met veel inzet en humor gewerkt en gezorgd voor de medemens. Gerard Theeuwes huwde in 1935 met Julia Peeters (Noorderwijk 1910); later, na haar overlijden, hertrouwde hij in 1970 met Maria Desair (Overpelt 1923). Gerard heeft op verschillende molens binnen de familie gewerkt. Het gezin had in Antwerpen ook een handel in kruidenierswaren. In 1947 kocht hij een maalderij in Voortkapel-Westerlo. Die bouwde hij uit tot een welvarend molenaarsbedrij f. Tot zover ons verhaal over de Hoogstraat.se tak

E C

Fusieswing 3 voor 11 ... of hoe fuiven ook anders kan Fuivcn halen het nieuws niet. Tenzij het gaat over een 'Zuip-je-kreupel-Fuit', een fuifmet topless bediening of een fuif die danig uit de hand loopt. 3 voor II haalt het nieuws wel, gewoon omdat 3 voor 11 al tien jaar aantoont dat fuiven ook anders kunnen. 0p zaterdag 7 november is het weer zo ver. In de jeugdhuizen 't Slot (Wortel), Cahier de Broui 1 Inn (Floogstraten) en de Mussen-

Gratis zoekertjes voor partikul ieren. Deze bon geeft u recht op één zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand. Hoogstraatse KoopjesMaand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.

van de familie Theeuwes. Het zou ons veel te ver voeren moesten we hier ook nog de geschiedenis gaan vertellen van de kinderen van Jaak, Sander, Theresia, Arthur, Maria en Gerard. Wie nog meer wil weten over de geschiedenis van de familie Theetiwes kan zich best wenden

tot een familielid of even contact opnemen met Harry Theeuwes in Turnhout. Hij schreef het Familieboek Theeuwes (tSBN 90-9012087-4) We hebben dit werk met veel plezier gelezen en ook uitvoerig gebruikt voor dit artikel, waar voor dank aan Maria Ooms-Theeuwes.

akker (Meer) wordt voor de tiende keer '3 voor II ' georganiseerd. Honderden jongeren, en iets ouderen, gaan die avond uit de bol voor het goede doel in de respectievelijke jeugdhtnzen. Vanaf 21 uur tot 3.00 u 's nachts rijdt er gratis een pendelbus. De fuifuummers kunnen zich op die manier gratis van het enejeugdhuis naar het amu.Iere laten rijden. Bedoeling van dit alles is geld in te zamelen voor II .1 1 . II.

oni II uur een motorrit aan het lokaal van Cahier de Brouillon. En het Slot wordt die dag oni 15 uur een pannenkoekenlèstijn georganiseerd. Op vrijdag 30 oktober kan je in cle Mussenakker spaghetti eten en in Cahier de Brouillon kanje op 7 november, in de vooravond, een culinaire ontdekkingstocht maken in het restaurant. De jongeren serveren er een aangepast menu.

Dat is cle Hoogstraatse jeugdhuizen tot op heden aardig gelukt. De winst stijgt ieder jaar en wordt integraal overgemaakt. Vorig jaar mochten de drie samen 320 000 frank opde Hoogstraatse 11.11 .11-rekening storten. Geen enkele Hoogstraatse deelgemeente deed hen dat na.

De bedoeling van '3 voor II' is geld in te zamelen. Daarnaast speelt echter ook de bewustmaki ng een belangrijke rol. Om deze activiteiten te organiseren en tot een goed einde te brengen worden jongeren bereid gevonden hun Vrije tijd op te offeren en te werken voor, een goed doel. Dat is niet zo alledaags als je beseft dat het gros van de fuiven wordt georganiseerd om de eigen zakken te vullen.

Het succes van cle fuif schuilt in de originele formule. Elk jongerencafé organiseert cle fuif op haar eigen manier. De jongeren versieren hun lokaal op basis van het project dat gesteund wordt, ze zorgen voor gezellige muziek en aangepaste hapjes. In elk jongerencaé wordt om 22.30 uur een veiling georganiseerd. Antiek, curiosa, prullaria, gebruiksvoorwerpen allerhande en kunstwerken van de jongeren zelf worden per opbod verkocht. Ook de veiling is in elk café telkens weer een belevenis. Daarnaast blijft er natuurlijk het aantrekkelijke vervoermiddel van De Lijn. Dejeugdhuizen houden het niet bij fuiven alleen. En het kader van 4 3 voor II ' worden ook allerhande nevenactiviteiten in de jeugdhuizen georganiseerd. Op 25 oktober start

Telefoonnummers voor verdere informatie over '3 voor 11' en de nevenactiviteiten: '3 voor ii': Koen Verschueren (0313142415) Moto-run Cahier de Brouillon: Jef van Loon (014/437646) Pannenkoekenfestijn 't Slot:

Lies Houben (0313144816) Spaghetti-avond Mussenakker: Tommy Bruynen (0313151219) Restaurant Cahier de brouillon: Sanne Adams (03-3142295)

39


Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 031314.51.77 Fax 031314.65.56 -

OPENBARE VERKOPING VAN NIEUW GEBOUWDE LANDELIJKE WONING TE 2320 HOOGSTRATEN, DE KAMPELAAR 3 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten, lste afdeling: Nieuw gebouwde WONING gelegen De Kampelaar 3, groot 8a 26ca.

Zitdagen: - Inzet op maandag 2 november 1998 - Toewijzing op maandag 16 november 1998 telkens om 14.30 uur in café Schuttershof, Zondereigen 27 te Baarle-Hertog. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

OPENBARE VERKOPING VAN LANDBOUWGRONDEN TE HOOGSTRATEN/MEER TER STREKE WERKHOVEN, DONCKAKKER, GESTELAKKER, HOOGEN EINDMEIR EN DE LAEREN Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Ingedeeld als volgt: - op het gelijkvloers: hal, living, keuken, gang, wc, berging, douche, koele berging, wasplaats. - op de verdieping: 4 slaapkamers, toilet, badkamer en bergruimte. In de tuin: tuinhuisje. Voorzien van alle nutsvoorzieningen. CV op aardgas. Kl 55.800 Beschikbaar: Beschikbaar op 1januari1999 mits betaling van koopprijs en kosten. Zitdagen: - Inzet op donderdag 15 oktober 1998 om 18 uur - Toewijzing op donderdag 29 oktober om 17 uur telkens in café De Gulden Coppe, Vrijheid 173 te Hoogstraten. INGESTELD: 6.200.000 BEF Bezichtiging: 's zaterdags van 14 tot 16 uur. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

OPENBARE VERKOPING VAN AKKERLAND TE BAARLE-HERTOG Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Perceel AKKERLAND te Baarle-Hertog, ter streke Kruisbemden (Ginhoven) groot 2ha 93a 30 ca. Palende of gepaald hebbende: Mertens J. Verstappen; Mevr. Dries J. Mertens; Mevr. Verstraelen-Mercelis; Verstraelen A. Verheyen; Mevr. Van De Heyning Antoon Bastiaansen. Beschikbaar volgens veilvoorwaarden.

40

Onder Hoogstraten, 3e afdeling Meer: KOOP 1: Een perceel WEILAND te Hoogstraten/Meer, 3e afdeling, ter streke 'Werkhoven' groot 43a 95 ca. Palende aan: koop 2, Goetschalckx Jan, Goetschalckx-Bruynen Constantijn en deelhebbers. KOOP 2: Een perceel AKKERLAND te Hoogstraten/Meer, 3e afdeling, ter streke 'donk Akker' groot 54a. Palende aan: koop 1, Goetschalckx Jan, Brosens Frans-Jansen te Hoogstraten, Rijvers Jozef-Verheyen en deelhebbers te Hoogstraten/Meer, Schrauwen Petrus-Laurijssen te Wuustwezel. KOOP 3: Een perceel WEILAND te Hoogstraten/Meer, 3e afdeling, ter streke 'Gestelakker' groot 1 ha 36a 65 ca. Palende aan: Schoenmaekers Herman-Vervoort te Hoogstraten, Oostvogels François-Sterkens Angèle te Hoogstraten, Schoenmakers René-Antonissen te Hoogstraten, Faes CornelisChristiaensen te Hoogstraten. KOOP 4: Een perceel AKKERLAND te Hoogstraten/Meer, 3e afdeling, ter streke 'Hoogen Eyndmeir' groot lha 87a 58ca. Palende aan: Lenaerts Leon en deelhebbers te Hoogstraten, Rijvers Jozef-Cox te Hoogstraten, Aerts Jozef-Pluym te Hoogstraten/Meer. KOOP 5: Een perceel BOS te Hoogstraten/Meer, 3e afdeling, ter streke 'De Laeren' groot 67a 26 ca. Palende aan: Jansen Jan te Beerse, Aerts Ludovicus-Janssen te Meer, Lauryssen Alfons-Kerstens te Meer, en Meeusen-Geerts Linda te Hoogstraten. Beschikbaar: volgens veilvoorwaarden. Zitdagen: - Inzet op maandag 2 november 1998; - Toewijzing op maandag 16 november 1998; telkens om 16.30 uur in zaal Victoria te Hoogstraten/Meer, Meerleseweg 4. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.


spoRT HVV heeft het niet breed Wanneer we na 6 ioatchen de balans opmaken, staat HVV met 2 gewonnen, 2 verloren en twee gelijke matchen netjes in de middcninoot. Al bij al niet slecht voor een club die in de voorbereiding Bart Lux verloor, na 2 wedstrijden Peter Heijstek zag afhaken, in de derde match geen beroep meer kon doen op Raf Beyers en in de zesde match ook Tom Vorsselmans in de gekwetstcnboeg zag verdwijnen.

i

i i ii t

Voor de verplaatsing naar Verviers komt hier nog een strafzondag voor Palmers en Ceusters bij en daarmee is het zo ongeveer verteld. Met de spelers die hij nog tot zijn beschikking heeft is trainer Lodewijckx overigens niet slecht bezig en overwinningen tegen Berlaar en Beerschot hebben voorbarig pessimisme de kop ingedrukt zodat we - in afwachting van de terugkeer van de gekwetsten - ecn dubbel doel nastreven: één ervan is de kloof met de onderste ploegen te behouden en twee - zeker zo belangrijk dc kop van het klassement niet te ver laten weglopen. Of de roodwitten hierin gaan slagen blijft een open vraag. De rnatch tegen koploper Schoten werd een echt spektakelstuk met een pak doelpunten. HVV maakte tijdens dc tweede helft een 1-3 achterstand goed onder impuls van een schitterende Stef 1-luygen.

ii

14V HERIJGERS I'h. Bouwspecialiteiten lndustrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

ALLES VOOR ROOKKANALEN NIEUWBOUW en VERBOUWING

/7 •'qç

Wedstrijden 01-11-98 Verviers-HVV 15 u 07-11-98 HVV-Heusden 20 u 15-1 1-98 Aarschot-HVV 20 u 28-1 1-98 HVV-Virton 20u Nat. res. 30-10-98 HVV-Verviers 20 u 06-11-98 Heusden-HVV 20 u 13-1 1-98 HVV-Aarschot 20 u 20-11-98 HVV-Tongeren 20 u 28-1 1-98 HVV-Virton 17.30 u

Voor elke brandstof is er een specifieke toepassing, fl1. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG GEISOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering in inox. (UITSLUITEND VERKOOP)

1a

KFC MEER: waar zitten de schutters? geschonken werden na een onge\ aan ik afstandsschot vanop dertig toeter. Het bezoek van Horendonk stemde tot optimisme en warempel de thuisploeg schoot uit haar sloffen. Twee doelpunten v66r en twee nfi de rust zorgden voor de eerste overwinning. Een start van een succesvolle periode? Hckkensluiter Flandria moest toch een hapklare brok worden, maar Meer speelde een archislechte partij en verloor met klare 2-0 cijfers. Zwakke punten kwamen duidelijk naar voor: de acties worden te traag uitgesponnen zodat er geen diepgang te bespeuren viel en de scoringskansen tot een minimum beperkt bleven. Het spel maken is mooi maar de slagroom op dc taart mag zeker niet vergeten worden. Toch hopen op beterschap!!

Wedstrijden Zodnag 1 november 14.30: FC Meer - Westmalle

Zondag 8 november 14.30: St. Jozef- FC Meer Frank Liiva',i

Hfl10 Ir) CII

Lor 1 )ui Kerk/in ir ii (lui/pl i.) il,olr oji :oek

1111fl 1

lie .lcu (ei

('1111

het succes

Heel wat meer had het FC Meer-huishouden verwacht van de seizoensaanvang en het wil nog steeds niet vlotten. Bij Wildert hoopte men de eerste overwinning te mogen begroeten, maar de ontgoocheling was des te groter na afloop!

Woensdag 11 november 14.30: FC Meer - Vrij Arendonk

Zondag 15 november Gedurende meer dan 80 minuten dicteerde Meer de wet ... op het middenveld doch de voorlinie faalde volledig, zodat nooit van enig gevaarlijk voethalstandje mocht gesproken worden. Erger nog was het feit dat de drie punten weg-

14.30: FC Meer - Exc. Essen

Zondag 22 november 14.30: Zandhoven - FC Meer

Zondag 29 november 14.30: FC Meer - Vosselaar

41


SPORT

MINDERHOUT VV zweet en tranen! De hooggespannen verwachtingen hij de seizoensaanvang werden tot nu toe zeker nog niet ingelost. Wel deed de voorbereiding het beste verhopen, maar zoals wel vaker gebeurd, volgt nadien een slechte start. Toch werd een eerste overwinning geboekt! Tegen Oosterlo, op dat moment de leider in de klassering, werd met een 2-1 zege de driepunter op zak gestoken. Veel bloed, zweet en twee rode kaarten heeft deze eerste matchwinst wel gekost. Na een vroege achterstand ging MVV wel resoluut op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er ook verdiend via Kurt Van den Langenbergh. Kort daarop verdween de bal een tweede maal achter de bezoekende doelman, opnieuw via Kurt, maar de scheidsrechter had de fase reeds afgeblazen voor een strafschopfout en de bal moest ondanks Minderhouts protest op de stip. Jammer genoeg strandde het Ieder, staalhard vertrokken van de voet van Guy Martens, op de lat. Niet getreurd echter! Na een mooie actie op rechts besloot Kurt Van Den Langenhergh, net voor de rust, een tweede maal succesvol in de linkerbenedenhoek. Verdiende voorsprong tegen de eerder zwakke leiders. Nadien kwam Oosterlo wel op de proppen en MVV werd op zijn doel gedrukt. Een doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel en verder kwam men nog enkele keren goed weg. Tegen het matcheinde kreeg Dries Van Bavel nog tweemaal de kans om op een scherpe counter de eerste seizoenszege veilig te stellen. Een tikkeltje koelbloedigheid ontbrak en het bleef snakken naar het verlossende eindsignaal. Een verdiend puntje bracht men mee uit Olnien, 1-1! Doelpuntenmaker van dienst: Guy Martens. Tijdens de tweede helft moest met man en macht verdedigd worden en een het noorden verliezende scheidsrechter maakte het er MVV niet makkelijker op. Kwistig strooide de brave man met gele kaarten in 't rond met als gevolg dat MVV met acht spelers de wedstrijd beĂŤindigde. Vijf uitsluitingen in twee wedstrij-

den is toch iets van het goede teveel! De MVV-jeugdploegen draaien goed mee en vechten met wisselend succes voor de puntjes. De scholieren verloren tweemaal onverdiend met het kleinste verschil en dit telkens in de allerlaatste minuut. De knapen wonnen nipt op Wortel met 0-1 en gaven de leeftijdsgenoten uit St.-Jozef een stevige 0-6 pandoering. Ook de miniemen wonnen met nipte 2-3 cijfers bij onze Wortelse buren na een spannende gelijkopgaande wedstrijd. De prĂŠ-miniemen kregen twee stevige nederlagen te verwerken tegen dc favorieten van hun reeks. Duiveltjes A. B en C behaalden al enkele mooie overwinningen, maar kregen evenzeer reeds enkele behoorlijke nederlagen te slikken. Het leeftijdsverschil is hier meestal een sterk bepalende factor, maar niet getreurd, jong geleerd is oud gedaan. De Areserven draaien vooraan goed mee terwijl de B-invallers nog eventjes moeten warmlopen om hun eerste succes te boeken.

les doelpunt bovenop. Meerle kon met een Vrij geruststellende voorsprong gaan koffie drinken. Meer dacht er nog iets aan te doen en kwam in het begin van de 2 helft sterk opzetten. In de 57 minuut konden ze tot 1-3 milderen. Kort daarop moesten ze echter met tien verder, na een rode kaart. Niettemin slaagden ze er luttele minuten later in de aansluitingstreffer te scoren. Verder kwam Meer niet meer en Meerle mocht de 3 punten mee naar huis nemen. Daar werd de overwinning op hun eeuwige concurrent tot in de late uurtjes ges iemd.

Wedstrijden Zondag 1 november 14.30: Heibloem Zittaart (Meerhout) - Minderhout VV

Zondag 8 november 14.30: Minderhout VV - Berg en Dal (Meerhout)

Woensdag 11 november 14.30: Minderhout VV - Molenkring (Lichtaart)

Zondag 15 november 14.30: VC Tielen - Minderhout VV

Zondag 22 november 14.30: Minderhout VV - Alberta (Winkelomheide-Geel)

Barry Jaspers, in Vosselaar rood, thuis tegen Wortel twee doelpunten.

zondag 29 november 14.30: VV Schoor (Balen) - Minderhout VV

Wedstrijden voor november (telkens

om 14.30 uur):

K.F.C. Meerle Zondag 27 september kreeg Nleerle Zandhuven op bezoek, de ploeg die drie keer op een rij won. Meerle was niet onder de indruk en dwong dan ook de beste kansen af, maar vergat ze te benutten. Zelfs een strafschop geraakte niet tegen de netten en zo bleef na negentig minuten de stand zoals bij het begin: 0-0. Op zondag 4 oktober trok Meerle naar Vosselaar. De thuisploeg kwam al na 6 minuten op voorsprong. Vosselaar speelde snel en Meerle had moeite om ze te volgen, wat in de 17 minuut resulteerde in een 2-0 achterstand. Meerle probeerde dan het eigen tempo wat op te trekken, waarin het nog lukte ook. Dirk Van Bavel lukte nog voor de rust de aansluitingstreffer. Na de pauze vocht Meerle hard terug. Peter Snijders deed daarin ruim zijn duit in het zakje en mocht al snel gaan rusten met een rode kaart op zak. Kort daarop kreeg Vosselaar dan een penalty, die werd omgezet en de 3-1 op het bord bracht. Meerle kreeg echter op zijn beurt een strafschop en kon opnieuw aansluiten. Het mocht niet baten want in de 72' minuut mocht Barry Jespers ook met rood naar de kleedkamers. Twee minuten voor tijd kreeg Vosselaar zekerheid met een 41 doelpunt. Eindstand 4-2, na een zeer woelige wedstrijd met 3 penalty's en 42

2 rode kaarten. De man in het zwart was duide lijk niet tegen zijn taak opgewassen. De zondag daarop, 11 oktober, werd aan de Chaamseweg de derby Meerle - Wortel betwist. Meerle kwam al na 7 minuten op voorsprong met een schot van Wilfried Pauwels. In de 35 minuut kon het thuispubliek weer juichen voor een doelpunt van Dirk Mertens. Kort daarop was het opnieuw prijs toen Kris Voeten een strafschop kon omzetten. Meerle mocht met een veilige 3-0 voorsprong gaan rusten. Meerle behield na de rust het initiatief en Barry Jespers zette na 82 minuten de 4-0 op het bord. Dezelfde Barry deed er enkele minuten later nog een bij. Net voor het eindsignaal kon Wortel tenslotte de eer redden. 5-1, een mooie uitslag voor Meerle en alvast een opsteker voor de andere derby van volgende week in Meer. Die kreeg zijn beslag op zondag 18 oktober onder een stralende zon en een grote belangstelling. Een derby heeft blijkbaar toch extra aantrekkingskracht. Meerle trok meteen ten aanval en kreeg al na 3 minuten een penalty, omgezet door Kris Voeten. In de 42 minuut kon Nick Mertens met een prachtig schot de voorsprong tot 0-2 aandikken. Op slag van rust deed kapitein Wilfried Pauwels daar nog een derde Meer-

0 1 - 1 1-1998 : Zoersel - KFC Meerle 08-11-1998 : KFC Meerle - Vrij Arendonk 15-1 1-1998 : Wildert - KFC Meerle 22-11-1998 : KFC Meerle - Horendonk 29-1 1-1998 : Flandria - KFC Meerle

Veldtoertocht De fiets op! Werk aan de winkel voor de wielertoeristen op

zondag 22 november 1998. Geen race deze keer over vlakke asfaltwegen, wel de bossen in langs de grensstreek. Fietsclubs 'Sporting Oekel' (Rijsbergen) en 'Kees van Boxel' (Meersel-Dreef, Galder) organiseren een spectaculaire veldtoertocht door de Galderse. Chaamse, Bredase en Ulvenhoutse bossen. Fietsers die ooit de Baronieroute afgepeddeld hebben, weten dat er in deze streek enorm natuurschoon te bewonderen valt. Voor alles wordt er gezorgd: wasgelegenheid voor fietsers en fiets, gelegenheid om de inwendige mens op te krikken met spijs en drank. Diverse gekendc wieleramateurs en profs nemen ook deel aan deze herfsthappening. De start wordt gegeven aan de 'de Leeuwerik' te Galder tussen 8.00 10.00 uur! Voor info bellen naar 00.3176.5613391.


SPORT

lOde veldloop 1 atletiekvereniging Noorderkempen Op zondag IS november richt AVN haar 1 Ode veldloop in. Dcie organisatie tal, mais nu reeds een aantal jaren het geval is, doorgaan op en rond de terreinen van HVV. Deze terreinen zijn gelegen achter het Klein Seminarie en zijn bereikbaar langs de Katelijnestraat. Vanaf 12.30 uur kan iedereen vanaf geboortejaai 1992 zich laten iuscluij ven VUUI zijn ofliaai wedstrijd. De eerste start wordt gegeven om 13.30 uur. De Juniores, Veteranen en de Seniores heren lopen na 15.00 uur. Uiteraard verwachten wij voor deze jubileumuitgave meer deelnemers dan ooit. De club zal dan ook een speciale inspanning doen om iedere deelnemer toch iets te kunnen aanbieden na zijn of haar wedstrijd. De prijsuitreiking voor de jeugd is direct na hun aankomst terwijl er vanaf de Juniores een prijsuitreiking voorzien is na afloop van de laatste wedstrijd. Zowel inschrijving als prijsuitreiking gebeuren in de kantine van HVV jeugd. Dat de atletiek en het lopen in de lift zitten bewijzen de ongeveer 30 kinderen en 30 volwassenen die elke donderdagavond samenkomen om te trainen. Deze trainingen vinden plaats aan de piste van het Klein Seminarie en is bereikbaar langs de Katelijnestraat. Hij of zij die ook eens graag in groep zijn geliefkoosde hobby beoefent mag gerust met ons meedoen. Elke donderdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur kan je er terecht om te trainen. Wij verwachten je zeker op zondag 15 november 1998 voor de veldloop. En wil je hiervoor nog even oefenen dan kan je ook de donderdagavonden bij ons terecht. Inlichtingen kan je bekomen bij Jan Vlamings, Moerstraat 30,2320 Hoogstraten, tel. 03/31469 13.

Zaalvoetbal Open Bekercompetitie: gelegenheidspioegen welkom! Ditjaar starten s ij mcl een nieuwe fonnule voor het spelen van de hekercompetitie, namelijk een open bekercompetitie', dit wil zeggen dat er ook ploegen die niet aan de competitie deelnemen, mogen meedoen. De eerste ronde van deze competitie zal doorgaan van 23 november tlm 4 december 1998. Dit is een ideale gelegenheid voor verenigingen, vriendenploegen of sportieve collega's om een keer van de fantastische sfeer van het zaalvoetballen te proeven en dit voor de gelegenheid volledig gratis. GeĂŻnteresseerden kunnen contact op nemen niet Eddy van Huffel (tel. 03/3 148836) of Hennie Herijgers (tel. 03/3141664) telkens na 19.00 uur.

Hoogstraatse zaalvoetbalcompetitie Seizoen 199811999 is begonnen Na het eitsallen San de Chicken Boys (gestopt). De Lindekens tnaar Rijkevorselj en Cnockaert (B.Z.V.B.) bleven er nog maar 9 ploegen over om te starten. Aangezien dit te weinig was om een volwaardige competitie aan te vatten, zIjn wij op zoek gegaan miat nieuwe ploegen. Uiteindelijk is er een bijkomende ploeg gevonden, met name de Bankunie. Zodoende is de competitie van, reeds de 1 Ide jaargang, van de HZC begonnen met 10 ploegen. Na 4 wedstrijden, staat Vh Gulden Coppe (net zoals tijdens de vorice seizoenen) aan de kop van het klassement, Maar wij verwachten dit jaar toch wel concurrentie en dit vooral van de jonge gasten van Malmejo (een jeugdhuis uit Malle) en van de oude garde van de Gelmelsoccers. Uit de voorlopige rangschikking blijkt echter dat ook andere ploegen sterk begonnen zijn. Wilt u ons een keer bezig zien, kom dan kijken in de Sporthal de Zevensprong elke maandag van 20.00 uur tot 23.00 uur en vrijdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. U kan er gezellig iets drinken terwijl u geniet van de prestaties van de verschillende zaalvoetbalploegen.

Frans Onincx blies 60 kaarsjes uit en verbeterde zijn persoonlijk record marathonlopen van 3u25min40sec. Jan Vermeiren, als superhaas, mocht zeker delen in haar succes. Pat Leysen en Jos Van Bavel trokken naar het

Belgisch Kampioenschap Marathon te Gent. Stand na 4 speeldagen VH Gulden Coppe Malmejo Alma Boys Middenstampers Gelmelsoccers Bankunie Music Inn Lepe Hoek AF Meer Spijker

12 9 9 9 6 6 3 3 3 0

'De Marcklopers'

Recordjacht! September. marathoninaand! Na heel wat training en voorbereidingswedstrijden in het zomerseizoen, leeft men in de rangen van 'De Marcklopers' stilaan toe naar de herfstperiode om te pieken in de marathonwedstrijden. Een goede 42,195 kni betekent dan ook proberen het eigen record te evenaren of in het beste geval te verbeteren.

Onder de drie-uur-grens duikelen was voor Pat de hoogste betrachting. De wedstrijd verliep perfect en hij haalde zijn slag thuis ineen fantastische tijd van 2u57min59sec. De beste 'Marcklopers'-jaartijd en een winst voor Pat van zomaareventjes 10 minuten! Jos Van Bavel zag het iets bescheidener in een tijd van 3u20min52sec., moe maar heel tevreden! De Marathon van Eindhoven! Hier liep Marc Terreureen nieuwe beste tijd, nl. 3u 1 Omin50sec. wat ook een stevige verbetering inhield. Naar deze wedstrijd had hij intens toegeleefd en niet succes! Tussen haakjes, voor Marc de 9de marathon van het seizoen! Louis Onincx, op zijn 52ste, lukte ook ah een beste tijd. Zijn betrachting onder de drie uur blijven lukte nipt, 2u59min59sec! Ook Jos Leunen en Luc Vrancken tekenden present. Luc finishte in 3u27min15sec. En Jos stopte na 30 km met darrnproblemen. Het volgende objectief wordt de Marathon van Etten-Leur met verscheidene Marcklopers' aan de start. Sneuvelen er weer records? Volgende keer meer daarover!

Hilvarenbeek was de eerste in de rij van deze lange-afstandslopen. Jos Leunen en Luc Vrancken namen deel om zichzelf eens te testen hoe het met de conditie gesteld was en Marc Terreur klokte af in een tijd van 3u21min. Een stevige training met in het achterhoofd de marathon van Eindhoven. Voor Frans Onincx was het een hoogdag in zijn loopcarrière: hij voelde zijn benen niet en liep een voor hem beste tijd in 3u31min45sec. Enkele weken nadien plaatste hij 60 kaarsje op zijn verjaardagstaart. Hoe ouder de wijn, hoe beter! De Baccara-marathon in Beernem was voor Rita Van Aert een uitstekende gelegenheid om haar persoonlijk record te verbeteren in een tijd

N.V. GARAGE VAN USSEL

L4J

HO1%TDI% Sint-Lenaartseweg 28 2320 H000STRATEN Telefoon 03/314 68 60 43


SPORT

Wielrennen

Kampioenschappen van Hoogstraten Te trappelen van ongeduld stonden zo'n 40-tal in Hoogstraten wonende wielertoeristen aan de startlijn te Meer om hun kampioenschap te betwisten. Een echte wedstrijd waarin geen cadeautjes gepresenteerd werden en waarin op het scherp van de snee tot de laatste snik gevochten werd om op het schavotje te mogen komen.

Onder: de officiëlen van de B. W.B. iiiet uiterst rechts Karel Versmissen. 2de rij: de kampioenen met v.l.n.r. Erwin Meeuwesen, Edd -y Vermeiren, Bert Ter Harmsch, Roger Schellekens, Gerard Mariën. 3de rij: de 2de geklasseerden v.l.n.r. Wim Michielsen, Piet Herrijgers, André Laurijssen, Jos van Dun, J05 Stoops (+sponsor). Boven v.l.n.r. Willy van den Ouweland (sponsor), burgemeester van Aperen, Geen Herrijgers (sponsor).

Uitslagen 40-49 jaar

-30 jaar

Mecuwesen Erwin Michicisen Wim Vermonden Raf 30-39 jaar

Vermeiren Eddy Herrijgers Piet Verheyen Luc Bastijns Michel Jespers Marc

Telefoon: 0313099518 Fax: 03/309.95.17 Autotel.: 095/25.93.62

44

Mariën Gerard Stoops Jos Jespers Jos

Spijtig hé! Onic Hoogstraatsc crossers hebben alweer hun laatste wedstrijd voor dit jaar gereden! Dus geniet maar van dit verslag, want het zal voorlopig het laatste zijn. Er moesten nog drie wedstrijden gereden wor den. Wommelgem was op 20 september aan de beurt, maar deze werd afgelast. Wegens water overlast ja, hoe raadt u het? Dirk Van Dijck en Ronny Donckers zijn beiden nog steeds buiten strijd dus ninesten ('iiiy Van Gestel en David Roeffen alleen naar Keet op / september. Haar maar waar, het was best lekker weer die dag. Guy en David zagen het dan ook helemaal zitten cii reden beiden twee uitstekende reeksen. Guy eitidigde derde in totaal en Davicl negende. L.o knskn ze n.g enkele punten bijeen spiukkeleii voor het VLM-kampioenschap. Op 4 oktober werd in Haniont de laatste keer voor het FAM-kanipioenschap gereden. Hier werd Uuy de eerste reeks eltde en de tweede reeks vijfde, wat hem in het totaal een zevende plaats opleverde. Op 11, 18 en 25 oktober waren er ook nog de tiiekanjc.kerscrus.sen. 11 snapt hel al hier kon men de mekaniekers en de vrouwen of vriendinnen van de piloten door de modder zien ploeteren. Spektakel verzekerd! Van november tot februari houdt het hele motorerosswcreldje zijn wel verdiende winterslaap. Er zijn er natuurlijk altijd die niet van hun motor te slaan zijn hé. Maar bij de meeste crossers gaat de motor op stal en komt de mountainbike eruit. Want stilzitten is slecht voor dc conditie zeggen ze! Om af te sluiten heb ik nog een belangrijk bericht. Zoals de meeste sportverenigingen organiseren ook motorcrossers na het seizoen een fuif of dergelijke om een paar centjes bijeen te krijgen voor het volgende seizoen. Guy Van Gestel geeft zijn crossbal op vrijdag 13 november in t Centrum te Rijkevorsel en Ronny Donekers op zaterdag 14november in de zaal bij Café Bombardon te Meerle. Beiden met muziek verzorgd door Top-DJ PALLADIUM. Noteer deze data alvast op de kalender of in uw agenda voor een geweldig swingend weekend!!!! Prima gelegenheid trouwens om onze erossers eens achter of voor den toog bezig te zien. Zo, dat was het dan voor dit jaar. Maar, niet getreurd, zondag 31 januari 1999 wordt in Grobbendonk de eerste wedstrijd van alweer een nieuw gereden. En binnen vier maanden zijn we er dan weer met de uitslagen van de eerste wedstrijden van het laatste erossseizoen van deze eeuw!

nr/?.-.-T

50-59 jaar

t. Schellekens Roger van Dun Jos Verheyen Jan Laurijssen Jan

RAATS MARCELbvba

Ie

+60 jaar

Ter Harmseh Bert Laurijssen André Geerts Kris van Dun Frans Aernouts Mareel

Motorcross

Advertenties

Algemene Bouwondememing Fazantenstraat 5 2340 BEERSE

31449.11 /314.55.04 9e

LASERSHOW - HOOGSTRATEN


SPORT

Jos Sterkens opnieuw Belgisch kampioen rallycross

Volgend jaar stijgt de kwaliteit in België nog meer. Dan wordt het een superjaar, met naast onze Mondeo nog de ex-Schanche-Escort van Kuypers, de Subaru lmpreza van Franssen. de Ford Puma Maxi van Helven en de Escort WRV van Van De Put, terwijl ook Donné wel een kanon aan de start zal brengen. Je begrijpt meteen waarom we al begonnen zijn aan de bouw van onze nieuwe wagen...'

Tom Geen geeft forfait

HOOGSTRATEN: De titel is binnen! Zondag 5 oktober werd op het Duivelsbergcircuit van Maasniechelen de finale van het BK Rallycross verreden. Een finale die bol stond van de spanning. In Divisie 1 gingen de twee kemphanen Jos Sterkens en Eddy Donné voor de titel. De Hoogstratenaar beschikte uiteindelijk over de beste zenuwen en zijn Ford Mondeo Cosworth gaf geen krimp. De finale had de apotheose van een seizoen spannend seizoen moeten worden, maar de overmacht van het Karcher-team was verpletterend. Jos Sterkens verlengde zijn titel in Divisie 1, de koninginneklasse van de rallycross. Samen met de Nederlandse, is het al zijn achtste nationale kroon. De spanning was voor de start nochtans te snijden. Eddy Donné, zijn Limburgse rivaal, had een nieuw bang-bang systeem op zijn Ford Escort WRC gemonteerd en barstte van het vertrouwen. Maar, Jos bleef er rustig bij: 'We hebben uiteindelijk nog een bonus van 6 punten, zodat een derde plaats in elk geval voldoende is. De vorige wedstrijd heb ik er echt op getrapt, maar deze keer zal ik rustig de kat uit de boom kijken. En, krijgen we technische problemen, dan is daar toch niets aan te verhelpen, dus daar moet je vooraf niet zenuwachtig voor zijn.' De Mondeo stond echter in topconditie aan de start. In de reeksen klokte Jos twee maal de snelste tijd, zodat de pole voor de A-finale meteen een feit was. Donné klampte aan met twee tweede chrono's, maar verder leek de tegenstand uitgeteld. De start in de A-finale zou beslissen over het kampioenschap. In die A-finalc stond er geen maat op Sterkens. De regerende kampioen schoot als een raket uit de startblokken en nam meteen voorsprong op zijn concurrenten. Donné, kampend met een gebroken motorsteun, hield de rest van het veld op, zodat het een echte one-man-show werd. Nog voor de finish kon Sterkens het publiek groeten. Het resultaat was echter het belangrijkste. Jos Sterkens is de nieuwe kampioen van België in Divisie 1. 'Dat was het hoofddoel dit jaar en we zijn er weer in geslaagd. Hier en daar hoorde ik al twijfels, maar we bewezen zowel in Nederland als in België dat we nog steeds de snelste zijn. Ik wil zeker ook het team bedanken, want zij losten enkele kleine probleempjes tijdens de reeksen perfect op. Even waren er inisfires in de ontsteking en we hadden een klein olielekje. Ik was,

tot mijn eigen verbazing, bijzonder rustig vandaag en, na de valse start van Van Dc Put in de finale, was ik helemaal zeker. Ik voelde dat ik enorm veel grip had. Een goede start en dan rustig uitrijden, mooier kan toch niet...'

Een nieuwe Mondeo... Jos blijft niet op zijn lauweren rusten. Nog voor de ontknoping van het seizoen 1998, begon hij al aan zijn nieuwste project: een gloednieuwe Ford Mondeo Cosworth 4x4. Dc uitbouwkit van de wagen werd ondertussen al ontworpen, nieuwe elektronica en een high-tech spruitstuk werden reeds besteld en het team is al begonnen aan de nieuwe achterbrug. 'Je mag niet stil blijven staan in dit wereldje,' aldus Jos. 'Wie niet vooruitgaat, krijgt onherroepelijk klappen. Daarom bouwen we een nieuwe Mondeo, een wagen van de nieuwe serie. Ook technisch zal er wel wat veranderen. We stappen af van de starre achteras en gaan naar een onafhankelijke wielophanging. Dat zou onze wegligging ten goede moeten komen, al vrees ik wel dat de starts hierdoor misschien wat moeilijker zullen worden.' Of Jos met deze nieuwe en natuurlijk zelfgebouwde wagen hogerop wil, is niet meteen aan de orde. 'Iedereen droomt natuurlijk van het Europees Kampioenschap, maar ze vergeten daarbij wel dat we in België een startveld hebben om trots op te zijn. De Scandinaven vormende top in liet Europees gebeuren, maar Nationaal kunnen veel landen een voorbeeld nemen aan het Belgische Kampioenschap. De basis goede piloten met knap materiaal is hier heel breed, zelfs een stuk breder dan in bepaalde grote rallycrosslanden.

Voor Tom Geenen werd het een seizoenseinde in mineur. De Minderhoutenaar kon niet tijdig aan de start verschijnen en bleef noodgedwongen langs de kant. 'Zaterdag moest ik gewoon de bus nog inladcn en dan konden we vertrekken. Dat dacht ik toch, maar toen ging het helemaal mis. Toen ik de Corsa in de bus wou rijden, brak de versnellingsbak. In ijltempo kon ik alles herstellen, maar nog was dc ellende niet voorbij. Toen ik de bus wou verplaatsen, bleek een hoofdlciding voor de luchtdrukremnien stuk. Een probleem dat ik zaterdagavond niet meer hersteld kreeg en waardoor de bus niet verplaatst kon worden. Er zat niets anders op dan gewoon naar de race te gaan kijken...' Volgend jaar zijn onze rallycrossers natuurlijk opnieuw van de partij. Ook dan zal de Hoogstraatse Maand hun prestaties op de voet volgen. (HVO)

Fusieswing Ten-eleven Live Music Party 10 november '98 in zaal Godelieve te Wuustwezel Na 10 jaar kroegentocht met kwaliteitsmuziek voor alle muziekliefhebbers, komen we met een totaal nieuw concept. VZW Jeuzel krijgt hiervoor de medewerking van wereldwinkel Wuustwezel en enkele sportverenigingen uit Wuustwezcl voetbalclub KWFC, Basketbalclub BBC en volleybalclub TGN. Om de muziekliefhebber zoveel mogelijk te bieden met zo weinig mogelijke verplaatsingen, hebben we alles ondergebracht in één complex met drie podia, van 19.30 uur tot 4 uur. Dansbare livemuziek voor jong en oud van moderne rock en pop tot bretoense folk, disco soundbreaker zorgt voor de opwarming en ook voor de afterparty.

Het programma: Podium 1 (van 20u tot 4u) Sence of Place Das Pop Nova Star Plane Vanilla

Podium 2 (van 20.30 tot 24u) Jef Mercelis My Velma

Podium 3 (van 21 tot 24u) Momades Kaarten in voorverkoop 350 fr. Tel. 03-6695010 en 03-6698544 kassa: 450 fr.

45


KALENDER

Op stap ïn..

BROUWERSHUIS FEEST. EN VERGADERZALEN (SEMINARtES)

RESTAURANT I3RASSERIE

HOOGSTRATEN Maandag 9 Hovemher: INFO-AVOND over CIJBA. om 20 u. in het groen zaaltje van de Fax. Org . de Wereidwinkel.

%an Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43

MEERLE

Woensdag 11 november : WAPENSTILSTAND, neerlegging bloemenkrans aan het monument van de gesneuvelden na de hoogmis.

Zondag 8november: WANDELTOCHT op de

Donderdag 12 november: SCHRIJFA VOND

Industriezone van Meer. Vertrek om 2 u. aan de Watertoren. Organisatie: Wandelcluh Markdal.

van Amnesty Int., vanaf 20 u. in De Gelmel. BOUWFEESTEN, kraampjesmarkt, restaurant en praatcafé, Instituut Spijker. Ook nog op zalerdag 21 en zondag 22 november.

Zondag 15 november

: SINTNIKLAASFEEST, voor de kinderen van de leden van KWB. zaal Pax, org. KWB. SPEELPLEINWERKING 'DE SLINGER' (jong KVG). 13.30 tot 16.30 uur, oude gemeenteschool K. Boomstraat, deelname 20 BF, ml. 314.32.23. TE DEUM, na de hoogmis van 10 uur. St. Catharinakerk.

1 1 11 11

Het café voor jongeren met het hart bij muziek.

Zaterdag 14 en zondag 15 november

Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

47

daarna KAARTAVOND rikken, Organisatie KWB, KAV

Zondag 1 november, 10 uur, parochiezaat Meer: MEERSE ONTMOETINGSDAG. Organisatie KWB, KAV

ment van de oorlogsslachtoffers.

Zaterdag 14 november 18.00 uur, MIS opgedragen voor overleden fanfareleden

Vrijdag 20 november: KAARTAVOND, refter gemeentelijke basisschool. Karel Boomstraat, org. Oudercomité, begin 19 uur, kaarten gedeeld om 19.30 uur.

Zaterdag 21 november TEERFEEST

vzw Mussenakker Meer

Brassband Ste.- Rosalia

Zondag 22 november 14.00 uur: S1NTER-

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Zaterdag 21 november : TEERFEEST, Ko-

KLAAS affialing aan zaal Voor Kunst en Volk.

Zaterdag 28 november, 19.30uur: MUZIEKAVOND Brassband Ste.- Rosalia

Geopend: vrijdagavond vanaf 2000 u., zaterdag. avond vanaf 18.00 u., zondagnanliddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 a. 61

Zaterdag 21 en zondag 22 november

NEW ORLEANS NIGHTOWLS, de Gulden Coppe, org. Marckriver New Orleans Jazzclub, 20 uur.

Zaterdag 31 oktober, 19.00 uur, parochiezaal Meer: Prijsuitreiking KWB fietszoektocht,

Woensdag 11 november, kerkhof, na de mis van 10 uur: HIJLDEBETOON aan het monu50

Maandag 23 november : CONCERT door de

-t1

11 in de Mussenakker. Organisatie: dc Hoogstraatse jeugdclubs. 7,14 en 15 november, 19.30: "DE MAN DIE NIKSKE KAN", Toneel van '1 Heidebloempje in Zaal voor Kunst en Volk

orijteit 183 tiouSstraten 031314 66 65 & 1athp

GEN KWB. zaal Fax, org. KWB.

HERFSTFEEST-RESTAURANT, feestzaal Klein Seminarie, zaterdag om 20 uur, zondag om 14 uur, ml. 340.40.40.

ÎL

Zaterdag 7 november vanaf 8 uur: 3 VOOR

Donderdag 19 november: FEEST 80-JARI-

ninklijke Toon- en Toneelinaatschappij SintCecilia, zaal St. Cecilia.

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 U.

CAFE-BRASSERIE

Café - feestzaal

DeGuldenCoppe

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten

Tel.: (03) 314 91 94-Fax: (03) 314 87 17

Woensdag 25november: BLOEDAFNAME, gemeenteschool Gravin Elisabethlaan, tussen 17.30 en 20.30 uur, Rode Kruis. FENG SHUI, voordracht door Ilse Stockmans. zaaltje De Gulden Coppe, 20 uur, org. CMBV, inkom 300 BF, niet leden 350 BF.

CAFÉ DISCOBAR

'TFRTUIN .40

Vrijdag 27 november

: VIDEOVOORSTELLING actie Lopen voor Leven, zaal Pax, 20 uur, org. Staf en Bieke CoertjensRoovers.

Zondag 29 november: ONTBIJT met LOUIS TOBBACK vanaf 9 u. in het Brouwershuis, V. Aertselaerplein 16. Org.S.P.

Zondag 29 november : BOWLING, zaal Breebos, 14 uur tot 16 uur, vertrek 13.30 uur aan de Fax, org. KWB, onkosten 300 BF, vooraf inschrijven bij de wijkmeester. 46

CArEDE

Meerdorp 13

j

ÇLMLL

44?Neer.

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT

Langenberg 14 . 2323 Hoogslratvn-Wortel TeI./FaxO3 / 314 53 28

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11 62

,v


OPSTAPIN

Ongevallen

WORTEL Zaterdag 31 oktober: TENTOONSTELLING van grafisch werk van Inge Sijsmans, van 14 tot 18 u. in het Slot.

Zondag 1 en maandag 2 november: TENTOONSTELLING grafisch werk van Ingc Sijsrnans, van 10 tot 19 u. in het Slot. Zaterdag 14 en zondag 15 november: 11,11.1 1.-omhaling.

Plant van de maand:

Vrijdag 25 sept om 20.20 u kwam aan het kruispunt St Lenaertseweg en L.D. Konincklaan te Hoogstraten, de auto bestuurd door Igor van Riel (18j) Brasschaat in aanrijding met de tractor-oplegger bestuurd door Ben Laurij ssen (24j) St Lenaartseweg 15; Sandra Schoofs (24j)St Lcnaartseweg 67, die in de auto zat werd licht gewond. De auto werd zwaar beschadigd. Zondag 27 sept om 14.30u werd Suzanne Damotta Arada (20j) licht gewond toen zij werd aangereden door een tractor aan de Eindstraat te Meer. Maandag 28 sept om 20.30u reed aan de Bosuil Minderhout een auto tegen een boom. Elke van Ginkel uit Minderhout, Glen Meeus en Jonatan Janssen uit Antwerpen werden zwaar gekwetst opgenomen in het ziekenhuis.

nrl?

j,

HOOGSTRATEN

Dinsdag 29sept om 14.30u botste aan het kruispunt Loenhoutseweg en Heuvclstraat te Hoogstraten, de lichte vrachtwagen bestuurd door Maggi Manen, Lod. de Konincklaan 290 met de tractor bestuurd door Alfons Hapers, Achtelsestraat 38, Hoogstraten. De lichte vrachtwagen werd zwaar beschadigd.

T

BEGRAFENISSEN

Maandag 5 okt om 3.30u botste in Meerdorp de auto bestuurd door Antonius Bolle (36j) Voort 8 la Meerle met de auto bestuurd door Katrien Bleukens uit Brecht. Beide wagens liepen zware schade op.

JORIS

Dinsdag 13 okt om 9.55u botste Juliette Uytdehaage (28j) Oude Tramweg 3 Meerle tegen een aanhangwagen aan de Europastraat te Meer. Zij werd licht gewond.

Nu rozen planten Het is nu de juiste tijd om rozen te planten. Waarom? Omdat de struiken hun blad heb hen laten vallen en in wintcrrusl zijn gegaan. Buiten is het koel en vochtig, dus ze zullen niet snel uitdragen. Dat gebeurt zelfs niet als ze met kale wortel worden verkocht, zo uit de volle grond. Het is de gebruikelijke manier om grotere hoeveelheden rozen te planten.

'The Fairy' Een heel sterke soort is The Fairv', die vanaf eindjun誰 rijk bloeit niet veelbloemige pluimen van kleine, gevulde roosjes. De kleur is lichtroze. in volle bloei iets verblekend. 'The Fairy', bloeit door tot de eerste nachtvorst en wordt circa 70 centimeter hoog: Het blad is klein, maar het struikie is zeer dicht ventakt en daardoor goed bodembeclekkend. Met zulke rozen kun je een plat vlak of een helling vullen. I'lant ze dan op 40 cm afstand van elkaar. 'The Eairv' en haar vele dochters, zoals 'Fairi Dance (hlocdrood) en 'Fai,vland' (lichtroze) en 'Fairtale' (fuchsiaroz.e) zijn ook als kleine struikroos le gebruiken. 'The Fairv' is een ideale roos voor luie snoeiers. Bij gebruik als struikroos worden de takken in het voorjaar (eind maai't-hegin april) gewoon 10 cm hoven de grond afgeknipt. Past u The Fairv' toe als hodemhedckker, dan snoeit u de takken in het voorjaar , met ongeveer 1/3 van de lengte terug.

ABONNEMENTEN 1999 Vorige keer bevatte ons maandblad een overschrijvingsformulier voor het betalen van het jaarlijks abonnementsgeld op DE HOOGSTRAATSE MAAND. Zoals u merkt is de prijs hetzelfde gebleven: 720 fr voor een heel jaar streeknieuws, dat is geen geld, zeg nu zelf. Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

De meeste van onze abonnees hebben reeds betaald, 19

waarvoor onze hartelijke dank. Sommigen hebben misschien het formulier over het hoofd gezien.

b.v.b.a.

Mogen wij hen vragen het nummer van vorige maand nog eens ter hand te nemen om het overschrijvingsformulier in kwestie op te vissen, in te vullen en af te ge en in uw b ink of postkantooi

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04

Diegenen die het vorig nummer niet weer terugvinden kunnen uiteraard ook een eigen overschrijvingsformulier gebruiken.

REDAKTIE: tel.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 3 14.49.] 1

I

Ons nummer is 733-3243117-49, en het bedrag is 720 fr.

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hom'straten

Vermeld wel duidelijk het adres zodat wij weten waar we de maand naartoe moeten sturen. Wij danken u nogmaals!!! 25

De Redaktie 47


.4r ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN __ --

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Indoor tennis

squa,s'h snooker Tennisclub de

VRIJHEID

vzw

A c/iieI.sestraai 72

2320 Hoogstraten Tel. 031314.37.76 67

SLAGERIJ _______

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tellfax: 314.50.93

Openingsuren: Di tlm za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30uur. Maandag: gesloten

155

F'cperst raat 2 IJooqstiaten TeI.03/3I 1iL3O8

THUIS VERPLEGING WIT-GE! ,IL KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: te!. 014/ 61.48.02. THUISVERPLEGING 'EIGEN HAARD': Tonia Michielsen, Tel.: 03/315.95.65. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) JORIS BUYLE (3 14.13.08) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en INGE VAN BOUWEL (3 14.80.68) VERA HAEST (314.38.39) en MAY VAN DONINCK (314.30.48). KRIS SAENEN (3 14.24.39)

48

HUISARTSEN

CONTAINERDIENST

Zondag 1 november: DR. D. ROBBEN & DR. F. BUYTAERT, Leemstraat42-A, Hoogstraten, te!. 3 14.38.48 Zaterdag 7 november: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 3 14.86.85, GSM: 095.54.86.85 Zondag 8 november: DR. JOHAN WILLEMSE, Burg. J. Van Aperenstr. 3. Hoogstraten, tel. 3 14.45.55 Woensdag 11 november: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A, Meerle, tel. 315.85.55 Zaterdag 14 november: DR. STIJN FAES, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 3 14.50. 10 Zondag 15 november: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eesterniansstraat 15, Meerle, tel. 315.82.21 Zaterdag 21 november: DR. L. VERMANDER & S. STAM, Meerleseweg 24-A, Meer, tel. 315.85.11 Zondag 22 november: DR. D. ROBBEN & DR. F. BUYTAERT, Leernstraat 42-A, Hoogstraten, tel. 3 14.38.48 Zaterdag 28 november: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 3 15.87. 15 Zondag 29 november: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 3 15.84.54

Ongevallen Brandweer 314.42.43 LAURIJSSEN JEF DIERENSPECIMLZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 031314.54.50

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

APOTHEKERS Tot 6 november: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50 Van 6 tot 13 november: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 3 14.40.74 Van 13 tot 20 november: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel, tel. 312.12.20 Zaterdagvoormiddag 14 november: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 3 15 .73 .75 Van 20 tot 27november: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160. Hoogstraten, tel. 3 14.60.04 Van 27 nov. tot 4 december: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstr. 2, Loenhout, tel. 669.64.24 Zaterdagvoormiddag 28 november: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74

De volgende MAAND is klaar op 25 november. Om die vol te krijgen is het nodig dat de kopij op woensdag 11 november wordt binnengebracht. Enkel sport- en dorpsnieuws op zondag 15 november.

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...) .1.,. I ii

1''u1ÇVOdaL

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52

65

mode... uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 116e


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.