mei 1998 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VEERTIENDE JAARGANG, NR. 157 ME! 1998 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE KANTOOR 2320 HOOGSテ山ATEN

de hoogstraatse maand

1 UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

Alweer prijs voor Het Convent

Dreefse Verhalen Deel 2

De voorzitters vertellen

Arnold Van Aperen KFC Meer

1H1 1tl010u1 [huo.Tiuiテョuui

n Kroeg & Blues Guist Snijders FC Meerle

Overvloedig Sportnieuws

LII

1

fin.v Bros ens KVNA Wortel

8 Frans Jochems Minderhout VV


Vorig jaar ontving Het Convent de Vlaamse Monumentenprijs. Nu, zes maanden later, is het restauratieproject van het begijnhof uitgeroepen tot Nationaal laureaat van de Henry Ford European Conservation Award, én genomineerd voor de Grote Europese prijs van de meest prestigieuze en best beloonde onderscheiding in de sector cultureel erfgoed. Op 22 april ontving Het Convent de Nationale prijs, in het kasteel van Ter hulpen. Op 5 en 6 mei wordt een delegatie van Het Convent in Istanbul verwacht bij de uitreiking van de Europese prijzen. Nooit eerder behaalde één en hetzelfde restauratieproject een dergelijke erkenning op Vlaams, op Nationaal en op Europees vlak. Voor Hoogstraten en voor de 34 leden van Het Convent is het een hele eer ... ..maar ook dat went. De "Henry Ford European Conservation Awards" is een wedstrijd die, sinds 1982, in 30 Europese landen georganiseerd wordt. Met de wedstrijd worden elk jaar een aantal vernieuwende projecten inzake het behoud en de valorisatie van het natuurlijk en cultureel erf goed bekroond. Sinds 1996 is het beheer van deze wedstrijd, wat België betreft, in handen van de Koning Boudewijnstichting, die daarvoor een speciaal bedrijfsfonds heeft opgericht. Langs het "Henry Ford Fonds" verzamelt de Stichting financiële middelen, afkomstig van bedrijven, die daardoor een bijdrage kunnen leveren tot de kwaliteit van de samenleving waarin ze werkzaam zijn. De Ford Motor Company was de initiatiefnemer en, tot vandaag, nog steeds de grootste sponsor.

• In de categorie natuur: • Aan de vereniging "Aves" uit Luik, 300.000 BEF voor een project rond de bescherming van vleermuizen.

• In de categorie erfgoed: • Aan het "Musée de l'Hopital Notre-Darne i la Rose". uit Lessines, 300.000 BEF voor de restauratie van een aantal kunstwerken.

• Aan Het Convent 300.000 BEF voor de afwerking van het restauratieproject van het begijnhof van Hoogstraten.

Nationale prijs Van de zes laureaten die weerhouden werden ontving Het Convent de Nationale prijs. In haar motivatie wees de jury op de concrete haalbaarheid van het initiatief, op de originaliteit van het project, op het vernieuwend karakter en op de voorbeeldfunctie. Volgens de jury kan het project een blauwdruk zijn voor andere projecten in België en in Europa. Om al deze redenen is de restauratie van het begijnhof ook genomineerd voor de Grote Europese prijs, waardoor het in aanmerking komt voor steun uit het Europees Fonds. Op5 en 6 mei wordt een delegatie van Het Convent in Istanbul verwacht voor de uitreiking van die Europese prijzen. U hoort er nog van.

Tweehonderd inzendingen Voor België werden er dit jaar 200 dossiers ingediend in één van de vier volgende categorieën: de bescherming van het leefmilieu, het behoud van het cultureel erfgoed, de technologische innovatie en projecten door en voor jongeren. Van deze 200 projecten hadden 81 betrekking op het cultureel erfgoed, 46 op het natuurlijk erfgoed, 14 op technische innovatie en 23 projecten in verband met de jeugd. In eerste instantie werden er 105 weerhouden. Na een zorgvuldige deliberatie kende de jury, bestaande uit tien deskundigen onder het voorzitterschap van Anne Mie Draye, aan zes projecten volgende prijzen toe:

• In de categorie jeugd: • Aan de Stichting Limburgs Landschap, 80.000 BEF voor het opstarten van natuurkampen als een alternatief voor straffen aan minderjarige jongeren. • Aan de vereniging "Au fil du temps" uit Florenville, 130.000 BEF voor een project om jongeren te sensibiliseren ten opzichte van biologische landbouw. • Aan het "Centre culturel du Pays des Collifles" uit Ellezefles, 130.000 BEF voor een natuurobservatie programma.

Na de Vlaanise Monunientenprijs nu ook een Nationale en Europese erkenning voor Het Con vent

MIJ

: c: _..W~


enonners in de maand Bosman, een ramp voor de clubs Sla de kranten open en je wordt er onmiddellijk mee geconfronteerd. Belgische voetbalclubs vertoeven in acute ademnood en velen worden slechts kunstmatig in leven gehouden. Het lijkt slechts uitstel van executie. De Belgische voetbalwereld wordt ondermijnd door een tijdbom die op elk ogenblik kan ontploffen. De Hoogstraatse Maand hield de vinger aan de pols van de Hoogstraatse fusieclubs. De 5 clubvoorzitters, Jan Michoel ( Hoogstraten V.V. burgemeester Arnold Van Aperen (Meer K.F.C.), Gust Snijders Meerle K.F.C.), Frans Brosens (Wortel V.N.A. en Frans Jochems (Minderhout V.V.) gunden ons een blik achter de schermen. ),

)

(

HM : De jongste maanden bereiken ons vrijwel dagelijks alarmerende berichten over clubs in geldnood. Tielen en Poederlee gaan straks in vereffening en herbeginnen in 4de provinciale. Herentals wordt in haar voortbestaan bedreigd door een torenhoge schuldenberg. Is zo een scenario mogelijk bij Hoogstraten V.V. en de andere clubs? JM : Hoogstraten V.V. is schuldenvrij. We zijn onze verplichtingen ten opzichte van de spelers altijd nagekomen. Wij zijn een lening aangegaan bij de bank en die wordt periodiek afbetaald maar dat is een normale' schuld. Voorts bestaat er tot nader order nog altijd onduidelijkheid omtrent de geldigheid waarmee de R.S.Z. de clubs met forfaitaire aanslagen belast. De R.S.Z gaat er vanuit dat ook op amateurniveau een arbeidscontract bestaat tussen de club en de spelers en daarom voelen ze zich gemachtigd de clubs met R.S.Z.-bijdragen te belasten en daar hebben wij. en dat geldt niet alleen voor H.V.V, het moeilijk mee Dr P S.Z. scheert de amateurs, semi-amateurs en profs allemaal over dezelfde kam en dat is niet correct. Volgens ons is er op het niveau van het amateurvoetbal enkel sprake van een kans-

contract en die situatie vraagt van de R.S.Z. een heel andere benadering. Op dit moment weet eigenlijk niemand hoe die R.S.7. -piohlematiek

Jan Michoel (mijden): Hoog.straten VV i.s .schullent'rij. We zijn onze i'erpliclitoigen ten opzichte van de spelers altijd nagekomen. Wij zijn een lening aangegaan bij de bank en die wordt periodiek atl?etaald maar (lat is een normnale schuld'. provinciale reeksen, doen het voetbal geen goed en trekken de aandacht van dc belastingsdiensten. Er gaan er nog een paar serieus verschieten en dan roept iedereen weer moord en brand. Denk maar eens even terug aan de affaire Bellemans.

: &

i

zal evolueren. Iedereen wacht nog steeds op een Ministrieel Besluit, een richtlijn van hogerhand om eindelijk eens klaarheid te scheppen rond al die R.S.Z-affaires. Je zou dus kunnen stellen dat er potentiële claims boven ons hoofd hangen, maar dat geldt voor bijna alle clubs die met amateurs werken. Voorts raad ik alle clubs aan de statutaire verplichtingen van een vzw. in acht te nemen, want dat lijkt niet steeds altijd en overal het geval te zijn. Je moet er ondermeer voor zorgen dat je elk jaar een alfabetische ledenlijst deponeert bij de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout. Iedereen die lidgeld betaalt aan de club moet op die lijst vermeld worden. Leg je zo een lijst niet neer bij de griffie, dan wordt de club beschouwd als een feitelijke vereniging. In een feitelijke vereniging kan ingeval van gebeurlijke claims iedereen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. FB : Op provinciaal vlak liggende zaken enigszins anders. Wij worden in vergelijking met de nationale reeksen niet zo vaak met de belastingen geconfronteerd maar dat zal niet lang meer duren. Al die waanzinnige bedragen die mome ii t eet ss orden uit het mild. ie 1 fs in de lagere

HM Waarop baseren de clubs zich bij het opmaken van een begroting en waar liggen de belangrijkste uitgaven en inkomsten? FJ : We maken geen echte begroting op. De :

. 0 W.

00,

JS 7

1l m

gg Arnold Van Aperen (i echts): 'G aag wil ik ook eens een paar mi vers taIuI n rond de privésponsors in Meer uit de wereld helpen. Ik heb er absoluut geen moeite mee te erkennen dat wij een paar spelers hebben kunnen aantrekken dankzij de gulle gift van privésponsors. Maar ik wil er onmiddellijk aan toevoegen dat de premies die de club uitbetaalt volledig losstaan van de premies die de privésponsor aan die betrokken spelers uitkeert'

normale inkomsten en uitgaven zijn op grond van ervaringen uit het verleden min of meer gekend en die worden sowieso onder controle gehouden. Wij leggen wel elk jaar een som geld vast waarmee de transferverantwoordelijken kunnen spelen. Dat is een vast bedrag waarover i.ij kunnen beschikken om inkomende transfers le realiseren. De belangrijkste inkomsten putten wij uit onze kantine. De omzet van de cafetaria is toch wel goed voor 60 of 70% van de totale inkomsten. De sponsoringinkomsten zijn beperkt. Voor een reclamebord rond het veld betaal je bij ons 1.000 fr. per m 2 . Dat is zowat hetzelfde bedrag bij alle provinciale clubs uit de omgeving. Een club kan het zich trouwens niet permitteren hogere tarieven aan te rekenen. De wereld is klein en sponsors weten al vlug wat ze


MANNEN IN DE MAAND bij de buren uit Meerle of Wortel moeten betalen voor een reclamebord. Wel betalen sponsors meer voor de borden die zichtbaar zijn vanop de openbare weg. Ons veld wordt langs beide zijden begrensd door een drukke openbare weg. Het spreekt voor zich dat voor die reclameruimte hogere prijzen gelden. Het lidgeld in Minderhout bedraagt 1.500 fr. perjaar. Vroeger lag dat lidgeld een pak lager, maar Bosman heeft ook ons gedwongen onze houding te veranderen. Vroeger kon je af en toe nog eens een speler verkopen met forse winst maar die tijden zijn voorbij. De matchballen voor de wedstrijden van de eerste ploeg worden geschonken door sympathisanten maar echte privé-sponsors hebben wij niet. De etub is volledig op zichzelf aangewezen. De belangrijkste uitgaven zijn de was- en energiekosten. Per seizoen besteden wij bijna 100.000 fr. aan wasbeurten. Gelukkig mogen wij daarvoor rekenen op de goede wil van de ploegafgevaardigde die voor elke wasbeurt een bedrag van 250 fr. ontvangt. Dat lijkt niet veel maar vergeet niet dat er zo 11 ploegen zijn die elke week minstens één keer voor een hoop vuile was zorgen. We zijn al blij dat we dat wassen niet moeten uitbesteden aan een industriële wasserij. De spelers worden betaald per punt en afhankelijk van de specifieke situatie van elke speler krijgen ze ook een vergoeding voor verplaatsingskosten. De doelman mag ook rekenen op een tussenkomst voor de aankoop van handschoenen.

Frans Brosens (links): 'Ik heb zo mijn tvt'ijt'Is rond het toekennen van subsidier. Ik ben bang dat clubs die subsidies niet zullen aanwenden voor de verbetering van hun infrastructuur, maar deze subsidies gebruiken out dure spelers aan te trekken en dat is niet de bedoeling.'

iets dergelijks. Bij ons bedraagt het lidgeld 1000 fr. maar we zijn van plan het lidgeld op te trekken naar 1500 fr. De spelers ontvangen een premie per punt en een tussenkomst voor de verplaatsingskosten en sommige jongens worden daarbovenop gesteund door een privé-sponsor. Die krijgen dus een extra premie maar dat is

Frans Jochems (midden): 'Niemand speelt graag op slechte velden. Over velden gesproken, wij zijn de enige club in de fusie gemeente die nog altijd wacht op nieuwe terreinen. Wanneer zal dat probleem opgelost zijn?'

GS

Wij stellen wel een begroting op. We maken een raming van de te verwachten uitgaven en inkomsten en in functie van die raming kunnen we ondermeer ook vrij goed inschatten hoeveel geld gespendeerd kan worden aan de transfers van nieuwe spelers. Onze belangrijkste uitgaven zijn vergelijkbaar met die van Minderhout. Ook wij proberen de uitgaven te drukken door zoveel mogelijk zelf te doen. We baten zelfde cafetaria uit, we staan zelf in voor de terreinverzorging, we kuisen zelfde cafetaria en de kleedkamers en dat werk gebeurt uitsluitend door vrijwilligers, mensen met een hart voor Meerle K.F.C. Onze trainers krijgen jaarlijks een kleine vergoeding van 10000 fr. maar daar schiet op het einde van een seizoen niet veel meer van over want vele trainers gebruiken dat geld om de ploeg op het einde van een lang seizoen te tracteren op een etentje of 4

geen clubgeld. Dat wil ik toch wel even onderstrepen. We hebben destijds besloten privésponsors toe te laten op voorwaarde dat zij zich niet mengen in het sportieve beleid. Als hun bewuste speler om één of andere reden op de bank verzeild geraakt, dan moet die sponsor zich afzijdig houden. Dat is een duidelijke afspraak die tot op heden altijd gerespecteerd werd. EB : Onze situatie komt in grote lijnen overeen met die van Meerle en Minderhout. Wij proberen onze transferuitgaven te beperken door zoveel mogelijk de kaart te trekken van de eigen jeugd. Onze eerste ploeg bestaat vrijwel louter uit inwoners van Wortel. Er staan bijvoorbeeld 5 of 6 spelers bij uit de junioreslichting van het jaar 1970. Die lichting brak in dejeugdreeksen niet bijster veel potten maar die jongens hebben bij ons een kans gehad en ze hebben die kans

met beide handen gegrepen. Onze spelers krijgen een premie per punt volgens een progressief stelsel. Dat betekent dat hun premie per punt zal stijgen vanaf het ogenblik dat een bepaald puntentotaal overschreden wordt. Dat progressieve stelsel motiveert de spelers een hoger puntentotaal na te streven. Ook wij mogen rekenen op de steun van een privé-sponsor die elke speler een bijkomende premie per punt uitbetaalt. Voorts kunnen de spelers van de eerste ploeg rekenen op een tussenkomst voor de aankoop van nieuwe voetbalschoenen in functie van het aantal trainingen dat de speler bijwoont en in functie van het aantal wedstrijden dat hij speelt. Het lidgeld bij Wortel V.N.A. bedraagt 1500 fr. maar in ruil krijgen de spelers gratis een bal. Die bal iiiueteii ze altijd meelleillen naar dr trainingen. Het gevolg is dat er minder balleii verloren gaan, dat ze minder snel verslijten. Een belangrijk onderscheid met de andere clubs bestaat er ook in dat wij de uitbating van onze cafetaria uitbesteden aan een derde die in ruil voor zijn diensten een omzetcommissie ontvangt. We zijn ervan overtuigd dat we daardoor veel 'gratis' consumpties kunnen vermijden. Je weet hoe dat gaat. Op het einde van de avond worden er vaak nogal wat pinten weggegeven. Men houdt de rekeningen niet meer zo nauwlettend in het oog en voor je het goed en wel beseft, heb je een smak geld over de balk gegooid. Ons systeem werkt perfect en daar betalen wij graag een commissie voor. AVA : Overde kosten en inkomsten bij provinciale clubs is zowat alles al gezegd. Meer vormt geen uitzondering. De spelers van het eerste elftal krijgen geen vergoeding voor de aankoop van schoeisel maar de juniores en de reserven wel. Die vergoeding is gelimiteerd tot 1500 fr. per aankoop en de speler is verplicht een factuur ter staving voor te leggen. Bovendien moet de betrokken speler aan minstens 30 trainingen per seizoen deelnemen om die vergoeding te kunnen claimen van de club. De doelman krijgt jaarlijks een som geld voor de aankoop van handschoenen en een broek alhoewel die gasten elk seizoen minstens 2 paar handschoenen en 2 broeken verslijten. De jeugdploegen krijgen per verplaatsing een vergoeding van 600 tot 700 fr. Het lidgeld bij Meer F.C. bedraagt momenteel 1500 fr. per seizoen en dat vind ik niet overdreven veel. Vergelijk het voetbal maar eens met andere sporten. Gaje tennissen, dan betaal je al vlug 3000 fr. per seizoen. Voetbal blijft in eerste


MANNEN IN DE MAAND instantie een sociale sport, een sport van en voor het volk. Wat de inkomsten betreft, kan ik mij alleen maar aansluiten bij mijn collega-voorzitters. De kantine is de motor van de club. Geen kantine, geen gras om te zaaien. Dat is mijn motto. Graag wil ik ook eens een paar misverstanden rond de privé-sponsors in Meer uit de wereld helpen. Ik heb er absoluut geen moeite mee te erkennen dat wij een paar spelers hebben kunnen aantrekken dankzij de gulle gift van een paar privé-sponsors maar ik wil er onmiddellijk aan toevoegen dat de premies die de club uitbetaalt volledig losstaan van de premies die de privé-sponsor aan die betrokken spelers uitkeert. Neem nu het geval Remie. Die jongen lag overhoop met de trainer bij NAC Breda en die wou persé elders aan de slag. Toevallig kenden wij iemand die Remie naar Meer kon loodsen en die hem daarvoor wou betalen. Moeten wij zo een kanjer van een speler weigeren misschien Hij kost de club niets meer in vergelijking met andere spelers. Laten we vooral niet heiliger zijn dan de paus. Natuurlijk hebben we die jongen met open armen ontvangen. JM Voor Hoogtratcn Is de iuliieug van de sponsors veruit de belangrijkste inkomstenbron. Die zijn goed voor pakweg 65 % van het budget. De overige inkomsten puren wij uit ticketverkoop en de consumpties in de kantine. We hebben er wel eens over nagedacht hoe je kan vermijden dat bepaalde toeschouwers zonder ticket het stadion kunnen binnenkomen maar als je de rekening maakt hebben die extra inspanningen eigenlijk weinig zin. Zeg nu zelf. wat is het belangrijkste ? Een nieuwe sponsor werven die etk seizoen goed is voor een inbreng van pakweg 25000 fr. of proberen te vermijden dat elke thuiswedstrijd 10 toeschouwers door dc mazen van het net glippen en zonder betaling van 250 fr. naar de wedstrijd kooien kijken Ook de inkomsten van de kantine zijn dejongste jaren stelselmatig teruggelopen. We noteren een korte piekperiode tijdens de rust van de wedstrijden maar na de match blijft er niet veel volk meer. over. De mensen hebben op zaterdagavond vaak nog iets anders te doen en de alcoholcampagnes van de Rijkswacht hebben het verbruik zeker geen goed gedaan. We moeten dus vooral rekenen op steun van sponsors en gelukkig hebben we niet te klagen. De spelers bij Hoogstraten V.V. ontvangen maandelijks een vergoeding voor verplaatsingen en andere kosten en uiteraard krijgen ze ook een premie per gewonnen punt. Die regeling is voor elke speler anders en wordt volledig door de club gedragen. Wij hebben geen privé-sponsors. Het lidgeld in Hoogstraten bedraagt 2000 fr. per seizoen.

HM : Moeten de clubs zichzelf beredderen of ontvangen jullie toelages van de gemeente? AVA: Vroegerbestond er een subsidieregeling naar de clubs toe maar die is om uiteenlopende redenen afgeschaft. De huidige regeling bestaat erin dat elke club minstens één veld in erfpacht mag gebruiken en hiervoor slechts een huurprijs betaalt van 15000 fr. per veld per jaar. Een maaibeurt door de gemeente kost de clubs 400 fr. per beurt maar ze zijn uiteraard niet verplicht hiervoor op onze diensten een beroep te doen. l-loogstraten V.V. is een apart geval. H.V.V. werd een paar jaar geleden verplicht te verhuizen naar het Klein Seminarie omdat de terreinen achter het Thijsakkerstadion verkaveld werden. Daarom werd tijdens de vorige legislatuur besloten jaarlijks een toelage van 1,6 miljoen fr. uit te keren aan H.V.V. en dit gedurende een termijn van 5 jaar. In ruil voor die toelage moet

de club wel 2 velden ter beschikking stellen aan het Klein Seminarie wanneer de school hiervan gebruik wil maken. JM : Ik vind dat de gemeente te weinig doet voor de voetbalclubs uit het Hoogstraatse. We krijgen wel een toelage maar als je even nagaat hoeveel wij ook jaarlijks moeten afdragen aan de gemeente, dan blijft er van die subsidie niet veel meer over. Je mag niet uit het oog verliezen dat in de fusiegemeente Hoogstraten maar liefst 1200 mensen hij één van de vijf fusieclubs voetbal spelen. Als je die overweging in beschouwing neemt, dan vind ik de steun van de gemeente maar aan de magere kant. Ik wil geen politieke discussie op gang brengen maar ik kan

nen. Ik wil maar zeggen, de mensen verwachten dat je de kinderen heelhuids terug thuisbrengt maar ze vergeten vaak dat die trainers zich elke woensdagnamiddag vrijmaken om hun kinderen op een sportieve manier bezig te houden. FB : Ik heb zo mijn twijfels rond het toekennen van subsidies. Ik hen bang dat clubs die subsidies niet zullen aanwenden voor de verfraaiing van hun infrastructuur. Het gevaar bestaat dat subsidies bijna uitsluitend zullen gebruikt worden om dure spelers aan te trekken en dat is niet de bedoeling. De fusieclubs kunnen ook niet allemaal evenveel eisen van de gemeente. Er zijn maar 17500 inwoners in de fusiegemeente Hoogstraten. dat wil zeggen. 3500 inwoners per

Gust Snijders midden): Vorig jaar hadden wij zo een trainer. Die hield zie/t vaak bezig met de jeugd. Die had zelfs een naslagwerk opgesteld waarvan dejeugdtrainers gebruik konden maken. Dat vond ik toch wel knap' er met mijn gezond verstand niet goed bij dat de gemeente voor een project zoals De Mosten bijna 30 miljoen veil heeft. Van de accomodatie in De Mosten wordt jaarlijks ruim geschat drie maanden gebruik gemaakt. Een voetbalclub onderhoudt haar leden 10 maanden lang. Dat is een belangrijk element dat te vaak over het hoofd gezien wordt. Daarom pleit ik ervoor dat de fusieclubs zelf eens een subsidievoorstel uitdokteren...

GS

Het is inderdaad niet altijd gemakkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen. We zijn de gemeente wel dankbaar voor hun steun maar we moeten toch grotendeels onszelf beredderen.Voor de accomodaties zijn wij, net zoals Meer en Wortel trouwens, een renteloze lening aangegaan. Die is nu bijna afbetaald. We komen elk seizoen wel rond maar het geld ontbreekt vaak om belangrijke werken uit te voeren. Neem nu de parking naast het veld. Dat is gewoonweg een schande maar we hebben gewoon de poen niet om een fatsoenlijke asfaltparking aan te leggen. Eigenlijk mogen we al blij zijn dat er zoveel mensen zijn die sympathiseren met de club en die bereid zich bijna gratis te engageren voor het voetbal. De mensen vergeten wel eens dat trainers soms halve babysitters zijn. Nog niet zo lang geleden lag er een grote zavelhoop naast onze voetbalvelden. Ik kan je verzekeren dat de trainer van de duiveltjes zijn handen vol had om die jongetjes op het veld te houden. Die hadden meer interesse voor een reuzenzandbak dan voor een partijtje trai-

fusieclub. Het zou niet redelijk dat alle clubs een even moderne en dure accomodatie eisen van de gemeente. Dat kan gewoonweg niet. De clubs zullen creatief moeten zijn om hun wensen te realiseren. De gronden worden ons ter beschikking gesteld door de gemeente maar dan heb je nog geen voetbalveld, hé. Het egaliseren, draineren, inzaaien van een veld, enz... kost bijna 1 miljoen fr. per veld. Dat is een smak geld. Elk jaar bedraagt de totale energiekost verlichting, verwarming, ... ) bijna 200000 fr. Dat geld moet je ergens gaan halen natuurlijk. Ook wij zijn een paar jaar geleden een renteloze lening aangegaan bij supporters, sympathisanten, spelers en bestuursleden. Ondertussen hebben we al 4jaar afbelalingen achter de rug. Nog één jaar op de tanden bijten en we zijn er vanaf. FJ : In Nederland worden de velden beheerd door de gemeente. Bij slecht weer beslist de gemeente of een bepaalde wedstrijd al dan niet mag doorgaan. Daarom zie je in Nederland bijna overal onberispelijk verzorgde voetbalvelden en dat motiveert de jongeren om ook eens een balletje te gaan trappen. Niemand speelt graag op slechte velden. Over velden gesproken, wij zijn de enigste club in de fusiegemeente die nog altijd wacht op nieuwe terreinen. Wanneer zal dat probleem opgelost worden? AVA : Wij begrijpen dat het bestuur van Minderhout zich benadeeld voelt maar de gemeente heeft echt wel haar best gedaan om Minderhout nieuwe velden te schenken. We


MANNEN IN DE MAAND hebben destijds 4 hectare landbouwgrond gekocht in de Heistraat en een gemotiveerde aanvraag voor de aanleg van voetbalvelden ten openbaar nut ingediend bij Stedebouw maar helaas is er verzet aangetekend tegen onze intenties en voorlopig kunnen we geen uitbatingsvergunning bemachtigen. Geen vergunning is geen kantine. Geen kantine, geen inkomsten. Maar er komt binnenkort zeker een oplossing uit de bus.

HM : Het nationale voetbal wordt geteisterd door de gevolgen van het arrest Bosman. Hoe is die kaaksiag bij jullie aangekomen? GS Het Bosman-arrest laat zich op alle niveaus gevoelen, ook in 4de provinciale. Ik vermoed dat de gevolgen van het arrest na verloop van tijd wel zullen uitdeinen maar voorlopig is daar weinig van te merken. Onlangs moesten we tegen DOSKO aantreden maar onze beste speler, Kleys, kon niet worden opgesteld want die had inmiddels al een contract getekend bij DOSKO. Dat is pure competitievervalsing maar daar kun je als club niets tegen beginnen. EB : De grote schuldige voor de malaise waarin het Belgisch voetbal terechtgekomen is, is de Belgische Voetbalbond. Iedereen realiseerde zich dat een arrest zoals het arrest Bosman op één of andere dag onvermijdbaar zou zijn, maar de Bond heeft zich altijd verheven gevoeld en weigerde op die evolutie te anticiperen en als gevolg van die lakse houding huppelen ze nu nog altijd achterna. Ik heb het er soms moeilijk mee lijdzaam te moeten toezien hoe onze beste jeugdspelers worden weggeplukt maar we staan machteloos. FJ : Alle spelers kunnen gaan en staan waar ze willen vanaf 15 maart tot en met 15 april. Ze kunnen hun ontslag indienen bij de club en dan zijn ze Vrij als een vogeltje. Daar moet je je als club tegen wapenen dus de besprekingen met de spelers starten nu al in februari. Eigenlijk is dat gekkenwerk want het seizoen is dan nog maar halfweg maar we hebben gewoon geen andere keuze. Vroeger kon je een goede speler nog met veel winst versassen naar een andere club maar die bron van inkomsten is ons op een abrupte manier afgenomen en dat doet pijn. JM : De uittocht van eigen spelers, ook jeugdspelers, is onafwendbaar geworden. Daar moet je je als club tegen wapenen. Wij proberen een zo aangenaam mogelijk werkklimaat te scheppen. We proberen ervoor te zorgen dat de spelers zich goed voelen bij Hoogstraten. Men verwijt ons soms de betere jeugdspelers bij de andere fusieclubs weg te halen maar daar hebben wij een verdomd goede reden voor. Wij worden door de Belgische Bond verplicht met vier jeugdploegen nationaal te spelen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat wij tweemaal per seizoen met telkens twee verschillende jeugdploegen naar Verviers en Eupen moeten reizen. Geef je forfait voor die wedstrijden, dan betaal je een schadevergoeding van 500000 fr. aan de Bond. In Poederlee hebben ze het meegemaakt. Om die jongens toch enig voetbalplezier te gunnen, moet je ervoor zorgen dat ze niet wekelijks worden afgeslacht. Altijd verliezen leidt tot demotivatie, demotivatie kan leiden tot afhaken en als teveel spelers de pijp aan Maarten geven, riskeren wij zware boetes. Daarom zoeken wij jonge talentjes die we naar Hoogstraten halen. De grotere clubs plukken ons op hun beurt weer leeg. Zo gaat dat tegenwoordig. Soms vraag ik mij af waar wij in hemelsnaam mee bezig zijn. De enigen die beter geworden zijn van het arrest Bosman zijn de spelers en de makelaars. Vooral de makelaars maken het ons

niet gemakkelijk. Zij bedingen een exclusiviteitscontract met een speler en zij bepalen op den duur welke speler bij welke club kan en mag gaan spelen. Die makelaars moeten in feite een borg van 5 miljoen stellen bij de Bond om als makelaar te mogen optreden maar daar trekken die mannen zich niets van aan. Als bestuur sta je gewoon machteloos. Het is zelfs beter je niet teveel te verzetten want dat kan serieuze gevolgen hebben. In Lyra hebben ze op één seizoen eens 10 spelers verloren. Hoe moet je dat opvangen ? Neen, ik blijf erbij. Het Bosman-arrest is een ramp voor de clubs.

HM De Belgische Voetbalbond kondigde vorig jaar met veel poeha aan dat het jeugdbeleid dringend moest hertekend worden. Is er inmiddels al iets veranderd ? FB : De Vlaamse Regering wil wel geld uittrekken om het jeugdbeleid nieuw leven in te blazen maar de Belgische Voetbalbond moet dan wel gefederaliseerd worden en daar schuilt het probleem. De Bond is een nationale instantie en dat zal in de nabije toekomst niet vlug veranderen. FJ De Bond spreekt over gediplomeerde trainers maar die kosten handenvol geld. Die mannen komen niet naar Minderhout voor 10000 fr. per jaar. De Bond verspreidt wel maandelijks een soort magazine waarin de trainers informatie kunnen vinden over de manier waarop ze hun oefenstof moeten opbouwen, de eetgewoontes die de spelers in acht moeten nemen, enz... Daar wordt toch vaak gebruik van gemaakt. De jeugdtrainers zijn niet allemaal even bekwaam maar daar stellen wij ons geen vragen bij. We zijn al blij dat die mensen bereid zijn hun woensdag-

namiddag op te offeren om met die jonge spelertjes aan het werk te gaan. GS Ook wij stellen de bekwaamheid van de trainers niet in vraag. Dat kun je je gewoonweg niet permitteren. We proberen de trainer van de eerste ploeg wel te stimuleren zich intensiever met de begeleiding van de jeugdtrainers en hun spelers bezig te houden. Vorig jaar hadden wij zo een trainer. Die hield zich vaak bezig met de jeugd. Die had zelfs een naslagwerk opgesteld waarvan de jeugdtrainers gebruik konden maken. Dat vond ik toch wel knap.

HM : Het voetbalmilieu werd dit seizoen ook al een aantal keer opgeschrikt door omkoopaffaires. Figuren zoals Cooreman en De Bruyne, kom je die ook in provinciale tegen. FB : Omkoping in provinciale bestaat volgens mij niet. Ik ben er in elk geval nog nooit mee geconfronteerd. JM Omkoperij behoort tot het verleden. Stel je eens voor dat een bepaalde club ons zou benaderen om met opzet een bepaalde cruciale wedstrijd te verliezen. Indien wij daar op in zouden gaan, dan zou die club tweemaal in de geldbeugel moeten tasten. Eenmaal om ons te betalen, eenmaal om de eigen spelers hun winstpremie te betalen. Zulke rijke clubs vind je niet meer, denk ik. Wij zijn nog nooit benaderd om een bepaalde partij te verkopen en mocht het gebeuren, dan zouden we er zeker nooit op ingaan.

HM : Heren, bedankt voor de tijd en voor jullie openhartigheid. Wij wensen jullie nog veel succes in de nabije en verre toekomst.

/

I'uIs I'QQr bvba

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENIIGSUREN

Van maandag tot vrijdag tot 19.00 uur zaterdag: 8.00 - 13.00 uur zondag: 10.00- 17.00 uur

Tel.: 031314.70.60 Fax: 031314.75.84

3A


1

L

uit9eweekt

Fons Bastîjns De laatste vraag die wij aan deze bekende, uitgeweken Merenaar stelden was de volgende: Wie wordt er dit jaar landskampioen voetbal? Natuurlijk lag voor hem het antwoord voor de hand en is zijn voorspelling tegen het verschijnen van dit blad al lang door de waarheid achterhaald, namelijk Club Brugge. Zijn roots liggen in Meer, maar ondertussen heeft hij ook reeds flink wortel geschoten in de Brugse grond. Aan zijn spraak is het nkt meer te horen dat hij af Meer is, bijna zou je zeggen dat hij, na hem gehoord te hebben, zich 'van achteren' hem echter terug even op het voorpla

In Meer Fons Bastijns werd geboren in Meer op 28.01.1947 en slect zijn eerste broeken op de schoolbanken aldaar om nadien naar het Hoogsiraatse Klein Seminarie te komen. Voetbal zat er bij hem van jongsaf in. Hoogstraten doet hem herinneren aan zijn geboortestreek waar nog vele familiale banden zijn. Opgroeien deed men in die tijd nog in het eigen dorp en men kwam spreekwoordelijk niet veel verder dan de kerktoren. Naar Turnhout of naar Antwerpen waren reeds flinke, niet alledaagse, uitstappen. H. Bloed komen vieren in Hoogstraten was het hoogtepunt van het jaar, zowel omwille van de processie als omwille van de kermis en het bijhorende vertier. Hier vond hij zijn eerste lief maar daar is het niet bij gebleven. Een jeugd die veel te snel voorbij ging.

Over Brussel naar Brugge Het was dan ook een hele aanpassing toen hij als 1 8-jarige, beloftevolle voetballer, van FC Meer naar Racing White (het huidige RWDM) werd getransfereerd. In brussel kwam hij terecht in een gastgezin alwaar hij gedurende 3 seizoenen woonde en speelde. Blijkbaar niet onopgemerkt want Club Brugge kwam hem daar opkopen. Voor hem de transfer van zijn leven want niet alleen waren de voetbaljaren bij Club de mooiste maar ook verpande hij zijn hart aan stad en streek om er nadien voorgoed te blijven wonen. Gedurende de 14 jaar dat hij in basiselfial stond kon hij 5 landstitels vieren en mocht hij 3 maal de Belgische beker in de hoogte steken. Twintig jaar geleden was Europees voetbal nog niet wat het nu is met de 'champions katie'. Je mi esi er voor knokken en blijven knokken, of anders, wiulleti en hlijvn winnen en zo haalde men de finale van de Europabeker. Spelen onder Ernst Happel. de tot de verbeelding sprekende doch helaas ondertussen overleden trainer, was het summum op voetbalgebied.

Nationaal In die periode behaalde Fons ook drie nationale caps, in 70, 75 en 80. Vreemd maar telkens met een tussenperiode van 5 jaar. Kwetsuren, maar vooral de toenmalige enorm sterke Belgische achterlijn met op zijn plaats als 'rechtse back' van Binst en later Gerets en verder Meeuws, Millecamps, Rencin, ... stonden in de weg om

1h

1 —11 Ik

11

Li

geven. Na die glorietijd hij Club Brugge week Fons voor enkele seizoenen uit naar het Franse Duinkerken om nadien zijn voetbalcarrière af te sluiten als manager bij KV Mechelen, een ploeg die in die jaren ware gloriejaren doormaakte. Heden ten dage is het eerder hoofd- dan voetenwerk want als filiaalhouder van een bank komt er heel wat cijfer- en rekenwerk om de hoek kijken.

Naar Frankrijk En als wij dan toch een kenner aan de praat hebben kunnen wij het niet laten om eens te polsen naar wat ons deze zomer in Frankrijk te wachten staat: Aanvallend hebben we volgens Fons genoeg en goede mankracht in huis en daar zal het wel los lopen. De verdediging is echter niet wat ze ooit geweest is (denk maar aan zijn tijd nvdr) en daar sputtert de motor. Dat blijkt

Fons Bastijns in zijn gloriejaren bij Club Brugge zeker ook uit de vele wissels en verschillende opstellingen die Leekens de laatste tijd uitprobeerde. De goede samenstelling is duidelijk nog niet gevonden. Wat valt er echter te pronostikeren met Nederland in de groep? Die ploeg is gewoon outstanding de sterkste en zou wel eens heel ver in dit tornooi kunnen geraken. Voor België is vooral Mexico de grote onbekende. Een ploeg die volgens Fons heel wat in huis heeft en dus de te verslagen ploeg, wil België de tweede ronde halen. Eens in die tweede ronde kan het alle kanten uit. Alleen is het spijtig dat wij niet zullen kunnen gaan kijken.


VANUIT HET STADHUIS... _495~ TERRASSEN MOETEN VOLDOEN AAN HET NIEUWE REGLEMENT GEMEENTE LAAT NIET MEER MET ZICH SOLLEN Het nieuwe terrassenreglement is nog maar goed enkele maanden van kracht of de herrie tussen gemeentebestuur en een aantal horeca-uitbaters is alweer losgebroken.Maar in tegenstelling tot vorig jaar heeft het gemeentebestuur ditmaal kordaat ingegrepen. In de tijdspanne van nauwelijks één week tijd liet zij eigenhandig twee terrassen afbreken. Een derde werd nog juist bijtijds door de eigenaar zelf weggehaald. Wij hadden het enkele maanden geleden al aangekondigd : zomer '98 wordt de ultieme test. Want na enkele jaren van aanmodderen en wildgroei kwam er uiteindelijk half december een definitief reglement uit de bus dat door alle aanwezige raadsleden eenparig werd goedgekeurd. BurgemeesterVan Aperen maakte zich sterk dat hij voortaan de puntjes op de i zou zetten en alle overtreders zou aanpakken. Vrijdag 3 april moest het terras van de Jachthoorn er aan geloven en brak de uitbater van de Roma het zijne eigenhandig af. Donderdag 9 april was het de beurt aan het café Torenijzer. Hiermee heeft het gemeentebestuur duidelijk laten zien dat het haar menens is met de naleving van haar eigen beslissingen. De overtreders zullen de rekening gepresenteerd krijgen. Zij gingen intussen in beroep. Een oud zeer Deze terrassenkwestie is een oud zeer dat vooral het Centrum van Hoogstraten al jaren met zich meesleept. Vooral omwille van de(steeds maar uitblijvende) plannen voor de herinrichting van de Vrijheid, heeft het gemeentebestuur jaren aan een stuk deze problematiek voor zich uitgeschoven. Belastingen moesten er wel betaald worden, maar over de vorm en de gebruikte materialen lag men in het stadhuis niet erg wakker.Dat dit uiteindelijk leidde tot een kakafonie waar heel wat medeburgers zich danig aanergden, zalje wellicht niet verbazen.Met het vooruitzicht van een nieuwe Vrijheid en verbrede voetpaden kwam uiteindelijk ook in de gemeenteraad de discussie op gang Iets meer dan twee jaar geleden werd er een com.

missie terrassen in het leven geroepen. Na een jaar legde zij haar voorstellen op tafel. Het ACW en de dorpsraad hadden intussen ook niet stil gezeten en legden heel andere prioriteiten dan de commissie. De gemeenteraad moest een beslissing nemen ,en dat liep niet direkt van een leien dakje.

Verdeeldheid Het voornaamste discussiepunt bleek de plaatsing van het terras. Tegen de gevel ,of los ervan met een vrije ruimte voor de voetgangers. De commissie Terrassen had haar voorkeur gegeven voor aangebouwde terrassen. De horeca opteerde zelfs voor permanente terrassen tegen de gevels aan. ACW, dorpsraad, NCMV en de oppositie kozen resoluut voor een los terras met een vrije doorgang langs de gevel voor de voet-

0,0

Gedwongen afbraak bij De Jachthoorn

gangers. De gemeenteraad zou de knoop moeten doorhakken. De beide meerderheidsgroepen konden die maandagavond in april '97 echter niet tot een eensgezindheidheid komen. Een schorsing van de raadszitting en verschillende stemmingen brachten de twee partijen niet dichter bij elkaar. De groep van burgemeester Van Aperen volgde het advies van de commissie terrassen. de CVP opteerde voor een vrije doorgangsruimte langs de gevels. Het werd tenslotte een meerderheid van CVP en Agalev die de beslissing doordrukte: een los terras op twee meter van de gevel en 1,5 meter van het fietspad niet losse tafels en stoelen, parasols en eventueel windschermen voor een proefperiode van één jaar. Aan de kant van de kerk waar er geen verbreed voetpad aangelegd werd, mocht er een terras opgesteld worden op de parkeerstrook indien dit mogelijk was maar dan moest het voetpad vrijgehouden worden.Is er geen mogelijkheid op de parkeerstrook dan mocht er een terras komen op het voetpad op voorwaarde dat er minimum 1,20 meter vrijgehouden werd voor de voetgangers. ,

Aan hun laars Al vrij vlug bleek dit nieuwe reglement een doodgeboren kind. Het college gaf vooreerst aan een tweetal horecazaken ( Jachthoorn en Torenijzer)de toestemming om van de Voorziene afmetingen af te wijken en een viertal uitbaters (Den Bottel. Den Tram. Roma en Frituur Roma) lapten gewoonweg de nieuwe voorschriften aan hun laars. Bij prachtig zomerweer zat heel het voetpad vol ,van gevel tot zelfs hier en daar op het fietspad. Van vrije doorgang voor de voetgangers was er zelfs geen sprake meer laat staan naast de gevel. Dit gaf in de daaropvolgende gemeenteradszittingen meermalen aanleiding tot vinnige reakties. Raadslid Verlinden schaamde zich zelfs tot deze meerderheid te behoren. Burgemeester Van Aperen weerlegde de kritiek en vermeldde dat er door de politie proces-verbaal werd opgesteld tegen .

Tr

1


GEMEENTERAAD de vier overtreders en dat dit overgemaakt werd aan de rechtbank. " Dit is het enigste wat wij kunnen doen. Wij kunnen die terrassen toch niet zelf gaan afbreken ?"Een maand later zou blijken dat de vier cafĂŠbazen hun slag hadden thuisgehaald. Het door het Hoogstraats stadsbestuur aangespannen kortgeding werd door de Turnlioutsc rechtbank niet ontvankelijk ver-

maximum een breedte van 3 meter overbruggen en er dient steeds een Vrije hoogte gevrijwaard te worden van 2,20 m. Een rechtstreekse verbinding (ondersteuning) met het grondvlak is ten allen tijde verboden.Zij mogen in geen geval de breedte van het voetpad overschrijden. Andere overdekkingen zijn verboden. Wanneer er windschermen gebruikt worden dient er

met 31 oktober. Ter gelegenheid van kermissen, opendeurdagen, feest- en jaarniarkten en dergelijke andere manifestaties kunnen er bepaalde afwijkingen toegestaan worden mits vooraf gaande schriftelijke aanvraag. Alle overtreders van dit reglement kunnen gestraft worden met geldboetes en zelfs met gevangenisstraf van ĂŠĂŠn tot zeven dagen. Elk obstakel dat niet conform is aan het nieuwe reglement of dat een onmiddellijk gevaar inhoudt voor cle openbare veilighiecl kan door de burgemeester na een schriftelijke ingebrekestelling op kosten van de overtreder verwijderd worden

Wie kaatst moet de bal verwachten

De Jachthoorn. Vorig jaar toelating voor afwijking. Dit jaar volledig in de fout.

klaard. Er zou geen sprake zijn van een grotere onveiligheid door de plaatsing van niet regelementaire terrassen

De puntjes op de i Eind vorig jaar, 15 december '97, brengt het college een nieuw aangepast reglement voor de gemeenteraad. Gans de reglementering werd vooraf besproken met Bruggen en Wegen, met Monumenten en Landschappen, en met Stedenbouw. Burgemeester Van Aperen maakt zich sterk dat er eindelijk een beslissing gevallen is en dat die ook goed afdwingbaar is:"Vooan zullen alle puntjes op alle i's gezet worden. Dit moet een voorstel zijn dat aan ieders eisen kan voldoen." Toch was er nogal wat onzekerheid en ongenoegen waar te nemen uit de horeca en fanfare van Meersel- Dreef. Zij waren met een afvaardiging en spandoeken aanwezig in de zaal. 'Geen tafels aan de goot, weg met ons brood.". "De Dreef is de Vrijheid niet" en "Inspraak nog nooit van gehoord." Ook raadslid Theresa Coppens vertolkte de ongerustheid van de mensen uit Dreef. Vooral het gebrek aan voorlichting zat haar erg hoog. Het nieuwe reglenient wordt uiteindelijk unaniem goedgekeurd met de afspraak half januari alle horecamcnscn die een terris of luifel willen op het stadhuis uitte nodigen voor de nodige informatie. Op die manier kan iedereen half februari over het nieuwe reglement beschikken. In grote lijnen samengevat komt dit hier op neer Het aanbrengen of plaatsen van welkdanig obstakel ook op de openbare weg, zonder voorafgaandelijke toelating, is verboden. Onder "terras" wordt verstaan "het plaatsen van tafels (al dan niet met parasols), stoelen, banken,... al dan niet omgeven niet windh Geen enkel terras mag breder zijn dan de gevel van de betreffende zaak en de maximum diepte mag niet meer dan 4 meter bedragen zonder onderbreking. Elk niveauverschil en verankering op de openbare weg is verboden. F.r itiag een luifel (nIofnaarkiezen ) gebruikt worden wanneer er vooraf een bouwvergunning voor is afgeleverd. Ze mogen vanuit de gevel

voorafgaandelijk een bouwvergunning afgeleverd te zijn. Deze windschermen mogen slechts een maximum hoogte hebben van 1,60 meter en mogen volledig uit veilighiedsglas, of gedeeltelijk uit een ondoorzichtig gedeelte (0,8 m) en daarboven veiligheidsglas opgetrokken worden Het veiligheidsglas moet altijd doorzichtig zijn en de onderstaande panelen mogen enkel in welbepaalde kleuren geschilderd zijn. De terrassen op dc voetpaden moeten vertrekken vanuit de gevel en er dient een Vrije ruimte gelaten te worden voor de voetgangers van minimum 1.5 m tussen de grens van het terras en de rijbaan of fietspad. Indien er terrassen op de parkeerstrook gezet worden moet er toch steeds 1 meter vrij gehouden worden tussen de grens van het terras en het fietspad of 1,5 m tot aan de rijbaan. De vergunning voor terrassen gelden vanaf 1 april tot en

Het nieuwe lerrassenseizoen was nauwelijks drie dagen oud of het zat er al bovenarms op. Zes gemeentearheiders onder leiding van de conducteur en onder het toeziend oog van de politiecommissaris, twee agenten, de burgemeester en de schepen van openbare werken begonnen vrijdag drie april met de afbraak van het terras en de overkapping van de taverne De Jachthoorn. Twee uur zouden de arbeiders bezig zijn om alles netjes te demonteren en op te bergen in een daarvoor speciaal aangevoerde container.Waarna alles richting gemeentelijke werkplaatsen gevoerd werd voor stockage totdat de kosten voor deze werkzaamheden betaald zullen zijn. De uitbater van de taverne Roma brak intussen zelf eigenhandig zijn windsschermen af en ontsnapte alzo aan een dure rekening. Beide uitbaters hadden donderdag voordien een laatste waarschuwing van de politiecommissaris in de bus gekregen waarin werd aangemaand om voor vrijdag 12 uur hun terras in orde te brengen met de vergunningen waarover zij beschikten. Zoniet zou het gemeentepersoneel op hun kosten alles afbreken en opladen. De uithater van De Jachthoorn zette donderdagnamiddag nog de rest van zijn windscherm buiten. "Dit was zonder meer een provocatie, want hij beschikt over geen enkele vergunning." wist commissaris Meeus ons te vertellen. Ook burgemeester Van Aperen bevestigde ons dat de Jachthoorn zelfs niet over de gewone stedelijke vergunning beschikt die nodig is om tafels en stoelen buiten te zetten. Wanneer de betreffende uitbater fel van leer trok over deze aktie van het gemeentebestuur.

Is er iets gezelliger dan een zoniers lerrasje Maar het moet dan wel eo/gemis de nieuwe richtlijn en.


GEMEENTERAAD kreeg hij de waarschuwing mee dat alles wat hij buiten zet telkens direkt zal opgeladen worden • totdat hij zich in orde stelt met de nodige vergunningen. De uitbater van de Roma beschikte daarentegen wel over de nodige vergunningen maar de afmetingen klopten niet met de nieuwe reglementering, evenmin als de kleur van de windschermen. Bijna één week later, op donderdag 10 april, kreeg ook het café Torenijzer van hetzelfde laken een broek. Ook dit terras bleek niet conform het nieuwe reglement en de veiligheidsvoorschriften zouden niet in acht genomen zijn. Beide uitbaters zijn intussen in beroep gegaan, docht bij het ter perse gaan van dit nummer was er nog geen uitspraak gevallen.

Consequent Men moet het de burgemeester en de politiecommissaris meegeven. Dit maal wordt er consequent toegekeken op de naleving van de nieuwe reglementering op de terrassen. Na jaren aanmodderen en zeker na dc serieuse afgang van vorig seizoen heeft iedereen blijkbaar zijn conclusies getrokken. Dit kan de gewone inwoner van deze gemeente alleeen maar gelukkig stemmen. Bij velen was er al weinig hoop meer dat de gemeente haar eigen beslissingen ook echt hard zou maken. Ook de politie was duidelijk opgelucht dat er nu consequent kan worden opgetreden. "Vorig jaar voelden wij ons als onnozelaars. Achter onze rug werd er gewoon met ons gelachen. Wat helpt het dan dat we proces-verbaal opstellen. Dit hier is voor ons een goede zaak. Zo zullen wij voortaan ook sterker staan", wist één van hen ons te vertellen. Als nu nog het goede weer wil terugkomen lacht binnenkort weer iedereen op een zonnig Hoogstraats terrasje, met vergunning. .

too ir Gs

bei0e

5pça3 ( 3-188

xé0 09~15 O3I'

Kerkhofpad blijft voorlopig nog toegangsweg Hei Kerkhof pad in Hoogstraten ook wel de Rozenkransweg genoemd, is normaal een verkecrsvrije weg. Enkelejaren geleden rees er een geschil tussen twee eigenaars van appartementsgebouwen in de Lindendreef over de doorgang naar achterliggende garages. Hierdoor werd het plots onmogelijk voor een aantal bewoners om via de Lindendreef naar deze garages te rijden. Toen de betrokken eigenaar bij het gemeentebestuur ging aankloppen, verleende de burgmeester hem via een tijdelijke politieverordening de toelating om over het kerkhofpad naar deze garages te rijden. Agalcv, die dit punt op 28 november '94 op de agenda plaatste, hekelde toen fel de manier waarop deze toelating gegeven werd en vreesde toen dat deze "tijdelijke" toelating wel eens zou kunnen verworden tot een permanent recht. Die vrees leek misschien niet zo ongegrond, want jarenlang kwam er geen schot in de zaak en bleven de auto's rustig het Kerkhofpad opdraaien. Op 23 februari van dit jaar interpelleert Agalev de burgemeester hierover, die belooft de zaak na te kijken en in de volgende raadszitting nadere informatie te geven. Daaruit blijkt dat de situatie in die vijfjaar nog niets is veranderd en dat er nog geen uitspraak is in de gerechterlijke procedure tussen de twee eigenaars en men stelt daarom voor de tijdelijke vergunning toch te verlengen. Raadslid Verhuist kan hier geenszins mee akkoord gaan. "De gemeente moet geen problemen tussen particulieren gaan oplossen. Ook niet tijdelijk. Hierdoor wordt er zelfs niet meer naar een oplossing gezocht. Voor ons kan deze doorgang niet. Anderzijds verplicht ge .

de bewoners van de Vrijheid 2000 frank te betalen om te mogen parkeren, en hier geeft ge een servitude zomaar kado. Dan moet hier ook maar voor betaald worden." Schepen Peerlinck is eveneens van oordeel dat hiermee de zaak niet opgelost wordt." Door het verlengen van dc toelating lossen wij enkel het probleem van de betwisterop. Wij stellen hiermee een minnelijke schikking uit. Wij kunnen deze toelating eventueel nog verlengen tot het einde van het jaar, maar zeker niet langer." Zo wordt er uiteindelijk ook beslist. De betrokken eigenaars zullen aangetekend op de hoogte gebracht worden.

Waar men gaat langs Vlaamse wegen Ook dii J aai iaat de ceinee iiie Hooestraten lat

van riolerings- en wegenwerken uitvoeren. De gemeenteraad keurde eenparig een ganse reeks plannen goed. Wij overlopen De Rondeelweg (4,8 mIj.) John Lijsenstraat (22,6 mij. waarvan 10,5 mij. betoelaagd) Samen met deze rioleringsen wegenwerken wordt ook het fietspad tussen Meerdorp en de brug over de El9 vernieuwd. Hiervoor zullen een aantal bomen moeten verdwijnen. Raadslid Tilburgs vermeldt hierbij dat er nogal wat klachten zijn van vrachtwagenchauffeurs die schade aan hun wagen zouden opgelopen hebben door deze bomen. Raadslid Sprangers reageert tegen deze opmerking en het feit dat men bomen zou uitdoen. "Deze bomen staan dicht bijeen. De vrachtwagens moeten duidelijk vaart minderen. Dit is het beste poorteffect voor de ingang van het dorp en het kost daarenboven geen geld." -

-


- Venhoefweg (4,2 mij) - Grote Plaats Wortel (6,4 nilj) - Gestelsestraat (10,7 mij., waarvan 3,5 mij. betoelaagd) - Een ontwerper wordt aangesteld voor de opmaak van de projecten van de Vlaamse MilieuMaatschappij in :Lage Rooy. Postweg. 's Boschstraat, Gelmelstraat en Lage Weg.. Verder zuilen er een aantal straten voor herinrichting in aanmerking komen. Een ontwerper werd aangestel voor de volgende straten Minderhoutsestraat, omgeving van de kerk van Minderhout, de Kathelijnestraat, de Karel Boomstraat. Voor de herinrichting van de Karel Boornstraat is in de begroting een bedrag voorzien van 12 miljoen frank.Wat de omgeving van de kerk te Minderhout betreft gaat het hier om de tweede fase. Indertijd werd dit gedeelte van het plan reeds opgemaakt door Frans Geerts en daarna doorgegeven aan een studiebureau. Raadslid Sprangers spreekt zijn bewondering uit voor het prachtig plan van Frans Geerts en hoopt dat ook dit tweede deel in dezelfde geest kan uitgevoerd worden.

Decumul

mogen prijzen want vanaf dit jaar wil de gemeente hen een toelage uitkeren van 3.750 fr. of 5.000 fr. voor een gezin of samenwonenden. Dit

om de toenemende financiële druk door Verhoogde belastingen, enz. een beetje te verlichten.

Over armoede en uitsluiting Op vrijdag 13 maart organiseerde ACW-lusie Hoogstraten in het auditorium van het Klein Seminarie een info-avond rond het thema 'Armoede en uitsluiting'. Er werd nader ingegaan op de situatie in de eigen gemeente. Mia Timmerman, werkzaam op de sociale dienst van O.C.M.W. Hoogstraten, handelde in haar uiteenzetting over: Welke normen worden gehanteerd om iemand arm te noemen? Wie loopt de grootste risico's om arm te worden? Hoe liggen deze cijfers binnen onze fusie?

Antwerpen. Zij trachten vooral door persoonlijk contact o.a. huisbezoeken, een kijk te hijgen op het probleem van de sociale uitsluiting. Namens de werkgroep Ons Woonerf legde Corry Rombouts een getuigenis af van het vele werk dat werd en wordt gepresteerd door verschillende vrijwilligers in de sociale appartementen van de Mouterijstraat. Een aangrijpende getuigenis waaruit blijkt dat de werkgroep moet opboksen tegen vooroordelen, tegen wantrouwen dat blijft leven in een deel van onze ge-

'

Naar aanleiding van een voorstel van Agalev om het cumuleren van een gemeentelijk mandaat van schepen of burgemeester met dat van een federaal of gewestelijk ( volksvertegenwoordiger of senator) na de volgende verkiezingen tegen te gaan liet schepen Peerlinck zijn emoties even de Vrije baan. Agalev stelde voor om een gentlemen's agreement af te sluiten tussen de partijen die nu in de gemeenteraad zitten. Dit voorstel was voordien reeds in het parlement aan de orde geweest doch vond hier geen meerderheid." Hoogstraten zou hier misschien als voorbeeldfunctie kuitiieii fungeren wierp raadslid Vet hulst in het midden. Toen er aan de collegetafel hier en daar wat gegrinnikt werd, nam schepen Peerlinck het woord en in één lange adem gooide hij zijn kritiek op zijn eigen partij in het midden. "Dit is een serieuse zaak en dc CVP heeft hier een ernstige kans laten liggen. Een mens heeft ook maar 24 uur per dag. Dit is mijn persoonlijke visie: ik ben zelf half time gaan werken om mijn werk als schepen fatsoenlijk te kunnen doen. Ik zou alle raadsleden willen aanraden om het artikel van de vroegere CVP-woordvoerder Buys eens te lezen in het CVP- Jongerenblad. Het is getiteld :"Cumuleren is volstrekt verleden tijd." Het heeft allemaal te maken met de machtspositie rond de kerktoren. Ik ken slechts één man die zijn plaats van schepen heeft afgestaan voor een parlementair mandaat. Het wordt hoog tijd dat onze partij daar werk van maakt." Raadslid Sprangers kon het best vinden in de opmerking van Peerlinck maar vond wel dat er dan ook dringend werk moest gemaakt worden van een beter statuur voor burgemeester en schepenen. Iets wat ook raadslid Pauwels volmondig bijtrad "In het verleden zijn beleidsmensen in de gemeente steeds ondergewaardeerd geweest." Waarna de burgemeester dit punt beeindigde met de opmerking dat hij zich bij zulke decumut zal neerleggen wanneer dit wettelijk geregeld zal worden. "Dan zal ik daar geen enkel probleem mee hebben." Dit vond raadslid Fret dan weer een beetje van het goede te veel en hij repliceerde :" Dit is een goedkoop argument. Onlangs werd dit punt in het parlement gestemd en ook injullie groep werd er geen meerderheid voor gevonden." Hiermee eindigde een gemeenteraadszitting met maar liefst 52 punten op de openbare zitting Als afsluiter willen we nog meegeven dat de + 75 jarigen zich gelukkig

De Itioiileri;ztt'ctctt en Z1//t

/)eti'O/tc'/',s. Hoi'co - i7 t' riaij.'

Werner Geets gaf een overzicht van het S.I.F. ofte Sociaal Impulsfonds in onze gemeente. Het opzet van het fonds en het opstellen van het beleidsplan werden toegelicht. Er werd een overzicht gegeven van de besteding van de betreffende gelden (5,2 miljoen BEF). Raf Jansen verstrekte informatie over de 20 groepen vrijwilligers clie werkzaam zijn binnen Wetzijio.chakct Wetii jnsioro van het bioiom

meenschap. Een getuigenis waaruit blijkt dat door respect en solidariteit een gemeenschapsgevoel kan groeien waarin iedereen zich meer mens voelt. Het hartverwarmend applaus op het einde sprak boekdelen. ACW-fusie Hoogstraten is erg blij dat het deze verschillende groeperingen in de samenleving de kans heeft geboden om hun werk rond uitsluiting toe te lichten. De reacties van de 50 aanwe/ i en si are ii 01 CCI' dan be to ed i ve nd.

Open Monurnentendag : een oproep.

Het zaaltje van Sinte-Cecilia De )pen Moitunteniendag, die dit jaar doorgaat p zaterdag 12 en ondag t 3 september, wordt elk jaar georgan ieerd ri md een hepitaicl thema. Dit jaan hij dc tiende in Igave. staat het thema "feesten centraal. Het lokale Comité wil, op twee vs'rschi lIncle plaatsen. tentoonstellingen organiseren die nauw aansluiten hit het thema. In het toekomstig Stedelijk museum. op het hegijnhot, worden een aantal werken van Alt'red Ost tentoongesteld clie verband houden met Heilig Bloed en feesten in hetalgemeen. De tweede tcntoonstLlltIL oaat dooi in hvt / t'tltje van d1. Foon dn Iotkrlm tsch tpptj Sotli. kreili t to dc Gelmelstraat. Op die plaats xviI men de geachtedenis én het archief van de fanfares van de verschillende kerkdorpen én van het zaaltje zelf in beeld brengen. Voor de tentoonstelling san de werken van Ost k:tn met) CCI) beroep doet) Oj) dc' pas opgericltic Raad san hesluur van het museujit. Voor cle tentoonstelling over dc fauttares en het zaaltje van S inte-Ceei 1 ia doet het Lokaal Comité ecn oproep aan iedereen die over archiefmateriaal of toto's hvsthtkt 'v om ii oor s it hct ia iltji. hetreft k to elke It to tue oubct tnnjk /r oor ii ook lijkt gegevens verstrekken over het oorspronkelijke uitzicht van de taal, 'l'ot and:tag zocht men tcvt-:rgee t s naar arehie kniateriaat tust een reconstructie van de oorspronkelijke toestand an het zaaltje te kunnen maken. iedereen clie méér weet over de gesettiedenis van hei iaait je of kan on/e fanfares, of over loloni itu t t d bi. chtkt k to cout tet t.tpnc Wei) mc t de Stcdclt jkc. Dienst ooi Foet isnie (tel 40 19 'i ol mi.i Kttsttn Di. Stikt jtel 14 66 tOt van hrt 1 okle t. omite t )peri Monumentendag. 11


VERHALEN

Ongevallen

Het is gebeurd vlak bij ons! In oktober van vorig jaar vernamen we 's ochtends op de radio dat de correctionele rechtbank van Turnhout een oma veroordeeld had tot 10 jaar gevangenisstraf wegens verregaand seksueel misbruik van, en perversiteit met haar kleinkinderen. Ook haar broer en zoon werden veroordeeld tot respectievelijk 8 jaar en tot psychiatrische internering. Meteen gaan onze gedachten dan naar enkele marginalen ergens aan Het Kantje twee dorpen verderop. Groter werd de verwondering wanneer bleek dat het een Hoogstraatse aangelegenheid betrof. En nog groter werd de verwondering toen bleek dat het 'gewone' mensen uit onze directe omgeving waren. Het gebeurde vlak naast onze deur en niet ergens in het 'verworden' Wallonië of in de 'perverse' stad. Omdat de feiten bewezen waren, vroeg de procureur na de uitspraak de onmiddellijke aanhouding. De rechter ging op deze vraag niet in omdat de beschuldigden 'geen gevaar betekenden' voor de omgeving. De veroordeelden bleven vrij. Het drietal ging namelijk in beroep, een recht dat soms door de rechtbank zelf wordt aangemoedigd omdat het op die manier mogelijk wordt een zaak grondiger en onafhankelijker te beoordelen. Op 19maart laatstleden kende het Antwerpse Hof van Beroep de oma en diens broer een lichtere straf toe, namelijk 8 jaar en 6 jaar. Hoewel de feiten nog steeds bewezen bleven, bleven de daders, de tot psychiatrische internering veroordeelde zoon incluis, nog steeds op Vrije voeten. De raadsheren hadden namelijk besloten cassatie aan te tekenen. Cassatie betekent verbreking van ccii rechtsvonnis op basis van fouten die gebeurd zouden kunnen zijn door dc onderzoekers of de lagere rechtssprekers. Cassatie spreekt zich niet uit over de inhoud van de veroordeling zelf. Op die manier kan het mogelijk zijn dat de hele rechtsprocedure moet overgedaan worden.

Wie verdedigt de slachtoffers? Wie in het hele verhaal buiten beeld blijven, zijn de slachtoffers die voor het leven getekend zijn, de 5 kinderen en hun ouders. Bij elke nieuwe fase in de gerechtelijke molen storten zij opnieuw in. Aan hun lijden komt blijkbaar maar geen einde. Het voordeel van de twijfel is in deze een recht dat enkel de daders toekomt. Onze rechtspraak is louter bestraffend, niet helend of bekommerend. De psychiater die werd aangesteld om de psychische schade van de slachtoffers in kaartte brengen heeft zijn (voorlopig) rapport klaar. De therapie zal minstens twee jaar duren en voor het oudste kind dringt zich een opname in een psychiatrische instelling op. Ook het hele gezin moet begeleid worden. Probleem daarbij is dat geen enkele huipverleningsinstantie het volledige pakket kan verzorgen. Los daarvan dringt zich ookde vraag op wie dat zal betalen, het gaat namelijk om vele honderdduizenden zoniet miljoenen. De daders natuurlijk. Maar zolang de daders niet definitief veroordeeld zijn kan er ook op dat vlak geen regeling getroffen worden. Maar er is nog meer. Zolang de daders vrij rond lopen kân er zelfs geen sprake zijn van enige therapie. Zolang er geen consolidatie (definitieve bevestiging van de toestand) is en de dreiging blijft van een confrontatie tussen de kinderen en de daders kan er van enige herademing geen sprake zijn. Erger nog, zolang de daders des zondags vrij ter kerke gaan, blijft de twijfel over hun schuld en blijft zelfs enige twijfel over de onschuld van de slachtoffers.

12

Maar ook de buurtbewoners krijgen daarbij een onbehaaglijk gevoel. De voorzichtige poging van een buurtbewoner om een petitie op te starten, werd voortijdig afgeblazen. Op plaatselijk vlak is geen politiek gewin te halen, alles verloopt namelijk 'wettelijk'. Of de burger er een rechtvaardigheidsgevoel aan over houdt, doet niet terzake. Het blijft dan ook de vraag of de witte marsen en de mooie beloften van de 'grote' politiek reeds enig resultaat hebben afgeworpen.

De pers misschien? Buiten de regionale bladzijden van enkel grote kranten, bekommert zich niemand om het hele gebeuren. De echte' bladzijden van de kranten blijven voorbehouden aan echte' misdrijven. Als er dan al eens over het Minderhoutse geschreven wordt, wordende uitslagen en de strategie van het proces vermeld, als ware het de voetbalverslaggeving op maandag. Enkel een blad als Blik, niet meteen de beste partner in onkiese zaken, wijdt 4 volle bladzijden met vraagtekens aan de zaak. Ook onze De Hoogstraatse Maand blijft zedig uit het vaarwater van dit heikele onderwerp. Het gaat tenslotte niet om anonieme '011anders' zonder gezicht en zonder plaatselijk vertakte familie. Het gaat om mensen van bij ons. En daar worden enkel tinnen schotels aan uitgereikt. C'est arrivé près de chez nous. Een beetje té dicht.

maart om tj. 1 Su batste aan de \ rijdac 1 neilllattse\VCg le iraetor besitiurd door 30/el G ria lan 1 .oen Ii iu t san cii 54 Ii om' sai en i net de liellte S raelitn accu bestuurd dooi Ronns Ijols .1 van Cm eksiraat 30 Hooetraten Er n as lielite schade. Woensdag 18 illaart un) 1411 botste aan het kru ispunt t nen bi ii scheen en Kath ei ij ne straat le Hiiiugstraien de lietser \V 13. () uit 1 lonesnatati luet ccii Ik- bie aehtssegen. th1 0 eid hierbij Ik Itt een and. 7.aterdag 21 maart om 1700 ii Ds ani de hniiu fietster Mirel le \ ui de Luitgaarden uit Breda in holsine niet de i-jaruee fietser Paul V.. Draai b2. Er was lichte schade. \laendig 23 niaart 01fl 18,55u reed Ste en Ven Beek Pi ie einde 20. Wom tel niet i Ijn anti m aan iie Vetinewec ie Meer tegen een baum. Hi l i wei ii liiclhij licht een and. Maandag 3(1 maan iul 1 7 Sûum hot sle aal de ( ian he ideweiite R m1k evorse 1 de auto bei inn! daar bathaIie 2dahut i 4j) Dellenveg 2, Rijkesoisel net de auto best nut d door Peter Vineks i 28utj Dreel n eg 7, Meer. Fr n as lii. ht5 schade. Zondag 5 api ii ani 05.1 fIn reed t iestieth Oonis (2 Ij) 1 )i cel 26 aan de 1 od. [3e Kant nek] aan te Haoiisii eten net baar aula lagen een hindernis. Fr o as iware schade, /ij o ard licht geoand. Maandag 6 april inn 18.30 ii bi osteit aan de Bi edase wee te IS 1 inulerhout vier alla' 1-en in de chiuu ['le nu's, joh,i n nes 1 )a Wit 1 16j ltd t Breda sserd licht een and. \Vaensilag S april om 23,10u gebeurde er een tinge sal in Ga in mal. l )c t beu l'fcnr San ccii atit o sserd heil) cess and. Het mml aai de 23 jariiie A co„ijnho De .\l moe i da Mendes. 55 allende Au beu ands' Pen a rn,iar liD verbl ijs ende tip hel nie 'bi, dri j 1' te Mee le Er ss as zo are si, bede. ook oor Dienst Bruggen en Wegen. Er ssas ook een Neilerlandse 55 ,ugen bi1 heirakken iiie tuehlntïsdrit 1- pieeade. Donderdag 9 april om 18.45t( botste aan iie Mmdci houiiestr,iit de aula bestaurul door Dries V,uit Bevel (1 9j) Mirko ijk 12, Miutdet -hout titel iie aula bestuurd daar Rita (loetsellaleks. Min derhouttsestriai 17 Er ss mis 7Wmtre schade. Ook een ci kcerstm4,en n erd hesehtad igd. Donderdag 16 ap il om 1 ))$Ou kwarn de 1 ietser E. Dick t hOj Is erhlt js ende in het OCMVS -rttsthuiste 000gstr -etalt leil el mi Woud. liii sveld. gezien jij Ii biest and, ii eer lie 1 Ji -ekenbu is In Turnbi uit gas aard.

Gratis zoekertjes voor partikulieren. Deze bon geeft u recht op één zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand. Hoogstraatse KoopjesMaand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.


DREEFSEVERHALEN Herinneringen uit de prille jeugd van René Antonissen De grote oorolog - deel 2 Gevaar en spelletjes

Smokkelaars

Veel mensen moesten ook op controle hij de Duitsers. Men moest 's avonds ook op tijd binnen zijn. Veel jonge mensen van dt'7C kanten gingen in Meer uit. Als ze dan te laat tliuiskwumen en zich nog op straat bevonden, terwijl dat eigenlijk van de Duitsers niet meer mocht, deden ze hun schoenen uit om over de steenweg te gaan, opdat de Duitsers hen niet zouden kunnen horen. Met Kerstmis was het ook feest hij de Duitsers. Dit feest werd gehouden hij Heintje Mertens, die woonde in het café De Drie Linden. Daar was vroeger de Franse school geweest. nabij de grens. De kinderen van de buurt moesten dan allemaal komen. Op een nacht hadden de Duitsers een beetje te hard gefeest en een beetje teveel gedronken. Ze waren zat en schoten bij Keeske Vinkx in de muur op zo'n 20 centimeter hoogte.

De smokkelaars woonden met zijn drieën naast elkaar. Sooike van Dak' woonde ter hoogte van de siiiid. Waarnu Piet Vlaminkx woont, stond er vroeger een tweewoonst. Verder had je ook nog Kees van Gils. Hij was de zoon van Sus van Gils, bijgenaamd Baron Zeep. Kees van Gils was getrouwd met de dochter van Neel Patat (nog een bijnaam) uit Meer. Zij was een zeer flinke vrouw en hij was een klein, ineengedrongen manneke met kromme benen. Zijn uiterlijk had hij niet mee, maar hij had wel veel geld. Naast Kees van Gils woonde tenslotte Adriaan (Janeke) Antonissen. Janeke was de grootste der smokkelaars. Janeke Antonissen was trouwens een nonkel van mij. Ik herinner mij nog meer namen van smokkelaars. Zo was er ook nog Sus van Gils. Hij had twee zonen verloren. Ze waren beide aan het front gesneuveld. Toch belette dit gebeuren hem niet smokkelwaar aan de Duitsers te verkopen. Ook Jan van Gils (broer van Sus) en Jaak Antonissen (nog een nonkel van mij) smokkelden. Jaak Antonissen woonde aan de grens. ongeveer ter hoogte van het huis waar nu Jan van Ham woont. Sus van Gils, ook wel Baron Zeep genoemd en Janeke Antonissen waren de groothandelaars. Zij verkochten hun smokkelwaar aan de Duitsers. Sommige smokkelaars sniokkelden om den brode.

In de tuin van Keeske Vinkx hadden de Duitsers ook wapens gevonden. Waarschijnlijk was de familie verraden geweest en had iemand de Duitsers getipt over het feit dat er wapens verborgen waren. De familie werd in ieder geval opgepakt en achter de elektrische draad gezet. Charel bleef alleen achter; die is bij Jan Belle terechtgekomen, waar hij tot lang na de oorlog is gebleven. Tijdens de oorlog was het ook gevaarlijk 's avonds buiten te komen. Men schoot immers op de smokkelaars. Menig smokkelaar heeft er het leven bij gelaten. Bij Nelis van Dun schoten de Hollandse douaniers een beeld, dat op de kast stond, in stukken. Bij de grens aan de Paal heeft een Nederlandse soldaat tijdens het fikfakken ooit eens zijn kameraad doodgeschoten. Vijftig jaar nadien kon men nog altijd zien waar dat dodelijk ongeluk gebeurd was. Er was immers een gat in de muur. De kogel had een steen uit de muui esclioten. Enkele jaicn geleden is dat karrenkot afgebroken. De spelletjes die de kinderen tijdens de oorlog speelden, waren meestal smokkelen en komies of soldaat. Dat was bij ons in de buurt gemakkelijk. Rondom de akkers stonden overal grote hagen, dus uitstekend voor de smokkelaars om te smokkelen én voor de komiezen om de smokkelaars achter de7e hagen op te wachten. En papier en kartonnen dozen waren er ook al in overvloed. Die konden we gemakkelijk verkrijgen bij de échte sinokkelaais. die vuurde fluitsers smokkelden en waarvan er bij ons genoeg in de buurt woonden. Wagenmaker Jan Belle (een bijnaam voor Jan Van Boxel) had, herinner ik mij, een carrousel gemaakt met een karrewiel op een as. Die carrousel was een groot succes. Alle kinderen van de buurt zaten erop. Ook ik; ik was toen ongeveer acht jaar oud.

naar het dode paard, dat bij Jef Martens op de werf lag. Paarden en goede honden moesten tijdens de oorlog trouwens naar de keur. Als de dieren werden goedgekeurd, bleven ze achter: ze werden opgeëist door het Duitse leger. Wij hadden thuis ook een mooie grijze wolfshond van zes maanden oud. Bij de verplichte keuring bleef ook dit (hier voorgoed achter. Paarden die na keuring goed werden bevonden, werden gebrandmerkt met een "D" van Duitsland. Later moesten deze paarden binnengebracht worden. Na de oorlog waren er nog veel paarden met een

Het een na het aiider valt me te binnen. Tijdens de oorlog heerste er armoe en we gingen heide omspitten tegen twee frank per dag. Met smokkelen was echter veel meer geld te verdienen. Daardoor bleven vele spaden aan de kant staan. De mensen gingen smokkelen voor de Duitsers. Mijn vader wilde echter niet smokkelen en werd daarom vaak uitgelachen. Mijn vader zei altijd: "Na de oorlog smokkelen wij." Hij heeft zijn woord gehouden. Na de oorlog smokkelde hij kaas en Kwatta-chocolade van Nederland naar België: speelkaarten van Turnhout gingen dan weer naar Nederland.

Duiters waren pinegels! Op een dag kwamen de Duutseis uuauu ons thuis om een huiszoeking te doen. Ze kwamen voor ons lood en koper. Ik moest met een Duitse soldaat mee naar boven gaan. Daar vroeg die Duitser aan mij waar ons koper en lood verborgen was. Ik heb toen toch mijn mond kunnen hoüden cii liet, veiLwegeii waau ons uuoeder liet verstopt had. Mijn moeder had namelijk een koperen uuauuuiit (keteltje) goed en veilig verborgen in de hoftuin. Nu heb ik dat keteltje in kwestie nog altijd. Op een zondag na de mis van tien uur, hadden de Duitsers een paard doodgeschoten. Dat paard had zijn been gebroken. Iedereen ging kijken

1917 : To en Neus Mathijssen voor het bakhuis van Toon Van Riel op Galder. 13


VERHALEN "D", die niet meer aan de Duitsers geleverd waren. Ook als er dringend karweitjes moesten worden opgeknapt, vonden de Duitsers altijd wel iemand om voor hen het werk te doen. Maar kachelhout kappen op een kei, met een kapmes zonder steel, deed toch maar pijn in de handen. Op zekere dag kwam er bij ons een vreemde mijnheer aan, die naar Nederland wilde. Hij kwam van achter den draad (dc elektrische draad) uit België. Ik kende de weg binnendoor langs Kees Hoek. Na door mijn moeder goed onderricht te zijn, bracht ik hem via die binnenweg naar de grelo. Dat was van bij ons uit maar een klein stukje. Dic man was via Nederland op weg naar het front. Er kwamen veel Belgen naar hier, die via Nederland weer naar het front probeerden te geraken. De Duitsers hadden echter een elektrische draad gespannen dwars door België. De dodendraad, zo werd hij ook wel genoemd. De elektrische draad was extra beveiligd met pindraad. Velen zijn aan die draad blijven hangen. Door een of andere Organisatie was ook hier weer een oplossing voor gevonden. Wie er meer over wil weten, moet het boekje Rakkers der erenzen maar eens lezen. Het is een zeer interessant boekje. De elektrische draad stond voorbij de Meersesteenweg voor Minderhout. Er waren mensen die brieven smokketden naar het front. Via Nederland werden de brieven naar Engeland gesmokkeld en zo bereikten die brieven uiteindelijk het front in België of Frankrijk. Corneel (Nelis) Mathijssen, Mieke van den Heuvel (de moeder van Jef Snijders) en Jos Schrikx (ccii nonkel van Jos en Christ Schrikx) smokkelden brieven.

IJe '/)I/!Ilel/nc'/J

1011

Ie grs'!I,vuuc/Jl iii De I)rie Luiden lnj 1Jiii Menens.

De Duitsers hebben aan de grens eens driemaal geschoten op Mieke van den Heuvel. Echter zonder veel erg: ze hadden haar niet geraakt. Ook Jos Schrikx moest bij de Duitsers op het Bureau komen. Toen hij alles ontkende, lieten de Duitsers hem een foto zien uit Breda, waarop hij met iemand stond te praten. De Duitsers konden echter niets bewijzen. Maar sindsdien mocht hij niet meer binnen de 500 meter van de Belgisch - Nederlandse grens komen. Tegenover de poort van de brouwerij stond een eikenboom, waartegen op vier meter hoogte een plaat was genageld. Op die plaat stond in grote letters: 500 meter. Op die plaat heeft trouwens nog lang

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perfekt te onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taai gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna-verkoop u een perfekt funktionerende grasmaaier. Jarenlang. Honda. Altijd een perfekt resultaat.

een pinegel gehangen. Misschien was dit toeval; het kan ook zijn dat het expres was gedaan om zo duidelijk te maken dat de Duitsers 66k pinegels waren. Nelis Mathij ssen was ook verdacht. De Duitsers kwamen bij hem thuis. Hij woonde toen ter hoogte van den Bud. Nelis was echter niet thuis. Hij moest zich dan maar komen melden op het Pasbureau, dat was ondergebracht in het kasteeltje van Deprez. Het zekere voor het onzekere nemend, laadde nonkel Neus na zijn thuiskomst de naaimachine op de kruiwagen en verdween langs de Paal naar Nederland. Daar is hij de rest van de oorlog ook gebleven. Hij woonde

WAT IS FR IN IILI lEVEN MOOIER DAN II II KUNNEN Dli [[VEN ABN DRAA(F DAAR (,RAAC tOE BIJ. WAN 1 VEILIG VI R7FKËRF N IS ME ER DAN (1 N1ENWI RK

Verzekeringskantoor

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 03131441.15

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20

IO1TD21 ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS 14


VERHALEN met zijn zuster To in het bakhuis van Toon van Riel. Het bakhuis, dat nog nieuw was, stond op Galder. Dit alles speelde zich af in 1917. Een foto van Neus en zijn zuster To hangt bij mij nu in de keuken. Nadat nonkel Neus naar Galder was gevlucht. gingen wij hem daar zeer dikwijls bezoeken. Ook de mensen van de Dreef lieten bij hem hun haar knippen. Suske Oomen moest zijn paard laten beslaan in Meerle. Men mocht van de Duitsers echter niet met paarden over de Vossenpad. Maar omdat het langs de watermolen veel om is, ging Sus wél langs de Vossenpad, ondanks het verbod van de Duitsers. Hij kwam natuurlijk dc Duitsers tegen. Hij mocht met het paard doorrijden, maar moest zich nadien wel in het Pasbureau melden. Toen hij daar aan kwam, kreeg hij een grote lege eierkist op zijn rug. Die kist moest hij van de Duitsers naar Heintje Vlaminkx, die in Meerle aan de kerk woonde, brengen. Als hij dat gedaan had, moest hij zich opnieuw in het Pasbureau melden. Hij kreeg nog een tweede keer een zware eierkist op zijn rug. Sus maakte dezelfde toer, meldde zich in het Pasbureau en werd voor de derde maal met een kist naar Meerle gezonden. "Na drie keer kende ik de wet.", zei Suske. Hij kende misschien wel de wet, maar hij was nog altijd niet geleerd. In de tijd dat de vis schuurt, in mei, wilden Sus en zijn kameraden ook eens gaan zien. Het was echter al Vrij laat en na een bepaald uur mocht men van de Duitsers niet meer buitenkomen. Het groepje werd betrapt en ingerekend. Sus was er dus opnieuw bij. Deze keer was hij wél bang. Ze werden opgesloten om naar Turnhout gevoerd te worden. Die dag telden we de uren af. Telkens er een tram naderde, hielden we onze adem in. We waren opgelucht als de tram niet was gestopt. Na een dag te zijn opgesloten, mochten ze 's avonds toch weer naar huis. Dan was er ook nog de dochter van Kees Pin. De echte naam van Kees Pin ken ik niet. Hij woonde in ieder geval naast de tramlijn. De boerderij van Jan Jacobs werd gebouwd na afbraak van de oude boerderij waar Kees Fin in woonde. Kees Pin had zijn bijnaam gekregen omdat hij sympathiseerde met de Duitsers. Ida Fin, de dochter van Kees, verwachtte een kind van een Duitse officier, die veel bij haar thuis kwam. Dejongemannen van die tijd hadden daarom een strooien pop in een boom gehangen. Omdat het niet zo wit was tussen de Finnen en de Verheyens, moest Dré Verheyen de pop uit de boom halen. Dit was zeer tegen de zin van Dré zelf, die eerst niet wilde gehoorzamen. Maar nadat een Duitser de grendel van zijn geweer eens op en neer had gehaald, was Dré wél zeer haastig. Hij vloog als het ware die boom in. Ik heb hem dit verhaal zelf horen vertellen in de barbierschool.

Palingen, alen, kunsthoning en 'carbiet'. 's Zondags na het lof mochten wij mee gaan vissen. Op een zondag ging ook Jan Schei (Schellekens) samen met nonkel Neus en mij vissen. Neus had ook een kruisnet meegebracht. Opeens bemerkten ze grote vissen op een rek = de plaats tussen twee wielen). Die vissen zwommen van het ene wiel naar het andere. Je had nonkel Nelis moeten zien lopen! Hij wijde die vissen immers voor zijn. Hij liep zo hard dat zijn strooien hoed bijna afviel. Het lukte hem anders wel de vissen voorbij te lopen. Hij zette

het kruisnet in en haalde het weer op: hij had een vis (een brasem) van drie kilo gevangen. Op nieuw inzetten en ophalen: een vis van twee kilo. Opnieuw hetzelfde ritueel: een vis van een halve kilo plus een aantal voornen. Men kon dus spreken van een goede vangst. Van onder de oorlog weet ik ook dat een aal een paling is. Ik was namelijk samen met nonkel Neus (Mathijssen) gaan vissen in de beek. Hij had enkele palingen gevangen. We kwamen een paar Duitsers tegen, die controleerden wat we gevangen hadden. Die Duitsers zeiden tegen ons: "Alen, Alen." Van toen af wist ik dat een paling een aal was. Dit was in 1916. In de oorlog heb ik ook kunsthoning leren kennen. Mijn vader maakte van die kunsthoning peperkoek. De mensen kregen die kunsthoning op rantsoen op het komiteit. Ik denk dat er alle maanden komiteit was. Dat eten kwam van de gemeente, denk ik, het was tenminste officieel. Jos van de brouwer bediende er de boeken. Van die kunsthoning maakte mijn vader, zoals gezegd. peperkoek. Op een keer had hij er twee

gebakken. De ene peperkoek brak echter in stukken. De hele peperkoek zijn we op Galder gaan afgeven aan nonkel Neus en tante To. Wij haalden ook wel eens een ties petroleum bij de Belles of bij Peer van Dun of bij Toon en Naantje Rombouts, die bij het kapelletje op Galder woonden. Toon en Naantje hadden een ziekelijke dochter. Wij brachten soms geneesmiddelen naar hen toe. Dokter Gommers kwam daar. Ze was al een grote meid, maar toch is ze gestorven. Met carbiet werd er in de oorlog licht gemaakt. Frans Teuns, de vader van de kapelaan, had voor ons ook een carhuur-lamp gemaakt, maar de lamp vloog dikwijls in brand. De mensen hadden tijdens de oorlog trouwens weinig verlichting. Meestal moesten ze het stellen met een eenvoudig glas water, waaraan dan een weinig fijne olie werd toegevoegd. In het glas werden dan drie kleine pitjes gelegd. Veel licht in de duisternis bracht deze "lamp" niet, maar het hielp toch een klein beetje.

Duitse stroomdraadversperring herontdekt Midden apriL paastijd en zoals gewoonl ijk in pen odes van school vakanties, weinig belangrijk nieuws in de media. Plots. grote opschudttmg want het Duitse blad Die Zc.it onthult hei bestaan van een 'draad des doods' tussen Nederland en Belgid tijdens de Ecrstc Wcrddooi log HL t tiLt icht ki ijkt bijzonder veel aandacht in de dagbladuers en cle regionale en nationale televisie. Grote verwondering hit de grensbewoners voor wie dat geen echt nieuws is en al deze onthullingen over talrijke slachtoffers al enkele generaties bekend zijn. De verbazing wordt nog groter wanneer men verneenli dat deze zogenaamde 'historische ontclekking' blijkt te komen van een Antwerpse professor. In De Standaard van donderdag 1 april lezen we: 'Professor vestigt aandacht op t.... t. Toen Vanneste op zoek ging naar andere bronnen, merkte hij dat nooit over deze elektrische muur was gepubliceerd,' In De Stem van deze dag staat: 'Dodenhek eiste 3000 levens in WOl. Deskundigen zetten vraagtekens hij het bestaan van het hek (.... Deze en soorlgelijke mcciedeliiigen in andere bladen en ook op radio en televisie klinken toch wel heel vreemd. Men kan hierbij de vraag stellen: 'Hoe grondig is het hronncnonderzoek geweest van de deskundigen'!' Er i', in het serieden reeds heel wit gepubliceerd os er deze elektrische draad langsheen de Belgisch Neder1 andse i'ijks rens door heeml\ undige kringen, amateurs san plaatselijke geschiedenis en in dis erse ieionaie s' eckhladen.

Bij drukkerij De Kinderen in Raveis werd in 1930 het boek De rakkers der grenzen van J. Vleugels uitgegeven. In dit boek vertelt hij zijn persoonlijke ervaringen. en die van zijn vrienden, met de elektrische draadversperi'ing in de Antwc.rpse Keniptn In 1978 \ er scheen een tweede herziene druk van De rakkers dci' grenzen. Het boek is vandaag nog steeds te koop hij Uitgeverij Erniel de jong in Baarle-Nassau. In de edities van december 1979 en Januari 1980 public c..rdc De 1-loogstraatse Gazet onder dc titel 'Het suizen van de dodendraad zes bijdragen van de Baarlese historicus dr. Ed. Loffeld over 'de draad'. In deze artikelenreeks vinden we heel wat gegevens over slachtot'l'ers uit onze streek. Ook vei'sehillende getuigen kouien met hun verhaal over deze prikkeldraad aan het woord. Voor de tijdgenoten was dat natuurlijk iets heel bijzonders omdat men in de streek nog niet echt vertrouwd was met elektriciteit. Met krachtige aggregatcn konden de Duitsers de draad niet een spanning ui 2000 s olt) onder stroom houdL ii Eén ding is duidelijk: er zijn talrijke gepubliceerde en andere bronnen over deze 'draad des doods'. Maar ruisschien is professor A. Vanneste toch wel gelukkig met al die reacties. Is zijn studiewerk reeds gedrukt? Heeft hij al een uitgever gevonden? Misschien heeft hij graag zijn hoeklegen de eindejaarsteesten in de boekhandel liggen! De aandacht van mogelijke lezers en kijkers is niet heel die heisa van de SOOI bi je v ckui in uk Les ii tcss ckt 01 onze grensbewoners nog veel nieuwe dingen zullen ontdekken, moeten we maar afwachten,

IL


©Ji

Al het nieuws over MINDERHOUT verwachten wij op de redactie, Loenhoutseweg 34, Hoogstraten. Tel. en Fax. 3 14.55.04.

Beste mensen, dit is (voorlopig ?) mijn laatste geschrijf voor de Hoogstraatse Maand. Ja, ik stop er mee. Met pijn in het hart, maar vastberaden. Een mens moet zich af en toe eens bezinnen. Zo ook ik... Iets wat ik eigenlijk al langer voelde en ik met allerhande smoesjes probeerde te verdringen, werd plots te sterk. Een voltijdse job, het secretariaat van een vereniging, klusjes links en rechts, schrijven voor de Hoogstraatse Maand. Er kruipt al vlug wat tijd in. Dan ben je genoodzaakt tijd te besteden waarop anderen recht hebben. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan ons gezin. Zij hebben mij al te veel moeten missen. Straks zijn de kinderen groot en heb ik te veel aan mij voorbij zien gaan. Daarom, en alleen daarom, heb ik deze beslissing genomen. Beste lezer, het is misschien niet de gewoonte dergelijke persoonlijke informatie in een maandblad te schrijven, maar het is voor nuj zeer belangrijk dat u weet waarom ik er de brui aan geef. Ik weet het. Het heeft niet lang geduurd. Het begon vorig jaar in augustus met een ar tikeltje over liet skaten. Eigenlijk wilde ik gewoon een lezersbri ef laten publiceren maar onidat mijn voorganger, en ex-collega, op vakantie was, liet ik het maar verschijnen onder het dorpsnieuws van Minder/mout. Nog wat gezwets over een hoerentent,... en van het één kwam het ander. Mensen die mij een beetje kenden moesten eens glimlachen wanneer ik zei dat het maar voor één keer was. Wellicht word ik in de analen van de Hoogstraatste maand geboekstaajd als recordhouder-korte-duur. Dat is dan jammer, maar helaas. Omdat ik de uitgever van dit prachtige blad niet zomaar in de kou kan laten staan heb ik zelf al enkele mensen gecontacteerd om de wimpel van mij over te nemen. Tot nu toe zonder resultaat. ik hoop uit de grond van mijn hart dat er snel iemand opstaat oni de Minderhoutse dorpsrubriek te verzorgen, want er is nog zoveel om over te schrijven. Tenslotte wil ik hier iedereen danken die mij op de een of andere manier geholpen heeft bij het vergaren van tekst. En nu ... geven we er nog eens een flinke lap op. Fons Van Bavel

Lenteconcert De Marckezoiien Zaterdagavond 14 maart zat de parochiezaal weer goed vol. Een groot deel van de ruimte werd ingenomen door een podium waarop 52 muzikanten hadden plaatsgenomen om, onder leiding van hun dirigent Jeroom De Brauwer, het talrijk opgekomen publiek te entertainen. Na weken keihard repeteren waren zij helemaal klaar voor hun negende lenteconcert. Nadat voorzitter Jos Vermeiren een welkomswoordje tot het publiek had gericht en vier muzikanten, die voor het eerst voor publiek optraden, had voorgesteld, gaf hij de microfoon door aan Annemie Meyers. Het zachte timbre in haar stem verbond op een zwoele manier de muziekstukken met elkaar. Mijn buurman van die avond -een verstokte vrijgezel- zat met grote ogen en open mond deze verschijning gade te slaan. Toen hij zijn kwijl had afgeveegd zei hij me dat hij, kenner als hij is, vond dat haar inleidingen, en tips om te letten op bepaalde accenten, aan het concert net dt ietsje meer gaven. De één houdt vooral van marsmuziek, de ander meer van wals, terwijl de derde de voorkeur geeft aan folk. Geen nood. Het programma was zo samengesteld dat ieder inuziekliefhebber wel iets naar zijn gading te horen kreeg. Nu ben ik niet echt een fanfaremaniak, maar het maakt me jaloers wanneer ik al die muzikanten samen Zo muziek zie maken, en het verwondert me steeds weer welke typische sfeer zij met hun blaas- en slaginstumenten kunnen oproepen. Zo waande ik me tijdens de uitvoering van "A Highiand Rhapsody" in Schotland en ik weet nu

re

nog altijd niet waar ze die doedelzakken verstopt hadden. Na de pauze verhuisden we van de Schotse Hooglanden plots naar Afrika en hoorden we, tussen de Afro-Amerikaanse melodieën, duidelijk de reggae geboren worden. Tijdens het stuk 'familIe" blies Pat Stijbos. op

het cornet, een meeslepende solo die voor mijn part dubbel zo lang had mogen duren. Dit gold trouwens ook voor het bisnummer "The Second Waltz" van D. Shostakovitch, waarbij de solospelers, trombone en altsax, zachtjes in de maat stonden te wiegen, en ware het niet dat er geen ruimte voor was, men had vast en zeker beginnen walsen. Kortom, het was weer in orde. Eén ding heeft de fanfare echter al om de kop over te breken. Hoe en waar moet het allemaal gaan gebeuren wanneer de publieke belangstelling blijft groeien, want de zaal is mi eigenlijk al te klein. Succes en tot volgend jaar. Marckezonen.

2921 Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrjfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID'

V. Iii.,. WemuR' iwisen, Ere Van Dun, Done,, Brosemis, Erwns Tachx en Karliemi De Boeken (net niet zichtbaar achter Frans) in actie tijdens de solo uitvoering van The second Waltz


MINDERHOUT

Mertensmannen hebben het zeel aan. Een sportieve namiddag met een boeiende competitie, en vooral véél plezier ..... dat was de balans van de touwtrekwedstrijd, georganiseerd door touwtrekvereniging, de 'Mertensmannen' op 22 maart in de Blauwbossen te Minderhout. Dat 'touwtrekken' stilaan een fenomeen is in onze regio, bleek die zondag uit de enorme belangstelling. Her en der hadden er zich verschillende gelegenheidsploegen gevormd, o.a. de Landelijke Gilde, Loonwerken BraspenningSchrauwen, de Pitbulls, café Papillon(2), café Snoeys,... Maar ook de getrainde ploegen waren, zoals op elke competitiewedstrijd, present. De wedstrijd zelf begon traditioneel om 12.00 uur met de weging van de getrainde 8-tallen. Hierin onderscheiden we de - 640 kg en de + 640kg klasse. De eigenlijke getrainde competitie startte om 13.00 uur en had eerder iets demonstratief, daar de verschillende ploegen uit deze 2 klassen tegen elkaar moesten trekken. De touwtrekkers Janssens (Europees kampioen jeugd) onderscheidden zich duidelijk van de rest, gevolgd door de Galliërs uit WeeldeRavels. De Mertensmannen eisten hier de Yen 41 plaats op. Omstreeks 14.30 u. startte de wedstrijd voor de getrainde 6-tallen, en tegelijkertijd vond de recreanten competitie plaats. Bij de getrainde 6tallen eiste weer diezelfde 'familie Janssens' de eerste stek op, terwijl 'Mertensmannen 2' zich hier verdienstelijk als Y uit de slag wist te trekken. De basis van het touwtrekken ligt nog steeds bij de recreanten. Gelegenheidsploegen doen een keer mee aan een wedstrijd en krijgen de 'microbe' te pakken. Want, geloof het of niet, eens je gebeten bent door deze microhe, waan je je constant aan het 'zeel'. Naast de steeds weerkerende 'recreanten ploegen', deden ook verschillende lokale touwtrekploegen mee (zie hierboven). De landelijke Gilde eindigde als eerste in deze reeks. Touwtrekken blijkt ook een discipline te zijn die uitermate geschikt is voor vrouwen (brave huismoeders!). Althans dit bewezen 8 ponyruitersmoeders, die het menige 'mannen-ploegen' moeilijk maakten en hen deden 'zweten'. Onder het deskundige oog van trainer Karel Roelands (ex-Valencia touwtrekploeg, en huidig trainer Mertensmannen) behaalde 'Karel's harem' de Y plaats in het algemeen klassement en werd bijgevolg eerste bij het vrouwen klassement. De (lag eindigde tenslotte in schoonheid niet een

recordpoging. Er werd namelijk een uitdaging aangegaan om een tractor van 170 pk tegen te houden met touwtrckkers. Na de verschillende getrainde ploegen gecontacteerd te hebben, boden spontaan nog enkele recreanten ploegen, zoals Café Snoeys. zich aan. Want zeg nu zelf, een machine van staal en rubber tegenhouden geeft toch een ultieme kiek. Na eerst zich7.elf opgewarmd te hebben tegen een 135 pk zware tractor, werd begonnen met de voorbereiding op de 'zwaarste trekker'. Uiteindelijk was 73 man nodig om de trekker tegen te houden. (Let op, hierbij werd ook beroep gedaan op enkele 'tieners' !). Zoals altijd kan men toch niet naar huis gaan met een droge keel. Er werd dan ook nog gezellig nagehuurt en wat muziek zorgde voor de gepaste ambiance. De Mertensmannen Toen ik naar aanleiding van de wedstrijd van 22 maart op zoek was naar wat achtergrondinformatie omtrent het touwtrekken, waren Tom en Raf Mertens onmiddellijk bereid tekst en uitleg te verschaffen omtrent deze sport. Dat deze knapen hier serieus me bezig zijn leid ik af uit hun enthousiasme cii het feit dat zij zich ook verdiept hebben in de geschiedenis van het touwtrekken. Het is dan ook met veel genoegen dat ik deze Mertensmannen (MM) aan het woord laat. MM: Touwtrekken is één van de oudste sporten in de wereld. Reeds in voorhistorische tijden was touwtrekken een onderdeel van rituele ceremonies en oude culten. In het oude Korea was het een strijd tussen welvarende steden om het succes van de oogst te voorspellen. Later ontwikkelde het touwtrekken zich tot een pure fysisehe kracht-

"Hé hup, hé hup, ... komaan dames ", zegt de coach, 'laat jullie van je beste kant zien hé, dat doe ik ook altijd !" meting. Bewijzen hiervan zijn o.a. teruggevonden in Egypte in een oude muurschildering die dateert uit 2000 jaar voor Christus. In WestEuropa circuleerden verhalen over de heroïsche kampioenen in Scandinavië. In de 15 1 eeuw was het touwtrekken een populaire sport in de Franse 'Chateaux Gardens'. In 1912 was het de laatste keer dat touwtrekken een Olympische discipline was. In 1920 besliste namelijk het Olympische comité het aantal deelnemers aan de Spelen drastisch terug te schroeven. Touwtrekken werd geschrapt van het programma omdat de sport teveel deelnemers herbergde. Dit feit was er de oorzaak van dat het touwtrekken internationaal een slechte tijd doormaakte. Hierdoor werden echter de nationale bonden (in de jaren '30) gestimuleerd om te groeien en een boeiende competitie te onderhouden. België is echter een 'laatbloeiertje', en heeft pas in 1991 de BTB (Belgische Touwtrek Bond) opgericht, opdat er organisatorisch kon worden gewerkt aan de uitbouw van de verschillende clubs en de infrastructuur. Hierdoor treedt België op internationaal gebied nog in de schaduw, maar de achterstand wordt met rasse schreden ingehaald. Op het laatste Europees Kampioenschap heeft ons nationaal team zeer goed gepresteerd.

DHM: Wanneer ik zo naar een touwtrek.

wedstrijd kijk en, nadat de scheidsrechter de winnaar heeft aangeduid, mensen zie flauwvalleii, of toch bijna, dan vraag ik me uf of dit allemaal wel zo gezond is. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat touwtrekken slecht is voor de rug. MM: Deze uitspraak hoor je zeer vaak. Wel ik kanje verzekeren dat, wanneer je met het goede materiaal werkt en de juiste techniek gebruikt, het touwtrekken één van dc meest gezonde sporten is. De kracht die je nodig hebt om het touw binnen te halen komt volledig uitje benen. Daarom is het ook zeer belangrijk dat je op elke moment juist dezelfde stapbeweging uitvoert en steeds duwt op het juiste been. Bovendien, word je verondersteld je conditie te onderhouden, wat zeer gezond is voor de hedendaagse, zittend werkende, mensen.

DHM: Vergeef me de uitdrukking, maar is

touwtrekken niet gewoon een kwestie van brute kracht? .411e, keniaan hé, trekke .' Ge iiioet miie haii' zen da die ton' beek! zette

MM: Aansluitend op het vorige kun je zeggen dat de techniek bij het touwtrekken zeer belang17


MINDERHOUT rijk is. Touwtrekken is voor 70 %technieken 30 % kracht. Bovendien gelden bij het touwtrekken zeer specifieke regels die juist deze 'brute kracht' afzweren. Zo mag je bijvoorbeeld niet roeien dit is met rukken trekken aan het touw. Nee, je moet de druk constant opvoeren.

Frans Stoffels beklimt de Kilimanjaro

DHM: Maar een ploeg met veel zwaargewichten is toch altijd bevoordeeld t.o.v. pezige kiekeborstjes? MM: Soms geldt er op een recreantenwedstrijd dat er maar één reeks is, omdat het aantal deelnemende ploegen niet groot genoeg is. Maar meestal kan men ook hier een indeling doen in verschillende reeksen, net zoals bij de getrainde ploegen. Bij de getrainde reeksen worden er 6en 8-tallen getrokken, waarbij er respectievelijk 6 of 8 personen aan het touw plaats nemen. Deze 8-tallen worden nog eens ingedeeld in de —640 kg, -720 kg en het 'catch-gewicht' +720 kg (hierbij heeft men dus een gemiddeld gewicht dat groter is dan 90 kg).

DHM: Nu zal ik zeker de vrouwen tegen mij in het harnas jagen, maar touwtrekken is een echte mannensport zeker? MM: Hierbij dient opgemerkt te worden dat het aantal vrouwen dat meedoet inderdaad zeer gering is, maar die vrouwen die momenteel deelnemen in de competitie zijn dan ook zeer gedreven. Er is een speciale regeling getroffen voor de vrouwen en junioren, waarbij men meestal uitgaat van de regel '6 getrainde heren versus 8 getrainde dames/jeugd'. Maar er zijn nog vele andere uitzonderingsregels.

DHM: Wat vinden jullie van het volgend statement ? 'Veel touwtrekploegen zijn een bende zuiplappen die aan hetzelfde touw staan' MM: Hierop kan men reageren door te zeggen dat de huidige ploegen in onze competitie verre van 'zuipbendes' zijn. Zij zij n bijzonder gedreven en zijn continu met de sport bezig zijn. Touwtrekken was niet voor niets een tak van de atletiek op de Olympische Spelen.

DHM: Raf en Tom, mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek, en dat jullie ploeg, met zoveel enthousiasme, nog evenveel overwinningen mag behalen.

Woningnrichflng

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en

overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden,

lopers enz

L11

Frans Stoffels keerde gezond en wel terug uit Tanzania waar hij het avontuur van zijn leven beleefde. Hij overwon, samen met zijn broers Fons en Broos, de legendarische Kilimanjaro, waarvan de top op 5.895 meter boven de zeespie ge! ligt. Tanzania, een land dat 30 maal groter is dan België, ligt vlak onder de Evenaar, in het Oosten van Afrika, langs de Indische Oceaan. In het Noorden wordt het begrensd door Kenia, in het Westen door Oeganda. Burundi en Kongo, in het zuiden door Zambië, Malawi en Mozambique. De eindeloze verscheidenheid aan landschappen en de hoogste concentratie van wilde dieren maken van dit wondermooie land één van de voorkeursbestemmingen van de talrijke reizigers die Afrika bezoeken. Tanzania bestaat hoofdzakelijk uit grote vlakten, uitgestrekte meren en hooggebergtes. De meest indrukwekkende bergen liggen voornamelijk in het Noordoosten van het land, zoals Mount Meru (4.566 m) en Kilimanjaro (5.895 m). De Kilimanjaro is de hoogste berg van Afrika en bevindt zich op 330 km van de Evenaar, bij de grens met Kenia. Met zijn schitterende gletsjers en besneeuwde toppen, heeft deze berg eeuwenlang dichters en avonturiers uit alle windstreken geïnspireerd. Eén van die windstreken blijkt zelfs Minderhout te zijn want zo pas keerden Frans Stoffels en zijn broers Broos en Fons gezond en wel terug van een succesvolle beklimming van de Ki limanj aro. Hoe haalden deze drie senioren, want dat zijn ze toch wel met hun respectievelijk 66, 65 en 62 jaar, het in Godsnaam in hun hoofd om bergbeklimmertje te gaan spelen? Frans, die erg van reizen houdt, vertoefde vier jaar geleden in Kenia toen hij in de verte de Kilimanjaro in buurland Tanzania zag liggen. "Die berg zou ik wel eens willen beklimmen", dacht Frans toen luidop. Het idee bleef sluimeren, tot het in november '97 tijdens een familiebijeenkomst weer opdook. Fons en Broos pikten daar onmiddellijk op in en ze waren bereid Frans te vergezellen. Terwijl de meeste bergbeklimmers een doorgedreven training volgen, deden de broers drie grote 'bergtochten' in de Ardennen. Meer niet.

De weg naar de top van de Kilimanjaro duurde enkele dagen en onderweg maakten de klimmers kennis met vier klimaatgordels waardoor ze voortdurend van kledij moesten veranderen. "Je kan de Kilimanjaro via verschillende wegen beklimmen", legt Frans uit. "De hoofdgids opteerde voor de Marangu-route en zo klommen we, met 13 toeristen en 26 dragers, van de ene berghut naar de andere. Daar konden we telkens overnachten. De eerste dag wandelden we 7 kilometer en daarbij hadden we een hoogteverschil van 700 meter overbrugd. 's Anderendaags legden we II kilometer af om 1 km hogerop te geraken. Om de steeds ijler wordende lucht gewoon te worden, was op de derde dag een n.istdag ingelast." Daarna kwam het grote werk: 10 kilometer draaien en keren om 1 kilometer te stijgen en om de laatste 1.200 meter te overbruggen moest er 4 kilometer gestapt worden om de top te bereiken. Frans: "Als je die bereikt hebt, gaat er wat door je heen. Gelukkig hadden we niet te kampen met de beruchte 'hoogteziekte', waardoor je hoofdpijn krijgt en moet braken bij gebrek aan zuurstof." De dragers vergezelden de klimmers tot 4.700 meter hoogte. De laatste 1.200 meter, waarvan de helft in de sneeuw, werden uitsluitend afgelegd in het gezelschap van de drie gidsen. Het stijgingspercentage van dit laatste stuk bedroeg 30 %. Geen lachertje dus. Om zich in vorm te houden moesten de klimmers veel drinken: water, thee of slappe koffie. Voor het overige schafte de pot typisch inlandse kost: (maïs)brood, porridge, spaghetti, aardappelen, sinaasappelen en bananen. Maar wanneer je op de top bent moet je ook weer heelhuids beneden zien te geraken. Gelukkig leverde ook de afdaling geen problemen op. "Het ging allemaal heel snel. Soms schoof je wel vijf meter ineens naar beneden. Dan vergeet je de vermoeidheid ook", besluit Frans. Thuis werden de drie broers als helden onthaald door hun echtgenotes en familieleden die toch blij waren hen weer gezond en wel terug te zien.


MINDERHOUT

En de boer, hij ploegde voort. Op zondag 29 maart vond aan de Floge Weg een ploegwedstrijd voor trekpaarden en hengstenshow plaats. De laatste jaren is het trekpaard terug in opmars maar nadat het de duirnen had moeten leggen tegen de mechanisatie van de landbouw was het in Belgie op zeker ogenblik zo goed als helemaal verdwenen. Wanneer we denken aan een trekpaard zien we in onze verbeelding onze eerste minister Jean Luc Dehaene, of het trekpaard van het bierviltje van het ons aller bekende biermerk. Het was inderdaad in de provincies Brabant en Henegouwen waar het Belgisch trekpaard thuis was en het is ook van dr dat de voorvaderen van alle trekpaarden van over gans de wereld stammen. Zo is het Belgisch trekpaard met tienduizenden uitgevoerd naar de Verenigde Staten Van Amerika waar men het dier steeds raszuiver is blijven doorfokkeri en waar het, tot op de dag van vandaag, nog steeds bekend staat als The Belgian. Bij The Amish People -een onder Napoleon uit Frankrijk uitgeweken groep protestanten- die alle moderniteiten afzweren en dus ook geen tractor willen gebruiken, wordt het trouwens nog steeds ingezet bij al het werk op hun immense bedrijven. Ondertussen geraakte het Belgisch trekpaard in België zowat uitgestorven en was iedere trekpaardenliefhebber op zichzelf aangewezen, tot er in augustus 1991 enkele van deze liefhebbers, onder bezieling van Willy Mertens uit Wuustwezel, de koppen bij elkaar staken en een v.z.w. oprichtten met als doel: DE TREKPAARDEN WERKEND TE HOUDEN. Zo verscheen op 17 oktober 1991 de officiële bekendmaking van de oprichting van een vzw onder de benaming JUT en AER. In Januari 1992 werd een onafhankelijk maandblaadje voor alle trekpaardenliefhebbers boven de doopvont gehouden en verstuurd naar alle adressen die via de landbouwtelling een trekpaard aangegeven hadden. Ongeveer 4500 adressen in Vlaanderen ontvingen zo het eerste exemplaar van HET WERKEND TREKPAARD. Liefst 1800 aangeschrevenen reageerden positief en wilden het blad blijven ontvangen Maar een vel eniging zonder activiteiten is maar een halve vereniging en daarom werd in het voorjaar van 1992 de eerste ploegdag georganiseerd. Vrijwel direct kwam hierop reactie van Hoogstraatse trekpaardenliefhebbers. De grote animator Jan Vermonden wist direct alle trekpaardenliefhebbers van groot-Hoogstraten te mnhi1i'eren en te Minderhout vond dc cci tc pluegdag plaats. Meteen wirt Jut en Aer vzw afdeling Hoogstraten geboren (Jammer genoeg is Jan een drietal jaren geleden schielijk overleden, ... hij ;'ijn paard in dc stal.) Datzelfdejaar was de afdeling ook present op de paardenprocessie te Opwijk waar zij met 15 trekpaarden -de enigen van de ganse processie veel goedkeurend handgeklap mochten ontvangen Dit jaar zullen zij er, op de eerste zondag van juli, voor de zevende maal aanwezig zijn. Dezelfde 15 trekpaarden waren ook aanwezig te Bertem waar de eerste Vlaamse dag van Het Werkend Trekpaard werd georganiseerd in augustus 1992. Het daarop volgende jaar werden dezelfde activiteiten hernomen en had men voor het eerst een winterfilmavond in Café Het Heiken te Minderhout waar uiteraard enkel trekpaardenbeelden getoond werden. Ondertussen hadden zich ook reeds vele 'buitenlanders' bij de afdeling Hoogstraten aange-

sloten (trekpaardenmensen uit Ulicuten, Castelré, Zundert, ...) en er werd internationaal opgetreden. In 1994 kwam er zelfs een vraag uit het verre Hakendover (bij Tienen) om op tweede paasdag met de Hoogstraatse trekpaarden deel te nemen aan de internationaal bekende paardenprocessie. De laatste jaren openen de Hoogstraatse trekpaarden zelfs deze processie. Toen in 1995 bczieler Jan Vermonden overleed, nam Jef Michielsen zijn taak over als voortrekker van de trekpaardenactiviteiten van de afdeling Hoogstraten. Dit vers bloed bruist van enthousiasme en ideeën. In de zomer van '97 werd een tweedaagse trekpaardenrit ingclegd naar Achtmaal. Op het Kempisch kanaal zal men een boot van Turnhout naar Sint-Lenaerts 'jagen' en in oktober gaat men op vierdaagse in de Belgische Ardennen waar een stevige rit en een verbroedering met de plaatselijke Ardeense trekpaarden de hoofdmoot zullen vormen. Ook wordt er gewerkt aan dc verdere uitbouw van de ploegdag die dit jaar onder een stralende lentezon en ruime publieke belangstelling doorging aan de Hoge Weg. Voor deze wedstrijd hadden zich 20 ploegers aangemeld. Wanneer je -van niet-agrarischekomaf-zijnde- denkt aan een trekpaard, denk je vaak aan het typische Belgisch trekpaard wat, zoals reeds gezegd, vooral in de provincies Brabant en Henegouwen werd gebruik en op alle terreinen inzetbaar is. Minder bekend zijn de Haflinger en de Fjord. Beide rassen werden in de jaren 50 ingevoerd vanuit respectievelijk Oostenrijk en Noorwegen. Dcie paarden /ijn

lichter van bouw en worden vooral voor recreatieve doeleinden ingespannen zoals, bijvoorbeeld, huifkartochten. Tenslotte is er ook nog het Ardenner trekpaard dat op het eerste zicht sterk lijkt op het Belgisch trekpaard maar lichter, korter en gedrongener is, wat het paard zeer wendbaar en dus uitstekend geschikt maakt voor het werk in de bosbouw. Op een ploegdag onderscheiden de gespannen zich niet alleen door het ras en het aantal paarden dat voor de ploeg wordt gespannen, maar ook de ploegen zelf zijn in twee soorten onder te brengen, nI. de wentelploeg en de rondgaande ploeg. De eerste is uitgerust met een linkse én een rechtse schaar die samen rondgedraaid (gewenteld) kunnen worden. Dit maakt dat het veld over de ganse oppervlakte snede naast snede, in een heen en weer gaande beweging, omgeploegd kan worden. De rondgaande ploeg daarentegen, kan niet gewenteld worden en dus moet het veld, in "cirkelvormige" bewegingen geploegd worden. Vaak wordt de te bewerken lap dan in blokken verdeeld.

Hoe gaat nu de eigenlijke wedstrijd in zijn werk? Of de deelnemers nu ploegden met een éénspan, een meerspan, een wentel- of een rondgaande ploeg. allen werden beoordeeld volgens dezelfde criteria. Alle deelnemers kregen door loting een ploegveld toegewezen van 60 tot 100 meter lang. Aan het begin en eind der veldjes werd een ondiepe rechte voor getrokken. als merkstreep voor het inzetten en uitlichten van de ploeg. Eerst moest er een beginvoor worden getrokken die, alvorens verder te ploegen moest worden beoordeeld door de jury die punten geeft op hoe recht en vlak, doorsneden, schoon en uniform deze voor is. Wanneer de deelnemers dan ongeveer 6 aren hebben geploegd worden er punten gegeven op het globale resultaat.

Let ii hij deze /010 0/) (Ie mooier waarop de nienner zijn pacirden leidt. Met de ene hond richt hij de ploeg, en in de andere hand heeft hij het kordeel. Dit touw splitst op de rug van het paard en wordt via ringen aan weerszijden van het gareel afgeleid naar het bit. Dit is de mnondstang tussen het gebit van het paard. Al naargelang de rukjes die de menner aan het kordeel geeft, weet het paard precies wat het moet doen. Of het paard dit nu leuk vind of niet, om te voorkomen dat hij in de knoop raakt in het touw, en daardoor zichzelf ook nog eens onverstaanbare commando 's geeft, wordt de staart afgeknipt tot de zo typerende lengte. Zo, nu weten ze bij GAlA ook ineens wat de bedoeling daarvan is. 19


MINDERHOUT

Meiboomfeest, jaargang 1, uitgave 1

Op de ploegdag in Minder/mout ging liet in de eerste plaats om de liefde voor liet trekpaard en de gezelligheid. Punten zijn dan van bijkomstig belang, maar voor de competitief ingestelden onder ons vermelden we dat Gust Stoffels het meeste punten vergaarde, op de voet gevolgd door Gust Mattheussen en Jan Goetschalckx. ( zat reeds in de biertent) Hierbij wordt dan in het bijzonder gelet op hoe recht en uniform de aanstorting is, of deze voldoende gekeerd en los is en of er geen vegetatie meer te zien is. De voren moeten recht en schoon zijn en een diepte hebben van 15 tot 20cm. De geploegde sneden moeten even hoog, even breed en voldoende geaccentueerd zijn. Over het gehele perceel moet de vegetatie goed ondergebracht zijn: het perceel moet er dus mooi egaal zwart bijliggen. Wat geld voor de beginvoor, geldt evengoed voor de eindvoor en tenslotte moet het inzetten en uitlichten van de ploeg telkens op dezelfde lijn gebeuren en moet de ploeg snel op ploegdiepte gebracht zijn. Op elk van de zeven onderdelen kunnen maximum 10 punten behaald worden. Om tot goede resultaten te kunnen komen moeten paard en menner elkaar uitstekend verstaan. De manier waarop zij met elkaar communiceren, verschilt van paard tot paard. Het ene paard luistert naar termen als Ju (=vooruit), how (=stoppen), aer (=naar links), juttom (maar rechts), trugop (=achteruit) of één of andere variant. Andere paarden luisteren gewoon naar de Nederlandse termen terwijl weer anderen reageren op het klakken met dc tong, wat zeer subtiel moet gebeuren. Om de trekpaarden in stand te houden is het van het grootste belang dat er op tijd en stond kindjes geboren worden waarbij een toch niet onbelangrijke rol is weggelegd voor de hengsten. Dit jaar werd daarom voor de tweede maal een hengstenshow georganiseerd. Zomaar eventjes 15 hengsten kwamen opdraven om zich van hun beste kant te laten zien. Bij elke hengst wordt dan uitvoerig zijn stamboek beschreven en ook wat zijn stokmaat is. Voor alle duidelijkheid: de stokmaat heeft niets te maken met de lengte van wat U denkt dat het de lengte is, maar wel met de hoogte van het paard, gemeten vanaf de grond tot aan die plaats waar het paard zijn nek niet kan buigen. Ook het bedrag datje mag neertellen om zo'n spierenbundel eens tot bij uw merrie te laten komen werd vermeld. Ik moet zeggen dat die hengsten op een prettige mannier heel wat centjes kunnen verdienen voor hun baasje. Alle-

20

maal goed en wel, maar wat als je hengst en merrie bij elkaar brengt en mevrouw heeft juist koppijn?

Dan is er geen beginnen aan. Een jonge onervaren hen gst durft haar dan wel eens bespringen nzaar dat heeft hij snel afgeleerd wanneer hij een trap van één van de achterbenen van madame in ontvangst heeft genomen. Oudere hengsten kennen dit en ruiken eerst eens vanop veilige afstand hoe het Zit met de appetijt van hun potentiële liefdespartner. Is die er niét, dan bedanken ze voor de eer. Dus, om nodeloos gereis en verspilling van zaad te voorkomen, wordt er meestal kunstmatige inseminatie toegepast", zo vertelt mij een kenner. Met de wetenschap dat efficiëntie gelukkig niet altijd absolute voorrang heeft, bedank ik hem voor zijn deskundige uitleg en neem afscheid. Beste lezer, over hei trekpaard en alles wat daar ook maar enigszins mee te maken heeft, valt zeker nog veel en veel meer te zeggen, maar zoals ik al liet verstaan ben ik een leek. Indien u geïnteresseerd bent, en meer wil weten over dit onderwerp kan U steeds contact opnemen met Willy Mertens van de vereniging Jut en Aer vzw op het telefoonnummer 03/ 669.85.20 Leuk om weten: Ieder jaar worden de namen van alle leden van Jut en Aer iii een pot gedaan en daaruit wordt dan één naam getrokken die een cheque voor een trekpaardenveulen ontvangt.

Jut en Aer vzw, afdeling Hoogstraten * JefMichielsen

Achteraard 28 2322 Minderhout

* MamiuDeMeulenaere Dreef 59 2328 Meersel-Dreef 03/ 3 15.91. 13

Op zondag 24 niei wor1i een oeroude traditie opnieuw tot leven gewekt op het Minderhoutse dorpsplein. Na de hoogmis van 10.00 u. plant de St. Jorisgilde de aloude meiboom met de nodige luister en ambiance. Rond de meiboom wordt gedanst om de levenskrachten uit de boom ook in het eigen lichaam te laten overgaan. 'Disco Stoffel' zal deze overgang een handje toesteken. Eens de levenssappen goed aan het stromen zijn, moeten zij ook tijdig worden aangevuld. Op liet imiminense terras voor het gloed nieuwe KLJ-lokaal mag dat geen enkel probleem zijn. De Strawberry's trekken intussen de verkeersvrje straten op rond het plein, omgetovcrd tot een marktgebeuren met verscheidene kramen en attracties. Ook dc Minderhoutse kinderen kunnen er hun wiokelmat opeiiiollemm. Op liet grote terras voor dc bibliotheek ontvouwt zich intussen een terrasrestaurant waar spek imiet eieren worden gebakken in een reuzenpan van twee meter doorsnee, goed voor 80 eieren tegelijk. Nadien wordt errijstpap met een (gouden) lepeltje geserveerd. Om de hemelse maaltijd langzaam te laten zakken voert de Landelijke Gilde om 13.30 u. een wagenspel op waarmee de lentekriebels een extra stootje krijgen, vooral bedoeld voor de negen Minderhoutse verenigingen die voor spektakel moeten zorgen tijdens het 'Spel Zonder Grenzen' in de (leeuwen) kuil van het plein. Het worden enkele bekende volksspelen in mega-versie; reepsteekrace, kussengevechten, limbodansen, popgooiproeven, enz. Michel Stoffels zorgt voor de presentatie, de spanning en de ambiance. Om tussendoor te bekoelen en de zeden eventueel te verzachten zorgt fanfare De Marckezonen voor een feestelijke stemming en zijn erde dansoptredens van eigen bodem: de gepensioneerden en vooral de fonkelfrisse Twirly's laten de rokjes vrolijk zwieren. De optredens, de attracties en de spelen worden besloten met een uitreiking van de meiboomtrofee en de lancering van een heteluchtballon. De gelukkige winnaar van de hemelvaarttombola mag samen niet de gelauwerde meikoning(in) het feestgedruis verlaten in hemelse richting. Ook U kunt mee de korf in, als U reserveert bij Marthe Van OosterhoutVan Loon (tel. 03/ 314.88.18). Een hemelvaart op zondag na Ons-1-leer-Hemelvaart: een beter moment is er niet

Luc Vinkx

nTI?.-.-T

Sc/oonhieid,5sa(on Lieve 'De Meester Latigenberg 30 - 2323 Warte( 03/314.55.15 n3ç[ap afspraak.. Oakbij U t5a

ijetaatsverzorging . 9v(anicure . 'Pedïcure Ontfumririgen . (aquiffage

341

LASERSHOW - HOOGSTRATEN


MINDERHOUT

Gewestelijke ploeg- en gymeanawedstrijd van de Groene Kring De Groene Kring is de beweging voor jonge land- en tuinbouwers in Vlaanderen. Vanaf 16 jaar kan men zich aansluiten bij deze vereniging, tot de leeftijd van 35 jaar. Jonge mannen en vrouwen met interesse in de land- en tuinbouw voelen zich thuis in de activiteiten van deze vereniging. Beroepsvorming en belangenverdediging zijn hun voornaamste doelstellingen. In Vlaanderen zijn meer dan 60 Groene Kringen actief met zo'n 3600 enthousiaste leden, die inhoudelijke vergaderingen, cursussen op technisch gebied, cursussen omtrent de bedrijfsbegeleiding, studiereizen en vormende zomeractiviteiten, zoals ploegwedstrijden en gymcana organiseren. Het gewest Hoogstraten telt 92 leden waaronder melkveehouders, varkenshouders, groenten- en fruittelers zowel vollegronds als hydrocultuur, binnen en buiten. Bijna het ganse jaar door zijn zij actief en ieder jaar opnieuw trachten zij een afwisselend programma samen te stellen. De sociale, economische en technische aspecten vormen de hoofdaccenten van het programma maar ook sport en spel hebben hun plaats in de vereniging. Zo organiseerde zij op maandag 13 april in Minderhout een gewestelijke ploeg- en gyrncanawedstrijd. Het weer, dat zich van alle slechte kanten liet zien (sneeuw, hagel, regen, wind), kon niet beletten dat er heel wat sportievelingen met tractor en ploeg opdaagden. (De moderne land-

bouwer kan onder dergelijke weerso,nstandigheden dan ook heel wat comfortabeler werken dan hun collega's uit vervlogen tijden, die in dit weer wél, onder de blote hemel, achter hun ploeg moesten lopen ,nvdr.) Rond 10.30 uur stonden ze allemaal op het oefenperceel en namen sleutel en meter in de hand om zich klaar te zetten voor de grote wedstrijd die om 13.00 uur startte. De weergoden hadden ondertussen ingezien dat zij tegen deze vastberadenheid niet opgewassen waren, en toen het startsein voor het grote werk gegeven werd, lieten zij hun toorn dan ook helemaal varen. Hierdoor kwamen al snel de toeschouwers toe-

gestroonid. Nadat de deelnemers hun mcrkvoren hadden uitgemeten en de jury een eerste oordeel had geven, kon het grote werk beginnen. Bij de ene ging het al wat sneller dan bij de ander, maar snelheid is niet het hoofddoel. Om 15.00 hadden de meeste deelnemers hun perceel omgeploegd en was het tijd om al het 'stof' door te spoelen. Het tweede deel van de namiddag werd gevuld met een gymcanawedstrijd waarbij volgend parcours diende te worden afgelegd: Met de tractor, met daarachter een wagen, moesten wat meters afgelegd worden om een meikkoe te bereiken. Deze moest 1 minuut lang gemolken worden waarbij het de bedoeling was zo veel mogelijk 'melk' uit het beestje te krijgen. Het dier is er niet van bekomen, want op het einde van de dag viel ze gewoon om van al dat melkgeweld. Nee, als zij mag kiezen, dan liefst een melkmachine in plaats van die boerenknuisten. Als de 'nielkminuut' verstreken was moest weer verder gereden worden met de tractor tot aan een soort rugbydoel; twee hoge palen waartussen helemaal bovenaan een touw gespannen werd. Over dat touw moest een rauw ei gegooid worden om het aan de andere kant weer op te vangen, zonder het te breken natuurlijk. Van deze inspanningen krijg je natuurlijk honger, maar geen nood, ook hieraan werd gedacht want wat verderop hing, aan een touw, een worst die op smaak was gebracht met een dikke laag mosterd. Eénmaal deze delicatesse verorberd was, moest tot slot, de wagen aehterwaarts terug geparkeerd worden op de plaats van vertrek. Dit was sneller gezegd dan gedaan maar toch slaagde iedereen ook in deze proef. Ondertussen had de jury de geploegde percelen bekeken en beoordeeld en omstreeks 17.00 waren alle punten en plaatsen verdeeld, en was ook geweten welke twee deelnemers het gewest Hoogstraten mogen vertegenwoordigen op de 'Provinciale Ploegwedstrijd. 'Onzejongens' uit Minderhout, Jan Aerts, Dirk Mertens, Ben Aerts, Maarten Vermeiren en Mark Mertens deden het lang niet slecht. Bij pot en pint werd nog wat nagekaart over de geslaagde dag, en er werden afspraken gemaakt voor volgend jaar...

Alle deelnemers moesten 'geerploegen'. Men spreekt van een 'geer' wanneer het perceel niet evenwijdig is. Bij het ploegen op het eigen bedrijf komt dit 'geren' zeer vaak voor en de wedstrijd sluit dus nauw aan bij de praktijk. Het afwerken van een geer ( d. i. het stuk van het perceel met de niet evenwijdige zijde) stelt twee grote problemen. Ten eerste is er de vlakke afwerking: alle grond moet vlak liggen zonder hoogteverschillen, wielsporen of putten zodat een goede afwatering verzekerd is en de gewassen op elke plaats goede kansen hebben. Ten tweede is er de rechte afwerking: alle voren moet recht, strak en gelijkvorinig blijven, zowel v66r als nd de afwerking van de geer.

Wat zeg j'eeuh... keske je tu... Neulehaleau is altijd nieuws. In onze dorpsschool heeft dit Luxemburgse stadje sinds zeven jaar een eigen klank gekregen. Niet gewoon een weekje Ardennen in het kielzog van de meester of dejuf met de onvermijdelijke kussengevechten voor het slapengaan. Wel een weekje gewoon zoals thuis met een snelle hap uit de koelkast of een geanimeerde babbel bij tv. Met de fiets naar school of te voet misschien of per auto. Met een bed in een doodgewone slaapkamer en als het even kan een mama en een naehtzoentje.... Nu ja, gewoon zoals thuis... In een nieuwe omgeving natuurlijk en... in een andere taal, ja da's waar. Je moet natuurlijk wel een tikkeltje meeval hebben : als jouw kameraad voor een week altijd maar aan de computer hangt en nooit op jouw voetbalwensen ingaat, ja, dan heb je even pech.. Maar als je elke dag frietjes krijgt en jij moppert omdat je handdoek een andere geur heeft dan thuis, dan is het natuurlijk goed even in 't eigen hart te kijken... En dat het openbaar vervoer zeker op vrijdagnamiddag niet echt een concurrentie vormt voor die comfortabele bus, hebben onze kinderen ook mogen ervaren. Maar 't was gratis, nietwaar. Een cadeau van de Koning Boudewijnstichting die soortgelijke uitwisselingen tussen scholen steeds meer tracht te stimuleren. Minderhout is bij de eersten op de kar gesprongen in 1991. Een doelbewuste keuze die volledig in de lijn ligt van de huisstijl van onze Minderhoutse school : De horizont verruimen, contacten leggen, bruggen bouwen, banden smeden, anders zijn ervaren en ... aanvaarden. Kortom de wereld een beetje kleiner maken. Zulke week in Neufchâteau gaat uiteraard nooit onbesproken voorbij. Bij de bakker en de beenhouwer is dit nadien een geliefkoosd onderwerp, zo blijkt. Maar dat schrammetjes in deze omgeving uitgroeien tot afgezette armen en benen en dat een verloren spinneweb op de kamer beter verhaalt als een nest vunzig ongedierte. daar moeten we voor niemand een tekeningetje bij maken. Maar (la's ook boei end, iii ei waar 7

n;u îen ? GeHoe leg ik nu dlie eci.sa woon, bal tussen buiken en wegwezen. Het ijs is gebroken, de eerste schalkse knipogen worden uitgewisseld. 21


MINDERHOUT

KLJ Minderhout opent deuren van nieuw lokaal Op het einde van 93 verscheen in De Hoogstraatse Maand onze eerste noodkreet om een nieuw KLJ-lokaal. Op zondag 10mei stellen we met trots eindelijk de deuren van ons pronkstuk open. Iedereen die het eindresultaat van dichterbij wil bekijken is van harte welkom tussen 13.00 u. en 18.00 u. Officieel knippen we het lintje al twee dagen eerder door. De weg tussen de eerste spade in de grond en het laatste likje verf was langer dan verwacht. Dit betekende bijna 5 jaren van tussentijds onderdak in de voormalige noodkerk, het aanboren van allerlei financieringsbronnen en het werk van heel wat vrijwillige handen. Zoals gezegd werden we eind '93 gedwongen uit te kijken naar een andere ontmoetingsplaats voor onze KLJ. De 'Oude Zaal', die haar naam niet had gestolen en we o.a. deelden met de lagere school en de pingpongers, werd verkocht aan Belgacom. De zoektocht naar een alternatief leidde naar de moeilijkste optie: bouwen. Wie ooit zelf gebouwd heeft, weet dat daar heel wat bij komt kijken. Om te beginnen heeft de gemeente ons een stuk grond in pacht gegeven voor een periode van 99 jaren. Aan de centrale ligging in het dorp en de speelruimte op het dorpsplein was wel een prijs verbonden. Het lokaal moest namelijk gebouwd worden in de sfeer van het plein en de bibliotheek. Deze vereisten dreven de kosten wel enigszins de hoogte in. Het opstarten van een bouwcomité en een vzw bleek geen overbodig luxe. Een vaste kern van 6 KLJ-ers, 2 leden van de Landelijke Gilde en 2 van KVLV stortten zich op de administratieve, juridische en financiële kanten van het bouwen. Concreet zorgden zij bijvoorbeeld dat er altijd geld op de rekening stond. Daartoe schreven ze ondermeer obligaties uit die volgens loting, en zonder rente, gedurende de komende jaren (beginnende in 2000 afgelost zullen worden. Wat het bouwen zelf betrof, daarin speelden heel wat meer mensen een rol. Leden, leiding, ouders, vrienden, familie, en kennissen, allemaal droegen ze hun steen bij. Op zondagvoormiddag stonden zij dikwijls op 'den bouw (wat na een zaterdagavond niet altijd voor de hand ligt), terwijl de zondagsmis de kerkgangers onderhield. Aan alle vrijwilligers: "Bedankt, jullie waren ronduit geweldig !" De inspraak van enkele volwassenen van tijd tot tijd betekende ongetwijfeld een voordeel, want hoe je het ook draait of keert: Jong geleerd, is oud gedaan. Het lokaal voorziet in bijna alles waar een jeugdbeweging van kan dromen: een speelzaal, vergaderruimte, keuken, sanitair, opbergiokaal en een bar. Nu kunnen we eindelijk onze leden en onszelf eens verwennen met een EIGEN huis, waar we doen wat we willen. Een goedgelegen lokaal met deze mogelijkheden stellen we graag ter beschikking van anderen (tegen een prijsje natuurlijk) die voor hun feestjes of dergelijke hiernaar op zoek zijn. Op die manier geraakt onze rekening weer uit het rood. Net nu KLJ Minderhout 70 jaren bestaat, hebben we een eigen lokaal. Op naar de 100 dus En vergeet niet: zondag 10 mei gaan we met zijn allen door het dak tijdens onze open deur om dat eens goed te vieren. Iedereen is welkom KLJ 22

Nieuwe school... nieuwe naam Onze basisschool slaat in de steigers. 't Is te zeggen : terwijl er wordt opgebouwd, wordt er ondertussen weer evenveel afgebroken... om nadien weer iets nieuws te laten verrijzen. Grijze haren voor de leerkrachten, ongemakken voor de kinderen, vraagtekens bij de ouders. Maar we blijven rotsvast geloven dat het uiteindelijke resultaat onze school een hele meerwaarde zal opleveren.., tegen 1 september 1998 Maar een nieuwe school behoeft ook een nieuwe naam, en een opgefrist logo. Ons kuiken op zijn ei sierde tien jaar lang de schooldocumenten. Het veruiterlijkte op een vrolijke manier een stuk van onze schoolvisie het ei als symbool van vruchtbaarheid, van nieuw leven, van lente, van Pasen. Met daarop het kuiken. Heb je al eens kuikens geobserveerd. Boeiend is dat. Heel snel verlaat dat gele wattebolletje zelfstandig zijn nest op zoek naar wat de wereld te bieden heeft. Een kuiken dat zelf op ontdekking mag van moeder hen, alleen, maar nog niet te ver. De beschermende vleugels van mama zijn nooit veraf en als er moeilijkheden dreigen, twijfelt moeder klokhen geen moment en zal ze vechten voor haar kinderen. Altijd kan een kuiken terugvallen op de zalige warmte van het nest, altijd zal het onder moeders vleugels terugkeren om tot rust te komen en te groeien. Zelden alleen ook, maar meestal met vele andere kuikens die — als we ze even aandachtig gadeslaan - alle hun eigenaardigheden hebben en ieder volgens eigen ritme groter worden.., tot ze uiteindelijk op eigen poten kunnen staan.... De school kan dus zijn logo niet zomaar overboord gooien. Het is te zeer gelieerd met de manier waarop zij tegen onderwijs aankijkt. Maar misschien heeft iemand wel een moderne kijk op een traditioneel thema.., na tien jaren mag het behang al eens van kleur veranderen. nietwaar. Een school met een eigen gelaat heeft ook een eigen naam nodig. En onze intrek in nieuwe lokalen lijkt hiervoor het geschikte moment. Vrije basisscholen zijn er honderden. Velen sprongen uit deze anonimiteit en kleurden zich als regenboog, klimop, zevensprong, meerpaal, kompas,... Mooie maar bestaande namen die dus voor onze Minderhoutse school niet meer bruikbaar zijn. We willen origineel zijn, uniek, en betekenisvol. Wie van de lezers een voorstel heeft voor naam en/of logo, mag dat altijd via snel- of andere postwegen kenbaar maken op het adres van de school (Witherenweg 2). Vergeet je eigen gegevens niet zodat wij niet botweg met een idee gaan lopen dat niet het onze is. Een uitdaging voor tekenaars, computerfreaks, dromers... En hoe meer of hoe gekker de ideeën, hoe dichterbij de oplossing. Uiteraard zit er voor de uiteindelijke keuze een beloning in het achterhoofd.

Nationaal bronnenonderzoek Als de zorg voor het milieu Ier sprake komt, spitst men in onze school de oren. Waar een steentje kan worden bijgedragen, en vooral ook, waar in deze zin een stuk opvoeding naar de kinderen kan worden doorgegeven, zal de kans gegrepen worden. Niet altijd spectaculair en soms ontmoedigend omwille van de financiële of praktische onmogelijkheid. Maar kleine aanzetten kunnen uiteindelijk ook een dikke sneeuwbal worden. Sinds vorig schooljaar stapten de leerlingen van de zesde klas in het bronnenproject van het WWF. Op enkele vastgestelde momenten in het jaar,nameljk in oktober en in maart, wordt op een tweetal plaatsen in Minderhout het putwater onderzocht op het nitraatgehalte met de bedoeling de kwaliteit van het grondwater over heel België in kaartte kunnen brengen. Een kleine Minderhoutse bijdrage aan een groots en zinvol project. Door dit onderzoek dat de kinderen zelf mogen uitvoeren en waarvoor de nodige materialen beschikbaar worden gesteld, groeit de motivatie voor de zorg voor een schoner milieu. Hierbij leren de kinderen uiteraard ook resultaten af te lezen, te noteren, te vergelijken, te interpreteren,... Vaardigheden die op deze manier beter beklijven dan wanneer ze op een fictief onderwerp uit een rekenboek moeten toegepast worden. En de eigenaars op wiens putten de school zijn onderzoek mag uitvoeren, worden uiteraard erg gewaardeerd voor het vrijwillig ter beschikking stellen van hun putten voor 'de wetenschap'. De betreffende putten hielden er zelfs al een koosnaampje aan over: 't kosterke en Goofy.

Patrick Leysen

Hé iluor lnC/r'jl in iiie Jnil . line :ii uni hier nu ? We stonden er helemaal niet zo slecht voor in ons hoge noorden en nu ineens zijn die resultaten zo achteruitgegaan. Doen we onze meting toch gewoon even over.., als we dat water nog naar boven kunnen halen tenminste.

Dankjewel, Fons, uw optreden was kort maar krachtig (zelden zo uitgebreid over Minderhout kunnen lezen als van uw pen). Samen met u hopen wij vurig op een opvolger (de redactie)


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70. E-mail: warre.palmans@village.uunet.be

h@@9)

De Paasvakantie bracht niet het verhoopte goede weer. Maar naar het einde toe werd er beter weer in het vooruitzicht gesteld. Hoog tijd om de tuin aan te pakken. En daar hebben we toch een vraagje over te stellen. Wie gaat het toezicht op het thuiscomposteren uitoefenen? Want zeker duizend (1.000!) gezinnen brachten hun groene GFT-container terug naar aftender. De lOKophaaldienst heeft wel minder bakken te ledigen, maar de vraag blijft gesteld: waar blijven nu ineens al die gezinnen met die a'al? En denk er aan . bij de groot huisvuilophaling van 6 mei kan er al eens iets op de stoep blij••en staan : enkel materialen die bij het groot huisvuil thuishoren, worden meegenomen; dit zijn vooral hout, oud ijzer en restafeal. Bij dit laatste hoort zeker geen klein giftig afral of groen afkomstig uit de tuin. Hoogstraten was ook niet van het scherm te bannen tijdens de Paasdagen : gemeentewerklui moesten tijd vrij maken voor de afbraak van twee terrassen. Waarvoor één eigenaar tot 8 april had nagelaten een aanvraag te doen. Niet ongestraft zoals we met zijn allen konden vaststellen. En eindelijk heeft dc gemeente als een tijger zijn landen laten zien. Een steun ook in de rug voor die andere uitbaters die zich wel in regel stelden. En zo hoort het ook.

Hoogstraten viert de Mei-maand Dc mci- maand rs al vanouds hcladcn niet sy mboliek en staat voor lente, bloemen, nieuw leven. Vroeger zong men nog "Het wemelt in den mei van blonde kleinen, rondom de veldkapel ... ... Het lied is misschien vergeten, maar in de parochie Hoogstraten wil de werkgroep Mariakapefletjes de traditie van de Mariavieringen in ere houden. Zij doen dat met een echte Meihoomplanting die moet uitgroeien tot een volkse viering. Daarmee hopen zij jong en oud te kunnen aanspreken. Iedereen is dan ook van harte welkom op donderdagavond 30 april: samenkomst om 20 uur aan de SinteCatharinakapel in de Moerstraat. De viering begint met een bloemenhulde. Aan alle kinderen wordt gevraagd een eenvoudig ruikertje tuin- of veldbioemen mee te brengen. Daarna wordt een Rozenhoedje gebeden en blijven we in de devote sfeer met het KBG-koor dat enkele Marialiederen ten beste geeft, gevolgd door samenzang. Het tweede deel van deze viering wordt opgevat als een volks gebeuren waaraan diverse verenigingen hun medewerking verlenen. De KLJ voert een traditionele meiboomplanting uit. Daarbij wordt een lied gezongen ter ere van de Meiboom gevolgd door een volksdansoptreden. Alle aanwezigen krijgen een feestdrankje aangeboden en voor de kinderen is er een snoepje voorzien. Iedereen, jong en oud, wordt uitgenodigd op dit sfeervolle evenement waarbij dans en gezelligheid zeker niet zullen ontbreken.

Daguitstap HOK lnschri js en is de ho dschap oor de (1011itslilp van de Hoogstratens Oudheidkundige Kring. Op zaterdag 20juni wordt een bezoek gebracht aan Breda, grensgemeente van Hoogstraten. Op het programma staan : bezoek aan de Grote Kerk, een stadswandeling waarbij Begijnhof, Waalse kerk en het Kasteel zullen bezocht wor den. Deelnemers rijden zelf naar Breda, waar de afspraak is om 10 uur aan de ingang van de Grote Kerk. Wie met iemand wil meerijden, moet om 9 uur aan de kerk in Hoogstraten zijn. Voor de lunch 's middags zorgt ieder zelf, maar dit kan in een (winkel)stad als Breda geen probleem zijn. Het einde van het bezoek is omstreeks 15.30 uur. Inschrijven is verplicht bij Jef Van Gils, Thijsakkerstraat 12 (31455.61) of bij Jan Mercelis, Vrijheid 106. Deelname in de kosten bedraagt 200 BF. Overschrijven kan ook op het nummer 088-060430-22 van HOK met de vernieldinii "lii cda 20 uni''.

Extra Concert De tiaditionele boottocht van de MarckRivcr JazzClub tijdens de maand juni komt dit jaar te vervallen wegens omstandigheden. Maar niet getreurd. Er werd gezocht naar een vervangende activiteit, en gevonden. Een buitengewoon concert met de 'CHEVY'S is vastgelegd voor zaterdag 13 juni in de Rabboenizaal. Op het programma : rockabilly, rythm and blues, boogie-woogie van coryfeeën als Fats Domino, Elvis Presley en Jerry Lee Lewis.

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

*

autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

Herinnering aan

Juffrouw (Yvonne) Denis

De nleis t.s en jongens die ooit niuziekles kiecen san Juli rouss Le Dents itn niet te tellen. Zij vs as 1e mo 'riet san de Muziekschool en leerde hn piano. blokfluit en Ot II instrument spelen. /e leerde ei de kindeten ook met propeie handen aan het klas ier komen en de 'savotr is re ondet honden. Wegens plaats"ehiek in de MU/iLk sehooi ont\ mii nj vele jonneten bij haai thuis en die s ulden dan ook de kolenerrinier, keuterden de kachel a in, sieurden met s tnlnisz ikken of tkden hood'a. happen. a de vakantie hint haar ss oonkamer sol a rnzichtk tarten Uit alle hoeken san Europa want wie op reising. zond een teken san leven aan de JUlbouw Op haar heorafenis ss u en ook s cle dames 'uit d inkbaarheid v oor ss at de julhotm ons leerde in de jcuedhessc- 1 nino als 1in011 dansen. eni Ju! lrouss Denis had een bi zondere hand met het Sptket ss ton ze teeds als kleuter let echt kwam wezens de gezonde Kempenlueht en ss aar ze teLelinittL op de h000dagen svetd int enodiod. In het Pi uskoor was Juli rouw Denis de onmishate hegeleidstet, \ ooral hij het insluderen van niens e gezangen. Zij kon zo t impelloos van het blad spelen d'it dn icent en zangers honderd procetit op haar aand ei konden vertrouwen Juffrouw Denis hield san het leen tot haar laatste da en. Mis chien v as Ik t dan ook ccii ss el°ekomen loes al dal de /on door de teceuw olken bi ik en dat de beiaard een deunte tingelde toen zij in het c_ olumbariurn werd bijgezet. (J.B.) 23


HOOGSTRA TEN

7 0aar JK..

• ............ . . . .

KLJ-Hoogstraten bestaat dit jaar 70 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd op 3,4 en 5juli. Het hoogtepunt van dit weekend ligt op zondag 5 juli want dan organiseren ze een Benelux-competitie beddenrace (in samenwerking met een Nederlandse beddenrace-vereniging). Een beddenrace verloopt over een parcours van 800 meter met echte bedden waarop een stuurinrichting is voorzien. Ook een matra.s behoort tot de verplichte onderdelen, en natuurlijk 3 of 4 wielen. Bedoeling is gedurende een bepaalde tijd een bed voort te duwen. Het team dat dc meeste rondjes heeft afgelegd, is winnaar. Om iedereen op de hoogte te brengen van deze unieke Nederlandse competitiesport richt de KLJ op donderdag 7 mei een info-avond in, in zaal Pax om 20 uur. Daar kunnen dan opgestelde race-bedden bekeken worden en een video hoe het er aan toe gaat in Nederland. Na een woordje uitleg is er de mogelijkheid tot vragen stellen. In 1928 werd er voor het eerst in Hoogstraten een jeugdbeweging opgericht onder de naam B .J .B. (BoerenieugdBond), welke later veranderde in K.L.J. (Katholieke Landelijke Jeugd). Momenteel telt de KLJ 75 leden die om de twee weken naar het lokaal komen afgezakt om er samen een leuke activiteit te doen. Er wordt gewerkt met 2 leeftijdsgroepen, van 12 tot 16 jaar, en boven de 1 ôjaar. Ook gaat men elkjaar op kamp en in de zomer wordt deelgenomen aaii de sportfeesten van KLJ. Tot voor kort werd de kas gespijsd met de 3-maandelijkse oudpapierophaling.

Wie meer informatie wil hebben over de gehele KLJ-werking en het weekend "KLJ 70 jaar" neemt best contact op met Joël Adams, Achtelsestraat 84, tel. 3 14.42.02.

Mannen koken

Dat deK VVI3-niannen kunnen koken, dat is een feit. Met 22 jonge en doorwinterde vaders heeft de KWB Hoogstraten-centrum dit jaar de kooklessen tot een zeer goed einde gebracht. Aan Adriaan Aerts die liet loop- en aanhaalst'erk verrichtte, mocht kookmoeder Ria een bloempje overhandigen. Zoals u op bijgaandefoto's ziet, waren de KWB-niannen 01) vaderdag ook nog bereid hun eega 's in de watten te leggen door hen een lekker feestje aan te bieden.

joon9arnerj

DOMS

- SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 1 39c

24


HOOGSTRA TEN

Fietspaden : lang geleden nog iets van gehoord

4/ f

?\

4//

//

Reeds eerder geraakte bekend dat vanaf de Klinket-brug over de Mark in Wortel tot aan de Lindendreef een fietspad zou aangelegd worden op de gronden van het Penitentjair Schoolcentrum. De Administratie Wegen van de Vlaainse Gemeenschap als betrokken wegbeheerder liet lange tijd niets van zich horen. Tot op de de algemene vergadering van de dorpsraad op 2frbruari schepen Karel Aerts uitpakte met bi/gaande tekening. In de Gelmeistraat zouden 2 vluchtheuvels aangelegd worden om het autoverkeer te kanaliseren. De fietsers komende uit de richting van Wortel zouden een oversteek krijgen net voor de laatste boom bij de ingang van de Kolonie. Aan de overkant gebruiken ze dan even het andere fietspad om onmiddellijk de Lindendreef in te draaien aan de linkerkant van deze weg. Even verder worden ze dan naar de rechterkant van de weg verwezen om hun tocht verder te zetten. Al bij al een ingewikkelde bedoening. Hopelijk is deze door de verkeersdeskundigen als beste koop' aangeduid. Nu maar hopen dat deze fietsweg tegen het begin van het volgende schooljaar er liggen mag.

Tejater de Lepe Hoek werft aan, voor tijdelijke deelname ACTRICES, vanaf 25 jaar. Tel. 031314.47.92, na 20 uur. P.S. Op de mond kussen moet kunnen

Niet alles geloven wat er gezegd wordt Datje niet al les moet gelos en wat de pers en andere media zeggen (maar toch). weet iedereen onderhand wel. Vandaar dat de meeste mensen niet al te veel aandacht besteden aan geruchten en md le Ipraut. 011 och 2 Maar le veel is te veel. Een ons ter ore gekomen praatje noopt lot reactie. In een bepaalde Hoogstraatse sociaal-culturele \ ereniging van in dden-standsorig誰ne. de CRM, wordt het volgende verteld. Dat hij de verkieiing san het nieuwe bestuur van de 1 loogstraatse dorpsraad, hij gelijkheid van stemmen, de oorkeur werd geges en aan een Hollandse ho\ en een Belgische ui 00cr van l loogstraten. En dan nu de feiten. Het uiitredend bestuur stelde \ as) dat s ijf onder hen opnieuw kandidaat svaren voor het bestuur, naast 3 nieuss komers, In een voorbereidende vergadering s erd door het oude bestuur beslist dat de kandidaten minstens de helft van de stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden achter hun naam moesten krijgen om effectiel verkozen te /ijn. 1 )it om te vermijden dat het nieuwe bestuur niet voldoende zou gedragen zijn door dc leden-verenigingen. . Op de algemene vergadering van 2 februari waren er op het moment van stemming (hall acht, voor dc open algemene S ergadering. zoals meegedeeld aan alle leden-stemgerechtigde v'crenigineei) 23 aanwezigen. Dit was meer dan de helft van de ingeschreven leden (36 ) zodat een geldige stemming kon plaatsvmden. Vooraf was ook meegedeeld dat de hell't plus en van de stemmen vereist was om deel uit te maken van het bestu ur. De kandidaten behaalden achtereensolgens 22. 22, 21. 21, 20. 20, 14. II Stemmen, Bi gevolg werd de persoon niet l stemmen achter zij ii naam niet opgenomen in het bestuur. De tel Ii ng van de stenimen gebeurde tijdens de open algemene vergadering. De uitslag werd bekendgemaakt na afloop van dcie. Niemand heeft dan een vraag gesteld os er de stcmmi lig. dc telling, of om dc stembiljetten te rnogen inzien. Zo ',erliel) de verkiezing van het bestuur van de dorpsraad, en niet anders. Elke andere informatie is verkeerd en misleidend. (1/orre Poln,wo, secretaris doip sivuu/ Hoogstraten)

25


irii Dat het figuurlijk flink waaide te Meersel-D reef kou u al vernemen van de pers, de Meersel-Dreefve school stond druk in de belangstelling. De dagelijkse gesprekken gingen grotendeels over de gevolgen van de splitsing van onze school. Daarbij laaiden de emoties vaak sterk op. Ook niet volledig verteerde toestanden van vroeger kwamen boven. En vooral de ongerustheid over de toekomst van de Meersel-Dreefse school hield iedereen bezig. Want zeg nu zelf een dorp zonder school is ten dode opgeschreven. Het is de basis van het dorpsleven, de recruteringsplaats voor al de verenigingen en ga zo maar voort. In andere dorpen en ook in het gemeentehuis van Hoogstraten zal men vreemd opgekeken hebben naar al deze opwinding. En als er zoiets belangrijk op het spel staat is vaak alle rede zoek. Momenteel kan geen enkele uitleg nog voldoen, geen enkele belofte wordt geloofd. De Meersel-Dreveniers willen maar één ding, dat hun schooltje blijft bestaan en dat hun kinderen een opvoeding en onderwijs kunnen genieten die voor hun kind het beste is. Tot nu toe heeft niemand hen ervan kunnen overtuigen dat een splitsing van de school daarbij een verbetering zal zijn en een grotere zekerheid zal bieden naar de toekomst toe. Zelf heb ik lang zitten dubben over wat ik wel en niet moest schrijven, na het aanhoren van ontelbare verhalen wist ik ook niet meer wat te denken. Daarom heb ik geprobeerd één en ander nog eens chronologisch weer te geven met daarbij de redenen en nonsens die me ter oren kvi'anien. Jammer genoeg waren zowel onze schepen van onderwijs en onze directeur van de lagere school niet voor commentaar te bereiken, ze waren beiden op vakantie. Misschien hadden zij een ander licht kunnen werpen op de situatie. Wanneer dit onderwerp ook volgende ntaaiul nog actueel zal zijn, dan zal ik liet zeker niet nalaten om ook c'en.v Ie peilen naar hun gedachten.

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

De vier dirccteurs van de gemeentescholen slaken de koppen bij elkaar en werkten een oplossing uit waarbij de school van Meersel-Dreef en de kleuterschool van Meer terug zouden worden gesplitst. Op het eerste zicht geen slechte zet. Fons zou kunnen worden benoemd op Dreef, de kleuterschool van Meer zou een eigen directeur krijgen en er zouden nog bijkomende voordelen zijn die worden toegekend aan nieuw op te richten scholen. Echter deze voordelen vloeien voort uit wetteksten en richtlijnen van het ministerie van onderwijs, die vol voetangels en wolfsklemmen zitten. Alles behalve duidelijk dus. Maar goed, een op het eerste zicht billijke oplossing was gevonden door de vergadering van directeurs en werd daarom volledig gesteund door de inrichtende macht bij monde van schepen van onderwijs Marcel Van Ammel.

In het belang van het kind.. Onder de titel: "Oudercomité verontrust" kon u in een vorig nummer al lezen over de mogelijke splitsing van onze lagere school 't Dreefke. Momenteel is onze lagere school gefusioneerd met de kleuterschool van Meer, deze constructie werd een aantal jaren geleden opgezet om onze lagere school maximale overlevingskansen te geven, aangezien het leerlingenaantal toen zo laag was dat men vreesde voor de overleving van onze school. Momenteel is het aantal leerlingen terug aangegroeid tot een dikke 100, kleuters en lagere schoolkinderen samen. Fons Laurijssens, momenteel waarnemend directeur i.p.v. oud-schoolhoofd Van Delm, doet het werk van directeur maar niet met alle voordelen van een directeur. Hij krijgt voor de maanden dat hij de directeurspost waarneemt wel de wedde van directeur (en niet die van leerkracht zoals in het vorige artikel verscheen) maar zal later niet het pensioen kunnen genieten van een directeur en hij misloopt nog enkele voordelen (Fons was op het moment dat ik dit schrijf niet bereikbaar). Kon deze situatie worden veranderd?

In Meersel-Dreef zie/t ze eelt splitsing van de scholen niet zo zitten. Een bord en een zwarte vlag maken de vrees voor de hervormingsplannen duidelijk. Na de informatieavond bleek alles nog onduideljker. Daarop werd een handtekeningenactie georganiseerd. Eenuitgebreide delegatie ging de handtekeningen aan het college overhandigen. (foto Mia Uydens) Eind jannari knmi d gnirhtrnmolen op ganp en de leerkrachten en ouders krijgen weet van het voorstel tot splitsing. Op 9 februari komt schepen Van Ammel uitleg geven aan het oudercomité, omdat het dossier nog niet is goedgekeurd door het schepencollege kan hij echter niet ingaan op vragen. Hij vernoemt daar wel de voordelen, die ik hier nog eens herhaal: Meersel-Dreef krijgt een zelfstandig statuut; geen financieel nadeel voor het stadsbestuur; voldoende waarborgen voor al de partijen; - de verzwaring van de taak als directeur kan beter worden opgevangen door een splitsing van het ambt (Meer krijgt wel een voltijdse directeur); de directeur is altijd aanwezig in de school (nu zit hij meestal te Meer) en kan zo makkelijker eventuele problemen oplossen; - men zal meer kans maken op administratieve ondersteuning; - en Meersel-Dreef zal als zelfstandige school

26


MEERSEL-DREEF meer kansen krijgen om te overleven. Maar gezien het Dreefke te klein is voor een voltijdse job als directeur, zou Fons 16 of 18 uur les moeten geven en slechts de resterende tijd kunnen gebruiken voor zijn directeursopdracht. Hierbij heeft het oudercomité zijn bedenkingen. Er zal een klas zijn waarbij de kinderen twee leerkrachten gaan krijgen. Zal Fons zich voldoende kunnen inzetten voor zijn klas gezien hij ook al de schoolperi kelen zal moeten opvangen als directeur. Daarbij wordt ook gedacht aan vergaderingen, ontvangen van bezoekers, vertegenwoordigers enz. Het oudercomité ziet te veel nadelen voor de kinderen en spreekt zich negatief uit over de splitsing. De dorpsraad wordt geïnformeerd en deze zien nog een ander spook opduiken. Momenteel is het leerlingen aantal te Meersel-Dreef zeer gunstig maar naar de toekomst toe voorspelt men een daling. Gaat daardoor onze lagere school weer in de problemen komen? Verschillende mensen van de dorpsraad en ouders van het oudercomité denken daarbij met afgrijzen terug aan de tijd, een achttal jaar geleden, dat de school door een te laag aantal aan leerlingen in zijn bestaan werd bedreigd. Dat heeft toen een hele hoop spanningen veroorzaakt en het idee dat deze situatie zich terug zou kunnen voordoen, bezorgt hen koude rillingen. De dorpsraad kiest daarbij eieren voor zijn geld. Het gaat momenteel toch allemaal prima en de samenwerking met de kleuterschool van Meer zien zij als de beste waarborg naar de toekomst toe. Waarom dit veranderen? Zo geraakt heel Meersel-Dreef uiteindelijk doordrongen van de schoolperikelen en iedereen schaart zich achter bepaalde slogans die al dan niet voor 100% waar of bewijs-

baar zijn: splitsing betekent het einde van de school denken velen, splitsing zorgt voor een graadklas met twee leerkrachten waarvan één zich niet volledig met zijn leerkrachtentaak kan bezighouden, splitsing zorgt voor een verschuiving van de lesuren van de leerkrachten waardoor sommige leraars moeten veranderen van taak of lesuren verliezen, splitsing betekent dat Van Delm terug aan de school wordt gekoppeld enz. Andere geruchten wijzen dan weer op een politiek spel waarbij men vermoedt dat het de politiekers erom te doen is om iemand van hun aanhang te kunnen benoemen in Meer, anderen suggereren dan weer dat men Fons Laurijssens beu was in Meer, dat er van alles wringt op directieniveau en dat dc Dreefse leerkrachten liever geen eigen directeur (pottenkijker) willen hebben. Enfin al langer hoe meer (drog)redenen werden aangevoerd en nieniand zag door het bos de bomen nog. Op 25 maart hangt het oudercomité de zwarte vlaggen uit aan de school en worden de ramen versierd met protestslogans. Deze actie krijgt ruime aandacht op de regionale pagina's van de kranten, de radio en zelfs een reportage op RTV. Schepen Van Ammel nam daarop het lovenswaardige initiatief om een informatieavond te beleggen voor de ouders en de dorpsraad. Deze avond ging door op vrijdag 27 maart in aanwezigheid van inspecteur R. Sannen. De ouders werden langs alle kanten aangepord om daarbij aanwezig te zijn. Voor een volle zaal moesten de inspecteur en de schepen hun voorstel tot splitsing verdedigen. Maar hun uitleg kon de ouders er niet van overtuigen dat: a. de school in de toekomst zou bi ijven bestaan en dat

Met 800 handtekeningen naar Hoogstraten. Dc CLI 51v maandag v in ik p is\ ik intic heerste i r in tcgcnstclllng, tot wit _je kon S ii \ uh ten, een drukte van jewelste op de speelplaats van de lagere school . Dreefke, Ouders van het oudercomité legden de laatste hand aan enkele spandoeken. Zwarte balluinnen werden nwt hciiuni .i s uld in iii1iiki Id aan di kindi 0fl Di kcr Ii nei n van t Dii ctkc bs i sti dus een kaartje met de tekst Heel de wereld mag weten dat ik tegen de splitsing hen' aan de bal Ii mnen liet werd duidelijk wat de wteinclelijke bedoeling was. De ouders, de grootouders en de kinderen zien zo' n spi ts ng niet zitten en voerden daarom actie. Achthonderd ( ! t handtekeningen tegen de split sing werden op korte tijd verza meld - l)ie handtekeningen zou het oudercomité op die eerste maandag van de akantie graac overhandigen aan het sehepeneollege. De overhandiging zou niet onopgemerkt blijven. Nog voor het eru'ek kwam een camerapioeg van RTV de sfeer opsnuiven en ook onderweg IS liii) di t jotitn di tin plisint De bus was niet groot genoeg om de vele kinderen, ouders en grootouders allemaal naar Huogstraien te brengen. Geen nood. enkele ouders volgden met de wagen. Het resultaat was dat een flinke delegatie niet heel veel lawaai en Zwarte h:dlonnen uiteindelijk voor de deliren v in bi t do unisu mi. t cmli um stond Ii si mdv vis d it Mvii si 1 Di iii van Cciii split si ng wil wel en. 1 )e spandoeken waren overigens ook duidelijk:11 ier zitten de wij/en, laat Meersel-Dreef niet vergrijzen!''. "Wit zijn tegels splitsing". 'Als grootouders vvtllen we de splitsing verhinderen, want we komen op voor onze kleinkinderen! .. .... 0 urgenseester Arnold V in Aperen beloofde eerst de handtekeningen in ontvangst ie iii 1 lcn komen nemen, maar zag daar toch van afen vroeg de handtekeningen maar aan de balie af te geven, l)at namen de ouders en hun kinderen niet Luid werd op dv' t lui ijes geblazen en geroepen. Burgemeester Arnold Van Aperen nam daarop de handtekeningen toch in ontvangst. 1 lij vertelde de actievoerders dat hij niet de enige is die over de eventuele splitsing moet beslissen. "Ik zal dc grieven aan het sehepencullege en de gemeenteraad doorspelen, t iteiiideltjk is het de gemeenteraad die de knoop zal moeten doorhakken.' Na de overhandiging van de handtekeningen trok de delegatie terug naar buiten ons er de zwarte hailonnen los te laten. Nadien werd de terugweg aangevaL Het regionale tv-niv'uws en de kranten besteedden ruim aandacht aan de actie. 1 -let oudercomité wilde in de eerste plaats duidelijk maken dat Meersel-Dreef bijzonder bezorgd is over de toekomst van de school In l-loogstraren zijn ie zeker niet doof en bi md.

b. een directeur met lesopdracht geen nadelige gevolgen zou hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Waarbij een flink rumoer ontstond en uiteindelijk bijna al de aanwezigen zich tegen het voorstel kantten. Voorwaar zeker niet de beste dag voor onze schepen, die en dat mag toch ook gezegd werd, de moed had om de ouders te woord te staan. Toen dan ook Fons Laurijssens op de vergadering zijn beslissing kenbaar maakte dat gezien de weerstand en de te verwachten problemen hij zelf ook niet meer achter de splitsing kon staan, was voor de aanwezigen de zaak geklonken. Er mag geen splitsing komen. Enkele dagen later op 30 maart start het oudercomité met een petitie tegen de opsplitsing en op korte tijd tekenen meer dan 800 ouders, grootouders en sympathisanten de petitie tegen de opsplitsing. Op 1 april 1998 stuurt het oudercomité een brief naar de burgemeester en schepenen om hun ongenoegen te uiten over de mogelijke splitsing en de nadelige gevolgen daarvan. In die brief wijzen ze ook op de vele tegenstrijdigheden en vraagtekens i.v.m. de hele zaak. Zo zijn ook de minimumnormen wat betreft het aantal leerlingen, die gesteld worden aan een afzonderlijke school, niet duidelijk. Om de zaak nog kracht bij te zetten trok het oudercomité met de leerkrachten, ouders en sympathisanten naar het gemeentehuis in Hoogstraten om daar de meer dan 800 handtekeningen af te geven (zie kaderstukje). De bal ligt nu in het Hoogstraats kamp. Volgens het oudercomité kan er voorlopig nog niets worden beslist. Volgens de statuten moet ook de participatieraad hun zegen nog geven (en welke raden misschien nog?), vooraleer de gemeenteraad tot een stemming kan overgaan.

Meersel-Dreef zet de bloemetjes buiten. Dc bebloemingsactte van de gemeente 1-toogstraten in samenwerking met de dorpsraden wordt dit jaar uitgebreid naar heel de gemeente Hoogstraten. In Meersel-Dreef kennen we de actie ondertussen al enkele jaren en het mag gezegd worden, het resultaat mocht de vorige jaren gezien worden. Begin april viel er dan weer het oranje bestelforniulier in de bus, met uitleg over de bebloemingsactie, de bestelmogelijkheid van losse planten of beplante bloembakken en ophang- en verzorgingstips. Het geheel wordt gecoördineerd vanuit de dienst van toerisme en cultuur van Hoogstraten in samenwerking met de plaatselijke dorpsraden. Bij deze laatsten kon u uw bestelling plaatsen. Vorig jaar werd door een jury de straatversiering gekeurd en werden de mooiste bloensenversierselen bekroond niet een prijs. Ditjaar wil men het over een andere boeg gooien en niaakt iedereen die een inspanning levert om zijn woning te versieren kans op een prijs. Elke deelnemer die inschreef ontvangt per bloembak een tombolalot waarmee hij kans maakt op een prijs, geschonken door de plaatselijke middenstand en het VVV. Samen met de bijna voltooide heraanleg van de Dreef draagt ook deze bebloeminsactie mee tot een verfraaiing van Meersel-Dreef. Dus zet uw beste heentje voor en vergeet ook de boomcirkels niet, enkele geraniums kunnen daarbij wonderen doen!

27


MEERSEL -DREEF

memoriam.

1PiI 1998 Overleed pater Allons Mertens, beter bekend als pater Wilfried, in het ziekenhuis van Roeselare, op de leeftijd van 97 jaar. Pater Wilfried werd geboren op Galder, net over de grens, op 13 februari 1901. Als zoon van Adriaan Mertens en Joanna Willemse in een gezin van negen kinderen. Hij groeide op zoals al de kinderen van Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek. Dat betekende ook dat hij zoals al de Galderse kinderen godsdiensties volgde bij de paters Kapucijnen op de Dreef en hij was er ook misdienaar. Toen was het normaal en een hele eer, dat één of meerdere kinderen van een gezin in het klooster binnentraden. Fons Mertens kon goed leren en ging daarom na de lagere school enkele jaren naar het Klein Seminarie in Hoogstraten om vervolgens in 1915, midden in de eerste wereldoorlog, voor verdere studie naar Aalst af te reizen. Hij trad toe tot de orde van de Kapucijnen op 8 oktober 1919, om na zijn studies tot priester te worden gewijd op 1 augustus 1926. Meer dan twintigjaar was hij daarna novicenmeester in het klooster van Edingen. Een noviciaat was eigenlijk een proeftijd voor kandidaat Kapucijnen. Daarbij moesten de novicen voor zichzelf uitmaken of het kloosterleven hun echte roeping was. Daarbij hield pater Wilfried er streng de hand in, dat alles volgens de regels verliep. Veel van de huidige kloosterlingen kunnen zich pater Wilfried nog herinneren van hun novicetijd. In verschillende Vlaamse kloosters was pater Wilfried onder andere leraar filosofie en missieprocurator was. Als missieprocurator stond hij in voor de begeleiding en coördinatie van de missionarissen en de missiewerken van de paters Kapucijnen. Uiteindelijk komt hij in 1967 op rust in het klooster te Meersel-Dreef, in zijn eigen vertrouwde omgeving. Alhoewel op pensioen, zat hij niet stil. Hij verzorgde veel sermoenen bij jubilea, hield de bibliotheek van het klooster op orde en verzorgde mee de dagelijkse misvieringen. Wie van de Meersel-Dreveniers van mijn generatie is niet bij pater Wilfried te biechten geweest bij de maandelijkse biechtvieringen vanuit de school? Buiten zijn religieus werk, was hij ook sterk geïnteresseerd in de geschiedenis van zijn streek. Als lid van het HOK (Hoogstraatse Oudheidkundige Kring) en de Ulvenhoutse heemkundekring "Paulus van Daesdonck", verzorgde hij veel lezingen, deed hij opzoekingen en schreef hij stukjes voor het tijdschrift "Brieven van Paulus". Vooral het rijke religieuze leven uit zijn streek kon hem interesseren en veel mensen kregen van hem een rondleiding in het klooster op de Dreef, waarbij hij van elk voorwerp een boeiend verhaal wist te vertellen vanuit zijn geloofsbeleving als echte volgeling van Franciscus. Buiten de religieuze kant was hij ook sterk geïnteresseerd in de figuur van de kunstenaar Bruegel, waarvan pater Wilfried heilig overtuigd was dat deze Breugel een telg was uit een Brabants geslacht. Zo wist pater Wilfried zich tot op hoge leeftijd nuttig bezig te houden. Hij maakte daarbij ook tijd ons met mensen van allerlei slag een praatje te slaan, te luisteren naar de dagdagelijkse beslommeringen of even te filosoferen bij een lekkere trappist. De laatste jaren begon hij te sukkelen met zijn gezondheid en alhoewel zijn hart nog sterk was, begon zijn geestesvermogen af te nemen. Hij vroeg veel verzorging en kreeg die van zijn medebroeders, vooral broeder Karel heeft hem jarenlang, dag in dag uit verzorgd. Toen zelfs de beste zorgen niet meer voldoende waren, verhuisde pater Wilfried op 10 maartjl. naar t Pandje, het verzorgingstehuis van de paters Kapucijnen in Izegem. Waar hij na een lang en gevuld leven stierf op 16 apriljl. om op woensdag 22april te worden begraven op het kerkhof van de paters Kapucijnen te Meersel-Dreef. In het Mariapark waar hij zelf ontelbare keren te vinden was. Daarmee verdween er weer een markant figuur van Meersel-Dreefse en Galderse bodem. 28

Open natuurdagen, zondag 17 mei. In Hooizstraten is er sinds twee jaar ccii aldeling van Natuurreservaten vzw. Die afdeling zal op zondag 17 mei voor de tweede keer meedoen aan de Open Natuurdagen. Tussen 14 en 17 uur kunnen liefhebbers van een fietstochtje deelnemen aan de fotozoektocht die wordt georganiseerd in de deelgeirieenten Meer, Meerle en Meersel-Dreef. Het fietspad langs de Mark neemt een belangrijke plaats in het traject in. Op verscheidene plaatsen kan halt gehouden wor den om ie genieten van de natuur. Er zullen idçn klaarstaan aan hot natiilirre.servaat van Meersel-Dreef (dat voor de eerste keer sinds lange tijd nog eens voor het publiek wordt opengesteld!), aan de Koeberg (Meerle), aan het domein Elsakker (Strijbeek) en op sommige eilandjes die beheerd worden door Aminal. Het traject is een 15-tal kilometer lang: ideaal voor een geoetend wandelaar (Ireza!) of voor een fietsend gezin. Je kan best vertrekken ter hoogte van de watermolen. Daar heeft Natuurreservaten vzw ook een klein eco-marktje opgesteld. Je kan er kennismaken met een aantal natuurverenigingen, de vissers en firma's die ecologische producten maken en verkopen. In een tent wordt tegelijkertijd gezorgd voor muzikaal vermaak. Zo is er een percussiegroep te gast en zorgen Les Musaments voor een flinke portie folkmuziek. Weet je zondag 17 mei echt niet wat doen en wil je dc drukte op de Dreef even ontvluchten, lijkt ons dit het gepaste alternatief. Niet ver van huis cii toch een fijn tijdverdrijf!

De fanfare gaat dauwtrappen. Wanneer u op zondagmorgen 3 mei om zes uur 's morgens muziek hoort, dan is dit niet een uit de hand gelopen feestje maar wel onze fanfare die met aanhang gaat dauwtrappen. Sinds enkele jaren is het de traditie om begin mei, in het kader van de jaarlijkse week van de amateurkunsten te gaan dauwtrappen. Na Meer, Ulvenhout en Chaam ligt het einddoel nu in Rijsbergen. De fanfare vertrekt zoals gezegd om zes uur aan de kerk van de paters Kapucijnen en men maakt eerst een omtrekkende beweging langs Galder, kwestie van daar ook de mensen eens te laten genieten van een ochtendlijke aubade. Onderweg wordt er nog halt gehouden voor een pitstop, kwestie van de innerlijke mens te versterken om dan uiteindelijk te Rijsbergen aan te komen. Daar wordt er stevig ontbeten in café "Buitenlust". Nadien volgt er nog een korte muzikale rondgang door het dorp Rijsbergen om er vervolgens een eind aan te breien in café Marktzieht. Vorig jaar konden er voor de eerste maal ook sympathisanten mee op wandel en ook dit jaar kreeg ieder huisgezin van MeerselDreef. Galder en Strijbeek een deelnemersformulier in de bus. Ik ben benieuwd of de fanfare ook dit jaar weer op een ruime belangstelling mag rekenen.


MEERSEL -DREEF

Natuurreservaat Dupret.

De komjnen van Anneke Twee weken voor Pasen bracht Will' Bastiaansen enkele pasgeboren konijntjes nice naar huis. Het nest moest wzjken ''oor werken. MoederAnneke Krijnen ontfermde zich over de beestjes en wist ze met de pap fles en babvvoeding groot te brengen. Elke dag besteedde ze drie kwartier aan het voeden. De kon ijntjes waremi haar ondertussen al zo gewoon dat ze op haar stem reageerden. Voor de voeding rolde ze de sparrelende konijntjes in een handdoek, zo, dat liet hoofd en de twee voorpootjes vrij bleven. De kon ijntjes hielden imiet de voorpootjes de fles vast, net zoals een baby. Je moet liet gezien hebben om liet te kunnen geloven. Wanneer de konijntjes oud geiweg zullen zijn, worden ze door Wini en Anneke losgelaten ergens in de vrije natuur. Maar niet zonder pijn in liet hart bij Anneke, dat is wel zeker.

Wijwater op de meisjes

Tijdens de Open Natuurdagen staat het natuurreservaat van Meersel-Drecf, het domein Dupret, in de kijker. Het is lang geleden dat natuurliefhebbers er nog een kijkje hebben kunnen nemen. Ongetwijfeld zullen heel wat mensen van de gelegenheid gebruik maken om één van de geleide wandelingen mee te pikken. In de meeste van de reservaten van Natuurreservaten vzw is iedereen welkom. Voor het reservaat in Meersel-Dreef ligt dat een beetje anders. Natuurreservaten vzw huurt het 1 6ha grote domein van Jean Guy Dupret. In de huurovereenkomst, die nog werd opgemaakt in samenspraak met wijlen Guy Dupret. werd overeengekomen dat enkel geleide wandelingen worden toegelaten. Omdat het beheer al heel lang stil ligt en de onderlinge contacten in de loop der jaren verwaarloosd werden, kwam er van reservaatwerking weinig in huis. Toch is het gebied heel belangrijk omwille van de vochtige heide, het hooiland en het natte elzenbroek. Heel wat zeldzame vogels, zoogdieren en insecten kunnen hier ongestoord hun gangetje gaan. De afdeling Hoogstraten-Rijkevorsel van Natuurreservaten wil het beheer terug op peil brengen. Met eigenaar Jean Guy Dupret werden daarover de eerste afspraken gemaakt. In een eerste stadium zal een algemene inventaris worden opgemaakt. In functie daarvan zal het beheersplan worden uitgewerkt. Natuurreservaten vzw organiseert op 5 juli eveneens een verkennende wandeling (bij regenweer laarzen aan te raden). Het is lang stil geweest rond het natuurreservaat. Voor de natuur kan dat geen kwaad, maar natuur is er nu eenmaal voor iedereen, nu èn morgen. Om dat te beseffen moet je ei ook oIIe(IiC van kunnen en mogen genieten

Lugeen \Ve dachten in eet te jtttnttie dat Eugeen

iVaar jaarlijkse traditie zegemule pater kapelaan op zondag 15 maart na de mni.s in de St.Luciakapel. de paarden-, pony's- en tractoren. De laatste jaren organiseert onze ruitervereniging de Marckeruiters, op die dag een dressuurwedstrijd cmi mnintcross, voor het gewest. Zodoende zijmi er veel paarden en pony's te zegenen. Dat de meisjes op defbto lachen, heeft niet te maken met een gebrek aan eerbied voor de zegening, maar veeleer niet de gulheid waar,nee pater Luc de paarden en ruiters besprenkelt.

Eerste Communie Op tttecdc paasdag dcden onze kinderen van het eerste leerjaar hun eerste communie, tijdens de hoogmis om 10u30. Het was een stemmige dienst opgeluisterd door het kinderkoor. Jammer genoeg, mislukte de groepsfoto. Op de foto zie je de communicanten, negen jongens en één meisje, hij het aanbrengen van de offergaven.

Bogers één van deze dagen zou komen aankloppen omdat hij bij ons weten de enige 'Eugeen' is op de Dreef. Maar oudere Dreveniers wisten ons al snel te vertellen, in verband met onze oproep in vorig nummer (!), dat er twee 'Genees' waren op de Dreef: Eugeen Bogers en Eugeen Vermeiren. Eugeen Vermeiren is ondertussen wel uitgeweken naar Meerle, maar nog altijd Drevenier in hart en nieren. Hij was het die destijds heel veel tijd in de Milac-werking stak, met name in het soldatenblad 'De Kemelsbrug'. Hij heeft trouwens al die nummers nog in zijn bezit. Het was duidelijk, Eugeen kan over die tijd heel wat vertellen en daarom springen we ongetwijfeld nog eens bij hem binnen. De brief die we vorige week afdrukten kon Eugeen in eerste instantie niet thuisbrengen. Na verloop van tijd, we hebben hem het vergeelde velletje mce naar huis gegeven, begon de toedracht van de brief tot hem door te dringen. Ik heb destijds, toen ik stopte met de Milac-werking, een afscheidscadeau gekregen. Er was een foto bij waarop ik bezig was met het werk aan de stencilmachine. Die foto is destijds ontwikkeld bij Staf Mertens. Er hoorde wellicht ook een tekst bij." 1-let mysterie 'Eugeen' opgelost! Beste lezers, u bent weer op de hoogte lan liet reilen en zeilen te Meersel-Dreef, laat niet na ons nieuwtjes te melden. Bedankt collega Dré voor de hulp bij het nieuws sprokkelen en volgende maand is de eer weer aan jouw. Tot over twee maanden. De groeten, Toon Verleye.

WE


~W@TtRM

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Omdat onze dorpsredacteur recentelijk wat last heeft van de tot nog toe koude, kille en natte lente, heeft de redactie deze keer zelfde Wortelse nieuwtjes op een rijtje gezet. Als de zon weer doorbreekt gaat Bernard opnieuw op pad met zijn gekende mobiel om het nieuws bij elkaar te sprokkelen en i'olgende maand is hij er weer. Beterschap Bernard.

Het goede doel van de Wortelfeesten Na het lustrum van vorig jaar zal het eind augustus weeral de lie keer zijn dat de Worteifeesten plaatshebben. Dus werd het tijd om het 'goede doel' van die feesten te bepalen. De keuze was dit keer niet zo moeilijk; er werden slechts 2 projecten ingediend. Het parochie comité stelde voor om met de opbrengst de biljartzaal van de parochiezaal op te knappen; het Rode Kruis wilde graag geld om nieuwe kledij voor hun vrijwilligers te kopen. Na stemming door de afgevaardigden van de verenigingen en de leden van de werkgroep werd het voorstel van het parochiecomité aangenomen met 19 stemmen tegen 7. Dus mogen we volgend jaar een volledig gerenoveerde biljartzaal in de parochiezaal komen bewonderen en dat is toch wel een goeie zaak want dat zaaltje ziet er allerbelabberst uit. Maar eerst moeten de portemonnees open op 28 en 29 augustus, zoals altijd in en om de Boomkes.

\luiickavond Op 21 maart organiseerde de Brassband een muziekavond in de parochiezaal. Met een zeer gevarieerd programma werd er muziek gemaakt waar velen van konden genieten. Onder het publiek was ook oud-dirigent Frans Remeysen die zijn vroegere musici kwam aanmoedigen.

Fietsen

Auto- en fietszoektocht van het Slot

BEGRAFENISSEN

JORIS

De ioeristiche 1 iets- en autozoektochi an het Slot is al enkele jaren goed bekend in de Noorderkempen. Elk jaar zijn er meer deelnemers en die zijn gewoonlijk vol lof over de interessante route en de opgaven die onderweg moeten uitgevoerd worden. Op zondag 24 mei kan je deelnemen aan deze alweer 27ste uitgave van de zoektocht. Iedere deelnemer wordt met een prijs bedacht. Inschrijven tussen 12.00 en 14.30 uur in het Slot en start tussen 1 3u en 1 5u. Aankomst ten laatste om 19.30u. en prijsuitreiking vanaf 20.30u.

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03131 4.57.10 031314.56.91

Oproep

N.V. GARAGE VAN USSEL

ik ben op zoek naar es. n ss.hi klei ij of te kening. gemaakt lus'.cn 1940 en 194. 01) dit sehi klei ij staat min vadel als boei gekleed in de lange beemd' oF klein beemdeke in Wöi te] Indien iemand iets van dit sehilderi] eet zou hij al LiJ mij zeer gelukkig maken door mij te coutaetei en. S'faiiettc 1)oiul.s m 1.ec,t 10, Ina / 23$() F1 ;ksplas id. 01416.41.69

u

IiO1TD1 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Frans. 35 jaar scheidsrechter

Wie er van houdt om met een groep te fietsen, komt in Wortel goed aan zijn of haar trekken. De Bond voor de Gezinnen start het fietsseizoen op dinsdag 31 april om half 8 en gaat daarmee door tot september. Dus, wie 's avonds nog een ontspannend fietstochtje wil doen, kan elke dinsdagavond starten aan de Boomkes en zo de streek wat verkennen. Wie liever in de namiddag op tocht gaat, kan mee met de KVLV. Die beginnen op donderdag 7 mei met wekelijkse fietstochten. Tot septeniber kun je met hen meerijden, telkens om half 2 aan de parochiezaal. Wie ons ook op de fiets wil krijgen, zijn de KLJ'ers. Maar die hebben aan één keer wel genoeg. Op vrijdag 1 mei organiseren zij een fietszoektocht met bijbehorend pannekoekenfeest. De zoektocht loopt over een afstand van 20 km in Hoogstraten en omgeving. Onderweg dienen er vragen opgelost, foto's op de juiste volgorde gezet en praktische proeven afgelegd. Inschrijven en starten kan tussen 11.30en 14.00 uur in het KLJ-lokaal. De prijsuitreiking is om 18.00 uur in het KLJ-lokaal maar de pannenkoeken worden daar al vanaf 14u geserveerd.

30

Frans Boeten uit Wortel is reeds 35 jaar ii au/ei h/Oi71

it/

TCL liter

hij

Je

lijke Belgische Voetbalbond. Omwille van deze opmerkelijke prestatie werd Frans tijdens het jaarlijks banket van de Noordkempische Scheidsrechtersvereniging op 21 maart in de bloemen gezet. Frans is momenteel aangesloten bij KFC Meer. Op deze foto Ziet u hem bij de aftrap van de reservenwedstrijd Wortel A Zoersel. Proficiat Frans en op naar de 40 dienstjaren! -


WORTEL

Fotogroep 't Slot 20 jaar jong Samen i nel de opri e h t ng van jeu gdk t uh t St al in 1969 werd ook een "hobbyclub fotografie" opgericht die een aantal mensen bijeenbracht die in fotografie geïnteresseerd waren. Deze "fotoclub" viel echter na enige tijd terug stil. In 1978 wist Jos Matthé door middel van een rIlrçIlç fotografie en de uitru3ting iii ccii fatsoenlijke donkere kamer in t Slot een aantal mensen entoesiast te maken voor deze hobby. Dat was dan ook meteen de aanzet van wat vandaag de fotogroep 't Slot nog drijft: entoesiasme en intens fotograferen. De groep omvat een 15-tal fotografen die zich fotografisch zeer onafhankelijk opstellen t. o. v. mekaar. Eigen visie, eigen stijl en ongebonden fotografie zijnde wezenlijke kenmerken van de groep. De laatste jaren geniet de groep binnen het Belgisch Fotografiegebeuren meer en meer aanzien. We sommen even beknopt de aktiviteiten op van de laatste 10 jaren. - elk jaar een groepsexpositie in 't Slot - 1990: tentoonstelling in het Ost museum in Hoog straten - 1992: tentoonstelling in het Tol en Accijnzenhuis in Antwerpen - 1993: Voorstelling van de groep op een academische zitting op uitnodiging van de vrienden van de Provinciale musea te Antwerpen in het Museum voor Fotografie te Antwerpen samen met 5 andere fotogroepen uit het Vlaamse land.

foto: Marc Van Overveidt - 1994: tentoonstelling in Galerij Luk AertsDelbekehuis in Antwerpen - 1995: Janssen Pharmaceutica nodigt de fotogroep uit om zich voor te stellen aan een zeer ruim fotominded publiek in Beerse. - 1996: deelname aan de "Zomer van de Fotografie" in Galerij IHAM in Antwerpen - 1996: groepstentoonstelling in Kapellegalerij St Maria in Antwerpen daarnaast waren er nog verschillende individuele tentoonstellingen in Lier, 's

Hertogenbosch, Antwerpen enz..... Met dit Minor White-citaat willen we de volgende expositie aanbevelen: "Confronted with camera images that simply are, made by one who is, an open heart will be wounded with joy": Tijdens het Pinksterweekeinde op zondag 31 mei en maandag 1 juni 1998 in de fotogalerij van 't Slot in Wortel, telkens van 10.00u tot 1 8.00u. Een aanrader natuurlijk.

- Voor uw kruiloft, teerfeest, coniniuriie, - Vrij vcni traiteur - tot 200 persorieii

fuif,...

- volledig vernieuwd

Voor inlichtingen: 03 1314.15.12 31


_j

M99f

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 3 15.90.40.

In de vroege lente jongen de schapen. Dat is nu al weer een tijdje achter de rug. We stuurden onze fotograaf op pad om een stand van zaken op te maken en hij vond, jawel, een vierling. Bij de familie Marijnissen aan de Beekakker is een moederschaap wellicht de recordhoudster voor Meer van 1998. Helaas voor de fotograaf De beestjes waren zo gezond dat het onmogelijk was ze allemaal samen met moeder op cle foto te krijgen. Dus geen foto. Wegens te weinig belangstelling ging her brunchen op zondagochtend van de KWB niet door. Misschien moet het grote publiek nog wennen aan dit soort originele activi teiten en het is daarom te hopen dat er volgende keer beter op gereageerd zal worden. Mei is de maand van de eerste en de plechtige communies. Dit heeft zo zijn nevenejfecten. In de hele omtrek is er geen lege zaal meer te bespeuren. Allemaal volgeboekt voor communiefeestjes. Ook de kledingswinkels pikken hun graantje mee. Een comnmnuniekant kost aardig wat aan kleding. Maar bovenal is de communie een gezellig familiefeest. "The Bollock Brothers" treden niet op jn de Mussenakker. Hoe apentrots ze eerst waren, zo ontgoocheld zijn ze nu in de Mussenakker. 019 , 8 mei is er dus geen optreden. Reden, de manager heeft tegen alle eerdere afspraken in afgebeld. Zo gaat dat in de muziekwereld, een woord is niet altijd een woord.

Is dit een 1 aprilgrap of 誰s dit waar: Rogier op televisie? Misschien heeR ii ook al ssel eens gedacht bij het bekijken van een van de vele televisiequizzen: 'Waarom het zelf niet eens een keer proberen en dan als lokale beroemdheid terug te komen, liefst met een zak vol prijzen en een verre reis'. Welnu we zijn benieuwd of volgend verhaal klopt en of het tot succes zal leiden. Het komt van Rogier Enibrechts (Donkakker): "Ik hou altijd al van quizzen. De jaarlijkse dorpsquiz is er ook eentje naar mijn hart. Herinner nog de woorden van de quizmaster tijdens de laatste dorpsquiz: Rogier moet vandaag op tijd naar bed want hij doet morgen mee aan de pre-selectie van VT4.' Ik had altijd al mee willen doen aan zo'n televisiequiz. Ik heb een voorkeur voor muziek. Of het nu oude of nieuwe is, ik doe altijd mijn best om van alle popmuziek op de hoogte te zijn. Via informatie op teletekst ben ik aan de pre-selectie van VT4 geraakt voor de muziekquiz die Walter Grootaars elke weekdag presenteert in de vooravond. De pre-selectie was successvol en ik werd uitgenodigd om later als reserve mee te doen. Het feit dat ik daar kwam opdagen werd zeker geapprecieerd want even later kreeg ik een toezegging definitief mee te mogen doen. En voilti, op 12 en 13 mei telkens om 19.30 uur is het zover. Ik zal dan voor de eerste keer op televisie komen en voorwaar ik zeg u, een grootse prestatie neerzetten. Het is alleen nog een beetje afwachten hoe ik in beeld verschijn. Kijk ik niet te veel naast de camera? Hoe is de uitstraling? Maar de prestatie zal er zijn, dat beloof ik u. De rondes zijn mij bekend: eerst vijftien nummers raden, gespeeld door een orkest, dan de cryptische omschrijvingen en tenslotte zeven fragmenten raden." Tot zover dit prachtverhaal. We zijn best geneigd Rogier te geloven. Het feit dat hij zestig supporters ter plekke in de studio te Vilvoorde wist mee te krijgen, schijnt ook waar te zijn. Maar waarom er de spanning nog niet een beetje in houden en wachten tot 12 en 13 mei. In de volgende editie van De Hoogstraatse Maand, 32

rubriek Meer, zullen we dan nog eens op Rogiers verhaal terugkomen. Was het werkelijk bluf of is hij straks cclii een BV (bekende Vlaming)?

Vlooienmarkt geslaagd Op zaterdag 21 en zondag 22 maart was er de jaarlijkse antiek- en vlooienmarkt ingericht door de brassband Ste.-Rosalia van Meer. Zaterdagmiddag werd het gebeuren feestelijk aangekondigd door een grote optocht van de drumband en de brasshand door het dorp. Bij terugkomst van de muziekmaatschappij aan de zaal 'Voor Kunst en Volk' stonden de kooplustigen reeds in de rij om zo vlug mogelijk de zaal te kunnen binnenstromen. De zaterdagnamiddag en ook de zondagvoormiddag staan immers reeds verschillende kleinere zaken in voorverkoop. De echte koopjesjagers willen er

De vlooienmncirkt

111/1

dan ook als de kippen bij zijn en zijn dan voor de openingstijd reeds aanwezig. De antiek- en vlooienmarkt met het traditionele opbod begon zondagmiddag. Vele loten kwamen onder de veilinghamer, zowel goede gebruiksvoorwerpen, sieraden, als antiquiteiten en andere curiosa. In de zaal zagen we, naast opkopers en handelaars, vele Meerse mensen zitten. Zij konden genieten van een fijne namiddag in de zaal niet een gezellige 'vlooienmarkt'sfeer. De meeste konden het dan ook niet nalaten om de arm in de hoogte te (blijven) houden, en alzo een herinnering te bewaren aan de vlooienmarkt. Volgend jaar wordt er natuurlijk weer een vlooienmarkt georganiseerd. Als u materialen heeft die u kwijt wil, dan mag u niet langer twijfelen om een seintje te laten aan Frans van Bladel of aan de bestuursleden.

Een nieuw seizoen Meerse markt 01 5 iondii . Hei stait hei zesde sel/Oun san de Meerse markt en wegens de grote bijval blijtt het concept met de verschillende thema's behouden. De Meerse markt is een Organisatie van de dorpsraad, die een vijftiental enthousiaste medewerkers wist bijeen te brengen, die een flink stuk van hun Vrije tijd opofferen om totaal belangeloos de markten te organiseren. Daarbij krijgen zij gelukkig de nodige steun van enkele sponsors, anders was het financieel niet haalbaar. Elke markt krijgt weer een eigen thema, waaraan speciale aandacht wordt besteed. Dat betekent niet dat andere standhouders niet welkom zijn. Integendeel, iedereen die wilt, mag iets komen verkopen. Wat dat is. maakt in principe niet uit.

!an!a誰e Sii -Ro.salia nu'. ook Jir jaar weer geslaagd.


MEER De vijf markten van 1998 hebben de volgende thema's: zondag 3 mci: Kunst- en Lentemarkt zondag 7juni: Kindermarkt zondag 5juli: Muziekmarkt zondag 2 augustus: Bier-, Wijn-, en Kaasmarkt zondag 6 september: Boerenmarkt

Fijn dat er kabouters zijn: een geslaagde kindermusical'

Het lenteaspect van de eerste markt doet een beroep op verkopers van bloemen, planten, groenten, fruit, enz., terwijl het kunstgedeelte zich richt op kunstenaars in de brede betekenis van het woord: het tonen van een kunstwerk, ambacht of hobby, het werken eraan en het verkopen ervan. Hel zijn allemaal dingen die aan bod kunnen komen. Uiteraard wordt er gerekend op leerlingen van het IKO en dc Pastorale, maar ook mensen die zich op hun eentte met kunst, ambacht of hobby amuseren, zijn meer dan welkom. Een standplaats op de markt is voor iedereen volledig gratis en aan de verkopers wordt gevraagd ten laatste om 8 uur aanwezig te zijn om de stand op te bouwen. Daarvoor gebruikt men best eigen materiaal, want ter plekke zijn slechts enkele tafels te huur. Naast de vele kraampjes pakt de markt ook uit met enkele attracties. Traditiegetrouw opent brassen drumband Ste.-Rosalia de eerste markt met een optocht door het dorp en een concert ter plaatse. Dat gaat door op een houten vloer aan het kloosterplein, waarrond de Chiro een drankterras zal uitbaten. Op dezelfde vloer zal de dansgroep van de St.-Ambrosiusgilde trouwens vanaf 10 uur de beentjes strekken voor enkele traditionele volksdansen. Tussendoor is ook Radio Valencia weer van dc partij. Speciaal voor de kinderen is er een kleurwedstrijd en alweer de Chirö zorgt voor een reeks creatieve activiteiten. Bovendien hebben de Grootmeesters van het 1-lertogelijk Genootschap van de Ghcsellen van de Aardbei reeds toegezegd om te komen. Deze Kunst- en Lentemarkt gaat door op zondag 3 mei van 9 uur tot 12 uur aan de Donkstraat. Wie meer informatie wilt, kan terecht bij Jan Dufraing, Terheeksestraat 43.2321 Meer (031315.86.80).

De drie eerste leerjaren van de Meerpaal gaven een geslaagde musical ten beste in de turnzaal. Dat de belangstelling groot was, bleek uit her feit dat de zaal drie keer boni"ol liep.

kV(-jeugd updnt speeltuin.

Voetbal wat deden onze recreatieploegen het afgelopen seizoen? In Meer uiii altijd een aantal reert_atleve voetbaiptoegen actiel in dc zogenaamde atévoetbalsector. Zij spelen meestal in de marge van de echte competitievoetbal en ontsnappen dus ook vaak aan de aandacht van de pers. We trokken op pad en vroegen aan vier Meerse cafévoetbalploegen hoe ze het er vanaf hadden gebracht. Wat opvalt is dat ze allemaal het spelen voor plezier op de eerste plaats stellen. Het zijn echte vriendenclubs. Enkele kwaaltjes

.h iroIijks hotule;i LIC (t//r/jet tg(/igvt('/i trilt (Ir' (?CIt(tlUIiC(t/)ÎC1I teer/t igiitg k VG Iran paas/rest in het zaaltje bij de Paters van Meersel-Dreef. Na lang afgeteld te hebben, konden ze op 11 april in de speeltuin de paaseieren gaan zoeken. Samen met de brusseii' (broers en zussen van de gehandicapten) genieten ze daarbij liet voorrecht om als eersten dit seizoen cle speeltuin te mogen gebruiken. Ze ge/lieten volop van de ruimte die ze hebben want in een drukke speeltuin is het vaak nioeilijk om als gehandicapte aan bod te komen. Een aantal vrijwilligers, en natuurlijk ook depaashazen, helpen mee hetfeest te organiseren.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81 33


MEER komen hier en daar regelmatig voor. Afgezien van de veteranen spelen ze allemaal op het oude voetbalveld van FC Meer. Dat is nog het enige veld wat de niet georganiseerde ploegen ter beschikking hebben. Af en toe is er een speler die zich verslaapt of vergeet de klok op zomertijd over te schakelen of soms verrassend maar met negen man op het plein staan. Vooral in mei is het moeilijk om een volledig elftal op de been te krijgen door de vele communiefeestjes. Het grootste probleem is de aflossing van de wacht. De instroom van jonge spelers is voor de recreatievoetbalploegen niet gemakkelijk.

De Valentia-Sebutters: De Schutters, vroeger de KWB, zijn al 29 jaar bezig. De "langste van dienst" en de draaischijf is Jos Broscns. Hij gaat al 17 jaar mee. Jaarlijks worden zo'n 24 á 30 matchen gespeeld, uitsluitend vriendenmatchen. Dus de punten worden niet echt geteld maar toch winnen ze wel eens graag. Dit jaar was dit zeven keer. Helaas gaat de gemiddelde leeftijd elk jaar niet ongeveer een jaar omhoog. Dus jonge spelers zijn van harte welkom. Er wordt in de regel telkens gespeeld op zondagochtend om 9.30 uur. Mogelijke geïnteresseerde voetballers worden van harte verzocht eens contact op te nemen met de

Goedm koper lenen?

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN S 1.8

ii

Je Anhyp•bankier wijst de weg. Droom je van een ingerichte keuken een nieuw salon, een zonnige veranda, een multimedia-PC of een breedbeeld-tv? Dat komt dan goed uit. Want nu krijg je bij Anhyp 5% korting op je lening van 20 april tot 15 mei 98. Even een voorbeeld. Stel dat het normale Anhyp-tarief 7.00% bedraagt (jaarlijks

BEGRAFENISSEN

kostenpercentage). Dan is je voordeel 0,35%. Je tarief wordt dan 6,65%. Zo zie je maar: als Anhyp voor jou de rode loper uitroft, rolt er geen frank teveel uit je zak. En dat is geén droom. Len rrg op afbetaling, kort ng niet cumuleerbaat en niet geldig voor autolerringen en leningen voor onroerende goederen.

HOFMANS man die de matchen regelt en dat is Rogier Embrechts. Je kunt hem bellen op het nummer 315.02.98.

De. Mussenaid4er:I . . . . . . . . . . . . . . De langste staat van dienst heeft "de Feel". De Mussenakker voetbalt ook al zo'n 17 jaar. Dit jaar hebben we gekozen voor een nieuwe competitie na enkele jaren niet het Hoogstraatse gebuurtenvoetbal meegedraaid te hebben. Helaas waren er daar te weinig ploegen. De overschakcling naar een nieuwe competitie is goed verlopen. We eindigen dit jaar op de vijfde plaats wat, met 15 ploegen in competitie, onverwacht goed is. Ook bracht de overschakeling een "verjonging" te weeg. Iets waar we erg blij om zijn. Wil u ons bezig zien, dan kunt u best eens op 1 mei komen kijken op het oud voetbalveld van FC Meer. Dan organiseren we een voetbaltornooi in het kader van '25 jaar Mussenakker' met allemaal jeugdclubs uit de omgeinc.

De Landelijke Gilde:

Ik leen 5% goedkoper. Geef deze waardebon af aan je Anhyp-bankiec Deze bon geeft je recht op 5% korting op de rente van een goedgekeurde lening op afbetaling. Geldig van 20/04 tot 15/05/98.

A / /

De Veteranen:

aAART G E E N MOEITE

ZAKEN KANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba L ENEN Meerdorp 21

34

2321 Meer

1 her is l'eer Goelschalek\ veruit de langste van dienst. Van de 29 jaar dat de club bestaat, draait Peer al 27jaar mee. Wat opvalt is, dat de mensen in deze ploeg meestal heel lang meegaan. Er wordt in competitieverband gespeeld, telkens op zondagvoormiddag. Het is een erg sportieve competitie. Dat wordt door alle scheidsrechters beaamd. Het afgelopen seizoen waren er veel gekwetsten en er zijn enkele mensen gestopt. De kern van vaste spelers is te klein. Het is dus niet te verwonderen dat de club ver onder aan de rangschikking geëindigd is. Maar het waren nooit grote nederlagen. Ook hier zijn nieuwe spelers zeer welkom en kandidaten kunnen zich melden bij Peer op het nummer 315.78.23.

Tel. 03/315.72.54

.::•........ Guy Koyen gaat hier al erg lang mee. Fons Aerts is de langst dienende van dit moment. De accommodatie en de competitie is altijd perfect geregeld want ze vallen eigenlijk onder de voetbalclub FC Meer. Dit jaar eindigden ze op ongeveer de tiende plaats. Dat is enkele punten beter dan vorig jaar. De lijn is dus stijgende. Er wordt in de reeks nog best goed gevoetbald want de verschillende ploegen kunnen oudcompctitievoetballers rekruteren. Het afgelopen seizoen waren we steeds met genoeg volk, maar we hopen en verwachten dat er een paar spelers bijkomen want er gaan er een paar op voetbalpensioen.


MEER

1 Drie nôminaties voor Brouwerij Sterkens )e Nieci se hedri \ en blij \ en in de wij/en vallen. Vorige maand stond hier Marcel van Dijck van het bedrijf Freya nog te pronkeii met zijn 'gouden appel' als beloning voor de milieuvriendelijke af,et van Belgisch appelsap. De drukinkt was nog maar nauwelijks droog of we vernamen dat Brouwerij Sterkens drie nominaties had gewonnen van de Anciikaaiis, iI gat!!satie 'The World Beer Charnpionships'. De speciaalhieren Poorter, SL-Scbastiaan grand cru en St-Paul triple werden in de VSA omschreVCn als 'exueptiutial beei' en behaalden zo een 'Gold Medal'. MÂ di..,e pi ijs is iii git aals aaiigewond dat naast dc exclusieve verpakking, ccii kerairiieken kruik voor de Poorter en de St.-Sebastiaan, en een bespoten fles voor de St-Paul, ook de inhoud. de kwaliteiten van het bier, zeker de moeite waard zijn en op de exporimarkt ook grote waardering genieten. Het is trouwens niet de eerste keer dat de biereii van Brouwerij Sterkens bij deze wedstrijd in de prijzen vielen. In 1995 kreeg het Bokrijkse Kruikenbier een 'Platinum Medal',de St.-Sebastiaan dark en St-Paul double een 'Gold Medal' en de St-Paul triple en de St.-Sebastiaan golden een 'Silver Medal'. Bovendien werd 'Sterkens Brewery' in 1995 ook uitgeroepen als 'One of top 10 breweries of the year'. In de loop der jaren kreeg 'The World Beer Championships' grote erkenning omwille van haar onpartijdigheid en grote professionaliteit. Op uitnodiging van enkele Belgische en Neder landse brouwers waren een vijftiental Amerikaanse bierverdelers te gast in ons land. Tijdens een gezellige bijeenkomst in brasserie en huisbrouwerij 't Pakhuis aan de Vlaamse Kaai in Antwerpen, werden de oorkonden door Alt Saint's Brands, de Amerikaanse importeur (Minneapolis, USA), aan zaakvoerder Stan Sterkens overhandigd. De Amerikaanse gasten genoten niet alleen van de Belgische keuken en onze bieren, maar keken ook met veel berwondering naar onze historische monumenten. De meesten onder hen hadden nog nooit een gebouw gezien dat ouder was dan honderd jaar. Natuurlijk bezochten zij ook een aantal brouwerijen die zich toeleggen op de productie van typische streeLhicren.

Ransuil

Lui IO\ J/o//, lW, 1 1,1i t HI,)111 t1/e lijke ioor de verkoop in Amerika, overhandigde namens All Saint's Brands, de drie certificaten aan Stan Sterkens op zaterdag 28 maart in 't Pakhuis te Antwerpen.

A.

10

Wie bij ons een uil met oortjes ziet, heeft met een ransuil te maken. Op 15 maart vond Erik Schalk dit exemplaar in het bos een eindje achter zijn huis. Het diertje leek gekwetst en werd naarhet vogelrevalidatiecentrum in Zundert gebracht. Daar stelde de diem-enarts een gekneusde vleugel vast. Deze prachtige uil is nu in goede handen en zal dankzij het vogelcentrum, en het attente optreden van Erik en zijn familie, weldra weer gezond rondvlie gen.

flie \5 orid Becr (.hainpiitships

Brouwerij Sterkens ',ortei .5 55,., Dubbel 93 Poilits (;<ld led,l

11000 GARAGE IIOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

ELKOTECH Koloniedmeî 5 22 Worlel-Hoogsirulen

TeL 03314 2436- GSM 0951205754

35


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Gedaver op de Ulicotenseweg Wie er woont kan je ervan vertellen, tenminste als er net geen vrachtwagen voorbijraast die het huis op zijn grondvesten doet daveren. Het probleem is al enkele jaren gekend, maar tot op heden is het bij 'kennen' gebleven, ondanks de grote bezorgdheid die onze bestuurders op de dorpsraad in januari 97 tentoon spreidden. Wij citeren even uit het verslag van toen : Schepen Peerlinck was tijdens de dag bij een aantal aanwonenden aan huis geweest en moest op de vergadering bekennen dat hij zich tot hiertoe alleszins van de grootte van het probleem liiet bewust was geweest. Na zijn rondgang kon hij begrijpen dat de mensen zich stillaan kwaad begonnen te maken. Hoewel het gemeentebestuur niet rechtstreeks iets aan de situatie kan verhelpen, vindt schepen Peerlinck dat ze toch een verantwoordelijkheid te dragen hebben. Het gemeentebestuur zou er zijns inziens voor moeten zorgen dat het Bestuur der Wegen iets aan de zaak doet en desnoods moet ze dat langs juridische weg afdwingen, m.a.w. het gemeentebestuur moet net raad en daad achter de aanwonenden van deze gewestweg gaan staan. ". "

Sedertdien heeft er een onderzoek van de weg plaatsgehad, zijn er nog enkele kontakten geweest tussen het bewonerscomité en het gemeentebestuur, maar sedert een brief van het stadsbestuur aan het comité van 23 september 1997 heerst zowel van de kant van het stadbestuur als van de kant van het Vlaamse Gewest, Administratie Wegen en Verkeer (AWV), volstrekte stilte. Het bewonerscomité wil deze stilte nu doorbreken en had met dat doel een vergadering belegd in de parochiezaal. Daar waren, naast de afgevaardigden van het comité, ook de voorzitter van de dorpsraad, de Meerlese leden van de verkeersraad en de Meerlese gemeenteraadsleden uitgenodigd. Op deze vergadering bleek dat de bewoners het gedaver grondig beu zijn. Zij willen nog een laatste poging wagen om door overleg tot een aanvaardbare oplossing tot komen. Lukt dat niet, dan zullen ze verplicht zijn andere middelen aan te spreken. Welke middelen dat zullen zijn, daar zijn ze nog niet zeker van. Het kan gaan van aktie op de straat tot gerechtelijke stappen. Maar eerst zullen ze dus nog pogen om op een andere manier tot een opslossing te komen. Ze willen deze poging graag gesteund zien door alle betrokkenen, het comité, dorps- en verkeersraad en door de plaatselijke gemeenteraadsleden. Samen met eenzelfde standpunt naar het stadsbestuur trekken is de eerste stap. Zoals al eerder in dit blad uiteengezet, gaat het om een gecompliceerde zaak We zetten de voornaamste klachten nog even op een rij - geluidshinder: bij het passeren van zwaarder verkeer verstaan de bewoners mekaar niet 36

meer of missen ze de commentaar op radio of TV. - schade aan de woningen : wandtegels scheuren dwars doormidden, scheuren in muren, plafonds, bezetting en zelfs keldervloer: uitspringende mozaïektegels; dorpels en latijen die loskomen: slecht sluitende deuren en rolluiken. De oorzaak van deze klachten is tweeërlei - de slechte weg : het is duidelijk dat er aan het wegdek fundamentele fouten zijn. De studie die op vraag van het stadsbestuur door Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw in april 1997 is uitgevoerd toont dat aan. De bewegingen van de betonplaten op de voegen gaan van 0,5 tot zelfs 4,88 mm. Gemiddeld worden waarden tussen 1,5 en 2 mm gemeten, daar waar het onderzoekscentrum stelt dat enkel bewegingen tot 0,5 mm aanvaardbaar zijn en dat bij bewegingen boven de 1 mm maatregelen dienen worden te genomen om de platen vast te leggen. - het toegenomen zware verkeer: kon het wegdek, toen het in 1988 gelegd werd eventueel nog voldoen gezien het geringe verkeer toen, sedert het wegvallen van de Europese binnengrenzen is het zware verkeer fors toegenomen. Heel wat vrachtwagenbestuurders komen van Baarle. over Meerle om naar de El 9 te rijden in Meer. Zij willen daarmee het knooppunt in Galder vermijden of kiezen de weliswaar smalle, maar rechte en ongehinderde weg over Ulicoten boven de sterk bemoeilijkte doorgang van Chaam. De door de gemeente genomen maatregelen genomen om de snelheid te beperken, blijken weinig soelaas te bieden. Bovendien worden de snelheidsregels bijna niet gerespecteerd en is de controle volgens het comité totaal onvoldoende. Het aanvankelijke plan om het zware verkeer van de Ulicotenseweg te bannen en langs Heerle om te leiden is door de gemeenteraad niet weerhouden, omdat het verplaatsen van het probleem geen goede oplossing biedt. De bewoners zouden eindelijk een meer fundamentele oplossing willen en zouden aan de betrokken overheden een aantal mogelijkheden willen voorstellen, nI. - een tijdelijke omleiding van liet zware verkeer - heraanleg van de weg over ca. 1.5 km. door het uitbreken van het betonnen wegdek, de gebroken betonstukken gebruiken als fundering voor een ge)isfalteerd weg. - permanente snelheidsremmers na de heraanleg (versmallingen, poorteffect, eventueel rotondes) - strenge en voldoende snelheidscontroles Om de overheden tot daden aan te sporen, wil het comité, nu samen met dorps- en verkeersraad en de gemeenteraadsleden, opnieuw een vergadering met het stadbestuur. Ze willen dat er opnieuw aktie wordt genomen in de zaak en dat het stadsbestuur zijn belofte "achter de aanwonenden te staan" in daden omzet. Wordt zonder twijfel vervolgd.

Schoolfeest..... Mci. feesimaand Conuiiunieteesten vooral, maar in ons dorp ook tradiotioneel het Schoolfeest. Traditioneel, maar toch weer een tikkeltje anders dit jaar. Wel met alle ingrediënten die er op zondag 17 mei een leuke en aangename dag van kunnen maken. Zondagmorgen wordt de mis van halfelf door de kinderen van onze school feestelijk opgeluisterd. s' Middags kan je vanaf 12 uur aanschuiven voor een heerlijk feestmaal. U geserveerd door het Oudercomité, dit jaar met een vernieuwd menu : tomatensoep met feestelijke room: naar keuze varkensgebraad met champignonsaus of kippenfricassee, beiden rijkelijk aangevuld met groenten en kroketten; ijs met streekeigen aarbeien vullen de laatste gaatjes. Bovendien kan je ervan overtuigd zijn dat uw geld goed besteed wordt. Dit jaar wil het oudercomité immers van start gaan met een bijzonder maar dringend project. De meubels in de klassen zijn verouderd en vaak niet meer aangepast aan de huidige vereisten. Een groot maar kostelijk project, dat het oudercomité beetje bij beetje wil realiseren. Met de opbrengst van het restaurant kan wellicht de eerste stap gezet worden. Inschrijven bij het oudercomité (Chris Van den Heuvel, Groot Eyssel 3-tel. 315.70.27 of fax. 315.85.78)ofbij de school (tel. 3 15.82.88 of fax 315.40.72). Na de middag trekje met heel de familie naar de kleuterschool. Naast het spektakel van de jaarlijkse Vlaamse Kermis staat daar dit jaar een "vrij podium" opgesteld. Op dit podium worden heel wat van onze schoolkinderen verwacht die er hun expressiedrang de vrije loop - het is niet voor niks een vrij podium - mogen laten. Wat je te zien en te horen krijgt kunnen we U nog niet vertellen, daarvoor moet je naar de voorstelling zelf komen. Uiteraard zal er volop gelegenheid zijn om jezelf te trakteren op een lekkere trappist of een koffie, een lekker ijsje of wafel. Kortom de school zal er alles aan doen omje een aangename zondag te bezorgen.

RAATS MARCELbvba Algemene Bouwonderneming Fazantenstraat 5 2340 BEERSE Telefoon: 03/309.95.18 Fax: 03/309.95.17 Autotel.: 095/25.93.62

ga

a

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 0313159090

Ook voor tweedehands bed rijfswagens. Met garantie 11cr.


MEERLE

Meerlese Biljartclub In 1997 startteeen sernieuwde Mecrlcsc Biljartclub haar activilejten in de nieusc iaak Basine aan de Bredaseweg. Vroeger speelde de M.B.C. in het verbond "Verbroedering der Noorderkempen", maar gezien de mogelijkheden die ze in 'Basine' kregen onder de vorm van twee matchtafels van 2.85 men 2 gewone tafels van 2,10 m besloten ze aan te sluiten bij de Belgische Biljartfederatie. Individueel namen 8 leden deel aan de competitie driebaiid op de matchtafel. Drie werden vroegtijdig uitgeschakeld, de vijf anderen slechts op het nippertje. In de ploegcompetilie drieband trad MBC aan in de Beker der Gewesten, 4e reeks. Vijf deelneiners werden opgegeven voor de ploeg van drie Jack Van Aert, Jan Goetschalckx, Bert Verschueren, Sjaak Verhoeven en Piet De Bie. Gezien in het verleden enkel in de Verbroedering Noorderkempen werd gespeeld, was aantreden in deze competitie een stap in het onbekende. Ze kwamen uit in wedstrijden tegen ploegen uit Weelde, Turnhout, Oud-Turnhout, St.-Jozef Rijkevorsel, St.-Antonius Zoersel, Schilde en Essen. De eerste match werd gewonnen, de tweede ook, de derde en zo verder. Door deze puike resultaten moesten de Meerlese spelers al na enkele wedstrijden naar een groter aantal caramboles spelen. Dat veranderde echter weinig aan de resultaten, de overwinningen bleven zich opstapelen. De M.B.C. speelde zonder problemen kampioen in zijn reeks. Daarbovenop haalde de club het hoogste geniiddelde van alle reeksen van heel het Gewest; liefst 0,700 over 14 wedstrijden. Geen klein bier als je weet dat niet minder dan 84 ploegen in die reeksen speelden. De toekomst lacht de M.B.C. dan ook toe. In het seizoen 98-99 zal de club met één ploeg in de Europabeker aantreden en met liefst drie ploegen in de Beker der Gewesten. Meerdere spelers zullen deelnemen aan de individuele competities op de matchtafel, andere disciplines blijven nog mogelijk In het voorbije seizoen richtte de M.B.C. reeds enkele tornooien in, één op matchtafel en één op klein biljart. Dat zal ook dit seizoen het geval zijn, net als handicapwedstrijden vrijspel en driebanden. . Daarnaast wordt er opnieuw gespeeld in de Verbroedering der Noorderkempen.

1» 1ieei h o IiIjiii ho'

/iii

iipin

j 1 1 l CC iii

i

iit

in Bil jniij nt ,ni/(. 31,

ii

reekskampioen in de Beker der Gert'esten en daarbovenop nog het hoogste gemiddelde van alle reeksen van het Gewest. De kampioenen Jack Van Aert, Sjaak Verhoeven, Piet De Bie, Bert Verschueren, Jan (ioet,vi iuili

Einde van een seizoen..... :. .....: •••• en begin van een nieuw Op 15 maart zette de Wandeiclub Markdal een punt aan de 19e reeks van 12 winterwandelingen. Zij deden dit met een rondwandeling in Meerle en met nagenieten met lekkere koffie en wafels in de 'Bombardon'. Gemiddeld 58 wandelaars stapten de winterwandelingen mee. Van de 76 leden van de wandelclub namen 57 % deel aan minstens 8 van de 11 vorige wandelingen. Zij ontvingen allen aan brevet.

Wandelschoenen uit en de ticts op met de Bond van Grote en Jonge Gezinnen kan op zondag 17 mei voor een vriendelijk fietstochtje via Ulvenhout en Bavel naar Dorst (NL), terug via Bavel. Fazanterie en Grazen. De fietswandeling (iedereen kan dat makkelijk volgen) vertrekt 13.30 uur op het Gemeenteplein van Meerle.

Nieuwe biljarters zijn dan ook van harte welkom bij de club. Je hoeft niet persé excellentiespeler te zijn om aan te sluiten en nice te spelen. Neem contact met de Meerlese Biljartclub via de zaakvoerder van Basine of via de bestuursleden. Of stap eens binnen tijdens een oefenavond en speel een partij 9 L' iii Ci.

Rommelmarkt Zondag 31 mei. eerste Pinksterdag. kunt u een grote iommelmarkt bezoeken op het terrein san liet sportpark aan dc Bernardusstraat in U 1 icot en. Vanaf 11 uur kan men tle spullen komen bekijken. Om 13 uur stipt start men niet de veiling. Dc inkomprijs bedraagt 20 frank maar kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen.

De wandelciub Markdal voor de start van de laatste winterrvandeling van liet seizoen.

De Wereidwinkel is open: op op op op op

woensdag van 14.00-16.00 uur donderdag van 14.00-16.00 uur vrijdag van 14.00-16.00 uur zaterdag van 10.00-12.00 en van 14.00-16.00 uur zondag van 10.00-12.00 uur 37


LPc JJ[J ___ ___

spE

__

un i _

HVV pakt waarschijnlijk geen periodetitel

_

K.F.C. Meerle Op 29 maart moest Meerle naar Bouwel, de nr. 3 op bezoek bij de aanvoerder van de rangschikking. Voor deze spannende maicli was een grote schare supporters meegereisd. Meerle speelde een sterke eerste helft, maar slaagde er niet in dat in doelpunten om te zetten. Bij de rust was het dan ook 0-0, wat nog een spannende tweede helft in het vooruitzicht stelde. Bouwel kwam daarin sterk opzetten en zette Meerle in de 72e minuut op 1-0 achterstand. Meerte drong nog aan, kreeg nog een paar kansen maar benutte die niet. Jammer Bouwel kon meteen de kampioenstitel begintien vieren. Mccrlc zakte terug naar de 4e plaats en moest wachten tot de laatste wedstrijd om te weten of de promotie naar derde er nog inzat

D

/ï \1L()

II

Toni (/iIlT)

an Jcï GIc/l, !(

(J\J

fU/Ll/l 1)

/ flt

geheel.

Na een knappe wedstrijd deelden HVV en Her entals de punten. HVV moest tweemaal een doelpunt achterstand wegwerken en slaagde erin de bezoekers hun laatste titelkansen te ontnemen. Voor wat de eindronde betreft moesten de roodwitten hun leiderspositie in de derde periode afstaan aan Tienen en toen de suikerploeg dan nog een vooruitgeschoven match wist te winnen, werd de achterstand 4 punten. Mits te winnen in Eupen kon HVV weer op 1 punt komen en dan zat alles er nog in. Eupen won met 1-0 en met nog drie matchen voor de boeg ziet het er naar uit dat HVV de kloof niet meer zal dicht krijgen, te meer daar ook Herentals, Visé en Racing Mechelen nog meespelen. Ons progranima is zeker niet het moeilijkste - op papier

althans - en mits negen punten te halen in de drie resterende matchen, behoudt HVV nog een kleine kans op die derde periodetitel. HVV speelde een goed seizoen doch verloor in de eerste periode eigenlijk alle kansen op een plaats in de top van het klassement. Aangezien bij HVV alle spelers die men wenste te behouden gebleven zijn en er toch in de persoon van Palmers, Luxen Simons al zeer valabele spelers bijkwamen, hopen we op een beter seizoen.

Programma: HVV-Berlaar 3-5-98 IS u. Res. Berlaar-HVV 1-5-98 20 u.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

woondecoratie

Baarle-Hertog 38

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

Die laatste wedstrijd, thuis tegen de rechtstreekse concurrent Dosko, was de echte match van de waarheid. Onder grote belangstelling, heel veel voetballiefhebbers kwamen Meerle aanmoedigen, floot dc scheidsrechter de match opgang. Kapitein Pauwels bracht daarin Meerle in de 38e minuut op voorsprong. Niet voor lang, want op slag van rust kwam Dosko langszij. Na de rust was de spanning te snijden. Opnieuw Pauwels bracht Meerle op voorsprong en de promotie of de eindronde wenkte. Maar in een meeslepend wedstrijdeinde scoorde Dosko in de laatste minuut de gelijkmaker. Een ruit van de kantine was tegen het enthousiasme van de Dosko-supporters niet opgewassen en viel in scherven naar beneden. Dat was helaas ook het lot van dc Meerlese promotiekansen. In scherven. De grote belangstelling van de supporters maakte ontgoocheling wel erg groot. Volgend seizoen treed Meerle opnieuw aan in 4e provinciale. Misschien had er meer ingezeten, maar of ze het volgend seizoen even spannend kunnen maken moeten we afwachten. Want aan spanning hadden de supporters dit seizoen niet te kort. Tot slot nog een overzichtje van de eindsrangschikking van onze andere ploegen Gewestelijke reserven D (Meerle B): lie plaats op 12 Gewestelijke reserven M (Meerle A): 8e plaats op 13 Gewestelijke juniors H 9e plaats op 13 Gewestelijke scholieren K: 2e plaats op 12 Gewestelijke knapen 1: 6e plaats op 13 Gewestelijke miniemen P : 14e plaats op 14 Gewestelijke preminiemen J (Meerle A): 7e plaats op 14 Gewestelijke preminiemen J (Meerle B): 13e plaats op 14


SPORT

KFC Meer: lichtpunten ondanks degradatie 1 lelgeen er al verscheidene weken zat aan te komen is dan ook werkelijkheid geworden. Meer speelt volgend seizoen een reeks lager, in 3de Provinciale afdeling. In de laatste drie wedstrijden werd slechts één puntje vergaard en dat was duidelijk onvoldoende. Alles wat maar inzetbaar was, moed en overtUiging, mocht niet baten. Duidelijk is gebleken dat met deze wapens alleen een oorlog niet gewonnen wordt. Een drama is het niet voor KFC Meer als club als je bedenkt dat er met 15 elftallen in competitie aangetreden werd en dat er opmerkelijke resultaten mochten genoteerd worden. Niet minder dan 9 ploegen eindigden binnen de eerste 5. Scholieren A en Knapen B kroonden zich tot kampioen, Knapen A en Miniemen A speelden zich op de 2de plaats, Reserven A en Miniemen B bekleedden een 3de plaats, Juniores en Preminiemen B eindigden 4de en Preminiemen A Sde. Knappe jeugd in Meer, alhoewel dii natuurlijk geen garantie betekent voor een goede doorstroming naar het eerste elftal. Sinds het arrest Bosman worden de in-de-kijker-voetballende jeugdspelers als appeltjes van de boom weggeplukt door om het even welke ploeg. In Meer blijft men echter niet bij de pakken zitten, het voetbal is er ondanks de degradatie van het 1 ste elftal nog springlevend en dat wil men volgend seizoen nogmaals duidelijk bewijzen.

de thuisploeg bleven komen en waren van meer punch voorzien dan in de eerste time zodat een twintigtal minuten voor tijd de 1-2 werd gescoord. Na deze aansluitingstreffer geloofden de thuissupporters in een volledige terugkeer maar daar stak Nico Braspenning een serieuze stok voor door onmiddellijk voor 1-3 te zorgen op pass van Mario Janssen. SK bleef aandringen maar het was Wortel dat nog enkele malen dicht bij een treffer kwam, onder meer via Joe Braspenning, maar hij werd op het laatste tnoment afgeblokt. De eerste zondag van april bracht dan de laatste competitiernatch van de campagne 1997-1998. Thuis werd Zoersel ontvangen. Opnieuw kwam VNA op een 1-0 voorsprong maar verzuimde deze verder uit te bouwen alhoewel de mogelijkheden voorhanden waren. Zoersel kwam gaandeweg meer in de wedstrijd en wist uiteindelijk met een 1-3 zege het seizoen te beëindigen zodat ze VNA niet lieten voorgaan in de rangschikking. VNA eindigde in het algemeen klassement op een verdienstelijke achtste plaats met 39 pun-

ten, twee minder dan in de competitie 96-97. Toch blikken we tevreden terug omdat enkele eigen jeugdspelers bevestigden en een titularisplaats wisten af te dwingen. Na een moeilijk gestart seizoen dat een wisselvallig verloop kende werd een voortreffelijke reeks neergezet in het najaar 1997, met spectaculaire resultaten, herinner u onder meer twee 6-1 en 50 zeges. Zo kon VNA bij de eerste vijf plaats vatten. Een korte terugval na nieuwjaar bracht de ploeg terug naar de middengroep van het klassement, waar ze tot het einde is gebleven zonder ooit rechtstreeks in degradatiestrijd verzeild te geraken. Opmerkelijk waren wel zes 10 nederlagen op verplaatsing; misschien kan daar volgend seizoen wat aan gedaan worden en klimmen we enkele plaatsjes op in de eindafrekening. In de jeugdreeksen werden over het algemeen ook puike resultaten neergezet. De meest markante prestaties komen van de préminiemen, tweede in het eindklassement, en van dc schoheren die een vierde stek hijeenvoethalden.

VNA krijgt er niet genoeg van

VNAvoetbalnieuws Zondag 15 maart trad VNA iii het veld tegen White Star Schorvoort dat de punten nog hard nodig had met het oog op behoud in derde provinciale. Dit was ook duidelijk op het veld te merken omdat de bezoekers meer agressie in hun spel legden en de VNA spelers geen centimeter ruimte lieten. Toch kon Kurt Haest even voor rust zijn bewaker verschalken en VNA naar een 1-0 voorsprong schieten. De tweede helft drong White Star geweldig hard aan en zoals de meegekomen bezoekende supporters hoopten kwam hun ploeg ongeveer halvcrwcgc dc t wii Ir unir gf'lijt oui uiki Zij ZO iir in de allerlaatste minuut na vrij3chop nug 1-2 cijfers op de bordjes te brengen en alzo de drie puntjes mee te snoepen. Het deed denken aan de match tegen SK Loenhout in het vorige seizoen waar in een gelijkaardige benarde situatie ook een 1-2 zege afgedwongen werd in de laatste seconden. Toch was de zege van White Star litet utiveidiciid vanwege huii vet tiouwen in eigen kunnen en het blijven knokken. Veertien dagen later werd de thuisncdeilaag rechtgezet. In Halle werden de plaatselijke elf glansrijk verslagen. Alhoewel verschillende titularissen ontbraken pakte VNA in de eerste helft uit met een lesje in efficiëntie door tweemaal te scoren uit amper een vijftal aanvallen. Reeds in de eerste minuut kopte Gert Van de Velde raak. Tien minuten voor rust moest Eddy Aerts foutief gestopt worden na een prachtige raid doorde Halledefensie en Wim Braspenning zette feilloos de toegekende penalty om. Door een sterke prestatie van de verdediging, ditmaal onder leiding van Dirk Gij sels, werd met een 02 stand gerust. Ook in de tweede helft gaf de VNA-defensie aanvankelijk geen krimp, door toedoen van een uitstekend keepende Dominique Bevers, maar de aanvalsgolven van

Nu het seizoen voorbij is zou men denken dat de voetballers hun sport wel wat beu zijn. Niet in Wortel, waarterafronding van het seizoen een matchke werd georganiseerdtussen de spelers die in aanmerking komen voor het eerste elftal. Een leuk initiatief om de goede sfeer in een club te bevorderen. Er werd een ploeg gevormd met de 'oude' spelers en één met de jongste spelers. Om de sfeer neutraal te houden werd voor authentieke buitendorpse shirts van Club Brugge en Kapellen gezorgd. Tot aan de rust verliep de wedstrijd gelijkop gaand, ,naar nadien konden de 'oude' ratten hun jongere makkers overtroeven met duidelijke 4 - 1 cijfers. 39


SPORT

Voetbalcompetitie 1 97-'98 in cijfers Geween en tandengeknars Onze vertegenwoordiger in Derde Nationale B, en dit reeds 12 jaar, Hoogstraten VV, mag zonder twijfel terugblikken op een goed seizoen. Na een archi-slechte start kende men al vlug een onoverbrugbare achterstand ten opzichte van de koplopers. HVV herpakte zich daarna uitstekend, was in de running voor een periodetitel die recht gaf op een eindronde, maar moest tenslotte toch afhaken. Misschien maar goed zo, want is 2de Nationale wel een haalbaar objectief voor de roodjes? Tielen en Poederlee liggen nog vers in het geheugen! Bij FC Meerle was de ontgoocheling niet te beschrijven na de allerlaatste en daarbij de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Winnen was een absolute must om als 3de geklasseerde in aanmerking te komen voor een promotieplaats. Tot één minuut voor 't einde was alles in kannen en kruiken. Meerle leidde met 2-1. Niet met de strijdlust van Dosko gerekend natuurlijk! Hetgeen men niet meer voor mogelijk achtte, gebeurde dan toch! Dosko stelde alsnog gelijk en alle Meerlese dromen in een paar seconden aan diggelen. Geween en tandengeknars alom! Voor KFC Meer hing de vlag al enkele weken halfstok. Men hoopte nog wel op een mirakel maar die gebeuren ook niet zo dikwijls en zeker niet op bestelling. Voor 2de Provinciale gewogen en te licht bevonden was de nuchtere conclusie. VNA Wortel speelde een regelmatig seizoen en heeft zijn supporters zeker niet ontgoocheld. Minderhout VV kende een aarzelende start, herpakte zich mooi, maar verloor de punten in de cruciale wedstrijden om mee te dingen naar een promotieplaats.

Jeugd Is het eerste elftal wel het visitekaartje van een voetbalclub, dan mag men zeker de jeugd niet uit het oog verliezen en over het hoofd zien. Bij de Nationale Jeugd hebben de HVV-boys zich terdege geweerd. In dit selecte gezelschap behoorde men tot de middenmoot. Eén kampioen werd er gevierd bij de club, namelijk het A-elftal van de Gewestlijke Preminiemen. KFC Meer kroonde traditiegetrouw weer enkele kampioenen: scholieren A en Knapen B waren deze keer aan de beurt. Zeker mag vermeld worden dat 9 ploegen zich binnen de eerste 5 van het klassement wisten te plaatsen. Bij FC Meerle toonde de scholierenploeg zich een sterk geheel en wist een verdienstelijke 2de plaats weg te kapen. De Wortelse préminiemen met hun derde plaats toonden zich de beste VNAvertegenwoordigers terwijl bij Minderhout VV de juniores en de knapen met een 2de plaats een mooi seizoen achter de rug hebben.

Uefa-Juniores 3 B (

.

c

\

icr

ELIPCII

3. Tongeren 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. 15. 16.

l3erlaar Diest RC Mechelen Tienen Heusden Visé Berchem Herentals Hoogstraten Overpelt F. SV Mol Aarschot Schoten

26 25 24 26 25 25 24 25 26 26 27 26 26 33 26

17 5 16 7 16 7 IS 8 14 6 11 8 12 12 Ii Ii 10 13 9 Ii 8 19 6 16 7 19 3 17 3 20

4 2 1 3 5 6 0 3 3 6 0 4 0 3 3

05-34 55 95-44 50 63-40 49 87-45 48 80-34 47 60-63 39 46-45 36 63-51 36 55-64 33 48-55 33 61-86 24 47-71 22 43-97 21 31-102 12 33-139 12

(klassement 3 wedstrijden voor 't einde van de competitie)

Nat. Scliolicr&n 315 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. IS. 16.

RC Meehelen Tongeren Visé Berchern Diest Hoogstraten Overpelt F. Eupen Tienen SV Mol 1-leusden l-Iercnta!s C5 Verviers Berlaar Schoten Aarschot

25 25 26 26 26 27 26 26 25 26 25 26 26 25 27 25

21) 19 19 16 16 14 13 12 11 10 10 9 5 4 2 1

4 3 6 7 8 10 9 7 9 13 13 13 16 17 23 23

1 3 1 3 2 3 4 7 5 3 2 4 5 4 2 1

102-38 61 105-25 60 110-4258 90-49 51 83-45 50 66-53 45 61-45 43 71-54 43 59-47 38 55-70 33 65-5232 72-55 31 38-53 20 48-95 16 37-124 8 17-229 4

(klassement 3 wedstrijden voor 't einde van de competitie)

De klassementen leest u hieronder!

Nationale afdeling ,Derde nationale B: 1sti elftal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. IS. 16.

Visé Herentals RC Mechelen Tongeren Tienen Diest SKheusden Hoogstraten CS Verviers Eupen Schoten Aarschot R Berlaar Overpelt F. SV Mol Poederlee

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

18 16 15 15 14 12 12 12 12 10 08 08 07 04 05 00

02 04 05 06 04 07 8 10 10 10 12 15 14 16 19 26

7 7 7 6 9 8 7 5 5 7 7 4 6 7 3 1

59-18 53-25 50-22 51-24 48-22 42-26 54-38 47-39 39-37 53-45 36-40 33-57 33-50 29-47 37-82 06-98

(klassement 3 wedstr. voor t einde van de competitie)

40

Nat. Knapen 38

Reserven 3de Nul. 15 61 55 52 51 51 44 43 41 41 37 31 28 27 19 18 01

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Overpelt F. RC Mechelen Tongeren CS Verviers Eupen Herentals Visé Diest Heusden Hoogstraten SVMoI Tienen Poederlee R. Berlaar Aarschot Schoten

25 26 26 25 23 26 26 25 25 26 26 24 25 26 25 24

IS IS 15 15 14 14 13 13 12 11 07 07 05 05 04 03

03 IJS 06 08 05 08 07 07 06 08 14 14 19 21 19 20

7 79-26 6 65-42 5 84-38 2 7 1-44 4 77-30 4 77-60 6 84-46 5 50-27 7 65-51 7 60-51 5 44-58 5 44-58 2 22-77 040-101 2 43-106 1 27-105

52 51 50 47 46 46 45 44 43 40 26 26 17 15 14 10

(klassement 4 wedstrijden voor 't einde van de competitie)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. 15.

Tongeren CS Verviers RC Mechelen Herentals Diest Visé Heusden Eupen Berchem Hoogstraten Tienen Berlaar SV Mol Overpelt F. Schoten

25 21 3 24 16 4 24 15 5 24 15 8 24 14 8 24 13 6 24 12 9 23 II 10 25 10 11 24 8 12 24 7 15 23 7 14 23 4 12 24 5 17 25 0 24

1 4 4 1 2 5 3 2 4 4 2 2 7 2 1

97-26 64 94-39 52 83-43 49 94-44 46 69-50 44 70-50 44 81-47 39 6 1-60 34 6 1-60 34 40-46 28 62-61 23 33-62 23 41-53 19 33-78 17 7-215 1

(klassement 3 wedstrijden voor 't einde van de competitie)


SPORT

Nat Maniemen 3B 1. Tongercn Berchem Tienen VjsĂŠ Diest RC Mechelen CS Verviers Overpelt F. Heusdcn Herentals SV Mol Eupen 13. Hoogstraten 14. Aarschot 15. Schoten 16. Berlaar

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12.

2 4 4 4 6 7 10 9 9 13 14 16

0 3 2 6 5 5 3 6 5 2 4 1

125-22 72 103-27 60 123-38 59 103-26 54 80-41 50 102-4 1 47 92-47 42 74-49 39 66-49 38 85-51 35 39-75 28 49-78 25

7 15

3

46-63 24

26 24

26 25 26 26 26 26 26 25 26 26 25

25

19 19 16 15 14 13 11 II 11 8 8

25 3 22 0 15-216 9 27 2 24 1 13-166 07 26 2 24 0 30-159 6 (klassement 5 wedstrijden voor 't einde van de competitie)

Provinciale afdeling: iste elftallen Tweede A LUO

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14.

hOL 1

Waaslandia Wijnegens Ranst Sint-Lenarts Brasschaat RochuDeurne Ternesse Oostmalle Merksplas Antonia Oude God Sintiob Kaart

15. Meer 16. Merksem SC

101)-'(, '00 73-30 ('0 82-47 61 55-31 59

2

1

7 7 5 9 9 10 16 11 14 16 16 16 16

2 4 8 4 8 9 2 11 7 5 6 7 7

18

7

33-68 22

22 3

38-86 18

21 19 17 17 13 11 12 8 9 9 8 7 7 30 5 30 5

30 30 30 30 30 30 30 30

1 6 7 7 11 10 12 12

9 7 6 7 5 8 7 7

64-27 69 54-37 58 54-29 57 62-34 55 58-48 47 39-41 44 48-55 40 46-55 40

30 12 15

3

52-40 39

30 11 15 4 30 9 12 9

57-64 37 39-50 36 31 51 33 38-58 32 43-52 31 48-71 30 45-66 24

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

70-38 55 52-41 47 67-5942 68-74 38 58-62 35 50-67 34 45-69 32 47-68 30 31-61 28 40-85 28

Derde' C 1. Brecht Beerse SK Pulderbos Oosthoven Westmalle Zoersel Halle Bevel 9. Wortel 10. Sint Jozef 1. Zandhoven 12 Brorcheni 13. Vrij Arendonk 14. White Star 15. Wechelderz.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

6

Weelde

40

Q

30 30 30

9 16 5 8 15 7 9 15 3 7 20 3

30

Vierde C Houssel 2. Flandria 3. Dosko 4. Meerle 5. Oc!escni 6. Mindcrhout 7. HH Turiihoul 8. Hezewijk 9 FnhIem 10. Massenhoven II. FolIe 11 Kessels FC 13. SK Herentals 14. Grobbendonk 15. Molenkring 16. Boechout 17. Sefa 1

20 17 17 16 14 12 11 11

15

6

'.

32 20 32 20 32 18

5 7 7 5 6 8

73-33 67 65-30 65 82-41 62

32 18 32 18 32 14

7

7

76-41 61

S

6

74-40 60 58-40 53 53-67 46 52-s 46 10 62 44 52-53 42 42-48 41 55-58 39 44-57 33 54-68 32 33-75 29 39-58 26 19-99 12

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

7 11

14 14 4 12 10 10 13 11 5 13 16 3 II 13 8 II 15 6 8 15 9 8 16 8 8 19 5 5 16 11 3 26 3

41


SPORT 1. 2. 3. 4.

V. Meerhout Ladies Willebr Kaart KVK Nielse 5. Hoboken 6. Hoogstraten 7. Berchemse A 8. Hombeek 9. Berchemse B 10. Massenhoven 11. Flandria 12. AntwerpGirls 13. StJob 14. Wuustwezel 15. WijnegeniB

24 25 25 25 23 24 24 24 23 26 25 25 24 25 22

24 20 18 17 14

0 0 2 3 5 2 3 5 5 4

197-6 72 146-2 1 63 124-36 56 105-33 56 73-36 46

14

9

1

91-49 43

10 9 9 9 6 5 5 5 0

10 11 12 15 18 17 18 19 21

4 4 2 2 t 3 t 1 1

62-81 34 67-73 31 54-85 29 69-100 29 37-116 19 36-100 18 27-117 16 41-137 16 12-151 1

(klassernemt 4 wedstrijden voor 't einde van de corn petitie)

Gewestelijke reserven

7. 8. 9. 10. II. 12. 3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Achterbroek Wildert

Meerle Loenhout Dosko

Wortel Nieuwnsoer

Meer A Meerle Loenhout

Wortel St Lenaarts

Hoogstraten Brecht

Meer B 9. Minderhout 10. Lentezon It. StJozef 12. ZwLeeuw

24 24 24 24 24 24 24

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 22

10 9

12 10 6 14 5 IS 4 IS 5 18 3 18

19 16

2 5

47-60 32 55-62 32

4

46-57 22

4 5

41-75 19 32-74 17

1

33-85 16

3

38-99 12

14

1 2 6

2

122-23 59 73-17 52 108-30 44

11

6 5

67-54 38

II

2

65-62 35

9

79-60 33

2 3 7 3 6 3

56-86 26 61-82 24 50-80 22 53-87 21 52-100 15 20-124 3

0 2 1 0 2

146-17 66 158-27 65 118-36 61 109-48 54 89-60 50

0

79-96 30

4 0 3 2 5

58-64 28 42-79 27 48-11621 33-112 17 28-87 17

3

28-95 15 22-120 5

9 8 5 8 12 7 12

5 10 6 13 3 13 0 19

2

4

Reserven D 1. 2. 3. 4. 5.

MerkspLn B Oostmalle B PoppeiB Vljrnmeren B

Minderhout 6. Wortel B 7. 8. 9. 10.

OG Vorselaar A Dosko

Hoogstraten PoederleeA

11. Meerle B 12. St Jozef B

22 18 .3 21 13 S 22 12 5 22 11 5 22 11 7 22 9 7 22 8 9 22 7 Ii 22 7 13 21 5 t! 22 3 14 22 3 17

1 3 5 6

88-28 55 74-42 42 63-3741 4 1-32 39

4 6

76-57 37 46-48 33

5 4 2 5

45-65 29 40-60 25 35-41 23 45-54 20

5

31-65 14

2

27-82 11

.\1kpI,o \

Oo'4nialle A Brecht A

Meer A Vlimmeren A Wortel A Zoersel

Meerle A Loenhout A StiozefA Westmalte A ZW Leeuw A W Vosselaar B

t. Wuustwezet Meer A Westnialle A 4. Oostrualte A 5. Loenhout A 6. Meerle 7. Gooreind 8. Brecht 9. StJozef 10. LoenhoutB

11. Hoogstraten A 12. Wortel 13. St Lenaarts

Reserven M 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. It. 12. 13.

Knapen 1

24 20 1 3 24 16 6 2 24 14 4 6 24 14 6 4 24 12 10 2 24 10 10 4 24 9 10 5 24 9 11 4 24 7 It 6 24 7 16 t 24 6 14 4 24 6 18 0 24 3 165

95-33 63 79-35 50 63-33 48

60-36 46 68-52 38 69-48 34 46-65 32

53-49 31 38-53 27 58-9222 59-70 22 36-95 18 26-89 14

24 22

24 21

2 1 3 6 6

24 20 24 18 24 16 24 10 14 24 8 12 24 9 15 24 6 15 24 5 17 24 4 15 24 4 17 24 t 21

2

Knapen N 1. MeerB 2. Minderhout 3. Hoogstraten B 4. 5. 6. 7. 8. 9. tO. t!. 12.

Exc Essen B Westmalte B Loenhout C Oostmalte B Brasschaat B Witdert B MtHeideB StJobB s Gravenw. B

22 19 1 2 22 16 3 3 22 16 4 2 22 14 7 t 22 12 6 4 22 12 8 2 22 9 II 2 22 9 12 1 22 4 15 3 22 3 14 5 22 3 19 0 22 1 18 3

122-21 59 58-16 51

76-30 50 69-38 43 61-31 40 56-47 38 54-73 29 62-65 28 32-69 IS 41-78 14 19-105 9 22-100 6

Reserven X t. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13.

Vtimmeren C Lentezon B St Lenaarts Westrnalle B StJobC Brecht B Loenhout B Wuustwezet

Meer B Zw Leeuw B Merksplas C Oostrnalle C St Jozef C

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

17 4 15 5 15 5 12 7 Ii 7 t! 7 9 14 6 10 7 13 7 14 5 11 6 14 5 14

3 4 4 5 6 6 t 8

4 3 8 4 5

56-21 54 47-18 49 59-47 49 56-41 41 44-3239 44-32 39 45-51 28 37-44 26 25-45 25 30-48 24 42-46 23 29-54 22 15-76 20

Gewestelijke Jeugd juniores H t. Katmthout 2. Mjnderhout

3. Hoogstraten 4. Meer 5. Exc Essen 6. Wuustwezet

42

24 24 24 24 24 24

21

19 15 15 12 t!

t 3 5 7 9 8

2 2 4 2 3 5

103-31 65 75-24 59 79-52 49 80-44 47 8 1-53 39 62-56 38

5. 6. 7. 8. 9.

Achterhoek Lentezon DavoPuurs V Meerhout Antonia FC Kontich A Bonheiden T. Beerse St Lenaarts

10. Hoogstraten 11. 12. 13. 14. 15. 16.

DVC t Rozeke l4eibos S Gravenwezet Antw Girls A FC Kontich B Antw Girls B

28 28 28 27 27 28 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28

Horendonk Westrnatte B

Meer B Halte B

Hoogstraten St Job B s Gravenw B Wuustwezet B

Minderhout B Loenhout C Exc Essen B Oostrnatle B SKSchitdeB St Job C

iiiflJefl1Cfl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ii. 12. 13.

24 24 21 20 19 19 16 15 12

3 t 3 1 6 t 5 2 6 2 6 2 It 0 10 2 12 3

180-26 73 180-26 73 123-43 64 12 1-27 62 92-30 59 92-30 59 64-56 48 66-38 47 69-69 39

10 16

1

56-68 31

14 19 22 24 23 25

5 3 t 0 2 t

28-42 29 39-107 18 38-141 16 22-175 12 30-100 11 15-195 07

8 5 5 4 3 2

(klassenzent 3 wedstrijden voor 't einde van de competitie)

26 26 26 26 26 25 26 26 26 26 26 26 26 25

24 17

t 5

t 4

130-25 73 96-73 55

17

6 3

79-52 54

14

7

5

61-31 47

13

8 5

64-49 44

4 3 6 5 6 6 2 4 2

80-56 43 57-64 42 58-58 36 49-65 32 56-72 30 37-57 21 3 1-86 17 45-1 14 16 32-103 5

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

22 21 20 15 14

13 13 tO

8 10 10

9 12 8 12 5 15 5 19 4 18 t 22

P

Loenhout A Meer A Wesiniatte A St Job A Oostrnatte A

Minderhout A Wuustwezet A

Wortel Zoerset A Loenhout B StJozef Merksptas A Brecht

14. Meerle

2 4 4 5 7

9 4

13 tO

9 9 7 7 5 5 2

2 1 2 6 5

11 12 15 15 16 15 20 24

S 5 2 4 3 6 t 0

153-34 68

135-29 64 137-38 62 85-36 St 77-56 47

69-38 43 64-51 35 37-72 32 54-93 29 43-60 25 49-8924 30-84 21 26-90 16

19-207 6

Preminietnen J 1. Hoogstraten A 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. tO. II. 12.

StJozefA Loenhout B

26 22 26 22 26 17

Meer A

26 14

WuustwezelA Loenhout A Meerle A Westmalte A Brecht A Oostrnatle A St Lenaarts A Zoerset A

26 26

13. Minderhout 4. Merksptas A

15 14

0 4 1 3 6 3 7 5 10 1 9 3

101-8 70 123-1469 7 1-25 54

62-30 47 61-45 46 52-35 45

26 12 10 4

49-38 40

26 26 26 26 26 26 26

4 1-37 34 77-63 33 46-45 27 45-65 25 28-85 18

tO 12 9 11 7 13 6 13 5 18 3 21 t) 25

4 6 6 7 3 2 t

18-121 11 7-167

1

Prerniniemen T 13 1 .ii 2. lloogstraten B

Kadetten Meisjes 1. 2. 3. 4.

t. 1 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 4.

3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. t!. 12.

Wortel Meer B FC Turhout C ZW Leeuw A ZwLeeuwB MerksptasB DoskoB Oostmatle B StJozefB Zoerset B

13. Meerle B 14. Westniatte B

2( 22 26 21 26 21

26 19 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

17 15 12 t! 8 6 5 5

1 3 1 4 1 4 7 0 6 3 10 t 13 t 14 t 14 4 19 t 18 3 20 t

150-12 69

134-11 67 116-23 67 111-27 57 98-24 54 89-33 46 38-48 37 40-115 16 39-62 28 29-124 19 29-88 18 40-115 16

4 21

1

16-157 13

t

3

10-143

22

6


SPORT

Advertenties

MOTORCRQSS In onze gemeente zijn ook enkele motorcrossers actief, die het er in hun sport zeker niet slecht van afbrengen. Voor de liefhebbers van motorsport stellen we ze even aan U voor en geven we graag een overzicht van hun prestaties dit seizoen.

)

* Guy Van Gestel - 20 jaar - Meerle

* Ronny Donckers - 27 jaar - Meerle

Motor: Honda 250 cc Ervaring: Begon aan zijn achtse jaar in competitie bij de VLM ; drie jaar bij de jeugd (80 cc), één jaar bij de beloften (125 cc), twee jaar juniors (125 cc) en één jaar juniors 250 cc, waarin hij vorig seizoen drievoudig kampioen werd (Belgisch, Antwerps en F.A.M. = federatie van Amateur Motorcrossbonden van Vlaanderen). Start dit jaar bij de seniors 250 / 500 cc. Seizoen tot nu toe : geen gemakkelijke start in de op één na hoogste reeks. Na meerdere tegenslagen beginnen de prestaties stillaan te verbeteren. Elke week een beetje sneller.

Motor: Suzuki 250 cc Ervaring: tweede jaar in competitie bij de VLM, twee jaar bij de nieuwelingen B - 250 cc. Seizoen tot nu toe : betere prestaties dan vorig jaar, dank zij nieuwe motor en meer ervaring. Start gaat al veel vlotter. Conditie nog niet optimaal.

* David Roeffen - 20 jaar - Minderhout Motor: Honda 250 cc Ervaring: Begon aan zijn achtse jaar in competitie bij de VLM twee jaar bij de jeugd (80 cc),één jaar 125 cc, twee jaar bij de beloften (125 cc) en nu het derde jaar juniors (125 cc) Seizoen tot nu toe : het starten gaat nog niet zoals hij het zou willen, daar moet nog op getraind worden. Tot nu toe veel natte en zware parcours tegengekomen, houdt meer van harde en snelle parcours.

* Dirk Van Dick 21 jaar - Hoogstraten Motor: Honda 250 cc Ervaring: zesde jaar in competitie bij de VLM. Beloften, nieuwelingen 125 cc en 250 cc,juniors en nu bij de seniors. Seizoen tot nu toe : betere motor dit jaar, zodat hij hoopt betere prestaties neer te zetten nadat hij aan de nieuwe motor gewend is. Houdt van droge en harde parcours.

Net zoals bij de meeste sporten. word je ingedeeld in een reeks. Naargelang leefttijd en prestaties klimje in de reeksen. Bij de VLM vind je volgende reeksen : beloften 125 cc, niewelingen 125 cc. nieuwelingen 250 cc A , nieuwelingen 250 cc B , nieuwelingen 500 cc, juniors 250 /

314.49.111314.55.04

500 cc,juniors 125 cc, inters 125 cc, seniors 250 / 500 cc en de inters 2501 500 cc. Tijdens dc wedstrijden rijden in elke reeks zo'n 40 deelnemers. België kent verscheidene motorcrossbonden. De Vlaamse bonden zijn verenigd in de F.A.M. (federatie van Amateur Motorcrossbonden van Vlaanderen) en organiseren een kampioenschap over drie wedstrijden, op vaste data. Bij een FAM-wedstrijd sturen alle liefhebbersbonden de 15 crossers met de meeste punten in elke reeks.

Uitslagen dit seizoen Plaats Grobbendonk Lommel As(Niel) Vosselaar Lummen Wommelgem Laakdal Tessenderlo Arendonk Wuustwezel

R. Donckers

D. Roeffen

D. Van Dijck

G. Van Gestel

12 12 15 -13

14 11 12 11 --

7 15 26 20 11

--

--

--

10 16 24 12

6 12 16 11

15 9 24 19

16 -13 12 13 16 4 24 5 11

N.B. Hebje interesse in de motorcrosssport of wil je graag naar een wedstrijd gaan kijken waar de Hoogstraatse crossers deelnemen, neem dan contact met Vicky Donckers. Meerle tel. 315.80.99. -

43


SPORT

20 km van Brussel

..

Op 17 mei 1998 is het weer zover. Bruse 1 zat op die dag weer overspoeld worden door dejoggers. Die dag is het immers weer de 20 kilometer door onze hoofdstad. Zij die er reeds hijwaren weten wat het is om met 20.000 lopers en loopsters klaar te staan op het Jubelplein om de start te nemen in de grootste Stratenloop in BelgiĂŤ. Het parcours van de loop doet mooie delen van Brussel aan. Na de start in het Jubelpark gaat het bergaf richting Schumanplein waarna de beklimming van de Wetstraat volgt. Eens je daar boven gekomen bent, gaat het rechtsaf richting Koninklijk Paleis. Naast het heursgebouw gaat het dan richting Louisalaan waar een paar nijdige tunneltjes de spieren wat gaan pijnigen. Als je deze gepasseerd bent kom je in de rust van het Terkamerenbos terecht. Dit bos wordt niet voor niets de long van Brussel genoemd. Het is echt een lust om hier door te lopen. Hierna volgt de afdaling naar Hertoginnedal, de plaats waar onze ministers vele nachtelijke en andere uurtjes doorbrengen. Ondertussen zitten we reeds op kilometer 15. Nog even volhouden dus en vooral niet forceren want op kilometer 17 begint de klini van de Tervurenlaan, niet echt steil maar wel lang. Geen nood echter want wanneer je op het Montgomcryplein komt zie je in de verte reeds de bogen van het Jubelpark staan. Nu nog ongeveer anderhalve kilometer in dalende lijn en dan hereikje moe maar voldaan de verlossende eindstreep. Duizenden toeschouwers zullen je trouwens vooruitschreeuwen op dit traject door Brussel. Zoals we al enkele jaren doen zullen we ook ditjaarweermet een bus naar Brussel rijden. We hebben daar voor de bus een voorbehouden parkeerplaats in de buurt van vertrek en aankomst. De start van de wedstrijd wordt om 15.00 uur gegeven. Daarom is het toch nodig om te vertrekken om 12.00 uur. De lopers en loopsters hebben dan nog voldoende tijd om start en aankomst te verkennen en om de spieren op temperatuur te brengen door even in te lopen. Als iedereen binnen is zullen we rond 18.00 uur terug richting Hoogstraten rijden zodat we op een mooi uur terug thuis zijn. Omdat een bus nu eenmaal niet voor niets rijdt vragen we 350 fr. per meerijdende persoon. Voor alle verdere inlichtingen of inschrijvingen neem je contact op met Jan Hendrickx, Loenhoutseweg 25, 2320 Hoogstraten, tel. 031314.39.66.

De Marcklopers

Challenge Delhalte: 2de proef Ier \ ij 1 een uanlal Mar ekIopei (Ie eer te \\ cd strijd van het nieuwe seizoen erop hebben zitten of bezig zijn met de inschrijving voor hun eerste wedstrijd, wordt er in Hoogstraten op donderdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur nog altijd volop getraind. Ideaal voor je conditie op peil te houden of er iets aan te doen! Eveneens is het een ideale gelegenheid om in een gezellige groepssfeer, waar niets moet, ieder aan zijn eigen tempo een uurtje kan lopen, joggen of, indien nodig, wandelen. Zowel dames als heren van harte welkom!

Steinfurt Dat al enkele clubleden niet bang zijn van een lange-afstandsloop werd bewezen in de marathon van Steinfurt (Duitsland). Pat Leysen die voor deze wedstrijd zijn inschrijving al op zak had, moest wegens ziekte thuis blijven en zo mocht Jos Van Bavel met zijn nummer de marathon aanvangen. Samen met Marc Terreur en Rita Van Aert behoorden ze tot een lot van 1700 deelnemers. Na 30 km hield Jos Van Bavel het voor bekeken, Marc Terreur klokte een tijd van 3u. 17 min, en Rita Van Aert deed er 3u.30min. over.

Kampioenschap van BelgiĂŤ Marathons lopen is niet voor iedereen weggelegd. Zeker niet voor Eddy Oomen. Ieder zo zijn specialiteit! De kortere afstanden liggen wel in zijn kuiten en in het Kampioenschap van

44


SPORT

Sterke prestaties in Valkenswaard Op zondag 5 april werd het startsein gegeven voor het Nederlands kampioenschap rallycross, verreden op het Eurocircuit. Met ruim 80 deelnemers aan de start werd het een drukke racedag, met als ultieme climax de A-finale van de Supercars 4WD (Div.1). Hierin toonde Jos Sterkens nog maar eens dat zijn Ford Mondeo voor niemand moet onderdoen in de start. De Minderhoutse piloot won op overtuigende wijze. In de Euro2000 pakte neef Tom Geenen een schitterende lOde plaats. de ceisic uset willilitig vuil liet seisueii iii Maasmechelen, sloeg de stemming om in het team van Jos Sterkens, bij de testdag in Valkenswaard. Na enkele rondjes liep de temperatuur onder de motorkap hoog op. een slecht teken. N0i

Onze vrees bleek inderdaad te kloppen, aldus de piloot lan de Mondeo. De motor had zware schade opgelopen door oververhitting. In ijltempo hebben we dan hetzelfde blok terug moeten reviseren. Door een speciaalprocédé, waar/,ij de blok onder 6-bar druk in een bad van 900 wordt gedomnpeld, konden we toch hetzelfde blok terug gebruiken.'

België voor Veteranen te Bierbeek behaalde hij een uitstekende 7de plaats op 140 deelnemers. Aan de KWB-jogging te Weelde-Statie werd ook deelgenomen en liet men volgende tijden afdrukken: 3.2 km 13min.52sec. Brosens Evelien Adams Lucienne 15min.06sec. Oomen Ingrid 15min.06sec. Lambrechts Linda 16min.11sec. 6.4 km 30rnin.29sec. Jespers Ingrid Koyen Lucienne 30min.59sec. 9.6 km Martens 1-lerman 39min.53sec. 16km Bax Rik 1u04min.00sec. 1u.20min.00sec. Onincx Suske jeugd 1 km Sofie Martens: 2de plaats Namen ook deel: Ellen Martens en Marijke Bax

Les Crêtes de Spa Vorige maand naar de Ardennen! Een aantal 'Marcklopers' vonden het daar zo interessant om te lopen dat ze de 2de proef van de Challenge Delhalle, een natuur- en berglooperiterium, gingen betwisten. Een pak deelnemers aan de start en onze atleten boekten volgende uitslagen: 123ste Jan Vermeiren in lu.29min.17 sec.; 231 ste Luc Vrancken in lu.35min 1 3sec.: 248ste Pat Leysen in lu.35min.51sec.; 327ste Jack Vermeiren in 1u.39min.02sec.: 434ste Jos Leunen in lu.43111in.42scc.! De volgende proeven voor deze challenge hebben plaats op 2mei te Bütgenbach (21 km) en op 16 mei te Seraing (16 km). Enkele 'Marcklopers' nemen hieraan zeker deel. Heeft u interesse neem dan contact op met een van hen. Andere wedstrijden: 17 mei: 20km door Brussel; 10juni: Stratenloop te Hoogstraten; 13 juni: Kapellekensloop te Minderhout.

Het Krcher-tcam verscheen in Nederland aan de start met twijfels of de motor het dit keer zou houden, terwijl de tegenstand met revanchegevoelens naar Valkenswaard was afgezakt. Maar, al na de eerste reeks keerde het vertrouwen terug. Sterkens noteerde de snelste tijd, gevolgd door Jaak Franssen, die zwaar had geïnvesteerd in zijn Subaru Impreza en erop gebrand lag de Mondco-piloot het nakijken te geven. De tegenstand zou trouwens niet alleen zijn tanden stukbijten op de Mondeo... In de tweede reeks werd de Mondeo eenvoudigweg van de baan geduwd door Eddy Donné, die nog niet bekomen was van zijn nederlaag in Maasmechelen. Een terechte diskwali ficatie was zijn straf. Met een tweede tijd in de volgende reeks, mocht Sterkens starten vanop de eerste rij, naast pole-sitter Ludo Helven (Ford Sierra Cosworth). Ondertussen moest Franssen opgeven met een defecte versnellingsbak. Na een kanonstart nam 'sterke Jos' de leiding, om die niet meer uit handen te geven. In de achtervolging ging Donné van de baan, terwijl de aanklampende Mark Van De Put de motor van zijn Escort voelde begeven. 'Opnieuw een probleemloze wedstrijd', aldus de gelukkige winnaar. 'Dankzij een erg goede

r

start, kon ik rustig de wedstrijd controleren. Laat ons hopen dat we dit nog even kunnen volhouden...'

Tom Geenen was goed op dreef in Valkenswaard

Tom Geenen bouwde een nieuwe motor in zijn Opel Corsa en de gevolgen bleven niet uit. We hebben ook nog wat andere zaken veranderd, aldus Tom. 'Zo werd de ophanging vooraan 3cm. lager gezet en monteerden we betere schokdempers. Hierdoor kan ik de auto veel zuiverder in de bochten zetten. Natuurlijk zit liet grote pluspunt in de motor. Met dezelfde versnellingsbak zijn de prestaties een stuk beter. De motor pikt direct op.'

Vanop de eerste rij in de B-finale verschalkte hij de Seat van Verhoeven en pikte de Corsa aan bij kampioen Van Mechelen (Opel Calibra). Rondenlang bleef de Seat Ibiza de Corsa-piloot bestoken, tot Geenen even in de fout ging in de laatste ronde. 'Een beetje opgejaagd, maar vooral door vermoeidheid, ging ik in de chicane te laat in de remmen. De wielen blokkeerden even en ik gleed te ver naar buiten, zodat Verhoeven de tweede plaats kon pakken. Maar, ook met de 3de plaats, lOde algemeen, ben ik erg tevreden, niet een dertigtal 2-liters aan de start.' (HVO)

Volgende wedstrijden: 3 mei: Europees kampioenschap Oostenrijk (Melk) met deelname Jos Sterkens 10 mei: Nederlands kampioenschap Valkenswaard met Jos Sterkens en Tom Geenen

herenmode voor jong en oud. f tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

Stee.j s pp 0?C1a/e

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE

gO:ot 5 uur.

opN

ioen.

45


SPORT

Autocross "Grote Prijs Garage Adams" Op zondag 5 april organiseerde het crossteam Marjos' te Minderhout een autocross 'Grote Prijs Garage Adams'. Uw plaatselijk reporter genoot op dat ogenblik van de rust van de abdij van Grimbergen en kon dus niet ter plaatse zijn. Wie konden we beter aanspreken om voor een verslag te zorgen dan de manager van voornoemd bedrijf, himself? Geniet U met mij mee van de passie voor het automobielgebeuren die van onderstaand verslag afdruipt.

om met zo'n wagen over het circuit te 'vliegen'. De zenuwen en spanning vôôr en tijdens de start, de tegenstanders proberen zand te laten eten, je bolide te sturen door de chaos van uitgevallen wagens en diepe kuilen. Al je frustraties van de afgelopen week verdwijnen bij de kracht en het gebrul van de motor in het niets. Het is een zware fysieke inspanning en een goede piloot rijdt beheerst, geconcentreerd en luistert naar de adem en uitlaat van de motor om de kracht op de juiste manier om te zetten in snelheid en rendement. Het is als in alle sporten, 'rijden met het kopje'! Een goede piloot besteedt uren aan zijn wagen. Hij zoekt naar de juiste systemen, technische verbeteringen, enz... Hij staat ermee op, en hij gaat ermee slapen. In Mindcrhout deden verscheidene plaatselijke renners mee. Sommigen van hen behaalden een podiumplaat'; 7.oab; Inc Smolderen en Jan Adams, respectievelijk op de 2` en3 plaats bij de 1300 CC, Els 1 eenen op de 3 plaats hij dc 1300 1600 CC reeks, Ed Goctschalckx (ge volgd door VTM) op de 3" plaats in de reeks 'toerismewagens' +1600 CC, Francis Lanibregts op de 1 plaats bij de zelfbouwers 2000 CC.

De tegenstanders proberen zand te laten eten, je bolide te sturen door de chaos van uitgevallen wagens en diepe kuilen. Alje frustraties van de afgelopen week verdwijnen bij de kracht en het gebrul van de motor in het niets. "Zoals vorig jaar werd de cross gereden op de terreinen van de 'Kromme Hoek'. Een ideaal gelegen terrein, ver van de bewoonde wereld en ver van de bossen, zodat fauna en flora geen hinder ondervonden van deze cross. De grote oppervlakte werd volledig benut door enerzijds het crosscircuit zelf, dat toch een lengte heeft van +1- 500 meter, anderzijds door de parking voor de renners met hun wagens. Rode Kruis, de microwagens en natuurlijk ook de biertent. Daarbij kwam nog de parking voor de wagens van de bezoekers. Het regenweer en de drassige grond gaf wel eens 'verplaatsingsproblemen', maar de weergoden gaven blijken van innige deelneming aan de organisatoren en lieten de zon al vroeg in de morgen haar werk doen. De publieke belangstelling was groot. Zelfs VTM was van de partij. Zij hadden Gerty Christoffels ter plaatse gestuurd om opnamen te maken van plaatselijke renners, voor het TV-programma 'Domino', Opvallend was wel dat overal waar Gerty en de camera stonden er veel belangstelling was van het publiek! De vraag is dan of het voor Gerty was of voor de camera De dagindeling van een crossdag ziet er als volgt uit. De inschrijvingen van de piloten met hun specifieke wagens, de autokeuring, het rijden van de manches door de verschillende recksen, en het bepalen van de behaalde plaatsen met een prijsuitreiking als gevolg. Opvallend is wel dat veiligheid pri meert op zo'n dag. Zo is het circuit volledig omgeven door een geul van 50cm diep en een zandrug van 50cm hoog. Dit om te beletten dat de wagens het circuit -bij aanrijdingen bijvoorbeeld- zouden verlaten. Op een veilige afstand staan nadarafsluitingen waar het publiek achter moet blijven. De brandweer en het Rode Kruis zijn aanwezig met een aantal wagens om snelle interventies te kunnen waarborgen. De crossauto's worden in de voormiddag 'gekeurd' op veiligheid. Dit houdt in dat de remmen goed moeten func46

tioneren en dat de wagen moet voorzien zijn van de nodige verstevigingen om de piloot te beschermen bij eventuele aanrijdingen. Op het circuit mogen de piloten met hun 'bolide' Vrije snelheden behalen, maar eens het circuit verlaten, gelden er snelheden van maximaal 10 kml uur. Wie dit negeert, wordt direct uit de wedstrijd gezet! Bij de inschrijving vermelden de piloten met welke wagen ze rijden en in welke reeks. Er is keuze genoeg! 'Standaardwagens' tot 1300 CC, standaardwagens van 1300 tot 1600 CC en standaardwagens boven 1600 CC, toerismewagens van -1600 CC en + 1600 CC en dan is er nog de reeks voor de zelfbouwers van —1300 CC, 1300 tot 1600 CC, van 1600 tot 2000 CC en de +2000 CC. Deze zelfbouwers zijn de moeite waard om te bekijken. Het zijn volledig zelfgebouwde wagens waarin zeer veel moderne techniek verwerkt zit. Zij doen veel onderzoek en tests i.v.m. ophanging, stuurgeometrie en aandrijfsystemen. Doordat deze wagens 4 x 4 aangedreven zijn, vliegen zij als het ware over het circuit. Bij insiders worden zij de 'Spinnen' genoemd. Qua bouw lijken ze op een spin of ook op een formule-l-wagen.

Andere plaatselijke piloten waren Ronny Van Opstal, Jan Aerts en Stéve Schrijvers. (Hoewel deze laatste met een slakkengangetje het par cours aflegde, beweerde hij dat de kilometer teller van zijn bolide 160 kmlh aangaf.) Nog twee andere piloten hadden hun wagen de dag voordien al 'verkracht'. Pech hé! De Organisatie verliep van een leien dakje. De organisatoren, Martin Sommen en Jos Aerts, hadden tijd noch moeite gespaard om dit evenement goed voor te bereiden, en zij werden beloond met goed weer en een grote belangstelling van het publiek. Langs deze weg willen de organisatoren alle bereidwillige werkers en de eigenaars van de gronden nog eens extra bedanken, want zonder hen is dergelijke manifestatie niet mogelijk. Hopelijk komt.er een volgende editie, want een beetje spektakel in een dorpje als Minderhout kan toch geen Kwaad hé Paul Adams

autobanden

(;fPEETER

Na de inschrijving worden de wagens onderworpen aan een 'inspectie'. Natuurlijk wordt dan bij de keuring gecontroleerd of dat de opgegeven cilinderinhoud overeenstemt met die onder de motorkap. Kwestie van eerlijkheid! Iedere reeks mag 3 manches rijden. Nadien wordt het klassement opgemaakt. Na verschillende wedstrijden krijgen we dan een uitslag met een kampioen als gevolg.

* merkbanden

De grote vraag blijft wat de piloten toch bezielt om zoveel tijd, energie en geld aan een crossauto te spenderen. Wel, uit ervaring weet ik dat het een 'kick' geeft

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

* occassiebanden * reparaties * depannag


SPORT

CoR

.

REVA ,V1A /CoMPtJTE - TELEFONI\

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-31 5.09.09 Ma-vr.gtotl2, 13tot 18 uur

btother Begin april vierde het biljartverbond Verbroedering Der Noorderkempen het einde van hun speelseizoen (Het 29ste seizoen alweer!) en reikte daar de bekers uit aan hun verdienstelijke leden. Bovenaan: Jos Verschueren (kampioen 3de reeks drieband), echtgenote van Berrv Verschoor (kampioen 6de reeks drieband), Frans Haest (bestuurslid Krijt op Tijd, Meer), Jaak Eist (bestuurslid Nut en Ver,naak, en drager van de rode lantaarn, Wortel), Alex Van Gestel (bestuurslid Kalm en Krijt, Hoogstraten), Henk Van Den Broeck, François De Decker (bestuurslid Nut en Vermaak, Wortel), Jan Goetschalckx (kampioen 3de reeks drieband) en Jaak Verhoeven (beginnerskampioen drieband). Onderaan: Staf Van Dooren (bestuurslid De Vlinder, Rijkevorsel), Hendrik Verschueren (bestuurslid De Strijdlusrige, Hoogstraten), Albert Verschue ren (algemeen kampioen drieband), Jan Haest (kampioen hogere reeksen drieband) en Luc Buylinckx (kampioen 5de reeks drieband). Proficiat!

'ML

Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,...

00

COMPIJTER-curus voor beginners!!!

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! -

7

Z

47


SPORT

Dubbel ruitertornooi in Hoogstrateu

Dit achttal pony's werd vorigjaar nationaal kampioen iii Sinaai, te weten Lici e. KO1/'ieo. Hanne, Bert, Maarten, Sabine, Hanne en Wim. Op 1 mei richt de Hoogstraatse Ponyclub een tornooi in op de terreinen gelegen achter de Katelijnestraat. Hetzelfde achttal zal ook hier een gooi doen naar de overwinning. Op 3 mei richt de LRV St.-Catharina een ruitertornooi in voor paarden op dezelfde terreinen.

Drieband Paastornooi Biljartclub Kalm en Krijt

Slecht weer is voor ons goed cer. naar lie! t 60 inschrijvingen. Daarbij kwamen er ook nog een veertigtal supporters mee. Vorig jaar waren er 54 inschrijvingen, duus het overtrof ons wel. Dankzij de medewerking van onze vele sponsors, konden wij ook dit jaar weer veel extra doen. Zoals een koud buffet, kip curry en rijst, broodjes, en toetjes, gemaakt door onze sympathieke altijd klaarstaande Toon van den Oord.

ni

Ook ooR Ing iedere speler een schaaltje dal gevuld was met paaseitjes. De aanvang van de wedstrijd was stipt om 14.00 uur, er werd gespeeld op twee biljarts, en alles verliep zoals het gepland was. Het was voor allen een zeer strijdlustige dag. In de finale speelde Louis Meeuws (ook winnaar vorig jaar) samen met Jimmy Bastijns, tegen Sjot van Alphen en Gunther Mertens.

Fietsen op de Vrijheid

'De Lustige Wielrijders', met voorzitter Karel Versmissen aan het hoofd, heeft het weer voormekaar gekregen om zijn wielerwedstrijden wat meer uitstraling te geven door de renners terug over de Vrij•heid te laten peddelen, zoals jaren geleden, in plaats van ze verstopt te houden voor het grote publiek op de omloop Thijsakker. Nog geen aankomstlijn vlak voor het stadhuis. (lat komt later nog wel!

In dc i male was de spanning te snijden, en alle ogen waren op het biljart gericht, bij ieder gemaakt punt klonk er een applaus in de zaal. Om 23.30 uur waren de winnaars 1998 bekend. Jimmy Bastijns en Louis Meeuws. Wij danken al onze sponsors, en in het bijzonder Pom Loi en Toon. En ook allen die ook dit jaar weer aanwezig waren.

Tot ziens tot volgend jaar, 2e paasdag.


SPORT

Seniorensportdag

.

... ....

Enkele teken geleilen orguniseerde liet stadsbestuur voor de 9de maal een seniorensportdag en voor de 3de keer werd het een indoor-gebeuren in Sporthal De Zevensprong aan de Gelmelstraat. Allerhande oefningen kwamen aan bod om bepaalde vaardigheden en de algemene conditie te testen, o.a. eurofit-test, wandeltest, voetinasage, turnen, kortbal, volksdans, yoga, pingpong, karabijnkruisboog- en handboogschieten, schaken en dammen, curvebowls en.!

.,

.

-.

r

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031/314.52.78 49


dige vernieuwing der H. Bloedprocessie. Ter gelegenheid van H. Bloed is oak het Ostmuzeum weer van wal gestoken. Hoewel men zich met een ontoereikend lokaal van het kinderheil moest behelpen, heeft de tentoonstelling van een vijftigtal werken van de volkskunstenaar Alfred Ost een onverwacht succes gekend. Ost was een \vare vriend van Hoogstraten, hij hield van liet schone Hoogstraten ; voor Hoogsiraten is hij de H. Bloedkunstenaar. Dit getuigen zijn prachtige werken over her H. Bloed, die hij aan Hoogstraten heeft geschonken. Ook buiten deze werk-en zijn er nog andere, waaronder zijn machtige paarden, die een bezoek aan de tentoonstelling overwaard maken. Bij deze H. Bloedfeesren hebben wij aangevoelci dat Hoogstraten terug begint te herleven. De eerste naoorlogsjaren, vol rouv en verslagenheici zijn voorbij ; thans komt er nieuwe moed en nieuw leven. We gaan terug opw aa rts. H. B1oedoor. De jonge hengels zien weer met spanning uit naor ae kom -st der fcorkramers En ze zullen ĂŤr hun gading vinden, wcrnt het beloolt weer een hele foor te worden. Autoskooter, rupsmolens, kindermolens, vliegend wiel vliegende bom, een massa snoep-, 1 rit- en schietkrarnen zijn van de partij. Met een zonnig weertje voor onze H. Bloedprocessje zal het een drukte van belang worden.

H. BLOEDFEESTEN TE H000STRATEN

van Zondag 23 tot Zondag .30 Mei 1948 Begunstigd door een mooi weertje werden Zondag de H. Bloedfeesten onder buitengewone voikstoeloop ingezet. Reeds in cle vroege morgen waren hen derde b ede 'a ard ets toegekomen, die tegen de Plechtige Hoogmis in de puinen der kerk, met duizenden uit alle streken, tot zelfs uit Zierikzee in Zeeland. aangroeiclen tot cle massale toe loop uit de vooroorlogse jaren. Wanneer hij her einde der Hoogmis de bedevaarders uit de puinen stroomden was het een gedrang van belang teneinde tussen cle opeengepakte rijen, nog een plaasje te bemachtigen om de vermaarde H. Bloedprocessie te hen voorbij trekken. De processie was dit jaar gekenmerkt door een drietal splinternieuwe groepen nl. cle rijke korenlialmen en de grote ciruiventros uit ht beloofde

wei

land, het Lam-Oods en het g rote Passiekruis. De nieuwe groepen, hoewel nog niet volledig, hebben iedere spontane bewondering gewekt voor het stijlvolle en kunstige ontwerp van de Kernpische kunstenaar E. H. Remy Lens. Waarlijk, onze H. Bloedprocessie is er stukken beter op geworden-; ze heeft reeds bij de cluizencle beclevaarders van Zondag 1.1. algemene bewondering gewekt, en belooft ieder jaar steeds mooier en neuver te zullen worden, tot het vierjarenplan -volkomen uitgewerkt is en bij het driehonderdjarig jubileum van het H. Bloed onze processie tot iets enigs is uitgegroeid. De mensen van Hoogstraten ga an fier op hun vermaarde processie. Zij hebben thans reeds het eerste en prachtig geslaagde resultaat van hun bijdrage gezien ; op hen mag gerekend worden om de kroon op het b-egonnen werk te zetten : de volle-

H000STRATEN Prachtig geslaagd vliegfeest. Het vliegfeest, dat door de Rood Kruis-afdeling Hoogstraten werd op touw gezet, heeft de stoutste verwach'tingen overtroffen. Reeds Zaterdag, bij de eerste luchtclopen, was er reeds grote belangstelling vanwege het publiek. Maar vooral 's Zondags 's namiddags, toen het eigenlijke vliegfeest doorging, stroomden de mensen van uit gans de omtrek naar liet plein. Niet minder dan 3.000 toeschouwers stonden op elkaar gepakt om de acrobatische luchttoeren Van de heer De Coninck, directeur der vliegschool te Gent, te komen bewonderen. Ook de luchtdopcn hadden succes. In rijen stonden de liefhebbers aan te schuiven om ook eens van de grond te gaan. We moeten de heer De Conink en zijn piloten gelukwensen met hun kranige prestaties, en ook de Rood-Kruisafdeling Hoogstraten moeten we feliciteren om haar prachti g initiatief.


MICHOEL

MEERSEL-DREEF

Kantoor van Notaris ii.

Plechtige inwijding van de Rozenkrans. Zondag 9 Mei was het hoogdag vdor de Meerselse bevolking. Al de huizen waren bevlagd, het kerkplein was versierd en gans het Mariopark deed zo fris en schoon aan. Uit dankbaarheid voor Onze Lieve Vrouw heeft de Meerselse bevolking een groot geschenk aan de Hemelmoeder cebracht. Vijftien rozenkranskapellekens zan de hand van de kunstenaars A. Beule en Ghijsels sléren thans het Genadedol. Monseigneur Catry droeg te 10 uur een pontificale hoogmis op, bij gewoond door vele bedevanrders uit Antwerpen en Heist aan Zee. Te 230 u. trok Z. E. M. Catr' in processie naar de vijftien rozenkransmysteries. Daana volgde een pontificaal lof waaronder E. P. Natalis wees op vrede en liefde en de Hemelmceder als voorspreekster van alle gunsten belichtte. Een eenvoudige zuil meldt volgende woorden: Meersel's dankbare Hulde aan Maria, voor haar Moederlijke bescherming tijdèns de oorlog 1940-45. De bevolking van Meersel-Dreef heeft hiermede hqar belofte ingelost en het bekende Kemisch Lourdesoord heeft in het Mariapark een waar juweeltje bijgekregen.

Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel 031314.51.77. Fax 031314.65.56 OPENBARE VERKOPING VAN NIEUW GEBOUWDE WONING TE 2320 HOOGSTRATEN, EPELTEER 37

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten, le afdeling: NIEUW GEBOUWDE WONING te 2320 Hoogstraten, Epelteer 37, met een opper-

vlakte van 6a 04ca. Omvattende: - op het gelijkvloers: inkom, living, keuken, wc, bergingwasplaats, bureau en garage: . - boven: drie slaapkamers, badkamer, berging en een zolderruimte. Voorzien van alle nutsvoorzieningen. ! C.V. op aardgas K.I. 50.000 Bezichtiging: s zaterdags van 14 tot 16 uur. Beschikbaar: Uiterlijk op 3juli1998 mits betaling van koopprijs en kosten. Zitdag: - Toewijzing op woensdag 13 mei 1998 om 16.30 uur in café Pallieter te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloediaan 299. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris.

Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

E E N EEUW GELEDEN MEI 1898

Dc Geileverduivel. Uitwerksel op het verstand. Dit zijn, in 't kort geschetst, de uitwerkselen.an den drank op die arme ziel. Zal hét met zijn verstand beter gaan? Neen. De Eerw. heer Ca1meyn, zegde eens dat de eerste druppel, de eerste stap is tot de dronkenschap ; ik mag er térecht bijvoegen dat het deeerste stap is tot de zinneloosheid. De hersenen yan den dronkaard zwemmen in len alcool.Wanneer men den schedel:van eenen mensch,die in dronkenschap gestorven is,met hameren beitel openkapt, ontsnapt er een sterke alcoolgeur, en als men er een solferstekje aan steekt, ziet men somtijds die hersenen vuur vatten. Door dien overvloed van alcool waarin de hersenen zwemmen, wordt de mensch mibekwaam een gezond begrip te vatten of te vormen, een oordeel te vellen om gelijk welk vraagstuk op te lossen.De dronkaard vlucht alle geestesinspan ning; eene samenspraak vo]gen,die eenigszins erstig is,een concert bijwonen, eene lezing aanhooren

cdncert bijwonen, eene lezing dauliooren dat al is te veel en te lastig voor hem. Verders zijn de dronkaards als vervo1d door alleslag van nare inbeeldingen. iij meenen alle soorten van volk te zien, krijgen aardige begrippen,verschrikkelij lie edachten.Zij hooren stemmen en dingen áie niet bestaan, zien groote spinnekoppe n, ratten, en alle slach van ongedierte, geraamten en mannen die hun kwaad willen: in een woord, zij zijn onderhevig aan die bijzondere ziekte, die men geneverdolheid of Deliriuni treinens heet. Ik heb eenen heer gekend, die beweerde drie duizend soldaten véôr zijn buis te zien staan, gereed om hem voor dtn kop te schieten. Een ander zag een schavot opgetimmerd, de rechters vergaard om het vonnis uit te spreken en hoorde zijne eigene doodsveroordeeling! Nog een ander zag Zijne naderende dood, hij zag den pastoor met den koster tot hem komen en... een duivel zat op hunne schouders 1...

De drinkers gelcoven dat dit waar is en zoo worden zij soms door eenen doodelijken angst bevangen. Zij willen vluchten, door liet venster springen, zich zelfmoorden; zij vechten en worstelen tegen dezen die het hun willen beletten, en eindigen meestal met in een zinneloozengesticht opgesloten te worden. Bezoekt eens die gestichten en ondervraagt de bestuurders en geneesheeren over de oorzaken der zinneloosheid. Zij allen zullen het eens zijn te verklaren, dat het grootste getal hunner inwoners slachtoffers zijn van den drank.

51


Kroeg & Blues 1998 Twaalfde editie 8 Groepen - 8 Café's Vrijdag 15 mei Hoogstraten

Fusieswing

Wat kan hier eigenlijk nog aan worden toegevoegd? Misschien dit: het originele idee ontsproot aan het brein van de betreurde Piet-Jan Rombouts. En na enige jaren nam Cahier De Brouillon de fakkel over. Kroeg & Blues pakt uit met een simpele formule: een aantal groepen spelen avondvullend in eenzelfde aantal kroegen in Hoogstraten en Minderhout. De ietwat lui ingestelde of benevelde burger krijgt daarbij de gelegenheid om op de bus te stappen en zo alle plaatsen aan te doen. De muziek heeft haar wortels in de blues, maar evengoed kwamen en komen jazz, cajun, soul, rock of coverwerk aan bod. Onderstaande lijst namen bewijst dat eens te meer; zij zijn met z'n achten dit jaar, en voegen zichzelf toe aan een ellenlange reeks die de kaap van de 150- in twaalf jaar tijd- stilaan overschrijdt. Stapt u even mee op de bus?

Double Brown-Café Pallieter The Crew, One For The Road. An de Bruyn Bluesband: het zijn drie vorige gedaantes van dit Belgisch-Nederlands bluescombo. En de kern bestaat uit drie verwante zielen: Jan De Bruyn, An De Bruyn en Pieter van Bogaert. 'Double Brown' is het meest recente project en zie, daar is zelfs een CD: '12 Bars And More'. Pieter en Jan waren als gastmuzikanten in ontelbare nevenprojecten en opnamesessies betrokken en in One For The Road deden ze de begeleiding voor bluesgrootheden als Johnny Copeland en Calvin Owens. Na een familiale retraite betrad An De Bruyn in de eerste helft van de jaren '90 opnieuw de podia, om iedereen zoals tevoren te charmeren met haar unieke stemgeluid. 1-laar dada zijn blueslady's als Big Mama Thornton, Etta James en Ann Peebles, aangevuld met het betere soulwerk. In Double Brown zorgen bassist Vincent Pierins en percussionist-drummer Cesar Janssens voor ritmische inventiviteit. U zal mirakels meemaken in de Pallieter!

(lie: Aluii i

AIlez Mama (NL)-Cahier de Brouillon In de nedercajun & -zydeco van de jaren negentig speelt Allez Mama een hoofdrol. Van dit supergekke en -snelle kwartet verschenen ondertussen 4 CD's, waarvan 'Indiaan In De Stad' voorlopig de laatste is. Talloze grote festivals (ook Sfinks in Boechout) staan op het curriculum vitae, naast TV-optredens op Veronica. SBS, RTL-4 en The Box. Beeld u een oude graanschuurin Louisiana in, knetterende kampvuren, met een opzwepende accordeon als voornaamste ingrediënt. Daarop lekkere Frans en Nederlands gezongen teksten, eigen werk en een pak traditionals. Cahier De Brouillon organiseert op Kroeg & Blues haar eigen schuurfeest, of in 't creools: een heus 'fais do do'!

Bib Bo and Mr. Bas-Papillon

Double Brown

52

Bib Bo is Amsterdammer en een bluesman in hart en nieren. Zijn ouders koesterden 'the blues',op zijn twaalfde had hij al een gitaar vast. In Den Bosch ontmoet hij op een bluessessie mr. Bas, een eigenzinnige mondharmonicaspeler. Hun geluid én liefde voor de blues komen perfect overeen, en voortaan trekken ze als duo

langs kroegen en bars op de Amsterdamse grachten. Hun rauwe en swingende speelstijl put uit tradities van Delta-blues, de Chicagosound en Memphis-jazz. Big Bo and Mr. Bas brengen in De Papillon (Minderhout) de geschiedenis van de blues... en dat een hele nacht

Big Be

Lii il

Af,. 13 :

The Howling Dogs-De Marekgalm Eventjes hebben ze stilgelegen, maar nu zijn ze terug. Sterker dan ooit. Wim 'Howlin' Bill' De Vos en Paul 'Greasy P.' Van Den Berg klitten samen met Gust 'Fuzzy Gus' Meerts en Tex Van de Looverbosch (ex Black Cat Bone) om de


KROEG EN BLUES nieuwe Howling Dogs te presenteren aan het bluesminnend publiek. Authentieke zwarte blues naast gedreven blanke rhythm n blues worden eigentijds ingeblikt. Zo passeren soitt: van Clarence Gatcrnouth Brown, Johnny Gti t Watson tot The Fabulous Thunderhirds de te vue, naast een pak eigen werk. Dat laatste \ t ie je op de CD 'Say Hello', een schijije dat op Radio Donna en Studio Bnissel al gretig werd gedraaid. Keep hem dogs howlIfl and De Marekn:iliii is in for a heil ola tiriiY Minderhout

The Bluestops-'t Withot1e Jakke Jacobs (bas) en Winand De Siiiei (piano) maakten ooit het mooie weer in Full House. Als deze groep er in '96 een punt achter zet, blijven bij de twee heren de rhythrn 'n blueskriebels jeuken. Jef Krols (drums) en Johan Loisen (zang/gitaar) deden voordien al enkele jaren hun ding in The Howling Dogs. De vier smolten samen, noemden zich The Bluestops en dat liep lekker. Westcoast. Texas, Chicago, The Delta émi eigen werk staan op het programma. Dat loopt lekker... in 't Withofke (Minderhout).

The How/ing Dogs

The JP Butler band-The Quest Vettige sjarels uit 't stad, moet kunnen op Kroeg & Blues. Eens The Jupiter Band in een kroeg is neergestreken, barst deze in een mum van tijd uit haar voegen. De Antwerpse groep heeft een speellijst waarmee je een fikse diskette kan volschrijven, en haaraanhang groeit met de dag. Op het programma staat een stuk muziekgeschiedenis: Ene Clapton. Gary Moore, Stevie Ray Vaughan, Jimi Elendrix, The Beatles, Santana, Jeff Healy, The Eagles en Bruce Springsteen passeren avondvullende revue. It is no mistery, they will make history .... in The Quest.

50 Foot Combo-De Gelmel Hun roots liggen in The Surf. Later kwamen daar exotica en lounge bij. B-films, hot-rods, tattoos, science-fiction en Pulp Fiction. U hoort het allemaal. 50 Foot Combo wordt beïnvloed door de instrumentale tradities van de jaren '50 en '60, waaruit ze eigen songs en covers (The

VW

\

'1

Trashmen, Link Wray, The Ventures, Atlantics) opdiepen. Met speciale kostuums, dia's en de niet te versmaden gogo-girls wordt de juiste sfeer perfect opgeroepen. De bende van vijf (in De Gelmel met twee gogo-girls aangevuld) stond al naast vele internationale geestesgenoten op het podium, en heeft naast een EP, dc LP 'Go Hunting' ook een split-CD met Stuffed Babies In Wheels op zijn palmares. 'Suurrfinn' Biiirrdd!' ... in De Gelmel heersen de waves!

Bronders, Stan & The Men), Patrick Vindevoghel (zie ook nog Nonkel Ney) en Mark Bocklandt (zie ook nog van alles als begeleider) het vijftal af. Of is het een zevental? Jawel, want Veronique Laeveren en Lea Van den Broeck verzorgen de gezangen! Op het repertoire recent coverwerk, en wellicht gaan de registers der Beatles, sixties en seventies tijdens de lange nacht in Café Bizar ook nog worden opengetrokken!

Desperated Company-Café Bizar

Praktisch

In 1967 start dit verhaal. Bals en later zelfs festivals worden platgespeeld. 'Higher' en 'Someone's Loving Me' spelen in het achterhoofd van hen die nu de vijftig naderen. Van de groep die in 1990 opnieuw wordt opgericht, behoren Rik Ooms (zie ook nog Floeren Aap) en Eddy Maes (zie ook nog Hassle) tot de oorspronkelijke kern. Op dit ogenblik maken Johan Bronders (zie ook nog Shamrock. Blues

Datum: vrijdag 15 mei 1998 Plaats: centra van Hoogstraten en Minderhout Toegangsprijs: bef. 350,- met toegang tot alle cafés Bus rijdt vanaf 22 tot 02 u. Live-muziek in sets, tussen 22 en 02 u. Info: 03/3 14 32 64 (Cahier) of 03/3 15 05 49 (Marc Sprangers).

I!J

1

Je weet wel, daar op de lioekin

HOOGSTRA TEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 031314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

53


KALENDER

Op stap ïn„

BROUWERSHUIS RESTAURANT BRASSERIE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

,

HOOGSTRATEN

.

.*;

.

Vrijdag 1 mei PONY-TORNOOI. IciTeinen achter Katelijnestraat, org. LRV St.-Catharina.

Zondag 3 mei: RUITERTORNOOI, terreinen achter Katelijnestraat, org. LRV St.-Catharina.

Van Aertselaerplvin 16

2320 Hoogstraten Fax 031314.87.43

Tel. 031314.32.45

Zaterdag 9 en 16, zondag 10 en 17 mei BONDSSCHIET[NG 61 METER, lokaal St.-Jorisgilde, Brouwerijstraat, zaterdag van 14 tot 21 uur, zondag van 10 tot 21 uur.

Zondag 10mei: OPENDEURDAG-SCHOOLFEEST in het KLEIN SEMINARIE, van 13 tot 18 uur, Vrijheid 234, tel. 340.40.40.

Vrijdag 15 mei: KROEGENTOCHT in café Pallieter, t Withofke, THE QUEST, Cahier de Brouillon, Papillon, De Marckgalm, De Gelmel, Café Bizar. van 22 tot 2 u.

Geopend vanaf 11.30 n. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten

WORTEL

Zaterdag open vanaf 18 u.

Vrijdag 1 mei: FIETSZOEKTOCHT, ingericht door KLJ. Inschrijven en start tussen 1 l.30u en 14u. PANNENKOEKENFEEST vanaf 14u. Alles in het KLJ-lokaal.

MINDERHOUT

Vrijdag 1 mei Zondag 24 mei: TOERISTISCHE AUTO- EN KONINGSSCHIETING FIETSZOEKTOCHT van het Slot. Inschrijven Organisatie: Sint-Jorisgilde Minderhout tussen I2en 14.30 u. start tussen I3en 15u., aan Voetbalterrein van Minderhout het Slot. Info: Jan Stoffels, tel. 03/ 3 14.41.15

Zondag 31 mei en maandag 1 juni: FOTO- Zaterdag 9 en zondag 10 mei Dinsdag 19 mei : DAGUITSTAP NAAR TENTOONSTELLING in het Slot, telkens van BONDSSCHIETING LUIK. org . CRM. mi. Cor Van Boxel, tel. 10 tot 1 8u. Organisatie: Sint-Jorisgilde Minderhout 314.53.86. In het Gildehuis te Minderhout Info: Jan Stoffels. tel. 03/ 314.41.15 Woensdag 20 mei : BLOEDAFNAME, gemeenteschool Gravin Elisabethlaan, van Zondag 10 mei 17.30 tot Opening van het nieuwe KLJ-lokaai 20.30 uur.

Donderdag 21 mei : OPENDEURDAG in het VITO, Gr. Elisabethlaan 30, van 10 tot 17 uur.

Vrijdag t mei: VOETBALTORNOOI der jeugdclubs op het oude voetbalveld van KFC Meer, start om 9 uur, Organisatie Mussenakker.

Organisatie: KWB-Minderhout

Info: Marc Verschueren, tel 03/ 3 15.04.76

Zondag 3mei: MEER MARKT, aanvang om 9 uur aan de Donkstraat, thema: kunst en lente,

o

Zondag 10 mei FORELVISSEN

organisatie Dorpsraad.

Zondag 24 mei MEIBOOMFEEST

Dinsdag en woensdag 12 en 13 mei: ROG IER

Dorpsplein Minderhout Organisatie: feestcomité St.-Clemens Info: Luc Vinkx, tel. 03/ 314.14.71

OP TV? Telkens om 19.30 uur, de muziekquiz van VT4.

HOOGSTRATEN

'TFRTUIN .j

Meerdorp 13

447e.c4

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

-

vel

GORRENS WILLY-VERVOORT 56

2320 HOOGSTRATEN

OPENINGSUREN:

Van maandag tol zondag' 11.00 tot 14.00 17,00 23.00 WOENSDAG GESLOTEN

54

TEL.

-

Gelmelstraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11 50

1'OLc?E CASA

-

0E

0rijtR 183 btiogetrntn 031314 66 65 1ari & 1atl.jp

PIZZERIA . RESTAURANT TRATTORIA Italiaanse specialiteiten, visspecialiteiten en delicatessen

FAX

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 9194 - Fax: (03) 314 87 17

krtedijez1uiz

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

-

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

62

CAFE DE NIEUWE BUITEN

GELMELSTRAAT 4

1

Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64

BIERHANDEL GORRENS WILLY

Lorgenberg 14 - 2323 Hoogslraten-Wortel TeI.fFax 03 / 314 53 28

1 1 1 1 1

Iletcaté voor jongeren met het hart bij muziek.

CAFÉ DISCOBAR

03-314 83 53 LWJ

3

Al 25 jaar een oase aan de Booinkes

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open. donderdag ~ 2000u)ojdag, zatendag(19.00u( en zondag 13.30e)


KALENDER

WONINGBOUW

CafĂŠ - feestzaal

De Eiken biljart

darts kegelbaan hondendressuur. -

-

'A ~41:4 pij k

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

"

1:,4

0

0 BV BA

MEERSEL-DREEF

03/315.87.14 KREKELSTRAAT 4 2321 MEER GRATIS PRIJSOFFERTE -

Zaterdag 2 mei, 1 3u30 officiĂŤle inhuldiging van de bejaardenwoningen in de Jan De Wysestraat door het gemeentebestuur. Zaterdag 2 mei, opluistering in de paterskerk van de misviering van 1 7u30 door de jeugdfanfare van Pulle. Zondag 3mei, Dauwtrappen naar Rij sbergen van onze fanfare "Voor Eer en Deugd" met sympathisanten, vertrek om 6 u. 's morgens aan de kerk. Zondag 17mei, Open Natuurdag: fiets (wandel-)fotozoektocht, geleide wandelingen, ecomarkt, folkmuziek aan de watermolen te Meersel-Dreef, tussen 14 en 17 uur. Zondag 5 juli, wandeling in het vogelnatuurreservaat van Dupret, vertrek om 14 uur ain de parkine in de P:itcrkerk.

Op woensdag 27 mei zal de volgende MAAND het licht zien. Medewerkers, we rekenen op uw kopij voor woensdag 13 mei. Met sport- en dorpsnieuws kan u nog bij ons terecht op zondag 17 mei.

-

MEERLE Zondag 17mei: SCI-IOOLFEEST niet \'laamse Kermis en Vrij Podium, in de namiddag in de school. Zondag 17 mei: FIETSWANDELING in het grensgebied. Vertrek om 13.30u. op het (nmt'cntcplcin. Urg. bond van de Geziniieri.

vzw Mussenakker Meer /

Waar mensen zich jong voeien Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 1800 u zondagnamiddag vanaf 1.00 a., zondagavond vanaf 2000 ii. 61

TE KOOP:

massief eiken tafel 2.10 m. op 90 cm. Prijs: 15.000 fr. en zes massief eiken stoelen met biezen zit en mooie rugafwerking. Prijs per stuk: 3.000 fr. Alles in prima staat. Tel.: 031314.65.02.

h.v.h.a.

DE HOOG STRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: tel.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

I

Lid van dc Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 1loogstraten

55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten 031314.32.11

WACHTDIENSTEN __

HUISARTSEN

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

54

squash snooker Tennisclub

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades. lunch, pizza's. tussendoortjes...

GELMIELSTRAAT 2320 HOOGSTRA1 Tel. 03/314.38.11

Fax: 031314.15.03 Weekdagen open van 9 Woensdag open van 9 t Vrijdag en vaterdag open van 9 u tot 21 u ZONDAG RUSTDAG Kleine groepen s-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes. versierd, voor vergaderingen of privé.

,ét L

5r440 94&6'5,

05/

SLAGERIJ

j m

32 35

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tellfax: 3 14.50.93

Openingsuren: Di tlm za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten

0p woensdag 27 mei zal de volgende MAAND het licht zien. Medewerkers, we rekenen op uw kopij voor woensdag 13 mei. Met sport- en dorpsnieuws kan u nog bij ons terecht op zondag 17 mei. 56

Vrijdag 1 mei: DR. LUC VLOEMANS, 1-tel Lak 3, Meer, tel. 315.84.74. Zaterdag 2 mei: DR. D. ROBBEN & DR. C. ELST, Leernstraat 42-A, Hoogstraten, tel. 314.38.48. Zondag 3 mei: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 315.87.15. Zaterdag 9 en zondag 10 mei: DR. MARC VAN OVERVELDT, Rooimans 10, Wortel. tel. 3 14.48 .00. Zaterdag 16 mei: DR. MIEKE LEIJRS, Chaamseweg 20-A, Meerle, tel. 3 15.85.55. Zondag 17 mei: DR. JOHAN WILLEMSE, Burg. J. Van Apercnstr. 3, Hoogstraten, tel. 314.45.55. Donderdag 21 mei: DR. L. VERMANDER & H. HENDRICKX, Meerleseweg 24-A, Meer, tel. 315.85.11. Zaterdag 23 mei: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 3 15.84.54. Zondag 24 mei: DR. STIJN FAES, Heilig Bloccilaan 291. Hoogstraten. tel. 3 14.50.10. Zaterdag 30 mei: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66. Zondag 31 mei: DR. JOHAN WILLEMSE, Burg. J. Van Aperenstr. 3, floogstraten, tel. 3 14.45 .55.

155

314.42.43 LAURIJSSEN JEF DIERENSPECLAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 031314.54.50

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

APOTHEKERS

Van 30april tot8mei: APOTHEEKGËERTS, Kerkdreef 20, St.-Jozef-Rijkevorsel, tel. 3 14. 12.20. Zaterdagvoormiddag 2 mei: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74. Van 8 tot 15 mei: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230. Hoogstraten, tel. 3 14.51.50. Van 15 tot 22 mei: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 3 14.60.39. Zaterdagvoormiddag 16 mei: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp46, tel. 315.73.75. Van 22 tot 29mei: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16. Rijkevorsel, tel. 3 14.62.25. Zaterdagvoormiddag 23 mei: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 3 14.5 1.50.

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Vuur Hoogstraten en alle deelgcmeenten: tel. 014/61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) LOU VAN BOUWEL (3 14.41.50) en VERA HAEST (3 14.38.39) KRIS SAENEN (3 14.24.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48).

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...) 1, I i , ..

1'ZL1Ç

VO

4i

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52

mode... uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 11 6c


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.