april 1998 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Goed op Dreef

4

Jos Huyb rechts


ACTUALITEIT

Stéphanie en Filip:

Volksfeest in Hoogstraten Eerst was het waar, dan weer niet. Maar nu schijnt L alles dan toch weer een verrassende wending te nemen. Tijdens het bezoek van onze kroonprins Filip aan Rusland, maakte het Franse blad Point de Vue de naam bekend van de mogelijke toekomstige verloofde van de prins: Stéphanie de Lalaing, een naam die voor Hoogstraten niet onbekend klinkt. Het Hof haastte zich om de hele affaire te ontkennen: "De dag dat er iets zal zijn, zal het officieel bekend gemaakt worden", zo reageerde het Paleis. De woorden zijn nog niet koud of het heeft er alle schijn van dat dit ook snel zal gebeuren. Een overzicht.

1:..

Volgens Point de Vue ontmoette Stéphanie de Lalaing, de jonge dochter van graaf en gravin Joss de Lalaing, de prins zes jaar geleden reeds op een diner. Zij zou vorige zomer in het vakantiedomein van Albert en Paola in het ZuidFranse Châteauneuf-de-Grasse met Filip tennis hebben gespeeld en geregeld in zijn gezelschap vertoeven. Stéphanie de Lalaing is 1,80m groot, blond en volgens het blad 'intelligent, vol levenslust en heel natuurlijk'. Als dochter van de graaf en de gravin is ze vertrouwd met de Belgische en internationale high society. Stéphanie is afgestudeerd aan het ICHEC (Katholiek Instituut voor Hogere Economische Studies), een Franse hogeschool voor handel in Brussel. Ze werkt aldaar momenteel als stagiaire voor de bank van New York.

Traditie van feesten Volgens de tradities van het Belgisch koningshuis wordt de verloving van een (mogelijk) toekomstig vorst steeds gevierd met een bescheiden en volks feest in de plaats waar de toekomstige bruid haar voorvaderlijke wortels heeft, het grondwettelijke 'Festa Subitanea' (plots en spontaan feest). De meesten onder ons herinneren zich zeker nog het plotse en bijzonder aangename volksfcest dat de mensen van Aragon, de geboorteplaats van Fabiola, te beurt viel bij haar verloving met Boudewijn. Voor het verlovingsfeest van Albert, toen nog prins, trok de familie van Paola naar Calabria, haar mooie voorvaderlijke streek in Italië, om er met de plaatselijke bevolking de verloving in alle eenvoud te vieren. Bij de verloving van Astrid, waarvoor aartsher tog Lorenz haar op spontane wijze met een bezoek aan de plaatselijke bevolking van het Oostenrijkse Este verraste, was het Belgische koningshuis niet officieel aanwezig. Op dat moment was Astrid namelijk nog niet wettelijk een mogelijke troonopvolgster. Niettemin viel de plaatselijke bevolking een heerlijk feest ten deel dat de volle steun van het Belgische koningshuis genoot.

Ook in Hoogstraten Alles wijst er op dat hetzelfde scenario zich voor zal doen in Hoogstraten, de voorvaderlijke grond van de kersverse verloofde van Filip. Zo is het bekend dat de ouders van Stéphanie, graaf J055 de Lalaing en gravin Elisabeth Silfverstople, verleden jaar nog een bezoek brachten aan Hoogstraten, bij de inhuldiging van het standbeeld van Deken Lauwerys. Hun sympathie voor Hoogstratcn blijkt verder Uit de

uitgebreide steun die zij verlenen aan Hoogstraatse verenigingen, denken we maar aan de schutters en de vendelzwaaiers. Ook hun binding met de hotelschool Het Spijker is niet onbekend. Maar ook koningin Paola kwam anderhalf jaar geleden alvast een kijkje nemen in Hoogstraten. Een dergelijke gelegenheid maakt het voor het protocol van het paleis mogelijk de sfeer en de mogelijkheden voor een 'plots en spontaan feest' ongemerkt op te nemen. In gesprekken na haar bezoek alhier, liet de koningin duidelijk haar sympathie voor Hoogstraten blijken. Ook zou Albert reeds verscheidene malen 'incognito' zijn opgemerkt terwijl hij met zijn moto door de streek reed. Dit laatste wordt echter door het paleis naar de wereld van de fabeltjes verwezen. Sinds zijn koningschap zou Albert nog nauwelijks de moto bestijgen. Wat echter wel vaststaat is dat burgemeester Van Aperen reeds verscheidene malen contact heeft moeten nemen met zowel de familie de Lalaing als met het hof. Ons bereikte een foto waarde fiere burgemeester, dank zij Montignac ondertussen 15 kilogram lichter, poseert met de kersverse 'verloofde'. Jammer genoeg mocht en mag onze burgervader geen commentaar geven.

Wat zeker is Het staat ook vast dat het koninklijk protocol volgende week maandag 30 en dinsdag 31 maart naar Hoogsiraten komt om het 'plots en spontaan' feest van woensdag voor te bereiden. Wat dat precies zal inhouden en waar de feesten plaats vinden is uiteraard niet bekend, maar burgemeester van Aperen en het hele stedelijk apparaat houdt zich alvast klaar om alles in goede banen te leiden. 's Anderendaags, volgende week woensdag dus reeds, zou de grote dag zijn. Wie erbij wil zijn mag 's morgens nog bellen (zie kader) om een plaatsje te bemachtigen tussen de genodigden. Slechts een 100-tal 'gewone' burgers zouden tot de gegadigden behoren. De rest van het gevolg wordt gevormd door notabelen en vooraanstaande Hoogstraatse mensen. Degenen die niet aanwezig kunnen (mogen!) zijn, worden alvast verzocht de Belgische en/of Hoogstraatsc vlag aan te brengen om de straten een feestelijk uitzicht te geven. Er wordt ook verzocht de bevlagging niet te beperken tot Hoogstraten centrum want ook de deelgemeenten worden mogelijk deel van het koninklijk programma. Moge Hoogstraten prins Filip en zijn verloofde Stéphanie een onvergetelijke dag bezorgen en een goede basis voor een standvastig huwelijk.

Fr worden een 1 1)0--tal hurers ' an Hoogstraten uitgenodigd om de hele daiz aan het slamntane feest (dat rond (te middag start) deel te nemen. Pas volgende week woensdag Kan mlsluitsel gegeven worden over het proamn1a. Wie wil deelnemen moet 's morgens ( vanaJ 9 uur) bellen naar het nummer 340. 19. II van het Stadhuis of het nummer 340.19.55 \ an de dienst Toerisme. Wie zeker wil zijn (overbezette telefoon! t mag zich ook aan de balie san hel Stadhuis aanbieden, Aan iedereen wordt ook gevraagd (\ olgende week woensdag dus) de Belgische en/of 1-lui igtraatse vlag uit te hangen, ook in dc deelgemeenten.


tnon in de moond Jos van Dré van Kees van Jan van Mie van Annekes. De familie Huybrechts zou aflomstig zijn van Beerse, maar woont al t raties lang op Dreef. De echte Dreveniers kennen hen als de «Van Annekes», genoemd naar Anna Martens, een grootmoeder van vijf get ties terug. Wij kennen Jos Huybrechts als zaakvoerder van het gelijkiitmit transportbedrijf. De echte Drevenier kent hem als een sociaal bewogen man. Iemand die zich inzet voor de goede gang van zaken in een kleine dorpsgemeenschap als Meersel-Dreef. Langs het pastoraal team, de Dorpsraad, de Verkeersraad of zo maar ...... Een portret van een echte Drevenier, in hart en nieren. maar Jos bewaart er de beste herinneringen aan meester Piet stond voor zijn zaak en ja, de tijden waren anders natuurlijk. Jos behoorde tot wat hij «een goede lichting>' noemt, met Cor Snijders, Lia Bogers, Els Hendrickx, Jos Christiaansen, Jos Van Dun, Bertje van Louis Krijnen en Gust Kinschots. Gust was altijd de eerste van de klas omdat hij schoner kon schrijven dan Jos. 1-let laatste jaar was Jos de beste.... want Gust was op kostschool bij de paters in Lommel. Meersel-Dreef was, zeker in die dagen, de ideale plaats voor een zorgeloze jeugd. Het landelijke karakter met de Mark en de Meerse bergen —waar toen nog geen villa's stonden - waren hét terrein van »de club der zwaluwen» met Jos, zijn broers en een aantal jongens uit de buurt. De mis dienen hoorde er ook bij. 's morgens om zes uur, half zeven of zeven uur. Dan eten, melk halen 01) Klein Eyssel, naar de catechismus bij de paters en tegen negen uur naar school. Tussendoor moest er gewerkt worden, dat was de normaalste zaak van de wereld in die dagen.

./OS liii \I>i ((It T

zeker in een gezin van een zelfstandige. Vader en moeder hadden een winkel en een handel in eieren. Vader ging «den boer op» om winkelwaar te slijten en eieren te kopen. Die werden thuis gesorteerd en 's vrijdags naar 't stad gebracht.

Smokkelen Voor zijn middelbare studies trok Jos naar Oostakker. Op internaat en maandenlang van huis deelde hij er de kamer met zijn twee broers en John Valgaeren. Het studeren ging best, maar na vijf van de zes jaar was Jos «schoolmoe». Hij sloeg de boeken dicht en werkte, tot zijn legerdienst, op verschillende plaatsen : als bakkersgast bij Kees Vandenbroek, bij Rovana, op de Kunstzij in Breda en tussendoor stond hij thuis nog klaar om een handje toe te steken. De handel in eieren evolueerde stilaan naar transport. Vader reed eerst voor de veiling van Meer, later ook voor die van Hoogstraten. En smokkelen hoorde er ook bij. Hoe kan het ook

In de kleuterschool bij juffrouw Ainanda Jos Huybrechts werd geboren op Klein Eysscl, in de boerderij waar nu Jan Christiaenen woont. dus niet echt de Dreef en niet echt Meerle. Aan vaders kant woonde de familie al generaties lang in Meersel-Dreef. Moeder was afkomstig van Chaam. Jos is de jongste van vier. Een paar maanden na zijn geboorte, op 13 mei 1947, kocht vader de oude melkerij en verhuisde het gezin, vader, moeder, Karel, Lambert, Maria en Jos, naar het centrum van Meersel-Dreef. Jos, de jongste van het gezin, was de ceiste niaaiiden na zijn geboorte een zorgenkind. Een aantal kinderziekten vielen samen en de toestand werd zo erg dat de dokters hem opgaven. Dat hij er toch door kwam had, volgens moeder Huyhrechts, alles te maken mei Maria Middelares. Zij werd lid \ an liet gennnNclhip en Jos zet die traditie verder.

Een goede lichting Na de kleuterschool, bij juffrou\\ ,\manda. lat Jos twee jaar hij meester Jef Verboven en vier jaar bij meester Piet Christiaansen. Da's lang.

Dejwni/ie JI,,vl)reeItî.\

: t. Iii. i.

I\OI(I.

moc>Ier, Lanib ei, tvu/er ei, Maria


MAN IN DE MAAND

Tubsen niet !ra,nboen ophalen roor iie veiling. Vader André Huvbrechts krijgt hulp van Jos en van Guido De Backer, een oude schoolkameraad uit Oostakker. anders zo vlak bij de grens. Boter, horloges en nylonkousen lagen het best in de markt. Ooit hebben ze een kamion van vader aangeslagen. Die wagen werd maar Vrij gegeven na bemiddelende woorden van pater Romanus. Jos weet te vertellen dat grootvader tijdens de eerste wereldoorlog hosties smokkelde. Die werden gemaakt door nonnekens in Breda en, door een ton in de draad langs de grens, naar de paters gebracht. Dat smokkelen is een verhaal apart, Jos heeft het als kind zien gebeuren maar er niet meer aan deelgenomen. De echt heroïsche verhalen speelden zich af voor zijn tijd. Na zijn legerdienst, met een opleiding in Arlon en een halfjaar niets doen in het Duitse Spich, werd Jos bakkersgast bij Vermeiren in Minderhout. Op één plaats, in de Gemeentestraat, bleef hij altijd wat langer hangen. Daar woonde Lisette Thielemans, met wie hij in 1971 zou trouwen.

sprake, zodat vader en zoon Huybrechts dag en nacht, soms zeven dagen 01) zeven, van Lommel naar de haven van Antwerpen reden. Nu, bijna dertig jaar later, rijdt Huybrechts nog niet een zestal wagens voor die firma. Het was ook in die dagen, begin '68, dat Jaak Ueeng Vroeg 001 CCII twinngtal dozen mee naam Antwerpen te nemen. Jaak en Iréne Geens werkten in een plastic verwerkendhcdrijfin Antwerpen, maar maakten zelf al crènie-glace-lepeltjes in hun garage. 1-let alarni v:um de 11 , 3 , line, iii- s nachts op volle toeren draaide, bepaalde de relatieve nachtrust van de familie Geens. Na Esco, de eerste klant die Jaak <afgesnoept» had van het bedrijf waar hij werkte, volgde al vlug De Stei, toen nog een kleine firma nit AniCer dam. De Ster verkocht, tot dan, tmnnfdzakelijk servettOn. toilatpapler II boeu o' as ï.i ii ii u Ii . t De kinderen, niet onder andere Joost Ritman, wilden het assortiment uitbreiden en kochten lepeltjes bij Jaak Geens. Onder druk van De Ster moest Jaak Geens maar blijven investeren en

ment. Altijd in de vrachtwagen, in het weekend het onderhoud én op zondagavond terug vertrekken. Lisette zorgde voor de opvoeding van de kinderen én het bureelwerk.

Algemeen belang In 1980 was de zaak zo groot geworden dat Jos thuis moest blijven om te helpen op kantoor. Dan kwam er ook méér ruimte voor het gezin. t i'rIje hun eerste kindje wu5 helaas te viuei geboren en niet levensvatbaar. Kris, hun tweede kind, werdgeboren in 1973, Wendy in 1974 en Robby in 1980. Wanneer het bedrijf nog meer structuur had, vond Jos zijn weg naar het verenigindmven In 1986 werd lu i vorzmtter van het pastoraal team, twee jaar later stapte hij in de Dorpsraad en nog iets later werd hij voorzitter Ii 'v' i rsrand Meersel-Dreef was de eerste deelgemeente met een Dorpsraad. De strijd voor erkenning én de aanleg van de riolering, waarvan sinds 1975 al sprake was, lag aan de basis van die raad. Jos

/

t 7

/

7

Jaak Geens

Dit is Belgisch. Jo.s ,net een oude S'aroia 350.

Op dat moment was de winkel al gesloten en ging alle aandacht naar het transport. De eerste belangrijke klant was de lampenfabriek van Philips in Lommel, waai Karel, de oudste broer van Jos, als Ingenieur werkte. Van een reglementering op rijtijden was toen nog geen

heeft, enkele jaren later, de zaak overgegeven aan De Ster. Het verhaal én de groei van De Ster en van Huybrechts Transport kent u. Het was een tijd waarin alle aandacht naar het bedrijf ging en Jos weinig tijd had voor sociaal engage-

brengt dan ook hulde aan zijn voorgangers uit die periode. Jaak Snijders, Jan Hendrickx, Toon Verleye en alle anderen. Er wordt wel eens gelachen met de strijd die Meersel-Dreef voert, maar het blijft nodig.


MAN IN DE MAAND Meersel-Drecf was. voor de fusie, een gchuchtje van Meerle. Nu is het een zelfstandig kerkdorp met dezelfde rechten als de anderen, en dat wil men in Hoogstraten wel eens vergeten. Dat bleek nog maar us vuul eiikele weken. Bij dc besprekingen in verband met het Mercuriusplan, een project rond dorpskernen, middenstand en horeca, was men Meersel-Dreef gewoon verenten. En toch heeft de Dreefzéér veel te bieden dit vlak. Jos hecht enorm veel waarde aan wat men / vlug «het algemeen belang» noemt. De dorp. raad moet de belangen verdedigen van een ganse dorpsgemeenschap. Het algemeen belang is hei beste voor een groep mensen die, op het eerste gezicht, soms tegengestelde belangen hebben. De belangen van middenstand en horeca én die van de gewone burger van Meersel-Dreef zullen niet altijd dezelfde zijn. Maar, door overleg moet men afstappen van het belang van hei individu en tot een vergelijk komen.

Wonen op de Dreef.

en politiek... De adviesraden krijgen nog altijd niet de erIKenning die ze verdienen. In hun jacht op stemmen willen de politici zelf scoren, liever dan voorstellen vaii derden te realiseren. In die zin is het vaak lonender om de burgemeester of één van de schepenen zelf aan te spreken. Jos moet tot zijn grote ergernis vaststellen dat men in verschillende fracties te vaak de belangen van een groep, van enkele mensen of zijn «eigen» belang verdedigt. Hij schrikt er niet voor terug om clie toestanden aan te klagen. Ook niet als dat in de fractie is waarvan Lisette deel uitmaakt. Zij stelde zich verkiesbaar op de KVB-lijst van burgemeester Van Aperen. Ze ging op de vraag in om naast Thérèse Coppens een tweede inwoner van de Dreef op die lijst te krijgen. Lisette maakt nu deel uit van het OCMW-bestuur en voelt zich héél goed in die sociale functie. Jos weet dat hij dikwijls op de tenen van de burgemeester, de schepenen en bepaalde raadsleden staat, maar dat is dan maar zo. Het kan toch niet dat men op de vraag van een enkeling, bijvoorbeeld om verlichting voor zijn woning te plaatsen, ingaat en de vragen van adviesraden in dat verband naast zich neerlegt. Het kan toch

Jos, Kris, Wendv, Robbv en Liserte

Jos /muu4e op 2 juli 1971 nier Lisette Thielernans en haalde «SChOOn volk» naar de Dreef. niet dat het OCMW gronden moet afstaan om een kruispunt te realiseren dat géén verbetering is. Het kan toch niet dat de vertegenwoordigers van Meersel-Dreef niet gehoord worden wanneer het reglement voor de terrassen ter sprake komt. Jos geeft maar enkele voorbeelden, maar

De prijs van de boLiwgrondcn loopt de spuigaten uit. Een bouwplaats van 18 meter breed. géén 40 meter diep en «rotte grond kost in MeerselDreef al mdér dan 3 miljoen. Enkele kilometers verder betaal je voor een vergelijkbaar perceel minder dan de helft. Dit is géén pleidooi tegen de Nederlanders die er wonen. Een groot aantal van hen zijn echt goed ingeburgerd en sociaal actief. Veel échte Drevenicrs hebben cle Nederlandse nationaliteit behouden, al was hei maar om praktische verlenen. Ze vervullen géén lcgerdiensi enz.. Maar, ze nemen wel deel aan hei dorpsgebeuren, hei zijn échte inwoners van Mecrse!-Drcef. Een echte Drevenier IS m definitie tolerant. 1 lij is gewoon aan grensuverschrijdende toestanden en is ook verdraagzaam naar het toerisme op de Dreef. Maar.....zo zijn ze niet allemaal. Op de Meerse Bergen bijvoorbeeld ligt dat anders. Die mensen sluiten zich méér en mdér af van het dorpsgebeuren en het is daar een kanten en gaan van nieuwe bewoners. Elk jaar OfliOU\ wordt dan derde van dc vjlla's bewoond door andere mensen. die géén enkele binding met de streek hebben of willen hebben. Die twee soorten Nederlanders krjgen. bij de volgende verkiezingen, stemrecht. Dan wordt de Dreef ook electoraal een stok belangrijker. Want tot vandaag was minder dan de helft van dc 900 inwoners van Meersci-Dreel, sicingerechtigd. Edo van de problemen van de Dreef is dc woongelcgenheid van de eigen jongeren. De kmderen van dc Dreventers willen maar al te graag op dc Dreef blijven wonen. Om dat niogelijk te maken moet er een echt woonbeleid komen. Meersel-Dreel kreeg, na al die jaren. een 1 7-tal sociale kavels en een zestal bejaardenwoningen. Jos pleit ii jet voor een grote sociale verkavelmg, want dan verliest cle kleine woongemeenschap meteen zijn eigenheicl. Het aanbod aan betaalbare woningen noOt tegemoet komen aan de behoeften die er bij de phialselijke hr\olkmnc. zijn Een tirn tal betaalbare kavels of woningen, gespreid over een per ode van drie ]i ir is nood,' ikt. Ii k t.n ' aldoende


MAN IN DE MAAND

Dreetker, nis. We herkennen Jos (niet) als met het witte kleed, centraal op de foto. telkens klinkt er dezelfde aanklacht : «hier was géén sprake van algemeen belang».

Hulptransporten Sociaal engagement loopt als een rode draad door het verhaal van de familie Huybrechts én van hun bedrijf. Jos weet héél goed dat de vrachtwagens van Huybrechts, voor de verhuis naar de transportzone, voor overlast zorgden op De Dreef. Toch heeft dit nooit tot spanningen geleid. De Dreveniers wisten maar al te goed dat ze op Huybrechts konden rekenen en dat is nog altijd zo. De wagens stonden klaar voor dc verenigingen én voor hulptransporten naar Polen, Joegoslavië, Roemenië, Tsjernobyl of welke bestemming dan ook. Die hulptransporten hebben op Jos een diepe indruk nagelaten. Er was de solidariteit onderweg, als

LIC protetische

figuur.

Bij zijn 50» verjaardag werden de »Big M 's als verrassing ingehaald. V.l.n.r. Ronnv Mosuse, J05, Paul Michiels en Hervé Martens.

men wist dat je voor Caritas of voor het Rode Kruis reed. En er waren de schrijnende toestanden in die landen zelf. Vooral de eerste reizen, begin jaren '80, betekenden een schok. Jos moest zich in de arm knijpen, zo onwezenljk was dc toestand daar. Altijd door spookte dezelfde vraag door zijn hoofd: »is dit werkelijkheid, is dit vandaag 3». Hij zat letterlijk te wenen achter het stuur. Nu verloopt de hulp anders. Toen was het letterlijk en figuurlijk «noodhulp», nu is de hulp méér gesiructureerd. Men geeft de mensen daar kansen om zelf hun lot in eigen handen te nemen én te verbeteren.

Motors en motoren Met die reizen hebben Jos en Lisette een stuk van de wereld gezien en reizen is een deel van

hun leven geworden. Want, al blijft hel hard werken in de zaak, na al die jaren komt er toch méér plaats voor hobby's. Jos voelt zich, van in zijn jeugd, aangetrokken tot al wat een motor heeft. Hij staat 's nachts op om een formule 1 wedstrijd op TV te volgen en is actief bezig in de motorsport. Voor het crossen is hij aangesloten bij ecn liefhebbersclub uit Alphen en op de weg maakt hij lange reizen met dc BMW-club. Het wedstrijdelement is daarbij ondergeschikt, géén zotte kuren dus. De passie voor indoor-carting deelt hij met zijn jongste zoon Robby. Een laatste hobby, de fotografie, heeft niets meer met motoren te maken, maar typeert Jos. «Ik doe dat graag», zegt hij. «als ze me vragen sta ik klaar, dan wil ik er het beste van maken. Alleen.... toenj ullie me foto's vroegen, moest ik vaststellen dat ik zelf maar zelden in beeld kom. Maar dat hoeft ook niet».

Huybrechts Transport In 1968 ging de winkel, in de voormalige meikerij, dicht. Op dat moment was Jos 21 jaar. Hij mocht mei een vrachtwagen ii jden, ging bit vader in de zaak en «Huvhrechis Transport» was een realiteit. Na de veiling van Meer en die van Hoogstraten was Philips Lommel de eerste echt grote klant. Daarna volgde Jaak (icens en later De Ster. In 1990 - Huybreehts reed op dat nioment met een twinti g tal wagens verhuisde dc firma naar dc transporizune in Meer. N u tijden er dagelijks 38 wagens en stelt de firma 56 personen te werk. Vier van hen werken in de burelen van De Ster, hun grootste en voor ons meest gekende klant. Maar er is mi.ér. Er is het internationaal transport voor andere firma's zoals hei Vosselaars Oud Papier, om ci m tat een te noemen l t is de disti ibutie van Nedei t md naar BLli.ue en omgekeerd, niet magazijnen en opslag. Er is het transport van medische goederen, een gespecialiseerd transport met opslag en distributie naar zekenhtnzer en thuisP liie nten liet heti .tt '>001 il loeisiot ten voor nierdi 1'> '.>. dIL ._L'> o> lig t t jn a in temperatuur. De infrastructuur en het wagenpark van de Ornia is. in principe, berekend op de daimtimenien, de kalme periodes dus. In de drukkere periodes worden er wagens gecharterd. Als het kalmer is kan men een beroep doen op orgiulisaties zoals Teleroute, Dat zijn databanken waar veel transporteurs op zitten en meestal gebruikt worden om retouneizen vast te leggen. Met een ontzet van 390 miljoen Frank is Huyhreehts Transport méér dan een genudcleld familiebedrijf. Kris, de oudste zoon, werkt in de zaak. Hij begint onderaan en doorloopt alle afdelingen. Jos en Lisette vinden dat goed, maar zullen hem totaal vrijlaten in de keuze om de zaak, al dan niet, verder te zetten. De overname \ 'm zo ii hedrijf is op tteh al niet zo een'> oudig

Bij het 25-jarig bestaan van de firma was er een groot feest ten voordele van het Kat/tohek Verbond van Gehandicapten van Meerle, Dreef en Meer. (juni '93)


VANUIT HET STADHUIS... WIE VERGEET TE BOUWEN MOET BETALEN HOOGSTRATEN BELAST NIET-BEBOUWDE PERCELEN Al wie een beetje een baksteen in zijn maag heeft weet zo ongeveer wel dat bouwen best een dure aangelegenheid kan zijn. Zelfs ondanks de lage interestvoeten van het ogenblik en allerhande promoties van het net afgelopen Batibouw. Dit is zeker het geval in Hoogstraten , waar de prijzen van de bouwgronden de laatste jaren flink de pan aan het uitspringen zijn. Gelukkig zijn er in diezelfde periode ook heel wat sociale kavels bijgekomen. Toch blijven er in de gemeente nog heel wat bouwgronden ongebruikt liggen. Wachtend op nog betere tijden of als een appeltje voor de dorst? Reeds jaren wordt er vanuit bepaalde kringen aangedrongen om deze nietbebouwde percelen te belasten. Niet direkt om de gemeentekas aan te dikken, hoewel dat natuurlijk altijd handig meegenomen is. Maar vooral als drukkingsmiddel om deze kavels op de markt te brengen waardoor de prijsstijging van de bouwgronden zou kunnen afgeremd worden. Nieuwe verkavelingen in woonuitbreidingsgebieden of zelfs in landbouwgebieden zouden hierdoor (voorlopig) overbodig worden. Eind juli vorig jaar stemde de gemeenteraad definitief het belastingsreglement goed op niet bebouwde percelen in een niet-vervallen verkaveling. Vorige maand was het de beurt aan de belasting op alle niet-bebouwde percelen in de bouw zone. Niet bouwen wordt voortaan dus ook duur.

dit de dag van vandaag ook ingezien. Sinds enkelejaren heeft elke nieuwe verkavel ing haar aantal sociale kavels . Bijvoorbeeld de recente verkaveling aan de Gemeentestraat in Minderhout, waar er van de 34 kavels 17 als sociale houwgrond te koop worden aangeboden. Anderzijds brengt de gemeente ook zelf sociale kavels aan de man zoals op de nieuwe sociale verkaveling aan de Burgemeester Brosenssiraat. De vraag naar betaalbare bouwgronden blijft echter groot.al is men intussen toch ook wel tot het besef gekomen dat verdere uitbreidingen voorlopig niet meer kunnen. Vandaar de logische stap om te trachten de nog ongebruikte bouwgronden op de markt te krijgen. Er waar is iedere mens het meest gevoelig aan? Inderdaad, aan zijn portemonnee. Belasten van de ongebruikte bouwgronden zal de eigenaars wellicht sneller aanzetten te verkopen.

Belasting in verkavelingen De eerste stap was de beslissing om alle nietbebouwde kavels in een niet -vervallen verkaveling te belasten. Hoewel deze beslissing in de gemeenteraad eenparig genomen werd is het toch niet van een leien dakje gelopen. Er zijn verscheidene gemeenteraadszittingen aan voorafgegaan vooraleer het uiteindelijk reglement ook toepasbaar was. De eerste beslissing viel

Hoogstraten groeit Vooral de deelgemcentc Hoogstraten heeft de laatste tien jaareen geweldige expansie gekend. Tal van nieuwe verkavelingen zijn in die periode uit de grond gestampt, niet enkel in de woonzone, maar ook in dc woonuitbreidingsgebieden. De eerste helft van de jaren '90 werd bijna volledig overgelaten aan het privé-initiatief. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen. einde '94, keerde het tij en kwamen er geleidelijkaan meer en meer sociale kavels op de markt. De aanhoudende kritiek van de toeniiili' q1ulsitiepartij Fuiebolungen en dc toeneniende druk van ACV en ACW op haar veikuiut'ii in iie gemeenteraad hebben toen wellicht voor een kentering gezorgd. Zelfs even hing de dreiging in de lucht dat het ACV zou afzien van verdere samenwerking met de CVP. Voor haar moest de sociale huisvesting centraal staan en zou elke nieuwe verkaveling voor minstens 40 % uit sociale kavels moeten bestaan. Fusiebelangen (de huidige Agalev )heeft zich steeds gekant tegen het uit handen geven van verkavelingen aan het privé-initiatief en aan grondspeculanten. Men heeft verkeerdelijk gedacht de prijs van de houwgronden goedkoper te maken door het privé-initiatief de vrije hand te geven. Maar niets is minder waar. Men heeft kapitaaikrachtigen aangetrokken en de

eigen mensen weggejaagd," oordeelde oppositielid Verhuist in mei '94. De prijzen van de bouwgronden zijn door het grote aanbod inderdaad niet gezakt of gestabiliseerd. Integendeel zelfs. Prijzen tot 4.000 fr. per m 2 zijn geen eigenaardigheid meer. Gelukkig heeft men

reeds op 24juni'96. De belasting werd voorzien op 1.000 fr. per lopende meter langs de straatkant, meteen minimale aanslag van 7.000 fr. per bouwperceel. Dit belastingsreglement zou evenwel slechts in voege treden onder de voorwaarde dat er ook daadwerkelijk werk zou ge-


GEMEENTERAAD maakt worden van een gelijkaardige belasting op alle niet-bebouwde percelen in de bouwzone die buiten deze verkavelingen vallen. Dit reglement werd opgemaakt naar het voorbeeld van de stad Antwerpen. Doch omwille van het feit dat in dit reglement een vrijstelling voorzien was voor één perceel voor elk kind jonger dan 25 jaar werd het door de Provincie afgekeurd. Drie maanden later werd het daarom terug ingetrokken. Op 26 mei '97 werd een nieuw reglement in de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Doch ook deze maal had het Provinciebestuur enkele opmerkingen zodat uiteindelijk de definitieve vorm op 27 juni '97 kon goedgekeurd worden. Deze belastingen zullen jaarlijks geheven worden over een periode van 1januari '97 tot einde 2000. De bedragen zijn vastgesteld afhankelijk van het aantal kavels dat men in bezit heeft. Zo wordt er voor de eerste kavel een belasting geheven van 200 fr. per lopende meter aan de straatkant met een minimum bedrag van 5.000 fr. Voor de tweede kavel is dat 400 fr. per lopende meter en een minimum van 6.000 fr.. Deze bedragen lopen geleidelijk verder op tot 2.000 fr per lopende meter en een minimum van 30.000 fr. voor de tiende en volgende percelen. Er zijn evenwel een aantal vrijstellingen voorzien. Zo vallen de sociale maatschappijen voor huisvesting buiten deze belasting. Bijvoorbeeld de Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting heeft op de Venhoef nog heel wat gronden aan uitgeruste straten liggen. Die vallen dus buiten dit reglement. Ook diegenen die eigenaar zijn van slechts één onbebouwd perceel maar verder geen enkel onroerend goed in eigendom hebben zijn vrijgesteld. En tenslotte ook de eigenaars van percelen die onder de landpacht vallen hoeven voor deze percelen die belasting niet te betalen.

Kassa, kassa? Algemeen wordt het aantal onbebouwde percelen in goedgekeurde verkavelingen geschat op een 700- tal. Bij de inventarisatie van al de percelen die in aanmerking komen voor de belasting werd ook rekening gehouden met de datum van de uitreiking van de verkavelingsvergunning. De verkaveiaar kan namelijk één jaar of meer vrijgesteld worden van deze belasting, afhankelijk van de werkzaamheden die bij' deze verkaveling horen. Voorlopig komen er een 544 percelen in aanmerking . Dit zou de gemeentekas ongeveer 4 miljoen frank kunnen opbrengen. Doch dit is alvast niet de hoofdbekommernis van het gemeentebestuur. Zij wil vooral meer bouwgronden op de markt brengen om alzo te kunnen voldoen aan de toenemende vraag en daarbij de prijs op een aanvaardbaar niveau te kunnen houden. Of men daarin zal slagen is een andere zaak, temeer daar de recent ingediende IOK-verkaveling tussen Gemeentestraat en Schoolstraat werd teruggefloten. Reeds in het vooruitzicht van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bevat dit plan te weinig kavels voor de beschikbare grond. Deze nieuwe verkaveling heeft een gemiddelde van 10,2 kavels per hectare, daar waar de norm op 15 gelegd wordt. Met andere woorden, alle bouwpercelen zullen in de toekomst steeds kleiner worden. Welicht zal hierdoor de vraag naar ruimere kavels, zoals er nu nog enkele honderden voorradig zijn, toenemen. Bijeenvoegen van twee percelen is al een tijdje niet meer mogelijk. De resterende grotere kavels zullen zeker vanuit Nederlandse hoek aandacht blijven krijgen. Vorig jaar werd er tijdens de

gemeenteraadszitting reeds geopperd "dat men toch ook moest oppassen dat men nu niet alle vrije kavels op korte termijn zou kwijtraken aan mensen die niet Hoogstraten niets te maken hebben,zodanig dat er voor onze kinderen geen gronden meer zouden overblijven". Een gegronde vrees

Ook de rest van de bouvzone Zoals reeds vorig jaar aangekondigd werd nu ook einde februari het belastingsreglement op niet- bebouwde percelen in de woonzone buiten de verkavelingen eenparig goedgekeurd. Ook dit ontwerp werd opgemaakt naar het voorbeeld van het reglement uit de stad Antwerpen. Er wordt een tarief vastgelegd van 400 fr. per lopende meter van het perceel palende aan een volledig uitgeruste openbare weg. Er is evenwel een minimum van 5.000 fr. voorzien. Over hoeveel kavels het in het totaal zou gaan is nog niet helemaal duidelijk.De gemeente is nog volop bezig met de inventarisatie. Uit de discussie in de raad konden we al wel afleiden dat het niet altijd even simpel zal zijn om deze belasting daadwerkelijk op te eisen. Gronden die gebruikt worden door landbouwers zouden in het kader van de pachtwet vrijgesteld zijn van betaling. Hierover zaten raadslid Sprangers en schepen Van Looy alvast niet op dezelfde golflengte. 'Als land- of tuinbouwers gronden hebben in woongebieden moeten zij hier dan ook maar de consequenties van dragen . Vrijgesteld worden van belastingen en bij hun pensioen gaan verkavelen : is dit dan geen vorm van discriminatie?" vroeg het raadslid zich af. Ook zijn

collega Verhuist was van mening dat men hiermee een achterpoortje open houdt om te ontsnappen aan deze belasting. "Op heel wat van die gronden zal er binnenkort wel een paardje opgejaagd worden." Schepen Van Looy ontkent dit echter ten stelligste. "Enkel diegenen die gebonden zijn door de pachtwet komen hiervoor in aanmerking." Hij dringt er verder op aan dat er in de tekst zou worden opgenomen dat al diegenen, die nu belasting zullen moeten betalen, na verloop van tijd ook hun geld zullen kunnen terugkrijgen wanneer zou blijken dat zij er niet op mogen bouwen. Schepen Peerlinck besluit ten slotte dat er wellicht nog heel wat kinderziekten aan het licht zullen komen. "Dit zullen we allemaal geval per geval moeten bekijken en de ervaringen van de andere gemeenten er naast leggen." Waarna iedereen dit onteip goedkeurt.

Geen Mercuriusgeld voor de gemeente Hoogstraten Na een moeizame start werd het strategisch commercieel plan voor Hoogstraten door de gemeenteraad op 29 december van vorig jaar goedgekeurd. Dit plan werd opgemaakt door het NCMV-Brussel en zou de eerste stap zijn om in aanmerking te kunnen komen voor het zogenaamde Mercuriusfonds. Vanuit het ministerie van Economische Zaken, onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister Eric Van Rompuy, worden immers middelen vrijgemaakt voor projecten die de commerciële kernen van de steden versterken. Hoofddoel is de verpaupering en de leegloop van de stadscentra tegen te gaan door nieuwe economische impulsen te


GEMEENTERAAD geven. Voor de oppositie was het al vanaf het allereerste moment duidelijk dat Hoogstraten hiervoor niet in aanmerking kon komen. "Deze gelden moeten gebruikt worden waar ze nodig zijn, maar zeker niet in Hoogstraten" vond raadslid Jan Fret die er ook van overtuigd was dat Hoogstraten ook niet in aanmerking zou komen. De 300.000 fr. studiekosten zouden op die manier weggegooid geld zijn. Niet iedereen dacht daar echter zo over en het NCMV mocht een commerciëel plan opmaken. Bij de eerste voorstelling ervan in de raadszitting van 15 december ging het al danig mis. De CVP voelde tegenkanting van haar coalitiepartner en verliet de zaal. Ook Agalev kon zich moeilijk verzoenen met de beperkte inspraak van de Hoogstraatse bevolking in dit dossier en het overwicht van middenstandsbelangen. Zij eiste daarom het advies van de dorpsraad. Veertien dagen later waren de plooien zo goed als kon gladgestreken en werd het strategischcommerciëel plan eenparig goedgekeurd. Op 11 februari kregen de raadsleden tekst en uitleg over de visie van de middenstanders op de commerciële toekomst van Hoogstraten. De grootste blikvangers waren alvast de herinrichting van de Gravin Elisabelhlaan, de aandacht voor het eerste deel van de Vrijheid en het Van Aertselaarplein, de aanwerving van een "winkelmanager", en een promotiecampagne van de plaatselijke middenstand. Dit project zou voor de gemeente een kostprijs betekenen van ongeveer 10 mij. fr .. Vooral de meerkosten aan de Gravin Elisabethlaan, de uitbreiding van de nieuwe openbare verlichting en de loonkosten voor de winkelmanager wogen hierbij sterk door. De handelaars van hun kant zouden zich

UIT DE STANDAARD 16/3198

Betaald per fiets naar school? BRUSSEL Een leerkracht votksvertegenwoordiger in vraagt dit niet over te laten die met de fiets naar het werk het Vtaams Parlement (en fiet- aan de onderwijsnetten. mnrijdt: dat het helemaal niet ser?), lijkt dat ook te vinden. dat ze dan elkaar met een gebeurt, kan men niet bewe- Hij heeft minister van Onder- fierspremie zullen beconcurren. Maar dat het meet mag wijs Luc Van den Bossche ge- reren. Voor het gebruiken van gebeuren en bovendien de vraagd de groene neigingen het openbaar vervoer wordt jeugd tot voorbeeld zou strek- van de leerkrachten te onder- onderwijspersoneet sinds kort ken, kan men zéker betogen. steunen door ze een financieel al vergoed, door de minister. Arnold Van Aperen, VLD- zetje te geven. Van Aperen (îtDt3)

stemd is op andere doelstellingen die de Vlaanise regering zich heeft gesteld. Schepen Annie Desniedt maakt zich evenwel sterk dat Hoogstraten misschien later in een

verlengstuk van het Mercuriusfonds dan toch nog een stukje van de draad zal kunnen oppikken.

Definitief onteigeningsplan voor gronden naast de Mosten

Deze zone staat op het gewestplan ingekleurd als "zone voor verbhjfsrecreatie". Wanneer hij in de zomer van '96 een verkavelingsaanvraag

indiende kwam er heel wat tegenwind vanuit de dorpsraad van Meer. Het gemeentebestuur, dat reeds langere tijd een oogje had op deze gronden voor een mogelijke uitbreiding van de Mosten, starte daarop een onteigeningsprocedure Het onteigeningspian is nu opgemaakt en werd door de gemeenteraad van einde februari goed-

gekeurd. De eerstvolgende stap is nu een onderzoek de commodo en incommodo

Enkele jaren geleden liep notaris Rommens uit Meer rond met plannen om naast het gemeentelijk recreatiedomein De Mosten een verkaveling te realiseren van 34 weekendverblijven.

engageren voor de opmaak van een informatiebrochure en een welkomstgeschenk voor alle nieuwe inwoners van Hoogstraten. Verder bevatte het plan ook tal van opties en mogelijkheden voor verfraaiïng en herinrichtingen.

Maar wat sommigen voorspeld hadden, werd half februari ook bewaarheid: Hoogstraten zou niet in aanmerking komen voor de begeerde prijzenpot. Turnhout. Mol, Geel en Herentals behoren wel tot de 39 gelukkigen die nu een konkreet plan mogen opmaken en de 1 miljard fr.overheidsgelden kunnen ten nutte maken. Hoogstraten valt daarentegen uit de boot, samen

met nog 22 andere steden die een dossier hadden ingediend. Onder hen ook steden zoals Antwer pen en Leuven.Schepen Annie Desmedt is aller minst gelukkig met deze evolutie en zoekt een oorzaak in de inspraakprocedure waardoor de oorspronkelijke tekst uiteindelijk te fel zou zijn afgezwakt. Raadslid Fret reageert hierop met de bedenking dat, wanneer men een zulkdanig project wil opzetten, er dan ook inspraak van iedereen moet zijn en niet enkel van de iniddenstanders. Hier is de inspraak zelfs heel miniem geweest en dit enkel na sterk aandringen.

Op 9 maart ontvangt het gemeentebestuur de officiële motivatie van de weigering. In een viertal punten samengevat komt de kritiek hierop neer: de sterkte/ zwakte-analyse van het handelsapparaat werd onvoldoende uitgewerkt. Er werd o.a. onvoldoende aandacht geschonken aan het aanbod en leegstand van handelspanden. er is onvoldoende sprake van een toekomstvisie voor het handelsapparaat. in het schcmatisch ontwikkelingsplan voor het commercieel centrum is er onvoldoende sprake van een strategie. het strategisch-commercieel plan maakt onvoldoende duidelijk in welke mate het afge-

/

I'uIs 17

4~ bvba

*4V

-

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN

-

-

Bredaseweg 13 A

2322 Minderhout

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag tot 19.00 uur zaterdag: 8.00 13.00 uur zondag: 10.00 17.00 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

-

-

3A

9


IN MEMORIAM PIET JAN ROMBOUTS (29/3/1945 - 27/2 11998)

Piet Jan is dood! Als een donderslag bij heldere hemel bereikte ons op vrijdag 27 februari 1998 dit ontstellend bericht uit Zuid-Frankrijk waar Piet, zoals de lezers van dit maandblad wel weten, druk doende was met de restauratie en uitbouw van een oud nonnenklooster tot een vakantieverblijf, waar velen uit onze streek reeds een bezoek brachten en velen zeker van plan waren in de toekomst een vakantie te boeken. Een onwaarschijnlijk bericht Piet zat altijd vol verrassingen . Heel even twijfelden we, maar zoiets wordt niet verteld als het niet waar is. Toch zou het nog even duren alvorens dit besef dieper tot ons doordrong. Natuurlijk, we weten allemaal dat vroeg of laat iedereen moet gaan, maar Piet Jan 7 Die bundel pure energie die welhaast het geheim van de eeuwige jeugd scheen te bezitten? Dat was toch wel even slikken. Het is allicht overbodig om Piet Jan Rombouts aan onze lezers uitgebreid voor te stellen. Wie kende hem niet ? Wiens levenspad heeft hij niet gekruist en zelfs diegenen die hem nooit ontmoetten, hebben zeker veel over hem horen vertellen. Hij was een beroemdheld zowel in Meer en Groot-Hoogstraten waar hij geboren werd en opgrocide, als in Peizegem waar hij een tijdje woonde, als te Ouiliats in Zuid-Frankrijk waar hij na enkele jaren reeds gekend was door velen, getuige het groot aantal aanwezige dorpsgenoten bij zijn begrafenis op maandag 2 maart aldaar Het zou trouwens onbegonnen werk zijn om in dit In Memoriam alle wapenfeiten van Piet Jan uitgebreid aan bod te laten komen. Laten wij daarom volstaan met een korte opsomming aan de hand van het interview dat wij van hem afnamen voor De l-loogstraatse Maand en dat verscheen in onze twee opeenvolgende nummers 20 en 21 van december86 en januari 87 (nog altijd de twee best verkochte nummers uit de annalen van ons maandblad.) Piet was tijdens zijn leven : misdienaar, leerling aan het Klein Seminarie (6e voorberei-

ED]

dende en (ie Latijnse) . bakkersgast te Wortel arbeider bij wel een dertigtal verschillende bazen in de periode 1960-1969 , assistent bedrijfsleider bij BASF Zandvliet, advertentiewerver bij Turnhout Express, recordhouder 'Fietsen op rollen' (1968), manager en zesde groepslid van de bluesgroep The Crew, professioneel podiumbouwer te Peizegem, caféuitbatcr van: De Skal'demi, De Eglantier, Het Stil Verdriet , The First One allemaal kroegen die in de 'alternatieve' Hoogstraatse geschiedenis een sleutelrol gespeeld hebben. Tijdens het jaar 1988 was hij zelfs enige tijd advertentiemedewerker van De Hoogstraatsc Maand. Verschillende advertenties die nu nog in ons maandblad verschijnen werden door 1 iii aa iigcbracht. Bij welke activiteiten was hij gedurende z'n leven niet betrokken ? Hoeveel toneelvoorstellingen en bonte avonden heeft hij niet technisch ondersteund. Iedereen die hem daarbij bezig gezien heeft zal zeker zijn organisatietalent, technisch vernuft en fenomenaal doorzettingsvermogen opgevallen zijn. Unieke mensen zijn er twee waard is de slogan van een reclamecampagne die momenteel loopt. Piet was een uniek mens. Hoe zelden immers ontmoet men iemand met zulk een gedrevenheid, zulk een tomeloze energie, zulk een overtuigingskracht, zulk een optimisme, zulk een levensvreugde, zulk een scherp verstand, zulk een zin voor humor (zijn bulderlach was legendarisch), zulk een schier onuitputtelijke fantasie. Er werd wel eens smalend gezegd : 'Piet Jan is een fantast', maar ik heb zelden iemand ontmoet die zoveel van zijn fantasjeën en dromen ook in de werkelijkheid wist te realiseren. Veel van de dingen waarvan hij droomde heeft hij ook werkelijk uitgevoerd. Hoevelen kunnen dit zeggen ? Wij menen dan ook dat het cliché 'een veel te kort maar rijkgevuld leven' op niemand beter dan op Piet Jan Rombouts van toepassing is. Piet was een wervelstorm die 52 jaren lang gewoed heeft. Op vrijdagochtend 27 februari 1998 is de storm plots, zonder enige aankondiging of voorteken, gaan liggen. De wereld ligt er kleurloos bij. Allen die hem persoonlijk goed gekend hebben zullen nu moeten wennen aan een leven zonder Piet Jan. Erg aantrekkelijk is dit niet, maar het moet. Op maandag 2 maart 1998 werd hij begraven in de tuin van het oude klooster te Ouiliats in Zuid-Frankrijk waar hij woonde en werkte aan wat nu opjammerlijkc wijze zijn laatste groot project blijkt geweest te zijn. Piet ging als kleuter naar de kleuterschool van het Spijker, naar de nonnetjes. Toen zijn ouders later naar Meer verhuisden zat hij vaak bij de nonnetjes van het klooster dat vlakbij het ouderlijk huis gelegen was. Als jonge snaak was hij daar een graag geziene gast. Nu rust hij tussen de nonnetjes te Zuid Frankrijk Inderdaad. de cirkel is rond, zoals Piet's jongere broer Louis opmerkte in een korte toespraak op het einde van de druk bijgewoonde herdenkingsplechtigheid in de kerk te Meer op donderdag S maart. Rust zacht, Piet Jan en bedankt voor al die overdaad die ge ons gegeven hebt Wij bieden de getroffen familie onze oprechte blijken van deelneming aan.

Ongevallen Zondag 15 feb om 6.00 u. reed Pepijn Hendriks (21 j.) uit Hoogstraten, aan de Sint Lenaartseweg met zijn auto, tegen een verlichtingspaal. Er was zware schade. Vrijdag 20 feb om 8.55 u. botste aan de Vrijheid de auto bestuurd door Gaston Kerselaers, Lodewijk De Konincklaan 321, met de auto bestuurd door Koen Joris, Torenakker 25 Minderhout. Donderdag 18 feb om 18.55 u. botsten aan de Vrijheid twee auto's. De bestuurders, Inge Bombergen (26j.) en Wim Denhaene (27 j.) beiden uit de Deken Lauwerysstraat, Hoogstraten, wer dcii fiebi -'-'wi nul. Zaterdag 21 feb om 19.25 u. werd aan het kruispunt Bavelstraat - Dorp Rijkevorsel, de voetganger Willy Van Aelst (40 j.) Looiweg Rijkevorsel, aangereden door de auto bestuurd door Pascal Willems (29 j.) Kleine Vaartweg 35, Rijkevorsel. De man werd licht gewond. Er was lichte schade. Een straatnaambord werd ook beschadigd. Donderdag 26 feb om 10.30 u. reden aan de Meerseweg te Meer een vrachtwagen en een motor op elkaar in. De Nederlandse motorrijder Simon Van Oorschot (31 j.) uit Rijsbergen, overleed tijdens zijn overbrenging naar het ziekenhuis. Dc passagierster Ramona Goris (20j.) uit Wortel, werd ook, zwaar gewond, opgenomen in het ziekenhuis. Zaterdag 28 feb om 09.50 u. botste in Hoogstraten de auto bestuurd door Agnes Aerts (54j.) met de auto bestuurd door Frans Geens (51 j.) Venhoef 17 Minderhout. Agnes Aerts werd licht gewond. Er was zware stoffelijke schade. Maandag 2 maart om 03.15 u. reed Paul Fransen (32 j.) Veldenbergstraat 38 Merksplas met zijn auto tegen een duiker aan de Langenberg te Wortel. Hij werd hierbij licht gewond. Woensdag 3 maart om 10.21 u. reed de 20-jarige Dave Vanderhaeghen, Desmedtstraat 71, Minderhout. aan de Schootsenhoek in Castelré met zijn auto tegen een boom. Hij is aan zijn verwondingen bezweken. Vrijdag 6 maart om 19.45 u. botste de lichte vrachtwagen bestuurd door August Vermeiren (61 j.) Meerscweg 80. Minderhout met de auto bestuurd door Mustafa Zeybekoglu (18 j.). uit Baarle-Nassau. Beide wagens werden zwaar beschadigd.

A

uil wi TH

GARAGE IIOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98


DREEFSE VERHALEN VAN RENE ANTONISSEN (1) Als je van "echte Dreveniers" spreekt, is hij zeker één van de echtste. Geboren op de Dreef en er heel zijn lange leven gewoond De oudere Dreveniers kennen hem, de jongeren ook als het echte Dreveniers zijn René Antonissen. Met zijn haast 89 levensjaren (geboren in 1909) is hij gewis een van dc oudstei: van hei dorp, zeker van hen die nog altijd op dc Dreef wonen. René heeft bijna alles wat er deze eeuw op de Dreef gebeurd is van zeer dichtbij meegemaakt. Langer dan drie, vier weken is hij niet van de Dreef weggeweest en dat was dan nog lang nadat hij op pensioen was. Toen is zijn Jeanne, met wie hij meer dan vijftig jaar getrouwd is geweest, erin geslaagd hem een paar keer mee te nemen op vakantie naar de kust. hij was elke keer wat blij dat hij terug was op zijn vertrouwde Dreef, aan zee staan veel te weinig bomen. Naast het feit dat René al meer dan 80 jaar herinneringen heeft aan het Dreefse leven, is hij al ze leven een verteller geweest. Komt daarbij dat, hoe eigenaardig dat ook moge klinken, hoe ouder hij werd, hoe priller herinneringen boven kwamen. Hij houdt vol dat hij zich nu haarscherp taferelen voor de geest kan halen die hebben plaatsgevonden toen hij vier, vijfjaar oud was. Dat deze gebeurtenissen te maken hebben met een van de meest spannende tijdperken van deze eeuw, nl. de "Grote Oorlog van 14-18", zal daar wel niet vreemd aan zijn. Zulke gebeurtenissen laten onmiskenbaar diepe en blijkbaar ook onuitwisbare indrukken achter, ook al ben je nog bitter jong. Enige jaren geleden, beïnvloed door de vaststelling dat steeds meer oude Dreveniers er het bijltje bij neerlegden en daarmee hun verhalen meenemend in hun graf, besloot René zijn herinneringen op te schrijven. In een schrift tekende hij zijn verhalen op zoals ze in zijn hoofd kwamen. Later zette zijn kleindochter ze om in de tekstverwerker van haar PC en thans kwamen ze op onze redactie terecht. Alvorens ze echt tot de vorige eeuw behoren en vooral ook omdat het mooie verhalen zijn, brengen we ze U in een paar afleveringen. Vandaag aflevering 1 van zijn verhaal.

Herinneringen uit mijn prïlle jeugd. Men schreef 1914. Oortogsgeruchtcn deden de ronde. Jef Snijders ging per rijwiel eens op informatie uit naar Meerle, maar het bekwam hem niet zo best, want de gendarmes hielden juist een inzameling van rijwielen, die bestemd waren voor het Belgische leger. Jef zijn fiets werd ook in beslag genomen en zo kon hij dus te voet terug naar de Dreef. Jef woonde toen in de hoeve van Rommens, midden op de Dreef, geloof ik. Op 4 augustus 1914 brak de oorlog uit en vier dagen later, op 8 augustus, werd mijn zuster, Margriet, geboren. Die dag waren wij bij tante To (Mathijssen). Om vier uur in de namiddag reed de dokter terug naar huis. Wij (mijn broer Janus, mijn zuster Maria en ikzelf) mochten toen ook terug naar ons vaderen moeder. Bij ons thuis had de dokter een kindje gebracht. Ons moeder lag op bed, zij had (zogezegd) haar been gestoten. Mieke Meeren, de baker, was bij ons om te helpen.

Het was dus oorlog en de mannen van de Dreef. Jan Belle (zijn echte naam was Jan van Boxel. hij was de wagenmaker van de Dreef), Kees Vink en nog anderen, probeerden de Duitsers nog wat extra oponthoud te bezorgen. Ze hadden immers bij de Paters Kapucijnen zware heukenbomen afgezaagd. Men kan vandaag de dag nog altijd zien waar ze toen bomen hebben afgezaagd. 's Anderendaags gingen mijn vader en ik naar de watermolen met de kruiwagen. Ik moest dan helpen het wiel van de kruiwagen op te heffen, want men had, zoals gezegd, vier bomen afgezaagd en deze bomen versperden ons én de kruiwagen de weg. Toen de Duitsers toch de Dreef binnenvielen, heeft nonkel Toon (Antonissen) de hele zaak moeten opruimen. Toen de Duitsers met Frankrijk in oorlog geraakten, wilden ze gericht door België trekken. Dat ging echter niet zomaar. De Belgen verzet-

René Anton issen. ten zich dapper en daardoor kwam ook België in oorlog met Duitsland. De Belgen boden onder andere veel weerstand in Luik. De Duitsers moesten zelfs zwaar geschut inzetten, onder andere de Dikke Bertha, een kanon met een ioop van 42 centimeter doorsnede. Tegen deze Bertlia waren de Belgische forten niet langer opgewassen. Generaal Leman, die de stad Luik verdedigde. gaf zich echter niet gewonnen. Men vond hem tenslotte bewusteloos met het degen nog in de hand. Ook in Halen is er zeer hard gevochten. Op die plaats zijn veel Duitsers gesneuveld. Het regiment van Halen mocht later de plaatsnaam Halen in het vaandel dragen, iets wat zeer uitzonderlijk was. Het duurde vrij lang voor de Duitsers ook hier opde Dreef waren, ongeveer twee maanden. De avond voordat de Duitsers dan toch eindelijk hier kwamen, riep ons moeder ons omstreeks acht uur 's avonds uit bed. Wij (mijn broerJanus en ik) sliepen immers op het hoogkamer, boven de kelder. Moeder riep: "Jongens., opstaan, want de Duitsers zijn al in Hoogstraten!"De Duitsers hadden bepaald geen goede naam. Dus ik sprong vlug het bed uit, samen niet mijn broerJanus. En zo gingen we diezelfde avond nog op de vlucht naar Galder, net over de Belgische grens. In Galder hadden we kennissen wonen, Toon van Riel en Mie Vloet. Bij hen hebben we toen de nacht doorgebracht. In de kamer waar wij moesten slapen, rook (of liever gezegd, stonk) het naar de koeien. Vanwege die stank heb ik toen heel de nacht gehuild (in het Dreefs dialect: geblet). Maar 's morgens was ik al vroeg weer present om met mijn vader naar de Duitsers te gaan kijken aan de Belgisch - Nederlandse grens, bij de smid. Daar was veel volk, vluchtelingen uit België en ook Hollanders, maar niemand zei iets. 's Anderendaags zijn we terug naar huis gegaan en er gebeurde verder niets. De Duitsers werkten ondertussen hard: telefoon aanleggen, loopgrachten graven, wachthuisjes bouwen.... Ik weet het nog goed. bij Kees van Annekes (zijn echte naam was Kees Huybrechts) stond zo'n wachthuisje: het stond aan de rechtse kant van de weg, op de kruising van 11


VERHALEN de Vossenpad en de weg naar Strijbeek. Bij de beek, de Gouwbergse Kaal, op de hei stond een groot rossenkot. De Duitsers sliepen daarin. In de Scheurkous was er bovendien een partij Duitsers ingekwartierd. Daar hadden ze ook al Ioopgrachten gegraven. Voor hun verblijf betaalden de Duitsers daar 60 centiemen per man per dag.

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

HO1T fl14

Er zaten verder ook Duitsers in het kasteeltje van meneer Deprez en in de Heksentoren voor bij Jef Martens op de Maaihoek. Op zekere dag reden de Ulanen van de Dreef naar Strijbeek. Dat ging dan in volle vaart. Op de hoek van de straat naar de brug (kruising van de Dreef met de Markweg), viel er een van hen met paard en al. Zijn voet was geblesseerd.

De familie Antonissen en de Dreef

Sint-Lenaartseweg 28 2320 H000STRATEN Telefoon 03/314 68 60

René Anton C11 \ . t d op 28 septemhel 1909 op de 1)1 ce ( gehoi en. 1-1 1 was de twcede \ an Frans Antoien ei Peti onella I'ietje ) Mathilsen. 1rans Antonicn wa af kOJ11ti - an /\Chtl0c111 d:tt h1ddcn ijn ouders een hoerdei tj Dle lcrderlj heta:1t n(> tee&ls en allc/ln tt \ or Lflkele atCfl \Voollde er nog steeds een Antot1len In. Frans \' j'• roet /in oullers en de 1 e,t van hei eL/in Ant&)n1en naaj Deef Lolnen wonen eigens ol) het einde van \ 01 0 C CCU\\ . / ij hielden ct(C in het gebouw dlt toen gLkend was als k 1 i anse S hool Fi aus \J', eigenli(k hakkei dO stiel eti VA erkte in /ll1 jonge tijd in bikkei i Htt Sa in Breda. Ma'tr de bakkcrstie1 was net zijn eigen keuLe en hij \veld 'kooptnatf' van kippen. Lunijnen en af en toe kal eten. L1ter handelde hIJ ook in etenwaar, o.a. CilOCOlftIC \ 1I1 "KWatta Rtrunella vIaihijsen. wiens ouders al konttg \\ uen \ m Rijberg n. \(>ollde al op de Dreef tOen het eeiin Antontsen iicli daar vestizde. /i1 was "l1dlstc ' . dvi. maakster \ 1fl mutsen en puletiiis' . een overhang \ olledig beiet met kleine pareltje. /I )]() tic stiel gcleetd in Ulicoten /00fl

rit

Garage Luc Ryvers

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

Co Pti\ ER

1

REVA BVAA /Couru7a - TAIEFOHIE\

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-315.09.09

rians -1 ntoni.5 ven

bh Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,... Draadloze telefonie,...

r,

-

COMPUTER-curus voor beginners!!! 12

9

di

/

I'eîiüne//a (Piet je) il'Ïathij.sseii

In 1906 trouv den Frans en Pietje. Ze krecen vier kindet en. Janus, René, Mat ii en Margo eI. .ianus trok liter met zijn huishouck n naar Canada. Margi jet ging nadat /L gehuwd was, in Boechout wonen en Maria die ongc huwd bled. olgde haar. René bied zonk oezegcl, heel zijn leven op de DreLt wonen. Op dit ogenblik is René de entee os ergebles ene van hei ge/in .Antonissen Maihijssen.

Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur Zaterdag 9- 12uur.

L

k4

,

In 1943 huwde hij md Jeanne Spetehwot uit Biasschaat. Samen kregen ze 7C kinderen. waar\ nu ei cliie op jonge leeltijd ovei leden. De oudste ,00n.Rik hok naat Brassehaat Margnet ss oont op dc Di cd en l-'rancinc ss onmin Mcciie. René s olgde de s akchool in }loogstraten tn v erd timniei man 1-en U agisch ongeval in 1 97 m'iakte hem blind \ 001 enkele Jaren, Later iukte het de dokteïs hem het zicht au1 den oog s 001 en. 15 terug te bezoreen. /ijn handicap maakte dat hij zijn stiel liet meer kon uitoefenen. A nice/ten ei die tijd nog geen socia'e S 001/It ningen ss ai cii soor mensen met een handicap. is René na lijn buy dijk san purc armoede ten kleine v inkehjc heeonncn in jachiwapens (met één geweer in et h w tstalmaam), iecht tegenover het calé 't Jachthuis. Later s erkocht hij er ook huisi and hij en nog latem gerief s 001 de sports isserij. Dat s isgcrief' maakte hem in de streek v elhekend. t leelder gencr'lties hebben hij hem di aad en haakjes komen halen, In 1974 op 65 jarige leeftijd heeft hij zijn winkel stopgizet en is hij niet pensioen gedaan Sedertien woont hij een paar hondei d rneter verder op de Drcef, in een huis dat sroegei aan "nonkel se1is" en 'tante To ' \lathtjsscn behoorde.


VERHALEN Anna van de brouwer verzorgde die man. Uiterst tevreden over de goede verzorging, bedankte die Duitser haar hartelijk. Wij, de kinderen van de Dreef, waren allen bang van hen. Ze reden vierklauwens (met een zeer hoge snelheid, waardoor het lijkt alsof de vier hoeven van het paard tegelijkertijd de grond raken). Als we naarde hei gingen en we hoorden de Duitsers aankomen, liepen we zo hard als we maar enigzins konden hij Kees van Annekes onder de tuin door, waar we ons verstopten en angstig wachtten tot ze weer verdwenen waren. Op een andere keer waren de Duitsers telefoon aan het leggen, naar de Franse school, waar toen Heintje Martens woonde. Nu woont Jan Bastiaensen er. Ik kwam op straat en zag daar een paar telefoonkoppen liggen. Toen wist ik echter niet wat ik zag en ik besloot er een paar van mee te nemen. Mijn moeder zei dat die telefoonkoppen van de Duitsers waren en dat ik ze zo snel mogelijk moest verstoppen. Toen heh ik ze maat vlug iii liet hooi gestopt Vijftig jaar later had ik die telefoonkoppen nog altijd. De telefoonkoppen waar ik het over heb, werden in de bomen gedraaid en dan werden er draden aangebracht. Deze feiten speelden zich af in het begin van de oorlog, toen de Duitsers nog maar pas op de Dreef waren. Wij (mijn broer Janus, mijn zuster Maria, mijn moeder en ik) gingen ook eens een keer naar Meerle, het was toen al winter. In het Kerkeboske, voorbij Kees van Annekes, waren de Duitsers bomen aan het afzagen voor telefoonpalen. Wij waren toen op weg naar nonkel Jaak (Antonissen), die toen nog in Meerle bij Van den Heyning woonde. Het huis staat er nu nog altijd.

Duitse soldaten, in 1914 ingekwartierd in de "Scheurkous" hij C. Antonissen. In mijn prille jeugd heb ik veel meegemaakt. Ik weet niet goed waar ik het eerst moet beginnen, dus begin ik er maar aan zoals het me voorkomt. Ik ging niet Ward van Meir (Ward Vermeiren), die ongeveer mijne leeftijd had, naar Meerle, meer precies naar de melkerij, om er botermelk te gaan halen. Toen we terugkwamen langs de Vossenpad, waren daar opeens twee Duitsers. Die vroegen van alles aan ons en ze wilden natuurlijk ook onze naam weten. Ik zei mijn naam en na mij moest ook Ward zijn naam zeggen. Het enige probleem was dat Ward de Duitsers niet kon verstaan en dus ook niet begreep wat ze nu precies van hem wilden weten. Ik zei toen tegen Ward: "Ze vragen je naam." Toen sprong Ward in houding zoals een soldaat en zei: "Ward van Meir". De Duitsers lachten en we konden verder gaan. Thuisgekomen, gingen we naar het kippenhok. Ward had namelijk in het kippenhok een muizenval gezet bovenop een paal. We wilden gaan kijken of er al iets in zat. Er zat inderdaad al iets in, nainelijk een roodborstjc. Maar het was natuurlijk niet Wards bedoeling geweest om met de muizenval ook vogeltjes te vangen.

De kuulereii iaii Fruns cii Piet je Jaiius, Reild, Maria en Mnr,',iei.

Op een dag kwamen we uit de catechismusles. Achter mijn rug vloekte Jaak Herrijgers, maar ik stapte als eerste op de speelplaats. Daar-

door dacht de meester (meester Vermeulen) dat ik degene was die gevloekt had. Hij wilde me een klets geven. Ik ontweek de slag, maar viel met mijn hoofd op een rooster, dat scherpe kanten had. Het bloed spoot, zonder overdrijven, twee meter ver. Door die val op het rooster bleef ik voor de rest van mijn leven blind uit mijn linkeroog. Nu zal ik een ander geval vertellen. Op een dag had ik kleine witte puistjes op mijn hoofd. Mijn moeder deed daar dan poederstijfsel (in het dialect: stessel) op, dat geneest gemakkelijk. Mijn moeder was een mutsenmaakster, dus had ze stijfsel genoeg in huis. De meester zag al die witte puistjes op mijn hoofd en vroeg wat dat was. Toen ik zei dat ik dat niet wist, mocht ik naar huis gaan. Daarna gingen we naar de dokter in Meerle, maar het werd hoe langer hoe erger. Ten einde raad gingen we bij de nonnekens (van hel St Anna Pensionaat) om raad vragen, omdat zij vele kinderen onder hun hoede hadden. Moeder Overste gaf ons het adres mee van een huidarts uit Breda. Het ging om dokter Verduchteren, die praktijk hield op het Verkoolplein in Breda. Ik weet nu, na al die jaren, nog altijd waar die dokter precies woonde. Al na de eerste week was er wat beterschap te merken. De dokter zei toch al na die eerste week: "Prachtig, prachtig." Als we naar dokter Verduchteren gingen, moesten we eerst te voet naar het Ginneken. Daarna, bij het cafĂŠ van Janeke Verschueren, namen we de paardentram naar de stad. Hoc lang het heeft geduurd voor ik volledig van die puistjes verlost was, weet ik niet meer. In ieder geval duurde het lang, zeer lang, waarschijnlijk enkele maanden, voor ik niet meer naar de dokter moest terugkomen. Dit alles was in 1916. Ik was toen dus zeven jaar oud. Men heeft toen zeker gedacht dat ik dood zou gaan, want ik mocht al sigaren roken, hoewel ik nog maar zeven jaar was. Zo weet ik nog dat ik van nonkel Jaan (Antonissen) een half kistje sigaren heb gekregen. Ik heb ze ook allemaal opgerookt. Van de meester, Karel Vermeulen, moest ik op school de tafels van vermenigvuldiging leren. Ik leerde dus alle tafels van een tot en met tien van buiten. Die tafels van vermenigvuldiging ken ik ook nu nog steeds van voren naar achter en van achteren naar voor.

(wordt vervolgd) 13


uitgeweekt Lieven van Gils Studio Brussel!!!' ....(maar dan minstens 10 keer luider) klinkt het dagelijks op meerdere jeugdkamers of bij wie de actuele muziekscene op de voet volgt. Wat deze inleidende zin met Hoogstraten te maken heeft wordt snel duidelijk als men weet dat één van de ankermensen van deze radiozender zijn roots heeft in de Hoogstraatse bodem. Begin maart verdedigde hij nog met verve de kleuren van Studio Brussel tijdens 'Herexamen' om nadien, het Londense nachtieven in te duiken en 15 jaar Studio Brussel' letterlijk in de bloemetjes te zetten. Tijdens de week is Lieven, tussen 13 en 16 u., in de weer met "t Gaat vooruit', een programma waarin TV en film centraal staan. Op zondag is erdantussen 12en 13u. 'Desportbrunch', niet, zoals het de zender past, een frisse en jonge kijk op het sportgebeuren in de breedste zin van het woord. Wij weekten hem even uit met als startvraag: Hoogstraten? Lieven zegt: Ik ben er geboren in 1964 en groeide op met als thuishaven de Karel Boomstraat. Na de humaniora ging ik Germaans studeren in Leuven en sedertdien heb ik Hoogstraten een beetje verlaten. Hoewel, wanneer wij nu terugkeren, kijken we toch links en rechts of we geen bekenden zien. Maar dat wordt met de jaren minder. Hoogstraten wil natuurlijk zeggen de twee symbolen: de bakstenen toren en zijn aardbeien. Misschien iets meer het laatste, want die zijn heel lekker. De affiniteit met het eerste is door de jaren heen wat minder geworden. Maar nog meer dan dat, zijn er voor mij de augurken. De miljoenen augurken, kromme en rechte, die over de band rolden en die gesorteerd moesten worden. Vakantiewerk noemde men dat. Gedurende al die jaren dat ik op de veiling werkte tijdens dc vakantie. Sedertdien kan ik geen augurk meer zien of ruiken. Laat staan eten, rauw, in 't zuur, tussen een hamburger of op een uitsmijter. Ze kunnen me allemaal gestolen worden. Anderzijds is Hoogstraten nog altijd een beetje 'thuiskomen'. Hoewel ik er natuurlijk nog veel mensen ken, dient een nieuwe generatie zich aan. Wat me ook opvalt is hoe het straatbeeld verandert. Vroeger kende ik elk huis, elke winkel en nu is er telkens weer een nieuwe winkel of verbouwing bezig. Voor de rest heb ik in Hoogstraten mijn jeugdige onschuld verloren. De kikkers die we gingen vangen in de Mark achter de gevangenis, of kampen bouwen in de maisvelden van boer Janssen die dan niet een nek achter je aan komt, of ook nog pruimen pikken in de hof van Van Pelt... Jong zijn in Hoogstraten was ook vooral voetballen in het 'weike' in de Karel Boomstraat met de mannen van Pauwels. Van Uffel. Verhoeven... Door in Leuven te gaan wonen en nu in Boutersem maakt men een nieuwe kring van vrienden en bekenden, men gaat zich anders oriënteren. .

14

En nu? Naast familie blijft nu vooral het voetballen over. De Westhoek is volgens mij de beste ploeg van het Westelijke halfrond. (nvdr. Voor zover wij weten loopt de nul-meridiaan nog steeds door Greenwich, en niet hoewel sommigen dat wel zouden willen over de l-loogstraatse Vrijheid. Zodoende leven wij hier in het Oostelijk halfrond en is de Westhoek daarvan de beste ploeg.) Voor mij betekent dat elke week een uurtje rijden om 90 minuten te voetballen, nadien nog wat aan de toog en daarna terug naar huis. Van voetballen is er het laatste jaar niet veel in huis gekomen met een gescheurde kruisband. Ik blijf het doen omdat het zon toffe ploeg is en die navelstreng knip ik niet graag door. Anders zou ik gerust elders kunnen gaan spelen. Immers. Ben Crabbé heeft me al eens gepolst om in zijn ploegske in Tienen, 'De platen' heet dat, te komen spelen maar gelet op mijn leeftijd beschik ik blijkbaar nog niet over een vrije transfer. Misschien moet ik eens gaan klappen met Jan Bolcknians en laat die mij wel gaan. Maar zoals de kaarten nu liggen ben ik het volgend seizoen weer speelklaar voor de Westhoek. -

-

De mooiste herinneringen Dat zijn juist die jeugdherinneringen en om het met Boudewijn De Groot te zeggen: 'Die neem je mee zolang je verder leeft.' De naarste herinneringen? Nare herinneringen heb ik in feite niet, want hoe verder en hoe langer men ergens weg is, des te meer men de dingen gaat relativeren en enkel het positieve echt wil onthouden. Wat ik zeker niet mis aan Hoogstraten is de dorpsmentaliteit, hoewel uien zich stad noemt. Men kon er in feite geen scheet laten of iemand had ze wel gehoord of geroken en binnen de kortste tijd was ze heel het dorp rond. Wonen in een stad, of aan de rand

Lieve;, Van Gils van een stad. heeft dan weer de luxe dat je gerust kan gaan winkelen zonder dat iemand in je karretje staat te kijken wat je allemaal bij hebt. Een stad als Leuven heeft anderzijds ook altijd wel iets te bieden op cultureel, sportief of culinair vlak en zeker ook de anonimiteit waarin je kunt opgaan. Werken bij Studio Brussel? Iedere werkdag, tussen 13 en 16 ti., met uitzondering van de woensdag die voor Jan Houtekiet gereserveerd is. staan wij er met "t Gaat vooruit'. Een programma met TV- en filnitips en een vaste sportbabbel met iemand die in de actualiteit staat. Maar vooral met veel liefde voor muziek. Op zondag is er dan de 'Sportbrunch' tussen 12 en 1 3u., een titel die voor zich spreekt en waar ik mijn ei in kwijt kan. Eigenlijk was ik zelf wat verschoten van mijn resultaat bij het examen voor regisseur-omroeper. Direct geslaagd en aangeworven. Plannen om met 'Up with people' op tournee te gaan werden doorgeschoven naar Jan Servaes. Voorlopig blijf ik nog wel wat plakken bij Studio Brussel, we zien wel wat de toekomst brengen zal. Herkennen op straat doen ze me nog niet, al hoewel het optreden in 'Herexamen',daar wel even wat verandering in brengt, maar dat waait wel weer over.

En volgende maand gaan we naar

garage 4~51 VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

15


L

Het Rijke Roomse leven

Rondom Pasen Pasen is het alleroudste en grootste feest van het christendom. Wij hebben het van de Joden geërfd, want die vierden het al meer dan duizend jaar om de bevrijding van de Egyptische slavernij te gedenken. Maar in het jaar dertig van onze jaartelling kreeg voor de leerlingen van Jezus dat oude Joodse Paasfeest een nieiiweinhcaii want

Ir-al

rnIi

'LVlÂWe!p I-i)-

L

bij dat Joodse feest werd hun leraar Jezus gekruisigd en hals over kop dezelfde avond (voor het feest) begraven. De vrouwen die hem tot zijn dood gevolgd waren tot aan zijn graf, moesten wegens het feest een dag wachten om zijn lijk verder te verzorgen, en toen ze daags na het feest (dus de eerste dag van de nieuwe week) hij het graf kwamen, vonden ze zijn graf leeg en kregen ze de boodschap dat hij verrezen was. Hiermee was het eerste christelijke Paasfeest geboren. Die eerste dag van de week heet in christentaal: de Dag des Heren. (De Joodse Sabbat was de laatste dag van de week.) De viering van het Paasfeest heeft wel een hele ontwikkeling meegemaakt, van vormgeving, datumbepaling, enz., maar de kern van de zaak is en blijft: we gedenken de dood en verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Al zeer vroeg werden er drie dagen van voorbereiding voorgeplaatst: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag: die drie noemen we in kerktaal: het 'heilig triduum', de heilige driedaagse. En ná le Paasdag werden er nog een 2e en 3e Paasdag aangeplakt: de vreugde kon niet op. Nog later werd de hele week vôér Pasen 'Goede' of 'Heilige' week genoemd. en de zondag ervoor werd gebruikt om de triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem te vieren, wat wij Palmzondag zijn gaan noemen. De Evangeliën vertellen dat het volk van Jeruzalem hun kleren op de grond uitspreidden en takken van de bomen rukten om Jezus, op een ezel gezeten, koninklijk in te halen! Op veel plaatsen is pal mzondag een volksfeest gebleven, waarin het volk met palmen processie hield. Bij gebrek aan echte palmen gebruikte men hiervoor die kleine buxus-takken. En bij ons in de huurt trokken na de middag de boeren rond hun pasingezaaide velden om op de vier hoeken van het veld een buxussprietje in de grond te steken. Nog later is de Paasvoorbereiding uitgebreid tot 6 1/2 week, de hele vasten- of veertigdagentijd, die begon met Aswoensdag. verder dient nog vernield dat de liturgische voorschriften na het Gloria van Witte Donderdag het orgel en de kerkklokken het zwijgen oplegden, ten teken van rouw, tot twee dagen later in de (vroege) Paaszaterdagmis ze weer mochten klinken. Daarvandaan het fabeltje dat het nog altijd goed doet dat de klokken naar Rome zijn, en dat ze hij hun terugkeer zaterdags voor Pasen eieren uitstrooien. Het is jammer dat de christelijke zin van Pasen geheel overwoekerd is door de commercie zoals met Kerstmis gebeurd is. Maar ja, Kerstmis maakt deel uit van de 'Eindejaarsfeesten', het is inderdaad ook een oud christelijk feest, maar het is minstens 400 jaar jonger dan Pasen. Dat Pasen in de ogen van onze voorouders een belangrijk feest was, horen we nog in uitdrukkingen als•. 'op zijn Paasbest'; 'zijn Paasbeste kleren aantrekken'. Beenhouwers slachtten in de week voor Pasen hun vetste 'Paasbeest', hun beste koe of os. En zoals de Paasvoorbereiding al 40 dagen tevoren begon, zo werd het Paasfeest zelf tot een hele wek getrokken: de zondag erop werd Pasen 'besloten' of 'beloken', dwz het luik er weer op. En dan volgden er ook nog Hemelvaart, de 40e dag na Pasen, en Pinksteren, de 50e dag. Het woord 'Pinksteren' is niet anders dan het wat verbasterde Griekse Pentecostes, wat 'vijftigste' betekent.

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78

(B.S.) 15


B1r

©1U

Al het nieuws over Minderhout is welkom bij Fons Van Bavel, Lage Weg 31, tel. 314.83.05

In de stille Kempen.. In de vorige Hoogstraatse maand kon u een uitgebreid verslag lezen van de algemene ver gadering van de dorpsraad. Helaas was ik iets vergeten. Een van onze dorpsbewoners die zich, zoals elk weldenkend mens, zorgen maakt over het beetje natuur dat de mensheid nog rest, merkte op dat er langs alle kanten stukken bos of houtkanten verdwijnen. Met name op Bergen en Mariaveld is dit de laatste jaren het geval. Aan schepen van milieu. Jef Van Looy, werd gevraagd of dit eigenlijk allemaal wel wettelijk in orde is en zoniet of er dan opgetreden kan worden. Schepen Van Looy beloofde een en ander na te trekken. Op 9 maart sprak dezelfde bezorgde dorpsgenoot uw dienaar aan om te laten weten dat men aan het Paterspad bezig was met het afgraven van een zavellaag. Ondergetekende haalde de fotograaf-van-wacht op, en ging ter plaatse een kijkje nemen. We parkeerden de wagen op de plek waar onze fotograaf vorige zomer ging staan om een foto te maken voor de fietszoektocht van de KWB. Of de werken die daar gaande waren strookten met de wet kon ik vanop deze plaats moeilijk beoordelen, maar ik mag het hoe dan ook wel zeer spijtig noemen dat er weer een oase, een plekje om te picknicken, verdwijnt en er straks alleen nog een monotone groene woestijn overblijft. Toch een beetje aangeslagen door het schouwspel van de onverbiddelijke graafmachines besloot ik eens te informeren bij schepen van milieu, Jef Van Looy, of hij nog gedacht had aan die bewuste vraag. "Hoe het daar nu concreet Zit kan ik niet zeggen maar wel dat, wanneer men bomen wil vellen, men een kapvergunning aan moet vragen bij A,ninal, afdeling Bos en Groen, die deze al dan niet aflevert. Indien de aanvrager na 60 dagen nog geen bericht heeft ontvangen, mag hij ervan uitgaan dat hij toestemming heeft voor het kappen. Na zijn er op de dienst "Bos en Groen ", door een vergissing, nogal wat aanvragen onverwerkt gebleven waardoor er waarschijnlijk heel wat onterechte kappin gen zijn gebeurd. Dit is ,nen nu volop aan

het uitzoeken en de eigenaars die normaliter geen vergunning zouden bekomen hebben, zullen allemaal een omzendbrief ontvangen waarin zij ervan op de hoogte gebracht worden dat alle bos(jes)sen die onterecht gekapt werden, opnieuw aangeplant moeten worden ". aldus de heer Van Looy. Zoals gezegd kon de bevoegde schepen niet zeggen hoe, in dit concrete geval, de vork aan de steel zit en dus restte ons niets anders dan zelf op onderzoek uit te trekken. Op 6 februari '97 diende de huidige eigenaar een aanvraag in voor het bekomen van een kapmachtiging voor het perceel gelegen aan het Paterspad, afdeling 2 sectie C 233 b voor hel kappen van +[. 270 kaprijpe bomen van ongeveer 35 jaar oud. Op 5 november '97 stuurde Aminal een brief naar de eigenaar waarin de kapvergunning geweigerd wordt. Als motivatie voor deze weigering halen zij aan dat in het verleden de betreffende eigenaar niet voldaan heeft aan de herbebossingsplicht op het perceel 699/a, sectie C, te Meerle. Bij deze brief zat echter toch een kapvergunning ingesloten met de opmerking dat deze wordt toegestaan omdat Aminal nagelaten heeft binnen de 60 dagen te reageren 01) de aanvraag van 6 februari, en hierdoor de eigenaar dus automatisch een kapvergunning bekomt. Op 17 februari '98 ontving de eigenaar een schrijven van Aminal , i.v.m. het stuk dat nu ontbost werd, met de verplichting te herbebossen vôör 31 maart '99, zoniet, en ik citeer de bevoegde woudmeester, "zoniet zie ik mij gedwongen een P.V. te laten opstellen wegens ontbossing zonder wettige toelating." Op 29januari '98 deed de eigenaar een aanvraag voor het egaliseren of het wijzigen van het reliëf, of de nivellering van het micro reliëf van akkerland en bos (waarvoor reeds, door een fout in de administratie bij Aminal, een kapvergunning werd bekomen). Bij dei.e aanvraag zitten ook de berekeningen

Striemende regen, blakende zon. Deze koeien zullen het in de Zonder woorden! toekomst zonder de beschutting van de berkjes moeten stellen.

16

van de aannemer die de grondwerken zal uitvoeren. Hierin wordt gesproken over nivelleringswerken waarbij het bestaande niveau wordt gewijzigd met maximum —49 centimeter tot maximum +40 centimeter. Om de vroegere toestand te bepalen wordt als referentiepunt het deksel van een putje van de Pidpa genomen. Blijkbaar was de aanvrager op de hoogte van de wettelijke bepalingen aangaande nivelleringswerken waarin gesteld wordt dat "nivelteren" enkel van toepassing is wanneer het bestaande niveau met niet méér dan 50 centimeter wordt gewijzigd. Indien men deze 50 centimeter over schrijdt, nh of tijdens de werken, is een bouwvergunning vereist. Aan de telefoon zegt de eigenaar mij: " bij de gemeente zei men dat ik voor nivelleringswerken geen vergunning nodig heb, maar ik heb mijn dossier toch daar gelaten. Op mijn vraag hoe het dan komt dat er niet meer verder gewerkt wordt, zegt hij na enig aarzelen: " Blijkbaar hebben er mensen klacht ingediend, en op 10 maart heeft de politie een proces-verbaal opgesteld en bevel tot stilleggen van de werken gegeven. Volgens mij is dit ten onrechte gebeurd, maar de politie schijnt daar anders over te denken." Wanneer we er van uit gaan dat de politie weet wat ze doet, ziet het er naar uit dat er een wet is overtreden. Nooit had hier een haan naar gekraaid indien er niet een wakkere burger was opgestaan die één en ander had laten natrekken. Het wordt helemaal fraai wanneer personeelsleden van de bevoegde diensten toegeven dat, wanneer zij onregelmatigheden vaststellen, maar amper de gepaste maatregelen durven nemen, omdat zij,indien zij dit w1 doen, een fikse ui tbrander riskeren. Hoe het aan het Paterspad nu verder afloopt valt nog even af te wachten. In dit geval moet het hoofd van de politie, de burgemeester dus, het proces-verbaal bekrachtigen binnen de vijf dagen nadat het werd opgesteld. Gebeurt dit niet, dan heeft deze actie tot


MINDERHOUT niets gediend en is het zonde van de kostbare tijd van de politieagenten en zonde van het verspilde gemeenschapsgeld. Dit wil echter nog niet zeggen dat de werken voortgezet mogen worden. Ondertussen zijn de eigenaar en de aannemer reeds bij de burgemeester langs geweest om meer tekst en uitleg te geven. Zij bevestigen dat zij de goede vruchtbare grond opzij hebben gezet en de slechte zavel (!)weggevoerd hebben waardoor zij op sommige plaatsen te ver onder het oude niveau gegaan zijn (1,10 m ), maar dat na heropvullen met de goede grond zij slechts 30 cm onder het oude niveau zullen zitten. Wat ik mij nu afvraag is: "Wat zou mij ertoe kunnen bewegen eerst een bos te kopen, het te kappen, dan een heleboel zavel af te voeren, vervolgens alles netjes plat te maken om er ten slotte v66r 3 1 maart '99 terug bomen op geplant te moeten hebhen?'

MVV op bezoek bij minister Baklewijns Normaliter had ik in het vorige nummer onderstaande tekst willen publiceren maar door een spijtige samenloop van omstandigheden is dit niet gebeurd. Maar uitstel hoeft niet altijd afstel te betekenen. Op dinsdag 3 februari hadden burgemeester Van Aperen, schepen Van Looy. schepen Peerlinckx, Fons Janssen (ambtenaar). Frans Jochems en Jos l-lendrickx in Brussel een afspraak met de kabinetchef van minister

Baldewijns. Tegen beter weten in probeerden de afgevaardigden van MVV zich nog enige hoop op een snelle oplossing voor het nijpende probleem van de voetbalvelden in Minderhout voor te houden. Eens zij aan de vergadertafel zaten werd hen ook het laatste sprankeltje hoop ontnomen. In eerste instantie werd erop gewezen dat het stadsbestuur tweemaal in de fout is gegaan door dat zij: het advies om een BPA aan te vragen in '94 niet gevolgd hebben in beroep gingen tegen Stedenbouw, terwijl dit totaal onwettelijk is Een eerste denkpiste was om alsnog een BPA aan te vragen voor de gronden aan de Heistraat volgens artikel 20 van een rondschrijven van het ministerie van Ruimtelijke Ordening. Dit kan echter alleen voor een beperkte oppervlakte van maximum 3 ha, en omdat het hier om een grotere oppervlakte gaat, vervalt ook deze mogelijkheid. Bovendien blijft het negatief advies van de commissie Landbouw hier een moeilijkheid. De enige overgebleven oplossing is te werken via het Gemeentelijk Structuurplan. In de eerstkomende jaren moet er voor elke gemeente een Gemeentelijk Structuurplan uitgewerkt worden door een studiebureau. In Hoogstraten zou er half februari een beslissing genomen moeten worden met welk studiebureau men wil gaan werken. Eens deze kogel door de kerk is zou men dit studiebureau onder druk moeten zetten om uit het ganse plan de sector Recreatie uit te lichten zodat men aan de

(. 1

hand van deze Sectorale Studie een nieuw BPA kan aanvragen. In deze Sectorale Studie Recreatie zouden ook de onregelmatigheden in Wortel, Meer en Meerle opgenomen worden. De vooropgestelde duur van dit alles bedraagt in het gunstigste geval minimum 2jaar. De termijn van 4 jaar lijkt echter realistischer. Tot slot werd de mogelijkheid van Onteigening bij Hoogdringendheid naar voor gebracht. In het geval aan alle voorwaarden minutieus voldaan wordt zou er reeds gestart kunnen worden vooraleer de onteigening en de bijhorende administratieve stappen rond zijn. Of de politieke wil hiervoor ( =kans om stemmen te verliezen) aanwezig is, is nog maar zeer de vraag. Ondertussen gaat MVV niet bij de pakken neerzitten maar komen zij op zaterdag 4 april bij u langs om bloemen te verkopen. De opbrengst hiervan wordt integraal gebruikt voor de jeugdwerking. Hiermee kan o.a. op 18april voor zo'n honderd man het ticketje voor de match Lierse - AA Gent betaald worden. Op zaterdag 25 april houden zij een sportdag waarvan de opbrengsten ook weer besteed zullen worden aan de jeugdwerking. Naast alle jeugdploegen, die onderling een tornooi spelen, zullen twee vadersploegen aantreden waarvan de ene ploeg het zal opnemen tegen een veteranenploeg van St. Jozef, en de andere zich zal meten met de oud Boerenbondpioeg. Er werd ook gedacht aan spektakel voor de heren. De vrouwen van de voetballers van de eerste ploeg zullen kunnen laten zien wat zij waard zijn -op voetbalgebied natuurlijk- in een matchke tegen een moedersploeg.

a rnaval

Op woensdag 18 en vrijdag 20 februari hielden respectievelijk de kleuterschool en dc lagere school hun jaarli jkse carnavalsoptocht. Gelukkig zat het weer mee en kon er eens duchtig opgestapt worden. De pannenkoeken die door het oudercomitĂŠ gebakken waren smaakten achteraf des te beter.

Al het werk van de vrouwenbeweging ten

spijt verkledeii de kleurermeisjes zich in liefelijke diertjes of prinses jes welke beschernung genieten van hun stoere zorro 's. Zitten hun ouders nu nog steeds in dat enge rollenpatroon of.. Waarschijlijk heeft heksemie Roosje daar zo haar eigen ideeĂŤn over.

De lagete school had "oor hun optocht gezorgd voor eigen praalwagens. Geen kant en klare vehikels die je her en der kan huren, maar eigenhandig versierde gocarts. in een lange stoet en onder muzikale begeleiding van de fanfrire trok dit bont allegaartje door de Minderhoutse straten.

Onze papa zegt da ik nie me mijn handen mag eten ,naar van ons juffrouw mag da lekker wel! 17


MINDERHOUT

Muziek uit de aardbeienstad Op zondag IS te bruari gat de Mi nderbou[se StrawbelTy City Brassband in het parochiecentrum een aperitiefconcert. De door de brassband geproduceerde klanken, de drank, en de dikke wolken rook die in het café hingen, riepen een stukje van de sfeer op die vroeger in de kroegen van New Orleans, de Dixielandstad bij uitstek, moet gehangen hebben. De juiste herkomst van dc naam Dixieland of Dixie is niet bekend maar het was een populaire naam voor het zuiden van de Verenigde Staten van Amerika. Deze zuidelijke staten zijn bekend vanwege de culturele invloed van vele niet-blanke etnische groepen, vooral de Creolen, die afstamden van Franse en Spaanse kolonisten, en de Cajuns, afstammelingen van de Frans-Canadezen. Mogelijk komt Dixie van het Franse dix, dat in Louisiana op de biljetten van 10 dollar stond ten behoeve van de vele Fransen die daar woonden. Louisiana zou daarom Dixie Land of Land of Dixies zijn genoemd. De naam werd populair door de negro-minstrel' ( di. een blanke zanger met een zwart gemaakt gezicht ) Dan Enunert, die in 1859 door Louisiana trok met een lied getiteld Dixie, en beginnend met de woorden / wish 1 was in the land of cotton. Dit lied had een geweldig succes en werd in de Amerikaanse Burgeroorlog door de zuiderlingen beschouwd als hun volkslied. Wat het favoriete lied van de Strawberry City Brassband is weet ik niet maar het zal zeker op de CD staan die zij, zo heb ik uit betrouwbare bron vernomen, één van de volgende maanden

zullen uitbrengen. Hierover, en over de geselnedenis van de Strawberry City Brassband, zal je later zeker nog meer kunnen lezen in dit blad. Op bijgaande foto zie je. uiterst links, een merkwaardige figuur waarvan menigeen zich al heeft afgevraagd wat die deftig geklede man, met parapluutje, bij een orkest te zoeken heeft. Deze figuur noemt men de "Grand Marchal " ( Engelse uitspraak ) en was eigenlijk een ceremoniemeester. Wanneer men bijvoorbeeld een overledene naar zijn laatste rustplaats droeg. ging deze man, uitgedost in smoking en hoge hoed, aan het hoofd van de begrafenisstoet. Tot de eigenlijke begrafenis hield hij zijn typische New Orleans paraplu netjes dichtgevouwen en haast onbeweeglijk. Eens de onfortuinlijke per soon toevertrouwd was aan moeder aarde, en de terugweg aangevat werd, maakte de Grand Marchal kleine schuchtere huppelpasjes, ondertussen zijn paraplu bewegend van links naar rechts. Dit was enerzijds een teken van spijt dat iemand van de plaatselijke gemeenschap hen ontvallen was, maar tegelijkertijd een teken dat het leven niet stilstond en dat men toch weer verder moest. Nu heeft de Grand Marchal meer tot doel de aandacht van het publiek te trekken en hen uit te nodigen om naar de muziek te luisteren. Voor informatie over de Strawberry City Brassband kan u steeds terecht bij Dirk Vervoort, Tel 03 / 314.70.05

De bijna volledige 5ïanberrv Cdv Brassbund niet t/it. t. Paul Marcital, en/t... pardon, Paul Hermans als de "Grand Marchal ", Robert Mevers (trombone), Frans Broes (drums), Jef Broes (trompet), Jan Tilburgs (Bas), Jos Vermeiren (trompet), Jean Van Ginkel (saxofoon bariton), Adriaan Van Dun (saxofoon tenor), Jan Novens (banjo), Dirk Ven'oort (banjo), Frans Tacla (klarinet, saxofton), Eddie Van Delni (piano, harmonica)

E[ aee renmode voor jong en oud. Steecys s

ot klassiek in de betere merken en albare prijs. (ook in grote maten). Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE ieNass

18

5 uur.

Een halve eeuw koster

op:::: :oen.

Anita en André naast het speciaal versierde harmonium waarvan André al vele jaren de toetsen beroert. Zou hij soms geen heimwee hebben naar het oude kerkorgel waarop hij voorhet laatst speelde in 1981? Wie weet maakt hij het nog mee dat hij terug naar het hoogzaal klimt om de kerk te doen daveren onder het geweld van de loden orgelpijpen. Op 22 februari 1998 werd in onze Parochiekerk, Sint - Clemens, een danki'iering opgedragen ter ere van het gouden jubileum van André Brosens als koster orgelist. André werd in 1947 tot koster van onze parochie benoemd. Als jonge knaap van 18 jaar werd er al van heni verwacht het orgel te bespelen en de taken die tijdens Heilige Missen voor een koster weggelegd zijn, voor zijn rekening te nemen. Terwijl zijn kameraden op zondagnamiddag naar het voetbal gingen kijken, moest André naar de kerk om het lof op te luisteren. Het is ongelooflijk dat een bijna 70jarige man dit alles nog kan. De dankviering op 22 februari werd voorgegaan doorE.H. Swaegers, E.H. Desmedt en diaken Walter Van den Broeck. Het orgel werd bespeeld door Jos Bruurs en het zangkoor stond onder leiding van Kristin Hermans die ook nog een prachtige solo heeft gezongen. Kleinkind Eveline Brosens bracht op haar mannier ook enkele nununertjes naar voor, en An Jacobs droeg haar steentje bij als misdienaa r. Voor een blijvende herinnering op foto werd gezorgd door schoonzoon Jan Martens. De kerk was indrukwekkend versierd niet prachtige bloemstukken. Ook liet orgel van André zelf kreeg een apart allure. Er werd een woordje van dank uitgesproken door een afgevaardigde van de kerkfabriek die tevens alle aanwezigen uitnodigde om, op


MINDERHOUT de door de kerkfahriek aangeboden receptie, na de inisviering het glas te hefln op André. Tijdens deze receptie kreeg iedereen de kans André persoonlijk geluk te wensen en zijn of haar naam in het Gulden Boek te schrijven. Op zondag 8 maart werd door André en Anna in de parochiezaal aan de flimilie, kerkfabriek, koste,s, pastoors en diaken een feestelijk maal aangeboden. Ook hier werdAndrétlink in de bloemetjes gezet en werd er /nenig woord van dank uitgesproken voor wat hij al die jaren voor onze parochie heeft gedaan. Na hier en daar een traan van ontroering weggepinkt te hebben werd er verder gefeest tot in de kleine uurtjes.

Op cruise met de Calypso Op zaterdag 28 februari vond de jaari ij k.e ouderavond van cle KSJ plaats, die dit keer in het teken stond van een luxe cruisereis. Vanaf 6 uur 's avonds konden de passagiers inschepen op het cruiseschip "Calypso", waarvan de gezagvoerder niemand minder was dan Captain 1gb. Vanaf de loopbrug. die het schip met de kade verbond, kon je de haaien met hongerige blikken op de loer zien liggen. Wellicht waren deze gelokt door de heerlijke geuren die zich vanuit de kombuis over de wateren verspreidden en wachtten zij nu geduldig af tot er iemand te

water zou eraken. Gelukkiv hielden de loopbrug en de scheepsrelingen stand en waren er geen slachtoffers te betreuren. Ouders die zelf als lid en/of als leiding in een jeugdheweging actief geweest zijn, weten dat het opzetten van zo'n avond geen vanzelfsprekendheid is. Voordat één en ander op de planken gebracht kan worden dient er heel wat vergaderd, geoefend en geknutseld te worden. Wel KSJ, proficiat, het is al die moeite waard geweest 1.

Langs deze weg willen wij al de mensen clie, op gelijk welke maan ier hebben mee gewerkt om aan deze dag een onvergetelijke herinnering te blijven houden, van ganser harte danken. De kinderen en kleinkinderen van André en A nna. Ja ja. André en Anna, jullie lezen het goed Bovenstaande tekst werd mij bezorgd door jullie nakomelingen. Het is voor hen vast niet altijd gemakkelijk geweest dit geheim te houden, want hun dankbaarheid en fierheid zijn zeer groot. Samen met uw familie wenst de parochiegemeenschap jullie nog veel mooie jaren toe. Bedankt voor al die jaren van inzet en bereidwill i gheicl.

Zo te zien voelt Captain 1gb

ZIJ! /1/ei jj}/H/1Ï/1 11 Ï

iI

iot in dat 1,1cillc\IocJ)j/.

Nederland houdt gemeenteraadsverkiezingen Hoewel dc ruim 200 bewoners van Castelré zich nauwer bij het leven van Wortel en Minderhout betrokken voelen dan bij dat van Baarle-Nassau. toch blijven zij Nederlanders en konden zij op woensdag 4maart gebruik maken van hun stemrecht om een nieuwe gemeenteraad te kiezen.Vanaf 8u s ochtends tot 8u 'savonds kon je in café De Zwaan dan ook meemaken dat de kiezer na het kleuren van een bolletje nog snel een witteke achterover goot, of dat de gemeentcanihtenaar van achter een frisse pim de stemhusgang in stembureau 3 in goede banen loidrli Iets waarvan veel van zijn Belgische collega's enkel maar kunnen dromen. Hoewel cle inwoners van Castelré over het algemeen niet te klagen hebben over het gemeentebestuur van Baarle-Nassan, vinden zij het toch belangrijk hun stem te laten horen. Geheel volgens de verwachtingen werd in Nederland minder naar het stembureau gegaan dan bij de vo rige verkiezingen, in 1994. Castelré vormt echter een uitzondering op deze tendens., want in '94 kwamen 106 van de 125 stemgerechtigden opdagen, en nu waren het er III van de 132, wat telkens overeenstemt met een opkomst van 84 percent. Dit is zeker niet slecht als je weet dat het landelijk gemiddelde in '94 nog 73,19 % was en in '98 nog slechts 66,04 %. Grote veranderingen in het beleid moeten wellicht niet verwacht worden. Wanneer je de verdeling van de zitjes in het Baarlese gemeentehuis bekijkt lijkt er weinig veranderd. Het CDA groeide van vier naar vijf zetels en werd de grootste partij. De VPB moest van hun vier

In ciiie Dc Zuiiii. in (tçiclic. koniuit i/e lili/licil iiriciuijlc ,sltIi/iilt1l Ticcicil j)oi, en juni. Dit is uiteraard ook van toepassing op het toezichthouden. 'Vooruit Staf, laat dat wat vooruitgaan" schijnt toezichthouder Jan Pardoen (rechts aan liet tafeltje) te denken, "mijn pint is weeral leeg hoor. zetels tijdens de vorige legislatuur, er eentje inleveren en bleef dus steken op drie. Fractie Ulicoten daarentegen won er een zetel bij. en met drie zetels in totaal heeft Ulicoten een nog duidelijker stem gekregen in de Raad. Een lichte stijging in het aantal VVD stemmers kon niet worden vertaald in een zetel waardoor deze partij zich met één zetel gewoon handhaaft. Hoewel de nieuwkomer Keerpunt '98 het voor-

lopig ook niet één zetel moet stellen is deze partij zondermeer tevreden. Hoewel zij gehoopt hadden op twee zitjes kunnen zij als partij vanaf nu ook hun zegje doen. Volgens woordvoerders van het CDA en Fractie Ulicoten is cle kiezer het duidelijk eens met het gevoerde beleid. De vorming van een coalitie kan nog wat puzzelwerk vergen, maar de heren en dame politiekers opteren voor een grote coalitie.

LP


MINDERHOUT

Paardenmelk, goed voor elk! Fons Backx en Dma Huybrechts baten een boerderij uit op het Groeske 7a in Castelré. Naast varkens houden zij ook nog paarden. Terwijl de varkens alles te maken hebben met de kostwinning zijn de paarden een liefhebberij. Voordat de tractor zijn intrede deed in de landbouw was het paard onontbeerlijk voor het bewerken van de gronden, maar er was ook een speciale band met dit dier. De boer stond machteloos zonder het paard, en het paard had de goede verzorging van de boer nodig om optimaal te kunnen presteren. De boer behandelde zijn ros dan ook met liefde en respect. Nu de viervoeters voor het werk op de akkers vervangen zijn door vierwielers, met veel PK's onder de motorkap, is het houden van paarden geëvolueerd tot een liefhebberij. Zo is het ook in het gezin van Fons en Dma. Blijkbaar zit de liefde voor de paarden in de genen want de kinderen van Fons en Dma zijn ook erg begaan met de paarden. Dit is maar goed ook, want niet alleen worden er op het Groeske 7a al vele jaren paarden gefokt, maar sinds mei van vorig jaar worden de merries ook nog eens gemolken. De voor de hand liggende vraag aan Fons en Dma is dan: "Waarom zijn jullie op een bepaald ogenblik de paarden beginnen melken?" Dma: "Op zeker moment kwam iemand uit de buurt langs met de vraag of zij bij ons wat paardenmelk kon krijgen ter ondersteuning van een chemokuur. De paardenmelk vermindert namelijk de vervelende nevenwerkingen die aan een chemotherapie verbonden zijn. Nu hadden we juist een merrie die geworpen had maar waarvan het veulen helaas gestorven was zodat we de merriemelk rustig konden weggeven. Al snel kwam een kennis van die buur ook langs, en op een bepaald ogenblik hebben we besloten toch wat te vragen voor de melk. Je moet weten dat het verzamelen van paardenmelk al bij al een arbeidsintensieve zaak is waar je met heel je gezin achter moet staan. Zo moet er om de twee uur gemolken worden en dat zou niet mogelijk zijn als er niemand is die ondertussen doorgaat met het andere werk, of om je te helpen bij het melken. Je moet namelijk altijd met twee zijn om een paard te melken want hoe goedje relatie met het dier ook is, het blijft per slot van rekening een dier met vier krachtige poten waartussen je je bevindt tijdens het melken. Meestal meikt Fons, ik vries de melk in en zorg voor de verkoop. Onze dochter An zorgt na schooltijd dat de stallen een poetsbeurt krijgen en regelmatig ontlast zij haar pa van het melken. Zij richt trouwens ook de paarden af tot het volleerde rijpaarden zijn. Ook ons Lieve, die op kot is, draagt, wanneer zij in het weekend thuis is, haar steentje hij en zelfs ons Leen die ondertussen getrouwd is en niet meer thuis woont, komt regelmatig nog een handje toesteken bij het melken. De meeste melk gaat naar natuurvoedingswinkels en de rest wordt thuis verkocht." DHM: "Lenen alle paarden zich evengoed om gemolken te worden en hoeveel melk geeft een paard eigenlijk?" Fons: "In principe kan elke merrie gemolken worden maar je kan een paard niet vergelijken met een koe natuurlijk. Om te beginnen heeft een paard een veel kleinere uier, en i.p.v. vier spenen heeft een paard er slechts twee. Wel heeft elke speen twee melkkanalen. Omdat we het welzijn van het veulen steeds voorop stellen, melken we de eerste zes weken nadat de merrie een veulen werpt niet zodat de volledige melkproductie van de menie naar het veulen gaat. Pas wanneer het veulen in staat is gras en brokjes te eten beginnen wij overdag te melken. De eerste melkbeurt is 's morgens om 6uur en de laatste 's avonds om 8 uur. 's Nachts zetten wij het veulen bij de moeder zodat het bij haar kan drinken en de melkproductie gestimu-

we

leerd wordt. Zolang het paard toelaat dat het veulen drinkt, kunnen wij melken. In de praktijk duurt dit ongeveer acht maanden. De hoeveelheid melk dat een paard geeft kan sterk verschillen van melkbeurt tot meikbeurt en ook of het paard er zin in heeft of niet, maar als we er dan toch een cijfer op moeten plakken kan je spreken van orde van grootte van 300 400 gram. Maar nogmaals, dit kan echt zeer sterk variëren hoor, en wanneer het paard de melkkraan dichtdraait is het ermee gedaan en hieraan helpt geen lievemoederen." DHM:" Waarom wordt paardenmelk eigenlijk ingevroren en niet, zoals koemelk, opgeslagen in een koeltank?" Dma: "Koemelk wordt in een koeltank bewaard tot het door de zuivelfabriek wordt opgehaald om gepasteuriseerd te worden zodat de melk, o.a. langer bewaard kan worden. Pasteuriseren is een bewerking waarbij de melk gedurende enkele seconden of minuten tot 60 i 85 graden wordt verhit, gevolgd door een snelle afkoeling zodat een gedeelte van de micro-organismen worden vernietigd. Tijdens het pasteuriseren worden echter, spijtig genoeg, ook bepaalde vitamines ( vitamine C en in mindere mate vitamine B ) geschaad. Nu zijn het juist deze nhicto-organlsnlen en cle vitainhiles ilie de inie

ressante eigenschappen aan de melk geven. Daarom wordt paardenmelk onmiddellijk na het melken gekoeld en daarna ingevroren. De diepgevroren melk blijft bij —18 °C minstens 6 maanden goed zonder aan kwaliteit te verliezen. De melk wordt trouwens diepgevroren verkocht. Wanneer je dan de melk wil gebruiken laat je hem ontdooien en je kan hem eventueel lichtjes opwarmen, maar de lichaamstemperatuur mag niet overschreden worden." DHM: "Ik meen te weten dat bij de melkveehouders regelmatig meikstalen worden genomen die dan onderzocht worden 01) vetgehalte. eiwitten enz.... Kortom een grondige kwaliteitscontrole. Is hiervoor voor paardenmelk ook iets geregeld?" Fons: "Minstens één keer per maand wordt de melk gekeurd door mensen van de gezondheidsdienst. Deze keurders komen steeds onverwacht langs en het is niet omdat ze gisteren je bedrijf bezocht hebben dat ze er morgen niet zullen staan. Om de twee maanden worden de paarden aan een grondig onderzoek onderworpen door de veterinaire dienst en de ene keer wordt er speciaal gelet op dit en een andere keer weer speciaal op dat. Het is niet meer dan normaal dat hier een grondig toezicht wordt uitgeoefend want we handelen hier per slot van rekening met een product dat bestemd is voor menselijke consumptie en meestal dan nog voor verzwakte mensen. Dus het moet in orde zijn! No problem!" DHM: " Onlangs konden we tijdens het programma "Schalkse Ruiters" een reportage zien over paardenmelk waarin men stelde dat paardenmelk genezende, of op zijn minst versterkende, eigenschappen zou hebben Dma: "Merriemelk wordt in Rusland al van oudsher gewaardeerd om zijn genezende en versterkende eigenschappen. Ook nu nog zijn er in Rusland meer dan honderd sanatoria die patiënten behandelen met merriemeikkuren. Ook in Duitsland kent meiTiemelk een enorme opmars. In de meeste gevallen drinken de patiënten een kwart liter per dag. Merriemelk versterkt het lichaam en kan in sommige gevallen zelfs een geneesmiddel zijn. De belangrijkste gebruiksvolni \ J11 inemeinellc k als versierLend niddel

J)iva en Fons aan her ijtelken.

"Je moet altijd met twee zijn om een paard te melken want hoe goedje relatie met het dier ook is, het blijft per slot van rekening een dier met vier krachtige benen waartussenjeje bevindt tijdens het melken Merrie "Ratsira" vindt het allemaal prima zolang het er maar rustig aan toe gaat.


MINDERHOUT bij de volgende ziekten: tuberculose, lever-, maag- en darnistoornissen, in het bijzonder chronische ontstekingen van het maag- en twaaifvingerige darmslijmvlies, diaree en ver stoppingen. chronische dikke darm onstekingen en alvleesklierklachten. Ongekend is de uitwerking bij acute en chronische leverstoornissen, zoals levercirhose, hipatitis, leverkanker en alcoholische lever. Bij behandeling van tumoren werden in bepaalde gevallen geweldige resultaten bereikt, zonder dat het werkingsmechanisme verklaard kan worden. Vele huidaandoeningen, zoals acne, eczeem en puisten kunnen via darmzuivertng verdwijnen. Na hart in farcte n, herse nb bed i ngen, bloedvatenstoornissen en verkalkingen zijn met paardenmelk goede resultaten te behalen in het genezingsproces. Bij oudere mensen levert paardcnmelk via darmzuivering nieuwe krachten op, die na korte tijd een soort verjonging opleveren. Verder zijn er positieve reacties van mensen die lijden aan cystic fibrosis of multiple scierose, op het drinken van een kwart liter merriemelk per dag. Eigenlijk is het ongelooflijk waarvoor paardenmelk allemaal goed kan zijn. Tot nu toe schijnt er nog niet veel wetenschappelijk onderzoek verricht te zijn naar de effecten van paardenmelk, maar empirisch is bewezen dat paardenmelk goed is bij de volgende aandoeningen: Psoriasis en eczema, ook voor eczema bij kinderen: darmaandoeningen als Colitus Ulcerosa en de ziekte Van Crohn, effectief bij zowel diaree als verstopping langdurige reuma andere stofwisselingsproblemen: een hoge cholesterol. Daarnaast zorgt het voor versterking bij chemotherapie." DHM:" Worden er van paardenmelk, net zoals dat bij koemelk gebeurd, ook nog nevenproducten gemaakt?" Dma: "Door toevoeging van speciale bacteriën kan de melk worden omgezet in kumys. Dit is een soort yoghurt. Het stamt af van een oud gebruik van de Russische steppenvolken en heeft een positief effect op de darmflora. Alleen is het bijna niet om te eten wegens zijn toch wel zeer speciale smaak. Tot nu toe maken WIJ zelf nog geen nevenproducten maar kopen wij deze in bij een paardenmelkerij in Twente. Zo hebben we een dag- en een nachtcrème, shampoo en zeep. Deze producten zijn uitstekend geschikt voor mensen die lijden aan psoriasis of eczema. Deze zomer zullen we waarschijnlijk starten met het aanmaken van een likeur op basis van paardenmelk." DHM: "Awel Dma, als het zover is laatje het maar weten, dan kom ik dat likeurtje wel eens proeven, en nog bedankt voor het glaasje paardenmelk."

WONINGBOUW :4:4 k41RE

M BVBA

03/315.8714

KREKELSTRAAT 4 - 2321 MEER

GRATIS PRIJSOFFERTE KLJ Heeft uw herinneringen nodig ii iiiseltN.- ii II weet. \ftIt kIl Minderhout dii jaar haar 70-JARIG IES'FAAN. Om dit ter vieren hebben we heel wat voor u in petto tijdens het weekend van 7 tot 9 augustus 1998 Op vrijdag 7 augustus gaan we van start met een Breughelavond, waar u eerst kan genieten van een heerlijk Breughelmaal. Daarna kan u lekker dansen op de muziek die Desperated Company brengt, en proeven van de vele streekbieren die we speciaal voor die avond in huis (in de tent) halen. Op zaterdag 8 augustus richten we ons op de uitgaande jeugd met een jeugdbal. Op zondag 9 augustus bent u allen uitgenodigd op de receptie en daarna hebben we een heleboel anilnatie voor jong en oud op het programma staan, waaronder een tentoonstelling van 70 jaar KLJ Minderhout. Het huidige bestuur heeft natuurlijk enkel recent materiaal ter beschikking en om de tentoonstelling zo compleet mogelijk te maken, doen we beroep op alle mensen die ooit in KLJ vroeger BJB Minderhout hebben gezeten en die daar nog foto's, verslagen van vergaderingen. krantenknipsels, kleren, sjaaltjes. vlaggen, leuke anekdotes of dergelijke van hebben. Indien u nog iets in huis hebt om onze tentoonstelling te vervolledigen, zouden we u heel dankbaar zijn als u ons een seintje geeft (liefst zo snel mogelijk ) : Mark Mertens 03/ 315.85.59), Loes Lenaerts (03/314.42.93) of Christel Adams 03/ 314.54.76 ) )

(

(

KLJ zit niet stil in april 0p zondag 1 5) april is het weer LOS er. Dan organiseert KLJ de zesde editie van de GEHUCHTENTOCHT. Dit fenomeen is inmiddels wel gekend bij elke echte Minderhoutenaar, maar we zullen het toch nog even toelichten voor al diegenen die nog niet het geluk hebben gehad hieraan deel te nemen. Er is een fiets- / autoroute uitgestippeld clie u leidt door de verschillende gehuchten. In ieder gehucht is een stopplaats voorzien waar een volksspel staat opgesteld waar u uiteraard punten mee kan verdienen. Er zijn drie categorieën: heren, dames en kinderen. Uit elke categorie worden degenen met de meeste punten beloond met een toffe prijs. Natuurlijk is dit nog niet alles. Aan de parochiezaal kan u smullen van onze overheerlijke pannenkocken, en staat er een springkasteel opgesteld. Op den Aard staat rijstpap op u te wachten en in Castelré kan u zich opwarmen met soep of afkoelen met een ijsje (afhankelijk van het weer) en op alle stopplaatsen is er drank en chips verkrijgbaar. De deelnameprijs bedraagt 100 BEF voor volwassenen en 50 BEF voor kinderen. Op zaterdag 25 en zondag 26 april gaan we met tractor en kar rondrijden om ii te verlossen van uw oud ijzer. U kan het ijzer aan de straat zetten en als u grote of zware stukken hebt, gelieve dan een seintje te geven aan Johan Brokken 03/ 3 15.87.60 Jeff Brosens 03/ 3 14.42.23 of Dirk De Bie (03/315.76.05 (

),

(

)

Indien ii meer wil weten over merrienzelk kan u steeds terecht hij de familie Backx, Groeske 7A, 5114 AE Castelré, tel. (Be) 0031 135039708, (Ne) 0135039708

Schootiljeid.çsafon Lieve Ve gvfeester Langenberjj 30 - 2323 Wortel 03/314.55.15

Enkç(op afspraak.' Ookbij tJ t[iuie

Çe[aat,sverzcrging - Pefanicure . Tetficure Ontilaringen - Maquiffage

141

21


MINDERHOUT

De Burchtkrant Kent U de Burchtkrant? Wellicht niet. De Burchtkrant is een informatief magazine dat verspreid wordt door de K.S.J. van Minderhout. Wij vonden het de moeite waard nader kennis te maken met de bezielers van deze krant en zo kregen we meteen de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van deze 180 leden tellende jeugdbeweging. Wij gingen op bezoek hij Isabelle Vissers, de hoofdverantwoordelijke van de Burchtkrant. HM : De Burchtkrant verwijst naar de Burcht, een gebouwtje gelegen in de bossen achter het klooster van Mariaveld. In de loop der jaren werd er steeds minder en minder gebruik gemaakt van de Burcht tot de leiding van de K.S.J. vorig jaar besloot het gebouw een opsmukbeurt te geven. IV : Onze lokalen bevinden zich in de kleuterschool van Minderhout. De Burcht werd mettertijd verwaarloosd. Die verkommering werd vorig jaar een halt toegeroepen en dat heeft de Burcht grotendeels te danken aan de kloosterzusters. Zij waren het immers die ons verwittigden dat de Burcht was ingepalrnd door een groep ( illegale ? ) Roemeense vluchtelingen. Die hadden zich toegang verschaft tot onze lokalen en bleken er al geruime tijd te kamperen. Toen besloten we dat het hoog tijd was om in te grijpen. Nieuwe ramen, een nieuw slot op de deur.....het hele lokaal werd grondig onder handen genomen.

HM Wat is het doel van jullie krant, wat wil je ermee bereiken ? IV De krant moet je louter en alleen als een intern informatiekanaal beschouwen. We willen onze leden informeren over activiteiten die

in het verschiet liggen. De krant bestaat eigenlijk al lang maar werd onlangs in een modern kleedje gestoken. We sturen ook altijd een kopij naar de K.S.J. Provinciaal, een overkoepelend orgaan voor alle Antwerpse K.S.J groepen, dat op basis van onze krant kan vaststellen welke activiteiten voor een bepaalde periode gepland werden. Er ligt bij elke uitgave ook steeds een kopij ter inzage in cle openbare bibliotheek van Minderhout.

HM : De tanende invloed van de Kerk in onze samenleving lijkt zich steeds verder te ontplooien. Ook de K.S.J. lijkt zich de jongste jaren steeds meer te profileren als een 'groen front in plaats van een kristelijk jeugdbolwerk. Strookt die indruk met de werkelijkheid ? IV: De invloed van de Kerk is inderdaad flink afgezwakt. We hebben in de persoon van Louis Swaegers nog steeds een proost, maar de inmenging van de Kerk is flink teruggeschroefd. Dat wil absoluut niet zeggen dat we de jeugd geen waarden meer wensen mee te geven. Integendeel, er wordt veel belang gehecht aan een aantal duidelijk omlijnde waarden. Het welzijn van ons milieu is één van die elementen die we

vaak in de verf zetten, maar de K.S.J. wil toch wel meer zijn dan een clubje milieubewuste mensen. We zetten ons krachtig af tegen alles dat ook maar neigt naar discriminatie. Ik vind dat wij vooral moeten streven naar gelijkheid voor alle mensen. Het is vooral die gelijkheidsgedachte die ons doen en laten inspireert.

HM: Krijgen jullie subsidies van de overheid of moet de K.S.J. zich financieel zelf beredderen ? IV : Ons budget steunt op twee pijlers. Ten eerste vragen wij van alle leden een bescheiden bijdrage in de vorm van inschrijvingsgeld. Ten tweede kunnen wij in principe jaarlijks rekenen op een toelage van de gemeente, maar dat is vorig jaar tlink misgelopen. Die toelage kun je namelijk enkel verwerven indien een aanvraag daartoe ten laatste op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, bij de Jeugdraad wordt ingediend. Door een samenloop van omstandigheden nntving de Jeugdraad onze aanvraag welgeteld EEN dag te laat en die vergissing is ons zeer kwalijk genomen. We hebben ons nog in alle mogelijke bochten gewrongen om onze aanvraag alsnog ontvankelijk te doen verklaren maar de Jeugdraad hield het been stijf. Geen toelage dit jaar en dat is een lelijke streep door onze rekening. Nochtans zijn we al jaren één van de grootste en bedrijvigste jeugdbewegingen van Hoogstraten en tot vorig jaar waren we steeds tijdig in orde met onze aanvraag. Nu zullen we andere oplossingen moeten zoeken om de touwtjes financieel aan elkaar te knopen.

HM : Of hoe een stuk bureaucratie en enggeestigheid een waardevol jeugdinitiatief de das om kan doen.... (K.G.)

$ o onarnerIj ,;

11

DOMS

- SCHILDERWERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN •

• •••

. ..

-ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 1 39c

PJM


M99mMi=idmd Wegzakkende kranen, weggebruikers die het noorden kwijt zijn en ballonvaarders clie in hoge bomen veel wind blijken te vangen. We gooien er nog enkele kritische noten bij, roeren alles dooreen en kruiden met een pittig verhaal. De zure oprispin gen laten we in de mate van het ons mogelijke achterwege. De hoeveelheid lof wordt zuinig gemeten en de scherpe kantjes snijden we er zorgvuldig af... We laten het boeltje enkele dagen trekken, lichten zacht het deksel en beginnen aan de ' 'finishing touch ' ton onze dorpsrubriek.

Duiker stuk

Kraantje zakte weg Tel hinoiie van de waterniulen zakte ccii kraan in het wegdek. De finna De CIet'ck is er bezig met de uitvoering van riolerings- en herinrichtingwerken. Gelukkig vielen er geen gewonden. We worden omwille van de werkzaamheden geplaagd met nogal grote wegomleggingen. Door het gat in het wegdek werd ook de Watermolenweg enkel bereikbaar langs de bosweg door de Meerselse Bergen. De hevige regenval zorgde ervoor dat de bewoners er helemaal van de buitenwereld afgesloten geraakten. Enkel met een 4X4-voertuig was er nog enigszins aan te beginnen. Ter hoogte van de watermolen werden zware ijzeren platen over het gat in de weg gelegd om aanvankelijk nog enigszins verkeer door te kunnen laten.

l_)e duiker die 5mw de \salertmme\ (ier \ au de watermolen i.orgt, en onder de weg door loopt, blijkt in bijzonder slechte staat. Het metselwerk tussen de bakstenen is op vele plaatsen verdwenen. De oude duiker kon de druk van het zware verkeer niet meer aan en heeft het begeven. Eigenlijk is het eerder een gelukkig toeval dat de slechte staat van de duiker aan het licht kwam door het afschrapen van het wegdek. Anders was de kans groot dat later alsnog problemen zouden opduiken. De technische dienst van de stad Hoogstraten heeft beslist de duiker te herstellen. De watertoevoer naar de watermolen moet gegarandeerd blijven, het gaat immers om een geklasseerd monument.

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

Tegelijkertijd met de aanleg van de riolering worden ook herinrichtingwerken uitgevoerd. De weg ligt helemaal open en door de hevige regenval is het bijzonder moeilijk rijden tussen de watermolen en de Oude Tramweg. Door cle kapotte duiker ter hoogte van de watermolen werd de weg daar overigens helemaal afgesloten om herstellingcn te kunnen uitvoeren. Omdat ook in Meer, in het gehucht Hoogeind, gewerkt wordt, is Meersel-Dreef enkel nog fatsoenlijk bereikbaar langs de Strijbeekseweg en de Markweg. Dat betekent echter dat de weggebruikers een fikse meerafstand moeten overbruggen. Door de werken aan de watermolen is de Watermolenweg lange tijd alleen bereikbaar geweest langs het bos. Door de hevige regenval werden de inwoners van de Watermolenweg bovendien helemaal afgesloten van de buitenwereld. Het bospad werd immers herschapen in een modderpoel. Dat probleem is intussen van de baan omdat de toegang tot de weg, aan de watermolen weer werd hersteld.

Logica De milleg g ing door de werken op het Hoogeinde blinkt uit in het gebrek aan logica. De weggebruikers die van Meersel naar Meer willen rijden worden langs de Schuurdekousweg gestuurd om nadien terug aan te sluiten op de hoofdweg. Het verkeer van Meer in de richting

14V HERIJGERS Ih. Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

ALLES VOOR ROOKKANALEN NIEUWBOUW en VERBOUWING

Bij viv' hersielloig iwi vie duiker kwamen

Een kraan 1cm de firma De Cie rek zakte weg in cle duiker die voor de watertoevoer van cle watermolen zorgt. De oude duiker incest herstel,l en da, zorgde vĂ–Qr een bijkomend wegomleggingprobleern. viii iii',,

L

on e2r6

4.55.04

oude funderingen Van een wellicht vroegere versie van cle waterinolen bloot te liggen. Dat konden wacirneiners ''aststellen aan geelachtige, hanclgevormde bakmli

Oinleggingen De werken gaan gepaard met grote wegomleggingen. Voor bewoners en bezoekers zorgen de omleggingen voor heel wat ongemak. Bovendien lijkt het doorde politie uitgedokterde traject tussen Meer en Meersel-Dreef, omwille van werken aan het Hoogeind, niet opportuun. "Om de wegkanten in de Mosten te sparen.," luidde het op de vorige algemene vergadering van de dorpsraad.

Voor elke brandstof is er een specifieke toepassing, p1. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG GEISOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering in inox. (UITSLUITEND VERKOOP)

1a

23


MEERSEL-DREEF van Meersel mag gewoon de hoofdweg gebruiken. Op dit gedeelte van de weg worden echter helemaal geen werken uitgevoerd. In MeerselDreef vragen de inwoners zich af waarom zij helemaal moeten rondrijden langs de Schuurdekousweg. Bovendien, zo blijkt, is de instelling van het eenrichtingsverkeer in de eerste plaats bedoeld om de wegranden ter hoogte van de Vossenkuil te beschermen. De borden staan dus eigenlijk ook nog eens op de verkeerde plaats. De borden hadden aan de weg tegenover de Jan de Wysestraat moeten staan. Zo zou het verkeer komende uit Nederland, het Heieinde en de Dreef; de Vossenkuil hebben moeten mijden. Schepen Karel Aerts legde tijdens de algemene vergadering van de dorpsraad al uit dat de 'dubbele' onileggingroute enkel bedoeld is om dc boorden van de weg te beschermen. Maar blijkbaar is er toch het één en ander fout gelopen bij het plaatsen van de borden. In ieder geval is de logica ver zoek. Gelukkig testte collega Toonde route en stelde vast dat de weg langs de Schuurdekous maar 200 meter langer is dan het normale traject. De weg is er echter wel te smal om als omleggingweg dienst te doen. Om de werken, die zich dichter bij Meer-dorp situeren, te omzeilen moet het verkeer voor een stuk gebruik lnLI! 'ii d' F snek\ e'

De oseriloedige regelt zorgde ioor .tlnik wat watertoevoer. Ook aan de stuwen lei'erde (1(1! spectaculair watergedruis op.

Lagere School De sveiken /urgen eserteens voor problemen aan de ingang van de lagere school. Bij het afhalen en brengen van de kinderen is de toestand op zijn minst chaotisch. De MeerselDreefse bevolking neemt de ongemakken er bij in de wetenschap dat de werken moeilijk op een andere manier kunnen uitgevoerd worden. De hevige regenval maakt het er niet gemakkelij ker op. Gelukkig schieten de werken snel op.

Winterwandeling Het oudercomité van de basisschool 't Dreefke organiseerde op zondag 15 maart een winter wandeling. Ondanks het feit dat er slechts op heel beperkte schaal reclame gemaakt werd. namen tachtig wandelaars deel. Het initiatief mag zeker als een succes bestempeld worden. De wandelaars toonden zich tevreden over de 24

uitgestippelde trajecten, de heerlijk chocomelk onderweg en het mooie wandelweer. Een pluim voor het oudercomité van onze school, dergelijke initiatieven zijn in onze kleine gemeenschap meer dan welkom. Volgend jaar breng je ons hopelijk op de hoogte. Dan kunnen we heel Meersel-Dreef inlichten over de Organisatie en zal de belangstelling ongetwijfeld toenemen. Dat geldt overigens voor alle verenigingen. We moeten tot onze spijt vaststellen dat te weinig van de mogelijkheid gebruik gemaakt wordt om langs deze weg reclame te maken voor activitei[en van je vereniging.

Kampweg Eigen! ï j k s1dtn de doi psraden nu wel schoon te kakken. Van de onteigeningsprocedure die de gemeenteraad goedkeurde, komt niks in huis. In de plaats daarvan werden de dorpsraden van Meerle en Meersel-Dreef tegen elkaar opgezet. Meerle wil de oude Kampweg terug. MeerselDreef is gezwicht voor het voorstel om met de eigenaar een alternatief uit te werken. Dat is mooi en nobel, bijna de andere kaak aanbieden om bijna gegarandeerd een tweede slag te incasseren. Want als het tot een ruil komt ziet hel er niet naar uit dat we ooit de verbinding terug zullen kunnen realiseren. De Kampweg is nu eigendom van de gemeente. Dat is altijd zo geweest, en dat zou eigenlijk altijd zo moeten blijven. Bovendien blijkt de advocaat van de eigenares een brief aan het college gestuurd te hebben met daarin de vraag of een alternatief traject niet tot de mogelijkheden behoort. Een aantal schepenen hebben dat voorstel dan ook met verve verdedigd op de algemene vergaderingen van de dorpsraden. Meerle liet zich niet ringeloren. Maar ondertussen heeft het college wel een tïiooie uitvluclit. "Dc dorpsraden geraken het er niet over eens. In Mccrlc willen ze liet zo, in Meersel-Dreef zien ze het even anders,..." Uitstel, om de burger uiteindelijk mei lege handen achter te laten? Dc toekomst zal het uitwijzen. Maar mijn eerljkheidsgevoel, of is daar iets mis mee, zegt me dat ik voor één keer toch een Meerlese Pier zou willen zijn. Al was het maar om recht in mijn schoenen te kunnen staan.

Wankel evenwicht Vissers houden van een rustig leventje. Wat naar de dobber zitten staren, even buurten en wat hijpraten, af en toe een slok en vooral straffe verhalen. De vissers die enkele weken geleden hun lijntje hadden uitgeworpen in de buurt van de watermolen, gaan wel niet een heel straf verhaal op de proppen kunnen komen. Ballonvaarders kiezen onze regio regelmatig uit voor een avontuurlijke trip (zelfs een zeppelin overvloog de afgelopen maand onze contreien). Zo ook op die heerlijke visavond. De ballonvaarder wou de zoetwatervisserij b lijkhaar van wat dichterbij komen bekijken. Door zijn aangewakkerde interesse verloor hij de hoge populierenbomen uit het oog. Zijn maand geraakte verstrikt in de takken en dreigde zelfs even te kantelen en de kostbare inhoud (mensenlevens Lijn onbetaalbaar) op de Kempense zandbodem leeg te kieperen. Er is heel wat gemanoeuvreer en geduld bij komen kijken vooraleer de ballonvaarder zijn Iuchtschip weer vlot kreeg. Voor de vissers was het een spannend, maar vooral een ongewoon kijkstuk. Toen het loze vissertje 's avonds zijn verhaal uit de doeken deed bij vrouwlief, heeft ze meewarig het hoofd geknikt en er tegelijkertijd het hare over gedacht. We kunnen het vissersvrouwtje geruststellen. Dit verhaal is WAAR.

Reservaat Lange tijd is het stil geweest rond het reservaat van Natuiirrescrsaten vzw. De eerste contacten met eigenaar Jean Guy Dupret werden inmiddels gelegd om dc werking terug op te starten. De plaatselijke afdeling heeft de bedoeling aan de hand van een inventarisatie een beheersplan op te maken. Op zondag 17 wei iigani.sc.crt Natuurreservaten vzw een Open Natuurdag. Net als vorig jaar wordt dan een fietstocht uitgestippeld rond het fietspad langs de Mark. Naar aanleiding daarvan zullen ook geleide wandelingen in het reservaat georganiseerd worden. Volgende keer hoor je er ongetwijfeld meer over.


MEERSEL -DREEF gie. Na de universiteit van Leuven ging ze aan het werk bij de Stichting Klinische Genetica Regio Rotterdam. waar ze sinds januari van dit jaar aangesteld werd als cytogenicus op het cytogenetisch laboratorium. Ondertussen werkte ze aan haar proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en mag ze na haar openbare verdediging op 4 maart '98 de titel van doctor aan haar naam toevoegen. Toch niet niets. Eén en ander werd natuurlijk uitgebreid gevierd met familie en vrienden. En zo zendt Meersel-Dreef haar zonen èn dochters, de kiem werd hier gelegd, zodoende mogen ook haar oud-leraresseri van de Dreefse lagere school een beetje trots 'ijti. Diane prolciat

Doctor Diane

Dank U, Eugeen. In de hiloiwik :in Sta! \lciicw. i li t I'.irjieii kregen we enkele weken geleden een merkwaardig document onder onze neus geschoven. Het is een handgeschreven tekst die duidelijk verwijst naar de Kenielsbrug. We zijn niet oud genoeg om te weten of het soldatenblad destijds

1)iwu' Van Optal, ccii telg

iun

door Staf Mertens gestencild werd, maar het zou ons niet verwonderen. De titel van het stuk luidt "Dank U. Eugeen". We hebben een stil vermoeden over welke Eugeen het gaat. Als Eugeen geïnteresseerd mocht zijn in het document kan hij contact met ons opnemen. We geven de lezer de oude tekst (fouten incluis) integraal mee. Eugeen, zoek je zelf! 'Dank U, Eugeen. Weet je nog, Eugeen, hoe jij vroeger, voor "De Keineisbrug' uitgegeven werd, iedere maand het Dreefse nieuws naar onze soldaten schreeft. U deedt dat, omdat je wist dat ccii jongen soldaat, graag iets hoort of leest ian zijn vrienden. Jij• had in dejeugdbeweging nog ander werk genoeg, maar stipt iedere niaand kreeg iedere Dreefse soldaat jou brief. Weet je nog Eugeen, dat er meermaals gepraat werd over ccii soldatenbiad uitgeven, 'zoals op ccii ander '. Jij dacht dat zulks alleen in grote gemeenten mogelijk was, cii niet in eenk/ein dorp zoals ons Dreetke. Niettemin wenste je dat liet wel nioge/ijk zou zijn! En je was blij dat er sanien met ccii vijftal vrienden definitief gestart werd met "De Kenielsbrug André Oonien

een 1) ree/s

geslacht, behaalde op 4 maart 1998 haar doctoraatstitel aan de Erasmus Universiteit san Rotterdam.

Wanneer er een kind wordt geboren, dan is altijd de eerste vraag: "Alles in orde met moeder en kind". En ten tweede: "Op wie lijkt het?". Op wie een kind lijkt heeft te maken met erfelijkheid. Dat wordt doorgegeven van generatie op generatie. Niet alleen op wie ze al (lan niet lijkt wordt doorgegeven, ook andere karaktertrekken worden mee vererfd. Verder weet iedereen ook wel dat bepaalde ziektes overerfbaar zijn, hartkwalen, suikerziekte, astma. enz. "Het zit in de familie zcgt men dan." Er is de laatste tijd veel onderzoek gebeurd naar hoe één en ander wordt doorgegeven van generatie op generatie. Deze erfelijke eigenschappen zitten in onze genen, dat zijn eigenlijk opslagplaatsen van erfelijk materiaal. Zo zijn er heel wat onderzoekers bezig met het opsporen van afwijkingen bij ongeboren kinderen. Door vruchtwaterpunctic of een vlokkentest kan men in een vroeg stadiuni opsporen of er een grote kans bestaat dat het kind met aangeboren afwijkingen ter wereld zal komen. Geen alledaags onderwerp voor een dorpsrubriek. De reden dat ik dit schrijfis dat op woensdag 4maart '98 Diane Van Opstal, dochter van Albert en May Van Opstal, is gedoctoreerd met een werk over het onderzoek naar het opsporen van erfelijke afwijkingen bij ongeboren kinderen. Het werk draagt de titel "Molecular cytogentics in prenatal diagnosis". Niet direct een huis- en tuinboek voor liefhebbers, want na twee regels heb je al genoeg medische termen om een kruiswoordraadsel mee in te vullen. Zelfs de korte samenvatting in het Nederlands maakte me niet veel wijzer. Toch is dit werk het resultaat van jaren van studie en onderzoek. En daar mogen we dan toch wel trots op zijn. de kiem voor dit alles werd gelegd te Meersel-Dreef. Diane werd geboren in het moederhuis te Hoogstraten op 16 januari 1963, ze groeide op te Meersel-Dreef waar ze de lagere school volgde zoals al de Dreefse kinderen. Na haar studies aan het Spijker te Hoogstraten (wetenschappelijke B), studeerde ze voor Landbouwkundig Ingenieur aan de Katholieke universiteit van Leuven, met als specialisatie Fysiologie en Moleculaire Biolo-

r

1 t

S

•-

1

25


J5ff

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40.

Jl

Er moeten weeral een aantal postkantoren de rationalisatie bij de post ondergaan. Nog 200 zouden er in Vlaanderen moeten sneuvelen. Het is nog niet zo lang geleden dat gezegd werd dat Meer zou blijven bestaan. Maar wat wordt het als er weer een nieuwe golf bezuinigingen aankomt? Zie je jezelf al voor een pakje naar Hoogstraten rijden, of voor enkele postzegels? In de afgelopen periode werd er karnaval gevierd op school. Terwijl de echte karnaval zoals die over de grens gevierd wordt aan de Mee rse volwassenen voorbij gaat, wordt er in de school toch duchtig werk van gemaakt. Iedereen verkledeii is er de boodschap en een heuse optocht daarna. De kinderen van de turnvereniging kregen er op zaterdagochtend pannenkoeken zoveel ze wilden, vlak na het turnen. De moeders van de turnvereniging hadden goed hun best gedaan, en elk een stapel gebakken. De turnleraar, meester Luc, had ook zijn feestneus op. Maar dat viel nauwelijks op tussen al die verklede turners. De pastoor had de kinderen uitgenodigd om een assenkruisje te komen halen. Iets waar te weinig gebruik van gemaakt werd. Je kon gratis een kruisje krijgen en hoefde er geen communie voor gedaan te hebben. De volgende maand zal liet wel meer storm lopen, met de eerste communie. Maar voor het zover is, is er iets wat we misschien zouden vergeten. Het is vasten, dus allen opgelet. Niet te veel eten en vooral vrijgevig zijn naar de anderen. We noteren ook dat de Vlaamse beroemdheid, Walter Capiau, in Meer op de begrafonis van Piet-Jan werd waargenomen. Daarna is hij ook nog een pint gaan pakken in de Mussenakker en de Gilde. Ja lieve VTM-kwL'fanaten, jullie he/leii Out s'einist.

Hij is niet meer, Piet-Jan l:ind !ehivaii hercikt on\ het uieus dai iu.Iocg als een bom. Piet-Jan. is in zijn klooster te Castelnau de Brassac in hel zuiden van Frankrijk in alle stilte overleden als gevolg van een hartaderbreuk Deze man kunnen we gerust als een echte Meerse beroemdheid betitelen met vele vrienden in het artistieke milieu en vooral ook bij de jeugd. Een rode draad in zijn leven is dc grote voorliefde voor Frankrijk. We kenden Piet-Jan vooral als iemand die zichzelf was en deed wat hij graag deed. Hij lukte daar ook meestal in. Als hij eenmaal flink wat had bereikt, stopte hij er vaak mee om iets totaal nieuws te beginnen ..Maar wat hij ook deed, het had meestal met jeugd te maken en het artistieke milieu van hel uitgaansleven. Vooral in kringen van jeugdclubs was hij erg bekend. Een volledig overzicht van Piet-Jans levensloop maken zou al snel een boekdeel vergen. Volgende dingen zijn ons het meeste bijgebleven en zullen zeker heel wat lezers op een of andere manier nog herinneren: Zijn eerste café was in de Skal'den in de Gelmelstraat, waar hij ook woonde. Vervolgens woonde hij in een huis bij de molen aan de Lodewijk de Konincklaan, waar nu de Highstreet gevestigd is. Daarna is Piet in Wortel uitbater geworden van café de Eglantier op de spie naar Castelré. Dit was gelijktijdig met de periode van de First One, een zaal in de melkerij van Wortel waar regelmatig optredens werden georganiseerd. Dat viel bij de jeugd in die tijd zeer in de smaak. De uitbating van de First One organiseerde hij samen met Ney Martens. Na een omzwerving via Meerle en Minderhout belandt Piet weer in de Gelmelstraat en richt het café het Stil Verdriet op. Een café dat we ons herinneren als een café zonder toog.

N:i:iq LaIc-h(ujdcIl houdt l'iet ,ich tu.cndoor nog met tal van andere zaken bezig. Velen zullen zich wellicht nog het 'fietsen-op-rollen (1971) herinneren in de zaal van 't Fortuin. Hier probeerde Piet het werelduurrecord te breken. Wat begon als een grap eindigde in een echte marathon. Na een week begonnen de mensen het toch straf te vinden dat hij het zo lang vol kon houden en 't Fortuin liep elke dag voller en voller. De poging strandde bij 212 uren en 10 minuten. Enkele luttele minuten verwijderd van het wereldrecord van 214 uren. Piet Jan, door velen ook Pierejan genoemd, was meteen een beroemdheid. In het toneel was Piet ook actief als decorbouwer voor de toneelkring. Maar hij regisseerde ook de eerste bonte-avonden van de Mussenakker. Hier werden de stukken zelf geschreven en vervolgens ingestudeerd. Piet was ook een tijd als kruisboogschutter actief in de St.-Jurisgilde. Maar ook met autocrossen was hij van de partij. De slogan die hij op zijn auto schilderde "Jean Piere Champion de France" was al een voorteken voor zijn interesse in Frankrijk. Na de periode van Het Stil Verdriet, beginjaren 80. hield Piet er een meer mobiele woning op na. Hij woonde in een bus. Samen met Christel, zijn tweede levensgezellin, rijdt hij een eerste keer naar Frankrijk. Al meteen wordt er in de bus ingebroken en het weinige geld dat ze hebben, wordt gestolen. Het is het begin van de druivenplukperiode. Met de regelmaat van de klok zullen ze in Frankrijk vertoeven en er zevenjaar achter elkaar druiven gaan plukken. In de tachtiger jaren organiseert Piet een aantal keren Streekpop, een festivalletje aan het klooster in Meer en bestemd voor groepen uit de

..

Loot

/( 1)1 !11) 1 /11 .O( /11 II1 / .1111/

.

ijiijoiéulic

in de Donckstraat. Onze fotograaf merkte zijn aanwezigheid in Meer op en knipte deze foto tijdens de karnavalsoprocht van de kinderen. Het is een van de laatste foto 's van hen,. Hij overleed kort nadien in ZuidFrankrijk. streek. Dit initiatief heeft later inspirerend gewerkt voor de organisatoren van het huidige Akkerpop. De Kroegentocht in Hoogstraten ziet ook in deze periode het licht. Piet is hoe dan ook veel met muziek bezig en gaat vooral veel op stap niet de Crew, een zeer succesvolle groep in die periode. Eind jaren tachtig vestigt Piet zich in het begijnhof. Hij neemt mede het initiatief in de actie "Red het Begijnhof'. Het is dan dat het eerste podium in elkaar wordt geknutseld. Met de podiumbouw gaat er een hele nieuwe periode van start. Het verhuren van podia lijkt zo een gat in de markt dat de vraag niet bij te benen valt. Piet is nu veel bezig met wat hij altijd al gedaan heeft, optredens, artiesten. festivals. Op de diverse festivals waar hij podiunis verhuurt, staat hij de organisatoren met raad en daad bij. Iets wat zeer wordt gewaardeerd, onder andere door de organisatoren van Akker pop. Akkerpop had bij hem trouwens altijd een streepje voor. De vroegere relaties met de Mussenakker en de nabijheid van de ouderlijke familie hadden daar zeker mee te maken. In Peizegem (Merchtem) wordt een boerderij helemaal verbouwd en het is de werkplaats tijdens de "podiumperiode". Maar Piet doet in die periode ook aan decorbouw in de televisiestudio's en in de Kon. Elisabethïaal te Antwer pen voor de Samsonshow. Deze zou duren tot 1996 want Piet is niet vader en moeder, tijdens een Lourdesreis naar een klooster gaan kijken in Frankrijk. Wie dacht dat de podiumverhuur wel de laatste roeping van Piet zou zijn, had het mis. De droom om in Frankrijk iets te gaan ondernemen, kreeg plots vorm toen in Castelnau de Brassac. in Zuid-Frankrijk, een leegstaand kloostercomplex werd gekocht. Het herstellen van het klooster brengt menig familielid en Hoogstratenaar naar daar om er te helpen. Het verhaal hierover verscheen in een eerdere uitgave van De Hoogstraatse Maand. Reeds vele mensen hebben Piet-Jan bezocht in Frankrijk en er genoten van een vakantie op het Franse platteland. Nog meer mensen zijn wellicht van plan daar nog eens een bezoekje te gaan brengen. Het zal helaas zonder Piet-Jan zijn.


MEER

Klop kiop... Wie daar? Een komische thriller van Derek Hoddinott, in dc zaal Voor Kunst en Volk. Oef, dat was een huzarenstukje. Dit keer koos dc loneelkring Het Heidebloempje voor ecn iets gedurfder stuk, minder traditioneel maar spannend en goed vertolkt. Misschien was het verhaalniet het belangrijkste. Want één ding hebben thrillers altijd gemeen. De dader wordt gevonden en er vallen i1idcn. Achteraf bekeken was dat WLI spijtig. Want v.is Wt niet gebewd. dan iou ht koppel, zij bijna 40. hij 25, van een uitbundig seksweekend hebben kunnen genieten. Hoe ze dat ut., liLt toneel hadden klaar gespeetd. had ons benieuwd, maar toen was er die dode tussen dc lakens en werd de aandacht volledig van de oorspronkelijke bedoeling afgeleid. Het aantal acteurs co di..LIILes lilerf un keer beperkt. Bijna de hele toneelvoorstelling aan het woord zijn, dat was een straffe prestatie voor Christine Cools en Chris Boonen. Voor de bijrollen, ook geen probleem In ju' eentje dc rol van portier, lvodg ictel , g;urçon veiligheidsagent rit uuuiiiinissaris op je nemen, dat was dc vcrdienste van Jos Arnouts. Maar om kelner te spelen, dat is toch nog altijd iets voor Erik Fransen. De prachtigste rol bleef echter voor het lijk weggelegd. Subliem was de prestatie van Gert Rombouts. Geen enkele keer viel hij uit zijn rol. Hij moest dan ook alleen maar hangen en niet bewegen. Maar je moet het maar kunnen, twee uur lang. Het ietwat luider souffleren op het einde van het stuk was zeker niet voor hem

1ii

1 [ii ls hlo nij jc

0 1L(l(

(l

/s( (

Q/

bedoeld. En wat trouwens opviel, er zat een uitgebreide kliek van bewonderaars voor hem in de zaal. Maar eind goed, al goed. De moord werd opgehelderd en echt rouwig was de stemming niet

(ifl .5150//it Ci lu/C iii it/Ier.

om het verlies van iemand met maffia-connecties. Wat er nog restte van het seks-weekend, kon nu verder gezet worden, maar helaas... Het toneelstuk was te vroeg afgelopen.

Vuil niszakkenfuif Van plantrekken gesproken. Wat doe jij als je van de gemeente te horen krijgt: "Sorry, de vuilzakken zijn op". We zijn vergeten ze tijdig te bestellen zodat we nu door onze voorraad zitten. Helaas pindakaas. Het duurt nog verschillende maanden voor er nieuwe vuilzakken zijn want de aanbesteding en het bedrukken met "stad Hoogsiraten" dunit Lig king. In de Mussenakker werd er het volgende op gevonden. Aangezien een vuilzak 40 franken kost, kun je er ruimschoots een pint bier van betalen. Dus dan maar een vuilniszakken-fuif gehouden waai je je pint met een vuilniszak kunt betalen. Het werkte goed want aan vuilniszakken is er nu geen gebrek meer. En moeders met een overschot zijn deze nu kwijt. Duu, eet, iwluiigheidkoii cie gemeente geen 1'Ujlfli,Lsu/iJeîl tneer leveren. De Mussenakker hield dan maar een fuif om aan de undige zakken te geraken.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmno gelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81 ni 27


MEER

Freya wint gouden appel Carnaval Het gebeurt niet elke dag, wel op vrijdag 6 maart 1996. Na de nodige spanning mocht Marcel Van Dyck van het Meerse bedrijfFREYA de eerste prijs in ontvangst nemen, uitgereikt door de Keizerlij ke Commanderij van de Haspengouwse Fruittclers en hun Gastronomie. Deze vereniging, met als voorzitter senator F. Aerts, ijvert al 23 jaar voor de promotie van het Haspengouws fruit. Voor de tweede maal reiken zij een prijs uit. Vorig jaar werd de prijs toegekend aan de firma Wouters uit Limburg voor hun verdienste op vlak van uitvoer van Belgische appels naar onder andere Rusland. Ditjaar werd de prijs uitgeloofd voor een bedrijf dat zich bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft in de verwerking van Belgische appels tot nietalcoholische dranken. Het kunstwerk, een GOUDEN APPEL, is een erkenning voor het baanbrekend werk dat FREYA verricht in de verwerking van het inlands fruit. Met de doelstelling: laat geen fruit verloren gaan, maakt FREYA sinds 1984 heerlijk natuurlijk sap van fruitoverschotten. De fruitkwekers die hun fruit laten verwerken, brengen het sap aan de man en krijgen zo een opwaardering van hun overtollig fruit. Een heel belangrijk element in het toekennen van de prijs was het feit dat FREYA ook gedronken wordt in vele scholen. Met meer dan 2.5 miljoen flesjes die jaarlijks op de scholen leeggedronken worden. kan al een beetje gesteld worden dat Marcel Van Dijck echt op weg is om zijn volk appelsap te leren drinken. Tegelijkertijd draagt FREYA ook een steentje bij in het milieubewust maken van de jongeren door het sap aan te bieden in glazen retourverpakking.

Marcel Van Dijck poseert hier bij zijn trofee "de gouden appel" die hij onlangs won. Een beloning voor zijn inzet voor de milieuvriendelijke afzet van Belgisch appelsap. 28

Terwijl kcirnaiaI aan cle It/lee/ze i'olci'asse,ieii vooibij lijki te gaaf?, wordt het door de schooljeugd wel degelijk gevierd. We zien hier de optocht van de kleuterschool. De lagere school deed nier mee met de optocht, tot spijt van vele kinderen.

Mussenakker 25 jaar In hel weekend \ an 25 april hela:it dc Muscnakker 25 jaar. Toen enkele Meersejongelui eind april 1974 helemaal achter op de zolder van de parochiezaal hun eerste middagje open hielden hadden die nooit zover vooruit durven denken. Ondertussen is de Mussenakker sinds 1980 in de Donkstraat 8 actief in een als monument beschermd pand. Voor het 25-jarig bestaan werd een speciaal fecstcomité opgericht om een jaar lang het 25-jarig bestaan te vieren. We proberen hier een overzicht te geven: 24 april: Receptie voor genodigden. Donderspeeches en een gezellige bijpraatavond voor de zowat 500 genodigden. 25april om 8uur en 26april om 14 uur: Optreden van eigen Mussenakkerbands met gastoptredens. Het zijn vooral de eigen Mussenakkermensen die een keer op het podium willen staan en uiting willen geven aan het 25-jarig bestaan. De sluimerende talenten van mensen die zich al die jaren hebben ingehouden zullen op deze avond ontdekt worden. 1 mei: Voetbaltornooi van de jeugdhuizen. Op het oud voetbalveld van KFC Meer strijden 9 jeugdclubs voor de 25-jaar-Mussenakkertrofee. Deelnemende jeugdclubs zijn: Cahier dc Brouillon, de Skal'den (jawel), de Krinkel (Beerse). Spiraal, De Raap. den Dweil. het Slot. de Malmejo. 8 mei: De Bollock Brothers uit het Verenigd Koninkrijk (UK) treden op. Zie informatie in onze volgende editie. Volgende activiteiten zijn ook al in de maak. 28juni: Voetbal oude Mussen tegen jonge Musseu, zowel de jongens als de meisjes spelen tegen elkaar. 22 augustus: Kinderpop en de "day before akkerpop". 23 augustus: Akkerpop? 6 september: Tentoonstelling "Mussenakker" op de laatste Meerse "Boerenmarkt", Give Buzze met Meer-kermis en in februari de tiende bonte-avond.

Chiro Meer, 28 jaar l)c Chiru scrjaart sccr. ( )p ,aicidac IS cii i.ondag 19 april is het weer zover. Naar jaar lijkse gewoonte wordt dit een spetterend Chiroweekend. In de brief die dc Chiro richt aan de Meerse verenigingen nodigt ze uit: De zondagnamiddag wordt dit jaar voorzien van een heuse vijfkamp. Wat mag u hieronder nu precies verstaan? Wel alles mogen we nog niet verklappen hierover. Dit om cle spanning hoog te houden tot op het laatste moment. Wat we al wel kunnen leggen, is dat we uw medewerking hard nodig hebben, aangezien we dit alles moeilijk zonder gemotiveerde, enthousiaste deelnemers kunnen realiseren! Het is namelijk de bedoeling dat er zoveel mogelijk mensen, in ploegen van vijf zich hier komen uitleven. Laten we de situatie even schetsen. Er doen een aantal ploegen mee. Deze ploegen bestaan dus uit vijf personen, mannen en/of vrouwen. Ploegen bestaande uitsluitend uit vrouwen krijgen een apamt klassement. Doel is: de snelste, de creatiefste, de meest technische, de sterkste te zijn. Wat kunt u verliezen? Niet veel. Een beetje inschrijfgeld en wat je zelf consumeert en misschien jouw imago van sportman, zo je die al had. Maar u kunt ook winnen! Een fantastische namiddag, een toffe ervaring en misschien één van cle prijzen. Een hoop plezier is alvast gegarandeerd. Hoe kunt u deelnemen? U zoekt een ploeg van vijf personen bij elkaar en meldt uw deelname bij Veerle Aertsen, Maxburgdreef 29 te Meer voor 25 maart.


MEER

Dorpsraad, het verslag, deel 2: Milieu- en andere problemen

Heraanplanting van de Vloeien

Verkeer maakt het leeuwendeel van de Meerse verkeersraad uit. Toch zijn er andere punten die evenzeer de aandacht verdienen en die op de algemene vergadering van januari behandeld werden. We gaan er hier verder op in:

Een zuivere Beek

De beloning:

Omdat in het verleden een 'zuivere Mark' als te onrealistisch op de wenslijst van de dorpsraad stond, wordt nu in de plaats een zuivere Beek nagestreefd door de Dorpsraad. De ene keer wordt er in geloosd, de andere keer gooit een wegrestaurant roet in het eten. Toch heeft de Beek alles in zich, om een zuiver riviertje te blijven. Het is dus een haalbare kaart.

Riviertjes als de Beek krioelden in het verleden van het leven. Doordat regelmatige vervuiling optreedt, sterft het leven in de Beek telkens af en moet het weer opnieuw proberen te herstellen. Misschien is in de nabije toekomst, als bovenstaande problemen van de baan zijn, er weer een gezondere toekomst weggelegd voor dit riviertje met meer leven. En dat zou toch een mooie beloning zijn.

Het hoofdprobleem van dit ogenblik is het ACrestaurant. Het is eigenlijk wel een stukje een Belgische kwaal dat wegrestaurants de wcspoeling van hun talrijke gasten, uiteindelijk in de gracht naast de snelweg lozen. Op den Aard was er wel sprake van een zuiveringsstation maar dat zou niet functioneren. We vernemen dat ondertussen een dubbele bouwvergunning verstrekt gaat worden voor een nieuwe zuiveringsinstallatie. Maar het duurt allemaal wel erg lang. Ooit werd in de marge van dit dossier wel eens opgemerkt: "Zolang de aanvraagprocedure van milieuvergunning en bouwvergunning lopen, kan er niet opgetreden worden tegen de vervuiling". Verder vernemen we nog vanuit de milieuraad dat de Raamloop, een nevenloop van deze beek. bij haar oorsprong, in Hoogstraten, ook de nodige problemen heeft. Maar dit dient nog nader onderzocht te worden. Als positief wordt er nog opgemerkt dat de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) in het Hoogstraatse op een tiental punten meet en vastgesteld heeft dat de vervuiling is afgenomen.

Ei iii 1 111(1 11(11

II ii10

d(

J,Iojiiii j)/HOIC.

Enige jaren geleden veranderde het natuurgebied "de Vloeien" van eigenaar. Over de bedoelingen van de eigenaar diende niet lang geraden te worden. Eerst verdween een mooie eiken houtkant die de ingesloten weide doormidden deelde van het toneel. Later werd langs de kant van de beek het omheinend bos gerooid zonder vergunning. De boswachter greep in met een proces-verbaal en er werd ook afgesproken de vergunning te regulariseren mits heraanplanting. Deze diende uitgevoerd te zijn voor het begin van dit jaar. Ook de gemeente stuurde een brief met het verzoek tot heraanplanting. Op dit ogenblik is de heraanplanting van de Vloeien allesbehalve uitgevoerd. Hier en daar zijn wat takken in de grond gestoken. Maar van de opgelegde lijst met plantgoed geen spoor.

Dul dc BccI

IIQ iii! IliOi/ cci

cci ïiccdi, i.

zeldzaam.

HST: garanties tegen milieu- en geluidshinder Helaas ligt het onomkeerbaar vast. Tegen 2005 moet de HST rijden. Er gebeuren nu onderzoeken, zoals bijvoorbeeld geluidsmetingen, in het kader van het milieu-effecten-onderzoek. De vraag wordt gesteld of er een station inzit voor Hoogstraten. Dit lijkt het stadsbestuur niet te zien zitten. Verder wordt opgemerkt dat er naast een Hoge Snelheidslijn ook wel eens een goederenlijn zou kunnen aangelegd worden. Dat zou betekenen dat er veel nachttreinen zouden rijden met de nodige geluidsoverlast tot gevolg.. Samengevat: de HST lijkt nu wel helemaal onafwendbaar. Maar enig nut zullen we er niet van hebben. Alleen maar last dus.

Hei /?UiUliI'iI)icI II \ 1((011 EIJI 11(1 JiuiiI /I 1 iLiitï( ii. 1) iiiciic c i ;cci/ icodlt ci reeds een eiken houtkanten een bos. De heraanplanting ervan is alles behalve projèssioneel te noemen. De overheid lijkt het hierbij niet te laten. Ook de dorpsraad wil herstel van het natuurgebied. 29


EMS(BM9

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 3 15.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

1300 Doden en 13000 gewonden: wie doet er wat aan! Op 10 maart kuani iii de parochiezaal ecu man vertellen dat luj er alvast f.irs tegenaan wil gaan en dat ook al geruime tijd doet. Zo fors dat hij er ondertussen een nationale bekendheid heeft aan overgehouden. Hij wordt de man van de "verborgen camera 's" genoemd, maar uit zijn "bewogen vertelling" bleek alvast dat zijn streven niet tot het wettelijk mogelijk maken van het gebruik dezer camera's beperkt is gebleven. Het is slechts een klein deel van de maatregelen in de strijd tegen de vele doden en gewonden die elk jaar in het verkeer vallen. Het leed dat erdoor veroorzaakt wordt is immers niet in statistieken te vatten. Jos Ansoms, volksvertegenwoordiger en burgemeester van Wuusiwezel, zegt dat hij zelf het stadium van de schrik voor stemmenverlies voorbij is en bereid is onpopulaire maatregelen te nemen.

/ 7

/

31

Op uitnodiging van de KWB kwam Jos Ansoms vertellen over zijn engagement, in zijn geval in de polïtiek, waar hij zich zoals gezegd in de inleiding heeft vastgebeten in verkeersveiligheid. Hij is niet met dat doel voor ogen in de politiek gestapt, maar hij heeft het zich gaandeweg een beetje toegeëigend. Hij heeft zich de vraag gesteld waarom wij in godsnaam ermee kunnen leven dat er elk jaar zoveel doden en gewonden vallen, terwijl veel van onze inspanningen (wetenschap, geneeskunde, onderwijs) erop gericht zijn het leven te verlengen en te verbeteren. Hij kwam tot de vaststelling dat deze tolerantie tegenover zoveel verkeersleed geen natuurwet is, want in de meeste Europese landen vallen er minder verkeersslachtoffers dan in België. Jos is dan op zoek gegaan naar de oorzaken van onze slechte score op gebied van verkeersveiligheid. Net als een veiligheidschef in een fabriek heeft hij daarbij drie grote factoren die de veiligheid beïnvloeden onder de loepe genomen : de machines, de omgeving en de mensen. Hij kwam daarbij tot volgende vaststellingen * De machine : auto's zijn in de loop der jaren veiliger geworden, maar dat is geen zekerheid 30

voor minder ongevallen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat deze veiligheid aanleiding geeft tot onveiliger gedrag. Je waant jezelf onkwetsbaar in die grote wagen met ABS en airbags. Bovendien zijn er in de huidige auto zaken die aanleiding geven tot gevaarlijk gedrag, bvb. telefoneren tijdens het rijden en heuse discobars die indruk geven dat er buiten die auto niets anders bestaat. * De omgeving : de wegeninfrastructuur in Vlaanderen is zeer onveilig als gevolg van dc totale rui mtel ijkc wanorde. Linthebouwing zorgt ervoor dat haast elke grotere verbindingsweg ontelbare inritten telt. Bovendien is de weg jaren als het exclusieve terrein van de auto beschouwd. De gevolgen daarvan zijn duideliijk asfalt van gevel tot gevel, zo weinig mogelijk hindernissen, alle trarnsporen dicht gebetonneerd, stroken van 30 cm. als fietspad waardoor je regelmatig het schrikwekkende beeld ziet van 40 tonners die tegen 90 per uur naast fietsers razen. * De factor mens. De meeste weggebruikers zijn zeer slecht opgeleid. Er zit nog een hele generatie mensen op de baan die hun rijbewijs gekregen hebben, een volgende generatie heeft het na een minimaal examen gekregen en de jongeren moeten wel een practisch examen afleggen, maar factoren zoals defensief rijden of een mobiliteitsopleiding komen daar niet aan bod. Bovendien hebben wij het niet zo begrepen op regels en zit het in ons deze zoveel mogelijk te ontwijken. Als je weet dat de kans op bestraf fing zeer klein is, in België wordt ca. 1 PV per 80.000 km. opgemaakt en wordt meer dan twee derden van de overtredingen geseponeerd, lijkt dat op een vrijgeleide voor ballorig verkeersgedrag. Vanuit deze vaststellingen wil Jos Ansoms ver trekken om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Dat zal heel wat inspanningen vragen en hij heeft al heel wat wetgevende initiatieven ontwikkeld. Hij gaf ons een kijk op zijn visie. De veiligheid van de auto kan nog verbeteren en net als voor de auto zelf, wil Ansoms wettelijke normen voor accessoires. Zij mogen de veiligheid niet belemmeren. Zo mag telefoneren naar zijn mening alleen handenvrij. De wegeninfrastructuur kan heel veel beter en

daar is de aanzet al gegeven, o.a. door de herinrichting van doortochten in dorpscentra en de aanleg van fietspaden. Dat zal nog veel geld kosten, de gemiddelde prijs voor een doortocht is 50 miljoen en er wachten zo nog 800 knelpunten. Eén kilometer fietspad kost 10 miljoen en er zijn nog ca. 6000 km. te leggen. De moeilijkste taak is volgens Ansoms echter het beïnvloeden van het gedrag van de verkeersdeelnemers. Opleiden. met aandacht voor defensief rijden en mobil iteitsopvoeding (niet alle verplaatsingen moeten zonodig met de auto gedaan worden) en degelijk verkeersonderricht, niet in de kleuterschool of de eerste leerjaren, maar in de middelbare school. Tenslotte het zwaartepunt: repressief optreden. Bestraffen dus. Altijd als er PV wordt opgemaakt. Snel, geen drie maanden na de overtreding zodat je niet meer weet waarvoor. Effectief, d.w.z. aangepast aan de persoon en de overtreding. Een kapitaalkrachtige overtreder strafje niet met een boete, ook al vinden wij dat veel geld. In Nederland worden alle boetes binnen de week na de vaststelling van de overtreding afgeleverd en ook daadwerkelijk geïnd. "Lik op stuk" -beleid noemt men dat daar. Alles wordt er administratief afgehandeld, in België moet alles langs de politierechter passeren. Die zou zich volgens Ansoms alleen nog met de zware gevallen moeten bezighouden zoals dronken chauffeurs of snelheidsduivels die hun leven niet willen beteren. Om dergelijk handhavingsbeleid in te voeren is er moed nodig, vooral politieke moed, want het zijn geen populaire maatregelen. Jos Ansoms is alvast bereid het risico op stemmenverlies te nemen, hij is dat stadium voorbij en heeft meerdere wetsontwerpen ingediend. Jos Ansoms wist zijn betoog op bevlogen manier te brengen. Je voelde dat die man meende wat hij zei en dat wat hij kwam vertellen niet op natte vingerwerk was gebaseerd. Alleen spijtig dat slechts zo'n dertig toehoorders naar de parochiezaal waren gekomen. Dat is zelfs meer dan spijtig, want hoe dikwijls krijg je de kans om een beroepspoliticus over zijn engagement te horen vertellen en hem desgewenst op de rooster te leggen ? De afwezigen hadden weerom ongelijk.

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS


MEERLE

Verkeersveiligheid in eigen dorp /

Ziehier een beeld van "een verkeersremmer" die aanstormende wagens moeten vertellen dat ze een dorpskern naderen. De ultieme toegift van het bestuur der wegen aan de bewoners van de Strijbeekseweg op zoek naar een veilige straat. 1-looggeleerde en zeer ervaren ingenieurs, in dienst van en betaald door de overheid (de gemeenschap dus of anders gezegd U en ik), geven U deze 'vluchtheuvel' als zijnde dé oplossing tot 'een veilige straat'. Ware het niet zo

't

triest, ik zou hier nog een aantal leuke bedenkingen kunnen aan toevoegen, misschien zouden die U wel even een grijnslachje kunnen ontlokken. Maar eigenlijk is het te belachelijk om los le lopen. Van het bezoek van Jos Ansoms, toch een beslagen man inzake verkeersveiligheid, heb ik geprofiteerd om hem ie vragen hoe het mogelijk is dat een openbaar bestuur op dergelijke wijze reageert op de vraag van bewoners naar een veilige inrichting van de straat waar ze wonen. Hoe is hij erin geslaagd om voor de Bredabaan in Wuustwezel een voor bewoners en zwakke weggebruikers veilige herinrichting te bekouien 7 De Bredabaan is toch een drukke gewestweg. niet meer verkeer dan de Strijbeekseweg? Volgens J05 Ansoms zitten bij het bestuur der wegen nog weinig 'verkeersdeskundigen', wel veel ingenieurs die wegen ontwerpen op maat van auto's en vrachtwagens en hun draaicirkels. Voor de rest moet clie weg «zo goed mogelijk bollen Cii zo weinig mogelijk hindernissen vertonen, type biljartbaan vooruit. Het is dus de opdracht van het gemeentebestuur én van de bewoners om op de besluitvorming te gaan wegen. Daarvoor moet je dan wel goede argumenten aanbrengen en oplossingen voorstellen. In Wuustwezel had het gemeentebestuur voor de herinrichting van de Bredabaan het studiebureau 'Langzaam Verkeer' ingeschakeld dat vooraf alles onderzocht en vervolgens de discussie aanging met de aanwonenden (die hier dikwijls van het nut van bepaalde ingrepen moesten overtuigd worden). Hieruit werd dan een goed onderbouwd plan opgemaakt dat, met de steun van heel het gemeentebestuur. aan het bestuur der wegen werd voorgelegd. Als je met zo'n argumenten komt, kunnen die dat niet meer zomaar naast zich neerleggen.

Misschien kan ons gemeentebestuur eens een studiebezoek brengen aan Wuustwezel, kwestie van bij de volgende her-in-te-richten gewestweg een beetje weerwerk te kunnen bieden.

Als 'snelheidsremmer' heeft de onvolprezen vluchtheuvel op de Strijbeekse weg intussen zijn pluimen al verdiend. Twee keer in één week is hij erin geslaagd twee wagens voorgoed tot stilstand te brengen. Zoals op de foto te zien is, moest hij daarbij wet enige kneuzingen incasseren, maar die waren snel genezen. Hopelijk kunnen de onderhoudsdiensten dergelijk ritme volhouden. Hoewel, in Minderhout moeten ze ook haast elke week met nieuwe platen zijn en zo veraf is dat dan niet meer. Als veilige tussenstap bij het oversteken van de straat lijkt de 'vluchtheuvel' zo te zien niet echt aan te raden, gesteld dat je op een strook van een paar klinkers breed al kan gaan staan.

Garage Luc RyverS bvba 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

Als u van Service houdt!! -1

-

k 101 [*--1

v

V~

31


MEERLE

GOUD IN MEERLE Ward Van Den Ouweland en Marie Martens Al vijftig jaar samen, wonend in het ouderlijk huis van meer dan 100 jaar oud. De tijd heeft bij huis en zijn bewoners zijn werk gedaan, beiden hebben hun jeugd al lang achter zich gelaten. Maar binnenkort, half volgende maand, steken ze op de Elsakker de vlag uit. De bebloemde straat zal de weg wijzen naar nr. 14 en de plakkaten zullen laten zien waar het gouden paar woont. Ward en Marie worden in de bloemen gezet en met een feestelijke stoet aan huis afgehaald. Hoog tijd om hun verhaal op te schrijven. Ward kwam in januari 1920 op de wereld, in het Slikgat, een paar honderd meter van waar hij nu woont. 1-Jij was het 2e kind van Jaaneke Van Den Ouweland en Louisa Jansen. Later trok Ward met zijn ouders in het huis van grootva, waar hij tot vandaag is blijven wonen. Met zijn schoolmaat Stanneke Michielsen en de andere kinderen van het gebuurte trok Ward langs de kerkepad en het Berkeboske (nu Rondeelweg) naar de jongensschool in Meerle. Dat bleef hij doen tot hij tegoed 14 jaar was, dan wachtte het werk thuis op de boerderij. Vader was immers al een dagje ouder, aangezien hij maar op zijn 38e getrouwd was. De oudste broer was het huis al uit, en de jongere broers werden veekoopman. Ward deed met vader het werk op de boerderij. Marie werd op wapenstilstanddag van 1920 geboren als zevende kind van Janneke Martens en Ké Van Dun. Op de geboorte werd door heel het dorp gewacht, want Janneke en Ké hadden al zes zonen op een rij. Als het zevende kind ook een jongen was, had Meerle na 40 jaar nog eens een koningskind. Toen het nieuws van de geboorte bekend raakte, kwam de burgemeester vragen of "ze de vlaggen moesten uitsteken" ? Nee zei Janneke, houdt gullie ze maar binnen, wij zullen ze wel uitsteken want eindelijk hebben we een dochter. Marie liep school bij de nonnekens in Meerle tot haar veertiende en ging dan thuis aan de slag. Tijdens de oorlog logeerde daar een meisje van Brasschaat, Greta Denissen, van mensen die het toen moeilijk hadden. Ook haar oom René Denissen, die uit Duitse gevangenschap ontsnapt was, 7a1 hij de familie Martens nnderge_ doken. Beiden werden ze door Marie heel de oorlog lang verzorgd. Blijkbaar heeft dat bij hen goede herinneringen nagelaten, want nu, meer dan vijftig jaar later belt Greta twee maal per maand met Marie en ook de echtgenote van René, die zelf overleden is, houdt nog steeds contact. Ward en Marie kenden mekaar wel halvelings, maar veel meer dan een goeiendag hadden ze mekaar nog niet gezegd. Tot ze op het Vredesfeest in mei 1945 mekaar wat beter leerden kennen. Het klikte meteen en van dan af mag je zeggen dat ze verkering hadden. Thuis hadden ze er niets op tegen, ze hadden er trouwens de leeftijd voor. Iets minder dan drie jaar later stapten ze samen in het bootje. Er werd goed gefeest bij Marie thuis, want haar zus J0 trouwde op dezelfde dag met Louis Van Geste!. 's Avonds werd er muziek gemaakt en 32

gedanst. "We kwamen om half drie thuis die nacht, en om vijf uur stond onze vader al op de deur te bonken dat we de koeien moesten gaan melken". Ward nam het geboer van zijn vader. over. Vader en moeder bleven wel inwonen en dat hebben ze tot aan het einde van hun leven. 18 jaar later, gedaan. Marie : "Ik heb met hen altijd goed kunnen opschieten. De vava zat heel veel bij mij als ik in huis bezig was, met de was of de strijk. Hij heeft ooit gezegd dat hij meerbij mij gezeten heeft dan bij ons moemoe. Ik heb ze allebei aan hun eind gebracht zoals ze hier zeggen, want ik heb altijd horen zeggen dat iemand die goed op zijn oude ouders past, zelf ook oud mag worden.". Het leven van Marie en Ward liep nochtans niet over rozen. Goed een jaar na het trouwen kreeg Marie een zwerende borst, waar ze wreed heeft mee afgezien. 34 spuiten penicilline en een operatie, thuis in de keuken, kwamen eraan te pas voor ze beter werd. Ook met de gezondheid van de kinderen liep het in het begin fout. El!ie had een spierziekte waardoor ze op haar drie jaar nog niet kon lopen. Jaren dokteren in Antwerpen hebben haar wel kunnen genezen. Ook Jan sukkelde de eerste twee jaar hard met zijn gezondheid en de jongste, Hilda kreeg te maken met een vergroeiing van de nekwervels. Toen

Marie goed veertig jaar was, kreeg ze problemen aan de baarmoeder, wat opnieuw vier jaar doktoren en sukkelen betekende. Ward : "Dat was geen plezante tijd, Marie moest meermaals in het ziekenhuis en dan moest ik tussen het werk op de boerderij met de bus naar Turnhout. Dat was echt niet te doen en daarom hebben we een auto gekocht.". Ward bleef ook niet gespaard, want hij kreeg een maagzweer en moest drie maanden stilzitten. "Gelukkig dat we ons Wis, ons oudste hadden. Zij was toen achttien, maar nam zowat al mijn werk over. Koeien melken, varkens en koeien voeren, de stal mesten. Met paard en kar mest uittrjden en de akker ploegen. Ja, zij wist van aanpakken. De anderen moesten natuurlijk ook helpen, maar die waren nog jonger". Ward :"We hebben hard moeten werken voor de dokterskosten, want we waren kleine zelfstandigen, zonder ziekenkas. Die wilden ons toen niet aannemen". Gelukkig zijn de kinderen uiteindelijk allemaal gezonde volwassenen geworden. Wis, de oudste, woont in Brecht en heeft een tuinbouwbedrijf, dat ze ook weer alleen moet besturen sedert ze weduwe is geworden. Ellie en Jan wonen in Meerle en Hilda, de jongste, in Oostmalle. "Ons jongste heeft goed kunnen leren en is verpleegster. Maar als ze vrijdags van school thuiskwam, hing haar overall ook klaar. Eieren rapen van 3000 kippen". De kinderen hebben samen voor 8 kleinkinderen gezorgd en allemaal komen ze haast elke zondag thuis. Dan is het goed vol in het oude huis op de Elsakker. Voor hobby's en vakantie is er in het gezin Van den Ouwenland te weinig tijd geweest, maar sedert Ward op pensioen is, doen ze het wel rustig aan. Ward rijdt alle weken twee keren naar Brecht, naar zijn dochter. Marie blijft het liefste thuis, geplaagd door artrose houdt ze niet van te ver weg gaan. Samen doen ze het huishouden, zelfs de strijk doen ze samen. Marie "We doen dat over toer. Dan ik weer een broek, dan onze Ward een hemd". Volgende maand zal de rust voor één keer danig verstoord worden, maar voor deze keer mag dat. Het belooft een mooie feestdag te worden. Wij wensen het gouden paar een mooi jubileumfeest en nog vele rustige jaren samen.


MEERLE

LAURYSSEN ELECTRONICS B.V.B.A.

Vakantiesfeer

.

Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

%p

AITPR

GETTHE

BEST

Heerlijk, zo 'ii weekje verlof vooral als het weer meevalt. Alleen hebben er dan velen hetzelfde idee (gaan vissen) en hebben ze blijkbaar dezelfde favoriete stek (aan de watermolen in MeerselDreef).

buij Woninginrichting

GEBRI LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten T&efoon 03/314.59.66 Alle schilder- en hehangwerken (;ordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerhekleding Je kan aan de foto zien dat liet toneehiuk dat de KIJ onlangs op de planken bracht een blijspel was. De loltrappers van dienst waren Feinke Heylen, Rud Martens, Gunther Pauwels, Wendy Verbreuken, Nicole Michielsen, Leen MatthĂŠ en Ruud Elst. De grappen werden ingefluisterd door Frank Boeren en Marleen Pauwels en Geert Brosens leidde alles in goede banen.

- Siertaletkieden, lopers, enz.

33


WAl I ER IN 1 IL 1 11 LN M(1011 R DAN JE II KUNNI N UIII J VLN ABB DRAAG! DAAR 1 .RAAI IDE 131J WANI VJ II JE. VJ R/EKI RI N IS MEER DAN (LNILN WERK.

Verzekeringskantoor

Met STIHL: niet meer te stoppen

BVBA MICHIELSEN

STIHL klassetechniek geeft men liefst niet meer uit handen. Omdat het gewoon plezierig is ermee haardhout te zagen, fruitbomen te snoeien of omheiriingen te bouwen. Probeer het eens; neem een STIHL klassetechNr. 1 wereldwijd. niek in de hand!

Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) TeL 03/315.80.20

X577HL

J.STOFFELS-PAULUSSEN ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

Minderhoutdorp 4, Hoogstroten Tel. 031314.41.15

- Voor t,iw k,riAiloft, teerfeest, cornmirnie, - Vrij van traitei4r - tot 200 personen

fuif,...

- volledig verriiei,iwd

voor inlichtingen: 03 1314.15.12 34


m@lffl9 ~

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

De maand frbruari is voorbij. Jammer. Het was de warmste en de droogste februarimaand van de eeuw! Zo beweerden ze op het nieuws en ik wil het graag geloven, al kan ik zelf uit ervaring niet met alle andere februarimaanden van deze eeuw vergelijken. Bij mijn dagelijkse wandelingen ontmoette ik menig medeburger die ook van het goede weer profiteerde en mij 'tot Pasen' om te beginnen hetzelfde weer toewenste ' en elke dag nog iets beter'. En zie, de maand was uit en maart begon en vanaf de eerste dag was het naar de knoppen. We hebben een te vroeg voorjaar gehad. En dat pakken ze ons niet meer af. Maart zal ook wel niet zo slecht blijven als liet begonnen is. Laat ons onszelf daar niaai mee troosten.

Dode buizerd

Bu izei'd

vogel doet, (bv. een valk). Een buizerd kan lange tijd ergens stilzitten en naar beneden loeren met zijn scherpe ogen, en zich dan plots naar beneden werpen als hij iets ziet van zijn gading. Maar er is weinig gevaar dat buizcrds jagen op jonge konijntjes of jonge vogels in hun nesten. Bepaalde 'jagers' gaan buizerds ook te lijf door het uitleggen van vergiftigde stukken vlees of eieren. Wie bij dergelijke praktijken uitkomt doet best mensen van de Wielewaal of boswachters te verwittigen. Op die manier is het mogelijk dat we van onze Kolonie een mooi stuk natuurgebied kunnen behouden.

Drie Wortelse fotografen in de Warande Op 3 februari werd er in de Kolonie alhier een dode buizerd gevonden. Misschien zeggen sommigen onder u die dit lezen: Is dat zo iets bijzonders? Ja, blijkbaar wel, want een buizerd is een beschermde vogel. In zeer strenge winters is het natuurlijk altijd mogelijk dat ook een buizerd bij gebrek aan voldoende voedsel doodvriest of iets dergelijks, maar daar was het nu geen winter naar. En de vinder van de dode vogel kende genoeg van de natuur om te zien dat er gebroken slagpennen aan zaten en andere verwondingen. dus... dat de vogel moedwillig geschoten was. Hij bracht de vogel bij iemand van de Wielewaal, Naluurreservaten v.z.w., en die stuurde de vogel op naar het Koninklijk Belgisch Verbond voor de bescherming van de vogels te Brussel. Daar werd een röntgenfoto genomen van de dode vogel en het antwoord kwam spoedig: minstens 12 hagelbolletjes hadden hem getroffen. Er was dus zeer doelgericht van niet al te ver op de buizerd geschoten. wat een zware jachtovertreding is. Voor iets dergelijks is een jager onherroepelijk zijn jachtvergunning kwijt! Conclusie: er lopen soms stropers-met-een geweer rond in de kolonie die geen respect hebben voor de natuur. Buizerds zijn rond deze tijd op doortocht naar een vaste verblijfplaats om er te kunnen nestelen, het heeft dus geen zin om deze vogels af te schieten. Deze vogels hebben ook hun rol in de natuur want ze zijn niet op de eerste plaats roofvogels, maar opruimers: ze leven bijna uitsluitend van zieke of gekwetste dieren, zoals mollen, ratten, veldmuizen, zieke duiven, wormen en insecten, enz.. Een buizerd zal nooit een prooi in de vlucht pakken, zoals een echte stoot-

foto

11oi

Bio iii

De Warande in Turnhout stelt fotogafisch werk tentoon van Vie Aerts, Marcel De Bruyn en

Jos Sommen. Deze fotografen zijn sedert vele jaren verbonden met fotogroep 't Slot in Wortel. Ze zoeken hun onderwerpen in de natuur. De registratie ervan, hun schaduwen, bewegingen en onscherpte vormen het beeld op zich. Deze series zijn soms tot uiterste versobering of verstilling doorgedreven. Hun werk wordt geëxposeerd samen met het werk van zeven andere fotografen die geselecteerd werden door Pool Andries (verantwoordelijke van het Provinciaal Museum voor Fotografie in Antwerpen). Julien Coulommier (Belgisch fotograaf en houder van de Staatsprijs voor Beeldende Kunst) en Paul Den Hollander (bekend Nederlands fotograaf). Deze tien fotografen, verenigd in een tijdelijke vereniging 'De Vrije Unie', stellen zich tot doel deze selectie aan een ruimer publiek te tonen. Vanaf vrijdag 1 mei tot en met 10mei1998 kunt u hun werk dagelijks gaan bekijken in de Warande in Turnhout.

Advertenties

r,C

314.49.11 1314.55.04

Verkeersslachtoffers op Çastelré Op maandag 9 februari kwam ik bij een dagelijkse wandeling toevallig uit bij een pasgebeurde zware botsing tussen 2 auto's op het kruispunt van de rooie weg en de Schootsenhoek, vlak bij de telefooncel. Ik heb dat uitvoerig beschreven in het vorige nummer van dit onvolprezen blad, bij het Wortels dorpsnieuws, voorzien van een tekeningetje van de situatie; zie DHM, nr. 155. p. 16. Wonder boven wonder waren er geen zware slachtoffers: er was geen bloed mee gemoeid en dus geen medische bijstand nodig. Ik besloot mijn verhaal met de conclusie, dat het hoog tijd werd voor de bevoegde gezagsdragers aan beide zijden van de grens om eens iets te gaan doen aan wederzijdse hulp ingeval van accidenten, enz.. Tot mijn vreugde kreeg ik een paar weken terug een telefoontje van de commandant van de Hoogstraatse brandweer, die mij meldde dat er al overleg had plaatsgevonden tussen hulpdiensten van Nederlandse en Belgische kant (Politie- en brandweerverantwoordelijken, enz.) in het kader van BENEGO (Belgisch-Nederlands Grensoverleg) en dat er al bepaalde afspraken gemaakt waren. Ik weet niet veel meer details van die afspraken; een flinke griep heeft me de voorbije week belet er meer over te weten te komen. Maar laat nou toevallig op woensdag 4 maart in de voormiddag er een nieuw zwaar ongeluk plaatsvinden, op een paar honderd meter van de plaats van de botsing van 9 februari. Deze keer met dodelijk afloop voor een 20-jarige jongeman uit Minderhout, waarbij gelukkig geen derde betrokken was. En deze keer was er meer dan genoeg medische hulp in een mum van tijd ter plaatse aanwezig, van beide kanten van de grens. Want de buurtbewoners hadden bij het horen van de eerste vreselijke klap het Nederlandse alarmnummer 112 gebeld, en dan wordt de GGD (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst) van Roosendaal de draaischijf die alles mobiliseert: zo kwam het dat op 17 minuten tijd er een helicopter van het Rotterdamse traumateam ter plaatse was, dat een tent opzette voor een operatie ter plaatse: verder de MUG van het Turnhoutse St. Elisabethziekenhuis. de Hoogstraatse brandweer. de Turohoutse rijkswacht en het politieteam Breda Zuid-Oost. In alle geval, meer dan hulp genoeg deze keer. In alle geval, beter zo dan heel lang op hulp moeten wachten. Al mocht voor het slachtoffer geen enkele hulp nog baten. Tegen volgende maand kunnen we misschien meer melden over de juiste afspraken inzake hulpverlening op Castel bij ongelukken. 35


WORTEL

Overstroomd

:•

<4

//

autobanden

tVØ PEETER *

merkbanden *

occassiebanden *

reparaties *

depannag

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

" )f11()11Iii/

0e4 ei

ii Ii t

til /1/t le

Het meest gelegen blad in de Hoogstraatse regio

in cle ten t.

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrjfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

De Hoogstraatse Maand

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76

36

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID'

Uw volgende MAAND mag u verwachten op woensdag 29april. Beste medewerkers, moge de lente u inspireren. Breng uw kopij op woensdag 15april ter redactie. Sport- en dorpsnieuws op zondag 19 april.


WORTEL TE KOOP: MBK Yamaha scooter 49 cc, rood, 800 kin, 2 jaar oud, zeer goede staat, wegens aankoop auto. mcl. koffer en rode helm. Bevr. Strij bos Ronny, Witherenweg 15, Minderhout. Prijs: 60.000 F. Tel.: 031314 43 28.

h. .h.a. 1)E IlOOGSTRAATSE PLRS Utgei ij Loenhontseveg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 De meest

.1/amin i/mifrn

/.' rHĂ?/!

mny in IllIllIrn inn nier mli

ien.s.

Hetjaarlijksen inn ni . ii nnn . [ mli . id in een mjczern winters klinnnit inaar mini kan nar rcien h /)I ei iiie 1 druklen. Toch noevten de meesten wel wat alcohol verZetten omn echt in de stemming te komen en dal voc hi vloeide dan ook i ijkelijk: evenals ele confelti waardoor half Wortel in een sneeuwlandchap veranderde.

Fusieconcert

RAATS MARCELbVb9

Ie

Algemene Rni iwnnrinrneming

Fazantenstraat 5 2340 BEERSE

Telefoon: 03/309.9518 Fax: 03/309.95.17 Autotel.: 095/25.93.62

192

De Hoogstraatse Maand Begin dit jaar werd HAFABRA (HArmonie, FAnftire, BRAssband) gesticht, een o'u'erkoepeling van de muziekinaatschappijen van Hoogstraten, Wortel, Minderhout, Meer, Meerle en Meersel-Dreef. Op 8 maart hadden ze hun eerste optreden in het Spijker. Al speelden ze allemaal hun mooiste deuntjes, het kwam er niet op aan elkaar te overtroeven maar wel elkaar beter te leren kennen en te verbroederen. Op de foto is de Wortelse brassband in actie.

Ook uw maandblad! Vanaf nu elke maand in uw brievenbus?

Tel.: 314.41.29 / 314.49.11 Tel. + Fax: 314.55.04 37


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70. E-mail : warre.palmans@village.uunet.be

h(D@QD 02 ~2%n

Vanaf de eerste van de vierde maand en dit tot en met eind september is het toeristisch infokantoor weer 7 (lagen op 7 geopend. En dat betekent ineens dat het 'schoon seizoen' weer begonnen is. Vanaf] april en dit tot en met eind oktober laat het nieuwe terrasreglement toe dat de horeca-uitbaters tafeltjes en stoeltjes plaatsen op het openbaar domein. Kernpunt voor cle plaatsing blijft: binnen cie gevelbreedte blijven en vanuit de gevel maximum 4 meter, zonder niveauverhoging. Windschermen mogen inaximum 1.60 meter hoog zijn. Een vrije doorgang voor de voetgangers moet steeds 1.50 meter breed Zijn. Enzovoort. Dit alles is echter streng gebonden aan regels die moeten nageleefd worden. Voor de opstelling van een terras dient in elk geval een aanvraag te gebeuren. Elke inname van het openbaar domein is slechts toegestaan dan na het bekomen van een vergunning, die door méér dan één instantie moet afgeleverd worden. En in het reglement is voorzien dat overtredingen kunnen aangepakt worden, door verwijdering of aanpassing van het onwettig obstakel, en door politiestraffen. Alvast op één plaats kan een ijzerzaag al wel van pas komen, vanaf 1 april. Laat de zon nu maar schijnen.

Opnieuw wielerwedstrijden op de Vrijheid??? Terwijl de Belgen het zeer goed doen in de voorjaarswielerwedstrijd Parijs-Nice, en terwijl de Vlaamse wielertoeristen zich heden met elkaar meten op de klassieke omloop van de Thijsakker, doen er zich geruchten voor dat deze door de Koninklijke Lustige Wielrijders zal verlaten worden ten voordele van de Vrijheid. Van voorzitter Karel Versmissen krijgen we enige uitleg. Sinds het ontstaan van de veloclub "De Lustige Wielrijders" in 1927 werden er op de Vrijheid wielerkoersen ingericht. Sedert een tiental jaren beperkt die activiteit zich tot een paar doortochten van enkele wielerkoersen omdat De Lustige Wielrijders hun activiteiten naar de Thijsakker hebben verlegd. Van meerdere zijden kreeg de club het stille verwijt dat er wel om financiële steun wordt gevraagd maar dat dc Hoogstraatse neringdoener er weinig van terugziet omdat het wielergebeuren buiten het Centrum wordt gehouden. Hieraan dachten de bestuursleden terug bij het lezen van artikel 1 van het huishoudelijk reglement. Dat punt, dat op 25 oktober 1927 bij het oprichten van de club werd goedgekeurd, luidt als volgt: "De club, waar alle politiek volstrekt uitgesloten blijft, heeft voor doel gedurende het schoon seizoen, uitstappen te doen om de leden in nauwe vriendschap te vereenigen, koersen en feesten in te richten of op te luisteren, ten einde de nering in de gemeente te doen bloeien." Met dit doel voor ogen werd bij de plaatselijke politiediensten, eerder laattijdig, gevraagd om de wedstrijden van de club voortaan opnieuw door de Vrijheid te laten rijden. De verhoopte toelating verwacht de club eerstdaags. De club tracht hierbij de moeilijkheden voor de middenstanders zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Wanneer het wedstrijden betreft die in de week worden ingericht (dit jaar op zaterdag 4 april en op zaterdag 26 september) zal de aankomst wellicht behouden blijven op de Thijsakker. Wanneer er een wedstrijd komt op zondag (dit is in 1998 niet het geval) zal de

38

mogelijkheid overwogen worden de aankomstlijn te trekken ter hoogte van het stadhuis. De renners rijden volgende omloop : Tinnenpotstraat, Katelijnestraat, kort stukje Loenhoutseweg. Heuveistraat, Industrieweg, Sint-Lenaartseweg. Lodewijk de Konincklaan, Heilig Bloediaan. Vrijheid en Tinnenpotstraat. Het verkeer komende uit de richting Minderhout dat richting Turnhout moet of omgekeerd volgt de omleiding langs Molenstraat. Leemstraat, 's Boschstraat en Gustaaf Segersstraat. Ook zij die uit die richting komen en bij de middenstanders moeten zijn in de omgeving van de aansluiting Vrijheid-'s Boschstraat volgen deze omleiding. Zij, die andere richtingen uit moeten, slaan de Moerstraat in en volgen in de Katelijnestraat de rijrichting van de renners. Via de Gravin Elisabethiaan kan men dan het

GLUREN OM TE TUREN

De 'Kubieke Kabinet/ei, waren dan wei kubiek, maar slechts met zes centimeter als ribbe kwamen ze wel ludiek over. De boodschap was dan wel dat er gegluurd moest worden om iets te zien te krijgen. Uitvergroot zouden sommige werkstukjes van wel heel bekende kunstenaars best aardig kunnen zijn. Centrum bereiken. Voor het verkeer dat uit de richting St.-Lenaarts of Rijkevorsel komt, is er helemaal geen probleem. Zij sluiten gewoon bij de renners aan zodat alle zaken in Hoogstraten gemakkelijk bereikbaar zijn. Parking voor supporters en kleedkamers blijven voorzien in en rond het lokaal van de Sint-Jorisgilde in de Brouwerijstraat. Met dit initiatief hoopt de club, ten bate van de middenstand, de sportliefhebbers weer naar de Vrijheid te krijgen.

Een ontdekkingstochtl bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie n' zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collectie.v

gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

oo>lvd ,00

11>~ 00\ Ie

Sluis

woondecoratie

tel 014 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten -

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6


HOOGSTRA TEN

Wat willen ze er nu eigenlijk van maken?

In de Hoogstraatse Maand van mei 1997 publiceerden we een 'voorstel herinrichting knooppunt Burg. J. Van Aperenstraat - Gravin Elisabethtaan', waarvan in het volgend nummer bleek dat het afkomstig was van B. Verbeeck. Aan dit eerste ontwerp voor "een nieuwe kop voor Elisabeth" kleefden drie nadelen. 1 Er dient overgegaan te worden tot onteigening om die grote parking voor 80 auto's te realiseren. 2. Een groot stuk van het huidig gazon van het bestaande park dient plaats te ruimen voor de

•.

doortrekking van de Van Aperenstraat. 3. De Elisabethlaan verliest in dit ontwerp het karakter van hoofdstraat. In zijn reactie in het juninummer stelt Verbeeck terecht de vraag: "Betreft het hier een straat, een plein of een park en waar liggen de grenzen?" Op de open algemene vergadering van de dorpsraad op 2 februari laatstieden verklaarde Karel Aerts, schepen van openbare werken, dat al de vorige ontwerpen als uitgangspunt hadden meegekregen dat er zoveel mogelijk parkeermogelijkheid moest geschapen worden. Ook

.1.::

voorstel 6, zijnde datgene dat we in november 1997 onder de titel 'derde keer, goede keer' op deze bladzijden afdrukten, ging er nog steeds van uit dat er nood is aan veel parkeerplaatsen in het centrum. En ziedaar, schepen Aerts toverde voorstel nummer 7 uit zijn hoge hoed. Niemand had dit ontwerp eerder gezien. U kan zelf vaststellen dat de straten in een golvende beweging aan mekaar zijn gel ijmd zonder de Elisabethiaan tot tweederangsweg te maken. Ook is er minder plaats voorzien voor parking, blijft het park helemaal intact, en is er nog altijd plaats voor de kermisattracties met Heilig Bloed. Dit laatste enkel als men het vele groen laagberms houdt, gazon en bodembedekkers dus. Zo blijft er dus een onbelemmerd zicht vanuit de Vrijheid op het bestaande park. Uitgangspunt is hier zeker niet geweest de vorming van een grote parkeerplaats. De hamvraag blijft dus : is er objectief nood aan een grote parkeerplaats op de kop van de Elisabethlaan? En wie omschrijft deze vraag. Schepen Acrts beloofde ook nog dat dorpsraad. gebuurte en omwonenden zullen gevraagd worden om hun gedacht te zeggen over dit ontwerp. De vraag is dus eigenlijk: WAT WILLEN WIJ ER NU EIGENLIJK VAN MAKEN? Dat iedere partij (dorpsraad, gebuurte, omwonenden......verkeersdeskundigen), vanuit zijn eigen positie. nu eens zegt hoe het uitzicht van deze straat moet worden.

U hebt meer macht dan u dacht. Aninesty Ii ei peii helpt. [)u zend brieven k iinnen ielnand hei ci dcii. Nl aa r eu/n briefje van duwend i ook welkom. Bel 03/27 t. t b. t b voor meer iuiforniatie. Ot itort ii v b jd rage op PR K (tOP- 000Db 82-82.

Amnesty International 39


HOOGSTRA TEN

OMLOOP De Thijsakker

Pv'i, de Omloop Het Volh gereden is, Ion ook het Hoogsiraats itielergebeuren san start gaan. Op zondag 8 tnaart reden 'De Snelle Wielen' de eerste koers in op de omloop van de Gelmelstraat. Eén week later ssas er de Vlaamse Wielerbond die 3 koersen in richtte op de Thijsakker. Zo vernamen we dat er in het jaar 1998 27 wielerkoersen op 15 wedstrijdda gen georganiseerd zullen worden in de fusie Hoogstraten. Een wielerminnende gemeente. Over het wel en wee van de Koninklijke Lustige Wielrijders leest u elders op deze bladzijdeii meer. De Thijsakker wordt niet helemaal verlaten, maar ze willen wel de Vrijheid op, kwestie van meer mensen het wielergebeuren te laten meemaken.

Op 4 maart werden op de veiling van Hoogstuiten de cci ste aardbeien van het nieuwe sei zocn verkocht. Twee kistjes van elk 2,4 kg vsin de variëteit Darselect werden ssngevnerd sli air tuinder Jack Hereygers uit Zuiidei t. Het prirneurproduct werd aan de klok verkocht. De firma's De Geest uit Glabbeek en Bakker uit 1 lolland betaalden zowat 10.000 BF per kg. I)e totaalophr,-ng,si v 11F de twee kistjes werd door de veiling verdubbeld en werd aldus op 100.000 BF gebracht. Dit bedrag werd integraal overgemsala aaiiileaklirl rveiisliiiienwcrdtcrplaatsc door VTM-presentatrice Veroniquc De Cock in ontvangst genomen De veiling van Hoogstraten verkocht in 199/ ruim 9.200.000 kg siardl.ii ii-' ii , viii illi;i uur lijk van het ras Elsanta en realiseert hiermee een omzet van 1.1 miljard BF. Zo is men in de markt van maart tot januari, met aanvoerpieken in meijuni en in beide zomerm'anden Nieuw in 1997 was dat de aanvoer van de Coöperatieve Land- en Tuinbouwveiling van Zundert integraal via de veiling van Hoogstraten verhandeld werd. Sedert 1996 worden ook de aardbeien van veiling Profruco uit St.-Niklaas verhandeld. Met deze eerste levering wordt het begin van een nieuw seizoen ingeluid. De aanvoer zal snel in stijgende lijn gaan tot 150 ton per dag en meer. Voor 1998 verwacht men een gevoelige toename van de aanvoer. Deze verwachting is gerechtvaardigd op basis van het plantmateriaal dat zich momenteel in de koelcellen bevindt en dat doorheen het seizoen uitgeplant wordt om de bijna-het-jaar-rond-teelt te waarborgen.

Carnaval in het rusthuis

Lac hiji cii ilinic U. Zi/i,(il cii i/)iiiigc/i. cli ii ciii ctiiicii ci! cccii ook lol hel Aerts die nog maar pas in het rustliuis wonen, deden al van harte mee.

40

1 . 11.sliiiu1

clOiiic cl/cnigc ii.

D gc:.ii.sic 1,1 Cc!iuci cii iloici/ici


HOOGSTRA TEN

600 jongeren op stap voor Broederlijk Delen Op zaterdag 7 maart vond naar paarlip kse traditie de sponsortocht voor Broederlijk Delen plaats. De vier l-Ioogstraatse scholen . Spijker Humaniora, Technisch THstituut Spijker. Seminarie en Vito, brachten samen een 600-tal leerlingen op de been. Misschien de slogan van de vastenactie van dit jaar. "Viuuweii tiof" iiitlaihiig. was vooral het vrouw vyjk jp j iie iueerderhein Ir werd gewandeld over 5,10, of2O km. Nieuw dit jaar was evenwel een spiciaal parcours VOor skeeleren in de veilinghallen. Aan de reakties te horen bleek dit een schot in dc roos. Wij ontmoeten zelfs twee jongens die zich hadden ingeschreven voor de 5 km en die zozeer de smaak te pakken kregen dat zij er nog eens 35 km.bovenop deden. Van enthousiasme geproken. Logisch dat die versgehakken wafels en die warme chocoiiielk bij aankomst smaakten. Alvast een dikke proficiat voor alle deelnemers om het zinvolle met het aangename te paren en voor de initiatiefnemers voor de inzet en de puike Organisatie. Trainen maar voor volgend jaar.

w

Zoals het een echte klas past: op son SO1 Inc /1! inc 1 dc van haar enthousiaste leerlingen.

jii/

Karin Sleilsens met een aantal

Open deur

Na 20 1011 ho ieieit . nog (kcIljif.b hOl hI( ĂŽ(J0fnlo. anderen zijn vol gend jaar zeker terug van de partij.

hJ, ii /11/, (,!T/,., -

l//l,hl1

ol

L//h

Open-deur bij de Middenstand op 14-15 maart - druk en dol bezocht.

Veruit het mĂŠestgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

Vrouwen troef' dachten Ellen, Evelien, Dorien, Kim, Ei-a en Hilde, en zijstalen de show met hun 40 kin skeeleren. 41


HOOGSTRA TEN

Industriële archeologie

Gerestaureerde stoomtreinkraan verlaat het VITO Ruim zes jaar stond de 19de eeuwse stoomtreinkraan op de speelplaats van het Vito aan de Gravin Elisabethiaan in Hoogstraten. Eind 1997 waren de restauratiewerken voltooid en enkele weken geleden kwam de firma Michielsens uit Deurne met een moderne kraan de opgeknapte eeuweling terug opladen. Dit stuk industrieel-archeologisch erfgoed kan men niet meer bewonderen als werktuig in de haven maar wel als tentoonstellingsobject aan de Bisschoppenhoflaan. In DHM nr. 83, achtste jaargang, blz. 16-17, lezen we: 'Volgens werkpiaatsleider Jan Lauwerysen is deze karwei - de restauratie toch wel een uniek project, niet van de een of andere afdeling, maar van de hele school. Dit werk biedt zoveel gevarieerde praktijkmogelijkheden dat bijna elke afdeling hierbij kan betrokken wordem niet alleen tijdens de praktijkuren maar ook in de technische vakken kan dit project behandeld worden. De ontleding van de problemen, het studie-, meet- en tekenwerk zal ook de theoretische inzichten sterk verbeteren aan de hand van dit zeer concreet voorbeeld.' Hoeveel schooluren zijn er aan deze restauratiewerken besteed? Hoeveel leerlingen hebben er gedurende een zevental schooljaren voor dit project gewerkt? Hoeveel leraars waren rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit 'kraanwerk' betrokken? We vermoeden dat dit telwerk ook voor Rayrnond Rombouts een hele klus zal zijn. Al die jaren was hij dc verantwoordelijke voor het restauratieproject. Hij leidde en coördineerde het werk en bleef, ondanks alles. optimistisch geloven in het eindresultaat. Het was zeker niet eenvoudig om het enthousiasme van de beginfase levendig te houden tot aan de afwerking en oplevering. Maar eind goed, al goed. Het was weer opnieuw een beetje gewoon worden aan een grote speelplaats zonder stoom-

kraan. Bij het begin van de restauratiewerken had men afgesproken dat de eigenaar. nv Kranen Michielsens, het grootste deel van de kosten zou betalen. Dc school ging ijverig op zoek naar mogelijke subsidies en eventuele sponsors voor dit project. Uitvoerige dossiers met nauwkeurige beschrijvingen van de werkzaamheden in de verschillende fases werden opgesteld en ingediend. Deze taaie inzet werd in de loop derjaren beloond met: Prijs van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, Prijs van de Koning Boudewijn Stichting (afdeling: Monumentenzorg). Prijs voor het Behoud van Natuur en Cultuurpatrimonium, gesponserd door Ford Motor Company, Prijs van het Fonds voor Tewerkstelling en Opleiding in de Metaalverwerkende Nijverheid van de provincie Antwerpen en verder nog talrijke eervolle vermeldingen in jaarboeken van verschillende verenigingen in binnen- en buitenland. Ook directeur Willy Vermolen is bijzonder tevreden want de eindbalans is positief. 'Het was een bijzondere ervaring voor onze school. Heel veel leerlingen hebben op een zeer verschillende wijze aan deze restauratie kunnen meewerken. Ook financieel is dit werk erg meegevallen dankzij de steun die wij van verschillende instellingen en verenigingen mochten

"

V

Met een kraan van de firma Michielsen wordt de oude stoom treinkraan opgetild en verlaat voorgoed het VITO. ontvangen. Natuurlijk heeft deze opdracht veel tijd gekost maar dat kan niet anders want ook de andere lessen voor dc verschillende programma-onderdelen moeten gewoon doorgaan.' Vito mag fier zijn op zijn leerlingen en leraars die deze stoomtreinkraan hebben gerestaureerd. Misschien wandelen sommige van deze leer lingen op donderdag 21 mei O.H.Hemelvaartsdag - tijdens de 'opendeur dag' over de speelplaats die dan tegen hun ouders of vriendin of kinderen zeggen: 'Kijk hier stond die fameuze oude kraan waaraan ik ook nog gewerkt heb'. Wij kennen de toekomstplannen van Raymond Rombouts niet niaar de collega's moeten niet langer ongerust zijn: het werk is af vooraleer Raymond met pensioen gaat. Proficiat!

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN

4

A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil ii. --

RU1FD]EEN 42

auping


PA TRIMONIUM

De vervallen watermolen is vanaf nu een Beschermd Monument Inderdaad, u leest het goed. Hoogstraten is weer een Beschermd Monument rijker. Het gaat om de bouwvallige watermolenruïne die u aan de waterkant ziet staan op de plaats waar de Minderhoutse Molenstraat de Mark overbrugt. Ergens in het achterland van Minderhout en Hoogstraten, niet ver van het gevangenis-kasteel en van het Withof. De klassering van dit gebouwtje is één van de noodzakelijke voorbereidende stappen die nodig zijn vooraleer een restauratieproject mogelijk wordt. Een charmant oudje Velen die voorbij de watermolen'wandelen, staan er nauwelijks bij stil, maar dit bakstenen gebouw is oud, heel oud. De naam 'Laarmolen' (waarmee men deze molen tot inhet begin van deze eeuw aanduidde) gaat terug tot in 1381, in de prille begineeuwen van de Vrijheid Hoogstraten. Het gebouw is wellicht verschillende keren gedeeltelijk of volledig herbouwd geweest. Een combinatie van verschillende bouwkundige sporen en archiefmateriaal lijkt erop te wijzen dat het huidige gebouw is opgericht tijdens de zeventiende eeuw (wellicht tussen 1620 en 1670). Het gebouw is dus niet zo oud als de Sint-Catharinakerk, De Gulden Coppe of Het Knechtjenshuis. Maar dan hebben we het wel bijna gehad hier in Hoogstraten. De meeste begijnhofhuisjes zijn zelfs jonger dan dit watermolenrestant. Dat maakt deze ruïne tot een zeldzaam overblijfsel van het weinig gekende zeventiende-eeuwse Hoogstraten. Een overblijfsel om te koesteren. Bovendien staat het gebouwtje op een allerbevalligste plaats aan de waterkant. Het water dat zachtjes over de oude bakstenen bedding kabbelt dompelt de dromende wandelaar in diepe mijmeringen. Mijmeringen over het zeventiende-eeuwse Hoogstraten. Een Hoogstraten dat we vanop dit punt vrij goed voor de geest kunnen halen. Want ziedaar, in het westen, staat het voormalige hof van de Witheren. Wat verder de pittoreske kapel van Onze Lieve Vrouw op den Akker. Recht voor ons de Markvallei, de stroom die over al die eeuwen heen het water door het landschap sleept. Aan de cindcr torent de Sint-Caiharinakerk boven de populierenbossen uit en wie goed kijkt, ziet ook de barokke, zeventiende-eeuwse begijnhofkerk. In het oosten priemen dan weer de piekerigc torens van het ooit to beruchte Gelnielslot in de hemel. Een unieke plaats. Een plek om van te houden.

monumenten die onze woonplaats maken tot wat het is: een klein, sfeervol historisch stadje met een mooie wandelomgeving. De aftastende voorbereidingen duren al meer dan eenjaar. Er werd een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Een architect leverde een bouwfysische nota. Er werd een historische studie gemaakt. Er werd samen met de eigenaar gezocht naar een goed samenwerkingsverband (men denkt aan een dertigjarige erfpacht). Er werden contacten gelegd met Monumenten en Landschappen. Er werd onderhandeld met de Afdeling Water, die de Mark beheert voor het Vlaamse Gewest. Er werden studies uitgevoerd naar het debiet van de Mark en er werden hoogtepeilen opgemeten. Momenteel onderzoekt de Afdeling Water welk soort sluiswerk er nodig zal zijn en of dit ook mogelijk is op deze plaats van de Mark. Het stadsbestuur van Hoogstraten geeft het project alvast alle kansen. Eén van de dure (maar noodzakelijke) voorstudies werd pas mogelijk nadat de stad Hoogstraten haar financiële steun toegezegd had. Ineen brief van 26 februari 1998 liet de minister

van Cultuur weten aan de eigenaar dat vanaf nu de 'Laarmolen' wettelijk het statuut van Beschermd Monument heeft gekregen. Daarmee zijn voor het geplande restauratieproject de kansen op slagen zeker vergroot. Nu nog wachten tot het moment dat ook de Afdeling Water het licht op groen zet. In grote lijnen is er al uitgemaakt hoe de watermolen gerestaureerd zal worden. Enkel het nu bestaande gebouwtje wordt terug maalvaardig gemaakt. Het verdwenen gedeelte op de linkeroever wordt niet gereconstrueerd. Het molengebouw op de rechteroever zal terug een oliemolen worden, een molen waarin men olie slaat uit kleine zwarte koolzaadjes. Dit middeleeuwse, maar onvolprezen ingenieuze mechanisme kan men nog maar op een paar plaatsen in België aan het werk zien.

Het klotsende waterrad... Een droom die vele l-loogstratenaren af en toe bezielde en die in de voorbije jaren zich enkel beperkte tot gefilosofeer en gemijmer aan de toog van het café, lijkt dus toch geleidelijk aan werkelijkheid te worden. Zou het echt mogelijk zijn? Kunnen we binnen vijf jaar langs het klotsende waterrad wandelen, terwijl binnen een olieslager het geplette koolzaad verwarmt boven de haard, terwijl enkele gemoedelijke vissers aan de waterkant hun geluk zoeken in het heldere Markwater, terwijl fietsers langs een nieuw aangelegd pad de rivierkant affietsen en terwijl een verliefd stel in het aangeplante parkje verdwijnt? Ligt dit toekomstbeeld binnen de mogelijkheden? Er zullen in elk geval nog vele duizenden kubieke meters Markwater over de oude bakstenen vloer stromen, vooraleer een klotsend waterrad het zal doen schuimen.

Wordt vervolgd.

Jan Verheyen.

Een restauratieproject? De watermolen staat op instorten, liet is dus litl

moment om een bclangrijke keuze te maken. Herstellen we dit molenrestant in zijn oude glorie of laten we het verder uiteenbrokkelen tot het vanzelf in elkaar valt? Enkele mensen ondezoeken alvast de haalbaarheid van een restauratieproject. Zodra alle mogelijke toekomstige hinderpalen van de baan zijn en zodra er een degelijke basis is voor een succesvol restauratieproject, zal er een vereniging opgericht worden waarin elke geïnteresseerde Hoogstratenaar zijn steentje kan bijdragen. Want dit is duidelijk een zaak die ons allen aanbelangt. Het zijn dit soort zeldzame oude

De Laarinolen rond 1900. Enkel de linkerkant zai nu gerestaureerd oorden.

Advert enties ) 314.49.111314.55.04

Publiciteit? gebruik Direct Mail! Met de speciale VOORKEURTARIEVEN van DE POST natuurlijk.

43


L -I LJ.I

L1

t - 1 Li

spORT ii i • i ''- ____ ____ 'De Mareklopers'

Project De Nieuw Mosten Een warme zomer geduld a.u.b.! Zoals je zeker al vernomen hebt, langs de Hoogstraatse Maand of het Gemeentelijk Informatieblad, heeft het stadsbestuur ernstige plannen het recreatiedomein 'De Mosten' in Meer verder uit te bouwen, en een slordige 69 miljoen BEF te investeren. Dat het niet bij plannen gebleven is kan je zelf constateren bij het voorbiri den van het domein. Op 1 maart

Waag je kans met voor 'De mosten'

...

Nieuw logo

Bij een nieuw kleedje hoort een nieuw en modern logo. Daarom wordt een ontwerp-wedstrijd uitgeschreven met als hoofdprijs een bedrag van 6000 BEF, plus daarbij nog drie aanmoedigingsprijzen. Het doel van de wedstrijd is het winnende logo te gebruiken als herkenningsteken bij elke activiteit, briefwis-

Challenge Delhalle '98 Door het wegvallen van de stratenloop in Grauw Beveren werd het eerste seizoenstreffen van 1998 verschoven naar zondag 8 maart. Daar ging voor de 20ste maal 'Le cross de Bousval' van start, meteen een eerste test na de wintervoorbereiding! zondagmiddag zakten een 8-tal trouwe Marcklopers af richting Ardennen voor de eerste wedstrijd in het Delhalle natuur- en berglooperiterium. Samen met 1000 andere loopfanaten startten zij aan het 14.4 kilometer lange parcours door de Ardeense natuur. Dankzij de ons goed gezinde weergoden stond de Cross de Bousval wederom garant voor een aangenaam uurtje bergop-bergaf!

De uitslagen 282ste Luc Vrancken, Merksplas 366ste Jack Vermeiren, Minderhout 387ste Rit Van Aert, Minderhout 388ste Jos Van Bavel, Minderhout 471ste Jos Leunen, Merksplas

lv

j/•fl 0])

Je itlosicn

1998 werd de eerste spade in de grond gestoken en daarmee werden de nieuwbouwwerken voor gestart verklaard. Wat staat er nu zoal te gebeuren? Aan de zwemvijver komt een volledig nieuwe ornkleedruimte, sanitair en personeelsruimten. Hiernaast komt er een groot horecagebouw en inkomgebouw. Belangrijk is de scheiding die er komt tussen een 'nat gedeelte' voor de zwemmers en een droog gedeelte voor de andere recreanten. Wie niet wil zwemmen, moet dan ook geen inkom betalen maar kan toch speeltuin, minigolf, kegelbaan, pit-pat ... gebruiken. Naast de bouw van nieuwe gebouwen zal het hele domein heraangelegd worden. Een nieuwe speeltuin komt er op de zone van de niet-zwemmers. Een groot aandeel van de investering gaat uiteraard naar de verwezenlijking van goed zwemwater. In het recreatiedomein 'De Mosten' kwam en komt nog steeds de waterkwaliteit op de eerste plaats. Proper zwemwater en een zuiver domein zijnde belangrijkste prioriteiten. Voor de recreanten zal het een zomer met hindernissen zijn, maar het wachten zal zeker de moeite lonen.

seling en drukwerk, en verder als kenmerk op het domein. Alle informatie en het reglement in verband met deze wedstrijd kan je bekomen bij de Sportdienst, Rie Voet, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten tel. 03/340 1951.

1.1.16 1.3.26 1.4.19 1.4.21 1.6.32

In de jeugdwedstrijd(emi) behaalden onze jongste leden enkele goede resultaten. Kurt en Axel Aerts uit Minderhout streken respectievelijk op de le en 19e plaats neer. De volgende wedstrijd van dit criterium gaat door in de Crêtes de Spa op 29 maart '98 over een parcours van 21 krn. Enkele Mamcklopers nemen ook hieraan deel. Een week voordien vindt de marathon van Steinfurt (Duitsland) plaats. Ook hier zijn reeds enkele Marcklopers voor ingeschreven. Speciaal aan deze marathon is dat er zogenaamde hazen starten, elk met een specifieke eindtijd. Zo kan je de haas volgen met de eindtijd die jij voor ogen had. Dit is ideaal om je persoonlijke besttijd te verbeteren!

Jo. Vwi Btoe/ /utt in volle bekliniming glimlachend een groep tegenstanders achter zich 44


SPORT

KFSC. Meerle In de wedstrijd Hezevijk-KFC Meerle was de eerste helft voor Meerle. Al na 2 minuten tekende Pauwels voor de 0-1 en in de 24e minuut verdubbelde Klijs met een mooi doelpunt, na prachtig samenspel, de voorsprong. Meerle zat op rozen. Na de rust kreeg Meerle een penalty, die op de keeper van de thuisploeg strandde. Hezewijk trok zich aan deze meevaller op en van dan af kwam Meerle er niet meer aan te pas. Een steeds beter wordende thuisploeg kwam met doelpunten in de 55e en 83e minuut langszij. Meerle gaf zo twee zekere punten weg. Waar zat de vechtlust jongens ? Ook in de thuismatch tegen Flandria maakte Meerle een bliksemstart, opnieuw via Pauwels. Die trapte al na één minuut de 1-0 tegen de netten. Spijtig genoeg was dat nog altijd zo na 45 minuten. Maar de tweede helft was amper drie minuten bezig toen weeral Pauwels dan toch de stand verdubbelde. Daar bleef het dan weer bij tot Flandria vier minuten voor tijd plots de aansluitingstreffer lukte. Een waardige kapitein Wilfried Pauwels nam twee minuten nadien alle twijfels weg door zijn derde doelpunt van d match aan te tekenen. Een mooie overwinni Op 7 maart moest Meerle op bezoek hij Herentals en opnieuw ging het bliksemsnel t start. Al in de le minuut kreeg Meerle een strafschop, die door Klijs werd omgezet. Een voorsprong die mocht tellen want op een 'eer slecht bespeelbaar veld was het voor beide ploegen moeilijk om overeind te blijven. Na de rust ging Herentals meer risico's nemen, maar meer dan een schot op de lat bracht hen dat niet op. Tien minuten voor tijd schoot Peter Snijders de geruststellende 0-2 binnen. Dat was meteen de eindstand en Meerle mocht weer drie punten oogsten, waarmee het opnieuw op de derde plaats kwam te staan. Zondag 15 maart kwam Pulle in Meerle op bezoek. Voor de aftrap van de wedstrijd werd kapitein Wilfried Pauwels gehuldigd voor 300 wedstrijden in het eerste elftal van KFC. Hij werd door het bestuur met een tinnen schotel bedacht en zijn vriendin Liesbeth werd in de bloomotjoe, gezet.

KFC Meer: vechten tot het einde Een belangrijke eindfase zal het zonder twijfel worden voor de jongens van voorzitter Van Aperen. Kan het verblijf in de 2de provinciale met een jaar verlengd worden of zakt men een reeks lager? Gaat FC Meer zich rechtstreeks redden of zal er een eindronde nodig zijn ....? Afwachten is dc boodschap! Als gevolg van een flater kwam Meer op het veld van Oude God al vroeg in de wedstrijd op achterstand en werd het weer knokken geblazen om evenwicht in de rangen te brengen. Het lukte echter niet en het was integendeel de thuisploeg die op het einde van de partij een tweede keer doelde en Meer puntenloos huiswaarts zond. Het bezoek van St. Lenaarts lokte heel wat belangstelling naar de John Leysenstraat. Tot aan de rust werd gelijke tred gehouden met de bezoekers, maar daarna brak ex-Meer-speler Herman De Bruyn de ban. Naarmate de wedstrijd vorderde kwamen de zwakke kanten van de thuisploeg tot uiting en toen de bezoekers een

tweede keer scoorden was dit zeker niet onverdiend. Koploper Nieuwmoer stak duidelijk een tandje teveel tegen het moedige Meer dat geen enkele behoorlijke kans VOOr de voeten geschoteld kreeg. De 3-0 verliescijfers mochten geenszins overdreven genoemd worden. Rochus Deurne, ook een van de promotiekandidaten, liep uit tot 1-3 en niemand gaf nog een cent voor de Meerse kansen. Toch werd met open vizier verder gestreden en nog voor de rust was het 2-3. Nadien ging de thuisploeg op zijn clan verder en, ja hoor, enkele minuten voor affluiten lukte men het reddende doelpunt dat één punt opleverde.

Wedstrijden Zondag 29 Maart: 15.00 u. FC Meer-Kaart Zondag 5 april: 15.00 u. Antonia-FC Meer

De Meerse B-knapen prijken aJgescheiden aan de leiding en kunnen reeds met volle teu?en van de kainpioenstitel genieten

Wilfried Pauwels in de bloemen

Meerle begon goed aan de wedstrijd en kwam na 18 minuten op voorsprong met een doelpunt van Peter Snijders. Deze stand bleef tot aan de rust behouden. Na een kwartier in de tweede helft kreeg Meerle een strafschop, die door Marco Klijs werd omgezet. Amper een minuut later kon Pulle de aansluitingsrreffer scoren Mcci le was gelukkig niet aangedaan, creëerde nog verscheidene kansen, maar kon niet meer scuren. liet bleef 2-1. Met nog wedstrijden in het vooruitzicht tegen de nrs 1 en 7 van de rangschikking. Bouwel en Dosko, is alles nog mogelijk. Kampioen spelen, promoveren of er naast pakken.

De enige wedstrijd voor april KFC Meerle Dosko (misschien wel de wedstrijd van de waarheid voor Meerle én voor Dosko - beide nog kandidaat voor promotie) vindt plaats op zondag 5 april om 15.00 uur. Trouwe (uiteraard) en vooral ook andere supporters worden in grote getale aan de Chaamseweg verwacht!

Kapitein Wilfried Pauwels, een betroust'bare waarde bij KFC. Niet alleen omdat hij de laatste weken heel wat treffers liet optekenen, maar ook omdat hij al 300 wedstrijden speelde in het eerste elftal. Samen met Liesbeth werd hij daarvoor op 15 maart in de bloemetjes gezet. 45


SPORT

VNA-Wortel Na de 1-1 tegen Oosthoven hall februari trok VNA op 22/2 naar Arendonk waar de Vrij op revanche belust was na de 4-0 pandoering uit de heenronde. Ex-VNA-spelers Marc Pluim en Peter Van Cauwenbergh konden samen met hun medeniaats uiteindelijk de 3 punten aan huis houden. De harde aanpak van Vrij Arendonk werd ongemoeid gelaten door de scheidsrechter; onder andere André Snoeys werd hiervan het slachtoffer en zou gekwetst het terrein verlaten en de week nadien tegen SK Weelde niet kunnen spelen. Deze laatste match, op carnavalszondag 1 maart, gaf aan de rust een niet onverdiende 0-1 tussenstand. Na een lage voorzet van op rechts, gingen VNA-doelman, een verdediger en Weelde-aanvaller met elkaar in de clinch en de Weeldenaar kon gemakkelijk binnentikken. Na de koffie kreeg men een gans ander spelbeeld. VNA gaf de bezoekers werkelijk geen kans meer en Kurt Haest werd met drie treffers de goalgetter van dienst. Eerst bracht hij VNA van 0-1 naar een 21 voorsprong. Toen Ed Vermeiren nadien de geruststellende 3-1 op de bordjes schoot werd het een ware demonstratie. Laat in de 2de helft zouden Kurt Haest en Wim Braspenning de cijfers nog tot 5-1 optrekken. Spijtig genoeg kreeg deze riante zege de week nadien op het veld van SK Zandhoven geen vertenesnik Het werd weer eens een 1-0 verlies. De voorlaatste thuismatch tegen White Star op 15 maart (de op één na laatste in de klassering) liet natuurlijk een succes verhopen, maar het liep anders. Nadat Dré Snoeys na een kwartier de 1-0 op her bord bracht, sloeg White Star onmiddellijk terug en na 20 min, werd het 1-1 via een vrijschop. Even later werd Jurgen Beyens uitgesloten vanwege twee gele kaarten en VNA moest meer dan één uur lang opboksen tegen een zeer gedreven ploeg. Tot 1 minuut voor affluiten lukte dat ook Vrij goed maar in de allerlaatste seconde kon White Star nog de drie punten binnenhalen die ze zo hard nodig hadden. Gezien de prestatie misschien verdiend maar voor de strijdende Wortelnaren zeker een afknapper. Er blijven nog 2 rnatchen te spelen: op 21/3 uit tegen Halle en op 8/4 thuis tegen Zoersel om 42 punten te halen; 1 punt meer dan vorig seizoen. Tot later

BEGRAFENISSEN

JORIS

* Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91 46

HVV brengt weer spanning in het kampioenschap Wanneer men door een slechte start na amper een paar matchen is uitgeschakeld in het titeldebat en nien daarna door een reeks knappe prestaties alle degradatiezorgen ver achter zich kan laten, blijven er nog altijd de periodetitels als streefdoel en wanneer men daar - zoals HVV - op dc valreep naast grijpt, blijft er niet meer over dan te pieken naar een paar matchen tegen koppioegen als Racing Mechelen, Visé en Herentals. Op Racing speelde HVV één van haar betere wedstrijden. Door een ongelukkig doelpunt geraakten de roodwitten 2-1 achter en zowel topschutter Huygen als de nieuwe man Heijstek

toen moest ref Willem hard lopen om heelhuids binnen te geraken. Uiteindelijk zal de match tegen HVV met die uitsluitingen en een verslag tegen de hele Visé-begeleiding de leiders geen goed doen en de voorsprong van 9 punten is meteen herleid naar drie schamele punten of de inzet van één match, bv. Racing Mechelen Visé... Meteen kan HVV weer naar een nieuwe topper uitkijken: HVV-Herentals. In de heenniatch werd HVV bestolen zonder meer .... De rekening ligt klaar en we hopen dat de beste ploeg wint. Tussendoor staat HVV na 4 matchen - waarvan

t 7

HBK S

-''

7

Stef Huvgen, HVV's topschutter, scoorde Ploeg genoot Nick Verstappen zag in de ook tegen leiderspioeg Visé en laatste seconden de rode kleur voor ogen kregen de gelijkmaker niet binnen. Visé, dat gedurende 23 wedstrijden onklopbaar bleek, is nog niet in tweede klasse. Een zeer goed Tongeren, dat zelf ook nog meespeelt voor de promotie, zorgde voor een eerste speldenprik door in Visé met 0-1 te winnen. Daardoor slonk de voorsprong van de Waaltjes van 9 naar 6 punten. Visé had de pech op een erg gemotiveerd HVV te botsen, een HVV dat bereid was voor elke bal te vechten en dat kon er bij Visé niet goed in. Door een domme uitsluiting stond de leiderspioeg na een half uur met 10 man en omdat de bezoekers absoluut wilden winnen, speelde HVV de tegenaanval en kende succes via Stef Huygen. Op de valreep werden nog Nick Verstappen en een bezoeker uitgesloten en

er 3 werden gewonnen weer erg hoog voor de derde periode.

Programma: zaterdag 28-03: zaterdag 11-04: zaterdag 18-04: zondag 26-04:

HVV-Herentals 20.00 u. Eupen-HVV 20.00 u. HVV-Schoten 20.00 uur Aarschot-HVV 15.00 uur

Nat.Res. zaterdag 28-03: zaterdag 11-04: vrijdag 17-04: vrijdag 24-04:

Herentals-HVV 15.00 u. 1-IVV-Eupen 13.30 u. Schoten-HVV 20.00 u. HVV-Aarschot 20.00 u.

nT'?.-jT LASERSHOW - HOOGSTRATEN


SPORT

FC Minderhout: knap seizoen achter de rug Mocht men enkele weken geleden nog hoop koesteren op een eventuele promotie dan mag men deze gedachte nu wel definitief opbergen. 1-let driepuntenverlies in de thuiswedstrijden tegen Pulle en Flandria heeft alle verwachtingen de kop ingedrukt en MVV op een onoverkomcli jke achterstand geplaatst. Je kanje natuurlijk ook de vraag stellen of dit MVV daar wel rijp voor was! In elk geval heeft de club een schitterend seizoen achter de rug als men bedenkt dat men na een zeer moeilijke start toch een goede klassering heeft weten weg te zetten. In de wedstrijd op eigen veld tegen Flandria toonde MVV zich het sterkste geheel, de afwerking ontbrak echter volledig. Eén gaatje bespeurden de gasten in de thuisdefensie en daarmee stond de eindstand. 0-1. op het bord. Op SK Herentals werd dan weer klinkende

re v ane he ge nonien voor de nederlaag van de vorige zondag en de 1-4 overwinning vraagt dan ook weinig commentaar. Koen Leenaerts, Henri De Bie, Paul Van Gils en Gunther Schrijvers mochten het genoegen smaken om de felicitaties in ontvangst te nemen. De thuiswedstrijd tegen FC Pulle mocht in geen geval verloren worden wilde men nog enigszins meedingen voor de promotieplaatsen. Dit gebeurde echter wel, de bezoekers toonden zich gretiger en homogener en lieten MVV met 1-2 op hun honger. Op visite bij leider Bouwel. MVV had niets meer te winnen of te verliezen, speelde ontspannen en ontfutselde de koploper toch één puntje, -1 tot groot genoegen van Bouwels concurrenten.

Sterkens wint eerste moddergevecht Zondag 8 maart werd (le eerste manche van het BK Rallycross verreden op de Duivelsberg in Maasmechelen. Door de aanhoudende regen werden de onverharde stroken, het hellegat en de duivelsberg, herschapen in een waar modderbad. Onder de gutsende regen behaalde regerend kampioen Jos Sterkens een felbevochten zege. Een overwinning die hem op weg moet zetten naar de verlenging van zijn titel. Het beloofde een spannende strijd te worden. Iedereen was het erover eens dat verrassingen niet uitgesloten waren, aangezien het water op de omloop de grip aanzienlijk verminderde. Voor de Hoogstraatse Mondeo-piloot niet meteen prettige vooruitzichten, aangezien zijn Mondeo de krachtigste van het pak is. Toch stond er geen maat op de Kiireher-piloot in de eerste reeks. Na ccii spannend duel met de Escort WRC van Marc Van De Put, die sneller voor de dag kwam dan vorig jaar, klokte Sterkens de eerste tijd. Even leek het nog spannend te worden, toen Eddy Donné de kampioen verraste bij cle start van de tweede manche. Hij schoeide zijn Escort

niet regenbanden (tegenover grips op de Mondeo). wat een voordeel gaf in de start. De opspattende smurrie zorgde er bovendien voor dat Donné geen aanval moest verwachten van de Mondeo-piloot, die ondertussen wel zat te broeden op een revanche. 'Hier en daar hoorde ik al dat ik die tweede reeks niet nieekon niet Donné, maar ik liet bewust een gaatje vallen om mijn voorruit proper te houden. In de derde reeks heb ik er dan maar eens op getrapt, met als resultaat de beste dagtijd. liefst 7 seconden sneller clan de rest, ook al gebeurde dit in een ware wolkbreuk.' aldus Sterkens die de pole pakte voor de linale. Hierin stonden beide titelkandidaten zij aan zij. Weer was het Donné die bijna de Monden verraste, nog steeds geschoeid op grips, maar hij sloot de deur wat te vroeg. Sterkens, nog steeds naast de Escort, liet zich niet van de baan drukken en vertikte het in de ankers te gaan, met als gevolg dat dc Escort van Donné naar buiten werd gedrukt en in het grind belandde. De Hoogstratenaar had meteen de weg vrij voor de eerste overwinning van het seizoen, waarmee hij de leiding pakt in de tussenstand van het Belgisch kampioenschap. Tom Geenen bleef afwezig in Maasmechelen. De motor van de Opel Corsa raakte niet tijdig hersteld. (HVO)

Gratis zoekertjes voor partikulieren. Deze bon geeft u recht op één zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand. Hoogstraatse KoopjesMaand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.

Volleybalclub De Gelmers Open brief vanwege het jeugdcomité van De Gelmers aan alle jeugd-volleyballieffiebbers Mogen wij een ogenblik van uw tijd om met u eventjes te praten over de mogelijkheden die de volleybalclub 'De Gelmers' u zou kunnen bieden. Vooreerst is onze club een club met traditie: wij bestaan reeds 30 jaar en wij hebben reeds allerlei watertjes doorzwommen. Een goede jeugdwerking is voor onze club geen ijdel begrip. Het bewijs wordt geleverd door de talrijke spelers die vroeger en nu gevormd werden in de jeugdreeksen bij de Gelniers en elders zowel in provinciaal, landelijke of zelf nationaal en internationaal mooi hebben gepresteerd. Wij zijn een club die openstaat voor mensen met ambitie (we spelen met onze eerste ploegen hoog in de provinciale reeksen) en eveneens voor wie zich tevreden stelt op liet gewestelijk en recreatieve vlak. Het grote voordeel bij onze club is echter dat men steeds hogerop kan spelen, indien men deze ambities heeft: men kan vertrekken op gewestelijk niveau en ook bij ons provinciaal (en misschien in de toekomst zelfs landelijk?) spelen. En wij weten dat velen onder u een zekere ambitie koesteren, en dat is ook erg nodig, wil men in een sport ergens iets bereiken. Onze club telt meerdere gediplomeerde mensen, die op een bekwame en adequate manier een training kunnen leiden, en u zowel technisch als tactisch op een hoger niveau kunnen tillen. Graag zien wij een seintje van u tegemoet indien u echt volley-minded bent om te kiezen voor een club die echt toekomstperspectieven biedt voor alle jongeren. Interesse? Neem dan contact op met één van de volgende jeugdverantwoordelijken, Hopelijk vlug tot ziens en nog vele sportieve groeten. Van wege liet jeu gdcomité van Volleybalclub 'De Gelniers' Ilse Ronibouts, Braudstraat 57, 2400 Mol, tel. 014131.13.23. Katrien Laurijssen, Lindendreef 23, 2320 Hoogstraren, tel. 031 3 14.53.55

Competitie Over het slot van de competitie hopen wij u volgende maand te kunnen informeren. Op het ogenblik van de redactie van deze bijdrage, waren onze dames 1 nog steeds in de running voor een promotie-plaats naar landelijke. Laatste match op 3 april naar Olvoc Olen; wellicht is de beslissing echter reeds eerder gevallen in de rechtstreekse duels met de nrs. 3 en 4 van de rangschikking, nI. Jong Edegem en Schelle.

47


Kantoor van Notaris

Ju

MICHOEL

Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogsteaten Tel 031314.51.77 - Fax 031314.65.56 OPENBARE VER KOPING VAN ZEER GOED GELEGEN WONING MET TUIN TE HOOGSTRATEN - KAREL BOOMSTRAAT 20

Zeer goed gelegen RIJWONING met tuin te Hoogstraten, Karel Boomstraat 20 met een oppervlakte van 5a 26ca KI 24.840.

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Ingedeeld: - gelijkvloers: inkomhal, garage, living, traphal, badkamer, keuken, was- en bergplaats, wc. - verdieping: 3 kamers - kelder Verder kabel-tv en putwater met storck. Beschikbaar: onmiddellijk na betaling van koopprijs en kosten. Zitdagen: - Inzet op woensdag 25 maart 1998 - Toewijzing op woensdag 8 april 1998 telkens om 16.30 uur in De Gulden Coppe, Vrijheid 173 te Hoogstraten. Bezichtiging: 's zaterdags van 14u tot 16u. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

1. 320

00G

InLijstingen \Venskaar±en Posters E Zeprodudies

1-15

'4

Alle inlijstingen vakkundig Ruim assortiment verzorgd in eigen atelier, posters & reproducties. Kwaliteit op maat 1 Wenskaarten voor elke Vrijblijvend advies, gelegenheid.

In exclusiviteit voor België: Permanente Expositie en Verkoop

are//en loor

COO

JOOrefl

Openingsuren

Pi-\\/o-Vr: 1400 u -1830 u • Do: 14.00 u - 20.00 u Za: 930 u - 1700 u • Ln op afspraak

al eionls 0313't4

48

A. Posteriori V'rUhekl 47 - 2320 Lioogs±raten Tet,tax: 03/31494.52


-

C/ 0

HALVE EEUW GELEDEN

4 MAART 1948 Stuur Recht Op het ogenblik wordt door de Bonden van het H. Hart een grote campagne voor het herstel van het geweten ondernomen. Het doel van deze campagne is krachtdadig in te werken op de publieke opinie. Zovele verdachte praktijken waarvoor onze mensen vroeger teruggedeinsd hadden, zijn thans in de gewone sleur en slenter van het leven binnengedrongen en er een gewoonte, en als het ware een tweede natuur, geworden. De laatste jaren hebben wij ongetwijfeld bij ons volk een geweldige gewetensverduistering beleefd. Voor vele katholieken beperkt cle godsdienst zich nog tot een soort 'Zondagsreligie'. Hun dagelijkse leven zelf verloopt in de sfeer van een allesoverwoekerende 'neutraliteit'. Op vele gebieden is het zondegevoel werkelijk afgestompt geraakt. Men beseft niet meer het ergerlijke karakter van sommige praktijken, die ofschoon zij schering of inslag werden in het leven van de massa's en derhalve stilaan als 'normaal' beschouwd worden, nochtans regelrecht indruisen tegen de elementaire voorschriften van de rechtvaardigheid en de caritas. In het leven van een groot aantal katholieken kunnen wij nu zogezegde 'neutrale gebieden' onderscheiden, waar alles toegelaten is en geen zedelijke waarde-oordelen meer van pas schijnen te komen. Het zedelijk kompas van vele katholieken werd door de gebeurtenissen, die mekaar de laatste jaren als een lawine opgevolgd zijn, ontwricht. Hun moreel onderscheidingsvermogen werd in verregaande mate afgestompt. Vele katholieken praten hun tekortkomingen goed met het bekende 'waarom zou ik het niet mogen doen, wanneer iedereen zo handelt'. Het geweten moet wijken voor cle drukking van het milieu. Zedelijke heropvoeding en herloutering is dan ook de grote taak van het uur. Ook op moreel gebied zijn vele katholieken in een soort winterslaap ingedut. Het wordt meer dan tijd hen eens flink wakker te schudden en de slaap uit hun ogen te wrijven. Alom gebeuren er immers dingen waarbij geen enkele katholiek zich nog kan neerleggen. De moraal is het ruggemerg van elke maatschappij. Wanneer dit ruggemerg aangetast wordt, stuikt gans het maatschappelijke gebouw vroeg of laat in mekaar. Alle goedmenende burgers moeten dan ook deelnemen aan de kruistocht voor het herstel van het geweten. Zij zijn het aan God, de Kerk en hun Land verplicht.

Veesmokkelaars in de val aan de Belg.-Nederl. grens In de grensstreek Baarle-Nassau - Meerle slaagden de Nederlandse douaniers er in de hand te leggen op een goed georganiseerde smokkelhandel in vee. Rond 20 uur kwam een motorfiets gevolgd door een vrachtwagen in de richting van de grens gereden. De voorpost, de motorfiets, gaf in het dorp te Ulicoten (gehucht op slechts 2,5 kni van de Belgische grens) aan de volgende vrachtwagen het sein dat alles veilig was, doch de douaniers hadden zich opgesteld in een aanpalende hof. In razende snelheid kwam de vrachtwagen aangesnord. De douaniers vuurden. Er werd geschoten en teruggeschoten, maar enkele honderden meter verder viel de vrachtwagen stil. Verscheidene kogels waren door de benzinetank gedrongen: Vijf zware vaarzen en een smokkelaar werden buitgemaakt. De aangehoudene werd voorlopig te Ulicoten opgesloten. Toen rond 21.30 uur eten werd gebracht aan de gevangene, was deze bezig met een einde aan zijn leven te stellen door verhanging met stukgescheurde dekens. In bewusteloze toestand werd hij naar de kliniek te Breda overgebracht.

MERKSPLAS Voor de kiekenkwekers Flallo vogelliefhebbers, kiekenkwekers, landbouwers, allen naar de Zaal Van Dijck op Zondag 7 Maart. De Firma Hens stelt haar prachtvoeders tentoon: en geeft na de Hoogmis een film over kiekens en hun verzorging.

Man levend verbrand Tussen Rijkevorsel en Merksplas, midden op het uitgestrekte landgoed van de heer Van Bree, tussen bos en hei, leefde sinds vele jaren in een schamel huisje Em. Van Hemeldonck, beter gekend onder de naam Mieleke van 't bos. Hij leidde daar zijn eenzaam kluizenaarsbestaan in Gods wijde natuur. Verleden week Vrijdag werd door een voorbijganger opgemerkt... dat er rook uit het huisje opsteeg. Men snelde toe, doch tot ieders verwondering was het huisje van binnen reeds totaal uitgebrand. Bij nader toekijken ontdekte men het erg verbrande lijk van de 73-jarige kluizenaar. In de namiddag kwam het Parket ter plaatse. Men weet niet of het hier een ongeval, dan wel een zelfmoord betreft. Voor elkeen is Mieleke steeds een geheim geweest,... en zeer weinigen zijn ooit zijn huisje binnengetreden. En zo geheimzinnig als de man leefde, zo geheimzinnig is hij ook de dood ingegaan. Bron. Gazet van Hoogst raten maart 1948

49


KALENDER BROUWERSHUIS

Op stap ïn..,

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

RESTAURANT BRASSERIE 55

HOOGSTRATEN Zaterdag 4 april: WIELERTWEELUIK. S3ste Grote Prijs Garage Geudens voor Juniores, én 8ste Prijs Van Herck Sport voor Nieuwelingen. Omloop Thijsakker vanaf 13.30 uur, org. Koninklijke Lustige Wielrijders. in!. 314.52.42.

Dinsdag 7 april : WANDELNAMIDDAG, organisatie van de CRM. vertrek 13.30 uur aan het St.-Jorislokaal. Brouwerijstraat.

Zondag 12 april : PASEN Zaterdag 18 april : NATUURWANDELING Halsche Beemden. o.l.v. Tom Verschraegen. vertrek 13.30 uur aan de kapel van Hal. org . Davidsfonds, in!. 314.54.07.

Maandag 20 april tot 26 april : THEMAWEEK 'Uw tijd geeft kwaliteit' in het OCMWrusthuis.

Dinsdag 21 april

t LEDENVERGADERING CRM met als thema "Onze frank wordt Euro", begin om 14 uur, lokaal St.-Joris, Brouwerijstraat, ml. 3 14.53.86.

Vrijdag 24 april: KAARTPRIJSKAMP, org. OCMW-rusthuis, begin om 19 uur.

Van Aertselaerplein 16 2320 lloogstraten 031314.32,45 Fax 031314,87,43 Tel.

MEER Zaterdag 11 april: optreden DA DISCIPLEZ en ABN in de Mussenakker. Zaterdag 25 april: 25 JAAR MUSSENAKKER met optreden van NONKEL NEY, CRYPTIC SCULL EN P.Y.G.P. om 20 u. in de Mussenakker.

Zondag 26 april: 25 JAAR MUSSENAKKER met optreden van P. Y.G.P., CRYPTIC SCULL, REDFOIL en UNDERPOOL CLAN om 14 u. in de Mussenakker.

Zaterdag 18 en zondag 19 april: CHIROWEEKEND met spektakel namiddagen kippenfestijn.

VERLICHTE AVONDMARKT op de Vrijheid vanaf 17 uur.

Zondag 26 april t OPENDEURDAG OCMW RUSTHUIS, Heilig Bloedlaan 250, 10.30 uur tot 18 uur.

DeGuldenCoppe

MEERSEL-DREEF Zaterdag28maart Zaa1Lecnster Concertavond Fanfare Voor Eer en Deugd.

Dinsdag 31 maart: ST. QUIRINUS-VIERING om 19.30 u. in de St. Luciakapel.

MINDERHOUT Zondag 29 maart Ploegen en hengstenshow Aan de Hoge Weg in Minderhout

Zondag 5 april Kinderdisco, Organisatie: KWB-Minderhout Van 13u30 tot 16u30 In het parochiecentrum Inkom: 50 BEF Info: P van den Bogerd ( 03/ 314.44.72)

irrij1rih 183 031314 66 65 trig & 1atljp

CAFE-BRASSERIE

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten zalelda , o pCn wal 18 a

55

Zondag 5 april

Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94-Fax:(03)31487 17

w

Al 25 jaar een oase CE[aan de Boornkes Wortels jongerencafé zonder pretentie

Autocross Organisatie: Marjos Vanaf 11.00 u. In Hal Inkom: 250 BEF Info: Jos Aerts ( 014 / 63 .48.23 Martin Sommen ( 03 / 314.77.55

Open donderdag (20 OOu) vnjdag zaterdag(19 OOu( en zondag 133

DE

Maandag 13 april

Zondag 12 en ivaandag 13april: 1 ENI O( )N STELLU"IG schilderwerken, van 10 tot 19 u. in het Slot.

Herdenkingstrofee Tim Meyvis Organisatie: Minderhout VV Minderhout - Voetbalterrein Hoge Weg Van 10.00 u. tot 16.00 u. Inkom: 60 BEF Info: J. Hendrickx ( 03/ 315.03.21

Zondag 19 tot en met 26 april: OPEN DEUR

Maandag 13 april

in de Tennisclub De Langenberg.

Ochtendwandeling + Mediabrunch Organisatie: KWB Minderhout Vertrek wandeling: om 08.00 u. Mediabrunch: om 10.00 u. 200 BEF / volwassene, 100 BEF / kind, max. 500 BEF / gezin

WORTEL Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

Zondag 26 april: WIELERWEDSTRIJD om 15 u. in de langenberg.

Zondag 26 april: WANDELING in de Kolonie. Vertrek aan de kerk om 14.15 u.

Zondag 19 april Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 031315.74.29.

Gehuchtentocht Georganiseerd door KLJ Minderhout Inschrijven vanaf 10.00 in één van de gehuchten.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich Jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vaoal 20.00 a., zaterdag. avond vanaf 18.00 a., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 Is.

Zaterdag 25 en zondag 26 april 61

50

Oud ijzerslag Door KLJ Minderhout


EN KAN OR

N S 16,

B A V E 1_ - R 0

j7J

JBfiL.

Alle bankk etil

Persoonlijk advies op ieders maat

ERKEND

Fusieswing

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54

VERZIEKERiNGS MAKELAAR

W1

De Mussenakker

Erkenning Caeiroledienst Verzekeringen 11590 23b

Zat. 11 april: Da Disciplez + ABN

Fietspad Amsterdam-Parijs Een groep Nederlandse onderzoekers meent dat men een fietssnelwcg kan aanleggen langs de hogesnelheidslijn. Bij de aanleg van de nieuwe treinverbinding zal men verschillende bouwwegen moeten gebruiken om de materialen te vervoeren. Na de werkzaamheden kan men deze wegen gemakkelijk aanpassen voor een lang fietspad zonder gelijkvloerse kruisingen. De fletssnelweg kan niet alleen voor woonwerkverkeer gebruikt worden maar ook voor recreatie en toerisme. Binnen kringen van het HST-project staat men niet afkerig tegenover dit plan en is, voor het Nederlandse gedeelte Amsterdam - Belgische grens (Meer), dit idee geadopteerd. Nu maar hopen dat ook de Belgische Spoorwegen zo een mooie kans willen onderzoeken. Zo zou de hogesnelheidstrein toch nog iets positiefs kunnen betekenen voor de mensen clie er misschien nooit gebruik van zullen maken. Stel je even voor: dit weekend fietsen we even naar Amsterdam of Brussel of Parijs via de fietssnclweg! Een ander idee van deze onderzoekers is om de nieuwe lijn ook geschikt te maken voor de

magneettrein die een snelheid van 300 kilometer per uur kan halen. Tussen de dienstregeling van de internationale Thalystreinen door kan deze Inagneettrein een snelle passagiersdienst verzorgen tussen bijvoorbeeld Breda en Anasterdam, dus met meer stopplaatsen in eigen land dan de HST.

In Nederland wordt op een creatieve manier gezocht naar positieve nevenrealisaties. Het is natuurlijk een goede manier om de zeer dure investering voor de hogesnelheidstrein wat meer zinvoller te maken voor de eigen bevolking en niet alleen voor de internationale zakenwereld.

HOOGSTRATEN

1'OLI2E c2ÂSÂ

CAFÉ DISCOBAR

PIZZERIA RESTAURANT TRATTORIA

Italiaanse speoaliteiten, vrospecialiteiten en delicatessen GELMELSTRAAT 4 - 2320 HOOGSTRATEN OPENINGSUREN: n maandag lol zondag. 11.00 tot 14.00 1700 2300 WOENSDAG GESLOTEN

FAX - TEL. - 03-314 83 53 Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64

iFRTUI N ..3 Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

Worden verwacht in de Mussenakker

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

Zaterdag 25 april: Nonkel Ney's Rythm &

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tol 21 uur. Woensdag gesloten. GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogslraten-Worlel Tei./Fax 03 / 314 53 28

Je moet de laatste weken echt wel op een buitenaardse missie zijn geweest om niet te merken dat Frithop (oftewel vlaamstalige Hiphop) heel Vlaanderen op zijn kop heeft gezet. Het Westvlaamse Hof van Commerce en het Mechelse ABN zijn daar de belangrijkste exponenten van en die zijn de laatste weken dan ook niet uit de media weg te slagen. Ondanks hardnekkige geruchten is het niet Nostradamus die de programmatie in De Mussenakker verzorgt maar het is toch wel mooi meegenomen dat De naussenakker ABN reeds een halfjaar geleden heeft geboekt en dat zij juist nu zo in de schijnwerpers staan. Met al die media-aandacht omtrent ABN is het moeilijk om nog iets nieuws over hen te vertellen. Ze hebben pas hun ijzersterk debuut uit op DJAX RECORDS en worden daarop geholpen door hun makers van Osdorp Posse. Niet dat zij die hulp nodig hebben, want ook zonder trekt het drietal keihard van leer in het Algemeen Beschaafd Nederlands. Traditiegetrouw wordt er geen blad voor de mond genomen en fluiten de spitsvondigheden je om de oren. Hiphopgroepen hebben per definitie een erbarmeljke live-reputatie terwijl die van ABN ijzersterk is. Als dat geen reden is oni op zaterdag 11 april naar De Mussenakker te komen afzakken, dan weten wij het ook niet meer. Een extra reden om af te komen is trouwens ook nog het lokale voorprogramma Da Disciplez, een ijverig hiphopcollcctief uit Cahier de Brouillon. Zij zingen wel in het Engels maar dat belet hen niet om ook wild om zich heen te slaan. Hun eerste raps laten zij omstreeks 21.30 h. op het publiek los. Voor 180 BEF geraak je binnen. Leden betalen slechts 150 BEF. Voor moer informatie: 03/315.03.61 (Ludo).

56

Blues Band (blues). Cryptic Skull (rock), P.Y.G.P. (punk)..... Zondag 26 april: P.Y.G.P. (punk). Cryptic Skull (rock), Redfoil (punk) en Underpool Clan (hardcore) Vrijdag 8 mei: The Bollock Brothers (UK-B; punk/new wave/gothic)

5'


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN -

Zaterdag 4 april: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32. Hoogstraten. tel. 3 14.86.85. GSM: 095.54.86.85

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

HUISARTSEN

7~ '

CONTAINERDIENST

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35 64

Zondag 5 april: DR. D. ROBBEN & DR. C. ELST, Leemstraat 42-A. Hoogstraten, tel. 314.38.48.

squash snooker

Zaterdag 11 april: DR. DOMINIQUE

Tennisclub

VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 3 15.87. IS.

Ongevallen Brandweer 314.42.43

63

LAURIJSSEN JEF DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 2322 Minderhout -

Tel. 031314.54.50

65

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

Zondag 12 april: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A. Meerle, tel. 3 15.85.55.

22

Maandag 13 april: DR. STIJN FAES, Heilig Bloediaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50.10.

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's. tussendoortjes.

KWALITEITSPLUIMVEE

Zaterdag 18 en zondag 19 april: DR. DOLF MOSTMANS, Venhoefweg 10. Minderhout. tel. 3 14.66.02.

Zaterdag 25 april: DR. L. VERMANDER & H. HENDRICKX, Meerleseweg 24-A, Meer,

GELMELSTRAAT 2320 HOOGSTRA'I Tel. 0313 14.38.11 Fax: 031314.15.03

te!. 3 15.85.11.

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

Zaterdag 26 april: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desrnedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66.

Weekdagen open van 9 Woensdag open van 9 u Vrijdag en zaterdag open van 9 u tot 21 u

ZONDAG RUSTDAG Kleine groepen s-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, voor vergaderingen of privĂŠ.

1

APOTHEKERS

Tot 3 april: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 3 14.60.39.

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

al..,. Van 3 tot 10 april: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73.

Ii

1s4 'u.s VOt'LM. ook inkoop van alle antiek en inboedels

Van 10 tot 17 april: APOTHEEK FRANSEN, 60

Vrijheid 160. Hoogstraten. tel. 3 14.60.04.

Koekhoven 5 Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52 -

65

Van 17 tot 24 april: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74.

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 3 14.50.93

-

Openingsuren: 18.00 uur Zo.: 8.30 12.30 uur Maandag: gesloten Di tim za: 8.30 -

Van 24 tot 30 april: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. tel. 314.38.68.

-

-

155

Wl'f (1[l.[ KRIIS. 2-1 ui n op 24. Vuur 1 stralen en alledeelgcmeenlen: tel. 014/61.48.02. -

Uw volgende MAAND mag u verwachten op woensdag 29 april. Beste medewerkers, moge de lente u inspireren. Breng uw kopij op woensdag 15april ter redactie. Sport- en dorpsnieuws op zondag 19 april.

52

mode...

THUIS VERPLEGING Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) LOU VAN BOUWEL (3 14.41.50) en VERA HAEST (3 14.38.39) KRIS SAENEN (314.24.39) en MAY VAN DONINCK (314.30.48).

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. Kerkstraat 21 Bus 1

2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 11 6c


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.