maart 1998 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD VEER11ENDEJAARGANG, NR. 155 MAART 1998 PRIJS: 70 FR. AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de h aa d

1 UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

Het geluid van de stilte...

LII Antilliaanse Feesten Indoor Win één van de 10 vrijkaarten Kijk snel op hIz 50

E

Huib recht Provoost


u * t eweekt Bert Anciaux We speelden al langer met het idee (nieuwe ideeën zijn er om uitgeprobeerd te worden) om min of meer bekende Vlamingen of andere wereldburgers die op één of andere manier een binding hebben of hebben gehad met Hoogstraten eens aan de tand te voelen over hun ervaringen ter plaatse. De titel van deze rubriek is niet zomaar lukraak gekozen, het is een samenspel tussen de woorden uitwijken (vertrokken uit) en weken (iets los krijgen).

Wanneer Bert Anciaux enkele weken geleden zijn 'bewogen vertelling' kwam doen op uitnodiging van de KWB vonden wij het een mooie gelegenheid om hem een aantal vraagjes voor te leggen. Bert ging hier gewillig op in. Zeker nadat zijn leraar van het zesde studiejaar hem verzekerd had dat wij ook wel van (voor) de Wereldwinkel zijn. Hiervoor dank aan Frans De Jonghe. Bert Anciaux voorstellen hoeft niet, maar toch: Hij is senator en met een stapje opzij - voorzitter, of moeten we zeggen voortrekker van de VU. Hij is ook een man van nieuwe ideeën want met 'ID 21' probeert hij naar vernieuwing te zoeken in het politieke landschap. Enkele maanden geleden zagen we Bert nogmaals op Hoogstraatse grond. Toen werd hij door Chris Dusauchois, tijdens het programma 'Duel', in Wortel den boer opgestuurd samen met Walter Grootaers.

Bert tesamen met zijn leraar uit het zesde leerjaar Frans De Jonghe.

-

Hoogstraten Bert vertelt: na ecn zorgeloze kindertijd in Machelen waar mijn vader huisarts was, verhuisden wij plots naar Zoersel. In de bossen om ons huis werd ik als het ware een echte bosmens. Als vader dan weerorn terug verhuisde naar het Brusselse dacht ik dat ik mee mocht. Maar niets daarvan. Mijn moeder bracht mij voor dc eerste maal binnen in het Klein Seminarie. Wij stapten onder de boog door waarop, volgens haar, in het Latijn stond te lezen: 'Hier temt men leeuwen'. Ik laat het aan de lezer over om te beoordelen wat daar van gekomen is. (nvdr. Misschien ging het om de zin: 'Nuniquam duo semper tres' wat wil zeggen: nooit met twee, altijd met drie. En ook hier mag de lezer dan weer van denken wat hij wil.) Wat mij ook aan Hoogstraten herinnert is De Vrijheid, die magistrale laan met haar toren, maar ook letterlijk 'de vrijheid' wanneer ik na een aantal jaren het seminarie 'mocht' verlaten. De vrijheid kwam me tegemoet en dan terug naar het Brusselse.

De herinneringen Het wekelijks naar Hoogstraten gebracht worden was niet zo erg. Er viel altijd wel wat te beleven en te organiseren. Vooral het opstarten van een wereldwinkel binnen de muren van het seminarie is mij bijgebleven. Terwijl anderen op de speelplaats hun toerkes draaiden stonden wij in een lokaaltje koffie-thee en allerlei andere producten te verkopen die gehaald werden in de Tumhoutse wereldwinkel. Mijn naarste herinnering aan Hoogstraten zal ik waarschijnlijk nooit tegen iemand vertellen. Toch zijn mij een aantal zaken en gebeurtenissen bijzonder bij gebleven.

Bert, een bewogen verteller. Tijdens mijn verblijf in het seminarie ging het er blijkbaar nogal woelig aan toe, ook onder de leerkrachten. Zo kregen wij op een bepaalde ochtend de mededeling te verwerken dat die en die leerkracht van de school verwijderd waren. Een reden waarom werd er niet bijverteld doch mij pakte het enorm want met sommigen van hen kon ik bijzonder goed opschieten. Wij konden die handelwijze toen niet begrijpen doch kregen ook geen nadere uitleg.

Tijdens mijn seminarietijd was het ook de tijd van 'de Amadezen'. (nvdr: Amada stond voor Alle Macht Aan De Arbeiders, de voorloper van de PvdA) Toentertijd voerden die gasten vooral actie aan de poorten van scholen en fabrieken. Op een maandagochtend werd ik door mijn vader naar Hoogstraten gebracht. Vader was in die tijd lid van het parlement en zelfs minister en reed dus met een A-plaat. Door die status kon ik als het ware niets verkeerds doen op de school. Die ochtend stonden de Amadczen daar weer met hun pamfletten maar achter iedere gast van Amada stond een leerkracht of studiemeester over de schouder mee te kijken, zo met een blik van: en durf geen pamflet aan te nemen of ge zult wat meemaken. Ik stapte naar de poort en vroeg twee pamfletten en zei tegen de leraar die er bij stond: 'Mijn vaderzit te wachten in dc auto en die wil wel eens weten wat er op dat pamflet staat'. Daar hadden zij natuurlijk geen verhaal tegen. Terug in de auto lazen vader en ik de opruiende taal. Op die manier was ik blijkbaar de enige die op de hoogte was van de oproep tot het organiseren van een ligstaking, eens wat anders dan een zitstaking. De Amadezen riepen iedereen op om bij het tweede belsignaal plat op de grond te gaan liggen en te blijven liggen. Het eerste belsignaal ging en iedereen kwam netjes in de rij. Het tweede belsignaal ging en ik liet me plat op de grond vallen. Naast mij zag ik alleen maar voeten en enkels die een beetje later van de speelplaats verdwenen, richting klas. Zelf ben ik daar dan maar een tijdje blijven liggen. Het gebeuren kreeg nog een vervolg tijdens een oudercontact. Terwijl vader en ik in zaal R wat stonden te praten kwam er een man naar ons toe en die verweet vader zijn kinderen (mij dus) op te voeden tot communisten. Voor vaders ogen scheurde hij zijn lidkaart van de VU aan stukken. Later heb ik vernomen dat juist die man één van de grondleggers geweest is van het Vlaams Blok. Dat doet mij nu nog pijn. Maar verder niets dan goeds over Hoogstraten.

En wij hopen van u hetzelfde Bert.


moft in de moond Wortel: het geluid van de stilte "Bijzonder opvallend is ook dat veel van deze actieve mensen geen autochtone Hoogstiatenaren zijn. Willen deze 'immigranten' door hun inzet voor de gemeenschap bewijzen dat ze hier een plaats verdienen? Of zijn het juist de doeners die de moed hebben om hun geboorteplek te verlaten?" Met deze woorden werd onze vorige Man in de Maand, Eddy Sabbe, ingeleid. Toeval of niet, maar deze maand hebben we weer iemand die zijn geboortegroud verliet om in Hoogstraten te komen wonen. Bovendien komt onze man ook deze keer uit West-Vlaanderen. En het scheelde zelfs geen haar of HIJIBRECHT PROVOOST, want daarover gaat het, was nog een blauwe maandag in 'de Congo' geweest. Maar daar heeft de geschiedenis dan wel een stokje voor gestoken. Iluibreclil Provoost is in 1936 geboren in Ichtegem, een dorpje vlakbij het ondertussen bekend geworden Torhout. Hij was de nummer 3 in een gezin van 12 kinderen. 9 broers en 3 zussen. Zijn vader was direkteur van de plaatselijke melkerij. In die dagen waren er twee soorten melkerijen: die van de Boerenbond en de onafhankelijke. En de melkerij van vader Provoost was zo'n onafhankelijke. Later, bij de fusie van melkerijen, is ze trouwens opgegaan in de groep Stassano-Lacsoons. Vader was een boerenzoon die pienter van geest was en het met avondopleiding tot direkteur geschopt had. Huibrecht zelf liep lagere school in Ichtegem en werd daarna intern in het Klein Seminarie van Roeselare. Ondanks het grote gezin hebben alle kinderen kunnen studeren. Zeker voor die tijd was dat nog niet zo vanzelfsprekend en Huibrecht spreekt nog met bewondering over die prestatie van zijn ouders. Het Klein seminarie van Roeselare onderscheidde zich in die tijd, eind jaren '40, qua priesterroepingen niet erg van het ons bekende Klein Seminarie alhier. Toen Huibrecht 6 jaar later zelf uitkwam, was de spoeling al heel wat dunner: nog slechts een vijftal roepingen halverwege de 50-er jaren.

De kleine J-Juibrecht achter de ouderlijke woning in Ichtegem

Huibrecht Provoost:-'Lk heb het begin van de kentering nog heel bewust meegemaakt. Wij mochten reeds elke maand naar huis, zij het dan slechts van 's zondags na de mis tot 's avonds. Er hing toen wel reeds iets in de lucht van de latere grotere veranderingen".Omdat Huibrecht intern was, diende hij zijn verenigingsleven ook op te delen in een schoolen een thuisfront. Op school was dat de onvermijdelijke KSA en thuis, in Ichtegem. de Chiro. Buiten de goede herinneringen bracht het verenigingsleven natuurlijk ook de nodige sociale vaardigheid mee die in zijn latere leven nog nuttig zal blijken. Na zijn Latijn-Griekse humaniora had Huibrecht normalerwijze de meer filologische richting moeten uitgaan. Ondanks zijn interesse voor kunst en letteren kreeg de pragmaticus in hem toch de bovenhand. Hij koos voor de opleiding van technisch ingenieur aan de Katholieke Hogeschool in Oostende. Hoewel zijn klassieke vooropleiding hem een jaar extra kostte (hij diende een voorbereidendjaar wiskunde te volgen) heeft hij er hoegenaamd geen spijt van.

Huibrecht Provoost Na zijn vierjaar hogere studies kreeg Huibrecht de kans om voor 3 maanden naar West Berlijn te gaan voor een stage bij de stedelijke gasmaatschappij. Het werden 3 maanden zonder ĂŠĂŠn woord Nederlands. Erger nog, hij moest ook nog zijn Franstalige medestagiairs tolken naar het Duits. Het was zelfs zo erg dat, toen zijn vader hem aan het station kwam ophalen, hij zijn Nederlandse woorden niet meer vond. West Berlijn was in die jaren nog niet gescheiden van Oost Berlijn (de muur kwam er pas in 1961). Dat maakte dat Huibrecht en zijn vrienden nog Vrij naar het oosten konden oversteken. Met de westmark. die 4 keer meer waard was dan de oostmark, konden ze er opera en theater gaan bekijken en zelfs op restaurant gaan zonder de beurs te pijnigen. Na West Berlijn moest eerst nog het leger afgewerkt worden vooraleer het leven kon beginnen. Huibrecht was er bij de 'ordonnance', een ondersteunende eenheid van de gevechtstroepen. Na 6 maanden opleiding in Doornik hoopte

L)e /oiiiili ['ie , ei i. De ,Ianus L)caii achtenlail iii hei ,itiddcn i's Het let Iii


MAN IN DE MAAND

Huibrecht en de dorpsraad

1

' .

' ..

Onder schepen van cultuur. Herman Verlinden, werd in 1990 een nieiive impuls gegeven aan de dorpsraden. Op dat momeni werd de relatie niet het iadhes1uur eii &)ok tormccl vastgelegd. 1)at wa

.

. .

. .

1)Oitie\C e\ i)h1ti

Uit tJkc vereniging, werden . hL I duzden LC\ raa2d orn te /etLkn iu dt. kwa in clorp.ratd niuw. stijl. Io j » Hu1bTcht Pi000t a1, lui v w & kerk ' 1 tI)tlLk niet tn bLcn in do drpi t id 4 l( rc1it Vooïdicn h td hij nch rcd int *4h4 J Ç i n czct sooi ç, dc ehrcid verkeersveihgheid, met bIE FSPADEN Nk nicLr bepaald. Omd ii pIics verkeers\eilighcid een san de belangrijkste md ichtspunt n ss is die lcetdcn hij dc bes olknnz, werd 1-luibrecht zachtes gedwongen iets meer dan gewoon lid De uIeg i'ait Je wnge1'ie' i'au de /erL. le zijn. Hij werd eerst 3 jaar secretaris annex voorzitter, later nog 3 Jaar uitsluitend voorzitter. Naast verkeersveiligheid dienden verschillende thema's zich Hoewel Huibrecht zijn voorzitterschap van de dorpsraad heeft aan. 1-let begon al niet het fameuze dossier van De Booinkes. opgegeven, betekent het nog niet dat hij wil gaan stilzitten. Bomen behouden, of kappen en nieuwe zetten? Het kunstsserk? Tijdens de laatste vergaderïng van VELT werd de plaatselijke l)e aanleg zelf? 1 'itbreiding naar de verkeersveiligheid? Allevereniging ei zo na opgedoekt. Kees Strijbos en Marina hebben maal thema's die uitgebreid in de speciale vergaderingen aan een functie opgenomen in Widar te Zondereigen. een gezinsbod kwamen. Niet dat liet resultaat direct alle wensen in zich boerderij voor gehandicapten. Omdat Kees niet langer voorzitter verenigt maardenmoci -atischeen hudgettaire redenen moesten nu konblijven dreigde de vereniging stuurloos te worden. Huibrecht eenmaal hun evenwicht krijgen, vond zoiets te belangrijk en besloot in het bestuur te treden, Een mooi resultaat werd er gehaald met de aanleg rond de kerk, vooral uit respect voor de moedige keuze van Kees en Marina. met het behoud san het oude huisje, waarvoor in de verkoopakte Hij wist nog enkele anderen te overhalen dat ook te doen.

P.

d

aaileg s an de parking) rond de parochiezaal, waarvoor het parochiecomité en vele burgers een belangrijke bijdrage leverden. Ook de 1 1.11 .11 -aktie behoort tol de bckomniernissen van dorpsraad. Bij de nakende ruilverkaveling is ook een rol voor de dorpsraad weggelegd. Het minste dat daarvoor kan gebeuren is volgens Huibrecht Provoost een goede voorlichting. Een kan jer van een dossier kreeg de vereniging ook voorgeschoteld toen de problematiek van Wortel Kolonie aan bod kwam. Huibrecht prijst zich gelukkig dat Het Convent hier het grote gewicht gedragen heelt. Een dergelijk dossier is eigenlijk te zwaar voor een kleine dorpsraad. Onder de hoede van (le dorpsraad zitten ook de themaraden: o.a. de serkeersraad en de milieuraad. Moeizame inspraakorganen die slechts traag 01) gang komen. 1-loewel 1 lu mbreeht Provoost een clu iclel ijke mening heeft over heel ssat thema's, ziet hij geen heil in een politieke carrière. Daarvoor vindt hij zijn huid te dtni. Een taak als adviseur voor de eigenlijke beslissingsmakers ziet hij wel Littcn. Dat is tenslotte ook zo in zijn beroep.

h.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04

4

4

Iluibrecht Provoost:-"Het vorig jaar svaren er een 10-tal activiteiten. Onder andere de verdeling van biologische, dus niet chemisch behandelde, zaden. Dat is voor iemand die biologisch wil tuinieren toch wel handig. Maar VELT staat voor Vereniging voor Ecologische Leef- en Tceltssijie. Met andere woorden, het gaat svel oni iets meer dan alleen maar het tuinieren zelf. Moeten wij zo veel niet de auto rijden? Wordt de landbouw wel op de goede manier bedreven? Kan het misschien ook anders? Als ge /iet dat heel ons voedingsysteeni in handen is van mensen en bedrijven die niet in de eerste plaats een ksvalitatief goed product willen maken maar er geld mee willen verdienen. Ik heb de indruk dat veel boeren door omstandigheden gedwongen worden om producten te gebruiken waar ze niet volledig kunnen achter staan. Maar ik vind ook dat sve moeten oppassen voor wat ik noem ecologisch fundamentalisme'. Soms zit er dat hij VELT wel ss at in. Ik zou het al mooi vinden mocht in Bclgié 10% van de Iandbouwproductic biologisch zijn. Terwijl het nu nusc hien nog maar 1 941 is. En zelfs 109f is nog weinig in vergelijking met Oostenrijk waar het 30% is. Maar daar zit het Europees subsidiebeleid natuurlijk voor iets tussen en ook de grote multinationals van de agro-induslrie.

FILATELIE, een aparte kijk op de wereld. Neem een abonnement.

Kredietkaarten van de postcheque: VISA en DINERS CLUB.

Abonneer 26 314.55.04


MAN IN DE MAAND hij naar Kamina, in de Congo te kunnen gaan. In juni '60, alle inentingen waren 'gezet' en cle koffers stonden reeds klaar, werd Congo onaf hankelijk en braken de rellen uit, met het gekende gevolg voor het koloniale tijdperk. Voor Huibrccht betekende hel dat hij zijn legcrdienst moest volmaken in Duitsland, weer bij cle ordonnance.

Van ventilatoren en hun lawaai

V1

In West Vlaanderen was het aanbod aan jobs niet zo erg groot. Naast Claeyson en Bekaert viel er niet veel werk te rapen, tenminste niet voor een technisch ingenieur. Voor wie echter iets verder keek, en daar had Huibrecht geeli moeite mee, lag de arbeidsmarkt open. Zo cl zijn oog op een advertentie van de Engeke firma Woods waarin een technisch-commer ci ële functie werd aa ii geboden \ ooi dc c rk p

Tijdens zij,, legerdienst in Duitsland. Skiën in winterberg, 1960. Huibrecht Provoost:-"Maar ventilatoren maken lawaai. Onze firma werd zelfs op Europees vlak een pionier op het gebied van geluidsbeheersing. Wij hadden eigen labo's en dergelijke. Maar met het systeem van aanbestedingen in België, waar de goedkoopste de opdracht krijgt, kwamen wij met onze producten niet voldoende aan de bak. Ook omwille van andere spanningen besloot ik als zelfstandige verder te werken. Aanvankelijk nog even voor Woods maar al snel heb ik mij met een andere voormalige medewerker van Woods gestort op uitsluitnd akoestiek en geluidsbeheersing."-

Integratie en immigratie

Ah

(1/1/0/) //( 1 0/) [(/1)10/)

van ventilatoren. Waar die functie zou uitgeoefend worden was nog niet bekend. Voorwaarde was wel dat er een opleiding van 4 maanden in Engeland moest gevolgd worden. Dat gebeurde in Colchester, aan de oostkust. Daai veibleef Huibrccht, samen met alle u1g-'lijkF naIinnliteiten, in het 'engineering centre', een mooi landhuis met alle faciliteiten voor verblijf en oploidin5. Terafsluiting van de opleiding diende dan nog het halve eiland afgereisd om de (verkoop)theorie aan de praktijk te toetsen. Net toen de opleiding afgelopen was, bleek er toevallig een plaats vrij te komen bij de firma in Brussel. De voertaal was er Frans. Zelfs zijn directe chef, ook een Westviaming, sprak met heni in het Frans. Alle briefwisseling, zelfs voor Vlaamse klanten, werd in het Frans gevoerd. Naast de commerciële besognes heeft Huibrecht jaren geijverd om het Nederlands er zijn rechtmatige plaats te geven. Het was een gouden tijd voor ventilatorenfirma's omdat vanuit Amerika de techniek van de 'klimaatregeling' overwaaide.

Ondertussen (1962) is Huibrecht gehuwd met Lutgart Lanszweert uit Aartrijke. Samen brach[en ze 6 kinderen groot. Door zijn job in Brussel vond het gezin het beter te 'emigreren' naar Leefdaal-Bertem, bekend en momenteel zelfs berucht voor zijn eeuwig ruisende autoweg E40. Maar toen hij de firma beginjaren '80 in Neder-

land moest vertegenwoordigen besloten zij een tweede maal te verhuizen. Huibrecht Provoost:-"Op een mooie vrijdag stapte ik De Nieuwe Buiten in en vond er aan de toog een paarjonge gasten. 'Is hier soms iets te koop?', vroeg ik. Zij keken mij aan en plots zei er iemand (Patrick Fransen weet ik nu) 'Bij ons op Poeleinde wel ja. Het is van een Hollander die er een sauna wilde beginnen. Maar dat gaat niet meer door.. Gaat gij misschien een sauna openen?'. Enfin, 's anderendaags zijn Lutgart en ik eens komen kijken en wij hebben direct beslist. Het stond nog in de ruwbouwfase. Het was het voormalige hoerderijtje van Sooike Strijbos en zo kennen de mensen het nu nog. Hoogstraten was ook voor de kinderen een betere keuze. Zij waren volop in de schoolleeftijd en de keuze aan scholen is hier toch groot. En wat ik ook nooit vergeet, dat was de stilte hier. Wij kwamen tenslotte van Bertem en daar was er het constante gedruis van de autoweg. Integreren in Wortel was niet moeilijk. Toen we hier nog niet woonden maar in 'de bouw' bezig

Akoestisch raadgever 1-luibreehi Pro Oost is akoestisch raad-

gever, meer bepaald wat bedrijtslawaai betreft, zowel op de wt.ikv luei als tiaar buiten. Voor industricci lawaai is tijd enkel de waarneming belangrijk maar vooral hoe het moet bestreden worden. Het geluid meten op zich is eenvoudig. dat gebeurt met een gesofisticeerd meettoestel. Het geluid interpreteren is al wat moeilijker. Maar het eigenlijke werk van Huibrecht bestaat er in voor de laagste kostprijs het meest geluiddempend effect te krijgen. Als technisch-co,nmercieel medewerker van de firma A.sselhergs & Wackenius te Breda. Verkoop van geluiddempers voor ventilatoren.

9 S

5


MAN IN DE MAAND lijk is. De versnippering is hier namelijk niet Ze groot als op andere plaatsen. 1 crug naar mijn gebooi Leduip? Neu, voor mij hoeft dat niet. Als toerist kijk ik er nog wel eens graag rond maar daar houdt het op. Ik heb alle begrip voor mensen die honkvast willen wonen maar het leven zit niet altijd zo eenvoudig in elkaar. hé. Stel dat er hier ineens geen werk meer is. Ik houd mijn hart vast mocht er hier iets gebeuren zoals hij Renault Vilvoorde. Dat zou nogal een klap zijn voor Wortel. En liet kuit ictit draaien

Deze laatste uitspraak typeert Huibrecht Provoost. Bekommerd om de kleine geuteeusdiap die Wortel i.s maar met een inzicht in de structuur van de maatschappij. Een waarnemer van de omgeving met een drang naar verbetering. Een geluidmeter en een lawaaidemper.

Le chiroleider zin1: Ie deiiiieii roe/'c)) ii

waren was Louis Laurijssen net aan het toeren voor het jaarlijkse teerfeest van het gebuurte Poeleinde. En of wij misschien wilden mee doen. Zo waren we al bijna ingeburgerd nog voor we er woonden. En het klikte direct. Toen we hier dan definitief woonden zijn Lutgart en ik bij het zangkoor gegaan en zo leert ge natuur lijk nog meer mensen kennen. In Bertem was ons dat niet zo gelukt. Daar woonden we in de nieuwe wijk, die trouwens ook de 'witte wijk' heette. Zoiets maakt de integratie blijkbaar toch moeilijkcr. Ik hcb zelfs de indruk dat dat in Wortel ook zo is. Maar voor ons is het probleemloos verlopen. Ik heb wel eens te horen gekregen dat ik een échte West Vlaming was, een échte keikop en dat de Kempenaars toch zo niet waren. Maar misschien was dat eerder een compliment."In de kerkfabriek vroegen ze Huibrecht of hij lid wilde worden. En voor hij het goed besefte was hij voorzitter. Drie jaar is hij dat geweest. De dag dat Huibrecht een vergadering van de dorpsraad bijwoonde stelde hij zich meteen kandidaat, niet om het voorzitterschap maar om secretaris te zijn. Want uit ervaring wist Huibrecht dat het echte werk bij de secretaris gebeurt. Door omstandigheden werd hij enkele maanden later toch voorzitter en bleef hij de beide functies uitoefenen tot 1994. Van 1994 tot heden is hij uitsluitend voorzitter. Maar nu is het ook zover dat hij het voorzitterschap opgeeft.

Huibrecht Provoost:-"Ik ben ondertussen de 60 al gepasseerd en ik heb de vitaliteit en gewoon de tijd niet meer. Ik werk tenslotte nog fulltime. Maar ik merk ook tijdens de vergaderingen dat ik niet meer zo ad-rem reageer als ooit het geval was. Maar ik zou het zeer spijtig vinden als de dorpsraad zou ophouden te bestaan."-

Met het gezin in de tuin, 1991

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Terug naar Ichtegem? Wat ik me ook soms afvraag is hoe Wortel er zal uitzien als de pletwals van de ruilverkaveling er is over gerold. Natuurlijk heeft de een te winnen en de andere te verliezen. Maar globaal gezien denk ik dat er alleen maar achteruitgang moge-

S1uis

joondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


LIJJ

Het Rijke Roomse leven

Vasten en/of onthouding Vroeger moesten wij de catechismus leren, en tegelijk hiermee de tien geboden en de vijf geboden van de heilige Kerk. In versvorm. weet u nog? De 5 geboden van de H Kerk gingen zo: Zon- en feestdag zult gij eren. Op boet- en vrijdag vlees ontberen. Houd de vasten ongeschonden. Biecht minstens eens per jaar uw zonden; En nut rond Pasen 't brood des Heren. Zo stonden ze nog in de Mechelse Catechismus van 1954. In de 24e les van die Catechismus wordt uitgelegd, dat de kerkelijke onthoudings- of abstinentiewet moest nageleefd worden door alle gedoopten (vanaf 7 jaar), en wel op alle vrijdagen van het jaar, de woensdagen van de vasten(tijd), quatertemperdagen, enz. (dat werd 's zondags tevoren wel afgeroepen in de kerk). Die dagen konden wat verschillen van land tot land: dat hing af van de bisschoppen. Dit wat betreft gebod 2 van de 5 geboden. Gebod 3 ging over 'vasten', en dat is nog iets anders: het betekent slechts eenmaal daags een volle maaltijd eten; maar het was toegelaten 's morgens en 's avonds enig voedsel te gebruiken volgens de goedgekeurde gewoonte in het land. En wie moesten er vasten? Alle gedoopten vanaf 21 jaar tot 59 jaar oud. Maar ze konden door ziekte, zwakheid, zware arbeid of door een andere wettige reden ontslagen zijn. Natuurlijk werd er kwistig omgesprongen met de uitleg om ontslagen te zijn! In 1954 golden er hier nog slechts 4 verplichte vastendagen: aswoensdag. Goede Vrijdag, de 7e en de 23e december. Nu nog 2! Maar vroeger gold de vastenverplichting gedurende de hele vastentijd, van aswoensdag tot Pasen. Die tijd heette de 'veertigdaagse vasten' Maar nu moet u niet denken dat

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken Showroom

H. Bloediaan 277 - 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78

aswoensdag 40 dagen voor Pasen viel, nee: het waren er 46. Want de zondagen werden niet meegeteld als vastendag. Als ge dan van Pasen terugtelt, hebt ge 6 volle weken van 6 werkdagen plus een stukje week van 4 dagen; dus 36 + 4 = 40. Nu werd de strenge vastentijd van vroeger als een zware, moeilijke lastige tijd ervaren, als men tenminste serieus wilde vasten (waarbij vleesderven inbegrepen was!), zodat men de laatste dag voordat de vasten begon, de bloemetjes nog eens buiten wilde zetten: dat werd 'Vastenavond' ofte Carnaval, (=vaarwel, vlees!) Vergelijk een bruidegom die daags voor zijn trouwdag met vrienden-vrijgezellen zijn laatste vrijgezellendag wil vieren! Natuurlijk viel Carnaval meer in de smaak dan de Vasten en dat is het enige wat we nu nog kennen van de Vasten(Tijd). In de zestigerjaren. rond het Concilie zijn de onthoudingsen Vastenregels van de Kerk zodanig versoepeld, dat ze praktisch afgeschaft zijn. Tot dan toe was de wekelijkse vrijdag in de praktijk 'Visdag' geworden, en toen de vrijdag als 'visdag' verviel, stonden alle visboeren op hun achterste poten, want 'de kerk nam hun boterham af!'. Er werd vroeger nooit zoveel vis gegeten als sindsdien, want de mensen kiezen het nu meer en meer, vrijwillig, en meestal de beter soorten vis. De visboeren hebben dus geen klagen. Het 'vasten' is nu door de kerk vervangen door 'Ontzeg uzelf eens iets, en geef wat ge zo uitspaart van uw overvloed weg aan de armen'. Zo is hier bij ons de actie 'Broederlijk Delen' ontstaan wat in Nederland de 'Vastenactie' heet, ten bate van de Derde Wereld. Soms uzelf iets ontzeggen kan geen kwaad. Vroeger noemden we het 'een offertje brengen'. De moslims houden jaarlijks hun 'Ramadan' maand, waarin ze van zonsopgang tot ondergang niets mogen eten. We kunnen er soms een voorbeeld aan nemen.


VANUIT HET STADHUIS... STEDENBOUW VORDERT HET HERSTEL VAN DE BOUWOVERTREDING SLOTGRACHT OP DE KAMPWEG MOET WORDEN GEDEMPT. Alles lijkt er op te wijzen dat men met de Kampweg in Meerle in een beslissende fase terechtgekomen is. Begin januari vorderde de dienst Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap het herstel van de bouwovertreding. Hierdoor moeten niet alleen de huidige gebouwen terug aangepast worden aan de oorspronkelijk uitgereikte bouwtoelating, maar ook de brede gracht rond de woning zal moeten gedempt worden. Hiermee haalt niet alleen de oppositiepartij Agalev haar slag thuis na jarenlange strijd tegen de lakse houding van het college inzake deze bouwovertreding, maar staat ook de plaatselijke bevolking van Meerle en Dreef een stap dichter bij de uiteindelijke vrije doorgang over het domein. De gemeenteraad keurde in september wel een onteigening van een strook grond goed waardoor er terug een verbinding mogelijk wordt naar de Strijbeekseweg, maar doordat de twee betrokken dorpsraden voorlopig niet op dezelfde golflengte zitten wacht het college intussen af.

Reeds tien jaar klachten Het begin van het verhaal moeten wij een tiental jaren geleden gaan zoeken, toen het bewuste domein door de Nederlander Vorfeld werd aangekocht van de familie Dupret. De nieuwe eigenaar vraagt kort daarop een vergunning aan voor de verbouwing van de oude quarantainestallen en het bijhorende huis. Zowel het toenmalige college als de dienst voor Stedenbouw geven hun goedkeuring. Tot zover loopt alles volgens de wettelijke procedures. Wat hierna volgt is één grote aanfluiting van de bouwvergunning. Volgens het plan mag het gebouw maar 19 meter lang worden.De totale lengte van de voorgevel bedraagt momenteel 44 meter. Volgens het bouwplan staat het hoofdgebouw los van de bijgebouwen. In de praktijk werd alles echter aan elkaar aangebouwd. Eveneens werd er een bestaand gebouw behouden dat volgens de vergunning binnen de zes maanden na het betrekken van de nieuwe woning moest worden afgebroken. Wat evenwel voor de gemeenschap zwaarder zal doorwegen is de inpalming van een stuk van de Kampweg. Deze openbare weg liep vroeger dwars door het domein van Dupret en maakte de verbinding tussen Klein Eysset en de Strijbeekseweg. Door de werken van de ruilverkaveling werd in hel begin van de jaren '80 een gedeelte van de Kampweg langs deze Strijbeekseweg afgeschaft. De heer Vorfeld vindt er evenwel niets beters op dan zijn nieuwe woonst te omgeven met een brede slotgracht en hiervoor een deel van de resterende Kampweg voor in te palmen. Wie hem dit in zijn oor mag gefluisterd hebben zullen wij wellicht nooit meer te weten komen. Een tijd geleden is de man overleden, zijn vrouw woont er nu nog. De bal begint eigenlijk pas goed te rollen wanneer de toenmalige oppositiepartij

Fusiebelangen tegen deze gang van zaken klacht indient bij de gouverneur, bij Stedenbouw, en bij de politie van Hoogstraten. Het is dan 3juni '89. In diezelfde periode interpelleert zij verscheidene malen het schepencollege over deze bouwovertredingen en het iripalmen van gemeentelijke eigendom. De heer Vortèld gaat evenwel in het tegenoffensief en vraagt op 8 september'89 aan het college om dit stuk grond

aan te kopen. Tien dagen later beslist het college om de Kampweg gedeeltelijk af te schaffen om alzo het onnuttig geworden stuk grond te kunnen verkopen en deze overtreding op die manier te regulariseren. Er wordt een schattingsverslag opgemaakt (300.000 fr.) en er volgt een openbaar onderzoek zoals wettelijk verplicht is. Er komen echter tal van bezwaarschriften binnen en een petitielijst met meer dan 200 handtekeningen. Alle bezwaren worden door het college echter verworpen en de afschaffing wordt op 25 februari '91 op de gemeenteraadszitting met 14 voor, 5 tegen (de beide oppositiepartijen van weleer) en twee onthoudingen (toenmalig schepen Pauwels uit Meerle, en raadslid Coppens Uit Dreef) goedgekeurd.

Bestendige Deputatie moeit zich. Kort daarop gaat Fusiebelangen ( de huidige Agalev) tegen deze beslissing in beroep bij de Bestendige Deputatie. Men heeft lang op een antwoord moeten wachten , maar wat er uiteindelijk van de provincie terugkomt laat niets aan duidelijkheid te wensen over. De beslissing van de gemeenteraad (afschaffing van de weg en verkoop vroegere beddi lig )wordt verworpen omwille van het feit dat de oorspronkelijke

Dempen t an de ,slotgmacltt en slopen van niet toegelaten bouwsels. ALs liet ron m oimntelijl..e ordemi ing afhangt belmoom t de, e foto binnenkort tot de om chiefbce/demi


GEMEENTERAAD principiële beslissing door het college genomen werd en niet door het gemeentebestuur, omwille van het feit dat het gemeentebestuur heeft ingestemd met de inpalming van een gemeentelijke weg zonder dat zij hiertegen verweer heeft ingediend en omwille van het feit dat er zoveel bezwaren werden ingediend waaruit blijkt dat het behoud van deze weg voor veel mensen erg waardevol is. Hoewel er intussen een nieuw gemeentebestuur aangetreden is komt er alsnog weinig schot in de zaak. In twee opeenvolgende gemeenteraadszittingen begin '96 vraagt Agalev aan de hand van de beslissing van de Bestendige Deputatie de weg te heropenen." Er wordt aan gewerkt" is het antwoord van het college en het wordt weer stil rond de Kampweg. Eénjaar later 24 februari 97, zet Agalev dit punt terug op de agenda met de eis de Kampweg onmiddelijk terug open te stellen, de beslissing van afschaffing en verkoop terug in te trekken en de eigenaar te verplichten de onwettelijk gegraven slogracht terug dicht te gooien. Agalev dreigt ermee indien er geen duidelijk antwoord komt vanuit het college, om gans dit dossier met inbegrip van de bouwovertredingen over te maken aan het provinciebestuur, de bevoegde minister en de dienst voor bouwovertredingen. Op24 maart staat evenwel opnieuw de afschaffing van de Kampweg op de agenda van de gemeenteraad. Er is heel wat volk van Meerle en Dreef komen opdagen om op de raadsleden druk uit te oefenen om de Kampweg niet af te schaffen. In hun gezamenlijk standpunt eisen de twee dorpsraden de verwijdering van het hek dat de Kampweg afsluit en het herstel van de oude toestand voor wat de slotgracht betreft. Belangrijkste is de openstelling van de Kampweg en de verbinding naar de Strijbeekseweg. Ook schepen Peerlinck en raadslid Van Bavel zien mogelijkheden voor een doortrekken van een wandelweg en nodigen alle collega's uit eens ter plekke te gaan kijken. Mits een onteigening van een strook grond kan de verbinding gemaakt worden. Als dit zou lukken willen de dorpsraden de zaak van de slotgracht eventueel wel blauwblauw laten. Gaat de eigenaar integendeel dwars liggen . dan zal ook de dorpsraad het dempen van de gracht blijven eisen. Agalev daarentegen blijft bij zijn oorspronkelijke eis:de naleving van de wettelijkheid. "De gemeente moet de Wet naleven en doen naleven."

toch achteraf wel geregeld kunnen worden. Ook commissaris Meeus moest toegeven dat zijn agenten meer dan eens voor schut gezet werden. In Hoogstraten werd tot voor kort vanuit de politie nooit opgetreden tegen bouwovertredingen, tenzij er door iemand klacht werd ingediend. En dan nog , in het college werd er vaak op twee verschillende manieren op gereageerd. Wat voor de ene niet kon, kon voor de andere wel. Daarom lanceerde commissaris Meeus in december '96 een voorstel om voortaan bouwovertredingen op een consequente manier aan te pakken , met meer controles door de politie die ook zelfstandig kunnen optreden zonder dat er vooraf een klacht komt van een derde persoon. Niet meer dan normaal zouden wij denken , maar in de Hoogstraatse optiek was dit alvast een hele doorbraak. Enkel op die manier kan er voor alle betrokkenen veel miserie vermeden worden.

Einde in zicht? 0 1) 22 september '97 legt Agalev een pasklaar

voorstel tot onteigening van deze strook grond langsheen het gebied aan de gemeenteraad ter stemming voor. Dit voorstel is de formele weergave van de eisen en verlangens van de dorpsraad en een aantal particulieren. Veertien raadsleden (CVP, Agalcv en enkele KVB-ers) stemen voor, KVB onthoudt zich, schepen Van Ammel en raadslid De Smet stemmen tegen de onteigening. Hiermee ligt de weg open voor een nieuwe verbinding Klein Eyssel- Strijbeek. De wandelaars van Meerle en Dreef zullen tevreden zijn. Dat aspect van de Kampweg-story zit in de lift. Na bijna tien jaar negeren van de fundamentele bezwaren van de plaatselijke bevolking ten voordele van de onwettigheid van één privéeigenaar lijkt hier nu eindelijk terug recht geschied. Ook al hebben de dorpsraden van Dreef en Meerle ieder hun eigen visie op de beste doorsteek naar de Strijbeekseweg en het aldan niet gekoppeld zijn van deze eis met het dempen van de gracht, ze hopen kortelings toch een gelijkluidend standpunt naar voor te brengen. Al was het maar om te beletten dat het college hierin een reden voor verder uitstel zou kunnen vinden.Wat de bouwovertredingen betreft zullen wij nog even moeten wachten. Stedenbouw vordert in elk geval het herstel van de bouwovertreding en de naleving van de indertijd (1987) goedgekeurde bouwplannen. Dit betekent in concretu het dempen van de slotgracht en het slopen van een aantal gebouwen. Het schepencollege heeft intussen deze vordering mee ondertekend. Het woord is nu aan de rechtbank.

Verleden tijd? Naar aanleiding van de bouw van een nieuw IJsparadijs aan de Minderhoutse Kapeldreef. einde '96, liepen de spanningen binnen het college en in de gemeenteraad hoog op. De oppositie nam vooral de burgemeester als hoofd van de politie stevig op de korrel en verweet hem zijn verantwoordelijkheid inzake bouwovertredingen te ontlopen. Meer zelfs, het verwijt als zouden politiekers via hun dienstbetoon overtreders een hand boven het hoofd houden, was uit geen enkele discussie meer weg te denken. Er zou te veel beloofd worden, alles zou

Deontologische code Om de alom gekende misbruiken van het sociale dienstbetoon tegen te gaan heeft het Vlaams Parlement op 22 oktober '97 een hele reeks bepalingen en afspraken in een "deontologische code" gegoten en goedgekeurd. Alle Vlaamse volksvertegenwoordigers hebben afgesproken om vanaf 1januari 1998 zich te houden aan deze doelstellingen en plichten inzake dienstverlening aan de bevolking. In navolging van het Vlaamse Parlement heeft nu ook de Hoogstraatse gemeenteraad een dergelijke deontologische code goedgekeurd. Het voorstel werd door Agalev aangebracht in de raadszitting van november '97 maar de boot werd eerst wat afgehouden teneinde in een speciaal op te richten commissie de tekst te bespreken en aan te passen. Uiteindelijk werd de tekst dan toch zonder commissie aangepast en door alle raadsleden goedgekeurd in de zitting van januari. Hierdoor spreekt de raad zich uit om via een goede regeling de misbruiken inzake sociale dienstverlening te bestrijden. "De ultieme doelstelling van goed bestuur houdt echter ook in dat de Hoogstraatse gemeenteraadsleden geen tussenkomsten zullen verrichten die de goede werking van de overheidsadministraties in het gedrang brengen...... Veel mooie woorden, hopelijk volgen ook de daden.

Het Convent dankt de verschillende dorpsraden, de méér dan 250 verenigingen, de honderden deelnemers aan de "Mars op Wortel-kolonie" en het stadsbestuur van Hoogstraten, kortom iedereen die ons de onmisbare steun bezorgde bij de acties rond de

bescherming van Wortel-kolonie Bijzondere dank voor de financiële ondersteuning door

de Lions-club Markland Hoogstraten en de Antilliaanse Feesten


Gehandicaptendag op het Klein Seminarie

En 's middags ballekes met soep "Ge zijt een jaartje te vroeg.", zegt Jan Sneyers, "Volgend jaar is het de 25ste keer dat we de gehandicaptendag inrichten. En dat zal een en ander worden." Jan Sneyers is priester-leraar op het Klein Seminarie en richt al sinds 1975 jaarlijks de ondertussen bekende gehandicaptendag in. Telkens nemen een kleine 300 gehandicapten en ongeveer evenveel begeleiders deel aan dit groot feest. Op 21 maart is het weer zover. Jan Sneyers: Beginjaren '70 was ik zondagsonderpastoor in Zondereigen. Ik kwam er Wilfried Van Opstal tegen want die had daar een lief. Hij vroeg mij of ik niet als aalmoezenier mee wilde gaan naar het gehandicaptenkamp van de CM in Heusden. Ik had zoiets nog nooit gedaan maar ik heb toch toegehapt. Het viel geweldig mee. Wij hadden een groep van een 30-tal meisjes van 5 tot 16 jaar, lichamelijk en mentaal gehandicapten. Van toen af ben ik mee blijven gaan. Op het einde van zo'n kamp, in 1974, was me dat toch wéérzo'n gesnotteren een gehuil. Want ja, het zou weer een heel jaar duren vooraleer ze elkaar weer zouden zien. Toen zijn we op het gedacht gekomen halverwege het jaar nog eens iets te organiseren. Net dat schooljaar was hier op het Klein Seminarie het thema: Het Kind van de Rekening. Een gehandicaptendag inrichten sloot daar goed bij aan. Naast de meisjes van het kamp kwamen ook die van het jongenskamp mee; kortom we waren met een 60 man. We hebben hier op school toen een speurtocht georganiseerd. Ik weet nog dat ze bijvoorbeeld de kraantjes moesten tellen in de oude waszaal. Zo van die dingen. Dat was de start. We hebben het elk jaar herhaald en stilaan meer en meer groepen uitgenodigd.

DHM: Er zijn gehandicapten en gehandicapten. Klikt dat altijd zomaar? Het

verschil in begrip kan toch erg groot zijn. Jan Sneyers: Als ge een gehandicapte tegenkomt, weet ge inderdaad niet direct wat er van is. Maar dat leert ge gewoon geval per geval, door er mee om te gaan. Dat is niet anders dan bij de andere mensen. Nu is het wel zo dat in de loop van de jaren de kampen stilaan onderverdeeld zijn geworden. Vroeger gingen de meisjes en de jongens gescheiden maar dat is gelukkig niet meer zo. Meestal is er wel een indeling naargelang de aard van de handicap of naargelang de leeftijd. Daarenboven kennen de monitoren van die kampen hun volk na een tijdje goed genoeg om te weten wat ze kunnen en wat niet.

DHM: Vindt ge nog altijd genoeg medewerkers? Jan Sneyers: Geen probleem. Elk jaar staan

DHM: Wat is er voor lol aan? Jan Sneyers: De dankbaarheid, dat is gewoon het belangrijkste. En de spontaniteit. En sommigen kunnen ook van tijd heel origineel uit de hoek komen. Dat wil niet zeggen dat er af en toe niet eens iemand met zijn verkeerde been uit bed stapt, hé. Ik heb het eens meegemaakt dat iemand 's morgens met één veeg de tafel

ze weer te trappelen om mee te kunnen doen, zowel voor de kampen als voor de tussentijdse activiteiten. Voor de schooldag zijn er altijd een pak studenten die komen helpen en daar blijven er altijd wel een paar in de gehandicaptenwerking actief. In het begin staan sommigen er wat huiverig tegenover. Wat moet ge er tegen zeggen? Verstaan ze me wel? Hoe zullen ze reageren? Maar het belangrijkste is gewoon: de stap zetten! En we ondervinden het telkens opnieuw, eenmaal de stap gezet, zijn ze verkocht. Ein bIii-/czock wl Brande in 1995

/111/Cl

uii Jeu

schoonmaakte. Tja, dan is het de kunst om in te grijpen. Nooit fysiek, dat is niet eerlijk, enkel natuurlijk gezag telt. Anderzijds is hct ook zo dat zij die mcc op kamp gaan, niet de moeilijkste zijn. Neenee, dat valt allemaal nice. Mongooltjes zijn altijd dc plczantstc. Die vliegen rond uwe nek, die zijn open en dankbaar, al wat ge maar wilt. Maar ze zijn ook jaloers op mekaar. Als de een iets mag en de ander niet, dan zit het er tegen. Ja, ge maakt veel sItuatiegrappen mee.

DHM: Hoe verloopt de gehandicaptendag? Jan Sneyers: Er komen zo'n 270 gehandicap-

Dit moment, met gesnorter en geween afscheid nemen voor een hee/jaar, was de aanzet om jaarlijks een tussentijdse activiteit in te richten.

10

ten maar nog eens zoveel helpers ook: mensen in de keuken, monitoren, kuisploegen, chauffeurs, noem maar op. De gasten van de tehuizen komen meestal met de bus maar de anderen worden gebracht door familie of door onze chauffeurs. Bij aankomst worden ze in groepen ingedeeld, meestal naargelang de kampen. Dat is ook gemakkelijk om te controleren of ze er


'm' fit le t 001 1fl uldag ii orden de ga s leit leven met een of andere attractie.

11/ g 1

allemaal zijn. Dan is er voormiddags een activiteit per groep. Dat is een spelleke, verkleedpartij, schminken, met de motor meerijden, op de kerktoren klimmen, een terraske doen in 't dorp, naar de pompiers gaan kijken.....Kortom vanalles. s Middags is er (lande feestmaaltijd. Dan staan dc tafels mooi izedekt, versierd met hal lonnckcs

o fun

11

iged Id cii hele i en

:1

ook een zeer zware kost. Maar daartegenover staan talloze sympathisanten, sponsors. Zo kreeg de Organisatie al enkele keren de winst van het rethoricablaadje Komaf. Het Klein Seminarie geeft volledige medewerking. Ook de nieuwe directeur Jan Aerts vindt dat de gehandicaptendag een schoolactiviteit moet blijven. Naast grote sponsor de Christelijke Mutualiteiten zijn er nog wat kleinere. Een grote groep motorrijders van Vosselaar-Beerse is elkjaar present. Talrijke leraars van het Seminarie helpen in de keuken of zijn chauffeur. Jan Sneyers prijst zich gelukkig dat ze nog nooit geldtekort hebben gehad. Voor volgcndjaar worden mogelijk enkele extra sponsors aangeschreven. Dan is het de 25ste feestdag en moet het iets speciaals worden. Er is een grote show gepland in de Warande in Turnhout. Daar wordt vanuit Hoogstraten naartoe gereden met alles wat wielen heeft: politiewagens, motors, brandweerwagens of koetsen. De bedoeling is dan ook dat dc stoet bekeken wordt en dat de feestelingen zich de 'sterren' van de dag mogen voelen. Meer nog dan andere jaren zullen ze er naar uitkijken.

1

Jan Sneyers: Ik kreeg in de kerstvakantie een

tie tijil vall In o

telefoontje met de vraag: "komde gij mij halen?" Ik wist eerst niet waarover zij het had. Maar ze had het over de gehandicaptendag hoewel die nog 3 maanden ver was. Ik hoor ook van veel ouders dat ze, wanneer de uitnodiging toe komt, zij dat nog wat verzwijgen. Anders worden ze 'te ongedurig'.

en slingers en zo. Na het voorgerecht is er elk jaar 'ballekes met soep'. Ballekes, maar er is ook soep bij. Na het hoofdgerecht is er dan creme-glace of een puddingske. In de namiddag zijn er dan de 'doorschuif activiteiten'. Er zijn dus drie activiteiten, meestal optredens of een kermis of zo, en elke groep doet elke activiteit aan. En daarna is het tijd voor het 'koffiekoekenbuffet'.

De 25ste feestdag, volgend jaar dus, is ook een mooie gelegenheid voor Jan Sneyers om de fakkel in schoonheid door te geven. Joeri Van Gils, een oud leerling van het Klein Seminarie en er sinds dit jaar prefect, is volop bezig de werking over te nemen. Na volgend jaar zal Jan Sneyers met pensioen gaan en terug naar Kasterlee, zijn geboortedorp, gaan wonen. Maar zijn geesteskind, de gehandicaptendag, zal hij vermoedelijk toch nooit alleen achterlaten.

Koken kost geld 14V HERIJGERS Ih. Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

De gehandicaptendag werkt met een budget van 300.000 frank. Het eten wordt door de diensten van het Klein Seminarie bereid voor 100 frank, wat quasi gratis is. Maar voor 600 man is dat toch al meteen 60.000 frank. Ook de attracties en de sjaaltjes kosten geld. Briefwisseling is

ALLES VOOR ROOKKA NA L EN NIEUWBOUW en VERBOUWING

j

pkl '

.1

Voor elke brandstof/s er een specifieke toepassing, nI. een keuze uit ENKEL WAND/GE, DUBBEL WANDIG GEISOLEERDE of FLEXIBELE uitvoering in iriox. (UITSLUITEND VERKOOP)

la

De motorrijders t'an Vosselaar en Beerse zijn elk jaar paraat. Zowel berijders als passagiers genieten t'a;t een gezang ritje.


JAN FRET,Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Dorpsraad. SHIT! Niet erg beleefd om met zo' scheidwoord te beginnen, maar dat is wat veel Meerlenaars op de maag en nog meer op de stoep ligt. Hondendrollen ! Het bleek voor de meeste van de talrijk opgekomen inwoners op de algemene vergadering van de dorpsraad te veel. Naast hondenpoep zaten nog een paar dingen de Meerlenaars dwars. Grote, dure wensen hadden of hebben ze niet direct meer te vragen, wel kleinere dagelijkse zaken die ook vorig jaar al gesignaleerd werden aan onze bestuurders, maar die nog steeds op uitvoering wachten. Vele aanwezigen uitten hierover hun ergernis tegen de aanwezige schepenen, die achteraf wel ootmoedig toegaven dat ze die ergernis op relatief eenvoudige wijze hadden kunnen wegnemen. Ze beloofden alvast dat het hun volgend jaar niet meer zal overkomen.

Verwezenlij kingen Ruim 50 Meerlenaars hadden op 19januari de oproep van het bestuur van de dorpsraad gevolgd en waren naar de algemene vergadering gekomen. Het gemeentebestuur werd vertegenwoordigd door de schepenen Van Looy, Aerts en Peerlinck. Burgemeester Van Aperen. schepenen Desmedt en Van Animel hadden zich laten verontsehuldigen. Voorzitter Christ Sterkens begon met het voorlezen van de enquête over het woonbeleid in Meerle. Helaas hadden slechts 19 'wakkere burgers' hun enquêteformulier ingevuld. De bevraging verliest hierdoor natuurlijk wel zijn representativiteit, maar Christ Sterkens voelde zich tegenover de deelnemers verplicht het resultaat mede te delen. De ondervraagden spreken zich uit voor kleinschalige, liefst sociale verkavelingen binnen de dorpskern. Zij geven de voorkeur aan halve losbouw of losstaand in een bewoonde straat, aan een perceelgrootte van max. 1000 rn2. Die bouwpiaatsen zouden tussen 1070 en max. 1600 Fr. per m2 mogen kosten.

Voorzitter Chrisr Sterkens leidt JL i er gadering met strakke hand. Hij heeft daarvoor een nieuwe, grotere en luidere bel meegebracht.

12

Vervolgens gaf de voorzitter een overzicht van de realisaties van het gemeentebestuur van het voorbij werkjaar. De aanleg van de Wissel, verharden van wachtplaatsen aan de bushaltes op Groot Eyssel, de verkeersregeling aan de Kerk en Posthoorn, buitenverlichting aan de turnzaal en nieuw onderdak voor het postkantoor. De rioleringswerken op dc Strijbeekseweg zijn voltooid en die voor de Rondeelweg stonden op de agenda van de gemeentraad van 26 januari en werden ondertussen goedgekeurd. Als alles volgens plan verloopt, worden de werken in het najaar uitgevoerd.

Prioriteiten van 1997 De leden van het college werden gevraagd de stand van zaken te geven over de prioriteiten van vorig jaar. Daarbij kwam een eerste grote opstoot van ergernis boven bij de aanwezigen, want onze bestuurders bleken op dit punt niet echt goed voorbereid te zijn. Van een aantal zaken wisten ze weinig af. van andere hadden ze blijkbaar een andere interpretatie dan die van de Meerlenaars. We overlopen ze even. * Aanleg van een fiets- en wandeistrook naast de Ulicotenseweg (van de Lage Rooy) : schepen Aerts meldde dat de aanleg van een fietspad langs de Ulicotenseweg niet opgenomen is in het programma van de Vlaamse Regering en dat we hierop de eerstvolgende jaren niet moeten rekenen. Gemeenteraadslid Jos Van Bavel werd van deze uitleg behoorlijk opgewonden. Hij vroeg of de schepen wel wist wat de vraag was en hoelang die vraag al op de prioriteitenlijst stond. Dat bleek niet het geval. Wel, de vraag is om de strook achter de bomen met een schraper proper ie maken en gelijk te Imekkeim cii eventueel wat te verharden met dolomiet. Meer moet dat niet zijn. Dat wordt nu al gevraagd van in 1994eude aaimwesigeii vinden dci[lieliijiJ wuidt dat dit nu eindelijk wordt uitgevoerd. Hoge kosten zijn er niet mee gemoeid. * Trillingen op de Ulicotenseweg : de aanwonenden merken weinig verbetering, ondanks de invoering van snelheidsbeperkingen. Zij vinden het toezicht door de politie, dat er wel is, onvoldoende, vooral in de late avond en de vroege morgen. Over een meer fundamentele oplossing kunnen de sehepenen momenteel weinig informatie kwijt. Er worden nog gesprekken gevoerd met het Bestuur van de Wegen, maar het blijft een ingewikkelde en mogelijk dure zaak de oorzaak van de trillingen (holle

ruimtes onder de betonlaag) weg te nemen. Het zou immers niet volstaan om die holle ruimtes op te spuiten, daarnaast zou een diepe betonstrook naast de weg verder uitspoelen van de grond onder de weg moeten tegengaan. Het college blijft zich inzetten voor een oplossing maar de mogelijkheden zijn eerder beperkt. * Opstelling van de Kampweg S de dorpsraad vraagt hoever het slaat met de onteigening van een dreef die de Kampweg kan aansluiten op de Strjbeekseweg, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. Schepen Peerlinek stelt dat het hier om een principiële goedkeuring gaat, waarvan het college momenteel onderzoekt hoe ze kan uitgevoerd worden. De schepen willen aan de dorpsraad een paar mogelijke alternatieven voorstellen en hebben een slide meegebracht van het gebied. Zij dachten misschien een alternatief te zien om rond (langs Kastanjedreefdoor het vogelreservaat) of voor (langs de vroegere tramweg) het domein van de fam. Vorfeld een wandelweg te creëren. De aanwezigen reageren met ongeloof en ergernis. Wat bezielt het college om opnieuw met voorstellen te komen waarvan niemand wil weten. Waarom voeren ze niet uit wat door de gouverneur is opgelegd de Kampweg herstellen en openstellen voor het publiek ? Hebben ze verplichtingen aan de eigenaars van het domein ? Er volgt een Vrij harde discussie waarin de houding van het college over de bouwovertreding van de fam. Vorfeld zwaar wordt gehekeld. Enkele aanwezigen eisen dat de slotgracht onmiddellijk wordt gedempt en dat de aansluiting met de Strijbeekseweg wordt onteigend. Er is nu al genoeg rond de pot gedraaid. Omdat de schepenen toch blijven aandringen op het overwegen van alternatieven, vraagt Jos Van Bavel, gesteund door meerdere aanwezigen, dat de voorzitter hierover laat stemmen. Die stemming is klaar en duidelijk : nul stemmen voor de alternatieven. De schepenen kunnen nog moeilijk stellen dat ze niet weten hoe er in Meerle over deze zaak gedacht wordt. * Ophalen van verzakte kasseistroken langs sommige betonwegen, o.a. de Lage Rooy : vorig jaar had schepen Aerts beloofd dat dit werk zou opgenomen worden in de lijst van herstellingen van gemeentewegen, zodat een aantal werken samen konden aanbesteed worden. Helaas is tot op heden nog geen enkele kassei opgehaald. Is men Meerle vergeten ? De schepen verdedigt

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91


MEERLE zich met te zeggen dat het hier om een zeer arbeidsintensief werk gaat. Bovendien ligt de oorzaak van de verzakkingen dikwijls bij de aanwonende van de Straat. Zij spuiten de naastliggende bermen met onkruidhestrijders, waardoor hij nat weer het zand van de t,Li iiiui wegspoelt. De giond wordt minder vast en de kasseien zakken. In Meerle vindt men dat de aanwonenden dat dan wel zouden mogen weten. De gemeente kan hen hierover toch informeren. Bovendien verklaart dat niet waarom er aan de verzakkingen nog niets gedaan is. Zij vragen dat de riieesl hinderlijke plaatsen snel worden aangepakt. Schepen Aerts zal zijn best doen. hetsbeugels aan dc turnzaal dat mag volgens de schepenen geen probleem zijn. Zij weten ook niet waarom dit nog niet gebeurd is. Vanuit de zaal weet men te melden dat vorig jaar een plannetje voor de plaatsing van de fietsbeugels werd afgegeven. Nu staan er op die plaats struiken geplant. Coördinatie 7 * Aanplanten van bomen en houtkanten op Heerle. Zwartvenweg. Oosteneind : de schepenen melden dat er een aanplantingsplan is voor houtkanten, maar kunnen niet zeggen of de genoemde straten erin zijn opgenomen. Wordt nagekeken. * Afhangende goot van leegstaande woningen in Kerkstraat : deze werd opgeruimd, de ramen werden dichtgetimmerd. Na een plaatsbezoek heeft het college moeten vaststellen dat het gebouw nog niet als krot kan beschouwd worden, zodat ze de afbraak nog niet kunnen vorderen of desnoods gelasten en de kosten verhalen op de beheerder van de woningen. Ze zullen dus nog een tijdje zo blijven Staan. Een smet op de Kerkstraat. die echter niet aan het gemeentebestuur kan verweten worden. * Rioleringsprogramma : Vuul Muetle zijn volgende rioleringswerken opgenomen in het 5jal eiiplan dal thnns voortigt; Lage kooy (1999). Elsakker (2001) en Heerle (2001). Onze bestuurders merken op dat bij aanleg van rioleringen slechts een gedeelte van de werken gesubsidieerd is.. Dat wil zeggen dat de gemeente steeds zelf een deel van de riolering moet clragen én de volledige kosten van de wegeniswerken. *ver lichti ngspaa l 712 : deze paal staat midden op het voetpad in de Heimeulenstraat. Schepen Aerts meldt dat dit de verantwoordelijkheid is van lveka en dat hij daar weinig aan kan verhelpen. Vanuit het publiek merkt iemand opdat cle schepen nochtans op de algemene vergadering van vorig beloofd had hiervoor direct maatregelen te nemen. De schepen kan zich dat blijkbaar niet herinneren en veroorzaakt hiermede een nieuwe opstoot van ergernis. Weten ze zelf niet meer wat ze beloofd hebben ? Waarom zitten ze dan alles op te schrijven 7 Om een jaar later te komen zeggen dat het hun verantwoordelijkheid niet is? Het antwoord valt blijkbaar niet erg in goede aarde. De schepen belooft ditmaal een brief te schrijven aan Iveka met het verzoek de paal te verplaatsen. De dorpsraad krijgt een kopie van deze brief.

Een paar scilepenen op zoek naar een alternatiet raar de Kanipweg. In Meerle willen ze er niet i'an weten. 1 JJI W

~o

Y%#J

)A A

JrJ qC) ;J pÇIj•j C)

Hiermee is voor de leden van het college het ergste achter de rug. Ze beloven ditmaal uit te voeren was ze beloofd hebben of ten minste de dorpsraad en indien nodig de direct betrokkenen op de hoogte te houden van de stand van zaken. Een nobel voornemen! Inderdaad kunnen zij niet alles realiseren wat gevraagd of gewenst is, maar het minste dat ze kunnen doen is dat ook aan dc mensen vertellen.

MP

/

13


Nieuwe vragen en prioriteiten Er waren blijkbaar vooraf schriftelijk al heel wat vragen en opmerkingen ingediend. Zij wer den door de voorzitter voorgelezen, zodat alle aanwezigen zich een beeld konden vormen van wat de Meerlenaars van hun bestuur verwachten. Wij geven een opsomming en waar dit het geval was de commentaar van de schepenen of van anderen. * Bejaardenwoningen aan dc kerk : schepen Van Looy meldt dat de bouwaanvraag geweigerd werd omdat het uitzicht niet correspondeerde met het kerkzicht, dat beschermd is. Deze zaak valt buiten de bevoegdheid van het gemeentebestuur. De aanvrager is de sociale bouwmaatschappij. Verder zijn het bestuur van ruimtelijke ordening en monumenten en landschappen verantwoordelijk voor de bouwvergunning. * Riolerings- en wegeniswerken op de Rondeelweg : zoals reeds gezegd zijn deze voorzien voor het najaar 1998. Na goedkeuring door de gemeenteraad zullen de aangelanden uitgenodigd worden om de plannen te komen inzien. Eén van de bewoners werpt op dat er soms problemen zijn met de breedte van de inrit van de straat. Misschien kan dit bij deze gelegenheid eens bekeken worden. * Controle van de snelheid op de Ulicotenseweg, ook buiten de normale werkuren * Vervuilers van de stoepen aanpakken : hondendrollen! Zoals aangehaald in onze inleiding ontstaat over dit onderwerp een levendige discussie. Voor vele aanwezigen blijkt poep op de stoep (of op de opritten, in de voortuinen of op de speelpleintjes) een constante ergernis. Nochtans moet je in Meerle nooit ver gaan om "buiten" te zijn, waar er bos- en of weikanten genoeg zijn waar je hond zonder veel problemen zijn natuurlijke behoeften kan achterlaten. Geraakt hij zover niet of wil de eigenaar er per sé in de woonstraten mee rondwandelen, dan is deze verplicht alles mee te nemen wat zijn hond achterlaat. Hiervoor bestaan voldoende middelen in de handel ofje verzint zelf maar hoe het moet. Maar het achterlaten op de stoep of op de speelpleintjes hoort niet. Het stelt daarenboven de bona-fide hondenbezitters in een slecht daglicht. Tijdens de discussie worden nog een aantal mogelijke oplossingen voorhet probleem geopperd: proberen de schuldige te ontdekken en een paar keerde achtergelaten boodschappen in zijn voortuin of op zijn oprit deponeren; een wapenvergunning aanvragen. De schepenen wijzen op het bestaan van een politiereglement dat de eigenaars van honden verplicht een "poepzakje" bij te hebben als ze met hun hond de weg opgaan. *Begroeiing snoeien aan de hoek Ulicotenseweg en Mgr. Eestermansstraat : het gaat hier om begroeiingen op privé terrein. Ook vorig jaar heeft het gemeentebestuur de betrokken eigenaar als aangemaand voldoende te snoeien, zodat het uitzicht op het kruispunt niet belemmerd wordt. * Inrichting van de oversteekplaatsen op de Strijbeekseweg : deze plannen kunnen op het gemeentehuis ingezien worden. Het plan voor het doortrekken van het fietspad tot aan de Hazenweg is in opmaak bij de gemeente. Tot de uitvoering van dit fietspad wordt gevraagd een suggestiestrook aan te brengen op de weg, zodat fietsers daar niet meer hoeven over te steken. * Herinrichting van het sport- en speelterrein achter de schoolgebouwen : hierover werden door diverse adviesraden (o.a. sportraad, 14

bejaardenraad. jeugdraad) ideeën naar voor gebracht. Straatnaamborden en verlichting voor de Dr. Gornmersstraat * Wordt de Brandweerpost 'Voorpost Meerle' in vraag gesteld ? Naar aanleiding van een bezoek aan de brandweerkazerne in verband met nodige verbouwingen zou deze opmerking kunnen gehoord zijn, maar actueel is dit in geen geval. * Snelheidsremmende maatregelen op de Ulicotenseweg • Beplanten van het oude kerkhof rond de kerk • Verkeersborden rond de kerk staan niet op juiste hoogte, als je als voetganger vanuit de Hazenweg de hoek omdraait, loop je er met je gezicht tegen! De vragen worden nu eerst door het bestuur van de dorpsraad behandeld, daaruit volgt dan een nieuwe prioriteitenlijst voor 1998 die aan het gemeentebestuur wordt voorgelegd.

Nieuw bestuur Dit jaar moeten alle dorpsraden en hun besturen vernieuwd worden. Alle verenigingen werden uitgenodigd hun lidmaatschap van de dorpsraad te hernieuwen of aan te vragen en hun afgevaardigden aan te duiden. In Meerle deden 19 verenigingen dat. De voorzitter merkt op dat op dit ogenblik geen enkele jeugdvereniging zich heeft aangemeld. Bewuste keuze of vergetelheid? Wat de hernieuwing van het bestuur betrof, waren er 13 kandidaten. Zij werden aan de algemene vergadering voorgesteld en deze hechtte met grote meerderheid zijn goedkeuring aan het nieuwe bestuur.

Afval Na een korte pauze voor een drankje en een plasje, lichtte schepen Van Looy het afvalbeleid van de gemeente toe, met de nadruk op het kostenplaatje. Voor informatie hierover verwijs ik naar de rubriek "Vanuit het stadhuis" van het vorige nummer van dit blad. Duidelijk werd alleszins dat we met z'n allen aan 'het voorkomen van afval' zullen moeten gaan werken: sorteren alleen volstaat niet langer. Met deze boodschap mochten we na een lange maar geanimeerde en leerrijke vergadering weer naar huis. Het nieuwe bestuur van de dorpsraad heeft de stem van het volk gehoord. Aan hen de taak deze bij onze vroede gemeentevaderen te laten doorklinken. Wij wensen ze daarbij alle succes en daadwerkelijke steun van alle Meerlenaars toe.• h.v.h.a. DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: let.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers veraniw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogsiraten

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID' BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS autobanden

tI)EETER * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannag Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05


MEERLE

Medailles voor 't Zolderke

Bewogen verteller Jos Ansoms n het Lader van BewogeH vertelliuigen". een initiatief van KWB-nationaal, kwamen vorig jaar reeds 50 bekende en minder bekende Vlamingen hun verhaal doen in de plaatselijke afdelingen.

ELKOTECH oloniedteef 15 2323 Wortol-Hoogstrctton TeL 03/314 2436 - GSM 095120 57 54

Na het succes van vorig jaar, toen was Bert Anciaux hier te gast. heeft KWB Meerle nu Jos Ansoms uitgenodigd om te komen vertellen over zijn jeugd, zijn werk, zijn engagement en hoe hij daartoe gekomen is. Jos Ansoms, man van de streek, CVPvolksvertegenwoordiger en burgemeester van Wuusiwezel, is vooral gekend als voorvechter in de sirijd tegen de verkeersonveiligheid en het dreigend verkeersinfarct. We herkennen hem als de wall achter de onbemande carnera's. Onlangs kwaiii hij ook in hei nieuws met zijn voorstellen voor een nieuw overtredingen- en boetestelsel. Geen schaucn op Luider, ss ei een hoop inedai 1les. Dat het de Meerlese Turnkring 't Zolderke niet slecht gaat mag blijken uit de medailleoogst die de keurgroep meebracht van de recente gouw- en federale kampioenschappen van de Katholiek Turnfederatie.

Het belooft opnieuw een boeiende en bewogen avond te worden op dinsdag 10 maart in de parochiezaaL Aanvang 19.30 uur. •

COSP ER REVA BV3A COHPUTERI TELEFOHIB AZE— K*i

René VAN APEREN Meerseweg 80b, 2322 HOOGSTRATEN Tel.: 03-315.09.09 Ma-vr. 9 tot 12, 13 tot 18 uur Zaterdag 9 - 12 uur.

op de gowkkampioenschappen haalde Dries Kustermans goud op de minitrampoline, Nick Van Boxel en Tom Van Dun zilver. Op de grote trampoline haalde Nick Van Boxel goud, Dries en Tom allebei brons. Op de federale kampioenschappen haalde Nick en Dries zilver en Tom brons op de grote trampoline. Ook de meisjes behaalden puike resultaten: Op de gouwkampioenschappen haalde Marion Brouwers goud op de minitrampoline. Tinne Kustermans zilver. Op de grote trampoline

haalde Marijke Van Aert goud en l'inne Ku',termans andermaal zilver. Op de federale kampioenschappen haalde Tinne nogmaals zilver op de grote trampoline. Ook piepjonge meisjes van de jazz-dans kwamen naar buiten. Tijdens een danshappening van de Antwerpse Turngouw in Westmalle brachten zij voor het eerste een dans voor een groot publiek. Het spreekt voor zich dat zoiets op de zenuwen werkt. Toch brachten ze het er niet slecht van af (één helft prima, de ander een beetje minder) . Zeker een leerrijke ervaring.

Op 25 maart is er alweer een nieuwe MAAND om te lezen en te bekijken. Medewerkers, er zal vlug moeten gewerkt worden; op woensdag 11 maart wordt uw kopij verwacht. Op zondag 15 maart enkel nog sport- en dorpsnieuws.

otherV Computers, Printers,... Boekhouding, Fakturatie... Faxtoestellen, Copieertoestellen,... Telefooncentrales, GSM,... Draadloze telefonie,...

COMPUTER-curus voor beginners!!!

15


W@TEiId

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Men zou werkelijk zeggen dat de seizoenen de tel kwijt zijn: de eerste helft van februari was het bijna elke dag stralend voorjaarsweer, niet temperaturen tot 15-16 graden: zo'n warme februarimaand is deze eeuw nog niet voorgekomen, hoorde ik. Echt winter niet vorst hebben we bijna niet gehad, al werd er woensdag 28januari nog geschaatst op ons Bootjesven. En het is nog zeven-acht weken eer het Pasen is! Er kan echter nog van alles gebeuren: het zou niet de eerste keer zijn dat er in maart nog ijs en sneeuw komt. Het zou een ramp kunnen worden voor mensen die van fruitbomen moeten leven. Hopelijk krijgen we geen rampzomer nadat we met een veel te vroeg voorjaar verwend zijn.

Hotel de Tortelduif l)i t is de titel van de bi spel-toneel stuk dat naar jaarlijkse gewoonte voor het voetlicht werd gebracht op vrijdag 23. zaterdag 24 en zondag 25 januari door de leden van onze toneelclub Willen is kunnen. Van de vaste 8 spelende leden

beide kamers, want dan zou de 1 inkerhe Itt van de zaal niet goed geheel de rechtse kamer kunnen overzien, en omgekeerd. In de praktijk bleek dit echter geen al te groot bezwaar: het publiek had het allemaal heel snel door en heeft

Zware aanrijding of botsing op Castel Op maandag 9 februtri kwtinen twee auto's serieus met mekaar in botsing op het kruispunt in Castel, bij de telefooncel. waarde 'rooie weg' van Baarle naar Mi nderhout de weg van Schootsenhoek naar 't Groeske/Hal kruist. Een personenwagen kwam rond 14 u na de middag met minstens behoorlijke snelheid van Baarle naar Minderhout. De man, de chauffeur dus, kwam uit Zundert, en passeert daar vaak, zei hij. Op hetzelfde ogenblik kwam een dame (ook alleen) in een andere wagen vanuit Wortel, op de weg naar 'n familielid, ook in Minderhout, maar die de situatie ter plaatse niet kende, want dan zou ze gestopt zijn voor de 'rooie weg', om linksaf te slaan. Er staat trouwens een groot achthoekig STOP-bord op die plaats! Ze heeft dit blijkbaar niet gezien of genegeerd, en wilde de weg meteen oversteken, en op dat ogenblik ramde de auto Uit Baarle recht met zijn voorkant de andere wagen aan zijn rechter achterste helft. De wagen van de dame vloog nog zeker 25 mde weg naar 't Groeske op 7Waaide dan links de sloot over en kwam tot stilstand op het veld links, terwijl nog °n stuk van de opeiigevlogeu achtcrklcp of 5e deur enkele niekis verder het nr telefmicel

nr MindeiiiiA val! Wortel

waren er dit jaar drie verhinderd, en alle oproepen voor nieuwe leden ten spijt moest er een stuk gevonden worden voor 5 spelers. Na lezing van heel veel stukken van diverse toneelfondsen viel de keuze op dit stuk: 'Het gaat over twee koppels die twee kamers naast elkaar genomen hebben in eenzelfde hotel; de man van het ene koppel heeft een oogje op de dame van het andere koppel, die wederkerige gevoelens heeft, terwijl de andere helften van de beide koppels wat kalmer aan doen, om niet te zeggen een balkje voor de kop hebben. En dan is er een kamermeisje van het hotel dat daar tussenin zwemt. Dit geeft natuurlijk aanleiding tot allerlei komische scènes. Technisch was het een beetje moeilijk, want er moesten tegelijk twee naast elkaar gelegen kamers op het podium gezet worden, zonder echte tussenmuur tussen

drie keer een ontspannende, gezellige avond gehad. En daar ging het toch om. Naar goede gewoonte ging onze toneelclub hetzelfde stuk ook nog eens brengen in het rusthuis te Hoogstraten. Daar doen ze een goed werk mee. Maar daar is geen echte toneelzaal met een podium en echte decors, en moeten ze zich behelpen met een lager verhoog en wat ouden lakens en/of gordijnen, maar de mensen daar hebben er toch ook een gezellige namiddag mee. 's Avonds kan het daar niet: vele bewoners moeten vroeg naar bed en het personeel moet ook op tijd naar huis. Daarom deze keer een foto van de slotfase van het stuk in het rusthuis, met van links naar rechts: Bennie Goetschalckx, Gundhi Docx, May Braspenning, Rik Braspenning en Hild Jansen.

Advi.c_3„-rrtenties

Videocassettes te versturen? DE POST heeft aangepaste POSTPACS

Ç FI

314.49.11 1314.55.04

TAXIPOST: snel en zeker

nr 0 sarlo

Bi _ATERLE

veld opgeslingerd werd. De auto van Baarle vloog ook zo'n 20 m het kruispunt voorbij, vloog de sloot aan zijn rechterkant over en keerde zich nog eens om, met zij ii i neengedrukte neus terug naar het kruispunt. Deze wagen was drie dagen oud, zei de chauffeur, maar had een airbag, een luchtzak, die bij de botsing vanuit het midden van 't stuur opengevlogen was, en die de man zeker zijn leven gered heeft. Wonder boven wonder waren er geen zwaargekwetsten. Er was geen bloed te bespeuren. Maar goed ook, want het was op Nederlands grondgebied! Een ambulance uit Hoogstraten zou er niet mogen komen, en zwaargewonden hadden al lang dood kunnen zijn, voordat er bevoegde medische hulp bij zou zijn. Gelukkig gebeurde de botsing vlak bij de telefooncel. De beide chauffeurs konden zelf daar telefoneren om politiehulp. Maar in Baarle zit geen Nederlandse politie meer, zodat na lang wachten er eindelijk een politiewagen met 2 man aankwam vanuit Ulvenhout! Het wordt hoog tijd dat de bevoegde gezagsdragers van beide landen een som de tafel gaan zitten om wederzijdse hulp opdat stukje vreemd land voorgoed te regelen. Wie van de bewoners aldaar neemt het initiatief om namens allen daar naar burgemeester of provinciegouverneurs of ministers van beide landen te schrijven, en te blijven schrijven, tot er in die zaak een goede regeling tot beider voldoening getroffen is?


WORTEL

Nieuws van onze gepensioneerden

Vanaf november tot Pasen gaan er elke dinsdagmiddag ongeveer 30 mannen en vrouwen van onze gepensioneerden een paar uur een flinke gezonde wandeling maken. Vertrek om 14.00 uur aan de parochiezaal. Als ge gepensioneerd

zijt, blij f dan in beweging, liefst in groep voor de spieren en ook voor de gezelligheid. Onderweg nemen ze een halte om te genieten van een warm tasje koffie of een fris pintje bier. Het is dan ook heel gezellig onderweg, ge houdt contact met

50 jaar KWB gevierd Onze Wortelse KWB-aldeling werd in 1947 gesticht, en heeft dus eigenlijk vorig jaar al Abraham gezien. Reden om toch een serieus feest te bouwen. Wat dan ook gedaan werd, zij het iets te laat. Beter laat dan nooit. In alle geval, het was een echt groot feest, waarbij zeker de helft van onze 195 leden kwam opdagen met het gezin. Het begon op zaterdagavond met een Eucharistieviering, waarbij het aantal aanwezige leden echter niet om te stoefen was. Dat had beter gekund. Desondanks bracht de omhaling, die speciaal voor de Wortelse missionarissen bestemd was, toch 2780 fr op, nadat de Kanimator in zijn preek gepleit had voor een grotere actieve deelname van meer leden in de volgende 50 jaar. Want 50 jaar is geen eindpunt, maar enkel de zoveelste km-paal op de weg naar de volgende jaren. De volgende morgen. om 9uur werd de feestdag ingezet met een flinke wandeling richting 2 kolonies, langs Torendreef en kerkhof, langs Grensweg en Poeleind terug naar zaal: bijna 100 wandelaars; precies 9km en twee uur wandelen. Zo'n dauwtrapperij in een heerlijke februarimorgen doet deugd. Daarna achter de zaal verzamelen: daar werd een behoorlijk uit de kluiten gewassen boom geplant, een plataan, die op 'n hoogte van 2 1/2 meter horizontaal moet uitgroeien tot een breed bladerdak, om onder te

15

elkaar en blijft op de hoogte van elkaars wel en wee. Als er nog liefhebbers zijn, ze zijn van harte welkom tegen 14 uur aan de zaal. Vooraf bespreken is niet nodig.

Samenaankoop stookolie zinen. ak ze me laten doen' ZOU de boom kunnen zeggen, als hij ergens procureur was ... Allen mochten hun naam zetten op een oorkonde, die onder de wortels van die plataan begraven zal worden in een fles, die onze kleinkleinkinderen over xjaren misschien terug zullen vinden en nog kunnen lezen. Daarna begon in de zaal de 'brunch', waarvoor 235 mensen hadden ingeschreven: echtgenoten en kinderen inbegrepen. In de loop van de jaren zijn er vanuit onze KWB ook andere zaken ontstaan: een biljartclub, een voetbalclub en een wielrijdersciub, die alle drie zodanig bloeien dat ze de oorspronkelijke band met de KWB bijna vergeten zijn: die waren ook uitgenodigd! We kunnen dus niet zeggen dat in die 235 dis- of brunchgenoten alle KWB-leden aanwezig waren. Er was ook een aantal oud-bestuursleden, met en van de 4 oorspronkelijke stichters. Gerard Huet, die speciaal (letterlijk) in de bloemen gezet werd. Het werd een reuze-geslaagde dag, mogen we wel zeggen. De bestuursmensen hebben er veel werk mee gehad, maar het eten (en drinken) was prima. Voor een keertje mocht zo'n feest een gat in de kas maken, maar we hopen dat de gemaakte inspanningen jongeren en andere tot-nu-toe passieve leden mogen aanzetten, ook eens aan de kar te komen trekken en dat de leuze waarheid mag blijven 'U hoort nog van ons'.

WONINGBOUW

De KWB niaaki eral Jaren een ge\\ oonte van om in het slappe seizoen 's zomers een gezamenlijke aankoop van mazoet te organiseren, waarbij natuurlijk de laagst mogelijke prijzen bedongen worden. Dit jaar werd er een tussentijdse samenaankoop georganiseerd, omdat bij sommige leden de mazoet al tot het alarmpeil gezakt was. En zo komen er bij een 50-tal leden nog eens een 100000 liter olie geleverd worden, aan 6,79 fr i.p.v. 8.65 fr de liter, dus een profijt van 1.86 fr per liter. Dat maakt per lid dat zijn tank liet bijvullen, toch een profijtje van een kleine 4000 fr. Daar kun je dan al gemakkelijk 600 fr jaarlijks lidgeld van betalen. Geen wonder dat onze KWB-afdeling al jaren rond de 200 leden telt, al zijn het lang niet allemaal 'mazoetleden'.

Abrahammen en Sara's Als iemand 50 wordt, zegen we: hij heelt Abraham gezien. Dat, als het een man betreft. Voor een dame wordt dan Abrahams vrouw Sara genoemd. Al lopen veel dames niet met hun leeftijd te koop, de laatste jaren schijnt het meer en meer gewoonte te worden, dergelijke blijde nieuwsmededelingen niet binnenshuis te houden, maar voor heel de buitenwereld uit te beelden, met levensgrote aangeklede poppen in de voortuin, met soms nog een heel laken erbij. met uitleg in rijmvorm over de persoon om wie het gaat. Ook bij geboorten komen er hoe langer hoe meer ooievaars met 'n schommelende baby in de luier aan de snavel buiten voor het huis te staan, met de naam van de boreling duidelijk in 't zicht. De mensen geven op een ludieke manier kennis aan de buitenwacht van blijde gebeurtenissen of mijlpalen in hun leven.

BV BA

KREKELSTRAAT 4 - 2321 MEER

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE 17


WORTEL

Achter elke deur zit een kleur De gemeenteschool laat zich zien 'Ik zou wel eens een vlieg willen zijn en meevliegen naar de school. Zo kan ik eens zien wat mijn kind de hele dag doet.' Dit moet elke ouder ooit wel eens gedacht hebben. Met het project 'Achter elke deur zit een kleur' heeft onze gemeenteschool geprobeerd die rol van een vlieg te spelen. Kinderen brachten verhalen mee naar huis en ouders, grootouders en vrienden konden in de school eens echt op ontdekkingstocht gaan. Twee jaar geleden zaten leerkrachten en het oudcrcomitee met een dubbele vraag: a) hoe kunnen we het creatieve/culturele meer aan bod laten komen in de school en b) hoe kan de school aan haar uitstraling werken. In 1996 werd, in het kader van de jaarlijkse Jeugdboekenwcck, ccn project opgezet rond boeken, lezen en vertellen. Elke klas ging aan de slag en werkte iets Uit. Op een zondag werd heel het dorp uitgenodigd in de school. Er was een boekenbeurs, de klasprojecten . Gregie De Maeyer, gedichten voor en door kinderen, volkse verhalen, enzovoort. Mooi, nieuw, veel volk, enthousiasme. Maaj dc school wou niet stilzitten of zich herha ten. Vooral de band tussen de klasprojecten (die in de weken ervoor doorgingen) en de open zondag moest beter worden. De vlieg moest haar werk beter doen. Vanaf het schooljaar 9697 zou de school een jaarthema kiezen. Dit thema kan dan in verschillende lesmomenten en activiteiten aan bod komen. Verder werd besloten om het schoolfoest anders aan te pakken. Waar een schoolfeest altijd de combinatie is tussen een gezellig samenzijn en een inkijk in de sehoolwerking (optredens, spelletjes, open klassen) werd dit bij ons uit elkaar getrokken. Op het einde van het jaar zou er een eenvoudig feest doorgaan: een pint, gebak, een babbel. Ergens halverwege het jaar zou een open dag worden georganiseerd waarin hetjaarthema op een creatieve (of culturele, of kunstzinnige, what's ina name?) nsanier zou worden uitgewerkt. Zo kon de school beter laten zien waar ze mee bezig was. Het jaarthema vor 96-97 was NATUUR. Deze keuze was duidelijk een schot in de roos. Alle klassen gingen aan de slag. Ook buiten de klasuren gingen er activiteiten door. Op basis van video, muziek, beelden of de zintuigen werden de gekste projecten uitgewerkt: een voelhol, een muziekworkshop, klankentunnel, ... Het mooiste was een project met beeldend kunstenaar Paul Van Hees (kunst met recyclagemateriaal) en Kilimanjaro (6 jonge gasten van de school die een performance geven met perdussie-instrumenten). Op de open zondag was er meer volk dan hetjaar ervoor, het was spannender, alle leeftijden kwamen meer aan hun trekken, men kon kijken en meedoen, als individu of als groep. De school stond nu voor de keuze: dit mooie project als herinnering bewaren of nog enthousiaster doorgaan en zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Gelukkig werd het dit laatste. Hetjaarthema voor het schooljaar 97-98 werd KLEUREN en de slogan werd 'Achter elke deur zit een kleur'. Met subsidies van het ministerie van Onderwijs konden verschillende organisaties/kunstenaars gevraagd worden om mee te werken. Hierdoor

kwamen er nieuwe ideeën en frisse invalshoeken. Ook helemaal nieuw was dat de projecten per graad werden uitgewerkt (lste en 2de samen, 3de en 4de, 5de en ôde). De kinderen

lC/i /Jlf(Cu/)/ I.S /)(1

cIit

L//.\ (Ï ()O

CClI

Kids Kunst: de school als museum

,

Ufl

de kun.sic/- Ijîiii.v'I/i

lnuseumwac/iter is werkten dus niet alleen met hun klasgenootjes samen. Wat is er dit schooljaar allemaal gebeurt? - theater op school ('Paars' van het gezelschap Daarom) - spelen met muziek met Koraal (kleuters) - kleurbeleving met een kleurenpedagoge (1 en 2) - moderne beeldende kunst: Muhka, Kunst in Huis, maken van een museum (3 en 4) - action painting en 3-dimensionele kunst met Mooss (5 en 6) - poëzie voor en door kinderen (buiten de klasuren) - kunstel- en knutselgroep (buiten de klasuren) Met de open zondag van 1 februari in zicht bleek iedereen nog met veel ideeën te zitten. En dat hebben de 600 ii 700 bezoekers kunnen merken. Op 1 februari werd de school ingepalmd door het project: - Kids Kunst: half de school werd een museum met kinderkunst, volwassen kunst, shop, echte gidsen en zaalwachten - dozenpaleis: kruipje oranje! - Banjouschki Bajou: muziekbeleving met massa's instrumenten - familieatelier: kinderen en ouders maken 1 kunstwerk - poëzie: door en voor kinderen - gekleurd kafee: rood, groen of geel; alles was te koop - kleurenhoek, grime workshop, klankentapper, en nog veel meer.

Het bleek dus echt mogelijk: de vlieg had haar werk gedaan. 1 Februari werd een onvergetelijk hoogtepunt voor de school. Alle mooie ideeën kwamen wonderwel samen in een schitterend kader. De school bleef de school, al waande je jezelf soms in een grootstad. De ene moest rennen van de poëzielezing naar een workshop, de ander kuierde rustig door het grote museum. En na een blauw drankje spoedde iedereen zich naar de toiletten. Niet enkel om te plassen blijkbaar. De opmerking van en ouder dat het misschien een beetje 'te 'goed. te' af was, is eerder een compliment dan een kritiek. De school en haar kinderen verdienen het beste. Wat door een kinderhand en -hart gemaakt wordt mag dezelfde aandacht krijgen als wat een volwassene maakt. Die zondagavond om 20.00 uur, aan de koffietafel, konden meer dan 40 koppen geteld worden. Dit was de grote groep van onderwijzend personeel, oudercomitee, doe-club en vrienden die deze dag succesvol hebben gemaakt. Diezelfde zondagavond vanaf 22 uur, toen de tongen losser werden, kwamen de eerste ideeën voor het vervolg naar boven. Blijft de formule dezelfde? Wordt het muzische/de cultuur op een andere manier in de school geïntegreerd? Hoe pakken we het schoolfeest op het einde van het jaar aan? Genietend evalueren en vooruit kijken, zo zou het altijd moeten zijn.0


Al het nieuws over Minderhout is welkom bij Fons Van Bavel, Lage Weg 31, tel. 314.83.05

Kerstboomverbrancling Op taterdag 17 januai i hield KWB hun inmiddels Iradi 1 ionele kersthoomverbranding. Rçeds in de voormiddag waren enkele werkpaardjes druk in de weer om het terrein tijdig klaar te hebben. Een tent werd rechtgezet. een vrachtwagen gepositioneerd en cle tapinstallatie aangesloten. Deze laatste nog snel even grondig testen en dan naar huis voor een lekker warm bad. Rond 18.00 vclLaiiielde iiuli op liet dorpsplein een kleine menigte van mensen. Onder hen heel wai mCfln die al verschillende jaren ervaring hadden maar toch ook weer verschillende nieuwe gezichten. Omstreeks 18.15 werd dan vertrokken naar de Hoge Weg. Voorop de majoretleri niet daarachter de fanfare gevolgd door het gewone volk waarvan een deel uilerust met fakkel. Toen deze feestelijk uitziende stoet aan de berg afgedankte kerstbomen gearriveerd was, werd het vuur prompt aan de brandstapel gestoken. Deze eer viel Glenn Van Dun te beurt en al gauw had hij met één fakkel de stapel kerstbomen in lichterlaaie staan. De weermakers hielden zich aan hun woord en lieten af en toe een klein regenbuitje uit de hemel neerdalen. Maar dit lieten de feestvierders niet aan hun hart komen en voor de stokers was het een geschenk uit de hemel dat voor een beetje afkoeling zorgde bij hun werk. Terwijl het vuur buiten lekker knetterde werden onder de shelter drankjes getapt die bij een kerstboomverbranding passen. De glühwein, wittekes en nog andere geestrijke dranken vloeiden rijkelijk en al snel zat de stemming er goed in. Natuurlijk droeg de fanfare hiertoe meer dan hun steentje bij door vanaf de tot kiosk

Kersliederen of dronkenu,,ivliedeien, Engelstalig of Nederlandstalig, her speelt allemaal gene rol, In een gele genheidskoortje zingen, da's pas echte lol." Zo denkt de jeugd van tegenwoordig erover. Alhoewel. Vooraan rechts, jeugd? omgetoverde vrachtwagen het gebeuren met de sfeerrijke muziek op te luisteren. Enkele fanfareleden, tevens lid van de befaamde Strawberry City Brassband, zorgden voorwaar voor een verrassingsact en brachten enkele nummers uit het repertoire van genoemde groep. Dat Frans Tackx graag zingt zal voor velen onder ons geen echte verrassing meer tijnen het

was dan ook onder zijn bezielende leiding dat heel het liedjesboekje van de KWB doorzongen werd. Vooral aan het liedje "Heildronk" werden heel wat aandacht en ad-fundums besteed. 's Avonds werd het door sommigen betreurd dat er niet meer maanden in een jaar zijn maar anderendaags waren diezelfden maar wt blij dat het er maar twaalf zijn.

Huldiging Marckezonen Op zaterdag 24januari jI. hadden de muzikanten en leden van fanfare De Marckezonen hun jaarlijks teerfeest Op de vooravond van hun 120 jarig bestaan werd nog vlug van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele muzikanten een ereteken op te spelden. Na de gebruikelijke speech van voorzitter Jc,.s VciitILitii wetdeit volgende leden gehuldigd. Voor 25 jaar trouwe muzikant ontvingen Jos Voeten, Gust Brosens, Jack Viskens en Jos Vermeiren een zilveren medaille. Voor 35 jaar muziek maken met de feiif,ii r, IIIIM:lIICIl Frans Tackx, Frans Broes, Jan Vermeiren en Rob Meyers hun ereteken in ontvangst nemen. Jan Voeten, Gust Vermeiren, René Schrijvers en Jozef Adriaensen vierden hun 45 jarig lidmaatschap als muzikant en als klap op de vuurpijl werd erevonr7ittcr André Brosens extra (letterlijk) in de verf gezet, dit voor zijn meer dan St] jlar muzikant bij dc Marckczoncn. 1 lij ontving hiervoor een gouden ereteken en een aquarel als blijk van dank. Het bestuur en de overige leden wensen al deze mensen een dikke proficiat en hopen dat zij er nog vele jaren zullen bijdoen. De fanfare laat langs deze weg ook weten dat er reeds hard gerepeteerd wordt voor het komende lenteconcert van 14 maart as. waarvoor zij iedere muziekliefhebber van harte uitnodigen. (L.V.)

Deze mensen draaien stuk voor stuk al heel wat jaren mee in de fanfare en als het aan ons ligt mogen ze er allemaal nog eens zoveel, of meer, bijdoen. 19


MINDERHOUT

Twirling in Minderhout Wat is dat nu weer voor iets, twir-ling? Twirling komt van het Engels to iwiri wat zo veel betekend als doen ronddraaien. In twirling zitten heel wat showelementen en het is een product van de evolutie bij de majoretten. Een majorette is een meisje dat samen met anderen in kleurrijke kleding deelneemt aan een muzikale optocht en met stokken jongleert. Het is een showelement dat eind jaren zestig overgewaaid is uit de Verenigde Staten. Twirling heeft meer te maken met dansthema' s, ruimtelijke bewegingspatronen. Een optocht met majoretten werd de laatste jaren een zeldzaamheid. Bij de meeste majorettenkorpsen werden de palliatieve zorgen toegediend. Toch zijn ze niet uitgestorven. Voor Vlaanderen is het de provincie Limburg die de koptrekker is bij de vernieuwing in de vorm van twirling. De majorettenkorpsen in de provincie Antwerpen zijn daarom ook aangewezen op de Limburgse organisatoren voor wedstrijden. In november van vorig jaar is een delegatie van de Minderhoutse majoretten eens gaan zien naar een Euro-wisselbekerwedstrijd in Leopoldsburg. Wat ze daar te zien kregen was een heel

aangename verrassing: een volle sporthal en heel veel enthousiasme. Aan zo'n wedstrijd nemen verschillende categorieën deel: duo's, kleine teams (3 - 6 pers.), grote teams (6-10 pers.) en groepen (meer dan 10 pers.). Als u dacht dat twirling weer typisch iets voor meisjes is hebt u het mis want ook jongens, zij het nog in zeer beperkte mate, nemen deel aan de uitvoering. Het enthousiasme dat de Minderhoutse delegatie meebracht werkte aanstekelijk. Er wordt uitgekeken naar een oefendag die zal ingericht worden door de overkoepelende Organisatie Fedekam Limburg en er is interesse om deel te nemen aan wedstrijden. De jongste twirlingers gaven hun eerste demonstratie tijdens het teerfeest van de fanfare. Zij brachten een uitvoering op het thema van Samsons "Piraten van de zee". Voor die gelegenheid hadden zij, zoals het een zichzelf respecterende zeerover past, een ooglap op het gezicht geschminkt. Het was een eenvoudige maar mooie danscompositie en het mag gezegd worden dat deze meisjes al iets afweten van choreografie.(LV.)

fijdeits het [eeileest van KF DE MARCKEZONEIV gaven deze jonge nieisjes hun eerste rwirlingoptreden. Het eerste van een lan ge reeks? YES!

Merkwaardig In de Geineentestraat op het nummer 1 1 ss unen Jan Braspenning en Netje Verheyen. "Wat is daar iiu merkwaardig aan?", hoor ik u vragen. Wacht maar even! Zoals u weet wordt het geslacht van een kind bepaald door het soort zaadeel dat de eicel bevrucht. Nu heb ik wel eens gehoord dat er een truukje bestaat om de kans op een jongetje of een meisje te vergroten. Tot nu toe heb ik daar niet veel geloof aan gehecht of het op zijn minst praktisch onhaalbaar geacht. Maar misschien kan het toch en heeft de familie Braspenning dit truukje volledig onder de knie, want... Jan en Netje kregen vier kinderen en telkens werd een meisje gevolgd door een jongen. Eerst kwam Ann, dan Jos, vervolgens Tin eii tenslotte Jan. Deze vier kinderen trouwden en kregen ook allemaal weer kinderen ... en allemaal weer in diezelfde volgorde van een meisje gevolgd door een jongen. Als dat niet merkwaardig is! Jan en Netje zijn erg trots op hun nakomelingen en de volgorde waarin deze gekomen zijn of misschien nog zullen komen, heeft voor hen uiteindelijk geen enkel belang. lii /4/12(1(1/ £12 /2/t iwili: 1011 11 ,\t 1/1 - til//Lid II, 1.1.11.1. 11/1 /11(1 kIl/el koren 1/it! tI0(i1O/idï de kinderen Bram en Leen, Lind Laurij ..sen met Jan met daaronder de kinderen Yente met de jongste aanwinst Jardi (geboren op 2-1-1998), An niet Marcel Haest met daaronder de kinderen Kjell en Ellen, Jos met Greet Geysen met daaronder de kinderen Mie! en Hanne.

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

garage -2J VAN RIEL

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

Hoofdverdeler voor Hoogstraten * autoverhuur * tweedehands + demowagens Ook: * carwash

136

* carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 ,,


MINDERHOUT

Dorpsraad Op donderdag 22 januari vond in het parochiecentrum de jaarlijkse algemene vergadering van de dorpsraad plaats. Buiten het overlopen van de prioriteitenlijst stond ook de samenstelling van een nieuwe dorpsraad op de agenda. Voorzitter van de dorpsraad, Gust Desmedt, heette alle aanwezigen welkom en was blij met de belangstelling vanuit de Mincierhoutse bevolking en het college van burgemeester en schepenen dat voltallig aanwezig was. Op de kop af 50 mensen zaten er in het publiek om te horen wat er van de punten, die op de laatste prioriteitenlijst stonden, in huis i eckmen. Laten we even het lijstje overlopen.

1.Tweede fase inrichting Minderhoutdorp en omgeving kerk: In de begroting van '98 is geld voorzien voor verdere uitwerking door een studiehureel. Vooraleer overgegaan wordt tot uitvoering zal het ontwerp voorgelegd worden aan de dorpsraad. De uitvoering is voorzien voor eind '98 begin '99.

Riolering Hoge Weg, Lage Weg en Beemden: bij de voorstelling van de plannen rezen vragen met betrekking tot het gescheiden opvangen van het afvalwater en het regenwater van zowel woningen als van de weg. Hoewel iedereen dacht dat dit door middel van een gescheiden buizenstelsel zou gebeuren blijkt nu dat het regenwater voornamelijk via grachten afgevoerd zal worden. Dit wil zeggen dat men nieuwe grachten zou graven en de inhuizingen die er op vele plaatsen zijn gebeurd, verwijderd zouden moeten worden. De bewoners en mensen die in de praktijk veel te maken hebben met onderhoud van grachten zien dit om diverse redenen niet zitten. Zo zou het regenwater op bepaalde plaatsen via een gracht van de Hoge Weg en de Lage Weg afgeleid worden naar de Mark. Het gaat hier dan om grachten die moeilijk te onderhouden zijn en binnen de kortste keren de hoeveelheid water niet meer zouden aankunnen. Wat ook zeer eigenaardig is, is dat op de Lage Weg, aan de kant van de Hoge Weg, slechts over een gedeelte riolering wordt voorzien en wel op een stuk waar op dit ogenblik geen huizen staan. De dorpsraad heeft een brief naar het college gestuurd waarin zij haar bezorgdheid omtrent de degelijkheid van de plannen zoals ze nu op tafel liggen, uitdrukt.

Verbetering wegverharding Witherenweg en waterafvoer aan kruispunt met Molenstraat: Langs beide kanten van de Witherenweg zal men goten en straatkolken plaatsen die dan aangesloten worden op de riolering in de Molenstraat. Deze werken worden opgenomen in de onderhoudswerken van '98.

Herinrichting Minderhoutsestraat: In de begroting van '98 is 1,5 miljoen frank voorzien voor het maken van voorontwerpen waarin ook de aansluiting met de Van Aertselaarstraat wordt opgenomen. De dorpsraad vindt dit een goede zaak maar zou, vooraleer er een definitief plan opgemaakt wordt, graag inzage in de ontwerpen krijgen. Dit wordt door het college beloofd.

Aanleg zebrapad van de Kapeldreef naar Aldi: Aan Bruggen en Wegen werd gevraagd om paaltjes te plaatsen langs het voetpad

_

De vernieuwde dorpsraad: ''lor. zittend: Louis Geen's (se(/elu/I\). Moreel Yeihtteîeu (penningmeester),Gust Desnedt (voorzitter) en Vic Peeters. Rechtstaand: Jeanine Van den Berghe, Jef Stoffels, Jef Roos, Stan Aerts, Fons Van Bavel en JefBieukens. en tevens een zebrapad te mogen schilderen. Tot hiertoe heeft men nog geen antwoord ontvangen.

Groeske naar de weg van Hal loopt door natuurgebied en wellicht is slechts een verharding met steenslag of grof grind (dolomiet) mogelijk.

Stand van zaken voetbalvelden: Hierover geeft de burgemeester enige uitleg maar deze is niet van die aard dat zij iedereen tevreden stelt. Wel belooft hij het bestuur van MVV een uitnodiging te bezorgen om op 3 februari op het kabinet van minister Baldewijns meer uitleg te krijgen over de stand van zaken. hierover elders meer)

lagere school heeft dringend meer speelruimte nodig. Om deze te bekomen heeft het college aan de eigenaar van de gronden tussen Markwijk en Witherenweg voorgesteld een stuk grond te ruilen maar men geraakt het niet eens. Daarom zal nu een onteigeningsprocedure opgestart worden.

Verlichting Castelréweg richting Markbrug: Dit wordt opgenomen in de lijst

Structuur van de verschillende raden: Behalve de dorpsraden zijn er binnen de

van aan te leggen openbare verlichting.

gemeente nog verschillende andere adviesorganen werkzaam. Zo zijn daar de sportraad, de jeugdraad, de verkeersraad, de gezondheidsraad en de milieuraad. Informatieambtenaar Leo Sprangers gaf bij elke raad een uitgebreide toelichting.

Onderhoud Pastorijgebouw: In de begroting van '98 is geld voorzien voor het opvoegen van dc gevels en het onderhoud van het houtwerk. (On)veiligheid aan kruispunten: Nogal wat kruispunten zijn onoverzichtelijk doordat bewoners hun hagen of andere aanplantingen te hoog laten worden. Nochtans bestaat hiervoor een politiereglement. Het is voor het gemeentepersoneel een onbegonnen werk al deze aanplantingen te snoeien en al zou het wel kunnen, het zou gewoonweg niet mogen omdat het te snoeien hout op privégrond staat. Hier is duidelijk een taak voor de gemeentepolitie weggelegd maar deze heeft het ook al zo druk dat er niet opgetreden wordt zolang er geen aangifte wordt gedaan. Fietspad Groeske: De gemeentebesturen van Hoogstraten en Baarle-Nassau hebben regelmatig overlegvergaderingen en dit "probleem" werd al meermaals door Hoogstraten aangekaart. Onze Nederlandse buren zouden nu aan het uitzoeken zijn in hoeverre het fietspad over gemeentegrond loopt. De weg vanaf het

Aankoop grond voor de school: De

Na dit overzicht was het tijd voor een pauze en konden bijkomende vragen voor het schepencollege afgegeven worden. Zo waren er: De GSM zendmast van Proximus: Binnen het oudercomité is men volop bezig met het verzamelen van gegevens omtrent eventuele gevolgen voor de gezondheid van de schoolkinderen. Tot nu toe is hierover nog geen volledige duidelijkheid daar er verschillende documenten van evenveel onderzoeken in omloop zijn die elk hun waarheid hebben. Eén ding staat echter vast en wel dat de gevolgen op lange termijn niet bekend zijn en wel om de doodeenvoudige reden dat zulke installaties nog niet lang bestaan. Dit doet dc vraag rijzen of het niet beter was geweest dat deze paal op zijn minst verder van de school had gestaan. Op de vraag hoe het zit met de bouwvergunning kan het college enkel antwoorden dat deze door de hogere overheid is afgeleverd en dat het gemeentebestuur hiervan enkel in kennis is gesteld. Deze zaak zal besproken worden in de gezondheidsraad en zal verder 21


MINDERHOUT opgevolgd worden door het oudercomité dat ook het schepencollege op de hoogte zal houden.

Benzinestation, carwash Minderhoutdorp: De commissie Ruimtelijke Ordening heeft met eenparigheid van stemmen een negatief advies uitgebracht voor dit project. Ondertussen wer den een 160 tal bezwaarschriften van omwonende op het gemeentehuis binnengebracht en hoewel er later brieven van voorstanders volgden, heeft het college ook negatief geadviseerd en dit samen niet de bezwaarschrif ten overgemaakt aan Stedebouw. Dit dossier is nog lopende. Rodeorijden op het dorpsplein: Het dorpsplein zou soms door jongeren gebruikt worden om kunstjes uitte halen met hun auto. Dit wordt door aanwezigen die zichzelf en hun makkers geviseerd voelen heftig tegengesproken. Zij menen dat er al te gémakkelijk met de vinger naar een bepaalde groep (jongeren )wordt gewezen. Spijtig dat de indiener van het briefje zich hulde in stilzwijgen en niet wat meer uitleg gaf bij wat er zich daar dan zoal mag afspelen want een bewoner die toch al verscheidenej aren op de rand van het dorpsplein woont had blijkbaar nog nooit iets gemerkt.

Schilderen van middenlijn op de Castelréweg naar de Markbrug: Deze weg is niet breed genoeg om hem nog eens in twee rijvakken te verdelen. Om de weg duidelijker zichtbaar te maken in het donker en bij mist zou een alternatief kunnen zijn, het schilderen van een witte lijn langs beide kanten van de weg.

Wat zijn de directe toekomstplannen aangaande aanleg rioleringen in Minderhout? Rioleringen worden enkel aangelegd indien de gemeente hiervoor subsidies krijgt en dan hangt een en ander nog af van het aantal bewoners dat op een leiding aangesloten kan worden. Voor de periode 1998-2002 is er tussen de 250 en 300 miljoen voorzien voor rioleringswerken inclusief de daarmee gepaard gaande wegenwerken. In de planning zijn o.a. Heerle, Venhoefweg, Vooraard en Minderhoutsestraat opgenomen.

Is er in de verkaveling in het verlengde van de Pastoor Van Dijkstraat een speelplein voorzien? Deze bebouwing gebeurde door de Kleine Landmaatschappij en de gemeente is niet vertrouwd met deze plannen. Men zal dit nakijken en eventueel vragen een speelplein te voorzien. Voetpaden Torenakker in slechte staat: In de begroting van '98 is 10 miljoen voorzien voor onderhoudswerken aan voetpaden. De voetpaden van Torenakker worden genoteerd op de lijst van uit te voeren onderhoudswerken.

Wat wordt de bestemming van de noodkerk? Dit gebouw is geen eigendom van de gemeente en zij heeft hierin geen enkele bevoegdheid. Hiervoor dient men bij de kerkelijke instanties aan te kloppen. Voetpad schooistraat: Iedereen is het erover eens dat hier een serieuze vooruitgang werd geboekt op het gebied van veiligheid voor de schoolkinderen. Men vraagt zich echter wel af of men niet beter grijze klinkers gebruikt had omdat het hier om een voetpad gaat terwijl men meestal rood gebruikt voor de aanleg van een fietspad. Dit kan tot verwarring en zelfs gevaarlijke toestanden leiden. Bovendien oogt in dit geval grijs ook mooier. Schepen van Openbare Werken Karel Aerts geeft grif toe dat hier een serieuze vergissing werd begaan en zal er voor zorgen dat het voetpad wordt uitgevoerd zoals in het lastenboek beschreven staat. (Op dit ogenblik werden de rode klinkers reeds vervangen door grijze en is alles naar ieders tevredenheid. Wanneer het goed is, mag het ook 22

eens gezegd worden, nietwaar?)

Waar zijn alle kerkpaadjes gebleven? Schepen Van Looy stelt voor dat per gemeente een werkgroep opgericht wordt die dan kan uitvissen waar dergelijke paadjes lagen, van wie deze waren of die officieel nog bestaan, enz... Tenslotte zal voor elk paadje uitgezocht moeten worden of deze terug opengesteld moeten of kunnen worden voor het publiek. Kruispunt Meerseweg - Bredaseweg: Dit kruispunt houdt gevaren in voor fietsers en voetgangers en is reeds meermaals ter sprake gebracht. De gemeente kan hier zelf geen initiatieven nemen daar het hier Provinciewegen betreft. Wel zal het probleem nog eens aangekaart worden bij Bruggen en Wegen en zal voorgesteld worden de snelheid v66r het bereiken van het kruispunt te herleiden met een snelheidsbeperking van 50 krn/h. Kruispunten in de Minderhoutsestraat: Op sonmiige kruispunten staan borden met het voorrangsteken en op andere zijn deze maar gedeeltelijk of helemaal niét aanwezig. Alhoewel het verkeersreglement hierin zeer duidelijk is, schept deze situatie toch verwarring. Het minste wat je je kan afvragen is of het plaatsen van drie borden op een kruispunt van vier wegen erg zinvol is. Alhoewel de Minderhoutsestraat enkel door plaatselijk verkeer gebruikt mag worden zijn er nog steeds veel automobilisten die deze straat als sluipweg gebruiken en er serieuze snelheden ontwikkelen. Voorrang van rechts zou dit moeten afremmen maar gebeurt dit ook of schept het alleen maar meer gevaar voor de mensen die uit de zijstraten komen? Hierover zal de verkeersraad advies vragen aan de politie. In het plan voor de herinrichting van de Minderhoutsestraat zal ook de herinrichting van het Van Aertselaarplein opgenomen worden en zal de Minderhoutsestraat haaks op het Van Aertselaarplein uitkomen. Dit zou nogal wat automobilisten kunnen ontmoedigen om de Minderhoutsestraat als sluipweg te gebruiken. Weegbrug in de Minderhoutsestraat: De bewoners van de wijken in de nabijheid van de weegbrug worden 's nachis regelmatig uit hun

slaap gehaald door vrachtwagens die voor hun deur komen draaien. De uitbaters van de weegbrug hebben al verscheidene pogingen gedaan om binnen hun mogelijkheden hieraan iets te verhelpen maar zitten op dit ogenblik muurvast. Ook het gemeentebestuur ziet op dit ogenblik niet direct een oplossing. Agglomeratieborden: Op heel wat plaatsen staan de agglomeratieborden (bebouwde kom) niet meer op hun plaats omdat er in de loop van de jaren nogal wat bijgebouwd is voorbij deze borden en je hier ook rustig kan spreken van "bebouwde kom". Dit zal besproken worden in het college. Zo, hiermee was men dan aan het einde van de jaarlijkse openbare vergadering van de dorpsraad gekomen en kon iedereen al dan niet tevreden huiswaarts keren. Alleen de afgevaardigden van de verenigingen en onafhankelijke personen die opgegeven waren voor de samenstelling van een nieuwe dorpsraad moesten nog even blijven voor de verkiezing van een nieuw bestuur. Een echte verkiezing was hiervoor niet nodig want er was voor iedere functie een kandidaat voorhanden. (Zie foto) Ondertussen heeft deze nieuwe ploeg reeds haar eerste vergadering achter de rug om de nieuwe prioriteitenlijst op te stellen. De punten op deze lijst zijn gerangschikt in volgorde van dringendheid. Voetbalvelden Herinrichting Minderhoutsestraat Aankoop of onteigening perceel grond voor de school aan de Witherenweg Witherenweg verbeteren Tweede fase herinrichting dorpsplein + onderhoud pastorij Veiligheid en overzichtelijkheid van kruispunten Kruispunt Meerseweg - Bredaseweg + zebrapad ter hoogte van Aldi Fietspad Groeske - brug naar Halse weg Verlichting Castelréweg naar Markbnig lO.Restauratie van de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Akker


MINDERHOUT

Lenteconcert

a e

Wie denkt dat unie fanfare tijdens deze wintermaanden iich voornamelijk heeft be7 iggehou([en met !èesten heeft het aardig mis. Reeds gerwme tijd wordt er individueel en in groep ieer intens geoefend want op zaterdag 14maart presenteert KF DE MARCKEZONEN u haar jaarlijks LENTECONCERT in het parochiecentrum van Minderhout. Voor de muzikanten is dit de grootste gebeurtenk van het jaar. Er wordt naartoe geleefd, en er worden grote inspanningen voor geleverd want het moet weer een topper worden. 11 kan komen luisteren naar muziek waarvan u niet wist dat die door een fanfare kan worden gebracht. De fanfares zijn immers geëvolueerd naar heuse concertbands. Latijns Amerikaanse en Afrikaanse ritmen, filmmuziek, Schotse olksmuziek, big-bandstijl, barok, iets romantisch. popmuziek.... U krijgt het allemaal te horen én te zien op zaterdag 14 maart om 20.00 uur in het parochiecentrum. De inkom is gratis.

Hei LLNIL( Q\CERT is niet alleen een streling voor het oor maar is op visueel gebied ook meer dan de moeite waard. Alle instrumnenten krijgen een extra poetsbeurt en schitteren in een sfeervol aangeklede zaal. Menig bezoeker zal weer de rillingen over de rug voelen lopen bij het aanschouwen van het kunnen van zijn of haar dorpsgenoten.

herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

Steecys pr~~en.

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE B. zondag g e o pend

5 uur.

[ F

De lente en de liefde "Daar is de lente, (Jaar i s de zon ! Dat Long Jan de Wilde in zijn wildere jaren. Ook Vivaldi en vele andere kunstenaars werden geïnspireerd door het nieuwe leven van dit vruchtbare seizoen. De lente, de liefde en het nieuwe leven vormen het thema van het nieuwe dorpsfeest dat ijverig wordt voorbereid door het intussen bekende feestcomité St.-Clemens, dat eerder ook al de dorpsquiz mee uit de startblokken hielp. Met het lentefeest wil het feestcomité een oude traditie van onder het stof halen en in een eigentijdse vorm gieten. Onze voorouders vierden het feest van de lente en de vruchtbaarheid met het planten van een meiboom, waarrond ritueel werd gedanst, gezongen en gedronken. Door dit sacrale gebeuren rond de meiboom hoopte men de levenskrachten van de boom ook in het eigen lichaam te laten overvloeien. Men hoopte met hemelse hulp op een sterke levenspartner en op een sterk nageslacht. Met de komst van de christelijke cultuur werden de gebeden gericht tot de henielse Moeder Maria. De meihoom kreeg een plaats bij een Maria-kapelletje alwaar het feest vrolijk werd verder gezet. In 1890 werd de Hoogstraatse Meiboomdans door de kerkelijke overheid verboden vanwege het onchristelijk karakter van deze dans. Sindsdien mocht hij niet meer worden opgevoerd door volwassen mannen en vrouwen v66r een kapel. Gelukkig werd de oorspronkelijke versie nauwkeurig opgetekend door Louis Doms, zodat hij in modernere tijden opnieuw kon worden opgevoerd.

Hei Ieestconiité wil rond dit meihoomgebeuren een gans dorpsfeest opbouwen, met een volkse spelcompetitie tussen de Minderhoutse verenigingen. De kuil van het dorpsplein wordt een ware spektakelplaats voor kussengevechten, reepsteekspelen, popgooiproeven, limbodansen en meer van dat soort volks spektakel. Rond de arena kunnen alle deelnemer en kijklustigen zich tegoed doen aan hapjes en drankjes die aan de lentekriebels tegemoet komen. ( De meiboom zal zijn werking niet missen. ) Het dorpsplein zal worden omgetoverd in een heus feestplein met marktkramen, terrassen en straatanimatie. Bent u van Minderhout en hebt u wat in petto om te koop aan te bieden, aarzel dan niet om uw voorstel (zo snel mogelijk) door te seinen aan Luc Vinkx (Tel. 031 3 14. 14.71). Iedere Minderhoutse vereniging, middenstander en particulier is op deze manier van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de snuffel- en smikkelmarkt. Voor een democratisch prijsje zorgt het feestcomité voor een tafel of een heuse marktkraam, vanwaar je de ambachtelijk geslingerde lentehoning, de ambachtelijk gebottelde meiwijn, de snoeptaartjes of soortgelijke lekkernijen zelf aan de man kan brengen. Hebt u geen koopwaren, maar wel ideeën, dan mag u die evengoed laten horen. Hebt u geen ideeën, maar wel interesse om er naar toe te komen, hou de datum dan al maar vrij: zondag 24mei ... dan ben je erbij!

Zeg maar hoe je slapen wil ..

IB6FIBX .

..

.... ... . . . ....... .

au ng

..

23


MINDERHOUT

DIAMANT IN MINDERHOUT

Graaf Barten en Ennie Larij Op 13juli1906 werd in het Nederlandse Tilburg in het gezin van Alex Barten en Johanna Brinkmeijer een tweede zoon geboren en ze noemden hem Graaf. Als u bij het lezen van de naam Graaf denkt dat de drager ervan iets te maken heeft met de adel heeft u het mis want het is gewoon een voornaam. Nouja, echt gewoon is het misschien ook weer niet. Vader Alex Barten was directeur van De School van de Grafische Vakken in Utrecht. Dit was destijds de enige school in Nederland waar men alles kon leren wat te maken heeft met de drukkerij, boekbinderij, enz... Alex Barten was ook uitgever van het grafisch tijdschrift "Graaf" en het is drnaar dat hij zijn zoon genoemd heeft. Toen Graaf drie jaar was verhuisde het gezin Barten naar Utrecht want elke dag heen en weer reizen tussen Tilburg en Utrecht was, zeker in die tijd, een tijdrovende bezigheid. Samen met zijn broer Lex en zus J0 liep Graaf school in Utrecht waar hij uiteindelijk ook afstudeerde als huisarts waarna hij in Schoonhoven een praktijk begon. In het Drentse dorpje Ruinerwold werd op 31 december 1915 ten huize van Henri Larij en Antonia Buter, vier jaar na hun eerste dochter Katharina. een tweede kindje geboren. De bevalling gebeurde door vader Larj want die was immers huisarts. Ook dit tweede kindje was een meisje en kreeg de naam Ennie. Ennie liep school in Ruinerwold tot haar 19 jaar. Daarna is zij in Amsterdam kunstfotografie gaan studeren. Nadat zij afgestudeerd was heeft zij meegedaan aan tal van fotowedstrijden en wereldtcntoonstellingen waar zij ook regelmatig prijzen won. Zoals gezegd was vader Larij huisarts. Hij had een drukke praktijk en behalve het behandelen van de alledaagse ziekten en het doen van tal van bevallingen had dokter Larij ook een behandeling op punt gesteld voor hetgenezen van Lupus. Dit is een ziekte die te vergelijken is met Lepra. In het huis van de dokter verbleven dikwijls een vijftal patiënten met deze ziekte tot zij genezen waren. Dokter Larij is 45 jaar huisarts gebleven in Ruinerwold en later is er nog een straat naar hem genoemd. Deze Dokter Larijwcg is afgeboord met perenbomen en elk jaar verkoopt de gemeente deze peren. Dokters zijn ook maar mensen en kunnen even goed ziek worden als iemand anders. Zo gebeurde het op zeker ogenblik dat vader Larij bedlegering was en er vanuit het waarnemersbureau een vervangend geneesheer gestuurd werd. Zeer dikwijls waren dit pas afgestudeerde jonge artsen en zo was het ook in dit geval. De eerste bleef maar enkele dagen en hield het dan voor bekeken. Maar dokter Larij was nog te ziek om terug aan het werk te gaan en dus werd er een andere waarnemer gestuurd. Zoalsje wellicht al kon vermoeden was dit dokter Graaf Barten. Hoewel deze dokter zelf al een praktijk had in Schoonhoven, een stadje aan de Lek, in ZuidHolland, bleef deze wél lang genoeg en zelfs nog langer. Ennic die voor haar studies tijdens cle week in Amsterdam woonde. kwarn ieder 24

weekend naar huis en toen Graaf haar voor het eerst zag werd hij onmiddellijk tot achter zijn oren verliefd op haar. Ennie beantwoordde zijn liefde ten volle en enkele maanden later, het was op 5 maart 1938, traden zij in het huwelijk. Nu lijkt dit wel erg snel en Ennie zou het nu ook niet meer durven, maar Graaf was bijna tien jaar ouder dan zij en wist wel wat hij deed. Zij huurden een huis in Schoonhoven en Ennie gaf de fotografie op om haar man te helpen in de dokterspraktijk. Het was hard werken. Je moest dag en nacht klaar staan en Ennie heeft haar man zeer veel geholpen bij de verzorging van de patiënten wat haar haar later nog goed van pas zou komen. In 1942, het was toen volop oorlog, werd in het ziekenhuis hun zoon Roland geboren. Toen Ennie en haar kindje uit het ziekenhuis werden ontslagen, had het noodlot hen echter getroffen want hun huis was volledig afgebrand en buiten datgene wat zij aan hadden, waren al hun bezittingen in de vlammen opgegaan. Toen heeft het jonge gezin Barten een moeilijke tijd doorgemaakt. Het huis dat zij huurden moesten zij kopen en er schoot niet méér over dan een ruïne. Tot overmaat van ramp werd Graaf opgepakt en weggevoerd naar een concentratiekamp. Nooit heeft de familie méér in angst gezeten dan in die dagen want ze dachten dat hij naar Duitsland werd gebracht. Gelukkig was dit niet het geval. Doordat er een nijpend tekort aan dokters was, is Graaf dan toch weer vrij gelaten en was hij vlugger dan iemand had durven dromen terug. Gedurende de afwezigheid van de dokter kwamen de patiënten bij Ennie aankloppen en zij gaf hen dan zo goed en zo kwaad als het ging raad. De mensen van Schoonhoven waren blij dat hun dokter terug was en dit zegden ze met bloemen. De plaatselijke bloemist deed alles wat hij kon om bloemen aan te slepen maar hij werd er zowat gek van. Op zeker ogenblik heeft hij vureesteld inn in piaals van die eL hinenmen

in één keer te leveren, elk weekend een ruiker te bezorgen. Natuurlijk vonden Graaf en Ennie dit een heel leuk idee en zo hebben zij nog meer dan een jaar lang eik weekend een verse ruiker bloemen ontvangen. Maar daarmee waren al de problemen nog lang niet van de baan en volgens Ennie hebben zi toen veel geluk gehad dat zij zo'n goede buren hadden die hen op alle mogelijke manieren geholpen hebben de moeilijkste tijden door te komen. Dit heeft echter niet kunnen beletten dat ze tijdens die oorlogsjaren vaak honger hebben geleden en veel armoede hebben gekend. Op het platteland konden de mensen zelf hun voedsel kweken maar in een stadje als Schoonhoven was het moeilijk om aan eten te geraken. Er was haast niets te koop en alles stond op de bon. In 1944 werd hun dochter Annemarie geboren wat het er allemaal niet gemakkelijker op maakte. Toch konden Ennie en Graaf geleidelijk aan alles weer opbouwen en hun schulden waarin zij zich hadden moeten steken, aflossen. In de penode dat zij in Schoonhoven woonden heeft dokter Basten ruim 1.500 bevallingen gedaan. In die tijd was het in Schoonhoven de gewoonte dat de familie van de boreling de dokter na de bevalling een taart gaf. Je kan je wel inbeelden dat het gezin Barten na een tijdje geen taart meer kon zién. Twintig jaar lang is GraafBarten huisarts gebleven in Schoonhoven maar het drukke beroepsleven eiste zijn tol en Graaf kreeg maagklachten waardoor hij het noodgedwongen wat rustiger aan moest gaan doen. Zij Verhuisden naar Bussum, bij Amsterdam, waar Graaf nog eens 20 jaar lang adviserend geneesheer was voor het ziekenfonds. Hier had hij in tegenstelling tot vroeger niet meer om cle twee weken een wachtdienst en onregelmatige uren, maar hij had ook geen vaste patiënten meer wat hij lang als een gemis heeft ervaren. De kinderen Roland en Annemarie waren ondertussen alle twee met een Belg getrouwd en woonden allebei in België. Dit deed Ennie en Graaf besluiten dan ook maar in België te gaan wonen en zo zijn zij in 1978 naar Minderhout verhuisd. Terwijl Graaf de eerste jaren dat zij hier woonden af en toe nog als waarnemend geneesheer inviel voor dokters net over de grens, stapte Ennie met beide voeten in het verenigingsleven. Ennie houdt van gezelligheid en dat heeft 7e steeds kunnen vinden p bi enkinveen \ in

1'

4*


MINDERHOUT KVLV. KAV. en KBG maar de laatste tijd gaat ze 's avonds niet meer zo gemakkelijk de deur uit. Vervelen doet Ennie zich nooit. Lezen, tuinieren, kruiswoordpuzzels maken, fotografie, naar toneel gaan kijken en gek doen zijn enkele van de dingen waarmee zij haar dagen méér dan vult. Toen zij 65 jaar was, en samen met haar man op vakantie wou gaan in Engeland, is ze eerst nog een cursus Engels gaan volgen want ze vond dat haar Engelse uitspraak beter kon.(!) Graaf speelde voordat hij een eigen dokterspraktijk had viool en hoewel het vioolspelen er later niet echt meer van gekomen is, zit er nog steeds muziek in hem want pianospelen doet hij nog wel. Autorijden en alles wat met auto's te maken heeft, was een andere passie van hem. Zo kwamen hij en een vriend ooit hij een garagist die een auto volledig uit elkaar had liggen. "Als jullie dat karretje terug in elkaar kunnen steken nogen jullie hem hebben ", zei dc man. De twee vrienden hebben er een tijdje over gedaan maar het lukte en de garagist hield zijn woord. Op 90 jarige leeftijd is Graaf dan wegens gezondheidsredenen toch moeten stoppen met autorijden maar wie nu zou denken dat hij immohiel is geworden heeft het mis. Wanneer er boodschappen gedaan moeten worden of visites dienen afgelegd, trekt Ennie haar rijhandschoenen aan en scheurt zij tegen meer dan 100 Km per uur over de autosnelweg. 'Aahja, je mag het achterliggende verkeer toch niet hinderen! ", zegt ze. Wie het Gezin Barten een beetje kent weet dat we tot nu toe gezwegen hebben over iemand die toch ook wel vermeld mag worden. Het gaat hier om Co Schep. Co werd op 11 september 1929 in Schoonhoven geboren. Toen Ennie en Graaf op zeker ogenblik iemand nodig hadden om mee te helpen in het huishouden is Co. wiens ouders patiënten van dokter Barten waren, in dienst gekomen. Zestien jaar was zij toen, en sinds al die tijd is zij Ennie en Graaf overal trouw gevolgd. Afen toe gaat zij op bezoek bij haar familie maar haar echte thuis is toch in Minderhout. "Wij kunnen niet neer zonder elkaar", zeggen Ennie en Co, terwijl zij elkaar liefdevol aankijken. Ik zou zeggen "Graaf. Ennie en Co, het ga jullie nog lang goed en... rij voorzichtig!" F.V.B.

0oflgarner,,,

DOMS

- SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloediaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 139. 1

25


Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht bij MARCEL ADRIAENSEN, Venneweg 2, tel. 315.90.40.

j1]1j

Er zijn een aantal jubilerende verenigingen en voor de volgende maand dienen zich er ook nog twee aan: de Chiro 28 jaar en de Mussenakker 25 jaar. Een zilveren jubileum was tot nu toe nog altijd goed voor een receptie, aangeboden door het stadsbestuur, maar helaas pindakaas, deze regeling is zopas afgeschaft. Van de Mussenakker weten we nog dat ze nu bezig zijn alle oud-leden in kaart te brengen. Een hels karwei. U doet er willicht goed aan om jezelf te melden als je binnenkort geen uitnodiging ontvangt. We noteren nog dat begin februari begonnen is met de sloop van de Mostengebouwen. Deze maakt plaats voor een gloednieuw gebouw. De werkzaamheden zullen ongeveer een jaar duren zodat de Mosten het dit jaar met wat prefab zal moeten doen. Dit zal waarschijnlijk maar klein bier zijn met de werken op Hoogeind die op 1 maart van start zullen gaan en weggebruikers en omwonenden wel behoorlijk zal hinderen. De mannen van de KWB verrasten hun vrouwen aangenaam met het nemen van kookles en zullen voortaan thuis meer gaan kokkerellen na een boeiende cursus. Meer was ook nog behoorlijk in het nieuws met een lekkende olietank. Het is al de tweede want nog niet zo lang geleden lekte er nog eentje in de Mark. Met de veiligheid lijkt er toch iets niet in orde met dit soort tanks en je kunt je afvragen: "Wanneer lekt de volgende?".

Kleine kruisboog 90 jaar jong Vorig jaar rced terde de kleine kruiboog 'De Verenigde Vrienden Meer" bijna geruisloos haar 90-jarig bestaan. Dit werd gevierd met 2 feestschietingen op de 20 meter en op 6 meter. Dit meldde ons Fons van Aperen de voorman van de vereniging. De keizer van deze vereniging is Jan Martens en de koning John Teuns. Deze kruisboogvereniging schiet in competitieverband in de Kempense bond. Deze bestaat uit een 9-tal verenigingen. De competitie start telkens rond Pasen tot ongeveer eind september. De laatste schieting is meestal met de collega's van Zundert.

De selnetstand bevindt /ich achter de zaal Victoria en er wordt geschoten op automatische doelen. Daarmee had de vereniging de primeur in 1970. Na het schieten kunnen de doelen automatisch naar de schutter bewogen worden. Wat het schietcomfort erg verhoogd. De laatste 10 jaar is Meer bijna onklopbaar geweest in de schietingen maar afgelopen jaar moest men het afleggen tegen Meerle. Om de geschiedenis van de vereniging uit de doeken te doen moet je bij Fons zijn. Hij is immers al 35 jaar bij de club. Verenigde Vrienden. arm veel succes met iullie verenicino.

1!

hP

We :o',t ilc iitcc,s/c icilejt til/t De e

het teren in dit voorjaar. 26

JI

'1 ienden Ii't op de foto ilir c/toiiieil i.s tip/en

Antiek- en Vlooienmarkt. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de

Brassband Ste.-Rosalia ook dit jaar weer een Antiek- en Vlooienmarkt. Deze zal doorgaan in zaal Voor Kunst en Volk op zaterdag 21 en zondag 22 maart. Op zaterdag om 13.00 uur zal de Brassband door het dorp marcheren. Van 14 tot 17 uur is er dan mogelijkheid tot bezichtiging van alle koopwaar. Ook op zondag kan men komen kijken tussen 9 en 12 uur. De eigenlijke verkoop per opbod begint dan om 13 uur stipt. Tijdens de bezichtiging worden de reeds geprjsde artikels in voorverkoop aangeboden. De vlooienmarkt in Meer lokt iederjaar meer en meer bezoekers. Het loont dan ook de moeite om eens langs te komen. Al is het maar om de sfeer te kunnen proven en ...wellicht iets te kopen. Mensen die materiaal hebben staan voor deze vlooienmarkt kunnen nog steeds contact opnemen met Frans Van Bladel(315.77.76) of met een van de bestuursleden van de Brassband. Graag komen zij alles ophalen wat je zo al kunt missen. U kunt vanaf nu hierover telefoneren.

Schoonheid'.ssaton Lieve De !7v(eester Laiigenfierg 30 - 2323 Wortef 03/314.55.15 ttofetop afspraat- Ookbij 01 tfiui.t

je Ç e[aatsverzoring - tM'anicure - !Ped'kure ()litllaringr'n - 'ifaquiflnc

141

Spaghetti-Avond Op zaterdag 21 maart organiseert het Jeugdbestuur van KFC Meer ecn Spaghetti-avond. Deze avond gaat door in de kantine van KFC Meer. De deuren worden geopend vanaf 17.00 uur. Meesterkok, Fred de Gruyter, tovert dit eenvoudig gerecht om tot een ware culinaire belevenis. Geef je vrouw eens vrijaf in de keuken. En laat je, Inetje gezin of met je vrienden, eens lekker verwennen op dc7.e gastronomische avond. Een grote portie spaghetti meteen verrukkelijke saus plus brood plus een consumptie (wijn, bier, koffie of frisdrank naar keuze) wordt geserveerd voor een democratische prijs van 250 fr. F,cn kleinere portie kost 180 fr. lot 15 maart kan je inschrijven in dc kantine van KFC Meer of bij een lid van het jeugdbestuur. liilichtingcn te vcrkrijgcn bij Marc Dufraing (3159231) of Cor de Bie (3158520). Dcac avond wordt er ook een vogelpikwedstrijd georganiseerd. Voor iU Ir wĂśrdt er gegooid op een geluksblazoen. Verschillende mooie en waar,le,iollp prlj7en 'taan hier te wachten De opbrengst van deze avond gaat integraal naar de jeugdkas. Hiervan bekostigen wij diverse uitgaven zoals de aankoop van sportmateriaal, de verzorging van terreinen, de Bobbejaanlandreis, ons kei stteestje enz. 1-let jeugdbestuur rekent daarom op uw aanwezigheid.


MEER

Biljartclub 'Krijt op tijd' 40 jaar In januari vierde de biljartclub 'Krijt op tijd' haar 40-jarig bestaan. Dit werd gevierd met een receptie, oude bekende gezichten en een trofee met speech vanwege het stadsbestuur. Voor de twee ouderdomsdekens waren er twee extra trofeeën en samen met de stichter Charles Rommens mochten ze een balade aan het klavier aanhoren om hunjubileum wat te onderstrepen. We vroegen johan iie Kok verder om enige uitleg over het reilen en zeilen van de club. Jcf JLlIIssen, beter gekend als Jefke van Doren, en Charles Rommens waren eigenlijk de oprichters. Zij gaven 40 jaar geleden dc aanzet, samen met de toenmalige caféuitbater Jan Faes, om de biljat tel ub "Krijt op Tijd" op te richten in hct café De Welkom. Sooi Haast en Juul Brosens waren de mannen an het eerste uur en zijn alG het ware met dc club versmolten. Wie het café al eens heeft bezocht zal wel weten hoe geconcentreerd en schijnbaar onvermoeihaar deze heren zich bij het groene laken amuseren. De naam van de club is een sterke verwijzing naar hoe een goede biljarter zich dient te gedragen. Hij krijt zijn keu namelijk op tijd. Wie niet op tijd krijt, die gaat op den duur ketsen, iets wat in de biljartweretd niet erg op prijs gesteld wordt. Oorspronkelijk is de club dus in de Welkom gevestigd. Tot de toenmalige uitbater van zijn pensioensleeftijd ging genieten en de Welkom gesloten werd en te koop stond verhuisde de club naar het Schuttershof. Jaren later, toen in dit café de toenmalige uitbater Van de Sanden het voor bekeken hield, kwam de club uiteindelijk terug naar het cafeetje. Zoon Michel Faes was daar ondertussen de uitbatcr geworden. Vandaag speelt de club regelmatig een competitie in de Noorderkempen. Biljartclubs uit de huurt worden er partij gegeven in een heen en

De iiieii,seii von Krijt 0/) Tijd' (10/t hiiii Jittorietc bi jurttajei. De twee t/o/eeen zijn voor de ouderdomsdekens Juul Brosens en Sooi Haest. De andere trofee komt van het stadsbestuur, goed genoeg om mee op de foto te mogen. Uitbater van het eerste uur, Jan Faes, was niet aanwezig wegens een langdurige vakantie in het zuiden. een terugmatch. Voeg daarnaast nog het eigen clubkampioenschap en er is reden genoeg om regelmatig een keuke te gaan steken. Een wedstrijd bestaat zowel uit Vrij biljarten als uit driebanden. Er wordt met een systeem van handicaps gewerkt zodat ieder zowat de juiste tegenstrever tegenover zich heeft. Op tweede kerstdag houdt de club altijd een open kampioenschap. In 1997 werd dit door 44 spelers gestreden.

Op de receptie kregen de 2 ouderdomsdekcns een plaket aangeboden van hun club. Biljarten is echt een sport waarin je lang kunt meegaan. Zo is de jongste speler 14 jaar en hebben de ouderen al lang de pensioensleeftijd. Een goede raad voor iemand die van precisie houdt en graag lang mee wilt gaan. Ga biljart spelen en sluit je aan bij Krijt op Tijd. Eén ding is zeker. de 50 jaar liggen reeds binnen het verschiet.

De Noordhoek kent zijn kampioenen-1997 Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

Alle schilder- en hehangwerken - Gordijnen en overgordijnen

• y.e

Nu 97 definitief voorbij is, zijn Lie hwnpioenen bekend: Voor Quiévrain zijn dit Jaak Bleukens bij de oude, Corneel Strijbos bij de jaarse en Karel Aerts bij de jonge duiven. VoorNoyon zijn dit Harry Jansen bij de oude, Jan Kinschots bij dejaarse en Albert Godrie bij de jonge duiven. Ook is defusieprijskarnp bekend/net voor Quiévrain Jaak Jansen weer voor de oude, Jack Godrie voor de jaarse en Adriaan Snoevs voor de jonge duiven. Eveneens voor defusieprijskamp van Noyon is Victor Hapus voor de oude, Louis van Dijck voor de jaarse en Harry Jansen voor de jonge duiven kampioen. Alle eer voor deze toe gewijde duivenliemebbers en gelieve de felicitaties ook over te maken aan jullie

- Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.

eI

ge1iede duifjes. 27


MEER

Dorpsraad, het verslag Verkeer in Meer Wellicht is het in alle dorpsraden wel zo dat verkeer het leeuwendeel uitmaakt van wat mensen op de dorpsraad zoal ten berde brengen. Telkens komen dezelfde klachten terug. Er wordt te hard gereden, het is voor de zwakkere weggebruiker te gevaarlijk. Er is te veel verkeer. De problemen splitsen zich uit in twee grote groepen. Ten eerste is er de gebrekkige infrastructuur zoals bijvoorbeeld het gebrek aan veilige fietspaden en ten tweede is er het gedrag van de weggebruiker. l-Iij rijdt te hard en te roekeloos. Vooral voor omwonenden met kinderen is dit bijzonder onveilig. De daders zijn vaak mensen uit de buurt. In dit artikel een overzicht hoede problemen in Meer er uitzien. We laten de HST hier buiten beschouwing want dit probleem kunnen we eerder als een milieuprobleern dan een verkeersprobleem zien.

Het doorgaand vrachtverkeer dient uit Meer weg te blijven. Vrachtwagens die in Meer de snelweg verlaten om in Massenhoven terug de snelweg op te gaan om zo kilometers te sparen. Vrachtwagens uit richting Merksplas en Rijkevorsel die niet in Hoogstraten, maar wel via Minderhout en Meer de snelweg op gaan. Vrachtwagens die in de transportzone zijn en in Meer verdwalen, zijn dagelijkse kost. Daarom staat dit punt al lang op de agenda. Het antwoord van het stadsbestuur. Een deel van de oplossing is dat het zwaar verkeer verplicht wordt in Hoogstraten de snelweg op te gaan. Dit is echter een probleem dat Hoogstraten overstijgt en wat regionaal aangepakt moet worden. Want onze buurgemeenten hebben hetzelfde probleem. Zo wordt er nu gewerkt aan het provinciaal structuurplan.

Fietspaden: Houden wat we hebben, krijgen wat we kunnen Het fietspaadje, den Beekschen Pad Dit fietspaadje is er eentje zoals het hoort en waarvan er te weinig zijn. Kinderen kunnen volledig gescheiden van autoverkeer langs dit paadje naar school. Maar toch zijn er problemen. De (aanpalende) eigenaar betwist het eigendomsrecht en de daaraan gekoppelde rechten van toegang. Hierover zal het stadsbestuur nog aardig moeten onderhandelen want er is sprake van landmeters die het niet met elkaar eens zijn.

Hoogeind, een fietspad naar de Mosten, hij is op komst Zoals reeds in een vorig verslag gemeld, is hier de kogel door de kerk. Op ongeveer 1 maart starten de werkzaamheden: eerst riolering en daarna de weg en de twee losliggende fietspaden. Het wegdek krijgt een breedte van 5.20 meter, wat erg breed is. Maar er komen vernauwingen van 3.20 meter welke een snelheidsremmend effect zullen hebben. Het is duidelijk dat de Mosten er dit jaar nog niet ten volle van zal kunnen profiteren omdat de werkzaamheden zo'n 150 werkdagen zullen duren.Er heerst tevredenheid dat het eindelijk zo ver is. Over dit dossier wordt er dan ook weinig kritiek gegeven. Er is wel schrik voor te lange rechte stukken en misschien komt er nog 1 wegversmalling bij. 28

Toch wel benieuwd om te zien wat het resultaat is. In gedachten zien we de fietsers al rijden, netjes over het fietspad. En de enkele vrachtwagen en automobilist die deze weg gebruikt, is ook gerustgesteld. De weg is breed genoeg om elkaar fatsoenlijk te kunnen kruisen. Maar de regelmatige wegversmallingen zorgen voor een lage snelheid. Wordt dit dan eindelijk het goede voorbeeld waarop we zo lang zitten te wachten?

Meerseweg, nog lang geen fietspad Dagelijks massa fietsers die over de Meerscweg naar school moeten. Dus de vraag is duidelijk: waar blijft het fietspad? Het antwoord is ook duidelijk en om het met de woorden van Peerlinckx te zeggen: "Het ligt niet aan de gemeente. Wain deze duwt aan het dossier. Ondertussen zijnde nodige onteigeningen al helemaal rond maar Bruggen en Wegen heeft pas geleden een quotering gedaan van alle prioritaire fietspaden. Hicrkwam de Meerseweg er minder goed uit en lijkt de zaak tot na 2000 verschoven te zijn." Van Aperen heeft echter nog een strohalm hoop: "De quotering heeft geen rekening gehouden met de massa fietsers die in de zomer langs hier naar de Mosten fietsen. Mocht dat gebeuren dan zou de prioriteit voor fietspaden wellicht hoger uitvallen". Tenslotte wordt nog een advies aan de dorpsraad zelf gegeven. Waarom niet eens minister Baldewijns en Openbare Werken aanschrijven om de zaak te bespoedigen?

Een snelheidsremmer aan de watertoren alstublieft Wordt derde keer de goede keer, en ook de goedkoopste ? Na twee keer een verkeersdrempel gelegd te hebben, de eerste was te hoog, de tweede te laag, is het probleem van te snel de dorpskom binnenrijden, of beter gezegd vliegen, nog niet van de baan. De kans zit er dik in dat er een visuele versmalling komt. Dus geen herleggen van de bult voor honderdduizenden franken maar gewoon wat paaltjes die de automobilist voor deze "poort" zullen doen inhouden.

De Terbeeksestraat: een weg met een wel zeer hobbelig wegdek De laatste verbetering van de Terbeeksestraat was niet echt een succes. De herlegde kasseistroken zijn weggezakt. Het fietspad ligt telkens vol keitjes. Het wegdek is te rond en te hobbelig. Daarom werd weerom de vraag gesteld "Kan dit opnieuw bekeken worden?". Na het gedeeltelijk herleggen van de kasscien blijkt nu dat er weer verzakkingen zijn. Misschien is het plaatsen van bordjes op de gevaarlijke plekken wel noodzakelijk. Een oplossing zoals volledig herleggen of asfalt zoals in Wuustwezel zit er zeker op korte termijn niet in.

De inrit van de Driehoekstraat. Nog altijd te smal De inrit van de Driehoekstraat verbreden gaat

Advertenties

r,C

niet in onderhandse overeenkomst met alle betrokken partijen. Er is reeds 2 keer onderhandeld en het is nu wel duidelijk dat verbreden alleen maar kan als van hogerhand ingegrepen wordt.

Meerleseweg, hogere prioriteit dan de Terbeeksestraat? Het voorbeeld van Hoogeind laat anderen watertanden. De bewoners van de Meerleseweg, een gelijksoortige weg als het Hoogeind, maar met nog meer verkeer, hebben er ook de buik van vol. Te veel verkeer, te snel gereden. Het is voor ouders een ware nachtmerrie telkens hun kinderen via deze weg naar school te sturen. Daarom hebben zijde handen in elkaar geslagen en een petitie overhandigd op de algemene vergadering. De tekst, voorzien van pakweg zo'n 100 handtekeningen van gebruikers van de Meerleseweg en het gebuurtebestuur van Ipenrooi luidt als volgt: "Met dit schrijven vragen wij, gebruikers van de Meerleseweg,, om een vrijliggend fietspad langs beide zijden van die Meerleseweg. Wij vinden het nu onverantwoord om onze kinderen of oudere mensen over deze weg te laten fietsen! Tevens durven wij hopen op riolering wanneer het fietspad aangelegd wordt. Wij hopen op een positief ontwoord."

Dit zou wel eens op de prioriteitenlijst kunnen komen en belangrijker kunnen worden dan de Terbeeksestraat.

Verkeer aan de school, min of meer in orde In de rondvraag wordt er toch nog eens geappelleerd naar het gedrag aan de scholen. Het oudercomitĂŠ vindt de zaak redelijk goed verlopen gezien de omstandigheden. Maar toch zijn er vaak ongeduldigen. - vaak ouders die onvoldoende geduld kunnen opbrengen - en bijvoorbeeld tegen het eenrichtingsverkeer van de Donkstraat zondigen. Bovendien willen de scholen hij elk initiatief ten aanzien van het verkeer rond de schoten, ingelicht worden. Iets wat soms wel eens vergeten werd.

Tot slot: Verkeer zal in de dorpsraad nog wel een tijd het hoogst op de agenda staan. Naast echte knelpunten is er hier en daar ook beterschap en hoop. Misschien kunnen we op langere termijn weer veiliger fietsen en rijden we minder met de auto en is het dus minder druk.., maar dat lijkt nog niet voor morgen. Ook nog goed om weten wellicht is dat de verkeersproblematiek in Meer in de verkeersraad van Hoogstraten behartigd wordt door de dorpsraadsleden Jan van Dun en Guy Cools.

N.V. GARAGE VAN USSEL

LWJ

HO1TD 314.49.111314.55.04

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60


MEER

Kwis der kwissen,

....

de Dorpskwis

"Kent u de diameter van de aarde7 Heet toevallig ken ik die wel want ik moet regelmatig putten boren. En om zeker te zijn dat ik niet dwars doorheen de aarde boor moet ik wel weten dal ik bij ongeveer 7000 km moet stoppen. Bovenstaande iedeneiiiig z.otgde ei vooi dat alweer een vraag goed beantwoord werd. 'Als vereniging sta je veel sterker ilan een individu' en dat i:i het motto van de tiende dorp:ikwis op rij die afgelopen 24januari gehouden werd in een weerom overvolle parochiezaal. 13 verenigingen probeerden er elkaar de 1oct af te steken met antwoorden op de vragen die door kwismaster Jos Brosens en .... op de kwissers afgevuurd werden. Het vragenpakket was bijzonder rijkelijk samengesteld en varieerde van "sport" tot "goedkoop winkelen" en van plaatselijke geschiedenis tot en met het wereldgebeuren. De Chiro-jongens waren blijkbaar goed in actualiteileu eu iiaiiieii de eerste drie ronden de leiding. Vervolgens was het de KAV die dc leiding overnam, eventjes afgewisseld door de toneelkring. In de voorlaatste ronde was het KFC Meer die dankzij een zeer goede muziekronde en een goede rode draad 1 puntje voorsprong nam op de KAV. De finaleronde, de ronde die meestal het verschil maakt, leverden voor beiden 12 punten op zodat KFC Meer verrassend de eindoverwinning behaalde: gevolgd met 1 punt door KAV en op 4 punten door de toneelkring. Ook de St.-Jorisgilde en de Landelijke Gilde eindigde sterk. Op de vraag aan de Chiro-jongens of ze toch nog tevreden waren ondanks het feit dat 7C hun

goede start niet konden handhaven: "Wij zijn dik tevreden, wij eindigden voor de Chiro-meisjes'. De meer dan 4 uur durende kwis was op een boeiende en originele manier georganiseerd door de Brassband. Hoogtepunt was wel de ronde "Voor Kunst en Volk". Een ronde waarin de jeugd van dit muziekkorps een staaltje van eigen kunnen caf. Een extra pluim verdient ook

het evenwichtige vragenpakket en de goed zichtbare en grappige rode draad. Wie had het kunnen denken dat het KFC Meer was die de eindspurt zou halen en met de eer ging lopen om volgendjaar deze kwis te mogen organiseren? Van harte gefeliciteerd en veel inspiratie bij de voorbereiding. Wij zullen alvast de voetbaluitslagen van de afgelopen 50 jaar beginnen te bestuderen.

Het succesverhaal van de Zandiluiter duurt voort En... cle Meerse Zandftuiter blij 1 zich in de kijker pelcn. Op het Wco,.Idklll1JttiLtiM.ltCip iii liet Nederlandse Lutphen werd de parel op de kroon gezet met maar liefst 3 wereldtitels. Martien van der Hoofden behaalde een gouden plak met een stam donkergroene collis en een bronzen medaille bij de enkelingen. Swa Janssens werd wereldkampioen met zijn stam witte zebravinken. Terwijl J.A. Van den Broek - een naar het vi,,I t rt-'Iil viri Ir K F C Meei gecoutLacteel de Nedertander - de beste was met een Catharinaparkiet. Een prachtige manier om een succesvol seizoen af te sluiten. Nu denken de Zandfluiters aan de 30-jaar viering en misschien wel aan de titel van sportploeg van het jaar of ... wie doet beter?

de Wereldkaiiipioenen ean de Zand/luiter samen met hun gelietkoo.vdc' u'ogelijc s.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

BELEGGEN Meerdorp 8

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

KREDIETEN Tel. 315.77.81 29


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat IIE, 314.53.70. E-mail : warre.palmans@village.uunet.be

h@@g) 22 ~229n

Het lijkt dat het jaar stil begonnen is, maar schijn bedriegt. De open algemene vergadering van de dorpsraad van 2 februari bracht aan het licht dat er blijkbaar traag bestuurd en uitgevoerd wordt in Hoogstraten. Bij de vergelijking van de prioriteitenlijsten van de laatste 3 jaar wordt vastgesteld dat nogal wat oude aandachtspunten nog steeds op het nieuwste lijstje staan. Niet zonder moeite berichten we over een andere toekomstige gemeenschapsmaterie: de toekomst van HVV, meer specifiek de locatie van het hoofdterrein zou in het gedrang komen. Voor het overige, veel aanbod voor deelname aan diverse avonden. En de tuin wenkt zeker nu krokusjes de kop hebben opgestoken.

MUSICAL

De ge! centcCljLL gei li ei1gd inieInI -n het traditioneel grootoudcrsfeest gewoonlijk in de helft van de maand februari, kwestie van de drukte in de school te spreiden; in november is er gewoonlijk al genoeg anders te doen. Beurtelings presenteren de kleuters en de kinderen van de lagere school het programma en dit tweemaal : op donderdag- en vrijdagnamiddag omdat er zoveel grootouders de kleinkinderen bezig willen zien. Dit jaar was het weer de beurt aan de lagere school die weerom een musical opvoerden. Het begon met knellende kledingstukken als symbool voor de zesde jaars die bijna de lagere

niet

ni

iii.

In

i cr

iii Lijde

elt)CIj

werd AUDITIE (ook titel van de musical) gedaan voor de hoofdrol in een nog op te voeren musical als sluitstuk van de lagere schoolcarrière. Alle 200 kinderen verschenen om beurten op het podium, als balletdanser(es), als rock 'n roll vetkuif of witte kousenmeisje, onderbroken door nieuws en reclame, of als swinging poupées uit Frankrijk. U weet wel, het land van Fanfreluche. Wie niet op het podium kwam, stak in het sterk bezette zangkoor. En die van het zesde bereiden zich alvast voor op hun status van "prepuberale eerstejaars op weg naar volwassenheid" gedurende volgend schooljaar, zo hoorden we uit hun eigen mond.

IKO VIERT met DE KUBIEKE KABINETTEN. Zaterdag 7 maai't wordt voor het eerst officieel uitgeroepen tot de DAG VAN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS BEELDENDE

KUNSTEN. Ons eigenste IKO had dit natuurlijk graag door één of andere publieke, creatieve daad in de verf willen zetten. Doch de erg late datumbepaling smeet roet in het eten. Maar... wat nu niet kan, lukt een andere keer wel. Er volgen immers nog zo'n dagen. Creatievelingen echter laten zich niet snel verschalken. Dus zocht en vond men een heel leuk en volwaardig alternatief met 'De KubIeke Kablnetteti. Het is ccii speelse gasttentoonstelling, waar zowel kinderen als volwassenen flink wat plezier aan zullen beleven. In opdracht van striptekenaar Ene Joris maakten 70 kunstenaars van diverse pluimage een eigenzinnig en origineel minikunstwerk. Het moest passen in een uiterst klein kabinet van 6 op 6 op 6 cm. Dit minimuscum met zaaltjes van 0,0002 16 kubieke meter slaat een brug tussen beeldende kunst en de wereld van het stripverhaal waar men gewoon is te werken binnen zo'n kleine kaders. Via een dcurspionnctje, een kleine opening met vergrootglas, kan je in elk kubiek kabinet een werk bekijken. Het lijkt wel een peepshow, maar dan wel een waar je al glurend een interessuijt .,VLiLiLliL t..i ijgt viii wit ...i alh..IIIdul IL.Lft iii de hedendaagse kunst. De tekstballonnetjes mag de toeschouwer er zelf bij verzinnen. Enkele namen van de bekende kunstenaars

Fred Bervoets, Guillaume Bijl, Jan Carlier, Danny Devos, Gust Gils, Marcel Mariën, Ria Pacquée, Luc Van Soom, Jan Dries, Liliane Vertessen en nog tal van andere bekende Belgische schilders. beeldhouwers, filmmakers, auteurs, architecten en fotografen. Tijdens de tentoonstelling kan je in een speciaal ontworpen computerprogramma rondsurfen, zodat je er op een interactieve manier informatie vindt over de kunstenaars. Zeker doen! De IKO-Galerie is vrij toegankelijk van 7t.e.m.

22 maart. Ma/Wo/Vr: 18tot22u Za&Zo:9totl2uWo: 14 tot 16u inlichtingen: 1KODr. Versmissenstraat 62320 Hoogstraten 0313147554 0313144983 -

-

nT/?,.-7.-T

LASERSHOW

we

-

HOOGSTRATEN

GROTE KUIS Misschien onder die noemer kan je best de cursus vatten die de KWB in maart aanreikt. Op twee verschillende avonden worden zowel schilderen als behangen uit dc doeken gedaan. Maandag 2 maart worden de knepen van het schilderen behandeld, voor wie pas verhuisd is en een nieuwe laagje wil aanbrengen. Maandag 9 maart wordt er behangen, wanneer schilderen niet meer kan wegens te veel scheurtjes. Inschrijven vooraf bij de gekende wijkmeesters. Hetzelfde geldt voor de bowling-avond op 29 maart.

17000 GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98


HOOGSTRA TEN

HVV OP DE WIP

Insiders praatten er al minstens éénjaar geleden over: in de nabije toekomst zouden er problemen kunnen rijzen over de locatie en huisvesting van HVV aan de Brouwerijstraat. De laat ste maanden wordt er al eens hardop over gepraat : misschien moet het A-plein maar best verhuizen naar de terreinen alwaar de jeugdpleinen liggen, aan de Katelijnestraat. Even de feiten op een rijtje. Sedert jaren heeft HVV het huidig terrein in huur, en dit telkens voor een verlengbare duur van 10 jaar, nu nog tot en met het jaar 2000. Bij de eigenaar komen we niet zoveel te weten. Eerder kregen we het gevoel dat daar best niet over geschreven zou worden. Hij wil wel kwijt dat er onderhandelingen bezig zijn tussen hemzelf en de voorzitter van HVV. "Onderhandelingen om de zaak op te lossen". Volgens hem kan de voetbal beslissen wat ze willen. De vraag is volgens hem ook: wat doet de gemeente? 0p onze vraag of HVV kan blijven, wordt geantwoord dat het afhangt van wat de voetbal voorstelt. Op de vraag of hij wil verkavelen, antwoordt hij dat dat pas kan als de voetbal weg is. Dan maar naar HVV-voorzitter Jan Michoel. Die verklaart te willen blijven aan de Brouwerijstraat. Maar als de eigenaar wil verkavelen, wat hem niet ten kwade kan genomen worden, dan moet de voetbal een andere oplossing zoeken. Alvast het Seminarie reageert niet onmiddellijk afwijzend op een mogelijke komst van het Aterrein. Het is ook niet zo dat HVV na het jaar 2000 direct weg moet : enkelejaartjes langer kan best wel, maar op langere termijn is dat natuurlijk geen oplossing. De hamvraag is echter : wie gaat dat betalen? De voetbal alleen kan dat zeker niet aan. De steun van het gemeentebestuur zal noodzakelijk zijn. Anders, ja dan moeten we stoppen. zegt de voorzitter. In een eerste contact vroeg het schepencollege een raming te maken voor de bouw van een nieuw complex aan de Katelijnestraat. Al bij al zijn we nog maar pas gestart met het begin van de besprekingen, zegt Jan Michoel. Enkele politiekers lieten ons reeds verstaan voorstander te zijn van de verhuis, onder andere omwille van de hinder van de voetbal voor de huidige omliggende bewoners (welke hinder?) en ook gelet op de toekomstige evolutie van HVV op langere termijn. Maar daarbij denken wij dat ook nog andere voetbalverenigingen geholpen moeten worden, MVV in de eerste plaats. Wij vernamen ook wel dat het bestuur van HVV niet unaniem overtuigd is om de verhuis uit te voeren. Veel schrik heeft men van de hoge kostprijs die een volledige verhuis van tribune, staanplaatsen, kantine en socio-club zou meebrengen. Sommige bestuursleden denken aan afhaken, voor hun hoeft het dan niet meer, ook gelet op hun leeftijd waarschijnlijk. Zeker is dat een volledige nieuwe accommoda-

tie volgens onze eigen schattingen rond de 40 miljoen moet kosten. Het huidig plein in eigendom verwerven is misschien ook wel een oplossing, maar dan zal er voor bouwgrond moeten betaald worden. De vraag is dan hoeveel, en met de nodige investeringen die hoogdringend moeten uitgevoerd worden, komt deze oplossing goedkoper, even duur of nog duurder uit dan een volledige verhuis. Een kosten/baten analyse kan hierover uitsluitsel geven. Afwachten is de boodschap. Laatste vraagje: is de Katelijnestraat in de huidige staat goed genoeg als toegangsweg voor een derde klasser?

ARMOEDE EN UITSLUITING Over de armoede in deze moderne samenleving bestaan er heel wat opvattingen, veelal ook vrij kortzichtige : ...een schande! ... eigen schuld!... het raakt mij niet! De meeste mensen kennen de problemen van hedendaagse armoede niet of toch onvoldoende oorzaken, risicogroepen, kansloosheid, uitsluiting, Op vrijdagavond 13maart om 19.30 uur in het auditorium van het Klein Seminarie kan u er meer over vernemen, ook over armoede in Hoogstraten. Medewerkers van het OCMW Hoogstraten, van Welzijnsschakel (bisdom Antwerpen) en van plaatselijke projecten vertellen u meer over dit thema. Een Organisatie van ACW-fusie Hoogstraten.

Concert voor Roemenië De dagelijkse miserie van cle mensen in OostEuropa komt nog nauwelijks in het nieuws aan bod. Deze mensen zijn uit de actualiteit verdwenen. Zelfs van onze geadopteerde dorpen in Roemenië vernemen we weinig of niets meer. De grote inzet lijkt wel totaal verdwenen. Toch zijn er idealisten die nog steeds - met minder steun dan enkele jaren geleden - blijven werken. We vinden hen o.a. in de vzw Sunshine Assistance. De voorzitster, Gabriëlla Paraszka, violiste aan het Nationaal Orkest van België, heeft een selecte groep muzikanten bijeengebracht die concerten organiseert om projecten in Roemenië te steunen. Zij komen ook naar Hoogstraten voor een concert op zaterdag 7 maart om 20 uur in de kerk van Sint-Jan-Evangelist (Begijnhof). Op het programma staat werk van Niccolo Paganini, Luigi Boccherini, Manuel de Falla en Mario Castelnuovo-Tedesco. De uitvoerders zijn: Yves Storms, gitaar; Elisa Kawaguti, viool; Gabriëlla Paraszka, viool; Jacques Dupriez, altviool en Jan Sciffer. cello. Dominique Van Huffel verzorgt een aangepaste foto-tentoonstelling. De opbrengst van dit concert gaat naar de gehandicapten van Cluj in Roemenië. De vzw zet zich overigens vooral in voor hulpbehoevende ouderen, gehandicapten en weeskinderen. De toegangskaarten van dit concert kosten 400 fr. voor volwassenen en 200 fr. voorjongeren, te verkrijgen vanaf 18.30 uur achteraan in de begijnhofkerk (ingang naast Vrijheid 99) op zaterdag 7 maart: Voor meer inlichtingen over dit concert of over de werking van deze vereniging, kan men terecht bij G. Peeters, Venhoef 7, 2322 Minderhout, tel. 314.49.57.

/

I%1 Is I'r bvba

Q

§

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19,00 uur zaterdag: 8.00 - 13.00 uur zondag: 10.00- 17.00 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

31


HOOGSTRA TEN

-

NIEUWE NAAM GEZOCHT 2:

+

Tijdens de eerste week van lebruart werd het nieuws dan wereldkundig gemaakt. Len nieuwe fusie-operatie tussen 2 grote banken ssordt aangekondigd Kredietbank en Cera zullen in de nabije toekomst de lokale kantoren samenvoegen en het klantenbestand bedienen onder een nieuwe naam die nog niet bekend is, of nog moet gezocht worden. Pertinente vraag die rijst is, of bovenstaand leeg pand nog lang in de huidige staat zal bewaard worden of dat de nieuwe bank met spoed zal overgaan tot renovatie. Voor de Vlaamse gemeenschap moet deze leegstand al enkele duizenden franken belasting hebben opgebracht in het kader van de reglementering op de leegstand. En heeft Hoogstraten hier ook geen belasting op gestemd? Of geldt deze enkel voor verkrotting? Leegstand op de Vrijheid bevordert niet het commercieel centrum Hoogstraten dat het pretendeert te zijn. Hoogstraatse Spilzakjes en nog vele andere streekgebakjes. De recepten vind je niet in dit boek want dat is het geheim van de bakker. Het aanbieden van een streekgebak heeft tot duel out de plaats uf de stieek Luigs d. tuL1it meer bekend te maken. Het dagtoerisme Zit reeris enkele jaren in de lift en ook de bakker. banketbakker en chocoladebewerker wil langs deze weg de kwaliteiten van zijn beroep meer in het daglicht stellen. Na het lezen van deze verhalen over gebakjes, koekjes en pralines kom je vanzelf tot het besluit dat onze provincie zeker de zoetste van het land is.

t vc,or het Brood Boeket, ChocoOdt- ee Jhrdr 1 VZW

Syrdikal 0

De Zoete Provnde

Hoogstraatse spilzakjes en andere lekkernij en

Heb je belangstelling voor deze uitgave, samengesteld door Rik de Winter? Vraag het bij de VVV of de toeristische dienst of neem even contact op met de Syndicale Unie voor het Brood-, Banket-, Chocolade- en IJsbedrijf, Elisabethiaan LA, 2600 Berchem, tel. 239.38.96.

32

Vorig jaar publiceerden Koen Stassijns en Ivo van Strijtem bij uitgeverij Lannoo onder de titel 'De mooiste van de heLe wereld een bloemlezing met 300 gedichten van de 20ste eeuw, afkomstig uit de ganee 'vereld. Dit werk kende veel succes en werd terecht in kranten en tijdschriften hoog geprezen. Voor de Kunstkring Spijker reden genoeg om beide heren uit te nodigen naar de Rabboenizaal. Zij nemen u mee op een poëtische wandeling doorheen hun bloemlezing: van William Butler Yeats tot Derek Walcott, van Pablo Neruda tot Eugenio Montale, van Rainer Maria Rilke tot Paul Celan. Kortom een avond als ontdekkingsreis doorheen de wereldliteratuur. In een ontspannen sfeer zullen Koen en Ivo het publiek ook inkijk geven in de achtergronden van de gedichten die zij voor het voetlicht brengen. Plaats van gebeuren is de Rabboenizaal op woensdag 11 maart om 20 uur. Kaarten in voorverkoop aan de prijs van 300 BF zijn te bestellen op het nummer 314.55.36. Aan de kassa kosten ze 350 BF.

jKANTOÇ?

VAN BAtIEt° t

Ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van de Syndicale Unie voor het Brood-. Banket-. Chocolade- en lJsbedrijf werd niet alleen het logo 'Ambachtelijke Bakker' maar ook een mooie streekspecialiteitenbrochure De Zoete Provincie' voorgesteld. Gedurende enkele jaren heeft Rik de Winter, een autoriteit op het vlak van streekspecialiteiten, allerlei streeklekkernijen opgespoord bij de brood- en banketbakkers, de ijsbereiders en chocoladebewerkers in de provincie Antwerpen. Meer dan twintig heerlijke gebakjes voldeden aan zijn strenge selectie en werden opgenomen in het boekje 'De Zoete Provincie'. Elk product wordt vermeld met naam, lokatie, oorsprong, ingrediënten en een afbeelding, voorafgegaan door een cultuur-historische situering. Zo komt u in deze brochure bijna alles te weten over Antwerpse Handjes, Lierse Vlaaikes, de Seminikoek en ook de

POEZIE AVOND

iMEN'r

Ø°1Tf°°

1U

B.VB.A.

Alle bankk Persoonlijk advies op ieders maat

ERKEND

MAKELAAR

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54 Erkenning Cnntrnledienst Verzekeringen 11590 23b


HOOGSTRA TEN

EEN HERNIEUWDE START Late ii hei i.esile In á u ­ usius 1937 vom t i ii II Kempisch Congres plaats. Bip deze gelegenheid werd een tentoonstelling georganiseerd met 550 werken van Alfred Ost. Hoewel deze kunstenaar nooit in Hoogstraten woonde, had hij er tal van vrienden en lagen Hoogstraten en vooral d. Ilili Ploçdi licn) nauw aan het hart. Uiteindelijk zal Ost Huogstraten een 50-tal schilderijen nalaten. In de akte van schenking worden nog volgende voorwaarden vermeld 'een museum scheppen'. 'De Heilig Bloed-Kathedraal van alle verminking, bijbouw [kijk nu cent reehtx win de kerk nvilrl tehending vrij we]ii, 'lieluui s1nuiik.lijk sti,dLIISL.lIuuiI dia II. Bloedstad eerhiedigen. en in eere herstellen'. De geschonken werken vonden eerst een onder komen in de bovenzaal van het stadhuis, later in het Heilig Bloed Volksrrtuscuni LatlJnse school) om in de jaren '70 te verhuizen naar het Stedelijk Ostmuseum in de begijnhofhuisjes nummers 1 en 2. Sinds 1993 ligt gans de collectie van het museum, die veel ruimer is dan de Ostverzameling, opgeborgen in het gemeentelijk archief in afwachting van een verhuis naar het nieuwe museum op het Begijnhof, maar dan wel in de huizen op de nummers 9,10 en II. De ruwbouw van deze is voltooid en de binneninrichtingswerken gaan kortelings van start. Het beheer van het museum is steeds in handen geweest van de Hoogstratens Oudheidkundige Kring. Tot op 10 februari, toen de officiële akte van overdracht werd getekend met het stadsbestuur dat voor de symhntisihe prijs van één frank eigenaar wordt van de verschillende ver zamelingen waarvan de HOK eigenaar was. Hietwe beliuten de veizaitielitig uudliedeu cii meubilair, de collecties Ost, Bilcke. Poels en de bijhorende documentatie van de Ostvereniging. cle verzameling boeken en archivalia, zijnde de bibliotheek en het archief Jozef Lauwerys. In de akte van overdracht verbindt de stad Hoogstraten zich tot het laten beheren van het miiseum door een raad van beheer van 12 personen. waarvan 6 aangeduid door de HOK en 6 door de fracties in de gemeenteraad. Ook neemt dc stad heel wat kosten van het museum voor zijn rekening

De eer.ste raad tuit beheer eau het in 1999 te heropenen vernieuwde Stedelijk Ostinusetun werd geïnstalleerd op lOfrbruari, na ondertekening tuit de overdrachtsakte tussen HOK en de stad Hoogstraren waarbij de ganse collectie in handen komt van deze laatste. Deze ploeg moet garant staan voor een nieuwe dynamiek in het beheer van de collectie : Jan Mercelis, JunI VerhuIst, Jef Van Gils, Aloïs Van de Bossche, J. Van Oostende, Marcel Van Amniel, Luce Van Nueten, Fons Pans, Frans Horsten, Christophe Dael, Warre Palmans, Luc Basriaens.

JOHANNES PASSION

Vuui de iaad vait belieci vau liet Ostiiiuseuni is de opdracht geformuleerd om een visie te ontwikkelen rond de uitbouw van het museum op een hedendaagse wijze waarbij men zich in de eerste plaats richt tot de eigen Hoogstraatse bevolking en scholengemeenschap. Vier tentoonstellingen per jaar organiseren is ingeschreven in het contract tussen HOK en stadsbestuur.

Het meest gelegen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

\'oor iie negende opeens olgende Leer ial Rotary Hoogstraten-Kempen een muzikaal evenement organiseren in de Sinte-Catharinakerk. Op zaterdag 28 maart wordt de Johannes Passion van Johan Sebastian Bach uitgevoerd door een keur van solisten onder begeleiding van de Kempische Oratoriumvereniging (koor en orkest) met als dirigent Werner Van Mechelen. De opbrengst van deze avond zal voornamelijk geschonken worden aan de vzw Coda Hospice uit Wuustwezel en aan andere sociale doelen van deze serviceclub. Het devies van deze vereniging luidt dan ook 'dienstbetoon boven

eigenbelang'. Als les enslilosofie is Rotary een wijze van denken over mens en maatschappij die poogt een oplossing te vinden voor het steeds aanwezige contlict dat bestaat tussen de drang om profijt te maken voor zichzelf en de humane plicht om anderen te helpen. Genummerde toegangskaarten zijn te bekomen bij de dienst voor toerisme in de raadskelder van het stadhuis, of rechtstreeks bij Rotary op het nummer 014/42.01.08, of door storting van 600 BF (x het gewenst aantal kaarten) op rekeningnummer 418-9071271-74 van Rotary Hoogstraten-Kempen niet vermelding van Johannes Passion. De avond vangt aan om 20.15 uur.


HOOGSTRA TEN

Exotisch eten met de Wereidwinkel 0p zaterdag 28 maart koken dc wereldwinkeliers en hun helpers weer allerlei lekkers in de Pax. Dit keer haalden ze hun recepten uit het Zuid-Amerikaanse continent waar een grote keuze is aan lekker eten. Die keuze is niet toevallig want het is het land Ecuador dat nu in dc belangstelling staat. Daar komen immers de bananen vandaan die sinds enkele tijd in de Wereldwinkel verkocht worden. Die bananen worden geteeld door kleine boeren in Ecuador aan wie een eerlijke prijs wordt betaald \'oor hun producten waardoor zij en hun geiin er fatsoenlijk van kunnen leven Dat die bananen ook lekker smaken, kan u o.a. op 28 maart proeven want zij komen voor in tal van gerechten. De opbrengst van de maaltijd gaat volledig naar Hroedrlij k 1 )eleri die het geld gehnii kt voor een eoiinuuuicatieceiiti uiti iii Bi azili. Dit cenuuni ondersteunt dc inheemse volkeren die verspreid wonen in het Amazone-gebied. Door houtkap en ontginning van de wouden, worden ze bedreigd in hun woongebied. Het centrum helpt hen om hun rechten te verdedigen, door alfabetisatie, door verwerven van gronden, enz. Heeft u zin om lekker te eten voor een goed doel, aarzel dan niet en schrijf tijdig in: tel. 314.35.30 of3l4.41.26. Ukan komenom 17.30uurofom 20.00 uur.

MEEDOGENLOOS Op donderd agu oud 5 t laat t volgt lie t t v eede deel van "Meedogenloos mooi : ten koste van 7, de avondcyclus van de CMBV die op 19 februari met een panelgesprek begon. Nu belicht Geneviève Cooreman de filosofische en psychologische kant van het mooi-zijn. Aanvang is om 20 uur, en vindt plaats in het Brouwershuis.

UNIVERSITEIT VRIJE TIJD Deze afdeling van het Davidsfonds is op 19 februari gestart met de nieuwe cursus waarbij hoogleraren van alle Vlaamse universiteiten overdag kwaliteitscursussen doceren. In Hoogstraten is professor Johan Nowé te gast met een cursus over 1200 jaar Duitse letteren en cultuur

'van de Nibelungen tot Brecht'. Hoewel reeds gestart, geven we u toch nog de andere data waarop het onderwerp zal behandeld worden : 26 februari, 5, 12 en 26 maart, 2april, telkens van 14 tot 16 uur. De cursus wordt gedoceerd in de Kapittelzaal van het administratief centrum. Het inschrijvingsgeld bedraagt 1750 BF (1550 voor leden van het Davidsfonds en voor sponsor Bacob-klanten). Voor verdere inlichtingen kan men terecht bij Alfons Livens op het nummer 314.54.52, of op het adres van de organiserende vereniging te Leuven, 016/310.670. Op woensdag 18 maart om 20 uur organiseert Davidsfonds Hoogstraten in samenwerking met de Decanale Werkgroep Vorming een avond rond de Bijbel: de jongeling van Naïm, van dood naar leven. Spreker is Geert Dedecker. Plaats van gebeuren is het auditorium van het seminarie. Ook nog op het programma staat een natuurwandeling op zaterdag 18 april. Onder leiding van gids Tom Verschraegen wordt het reservaat Halsche Beemden bezocht. Om 13.30 uur wordt er verzameld aan de kapel van Hal. Na een 2.5 km lange wandeling over verharde wegen volgt een twee uur durend bezoek aan de reservaatgronden. Deelname kost 50 BF per volwassene, 100 BF per gezin, en iedereen is van harte welkom. 34

ACTIE

2

FOTO' S VOOR DE PRIJS VAN

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

._ Lindenlaan 14, BEERSE, 01 4/61 35 37 VRIJHEID 126

HOOGSTRATEN

031314.13.13

___ slIj


HOOGSTRA TEN

Het begijnhof mogelijk Unesco-werelderfgoed Op woensdag 11 februari bracht de Italiaanse Regina Dughello, afgevaardigde van de Unesco, een bezoek aan het begijnhof van Hoogstraten. Zij moet bij de Unesco, de VN-organisatie voor opvoeding, wetenschap en cultuur, verslag uitbrengen over haar bezoek aan 13 van de 25 Vlaamse begijnhoven. Indien haar rapport gunstig is zullen de begijnhoven van Brugge, Dendermonde, Diest, Gent (klein begijnhof), Hoogstraten, Kortrijk Lier, Leuven (groot begijnhof), Mechelen (groot begijnhot), Tongeren, Turnhout, Sint-Amandsberg en Sint-Truiden, opgenomen worden op de lijst van de wereldmonumenten van de Unesco. Het is niet uitgesloten dat nog andere begijnhoven, die minder representatief genoemd worden, toegevoegd worden aan deze lijst. We denken dan aan de begijnhoven van Aalst, Aarschot, Antwerpen, Borgloon, Diksmuide, Gent (groot begijnhof), Hasselt, Herentals, Leuven (klein begijnhof), Mechelen (Klein Begijnhof), Oudenaarde, Overijse en Tienen. Voor Wallonië komen de vier scheepsliften van het Centrumkanaal in aanmerking, terwijl het Brussels gewest de Grote Markt heeft voorgedragen. De Unesco-conventie om een lijst van 's werelds belangrijkste landschappen en monumenten samen te stellen, bestaat al sinds 1972. Omdat ons land pas in 1996 als 147ste land die conventie ondertekende, kan Vlaanderen pas nu een aanvraag indienen om de begijnhoven op de lijst in te schrijven. De lijst van Unesco werelderfgoed bevat 510 monumenten of landschappen. Indien de begijnhoven erkend worden komen ze op de lijst naast monumenten zoals het Grand Canyon National Park, de Chinese muur, de toren van Pisa, de Chinese Ming-graven, het Collosseum en andere. De beslissing of de begijnhoven al dan niet op de lijst opgenomen worden, valt begin 1999. Het Convent heeft zich, bij mevrouw Dughello, kandidaat gesteld om de officiële ondertekening te organiseren. De definitieve oplevering van het hof heeft plaats op 1 mei 1999, een datum die precies past in het door de Unesco vooropgestelde tijdsschema.

Fusieconcert in de Rabboenizaal Op 13 januari 1997 werd te Meersel-Dreef de werkgroep Hafabra-Hoogstraten boven het doopvont gehouden. Hafabra staat voor Harmonieën, Fanfares en Brassbands. Twintigjaar na de fusie van de dorpen Hoogstraten, Wortel, Minderhout, Meer, Meerle en Meersel-Dreef, in een groot Hoogstraten. was de tijd rijp voor een betere samenwerking tussen de zeven Hoogstraatse blaasmuziekverenigingen. De fanfares De Marckezonen van Minderhout, St.-Cecilia van Hoogstraten, St.-Catharina van Hoogstraten. Voor Eer en Deugd van MeerselDreef, St.-Cecilia Meerle en de brassbands Ste.Rosalia Meer en St.-Jan Baptist uit Wortel reageerden allen positief. De werkgroep stelt zich als doel de onderlinge banden tussen de verenigingen te verstevigen, de blaasmuziek binnen de gemeente te promoten en met regelmaat gezamenlijke muzikale activiteiten te organiseren. Zo werd o.a. het gemeentelijk subsidiebeleid onder de loep genomen en werd de gemeente verzocht om het huidige subsidiebedrag op te trekken. De gemeente Hoogstraten, juist bezig met het herwerken van het subsidiebeleid reageerde positief. Verder komende leden van elkaar te weten hoe ze aan ledenwerving doen, hoe praktische zaken worden geregeld, concerten georganiseerd, leerlingen opgeleid, enz. Als eerste gezamenlijke muzikale activiteit, organiseren de Hoogstraatse blaasmuziekverenigingen op zondag 8 maart 1998, een concertnamiddag in de Rabboenizaal van de middelbare school het Spijker te Hoogstraten. Op deze muzieknamiddag brengen de vereningen achtereenvolgens een licht en gevarieerd p ogramma van telkens een half uur. Tussen 7u30 en 1 8u30. De klemtoon ligt vooral op het uibroederen, zonder natuurlijk de muziek weg u cijferen. Al de blaasmuziekliefhebbers zijn op deze namiddag van harte welkom, de toegang is gratis.

Harry Van Der Pas geeft meertalige uitleg aan de Unesco experre Regina Dughello (links) en mevrouw Suzanne Van Aerschot (midden).

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

BOLLEGEM VLIEGT Op zaterdag 7 maart (>m 20 uur wordt de eestzaal van het Klein Seminarie in een multicultureel jasje gestoken. In een voorprogramma trekken het Jongerenkoor Hoogstraten en Weerdu (jongerenkoor Rijkevorsel) op muzikale wereldreis. Ze belanden uiteindelijk in het Zuid-Amerikaanse Chili, waar Chamanto haar wortels heeft. Julio en Brenda. een Chileens duo, vullen met hun groep de hoofdbrok van de avond. Chileense sferen, kleuren, geuren en muziek brengen ons voor en na de pauze een leuk,

eigentijds en toch dicht bij de Chileense cultuur staand programma. JIB, de jeugdpastorale werking van Hoogstraten, die deze verrassende avond mee ondersteunt, verzekert iedereen dat het de moeite loont om te komen. Kaarten (in voorverkoop 150 BF, aan de kassa 200 BF) zijn te verkrijgen bij de koorleden, de verschillende parochiepriesters en in de wereldwinkel, of telefonisch op het nummer 314.64.11. De opbrengst van de avond is voor Broederlijk Delen.

De Hoogstraatse Maand 35


HOOGSTRA TEN

Hebt u het nieuwste HOK-boek al?

WEB-SITES

Aan de vermaarde reeks jaarboeken van Hoogstratens Oudheidkundige Kring (H.O.K.) is enkele weken geleden een nieuw exemplaar toegevoegd. Het is meteen een voltreffer. We hebben het immers over de meest volledige en actuele studie van Wortel-Kolonie. Dit merkwaardig domein binnen onze gemeente geniet nu alle belangstelling nadat het vorige zomer werd uitgeroepen tot één van 's werelds meest bedreigde monumenten. Bovendien werd vorige maand nog besloten een kJasseringsprocedure op te starten zodat dit unieke landschap voorlopig alvast beschermd is. Twee jaar geleden werd een nauwkeurig, deskundig onderzoek gestart naar de geschiedkundige oorsprong van dit vreemde soort 'koloniën'. Bovendien werd ook de unieke ruimtelijke structuur van het drevengehied bestudeerd. Deze studie is het werk van Sabine Ruts, licentiate geschiedenis, die hiermee het diploma van postgraduaat Ruimtelijke Planning behaalde. De voortreffelijke tliesis werd vorigjaar nog eens bijgeschaafd en geactualiseerd. opdat Hoogstratens Oudheidkundige Kring het in een vlot leesbare vorm aan haar lezers zou kunnen aanbieden. Dit boek over Wortel-Kolonie overloopt zowel het verleden als de mogelijke toekomst van het domein. De lezer krijgt daardoor een klare kijk op het ontstaan van de 'Rijksweldadigheidskolonie'. Verder wordt de negentiende eeuw doorlopen en de ontwikkeling van het domein in al haar aspecten belicht: ruimtelijk, sociaal. demografisch... De verhandeling legt ook duidelijk de actuele toestand uit en overloopt alle mogelijke toekomstperspectieven voor dit gebied. Terwijl in de tekst zowel het verleden, het heden als de toekomst overspannen worden, zorgen talrijke kleurenillustraties voor de nodige verluchting. Het is daardoor niet alleen zeer volledig, maar ook nog aangenaam om lezen. U hebt het al begrepen: het gaat hier over hét standaardwerk over Wortel-Kolonie. Dit is het boek voor ieder die verder wil kijken dan Bootjesven of de Kastanjedreef. Wie het HOK-jaarboek koopt, krijgt daarbij nog enkele fijne extra's. Het boek wordt immers aangevuld met twee uitgebreide historische artikels. Eén daarvan vertelt het sappig en luchtig vertelde verhaal van Jan Verbunt, een Meerlenaar die in WO 1 naar het front trok. Jan Huijbrechts schreef deze vlotte bewerking van het originele dagboek van Jan Verbunt. En er is nog een toemaatje. Dat toemaatje is een merkwaardig artikeltje van de hand van Cis Huijbrechts, Hoogstratens WO 11-specialist. Hij vertelt ons over een geallieerde bommenwerper die neergestort is boven Wortel-Kolonie. In zijn verhaal laat hij ook enkele overlevenden van de crash aan het woord. Ze wonen nu misschien wel in Australië of in Engeland maar ze dragen nog steeds een vurige herinnering aan Hoogstraten in zich... U merkt het: dit boek is het waard om het stempel van HOK te dragen. Heeft u het nog niet, dan heeft u nu nog de kans om het boek aan te schaffen. Wie het boek koopt, heeft bovendien ook nog recht op 1 jaar gratis lid-

maatschap van Hoogstratens Oudheidkundige Kring. Zo wordt u in 1998 op de hoogte gehouden van al onze activiteiten (publicaties, excursies, voordrachten, ... ) De laatste boeken gaan nu voor 1000 frank over de toonbank van het krantenwinkeltje van Van den Abeele-Dries naast de kerk, hét HOK-

36

Herinner u vorig jaar toen we even het World Wide Web opgingen, een E-mail adres bekend maakten, en ziehier nog een reactie. "Met de fierheid van een jonge vader melden wij 'Bart en Jean Hellemans' de geboorte van onze eerste homepage. We noemen ons geesteskind : htti2://www.ping.be/ p4u01010/ Uiteraard hopen we dat er veel mensen naar ons kindje komen kijken. De site is volledig opgebouwd door Hoogstratenaar Jean Hellemans en is meer dan het boekenwinkeltje bij uitstek. Als u lid wil worbekijken waard. Enerzijds is er de kant van den van HOK, dan volstaat het dat u uw naam en Bart, die een mooie verzorgde homepage over adres achterlaat in de winkel. Volgens ditzelfde landskampioen Lierse te bieden heeft. De kant systeem kan u het boek kopen (en eventueel lid van Jean biedt heel veel gamma aan items. Zo worden) in de volgende krantenwinkels: 't is er een item met gedichten en korte verhalen, Worteltje (in Wortel), Merjans (in MinderLitera genaamd, waar iedereen zijn schrijfsel hout) en bij de Standaard (Hoogstraten). kwijt kan. U kan het boek ook in handen krijgen als u 1000 Er is een item met vraag en een item met aanbod. fr. overschrijft naar het rekeningnummer 088Zowel vraag als aanbod, evenals Litera zijn in 0630430-22 van HOK met vermelding 'jaarhet Nederlands en het Engels. Zo is er een boek 1997 + lidgeld 1998'. Het boek wordt dan tweetalige page diç in verband staat met Diabetoegezonden of aan huis gebracht. tes. Een mooi tweetalig item laat ons de kleinkinderen van de fiere grootvader zien. Wat deze site zo bijzonder maakt is een item dat openstaat voor het grote publiek, ook voor nietinternetters of PC beziters. Zo staat er momencel een enquête van een iudente die een vragenIjst heeft opgemaakt. aan (ie hand van die vragenlijst kan ze haar eindwerk naken. iedereen kan beroep doen )p de site van onze 1 loogstratenaar om zich tot een breed publiek te enden met vragen of wat dan ook. Zo zijn er heel veel links naar mooie ltes en de site geeft zelfs een eigen Award, dc 'Bart e Jean's homepage golden Award. Kortom een waar Hoogstraten mag mee uitpakken. Veel Duivenkanijnoenen bij cle vleet. Bij cle Blauwe Duif tal/en surfplczier. (duiven vallen nietls'aar) ze steeds in de prijzen, oni maar te Met beleefde groeten. Jean Hellemans." zwijgen van de goedgevulde tombola-tafel op de achtergrond. —

Het medeleven bij het afscheid van

Thérèse DEDIER 027/7/1957 - t20/1/1998 was indrukwekkend Etienne en Leona DEDIER-LEFERE en familie danken u allen voor uw steun bij haar heengaan. Het is onmogelijk u allen persoonlijk te bedanken. Uw aanwezigheid, de bloemen, de woorden waren een echte troost. 'Jij kent nu de weg met uw bel ogen toe. Je komt en gaat en bent nimmer meer moe'. (R.S.) Dit bericht geldt tevens als kennisgeving voor wie wij door omstandigheden niet konden bereiken.

lepersestraat 448 - 8800 Roeselare

QUIRIJNEN Ceremonie!eidtng inlichtingen: 03.65015.15 tax 650 15 16


HOOGSTRA TEN

DORPSRAAD: open algemene vergadering Maandag 2 februari vond de open algemene vergadering van de dorpsraad plaats in zaal De Welgezinde in het administratief centrum. Deze was niet helemaal volgelopen, maar met een opkomst van zo'n 90 inwoners van Hoogstraten mag toch wel van een klein succes gesproken worden.

Een nieuw bestuur Nog voor 20 uur waren 23 afgevaardigden van de leden-verenigingen van de algemene vergadering bijeengekomen om voor de volgende drie jaar een nieuw bestuur te kiezen. 21 Verenigingen hadden zich vooraf kandidaat gesteld en vaardigden 36, waarvan dus 23 aanwezig, vertegenwoordigers af. Acht hiervan waren kandidaat voor het nieuwe bestuur. Na de stemming bleek dat 7 personen voortaan het dagelijks reilen en zeilen zullen bepalen : Alfons Sprangers (Algemeen Boerensyndicaat), Warre Palmans (gebuurte Thijsakker), Herman Van Hernelen (gebuurte Statie). Marc Haseldonckx (gebuurte Westhoek), Aloïs Ruts (NCMV). René Wouters (Rode Kruis) en Cor Kieboom (individueel kandidaat). Onder hun zeven moet nog verder uitgemaakt wie voorzitter, secretaris en penningmeester wordt, en wie vertegenwoordiger wordt in milieuraad en verkeersraad.

Evaluatie van wat voorbij is Iets na achten kon dan de open algemene vergadering van start gaan niet een verslaggeving van de werking van de dorpsraad van de voorbije drie jaar. Alle aanwezigen kregen een schriftelijk verslag in handen zodat beter kon gevolgd worden waarover men het vooraan aan tafel had. Misschien dat dit deel van de vergadering wat langdradig was voor de aanwezigen, maar zij bleven geboeid luisteren naar de verschillende uiteenzettingen. De voorzitter overliep kort wat de laatste jaren gerealiseerd werd herinrichting van de Vrijheid, hoewel het drukke verkeer een doorn in het oog blijft. De onopvallende markering van de parkeervakken wordt zeker geapprecieerd hoewel de palen veel kritiek oogsten. De heraanleg van de parallelweg in de l-leilig Bloedlaan mag best gezien worden. Eindelijk is er een sluitende (7) reglementering voor de terrassen. De mooie aanleg van het voetpad voor kerk en stadhuis werd eveneens gesmaakt. De omgeving van het Dr. Versmissennionument werd zeer mooi aangeplant. Een nieuwe verlichting op de Vrijheid zal spoedig meer licht in de duisternis brengen. Wat later op de avond vernamen de aanwezigen dat de palen van de verlichting exclusief zullen zijn en in een straal van 30 km niet zullen gecopieerd mogen worden. De herinrichting van het Van Aertsclaarplein zou verder voorgelegd worden aan het college. Voor de nabije toekomst wordt 7eker verwacht dat de gemeente werk maakt van de Katelijnestraal en de Karol Boomstraat. Aan Bob Van t Jssei werd gevraagd kort toelich ting te geven bij het signalisatieplan de bewegwijzering naar ambacht- en industriezone en de verschillende bedrijven. Frans Horsten belichtte de stand van zaken in verband met Wortel-kolonie. Vanuit de vaststelling dat de Achtelsestraat onveilig is een zeer druk bereden wordt, en een parkeerprobleem kent, staken enkele bewoners de koppen bij elkaar om straks éénsgezind een voorstel tot oplossing te doen naar de gemeente.

En dat is juist wat het bestuur van de dorpsraad altijd heeft nagestreefd in de contacten met gebuurten en verenigingen: dat de inwoners zelf gaan nadenken over hun eigen woonomgeving en na raadpleging van iedereen een voorstel van oplossing voorstellen aan het gemeentebestuur. Hetzelfde gebeurde niet voorstellen rond de Katelijnestraat en de Karel Boomstraat. Rond negenen werd het college van burgemeester en schepenen verwacht; schepen Peerlinck was verontschuldigd en burgemeester Van Aperen zou later komen en bleek het laatste kwartier achter in de zaal plaatsgenornen te hebben.

Prioriteitenlijst gewikt en gewogen Aan Karel Aerts, schepen van openbare werken werd gevraagd het standpunt te vertolken van het college inzake de prioriteitenlijst van 1997 van de dorpsraad. Voor Bruggen en Wegen is het Van Aertselaarplcin geen Zwarte vlek op de kaart op gebied van verkeersonveiligheid zodat voor hen een herinrichting niet op de eerste plaats komt. Nochtans nam deze dienst kennis van de reeds bestaande oude plannetjes en beloofde een voorstel te doen. Wat de Katelijnestraat betreft zegt de schepen dat er geld voor een ontwerper is vrijgemaakt maar dat er discussie bestaat over de aanleg van een fiets(voet-)pad. Er zijn stemmen die zeggen dat in dc spitsuren het veiligst is om de fietsers gewoon in het verkeer te brengen en niet op aparte fietspaden. Voor de Karel Boomstraat is er 12 miljoen gereserveerd maar tot op heden bestaat er geen plan. Het college is zinnens spoedig een ontwerper aan te duiden. Bedoeling is de straat helemaal te herleggen, en zeker geen oplapwerk te doen. De Gelmelstraat kent zelfs geen vermelding bij de Administratie van de wegen: wat wil men, vraagt de schepen zich hardop af. De ontsluiting van Houvast en de omliggende wijken wordt nog steeds bekeken. Vast staat dat

Rijkevorsel geen hulp zal leveren in de vorm van een onteigening op haar grondgebied, zodat l-loogstraten enkel een bestaande smalle wegenis kan verharden die misschien toch H. Bloedstraat en Achtelsestraat kan ontlasten. Vernamen we ook nog dat de zebra's op de Vrijheid ter hoogte van Tinnenpotstraat, Karel Boomstraat, kerk en rusthuis, als het weer het toelaat, zullen geschilderd worden.

De kop van Elisabeth Voor de Gravin Elisabethlaan werd reeds 14 miljoen betaald. Wat de aanleg van de kop betreft, zegt schepen Aerts nadrukkelijk dat de ontwerper steeds te horen kreeg dat hij zoveel mogelijk parkeerplaatsen moet voorzien. En tegelijkertijd dat het park zoveel mogelijk moest behouden blijven. Vandaar dat reeds voorstellen 6 en 7 getekend zijn. Deze lagen ter inzage bij het binnenkomen van de zaal zodat alle aanwezigen ze hebben kunnen inzien. De schepen zegt toe dat zowel dorpsraad als verkeersraad nog om advies zullen gevraagd worden alvorens het schepencollege een voorstel zal doen naar de gemeenteraad. In de week na deze vergadering ontstaat hierover nogal wat deining. Voorstellen tot projectsubsidiëring in het kader van het Mercuriusfonds ter ondersteuning van het commercieel centrum betrekken de heraanleg van het eerste deel van de Elisabethlaan. Daarin zou resoluut gekozen zijn voor voorstel 6 dat meer dan 60 parkeerplaatsen voorziet, een erg luxueuze aanleg en verlichting. Vanuit gebuurte Westhoek kwam onmiddellijk reactie, en ook het bestuur van de dorpsraad voelde zich al gepasseerd. Bij het ter perse gaan bleek alles op een groot misverstand te berusten. Er zou op de gemeenteraad van 23 februari zeker geen dergelijke beslissing genomen moeten wordeii. Volgende maand meer daarover. Verder kon ook nog vernomen worden dat het fietspad naar Wortel (langs de kant van de kolonie) reeds in december 1996 werd toegewezen maar dat een commissie die toeziet op de veiligheid nooit toestemming gaf voor de oversteek aan de Lindendreef. Schepen Aerts kon dan wel het plan tonen dat in het voorjaar zal uitgevoerd worden : de veiligheid van de over steek zal gegarandeerd worden door de aanleg van een middeneiland in de Gelmelstraat ter hoogte van de Lmndendreef.

01 ,er dlii troovjeloov laiulschap draaide de herrie de voorlaatste week van februari moeten hier nu zoveel nzogelijkparkings komen door vernietiging van een groot stuk van het groen park, ofkan het anders? De aanleg moet sowieso laagdrempelig blijven wil men een stuk van de Heilig Bloedfoor hier nog kwijt kunnen.

37


Kantoor van Notaris

J. MICHOEL

Kantoor van Notaris

J. MICHOEL

Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel 031314.51.77 Fax 031314.65.56

Burg. J. Van Aperenstraat 8. Hoogstraten Tel. 031314.51.77 Fax 031314.65.56

OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN WONING TE 2323 HOOGSTRATENIWORTEL, JAN HUETSTRAAT 5

OPENBARE VER KOPING VAN LANDELIJK GELEGEN WONING EN LANDBOUWGRONDEN TE HOOGSTRATEN EN HOOGSTRATEN/MINDERHOUT

-

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten, 5e afdeling Wortel: Een WONING open met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen te 2323 Hoogstraten, 5e afdeling Wortel, Jan Huetstraat 5 met een oppervlakte van 5a 14ca.

-

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten, iste afdeling KOOP 1: WONING met aanhorigheden, te Hoogstraten, lste afdeling, Moerstraat 61, groot 4368m 2 .

<4 /

Omvattende: - op het gelijkvloers: hal, wc, living, keuken, veranda met terras en garage; - boven: 5 slaapkamers en badkamer; In de tuin: 2 tuinhuisjes. Centrale verwarming op mazout. Voorzien water, elektriciteit, distributie, telefoon. Aansluiting op het gasnet mogelijk. K.l. 33.000 Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. Zitdag: - Definitieve toewijzing op 5 maart 1998 om 17 uur in café De Nieuwe Buiten, Langenberg 14 te 2323 Hoogstraten/WorteI. Bezichtiging: 's zaterdags van lOu tot 12u. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

Veruit het mééstgeezen blad in de Hoogstraatse regio

Omvattende: hal, living, keuken, kelder, badkamer, wc, 3 slaapkamers, zolder, bergplaats en veranda; kippenstal en garage. K.l. 51.900 De woning is voorzien van water, elektriciteit, distributie en telefoon. Verwarming op mazout. Bezichtiging: 's zaterdags van 14 tot 16 uur. KOOP 2: Perceel WEILAND te Hoogstraten, lste afdeling, groot 30a 88ca, palende aan koop 1, Van Dyck-Van Opstal en Van Dyck Jozef-Goetschalckx te Hoogstraten. Onder Hoogstraten, 2de afdeling Minderhout KOOP 3: Perceel BOUWLAND en BOS, gelegen te Hoogstraten, 2de afdeling Minderhout, ter streke Schoorsche Heide', groot 1 ha lOa SOca, palende Stoffels Augustinus-Adams, Lauryssen Karel-Van Gestel, Van Gestel Pieter-Vermeiren en Jansen Jozef-Verschueren. KOOP 4: Perceel BOUWLAND te Hoogstraten, 2de afdeling Minderhout, ter streke 'Bergen Inbruggen', groot 20a 23ca, palende Sterkens Jozef-Geenen, de Bergenstraat, Bredaseweg, en de Stad Hoogstraten. Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. Zitdag: - Toewijzing op donderdag 5 maart 1998; om 15 uur 30 in café De Wachtzaal bij Adams-Brosens te 2320 Hoogstraten, Van Aertselaerstraat 4. Plannen en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaten kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

38


MEER

Vraag en antwoord

Politie op de fiets

Volgend onderdeel van de vergadering betrof het behandelen van de ingeleverde briefjes. Een eerste reeks handelde over technische kwesties. Die werden verwezen naar de betrokken diensten van het stadsbestuur en zullen door de secretaris overgemaakt worden. Een bijkomend wateraftappunt op het kerkhof zal geplaatst worden zodra begonnen wordt aan de oprichting van een nieuwe berging. Over de aanleg van diverse voetpaden stuit men op het probleem van de verhaalbelasting. De bewoners van straten waar de aanleg van een stoep gewenst wordt, moeten zich realiseren dat dc kosten op hen verhaald zullen worden. Een andere oplossing zou niet rechtvaardig zijn ten overstaan van inwoners die destijds wel de kosten droegen. Indien men zou kiezen om de verhaalbelasting af te schaffen dan zouden er misschien vragen komen om meer dan 50 km stoepen aan te leggen. Wie gaat dat betalen, vroeg het schepencollege. Nochtans pleitte de voorzitter van de dorpsraad om de lus Vrijheid. Pax-IkĂť, D1. VL,minissuisiiddt uit Dui,,ulsucta af te maken door de aanleg van stoepen in de Versmissenstraat. en dit voor het algemeen belang. Best ware het dat voortaan alle kosten van dit soort investeringen opgenomen zouden worden in de verkavelingskosten.

Op de schriftelijke vraag van een bewoner van de Tinnenpotstraat dat de marktkramers sommige inritten van woningen afgrendelen, kwam een zichtbaar strijdbare commissaris van politie vanuit het publiek naar voren om ĂŠĂŠn en ander toe te lichten. Volgens zijn zeggen kan hij niet garanderen dat elke uitrit Vrij zal zijn : een markt is een gebeuren, dat men kent zoals een koers dat is, en men dient dit te voorzien door de wagen vooraf buiten de zone te plaatsen. Hij bevestigt ook ten aanzien van het opgekomen publiek dat het terrasreglement zal toegepast worden door hem en zijn medewerkers. Zijn reactie op een vraag over de aankoop van fietsen voor de politie zodat deze terug meer in de wijken zal komen, sprak boekdelen : "Iedere agent op de fiets is een kracht minder inzetbaar tegen grotere criminaliteit. En als het beleid wil dat we fietsen en zo op ronde gaan, dan doen we dat, befehl ist befehl." Zo is er tamelijk veel

Dat meer dan 80% van cle snel/ieidsovertredingen van de laatste maanden begaan worden door de eigen Hoogstraatse hpi'nll'irig ir iev nm zich over te schamen, Dat doen zeker commissaris en agenten want die durven blijkbaar de cijfers niet langer kenbaar maken. Het laatste aantal dat werd meegedeeld (95), is naar het schijnt een grove onderschatting van de echte cijfers. Toch even volhouden . jullie zullen her ons wel leren, als we meer dan eens meer dan genoeg moeten betalen.

controle op de snelheid geweest de laatste maanden en kan er gesproken worden van een verbaliserend beleid. Men vergeet niet dat 80% van de hardrijders uit Hoogstraten komen, verwittigt de commissaris nog eens. Nog even kwam ter sprake het probleem van de 700 onbebouwde kavels en de belasting die hierop geheven wordt. Volgens schepen Van Looy is het niet vol te houden om niets te doen aan deze onbebouwde ruimte vooraleer de bewoonde ruimte verder uit te breiden. Maar dan was het hoog tijd om af te sluiten. Vast van plan is het nieuwe bestuur om zijn leden tweemaal per jaar op te roepen voor een algemene vergadering, kwestie om de gedachten terug op mekaar af te stemmen. Dergelijke grote interesse van de bevolking voor het jaarlijks inspraakmoment met het schepencollege in de praatstoel, versterkt de dorpsraad en moedigt aan om verder te doen.

AJiemnamid, behalve de toevallige forogmuij, had hein zien binnenkomen, onze conhlltissaris van politie. Zijn tussenkomsten op de open algemene vergadering van de dorpsraad mochten er weer best wezen, hoewel zijn boodschap niet alleen gericht was naar liet publiek toe, maar evenzeer naar de bestuurders.

Opmerkelijke viering bij vzw Kreatief Dat binnen het ACV-Kempen ook de werklozen bijzondere aandacht verkrijgen is intussen alom bekend. Vanaf 1970, met ingang van de economische recessie, was immers de vraag naar ontmoeting sterk. Om de werklozen uit hun sociaal isolement te halen of te weerhouden, werd een Werkzoekendenwerking in elke gemeente opgestart. Vanaf 1990 verkreeg deze werkingsvorm een duidelijke structuur binnen het ACV, met name door de oprichting van vzw Kreatief.

Vandaag staan 12 personeelsleden, 285 lesgevers en medewerkers borg voor een waaier aan cursus- of atelieraanbod. Wekelijks nemen meer 1.971 cursisten gebruik van dit aanbod, goed voor meer dan lOO cursussen per week! Op 17 januari 1998 werd, bij gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de vzw kreatief, even een halte gehouden met een al even opmerkelijke viering. Volgende cursussen of atelierwerking staan open voor werklozen: - taalcursussen Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Italiaans (beginners en gevorderden) - naad, breien en handwerk - kantkiossen - EHBO - koken

- schoonheidszorgen - tekenen, schilderen, kalligrafie - patchwork - klussen in huis - kruidkunde - bloemschikken - 50 Plussers (uitstappen, ontspanning, informatie over medische sociale eigenheden). Het lidgeld tot toetreding bij vzw Kreatief bedraagt (slechts) 100 bfr. voor ACV-leden en 200 bfr. voor niet ACV-leden. Per lesdag waarop de cursist aanwezig is wordt 30 bfr. per deelnemer als deelname in de onkosten gevraagd. Wie meer inlichtingen wenst omtrent de werking van vzw Kreatiefkan terecht op elk ACVbureel of op het verbondssecretariaat van vzw Kreatief: 0 14/340.20.39 39


M99m4i=ldmd

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

Februari was een maand van vergaderen en vergaderen. Het leek wel of overal moesten de hete hangijzers worden opgelost en worden gepeild naar de mening van de goegemeente. Hopelijk was u erbij en heeft u ook weer uw hart kunnen luchten. Om vervolgens de kar weer in de goede richting verder te trekken.

Petroleumvervuiling van de Leiloop en de Mark. Op maandag 19 januari werd ik opgebeld vanwege de Baroniesche Handelaars van Breda, dat de Nederlandse politie had gemeld dat er een petroleumvervuiling op de Mark de grens over dreef. Je nloestje neus maar volgen om te weten van welke kant ze kwam. Ter hoogte van de monding van dc Lciloop, dreef er duidelijk ecn petroleumfilm op het water. Vooral aan de oude iiieaiidei aclitet Je paleis was de stauk IlauweIijks te harden, want daar rireef de petroleum in de bochten bij elkaar. Jongens,jongens, was dit een milieuramp? s Anderendaags werd de ware toedracht duidelijk. De petroleumlozing gebeurde door een fout bij een tuinder in de Maxburgdreef te Meer. Via grachten vloeide een gedeelte van de 20.000 liter gelekte petroleum naar de Leiloop en zo naar de Mark. Gelukkig is petroleum vrij vluchtig en stond er een ferme wind. Gecombineerd met een flinke waterstroming door aanhoudende regens werd de zaak zo flink gemengd en snel afgevoerd dat ernstige milieuschade gelukkig achterwege bleef. Persoonlijk heb ik geen enkel visje in ademnood kunnen ontdekken. Zodoende viel achteraf de ramp nog mee dankzij de interventie van de brandweer en de civiele bescherming. Alhoewel de tuinder persoonlijk, waarschijnlijk wel met een (financiële) kater is blijven zitten.

Een geanimeerde algemene vergadering van de dorpsraad.

Penningm. Jack Broers, secr. Jef Jacobs, s'rz. Jos Huvbrechts, burgein. Arnold Van Aperen, info-ambtenaar Leo Sprangers en schepen en Staf Peerlinck, Annie Desmedt, Karel Aerts en Marcel Van Ammel stonden de algemene vergadering van de dorpsraad te woord. Op dinsdag 27januari werden we verwacht door de dorpsraad van Meersel-Dreef in zaal het Kapucijntje van de paters. De opkomst voldeed aan de verwachtingen en ook het schepencollege was grotendeels op post.

De Kampweg. De gemeente heeft duidelijk weinig zin om via onteigening een doorgang te forceren naar Strijbeek. Graag wou men via onderhandeling een alternatief vinden. Men dacht aan drie mogelijkheden, -1. de Kampweg verbinden met Strijbeek via de oprijlaan van de burcht; -2. de Kampweg toch verbinden via een onteigening aan het einde van de huidige Kampweg; -3. de Kampweg verbinden via een omtrekkende beweging rond de burcht, gedeeltelijk langs de Oude Tramweg en het vogelreservaat en dan via de onteigening van de vorige keuze naar Strijbeek. De privacy van de burchtbezitters, zou op deze wijze niet worden gestoord. De aanwezigen zijn van mening dat een doorgang primeert, daarom werd door de meerderheid van de aanwezigen gedacht aan keuze één. Naiiielijk de Kampweg voor de burcht ruilen voor een doorgang langs de oprit van de burcht.

Fietspad Meer-recreatiedomein de Mosten.

Le 1ho1 u asei fraai zicht, vooral in de bochten dreef ze bil elkaar. Veertien dagen later rook je het nog. De petroleul? ilib 0 UJ

40

Eind februari zou mits goedkeuring, met de aanleg kunnen begonnen worden. Na een nieuwe telling bleek dat er vanuit MeerselDreef toch meer fietsers gebruik maken van de weg langs do Mnsten, dan aanvankelijk was gedacht. Daarom werd er een landmeter aangesteld die een rnoilijnplan moet opmaken van de Mosten naar Meersel-Dreef. Ook zou het fietspad als een aansluiting kunnen gezien worden met het fietspad langs de Mark. Zo zou er dan een rondje kunnen gereden worden. Dit gedeelte is echter nog niet voor morgen, er zijn elders dringendere wensen. Zoals gezegd zou men eind februari moeten kunnen starten met

het stuk Hoogeind van Meer tot aan zij straat de Mosten (richting transportzone). Daarvoor zou men dan wel de omleiding voor de rioleringswerken op het Moleneinde moeten omleiden. Ook dacht men dan aan een tijdelijke omleiding via de Maaihoek en zou men zowel die omleiding als Meersel, éénrichtingsverkeer maken. Dit om de smalle weg op Meersel te ontlasten. De vraag of de kasseistroken langs Meersel ter hoogte van het villapark nog zouden worden geasfalteerd werd positief beantwoord.

Fietspad Strijbeek. De dorpsraad verzoekt de gemeente om een fietspad aan te leggen op Strijheek, liefst aan beide zijden vanaf de grens tot aan Klein-Eyssel. En eventueel als dat niet haalbaar is, in eerste fase van de grens tot aan de Markweg. Volgens de gemeente is dit geen prioriteit voor de Vlaamse overheid maar de gemeente zal proberen wat te forceren.

Kruispunt Strjbeekseweg-Strijbeek Klein Eyssel.

-

Volgens bruggen en wegen zou men de weg moeten oversteken ten noorden van het kruispunt. Een echte oversteekplaats zou ten onrechte een veilig gevoel kunnen oproepen bij de fietsers en dat moet worden vermeden. Geschil derde rechthoeken op de weg om de automobilisten erop te wijzen dat ze een oversteekplaats naderen zou wel te overwegen zijn. De dorpsraad dringt eropaan dat men de fietsers duidelijk aangeeft hoe men mooi oversteken om wild oversteken te voorkomen.

L'école. Het bouwproject aan Stad Lourdes en de oude meisjesschool laat op zich wachten, met een gevaarlijke bouwval tot gevolg. De bouwvergunning zou nog een achttal maanden geldig zijn. Zolang kan er niet opgetreden worden d.m.v. bijvoorbeeld een belasting op krot-


MEERSEL-DREEF

't

Garage Luc RyverS

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

Als u van Service houdt!!

i »• 'Le

...,

i

_L .Ij•

1/ :/

/•

rr

1

y11

-

TOYOTA woningen. Volgens architect Jos Roniinens zou de definitieve beslissing binnenkort volgen.

De Schietstand aan café de Dreef. De bestendige deputatie heeft een bouwtoelating afgeleverd, ook de milieuvergunning zou zo goed als rond zijn. Alleen zou er nog beroep kunnen worden aangetekend door Stedenbouw. Men gelooft in een goede afloop.

Parkeerverbod op de Markweg. Er wordt nog steeds langs twee zijden geparkeerd langs de Markweg, dit verhindert een goede doorgang voor het verkeer. Zowel vanwege de brandweer als de dienst 100 werd er al geprotesteerd. Toch werd er door de politie al gecontroleerd, wat leidde tot 21 pv's en 4 takelingen. De politie houdt een oogje in het zeil.

Speciaal verkeersreglement bij kermissen. Dit reglement werd afgedrukt in de Stuw, zodoende weet iedere Meersel-Drevenier waaraan en waaraf. Er bleken in het verleden veel misverstanden te bestaan. Wie was eigenlijk verantwoordelijk voor het leveren en plaatsen van de signalisatie? Voor volgend jaar zal er nauwlettend worden toegezien dat alles reglementair verloopt.

Paterswielproject. De dorpsraad heeft een commissie in het leven geroepen om de mogelijkheden van het oude schoolgebouw te onderzoeken. Daarbij gingen ze volgens het stadsbestuur hun boekje te buiten door rechtstreeks te onderhandelen met het IKO of er mogelijkheden zijn voor een tekenschool. Dit vereist echter bijkomend personeel wat niet onder de bevoegdheid van de dorpsraad valt. Wat men ook erkende. Verder staat er 300.000fr op de gemeentebegroting ingeschreven voor

renovatie van de buitenkant, dit zal gebeuren nadat de dorpsraad hun conclusies heeft voorgelegd aan de gemeente. De dorpsraad is vooral beducht voor de huurprijs die de gemeenschap zal moeten opbrengen. Want dat bepaalt in grote mate de mogelijkheden naar de verenigingen toe. Een te grote huurprijs zal de verenigingen afschrikken. Daar kan volgens het stadsbestuur over gesproken worden. Op 26 februari zal de bibliothcekcommissie samenkomen om o.a. een eventuele verhuis naar het schoolgebouw te bespreken.

op de Dreef? Zal de fanfare nog rommelmarkt kunnen houden? Het stadsbestuur wijst erop dat het reglement van hogerhand werd opgedrongen, conform de bestaande wetgeving.

Extra woongelegenheid te MeerselDreef.

Kasseistroken Markweg en Oude Tramweg.

Jammer genoeg is de gemeente gebonden aan het Structuurplan Vlaanderen. Dat plan voorziet niet in een verder uitbouw van sociale verkavelingen in Meersel-Dreef. Temeer omdat men in Hoogstraten-centrum over nog voldoende mogelijkheden beschikt en dit per fusiegemeente wordt bekeken en niet per dorpsgemeenschap. Ook ligt er momenteel nog weinig woonuitbreidingsgebied te Meersel-Dreef. Een uitbreiding van cle Jan De Wysestraat wordt momenteel als onmogelijk bestempeld. Momenteel zouden er te Meersel-Dreef nog een 18 tot 20 bouwrijpe percelen zijn aan bestaande wegen. Er zal in functie van het gemeentelijk structuurplan een behoeftenstudie worden gemaakt, waarbij in de toekomst misschien nog enkele mogelijkheden kunnen worden gecreëerd. Waarschijnlijk zal men in de toekomst bij sociale verkavelingen de perceelgrootte gaan beperken.

Vooral in de Markweg hebben de kasseistroken de neiging om te verzakken, het zware verkeer dat dankzij de omleidingen langs daar reed, heeft het probleem verergerd. De gemeente beloofde van dit zo snel mogelijk op te lossen. En naar ik meen, is dat ondertussen ook gebeurd.

Terrassenreglement. Er was en is heel wat te doen geweest over de goedkeuring van het Hoogstraats terrassenreglement. Zullen terrassen nog mogelijk zijn

Papierophaling. Elke 2" vrijdag van de maand, wordt het oude papier opgehaald. U mag maximum 3 dozen of pakketten aan de deur plaatsen van ten hoogste 30 kg. De papierophaling begint om 7 uur 's morgens, dus wees er op tijd bij. Toch liep bij de eerste ophalingen één en ander mis. Zijn ze u vergeten, hel dan even naar de gemeente.

Voorrangswegen. Naar aanleiding van de omleidingen. werd Meersel en het Heieinde, tijdelijk een voorrangsweg. Volgens ons gemeenteraadslid Thérèse Coppens zijnde risico's daardoor kleiner. Men ziet niet altijd goed dat men voorrang van rechts moet geven, met ongelukken tot gevolg. Anderen zijn dan weer van mening dat een voorrangsweg aanzet tot sneller rijden. De dorpsraad moet dit bespreken en een advies uitbrengen aan de verkeersraad.

Parkeren onder de bomen aan het klooster. Blijkbaar zijn er nog steeds mensen die niet weten dat het in de winter verboden is om te parkeren aan de overkant van het klooster. Dit is om het gras te beschermen tegen kapot rijden.

5111


MEERSEL-DREEF Losliggende klinkers op de Dreef. Op verschillende plaatsen liggen de klinkers los, dit meestal op plaatsen waar men bij de aanleg van de weg is gestopt om bijvoorbeeld na een weekend terug voort te werken. Deze lasnaden zorgen voor problemen. Het is soms zo erg dat de klinkers uit de weg springen door de trillingen van zwaarder verkeer. De gemeente is momenteel aan het onderzoeken hoe men dit kan oplossen. Men zal daarvoor de betonnen fundering moeten doorzagen om water de kans te geven naar de diepere lagen te trekken en betonspanningen op te vangen.

Parkeerplaatsen aan de Mark. Vanwege de Markvissers werd er gevraagd of men op Klein Eyssel juist voor de Markbrug een stukje gracht zou willen inbuizen om enkele parkeerplaatsen te maken voor de gelegenheidsvissers. Die daar één van hun favoriete stekken hebben. Momenteel moet er links en rechts worden geparkeerd, wat tot gevolg heeft dat men bij drukte zelfs tot op het fietspad langs de Mark parkeert.

Van u van ons. Het blijkt dat sommige mensen problemen hebben niet de afbakening van hun perceel en het openbaar domein. Op de hoek van de Nieuw Dreef en het Heieinde werden er berken geplant tot bijna tegen de weg. Het doel van de eigenaar is begrijpelijk, ervoor zorgen dat men de bocht niet afsnijdt. Anderen zien daarin weer een gevaar bij uitwijkmanoeuvres. Volgens de gemeente is het zo klaar als pompwater, op openbaar domein mag er niets worden geplaatst. Zo vroeg men vanuit het publiek ook of ter hoogte van de Vossenkuil de berm tot tegen de weg mag worden ingenomen voor bouwmaterialen, kasseihopen enz. Volgens schepen Aerts kon dit

niet en zou de politie eropaf gestuurd zijn. Buiten de verkeersveiligheid, je komt een obstakel tegenjuist na een scherpe bocht, heeft het ook tot gevolg dat al het verkeer over de pas geasfalteerde kasseistrook moet aan de over kant van de weg. Daardoor is het asfalt al voor een groot gedeelte kapot gereden. Zo blijft men natuurlijk bezig.

Mededelingen. De schepenen konden ons ook nog vertellen dat er aan de stuwen van dc Mark vistrappen zullen worden geïnstalleerd, dat er een stedenbouwkundig attest is aangevraagd om grond te kunnen aankopen bij de school en dat de zolder van de school zal worden verbeterd.

Tot slot. Burgemeester Arnold Van Aperen en schepenen Staf Peerlinck, Marcel Van Ammel, Karel Aerts, Annie Desmedt en ons gemeenteraadslid Thérèse Coppens werden bedankt voor hun komst en de inzet die ze betonen voor MeerselDreef.

Verkiezingen. Er hadden zich vooraf 28 kandidaten gemeld als lid van de algemene vergadering van de dorpsraad, waarvan II leden zich ook kandidaat hadden gesteld voor het dagelijks bestuur. Gezien men er juist 11 nodig had, werden ze met instemming van de aanwezigen allen lid van het dagelijks bestuur. Die vergaderden dan op dinsdag 10 februari om de taken te verdelen. Met volgend resultaat: voorzitter Jos Huybrechts, ondervoorzitter Louis Martens, secretaris Jef Jacobs en penningmeester Jack Broers werden herbenoemd. Overige leden: Rit Simons, Jaak Snijders, Martijn Bogers. Jozef Koyen, collega Dré Oomen, Liesbeth Bastiaansen en May Geerts.

Vijf viergeslachten schreef ik vorige maand. Maar het zerduiveltje oordeelde er duidelijk anders over, er vielen maar liefst vier vie rgeslachten af. Daarom deze maand poging nummer twee. Op de foto overgrootmoeder Trees Van Den Bogerd van het Geiteneinde op de Dreef dochter en grootmoeder Josefa Snijders van het Heieinde en dochters Lilian met .Joyce en Laure, Miranda met Dana en Romv en Tanja met Jessie. Zeg nu zelf heb je dan geen redenen genoeg om trots te zijn?

,o4e+4'i44 2 2310

4e.tii,44e1

- Voor Lw krt4iIoft, teerfeest, coninitArlie, - Vrij van traite[Ar

fuif,...

- tot 200 personen - volledig vernieiwd

Voor inlichtingen: 03 1314.15.12 158

42


MEERSEL -DREEF

Oudercomité verontrust Via via, kwam het oudercoiiiité Ier oren dal de Meersel-Dreeke lagere school terug onafhankelijk zou worden. Dat met andere woorden, de basisschool Meer (kleuters) - Meersel-Dreef terug zou worden gesplitst. Wat is er aan de hand? We kennen allemaal de perikelen die er geweest zijn rond oud-schoolhoofd Van Dcl m. Deze persoon is ondertussen op een zijspoor beland maar met behoud van zijn directeurswedde. Fons Laurijsscn is ondertussen (waarnemend) directeur maar kan niet benoemd worden en doet zodoende het werk van een directeur maar wordt betaald als leerkracht. Dat is op zich geen gezonde situatie. De gemeente is daarom op zoek naar een oplossing. Een mogelijke oplossing zou zijn de school te splitsen en Fons directeur te maken van de basisschool MeerselDreef. Maar gezien het Dreefke te klein is voor een voltijdse job als directeur, zou Fons 16 of 18 uur les moeten geven en de resterende tijd kunnen gebruiken voor zijn directeursopdracht. Hierbij heeft het oudercomité zijn bedenkingen. Er zal een klas zijn waarbij de kinderen twee leerkrachten gaan krijgen. Zal Fons zich voldoende kunnen inzetten voor zijn klas gezien hij ook al de schoolperikelen zal moeten opvangen als directeur. Daarbij wordt ook gedacht aan vergaderingen, ontvangen van bezoekers, vertegenwoordigers enz. Op verzoek van het oudercomité kwam schepen van onderwijs Marcel Van Ammel, één en ander toelichten. Omdat het dossier nog niet is goedgekeurd door hol schepencollege kon hij niet ingaan op vragen. Wel schetste hij de voordelen van ecn opsplitsing: - Meersel-Dreef krijgt een zelfstandig statuut; - geen financieel nadeel voor hel stadsbestuur: - voldoende waarborgen voor al de paitijeit, - de veizwaritig van de taak als directeur kan beter worden opgevangen door ccii splitsing van liet ambt (Meer krijgt wel een voltijdse directeur); - de directeur is altijd aanwezig in de school (nu zit hij meestal te Meer) en kan zo makkelijker eventuele problemen oplossen; - men zal meer kans maken op administratieve ondersteuning; - en Meersel-Dreef zal als zelfstandige school meer kansen krijgen om te overleven (alhoewel daar nu direct geen gevaar voor bestaat). Alhoewel het oudercomité Fons zijn directeurswedde niet wil onthouden, zien ze toch teveel nadelen voor de kinderen en hebben dan ook een negatief advies gegeven. Eind februari komt het dossier ter goedkeuring op het schepencollege en zullen de participatieraad en de vakbond worden ingelicht. Het oudercomité heeft het geval besproken op de dorpsraad van 10 februari en deze zal het college schriftelijk een advies sturen tegen de splitsing. Een tweede plint was de verkeerssituatie aan de school. In maart '96 wordt de tweede fase van de riolering op het Molencinde goedgekeurd, aanvankelijk werd er een verhoogde middenberm als verkeersremmer voorzien. Op advies van de dorpsraad werd dit omgebogen naar een verhoogd kruispunt ter hoogte van het kruispunt Dreef-Kapelweg. De gemeente stelt daarop de vraag wat er met de Kapelweg ter hoogte van de school moet gebeuren. Waar zal men parkeren. moet er een fietspad komen, enz. De technische dienst van de gemeente maakte een plan dat ter bespreking werd voorgedragen op een open vergadering voor alle belanghebbenden, zowel dorpsraad, buurtbewoners, ouders en leerkrachten. Daar wordt ook een plan voorgelegd vanwege het oudercomité. In dit plan wordt het fietspad vanaf de Dreef doorgetrokken tot aan de fietsenstalling van de

school. Aan dc zudkant van de weg zou men dan 6 parkeerplaatsen voorzien. Iedereen ziel dit plan wel zitten en de verkeersraad wordt om advies gevraagd. Ook die gaan akkoord en zo belandt het voorstel bij de gemeente. Op een algemene vergadering van de dorpsraad van 7 januari 1997, geeft schepen Karel Aerts toelichting bij de plannen. Er zou een verhoogd kruispunt komen, een vrijliggend fietspad aan de noordkant van de Kapelweg, van de Dreef tol aan de fietsenstalling en 5 of 6 parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Kapelweg. Prijs van de meerwerken 1,2 miljoen. Dat wordt met instemming bekeken en het oudercomité slaapt op beide oren. Echter op de vergadering van hel oudercomité van 4 februari '98, legt Fons Laurijssens terug het oude plan op tafel. Waarbij aan beide zijden van de Kapelweg parkeerplaatsen komen voor het onderwijzerspersoneel, geen fietspad in de Kapelweg en een verhuis van de ingang van de school naar de Dreef zelf. Het oudercomité is daar echter unaniem tegen. De kinderen zouden nu direct op straat staan, waarbij de Dreef toch drukker is dan de Kapelweg. Wat nu sprak David. Het oudercomité legde zijn grieven voor aan de dorpsraad van 10 februari en deze deelt de mening van het oudercomité. Waarvan de dorpsraad de gemeente schriftelijk op de hoogte stelde. Wordt vervolgd.

De burcht aan de Kampweg moet gedeeltelijk worden afgebroken. Op de algemene vergadering van de dorpsraad, ging er al een rook dat cle dienst Stedenbouw de houwovertreclingen aan de Kanipweg zou aanpakken. In de Gazet van Antwerpen verscheen er een volledig relaas over dit feit. De eigenaar moet één en ander aanpassen aan de werkelijke plannen, dat wil zeggen: -de eigenaar moet de slotgracht dempen en de Kanipweg terug in zijn oorspronkelijke staat herstellen: - cle gevelbreedte moer teruggebracht worden naar 19m. zoals op het goedgekeurde plan stortcl vermeld, momenteel bedraagt deze maar liefst 441n: verder zijn details in de plaatsing van ramen en deuren en de gehele afwerking niet volgens plan cii zullen ook dete moet worden aangepast. Dal hel de dienst Stedenhouw menens is blijkt uit de dwangsom van 7.500fr per dag die de eigenaar moet betalen, indien binnen de gestelde termijn er geen gevolg werd gegeven aan de verordening. Wel wordt verwacht dat dc eigenaar in beroep zal gaan.

Driebandtornooi en de Beker van Meersel.

Beker van Meersel, uitgave 1. Van links naar rechts.' Peer Vinckï, Jan Diels, gas!wouw Riet De Bie, Cor De Bont, Alois Gabriels en Frans De Bie.

Driebandtornooi Meersel-Dreef. Dat Meersel-Drecf verschillende enthousiaste biljarters telt, is de meeste Meersel-Dreveniers wel duidelijk. Getuigen daarvan het tiental biljarten die links en rechts ten huize van staan opgesteld. Elkjaar wordt er door de biljartclubs van café 't Jachthuis en café den Bud een tornooi ingericht tussen de clubs onderling. Vijftien biljarters traden in het strijdperk gedurende 14 avonden, afwisselend in café 't Jachthuis en in café den Bud, zowat wekelijks van oktober tot januari. Op 12 januari werd de slotwedstrijd gespeeld en was de kampioen bekend. Cor De Bont was winnaar met 124 punten, Toon Van Rijckevorsel tweede met 121 punten en Frans De Bie derde met 120 punten. Het werd een nek aan nek race, waarbij de eerste acht elkaar weinig begaven, wat het dan ook spannend maakte tot op de laatste moment. Voorzitter Ton Van Den Bliek kon terugblikken (zeer toepasselijk) op een geslaagd tornooi, met een fijne en spor-

lieve groep spelers. Ook de cafébazen Bud Eekels en Jeanne Van Dun deelden in de lof betuigingen voor de fijne manier waarop de biljarters steeds werden ontvangen en getrakteerd met hapjes en andere hongerstillers.

De Beker van Meersel. Na het kampioenschap waren verschillende biljarters het nog niet beu. Wat al zwanzend als grap begon, groeide uit tot een succes. Op initiatief van enkele hevige biljarters werd beslist van op Meersel een tornooi te organiseren. Als locatie zou de ruime biljartkamer van Frans De Bie worden gebruikt. Voor een tornooi zijn er prijzen nodig en daarom werden er eerst sponsors gezocht. Containerplantenkwekerij Huijbregts, chapewerken Jacobs-Janssens, vervoersbedrijf Huybrechts. timmerwerken Marijnissen en Anhyp Van Boxel, werden aan de tand gevoeld en waren allemaal bereid een duit in het zakje te doen. Met de inleg van de biljarters zelf, kon men zo al dadelijk beschik43


Kantoor van Notaris

J. MICHOEL

Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 031314.51.77 Fax 031314.65.56 -

OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN EN ONDERHOUDEN WONING TE HOOGSTRATEN, HEILIG BLOEDLAAN 269 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten, le afdeling: Een goed gelegen en onderhouden WONING, Heilig Bloedlaan 269 met een oppervlakte van 7a 10 ca, bevattende: op het gelijkvloers: hal, slaapkamer, living, achterplaats, keuken, wc, badkamer, berging, werkplaats en kelder. op de verdieping: 3 slaapkamers en zolder.

WAT IS ER IN 111 f 1 F'EN MOOIJ R DAN JE JE KI INNJ N EJIJI 1 VEN ADEl DRAAGt DAAR GRAA(. TOE TIJ. WANJ VEIlIG VFR7FKE RI N IS MEER DAN (ENTFNWFRK

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp D - 2221 MAr (HrU.'II-IIAn) T.'I fl2/21E Afl 2fl

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS Voorzien van alle nutsvoorzieningen. Verwarming met aardgaskachels. Ki 29.970 Beschikbaar: onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. Zitdagen: - Inzet op donderdag 26 februari 1998 - Toewijzing op donderdag 12 maart 1998 telkens om 16.30 u. in cafĂŠ Pallieter te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 299. Bezichtiging: 's zaterdags van 10 u tot 12 u. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

vi

31 4A1 .26 314.55.04 314.49.11

Met STIHL: niet meer te stoppen

De Hoogstraatse Maand 44

STIHL klassetechniek geeft men liefst niet meer uit handen. Omdat het gewoon plezierig is ermee haardhoUt te zagen, fruitbomen te OH snoeien of omheiningen te bouwen. Probeer het eens; neem een STIHL klassetechNr. 1 wereldwijd. niek in de hand!

A571`HL

J .STOFFELS-PAU LUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314,41.15


MEERSEL-DREEF ken over een aantrekkelijke prijzenpot. Vierentwintig biljarters schreven zich in. Verspreid over vier avonden kwamen ze tegen elkaar uit, waarbij ieder drie wedstrijden speelden in zijn poule. De eersten twee gingen dan over naar de finale die werd gespeeld op woensdag II februari '98. Als eerste eindigde met 1 puntje verschil Alois Gabriels uit Rijkevorsel, tweede werd Drevenier Peer Vinckx. Voor de derde plaats tekende Jos Van Den Eijnde die geen medelijden had met nummer vier Frans Dc Bie. Daarmee zat het tornooi er op. Mei de prijsuitreiking werden ook de mede-organisatoren Jan Diels en Cor De Bont in de bloemen gezet en ook Riet De Bie werd niet vergeten want die stond iedere avond met een hapje en een boterham klaar. Daarvan kan ondergetekende getuigen. Na aftrek van de onkosten ging de opbrengst naar het goede doel "Reik Mij de Hand". Wat de biljarters betreft, wordt er volgend jaar een vervolg aangebreid, ze hebben ervan genoten.

Van het plezier naar het verdriet. Net in de finaleweek van de beker van Meersel, overleed Jef Snijders van het Geiteneind. Jef was onder andere een bezeten biljarter. Daarmee ging hij zijn biljartmaat Jan Bastiaansen achterna, die vorig jaar plots overleed. Beiden, echte Dreveniers met hun eigen stijl. Een biljarter duwde me een tekstje in de hand, met het verzoek iets over Jef te schrijven. Het ging ongeveer zo: "Van het plezier naar het verdriet. Met de begrafenis van Jef Snijders vertrok er van de Dreef een waar en groot biljarter. En met hem zijn eigen biljaristijl. Meer dan vijftig jaar lang, vond hij plezier in een spelletje biljart. Mocht hij een partijtje winnen dan stak hij op zijn eigen, speciale manier zijn overwinningsvuist in de lucht. Zo zal Jef nog lang in ons geheugen blijven. Het was altijd een waar genoegen om met hem een partijtje te mogen spelen. We zullen u missen Jef

Zonder terrassen en rommelmarkt? (I)p zateiïlgiiiorgcn 7 Februari werd liet terrassenreglemeni loegeliehi door burgenieester Van Aperen en commissaris Omèr Meeus. Jos Huybrechts, voorzitter van de dorpsraad, opende de vergadering met een pleidooi voor de terrassen en de rommelmarkt op Dreef, als belangrijke aantrekkingspool voor het toerisme en de gezelligheid te Meersel-Dreef. Dc burgemeester benadrukte dat het huidige reglement moest voldoen aan bepaalde voorschriften opgelegd door de hogere overheden, zoals Openbare werken, monumenten en landschappen en de instanties die zich bezig houden met verkeersveiligheid. Elke belanghebbende (caféuitbater, winkelier en de fanfare) had voorafgaandelijk een kopie van het nieuwe gemeentelijk reglement ontvangen. Samenvattend voor Meersel-Dreef kan men stellen dat men voor elk ding dat men op openbaar terrein plaatst, van terrassen, windschermen, luifels, drank- en snoepautomaten, braadspitten, fietsrekken enz., voorafgaandelijk en schriftelijk, toelating moet worden gevraagd. Dat men een doorgang op het voetpad moet vrijhouden en dat tot op 1,5m van de weg er niets mag worden geplaatst. Dat zou concreet betekenen voor Meersel-Dreef, dat er geen terrassen en geen rommel meer zou mogen worden geplaatst op openbaar terrein. Maar aangezien de Dreef een gemeenteweg is zou men toch nog een afwijking kunnen bekomen, door a. de Dreef af te sluiten, wat niet haalbaar is uitgezonderd met de kermis, of door b. van de Dreef een weg te maken, enkel voor plaatselijk verkeer. Gezien er op de Dreef weinig doorgaand verkeer is, leek dit voor de commissaris een haalbare oplossing. Doordeze wijziging zou de verplichting verval-

len dat men 1 ,5m van de straat niets mag plaatsen. Daardoor zou men terrassen en rommelkramen kunnen plaatsen op de parkeerstroken, zoals dat eigenlijk in het verleden ook al gebeurde. Terrassen zouden dan wel geen vaste windschermen meer mogen hebben en dienen elke avond te worden binnengehaald. De commissaris gaat hiervoor een reglement uitwerken en ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. De aanwezigen konden zich hier in vinden. Dat één en ander moeilijker zou worden, was duidelijk maar zolang de terrassen en de rommelmarkt maar niet helemaal zouden worden verboden, was men toch al enigszins opgelucht. Wordt vervolgd.

De fanfare viert René Oprins. Toen in 1972 een oproep werd gedaan voor nieuwe trommelaars, werd dit zo'n succes, dat er beslist werd een drumband op te richten. De eerste en enige dirigent werd en is René Oprins. Met zijn eigen enthousiaste stijl zorgde hij tot op heden, zesentwintig jaar lang, voor de opleiding van de jonge trommelaars. Tientallen jongens en vooral meisjes leerden van hem trommelen. Eind dit jaar vertrekt hij niet hebben en houden naar het verre Amerika. Om hem te danken voor zijn inzet, op hem kon je altijd beroep doen, wil de fanfare hem danken. Het jaarlijks concert op zaterdag 28 maart aanvang 20u, zal dan ook opgedragen worden aan René. De fanfare nodigt alvast elke muziekliefhebber uit, en in het bijzonder de vele oud-drumbandleden, die door René werden klaargestoomd tot muzikant.

(3ÇtV 00 i

s

ooGS 1-15

Cte Eind goed al goed. Toe/t een beukeithaag naast de St. -Luciakapel. Ste-Lucie zal tevreden zijn, en met haar veel dorpsgenoten.

1é1.

£Äi l48

45


IiÇL»4,] I,1.ki L:'I 1

I1i

li.4l

'

L

3.

1

SPORT

Hoogstraten VV verloor periodetitel op eigen terrein l-IVV had een erg knappe reeks neergezet en kon mits ecn overwinning op eigen terrein tegen Verviers de tweede periodetitel winnen. Na amper een half uur was de kans zo goed als verkrl;en Dnnr ren enorme dplçkinç'qfniit en een individuele fout in onze verdediging liep Verviers 0-2 uit en toen ging het gordijn naar beneden. HVV geraakte nog op 1-2 doch daarbij bleef het. Indien Visé. Herentals en F.iipen alle drie hun wedstrijd verloren zat het er nog in. Die clubs wonnen echter hun match en daardoor bleef HVV niet een kater opgezadeld. Vorig seizoen was het eigenlijk een beetje een identieke situatie, duJi toen speelde dante foi tuua iii ons vooidee.l l-IVV verloor op Tienen met -1 doch kreeg de hulp van én Tubantia dat Racing Mechelen klopte in van Herentals, dat op Verviers voor een stunt zorgde. Nu staat Visé aan kop vooi iiie peiiode. doelt intussen speelden Herentals en Eupen tegen elkaar een inhaalmatrh Indien daar een winnaar is, wint die de twecle periode Indien er een gelijkspel uit de bus is gekomen, wint Visé ook de tweede periode. Indien we er van uitgaan dat Visé de winnaar werd, dan gaat die periodetitel naar de club die het hoogst eindigt in het eindklassement doch geen periodetitel won... Vermoedelijk zal dat HVV niet zijn. Anderzijds brengt het winnen van een periodetitel 12,5% kans op promotie en dat is wiskundig gezien nog niet zo erg veel. HVV heeft niet lang getreurd om de gebeurtenissen. Op het bedreigde SV Mol werd met scherp geschoten en na 45 minuten stonden de roodjes 0-4 voorop om tenslotte met ruime 1-6 cijfers te winnen. Ook Diest, dat vier maanden geleden HVV in een puinhoop veranderde, moest op de Thijsakker de duimen leggen. Met wedstrijden tegen Racing Mechelen en leider Visé in het vooruitzicht is er werk aan de winkel.

I.H'< I III

I(4I 1 LiÇk

VNA Wortel Na de mindere resultaten tegen Brecht en Westmalle haalde VNA op 18 januari nog eens fors uit tegen Pulderbos, toch een tegenstander uit de kop van het klassement. Net voor rust kon Kurt Ilaest de thuisplorZ op 1 flhrengrn liet hegin van de tweede helft liet Pulderbos uitschijnen dat het niet voor een nederlaag naar Wortel was afgereisd en deed serieuze pogingen om gelijk te komen. Na een fout op Denis Aerts kon Wim Rraspenning na ongeveer een uur spel iie score vanop de penaltystip opdrijven tot 2-0. Vanaf dan leek de veer gebroken bij de bezoekers van \'NA verhoogde dc score nog tot 4 0 via André Snocys en Gcrt Vandcrvchdcn. telkens op voorzet vaii Denis Aeits. Dc week nadien werd op bezoek bij Wechelderzande opnieuw de drie punten weggekaapt. In de tweede helft vond eerst Wim Biaspetiniug de weg tiaat de netten cii broer Nico deed hem dat na, vijf minuten voor het atfliiitcn uitslag II-'

Jej' Cornelissen. Sportverzorger HVV Wedstrijden zaterdag 28-02: Racing Mechelen-HVV 20.00 U.

zaterdag 07-03: 20.00 u. of zondag 08-03: 15.00 u. FIVV-Visé zaterdag 21-03: Overpelt-HVV 19.3011. zaterdag 28-03: HVV-Herentals 20.00 u.

Nat.Res. vrijdag 27-03: HVV-Racing Mechelen 20.00 u. zaterdag 07-03: Visé-HVV 15.00 u. vrijdag 20-03: HVV-Overpelt 20.00 u. zaterdag 28-03: Herentals-HVV 15.00 u. fl

Gratis zoekertjes voor partikulieren. Deze bon geeft u recht op één zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand. Hoogstraatse KoopjesMaand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten

De eerste februari werd Broechem ontvangen. In de 68ste minuut bracht Dirk (iijsels VNA eindelijk op voorsprong. Enkele kansen bleven onbenut en in de 75ste minuut spatte een kopbal van Kurt Haest op de lat uiteen zodat de spanning in de match bleef. In de allerlaatste minuut wist Broechem nog Iangszij te komen via een vrij schop die door Dini Sterkx werd binnengekopt en ontfutselde daardoor twee puntjes aan de thuisploeg. De week nadien werd het een nederlaag op Bevel. Op een moeilijk te bespelen terrein wegens de dooiende vriesgrond klom Bevel kort na rust op naar 1-0 na een slecht ontzetten van de bal. Hierbij bleef het, alhoewel VNA nog sterk aandrong maar toch niet tot echt combinatiespel en de verhoopte gelijkniaker kwam. Na een slechte wedstrijd trok Bevel aan het langste eind en hield de drie punten aan buis (1-0). SK Oosthoven was de volgende tegenstander die aan huis werd ontvangen. Een fel betwiste eerste helft leverde geen doelpunten op al had vooral de bezoekende ploeg twee goede mogelijkheden tot scoren, maar het bleef 0-0 tot de rust. In de tweede helft kwam Oosthoven wel op voorsprong toen Frank Nuyens in de 50ste minuut zijn bewaker uitschakelde en laag binnenknalde. Dit had Dré Snoeys zo niet begrepen en ook hij verraste zijn bewaker en schoot mooi binnen in de verste hoek. Na een uur spel stond het dus 1-1 en Wortel nam nu meer en meer het initiatief maar moest waakzaam blijven voor de tegenstoten. Eigenaardig genoeg werd het overwicht niet behouden, ook niet toen bezoeker Moelans tien minuten vor tijd werd uitgesloten. Het bleef bij 1-1 en dit kon de beide ploegen tevreden stellen.

Wedstrijden: begin telkens om 15.00 uur. l maart: VNA - Weelde 8 maart: Zandhoven - VNA 15 maart: VNA - White Star Schorvoort 22 maart: Halle - VNA 29 maart: VNA - Zoersel 46


SPORT

Minderhout VV: nog alle kansen! Nog enkele matchen scheiden ons san het einde van de competitie maar dc le en de 2e plaats, goed voor promotie, zijn nog helemaal niet ingenomen en een vijftal ploegen komen hiervoor nog steeds in aanmerking. Ook Minderhout VV! De huid van dc beer niet verkopen vooraleer hij geschoten is natuurlijk, maar voor spelers en supporters wordt het alleszins een spannende eindfase. MVV bewijst duidelijk zijn aspiraties voor een eventuele overgang, want de laatste drie maanden werd niet meer verloren. Toch blijven er nog enkele gevaarlijke klippen te omzeilen! Over een maand kennen we het verdict. Meerle, ook promotiekandidaat, zakte af naar de Hoge Weg waarde wedstrijd betwist diende te worden op een praktisch onbespeelbaar veld, zodat van voetbal spelen niet veel in huis kwam. Een gelijkopgaande eerste helft werd opgedist waarin MVV toch scoorde langs Guy Martens, een belangrijke treffer zo zou later blijken. Van spelen was er in de tweede 45 minuten helemaal geen sprake meer. MVV controleerde de slijkpartij en keeper Michiels verijdelde de enige bezoekende kans. Belangrijke overwinning uiteraard! Op Massenhoven had MVV de puntjes in de beginfase al op het droge kunnen hebben, maar een open kans voor doel en een strafschop werden zomaar gemist en daaruit putte de thuisploegde moed om zelf op voorsprong te komen. Nog voor ile rust lukte Koen I,c'naerts degelijk-

maker en dit werd ook de eindstand, 1-1 Molenkring kwam op bezoek en MVV ging er vanaf de start fel tegenaan. Guy Martens trapte een strafschop binnen in de 5e min. Diezelfde speler kanjerde rond het halfuur een vrijschop itt hei dak van het doel en in de eindfase was het nogmaals Guy die een tweede penalty feilloos afrondde. Een onberispelijke 3-0 zege! En MVV ging voort in zijn rush naar... !? Hezewijk heette de volgende tegenstander. Na 7 minuten reeds reden le over om te juichen als Gunther Vermeiren knap binnentrapte. Kort nadien was het weer Gunther die een voorzet rechtstreeks op de slof kreeg en binnenkogelde. Een betere start kon je nauwelijks dromen. Na de rust wist MVV de schaapjes op het droge, maar de thuisploeg dacht er anders over en kwam terug. De Bie stelde dan weer orde op zaken maar een Hezewijks slotoffensief was niet zonder gevaar en MVV scheen uiteindelijk gelukkig met de 2-3 winst.

Wedstrijden Zondag 1 maart: 15.00 u. Minderhout VV-FC PP Pulle Zondag 8 maart: 15.00 u. Bouwel-Minderhout VV Zondag 15 maart: 15.00 u. Minderhout-Dosko Zondag 22 maart: 15.00 u. Boechout-Minderhout VV Zondag 29maart: Minderhout VV: vrij! Einde van de competitie!

K.F.C. Meerle Op 25 januari speelde KFC Meerle tegen Grobbendonk. KFC nam een goede start en kwam in dc 10e minuut op voorsprong via een kopbaldoelpunt van Marco Klijs. De bezoekers lieten zich niet doen en maakten in de 38e minuut gelijk. Na de rust waren het de bezoekers die, diep in de tweede helft, op voorsprong kwamen. Meerle dreigde de punten te verliezen en het was voor de supporters bang naar de klok kijken. Meerle kreeg in de laatste minuut een strafschop toegekend, door Marco Klijs omgezet. Eindstand 2-2 en toch nog een puntje gered. Op 1 februari speelde Meerle thuis tegen Oelegem. Na twee minuten schoot Wilfried Pauwels al de 1-0 op het bord. De bezoekers vochten terug en kwamen vooral na de rust sterk opzetten, wat zeven minuten voor tijd in de gelijkmaker resulteerde. Opnieuw slechts 1 punt voor KFC, dat daardoor zakt naar een 5e plaats in de rangschikking. In Massenhoven-Meerle was het de thuisploeg die Meerle al na twee minuten op achterstand plaatste. Meerle probeerde er iets aan te doen. Na goed een half uur, slaagde Dirk Van Bavel erin de bal vanuit een geharrewar voor doel de bal over de lijn te werken; 1-1. Na een fout op Snijders, net voor rust, kreeg Meerle een

Het had ook jou kunnen overkomen, als kind je ouders moeten verlaten, je kinderen niet zelf kunnen grootbrengen. • ..Heb jij een groot hart, een plaatsje aan tafel, een bed... Pleegzorg, een uitdaging! Neem de handschoen op!

penalty, clie werd omgezet door Marco Kltjs, Daarmee stond meteen zowel de nist- als de eindstand op het bord. Meerle nam de drie punten mee. Op 15 februari kreeg Meerle Molenkring op bezoek. Het werd een bar slechte wedstrijd. Meerle kwam in de 40e minuut op voorsprong via een makkelijk toegekende penalty, omgezet door Marco Klijs. Een kwartier voor tijd kwam Molenkring langszij en zo bleef het tot het eindsignaal. Kostelijke punten verspeeld voor Meerle dat nu 4 punten achter ligt op de koploper. Meerle, dat zowel Bouwel als Dosko nog partij moet geven, gaat een spannende maand tegemoet.

Wedstrijden voor maart (telkens om 15.00 uur) 01-03-1998 : KFC Meerle - Flandria 08-03-1998 : SK Herenials - KFC Meerle 15-03-1998 : KFC Meerle - Pulle 22-03-1998 : Inhaalwedstrijden (KFC Meerle vrij) 29-03-1998 : Bouwel - KFC Meerle 05-04-1998: KFC Meerle - Dosko (laatste wedstrijd van het seizoen)U

Wij zijn dringend op zoek naar mensen die jonge kinderen kunnen opvangen. Vooral in de streek Noorderkempen - Antwerpen - Sint Niklaas - Mechelen. Ook voor de andere regio's hebben wij nood aan nieuwe pleeggezinnen, vooral voor de opvang van meerdere broers of

zussen.

KFC Meer: pompen of verzuipen! Verkondtgen dat hei goed gaat mci FC Meer doet de waarheid stellig geweld aan. Steeds blijft men in de onderste regionen vastgeklit en een overwinning in de wacht slepen is rapper gezegd dan gedaan. Wil men echter volgend seizoen nog in de 2e provinciale spelen dan mag men zeker niet meer teveel steken laten vallen, want die kunnen in de eindafrekening duur te staan komen. Maar zover is het echter nog niet! Na de flinke prestatie tegen titelkandidaat Waaslandia trok Meer moreel gesterkt naar Ternesse. Alhoewel goed aan de wedstrijd begonnen incasseerde men toch weer een vroeg doelpunt, dit bracht echter de gasten niet van hun stuk en ze bleven behoorlijk meedraaien. Kansen werden gecreëerd, maar niet benut. Dit lukte de thuisploeg vlak voor affluiten wel. Uitslag 2-0. Met gemengde gevoelens werd het bezoek van Wijnegem afgewacht, want niet minder dan zes titularissen moesten om een of andere reden verstek geven. Aan de rust leidden de bezoekers met 0-2. Toen in 't begin van de tweede helft nog twee Meerse spelers uitgesloten werden, was het hek helemaal van de dam. Men bleef echter doorvechten maar Wijnegem scoorde nog een derde maal. En het ongeluk blijft de Meerse boys achtervolgen. Op Ranst moesten niet minder dan negen spelers forfait geven. Het reservenarsenaal werd aangesproken en die jongens moesten op hun beurt in hun competitie forfait geven wegens gebrek aan spelers. Wonder boven wonder tikte Meer het eerste doelpunt binnen en wanneer twee thuisspelers rood onder de neus kregen, laaide de hoop weer op. De bezoekers haalden het onderste uit de kan, maar hun beste pijlen bleken toch verschoten te zijn. De geroutineerde thuisploeg overklaste na de rust met negen de jonge Merenaren en een 2-1 nederlaag kon weer niet ontlopen worden. Merksplas kwam op bezoek, Meer stond met een bijna volledige ploeg op het veld en er was heel wat volk komen opdagen voor de streekderby. De bezoekers gingen het best van start en pas na een half uur kwam Meer de neus aan het venster steken. Vooralsnog werd er niet gescoord, daarvoor moest men wachten tot de 63ste minuut toen Frank Schrauwen voor de thuisploeg de deur opende. Spannende minuten volgden. Meer voelde de drie puntjes dichtbij, maar in de eindfase stelden de bezoekers nog verdiend gelijk.

Wedstrijden zondag 8 maart: 15.00 u. FC Meer-Rochus Deurne zaterdag 14 maart: 20.00 u. Brasschaat-FC Meer zondag 22 maart: 15.00 u. FC Meer-Kaart zondag 29 maart: 15.00 Antonia-FC Meer•

Samenwonenden of alleenstaanden komen eveneens in aanmerking. Wil je vlugger informatie.., bel of schrijf ons.

We verwachten je. KAOS - parent rent Vondelstraat 27 2800 Mechelen 015/43.30.03 47


SPORT

Sterkens en Geenen klaar voor de start Zondag 8 maart start het nieuwe ral!ycrossseizoen. Op de Duivelsberg in Maasmechelen wordt de eerste manche van het Belgisch kampioenschap verreden. Een kampioenschap dat voorlopig uit vijf wedstrijden bestaat: 4 manches in Maasmechelen en 1 wedstrijd op het circuit in het Franse Lunéville, nabij Nancy. Onze Minderhoutse rallycrossers zijn alvast klaar voor de strijd. Ambitieus stappen ze in het nieuwe seizoen. Jos Sterkens start het seizoen als regerend kampioen in Divisie 1. Een titel die met de nodige feestelijkheden werd gevierd. Hoofdsponsor Kürcher blijft het team ook in 1998 voluit steunen, zodat de verwachtingen hoog gespannen zijn in het kamp van de kampioen. Tijdens de wintermaanden werd de auto terug op punt gezet en Jos wil zijn Belgische titel dit jaar verlengen. 'We hebben de Mondeo op enkele plaatsen wat aangepast. Het spruitstuk werd nog eens veranderd en het motormanagement werd gewijzigd. Hierdoor zou de motor soepeler moeten zijn met meer vermogen in de lage toeren. Toch was het een rustige winter. De vorige jaren moesten we telkens een nieuwe auto bouwen, maar dit keer was de auto echt goed op het einde van het jaar en konden we tevreden zijn met wat aanpassingen. De motor werd natuurlijk volledig gereviseerd, maar alles ziet er goed uit. Het programma voor dit jaar is zowat hetzelfde als andere jaren. We rijden het BK, waar we voluit voor de titel gaan, al blijft het afwachten wat de concurrentie nog uit zijn mouw schudt. Ook het Nederlands kampioenschap staat terug op het programma, terwijl we in het Europees kampioenschap de manches in Oostenrijk, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Duitsland, Tsjechië en België zullen rijden. Engeland slaan we dit jaar over, omdat de omloop van Pembrey veel te snel is voor onze Mondeo. Het is een gevaarlijk circuit, waar dc topsnelheid veel te

Herman Martens, de numner 1, met de glimlach van de winnaar. hoog ligt. Het is trouwens ons laatste jaar met deze Mondeo. Ford Genk, waar de Mondeo's worden gemaakt, bezorgde ons reeds een car rosserie van de nieuwe Mondeo, zodat we volgend jaar met een nieuwe look zullen uitpakken.' aldus Jos Sterkens. Tom Geencn mocht deze winter weer duchtig sleutelen. Hij kende vorig seizoen de nodige motorproblemen, waardoor een goede klassering wel eens verloren ging. Ditjaar hoopt Tom, na twee leerrijke jaren, de top 10 bij de tweeliters, de Euro-klasse, te bereiken. Zijn ver trouwde Opel Corsa (volgend jaar wellicht ver vangen door een Opel Vectra) zal dit jaar alvast meer opvallen, want hij staat volledig in roodWitte kleuren van sponsor Loctite, waar ze het vertrouwen behouden in de jonge piloot. 'Laat ons hopen dat we dit jaar van pech gespaard blijven.' begint Geenen zijn verhaal. 'We hebben de motor dii keer rondii onder handen

genomen en kosten noch moeite gespaard om eindelijk een betrouwbaar resultaat te krijgen. De absolute top in de Euro-klasse zal moeilijk te bereiken zijn. want er zijn een aantal piloten die met semi-fabrieksmateriaal rondtoeren, maar we willen toch in de top 10 rijden dit jaar. Met meer ervaring. terreinkennis en wat minder tegenslagen moet dit lukken.' Wie onze twee stadsgenoten een keer wil komen aanmoedigen en wil kennismaken met het spektakel dat de rallycross steeds te bieden heeft kan zondag 8 maart terecht op het Duivelsbergcircuit in Maasmechelen. Deze wedstrijd zal ook gevolgd worden door RTV, zodat de thuishlijvers maandag in RTV-extra een samenvatting krijgen. De volgende data om te noteren in uw agenda: 22 maart testdag Eurocircuit Valkenswaard en 5 april rallycross op hetzelfde Eurocircuit. (HVO) F1

Straten-, natuur-, berg- en marathonlopen komen er weer aan! Het winter crosseizoen nadert slilaan zijn einde. Op 8 februari was er het provinciaal kampioenschap in Duffel. Onze Hoogsiraatse afgevaardigden hebben zeker niet teleurgesteld. Eddy Oomen eindigde derde bij de veteranen en de junior Steven Vermeiren zorgde voor een tiende plaats. De marathon- en natuurlopen zijn in aantocht. Iedereen is volop bezig om de batterijen terug op te laden. Een eerste treffen zal plaats hebben op 19 april in Antwerpen. Verscheidene lopers hebben zich al gemeld voor deze marathon: J05 Van Bavel, Pat Leysen, Louis en Frans Oninckx, Mark Terreur, Jan Hendrickx (momenteel licht geblesseerd), Rit Van Aert... In het voorjaar starten ook de gekende Ardense natuur- en bergiopen (Challenge Delhalle): 813/98 Le cross de Bousval, 2913/98 Les crêtes de Spa, 1814/98 le semi - marathon d'Amay. Meer informatie over de wedstrijden is steeds te bekomen bij één van de Marcklopers. Wij duimen ook voor onze afgevaardigde Staf Coertjens die de marathon van Zuid-Afrika loopt op 11juli met een 300 tal andere Belgen ten voordele van Artsen zonder Grenzen. Ook de plaatselijke stratenlopen verdienen zeker onze aandacht en mogen niet gemist worden: De stratenloop in de week van Heilig Bloed, de

48

kapellekensloop in Mindcrhout 01) 14juni en in de nazomer de wortelfeesten en de Mjeelse loop. Elke donderdagavond is er om 19u30 training op de piste van het Klein Seminarie onder de deskundige leiding van Jan Hendrickx en Jan Vlaminckx (AVN). Elke zondagvoormiddag is er duurlooptraining samen met de Marcklopers. Loopvrienden, met zulks een aantal wedstrijden in het verschiet, kunnen niet anders dan er stevig tegen aan gaan. Lief Van Bergen, Rudy Verheyen en Fons Aerts wensen wij een spoedig herstel. Hierna volgt nog het verslag van de Midwintermarathon in Apeldoorn (Nl.) op 7/2/1998. Wat al geweten was van 'coach' Frans Oninckx (Wuustwezel): een vrij sterk glooiend parcours in een prachtig natuurkader. Als toemaatje waren de weergoden in een slechte bui: wind, koude, sneeuw, regen... Toch was de zon weder present om de ongeveer 800 deelnemers in de laatste kilometers te belonen voor hun inzet. In de aanvangsfase had Frans-Suske Oninckx moeite om zijn turbodiesel op gang te krijgen. Koude en een fikse sneeuwbul speelden parten. Hij was toch voldoende onder stoom geraakt om de stekelig heuvelende laatste 12km met brio te overwinnen. Suske realiseerde een voor de

omstandigheden puike tijd van 4u. 06 min. Uitkijken was het naar Marc Terreur, die voor één keer zijn winters luilekkerleventje had afgezworen met oog op zijn 1 0-Marathonsagenda in 1998, het jaar dat hij 45 wordt. Een combinatie van vroege conditie én Ardennenhergop-ervaring brachten hem 3u. 23 min, op dit veeleisend traject. De grote winnaar was echter Frans Oninckx!! Bij de tombola kreeg hij een paar loopschoenen en toevallig juist in zijn schoenmaat!!! Wie het schoentje past, die trekke het aan, dus loop ze . Stiske 11 tlsp

V

lica

7-L

Jerreur liep een /11001e tijd in de marathon van Apeldoorn (NL).

IVlark


SPORT

Cyclocross Herman Martens wereld kampioen bij de Masters +55 Je moet het inaar ku one n opbre ne Ii, pe (e al voor deze atleet! Trainen door weer en wind, afzien, fiets op, fiets af, lopen door zand, ploeteren door slijk en dan als hoogste betrachting een wereldtitel in je achterzak willen steken en het nog doen ook!! Niet dat j'r rijk mee wordt, integendeel, het kost je een flinke duit. Dat kenmerkt de ware sportman! De 55-jarige Herman Martens uit de Minderhoutsestraat in Minderhout lukte dit exploot enkele weken geleden aan het Zilvermeer te Mol, waar het wereldkampioenschap voor Masters (niet-aangesloten renners) verreden werd. Niet smalendje neus ophalen en zeggen dat Janneke en Mieke daar wat rondtoerden. Zeker niet, zonder intense en voortdurende training moet je beslist niet aan deze uiterst zware discipline beginnen. Herman toonde zich de taaiste en de beste uit

BEGRAFENISSEN

JORIS iJ

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 03131 4.57.10 031314.56.91

een lot renners dat samengesteld was uit zeven nationaliteiten. 'Dit is mijn ultieme betrachting, eens wereldkampioen worden!' fluisterde Hermans zachtjes voor de wedstrijd. Geen woorden maardaden! Een Ln:ippe prestatie en een bekre-

ning te weten dal hij PZIS op 3-jarige lee! tijd is beginnen te fietsen. Overwinningen behaalde Herman aan de lopende band, waaronder ettelijke provinciale en Belgische titels. herman gelelieiteerd!•

Hoogstraten wielerwedstrijden Op zondag 8 maart pakt wielerclub 'De Snelle Wielen' met twee evenementen uit Hoogstraten. Laten we het maar de opening van het wielerseizoen in de Noordhoek noemen. De eerste wedstrijd, de 2e G.P. Paul Van Loon, gaat van start aan drankenhandel Bakske te 13.15 u. en is voorbehouden aan Wielertoeristen, die gezamelijk starten maar wel onderverdeeld worden in drie categorieën (40j.. 40-50j.. +50j.) en zodoende worden er ook drie klassementen opgemaakt en zijn er natuurlijk ook drie winnaars. De deelnemers in de categorie +50j. rijden 44km ofwel 7 ronden, de 40'ers toeren een rondje meer (50 km) en de jongsten betwisten 9 ronden (55 km). Voor iedere categorie zijn er 20 prijzen en is er een palm voorzien en aan de aankornstlijn mag men ook een premieregeri verwachten. De tweede wedstrijd. de 2e G.P. Drankenhandel

Bakske, is voorbehouden voor 'Eliterenners zonder contract en Beloften' en startte 15.00 u. 18 ronden dienen afgelegd (III km). Alle koersformaliteiten worden vervuld bij Bakske Gelmeistraat 97. Vorigjaar mocht men 80 deelnemers inschrijven en ook deze keer verwacht men een massa vertrekkers daar dit de enige koers is voor renners uit deze categorie in de provincie Antwerpen gedurende dit weekend. Van de 'fusierenners' verwacht men alleszins een flinke prestatie maar een Nederlandse invasie zal zeker te duchten zijn. Als de weergoden even van de partij willen zijn mag men alleszins een spannende sportnamidag tegemoet zien. Het parcours: Gelmeistraat, Gustaaf Segersstraat. 's Boschstraat, Bosuil, Poeleinde, Worteldorp, Klinketstraat, Gelmelstraat. In sporthal 'De Zevensprong' is er gelegenheid tot omkleden en zijn er ook douches ter beschikking voor de deelnemers.•

Volleybalclub De Gelmers Nog steeds htijsen OI1IC tR ineiaal spelende ploegen uitzicht krijgen op promotie. Onze Heren 1 verloren weliswaar zeer nipt en dit na een zeer spannende wedstrijd het rechtstreeks duel met Zoersel (2-3) maar wonnen open tegen medeconcurrent Den Dam (2-3) en later nogmaals tegen rode lantaarn St. Janskring met een onuitgegeven opstelling van juist 6 spelers eveneens niet 3-2. Damavolley daarentegen werd definitief uit de promotiestrijd gesmasht met een mooie 3-1 overwinning. Nu dat Zoersel toch ook weer een steek heeft laten vallen delen op dit ogenblik zelfs 4 ploegen de 2e plaats ni. Zoersel, Den Ham, Rijkevoc en De Gelmers. Indien uiteindelijk deze tweede plaats een werkelijk feit zou worden, zijn de promotiekansen naar le provinciale echt zeer reëel, want de vorige seizoenen promoveerden ook de tweedegeplaatsten. Dus nog eventjes gas bijgeven mannen, en het doel is bereikt! Onze Dames 1 blijven inmiddels de overwin-

ningen maar opstapelen. In de terugronde wonnen zij reeds respectievelijk tegen Voach (3-1), Zoersel (3-0), Kokaz (3-1) en Wuustwezel (3-1) en hun laatste nederlaag dateert reeds van 15 november. Door de recente nederlaag van Jong Edegem staan zij onbedreigd alleen op de tweede plaats. Deze kan hun theoretisch alleen nog ontglippen in de rechtstreekse duels met medeconcurrenten Jong Edegem en het wispelturige Schelle (nu 4e in de rangschikking). Wij wensen hier nogmaals onze waardering uit te spreken voor alle spelers die dit nog nu toe verwezenlijkten, dus niet alleen de zgn. basisspelers, maar ook die spelers die vaak de ondankbare taak hebben om op geregelde tijdstippen in te vallen als het met de anderen een beetje minder gaat: een taak die in die gegeven omstandigheden nog veel meer risico's meebrengt, want een invaller wordt al vlugger naar zijn fouten beoordeeld dan naar zijn goede acties. Daarom nogmaals een hartelijk proficiat voor al

deze spelers: Vicky Duchène, Katleen Sterkens, Ilse Rombouts, Gert Van den Kieboom, Christel Van Dijck, Katrien Laurijssen, Lieve en Ingrid Jacobs, An Vervoort en coach-trainer Leo Dierckx. Wedstrijden maart 1998 Zaterdag 7 maart: 18.30 Heren 1-Schriek 20.30 Dames 1-Mortsel Zaterdag 14 maart: 17.00 Rijkevoc-Heren 1 Zondag IS maart: 13.15 Voba Duffel-Dames 1 Zaterdag 21 maart: 20.00 Jong Edegem-Heren 1 20.30 Jong Edegem-Dames 1 Zaterdag 28 maart: 18.30 Heren 1-Osta Berchem 20.30 Dames 1-Cornix Schelle• 49


1H

:..

i:

IJ

••

/. •

IT

r usieswnig — — •'d —

-

-

Ip1.•1(

r

T

IId

Travoltas

De iN'.Lussenakker Zaterdag 28 februari zal weer een gezellig punkavondje worden in De Mussenakker. Daar zal in de eerste plaats het lokale REDFOIL voor zorgen. Zij trappen immers af en alhoewel zij nog niet vaak op dc planken hebben gestaan, zijn de eerste berichten uitermate positief. Kwestie van er op tijd te zijn dus.

MISUNDERST000 heeft de wieg in het Lokerse staan. Zij brengen speelse en uitermate vrolijke punk. Wedden dat zij bij velen een glimlach op en een biertje aan de mond zullen toveren?

Met WHYPOAL gaan we terug naar de Noorderkempen. Dit punkviertal uit Meerle is zo trots als een gieter op hun eerste volwaardige demo en zullen hem met veel plezier voorstellen aan 'de locals'. Twee weken voordat zij in De Mussenakker spelen, treden de TRAVOLTAS op als headliner in het Noorderlicht te Tilburg. Dit maar om aan te tonen dat de Travoltas extreem 'hot' zijn in Nederland. Hun derde CD wordt eerstdaags op ons los gelaten maar ook deze zal wellicht uitpuilen van voortreffelijke en geinige punk. Dat zij ook niet vies zijn van een flinke snuif surf maakt hun muziek er enkel maar leuker en boeiender op.

Redfoil begint stipt om 20.00 uur te spelen. De inkom bedraagt 150 bfr. in voorverkoop en 200 bfr. aan de kassa. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Tommy Bruijnen (tel. 03/ 315.12.19).

Worden verwacht in De Mussenakker zaterdag 11 april: ABN (Belgenhop) - zaterdag 25 april: Nonkel Ney's Rythm & Blues Band (blues), Cryptic SkuIl (rock), P.Y.G.P. (punk). - zondag 26 april: P.Y.G.P. (punk), Cryptic Skull (rock), Redfoil (punk) en Underpool Clan (hardcore) -

VOORVERKOOP iN HOOGSTRATFN: CAFÉ DEI GELMEL, 03/314 83 1 1 KAART: 800, BEF - KAAR] + BUS: 900 BEF 50


Antilliaanse Feesten Indoor Op zaterdag 14 maart 1998 vindt in het Sportpaleis de eerste indoor-editie plaats van het festival dat afgelopen zomer nog 40.000 muziekliefhebbers naar Hoogstraten lokte. De wintereditie van het "Caribbean Festival" krijgt een plaats naast de zomereditie, die zoals steeds doorgaat het tweede weekend van augustus (dit jaar alweer voor de 16de keer op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus). Op 15 jaar tijd heeft het festival een zeer heterogeen en trouw publiek weten op te bouwen. Mensen van alle leeftijden, rang of stand, kleur of afkomst zakken iedere keer opnieuw af naar Hoogstraten om zich over te geVen aan de betovering van de Caraïbische muziek. Deze eerste Antilliaanse Feesten - Indoor Caribbean Festival past dezelfde muzikale formule toe: een zestal groepen uit de Caraïbische regio, hier in de lage landen vaak onbekend maar steevast toppers in eigen land. Het Sportpaleis wordt omgetoverd tot een Caraïbisch Danspaleis: groot podium en dito dansvloer, aangepast decor, tribune zonder stoelen, vrije loop voor alle liefhebbers, cocktails, exotische hapjes en doorlopend live-muziek tot in de late uurtjes!

PROGRAMMA: 19.30 u: ORQUESTA REVÉ: Salsa - HavarialCuba Het Cubaanse Orquesta Revé is genoemd naar zijn stichter Elio Revé, die in juli '97 omkwarn in een verkeersongeluk. Eind jaren '50 bracht Reve senior het "changui" ritme uit zijn geboorteplaats Guantanamo naar Havana; zijn groep "Charangon" was een kweekvijver van talent. Chucho Valdes (Irakere) en Juan Formel (Las Van Van) zetten hun eerste muzikale stappen bij Reve. Als componist, timbatero en orkestleider was Elio Revé één van de zeer belangrijke muzikale monumenten, waar Cuba zo rijk aan is. Enkele van zijn bijnamen kunnen als eretitels gelden: "Papa Salsa", Barbaro del Ritmo", "Catedral de la Musica Cubana". Zijn zoon Elio Revé junior zet het orkest nu met veel succes verder, en opent het festival met toegankelijke salsa, met de onmiskenbare Revé-sound.

21.00 u: TABOU COMBO:

het jonge orkest Oro Solido uit dat al enkele jaren als hit-groep aan de top staat, met tot nu toe 3 CD's op het actief. De groep komt uit New York, uit de zeer grote Dominicaanse gemeenschap aldaar. Het succes van de groep is ontegensprekelijk het werk van zanger Raul Acosta, die ook instaat voor alle tekst en muziek. Herhalen we nog dat inerengue snelle dansmuziek is, en mikt op de navel en al wat daaronder ligt?

24.00 u: EL GRAN COMBO:

22.30 u: ORO SOLIDO: Merengue - Nuevo York/Rep. Dominicana Antilliaanse Feesten zonder merengue, is zoals een cocktail zonder ijs. Daarom nodigden wij

Praktische info: Datum en uren: Zaterdag 14 maart 1998, deuren 19.00 uur. Twee podia met continu live-muziek van 19.30 tot 04.00 u. Sportpaleis: Schijnpoortweg in Deurne/Antwerpen Per auto vanuit het noorden, Nederland. Breda: uitrit nr 1 "Antwerpen Noord" op de Antwerpse ring, einde afrit links, Groenendaallaan volgen tot aan de zaal.

Tickets: Voorverkoop: 800 BEF (niet busvervoer uit Hoogstraten 900 BEF), kassa: 1.000 BEF Voorverkoopadres Hoogstraten: café de Gelmel, Gelmelstraat 14, tel: 03/3 14 8311 Groepen minimum 10 personen: tel 033143732

Varia: In de zaal zijn 2 gratis vestiaires, verscheidene bars voor bieren, frisdranken, cocktails en snacks

Info: Antilliaanse Feesten, Klinketstraat 17, 2323 Hoogstraten Tel: 03/ 314 3732 en fax: 0313 314 8656 enemail: carib.festival@innet.be website: www.innet.be/caribfestival

Salsa - San Juan/Puerto Rico El Gran Combo de Puerto Rico: een echte legende uit de salsa-wereld! De groep werd opgericht in 1962 en werd zeer geliefd met hun vloeiende salsa met gepolijste arrangementen, die minder hoekig klonk dan in Cuba. De groep had talloze hits, en en is nog steeds, samen met de groep van Oscar D'Leon, het meest gevraagde en best betaalde salsa-dansorkest ter wereld. Orkestleider en pianist Rafael Itier zal met zijn groep ongetwijfeld de vele salsa-dan sliefhebbers in hogere sferen brengen.

Compas - New York/Haïti Tabou Combo is een instituut in de Haïtiaanse muziek en één van de Caraïbische topgroepen tout court. Tijdens hun lange loopbaan, begonnen in '68, waren zij vooreerst vernieuwers van de compas-dansmuziek, later een vanuit New York werkende "super-groep" met talrijke hits, nu de gewetensvolle bewakers van de Haïtiaanse compas als culturele schat. Vijf leden van de groep zijn er al bij van in het eerste uur, o.a. de zangers Shoubou en Fanfan, en de magistrale drummer Herman Nau. De groep viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan met o.a. een optreden in de Parijse Zénith. Wie kan na hun uiterst succesvol optreden in l-loogstratcn afgelopen zomer, in het Sportpaleis weerstaan aan hun feest- en dansmachine?

muziek uit een periode toen in vele Afrikaanse steden de Cubaanse muziek erg in trek was. De groep zet de erfenis van grootmeester Franco verder, met wervelende gitaren, een blazerssectie en een hele rij zangers. Een exclusieve afsluiter van formaat!

Vrijkaarten Zoals u al weet houdt deze redaktie van fuiven. Wij gunnen onze dierbare lezers echter ook wat. Op de redaktie liggen 10 vrijkaarten op u te wachten. Stuur snel een briefkaart naar De Antilliaanse Indoor, Pater Schrijversstraat 11, 2323 Hoogstraten. Uw kaart moet in de bus zitten voor 8 maart. Onze klassieke onschuldige hand zal dan misschien ook u gelukkig maken.

01.30 u: KROSFYAH: Soca - BridgetownlBarbados Krosfyah uit Barbados is momenteel de socasensatie uit de West-Indies. De groep ontstond in '89 uit het hotel-circuit, begon eigen repertoire te spelen en scoorde in '96 een grote hit met "Pump me up". De groep bouwde vooral een stevige reputatie op als live-band, en wie in Hoogstraten ooit Roy Cape of de Blue Ventures aan het werk zag, weet wat dat betekent: party time!

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04

03.00 u: BANA OK:

REDAKTIE: tel.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 3 14.49.1 t

Rumba Rock - KinshasalCongo Rumba rock uit Congo, Afrika! In de Caraïben ontstonden ontelbare aanstekelijke ritmes: elk eiland zijn muziekstijl. De 18 zangers/muzikanten van Bana OK uit Kinshasa onder leiding van Lutumba Simaro zullen bewijzen dat de Caraïbische muziek in het algemeen gebaseerd is op het Afrikaanse ritme. Bana OK brengt

b.v,b.a.

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoo'straten

25

51


HALVE EEUW GELEDEN

, 01

FEBRUARI 1948 Hoogstraten

GEVRAAGD

Eervolle onderscheiding Bij Regentsbesluit van 30 December 1947 werd dhr. Henri Schellekens vereerd met het Burgerlijk Kruis le klasse 1940-45, voor bijzondere blijken van moed en verknochtheid aan het Vaderland tijdens de oorlogsgebeurtenissen. Hartelijk proficiat.

Ongeval Zondag I.I. werd vrouw Verhoeven-Bellens, ter hoogte van het Seminarie, bij het oversteken der straat, door een moto gevat en ten gronde geslingerd. Gelukkig kwam zij er met gescheurde klederen en enkele vleeswonden vanaf.

-

Alle GROENTEN- & BLOEMZADEN Alle soorten HOFPLANTEN GROENE- en BLOEIENDE PLANTEN 102 TROUWTUILEN -

DE BRABAN DER Lod. De Konincklaan, 317

HOOG STRATEN

Meer Eervolle onderscheiding Bij Regentsbesluit van 2 December 1947, verschenen in het Staatsbiad van 18 Januari 1.1. werd E.H. Naveau, onderpastoor te Meer, vereerd met het Burgerlijk Kruis le klas. Deze onderscheiding werd toegekend wegens de uitzonderlijke blijken van moed en verknochtheid aan het Vaderland tijdens de bezetting. Dat E. H. Naveau deze eervolle onderscheiding ten volle verdient kunnen de ontelbare jongens getuigen die door zijn toedoen van de barbaarse handelingen vanwege de vijand gespaard bleven. Aan E.H. Naveau onze hulde en oprechte gelukwensen. 52

Deftig meisje, in katholiek gezin, goede behandelng, bil Mm Kegels, Begijnenvest 93, Antwerpen. 106

Wortel Zevende zoon Zondag 1 februari werd in het gezin Jozef Aerts-Geerts, Dorp 64, een zevende zoon geboren. Aan Z.M. de Koning werd gevraagd het peterschap te willen aanvaarden. De flinke spruit draagt de naam Leopold. Aan de fiere ouders, hartelijk proficiat!

Meerle

Minclerhout

Gouden priesterjubileum

Vos gesnapt

Op 2 Februari vierde Meerle in alle eenvoud, en dit volgens het verlangen van de jubilaris, het gouden priesterjubileum van Z.E.H. Pastoor De Bie. Te 10.30 uur werd een plechtige dankmis opgedragen waaronder gelegenheidssermoen, gepredikt door Z.E. H. Inspecteur De Roover. In stoet ging het hierna naar de parochiale zaal. Na een gelegenheidslied door de schoolkinderen, sprak dhr. Burgemeester Glénisson namens de ganse bevolking en bood de jubilaris een clubzetel ten geschenke aan. Een maagdeke las een gedicht voor terwijl twee schooljongens het geschenk vanwege de schoolkinderen aanboden. Schoolhoofd Emiel Jespers sprak vervolgens namens het onderwijzend personeel. Dhr. Louis Swaegers vertolkte de gevoelens van de K.S.A., terwijl de Z.E.H. Deken van Hoogstraten besloot met én jubilaris én bevolking geluk te wensen. Nog voor het einde van deze feestviering deelde het schoolhoofd mede dat Z.E.H. Pastoor De Bie tot Ridder in de Leopoldsorde werd benoemd. De jubilaris dankte ontroerd al de sprekers en beloofde met nog meer zorg te arbeiden aan het zielewelzijn zijner parochianen. Wij wensen Z.E.H. Pastoor De bie nog vele jaren.

Tijdens de laatste regendagen bemerkte boswachter Henri Verheyen op het goed van dhr. Stas de Richelle een vossenspoor, dat naar een hol leidde. Samen met zijn zoon ging de boswachter aan 't graven tot zij een grote oude vos te pakken kregen. Op hetzelfde domein werden op 2 jaar tijd reeds 12 vossen gedood.

Gemeenteraad In de laatste gemeenteraadszitting werden de gemeentebelastingen als volgt vastgesteld: Rijwielen: 24 fr. (hierbij komt dan natuurlijk nog de taxatie van de Staat en Provincie); Honden: 90 fr.; Duivenhokken: 50 fr.

Het voortdurend mirakel van Lourdes Dr. François Leuret, voorzitter van het Bureau voor medisch Toezicht te Lourdes, antwoordt in het Franse blad 'La Croix', op een aanval van sommige bladen tegen het 'onhygiënische der baden te Lourdes'. Hoewel het water van deze baden slechts tweemaal per dag wordt ververst en honderden zieken, waarvan sommigen met etterende wonden of besmettelijke ziekten er in gedompeld worden, werd er tijdens de voorbije 90 jaren geen enkel geval van besmetting gemeld, zelfs niet door degenen die de bovennatuurlijke effecten van Lourdes negeren. Daarentegen hebben wetenschappelijke proefnemingen bewezen dat het Lourdeswater onmiddellijk alle kracht aan de microben ontneemt zodra zij er mee in aanraking komen. Nooit werd vastgesteld dat de toestand van een zieke verslecht was na het bad. Dat is, verklaart Dr. Leuret, een phenomeen dat buiten het bereik ligt van de medische verklaring. Het is het voortdurend mirakel van Lourdes, dat noch door de wetenschap noch door de gewone wetten van de hygiëne kan worden uitgelegd. Bron: Gazet van Hoogstraten feb. 1948


Vruchtbomen Vruchtbomen zijn lang weggeweest uit siertuinen, misschien omdat ze de naam hadden moeilijk in de verzorging te zijn. Nu begint er weer belangstelling voor te komen. En dat is niet zo gek, want ze geven de tuin al vroeg in het jaar veel sfeer door de romantische bloesem. Wie wel eens een vrucht rijp van de boom heeft geplukt, weet dat die bijna altijd lekkerder smaakt dan uit de winkel. Speciaal voor gebruik in de tuin zijn er soorten ontwikkeld, die minder ruimte innemen. Deze maand is bijzonder geschikt voor het planten van vruchtbomen. Ze zijn nu in een grote verscheidenheid voorradig. De bomen kunnen geplant worden wanneer het niet vriest.

Plant van de Maand: Pruim 'Reine Victoria'

een oude handappel met een zeer goede smaak; een langzaam groeiende boom, vroege handappel. Fiesta, lijkt op Cox, gedeeltelijk zelfbestuivend; Gloster, een lang te bewaren handappel, ook als moesappel en voor sap; Golden Wi,iterPearmain, al voor 1700 bekend, tot januari houdbare handappel: de bekende James Griei'e, ook voor sap en moes; Jona gold, grote handappel: Laxton 's Superb, goed zelfbestuivend, lijkt op Cox; Lo,nbarts Cal%'il/e, zeer goede handappel, gedeeltelijk zelfbestuivend; Sunimerred, een zelfbestuivende handappel met een fijne smaak: Transparente B/anclie (ook bekend als Yellow Transparent), zeer vroege hand- en moesappel; en Winston, met appels die goed te bewaren zijn, geschikt als hand-, moes- en sapappel en voor fruitsalade. Zeer smal opgroeiende, spilvormige appelbomen zijn de Ballerina's 40 cm breed en 3 tot 4 meter hoog). Ze zijn ook in potten van 25 liter of groter te kweken. Bij nict-zelfbestuivende soorten moeten andere geschikte soorten als bestuivers worden aangeplant!

Sommige mensen mag je wakker maken voor een rijpe peer. Voor de tuin geschikte soorten zijn: Bergamotte Esperen, een fijne, appelvormige peer die lang te bewaren is; Bonne Louise dA vranches, een bekende zeer goede handpeer, ook voor sap en om te drogen; Clapp 's Favourite, grote sappige peer, geschikt voor nachtvorstgevoel ige streken; Conference, zelfbestui vend. flesvormige uitstekende handpeer: Dovenné du Conzice, een zeer grote, erg goed smakende handpeer; Super! réz'oux, een zeer goede vroege peer; en de zeer oude Winterrietpeer, een heel goede, roodkokende stoofpeer om te bewaren.

Discoverv,

Vruchtbomen voor wat warmere. beschutte plaatsen, waar de bloesem en de vruchten niet teloor gaan door nachtvorst: Van Perzik (Prunus persica) zijn de soorten Kwekersgoud, Peregrine, Vaes Oogst en Wassenberger geschikt. De Abrikoos (Prunus armeniaca) werd al in 2000 v. Cbr. in China gekweekt. Rond het begin van onze jaartelling is hij door de Romeinen in Europa geïntroduceerd. Abrikoos wordt gekweekt als struik of leiboom. Goed winterhard zijn 'Hongaarse', met matige oogst en smaak, 'Tros Oranje', met een betere oogst maar een wat droge vrucht (beter als jam en compote) en 'Bredase', het meest geschikt voor verse consumptie. Ook de Amandel (Prunus da/eis), wil het op een warme plaats best doen. Bij ons wordt hij in de eerste plaats gekweekt voor de rijke roze bluesem. maar onder warme omstandigheden worden ook de eetbare vruchten gevormd. Een goede vruchtdragende variCteit is 'Robijn'. Voor de bestuiving is een Periik nodig.

Hij gaat op rust en zij krijgt de bloemen Een pruimensoort met mooie grote, eironde vruchten is Reine Victoria'. De kleur van de pruimen is helderrood met wat geel. Het is een lekker sappige, licht vlezige vrucht, geschikt voor verse consumptie en inmaak. Net als bij de volgende soorten bestuiven de bloemen zichzelf. De boom heeft dus geen andere soort nodig voor de vruchtzetting en is geschikt als solitair. Andere zelfbestuivende, vrij bekende soorten zijn: 'Czar', met paarsblauwe vruchten. Bij Belle de Loui'ain zijn ze paars. 'Onlurio'geeft stevige groene pruimen. Wat kleinere ronde vruchten hebben

Reine Claude d 'Oullins'

(geel) en Reine Claude dA/than' (paars). De laatste heeft voor een goede vruchtzetting wel een bestuiver nodig. Opal of Bleu de Belgique zijn hiervoor geschikt. Bij de andere soorten is het voldoende als er een paar bomeu bij elkaar staan. Denk er wel om dat pruimen behoorlijk wat ruimte nodig hebben. Voor alle vruchtbomen geldt, dat ze behoefte hebben aan kalk in de grond. De bekende fruitproductiegebieden liggen op kleigrond, maar ook op zandgrond zijn vruchtbomen te kweken. Door eens perjaar kalk toe te dienen en meerdere malen per jaar koernestkorrels te geven houdt u de bomen gezond. Laat u bij aankoop van een vruchtboom eveneens goed informeren over de juiste manier van snoeien!

De personeelsleden van de straJïnrichting van Merksplas die in 1997 tnet pensioen gingen werden gehuldigd tijdens het personeelsfeest van 7 februari, georganiseerd door de Sport- en Vriendenkring. De aanwezigen waren: Karel de Laet, Jos Fockaert, Jos Hojkens, Jan Jacobs, Josephus Moelans, Frans Meeus en Lodewijk Smets. Ook een tweetal gedecoreerde waren aanwezig: Willebrord Kranen, Gepensioneerd P.B., de Gouden Pa/men der Kroonorde en Willy Thone, best.chef, Ridder in de Kroonorde. Proficiat en nog veel mooie dagen!

Appels die door hun groeikracht voor kleinere tuinen geschikt zijn: Alkmene, een vroegrijpende, goede handappel; Benoni, zelfbestuivend,

53


KALENDER

Op stap in..

BROUWERSHUIS RESTAURANT IORASSERIE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

HOOGSTRATEN Maandag 2 en 9 maart: CIJRSUSAVONE) schilderen en behangen',20 uur, zaal Pax, org. KWB, vooraf inschrijven aub. erteIaei plein 16 2320 lloogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 03/314.87.43 .111

Donderdag 5 maart: VOORDRACHT 'Meedogenloos mooi: ten koste van ... ?. 20 uur, zaal Brouwershuis, org. CMBV, info 3 14.38.48 (L. Robben-Van Aelst).

Vrijdag 13 maart: INFO AVOND 'armoede en uitsluiting'. 19.30 uur. auditorium Klein Seminarie, org. ACW - gemeente Hoogstraten.

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gestolen Zaterdag open vanaf 18 u.

Vrijdag 6 maart: KAARTPRIJSKAMP om 19.30 uur, De Wachtzaal, org. de Kon. Lustige Wielrijders.

48

Zaterdag 14 & zondag 15 maart: LENTE OPEN DEUR, de Hoogstraatse winkeliers. org . NCMV.

WORTEL

Zondag 15 maart: LENTECONCERTom II uur, kapel Klein Seminarie, org. JMA.

Zondag 1 maart: KARNAVALSFEESTEN,

Woensdag 18maart: BIJBEL-A VOND om 20

Zaterdag 7 maart: BOLLEGEM VLIEGT, een muzikale wereldreis, 20 uur, feestzaal Klein Seminarie, org. Jongerenkoor en Weerdu, kaar ten 150 fr voorverkoop, 200 fr. aan de ingang. SPONSORTOCHT door de leerlingen van de Hoogstraatse scholen, vanaf 9 uur, ten voordelen van Broederlijk Delen.

uur, auditorium Klein Seminarie, org. Davidsfonds.

Donderdag 19maart: BEWOGEN VERTELLINGEN door Flor van Noppen, parochiczaal, 20 uur, org. KWB.

Centrum, 14.30 uur, org. De Papboeren.

Zaterdag 7maart tlm zondag 22maart: TEN-

Zondag 22 maart: FANFAREDINER, 11.30

Zaterdag 21 maart: MUZIEKAVOND,

TOONSTELLING 'De Kubieke Kabinetten' in de 1KG-Galerij, Dr. H. Versmissenstraat 6.

uur - 15.30 uur, zaal Pax, org. Kon. Fanfare SintCatharina. info. tel. 3 14.34.57.

parochiezaal, 20 uur, org. Brassband.

Zondag 8 maart: WIELERWEDSTRIJDEN

Zaterdag 28 maart: JOHANNES PASSION,

om 13.15 uur en om 15.00 uur aan het bakske, Gelmelstraat 97, org. Wielerclub De Snelle Wielen. HAFABRA-concert om 14 uur in de Rabboenizaal Spijker, org. alle muziekmaatschappijen van de gemeente Hoogstraten.

van J.S. Bach. 20.15 uur, St.-Catharinakerk, o.l.v. Werner van Mechelen, org. Rotary Hoogstraten-Kempen, kaarten 600 fr. bij de Dienst voor Toerisme of via tel. 014-42.01.08. EXOTISCH ETEN om 17.30 uur en 20 uur, zaal Pax, org. Wereldwinkel, inschrijven via tel. 314.30.35 of314.41.26.

Zondag 8maart: HAFABRA-fusieconcert, 14 uur, rabboenizaal Spijker, org. alle fanfares fusie Hoogstraten.

Woensdag 11 maart : POEZIE-AVOND 'De mooiste van de wereld' met Koen Stassijns en Ivo van Strijtem. 20 uur, Rabboenizaal Spijker, org. Kunstkring Spijker, kaarten 300 BF in voorverkoop, 350 BF aan de kassa, tel. 314.55.36.

Iuwdije1uiz tirijteib 183 tmeftafrn 031314 66 65 1rt8 & Iatljp 50

Zondag 29 maart: BOWLING om 13 uur, Breebos Rijkevorsel, org. KWB-Hoogstraten meer inlichtingen bij cle wijkmeester of het bestuur. RONDRIT, 8-10 uur, café De Gelmel. 30 fr., org. Hoogstraatse Wielertoeristen KAWS.

MEERLE

T T

Dinsdag 10 maart: BEWOGEN VLRlELL1NGEN door Jos Ansoms, 19.30 uur, parochiezaal, org. KWB.

HOOGSTRATEN

Zaterdag 14 & zondag 15maart: VLOOIENMARKT. parochiecentrum, 14 uur. inkom 25 fr., org. fanfare Sancta Cecilia.

Zaterdag 7 maart: KAART1RIJSKAMP

Zondag 15 maart: WANDELING 'Nieuw

Woensdag 11maart: BEZINNINGSAVOND,

'TFRTUIN

Meerle'. vertrek Gemeenteplein, 14 uur, org. wandelclub Markdal.

van Broederlijk Delen (viering en diavertoning) om 19.30 uur in het Boerenzaaltje.

447X€e.

Zondag 22 maart: SMOUTEBOLLEN & WAFELENBAK. 12-19 uur, parochiezaal, org. KBG.

Zaterdag 21 maart: SPAGHETTI-AVOND

CAFÉ DISCOBAR

Meerdorp 13 Telefoon:

2321 03/315.71.53

Hoogstraten 62

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten. GORRENS WILLY-VERVOORT

Langenberg 14 . 2323 Hoogs1ratenWorteI Tel./Fax 03 / 314 53 28

54

56

19.30 uur, zaal Vicloria, org. De Snelvlucht.

vanaf 17 uur, kantine KFC Meer. org . Jeugdbestuur, inschrijven voor 15 maart.

PIZZERIA . RESTAURANT TRATIORIA Italiaanse specialiteiten, visspecialiteiten en delicatessen GELMELSTRAAT 4 - 2320 HOOGSTRATEN

Zaterdag 21 maart & zondag 22 maart: ANTIEK & VLOOIENMARKT, zaterdag van 14 tot 17 uur kijken en zondag van 9 tot 12uur, zaal voor Kunst en Volk, verkoop start om 13 uur, org. Brass-band St.-Rosalia.

OPENINGSUREN: Van maandag tol zondag, 11,00 tot 14.00 17.00 23.00 WOENSDAG GESLOTEN

Zaterdag 28 maart: OPTREDEN Rcdfoil,

loLE 2ÂÂ

FAX

-

TEL. - 03-314 83 53

Misunderstood, Whypaal en Travoltos in de Mussenakker vanaf 20 uur.


-

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich Jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnarniddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 u.

MINDERHOUT Woensdag 4 maart Cursusavond "Schilderen en bchangen" Minderhout - Parochiecentrum - 19.30 uur KWB-Minderhout Juul Verhuist Castelréweg 1 Tel. 03/ 314.58.53

MEERSEL-DREEF Zondag 15 maart: PAARDENZEGENING & dressuur en minicross, Watermolenweg, 9 uur, org. Marckeruiters en om 11.30 uur na H. Mis, St. Luciakapel, org. St. Luciacomité. Zaterdag 28 maart: CONCERTAVOND van onze fanfare 'Voor Eer en Deugd', aanvang om 20 uur in zaal Zevenster. Dinsdag

31

maart:

SINT-

QUIRINUSVIERING, Sint-Luciakapel, 19.30 uur, org. St. Luciacomité. CAFE-BRASSERLE

DeGuldenCoppe

Woensdag 11 maart Cursusavond "Schilderen en behangen" Minderhout - Parochiecentrum - 19.30 uur KWB-Minderhout Juul Verhuist - Castelréweg 1 Tel. 03/ 3 14.58.53

Zaterdag 14 maart Lenteconcert Minderhout - Parochiecentrum - 20.00 uur KF DE MARCKEZONEN Leo Vermeiren Beemden 16 Tel. 03/314.88.66

Zaterdag 14 maart

Vrijheid 173 -2320 Hoogsiraten Tel.: (03)31491 94-Fax:(03)31487 17

CAL 0E.

ÇLLMLL Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

Jokprijskamp Kantine MVV - Hoge Weg - Minderhout - om 19.30 uur Minderhout VV K. De Bie - Minderhoutsestraat 50 Tel. 03/ 314.75.58

Maandag 16 maart Informatieavond "Jonge kinderen sturen naar een positief zelfbeeld en assertief gedrag" Minderhout - Parochiecentrum - om 20.00 uur Oudercomité en Bond van Grote en Jonge Gezinnen Fons Van Bavel - Lage Weg 31 Tel. 03/314.83.05

Zaterdag 28 maart Jeugdbal Minderhout - Parochiecentrum KLJ Minderhout

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Zondag 29 maart Lentewandeling Minderhout - Parochiecentrum - 13.30 uur KWB - Minderhout Fons Muesen - Markwijk 4 Tel. 031314.55.69

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag - Te! 03/314.3264

ANTWERPEN Zaterdag 14maart: ANTILLIAANSE FEESTEN, Indoor Carribbean Festival, vanaf 19.30 uur in het Sportpaleis.

Ongevallen Donderdag 22 jan om 8.30u reed de 17jarige bromfietser Ronny Verstraelen Moerstraat 40 Merksplas in de Gelmelstraat te Hoogstraten tegen een stilstaande auto. Hij werd hierbij lichtgewond. Zaterdag 24 jan om 17.00u botste aan de Merkplassesteenweg te Hoogstraten de auto dubbel gebruik bestuurd door Pieter Van Dijck 23j Meerdorp 22 met de auto bestuurd door Kristof Martens 18j Heidestraat 29 Merksplas. Er was lichte schade. Aan het kruispunt Stevennekens - St Jozef te Rijkevorstel werd woensdag 28jan om 16.00 u de 17 jarige fietser David Horemans Looiweg 73 Rijkevorsel, aangereden door de auto bestuurd door Walter Govaerts 32j Kievitsstraat 76 Rij kevorsel. De fietser werd licht gewond.

Vrijdag 30 jan kwamen twee personenwagens met elkaar in botsing aan de Oostmalscsteenweg te Rijkevorsel. Greet Schuermans 26j uit Merksplas werd hierbij licht gewond. Zondag 1feb om 7u controleerden douanen aan de grensovergang te Meer, richting Antwerpen, de binnenrijdende wagens. De controleurs hadden hun combi met blauw zwaailicht op de pechstrook staan en het rood licht brandde voor de autos die van Nederland kwamen. Terwijl één wagen op de rechterrijstrook stilstond voor controle. knalde een tweede personenwagen er achter op. De bestuurster, een Nederlandse dame uit Gouda werd hierbij zwaar gewond. Dinsdag 03feb om 08.40u reed de 26jarige Catharina Huybrechts uit Hoogstraten tegen een boom aan de John Lijssenstraat te Meer. Haar auto werd zwaar beschadigd. Woensdag 04feb om 07.20u werd de voetganger Arm. Van Dijck Tinnepotstraat 43 Hoogstraten, zwaar gekwetst toen hij aan de Vrijheid werd aangereden door de auto bestuurd door Patrick Baeten 36j Groenewoud 27 Hoogstraten. •

CM — Ziekenzorg rni-,crCn de (hiistclijl..e .Jaai Ii!l..v Mutualiteiten een grote solidariteitsactie in de vorm van een tombola met vele waardevolle prijzen. Alle CM-ziekenfondsen doen hieraan mee ten voordele van 'Ziekenzorg'.Ook ditjaar klopt men bij u aan. Met uw medewerking brengt men wat meer zon bij de zieken. Daarenboven bestaat de kans dat u een van de meer dan zevenduizend nuttige prijzen wint. Dat hopen wij voor u. De opbrengst van de tombola wordt bijzonder goed besteed en een flink deel van de inkomsten blijft in de afdelingen en gewesten voor de eigen werking van ziekenzorg. We noemen een aantal activiteiten van Ziekenzorg: paasfeest, toeristische rondrit tijdens de nationale ziekendag, een attentie met Kerstmis en andere bijzondere gelegenheden aan langdurig zieken, kerstfeest.. en vooral het ziekenbezoek. Een kleine greep uit de 7500 te winnen prijzen ter waarde van 20 miljoen fr.: 22 auto's (in 1995 was er een autowinnaar in Minderhout), videotoestellen, reizen, fietsen, wijn,... De tombola-loten kan men bij elk CM-ziekenfonds bekomen. In Hoogstraten bij het CMziekenfonds LBC-VB, Loenhoutseweg 34 en bij CM-Turnhout. gewest Hoogstralen, Vrijheid 168. In alle afdelingen kan men loten kopen tijdens de uitbetalingen. Ook de medewerkers van Ziekenzorg komen kortelings langs. Eén lot kost 30 fr. en een boekje (5 loten) mét een gratis omslaglot kost 150 fr. Uw aandacht voor dit initiatief is ongetwijfeld de aanzet voor een mild gebaar. Hartelijk dank voor uw medewerking aan deze solidariteitsactie voor de zieke mensen onder ons. •

Advertenties )

314.49.111314.55.04 55


7/

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08 4]

WACHTDIENSTEN __

HUISARTSEN

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35 64

00

Indoor tennis

squash

Zondag 8 maart: DR. DOMINIQUE

snooker

VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 315.87.15. Zaterdag 14 maart: DR. STIJN FAES, Heilig Bloedlaan 291. Hoogstraten, tel. 3 14.50.10.

Tennisclub de

Zaterdag 28 februari: DR. MIEKE LEIJRS. Chaamseweg 20-A, Meerle, tel. 3 15.85.55 Zondag 1 maart: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Dcsmedtstraat 29, Minderhout. tel. 314.31.66. Zaterdag 7 maart: DR. L. VERMANDER & H. HENDRICKX, Meerleseweg 24-A, Meer. tel. 315.85.11.

VRIJHEID vzw Acloe/se.viraat 72 2320 Hoogsti'aten

Tel. 031314.37.76 67

Ongevallen Brandweer 314.42.43 LAURIJSSEN JEF DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Tel. 031314.54.50

Is

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

Zondag 15 maart: DR. JOHAN WILLEMSE, Burg. J. Van Aperenstr. 3, Hoogstraten, tel. 314.45.55.

Zaterdag 21 en zondag 22maart: DR. DOLF MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 3 14.66.02. Zaterdag 28 maart: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 3 IS .82.21. Zondag 29 maart: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle. tel. 315.84.54.

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's. tussendoortjes.

GELMELSTRAAT 2320 HOOGSTRA] Tel. 03/314.38.11

Fax: 031314.15.03

__

Weekdugen open van t Woensdag open van 9 t. Vridag en zaterdag open van9 u tot 21 u ZONDAG RUSTDAG Kleine groepen 's-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd. voor vergaderingen of privé.

tro 3aLLms

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

APOTHEKERS

Tot 6 maart: APO'I'HEEK GËËRIS, Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel, tel. 312.12.20. 77a

Van 6 tot 13 maart: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. tel. 3 14.60.04.

Van 13 tot 20 maart: APOTHEEK

7

ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75.

037 3i1.32.35

Van 20 tot 27 maart: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014/ 63.31.66. Zaterdagvoormiddag21 maart: APOTHEEK 77

FAES. Mcerdorp6l. tel. 315.77.73.

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

Ii i js4 . 4ç V oefrit .

-

ook inkoop van alle antiek en inboedels Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 of 095157.48.52

65

Van 17 maart tot 3 april: APOTHEEK

SLAGERIJ

Vrijheid 62 2320 Hoogstraten Tel/fax: 3 14.50.93

Zaterdagvoormiddag 28maart: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp46. tel.3 15.73.75.

Openingsuren: Di tlm za: 8.30 - 18.00 uur Zo.: 8.30 - 12.30 uur - Maandag: gesloten 155

Op25 maart is er alweer een nieuwe MAAND om te lezen en te bekijken. Medewerkers, er zal vlug moeten gewerkt worden; op woensdag 11 maart wordt uw kopij verwacht. Op zondag 15 maart enkel nog sport- en dorpsnieuws. 56

LIECKENS, Dorp 26. Rijkevorsel, tel. 314.60.39.

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61 .48.02.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROES, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en VERA HAEST (3 14.38.39) KRIS SAENEN (3 14.24.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48).

mode... uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99 116e


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.