december 1997 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

De laatste rPTIN 1 &'kfl 1

Z

1

Hoogstraten en het Internet

Eg

Meer dan boer alleen

1, -

FRANS ROMBOUTS


, Het rijke Roomse leven

Coda Coda te W7 uustwezel-Gooreind is een

'Pesjonkelen = Portionkelen' Zo'n 30-40-50 jaar geleden zag men deze tijd van 't jaar soms mensen die op hun eentje de kerk ingingen, er een beetje later weer uit kwamen, als om een luchtje te scheppen; dan terug de kerk in gingen; wat later er weer uit kwamen, eens de lucht inkeken of enkele stappen zetten: wéér de kerk indraaiden, enz. alles op ingetogen wijze. Dit spel kon zich nog meerdere keren herhalen. Het was vooral te zien op Allerheiligen, na de middag: soms ook nog daags erna, op Allerzielendag. Op andere zondagen gingen de mensen in groepjes de kerk in, tegen de tijden van de mis en kwamen er een uurtje later massaal uit, en gingen dan recht naar huis (of richting café). Wat sommige mensen 's middags van Allerheiligen deden had te maken met de overledenen, familie of kennissen. Op de meeste dorpen lagen de graven nog rond de kerk, maar toch had het kerkbezoek meer te maken met het kerkgebouw dan met de graven van dierbaren er rond. Wat deden die mensen die herhaaldelijk de kerk in en uit liepen? Wel, ze waren aan het 'pesjonkelen' of 'portionkelen'. Wat is dat? Wij hebben een werkwoord gemaakt van een zelfstandig naamwoord, zoals we ook spreken van 'winkelen' (=naar de winkel gaan); of 'fietsen' (= per fiets zich voortbewegen). Het kerkin, kerk-uit gaan hoorde bij het verdienen van een 'portiuncula-allaat'. Dit vergt enige uitleg. Wat is een aflaat? Hoe kun je hem verdienen? Wat kun je er mee doen? Hoe komen ze aan die rare naam? Een aflaat is een kwijtschelding van tijdelijke straffen die na de vergeving van zonden nog moeten worden uitgeboet. Een aflaat is dus zelf geen vergeving van zonden, maar een soort boete die nog betaald moet worden NA de absolutie. Wat we vroeger penitentie noemden (na de biecht) was dus 'n soort voorlopige afbetaling. Met aflaten kon de rest voldaan worden. Aflaten waren er in alle soorten en maten. Er waren 'volle' en er waren 'gedeeltelijke'. Er waren er die alleen op bepaalde bijzondere plaatsen verdiend konden worden, of alleen bij bepaalde gelegenheden, zoals bv een Heilig Jaar. Het 'verdienen' kostte wel geen bloed-zweeten tranen of kapitalen, maar was hoe langer hoe gemakkelijker gemaakt, bv door het bidden van bepaalde gebeden, maarje moest wel altijd eerst gebiecht en gecommuniceerd hebben. Eeuwen geleden moest je dagen, weken of maandenlange boetetochten doen om een aflaat te verdienen, maar de laatste eeuwen kon je ze met bosjes bijna slapende vergaren: het was bijna kinderspel geworden. Aflaten kon je voor jezelf houden, maar je kon ze ook wegschenken, doorschuiven naar een ander, maar alleen naar een dode, zoals een ziel in het vagevuur, want die kon er zelf geen meer verdienen. Die zielen waren dus geheel afhankelijk van de goede wil van hun erfgenamen. En nu zitten we bij de verklaring voor het aflaat-verdienen rond Allerzielen: misschien vanuit een onbewust schuldgevoel, dat de levenden tegenover overleden ouders of andere verwanten tijdens hun leven tekortgeschoten waren, gingen de levenden zoveel mogelijk aflaten verdienen ten bate van hen, die misschien nog in het vagevuur lagen te branden, en dat kon men vanaf de middag van Allerheiligen. Telkens men een kerk bezocht en er vijf (of zes) onzevaders, weesgegroeten en glorie-zij enz. bad, was dat een volle aflaat. Dan moest men de kerk verlaten, terug komen, hetzelfde bidden,

enz. Dit kon men herhalen zo dikwijls als men wou. Van oorsprong was dit ontstaan in Rome, waar men eigenlijk telkens een andere, volgende kerk moest bezoeken, maar om de mensen van den boerenbuiten ook kansen te geven, kon men eenzelfde kerk meermaals bezoeken. De verdere bezorging van die aflaten aan de dierbare bestemmelingen liet men over aan den 'boekhouder' van hierboven. 4. Van waar komt die naam 'Portiuncula-aflaat? Van een oud kapelletje uit de 6e eeuw, in de buurt van Assisi (midden-Italië), dat bijna in elkaar viel, maar dat door St. Franciscus van Assisi in 1207-1208 hersteld werd, en waar bij elk bezoek jaarlijks op 2 augustus een volle aflaat verdiend kon worden, volgens de legende. Deze aflaat heette dus 'Portiuncula-aflaat'. Later is het verdienen van deze aflaat uitgebreid tot alle kerken van de Franciscanen of Minderbroeders (zoals de Capucijnen in MeerselDreef), en zelfs tot alle parochiekerken, en is de aflaat ook verplaatst van 2 augustus naar Allerheiligen, en kon de aflaat verkregen worden voor alle gelovige zielen van het vagevuur. En zodoende is het werkwoord 'pesjonkelen' deel geworden van het geloofsjargon van ons, christendom, of liever katholieken. De 'anderen' hoefden daar niks van te weten. En tegenwoordig snapt onze eigen jeugd tot 40 hier niks meer van

centrum voor pallialieve op ang van terminale patiënten. Het was de eerste keer (lat er buiten de ziekenhuismuren een dergelijk centrum werd opgericht. Ondertussen is Coda reeds een begrip en vele mensen vonden er hun laatste dagen zinvol ingevuld. Met de opening van hun dagcentrum lorgt vzw Coda alweer voor een primeur in Vlaanderen. Omdat 70 an de ternii nnie patiënt en uiteindelijk toch liet er thuis steitt, verlegt de patliaties e zorg tin acht iteiten meer een neer naar de thut szorg. Ik ervaring hecO ul ige tseten dat heel v al lam il ies een gro gedeelte van de seriorgende taak op heb ss ii nemen. Op bepaalde ogenblikken kan de last echt er te groot ss ii den en ss ii dt de pal iënt uiteindelijk toch in een ziekenhuis opeeno uien. Sind 996 biedt (oda een uit'.tekend alt s'rnatie t . door permanente ops anp ijl haa hospice. Een goede tussenoplossing i' er sinds 19 november ongshleden met de openi up van het dag v erhl j t. H ie ss ork ii de zelfde faciliteiten geboden als deze die het cent runt reeds en kcle laten biedt. Samen met dc openi rig an het ('entru iii soor lkgverplcping, zoids het otficieel heet, doet ('oda ook een ernst ige in span n ing nu een opic i d n g te bieden six r pa 1h anes e zorg Want vn t'. i lligcrswerk is een onmisbare schakel in deze zorgt erlening. De rijst uheer heel t zij n ei gen Plaats en taak, in samen t'. erking met de prolessionele verpleegkun di gen. angezien de os erhetd tot op heden geen subsidies ter beschikking stelt, is het cciitrum aangewezen op sponsoring Cl) giften. Daardoor kun de financiele hijdi age ior de paticlt O) slechts 500 6 per dag gehouden worden. Tijdens de open deur t an ,ondag 3 november kun het publiek een bezoek brengen aan het rueuv. e ( entruin t oor 1 )ags crplcging en Vorming Palliaties e Zorg. In de Icestruimte stas een tentoonstelling ingeiivht met kunst is ei ken van de Essense hecidhouts ster \nnie .\ndriesseri en met bloemstukken van de \Vuustss ezehse Bloemeuclub. £vlet vrageti over de opsang bil Coda maar ook overde vormlngseursusscn kunt u steeds terecht hij ('oda, tel: 03I63.20. ho.

Voor persoonUjk en degefijk advies op maaL. ëén adres

ZAKEN KANTOOR

MQ

VERZEKERINGEN Meerdorp 21

VAN BAVEL-ROM MENS bvba SPAREN 2321 Meer

LENEN Tel. 03/315.72.54

23


moft in de moond Echtgenoot, vader, boer, bedrijfs-leider, commandant, voorzitter, bestuurslid... ..ecn hele hoop hoedanigheden, evenzovele bezigheden. Een duizendpoot of iemand wiens dag 36 uren telt? Ze zijn allemaal van toepassing op Frans Rombouts, van Ja! in Meerle en die heeft net als de meeste mensen twee handen en ook op Jal telt een dag 24 uren. Wel is Frans altijd klaar om een woordje mee te spreken, om mee te doen. Thuis, op het bedrijf, in de gemeenschap. En dan heeft hij nog woorden genoeg om een paar uur te ver tellen en een paar bladzijden lectuur te vullen.

Roots "We zeggen altijd dat we van Hoogstraten zijn, maar officieel zijn we van Rijkevorsel, al was dat maar een paar meter. Tussen Hoogstraten en St.-Lenaerts, zo net voorbij de dreef naar de Hees, stonden drie boerderijen, waaronder die van ons thuis, op het grondgebied van Rijkevorsel. Daar moesten we dus voor alle officiĂŤle zaken naartoe. Maar dan wel oni langs Hoogstraten, want binnendoor was er geen weg, tenzij een zandweg door dc Hees. Daardoor was het al snel 10 km. naar Rijkevorsel cii lag Hoogstraten heel wat dichterbij " . Frans zijn ouders, beiden van Nederlandse afkomst, boerden dus aan de Hees, waar ze begin de jaren 30 een hei van zo'n 14 ha. kochten, die ze samen begonnen te ontginnen. Een vruchtbare plaats, want het gezin nam snel uitbreiding. Frans geboren in 1943. was de achtste in de rij, van in totaal 14 kinderen. En de landbouw zat blijkbaar in degenen, want uiteindelijk kwamen acht van de veertien kinderen in de land- en tuinbouw terecht.

Vermits Hoogstraten de meeste nabije dorpskern was, was het gezin Rombouts bijna voor alles op Hoogstraten gericht. Vader Romhouts was van begin aan actief in het Hoogstraatse parochie- en organisatieleven, de kinderen gingen er naar school en waren er bij dejeugdbeweging. Met Rijkevorsel hadden ze helemaal niets te maken. Dat heeft wel eens tot problemen geleid, o.a. toen Maria, de zustervan Frans, ging trouwen. De toenmalige pastoor van Rijkevorsel stond op zijn strepen en gaf geen toestemming om in Hoogstraten te trouwen. Er werd toen een mouw aan gepast door Maria haar domicilie naarHoogstraten te verplaatsen. bij Jos Martens, de lozie-maker, waar ze toen werkte. Frans ging dus in Hoogstraten naar school, eerst de lagere, dan tot zijn vijftiende naar cle landbouwschool. Toen hield het daar ook op, er was toen nog geen hogere landbouwopleiding in Hoogstraten. Hij begon wel meteen niet de aanvullende landhouwopleiding in avondlessen. Voortstuderen was er toen nog niet bij, al had Frans dat graag gewild. "Wij waren oorlogs-

Leerling van de lamlboiiwscliool, /net 'moto-culteur'. kinderen, van die generatie die nog voor een stuk het land mee hebben moeten wederopbouwen. Gaan studeren was voor de meeste kinderen van landbouwers of arbeiders toen nog niet weggelegd, dat heeft nog een paar generaties geduurd. Van ons werd verwacht dat we op ons 14e. 15e thuis bleven of gingen werken, en dat gebeurde meestal clan ook. Als ik had mogen kiezen, had ik op mijn twaalfde liever naar de VITO gegaan, in de metaal. Misschien was ik dan niet in de landbouw gegaan, hoewel, tractoren en andersoortige machinerie dat boeide mij wel en dat is zowel metaal als landbouw." Maar Frans kwam dus thuis op de boerderij te werken, met vader, Jaan en Piet. "Vader huurde nog een vijf ha. van zijn zuster in Minderhout, toch zo'n 5. 6 km. verder. We teeldcn bieten, aardappelen. rogge, gerst. tarwe. haver... Alles met de paarden, dat was werken van in de vroege lente tot in de late herfst. Thuis hadden we koeien, die stonden op stro. Het stalmest reden we in de winter dan weer terug op de akkers. Dat werk toen is niet meer te vergelijken niet nu. Ze zeggen wel 'die goeie ouwe tijd', maar wat 't werk aangaat, mogen ze die voor mijn part houden! Dat wil niet zeggen dat we geen tijd hadden om jong te zijn. We ravotten nog heel wat af. als onze vader het niet zag. Om ter verste springen tussen de rijen bieten... We oefenden ook bijna alle dagen met de paarden, dikwijls rap de soep en de pattatten binnengespeeld en nog efkens 't paard op voor we terug aan 't werk gingen. Gemiddeld gingen we ook twee keer per week oefenen op het terrein bij Aerts.op de Lodderhoek.".

Jeugd

Het prille begin, niet de blokken spelen.

Alle kinderen waren van vroeg af betrokken bij het gemeenschapsleven in Hoogstraten, vooral het parochiale leven. Vader Romhouts was een vrij strenge katholiek en dat werd aan de kinderen meegegeven. "Dat begon al als kleine jongen, dan ging ik bij de Eucharistische Kruistocht, hij onderpastoor Vlaminckx indertijd. We hadden onze bijeenkomsten in de Pax, toen nog op de Vrijheid, waar nu de Tinnenpotstraat is. Die E.K., dat was vrij streng geleid, strikt christelijke thema's, maar wij waren al blij dat we eens weg konden."


MAN IN DE MAAND Op zijn twaalfde ging Frans dan bij de K.L.J., toen nog B.J.B. geheten. Daar was altijd wat te doen. In de winter cultuuravonden, in de zomer sportavonden en sportfeesten. "Dat turnen, ritmische-gymnastiek op muziek, dat deed ik wel graag en daarom was ik ook een tijdje lid van de turn kring". Wie Frans kent weet dat hij niet gemakkelijk om een woord verlegen zit en dat hij ook niet bang is om voor veel volk het woord te nemen. Een eigenschap die stamt uit de tijd bij de B.J.B. "01) de cultuuravonden werd inderdaad nogal wat aan cultuur gedaan. Zang, voordracht, welsprekendheid. Daarvoor moest je op de wedstrijden tussen de afdelingen ook zaken voorbrengen die je zelf had opgemaakt. Fried Jansen, de toneelman van de K.W.B. en B.J.B. was onze gids daarin. Na veel oefenen op ons eigen, gingen we enkele dagen voor de wedstrijd hij hem langs en deden ons ding. Hij schaafde dc laatste oneffenheden bij en wij wisten of we goed zaten. Ja, ik deed dat graag.". En Frans was er goed in ook, want hij won zelfs de Provinciale prijs. "Op de Nationale wedstrijd in het Kuipke in Gent viel ik echter door de mand. Ineens was ik mijn tekst kwijt. Logisch dat ik buiten de prijzen viel.". In die tijd begonnen ook de "dansavonden" van de jeugd in te komen. De boerenbond vond ook dat het tijd was de boerenzonen en -dochters wat ontspanning bij te brengen. Dat waren toen gelegenheden waar jongens en meisjes samenkwamen, wat in de rest van de jeugdbeweging nog strikt gescheiden was. "Mijn vader was daar eigenlijk niet zo voor, die meende dat zulks de jonge mensen het zondige pad opstuurde. Maar Jan Verstraelen (onderpastoor en proost van de B.J.B.) had daar een andere mening over en dacht dat ik genoeg ter taal was om zoiets in goede banen te leiden. Zo'n 'ontspanningsavond' werd geleid door een 'animator'. Er speelde een live-orkestje, er werden dansen aangeleerd, spelletjes gedaan. Die avonden waren toen razend populair. Op een avond voor het gewest Hoogstraten zat de grote zaal van het seminarie stampvol. Na enige opleiding heb ik dergelijke ontspanningsavonden zo'n zeven jaar georganiseerd in praktisch alle parochies van de Noorderkempen". Was het op zo'n avond dat Frans zijn toekomstige vrouw tegenkwam ? "Tegengekomen wel, maar de vonk overgeslagen, dat nog niet. Als animator stond ge dikwijls op het podium en dan

H('t I'h)f

Percy.

zag je natuurlijk beter dan beneden wie daar zoal rondliep. En ik kende Jeanne al een beetje, want mijn oudste zus woonde in haar buurt, op Jal. Toen we een keer niets beters te doen hadden, trokken we naar Jal kermis. Daar was Jeanne ook en toen is de vonk wel overgeslagen.". Twee jaar later zijn Jeanne en Frans getrouwd. Het jonge koppel pachtte een landbouwbedrijf in Poederlee : "Ik woonde daar ontzettend graag, maar het was een moeilijk bedrijf. Het hesloeg zo'n 14 ha. op liefst 16 verschillende plaatsen. We hielden melkvee en ook nog een 25 zeugen. Maar het waren oude stallen, de dieren lagen op stro, wat ernorm veel werk meebracht. Uiteindelijk wilde de dochter van de eigenaar de boerderij ook terughebben, voor uitbreiding van haar groothandelszaak in eieren. Voor Frans en zijn vrouw de gelegenheid om terug te keren naar Meerle.

Het 'Hof van Percy' Het 'HofvanPercy' is eigenlijk nieuw gebouwd voor de grootouders van Jeanne. Haar overgrootouders boerden op 'de Vondelstede', vlak ernaast. De oudste zoon wilde ook boeren en de eigenaar, toen een zuster van Toon Brosens van Hoogstraten, zette in 1912 voorhem een nieuwe boerderij. Dat is de reden dat de grote schuur tussen de twee boerderijen gemeenschappelijk gebruikt werden. Dat is zelfs nu nog altijd het geval, al staat er nu wel een muur tussen.

Her jolige gezin Rombouts voor hun huis in Poeder/ee 4

S (1?!

De moeder van Jeanne en haar echtgenoot waren de volgenden. Normaal gesproken moest hun zoon, Jan, hen opvolgen. Maar die kreeg kennis met een verpleegster die het boeren niet zo zag zitten, al kwam hij later toch in de tuinbouw terecht. Zodoende zou de boerderij vrij komen. De boerderij die Frans pachtte in Poederlee bood veel minder toekomstperspectieven, zodat Frans en Jeanne hun doening in Poederlee overlieten en terugkwamen naar Meerle.

Melk Ook in Meerle was het bedrijf gericht op melkvee. "In het begin heb ik nog wel wat varkens gehouden, maar vermits de stallen hier nog volgens de oude stempel gezet waren en de dieren dus op stro zaten, bracht dat veel te veel werk mee. En landbouw is economie : als het niet meer opbrengt, dan houdt het op ! Dus meikvee". In het begin zat het hen echter ook met dat melkvee niet mee. "Toen ik ongeveer ĂŠĂŠn jaar hier zat, kreeg ik bruccelose in de stallen, dat is een besmettelijke ahortus-veroor zakende ziekte, die verplicht opruimen van de gehele stal inhoudt. Voor het opruimen van uw dieren word je dan wel vergoed, maar eer je opnieuw een stal volwaardige melkoeien hebt staan, ben je een jaar verder. Dat betekent eigenlijk datje een halfjaar zonder inkomen zit. Maar bij de pakken blijven zitten, daar heb je ook niets aan. Onmiddellijk toen de dieren weg waren, heb ik de stallen veranderd, er mestopvang in gebouwd. Nieuwe stallen bouwen en de boerderij moderniseren, daar wilde de eigenaar niet meer aan. Dus zat ik wel een beetje geblokkeerd. Ondertussen had ik wel verderop Lu'n 2,5 ha. grond gckocht, in de hoop die niet dc op ctapel ;taande roi1rrkavling hie.r hij mijn huurgrond te krijgen en daarop zelf nieuwe stallen te bouwen. Dat lukte uiteindelijk wel, het heeft spijtig genoeg veel langer geduurd dan gehoopt. Ondertussen kwam het melkquotum, zodat ik weer niet echt vooruit kon, tot later quotum kon bijgekocht worden.". Deze ervai'ingen maken begrijpelijk dat Frans beducht is voor wat momenteel in de veeteelt gebeurt : "Die mannen met hun hormonen maken veel kapot. Zij hebben misschien op korte termijn geld gewonnen, zij hebben wel het vertrouwen van de consument danig geschokt, waardoor er in de sector nu minder verdiend wordt. Gelukkig pakt het gei'echt deze praktijken nu steviger aan. Helemaal uitsluiten zal niet kunnen, maar gezien de risisco's van dat hormonengedoe steeds groter worden, stijgen de kosten en dalen de winsten.".


MAN IN DE MAAND Ook over BSE (dolle koeicnziekte) wordt volop gepraat natuurlijk. "Ik heb één keer meegemaakt dat ze mijn stallen hebben opgeruimd, ik wil dat liever geen tweede keer. Daarom kunnen ze voor mijn part niet streng genoeg zijn en mag er gerust een sluitend keuringssysteem komen. Ook wat de hygiëne en de controle van dc werkwijze op het bedrijf mag men best streng zijn, alleen op die manier zullen wij uiteindelijk kunnen overleven. Uw stiel serieus nemen en op lange termijn werken.".

Paarden Frans kwam al Vrij snel bij de paarden terecht. "Mijn oudste broer deed toen al een tijdje mee met dc ruiterij van de B.J.B., met de zware paarden die thuis ook het werk deden. Hij deed dat goed en dat stak ons aan. Ook onze Piet ging met de paarden rijden en mij moet het ook in het bloed gezeten hebben, want op mijn veertiende liet ik het turnen staan voor de ruiterij. Die ruiterij bracht dat er bij ons op het bedrijf al gauw iets lichtere paarden kwamen, landbouwrijpaarcien, iets comfortabeler om mee te rijden. Dat was in het begin een hele omwenteling, die lichtere paarden op de boerderij. Men was die zware Brabanise trekpaarden gewoon en ieder een stond er met open mond op te kijken toen bleek dat die lichtere paarden het landbouwwerk met gemak aankonden. Zij hadden wel niet zoveel kracht als de Brabanders, maar meer dan genoeg. Ze waren vooral handiger, wendbaarder én ze hadden een groter uithoudingsdverrnogen. Ze moesten al dat gewicht niet tneesleuren. Dat boeren met lichtere paarden, dat kwam, zoals nogal eens meer met vernieuwingen in de landbouw, vanuit Nederland. Het werd trouwens door mannen van de Boerenbond zoals Kannunik De Mey en Van de Sompel krachtig gepromoot. In de winter gingen ze zelfs de landelijke gemeenten af met promotie-filmen om te bewijzen dat die paarden het werk aankonden. Boeren geloofden dat zomaar niet, die moesten overtuigd worden. Ge moet weten dat paarden toen voor de boer én een werkinstrument én een traditie vertegenwoordigden. Want in de week deden die het werk, maar s' zondags werden ze ingespannen om naar de kerk te gaan. Ge moet weten, de stiefmoeder van mijn moeder kon zelfs geen fiets rijden, paard en koets was het einig vervoermiddel dat ze kende. Dus gingen wij met de koets naar de kerk, op het begijnhof. Maar voor de ruiterij waren die landbouwrijpaarden natuurlijk dé grote stap vooruit."

Melkquotum We huren er wel eens meer os er praten. oVer het me.lkquotuni. Os er rnelkquotum kopen, over boetes die de Belcische staat tnoet betalen aan dc Europese Gemeenschap wegens overschrijding..... Maar hoe zit dat nu juist itt mekaar 2 Frans Romnbouts maakt ons een beetje wij/er ''Voor het ontstaan van het mclkqLioum moeten we een eind terug in de geschiedenis van de Europese Landbouw politiek. meer bepaald naar SicCO Mansholt, Die had in dc jaren iestmg een plan uitgewerkt om de Europese landbouw ers tot eer productie aan te zetten, groter te doen svorden. Dat plan was toen ingegeven door het feit dat er een serieus tekort was op de Europese handelsbalans, mede te ss tjten aan de lorse ins oer San landhouwproductcn, Tegen dat plan is door de boeren weerstand geboden. We lijn toen in Brussel gaan betogen, wel op zo' mi manier dat we er jarenlang niet meer hebben bi nnengenlogen. Maar vooruitsirevende hoeren wisten al voor ze terug thuts waren dat ze zouden meedoen. Want nog dezelfde week keurde de Commissie een garantieprijs voor landbottwproductcn goed, een prijs ss aar de boer goed kon aan verdienen. Naar mijn mening hee0 dc commissie toe echter iets l undamenteels os er het hoofd gezien. n 1. een grens. Want de landbouwers hers ormden \ rij snel hun hedrij ven en de productie steeg pijlsnel. Het handelstekort 55 CR1 snel ss eggesverkt. maar aangciten ei geen grens op de productie was gelegd, bleef dcve stijgen en ontstonden er al gauw ernorme os erschotten. denken we naar aatt dc hoterherg, de vleesberg, de wijnplas.... Dat moest allemaal gesubsidieerd ss orden met geld san de EG. O termijn was dat maatschappelijk niet houdbaar, een te groot deel van de EGbegroting ging naar de landbouw. Dus moest er een rem gezet ss orden op die prodttetic. Voor cle melks eehouders betekende dat dc ins oering van een melkquotuiu. Elk E(J-land kreeg een maximale hoeveelheid. een quotum (voor België momenteel 2,9 miljard liter melk), toegekenddie niet mocht overschieden worden. Os erschrijding betekent betalen van zware hoetc, de zogenaamde superhel'fitig. 0e producenten kregen up hun beurt een qltolttni, gebaseerd op hun gemiddelde productie van cle vorige jaren Aan dat cluolum mocht in de beginjaren niet geraakt ssorclen en liet ss as evenmin verhanclelhaar, Wij hebben toen al gezegd dat zoiets niet houdbaar zou zijn. ss ant daarmee leg je cle es oluuc san de landbouw stil. Er verdwijnen immers elk jaar wel een paar producenten en jonge landbouwers die zouden niet kunnen starten of niet uitbreiden wegens geen of een te beperkt quotum. Na een tijd heelt men die quota dus verhandelbaar gemaakt, wal in het begin natutirlijk tot ongelofelijk opbod heeft geleid. Zotte prijzen werden er belaald voor een nielkquotunt. 'sVij, boeren, hebben io di kwij Is nogal moeite niet regelingen dïe door ambtenaren ss urden uitgewerkt. Ambtenaren kunnen werken met exacte cijfers, tot op een liter nauwkeurig. Probeer dat echter maar eens aan een koe ss ijs te maken, dat UW dluditLim bereikt is en dat, ze beter haar kraantje kan dichtdraaien tot het einde san het jaar. In cle praktijk werkt dat zo niet Je kan niet op enkele duizenden liters nauwkeurig bepalen ss at jejaarproduclie ial Lijn, dat hangt san te veel fdctoremi al. Wij pletten clan ook al jaren voor de invoering san een 'tekening-courant' systeeti . Laat de boer zijn quotum op een bepaalde per ode niet hvh. It) onderschrijden, onder vuorss aarde dat hij die 10 h later, binnen een vastgestelde tijd. terug mag ophalen. Dan kan je tenminste naar een opgelegde hoeveelheid mikken, dan heb ,je nog de kans om te corrigeren en ccii vorig verlies op te halen, als orens er lorse boetes op tafel komen. Maar in sommige EG-landen wil men daar niet aan, omdat ze de quota nu al overschrijden (tn somnlige laticlen zoals Italië en Spanje heeft uien die utuct in cle hand) en ze er Ielkens in slagen over cle hen opgelegde superheffingen te onderhandelen niet de commissie." De Romboutsen hadden ambitie in de ruiterij en tijd gebruikelijk was dat, eens ge getrouwd oefenden er hard voor. De resultaten waren er waart, het uit was met de ruiterij. Daarmee dan ook naar. "We hebben toch meerdere waart ge op uw twintigste al gauw bij de oude tornooien kunnen winnen, in de dressuur tengarde". minste. Mijn oudste broer was meerdere keren provinciaal kampioen en één keer nationaal Nadat Frans getrouwd was en verhuisd naar kampioen. Ook onze Piet en ik hebben regelniaPoederlee, is hij toch nog enige jaren in Hooglig de demonstratie moeten geven op de straten blijven rijden. Tot hij ginder ook een tornooien omdat we in de hoogste klasse gepaard getuigd had en bij de ruiters van Lichtaart wonnen hadden". aansloot. Na één jaar vroeg men hem ook daar Zo rond zijn twintigste werd Frans commandant om commandant te worden. "Dat commandant van de ruiters van Hoogstraten. "Commandant zijn hield wel in dat ge veel met de ruiterij bezig werd meestal iemand van de 'oudere' garde. Ge waart, maar dat ge zelf nog weinig kon rijden. moet er wel rekening mee houden dat het in die Dat heb ik altijd wel spijtig gevonden.".


MAN IN DE MAAND Toen Frans naar Meerle kwam wonen, sloot hij al snel aan bij de Marckeruiters: "Ik had zelf een paard en kon dus meerijden. Ik had er echt zin in. Het eerste tornooi hier in Meerle haalde ik een tweede plaats. Plezanter kon niet. Na een paar jaar waren er dan in de vereniging enige strubbelingen tussen de commandant en de leden. Omdat dat het voortbestaan van de vereniging dreigde op het spel te zetten, besloot het bestuur op zoek te gaan naar een andere commandant en zo kwamen ze met die vraag bij mij terecht. Ik was onder die omstandigheden wel niet zo scheutig. maar heb dat uiteindelijk toch ge daan.". Hij bleef dat gedurende een zestal jaren en ondertussen werden de plooien weer gladgestreken. De Marckeruiters zijn weer een bloeiende vereniging. Iniussentijd was Tinne, dc jongste dochter van Frans, met een pony beginnen rijden : "Tinne was de eerste die achter een pony kwam zagen. De andere hadden dat zo ook wel eens gevraagd. maar die bleven niet zeuren. Ze hadden trouwens ook vanalles anders aan de hand, school, muziek, jeugdbcweging. Maar ons Tinne, die bleef zeuren tot ik een pony kocht. Zij ging bij de ponyclub van de Marckeruiters en ik moet zeggen dat ze goed haar best deed. Ze had het blijkbaar in zich.". Na een paarjaar viel de ponyclub echter zonder commandant, en weer kwam men bij Frans aan. "Ik zei tegen het bestuur dat ik dat wel wilde doen, op voorwaarde dat er hier met nieuwjaar een opvolger stond. Of ze echt hard gezocht hebben, dat weet ik niet, maar daar is ondertussen zeven keer nieuwjaar gepasseerd en ik heb nog altijd geen opvolger zien langskomen Maar werken met kinderen doe ik verdomd graag, de sfeer is heel goed, heel anders ook dan bij de grote ruiters. De ouders van de ruitertjes zijn allemaal enthoesiast en het gebeurt weinig dat er iemand niet meegaat naar de tornooien. De jonge ruiters doen het graag en ze halen dan ook uitstekende resultaten. Uit zo'n club stapje niet zonder grondige reden. Daarom blijf ik maar voortdoen tot er een grondige reden is of tot zich een nieuwe kandidaat aandient."

School Het mag duidelijk zijn dat Frans Rombouts altijd op meerdere terreinen actief is geweest in zijn leven. Zo bleef hij niet afzijdig toen er in de Basisschool van Meerle, waar zijn kinderen schoolliepen, een oudercomité werd opgericht. "In het begin was er wel een vertegenwoordiging van de ouders, maar die was eigenlijk zomaar samengesteld uit een paar ouders die door het schoolbestuur waren aangezocht. Een van die ouders was ons Jeanne. Maar pastoor Verheyen vond dat de samenstelling van dat oudercomité wel wat democratischer mocht en dat de leden moesten gekozen worden door alle ouders van de schoolgaande kinderen. Zo' n verkiezing, daar deed ons Jeanne liever niet aan mee en ze vond dat ik dat maar in haar plaats moest doen.". Zo kwam Frans in het oudercomité en hij werd er gelijk ondervoorzitter van. "Ik meen dat we er in geslaagd zijn een goed werkend oudercomité op poten te zetten, wat in die tijd niet zo evident was. Het moet gezegd worden dat het schoolbestuur en de directie ons altijd hebben laten meepraten over de werking van de school. Ik kan getuigen dat dat niet overal het geval was. Want als regio-afgevaardigde voor het N.C.O.V. (= overkoepelende organisatie van oudercomités) ben ik betrokken geweest bij de oprichting van oudercomités in scholen in de regio waar de directie daar absoluut niet van wilde weten. Wij hebben altijd

Coöperatieve vereniging Wie in de streek coöperatie Legt, denkt meteen aan melk. Vanouds was dat een lundbouwproduct waarrond de producenten. de melkveehouders, zich verenigden in coöperatieve 'melkerijen'. Die waren er al snel achter gekomen dat kaas, boter en andere melkpïoducten produceren beter en goedkoper kon mei velen dan ieder voor zich. Dc tijd dat elk dorp zijn muelkerij had liet nog niet ser achter ons. Maar de tijd staat niet stil, wat gold voor de meikveehouder, gold nok voor kleinere meikerijen. Stilaan gingen die op in steeds grotere coöperaties. Voor melk waren dc meeste producenten in de streek lid van de combinatie Kempico!lnza. Zo ook Frans Rombouts. Hij ssas zelfs bestuurslid van de Raad san Controlerende Vennoten. Dat ss ii leggen dat hij OI) de bestuurs ergaderingen, waar onder meer de resultaten san de coöperatie werden vooroelegd. een aantal coöperanten s ertegenwoordigde. Enkele jaren terug waren deze niet tevreden over die resultaten. Verinits die een invloed hebben op de prijs van de melk die de coöperanten krijgen, uitten zij hun heis aren. De bedrijfsresultaten op zich waren goed doch de financiële lasten liepen op. Voor de dagelijkse werking werd nogal veel gebruik gemaakt san duur kaskredmet. Een aantal leden ond dat beter kapitaal kon herokken ss ordeti hij de coöperanten, op s oorwaarde dat dii kapitaal een concurrentiële rente opbracht, en dat niet het Oog O Europa toenadering zou gezocht ss orden tol grotere coöperaties. zelfs os'er de grenzen heen. De Nederlandse gigant. Cainpina-Melkunme (ca. 1 O.00() leden -3,8 miljard liter! jaar) zocht toen zelf toenadcrnig tot Belgische pruducenlen en had toen al een sanienwerkingso ereenkonist niet de coöperatiese van Weelde. De Boerenhond, destijds onder leiding van Jan 1 linnekens, ss as daar echter enorm tegen. Zij waren eerder oor sanienss erking niet andere Belgische coöpem atmes. Volgens Frans Ronihuuls wilden ze ook toenadering promoten niet bedrijven van AVEVE, wat hij geen goede ontwikkeling vond. "Volgens mij kooi je dan in ccii helangenconflict terecht. Het bedrijf heeft als opdracht z.oseel mogelijk winst te maken voor de aandeelhouders. Daartoe moet het lijn grondstol . iii dit ges al melk, zo goedkoop mogelijk trachten in te kopen. Maar dat betekent automatisch dat de producent, dus de iuelkveehi iLider. minder kritgt. Ik vind dat een belangenorganisatie, ss at de Boerenhond toch is, zïch niet op dit terrein mag komen mengen. Het gevaar bestaat dat ze de belangen van hun leden, de hoeren, ondergeschikt zouden maken aan de resultaten van de bedrijven die ze controleren. Ik heb daar hes ige discussies os er geIt ad en Jan H i nnckcns svi st toen zelfs waar J al lag''. Het resultaat was dat Frans en een groot aantal producenten uit dc coöperatie Keinpico!Ini.a /ijn gestapt emt als s rtje leveranciers lijn gaan toeleveren aan Campina! Melkunie. "Nu wilden we wel het liefst in een coöpartiese blijven werken. Anders sta je snel alleen als er iets misloopt ot als dc s raag sterk zou dalen. Daarom zijn ssc met zo'n 35 melkveehouders uit de Nnorder-Keinpen aangesloten hij de coöperatie Verbroedering Weelde, die ijjim melkpruductie daarmee zag stijgen san 18 miljoen tol 25 miljoen liter.". De Verbroedering, waar Frans Ronibouts ondertussen voorzitter van is, heeft een sainenwerkingsakkoord met CampinatMelkunie en ijvert momenteel om zijn leden als volwaardige coöperanten van Campina/Melkunie te laten opnemen. "Op dit ogenblik zijn we nog niet stemgerechtigd, we mogen de Algemene Vergadering bijwonen en onze zeg doen. De Verbroedering gaat ook participeren in het kapitaal san CanspinalMelkunie onder dc vorni van een renteloze lening van 17 miljoen frank. De rente svordt serrekend in de melkprijs, liet kapitaal blijft vast op de hoofden van dc coöperanten Met dete werkwijze hebben onze leden nu dezelfde prijs als de rechtstreekse coöperatiten san CampinalMelkunme". Os erigens heeft heel deze zaak de iiensss ijze san Frans op een organïsatic als de Boerenhond niet negatief beïnvloed ''Ik blijf een trouwe aanhanger van de Boerenhond. Een stes ige belangenorganisatie die de belangen van dc landbouw verdedigt blijft een absolute noodzaak". constructief kunnen samenwerken, zonder daarom de problemen uit de weg te gaan. Als er zich vragen op problemen stelden, moesten die op de tafel komen en moest je daarover altijd vrij kunnen praten. Het schoolhoofd en afgevaardigden van de leerkrachten mochten trouwens onze vergaderingen bijwonen, ze wisten het dus meteen als er zaken naar boven kwamen die hen aanbelangden.".

Na het vertrek van An Adriaenssens werd Frans voorzitter en zou dat blijven tot ook zijnjongste dochter naar de middelbare school ging. Toch werden de banden met de school van Meerle nog niet verbroken, want de inrichtende macht van de school nodigde hem uit om lid van het schoolbestuur (= vertegenwoordiging van de inrichtende macht) te worden. "Sommigen zagen dat wel als een tegenstrijdigheid, maar ik


MAN IN DE MAAND

('oniniandani Frans neemt het noord.

Frans en Jeanne, tweemaal daags, ook op zon- en feestdagen, inoeten de koeien gemolken worden,

heb dat nooit zo bezien. Dat hoeft geen tegenstrijdigheid te zijn, want wat telt is het belang van de school. Dat is een samenwerking van alle partijen die daarbij betrokken zijn de inrichtende macht, de directie, de leerkrachten én de ouders van de leerlingen. Zij hebben geen tegenstrijdige, enkel gelijklopende belangen. Daarom maakt het niet zoveel uit op welke wijze je meewerkt aan het verdedigen van die belangen."

het nodige serieux behandeld. Ik heb mijn kinderen voorgehouden dat naar school kunnen gaan en mogen studeren een voorrecht is. dat nog altijd niet aan iedereen gegeven is. Wij hebben die kansen nog niet gehad. al kan ik mijn ouders dat niet verwijten. Mijn ouders hadden onder andere de pech dat de Duitsers hun nieuwe boerderij in brand staken onder de oorlog. Omdat ze Nedelanclers waren werden ze nadien door de Belgische regering niet voor die oorlogsschade vergoed. Er was bij ons dus werk aan de winkel en voortstuderen was er niet bij. Ik heb dat als een gemis ervaren en vandaar dat ik dat studeren bij mijn kinderen altijd gestimuleerd heb. Ik moet zeggen dat ze dat ook altijd ter harte hebben genomen. Miranda, de oudste, was zeer leergierig. daar kwam soms geen einde aan. Maar niet die houding heeft ze ook altijd de anderen aangezet, zij was altijd een voorbeeld waar de anderen zich aan gespiegeld hebben. Toen ons Tinne, de jongste en altijd meer speelvogel, op liet einde van de lagere school een brief kreeg niet het studieadvies van het PMS. had ze die zelf al ne keer opengedaan. Ze wilde weten of ze met de geadviseerde richting nog wel hetzelfde kon gaan studeren als Miranda." Het minste wat je kan zeggen is dat de kinderen Romhouts het er op het gebied van studies

Familie Frans:" Ik ben getrouwd, heb één vrouw, Jeanne, en vier dochters. Wat dat betreft ben ik altijd een beetje de sukkelaar in huis geweest want ik had met vij f vrouwen te doen. Maar dat begint stillekens aan te veranderen, want de dochters gaan het huis uit en als ze terugkomen hebben ze meestal mannelijke versterking bij". Miranda. de oudste, is ondertussen gehuwd en moeder van een dochter, het eerste kleinkind van Frans en Jeanne. Karin woont met haar partner in Mechelen. 1-leidy studeert in Leuven en zit daar op kot en sedert kort zit ook Tinne op kot in Geel voor haar studies. Studeren is in het gezin Romhout.s altijd een belangrijk iets geweest. "Ik heb dat altijd niet

behoorlijk hebben van afgebracht. Miranda is burgerlijk ingenieur micro-electronica, Karin is lanbouwingenieur. Heidy licentiate in de rechten en studeert momenteel sociologie en Tinne heeft dit jaar de studies aangevat voor Bioingenieur. "Dat je kinderen goed kunnen studeren, daar moet je niet mee pochen, dat heeft voor een groot stuk niet aanleg te maken. Maar je mag er wel trots op zijn dat ze slagen nadat ze er hard voor gewerkt hebben. En ik weet dat dat het geval is. Ze hebben het geeneen van allen voor niks gekregen.".

et voor het ter perse gaan van dit artikel vernemen het overlijden van twee mensen die erin vernoemd worden. ni. Piet Rombouts. de broei' van Frans en Leonie Verheyen, de echtgenote van Ioziemaker' Jos Martens, die de zuster van Frans doniieile gaven toen ze in Iloogstraten wilde trouwen. %Vij bieden de getroffen families onze oprechte blijken van deelneIning aan.

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie Frans, temidden van zijn iijf vrouwen : Tiniie, I-Ieid', Jeanne, Miranda en Karine.

lu


VANUIT HET STADHUIS... ONRUST AAN DE NIEUWE STRIJBEEKSEWEG Verkeersveiligheid baart de omwoners zorgen. Sinds enkele maanden is men volop aan het werk aan de Stijbeekseweg met de aanleg van de riolering . Mede als gevolg van deze werken krijgt de Gewestweg N14 er een nieuw kleedje bovenop. Niet dat de huidige bewoners langs deze baan hier niet blij mee zouden zijn, integendeel zelfs. Maar zulke brede baan zonder noemenswaardige hindernis vinden zij toch wel een beetje van het goede teveel. Erger zelfs, plotseling is men tot het besef gekomen dat hier een levensgevaarlijke situatie kan ontstaan waarvan vooral de kinderen uit de buurt wel eens het slachtoffer zouden kunnen worden. Daarom trok een ruime sliert van volwassenen en kinderen op maandagavond 27 oktober naar het stadhuis van Hoogstraten waar op dat ogenblik de gemeenteraadszitting zou beginnen. Uit woord en wederwoord bleek weer eens te meer dat de dienst Bruggen en Wegen van het Vlaamse Gewest niet direkt van veel inspraak houdt en meestal nogal eigenzinnig te werk gaat . Niet verwonderlijk, vinden sommigen, dat men hierdoor van de regen in de drop terechtkomt. Zou een strakkere houding van het gemeentebestuur vanaf het prille begin niet een belangrijke remedie kunnen zijn?

Raadszaal bezet Het was een eigenaardig tafereel. De raadszaal was volledig bezet maar van een echte "bezetting" was er hoegenaamd geen sprake. Bijna met zijn allen waren zij vanuit de Strijbeekseweg afgezakt, zowel kinderen als volwassenen, om aan het gemeentebestuur hun ongerustheid kenbaar te maken en de petitie aan de burgemeester te overhandigen. Voor heel wat aanwezigen kwam de actie volkomen onverwacht, hoewel Gazet van Antwerpen die morgen in haar streekeditie het bezoek had aan gekondigd. In zijn toelichting voor de raad schetste Jan Christiaenen als woordvoerder van de groep de vrees voor de hoge snelheden zodra

de nieuwe weg in gebruik zal genomen worden. "Vroeger werd er al hard gereden. Nu krijgen we een weg van ongeveer 12 meter breedte zonder noemenswaardige hindernissen. Dit nodigt gewoon uit tot onverantwoorde snelheden. Daarbij komt nog dat het helemaal niet duidelijk is waar nu juist de grens van de dorpskom ligt. Bij de opstelling van het verkeersplan was het reeds overduidelijk dat de N14 een probleemweg was met vele onveilige situaties. Daar is nu echter niets aan verholpen." Als bewijs van de grote bezorgheid voor de veiligheid van vooral het 40-tal kinderen werd naar voor geschoven dat de petitie praktisch op één dag rond was en door iedereen( "op één na") van de 120 gezinnen getekend was. De verontruste ouders stelden daarom aan het gemeentebestuur voor om te

zorgen voor de nodige verkeersremmers, enkele veilige oversteekplaatsen, en het verder doortrekken van het nieuwe fietspad tot aan de Hazenweg zodanig dat men op een veiliger manier kan oversteken. Nu stopt het fietspad aan Groot Eyssel en moet men daar op een vrij moeilijke plaats de N14 over. "Het gemeentebestuur moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en vooral op korte termijn iets doen Verkeersborden zijn niet zaligmakend, er moet ook concreet iets gebeuren." vinden de inwoncr \ un de S1rijbectse\ve.

Kritiek op Bruggen en '%egen Burgemeester Van Aperen heeft begrip voor de bezorgdheid van de betrokkenen. Toch is het niet op de eerste plaats een zaak van de gemeente. "Dit is een gewestweg en valt volledig onder de verantwoordelijkheid van Bruggen en Wegen. Wij als gemeente hebben wel onze inbreng gehad in verband met de aanleg van de riolering. De herinrichting van de weg is een zaak van het Gewest. Wij zullen morgen op de werkvergadering met Bruggen en Wegen het doortrekken van het fietspad en de snelheidsbeperkingen bespreken. Met de invoering van de onbemande camera's zullen wij ook ons steentje bijdragen voor meer veiligheid op deze weg.Voorts zullen wij er in Antwerpen op blijven aandringen dat men meer oog zou hebben voor de veiligheid in het algemeen. Deze petitie zal voor ons een steun zijn. Raadslid Sprangers van zijn kant heeft heel wat bedenkingen bij de manier van werken van Bruggen en Wegen. In het verleden heeft hij reeds dikwijls aangeklaagd dat er geen echte inspraak mogelijk blijkt, dat Bruggen en Wegen bijna nooit met degelijke plannen voor de dag komt, ondoordacht alle bomen rooit langs de gewestwegen om in de plaats daarvan brede wegen aan te leggen die alleen maar overdreven snelheden stimuleren. Nadien moeten dan de brokken gelijmd worden, meestal met snelheidsborden waarop dan vaak nog weinig gekontroleerd wordt. Nu stelt hij de vraag of het

/t/

IT


GEMEENTERAAD niet beter ware geweest indiende gemeente zich telkens eens wat strakker zou opgesteld hebben ten opzichte van Bruggen en Wegen. "In Wuustwezel gaat het er heel anders aan toe. Daar lukt dat dan blijkbaar wel. Wij worden altijd maar geconfronteerd niet een hoop uitvluchten om toch maar niks te moeten doen.Wat zin heeft het om achteraf maar verkeersborden te zetten en repressief op te treden indien ge eerst Bruggenen Wegen zomaar laat doen ?"Schepen van Openbare Werken, Karel Aerts is het daar niet helemaal mee eens. 'Wij hebben de vraag van de dorpsraad indertijd niet uit het oog verloren en bij Bruggen en Wegen steeds op aangedrongen met deze aanbevelingen rekening te houden. Wij hebben voorgesteld om enkele eilandjes aan te leggen. Het Gewest zou nu toch bereid zijn het fietspad door te trekken en hier eventueel een eilandje aan te leggen." Burgemeester Van Aperen doet uiteindelijk aan de inwoners van de Strijbeekseweg de suggestie om eens met een aantal mensen naar de werkvergadering te komen om Bruggen en Wegen met de neus op de feiten te drukken. Hopelijk kan men de put nog dempen alvorens ook dit kalf verdronken is. In het voorbij verleden kwam de kritiek op de moeilijke en weinig soepele samenwerking met Bruggen en Wegen niet alleen vanuit oppositiekringen Ook hei college heeft aan de lijve kunnen ondervinden,met de aanleg van de weg van Minderhout naar Meerle, dat het niet altijd rozengeur en manenschijn is. Ook aan de Ulicotenseweg kan men daarvan meespreken, om nog maar te zwijgen over de doortocht van Hoogstraten de geplande vernieuwing van cle baan Minderhout-Meer. Een wakkere burger kan soms veel leed, dubbel werk en verloren geld vermijden. Belangrijk is dan wel dat hij er op tijd hij is. .

,

'Ook Hoogeind krijgt riolering en nieuwe weg Op Hoogeind komt er een nieuwe weg en riolering. Deze beslissing is reeds langer genomen. Er worden ook fietspaden aangelegd en dit zou de toegang tot de Mosten alleen maar kunnen ten goede komen. Begin van dit jaar werd het onteigeningsplan definitief goedgekeurd. 71 aangelanden werden verzocht akkoord te gaan om de nodige stukken grond te verkopen. De gemeente kreeg gunstig respons van 67 personen en intussen werden er reeds 65 ontwerpakten klaargemaakt voor goedkeuring in de gemeenteraad. Deze akten hebben een gezamenlijk prijskaartje van 5,9 miljoen frank. De rioleringswerken komen in aanmerking voor subsidie en voor de uitwerking werd een overeenkomst gesloten met de N.V. Aquafin. De kostprijs wordt geschat op 84,7 miljoen. Het subsidieerbaar aandeel van de riolering is 34,3 miljoen, dat van de fietspaden bedraagt 16 miljoen, alle zonder BTW. De oppositie gaat niet akkoord bij de stemming. Raadslid Sprangers heeft ook hier dezelfde opmerkingen als bij de herinrichting van de Strijbeekseweg; "Met de aanliggende betonstroken wordt de nieuw ontworpen weg visueel 6.40 meter breed, terwijl in de verkeersstudie van Libost een wegbreedte van 4,50 meter is voorzien. Met het ontwerp dat voorligt vraagt men om hoge snelheden De verwachte snelheden, gecombineerd met talrijke op- en afritten zullen van Hoogeind een gevaarlijke weg maken. Onze fractie gelooft ....

,

niet in een blijvend effect op de snelheid door het aanbrengen van verbodstekens en een repressief optreden van de pol itiediensten. "Ook vreest Sprangers dat Hoogeind hierdoor een sluipweg wordt naar de grensovergang E19. Uiteindelijk zullen de kosten heel wat hoger oplopen dan tot nu toe gedacht : 102 mij. voor totale raining. 5,9 minimum voordeonteigeningen, plus daarbij de erelonen enz., de bijkomende kosten voor het verwijderen en terugplaatsen van afsluitingen, opritten, enz. Deze prijs vindt Agalev wel zeer hoog maar het is vooral de weinige aandacht voor een verkeersvriendelijke en -veilige inrichting die de deur dichtdoet. Schepen Van Looy beaamt dat het een zeer dure operatie zal worden." maar dat wisten we vooraf !" Raadslid Van Bavel daarentegen is gelukkig dat er uiteindelijk een fietspad van 1.75 m. uit de bus komt. .

"

Handigheid loont In de gen leentel aadstiti ing an oktober werden de resultaten van de gemeentelijke subsidies 1997 voorgelegd. Deze toelagen worden aan verenigingen toegekend op basis van een door de gemeenteraad goedgekeurd puntensysteem. Hoewel de volledige raad akkoord ging bond raadslid Fret de kat de bel aan, vroeg naar de zin van dergelijke vorm van subsidiëring en wees op een aantal hiaten in het systeem. Er wordt in totaal 398.000 frank verdeeld over 112 verenigingen. Dit is een gemiddelde van 3.500 frank per vereniging. "Beantwoordt dit nog wel aan een wezenlijk doel 2 En is de aanvraag voor iedereen toegankelijk. Ik zie hier grote vershillen. Zo krijgt bv. de tennisclub Langenberg 11.000 frank. Dit is 3 á 5 maal meer dan andere sportverenigingen. Hoe valt dit te begrijpefl? Zo zien we ook dat "De Koetsiers" 16.000 frank binnenhalen. Dat is één derde van het ganse budget van alle rijverenigingen samen. Ofwel klopt er iets niet ofwel wordt er hier en daar gefoeterd niet de aangifte. Hierover zou toch wel eens dringend moeten nagedacht worden." besluit raadslid Frct. Schepen Peerlinck heeft alle begrip vor deze kritiek. "Wij hebben ons ook meermaals de vraag gesteld of subsidies in deze vorm nu eigenlijk nog moeten voortbestaan. Wij bereiken hier echter geen eensgezindheid over. Voor sommigen ligt het moeilijk om hier nee op te zeggen. Voor mij hoeft het niet. Momenteel is er echter een nieuw reglement in de maak om die mistoestanden in de toekomst uit te schakelen. Maar zoals ge weet : de Belgen zijn vindingrijk. Er zullen altijd clevere en niet-clevere secretarissen zijn. Zo heeft bv. de tennisclub "Langenberg" alle trainingen mee ingebracht, vandaar hun hogere subsidies. Maar het blijft een moeilijke materie. Wij hebben zelfs het voorstel gelanceerd in de dorpsraden om hieromtrent een beperkte groep op te richten, maar er bleken geen kandidaten te zijn. ,,

Nog bouwgrond te kort? Einde augustus werd de IOK-verkaveling in de Genieentestraat te Minderhout goedgekeurd. Er zullen 34 kavels aan sociale prijzen te koop aangeboden worden. In de vorige zitting van de gemeenteraad was er een discussie omwille van het feit dat er wel een dubbel rioleringstelsel aangelegd werd zoals verplicht, maar dat het oppervlaktewater voorlopig ook in de riolering zal terechtkomen. Volgens schepen Van Looy

blijft dit een tijdelijke oplossing om zware kosten te vermijden. Later als de Minderhoutsestraat aan de beurt komt wordt er hiervoor een oplossing gezocht. In de Burgemeester Brosensstraat gaan de kavels als zoete broodjes van de hand. Voor de II kavels die ter beschikking gesteld werden kwamen er niet minder dan 94 aanvragen binnen. Hierbij waren 24 families met kinderen. Zij zullen in ieder geval voorgaan bij de uiteindelijke toewijzing.De verkoopprijs van een kavel van 775 111 2 bedraagt 1,25 rnilj. frank. Dit is in ieder geval een heel pak minder dan de prijzen die geboden werden op de 8 kavels villagrond tussen de Lindendreefen dc Gelmelstraat. Zoals u zich wellicht nog wel herinnert werden hierop de vroegere gronden van Justitie twee oude herenhuizen afgebroken om plaats te maken voor nieuwe bouwpercelen. En het lijkt er dus wel degelijk op dat de Regie der Gebouwen haar financiële slag zeker zal thuishalen. De acht percelen werden alle ingezet voor een bedrag schommelend tussen 2,6 mij. en 3.6 mIj.

Gemeente neemt optie op Casino Zoals vorige maand reeds aangekondigd, zal de gemeente Hoogstraten zich als bevoorrechte partner aandienen bij de Vlaamse Landmaatschappij voor de verwerving van het Casino van Wortel-Kolonie. Einde september kwam de KVB-fractie met dit voorstel naar de gemeenteraad doch de meerderheid der raadsleden vond het toen niet opporluun dit te behandelen; Er was immers unaniem in de raad afgesproken dat alle zaken die betrekking hebben met Wortel-Kolonie eerst door de gelijknamige commissie zouden besproken worden Dit is intussen gebeurd. De commissie Wortel-Kolonie ging niet het voorstel akkoord op voorwaarde dat het gebouw en de gronden behouden blijven in de huidige bestemming, uitzicht, indeling en hoedanigheid, tot een bestemmingsplan voor het ganse domein is opgemaakt en goedgekeurd. .

:(~:: 7

~

Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8

2321 Meer Tel. 315.71.76

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID' 9


Herinnering aan Leo M. H. Senden "De zomer van 1943 leeft in mijn herinnering als de glorietijd van mijn Ieven', vertelt bakker Rik de Winter uit Wilrijk. "Wij, Antwerpse studentjes van het St.Stanislascollege, verbleven tijdens de grote vakantie in een aantal Hoogstraatse gezinnen. Ik was te gast bij de familie Aloïs Bruurs, naast het begijnhof, en werd daar onvoorstelbaar verwend door de dochters. Sindsdien heb ik ook zulke mooie krullen want mijn haar werd haast dagelijks door hen gewassen. Mijn vader was een grote bewonderaar van pastoor-deken Senden van Hoogstraten. Hij had hem gekend als leraar biologie aan het St.-Norbertusinstituut te Antwerpen. In de nalatenschap van mijn vader vond ik een brief van J. De Smedt uit Assebroek die daarin het verhaal vertelt van het lijden en de dood van Z.E.H. L. Senden in Duitsland." Leo Senden, geboren te Turnhout op 11juli 1888, werd priester gewijd op 20 september 1913 te Mechelen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij tot leraar benoemd aan het Sint-Norbertusinstituut te Antwerpen en in 1932 bestuurder van deze school. Als pastoor-deken werd hij op 14 juli 1936 om 14 uur met trompetgeschal verwelkomd aan den Houvast te Hoogstraten. De welkomstgroet werd aan de Warande uitgesproken door burgemeester Jan Brosens. In zijn "Hoogstratens oorlogsboek" (Jaarboek HOK, 1970. blz. 53) schreef pastoor-deken J0zef Lauwerys: Wanneer ik op 1 mei (1944) 's namiddags te Herentals op de tram stapte, sprak een Hoogstraatse tramman mij aan: 'Weet ge 't nieuws van Hoogstraten al?' En met ontroering in de stem vertelde hij me: 'Vanmorgen te 6uur hebben deDuitsers er lelijk huisgehouden: 17 mannen van hun bed gehaald, te Minderhout ook drie en te Meer één! Sommigen, die onraad roken, zijn nog de dans ontsprongen eis door hun tuin de velden ingevlucht. Ook deken Senden hebben ze meegenomen!' Toen ik te Hoogstraten aankwam heerste daar nog grote verslagenheid en iemand, die 's morgens naar de eerste mis was geweest, vertelde me hoe ze bij 't buitenkomen uit de kerk deken Senden tussen twee Duitsers zag voorbijgaan en zijn hoed afnemen voor 0. L. Heer in zijn kerk. De andere gevangenen zaten dan al bijeen in de meisjesschool. in de Gelnselstraat, vanwaar ze werden weggevoerd naar de Begijnenstraat te Antwerpen In de brief van Jacques De Smedt lezen we het vervolg.

Brief Brugge, den 6n Juni 1945. Lijden en Dood van Z.E.H. Leo S E N D E N Deken van Hoogstraten Gestorven als Politieke gevangene in Duitschland Overleden den 5-Dec. - 1944 te ELLRICH BUCHENWALD Op 21 Juni 1944 kwam ons transport aan te Buchenwald ten getale van 860 man. Onder ons midden hadden we twee priesters, Z.E.H. Senden, deken van Hoogstraten en den Z.E.H. deken van Floreffe ze waren in Buchenwald

In]

altijd te samen. Niemand had beter moraal dan den Z.E.H. deken van Hoogstraten, zijn opbeuringsgeest was onbeperkt. Immer glimlachend en goeden moed ingevend. Immer was hij bereid in een hoekske of een kantje de biecht te hooren. Zelfs onderweg als we steenen droegen uit de steengroef, was hij onder den lijdensweg van berg op en berg af, immer bereid tot 't uitoefenen van zijn priesterlijke taak, op gevaar af gekend te zijn en dan de grootste gevaren te loopen, zelfs de dood, na vele martelingen, folteringen en lijden. Op 14Juli1944 werden wij vervoerd naar Dora bij Nordhausen. Daar werden we verdeeld, en daar geloof ik verloor hij zijn collega den Z.E.H. deken van Floreffe. In Dora hoorden we spreken van VI en V2, van honderden gevangenen die reeds omgekomen waren bij 't boren eis maken van de ondergrondsche fabrieken. Den Z.E.H. Deken wist bij 't vertellen van dergelijke gruwelen, die we reeds te Buchenwald meemaakten wanneer we een gevangene zagen af maken, imnser zalvende woorden toe te spreken. In Dora werden we verder onderverdeeld in kommandos : de eenen gingen naar Harzwegen, de andere naar Eilrich en eenigen bleven in Dora, zooais er ook in Buchenwald gebleven waren. Ik voelde me gelukkig wanneer ik des anderendaags weer den Z.E.H. Deken bij me zag. We werden alle twee in hetzelfde kommando geplaatst nl. K° 21 - Firma Christoff und Unrnacktt - Yzer en betonbouw. Den Z.E.H. Deken kwam in de betonkolonne, ik in de yzerkolonne. Op het werk waren we gescheiden en dat deed me leed. In de yzerkolonne moest men niets anders doen dan yzer lossen en laden. Het toeval wilde dat men mij enkele dagen later in de betonkolonne dcccl werken en zoo kwam ik weer bij den Z.E.H. Deken. Nu hoorde ik weer onder 't werk zijn balsemende woorden, en had ik weer onder 't werk de gelegenheid met hem te redeneeren over alle punten van het geloof, die voor mij nog niet klaar waren. Ook spraken we over de natuur, de dieren en bijzon-

Pastoor-Deken Leo Senden (1888-1944) derde insecten. In dit alles moest ik hem bewonderen, en moest ik zijn wetenschappelijke kennissen hoog schatten. Dit alles gebeurde terwijl hij zoo leed. Ik zag het, hij leed geweldig onder den druk en 't gevloek van den civilmeister, die te weten gekomen was dat hij priester was. Eens waren we aan het werken in 't water. We moesten de keien en 't slijk uit 't water halen, hetgeen een zware lastige arbeid was voor iemand die zooiets niet gewoon was. De Civil snauwde hem altijd toe niet de woorden : « Ach, du verdammte pfaffe, du solist hier crevieren. Du roomsche pfaffe du musthiereingehenwieeineprieme ».DeZ.E.H. Deken gebaarde nooit dat hij het hoorde, maar zegde stillekens een gebed. Zoo gebeurde het eens dat den civil razend werd en den Z.E.H. Deken languit in 1 water en slijk snieet, om dan eens hatelijk te kunnen lachen. Wanneer hij dan nog niet rap genoeg was, sloeg hij hem nog in de lenden niet zijn schop. Zoo was het eiken dag wat anders. Toen we aankwamen op het werk, stond den civil al te grinniken als hij den Z.E.H. Senden zag, en riep hem natuurlijk voor het slechtste werk eerst. Automatisch ging ik altijd mede. Het was altijd het zwaarste en meest vermoeiende werk, onder andere beton voeren of beton laden in de wagens. Dit moest zeer snel gaan en was zeer zwaren arbeid. Wanneer we balken of groote planken moesten dragen, dan zocht den civil de zwaarste uit en daarbij nog deze die nat waren. De Z.E.H. Deken kon niet meer dan ze met gebogen rug enkele meters verder sleepen. Ik haaste me dan en dan droegen we samen zijn zwaren last. Dit waren vreeselijke dagen. Gelukkig had den Z.E.H. Deken kunnen veranderen van kommanclo. Daar was hij verlost van den clvii die hem zoo haatte en afbeulde omdat hij priester was. Later vroeg den civil aan mij : « Du Belgier who ist der Pfaffe, der imnser hei dir war ? » Ik antwoordde dat ik het niet wist


DAGBOEK want hij was in staat van hem terug te halen. Hij antwoorde daarop « Schade dasz ich hier den verdammten Pfaffe nicht todgeslagen hebe, aher der geht so wie so toch caput. Al die miese auslender mussen hier caput. » Ondertusschen heeft den Z.E.H. Deken het geluk gehad afgekeurd te worden om in de kommando's te werken en had hij voortdurend lichten arbeid gekregen in het lager. Wegens zijn ouderdom en verzwakking van 't zenuwsielsel. Onder lichten arbeid verstond nien het onderhoud van hei lager, reiniging. In de maand Augustus was den Z.E.H. Deken al geweldig afgevallen door zijn buikloop, waarmede hij zelfs een paar weken in de infirmerie is geweest. Daarna heeft hij met moeite het overige van de maand Augustus en September doorgesparteld. Maar nu kwamen de koude wintermaanden. Ik was ondertusschen verpleger geworden in de ambulance der chirurgie. Toen ik op zekeren dag den Z.E.H. Deken zag binnenstrompelen met hinkend been, had hij een 'phelgmon' aan zijn rechterbeen. Het was enkele dagen geleden dat ik hem niet meer gezien had en ik herkende hem bijna niet meer, zoo erg was hij uitgemergeld. Letterlijk het vel over de beenen: een levend geraamte. Aan zijn lach was hij immer nog te herkennen, al was de straal en het groote levenslicht verdwenen. Ik hoopte nog hem te kunnen redden, maar volgens dc dokter was 't vruchteloos. Het was dokter Chauhart die me zegde : « Non, mon fils, h cel âge l, ii n'y a plus rien h faire. C'est encore la questlon de quelquesjours, mais ii est condamné ti mort, comme tant d' autres. Maudits sont les boches. » De winter met zijn sneeuw, regen en ijskoude winden en daarbij nog de onvoldoende kleederen, hadden den boom neergeveld. Hij ging linigzaaiii aan het verkwijnen. Door de zwakte en de uitputting had hij geen lichamelijken weerstand meer om al die ziekten die hem ineens te pakken kregen te boven te komen. Daarbij had de winter hem nog een zware pneumonie gegeven dat hij van tijd tot tijd in zijn fluimen versmachtte. Zijn lijden was onzeggelijk en daarbij had hij een rheumatismus die hem om zoo te zeggen bijna verlamde. Tot slot doorzinderden hem de pijnen van zijn phlegmoon aan het rechterbeen. Dit alles was voor hem een onmenschelijke foltering. en toch glimlachte hij nog immer tot zijn laatste uren. Wanneer nu iemand in de zaal op sterven lag dan ging ik den Z.E.H. Deken verwittigen en dan sukkelde hij al op mijn schouder leunend lot het bed van den stervende. Zoo deed hij tot den laatsten dag. Ik herinner me den laatsten morgen, hij kon niet meer gaan. ik moest hem dragen en toch wilde hij er uit om den stervenden kameraad nog een laatste kruisje te geven. Zoo kwam de dag, het was den 5-December 1944. Dokter Chaubart en ik hielden om de beurt de wacht. 1-let was rond 15.30 u. Ik had hem recht gezet in bed en hield hem vast. Dukter Chauhart voelde de pols. Al meteens knikt het hoofd en vallen de oogen toe. De dokter nllek een kruis, ik ook. Het was gedaan. De ziel ss uit het lichaam weggegaan. Het einde was gekomen zoo rustig en kalm zooals hij onder on leefde. Met lichten lach is hij gestorven en ons heengegaan. Het was een groote ziel, wonderbaar hart, optimist in de vreeselijkste stonden en de goede herder voor zijn landgenooten Verdoemd zijn de moordenaars van dat volk. waarop den vloek eeuwig rust, omdat ze zoon

mensch en talrijke anderen het leven benamen, daar ze niet hun meening deelden... Na het appel werd het lijk naar beneden in de kist gedragen, om dan vervoerd te worden naar Dora (bij Nordhausen), waar het lijk met talrijke anderen enkele dagen later verbrand werd in het crematorium. De dokter vermeldde op het briefje « Abgang durch Tod » Doodesoorzake Diagnose «apop/exie pulmonaire » ,ir. 60.009

Gestorven om 15.30 uurden 5/12/1944 te Ellrich (Prov. Saksen) Geteekend den 6/6/1945 door Jacques De Smedt, ex-verpleger der infirmerie te Elirich (Buchenwald). nr. 60.476. Teruggekeerd in het Vaderland den 2415/1945 te Assebroek bij Brugge, Prins Karellaan 101, Villa Clémentine.

True Ook Deken Lauwerys kende deze brief (of een kopie). Hij publiceerde de tekst in 'Truc : Waar gebeurd' (uitgave HOK, 1972, blz. 63-65) onderde titel : 'Deken Senden' s martelweg' en het artikel begint als volgt Op verzoek van Bert Levsen heb ik er de eerste maal over gesproken op 27mei 1945, toen Jan La,nbin voor de eerste maal niet de reportagewagen Van het N.I.R. naar de H. Bloedprocessie kwam. Daarna vertelde ik hein in het kort wat we toen erover al wisten.

Onder de titel 'Deken Senden's marteldood' vinden we nog een aantal andere getuigenissen in dit boek (blz. 66-70). Wij danken Jos en Simone Bruurs, Jan Mercelis, Maria Oomen en René Van Delm voor hun medewerking aan dit relaas.•

Bij de openiltg tan het zesde Kempisch Congres op zondag 29 augustus 1937 de magistraat van Hoogsrraten en de leden van het Inrichtend Comité voor de raadskelder van het stadhuis. Wij herkennen o.a. (v.l.n.r.) : Angèle Bilcke, Deken Senden, Camille Thi,'ion, René Van den Kieboomn, bestendig afgevaardigde, Leon Houben, Antoon Brosens, burgemeester Brosens, meester Mollekens, JozefLauwervs, voorzitter, Louis Van Hoeck, .rchepen Mertens en Emiel Torreele, HOK-secretaris.

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand


Hoogstraten en het Internet Wie vandaag de Internet-trein mist, die zal hem nooit nog inhalen. Zo lijkt het tenminste. Maar is dat wel zo? Wees niet bang. U hebt nog alle tijd. Natuurlijk kan internet een belangrijke bron van wetenschap zijn en mits goed gedoseerd zelfs een handig hulpmiddel. Denk maar aan e-mail, het randproduct, waarmee toch niet âl te opdringerig op een goedkope manier (letter)post kan verstuurd worden. Maar als gegevensbron voor de naaste omgeving staat het Gemeentelijk Informatieblad, de Kempenklok, Radio Cosmos en vooral De Hoogstraatse Maand nog kilometers voor. Ten uwen dienste tikten wij in de bekendste zoekmachine (search engine) Alta Vista even het woord 'Hoogstraten' in. Een zoekmachine zoekt dagelijks het hele Internet af en catalogeert alle betekenisvolle woorden in een gigantische gegevensbank. Met Hoogstraten had het geen probleem en meldde ons fier dat er 1270 documenten zijn waarin dat woord voorkomt. Tja, denk je dan, nu komen we het te weten. Bij nader toezien blijken er slechts drie (3) echte thuisbladzijden te vinden te zijn. Na de lege bladzijde van Jarod van Hoogstraten krijgen we een Labrador-fanaat op het scherm die in Hoogstraten een prijs gewonnen heeft tijdens een hondententoonstelling en daar de wereld hoognodig kond wil van doen. Talloze nutteloze bladzijden moeten we ondergaan, er komt altijd wel een mijnheer 'van Hoogstraten' in voor of Hoogstraten als plaats in een of andere catalogus. Zelfs Gerald Hoogstraten, een carpenter-woodworker uit de USA komt langs gedreven. Bij de verouderde site van Culemborg maken ze zich vrolijk over Hoogsiraten. Stadslink van de maand Mei (1996 sic!) Hoogst raten Motivatie: De burgemeester van de gemeente Culeinborg (mevrouw Bloemendaal) en de schepen van de gemeente Hoogst raten (Marcel van Ammel) sloten zaterdag 20 april 1996 een vriendschapsverdrag voor de beide gemeenten. De digitaliteit van Hoogst raten valt nog wat tegen. Dat ze toch maar eens in eigen boezem kijken met hun overjaarse nieuwsjes. Dan nog liever géén website! Leukwas dan weer wel dat 'Baas Gansendonck' kwam aanvaren? Baas Gansendonck van Hendrik Conscience? Wat heeft die met Hoogstraten te maken? In een dorp tusschen Hoogstraten en Calmpthout, in de Antwerpsche Kempen, woonde Peer Gansendonck, de Baas uit de afspanning de St. -Sebastiaan. Dat dorp kan niet anders dan Loenhout of Wuustwezel zijn. Wel, eerlijk gezegd, dat wisten wij niet!

Interessant was ook een wandelroute uit de Vitelma-brochure (gezonde margarine, weetjewel!). Het Jan Huet-pad te Wortel/Castelré (Noorderkempen). De beschrijving van het pad is zinvol en nuttig. Uit dc bergen rotzooi zijn er echter drie behoorlijke bronnen van informatie over Hoogstraten te vinden. Cahier de Brouillon, De Antilliaanse Feesten en vzw Het Convent. Voor de rariteit keken we de burgemeesters even na. Merksplas heeft geen enkele eigen site en Rijkevorsel slechts 1 schamele bladzijde over de korfbalclub. Brecht heeft een sobere maar mooie gemeentelijke site. De Wuustwezelse gemeentelijke site is hautain opgemaakt met veel toeters en bellen. Hij bevat veel, overbodig en bovendien slecht gesteld Engels (waar is dat in godsnaam voor nodig?). De site staat bol van de tikfouten en negeert elke dt-regel. Het Stella Matutina-instituut (meisjesschool) zit ook op het web. Zelfs de directeur staat er met foto afgebeeld samen met 'één van de bevallige secretaressen'. Zo weten de meisjes meteen waar hun opvoeding naar leidt. Veruit de mooiste website uit de regio komt uit, of all places, Loenhout. De plaatselijke korfbalclub maakt er zich op erg stijlvolle wijze wereldkundig. Wie er een boodschap aan heeft, is een andere vraag maar hij is van een deugddoende mooiheid.

Cahier de Brouillon Cahier de Brouillon is reeds het langst op het net. Het heeft echter enkele jaren sluimerend

ffl

1 tussen leven en dood in het web gehangen. Een ziekte waaraan overigens vele sites lijden. Met veel moed wordt een site opgemaakt, maar wanneer de maker ervan een andere hobby heeft gevonden, blijft alles hangen als een affiche in een gesloten winkelpand. Enkele weken geleden werd de Cahier-site echter volledig geupdatet. Hij vermeldt nog wel de Kroeg & Blues-affiche van 1993, maar dat zullen we maar als archief beschouwen. Verder bevat de site nog een enquête-formulier maar meer dan een hobby kan daar niet achter zitten. Het is overigens ook de vraag wie het Cahier-websitepubliek wel mag zijn.

Antilliaanse Feesten Musica Cariben-a

Wat het publiek van de Antilliaanse Feesten is, is echter wél duidelijk. De site is professioneel in 4 talen opgemaakt en wordt voorzeker geraadpleegd door een allegaartje van danslustigen die van heinde en verre komen en op een andere manier niet eenvoudig voor te lichten zijn. Hoe kom je te weten waar overnachtingsmogelijkheden zijn in de nabijheid, bijvoorbeeld. Of hoe je bij Taxistop mogelijk een lift naar Hoogstraten vindt. Jammer dat de site, eenmaal de feesten voorbij, bevroren blijft. Zeker nu er volgens allerlei geruchten wat roert rond een nieuw initiatief. de Feesten in het Sportpaleis, blijft de bezoeker op zijn honger. Een nabeschouwing van de Feesten liepen we overigens op het lijf bij de site van de Gazet van Antwerpen, en van de hand van Toon Horsten en Frank Heirman.

.i

er

Meer informatie...

:5

CoSttibh'.

'

/

ss.'gtf

Caiaer de [Is outllon i een onreretisafé en ooncenlpodtuiu dat al sinds 1981 tuuoekale en otdturele prikkeis stilte-t doorheen dc Keinpische roeio en vet der dootbecis heel Vlaaeidcren. Rock, pop. ltaidcore punk. lephop. jazz. ska. oggoe en ,Sntdlnaanie ofAtdikaa,is,nttries. alles wordt aatigeliodets acts iedereen die ssng of jong van boei is. Speciale partaes ineke,, dii aanbod compleet. Het café is bovendien een uitstekende lokatie voor hoven. En vet -slee? Eet, fantastisch intrebousvde CD. en ploterseolleene clie ver »t lietinsizikide verleden iluikt, maal tegelijk s-erbazond actueel is.

IIft] \e.l..--sssro Kus5 tel

s2tUtt?t45

5'

Kn

.SiS

bRos's.

9

1

51

Opeti op svonnsilag-, uinslag. en zaterdagavond. 's Zondags vanaF de nuddag

32555' l48'o' Es-ed, anbR n siseitim ego

Str yal -J

12

1 1


INTERNET

Vzw Het Convent Nadat Het Convent de Vlaamse Monumentenprijs gewonnen had, werd de vereniging overstelpt met vragen van organisaties en individuelen die ook wel eens wilden weten 'hoe dat nu moest', een monument restaureren zonder inbreng van projectontwikkelaars met miljoenen-budgetten. Want de prijs verplichtte 1-let Convent moreel ook aan missioneringswerk te doen. Zij kozen er voor het Internet te gebruiken als doorgeefluik voor de door hen opgedane ervaring en informatie. De site kan natuurlijk wel door het 'brede publiek' geraadpleegd wor den maar is in wezen bedoeld als in forma-

tiebron voor bijvoorbeeld de pers of als inspiratiebron voor andere initiatiefnemers, een vakblad kortom. Zo bevat de site alle statuten van de vzw en alle erfpachtovereenkomsten tussen de gemeente en de ondererfpachters. Saaie kost, dat wel, maar van onschatbare waarde voor de dilettanten van, zeg maar. Bachten De Kuppe die hun oude melkerij door erfpacht willen behoeden voor afbraak. Omdat Wortel-Kolonie (onder de vleugels van Het Convent) opgenomen is bij de 100 meest bedreigde monumenten ter wereld, was het nodig om ook hier enige informatie over te brengen. Op die manier kunnen de meest courante vragen eenvoudig beantwoord worden en wordt dc organisatie ontlast. De site bev it til van doorverbindingen (related links in het jargon) met allerhande bronnen over de hele wereld. De site is in het Nederlands gesteld maar voor de Enelskundmge me demens is er voorzien in een korte samenvatting. te -

-

1 vrr.ileiiij .,erd hel begijnhoi een Hoegstraten cvii zijn lot ocergelaten. Als reactie tege,i liet ongelijke verlies von liet begijnitot voor de lokale gemeenschap, verenigde een groep ,oflers va,l Hoogstretev Zich lede vete. Het Con000t. Div slaagde er ii, liet begijnhof i,m erfpacht te nemmiett en te

Dearnaasg ijvert ozo. lIet Ontleent en ook voor de

CIPAL Enkele gemeentebesturen zijn reeds op het net. CIPAL, de provinciale vereniging uit Geel, coördineert en bundelt deze in haar eigen site.

CIPAL, Centrum voor Informatica van dc Provincie Antwerpen en Limburg, wil alle automatiseringsprojecten van openbare besturen coördineren. Daar valt uiteindelijk ook het Internet-gebeuren onder. Hun eigen website ademt nog de ambtelijke taal van het papieren tijdperk en heeft de vormgeving van een brochure uit 1975. Als een gemeente zich lnternetsgewijs wil kenbaar maken, zorgt CIPAL voor een doorverwijzing. Een mooi initiatief, maar wie wil er nu langs Internet te weten komen wanneer de vuilkar langskomt. Zelfs Hoogstraten heeft er een piepkleine bladzijde. Maar het telefoonnummer van het Stadhuis is nog het oude. Zelfs dat is dus op het blikseinsnelle medium jaren achterhaald. Geef mij maar het papieren informatieblad! Sti laan zal echter het kaf van het koren gescheiden worden. Het nutteloze zal toch verdwijnen. Of. zoals Shakespeare zich al op papier afvroeg, To Be or not To Be, duit is de vraag.

Koop nu uw

cadeaus op de geschenkenbeurs van de wereidwinkel 13 en 14 dec. In de Pax.

Internet en CD-Rom's in de Hoogstraatse bibliotheek Vanaf 1 oktober kan men in de bibliotheek van 1-loogstraten gratis internet raadplegen. Dit kan tijdens de openingsuren. Internet geniet veel belangstelling daarom raden we de mensen aan vooraf te reserveren. Dit kan in de bibliotheek van Hoogstraten tijdens de openingsuren. Er wordt gewerkt met zoeksessies van een half uur. Gedurende de maand oktober was de internetcomputer 131 halve uren van de 178 beschikbare halve uren bezet en telde 83 klanten. De bibliotheek organiseert ook internetsessies. Mensen, die reeds erg vertrouwd zijn met internet, komen samen met u een avond surfen. Verder zijn er ook nog infosessies op: - donderdag 27 november - donderdag 4 december - donderdag 11 december - donderdag 18 december De infosessies starten steeds om 20.00 uur en gaan door in de bibliotheek in de Lindendreef. Gelieve vooraf in te schrijven a.u.b. Wenst u meer te weten over internet in de bibliotheek, vraag uw folder aan de balie.

Ook Cd-Rom Vanaf 1 december kunnen er ook CD-ROM's in de bibliotheek ontleend worden. Er werd hiervoor een apart huurreglement opgesteld. De belangrijkste punten hieruit zijn: - CD-ROM's zijn enkel ontleenbaar door personen boven de leeftijd van 14 jaar. - Het aantal CD-ROM's is beperkt tot 1 per gebruiker. - Voor een CD-ROM wordt een uitleenbedrag van 100 bfr. gevraagd.

- De uitleenperiocle bedraagt 14 dagen. Een aantal CD-ROM's zijn niet uitleenbaar maar kunnen wel in de bibliotheek geraadpleegd worden. Enkele titels van de CD-ROM's aanwezig in de Hoogstraatse bibliotheek: 3D Droomhuis Alles voor Internet = Tout pour Internet 1.0 Antwerpen multimedia city-guide Astrologie: tekens van de Zodiac Biografischc encyclopedie The collections Cuisine 4.01 Cursus typen Cursus Windows 95 Designer fronts for windows Dossier Desirée Ecologisch tuinieren Free Willy De Grote Encyclopedie '98 De grote groene muizen kolderkeuken Grote musea van Europa: tweedelige CD-ROM Heksenschool Infobel '98 Is your house homesafe? Je eigen zaak Kijk, zo werkt het Het lichaam van cle mens Maak je eigen strip met Lucky Luke Reeks 'Mastersofclassical music': Bach, Beethoven, Chopin, Mozart, Schubert, Strauss, Tchaikovsky, Verdi, Vivaldi, Wagner Microsoft wine guide Musee d'Orsay Music Toys Music Video Machine: maak zelf je videoclip Nijntje en de dieren

Nijnije en het feest Oldtimer CD-ROM Onidekkingsreizigers van de Nieuwe Wereld PC encyclopedie Piramide. de uitdaging van de farao Quick and easy access to internet Second guerre mondiale Spectrum multimedia encyclopedie Spelen met 12 3 Spelen met maan roos vis Spirou = Robbecloes Reeks 'Spreek vloeiend': Duits, Engels, Frans, Spaans Toerisme in Vlaanderen Tuin architect Venice & Florence Wegwijs in internet 97 Wegwijs in Office 97 Wonen & doe-het-zelf Word cursus The world of Italian wines Zakelijk drukwerk

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand 13


Kantoor van Notaris Ji MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 031314.51.77- Fax 031314.65.56

Kantoor van Notaris Ji MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 031314.51.77 Fax 031314.65.56

OPENBARE VER KOPING VAN NIEUW GEBOUWDE WONING TE 2320 HOOGSTRATEN, HEILIG BLOEDSTRAAT 63

OPENBARE VER KOPING VAN GOED GELEGEN WONING TE 2322 HOOGSTRATEN/MINDERHOUT, VAN AERTSELAERSTRAAT 56

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten, le afdeling: NIEUW GEBOUWDE WONING te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloedstraat 63, met een oppervlakte van 7a 03ca.

-

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten, 2e afdeling: WONING met aanhorigheden, te 2322 Hoogstraten/Minderhout, Van Aertselaerstraat 56 omvattende: - op het gelijkvloers: twee voorkamers, achterkamer, wasplaats, bergingen en kelder; - boven: 3 slaapkamers.

50

t_ Omvattende: - op het gelijkvloers: living, keuken, hall, wc + vestiairekast, grote berging, twee slaapkamers, badkamer, koele berging en garage; - boven: drie slaapkamers, badkamer, berging en grote zolderruimte.

ww

gg

Voorzien van alle nutsvoorzieningen (aansluiting op het gasnet mogelijk).

Voorzien van alle nutsvoorzieningen.

K.I. 66.200

K.l. 17.000

Bezichtiging: s zaterdags van 10 tot 12 uur of na telefonische afspraak op nummer 03/314.42.85.

Beschikbaar: Onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. INGESTELD: 1.400.000,-

Beschikbaar: Uiterlijk op 1 april 1998 mits betaling van koopprijs en kosten. Zitdagen: - Inzet op woensdag 10 december 1997 - Toewijzing op woensdag 24 december 1997 telkens om 15 u. in CafĂŠ 'Pallieter' te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 299. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

14

Zitdagen: - Toewijzing op donderdag 20 november 1997 telkens om 16.30 u. in CafĂŠ 'Wachtzaal' bij Adams-Brosens te 2320 Hoogstraten, Van Aertselaerstraat 4. Bezichtiging toegang tot het pand te verschaffen langs de achterdeur. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.


Meer dan 1 miljoen voor 11.11.11. Voorlopige resultaten op 13-11-1997 95

96

97

453.655

439.497

429.344

3voor11

244.200

305.000

317.000

gemeentelijke toelage

170.000

239.400

367.920

Totaal

867.855

983.897

1.114.264

Huis-aan-huis + overschrijvingen

Kinderarbeid in her kader van 11.11.11. maakten kinderen uit de verschillende scholen op een wel zeer concrete manier kennis met wat het betekent (1/S kind te moeten werken. Ze onden'onden aan hun prille lijven hoe zwaar het was en hoe mliinieni liet loon. Gedurende 5 minuten moesten zij her werk doen waam'mee 250 miljoen kinderen over de hele itereld 10 tot 12 uur per dag /n':i rijn.

Hetjaarlijkse 11.11.11 -gebeuren is weer voorbij. Voorde meesten onder ons gaat dit haast ongemerkt moest het niet zijn dat er iemand - zo rond 11 november - u komt lastig vallen om wat geldelijke steun in een envelop te steken. Voor de zeer velen die in de kille, donkere novemherdagen op stap gaan, is dit soms een eerder frustrerende bezigheid. Niet zozeer omwille van vermoeide benen en voeten als wel om de vele gesloten deuren, de afwijzingen of de envelop-zonder-inhoud. Toch blijft het nog steeds de moeite om rond te gaan, zeker wel, want ook dit jaar brachten de omhalingen meer dan 400.000 fr. op. Wie meer plezierbeleeti aan de geldinzamelingen zijn de jeugdhuizen in de streek. Cahier de Brouillon. het Slot en de Mussenakker gooien er elk jaar een hoop creativiteit en werklust tegenaan om hun actie '3 voor t 1' tot een goed eind te brengen. Met hun diverse activiteiten. o.a. de Motorrun en verkoop per opbod verzamelden ze dit jaar meer dan 30(1.1)0 Ir. Pro ir af

a,m het 'oeefgeouu'

(Vate / 11ÂŁ i7cii e'n Ii (lift dragen

11(1 wierieur i'm Cahier we, il imigeunerd tot een sciwe,nv,nkel of

-fabriek, om dc aandur/n ie vestigen op de oninense/ijke werkomstandigheden in (le .vchoeiĂŻtahi icken iii de lage 1 aan/oude,,.

314 41 26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

Iets bruikbaars zoeken in het afvalmateriaal. IE


h@@ g) 2~~2 Ig

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

We moeten nier altijd even ernstig van start gaan. Vandaar. Op dinsdag 21 oktoberspeeldeAnnv Bruurs een soloslim in de troef nog wel in de harten, tijdens de wekelijkse kaartnamiddag van de CRM in het lokaal van de Sint-Joris gilde. Zo, dat weet u dan weer. De verenigingen die wensen dat hun activiteiten van 1998 opgenomen worden in de 'Evenementenkalender 1998' van de dienst voor Toerisme en Cultuur moeten dringend hun gegevens doorgeven aan deze dienst, en dit voor 30 november. Doen, want ook wij doen beroep op deze betrouwbare kalender voor de stoffr ring van deze rubriek. En dan denken we even vooruit: misschien nuttig dat men zich beraadt over de vraag in welke straten men straks geen zout zal strooien, tot groorjolijt en plezier van de kinderen. Als het tenminste sneeuwen wil. Zo zijn er toch enkele straten in Hoogstraten die enkel plaatselijk verkeer bedienen, en die moeten dan zich maar even aanpassen. Hopen maar. En om Sinterklaas niet voor de voeten te lopen, is het best dat kerstverlichting, kerstman en kerstbomen uit de straten blijven tot na 6 december. Kwestie van alles op zijn tijd.

Kado-beurs in de Pax Het is al een beetje aan traditie geworden, de GESCHENKENBEURS van de WERELDWINKEL; ook ditjaaris het te doen in de Pax en wel op zaterdag 13 en zondag 14 december, telkens van 10 tot 18 uur. Wie op zoek is naar ecn geschenk of geschenkjes voor het eindejaar, kan hier zijn of haar gading vinden. Siervoorwerpen, juwelen, speelgoed, kalenders, kaarsen, wenskaarten en allerhande snuisterijen, zijn er te vinden. Honderd en één artikelen, veelal gemaakt door mensen uit het Zuiden die hiermee een deel van hun kost proberen te verdienen. Verder ook geschenken van de vele organisaties die steun goed kunnen gebruiken: Unicef, Amnesty International, Solidariteitsforids, Greenpeace... Maar de Wereldwinkel doet natuurlijk niet enkel aan commerçe, hoe goed het doel ook mag zijn. De geschenkenbeurs dient ook om een en

ander onder 's mensen aandacht te brengen. Deze keer is het thema: 'Geen schandalen aan mijn voeten' waarmee de aandacht wordt gevestigd op de onmenselijke werkomstandigheden van vele arbeiders en arbeidsters uit de lage loonlanden, in het bijzonder diegenen die onze sportschoenen maken. Door dc gezamenlijke aktie van vele organisaties (o.a. 11.11.11.) wordt getracht druk uit te oefenen op de grote ondernemingen die wel veel winst maken maar intussen hun werkvolk in de kou laten staan. Behalve geschenken uitzoeken, kan u ook in de Pax terecht voor een gezond, goed en goedkoop ONTBIJT (of zo u wil: brunch) op de zondagvoormiddag van 9 tot 12uur. Verder is er tijdens de namiddag Kinderanimatie voorzien, van 14 tot IS uur en van 15.30 tot 16.30 uur. Elkeen van harte welkom. J.F.

/ De wcreldwinkeliers maken de Pa.v klaar om de vele honderden (ad/eau-artikelen uit te sta lIemi. 16

VRIJHEID IN HET LICHT Het stadsbestuur heeft beslist de openbare verlichting in de Vrijheid te vernieuwen. Een beslissing die alleen maar kan toegejuicht worden. Het sluitstuk van de vernieuwing van de hoofdstraat van de gemeente. Maar er is meer. Zowat 30 jaar geleden stakende vertegenwoordigers van de Hoogstraatse gebuurten, de middenstandsvereniging en het toenmal ig gemeentebestuur de koppen bij elkaar om Hoogstraten tijdens de eindejaarsfeesten tot 'lichtstad van de Noorderkempen' te maken. Dankzij de ijverige ploegen van de gebuurten die jaarlijks zorgden voor de opbouw, de middenstandsorganisatie die de kosten voor de jaarlijkse keuring en verzekering op zich nam, en het gemeentebestuur dat de rekening van de electriciteit betaalde alsmede de opbouw van de kerststal, groeide dit initiatief uit tot een groot succes. Zowel bij de handelaars als bij vele privépersonen werd de verlichting aangebracht. Vele wandelaars genoten alzo in al die kerstperiodes van een sfeervol verlichte Vrijheid. Tot op heden bestaat deze verlichting nog steeds maar is wel aan vervanging toe, ook wel door dc vcrsclwideulit'i.l vç,lç'cns ehuurtç. Daarom werd dit jaar door de gebuurten en de middenstand beslist werk te maken van een nieuwe verlichting. Vanaf dc Loenhoutseweg lot aan de Statie zal de Vrijheid met slingers over de baan verlicht worden, l)e uitvoering hiervan wordt toevertrouwd aan een privéfirma die instaat voor de materiële en technische uitvoering. Zodoende zijn de mensen van de gebuuiten (gewoonlijk altijd dezeifden) verlost van een hele winterse karwei. Bedoeling is dat de verlichting op 29 november zou branden tot en met 6januari. De initiatiefnemers danken langs deze weg de vele mensen die zovele jaren onder strenge winterse temperaturen de klus klaarden. Ook dank gaat naar diegenen die door hun financiële inbreng deze vernieuwing mogelijk hebben gemaakt. Met de verlichte St. Catharinatorcn, het verlicht stadhuis, en de stemmige kerststal kan het niet anders of het wordt dit jaar extra gezellig vertoeven in de Vrijheid.


HOOGSTRA TEN

MET DAVIDSFONDS NAAR CYPRUS, ISRAEL EN EGYPTE (15 tot 22maart 1998) Voor zijn mi'eid.i.tge ieic vuui 1998 gunt het Davidsfonds deze keer in zee met haar eigen reisorganisatie DAVO-reizen. De bestemming is Cyprus, het eiland van Aplirodite, op het kruispunt van Europa, Afrika en Azië. Ruïnes, oude kloosters en pittoreske dorpjes dragen er dc 3poren v.ui uiteenlopende liescliaingen. Vandaag voelt men er vooral de Griekse sfeer met dc talrijke restauratitjes, de typische muziek en de vriendelijke bevolking. Het hotel is gelegen nabij Paphos. rlat op iirhzelf al bezienswaardig is met Lijn prachtige mozaïeken en in de rotsen uitgehouwen koningsgraven. Twee facultatieve excursies leiden naar Nicosia met zijn Venetiaanse wal len, Famagustapoort en Johanneskerk en naar het Troödosgcbergte met zijn authentieke bergdorpjes, het Kykkoklooster en Makariosmausoleum. Tijdens de vierdaagse cruise naar Israël en Egypte geniet u enerzijds van de gezellige sfeer aan boord met overvloedige maaltijden en elke avond een portie amusement met zang en dans, anderzijds kunt u op deze manier kennismaken met nog twee boeiende landen. In Israël staan een stadswandeling door Jerusalem en een bezoek aan Bethlehem op het programma. en in Egypte krijgt neen indruk van cle miljoenenstad Caïro, waar het prachtig museum met cle schatten van Toetanchanion wordt bezocht en natuurlijk de piramiden en de sfinx. De reis wordt begeleid door Heidi Bekaert. voor vele reizigers geen onbekende. De basisprijs bedraagt voor DF-leden 23750 BF per persoon. en voor niet-leden 24210 BF, op basis van een tweepersoonskamer en halipension in het hotel in Cyprus en een tweepersoonsbinnenhut en volpension tijdens de cruise. Meer inlichtingen, een uitgebreid programma en de DAVO-brochure kan u bekomen bij Swa en Heidi Versehueren-Bekaert. 1 ,indendreef' 1 tel. 314.11.88. Op 12 december trekken de muziekliefhebbers van het Davidsfonds naar het concert van Prima La Musiea dat vroege symfonieën van Franz Schubert vertolkt in de Singel in Antwerpen. Precies 200 jaar geleden werd deze Weense componist geboren en vandaar dat 1997 uitgeroepen werd tot het Schubertjaar. Er wordt om 18.45 uur vertrokken aan de kerk in Hoogstraten en snelle beslissers kunnen misschien nog een kaart (800 BF, inbegrepen een luistergids in boekvorni) bemachtigen bij Swa Verschueren, een telefoontje volstaat op het nummer 314.11.88.

N.V. GARAGE VAN USSEL

TWEEMAAL 50 JAAR

(u'an links naar rechts, op rij) Jan De Keuster, Eddv Ver/ieyen, Leo Van Opstal, Miel Van Dijck, Guv Fockaert, Domien Vindevoghel, Roger Van Mechelen, Constant Pinxteren, Ma ree! Geens; Louis Quirijnen, Willv Janssens, Louis Geet,s, Jan Vissers, Jos Van Hasselt, André Van Loock, Bert Romhouts, Luc Bastiaens,' Willv Adauuis, Leo Van dcii Heuvel, Ene Wevlen, )4,n, Rn,,snilouul v.

you Iuuui.s uio(1, rec his, out/er te bej,'IuuuIen) Mav lvaui 1f ecrelul, Jeawuuic BIe\ S, Auijuic P/uvni, Jeann iiie Wegner, Hilda Verheven, Rosita Lena erts, Magda Versniissen, Magda Jansen, Maria Geens, Paula Jansen, Eli Luvckx, Annie Van Sas, Hilda Govaerrs, Rita Schrijvers, Marcella Vriens, Jeanne Lauryssen, Els Ceelen, Rita Van Loon, Mat' Claessens, Agnes Vleugels; Brigitte Goris, Lucia Servaes, Martha Bu'u'linckx, May Grin goir, Trix Van Merode, Rita Prie,n, Annie Van Camp, Anne Anthonis, Ren ilde Kro/s, Maria Van Hoeck.

OII,A

garage VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten IO1TD1 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Ook:

*

autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 17


HOOGSTRA TEN PESTEN, GEDAAN ERMEE

GELMELZWAAIERS IN TAIWAN• Na een succesvol Internationaal Festival van 22 tot en met 30 augustus in Griekenland waren nog 9 vendeliers die hun resterende verlofdagen gebruikten om naar Taiwan te reizen. Want van 24 oktober tot 2 november waren de Gelmelzwaaiers uitgenodigd op het Festival van Kaohsiung. Deze derde grootste havenstad van de wereld met bijna 1,5 miljoen inwoners bereikten ze na een tussenstop in Bangkok. Op 24 november werden de afvaardigingen van de 10 aanwezige volkskunstgroepen plechtig ontvangen in het gouvernementsgebouw. Ze werden persoonlijk door de gouverneur verwelkomd. Wat later was er een ontvangst op het stadhuis. Op beide plaatsen werden de eerste geschenken uitgewisseld. In de namiddag van 25 oktober was er een optocht door de straten van de stad, waarna 's avonds de plechtige openingsceremonie werd gehouden, uitgezonden door de televisie over heel Taiwan. De volgende dagen brak dan het zwaardere werk aan er werd opgetreden in diverse scholen of in naburige steden. De groep uit Hoogstraten bezocht tussendoor ook nog de bezienswaardigheden van de streek. Tijdens een vrije dag werd het prachtige Kenting National Park bezocht dat zich uitstrekt over meer dan 32.000 hectare. Cl] \s eid de de idesloten met een zwempartijtje in het warme /ce \\ aie 1

:

.:

Tijdens de talrijke optredens maakten ze kennis met de andere volksdansgroepen zodat op het einde met pijn in het hart afscheid ',t'erd genomen van delegaties uit de Filipijnen, Mexico, Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk, Israël, Polen, Brazilië en uit Taiwan zelf natuurlijk. Afscheid werd ook genomen van de steeds aan ss'ezige Chinese glimlach. Vol mooie herinneringen werd dan in de vroege morgen van 4 november de vertrouwde omgeving van Hoogstraten bereikt. Een nieuwe prestatie die weer op het palmnares van de Hoogstraarse t 'endeliersgilde mag geschreven worden.

Kerstfe...t '97

.&

Musical 1

"Echt geen vergissing!"

Gespreid en gezongen door kinderen

&

ooche1aaruilspreker Ben

0

g WAAR:

-4

WANNEER:

-4

INKOM:

-4

In de oude Gemeenteschool Karel Boomstraat 44 Hoogstraten. Zondagavond 21 december om 19.00 uur. Vrij!

(Dit is ren initiatief van de Evangelische Gemeente Hoogstraten 3e! 3141037

18

Ouders zijn al jarenlang vragende partij niet betrekking tot informatie en ondersteuning rondom pestgedrag. Niet alleen nemen de schoolresultaten en leerzin af, pesterijen verzieken ook dc groepssfeer. Ieder kind (en volwassene) wil en moet, naast het vertrouwde familienest, ook ergens kunnen bijhoren. Hoc ouder ze worden of hoe killer dc nestwarnite, hoe groter de behoefte aan een eigen vriendenkring. Pesterijen in een groep betekenen voor ieder kind onzekerheid, onveiligheid, waakzaamheid. Ook voor de pestkoppen en de niet gepeste kinderen. Dus voor alle kinderen is het van het grootste belang dat pestgedrag gestopt wordt. Kinderen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij pesterijen zijn trouwens samen met hun ouders en schoolverantwoordelijken de sleutelfiguren in het bestrijden ervan. In zeer veel situaties kan men er beslist wat aan doen. Zelfs met zeer ecnvoudige middelen. Dit alles wordt duidelijk op de vormingsbijeenkomst van de KWB op maandag 15 december in zaal Pax om 20 uur. Er wordt uitgelegd hoe je erachter kan komen, welke signalen kinderen uitzenden. Er wordt duidelijk ge_ maakt hoe de machteloze bijrol die kinderen en volwassenen zichzelf vaak geven, kan omgebogen worden. De talrijke vragen die rond pesten leven, worden beantwoord en de sprookjes worden ontmanteld. Beoogd wordt ook de relatie tussen ouders en schoolverantwoordelij ken opener le maken door deze gezamenlijke zorg op zich te nemen.


HOOGSTRA TEN

GOOI- en SMIJTWERK

Kerstconcert op iaterdav. 2)) december, 001 2)) uur heeft in de Stnt ('ath:trin:tkerk het zoveelste kerstconcert plaats met de eigen l-loogstraatse koren. Het organiserende Piuskoor heeft ook weer het kinderkoor, Jubilate en, voor de eerste keer, het Jongerenkoor om medewerking gevraagd. Het programma vermeldt oude kerstliederen uit Vlaanderen maar ook uit gans Europa. Tussendoor speelt een duo, hoho en clavecimbel, enkele pareltjes uit de Barok. De toegangsprijs bedraagt 200 fr. voor volwassenen: kinderen, jonger dan 14 jaar. gratis. Zo kunnen jonge gezinnen zonder te zware kosten de sfeer van Kerstmis komen snuiven. Dejongsten kunnen hun vriendjes van het kinderkoor komen aanmoedigen. Om die reden is er geen plaatsbespreking vooraf. De kerk is voldoende ruim om iedereen een zitje te bieden. i.B.

ZOEKERTJE Te koop; DJEMBES (tamtams) uit i'ijdeits iie bouoJec.sîcn oi het .S»ijker op eoitilog 9 noteitiber tta.v er ool gehtcliî (/11/t animnatie voor de kinderen door de opstelling van verschillende kraampjes st'aar enige vaardigheid werd vereist om te slagen. Dit gaf geen enkel probleem naar foto's van juffrouvi'en omver gelegd moesten oorden. Of hoe helpt men tijcIig cle klein gasten van hult fi'tistruties af

HOEVEEL? ZOVEEL !!!

:4

î;

West-Afrika. Gekocht bij professionele muziekleraren: uitstekende kwaliteit, prijs: 7000 fr. Tel. 03/ 314.68.79.

ZOEKERTJE Te koop: Werfkast (220V), éénmaal gebruikt, met aarding. 8.500 fr. Tel. 03/314.41.26.

Cd;

Juiste openingsuren bibliotheek In de in fontt:tti c os er dc bibliotheken S o nee nt aan d / tjn een tar loot en geslopen. 1 licronder vindt ode enige echte openings uren: 1 Loogstraten na:tndati: van 1 2.00u tot 1 6J)Ou dinsdag; tti 16.0011 tot 20.00t1 \s ocnsdatt; san 1 $.00u tot t 7.00u \ :tn 1 k00u tot 20.00t1 donderdag: vrijdag: san IS ,OOu tot t .00u san 01)0) to tot 12 .00u iaterda(1 1;

1\1 eer ts octtsdag: vn dag:

zo/Wer i101 ii. iwi t (10 iici t te de o te rdracht van ile:e /( eo t uit cii tuit onze i olie gilredacteurs. Omwille van huiselijke redenen ( gaat ge nu eens ophouden met over die borden te schrijven! ") is hij niet langer bij machte clii schandaal aan de kciak te stellen. Hoeveel weken reeds zijn er telkens 95 overtredingen vastgesteld? Uit welin ç'elichte bron vernemen we dat het merendeel van de overtreders eigen volk' is. Elke week vijfennegentig, dat bewijst dat het afschrik-effect van deze borden alle waarde heeft verloren. Misschien dat het nog indruk maakt op een verdwaalde toerist of op vreemd doorgaand verkeer. Lezen we dan ook nog in het verslag van de verkeersraad van 8 september dat men opnieuw zal starten met het vermelden van de verkeersovertredingen op de aankoncligingsborden. Reeds 10 weken geleden, en elke week hetzelfde aantal overtredingen. Laat ons (niet) lachen. Verwijder die borden dan toch, of laat ze door kunstenaars omntoveren tot attractieborden voor toeristische bezienswaardigheden, maar sta niet langer voor aap ten aanzien van de ganse Hoogstraatse bevolking. Iedereen lacht ermee.

s art t (1.000 tot 1 9.06u van 14.3db tot 17.%

Meerle tI insdie:

zaterdag:

van 14.30u t t rt 1 7.3) tu van 09.00t1 tot 1 2.00u

Meersel-Dreef

woensdag zotidag

an 09.30tt tot Ii .3Ott van t 0.00u tot 1 2.00tt

Minderhout art t 5. $Ott lot 1 8.3 (to 091 30U tot 12. 30u

donderdag

S

zondag

Vbit

Wortel Wol' t) silag vrij dag

S

an t 8.1 tOit tot 20.00it art 14. 3Ott tot 1 6.3tttt

19


HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN

ALOIS VAN LEUVEN en HELENA VERS CHUEREN Op25 oktober 1947 stapten Hclena Verschueren en Aloïs Van Leuven in het huwelijksbootje. Hun romance begon in het jaar 1943 in café De Vlinder in Rijkevorsel tijdens een dansparlij. Wies, want zo wordt hij in het rusthuis aangeroepen als we de gang betreden, is geboren op 8 januari 1924 in Rijkevorsel in de wijk Akkerhuizen achter de Molenstraat. Vader die voordien schipper was geweest, hield er café, zodat hijzelf aan wal geboren werd in tegenstelling tot zijn oudere zusters. Vanaf zijn 15 jaar (een jaar later dan de meesten omdat hij een vroege was) trok hij naar het steenfabriek aan de vaart, eerst bij Brimo en later bij de Volharding, samen met John Versmissen en Fons Van Steen. Zeventien jaar stond hij in de steenoven. wat zoveel betekende als hard werken. Later deed hij ook nog afpakken, laden en lossen op de kaai en ook nog steen maken. Alles tesamen werkte hij er meer dan 25 jaar. Tijdens de verloving werd er over en weer gependeld tussen Hoogstraten en Rijkevorsel. Hij per fiets en Helena met de stoomtram. Want zij, geboren op 27 augustus 1923 was een Hoogstraatse van uit de Leem.straat toen daar nog maar 2 huizen stonden. Hun uitgangsleven situeerde zich vooral in Rijkevorsel maar ook

STOPZETTING BEDRIJF K. VERHEYEN -GEYSEN

Minderhoutkermis, die van de Statie en van het gevang werden bezocht. Dat gebeurde samen met Emma, zus van Helena, en diens toekomstige echtgenoot Frans. Ook die twee stapten op 25 oktober in het huwelijksbootje, samen met nog een ander koppel. De eerste woonst van het jonge paar was een appartementje boven café Patria, waarna ze naar Rijkevorsel vertrokken. Niet voor lang want wat later woonden ze in de Leemstraat waar het ouderlijk huis van Helena stond. 33 jaar verbleven ze in de Minderhoutsestraat en eindigden in het Hoelïjzer. Begin jaren zestig gingen ze met zijn beiden werken bij Zwanenburg in Etten-Leur waar Aloïs als heftruckchauffeur aan de slag kon en Helena op de verpakkingsdienst tewerkgesteld werd. Zij bleef daar 11 jaar, in tegenstelling tot haar man die na 5 jaar bij De Kempen in Westmalle aan de slag kon. Van daaruit kon hij bij General Motors beginnen en daar ging hij met brugrustpensioen op zijn zestigste. Ondertussen had Helena de handen vol met de kleine dochter Patricia die het gezin was komen verrijken. Die woonde bij hen tot 15 maanden geleden toen Helena werd opgenomen in het rust-

huis. Aloïs volgde pas ditjaar. maar nog gaat hij dagelijks voor het hondje zorgen dat bij de dochter is blijven wonen. En als je Van Leuven heet, en in Rijkevorsel woonde, dan speelde je zeker in de fanfare. Zo ook Aloïs, die gevierd werd voor 50 jaar muzikant. Muziek speelde hij tot zijn laatste 2 tanden het begaven, volgens eigen zeggen, en dan is hij nog vaandeldrager van de fanfare van 'den Bond' in Hoogstraten geworden. Verschillende foto's herinneren aan dc feestelijke viering die aan de Heilig Bloedlaan was opgezet voor het gouden paar. Van harte gefeliciteerd.

Charel en Ria Verheyen-Geysen houden eraan hun cliënteelte bedanken voor het in hen gestelde vertrouwen en de jarenlange goede samenwerking.

Wij willen u echter niet in de steek GELMELSTR. 111 2320 H000STRATEN TEL.: 03/31 47681 - SANITAIR - LOOD-ZINK EN KOPER WERKEN - GASVERWARMING - PLATTE DAKEN

laten en wij zijn dan ook blij een collega te kunnen voorstellen met een uitstekende reputatie en een ruime ervaring: Alain Daniëls met zijn vrouw Hilde Bevers. Hij zal in de toekomst verder samenwerken met Rob Van De Looverbosch (onze ex-werknemer).

OVERNAME DOOR

Abk ALAIN DAN IËLS BVBA HOUTSTRAAT 12 2960 ST. LENAARTS TEL+FAX 0313130810 - SANITAIRE INSTALLATIES - LOOD-ZINK EN KOPER WERKEN

- WATERVERZACHTERS

U kan voortaan gerust Alain Daniëls kon takteren, hij zal uw wensen zo goed mogelijk nakomen.

- CENTRALE VERW - PLATTE DAKEN - WATERVERZACHTERS 154


HOOGSTRA TEN

GOUD D4 HOOGSTRATEN Naar Rijkevorsel met de 'marchandise-tram' FR S\5 V NI ()\I\IFI, CII E\I\l.\ \I.R('IIt F'RI\ mochten (Ie voorbije maand hun gouden jubileum vieren in de Leemstraat nr. 40. Voor die gelegenheid had het buurtschap 'De Statie' de straat prachtig 'gepaleerd'. 't Was wel niet nodig, maar het deed toch veel deugd, geven de beide feestelingen toe. Frans Vanlominel werd op 30juli 1924 geboren in Rijkevorsel. Daar deed hij de gemeenteschool en daarna de vakschool in Hoogstraten. Op zijn 14de begon hij als schrijnwerker bij de gebroeders Louis en Jef Van Roey om er 44 jaar later als meestergasi op pensioen te gaan. Van trouw gesproken. Ondertussen was Frans er wel een jaar tussenuit geweest als oorlogsvrijwilliger. Op 4juni 1928, precies met Heilig Bloed, werd ren. Na de gemeenteschool heeft ze 2jaar laris Stella gedaan in Oostmalle, alle dagen met de tram erheen. Daarna (kort na de oorlog) werkte ze inTilburgbij Philips, om er televisie-toestellen te monteren. Daar bleek Emma biezonder handig in te zijn, want zij haalde dagelijks haar E s. het maximum quotum voor de monteerders. Ondertussen was Emma, begeleid door haar zuster Lena, des zondags een paar keer naar Rijkevorsci afgezakt. met de marchandise-traiii.

notabene. In het calé bij Mit 1-lorens liep ze Frans op het lijf en het was liefde op het eerste zicht. En op 25 oktober 1947 werd er getrouwd. Er kwamen 5 kinderen, Ludo. Myriam. Christiane, Nicole en Marc, die op hun beurt voor 9 kleinkinderen zorgden. Het drukke huishouden belette niet dat Frans cii Emma nog een 'riltje aardbeien hadden en dat Emma in Meer op verschillende plaatsen aardbeien cii appels ging plukken. Want ook daarin kon zij haar vingervlugheid tonen. Hun pensioentijd hebben ze jarenlang gevuld met kaarten en tuinieren, en voor Frans boogschieten bij de St. Sebastiaansgildc. Tot voor

kort was Frans ook seingever voor de 'veloc samen met Jos Blockx De voornaamste activiteit is momenteel: ccc terraske doen of 'hier of daar' eens gaan eten. En aan de vitaliteit van het gouden paar te zien kan dat nog lang duren. Het weze u gegund Frans en Emma!

2 25% ren te Olie kaarten een jaar gratis gëén verrichtingskosten dus o•o k GE E N AF HALL N GS KOSTE N

14

21


HOOGSTRA TEN

AL

1

GOUD IN HOOGSTRATEN

Tweede keer, goede keer CORNELIUS (ZANDER) LENAERTS en MARIA BROSENS huwden op27 mei 1947. Toch vierden ze pas eind oktober jongstleden hun gouden jubilee. Een heelkundige ingreep, waarna Zander zich beter voelde dan ooit, weerhield het echtpaar hun feest in het voorjaar te vieren, hoewel alles toen reeds geregeld was. Maar de tweede poging was de goede, het was een geweldig feest. Zander werd geboren op 25 november 1919 te Achtel, als derde oudste in een gezin van 8 kinderen. Vader Louis Lenaerts stierf reeds op 42-jarige leeftijd en voor moeder Petronella Aernouts brak een zware periode aan. Met een knecht en een meid, en met veel hulp van de kinderen kon het geboer zich handhaven. Omdat Zander het werken gewoon was hield hij het maar één jaar uit op het Seminarie en bleef hij ook thuis. Als jonge gast werd Zander op het einde van de oorlog samen met ii anderen van Achtel als gijzelaar weggevoerd. Zij moesten op het Maxburg de terugtrekkende Duitsers helpen een front te scheppen. Zij wisten echter na enkele dagen te ontsnappen en behouden thuis te komen. Maria werd geboren te Weelde op 13 november 1922. Ze verhuisde echter meteen, ze was pas 10 dagen oud, naar Wortel waar ze 4jaar woonden. Daarna vestigde het gezin zich voorgoed in de Hinneboomstraat. Ook haar vader stierf jong, hij was amper 52, en liet een gezin met 7 kinderen ria. Maria was de tweede in de rij, op dat moment slechts 22, en daarom viel er ook op haar schouders een grote verantwoordelijkheid. Maar het vele werk en de grote verantwoordelijkheid van beiden beletten niet dat 'de jonkheid' nog tijd had om te gaan buurten. En zo ontmoetten Zander en Maria elkaar en 'van 't een kwam . ander'. Ze trouwden dan op 27 mei 1947 in de hegijnhofkerk, want de grote kerk was niet beschikbaar na het bombardement. De bruiloft had plaats in de stal en verliep in twee dagen, eerst voor de nonkels en de tantes en 's anderendaags voor het jong volk. Het jonge paar trok thuis bij Zander in en na twee jaar kochten ze de boerderij, een beetje

achterin de Lodewijk de Konincklaan. Daar boerdcn ze van 1951 tot 1992. Er was geen opvolger voor het geboer maar daar heeft Zander, achteraf gezien, geen spijt van. Hun kinderen Louis, Chris, Els. Karel en Miek en hun II kleinkinderen wonen niet te ver weg en springen op tijd in als er wat moet gebeuren. Hun pensioentijd vullen ze met fietsen ert Zander wandelt elke week uren lang door de mooie streek tussen Achtel en Wortel. Wij wensen heiden nog vele jaren tussen hun kinderen, kleinkinderen en in de streek waar ze zo veel herinneringen aan hebben.

Gratis zoekertjes voor partikulieren. Deze bon geeft u recht op één zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand.

1 Vermeld steeds de prijs van je aanbod! Anders kan je zoekertje niet verschijnen.

Ik zoek

Hoogstraatse KoopjesMaand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. Ik bied aan

Naam .

.......... .......................................................

Straaten nr.. ... . ... ................................... Postnr . ........................... Gemeente Tel

.:

................................................................

Deze gegevens worden niet afgedrukt. Je moet ze wel invullen anders kan je advertentie niet verschijnen.

22


HOOGSTRA TEN

DIAMANT IN HOOGSTRATEN Kaarten onder de lindebomen Een gouden bruiloft is zo stilaan geen rariteit meer. Niet dat het geen mooie mijlpaal is, dat niet, maar een diamanten bruiloft, daar kan toch weinig tegenop. Zeker als ge die mooie dag moogt vieren in goede gezondheid en met een terugblik over een rijkgevuld leven. En dat kan allebei gezegd worden van EDGARD VR1ENs en ELISA (ALIcE) VAN CEULEN uit de Lodewijck De Konincklaan. Edgard werd geboren op 29 november 1912 in café De Blauwe Duif op de Vrijheid. Hij was de zoon van August Vriens en Netje Pinxteren en had een halfzuster. de gekende Marieke Strijbos-De Konick en een jongere zuster. Rosalieke Vriens. Na de gemeenteschool kwam Edgard terecht in het sigarenfabriekje en in het café dat ook duivenlokaal was. Later begon hij in de heen houwerij van zijn halfzuster op de Vrijheid. Alice werd op 31 augustus 1913 geboren te Deurne waar haar ouders naartoe waren getrokken om er met enkele koetjes een melkbedrijfje met meiktoer op te starten. De oorlog bracht hen echter terug naar Hoogstraten waar ze in de Kathelijnestraat hun bedrijvigheid verder zetten met het ophalen en verkopen van boter en eieren. Nog later startten zij op de Vrijheid, waar nu Quirijnen is, een kruidenierszaak. Hun ouders, heiden middenstanders, brachten met hun vrienden uit de huurt veel tijd door met kaarten, oom; huiten onder de lindebomen van de Vrijheid. En daar vonden onze feestelingen elkaar. Ze huwden op II oktober 1937, een maandag, en 's anderendaags moest er weer gewerkt worden. 1-let was een dag met veel mist en om 10 uur 's avonds was het feest rals gedaan', aldus Alice. Zij herinnert zich ook nog dat Fieneke Menens kookte en dat er crèmeglace op het menu stond. Amai, da's kou', liet nonkel Toon, die zich in de temperatuur van 'de pudding' vergist had, zich publiekelijk ontvallen. Hun dochter Maria werd geboren op 13 maalt 1939. Op het einde van de Tweede Wereldoorloo (1944) geraakte Edgard zwaar gewond door een V2 die voor het Seminarie bedoeld was. Hij werd er vanonder het puin opgegraven waar 4 anderen het leven lieten. Jaren is hij daardoor werkonbekwaam geweest. In de jaren '50 kon Edgard echteraan de ;lag hij de fruit en groente handelaars Van Den Bossche en Van Gils. Aansluitend daarop vond hij een job in de Veiling waar hij tot in 1974 dc vertrekkende camion inspecteerde. Daarom is Edgard ook gekend in de dichte en verre omgeving. Aanvankelijk werkte Alice in de kruiclenierszaak van haar ouders maar startte daarna haar eigen zaak aan de Lodcwijk De Konincklaan, schuin over Het Plekje hij de Molen. Deze zaak bleef ze uithaten tot 1977. De opkomst van de supermarkten was niet te stuiten en Alice had er trouwens de ouderdom voor om te stoppen. Edgard was 51 jaar toen de familie haar eerste auto kocht. Staf van de garage reed drie keer mee en Edgard moest het kennen, zo ging dat toen. Daarna hadden ze nog een Viva deLuxe, maar die heeft het niet lang volgehouden. In 1972 kochten ze dan een Volkswagen kever en

daar rijden ze nu, 25 jaar later, nog (af en toe) mee. Op haar 65ste leerde Alice zelfs terug fietsen. een bezigheid die, samen met kaarten, een flink deel van hun beider pensioentijd vulde. Nu nog gaan heiden, hij goed weer, met de fiets naar de Pax kaarten. Op dit mooie leven, tot hier toe, mochten ze de voorbije maand, tijdens het diamanten feest, terughlikken in gezelschap van hun dochter Maria, schoonzoon Jos Leys, hun kleinkinderen Eddy en Paul en hun achterkleinkincleren. Ook wij wensen Edgard en Alice nog vele gezonde maar vooral gelukkige inren tot'.

RAATS MARCEL5v5a

Scljoonhei(f4sa(ot'r Lieve Ve 7vfeester

Algemene Bouwonderneming

Langenberg 30 - 2323 Wartet 03/314.55.15

Fazantenstraat 5 2340 BEEIRSE

Lnkç[a' afapraa- Oafbij di tfuLs

qefaatsverz.orging . Manic ure - 'Pedicure Ontharitigen MaquiC[age

141

Telefoon: 03/309.95.18 Fax: 03/309.95.17 Autotel.: 095/25.93.62

ga

23


Kantoor van Notaris J MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel 031314.51.77 Fax 031314.65.56 -

Kantoor van Notaris

Kantoor van Notaris OPENBARE VERKOPING VAN TWEE GOED GELEGEN WONINGEN TE 2320 HOOGSTRATEN, ANTOON DE LALAINGSTRAAT 1 en 3

J. MICHOEL

Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 031314.51.77- Fax 031314.65.56

Yves TIJTGAT

Zonnestraat 6. Gent Tel. 091225.72.88.223.54.21 . Fax 091224.30.70

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten, le afdeling: KOOP 1: WONING open met grond en aanhorigheden te 2320 Hoogstraten, Antoon De Lalaingstraat 1 groot 185 m 2 Omvattende: hal, voorplaats, woonplaats, opkamer en kelder, zolder en mansardekamer, keuken, wasplaats en wc, en berghok. Voorzien van alle nutsvoorzieningen. K.l. 5.600,

VAN OUDE HOEVE MET GEBOUWEN EN STALLINGEN TE 2328 HOOGSTAATENIMEERLE, HEERLE 74 EN AKKERLANDEN TE HOOGSTRATEN TEGEN MEERLE Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

.

KOOP 2: WONING open met grond en aanhorigheden te 2320 Hoogstraten, Antoon De Lalaingstraat 3, groot 165 m 2 Omvattende voorkamer, keuken, opkamer en kelder, badkamer, mansardekamer en zolder, berging met zolder. Voorzien van water, electriciteit, teledistributie, aansluiting op het gasnet mogelijk. K.l. 8.000. Beschikbaar: Onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten. .

Zitdagen: - Toewijzing op donderdag 11 december 1997 telkens om 16.30 uur in CafĂŠ 'Wachtzaal' bij Adams-Brosens te 2320 Hoogstraten, Van Aertselaerstraat 4. Bezichtiging: 's zaterdags van 14 tot 16 uur. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

KOOP 1: OUDE HOEVE met stallingen te Hoogstraten/Meerle, heerle 74, groot volgens meting 58a 50ca. Beschikbaar: de woning onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten en de achterliggende grond na de ruiming van de vruchten en verwijderen van de kappen uiterlijk op 1 juli 1998. KOOP 2: AKKERLAND tegen Heerle te Hoogstraten/Meerle, groot volgens meting 1 ha 60a 09ca. Palende aan Van Wassenhove Louisa, fam. Geenen-Van Riel en kinderen, consoorten Maes en koop 3. KOOP 3: AKKERLAND tegen Heerle te Hoogstraten/Meerle, groot volgens meting 1 ha 54a 78ca. Palende aan koop 2, en Faes Franciscus-Braspenning.

KOOP 4: WEILAND 'ter streke' Smisselberg, tegen Lage Rooy, groot 45a 97 ca, palende Van Loock-Schellens, Jespers Jacobus en Leenaerts Jan-Moerkens. Onder Hoogstraten/Minderhout KOOP 5: WEILAND te Hoogstraten/Minderhout, tegen de Bredaseweg, ter streke 'Kaeystraat' groot 45a 26 ca. Palende aan Sterkens-Janssens. KOOP 6: WEILAND te Hoogstraten/Minderhout, ter streke 'Hal Akkers' groot 77a 99ca. Palende de familie VerstraelenVan der Steen en Rombouts-Pemen. KOPEN 2 tot en met 6 onmiddellijk beschikbaar na betaling van koopprijs en kosten. Zitdag: - Toewijzing op dinsdag 9 december 1997 telkens om 16.00 uur in CafĂŠ 'Het Heike' te 2322 Hoogstraten/ Minderhout, Bredaseweg 56. Bezichtiging 's zaterdags van 14 tot 16 uur. Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

24


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47 en/of FONS VAN BAVEL, Lage weg 31, tel. 314.83.05

Historie van een paal Je kan het moeilijk een mij paal in de Minderhoutse geschiedenis noemen, maar dat 15 november het uitzicht van ons dorp voor het volgende decennium veranderd heeft, staat wel als een paal boven water. Letterlijk dan, als een paal boven een onooglijk Kempens dorpje. Want gras heeft men over die paal zeker niet laten groeien, al had dat misschien wat zalf op de landschapswonde kunnen zijn. Dat wij dagelijks heel de wereld op onze kijkbuis kunnen binnenhalen, verbaast niemand meer. Dat aardbewoners met de regelmaat van de lijndienst Hoogstraten-Turnhout de ruimte worden ingeschoten en daar meestal nog heelhuids van terugkeren ook, is ons zelfs geen verhaal tijdens de kofliepauze meer waard. Maar om vanuit mijn luie zetel een afspraak te maken met buurman van twee straten verder, was ik nog altijd gebonden aan een hoorn met een draad en een stopcontact. Sinds enige jaren brengt de draadloze telefoon hierin enig soelaas, zolang ik mij binnen het bereik van mijn basisstation bevindt weliswaar. Maar wat doe je alsje 's nachts met een lege autobatterij langs de kant van een godvergeten weg staat? Of hoe kunnen zakenlui ongestoord lunchen als ze niet regelmatig door telefoongerinkel aan hun disgenoten kunnen aantonen dat de business all right is? Of wellicht is het ook echt wel nodig dat leeftijdsgevorderde ouders hun kinderen t' allen tijde kunnen bereiken. Er zijn aan draadloze bereikbaarheid dus ook nuttige toepassingen verbonden... Het was dus de hoogste tijd om een Global System for Mobile Coinmunication uit te dokteren. En sinds de ontdekking van het ronde wiel staat de wetenschap voor niks meer. GSM is tegenwoordig een letterwoord dat al beter in de mond ligt dan het zondags lof. En hier ben je inderdaad stopcontactonafhankelijk, maar voorwaarde is wel dat her en der in het landschap reuze grote stopcontacten moeten ingeplant worden. Want wat ben je uiteindelijk met je dure GSM als je buiten de bereikbaarheid van een basisstation zit. Niks natuurlijk. En daar wrong in Minderhout en omstreken het schoentje. Belgacom schreeuwde op ale beeldbuizen en in de verzamelde geschreven pers dat het mensen dichterbij bracht en verkeersknopen minder strak maakte, maar vergat daar altijd bij te vermelden dat Minderhout hierop een uitzondering maakte. Sinds het weekend van 15 november is er echter tussen school en parochiczaal een basisstation neergepoot. Zulk station bestaat uit een container met apparatuur die netjes verstopt werd in een verloren hoekje en de onvermijdelijke mast. En iedereen begrijpt dat zo'n 38 meter hoogte niet zomaar aan het zicht is te onttrekken. Jammer. daarover zal iedereen het wellicht eens zijn. Maar legende moderne evolutie-technologie is het kwaad strijden en satelliet-telefoon is de volgende tien jaar nog onbetaalbaar. Misschien staat deze knaap daar nog niet eens zo slecht als je de alternatieven die zich binnen een zeer beperkte straal moeten bevinden, in overweging neemt.

We seheten even dc ho,tonek. Op 7 december 1996 situeerde een onafhankelijk onderzoeksbureau drie wenselijke inplantingsplaalsen in onze gemeente: de kerktoren, het voetbalveld en de schoolspeelplaats. Daarnaast bestonden bij negatief resultaat op deze quasi openbare terreinen, nog enkele mogelijk private percelen. De kerktoren was toch ideaal geweest, hoor ik jullie denken. En weinigen zullen je hierin ongelijk geven ware het niet dat onze Minderhoutse toren het hier liet afweten. Een beschermd monument laat zo maar niet aan zich knoeien, nietwaar. Maar daarbij schijnt de technische realisatie op een vierhoekige toren bijzonder moeilijk te liggen. En wie zijn wij om dat te bestrijden? De situatie van het voetbalveld is bij ingewijden - en sinds uitgebreid toegelicht in een vorige Maand ook bij de andere helft van de bevolking - genoegzaam bekend. MVV hoopt - tegen beter weten in? - op een spoedige verhuis en kon dus geen langdurige huurtermijn garanderen. Bleef de schoolspeelplaats. waar je zo'n knoest natuurlijk niet middenin kan stellen. Als speelwig zou het natuurlijk ongeëvenaard zijn, maar kom. En zo'n ding ergens in een hoekje wegduwen is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Tot bleek dat na de hertekening van de turnzaal noodgedwongen o.w.v. de niet subsidieerbare oppervlakte - een strook van acht meter tussen zaal en school verloren lag. Parochiale werken van de dekenij Hoogstraten, eigenaar van de grond, schaarde zich achter de vraag van de school en het parochiecomité om via verhuur van dit perceel grond een financieel steuntje voor bouw en onderhoud binnen te halen. Dat voorstel werd door alle betrokkenen verder onderzocht op 16januari. Van dan afging de bal voorgoed aan het rollen. Toen in september de officiële bouwtoelating een feit was, maakten de grote kanonnen zich op om zonder dralen de enorme fundamenten en de nodige bekabeling aan te brengen. Het feit dat voor de school ondertussen de aannemer met de bouwwerken was gestart, zorgde nog even voor moeilijkheden. Het verhuurde perceel maakte deel uit van de werf. Praten en

Voor de inplanting van de Proximuspvloon werd een verloren hoekje benut tussen pa rochiezaal en gymzaal. weekeridwerk leidde hier tot een oplossing. Maar wanneer de pyloon zou opgetrokken worden, kon de geïnstalleerde kraan onmogelijk nog haar Vrije draaibeweging maken. En proxinlus zat op hete kolen, want elke dag uitstel betekende klanten en imagoverlies. Uiteindelijk bleek de aannemer bereid om - tegen een financiële vergoeding weliswaar - de giek van zijn kraan te laten inkorten zodat kraan en toren elkaar netjes zonder raakviak kunnen passeren. Wat water in de wijn doet inderdaad nog altijd wonderen. Op 14 november arriveerde het immense gevaarte in het dorpscentrum. Onder behoorlijke publieke belangstelling manoeuvreerde de vrachtwagen - van het soort dat je enkel op lv ziel - zich vruchteloos van het Dorp in de Koestraat. Wie omstreeks deze tijd huiswaarts keerde, kon zijn maal alvast in dle microgolf opwarmen. Na een nachtje bezinnen en het ontwortelen van wat verkeersborden, werd de klus geklaard. Eens de mastodoiit in de Koe-

i)ceniosi bd])tOI/f)//di/ld! o,i:oIii t(1/) o/2,5do;j)LmI11r11111. (j&Ud)l)l//l optreden. Dat hij op gemengde gevoelens onthaald werd is zeker.

(l/

()()

1/1(1

25


MINDERHOUT Straat zijn draai vond, was de rest voor de reusachtige werktuigen blijkbaar slechts kinder, maar evenzeer milimeterspel. Wie na het najaarsfeest van de oudervereniging nog alleen naar huis kon gaan hij het klaren van de dag, keek alvast stomverbaasd naarboven en dook onmiddellijk zijn bed in om deze hallucinatie te verslapen. Er zijn voorwaar mensen die dit een eeuwige (nou ja, over een tiental jaren wordt satellietttelefoon betaalbaar) zonde zullen vinden. Ik ken er minstens evenveel die hier om even diverse redenen naar hebben uitgekeken. En als men je ooit de weg naar de sportzaal vraagt

Putsch verijdeld ( p de BeIgiche Iasade in de haninen republiek San Mortadella heeft een receptie plaats waarop nogal wat voorname gasten uit diverse landen aanwezig zijn. Ook de president van San Mortadella bevindt zich in het selecte gezelschap van illustere heren, rondborstige dames en onder decoraties gebukt gaande officieren. Een aantal officieren van San Mortadella beraamden echter een putsch. Ze bestormden de ambassade op zoek naar hun president die ze wilden meevoeren en wellicht ombrengen. Er ontstond vanzelfsprekend tumult en paniek. Iedereen probeerde naar alle kanten te ontkomen. De putschisten besloten dan maar alle aanwezigen in vrachtwagens te laden in de hoop dat de president wel tussen de massa zou zitten. Diegenen die op de loop gingen werden, althans volgens de media - en die spreken mekaar al wel eens tegen - ongenadig neergeschoten. Nochtans zijn zes personen er in geslaagd zich te verbergen in de sombere archietkamer op de keldcrverdieping die door de opstandelingen, in de verwarnng van de actie, niet is doorzocht. Ook de president heeft daar een schuilplaats gevonden samen met zijn vrouw, zijn dochter, onze ambassadeur, een generaal die zijn strepen op het slagveld verdiende en een steenrijke zakenvrouw. Het vervolg van het verhaal moeten we u jammer genoeg schuldig blijven. Dit was namelijk het gegeven voor het K.W.B.toneel dat gepland was op 13. en 14december. Ws, inderdaad, want bij gebrek aan voldoende spelers, wordt dit afgeblazen. Slechts één, niet moeite twee nieuwelingen wilden een poging wagen voor het grote publiek. En dat was te weinig om de geïnteresseerde oude garde aan te vullen. Maar niet getreurd, er wordt toneel genoeg gespeeld. Daarmee bedoel ik niet alleen op onze voetbalvelden of in politieke kringen, maar ook in elk zich respecterend dorp op de planken Sla er de infoblaadjes op na en liefhebbers kunnen zich wekelijks - verstand op nul - laven aan min of meer boertige kluchten. Zij die er vele lange en dikwijls saaie repetities voor veil hadden, verdienen alleszins ons respect. Of dat meer verrijkend is dan bompa Lawijt doet niet (er zake, je komt er tenminste mee onder de uiensen...

Facelift Over de nieuwe Aldi zijn we niks aan de weet gekomen. Telkens werden we met een al te doorzichtige smoes afgescheept. Of het aan de reputatie of de relatieve kleinschaligheid van dit blad ligt of aan de desinteresse voor de plaatselijke leefgemeenschap van deze multi national, laten we in het midden. Dat we dit brutaal en hautain vinden, kunnen we niet ontkennen. Maar ja, wie het groots ziet... De volgende opening van een vernieuwde zaak zal niet ongemerkt voorbijgegaan zijn en op heel wal meer sympathie onthaald zijn. Maar die aandelen zullen natuurlijk niet zo hoog scoren... Tijdens het weekend van 28 november konden we het nieuwe kleed van café-frituur Papillon bewonderen. Het houten barakje zal niet langer uitnodigen om door snelheidsduivels als doelwit gekozen te worden. De frituur wordt verhuisd naar het nieuwgebouwde gedeelte. Boven deze frituur nodigt een zaaltje groepen tot een veertigtal personen uit om in private sfeer toch van de geneugten des levens te kunnen genieten. Waarvoor je eigen huiskamer te klein en een café dikwijls te druk is... een vergadering, een klein feestje, een drink, ... De mogelijkheden zijn legio. Huur wordt voor deze zaal niet gevraagd. Drank staat ter beschikking aan de gewone consumptieprijzen. Het bestaande café wordt door het verdwijnen van cle frituurgedeelte uitgebreid. Maar wat zeker ook interessant is, is de ontegensprekelijk verfraaiing die het uitzicht van ons dorpscentrum door deze private

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 03131 4.57.10 031314.56.91

19

ingreep ondergaat: het 'kotje' weg, het plashoekje volgebouwd en een gevel die mag gezien worden. Drie vliegen in één klap (De kwaliteit van de frieten stond al op peil ïeker)... Hoe dc patron deze opening heeft ingevuld heb je ondertussen zelf wellicht kunnen meemaken, maar zo ongemerkt als een astodont zijn deuren opent, zo sfeervol kan dat bij de kleine neringdoener...

r[ ae herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

S/eed

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE lak

7IeNass

opN

5 uur.

ioen.

Ballroom-dansen .

-.

,;

....

-

S

•I.

..f

Koop nu uw

cadeaus op de geschenkenbeurs van de wereidwinkel 13 en 14 dec. In de Pax. 26

De gepensioneerden van de fusie hebben op een zonnige nainuldag /1011 'S zondagse pak uit de kast gehaald out samen met Jeanne van nonkel Sooi en wellicht ook met een oud lief de benen uit te slaan. Kijkers, drinkers en dansers, naargelang de situatie op vloer en de toestand van de rechterhartklep. Aan ambiance, plezier en babbels geen gebrek.


MINDERHOUT

10 Jaar 'veilig oudejaarszingen' Oudjaarsochtend 1987: zowel langs de Desmedtstraat als langs de Van Aertselaerstraat verschenen op deze ochten de ondertussen wel zeer bekende borden: 'opgepast zingende kinderen 30 km'. Jean van Ginkel had enkele dagen ervoor in zijn garage nog wat triplexplaten gevonden, een potje rode en witte verf, een verfborstel en wat resterende tijd. De avond voor oudjaar vond hij ook nog enkele palen, nagels, een hamer en een spade en trotseerde hij de bittere koude om zijn pas in de verf gezette platen in de grond te zetten. Op een mooie najaarsdag in 1988 kwam Karel Koyen bij Jean van Ginkel aan met het idee om een veilige oversteek te organiseren tijdens het oudjaarzingen. Samen met Frans Boeren stapten zij naar Jan Braspenning. Zoals altijd was Jan erg enthousiast, nog twee andere enthousiastelingen werden gevonden en na wikken en wegen over waar men nu juist zou gaan staan om de kinderen veilig te laten oversteken, verschenen op oudjaarsochtend 1988 zes personen met alle benodigdheden aan de Borselhoeve. de Venhoefweg en de Koestraat. Dit initiatief kende blijkbaar veel bijval, want het jaar daarna boden zowel de KWB als de oudervereniging spontaan hun hulp aan om dit verder mee te organiseren. De KWB nam de verzekeringsonkosten op zich en betaalde nadien aan alle deelnemers een natje in een plaatselijk etablissement, de oudervereniging gaf een financiële bijdrage zodat ook tijdens de vier uren dat veilig oversteken werd gegarandeerd met een natje en een droogje kon rondgegaan worden. In 1989 verschenen reeds een twintigtal helpers, leden van KWB en ouderverenigng om de initiatiefnemers mee te ondersteunen. Toen in 1990 de Werkgroep Veilig Verkeer Minderhout werd opgericht, waren deze mensen uiteraard onmiddellijk bereid om ook een financiële steun en daadwerkelijk personen te leveren om mee te helpen tijdens de/,cactiviteit.

In 1991 kwam daar dan nog de BGJG bij. Tijdens het najaar 1992 werd er tijdens de voorbereidende vergaderingen de mogelijkheid onderzocht om de Minderhoutsestraat volledig verkeersvrij te maken op oudjaarsdag. De vorige jaren was geconstateerd dat deze straal zeer druk werd bezocht door sluikverkeer op oudjaarsvoormiddag. De Minderhoutsestraat is, zeker wanneer men eveneens de uitkomende wijken er bij telt zeer druk bewoond, een massa kinderen zijn op oudjaar daar dan ook erg actief bezig, zodat, wanneer men echt de veiligheid van cle kinderen beoogt hier dringend wat aan gedaan moest worden. De toestemming van het gemeentebestuur werd bekomen. strooibriefjes werden in de brievenbussen gedeponeerd en op oudjaarsclag 1992 was de Minderhoutsestraat voor de allereerste keer verkeersvrij. In de nabesprekingen van de oversteek 1993 werd aangehaald dat in Meer warme chocomelk werd bedeeld. Een sponsor werd gezocht en O oudjaarsdag 1994 konden de Minderhoutse kinderen zich dan ook op het pleintje verwarmen door een warme beker chocolademelk te nuttigen. De KSJ dacht dat zij op zulke manier ook wel hun steentje konden bijbrengen om het voor cle zingende kinderen aangenamer te maken. Ook zij werden betrokken in de organisatie en zo verschenen enkele KSJ-leidinggevenden met potten en pannen op oudjaarsdag 1995 in het tentje op het pleintje om heerlijke pannenkoeken te bakken. In 1996 werden de Werkgroep Veilig Verkeer Mincierhout opgedoekt. Een derde van het overblijvende kapitaal werd aan het comité 'Veilig oudjaarzingen' geschonken. Deze centen waren zeer welkom, enkele lopende rekeningen en onkosten van de afgelopen jaren werden hier mee gefinancierd. Al die lange jaren heeft dit comité ook steeds mogen rekenen op de milde steun van Paul

Dertigers

'Papillon' Snijers. Deze zorgde steeds weer dat zijn deuren wagenwijd openstonden zodat de koudetijders zich konden opwarmen na de 4 uren intensieve oversteekarbeid. Geregeld werd er ook een drankje door hem gepresenteerd, evenals wat warms gereserveerd. Ook dit jaar wordt, voor de tiende maal reeds, het veilig oudjaarszingen georganiseerd. De uren zijn lichtjes aangepast: van 9uur tot 12uur 30. Maar voor de rest wil het organiserend comité weer alle oversteekplaatsen kunnen bezetten. Wanneer jij ook interesse hebt om op oudjaar enkele uurtjes 'kou te lijden' om onze kinderen veilig te laten oversteken om hun nieuwjaarwensen te laten zingen. geef dan zo vlug als mogelijk je naam op bij Jan Braspenning, Gemeentestraat 11. tel.: 031 3 147550. Het organiserend comité is ook nog steeds op zoek naar verenigingen die een kleine financiële bijdrage wensen te schenken om de onkosten te helpen dragen.

Inspanning en ontspanning Dat K.l .j. al cnic tijd hei uittiihi san Minder-houtdorp aan het seranderen is. is zeker geen nieuws. Het valt wellicht niet meer op omdat we dit beeld al lang gewoon zijn. Maar voor een stel jonge gasten, hoe gemotiveerd ook, zijn er nog andere dingen te beleven onder examen - en vakantieperioden bijvoorbeeld. Tegen september 1998 hopen zij hun groot lokaal van een dikke 60 m2, een keuken, een bergruimte en sanitair in de verf te hebben zodat met veel bravoure de opening kan verzorgd worden. Financieel kreeg deze vereniging een flinke opsteker vanuit de plaatselijke gemeenschap bij middel van renteloze leningen die vanaf het jaar 2000 zullen worden terugbetaald. Maar alle baten zijn nog welkom uiteraard. Daarom organiseert K.L.J. op oudejaarsavond in de parochiezaal een grandioos bal met etentje - zeg maar feestmaal - vooraf. Voor de som van 500 Belgskens serveert men je aspergeroomsoep, kalkoenrollade niet kroketten en groenten en ijs met warme krieken toe. Je bent dan meteen gelanceerd voor een spetterend bal. Wie dit spektakel Lekei iiiet sil iiiisseu en tegelijk nok nog letterlijk ii,jn steen

wil bijdragcn, schrijft zich alleszins voor 20 deueiiilwi iii bij JeffBmuseiis (31442 23) of Dirk de Bie (315 76 05).

Patrick Lev,sen

gaas GARAGE HOGA BIV.B.AU LEO WOUTERS

De dertig jari'en. alsmaar jonger worden ze - en volgens de media ook steeds rokender zodatje er maar vroeg bij kan zijn ook-, verzamelden op zaterdag 15 november in de statie in Hoogstraten wit hun jeu gd(sic)herinnerin gen op te halen en de nauwelijks vergeelde banden wat bij te trekken.

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71 .84 Fax: 03-314.83.98

27


Isse

1232000G

WAl N 1 R IN 1 IEI ELVEN \i()( DAN JE IE KUNNEN VIJl EVI .N A[IB DRAA( F DAAR GRAAC; 101 RU 'VAN! VEl! ID VERZ[KLRI N IS MI 1 R DAN GENTIN\VI RK

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.8020

.oewe 'JJ' tee 0 e. 031

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

oonarneri,,;

DOMS

- SCHILDERWERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloediaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 1 39c

28


WeDnM

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 3 14.69.69.

Het jaar loopt ten einde, we gacin de winter in. Tervi'ijl ik dit schrijf begint de week van de derde leeftijd, i'an de mensen die in de avond van hun leven zijn; en wanneer ii dit leest, is die week weer voorbij, maar dat wil niet zeggen dat we geen aandacht meer moeten hebben voor ouderen. Zij zijn vaak eenzamer, er zijn al leeftijdgenoten weggevallen en jongeren hebben hun eigen zorgen en problemen. Gepensioneerden hebben hun bond, waarvan het bestuur van alles bedenkt om hun leden niet te laten verzanden in eenzaamheid, om ze zo lang mogelijk in beweging te houden, door wandelen, fietsen, turnen, volksdansen enz. Samen doen' is het beste middel tegen eenzaamheid en verzuring. En laat degenen die nog fit genoeg zijn, diegenen een keertje meer bezoeken, die niet meer aan alles kunnen meedoen. Zo houden we 'gemeenschap' met elkaar en houden we Wortel zo lang mogelijk echt levend. Wortel telt tientallen verenigingen, maar velen bestaan wel op papier, maar vertonen weinig leven. Het gevaar van de tijdgeest is: 'ieder voor zich'. Ik zit in mijn Jauteuil en heb mijn 'kastje'. De rest kan moe iiie! schelen. Verkeerd!

11-11-11 actie De jaarlijkse huis-aan-huis omhaling van deze bekende naam heeft hier tot heden bijna 75 000 fr. opgebracht. Hiervan is ruim 52 000 fr. in de briefomsiagen gevonden, briefjes en munten samen, en bijna 22000 fr. aan overschrijvingen, dus gemiddeld van minstens 1000 fr (om helastingaftrek te krijgen). Hieruit blijkt dat een paar tientallen mensen evenveel opbrengen als 40 procent van de rest der mensen. Verder vernemen we nog dat 't Slot (een der drie jeugdclubs van de fusie, die samen de actie '8 voor 11' opzetten) ook nog zo'n slordige 60 000 fr. bijeengebracht hebben. Dus zit Wortel een heel eind boven de 100 000 fr.; en als we de opbrengst van missieactie (zie boven) en Broederlijk delen (rond Pasen) erbij optellen, dan draagt Wortel ruim zijn deel bij aan wat heel Hoogstraten bi jeenbrengi voor ontwikkelingslanden.

Missiefeest Zondag 26 oktober organiseerden onze missievrienden rond Jeanne De Clerck het jaarlijkse missiefeest, met tentoonstelling van aUe genaaide en gebreide kleertjes. cnz. Maar integenstelling tot andere jaren was het nu veel later in het jaar en dat was een schot in de roos. Vroeger was het in de zomer, als er links en rechts van alles te doen is en de mensen niet goed weten waar ze eerst heen moeten. Nu hadden ze minder keus, de zaal zat langer vol, de mensen besteedden gemakkelijker hun geld en de opbrengst was beter dan andere jaren, bijna 80000 fr. Van onze missionarissen, vooral Lisette Snels is lange tijd niks meer gehoord. Van de zwarte seminarist ThaddĂŠ Kwakombi, die te Kikwit aan het groot seminarie studeerde en voor wie Wortel ook een deel der studiekosten betaalde, hebben we ook lang niks meer gehoord. Normaal zou hij dit jaar priester gewijd worden, maar met de troebelen van het laatste jaar in Congo weten we niet veel over hem. Verder is er ook nog Liesbeth Faes van Bolk die ook gesteund wordt, ze is geen echte missionaris maar ontwikkelings-landbouwhelpster in Chili. In alle geval: uw bijdragen aan het missiefeest worden goed besteed.

Glaskunsttentoonstelling Zaterdag t en zondag 2 november was er in Slot een tentoonstelling te bezichtigen van glaskunstwerken van Kathieen Eggers. Onze kennis ervan is meest beperkt tot grote kleurloze platte platen, die we vensterglas noemen, soms dubbeldik, dan heet het thermopane. We moeten ze op tijd wassen en zemen, anders zouden anderen kunnen denken: 'Wat een vuile mensen'. Verder kennen we allemaal glas in ronde vormen van flessen om vloeistof in te doen, bierflessen zijn bruin. En daar houdt onze glaskennis mee op. 0 ja, we weten ook dat glasscherven gemeen kunnen snijden. En brillenglazen zijn ook nog nuttige dingen van glas. Maar glas kan ook dienen om 'schoonheid' te maken. En dan denken we aan kerkramen. In de kerk van Hoogstraten zitten er zulke beroemde prachtramen, ruim 400 jaar oud! Maar ja, die zitten zo hoog dat we er geen acht op slaan. En Wortel had een zoon, die als glazenier naam had: Jan Huet. Glas in lood is een vorm van glaskunst, en zo was er nu een jonge glaskunstenares. die hier kwam tonen wat er met gekleurd en geplakt en aaneengesmolten glas aan schoonheid gemaakt kon worden. Met bepaalde inval van licht. Je weet niet meteen wat je erop moet zeggen. als je ervoor staat. We zijn dit niet zo gewoon. In alle geval, proticiat voor het getoonde werk. Doe zo voort, Kathleen.

Bezoek aan Joodse gemeenschap in Antwerpen Zondag 16 no\eluber gingen ssc niet ruim 25 KWB-leden een hele dag naar Antwerpen om daar om van 10 tot 16 u. o.l.v. een gids kennis te maken met die grote groep nijvere Joden in Antwerpen (18 ĂĄ 20000). waar we zo weinig van weten. Weet u. als christenen stammen wij van hen af: Jezus was een Jood, ons Oude Testament (4/5 van onze Bijbel) hebben we van de Joden. enz. Kortom, we hebben er in Antwerpen van geleerd en een mens is nooit te oud om nog wat te leren. Het aantal mensen dat in een groep mee mocht, was beperkt. De afwezigen hadden ongelijk, dat ze niet meegegaan zijn. maar hopelijk komt er nog een 2e kans.

14V HERIJGERS I'h. Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

!NIEUW! DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

U hoort nog van ons! Deze leuze of aankondiging hangt al een paar weken voor de parking achter het oorlogsmomumentje. Ze is van de KWB, die hier in Wortel 200 leden telt. De oproep is niet allereerst bedoeld voor de eigen leden, die binnenkort een persoonlijk bezoek van de wijkmeester mogen verwachten om het jaarlijkse lidgeld te innen, maar wel als inzet van een actie ona eigen leden tot actievere deelname aan ons verenigingsleven te bewegen en om eventueel nieuwe leden bij te winnen. Het actieve verenigingsleven zit overal wel wat in een crisis van 'ieder voor zich' en als we ons daar niet tegen verweren wordt het alleen maar erger. We willen dus meer activiteiten ontplooien, waarbij meerderen zich happy kunnen voelen, zodat ze zeggen: 'Da's toch een toffe vereniging, daar wil ik ook wat voor doen, en mee aan de kar trekken'.

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

Koop nu uw

cadeaus op de geschenkenbeurs van de wereidwinkel 13 en 14dec. In dePax. 29


WORTEL

We hebben (bijna) een wereldkampioen

Wielertoeristenciub Onze KWB bestaat dit jaar 50 jaar. We moeten het nog uitbundig vieren. Maar we mogen alvast terughlikken naar wat er onder de KWB hier gegroeid is. Naast een biljartclub, een volleybalgroep, een voethalgroep is er ook een wielertoeristenciub uit ontstaan, die thans over de 50 leden telt. Daarom laten we een van hen hierbij even aan hei woord.

4jaar 6ij de tFo p 25 van het 'rt[{itipioen4iap'

$

Riolering Rooimans is cnceiis uit ocdc bi nu eriienien se dat o maandag 15 december dc aanbesteding plaats zal vinden voor het leggen van de riolering in de Rooimans. De wachtbuizen zitten diep in de grond al ruim 3 jaar gereed bij het kruispunt Boornkes-Zandstraat, maar van het ander eind van de Rooimans naar hier is het een serieuze klus, waarbij een soort 'bergpas' genomen moet worden, want van bij Louis Verschueren tot de deur van de school klimt de weg 2 meter, terwijl de riolering over diezelfde lengte moet dalen, dus moet cr ter hoogte van de schooldeur diep gegraven worden tussen bestaande gebouwen. Uitkijken dus voor grondverschuivingen.

Fietspaden nu Uit g oede bron crnenicn we dat er binnenkort gestart kan worden met de nodige onteigeningen voor de aanleg van het fietspad (aan één kant) langs de gewestweg van Merksplas naar Wortel. Het is goed nieuws voorde vele scholieren die dagelijks van Merksplas naar hier en verderdoor naar Hoogstraten moeten fietsen, en voor dc automobilisten die de fietsers moeten zien te ontwijken, vooral in de ochtenduren in de winter. Die onteigeningen nemen minstens twee jaar tijd in beslag. Maar ja. wat betekenen twee jaar voor de eeuwigheid, en god weet welke aanwonenden traineren de zaak, omdat ze het onderste uit de kan willen krijgen voor hun voortuinen. Eigen belang eerst. Wat betreft het fietspad dat in het verlengde van de Oude Weg naar de Lindendreef over de al lang aangekochte gronden van de Kolonie. rechts van de weg aangelegd moet worden, zouden er bezwaren zijn voor de oversteek van de gewestweg om de Lindendreef in te rijden. De burgemeester zou beloofd hebben de politie in te zetten om het verkeer dan daar in goede banen te leiden. Als ge 't mij vraagt (maar (lat vragen ze niet) zou ik zeggen: maak er vlug een voetgangers- en fietserstunneltje onder de weg door!

2

0

0:u'h,i

Peete,'s jel;roeders 33l'3j+'fl

;.3n11n/l,,a /+355

5

1

0

t

1?•,j

1/lill 241

0

Bij het ter perse gaan van dit nummer verneemt DHM op het laatste nippertje dat bij de wereldkampioenschappen snelheid van postduiven onze dorpsgenoten broers Ludo en Karel Peeters, beiden van de Langenberg, wereldwijd de tweede prijs gewonnen hebben, en de eerste Belgen van 15 landen. Er deden in totaal 15 nationaliteiten mee, en de gemiddelde snelheid was gerekend over 6 vitesse-wedstrijden. Zaterdag 15 november mochten ze in Deinze hun beker en trofee gaan ophalen. De duivenhokken staan bij Karel, heler bekend als Sjat, die tevens

1111k1?1L3

/st

,lri+lIiii1

melkveehouder is. Er mag nog bij vermeld worden dat Sjat al vierjaarreuze-successen haalt: in '94 20e, niet zijn Kleine lichte: in '95 24e met Bonte; in '96 25e met Blauwe Jaco en nu wereldkampioenschap snelheid tweede = eerste Belg, met 'Crack'. Proficiat mei dit resultaat. De gebroeders waren laatst ook al op de 8e Internationale duivenmarkt in Kassel (Duitsland) waar ze ook gehuldigd werden. Nee. Wortel mag dan al klein zijn, maar het heeft zonen die internationaal erkend en gevierd worden. Onze neus krult er ook een beetje van.

oî7Ï[ Litdo

(/1

5J(1Î /'ee1

).

ji(1/l0(

II dooi

1/10/

('(IIIg(

/0)1(1/ /1/11 11(11(1 1(111 21 JOij /1

kampioen ei trofee Je Belg bij de prijsuitreiking in Deinze, zaterdag 15 november. LASERSI-IOW 30

-

HOOGSTRATEN

/1

12-


WORTEL

Wielertoeristenclub De Zwaantjes van KWB Wortel Het ontstaan 1-let moet ergens rond de jaren 1983-1984 geweest zijn, toen er een afscheiding kwam tussen le groep fietsers van de KWB die reeds enkele aren regelmatig 's zondagsvoormiddag fietsten. De breuk kwam erdoordat erweinig ofgeen reglement bestond. Als er iemand iii de problemen kwam werd er weinig of soms niet gewacht en een lekke band op 10 km, van Wortel moest toen zelf maar oplossen. Dit was voor ons, Jef Houben en Jan Martens, geen houdbaie situatie meeren we besloten niet meer met die mannen mee te rijden en met ons twee de zondagmorgen af te spreken. Van het een kwam het ander, de firma Horsten was toen nog actief en daar werd onder de schafttijd druk gepraat over de gebeurtenissen van de zondag. Louis van Opstal was toendertijd reeds actief 1oct fietsen bezig samen met zijn schoonbroers (de Geertsmannen van Castel) en Louis vond het wel een goed idee om eens met ons mee te rijden. Ook Herman van Haute had tijdens het biljarten van Leo Houben gehoord dat Jef en Jan elke zondag op een deftige manier gingen fietsen, hij porde zijn schoonbroer Jos Verschueren aan en ons eerste groepje was gevormd. We beginnen pas van een echte fietsclub te spreken vanaf 1985, toen kregen we onze eerste truitjes van StafSiioeijs. Alleiiiaal dezelfde maat en van zuiver scheerwol. Als je de foto's nu bekijkt is hetgeen gezicht maar we waren 70 fier als een pauw.

Er was geen stoppen aan Elk jaai kwauieii el UteLiwe ttteflSet hij. er werd delïig gelïetst en dat deed de ronde. Ieder nieuw lid kende ergens wel iemand die ook graag wou meedoen. Nieuwe truitjes waren nodig maar er was geen geld in kas. Staf Snoeijs was direct bereid om een deel van de kosten te dragen en cle Antilliaanse feesten zochten mensen om de parking in goede banen te leiden. Hiermee konden ve onze eerste zelfontworpen truien kopen, het was prachtig. De opkomst lag hoog en we bleven ons motto trouw 'samen uit samen thuis'. De groei van de groep ging zo snel dat we heslisten op een algemene vergadering om het ledenaantal niet boven de 50 te laten stijgen. In het verkeersreglement moeten groepen van meer dan 50 fietsers een volgwagen hebben, en dat zou ons te veel gaan kosten. Nu we die nieuwe truien hadden werd er gefluisterd of we misschien ook op die manier aan broeken konden geraken. De zaakvoerder van een extra sportieve firma uit Minderhout (Laurjssen Electronics) had ons gefluister gehoord en kon mede dankzij AEG een groot deel hiervan sponsoren. Dit heeft deze firma onder tussen nog eens 2 maal herhaald, eenmaal met Friswit, en nu met transport Jef Van Loon. Nu begon het er echt op te lijken, allemaal dezelfde trui en dezelfde broek. In de wintermaanden was dat dan weer anders, ieder trok zijn eigen warme windvest aan en dan was er van de uniformiteit niet veel meer te zien. Via Gust Van De Poel kwamen we bij pluimveeslachterij Herrijgers in Hoogstraten terecht die bereid was om onze wintervesten integraal te sponsoren. Zo waren we ook in de winter een groep. Ondertussen rijden we ook

Woninginrichting

reeds met de tweede uitgave van deze wintervesten rond. Als de groep groter wordt, verhoogt ook het risico op valpartijen. Het dragen van een valhelm werd dan ook meer en meer een 'must'. Ook dit bleef niet in dovemansoren en de firma Romhouts (centrale verwarming) uit Merksplas bezorgde ons die broodnodige beschermingsmiddelen. Wat zich ondertussen ook reeds voor de tweede maal herhaalde. Voor de truitjes waar we op dit moment mee rijden tekenden een aantal sponsors: Staf Snoeijs. Antilliaanse Feesten, Toyota Luc Rijvers, Fietsen New Look, Laurijssen Electronics. Akai en Sony. Rond de kerktoren fietsen was niet meer genoeg en we wilden onze horizon verruimen. Daarom trokken we naar het buitenland, eerst naar het Eitelgchergte meer bepaald rond Monschau. Vandaar was het maar een klein sprongetje naar de Franse Alpen waar we een ganse week rondtoerden opde cols La Madeleine, Galibier, l'Alpe d'Huez, Croix de Fer, enz...Het volgende gebergte dat eraan moest geloven, was de Vogezen. Hiervoor hadden we 4 dagen nodig om cols zoals le Grand Ballon en Le Ballon d'Alsace onderde knie te krijgen. Na een jaartje rust begonnen cle beentjes weer te jeuken en vorig jaar in september trokken we met een selecte groep naar de Pyreneeën. Hier werden cols met namen als klokken verteerd alsof het koffiekoeken waren: Col du Soulor. Col d'Auhisqmme, Col de Tourmalet, Col de Peyresuurde. Col d'Aspin, Col de Port, Col de Portel d'Asptmt (wnrmr C(i:tatrtti verongelukte). Lol de Puymorens en Pas de la Casa, de over steek naar Andorra. De cwep bleef maar grotuen en dit hrarht met zich mee dat liet voor sommigen soms wat ie snel ging en voor anderen dan weer niet rap genoeg. De vraag werd gesteld om op te splitsen in een A en een B-groep. In eerste instantie stonden we loer wat argwanend tegenover maar na enkele weken proefdraaien bleek dat ook deze groep op dezelfde gedisciplineerde maiiier te werk ging en we moesten toegeven dat het opzet geslaagd was. Begin vorig jaar konden we al zien dat we onze beperkingen van het ledenaantal moesten herzien. De vraag bleef maar komen om nieuwe aansluitingen. Aangezien we nu in twee groepen fietsten was het probleem van een te grote groep niet meer actueel. Enkele van onze trouwe leden kregen wat gezondheidsproblemen maar wilden ondanks dat toch blijven fietsen, zij richtten de C-groep op. Ook enkele vrouwen sloten zich hierbij aan en deze groep fietst toch elke zondag een dikke 50 km. bij elkaar. Dit jaar 1997 sluiten we af met een ledenaantal van 62, een gemiddeld aantal deelnemers per zondag van 42, een gemiddelde snelheid (van de B-groep) van 28 kmluur en een gemiddelde afstand per rit van 77km. Voor volgend seizoen staan er reeds enkele nieuwkomers te trappelen om te komen meedoen. Nooit hadden Jef en ik kunnen denken dat het tot zoiets zou uitgroeien.

Jan Martens

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en be hangwe rken - Gordijnen en overgordijnen - 'fapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers. enz.

Pony- en paardenrally

Op Castelkerinis werd er door onze Wortelse paardenvrienden weer hard gestreden voor de wisselbeker van Castel (achtercaféln Holland). Bij deponvru iters werd de beker gewonnen door felle Snoevs met Hetti. Bij de ruiters ging de beker naar Els Mertens niet Ponipidou. Trots poseren ze hier met ponvcommandant Fr. Bruvnen en commandant Dr. Geerts. Naar jaarlijkse gewoonte richtten de Wortelse paardenvrienden op zondag 9 november voor het hele gewest (= de fusie Hoogstraten) een rally in, waaraan werd deelgenomen door in totaal een 150-tal deelnemers, waarvan 50 paardenruiters en 20 ponyruiters van onze Wortelse vereniging. Hierbij viel de 13-jarige Leen Elen van haar paard en kwam nogal lelijk te vallen. Het gebeurde toevallig net op Castelré, op Nederlands grondgebied, waardoor weer eens een ingewikkelde en onverkwikkelijke situatie ontstond: Belgische brandweer of ambulance of doktoren willen of mogen of kunnen daar niet komen en voordat Nederlandse hulp ter plaatse is kan het voor een slachtoffer te laat zijn. Is het eigenlijk niet triest en wraakroepend dat in deze tijd van open grenzen voor zulke situaties in Castel nog geen oplossing is gevonden? Het wordt de allerhoogste tijd! 31


4

M99md=d ~9W

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

De kogel is door de kloosterkerk, oni het echt op z'n Meersel-Dreefs te stellen. Collega Toon moest vorige maand Jef Jacobs, secretaris van de dorpsraad, nog uitvoerig aan het woord laten oi'er de ,nisschien, eventuele, wellicht te overwegen, waarschijnlijke, mogelijkerwijze, vermoedelijke... komst van een dorpshuis. Deze maand mogen wij Meersel-Dreef met heel veel plezier melden dat het dorpshuis een feit wordt ondanks beweringen van een enkele Drevenier dat de gemeente het huis maar snel moet afbreken en de gronden als bouw gronden moet verkopen om de Hoogstraatse kas te spekken. We zullen er zelf nog hard aan moeten werken om het allemaal mooi in orde te brengen, maar dat kun het Dreefve gemeenschapsgei'oel alleen maar sterker maken. '

Dorpshuis let ehepeneolIee hesIiic 010 de oude onderwijzerswoning in Meersel-Dreef voor te behouden voor de verenigingen. Die vraag werd jaren geleden al gesteld vanuit de MeerselDreefse dorpsraad. Het huis staat nu enkele maanden leeg. Op een algemene vergadering van de dorpsraad werd enkele maanden geleden de verzuchting om lokalen nog eens extra in de verf gezet. De bibliotheek blijft voorlopig wel gehuisvest in de gang van de lagere school van 't Dreefke. Bovendien zullen de verenigingen zelf moeten instaan voor de bekostiging van eventuele verbouwingswerken. In Meersel-Dreef wordt het nieuws in ieder geval goed onthaald. Het schepencollege heeft bovendien te kennen gegeven dat op lange termijn de achterliggende gronden. nu nog toehehorend aan de kerkfabriek van Meerle en in pacht van een gepensioneerd landbouwer, zullen aangekocht worden. Op die manier komt de dorpsraad weer een stap dichter bij cle verwezenlijking van het zogenaamde 'Paterswielproject'. Voor de dorpsraad en de Meersel-Dreefse verenigingen komt het er nu op aan de bestemming van het gebouw concreet uit te werken. De oude onderwijzerswoning, tot voor kort bewoond door de weduwe van wijlen meester' Jaak Verboven, is ruim en mooi. De mogelijkheden zijn dan ook uitgebreid, het historische pand nodigt uit er iets moois en stijlvols van te maken. Bereidwi Ilige bedenkers en kiutselaars houden zich best paraat. De dorpsraad zal nu snel weer een algemene vergadering bij elkaar roepen om alles verder uit te werken. Er is werk aan de winkel.

Experiment Voor het schepencollege heeft de toezegging Iets weg van een experiment. De dorpsraad van Meersel-Drect is eigenlijk de eerste adviesraad die een dergelijke verantwoordelijkheid in de schoot geworpen krijgt. Een klein beetje chauvinisme is hier misschien wel op z'n plaats. De Meersel-Drecfse dorpsraad heeft in vergelijking met sommige andere dorpen een stevige en actieve werking. In het verleden is al gebleken dat de dorpsraad van Meersel-Dreef in staat is de bevolking te mobiliseren voor nieuwe initiatieven (bebloemingsactie). Het is in dat opzicht misschien ook niet zo toevallig dat het college dit experiment met de Dreefse dorpsraad aandurft. Bovendien is het ook voor de dorpsraad een nieuwe uitdaging en een reden om op dezelfde enthousiaste manier te blijven verderwerken.

32

Watermolen lerwipI m t -tooestraien plannen gesmeed soi -

den om er de totaal ver allen walerniolcn nieuw leven in te blazen, beschikken wij in MeerselDreef over een watermolen met alles erop en eraan. Het begint allemaal al wel wat losser te hangen en het betreden van de zolderverdiepingen kan niet meer zonder risico omdat de houten vloeren stilaan verrotten, maar hel is er allemaal nog. Naast de omgeving van het klooster is de plek met de watermolen, het molenaarshuis, de voorraadschuur, dc molensluis en het molenwiel ongetwijfeld ĂŠĂŠn van de mooiste plaats jes van Meersel-Dreef. Het is dan ook niet zonder reden geweest dat Monumenten en Landschappen de molen en de omgeving hebben opgenomen in de lijst van de geklasseerde monumenten en landschappen. De eigenaar van het hele molencomplex heeft steden-

De populieren in de oude beemnden langs de watermolen werden gerooid. Hier komt een moderne villa.


MEERSEL-DREEF gevraagd om de naburige gronden te neen verkavelen. in het totaal werden zes kavels aangevraagd, ii houwkavel bevond zich tussen de watermoLii en de Mark. Stedenhouw oordeelde dat miiiinaal een afstand van vijftig meter van een eeklasseerd monument moet gerespecteerd wii'den. Daardoor werden slechts drie bouwpercelen weerhouden. Ondertussen werd én bouwvergunning afgeleverd. Een Nederlander iii er een moderne villa laten bouwen. Dc ei ondwerken zijn inmiddels al gestart. K \vatongen beweren 'uit goede bron' vernomen Ie hebben dat de moderne villa eerder de vorm ial aannemen van een residentieel appartementencomplex zoals ze er in Dreef \lidden ook al één hebben. Daarover hchhen eb j e chier nerveus iets kunnen vernenicu.

1)011w

De tweedeftize in/t de riolering in Meersel-D reef wordt binnenkort een/ei!. De toorbereidencie werken in de buurt van café De D reef dienen om de riolering van 'Dreef-Noord' aan deze van het Moleneinde te koppelen. Op die manier zal ook het noordelijke, Dreefse afvalwater laitgs dc persleiding itaar Minderhout geponipt kunnen oorden.

L'ecole

L)e nerken iii Klein Ev,ssel vorderen snel. De persleiding ligt klaar. De bovenleiding in,, de elektriciteits- en tv-distributie werden afgebroken en ondergronds aan gelegd. De oude straatlampen werden verlangen door nieuwe straatlantaarns.

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZER KEN

HOFMANS

liet gaat ii let goed met het bouwproject L Ecole. Normaal hadden de werken al in mei moeten starten. De interesse blijkt ontoereikend om te kunnen beginnen met de bouw van de luxeappartementen op de hoek van de Dreef en Nieuw-Dreef. Ondertussen worden de oude rneisjesschool en het voormalige café Stad Lourdes alsmaar meer het doelwit van vandalen. De verkrotting begint angstaanjagende proporties aan te nemen. In De Stem van zaterdag 1 november verscheen een artikel over het project. We lazen voor u even mee en noteren de volgende belangrijke vaststellingen. Met de bouwwerken wordt begonnen als zestig procent van de appartementen verkocht is. CarI Smits (van het Bredase makelaarskantoor) staat in voor de verkoop van de veertien exclusieve wooneenheden (kostprijs: 13.320.000 fr- 15.390.000 fr.). Hij gelooft de zaak tegen het einde van dit jaar rond te hebben. Er zijn mondelinge overeenkomsten voor de verkoop van zeven appartementen. Nog volgens de verkoper, en hij verwijst daarvoor naar het ons bekende Marckstaete, is er nog altijd een grote markt voor dure appartementen. 'Je vindt dergelijke appartementen voorlopig alleen in Breda. Mensen die het meer op de buitengebieden begrepen hebben komen in Ulvenhout en Bavel niet aan hun trekken. Daar vind je zo'n gebouwen niet. Bovendien staat het potentiële cliënteel in de eerste plaats uit al in België wonende Nederlanders die na hun grote villa op zoek zijn naar een onderhoudsvrij en veilig appartement. Terug naar Nederland is fiscaal niet interessant. Residentie Trianon ligt op 1500 meter van de Nederlandse grens en is aantrekkelijker dan een appartement tien autominuten verderop in BredaZuid.'

Advertenties

"1

314.49.111314.55.04

5 jaar Franciskaanse Lekenorde ijij aar ge leden begon de Franc iskaanse lekenorde in de Kempen een nieuw leven. Jarenlang was het stil rond deze groep. Pater Jan Wouters verzamelde in 1992 een groep mensen rond zich die zich wilden verdiepen in de spiritualiteit van de Heilige Franciscus. Hij was ervan overtuigd dat die spiritualiteit het geneesmiddel bij uitstek is voor onze verziekte maatschapij. Dat de nieuwe Derde Orde uiteindelijk in MeerselDreef weer tot opbloei kwam is niet zo verwonderlijk. Pater Jan Wouters was vijfjaar geleden gardiaan van het Meersel-Dreefse Kapucijnerklooster. Hij was echter ook de vertegenwoordiger van de Kapucijnen in het hoofdbestuur van de Franciskaanse lekenorde in Mechelen. De Franciscaanse lekenorde behoort aan de leken. Priesters en paters vervullen er enkel een rol als 'geestelijke adviseurs'. De oorsprong van de Derde Orde ligt in 1200, toen ook gehuwde mensen die zich aangetrokken voelden tot de spiritualiteit van Franciscus zich in een orde konden verenigen. De leden van de Derde Orde kunnen beschouwd worden als de voorlopers van dc pacifisten, bestrijders van het materialisme,... de voorlopers van het 'anders gaan leven'. Medemenselijkheid en vrede zijn de sleutelwoorden van de Franciskaanse visie op de wereld. Vanuit die visie komen ook in Meersel-Dreef, en dat nu vijfjaar lang. regelmatig een dertigtal mensen bijeen. De groep die in het klooster bijeenkomt is net als elders bijzonder gevarieerd samengesteld. De Franciskaanse Lekenorde is geen vrijblijvende organisatie. Er is een proeftijd en een professie. Er is een eigen regel en er zijn constituties. Eén van de leken die de orde mee dragen is Maria Vanderhenst. Zij heeft de taak van secretaresse op zich genomen. In de geest van Franciscus werd het vijfjarige bestaan gevierd met een sober feestmaal.•


MEERSEL -DREEF

De fanfare decoreert zijn verdienstelijke leden

Defantarc Voor Eer cii Dcuçsl' hiilch dc haar zit icicn lede,,. Van links naar rechts zie je de glunderende muzikanten: Wil/v Jacobs, Jos Moelands, Erwin Van Reusel (Fedekam-afgevaardigde) en Staf Van Don gen. Op zaterdag 8 november'97 was onze fanfare 'Voor Eer en Deugd weer te horen en te zien op Meersel-Dreef. Ze kwamen op straattergelegenheid van hun jaarlijks teerfeest. Vroeger begon de teerdag meteen misviering maar omdat extra misvieringen niet meer toegelaten zijn, werd deze Ceciliamis verschoven naarde hoogmis op zondag 19 oktober. Om 12uur die zaterdag, kwam men samen in café-restaurant de Douanier op Strijheek, cle tafels stonden gedekt en cle spijzen stonden te clampen in de

keLiken. Na ecn aperiticfjc kon men aanvallen. Na dç titoaltiicl was liet ilan Lid voor het officiële gedeelte flhr Frwin Van R'iie! atgevaardigde ','an ledekam mni-ht namens (te lederatie zes rneclai1le; opspelden. Staf van Dongen. Willy Jacobs, Jos Roelands, Jos Jacobs en Jan Van Dun kregen een zilveren medaille voor 25-jaar lidmaatschap. Vij fentwintigjaar trouw op post voor de fanfare, ondanks werk dat niet kon wachten en ondanks vaderlijke plichten. Dan was het de eer aan ere-voorzitter clhr. André Roiiiiiteiis (1111 Chrlst Van Dun, de iiiedai 11e van Officier in cle Fedekamorde' op ie spelden. Christ werd lid van de fanfare op twaalfjarige lccfiijd. II ij wis trrik ii steuiipilaai- voor cle fanfare, zowel op heIiiiirIijk gehied. hij is te ens ere-bestuurslid, als op muzikaal gebied. Hij hespeelde veel koperblaasinstrumenten, werd lid van ver';chillende verenigingen en leerde verschillende jongeren op. Christ was ook veel jaren het gezicht van de fanfare. Iedereen kende Chri.çt Ln Clii ist kende iedereen, momenteel heeft hij wegens gezondsheidsproblemen wat gas moeten terugnemen, maar toch is hij nog mci hart en ziel verbonden mcl zijn vereniging. De laatste medaille werd nog niet uitgereikt. Celine Dc Beuckelaer, echtgenote van witlen voorzitter Jaak Verhovcn en op Drccl beter bekend als madame Verhoven. is 30 jaar Ere-voorzitster van cle fanfare. Voor verdiensten zal haar later de medaille worden opgespeld in het rusthuis te Hoogstraten. Na de medailles en de bloemetjes voor dc verdienstelijke leden was het tijd om de naam weercompleet te maken. En de Deugd terug hij de Eer te plaatsen met een rondgang door het dorp en een bezoek aan enkele cafés om een werk van barmhartigheid te kunnen uitvoeren, namelijk de dorstigen laven. Tussendoor werd er nog even halt gehouden hij moeder Trees Snijders, om haar te danken voor haar inzet en onderdak voor de rommelmarkt van de fanfare. Tot slot werd er nog een koffietafel geserveerd in het stamcal'é van dc fanfare, namelijk café t Jachthuis hij Jeanneke Van Dun. Natuurlijk werden er nog verschillende vrolijke deuntjes geblazen en werd er nog gezellig nagehabbeld. Dat er op 't laatst van de dag wel eens een nootje geniist werd, lag niet alleen aan het feit dat het al donker begon te worden.., maar natuurlijk ook aan dc vermoeidheid van zo'n cliie van marcheren, hlaicn en verteren. 't Was tenslotte toch een teerfeest

II

Ii

S

Al uw boodschappen bij elkaar? • BROOD

ovenverse broodjes elk uur v/d dag op zondag meer dan 15 soorten

• PATISSERIE • CHARCUTERIE • ALGEMENE VOEDING • GROENTEN & FRUIT — 1 ~MA VAN OPSTAL-STOFFELS

Grote Plaats 28 WORTEL Tel. & Fax 03/314 35 83 -211

DINSDAG GESLOTEN

34

'/'


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Mensen van bij ons? De akties van de bewoners van de Strijbeekse weg haalden het nieuws, ook van de blijkbaar drukbekeken regionale televisie. Als je op TV bent geweest, ben je onderwerp van gesprek en ik hoorde er dan ook hier en daar over prateiz. Een constante in de commentaren was: 'Er kwamen er twee aan 't woord en 't waren alle twee toch weer Hollanders zeker P. De toon die daarbij soms gebezigd werd was er een van 'ze staan weer op de eerste rij om te reklameren' en 'ze moeten altijd het hoge woord voeren'. Alsof dat de zaak waarvoor ze opkwamen minder ernstig zou maken, alsof de autochtone Meerlenaars er niet bij betrokken waren. Ze waren en zijn er wel degelijk bij betrokken, maar dat het woord gevoerd werd door twee inwijkelingen, zegt meer over de Meerlenaars dan over die twee die aan het woord kwamen. Dat die 'Hollanders' nu eenmaal makkelijker het woord durven nemen, dat is hen aangeboren en de Meerlenaars laten hen dan blijkbaar ook liever aan het woord. En wat bedoelt men eigenlijk met 'Hollanders'. Weet men nog niet dat er in Meerle veel Hollanders wonen en dat het niet allemaal fiscale inwijkelingen zijn die hier alleen maar komen slapen ? Dat die er dikwijls al heel lang woizen en volledig ingeburgerd zijn, zoals woordvoerder Christ Christiaenen ? Dat ze soms van een buurgemeente komen (zij het van de andere kant van de grens) en een echtgenoot of echtgenote van hier hebben, zoals Marise Romizens. Dat hun kinderen hier op school gaan en dat ze actief aan het dorpsieven deelnemen, zoals bij Christ en Marise? Naar mijn bescheiden mening heb je dan het volste recht mee te spreken over de dingen die datzelfde dorpsleven aanbelangen, voor mijn part zouden ze zelfs stemrecht moeten hebben. Waar je ook vandaan komt, van Meer of Minderhout, van Hoogstraten, van Antwerpen, van Holland, van Marokko, Zaïre of van waar ook ter wereld. Het zijn dan mensen van bij ons.

Actie

tot de actie over te gaan. De pers (kranten, radio en regionale televisie) werd erbij gehaald, een petitie kreeg een handtekening van nagenoeg alle aanwonenden. Om hun eisen kracht bij te zetten maakten de bewoners met een grote groep, kinderen en huisdieren incluis, hun opwachting op de gemeenteraad van oktober. Spandoeken, toeters, bellen, plakkaten en een voorgelezen brief maakten aan de gemeenteraadsleden meer dan duidelijk wat de bewoners bedoelen met een veilige weg. 's Anderdaags deden ze dat ook aan de werkkcet op de Stiijbeekseweg, waar alle verantwoordelijken voor de aanleg werfvergadering hielden. Deze snelle actie bracht dan toch nog enig resultaat, zij het dan niet het gewenste. Het Bestuur der Wegen wil één middeneiland aanleggen, ter hoogte van huis nr.5. Voorts komen er om de 30 m. bomen langs beide zijden van de rijbaan. Vanaf Klcin-Eyssel komt er een snelheidsbeperking van 70 km., met horden aan Klein Eyssel en Schuivenoord. Op het einde van de Strijbeekseweg (Groot Eyssel) zal het fiestpad langs de linker-kant (komende van NL) doorgetrokken worden tot aan de Hazenweg. Hoewel niet geheel voldaan, zijn de bewoners blij met wat ze verkregen hebben. "Zonder onze actie hadden we hoogstwaarschijnlijk niets gehad. Nu is het aan ons om de zaak op de voet te volgen. Eerst om toe te zien of het beloofde ook effectief gerealiseerd wordt, vervolgens of de situatie inderdaad voldoende veiligheid biedt voor de omwonenden. Zo zal de snelheidsbeperking slechts zinvol zijn als er afdoende gecontroleerd wordt. Voor ons part mag dat gerust met onbemande camera's." Ondertussen is wel duidelijk dat actie voeren wel degelijk tot resultaten kan leiden. Stilzitten of klagen loont met.

Zijn vrouwen in Meerle nog veilig?

!!!

t)e geruehien doen ijverig de ronde en worden gevoed door cle geheimzinnige affiches die de laatste weken in het Meerlese straatbeeld verschenen. Zijn er vrouwen lastiggevallen 7 Ont voerd misschien 7 Handtassen geroofd of thuiswerkende vrouwen overvallen ? Of is het een reclamecampagne van een firma gespecialiseerd in bewaking en beveiliging 7 Al moet je oppassen met geruchten, wij zijn tenslotte geen roddeiblad, we wilden er toch graag het fijne van weten. We stuurden er dus onze speciale reporter op af. 'onderzoeksjournalistiek' heet dat in het jargon, met de opdracht de zaak volledig uit te spitten, 'tot op het bot' te gaan. Gewiekst als die is (wij werken alleen met hooggekwalificeerde medewerkers), kwam die al snel achter de gehele waarheid.

Een straat in actie tijdens de geineenteroadv:itting. Depolitici kiiniicn moeilijk zeggen dat :e van niets wisten. Zoals U in deze rubriek van vorig nummer kon lezen, waren de bewoners van de Strijbeekseweg ongerust over de heraanleg van hun straat. Niet onterecht, want zoals die op het plan stond, had die alles mee om een echte snelweg te worden. Binnen de kortste keren hadden de bewoners een comite gevormd dat zich over de toestand

ging informeren bij het gemeentebestuur en met wat zij daar hoorden, waren ze allerminst gelukkig. Het kwam er eigenlijk op neer dat er niets voorzien was om de weggebruikers tot het matigen van hun snelheid aan te zetten, ondanks dat wat in het verkeersplan van de gemeente aangeraden werd. De bewoners besloten het daarbij niet te laten en

Gelukkig (of spijtig, want zo halen we Oooit de wereldpers) is die waarheid niet zo schokkend. De affiches blijken immers te maken te hebben met een toneelvoorstelling die de toneelgroep van de KWB en KAV binnenkort op de planken brengt. Het stuk heet "En niets dan de waarheid" en is geschreven door Royce Ryton. Het toneelstuk is zeker niet vrouwonvriendelijk.... mogelijk wel vrouwonveilig. Dus dames : wees toch maar op de hoede We kunnen U alleen maar aanraden te gaan kijken en neem dan uw echtgenoot ook maar mee.

35


MEERLE Je kan deze komische thriller gaan bekijken in de parochiezaal op zaterdag 13 en zondag 14 december, telkens om 19.30 uur. Kaarten kosten 120 Fr. aan de inkom, 100 Fr. in voorverkoop. Op zaterdag 13 december is er om 14 uur een voorstelling voor de kinderen. Inkom 40 Fr. Dit moet je gezien hebben (R.P.)

Winteroffensief van Jeugdclub Den Dweil even \\;ii sti Ier i1C',VCCSI rond de verse Meerlese jeugdclub, inaar Den Dweil is nog steeds 'Alive and Kicking'. Ze hebben gewoon even wat gas teruggenomen om eerst te bekijken hoe de werking nu best kan verdergezet worden. Intussen is het bestuur uitgebreid met enkele enthousiaste jongeren. Met een bestuur van acht mensen menen ze een stevige basis te hebben. Daarnaast zal er geregeld, drie á viermaal per jaar, een open vergadering worden gehouden, waarop de Meerlese jeugd zijn mening kan geven over de werking van het bestuur en zelf voorstellen of ideeën ter tafel brengen. Vanaf 98 zullen er lidkaarten verkocht worden aan een schappelijke prijs. Die lidkaarten geven de mogelijkheid voordeliger deel te nemen aan de activiteiten, maar ze zijn absoluut niet verplicht om mee te doen als je dat wil. Voor de winterperiode staan alvast enklele interessante activiteiten op stapel Is

"Tienerfuil" De eerste tienerfuif in augustus, in samenwer-

king met frituur 't Kraamke, was een enorm succes. Na talloze verzoeken heeft het bestuur besloten minstens enkele malen per jaar zo'n tienerfuif te organiseren. De eerstvolgende komt er aan op zaterdag 29 november. Alle jongeren van 12 tot plusminus 17 jaar kunnen lekker komen hakken en springen op de muziek van DJ Moefit. Om 19.30 uur gaan de deuren van het KLJ-lokaal open, om 0.30 uur gaan ze onherroepelijk dicht. Wegens geen rekening bij de KB-Lux. zal de bijdrage in de onkosten 50 Fr. bedragen.. Frisdranken á volonté, alcohol is taboe.

Herfst koetsenwandeling

"Onnozel-mannekes-avond" (ook voor meisjes) De eindejaarsperiode nadert met rasse schreden. Voor velen betekent dit : urenlang tafelen, mee op bezoek bij familie om ook daar nog een volgepropt te worden, kleffe kussen van tantes en nonkels, zeemzoete kerstliedjes op radio of cd, gekregen bij een pakske koffie. enz. De 'onnozel-mannekes-avond' op zondag 28 december bied je de gelegenheid om vanonder cle kerstboom te kruipen en er tussenuit te knijpen. Jongeren vanaf 15 jaar zijn vanaf 20 uur welkom in het lokaal van de jongenschiro voor een gezellig babbel, een spelleke sjottersbak, een pintje of een cola. Het aspi-lokaal zal in een gelegenheidskleedje gestoken worden en misschien staan er nog enkele verrassingen op het menu. De toegang is gratis voor jongeren die zich lichtjes onnozel (niet beestig) kunnen gedragen. In het voorjaar is de jeugdclub van plan een Vrij podium te organiseren. Je hoort er tijdig meer van

Ruim 50 koetsen en huifri'agens reden 0/) zondag 16 november een frisse he,f.srwandeling die hen langs Minderhout, Casteiré, Bio uwbossen, Meerle en Wortel kolonie terug naar Hoogstraten bracht.

Kerststalcornité presenteert "Close-Trop-Fobie" De periode, diehierlijk omschreven als 'de donkere dagen voor Kerstmis' komt er weer aan. Donkerc dagen, het hoeven geen sombere dagen te zijn. Het tegendeel van somber is wat 'Clos-Trop-Fobie', een Limburgs zeskoppig vocaal ensemble ons op zondag 14december zullen voorschotelen in de St.-Salvatorkerk. Meeslepende Gospels, swingende Negrospiritnal s, Close-Harmonybewerking van evergreens.... Clos-Trop-Fobie bestaat uit drie dames en drie heren die zeven jaar terug door Bruno Sprengers werden samengesmolten tot eeo vocaal enseiiibte. Het eerste optrden vond plaats in november 1990 in Beringen ter gelegenheid van een dia-voorstelling over een Afrikareis. Negiu-spiiituals en andere vocale muziek van Afrikaanse oorsprong lokte spontane bewon dering van het pnhliek uit Al snel volgden andere optredens, eerst op feestavonden, later op academische zittingen, spreekbeurten, vernissages.

Met STIHL: niet meer te stoppen STIHL klassetechniek geeft men liefst niet meer uit handen. Omdat het gewoon plezierig is ermee haardhout te zagen, fruitbomen te snoeien of omheiningen te bouwen. Probeer het eens; neem een ST)HL klassetechNr. 1 wereldwijd. niek in de hand!

Sn7II1L,®

J .STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel, 031314.41.15

36

Sinsdien waren zij te gast in diverse Culturele Centra in binnen- en buitenland. In april 1997 won het ensemble de publieksprijs en de prijs van de professionele jury tijdens 'De Wedstrijd' van het Cultuurcentrum De Ploter in Ternat. In het brede repertorium van Clos-Trop-Fobie loopt duidelijk één rode draad : de a-capellamuziek. Alle liederen worden dus enkel met de menselijke stem voortgebracht, op enkele uitzonderingen na waarbij handen, vingers en andere eenvoudige slaginstrumenten de meerstemmige zang pittig kruiden. Veelbelovend en midden in ons dorp. Niet te missen dus. Tijdens de pauze vergroot het Kerststalcomité de feeststemming met een glaasje glüh-wein. Kaarten kosten 200 Fr. aan de inkom, 150 Fr. in voorverkoop. Kinderen betalen 100 Fr.


MEERLE

70 jaar Missiewerking )p 21 oktober vierde de nu iess erking van onze parochie haar zeventig jaar bestaan. Meerclan 80 missiewerkers woonden de plechtige viering bij, opgedragen doorpastoor Van Hoof, oud-missionaris J. Huybrechts en erepastoor Van Zon en speciaal opgeluisterd door het koor. Na (Ic mis was ereen feestvergadering in de parochiezaal. Jeanne Pauwelsa Dun gaf de feestvierders een historisch overzicht van 70 jaar missieVn werking. In vroeger tijden bestond dat vooral uit naaien en breien van kleding voor de arme negertjes en het maken van misgewaden voor de os is s ionarissen. Nu brengen fijn handwerk, uitheemse kunst, posters, tombola en allerhande aktiviteiten op het jaarlijkse missiefeest heel wat geld in het laadje. t )aarmee wordende missiewerkers in de gelegenheid gesteld hun projecten Ier plaatse te ondersteunen, de accomodatie van scholen en ziekenhuiten te verbeteren, voedsel en medicijnen te kopen. Na het etentje kregen de aanwezigen nog "Het Gebak" voorgeschoteld. )iI gezelschap bracht met mooie liedjes een vrolijke sfeer op het feest. t itteraard worden op zo'n feest de langjarige medewerkers niet vergeten. Niarieke Van Haperen werd letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet er haar medewerking vanaf het prille begin. Al 70 jaar en nu nog steeds naakt ze handwerk en was ze één van de verantwoordelijken. (lok Adriaan Van Boxel, vader van missionaris pater Jos Van Boxel, werd eehuldigd. Hij was vele jaren de nauwegezette schatbewaarder en de organisator van de verkoop van uitheemse kunst. Met de trekking van de missietombola werd een mooie avond besloten. De aanwezigen trokken tevreden naar huis, vast besloten zich te blijven inzetten voor de jaarlijkse missiefeesten om zo de werkers in de missie te hItI'.en steunen. (JVD).

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding htrteke Van Heipeie;t, al 7Ojaai' nieetierkeit niet de l/ILS.slelte!Lntg nog altijd volhouden.

(/1

uiet respect. S

......... (-•

Decoratieve verftechnieken Showroom

-.(

5,. .

____ 1 radiiionecl eciceid uit respect voor het milieu Rechtstreeks en tegen een rechtvaardige prei a gekocht uit respect voor de koffieboercn. Vakkundig gebrand uit respect voor de koffie. Te kaap in alle \Xcrcklt inkds.

ELDWNKELS 55 12101

H. BoedIaan 277 — 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78 37


j mgg

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht op de redactie, Loenhoutseweg 34 in Hoogstraten, of telefonisch: 314.55.04 of 314.41.26

~

't Heidebloempje gaat multicultureel

G rafschennis

Begin november zorgde t Heidebloempie voor leut in de Zaal i , 00r baai tt e n Volk met het stuk 'Paprika uit Afrika'. Enkele i'a,i de acteurs werden speciaal uit Afi ikti overge' logen om het geheel wat kleur hij te hren'en.

Is pannenkoeken bakken een hobby?

Op de hob/v-tentoonsteiling zorgden enkele i'lijtige handen weer voor het klaarinaken

1 0/ el 1/? \lci ii i de t ('1/11/ lui 'eii p Ii ei hei hhof In dc nacht van 8 op 9 november hielden enkele wellicht dranken vemdalen lelijk huis aldaar; vooial de kinde, g-

van honderden pannenkoeken. Hobby of niet, ze waren lekker!

,

t( /01110 UL//dI //l

de o n td

kkim Y

in

-

aven

t

erden stukgemaakt.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER 38

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81


MEER

Brand in de magazijnen

., ...................... ......... ..

Foei!

••.

.

.

Aan de gemeentelijke diensten ligt het nier, die hebben boompjes in de berm geplant en meerdere afvalcontainers geplaatst op cl transportzone. Maar vele truckers trekken zich daarniets t'an aan en gooien nog altijd /11111 afval lustig uit het autoraampje bij het verlaten inn de parking.

VERNIEUWING ABONNEMENTEN

Een fiere overgrootvader mak Geers uit Pvlindcrhoiii iiie/ op iie aj,;i zijn eerste i,chterkleinkind Maxim, geboren op 16 oktober, zoon van Dennis Geets en Hilde Pinxteren van Hoogstraten (Van Aertselaerstraat 29). Met grootvader Cvriel Geets, echtgenoot van Maria Verheven (Meer), is het viergeslacht Geets compleet.

Hiermee willen wij onze lezers er nog eens attent op maken dat het weer tijd is om hun abonnement te vernieuwen. Een abonnement kost 720 fr voor 12 nummers. Ook kopers van een los nummer kunnen zich uiteraard abonneren. Het bedrag dient overgeschreven te worden op onze rekening nr. 733-3243117-49 op naam van DE H000STRAATSE PERS BVBA. Gelieve duidelijk het adres te vermelden waarnaar wij DE HOOGSTRAATSE MAAND moeten sturen. Doen!!!

———————————————————————————

— —I

PAITI VARSSFIIJMANS 1

A L

HOOGSTRAATS UITLAAT BANDEN SERVICE

1 1

t 1

BANDEN - VEL GEN - UITLATEN SCHOKDEMPERS TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING -

CARWASH

Hinnenboomstraat 1E 2320Hoogstraten-Tel.:031314 8157

HINNENBOOMSTRAAT ............

39


MEER

AF MEER EN DERTIG JAAR

t

VEERTIG JAAR

VIJFTIG JAAR 44ir: Zoals in alle dorpen in het land werd ook in Mt-', 11 mmendit , i ge vi';d met bloemen, vlaggen en de laatste UULl- t? lJLlCI 3.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand

40


MEER

GOUD IN MEER We doen alles samen Op een stralende oktoherdag, nu 50 jaar geleden, gingen JOS PLUYM en ANNA SNOEYS, samen met hun familie, te voet naar de kerk van Meer om er te trouwen. Zij waren een van de laatste koppeltjes die nog te voet gingen, en daarna ging het ook te voet weerom. Van café tot café, tot ze weer bij Anna's ouderlijk huis kwamen waar de bruiloft in de opgekuiste en versierde stal werd gevierd. Jos Pluyiii weiil ilsjiiiigsii'gtliiuoii in -'ii goitn san / kindeie iii een boeideiip op liet Eind', nu Gaarshof' genoemd. Na i.ijii lugete school olgde hij nog enkele jaren avoodsLllool bij meester Verbist, land- en tuinbouw kreeg hij Jaar, want hij was, zoals de meesten van het gezin, bestemd om te gaan boeren. Anna komt ook uit een boerengezin en hun boerderij stond op Zandberg in Meer. Na haar schooltijd ging Anna nog naar de huishoudschool in Meer, bleef daarna thuis om te helpen en ging later werken bij haar tante. 1-lun grote liefde begon op Heilig Bloed, toen ze samen in de rups zaten. Naast elkaar onder de kap ontvlamde Jos voor de mooie 16-jarige Anna en de vlam is nooit meer uitgedoofd. 'We wisten van elkaar dat we de ware gevonden hadden'. Bij Anna thuis waren ze daarmee niet zo gauw akkoord, die vonden hun dochter nog te jong voor vaste verkering. Maar Anna wist wat ze wilde en niets kon haar van gedacht doen veranderen. Hoewel J05 in het begin niet aan huis mocht komen, zagen ze elkaar toch nu en dan; zo gingen ze 's zondags naar dezelfde mis en konden ze aan de kerk al eens iets tegen elkaar zeggen. Op de duur zagen ook Anna's ouders dat het menens was en mocht J05 al eens komen buurten. Tijdens de oorlog heeft Jos nog een en ander meegemaakt. Hij werd opgeroepen maar de trein waarmee hij, samen met andere soldaten, naar Frankrijk vertrok, werd gebombardeerd en

jongen van Me€r is daarbil omgekomen. Hazebrouck in Noord-Frankrijk vertrok Jos dan maar, samen met anderen, voor een lange vuelloelit naar huis. Na 5 dagen was hij in Meer terug. Na de oorlog moest Jos alsnog zijn n1ilitaire dienst gaan doen maar toen hij goed en wel in de kazerne was aangekomen, werd hem meegedeeld dat het allemaal niet hoefde; als jongste zoon van bejaarde ouders was Jos onmisbaar op de boerderij en zo kon hij meteen weer afzwaaien. Dat goede nieuws ging hij bij aankomst onmiddellijk aan verloofde Anna vertellen die op dat moment bezig was de varkens te voeren in de stal 'van 't verschieten liet ze de emmers bijna op de grond vallen', vertelt Jos. Pfl

Vanuit

Tien kinderen Na hun huwelijk gingen Jos en Anna op de ouderlijke boerderij van de familie Pluym wonen. Anna' s bijdrage aan het werk op de boerderij was welgekonien want vader en moeder Pluym werden stilaan te oud om het vele en zware werk te doen. Jos' moeder heeft nog 15 jaar bij hetjonge gezin ingewoond. Maar stilaan werd de boerderij te oud en te klein om al het aankomende leven te huisvesten. Tien kinderen werden geboren: Karel, Maria, Sebastiaan, Rita, Jan, Gerda, Jeanne, Willy. Linda en tenslotte Marleen. Zij zorgden samen voor 21 kleinkinderen. 'Al de kinderen hebben werk en zijn nog bij elkaar, beter kunnen we het niet wensen' zeggen Jos en Anna. Jos en Anna begonnen te boeren met '3 ii 4 koeien, 30 iï 40 kippen en 20 varkens' maar bij gebrek aan voldoende land bleef dat niet rendabel. Ze schakelden over op tuinbouw begin jaren 60- ze waren bij de eersten in Meer die een serre bouwden - en bouwden een nieuwe boerderij in '64 op dezelfde plaats als de vorige. Daar wonen Jan en Anna nu nog altijd. 'We hebben een gelukkig leven gehad. zegt Jos, een heel goei leven als we de oorlogsjaren even

11 9 KN-WICL1151 90II DI t4 DII ffil II 1,1 DII woensdag van 14 tot 16 uur donderdag van 14 tot 16 uur vrijdag van 14 tot 16 uur zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur zondag van 10 tot 12 uur

vergeten. Die oorlog heeft ons niet zoveel schade gedaan maar heeft zo'n sterke en blijvende indruk gemaakt dat ik daar uren over zou kunnen vertellen.'

Met alles meedoen Gelukkige mensen staan open voor de buitenwereld en zo is het ook met Jos en Anna. 'We hebben altijd met alles meegedaan en overal bijgeweest. Van jongsaf bij deBJB (KLJ), later bij de Boerenbond, de Onderlinge Bedrijfshulp mee opgericht, hij de fanfare, enz. Anna is 25 jaar bij het bestuur van de Boerinnenbond geweest; ze was ook lid van de Agra. We hebben nooit spijt gehad van de tijd die we daarin staken, we hebben veel plezier gemaakt...' De familie Pluym zette hun huis ook graag open als het hen gevraagd werd. Zo kregen ze eens meer dan 2000 mensen over het erf bij een Open Deur van de Land- en Tuinbouw en was goeverneur Kinsbergen bij hen te gast bij het inrijden van het Aardbeipad. Ontspanning en plezier is nog altijd belangrijk in huize Pluym. Anna: 'Ik probeer altijd om in de voormiddag het gewone werk klaar te hebben, kuisen doen we samen, zodat er 's namiddags tijd is voor wat anders'. En zo gaan Anna en Jos twee keer per week fietsen, ze gaan dansen, er wordt aan sport gedaan, meestal met de anderen van de Bejaardenbond. 'Het klinkt misschien wat afgezaagd, maar wij hebben nu minder tijd dan vroeger met alles wat er zoal georganiseerd wordt, en we willen niets missen.' Doe zo voort, Jos en Anna, want om zo oud te mogen worden, wie zou er niet voor kiezen?

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand 41


MEER

GOUD iN MEER Lief en leed in de Driehoekstraat Eind september vierden JOS JANSSENS en COR VAN DEN BROEK uit de Driehoekstraat hun gouden bruiloft, omringd door hun 9 kinderen, 16 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Door de vele gouden huwelijksfeesten in de streek zijn ze nu pas aan de beurt om hun levensverhaal te vertellen. Wat wij graag doen. Jos werd geboren in 't Dorp in Meer waar nu het postkantoor is. Hij was één van 6 kinderen waarvan hij de enige is die nog in leven is. Zijn ouders hadden een kleine kruidenierswinkel en wat grond voor tuinbouw. Dc familie Janssens had het niet breed en de kinderen moesten al gauw een handje toesteken: zo ook Jos die o.a. meehielp bij het ophalen van boter en eieren bij de boeren. Die producten werden dan thuis ingepakt en met de vrachtwagen van Van Bladel naar Antwerpen verstuurd waar vader Janssens ze aan de man probeerde te brengen. Toen het oorlog werd was Jos een van de vele jonge mannen die door de Duitsers werd opgepakt om verplicht te gaan werken in Duitsland. Jos werd aan het werk gezet in een vliegtuigfabriek in Tsjecho-Slovakije. Naarmate de oorlog vorderde, werd het leven daar moeilijker het eten werd schaars - tot hij bij een boer kon gaan werken waar het wat beter was. Jos: 'Ik herinner me nog de dag dat Dresden gebombar deerd werd, de lucht werd toen donker van de vliegtuigen. Het was een prachtige stad, Dresden. ik heb ze gezien vôör en na het bombardement, de vernieling was ontzettend.' Nog erger was wat Jos meemaakte, o.a. in een concentratiekamp en bij de bevrijding door de Russen. 'Het was afgrijselijk zoals die Russen daar te keer gingen, maarja, de Duitsers hadden hen ook als beesten behandeld voordien.' Die verschrikkelijke ervaringen heeft Jos zijn hele leven meegedragen. 'Maar ik praat er liever niet over, dan komt het terug in mijn gedachten, maar 's nachts droom ik er nog van. Als ik nu op teevee beelden zie van een oorlog elders dan besef ik goed hoe erg het daar moet zijn, en het gaat maar door... Na 13 maanden ballingschap keerde J05 terug naar huis en ging hij op zoek naar een lief... Dat werd Cor - voluit Maria Cornelia - Van den Broek, een meisje uit Zundert. Ze was de 2de oudste in een gezin waar 12 kinderen geboren

42

werden. Haar moeder stierf in het kraamhed van het 4de kind en vader hertrouwde later waarna er nog 8 kinderen hijkwamen. Ook bij Cor was het thuis geen vetpot; vader was werkman en er werd ook wat aan tuinbouw gedaan, dus moesten de kinderen, na hun lagere school, een eentje mee helpen verdienen. 'Mijn oudste zus, Maria, mocht thuis blijven, maar wij moesten gaan dienen'. Er werd een korte opleiding voor dienstboden gevolgd en toen ging zij als 16jarige aan het werk in Breda. 'Het werk was daar niet al te zwaar, van 's morgens 7u tot na de avondafwas. Maar ik moest daar wel de hele week blijven en van 's avonds uitgaan was geen sprake'. Cor hield daar ook een pijnlijke oorlogsherinnering aan over. 'Op een nacht zagen wij hoe de Duitsers een huis waar Joden woonden, binnenvielen en iedereen er met geweld uitsleurde. Ik hoordie kindjes nog schreien als ik eraan denk'. Later ging ze in Zundert werken, in een beenhouwerij. 'In het begin had ik daar wat heimwee maar dan zei de mevrouw: 'Pakje fiets en rij maar eens naar huis': dat deed ik en ZO ging het heimwee allengs over.' Bange ogenblikken heeft Cor meegemaakt in de grote kelder van de beenhouwerj waar men schuilde voor de vliegende bommen. 'We hadden daar een radio verstopt en op een avond kwamen er een paar Duitsers binnen gestormd die pardoes op de verstopte radio gingen zitten. Gelukkig merkten ze niets maar schrik dat we hadden.' Cor en J05 kwamen elkaar voor 't eerst tegen op Meer-kermis maar de grote liefde ontvlamde

later in een danscafé in Loenhout. 'Als er gelegenheid was om te gaan dansen dan waren se erbij...' Jos en Cor trouwden op 25 september 1947 en gingen in Meer wonen. In 't begin was Jos zelfstandige maar na een tijdje ging hij werken in Nederland (Tomado) en later bij Philips. Daar kreeg hij echter zoveel rugklachten dat hij het werk niet meer aankon. Na een operatie en veel miserie werd hij invalide verklaard. Maar later kon hij zich herpakken, hij nam deel aan een examen voor postbode, slaagde en werd facteur in Wuustwezel. Maar zijn rug liet dat maar enkele jaren toe waarna hij nog een tijdje deeltijds aan het werk ging in het postkantoor in Hoogstraten. 'Ik heb er mee leren leven, met die rug, en ik kan nog fietsen, ik ga nog kaarten en biljarten want het liefst van al ben ik onder de mensen; altijd al, daarom was ik zo graag facteur'. Cor, echter, is het liefst thuis en dat leidt wel een tot discussie in huize Janssens. De negen kinde ren: Maria, Stan, Clara, Jan, Herman, tweeline Jos en Fons, Jacky. Ene en Christl, kooien veel aan huis zowel als de 16 kleinkinderen, en veel meer hoeft Cor van de wereld niet te zien. Bij Jos was het wel anders: bijna vergaten we nog te vertellen dat hij in zijn jonge jaren een enthousiast en getalenteerd voetballer was en nu nog zeer geïnteresseerd is in die sport. Dit verhaal gaat maar over enkele fragmenten uit het rijkgevulde leven van Jos en Cor waar ook de miserie en tegenslag hun plaats in hadden. We wensen hen nog vele jaren.


HALVE EEUW GELEDEN November 1947 Meer dan 15 millioen mannen lieten hun leven Meer dan 15 millioen soldaten behorende tot de strijdmachten van 57 volkeren zijn onder de wereldoorlog gesneuveld of vermiSt. Rusland heeft van alle oorlogvoerenden de hoogste verliezen geleden. De lijst met het aantal gesneuvelden en vermisten ziet er als volgt uit: Verenigde Staten: 295.904 doden of één op vijfhonderd van de bevolking in 1940. Het Verenigde Koninkrijk: 305.770 doden of één op 150 van de bevolking. Het Britse wereldrijk: 452.570 of 0,08% van de totale bevolking. Rusland: 7.500.000 Frankrijk: 200.000 Duitsland: 2.850.000 Italië: 300.000 China: 2.200.000 Japan: 1.506.000

Aufichfli Voor uwe

PARDESSUF KOS Til UM S en

IMPERMÉABLES is het beste adres

AIriIlns!n- ubIot H. Bloediaan 249 H006STRATEN

Kunstmatige regen! En het lukt! In hun strijd tegen de droogte, hebben de piloten van de aeroclub van Verviers, die onlangs 20 kgr. koolzuursneeuw, boven de streek van Stavelot hadden uitgeworpen, gisteren hun poging hernieuwd, ten einde een kunstmatige regen te verwekken. Een vliegtuig heeft thans 30 kgr. koolzuursneeuw boven de streek van Nassonvaux, Beaufayx, Thoux, uitgeworpen. De piloot stelde enkele tijd daarna vast, dat er zich wolken vormden. Daarna regende het te Luik, Verviers en in de gehele streek. Eerlang zal men tot nieuwe proefnemingen overgaan.

Hoogstraten Gemeentebibliotheek Voortaan zal de bibliotheek voor publiek toegankelijk zijn: op Zondagen van 10 uur tot 12 uur; op Donderdagen van 4 uur tot 6 uur. Er wordt aan herinnerd dat het inschrijvingsgeld vijf frank bedraagt. De boeken worden slechts voor een termijn van veertien dagen uitgeleend; tijdschriften voor een week. Op aanvraag en na herinschrij ving kan verlenging toegestaan worden. De lezer kan één of meer werken van vormenden aard, doch nooit meer dan één roman bekomen. Voor een gewoon boek betalen de lezers één frank. Voor kostbare werken wordt een hoger leengeld gevraagd. Wie de ontleende werken te laat weerbrengt betaalt één frank boete per week en per boek. Kinderen onder de 10 jaar worden in de bibliotheek niet toegelaten. Kinderen boven de 10 jaar zullen alleen boeken kunnen lezen uit de jeugdboekerij en bij uitdrukkelijke toelating der ouders.

Zij dienen het trouwboekje hunner ouders mede te brengen. Tenslotte wordt er op gedrukt dat de kinderen alleen op de Donderdagen zouden komen. Ziezo....en nu kan er gelezen worden. Namens de beheerraad, l)e bibliothecaris, JIJUL DRUYTS

Eerlijke vinder Zondag verloor een inwoner uit Meer 2 waardevolle obligaties van de Belgische Spoorwegen. Dhr. Jos Van Loon uit Hoogstraten was de vinder, die de stukken onmiddellijk aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgde. Deze eerlijke daad dient vermelding.

Wortel B.J.B. Op Zondagen 2 en 9 November voeren de B.J.B.-meisjes van Wortel op, het hartroerende drama 'Onder Hamer en Sikkel': grepen uit het communistisch regime in Rusland. Kom zien en overtuig U wat een leven in de Sovjetstaat betekent en wat we te danken hebben aan onze Katholieke Godsdienst en christelijke moraal. Het is een stuk dat iedereen moet zien. Ook zang en volksdansen staan op het programma. Begin telkens om 6 uur in de parochiale zaal.

Minderhout Terug naar de Missies Woensdag 29 October vertrekt E. Pater Rafaël Desmedt voor de 2e maal naar zijn geliefde missie op de Philippijnen. Het vertrek heeft plaats te 4 uur namiddag te Rotterdam met het stoomschip 'Nieuwe Amsterdam'. De reis gaat over Amerika, waar Pater Desmedt nog enkele weken zal verblijven, om dan vanuit San Francisco de Philippijnen te bereiken. In naam van al de inwoners van het Kanton, waar de Pater overal zijn vrienden en kennissen heeft, en vooral in naam van zijn dorpsgenoten, die fier gaan op hun missionaris, wensen wij E. Pater Desmedt een zeer voorspoedige reis, een zegenrijk apostolaat en een tot weerziens. Bron: Gazet van Hoogst raten nov. 1947

Sint Niklaas ! Sint Niklaas! CHAUFFEUR Jongeling, kunnende rijden, zoekt plaats als chauffeur, liefst voor camion. Bevrazen herueel blad. 3305

Huisslachting Met deze breng ik ter kennis dat ik mij gelast met iedere huissiachting, Arthuc Mostmans, Minderhoutse straat 15, Hoogstraton. 3285

I„

Hij mag komen Want onze uitslallingen viiie gereeden er is voor iedereen keus. We teebt,cn ons wederom goed voorzien, opdat Sint Niktaas leraar niets zure nragen wat we niet hebben. - Voor SCHOOLGERIEI 7 is bijzonder goed gevergd. 0e keus rare Poppen, Voituren, grote Trottinelten met vette en tuctethareteic, Veto's, Mecanos, Vliegmacteienen, Auto's, Treinen, Naaidozen in overgruvt. Nergeos in beet den omtrek 3295 virrrtt ge zoove,1 keus ats is het

HLair» Oomen-Hendrïckx, tipnnr 't Seminarie, H000STRATEM 43


'-

'

kJ

f• -;-

,k

SP0

___

Neemt HVV een nieuwe start? Na een rampzalige eerste periode, afgesloten met 8 op 30, draaiden de roodwitten een zwarte bladzijde om. De 8-1 nederlaag op Diest deed iedereen beseffen dat het op die manier niet verder kon. Trainer Lodewijckx herschikte hier en daar zijn pionnen en veranderde zijn systeem. Tegen koploper Racing Mechelen verloor HVV onverdiend met 0-1 via een afschamper en de 2-0 tegen leider Visé vond niemand abnormaal. Overpelt zou het gelag betalen. HVV liep 1-0 uit en liet in de slotminuut via een onverwacht tegendoelpunt de overwinning en de bijkomende drie punten uit handen glippen. De verplaatsing naar koploper Heusden werd dan ook met gemengde gevoelens tegemoet gekeken. Gelukkig is en blijft voetbal de meest onvoorspelbare sport die men zich kan indenken en HVV won met propere 1-3 cijfers. Eén zwaluw maakt de lente niet en de bevestiging moet volgen. Enerzijds komen spelers tenig uit kwetsuur, doch anderzijds gaan de schorsingen voor gele kaarten zich doen voelen. Of dat zich zal wreken kan je niet voorspellen, doch de tijd dat men met 12 á 13 spelers het seizoen kon afwerken, is lang voorbij en HVV heeft in de nationale reserven voldoende talent rondlopen om de vacante plaatsen in te vullen.

Kr/s Ceusters si'erd ook door de supportersciub gehuldigd voor :ijn 250 inotelien voor HVV.

Wedstrijden zat. 29.11.97 HVV - Eupen 20 u. zon. 07.12.97 Schoten - HVV 15 u. zat. 13.12.97 HVV - Aarschot 20 u. zat. 20.12.97 Berlaar - HVV 20 u.

(

P4

Nat.res. zat. 29.11.97 Eupen - HVV 14 u. vrij. 5.12.97 HVV - Schoten 20 u. zat. 13.12.97 Aarschot - HVV 15 u. vrij. 19.12.97 HVV - Berlaar 20 u.

autobanden

ETERS * merkbanden * occassiebanden

HVV kreeg teveel doelpunten tegen, dan maar vwi keeper verwisselen. Kris Van Der Hallen (links) out, Stan Van Gestel (rechts) in.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

* reparaties * depannag Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

44

Shiis

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


SPORT

KFC Meer met de blote billen! Sehre\ en we orice kccrdui Ik Nieej dal opkik kertje nodig had om terug een positieve trend in te zetten dan is het wel bij die opflakkcring gebleven. Inderdaad. de overwinning op Merksplas met 2-3 kwam op zijn tijd, maar een flinke prestatie wacht op bevestiging en verlangt een verlengstuk, zeker als men in de onderste regionen van de klassering beland is. Oude god kwam op bezoek en Meer liep uit tot 2-0, enkele wenkende kansen werden nog naar de wolken geschoten, zodat de wedstrijd al vlug had kunnen beslist zijn. De bezoekers benutten htin kansen beter en dwongen zodanig nog een gelijkspel, 2-2. af. Twee zware wedstrijden stonden er nu op het rgramnrn en veel puntcnwinst verwachtte men dan ook niet. Alhoewel, iedere match kan verrassingen opleveren! Op St.-Lenaarts speelde Meer een prachtige eerste helft en had men zeker een voorsprong moeten kunnen verwerven, maar open doelkansen moeten afgemaakt worden. Bij de thuisploeg lukte dit wel zodat de rust met een 2-0 stand bereikt werd. Daarna begon de mist terdege parten te spelen zodat verder voetballen bijna onmogelijk was. Dit was echter buiten de waard, de scheidsrechter, gerekend. Elke ploeg scoorde nog tweemaal maar veel plezier beleef den zeker de supporters hieraan niet wegens gebrek aan voldoende zichtbaarheid: eindstand 2-2! De komst van Nieuwmoer werd met belangstelling tegemoet gezien, maar Meer bleek wel een maatje te klein te zijn, dat moest men dan ook grif toegeven. Een zwakke verdediging had geen vat op de vlugge bezoekers en hoe fel men zich ook inspande Meer kreeg een 0-6 pandoering te slikken, en dan mochten de cijfers nog niet overdreven genoemd worden. Een week later konden de blote billen toch een beetje bedekt worden door een 0-0 uit de brand te slagen bij Rochus Deurne.

Wedstrijden: Zondag 7 december 14.30 u. FC meer - Antonia

Zondag 14 december 14.30 u. FC Meer - SC Merksem

Zondag 21 december 14.30 u. St-Job - FC Meer •

VNA Wortel Na drie nederlagen kon VNA hij het begin van dc herfst de eerste driepunter binnenhalen. Westmalle werd met 3-0 verslagen, een serieuze opsteker. De week nadien werd op Pulderhos verzuimd om in de eerste 20 minuten afstand te nemen van de thuisploeg nochtans waren de kansen er om tot 0-1 of zelfs 0-2 uit te lopen, het bleef echter 0-0 tot de rust. In de 2de helft legde Pulderhos haar spel op en bracht 01 op het scorebord. Kort daarop werd een VNAtegenstoot foutief afgebroken maar de toegekende strafschop wei-cl niet verzilverd. Het was integendeel de thuisploeg die de cijfers tot 2-0 opdreef. De eerste oktoberzondag wist Wortel dit verlies te compenseren door een 2-1 zege thuis tegen Wechelderzande. Na twee goals van Dré Snoeys kwamen de bezoekers in de 2de time nog sterk aandringen maar VNA kon de 3 punten aan huis houden.

/

I'uIs I'r bvba

4* 4

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

313

Toen de volgende zondag Broechem met 2-1 werd verslagen leek een typische VNA-opmars gestart, zoals verleden seizoen, recht naar de kop van de ranglijst. Echter op 19-10 moest VNA tot het uiterste gaan om een vroege 0-2 achterstand tegen Bevel weg te werken en nog een drawn uit het vuur te slepen. Na de 1-0 nederlaag op Oosthoven werd op 2 november nog eens uitgepakt met een forse zege tegen Vrij Arendonk. In de eerste helft zette Wim Braspenning een strafschop om en na de rust werd op een kwartier tijd de 4-0 bereikt door een own-doelpunt van de Arendonkse keeper na overstap van Dirk Gijsels op corner en na goals van Dré Snoeys en Kurt Haest. Een nieuwe opmars leek in het verschiet en op Weelde werd de goede tendens voortgezet. VNA nam de eerste helft voor haar rekening maar wist slechts tot 1-0 uit te lopen via Wim Braspenning al zou een 0-2 op het bord na de rust meer het vertoonde spel en de gecreëerde kansen hebben weergegeven. Dit zou VNA zuur opbreken want alhoewel tot 10 minuten vôdr tijd de voorsprong werd behouden, toch kon een steeds sterker wordend Weelde niet van de zege afgehouden worden. Het werd uiteindelijk 3-1, tot dusver een zeer wisselvallige campagne van VNA. Hopelijk kan zondag 16 november nogmaals een kentering brengen om aan te knopen bij een zege. De puntenjacht ligt verder nog open.

Wedstrijden 30 november: 14.30: VNA - Weelde 7 december: 14.30: Zoersel - VNA

14 december: 14.30: SK Beerse - VNA (eerste return)

21 december: 14.30: VNA - St. Jozef (eerste thuismatch 1997)

Minderhout V.V.'s herfstoffensief! Hebbende M.V.V.'ers het vallen van de bladeren afgewacht om een betere regelmaat in hun prestaties te leggen? Het schijnt wel zo te zijn, want de maand november heeft hen toch geen windeieren gelegd. Een valse noot in heet het M.V.V.-huishouden is nog wet het nijpend tekort aan teiTeinen en dat krij gt ook maar geen oplossing. Het veld ligt er na enkele maanden weer betabberd bij en dankzij het droge weer blijft het betrekkelijk goed bespeelbaar. Een oplossing is echter nog niet in zicht. Dan maar voetballen op de 'mat' die men heeft! Na twee gelijke spelen tegen Herentals en Pulle knoopte M.V.V. terug aan met een zege tegen Bouwel. Groen-Wit begon stevig aan de partij en Dirk Goetschalckx lukte al vlug de 1-0. De bezoekers herpakten zich echter vlug, voetbalden goed mee en de rust werd met een 1-1 stand bereikt. In de tweede helft kreeg M.V.V. de mooiste kansen en benutte die ook. Guy Martens legde met nog twee doelpunten de 3-1 eindcijfers vast. Op een zaterdagavond werd de onbedreigde leidersploeg Dosko partij gegeven. In de eerste 45 minuten lag M.V.V. zeker niet onder bij de tegenstander en de 0-0 was te rechtvaardigen. In het tweede deel van de wedstrijd toonde de 45


SPORT thuisplocg zich wel iets agressiever en benutte een strafschop om de 3 puntjes in Baarle-Hertog te houden. Op Wapenstilstand kwam HIH Turnhout naar de Hoge Weg afgezakt en de volle pot moest in Minderhout blijven. Wel zagen de toeschouwers een zwakke eerste helft zonder doelpunten, maar toch enkele wenkende kansen voor de thuisploeg. Uiteindelijk knikteian Braspenning het winnende doelpunt tegen de touwen, terwijl Guy De Bie later nog de paal trof. Eindstand 10! Boechout werd dan partij gegeven en deze match eindigde zoals ze begon. 0-0! Toch een positieve novemhermaand!

Wedstrijden Zondag 7 december 14.30 u. Kessel FC - Minderhout V.V. Zondag 14 november 14.30 u. Minderhout V.V. - Sefa Zondag 21 december 14.30 u. HIH Turnhout - Minderhout V.V. Zondag 28 december 1430 u. Emhlem - Minderhout V.V. •

K.F.0 Meerle Meerle, op bezoek bij Flandria, kende een schitterende start, maar het duurde tot 25 minuut eer het tot scoren kwam. Dirk Van Bavel stuurde een knappe voorzet naar het hoofd van Pauwels, die hem mooi inkopte. Na de rust probeerde Flandria te drukken maar kreeg het deksel op de neus toen Marco Klijs na 75 minuten de 0-2 op het bord zette. Meteen de eindstand. Een knappe wedstrijd voor de supporters.

Marco Klijs, regelmatig aan het kanon bij KFC Meerle. De thuismatch KFC Meerle-SK Herentals pakte heel anders uit dan verwacht. Na ID minuten kwamen cle bezoekers op voorsprong en na 20 minuten verdubbelcien zij die stand. In de 25e minuut kon Marco Klijs met een prachtig scho milderen tot 1-2, maar net voor rust kwam Herentals op 1-3. Koffie of iets anders versterkends kon niet baten want vijf minuten na rust kwamen de bezoekers op 1-4. Marco Kl ijs. weer hij,bracht Meerle terug tot 2-4. maar dan was het voor Mcciie over. Herentals deed er nog twee doelpunten bij en dat hadden er meer kunnen zijn, want doelman Hans stopte nog een strafschop. 2-6, een zware nederlaag voor onze jongens.

46

Op bezoek bij Pulle nam Meerle revanche voor de pil van de vorige week. Al in de 7e minuut kwam het via kapitein Pauwels op 0-1 en minder dan een kwartier later maakte Koen Van Dun er 0-2 van. Amper terug uit de kleedkamer schiet Pauwels de 0-3 eindstand op het bord.

Veruit het mééstgelezen b'ad in de Hoogstraatse regio

Op dinsdag 11 november kwam Kessel op bezoek in Meerle. De wedstrijd bleef bijna een halfuur scoreloos. Toen schoot topscorer Marco Klijs met een afstanclschot Meerle op voorsprong. 8 minuten later deed dezelfde Klijs daar nog een bij. Ruststand 2-0. Na een uur maakte Pauwels er 3-0 en dan mochten de bezoekers de eer redden. Dirk Van Bavel maakte met een prachtig doelpunt de 4-1 overwinning kompleet voor Meerle. Op 16november kwam Bou wel bij KFC Meerle op bezoek. Ineen gelijkopgaandc wedstrijd was het Meerle dat via een doelpunt van Stan Schoenmakers op voorsprong kwam. Na de rust slaagde Meerle er niet in de voorsprong te behouden en moest na een uur toestaan dat Bouwel langszij kwam. Na dit doelpunt kwam geen van beide ploegen nog tot scoren, zodat de punten gedeeld werden.

Wedstrijden voor december (telkens om 14.30 uur) : 07-12-1997 : vrij 14-12-1997 : KFC Meerle - Emblem 21-12-1997 FC Kessel - KFC Meerle 28-12-1997 : Boechout - KFC Meerle

Volleybalclub De Gelmers mi hiertoe zeer wisselende resultaten bij onze Gelmers. Onze DAMES 1 (Ie provinciale) deden het tot nog toe uitstekend. Onder de leiding van hun nieuwe trainer Leo Dierckx schakelden zij over op een nieuw systeem. Verder moest een nieuwe speelster - Vicky Cuchêne - ingewerkt worden, en wilde de trainer ook dat alle speelsters evenveel speelkansen moesten krijgen. Dit vroeg uiteraard een kleine aanpassing. De openingsmatch tegen Voach voelde daarom ook nog wat stroefjes aan. Edo set werd afgegeven, en ei zo na een tweede. Door dc geplande reis van An Vervoort naar Afrika werd ook meteen Katleen Sterkens als passeur voor de leeuwen gegooid, wat ook weer een zoeken en tasten werd naar het juiste recept voor de goede aanval. Katleen zou trouwens de eerste 4 matchen onafgebroken op het plein blijven, en zich meer dan behoorlijk uit de slag trekken. Op Zoersel, thuis tegen Kokaz (zeer spannend !), op Wuustwezel, werd telkens met 3-1 gewonnen, zodat de komst van mede-

De Hoogstraatse Maand leider Mevoc moest beslissen wie alleen aan de leiding ging blijven. Enkel in de le set konden de Gelmers de indruk wekken tegen het sterke Mevoc - met veel spelers met landelijk spelende ervaring - iets uit de brand te slepen: het werd dan ook een 0-3 pandoering van jewelste. Buiten het feit dat men weer al bijna zeker een jaar langer in le provinciale kan blijven, is vooral positief dat ook de bankspelers geregeld mee op het veld staan, zodat het werkelijk een ploeg van 9 spelers is, die de competitie gaat vol maken. Onze Heren 1(2e Prov. A) openden werkelijk schitterend het seizoen met een mooie 3-2 zege tegen het sterke Den Dam, maar zijn te wisselvallig om een rol van betekenis te kunnen spelen in de competitie. Er werd nog gewonnen tegen St.Janskring en tegen Damavolley, maar verloren tegen Zoersel 2 en tegen M.Siks (na te veel herrie met de 2 scheidsrechters). Als gevolg van deze laatste match zal Mark Dekkers wellicht verschillende weken aan de kant moeten blijven en dat geeft een middenman-probleem. Wij rekenen echter op de inzet en de ambiance van iedereen om er toch nog iets riioois en tC in :i ken. Belangri ker '.00r onze club is dat dc cluhgcesl zeer positief blijlt met een brede belangstelling van iedereen voor al wat er draait in de club op en naast het plein. Dat de resultaten niet altijd navenant zijn,wordt er graag bijgenomen, zo lang de ambiance er maar is.

Westrijden december 1997 Zaterdag 6-12 18.30 Heren 1 - Jong Edegein 20.30 Dames 1 - Jong Edegem Zaterdag 13-12 17.00 Coi-nix Schelle - Darne t 20.30 Osta Bercheni - Heren 1 Zaterdag 20-12 18.30 Heren 1 - Mendo Booicliot 20.30 Dames 1 - Olvoc

WONINGBOUW BVBA

KREKELSTRAAT4 -2321 MEER

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE


SPORT

Cyclocross

Wereldkampioen Pontoni aan de start in 'De Mosten' Programma

6e Grote Prijs Wim Lanibrechts Zo'n 7000 enthousiaste wielerliefliebbers schaarden zich vorig jaar rond liet parcours in en om De Mosten te Meer voor het Belgisch kampioenschap cyclocross. Een snelle wedstrijd werd het toen op een hardbevroren omloop waarbij van de renners menig staaltje acrobatie gevraagd werd. Niallenaar Paul Hereygers was de sterkste en de slimste van de hele bende en sleepte de ciriekleurige trui door het Meerse zand rond zijn lenden. Een spectaculaire wedstrijd wordt het deze keer alleszins weer, daar zullen de inrichters en de renners wel borg voor staan. Graag melden we ook dat Uoogstraten zich kandidaat stelt voor het inrichten van het Wereldkampioenschap in het jaar 20022 Op dinsdag 23 december 1997 zullen de liefhebbers van veldcross zeker weer dc weg weten Ie vinden naar het parcours in en rond De Moston ie Meer, en weer verwacht men duizenden \sielerliefhehbers om hun favorieten aan te moedigen of om eens een stevig wandelingetje Ie maken in de bossen. Dat de organisatoren kosten noch moeite gespaard hebben, bewijst wel de indrukwekkende deelnemerslijst met bovenaan de Italiaanse wereldkampioen l'ontoni, die hier zijn regenboogtrui alle eer wil aandoen, samen met zijn landgenoot Luca l-Iraniati, de vice-wereldkampioen. Een aantal sterke Nederlanders, aangevoerd door Adri van der Poel (ex-wereldkampioen), Richard Groenendaal (ex-wercldkampioenjuniores) en Wim de Vos (Nederlands kampioen), zullen /ekcr ook niet de kaas van hun dikbelegde boterham laten eten. Dan hebben we ook de ss ereldkampioen mountain hike 1996 de Fransman - Sciotti, de ex-wereldkampioen juniores de Tsjech Ondrej Lukes en misschien ook Simunek (ex-wereldkampioen) plus daarbij de beste Belgen en nog een heel aantal minder eekende pedaalridders. Bij de Belgen hebben we zeker als favoriet Paul Hereygers (Belgisch kampioen en ex-wereldkampioen), die intussen wel hersteld zal zijn van zijn elleboogkwetsuur. Mario De Clerck (vice-Belgisch kampioen) die volgens de kenners veel te laat in deze discipline gestart is en tot de sterksten behoort, Erwin Vervecken (ex-Belgisch kampioen) en de jongeren boordevol talent, dc grote hoop van de Belgische cyclocross-wereld Sven Nijs (wereldkampioen beloften) en Bart Wellens (Belgisch kampioen beloften en vice-wereldkampioen). Een spannende strijd tussen de oudere en deJongere generatie magie alleszins verwachten.

Dinsdag 23 december 1997 12.15 uur Grote Prijs Bakkerij De Leliebloem Hoogstraten CATEGORIE D (cyclosportieven + veteranen): een prijzenpot van 8000 Bfr.

13.45 uur Grote Prijs Kempi Meubel l-loogstraten CATEGORIE C (Nieuwelingen + Juniores): de tijdsduur bedraagt 40 minuten; de nieuwelingen strijden voor 8000 Bfr. prijzengeld, dejuniores voor 10.000 Bfr. In de Cat. C en D worden nog 30.000 Bfr. klassemenisprijzen voorzien voor de renners die ook in Rijkevorsel op 27 december aan de start verschijnen.

15.00 uur Grote Prijs Pluimveeslachterij Herrijgcrs Hoogstraten INTERNATIONALEN CATEGORIE A Deze renners strijden gedurende 1 uur voor 118.750 Bfr. aan prijzengeld, terwijl de nietcontractuelen nog een dikke boterham kunnen verdienen voor de 70.000 Bfr. klassemenisprijzen mits zij ook deelnemen aan de cross op 27 december in Rijkevorsel. Ook telt deze 6de Grote Prijs Wim Lambrechts mee voor de GVA-trofee waar voor 450.000 Bfr. prijzen voorzien zijn.

De JiIioio.e o i!I oojo eo Poiïoiii, één der sinaakmakers in het cyclocrosswereldje.

314.41.26 314.55.04 314.49.11

Het bestuur van de inrichtende club 'DE HOOGSTRAATSE SPURTERS' met Mark Van Gestel (voorz.), Jef Moelans (secr.), Geert Herrijgers (penningmeester), Jos Buelinckx en Jos Laurijssen willen alle medewerkers langs deze weg bedanken voor de spontane hulp die ze aangeboden kregen om van dit evenement weer een groots spektakel en succes te maken.•

De Hoogstraatse Maand

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. mode... Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

47


Calvin Johnson (zang). Todd Ranslow (bas), Brian Weber (gitaar), Larry Butler (drums) en JeffSmith (toetsen). Hun concerten hebben tot op de dag van vandaag alleen nog maar lovende kritieken geoogst: het moeten dan ook keer op keer stomende 'parties' zijn! Dat DNSS in zijn korte bestaan al een ferme impact heeft verworven op de alternatieve muziekwereld, wordt bewezen door het feit dat de Jon Spencer Blues Explosion het DNSS-nummer 'Fuck Shit Up' heeft gecoverd. Jaja, een hoop uitleg, dat wel. Maar wat op 12 december in Cahier de Brouillon wordt gepresenteerd, is dan ook fantastisch goed. Dub Narcotic Sound Systern dus, en alweer in première in Vlaanderen... in Hoogstraten.

Info

Fusieswing Cahier de Brouillon Dub Narcotic Sound System Dub Narcotic Sound System is het geesteskind van Calvin Johnson. Deze muzikale duizendpoot is de stichter van het indie-label K Records en hij opereert tegenwoordig vanuit Olympia, Washington, USA. Johnson, die zijn muzikale wortels heeft in de alternatieve rockscène, is bovendien nog actief in de groepen Beat Happening en Halo Benders. Met DNSS gaat hij echter op zoek naar zijn funky kant, wat al duidelijk bewezen werd op de mini-ed Boot Party'. Calvin's grote bewondering voor James Brown kwam daarop al uitgebreid tot uiting. Voor de opvolger 'Bone Dry' trokken Johnson en zijn companen naar Memphis, Tennessee, om daar met de legendarische producer Willie Mitchell de studio in te duiken. Het resultaat is een vettige cd, waarop elementen van funk, reggae, dub, old school en rap duidelijk aanwezig zijn. Dat in DNSS ook ex-leden van de rapgroep Dead Presidents zitten, is daar zekerniet vreemd aan. Voorlopig ziet de bezetting er als volgt uit:

Datum: vrijdag 12 december. Plaats: Cahier de Brouillon. Deuren: 20 uur. Info: te!. 03/3143264, fax 03/314 62 54

Antilliaanse Feesten naar Antwerpen! Maar maakje geen zorgen de zomereditie blijft op de Blauwbossen natuurlijk, nl. op 14 en 15 augustus 98. Naast de zomereditie komt er nu ook een indooreditie in het Sportpaleis in Antwerpen op zaterdag 14 maart. Deze eerste Antilliaanse Feesten - Indoor Caribbean Festival past dezelfde muzikale formule toe: een zestal groepen uit de Caraïbische regio. hier in de lage landen vaak onbekend maar steevast toppers in eigen land. Het Sportpaleis wordt omgetoverd tot een Caraïbisch Danspaleis: groot podium en dito dansvloer, aangepast decor, tribune zonder stoelen, vrije loop voor alle liefhebbers, cocktails, exotische hapjes en doorlopend live-muziek tot in de late uurtjes! Praktisch: • het programma verschijnt in onze editie van januari • kaarten kosten 800 Bef in voorverkoop, nu

reeds te reserveren via TeleTicket Service tel nr 070/345345, na 15januari 98 ook via de gekende voorverkoopadressen. Dekassaprijs wordt 1000 Bef. De deuren gaan open om 19.00u en u krijgt live-muziek nonstop van 19.30 u tot 4.00 u. Alle inlichtingen Antilliaanse Feesten, Klinketstraat 17, 2323 Hoogstraten, tel.03 / 314.37.32, fax 03 / 314 86 56, e-mail carib.festival@innet.he. tJ vindt cle Antilliaanse website op http://www.innet.he/ c:irihfestival

Vrij podium in t Slot. Iedereen doet hel dezer dagen, dus waarom 't Slot ook niet, dachten wij hier zo en we belden enkele lokale talenten op om eens een ram tc komen geven op ons vrij podium. De megahappening start op zaterdag 27 december al om 17.30u en wel met punkers met een boodschapje Simon Says. Achtereenvolgens (in welke volgorde dan ook) spelen Builcling (oldschool hardcore). Redfoil (punky oldschool 7), No Complacence (hardcore), Ray 268 (punk). Da Disciplez (Hip Hop). Underpool Clan (hardpunkcore), Whypoal (prikkeldroadpunk) en Lifeblood (evil mosh-itup XXX harcicore). Je betaalt 100 frank om erin te mogen en het i' in t Slot, in Wortel en het begint om 17.30u en de datum is 27 december. Begrepen? Nee? Bel dan 03/314.75.17 (Tim) voor nôg meer informatie.

5 gratis kaarten voor

George of the Jungle 5 gratis kaarten voor

Hercules Wij mogen van The Movie weer 10 vrijkaarten weggeven. Schrijf gewoon een postkaart naar De Hoogsrraatse Maand Pater Schrijversstraat, II 2323 Hoogstraten

en vermeld welke film u verkiest

Zeg maar hoe je slapen wil

au ng

'T. p

o

1

REÇCTF Y Wi!bHI1UWiIt1

48


FILM we bij de echte eindejaarstopper terecht. Deze kindvriendelijke aanpassing van het verhaal uit de klassieke oudheid vertelt hoe de jonge Hercules door de stoute Hades wordt weggehaald bij zijn liefhebbende ouders Zeus en Hera. Omdat het door de Disney-molen is gehaald, is het verhaal bijzonder toegankelijk geworden voor kinderen. Niet iedereen zal met deze toegevingen akkoord zijn, maar laten we voor de gemakkelijkheid aannemen dat het tegelijk een interessewekker kan zijn voor de Griekse my-

•umiuu••a• toch ..........

film in Hoogstraten In december blijft de grote trekpleister OESJE nog even verder draaien terwijl ToE Losî WorLD (JURASSIC PARC) op zijn laatste poten loopt. Mv BEST FRI1u's WEDDING is een romantische

komedie. Alles draait rond de figuur van Julianne Potter (Julia Roberts). Zij dumpte een hele tijd geleden haar boyfricnd Michael (Derniot Mulroney), maar maakte hem tegelijkcrtijd wel lot haar beste vriend. De twee beloofden ook dat ze met elkaar zouden trouwen, als ze beideii op hun 28e nog vrijgezel zouden zijn. Als de film begint, zijn Michael en Julianne beiden bijna 28 en Julianne verwacht dat Michael zal bellen om de belofte waar te maken. Hij belt inderdaad, maar met de mededeling dat hij over drie dagen zal trouwen met Kimmy Wallace (Cameron Diaz), een studente aan de universiteit van Chicago en de dochter van een rijke stinkerd die eigenaar is van de White Sox basebailciub en een tv-imperium. Van een echt happy end kan er dan ook geen sprake zijn, want voor wie Michael ook kiest, er is altijd een sympathieke verliezer. Het eindejaarsseizoen wordt evenwel helemaal bepaald door twee Disney-produkties. GEORGE OF THE JUNGI,F: is de zoveelste Tarzanopvolger maar dan toch heel anders.

't

gorilla Ape (steil viul John Cleesc) en TookieTookie (een exotische vogel die dienst doet als bode). Op de tonen van het gekende themalied - dat voor de gelegenheid werd ingezongen door The Presidenis Of The USA- duiken we plots 25 jaar de toekomst in. De personages zijn nu van vlees en bloed, maar spreken nog steeds als hun getekende evenheelden. Hun gedrag is navenant. George is ondertussen koning van de jungle geworden en kwijt zich, ondanks zijn gebrek aan verstand, goed van zijn taak: het anders zo gevaarlijke oerwoud ligt er vredig bij en heeft zelfs iets van een paradijs. Maar op een dag komen een aantal dubieuze blanken de stilte verstoren. GEORGE OF THE JUNGLE IS meer dan een grappige kinderfilm. Het is heel goede parodie op zichzelf. Met HERCULES, ook uit de Disney-stal, komen

Ihologic. Wie niet door deze beslomnieringen getart wordt, vindt er een prachtige en aniusante film waarin Pegasus een humoristische rol toebedeeld kreeg. Zeker de moeite als gezinsfilm. Om op de hoogte te blijven van het hele filmaanbod in the Movie raadpleeg je best bladzijde 2 van De Kempenklok. Wie rechtstreekse informatie wil belt naar 3 14.67.90

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 H000STRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! --

-J

1 1// -

TOYOTA 49


KALENDER BROUWERSHUIS

Op stap in..

RESTAURANT BRASSERIE

FËEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES

HOOGSTRATEN Zaterdag 6 december: SINTERKLAASFEEST voor kinderen tot lOj in Zaal St. Cecilia Vrijdag 12 december: DUB NARCOTIC SOUND SYSTEM om 20u in Cahier Zaterdag 13 december: GESCI-IENKENBEURS in de Pax. van 10 tot 1 8u Org. Wereidwinkel

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32,45 Fax 031314.87.43

knrr1ijez1uiz

1

orijtrih 183 houetraten 03131466 65

kok

vzw Mussenakker Meer

1rts & 1atbp

./

Zondag 14 december: GESCHENKENBEURS in de Pax. Met ontbijt van 9 tot 1 2u en in de namiddag Kinderanimatie. Zaterdag 13 en zondag 14 december HONDENTENTOONSTELLING, Veilinghallen Hoogsiraten, 9 tot 17 uur, org. Kempische Kinologenciub, inlichtingen 014/61.57.31. Maandag 15 december: PESTEN, GEDAAN ERMEE, gespreksavond oser pesten op school met Nico Mi jnendonckx. zaal Pax, begin om 20 uur, inkom 50 BF, org. KWB. Iedereen welkom. Donderdag 18 december: KERSTFEEST van K.B.G. van 11 tot 17u in de Pax.

Woensdag 31 december : NIEUWJAARZINGEN. Automobilisten opgelet, matig uw snelheid.

TR, T 1

1

'T FRTUIN

1 1

d44.7/(ee'r.

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

GORRENS WILLY-VERVOORT

50

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

1,1

0E

WORTEL

CAFÉ DISCOBAR

j

Vrijheid 173 - 2320 Hoogsiraten Tel.: (03)31491 94-Fax: (03)3148717

Gelmelstraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

HOOGSTRATEN

Langernberg 14 2323 Hoogslraoen Wortel Id/Fax 03 / 314 53 28

Ook op woensdag - Tel fl3314 3264

-.

Vrijdag 12 december: Ll.ICIAVILRING in de Sint-Luciakapel om 19.30 uur. Vrijdag 26december: Kerk H. Drievuldigheid Meersel-Di'eef: KERSTCONCERT door Fanfare: 'Voor Eer en Deugd'.

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

TjI

CAFE-BRASSERIE

DeGuldenCoppe

MEERSEL -DREEF

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

Het café voor jongeren met het hart bij muziek.

61

jongerencafé zonder pretentie

Meerdorp 13

Waar mensen zich Jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 n., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

donderdag 40 ÛOut vr dag zaterdag [ 1900 Ir en zondag 13 30v

Zaterdag 20 december: KERSTFEEST van Fanfare St. Cecilia in Zaal St. Cecilia KERSTCONCERT om 20 uur in de St. Catharinakerk. Org . Piuskoor Zondag 21 december: MUSICAL 'Echt geen vergissing', gespeeld en gezongen door kinderen. Om 19 uur in de gemeenteschool aan de K. Boornstraat. Toegang gratis.

Al 25jaaî een oase n de Boornkes

ra ls

1Worte

Geopend vasaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14u. ee woensdag de ganse dag geslotee Zaterdag opes vanaf 18 ei.

56

Zaterdag 29 november: Sinterklaasfeest vooi' alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Org . 6 Worteke verenigingen samen. Zaterdag 27 december: VRIJ PODIUM met lokaal muziektalent, vanal 17.30 uur in hel Slot.

MEERLE Zaterdag 29 november: TIENERF'I :itl euvdeltih [den 1 )ea ci 1 oor jongeren all (.2(1)1 17 u. \ d1121 (1) 31) uw iii Ccl KLJ-lokaal Zaterdag 13 en iondag 14 (lecemlIer: TONEEL: 'En niets dan de '. aarheid' doet KWB-KAV-toneelgroep. zaterdag om 14u en 19.30u en ,ond:iv one 19 3Oct. iii de parochie zaal. Zondag 14 (1cr emher: CONCERT aan ('loa-Tiop l'ofte 1 lJniheirvs vokaal en'cl1llnlel in (Ie 1 eik ((iv. Ket sl1:! comite. Zondag 28 december:

ONNO/.l l.-\IA.\'kl.KlS ,\\'O'sl) 110 leo \spi-lokaal ()i'ao. (den Daceil.


MINDERHOUT Zaterdag 6 december:

REISBUREAU DE STILLE KEMPEN MIELANDWEG 10

BOWLING, org. KWB

Dinsdag 30 december: SAMSON en GERT. Org . KWB

Woensdag 31 december: NIEUWJAARSZINGEN BAL met etentje in de parochiezaal. Org . KWB

KERSTSFEER

-

- Londen 2 dagen 13-14 dec. -

Wandelciub

2310 RlJKEVORSE1.

-

kamer + ontbijt + shuttle Parijs 2 dagen 20-2 1 december vol pension Aken 2-16 dec. Keulen 3-6-20 december Duisburg 4dec. Krippana + Monschau, 5 dec.

- Canterbury met shuttle 6 dec.

3.950

Ook wie niet zou kunnen meewandelen is eveneens welkom om 17 uur in zaal De Zevenster waar de clubtrofeeën aan de verdienstelijke clubledenwandelaars worden uitgereikt. Voor de prijs van 275 fr. kan men deelnemen aan de koffietafel (leden betalen slechts 200 fr.) Inschrijven kan door betaling op het secretariaat bij Ann Verdonck, Meerdorp 8A te Meer tot zaterdag 29 november. De feestelijke avond wordt besloten met een diaprojectie over de activiteiten van de voorbije drie jaar. Het lidmaatschap voor 1998 kost 250 fr. Een 2de of 3de persoon van een gezin betaalt slechts lOOfr. en een volledig gezin (vanaf 4 personen) 550 fr. Wie de club en zichzelf een plezier wil doen met een erelidmaatschap betaalt 500 fr. per jaar.•

EEN BOEIEND AVONTUUR IN INDIA : DE DAMIAANBOUWKAMPEN Zij zijn een unieke gelegenheid voor mensenjong van harten geest, om zich volledig in te zetten. Samen met Indiase werksters en werkers ontdekken zij het leven van de melaatsen. Voor de zesde maal stappen wij volgende zomer in de voetsporen van Pater Damiaan. Enkele van de vroegere realisaties : 6 dispensaria en 4 hospitalen, werkplaatsen, schoolgebouwen en vormingscentra, een 10-tal gebouwen voor het kweken van kippen, konijnen, zijdewormen..., aanplanting van 1300 fruitbomen. Zes Kempenaars uit Vorselaar. Westerlo, Turnhout, Vosselaar en Lille namen in '97 deel aan deze bouwkampen. Een onvergetelijke ervaring die zij graag met iedereen willen delen. Wie 20 is tot .... al wie gezond is en meer inlichtingen wenst, kan terecht bij René Vanherck, Kerkepad 49, 2275 Lille. Tel. 03/312.46.35.

- Dusseldorf 8 dec. - Essen 10-18 dec.

3.450 450 520 500 450

- Brussel II dec. - Maastricht + Valkenhurg 12-19 dec - Verrassingskersimarkt 17 dec. - Parijs met rondrit 21 dec.

950 580 520 400 450 400 850

- Kerst + Koren •Waar de ster

bleef stille staan' 15 dec.

Dc Noorderkempen Cluhwandcl ing 1997 Zaterdag 6december, feestdag van Sinterklaas, vertrekt de clubwandeling om 13.30 uur aan zaal De Zevenster in Meersel-Dreef. Het is een groepswandeling van ongeveer 12 km en omstreeks 17 uur eindigt deze uitstap op de plaats van vertrek, m.a.w. vlakbij de parking aan het klooster van de Paters Kapucijnen.

KERSTMARKTEN

375

26,27,28,29 en 30 december KERSTSTALLENTOCHT LANGST DE MOOISTE PLEKJES VAN DE KEMPEN - MET HEERLIJK 3 GANGEN KERSTDINER. Diverse opstapplaatsen. Inlichtingen na 18 u.: 03/3 12.08.34 Prijs: Volwassenen 750 fr. - Kinderen: 550 0.

Telefonisch reserveren na 18 u. a.u.b.

03/312.08.34 Dominique van Huffel in Foetsjie-kleur let cultureel centrum De Went van Geel vroeg aan een aantal bekende reportage-fotografen, die gewend zijn te werken met gesofisticeerde apparatuur, om een reeks foto's te maken met wegwerpfototoestelletjes. Stephan Vanfleteren (De Morgen), CarI De Keyzer (Magnuni), Herman Selleslags (Humo), Lieve Blancquaert (De Standaard). Patrick De Spiegelaere (Knack), en onze Dominique van Huffel uit Hoogstraten waren onmiddellijk voor het idee gewonnen en sloegen een zomer lang enthousiast aan het fotograferen. Het fotografieproject met wegwerpcamera's was gestart. Foetsjie werd de ondeugende roepnaam van dit initiatief. Het refereert aan onze wegwerpmentaliteit én het vluchtige van de realiteit die met een klik kan worden vastgelegd. Maar het is natuurlijk ook een echo van de naam van het gekende Japanse bedrijf dat zo vriendelijk was om de wegwerptoestelletjes ter beschikking te stellen. Het resultaat is verbazingwekkend. Ook deze door de wol geverfde fotografen zijn verwonderd over de bereikte kwaliteit en de mogelijkheden van deze camera's. Vanaf zaterdag 29 november tot en met 11januari kan het publiek dit wonderlijk fotowerk komen bekijken in het oud-stadhuis aan de Markt 1 te Geel. Voor het eerst toont Dominique van Huffel geen foto's in zwart-wit maar in Fuji-kleur. Deze erg gevarieerde foto-tentoonstelling wordt zaterdagavond om 20.15 uur geopend met een optreden van tejater De Lepe Hoek uit Hoogstraten. De tentoonstelling (met Vrije toegang) is open op donderdag van 14 tot 16 uur, op vrijdag van 16 tot 20 uur, zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur, maar niet op 25, 26, 27 en 28 december en ook niet op 1 en 2januari 1998.

Ongevallen Woensdag 22 okt. om 23.35 uur reed Dirk Van Dijck (26j), Moerstraat 76, Hoogstraten, aan de Gelmelstraat tegen een verlichtingspaal. Hij werd hierbij licht gekwetst. Vrijdag 24 okt. om 04.00 uur reed Wilhelm Winkens (46j), Dorpsstraat 1 9A, aan de Lindendreef in Hoogstraten, tegen een hindernis. Vrijdag 24 okt. om 12.15 uur werd Carolus Van Noten uit Oud-Turnhout zwaar gekwetst toen hij aan de Merksplassesteenweg tegen een vaste hindernis en in de tuin reed. Dinsdag 28 okt. om 17.00 uurbotste aan de SintLenaartseweg te Hoogstraten een auto en een lichte vrachtwagen. Dirk Cox (30j) Laboureur 2, Brecht werd hierbij licht gewond. Dinsdag 28 okt. om 17.15 uur kwam aan Hal Minderhout de auto bestuurd door Bert Menens (20j), Blauwhoomstraat 16 Meer, in botsing met de auto bestuurd door Frans Vissenberg (33j), O.L.V. straat 16, Meerle. Bert Mertens werd zwaar gewond, Frans Vissenberg werd licht gewond. Woensdag 29 okt. om 13.10 uur botste aan de John Lijsenstraat te Meer de auto bestuurd door Bianca Foesenek (27j). Lijsenstraat te Meer met de auto bestuurd door Janzaf Touil (27j) uit Brussel. Beide wagens liepen zware schade op. Zondag 2 nov. om 9 uur werd Gert Ruts, Van Aertselaerplein. Hoogstraten, zwaar gewond toen hij, in de dichte mist, met zijn auto aan de Langenherg. Wortel, tegen een boom reed. Zondag 2 nov. om 12.50 uur kwam aan de Van Aertselaerstraat, Minderhout, de fietser Johan Brokken (24j). Hal 3. Minderhout in botsing met de geparkeerde auto van De Beuckelaer, Rijkevorsel. Er was lichte schade. Dinsdag II nov. om 20.20 uur botste de auto, bestuurd door Maria Schoenmakers (50j), Het Lak 1. Meer, met de auto bestuurd door Graumans (37j), Donkakker 30, Meer. Maria Schoenmaekers werd licht gewond. De wagens liepen zware schade op.

51


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

__

DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESISTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN -

2322 Minderhout

Tel. 031314.54.50

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92 122

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/31 5.70.16

mobilE REnt AUTOVERHUUR

-

St Lenartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

NOORDERKEMPEN

Tel.

031314.31.081

HUISARTSEN

:~

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35 54

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...) iuj

.

44 7u4.Ç

I i , . V OeIeft

nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5

-

Rijkevorsel

Tel.: 031314.20.24

56

squash vnooker Tennischib

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's. tussendoortjes...

APOTHEKERS

Tot 5 december: APO4 HEEL GEERI S, Kerkdreef 30.,St. Jozef-Rijkevorsel. Tel. 312.12.20 Zaterdagvoormiddag 29 november: A P0THEEK FAES. Meerdorp 61. Tel .315.77.73

CELMELSTRAAT 2320 HOOGSTRA1 Tel. 031314.38.11 Fax: 031314.15.03 Weekdagen open van Woensdag open van 9 -, Vrijdag en zaterdag open van 9 u tot 21 u ZONDAG RUSTDAG Kleine groepen 's-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes. versierd, voor vergaderingen of privé.

26t

6r445i

03/ 3132. 35

I3ROSENS, Sehutlershofstraat 9, Mcrksp!a. Tel.

THUIS VERPLEGING Lid van dc Unie

WIT-GELE KRUIS. 24 uur up 24. Voor Hoog-

van de Uitgevers van de Periodieke Pers

straten en alledeelgeineenten: tel. 014/61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) LOU VAN BOUWEL (3 14.41.50) en VERA

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

nli 52

Hoogeind 54

((14/63.33.83 Zaterdagvoormiddag 27 december: APO1'HEEK LUYTEN. Minderhoutdorp 40. Te!. 34.407..1.

REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: Ie!.: 314.49.11

11

VAN SPAANDONK

]

Tel. 669.64.24 Zaterdagvoormiddag 13 december: A P0THEEK VAN PELT, Vrijheid 230. Hoogstralen. Tel. 314.51.50 Van 19 tot 26 december: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel .3I5.73.75 Van 26 december tot 2 januari: APOTHEEK

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04

-

CONTAINERDIENST

Zaterdag 29 noemher: I)R. I)O\1!\1QUE V ERMANDER. Dreef 34-A, Meerle. te!. 315.87.15 Zondag 30 november: DR. D. ROBBEN & DR. C. ELST. Leemstraal 42-A. Hoogstralcn. tel. 314.38.48 Zaterdag 6 december: DR. F. HOL VOET & H. VERHOEVEN, Desmcdtstraat 29. Minderhout. te! .314.31.66 Zondag 7 december: DR. JOHAN WILLEMSE. Burg. J. Van Aperenstraat 3. Hoogstraten. tel. 3 l4.45 .55 Zaterdag 13 december: DR. STIJN FAES, Heilig Bloedlaan 291. Hoogstraten, tel. 314.50.10 Zondag 14 december: DR. D. ROBBEN & DR. C. ELST, Leemstraat 42-A. Hoogstraten. te!. 3 14. 38.48 Zaterdag 20 december: DR. L. VERMAN DER & H. HENDRICKX, Meerlcseweg 24-A. Meer. tel. 315.85.11 Zondag 21 december: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle. tel.315.8454 Donderdag 25 december: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A. Meerle. tel.315.8555 Zaterdag 27 december: DR. CORNEEL BOEREN. Mgr. Eestermansstraat 15. Meerle. tel. 3 IS. 82.2 1 Zondag 28 december: DR. GEERT FAES, Heilig R!ocdstraat 32. Hoogstratcn. tel.314.8685. (iSNI: )YS.4S(iS5

Van 5 tot 12 december: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160. Hoogstraten. Tel. 314.60.04 Van 12 tot 19 december: APOTHEEK SCHEVELENBOS. Tiertpondsiraat 2. Loenhout,

b.v.b.a.

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

LAURIJSSEN JEF

Desmedtstraat 36

POLITIE: 315.71.66

HAEST (314.38.39) KRIS SAENEN (314.24.39) en MAY VAN DONINCK (314.30.48).

Op 31 dec. verschijnt het laatste nummer van De Maand van '97. Medewerkers opgelet: breng uw kopij binnen op ZONDAG

14 DECEMBER. Het allerlaatste nieuws mag nog op dinsdag 16 december.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.