november 1997 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD DERTIENDE JAARGANG, NR. 151 • NOVEMBER 1997 PRIJS: 60 FR, 2320 HOOGSTRATEN

de h macind Boeken en mensen ••3•

•••••

......:

Win 10 flimtickets

t'

Bibliotheek in de ki*j*ker

.:


b'i*b in de maand Rendement is geen vies woord "Je mag dan nog een mooi huis hebben, als er niks of niet genoeg in staat dat het de moeite maakt om er binnen te gaan dan komt er natuurlijk niemand..." Voor de mooie behuizing werd de voorbije jaren aardig gezorgd, zo weet ook bibliothecaris Elie L'Hoyest. "Want Hoogstraten is eigenlijk altijd Vrij bibliotheekgezind geweest. Men heeft hier willen en durven investeren in de uitbouw van een behoorlijke infrastructuur en goede basiscollecties. Niet enkel voor de hoofdbibliotheek, maar ook voor de uitleenposten in de vijf dorpen. Iets wat heel zeker een goede optie is geweest, maar wat ook consequenties heeft voor de werking van de hele bibliotheek. Daar moet de klant ook rekening mee houden, denk ik. Vroeger was de kritiek dat er in de bibliotheek hier niks te vinden is. Nu moet er plots alles zijn. En dat kan gewoonweg niet in een kleine gemeente. Zo simpel is dat. Selecteren wat er in huis gehaald moet worden, is en blijft een moeilijke zaak waar we met velen hard aan werken." DHM Houden jullie bij het uitbou. wen van de collectie rekening met een typisch Hoogstraats lezerspubliek? :

ELH Tja, dan zou je eerst moeten weten of er zoiets als een typische Hoogstraatse lezer bestaat. Voor een stukje voel je dat wel aan in de collecties van de deeldorpen waar het aanbod in sommige gevallen echt wel gerichter aansluit bij een groot deel van de bevolking. Maar verder dan dat kun je niet gaan. Alleen al omdat wij als openbare bibliotheek een publiek bereiken van alle leeftijden, klassen, beroepen, interesses en noem maar op. Bovendien is er eigenlijk maar weinig kijk op welk lezerspubliek een bibliotheek in het algemeen weet aan te spreken. Daar is nog maar bitter weinig onderzoek naar gebeurd in Vlaanderen. Dat zou er eerlang wel komen in het kader van de nieuwe bibliotheekwetgeving die op til is.

DHM : Hoe maken jullie dan uit wat er aangekocht wordt en wat wij dus binnenkort hier kunnen ontlenen? ELH: Er zijn een heleboel factoren die dit mee uitmaken. Vooreerst is er de optie om niet enkel een hoofdbibliotheek maar ook de vijf deeldorpen van een goede basiscollectie te voorzien. Dat maakt de structuur van de collectie begrijpelijkerwijze een stuk ingewikkelder en betekent automatisch dat een groot deel van het budget daarin geïnvesteerd moet worden. Voor sommige andere dingen is er daardoor dus geen financiële ruimte. Let wel, ik sta nu helemaal niet aan de klaagmuur hoor - integendeel, ik besef maar al te goed dat de gemeente doorheen dejaren altijd Vrij bibliotheekgezind is geweest en we in vergelijking met vele andere gemeenten hier over een werkbaar budget kunnen beschikken. Voor de verdeling tussen de hoofdbibliotheek en de uitleenposten werken we met een verdeelsleutel die rekening houdt met het aantal inwoners per dorp en ook met het aandeel van die inwoners die men als bibliotheek kan bereiken. De vaste commissie en beheerscommissie hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Maar wie ter plaatse werkt, stelt in principe de eigen collectie samen. Dat is logisch ook aangezien die medewerkers het best hun leespubliek kennen.

DHM : En de andere factoren? ELH De klanten zelf uiteraard. Er zijn de aankoopsuggesties van individuele bibliotheekbezoekers. Dat zijn er trouwens nogal wat hoor, de klant is in de loop der jaren een kritisch gebruiker geworden en vraagt al maar vaker om heel gerichte informatie. Het is dan aan ons, om uit te maken of we kunnen ingaan op de vraag. Dit blijft een kwestie van geven en nemen. Je moet vooral proberen in te schatten of de aan te kopen boeken niet te specifiek zijn waardoor ze een te gering aantal gebruikers kunnen aanspreken. Een recent voorbeeldje maakt dat misschien duidelijk. Enkele Hoogstraatse kinderen maakten deel uit van de Vlaamse Kinderjury en hadden dus een stevige leeslijst met recente jeugdliteratuur af te werken. Op hun vraag kun je bijna blindelings ingaan, je kunt er gerust in zijn dat het om goeie boeken gaat die hoe dan ook de moeite zijn. Ook al is dat op dit moment nog niet het geval, de kans dat er effectief vraag naar komt, is behoorlijk groot. In economische termen zou je kunnen zeggen dat aankopen gebeuren vanuit een inschatting van het rendement van een boek. Ik vind dat helemaal geen vies woord in verband met een boek. Uiteindelijk besteden wij gemeenschapsgelden en moet dit op een verantwoorde manier gebeuren. Wij moeten ons dus echt wel de vraag stellen: Kan dat iets worden in onze bibliotheek? Kan daar vraag naar komen?

Voorzichtiger DHM : In welke mate bepaalt de interesse van de bibliothecaris zelf welke boeken geselecteerd worden? ELH : Dat mag je niet uitsluiten natuurlijk. Als bibliothecaris lees je zelf allicht behoorlijk veel, het boekenwezen interesseert je,je houdt recensies in verschillende media goed in het oog. Als je ziet dat de nieuwe roman van Lanoye op een bepaald moment erg veel media-aandacht krijgt en ook nog eens goede recensies, dan weet je hoe dan ook dat je die in huis moet halen. Heb je op dat ogenblik maar een beperkt budget, dan gaat dit voor op bijvoorbeeld een misschien zeer interessante debuutroman. Je eigen interesse en

Elie 1 IIeL /

achtergrond mag je niet uitsluiten precies omdat je op dat terrein ook erg beslagen bent en dus kunt zorgen dat er een goed aanbod van is in de bibliotheek. Heb je een ruime groep van medewerkers, dan krijg je ook een zicht op een breed veld op deze manier. Maar anderzijds mag dit dus zeker niet het enige criterium vormen.

DHM : Hebben de interesses van Elie L'Hoyest een rol gespeeld in de boeken die in de hoofdbib op de planken staan? ELH : Ja, al was dat vroeger meer het geval dan nu. Ik heb zelf een voorkeur voor het wat moeilijker boek, lees zowel fictie als non-fictie. Vroeger heb ik eigenlijk behoorlijk ambitieus aangekocht, breed gesorteerd, in de hoop dat er klanten voor zouden komen. Ik geloofde toen dat je door een bepaald aanbod te brengen de dingen ook wat kunt opentrekken. Dat had er mee te maken dat ik toen uit de bibliotheek van Tumhout kwam, een grotere stad waar je automatisch een breed assortiment moet aanbieden. Hier in Hoogstraten was er dat helemaal niet. Achteraf bekeken is dat gelukkig voor mij erg goed uitgevallen. Eerlijk gezegd denk ik dat ik nu wat voorzichtiger aankoop. Dat heeft er ook mee te maken dat de bibliotheekbezoeker vandaag de dag zelf ook een bredere en kritischer kijk heeft op wat er wel of niet moet komen. Vroeger hoorde ik wel eens zeggen: in Hoogstraten is er niks. Om daaraan tegemoet te komen en een goede basiscollectie op te bouwen en die nadien te verdiepen, is er lang en goed geïnvesteerd. De mensen hebben dat ook wel gemerkt en dat appreciëren ze. Maar nu is bij sommigen de verwachting gegroeid dat wij alles kunnen aanbieden. Dat is gewoonweg onmogelijk, die eis is onrealistisch.

DHM : Zijn er ook beperkingen door het aanbod dat er op de markt te vinden is? ELH : Natuurlijk, en ook dit is dus weer een factor die mee uitmaakt welke boeken je kunt ontlenen. Via de boekhandel krijgen we pakketten met het nieuwe aanbod. Selecteren daaruit is moeilijk. Je dient er rekening mee te houden dat er meer op de markt komt dan vroeger : werd er een aantal jaren geleden één boek uitgebracht, dan zijn dat er nu vijf gewor-


BIB IN DE MAAND den. Bovendien is de omloopsnelheid van een boek groter geworden - als je een halfjaar wacht 001 cen bepaald boek aan te kopen, is het in vele gevallen gewoonweg niet meer in de handel. Een boek heeft ook een kortere levensduur: het extreme voorbeeld daarvan is het computerboek. Wekelijks verschijnen er minstens tien titels over - daarvan kopen wij er één of twee, en dan nog besefje dat het al haast voorbijgestreefd kan zijn tegen de tijd dat het op de plank staat.

Verlorenheid DHM : Een openbare bibliotheek kost veel geld en hangt daarvoor af van de politieke overheid die doorgaans niet echt cultuurgezind is. Hoe zit dat hier bij ons? ELH : Ik moet onderscheid maken tussen de gemeentelijke en de hogere overheid. Wat de gemeente betreft, mag ik echt niet klagen. Men heeft er hier destijds voor gekozen om flink te investeren in goede infrastructuur, wat één van de basisvoorzieningen is. Met de nieuwbouw voor de centrale en de vernieuwbouw voor de uitleenposten kunnen wij alleen maar echt blij zijn. Eerder zei ik ook al dat de gemeente gelukkig bibliotheekgezind is zodat we de middelen gekregen hebben om een goede werking uit te bouwen. De politiekers met wie ik heb samen-gewerkt hebben altijd hun verantwoordelijkheid willen opnemen - en dit zeg ik nu echt niet uit voorzichtigheid of zo... Die goodwill moeten wij dan maar verder verdienen door in ruil daarvoor een prima werking uit te bouwen die zoveel mogelijk mensen aanspreekt. Dat

vereist van ons dat wij meer willen doen dan onze uren kloppen en dan snel naar huis hollen. Wij moeten een ruime werking op poten zetten. blijven gaten zoeken die we met het huidige aanbod nog niet bereiken. Vandaar het belang van de leesbevorderende activiteiten buiten de openingsuren. Wat de hogere overheid betreft, zijn de ervaringen minder eenduidig. We hebben met de wetgeving van '79-'81 voor de bibliotheekwerking altijd een goeie poot gehad om op te staan. Maar de financiële tussenkomst van de staat is sindsdien altijd verder ingekrompen. Denk maar even terug aan de lijdensweg voor de financiering van de bouw van de centrale. Van de aanvankelijk beloofde subsidiëring is toen een heel stuk weggevallen. En ook nu is weer hetzelfde aan de gang - de overheid vraagt blijkbaar niet liever dan ons op dieet te zetten, de uitbreidingsmogelijkheden te beknotten. Als daar niks tegen gebeurt, dreigt dat op termijn een goede werking te hinderen.

DHM : Wat moeten wij ons voorstellen bij die leesbevorderende activiteiten? ELH : Dat kunnen heel verschillende zaken zijn. Vorigjaar hebben we het Paul van Ostaijen project gehad, lezingen door bekende vrouwelijke auteurs, maar evenzeer de introductie van Internet. Met zoiets probeer je soms die klanten binnen te halen die uit zichzelf nog niet over de vloer kwamen. Verder proberen we de contacten met de scholen op peil te houden. Het is heel belangrijk om kinderen vroeg te bereiken, zodat ze zien dat er hier niet alleen een aanbod aan fiction is maar ook een boel informatie in boeken, kranten, tijdschriften en nu dus ook via Internet.

Elie bij de Internetstand

DHM : Hoeveel belang hechten jullie aan dat Internet aanbod via de bib? ELH : Je kunt er niet omheen dat een bibliotheek een bijkomende taak gekregen heeft. Wij moeten niet alleen het lezen bevorderen, maar de mensen ook wegwijs maken in het verwerven en gebruiken van alle mogelijkheden die er in de informatiemaatschappij voorhanden zijn. Wij mogen dat niet enkel passief aanbieden, maar moeten begeleiding aanbieden zodat iedereen er gratis of aan een zeer democratische prijs kennis van kan nemen. Niet alleen het boekmedium heeft immers veel te bieden, ook via Internet is er een schat aan informatie beschikbaar. Maarje moet er wel op een gecontroleerde, kritische manier mee leren omgaan. Dat ene Internetscherm in onze bibliotheek is dus een kleine maar logische stap in die richting.

DHM Een al even logische slotvraag: wat voor boeken staan er op je eigen voorkeurlijstje?

De hoogstraatse bibliotheekpioeg

ELH : Ik ben eigenlijk een alleslezer, zowel romans, non fiction als af en toe een brokje poëzie. Wel heb ik een voorkeur voor het wat moeilijker werk, zo verwacht ik van een boek een verzorgde stijl en een boeiend thema. Het thema van de Eerste Wereldoorlog heeft mij op een onverklaarbare manier altijd gefascineerd. Namen noemen is eigenlijk een onbegonnen werk. Maar Pat Barker hoort er zeker bij. of Rouault met 'Velden van eer'. Ook Tanizaki met 'De sleutel', via wie ik bij de Japanse literatuur belandde clie me intrigeert vanwege dat verfijnde karakter en die spanning tussen Oost en West. Een tijdlang las ik heel graag Zuid-Amerikaanse literatuur, met die brede meeslepende verhaalstijl - nu is dat alweer sterk verminderd. Het werk van Patrick Modiano zoals 'De straat van de donkere winkels' of 'Het cirkus komt voorbij' - spreekt mij heel erg aan. Ik word altijd opnieuw sterk getroffen door de sfeer in die romans : mensen en herkenbare dingen die haast onzichtbaar wegvallen, de tijd die niet meer te achterhalen is. De verlorenheid die ervan uitgaat, dat gevoel heb ik nergens anders zo sterk verwoord gevonden...


BIB IN DE MAAND

De bibliotheek van Meer

JAN BROSENS: 'Zeg me wat je leest en ik zal zeggen wie je bent' Geboren te Meer op 2.12.1941 en reeds actief aldaar in de plaatselijke bibliotheek sinds 1.3.1968 is hij de 'eminence grise' onder het bibliotheekpersoneel. De combinatie bibliothecaris en leraar Frans aan het Klein Seminarie waren de ideale kruisbestuiving, deden de horizon verruimen. Als 'duivel-doe-al' in de bibliotheek te Meer, destijds nog gehuisvest in een hijgebouwke van het gemeentehuis, kreeg Jan Brosens Vrij snel erkenning voor de geleverde inzet in de vorm van een ruimere subsidie. Gedaan met de povere 1,5 fr per inwoner. Tijdens de vakanties werd er behangen, geverfd, geklust en geknoeid alom, het SISO-systeem werd ingevoerd. Na de fusie van de gemeenten (1977) werd geopteerd voor een fusie van de Hoogstraatse bibliotheken zoals voorzien in het bibliotheekdecreet van 1978. Bij de uiteindelijke erkenning in 1981 werd aan Jan gevraagd de leiding op zich te nemen. Hieraan kwam een einde in 1982 omdat wel duidelijk was dat een keuze tussen het bibliothecaris-en-leraar-zijn zich opdrong. Jan koos voor het onderwijs, maar de bibliotheek van Meer was geen bijkomstigheid, geen troostprijs. Boeken en bibliotheekwerking zijn een verriikinz voor hem.

De dorpsbibliothecaris was vroeger en is nog steeds een vertrouwd gezicht. En het heeft alleen maar voordelen; hij kent zijn lezers, hij weet wie ze zijn, wat ze graag lezen. Het raadplegen van de catalogus komt op de tweede plaats, men vraagt het eerst aan de bibliothecaris. Of men vraagt gewoon: 'Jan, heb je nog een aanrader'?' Het antwoord op die vraag hangt af van wie het vraagt. Het kiezen of het lezen van een boek is een zeer individuele aangelegenheid. Een goede bibliothecaris dient dus de lezer te betrekken bij de aankopen. Vele lezers, jong en oud, gaan geregeld mee naar de boekhandel of de boekenbeurs. Alleen zo worden de lacunes opgevuld. Het is terecht dat de bibliothecarissen van de uitleenposten grotendeels zetf hun aankopen doen.

Inspelen op de vraag Aan het vak van bibliothecaris zijn bijna uitsluitend leuke kanten. Natuur tijk waren er minder leuke, zoals de gebiekkige werkomstandigheden, het werkeotitfuit viuegcl, dc moeite om de boeken tijdig terug te krijgen, met de vervetende boetes daaraan verbonden. Maar met de huidige locatie, in dit typisch voorbeeld van schoolarchitectuur uit de 19de eeuw en recent nog volledig gerenoveerd met subsidies van Koning Boudewijnstichting, ben ik dik tevreden en voel ik me soiiis wel de conservator van dit cultureel erfgoed. Maar het leukst van al vind ik te kunnen inspelen op vragen, wensen en suggesties van de lezer. Want elke lezer komt naar de bib met een specifieke bedoeling. Het beste kunnen aanreiken op dat specifieke moment, dat is de kunst. En een gezellige babbel achteraf over de lectuur, dat krijg je er bovenop. Want door de keuze van zijn boeken maakt de lezer kenbaar wie hij is. Grasduinen in boek en tijdschrift doe je dan niet omdat het beroepshalve noodzakelijk is, maar omdat het dagelijks brood is. Om die reden is de vrijdagavond voor tiel gezin Brosens, sedert

Een goed boek doet lezen De grootste aandacht bij een goede bibliotheekwerking dient uit te gaan naar de jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Zij dreigen verloren te lopen tussen de boeken voor kinderen en volwassenen. Gelukkig zijn er voor deze categorie de laatste jaren vele goede boeken. Deze jongeren het juiste boek op hetjuiste moment aanbieden, aansluitend bij hun leefwereld, maakt van hen lezers voor het leven. Een gelukservaring bij het lezen van een boek, een antwoord op een levensvraag is de aanzet. Dit vraagt van de bibliothecaris de nodige kennis van het boek en het nodige psychologisch doorzicht. Het goede boek doet lezen, zoals goede spijs doet eten. 4

r

.1(111

II!O,S('1!S

jaar en dag. heilig. Want nieuwe boeken en tijdschriften worden dan opgehaald in de centrale bibliotheek, geritsel van bladen alom, iedereen verzonken in lectuur. Jammer dat er zoveel tijd verloopt tussen aankoop en plaatsing in de bibliotheek. Nu de automatisering van de centrale bibliotheek is afgerond, komen Wortel en Meer aan de beurt. Een absolute noodzaak voor een goede ontsluiting. Dit is een nieuwe uitdaging maar niet nieuw vermits Jar de voorhijr jaren dc bibliotheek van het Klein Seminarie uitbouwde en automatiseerde lot ccii werkzaam geheel. Hij is nog niet uitgekeken op het bibliothecarisschap en hoopt nog een tijdje op Post te kunnen blijven in Meer. Gevraagd naar een persoonlijke top 3 kwam het volgende uit de bus:

Abel Ghoolaers, L.P. Boon De as van mijn moeder, F. McCourt Hersenschimmen, Bcrnlcf Boeken, recent en minder recent, waar sociale betrokkenheid ĂŠĂŠn van de centrale thema's is. Het zal dan wel geen toeval zijn dat, wat de Franse literatuur betreft, zijn voorkeur uitgaat naar kanjers zoals G. de Maupassant en F_ Zola

De bibliotheek van Meer is open op woensdag van 13 tot 16 u en op zaterdag van 9.30 tot 12.30 ii.

herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten). Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS M ODE deNa:s

5 uur.


BIB IN DE MAAND

De bibliotheek van Wortel

ROOS AERTS: Ik ga met plezier naar mijn werk De bibliotheek van Wortel was vroeger gehuisvest in de jongensschool en de meester zwaaide er de plak. Je moest al een groot boekenliefhebber zijn om daar schoorvoetend naar binnen te durven gaan, als kind toch zeker. Je had er weinig te kiezen tussen al die eenvormig lijkende boeken, allemaal in roestrood kaftpapier vermomd; uiteindelijk besliste de meester hoeveel en welke boeken je mee naar huis mocht nemen. Alleen uit dc reeks 'Vlaaitise Filmkes' (heel dunne boekjes met 1 â 2 verhalen) niochtje vrij kiezen; dan ging onze voorkeur gewoonlijk uit naar die Filmkes waarin John Flanders zijn heerlijke griezelverhalen schreef. Boeken met spanning, magie en romantiek waren ook toen zeer gegeerd bij de lezers maar helaas moeilijk te vinden in de hib van toen. Bestsellers voor de jeugd waren toen - bijna altijd uitgeleend en stukgelezen -' Spoken op de ruwe Heide' van diezelfde John Flanders cn 'Het land van de elektrische Zon', een soort science fiction avant la lettre. Elk boek had in die tijd ook een 'zedelijke' kwotering, te beginnen met het nummerS: voor allen, brave boekjes van Lode Lavki en soortgenoten. Als die allemaal uitgelezen waren mocht je al eens een 5-4 meenemen of misschien een 4. Boeken met het cijfer 3 waren strikt voor volwassenen, en dan liefst nog 'gevormde' volwassenen; boeken met nummer 2 werden waarschijnlijk enkel door de schoolmeester zelf gelezen en nummer 1 was zoiets als een index en daar was dus helemaal niets van te bespeuren. Van dit alles is er in de bibliotheek van nu helemaal niets meer te vinden. De boeken staan in hun kleurige omslagen te kust en te keur in de rekken en Roos Aerts die in Wortel de plak zwaait heeft helemaal niets van een schoolmeester met stofjas en van enige censuur is bij haar geen sprake.

Naar één bibliotheek Roos begon haar loopbaan in de bibliotheek in 79 toen ze samen met een aantal andere jongeren werd tewerkgesteld in een BTK-project. Hun werk bestond eruit om alle bibliotheken uit het Hoogstraatse te hervormen tot één openbare bibliotheek, met het oog op een officiële erkenning. Dat werk was niet te onderschatten: duizenden boeken werden opnieuw gekaft, genummerd, gekatalogiseerd: er moest een keuze gemaakt worden tussen nog bruikbaar leesvoer en weg te gooien boeken. Dat groepje bibliotheekhervormers verhuisde van dorp naar dorp om overal orde op zaken te stellen en de boel gelijkvormig te maken. Vanaf die tijd tot nu is Roos - met enkele tussenpozen - altijd in de bibliotheek blijven werken. Ze heeft alle stadia in het tot stand komen van de Openbare Hoogstraatse bibliotheek meegemaakt, van het boekenkaften in het begin tot de automatisatie nu: van de kleine donkere ruimten, o.a. in Wortel en Hoogstraten tot de mooie niime bibliotheken van nu. 'Ik heb dit werk altijd graag gedaan; het gebeurt heel zelden dat ik niet met plezier naar de bib trek. Ik werk nu 25 uur waarvan 5 in de bib van Wortel. Ik kom graag in Hoogstraten maar liever nog in Wortel; ik ken de mensen die daar komen allemaal en er is al eens tijd voor een babbeltje. Ik ben graag bezig met boeken en ga graag met mensen om dus ik kan het niet beter met mijn

werk treffen.' In de bib van Wortel is Roos helemaal dc baas. Ze kiest zelfwelke boeken er in haarhibliotheek komen te staan. Daarvoor leest ze nogal wat boekbesprekingen in tijdschriften, in folders en houdt o.a. via teevee in het oog welke boeken er op de markt komen; één h tweemaal perjaar gaat ze zelf op zoek in een grote boekhandel. 'Kiezen in de boekhandel is het plezierigst, zelfde boeken vastpakken, erin bladeren...'

De keuze van de lezer De bib van Wortel heeft 367 ingeschreven lezers, daarvan zijn 185 kinderen en 182 volwassenen (+ 14j.) Die hebben de keuze tussen een 5000-tal titels. Het zijn vooral de jongeren die in Wortel naar de bib komen (zeker 60% van het aantal ontleningen): de kinderen van de dorpsschool komen om de 3 weken met de hele klas onder leiding van de onderwijzer om hun keuze te doen. Sommige leesgrage kinderen komen ook tussentijds. Meer dan vroeger hebben de kinderen van nu een voorkeur voor spannende en vooral griezelige boeken. Ook gekke en grappige boeken worden zeer op prijs gesteld. Jeugdschrijver Marc De Bel is daarom de absolute topschrijver voor de jongeren: zijn boeken worden stukgelezen. De voorkeur van de volwassenen is meer verscheiden al gaat ook hier de voorkeur uit naar boeken met spanning; thrillers scoren het hoogst. Roos: 'Ikzelf hou helemaal niet van thrillers en zeker niet als er geweld en gruwel aan te pas komt. Expliciete beschrijvingen van geweld, daar word ik ziek van. Ik merk wel dat veel mensen daar niet zo'n last van hebben, integendeel. Er komen tegenwoordig enorm veel thrillers op de markt, meer dan vroeger.' Het topboek van het voorbije jaar was, zoals elders wellicht, De Celestijnse Belofte' (New Age boek met recepten voor levensgeluk, verpakt in een roman). Wat de thrillers betreft is 'Bloemen op Zolder' van Virginia Andrews al jaren een topper. Er is nu ook veel belangstelling voor pseudo-historische boeken, vaak dikke turven in verschillende delen. Zo behoren 'De Aardkinderen' van Auel en 'Kinderen van de Dageraad' van Suzanne Bandan, allebei handelend over de préhistorie, tot de meest gelezen boeken hier. Het gebeurt nog zelden dat er mensen naar de bib komen met de vraag aan Roos om voor henzelf, hun vader of moeder een boek te kiezen. 'Al zijn er hierjarenlang mensen gekomen, meestal kinderen, die voor hun 90-jarige grootvader een 'netzak' vol boeken kwamen halen. Ze kwamen om de 4 weken en dan moest ik zelf

Roos Aerts 6 boeken voor hem uitkiezen. 'Er wordt me ook wel eens gevraagd om boeken van de bib van Hoogstraten mee naar hier te brengen, en dat doe ik natuurlijk altijd.' 'Hoe mensen boeken kiezen is heel verschillend, sommigen stevenen onmiddellijk af op het boek naar keuze, anderen houden ervan om veel boeken te 'proeven', beetje bladeren, beetje lezen... Eén jongetje bleef eens zo lang in de bib dat zijn moeder hem kwam zoeken, ze dacht dat hij verloren gelopen was.' Tot slot vroegen we ook naar Roos' eigen voorkeur: nummer 1 was vlug gevonden: 'Resten van de Dag' van Ishiguro (beter gekend door de succesvolle verfilming 'The remains of the day'); na enige nadenken kwam ook nr 2: 'De Stem van je Hart' van Suzanna Tamara (over de briefwisseling van een grootmoeder en kleindochter) en nr 3: 'Rode Rozen en Tortilla's van de Mexicaanse schrijfster Laura Esquivel.

De bibliotheek van Wortel is open op woensdag van 18 tot 20 uur en op vrijdag van 14.30 tot 16.30 uur.

autobanden

fPEETEP *

merkbanden *

occassiebanden *

reparaties *

depannag

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05


BIB IN DE MAAND

De bibliotheek van Minderhout

JEF PEETERS: Als de ouders lezen

Toen dejonge onderwijzer Jef Peeters in Minderhout kwam les geven, was hij onmiddellijk door die planken vol boeken geboeid; niet dat er zoveel leesvoer voorhanden was, maar lezen en boeken hadden hem altijd veel beziggehouden. Als de toenmalige gemeentesecretaris Verlinden hem dan ook vroeg of hij de opvolger van meester Lambrechts wilde worden, stemde Jef daar met volle goesting mee in. Daartoe diende hij eerst een 'akte van bekwaamheid' te behalen en dat gebeurde ook. Aan die opleiding heeft Jef goede herinneringen, vooral aan de lessen van Hubert Lampo die zo begeesterend sprak dat Jefs liefde voor boeken alsmaar groter werd. Hierna wilde Jef zo vlug mogelijk in de bibliotheek gaan werken maar meester Lambrechts dacht daar anders over; hij bleef in de bib, ook na zijn pensionering. Dejaren gingen voorbij en ook de hoop van Jef om eenmaal bibliothecaris te worden. Tenslotte, 11 jaar na het behalen van de akte, ging meester Lambrechts toch weg en kon Jef, op vraag van toenmalig schepen Milia Horsten, aan zijn loopbaan van bibliothecaris beginnen.

Naar een volwaardige bibliotheek Na de fusie van de Hoogstraatse bibliotheken verhuisde de bib uit de school naar het oudgemeentehuis. Zo had men wel wat meer ruimte maar er was weinig overzicht; de boekenrekken stonden in verschillende kamers en in eerder donkere hoeken. Men keek uit naar een beter onderdak en dat kwam er in 93. Het oud-gemeentehuis werd verbouwd tot een mooie heldere bibliotheek met ruim plaats voor de boeken. Jef: 'Het is hier ook ideaal gelegen, met ingang langs het dorpsplein, voldoende parkeerruimte, fietsenstalling en met een mooi uitzicht op kerk en plein'. De bibliothecaris is dan ook heel tevreden met zijn bib en zo zijn ook de lezers. 'Ik heb een heel aangenaam publiek, mensen met belangstelling voor allerhande lectuur, vriendelijk ook; boetes voor te laat terugbrengen van boeken worden hier zonder morren betaald.'

De vreugde van de bibliothecaris Voor Jef is het werk in de bib als een hobby, hij is er elke week 6 uren mee bezig waarvan 3 uren op zondag, en met plezier. Het liefst van al leest hij boekbesprekingen; hij leest de Lectuurgids van voor naar achter en pluist kranten en tijdschriften na op recensies. Hij besteedt daar veel meer tijd aan dan aan de zittingen in de bib. 'Maar de echte luxe is om naar een grote boekhandel te gaan - De Standaard in Antwerpen - en daar als een 'rijk' man boeken te kiezen. Als ik daar zo met een doos

rel

rondwandel en boeken bekijk, erin blader en uiteindelijk mag beslissen of ik ze meeneem, dan voel ik me de koning te rijk.' Eénmaal per jaar onderneemt Jef deze expeditie.' Ik lees zelf veel maar meestal in functie van de bibliotheek. Ik ben altijd in 4 á 5 boeken tegelijk aan het lezen en meestal lees ik die niet uit. Aan een 50tal bladzijden heb ik genoeg om me een oordeel te vormen en er iets over te vertellen aan de bibliotheekbezoekers. Zo'n 1 op 10 boeken lees ik helemaal uit: dat zijn dikwijls historische romans waar ik veel van hou, boeken van Russische en Noorse schrijvers. Nog niet lang geleden heb ik enkele Siberische schrijvers leren kennen; hun natuurbeschrijvingen, daar geniet ik van; ik zie die landschappen dan z6 voor me. Ook mijn vrouw Cécile leest heel wat: haar favoriete schrijfster is Isabel Allende ('Het Huis van de Geesten'), daar heeft ze elk boek van gelezen. Ze vertelt me daarover en die informatie geef ik dan weer door aan de lezers.

De keuze van de lezer De bib van Minderhout heeft 650 ingeschreven lezers waarvan de helft jonger dan 12 jaar. Die kunnen kiezen tussen een 8000-tal boeken waarvan er elk jaar worden afgevoerd maar waar er telkens méér bijkomen. 'Nu zijn er weer te veel, er moeten boeken bovenop de rekken gelegd worden. Soms moet ik 'grote kuis' houden maar dat is niet zo gemakkelijk'.

JefPeeters Van de uitgeverij Lemoiscaat kan ik blindelings alle boeken aankopen, die worden altijd gevraagd (+ 12-jarigen). Bij de volwassen lezers doen de streekromans het nog altijd goed. Schrijvers als Aster Berkhof en Clem Schouwenaars hebben hun trouwe fans hier in Minderhout. Ook de thrillers gaan gemakkelijk de deur uit met als toppers de boeken van Stephen King en John Grisham. Ook meer klassieke romans, van Steinbeck. van Marques, hebben hier hun lezers. Dan zijn er ook nogal wat avonturenromans, oorlogsromans. meestal voor mannen, romans waarin medische plots worden beschreven, meer door vrouwen gekozen. Nogal wat lezers vragen om hen te helpen bij hun keuze, ik ken hen en kan zo'n beetje inschatten welk genre hun voorkeur heeft. Nadien praten we er dan wel eens over of het boek is meegevallen.

De leerkrachten van de dorpsschool nemen om de zoveel weken een pakket boeken mee naar school om ze aan de kinderen mee te geven, zo proberen ze het lezen te bevorderen. Veel van die kinderen komen ook hier in de bibliotheek, meestal samen met hun ouders.' Ik heb ondervonden dat als de ouders boekenlezers zijn, de kinderen dat ook worden. Dat verandert wel als ze boven de 12 jaar zijn, ze gaan dan elders naar school, hebben veel studiewerk en dan zie ik ze nog zelden, Hoogstens om wat door de school verplichte lectuur te ontlenen, liefst het allerdunste boekje. Dat is gewoonlijk niet zo'n goeie keuze want die dunne boekjes zijn vaak heel gecomprimeerd en voor hen moeilijk te begrijpen, zeker als ze geen geoefende lezers zijn en zo is het meestal.'

Wat ook veel wordt uitgeleend zijn reisgidsen, ook kookboeken en verder allerlei tijdschriften; 'De Hoogstraatse Maand' scoort hoog en ook 'Testaankoop'. Meest uitgeleend in het afgelopen jaar zijn de boeken van J. Grisham ('De Cliënt', 'De Jury') en het boek van Betty Mahmoody: 'In een sluier gevangen;. Een van de plezierigste dingen die ik de afgelopen jaren heb meegemaakt was het bezoek aan de bibliotheek van een boerenvrouw van zowat 80 jaar die me schuchter vroeg of er ook liefdesromans te vinden waren. Ik kon dan gelukkig antwoorden dat er veel liefdesromans in de bib op de schabben staan en sindsdien is ze een trouwe lezer geworden'. Tot slot nog de Top 3 van bibliothecaris Jef Peeters: nummer 1 (zonder nadenken) 'Druiven der Gramschap' van Steinbeck, nummer 2: 'De Quincunx' van Charles Palliseren nummer 3: 'Vlucht naar de Wouden' van V. Raspoetin.

'Annie M.G. Smidt is zeker de meest favoriete schrijfster voor dejongsten; haar boek 'Pluk in de Petteflet' heb ik hier tweemaal maar is toch altijd uitgeleend. Al de boeken van Marc De Bel zijn toppers en verder ook Guus Kuyer, e.a. Beginnende pubers houden van Anke De Vries, Thea Beckman.

De bibliotheek van Minderhout is open op donderdag van 15.30 uur tot 18.30 uur en op zondag van 9.30 tot 12.30 uur.


BIB IN DE MAAND

DE BIBLIOTHEEK VAN MEERLE EN DREEF

Han Van Boxel, bibliothecaris in Meerle en Meersel-Dreef Hoewel in haar jeugd een stevig lezer, had Han Van Boxel, geboren in 1956 in Hoogstraten, geen idee dat ze ooit bibliothecaris zou worden, werken in de bib was nooit echt een vooropgesteld doel geweest. Na haar humaniora in het Spijker, vatte ze de studies aan voor opvoedster. Een verkeerde keuze, wist ze al snel. Het eerste jaar lukte nog wel, maar het tweede jaar was de fut er uit en stopte ze ermee. Ze kon aan het werk in de Klokkenberg, achtereenvolgens in de eetzaal, het labo en tenslotte in de administratie. Toen ze haar eerste telg, Toon, op de wereld zette, zag ze voltijds werk niet zo meer zitten en vermits deeltijds werk destijds zeker nog niet ingeburgerd was zoals nu, gaf ze haar job in de Klokkenberg op. Ze bleef thuis tot ze medio 1986 in het gemeentelijk infoblad een aankondiging zag voor de werving van bibliotheekmedewerkers. Het leek haar wel wat, vatte de cursus voor bibliotheekassistente aan in Antwerpen en stelde haar kandidatuur bij het gemeentebestuur. Nog voor de cursus ten einde was kon ze in de bib aan de slag, in de uitleenpost Meersel-Dreef, voor vier uur per week. Toen later op hetjaar Inneke Van De Vijver haar plaats in de bibliotheek opgaf, kwam deze plaats open. Na het examen werd Han vast aangeworven en kreeg ze een bijna-halftijdse betrekking. Vier uren in Meersel-Dreef, acht uren in Meerle en tweeënenhalf uur in Hoogstraten. Behalve de twee uren op zondagmorgen in Dreef, vindt Han dat nog steeds prima, het is immers goed te combineren met het huishouden.

Een boek met een praatje Als bibliothecaris in de uitleenposten Meerle en Meersel-Dreef bestaat de hoofdbrok van haar taak in de uitlening zelf. Dat brengt heel wat contact met de mensen mee, al blijft niet iedereen staan praten. Dikwijls blijft het contact beperkt tot het geven van inlichtingen, wat gezien de samenstelling van het publiek in beide posten (ca. 50 % jongeren) niet abnormaal is. Volwassenen, en vooral dan Nederlandse inwoners, maken makkelijker een praatje. In Meersel-Dreef heeft uitlenen heel veel met de school te maken, de bib is er immers in de school gevestigd, wat het bezoek van de schoolkinderen, ook buiten het klassikaal bezoek, natuurlijk vergemakkelijkt. In Meerle komen meer volwassenen en adolescenten, al meent Han dat werkende ouders minder lezen. Bij de adolescenten heb je eigenlijk twee categoriën : zij die vanaf het 2e, 3e leerjaar de smaak van het lezen te pakken hebben gekregen en blijven lezen en zijn die moeten lezen voor de school. Brusselmans en Lannoye zijn bij beide categoriën populair. Ouderen komen niet zo vaak, in Meerle is dat niet echt verwonderlijk, daar is de bib een trap te hoog. De geplande verhuis naar het schoolhuis juicht Han om die reden alleen al toe, al is een nieuw kleedje voor de bib mooi meegenomen. Een mooie en functionele inrichting kan de aantrekkingskracht alleen maar verhogen, dat bewijzen de nieuwe hoofdbib en de vernieuwingen van de uitleenposten Minderhout, Wortel en recent Meer. Logisch dus dat nu Meerle

aan de beurt komt. Ook voor Meersel-Dreef wordt er over nieuwe huisvesting gepraat. Een mogelijke verhuis naar het oude schoolhuis ziet ze wel zitten, al had ze aanvankelijk twijfels, vooral gezien de afstand tot de school. Maar de bib is er natuurlijk niet alleen voor de school. Het schoolhuis is centraal op Dreef gelegen en zo ver is het niet lopen naar de school. Naast uitlenen is Han verantwoordelijk voor de aanvulling van de collectie en het verwijderen van de verouderde boeken. Suggesties van de bib-gebniikers voor de aankoop van nieuwe boeken vindt ze dan ook prettig. Uiteraard houdt ze ook de collectie in beide uitleenposten op orde. Haar taak in de hoofdbib is uitsluitend ondersteunend, zoals boeken terugzetten en de rekken op orde houden. Naast de bibliotheek heeft Han een huishouden van vijf te beredderen. Ze houdt van tuinieren, gaat elke week een avond turnen en daarna met

LOOS en BROSENS

4=I1

Audio - Video

1Jan Van Boxel de medeturners iets drinken. Lezen blijft tegenwoordig meestal beperkt tot tijdschriften en kookboeken. Ook de kinderen zijn geen echte boekenwurmen, enkel Sien (II) neemt een boek mee naar bed. Bij Toon (12) draait alles om voetbal en bij Loes (8) om turnen. Bij Han was dat vroeger wel anders, toen ze 1213 jaar was ze een stevig lezer. "Een boek was altijd goed om de verveling te verdrijven". •

De bibliotheek in Meerle is open op donderdag van 15 tot 18 u en op vrijdag van 16 tot 19 u. De bibliotheek van Meersel-Dreef is open op woensdag van 9.30 tot 11.30 u en op zondag van 10 tot 12 u.

ELEKTR°

_

HUWELIJKSLIJSTEN

- TV

1930 lziElectrische huishoudtoestellen

1995

Verlichting Electriciteitsmaterialen Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 1 42b


BIB IN DE MAAND

De enquête in de bib

VERNIEUWING ABONNEMENTEN!!!

De uitslag In de hiernavolgende kolommen kan je lezen hoe de resultaten zijn van onze bibenquête. In samenwerking met de 6 Hoogstraatse bibliotheken konden de bib bezoekers hun favoriete Top 3 noteren op onze enquêteformulie-ren. De honderden antwoorden werden door onze redactie geordend en netjes in rijtjes gezet. We hebben niet de ambitie noch de pretentie om deze peiling de staalkaart te noemen van Dé Hoogstraatse lezer. Maar toch geeft deze peiling een richting aan waarin de bibliotheekgebruikers een keuze maken. Naast de gepubliceerde titels en auteurs hebben de deelnemers natuurlijk nog honderden andere keuzes gemaakt, maar alles publiceren zou ons te ver leiden. Wij hebben de meest opvallende uitslagen geselecteerd. Het is aan u om eventueel bedenkingen te maken bij de namen en cijfers. We danken iedereen die eraan meegewerkt heeft en in 't bijzonder het bibliotheekpersoneel voor de bereidwillige medewerking. Het bibliotheekpersoneel wordt trouwens elders in dit blad aan u voorgesteld.

Volwassenen (14

8

+)

Het is weer zover dat wij u moeten vragen uw abonnement op dit maandblad te vernieuwen. Gelieve daartoe het overschrijvingsformulier te gebruiken dat u in het midden van deze editie terugvindt. Met dank bij voorbaat De redactie.

Garage

Meest vernoemde titel

Auteur

DE WERELD VAN SOFIE IN DE BAN VAN DE RING DE AARDKINDEREN DE PAARDENFLUJSTERAAR W1LDE ZWANEN EEN KUS VOOR JE STERFT DE AS VAN MIJN MOEDER WIT IS ALTIJD SCHOON HET PARFUM PA ULA BLOEMEN OP ZOLDER DE KINDEREN VAN CHRONOS ALLES DE TWEELING BLA UWE PLEKKEN DE RODE KONINGIN DE NAAM VAN DE ROOS RODE ROZEN EN TORTILLA 'S DE KATHEDRAAL DE CLIENT DE JURY ZOUT OP MIJN HUID CARRIE HET FANTOMEN KARTONNEN DOZEN ROSEMARY'S BABY NOG EENMAAL MIJN MOEDER ZIEN ER IS ALTIJD EEN NIEUW BEGIN BRUG VAN GLAS

Jostein Gaarder Tolkien Auel Nicholas Evans Yung Chang Ira Levin Frank Mc Court Leo Plevsier Patrick Süskind Isabel Allende Virginia Andrews Pieter Aspe Agatha Christie Tessa De Loo Anke De Vries Dirk Draulans Eco Umberto Laura Esquivel Ken Follet John Grisham John Grisham Benoîte Groult Stephen King Stephen King Dean Koontz Tom Lanove Irci Levin Zana Muhsen Mien Van 't Sant Karel Verleven

Aantal vermeldingen 8 7 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76

* Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID'

De winnaars van de hoekenbons van 1000 Fr. sçhuIdite hand van dienst Onze heet1 soLende ninnaars uiteeka:cn: Kevin Snijers, Grate Plaats 11, l4ortcf Jeanne Vin .4ert, SirijbecÂseweg 12 Af eerle Pieter Vanluffelen, .Achtelsest,iai 9i Hou 'v1rateîi Eh,saherh Granen, Veiihoef 43 J-f oogst ÏL1tCFI An cichucren,Afeerlcseweg 73 ci %leer i van (le ol"ende daç'en Ze zulle;i hun esehenk in de bus krijgen.


BIBENQUÊTE

Meest vernoemd auteur

Jeugd(-14) Meest vernoemde titel

+ tI1s.Sen haakjes liet aantal

Aantal

Auteur

1

vermeldingen MATILDA SJAKJE EN DE CHOCOLADEFABRIEK KRUiSTOCHT IN SPIJKERBROEK HET BAG BAG JUWEEL VERDACHT HET GROTE BOEK VAN MADELIEF ALLEEN OP DE WERELD WIPLALA DE KLOOF

Roald Dahi Roald Dahl Thea Beckman MarcDe Bel Alane Ferguson Guus Kuver Hector Malot Annie M.G.Schmidt Jan Terlouw

ernieldin gen

Roald Dahl Stephen King Marc De Bel Jostein Gaarder Tolkien Virginia A,idrews Ira Levin Yung Chang Auel Herman Brusselmans Nicholas Ei'ans John Grishain Annie M. G. Schmidt Agatha Christie Frank Mc Court Harry Mulisch Georges Sinienon Paul Van Loon Thea Beckman Aster Berkhof Louis Paul Boon Anke De Vries Dirk Draulans Alane Ferguson Victoria Holt Konsalik Dean Koontz Leo Plevsier Patrick Süskind Jan Terlouw

7 5 2 2 2 2 2 2 2

UW GAZON EIST EEN HONDA.

W' 7 / . -

/

(19) (14) (10) (9) (7) (6) (6) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (4) (4) (4) (4) (4) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

(3)

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perf:ktt:ond:rhouden, een grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taai gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetIers als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna-verkoop u een perfekt 'funktionerende grasmaaier. Jarenlang. Honda. Altijd een perfekt resultaat.

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel, 03131441,15

POWER RODE


BIB IN DE MAAND Greet Dufraing5 Meer studente

Uw top3 Een 20-tal 'bekende' inwoners werden door ons gepolst naar hun persoonlijke top-3 inzake literatuur. Vertrekpunt was dat zelfs 'een boek kaarten' op 1 zou kunnen staan. In de marge werd dan ook gevraagd naar de grootte van hun interesse voor 'lezen' alsook de wijze waarop zij aan de nodige portie leesvoer geraakten. Lees hierna het resultaat van onze enquête. Jan Embrechts, Minderhout, student en KSJ'er 1 1 )c t lubbil. .1. I R t alGen Misdaad, siks en verse \ is, H. Manhijssen Kopstukken, G. Bomans

Lezen doe ik voor de ontspanning, niet te dik. De studieboeken die nu moeten doorworsteld worden zijn al dik genoeg. Echt lezen is voor tijdens de vakantie, tijdens het schooljaar zijn het vooral tijdschriften. Er wordt weinig gekocht maar de bib of lenen van vrienden is de manier om lectuur in huis te halen.

jef Joris, Hoogstraten, begrafenisondernemer (bi /et na A al \s e men De Floogstraatse Maand Humo

Streeknieuws is belangrijk, kwestie van met de mensen te kunnen meepraten. Weten wat er gebeurd is, zowel in de kleine dorpsomgeving als daar buiten. Om te lezen is er nu niet echt tijd, vroeger was dat anders. Aan een boek inoetje bezig kunnen blijven en daar heb ik de tijd niet voor. 's Morgens als de krant in de bus valt, ben ik er dan ook als de kippen bij om ze als eerste in handen te hebben.

Het hermetisch zwart, M. Yourcenar Wilde zwanen, Yung Chang De ontdekking van de hemel, H. Mülisch

Ook al zijn het dikke boeken, ze blijven boeien, met een voorkeur voor boeken met een historische inslag. Voor lezen moet men echt de tijd kunnen nemen. Eén week vakantie is dan ook vier dagen van de zeven lezen. Met een echtgenote die bibliofiel is en vrienden die graag lezen is het hebben van de boeken een combinatie van zelf aankopen of/enen. Kinderen gaan wel naar de bib. maar ik niet.

Jules Druvts, Hoogstraten, gepensioneerd De aardl..indei en......\uel Dc verzamelde versjes van Toon Hermans De boom in, R. Kodchiev

In de bib ben ik een redelijk vaste klant, hoewel ik niet echt kan zeggen veel te lezen. 10

Ofwel neem ik op goed geluk wat boeken mee ofwel op advies van vrienden. Bij gelegenheden, markten enzo, snuffel ik wel graag jn tweede-handsboeken die dan aangekocht worden om in de eigen collectie te plaatsen. Om te lezen neem ik bij momenten echt de tijd.

Frans Tackx, Minderhout, bediende-gemeenteraadslid 1. Gazet van \i1tsver])en 1 Vakliteratuur (over vuurbouw en zuurbouw bescherming van materialen) 3. Vaktijdschriften

De gazet is er on op nieuwsvlak bij te blijven. Vakliteratuur in feite ook. Over een job die men graag doet wil men zoveel mogelijk te weten komen. De werkgever heeft er dan ook een budget voor, zoniet worden ze uit eigen zak aangekocht. Ook op vakantie wordt er zelden andere literatuur mneegenomen.

Nachtvlinders, B. Woods De droomfabriek. B. Woocls Het verrotte leven van Floortje Bloem, Y. Keuls

Vanuit de school krijg je de opdracht om een aantal boeken te lezen. De keuzelijst is gelukkig ruim genoeg. Om de twee weken gaat er wel een boek door. in de bib van Meer heb ik de indruk alle boeken al gelezen te hebben. In Hoogstraten kan men lekker zoeken via de computer. Vooral Brusselmans is op dit ogenblik in trek.

Jeva Laurïjssen. Minderbout, onthaalmoeder 1.1k heb te ia>ail CCn ro/enluin blaold. Ii. Green Wit zand, K. Hemmerechts De vlucht van de zeven zwaluwen, V. Holt

in de wintertijd blijft de Wal wel eens uit om zo tijd te maken om te lezen. Tijdens de zomer blijven de tuin en de bloemen voor rang hebben. Tijdens vakantie is er ook wel tijd om een boek in de hand te nemen. Die komen dan in hoofdzaak uit de bibliotheek. Het lidmaatschap van het Davidsfonds verplicht ook tot het aankopen van boeken.

Standaardi!U Boekhandel BOEKEN * KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN * KOOP VIDEO * WENSKAARTEN * PAPIERWAREN CD-ROM * ENGELSTALIGE POCKETS

* ARTIS HISTORIA RUILCENTRUM * Vrijheid 147 2320 Hoogstraten Tel/Fax: 03/314.39.06 152


Paul Vinek, Hoogstraten, gemeentesecretaris De adininistraties e iechtshandeling, een proeve (4 verschillende auteurs) Management met een knipoog, M. Kushner Nieuwe wetgeving op de overheidsopdrachten

Er

BIB IN DE MAAND

Leesgroep in de Bib _,

-J

1

; ;•J

Jij

Lezen is sterk gebonden aan het beroep met bijzondere interesse voor het juridische en management. Op het stadhuis komt heel wat informatie toe over boeken van die aard en bestelbons zijn er 0/0 ze aan te kopen. Ofwel om de bibliotheek van het stadhuis aan te vullen ofwel koop ik ze uit interesse zelf in de komende jaren kan deze top-3 misschien wel veranderen en komt er tijd om de groten' uit de Vlaamse literatual nu,i eew tel huiul le ,jenten. P. Di Pillecijn, G. Walschap, M. Gijsen,.

Herman Herijgers, Meer, cafébaas 1 La/ei S nu Aniss erpen Humo De Yolanda affaire, een verhaal over incest Zo achter de toog van een café heeft men

niet al te veel rijd om te lezen, vooral niet als het Meer-kermis is. (ons telefoontje kwam op een druk moment) Als ik lees en dat is niet zoveel, dan graag iets dat echt gebeurd is. Zelfs voor de krant is er dikwijls nog te weinig tijd. in de bib kom ik niet. Boeken worden gekocht of geleend.

Frits De Prins, Hoogsiraten. onderwijzer • 1 lei le\ en \ olen Gail, .1. lrs inc De tasjesdief. M. Van Hooft Korte verhalen, R. Dahi

Als ik echt kan kiezen tussen lezen of naar TV kijken dan kies ik voor een boek. In de bib durf ik het aan om zomaar wat boeken op goed geluk mee te nemen. Een naam en titel die aanspreken en dan thuis maar ziemi war het wordt. Het gebeurt dat ze na 10 bladzijden al terug op de hoop gaan, maar liet kan ook gebeuren dat men op die manier aangename ontdekkingen doet.

1)r. Marc Van Overvelctt (Wortel) In dc ban san de one LI olkient Duin (Herbert) Waterschapsheuvel (Adams)

Hij haalt zijn boeken in de bibliotheken van Wortel en Hoogstraten(vanwege een nog grotere keuze). Regelmatig worden ook boeken aangekocht.

Albert Van Bavel (Meerle) De Client (John Grisham) De gebroeders Karamazov (Dostojewski) boeken van Sartre

Haalt zijn boeken in de bibliotheek. Boeken kopen komt er niet meer van.

Elke eerste maandag van de maand komt een twaalftal geïnteresseerde lezers samen in de ontmoetingsruimte van de Hoogstraatse bibliotheek om samen de voorgestelde boeken te lezen en te bespreken. John Vervoort coördineert en begeleidt de groep en de boeiende discussies. Voor inlichtingen over de lees groep kan je terecht in de bib in Hoogst raten tel. 314.32.6 1

Ria Jacobs(bestuurslid van E.K. Moedersbond in Dreef) • Vs ii iand ( Kristien l-lensniereehis De verborgen geschiedenis Donna Tartt) Zout op mijn huid (Benoîte Groult)

Haalt haar boeken in de bib van Wuustwezel die op de weg naar het werk ligt. De bib in Dreef vindt ze nogal droevig gehuisvest.

'juffrouw" Rit Voeten(WortcI1 • liet huis van mama Pondo (Berkhof) (een hoek dal 20 jaar geleden indruk maakte) Dc as van mijn moeder ( Frank Mc Court) Een wankel evenwicht (Rohinton Mistry) Australië op blote voeten (Morgan)

Wilde zwanen(Yung Chang) Geen wonder dat moeder met de goudvissen praat(Ed Franck) Zoeken naar Eileen W.(Leon De Winter)

Geeft nauwgezet een top 3 op beginnend met 3. De volgorde is blijkbaar weldoordacht. Ze haalt haar boeken in de bib in Wortel en Hoogstraten. Boeken die ze goed vindt worden soms daarna aangekocht om ze nog eens te kunnen herlezen.

Els Hendrickx(drevenierster maar "juffrouw in Meerle)

1,5 Trouwe klant in de Wortelve bibliotheek.

• Dood san een non Maria kosseel 2. Moeders winnen oorlogen (auieur onbekend)

Jan Van Bavel(Secretaris van de fanfare in Dreef)

Leest de laatste jaren nog erg weinig boeken. De titels die ze opgeeft zijn dan ook we rken die vroeger indruk hebben gemaakt.

• De ondraaglijke 1 ichtheid van hei bestaan (Mi lan KLindera) De slinger van Foucault (Umberto Eco) Veriameld werk (Willem Elsschot)

Jan Adriaensen(CERA-medewerker in Meerle) hoeken van Stephen King Dick Francis Ira Levin

Titels noemen is moeilijk, daarom heeft hij ook geen enquêteformulier ingevuld in de bib, waar hij uitsluitend zijn lectuur haalt.

jef Geerts(voorzitter van de Veiling) hoop en ss anhoop sier \ laaltisee/Iwlen H. Totts) Goede jacht (Gust MüIIer) Vlaanderen en de leu (Louis Wachter)

Jef komt de laatste jaren niet meer verder dan het lezen van tijdschriften en vaklireratuur. Tijdsgebrek dwingt hein ertoe een aantal favoriete titels op te geven uit zijn jongere "Davidsjbnds "jaren.


Glasobjecten van Luc Bastiaens

De betovering van de lichtinval In juni van dit jaar werd Luc Bastiaens, met één van zijn glasobjecten, laureaat van de tentoonstelling "Kiezen voor Kunst", in de regio Hoogstraten. Daardoor kreeg zijn werk, voor enkele weken, een plaats op een tentoonstelling in de Warande. Daar werden alle geselecteerde werken, van de laureaten van de Kempen tentoongesteld. Na een reeks stages bij gerenommeerde kunstenaars en zeven jaar zoeken naar een eigen plaats en een eigen gezicht, kon het grote publiek, voor het eerst, kennis maken met het werk van Luc Bastiaens: glasobjecten die verrassend anders zijn dan de traditionele kunstvormen in glas, zoals glas in lood en geblazen glas. Luc was op zoek naareen creatieve vrijetijclshesteding die hij, gelet op weersomstandigheden, binnen kon uitoefenen. Eind de jaren '80 las hij een artikel over een Zuid-Afrikaanse kunstenares, die prachtige voorwerpen maakte in glas. In die zelfde periode waren en in Antwerpen een drietal tentoonstellingen over glas, onder andere één in het museum voor ambachten in het Sterckshof. Directeur Jan Valgraeven gaf Luc het advies om deel te nemen aan een stage in Sars-Porteries, waar de beste glaskunstenaars elk jaar een aantal cursussen geven.

Glasfusing De cursus glashiazen was volgeboekt en zo schreef Luc in voor een stage "glassfusing", een techniek die hij niet kende. "Achteraf gezien was het een gelukkig toeval", zegt Luc nu, "glasblazen heeft toch beperkingen, vooral omdat de basisvorm altijd holvormig is. Komt daar nog bij dat het een grote technische vaardigheid vereist en het resultaat maar zelden het ambachtelijke overstijgt".

Glassfusing is een vrijere en méér abstracte vorm van glaskunst. Luc volgde in 1990 stage bij Warren Langley uit Australië. Het principe is eenvoudig. Men verwarmt een vlakke plaat glas die op een oneffen ondergrond ligt. Door de warmte zal de glasplaat vervormen of "uitzakken" tot de vorm die de kunstenaar wil creëren. Deze manier om glas te verwerken noemt men "slumping" of uitzakken van glas. Een tweede vrij eenvoudige techniek, die daarbij aansluit, is "bending" of het buigen van glas. Bij deze techniek gebruikt men meestal staven of stroken glas die men, op een min of meer gecontroleerde manier, een gebogen vorm laat aannemen. Met deze twee technieken blijft men uiteraard in twee dimensies werken. Maar, mits de nodige creativiteit hij de keuze van de soorten glas en de kleuren zijn de resultaten zeker boeiend. Om zich in deze techniek te verdiepen volgde Luc in 1991 een stage bij de Nederlander Frank van den 1-lam. Het resultaat zij neen aantal werken waarbij Luc experimenteert met verschillende glassoorten zoals kristal en het Amerikaanse bullseye glas.

Glaskunstenaar Luc Bastiaens

Een dimensie méér In de evolutie van zijn werk volgt dan de logische tweede stap naar een derde dimensie. Daarvoor volgt hij, in 1994, in Frankrijk een stage onder leiding van Vincent van Ginneken, van de Rietveld Academie in Amsterdam. Luc leert er werken met moules, een techniek die ook gebruikt wordt bij het gieten van brons. Eerst maakt de kunstenaar één of twee moules in gips, gemengd met kwarts. Gips alleen is niet bestand tegen de hoge temperaturen die nodig zijn om het glas te doen smelten. Het kwarts dat hij gebruikt moet verhinderen dat de moule, en vervolgens ook het kunstwerk, zou scheuren. In of tussen deze moules giet hij zéér fijn gemalen glaskorrels. Door het geheel te verwarmen smelten de korrels en zal het glas de vorm van de ruimte tussen de moules aannemen.

SU-

Digitale precisie 12

Mci Lii c üi cii 1/! OCI iiie)) hei IS OJ) .ee ï A01 i c / 1»! 1 c 1)1(1 luidt lot s.)i} DUI 111(1 XI! dl afkoelen tot ongeveer 4500, om dan zéér langzaam tot kamerteunperatuur af te dalen.


KUNST Als de kunstenaar een volle massieve blok glas wil maken gebruikt hij een gesloten moule. Voor grotere voorwerpen of voor objecten met een vlakkere vorm giet hij de glaskorrels tussen twee moules, een positieve en een negatieve moule.

Kunst en ambacht Luc Bastiaens heeft zijn atelier ondergebracht in het vroegere turfhuisje achter zijn gerestaureerde woning op het begijnhof. Hij beschikt er over een werkruimte met twee glasovens en voldoende plaats om glas van alle soorten en kleuren op te bergen. Het werken met glas heeft twee aspecten. Er is het creatieve en het ambachtelijke aspect, waarbij het éne niet zonder het andere kan. Elke glassoort reageert verschillend, dat is normaal. Maar ook de kleur van het glas heeft een invloed op de spanning die er bij het verwarmen ontstaat. Het is belangrijk dat men eerst proeven doet met de verschillende soorten glas en de kleuren die men, in één object, wil verwerken. Bij de eerste vingeroefeningen, om de techniek onder de knie te krijgen, bleef het resultaat eerder beperkt tot "kunstig" gemaakte gebruiksvoorwerpen: een schaal, een asbak enz Maar", zegt Luc, "door het volgen van stages bij de gekende glaskunstenaars leert men, op korte tijd, de 'knepen' van het vak en dan kan alle aandacht gaan naar het creatieve gedeelte". Zijn meest recente werken zijn gebaseerd op de glaspastatechniek. De vormen in massief glas hebben de typische mistige kleur van de artdeco voorwerpen van begin deze eeuw. Hij bereikt dit resultaat door het glas zéér klein te stampen. Hoe fijner de korrels glas zijn hoe minder transparant het resultaat zal worden. Men kan er niet meer door kijken, maar het glas behoudt wel de betovering van de lichtinval.

Een berekend resultaat Achter dit artistiek proces zit een wereld van berekeningen en formules. De temperatuur van de oven en de tijd waarin men het glas opwarmt en laat afkoelen is van het grootste belang. De temperatuur van de oven bepaalt mee het uit-

I'uIs

3III

bvba

HE

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

zicht van het resultaat. Bij een hogere temperatuur gaan de glaskorrels zich méér vermengen en wordt het glas minder transparant. De tijd wordt voor een groot deel bepaald door de massa glas of de dikte van de glaswand. Er bestaan basisregels die weergegeven worden in een curve. Als de kunstenaar cle temperatuur en

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

de tijd berekend heeft worden die gegevens ingevoerd in een computergestuurde oven. Zo'n oven is bijna onmisbaar, maar zeker zo belangrijk is de ervaring van de kunstenaar en de "voeling" die hij heeft met het materiaal. Die dimensie méér maakt hel verschil tussen kuns1it en kunst.

4

1993. Bloed, zweet en tranen. Een voorbeeld van Glass-slumping

1994. Driehoever/,oudin. Kristal gernengd inetfloat glas.

1995. Quand j'ai besoin de vacances... Kristal gegoten in een moule 13


otPV7 a-l

(

VANUIT HET STADHUIS... Onbemande camera's op komst Gemeente bijt zich vast in Wortel-kolonie

Nu het licht definitief op groen staat voor de invoering van de onbemande camera's zal het niet lang meer duren of deze zullen ook in het Hoogstraats straatbeeld verschijnen. Het gemeentebestuur zal wellicht kortelings overgaan tot de aanschaf van een aantal van deze camera's. Aan elk toestel hangt een prijskaartje van ongeveer 1 miljoen frank.Waar deze zullen opgesteld worden zal nog in de verkeersraad en in overleg met politie en rijkswacht besproken worden. Maar alles laat voorzien dat zij niet enkel langs de gewestwegen maar ook langs de gemeentewegen zullen gebruikt worden. Dergelijke camera's zijn verplaatsbaar en kunnen dus in principe overal aangewend worden. De snelle chaffeurs zijn hiermee gewaarschuwd. Het zou de verkeersveiligheid in de dorpskernen moeten verhogen en hierdoor de zwakke weggebruikers beter moeten beschermen. . Mooi meegenomen is daarbij dat hierdoor de politiediensten meer armslag krijgen voor andere taken, hoewel nogal wat inwoners twijfelen aan de efficiënte snelheidskontroles tot hiertoe. Meestal wordt dan ook verwezen naar de borden die het aantal snelheidsovertredingen in de gemeente dienen aan te geven, maar er vaak zo troosteloos of maagdelijk bijstaan.

Begijrihof indachtig, werd ook hier reeds de mogelijkheid van een latere erfpachtovereenkomst met de huidige of toekomstige bewoners in gedachte gehouden. Eindejuli geeft het college aan lOK de opdracht een onteigeningsplan op te stellen voor deze 12 woningen, samen goed voor iets meer dan 4 hectare. Dit plan krijgt de naam mee van "De vier gebouwen". In de gemeenteraadszitting van einde augustus gaat de raad akkoord met de principiele goedkeuring van dit plan. Enkel schepen Desmedt onthoudt zich. De schepen stelt zich vragen waarom de gemeente zou opdraaien voor de behuizing van personeel van een rijksinstelling. Het gemeentebestuur zou in principe overgaan tot onteigening voor algemeen nut. Hiervoor heeft zijde toelating verkregen van het Comité tot aankoop te Antwerpen dat optreedt namens de Belgische Staat. Normaal gezien kan een openbaar bestuur zoals een

Gemeente wil woningen Wortel-Kolonie onteigenen. Dat de bekommernis van de Hoogstraatse bevolking om de toekomst van de gronden van Wortel Kolonie groot is, is al lang geen nieuws meer. Dat werd ten overvloede bewezen door de massale opkomst voor de protestmars nu twee jaar geleden. Niet enkel de dorpsraad van Wortel en de vzw Het Convent hebben zich vastgebeten in deze problematiek , ook in de gemeenteraad kwam dit dossier reglematig terug aan de orde. Maar hier werd niet altijd aan hetzelfde zeel getrokken. De gebrekkige informatie, of eerder het ontbreken van de meest elementaire voorlichting, door de bevoorrechte koper , de Vlaamse Landmaatschappij, zorgde ook hier in de gemeente bij alle betrokkenen voor heel wat wrevel en ongenoegen. Eén gegeven stond voor het gemeentebestuur als een paal boven water : Wortel-Kolonie moest als één geheel bewaard blijven en in de mate van het mogelijke moest de gemeente Hoogstraten zich proberen in te werken in het geheel. Het was immers van het begin af aan duidelijk dat VLM het domein zou aankopen om het na vijf jaar terug van de hand te doen. In samenwerking met provinciebestuur, Vlaamse Gewest, enz., zou ook de gemeente mee op zoek kunnen gaan naar een definitief veiligstellen van dit uniek domein. Een eerste stap werd alvast gezet op 25 augustus van dit jaar. Toen keurde de gemeenteraad de onteigening goed van een aantal

14

personcelswoningen van de kolonie. Zoals men zich wellicht herinnert heeft de VLM nooit veel interesse betoond voor deze woningen. Het ging hier oorspronkelijk om 12 woningen , de directiewoningen niet inbegrepen, ook niet een viertal woningen rechts naast de gevangenis die binnen de veiligheidszone vielen. Deze huizen vormen een uniek geheel binnen het totale domein van Wortel-Kolonie. Binnen het gemeentebestuur was men ervan overtuigd dat deze uitstraling snel teloor zou gaan wanneer deze woningen afzonderlijk verkocht zouden worden. Het succes van de restauratie van het

gemeente niet overgaan tot onteigening van een ander openbaar bestuur zonder diens principiële goedkeuring. Half oktober bereikte ons evenwel het nieuws dat het Ministerie van Justitie beslist heeft om de vier resterende huizen uit de veiligheidszone te halen. Hiermee zou de gemeente in het bezit kunnen komen van de 16 woningen. In de gemeenteraad van november zal hïerover beslist worden. Indien het gemeentebestuur beslist deze vier woningen bij op te nemen dan zal het vorige onteigeningsbesluit terug moeten ingetrokken worden en een nieuw goedgekeurd worden voor het totaal van de 16


GEMEENTERAAD woningen. Intussen is men volop aan het werk om een aantal denkpistes uit te werken voor een mogelijke erfpacht die dan ter discussie kunnen voorgebracht worden. Uit reakties van de vorige weken bleek alvast dat de huidige bewoners het niet langer nemen dat zij zelf, als eerste betrokkenen, zo lang in het ongewisse bleven over al deze evoluties.Intussen vernamen we dat dc eerste informatieavond een feit geworden is. schijnbaar to! ieders tevredenheid.

zou gaan . Waarom brengt ge dit dossier dan nu naar de gemeenteraad 2" Raadslid Verlinden treedt dit standpunt direkt bij : "Dit moet eerst door de commissie besproken worden en daarna kunnen wij dit in de gemeenteraad behandelen en eventueel goedkeuren" Ook de CVP schepenen Dcsmedt en Van Looy drukken er op dat dit dossier eerst door de commissie zou besproken worden. Uiteindelijk gaat iedereen hiermee ik L oord en he loo t t schepen Peerl i nek clie tege-

gekeurd zou zijn. Intussen bleek immers dat een onteigening door de gemeente niet meer mogelijk is omwille van het feit dat het onteigeningsbesluit over Wortel-Kolonie in het staatsblad van 30 september '97 verschenen is . Hiermee verwerft VLM gans het domein met uitzondering uiteraard van de gevangenis zelf . de daarbijhorende gebouwen en veiligheidszone, de landbouwgronden die ter beschikking gesteld zijn van de strafinrichting van Hoogstraten, en de 16 woningen waarop de gemeente Hoogstraten nu zijn oog heeft laten vallen. Het Casino en de recreatiegronden zijn dus momenteel ook eigendom van VLM. In een eerste ontwerp heeft VLM deze percelen evenwel reeds als recreatmezone voorbestemd.

Nieuwe verkiezingen.

De terreinen rond het Casino hebben 2 jaar geleden tijdens de mar.v op Wortel Kolonie hun illit al soldoendc beweren.

Ook het Casino? In dc gemcenteraadszitting van 22 september lanceerde de KVB, de partij van burgemeester Van Aperen, het idee ook over te gaan tot de aankoop van het "Casino" en de aanpalende gronden. Het Casino van Wortel-Kolonie is de feestzaal van het personeel van de rijksweldadigheidsinstelling, de gronden errond werden tot hiertoe gebruikt voor recreatie. Zo is er een voetbalveld, een al lange tijd niet meer onderhouden tennisveldje en enkele kinder speeltuigen. Gans deze accomodatie zou ideaal kunnen aangewend worden voor de recreatiesPort 1fl de gemeente en het Casino zou eventueel kunnen gebruikt worden voor toeristische aktiviteiten. Marcel Van Ammel, schepen van o.a. toerisme drong er sterk op aan om zo snel mogelijk deze gronden te verwerven. Er moet snel onderhandeld worden met de VLM of met het Comité tot aankoop. "Men mag deze kans niet latpn liggin Als het straks te laat is zal liet niet aan onze fractie liggen." aldus schepen Van Ammel. Het voorstel van KVB kreeg evenwel heel wat tegenwind van de andere partijen. Niet zozeer omwille van het principe, maar wel omwille van de manier waarop. Raadslid Jan Fret van Agalcv vond niet dat deze zaak hier in de gemeenteraad ari de orde moest komen "F.nlret maanden geleden hebben wij een gemeentelijke commisssie Wortel-Kolonie geïnstalleerd. Daarin zitten afgevaardigden van alle politieke partijen. Wil waren het in de gemeenterand unaniem eens dat alles wat betrekking heeft op Wortel-Kolonie eerst in die com.missie zou besproken worden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat dit voorstel eerst naar die commissie

lijkertijd ook voorzitter is van die gemeentelijke commissie, dit voorstel in oktober terug op de agenda van de gemeenteraad te brengen. Op 30 september zou immers de commisie WortelKolonie in vergadering bijeenkomen. In die commissie gaat men akkoord dat de gemeente bevoorrechte koper zou worden voor deze percelen op voorwaarde dat de gebouwen en gronden niet van bestemming zouden gewijzigd worden totdat er een globaal bestemmingsplan voor Wortel-Kolonie zou opgemaakt en goed-

Als het van de gemeente Hoogstraten afhangt dan komen er geautomatiseerde stemmingen bij de volgende verkiezingen in 1999 en 2000. Dit beslistte de gemeenteraad unaniem. Dit kan echter alleen doorgaan als ook de andere geneenten die samen met Hoogstraten het kieskanton uitmaken dezelfde beslissing nemen. Baarle-Hertog lijkt ook wel voor dit systeem gewonnen terwijl Merksplas dit voorstel oorspronkelijk voorlopig afwees. Over Rijkevorsel is er voorlopig nog geen standpunt bekend. l)e kostprijs voor de gemeente Hoogstraten wordt ongeveer geschat op een vier miljoen frank waarvan 20 % ten laste wordt genomen door de federale overheid. De kostprijs per stembureau van 1000 kiezers wordt geschat op 330.000 frank. In Hoogstraten zou men lijnstallaties voor geautomatiseerde stemming nodig hebben. Elke installatie bestaat uit één elektronische stembus en 5 stemmachines. De af schrijving van deze installatie wordt geraamd op 10 jaar. Gans deze omschakeling naar het geautomatiseerd stemmen heeft wel tot gevolg dat de stemopnemingsbureau's wegvallen en het drukken van de stembiljetten overbodig wordt. Ze heeft daarbij tot voordeel dat zij een grotere betrouwbaarheid in de berekening van de uitslag kan bieden en dat de resultaten sneller beschikbaar zullen zijn. Hiermee valt wellicht een stuk folklore uit de telbureau's weg maar

Deigelijke latere/en behoren waarschijnlijk binnenkort lot defolk/ors'. 15


GEMEENTERAAD zullen anderzijds heel wat mensen opgelucht ademen dat zij voortaan niet meer als telier zullen opgeroepen worden. Maar eerst moeten natuurlijk de andere gemeenten hun zegen geven. Waarop raadslid Verhuist in de raad voorstelde :" Die gemeenten die nu niet akkoord gaan, moeten dan in het vervolg ook maar de tellers leveren."

Riolering en nieuwe weg voor de Rooimans. De aanleg van een riolering en de daarbij horende vernieuwing van de weg in de Rooimansstraat te Wortel is al enkelej aren aan de orde van de dag. In '95 (18december) werden de plannen en de kostenraming voor deze werken reeds goedgekeurd in de gemeenteraad. Deze werken werden toen geraamd op 12,9 miljoen frank. Vooral de veiligheidsmaatregelen aan de gemeentelijke basisschool (al of niet een verhoogd talud, verkeersremmers, versmalling van de straat, enz) leverden wel wat stof tot discussie. Begin dit jaar kreeg het gemeentebestuur de bevestiging dat er voor deze werken vanuit het Gewest voor ongeveer 3,5 miljoen subsidies voorzien werden. Op 3 maart besloot het college om aan de school geen hoogteverschil aan te brengen maar wel gebruik te maken van verschillende soorten en kleuren in de wegverharding. Daarop werd nu een definitief ontwerp klaargemaakt dat, met uitzondering van schepen Van Ammel die zich hierbij onthield, door alle raadsleden werd goedgekeurd. De kostprijs wordt op 16 miljoen geraamd (excl. BTW) en de te verwachten subsidies op 5,7 miljoen. Er komt een gescheiden stelsel van riolering. Dit betekent dat het regenwater niet maar naar het rioolwaterzuiveringsstation zal worden afgevoerd. Dit is sinds enige tijd de richtlijn bij aanleg van nieuwe riolering, zeker in nieuwe verkavelingen. In dezelfde gemeenteraadszitting wordt ook unaniem het definitief ontwerp voor de riolering en de nieuwe weg in de Koestraat en aan de Hoge Weg te Minderhout goedgekeurd. De kosten worden geraamd op iets meer dan 13 miljoen frank. Raadslid Verhuist dringt er op aan ook het voorste deel van de Koestraat te overlagen en te verbeteren . Zo zou hier best de parkeerstrook weggedaan worden en het voetpad ver-

breed. Schepen Aerts ziet geen bezwaar om dit in het vol gend dosrier mce op te nemen.

V. 200 miljoen rioleringen. Het gemeentebestuur diende bij het Vlaamse Gewest een 5-jarenplanning in voor openbare riolering. Deze planning was een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidies vanwege de overheid. De Vlaamse Milieumaatschappij dringt er in naam van de Viaamse minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans op aan de timing strict te respecteren teneinde niet nodeloos kredieten te blokkeren . Voor de gemeente Hoogstraten werden de volgende projecten in het subsidiëringsprogramma opgenomen: Voor 1998: Postweg en '5 Boschstraat (13 mij.), Gelmeistraat (2,8 mij.), Lage Weg (7,5 mij.), Lage Rooy (27 mij.), Rooimans (1,5 mij.). In totaal 51.8 miljoen frank. Voor 1999: Afkoppeling RWA Achtelsestraat (5 mij.) Voor 2000: Heuveistraat (4,7 mIj.), Witherenweg (4,3 mij.), Poeleinde (15,3 mij.). Beukendreef (2,5 mij.) In totaal 26,8 miljoen. Voor200l: Heieinde (20,7 mij.), St Lenaartseweg (10.6 mij.), Heerle (12 mij.), Vooraard 5,9 mij.), Elsakker (5,2 mij.), Meersel (19,7 mlj.). In toaal 74,1 miljoen. Voor 2002: Verkaveling Lemmens en in Meersel (tot Maaihoek) (26 mij.), Zandstraat (18,1 mIj.). In totaal 44,1 miljoen. In totaal worden er voor de volgende vijf jaar voor meer dan 201 miljoen frank rioleringswerken ter subsidiëring aangegeven.

Groenewoud krijgt haar speelpleintje Bij het vaststellen van de nutsvoorzieningen en de aan te leggen wegen voor de verkaveling Groenewoud werd ook overeengekomen om één bouwperceel of een ruimte achter bepaalde

De volgende i'ijfjaren heeft Hoogstraten nog massa's rioolbuizen nodig.

re

loten te voorzien voor de aanleg van een speelen groenplein. De voorziene achterliggende gronden zijn echter momenteei niet meer bereikbaar door de aanleg van een tuin door een boordeigenaar. Daarom stelde de verkavclaar,de N.V. Molenveid een ander achterliggend stuk voor waarnaar wei een rechtstreekse toegang voorzien is naar de nieuw aangelegde Saim Salmstraat. Ook zou de verkavelaar bereid zijn om er speeltuigen te plaatsen voor een waarde van 100.000 frank. Raadslid Wouters vond evenwel dat er in principe aan de verkavelingsvoorwaarde moet voldaan worden." Indien er evenwel andere gronden moeten worden ingenomen moet er een grondig schattingsverslag komen en moet het verschil in waarde tussen een bouwperceei en de achterliggende gronden integraai in de gemeentekas komen. Dit kan dan gebruikt worden om speeltuigen aan te kopen. Dit terrein lijkt ons immers best geschikt om als polyvaient sportterrein in te richten, waarbij ook een skatepark voorzien kan worden." Raadsiid Verlinden van zijn kant leek niet zo overtuigd voor deze achterliggende gronden. "Speelterreintjes moeten in het zicht van de moeders blijven. Dat heeft onze ervaring in Wortel uitgewezen. Wij opteren daarom eerder voor het bouwperceei. Later ais de buurt veroudert kan daar eventueel nog altijd een buurthuis of iets dergelijks op geplaatst worden." Wanneer ook raadslid Pauweis opteert voor een bouwperceel , treden uiteindelijk alle raadsleden deze visie bij.

Oplossing voor de Kampweg? De problematiek van de Kampweg is reeds voldoende bekend. Met de regelmaat van een klok hebben wij hier het gebrek aan vooruitgang in dit dossier mogen berichten. Doch mogelijk is er nu een oplossing in de maak. Agaiev plaatste nog maar eens de Kampweg op de bijkomende agenda van de gemeenteraad. In een pasklare vorm bracht zij het voorstel van de dorpsraad en een aantal particulieren naar voor. Konkreet wordt er nu voorgesteld een ontsluiting te maken naar de Strijbeekseweg zodat wandelaars, fietsers en ruiters terug een vlotte verbinding krijgen tussen Klein Eyssel en de Strijbeekseweg. Via een beperkte onteigening van een strook grond op de grens van het bewuste domein, waar zich nu reeds een private zandweg bevindt, zou de huidige eigenaar hiervan praktisch geen hinder ondervinden. Deze strook zou 4.6 meter breed zijn. De kostprijs voor de gemeente zou beperkt zijn vermits er in het recente verleden een raining gemaakt werd van 300.000 frank voor 22 are, en de te onteigenen strook niet eens zo groot is. Raadslid Pauweis vroeg zich af of deze onteigening wel kan "omwille van openbaar nut'. Die opmerking werd hem echter niet in dank afgenomen door zijn dorpsgenoot en Meerlenaar Jos Van Bavcl die samen met de Agalev-raadsleden reeds jaren deze wantoestand aan de Kampweg aanklaagt. In de stemming verzetten schepen Van Ammel en raadslid Kristin De Smet zich tegen het onteigeningsvoorstel. De CVP- en Agalevleden , alsook de KVB- raadsleden Coppens en Pauweis, stemmen voor. De rest van dc KVB onthoudt zich bij de stemming. Afwachten nu of met deze stemming ook daadwerkelijk een doorbraak komt in dit reeds zo lang aanslepend dossier.


De man wordt niet alleen door eenzaamheid getergd, maar bovendien wordt hij ook verschillende keren getroffen door een hersenbloeding. Wanneer hij in de lente van 1973 op zijn sterfbed ligt, schrijft hij zelf nog de tekst voor zijn eigen doodsprentje. Laat mij U danken, Heer, voor alles wat Gij mij in dit lange leven hebt gegeven: de liefde mijner zorgzame ouders, de liefde mijner echtgenote, wier lijden ik nog lang heb mogen verzachten tot U ze opnam in de eeuwige vrede, de liefde mijner kinderen en kleinkinderen, de genegenheid van familieleden en van zovele vrienden, de dankbaarheid van hen, die ik in mijn lange doktersloopbaan mocht verzorgen en helpen...

Een kasteeltje met een grieptorentje (2) U weet het nu wel. We hebben het over het zogenaamde 'kasteeltje van Bremans', dat monumentale huis, niet zo ver van het Van Aertselaerplein, met een puntig torentje aan zijn rechterkant. U las vorige maand hoe dit doktershuis opgroeide in het begin van deze eeuw, omringd door de kleine klasse van de ontwikkelde, Hoogstraatse notabelen. Diezelfde bourgeoisie vindt u niet meer. Maar het huis nog wel. Lees hieronder hoe dit wonderlijke huis zijn weg gevonden heeft in de tweede helft van onze eeuw.

Liet gezin van dolttcr Breinans in de jaren vijftig. Boven (van links naar rechts).' Yolande, Viviane en Lydie. Onder: Gaston Brenvins en hirie- Loin,ve Ban gaert,v.

De oude dokter Bremans Beeld uhet zich even in: we zijn in het begin \ i i i dejaren zestig te gast bij dokter Gaston Brei int. en zijn vrouw Marie-Louise, in hun prachtige huis 'De Balsemboom' Hij is een gelukkig man, deze dokter Brernan. Zijn dochters zijn nu allemaal al enkele jarm getrouwd en gelukkig. Het is dus een stuk rustiger in huis. Lydie, Viviane en Yolande komen natuurlijk nog regelmatig langs. Bijvoorbeeld wanneer ze moeten bevallen. lndcrdaacl, zoals ii kon verwachten, helpt dokter Bremans al zijn dochters bij hun bevalling. Zo zijn al zijn kleinkinderen hij hem thuis geboren. Regelmatio vullen vreugdekreetjes van spelende kinderen het huis. WelIklil eeui rchikkir.uiitiii lius, bit jonge grootvader. Maar geluk is iets vluchtig en laat zich niet vatten. En dat heeft men ook bij Bremans gemerkt. Wanneer Yolande' s dochtertje Nicole nog maar enkele maanden oud is, stelt dokter Bremans vast dat ze leukemie heeft. Nog voor het wichtje 1 jaar oud is. sterft het. Tot overmaat van ramp blijkt ook dat zijn vrouw door dezelfde kanker verteerd wordt. Marie-Louise Bongaerts overlijdt op 10juli 1971. Nu is dokter Bremans alleen.

1954. De oude dokter Bremans zit naast zijn dochter Yoiande. Aan haar linkerhand zit haar verloofde Bob Brosens. Achter hen ziet u een mooie schouw in wit marmer. Het glas raam links draagt bovenaan (buiten beeld) de beeltenis van Yolande 's tante Ghislaine. 17


PA TRIMONIUM bij haar ouders in het café 'Brug 8' stond aan de vaart in Rijkevorsel. Oscar heeft een vervoersbedrijf opgericht, 'Coupétrans', en dat heeft hem geen windeieren gelegd. Door hard werken heeft deze zelfstandige zich tot een hogere stand kunnen brengen. Maar dat werk brengt op den duur zoveel spanningen en stress met zich mee, dat Oscaren Maria hun leven eens over ecn andere boeg willen gooien. Zo valt in 1974 hun oog op de 'Te Koop'-advertentie van het prachtige doktershuis 'De Balsemboom'. Hij is een lieflebber van antiek en van oude, charmante huizen en hij is dan ook meteen verkocht. De oudere generatie van die tijd kan er moeilijk aan wennen. We zijn nu in een tijd gekomen waarin niet alleen dokters in dokterthuizen kunnen wonen. De kinderen Bremans kijken raar op wanneer hun huis gekocht wordt door iemand als Oscar Coupé. Het duidelijke standenonderscheid van in het begin van deze eeuw is er

niet meer, de tijden zijn veranderd. Het rustige, statige Balsemboom'-kasteeltje kalmeert de overspannen Oscar als een relaxerende balsem. Maar terwijl haar man aan het bekomen is, is Maria allerminst aan het rusten. Zij toont zich in die jaren bijzonder actief in de inrichting en verbouwing van het huis. Oscar en Maria houden van de eigen charme van dit hiii maarie 7iPfl nok ilat hpthiiis drastisch aangepast mag worden. 'De Balsemboom' is een primitief ingericht, onderkomen huis. De nieuwe bewoners voorzien de drie verdiepingen van centrale verwarming, vernieuwen de verouderde elektriciteitsleidingen en laten grote deleii van het huis opnieuw bezetten. De viIu1Ig4h- ilI

iis'iilrliwrrilrriiili,ili,uili.1il,ial,

zwiert men eruit en ook de schouw in de derde plaats wordt afgebroken. Op deze manier komt er plaats voor een grote, overzichtelijke woonkamer. Daartoe wordt de indeling van het

Dokter Bremans vlak voor zijn dood in 1973. Deze foto prijkte op zijn doodsprentje.

Een schipperszoon maakt schoon schip in het huis Het verhaal van de dokter is gedaan, maar ons verhaal gaat verder. In 1973 staat De Balseniboom' er leeg en verlaten bij. Het huis is oud en verkommerd. Dan besluiten de kinderen Bremans dat er niets anders opzit dan het huis te verkopen. Tja, het zal je maar overkomen: zn'n groot, mooi huis hebben terwijl het eigenlijk voor niemand in de familie op dat moment praktisch uitkomt om er in te gaan wonen... Maar voor Oscar Coupé en zijn vrouw komt zo'n huis nu wel goed uit. Oscar (geboren in 1920) staat dan op het toppunt van zijn succesvolle carrière. Zijn vader was binnenschipper en ook hij werkte de eerste jaren van zijn beroepsleven op het schip van zijn ouders. Zo heeft hij Maria Ghysels leien kennen, die toen

cmMIE ,

áa

.1

t*

Her huis in 1985, ingericht door de antiek-liefhebber Oscar Coupé. Links ziel u nog liet mooie glas-in-loodraam dat dokter Bremans hier nog ingebracht heeft. Rechts ziet u een glimp van de witte marmeren schouw in de tweede plaats.

t

Zo u oonde men 15jaai g leden in de gerestaureerde 'Balsemboom'. Dit i.s het achier.sie deel van de vernieuwde, uitgebreide woonkamer. 18

huis ook veranderd. De smalle huisapotheek achter dc centrale gang wordt afgebroken cii de vrijgekomen ruimte laat men aansluiten bij de derde plaats. Zo ontstaat een mooie, ruime woonkamer op de plaats waar vroeger de eerste, tweede, derde plaats en de apotheek waren. De vernieuwde woonkanier wordt voorzien van een chique en degelijke parketvloer. Ook de keuken wordt vernieuwd en het smalle ongeiieflijke badkauieitje boven wordt uitgebreid tot in de kamer linksachter. De inkomhal krijg) een witte mar-mcrcn vloer en de platönda wurdcii gerenoveerd door een Antwerp;e jutei ieui specialist. De luoutdn vciistc ,v.habbcn in de woonkamer worden vervangen door marmeren bladen. Deze mensen sparen kosten noch moeite om het huis weer aan te passen aan de noden en de mode van de tijd. Het onderkomen oude huis 'De Balsemboom' is nu omgetoverd tot een degelijke, gezonde en klassevolle villa. Maar wie renoveert, verandert onvermijdelijk ook. Tijdens de grondige aanpassing en herlnrlrhilng van hei huis iijii ook ruikele i;uuspronkclijkc interieureleînenten vei lui cii ge gaan (gordijnen, plafondschilderingen, houten lambrizering, hier en daar een deur). Te begrijpen: in die dagen verving men dit versleten


PA TRIMONIUM werk. Nu zou men eerder geneigd zijn deze authentieke elementen op te lappen en te restaureren. De ijver waarmee deze eigenaars de inrichting aan hun eigen smaak hebben aangepast, wordt echter zeer betreurd door de kinderen van Bremans. Wanneer Oscar in 1982 met pensioen ging. wonen zij er al acht jaar. Ook al missen ze hun kinderen, die allen in Oostmalle waren gaan wonen, toch wonen ze hier graag. Hier leven ze temidden van hun eigen ingerichte woonkamer. vol met allerlei prachtige meubelen, vazen en schilderijen. Oscar zit graag in zijn prachtige salon, terwijl hij af en toe een blok hout op het flakkerencle haardvuur werpt. Is dat de rornant sche ziel in deze hardwerkende zelfstandige? Het knetterende haardvuur met zijn voortdurend veranderde vlammenspel stemt Oscars gemoederen in elk geval rustig. Ook al baart diezelfde open haard hem soms ook zorgen. Driemaal is dit huis getroffen door een kleine schouwbrand. Oscar en Maria staan in die dagen voor een verscheurende keuze. Ofwel zouden ze oud worden in dit mooie huis, ofwel zouden ze hun laatste levensjaren doorbrengen in Oostmallc, omringd door hun kinderen. In 1983 hakken ze de knoop door. Ze verkopen De Balsemboom'.

Gepolijst en opgepoetst door twee tandartsen De volgende eigenaars zijn tandarts Pitou Willems en haar man, tandarts Nols. Die hebben op dat moment al een praktijk in het gele huis ernaast. De Balsemboom' is ooit een dokterswoonst geweest, maar het installeren van een tandartsenpraktijk in dit huis zou dure aanpassingswerken vergen en daarom verkiest het tandartsenpaar om de tandartsstoel gewoon te laten staan in het huis ernaast. Het jonge paar dat hier nu met zijn kroost komt wonen, heeft net als zijn voorgangers het huis goed onderhouden en verzorgd. Ze hebben het geluk dat het huis binnenin goed in orde was. Ze voeren wel verbeteringswerken uit aan de buitenzijde. De dakbedekking (in leien) aan de achterzijde wordt vervangen. De vier gevels worden gereinigd. Ramen worden geschilderd, de vlakken boven de ramen worden terug in frisse kleuren geschilderd, het metselwerk wordt opgevoegd. Binnenin wordt de witte verf van de trap verwijderd, de traphal wordt geschilderd en dc badkamer wordt van vloerbedekking voorzien. Ze kunnen zich beperken tot het lichtere opknapwerk omdat Coupé reeds de meest noodzakelijke grondige aanpassingen uitgevoerd heeft. Toch zitten enkele dingen niet meer goed vast in dit huis. En wat niet stevig aan elkaar hangt, wuidt up de laiige duur door de zwaartekrcht naar hncIen gehld. Dat is het diocve lot cwui dcii van de duucliekabinc io de badkamer. Vie blijkt in Coupé 's tijd geplaatst te zijn op een zwakke plek. We mogen hopen dat er niemand stond te douchen op het moment dat het gevaarte door liet plafond van de gang donderde.. Niet alleen het douchehokje, maar ook het dak van de oude garage buiten in de tuin heeft niet kunnen weerstaan aan de aantrekkingskracht van de aarde. liet oude geinct.tL IIuisjL. ILLILmaal ommanteld door welig woekerende klimop klapte in elkaar en bedolf ook de blinkende auto van de tandarts onder zijn puin. Tot in 1994 heeft het tandartsenpaar NolsWillems hier gewoond. Ze voelden zich misschien wel goed hij het huis, maar niet meer zo goed bij elkaar. Het paar ging uiteen, het huis wid veikoclii.

-

O,car C,)upe voor zijn dood.

jarcii

L(

h den, vlak

Terug naar het begin Op de openbare verkoop zien Nols en Willems een jonge collega van hen. Het was Hank Steylaerts. Zij en haar man doen het hoogste bod. Dit huis lijkt goed aan te slaan bij de vrije beroepen. Het wordt nu weer een tandartsenwoning. Hank en Gerd kiezen ervoor om de praktijk wel onder te brengen in dit huis. Waar vroeger dokter Bremans zijn wachtkamer had, wordt nu een tandartsstoel neergeplant en de voormalige consultatiekamer wordt nu de wachtkamer van de tandarts. Vroeger kwamen dc patiënten langs de zij-ingang binnen, nu langs de voordeur. Wanneer u hier een tand laat trekken, moet u eens letten op het gebrandschilderde glas-inlood boven de voordeur. U ziet de initialen van dokter J. Bongaerts, degene bij wij u hier 80 jaren geleden uw tand kon laten trekken. En dat

gebeurde dan precies in dezelfde kamer als waar u nu uw beurt zit af te wachten. Een beetje jammer dat die mooie houten lambrizering hier in de jaren '70 is verwijderd, dat had uw verbeelding misschien kunnen helpen... Teruggaan in de tijd. Dat is ook een bewuste keuze van de huidige eigenaars. Ze willen het huis zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat herstellen. Hierbij hechten ze niet enkel belang aan de buitenzijde van het huis, maar ook aan de vele kleine interieurelementen in het huis. Zoals bijvoorbeeld de voorzetramen in loodglas. Het heeft geen haar gescheeld of die unieke stukken waren ze kwijtgespeeld. De vorige bewoonster had dit per ongeluk aanzien als deel van haar eigen inboedel. De alerte nieuwe eigenaars konden haar gelukkig overhalen deze stukken terug te brengen. U merkt het, lieve lezer, hoe gemakkelijk zo'n huis beetje bij beetje zijn schatten en zijn eigenheid kan verliezen door zulke voorvalletjes. Trouwens, heel dikwijls verdwijnen interieurelementen ook doordat ze gewoonweg versleten zijn. Het is als bewoner van zo'n oud huis helemaal niet gemakkelijk oni daarin keuzes te maken. Zo hebben ook deze bewoners er toch voor gekozen om de vierdubbele houten achterdeur met enkel glas, die onderaan aan het rotten was, te vervangen door een aluminium deur met dubbele beglazing. Zij hebben er dan ook alle begrip voor dat in de grote renovatie van de jaren '70 er vele authentieke elementen verloren zijn gegaan. We kunnen er nu gerust in zijn dat er niet meer zal verdwijnen dan echt nodig is. De huidige bewoners koesteren een diep respect voor de eigen geest van dit huis, die dit huis al vergezelt vanaf het begin van de eeuw. En dat verzekert ons dat dit aparte stukje wooncultuur niet verloren gaat in het nieuwe Hoogstraten. Jan Verheyen

Bronnen Gesprekken met Hank Steylaerts, Gerd Jacomen, Yolande Bremans, Pitou Willems en Maria Ghysels en haar dochters. Foto's uit de verzameling van Yolande Bremans, Lydie Bremans en Maria CoupéGhysels. Bouwaanvraag uit 1903, bewaard in het Gemeente-archief van Hoogstraten. Lastenkohier uit 1902, bewaard in Archives d'Architecture Moderne (Ruc des Acqz 14, 1050 Brussel).

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse rcgiu

r

«Ir

It

19


h@@g) Z92 ~&i~gn

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

Elke Belg wordt geacht de wet te kennen, zo luidt het gezegde. Vandaar dat we dan maar met de deur in huis vallen om voor u een betekenisvolle verklaring te geven voor het woud aan verkeersborden dat sinds enkele maanden de Vrijheid siert. Vanzelf verschuift vanaf deze maand de klemtoon van het sociale leven van buiten naar binnen: vroegdonkere avonden zijn ideale gelegenheden om eens een boek ter hand te nemen, ofnaar een causerie of voordracht van het Davidsfonds te gaan. Zelden vertoond, maar ik kan nu toch niet nalaten mijn top drie (van alle boeken?) te presenteren: 1. Harry Mulisch met 'De ontdekking van de hemel'; 2. BernardHenry Lévy met 'De duivel in het hoofd'; 3. Jostein Gaarder met 'De wereld van Sofie'. En er zijmi er nog. Wij laten ook niet na om de verenigingen nogmaals op te roepen hun afgevaardig den voor de algemene vergadering van de dorpsraad bekend te maken op de dienst Welzijnszaken van het stadsbestuur. Tot 1 december kan dit, en hoognodig want slechts 10 verenigingen zijn tot op heden bereid deel uit te maken van deze vergadering. Een beetje meer betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de Hoogstraatse gemeenschap kan toch wel zeker? Oh ja, nog iets. Wie de laatste 2 maanden vruchteloos geprobeerd heeft ons te bereiken via E-mail, moet even geduld oefenen. Die provider hebben we met zijn klikken en klakken buitengegooid wegens onbetrouwbaar. We zijn nu op zoek naar een andere. U leest het nog tref als we teruç bereikbaar :ijn.

PROEVE VAN VERKEERSUITLEG tit De l Ioogstraatse Maand van mei 1997 "Aangezien ook het schijfparkeren is aangekondigd, moet toch gewaarschuwd worden voor de wildgroei aan verkeersborden : een duidelijk opvallende aankondiging van de blauwe zone is te verkiezen boven het herhalen om de 20 meter met een groot rond bord op hinderlijke palen." Vandaar ook volgende tekst. Elke Belg wordt geacht de wet te kennen. En bij lijke regeling. Jawel, er zijn gedurende de week

BORD E9a

Dit is verkeer,s'bord E9a, een svitte P op blauwe achtergrond.

-

het zwijgen van de overheid is het aangewezen dat de pers dan maar voorlichter speelt voor de bevolking. Want we kunnen best aannemen dat er nogal wal mensen zich vragen stellen bij het gebruik van de parkeerschijf. Sedert een tweetal maanden verschenen in het straatbeeld van de Vrijheid een groot aantal verkeersborden E9a (bord met de letter P), voorzien van een onderbord waarop een parkeerschijf en de tekst "uitgez. bewoners" vermeld staan. Gek genoeg werd deze parkeerregeling reeds in de gemeenteraad van 29 juli 1996 goedgekeurd met de argumentatie dat een parkeerduurbeperking door middel van de verplichte parkeerschijf de beste oplossing lijkt, overwegende dat een parkeerduurregeling zich opdringt. Achterliggend is de bedoeling de iarigpareeruers uit ue vrijneiu te weren. vaarenboven voorziet men dat de bewoners voldoende eigen (sic) parkeergelegenheid moeten hebben en dat er twee alternatieve parkeerplaatsen dienen voorzien voor langdurig parkeren. Artikel 1 van het reglement stelt dat een beper king van de parkeertijd wordt ingevoerd aan beide zijden van de openbare weg door het verplicht gebruik van de parkeerschijf op volgende wegen : Heilig Bloedlaan met inbegrip van de parallelweg, Vrijheid vanaf Heilig Bloedlaan tot het kruispunt met Moerstraat. Artikel 2 zegt dat deze beperking niet geldt voor bewoners van deze straten welke een geldige bewonerskaart bezitten en er op de wettelijk voorgeschreven manier gebruik van maken. Nog altijd blijft in het ongewisse wie en om welke redenen voorstander was van een derre-

tal van langparkeerders op de Vrijheid, die zich dan nog het liefst opstelden voor de deur van de buur, niet voor de eigen zaak. Maar of er echt een tekort aan parking was tijdens de week, kan nog altijd betwijfeld worden. En of daar geen andere en betere oplossing voor bestaat nu kiest men voor een vrij repressieve aanpak die toezicht vraagt, én alle parkeerders treft, terwijl een gentleman's agreement met de bewuste langparkeerders (en/of met hun werkgevers) evengoed het probleem uit de wereld had kunnen helpen. Daarenboven kan men zich afvragen of de afdwinghaarheid voldoende geregeld is door een schijf. Wie gaat dat controleren, zeker op een zaterdag? Onbemande camera's misschien?

ALTIJD SCHIJF? Heeft zich al iemand afgevraagd wanneer de schijf moet gelegd worden? En welke bewoner kan zich een bewonerskaart aanschaffen, onder welke voorwaarden? Op deze vragen antwoordt het gemeentelijk reglement niet. Daarvoor zijn we aangewezen op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Artikel 27.1.1 zegt : "Elke bestuurder die, op een werkdag, een auto parkeert in een zone met beperkte parkeertijd, moet op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig een parkeerschijf aanbrengen, Even praktisch nog u moet verder op de schijf de periode aanduiden waarin het parkeren begonnen is, en het voertuig moet de parkeerplaats

verlaten hebben uiterlijk op het uur dat de schijf aangeeft. De aanduidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft. Met andere woorden, op een zondag is er geen parkeerschijfverplichting. Van maandag tot

zaterdag echter wel volgens de uren op de parkeerschijf vermeld. Nog een onderbord meer met de aanduiding '8-18 uur', maar dan wel direct onder de P, zou de zaak helemaal compleet maken.

GEEN SCHIJF "De bewonerskaart vervangt de parkeerschijf', zo stelt het verkeersreglement. Over die kaart bestaat dan weer een apart Ministerieel Besluit (18 december 1991). Deze kaart wordt op aanvraag uitgereikt aan natuurlijke personen die wonen waar voorzien is in een bijzondere parkeerregeling. Er mag slechts één bewonerskaart uitgereikt worden per wooneenheid (=huis, appartement, flat, studio). Bovendien moet de aanvrager (die zijn hoofdverblijfplaats moet hebben langs de betrokken straat) op eer verklaren dat hijzelf noch een persoon die in dezelfde wooneenheid verblijft, over een garage of over een parkeerplaats beschikt gelegen in een straal van ongeveer 400 meter van zijn woonplaats. Een Ministeriële Omzendhrief van dezelfde datum stelt nog dat het financiële aspect een louter gemeentelijke aangelegenheid is : de gemeente beslist autonoom of zijde kaart gratis uitreikt, of ze verkoopt tegen een welbepaalde vergoeding. Ook hierover zegt het gemeentelijk reglement niks. Terecht kan men zich afvragen of er onder deze bedingen veel bewonerskaarten zullen kunnen afgeleverd worden. Naar het schijnt moet er 2.000 BF betaald worden in Hoogstraten.


HOOGSTRA TEN BIJZONDERHEDEN Voorts voorziet het gemeentelijk reglement dat er zes plaatsen (6 personen in het College, nvdr) voorbehouden worden voor dienstvoertuigen van het gemeentebestuur, en vijf voor bezoekers en personeel van de rijkswacht voor de kazerne (artikel 3). Artikel 5 voorziet een parkeerverbod voor het historisch stadhuis en de kerk. Dit laatste werd recent geschrapt en het artikel 3 werd aangepast door nog slechts 4 plaatsen voor te behouden aan de rijkswacht, met de uitleg dat "zoals voorzien in bedoelde artikelen tot gevolg heeft dat er in de omgeving van het gemeentehuis en de kerk een ware wildgroei van verkeersborden ontstaat die bij de weggebruiker tot verwarnng zal leiden;". Hierover doet het verhaal de ronde dat een gemeentebestuurder de grootste moeite had om te verhinderen dat er vlak voor de ingang van de kerk een paal met bord werd geplaatst. Vandaar de intrekking van artikel 3. Vandaar ook waarschijnlijk dal die overbodige borden wortel zijn gcschotcn in de rest van de Vrijheid, hoe is anders uit te leggen dat sommige palen slechts 1 bord torsen, andere twee, en sommige aan beide zijden hctzlfde weergeven. Artikel 7 voorzag dan ook dat dit reglement gesignaleerd zal worden door voldoende borden en onderborden. Zoals we allemaal hebben kunnen vaststellen. "Alternatieve parkeerplaatsen waar geen parkeerduurbeperking geldt, worden voorzien in de Gravin Elisabethlaan, Karel Boomstraat. Tinnenpotstraat en Dr. Versmissenstraat op parking tussen St.-Katharinakerk en I.K.O.tegenover zaal Pax." (artikel 7) Die laatste is zeker nog niet gesignaleerd vanop de Vrijheid. Naast de kerk worden zeven plaatsen voorbehouden voor voertuigen van minder-validen. Deze vaststelling deed een mindervalide zich afvragen 'waar ze die in Hoogstraten gaan vinden' (echt gebeurd). En dan hebben we het nog niet gehad over het uitzicht van de Vrijheid, de plaats van inplanting van de verkeersborden en het aantal : sommige dubbelzijdige hebben toch echt geen enkele betekenis. Bijvoorbeeld, voorbij de Tinnenpotstraat richting noord, staan palen met tweezijdigc borden : mag je daar met de snuit van de wagen tegen het verkeer in parkeren. Leuk uitrijden. Straks komen er nog nieuwe verlichtingspalen en worden we het dichtstbe'paal'dc dorp van de Noorderkempen.

EN DIE FIETSER? Nu we toch grasduinen in het verkeersreglement gooien we tenslotte nog maar eens een ander pijnpunt in het midden. Reeds eerder vroegen we ons op deze bladzijden af of er in beide richtingen gefietst mag worden op het fietspad in de Vrijheid? Met alle gevaaraan de kruispunten waar je vooral let op het van links komend verkeer, terwijl nogal eens fietsers in tegengestelde richting plots van rechts opdagen en een salto over de motorkap op het nippertje nog kunnen vermijden. Of om bij hetzelfde voertuig te blijven : mag een fietser een ander fietser hinderen wanneer die laatste rechts, dus met het verkeer mee, rijdt? Ten eerste, het is een verplicht fietspad want aangeduid door het bord D7. En over de plaats van de bestuurders op de openbare weg, zegt het verkeersreglement : "Omvat de openbare weg een berijdbaar fietspad, aangeduid door het verkeersbord D7 of D9. dan moetén de fietsers en

bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, dit fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd." Ons lijkt dit duidelijk genoeg. We leven nog niet in Engeland, dus rechts rijden is de boodschap. Her spreekt voor zich dat de echte deskundigen en al de anderen die zich geroepen voelen om voorgaande van commentaar dan wel rechtzettingen te voorzien, hiermede zijn uitgenodigd dit te doen.

RODE KRUIS Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de dienst leergangen van het Rode Kruis Hoogsiraten in samenwerking met vzw Vormingsinstituut Rode Kruis Vlaanderen een cursus EHBO. De start wordt gegeven op maandag 12 januari 1998 om 20 uur in het lokaal van het Rode Kruis, Worteldorp 15. Voor meer inlichtingen en inschrijvingen kan men steeds terecht bij Annemie Sterkens, Vrijheid 25, tel. 3 14.13.45.

DE SNELSTE

Vorige maand 1/oegen we ons af wie de siielste ian de Hoogst raarse oielertoen,sien zou worden als inzet van Hoogsrraten kermis (kennis?). Op de Thijsakker leverden ze met hun 44 slag om één van de vijf ter beschikking gestelde pa/men. In de kategorie -30 toonde Raf Vermonden zich de snelste voor Piet Herevgers die depalm voor de -40 jarigen in ontvangst mocht nemen. Bij de +40 jarigen hernieuwde Frans Van Dun zijn zege van vorig jaar al moest hij daarvoor in de slotronde Bart Ter Harmsel nog remonteren. Bij de +50 jarigen zag de gekwetste Jan Verheven hoe Roger Schellekens de palni, die hij zelf graag mee naar huis had gekregen, veroverde. Jos Stoops had de trofee, verbonden aan zijn 'ereprijs' graag zelf veroverd maar Gerard Mariën toonde zich de beste 60-plusser. Ouderdonisdeken Jaak Coertjens, eveneens tijdens de voorbereidingsperiode gevallen, kon zijn kansen niet verdedigen. In ieder geval vi'as het een spannende en gezellige namiddag waarbij de afwezigen eens te meer ongelijk hadden. Op de foto (vinr): Frans Van Dun, Jos Stoops, Gerard Mariën die meer aandacht heeft voor zijn palni dan voor de fotograaf. en Roger Schellekens, omringd door ondervoorzitter en voorzitter van de Koninklijke Lustige Wielrijders.

WINTERREISE Klasiekc muziek ontbreekt dii jaar niet op het programma van de kunstkring Spijker. In 1997 herdenkt de muziekwereld de tweehonderste verjaardag van Franz Schubert. Wie Schubert zegt, denkt eerst en vooral aan zijn liederen. Op donderdag 13 november brengt bas-bariton Werner Van Mechelen in de Rabboenizaal de liederencyclus Winterreise. Hij wordt daarbij begeleid door Marc Deckers. In Winterreise heeft Schubert een haast niet te evenaren hoogtepunt van de liedkunst bereikt. Hij beheerst de muzikale uitdrukkingsmiddelen tot in de perfectie. Iedere stemming en elke nuance ervan zet hij trefzeker in klanken om.

Opvallend is de soberheid en de beperkte middelen waarmee dit gebeurt. De pianopartij is kristalhelder en geraffineerd eenvoudig. Schubert schreef de cyclus in 1827, een jaar voor zijn dood, waarin hij uitdrukking geeft van zijn eigen gevoelens en ervaringen. Werner Van Mechelen studeerde aan het Lemmensinstituut, waarna hij zich vervolmaakte bij diverse leermeesters. Sinds 1988 behaalde hij verschillende prijzen op internationale concours. Hij is in deze streek vooral bekend als dirigent van de Kempische Oratoriumvereniging. Donderdag 13 november. 20 uur, Rabboenizaal Instituut Spijker, 350 BF, in voorverkoop 300 BF, tel. 314.55.36. 21


HOOGSTRA TEN

GEZOND WEER OP

..

Op dinsdag 23 september stond er cnn 8.45 uur een heerlijk ontbijt op het menu in het vierde leerjaar van de gemeentelijke basisschool, ter gelegenheid van de afsluiting van het thema gezonde voeding'. De kinderen zelf zorgden voor een mooie versierde tafel .• een zelf ontworpen place-mat en getekende menu-kaarten. Uit elk deel van de voedingsschtjf werd een voedingsmiddel verorbert zodat een gevarieerd en energierijk ontbijt geserveerd werd. Wat zoal hierbij hoort? Verschillende soorten brood, beleg als kaas, jam, banaan, een zacht of hard gekookt eitje, cornflakes en honeypops, melk, thee, geperst sinaasappelsap en vers fruit. Een aanrader voor alle ouders die hun kinderen s morgens best doen ontbijten, want de vaststelling gaat dat al veel jongeren zonder ontbijt vertrekken en tijdens de voormiddag al moeten terugvallen op koek en chips. Bah!

OP DE SIERTOER

MARCKRIVER JAZZ

Het nieuwe seizoen van de Marck River Jazz Club werd op maandag 13 oktober ingezet door The Red Beans Jazzhand uit Middelburg, Nederland Op maandag 10 november speelt het huisoi'kes van de club, de Cuttuii City Jazzband in de Gulden Coppe, die zich voor het tweede seizoen aandient als thuishaven van de club. Achter één van de meest prestigieuze namen in het kleine New Orleans-wereldje schuilt één van de oudste en meest levendige orkesten van de oude-stijl variant. Sinds 35 jaar entertaint de Cotton City Jazzband muziekliefhebbers op festivals, cluboptredens, kroegentochten, huwelijk. funerals.....De Cotton is in alle binnen- en buitenlandse jazzmiddens een waar begrip geworden : een garantie voor fijn vertolkte New Orleans jazz. Het orkest is erelid van diverse binnen- en buitenlandse jazzcluhs. Ze speelden voor het Belgisch en Nederlands vorstenhuis. Sinds 1964 brachten zijn 13 L.P.'s uit. Een groot gedeelte daarvan bevatten opnamen met zwarte New Orleans muzikanten. De Cotton was immers één van de eerste orkesten die erin slaagde New Orleans-veteranen uit de "Revival' periode op ons continent te introduceren. Door hen leerde de man in de straat het talent erkennen van George Lewis, Louis Nelson, Emmanuel Snylo, Froddin Kohiman, Don Eweil, Percy en Willie Humphrey. De Cotton is mee geëvolueerd met de frisse muzikale wind die heden ook door New Orleans waait. De laatste CD is een voorbeeld van sprankelende opgewekte oude-stij 1-jazz. Voor wie houdt van een avondje onvolprezen New Orleans jazz, die vindt op 10november de weg wel naar de Vrijheid 173. En verder elke tweede maandag van de maand.

TONEEL

Ook nog op deze//de 21 september u'u,s er dc niogcli/klicid 0/11 cc'il '5 icrlod'r ' te 0/0/oH iii de provincie Antwerpen. 19 sierteeltbedrijven zetten hun deuren open voor kijk/ustigen die een rondleiding in de bedrijven kregen. In de Vlamingstraat 2C bij Jos Jansens kon men kennis maken met jaarrondchrysanten.

22

Ergens hoog in de bergen, in de onmiddellijke omgeving van één of andere grens bevindt zich de gelagzaal van een klein hotelletje. In dit kader speelt zich 'VAKANTJEGENOEGENS' af, een blijspel in drie bedrijven door Pierre Soetcwey. Dit toneelstuk wordt door de toneelgroep van de KWB opgevoerd op zaterdag 23 en zondag 24 november in de Rabboenizaal telkens om 20 uur, In voorverkoop betaal je 120 BF voor een toegangskaart, op de avond zelf moet je er 150 BF voor neertellen.


HOOGSTRA TEN

JONG GELEERD IS OUD GEDAAN

DERDE KEER, GOEDE KEER VRIJHEID

-

'1 Nr 194

CI

N7

Nadat op zaterdag 13 september drie nieuwe brandweerwagens, te weten een ziekenwagen, een tankwagen en een autopomp werden gewijd voor het stadhuis, hield cle brandweer op zondag 21 september haar opemi deurdag. De kinderen clie een toertje met een brandweerwagen ondernamen, hadden heel wat bekijks op de overvolle Vrijheid ten gevolge van de heifst open deur van de middenstand en de openstelling van het Begijnhof

Nr,9

W..AQEN VAN MENSEN VAN VAit)1.AAQ BURi/J. VA APERENSTRAAT

U weet nog wel, bij de heraanleg van de Gravin Elisabethiaan vorig jaar werd de inrit vanuit de Vrijheid en het groene pleintje gelaten voor wat het was. Bij middel van betonnen jersevblokken wordt de automobilist reeds geruime tijd verplicht het liggend driehoekje als rondpunt te beschouwen. Een experiment om de twijtlaars in de oude situatie te helpen die de voorrang van rechts ,iiet goed beheersten. In een vroegere Hoogst raatse Maand toonden we een eerste voorstel tot herinrichting van deze omgeving. Aamileg van een parking voor meer dan 80 wagens, onteigening van achterliggende eigendommen, en de haakse aansluiting van de Laan op de Burgemeester Van Aperenstraat. Veel gehoorde kritiek was (lat men dan de Laan als tweederangsweg ging besclzoini'e,j en de Van Aperensrraat als hoofdsrraat. Onteigening zou ook weer een hele tijd in beslag nemen, en nogal wat meerkosten met zich brengen. Een ziehier, een nieuwe versie, een nieuw ontwerp. Men vergeet hierbij een dure onteigening, men legt minder parkeerplaatsen aan, de Gravin Elisabethiaan blijft hoofdstraat, en er is een duidelijk verkeersoverzicht. Nadeel is dat een derde deel van het parkje (de gazon dus) verdwijnt. Hiertegenover staat de groenaanplanting van de parking. Vanuit de Vrijheid gezien blijft het dus een groen uitzicht. Als alles goed zit, zal het jaar 1998 beslissend worden : een definitieve beslissing is nog niet gevallen. Een ontwerper (die ook de straat tekende) moet zijn voorstel(len) nog indienen, hoewel zonder hem ook wel een keuze kan gemaakt worden.

Kan ik veranderen? Iedereen is -h er eens dat dgaaĂŽet erv 1 etanderszoum eten:) d miilie En n tiurlij verbeter de bij jezelf... were Makiat eigenlijk wel: mezeTferanderen? Evangelische Christenen

C. CrezĂŠe, Moerstraat 33 2320 Hoogstraten. Tel. 314.10.37.

http://www.omroep.ni/eo/reality/

23


HOOGSTRA TEN

DORPSRAAD• Hogerop haalden we reeds aan dat de Hoogstraatsc verenigingen voor 1 december hun (maximum) 2 kandidaten voorde algemene vergadering van de Hoogstraatse dorpsraad moeten indienen op de dienst Welzijnszaken van de gemeente (vragen naar Leo Sprangers). Want op de open algemene vergadering van 2 februari 1998 dient er een nieuw bestuur gekozen te worden voor de volgende drie jaar. Ook daarvoor kan men zich kandidaat stellen. Dit bestuur vergadert maandelijks en houdt zich bezig met de opvolging van de punten die jaar lijks op de algemene vergadering worden besproken. Het is ook afgevaardigd in de verkeersraad en de milieuraad, en volgt het gemeentebeleid nauwgezet op. Het verstrekt ook adviezen aan het gemeentebestuur inzake tal van onderwerpen. Eens perjaar wordt er een prioriteitenlijst opgemaakt en meegedeeld aan het stadsbestuur: het betreft hier zaken die men in Hoogstraten gerealiseerd wil zien. Zo werd recent het gemeentebestuur herinnerd aan de prioriteitenlijst 1997, en dit met het oog op de opmaak van de begroting 1998: wanneer er geen centen voorzien worden, kan er ook niks uitgevoerd worden. Ziehier het lijstje. In het kader van een gefaseerde aanpak van de herinrichting van de doortocht Hoogstraten is het Van Aertselaarplein aan de beurt. Dit moet gebeuren in samenwerking met De Lijn en de Vlaamse administratie van openbare werken omwille van de bushalte en de gewestweg. Het voornoemde plein dient vooral een groenzone te worden (met parkinggelegenheid), en dit door de bushalte te integreren in de statie van De Lijn. Best sluit de Minderhoutsestraat haaks aan op de Van Aertselaarstraat. Gelet op het schoolgaande verkeer en het gebruik van de weg als sluipweg voor het verkeer naarMinderhout, is de aanleg van een voeten fietspad in de Katelijnestraat meer dan noodzakelijk. Volgende ingrepen dienen zich aan : het verschuiven van de rijweg met 2.5 meter tussen Loenhoutseweg en uitrit voetbal HVV. aan 2 zijden een voet- en fietspad gescheiden van de rijweg door biggenruggen, een vangrail langs de diepe gracht, het ondergronds brengen van de electriciteit, en een zebra (verhoging) leggen aan de uitrit van het voetbalveld. Samen met het gebuurte Westhoek zet de dorpsraad zich in voor een herprofilering en verfraaiing van de Karel Boomstraat. De uitvoering hiervan moet zeker in 1998 gebeuren. Met alle inwoners werd een voorstel doorgesproken. De noodzaak om de stoepen in de Gelmelstraat te herleggen is de eerste prioriteit. Voorts moet gedacht worden aan verfraaiing (met groen) en snelheidsremmende maatregelen in het gedeelte voor de G. Segersstraat. Een oud zeer: de ontsluiting van de wijken achter de H. Bloedstraat naar de L. D. Konincklaan via de verharding van bestaande wegen op de grens met Rijkevorsel moet gerealiseerd worden. Ergens op deze bladzijden vindt u een zoveelste voorstel inzake inrichting van het voorste stuk van de Gr. Elisabethlaan. Het is dit voorstel dat momenteel de voorkeur wegdraagt van de dorpsraad. Het bestuur van de dorpsraad vindt dat het College een definitieve oplossing moet vinden voor de problemen die er gerezen zijn in ver24

band met de terrassen op de Vrijheid tijdens de proefperiode van 1 jaar die voorbij is. Er wordt gevraagd een uniformiteit na te streven met een maximale bescherming van de voetgangers en fietsers voor wie de zichtbaarheid van cruciaal belang is voor hun veiligheid. En dat het nieuwe reglement afdwingbaar mag zijn. Wie de volgende drie jaar mee wil praten en denken over de toekomst van Hoogstraten als leefbare gemeente, moet i.ich zeker aandienen als kandidaat voor de algemene vergadering of voor het bestuur, voor 1 december op het stadhuis, of bij de huidige dorpsraadleden. Tot slot sprak het bestuur van de dorpsraad zijn spijt uit in het schrijven aan het College over het feit dat het tijdens het voorbije jaar te weinig werd geconsulteerd. Onderwerp waarover ondertussen met alle dorpsraden is gepraat en dat in een onderhoud met het College werd besproken. Maar daarover later meer, het moge alleen maar heteren.

DAVIDSFONDS rk jiir te I)ci el ciii , til lieeilit iiI \ ooi dit starten met de organisatie van een soort avonden', waarop prominente sprekers worden uitgenodigd om het publiek te helpen het reilen en zeilen van de maatschappij kritisch te benaderen. Zo passeerden Guy Tegenbos en Cas Goossens reeds de revue. -,

Leven we inderdaad in een normenloze en waardenarme maatschappij? Is er een verschuiving vast te stellen of zijn er accenten verlegd? Is er behoefte aan een ethisch reveil? Moet het sociaal-ethisch spreken van een christen ook geen religieuze duiding krijgen en welke waar-

den moeten we vandaag als christen naar voor plaatsen in de samenleving? Over dit thema organiseren de Decanale Werkgroep Vorming en het Davidsfonds een vormingsavond waarop iedereen van harte is uitgenodigd. Spreekster is Dr. Veerle Draulans, theologe verbonden aan de Theologische Faculteit Tilburg. Dit op woensdag 12 november om 20 uur in de Kanunnikenzaal van het administratiefccntrum, Vrijheid 149.

ADRIAAN BROUWER Op zaterdag 15 november krijgen we de gelegenheid om René Verreth aan het werk te zien in de polyvalente zaal van het Penitentiair Centrum. Hij speelt op zijn eentje de toneelbewerking van Felix Timmermans' laatste boek, Adriaan Brouwer. Deze laatste is de schilder van vooral realistische boerenscènes. Felix Timmermans projecteerde in hem zijn eigen drang naar levensgenieting. Zeer bekend is de zin uit het begin van het boek : het leven is een soep met vier troostende mergpijpen, de liefde, den drank, den toeback en de kunst. René Verreth van het Mechels Miniatuurtheater is een geknipt figuur om dit personage gestalte te geven. Het Davidsfonds beschikt over 70 plaatsen. Om je kaarten te bestellen, neem je contact op met SwaVerschueren (tel. 314.11.88). Inkom 350 BF voor leden van het Davidsfonds, 400 BF voor niet-leden.


HOOGSTRA TEN

Herinnering aan

Paula Van MerodeKncepkens Het is nog niet eens zo lang geleden dat zij met haar man, tien kinderen en een ei ie klriiik

IRICI

ei iie ,i iiiilr.ii hulIüft

vierden. Dit was het laatste wat er zoal te vieren was. Door de brand in de Karel l3oomstraat en de beproevmgen met de gezondheid van Victor had het gezin al vele tegenslagen te verwerken. Paula (voor velen Madame Van Merode) werd in Antwerpen geboren in 1919. Zij werd onderwijzeres en trouwde met Virtnr, de wiskunde-leraar aan het Vito te Hoogstraten. Het jonge paar sloeg z'n tenten op nabij de Vakschool waar Paula de handen vol had met de opvoeding van de tien kinderen. Voor dit aantal kreeg zij een decoratie van de Bond van grote en jonge gezin-

nen waarvan haar man de plaatselijke voorzitter was. Zodra de kleinsten naar school gingen, kwam zij sporadisch weer in de klas voor een interim, eerst in Rijkevorsel en l-loogstraten. De loopbaan werd voleind in de Vrije Lagere School van Minderhout. Rusten was er voor Paula niet bij. Toen ze met pensioen ging werd zij meteen secretairsse vaii iie K.B.Çi.

Zij genoot de algemene waardering voor haar inzet wegens het mooie handschrift, haar opgewekt karakter met veel zin voor humor en de volharding in haar opdracht. De honderden kaarten en duizenden adressen schreef ze met de hand al hadden de kinderen best wat willen helpen met moderne apparaten. De laatste jaren van haar

70

verdienstelijk

leven werd ze moederlijk omringd door het personeel van de Bijster te Essen en door haar kinderen. 01) 1 oktober is Paula overleden.

ria

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel 031314.51.77 Fax 031314.65.56

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 031314.51.77

-

Fax 031314.65.56

OPENBARE VER KOPING VAN

OPEN BARE VER KOPING VAN

GOED ONDERHOUDEN WONING TE 2320 HOOGSTRATEN, LODEWIJK DE KONINCKLAAN 341

GOED GELEGEN WONING TE 2328 HOOGSTRATEN/MEERLE, HEIBERGSTRAAT 14

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal zonder winst van premie, ten overstaan van de Vrederechter van het tweede kanton Turnhout, openbaar verkopen:

GOED ONDERHOUDEN WONING te 2320 Hoogstraten, Lodewijk De

Koniricklaan 314, groot 360 m 2 Omvattende: - op het gelijkvloers: hal, living, wc, berging, zitplaats met keuken; verder garage met doorgang naar de tuin. - op de eerste verdieping: drie slaapkamers en wc. zolder. Voorzien van alle nutsvoorzieningen. CV op aardgas. :

K.l. 24.500 Beschikbaar uiterlijk op 15 mei 1998 mits betaling van koopprijs en

Onder Hoogstraten, 3e afdeling Meerle: EEN WONING op en met grond en aanhorigheden, gestaan en

gelegen te 2328 Hoogstraten/Meerle, groot 11 a 06ca. Bevattende: - op het gelijkvloers: hal, wc, badkamer, living, keuken, garage met berging en 3 slaapkamers. - op de eerste verdieping: 2 slaapkamers. Centrale verwarming op aardgas. K.I. 28.000 Voorzien van alle nutsvoorzieningen.

kosten.

Beschikbaar onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten Zitdagen:

- Inzet op woensdag 29 oktober 1997 - Toewijzing op woensdag 12 november 1997 telkens om 16.30 uur in Café Pallieter' te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloedlaan 299.

Zitdagen:

Bezichtiging s zaterdags van 15 tot 17 u.

Bezichtiging 's zaterdag van 10 tot 12 u.

- Toewijzing op dinsdag 4 november 1997 om 16 u. in café 'Den Bombardon' te 2328 Hoogstraten/Meerle, Kerkstraat 25.

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris.

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris.

Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn, voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn, voorzien van trouwboekje en huwelijkscontract.

25


HOOGSTRA TEN

Herinnering aan Meester Embrechts Richard Embrechts werd in Meerle geboren tijdens de langste en de heetste zomer van deze eeuw. Hij grapte daarover graag: 'Het was toen zo droog dat de boeren van de Minderhoutse beemden de paarden koffie te drinken gaven omdat er geen water meer was!' Typisch voor Meester Einbrechts, altijd een grapje klaar om in de conversatie te schuiven. Hij studeerde aan de Kath. Normaalschool van Mechelen, samen niet Karel Vlaniinckx, zijn vriend en collega voor het leven. Toch leefde Meester Embrechts bijna zijn hele leven in Hoogstraten. Vader Jef was drukker bij Haseldonckx: moeder Trientje zal zowat de laatste modiste geweest zijn die met gouden handen boerenmutsen maakte voor de landelijke vrouwen uit de streek. Na zijn legerdienst kwam Richard voor de klas in de Gemeentelijke Jongensschool aan de Karel Boomstraat. Dat zal zowat in 1935 geweest zijn. Hij volgde Meester Leyten op in het 2de leerjaar. Door de snelle opbloei van de school schoof hij telkens eenjaar op zodat vele bengels twee tot drie jaar bij hem zaten. Dat was helemaal geen straf, integendeel. Hij leerde hen lezen, schrijven en rekenen op een boeiende wijze. Hij trok met de klas de natuur in naar den Aard en de Musementen om er te vertellen over de bloemen en bomen; de salamanders en de bellefleurkens. Meester Embrechts eindigde zijn loopbaan als schoolhoofd. In het socio-cultureel leven stond Richard mede aan de wieg van de K.W.B. en van het Rood Kruis. Verder was hij lid en later voorzitter van de kerkfabriek van Sint-Jan-Evangelist (begijnhof). Met zijn bijzonder vertel-talent was hij de vriend van klein en groot, zowel op school als later op bezoek bij eenzanien op het rusthuis. Hij kon bemoedigen en vrolijk zijn met hen die dat nodig hadden. Op 7 oktober is hij gestorven, 'Meester Embrechts', een monument uit de Hoogstraatse samenleving. J. B.

01 , 21

Verf Behang Gordijnen Vloerbekleding Decoratieve verftechnieken

NM

Showroom • :1;''

26

IL

.,.

ie,

.

92c4dde,'- en' eh&?a&ewe'henv H. Bloediaan 277 - 279 2320 IIOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78


HOOGSTRA TEN

Zes Maria's en enkele anderen van 1932

Lezers schrijven

Hoogstraten, de stad met de betonnen bomen...

ii nico itt' geul i iiie van 1,1, epensioneenlen k tilt/It i'rijiltig 1 / oktober bijee#t iii <tct/ Pii.t voor een gezellige feestavond. De initiatiejlieniers hadden een zeventigtal Hoogstraatse 65-jarigen aangeschreven. Maar sonim igen wonen reeds lang ver van Hoogstraten en enkelen hebben ook al gezondheidsproblemen. Maar voor 21 onder hen, alleen of met een partner, was de band niet het eigen verleden nog sterk genoeg om samen het collectieve geheugen nog eens op te frissen. V.l.n.r. (staan) Jos Dupont, Fons Pans, Richard Paepen, Lucien Coertjens, Jan Herrijgers, Alex Verschueren, Lucia Van Bergen, Constant Fransen, Hilda Bogaerts, Fons Grielens, Adriaan Floren, Frans Brosens, Louis Brosens en (zitten) Maria Vinckv, Henriëtte Blockx, Maria De Groot, Maria Nuvts, Maria Blevs, Maria Laurijsen, Maria Van Veithoven, Lucia Van Dein,. In 2022 maken we opnieuw een foto! (foto: Studio K)

200.000 fr. voor Widar

Matli jeu Vansweevelt en %l/iI luit ff'ei t ei ( / 0 i/o,) ot 't' riool t/lig/en iloi it/t it lag 1 0 oI, o namens Rotarv Hoogstraten-Kempen een cheque van 200.000 fr. aan Jan Borg/is en Denise Schellekens (rechts) van de Widar-gemeenschap in Merksplas. Dit bedrag is een .tlink deel van de opbrengst van liet jaarlijks concert in de St.-Catharinakerk van Hoogstraten. Widar, een dorps gemeenschap voor mentaal gehandicapten aan liet Lipseinde, zal dit geld gebruiken i'oor de uitrusting van de kaasmakerij, voor de aankoop van si'eeftoestel/en en voor de inrichting van het lokaal waar de tuinproducten tot sap en con fituur worden verwerkt.

WONINGBOUW BVBA

KREKELSTRAAT 4 -2321 MEER

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE

Er ss'as eens., ooit,,, zeer lano veleden. Het moet toch eens zo geweest 'tn... iloogstraten een idy Ii seh «t adje ieniiddeit san het groene. Waar auto's nog roet hesioitden, houten zorgden 5()oi de gezonde lucht, waar henten en eekhoornijes nog cent alledaagse versehijn nO waren. 5Vttiln&Cr VC /,Wtiii 1 it1C fl in de vl ark.. toen pi ad i t i vii sen hei lankeliap sierden. De Ii ii idi ge 1-1 iii igsirat enaa r kent ze nu 0 ,iarsehijiilïjk slechts uit de /,00 en \ValtDisney sprookjeshoeken. Den en heide landschappen / t n heperkt tot mti t le in gek aderile pI tel tjes in onze huiskamer. De ss einige resttes groen die ik me nog herinner liii rolt n ki ndert ij d / ij n 1 inderi u ssen al vervangen dtxtr o egen, appartemenien en \ erkavelingen. want to hoogst rilien is ordt elke weide een verkaveling en elke boom een hetonpaal. 1-let f1 illoedpark je. s tor wie het hopelijk /iLh ing herinnert, ligt er nu vermoord en atgeslaeht hij. Ik herinner noj liet F1. H loedparkske alsiitnde het enige groene dat stad Hoogst ralen ing te bieden had, temidden an de betonmassa. Een soort oase waar ik als kind voorbij lichte, met /t 1fl praehi ee Japanse kerselaren waan an rozenhlaadjes zo hiefelijk door de lentewind op je neer do arrelde... omgezaagd. Voor zover ik weet heeft iowal elke stad een park of groene ione waai' fietsers. joggers en mensen niet een hond zich kunnen ontspan tid'fl N eelt, in ii oogst ritten kun ilen hotide n al leen op de stoep hun hehoe fien doen en worden liet sers enj&Iggers omver ger eden door Ii aast i ge agressie e h,iuft'e til's die het In en a in de drukke k rti t spu nt en meer dan beu /1 . 1 n. Naar t selillui heeft de BeEt Leo baktccn jij zijn man ta. Dan moet ik stel! en dat de 1 loogstnatenaar er een in zijn hart heeft. Naiuur moest overal plaats ruimen voor Inn' t loogslralcnttrcn dtc hei. vertikken te voet of toet de t iets Itun boodschappen te doen. t .iever de lucht s ergi It igen mei hun sier is ielige koolstot nonos ide monsters dan uitte ie oorden van het booilsehappen doen. Neen, er is niet te weinig parkeerplaats in Hoogstraten. Er is ie ',cel emakzuehi, luiheid en egilsille! i.oudeti we de Lindenhomen op de Vrijheid dan ook niet otnzagen, dan is er nog mee r parkeerplaats Door s elke vreselijke ziekte is de moderne 1 loogstratenaar plots bevangen ron moeder natuLir geleidelijk aan les ernietigen tot een hoopje beton. Wat gun t de t 1 oogst late n,i ar / ij n nage slac Iii 'Een ss andeling os er hei plast iekeit gras, is alirin i ieren dieren darlelen en betonnen bomen groeien'

GVI) uit 1-loo g'. tinten

27


GOUD IN HOOGSTRATEN Bertje Blockx en Jeanne Michielsen Met de komst van de elektriciteit is alles veel sneller beginnen te gaan. Wie weet waar komen wij over vijftig jaar wel niet uit. Maar misschien is tijd gewoon relatief want als we mijmeren over het verleden dan is wat voorbij is altijd te vlug gegaan. Zo zijn ook de voorbije vijftig huwelijksjaren van Bertje en Jeanne voorbij gevlogen. Maar gelukkig gevuld met mooie en plezierige herinneringen. De Leemstraat weet het zeker, want daar toefden ze al die tijd.

Groot geworden van duivenmelk

gelijkertijd aan Bertje om examen als elektrieker te komen afleggen.

Bertje werd geboren in Hoogstraten op 23.3.1920 in een gezin waar reeds een dochter geboren was en vader de kost verdiende als kalverkoopman en tuinder. De duivensport was vader grootste liefhebberij en alras kwam kleine Bert (het is Bertje gebleven) mee krabben en steken op de duiventil. Na de lagere school ging hij naar de 'Gewestelijke vakschool' (nu Vito) en volgde er gedurende drie jaar de afdeling 'werktuigkundeelektriciteit'. Als vijftienjarige moest hij aan het werk bij Miel Bogaerts voor de ronde som van 1 fr. per uur, doch 48 uur werken per week werd afgerond met een briefje of stuk van 50 fr. Ondertussen was er nog tijd om avondschool te volgen. Legerdienst en mobilisatie volgden in 38-39 bij dc gezonheidsdiensten en slechts enkele dagen na zijn klas keerde hij op 13 juni 1940 na de 18-daagse veldtocht terug naar huis. Hij vond werk bij de 'Watervrije groenten' in Zandhoven. Een bedrijfje dat zich specialiseerde in de deshydratatie van groenten en aardappelen en dat goed in de markt lag bij de Duitsers zodat de werknemers zich vrijgesteld wisten van gaan werken in Duitsland.

In eigen regie

Snit en naad Jeanne werd op 13.8.22 geboren te Hoogstraten als oudste dochter in een gezin waar nadien nog 2 zussen en 2 broers hun opwachting maakten. Met vader als trambediende verhuisden zij wat over en weer tussen Hoogstraten en Minderhout maar het hart bleef toch steeds in Hoogstraten. Na de lagere school kon zij gaan werken bij Maria Snykers (later kleding Van Hecke) Snit en naad lag haar wel, zodat zij zich daarin wat kon vervolmaken naast het werk in de winkel.

Over de schutting In dejaren 42-43 als Bertje wat stond te krabben en te steken op de duiventil kon hij over de schutting kijken en zag hij Jeanne al eens bezig in de tuin bij Snykers. Af en toe kwam Jeanne wel eens door het poortje om bij tuinder Blockx was groenten te komen kopen. Op den duur begonnen die twee al wat tegen elkaar te zeggen. Tenslotte werd gans de schutting afgebroken en maakten zij er een huwelijksbootje van dat begon te varen op 9.10. 1947. Het was prachtig weer die dag, de schoonste van hun leven. Burgemeester Thirion huwde hen en vroeg te-

28

Zo kwam Bert je dan enkele maanden later in dienst van de gemeente Hoogstraten als elektricien. In de eigen regie thuis had men ook niet stil gezeten want in 1949 moest Jeanne naar het moederhuis en Bertje (en Jeanne eigenlijk ook niet) wist niet waar hij het had toen na de eerste er direct nog een tweede zoon kwam: Jef en Fons, een ééneiige tweeling. Werk was daar natuurlijk genoeg aan zodat Jeanne haar handen vol had aan de huishouding. Zo nu en dan nog wat breien en retouches doen kon er nog bij. Als in 1953 ook Eddy op de proppen kwam ging heel haar bezorgdheid naar de huishouding. Bertje had met de reparaties-aansluitingen-uitbreidingen van het Hoogstraatse elektnciteitsnet meer dan zijn handen vol. Jeanne nam thuis de telefoon op en gaf zo de instructies door aan Bertje waar er gedepanneerd moest worden. Bij lange stroomonderbrekingen werden een hele resem zelfstandigen persoonlijk verwittigd zodat zij hun voorzorgen konden nemen. Als in 1982 Interkempen de regie overnam bleef Bertje nog een jaar in dienst om hen wegwijs te maken maar in 83 hield hij het voor bekeken en ging op pensioen.

Voor de sport We verhaalden reeds van klein Bertje op de duiventil, en zo is het altijd gebleven. De duivensport is gans zijn leven, ook nu nog, zijn grote passie gebleven. Niet om het prijzengeld, want men was (is) reeds blij terug te kunnen ontvangen wat werd ingezet. Vanaf zijn lSde was hij bestuurslid en dit tot enkele jaren geleden toen hij 70 was geworden. Duivensocp is lekker, maar die werd enkel gemaakt van misbaksels waar toch nooit iets van kon komen. Een duif die al eens te voet naar huis kwam werd niet meteen veroordeeld tot de pot maar kreeg altijd een tweede kans. Het plezier van deze sport is vooral het hebben van contact met anderen. De babbel, het buurten met de duif als bindteken. Ook Jeanne ging wel eens op stap naar de koffie-avonden van de KAV maar haar grootste plezier vond zij in handwerk en lezen.

Wekelijks kegelen Eens gepensioneerd werden zij trouw lid van de

'Kuifje in Hoogstraten'? Neen, Bertje Blockx, zielsgelukkig met zijn Jeanne op 9.10.1947. KBG. Wekelijks gaan zij in de Pax kegelen. Ook bij de daguitstappen zijn zij vaste klanten. Vroeger gingen de reizen wel wat verder, met of zonder kinderen, naar Duitsland. Oostenrijk of Spanje. Toen nog samen met schoonbroer Vik Van Loon als gids en leidsman. Nu gaat het wat kalmer maar de 7 kleinkinderen komen toch regelmatig over de vloer om de zaak te animeren. Bertje en Jeanne, een blij en levendig koppel, dat wij van harte gelukwensen met hun gouden jubileum en bij wie wij graag over tien jaar nog eens ter plaatse willen gaan.

Toneelgroep

KWB

Hoogstraten

epeelt '1

VA(ftNTIEGENOEGENS"

Blijspel in drie bedrijven door Pierre Soetewey Zaterdag 22 november 1997 Zondag 23 november 1997 telkens om 20.00 uur

C 2 t

in de Rabboenizaal

-

Spijker

Mt d. LNÛ

-

Allen welkom


M99wb Onrust voor een toekomstige snelweg Op de SlIijNeeke\\ eii e ielcn ik welkell hehoorlijk op. Als we dii schripven iit de riolering er goed en wel in en kan aan de aanleg van de nieuwe weg begonnen worden. De aanwonenden zullen er niet rouwig om zijn, zo'n bouwputten voor je deur, dat is niet echt plezant. Toch beginnen zich een aantal bewoners van de Strijbeekseweg flink ongerust te maken. Door de kale vlakte voor hun deur beginnen ze zich een beeld te vormen van de toekomstige weg. En ze vrezen dat dat 'een snelweg" zal worden. Vermits op het stuk tussen Groot en Kleyn Eyssel tientallen schoolgaande kinderen wonen, die dagelijk de weg op- en over moeten, maken ze zich grote zorgen over de veiligheid van deze zwakke weggebruikers. Als we het profiel van de weg zoals die er uit moet zien bekijken, vrezen we dat cle bewoners gelijk hebben. Dit profiel voorziet in een rijweg van 6 meter breed, met langs weerzijden een waterafvoer, een berm van 1 in en een fietspad van 1,5 m. In het totaal een vlak uitzicht van 12 meter, zonder bomen, zonder snelheidsremmers Nu is ei ongeveer vanaf Garage 't Eekhoorntje (begin van dorpskom) wel een snelheidsbeperking van 50 Kin/uur voorzien en de gemeente wil dat liefst al vanaf Klein Eyssel. al is dat natuurlijk geen garantie dat de automobilisten die snelheid werkelijk aanhouden. Op de gemeente zegt men ondertussen zich bewust te zijn van de situatie en werd er al overleg gepleegd met het Bestuur van de Wegen van het Vlaamse gewest, dat de beheerder van de weg is en dc opdrachtgever voor de werken. liet gemeentebectuur pleit your iie aanl van enkel' iiiiiilen-eilanden (idem als in Minder honti zoals tInt trouwens iii de ontwerpverkeersstudie van Lihost ook is aangegeven. Misschien wel laat, maar beter laat dan nooit, trekken de inwoners nu naar het gemeentebestuur om hun bezorgdheid te uiten. Voor hen is

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

het zonneklaar dat, als de baan wordt aangelegegd zoals ze nu op het plan staat, dat vroeg of laat tot ernstige ongevallen zal leiden. Van de geplande snelheidsbeperkingen verwachten ze niet al te veel, die blijven immers te veel dode letter.Een dergelijke baan nodigt zonder meer uit tot snel rijden en vooral voor verkeer dat niet met de plaatselijke situatie vertrouwd is zullen er te weinig aanwijzingen zijn dat voorzichtigheid geboden is. Hopelijk kan het gemeentebestuur, dat wel reeds eerder door de dorpsraad op de hoogte was gesteld van de vraag naar verkeersremmende maatregelen op cle nieuwe baan, het gewest ervan overtuigen dat de plannen best worden aan sepa 'ii

Ook voor tweedehands bedrijfswagens.. Met garantie

Plastiek flessen en bussen

70-Jarigen aan het feest. Op tondag 5 oktober wtren e niet Lijn 39 op post om samen onze zeventigste verjaardag te vieren. De afspraak was om 10uur in de hoogmis. Daarna ging het naar de zaal Bombardon bij Luc Van de Heyning in de Kerkstraat. 't Was al een hele drukte bij de receptie. Mensen, wat hadden we toch veel te vertellen Een goed verzorgd feestmaal kreeg in de namiddag nog een iiitlopertje met een prima taarh 't was op zijn v1jeels : lekker en fijn. Gezelligheid was troef en dat er nog muzikaal talent leeft bij 'de ouw mannen' ,bewezen Fons Jansen, Jan Jochems en Louis Van Bavel die op tiuiitpct en accordeon melodieën uit 'de tijd van toen' ten beste gaven. Ge moest ze allemaal uit volle borst horen meezingen, wat hadden ze er deugd van Ze kropen maar bij elkaar om herinneringen op te balen. Het was al donker toen de laatste grote groep huiswaarts trok, met de vaste afspraak tot over vijfjaar. God geve dat we 2002 gezond en fit mogen halen Dag mannen en vrouwen van /0 en nog eens bedankt voor de vriendSChap dle ge die dag anti elkaar gegeven hebt !" (J .V.d.H.)

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

woondecoratie

Baarle-Hertog

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

Geen plastiek flessen en bussen ! Mai is misschien wel de eerste van Meerle die gelezen heeft wat er op de zak staat Wanneer één van de geburen de leeftijd van 50 bereikt, gebeurt het dat de naaste buren hem voor dii heugelijke feit komen gelukwensen. Daar hoort natuurlijk een glaasje bij en zo zit je al gauw gezellig te kletsen. De mannen discusiëren over het voetbal en de vrouwen buurten over de wasjes en de plasjes. Zo kwamen ze bij het onderwerp "huisvuil" terecht, waaronder ook de plastiekafval. Er kwam een verhitte discussie op gang, want een brave plichtsgetrouwe huismoeder beweerde namelijk dat er in de groen plastiekzakken 'GEEN PLASTIEK FLESSEN EN BUSSEN' meer mochten. De anderen van het gezelschap schoten in een lach, maar moesten daar wel mee ophouden toen deze huisvrouw thuis een zak ging halen om haar bewering te staven. En jawel, het opschrift van deze zak vermeldde inderdaad het verbod op meegeven van plastiek flessen en bussen. Daar zat iedereen met zijn mond vol tanden. Waar moeten plastiek flessen dan wel in ? In de vuilzak ? Waarom dan nog sorteren ?


Nochtans had zij de plastiek zakken bij dc normale bedeling door de gemeente gekregen. De gastvrouw zelf had nog een oude rol en daar mochten flessen wel in. "Echt iets voor die van de Hoogstraatsc Maand" was liwi gezamelijke conclusie. Wij ilan niaar op zoek naar uitleg. Op dc gempPntC was men zich van geen kwaad bcwut, volgens hen mochten en mogen plastiek flessen nog altijd in de groene zak. \Vai ,uudeii ze anders in moeten. Misschien konden we toch ons licht eens opsteken bij de I.O.K. Ook dat deden we dan maar. Dc man van de dienst afvalverwerking die ons te woord stond ksafll aanvankelijk uit de lucht vallen. Stond dat werkelijk op de zakken in Hoogstraten ? Tot het hem plots begon te dagen. Sedert vorig jaar participeren enkele gemeenten van dc interconimunale aan het FOST-PLUS programma. Dat is een project van de industrie en vooral van dc distributie-sector (wai enliui,.eu ccl.) om aan dt door dc nieuwe wetgeving opgelegde tcrugnamcplicht van ve 1,akki ogen te voldoen. In die gemeenten worden dergelijke verpakkingen nogmaals apart opgehaald en de rekening wordt voor een stuk betaald door FostPlus. Plastiek flessen cii bussen horen onder die aparte ophaling en mogen daar dus niet meer in de groene zak voor plastiek afval. Vandaar de boodschap op de zak voor die gemeenten. Alleen hadden die zakken nooit in Hoogstraten mogen terechtkomen. Mogelijk is een verkeerd contingent naar Hoogstraten verstuurd of zijn de dozen verkeerd gemerkt geweest. De I.O.K. is met de zaak wel verveeld en zoekt uit wat er fout kan gelopen zijn. Zij hebben onze brave huisvrouw ondertussen gecontacteerd, misschien kan zij hen op een spoor brengen.. Ondertussen kunnen we jullie wel geruststellen, plastiek flessen en bussen mogen nog altijd in de groene zak, eencler wat er op gedrukt staat. (E.P./J.F.)

Ie PRIJS

?

Na een zomer lang oefenen voor de jaarlijkse sportfeesten van de KLI in Wuustwezel en Berlaar, behaalden de KLJ -meisjes van Meerle de Iste prijs met hun piramide op het landjuweel in Wachtebeke op 31 augustus. Een hele prestaties, want niet minder dan 95 afdelingen uit heel het land don gen mee naar die eerste prijs. Zo fier als ze waren, deden ze hun Piramide nog eens over toen ze weer in Meerle aan 't KLJ-lokaal aankvvamen. "Astemblift sè", ze Annick,ske. Vlnr. onderaan . Tinne Jacobs, Annelies Michielsen, Annick Michielsen, Chris Eist, Nicole Michielsen, Inge Meeuwesen en Leen MatihÊ. 2e rij: Ellen Hermans, Tinne Huvbrechts, Chris Martens, Ellen Jespers. Aan de top . Annick Verbreucken.

Jaarmarkt De dames van de K VL V-Meerle startten onlangs een nieuw werkjaar en daari'oor hadden ze iedereen uitgenodigd om te komen kennismaken. Oni duidelijk te maken i'at er in een jaar zoal te gebeuren staat, hadden ze er een heuse markt van gemaakt. Aan diverse kramen werd de waren uitgestald en aangeprezen reizen, bloemschikken, koken, fietsen, stoelhoes maken, vomningsactiviteiten, kortom alles wat KVLV aan de vrouwen van Meerle te bieden heeft. Zoals dat op een markt hoort, was het ccii ilrii/te van belang. Wie op de markt zijn gading niet vindt, vindt ze nergens

14V HERIJGERS Ih. Bouwspeciahteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

! ! !NIEUW!

DA KPA N-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Vraag vrijblijvend documentatie en infonaatie


MEERLE

Gezinsdag [Lii chuP in Lie roos. tot dat beiluit kunnen '.ve komen als we hen laT bijna 41)1) ouders en kinderen van de school naar de gezinsdag van het oudercomitĂŠ kwamen afgezakt. Ze hadden natuurlijk het weer mee (volop zon en zo'n 22 graden - niet evident voor half oktober), maar hadden anderzijds de zaak puik georganiseerd en niets aan het toeval overgelaten. Op het waudelparcours in het domein Elsakker hadden de kabouters voor de kleinste deelnemers allerIci leuke spelletjes bedacht. Diezelfde kleinen werden met paard en huifkar van en naar het wandelbos gebracht. In de zaal stond de koffie en de trappist klaar, waren de broodjes gesmeerd en de worstjes voor de hotdogs heet. Bij de schminksters was het aanschuiven en bij de kinderdisco volle bak hotise, techno, sex on the beach en corne-on Barhy Rookwolken en flilsend eekleurde lichten maakten de sfeer compleet. Niet slecht gezien zo'n disco, want ik heb veel ouders gezien die hun kinderen gingen halen, maar onverrichter zake naar hun tafeltje terugkwamen en nog een pintje bestelden. In ieder geval voor herhaling vatbaar, zo'n gezinsdag

/T 1(111

iyandeleii uoiilte u'e/ n/ei'.

Fanfare zoekt volk Onze [inlaic, 5 jaar jong, s ii daar nog veel jaren bij doen en wil zich daarom versterken metjong bloed. Ze zijn er vast van overtuigd dat er in Meerle nog heel wat mensen wonen die vroeger een instrument hebben bespeeld of nu nog spelen. Aan hen biedt de fanfare een forum om zich te uiten, om samen met anderen muziek te maken. Een jonge en dynamische dirigent zei je nice op het juiste spoor. Kom op donderdagavond eens luisteren, het is misschien net dat wat je nodigt hebt om de draad (of beter de noten) terug op te pakken. Ook jonge kandidaten, die nog geen instrument spelen, zijn welkom. De Fanfare wil ze een goede muziekopleiding geven en een instrument in bruikleen geven. Geef een seintje aan de leden van de fanafre of telefoneer naar 315.72.62. Noteer ondertussen alvast de datum van hel volgende fanfareconcert, nI. op 14 en 15 februari 1998. Misschien speel je zelf al mee !!! (E.P.)

/1(1(0/ CI

daii /uiiikeii

CIII iyCII Te Ii rOei!.

Zeg maar hoe je slapen wil

auping

labriex' - W_ 10_ITIE9 0-

-

ĂĄ - -

31


j M99T

Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht op de redactie, Loenhoutseweg 34 in Hoogstraten, of telefonisch: 314.55.04 of 314.41.26 streeks 16 uur vertrekken aan de Zaal voor Kunst en Volk voor de fakkeltocht naar aanleiding van het teerfeest. Enkele cafĂŠs zullen worden bezocht. Om 19.00 uur gaat het teerfeesi dan in de zaal van start met een fijn eetmaal: daarna is er gelegenheid tot 'dans en vermaak'. Sympathisanten van de maatschappij die thans nog geen erelid zijn kunnen ook deelnemen aan het feest: best nemen zij contact op met iemand van de bestuursleden. Op zaterdag 22 november vindt de jaarlijkse muziekavond plaats in de zaal 'Voor Kunst en Volk'. De Drumband, de leerlingen van de Brassband en de Brassband zullen hun beste beentje voorzetten om een gezellige avond te maken. Aanvang: 19.30 uur stipt. Een ware aanrader. Op zondag 23 november zullen de Sint en Zwarte Piet naar onze Zaal 'Voor Kunst en Volk' komen, waar alle Meerse kinderen tot 10 jaar worden verwacht omstreeks 13.30 uur, samen met hun ouders. De Sint heeft voor ieder kind een verrassing voorzien.

Brassband en Drumband Ste-Rosalia De 0(0 C0il) maand i naai jirlijk CC\\ oonie een erg drukke aetiviteitenmaand voor de Brassband en de Drumband. Vooreerst wordende toneelavonden dit jaar ook weer muzikaal omlijst door de Brassband op de zaterdagen 1 en 8 en zondag 9 november. Zoals ieder jaar wordt er ook weer een H. Misviering opgedragen voor de overleden leden van de Maatschappij Ste.-Rosalia. Dit jaar gaat deze herdenkingsviering door op zaterdag 8 november om 18 uur. Vanzelfsprekend wordt deze viering muzikaal opgeluisterd door de Brassband. Op dinsdag 11 november 1997 zal de Brassband voor de muzikale opluistering zorgen aan het monument van de oorlogsslachtoffers na de misviering nadien volgt de stoet de optocht door het dorp naar het oud-strijderslokaal. Zaterdag 15 november zal de Brassband om-

Kinderkermis

Kermis is vooral voor de kinderen een feevi, ook in Meer. Dcuiro,n traren er, naast draajmolen en vis/<raam, ook kindervoiksspelen ingericht. Hier zien we hen, onder het waakzaam oog ton hun moeders (vaders op cafĂŠ) het Rad van Fortuin bedienen.

Toneelkring

't Heidebloempje brengt 'Paprika uit Afrika' De toneelspelers san liet Mecrsc Heideblociupc hebben binnen het kader van het amateurtoneel een stevige reputatie. Bijna elke keer pakken ze het publiek in met toneel van een hoge amusemeniswaarde. Ook in het nieuwe seizoen is dat weer hun bedoeling. Daarom koiiien ze op zaterdag!, zaterdag 8 en zondag 9 november 1997 voor het voetlicht met drie opvoeringen van 'Paprika uit Afrika' in de Zaal voor Kunst en Volk om 19.00 uur. Deze klucht in vier bedrijven van Kamiel Kemels verhaalt over de lotgevallen van de familie Van Reeth, van wie de dochter in Afrika verblijft. Als zij haar ouders laat overkomen, hopen die haar mee terug naar huis te kunnen nemen. Uiteraard lopen de zaken een beetje anders dan pa en ma verwacht hadden en dat geeft aanleiding tot een reeks dolkomische situaties, die de toeschouwer doen schuddebuiken van het lachen. De rollen worden dit keer vertolkt door Jan Dufraing, Annemie Dufraing, Ilse Arnouts, Fonne Brosens, Luk Van Bladel, Jos Cools, Mark Dufraing, Ann Herrijgers, Sylvie Van Wassenhove, Frans Van Bladel, Emilie Keisteiis cii Adriaii Sieinons. De regie is in handen van Jos Arnouts, die daarmee voor de eerste keerde eindverantwoordelijkheid in handen heeft. Hij wordt technisch bijgestaan door Erik Fransen, Jos Godrie, Pierre Huybrechts, Els Van Gestel en Mie Van Opstal. Al deze mensen zijn vast van plan u een aangename toneelavond te bezorgen, die bovendien muzikaal zal ondersteund worden door Brassband Ste. Rosalia. Kaarten voor deze toneelavonden kosten 150 fr. en zijn vooraf te koop bij May Cools-Jochems, Meerdorp 17(03/3158827). Wie zeker wil zijn van een goede plaats, maakt best gebruik van deze voorverkoop, die begint op vrijdag 24 oktober 1997 vanaf 9 uur. In deze drukke tijden met een overdonderend, maar o zo arm TV-aanbod, is het wellicht een verademing het beeldkastje even uit te zetten en te komen genieten van dit toneel van eigen bodem. De toneelkring hoopt alvast ti te mogen verwelkomen.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mno gelijk maken wat onmno gelijk lijkt. in bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER 32

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81


MEER

Verkeersonderricht in de lagere school

....................

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentnim gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS

17000 GARAGE HOGA B.V.BIA. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-3147184 Fax: 03-314.83.98

Garage Luc RyverS

It

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! - -.

ur

- -

j

' ',

'7 P"17, IJ•t/

33


1

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 3 14.69.47 en/of FONS VAN BAVEL, Lage weg 31, te!. 314.83.05

Toen ik een maand geleden achter mijn PC zat en eindelijk de dorpsrubriek op papier had staan slaakte ik een zucht van verlichting. Zo, ik was weer even gerust, pas over een maand zou er weer kopij binnengebracht moeten worden en misschien zou er in Minderhout ondertussen iets gebeuren waardoor de inspiratie als het ware van mijn toetsenbord droop. De dagen kwamen en gingen, week na week, en er gebeurde niets_ tenminste zo leek het op het eerste gezicht. Wanneer je echter goed kijkt, zie je toch dat ons dorp leeft. Voor heel wat verenigingen en comirés is in september een nieuw werkjaar gestart en hoewel de natuur in de herfst in rust lijkt te gaan is de winter een periode waarin de basis voor een nieuwe lente wordt gelegd. Zo ook voor het verenigingsleven. De voorbereidingen voor diverse activiteiten zijn reeds bij velen begonnen hoewel je daar als buitenstaander niet altijd wat van merkt. Eén van de redenen van de dorpsrubriek is dan ook het dorp zoveel mogelijk op de hoogte te houden van wat er op stapel staat en wat er reeds te water is gelaten. Vandaar...

\\'ijk1ce1 \ciihocf Hoewel in de vorige Hoogstraatse Maand wij nfeesten gedrukt stond was het toch een wijkfeest dat op zaterdag 13 september plaatsvond in de Venhoef. Dat dit geen wereldschokkend nieuws is weet ik ook wel maar toch... Het is in onze maatschappij, waar we elkaar op het eerste gezicht niet nodig lijken te hebben en waar de buren al langer hoe meer elkaars voornaam niet kennen, toch ook weer niet meer zo vanzelfsprekend dat mensen de handen in elkaar slaan om samen iets te organiseren. Ik vond het dan ook de moeite waard mijn licht eens op te steken bij één van cle organisatoren van dit feest, Joke Caers. Waarom Joke? Gewoon omdat ik Joke daar het beste ken, maar het had evengoed iemand anders kunnen zijn.

DHM: Joke, ik heb gehoord dat er in het verleden ook wijkfeesten hebben bestaan maar dat die op een bepaald ogenblik zijn dood gebloed. Hoe zijn jullie ertoe gekomen om hier opnieuw mee te starten? J:Toen wij een jaar geleden met enkele mensen de koppen bij elkaar staken om er eindelijk eens werk van te maken om een speelpleintje voor de kinderen te bouwen, hadden we van bij het begin de hoop dat daar een hechtere band tussen de bewoners van onze wijk zou uit ontstaan en dat dat uiteindelijk zou leiden naar bijvoorbeeld een wijkfeest. Toen dat speelpleintje dus na een jaar concreet gestalte begon te krijgen en wij inderdaad door samenwerken dichter naar elkaar toegroeiden, werd het voor iedereen een vanzelfsprekendheid dat zoiets fijns zou gevierd worden. Ondanks het feit dat iedereen uitgenodigd werd om mce te helpen het speelpleintje te ontwerpen en op te bouwen, waren het grotendeels de ouders met jonge kinderen die zich daardoor aangesproken voelden. Zo ging het ook bij het organiseren van het wijkfeest. Wij wilden echter van in het begin dat dit alles een jj.iç34

gebeuren werd voor iedereen, voor groot en klein, jong en oud. Daarom waren wij bij het wijkfeest zélf erg blij met de opkomst van enkele mensen die hier al lang wonen en zijn wij dubbel zo blij dat één van die mensen heeft toegezegd volgend jaar mee te willen werken aan het organiseren van een volgend wijkfeest. Want dat dit voor herhaling vatbaar is, staat als een paal boven water.

DHM: Wat mogen de lezers zich voorstellen bij het wijkfeest van de Venhoef. Waren er speciale activiteiten voorzien en waar ging dit alles door? J: Ongeveer in het midden van de wijk ligt een vrij groot terrein dat wij graag als ruimte voor het speelpleintje hadden willen benutten, maar waarvoor we niet de toestemming kregen. Het zou mettertijd nog volvebouwd moeten wor -

den. Daardoor lag het er aljaren onverzorgd bij. We hebben het dan met wat hulp via de Groendienst van de gemeente omgeploegd, dankzij iemands nonkcl-boer effen getrokken en met eigen middelen opgezaaici, zodat het er nu niet alleen heel wat netter bijligt, maar ook volop gebruikt wordt door de kinderen om er op te voetballen en te ravotten. Dit plein was nu dus uitermate geschikt om er een tent op te zetten om in te feesten. Voor de kinderen waren er volksspelletjes opgesteld doorheen heel de wijk en op eerder genoemd grasveld deden we estafetten met groot en klein. In de tent werd gebarbeeued en iemands broer die diskjockey is, werd bereid gevonden voor muziek te zorgen zodat pret verzekerd was tot diep in de nacht -al vonden sommigen die de feesten van vroeger nog kennen, het toch nog te vroeg om te gaan slapen.

DHM: Deden er veel mensen mee? Uit welke leeftijdscategorie(ën) kwamen de feestvierders zoal? J: Zoals ik eerder al zei, was het de bedoeling om iedereen bij het hele gebeuren te betrekken. Dat is eigenlijk vrij aardig gelukt. Toch hopen we dat volgend jaar nog meer mensen zonder kinderen zich ertoe aangesproken voelen mee te doen. En dan reeds vanaf 's middags en niet alleen vanaf de barbecue. Is het niet om aan de spelletjes of estafetten mee te doen, dan misschien wel om bij een drankje reeds de sfeer op te snuiven en in de stemming te komen.

DHM: Wat zijn jullie plannen voor de toekomst? Blijft de formule voor een volgend wijkfeest dezelfde? J : We willen volgend jaar in ieder geval vroeger in 't jaar feesten. Want al hebben we dit jaar veel geluk gehad met het weer, in september wordt het s avonds al vroeg donker en al vlugger koud. Door in het begin van juli te feesten hebben we wellicht nog geen garantie op goed weer, maar daarvoor zullen we dan wel met zijn Alen eieren naar de arme klaren hrengen

Wat een vader al niet lijden kan! Deze kinderen wordt al vroeg geleerd dat hei zeer

belangrijk is een goede kruiwa gen te hebben om ergens te geraken, al was het maar aan de overkant van het grasveld.


MINDERHOUT Verder werden er op de evaluatievergadering enkele punten genoteerd waarop we volgend jaar zullen letten, maar de formule blijft waar schijnlijk grotendeels behouden. Wat een succes was, moet niet meteen gewijzigd worden, niet !

DHM: Indien ik mij niet vergis ligt een deel van de Venhoef op Hoogstraats en een ander deel op Minderhouts grondgebied, maar voelen de mensen zich Minderhoutenaar of Hoogstratenaar? J : Ik denk dat dat gevoelen zo ongeveer fiftyfifty verdeeld ligt. Wij zitten hier in een bevoor rechte situatie: voor winkels, scholen, bussen, evenementen, enz. wonen we overal even ver af, of we ervoor naar Minderhout willen of naar Hoogstraten. En verder woont hier 'Minderhoutenaar' naast 'Hoogstratenaar' en voelt memand zich daardoor méér dan de ander

DHM: Dank je wel Joke.

Startdag KSJ

Lip zaterdag 27 september werd door de KS.T van start gegaan met het nieuwe werkjaar. Kinderen die voor het eerst naar de activiteiten komen, nieuwe begeleiding voor anderen... Kennismaken met elkaa..... hoe doe je dat? De KSJ -begeleiding had hiervoor een originele mnannier bedacht. De kinderen van JORO 1-2 en JORO 3-4 mochten met een winkelwagentje langs de groenten- enfruitkraam rijden en dan maar raden welk fruit of welke groenten voor hun groep uitgestald lag.

Dorpsquiz Zaterdag 11 oktober 1 1).45 u. In de parochiezaal was de spanning om te snijden. Aan de tafels van de deelnemende ploegen werd koortsachtig overleg gepleegd welke pionnen naar voor geschoven zouden worden bij welke rubriek om deze zonder buizen door te geraken. Nog vlug werden wat wetenswaardigheden uitgewisseld en de spiekbriefjes van buiten geblokt. Omstreeks 20.00 u was het dan zover. Op een groot videoscherm werden we van aan de grens van Minderhout via mooie plekjes van ons dorp en omgeving naar de parochiezaal geloodst. Eenmaal de camera in de zaal aangekomen was, zagen we hoe naarstig met tafels werd gesleept, hoe op het podium nog eens een podium in elkaar werd getimmerd. hoe de snackschotels klaargemaakt werden en hoe deze samen met de drank werden gecheckt. Niets werd aan het toeval overgelaten en het was dan ook een glunderende Luc Vinkx die namens het feestcomité en de KSJ de 11 ploegen die waren opgedaagd van harte welkom heette op de tweede uitgave van de dorpsquiz. Luc lichtte de bcstaansreden van het feestcomité nog eens toe maar wou toch vooral beklemtonen dat de quiz in de eerste plaats een gezellige boel moet zijn waar plaats is voor spanning en sportiviteit. Jacqueline Van den Heuvel en Gerard De Backer die hun strepen vorig jaar reeds verdiend hebben als quizmasters, mochten er dan ook onmiddellijk aan beginnen. Dat zouden ze doen maar eerst diende het reglement nog even overlopen te worden. Kwestie van discussies te voorkomen. Dit is echt een kolfje naar de hand van de Gerard. Bij de eerste regels zette hij nog een ernstig gezicht op maar het duurde niet lang of er verscheen een sarcastisch trekje. Hij wist immers maar al te goed dat er altijd pogingen worden ondernomen om het reglement te omzeilen, maar ook dat de jury onverbiddelijk zou zijn. Het was aan de moeder van alle quizmasters. Jacqueline, om cle jury voor te stellen. Isabelle Visscr,. Scppc De Bont, Marth Van Loon, Wal ter Van rico Rrocrk. en Karel Segers onder voorzitterschap van Luc V inkx 7ouden er nauwlettend op toezien dat alles eerlijk verliep. En dal zij 7.iCh ernstig van hun zaak kweten heeft hel oudercomité mogen ondervinden toen een van dc juryleden naar hun îafl kwam en heel streng zei dat, als zij nog één keer zouden "voorgeharen"vanuit de zaal, er onherroepelijk een punt /.ou a tgeti'okketi woi di i v UO luuii seine. De teeliuutek hooi ook een belangrijke plaats in tijdens het ganse verloop van cle quiz. Al wie op dit terrein een beetje ervaring heeft, weet dal alles perfect verloopt op de repetitie, maar dal het altijd toch eens fout kati gaan d 111 lii'i blik dat lid ,.eki uiiut uu iilugLui . Ju kon CF donder op zeggen dat Stief Lauryssen, de man achter de knopjcs, heel de avond het klamme zweet in zijn handen gehad zal hebben Maar alles verliep vlotjes. Per ronde stuurde iedere ploeg een delegatie van drie personen op het podium, tijdens de zaalrondes werd er koortsachtig naar de oplossingen gezocht en omstreeks middernacht waren de teerlingen dan ook definitief geworpen. Of toch niet... Drie ploegen hadden een gelijke score behaald en dit was niet echt handig voor het bepalen van de plaatsen. Maar ook daar had men aan gedacht. Iedere ploeg moest schatten hoeveel traptreden er zijn in de Minderhoutse kerktoren. Eens de schattingen opgehaald, bleek op het grote videoscherm dat men waarachtig een topatleet ingehuurd had om de treden te tellen.

Nadat deze Spartaans uitziende spierbundel eerst nog een interview had weggegeven en zich uitermate geconcentreerd had, stoof hij als een hazewind de trap op. De man bereikte de top na liefst 13 1 treden en niet deze wetenschap was het voor de jury niet moeilijk een definitieve eindstand op te maken en wat bleek ? Onze Minderhoutse Voetbal Vereniging ruilt hun rode lantaarn van vorig jaar in voor de fonkelende wisselbeker. Voorwaar een knappe prestatie en dat mag zeker ook gezegd worden over de organisatie van deze tweede editie van de dorpsquiz. KSJ en Feestcomité,... een dikke proficiat! Voor de statistici onder ons geven we hieronder de volledige uitslag Eindtotaal St. Joris Arkduif KWB Fanfare Ouderveren. KAV MVV Land. Gilde KVLV KLJ Ping pong Ruiters

/

35 72 59 72 62 81 38 59 65 78 72

Rangsehikking /

11

5 9 3 7 1 10

8 6 2 4 Fons van Bavel

Monument Van De Ballonpost

Op 21 oktober 1870 stegen 54 hallonnen met post op uit het belegerde Parijs. De Archimedes landde in castelré In 1970 werd dit monwnent terherinnering aan deze allereerste luchtpost opgericht. Het gemeentehuis van Baarle-Nassau kreeg een herinneringssteen niet de tekst: Parijs - Baarle-Nassau 1870 —1970. Nu blijkt deze stenen ballon een serieuze wonde te vertonen. Navraag bij mensen in de buurt en op het gemeentehuis van Baarle-Nassau konden nog geen klaarheid scheppen over de herkomst hiervan.

35


MINDERHOUT

KON. FAN. DE MARCKEZONEN: EEN KORPS IN BEWEGING Toen Leo Vermeiren, secretaris van de Kon. Fan. De Marckezonen, mij foto's van de fanfare toestopte vroeg ik hem of het mogelijk was daarbij enkele regeltjes op papier te zetten die dan voor mij konden dienen als Ieiddraad voor een artikeltje. Ja watte zeg,... enkele regeltjes! Eerlijk is eerlijk. Hetgeen nu volgt over de fanfare is volledig van de hand van Leo. K.F. (Koninklijke ftinfiire, een titel verleend door het Hof, aan de Minder houtse fanfare toegekend in 1981)DeMarckezonen heeft goed meegedaan aan het herlevingsproces van de muziekmaatschappijen. Over de muzikanten van fanfares bestaat weinig geschreven geschiedenis maar uit afbeeldingen en de hoge ledenbijdrage kan men afleiden dat het lidmaatschap vorige eeuw uitsluitend bedoeld was voor de gegoede burgers. Die tijd ligt al ver achter ons maar dat de vrouwen deel gingen uitmaken van het verenigingsleven is nog niet zolang geleden. Nu is een fanfare een vereniging van actieve ontspanning voor jong en oud. Om de jeugd te blijven motiveren en de toekomst op te bouwen worden diverse activiteiten georganiseerd.

De vrouw in de fanfare De tijd dat een fanfare een exclusieve mannenclub was, behoort ook bij de Marckezonen tot de folklore. Het vrouwelijk geslacht vormt ruim 30% van de muzikale bezetting. Nu klinkt dat heel gewoon maar vroeger mochten de vrouwen niet of nauwelijks deelnemen aan het verenigingsleven(kuisen, ja). De aanwezigheid van vrouwen in het verenigingsleven nu is wel een heel groot verschil met vroeger als je weet dat pakweg 40 jaar geleden in een toneelstuk de vrouwenrollen nog vertolkt werden door mannen. En blaasmuziek is ook geen hobby voor alleen meisjes, zo zijn er vijf gehuwde vrouwen bij, waarvan drie met kinderen, die erin slagen hun beroep en huishoudelijke taken te combineren met hun vrijetijdsbesteding.

Jeugdwerking Aan dejeugdwerking wordt in Minderhout veel aandacht geschonken. Hoewel jongeren wel een spontaan gevoel hebben voor muziek is het leren van muziek vooral een kwestie vaii door zettingsvermogen. Om het aankweken van dat doorzettingsvermogen te bevorderen is het belangrijk om de groepsgeest levendig te houden. Daartoe wordt ondermeer jaarlijks (samen met sympathisanten en ouders) een uitstap en optreden gepland in een attractieomgeving. Vorig jaar was dat Melipark en dit jaar was er een 'reis terug in de tijd' naar Bokrijk. Ieder jaar organiseert de jeugd zelf een muziekkamp. Vorig jaar werd de tiende editie 'muziekkampen' gehouden in de Ardennen. Dit jaar werden de slaapzakken uitgerold in Drongen nabij Gent. Dit jaar was het centrale thema op het kamp "Sesamstraat' wat erop neerkomt dat de verschillende groepen namen krijgen uit de Sesamstraat-serie en dat de verschillende spelletjes daar iets mee te maken hebben. Op de ouderdag konden de ouders genieten van wat hun kinderen d'er allemaal van gebakken hadden. Belangrijkste was uiteraard het geslaagd concert van zowel nieuwelingen als gevorderden. Ook grandioos, en zeer goed opgebouwd, was het spel 'Is deze reportage waar of niet waar' van de Schalkse Fluiters met een knipoog naar... Binnenkort zullen er zes Minderhoutse jonge muzikanten deelnemen aan een play-in te Merksem. Zo'n play-in houdt in dat zij in de

voormiddag een paar concertstukken krijgen om in te oefenen die zij dan tegen de avond voor publiek mogen spelen.

Bestuur Het afgelopen jaar heeft het bestuur afscheid moeten nemen van twee verdienstelijke leden. Luc Fockaert heeft Minderhout verlaten om te gaan wonen en werken in Couvent D'Oulias (Zuid-Frankrijk) en Ilse Vorselmans die ontslag neemt wegens beroepsbezigheden. Hun plaatsen in het bestuur werden opgevuld door Paul Gladinez en Heidi Van Otten.

Oproep Mochten er ouders zijn die hun kinderen een muzikale hobby (een blaasinstrument of drumstel bespelen) willen geven of wier kinderen ge誰nteresseerd zijn in het musiceren in groep; ze kunnen altijd contact opnemen met de voorzitter van K.F. De Marckezoncn, Jos Vermeiren op het nummer 03/314.56.76. Belangstellenden voor de majoretten kunnen terecht bij Heidi Van Otten op het nummer 03/ 3 14.43. 14

Mosselfeest Bij cultuur hoort ook eten. De fanfare organiseert op vrijdag 14 november 1997 een groot mosselfeest in het parochiecentrum van Minderhout. Alle Minderhoutenaren ontvangen een brief met inschrijvingsstrook.

Ten zeerste aanbevolen. Fons van Bavel

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

IIO1T DA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

Brede waaier In het Minderhouts korps zit veel cultuur. Het is een vereniging met een brede waaier actieve ontspanning toneel, muzikale aanwezigheid bij verschillende sociale gebeurtenissen, majorettes, kampen. concerten, uitstappen, kermis, muziekvorming... De Minderhoutse fanfare verzorgt perjaar zo'n drie concerten buitendorps. Op het Lenteconcert wordt muziek gespeeld van allerlei genres. Van Zuid-Amerikaanse ritmen, klassiek, filmmuziek, marsen, volksmuziek tot rock'n roll. Bij de meeste partituren hoort een actueel of een geschiedkundig verhaaltje (bv Lillehammer Tune, naar aanleiding van de Olympische winterspelen '93 en Saxophone Jubilee ter gelegenheid van het feit dat 150 jaar geleden Adolphe Sax de saxofoon uitvond). Gaf 'De Marckezonen' vorig jaar een muzikale omlijsting aan acht gouden bruiloften, dan werd dit jaar gekenmerkt door het opluisteren van twee huwelijken. En dan zijn er ook de jaarlijkse plezante dingen zoals Heikes- en Castelkermis en natuurlijk de studiedag met de bedrijfsbezoeken aan de Minderhoutse horeca de week na de kermis. 36

Er zit nog muziek in defnnJire. Dat wordt vertaald door het aantal beoefrnaars. De Minderhoutse fanfare telt 52 muzikanten, vier drunimers, een vijftien majorettes en een achttal muzikanten in opleiding, samen goed voor een kleine tachtig actieve leden. En daarmee vormt zij de grootste blaasinuziekvereniging in de fusie Hoogst raten.


-

Ir:.....

GOUD IN MINDERHOUT Adriaan Sprangers en Louiza Sterkens: 'Nog nooit met nen auto gereden!'

L

Temidden van het geronk en gedaver van aan- en uitrjdende vrachtwagens, machines, ventilatoren, reuk van het waterzuiveringsstation, ligt het boerderijtje van ons gouden echtpaar. Eertijds rondom in het groen, nu ten prooi aan de beschaving en de vooruitgang. Adriaan, 'Jaan' in de volksmond, en Louiza hebben hier altijd graag gewoond en nu nog, ondanks al die bedrijvigheid tot aan hun achterdeur, voelen ze er zich volkomen op hun gemak en denken zeker niet aan vertrekken. Ze houden van de buitenlucht en die zouden ze nog graag jaren willen opsnuiven ook. Jaan is geboren in de Rollekens op de boerderij waar hij nu woont, en dit op 16januari 1922. In de Minderhoutse gemeenteschool volgde hij de lessen tot zijn 14e jaar en ging daarna enkele jaren werken in de houtzagerij van Gust Van Erck. Nadien verlegde hij zijn activiteiten naar de boeren in de omgeving als knecht. Alsjongeling pakte hij graag een pintje en was vooral verlekkerd op dansen. Veel amusement was er tussen die twee wereldoorlogen ook al niet maar iedereen deed dat op zijn manier. Voetbal spelen bij de plaatselijke club hoorde er ook bij en Jaan was ne vinnige bij het bespelen van de bal. Louiza is ook een puur Minderhouts product en zij liet haar eerste keelgeluiden horen op 17mei 1923 en dit in de Koestraat, het huis waar nu Leentje Deloose (naast het parochiecentrum) woont. Met haar ouders trok ze in 1937 naar het gehucht Bergen waar ook de boerenstiel beoefend werd. Een dramatisch gebeuren tijdens de oorlog overschaduwde wel haar leven, namelijk de geweiddadige dood van haar moeder die het leven liet toen ze op een landmijn trapte. Ook Louiza liep hierbij ernstigc kwetsuren op, maar ze had toch nog geluk dat ze nog leefde. Landmijnen die nu nog altijd op zovele plaatsen in de

'011 C ĂŻ5t'(l

II Ti1t

it Ie / 0(

01/1 vi le//CIlloet!

wereld slachtoffers eisen en zware verminkingen toebrengen. Op dit ogenblik is BelgiĂŤ de promotor voor het afschaffen van die vreselijke ondingen. Hoe leerden ze mekaar kennen? Een eerste poging tot nadere kennismaking werd ondernomen tijdens een culturele manifestatie, namelijk een toneelopvocring te Meer. Het klikte nog niet direct, maar een tweede 'komediestuk' te Minderhout deed het liefdesvuur ontvlammen en een nieuw pril koppeltje was gevormd. Op 22 oktober 1947 trokken ze samen te voet naar de kerk om eeuwige trouw aan mekaar uit te spreken. Een echte oktoberse dag, grijs weer en druilregen, maar dat kon de pret niet druk ken. Het licht straalt van binnenuit en zo is dat al 50jaar gebleven. Tijdens de oorlog is Jaan als vrijwilliger eenjaar bij het leger geweest. Geluk heeft hij zeker gehad want het scheelde geen haar of hij was ook naar Duitsland getransporteerd geweest. Rond 1950 vestigden ze zich op de ouderlijke boerderij aan de Rollekens en verdienden ze er de kost met veeteelt en tuinbouw. Maar ze dachten ook aan kinderen: acht mondjes in totaal (Sus, Maria, Lizette, Fons, Willy, Annie, Roger en Cel) moesten na enige tijd gevuld worden. Hard werken was dan de boodschap en hoeveel wollen sokken Louiza voor haar kroost gebreid heeft kan ze onmogelijk becijferen, maar het moeten er veel geweest zijn. Jaan bleef ondertussen een fervent voetballiefhebber en dan vooral supporter. Vooral van zijn zonen die in het eerste elftal van Minderhout VV hun strepen verdienden. Jaan was ne vurige supporter. 'Soms vertrok ik 's morgens om 10 uur en kwam om 6 uur 's avonds terug thuis. Nu niet meer, het zegt me niet zoveel meer. op TV wel!' Ook bij de oprichting van voetbalclub Boskant is hij nauw betrokken geweest. En dan hebben we nog niet over duivenmelken gesproken! Ook vissen behoorde tot zijn geliefkoosde bezigheden, goed voor de stress. 'Nen auto hebben we nooit gehad, ik was gene chauffeur, veel te zenuwachtig, ik was nog maar amper bekwaam om nen tractor te besturen.'

Jaan en Louiia, op 22 oktober hebben julhe je gouden feest gevierd, gefeliciteerd! Geniet nog van vele jaren tesamen met uw acht kinderen en twaalf kleinkinderen! U

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 031314.59.66 - Alle schilder. en behangs erken Cordijneti en overgordi,j nen - Tapijten en vloerbekleding Siertafeikleden, lopers. enz.

RMTS MARCEL

ffle

Algemene Bouwonderneming

Fazantenstraat 5 2340 BEERSE

Telefoon: 03/309.95.18 Fax: 03/309.95.17 Autotel.: 095/25.93.62

1193

Jaan en Louiza genieten van het leven, de gezondheid wil altijd niet zo goed aan hun wensen beantwoorden, vooral bij Louiza, want Jaan heeft nog nooit een dokter aan zijn lijf gehad. Pure natuur! 37


70 TECTES-J-dreef Ja die reporters klagen dikwijls dat er geen nieuws te rapen valt. Deze maand was er echter voldoende stof om over te schrijven, maar net als er wat te doen was, was ik een weekendje weg. Dat maakte dat het meeste nieuws uit de tweede hand is. Daarvoor ging ik dan met ïn 'n blocnote en mijn cassetterecordertje de hort op. Op zich best interessant en plezierig, alleen kost het wat meer tijd. Er leeft weer wat, wat weet ik nog niet duidelijk, înaar de mensen worden weer wat socialer: buurten, elkaar leren kennen, samen fietsen, lopen, muziek maken, op reis gaan, het zit duidelijk wat in de lift. Waarschijnlijk speelt de geboortegolfop Meersel-Dreefook een rol. Zolang je geen kinderen hebt is het gemakkelijk om jezelf af te schermen inje huisje bij de tv, maar kinderen willen spelen bij de vriendjes en van lieverlee komen de ouders ook met elkaar in contact en van het één komt het ander. Zeg dat ik gelijk heb! (Dank u.)

De Dreefse Trappers. l)e Meersel-Dreelse tielseltib de l)reetse Trappers' hebben er hun tweede seizoen, ruim 22 betstochten, opzitten. De club die vorig jaar opgericht werd door enkele enthousiaste fietsers van het Geiteneinde groeide aan tot veertien man en voor het volgende seizoen staan er weeral enkele nieuwe kandidaten ongeduldig te trappelen. De Dreefse Trappers rijden in de zomer op woensdagavond en voor de liefhebbers ook nog op zondagmorgen. 'S Woensdags wordt er gekozen voor een tocht van ongeveer 50 km, die loopt langs dc omliggende dorpen, zoveel mogelijk langs mooie, rustige wegen. Drevenier Jos Van Rijen stippelt meestal de route uit. Jaarlijks rijdt cle club ook heen en terug naar Scherpenheuvel een 145km en neemt ze deel aan de Brusselse Gordel. De bedoeling van de clubleden blijft, van zich op een aangename, sportieve en gezonde manier te ontspannen. De sfeer is belangrijk, niet het hard rijden, de gemiddelde snelheid van dit seizoen lag op 27,6 kmlu, en dat is volgens Koen Buts. medeinitiatiefnemer, een haalbare kaart voor elke liefhebber, jong of oud. Samen met Bud Eekels sponsert slager Koen de truitjes in de MeerselDreefse kleuren blauw-wit. Koen is zich terdege bewust van het feit dat het fietsen in groep gevaarlijk kan zijn. ze dragen clan ook een helm

en houden zich aan strikte afspraken om problemen te voorkomen, ook is dit één van de redenen waarom de club niet te groot mag worden. Na een fietstocht wordt, zoals dat gepast is, halt gehouden bij sponser café Den Bud, om nog even na te buurten over de voorbije trip. Voor dit najaar wordt er nog een teerfeestje georganiseerd en dan zit het seizoen erop tot april volgend jaar. De fanatiekste blijven bij droog weer ook in de winter nog op hun fiets springen voor een tochtje op zondagmorgen.

Dorpshuisnieuws. llalfscptciiiher sici er CCI1 brief in dc luis van de dorpsraad, roei cle aankondiging van een bijzondere algemene vergadering, i.v.m. het verwer ven van het oude schoolmeestershuis als toekomstig dorpshuis. De bedoeling van de vergadering was: -peilen naar de behoeftes naar, en de toekomstige gebruiksmogelijkheden van zo' n dorpshuis, - een kijkje gaan nemen in het desbetreffende pand, - en het formuleren van voor stellen naar de gemeente (de eigenaar) toe. Ook konden de Meersel-Dreveniers vooraf schriftelijk hun meningen kenbaar maken. Voor info sprong ik even binnen bij Jef Jacobs, secretaris van de dorpsraad.

DHM: Jef hoe was de opkomst?

De Dreefve Trappers in cle startblokken voor een trip van 50km. Met o.a. de initiatiefiie-

niers Koeiz Buts, Peer Verbaeten, Ton Smeekens, Jos Vernionden en onzichtbaar Pol Van Opstal. 38

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

Jef: De algemene vergadering werd bijgewoond door een dertigtal mensen, vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen en geïnteresseerden. De dorpsraad was blij verrast met de opkomst, een teken dat de zaak leeft te Meersel-Dreef.

DHM: Welke voorstellen werden er door de aanwezigen naar voor gebracht. Jef: Er waren verschillende voorstellen, van: breek het af tot, gebruik het als muziekschool, tekenschool, knutselruimte, KLJ-lokaal, bibliotheekruimte, expositieruimte, vergaderlokaal, de tuin als petanquebaan, sport- en speelterrein, ruimte voor de kermis, parking enz. De lagere school had via een brief laten weten dat wat hen betreft het makkelijker zou zijn indien de bibliotheek in het schoolgebouw blijft, maar ze waren wel bereid om dit bezwaar te laten vallen als daarmee het oude schoolgebouw zou kunnen behouden worden. 1-let dagelijks bestuur van cle dorpsraad vergaderde de dinsdag daarop. We hebben alles geresumeerd, bediscussieerd, gewikt en gewogen en alles op een rijtje gezet en de conclusies overgemaakt aan de gemeente Hoogstraten.

DHM: Welke waren die conclusies? Jef: Behoud het huis voor zijn karakteristieke bouw, als erfgoed en als herinnering aan zijn geschiedenis als deel van het oude schoolgebouw, samen met de erbij behorende grond. Verkoop, verhuur, afbraak, verkaveling of versnippering, moet absoluut vermeden worden. Meerdere verenigingen zijn geïnteresseerd in het gebruik van het geheel of een gedeelte ervan. De mogelijkheden van het hoofdgebouw kunnen liggen op het vlak van het verschaffen van onder andere onderdak en uitbreiding van de bibliotheek met een meer centralere ligging, ruimte voor een teken- en muziekschool, ruimte voor expositie, vergaderlokaal, opslagruimte voor materiaal van de verenigingen (spelmateriaal, vlaggen van de vendeliers, enz.). De achterbouw kan gebruikt worden o.a. als KLJ-lokaal en ten behoeve van de gepensionpprdpn die er hun petanque-msteriaal zou. , den kunnen opbergen. Het terrein achter de gebouwen kan gebruikt worden als speelterrein voor de KLJ en voor de aanleg van ccii petanque-baan voor de gepensioneerden. De terreinen naast de gebouwen zouden als verhard terrein dienst kunnen doen als speelterrein, kermisterrein, weekendparking, en ptaats voor de glas- en andere containers, voor de kerstbooniverbranding en tenslotte als ontsluiting naar de achterliggende gmommden, waarvan men hoopt die in de toekomst te kunnen samenvoegen.

DHM: Hoe gaat het nu verder? Jef: In november zal het schepencollege en wellicht later ook de gemeenteraad, zich over deze zaak buigen en een beslissing nemen over wat er met het schoolhuis staat te gebeuren. We


MEERSEL -DREEF hopen op een positieve afloop en dat het laatste stukje gemeentelijke eigendom in MeerselDreef, dat als dorpsplein en dorpshuis dienst kan doen, zal behouden blijven voor de mensen van Meersel-Dreef.

Missiefeest Reik Mij De Hand. tip tOtIdUi

2

1

SL'tiLeIlIIftI

iii

iii

pcct(Uin

Zevenster de 2 editie door van ons jaarlijks missiefeest. U las al dat de medewerkers van Galder en Strijheek inmiddels atliaakteii maar dat het Meersel-Dreefse missiecomité de zaak volledig op zich zou nemen. Benieuwd hoe één en ander was afgelopen ging ik voorzitster Lizette Thielemans eens aan de tand voelen.

DHM: Hoe is de dag verlopen? Lizet: Het missiefeest is geweldig mee gevallen. Er was veel volk en het weer was goed, dat maakte dat er een gezellige sfeer hing. Zo denken we dat het eindresultaat beter zal zijn dan vorig jaar. Er traden acht muziekgroepen op, geheel op vrijwillige basis, ze slaagden erin gezellige muziek te brengen die echt in de smaak viel bij de luisteraars. We konden rekenen op voldoende medewerkers, zowel om's zaterdags op te stellen als voor de dag zelf en voor de maandag om alles weer af te breken. Veel verenigingen staken een handje toe, de vrouwenverenigingen maar ook de gepensioneerden en de leden van de fietsclub waren deze keer bijzonder actief. De rommelmarkt bleek achteraf nog meer kijklustigen over de vloer te hebben gekregen. Koosje en Piet De Graaf en hun helpers zorgen met hun rommelmarkt voor het leeuwenaandeel van de opbrengst. Dankzij overschotten van sponsoringgeld van vorig jaar konden we de kinderen gratis laten springen op een springkasteel, een clown huren en de kinderen laten schminken. Daardoor waren de ouders ook vrijer en bleven ze langer hangen. Er waren opvallend meer jongere mensen en mensen met kleine kinderen en ook veel fietsers die op de muziek afkwamen, zonder goed te weten wat er eigenlijk aan de hand was. Je zag heel wat mensen uit de omliggende dorpen maar toch hadden we meer mensen van Meersel-Dreef zelf verwacht. Jammer vond ik ook, dat doordat de bloemenverkoop na de missen zo goed liep, we te snel waren uitverkocht, en we daardoor geen bloeiiieii kuiiden gaan verkopen op Gat der. We willen zeker niet het gevoel geven aan de mensen van Galder en Strijheek (lat WC hen nu laten vallen. Daarom hadden we ook vooraf beslist dat pater Van Dun ook zijn aandeel van de opbrengsten nog zal blijven krijgen zolang hij missionaris blijft. Al bij al blijft het spijtig dat met dc jaren de band tussen Meersel-Dreel eO Galdcrcn Strijbectc 791 verminderen, met het verminderen van gemeenschappelijke acti viteiten. Overigens, alhoewel Neel Van Dun niet meer mechielp met het organiseren, maakte hij dit jaar toch nog een molen voor de loterij en die viel zo in de rmaak dal hij hInofd ook volgend jaar weer voor een molen te zorgen. Alhoewel we iemand van de nieuwe gemeente AlphenChaam hadden uitgenodigd, hebben ze fliCti van zich laten horen. Misschien een communicatiefout, volgend jaar proberen we toch een afgevaardigde hier te krijgen. Dit jaar loste onze burgemeester het op door beurtelings met het spelen van de volksliederen, zowel de Belgische als de Nederlandse vlag te hijsen. (Nvdr: achteraf bleek dat de burgemeester van

It

) kII(lI1/!

1 1!)!

J(

,ç /1li)lH

II

g1[!t11!!

IHI)lH,l

/oimé/

ni1iki !,Hi

h

wegranden op Mee rsel. Ze voorzagen de weggezakte kasseistroken van een laag asfalt en verhoogden zo het rijcomfort op deze veel te smalle straat. 0p sommige stukken liep je het risico met de onderkant van je wagen tegen de weg te kletsen als je een ander voertuig moest kruisen. Van inhalen is er zelfs helemaal geen sprake, dat staat gelijk met een zelfmoordpoging. De verbetering van de wegrand wordt door iedereen in dank qfgenomen. Nu naar te hopen dat deze asfaltlaag lang in goede staat zal blijven. Bedankt gemeente, bedankt plaatselijk gemeenteraadslid, bedankt dorpsraad en bedankt technische dienst, als het oed is zegg'n we het ook. -

Om dit gebouw, het voormalig huis van de hootdonderoi'jzer, en de aanpalende gronden is de laatste tijd veel te doen. Wat het juist moet worden is nog een vraag, maar dat het moet behouden blijven voor de Meersel-Dreefse gemeenschap, daar is iedereen hier het over

IlI(j(/1cI 11Hl de jaarlilkse /ilissiej1vTe/!Riik Alij 11 fIu,J' lol//It 1h l.e/1 I)iIU!lt!jIs grote rommelmarkt in zaal de Ze venster. Om deze grote verzameling spullen bijeen te krijgen wordt er achter de schermen, een heel jaar hard gewerkt door Koosje en Piet De Graaf. Die slagen er elk jaar weer in, om de zaal te vullen met allerlei snuisterijen. 39


MEERSEL-DREEF Alphen-Chaam toch aanwezig was maar te laat.)

DHM: Welke missionarissen krijgen een deel van de opbrengst? Lizet: Dat zijn buiten pater Piet Van Dun, Mit Geerts, Josepha Tilburgs en Jeanne Van Boxel. We waren als bestuur zeer tevreden. In het voorjaar twijfelden we nog of het inissiefeest nog wel zou kunnen doorgaan, nu Galder en Strijbeek grotendeels hadden afgehaakt. Maar door de vele helpers, was de werksfeer heel gemoedelijk en heel vriendschappelijk. Ook binnen het nieuwe bestuur kijkt het en daarom kijken we met vertrouwen de toekomst tegemoet.

idee, enje steunt er een goede zaak mee. Inlichtingen Lizet Thielemans: 315.02.80 of Francine Verschueren 315.07.44., de mensen van Meersel-Dreef krijgen vooraf een schrijven in de bus. Na het missie-etenje wordt dan de balans opgemaakt en worden de opbrengsten verdeeld onder de missionarissen.

Nieuwe OPENINGSUREN in de WERELDWINKEL woensdag van 14 tot 16 uur donderdag van 14 tot 16 uur vrijdag van 14 tot 16 uur zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur zondag van 10 tot 12 uur

Op zondag 9 november sluit het missiecomité zijn werkjaar af met een missie-etentje voor de liefhebbers. Om 1 luIS, 12u15 en 13u kan je in drie shiften komen aanschuiven. Je kan kiezen uit meerdere menu's maar je moet je wel vooraf inschrijven. Best wat families maken van de gelegenheid gebruik om met z'n allen eens samen te komen, misschien ook voor u een goed

In (Ie bloemen

Defu , fire star? elk Iwjoar met een nieuwe reeks muzieklessen. Om het jonge volkje over te halen om lid te worden van de fanfare, bezocht "het fanfare promotieteam" de lagere school van Meersel-Dreef en van Galder. Door middel van uitleg, muziek en "probeer zelf eens te blazen" werd getracht enthousiasme op te wekken bij de leerlingen van het 41 , 5d' en 6" leerjaar. Vier van de kandidaten van vorig jaar. Bram Broers, Toni Van Opstal, Rob Van Dun en Loek Janssens gaven meteen een staaltje van hun kunnen, tijdens hun eerste openbaar optreden. Ook tieners tot honderd jaar zijn welkom, als ii een beetje muzikaal gevoel hebt en wat doorzettingsvermogen, dan bent u de geknipte kandidaat. Geef een seintje aan één van de (bestuurs)leden van de fiinfare of aan ondergetekende. De lessen en het gebruik van een invtrwnent zijn volledig gratis, wat houdt U nog tegen?

iot heoii al.r ee!1 proef te i%Ïeer.'!-L)rc/, werd vorig jaar uitgebreid naar de dec/gemeente Hoogsrraten, nI, de bebloemingsactie, een wedstrijd voor de mooiste bebloenide gevels. De dorpsraden hadden het op zich genomen om de actie te promoten en de verkoop van gevulde bloembakken te organiseren. Voor Meersel-D reef waren er drie laureaten, de familie Oomen van Groot Evssel, defamilie Huybrechts van het Moleneinde en de paters Kapucijnen. Zij mochten op zondag 28 september, hun prijs in ontvangst gaan nemen op het stadhuis te Hoogstraten. Onder andere de bebloenide gevel van het klooster was een lust voor het oog, en bleef dat ook dankzij de goede zorgen van pater Jan De Bont. Op de foto ziet u de MeerselDreefse laureaten voor het Hoogstraatse stadhuis. 40

'1. Tijde os lue 1 weekei i./ van n 28 .splem/er. koi i je weer te r clii in zaal dc / r nsler voor de jaarlijkse "Land- en Tuinhouwda gen ". De KVLV had er zich weer voor ingezet om er iets moois van te maken. Al het goede wat moeder aarde voortbrengt, met behulp van de land- en tuinbouwers natuurlijk, kon je bewonderen, van dauwverse groentes tot plukvers fruit en allerlei lekkere zuivelproducten. Zelfs zelfgemaakte knuffeldieren "de Dreefse dierentuin" stonden er te wachten op een koper.


MEERSEL-DREEF

Wandelzoektocht. Dal dc Geiten san Meersel Dreef een actief gebuurt vormen, wist u al. Maar buiten de kermis, hun harhccue en de fietsclub "de Dreefse Trappers", zocht men nog naar activiteiten om de geiten hij elkaar te brengen. Het was weer Koen Buts die het initiatief nam om met enkele Geiten een zoektocht te organiseren. En sociaal als ze zijn (u kunt wel raden in welk gebuurt ondergetekende woont) wilden ze het initiatief uitbreiden voor al de mensen van MeerselDreef. Koen Buis, Nic Danis, Peer Verbaeten, Jos Vermonden en Willy Van Dcii Broek staken de hoofden hij elkaar en stippelden een wandelzoektocht uit van 6 km langs rustige MeerselDreefse wegen. Vrijdagavond 17 oktober, tussen 19 en 20u kon men zich inschrijven bij 't Genoegen, tevens begin en eindpunt van de zoektocht. Een vijftig zoekers hadden zich ge meld, niet slecht volgens mij, niaarde initiatiefnemers hadden toch op wat meer volk gerekend. Daar staje dan met je lijst, je stylo enje zaklamp op straat. Voor een Meersel-Drevenier waren de vragen niet te moeilijk en daarom moesten dc schiftingsvragen de eindoverwinnaar aanduiden. Halverwege, op Mexico (toch al een eind weg) stoiideiĂŻ enkele Geiten je op te wachten met warme chocomelk of (en) iets straffers. Zo dwalend langs Meersel-Dreefse wegen, bij volle maan en een zacht temperatuurtje, moestje toch toegeven dat het best gezellig was. Terug bij 't Genoegen sloeg de jury aan 't tellen en rekenen, dus dat duurde wel even. Tijd om even rond Ie kijken en links en rechts een praatje te slaan over van alles en nog wat. Ondanks de strikvragen en de schiftingsvragen moesten toch de dobbelstenen bepalen wie had gewonnen. En 't is niet waar, nr. 1 was collega correspondent r.urej Oomen, gevolgd door jawel broer Johan en broer Jos om te eindigen met Anny Jansen (vrouw van Jos). Dus bij de familie Oomen prijken enkele nieuwe bekers op de schoorsteenmantel Bert Snijders van 't Genoegen cleeĂŽ1 up eersie twee nog een gratis ontbijt cadeau en nummer drie kreeg een fles wijn. Dc tevreden ge7ichten deden me besluiten dat het goed was en voor herhaling vatbaar. Moe maar voldaan en weer wat slimmer (waar gaat dat eindigen) keerden we terug huiswaarts. Enkel van mijn plan om nog wat aan dc Hoogstraatse Maand te werken viel in duigen. Maar ja. morgen is er weer een dag. Maar zoals u kunt merken is het artikel toch nog af geraakt.

40-JAAR 't I.s goed elkaar nog eens terug te zien en, voor de midlife-crisis toeslaat, plezante herinneringen aan vroeger op te halen. Hier apart op de foto maar wel samen aan de f'e trof ei in de Voort/toe ve .. :.. ............

-1

O ja, nog even dit, zit u met een ei, heeft u iets iiieegeiiiaaki of heeft u nog verenigingsnieuws, laat het weten! Ook eigen brouwsels worden in dank aanvaard, hoe het op papier staat heeft echt geen belang. Probeer maar. Volgende maand is collega Drej weer aan de beurt, dus wat mij betreft tot over twee maanden. De groeten,

Toon Verleye.

40 jaar Meersel-Dreef

Zoekertje Te koop: Eiken staande lamp, zwaar hout, zeer goede staat. Prijs 2000 Fr. Tel.031315.86.70

41


W(~Md

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 3 14.69.69.

De zomer is voorbij, de heifst is begonnen. Er kwam een eind aan de lange droogte, de regen was zeer welkom, maar die waren we toch weer snel beu. Op de boerenbuiten kun je weer heel ver kijken, nu de hoge muren van de maïsveiden gesloopt zijn. Hier en daar nog een stoppelveld, maar de meeste akkers zijn weer netjes oingeploegd, klaar voor de winterrust. De scholen zijn weer lang bezig, een de meeste verenigingen zijn ook een nieuw werkjaar gestart. We kunnen natuurlijk geen verslag doen van elke vereniging apart, maar nu toch even een verslagje van het nieuit'e KLJ-v.erkj uur (niet oede i'oorneniens?).

Verdraagzaamheid Op hei t a atsie nipperite \ oorciat dc kopij voordit nummer naar de drukker moest, vonden we in

onze bus een extra nummer van het Wortelse schooikrantje over de 'Week van de verdraagzaamheid' Prachtig, dat er in onze school flink aandacht besteed wordt aan dit onderwerp. want 'pesten' kan daar gemakkelijk gebeuren. Het kan uitgroeien tot een soort ziekte; de 'sterken, stocrcn' die dc zwakkeren pesten, groeien uit tot onuitstaanbarc egoïsten, die over lijken zullen gaan als ze groot zijn. en de zwakkeren, die gepest worden, kunnen er levenslang onder blijven lijden. Prima, dat er een hele week de aandacht van de kinderen op dit misbruik getrokken wordt, en dat in de praktijk van het dagelijkse leven na die week er ook

nog op gewezen wordt.

10e Wortelfeesten

42

hesloten

Woensdag 15 oktober had in 't Slot de 'slot'plechtigheid plaats van onze laatste Wortelfeesten van 29 en 30 augustus, nl. de overhandiging van het resultaat, het geldbedrag aan de mensen (of hun vertegenwoordigers) voor wie de feesten dit jaar gehouden werden. De prijswinnaars waren tevoren gekozen, namelijk de Bezigheidselub van zieken en gehandicapten in het gewest Hoogstratcn en namens die zieken en gehandicapten waren Magda Bruurs en Fons Pans aanwezig, de laatste als voorzitter van de CM in ons gewest. De prijs stond niet tevoren vast, maar werd nu bekendgemaakt, na het rekenwerk vanwege de feestOrganisatie, die uitgaven en inkomsten, onkosten, enz. moesten optellen en aftrekken, enr,, tötdïit er een batig satclo overbleef van IÔU UUU Fr. Voorwaar een mooi resultaat. De acht eerste jaren van ons dorpsfcesten ging het steeds crescendo, van 90 000 Fr dc eerste keer tot 200 000 l7r,Ic, Pc, kççr f);iii ii,, vut, vvt vIuPJdu Ii 1II3 op 135 000 Fr, maar dit jaar klom het weer met 25 000 Fr, ondanks het niet te beste weer. Wij wensen de zieken en gehandicapten veel geluk met hun hobby's, waarmee ze zich bezig houden. Dat ze er nog lang plezier aan mogen beleven.


WORTEL

:.:rfrees 126geeft receptie en feest Zaterdag 4 oktober en zondag 5 oktober was het dan weer zover. Zaterdag 4 gingen de 12-jarigen van start. 14 Jongens en meisjes kwamen om driekamp te spelen; vergelijkbaar met het programma 'Sterrenslag'. De 3 ploegen moesten tegen elkaar een race doen, bijvoorbeeld niet een ei op een fiets over een wip, rond kegels, hoelahoepen, en daarna het ei bakken. Als het ei gebakken was, werd de tijd stilgezet. De sprinkhanen en de daltons 12-jarigen) gingen een dag later van start. De 28 sprinkhanen en 14 daltons hadden een raster waarin opdrachten verborgen zaten. Er werden groepen gemaakt en die moesten ieder om de beurt raden waar een opdracht zat. Bij elke opdracht was de inzet een jongen of meisje. De ploeg die de opdiaclit gewullueli had kiceg de jongen of meisje als winst. Die ploeg die de meeste personen telde had gewonnen. Het was een geslaagd KLJ-weekend. Al wie de eerste aktiviteit gemist heeft, is nog welkom op zondag 2november (+ 12 en + 16) en op zondag 9 noveniber (-12). De +16-ers zijn op 27 september met 8 meisjes en jongens naar Bobbejaanland geweest. Ondanks het niet zo beste weer hebben we er toch een toffe dag van gemaakt. 'Vi ortelse mensen allemaal,

dit is een raar maar waar verhaal: Op de Polder hebben ze het gepresteerd, een koe die 100 000 liter melk geeft. Wel, Trees 126 is een koe, die thuishoort op de boerderij van Jos Van Dijck en Karel Sterkens in de Polder, waar hun (dubbel) bedrijf staat. De Polder is de naam van een (of twee) straat (of straten) en aan 't eind van die straat ligt het boerenbedrijf, enkele honderden meters buiten het dorp. Wie er niet speciaal moet zijn, komt er nooit, maar er wordt in alle geval heel goed geboerd, getuige die prestatie van Trees. Zij werd geboren 4april1983, heeft op ruim 1 4jaar reeds 12 maal gekalfd (waaronder driemaal een tweeling), is thans voor de 15e keer in verwachting cii heeft in al die jaren tot nu toe ruim 100 000 liter melk gegeven. En niet zomaar Iluitjesmelk, maar met een vetgehalte van soms boven de 5% en eiwitgehalte van tegen de 4%. Een prestatie die zeer weinig koeien presteren. Als ge weet dat de gemiddelde leeftijd van een melkkoe minder dan 5 jaar is, dat zoudt ge kunnen denken dat ons Trees al ccii aftandse oude kween is. Niets is minder waar; ze is nog een prachtbeest, die gezien mag wordeii. En nog prima gezond.

in 1965 kwani jei \ andijek niet zijn vrouw uit Loenhout hier naar de Polder om te boeren. In '76 moest hij al zijn koeien opruimen vanwege de ziekte Bruxellose, ook genoemd 'Abortusbang'. Daarna begonnen ze met Fries zwartbont, nauwkeuriger F1-1, d.w.z. 75% Fries en 25% Holstein. Natuurlijk stamboekkoe en nu toegetreden tot het elitecorps der alleskunners. Voer voor kenners! Een koe begint melk te geven na de geboorte van een kalf, dat zullen de meeste burgers wel begrijpen. Een 'lactatie'periode duurt tien maanden of 305 dagen, gedurende die 12 lactatieperiodes die Trees achter de rug heeft, gaf ze gemiddeld ruim 8000 kg. melk, dat is dus 27 liter per dag. Hiervoor is een zeer zorgvuldig uitgekiende portie voer nodig, zomer en winter, van soja, voederbiet, draf, perspulp, lucerne, gras, maïs enz. tot drinkwater. Samen ruim 60kg. per dag per koe. Van dit alles geeft een koe dus dagelijks enkele tientallen liters melk terug plus het vlees van haar lijf, als ze haar beste tijd gehad heeft. Een koe is eigenlijk een prachtig wandelende chemische fabriek, waarvan zelfs de dagelijkse afvalproducten nog nut hebben. In alle geval, onze felicitaties voor de families Vandijck en Sterkens voor hun Trees 126 en haar nakomelingen. Jammer dat we geen foto hebben van hun meer-dan-vier geslacht.

Bij 'n bezoek aan de Polderboeren hoorde ik, dat de genetische manipulatie al zover gekomen is dat ze koeien hebben zonder horens! Inderdaad, misschien hebt u het ook al opgemerkt; de meeste koeien in de wei hebben geen horens meer (buiten de wei trouwens ook niet) en als ge er nog ergens een ziet met horens, is dat er nog een van de oude politieke cultuur! We kunnen dan ook niet meer spreken van 'de koe bij de horens vatten'. Dergelijke genetische truc is nog niet geprobeerd bij een 'eenhoorn', dan zou het ook geen eenhoorn meer zijn. Tom Donckers heeft er zo een nagebouwd bij grabbelpas.

Bond zonder Naam Voor deze bond met een zeer goed doel kunnen buiten de maandelijkse spreuken ook kaarsen, kalenders, enz. gekocht worden. Vroeger kon men voor deze zaken terecht bij Jos Van Nijen en Paula Van Geste!. Voortaan kan men hiervoor terecht bij Annie Geerts, Prinsenweg 5, tel.3 146877 (zelfde adres als René Sprangers).

ScwonIei&sa1on Lieve De Meester Langen fiej 30 - 2323 Wortet 0$ 1314.5515 rtkz[op aftpraaL Ookbij V tfiuis

9M

11-11-11 aktie ) ei een ixuir o eisen is hel \', eer zover: 'Je komen weer aan uw deur aanbellen om de enveloppe op te halen, die gij tevoren in de bus krijgt, en die u, liefst goed gevuld, alvast klaar kunt zetten. Maar het gaat niet alleen om uw geld, dat ge voor andere zaken misschien gemakkelijk uitgeeft, niaar ook om uw aandacht, dat ge eraan zoudt denken, dat in verre landen (China, India, Indonesië) kinderen er voor een habbekrats 12 of meer uren per dag, 7 dagen per week, moeten werken, á 7 Fr per uur, om uw sportschoenen van Nike, Reebok of Adidas te stikken, die gij in de winkel koopt voor 4000 Fr. Misschien kunt ii met een goedkopere schoen even goed sporten. Denk daar eens over na a.u.b. Ik zou die 'nierk's(ch)andalen weigeren aan mijn voeten. En trap niet in praatjes van reclamemakers, die er jaarlijks voor betaald worden met bedragen, waarvoor een werkster in de lage-loon-landen een paar eeuwen zouden moeten werken.

Ruilverkaveling Hoever het staat niet cle ruilverkavelingsplannen in het gebied Wortel-Rijkevorsel weet ik niet. De verwezenlijking zal nog niet voor morgen zijn, maar ik zou de mensen die er mee bezig zijn, willen vragen, of ze er rekening mee willen houden dat het riviertje de Mark erdoorheen loopt, en dat zeker veel mensen er plezier aan zouden beleven, als langs die gedeelten van de Mark die binnen de ruilverkaveling vallen, er een fietspad gelegd zou worden, zoals er langs de Mark tussen Meer en Meersel-Dreef een fietspad ligt. Onze streek zou er op toeristisch gebied veel mee winnen en veel eigen inwoners zouden er van kunnen genieten, al fietsend of wandelend.

~

Çjetaatsverzorging 7vfanicure Pedicure .

.

Ontharin,qen 7t(aqui1Iage

141

43


WORTEL

Toen Jos Verschueren en Maria Keustermans uit de Rooimans deze zomer op vakantie vertrokken naar Oostenrijk, zoals ze dat al een tiental jaren doen, wisten ze niet wat hen daar zou overkomen, anders waren ze misschien wel thuisgebleven..... Het ongeval dat hen op hun reis overkwam, dat willen ze liefst zo vlug mogelijk vergeten, maar de hulp en de steun die ze na dit ongeval hebben ondervonden, daar zijn ze zo dankbaar voor dat ze graag hun verhaal in dit blad wilden vertellen. Eindjuli vertrokken Jos, Maria en hun zoon Jan naar Tirol naar hun vertrouwd vakantieadrcs. Na daar een week verbleven te hebben, wilden ze graag hun dochter Marij, die in Kroatië op vakantie was, een bezoekje brengen. Op weg daar naar toe raakten ze betrokken bij een zwaar ongeval, buiten hun schuld, waar ze wel heelhuids uitkwamen maar die hun auto in een wrak vcrandcjk' Iij hei nc' al \.lcc!ceI:

gekwetste gevallen; hoe blij ze ook waren dat zij het er gezond hadden afgebracht, toch waren ze hun auto kwijt, en hoe moest het nu verder? Gelukkig was één telefoontje naar Brussel (naar de verzekeringsmaatschappij) genoeg om hun verdere reis rimpelloos te laten verlopen. Ze zouden met de trein verder reizen naar hun dochter en in het station stond al iemand klaar met de ticketten voor de reis. Bij aankomst in Triëste stond een taxi klaar om hen verder naar hun bestemming te voeren. Toen ze later de thuisreis wilden aanvatten, stond daar weeral een taxi klaar om hen naar de vlieghaven te brengen. Daarna ging het per vliegtuig ZagrebBrussel in le klas. En wie stond er in Zaventem op hen te wachten? Inderdaad, een taxi die hen tot aan de voordeur in Wortel thuisbracht. Maria: 'We waren erg aangedaan door het ongeval maar de manier waarop wij nadien geholpen werden, dat heeft ons zo deugd gedaan dat we dat graag in De Hoogstraatse Maand wilden laten 7cticn [ii to echctiiak

Lezers schrijven Betreft; uw artjkel Wat is er te serher geit'?' in de Hoogstraatse Maand van ohtoher 1997. 1 Iclernaal niets is er te verbergen. Werken zijn recd drie maanden aan de aang en eedurende dc eerste twee maanden was er zelfs ceen omhei ni na Naar mijn mening is een bouwwerf echter g'" dorpspletn waar •s ii indags 'achteloze voorbijgangers in bosjes rondneuzen, l3ankbil jet ten zij ii er iie t gaan vliegen. hou wniaierialeri echter wel t Op een dag verdween zelfs een plaasteren beeld t nog afkomstig van Marie de Keizer) zo maar uit de nochtans afgesloten stal, We wilden het beeld terugplaatsen in een nieuw gebouwde nist... Een achteloze voorbijganger dacht er echter anders over. Toen vonden wij het welletjes. Een oniheinïng werd geplaatst niet een afdekteil. Waarom'?? Om de vorsende nieuwsgierige niet te lange vingers niet te vateraclittt te maken. t)c zeilen tegen de straat iotiden nu in principe weg kunnen, daar de oinicn inmiddels uitgekapt zijn. Wat betreft de paardenstal krijgt u van mij hesiit ecn uitnodiging om eens te komen kijken als deze af is. Ik weet niet goed wat ik met twee hinnenmaneges zou moeten doen aangezien wij ei' in Ri jkevorscl reeds di n t ebben van 21) op 51) m 1= lOt tO ni 2 Mocht u zinnens zijn nog het één en ander te i nsinucren. dan nodig ik u hierbij uit om toch eerst eens vooraf uw bronnen te controleren en mij tnisehien de kans te geven om hierop te reagcren?' )f hanteert de ' Floogstiaalse Nl aand' mtsschien een vpcciale vorm van journalistieke s rijheid? Niet de meeste hoogachung. \Vim Fransen )

50 jaar en van Wortelse afkomst

27 etember kuonien de Wortelse 50-jarigen bijeen om hun halveeeuwfeest te vieren. Van links naar rechts, voorste rij zittend: Herman Houben, Mathilda Van Dcii Heuvel, Mariëtte Fransen, Jeanne Smits, Christiane Be'1'ens, Louisa Pinxte ren, Lisette Van Animel, Frans Horsten. 2e Rij: Jan Van Ham, Willv Bunkers, May Verschueren, May Van Bavel, René Van Opstal, Hilda Strijbos. Luk de Backer, May Vochten, Rit Geens, Frieda Paepen en Jeannine Verhoeven. Bovenste rij: Marcel van Bergen, Herman Huybrechts, Frans Christiaensen, Bert Snyers, Jos Van Osta yen, Herman Sijsmans, Herman Goetschalclx, Henri Van Der Linden en Frans Lambregts. ZdJIcrddli,'

44


L!j I,Jiej

IJ'J J'

SPOR T

E11

Kris Ceusters: 250 wedstrijden voor Hoogstraten V.V.

HVV vooral in uitwedstrij den ondermaats Waar op de Thijsakker de roodwitten regelmatig punten sprokkelen. is het op verplaatsing een erg magere bedoening. Met de regelmaat van de klok en met grote cijfers gaan de roodwitten de boot in. 3-1 tegen Tongeren, 4-0 tegen Tienen, 4-2 op Verviers en de laatste verplaatsing naar Diest leverde evenmin iets op. Te veel gekwetsten tijdens de voorbereiding wordt als excuus aangehaald, doch intussen zijn we twee maanden verder en iedereen is beschikbaar. Er zal dringend moeten gesleuteld worden om de motor weer op gang te krijgen en het kan eigenlijk niet dat dezelfde spelers die vorig seizoen op een gedeelde 4e plaats eindigden, ineens geen voet meer aan de grond krijgen. Stilaan moeten we de betere ploegen laten vertrekken en wordt een plaats in dc middenmoot het streefdoel. We speelden wel tegen de betere ploegen, doch indien er geen beterschap komt, wordt elke match een zespuntenmatch en bij HVV had men wel iets anders verwacht.

%edstrijden HVV 1 zon. 02.11.97 Visé - HVV 15 u. zat. 08.11.97 IIVV - Ovcrpclt 2011. zon. 16.11.97Heusden-HVV 15u. zon. 23.1 1.97 Herentals - HVV 15 u. zat. 29.11.97 HVV - Eupen 20 u. HVV H vrijd. 3 1.10.97 HVV - Visé 20 u. dond. 06.11.97 Overpelt - HVV 20 11. vrijd. 14.11.97 HVV - Heusden 2011. vrijd. 21.11.97 HVV - Herentals 20 u zat. 29.11.97 Eupen - HVV 15 u.

Kris Ceusters, het 'entant terrible' van H.V.V., speelde tegen Mol zijn 250ste officiële wedstrijd in het eerste elftal van Hoogstraten V.V., 18 partijen in het kader van de Belgische Beker inbegrepen. Een niet zo vanzelfsprekende prestatie als we het 'arrest-Bosman' in gedachten houden en het feit dat het des te moeilijker is zich als 'eigen product' te vestigen in een ploeg die in derde nationale speelt. Kris is geboren op 5 december 1967, gehuwd met Karin en vader van dochter Steffi en zoontje Stief. Net zoals zijn broers Luc en Marc, sloot hij zich op prille leeftijd aan bij Hoogstraten V.V. om er - tot op heden - zijn voetbaldagen te slijten. Onder trainer Willy Van Snick belandde hij tijdens het seizoen 1987-' 88 een enkele keer bij de veertien voor de verplaatsing naar Tienen (00) en kwam er in de slotminuut Ivo Laurijssen vervangen. Het volgende seizoen kon Kris al als vaste waarde beschouwd worden: hij speelde immers 27 coinpetitiewedstrijden en 3 matchen voor de Beker van België, o.a. tegen eersteklassers Charleroi en Club Brugge. Achtereenvolgens kende Kris volgende trainers: Willy Van Snick, Colin Andrews, Herman Fransen, Roger Kemland en huidige trainer Eddy Lodewijckx. Tot op heden scoorde Kris 1 doelpunt in een bekcipartij en 3 tijdens de diverse compctities. 'lijdens het seizoen 1995-'96 behoedde hij zijn club zelfs gedeeltelijk voor de degradatie door in de slotpartij tegen Tubantia het verlossende doelpunt te scoren met een strak afstandssclioi. Eendracht Aalst liep als een rode draad' doorheen Kris' bekerverhaal. De éne keer haakte hij Juan Lozano in de fatale grote rechthoek, het volgende jaar werd hij uitgesloten bij een 1-7 stand in het Hoogstraatse nadeel. Het staat niet als een paal boven water, maar als

het 'enfant terrible' niet zo 'terrible' was geweest, had hij misschien niet zo lang voor H.V.V. gespeeld. Als voetballer kon/kan hij immers op een hoger niveau zijn plan trekken. De soms onterechte schorsingen hebben hem meerdere malen parten gespeeld. Hij heeft er zelfs de kapitei nsband door verloren/geweigerd. Kris' grootste ambitie bestaat erin zo spoedig mogelijk met H.V.V. doorstoteri naar tweede klasse, om zo terug te kunnen proeven van diverse derby' s en massa's volk dat dit met zich mee zal brengen, zoals enkele jaren geleden... (PvdB)

( EN

G Knx Ceusîers: al 10 jan t een i asic en gewaardeerde waarde in het iste elftal van Hoogstraten W.

---------------_-----------—PAUL VOIIIII02 SELMANS

i

i

1!fl (1lkJJ

1

Er14..1

1

1

1

II

i

CARAW&A- 3N HINNENBOOMSTRAAT

HOOGSTRAATS UITLAAT BANDEN SERVICE

•1

BANDEN - VELGEN - UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING Hinnenboomstraat 1E 2320 Hoogstraten Tel.: 031314 8157 -

-.............................

45


SPORT

KFC Meer had dât opkikkertje nodig! Na een toch betrekkelijk hoopvolic start, is Meer fel teruggezakt en heeft het in de onderste regionen van het klassement zijn intrek genomen. Nu rest er nog één zaak: de moed niet verliezen en resoluut naar boven kijken! Tegen Oostmalle was men zeker niet de mindere ploeg alhoewel men aan de rust tegen een 1-2 achterstand aankeek, maar daar treurde men eigenlijk niet om. Er was een tweede helft om het euvel te verhelpen. Een rode kaart besliste er echter anders over en kort voor tijd bczegelden de bezoekers met een derde doelpunt het Meerse lot. Met het zweet in de schoenen trok men naar Waaslandia, dc grote favoriet voor de titel. Meer verdedigde zich met al zijn kunnen maar uiteindelijk kon men met een 2-0 nederlaag naar huis. Tegen Ternesse was men alleszins op revanche belust. Weer keek men aan de rust tegen een 12 achterstand op, en weer werd nadien een thuisspeler met rood bedacht, en weer verloor Meer. Op Wijnegem speelde men een allerbeste wedstrijd en de 0-1 voorsprong hij de koffie had hoger moeten zijn volgens het geleverde spel. De thuisploeg knokte, kwam op gelijke hoogte en enkele minuten voor tijd werden alle Meerse iltusies op puntenwinst aan flarden geschoten. Eindstand 2-1! Zwaar gehandicapt, vier basisspelers werden gemist en enkele anderen speelden op halve kracht, werd Ranst partij gegeven. Twee doelpunten vôdr en twee na de rust bezorgden Meer de zwaarste nederlaag van het seizoen. Eindelijk kwam toch een lichtpuntje aan de horizon, Op Merksplas werd een 2-3 overwinning geboekt die het nodige vertrouwen zal kunnen terugbrengen!

Wedstrijden Zaterdag 1 november 20.00 u. St.-Lenaarts - FC Meer

Zondag 9 november 14.30 u. FC Meer - Vlimmeren

Zondag 16 november 14.30 u. Rochus Deurne - FC Meer

Zondag 23 november 14.30 u. FC Meer - Brasschaat

Zondag 30 november 14.30 u. Kaart - FC Meer •

ZTI?.-.-T

garage VAN RIEL

_

Hoofdverdeler voor Hoogstraten * autoverhuur * tweedehands + demowagens Ook: * carwash

* carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

Minderhout VV voorlopig nog meeloper! Met wisselend succes doorworstelt groen-wit de eerste periode van de competitie in 4de Provinciale reeks C, zodat men duidelijk over een middenmoter mag gewagen. Eén wedstrijd winnen of verliezen kan het klassement duidelijk doen kantelen in positieve of negatieve zin, daar een 8-tal ploegen op een klein zakdoekje van mekaar geklasseerd staan. Thuis tegen Massenhoven moest men tot kort na de hervatting wachten om de 1-0 op het bord te krijgen langs Kurt Van den Langenbergh. MVV controleerde de wedstrijd en nadat Paul Van Gils op foutieve wijze gestopt werd, knalde Guy Martens de strafschop binnen en waren de 2-0 eindcijfers bekend. Op Molenkring werden in de eerste periode van de wedstrijd degelijke kansen afgedwongen maar men moest geduld oefenen tot in de 38ste minuut, wanneer Guy Martens een straf schop wist te benutten. MVV hield het heft in handen en wanneer iedereen dacht dat de drie puntjes veilig opgeborgen waren, sloeg het noodlot toe in de 89ste minuut. Een moment van concentratieverlies in de verdediging en de Molenkring-jongens kregen een vervroegd sinterklaasgeschenk voorgeschoteld, dat ze dan ook gretig aanvaardden. Eindstand 1-1! Hezewijk maakte aan de Hoge Weg al vlug de rekening van een zwak uit de verf komend MVV, dat aan de rust reeds tegen een 0-3 achterstand aankeek. Na de rust bracht Paul Van Gils de thuisploeg iets dichterbij, maar het antwoord liet niet lang op zich wachten. Tenslotte slaagde Gunther Vermeiren erin nog te milderen maar de bezoekers lieten niet begaan, zodat MVV uiteindelijk een flinke 5-2 pandoering aangesmeerd kreeg. Ook op Flandria Ravels viel er weinig succes te rapen en een duidelijke 3-1 nederlaag kon dan ook niet ontlopen worden. Tegen S.K. Herentals werd dan toch nog eens een puntje binnengehaald. Een negatieve balans van 4 op 15 is niet zo opbeurend. MVV-boys, aan jullie het woord!

Wedstrijden Zondag 2 november 14.30 u. Minderhout VV - Bouwel

Zondag 9 november 14.30 u. Dosko - Minderhout VV

K.F.C. Meerle Op 21 september moest Meerle op verplaatsing naar Grobbendonk. Het duurde tot dc 21e minuut eer er schot in de wedstrijd kwam, toen een prachtige voorzet van Peter Snijders door Mus Bairic werd binnengetrapt. Meerle bleef de sterkste ploeg maar kwam voor de rust niet meer tot scoren. Dat werd anders na de rust. Peter Snijders tekende met een verassend schot de 02 aan en in de 75e minuut maakte Marco Klijs er na een vrije trap 0-3 van. Vervolgens was Wilfried Pauwels aan de beurt en in de toegevoegde tijd mocht Marco Klijs vanop de elfmeterstip de forfaitcijfers vastleggen. De laatste zondag van september moest Meerle naar Oelegem. Na løminuten moestMusMairic met rood van het plein, onterecht volgens de meeste Meerlese supporters. Oelegem werd de sterkste ploeg op het veld, wat ook in de score werd vastgelegd. 1-0 was de ruststand. Na de pauze kreeg Meerle de bovenhand, maar kon dat niet direct verzilveren. Het was daarentegen Oelegem dat tegen het einde de voorsprong verdubbelde en in de 92e minuut zelfs de 3-0 op het bord bracht. Daarmee was de eerste nederlaag van Meerle een feit. De thuismatch tegen Massenhoven was een wedstrijd met weinig hoogtepunten. Meerle kwam na een kwartier op voorsprong door een strafschop, omgezet door Marco Klijs. Peter Snijders maakte er een kwartier later met een mooi schot 2-0 van, meteen de ruststand. De tweede helft was zeer rommelig, met kansen voor beide ploegen, die geen van allen benut werden. De stand bleef 2-0. Voor de wedstrijd op Molenkring kwam Meerle met een vertimmerd elftal (keeper op vakantie en enkele gekwetsten). Molenkring profiteerde hiervan en kwam na 13 minuten op voorsprong. Maar Meerle vond toen zijn ritme en in de 21e minuut bracht Stan Schoenmakers met een prachtig schot Meerle langszij. Amper drie minuten later kwam het dan op voorsprong door een kopbaldoelpunt van Wilfried Pauwels. Na de rust was Meerle helemaal de betere ploeg. De 2e helft was amper op gang gefloten toen Dirk Van Bavel scoorde. In de 77e minuut legde de pas ingevallen Ronald De Swart de eindstand vast op 1-4. Een sterk staaltje van een uitstekende invallersdoelman Hans Van Gastel en een ganse ploeg. Mooi werk jongens

Zondag 16 november 14.30 u. Minderhout VV - Boechout

Zondag 23 november Minderhout VV is vrij

LASERSHOW

46

-

HOOGSTRATEN

Zondag 30 november 14.30 u. Minderhout VV - Emblem •

Op zondag 19 oktober kreeg Meerle Hezewijk op bezoek. Meerle moest weerom enkele basisspelers missen wat zich opnieuw liet gevoelen. In de 22e minuut kwam Hezewijk 0-1 voor. Meerle verdiende daarop een zuivere penalty


SPORT maar de scheidsrechter vergat hem toe te kennen. Wat Meerle ook probeerde, het bracht weinig aarde aan de dijk en nog minder doelpuunten op het bord. Het was integendeel weer Hezewijk dat net voor de rust kon scoren en 0-2 voor komen. Hoe trainer Ludo zijn mannen na de rust ook oppepte. het mocht niet baten. Hezewijk bracht in de 82e mi nulit de t)-3 eind cj fers op het bonl

Wedstrijden voor november (telkens om 14.30 uur behalve op zaterdag 22.11): zondag 02-11-1997 : KFC Meerle - SK Herentals zondag 09-11-1997 : FC Pulle - KFC Meerle dinsdag 11-11-1997 : KFC Meerle - Kessel zondag 16-11-1997 : KFC Meerle - Bouwel zaterdag 22-11-1997 : Dosko - KFC Meerle (om 19.30 uur) zondag 30-11-1997 : KFC Meerle - Boechout

Miniemen KFC Meerle

Gebuurtenvoetbal Hoogstraten Bloemen voor Jaak! Enige tijd geleden gaf Jaak Van Opstal de pijp aan Maarten als uitbater van de kantine van sporthal De Zevensprong. Dat hij daarvoor gevierd, in de bloemetjes gezet en verdiend dankwoorden in ontvangst mocht nemen, staat buiten kijf. Ook het gebuurtenvoetbal bleef hierbij niet achter, want wist u dat Jaak één van de oprichters en tevens eerste voorzitter, nu al dertig jaar gelden, van deze gebuurtenvoetbalcompetitie mag genoemd worden? Op onderstaande foto vind je zelfs drie voorzitters van deze vereniging terug: Jaak Van Opstal, Jef 1-'eeters (ook een van de pioniers) en huidig patroon Jef Van Maldeghem. Vieren is plezierig en hoort ook bij de sport, maar ondertussen wordt er op het veld al duchtig tegenaan gegaan en is ook de bekercompetitie van start gegaan. Supporters zijn altijd welkom!

Wedstrijden voor november en december Dat Leo Van Bevel zijn winkel een nieuwe nawn kreeg, is ook op het plein van Meerle te zien. De miniemeii kregen van hem een nieuwe uitrusting niet de nieuwe naam erop. Prima zouden we zeggen! Vlnr. vooraan . Robhv Eekels, Dirk Hendrickx, Stijn Voet, Kendv Ronibouts, Jan Dufraing, Sven Wevers en Dennis Goetschalckv. achteraan : J. P. Eekels, Jac Goetschalckx, Jonas Dekkers, Dries Koren, Kjell Haest, Coen Schipperen, Sponsor Leo Van Boxel en trainer Herman Martens.

Zaterdag 1 november 15.00 u. op Boskant: inhaalwedstrijd tussen Boskant en Statie

Zaterdag 8 november Gclmelboys - Boereneinde 13.30 u. Statie - Vikings 15.00 u. Boskant - Westhoek

Zaterdag 15 november Boskant - Gelmelboys 13.30 u. Westhoek - Statie 15.00 u. Vikings - Boereneinde

Zaki dag 22 iiueiiibei Gclmclboys - Statie 13.30 u. Boerencinde - Boskant 15.00 u. Vikings - Westhoek

Zaterdag 29 november Westhoek - Gelmelboys 13.30 u. Boskant - Vikings 15.00 u. Statie - Boereneinde

Zaterdag 6 december 13.30u. Boskant - Statie (inhaalwedstrijd)

Zaterdag 13 december Finalewedstrijden bekercompetitie cii te 17.00 uur de bekeruitreiking.•

Boren i.Ln.r. Neel Braspenning, Jaak Van Opstal, Fons Jacobs, JefPeeters. Onder. r. Le. r. lef Van Ma/de çhen,. Frans Broçens, Chri,v .Ioche,ns.

Paardrijden in Hoogstraten - op bezoek bij de LRV Gratis pony-rijden in de Mosten. De landelijke rijverenigingen zijnde grootste Belgische organisators van paardenwedstrijden. Alle disciplines voor pony's en paarden komen er aan bod. Zondag 2november, tussen 14 en 16 uur, gooien de vijf Hoogstraatse pony-clubs de deuren open om kennis te maken met paard- en pony-rijden bij de LRV. Tijdens dc veelzijdigheidswedstrijd voor beginnelingen-ruiters zullen in de Mosten in Meer ook demonstraties gegeven worden door de Hoogstraatse ponyclubs. Jonge ruitertjes van 7 tot 15 jaar zullen er op speelse wijze tonen hoe je met een degelijke LRV-opleiding kan doorgroeien tot olympisch succesruiter als Carine Donckers ofJef Desmedt. Geïnteresseerde jongelui kunnen er gratis pony-ritjes maken en kijken hoe het er in onze clubs aan toe gaat. Voor alle informatie kan men ter plaatse terecht in de info-stand.

Het meest gelegen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

47


SPORT

Jos Sterkens Belgisch Kampioen rallycross Het was een spannend verhaal, maar niet een happy end. Vorige zondag werd de finale van het Belgisch Kampioenschap Rallycross verreden op het Duivelsbergcircuit in Maasmechelen. Voor de wedstrijd stonden Jos Kuypers, rijdend met een Mitsubishi Lancer, en Jos Sterkens met gelijke punten. Beiden hadden slechts één doel voor ogen: de rechtstreekse concurrent voorblijven. Uiteindelijk haalde de Mondeo-piloot het laken naar zich toe en kroonde zich voor de derde keer tot Belgisch kampioen. Regenweer zorgde voor een hectisch verloop van de laatste wedstrijd. Het technische Duivelsbergcircuit lag er bijzonder glad bij, wat zorgde voor een moeilijke bandenkeuze. Hierdoor kreeg de Nederlander Kuypers een niet te onderschatten voordeel. 'Op liet vlak van de wegligging is de Nederlandse Lancer een van de beste wagens. Daarbij komt nog dat ik niet hou van regen en ons pk-voordeel op een nat circuit te verwaarlozen is, ' aldus een voorzichtige Sterkens voor de start van de wedstrijd. De hemel klaarde al snel op boven de Karcherbus. In de twee eerste reeksen klokte de Ford de snelste tijd, waardoor onmiddellijk de pole binnen was. In de derde reeks kwamen beide kemphanen samen aan de start. Sterkens lukte een kanonstart en hield de Lancer achter zich. 'Goed voor het vertrouwen. Maar, net toen ik Kuypers vrije baan wou geven, tikte hij me aan en scho of ik in het grind. Hierdoor kreeg hij een zwarte vlag, wat hem niet echt zinde. Het was dan ook zaak om in de finale uit zijn buurt te blijven.' De laatste start van het jaar was de belangrijkste. Beide piloten stonden onder een enorme druk, maar de Hoogstratenaar begaf niet. Vanop de

pole, startte hij naar de kop van het veld, voor een Lancer, deze van Vlassak. Kuypers volgde verderop, raakte in een dolle rit nog tweemaal van de weg, en werd slechts vierde. Sterkens bleef zijn zenuwen de baas en pakte zijn derde Belgische kampioenschap. 'Na twee moeilijke jaren, een geweldige verlossing', aldus de nieuwe kampioen. 'Nooit eerder was ik zo nerveus. Het was een vermoeiende en lange dag, maar toen ik aan de leiding reed in de finale, mocht het niet meer mislukken. Het kampioen schap was ons hoofddoel en dat hebben we nu binnen gehaald. Een titel die ik ook dank aan de steun van mijn schitterend team en de sponsors Klircher, Turbo Service Limburg en Elf Oliën. Volgend jaar verdedigen we de titel terug met deze Mondeo, maar eerst zal er gefeest worden.' Een dubbel feest, want ditzelfde weekend werd de nieuwe kampioen ook gevierd voor 25 trouwe dienstjaren als mecanicien bij Ford Garage Geudens uit Hoogstraten. Een mooier geschenk kon hij zijn werkgever alvast niet aanbieden.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand monteerde in de eerste reeks grips, maar dat bleek een vergissing te zijn. De baan droogde op, zodat de Corsa-piloot heel wat tijd verloor. In de tweede reeks startte Tom met het mes tussen de tanden. Na een goede start zag hij bij het ingaan van dc eerste haarspeld een gaatje, maar de Waal Golf-rijder Piret gooide de deur dicht. De Corsa brak achteraan uit en ramde de betonnen afsluiting. Loctite zorgde er natuur lijk voor dat de brokken werden gelijmd, zodat de Minderhoutenaar ook in de derde reeks een tijd kon neerzetten. In de C-finale kon Tom nog de Peugeot 405 van Meeus en de Seat Ibiza van Rommens passeren, zodat hij 14de werd in de eindstand. In het kampioenschap pakt hij in zijn eerste volledige seizoen een 1 3de plaats. 'Volgendjaar mik ik op een plaats bij de eerste 10, 'aldus Geenen. 'We gaan echter al bouwen voor 1999. Dan start er een nieuwe klasse, voorbehouden voor tweeliter Groep N-auto 's. Hierin willen we starten met een Opel Vectra.' Het seizoen zit er al weer op voor de rallycrossers. Volgend jaar mogen we alvast weer vuurwerk verwachten van onze twee stadsgenoten. (HVO)

=

Tom Geenen mocht voor het eerst in zijn carrière proeven van een doornatte omloop. Hij

Al uw boodschappen bij elkaar? • BROOD

WAl IS FR IN lUi uyl N M(JOII R DAN JE IE KEJNNI N IJI III VEN ABB DRAA(;I DAAR (RAA(, IDE RU. WANI VI lUI VI R/I KI RI N IS MI 1 R DAN (1 NH NWI RK

ovenverse broodjes elk uur v/d dag op zondag meer dan 15 soorten

• PATISSERIE • CHARCUTERIE • ALGEMENE VOEDING • GROENTEN & FRUIT

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20

VAN OPSTAL-STOFFELS

Grote Plaats 28 WORTEL Te! &FaxO3/3143583

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS 48

DINSDAG GESLOTEN

/LJ


SPORT

Atletiek Vereniging N oorderkempen

.iloogstraatse kampioenen

Veldloop Wie 01) zondag 23 november 1997 de beentjes wil reppen, komt zeker afgezakt naar de jaarlijkse veldloop, georganiseerd door de A.V. Nuorderkempen. 1 Eet evenement hccft plaats op de terreinen van de l-1.V.V.-jeugd en het Klein Seminarie te Hoogstratcn. Iedereen kan dccliie men! De AVVV-leden mogen zich gratis ritoe lopen, terwijl niet-leden 100 Bfr. deelnemingsgeld betalen. Reeksen zijn voorzien voor elke leeftijd en dit vanaf geboortejaar 1989. Voor de toeschouwers is de inkom volledig gratis en de omloop kan je bereiken via de Kathelijnestraat.

Reeds voor de 5e maal werd lui Kampioenschap van Hoogstraten, opengesteld voor iedere fietswellusteling van de gemeente, georganiseerd. Weerom werd er duchtig van leer getrokken op de Meerse omloop door 42 enthousiaste deelnemers, in verschillende leeftijdscategorieën, die geen enkel geschenk presenteerden aan mekaar en waarvan de winnaars fier als een gieter het bloemenkusmeisje mochten passeren.

Interciub te Schoten Onlangs organiseerde AVVV interciubwedstrijden te Schoten, waarbij alle aangesloten clubs ccii uiuiudigiiig iii de I,us kILgLII. DL voorgaande jaren legde Hoogstraten telkens beslag op een 4e plaats, zodat men nu toch stiekem hoopte op een plaatsje op het podium. Een jonge ploeg werd afgevaardigd en die deed het verre van slecht. Lange tijd lag een 3e plaats in hun bereik, maar de laatste loodjes wegen altijd het zwaarst en weerom werd een 4e plaats hun deel. Toch een prachtig resultaat voor de club.

De resultaten 100 meter: derde plaats voor Peter Van Den Bossche 200 meter: derde plaats voor Toon De Backer kogelstoten: tiende plaats voor Jan Vlamings verspringen: vijfde plaats voor Roei Everaert speerwerpen: negende plaats voor Jan Vlamings 800 meter: tweede plaats voor Steven Vermeiren 1500 meter: eerste plaats voor Bram Everaert 5000 meter: tiende plaats voor Siefan Van Echelpoel 400 meter: vierde plaats voor Wout Oprins 4 x lOO meter aflossing: vijfde plaats voor Jan Vlami ngs, Wout Oprins, Maarten Peeraer, Peter Van Den Bossche. 4 x 400 meter aflossing: derde plaats voor Toon De Backer, Bram Everaert, Wout Oprins en Steven Vermeiren.

Boven v.l.n.r. sponsor W. V.D. Ouwe/and, burg. Van Aperen, Sclu'pemi voor Sport Van Amel, sponsor Herrijgers. Midden: de 2e gerang.schikten: Ronny Van Dun (-30j.), Eddv Vermeiren (30-40j.), Kris Geerts (41-50j.), Jan Laurijssen (+50j.), Jos Stoops (+60j.) en tevens sponsor. Onder: de onbetwistbare kampioenen: Rf Vermonden (Meerle, -30j.), Eddv Kerstens (Hoogstraten, 30-40 j.), André Laurijssen (Minderhout, 41-50 j.), Roger Schellekens (Hoogstarten, +50j.), Gerard Mariën (+60j.).

Gratis zoekertjes voor partikulieren. Deze bon geeft u recht op één zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand. Hoogstraatse KoopjesMaand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.

BEGRAFENISSEN

JORIS

PRIJS:

TEL

Vermeldt steeds de prijs van je aanbod! Anders kan je zoekertje niet verschijnen. Ik zoek Ik bied aan Deze gegevens worden niet afgedrukt Je moet ze wel invullen anders kan je advertentie niet verschijnen.

Naam .

................................................. ......... ............... ...................................................................................................................................... ................ ....................... ............ .......

:

Straaten nr.. ...................................................................................................................................................

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

Postnr

...............................................................................................

Gemeente............................................................................................Tel.:

................................................................

19

49


SPORT

Visciub "De Schepzak" in de kijker. Wat is er prettiger dan met een hengel te zitten aan de waterkant, sommigen doen het enkel voor de rust en de natuur, als er een visje bijt is het meegenomen. Anderen, de meer fanatieken, trachten de slimme vissen tot aanbijten te verleiden en een laatste categorie nog fanatiekere hengelaars, zijn wedstrijdvisser, spanning ten top, zij trachten niet alleen de vis maar ook de andere vissers te slim af te zijn. Zelf hoor ik bij de tweede categorie. En het is zoals men zegt, doordat je je tracht voor te stellen wat die vis onder water uitvreet, enje daar je techniek voortdurend aan tracht aan te passen, glijden de kopzorgen langsje hengel het water in en wordt je zo kalm als een pier. Vorige maand was hengelsportvereniging "Altijd Beet de Marck" aan de beurt, nu tenslotte (dan heb ik het weer wat rustiger en misschien zelf nog eens tijd om een hengeltje uit te gooien) visclub "De Schepzak". De vragen had ik al, en zo zocht ik voorzitter FRANS VOLLEBREGT op, in het clublokaal aan de vijvers van steenfabriek Desta te Minderhout. DHM: Waar en wanneer is uw vereniging ontstaan? Frans: In mijn hengelsportwinkel 't Stopke te Hoogstraten in 1986. En wel door gebrek aan voldoende geschikt viswater in de gemeente, de Mark was toen nog ernstig vervuild. Er was sprake van, dat de kleiputten van de Desta volledig zouden voorbehouden worden voor de paardensport. Om dat te voorkomen hebben we die putten gehuurd van de familie Desmedt. De kleiputten waren al in gebruik als viswater, voorbehouden aan het personeel van de Desta. De toenmalige beheerraad, met onder andere Servaes van Hoogstraten, had al vis uitgezet in de putten. Dat is langzaam doodgebloed en zo

hebben wij dat later terug opgestart en in de vorm van een visclub gegoten. Het eerste bestuur bestond uit Marcel Goossens, Jos Herrijgers, Staf MathĂŠ en ikzelf. Ons lokaal was bij Cees De Gruyter in cafĂŠ De Eiken in Meer, omdat we hier toen nog niet over ecn lokaal beschikten. Na twee, drie jaren hebben we hier een houten barak gezet, die we later wat hebben verbouwd, tot we een vijftal jaar geleden via sponsering materiaal hebben gekregen om deze chalet te bouwen.

DHM: Over welk viswater beschikt uw vereniging? We beschikken hier over twee vijvers, elk onge-

veer 1 ha groot, een wedstrijdvijver gemiddeld 2m diep, dat waterpeil kan schommelen door droogtes en een recreatievijver van 0 tot 2,10m met een hellende bodem. De wedstrijdvijver is door zijn gelijke diepte een ideale vijver om wedstrijden op te vissen, iedereen heeft om zo te zeggen evenveel kans. Op de wedstrijdvijver zit vooral brasem, voorn, winde, snoekbaars en paling. Vooral brasem, omdat dat een zware vis is en de meeste wedstrijden worden op gewicht gevist. De recreatievijver, daarop zit ook brasem. voorn, snoek, snoekbaars, paling en karper. Wat veel mensen niet weten is dat we alle twee de vijvers huren van de familie Desmedt, veel mensen denken dat dat alleen met de wedstrijdvijver het geval is. Door het huren van die vijvers staan we natuurlijk ook in voor het onderhoud en toezicht maar, omdat we zelf over het visrecht beschikken zijn we niet gebonden aan de reglementering van de staat. Dat is bijvoorbeeld wel het geval met de Mosten in Meer, dat wel een staatswater is, zo mag men hier bijvoorbeeld nachtvissen. Daar staat dan wel tegenover dat we huur moeten betalen en zelf de visuitzettingen moeten bekostigen. De twee vijvers waren maar gescheiden door een zeer smalle dam, daar moest men bij hoog water dan over een paadje van amper 20cm breed. Toen men op de Desta met een teveel aan steenpuin zat, hebben we die in samenspraak met de familie Desmedt, mits het vervoer te bekostigen, hier laten storten en beschikken we nu over een dam van een achttal meter breed. We hebben overigens steeds goed kunnen samenwerken met de familie Desmedt, alles gebeurt in overleg en we

0 ongarne,11,

DOMS - SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Onze nieuwe collectie stoffen en behangpapier is binnen!!

Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 1 39d

50


SPORT

Frans VaIIcbrc'z. ,neJc,ticJiĂŽcrcn t),:!!ter van visclub "De Schepzak ", zelf ook gepassioneerd hengelaar, aan het vissen op de wedstrijdvijver. kunnen zelfs indien nodig, op hun hulp rekenen. Anderzijds is de familie Desmedt ook tevreden dat die putten hier onderhouden worden en wij hier een oogje in het zeil houden.

DHM: Wie vormt het huidige bestuur? Frans: Frans Michielsen. wedstrijdleider, Herman Verschueren en Linda Geerts, die de kantine draaiende houdt en ikzelf als voorzitter. Eigenlijk zoeken we nog naar twee actieve leden om het bestuur uit te breiden. Een gepensioneerd koppel met Vrije tijd, om o.a. de kantine uit te baten, zou ideaal zijn. Het is zoals bij zoveel verenigingen, de leden staan niet te springen om actief mee te werken.

DHM: Hoeveel vissers zijn er lid van de Schepzak? Frans: We hebben een negentigtal leden en dat aantal blijft vrij stabiel. Waarvan een vijftigtal volwassenen en een kleine Veertig jeugdleden. Wat ons opvalt is dat de leeftijdscategorie van

Vrtia;:e!jiitta I(a,! Je tIii/JtJen tea/er tanden en de harten van de wedstriidvissers Jong en oud verzameld in het clublokaal van de Schepzak, met achter de toog Herman sneller kloppen, wie zal er deze keer de Verschue ren en Linda Geerts. Elke vereniging heeft zottekes nodig zegt Herman altijd, meeste kunnen verschalken? mensen die altijd klaarstaan zonder er een frank aan te verdienen. 51


SPORT 15 tot 30 jaar, nagenoeg ontbreekt, uitgaan en nog in de kleine "kinders" zitten, zal daar wel voor iets tussen zitten. Van de leden doen er gemiddeld een vijfentwintig mee aan de clubwedstrijden. Van het lidgeld, een derde van het inleggeld van de wedstrijden en de opbrengst van de kantine betalen we onze onkosten. Er blijft dan niet veel meeroveroin vis uit te zetten of de vijver te onderhouden, Gelukkig hebben we hier jaarlijks de Antilliaanse Feesten waar wij ons graantje ook van meepikken. De kampeerders gebruiken hier de vijver als strand van Sint-Anneke en 's morgens bakken we dan spek met eieren. Van wat we overhouden van het verteer die dagen. kunnen we dan iets extra doen en vis uitzetten. Vooral brasem, zo'n één tot jaar, omdat de wedstrijdvissers met twee ton per, hun inleggeld daar aan mee betalen, maar ook voorn, lauw en paling. Enkele jaren geleden hebben we een emmer glasaal uitgezet, die zijn nu een 60 - 70 cm lang. (Herman Verschueren kan dit getuigen want hij had er de vorige dagen nog een paar gevangen.)

Pl

1Lî. Op spo)lso/7ngtoe/it, !V1(irC Quii'ijneit. Mwee/ G

ï0 elIN

en flernuni 'ci.veIiiicreii. als diie

kon in gen de baan op. Zingend voor wat extra steun voor de kas. Hier bij Gilbert, uitbater van hen ge/sportzaak de Sportvisser, en sponsor van menig activiteit op 'i'isserijgebied. En leut (kit ze hadden.

DHM: Bent u lid van een overkoepelende vereniging? Frans: Neen, we zijn een vzw en we vissen op privé-water, zodoende hebben we eigenlijk geen behoefte, om ons aan te sluiten bij een overkoepelende vereniging. Temeer omdat we niet de bedoeling hebben om wedstrijdvissers voort te brengen, die mee zouden kunnen doen aan nationale wedstrijden of dies meer. Het is eigenlijk puur om de gezelligheid en dat is toch heel belangrijk.

DHM: Waren er hoogtepunten of laagtepunten? Frans: Voor ons zijn de Antilliaanse Feesten jaarlijks een hoogtepunt. Het is hard werken maar plezant. Met een camping van 4,5ha naast de deur is dat hier precies de Antilliaanse Feesten in het klein. Een hoogtepunt was ook wel het tienjarig bestaan vorig jaar. Als we zien wat we op die tien jaar bereikt hebben, dan mogen we toch wel trots zijn. Van het clublokaal bij De Gruyter naar de chalet hier, is er toch wel één en ander gebeurd. Met het tienjarig bestaan hebben we een koppelwedstrijd georganiseerd met een prijzenpot van 50.000fr. Als je al van een laagtepunt kunt spreken is dan toch wel het feit dat zo weinig leden een handje willen toesteken. De meeste vissers komen enkel om eens te vissen en willen voor de rest met rust gelaten worden. Dat is toch wel jammer, want met een paar man meer kun je toch veel meer bereiken.

DHM: Hoe ziet u de toekomst van uw vereniging? Wilt u nog iets speciaal bereiken? Frans: We zouden van de winter graag de vissteigers aan de wedstrijdvijver vernieuwen,

n\

52

De activiteiten van de Schepzak. Pet '.ci/nen: liet '.ei/nen '.1irt niet :S pk Ler\kc'd'.Lrliden, vunai eind februari int hall- april. uw de vis los te utken. k \,l\,UI er nnunnwn '7 meten ie\lsl (t cIuheLuden sutden om in aatne'kniv le konien voor hei emdklzis'menl. na his. een 's ed.irjd \ ken. ltcL.hlCil ii de chepi.k. urbti e kipl'lvedstriden. ' vaarbi j het u \ kit vuil de vis die te hebt gevangen. urdt suneneeteld net hei ee zneen OCWICht 'nt ie attnee u - 1 blinde LIililiel\.'d'.tflld. (atl'biI je nt. t \'.eel '(ie U\( visniaat 1s ehi will upL'eleld, dat leidt dan lt.ltiU!il(k til eu-u.inl.len. t2e\ ittiLe l)' sluitingswedstrijd- tIt jaar ttp 5 uktui'ei . dan niao clk lid eelt tel lid mneehi ineen en mce laten ' ten. Daarbij inreen \( e dnt voor eelt - ei'rn'.'in. lii Jaar ( l id. 11 we 120 hielien inieezet. .\lhe\ ei hel tecn\ cl om er enkele te \ :iii:cll. - V erder d en we nov aan heneeliutliulie S' int deeued en proberen \ e de jeued nee te lien vissen niet dc ouderen. niet een eiven jeuedkh'.'.enent. oin te to wat ss cd'.triidecw enmnv ie "es en. e endi..en een in and nu de laat ie eluhwed'.tri d net een alventene november. met de prijsuitreiking S our het verudet til diit.it etlLla'.sencnt van de s; ed'.itiden.

38 in totaal. Het hout ligt al gereed. Verder willen we de vijver nog wat meer natuurlijk aankleden, zodat elke visser als het ware apart zit, verscholen in het groen. En over enkele jaren, zouden we ook graag wat vissteigers bouwen aan de recreatievijver, indien er tenminste enkele recreatievissers bereid zijn om daar dan aan mee te werken. Verder hebben we het hier geweldig naar onze zin. We hebben

eigenlijk nooit problemen niet vissterfte of zo. De brandweer heeft wel eens moeten bijspringen bij grote droogte maar voor de rest hebben we geen klagen. En doen we zo nog maar wat voort. Tenslotte zouden we vanaf volgend jaar ook willen starten met avondwedstrijden, elke woensdagavond van mei tot eind augustus, voor de liefhebbers die zo 's avonds nog een paar uurtjes willen gaan vissen.

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. mode.. Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99


Jongeren fuiven voor goede doel Onder de noemer '3 voor 11' mobiliseren 1)e Mussenakker, Cahier de Brouillon en Het Slotjongeren om deel te nemen aan een avondje 'fuiven voor het goede doel'. Voor jongeren is zaterdagavond het traditionele uitgangsmoment. Die avond bewust in het teken stellen van de Hoogstraatse 11.11.11.-actie mag dan ook als een nobel initiatief worden toegejuicht.

Fusieswing Cahier de Brouillon Mark Foggo's Skasters

De actie 3 voor II' is de afgelopen jaren geëvolueerd tot een degelijk georganiseerd gebeuren waarbij de gezelligheid en de verbroedering, naast het 11 11. 11-thema, centraal staan. Dat het alsmaar beter gaat met de Organisatie leiden we af uit de bedragen die na alloop overgemaakt werden. In 1990 was dat 30.000 frank, maar bij de vierde editie konden we zelfs al 110.000 frank overschrijven, de vijfde uitgave was goed voor 250.000 frank en vorig jaar mochten we het 11.11.11.-comité blij maken met meer dan 307.000 flank. De drie jongerencafé's staan zaterdag 8 november opnieuw zeventig procent van hun inkomsten af. De café's worden speciaal ingericht rond het nationale 11.11.11.thema 'Geen schandalen aan mijn voeten'. In de Mussenakker, het Slot en Cahier de Brouillon worden bovendien kleine acties georganiseerd om geld in 't laatje te krijgen.' Tussen de drie jongerencafé's pendelt een hele

nacht lang gratis een bus van de Lijn. De afgelopen jaren is gebleken dat het er op deze avond bijzonder gezellig aan toe gaat. 'Over de inrichtingen kunnen we nu nog niets kwijt. dat blijft altijd een verrassing. In elk café zal omstreeks 22.30 uur een kunst- en curiosaveiling plaatsvinden. Eigengemaakte kunstwerkjes, rommel, antiek, curiosa en vondsten worden op een ludieke manier te koop aangeboden.' Naast de eigenlijke actie '3 voor 11' hebben de jeugdhuizen nog enkele andere activiteiten in het teken van de 11.11.11.-actie geplaatst. Op zaterdag 31 oktober wordt in jeugdhuis Mussenakker een spaghetti-avond georganiseerd. Cahier de Brouillon pakt op zondag 2 november uit met een motor-run en in de vooravond van 8 november worden in het restaurant allerlei bijzondere gerechten geserveerd. De opbrengsten van deze bijkomende activiteiten gaan integraal naar het 11 .11.11.-project.

11*11*11 MOTOKRI-RVIT Hoogstraten Zondag 02.11.97. Mark I'oggo is een rasechte Livcrpudlian, die met ska geboren werd en er ook mee zal sterven. Sinds zijn allereerste single 'New Shoes' in 1979 het levenslicht zag - in de hausse van skareleases op het 2Tone-lahel - is Mark Foggo met zijn Skasters nog altijd de hardst werkende skanker van gans Europa. Honderden optredens deed hij, smoelen- en bekkentrekkend, begeleid door snelle off-beats en sterke melodieën. Kortom. witte ska van de bovenste plank. Na tien singles, vijf vinylalbums en vier CD's presenteert hij nu 'St. Valentines Day Massacre', opnieuw een digitaal schijfje boordevol rappa, hitsige ska. Na Mark Foggo's fantastische optreden op ska-Jee in de Pax, is hij nu te zien op het uiterst gezellige podium van Cahier de Brouillon. Mis 'm niet, of je wordt stante pede een zielige 'Ska pig'

Een bepijlde rondrit van 100km in de Noorder Kempen i.v.v. 11-11-11. Inschrijving vanaf 11.00. h tot 14.00.h in café Cahier de Brouillon, Vrijheid 84 te l-loogstraten. Met aan het einde van de rit koffie en een warme hap. Deelname 200 Bfr. Meer info 014143.76.46.

Vrij van zegel art.198

Info Datum: zaterdag 1 november Plaats: Cahier de Brouillon, Vrijheid 84, 2320 Hoogstraten (B) Deuren: 20.00 uur. Info: Tel. 03/314.32.64. fax 031314.62.54

53


FUSIES WING

Jong geweld uit Wortel OneXmore In onze reeks 'jonge lokale honden' hebben we het de7e maand over een bende lawaaimakers uit Wortel. Tim Vandeplas (stem), Krist Torfs (drums) en broers Jan en Sis Matthé (respectievelijk bas en gitaar) vormen samen het straightedge gezelschap OneXMore (spreek uit als 'wati moor', hoewel sommigen ook de x plegen te vermelden). Hel begon allemaal zo'n jaar of twee geleden als een bende vrienden (allemaal uit Wortel), die het wel zagen zitten om in een groepje te spelen. Jan en Sis kochten bas en gitaar, repeteren deden ze in de Gouden Toets. Iedereen was dolenthousiast, maar niemand kon drummen of zingen. Krist, die in Brecht woonde en gekend was van op school, werd er op de een of andere manier bijgesleurd om te komen drummen. Hij kocht een drumstel, oefende veel en bleek wel van enige aanleg voorzien. Tim kwam ook eens mee naar een repetitie, schreef een tekst, riep eens hard in de micro en OneXMore was geboren. Een vast repeteerkot werd gevonden, of eerder 'gecreëerd' op de slaapkamer van Krist. Na lang aanmodderen en veel geleuter en beloftes werd voor de eerste keer opgetreden in de garage van Tim, nu zo'n jaar geleden. Iedereen was tevreden, de garage werd figuurlijk afgebroken, OneXMore werd gestimuleerd door de aanwezigen om verder te doen met dat waar ze mee bezig waren, Wortel een plaatsje geven op de hardcore-landkaart.

Nederlandse bands. Deze 7" wordt verspreid over de hele wereld en zorgt hopelijk voor wat meer naambekendheid. Het nummer 'Oppression' gaat over een ander stokpaardje van de groep, namelijk het feit dat, in hun ogen, elke vorm van religie verdrukkend is en het individuele denken binnen bepaalde perken wil houden, kritiek wordt niet getolereerd, zelfs niet als die gegrond is. Binnenkort komt er nog een andere verzamel-cd uit op het Kortrijkse Sober Mmd Records met daarop een bijdrage van OneXMore. Hun nummer 'Rights' gaat over het feit dat de meeste mensen zich superieur voelen t.o.v. dieren en zich daardoor het recht toeëigenen hen te misbruiken en te consumeren. De groep vindt dat dieren even goed het recht hebben op een 'menswaardig' bestaan omdat ze ook gevoelens hebben en dat is wat tenslotte van belang is, intelligentie is buiten de kwestie. De volledige opbrengst van de cd gaat naar

dierenrechtenorganisaties allerlei. Gevraagd naar plannen voor de toekomst antwoorden ze dat in het begin van 1998 een 7" zal uitgebracht worden op het Amsterdamse Commitment Records. 'maar optreden is belangrijker, we willen vooral veel podiumervaring opdoen. We zijn momenteel ook volop bezig nummers te schrijven voor de 7" omdat het oudere materiaal eigenlijk niet echt goed genoeg is.' Buiten de muziek houden de 4 leden zich ook bezig met zogenaamde fanzines, kleine tijdschriftjes in een erg beperkte oplage waarin problemen allerlei op een kritische manier belicht worden. Tim werkt mee aan Cosy Zine, de gezelligste fanzine van de hardcore-scene, Jan en Sis maken het kritische Realm en Kris creëerde zopas 'Mijn zeilboot'. Het contactadres is: Jan/Sis Matthé, Pater Schri.jversstraat ii, 2323 Wortel. Tel.: 031

314.71.96.

Straight edge Even tussendoor is het belangrijk te vermelden dat alle 4 de groepsleden zichzelf beschouwen als zijnde 'straight edge'. Voor hen die niet bekend zijn met het fenomeen, straight edge is een positieve levensbeschouwing waarbij afgezien wordt van drank, drugs en tabak. 'Sommige mensen beweren ook dat we geen seks voor het huwelijk mogen hebben', zegt Jan, 'maar dat heeft er eigenlijk niets mee te maken. We zijn trouwens in principe tegen het huwelijk als instituut, dus is het nogal dom om te spreken van 'geen seks voor het huwelijk', omdat er helemaal geen sprake is van huwelijk.' Daarbij komt ook nog eens het feit dat heel de groep vegetariër is, om ethische redenen. 'We hebben geen vlees of vis nodig, dus waarom zouden er dieren moeten lijden omdat wij hen toevallig lekker vinden?', verklaart Sis. 'Er is geen enkel zinnig argument te geven waarom een mens wel vlees zou eten, en 'omdat ik het lekker vind' is niet bepaald zinnig te noemen, dus...' Hun levenswijze reflecteert zich vanzelfsprekend in hun teksten, die handelen over allerlei dingen waarmee zij het niet eens zijn. Maar gelukkig zijn ze niet zo naïef te denken dat hun teksten of levenswijze ook maar iets zullen veranderen aan de wereldproblemen. 'We zijn al blij als we in onze omgeving bijvoorbeeld iemand kunnen overtuigen van het nut van vegetarisme.'

REISBUREAU DE STILLE KEMPEN 2310 RIJKEVORSEL

MLELANDWEG 10

DAGTRIPS KERSTMARKTEN -

400 850 400 400 400

500 4 Kerstmarkt Duisburg 450 5 Monschau-Krippana 950 6 Canterbury en Kent 580 8 Kerstmarkt Dusseldorf 520 10,18 Kerstmarkt Essen 400 11 Kerstsfeer Brussel 12,19 Maastricht+Valkenburg 450

400 450 520

15 Kerstshow 17 Verrassingskerstmarkt 21 Kerstsfeer in Parijs

november

08 Laatje lekker verwennen 11 Dagje Parijs 13 Verrassingsreis 15 Gastronomisch Ardennen 24 Verrassirigsreis december

01 Kerstsfeer Brugge 2,16 Kerstmarkt Aken 3,6,20 Kerstmarkt Keulen

375 400 850

26, 27, 28, 29 en 30 december KERSTSTALLENTOCHTEN 750 Bef.

Dieren en mensen Het rondsturen van een opname van een van de repetities resulteerde in een aanbieding van een Amsterdams platenlabel om een nummer bij te dragen aan een verzamel-7, met daarop onder andere ook een Amerikaanse groep en de betere 54

Een route langs de mooiste kerststallen van de Kempen. In de prijs is een kerstdiner inbegrepen.

Telefonisch reserveren na 18 u. a,.ub..

031312.08.34


FUSIES WING

DEMO-RECENSIE: BATTY DARREN Ivlensen kuntieii toch zo verschillend zijn. Saaimige individuen vallen hun lief voortdurend lastig met het opsturen van, sterk naar Chanel geurende, brieven. Anderen voelen zich dan weer geroepen om de hele wereld en, als liet moet, zelfs het totale universum, te redden. Nog anderen i'er,naken zich op hun beurt met liet vertoeven in gezellige cd-winkeltjes, tevergeefs op jacht naar die grandioze plaat waar men al half de wereld voor heeft afgereisd. Naar verluidt zijn er zelfs idioten gesignaleerd, waarschijnlijk onstnapt uit één of ander gesticht, die niets anders te doen hebben dan het schrijven van demo-recensies.

Gelukkig bestaan er ook nog wezens op deze aardkloot, die al hun verdoken frustraties en emoties kwijt kunnen in een stevige portie muziek. Als dit dan nog eens op een behoorlijk niveau gebeurt, kan men dat alleen maar toejuichen. Zo hebben de leden van BA1'TY DARREN, inmiddels bijna een jaar geleden, de koppen bij elkaar gestoken om enkele songs op cassette vast te leggen. Na het met veel moeite terug uiteentrekken van hun koppen, besloot Batty Darren het zes nummers tellende demootje om te dopen tot 'OWN LIFE'.

Nu nog duimen dat Kamiel zijn film door het BRT-geschut heen in de zalen krijgt.

t o ch

....u..... film in Hoogstraten November is klassiek de aanloop naar de grote eindej aars films. OESJE is de langverwachte en veelbesproken Spiessensfilm. Op het moment van dit schrijven is het nog steeds niet duidelijk ofde film nu wel of niet in roulatie mag komen. Laten we er van uit gaan dat het wel gebeurt, dan krijgen we een opvolger voor Koko Flanel, Max, en andere Vlaamse producties, door de een verguisd door de ander gekoesterd. Onze held wordt op een dag geconfronteerd met een megalomaan bouwproject van de arrogante Hollander John Karstens. Er zijn plannen om een recreatiepark aan te leggen net achter de boerderij van Spiessens, wat absoluut niet naar de zin is van deze volksmens. Hij gaat dan ook resoluut in de aanval. Naast Van den Durpel treden ook Geena Lisa, Jaak Van Assche, François Beukelaers en GertJan Dröge aan.

is de voorspelbare opvolger van Jurassic Parc 1. lan Malcolm is door John Hammond aangeworven om een researchteam te leiden op Isla Sorna, een eiland 150 km ten zuiden van Isla Nublar (het oorspronkelijke Jurassic Parc). Hier heeft InGen Bio-engeneering een broedplaats gepland vanwaaruit de jonge dinosauruskes naar het grote park-eiland zouden worden getransporteerd. Hammond's neef]e, dat zich in InGen heeft ingewerkt. leidt zijn eigen team om de dinos te vangen en ze naar de U.S. te brengen, om als attractie te fungeren in Dino Park, San Diego. Het resultaat laat zich raden. Alweer verpletterende monumentale scenes op een simpel verhaaltje, net niet te moeilijk voor het Amerikaanse publiek. Wordt het stilaan geen tijd om een nest dinos los te laten op de Vereniging van Hollywood Scenarioschrijvers? Maar wie de film wil bekijken als een fictieve documentaire komt niet bedrogen uit. THE LOST WORLD (JURASSIC PARC)

Om op de hoogte te blijven van het hele filmaanbod in the Movie raadpleegje best bladzijde 2 van De Kenipenklok. Wie rechtstreekse info rmatje wil belt naar 314.67.90

Opener 'DON'T HAVE A CLUE' zet meteen de toon. In meer vergelijkende termen betekent dit sprankelende gitaarrock in de stijl van o.a. The Tragically Hip, The Posies en het Kempense Sheffield Wednesday. Vooral het titelnummer en 'Burn in Hel!' weten zeker en vast te overtuigen en zouden zelfs Moeder Theresa doen bewegen. (Hoewel ik uit goed ingelichte bron heb vernomen dat dit niet echt meer zal meevallen) Enkel bij het nummer 'Nation of fools' gaan ze even uit de bocht. Maar over de gehele lijn bekeken, kan men deze demo toch wel catalogiseren bij het vakje goed tot heel goed : een aanrader (JH)

Streekavond De lokale jonkhcid is creatief bezig, zoveel is zeker. En de Kempen worden de afgelopen jaren goed bediend. Groepjes rijzen als paddestoelen uit de grond en bevolken regelmatig vrij en andere podia van de jeugdhonken in de buurt. Op zaterdag 15 november strijkt een vlucht jonge duiven neer in Cahier de Brouillon. Alhier de lijst met de volgorde van optreden. 20.00 u.: AXESS uit Oostmalle - stevige rock. 20.45 u.: UNDERPOOL CLAN uit Meen Minderhout. Hardcore, vroeger met drumcomputer, nu met een drummer van vlees en bloed. 21.30 u.: R.A.Y. 268 uit Hoogstraten. Punkrock, mét voorstelling van de nieuwe zanger. 22.15 u.: WRONGO uit Hoogstraten. Stevige gitaarrock. 23.00 u.: CON VICT uit Oostmalle. Hardcore, een keiharde noot die niet gemakkelijk te kraken valt 24.00 u.. UNSURE uit Kontich. Punk met klasse.

5 gratis kaarten voor Oesj e 5 gratis kaarten voor The Lost World Wij mogen van The Movie 10 vrijkaarten weggeven. Schrijf gewoon een postkaart naar

De Hoogstraatse Maand Pater Schiijveissfruul, ii 2323 Hoogstraten en vermeld welke film u verkiest

De deuren openen stipt vanaf 19.00 uur en de optredens beginnen even stipt om 20.00 uur. De toegang is gratis! 55


de productie op te drijven - maar daardoor dreigt men onherroepelijk gebonden te worden aan enkele machtige niultinationals.... Met die waarschuwing besluit hij zijn onconventioneel maar geïnspireerd pleidooi. •

Velt informatie-avonden bereiken land- en tuinbouwers niet

Gemiste kans of nieuwe start? In de Minderhoutse parochiezaal organiseerde de plaatselijke afdeling van de Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze (Velt) twee info-avonden over aspecten van de moderne landbouw 'met een inhoudelijke invulling die een stuk verder gaat dan de pure biologische waarde van wat we op ons bord krijgen'. Twee gespreksavonden met Luc Vankrunkeisven (De weg van boer naar bord) en Louis de Bruyn (Gen-technologie en de landbouw) slaagden er echter niet echt in om de dialoog met de Noordkempense land- en tuinbouwers op gang te brengen. Wat geen afbreuk doet aan het initiatief, verre van zelfs. 'We hebben heel bewust ook jonge boeren en de boerenorganisaties uitgenodigd vanavond,' zo zegt Kees Strijbos vooraf, 'in de hoop dat we zo ook in onze streek wat discussie kunnen losmaken om tot een open dialoog te komen. De relatie tussen consument en boer, tussen milieu en de land- en tuinbouw ligt hier nog erg gevoelig. Terwijl het gaat om heel belangrijke zaken, voor heel de streek, niet in het minst voor de boeren zelf. Uiteindelijk gaat het om hun toekomst, en dat op een moment waarop er zoveel grote zaken op hen afkomen - de varkenspest, de koeienziekte, de mestproblemen, minder inkomsten voor de doorsnee boer... Dat moet allemaal toch iets losmaken bij die mensen! Dan kunnen verenigingen als Velt, de milieubeweging en de boeren toch niet tegen elkaar aan blijven wrijven? We zijn wel verplicht om samen oplossingen te gaan zoeken.' Ook van Huibrecht Provoost vingen we een geljkaardige reactie op. 'Met deze informatieavonden gaat Velt een nieuwe weg op. Het moet gedaan zijn met de Veltieden af te doen als een groepje geitenwollensokken en sandalendragers die wat kleinschalig in hun hofje zit te krabben. Met z'n allen staan wij voor grote problemen in verband met ons voedsel, ons milieu, onze open ruimte en noem maar op. De klassieke oplossingen voldoen blijkbaar niet, is het dan geen tijd om ook andere denkpistes ernstig te onderzoeken?... Is het voedsel dat we dagelijks op ons bord krijgen wel zo schoon als vaak wordt beweerd? Krijgt de boer of tuinder wel een eerlijke prijs voor het product van zijn arbeid? Kan een producent verder blijven produceren zonder zich de vraag te stellen naar alle mogelijke negatieve invloeden in de voedselketen en op onze omgeving?' Heel wat goede bedoelingen dus bij de inrichters, die met de norbertijn Luc Vankrunkelsven ook meteen een eminent spreker naar hier hadden gehaald voor een gespreksavond 'van boer naar bord'. Maar op enkele leerkrachten van de land- en tuinbouwschool na liet heel de agrarische sector het afweten in Minderhout. Daardoor heeft een dergelijke avond toch iets van een gemiste kans. Een spijtige zaak voor de streek. In het betoog van Vankrurikelsven klinkt overigens opvallend vaak begrip voor de moeilijke positie waarin vele land- en tuinbouwers verzeild zijn geraakt. Verantwoordelijk daarvoor is een hele hoop factoren waarop de 'kleine' boer en boerin ('Vergeet zeker de boerin niet in dit verhaal, want in feite is zij het nog altijd die

56

in vele gevallen de zaak recht houdt. Dat is een materie die ook wel eens wat beter bestudeerd zou mogen worden.') weinig vat heeft. Sleutelwoorden in zijn analyse zijn 'dc afstand die de consument scheidt van de boer die zijn product door alle geledingen van de voedselkolom ziet passeren' en 'het gebrek aan controle' dat daardoor is ontstaan. Eerder kleinschalige maar succesvolle initiatieven van werkgroepen zoals Wervel (voorrechtvaardige en verantwoorde landbouw) proberen precies daaraan iets te veranderen : voedselteams (families die zich samen engageren om gedurende een bepaalde periode een aantal producten van een landbouwbedrijf af te nemen), groentenmanden, groentenabonnementen enz. Zo wil men ingaan tegen de enorme druk die in het klassieke systeem terechtkomt op de boer als de onderste schakel van de voedselkolom. 'Want de boer krijgt hoe langer hoe minder voor zijn producten, terwijl de input die de productie vergt daarentegen almaar meer gegroeid is denk maar aan de chemicaliën, meststoffen, machines, investeringen in bedrijfsgebouwen en technologie, plus de enorme rentelast.' 'Structureel zijn er maar twee sleutels die de deur naar de toekomst kunnen openen een hogere prijs én gelijktijdig een productiebeperking.' Vankrunkelsven demonstreert dit met het voorbeeld van de westerse vleesproductie. Er blijkt een overconsumptie van vlees te zijn : de modale Belg verorbert jaarlijks 80 tot 90kg vlees (de Wereldgezondheidsorganisatie rekent voor dat je zowat 10kg nodig hebt om gezond op te groeien). Maar uitgerekend die vleesproductie vergt onredelijk veel energie en grondoppervlakte - en die toestand is op termijn niet houdbaar. Verkeerdelijk gokt men eenzijdig op nieuwe technologieën om

Plant van de Maand: Acer campestre als haag Veldesdoorn of Spaanse Aak is de Nederlandse henaminiz van deze soort. Meestal is hij slechts bekend als liaagje, naar hei kan een boom van 20 meter hoog voiden Hij is e herkennen aan het voor een esdoorn vrij kleine, donkergroene blad, dat drie- tot vijfdelig is. Omdat hij goed tegen de schaduw kan, wordt veldesdoorn vaak als struik in de onderhegroenng toegepast. 1-let blad kicurt mooi ecl in de her) si In (Ie toepassing als haag zie je meestal vrij lage vormen, en dat is jammer. Middelgrole t .5 meter) en hoge nieer dan 2 meter) hagen van deze soort zijn bijzonder mooi. Vooral in vnje snoei vormen, bijvoorbeeld als onregelmatige in elk aar overlopende bolle vornien, geelt vetdesdoorn een uitstekend eheel. Als haag groeit hij aanvankelijk vrij snel, maar hij is op iedere gewenste hoogte door snoeien in toom te houden.

*J' ei05pça Che 1te010O3I3413l 88


Behaag onze Kempen, een houtkantaktie van de Markvallei!

Voordelig lenen!

Houtkanten zijn goed voor natuur en

landschap. Dat werd reeds in een vorig artikel omschreven. Vandaag zijn de praktische details van de plan tgoedaktie van de Markva 1/ei, de koepel van de Hoogstraatse natuurverenigingen, bekend. Hier volgt een kort overzicht van de houtpiantaktie zoals die uitvoeriger beschreven wordt in het Gemeentelijk informatieblad. Wie van het nut van deze aktie overtuigd is en plantgoed wil bestellen kan dit via de bestellijst in het Informatieblad en deze indienen bij de balie van het stadhuis. Beste/lijsten dienen binnen te zijn voor 7 november. Het plantgoed kan dan afgehaald worden op 15 november s 'ochtends in de genieentewerkplaats. Bij de aflevering is ook de nodige in formatie voor aanleg en onderhoud van de houtkant te verkrijgen.

14 j

1

y extra kortingen y geen schattingskosten V lenen tot 100% zonder meerkost Vraag gerust meer informatie! Loop langs bij uw Anhyp-bankier of surf naar onze internet-site: www.anhyp.be Dan kunt u zelf heel eenvoudig berekenen hoe voordelig een lening u nu uitkomt!

Het doel van de plantgoed-aktie Kleine landschapselenienten vormen een belangrijke schakel in dc versnipperde natuur die ons omringt. Ze vormen een rust- en schuilplaats voor vele diersoorten. Maar we kunnen ze ook de Groene Snelwegen noemen van ons landschap. Vele diersoorten verplaatsen zich enkel via deze langwerpige bossen om geschikt terrein en schuilplaats op te zoeken. Er wordt op deze manier inteelt van verscheidenen diersoorten voorkomen. Bossen worden door deze verplaatsingsmogelijkheden weer dierenrijker.

Tarief geldig op t 5/0911997. woonkredeev formule Voor onze voorwaarden vraag uw prospeccus bij uw Anhyp.bankier

ZAKENKANTOOR

De plantgoedaktie wil op de eerste plaats sensibiliseren voor het weerom aanleggen en gepast onderhouden van hagen en houtkanten door particulieren. Daarnaast wil ze de kandidaat planters aanzetten tot het gebruik van het juiste, inheemse, plantgoed.

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54

Aanplanten van streekeigen groen brengt de natuur dichter bij je thuis.

Erkenning Controledienst Verzekeringen 11590

Voordelen van streekeigen groen: lage aankoopprijs Streekeigen beplanting is beter bestand tegen ziekten en plagen Streekeigen planten passen het best in het landschap. Een boerderij met een 'boerenerf haag' is zoveel mooier dan coniferen. Streekeigen beplanting is aangepast aan klimaat en bodem en heeft dus een veel langere levensduur Het brengt meer leven in de tuin: vogels, vlinders, egels, ... en op het platteland patrijzen, vinkcn, mezen, spechten,

ffh誰I Voor elk wat wils Ofje een kleinere tuin hebt, een boerderij. een bedrijf, land. Er zijii een 4-tal pakketten die kunnen gekozen worden op basis van de beschikbare ruimte en grond. Deze pakketten zijn

erg goedkoop en kosten slechts 600 frank voor enkele tientallen planten. De pakketten zijn: 1. Houtkant voor droge grond 1 Houtkant voor natte en moeilijke gronden Bloesem- en bessenhaag Vogelbosje

57


KALENDER

Op stap in..

BROUWERSHUIS RESTAURANT BRASSERIE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

HOOGSTRATEN Zaterdag 1 november: MARK FOGGO'S SKASTERS (uit Liverpool) in Cahier de Brouillon (ten voordele van 11.11.11)

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43

Zondag 2 november: MOTORRUN, Organisatie Cahier de Brouillon, Vrijheid 84, 10 uur, deelname 200 BF, uitgestippelde motorrit ten voordele van 11.11 11, met koffie en gebak.

Zaterdag 8 november: 3 VOOR 11, fuif van 3 jeugdhuizen, waaronder Cahier de Brouillon, ten voordele van 11.11.11, met pendeldienst, veiling van kunst en curiosa, met exotische gerechten.

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

Zaterdag 15 november: STREEKAVOND in Cahier de Brouillon met optreden AXESS, UNDERPOOL CLAN, R.A.Y. 268, WRONGO, CONVICT en UNSURE, vanaf 20 u. TONEEL 'ADRIAAN BROIJWER',doorRené Verreth, polyvalente zaal Schoolgevangenis om 20 uur, reservatie op nr. 314.11.88.

Maandag 10november: THE COTTON CITY JAZZBAND, de Gulden Coppe, 19.30 uur, org. Marckriver Jazzclub.

Zondag 16 november: HERFSTKOETSENWANDELING, org. De Koetsiers, Katelijnestraat 74, 10 uur,

Woensdag 12 november : VORMINGSAVOND. Verschuiving in waarden en normen, Dr. VeerleDraulans, Kanunnikenzaal staddoor. huis om 20 uur, org. DEWEVO en Davidsfonds.

Dinsdag 18november: VOORDRACHT door Maurice De Wilde, lokaal St. Jorisgilde, Brouwerijstraat, org. CRM, voor leden en nietleden.

Donderdag 20 november : KOFFIEFEEST VOOR DE 80-JARIGEN, org. KBG, zaal Pax, 14 tot 17 uur, te!. 314.65.94 (J. Brosens).

ZTpjT HOOGSTRATEN

CAFÉ DISCOBAR

liet café voor jongeren met het hart bij muziek.

'T F RTUIN d4s7kee Meerdorp 13

Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag genloten.

tirij1it 183 hnoefratrn 031314 66 65

GORRENS WILLY-VERVOORT

Irtd & 1.atbp 50

Al 25 jaar een oase aan de Boomkes Wortels jongerencafé zonder pretentie Open donderdag 20 DOoI vrEldag zalerdag(19 004 en zondag 13 304 55

58

2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

hnidijezIuz

Zaterdag 22november: MOSSELEN EN UP, org. Vakantiegenoegens, zaal Pax, 18 uur, inlichtingen 314.40.01. TEERFEEST, UITSTAP, DANSAVOND, van de Kon. Toon- en Toneelmaatschappij St. Cecilia, in!. J. Kustermans 314.20.86. STUNTDAG, van de KSJ, van 14 tot 17 uur, lokalen achter de zaal Pax. TONEELOPVOERING "VAKANTIEGENOEGENS", blijspel, door de toneelgroep van de KWB, 20 uur, Rabboenizaal Spijker, inkom 150 BF.

Zondag 23 november : TONEEL-

Donderdag 13 november : WINTERREISE van FRANZ SCHUBERT. vertolkt door Wemer Van Mechelen en Marc Deckers, Rabboenizaal Spijker om 20 uur, org. Kunstkring Spijker, kaarten 350 BF, reservaties op 314.55.36.

48

Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wonte Tel fEax 03 / 314 53 28

OPVOERING "VAKANTIEGENOEGENS", blijspel, door de toneelgroep van de KWB, 20 uur, Rabboenizaal Spijker, inkom 150 BF.

MINI)ERHOUT Zaterdag 8 november: Vanaf 10.00 u. Inzameling voor 11-11-11 Vrijdag 14 november: Groot mosselfeest in het parochiecentrum. Georganiseerd door Kon. Fan. De Marckezonen.

Zaterdag 15 november: Spetterend najaarsfeest Georganiseerd door het oudercomité. Voor iedereen die zin, tijd en energie genoeg heeft. Info: Fons Van Bavel. tel 3 14.83.05

Zondag 30 november: Sinterklaasfeest in het parochiecentrum voor alle kinderen t,e.m. het 4` leerjaar. Een organisatie van KWB. KAV, KVLV en LG.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

DE

ÇLLM nL Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11


KALENDER

MEER

MEERLE

Vrijdag 31 oktober:

SPAGHETFI-A VOND in De Mussenakker (ten VOGELTENTOONSTELLING. Zaterdag van voordele van 11.11.11) 18 tot 22 u. en zondag van 9 tot 22 u. in de parochiezaal. Org . De Goudvink Meerle,

Zaterdag 1 november:

TONEEL van 't Heidebloempje: PAPRIKA UIT AFRIKA. Vanaf 19.30 u. in zaal voor Kunst en Volk. Om 19 u. optreden brass- en drumband St. Rosalia.

Zaterdag 15 en zondag 16 november: HERFSTCONCERT van fanfare St. Cecilia. Zaterdag om 20 u., zondag om 15 u. in dc parochiezaal.

Zaterdag 8 november: 3 VOOR 11 met o.a. kunst- en curiosaveiling, vanaf 20 u. in De Mussenakker. 't Heidebloempje speelt 'PAPRIKA UIT AFRIKA' in zaal Voor Kunst en Volk, om 19 u. speelt de brass- en drumband St. Rosalia.

Zondag 9 november: 't Heidebloempje speelt 'PAPRIKA UIT AFRIKA' in zaal Voor Kunst en Volk, voorafgegaan door de muziek van Brass- en drumband St. Rosalia.

Zaterdag 15 november: FAKKELTOCHT van Fanfare St. Rosalia, daarna teerfeest.

Zaterdag 22 november: MUZIEKAVOND in zaal Voor Kunst en Volk met brass- en drumband St. Rosal ia, vanaf 19.30 U.

Zondag 23 november: SINTERKLAAS komt naar de zaal Voor Kunst en Volk, op uitnodiging van fanfare St. Rosalia. Voor de kinderen tot 10 jaar. VELDCROSS van 12 tot 15 uur in De Mosten. Org . KAWS-Wielertoeristen.

WORTEL Zaterdag 1 november en Zondag 2 november: Tentoonstelling GLASWERKEN van KATHLEEN EGGERS, van 10 tot 19 u. in het Slot.

Zaterdag 8 november: 3 VOOR 11 met o.a. kunst- en curiosaveiling, vanaf 20 u. in het Slot (ten voordele van 11.11.11)

J -

GELEDEN

Zaterdag 1 en zondag 2 november:

Waar mensen zich long voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 ii., zondagnamiddag vanaf 1400 u., zondagavond vanaf 20.00 u. vi

CAFE-BRASSERIE

fli Vrijheid 173 - 2320 Hoogstraten Tel.: (03) 314 91 94- Fax: (03) 314 87 17

Zondag 9 en dinsdag 11 november: WAFEL- EN SMOUTEBOLLENBAK in het KGB-huis van 12 tot 18 u.

Donderdag 22 november: LEZING van ËGBERT VAN WIJK over kruidengeneeskunde, homeopathie, antroposofische geneeskunde en 'gewone' geneeskunde. Om 20 u. in de parochiezaal. Org . VELT.

MEERSEL-DREËF - zondag 9 november, MISSIE-ETENTJE in zaal de Zevenster, zie rubriek Meersel-Dreef. - zondag 29 november, komt de SINT naar Meersel-Dreef in zaal de Zevenster, voor al de kinderen van de leden van de E.KMoedersbond. - zondag 7 december, openingsdag van het heemkundig museum te Ulvenhout, met een tentoonstelling over "de harmonies en fanfare van ons heeni", opening om 14u. met een serenade door onze fanfare "Voor Eer en Deugd" -

Ongevallen Dinsdag 23 september om 23.55 uur werd de 23-jarige fietser Jan Van Dyck uit Hoogstraten licht gekwetst toen hij aan de Hoogstraatse Steenweg te Rij kevorsel werd aangereden door een onbekend gebleven personenwagen. Aan het kruispunt Meerdorp - Het Lak kwam het maandag 13 oktober om 13.10 uur tot een botsing tussen de auto bestuurd door Marc Sprenkels, 29 jaar, St. Jansstraat 114 Sprundel (Nl), en de auto bestuurd door Jozef Van Rompaay, 44 jaar, Dorenbosdreef 9 Brecht, die licht gekwetst werd.

vzwMussenakker Meer

DeGuldenCoppe

MINDERHOUT

Dinsdag 14 oktober om 22.00 uur reed de fietser M. Vermeersch, 19 jaar, Worteldorp 23, aan de Lindendreef te Hoogstraten tegen een geparkeerde bus van J. Beckers, Lindendreef 86. De fietser werd hierbij zwaar gewond.

Halve eeuw geleden oktober 1947 HOOGSTRATEN Het Lied van Bernadette Zaterdag gaat in 'Pax dc vertoning door van de uitstekende film 'Het Lied van Bernadette', gemaakt naar het gelijknamige boek van Franz Wervel, een hekeerde Israëliet die zich de belofte had opgelegd dit werk te schrijven indiende H. Maagd hem zou beschermen gedurende een tragische omstandigheid in dejongste oorlogsjaren. Toen ik, maanden geleden, deze film te Antwerpen ging zien, deed ik zulks met een zekere vooringenomenheid. Een film over Bernadette, wat was daarvan te verwachten in een tijd waarin het merendeel van de filmen het maar licht opneemt met de ernst van het leven? Sindsdien echter weet ik dat het voor een katholiek en ook voor eenieder een voorrecht is deze film te kunnen zien. En daarom heb ik er ook graag deze enkele regels voor ten beste. Deze film heeft niets te maken met de overigens zeer schone helden-filmen van grote stijl als b.v.: 'In het Teeken van Zorro', 'Bloed en Zand' en andere waarvan ik mij de naam niet meer herinner maar wel het lawaai en de vechtpartijen; noch met de goed-gespeelde en goed-gemonteerde maar te kunstmatig opgedreven en ten dele onnatuurlijke film 'Hoe groen was mijn Dal'. Hoewel de film gerust een gezonde ontspanning mag zijn en meer niet (maar dan met een sterke en onverbiddelijke nadruk op 'gezond') is deze van Bernadette heel wat meer. Het is niets minder dan een door en door - van inslag en inhoud - katholieke film, zoals ook 'De Sleutels van het Koninkrijk', hoewel beter nog dan deze laatste. Het spel van Jennifer Jones als Bernadette, is van het zuiverste dat men filmisch te zien krijgt. De film zelve is in al zijn eenvoud (en misschien ook daarom?) een uitstekende gespeelde en verrukkelijke film. Het is hier niet mijn bedoeling de opeenvolgende speldelen ervan uit te stippelen. Wie de film ziet deelt van meetaf aan in de schrijnende armoede van een klein vertrek, de ziekte van de kinderen, de honger, de koude, de ingehouden toorn van de werkloze vader, de kommer van een moeder, zoals velen der mensen die kennen. Want met de film Bernadette hebben de Amerikaanse filmmensen eerlijk spel gespeeld: zij hebben alles geofferd om er toe te komen een gewijd onderwerp met de gepaste ernst en eerbied te behandelen. Er is in deze film waarlijk niets (op de uitbeelding van een verschijning) dat niet gaaf is in den echten zin. De kleinste tot de grootste bij zonderheden van de film maken tesamen het Lied van Bernadette Soubirous uit: het lied van gecristaliseerde armoede en eenvoud, begeleidend de tragische, onweerstaanbare opgang van de kleine uitverkorene naar 'haar schone Dame' - de Onbevlekte Maagd - tegen die angstige en harde muur op van 's mensen spot of onbegrip. Het is het lied van een wonderlijke genade dat nog steeds aanzwelt in dit nimmer rustende genade-oord van Lourdes. Jan Huet

59


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

12

131

LAURIJSSEN JEF

7~~

DIERENSPECIA'\LZAAK VEEVOERDERS MESISTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN

Desmedtstraat 36

-

HUISARTSEN

]

CONTAINERDIENST

zaterdag 1 november: Dr. I.LJ( \LULMANS. Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74

2321 MEER

Hoogeind 54

2322 Minderhout

Tel. 031314.54.50

VAN SPAANDONK

751

zondag 2 november: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29. Minderhout, tel. 314.31.66 zaterdag 8 november: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle. tel. 3 15 .87. 15

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

zondag 9 november: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29. Meerle, tel. 3 15.84.54

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

dinsdag 11 november: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32. Hoogstraten, tel. 3 14.86.85 GSM 095.54.86.85

Tel. 03/315.74.46 Fax 031315.88.35 64

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

.1,. Ii i JS.'LL1S VOeI.eft

.

nieuw oud antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5

-

Rijkevorsel

Tel.: 031314.20.24

65

-

KWALITEITSPLUIMVEE

zaterdag 15 november: DR. L. VERMAN-

JAN STOFFELS

DER & H. HENDRICKX, Meerleseweg 24-A, Meer, tel. 315.85.11

zondag 16 november: DR. STIJN FAES, Heilig Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 3 14.50.10

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

zaterdag 22 en zondag 23 november: DR.

mobilE REnt

_ AUTOVERHUUR

-

St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

DOLF MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 3 14.66.02

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's. tussendoortjes...

zaterdag 29 november: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle, tel. 315.87.15

NOORDERKEMPEN

Tel. 031314.31.08

b.v.h.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

76

zondag30 november: DR. D. ROBBEN & DR. C. ELST, Leernstraat 42-A, l-Ioogstraten. tel.

__

APOTHEKERS

31 oktober tot 7 november: r\ 14 (J1 III L K ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68 \ an

GELMELSTRAAT

2320 HOOGSTRA1 Tel. 03/314.38.11 Fax: 03/314.15.03 Werkdagen open van 9 u tot 20 u Woensdag open van 9 u tot 14 u Vrijdag es caterdag open van 9 U 10121

U

ZONDAG RUSTDAG Kleine groepen s-avonds mogelijk na arspraak Open belegde broodjes, versierd. voor vergaderingen of privé.

Van 7 tot 14 november: APOTHEEK HORLoenhoutseweg 34

STEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24

2320 Hoogstraten

Van 14 tot 21 november: APOTHEEK

teL + fax: 03/314.55.04

,!ta

.hs,qnrwe 8n5wn 7iw 03/3143235

ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68

Van 21 tot 28 november: APOTHEEK VAN REDAKTIE: tel.: 314.4126 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

PELT, Vrijheid 230, Hoogstralen. tel. 314.51.50

THUIS VERPLEGING •

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02.

WIT - GEI.E

Zelfstandige verpleegkundigen: verantw. ultg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Floogstralen

60

STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en VERA HAEST (3 14.38.39) KRIS SAENEN (3 14.24.39) en MAY VAN DONINCK (314.30.48).

Op 26 november is de volgende MAAND klaar. Abonnees, vergeet niet uw abonnement te vernieuwen. Medewerkers, jullie krijgen de MAAND gratis. Maar wel uw kopij tijdig afleveren, ja. Op woensdag 12 november en het dorps- en sportnieuws op zondag

16 november.

764