oktober 1997 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD EJARGANG,NR.15O AFGIFTEKANTOOR:

hoogstraatse

m aan d

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

Juul Verhulst

De Balsemboom: 'Het huis van Rrmans'

;

Golden Oldie Party:

10 VRIJKAARTEN Zie pagina 54

Het spel eerlijk spelen


Leerlingenaantallen 1997 - 1998 t.o.v. 1996- 1997

Kieuterscholen Gemeenteschool Hoogstraten Gemeenteschool Meer Gemeenteschool Meersel-Dreef Gemeenteschool Wortel Vrije School Minderhout Vrije School Meerle Vrije School Spijker

99 169 37 68 135 112 157

(+13) (-) (-13)

Totaal

777

(-25)

194 302 64 111 197 195 230 281

1574

(-8) (+ 15) (-) (-18) (-14) (-15) (+3) (+39) (+2)

Klein Seminarie Spijker Humaniora Spijker Technisch Instituut V.I.T.O. + L.T.S.

965 659 1068 1290

(+50) (-20) (+54) (-14)

Totaal

3982

(+70)

ALGEMEEN TOTAAL

6333

(+47)

(-4) (-4)

Lagere scholen Gemeenteschool Hoogstraten Gemeenteschool Meer Gemeenteschool Meersel-Dreef Gemeenteschool Wortel Vrije School Minderhout Vrije School Meerle Vrije School Spijker Vrije School Seminarie

Totaal Middelbare Scholen

Aan het leerlingenaantal van de kleulerscholen is te zien dat er in de toekomst minder schoolgangers zullen komen. Misschien is dit maar tijdelijk omdat er nu weer meer gezinnen kiezen voor een '3de kind' of soms een 4de, dit in tegenstelling met de voorbije jaren toen 2 kinderen per gezin de algemene regel was. Bij de verdeling van de leerlingen over de verschillende scholen, valt het op dat Spijker-Humaniora een pak leerlingen minder telt (-20), ten voordele van het Seminarie (+50). Dit is wellicht een gevolg van het invoeren van het gemengd onderwijs in beide scholen; meer meisjes verkiezen het Seminarie dan jongens het Spijker. Het is een algemene tendens dat vroegere jongensscholen meer meisjes aantrekken dan omgekeerd. Het Spijker-Technische doet het dan weer veel beter (+54), een jaar na jaar opgaande lijn; dit heeft dan weer te maken met de waaier van opleidingsmogelijkheden in die school. De Vito verliest leerlingen en dat zijn we niet gewoon; ook die school groeide jaar najaar maar heeft nu misschien de grens bereikt.

Het moeizame begin Rffil

*PI i1aI1WJ 4k

q 4 f

:

1

'.

r -

-

Juffrouw Frie (van de kleuterschool van Wortel) tracht een kleuter te overreden om niet haar mee naar de klas te gaan; die ziet het niet zo zitten.

Juffi'ouw Kris gaat dan maar tot actie over en draagt de kleuter met kordate stap en stevige hand naar binnen.

!-"

Een laatste poging om her slot te forceren en alsnog te ontsnappen...

IKO open-atelier-dagen Vrijdag 26 sept. 18 tot 19.40 u.: tienerateliers 20 tot 21.40 u.: oriĂŤntatiejaren Zaterdag 27 sept. 9.30 tot 11.30 u.: kinderateliers Maandag 29 sept. 19 tot 22 u.: ateliers volwassenen IKO Dr. Versmissenstraat 6 2320 Hoogstraten Tel. & Fax 03/3147554 2


tnon in de moond "Politiek mag je raken, maar na de discussie moet je rustig kunnen gaan slapen..." De schoolbanken, een bureaustoel, een schepenzetel en de oppositiebanken - zo zou je het spoor van de politieke en beroepsmatige activiteiten van Agalev fractieleider Juul Verhulst kunnen volgen. Het voert van een boerderij in de Berendrechtse polders, langs de beslotenheid van de internaatswereld, via het Vlaamse strijdtoneel in Leuven, met een klein ommetje naar het Brugse, over Hoogstraten naar Minderhout. Stadhuis en school zijn daar de stopplaatsen waar langdurig verwijld wordt. Een stevige babbel dus met een fikse portie school- en gemeentelijke geschiedenis, waarin afgerekend wordt met linkse etiketten en gezouten slakken, gesjoemel en uitverkoop. Een getuigenis meteen ook van enkele decennia gedreven inzet voor vereniging, partij en gemeenschap. 'Ik ben afkomstig uit Berendrecht, ten noorden van Antwerpen. Mijn vader was een polderboer met een gemengd bedrijf, wat veeteelt, graanbouw, bieten en zo. Thuis waren we met zeven kinderen, 5 jongens en 2 meisjes, waarvan ik de jongste was. Zoals dat dikwijls ging, werd van de oudste verwacht dat hij de stiel zou voortzetten - voor dejongste was er dan geen grond meer en dus moest die gaan studeren. Zo gebeurde het ook met mij. Als twaalfjarige knaap werd ik op aanraden van onze pastoor naar het Klein Seminarie gestuurd. De mening van pastoors was in die tijd nogal bepalend, en zo belandde ik

in '53 als student je van den buiten in de toenmalige zevende voorbereidende. In '60 ben ik uitgekomen in het Seminarie, en in al die jaren mochten we heel wat grote veranderingen beleven. In het begin was dat nog helemaal de strenge, ouderwetse school waar alleen internen zaten die van begin september tot Allerheiligen en daarna weer tot Kerstmis ononderbroken op school moesten blijven. Een afgesloten wereld die alleen bevolkt werd door jongens de 'miekes' - de dienstmeisjes - mochten we niet zien, vrouwen en de rest van de wereld bleven er onbekend gebied. Het was er streng en

Vader en moeder Verhuist ?ner de voltallige kroost in de zomer van '42. De jongste hij mammna op de arm.

Op 12-jarige 1e tigi koam

.11(11/ ILI

Iii

1/1

Juul Verhuist sober, we aten er boterhammen met wat boter op - zonder iets bij. Daarom was de favoriete sport van zowat iedereen het mecsmokkelen van smeerkaasjes. La Vche qui rit moet zowat het meest populaire product van heel de schoolbevolking geweest zijn. Je kon dat immers stiekem opje boterham smeren zonder dat men merkte dat er iets mĂŠĂŠr dan boter tussen de boterham zat... Doordat je zo lang op de school moest blijven was ik vanaf mijn twaalfde praktisch van huis weg. Buiten de vakanties ben ik dus nooit echt veel thuis geweest. Dat was al bij al een heel strenge opvoeding, waar sommige mensen zeker hard onder geleden hebben. Zelf had ik (lat niet zo, ik vond het er vaak zelfs plezierig. Want je kreeg allemaal dezelfde behandeling, dat schept een sterke band onder mensen zodat je

Je 7l

hciciJende von het Seminarie.


MAN IN DE MAAND lijk arrogant leken. Die problematiek heeft ook mij beziggehouden, al ging dat zeker niet zo ver dat ik daar de eerste viool in speelde of zo. Dat was voor mensen als de latere Knack hoofdredacteur Frans Verleyen. Het was ook de tijd dat Congo onafhankelijk werd, en dat de eerste Zwarte studenten in Leuvea kwamen. Dat was toen echt nog een belevenis hoor. Wie vanuit de wereldvreemde en gesloten schoolgemeenschap in de vrijheid van het stu.lentenleven terecht kwam, kon eigenlijk twee kanten uit. Ofwel ging men stevig drinken en vrijen - maar die verdwenen dan veelal na een aar. Ofwel ging men hard blokken, om pas later en eerder geleidelijk open te bloeien. Zelf hiinrdp ik eerder hij de tweede categorie. Dat was niet verwonderlijk trouwens - van even-

Seminarie bis 'In juli '65 kreeg ik een telefoontje van Sus Verwimp, die superior was geworden op het Seminarie en een geschiedenisleraar zocht. Voor mij was de keuze snel gemaakt : ik zou er wel in een ouderwetser school terecht komen, maar dank zij de nieuwe superior was die grondig aan het veranderen én ik zou alleen mijn eigen vak hoeven te geven. Je moet dat ook zien tegen een maatschappelijke achtergrond van sterke veranderingen : de vernieuwing in de kerk die paus Johannes XXIII had ingezet, sijpelden stilaan binnen, zelfs in een Kempense school. In september '67 ben ik hier als leraar begonnen, in april van het jaar daarop trouwde ik niet Lieve. Dt. fdfflcuzc

Met de gaiiiel op schoot tijdens de diensttijd in december 64 samen niet Frans Verle yen. goede vrienden kreeg en er een speciale sfeer door ontstond. Maar pas op, ik ken ook mensen die er veertig jaar later nog soms van dromen hoor, zozeer hadden die er moeite mee! Eén keer lag ik bijna buiten. De aanleiding daartoe was eigenlijk heel banaal. De toenmalige superior Fleerackers had de gewoonte om te brevieren in de gang vooraan. Ons klaslokaal lag vlakbij in een gang die daarop uit gaf. Op een keer vond ik het nodig om een bal in de gang te gooien, uitgerekend op het moment dat de brevierende 'Fleer' voorbij kwam. Die was woest alsof er een aanslag op zijn leven was gepleegd. Ik werd uit de kias gehaald voor mijn wandaad en mijn moeder moest onmiddellijk naar school komen. Haar werd gezegd dat mijn daad voldoende was om meteen van de school verwijderd te worden. Zij had het gezonde verstand om prompt te antwoorden : geef hem dan nu maar direct mee naar huis., als er toch niks mee aan te vangen is... Waarna de superior ineens een pak rustiger werd en ik plots toch mocht blijven. Maar geleidelijk aan kwam er verandering in dat conservatieve milieu. Er kwamen leerkrachten als Sus Verwimp of Tuur Van der Taelen, die wij als heel progressief ervoeren en die een frisse wind in de school brachten. Daar kwam bij dat de school in '59 ook externe leerlingen kreeg. Op het einde mochten we als internen al om de veertien dagen naar huis.'

Twee kanten 'In het begin dat ik in het Seminarie was, werd nog zowat de helft van alle leerlingen later priester. Toen ik in de retorica zat, was dat nog één op zes. Iets als PMS begeleiding was er niet, zodat de beroepskeuze maar weinig kanten uit kon. Wie geen roeping had en een beetje student was, die werd dokter, advocaat, ingenieur of leraar. Veel meer variatie was er niet. Geschiedenis had me wel aangesproken, onder andere door leraarJozefLauryssen die dat heel boeiend kon brengen. Toch was het vooral het vak zelf dat me aantrok, en dat zou ook zo blijven. Aan het leren lesgeven en omgaan met leerlingen werd er niet zo gek veel aandacht besteed. Tijdens mijn studentenjaren in Leuven begon heel dc discussie over Leuven Vlaanis. Daar was echt veel commotie rond, en nagenoeg iedereen voelde zich betrokken bij de roep om de 'Walen Buiten te krijgen. Dat was ook wel begrijpelijk in de zin dat het in Leuven veelal om rijkere Waalse studenten ging, die behoor-

Het ja-woord van Lieve en Juni wordt ingezegend door Sus Verwimp. tueel hissen was er immers geen sprake, daar zou men thuis simpelweg geen geld aan besteed hebben. Dus moest je wel werken. Dat lag me eigenlijk ook wel. Ik ben altijd leergierig geweest, wilde altijd al weten hoe iets in mekaar zat... Aanvankelijk dacht ik er sterk aan om na mijn studies in de archiefwereld onder te duiken. Maar door allerlei besparingen in die sector, bleek men plots niet meer zo erg op zoek naar allerlei archivarissen. Na een jaar legerdienst en via enkele interims belandde ik zo in het onderwijs. Ik kreeg een betrekking in een nieuwe en erg dynamische school in Assebroek, hij Brugge. Ik was er heel graag, moet ik zeggen, maar werd er ook geacht Latijn te geven, spraakkunst en schrijvers incluis. Maar tegen die tijd was het al een jaar of vijf geleden dat ik zelf nog iets aan Latijn gedaan had, zodat mijn leerlingen er feitelijk méér van af wisten dan ik zelf. Ideaal was dat dus zeker niet. De klassieke manier om dit op te lossen, was dan zoiets als : luister, ge hebt gelijk als ge het kunt bewijzen. Wat ze dan prompt probeerden, en zo hebben we samen nog wel heel wat op een gemoedelijke manier hijgeleerd.'

revolte van mei 68 zat er ook al aan te komen wij koesterden echt wel de verwachting dat er een andere en betere maatschappij gemaakt werd. Met meer inspraak voor de arbeiders, met 'de verbeelding aan de macht' zoals de slogans van toen klonken. Ook het ontstaan van een Derde Wereldheweging boeide mij erg - dat was zo'n beetje de voorloper van Oxfam en Wereldwinkel. Stap voor stap leek men op weg te gaan naar een menselijker samenleving, en dat wakkerde mijn politieke interesse heel erg aan. Mijn generatie had nog vaak de idee dat het onze plicht was om daadwerkelijk in te stappen in het politieke bestel en er op plaatselijk vlak mee voor te zorgen dat er verandering kwam. We woonden op een appartementje naast de Vivo winkel op het Van Aertselaerplein. Op een avond in '69 klopte daar een groep studenten aan, mannen van de Tinnen Pot, niet de vraag om een avondje te komen praten over de komende gemeenteraadsverkiezingen. De boodschap op het einde van die avond was heel logisch : wie wat wilde wijzigen in het duffe politieke landschap waar enkele families van oudsher de plak zwaaiden. moest zelf de politiek in. Zo geraakte ik bij hun politieke plannen


MAN IN DE MAAND zaken de Amerikaanse militaire en economische bemoeienissen in Latijns-Amerika goedpraatte, iets waar ik het erg moeilijk mee had. Door beide zaken voelde ik me zozeer geraakt dat ik mijn CVP partijkaart heb teruggestuurd... Nu wist ik ook wel dat dit mij een 'links imago opleverde voor sommige mensen. Maar wat was in die tijd links en rechts? Tindemans was duidelijk een politieker van de rechtse CVP strekking, als dat het ACW tot een 'linkse' beweging maakte, dan kon ik daar best vrede mee nemen... In die tijd al waren er op het hoofdbestuur van ACW Turnhout stevige discussies om een eigen politieke beweging op te starten en uit de CVP te stappen. Maar dat verliep altijd op dezelfde manier : eerst was er sprake van een progressieve frontvorming, er waren grondige discussies, tot bij de verkiezing \veer alles bij het oude bleef. Al kreeg ik door mijn stellingname daarbij van sommigen weer eens een 'links' etiket opgeplakt, toch meen ik dat mijn standpunten nooit erg extreem waren en ik helemaal binnen het kader bleef van de progrssieve beweging in de christelijke zuil.'

Het oiigc gezi;i met cliie

10m

de

Spannend op school

lid',' 1 .onen.

betrokken, eerder zijdelings, als medewerker aan hun programma en campagne. Zelf stond ik niet op de lijst. Het waren plezante maar soms woelige tijden. Het ging er al eens hard aan toe Sjarel Huet ging op een keer mee plakken en folders in de bus duwen. Hij stopte ook een folder in dc bus hij Jos Van Aperen, maar plots werd de deur er opengedaan en werd Sjarel naar binnen getrokken. Men zou hem niet meer laten gaan, en er kwam echt wel gesleur en getrek bij kijken om hem weer naar buiten te krijgen... Uiteindelijk leverde deze campagne toch mijn eerste politieke ontgoocheling op, de verkiezing bracht helemaal niet het verhoopte succes. Al denk ik nog altijd dt de scherpe karikaturen van Jos Van Aperen en de vroegere burgemeester Brosens die men op de verkiezingsdag uitdeelde, daar voor veel tussen zaten. Dat nam niet weg dat het discussiëren en werken met die gasten heel plezant was.'

Links rechts 'Voor een koppel jonggehuwden waren de bouwgronden in Hoogsiraten heel schaars en vooral duur. Daarom hebben we nebouwd hier

in Minderhout, in de eerste LOK verkaveling in onze regio. Als Minderhoutenaar werd je geconfronteerd met een plaatselijke politiek die al sinds inéér dan 50 jaar gedomineerd werd door één enkele familie. Meestal waren er zelfs geen verkiezingen, zozeer hadden zij het voor het zeggen. Via de KWB geraakte ik betrokken bij het ACW. Voor mij was hel een evidente zaak om in te burgeren via de arbeidersbeweging waarmee ik mc verwant voelde. Geleidelijk aan werd ik zo'n beetje de spreekbuis naar de buitenwereld, en werd actief in het intergemeentelijk ACW waarvan ik ook secretaris werd. Dat vond ik aan de ene kant erg plezant, aan de andere kant werd je dan soms al eens misbruikt om klussen op te knappen voor mensen die politieke ambities koesterden. In die functie maakte ik de onderhandelingen met en lijstvorming van de CVP mee, waarin het ACW een aandeel moest krijgen. In dc CVP-FB coalitie tussen 1976 en '82 waren we nogal ontgoocheld doordat de ACW inbreng in de gemeentelijke politiek onvoldoende sterk door kwam en de ACW-figuren een te geringe invloed uitoefenden. Bovendien was er CVP-er Ti ncleinan clie als mi iii ster van bui tenl anclse

Diie tenoren ton de Hoogstraatse politiek ooit liet woord r/jden.s een verkieiiigsdebot.

'Dit was ook de tijd dat er op de school veel commotie was rond al dan niet vermeende linkse leerkrachten. Onder superior Verwimp was er zeer veel veranderd : hij gooide de deuren open,

Uit

1 er kwam een ouderraad, leraarsraacl, leerlingenraad en noem maar op. Alles gebeurde op een spontane en open manier. Zelfs voor de oproergevoelens van onze studenten ten tijde van de 'Leuven Vlaams' affaire was er begrip. Er kwamen sprekers op de school, en de gespreksavonden eindigden steevast in lange en stevige discussies. We geloofden dat er een pluralistische school in de maak was en voor sommige, vooral jongere leerkrachten verliepen de veranderingen in die richting te traag. Maar naast die vernieuwingsgezinden was er een traditionele, behoudsgezinde groep die deze evolutie niet bepaald zag zitten. Daar kwam bij dat men - ten onrechte volgens mij - sommige progressieven verdacht van lidmaatschap van de Anti-Imperialistische Bond, die ontstaan was uit de Derde Wereld Beweging en die later eerst naar Amada en nog later naar de PvdA zou leiden. Niet iedereen bleek voldoende sereen


MAN IN DE MAAND om de studenten niet bij heel deze discussie te betrekken. Want het is ontoelaatbaar natuurlijk dat je hen voor je kar probeert te spannen. Dit gebeurde wel door enkele mensen van beide kampen, wat de spanningen alleen maar opdreef. Na heel wat heisa zijn dan in '75 twee vastbenoemden en twee niet-vastbenoemden ontslagen, mede onder druk van ouders en bisdom. De knoop was nogal bruusk doorgehakt, terwijl er met wat meer geduld van beide kanten en iets minder emotie en temperament wellicht anders wel een leefbare oplossing uit de bus zou zijn gekomen... Het heeft nadien enkele jaren geduurd vooraleer ik meer terug thuis voelde en er weer een ontspannen en plezante sfeer op de school groeide. zoals we die nu nog kennen. Geschiedenisleraar zijn is een heel aangename job. Je gaat voortdurend om metjonge mensen, kunt hen iets bijbrengen maar krijgt er zelf zoveel voor terug. Na jaren een oud-leerling ontmoeten en praten over vroeger en nu, dat kan echt deugd doen. Ook mijn fascinatie voor het vak is nooit geminderd. Mensen zeggen wel eens dat geschiedenisonderwijs gemakkelijk moet zijn aangezien het verleden niet verandert. Maar niets is minder waar welke feiten er belicht worden, en vooral de interpretatie van wat er gebeurde, dat verandert voortdurend. Wij kijken altijd met de ogen van onze tijd naar het verleden. Elke interpretatie is dus relatief en zal later door een andere vervangen worden. Leerlingen hebben dikwijls veel moeite om dat te begrijpen. Ze denken dat wat in de geschiedenisboeken staat de onomstootbare waarheid is. Dat is niet zo, en dus is het mijn opgave om hen kritisch te leren zijn tegenover de geschiedenis, tegenover hun eigen leefwereld en zichzelf. Zoeken naar hoe men vroeger dacht en leefde, is een spannende bezigheid. Sommige figuren raken je echt, je voelt er verwantschap mee. Zo'n kerel als Daens die het aandurfde om op te komen tegen de gevestigde waarden en cle verdediger van de kleine man wilde zijn, daar heb ik veel bewondering voor. Al besef ik tegelijk dat wie zoals hij geen compromissen sluit, wel een zeer moeilijk man moet zijn. Of een Erasmus, een fijngeestige, humoristische humanist die bijna hetzelfde zei als Luther en toch geen ketter werd. Zo zijn er nog wel mensen die altijd blijven aanspreken en cle lessen voor mij levensecht maken. Ofde leerlingen dat altijd zo ervaren, is natuurlijk een heel andere zaak...'

Sjoemelen 'Politiek kwam ik onder dak bij Fusiebelangen. In '82 was ik nog secretaris van ACW- fusie. Binnen het bestuur was er andermaal ongenoegen over de vertegenwoordiging binnen de CVP. Komen we apart op? Of maken we deel uit van een bestaande CVP of FB lijst? We zijn uit die discussie toen niet uitgeraakt. zodat we als standpunt hadden dat we géén standpunt wilden innemen en het onze leden volkomen Vrij stond om op te komen voor een van beide partijen. Op een avond stond Sus Snels hier aan de deur, met de vraag of ik het niet zag zitten om op de FB lijst te komen. Ik had Fons Sprangers al leren kennen op diverse vergaderingen, en toen al vond ik hem één van de weinigen met een visie. En vooral binnen ACW Minderhout leefde het verlangen om iets te doen aan de dominantie van de CVP clan. Zo maakte ik de stap naar FB, waar ik op de vierde plaats stond en eerder onverwacht prompt verkozen werd. De verkiezingen brachten bovendien mee dat FB met de partij van Jos Van Aperen in de

meerderheid belandde. Samen met Fons Sprangers en Millia Horsten werd ik dus zelfs schepen, met onze vier raadszetels kregen we drie schepenen. Maar dat was nodig omdat wij een echte inbreng wilden hebben en een verandering van het beleid teweegbrengen. Maar net zomin als met de CVP, bleken onze visies op veel zaken te stroken met die van de groep Van Aperen. Het werd hen wellicht een doorn in het oog dat wij er in nogal wat principiële discussiepunten in slaagden om met stevige argumenten het laken naar onze kant te halen. Wanneer dan na tweejaar Millia Horsten als schepen wou aftreden, moest ze vervangen worden door een partijgenoot - dat zou Ludo Koyen zijn. Maar tegen alle gemaakte afspraken in droeg de groep van Van Aperen Karel Aerts voor. Vanaf dat moment was er een periode van feitelijke onbestuurbaarheid, de resterende jaren is er niet echt meer veel gebeurd. De CVP plukte daar ondertussen de vruchten van natuurlijk. Zowel de partij van Jos Van Aperen als FB werden afgestraft bij de daaropvolgende ver kiezingen in '88. De grote winnaarwerd Arnold Van Aperen, clie vanuit zijn OCMW verleden naar voor werd geschoven als degene die met al dat gekibbel niks te maken had. Alleen Fons en ikzelf bleven als raadslid over voor onze partij. Maar ook dan zijn we evenzeer blijven proberen om op een consequente manier oppositie te voeren. Dat is niet eens een kwestie van hardnekkigheid of zo. Het is immers eigen aan het politieke bedrijf dat er altijd rivaliteit moet zijn. Het is aan de meerderheid om een beleid uit te stippelen en te zorgen dat dit uitgevoerd wordt. Het is aan de oppositie om de zwakke

punten daarvan aan te klagen en te proberen de meerderheidspartijen te beïnvloeden. Of dit nu liberalen, socialisten, christen-democraten of Agalevers zijn, eigenlijk maakt dat niet zo veel uit. Maar eenieder moet wel het spel eerlijk spelen. Van zodra ik denk dat er gesjoemeld wordt hier of daar, dan bijt ik me daarin vast. Ik vind dat de burger het volste recht heeft om verdedigd te worden en ook recht heeft op een correct beleid. Het gaat er in zo' n geval niet om dat je op alle slakken zout probeert te leggen, wel dat je op een principiële manierje standpunt verdedigt.'

Pure uitverkoop 'Ondertussen is het vroegere FB verdwenen en Vervangen door Agalev. Dat leek ons een logische stap. We constateerden dat de naam Fusiebelangen zoveel jaren na de fusie van de gemeenten eigenlijk voorbijgestreefd was. Bovendien bleven we niet blind voor de voordelen die het heeft om deel uit te maken van een grotere partij vooral de doorstroming, de informatie, de ondersteuning laten toe om met meer inzicht dossiers aan te pakken. Het bleek dat velen van ons al affiniteit hadden met de groenen, zodat de overstap naar Agalev snel gemaakt was. Al wil dat niet zeggen dat wij het altijd 100% eens hoeven te zijn met wat de partij in Brussel beslist. Ik heb het trouwens nooit helemaal gezond gevonden wanneer iemand heel zijn leven lang hondstrouw voor één en dezelfde partij zou stemmen. Het moet toch kunnen dat je afhankelijk van de stellingname over belangrijke onderwerpen op een bepaald ogenblik voor een bepaalde partij stemt?


MAN IN DE MAAND De politiek heeft me veel tijd en energie gekost - en dit kon maar omdat er met de echtgenote en het gezin goede afspraken waren. Want hoe belangrijk je dit ook vindt, het moet altijd leefbaar blijven op het thuisfront. Dat heeft ook betekend dat ik me nooit geroepen heb gevoeld om alle mogelijke evenementen af te schuimen. Je moet toch een goede politieker kunnen zijn zonder daar overal aanwezig te moeten zijn?! Als schepene dreigde dat af en toe wel eens te veel te worden, zelfs al probeerde ik louter en alleen daar te zijn waar ik vond dat mijn aanwezigheid belangrijk was. Maar uiteindelijk blijf ik de politiek wel belangrijk vinden, ja. Ik had best een andere hobby kunnen hebben, meer ontspannend en waardoor ge meer vrienden maakt. Maar als iedereen dat doet, als iedereen bij wijze van spreken alleen maar tennist of voetbalt en niemand wil zich politiek engageren, waar hlijfje dan? Politiek bedrijven ligt me ook wel, ik vind het gewoon plezant om dossiers Uit te spitten, te discussiëren. een standpunt te vormen en verdedigen. Doorheen de jaren zijn er onderwerpen die me altijd wel bezig hebben gehouden. Zo is er het grondbeleid, wat ik eerlijk gezegd één van de allerergste zaken vind die er in Hoogstraten gebeurd zijn, een regelrechte ramp : nooit is er zoveel voorgoed verspild en uitverkocht zonder enige visie. Nooit heeft men zich een idee gevormd waar het met onze gemeente naar toe moet, hoe we op een verantwoorde en spaarzame manier met onze gronden kunnen omspringen. Voor het hele verkavelingsbeleid is er maar één term te vinden : pure uitverkoop! Het moet toch mogelijk zijn om op een ordelijke en systematische manier de bouwgronden in gebruik te nemen en tegelijk de weinige open ruimte ongemoeid te laten. Nu wordt er zo goed als overal gebouwd, zoveel overtredingen bleVen ongestraft of werden zogezegd geregul ariseerd. Let wel, ik ben het ermee eens dat iedereen recht heeft op een stuk betaalbare grond. Maar is het dan niet de taak van een gemeentebestuur om tussenbeide te komen zodat de plaatselijke bevolking op een sociaal verantwoorde. ordelijke én goedkopere manier hier kan wonen? Ik meen dat de gemeente zelf alle verkavelingen van meer dan vijf percelen zou moeten doen in het belang van de gemeenschap. In plaats van dit over te laten aan privéverkavelaars wiens enige doel is om winst te maken. Als een sociale kavel voor 1,2 miljoen kan aangeboden worden, waarom moet een vergelijkbare privékavel dan plots 2,5 miljoen kosten? Waar is dat verschil naar toe? Toch alleen maar in de zakken van die verkavelaar, niet? Is dat dan een eerlijke prijs? Momenteel is er niks beleid terzake, het enige dat er gebeurd is - en dit lijkt me vooral de verdienste van Staf Peerlinck - is dat de gemeente een beetje tussenkomt met enkele kavels. Ondertussen bieden wij met onze bouwgronden vooral aan rijkere Nederlanders de kans om de helastingwetten in hun land te omzeilen. Moet ons gemeentebestuur zich daarvoor inzetten'?'

Dienstbetoon 'Evenmin is er een milieubeleid. Het bestuur wordt geduwd door de feiten, zonder dat er een eigen visie of beleid is. Pas als men met de rug tegen de muur staat, doet men iets. Kijk maar naar de huisvuilverwerking die nu te duur blijkt. Jaren terug had men al de kans om principieel te kiezen voor een voorkomings- in plaats van een verwerkingsbeleid. Al die tijd heeft men niks

Kampen om de Kampweg De jarenlange strijd om het behoud van de Kampweg in Meerle is voor Juul Verhuist 'een zeer typerend voorbeeld van hoe het huidige bestuur niet optreedt tegen een ernstige bouwovertreding. Want het gaat hier niet om een prul, een tuinhuisje of zo - wel om een riante villa die volkomen in tegenspraak met de bouwvergunning werd opgetrokken. Bijgebouwen moesten een nieuw dak krijgen, maar werden in feite verbcuwd en vergroot tot woonconstructie. De vroegere, bouwvallige woning die er stond moest worden afgebroken, maar dat gebeurde niet. Bovendien werd er maar liefst een slotgracht van veertig meter lengte op de openbare weg gegraven zonder enige vergunning. We hebben al in '89 klacht ingediend bij de provincie, stedenhouw en de politie. Niet lang daarna besliste het college om de buurtweg dan maar af te schaffen en aan de overtreder te verkopen! Het openbaar onderzoek leverde toen via een petitie bezwaren op van zo'n 200 mensen, vooral uit Meersel-Dreef. die de weg behouden willen zien als wandelroute. Het college meende echter (lat deze doodlopende weg geen zin van bestaan kon hebben en deed een belofte van verkoop voor 300.000fr. Opnieuw diende onze fractie een klacht in bij de provincie. Na vijf jaar kregen we in januari' 96 van de Bestendige Deputatie antwoord : om meerdere redenen werd de beslissing om de weg af te schaffen verworpen. Er is dus nooit een verkoop geweest, de gemeente moet erop toezien (lat de wet zo snel mogelijk wordt gerespecteerd en de openbare weg heropend. Diverse keren plaatsen we dit op cle raadsagenda, telkens blijft dit zonder gevolg op het terrein. Het provinciebestuur dringt in februari '97 nog maar eens aan om de weg vrij te laten maken, wat in mei herhaald wordt. Wat doet de gemeente? Die wil nog alltijd niets liever dan de overtreder tegemoet komen en de weg afschaffen om hem te verkopen! Ondanks de petities en protesten van de bewoners. Ondanks cle vragen van de dorpsraden van Meerle en Meersel-Dreef. Ondanks een duidelijke uitspraak van de provincie dat de handelwijze onwettig is. Met alle mogelijke middelen probeert men nu dit dossier te rekken in de hoop dat het zo in de vergetelheid belandt. Nadat de burgemeester persoonlijk opnieuw een beslissïng tot afschaffing van de weg op de raad bracht, waar het punt verdaagd werd uit eerlijke schaamte, blijft men schermen niet een onderzoek dat al die tijd gevoerd wordt naar de precieze eigendomsrechten. Wij scharen ons achter het voorstel van cle dorpsraad en inwoners van Meersel-Dreef die een alternatief hebben uitgedokterd waardoor de weg weer een prima verbinding vormt tussen Klein Eyssel en de Strijbeekseweg. Daartoe is er een onteigening nodig van de bestaande zandweg aan de rand van liet domein, wat perfect kan voor het algemeen belang. En ondertussen heeft liet college het nodig geacht om aan de overtreder een brief te sturen en te vragen om voor cle gracht en de bouwovertredingen een regularisering aan te vragen... Voor ons is cht een principieel punt waar wij op geregelde tijd blijven op hameren. Tot de wet wordt gerespecteerd en het algemeen belang het haalt van het belang van één inwoner!'

gedaan, tot het nu weer eens van moeten is ... Maar dit vergt wellicht ook een schepen op die post die de tijd wenst te nemen voor de job én er een visie op heeft. Een combinatie van parlernentairen burgemeester of schepene blijkt praktisch niet uitvoerbaar. Men kan ofwel het ene ofwel het andere goed doen, maar niet alle twee tegelijk - terwijl men wél voorde twee jobs betaald wordt! Dat er dan al die tijd helemaal niks veranderd is, mag je nu ook weer niet zeggen. Voor een stuk is dat mede de verdienste van de oppositie. Wij zijn altijd blijven hameren op een aantal zaken, en proberen om met argumenten de anderen te overtuigen. Hoewel de oppositie minder informatie krijgt in vele dossiers - wat soms zelfs al eens tot vergissingen leidt. Zie je hier en daar toch iets verbeteren. Het grote schaaniteloze gesjoemel van enkele jaren geleden, kan goddank blijkbaar niet meer. Ik ben altijd een fervent tegenstander geweest van dienstbetoon. Dat is ronduit funest en frustrerend voor de mensen. Ik weet best dat een politieker daar voor een deel zijn succes aan te danken heeft, maar voor mij is dienstbetoon dikwijls een vorm van oneerlijkheid en gebrek

aan openheid. Het kweekt bij mensen de overtuiging dat het genoeg is om even op de knieën te gaan voor een politieker om meteen iets onregelmatigs rechtgezet te krijgen. Voor wie ondertussen in de administratie probeert zijn werk goed te doen en de wet toe te passen zoals het hoort, is dit n1éér dan dernotiverend. Want achter zijn rug wordt het dossier uit handen genomen en wordt er alsnog wat geregeld. Waarom zou een ambtenaar dan nog proberen zijn job goed te doen? Ik ben ervan overtuigd dat deze problematiek in onze gemeente sterk speelt. Zou het niet zo moeten zijn dat de administratie de kans krijgt om haar werk goed te doen en zo de mensen te geven waar ze effectief recht op hebben? Is het dan niet normaal dat een college het advies van de ambtenaar volgt? Voor mij moeten we naar een echt open beleid gaan in deze zaken. Dienstbetoon is overbodig indien men een ombudsman heeft die als tussenpersoon kan werken wanneer de stap naar de administratie te groot is voor de mensen. En wanneer een politieker naar een dossier vraagt of probeert dit te manipuleren, zou dit meteen moeten worden genoteerd in het betref fende dossier.


MAN IN DE MAAND

1 J

-

Een Agalev-fotosessie niet Jan Fret, Fons Sprcingers en Marc Wouters.

En zo zijn er nog wel zaken die me na aan het hart liggen. Zo is er het ontbreken van een echte visie op een nieuwbouw voor het rusthuis. Mijn moeder heeft daar een tijd verbleven, en dan ervaar je aan den lijve dat de menselijke factor er prima is - de verzorging, de omgang met de mensen - maar dat de infrastructuur er hopeloos veroudert. Altijd zijn er feitelijk maar lapmiddelen gebruikt, ook hier was er nooit een echt beleidsplan. Als we een pak miljoenen kunnen besteden aan sportvelden of aan de herinrichting van de Vrijheid, moeten we dit toch ook wel overhebben voor onze eigen ouders wanneer die thuis niet meer opgevangen kunnen worden, niet? Ook de cultuur is zo'n zaak

Vd

waaraan we veel te weinig besteden. Er zijn wel heel wat soms onzinnige subsidies, er is ook de investering geweest in de bibliotheek, maar van het echt ondersteunen en promoten van culturele evenementen is er geen sprake. Zelfs integendeel.'

Aan de kant 'Maar hoe belangrijk de politiek in mijn leven ook geweest is, ik probeer me altijd voor te houden dat het ook een spel is. Politiek mag je raken, maar je moet na de discussie naar huis kunnen gaan en in alle gemoedsrust slapen... Je mag op een gemeenteraad ferme tegenkanting

4

ondervinden, maar nadien moet je samen een pint kunnen drinken en de spanning laten verdwijnen. Sommige zaken vind ik ontzettend belangrijk, maar dat wil niet zeggen dat ik er continu van 's morgens tot 's avonds mee bezig wil zijn. Al kan het wel eens gebeuren dat je zozeer ergens mee bezig bent dat je even de rest van de wereld vergeet. Dat is dan zoals de keer dat ik een dag lang archiefwerk had gedaan in Antwerpen, heel boeiend. Tot ik weer buiten kom, en me dan verduiveld goed moet afvragen waar ter wereld ik de auto gelaten had.... Wat de toekomst nog in petto heeft, weet je nooit natuurlijk. Zullen wij met Agalev ook na de volgende verkiezingen weer in de oppositie belanden? Een aardverschuiving kun je moeilijk verwachten, alsof wij met onze 20% stemmen van de laatste keer nu plots 50% of zo zouden kunnen halen... Ik geloof wel dat de blijvende oppositie van onze gluep positief is eeweest de voorbije jaren. en dat we goed werk hebben geleverd. Zonder onze inbreng was er een ander beleid geweest - en op die manier hebben wij vanuit de oppositie beslist méér inbreng dan sommige raadsleden van de meerderheid. Voor meZelf moet ei zu stilaan ook ecn zicht komen op het moment dat ik aan de kant kan blijven staan. Ik draai nu al voor een derde legislatuur mee, en wie 18 jaar nauw betrokken was in de gemeentepolitiek moet zo onderhand de baan ruimen voorjongere mensen. Een halve legislatuur nog als raadslid meedraaien, dat is misschien nog wel zinvol. En nadien binnen de groep actief blijven, alleen al om de kennis van dossiers door te geven die je in de loop van die jaren hebt opgebouwd. Mee blijven denken en discussiëren dus, dat zint me wel. En aan de kant toezien hoe de anderen het spel meespelen...'

I!JIJewee t wet daar op de Iioek in

HOOGSTRA TEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil I81bPI)(

.

M=

auping


VANUIT HET STADHUIS... Hoogstraten, koploper in afvalproductie, krijgt de rekening gepresenteerd. Schepen van Financies trekt aan de alarmbel. Hoogstraten heeft een probleem, zelfs een serieus probleem. Hoogstraten produceert te veel afval, en krijgt hiervoor nu de rekening gepresenteerd. Schepen van Financies Staf Peerlinck ziet de donkere wolk al boven zijn hoofd hangen en waarschuwt zijn collega's in de gemeenteraad van einde augustus. "Deze hoeveelheid moet dringend naar omlaag of we gaan er aan ten onder !". Hoogstraten blijkt immers bij de koplopers te zijn in de productie van restafval binnen het aktiegebied van de lOK. Deze Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen verzorgt het afvalbeleid voor de 29 bij haar aangesloten Kempense gemeenten. Nu haar eigen stortplaatsen op het einde van het jaar definitief gesloten worden moet gans het restafval van deze gemeenten binnenkort naar de stortplaats Hooge Maey in Antwerpen worden afgevoerd en dat kost extra geld. Bovendien zullen alle gemeenten die boven een bepaalde norm huisvuil blijven produceren extra beboet worden. Voor de verwerking van het restafval alleen al schat schepen Peerlinck de kost voor volgend jaar tusssen de 35 en de 40 miljoen. Hoe Hoogstraten deze meerkost zal verwerken zal in de volgende maanden uitgemaakt moeten worden. ACW heeft alvast een uitgebreide studie gemaakt over gans deze problematiek en ook Agalev dringt al jaren aan op afvalvoorkoming en toepassing van het princiepe: de vervuiler moet betalen. Intussen is het vol ongeduld wachten op de maatregelen van de schepen van milieu.

Afval in de Kempen. In de loop van de vorige jaren hebben alle Kempense gemeenten een mi lieuconvenant af gesloten met het ministerie van leefmilieu. Hiermee engageerden zij zich in nul voor een aanzienlijke subsidie uit het MINA-fonds een aantal opdrachten inzake milieu uit te voeren.TaI van gemeenten hebben een aantal van deze taken doorgegeven aan de lOK. Een belangrijk aspect daarin is het selectieve inzamelen van huisvuil. Vooral de bouw van talrijke containerparken de inzameling van het Klein Gevaarlijk Afval (de groene milieubox), de huis-aan-huis ophaling van GFT ( groenten-, frtut-, en tuinafval), en de eventuele ophaling van glas. papier. plastiek en metalen hebben de uiteindelijke restafvalberg aanzienlijk teruggedrongen. lOK staat in alle aangesloten gemeenten in voor de ophaling en verwerking van het GFT-afval. Zo blijkt uit cijfers van Ovam en lOK dat vroeger ongeveer cle helft van dc inhoud van onze vuilniszak bestond uit materialen die nu via de groencontainer hun weg vinden naar cle komposteringsinstallaties. Hoewel er toch ook heel wat kritische geluiden te horen zijn over het algemeen invoeren van dergelijke inzameling in een landelijke gemeente, kan het niet ontkend worden dat de hoeveelheid restafval mede hierdoor .aanzienlijk verminderd is. Het overgebleven huisvuil dat in de grijze gemeentezakken verdwijnt, samen met het regelmatig ingezainelde "groot huisvuil", gezamenlijk "restafval genoemd, wordt door de gemeentellijke huisvuildiensten opgehaald en naar het lOKstort afgevoerd. 10K beschikte tot hiertoe over drie stortplaatsen clie zij ook volledig zelf uithaatten: Olen. Meerhout en Beerse-Merksplas. De capaciteit van deze regionale stortplaatsen geraakte echter uitgeput. Beerse-Merksplas. waar oorspronkelijk het huisvuil van Hoog11

straten gedumpt werd, werd op 1 april 1994 gesloten.Voorlopig ligt er nog een aanvraag voor uitbreiding met ongeveer 7 ha op "Velderheyde" maar dit werd recent door minister

Kelchtermans afgewezen. lOK blijft evenwel hopen en wil daarom zeker nog niet overgaan tot ontslag van het personeel . Ook het machinepark wordt in stand gehouden. Toch volgens het Afvalstoffenplan van de Vlaamse Regering zou er reeds vanaf 1995 niet meer mogen gestort worden. Men streeft er immers naar om naast preventie vooral de recuperatie optimaal uit te bouwen . De uiteindelijke restafval zou daarna niet meer mogen gestort worden maar onder strenge milieuhygiĂŤnische omstandigheden moeten verbrand worden. Op 1 mei van dit jaar sloot ook de stortplaats van Meerhout. Olen zal met de huidige vergunningen nog kunnen openblijven tot het einde van ditjaar. Voor een aantal gemeenten werd ergedurende de twee vorige jaren reeds een oplossing gezocht op cle Hooge Maey in Antwerpen, na voorafgaande persing. Maar vanaf december zal alle restafval uit de 10K-gemeenten gestort worden op de Hooge Maey. Dat dit niet zonder financiĂŤle gevolgen zal blijven, had u wellicht al geraden.

Doelstellingen van preventie en verwerking van huishoudelijk afval (in %) soort maatregel Afvalpreventie Recuperatie Verbranden Storten

1987

1995

2000

0,0

8,0 28,0 64,0 0,0

12,0 46,0 42,0 0,0

12,5 38,5 49,0

Uit het MINA-rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij, 1994.

Aangevoerde hoeveelheden per afvalsoort: Hoogstraten 1994-1997 Hoeveelheden in ton

1994

1995

1996

1997 (5 m.)

Huisvuil Grof vuil Veegvuil Subtotaal restafval

3.382 1.401 57 4.839

4.065 707 II 4.784

4141 909 0 5.050

1576 369 0 1.945

288

285

301

278

2.075 7 2.082

2.264 3 107 1375

2.468 2 74 2.544

897 0 0 897

kg.per inwoner

124

141

152

128

Plastiek kg. per inwoner

45 3

52 3

68 4

35 5

Totaal afval kg.per inwoner

6.966 415

7.210 429

7.662 456

2.877 411

kg. per inwoner GFT Komposteerbaar afval Snoeihout Subtotaal

0

Uit bijlage lOK toelichtende nota Raad van Bestuur 17juni 1997.


GEMEENTERAAD

Dure rekening. Tot nu toe rekende de lOK een bedrag van 2000 fr per ton restafval aan aan de gemeenten. Dit bedrag was echter meer dan toereikend voor de verwerking van dit afval. De stortplaatsen waren immers haar eigendom. Op dit bedrag werd door lOK een winst gemaakt van 700 fr. per ton. Dit geld werd dan geïnvesteerd in de verwerking van het GFT-afval en de uitbouw van de komposteringsinstallatie, de ophaling en verwerking van KGA, diverse proefprojecten. enz.. De ophaling en verwerking van KGA-afval alleen al betekende in 1996 een kostprijs van praktisch 24 miljoen frank die op deze manier verhaald werd. Nu evenwel lOK moet uitwijken naar de Hooge Maey heeft dit op financieel vlak een dubbele consequentie. Enerzijds liggen de kosten heel wat hoger. Naast het tarief voor de verwerking van het afval (1 810 fr. per ton) komen er ook nog de kosten voor overslag en transport om dc hoek kijken. Alle restafval uit dc diverse gemeenten wordt immers eerst gecentraliseerd, samengeperst, en vervolgens vervoerd naar Antwerpen. In totaal zou de kostprijs zo op2 254 fr. per ton koien,wat toch al hoger ligt dan de huidige prijs van lOK zelf. Anderzijds valt hiermee ook de financieringsbron (700 fr. per ton ) voor de gescheiden inzameling weg. Laten we even de concrete cijfers onder ogen nemen. In 1996 werd in de afvalverwerking een verlies geboekt van 92 miljoen. Met de verwerking van het restafval werd er wel een winst gemaakt van 126 miljoen, doch de kosten voor het GFT (ophaling 129 mij., kompostering 26 mij.) liepen op tot 156 miljoen, en deze van andere selectieve ophalingen tot 62 miljoen. Ook voor 1997 verwacht 10K een deficiet van 92,5 miljoen , maar voor 1998 wordt er echter een verlies voorzien van 279 miljoen. De kosten van GFT en andere inzamelingen stijgen welliswaar een beetje, maar vooral de verwerking van het restafval zorgt voor een diepe put. Daar waar deze post in '96 nog goed was voor een winst van 126 miljoen, maakt deze nu een verlies van 66 miljoen. In totaal geeft dit op twee jaar tijd een verschil van ongeveer 193 miljoen.

l'lastiek atvoeren tegen kostprijs? Milieuschepen van Looy vraagt nog wat geduld nu het recyclagebedrijf pas opgestart is.

Financiële consequenties. 10K beschikt over nogal wat financiële reserves. Na het wegwerken van de verliescijfers uit '96(92 mlj.) blijft er nog een overschot van 200 miljoen. Wanneer ook hel geraamde verlies voor '97 zal gecompenseerd worden door dit spaarpotje, rest er evenwel nog slechts een bedrag van 108 miljoen. Begrijpelijk dat men zich bij lOK in de haren krabt bij het vooruitzicht van het deficiet van 279 miljoen. Indien men dit te verwachten verlies voor 1998 zou moeten ver rekenen op de beschikbare reserves zou men uiteindelijk nog met een put van 171 miljoen blijven zitten . 10K luidt daarom de alarmbel en vraagt haar 29 aangesloten gemeenten een beslissing te nemen ten einde dit financieel probleem op te lossen. Worden alle reserves eerst opgebruikt en de rest verrekend over alle ver schillende takken van de afvalverwerking, of laat uien het spaarpotje onaangeroerd en wordt

lOK op zoek naar vestigingsplaats voor verbrandingsoven Dinsdagavond 16 september vergaderde de Raad van Bestuur van lOK om een beslissing te nemen over de installatie van een verbrandingsoven voor de Kempen. Hiermee zou mettertijd alle afval uit de 29 aangesloten gemeenten tot stof en as herleid kunnen worden. De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 5 miljard frank. Voor dit fabelachtig bedrag komt dan wel een zeer moderne installatie in de plaats die volgens de lOK-woordvoerder heel wat milieuvriendelijker en ecologisch verantwoord zal zijn. Duizend ton afval zou met dit procedé kunnen herleid worden tot 2.5 kilo vergiaasde assen die daarna eventueel in de wegenhouw kunnen gebruikt worden of gewoon gestort. Met het oudere type van verbrandingsoven blijft er daarentegen nog 250 kilo reststof over. Door dc geringe stortkosten zou cle kostprijs per ton afval met deze verbrandingsoven niet hoger liggen dan mbmenteel het geval is. De Raad van Bestuur was hel eens over dit type van serbraridimigsoven, maar al hij al blijft het nog bij een voorstel dat verder dient uitgewerkt te worden en waarover ook de Vlaamse Regering haar zegen zal moeten geven. Voorlopig wil men zich nog niet

uitspreken waar deze oven zal gebouwd worden. Wel komen er een negental plaatsen voor in aanmerking. Deze zijn gelegen in cle gemeenten Balen, Grobbendonk, Laakdal, Mol, Mecrhout en Olen. De uiteindelijke vestigingsplaats wordt ten vroegste eind dit jaar verwacht. In afwachting zijn er nog twee procedures lopende. Enerzijds zet lOK haar pogingen verder om een uitbreiding van het stort te Beerse te bekomen, hoewel hier geen vergunning meer voor werd gegeven. Anderzijds heefl zij een vergunning aangevraagd om het stort te Olen, dat bijna vol is, nog verder te optrekken met 6 meter. Dit zou de lOK nog eens drie jaar de tijd geven om de bouw van de verbrandingsoven te overbruggen. ln het beste geval zal er toch nog altijd noodgedwongen moeten uitgeweken worden naar de Hooge Maey te Antwerpen. P.S. De prijzen die wij in dit artikel over afval verwerking hebben aangehaald zijn allen zonder de bijkomende milieuheffing van het Vlaamse Gewest. Dcie beslasting werd dit jaar nog opgetrokken van 1.593 fr. naar 2.175 fr. per ton gestort afval.

gans de kostprijs verrekend aan de gemeenten volgens de hoeveelheid afval 7. En worden die gemeenten die boven een bepaalde norm blijven produceren extra belast 7 Zo moet ook de gemeente Hoogstraten een keuze maken uit een aantal voorstellen die door lOK worden geformuileerd. lOK zal uiteindelijk in september de knoop doorhakken overeenkomstig de uitslag van de stemming in de 29 gemeenten. Hoe dan ook de kosten voor de gemeenten zullen aanzienlijk de hoogte ingaan.

Wie betaalt wat? Door de ondertekening van de milieuconvenant zijn de gemeenten overeengekomen om hun hoeveelheid afval in de loop derjaren drastisch terug te schroeven.Hiervoor werden een aantal streefdoelen vooropgezet, met als stok achter de deur een financiële sanctie voor die gemeenten die deze vooropgezette norm niet bereiken. De gemeente Dilbeck wordt veelal als voorbeeld van een goed afvalbeleid naar voor geschoven. In deze gemeente wordt intensief gewerkt rond voorkoming van afval. In het werkingsgebied van de 10K waren er in 1996 echter reeds 6 gemeenten die beter scoorden dan Dilbeek. Het gemiddelde van deze 6 Kempense gemeenten bedroeg 118kg. restafval per inwoner per. jaar. Voor gans de 29 gemeenten uit het 10K-gebied was dit nog 176 kg/inw. De gemeente Hoogstraten scoorde daarbij wel erg slecht met 301 kg en nam daarbij de tweede plaats in. Op basis van de eerste 5 maanden van '97 werd de prognose gemaakt dat onze gemeente toch nog op 290 kg. zou uitkomen wat meteen de slechtste prestatie uit de lOK zou betekenen. Bij de berekening van de tarieven voor 1998 voor de verschillende gemeenten werd er evenwel uitgegaan van de cijfers van de 6 beste gemeenten nl. 118 kg./inw.. In die optiek berekende lOK wat de financiële gevolgen zouden zijn voor de aangesloten gemeenten. Enkele voorbeelden. Ofwel rekent de lOK geen extra tarieven aan aan de gemeenten en wordt het bruikbare reserve opgebruikt. In dat ghcval blijven de huidige prijzen van 2.000 fr per ton gehandhaafd, zowel voor restafval. voor GFT als voor composteerbaar afval en zijn er geen kosten voor de gemeenten voor het KGA. In dat geval wordt de reserve opgbruikt en eindigt men


GEMEENTERAAD huisvuilzakken afhankelijk van het aantal gezinsleden. Een alleenstaande krijgt 30 kleine zakken (60 x50 cm), een gezin met twee personen 30 kleine en 10 grote zakken. Per kind of extra gezinslid komen er 10 grote zakken bij. Bijkomende huisvuilzakken kunnen in het stadhais afgehaald worden aan de prijs van 14 fr. (lOF een kleine zak en 22,5 fr. voor een grote. De prijs van deze extra zakken is met 50 % gestegen tegenover vorig jaar.

Niet enkel van vandaag.

De ophaling van oud papier iuzoet dringend een oplossing krijgen wil men vermijden dat ook dit terug in de grie huisvuilzakken verdwijnt. het jaar 98 met een verlies van 171 miljoen. Voor Hoogstraten zou dit een kostprijs van 9 miljoen betekenen. Ofwel wordt het geraamde verlies van 98 geheel en gelijkmatig verdeeld over al het aangevoerde afval en behoudt men de huidige reserve. In dat geval zal de kostprijs voor zowel het restafval, de GFT als het composteerbaar afval op 4.125 frank per ton uitkomen.In dat geval zou Hoogstraten 19,6 miljoen frank betalen Ofwel gebruikt men de huidige reserve om een tijdelijke toestand te overbruggen in de hoop dat het stort te Beerse terug opengesteld zal wor den. In dat geval wordt de overige 171 miljoen frank gerecupereerd door tariefverhogingen voor alle afval. Dan wordt de prijs van restafval, GFT en composteerhaar materiaal opgetrokken met 1.206 fr. per ton tot de som van 3.216 frank. Dit zou voor Hoogstraten een kostprijs van 15,5 miljoen betekenen. In beide voorgaande gevallen wordende kosten voor het KGA (de milieubox) aan de gemeenten doorverrekend. Belangrijk hierbij is toch wel te wijzen op het feit dat deze prijzen exclusief de milieuheffingen zijn en dat zij gebaseerd zijn op de aanvoer aan 118 kg./inw.. Begrijpelijk dat deze prijzen niet in de verste verte overeenkomen met de reële tarieven die Hoogstraten onder de neus zal krijgen gezien de hoge productie van restafval in haar gemeente.

Hoogstraten kiest, schepen waarschuwt. Uiteindelijk biedt lOK de gemeenten een vijftal voorstellen aan met telkens enkele mogelijkheden om de kostprijs te spreiden over de verschillende takken van het afval. De gemeente Hoogstraten kiest unaniem voor de inbreng van de beschikbare reserves die zullen aangewend worden ter overbrugging en de invoer van een extra tarief voor de aanvoer van restafval boven de 255 kg. per inwoner en een verschuiving van de spreiding van GFT naar restafval. De raming wordt uitgevoerd op basis van de aanvoer van 1996. Er wordt een tarief van 3.408 fr. aangerekend per ton tot 255 kg. per inwoner en 4.008 fr. per ton boven de 255 kg/inw. Dit zal de gemeente volgend jaar 26,5 miljoen frank kosten aan lOK voor haar afvalverwerking, zonder de milieuheffingen en zonder de kosten van eigen

personeel en wagenpark voor de ophaling van het restafval. Van deze 26,5 miljoen gaat er 17.6 mij. alleen al naar huisvuil en grof vuil (groot huisvuil), 7,9 mij. naar GFT en coinposteerbaar materiaal en 977.215 fr. naar de ophaling en verwerking van KGA. Schepen Peerlick waarschuwt de gemeenteraad dat deze hoeveelheid restafval drastisch naar omlaag moet "of we gaan er aan ten onder". "Voor volgend jaar zal de verwerking van het restafval alleen al ons wellicht tussen de 35 en de 40 miljoen frank gaan kosten Er hangt dus wel een serieuse wolk boven ons hoofd !" Vorig jaar kostte de totale afvalverwerking de gemeente 34 miljoen frank, waarvan er 22 miljoen frank terug ontvangen werd via de huisvuilbelasting . Dit jaar bedraagt deze belasting 3.000 frank per gezin en 1.500 frank voor een alleenstaande. 1-liervoor krijgt men een aantal

Niet enkel de schepen van Financies trekt aan de alarmbel. Ook het ACW heeft een uitgebreide studie gemaakt over gans het afvalheleid in de gemeente en dringt er hij het gemeentebestuur op aan om strenge maatregelen te nemen teneinde dit probleem tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Binnen de gemeenteraad heeft de oppositiepartij Agalev reeds verscheidene jaren, vooral dan naar aanleiding van het voorbrengen van de begroting en de bijhorende belastingen, aangedrongen op een andere aanpak van het afvalbeleid. Hoewel selectieve inzameling en recyclage onontbeerlijk zijn en een grote stap vooruit zijn in de afvalverwerking heeft zij evenwel steeds geopteerd om afval te voorkomen. Op gemeentelijk vlak heeft zij er steeds op aangedrongen om de algemene belasting op huisvuil te verminderen tot 1500 frank waarvoor men 20 huisvuilzakken zou krijgen , maar daarentegen de prijs van bijkomende zakken drastisch op te voeren tot 60 frank . Hierdoor zou de echte vervuiler meer betalen en de milieubewuste burger beloond worden. Ook zou er een belasting ingevoerd kunnen worden van 1.000 frank op de ophaling van GFT-afval. Diegene die evenwel geen gebruik wil maken van zijn groencontainer en zelf in zijn tuin wil komposteren, wordt uiteraard vrijgesteld van deze belasting. Agalev heeft steeds kritiek gehad op het massaal invoeren van deze GFT-ophaling in een landelijke gemeente zoals Hoogstraten. De huidige zware cijfers die dc gemeente nu boven het hoofd hangen blijken haar daarin gelijk te g'en. GFT wordt op termijn wel duur betaald.

Het Convent wint de Monumentenprijs Zondag 14 september overhandigde minister Luc Martens de Vlaamse Monumentenprijs 1997 aan Jef Martens, afgevaardigde van Het Convent. De prijswinnaar werd bekendgemaakt tijdens een rechtstreekse TV uitzending vanuit een prachtige locatie, in één van de vroegere mijngebouwen in Winterslag. Onmiddellijk na de uitzending namen een massa belangstellenden contact op met de Stichting Vlaams Erfgoed (SVE) om, één week later, het be g ijnhof te bezoeken. Op verzoek van cle minister organiseerde Het Convent. in samenwerking met de Stedelijke Dienst voor Toerisme, een opendeurdag op het hof. De Stichting Vlaanis Erfgoed trad, in naam van het ministerie van cultuur. op als gastheer. Het Convent was, als vereniging, voor de prijs genomineerd samen met nog vier andere verenigingen of restauratieprojecten. En. al was Het Convcnt door een groot aantal organisaties in cle monumentenwereld voorgedragen, toch bleef de spanning groot tot het laatste moment. In zijn motivatie sprak de minister zijn waardering uit voor het project dat vanuit cle bevolking zelf ontstaan is. "Op een moment dat de

hegijnhoven door de Unesco als wereldpatrinionm erkend worden, nam een groep mensen de taak op zich om het hegijnhof van Hoogstraten te restaureren" zei minister Martens. "En", ging de minister verder, 'hun engagement bleef niet beperkt tot het begijnhof. Het Convent zet zich nu ook in voor het behoud van het prachtig cultuurlandschap van Wortel-kolonie". Het schepencollege opende als één van de eersten een lange reeks van gelukwensen. De vreugde van deze overwinning viel samen met het pijnlijk bericht van het overlijden van Remy Snels, één van de leden van Het Convent. De Raad van Bestuur draagt de prijs dan ook op aan Remy. Het Convent staat in de belangstelling, maar het begijnhof is gered door de inzet van mensen zoals een Remy Snels, "in eenvoud sterk en groot", zoals aangegeven op het bericht van overlijden.


VERGETENMONUMENTEN Een kasteeltje met een grieptorentj e... (1) Het mooie doktershuis 'De Balsemboom' - beter gekend als 'het kasteeltje van Bremans' - siert al sinds 1903 ons straatbeeld. U vindt dit merkwaardige monument halverwege tussen het Begijnhof en het Van Aertselaerplein, aan de linkerkant van de Vrijheid. Terwijl zijn linkerbuur nu met een schitterende gele baksteengevel en een nieuwe kapperszaak alle aandacht trekt, zet dit kasteeltje een stap naar achteren en verbergt zich achter een sober voortuintje met een ijzeren afsluiting. Maar bescheiden en sober is dit pand allerminst. Zijn spitse en puntige torentje aan de rechterkant steekt zo hoog boven de huizen uit dat het mee de skyline van Hoogstraten karakteriseert. En dat al bijna honderd jaren... Hieronder beschrijven we voor u de eerste vijftig jaren van dit huis. Nadat u deze maand dokter Bongaerts en dokter Bremans hebt leren kennen, vertellen we u volgende maand hoe dit monumentale huis, door de eerste dokter gezet, de tweede dokter overleefde en zonder dokters nog een boeiende en levendige evolutie doormaakte tot nu, in het jaar 1997.

Vroeger waren er nog zekerheden en scherp afgebakende grenzen. Toen men in 1902 aan de bouw van dit huis begon, kon elke voorbijganger aan de grootte van het huis de stiel van de bewoner afleiden: hier kwam een dokter wonen. En inderdaad, het was dokter Bongaerts die dit huis liet bouwen. Op de archiefdienst van de stad Hoogstraten bewaart men nog steeds de aanvraag tot bouwvergunning die dokter Bongaerts toen indiende. Het document is gedagtekend op 8 december 1903 (toen de bouwwerken reeds beĂŤindigd waren!) en is omschreven als de aan vraag van den heer J.

Dokter Bongaerts liet het ontwerp van zijn prestigieuze woonst over aan een goed aangeschreven Antwerps architect: Jos Bascourt. Deze bouwmeester had zijn sporen reeds verdiend door het ontwerpen van enkele huizen op de Cogels Osylei in Antwerpen. Zijn stijl sluit aan bij de Art Nouveau, maar meer nog bij de toen erg modieuze eclectische stijlen. Bascourt stelde een uitvoerig lastenboek op dat nog steeds bewaard is gebleven. Dit gedetailleerde kohier leert ons veel over de manier van bouwen in het begin van deze eeuw. Zo leren we bijvoorbeeld dat de troggeweli'en der wi/nkelders gevloerd moesten worden met 9 duimsche plai'eien. Wat verder lezen we nog dat er bij het bezetten 10 kilo koehaar toegevoegd moet worden per kubieke meter plafonneerkalk. En natuurlijk zal

Bon gaerts, geneesheer, tot bouwing van een huis loer ij:e ren afduiring.

men bij dezen mortel liet nodig gekapt hooi mengen!

Dokter J. Bon gaerrs

Deze instructies waren gericht naar de aannemer van de bouwwerken. Wie in clie tijd in Hoogstraten een aannemer zocht van grote bouwprojecten werd naar slechts 1 man doorverwezen: Karel Weyler. Het aannemingscontract leert ons dat Karel Weyler de opdracht heeft aangenomen voor de prijs van 17.774 franken. Dit bedrag zou in vier schijven uitbetaald worden naargelang de bouwwerken vorderden. Dokter Bongaerts was in 1902 al enkele jaren actief als geneesheer in Hoogstraten. In die eerstejaren woonde hij in het huis links naast de huidige bakkerswinkel Muesen. Het zou goed kunnen dat het huis dat we daar nu vinden, nog steeds stamt uit de tijd van dokter Bongaerts. Na enkele jaren dokterspraktijk besloot deze Bongaerts te trouwen en een echte dokterswoonst te bouwen. Een foto van 9 juli 1902 toont ons zijnjonge vrouw met hun eerste kindje op de schoot, Marie-Louise Bongaerts. Wellicht zien we ze hier in de tuin van Bongaerts eerste woonst. In datzelfde jaar kocht hij de grond waar we nu 'De Balsemhoom' vinden en

Het huis van dokter Bongaerts

12

ge toe çd. Me ik op mi in h t oorspronkelile plali er nog niet aan een toren ie gedacht uc,.d. liet hij het door Bascourt ontworpen huis bouwen. Het moest snel gaan: in het aannemingscontract staat uitdrukkelijk dat Karel Weyler het hele huis afgewerkt moest hebben binnen een jt,tr iijd

t 't,

L)e troon t an dokter Bongaerr.s in 1902.


PA TRIMONIUM

Kubische symmetrie Dat is de term die de huidige bewoners (Hank Steylaerts en Gerd Jacomen) gebruiken om het oorspronkelijke basisconcept van dit huis aan te duiden. En inderdaad: de bouwmeester tekende een bijzonder symmetrisch huis. De voordeur precies in het midden, links twee ramen en rechts twee ramen. Achter elke twee ramen liggen twee vierkante kamers die ongeveereven hoog zijn als breed: kubusvormige kamers. Zowel op het gelijkvloers als op het eerste en tweede verdiep verdeelt de centrale gang het verdiep in twee helften mei elk twee kubuskamers. Maar uiteindelijk is ook Jos Bascourt een man van zijn tijd en daarom vermeed hij te hervallen in dwangmatige synimetrie. Zo liet hij de linkse helft van de gevel een halve steen uit het gevelvlak naar voren treden en dit geveldeel liet hij uitlopen in een grote. barokke puntgevel.

1

Een postkaart Liie atgestenipeld is iii 1914. Het huis werd blijkbaar links van een aanbouw voorzien clie oorspronkelijk niet gejland was. Deze aanbouw is enkele jaren later door het faineuze torentje veri'an gen.

uiteindelijk rond 1918 dat er maar eens werk gemaakt moest worden van die deftige aanbouw. Het werd meteen het protserige, parmantige torentje dat er nu nog staat. Daar moeten de mensen toen nogal over gesproken hebben! Net in cle tijd van de grote griepepidemie bouwt de dokter zo'n duur en sjiek torentje aan zijn huis. Zou de dokter zo goed zijn kost verdiend hebben in deze Jaren van vele zieken! In elk geval raakte zijn torentje al vlug bekend als het grieptorentj e'. Al het tiinmerwerk in dit torentje werd uitgevoerd door Jan Brosens. Die keuze hoeft ons niet te verbazen. De sehrijnwerker Jan Brosens woonde drie huizen verder en hij was in die jaren veel gevraagd als aannemer. Zo is ook het mooie gele huis links van 'De Balsemhoom', waarover we het daarnet hadden, door Jan Brosens gebouwd. Dat was vijf jaren na de bouw van het torentje.

Dokter Bongaerts en zijn gezin 'De Balsemboom' werd in het begin van deze eeuw bewoond door een gezin met drie kinderen, allen dochters: Marie-Louise, Marguerite en Ghislaine. Deze meisjes zijn vaak op de fotografische plaat vastgelegd. Zo zien we ze, met leeftijden tussen de vijf en de vijftien jaar, op het terras achteraan het hus. Samen met hun sehoolvriendinnetjes zien we ze stijfjes naar de fotograaf gli nilachen, i ngesnoerd in het strenge, sobere Spijker-uniform. Let ook op de prachtige glasramen die we op deze foto zien. Het huis heeft dit glazen kunstwerk niet langer dan vijftig jaren met zich mee gedragen. Het was wel mooi, maar niet zo duurzaam. De smeedijzeren balustrade waar deze schoolmeisjes op leunen, heeft de tand des tijds beter doorstaan. U kan er nu nog steeds komen leunen op een gedeelte van het oorspronkelijke smeedwerk. De meisjes hebben, vanop dat terras, een uitzicht over de prachtige grote tuin, die toen nog tot aan de huidige Boxtelstraat reikte. Een andere foto toont ons de fiere dokter Bongaerts met zijn vrouw en dochtertje in dit 'park'. Hij is een knappe, lange jongeman. piekfijn uitgedost in njn strak zittende driedelige pak. Hij wordt herinnerd als een moeilijke man, die als dokter zeer bekwaam was.

ïll

111~

1'

ÜM d,

t,

14~

41 Dokter Bongaerts niet

t'iïnu' en kind in zijn

grote tuin. De jongste dochter, Ghislaine, is vereeuwigd in het glasraani dat we aan de achterkant van de rechtse uitsprong vinden. Die rechteraanbouw met het torentje is ook ongeveer even oud als deze (ihislaine. De oudste dochter van Bongaerts. Marie-Louise, heeft nog verder gestudeerd na haar tijd op het Spijker. De Gazet van Hoogstraten van 197 1 herhaalt onder de kop 'Een halve eeuw geleden' een artikel uit de krant van 10 september 1921 waarin we lezen dat Bongaerts Marie-Louise het examen van ziekenverpleging met grote onderscheiding heeft afgelegd. Na de opsomming van alle uit-

slagen lezen we: Bij dezen prachtigen uitslag sturen wij onze beste gelokn'eiisc/ien aan den heer Dr Bongaerts die een jaar lang zijne kiinde belangeloo.s ten die,,ste stelde in t opleiden voor verpleegkunde. Op haar negentiende was

Marie-Louise dus afgestudeerd als verpleegster. Kort daarna leerde ze Gaston Bremans kennen. Die jongen zullen we dadelijk aan ci voorstellen.

Het grieptorentje Nu is er aan het door de architect uitgedachte concept regelmatig nog geprutst en veranderd. Dat gebeurde trouwens al meteen bij het bouwen van het huis. Het lijkt erop dat dokter Bongaerts nog tijdens het bouwen 1 â 2 meter grond erbij heeft kunnen kopen aan de rechterkant van het huis. Op de vrijgekomen plaats werd door Karel Weyler meteen een aanbouw gelet. Een postkaart uit 1914 toont ons nog die oorspronkelijke aanbouw. Het kan niet anders of dit hal fslachtige aanhangsel dat meteen ook de harmonieuze symmetrie van het huis verbreekt moet voor de bouwmeester als een doorn in het oog hebben gestoken. Ook hij de dokter deed dit bijbouwseltje pijn aan het hart. Afbreken en zijn 'Balsemboom' voorzien van een nieuwe, stijlvolle, modieuze rechteraanbouw: dat zou de enige balsein op de wonde kunnen zijn. Dokter Bongaerts besloot -

-

De tweede links is Marguerite. Uiterst rechts staaf Marie-Louise. Op de trappen zit Ghislaine. 13


_

1'

?t

mi :

Een postkaai'i uit 1933. Van links naar rechts.' het huis van schrijn werker Jan Brosens (toen verkoper van Vanderelst-tabakswaren), de beenhouwerij met café van Karel Pil/of, het toen nog pas gebouwde burgers/mis van Sooi Van den Berg/te (beenhouwer Op rust en nonkel van voornoemde Karel Pillot) en het huis van Dokter Bremans (die er in 1933 nog maar pa.s zijn intrek had genomen).

Dokter Bremans neemt er zijn intrek Dokter Bongaerts heeft zijn dokterscarrière niet in Hoogstraten afgewerkt. Rond 1928 koos hij ervoor om zijn praktijk naar Antwerpen te verhuizen. Hij werd in Hoogstraten opgevolgd door zijn schoonzoon. Gaston Bremans is geboren in 1896 en is opgegroeid in Sint-Jozef Rijkevorsel. Hij was een goede student en behaalde op jonge leeftijd het diploma van geneesheer. Hij was in elk geval al arts toen hij op 28 november 1923 trouwde met Marie-Louise, de oudste dochter van dokter Bongaerts. Een fotootje van 25juli1923 toont ons deze jonge dokter Bremans. We zien hem ergens op een podium in Sint Jozef, met een fluwelen vestje aan en een witte krullenpruik op zijn hoofd. De man acteert in een of ander stuk dat gebracht wordt door het plaatselijke toneelgezelschap. Toneel is ook in zijn verdere leven een belangrijke hobby gebleven. Deze kerel is dus getrouwd met Marie-Louise. Hij begon zijn dokterspraktijk in Hoogstraten, in het huis waar Bongaerts tot in 1902 zijn praktijk gevestigd had. Na wat strubbelingen met zijn schoonvader, verhuisde hij met zijn praktijk naar Beerse. Hier zagen de eerste dochters van Gaston en Marie-Louise het levenslicht: Lydie (geboren in 1925) en Viviane (geboren in 1928). Toen zijn schoonvader naar Antwerpen verhuisde, nam dokter Bremans zijn intrek in 'De Balsemboom'. Even later is hun jongste dochter. Yolande, geboren (in 1929). Als we die laatste dochter (die nog in Hoogstraten woont) mogen geloven, was dokter Bremans erg geliefd in Hoogstraten. Hij zou een vriendelijk en zachtaardig man geweest zijn die alles over had voor zijn patiënten. Feit is dat hij elke zaterdag en zondag patiënten ontving. Zelfs toen de zondagsdienst werd ingevoerd om de artsen in eenzelfde streek beurtelings een vrije zondag te gunnen, bleef dokter Bremans' deur elke zondag open staan. 14

f)' pas

Jol.'î r B,'c'n,amrs speelt hier in een toneelstuk uit 1923.

;1!(

20juni 1942. conmnnmnie.

Yolwick

'ic mi haar plcch1imc

Commandopost Balsemboom Net zoals bij zovele Hoogstraatse gezinnen, heeft de tweede wereldoorlog ook in huize Bremans diepe wonden geslagen. In cle oorlogsjaren zwaaiden de Duitse bezetters hier de scepter en deze heren officieren kozen voor zich zelf steeds een huis met standing uit. Zo namen ze in groten getale hun intrek in 'De Balsemboom'. Het torentje viel natuurlijk geweldig in de smaak bij dit heerschap. Het verschafte hen een gedroomde uitkijkpost. En in de consultatiekamer van de dokter hadden de Duitsers hun commandopost geïnstalleerd.

Toen op 1 mei 1944 de Duitse bezetter een verwoede jacht uitvoerde op verzetsrnensen, werd er ook bij dokter Bremans aangebeld. De dokter dacht even dat ze het op zijn tuinknecht, Charel Leysen, gemunt hadden. Deze was immers gekend als een 'witte'. Doch niets van dat. De 'Feldwebel' moest hem hebben. Gaston Bremans. Zou hier onze 'zwarte' burgemeester Gommers achter zitten? Bremans pruttelde nog tegen: iedereen wist toch dat hij neutraal was, dat hij niets met hel verzet te maken had? Het baatte niet. De arme man werd afgevoerd naar de Begijnenstraat in Antwerpen. waar men hem nog maanden lang in gevangenschap hield en aan tergende ondervragingen onderwierp. Eén keer heeft hij vanuit die Kriegsn'ehrnmachtgeföngnis een brief naar huis gestuurd. Die brief, van 13juni 1944, heeft men nog bijgehouden. Hij vraagt daarin onder andere om brood en koeken te sturen en in geval ge geen con fituur genoeg meer hebt, ben ik even blij muet choco of siroop. Maar onmiddellijk daarna klinkt zijn

bezorgdheid voor zijn patiënten tot ons door. Hoe gaat liet met mijne zieken? Het zag er opdat moment helemaal niet goed uit voor degene die deze brief schreef. De trein naar Buchenwald zou drie dagen later vertrekken.


PA TRIMONIUM in 1947 getrouwd. Zoals u vorige maand kon lezen onder 'Een halve eeuw geleden', is er bij Lydie' s bruiloft nog geld opgehaald ten bate der rnlitieke ge ian genen en de n'ederopbou v der kerk. Voor deze milde gift werd de familie

1954: Het verlovingsfeest van de dochters Viviane en Yolande. Deze laatste ziel ii ililtr'i links in beeld. Naast haar zit haar verloofde Bob Brosens.

Op die spannende 16juni 1944 heeft men hem echter toch vrijgelaten, samen met Jagenau. Men heeft de Duitsers kunnen overtuigen van de onschuld van deze heren. De rest van hun lichting is de trein op moeten stappen. 's Anderendaags. 17 juli 1944, heeft burgemeester Gommers meteen opdracht gegeven om dokter Bremans terug op te pakken. Een opdracht die nooit werd uitgevoerd. Dokter Bremans kon weer opgelucht ademhalen. In de tijd van de vele bombardementen leefde het gezin van Bremans weken lang in de kelders van het huis. Dit huis is immers volledig onderkelderd met verschillende diepe kelders. Enkele daarvan zijn voorzien van ronde gewelven. Yolande herinnert zich nog dat zij en haar zussen ook in de kelders sliepen. Moeder sliep gewoon boven; moeder was niet zo bang. Nochtans heeft men het in die onzekere tijden toch nodig gevonden om ook achter in de tuin een grote schuilkelder uit te graven.

ons oog op de mooie, rood geschilderde lambrizering waarvan kleine ornamenten in goudkleur geschilderd zijn. De schouwen in de voorste en de tweede plaats zijn in marmer: de eerste in rode marmer, de tweede in witte marmer. De tweede en de derde plaats worden gescheiden door een mooie vierdubbele deur met loodglas. We treden verder. Dan kunnen we weer door zo'n mooie viervoudige glas-in-looddeuren gaan die ons de toegang verlenen tot het terras. Boven ons hoofd legt een grote, gestreepte ronde kap het terras in de schaduw. We vertellen de dochters dat we hun moeder, Marie-Louise, nog gekend hebben als schoolmeisje toen ze hier samen met haar vriendinnen op het terras speelde. 1954 dan. De mensen leven nog een beetje in de na-oorlogse roes. Men eet, men drinkt, men geniet van het leven en... men wordt verliefd. Het kon niet uitblijven: met twee knappe jonge dochters in huis. De oudste dochter, Lydie, is al

Bremans een halve eeuw geleden bedankt in de Ciazet van Hoogstraten. Een oude foto brengt ons terug aan de feesttafcl clie op een mooie dag in 1954gedekt werd bij Bremans. De verlovingen van Viviane en Yolande worden gevierd. Yolancle zit naast haar verloofde, Bob Brosens. U kent hem vel, hij woont enkele huizen verder en is de kleinzoon van Jan Brosens. Zie hem daar nu zitten, terwijl zijn grootvader veertig jaar daarvoor nog aan het huis heeft zitten timmeren... Op 1 september van datzclfdcjaar 1954 trouwen deze twee dochters van Bremans en ook dat wordt gevierd met een dubbel trouwfeest. Dit was trouwens het eerste huwelijk in de heropgebouwde SintCatharinakerk. De jaren vijftig. Een nieuw tijdperk breekt aan. We hebben het nu niet meer over het modieuze hurgershuis van een gerespecteerde, stijve dokter in zijn driedelige pak. Neen, hier staat nu een verouderd en ietwat vergeten Ruis. Het past niet meer zo goed in deze nieuwe tijd. Het valt nog afte wachten wat het wordt. Zal dit huis in de 2e helft van de twintigste eeuw geleidelijkaan verouderen en verkommeren? Zal dit huis nog de liefde winnen van nieuwe bewoners? U leest de laatste lotgevallen van 'De Balsemboom' in de volgende uitgave van het maandblad dat u nu in handen heeft. Jan Verheven

Bronnen: Gesprekken met Hank Steylaerts, Yolande Bremans, Pitou Willems en Maria Ghvsels en haar dochters. Bouwaanvraag uit 1903, bewaard in het Gemeente-archief van Hoogstraten Lastenkohieruit 1902, bewaard inArchi ves d'Architecture Moderne (Rue des Acqz 14, 1050 Brussel)

De verloving van Viviane en Yolande Maar de oorlog komt aan zijn einde en Hoogstraten wordt bevrijd. In de volgende jaren wor den langzaamaan de plooien glad gestreken. Alles en iedereen in 1-loogstraten leeft in peis en vree. Een goed moment om eens bij het gezin Bremans op bezoek te gaan. In dit klassevollc huis wordt immers met smaak geleefd en gewoond. We beschrijven het interieur zoals het eruit ziet rond 1950. Bekijk toch eens die mooie ramen aan de straatkant! Bovenaan zien we mooi gebrandschilderd glas van uitstekende kwaliteit. De huisgenoten vertellen ons dat in elk raam een kunstschilder is afgebeeld: Rubens. Van Dijk en Teniers. Onderaan de ramen zijn prachtige glas-in-lood voorzetramen gcplaat'i De ramen zijn omrand door zware. rode gordi i nen van dik velours. Het is warm en enLeic ramen zijn een streepje omhoog geschoven. Ee ii zuchtje wind rinkelt in de kristallen kroonluchter. Nu zien we pas het prachtige plafond dat in blauw, groen en goudkieur geschilderd is. 'Dat is kort geleden nog herschilderd door Leon Doms,' vertelt ĂŠĂŠn van de dochters dan. Dan valt

Zo vierde men feest bij dokter Bremans. De twee middelste deuren van de vierslagdeur in glas-in-lood zijn opzij geschoven zodat u tot in de derde plaats kan zien. 15


Ongevallen Donderdag 21 augustus om 13.00 uur werd aan de Minderhoutsestraat te Hoogstraten de bromfietser Tom Laurijssen, Pastoor Van Dyckstraat 17 Minderhout, aangereden door een onbekende auto. Tom werd licht gewond.

Voordelig lenen! vanaf 4,25% *

y y y

Maandag 1 september om 7 uur botste aan het kruispunt Van Aertselaerplein en Moerstraat te Hoogstraten de auto bestuurd door Ann Geerts (28j), Ernest Claesstraat 5, Merksplas, met de auto bestuurd door Jan Van Gestel (22j), St. Clemensstraat 5, Minderhout. De inzittende van de eerste auto, Bianca Welp (2 lj). Grote Plaats, Wortel, werd licht gekwetst.

extra kortingen geen schattingskosten lenen tot 100% zonder meerkost Vraag gerust meer informatie! Loop langs bij uw Anhyp-bankier of surf naar onze internet-site: www.anhyp.be Dan kunt u zelf heel eenvoudig berekenen hoe voordelig een lening u nu uitkomt! voog

poporo

Zaterdag 6september om 17.15 uur werden aan de Meerleseweg de fietsers Anna Costa (27j), Meerleseweg 100. en Cunna Alulio, Meerleseweg 100, licht gekwetst toen ze werden aangereden door dc auto bestuurd door Frans Van Aperen (27j). Burg. Van Nuetenstraat 15, Meerle. De fietsen werden zwaar beschadigd. Dinsdag 9 september om 7 uur botste aan de St. Lenaartseweg te Hoogstraten de auto-dubbelgebruik bestuurd door Gert Brosens (21j), Meerseweg 181, Hoogstraten, met de personenauto bestuurd door Sandra Seeuws (20j) uit Malle. De inzittende van de eerste auto, Louis Sterkens, John Lijsenstraat, Meer, werd licht gekwetst.

To ofoIdg op 15/09.1997, ,000 krcd000 f000ule 1 1 1. V000c000000rde

Zaterdag 6 september om 13.15 uur kwam het aan de Schommeweg te Rijkevorsel tot een aanrijding tussen de auto bestuurd door G. De Meester (18j). Gammel 68, Rijkevorsel, en de fietser Jan Geerts, Castelréweg 16, die zwaar gekwetst werd en de fietser Marc Van Hecke (55j), Vrijheid 92, die licht gekwetst werd.

Aohyp.hke

Woensdag 10september om 20.00 uur reed aan de Oude Meerleseweg de tractor met oplegger bestuurd door Ton Oancer (27j) uit Roemenië, tegen een hindernis. De lichte schade was ten nadele van de gemeente Hoogstraten.

.

VANBAVELROM MENS ..... T90/9OO

.. .

Meerdorp 21 2321 Meer tel. 031315.72.54 Erkenning Gontroledienst Verzekeringen 0590

Schrijfcursus Het Centrum voor Basiseducatie richt een

Schrijfeursus in voor laaggeschoolde

bvd

2[9 ~

3

SPAART GEEN MOEITE

IK ZOEK: Zaadjes van pompoenen en sierkalebassen, ook alle informatie hierover is welkom. Bertje Verlinden, Fruithoflaan 70, 2960 St. Lenaarts. Tel. 031313.00.62.

El

Te koop: Campingcar ERKA, 4 pers., in goede staat + gasvuur + tafel + 4 stoelen + voortent + grondzeil. Dit alles voor 10.000 fr. Tel. 03/314.67.78

volwassenen. Het is een cursus voor volwas senen die nog onzeker zijn over wat ze schrijven. De schrijfwijze van vreemde woorden, d/t, dubbele medeklinkers... komen aan bod. Ook de nieuwe spellingsregels worden op een heldere, eenvoudige manier uitgelegd. De cursus start in september en loopt tot februari '98. Er is les op donderdagavond van 19 tot 21 uur. Cursusplaats is het Centrum voor Basiseducatie Noorderkempen, Stationsstraat 82, 2300 Turnhout. Voor info en inschrijving kan je terecht bij José Jennes. tel. 014/42.27.87. De lessen zijn gratis.


.5'

tNT!-RNAFI(N,\[

Pk[-I-Rv\nc\ OR(ANI7A[R0N )4

[rk .sriij

Ncu')rL\c'York 1022S

WO.IUD M

FUND

Wortel-kolonie Op de lijst van de 100 meest bedreigde monumenten ter wereld Het World Monuments Fund, een Amerikaanse organisatie, die aandacht vraagt voor bijzonder waardevolle en bedreigde monumenten, heeft Wortelkolonie opgenomen in haar lijst van de 100 meest bedreigde monumenten ter wereld. Op de nieuwe lijst (1998-1999), die op vrijdag 5 september in New York werd vrijgegeven, wordt Wortel-kolonie in één adem genoemd met monumenten als het verloederde Fort Apache in Arizona, de dodentempel van farao Ahmenotep III en het vermolmde Agaat-paviljoen van Catherina de Grote in Rusland. The World Monunients Fund werd, in 1965, in New York opgericht. De Organisatie wil de aandacht vestigen op belangrijke, vaak minder gekende. en bedreigde monumenten over heel de wereld.

te keren naar de sociaal-economische toestand van het begin van de 19 eeuw. Een tijd waarin nog lang geen sprake was van sociale voorzieningen en armenzorg een zorg was voor kloosters en kerken.

American Express

Met de Franse Revolutie, wanneer kerken en kloosters afgeschaft werden, kwam daar een einde aan en werden de behoeftigen gestraft, in de hoop dat ze zich zouden "beteren".

Sinds 1991 komt er een samenwerking met sponsor American Express en publiceert The World Monuments Fund éénmaal per twee jaar een lijst van de 100 meest bedreigde monumenten ter wereld. American Express stelt 5 miljoen dollar (195 miljoen BEF) ter beschikking, die worden verdeeld onder een aantal van de 100 geselecteerde projecten. De verdeling van die gelden wordt in maart 1998 bekend gemaakt en moet gebruikt worden voor het maken van studies die bijdragen tot het zoeken van oplossingen voor het bedreigde monument. De kandidaturen moeten voorgedragen worden door de regering of een monumentenvereniging, die daarvoor gemachtigd is Voor België was de Koning Boudewijn Stichting belast met het indienen van de kandidaturen.

De geselecteerde projecten Op de lijst van de 100 wereidmonumenten staan 20 sites uit West Europa. 25 uit de voormalige Sovjet Unie. 19 uit Azië, 6 uit Afrika, 6 uit Noord Amerika, 9 uit Zuid Amerika. 11 uit Centraal Amerika en 4 uit Oceanië Van de 20 Europese projecten, die op de lijst staan, zijn er tien Italiaanse, vier uit Engeland, telkens één uit Frankrijk, Spanje en Noorwegen en drie monumenten uit België. Naast Wortel-kolonie, staan nog twee Brusselse monumenten op de lijst: het vroegere BRT (radio)omroepgebouw op het Flageyplein en Turn and Taxis, de voormalige opslagplaatsen en loodsen van de douane in het centrum van Brussel.

De motivatie van de jury Naast het unieke karakter van het landschap, hecht de jury veel belang aan de sociaal-historische waarde van Wortel-kolonie. Om die Sociale waarde in te schatten is het nodig om terug

Het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) erfde het armoedeprobleem maar zocht naar andere en betere oplossingen. Koning Willem van Oranje gaf aan Johannes Van den Bosch de opdracht om het probleem grondig aan te pakken. In de tijdsgeest van de 19` eeuw, waarin landbouw als de enige bron van welvaart werd gezien, richtte hij op een aantal landbouw koloniën op. Van den Bosch wou de behoeftigen niet langer straffen maar hen werk verschaffen, waardoor ze in hun eigen onderhoud konden voorzien. Zo ontstond de Maatschappij voor Weldadigheid. Die kocht, op verschillende plaatsen, minderwaardige gronden, die na ontginning de karakteristieke drevenstructuur nicekregen. Langs de dreven werden een groot aantal kleine boerderijen gebouwd. Daarin werd telkens een gezin geplaatst. Men gaf de hehoef tige gezinnen twee koeien, een schaap. !andbouwgereedschap en een minimum huisraad. In essentie was dit een eerste vorm van wat men later "sociale voorzieningen" is gaan noemen. Voor het eerst nam de staat een verzor gende taak op zich.

Een Europees monument De eerste projecten werden in de Noordelijke Nederlanden opgestart, niet de kolonie Frederiksoord (1818). Willemsoord (1820). Wilhelminaoord (1820). de kolonie Veenhuizen (1823) en andere. Later volgden de koloniën in de Zuidelijke Nederlanden met Wortel- (1822) en Merksplaskolonie (1823). De ideeën van Van den Bosch vonden ook navolging in andere landen. In de Duitse deelstaat Holstein werd in Quihorn. niet ver van Hamburg, werd de kolonie "Frederiksgahe" opgericht. Er bestond ook belangstelling vanuit Noorwegen, Engeland en Frankrijk, al is het

niet duidelijk of daar nog sporen van de vroegere projecten te vinden zijn. Al vlug werd duidelijk dat het project, ook dit in Wortel, zou mislukken. Veel van de bewoners kwamen uit grote steden en hadden geen notie of interesse in landbouw. De kleine boerderijen en de individuele opvang verdween en maakte plaats voor de centrale gebouwen zoals we ze nu kennen. Daar vonden de landlopers jarenlang een thuis. Dit geheel, het unieke conipartimentenlandschap, de prachtige drevenstructuur, en de typische architectuur mogen niet verloren gaan. Het domein moet dringend als landschap beschermd worden, ook al omdat hier, in Wortel, sociale geschiedenis geschreven is.

Bijzonder gaaf bewaard Van de koloniën die nog bewaard zijn is Wortel veruit het best bewaard en het minst beschadigd. Het Nederlandse Veenhuizen is, met zijn 3.000 ha, te groot en is geëvolueerd naar een "gewoon" dorp, met veel sporen van het verleden. In Frederiksoord is de karakteristieke drevenstructuur minder duidelijk, omdat het gelegen is langs een 20 km lange rijksweg, niet (te) veel nieuwe gebouwen. Merksplas-kolonie is bijzonder mooi, maar bedolven onder de problemen: het domein wordt doorkruist door een rijksweg, er is behoorlijk wat industrie en die wil men kost wat kost uitbreiden, er zijn de slibstorten van Pidpa, de langlopende pachten en de grote hoeveelheid te bewaren gebouwen. Wortel-kolonie heeft zich kunnen ontwikkelen naast de rijksweg, waardoor men het, als het ware, kan omlijnen, inkaderen en bewaren. Het World Monuments Fund doet een oproep om dat unieke landschap, waar de wieg van de Europese sociale zekerheid stond, zo vlug mogelijk te beschermen. Deze Amerikaanse vereniging geeft Wortel-kolonie een plaats tussen de wereldmonumenten. Hopelijk gaan de ogen van een aantal beleidsmensen hier nu eindelijk open. E

OPEN DEUR in de WERELD WINKEL (Gelmelstraat 5) op zaterdag 4 oktober van 10 tot 18 uur. Vrijblijvend proeven van producten van eerlijke handel. 17


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

h@@q) 2~~22(9n HOLLANDSE KRIEBELS

De aandachtige lezer weet dat we onder de titel 'NL, kruip in je pen' reeds tweemaal een oproep deden aan onze Nederlandse inwoners om te reageren aan de hand van enkele vraagjes die we stelden. Want er is toch wel een cultuur(breed)verschil tussen de Belgische inboorlingen en de Hollandse inwijkelingen. Althans daar gingen we van uit. Wij brengen u de ondertussen ontvangen reacties die ons bereikten zoals ze zijn : ongekuist, zonder omwegen, zonder commentaar. Blij dat we zijn, de drie briefschrijvers brengen telkens een verschillende kijk op het Nederlander zijn in Hoogstraten. Leuk toch.

Vanwege de familie Lievaart: "1. Wij zijn hier komen wonen om fiscale redenen. Hoogstraten is een leuke gezellige stad. Ja. Wij winkelen ter plaatse. De advertenties zijn komisch. Wij ergeren ons er niet aan, maar kunnen wel discriminerend of racistisch gezien worden. Proberen dat wel te doen. De Belgen zijn vriendelijke mensen, al spreken ze wel zachtjes waardoor, mede door het dialect, ze niet goed verstaanbaar

zijn. De discipline op de scholen vinden wij heel goed, veel beter dan in Nederland. Wij zijn hier goed ontvangen, hoewel we wel in een half Belgische, ha 1f Nederlandse wijk wonen. De Hoogstraatse Maand vinden wij een leuk, gezellig en informatief blad, dat we maandelijks lezen en uitpluizen. (Als u als lezer even niet kan volgen, deze britchrij••'er heeft getracht onze los gestelde vragen zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden, nvdr)

Een mooi getikt briefje van H.H. Smith: Waarom ik als Nederlander in Hoogstraten woon? Niei om financiële redenen. Daarvoor is het ee/it de moeite niet in mijn geval. Mijn vrouw (een Belgische) werkt in Hoogstraten en ik nog steeds in Nederland. Gezien de nabijheid van de E19 is de keuze op Hoogstraten gevallen. Voor we ons hier vestigden woonden we in Essen. Daar was de situatie totaal anders. In Essen horen de Nederlanders erbij door hun contacten met Belgische familie en vrienden. In Hoogstraten daarentegen worden we bekeken als gefartuneerde toeristen. Toen ik bij een makelaar langs ging werden mijn financiële mogelijkheden spontaan overschat. 18

Wat ik van Hoogstraten vind? Een gezellig dorp/stadje met een interessant verleden. Er wordt veel georganiseerd en ik heb echt niet het gevoel in een doods grensstadje te leven. Ik heb weinig ••n meaanpassingsproblemen; naar mij ning hebben Nederlanders 'van onder de Moerdijk' daar minder last van. Ik heb een tijd avondschool gevolgd en dat was een goede manier om mensen van hier te leren kennen. Misschien een tip voor mijn landgenoten... Een gemengd huwelijk bevordert trouwens ook de integratie. Aangezien we ons hier definitief gevestigd hebbenzou ik niet weten waarom ik ,mijn stem niet zou ino gen uitbrengen voor de gemneenteraadsverkiezin gen. Mijn interesse voor Hoogsrraten kan ik blijkbaar niet delen met veel van mijn landgenoten. Jammer dat uw eerste op roep zo weinig reacties uitlokte."

Van een Onbekende Nederlander kregen we via Internet volgend relaas: 'Beste Warre, Als eerste punt wil ik even aanhalen dat de 'massale inwijking' waar jij het over hebt, mede in de hand gewerkt wordt door het feit dat iedere Belg die een huis te koop heeft, eerst in de Nederlandse kranten een advertentie plaatst en pas daarna in de Belgische. Ik merk ook vaak (aan de toog) dat de zogenaamnde Hollandermoppen absoluut niet als racistisch aanzien worden, terwijl dat dit wel het geval is als de mop over een andere nationaliteit gaat. Een beetje in de sfeer van over Hollanders mag dat. Nou is er voor mij een groot verschil tussen een mnop in de kroeg en een levensgrote advertentie in de krant. Zulke publicaties bevestigen en verstevigen (on?)bewust de bestaande vooroordelen. En zoals je weet liggen vooroordelen aan de basis van alle racisme. Daarom vind

ik dat zulke advertenties de etische grenzen overschrijden en dus niet kunnen. Tot zover mijn reactie op jouw inleiding. De antwoorden op jouw vragen. Voor mij was de overstap van Castelré naar Hoogstraten niet zo groot. Doordat mijn sociale leven zich al voornamelijk in het Hoogstraatse afspeelde, was het voor mij niet meer dan logisch om in Hoogstraten een café te beginnen. Als je de wegeninfrastructuur bekijkt en vergelijkt valt het rommelige karakter hier meteen op. Let wel, dit is geen nadeel, het benadrukt voor mij het gemoedelijke en ongedwongen karakter van deze streek. Ik was al vertrouwd met het Wortelse sociale en culturele leven. Door mijn beroep en interesse is dat alleen maar gegroeid. Uiteraard winkelen wij voornamelijk in Hoogst raten. Ik zal het zo zeggen op mnijn paspoort ben ik Nederlander, ,naar mijn hart ligt in het Hoogstraatse. .

Tot ziens en groetjes, Will Schroer, Café De Gelmel." (die puntjes betreffen enige achterhaalde aankondigingen, waarvoor onze excuses aan de schrijver, zon verkozen boven e-mail-, hopelijk reeds goedgemaaki door onze aanwezigheid op Nederland-België waar o zo moeilijk een verslag van te maken was, laat staan een foto van al die bedrukte gezichten. Volgende keer beter. nvdr) El -

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 -

-

.

-

-

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerbekleding Siertafelkieden, lopers. enz.


HOOGSTRA TEN

TINELLO WEER OP DE PLANKEN In feite een titel met een contradictie. Immers "Tinello" komt uit het oud-italiaans en wil zeggen kuipje. Een omgekeerde kuip diende op markten om boven het gewone publiek ttit te stijgen om zo zijn kunsten zichtbaar voor een grotere schare toeschouwers te kunnen brengen. Van tinello gaat het over het oud-nederlands tineel en komt men automatisch bij toneel. En dat is juist wat deze groep al 7 jaar in Hoogstraten brengt. Niet enkel op het podium maar ook op terrassen zowel in Turnhout als in Hoogstraten.

The Rose Garden naar de hand van Anton Klec (scenarist van FC De Kampioenen) zou borg moeten staan voor een avondje plezier voor groot (en ook wel voor klein). U als toeschouwer treedt binnen in een wereld vol bandeloze fantasie. Jacques en Lowieke hebben er een vrijkaart voor het leven (of toch voor 20 jaar) en Nathalie. Ursula en Nina zijn hen ter wille, zolang Rose er geen stokje voor steekt. Kom dus gerust meegenieten van de sfeer in deze plaats waar u nooit toegaf te zullen komen.

Op 24.25 en 26 oktober aanstaande brengt Tinello hun 7de avondvullende produktie dit telkens om 20.00u. in de zaal St. Cecilia.

Kaarten zijn vooraf telefonisch te bestellen op nr. 3 14.35.62.

Wie op de rijweg?

ti4

v / i'eiliger n ni di. Maar wie zijn dat eigenlijk. die FJLILR.S /

/

GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

DE SNELSTE Wie is nu zaterdag 27 september de sterkste en snelste wielcrtoerist? Dagelijks, vooral op zomeravonden en zeker in het weekend, is het op onze wegen een gaan en komen van wielertoeristen. Snelheden van 40 kin is voor hen geen hindernis. Wie van hen is de snelste en sterkste? Dat gaan we zaterdag kunnen uitmaken als de wielertoeristen van Groot-Hoogstraten het tegen elkaar opnemen. Omdat het ouderdonisverschil zo groot kan zijn, worden de deelnemers in vijf groepen opgesplitst. Om halfdrie vertrekken zij die nog geen veertig zijn geworden. In werkelijkheid zijn dat reeds twee wedstrijden want er wordt een afzonderlijk klassement opgemaakt voor de -30 en de -40jarigen. Deze renners leggen 25 ronden van 2 km af. Om halfvijf komen dan de wielertoeristen van 40 jaar en ouder aan de beurt. Zij leggen 40km oftewel 20 ronden af, en hierin zijn drie reeksen ondergebracht, nI. zij die 40.50 en 60 jaar zijn geworden. Favorieten aanduiden is bijzonder moeilijk. Marc Hopstaken is net nog geen 30en die zou in zijn reeks een kwade klant kunnen zijn. Bij de -40 jarigen was Dré Laurijssen steeds een moeilijk te kloppen man maar als we ons niet vergissen is clie vorige maand 40 geworden. Die strijd zat dus zeer open worden. Bij de +40 jarigen krijgt Dré nu af te rekenen met een zeer sterke Frans Aerts en mei de winnaar van vorig jaar Frans Van Dun. Of zorgt Roger Van Aperen voor de verrassing? Jan Verheyen, alhoewel weer een jaartje ouder, start als favoriet bij de +50-ers en bij de oudsten kijken we ut naar wat Jaak Coertjens met zijn 68 jaar nog kan inbrengen tegen o.a. Jos Stoops en Rik Mariën clie dit jaar 60 zijn geworden. Vermelden we nog dat de fanfare St. Catharina, op stap ter gelegenheid van dc inzet van Hoogstraten kermis, rond 16 uurde tussenpauze komt opluisteren. (KV) Wij voegen er nog aan toe dat dit zoveelste wielerlimik van de wel zeer actieve Lustige Wielrijders zoals steeds plaatsvindt op de omloop Thijsakker. Hopelijk vinden ze beter weer dan vorig jaar toen het toch wel erg kil aanvoelde, en er zeer weinig toeschouwers waren. Ter gelegenheid van Hoogstraten kermis mensen, kom de moedige wielertoeristen even aanmoedigen, en voor een dorstige keel kan je steeds terecht in het gildenhuis in de BrouwerijStraat

Deze daine.s en heren zal ii ontmoeten in The Rose Garden.

/ij //

17000

('//// opdc \ / /j/!e//.

/


HOOGSTRA TEN

ALTIJD BLU VEN LACHEN

BLACK BOX FESTIVAL

Een gouden raad van Jaak Van Opstal voor elke cafébaas. Aan hem -zo zeggen de vaste klanten- zag je nooit dat hij tegen zijn goesting achter de toog stond in sporrcafé De Zevensprong. Volgens eigen zeggen heeft hij er niet één dag tegen zijn zin gewerkt. Na bijna 9 jaar v'aard gespeeld te hebben voor voetballers, volleyballers, tennissers, badmintonners en andere zaalsporters tot aan zijn 65ste verjaardag, gaf Jaak de fakkel door aan Ward Blommaert. Via deze weg wenst Jaak nog alle bezoekers van al die jaren liet beste. Dat hij i'anzit 1 pensioen deugd mag hebben.

Dit gebeuren vindt plaat.r op zaterdag 25 oktober in Cahier de Brouillon. DIVE (Dirk Ivens) is top of the bill tijdens die avond. Toegang kost 250 BF. Meer over dit festival leest u verderop in dit blad bij Fusieswing.goud in Hoogstraten

GROEPSFOTO MET BEGIJN 14V HERIJGERS I'h Bouwspecialiteiten

w

-

Industrieweg 7 - 2320 Hoogsiraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.8065

! ! ! NIEUW

DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Zondag 24 aligus/ils onder een Iood:ware zon trokken acht ge/)uurleli de straat 0/) voor liet jaarlijkse Begijntjes Laat besluit. Zowel de kledij als de attributen en de wagens mochten gezien worden. Door de heraanleg van de Vrijheid die nde de stoet een onimetje te maken langs de Karel Boonistraat, A. Oststraat en Gravin Elisabethiaan omdat terrassen, varkensruggen en verkeersborden de doorgang beletten. Helemaal niet erg ware liet niet dat juist door die straten het verkeer werd om gelegd. De voorstellingen van de kinderen mochten er wezen volgens alle aanwezige ouders en toeschouwers. Maar uiteindelijk had de jury liet laatste woord: gebuurte Thijsakker bewaart het komende jaar de felbegeerde wisseibegijn, terwijl de Statie de wisselezel van de kinderjury kreeg toegewezen. 20

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie


HOOGSTRA TEN

LOURDES BEREIKT?

K2

Garage

F. GEUDENS bvba Meersewe g 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

Omringd dooi- ccii schare supporters vertrok Neef Gijshrechts toet zijn Rollmnops op 18 augustus richting Frankrijk. De meesten onder ons weten ondertussen wel of hij zijn weddenschap gewonnen heeft.' het al dan niet bereiken van Lourdes. Voor wie er niks meer van gehoord heeft, geen nood. Volgende maand leest u het volledige reisversiag van Neef op deze bladzijden.

HOOGSTRATEN KERMIS

'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID'

Schrijf ze vrij!

Hcr,nneren sve ons vaag dat enkele Hoogstraatse cafés vorig jaar met volksspelen hebben getracht enig amusement te brengen tijdens het laatste weekend van september. Veel beweging werd er toen niet vastgesteld, Heilig Bloed is in de verte niet te evei. en dit voor een stad als Hotig.slralcn? May en Will van café De Qemcl laten ,lit niet aan hun hart komen en programmeren zowel op zaterdag als zondag een muzikaal evenement. The Dillbrothers met een nieuw repertoire (ska) spelen op 27 september voor u en op zondag verschijnt op het podium Bart Buis & Friends met hovenstebeste rock. Beide groepen kan u aan het werk zien telkens voor de prijs van 150 BEF. Op zondagnamiddag is erKinderkaffee, u weet wel, springkasteel en zo

OPEN DEUR in de WERELD WINKEl (Gelmeistraat 5) op zaterdag 4 oktober van 10 tot 18 uur. Vrijblijvend proeven van producten van eerlijke handel.

Le,, avond per inawul oord! er in café De Ge/mei een grote tafel klaargezet moor de briefschrijvers van Amnesty International. Ze komen daar elke 2de donderdag samen o,n met hun hrieve,t te protesteren tegeim de gem'ange,tnenting van mensemt die omwIlle vait hun geloof qt politieke o vertuigi!tg worden vastgehouden en vaak misha,tdelcl. Amnesty International heeft over het hele land zulke schrijflcernen die maandelijks deze brieven schrij..en en versturen. 'Vie heeft erop een mnaandniet enkele uurtjes vrij om aan de tafel mee aan te schuiven? Doe,t, zouden wij zeggen, u bent er van harte welkom. Volgende samenkomst: donderdag 9 oktober om 20 uur in De Gelniel.

21


HOOGSTRA TEN

VIERGESLACHT

Rechtzetting In ons vorige nummer berichtten wij u over de 50ste huwelijksverjaardag van Rik Schellekens en Anneke Snijders. Daarin wordt Riks voornaam herhaalde malen verkeerd gespeld, het is niet Vik maar RIK die zijn gouden bruiloft vierde op 20 augustus. Sorry Rik en nogmaals proficiat.

Karel de Grote? Karel V!

w tr N g( ii iiiciĂŽleii lu'b/cn oc ca oclii, Vol Jaak, Moreel, bek en StefSprangers.

ii o1 roiaii iuj til!

VERKOOP Niet dat we echt iets te verkopen hebben, maar wel om u te zeggen dat dc KSJ op zaterdag 13 september aan een nieuw werkjaar begonnen is onder het thema 'Binnenstebuiten'. En dat koken geld kost, weet elke vereniging wel. Vandaar dat de jonge gasten op zaterdag 18 oktober alle straten zullen doorkruisen met versierde kruiwagens en wafels en WC-papier aan de man of vrouw zullen brengen. U steunt toch ook? fl

In het interview met ballonvaarder Lowie Vanluffelen de vorige maand kon je lezen dat de familie Vanluffelen in het geboortehuis van Karel de Grote heeft gewoond. Dat was natuur lijk een tonguitschuivertje'. Karel de Grote werd geboren in 742 en dus zou het huis van de familie Vanluffelen wel erg oud geweest zijn. Neen, het was wel degelijk Karel van Duitsland V (Karel de Vijfde) die in 1500 in Gent geboren is. Het is ook die Karel die van de Gentenaars de Stroppendragers maakte en in Olen de pot met 3 oren aangeboden kreeg. Van Karel V werd ook gezegd dat 'in zijn rijk de zon niet onderging'.

Ons ri Ci gc,sloclit.

CAS GOOSSENS Gewezen administrateur-generaal van de BRTN spreekt op woensdag 15 oktober om 20 uur in het auditonium van het Klein Seminarie over de media : die hebben veel macht, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Hoe kon de commercie zon vat krijgen op de media en hoe leefbaar is kwaliteitstelevisie in Vlaanderen? U bent van harte uitgenodigd.

GEDAAN MET DE WATEROVERLAST ggg.. ......

1

WERELD WINKEL (Gelmeistraat 5) vanaf 1 oktober ook 's zondags open 22


HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN

JOS ECHELPOELS en MARIA VERMEIREN 1947 Was een een zeer goed jaar. We zijn ondertussen de tel kwijtgeraakt van de vele gouden j ubilarissen die dit jaar bezocht werden. Opnieuw trokken we naar de Lindendreef en kwamen we weer bij een 'bewaker' terecht. We hadden het kunnen weten, in die straat. Heel uitgebreid moest het interview niet worden, zeiden beide echtelieden bij het eerste contact. Op de avond van de afspraak kregen we dan wel een uitgeschreven tekst voor onze neus. Van service gesproken, en wat een hulp voor een verslaggever die weinig tijd heeft.

Jos Echelpoels woont daar bijna 50jaar en heeft zijn leven lang gewerkt op de strafschool van Hoogstraten. Geboren in 1922. op 22 november, in het gezin van Vic Eehelpoels en Johanna Wouters die 11 kinderen grootbrachten in Wortel. Volgens eigen schri jven sleetios een zorgeloze jeugd behoudens tijdens de periode van de oorlog. Meer dan twee jaar leefde hij praktisch ononderbroken ondergedoken bij buren en familie. Want tijdens een bezoek aan de Werbestelle om een vrijstelling van arbeid voor de Duitsers werd hij aangehouden en weggevoerd naar de Van Diepenbeekstraat in Antwerpen. het voorgeborgte vooraleer naar Duitsland te moeten vertrekken. Op voorspraak kreeg hij een verlof voor 24 uur maar ze zagen hein niet meer terug. Eerder had hij zich gemeld aan de strafschool als bewaker, zodat hij na de oorlog onmiddellijk zijn dienst kon hervatten. Tot in 1987 werkte hij er, wat hem een diensttijd van 44 jaren opleverde. Aan examens voor verhoging deed hij niet mee, want dan kon je verplaatst worden naar een andere gevangenis, en moest je de ermee gepaard gaande loonsverhoging besteden aan bus- of tramgeld. Die praktijk, nu nog altijd bestaande bij de staat. vond Jos ongehoord.

was ze eerst nog cursus gaan volgen in Antwerpen om dezelfde methode als haar voorgangster te kunnen doorgeven want op het Spijker leerde men het anders. In die jaren had ze dagen dat er wel 25 jonge meisjes in huis waren van 9 tot 16 uur die bij haar leerden naaien. Die betaalden schoolgeld, en kochten hun toespijs voor op de boterham tijdens de middag, in de winkel van haar moeder. Vanaf het huwelijk met Jos op 3september 1947 werden deze activiteiten op een lager pitje gezet, want als vrouw van een staatsbediende mocht er niet bijgewerkt worden. Als ze dit allemaal vertelt, klinkt er toch een beetje spijt doorheen haar woorden. Ze had het liever blijven doen. Voor zichzelf maakt ze nu nog steeds haar eigen mode. In 1950 bouwden ze de woning waar ze nu nog wonen, volgens de regels van die Straat : de voordeur moest opzij want er werd twee aan twee gebouwd, en er moest een verdiep op. Werk was er ook met de 3 kinderen die ze samen kregen: Harry. Vie en Rita. Steeds hebben ze de oppas verzekerd van de 7 kleinkinderen omdat de beide ouders in deze tijd uit werken gingen. Vooral Jos stond veel aan de uitgang van de scholen om de kleinkinderen op te vangen. Spelen met de duiven hee Ii hij voor enkele jaren opgegeven want niet goed voor de gezondheid. Fietsen is nu de geliefkoosde bezigheid. "We zijn schoon oud geworden", zegt hijzelf, doelend op het feit dat ze gespaard gebleven zijn van ziekte en andere tegenslagen. Veel meer dan het voorgaande wilden Jos en Maria niet kwijt. Zij lieten ons gaan om dit stuk te kunnen lezen in de Maand. Want het is toch niet niks. 50 jaar getrouwd. Zeker niet, Jos en Maria, gelukwensen, en tot over tO jaar.

Door dat ploegenwerk op de kolonie, was het moeilijk deelnemen aan enig verenigingsleven: bij de voetbal bracht Jos het nog tot de reserven.

WERELD WINKEL Maria Vermeiren werd geboren op 14 maart 1923 als oudste dochter van Hendrik Vermeiren en Leontine De Clerck. Zij verloor al zeer vroeg haar vader, zodat moeder alleen verder deed met de winkel in kruidenierswaren. Na haar studietijd als intern op het Spijker, startte ze thuis met een naad- en snijschool. Daarvoor

QJ1

(Gelmeistraat 5) vanaf 1 oktober ook 's zondags open

garage VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

*

autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 23


HOOGSTRA TEN

EEN EEUWELINGE: ANNA MARTENS In het rustoord OLV van 7 WeeĂŤn heeft men de voorbije jaren reeds wat ervaring opgedaan in het vieren van eeuwelingen, wat misschien toch wel sprekend is voor de verzorging die men er de bejaarden geeft. Anna Martens is op korte tijd de derde eeuwelinge die men in de bloemetjes kan zetten. Als wij dit schrijven zijn de voorbereidingen reeds lang getroffen om dit op 15.9 te doen. Maar laat ons beginnen bij het begin.

1.9.1968 Inwonen bij dochter en schoonzoon die beiden uit werken gingen, was ook niet alles zodat zij op 1.9.1968, bij wijze van spreken, de straat over stak en haar intrek nam in het rustoord. In die tijd ging het daar anders aan toe dan nu. Waar nu de nadruk ligt op een goede verzorging en ontspanning werden in die tijd de residenten van het rustoord nog betrokken bij de dagelijkse taken. Helpen bij de was, die toen nog met de hand gebeurde, was een van haar taken. Daarnaast trok zij veel op met Amelie Vinckx en Anneke De Preter. Samen gingen zij dagelijks naar de mis in de kapel en werd er gebeden in de Mariagrot. Het moeilijkste voor haar was gewoon worden aan het eten in het rustoord. Immers zij was de boerenkost gewoon en die kende al die tierelantijntjes niet.

15.9.1897

1.9.1997

Op deze datum werd zij geboren in Loenhout als derde kind in een rij van 4 in het gezin MartensVan Bergen. Ook voor haar was het niet anders dan zoals het in die tijd ging: vanaf haar veertiende diende zij. Dienen, een werk van zwaar labeur. Na verschillende andere posten kwam zij in dienst van Adriaan Van Weereld die boerde aan dc Nieuwe Baan in Hoogstraten. Diens eerste echtgenote was jong gestorven en Anna nam de zorg van de drie kleine kinderen op zich.

Wij spraken met dochter Jeanne over de nakende verjaardag van haar moeder. Jeanne gaat sedert jaar en dag iedere dag op bezoek bij haar moeder en helpt haar bij het middageten. Anna is er zich van bewust dat er een groot feest voor haar op komst is, maar het liefst van al zou zij wensen dat dit in alle rust zou verlopen. De medebewoners van het rustoord hebben echter reeds hun verjaardagskaart en geschenkje klaar liggen.

30.1.1929

Dankbaar en diepgelovig viert Anna haar 1 OOste verjaardag, het liefst van al met een stukje spek op haar bord. Al 41 jaar is zij lid van KGB en deze zijn niet weinig trots op hun oudste maar ook langdurigste lid. Zij zullen het dan ook niet nalaten om haar met de nodige luister, tesamen met familie, personeel en bewoners van het rustoord, in de bloemetjes le zetten. Wij kunnen ons alleen maar bij die wensen aansluiten.

15.9.1997 Van dienen en zorgen kwam wat meer. Om 30 januari 1929 huwde zij met Adriaan Van Weereld. En in 1931 werd hun dochter Jeanne geboren. Tesamen bleven zij verder boeren en wroeten in Gods-grond. Als in 1955 dochter Jeanne in het huwelijksbootje stapte hielden zij het boerenleven voor bekeken en trokken zij mee naar de Lod. De Konincklaan om er van de rust te genieten. Einde 1967 moest Anna afscheid nemen van haar echtgenoot.

Anna zowat 50 jaar geleden, halfweg de 100

Anna tesamen met haar dochter die haar elke dag in het rusrhuis komt opzoeken. 24


HOOGSTRA TEN

J

DIAMANT IN HOOGSTRATEN

Later volgden er grotere reizen, naar Lourdes, Tirol, Zwarte Woud, Normandië en dies meer. Nu zijn zij er in ieder geval blij om dat zij dit alles hebben kunnen beleven. Immers, met het stijgen van het aantal jaren op hun levenslijn. moet het nu wat stiller aan.

Met een goede kok en kuisvrouw

RIK JANSEN EN LOUISA BRASPENNINCX Diamant wil zeggen, 60 jaar bij elkaar in lief en leed. Nu 60 jaar bij elkaar wil ook zeggen dat zij elkaar reeds gevonden hadden net voor de grote oorlog die hoe dan ook zijn invloed op deze generatie heeft gehad. Ook voor Rik en Louisa was dit zo. Nu wonen zij reeds jaren aan de Loenhoutseweg 111 waar zij rustig hij elkaar hun levensdagen slijten. Het begon in Loenhout Louisa werd als middelste kind van 9 geboren te Loenhout op 4.7.1911. Tesamen met haar 3 broers en 5 zussen groeide zij op in een landbouwersgezin. School werder gelopen tot op de leeftijd van 14 jaar om nadien te gaan dienen, of anders gesteld te gaan werken als meid. Bij de familie Van Dongen vond Louisa een eerste post om nadien naar de familie Vermeiren over te schakelen. Hulp in de huishouding en werken op het veld waren de taken. Vooral in de zomer van 's morgens vroeg tot s'avonds laat met weinig tijd voor zichzelf. Rik werd geboren te Hoogstraten op 13.3.1913 en hij was de derde in een rij van 7 kinderen. Eens de 14 gepasseerd mocht Rik gedurende 3 dagen per week gaan werken als boereknecht. Al vlug werd dit een volle kracht bij Geert Vermeiren in Loenhout. In die tijd bleef men als knecht inslapen en de lange winteravonden werden dan gevuld met kaarten en nog eens kaarten.

Bij Vermeiren De opmerkzame lezer heeft het reeds opgemerkt. Bij Vermeiren's hebben Rik en Louisa elkaar leren kennen. Hoewel nog jong, ging er toch nog 6jaar verkering aan vooraf alvorens op 11.9.1937 in het huwelijksbootje te stappen. Dit bootje bracht hen in eerste instantie naar 't Schipke in Herenthout alwaar zij hun intrek namen. Een boerderijt je met 1 ha grond en 1 koe. Niet genoeg om van te leven zodat Rik ging werken bij de Zustcrs in Berlaar als voorman.

Met melk van 1 koe. Mobilisatie en oorlog lieten ecn jonge twintiger in die tijd niet gerust. Rik doorliep de verschillende mobilisatieperiodes en trok uiteindelijk ook 18 dagen mee met het Belgische leger. richting Noordzee. De Duitsers namen hem en zijn maten krijgsgevangen en zo verdween hij tot in januari 41 ergens Duitsland in. Volgens zijn uitleg had hij het in krijgsgevangenschap niet beter kunnen treffen. Hij en zijn vriend werden uitbesteed bij de beste boer van de streek en kwamen, ondanks hard werken. niets tekort. Louisa moest het, ondertussen tesamen met zoontje Louis, geboren in 1938. zien rooien met de opbrengst van de kleine boerderij en de luttele steun die zij in de eerste maanden van de bezetting kreeg. Al vlug kreeg zij echter te horen dat zij het maar moest redden met de melk van de enige koe, want de steun werd afgeschaft.

Louisa is de laatste jaren niet meer zo goed te heen maar gelukkig kan de verzorging thuis gebeuren. Of om het met Louisa's woorden te zeggen:" Gelukkig heb ik een goeie kok en en goei kuisvrouw." Waarmee dan Rik bedoeld wordt, die nog wel goed uit de voeten kan en niet liever is dan in de buitenlucht om vanuit eigen tuin te kijken naar de dieren in de wei. Zo maakten zij hun 60 jaar rond en zo zullen zij het ook vieren, gelukkig met elkaars lang leven, tesamen met 2 kinderen, 1 kleinkind en 3 achterkleinkinderen, een grote familie en een schare vrienden en kennissen. Het zal misschien niet makkelijk zijn. maar toch maakten wij de afspraak om over vijf jaar nog eens langs te komen. Nu houden wij het hij onze hartelijkste wensen aan het diamanten paal'.

VRAGEN VAN MENSEN VAN VAMAA

/

© Waarom dat lijden? '5

-.

Rik en Loui.a ÔO iaar met elkaar in lieten leed

Werken en boeren Rik keerde terug in Herenthout op 17.1.1941 en gelukkig kon hij zijn werk bij de Zusters van Berlaar, zij het als hovenier, hervatten. Echter niet voor lang want in 1942 keerden zij terug naar Hoogstraten om er op het ouderlijke erf te werken. Gedurende 10 jaar boerden zij. Bij het overlijden van de ouders werd de doening verdeeld en zag Rik geen andere oplossing dan te gaan werken. Eerst bij de Boerenbond in Merksem en later bij Joosen-Luyckx in Turnhout. Ondertussen werd in 1944 dochter Magda geboren. Met twee kinderen in huis was er voor Louisa wel wat te doen in en om de huishouding. De tuin kreeg ook de nodige aandacht en bloemen bloeiden er bij wijze van spreken het ganse jaar door. Af en toe eens naar de vergaderingen van de boerinnengilde vormden een aangename onderbreking van de dagelijkse sleur. Rik bewerkte thuis het land na de dagtaak en met de opbrengst van eigen grond en werk zagen zij het wel zitten. Op latere leeftijd schakelde Rik nog over door te gaan werken als diender bij een stukadoor, doch in 1978 hield hij het voor bekeken en ging met pensioen.

Als God almachtig is, waarom mdanzVeegetede ln"fiet groot: de wer dpro emen even: nl en in ons per ekte, overlijden misha elin van 'erbar n. Go-zotrdar toch zo een eind aar-kunneWmaken; waarom doet Hij dat dan niet? Evangelische Christenen C. Crezée, Moerstraat 33 2320 Hoogstraten. TeL 314.10.37.

http://www.omroep.nh/eo/reahty/

nTR, T .-7. -

Met drie op een rij Vanaf einde jaren 60 kwam er enige tijd voor ontspanning. Met 3 auto's netjes achter elkaar, gevuld met broers, schoonbroers, zussen en schoonzussen, trokken zij het ganse land door. Geen enkel plekje in België bleef hen onbekend.

LASERSHOW - I'IOOGSTRATEI

25


HOOGSTRA TEN

AOL

GOUD IN HOOGSTRATEN

Liefde op de tram De meeste mensen die 50 jaar geleden getrouwd zijn, hebben elkaar voor het eerst ontmoet op een kermis, een bonte avond, een bruiloft... Zo niet FONS VAN LOOCK en ANNA JACOBS want die wisselden hun eerste verliefde blikken op de tram die van Antwerpen naar Hoogstraten reed, nu meer dan 50 jaar geleden... Fons werd 76 jaar geleden geboren in Hoogstraten; hij is de broer van Jef Van Loock, de bakker, en Louis die in Hoogstraten een frietkraam uithaatte. Na zijn schooltijd werkte hij bij de familie Croes, vooral als snijder van angĂŠlique-planten (in die tijd een in de streek veel geteelde plant; de stengels werden gekonfijt en vooral gebruikt als versiering van taarten en taartjes). Fons verdiende daar zo'n 12fr per uur mee. Anna werd in 1925 geboren in Merret (Kleine Gammel, Rijkevorsel) als dochter in een gezin mei 9 kinderen. Vader was stoker op de steenfabriek en had daarbij nog een klein geboer met enkele koeien, kippen. enz. Anna had het niet gemakkelijk in haar jonge jaren; haar moeder stierf toen het jongste kind anderhalfjaar was en het oudste 13. Na haar schooltijd werd Anna dus al gauw in het huishouden en het gehoer ingeschakeld. Maar dat zinde haar niet zo, vooral hei werk op de akker vond ze maar niks. Ze wilde liever gaan dienen en zo kwam ze als 19-jarig meidje terecht in een hoedenzaak in het Antwerpse. '1-let was daar heel hard werken, 's morgens om 6 uur beginnen met het kuisen van de marmeren gang en dat ging zo de hele dag door, de was met de hand, enz.' Het duurde niet lang of Anna vond een betere Post bij vriendelij ke mensen waar ze nu nog steeds af en toe mee in contact komt. In de oorlog had de familie van Anna het bijzonder moeilijk; er werd aanhoudend gebombardeerd op Kleine Gammel, zodanig zelfs dat de meeste boerderijen daar werden afgebrand. 'Op het laatst van de oorlog heeft onze vader zelfde witte vlag uiigehangen. de Duitsers durfden dat niet. Eigenlijk zijn onze schoonste jaren - onze jeugd - in de oorlog voorbijgegaan, uitgaan, plezier maken, dat kon allemaal niet in die tijd.' Aan de familie van Fons ging de oorlog gelukkig voorbij zonder veel kleerscheuren. Kort na die oorlog ging Fons zijn legerdienst doen en toen hij, op een dag, van de kazerne naar huis terugkeerde, met de tram, kwam hij daar Anna tegen. '1-let duurde een tijd eer we elkaar in het oog kregen, we waren allebei mei een eigen groep jongens en meisjes maar na een tijdje hadden we alleen nog oog voor elkaar.' De verkering duurde anderhalf jaar waarna Fons en Anna op 30 augustus 1947 trouwden in de kerk van Rijkevorsel en ze gingen wonen in wat misschien wel het kleinste huisje in de Achtelsestraat was. In 1950 kreeg Fons een job in de steenfabriek, hij was er blij mee; daar kon hij 19fr per uur verdienen en het geld was welkom want het gezin was aan uitbreiding toe. Fons en Anna

9,1

kregen vijf kinderen: Staf. Mai, Rita. Jan en Tinne, die intussen al gezorgd hebben voor 9 kleinkinderen. Na enige tijd werken op de fabriek, kreeg Fons de job van stoker; daarmee verdiende hij weer wat meer maar het werk was ook zwaarder: dag- en nachtploeg, slechts 1 zondag vrij op 4. Ook Anna zat thuis niet stil; er werd een veld aardbeien aangelegd om wat bij te verdienen. 'De kinderen gingen van kleinsaf mee naar de akker, dat ging best.' Al dat werken en een zuinig leven maakten dat Fons en Anna al in 1954 een eigen huis konden betrekken, H. Bloedstraat 2. waar ze nu nog altijd wonen. Anna bleef ijverig bezig; zo heeft ze gedurende 16 jaar de doodsbricven in Hoogstraten rondgeclragen. De hele toer kostte haar zon 12 uren fietsrijden. Bij slecht weer was dat niet altijd een pretje; zo werd ze tijdens haar tocht 01) een besneeuwde straat door een auto aangereden. Dat kon haar echter niet doen stoppen, na haar herstel ging ze opnieuw aan de slag. Fons werkte tot hij 58 werd, toen ging hij tevreden op brugpensioen. Nu Fons en Anna allebei in de 70 zijn, doen ze het natuurlijk wat rustiger aan, ook al omdat ze niet meer zo goed te been zijn; al kan Anna nog altijd niet goed stilzitten. Huis en tuin worden piekfijn verzorgd en Fons doet altijd de boodschappen. Vroeger hebben ze veel gefietst maar dat zit er nu niet meer in, wel een jaarlijks reisje naar de Ardennen ofLuxemburg. Verder houden ze allebei veel van kaartspelen. 'Dat is de enige keer waarop wij wel eens ruzie maken, zegt Anna, maar daarom stoppen we niet, we doen dat veel te graag.' Nog vele jaren, Fons en Anna.


HOOGSTRA TEN

Medewerkers gevraagd

Te koop: producten van eerlijke handel Gratis proeven in alle Oxfam-Wereldwinkels op zaterdag 4 oktober '97 van 10 tot 1 8u

De Wereidwinkel in Hoogsiraicu wordt volledig geruild door vrijwilligers. Producten aankopen en verkopen een winkelruimte onderhouden, informatie doornemen, een geschenkenbeurs en een etentje organiseren, actie voeren voor schone kleren,.., daar kruipt heel wat tijd in. Omdat vele handen het werk licht maken doen wij een warme oproep voor nieuwe medewerkers. Wil jij af en toe helpen, heb jij wekelijks of maandelijks enkele uien vrij of wil jij gewoon lid worden van de vaste kern,...dan nodigen we je van harte uit op een infoavond met een hapje en een drankje op vrijdag 17 oktober te 20.00 uur in de wereldwinkel.

BEGRAFENISSEN

Wat is er dan wel te koop? Producten uit eerlijke handel. Voedingswaren als koffie, cacao, chocolade, thee, wijn, suiker, honing, fruitsap, noten, oljven. Maar ook artisanaat en decoratieve artikelen, netwerk en speelgoed, sieraden en T-shirts... Wereidwinkelproducten zijn aantrekkelijke producten. Met een eigen verhaal. Het verhaal van de boeren en de ambachtslui in het Zuiden die deze producten maken. Wij kennen ze, want we kopen onze producten rechtstreeks bij hen. Tegen een rechtvaardige prijs, die hen toelaat een menswaardig leven te leiden. Wij zijn het immers niet eens met de manier waarop het kansarme Zuiden wordt uitverkocht aan het rijke Noorden. We willen tonen dat het ook anders kan. Osfam-Wereldwinkels zijn geen gewone winkels. Kom eens langs en proef het verschil. Onze klantendag op zaterdag 4 oktober is een ideale gelegenheid. Die dag zetten alle Wereldwinkels tussen lOu en 18u hun deuren open voor iedereen die belangstelling heeft. Er valt van alles te proeven en te winnen.

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

HOK-excursie naar ANHOLT en XANTEN Op zaterdag II oktober 1997 organiseert Hoogstraten Oudheidkundige Kring een excursie naar Anholt. In dii Duitse stadje, dat niet ver van de grens met Nederland ligt, vinden we de 'Wasserburg' van Anholt. Dit is het kasteel van de prinsen van Salm. Uit dit vorsienhuis komende hertogen van Salm-Salm die in de 17de en 1 8de eeuw over 1-loogsiraten regeerden. Daarom vindt men in dit kasteel in Anholt ook veel verwijziti gen terug naar onze Hoogstraatse geschiedenis. Er wordt een bus ingelegd die om 7u30 stipt vertrekt aan de kerk. Rond halfelf worden we op koffie of thee vergast in Anholi. Er volgt een geleid bezoek aan de Wasserburg. 's Middags eten we in het Parkhotel aan de Wasserburg (er

r -------------

is de keuze uit de twee onderstaande menu's; de bestelling word( vooraf doorgegeven, samen met het inschrijvingsstrookje). In de namiddag wordt het nabijgelegen historische stadje Xanten bezocht. Daar wandelen we rond in het archeologisch park. Tussen 1 7u en 1 9u is iedereen vrij. Suggesties zijn: het Regionalmuseum en de Sint-Viktordom. Thuiskomst in Hoogstraten: rond 21 u. Menu's: - gebakken zalm met linzen op peterseliesaus en aardappelen - kippenborst met broccoli in koreanderjus en Basmatirijst

Iedere ge誰nteresseerde kan mei deze uitstap mee. De kosten bedragen 1600 BEF per persoon. Hierin zijn begrepen: busreis, koffie/thee, nliddageten (zonderdrank). inkomgelden + gids in Anholt en Xanten. Gelieve in te schrijven voor 1 oktober. Inschrijven kan ofwel door middel van het inschrijvingsstrookje+geld op 1 van onderstaande adressen, ofwel door een telefoontje (+overschrijving) naar 1 van onderstaande telefoonnummers. Overschrijven kan op rekening 088-0630430-22 van HOK. Meer inlichtingen hij: - Jan Mercelis, Vrijheid 106. Hoogstraten (tel. 314 51 52) - Jef Van Gils, Thijsakkerstraat t 2a, Hoogstraten (tel. 3 14 55 61 )

-

------------

Ondergetekende: Adres . .... ............ Telefoonnumme .......................................................................................................................................................................... .

rijdt mee met de HOK-excursie naar Anholt op zaterdag 11 oktober 1997 met .........personen en betaalt hiervoor ....x 1600 BEF. Voor het middageten verkiest hij (zij) ..........x gebakken zalm. .......... x kippenborst. Handtekening' ........................................................... L-------------------------- - ------------27


W(:w1Id

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

De zomer van '97 is definitief voorbij. We hadden een eigenaardig voorjaar.' eerst lang droog; dan ineens veel regens; ge kunt het nog zien aan de grote verschillen in de maïsvelden: sommigen staan er prachtig bij (die wat hoger liggen of vroeg gezaaid zijn), anderen hebben heel armtierige ronden en halfivas plekken. Dan kwam er ineens tegen augustus een heel warme droogteperiode. De maand augustus mag dan misschien de warmste augustusmaand geweest zijn i'an de laatste 300 jaar, volgens Meteo-mensen, maar toen de laatste week van het schoolverlof bijna om was en de Wortelfeesten het geheel moesten bekronen, sloeg het weer plots om: we kregen het typische Wortelfeestenweer. wel geen beestenweer, maar toch: de meeste uren wel droog, maar soms toch wat gedruppel en frisserwindje,' en dan zijn erheel wat mensen naarhuis. dieniernieerterugkomen.

Tiende Wortelfeesten Vrijdag 29 augustus begonnen onze 10e dorpsfeesten om 5 uur 's middag met de avondmarkt aan de Boomkes. De opkomst was matig. Dan ging om half zeven in de St. Janstraat de kinderjogging van start, over ongeveer 1 km. met 39 deelnemertjes, waaronder 17 meisjes. Winnaar werd Axel Aerts uit Minderhout, gevolgd door Evelien Brosens van Rijkevorsel en Bart EIst, de eerste van Wortel. Verder was er onder deze 'beloften voorde toekomst' een bengeltje van 6, dat vroeg of hij ook nog met de eerste ronde van de volwassenen mocht meedoen. Wat hij ook deed! Dat belooft dus! Om 7 uur startten de volwassenen, 93 in totaal, dat zijn er 27 meer dan vorig jaar. Die konden kiezen tussen 1 of 2 of 3 of 5 maal de omloop van 3,1 km te lopen. Voor de eerste ronde vertrokken ze dus allemaal tegelijk. Tussen de 93 atleten waren slechts 30 Wortelnaren en een ruim tweederde meerderheid van elders, niet alleen buitendorpsen maar zelfs enkele buitenlandsen, o.a. twee uit Den Bosch, 50km van hier. Na één ronde haakten er 20 af: de snelste was Bert Meulders (10.36), dus een snelheid van 17,5 km/uur: gevolgd door zijn kozijn Marc Vermeersch en Kurt Aerts, die resp. 40 en 41 seconden later binnenkwamen. Bij deze éénrondegroep waren er 15 van de 20 uit ons eigen dorp. Na 2 ronden stopten er 29 joggers. De aankomsttijden van deze groep zijn per vergissing niet opgenomen, maar de snelsten waren Dirk Mertens uit Minderhout, Johan Van Den Berg uit Meer en Marcel De Gruyter uit Essen. Van deze groep van 29 waren er slechts 8 eigendorpsen. Voor de derde ronde (9,3 km dus) liepen er nog 29 joggers, waaronder nog 6 Wortelsen, maar de snelste was deze keer wel iemand van eigen volk, evenals de derde, nl. Toon Kuypers (9,3 km in 34.19 - dat is 16,26 kmluur; en Kristof Drossaert (28 seconden later), met daartussen Eugene Van Dijck uit Schoten. Ook de 3 laatsten uit deze groep waren Wortelsen, waaronder de vader van nummer drie, Rik Drossacrt. Tenslotte bleven er nog 15 joggers in de running voor 5 ronden of 15,5 km. Onder dezen nog slechts één uit Wortel: Michel Swaenen, die 5e werd in 1.01.58, dat is 15km/uur. De snelsten waren Eddy Oomen (in 55.36), Jos Braspenning en Marc Terreur, alle drie uit Hoogstraten. Als ge weet dat bij Marathonlopen (42,195 kin) de snelste cracks 'n gemiddelde snelheid halen van

28

ruim 17 km per uur, dan mogen onze joggingsnelheden best gezien worden. De rest van de vrijdagavond was het niet al te druk: het was wat nat geweest, het was frisser geworden en voor veel oudere mensen stond de muziek veel te hard. Enkele verzoeken voor iets minder lawaai hielpen niet: veel mensen verdwenen en kwamen niet meer terug. Zaterdag 30 augustus was er vanaf 12 uur inschrijven voor de fietstocht van resp. 20 km voor de rustige zielen, en van 60 km voor de wielertoeristen. Voor de laatste categorie waren er 40, 30 meer dan vorig jaar. En voor de gewone 10 inschrijvers. Verder was er in de Rooimans gelegenheid voor ponyrijden: dat had veel succes. Vanaf 14 uur was er speciaal voor de dames gelegenheid voor eieren gooien ('het ei van Berber'). en wel naar iernands kop! Een man zijn (kalend) hoofd door een gat in een stevig stuk karton, de werpster stond op een streep 'n paar meter daarvandaan, en mocht een aantal eieren op de man z'n hoofd uiteen doen spatten h 10 of 20 fr. per ei. De man zat dan behoorlijk onder de blubber, maar dat was er telkens vlug afgcveegd. Ge moet er maar op komen! Het was een attractie die behoorlijk succes had. Voorts stond er 'n kop van Jut, ballengooi-tent en nog veel meer. Tegelijk was er rommelmarkt, en een playbackwedstrijd, met rond 18 uur prijsuitreikingen. Vanaf 19 uur begon het Openlucht volksfeest, met de medewerking van diverse Wortelse verenigingen, vooral van onze Brassband, die veel lichte muzieknummers ten gehore brachten in de tent. Er was dus volop muzikale animatie, die niet hinderlijk was. Verder was er het Rock 'n Rolloptreden van de dansgroep 'Rocking Chevy's' uit Beerse: wat ze te zien gaven, was effenaf meesterlijk! Voorts nog een optreden van een pseudo-Anclré van Duin. Doorheen de dag was er verder doorlopend een tentoonstelling van schilderwerken geweest van schilderclub 't Slot; 'wandelende tombola', alsook een 'zittende' tombola: verkoop van Wortelbroodjes, enz. Ondanks het wat tegenvallende weer mag het avondfeest in en rond de tent zeer geslaagd heten; ondanks het feit dat de KVLV en de gepensioneerden dit jaar afgehaakt hadden. De totale opbrengst van deze 10e Wortelfeesten zal integraal besteed worden aan de werking van de bezigheidsclub voor zieken en gehandi-

capten van het gewest Hoogstraten. De juiste cijfers van de netto-opbrengst zijn nog niet bekend, maar een eerste schatting komt uit bij hetzelfde bedrag van vorig: ± 120.000 fr. We houden u op de hoogte. Na tien jaar Wortelfeesten mogen we wel eens evalueren: dan zien we dat er wat sleet op komt en het één en ander aan herziening toe is. Wat tien jaar geleden begon als iets wat alle bestaande verenigingen zou kunnen samenbrengen, en boven afzonderlijke belangen zou staan, is er niet geheel in geslaagd. Dat is jammer. Zit de keuze van 'goede doelen' er voor iets tussen? Of waar wringt het? De besturen van alle verenigingen moeten de koppen eens bijeen steken en ieder moet zijn ideeën laten horen. Tot volgend jaar. 11

Vreemd gewas

Neen, dit is geen insect met angstaanjagende afmetingen, maar wel een grabhelpas-creatie uit de vakantietijd. Dit maaksel staat verstopt in een Wortelse tuin en dat is te weinig eer voor dit werk, vinden wij. Zulke speelse creaties zouden onze gemeentelijke plantsoenen moeten sieren, dat zou prachtig zijn.

Schoonuieid.ssalrn Lieve De Meester Langenberg 30 - 2323 'Wortef 031314.55.15 Enkefop afspraak. Oak.bij U ifiuis

qelaatsverzorging - 11aniure . Pedicure Ontiltiringee - 7tfaquiffage

141


WORTEL

Terug tot leven gewekt

De gele borden bij de inkon, ion de bebouwde konunen, met vermelding van snelheidsovertredingen, clie er ,neer clan een halfjaar voor dood bijstonden, als 'n soort bermversiering, zijn plots weer tot leven gekomen: er staat her getal '95' in! Er is dus dan toch weer een telling geweest, en het resultaat is ,ibi c' ,ni.. De mensen waren blijkbaar al lan8 gewend dat ;e toch iuet geleid werden bij hoge snelheid, macir nu ia'erden ;e verrast.' Gept-iA 1 1 01'ik hehoet?

Muzikaal begin

'rli,:ikant (5ecrt ,Standaert kn con OJ) de eerste schooldag met zijIm gittuir iiaa de speelplaats en amu.çeerde daar het jonge volkje. Kmi'estie van de pijnlijke overgang van vakantie naar school wat te versoepelen?

KLJ op kamp

Wat is er te verbergen? Op hel Keirschot. amper 1.5 km van de Boomkes, langs dc naar Achtel, stond het oude hoerderijke van Sooi en Marie De Keizer, thans half afgebroken. Op die plaats wordt een groter moderner gedoente gezet. 't Is gemeente Rijkevorsel, maar parochie Wortel. Nu staan er hekkens rondom heel de bouwwerf, en sinds enkele dagen zijn clie behangen met blauwe bachen. Daar is blijkbaar iets wat het daglicht, pardon, de vorsende nieuwsgierige blik van een achteloze voorbijganger. IliLt Liii eidragen. Zijn ze soms bang dat het zand er wegwaait? Of de bankhriefkes? Op cle grote wei ernaast lopen 7 merries met 7 veulens. Op de grote gele brief van het openbaar onderzoek', voordat ze met de bouw begonnen, stond behalve een woonhuis van bepaalde afmetingen ook een bouwaanvraag voor een 'paardestal van 20 op 40 meter'. Erg groot voor een paardestal. Maar toevallig zijn dat ook de afmetingen van een binnenmanege. Wat de bedoeling is, zal de tijd leren. tn alle geval, men kan van doelstelling veranderen. En we leven wel in 'n democratie, waar iedereen gelijk is voor de wet, maar de wet is er niet gelijk voor iedereen, zeggen ze wel eens. Ge moet weten waar Abraham de mosterd haalt. •

Klaar voor cle stan van de paraconimandotocht? De KLJ trok ditjaar met de Sprinkhanen, Dalton en Kleppers op kamp naar Bavel bij Nijlen. Met z'n 55 verbleven we in en om de chirolokalen. Zo'n kamp is steeds weer een belevenis voor jong en oud, het is een periode van samen spelen, eten, in een tent slapen... De Daltons deden dit jaar zelfs een heuse paracommanclotocht. Onder het bevel van de paraleider Ben werd er een parcours afgelegd: modderkruipen, een waterbak, klauteren tussen en over balken, plastiek glijden... Het zijn allemaal opdrachten die je enkel en alleen op een kamp kunt doen en

waar iedereen plezier aan beleeft. Rode draad van het kamp was het kampthema 'striplïguren'. Elke morgen werden we meegenomen naar een ander stripverhaal en werd er gezongen en gedanst. Dit jaar hadden we May Braspenning als vaste kok op kamp. Zij zorgde er dagelijks weer voor een heerlijke maaltijd, die met de glimlach werd geserveerd. Tussen de maaltijden door schitterde May in de rol van Ohelix... Ook dat werd gesmaakt door leden én leiding! (SV.) E

De Wereidwinkel (Gelmeistraat 5), vanaf oktober ook open op zondag. 29


WORTEL ploeg voetballers onder staan plus nog wat supporters. Op een dag leidde Piet-jan ons rond door zijn Hotel-Restaurant. Als bouwmeester wist hij ons precies zijn plannen uiteen te zetten. Naast nieuwe kamers, 'n nieuw restaurant, keuken en leeshoek, komen er ook een atelier voor kunstenaars, een Belgisch café en wellicht ook een zaembad met verwarmd water. Een Franse Bar \\ Lid ingehuldigd toen wij er waren. Anke De Hriiyn (zangeres 'The Crew') en haar man warn daar ook op verlof en hebben de Bar 'ingezongen'. Met de verhalen van Piet-Jan kunnen we met z' n allen besluiten dat het verblijf geslaagd was en dat de kost er uitstekend was. (EVDB) Ei

Wortels bezoek aan Piet-Jan In de 142e aflevering van februari van dit jaar, van dit onvolprezen blad, stond een artikel met foto's over het klooster van PietJan in Zuid-Frankrijk, zo'n 100km oostelijk van Toulouse, Een groep Wortelse fietsers ging onze Piet-Jan daar opzoeken. Ziehier het verslag van hun reis, van één van hen. Zesentwintig juli. 6.00 uur 's morgens: negen Kempenaars uit Wortel en omgeving stappen in twee wagens. richting Zuid-Frankrijk. Eén van de wagens trekt een aanhanger niet 7 fietsen. Eén fietser is reeds de avond tevoren niet vrouw, dochter en diens vriend vertrokken met de mohilhome. Rendez-vous in Brassac hij het Couvent d'Oulias, een oud nonnenklooster dat werd opgekocht door Piet-Jan, die het ombouwt tot hotel-restaurant. Na een vlotte trip over de Belgische en Franse autowegen met slechts een kleine vertraging van 30 h 40 minuten te Parijs, wegens vertraagd en stilstaand verkeer, toeven de negen in de vooravond 01) de D622 tussen Lacaune en Brassac op zoek naar het Couvent d'Oulias. In de afdaling van de Col de la Bassine bemerken we links van de weg een groot complex met 3 vleugels dat eruit ziet als een klooster-in-verval. Bij de oprit staat de jeep met sticker 'Podiumhouw Rombouts Merchtem': we zijn duidelijk aan 't goei adres. We worden meteen verwelkomd door Piet-Jan: nog krak dezelfde als toen hij in Wortel 'Den Eglantier' uitbaatte. De Neel was nog niet gearriveerd met zijn mobilhome: via de Route dus Soleil verliep het verkeer veel stroever. Zoon Michel liet dit echter niet aan zijn hart komen en wilde onmiddellijk op zijn fiets springen, kwestie de spieren los te rijden en zijn bergpion uit te testen. Gelukkig konden we hem intomen: 't is daar rapper donker dan hier en eer we alles uitgeladen hadden en ons geïnstalleerd hadden in de kamers, was 't 8uur en etenstijd. Nog gene Neel. Die kwam daar pas aan om 23 uur, meer dan 28 uur onderweg. 's Zondags dan de fietsen van stal, eerst bergaf, da's 't gemakkelijkst. Het is daarerg golvend, te vergelijken met de Ardennen, maar de toppen wat hoger en de klimmen wat langer. Na 5 km zaten we al verkeerd, want de 7 bonkten als zotten naar beneden in Brassac en vergaten ergens rechtsaf te draaien. Op de eerste klim kon Jos van 't Begijnhof zijn goei benen niet meer bedwingen: precies een brommerke dat wegschool. Maar tegen de top vond Michel het wellekes: hij zou cle spelbreker een lesje geven. Een SCUD-raket ging daar precies af en in ne wip vloog hij J0s voorbij. Daar was geen kruid tegen gewassen. Wij wisten het onze al voor de komende week: 't zou kalm aan worden, als we geen affronten wilden oplopen. Thuis vroegen de vrouwen An, Mariette en Ann, hoe 't geweest was terwijl ze niet hun handen vol pruimen stonden en af en toe ne steen voor onze vermoeide voeten spuwden. We stonden met onze knieën te knikken - zo gingen we alle dagen een tripke doen, eerst bergaf en verder golvend, tot Nest op 't idee kwam eens andersom te vertrekken. Ja zeg, die is goed zot: na 2 km konden we geen aseni meer halen, er kon alle momenten ene zijn kaars uitgaan. Da's goed voor coureurs of voor de Michel, die kon er niet genoeg van krijgen en deed er soms nog anderhalf uurke bij. Maar we hebben er ook gewandeld, tot boven aan de berg. Jos van 't Begijnhof wees de weg en stond ineens oog in oog met 'n grote reebok, die

KR

1$ Zou/ei .s terras.

onder groot protest plaats maakte. En op de top zouden we de Pyreneeën zien. Ja, dag Jan. dieje Fransman had ons een blaas wijsgemaakt. We zijn ook naar Castres geweest, 25 km van Brassac. Het was daar geweldig warm en we hebben er het Goyamuseum bezocht: de mensen vluchtten er binnen voor de koelte, want buiten was 't braadweer. 's Anderendaags in Albi was 't ook zo heet, toen we de schilderijen van Toulouse-Lautrec zijn gaan bekijken en de beeldhouwwerken van Belmondo. Die stad was vroeger het bolwerk van de Katharen, getuige de grote burcht-kathedraal. Verder bezochten we ook de Sidobre, waar door weersinvioeden grote rotsblokken in ongewone vormen en combinaties te bewonderen zijn. De meest bekende: de Peyro Clabatto, die eruit ziet als een reuzegrote paddestoel, waarvan de hoed elk moment naar beneden kan donderen gezien hij aan één kant zeer ver oversteekt: ge kunt er met een hele

Petanque hoort erbij.

5.

1

1,

l

:f 1

LL -

I_

1


WORTEL

GOUD IN WORTEL Gouden Bruiloft op de Langenberg Op zaterdag 20 september vierden Gust Peikmans (zonder C) en Louisa Verheyen hun gouden huwelijksfeest. Ze wonen op de Langenberg, nr. 52, in de bocht voor km 10, bij Paal 12, zoals ze vroeger zegden (zijn de kilometers sindsdien korter of langer geworden?) Gust werd geboren te Wortel op 10 oktober 1917, op dc plaats waar hij nog steeds woont, want zijn vader, die van Merksplas kwam, had daar een boerderij gebouwd. Gust was de derde van zes. 3jongens en 3 meisjes: zijn oudste zus To is in februari dit jaar gestorven. De andere vier uit het gezin wonen in de buurt: 2 in Merksplas, één in Zondereigen en één in Turnhout. Gust liep school in Wortel: eerst de bewaarschool bij juffrouw Peeraer; daarna naar de 'grote school'! Het leen 2e leerjaar bij juffrouw Jozefa Horsten, in het schooltje aan de Rooimans, waar nu Jef Michielsen woont: dat was toen een bijgebouw van de gemeenteschool aan de Boomkes (nu KLJ-lokaal). Daar deed hij het 3e en 4e leerjaar bij meester Jozef Snels. De leerplicht was toen tot 12 jaar, zodat er in het 7e en 8e dikwijls slechts een handvol jongens zaten (die niks beters te doen hadden). In de andere jaren werd trouwens ook nogal gemakkelijk gebrost: ze keken niet zo nauw, en thuis konden jongenshanden ook gebruikt worden. Eenmaal de school jaren achter de rug, bleef Gust thuis op de boerderij helpen; en voor de rest, wat deden opgroeiende hengels? Wat paapgooien met kameraden; gaan vissen in de Mark of vogeltjes zoeken in heggen en bomen, enz. Gelijk de jeugd toen jacht maakte op alle mogelijke vogeltjes en nestjes, verstaat ge niet dat er nog zoveel vogelsoorten het overleefd hebben. En dan waren er vroeger nog geen gifspuiten, en allerhande zegeningen van nu. Toen Gust 19 jaar was, moest hij naar de troep, van mei '37 tot oktober '38: 18 maanden toen. En hij was nog maar goed en wel afgezwaaid, of hij moest weer terug naar de troep voor de mobilisatie voor de oorlog. Hij lag toen in Limburg. rond Hasselt en Tongeren. Toen 10 mei 1940 de oorlog uitbrak, was hij toevallig thuis voor landhouwverlof. Hij moest zo rap mogelijk terug naar zijn regiment. Daar nam hij verder dccl aan de terugtocht (hij had dus eigenlijk evengoed thuis kunnen blijven). In de Vlaanderen werden ze door 'den Duits' ingehaald, gedemohilkeerd en met papieren terug naar huis gestuurd. Zodoende was hij één van de eersten terug thuis na de veldtocht. Onder de oorlog stonden er veel activiteiten op een laag pitje. Het boerenbedrijf moest natuur lijk gewoon doorgaan. maar buiten dat viel er niet veel te beleven. Wie een fiets had, was er al heel zuinig op, want dat was 'n luxe! 's Avonds moest je voor het donker binnen zijn! Zodoende gingen de mensen overdag ook veel hij elkaar buurten. Vermits Gust z'n vader van Merksplas was, ginghet voorden 'buurt' zekerdikwijls die kant uit, en zodoende heeft Gust daar zijn 'lief' Ieren kennen.

Louisa Verheyen werd geboren te Merksplas, op de Boensberg, op 5 februari 1921. Zij was de vierde, de middelste in een gezin met 7 kinderen. Ze ging naar de meisjesschool in Merksplas en toen ze daarmee klaar was, bleef ze gewoon thuis, om in het huishouden te helpen: waar er nog drie jongere kinderen achter haar kwamen, komen de helpende handen van opgroeiende meisjes altijd goed van pas. Werk is er altijd, en als er al eens niet gewerkt wordt, wordt er 'gehuurt'.... en van het één konit het ander: en zo leerden ze mekaar stilaan wat beter kennen. Zeker niet te stormachtig ineens, zo niet hals over kop maar rustig aan, weloverdacht: het kant voor 't leven zijn, da's langer dan een paar jaar. En eindelijk, wel drie jaar na de bevrijding, was het dan zover. Met de zegen van pastoor Ceulemans, toen van Merksplas, stapten ze daar in het gekende bootje, dat te water ging op hoop van zegen, voor goede en kwade dagen. Het was op dertig september 1947, op enkele dagen na was Gust 30: hij ging dus niet over ijs van één nacht! Wegens zaalproblemen nu vieren ze hun gouden bruiloft dus eigenlijk tien dagen te vroeg. Het jonggetrouwde koppel kwam inwonen in het ouderlijk huis bij Gust z'n ouders, op de Langenberg: maar na een half jaar gingen de oudelui in het dorp Wortel wonen, in de toenmalige Kerkstraat, nu Sint Jansstraat. Toen hadden Gust en Louisa het rijk alleen.

Zo zag het jonge echtpaar er 50 jaar geleden eruit. Ze kregen vijf kinderen: Paula, die nu in Wommelgem woont en 2 kinderen heeft: dan Louis, die nu in Meer woont, met 2 kinderen; dan Herman, nu in Merksplas, met 3 kinderen; dan Maria, de vierde, zij dcccl haar middelbaar op 't Spijker en ging daarna voor verpleegster leren in Turnhout. In januari 1972 bracht haar broer haar met de auto naar Turnhout, het was glad en onderweg slipte de auto op een ijsplek: een zwaar ongeluk; Maria was op slag dood. Een ramp voor het gezin, in het 25ejaar van hun huwelijk. De jongste van het gezin. Jet', is de enige die in Wortel woont. Hij heeft een kippenbedrijf, juist voorbij zijn ouders. Hïj heeft 2 kinderen, zodat Gust en Louisa samen negen kleinkinderen hebben. Ze zijn zelf nog in goede gezondheid: als ze zo blijven, worden ze gezamenlijk 100 jaar. Gust rijdt nog auto en fiets. Louisa is nog lid van de KVLV, waarvan ze meer dan 25 jaar bestuurslid was. Zij fietst ook nog regelmatig met de gepensioneerden mee en blijft zodoende goed in beweging. Wij wensen hen allebei nog vele jaren in goede gezondheid en nog een lang en gelukkig leven samen. (B.S.)

En zo zien ze eruit na 50 jaar lief en leed samen delen. 31


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

- rjJ Terwijl snodaards nog altijd met gro otseplannen rondlopen om ooit, wellicht als er betere tijden komen, terug een KWB-afdeling op te richten in Meersel-Dreef, is de zustervereniging ter ziele gegaan. De Meersel-Dreefse KA Vis niet meer... Het rommelt trouwens in ons verenigingsleven. Hoog tijd dus dat eens iemand hard aan de alarmbel gaat hangen. De werking van de verenigingen bepaalt immers voor een groot deel mee of het aangenaam wonen en leven is in een dorp. Wellicht moet Meersel-Dreef op zoek naar nieuwe uitdagingen, nieuwe verenigingen met aantrekkelijke activiteiten voor het hele gezin, nieuwe impulsen, een totaal andere aanpak... De dorpsraad richt zich in eerste plaats, en terecht, op onderwerpen die meer te maken hebben met verkeersveiligheid, riolering, herinrichting en allerhande zaken van algemeen dorpsbelang. Het ziet er naar uit dat op dat gebied de laatste jaren enorm veel vooruitgang is geboekt en dat het daar wat stiller wordt. Misschien kan de dorpsraad nu meer tijd en energie vrijmaken om zich intensief op de verenigingsproblematiek te werpen? Het oude hoofdonderwijzershuis en het Paterwielproject kunnen in de hcropbouw van dc verenigingen een scharnierfunctie vervullen. Op geen enkele manier zou deze centraal gelegen infrastructuur daarom uit handen van de gemeenschap mogen verdwijnen. Het schepencollege werd hierover herhaaldelijk 01) cle hoogte gebracht.

KLJ De KLJ is eigenlijk onze enige jeugdvereniging. Op dit ogenblik moeten zij hun heil zoeken in de turnzaal van de lagere school. Voor een jeugdbeweging is dat zeker geen comfortabele situatie. Een mes snijdt altijd langs twee kanten. Zijn er voldoende faciliteiten en een goed uitgebouwde infrastructuur, dan zal de werking automatisch ook goed bij varen. Dat geldt eveneens voor de uitleenpost van de bibliotheek. In dc gang van de school is deze natuurlijk goed bereikbaar voor de school, maar hoe ga je daar in godsnaam andere lezers over de vloer krijgen? Het is duidelijk dat een goede infrastructuur in Meersel-Di'eef niet aanwezig is.

Enge behuizing Basisschool 't Dreefke barst zelf al enkele jaren uit haar voegen. De kleuters zitten nog altijd in dc noodlokalen, elk lokaal van het schoolgebouw is praktisch elk uur van de dag bezet, zelfs de keuken wordt gebruikt om les in te geven. Het materiaal van de school staat dan weer opgestapeld in het stookhuis. Diezelfde schoolgebouwen moeten daarnaast ook nog eens dienst doen als bibliotheek en als lokaal voor KLJ. turners. vendeizwaaiers,... Ook voor de school wordt die toestand onhoudbaar.

WERELD WINKEL (Gelmeistraat 5) vanaf 1 oktober ook 's zondags open

32

gaat terecht naar hun gezin. De nationale bonden maken het de kleine verenigingen ook niet gemakkelijk. Om lesgeefsters te betalen, moeten grote bedragen betaald worden. Een kleine afdeling heeft het daar niet ZO gemakkelijk mee. Toen wij destijds met de KAV startten, begonnen we met niks. Er waren weinig andere dingen te beleven. Het aanbod is tegenwoordig zo groot. Er is altijd en overal wel iets te doen. Boks daar als vereniging maar eens tegenop. Dat is natuurluk niet zo eenvoudig.' Ei

Sputterende motor

K.A.V. De K.A.V. heeft het bijna dertig jaar uitgehouden. Op 27 april 1970 werd een eerste bijeenkomst georganiseerd om de vereniging in Meersel-Dreef op te richten. Pater Ernest Verbaenen verrichtte als proost pionierswerk. Mevrouw Christiaensen-Goetschalckx werd de eerste voorzitster. Bij de eerste werving schreven 69 vrouwen zich als lid in. Jeanne Verhaeten nam het voorzitterschap na vier jaar over en daarna was het de beurt aan Margriet Stoffels. Zij heeft jarenlang de vereniging gedragen. Pater Jozef Crombez en Pater Jozef Teuns steunden haar als proost. De laatste jaren had de KAV geen voorzitster meer. Ann Van Dun en May Snoeys probeerden met alles wat in hun macht lag de werking aan te zwengelen. Gezelligheid en het organiseren van cursussen waren de hoofdpeilers van de KAV-werking. Kerstvieringen, eucharistievieringen, themaavonden, een lekkere koffietafel, de Lourdestrekking, kersttoneel, kinderkerstfeest, de gezinsrcis samen met (le KVLV,... Margriet Stoffels. de laatste echte voorzitster, ziet het vertrek van de KAV met lede ogen aan. 'Ik kan zelfde energie niet meer opbrengen om de mensen ertoe te bewegen door te gaan. Het is spijtig. Jongeren hebben tegenwoordig te weinig tijd. Ze moeten hard werken en hun vrije tijd

De E.K. Moedersbond, zo'n andere vereniging clie moeders en huisvrouwen afleiding bezorgt op donkere winteravonden, is niet de eerste de beste. In 1938 al werd deze vereniging door Pater Octaaf opgericht. Het oorspronkelijke secretariaat van de bond was gevestigd in de abdij van Averhode. De EK Moedersbond van Meersel-Dreef is het laatste restant van de vroegere moedersbonclen en telt meer dan tweehonderd leden. Die leden komen de laatste jaren eveneens uit Galder en Strijbeek. maar ook uit Rijsbergen, Meer en Meerle. Het sterkste fort davert al eens op zijn grondvesten. De motor sputterde even. Een vernieuwd bestuur gaat er echter weer met vernieuwde kracht tegenaan.$8

Grote werken In Klein Eyssel wordt hard gewerkt. De electriciteitsleidingen werden ondergi'onds aangelegd. Onclertussen zijn de meeste huizen op het vernieuwde net aangesloten. De oude straatlampen, die op de betonpalen van de electriciteitsleidingen bevestigd waren, worden verwijderd en de nieuwe straatverlichting wordt ondertussen al gebruikt. Als de bovenleidingen worden afgebroken krijgt de Straat weer een heel nieuw uitzicht. In het begin zullen de inwo-

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuut: Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek mĂŠĂŠr dan waard.

v 0\ 0\ >

9

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten


MEERSEL-DREEF ners daar niet al te veel van merken. De straat wordt immers ook grondig opgebroken om de persleiding te kunnen aanleggen. In het gehucht Meersel werd eveneens hard gewerkt. De werken zorgden ook daar enige tijd voor een omlegging van het verkeer. De hinder bleef beperkt. Dc grootste werken situeren zich momenteel op de Strijbeekseweg. Daar wordt alles in gereedheid gebracht voor de aanleg van de persleiding van Meersel-Dreef naar Minderhout. Pas ineen latere fase wordt ook de herinrichting van het Molencinde aangepakt.

Gratis zoekertjes voor partikulieren. Deze bon geeft u recht op één zoekertje in de volgende Hoogstraatse Maand. Hoogstraatse KoopjesMaand, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten.

Kampweg Vanuit de dorpsraden van Meerle en MeerselDreef werd, een tijd geleden al, een voorstel geformuleerd om een strook van enkele meters te onteigenen voor algemeen nut. Op die manier kan de functie van de vroeger door de ruilverkaveling afgesloten weg terug hersteld worden. Onderzoek op het kadaster blijkt ondertussen uitgewezen te hebben dat de onrechtmatig ingenomen weg wel degelijk een openbare weg is. Op de gemeenteraad van september wordt het dorpsradenvoorstel ter goedkeuring aan de raad voorgelegd door Agalev. Voor sommige wordt het dan echt kleur bekennen. [

1

1

1

TEL

/

-

-

Vermeldt steeds de prijs van je aanbodl Anders kan je zoekertje niet verschijnen. Ik zoek Ik bied aan Deze gegevens worden niet afgedrukt Je moet ze wel invullen anders kan je advertentie niet verschijnen.

Reik mij de hand Volgende keer lees je in de Hoogstraatse Maand hoe het de negentiende uitgave van 'Reik Mij De Hand' is vergaan. Het Meersel-Dreefse missiecomité heeft de organisatie nu volledig zelf in handen. Galder en Strijbeek haakten af omdat hun enige missionaris om gezondheidsredenen uit zijn missie is weergekeerd. •

It

PRIJS:

Naam: ................................................................................................................................................................................................................................ Straat en nr.: Postnr

.. ......................

Gemeente

............................... .... ................. ................. ............................

Tel.: ................................................................

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! -

rtL;Zo OF

Vs

A 0 Ie

1,1

33


Met al het nieuws van en over MEER kan u terecht op de redactie, Loenhoutseweg 34 in Hoogstraten, of telefonisch: 314.55.04 of 314.41.26

M Hobbytentoonstelling

Afscheid van juf Olga

Naar jaarlijkse gewoonte wordt tijdens het Allerheiligenweckend in de Meerse parochiezaal de hobbytentoonstelling georganiseerd. (1 en 2 nov.) Iedereen die graag zijn of haar verzameling wil tentoonstellen, of een vereniging die haar werking graag wil voorstellen is welkom. Wanneer u interesse hebt om deel te nemen, neem dan contact op met één van onderstaande personen. De besturen van KWB - KAV - KRO Jan Jansen (3 14.36.69) Tuur Eelen (315.91.46) May Sterkens (315.88.26)

Haar ballon vloog het verst

/

.

L

c

Het begiii van het nieuwe school hou betekende tegelijk het ajschc.id van juf 0/ga Maene, die vele jaren in de dorpsschool les gaf De vele leerlingen die bij haar in de klas zaten, kwamen haar iiitwaiven.

radio COSMOS vzw presenteert

ïq-

—it

vrijdag 24 oktober LIVE ROCK & ROLL

dp

met BAOMUS (Nl) DESPERATED COMPANY (B) ROCK CIRCUS (B)

, '

l Lf S

s

0

..,uijcl, It/t

zaterdag 25 oktober GOLDEN OLDIE PARTY

lot!)

hoorde da 1 II th 1 ballon lie leni iii / tol in rmhleteuve in Frankrijk iio.s 'ei'lo gen en ze daardoor cle /e /rij' l'/uaaldc. Ook de ballo,,nen it!ii So/ie 1 (teli te,? CII Dii 5 Iau ri/s s n In reikte,, Frankrijk Inaar strandden een beu, dichter bij buis. Op de achtergrond de ftieerçe G'lh ii ran de Aardbei, clie op elke mark t present waren en I,'rot,' 1/ver aan de dag legt/en On, dit .s treekprodw -lie pronu 0 ii. Wat .s mat ik/ei! - e weer lekke,, dit t 1:01 - ,,.

met BIG BAN D New Sound Band en SURPRISE act

Vrij 24

+

zat 25 oktober:

VEILING MEER

VV 00.- dag t 500.- Weekend KASSA 400,- voorverkoop in alle CERA kantoren van Hoogstraten

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER 34

-

BELEGGEN Meerdorp 8

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

KREDIETEN Tel. 315.77.81


MEER

Valencia-feesten

Meer Kermis In de Mussenakker Zaterdag 4 oktober: optreden THE PENGUIN Zaterdag 11 oktober: Vrij podium voor het plaatselijk talent; ONE X MORE, TAXI BRUES, RAY 268 en ILLUSTRIOUS DISEASE

In Het Fortuin Vrijdag 3 oktober: inzet Kermis, uitbetaling Spaarkaske Zaterdag 4 oktober: super-ambiance Zondag 5 oktober: Live on stage SWIZZLE Maandag 6 oktober: THE FLINTSTONES Dinsdag 7 oktober: Volksspelen om 15.30 uur BEN CRABBE EN THE FLOORSHOW Zaterdag 11 oktober: super Na-kermis Zondag 12 oktober: afsluiting BETTY-DARREN

Trots op het Vlaamse paard De Open Dciii inn Radio Vale,icia aas teer een reuze-succes. Zon 3500 mensen kwamen kijken en luisteren naar optredens van o. i. Bobbv Prins, De Vrijbuiters, Juni Kabas, Willv So,nmers, Wij,, Rare!l en het Meerse talent Shortv Love. Op de foto WilIv Soinmers die een niezin' zangtalent aanmoedigt.

Sport aan het venster

Op de boerenuzarkt moe/it liet Vlaainse Paard' niet ontbreken. Dit unerkul,'aardige paard wordt sinds 1990 terug in Vlaanderen ingevoerd en dit vanuitAmerika, waar liet vorige eeuw ingevoerd werd vanuit... Vlaanderen. Ir Amerika worden deze paarden nog steeds gekweekt omwille van hunu voortreffc'lijke kwaliteiten als trekpaard. Een trotse eigenaar toouzt het paard aan de belangstel lende nzarktgangers.

Dik, dikker, dikst

Sportief zijli ze ii ei, die t nu dc Doi,knkker. Kijk maar hoe dee baum tbewoner zjmi uitzicht heeft beperkt niet proniotiemateriaal voor het Belgist!? elftal. Wal zal luj na afloop van de /miattll gesakkerd hebben!

RAATS MARCEL

bvba

Algemene Bouwonderneming

fl Ook deze dikbil moe/it op de boerenmarkt ,uet ontbreken. Eigenaar .1. Herrijgers toont hier, sanze,, met zoon ei, dochter, zijn kampioen prijsdier.

Telefoon: 03/309.95.18 03/309.95.17 Fax: Autotel.: 095/25.93.62

Fa7antenstraaĂŽ S 2340 BEERSE

119.

1

35


MEER

Kantoor van Notaris

OPENBARE VERKOPING VAN GOED ONDERHOUDEN WONING TE HOOGSTRATEN, MOERSTRAAT 10

J. MICHOEL

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Burg. J. Van Aperenstraat 8 HOOGSTRATEN Tel. 03131451 77

GOED ONDERHOUDEN WONING te 2320 Hoogstraten,

OPENBAAR TE KOOP: TE HOOGSTRATEN, LOENHOUTSEWEG 51

Moerstraat 10, bevattende: - op het gelijkvloers: gang, living, eetplaats, keuken, wc, berg- en wasplaats, kelder. - op de eerste verdieping: 3 slaapkamers en badkamer - op de tweede verdieping: 2 slaapkamers en zolderkamer

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten, le afdeling: GOED ONDERHOUDEN WONING te Hoogstraten,

Loenhoutseweg 51, groot 9a 62 ca. Ingedeeld als volgt: Op het gelijkvloers: hal, living, keuken, berging met douche en zolderkamer, wc, veranda Boven: 3 slaapkamers, badkamers en zolder Buiten: grote garage en werkplaats Verder nog garage, bergplaats en duivenhokken. K.l. 21.150 Verwarming op mazout. Voorzien van electriciteit, water, telefoon en distributie. Aansluiting op aardgas mogelijk.

Voorzien van electriciteit, water, telefoon en distributie. Centrale verwarming op mazout.

Beschikbaar onmiddellijk mits betaling van koopprijs en

kosten.

K.I. 34.900 Beschikbaar onmiddellijk mits betaling van koopprijs en kosten.

Zitdagen:

Zitdagen:

- Inzet op donderdag 9 oktober 1997 - Toewijzing op donderdag 23 oktober 1997 telkens om 16.30 u. in Café 'Pallieter', Heilig Bloedlaan 229 te 2320 Hoogstraten.

- Inzet op donderdag 2 oktober 1997 - Toewijzing op donderdag 16 oktober 1997 telkens om 16.30 u. in Café 'De Wachtzaal' bij AdamsBrosens, Van Aertselaerstraat 4.

Bezichtiging 's Zaterdags van 10 tot 12 u.

Bezichtiging 's zaterdags van 14 tot 16 u.

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris.

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris.

Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

Kermisactiviteiten Brassband Sinte-Rosalia Meer

-

Naar jaarlijkse gewoonte zet de Brassband en Drumband Ste.-Rosalia de Meerse kermis in met de sfeervolle fakkeltocht door het dorp. Dit jaar op zaterdag 4 oktober 1997. Aan de Zaal 'Voor Kunst en Volk' wordt het vertreksein gegeven omstreeks 19.00 uur, waarbij de sympathisanten van de maatschappij worden verzocht om mee aan te sluiten. Verschillende cafés zullen worden bezocht. Dat een vrolijk deuntje van de Brassband en een demonstratie van de Drumband niet zal ontbreken, is natuurlijk vanzelfsprekend. Op zondag 11 oktober zal de Brassband en de Drumband en de Meerse kermis alweer 'slui-

36

ten met een traditionele parade door het dorp. Vertrekpunt deze keer is wederom de Zaal 'Voor Kunst en Volk' en dit om 14.00 uur. Inmiddels zijn de lessen voor dc opleiding tot muzikant bijde Brassband of percussionist bij de Drumband weer gestart. Wie zich vooralsnog hiervoor geroepen voelt, kan best onmiddellijk contact opnemen met iemand van de bestuursleden.

Meerse kindervolksspelen Alle mensen zullen de kermiskriebels al wel voelen aankomen: vanaf 4 oktober is het weer zover: Meer kermis! Ook dit jaar hebben we de handen nog eens extra uit de mouwen gestoken voor de kinderen van Meer. Zij kunnen op woensdag 8 oktober

meedoen aan de kindervolksspelen. Deze zullen plaatsvinden vanaf 13.30u tot 16.00u aan de kermis. Met één kaart kunnen ze 6 stempels verdienen. Hebben ze die behaald, dan krijgen ze 3 bonnen voor een aantal verschillende kermisatiracties. Door even goed hun best te doen, kunnen ze dus 3 gratis beurten winnen voor bijvoorbeeld de botsauto's, de vliegtuigjes, de paardenmolen Wat kunnen ze zoal verwachten? Langs de Straat zullen er een tiental kinderspelen verschijnen, zoals kegelen, ringgooien, bliklopen, ......en voor de kleuters alvast een grote tekentafel, waar ze in ruil voor een stempel naar hartelust kunnen tekenen.


M99fig

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Een Meerles "Collectief" Nee, geen the atergezelschap dat kunst brengt met een grote of een kleine K. Ook geen 'commune' of andere overbh)fsels uit de jaren zestig. Het antwoord is veel simpeler. Vanaf deze maand beschikt dit onvolprezen blad voor de rubriek die u nu leest over een "collectief' van dorpsnieuwsschrijvers. Sommige trouwe lezers zullen zich misschien mijn oproep van goed eenjaar geleden nog herinneren.Een oproep voor een nieuwe schrijver van deze rubriek. Hoewel eerder wanhopig van aard, waren de reacties op de oproep weinig hoopgevend (toch nog vriendelijk gezegd voor geen reacties, niet ?). Maar in de loop van de laatste maanden kreeg ik zo nu en dan, meestal terloops, als we mekaar eens tegenkwamen op één of andere activiteit, enige reactie op mijn bede. Ze had dan toch niet iedereen onberoerd gelaten. Daarbij kwam aan het licht dat er wel nieuwsschrijvers in Meerle zijn, maar dat de verplichting om elke maand een volledige rubriek te vullen, hen toch wat afschrikt. Maar af en toe een stukje schrijven, graag zelfs. Waarom niet dacht ik, als je van je opdracht dan niet verlost geraakt, waarom hem dan niet verlicht ? Zodoende zal de lezer vanaf deze maand onder deze hoofding stukjes lezen die niet door mij werden geschreven, ook al blijft mijn naam hierboven staan. Je merkt het wel aan de initialen die onder de schrijfsels vermeld zijn. Deze maand kreeg ik hulp van Els en Ronny. Wie zich geroepen voelt om af en toe iets voor deze rubiek te schrijven, dat hij of zij het zeker niet late. Ons collecti ef stelt weinig eisen en de toetredingsdrempel is zowat even hoog als de verdiensten !

Het bestuur van de jeugdclub wil zich door deze tegenvaller niet laten ontmoedigen en wil verder initiatieven nemen. Iedereen mag daarbij zijn zeg doen en daarom worden zoveel mogelijk Meerlese jongeren uitgenodigd op de 2e open vergadering op woensdag 1 oktober. Er wordt bekeken hoe de jeugdclub zich verder kan ontplooien en er worden zeker nieuwe initiatieven gepland. Alle geïnteresseerde jongeren worden om 20 uur in de parochiezaal verwacht. (R.P.)

Jeugdclub "Den Dweil" uit de startblokken. Zoalsje hier al kon lezen werd tijdens een eerste info-avond op 2juli besloten het ditmaal niet bij palaveren te houden, maar om de handen uit de mouwen te steken en te proberen één en ander op poten te zetten voor de jeugd. Op woensdag 20 augustus kreeg het jonge doelpubliek zijn eerste activiteit voorgeschoteld. In samenwerking met frituur 't Kraamke werd in het KLJ-lokaal een tienerfuif ingericht. Die bracht heel wat kijk- en vooral danslustigen op de been. Zo'n 80 jongeren van 12 tot 17 jaar kwamen zich uitleven op de muziek van disco Moefit. Vooral 'hardcore' (een soort opgevoerde versie van 'house') blijkt bij het jonge volkje enorm populair te zijn. Bij deze, liefst heel luide, muziek hoort een eigen manier van dansen, 'hakken', waarbij heftige korte bewegingen met handen en benen worden gemaakt.

Zeker niet aan te raden aan mensen met een zwakke gezondheid, wel spek voor dc bek van de tieners, die al meteen om een herhaling van de fuif vroegen. Met de "volksspelen-middag" van zondag 24 augustus wilde jeugdclub Den Dweil een publiek van jonge en oudere jongeren aanspreken. Ondanks het ruime gevarieerde aanbod aan volksspelen, was de publieke belangstelling gering. De tropische hitte van die dag, waardoor velen verkoel ing zochten aan het water, zal daar zeker voor iets tussengezeten hebben. Mogelijk was ook de timing (een zondagmiddag in de zomer) voor deze activiteit niet ideaal. De deelnemers die wel kwamen, hadden er in ieder geval plezier in. Ellen Van Den Broeck haalde met de spelen de meeste punten.

Verf Behang Gordijnen Vloerbeldeding Decoratieve verftechnieken Showroom

1

-i H. Bloediaan 277- 279 2320 HOOGSTRATEN

TEL. 031314.52.78

I)e hal..kers ' ooien op posi bij cle s/art i'ciii cle Jeugdclub Den Doeil !

37


MEERLE

Hello! Goodbye!! Met deze Beatles-klassieker kondigde Ludo Dc Kort het laatste uur aan open van radio Continu. Een definitief goodbye. want totaal onverwacht verdween radio Continu na 14 jaar op 14 september uit de ether. Onverwacht, zeker voor de luisteraars, niet helemaal onverwacht voor insiders. Die wisten dat er wat zat aan le komen. Sedert enige tijd verminderde het aantal luisteraars en daarmee, onvermijdelijk voor een commercii le radio. de reclame-inkomsten. De oorzaak van het afhaken van de luisteraars had echter niets te maken niet de kwaliteit van de uitzendingen, daar werd als steeds aandachtig op gelet. De oorzaak lag hem in een gestoorde ontvangst en niemand blijft naar gestoorde uitzendingen luisteren. De eigenljke oorzaak ligt bij het Media-ministerie van Ene Van Rompuy. Bij cle toekenning van de radio-frequenties kreeg radio Continu 103.0 toegekend. Deze frequentie was volgens afspraken eigenlijk voor Nederland bestemd, maar was tot dan ongebruikt. Mogelijk heeft men op het ministerie gedacht dat de Nederlanders die ook nooit zouden gebruiken. Bij radio Continu kende menn het gevaar en heeft men vanaf het begin gepoogd een andere frequentie te krijgen. Twee jaar geleden begonnen dan de problemen, toen de frequentie 103.0 in Nederland aan het radiostation van exVeronica DJ Erik De Zwart werd toegekend. Als je weet dat clie met een vermogen van 50.000 Watt uitzendt, tegenover 100 Watt voor radio Continu, dan kan je de gevolgen wel raden. De eigenaars. de persgroep rond de Brabantse krant "Dc Stem", besloten daarom de zendercp te doeken en op zondag 14 september om 17 uur definitief uit cle ether te halen. De talrijke medewerkers, twee in vast dienstverband en veertien op oproep-basis, zaten er die zondagmiddag allesbehalve vrolijk bij le kijken. Je zou voor minder. Van wat er hen te gebeuren staat, was op 14 september immers nog niets bekend. De twee vaste medewerkers zouden waarschijnlijk op een andere plaats in De Stem-groep aan de slag kunnen. De installaties en de zender aan de Ulicotense worden ontmanteld, waarmee een einde komt aan een, hoewel Nederlands geïnspireerd. toch Meerles radioverhaal. Goodbeye, radio Continu

Vaste ,ue/euerkers Ludo De Kort en Paul Lfouîepeu (1/ooien cle knop ton Radio Continu dejïnitief oni.

Ontbijt op be..., euh.. missiefeest Dc missiewerking heeft ook een jongerenbestuur. Gelukkig proberen die vaak nieuwe activiteiten uit. Zo bedachten ze voor dit jaar een onlbijtbuffet op zondagmorgen. Er was keuze genoeg. Vanaf negen uur kon je aanschuiven en kiezen uit broodjes in alle soorten en maten, rijkelijk beleg, pizza. yoghurt, vers gemengd fruit, cake... het kon niet op. Koffie of thee. chocomelk (warm of koud) die bij de kinderen best in de smaak viel. Het smaakte heerlijk en er heerste een rustig ochtendsfeertjc in de zaal. Hèt onderwerp aan de meeste tafels was natuurlijk de plotse dood van Lady Di.

Toch smaakte het ontbijt er niet minder om. Om het zware gevoel in de maag wat te verlichten, was er een wandeling voorzien in het staatsdomein de Chaamse bossen. Het weer was uitnocligend en de grote groep deelnemers werd in twee verdeeld om het werk van de gidsen wat te vergemakkelijken. Ria Boeren en boswachter Danny Van Daden begeleidden elk een groep en wisten door hun gevarieerde en deskundige uitleg hun gehoor te boeien. Ook de kinderen genoten ten volle van het "verkeersvrije bos". De tocht van zo'n 5 km. was mede daardoor vlug voorbij.

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

IO1TD Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60 38

Op een heerlijke zondagmorgen, na een flink ontbijt, ccii ii ,aiideliiig domein. Weer een cmdere manier om onze missionarissen te steunen.

III Ccii

prachtig


MEEPLE

Bericht van en voor de ouders! De lezers van deze rubriek zullen wel weten dat onze eigenste dorpsschool een goed- en hardwerkend oudercomité heeft dat er mee zorg voor draagt dat onze kinderen in de school dat krijgen waar ze recht op hebben : degelijk onderwijs in de best mogelijke omstandigheden. De leden van het oudercomité zijn dan ook altijd present als de handen uit de mouwen moeten gestoken worden. Maar eigenlijk zijn de leden van het oudercomité de vertegenwoordigers van alle leden van de oudervereniging en dat zijn alle ouders die kinderen op de school hebben. Om te weten wie je vertegenwoordigt is het voor het oudercomité niet voldoende verkozen te zijn, graag willen ze alle ouders zoveel mogelijk hij de werking betrekken of ze tenminste een keer ontmoeten, liefst in aangename omstandigheden. Daarom worden alle ouders, samen met hun kinderen, maar ook niet grootouders, ooms en tantes. vrienden en vriendinnen uitgenodigd op de "Gezinsdag" van het oudercomité op zondag 19 oktober. Niet zomaar een samenkomst, maar zoals gezegd, willen ze jullie in 'aangename' omstandigheden ontmoeten. Ziehier wat ze daaronder verstaan Tussen 13 en 14 uur kan je in de parochiezaal inschrijven voor een gezonde en frisse natuurwandeling in de staarsbossen van de Elsakker. Om van de parochiezaal naar het bos te gaan kan je gebruik maken van je eigen benenwagen' of van een huifkar, speciaal dan voor gezinnen met kleine kinderen. De wandeling doe je op je eigen tempo, onderweg kan je meedoen aan leuke opdrachten en spelletjes voor de kinderen. Na de wandeling word je terug in de parochiezaal verwacht.Terwijl cle kinderen zich in een fris kleurtje laten schminken en zich kunnen uitleven hij de kinderdisco, kunnen de volwassenen zich rustig aan een tafel zetten voor het nuttigen van een drankje en een hapje. Ook zij die niet mee gaan wandelen worden vanaf 14.30 uur in de zaal verwacht. Inschrijven vooraf kan hij Chris Van Den Heuvel, Groot Eyssel 3 - tel. 315.70.27 Warm aanbevolen

Kermis, dat is heel de namiddag heerlijk rondhan gen op de hotsauto 's of de rup.

11.11.11 Als we dit schrijven is het nog heerlijk nazomerweer, maar aan de koele avond en nacht voel je dat de herfst onafwendbaar komt opzetten. Als de meeste bladeren zullen gevallen zijn, worden weer vele vrijwilligers verwacht om mee te werken aan de jaarlijkse 11.11.11-actie. Zoals steeds, wordt deze actie in ons dorp georgani-

seerd door de dorpsraad. Om één en ander vlot te laten verlopen worden de verenigingen die willen meewerken verwacht op de coörclinatievergadering op maandag 27 oktober om 20 uur in de harmoniezaal. De dorpsraad rekent op uw medewerking. Vele handen maken het werk licht

/

I'uIs

Ei

5e Mjeelse Loop Op zondag 5 oktober worden alle sportieve Meerlenaars verwacht om mee te komen lopen in de "5e Mjeelse loop", de stratenloop van K.W.B. Je kan kiezen tussen 3. 6, 9 of 12 kilometer en je krijgt bij de aankomst een surprise. Start om 15.00 uur. Om 14 uur mogen eerst dejongsten (t.e.m. 12 jaar) aantreden voor een geleide 1oop van 200, 500 of 1000 meter. Inschrijven aan cle chirolokalen. Ulicotenseweg 2 of door het inschrijvingsgeld (kinderen : 50 Fr., volwassenen : 80 BEF. voor KWB-leden, 130 Fr. voor niet leden) over te maken op rekening 789-5740813-80 (afstand vermelden). Voor de deelnemers zijn kleedkamers en douches voorzien. Wie vindt dat je van lopen veel te moe wordt, kan natuurlijk nog altijd konien supporteren.E

bvba

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

39


-

Em u n d

-,~ 95

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47. en of FONS VAN BAVEL, Lage weg 31, tel. 314.83.05

r ©iu

Recreatiecentrum Castelhoeve Na ruim een half jaar hard werken, was de nieuwe recreatiezaal van recreatiecentrum Castelhoeve in Castelré net op tijd gereed voor het eerste feest en net voor het nieuwe seizoen. Vrijdag 22 augustus jI. was dan het grote moment daar, de zaal kon officieel geopend wor den. Voor de opening tekende burgemeester l-Jendrikx van Baarle-Nassau die daarbij hulp kreeg van zijn Hoogstraatse collega A. Van Aperen. Na het lintjes knippen mochten een zevental genodigden mee op hallonvaart, want ballonvaarten organiseren vanaf de Castelhoeve is een van de nieuwe activiteiten van dit recreatiecentrum

HISTORIE Dc geschiedenis van de Castelhoeve is al weer zo'n 26jaar oud. In 1971 werd de boerderij van Toon Jacobs gekocht door de heer Schrör die hier een kampeerboerderij vestigde. Zestienjaar

lang baatte hij deze steeds bekender wordende kampplaats uit. In 1987 verkocht hij Castelhoeve aan Ans en Ad Rood, de huidige eigenaars. Heel toevallig kwam Ad in contact met de Castelhoeve. Eigenlijk wist hij nog niet eens waar Castelré lag, want in deze streek was hij nog nooit geweest, hoewel hij eigenlijk op een korte afstand woonde, in Prinsenbeek. Een vriend van hem vertelde hem dat hij van plan was cle Castelhoeve te kopen. Ad en Ans zijn eens gaan kijken toen zij eens in Baarle-Nassau waren. Na lang zoeken hebben zij toen de Castelhoeve gevonden. Zij kwamen in gesprek met de heer Schrör en vertelden hem dat een vriend de mogelijke koper was. Helaas voor de vriend kreeg die de financiering niet rond. Weken na het bezoek aan Castelré, Ans en Ad waren de Castelhoeve al weer vergeten, belde de heer Schrör hen op vanwege het feit dat zij blijkbaar toch wel gecharmeerd waren door de Castelhoeve en vroeg hen of zij

9J

De

bia,'niee lels HIII 111IISX

(/1

belangstelling hadden. Ad die bij de brandweer van Breda werkt, wist eigenlijk niet goed wat hij ermee aan moest. Uiteindelijk hebben ze dan toch maar een afspraak gemaakt en van het een kwam het ander en voordat zij het eigenlijk goed en wel beseften, waren Ans en Ad Rood ineens eigenaars van een kampeerboerderij. We spreken dan van 1987. De afgelopen tien jaar hebben Ans en Ad bepaald niet stil gezeten. Ze zijn begonnen stap voor stap de Castelhoeve op te knappen Een van de belangrijkste beslissingen was om van de kampeerboerderij een recreatiecentrum te maken voor vakanties voor groepen met daarnaast een kampeerterrein, een zogenaamde minicamping. Er is de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in cle modernisering van het terrein. Nu is er in ieder geval een goed uitgeruste minicamping die al enkele jaren vele vaste gasten kent. Het terrein rond de boerderij en de slaapplaatsen is nu geheel verhard en zo gaan Ans en Ad stap voor stap verder in de vernieuwing van de Castelhoeve. In 1996 werd de oude schuur steen voor Steen gesloopt en op de funderingen verrees een moderne nieuwe recreatiezaal. Aan de buitenkant heeft die zaal hetzelfde uiterlijk gekregen als de oude (Vlaamse)schuur. Aan de binnenkant is het een zeer moderne zaal geworden met een gezellig interieur en een moderne keuken. Het gebouw voldoet aan alle eisen op zowel bouwkundig als milieutechnisch gebied. Zo zijn niet minderdan vier verschillende lagen isolatie in het dak toegepast, zodat geluidsoverlast naar buiten toe tot het absolute minimum wordt beperkt. Heel speciaal zijn de landelijke taferelen die op de wanden zijn geschilderd om nog maar

1/1? A])elCll, clie oiicicr liet ioeieiicI oog i ,ail cle JciiiI iiie

Rood het lint doorknippen en de nieuwe zaal voor geopend mogen verklaren.

WONINGBOUW BVBA

KREKELSTRAAT 4 2321 MEER -

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE 40

Als dank bood Ad Rood zijn broer Ton, Ad Holst en zijn vrouw Ans samen met de wethouders Moors en de echtgenotes van burgemeester Hendrickx en wethouder Kerremnans een vaart aan met een ballon.


MINDERHOUT te zwijgen van de schildering in het herentoilet. Maar dat moet u zelf maar eens gaan zien! Zoals reeds gezegd mocht burgemeester Hendrikx het lint doorknippen dat voor de ingang werd gehouden door de beide dochtertjes van de familie Rood. Burgemeester Van Aperen verleende hierbij assistentie, want zoals u weet. heeft Castelré nauwe banden met Minderhout en vallen zij kerkelijk onder dezelfde parochie.

PARELTJE Na de openingshandeling ging men de nieuwe zaal binnen en sprak burgemeester Hendrikx zijn gelukwensen uit en wenste de familie Rood alle succes voor de toekomst. Daarna nam Ad Rood het woord. Hij schetste in het kort de wordingsgeschiedenis van deze nieuwe zaal die dankzij de hulp van velen lot stand was gekomen. Hij bedankte vooral zijn broer Ton en zijn vader die elke vrije zaterdag (steeds vroeger) naar Castelré kwamen om met de bouw te helpen. Ook Ad en Annie Holst, vaste gasten op de camping. kwamen een handje toesteken. Annie typeerde die weken als volgt: "Het is hier geen camping maar een werk-

Minderhout kermis Op zaterdag 6 september verzamelden een 70tal kinderen voor de kindervolksspelen. De KSJ begeleiding had voor een ruim aanbod gezorgd zodat er allicht voor elk kind wat wils tussen zat. Of je nu goed was in vogelpik, sjoelen, kegelen, een ring rond een stokje werpen of een bal laten balanceren, het maakte niet veel uit. Het ging in de eerste plaats om de fun en een prijs was er voor iedereen. Gelukkig waren de weergoden die dag in een goede bui maar 's anderendaags was dit een heel stuk minder. Hadden sommigen van hen misschien wat last van een kater? Op zondag werdeii de hemelsluizen op tijd en stond eens open gezet en al dat water vermengde zich gretig met het zand in de put zodat deze al snel werd herschapen in een modderpoel. Het slijk en de opstelling van de foorkramen bewezen eens te meer dat deze uitvoering toch niet het ideaal is voor een dorpsplein. 0p maandag was het dan de beurt aan de volwassenen om zich eens uit te leven in spelletjes. Maar liefst 391 mensen hadden zich aan de inschrijvingstafel gemeld om eens een goei pint... euch, spel te gaan spelen. Inschrijven

kamp". Toch stonden ze elk weekend weer klaar om le helpen en om koffie le zetten voor al die harde werkers. En toen door familieomstancligheden in een weekend de pannen niet konden worden gelegd. trommelde Ad Holst alle campinggasten hij elkaar en samen hebben ze toen op een zaterdag alle pannen gelegd. Ad Rood bedankte dan ook al die gasten die hun steentje (i.c. dakpan) hadden bijgedragen en bood hen een ballonvaart aan. Tot slot sprak burgemeester Van Aperen nog tol de jonge ondernemer. Hij wees daarbij op do speciale band die er is tussen Castelré en Hoogstraten. Ook refereercle hij aan het feit dat kamperen op een boerderij steeds populairder wordt. Hij vond het een aanwinst voor de streek. (leze Castelhoeve. Hij nodigde Ans en Ad Rood uit om vooral ook gebruik te maken van de Toeristische Dienst van de Stad Hoogstraten. Hij feliciteerde collega Hendrikx met deze nieuwe aanwinst voor Baarle-Nassau. Hij noemde cle vernieuwde Castelhoeve "Een pareltje aan de kroon van Baarle-Nassau". Waarschijnlijk bedoelde hij de kroon van Oranje-Nassau . Hoe dan ook, Ans en Ad, proficiat en veel succes in de toekomst !

moest dit keer gebeuren in 't Wit Hofke. Nu is Anit zeker wel wat gewend maar zo'n massa mensen voor de volksspelen, dat had zij toch niet verwacht. Het kermiscomité dat enkele dagen voordien nog met een nijpend personeelstekort zat, had in laatste instantie genoeg mensen bereid gevonden om mce in te springen en alles in goede banen te leiden. Er werd zowaar een computer ingeschakeld om alle uitslagen bij te houden en de winsten nauwkeurig te verdelen. Dit jaar had men buiten het traditionele vogelpik, biljarten, en schijven gooien een schietspel om uit te proberen. Aan het spel op zich mankeerde niets maar het duurde allemaal wel wat lang voordat alle 391 spelers hun drie schoten hadden gelost. Of het betreffende café dit heel erg vond is weer een ander paar mouwen. Het groot aantal deelnemers kan sowieso een probleem gaan vormen om bij de huidige formule alle spelen binnen een aanvaardbare tijdspanne gedaan te krijgen. Daarom gaande inrichters en caféuitbaters de zaken grondig evalueren en misschien komt er een andere formule uit de bus. We zullen er zeker bij zijn wanneer deze uitgetest wordt want dat het een gezellige boel was staat als een paal boven water. E

Op het pleintje gaf de hondenclub van Baarle-Hertog-Nassau een staaltje weg i'an hondendressuur. Het blijft toch boeiend om te zien hoe mens en dier in perkcte harmonie met elkaar kunnen omgaan. Of de apache op de foto hier enige boodschap aan heeft is nog maar de vraag.

Dorpsquiz Op zaterdag II oktober gaat om 2000 u. de tweede editie van de dorpsquiz van start. Evenals vorig jaar hebben heel wat ploegen ingeschreven: K.A.V. K.W.B., K.V.L.V., L.G., M.V.V., K.L.J., L.R.V., Oudervereniging, Fanfare, De Arkduif, St. Jorisgilde en tenslotte nieuwkomer Pingpongcluh. De organisatie is in handen van het feestcomité St.Clemens en K.S.J. Laatstgenoemde vereniging had immers de quiz van vorig jaar gewonnen en we kunnen rustig aannemen dat dit het begin was van de traditie dat de winnende ploeg de volgende quiz mag (mee) organiseren. De deelnemers zullen ook dit jaar de vragen en opdrachten voorgeschoteld krijgen door quizmasters Jacqueline Van den Heuvel en Gerard de Backer. Per vragenronde stuurt elke ploeg een delegatie op het podium. Voor diegenen onder ons die

nu


MINDERHOUT alvast willen beginnen blokken kunnen we meiden dat volgende onderwerpen aan bod zullen komen: Minderhout, actualiteit. sport, T.V. en film, huis tuin en keuken, muziek en geluid. Tijdens een finaleronde kan men een joker inzetten om dc voorsprong (of achterstand) aanzienlijk te vergroten. Om iedereen actief te betrekken bij het gebeuren zijn er één grote en twee kleine zaalrondes ingelast. Elke groep krijgt dan een opdracht die tegen een bepaalde tijd moet uitgevoerd worden. Het spreekt voor zich dat er ook dit jaar weer schitterende prijzen te winnen zijn. Voor elke rondewinnaar staat er een snackschotel klaar die er tussen pot en pint altijd wel ingaat. Voor de eindwinnaar is er de zo felbegeerde wisseltrofee St. Clemens. Spijtig genoeg is deze niet zo lekker en daarom zullen wij met onze vereniging proberen deze vooral niet te winnen, wat ons uiteraard wel enige moeite zal kosten. De opbrengst van deze avond gaat naar het parochiaal hulpfonds, dat beheerd wordt door de kerkfabriek, maar ook de eo-organiserende vereniging krijgt hier een deel van. Omdat er in het verleden al heel wal vragen werden gesteld bij deze winstverdeling willen we het hier nog eens heel duidelijk stellen. Is de winst groter dan 20.000 fr. dan kan de coorganiserende vereniging aanspraak maken op maximaal 10.000 fr. Is de winst kleiner dan 20.000 fr. dan is de verdeling fifty-fifty. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk het meedoen en dat het weer plezant zal worden kan je nu al merken over de opjuttende woorden die je hier en daar al hoort tussen de verschillende verenigingen. Be there

Eindelijk is het lwii 1c,u(hllc ogcnb/ik £Iw1geL7/olcI/ / i.s mcii ,qc.iuii ,m'i iie! I'oi,wen van zes nieuwe klaslokalen en een sport/zal voor onze basisschool. Dat dit een tijdje gepaard zal gaan met ongemakken i.s onvermijdelijk. Hier is men bezig niet liet ondermetselen van de fundering i'aii het oude gebouw. Deze meerkosten (250.000fr.) hadden wellicht in het budget voorzien kunnen worden indien men zich de moeite had getroost naast het oude gebouw eens een spade in de grond te steken. Dan had men kunnen zien wat ervaren metsers vooraf al wisten, dat heel liet gebouw gewoon op de zavel werd gezet en niet op vaste grond.

Minderhoutse kampioenen Is

1

Terwijl de ene vereniging kampt met problemen gaat het de andere blijkbaar voor de wind want hoewel het militaryseizoen 1997 nog maar goed halfweg is, konden op maandag 28juli de Minderhoutse ruiters reeds vijf kampioenen in hun rangen vieren. - Einde april 97 werd Jef Desmedt met Kings Revenge veelzijdigheidskampioen bij de landelijke ruiters. - tijdens dc military Minderhout van 25 tot 27 juli werd om. het veelzijdigheidskampioen-schap voor pony's van de L.R.V. verreden. Bart Mertens werd en 2d in de kampioenschapsreeks. De overwinning behaalde hij op 26juli met zijn pony Falco. - 's Anderendaags, dus op 27 juli. won An Sterkens met Alabel het Belgisch kampioenschap juniors tijdens military Minderhout. - De week voordien, tijdens military Genk, werd Karin Donckers met Jenna militarykampioen van de Benelux. - En op het Europees kampioenschap military voor pony's werd Jan Stoffelen met zijn pony Alice vice-Europees kampioen. E 42


MINDERHOUT

Minderhout V V Reeds verscheidene malen verschenen er in dit blad artikels over de penibele situatie waarin onze groen-witte voetbalvereniging zich bevindt. Na jarenlang geduld te hebben gehad is men het nu meer dan beu steeds weer met een kluitje in het riet gestuurd te worden. In het nummer van juli kon u uitgebreid lezen over de actie die zo'n 150 jeugdspelertjes, ouders, bestuursleden en trainers voerden hén en in het stadhuis tijdens de gemeenteraad van 26mei. Hebben het enthousiasme dat uit deze manifestatie bleek, de petitie met bijna 500 handtekeningen en de ondertussen gevoerde gesprekken al iets concreets opgeleverd ? Deze vraag stelde ik aan de secretaris van M.V.V., Jos Hendrickx. Begin juni besliste liet schepencollege om in beroep te gaan tegen de beslissing van Stedenbouw o,n het BPA niet te wijzigen. Op 4 juni stuurt Minderhout VV een brief naar liet schepencollege met de vraag om ofwel te onderhandelen met FC Boskant (eveneens een terrein in eigendom van de ge,neente) om aldaar te mogen trainen, ofwel om op de aan gekochte velden een voorlopig oefenterrein te mogen aanleggen. Op 1juli worden M. V. V. en FC Boskant uitgenodigd op liet stadhuis. De mensen van FC Boskant houden echter liet been stiït zodat wij niet op hun veld terecht kunnen en deze gesprek ken op niets uitlopen. Op 7juli beslist liet schepencollege dat Minderhout VV in de Heistraat een voorlopig oefen veld mag aanleggen. Omdat we op dat moment echter op slechts drie weken van de aanvang van de trainingen af zit! en lijkt liet 0fi5 zinloos om deze grote kosten alsnog te maken. Vanaf septeniber zou er in de Heistraat vanwege de ini'allende duisternis unmners slechts enkel op woensdagnamniddag getraind kunnen worden. Op 18 juli en 18 augustus had liet schepencollege een gesprek niet de eigenaars van de gronden, gelegen achter liet lundi ge veld van Minder/inn! VV . Een tweetal eigenaars zijn echter niet bereid om gronden te verkopen ten bate van de aanleg van een tweede voerbalveld. In hct schepencollege lan 18 augustus beslist men dan, en ik citeer : "intern de opdracht te geven om de mogelijkheid te onderzoeken tot liet instellen van een BI'A voor recreatieve doeleinden Volgens ons is dit een frmiilering waarmee men alle kanten uit kan zouider zich ook maar 1fl iets concreets te engagereli. Intussen hebben wij inn het Klein Seminam-ie de mogelijkheid gekregen oni tijdens de maand augustus op liet grasveld binmien hun atletiekpiste te trai,ien, waardoor ons terrein dan toch gedurende 1 niaand langer de kans heeft gekregen om zich te ontwikkelen. Wij zijn deze mensen daarvoor zeer dankbaar. Iminuddels zitten wij si,ids 1 septeniber terug met 11 ploegen op ons ene terrein. De sporen daarvami zijn reeds duideli 'k zichtbaar. Hoe liet verder nioet naar de toekomst weten wij niet, maar dat liet opnieuw nog wel eens lang zou kunnen duren, daari'an zijn wij bijna zeker. Li

Minderhoutse bijna-kampioen Dat in Mindcrhout heel wat mensen de loopsport beoefenen is langzaamaan wel bekend. Deze dapperen gaan regelmatig op verplaatsing om hun kunnen te meten met dat van collega's uit binnen- en buitenland. Zo kwam het dat enkele van onze dorpsgenoten zich hadden ingeschreven voor de Guldensporen marathon die gelopen wordt tussen Kortrijken Brugge. Om zeker op tijd aan dc start te verschijnen vertrokken Jan Vermeiren, Rit Van Aert, Jos Van Bavel, Marc Terreur en Jef Jacobs voor dag en dauw vanuit Minderhout naar Brugge. Pat Leysen die op dat ogenblik op vakantie was aan de kust zou zich daar bij hen voegen. Daar zouden zij dan één van de speciaal voor het evenement ingelegde pendelbussen nemen om zich naar de start in Kortrijk te begeven. Terwijl iedereen zijn borstnummer afgehaald had, was er in geen velden of wegen een spoor van Pat te bekennen en na nog even gewacht te hebben vertrok ook de laatste pendelbus naar Kortrijk. Nu moet je weten dat Pat al redelijk vroeg in Brugge aangekomen was en reeds zijn borstnummer was gaan halen. Omdat hij nog wat tijd had, was hij een wandelingetje gaan maken en zo kwam hij een halfuurtje nadat zijn Minderhoutse vrienden naar Kortrijk waren vertrokken op de parking van de pendelbussen aan. Niets vermoedend klom hij in een klaarstaande bus, zocht een lekker plekje en viel in slaap om een tijdje later terug wakker te worden in ... Oostkamp. In Oostkanip ging namelijk de 10 mijl van Vlaanderen van start. Pat die daar

niet voor gekomen was, informeerde of er misschien nog een auto met lotgenoten naar Kortrijk reed. Dit bleek echter niet het geval te zijn en daarom besloot Pat dan maar de 10 mijl te lopen. Maar voor dat het startschot gegeven werd had hij nog even de tijd om Oostkamp te verkennen en maakte weer een wandelingetje. Terug aangekomen bij de start kwam men hem zeggen dat men naar hem op zoek geweest was en dat er ID minuten eerder toch nog een auto naar Kortrijk vertrokken was. Nu zat er echt niets anders meer op dan de 10 mijl van Vlaanderen uit te lopen. Het startsein werd gegeven en weg waren ze. Pat had goed getraind voor de marathon en dus moest deze 10 mijl gemakkelijk te verteren zijn. Dat was het ook en met soepele tred kwam hij stap voor stap dichterbij de aankomst. Met het spandoek reeds in zicht begon hij al te glunderen hij het idee dat hij zichzelf zo dadelijk eens goed ging belonen met een donkere Leffe die na een zware fysieke inspanning altijd dubbel zo lekker smaakt. Nog 200 meter scheidden hem van de streep toen plotseling een wild met de armen zwaaiende wedstrijdcommissaris hem prompt uit de wedstrijd haalde. Deze brave man had opgemerkt dat er een loper met een marathonborstnummer in zijn 10 mijl rondhuppelde. Pat vertelde hem in een paar woorden heel zijn wedervaren en drukte de man op het hart dat hij louter voor het plezier meeliep en dat geen haar op zijn hoofd er aan dacht dat hij op de één of andere manier voor een prijs of wat dan ook in aanmerking zou komen. Maar het mocht allemaal niet baten. Onverbiddelijk werd hij buiten het parcours gewerkt. Ja, Pat zal die dag niet licht vergeten. Daar zullen zijn collega's Marcklopers wel voor zorgen! [1

Wijnft'esten Venlioef volksspelemi voor vaders, moeder.', cii kun/rico.

Dames en herenmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten). Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE BaaeNa:sau

.9

•T2

t

-

ook op

5

UU.

op:::::oen.

29

11

43


t-i

ftI

LJ

Moeilijke start voor HVV

Wedstrijden HVV 1 zat. 27.09.97 20 u. HVV - Poederlee zon. 05.10.97 15 u. Verviers - HVV zon. 12.10.97 15 u. HVV - SV Mol zat. 18.10.97 20 u. Diest - HVV zat. 25.10.97 20 u. HVV - Racing Mechelen

r—

14 u. Poederlee HVV 20 u. HVV Verviers 20 u. SV Mol HVV 20 u. HVV Diest 20 u. Racing Mechelen -

44

l2I.JcI _____ kiI

Vj VNA Wortel

Een vergelijking met vorig seizoen gaat zeker op voor de Meerse jongens, want toen vergastten zij hun supporters ook op een knap seizoenbegin. Velen waren vanzelfsprekend erg benieuwd voor de iste wedstrijd in 2de provinciale tegen S.C. Merksem. Een bikkelharde wedstrijd werd het alleszins en het eerste Meerse competitiedoelpunt werd door Ronny Aerts op zijn naam geschreven. 0-1 aan de rust en hoopgevend voor de zwart-gelen. Via Sylvain Neefs liep men daarna uit tot 0-2 en slechts in de slotminuten lukte de thuisploeg erin de aansluitingstreffer te scoren. De eerste puntjes waren echter binnen en die zijn dan toch zeker belangrijk te noemen in de beginfase van een nieuw seizoen. In de eerste thuiswedstrijd kreeg men St. Job te gast. Een ontgoochelende wedstrijd over de ganse lijn, deels door de schuld van de bezoekers die enkel aan verdedigen dachten en aasden op een winstgevende counter. Bij Meer ontbrak een tikkeltje geluk om de gasten te ontwrichten en zodoende eindigde een zoutloze wedstrijd op 0-0. Zonder twijfel een hoopgevende start!

Wedstrijden: zondag 5 oktober 15.00u. Wijnegem - FC Meer zondag 12 oktober 15.00u. FC Meer - Ranst zondag 19 oktober 15.00u. Merksplas - FC Meer zondag 26 oktober 1 5.00u. FC Meer - Oude God •

°P 31 augustus startte de nieuwe competitie. Na een eerder matige oelencampagne opende VWA thuis tegen SK Beerse, opgekomen uit vierde provinciale. Een haalbare kaart, zo waren de verwachtigen. De wedstrijd zelf verliep zowat gelijkopgaand in de eerste helft met kansen voor beide ploegen, maar de beste voor VNA. Het bleef echter 0-0 aan de rust. In de tweede helft trof VNA iets nadrukkelijker het spel naar zich toe, maar Beerse bleef goed meedraaien. Na een dubbele wissel aan Wortelzijde gritste de rechter flank van Beerse de bal mee. bracht hem voor doel en het Ieder verdween tegen de netten: 0-1. De thuisspelers verzetten nadien nog hemel en aarde om tot de gelijkmaker te komen en tweemaal was het bijna zover. Eerst kraakte Geert van der Velden zijn schot en nadien kon de bezoekende doelman via twee prachtreflexen een poging van dichtbij in de rebound afweren. In de laatste minuut slikte VNA nog een 2e goal zodat SK Beerse met de volle buit ging lopen. De verplaatsing naar St. Jozef bracht voorlopig geen verbetering. Reeds bij de rust keken de Wortelnaars tegen een 3-0 achterstand aan. Na rust werd VNA wel de betere ploeg maar één doelpunt, gescoord door Wim Braspenning was niet voldoende om een puntje mee te brengen. Hopelijk lukt het op 14/ 9 wel in Brecht waar we de laatste jaren al meer dan eens succesvol van terugkwamen. Duimen maar:

Wedstrijden: 2 1-9: VNA-Westnialle 15.00u 28-9: Pulderbos-VNA 15.00u 5-10: VNA-Wechelderzande 15.00u 12-10: Broechem-VNA 15.00u 19.10: VNA-Bevel 15.00u •

-

-

-t

-

1 1

1 1 1 1 L.....

spo RT]

-

— —

_____

1

l< J

K.F.C. Meer heeft start zeker niet gemist

HVV begon de nieuwe competitie met een thuismatch tegen het gepromoveerde SK Heusden. Deze Lirnhurgse club slaagde erin -zij het dan na strafschoppen - HVV voor eigen publiek uit de hekerkompetitie te gooien. Het lot wilde dat Heusden verder ging en HVV, dat in deze rnatch te veel kansen onbenut liet, moest in vriendschappelijke oefenmaichen op zoek naar de goede kadans. De allereerste match zag dus een nieuwe ontmoeting HVV - Heusden en weer stond na 90 minuten de 1-1 op het scorebord. Met verplaatsingen naar Tongeren en Tienen in het vooruitzicht was dat eigenlijk te weinig. Tongeren, tot voor goed een jaar nog tweedeklasser, verloor de openingsmatch op Tienen en daarvan betaalde HVV het gelag. 2-0 aan de rust en 3-1 bij het eindsignaal. Hopelijk brengt de verplaatsing naarTienen een positief resultaat. In het tegenovergestelde geval zal HVV een hele poos op achtervolgen zijn aangewezen. Achteraan iets meer zekerheid inbouwen kan op verplaatsing zeker geen kwaad.

HVV II zat. 27.09.97 vrijd. 03.10.97 vrijd. 10.10.97 vrijd. 17.10.97 vrijd. 23.10.97 HVV

[%..I1 _____

, , .

FAUL VORSSELMANS

1

HOOGSTRAATS UIUAAT BANDEN SERVICE

CA R W1 AL5 N w

HINNENBOOMSTRAAT

BANDEN - VEL GEN - UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING Hinnenboomstraat 1E 2320 Hoogstraten - Tel.: 031314 8157 47 —


SPORT

K.F.C. Meerle Voor Meerle startte de competitie 97-98 op zondag 31 augustus met Sefa als bezoekende club. Meerle miste de start niet, want na vijf minuten stond het al 1-0 met een doelpunt van Frank Michielsen. Even later kreeg Meerle een penalty, maar die werd niet benut. de lat stond in de weg. Een tweede penalty op het halfuur werd door Marco Klijs wel omgezet 2-0, meteen ook de ruststand. Nog geen tien minuten na de rust zette Marco Klijs Meerle op rozen door een mooie voorzet van Dirk Van Bavel binnen te werken. In de 72e minuut was het hetzelfde duo dat Meerle 4-0 voor bracht. Een zuivere hattrick voor Marco Klijs. Van een goede start gesproken. Op woensdagavond 3 september moest Meerle op Emblem aantreden. In het eerste kwartier kwam Meerle er niet aan te pas, maar was toch de ploeg die de score mocht openen. 0-1 door Marco Klijs. Even voor het half uur verclubbelde Wilfried Pauwels met een prachtschot de voorsprong en op slag van rust zette dezelfde Pauwels met ccii ver afstandsschot na vrije trap Meerle op een veilige 0-3 voorsprong. Na de rust ging Meerle er meteen weer tegenaan en 7

minuten na de koffie schoot Marco Klijs met een scherp schot nummer vier binnen, amper 2 minuten later gevolgd door mii. 5. een knappe pot van Frank Mich,ielsen. Emblem wilde zich zomaar niet laten afslachien en maakte in de 66e minuut het eerreddende doelpunt. Een goed spelende doelman Luc hield voor de rest echter zijn kooi vrij. Dirk Van Bavcl legde in de 8 1 e minuut de mooie eindcijfers vast op 1-6. H.I.H.-Turnhout was dus gewaarschuwd en het zou dan ook een andere wedstrijd worden. In de eerste helft ging de wedstrijd gelijk op, maar weer was het Meerle dat op voorsprong kon komen. Wilfried Pauwels kopte in de 38e minuut ccii mooie voorzet van Ad Grauwrnans binnen. Zowel Meerle als H.I.H. kregen nog een paar kansen, maar tot de rust veranderde er niets. In de tweede helft was het bibberen voor beide ploegen tot Frank Michielsen er in blessure-tijd met een schuin ingeschoten bal 0-2 van maakte.

Maar zelfs dan bleven ze het initiatief naar zich toehalen en in de 77e minuut kwamen ze dan ook op voorsprong. De Minderhoutse aanhang dacht al aan een overwinning en werd luidruchtiger naargelang de minuten verstreken. Gelukkig voor Meerle kregen ze geen gelijk. EĂŠn minuut voor tijd zette Marco Klijs de gelijkmaker op het bord. 2-2 en gedeelde punten. Zo kon Meerle toch nog enigszins tevreden kermis gaan vieren.

Wedstrijden voor oktober 1997: (telkens om 15.00 uur) 05-10-1997 KFC Meerle - Massenhoven 12-10-1997 Molenkring - KFC Meerle 19-10-1997 KFC Meerle - Hezewijk 26-10-1997 Flandria - KFC Meerle

De derby tegen Minderhout werd op zaterdagavond gespeeld. Meerle begon goed en kwam al na 7 minuten op voorsprong door een goal van Dirk Van Bavel. Daarna bakte Meerle er niet veel van en een feller Minderhout kwam na 30 minuten verdiend langszij. Een kwartier na rust kreeg een speler van Minderhout een rode kaart toebedeeld, zodat ze met tien verdernioesten,

Bij liet begin van het seizoen past het proper aan de aftrap te komen. Gelukkig kunnen de Meerlese ploegen op de lokale o,idernemin gen rekenen om bij te springen voor de utirusting.

De reserven treden aan niet een tenue geschonken door CERA... het eerste elftal speelt niet de naam van Bouwbedrijf Jos Martens op de borst. De gulle sponsors komen er voor de foto graag even bijstaan.

:

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. -4mw0 b j

W L

mode...

Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

s,

M

1

: 45


SPORT

Na Europees succes ook Belgische titel?

Frans Aerts de sterkste te Meer In de reeds trijd i'oor renners aangesloten bi1 de Vlaamse Wielrijdersbond (V. W.B.) waaraan heel wat streekrenners deelnamen, toonde de lokale hardrijder Frans (Sus) Aerts :ich de sterkste uit een lot i'an 35 deelnemers.

GR-feest in de Antwerpse Kempen

Wandelaars, op post! In samenwerking met het gemeentebestuur van Oostmalle en met de Stichting Vlaams Erfgoed wordt op zaterdag 11 oktober 1997 de Streek GR 'Kempen' (GR= Grande Randonnée= Lange Afstand Wandelen) officieel ingewandeld. De gemeente Oostmalle, de startplaats van deze 300 km lange geel-rood bewegwijzerde rondwandeling door de Antwerpse Kempen en Noord-Brabant, wil haar steentje bijdragen tot het meer bekend maken van deze uitzonderlijk mooie wandelinfrastructuur bij wandeiclub, dagjesmensen en andere fervente wandelaars. Zo kun je zelfs een paar duizend km door Europa trekken langs rustige en mooie gebieden door de geel-rode markering te volgen. Het ontstaan van de GR-wandelpaden moet je zoeken bij onze zuiderburen. Frankrijk dus, waar zo'n heel netwerk uitgedokterd werd dat een aansluiting vindt door heel het land. Andere Europese landen hebben zich hierbij aangesloten en zo'n 20 jaar geleden stapte ook België in de boot waarbij de jeugdherbergen ccii belangrijke rol te vervullen hadden. Nadien werden er ook Streek GR's ontwikkeld waarvan GRKempen er een is. Deze loopt zo'n 26 km. over Hoogstratens grondgebied enje kunt ze herkennen aan de rood-witte streepjes op bomen, palen... Op bovenvermelde datum wil men deze GR-Kempen eens echt in de actualiteit plaatsen in de streek van Oostmalle en iedereen kan hier zijn traject komen wandelen (max. 16 km. min. 5 krn).

Waar? Alle belangstellende wandelaars komen samen in het domeinpark van het kasteel 'De Renesse' te Oostmalle en ze begeven zich naar het 'Koetshuis' waar zich de GRinfostand bevindt. Daar is er parkeergelegenheid en kun je je benen 46

insmeren. Men heeft de keuze uit 4 trajecten die op4 verschillende plaatsen van start gaan en die alle terug eindigen aan dit 'Koetshuis'. Om je naar je gekozen vertrekpunt te brengen wordt er een bus ingelegd en je moet er allen maar voor zorgen dat je ten laatste 15 minuten voor het vertrek van de gekozen bus aanwezig bent. De bijdrage in de kosten is miniem, slechts 50 BEF per persoon. De info hieronder maakt je alles nog veel duidelijker! Afstand Vertrekplaats Vertrek bus 16 km Wechelderzande 10.30 uur 11 km

Kruis Blommerschot 12.00 uur

7km

Zoersel

13.00 uur

5 km

Zalfen

13.00 uur

S

r - •,

De Minderhoutse Monden van Jos Sterkens heeft voor schitterende prestaties gezorgd tijdens de recentste Europese wedstrijden in Nederland en Noorwegen. Nochtans begon de Euro-Masters wedstrijd in Valkenswaard in mineur voor Sterkens. toen dc Zweed Norstedt de Mondco in de start van de eerste reeks tegen topsnelheid rond tikte. Een band sloeg lek. zodat er tijdens de overige reeksen niets meer fout mocht gaan. De vierde startplaats in dc B-finale was niet meteen hoopgevend, maar 'sterke Jos' zag het anders. 'Er werd de ganse dag gestart met de vlag en hier lag mijn kans. Jarenlang heb ik autocross gereden, waar altijd gestart werd met vlaggen. Op het moment dat de starter een spier bewoog, was ik weg en langs de Saab van Norstedt kon ik de koppositie pakken. Van dan af moest ik enkel de Saab afhouden en dat lukte wonderwel, ondanks enkele ferme tikken. Meteen een tweede A-finale dit jaar. waarin ik jammer genoeg niet meer kon opschuiven tussen de Europese toppers.' Regerend kampioen Kenneth Hansen (Citroën ZX) werd gekroond als eerste Euro Master. Ook in Noorwegen liet de Minderhoutenaar weer van zich horen. Na een feilloze serie reeksen op het supersnelle Lyngas-circuit, kwalificeerde de Kircher-piloot zich voor de B-finale. Daarin kon hij profiteren van een duel tussen Kristoffersson (Audi S2) en lversen (Ford Escort). Deze twee kemphanen gingen in de clinch en Jos ging tussen hen door naar de vierde plaats, een negende algemeen. De wedstrijd werd gewonnen door Mister Rallycross Martin Schanche, terwijl de vijfde in de tussenstand, Michael Jernberg net voor de Mondeo een achtste plaats pakte. De wedstrijd in Valkenswaard was ook voor Tom Geenen een voltreffer. Hij boekte nogmaals voortuitgang en plaatste zijn Opel Corsa in de B-finale. Hierin kon hij nog 3 piloten remonteren. Rondenlang hield hij Pol Thijs, een referentie in dc Euro 2000-klasse met zijn VW Golf, achter zich en sloot hij de wedstrijd af op een tiende plaats. Het einde van het seizoen is reeds in zicht. Op 5 oktober reist Jos Sterkens nog af naar Buxtehude (Duitsland) voor de laatste wedstrijd van het EK, terwijl een week later de piloten op de afspraak zijn in Maasmechelen (12/10) voor cle finale van het Belgisch Kampioenschap. De Mondeopiloot wil als toetje op een geslaagd seizoen absoluut de titel mce naar l-loogstraten hrenssen. zodat alle steun welkom is. t FIVO


SPORT

Visciub "Altijd Beet de Marck" in de kijker. De hengelsport in Hoogstraten zit duidelijk in de lift, het terug zuiverder worden van de Mark en de behoefte aan een rustgevende vrijetijdsbesteding, vormen zeker een groot deel van de verklaring van dit fenomeen. Vorige maand kon u een interview lezen met Leo Sprangers, ter gelegenheid van de oprichting van de Hoogstraatse Sportvissers. Deze overkoepelende vereniging vertegenwoordigt de hengelsport in Hoogstraten. De gemeente telt twee clubs: "Altijd Beet de Marck" met de Mosten in Meer als hun thuiswater en hengelsportvereniging "De Schepzak" met de kleiputten van steenfabriek Desta als hun viswater. In twee afleveringen stellen we deze clubs aan u voor. Deze maand gingen we eens praten met Louis De Laet uit Meer, voorzitter van Altijd Beet. DHM: Waar en wanneer is uw vereniging ontstaan? LDL: In 1946 werd onze visclub "Altijd Beet de Marck" opgericht. In de papieren staat het volgende vermeld: "Voor het beoefenen van de hengelsport in de Marck, voorbehouden aan de mensen van Meerle, Hoogstraten. Meer en Minderhout". De stichters waren Gladinez Maurice (tot voor enkele jaren nog secretaris). René Vanderhenst, Frans Kustermans en J. Lauwers. Met als lokaal café "Stad Lourdes" te Meersel-Dreef. Later verhuisde het lokaal naar café "Victoria" in Meer, daarna naar Jack Wezenbeeck thuis en tenslotte naar het eigen lokaal in de chalet op de Mosten.

DHM: Over welk viswater beschikt uw vereniging? LDL: Voor de Mark verontreinigd was, beschikte onze club over het visrecht van de Mark. In 1965 bijvoorbeeld, moest daarvoor een akkoord gesloten worden met 190 boordeigenaars. die dit visrecht overigens gratis afstonden. Om in de Mark te kunnen vissen moest men dan lid zijn van Altijd Beet en beschikken over een staatsverlof. Dat verkrijgen van het visrecht was een heel werk, al de boordeigenaars moesten om de zoveel jaar worden bezocht. Toen de Mark werd rechtgetrokken door de ruilverkaveling moest dit werk weer helemaal vanaf het begin overgedaan worden. Omdat de Mark toen door het vuile water bijna visloos was, werd hier

vanaf gezien. Vanaf dan en nu nog, moet je om op de Mark te vissen enkel beschikken over een geldig visverlof van de staat, dat je op het postkantoor kunt verkrijgen aan de prijs van 470BEF. Buiten de Mark beschikte onze club nog over ander viswater, achtereenvolgens over een vijver op Maxburg, de vijver van Pluym in de Mosten en een vijver in de Beemden in Minderhout. Met de aanleg van de El 9 snelweg eind jaren zestig, werd er een zandwinningput gegraven in de Mosten. Door de vervuiling van de Mark moest er uitgekeken worden naar een andere vismogelijkheid en viel het oog van de club op die put van 7ha groot. Die zandwinningput was toen geen staatswater, de provinciale visserijcommissie kon dan ook niet tussenkomen in de kosten om van die put met water een visput te maken. Daar werd echter een mouw aangepast, om staatswater te worden moest ze in verbinding staan met een ander staatswater zoals de Mark. Daarom werd er door de club een buis gelegd van de zandwinningput naar de Mark, ongeveer 300m lang en met een doorsnede van 1 6Omm. Door deze verbinding werd de zandwinningput staatswater en zorgde de visserijcommissie voor de betuining van de put en voor het jaarlijks uitzetten van 1.000 tot 1.500 kg vis. Het nadeel was dat alhoewel de club zorgt voor het beheer van de put, de staat via de provinciale visserijcommissie beslist wat er mag en kan gebeuren. Maar zolang de voordelen opwogen tegen de

nadelen, kon men daar vrede mee hebben. De laatste jaren besteedt de visserijcomrnissie bijna geen geld meer aan het uitzetten van vis. Zodoende zijn de voordelen weggevallen maar hebben we nog steeds weinig in de pap te brokken wanneer het gaat over ons viswater. Zo mogen we bijv. op de grote put zelf geen vis meer uitzetten.

DHM: Wat voor vis zit erop de Mosten? Op de grote put zitten er allerlei soorten vis, met vooral voorn. brasem, karper, baars, maar ook zeelt, snoek en zelfs enkele grote meervallen. De grote put is vrij diep, een tien meter uit de kant een viertal meter diep en dus goed te bevissen, maar er zitten ook nog diepe gaten in van tien, dertien meter diep. Wanneer je er in je eentje zit te vissen is dat geen probleem, maar bij viswedstrijden met meer deelnemers naast elkaar, trekt de vis verder uit de kant en werd er vaak slecht en wisselvallig gevangen, sterk afhankelijk van welke visplaats je lootte. Daardoor waren het persé niet de besten die wonnen en waren er steeds verschillende wedstrijdvissers die weinig of niets konden vangen, en dan gaat de goesting er op den duur af. Daarom lieten we ons oog vallen op de kleinere put ten zuiden van de grote. Die was maar een halve meter diep, te ondiep dus voor een visput. Maar toen de transportzone werd opgespoten was er weer zand nodig en kwamen we met de gemeente tot een akkoord dat deze kleine put van 50 bij lOOm zou worden uitgediept tot 2,5m. Dat gebeurde een vijf, zestal jaren geleden door de firma Adams uit Merksplas. Vervolgens werden er paletten gekocht en met man en macht 48 vissteigers geplaatst rond de uitgediepte put, en zo hebben we nu een ideale wedstrijdvijver voor de visserij met de vaste stok.

autobanden

tTPEITERS * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannag Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

Louis De Laet, voorzitter en 'duvel doet al' van de hengelsportvereniging "Altijd Beet de Marck ". Zelf een gepassioneerd wedstrijdvisser, samen niet zijn broer vist hij jaarlijks een dikke 100 wedstrijden. 47


SPORT DHM: Wie vormt het huidige bestuur? LDL: Ik ben van 1989 voorzitter, Frans Meyers is ondervoorzitter en mijn broer Marcel De Laet is secretaris-penningmeesler. de andere bestuursleden zijn Johan en Stef Dufraing. Jos Koyen en KristofTilburgs. De vereniging is lid van de Vlaamse Lijnvissers Federatie. die federatie wordt gevormd door een 20-tal clubs uit de omgeving en heeft als hoofcloel het verzekeren van de aangesloten leden, DHM: Hoeveel vissers zijn er lid van Altijd Beet en schommelde dat hard in de loop der jaren? LDL: Dat heefi natuurlijk altijd geschommeld, hiertel ik in een oude ledenli st van 1965 een 40tal leden, in '67 waren dat er 240 en dit jaar in '97 een 135 leden. Een getal dat de laatste jaren vrij stabiel blijft. DHM: Hoe ziet u de toekomst van uw vereniging? Wilt u nog iets speciaal bereiken? LDL: 1-let zou voor de club een goede zaak zijn, moest de pul de Mosten terug onder eigen beheer vallen. Normaal blijft de put nog staatswater tot het jaar 2002, aan de provinciale visserijcornniissie werd gevraagd om het water nu al over te dragen. Dat zou één en ander op bestuurlijk gebied makkelijker maken, ve zouden dan zelf meer te vertellen hebben over het beheer van het water. Verder denk ik nog van enkele jaren voorzitter te blijven en hoop ik natuurlijk dat er een goede opvolger zal zijn en dat de jeugd de kar zal trekken. Maar zoals in de meeste verenigingen moet er veel werk verzet worden door enkelen, wat meet hulp zou welkom zijn. Er komt toch één en ander bij kijken, denk maar aan de vele wedstrijden die we organiseren en het uithaten van de kantine.

oon9arnerj,,

Geconcentreerd (1(5/t hei vissen tijdeis ccii eIiibts''/s/jI. Allijd Beet 1e/1 ccii ssLçts kern van 10 tot 25 wedsrrijdvissers, een 45 tot 50-tal jeugdleden en een 60-tal recreatievissers, die op de Mosten komen vissen wanneer ze zeftijd en zin hebben.

Een lsoogt punt in liet bestaan san 'Altijd Beet ' u a.s het verwerveii t an de El 0 :autdwinningput op de Mosten en het bouwen van een eigen clublokaal aan liet viswater. Vooral het laatste was een -ware klus, waarbij gelukkig heel wat leden, vrienden en familie een helpende hand toestaken.

-

- SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN 55<'

-GORDIJNEN

44—

-ZONWERING Heilig Bloediaan 246 H000STRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 139c1

48


SPORT

De activiteiten van Altijd Beet de Marck. Per seizoen: - 9 clubwedstrijden voor de eigen leden. Het seizoen start met paaseieren rapen op tweede paasdag. - 8 wedstrijden tegen andere clubs, telkens één wedstrijd op de Mosten en één bij de bevriende club. - 4 winkle picker wedstrijden op de grote put, waarbij men met een werphengel vist niet aan de lijn een voerkortje dicht bij de haak. Met als voordeel dat de beaasde haak dicht bij het lokvoer komt te liggen. - 2 openbare wedstrijden, ook voor niet leden. - een openbare koppelwedstrijd, waarbij men per twee vist, een wedstrijd ter ere van Jos Smolderen. - 2 ledenvergaderingen. - een teerfeest niet mosselen of barbecue en een bingo-spel. - 6 kaartavonden in de winter, om de kas wat bij te spekken. - en wekelijks van mei tot augustus op donderdagavond een wedstrijd van 19 tot 21u.

tie vissen ook hc'ien, kregen al Na hei vissen ua i de kinderen uit handen van onze schepen van sport Marcel Van Ammel, een sportkriebelbrevet van Bloso. En dan was er nog de tijd voor een glaasje fris en een groepsfoto met de (bijna) volleerde hen gelaartjes. Wegens het succes zal er volgend jaar een vervolg aan gebreid worden en denkt men er aan de kinderen de mogelijkheid te geven om enkele keren te komen oefrnen op een woensdagnamniddag met een helpende hand in de buurt.

Het beheer van een visvij ver. In cle loop van de jaren werden er aan de \'Isputten al heel wat werken uitgevoerd door de leden. Jaarlijks komen Oj) de wedstrijdvijver volgende beheerswerken terug om de hoek kijken: - liet strooien van coccolitenkrijt om het bodeniafval zoals bladeren sneller te doen verteren en dit tweemaal per jaar + een jaarlijkse dosis van 500 kg. kalk om het verzuren van het water tegen te gaan. - De karperliiis wordt tweemaal per jaar bestreden door het iiitstrooien van een bestrijding smiddel. - Verder wordt erjaarl ijks een 1000 tot 1.500kg vis uitgezet. Op de grote vijver wordt er jaarlijks 3.000 kg kalk gestrooid en zet de visserijconimissie vis uit, dit jaar nog een schamele 250kg ondermaatse voorn en winde, voor volgend jaar is er echter geen visuitzetting op de begroting voorzien. Dat is natuurlijk niet direct een probleem want de grote put bezit momenteel nog een rijk visbestand.

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS

Op zaterdag 6 sepietiiber stonden 5 morgens 14 jonge/is en nieis i( ,.s te popelen om te leren vissen. Op de vijvers van de Schepzak te Minderhout werd er' een initiatiecursUs gegeven, een organisatie van de Sportregio Noorderkempen, Bloso, het VVHV, de Hoogsrraarse Sportvissers en sponsor Gilbert De Sporti'isser uit Meerle . Een deskundige monitor, in de persoon van meester Felix Curvers, leerde de kinderen hoe ze een vislijntje moesten maken, iets over de vissen, hoe ze een hengel moeten optuigen enz., kortom de basis van het vissen.


o 0

HALVE EEUW GELEDEN SEPTEMBER 1947

Xliie Fokveedag 1947 0p Dinsdag 9 September 1947 ging voor de 13e maal de Fokveedag van Roodbont Kempisch stamboekvee door te Hoogstraten. O.L. Heer begunstigde ons niet een mooi getemperd Septemberzonneke. Vanaf de vroege morgenuren verschenen de moedige tentoonstellers met hun puike dieren op het flink versierd terrein. De orde-dienst, verzekerd door gendarmen en veldwachters, had de handen vol; maar 't was schoon om zien hoe alles vlot en vlug binnenliep. Een pluinipje voor de dienst! Waren de dieren op tijd, ook de bezoekers lieten niet op zich wachten. Vanaf 9 uur stroomden op 3 uur tijds, meer dan 4000 toeschouwers binnen. Buiten de talrijke hooggeplaatste landbouwmensen, en de E.E. H.H. Proosten en Pastoors uit alle streken van het land, die we hier onmogelijk allen bij name kunnen noemen, zagen we bezoekers uit alle streken van het Vlaamse land; uit de Limburgse Kempen, uit de streek van Leuven, Brussel, Ninove, Gent en Lochristi; uit Aalst waren er 6 autobussen met 235 man en zelfs uit EupenMalmédy was er een afvaardiging onder de leiding van dhr. Rijksveeteeltconsulent van Luik. Ook een groot aantal Nederlanders uit de grensstreek en een 130-tal uit het land van Cuyck kwamen hun belangstelling tonen. Voeg daarbij al wat uit de Antwerpse boerenwereld enigzins veefokker is en ge krijgt een klein gedacht van de machtige boerenniassa op heet terrein. Boeren en boerinnen,jonge boeren en boerendochters met hun open lach en goedig gezicht: het wemelde er al zo broederlijk doorheen. Wat een feeststemming. Werkelijk, de veefokdag van Hoogstraten is een echte hoogdag geweest voor de boerenwereld. Sinds 8 u. is de wakkere B.J.B. in volle actie om de tentoonstellers met hun dieren de groepen en standplaatsen aan te wijzen op het zo practisch ingedeeld terrein. 500 dieren stallen op 2,30 u. tijd is geen kleinigheid. Een nauwelijks zijn ze er mee klaar of te 10.30 u. doet de jury haar intrede, onder voorzitterschap van weled. hr . Et. Stas de Richelle en onder leiding van Burgemeester J. Mertens van Meer, die, wegens onpasselijkheid van Burgemeester Desmedt van Minderhout, diens plaats inneemt. Nu bereikt de spanning haar hoogtepunt. In 5 ringen worden door 5 verschillende jury's de dieren geklasseerd en herklasseerd. De B.J.B.-ers hebben de handen vol om de verschillende groepen achtereenvolgens en bijtijds in de ringen te brengen, en middelerwijl staat een dichte haag van 50

belangstellenden rond de ringen op hun manier te keuren, te pronostikeren en te kritikeren. De luidspreker, pikfijn opgesteld door Jos Loos. Hoogstraten, brengt met zijn vrolijke deuntjes de juiste stemming, en geeft klaar en duidelijk de nodige onderrichtingen. Wat een bedrijvigheid. En toch gaat alles kalm en vlot zijn gang. Tientallen personen drukten ons hun verwondering en bewondering uit over de goede Organisatie, over de ontbaatzuchtige samenwerking en de degelijke indeling van standen en ringen. In de eerste plaats danken we dit aan het bedrijvig, goed onderlegde bestuurscomité; in de 2e plaats aan de flinke hulp van onze kranige B.J.B.-ers, maar niet het minste van al aan de leden en tentoonstellers zelf, die door hun eensgezinde samenwerking, alle onderrichtingen stipt naleven, aanstonds bij de eerste oproep op post zijn en het nooit te veel vinden als er iets gevraagd wordt voor den fokveedag, maar immer al hun krachten inspannen om hun veestapel te verbeteren en alzo den fokveedag doen lukken, zowel door de massa-inschrijvingen als door de goede kwaliteit die ze, voorbrengen. Moge die eensgezinde, onbaatzuchtige, technisch goed uitgeruste samenwerking blijven bestaan, dan is en blijft de fokveedag van Hoogstraten, de schoonste veeprijskamp van 't land, onze veefokkers ter ere en gans het land ten bate.

Filmleiding Voor volwassenen PAX: 'Hoe groen was mijn dal' - Sociale schets met Roddy Mac Dowall en Walter Pidgeon. Aanbevolen. ROMA: 'Birmaanse Nachten' - Exotische avonturencomedie met Dorothy Lamour, Robert Preston en Pr. Foster. Voorbehoud. ROXY: 'Lady Hamilton' Gerornanceerde biographie met Vivien Leigh en Laurence Olivier. Streng voorbehoud.

van vuilnishopen door mensen die niet geabonneerd zijn op de reinigingsdienst, stelt dhr. Burgemeester voor, ieder inwoner te verplichten een bijdrage aan de reinigingsdienst te betalen, opdat het aanleggen van vuilnishopen zou verhinderd worden. Dhr. Brosens heeft hiertegen bezwaren. Eerstens omdat de gemeente niemand kan verplichten aan de reinigingsdienst te betalen en dit het oprichten van vuilnishopen niet zou verhinderen. Ten tweede vraagt hij zich af waar men uit zou komen, wanneer mensen uit de verst afgelegen uitkanten der gemeente, in geval van verplichte betaling, in volle recht zouden eisen dat de vuilkar ook hun afval zou komen wegruimen. Daarom stelt dhr. Brosens voor dat ieder vrij zou zijn zich op de reinigingsdienst te ahonneren of niet. Verder dadelijk alle vuilnishopen op te ruimen en op straf van boete met streng politietoezicht verbieden nog ergens vuil te storten, tenzij op de gemeentelijke stortplaats, schuin tegenover het Spijker. Wie niet in de reinigingsdienst betaalt, kan aan het gemeentebestuur de vraag richten dat de vuilniskar, mits speciale vergoeding, zijn vuilnis zou komen opruimen. Dit voorstel wordt algemeen goedgekeurd.

MOSSELEN - PEKELHARING Flet beste adres H. MARIEN, Gelinelstraat 82, Hoogstraten. 3202 GROOT BAL Ter gelegenheid van Hoogstraten Kermis zal er bal gehouden worden in Café Patria, Vrijheid 144. Puike Jazz. - Beste dranken. Vi'iendelijk aanbevelend. 3205 NAAIMACH LENEN

NECCHI, DURKOPP, ADLER weer aangekomen Koopt nu geen onbekende merken meer

Gemeenteraad Woensdag, 8 dezer, vergaderde de voltallige gemeenteraad voor de 19e maal dit jaar. Na algemene goedkeuring van het verslag der vorige zitting worden volgende punten besproken. 1. Reinigingsdienst. Daar onze wegen ten allen kant ontsierd en bevuild worden door het aanleggen

De koningen van de hardstaalproducten 10 jaar waarborg Machienen vanaf 6500,—. Ir. Contant of op crediet Agentschap en Dieiistinricliting

H E N DR IC KX -.SO ME RS Vrijheid 30/32 Tel. 34 H000STRATEN


HALVE EEUW GELEDEN

MEER Ondergrondse brand In de Meiren op Maxburg wordt sinds 3 weken een ondergrondse brand. Bij het afstoken van een grachtkant heeft een laag moer die onder de dunne laag aarde van het voetpad ligt, vuur gevat. De langdurige hitte heeft de moer uitgedroogd en het smeulende vuur verspreidt zich onder de grond steeds verder en heeft reeds over een lengte van 100 meter een eikendreef aangetast. Hier en daar komt de rook uit de grond opgewarreld, terwijl op sommige plaatsen de bovenlaag aarde is ingestort. Een ganse rij bomen heeft het erg verduren: vier zware eiken liggen reeds geveld, een tiental anderen staan op 't vallen en de ganse rij dreigt af te branden of af te sterven. Zo

GEVRAAGD Deftig meisje voor alle werk in kristelijk huisgezin. Tel. 908.38. Mme Michelet. Hof Ter Schrieckiaan 83, Berchem-Antwerpen.

Angelique-Wortels Uitbetaling in Café Jef Schellekens te Hoogstraten op Dinsdag 28 October, tussen 14 en 15 uur. G. VAN DEN BOSSCHE

GEVONDEN Een som geld tussen Minderhout en Castelré. Terug te bekomen tegen advertentiekosten bij Wed. J. Gillis, D 14, Castelré.

HUISMOEDERS of TROUWERS Zo U een beste stoof verlangt, welke U het meeste genoegen doet, schoon in allerbeste chromé, aan de meest concurerende prijs, wendt U tot Eduard DE LOOZE-VERMEIRE, Meirsteenweg 1, Minderhout. Schone keus.

BOERENEINDKERMIS! Nelleske luister eens man Zo spraken gistren Roos en Jan, Uw wagenmakerij hé hé is nog wel een goei staminee Zo gezegd en zo gedaan En 't is weer kermis in de baan, Dans en zang en lekker bier Ook volksspelen leut en plezier, KERMISVREUGDE in de baan Dat mag niemand laten ontgaan. Zeer vriendelijk Roos en Jan.

de droogte nog lang blijft aanhouden bestaat het gevaar dat ook de 2e rij bomen wordt vernield. Aan blussen valt niet te denken. Alleen een overvloedige regen kan het vuur doven.

Kon. Mij Ste Cecilia Begunstigd met een uitzonderlijk weertje, hebben we Zondag, 31 Oogst, onze bootreis op de Schelde kunnen aanvatten. Oni 10.30 uur waren een vijftigtal deelnemers opgekomen om met onze nationale tram naar Antwerpen te reizen. Als naar gewoonte bood de afwezigheid van geregelde verbinding der trams aan de vaart, de gelegenheid den slakkengang van de brugherstelling na te gaan en te Oostmalle konden we van dezelfde goedertierenheid gebruik maken, om ons met een lekkere ijskreem te verfrissen. Zo leert men van t kwaad een deugd maken. Rond 12.5 u. doen we het midden der stad aan en laten we ons binnentronen in een gezellig restaurant aan den groten boulevard, om den innen ijken mens wat te versterken, bediend door een beleefd kelner, net of we er voldoende te verteren hadden. Na een korte wandeling door de stad werd ons Scheldetochtje om 14u. aangevangen. Doorlopend worden we ingelicht door de reporter van de boot, maar vooral danken we onze vriend Edward Vereecken, die ons onbaatzuchtig de meeste merkwaardigheden toonde en uitlegde, maar spijtig genoeg zijn broer Robert in verlegenheid bracht door zijn boterhammen met eierkoek te verobberen. Waarlijk, hij kent de schepen en de dokken, zoals wij hier de mensen kennen. Na 3 uur varen - het leek ons slechts één uur - legden we terug aan bij het Steen. Allen waren voldaan, zowel zij die de haven kenden, als zij voor wie het de eerste maal was. Zo moet het zijn: eigen schoon leren waarderen.

MEERSEL-DREEF Sprekende Processie Op Zondag 21 September gaat de Sprekende Processie voor de laatste maal uit. Er wordt dien dag een bedevaart verwacht uit Drunen (s Hertogenbosch) tot welker intentie de plechtige Hoogmis aan de Grot zal opgedragen worden. Na de middag, om half drie processieommegang in het park, daarna Lof met preek aan de Grot, en verering der Relikwie in de kerk.

WORTEL Huldiging Op Donderdag 25 September a.s. zal de Koninklijke Fanfare St. Jan Baptist te Wortel, hulde brengen aan 3 harer verdienstelijkste leden, te weten: Langers Jan: werkend lid sinds 1891, bestuurslid sinds 1913 en vanaf 1921 tot heden nog steeds op Post als wakkere muziekbestuurder. Langers Petrus: werkend lid sinds 1890, bestuurslid sinds 1913 en gedurende vele jaren plichtsgetrouwe voorzitter. Van Aert Jozef: telt reeds 60 jaar lidmaatschap, was gedurende meer dan 25 jaar spelend lid. De leden komen bijeen in het lokaal te 17.30 uur. Afhaling der jubilarissen met muziek. Daarna koffie en gezellig samenzijn in het lokaal voor al de leden (de vrouwen mogen ook niet achterblijven). Allen op post voor dit welverdiend huldebetoon aan onze drie jubilarissen. Het Bestuur. Bron: Gazet van Hoogstraten September 1947

JuL Croes-Michielsen f<

Vrijheid 178, OOSTRATEN

- EM3H gods12nstige YOOr8tll- ArtikIs voor g8schenken -

-

9141SWB[k

ESrR MEN 51


10 jaar Golden Oldie Party's

Fusieswing Zaterdag 18 oktober: Eurocore 1997 Op zaterdag 18 oktober zijn de 3 F-loogstraatse jeugdhuizen mede-organisatoren van een festival met de welluidende naam Eurocore. Het gebeuren heeft plaats in de parochiezaal van Oostmalle en het is wel duidelijk dat harcicorc hier het hoofdgerecht vormt; de plaats van her komst is, zoals het eerste deel van de naam dan weer doet vermoeden, gans Europa. Een kleine opsomming van de ingrediënten zou geen kwaad kunnen, dachten wij. Opener, om 14.00 uur, is Kindred uit Limburg; ze gingen de afgelopen zomer samen met het Amerikaanse Culture op tour door Europa en zijn zowat het beste product van toonaangevend hardcore-label Good Life Recorclings. Daarna speelt een Brusselse groep met New Yorkse invloeden, we hebben het hier over Out For Blood, die zopas een schitterende debuutCD op deze wereld zetten. Vervolgens speelt Lifeforce. de Duitse groep die enkele maanden geleden het Slot moeiteloos plat speelde, gevolgd door Storrncore (uit Parijs), Tech 9, Only Attitude Counts (speciaal overgekomen uit Oostenrijk voor het festival) en België's populairste Hard Resistance. Daarna kan begonnen worden aan het zogenaamde 'hoofdprogramma'. Liar is zowat dé beste Belgische edgemetalgrocp, ze leverden met hun 'mvietus'-CD onlangs een waar meesterwerk af en zijn live ook niet te missen. Backfire! (met uitroepteken) treedt op als vertegenwoordiger van onze noordcrburcn en gedroomde afsluiter is Kickback uit Frankrijk. Kaarten zijn te koop aan de schappelijke prijs van 300 frank in het Slot. cle Cahier, De Mussenakker, het Spiraal, de Malmejo, Metrophone in Antwerpen en Music Jungle in Turnhout. Aan de kassa betaalt ci 350 frank. De deuren gaan open om 13.00 uur, het feest begint om 14.00 uur. Info en reservaties: 03/314.71.96 (Jan).

RADIO COSMOS, nu gevestigd aan de Loenhoutseweg in Hoogstraten, heeft als lokale radio altijd veel 'goud van oud' gedraaid. Zeg maar vooral het populaire uit de jaren 60 en 70. Uiteraard wordt ook nu nog steeds de hitparade gevolgd en worden vele van de actuele hits uitgezonden. Dat was niet anders halfweg de jaren '80, toen de radio verhuisd was van Meer centrum naar de spitsing Meer-Meerle. Het was daar dat de, in die tijd zeer populaire, dansnamiddagen 's zomers werden georganiseerd, op het terrein waar inmiddels de firma Maes en Zonen hun bedrijf heeft uitgebouwd. Het was naar aanleiding van de organisatie van die jeugdbals en dansnamiddagen dat de Oldie DJ's bij Cosmos op één van de maandelijkse vergadering rechtstonden en het woord namen. Zij vonden dat ook het oudere publiek de kans moest krijgen nog eens flink uit de bol te gaan. En daarmee was de Golden Oldie Party geboren. Maar het mocht niet zomaar een bal worden. Dus werd er video bijgehaald en visuele effecten. Het begon die eerste keer in de Minderhoutse parochiezaal met ronkende en vooral stinkende motoren, maar het effect was er niet minder om. Jukeboxen en old-timers volgden. Met het groeien van de organisatie, verdwenen stilaan de decorstukken. Het accent had zich ondertussen verlegd naar de surprise-act. In de Meerse Veilinghallen werd op de derde Golden Oldie Party reeds uitgepakt met een live-optreden The Sonics brachten de zaal in volle enthousiasme. In 1991 werd ingegaan op de uitnodiging van de familie Desmedt om manége De Blauwbossen te gebruiken als decor voor de vierde Golden Oldie Party. Met de Blues Brothers, alias de broers Schrickx van Dreef, barstte een lang feest los. Dc bezoekers van de Golden Oldie Party's maakten wel eens de opmerking dat de avond vaak met de communiefeesten samenviel. Daardoor misten sommigen in '92 het zeer geslaagde optreden van de Plagiat Beatles. Het leek ofde Fab 4 nooit 'Oldies' geworden waren. Na de Abba act één jaar later, was het overduidelijk geworden, de GOP-bezoeker genoot het meest van cle life-surprise-act. De vierde organisatie op rij in de Minderhoutse blauwbossen werd naar een muzikaal hoogtepunt gedreven door streektalent Desperated Company. Die zomernacht was er één om nooit te vergeten, zeker niet voor de Cosmos-medewerkers. die daags voordien met zijn allen aan het brui loftsfeest zaten van Peter Clymans en Lut Laurijssen. Voor Peter was het in '94 de eerste GOP die onder zijn eindverantwoordelijkheid lag. Maar ook hij stond 's morgensvroeg, zij het niet kleine oogjes, mee vooraan om het feest op gang te zwieren.

De Golden Oldie Party dankt zijn sfeer ook heel sterk aan dc zeer vele videoclips. In de ioop der jaren werd een ganse collectie van uitzonderlijk beeldmateriaal aangelegd. Originele videoclips van de meest krakende oldies roepen bij de feestvierders vaak verre herinneringen op. Tijdens de surprise-act zorgt het reuzevideoscherm dan weer voor spectaculaire beelden, dankzij het werk van een zeer creatief Cosmos-vidcoteam. De rechtstreekse beelden maken duidelijk dat de gemiddelde leeftijd van The Romantics, de surprise-act van '95, inderdaad ver achterin de veertig lag. Niet alleen oud, maar vooral geroutineerd zorgde het viertal voor een flinke opwarming in de Mecrse Veilinghallen. Ook vorigjaar kon Cosmos een streekeigen groep de kans van de surprise-act gunnen. Stan and the Man brachten een eerder jonger repetoire. Rik Oonis, gitarist bij Desperated Company stond er ook weer tussen. Met het feestweekend in het vooruitzicht, is Rik overigens toe aan zijn derde GOP-optreden.

1995. The Roniai,tics - Veiling Meer. Live groepen als surprise beelden op reuze-video-scherm. 52

wf

iiic/iief;ecliistrecksc


FUSIES WING

24 en 25 oktober: de tiende editie De lustrumviering van de Golden Oldie Party staat voor de deur en zoals het een jubileumeditie past, heeft radio Cosmos de tiende editie in een extra feestelijk kleedje gestoken, inclusief een dubbelprogramma, zowel op 24 oktober als zaterdag 25 oktober wordt de tijd een flinke slag teruggedraaid. Het programma ziet er als volgt uit

Vrijdag: ROCK AND ROLL AVOND met 3 live-optredens door steengoede covergroepen 21h00-22h00 : Baomus (NL) 22h30-23h30 : Desperated Company (B) 24h00-01h00 : Rock Circus (B) Zaterdag : TIENDE GOLDEN OLDIE PARTY volgens de gekende formule, aangevuld met ecn bighand-optreden van dc Arendonkse 'New Sound Band' De keuze van de vrijdagavond is het logische gevolg van het succes van de live-surprise-acts. Live gespeelde muziek doet nog steeds de vlam bij vele dertigers en vcertigers in het lijf slaan. Het is een apart sfeertje, waar ze op een Golden Oldie Party nog eens met volle teugen van kunnen genieten. De zaterdag werd gekozen voor een nieuwe uitdaging. De impact van de bigband was vooral in de jaren '40 en '50 enorm. Met de opkomst van de elektronische muziek, geraakte zij wat uit de belangstelling. Maar de geschiedenis herhaalt zich en daarom haken ze hier terug in op de sfeer van weleer. De organisatoren hebben het beste nog voor het 't laatst gehouden. Een GOP moet in de eerste plaats de ontmoetingsplaats voor de vriendenkring van toen en nu zijn. De zaal is speciaal daarvoor rijkelijk voorzien van tafels en stoelen, zodat je eerst eens goed bij kan praten en dus wordt het pintje, in glas getapt door de garçons, net als vroeger, aan tafel gebracht. De tiende GOP vindt plaats in de extra verwarmde Veilinghallen van Meer op 24 en 25 oktober. De inkom per avond bedraagt in voorverkoop 300 B fr. aan de kassa 400 Bfr. Voor een weekendticket, uitsluitend in voorverkoop, betaal je 500 Bfr.

De groepen Baomus Arbeidsvitaminen LIVE. Baomus is cle naam van een popgroep die midden jaren '70 ontstond. Vier broers Dekkers begonnen samen met Frans van Ginneken en Toon Koks aan een band, die anno 1997 nog steeds in dezelfde samenstelling bestaat. Afgezien van enkele tussentijdse, korte onderbrekingen hebben de handleden elkaar blijven zoeken in hun muzikale leven. Door de jarenlange ervaring en de onveranderde samenstelling van de groep is er een unieke sfeer onstaan binnen de band. De samenstelling van Baonius maakt het mogelijk om nummers te spelen waarin strakke ritmes, moeilijke gitaarsolo' s. mooie toetsenklanken en meerstemniige zangpartijen geen belemmering meer vormen om eender welk nummer te coveren. Met de jaren is clan ook een perfëct passend repertoire van rocknummers ontstaan. die hun weerslag hij het publiek nooit missen. Ieder vindt er wel zijn favoriete nummer in terug uit '70 en '80-er jaren. Arbeidsvitaminen LIVE is dan ook de meest passende omschrijving voor hun optreden. Baomus is daarom als opener, de ideale gast op een party waar de Golden Oldie muziek de hoofdrol vervult.

Desperated Company Desperated Company kent zijn roots in '67, met vooral plaatselijke optredens in Rijkevorsel. Rond 1974 kennen Rik Ooms, Eddy Maes. Wim Sterkens en Danny Swaegers met de band hun topperiode, met o.m. het uitbrengen van de singles 'Higher' en 'Someone's loving me'. Na de heropstart in '90 zijn nog steeds twee leden uit de originele bezetting in de groep actief Eddy (lead vocals en gitaar) en Rik Ooms (sologitaar en vocals). Eddy zong tussentijds o.m. nog bij Hassle en ook Rik Ooms heeft nooit stil gezeten. Hij musiceerde o.a. bij Floeren Aap. Ook dc nieuwe generatie heeft menig muzikale watertjes doorzwommen. Mark Bocklandt (keyboard en vocals) speelt nu nog piano bij de klei nkunstgroep Harbalorifa en zorgt regelmatig voor backing vocals hij Vlaamse en buitenlandse artiesten. Johan Bronders heeft zijn joots in de blues. Hij speelde met de Blues Bronders

IT

en met Wigbert hij Shamrock. Patrick Vindevoghel (drums) toerde al door heel Vlaanderen en Nederland met Nonkel Ney's Ryhtm 'n Blues hand. Lea Van den Broeck (vocals) stond vorig jaar samen met Rick en Johan nog op het GOP-podiuni met Stan and the Man en Véronique Laeveren (vocals) is als zangeres ook te zien bij Ten for Soul. the Big MMM's en binnenkort in de musical Sneeuwwitje. Desperated Company heeft zich sinds de jaren '90 vooral sterk gemaakt in covers uit de seventies en sixties. Vooral hun covers van The Beatles zorgen voor muzikale hoogtepunten en met de ondersteuning van twee vrouwelijke vocals vraagt een optreden van Desperated Company gegarandeerd om bisnummers.

Rock Circus De slotact van de avond kan niet anders dan een succes worden. Rock Circus ontstond in '88 ut de spil van Tails Blue en de Vissers Brothers. De groep bestaat uit zeven oerdegelijke en absoluut geroutineerde muzikanten. Eigen aan de groep zijn de meervoudige zangpartijen. Hun repertoirekeuze staat helemaal in het teken van ambiance, met muziek van John Miles, Queen, The Beatles, Status Quo, Tina Turner, Deep Purple, Joe Cocker, Dizzy Men's Band, enz... Willy Vissers (zang) stichter van RC zong vroeger o.m. hij Victim en Mustang. Zijn broer Ronny ontpopt zich altijd zeer snel als publiekslieveling, door zijn nooit aflatende komische invallen doorheen het ganse optreden. Sinds 1995 weet ook RC zich gesteund door een zeer ervaren zangeres: Sonja, die verder ook zingt in de profband van Bert Heerink alias Vandenherg (NL). Luc van Dessel (gitaar) is een technisch zeer veelzijdig gitarist en speelt ook hij cle Boogie Clowns en Polle's Bluesband. Wim Wouters (bassist) zorgt voor het ritme in de groep samen met drummer Guy. die vroeger al zijn sticks verdiende bij Victim en Big Stallion. Rock Circus is gewoon een stel goede vrienden die houden van muziek te brengen, ambiance te creëren en er lekker in te vliegen.

New Sound Band Dc wortels van deze 20-koppige bigband liggen ergens op een zolder in het Kempense Arendonk, waar enkele enthousiastelingen 0 1) 27 mei 1992 de lont aan het muzikale vuur

t

10 jaar Golden Oldie Party Jaar Plaats 1988

Minderhout Parochiezaal

1989

Meer Veiling

1990 1991

Meer Veiling Minderhout Blauwbossen Minderhout Blauwbossen Minderhout Blauwbossen Minderhout Blauwbossen

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Meer Veiling Meer Veiling Meer Veiling

Surprise-act Motors clie kwame binnengereden Rock and Roll dansgroep The Sonics The Blues Brothers The Plagiat Beatles Ahba act Desperated Coinpany The Romautics Stan and the Man Lustrum weekend

Rockci,cus 53


FUSIES WING staken. De concerten van de NSB balanceren steeds tussen muzikale ernst en live-spontaniteit. Getuige hiervan ondermeer het lustrumconcert in het cultuurcentrum 'De Garve'. Op deze variété-avond speelde de NSB tevens als begeleidingsgroep van Margriet Hermans en Sonja Pelgrims. Met deze laatste deelde NSB reeds meerdere malen het podium. Het 'swinggevoel', vertaald in om. Basie. Miller, Nestico,... blijft de draaischijf van de NSB, maar uitstapjes naar andere genres worden zeker niet geschuwd. Zo is er de opzwepende Samba en Bossa en ook rock 'n roll is nooit ver weg. Als dit geheel dan af en toe wordt gekruid met een wondermooie ballade, spreken we van een muzikaal programma, waarin iedereen zijn favorieten vindt en daarenboven met het onbekende kan kennismaken.•

10 gratis dagkaarten voor de tiende Golden Oldie Party Schrijf snel een postkaart of een brief naar: De Hoogstraatse Maand Pater Schrijversstraat 11 2323 Wortel Met vermelding Golden Oldies :

Jongeren fuiven voor goede doel HOOGSTRATEN - Onder de noemer '3 voor 11' mobiliseren De Mussenakker, Cahier de Brouillon en Het Slotjongeren om deel te nemen aan een avondje 'fuiven voor het goede doel'. Voor jongeren is zaterdagavond het traditionele uitgangsmoment. Die avond bewust in het teken stellen van de Hoogstraatse 11.11.11-actie mag dan ook als een nobel initiatief worden toegejuicht. De actie '3 voor 11' is de afgelopenjaren geëvolueerd tot een degelijk georganiseerd gebeuren waarbij de gezelligheid en de verbroedering, naast het 11 .11.11 -thema, centraal staan. Dat het alsmaar beter gaat met de organisatie, leiden we af uit de bedragen die na afloop overgemaakt werden. 'In 1990 was dat 30.000 frank, maar bij de vierde editie konden we zelfs al 110.000 frank overschrijven, de vijfde uitgave was goed voor 250.000 frank en vorig jaar mochten we het 11.11.11 -comité blij maken met meer dan 307.000 frank. De drie jongerencafés staan zaterdag 8 november opnieuw zeventig procent van hun inkomsten af. De cafés worden speciaal ingericht rond het nationale 11.11.11-thema 'Geen schandaal aan mijn voeten'. In De Mussenakker, het Slot en Cahier de Brouillon worden bovendien kleine acties georganiseerd om geld in 't laatje te krijgen.' Tussen de drie jongerencafés pendelt de hele nacht lang gratis een bus van de Lijn. De afgelopen jaren is gebleken dat het er op deze avond bijzonder gezellig aan toe gaat.

'Over de inrichting kunnen we nu nog niets kwijt, dat blijft altijd een verrassing. In elk café zal onistreeks 22.30 uur een kunst- en curiosaveiling plaatsvinden. Eigengemaakte kunstwerkjes, rommel, antiek, curiosa en vondsten worden op een ludieke manier te koop aangeboden.' Naast de eigenlijke actie '3 voor 11' hebbende jeugdhuizen nog enkele andere activiteiten in het teken van de 11.11.11-actie geplaatst. Op zaterdag 31 oktober wordt in jeugdhuis Mussenakker een spaghetti-avond georganiseerd. Cahier de Brouillon pakt op zondag 2 november uit met een motor-run en in de vooravond van 8 november worden in het restaurant allerlei bijzondere gerechten geserveerd. De opbrengsten van deze bijkomende activiteiten gaan integraal naar het 11.11.1 1-project.

to or GS

Sen

Al uw boodschappen bij elkaar? • BROOD

'4

ovenverse broodjes elk uur v/d dag op zondag meer dan 15 soorten

• PATISSERIE • CHARCUTERIE • ALGEMENE VOEDING • GROENTEN & FRUIT — 1 ~Jwá VAN OPSTAL-STOFFEL

't.J'\ teei0. 031 34 31

Grote Plaats 28 WORTEL TeL & Fax 03/31435 DINSDAG GESLOTEN

54


FUSIES WING

De Mussenakker programma Meerkermis Tradities dienen er om nageleefd te worden en dat doet De Mussenakker ook dit jaar met haar kermisprogramma. De eerste zaterdag programmeert men gewoontegetrouw een plezierig bandje waar jong en oud zich in kan vinden, de tweede zaterdag wordt het podium vrijgemaakt voor jong talent uit de streek. Op zaterdag 4 oktober is het de formatie The Penguin die het Mussenakkerpubliek mag vermaken. Zij brengen een stornende mix van surf en rockabilly, gekruid met flink wat humor. De avond kan dan ook eigenlijk op voorhand niet meer stuk. Zeker als je weet dat de drummer van dit Nederlands drietal afkomstig is van de legendarische rockabilly-formatie Batmobil, wat maakt dal er behoorlijk wat vakmanschap aanwezig is. Degene die bij hen stil kunnen blijven staan, zijn ofwel potdoof ofwel lam. Ambiance verzekerd! Op zaterdag 11 oktober is het de beurt aan het plaatselijk talent. De 4 groepen die men heeft weten te strikken voor het Vrij podium zijn One X More, Taxi Brues, Ray 268 en Illustrious Disease. One X More dient eigenlijk niet meer te worden voorgesteld. Dit straight-edge hardcorecombo uit Wortel krijgt immers zowel nationaal als internationaal steeds meer erkenning wat o.a. resulteerde in een optreden in Amsterdam en in een bijdrage aan een verzamel-CD. Dat het spelen van blues niet voorbehouden is voor ouderen met een baard van minimaal 20 cm, bewijst het jonge Taxi Brues uit Turnhout. Benieuwd wordt dan ook uitgekeken naar hun set. Ook Rijkevorsel zendt op zaterdag Ii oktober haar zonen naar De Mussenakker. Ray 268 mag dan immers aantreden op het vrij podium. Zij brengen een mix van surf en punk, wat maakt dat hun set door het jonge publiek zeker zal geapprecieerd worden. Vanzelfsprekend kan ook rock niet ontbreken op een vrij podium. Deze keer wordt het gebracht door het Wuustwezelse Illustrious

Het Black Box-festival De vzw 'Cahier de Brouillon' waagt zich op zaterdag 25 oktober 1997 met de tweede editie van het Black Boxfestival weer op muzikale paadjes die door het gros van de mensheid nauwelijks worden bewandeld, maar die misschien alleen al daarom het proberen waard zijn... * De spits wordt ditmaal afgebeten door een lokale groep. Erik Jochems - geen onbekende op de regionale podia - heeft zo'n half jaar geleden Tinne Swaenepoels als zangeres aangetrokken en de electro act werd TVF Resonance gedoopt. Ze brengen een speciale mix van ambient, techno en industrial waarbij voor deze gelegenheid de nadruk zal liggen op het laatste. * Met de mensen van Implant duiken we volop in de sterk onderkoelde Electronic Body scene waar Belgische groepen steeds een vooraanstaande rol hebben gespeeld. Na de goed ontvangen debuut CD 'Soft Flesh - Hard Steel' hoopt het duo Geert Machtelinck en Len Lenieire htin nieuwe spruit in 'Cahier de Brouillon' voor te stellen aan een levend publiek.

Men laat ons die avond overigens nauwelijks respijt. Patrick Stevens stond vorig jaar reeds bij het Black Box-festival op de planken met het op z'n zachtst gezegd - overdonderende SONAR project, maar deze keer is het vertrouwde, maar genadeloze Hypnoskull de verschijningsvorm. 'Cahier de Brouillon' geniet trouwens ook bij deze artiest de eer als gastheer (of -vrouw?) te fungeren bij de live-première van de eerste 1-lypnoskull CD. * Top-act is ongetwijfeld Dirk Ivens. Deze bezige bij - enig in zijn soort - is zeker niet aan zijn proefstuk toe en kan reeds terugblikken op een indrukwekkende staat van dienst. Zanger bij Absolute Body Control en de Klinik, achter de knoppen bij Sonar en nu weer bezig aan een volgend, boeiend hoofdstuk met Dive. De zaak Dutroux en allerlei andere, uiterst onfrisse praktijken in dit apenlandje fungeren ook nu weer als voedingsbodem voor de woede, onmacht, verbijstering die Dive in muzikale vorm op ons loslaat. Als afsluiter een waarschuwing: op zaterdag 25 oktober zijn degelijke bretellen in het Hoogstraatse van harte aangeraden! U betaalt 250 Bef aan de kassa en de deuren gaan open om 20.00 uur (bijkomende info: 031 314.32.64 en 03/315.85.08). Cis

Disease Op het moment van dit schrijven stond de volgorde van spelen nog niet vast, maar als je om 20.30 uur in De Mussenakker bent, mis je zeker niets. Voor beide avonden geldt trouwens dat de inkom gratis is en dat het bier er rijkelijk zal stromen. Voor meer informatie kan u terecht bij Ludo Martens (tel. 03/315.03.61).

G'err .11(01,1 Iii l en Len Lejneire inn Iniplant

A

Garage Luc Ryvers

Nieuwe OPENINGSUREN in de WERELDWINKEL (vanaf 1 oktober): woensdag van 14 tot 16 uur donderdag van 14 tot 16 uur vrijdag van 14 tot 16 uur zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur zondag van 10 tot 12 uur

MEEFISEWEG 97 2321 HOOGSTIRATEN (MEER) Tel. 0313159090

De Hoogstraatse Maand Ook uw maandblad! Vanaf nu elke maand in uw brievenbus?

Tel.: 314.41.29 / 314.49.11 Tel. + Fax: 314.55.04

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie ICT•

55


FUSIES WING

Onvervalste gitaarrock van Bijna vier jaar geleden gaven Bart Meeusen uit Rij kevorsel, Kris Wouters uit Oostmalle, Rudi van den Heuvel en Kurt Vervoort (momenteel wonende in Deurne) uit Meer het startsein voor de groep JUNGLE FEVER. Bart nam plaats achter het drumstel, Kurt hing zichzelf een basgitaar om de schouders, terwijl Rudy en Kris, gewapend met gitaar, de vocals verzorgden. Na een drietal maanden repeteren, wilden ze hun muziek ook wel eens blootstellen aan de rest van de bevolking. Dit resulteerde in enkele optredens in Antwerpen en nog geen half jaar later prijkte Jungle Fever zelfs op de affiche van Akkerpop, waar ze de boel mochten openen met hun rockmuziek, afgewisseld met enige crossover-getinte liedjes. In 1995 vervolledigde een Zangeres de gelederen van Jungle Fever. waardoor de muziek ook enigzins van stijl veranderde. Hoewel ze in deze bezetting zelfs een optreden in Gent ver sierd hadden, leverde dit echter niet het ewenste resultaat op. 1-let duurde daarom ook niet lang of Jungle Fever was terug een kwartet, dat ondertussen resoluut voor het rockgeluid koos. De leden kwamen er snel achter, dat niet alleen zij Jungle Fever een geschikte naam vonden voor een band. Ook het groepje van Werner De Smedt (gekend als meisjesidool Bart uit Wittekerke en ook van de onlangs uitgebrachte film Gaston's War) zag deze naam wel zitten. Wanneer dus deze Jungle Fever een plaats had veroverd op de affiche van Via-Rock, kwamen onze streekgenoten er achter dat ze niet alleen op deze wereldbol waren. In 1996 veranderden ze hun naam daarom in het weiklinkende FIZGIG. In dat jaar maakten ze de podia onveilig van o.a. Malmejock en opnieuw Akkerpop?, dat inmiddels een vraagteken achter zijn naam had gekregen. Vol ongeloof kwam FIZGIG te weten dat wederom een andere band hun groepsnaam ook had toegeëigend. Deze keer was een Japans hardcore-groepje uit het zonnige Californië de schuldige. In de hoop dat deze naam uniek genoeg was, werd hei goed in het gehoor liggende BATTY DARREN de nieuwe groepsnaam voor de rockgroep. Onder deze naam trokken ze in december vorig jaar naar de studio om hun muziek voor eeuwig vast te leggen op een demo. 1-let opnemen van clii cassettje leverde weer heel wat optredens op. Op die manier geraakten ze ook door de preselecties van het vrij podium in 't Spiraal in Rijkevorset. Wanneer ze deze wedstrijd ook nog eens winnen, zag het er heel rooskleurig uit voor Batty Darren. 't Spiraal had immers beloofd dat de winnaar een optreden mocht geven in een Nederlands jeugdhuis. Voorts kregen ze ook cle kans om in het voorprogramma van een bekende groep te spelen en er nog geld voor te krijgen ook. Alles goed en wel, maar 't Spiraal was en is er zich blijkbaar niet meer van bewust dat deze beloftes ook nog eens nagekomen moeten worden. Zelfs de plaats op het vrij podium van Benefietpop, waarvoor ze door hun overwinning automatisch geplaatst waren, is uiteindelijk nog in handen gevallen van een andere groep, die achter Batty Darren was geëindigd. Spijtig dat het zo heeft moeten lopen, maar dit houdt hen absoluut niet tegen om voort te doen met wat ze bezig waren. Op dit moment hebben

56

de deuren om 15.30 h. Een uur later staat P.Y.G.P. op het podium, gevolgd door de alombekende Nederlandse punkers van Undeclinable Anibuscade en N.R.A. Vooraleer No Fun At All aan hun set begint, mogen hun landgenoten van Puffball ook nog laten horen wat ze in hun mars hebben. P.Y.G.P. legt voor dit 'Punkfest' een bus uit. Voor de prijs van 200 Bfr. kan je meerijden naar Vosselaar, maar je moet wel snel een plaats reserveren, want zo'n veertigtal zitjes zijn al bezet. Om met de bus mee te rijden, kun je bellen naar Toon Verboven (03/315.01.78)

Ii

de leden al 33 optredens achter de rug, waar ze vooral eigen nummers lieten horen. Soms worden deze eigen composities doorspekt met enkele covers, zoals o.a. van Sebadoh, Magnapop en The Posies. De teksten handelen vooral over hun eigen leven en de problemen waarmee ze zoal geconfronteerd worden. Protestsongs schrijven ze niet zoveel, hoewel het nummer Burn in Heil gericht is tegen het uitbuiten van religie. In afwachting van een volgende demo is Own Life, hun eerste demo, nog steeds verkrijgbaar aan de prijs van 150 Bfr. Aan optredens ontbreekt het ook niet bij Batty Darren. Op woensdag 24 september waren ze te bezichtigen in café 't Pleintje in Poederlee, de zondag erop in café Den Booze in Rijkevorsel en op zondag 12 oktober in 't Fortuin in Meer. Hier gaan ze een speciaal optreden ten gehore brengen met vooral veel stevige covers uit vroegere jaren. Houdt ook zeker vrijdag17 oktober en zaterdag 1 november vrij in je agenda, want dan speelt Batty Darren respectievelijk in 't Veto in Herentals en in jeugdhuis Kroenkel in Nijlen. Het zou me niet verbazen, dat Batiy Darren volgend jaar het podium van Humo's Rock Rally zal bevolken. (Info en boekingen : Batty Darren Meerleseweg 46 - 2321 Meer - 03/315.91.53 (Rudi) en (Kris) 03/312.44.90) (JH) Die andere groep uit Meer, namelijk PAINT YOUR GRANDMA PINK of korter P.Y.G.P, is er in geslaagd om in Den Biebob in Vosselaar mee het voorprogramma te verzorgen van de Zweedse punksensatie No Fun At All. die twee jaar geleden op Pukkelpop de tent van de Marquee nog flink deed dampen. De orgariisatoren van jeugdhuis Nok uit Vosselaar openen

De pompbode pompt altijd tweemaal


FUSIES WING Een mooi evenwicht tussen hilariteit en melodrama maakt de film toch nog genietbaar. Veel visuele gags en zwarte humor.

toch ..........

Oktober in The Movie

In AIR F0RcF; ONE is Harrison Ford de president van de Verenigde Staten. In die status is het hem onmogelijk te onderhandelen met terroristen. Maar wanneer de Russische nationalisten het presidentiële vliegtuig (Air Force One) met de president en zijn familie onderscheppen, is de 'Vrije Wereld' in crisis. Onder druk moet hij een oplossing vinden om dictator General Radek uit te schakelen. Verraad ik iets wanneer ik zeg dat 'de goei' zullen winnen?

'--

-—

,

/ 7 ./

-

/ . . .: .

1

.

5 gratis kaarten voor Liar Liar 5 gratis kaarten voor FJy Away Home

Hoxie , een jeugdfilm, brengt ons het verhaal van Amy. 13 jaar. Bij de dood van haar moeder in Australië moet ze noodgedwongen bij haar vader Thomas (Jeff Daniels), een excentrieke uitvinder, in Canada gaan wonen. Amy is niet gelukkig in haar nieuwe leven. Op een dag vindt ze een moederloos nest ganzeneieren in een bos (lat gekapt wordt. Zij besluit de broedtaak te voltooien. Wanneer de gans jes uit het ei breken nemen ze, biologisch volkomen te verklaren. Amy als moeder en volgen haar naar overal. Alleen weten ze niet hoe ze de grote trek zuidwaarts moeten ondernemen. Dat zal ze eehFLY AWAY

Leuker is de film LIAR Lii. Daarin is Fletcher Reid ('Rubber Face' Jim Carrey) een onverheterlijke leugenaar. Daardoor heeft hij het echter wel tot bekend advocaat geschopt. Privé gaat het hem, om dezelfde reden, minder goed af. Hij is gescheiden van zijn mooie vrouw en zijn zoontje Max vraagt hem voor zijn vijfde verjaardag één dag niet te liegen. Dat komt Reid niet al tebestuii. Net die dag wil zijn ex met haar nieuwe vrijer naar Boston vertrekken en op de rechtbank moet hij sekshom Samaniha verdedigen.

Uvy GAZO EIST EEN HONDA.

Om op de hoogte Ie bi//ten woi liet hele fuutaanbod in the Motie raadpleeg je best blad:ide 2 in,, Dc Kenipenkiok. Wie rechtstreekse motie wil belt naar 314.67.90

Pg

De aanloop voor hei ec Iiie fi tin seizoen is gestart. I'1R. BI;sN draaii nog volop en voor de kinderen worden enkele leuke films herhaald. Ook enkele nieuwe films nemen hun kans.

ter voorgedaan worden met kleine vliegtuigjes (ULM s), wonderlijke bouwsels van vader Thomas. Fly Away Home is een mooie familiefilm met mooie beelden en prachtige technische vondsten. Het script is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het pertekt te onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taai gras, grote of kleine tuinen, HONDAheeftvoorelk terrein de juiste maaier. StLik voor stuk trendsetIers als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna-verkoop u een pertekt funktionerende grasmaaier. Jarenlang. Honda. Altijd een perfekt resultaat.

Wij mogen van The Movie 10 vrijkaarten weggeven (5 voor Liar Liar, 5 voor Fly Away Home) Schrijf gewoon een postkaart naar: De Hoogstraatse Maand Pater Schrijversstraat, 11 2323 Hoogstraten en de spreekwoordelijke onschuldige hand doet de rest.

IS i R, IN 11111151:5 511 1011H DAN II I KUNNI N UHI lvi N AIIK DRAAI 1 DAAR ( RAAD 101 III 1. \\ANI V[lLI(.. Vt RZLKLRF S IS MF[R DAiN II 511 NWI Rk

Verzekeringskantoor

J STOFFEIS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20

IO1TD11 ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS 57


KALENDER BROUWERSHUIS

Op stap in..

RESTAURANT BRASSERIE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SIOMINARIES)

HOOGSTRATEN Zaterdag 27 september : WIELERKOERS VOOR WIELERTOERISTEN, omloop Tinnenpotstraat, org. De Lustige Wielrijders, 14.30 uur, int. 314.52.42. Zondag 28 september: KERMIS

Zaterdag 4 en zondag 5 oktober : VOGELKIJKDAGEN in de Heesheide, samenkomst 8 uur aan de kerk van Hoogstraten, org. Wielewaal, ml. 314.60.14.

t) Zaterdag 4 oktober: KLANTENDAG (Open Deur) in de Wereldwinkel, Gelmelstraat 5. Gratis proeven en keuren van eerlijke producten. Van 10 tot 18 uur.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43 Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaï 14v. en woensdag de gansc dag gestolen Zaterdag open vanaf 18 u.

Donderdag 9 oktober: SCHRIJFAVOND Amnesty International in De Gelmel, vanaf 20 uur.

48

MEER

Vrijdag 17 oktober: INFO-vergadering voor geïnteresseerden van EDUCATIEVE TENTOONSTELLING de Wereidwinkel. Iedereen welkom. 'ACHTER HET VIJGEBLAD', zaterdag van 13 tot 16 uur, zondag 10 tot 12 uur, zaal IKO, Woensdag 15 oktober : LEZING door CAS org. Gezondheidsraad. GOOSSENS over de media, org. Davidsfonds, auditorium Klein Seminarie, 20 uur.

nr12 T

Zaterdag 18 oktober: VERKOOP WAFELS EN WC-PAPIER, huis aan huis door KSJ. Vrijdag 24, zaterdag 25, zondag 26 september : TONEEL 'The Rose Garden', zaal St. Cecilia, 20 uur, org. Toneelgroep Tinello. ml. 314.47.54.

j,

HOOGSTRATEN

Zaterdag 25 oktober: BLACKBOX FESTIVAL, tweede editie, lokaal Cahier de Brouillon. 20 uur, toegang 250 BF.

CAFÉ DISCOBAR

'TFRTUIN Meerdorp 13

ber: TONEEL van TINELLO: The Rose Garden, telkens om 20 uur in de zaal St. Cecilia.

2321 Hoogstraten

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

Al 25 jaar een oase EW;[aain de Boornkes

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Wortels jongerencafé zonder pretentie' ] 56

Open donderdag (20, 00 u ) vrijdag, zaterdag( 1 9 004 en zondag 1330u)

-

ÇLLLL

t

Gelmelstraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11 58

Vrijdag 24 oktober: GOLDEN OLDIE PARTY. Lustrum Rock en Roll-avond met BOAMUS, DESPERATED COMPANY, ROCK CIRCUS. Zaterdag 25 oktober: 10 JAAR GOLDEN OLDIE met optreden Bigban NEW SOUND BAND.

MINDERHOUT Info-avond: GEN-TECHNOLOGIE EN LANDBOUW door L. De Bruyn. om 20 uur in de Parochiezaal. Org . VELT. Zaterdag 4 oktober: Vlaaienslag door dc oudervereniging van de Vrije Basisschool Minderhout Zaterdag 11 oktober: Dorpsquiz Om 20.00 u. in de parochiezaal. Woensdag 15 oktober: DAN5FESTI VAL om 13 uur in het KBG-huis. Org . KBG. KOOKLES van M. Verbroecken van 20 tot 22 uur in de parochiezaal. Org . VELT.

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Zaterdag 25 en zondag 26 oktober: HOBBY-TENTOONSTELLING van 14 tot 18 uur in het KBG-huis. Org . KBG.

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 a., zaterdagavond vanaf 18.00 a., zondagnanniddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 a.

,. hnrrrzîui

DeGuldenCoppe

tarijl1eit 183

1M 1

Vrijheid 173 -2320 Hoogstraten Tel.: (03)31491 94 - Fax: (03) 314 87 17

Vrijdag 3 oktober:

Vrijdag 17 oktober:

vzw Mussenakker Meer

CAFE-BRASSERIE

CL

Zondag 19 oktober: HONDENDEMONSTRATIE, van 14 tot 17 uur in Café De Eiken, J. Lysenstraat.

Vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 okto-

Telefoon: 03/31571.53

L.angenberg 14 - 2323 Hoogotraten-Wortel TeI./Fvx 03 / 314 53 28

Zaterdag 4, zondagS en maandag 6 oktober: KERIvIIS

'

ot3efrateu 031314 66 65

51

rtG & aaljp

no


KALENDER

REISBUREAU DE STILLE KEMPEN 2310 RIJKEVORSEL

MIELANDWEG 10

DAGREIZEN OKTOBER Voedingssalon ........................................... Mosselfestijn Zeeland ................................ Bedevaart De Panne .................................. Voedingssalon ........................................... Herfsttiritentocht .......................................

Maandag 6/10 Vrijdag 10/10 Maandag 13/10 Vrijdag 17/10 Zaterdag 18/10 liet café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag - TeL 03/314.32.64

400 400 400 400 400

fr. fr. fr. fr. fr.

Mini Cruise York - 3 dagen Vertrek Zaterdag 8 november .....................................................5.300 fr. 2 pers. kamer. 2x zeer uitgebreid ontbijtbuffet + avond diner

Londen - 2 dagen 13 - 14 december kamer + ontbijt + shuttle ................................3.950 fr.

Parijs - 2 dagen 20 - 21 december

vol pension .............................................3.450 fr.

Telefonisch reserveren na 18 u. a.u.b.

03/312.08.34

Zondag 28 september: PADDESTOELEN-WANDELING onder leiding van Jef Melis. Vertrek om 10 uur aan het Casino van de Kolonie. Org . VELT.

Woensdag 1 oktober:

2,25% rente

Gewestelijke KAARTPRIJSKAMP. rikken en jokken vanaf 12.30 uur in de parochiezaal. Org . KBG.

Zondag 26 oktober:

40

MISSIEFEEST met tentoonstelling, café en tombola. Van 13 tot 19 uur in de parochiezaal.

MEERLE Zaterdag 4 oktober: BINGO in de parochiezaal vanaf 19.30 uur Org. Fanfare St. Cecilia.

Zondag 5 oktober: Sde MJEELSE LOOP. Stralenloop met keuz tussen verschillende afstanden, vanaf 15 uur Geleide loop voor kinderen vanaf 14 uur. 11 schrijven aan de Chiru- oIiIii, Ore. K\ bi

Zondag 19 oktober: huifkar) in GEZINSDAG met \\ t: c0r hi de Elsakker. Inschrijven tussen 13 en 14 uur. Vanaf 14 uur: ontspanning in de parochiezaal. Org . Oudercomité.

Maandag 27 oktober: COORDINATIE-VERGADERING 11.11.11 om 20 uur in de Harmontezaal.

2 interessante Info-avonden Op vrijdag 26september: De weg van boer naar bord door Luk Vankrunkeisven. Op vrijdag 3 oktober: Gen-technologie en Landbouw door L. de Bruyn. Telkens om 20 uur in de parochiezaal van Minderhout.

59


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten 031314.32.11

WACHTDIENSTEN

T

LAURIJSSEN JEF DIERENSPECIMLZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN

HUISARTSEN

CONTAINERDIENST

Zaterdag 4 oktober: DR. D. ROB BEN & DR. C. ELST, Leernstraat 42-A Hoogstraten, tel. 314.38.48.

Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout Tel. 0313 14.54.50

Zondag 5 oktober: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A. Meerle, tel. 315.87.15.

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

Zaterdag 111 oktober: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 3 14.86.85. GSM: 095.54.86.85.

Zondag 12 oktober: DR. MIEKE LEURS,

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 16 tel. 031314.42.92

Chaamseweg 20-A. Meerle. tel. 315.85.55. 22

JAN STOFFELS

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...) W

IJ 11 1 u4s 1.4POd'Jt V .

-

nieuw oud antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorsel

Tel.: 031314.20.24 Indoor tennis squas/z snooker

DR. JOHAN WILLEMSE, Burg. J. Van Aperenstraat 3. Hoogstraten. tel. 314.45.55.

de

Zaterdag 25 oktober: DR. FILIP DECLERCQ,

Tennisclub vzw ,4 Ittcfa' straal 72 2320 Hoo,ç'.sirv feit

VRIJHEID

TeL 031314.37.76

Hazenweg 29. Meerle, tel. 315.84.54.

Zondag 26 oktober:

mobilE REnt LIL1

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's. tussendoortjes...

APOTHEKERS

\

NOORDERKEMPEN

Tel. 031314.31.08

76

Tot 3 oktober: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp46, tel.315.7375.

Van 3 tot 10 oktober: APOTHEEK FRANb.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04

es

Zaterdag 18 oktober: DR. CORNEEL BOE-

DR. JOHAN WILLEMSE, Burg. J. Van Aperenstraat 3. Hoogstraten. tel.314.4555.

St. Lenaartseweg 32 2320 H000STRATEN

Hoogeind 54

Zondag 19 oktober:

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

-

VAN SPAANDONK

REN, Mgr. Eestermansstraat 15. Meerle, tel. 315.82.21.

KWALITEITSPLUIMVEE

AUTOVERHUUR

-V

SEN, Vrijheid 160. Hoogstraten. tel. 314.80.04.

Van 10 tot 17 oktober: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16. Rijkevorsel, tel. 314.62.25.

Zaterdagvoormiddag 11 oktober: APO-

GELMELSTRAAT 6 2320 HOOGSTRATEN\ Tel. 031314.38.11 Fax: 031314.15.03 Weekdugen open 'uit 9 u tot 20 u Woensdag open van 9 u tot 14 u Vrijdag en zaterdag open van 9 ii tot 21 u

ZONDAG RUSTDAG Kleine groepen s-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes..ersierd. s'oor vergaderingen of privé.

THEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68.

Van 17 tot 24 oktober: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73.

Van 24 tot 31 oktober: APOTHEEK REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 3 14.49.11

LUYTEN, Minderhoutdorp 40. tel. 314.40.74.

THUIS VERPLEGING •

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

WIT-GELE KRUIS. 24 uur up 24. Voor Hoogstraten en alle cleelgemeenten: tel. 014/61.48.02.

Zelfstandige verpleegkundigen: verantw. uitg.: J. Fransen. Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

ZE

STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) LOU VAN BOUWEL (314.41.50) en VERA HAEST (314.38.39) KRIS SAENEN (314.24.39) en MAY VAN DONINCK (314.30.48).

Het nieuwe nummer van de MAAND zal klaar zijn op 29 oktober. Medewerkers, we verwachten uw kopij vooraleer het laatste blad van de bomen gevallen is, op woensdag 15 oktober. Dus het allerlaatste nieuws over dorp of sport kan nog op zondag de l9de.

7.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.