juni 1997 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD DERTIENDE JAAPGANG, NR, 146 JUNI 1997 PRIJS: 60 FR. AFGIFTE KANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

de hoogstraatse maand De motorfreaks van Wortel

Dagboek

Terug naar Kongo

Bart de Roover

Frans Van Dongen

Jeanne \'erheyen


ACTUALITEIT

Wie is eigenaar van de werken van Alfred Ost? Op het moment dat (1e 1 -lOK, Hoogstratense Oudheicikundige Kring, een voorstel formuleert om de werken van Alfred Ost aan de stad Hoogstraten over te dragen, komt het eigendomsrecht van deze collectie opnieuw ter sprake. Uit een studie van de archiefstukken blijft, dat Alfred Ost zijn werk wou schenken aan het stadsbestuur en de inwoners van Hoogstraten. Later, vooral na de Tweede Wereldoorlog, ging de HOK zich steeds méér gedragen als de eigenaar van de collectie. De meesten onder ons zullen zeker niet wakker liggen van dit probleem. Toch is het een boeiend verhaal van geven.., en nemen. De hoger aangehaalde stelling is, kort samengevat, het besluit van een studie van de archief stukken, gemaakt door Miel Horsten in het kader van een stageproject binnen zijn post-graduaat culturele studie. Als de betrokken partijen deze stelling aannemen. betekent dit meteen dat het stadsbestuur de collectie niet moet overnemen en dat ze de registratierechten, die het stadsbestuur bij een schenking verschuldigd is, niet moet betalen.

Voorwaarden Tijdens een tentoonstelling van werken van Alfred Ost, georganiseerd in het kader van het zesde Kempisch Congres in augustus 1937, is er voor het eerst sprake geweest van een schenking van een 50-tal schilderijen van Ost aan Hoogstraten. De kunstenaar onderhandelt, op dat moment, met het stadsbestuur én met Fernand Bilcke en Deken Lauwerys, die deel uitmaken van de 1-10K. In de briefwisseling rond het congres én in een officieel document, van 11 september 1937 aan de burgemeester, de schepenen en de bevolking van Hoogstraten. verbindt Ost drie voorwaarden aan zijn schenking. Een museum oprichten De Hei lig Bloedkathedraal vrijwaren van elke verminking en Het oorspronkelijke stedenschoon der H. Bloedstad eerbiedigen en in eere herstellen. Aan de eerste voorwaarde zal al vlug voldaan worden. In januari 1938 wordt een inschrijvingslijst voor een 'Heilig Bloed Volksmuzeum' gepubliceerd en enkele maanden later, in een brief van 26juli 1938, worden volgende namen als leden van het Propagandacomité vermeldt: BurgemeesterJ. Brosens, Gemeenteraadslid Ant. Brosens, Deken Lauwerys, Dr. Hendrik Versmissen, Jozef Peeters, Mevr. Jozef Peeters-Pelckmans, Mej. J. Hollebeke.

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

IO1%TD Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTAATEN Telefoon 03/314 68 60

Beeldhouwer Karel Seuntjes, Louis Doms, Albert Haseldonckx, Jozef De Keuster en Fernand Bilcke. De tweede voorwaarde houdt verband met plannen om aan de Sint Catharinakerk een nieuwe sacristie te bouwen. Die plannen, die in de Gazet van Hoogstraten van 10 oktober 1937 als 'vandalisme' en 'heiligschennis' omschreven worden, werden door de Commissie van Monumenten en Landschappen verworpen. Er zijn dus geen bezwaren meer om de schenking af te ronden. Toch maakt men zich, in kringen van het Propagandacornité /orgen wat betreft de identiteit van de begunstigde. Dit blijkt Da, uit een brief van Fernand Bilcke aan A. Haseldonckx van 29juli 1938, waarin we het

volgende lezen: 'Volgens Meester Ost moet er absoluut een vertegenwoordiger der gemeente in zere/en, in onze vereniging, omdat feitelijk de gift gedaan wo,'dt aan het gemeentebestuur en niet aan een vereniging van privaat initiatief Later, wanneer er betwistingen komen over het eigendomsrecht, stelt het Propagandaconhité dat zij wel en het gemeentebestuur niet aan de drie eisen voldeed. Toch moet duidelijk blijven dat Ost zijn collectie aan het stadsbestuur schonk onder drie voorwaarden en niet aan eender wie, die aan deze drie voorwaarden zou voldoen.

Post Scriptum De eigenlijke sehenkingsakte, opgemaakt in het Gasthuis St.-Camilus te Wilrijk op 6 december 1938, bestaat uit twee delen: de schenkingsakte zelf en een belangrijk Post Seriptum. Uit dit laatste blijkt, nog maar eens, dat Ost zijn werken schenkt aan het 'Gemeentelijk H. Bloed Volksmuzeum'. Méér zelf. Ost bepaalt in dit post scriptum wat er moet gebeuren bij een gemeentelijk faillissement van de Heilig Bloedstad Hoogstraten. Een aantal jaren blijft alles rustig en is er geen onenigheid over het eigendomsrecht tot, na de Tweede Wereldoorlog, de discussie losbarst. In bijna elk document van het Propagandacomité of later van het Bestuur van het Heilig Bloed Volksmuzeum. staat een verwijzing naar deze kwestie. Te pas en te onpas vermeldt het bestuur dat zij de eigenaar is van de collectie en, in mei 1957, krijgt deze problematiek zelfs een wettelijk kader. Op 25 niei van datjaar verschijnende statuten van het museum in het Belgisch Staatsblad. Deze vernielden in art. 2 dat de vereniging eigenares is van de Ost-collectie. Het bestuur zit blijkbaar verveeld met het Post Scriptum, waarvan hierboven sprake. Dat kunnen we opmaken uit een nota van 12november

Alfred Ost wou rij" werken schenken aan het stadsbestuur en de inwoners van Hoogstraten, niet aan een vereniging met een privaat karakter. 1956. van Ferdinand Bilcke gericht aan A. Haseldonckx, waarin we het volgende lezen:

'Wat denkt gij en E.H. Lauwervs van het Post Scriptun lan de schenkingsbrief van Os!. Hij spreekt daarin lan een gemeentelijk... mnuseuni. Vooral de laatste alinea uit deze nota levert stof tot nadenken: 'Nu, dit is een los blad van de

schenkingsbrief, en er daarna bi/gevoegd... wat daarmee?' Merkwaardig genoeg heeft het stadsbestuur nooit op de statuten van het museum gereageerd. Erger nog, wanneer het museum in 1975 overgebracht wordt naar de woningen 1 en 2 van het Begijnhof, ondertekenen vertegenwoordigers van het stadsbestuur zelfs een overeenkomst waarin de HOK bepaalt dat hij de eigenaar is van de Ost-verzameling.

Registratiekosten Zoals de zaken er nu voor staan, is niet meer van belang wie nu, strikt juridisch gezien, eigenaar is van de werken van Ost. De Ost-collectie 7al, als alles normaal verloopt, overgedragen wor den aan het stadsbestuur. Toch kan de eigendomskwestie bij de overdracht van belang zijn. Indien het stadsbestuur zich als de rechtmatige eigenaar kan opwerpen, hoeft deze over dracht helemaal niet te gebeuren en kan het stadsbestuur 12.5% rechten, op de waarde van de collectie, besparen.


monnen in de maand Bende van de oude motors Regelmatig zie je ze door Wortel en omstreken rijden. Oude motors. Maar vooral hoor je ze met dat typische gebrom, gekletter of geronk. Want klinken doen ze allemaal verschillend. Voor de kenners tenminste. Met de zomer in zicht vonden we de tijd rijp om eens een praatje te maken met die kenners. De grote voortrekkers van dit patrimoniumbehoud zijn JOHN FRANSEN en zonen RAOUL en PATRICK, LUDO BOOGAERTS en FRANS VAN OPSTAL, allen geboren Wortelnaars. John is brug-gepensioneerde bouwvakker, Raoul is mekanieker bij Stoffels in Minderhout, Patrick is electromekanieker bij de Dienst der Scheepvaart en Ludo en Frans zijn beiden gevangenenbewaker te Merksplas. Allen zijn ze ook grote bewonderaars van het Belgisch motorfabrikaat; FN, Gillet en Saroléa. Maar ook van de grote klassiekers als Norton, Puch en Nimbus, het onverslijtbare Deense merk van Nilfisk. Daarvan zijn er slechts 5 in België waarvan 2 in Wortel. John Fransen. de peetvader van Voor

de motor-cultuur in Wortel, begon het al ,....rg vroeg. John: 'Toen ik een raar of 14 was en onze t ouis 17, hadden ze bij dc huren een motor. I)ie mensen waren men, in on/e ogen och, al stokoud, ik hat 60 - 70 jaar, en wij hadden t ns dai nu it ,rkc' toegeëigend. Zonder verzekering of iaks. alleen niet naft en olie, toerden wij daarmee rond. Niemand die daar problemen over maakte die tijd. On,e eerste motor thuis ss as er een van het Franse leger. een Terrot. Toen de oorlog twee dagen oud v.as moesten de Fransen al meteen de aftocht blazen. En van /.attigheid, denk ik, hadden ie die motor vergeten in de sloot aan de Kolonie, daar aan Sus Van Dijck. Op een zondag gingen wij er met de familie wandelen en ineens zegt onze Louis: Va, kijk, daar ligt ne 'motchiclet'. Wij die motor het bos ingesleept en 's avonds stillekes uiteen gaan vi jzen en naar huis gebracht. Onze va heeft die dan later in een haringtonneke in flink wat pek in de grond gestopt. Na de oorlog heeft hij hem proper gemaakt en helemaal terug in elkaar gezet. Het toeval wil dat ook de Duitsers hij ons een motor aehtert i 'mn, een NS U . Sta ii nek t' Mathecuscn, ecn garagist sao Turuhout zei: als ik die NSU mag kopen, dan bouw ik uw Tarrot om tot een Sarolda. Want niet een Tci'rot mocht ge hier nict rijdLII. Onze in licefi er nog lang mee naar zijn werk gereden. Zelfs Fokke Sommen heeft er no g een tijd nice achterop meegereden. Ilij is er zelfs eens afgevallen want hij zat altijd 'I,oekskes' te lezen. En dc wegen warel toen niet gelijk nu. h.' Pas nadat John in 1983. met een motor van zoon Raoul en met de hele familie in de volgwagen. naar Sehoiland loerrir, heeft hij definitief de draad weer opgenomen. Nu bezit hij een collectie van een twaalftal al dan niet gedemonteerde motors.

door langs Bolck en zo naar de Kolonie. Maar omdat die motor een klein batterijtje nodig had van 6 volt, en clie waren toen niet te krijgen, moest Michel Swaene mee achterop met een grote autobatterij. En zo stoven wij door Wortel Kolonie. De vlammen spoten er achter uit. Maai' dat was eigenlijk nog maar een gewone brommer, geen klassieker. Het is pas in 1987 dat ik een echt antiek stuk gekocht heb, een Gillet 500. Nu heb ik er een zestal staan, drie rijkiaar, drie gedemonteerd.'

Ludo Boogaerts' eerste kennismaking met de motor situeert iichookrondzijn 14de jaar. Op Ganimel \\oonde een zekere Kolckmans. ook 14 nar, en clie had altijd mde motors staan. t .udo was er een regel matige gast maar mei zijn 50 fr. zakgeld kon hij er niet veel aanvangen, het uitgangsleven eiste tenslotte ook zijn rechten. Op een dag had Bolckmans echter een blauwe Vogel staan, een licht motorke van 1 25cc en Ludo mocht hem hebben voor 200 fr. Ludo: 'Ik ben die te voet gaan halen, binnen-

Frans Van opstal's eerste ken-

i making niet de nioior zoals hij vele ageren van die tijd, t'5oofl liet hebben in een bromfiets. t huis was er absoluut . ccn niotor-triditie, op .4 .:.. nonkel Cli tiLt Lii non Ilikni DLiLliitste is trouwens op het eind ' an de oorl ig not' aangereden door een Engelsman waardoor hij is blijs en sukkelen met /ijn heen. In 1975 kocht Frans 'bijna' een motor maar hij heeft nog ges acht tot 1988. Toen heeft hij doorgeheten en kocht hij een Saroléa Estafette, een legermotor

Patrick, John en Raoul, nog lang niet uitgepuft.

'


MANNEN IN DE MAAND .:

De trofeeënkast John: USA rondtank 1924 2 Terrot 92$ - 1929 Sarolea Biilage 4$ 1948 Sarokia l'staletIe 1951 Gillet four do monde 92$ Gil let Tuurkt 1929 2 Puch 250 1961 USA 1140 1967 Vcpa l'iaggio 1970 Nt iuhw 3c' 1 750 1939

'5

.

3

1

Frans: S aroléa E '.1:11 ette 1949 Sdt ult:i \tlant ie i 1 h2 Saroléa Superport

Ludo Boogaerts bij de start ton De 9 Provinciën' van 1949. Frans bezit nu drie Saroléa' s en is van zin het daar bij te houden. Het opkuiswerk doet Frans op zolder en de montage in een kleine werkplaats beneden. Voor het gespecialiseerde werk doet hij beroep op derden; spuitwerk bij zijn schoonzoon, techniek bij John.

De 9 Provinciën In wezen is de techniek van de oude motors erg eenvoudig. Praktisch alles kan met eenvoudige werktuigen opgelost worden in tegenstelling

/ 1(11/

iii

U/iti/ bij dc

\/(1t/ n111

De 9

Provinciën' met de moderne motors, waar heel specifiek gereedschap voor nodig is. Zo vertelt Raoul dat tijdens een rit naar de Ardennen plotseling de koppeling onder in 'het bakskc' viel. Geen pro. bleem, met een schroevendraaier en een sleutel was dat binnen het kwartier verholpen. 'En met een 'meel' (wetsteen) hebben we de kleppen nog een beetje bijgevijld'. Het probleem is echter dikwijls het vinden van de juiste originele onderdelen. Maar ook dat geeft de hobby wat volume. Op beurzen en bijeenkomsten overal te lande en in het buitenland is er altijd wel wat te vinden. Er wordt even

/

IuIsd'ir wik,

%kl,r/

1

Ludo: IN Sahara 1929 Nimhus 1949 3 stuks (hilel 500: 1951 waars , an één mcl iijpan t flicuV Rm ul: FN Evtaleltc 1951 I1cicu1c' Sachv WANKEL 1979 Patri.ck: Griet Estalete 1951 Noiton 16 11 vaak met een verkeerd onderdeel teruggekeerd als met herjuiste, lacht Frans deemoedig. Maar het verantwoordt meteen alweer een ritje. Want dat is tenslotte toch het doel van alles. Hoewel een reden voor een uitstap snel gevonden is, het weze Amhiorix of de watervallen van Coo, wordt de uitdaging steeds groter. Het juweel van de 'randonnees' is de regelmatigheidsrit 'De 9 Provinciën'. Aan deze tweedaagse rit van een kleine 1000 kilometer en met 200 deelnemers hebben al onze gesprekspartners de beste herinneringen. Want naast de mogelijkheid eens 'uit te pakken' met hun werkstuk, ontmoetten ze er mensen van alle rang en stand, arbeiders, directeurs, advocaten, truckers, campingkeurders, noem maar op. Eenmaal gekleed en gehelmd zijn ze allen gelijk en hebben ze slechts één motief: liefde voor oude motors.

bvba

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

31A

•1

John Fransen in zijn eldorado. Naast zijn 12 motors, wacht er ook nog een naakte Citroën Traction van 1951 op restauratie.


MANNEN IN DE MAAND Patrick Fransen heeft tijdens 'De 9 Provinciën' eens een wagen aangereden wat hem slechts lichte schade berokkende maar waarvoor hij aan zijn tegenpartij, een gloednieuwe Honda (auto), 60.000 fr diende te dokken. Gelukkig verzekeringswerk. Want ja, wat kost zo'n hobby dan wel? Uiteraard is de aankoop van de motor de grootste kost. Hoewel er onder liefhebbers weinig over prijzen gepraat wordt, niet uit schroom maar gewoon omdat een motor voor hen geen koopwaar is, kan om die realiteit niet heengegaan worden. De aankoop van een Saroléa van rond de jaren '50, zoals Frans er enkele heeft, mag eeraanid worden op zo'n 80.000 Ir. Komen daar

uiteraard de reparatiekosten bij, goed voor pakweg 50.000 fr, werkuren niet meegerekend, want dat is de hobby natuurlijk. De legendarische Ninibus uit '39 van John kostte hem 140.000 fr. Inkomsten zijn er nauwelijks. Verkopen doe je een motor niet, en als het dan toch moet, dan is de vraagprijs niet in verhouding tot de gepresteerde uren. En de keren dat er al eens voor derden gereden wordt, is het meestal gratis, in tegenstelling tot klassieke auto's, die voor een huwelijk of dergelijke gevraagd worden. Maar allen beamen ze dat oude motors mooi kunnen zij ii in hun eenvoud. En de geur van een startende meute, je moet het meemaken. U

John maakt een oiitle r heil t assen reslail ratie en renovatie. Restauratie beoogt een qua kleuren en uitzicht ongehavend model. Bij renovatie, - John is hier bezig met een Gillet 1928 -, wordt getracht de motor pemfect rijkiaar te krijgen, evenwel zonder toegevoegde make-up. Dat maakt zijn gesch ieden is beter afleesbaa r en interessan ter

Nooit meer Maar voor de familie Fransen lonken verdere horizonten. De eerste week van juli gaan ze met 35 anderen deelnemen aan de rit Luik - Milaan - Luik, 2800 kilometer. Daarvoor worden de motors momenteel geprepareerd. Ludo Boogaerts en Frans van Opstal houden het eerder bij hun maandelijks tochtje met de motorclub van Galder. Of, voor Ludo, een ritje met José in de zijspan of niet de kinderen naar school. Als de rit van de familie Fransen meevalt, overwegen ze misschien volgend jaar ook deel te nemen. Maar dan blijft de familie Fransen alweer een stapje voor: ergens in hun achterhoofd speelt al een tocht naar Griekenland of naar Sofia, Turkije. Voor Germaine, de vrouw van John, is het motor-avontuur kort maar krachtig geweest. Op een mooie dag beslist ze, zonder enige voorbereiding, de jongens van het gezin te volgen. Meteen naar Luxemburg. Alleen had Germaine er niet op gerekend dat daar bergen zijn. Dat vraagt een speciale rijtechniek die ze na duw- en sleepwerk van John echter meester werd. Vervolgens 'De 9 Provinciën' maar meegenomen. Met een Puch heeft ze ook die feilloos afgewerkt. Om te eindigen met de voor het gezin legendarische woorden: Nooit meer!

Kickstart Toch is rijden met antieke motors niet zo gevaarlijk. Er wordt meestal rustig gereden, en dan dikwijls nog in groep. Niettemin mocht Ludo met oudjaar jongstleden ervaren dat starten met een 'kickstarter' zijn eigen wetten kent. Door de extreme koude was de olie te dik geworden en sloeg de kickstarter genadeloos terug. Ludo's knie plooide achterstevoren en dat kostte hem enkele maanden gips.

Ludo Boogaerts met juffrouw Lea Claes bij haar op pensioenstelling in Wortel. Een verrassing voor de kinderen en ... voor juffrouw Lea.

(lermnawe De Vice (imlerrouw John Fransemi) in 1993 tijdens 'De 9 Provinciën'. Daarna 'nooit meer'.


VANUIT HET STADHUIS**# NIEUW TERRAS SENREGLEMENT EEN MAAT VOOR NIKS ?? SOMMIGE UITBATERS LAPPEN

GE1\IIEENTEBESLISSING- AAN I1'JN L LL\I\RS. Voor een volle raadszaal en vaak met heel wat animositeit heeft de gemeenteraad vorige maand de knoop doorgehakt in verband met de bouw van terrassen in de vernieuwde Vrijheid. Vaste terrassen tegen de gevels zoals de horecauitbaters wilden, of losse tafeltjes en stoelen met een Vrije doorgang voor de wandelaars langs de huizen 7. Vooral het ACW, de Hoogstraatse dorpsraad ,vertegenwoordigers van de middenstand, en de oppositiepartij Agalev hadden vooraf resoluut gekozen voor een vrije ruimte tegen de gevels. De commissie Terrassen daarentegen had in haar advies gepleit voor aangebouwde terrassen. Het werd uiteindelijk een soort wisselmeerderheid die opteercle voor losstaande terrassen met een vrije ruimte tegen de gevels voor de voetgangers. Burgemeester Van Aperen deed nog alle moeite om de raad tot andere gedachten te brengen, en laste zelfs een onderbreking van ongeveer een half uur in. Toch vonden CVP en Agaiev elkaar in een gezamenlijk standpunt. Het nieuwe reglement geldt voor één jaar waarna een evaluatie zal gemaakt worden. Maar alles wijst erop dat er tegen die tijd volop zal gelobbyd worden want het reglement was pas enkele dagen oud of sommige terassen zaten al vol vanaf de gevel tot soms zelfs op het fietspad. In de week die volgde heeft het college aan twee uitbaters toelating gegeven om tijdelijk een uitzondering te maken op het nieuwe reglement vermits zij reeds beschikten over een bestaand terras dat moeilijk aanpasbaar zou zijn aan de huidige normen. Op één plaats houdt men zelfs maar amper 1,80 meter over. Andere uitbaters lappen intussen rustig het nieuwe reglement aan hun laars en bouwden hun nieuw terras tegen de gevel aan . Het laatste woord is hier zeker nog niet over gezegd.

Commissie voor terrasaanbouw In de raad is het al vrij vlug duidelijk dat de groep van burgemeester Van Aperen zich resoluut achter de visie van de commissie Terrassen schaart. Deze commissie had zich uitgesproken voor de terrassen tegen de gevels met een maximum diepte van 4,5 meter. Het weze gezegd dat deze commissie ook voorgezeten werd door dc burgemeester en dat de samenstelling verder bestond uit drie afgevaardigden van zijn partij. de KVB, twee uit de CVP en één Agalev afgevaardigde. Raadslid J05 Van Bavel (CVP) vecht evenwel de voorgestelde eensgezindheid in deze commissie sterk aan. 'Ik heb mij in de commissie steeds verzet tegen de terrassen aan de gevels, maar dat is nooit in het verslag weergegeven. De vier handelaars die op de commissievergadering uitgenodigd waren zullen dat kunnen bevestigen, want zij hebben duidelijk gehoord wal mijn visie hierover was.' Het feit dat in de commissie slechts de mening gehoord werd van vier betrokken caféuitbaters kon er bij de oppositiegroep Agalev niet goed in. "Dit is toch geen serieuse vorm van inspraak" vond raadslid Verhuist "Dit kan toch nooit reperesentatief zijn voor gans de gemeenschap ?"Ook bekloeg hij er zich over dat er nooit

één serieus plan is voorgelegd aan de leden van de commissie, noch aan andere adviesraden. De commisieleden Wouters en Van Bavel bevestigen dat er inderdaad nooit een degelijk plan voor handen was. Schepen van Openbare Wer-

ken Karel Aerts is het daar evenwel niet mee eens. Er is een plan opgemaakt door de heer Dom van Bruggen en Wegen en dc dorpsraad heeft dii plan kunnen inzien. Het is ook door het college besproken. Deze plannen hebben steeds ter inzage bij de diensten gelegen

ACW, NCMV, dorpsraad en oppositie voor vrije doorgang In de weken voor de gemeenteraadszitting werd er binnen deze organisaties druk vergaderd en stelling genomen tegen het voorstel van de commissie. Een vrije ruimte tegen de gevels en een afstand tot het fietspad vinden zij niet alleen een absolute must voor voetgangers en andere zwakke weggebruikers, het is ook voor de talrijke winkeliers op de Vrijheid van levensnoodzakelijk belang. Ook aan het uitzicht van de Vrijheid werd er veel waarde gehecht. Alle ingrediënten waren dus aanwezig om er een boeiende gemeenteraad van te maken. Vooral de visie van de CVP- raadsleden zou van doorslaggevend belang zijn bij de stemming. Agalev had daarenboven een folder huis aan huis verspreid in de Vrijheid en de omliggende straten waarin zij haar visie kenbaar maakte en de bewoners opriep om de gemeenteraadszitting bij te wonen. De publieke tribune was dan ook volledig bezet. Buiten de beperkte schare van vaste luisteraars waren ook de meeste horecauitbaters aanwezig en tal van winkeliers en buurtbewoners. Het was echter wachten tot het laatste punt van de openbare acnda

Terras san Den Bottel'. Vredig tafrreeltje maar niet to/gemis de afspraken.


GEMEENTERAAD

Toren ijzer-terras in volle opbouw. 1-let college gaf hier een uitzondering om dichter bij de gevel te bouwen.

Discussie Raadslid Mark Wouters bijt dc spits af met een kritiek op het voorstel van dc commissie terrassen. "Het voetpad is er op de eerste plaats voor de voetgangers.ln het voorstel dat voorligt zou de voetganger verdrongen worden richting fietspad waar hij een strook van (minimum) 1,5 meter ter beschikking krijgt. Dit is voorAgalev ontoelaatbaar. Wij eisen een minimale doorgang van 2 meter langs de gevels. De terrassen mogen maar seizoensgehonden zijn en aan de oostzijde van de Vrijheid mogen er op het voetpad geen terrassen gebouwd worden. Wij geven de voorkeur aan losse tafels en stoelen met parasols boven vaste constucties" Raadslid Herman Verlinden sluit zich daar volledig hij aan. "Zeker voor blinde mensen is het oriëntatiepunt langs de gevels van groot belang. Ook de bewoners van het rusthuis . de gehandicapten en jonge moeders met kinderwagens moeten een breed en Vrij Voetpad ter beschikking hebben. Gelooft ge echt dat er van de 1,5 meter tussen het voetpad en het fietspad nog iets zal overschieten hij goed weer Ik heb daar grote twijfels over en ik vrees dat het dan nog veel onoverzichtelijk zal worden dan in het verleden:" Schepen Van Looy die in beide voorstellen wel iets ziet stelt Voor om een terras uit te bouwen tegen de gevel maar dan slechts over een diepte van 3 meter. De rest zou dan eventueel nog met losse tafetijes kunnen aangevuld worden. Ook raadslid Blockx blijkt die mening toegedaan Wij hebben nu met het verleggen van het fietspad een aantal gevaarlijke situaties kunnen verhelpen. Laat ons nu niet terug beginnen met die terrassen dicht tegen het fietspad waardoor het uitzicht weer belemmerd wordt. En wij weten toch allemaal dat er niet voldoende controle zal zijn, en wat krijgen we dan De ene zet een koepel over zijn terras, de andere volgt. enz. Ik zou het heel triestig vinden moest Hoogstraten in een tentenkamp veranderen. Ik ben voorstander van een aangebouwd terras maar dan wel beperkt tot 3 meter. Op die manier kunnen wij ook aan de andere winkeliers de mogelijkheid geven om koopwaar buiten te zetten." Wanneer de discussie dreigt vast te lopen vraagt schepen Peerlinck bijna langs zijn neus weg aan ?

?

de burgemeester wat Bruggen en Wegen ervan zegt. "Er moet twee meter vrij blijven langs de gevels" antwoordt burgemeester Van Aperen die er direkt aan toevoegt dat dit dan ook maar voor iedereen zo moet zijn, ook voor bijvoorbeeld de Papillon in Minderhout. Maar ook de uiteindelijke bevoegdheid over de terassen zal tot enkele vinnige woordenwisselingen aanleiding geven. Volgens schepen Jef Van Looy is het Vlaamse Gewest de hevoegde wegbeheerder en moet zij dus ook toelating geven voor elk terras dat neergezet zal worden. Er zijn dus altijd twee toelatingen nodig, één van het Gewest en één van de gemeente." Zonder advies van Ben W. kan het college geen toelating geven" aldus Schepen Van Looy. Burgemeester Van Aperen heeft het hier schijnbaar niet zo direct op begrepen en drukt er op dat niemand een terras zal zetten zonder toelating van het college. "De voetpaden zijn door ons aangelegd en betaald. Het is dan ook logisch dat de belasting hierop naar ons gaat." Het is intussen secretaris Vinck aan te zien dat hij moeite heeft niet deze discussie en hij komt dan ook tussen :" Het is de wegbeheerder die toelating geeft en niemand anders. Niet het gemeentebestuur, niet het college en ook niet de burgemeester. De gemeente kan enkel retrihuties vragen." "Hoe was het dan in het verleden T' vraagt burgemeester Van Aperen schijnbaar uit zijn lood geslagen, waarop een geïrriteerde secretaris vlijmscherp repliceert "Het is vroeger ook nooit in orde geweest. Dat weet ge toch !" Even later schorst de burgemeester de raadszitting om fracties toe te laten alles nog eens op een rijtje te zetten.

Losse terassen Na de schorsing van ongeveer een half uur volgt de stemming over het eerste voorstel van de burgemeester: aangehouwde terrassen met een diepte van 4,5 m, zonder vloer maar niet windschermen tot maximum 1.6 iii hoog. CVP en Agalev gaan evenwel niet akkoord, raadslid Blockx onthoudt zich. Hierna stelt raadslid Verlinden een terras voor op 3 meter afstand van cle muur en 1.5 meter van het fietspad, maar in de zaal komen hier en daar al wat reakties los over hoeveel ruimte er bij bepaalde

horecabedrijven op deze manier dan nog zou overblijven.. Ook bij de oppositie lijkt deze vrije ruimte een beetje van het goede te veel. Op zijn beurt onderneemt (Ie burgemeester andermaal een nieuwe poging voor een vast terras ditmaal niet een diepte van 3,5 meter. Raadslid \Vouters ergert zich intussen aan deze manier an werken en vraagt het college dringend dit agendapunt terug te nemen omdat het 01) deze manier toch niet mogelijk is om op een zinvolle manier te beslissen. Het voorstel van de burgemeester wordt niet dezelfde stemming als het vorige verworpen. Enkel KVB stemt voor, de andere raadsleden stemmen tegen. Uiteindelijk krijgt het voorstel van Agalev -los terras op 2 meter van de gevels en 1,5 m. van het fietspad, met losse tafels en stoelen , parasols en eventueel windschernien, voor een proefperiode van één jaar - de vereiste meerderheid. CVP en Agalev stemmen voor( 12). KVB stemt tegen (8) en drie raadsleden onthouden zich (Blockx, Pauwels en Tackx). Voor de regeling aan de oostzijde van de Vrijheid nioet er uiteindelijk nog een laatste stemming uitgevoerd worden . Een meerderheid van 15 raadsleden gaat er nice akkoord dat er aan deze kant een terras mag opgesteld worden op de parkeerstrook indien dit mogelijk is. maar dan moet het voetpad vrijgehouden worden. Is er geen mogelijkheid op de parkeerstrook dan mag er een terras komen op het voetpad op voorwaarde dat er een minimum van 1.20 meter vrijgehouden wordt voor de voetgangers. De heren Peerlinck en Van Bavel kunnen hier niet nice akkoord gaan, en de raadsleden Sprangers, Blockx, Rombouts. Sterkens. Verlinden en schepen Acrts zullen zich onthouden.

Een maat voor niets? Na jaren palaveren over terrassen en iedereen een beetje vrij spel laten is men er in Hoogstraten uiteindelijk in geslaagd een sluitend reglement door de gemeenteraad te laten goedkeuren. Of dit nu de best mogelijke oplossing is voor iedereen, daar zullen wellicht de meningen nog lang over verdeeld zijn. Het huidige reglement zal immers op het einde van het seizoen in al zijn facetten beoordeeld worden en wanneer nodig aangepast worden. Maar of er van aanpassing dan nog sprake zal zijn . daar hebben wij nu reeds eristmge vragen over. Vooreerst heeft het college reeds uitzondering gemaakt voor twee uithatingen ( De Jachthoorn en Het Torenijzer) om af te wijken van de voorziene afmetingen. Zo is de doorgang aan Torenijzer amper 1.80 meter van cle gevel en is het terras ook dichter hij het kruispunt opgesteld. Deze afwijkingen werden door het college tijdelijk voor dit jaar toegestaan omwille van cle constructie die voorhanden was en de zomer die zich dringend aankondigt. Flagranter evenwel is de manier waarop andere uithaters zonder schroom de huidige reglementering aan hun botten lappen en hun terras uitbouwen zoals zij dat het beste achten. Een bestuur dat zichzelf respecteert kati zoiets niet toleren.Wij wachten dus met spanning af hoe het college ofde burgemeester deze zaak verder zal afhandelen. Zoals het er momenteel bijstaat dreigt gans deze besluitvorming een maat voor niets te worden en zullen vele inwoners nog maar eens heritinercl worden aan de kwalijke reputatie die Hoogstraten heeft als het er 01) aan komt bepaalde mistoestanden blauw-blauw te laten. Intussen willen wij ons het plezier van een fris pintje op een gezellig Hoogstraats terrasje niet ontzeggen. Met schuim maar liefst zonder wroeging. Wordt zeker vervolgd. U


-

In het tweede deel van deze reeks laten we twee geestelijken aan het woord: missionaris Frans Van Dongen en zuster Jeanne Verheyen. Alle twee hebben ze de onafhankelijkheid meegemaakt. Frans Van Dongen verliet Kongo in 1972, elf jaar na de onafhankelijkheid, om zijn werk in Guatemala verder te zetten. Jeanne Verheyen bleef tot voor enkele maanden in Kongo, tot de laatste vlucht en haar definitief afscheid. Volgende maand ronden we de reeks af met het verhaal van dokter Harry Van Der Pas.

.

1J .;Ls.: . .

;;

v:»>

Frans Van Dongen

Nooit meer echt "thuis" Na een verblijf van 19 jaar in Kongo en 14 jaar in Guatemala keerde missionaris Frans Van Dongen, omwille van zijn gezondheid, terug naar ons land. Na een operatie aan de ogen keerde hij niet meer terug, maar werd kapelaan van het begijnhof. Sindsdien kijkt hij met verwondering naar onze Westerse maatschappij, een wereld waarin hij zich nooit meer echt "thuis" zal voelen. voormalige kolonie op de voet. Niet alleen langs de media, maar ook door zijn contacten met de scheutisten, die er nog verbtijven. In zijn tijd wdiU er dat een 110 tal. Nu ijn rr nog 10. zoals Louis Mertens van Loenhout. die, langs zijn moeder (die Vermeiren heet), zijn roots in het Hoogstraatse heeft. Louis brengt regelmatig verslag uit van de toestand in de streek waar Frans Van Dongen werkte.

Brousse pater

Kapelaan Frans Van Don gen Op het moment dat we dit schrijven is Lisala, de streek waar Frans Van Dongen verbleef, ingenomen door de rebellen. Lisala is de geboorteplaats van Mobutu en is, in dat opzicht, een strategisch belangrijke plaats. Lisala is niet de streek van de voorouders van Mobutu, hij werd er geboren nadat zijn vader er, als soldaat, geplaatst was. De hoofdstad Kinshasa blijft voorlopig nog overeind en één van de volgende dagen zal Mobutu, in het Congolese Pointe-Noire, een tweede gesprek hebben met Kabila, de leider van de rebellen. Frans Van Dongen volgt de toestand in onie 8

Kapelaan Van Dongen is zelf ook afkomstig van Loenhout, waar hij in 1927, nu 70 jaar geleden, geboren werd. Onmiddellijk na zijn studies - hij is dan 25 jaar oud - vertrekt hij, samen met 19 andere scheutisten van zijn jaar, naar Congo. De provincies van onze voormalige kolonie werden er, als bisdom, verdeeld onder de verschillende congregaties. Scheut plaatste zijn missionarissen in Kinshasa, in Kasai en in Lisala. De tijd dat Frans naar Congo vertrok was de periode van de grote aangroei van missionarissen. Tijdens dc tweede wereldoorlog, tot 1945, vertrokken er bijna geen missionarissen. met als gevolg dat er, onmiddellijk na die oorlog, massa's jonge scheutisten vertrokken en er veel nieuwe missiestichtingen opgericht werden. Frans werkte er als broussepater. Hij bezocht er, vanuit de centrale missiepost, de buitendorpen en de scholen die er waren. Hij was dus hoofd, zeg maar directeur, van een groot aantal kleine scholen, meestal met slechts enkele studiejaren. Voor het middelbaar onderwijs waren er, ver deeld over de missie, enkele beroepsscholen en het seminarie. Toen Frans er in 1952, zesjaar voor de onafhankelijkheid, aankwam was er van een streven naar onafhankelijkheid nog geen sprake, zeker niet in de streek waar hij erhieet. De roep naar

Frans liet een baard groeien :oal,s alle missionarissen. onafhankelijkheid ging. ook in Congo, tilt san een relatief kleine groep intellectuelen - de "evoluees" - die. in Kinshasa, studieavonden organiseerden en al vlug op staatkundig medezeggenschap aandrongen.

Bwana Kitoko De eerste signalen van opstandigheid die hij opving situeerden zich rond het bezoek van koning Boudewijn in 1956. Onze koning, die men de bwana kitoko noemde, was in een hut van een zwarte binnengegaan. Door dat gebaar, hoe klein ook, werd de inlandse bevolking er zich van bewust dat de blanken, die bij hen leefden en hen bestuurden zoiets nooit zouden doen. Dat besef gaf méér eigenwaarde aan dc inlandse bevolking. Van dat ogenblik af ging alles behoorlijk vlug, ook al gebeurde alles ver weg van het rustige binnenland, waar Frans Van Dongen leefde en werkte. Hij herinnert zich dat er, bij een voetbalwedstrijd in Kinshasa (Leopoldstad), onlusten uitbraken onder het motto "jullie blanken moe ten ons zwarten niet langer domineren". En natuurlijk waren er de invloeden van buitenaf, zowel van het communisme als van de Amerikanen, die ook voor dckolonisatie waren. Aanvankelijk was er een plan om, in een eerste fase, te starten met verkiezingen voor gemeente.provincie- en nationale raden om dan, geleidelijk aan en over een periode van meerdere jaren.


INTERVIEW naar onafhankelijkheid toe te werken. Maar het Belgische gezag werd al vlug uitgehold en de situatie werd onhoudbaar, zodat tijdens een rondetafelconferentie in Brussel beslist werd dat Congo op 30 juni 1960 onafhankelijk zou worden. In het binnenland werd Frans Van Dongen niet zoveel gewaar van die onafhankelijkheid. "Alhoewel" zegt hij, "het woord onalliankelijkheid was voor die mensen een magisch woord. Nu gaan we zelf baas zijn. ..... nu hebben die blanken niets meer te zeggen. ...... De verbeelding ging zo ver dat ze dachten dat ze ook "hel mactiientje om geld tC drukken" in handen zouden krIjgen en ook dat pzobleeiii zljn ... enz. enz." "Op de dag van de onafhankelijkheid zelf zou op alle officiële posten de vlag van Belgisch Congo vervangen worden door de nieuwe.", gaat hij verder "maar op de plaats waar ik de gebeurtenissen voldc. ergens ver in een missiepost, was er weinig of geen volk op straat. De inlandse bevolking was echt bang. Ze vreesden dat er iets zougebeuren, dat de blanken zich op één of andere manier zouden wreken. Ze dachten daarbij waarschijnlijk aan iets magisch. Een donderslag of zoiets, die de zwarten zou uitroeien..., tot ze zagen dat er niets gebeurde en ze aarzelend naar buiten kwamen".

Eigen denkwereld Na enkele dagen drongen de berichten uit de hoofdstad door, met Kasavubu als president en Loemumba, die als eerste minister tegen dc blanken begon te fulmineren. Zo begonnen er ook plaatselijk wat "plagerijen". De blanken evacueerden veiligheidshalve hun vrouwen en kinderen, maar de toestand werd al vlug zo goed als normaal.., althans, in de streek waar Frans Van Dongen verbleef. Hoe wij missionarissen tegen die onafhankelijkheid aankeken ? "In de eerste plaats zijn wij de staat niet. Als katholieke kerk moeten we onze eigen, specifieke, weg gaan", zegt hij nu. "We waren niet echt tegen de onafhankelijkheid, of beter..., het was toch niet tegen te houden. En toen, op dat moment en zonder

autobanden

fJPEETER * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

rekening te houden met wat er na 1960 nog zou gebeuren, verliep alles vrij rustig, zeker als je bedenkt hoe de onafhankelijkheid in Nederlands Indië verliep. Maar ja, na '60 is er nog zoveel gebeurd...... En nu.....nu is er geen enkele structuur meer in dat land, de wegen zijn niet meer te berijden. Als men terug wil starten moet men opnieuw beginnen van niets, met vers kapitaal en wie gaat dat nog geven. Het is een land dat, volgens onze normen, totaal aan de grond zit. Het probleem is dat wij onze sociologische en economische

plannen maken met onze ideeën, maar vergeet toch niet dat zij hun eigen denkwereld hebben. Een denkwereld die niet de onze is. En de gewone bevolking... Vroeger hadden ze misschien een fiets. Nu zullen de banden van die fiets waarschijnlijk kapot zijn. Maar dan zet men die fiets weg en men gaat terug te voet..... De bevolking zal wel klagen, en zeggen dat het vroeger, onder de Belgen, beter en rechtvaardiger was. Maar.... van de andere kant zijn ze toch content dat we weg zijn ook....

Zuster Jeanne Verheyen

Het verhaal van de laatste vlucht Jeanne Verheyen, die in 1932 in Wortel geboren werd, was 21 jaar oud toen ze zich, in 1953, als zuster Lisa, aanmeldde bij de kanunnikessen van het Heilig Graf in Turnhout. Vijfjaar later zou ze, in de voetsporen van haar tante, naar Congo vertrekken. Eind vorig jaar moest ze, samen met nog twee zusters van dezelfde orde, op de vlucht. Nog eens opnieuw vertrekken zal niet meer mogelijk zijn. We noteerden het verhaal van een verblijf van 38 jaar in, én van de laatste vlucht uit, voormalig Belgisch-Kongo. Wanneer Jeanne Verheyen in oktober '58 naar Kongo vertrekt verblijft ze eerst een jaar in Aketie. Jeanne kon niet tegen het warm en zéér vochtig klimaat en werd overgeplaatst naar de brousse van Kivu, in Walungu, op 45 kilometer van Bukavu. Toen Jeanne in Walungu aankwam was er nog geen infrastructuur, die naam waardig. Op vraag van de Mamicasi, de plaatselijke koningin of het hool'd van de plaatselijke bevolking, bouwden de zusters er eerst een hospitaal en later een klooster en enkele scholen. De 22 kloosterzusters, die er verbleven, beheerden het hospitaal en zorgden voor het onderwijs in de lagere school, de normaalschool en een school voor verpleegsters. Zuster Lisa was werkzaam in het hospitaal en bouwde er een boerderij uit.

Onaffiankelij kheid Na de schermutselingen rond de onafhankelijkheid. in 1960, moesten de zusters een eerste maal vluchten, maar ze konden in 1961 al terug keren. Bij de volgende schermutselingen, in

1963 met de huurlingen van Schramme, konden de zusters op de missiepost blijven, ook al evolueerde de toestand er van kwaad naar erger. Van dat moment af ontfermde Jeanne zich over de buwaki's, de verlaten en ondervoede kinderen. Kinderen van gezinnen waarvan de mannen, bij gebrek aan inkomsten, naar de bergen trokken om goud te zoeken. "Het moet daar een paradijs geweest zijn", zegt zuster Lisa nu. "want eenmaal vertrokken, keerden die mannen niet meer terug en lieten ze hun gezinnen in armoede achter. Rond kerstdag 1964 werden alle kruisen en kerkelijke symbolen verwijderd. Van dat moment af mocht er geen godsdienst meer onderricht worden en werden alle christelijke namen vervangen door inlandse. Maar langzaam aan verbelerde of stabiliseerde de toestand zich, zeker iii het binnenland, waar Jeanne en de andere zuslers werkten. Tot dc situatie, vanaf het einde van '94, opnieuw dramatische vormen aanneemt. De rebellen en de 1-lutu vluchtelingen, die zich uit de kampen terugtrekken. zaaiden onrust en vernieling in de streek. Eind '96


INTERVIEW wordt de toestand te gevaarlijk en moeten de zusters vluchten. Het is het verhaal van de laatste en definitieve vlucht, een verhaal dat we hier afdrukken, zoals Jcanne het zelf neerschreef.

Het afscheid Het was midden september 1996 wanneer dc banva Mulençe (dc mensen van dc bc,g Mulenge), de omgeving van Moiza aanvie le,i. Het zijn Tutsi's clie, al sinds grootl'aders tijd, op de hoogs'lakten rond de Moizai'lakte verbleven. Daar leefden ze, met hun grote kudden koeien, in een zekere welstand, zodat ze hun kinderen in België konden laten studeren. De eerste plunderingen, zowel door de Zairese soldaten als door de bevolking zelf begonnen rond Moiza, Kibila en MvanNgezi. Het hospitaal Regina werd helemaal geplunderd en alle zieken werden vermoord. De hele streek liep leeg en de Rwandese en Burundese vluchtelingen verplaatsten zich naar kampen in de olngeving. De streek waar wij verbleven werd onveilig gemaakt door Hutu soldaten. Op 25 oktober werd er alarm geslagen vanuit Bukavu. Men meldde ons dat er een Italiaans vliegtuig naar België zou vertrekken, maar voor we onze koffers konden pakken vernamen we dat het vliegtuig reeds vertrokken was. Ook de dagen die erop volgden werd Bukavu belegerd vanuit Gvangugu. We hoorden het gedreun tot in Walungu, 45 km van Bukavu. Op 28 oktober heslistemi we om onze scholemi tijdelijk te sluiten. De situatie was veel te gevaarlijk voor de meisjes, die vaak tot 2 uur ver van de school woonden. Een stroom van vluchtelingen kwam naar Walungu om er een toevlucht te zoeken bij grootouders, ftunilie of vrienden. Gezinnen, die normaal uit tien personen bestonden, groeiden aan tot 30 man en méér.

10

In ons klooster logeerde nu ook een Italiaanse zuster, die niet meer thuis geraakte omdat Zairese soldaten de wagens in beslag genomen hadden. Iets later kwain er nog een tweede Italiaanse zuster en een jonge Katangse medezuster vanuit Mugogo, een plaats langs de grote baan naar Bukavu, 10 km van ons klooster. Zij waren er weg gestuurd door een duizendtal Hutu 's. Soldaten, die beweerden dat ze, daar ter plaatse, de wacht zouden houden tot de rebellen kwamen. In werkelijkheid hebben die soldaten onmiddellijk hun klooster geplunderd en totaal vernield, als met de grond gelijk gemaakt. Het was een nieuwe stichting, nog maarzes maanden in gebruik. Die drie zusters zijn samen naar Bukavu gevlucht. Daar werd ons, vanuit Turnhout, gevraagd om enkele zusters van de Veri'ijzenis bij ons op te nemen, waardoor onze groep mmangroeide tot 13 zusters. Omdat al de wagens in bedag genomen waren konden we geen voorraad imieer aanhalen. üp zondag 3 november, na liet ontbijt, kwam er een /murese kolonel, die zich le seigneur de la guerre" mmoemnde. Hij zaaide veel )fl rust en ontplooide plannen waarbij de vrouw van nmve inlandse koning en de dokters moesten gaan luchten. Wij zusters zouden met cle wagen en sauien met cle drie kinderen nu cle dokters naar een lie gveld richting abubunda trekken. Gelukkig gingen we niet in op deze voorstellen, omdat ze méél te gevaarlijk waren.

We besloten bijeen te blijven. De dokters gingen s nachts met hun gezin elders slapen en ook de mensen die langs de grote baan woonden, verlieten hun woningen. Nog diezelfde dag besliste de vrouw van onze inlandse koning dat ze ter plaatse zou blijven en dat de bevolking, indien nodig, gealarmeerd zou worden door het luiden van de klokken, door de blazers en door getrommnel op al wat mnaar lawaai kon maken. De jonge en iets oudere mammen hielden dag en nacht de wacht, in groepjes van tien. Op die manier heeft een grote massa plaatselijke bevolking, eenmaal gealarmeerd, een bende van 80 gewapende Hutu soldaten kunnen omsingelen. Gewapend met lansen, manchetten en al wat als een wapen gebruikt kon worden, kon men de soldaten tegen houden en oniwapenen. Zo is ons klooster, in Walungu, als één van de weinige missieposren in de streek, niet geplunderd noch vernield. Op 15 november verliet zuster Lisa, samen Éwee medezusters, hun missiepost, maar kregen aanvankelijk van Kabila geen toelating om te vertrekken. Ze zouden nog tot zaterdag 23 november moeten wachten, tot ze, door toedoen van de dienstdoende consul, het land mochten verlaten. Een zeven uur durende vlucht bracht hen van Kigali naar Brussel, een reis naar een totaal andere wereld, die niet meer hun wereld is.... Nu, midden mei 1997, heeft Jeanne Verheyen vernomen dat de rebellen de streek ingenomen hebben en er een relatieve rust is terug gekeerd. De scholen zijn terug open, de zieken komen terug naar het hospitaal. Er zijn al enkele blanke dokters terug vertrokken en hun klooster is in handen van inlandse zuster "Gelukkig maar", zegt Jeanne, "ons werk kan verder gezet worden". Volgens Jeanne Verheyen waren de plunderingen en de rust die de rebellen daarna brachten een onderdeel van een politiek opgezet scenario om Mobutu van de macht te krijgen. "Het kon niet meer anders. Zo kon het echt niet blijven duren". fl


VERGE moNUMENTEN Frederiksoord: de grote broer van Wortel-kolonie. Wanneer koning Willem der Nederlanden, in 1822, de Vrije kolonie van Wortel opricht, is dit een kleine uitgave van Frederiksoord, de Vrije kolonie van het domein Veenhuizen, in de Nederlandse gemeente Norg. (prm mcie Drenthe). Veenhuizen en Wortel schrijven hetzelfde verhaal. De landlopers zijn ei's a ngen door gestraften en de overheid wil het domein als landschap beschermen. Op 7 juni brengt de "Werkgroep Wortel-kolonie" en het "Platform Red Merksplas-kolonie" een bezoek aan Veenhuizen. Een domein van 3.000 ha groot, zes maal groter dan Wortel-kolonie. In 1817 geeft koning Willem aan Johannes Van den Bosch, een militair ingenieur, de opdracht om zich met het armoede probleem bezig te houden. Van den Bosch richt, één jaar later, de Maatschappij van Weldadigheid op. Die Maatschappij heeft een privaat - liberaal karakter: privaat omdat particulieren de leiding hadden en liberaal omdat men de vrijheid van het individu wilde bevorderen. Het zijn bijgevoig de leden van dc Maatschappij die, door hun bijdragen, de ko1onin Financieren. Eerst de Kolonie van Frederiksoord, naar de naam van prins Frederik, de tweede zoon van koning Willem, dan Willemsoord en Wilhelminaoord. 1-let zijn drie vrije koloniën waar de armen in een kleine hoeve, met een klein perceel grond, verbleven. Frederiksoord, de grote broer van Wortel-kolonie. is 3.000 hectare groot en gelegen in de provincie Drenthe, op tien kilometer ten noordOosten van Assen. Naast de vrije kolonie, met kleine boerderijen voor de "gewone" bedelaars worden er drie gestichten gebouwd om wezen en "beroeps bedelaars" op te vangen. Deze laatste categorie verblijven in de gesloten kolonie, omdat ze bedden uit luiheid, losbandigheid of dronkenschap, en worden tewerk gesteld in één van de drie boerderijen clie er opgericht werden.

van het Noorden naar het Zuiden te vermijden en het verschil in mentaliteit op te vangen besloot de Maatschappij om haar activiteiten uitte breiden tot de Zuidelijke Nederlanden. Er was echter een verschil in mentaliteit. In het Zuiden ging het initiatief uit van een groep overtuigden, in het Noorden in opdracht van de "hollanders". Veel steunende leden voelden zich, omwille van hun maatschappelijke positie. verplicht om toe te treden tot de Maatschappij. Dit "officieel enthousiasme" koelde dan ook snel af. Toch zou de Maatschappij hier de Vrije kolonie van Wortel (1822) en de 0fl vrije kolonie van Merkspla (1823) oprichten. Het "hollands" project kreeg, zeker na de Belgische onafhankelijkheid in 1830, geen echte kans meeren zou al vlug, in die eerste vorm, verdwijnen. In Frederiksoord verblijven er, na de afschaffing van de wet op de landloperij, licht gestraften in drie verschillende inrichtingen. Essenheem, Norgerhaven en Bankenbosch.i.ijn drie afzonderlijke strafinrichtingen gelegen in een enorm groot domein dat certsdaags als landschap beschermd zal worden. "Een dergelijk gebied is bijzonder zeldzaam en van boven-regionaal en boven-nationaal belang". Dat is de laatste alinea van de tekst, die het beschermingsbesluit van het domein begeleid. Deze tekst is ook van toepassing voor Wortel- en Merksplas-kolonie.

Wortel-kolonie. Om de kosten van het vervoer van de bedelaars

Ø: .. '.

'A•

•-e

24

.::. ei

....

..

.....• , ..........

Bezoek aan Veenhuizen Op z.aterdag 7 juni kan U, samen met een aantal mensen die zich inzetten voor het behoud san Wortel - en Merksplas-kolonie, een bezoek brengen aan Frederiksoord en Veenhuizen, Om 1 1 .30 uur worden we ' erwe lkomd door hureemeester J. Lon ink san de gemeente Norg. Na de lunch geeft de burgemeester. samen met de heer J. Kruiger. prolecileider Monumentenzorg van de provincte Drenthe, een toelichting hij het hescherni i ngs- en cultuurhistori sch beleid van de provi ncie Drenthe. Om 14.00 uur is er een rondrit cii een wandeltitg s oorzien door de s oornia1 ige gesloten kolonie Veenhuizen. Daarna bezoeken we het ges angeiiismuseum van Veenliuizen en is er tijd voor vragen en ci inelusies. Om 17.00 verlaten we Norg en rijden naar cle voorinallge Open kolonie san Fi'ed'riksooid, s aar, omstreeks 18.00 tiu r, het as on dma al klaar staal. Rond 19.30 vertrekken we terug richting Hoogstraten. Voor deel name betaal t L 700 ftank, alles inbegrepen, wat wil zeggen dat de hnsri'e gratis is. Voor niëci' itilivlitiiigen neemt LJ contact op niet het seere tariaat van Het Convent. tel 031 3 l4.$8.O.


Christelijke mutualiteit

Nieuwe voordelen en diensten in 1997 Openingsuren loketten Secretariaat HOOGSTRATEN -

Vrijheid 168, tel. 03-340.24.60 uitbetalingen: maandag 9 tot 12 uur dinsdag 9 tot 12 uur woensdag 9 tot 12 uur en van 13 tot 18.45 uur donderdag en vrijdag administratie: van 9 tot 12 uur.

Logopedie Hoogstraten CM bureel op afspraak

Wit-Gele Kruis tel. 014-61.48.02

N IEUWE \'OORDELEN EN 1)1 ENTEN VANAF 1997

MEER: zaaltje Boerengilde 13 tot 15.30 uur maandag Nieuw...

MEERLE: Parochiezaal -

13 tot 15.30 uur

woensdag

MEERSEL-DREEF: Klooster Paters -

9 tot 11.30 uur

woensdag

MINDERHOUT: Parochiezaal -

13 tot 15.30 uur

dinsdag WORTEL: Parochiezaal -

13 tot 15.30 uur

dinsdag

Ons personeel staat borg voor een goede dienstverlening. U kan ook gebruik maken van onze speciale CM-BRIEVENBUSSEN Secretariaat RUKEVORSEL -

Dorp 36, tel. 03-314.60.33 13.00 tot 18.45 uur maandag 13.00 tot 16.00 uur dinsdag 09.00 tot 12.00 uur donderdag 13.00 tot 16.00 uur ST. JOZEF: Parochiezaal

dinsdag donderdag

09.00 tot 11.30 uur 13.00 tot 15.00 uur

Maatschappelijk Werk bureel CM Hoogstraten zitdagen: dinsdag woensdag

persoonlijk voertuig: 5 fr./km (geen remgeld) taxi: 15 fr.fkm (200 fr. remgeld per rit) ziekenwagen: 28 fr./km (300 fr. remgeld per rit) dienst 100 (bij dringend en noodzakelijk vervoer) 130 fr./km (400 fr. remgeld per rit) Nieuw...

Hospitalisatieverzekering zonder bijkomende kosten of premies bij opname in een algemeen ziekenhuis zowel voor mannen, vrouwen als kinderen, geen beperking in tijd... 400 fr. vergoeding vanaf de 8e dag hospitalisatie Nieuw...

Thuiszorgpremie Tot 12.000 fr. per jaar voor zware zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden. De uitbetaling gebeurt op basis van facturen en rekeningen van o.a. hulpmiddelen die het verzorgingscomfort verhogen, incontinentiemateriaal, onkosten voor omkadering thuiszorg enz... Nieuw...

9 tot 11 uur 9 tot 11 uur en van 17 tot 19 uur

bureel CM Rijkevorsel 09.00 uur tot 11.00 uur donderdag

Medische Kabinetten: Oogarts - Gynaecologen - Neus-, keel- en oorarts - Heelkunde - Adviserend geneesheer te Hoogstraten Te Rijkevorsel: tandarts - orthodontie

Pensioendienst Hoogstaten CM bureel lste en 3de woensdag van 10.30 tot 11.30uur Rijkevorel CM bureel van 09.00 tot 11.00 uur 3de woensdag

12

Terugbetaling ziekenvervoer

Oppas zieke kinderen Kinderen van 0 tot 14jaar. Uw kind wordt plots ziek en een oppas is niet beschikbaar. U kan niet terecht bij de onthaalmoeder, de kribbe, de peutertuin of op school... Vanaf april 1997 slechts één telefoonnummer: 014-40.34.88 en alles komt in orde. Nieuw...

Oppas chronische zieken Thuis een chronisch zieke verzorgen... Met de jaren neemt de zorg voor de zieke toe.. Hem of haar met een gerust hart enkele uyren alleen laten, om zelf op adem te komen bijvoorbeeld, of om enkele uren te gaan winkelen, of... Dat kan vanaf april 1997. Slechts één telefoonnummer: 014-40.34.88 en wij doen de rest!

Voor meer informatie vraag onze speciale folders aan de loketten!

Hebt u nog wat Vrije tijd die u zinvol wil besteden? In al onze gemeenten enlof parochies zijn CMbestuursleden en Ziekenzorgmedewerkers actief. Zij kunnen een helpende hand gebruiken. Elk CM-bestuur buigt zich over een aantal situaties die 'mensen en ziekteverzekering' ter plekke aanbelangen. Standpunten worden ingenomen en doorgespeeld aan het beleid. Initiatieven in het kader van de gezondheidszorg wor den uitgewerkt. Ook Ziekenzorg wil zijn steentje bijdragen tot integratie van zieken en gehandicapten in onze samenleving. Dit gebeurt door allerhande activiteiten: huisbezoek, feestnamiddagen, uitstapjes, bedevaarten, vakanties, cursussen, e.d. Hebt u belangstelling, wilt u een handje toesteken? Neem dan contact op met één van onderstaande personen.

Voorzitters: HOOGSTRATEN: Fons Pans, Achtelsestr. 61, tel. 03-314.73.92 MEER: RafJansen, Terbeeksestr. 12, tel. 033 15 .91.89 MEERLE: Maria Clymans-Vanlinden, Voort 23, tel. 03-315.84.64 MEERSEL-DREEF: Nelly Oomen-Jacobs, Klein Eyssel 31 A, tel. 03-315.86.94 Harry Pauwels, Gemeentestraat 25, tel. 03-314.62.55. WORTEL: Lutgart Provoost-Landszweert, Poeleinde 40, tel. 03-3 14.38.16 RIJKEVORSEL-CENTRUM: Mertens Ria, Hoogstraatseweg 5, tel. 03-314.66.42 ST. JOZEF-RIJKEVORSEL: Verdonck Maria, Vlimmersebaan 17, tel. 03-3 12.33.52.

MINDERHOUT:


MEDEDELING

CM-gewest

Hoogstraten 0p vrijdag 25 april werd het vernieuwd gewestelijk secretariaat van de christelijke mutu iliteiten in Hoosti itun ol tit. i eet ceopend. Onder grote belangstelling verwelkomde gewestvoorzitter Fons Pans de aanwezigtn 1-Jij sertt.lde in het kort de gt.st.hii denis van het secretariaat dat nu een compleet dienstenceninim is geworden voor de leden van CM-Turnhout - gewest Hoogstraien. Dankzij een praktische en duidelijke bt.t gij/rtng en de n tam bordjes kunnen de bezoekers geniakkelijk hun st... v inden to ht gelijkvloers Ln tk bot.ns t.rdit.pmg Ht.t geheel is ruim en gezellig ingericht De bijkomende in

Kunstenaars gezocht!! Voor tentoonstelling 'Kiezen voor Kunst' te Hoogstraten op 20,21 en 22 juni 1997 Deze oproep naar kunstenaars is meteen het startschot van de 6e editie van Kiezen voor Kunst. 'Kiezen voor Kunst' is een tentoonstellingsproject dat werk van beeldende kunstenaars wil ondersteunen, aanmoedigen en promoten. Je bent trots op wat je maakt. Je ricnd, tante of buur heeft je al dikwijls gezegd: Stel je werk eens tentoon'. Maar tussen die droom en de daad staan tal van praktische bezwaren: een zaal, een vernissage, promotie... En zo blijft je naam als kunstenaar onbekend, je werk onbemind. Jammer. Daar wil Kiezen voor Kunst wat aan doen. Met een iwec-in-één-projcct: een reeks tentoonstel-

gang via de Gravin El 1 sabethiaan ~ aan het Gezondheidscentrum - is zekereen belangrijke verbetering, o.a. omwille van de parkeergelegenheid achter de kantoren in de tuin. Frans Peetermans, arrondissenienteel voorzitterCM-Turnhout. hield de gelegenheidstoespraak. Hij had bijzonder veel lot voor het bestuur en het personeel van het gewest Hoogstraten. 'De kwaliteit van een ziekenfonds wordt sterk bepaald door de inzet en de werking van zijn democratisch verkozen bestuursleden én dc vrijwillige medewerkers in de ziekenzorgkernen in de verschillende kerkdorpen. Hij verwees ook naar de vele vormen van voorzieningen en dc nieuwe dienstverlemngen van het ziekenfonds, o.a, de terughetalingen ziekenvervoer, de hospitalisatieverzekering, de thuiszorglingen en een wedstrijd. Eerst deelnemen in Hoogstraten, daarna in De Warande in Turnhout en, wie weet, in december in het Atomium in Brussel. Misschien zelfs volgend jaar in het buitenland. Een unieke kans om te tonen wat je in huis hebt en om je werk aan het oordeel van 'kenners' te toetsen. Talent hoort niet onder de korenmaat. Ben je oud of jong, autodidact of geschoold? Heb je professionele ambities of is het pure liefhebberij? Je schildert, beeldhouwt, etst, tekent, boetseert, aquarelt, lithoot, houtskoolt, zeefdrukt, kunstfotografeert of maakt collages? Om het even. Maakt niet uit. Doet er niet toe. Draagt je werk het etiket 'beeldende kunst' en popel je om dc confrontatie aan te gaan met publiek en kritiek, dan ben je een geknipte kandidaat voor Kiezen voor Kunst. Aarzel dan niet en schrijf je in bij - Luc MEYVIS, Lindendreef 30,2320 Hoogstraten - tel. 03/314.13.90

- Dominique VAN HUFFEL, Kathelijnestraat 19 d, 2320 Hoogstraten tel. 031314.87.29 Mogen wij uw bijzondere aandacht vragen voor onderstaande praktische schikkingen:

premie de oppas voor zieke kinderen en chronische zieken, l'oi slot bedankte hij allen die hebben iïteegeholpen om dit project tot een goed einde te brengen, zoals de verschillende aannemers maar ook gewestsecretaris Herman Verlinden. liet ot lie ick eedeel te werd heloten niet dc iri/cecn[ne van dc ' cruieu\' dc lokalen door 1 t .11. Pa',iooi Deken F. 't ,in Dijek. Hij gil ccii korte toclichtine hij dc bcick ms ' in /o een in/egcning en meer in het hi ,'undci h i dc 'o, iuhi dick van liet krui',beeld iii onze 'z ooit. ca werkomee lom' 1h1 was de k tritc 'prekcr tno,u zeber niet de niint tntetcs'aqte ' tor de t,dritke luisteraars die toch mci ciiie erlinocn t ntkekeu naar de t eec pnc ifl de 'z arme lokalen. Het inlichtingenformulier dient volledig te worden ingevuld en voor 3juni 1997 te worden teruggestuurd aan één van de hogervermelde personen. U kan deelnemen met drie werken. Deze werken dienen te worden afgeleverd in zaal St. Cecilia, Gelmelstraat te Hoogstraten op donderdag 19juni 1997 vanaf 18.00 uur. De werken dienen voorzien te zijn van een kader en een kettinkje waarmee ze kunnen worden opgehangen. Dit geldt uiteraard niet voor beeldhouwwerken. Op de werken dient op een onzichtbare plaats een kleefetiket te worden aangebracht met de naam en voornaam van de kunstenaar en de titel van het werk. De werken kunnen worden afgehaald op zondagavond 22juni 1997 na de tentoonstelling. De werken worden door 'Kiezen voor Kunst' verzekerd van nagel tot nagel. Wij dringen erop aan dat op het inschrijfformulier enkel de reële verzekeringswaarde wordt vermeld, zoniet zullen wij ons genoodzaakt zien de extra kosten op de kunstenaars te verhalen. • 13


Tentoonstelling

50 jaar Sint Ambrosiusgilde Op zondag 8juni richt de St.-Arnbrosiusgilde van Hoogstraten een tentoonstelling in over de bijen en de bijenteelt in zaal PAX te Hoogstraten naar aanleiding van haar 50-jarig bestaan.

Geschiedenis Reeds in de oorlogsjaren was er sprake om een imkersvereniging op te richten in Hoogstraten. Wijlen Jan Willemsen had de directeur van de Kolonie, dhr. Peeraer, al aangesproken om hieraan mede te werken maar deze laatste werd tijdens de oorlog opgepakt, naar Duitsland gevoerd en is niet meer teruggekomen. In 1947 werd de draad terug opgenomen en is er een eerste bijeenkomst geweest op 4juni 1947. Met de imkers van Hoogstraten werd de zaak besproken en werd het bestuur samengesteld. Volgens de overlevering was dat vlug gebeurd. Paul Peeraer, zoon van wijlen de directeur van de Strafinrichting, werd aangesteld als voorzitter, Jan Willemsen, ondervoorzitter, schrijver-schatbewaarder (thans heet dat secretaris) werd meesterMarcel Anthonis, E.H. Van Bortel was de proost en Jan Peeraer en Willem Van Heyst de raadsleden. Alzo was er een bestuur en werd een eerste bestuursvergadering gehouden op 12juni 1947 en werd beslist dat de officiële stichting zou gehouden worden op 22juni 1947. Op 12 november 1947, of zes maanden later, bood de voorzitter zijn ontslag aan. Omwille van bcroepsverplichtingen verhuisde hij naar LCU Veit. E.H. Van Bui tU nam dan de taak van voorzitter over totdat hij als ondcrpastoor werd benoemd in Brasschaat. Op de vergadering van 17 juli 1949. of 2 jaar na het ontstaan, was de vereniging al aan haar derde voorzitter toe. Het werd Toon Roinbouts. Dat was toen de juiste man op de juiste plaats want Toon heeft deze taak vervuld tot 1985 of maar liefst 36 jaar. Dan werd hij opgevolgd door René Leenaerts die de vereniging thans nog in de goede richting weet te sturen, bijgestaan door volgende bestuursleden: Marcel Anthonis, Vie Van deti Kinschot,

Jan de Bie, Jos Van den Kieboom, Herman Mertens, Jef Lauryssen, Herman Van Aert en Hertnan Van Gils en een hele groep actieve leden die elk hun steentje bijdragen. Als neusje van de zalm werd in 1995 het bevruchtirigsstation DE RAAM te Keirschot officieel geopend. Selectie is namelijk een heel

belangrijk onderdeel bij het imkeren. Hierdoor wordt getracht om de goede eigenschappen (bijvoorbeeld: zachtheid, honingopbrengst, raamvastheid. enz.) van een volk door te geven. Jaarlijks worden er raskoninginnen aangekocht bij de heer Renson uit de omgeving van Luik en daarvan worden larfjes ter beschikking gesteld van de leden waaruit dan jonge koninginnen geboren worden die nadien naar het bevruchtingsstation worden gebracht. Daar staan speciale darrenvolken zodat de kans zeer groot is dat de jonge moeren (=jonge koninginnen) door de gewenste darren worden bevrucht.

De Raap,, liet hei'ruc/it,ngsstaiion te Keirscljol, iii de 1110(11e

Cli

zuivere natuur van Achtel en

omgeving.

FAUL VORISSELMANS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CARwlyu W A4H 1 HINI IENBOOMSTRAAT L———— 14

ÎIOOGSTRAATS UITLAAT BANDEN SERVICE

1

BANDEN - VELGEN - UITLATEN SCHOKDEMPERS TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING -

Hinnenboomstraat 1E 2320 Hoogstraten - Tel..: 031314 8157


GESCHIEDENIS

Werking Door tal van activiteiten en voordrachten worden de imkers op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de hijentecit. Geregek! worden er cursussen gegeven, verdeeld over twee jaar. waardoor, vooral de heginneling. een duidelijk beeld krijgt hoe het er in een bijenvolk aan toe gaat en welke mogelijkheden ge allemaal hebt om er een interessante bezig heid van te maken. Jaarlijks worden er een 6-tal voordrachten gegeven i.v.ni. een actueel onderwerp in de bi jenteelt. wordt er aan koninginnenteelt gedaan en wordt er met de bijen naar de dr,iLlitveldeti gei'cisd. Zo valtde koolzaaddrachi in de maand mei sterk in de smaak. Jaarlijks wordt er dan met een 150-tal kasten naar dc koolzaadvelden in de Ardennen gereisd. Ook het reizen naar cle zeeaster, eind augustus begin september, staat hij sommige imkers op het programma. Maar het moet niet altijd ie serieus zijn. Zo wordt er jaarlijks een uitstap gehouden (reis - studiereis) van één of meerdere dagen (Dresden - Londen - Parijs - Luxemburg...) onder deskundige leiding en wordt het jaar afgesloten met een zeer gezellig eten. Als ge over bijen spreekt, is de eerste reactie bij de niet-ingewijden: 'maar die steken toch, maar niet: 'o ja, die maken ook honing'. De bijen beschikken i nclerdaad over een verdedigingswapen dat ze wel eens terecht gebruiken, maar dat ze dus nuttig zijn:; 1. in het bestuiven van bloemen, en zeker in onze streek, de streek van tuinders, waarde bijen van onschathare waarde zijn opdat men meer. betere en schonere vruchten zou hekanien en

1•••

£1 Lnkele bie/weren aeriien iii 1904 ç'e/iidibig/ i,jde,is liet Prnii,,cianl loikerstre//i'n te 1-Joo,'straten. Het zijn alleinaalpioniers van deSi. .Anzbrositisgi/de (v.I.n. r.): Jan Peeraer, Antoon Ronihouts, Jan Willemsen, Moreel Anthonis en E.H. Jozef inn Geel.

voor de niet-tuinders, de hobbyist, om hem wat honing te leveren, daar denkt men niet aan. Het grote economisch belang van de bijen. door hun bestuiving van de diverse gewassen, wordt maar al te weini g beseft. Hoe zou het zijn met de kersen. appelen. aardbeien, augurken, de zaadvorming van diverse ge\va.scn, cn/. /andcr dc bi en?

Thans groepeert de vereniging een groot aantal imkers uit de Noorderkempen: Hoogstraten, Wortel, Minderhout, Meer. Meerle. MeerselDreef en Rijkevorsel, maar ook heel wat imkers van Sint-Lenaarts. Merksplas en Beerse hebben er een goed en zeer gemoedelijk onderdak gevonden, zodat ze thans met een 70-tal leden zijn. Hetgeen dus 50 jaar geleden begonnen is, is uitgegroeid tot een zeer levendige vereniging en dit door de inzet van vele naarstige, actieve leden. Toch is het meldenswaardig dat van de mannen van het eerste uur er één is die thans nog deel uitmaakt van het bestuur, nI, meester Marcel Anthonis. Hij was de schrijver-schatbewaarder van het eerste uur en het is dank zij zijn zorgvuldige nota's dat er nog zo'n goed beeld kan gegeven worden van het ontstaan van deze veren i ging. De eerste twee voorzitters hebben niet veel geleden van hun voorzitterschap want ze zijn heide nog in goede gezondheid, de ene al wat ouder clan de andere, maar toch. Paul Peeraer woont thans in dc omgeving van Leuvcn en El-t. Van Bortel geniet van een oude dag in Schilde.

1 i l, II i' 11111/ 1111, IJS os 1i< ii 1 (1)11/) II 11 II belangrijk onc/e,deel en,, de activiteiten van de unkeri \c'reniging. Dit i.s duidelijk te merken aan de grote belangstelling i , 00r deze i'ergaderi,igen.

Dames en here: der jong en oud. Van sportief tot de betere merken en voor een betaa ook in grote maten).

.

pp0lO6 49/e

vrijblijvend een kijkje nemen.

VAER SLUIS MODE Baae ook

uur.

op:::IO?en.

Zij clie interesse hebben om zich te vetdiepen in het imke ren en alzo een beter itizicht vIjl/en bekomen ton clie si'oiiderli jke wereld van de honingbij kunnen iedere zondagioormiddag terecht in DE RAAM te Keirschot, Achtel, of bij de voorzitter, René Leenaerrs (031313.03.98) of bij cle secretaris, Herniati Van Gils (014161.47.55).

Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor een GRATIS bezoek aan de tentoonstelling die dus doorgaat in zaal Pax te Hoogstraten op zondag 8 juni van 10 tot 19 uur en waar u zult zien hoe een bijenvolk er van binnen uitziet, hoe de koningin legt en hoe de bijen geboren worden. Hoe honing wordt gemaakt, wat selectie en koninginneteelt juist omvat, de taak van de hij bij het bestuivingswerk, de kunst in de bijenteelt, hoe mede (=honingdrank) smaakt (dit is niet gratis) en nog veel rneer.• 15


r®r®IJirrialt(eJîT

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

liet veer aI niet mee "ommi ccii lerrasje te (/0e/t "op (le Vrijlieuliw dc gemeenteraad van maandag 28april. En toe/t verschenen ze in het straatbeeld, om het eerst, zoals we voorspeld hadden. En gééneen die voldoet aan de voorschriften zoals ze door de gemeenteraadsleden punt voor punt gestemd werden. Het was te denken hé. De eigenzinnigheid van enkelen wint het steeds van de meerderheid. Een jaar proefdraaien kan geen kwaad, zodat volgend jaar de grootste knelpunten nog kunnen weggewerkt worden. Of praten we er niet meer over. Maar we blijven er niet langer over zeuren. Bij wie de verantwoordelijkheid ligt, is wel geweten zeker, en dan moet ze maar opgenomen worden. Punt ander lijn. Hoeveel mooier het geordend parkeren wel oogt, kan ondertussen ook vastgesteld worden. Die zee van ruimte voorde voetgangers op de meeste plaatsen, liet is toch wel een verbetering, niet?

nogmaals ochtend in de kleedkamers. Licht es uitgeput, maar een erg tevreden en bescheiden artiest hoopte in de toekomst nog meer van deze uitvoeringen te kunnen brengen. Het aanwezige publiek werd door de manager ingelicht over het behalen door Highstreet van de ISO 9002 norm, waarbij werd aangestipt dat men het afgelopen jaar de prijs ontving voor de beste lichtshow onder de discotheken. Aan Fred werd verzekerd dat er na het bouwverlof werk zou gemaakt worden van de verbouwing tot een Dancing Arena, de beste discothcck van het Vlaamse land waard. 17

HELMUT GOES ROCKING IN TE R NET Om nog 1m1a1 ecn te zeggen dat we vorige maand ons adres geopend hebben voor uw reakties. Misschien was het wat weggestoken in de vorige editie, maar toch ontvingen we een viertal reacties op onze outing. Een collega-Hoogstraatse Maand-medewerker wenste de rubriek veel succes toe. Hij was de eerste. proficiat L. Nu tot daar. Een collega van een ander medium raadt aan het project langer open te stellen dan twee maanden zoals vorige keer vooropgesteld : nogal wat aarzeling bij heel wat mensen bestaat er, volgens radio Continu, om zomaar te beginnen Emailen, met dan nog het gevaar de maand erop in de Maand te verschijnen. Maar E-mail is wel sneller, goedkoper en efficiënter. Genoteerd, Ludo de Kort. Een oud-adverteerder was blij zijn nieuw adres te kunnen doorgeven, want zijn abonnement was blijven hangen bij de verhuis. Nee mensen, Cattleya (1 x gratis vermelding kan nog net. fleurist Paul Van Huffel) bestaat nog steeds, maar baat geen winkel meer tnt en doet niet meer aan particuliere verkoop. Bloemen zijn echter nog steeds te bestellen, per telefoon, fax, brief, of via Internet, zoals hij ons gevonden heeft. Uw abonnement komt er aan. En last, but not Icast, de spoit blijft niet achter: de AtletiekVereniging Noorderkempen houdt volgens eigen zeggen de eerste Hoogstraatse website open. Op onze vraag of Hoogstraten in de virtuele wereld aanwezig is. antwoordt Toon De Backer volmondig: JA. Algemene info over de AVN, klubrekords, uitslagen kan je bekijken op : http://bewoner.dma.be/TOONDB/ index.html. Zo kom je te weten dat er elke donderdagavond om 19.30 uurjogging sessies zijn op de piste van het Klein Seminarie. Iedereen van harte welkom. Zelf hebben we nog te weinig gesurfd op het Net, zodat onze bereikbaarheid voorlopig zeker niet in het gedrang komt. Uw reaktie, op Hoogstraten. de Maand, de gemeente, de bloemen in het veld, zend ze ons

warre.p@planeiinternet.be 16

.1

HELMUT WAS HIER Wic Cl- hij WOS. 70l de avond niet vlug vergeten. Woensdag 7 mci vierde l-lighstreet zijn 12.5jaar bestaan met een uniek optreden van Helmut Lotti, not going Classic maar met een meer dan twee uur durend rock 'n roll optreden. Een fantastisch 11-koppig orkest en 3 backing vocals maakten het voor Helmut Lotti gemakkelijk : hij kon zijn oude liefde voor rock 'n roll zijn gangen laten gaan. Hevige versies van nummers van Meatloaf werden afgewisseld met Bridge over Troubled Water. Met producer Peter Koelewijn werd Sailing van Rod Stewart uitgevoerd. Klokslag twaalf werd een medley van oude rocknummers ingezet. Nadien bracht hij met Sandra Kim 'Endless Love'. Een stevige soulmedley ging een bruisend duet met peter Boogie Boy vooraf, gevolgd door het 24ste nummer, een compilatie van Elvis liedjes, het slotnummer. En nog was Helmut niet tevreden : tijdens Tiritomba vroeg hij applaus voor de leden van de Golden Bis Band. Zelf genoot hij van zijn optreden, bekende hij

- VRAGEN VAN MENSEN VAN VAJDAAQ 0 Wat gebeurt er na de dood? Tegenwoorqnd.eeste noe(meer zijn dan a)leen d it aardse leven st van Velen z "lever(ta d dood". Maar1me-z1 dat leven eruit zieEnet ik er bang voor zijnöféFiuist naar verlangen? Evangelische Christenen C. Crezée, Moerstraat 33

2320 Hoogstraten. Tel. 314.10.37.

http://www.omroep ,nileo/reality/


HOOGSTRA TEN

AARDBEIEN TORNOOI

Goud in Hoogstraten JOS MARTENS en LEONIE VERHEYEN Zij vierden op zaterdag 3 mei hun gouden het 'oorbijejiniiuri miuminer van de Hoogstraatse Maand kon mm het levensverhaal van Jos Martens uitgebreid lezen en hoe hij Leonie leerde kennen.

juhil,-'iin, fit

toz 1

Voor de tiende maal op rij organisecit de Hoogstraatse Bridge Club hun aardbeientornooi en dit op zaterdag 31 mei in de Hotelschool Spijker. Bridge is een kaartspel tussen 4 spelers die paarsgewijs aan elkaar gekoppeld zijn. Opzet is per ploeg zoveel mogelijk slagen te halen. Of dit moeilijk is? Wel deze vorm van slagen halen vraagt hersengymnastiek. Spelen op intuïtie is niet renderend. Wie telt en nadenkt haalt betere resultaten. Bij het bieden komt het erop aan ZO hoog mogelijk te gaan maar de kans bestaat dan ook dat de tegenpartij u binnen speelt. Opinerkelijk is dat bij het spelen één speler zijn kaarten open op tafel legt. De anderen kennen hierdoor elk 26 kaarten : door te tellen en te rekenen tracht men dan te achterhalen wie welke kaarten in zijn bezit heeft om met deze kennis een bepaalde spcclwijze uit te vucieu. Voor de score telt men het aantal slagen dat men behaalt in vergelijking met de slagen die anderen halen. De Organisatie regelt het zo dat aan verschillende tafels met dezelfde kaartverdelingen kan worden gespeeld. Zo kunnen de resultaten met elkaar vergeleken worden. Goede of slechte kaarten spelen geen rol meer: het komt erop aan be te s~ dan de ande-

KENT U ZE NOG? Op zaterdag 3 mei vierden Jos Martens en Leonie Verheven hun gouden huwelijksjubileum. Een aantal verrassingen stond hen te wachten. Waarbij een wederoptreden van De acht van Martens' stond geprogrammeerd. In alle stilte werd dit voorbereid, hoewel trouwe kerkgangers dagen vooraf een goed plaatsje in de kerk bestelden om alles goed te kunnen zien en horen.

telt.

Bridge wordt beoefend als een ontspannende denksport, thuis of in clubs. Ook competitie wordt georganiseerd tussen clubs door de Vlaamse Bridge Liga waarbij men kan promoveren of degraderen. Zelfs wereldkampioenschappen worden ingericht De Hoogstraatse Bridge Club biedt de gelegenhidotti wekelijki: (e rpelen. Hun vaste locatie is Sportcafé de Zevensprong op dinsdag om 20 uur. Dc club organiseert ook lessen uui Itleuwkomers. Per avond wordt 50 frank uitgelegd om de wrik iii viii lr i.hd .i te betalen. Het lidgeld van de Liga bedraagt 600 frank per jaar. Volgend seizoen verdedigen 4 teams de eer van Hoogstraten in de competitie. Dit jubileumtornooi verwacht zoals de vorige jaren een 400 tal deelnemers en is daarmee één van de grootste van Vlaanderen. Vooral dank zij de steun van vele sponsors kan er een mooie prijzentafel aangeboden worden. Wie wil deelnemen, moet zich inschrijven voor 31 mei en betaalt 400 frank per persoon. De wedstrijd vangt aan om 14 uur stipt in de Hotelschool van het Spijker. Voor reservatie en inlichtingen kan men terecht bij de secretaris van de club : Tinnenpotsiraat 12. tel. 314.41.05.

De Spi/zakken (o/ was liet Cardo Saxi) lierenigden zich ook éénnialig ( ?) oni het avond] eest van het gouden paar Jos Marten,v en Leonie Verheven luister bij te zetten. Na de CD vorig jaar en nu dit, toch niet opnieuw goesting gekregen oin op Heilig Bloed un opwachting te maken, mannen? Bijvoorbeeld zo maar eens, op de tweede zondag, 1 juni. 17


HOOGSTRA TEN

14V HERIJGERS Ih. Bouwspecialiteiten

Lauwerys in brons

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

NIEUW DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Btu'geineesîer Arnold van Ageren en schepen Ma,c'e/ Van i-U;inicl stek cii een ltanilje loe wanneer gravin mevrouw de Lalaing liet lint doorknipt bij de inhuldiging van liet Rozenkranspark. 'Misschien heeft Deken Lauwervs zelf voor het prachtige weer gezorgd', zei de burgemeester. Dat zou dan nog een verdienste geweest zijn van de nian, die 100 jaar 11(1 zijn i'eboorte, een standbeeld kreeg op de Vrijheid, tussen (le dekeiiij en zijn kerk.

Vraag vrijblijvend documentatie cn informatie

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS

gaas GARAGE HOGA B.V.BUA. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

18

VOETBALLERS : DE UITDAGING Vorige maand hebt ii kunnen lezen t n iie Hoogstraatse Maand dat het gebuurte Westhoek de Hoogstraatse competitie heeft gewonnen met een straat(je) voorsprong. Dat gebuurte stelt nu de vraag welke ploegen volgend seizoen de uitdaging aandurven? Want nieuwe ploegen, liefst uit de fusie, zijn van harte welkom. Deze competitie heeft alleen maar voordelen. Er zijn geen verre verplaatsingen. Er zijn geen kosten noch onderhoud van een eigen terrein; ook dient er niks betaald te worden voor een scheidsrechter waarvoor altijd getorgcl wordt.

Men speelt ongeveer 20 westrijden zodat er geen overbelasting bestaat. Wedstrijden verlopen steeds in een sportieve vriendschappelijke sfeer, zowel op zaterdagnaiïnddag al zondagvoormiddag. Wie de uitdaging wil aan gaa ii. neemt zo snel mogelijk contact op met Jet Van Maldegheni, voorzitter van het gebuurtevoetbal. telefoon 3 14.44.16, of met de stedelijke sportdienst. hi1 Rie Voet op het nummer 311)19.11. Voetballers van groot 1 loogstraten, meld ii aan.


HOOGSTRA TEN

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

KOM OP TEGEN KANKER Van 8 maart tot 25 oktober loopt de campagne van de Kom op tegen Kanker actie 1997. Het thema ditjaar is 'gezonde voeding'. Men wilde bevolking uitleggen dat ze beter op hun eten moeten letten, want we eten te veel vet en te weinig vezels. Veel vezels eten is goed als bescherming tegen kanker. De nationale campagne plant in het weekend van 20 en 21 september het derde plantjesweekend. Duizenden vrijwilligers zullen overal in Vlaanderen huis aan huis 'kalanchoës' ver kopen. Dit zijn de ondertussen gekende kleinbloemige potplantjes in diverse kleuren. Succes van een dergelijke verkoop, waarvan de opbrengst iiitegraal naar Kom op legen Kanker gaat, hangt in de eerste plaats af van de opkomst van vrijwilligers. Individuen en verenigingen die een handje willen toesteken, moeten zich melden hij de afdeling Welzijnszaken van het stadsbestuur. tel. 340.19.53. Geef een seintje voor 3 augustus. Ook reeds voor de derde keer is de sponsoractie ier gelegenheid van de 20 kilometer van Brussel gepland. U weet wel, duivel-doet-al Marcel Verschueren liet zich de vorige tweejaar Sponsoren voor Kom op tegen Kanker, wanneer hij de finish zou halen. Helaas, is ereen knie die voor spelbrekerspeelt. Niet getreurd echter. Jan l-lendrickx heeft de sponsorloop overgenomen. Vorig jaar liep hij zijn 20 kni in 1 uur 02 minuten en 42 seconden. Het leverde hem een 33ste plaats op. Op 25 mei 's avonds zal bekend geraakt zijn of Jan in zijn opzet geslaagd is, waaraan we overigens niet twijfelen. Wie alsnog de actie wil steunen, koopt dus in september een plantje of bezorgt zijn sponsorgeld dan maar laattijdig aan één van de twee atleten : Marcel Verschueren, Katelijnestraat 66, of Jan Hendrickx, Loenhoutscweg 25.

Advertenties 3144.49.111314.55.04

(ii (11 t/t Lii/tii t t/)s)! st/H!t 71 l t!) 1 11(1 lii II tt011J!tt Lu hii/ijii , i de derde maal op mij koning werd t'an de Sint-Jorisgilde. De graaf een verre afstanimeling van Antoon de Lalaing, woont in Zancibergen, een deelgemeente van Geraardsbergen, en is ere-deken van de plaatselijke gilde. Nadat de uittredende koning de graaf én de andere genodigden, met raad en daad hijstond wanneer ze een ere-schot uitbrachten, was het tijd voor de eigenlijke wedstrijd. Een wedstrijd die maar enkele seconden zou duren. Bij het eerste i'an de drie voorkeursschoten, waarop de uittredende koning recht heeft, trof Luc Anthonis raak en viel de vogel van cle staande wip naar beneden. Door dat éne schot gaat Luc zijn derde ambtstermijn als koning in, waardoor hij zich binnen zes jaar keizer mag noemen.

De Orde van de Papegaai -S-

Elkjaar. op cie eerste zondag van mei, worden cie verdienstelijke leden van alle Kempense gilden, door de Hoge Gilderaad, ontvangen op het stadhuis van Hoogst raten. Traditiegetrouw verzamelen wij voor U de gildebroeders van groot Hoogstraten en Castelré. Drie onder hen ontvingen de Gouden Plaat, de hoogste onderscheiding. Twee leden van de Sint-Jorisgilde van Meerle: Constant Vla,ninckx, die 60 jaar lid is van de gilde, en Jan De Bie, 35 jaar griffier en 50 jaar lid van Meerle. Karel Vermissen ontving dezelfde onderscheiding omdat hij 28 jaar griffier was en 50 jaar lid van de Sint-Jorisgilde van Wortel. Gust Snoeys van Sint-Joris Castelré, Jef Van Opstal van Sint-Joris Meer en Edward Van Den Hevning en Jozef Verboven van Sint-Sebastiaan Meerie ontvingen de Gouden Papegaai, de op één na hoogste onderscheiding. Vier anderen ontvingen de zilveren papegaai: Petrus Brosens, Jef Laurvssen, Robert Mevers en Frans Tackx zijn ciiie vier 35 jaar lid van Sint-Joris Minderhout.


HOOGSTRA TEN

REISBUREAU DE STILLE KEMPEN Theo VERHOEVEN

-

MERTENS

Mielandweg 10 - 2310 Rijkevorsel Tel. 03 - 312.08.34 Fax 03 - 311.72.04 lic. C3563 LOURDES 97 HOTEL ARIANE*s 5 dagen. 4 overnachtingen Vol Pension - alle uitstappen inbegrepen Data: 13 september - 20september

TOSCANIE - 7 dagen ltali op z'n best Pisa - Firenze - Sinna Vertrek op 26 oktober - half pension

Op zoitiiag 11/0e! hield de KLJ zijn laatste ophaling van het oud papier. Gedaan met de ronkende tracfors op zondagmorgen. Nochtans was de veren iging niet gelukkig om deze beslissing te moeten nemen. Het stadsbestuur t a,t Hoogstraten sloot Zoal,s

j. .:. / d

10.800 fr

KENT 3 daagse rondrit door de tuin van Engeland. Van 14 - 17 augustus. Shuttle - Half pension

KLJ HOUDT LAATSTE PAPIERSLAG

7.450 fr

16.500 fr

DAGTOCHTEN - Vrijdag 11juli: Een dagje Blankenherge: 400 fr. - Maang da21 juli: Bundesgartenschau bloemenfestijn: 500 fr. - Vrijdag 25 juli: Verrassingsreis Duitse Eiffel: 500 fr. - Maandag 28juli: Echternach - Klein Zwitserland 520 fr.

INSCHRIJVINGEN EN INLICHTINGEN Tel. 031312.08.34 na 18 u. a.u.b.

Vlaamse overheid. Hierin is gestipuleerd dat er maandelijks een ophaling moet gebeuren t'an het oud papier. Dat dit onmogelijk door een jeugdvereniging als de KLJ kan georganiseerd worden, spreekt voor zich. Ze zouden niks anders meer te doen hebben. Hen inschakelen in een beurtsvsteeni met andere ophalers lijkt niet zo makkelijk, maar aan deze mogelijkheid werd verder geen aandacht besteed. Zij tornen vooral aan het feit dat er geen rekening werd gehouden met de jeugd bij het nemen van de beslissing. De jeugdraad werd niet gevraagd een advies uit te brengen. En of de KLJ het maandelijks zou willen ophalen, dat werd hen pas gevraagd als de wijze van gunnen reeds werd goedgekeurd. Verder betekent het voor deze jeugdvereniging een pak minder inkomsten. En voor de burger? Een professionele ophaler van oud papier, die maandelijks alle straten van de gemeente moet bedienen, gaat waarschijnlijk meer kosten dan een driemaandelijkse door de jeugd. En hoeveel mensen brengen nu reeds hun papier zef naar het containerpark samen hun andere afval. De kostprijs voor de gemeenschap to/t de:e selectieve ophalin ijaat niet niks zijn.

JONG GELEERD, OUD GEDAAN d

ebq

S 2eI,ijjeyi,H. Bloedlaon 277-279 - 2320 HOOGSTRATEN TEL. 03/34.52.78 FAX 03/314.66.02

20

1h i omci ii, liet geboorte Buizelhoek won vorig Âťtal - de wi5selbegtjn, en had in hun opvoering jonge vende/zwaaiers opgenomen. Die jonge gasten stelden achteraf de vraag of ze met zwaaien verder konden gaan. De Gelmelzwaaiers zijn daar dankbaar op ingegaan en zijn vanafjanuari gestart met de opleiding van jonge vendeliers. Momenteel bestaat dejeugdgroep uit 6 gemotiveerde jeu gdvendeliers die elke zondagmorgen trainen van 10 tot 11 uur. Meisjes als jongens vanaf het vierde leerjaar die zin hebben om aan te sluiten bij dejeugdvendeliers, kunnen altijd contact opnemen niet Dirk Lanibrechts (314.79.32) o/Jan Van Aert (3/4.84.72).


HOOGSTRA TEN

(;astkoor in de Sint-Catharinakerk

SCHONE KLEREN CAMPAGNE

Zondag 22 juni om 10 uur wordt de hoogmis muzikaal vertorgd door de Cantorije i'oppeltensts' of het gemengd kerkkoor van Sint-Valentijn te Poppe!. Het is een geestdriftige groep, een vierstemmig gemengd koor, dat regelmatig naar buiten treedt. Zo was deze cantorije aan de beurt in de kathedraai van Den Bosch en de kathedraal van 1 lassclt. Onlangs werd nog meegewerkt aan de Vlaamse kerkciagen te lepeL Het programma voor 22 juni vermeldt de Mis voor gemengd koor, samenzang en orgel van Lode Dieltiens; het commoniemotel: 'Domme, non sum dignus' van Staf Nees en 'Gloria Alleluta' van Westviaamse componist NoëI (ioemanne, die reeds vele jaren in Amerika verblijft. l)it Aoiliekl sva mmlaimgs de blikvanger ie leper. J B.)

Zaterdag 10 mei was de slotdag run de Schone Kleren Campagne in detusie Hoog.vii -ua'n op initiatief van Were/dwinkel, Broederlijk Delen, her Rode Kruis, GEmeentelijk Koinitee Ontwikkelingssamenwerking, ACV, ACW-fusie en Wereidsolidariteit. Een mobiel naaiatelier trok langs enkele warenhuizen om te eindigen in liet parkje vooraan cle Gravin Elisabeth laan. Er werd 'stof tot nadenken' uitgedeeld aan de voorbijgangers, er werd een liedje gezongen, de actie werd toe gelicht en actiekaarten ingezameld. Eigenlijk "hing onze vuile was buiten" niet deze actie. Bedoeling was te herinneren aan de werkomstandigheden van de mensen in Derde Wereldlanden die onze hedendaagse kledij produceren. Kinderarbeid, geen minimumlonen, vakbondsbeperkingen, onveilige producîiemnethoden,... voelen we niet als we onze modieuse kleding aan het lijf hebben.

SEX PISTOLS OP HET SEMINARIE

Veruit het mééstgelezen b'ad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

01) het Klein Senunarie werd van maandag 21 tot vrijdag 25 april een proectweek georganiseerd die handelde over cle multiculrurele samenleving onder het motto 'GEEN MUREN ROND CULTUREN'. De lessenroosters van de leerlingen van de derde graad werden doorbroken en in verschillende workshops werd samengewerkt rond dit thema. De bedoeling van zo 'mi practische projectweek is liet scheppen van ruimte voor allerlei affectieve, creatieve en relationele werkvormen. Klemtoon lag vooral op sociale vaardigliedemi : samenwerken in groep en op zelfstandige basis informatie verzamelen en verwerken. Persoonlijk engagement en initiatief waren troef Binnen de brede waaier van werkgroepen en ateliers bleef de mnulticulturele samenleving de rode draad. In de loop van de vrijdagavond diende elke groep een afgewerkt product te presenteren aan de mnedeleerlin gen, ouders en andere bezoekers. Tentoonstellingen werden opgebouwd, foto- en videoreportages gemaakt, een speelfilm op video gerealiseerd, hoorspelen, sketches, poppenspel, dans en toneel werden op de planken gebracht. Een werkgroep culinair bereidde vreemde hapjes. Oosterse poëzie werd bestudeerd en voorgedragen. En in cle musical maakte uien een wereldreis doorheen de verschillende mnuziekeulturen, waarbij cle Sex Pistols met mochten ontbreken. Een ïheinoim 'rek die iiog long zul nozimide ren in nico ig hoofd mait t 'cel leerlingen. 21


HOOGSTRA TEN

CULEMBORG - HOOGSTRATEN UW GAZON EIST EEN HONDA.

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perfekt te onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taai gras, orotQ of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Buvel ldiel i WddIbUIy[ llONDA vlUndl;Iztkt

/ 7/

/1. -

-.

J------ -V

funktionerende grasmaaier. Jarenlang. Honda. Altijd een perfekt resultaat.

Ii

/

Op zu/ciclag 26 ipril biiiclii een

,Ç!'OtC

d(IegiiIiC

\'(1/I

ziLstersiwI

Culenihorg een tegenbezoek aan Hoogstraten. In de vooriniddag werden ze verwelkomd met koffie en gebak (met uitheemse aardbeien volgens een kenner-schepen) en brachten ze een bezoek aan kerk en begijnhof Tijdens de lunch was er veel tijd om afspraken te maken i'oor nadere contacten tussen verenigingen san beider steden. Vertegenwoordigers en mnandatarissen van stadsbestuur leerden elkaar beter kennen, het kerkkoor overlegde met de mnannenzangvereniging 'Oefening baart kunst', Tinello wisselde uit met de straatrheatergroep van ginder. fotoclub 't Slot verbroederde, Rotarv, Heemkundige kring en nog anderen wissel den van gedachten. In haar dankwoord keek de burgemeesteres van Culemnborg, Mevrousi' Bloemedaal naar het jaar 2000: dan zou her precies 500 jaar geleden zijn dat Elisabeth vcin Culenibomg in het huwelijk trad mnetAntoon van Lalaing, misschien wel een kapstok om de handen in dat jaar extra aan te halen. Zij hoopte in ieder geval bepaalde gewaden uit de kerk naar het museum van Culemborg te halen voor een tentoonstelling. Burgemeester Van Aperen van zijn kant maakte van de gelegen/meid gebruik om de troeven van Hoogstraten nog eens voor het daglicht te halen voor dit buitenlands publiek. Het komt ons voor dat we van Hoogstraren toch een te beperkte deelname van de verenigingen vaststelden. Fanfares, tenn iscluhs, jeugdgroepen en nog anderen kunnen toch met zusten.'erenigingen bepaalde afp raken maken voor een wederzijdse activiteit. En waaroni geen jaarlijkse voetbalmatch russen de beide steden, voor een goed doel? Volgend jaar zien we wel weer wat we in Culemborg gaan doen. Met nog meer volk liefst als waarmee zij hier waren. In de namiddag kreeg het bezoek nog een toeristische rondrit door Hoogst raten aangeboden, waarna het tijd werd voor de afscheidsdronk. Beladen met aardbeien keerde de Culemborgse delegatie omstreeks 17 uur huiswaarts.

J.STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15

1101V fl11

S $GS

eY

'4

14.41.26 314.55.04 14.49.11

De Hoogstraatse Maand r)

tee 0 e . 03I"

12

vioo Gs


HOOGSTRA TEN

Lezers schrijven Herinrichtingsplan In de vorige editie van De l-loogstraatse Maand (nr. 145) vond ik een tekening onder cle titel 'Nog meer herinrichting', dat een voorstel behandelt vooreen herinrichting van liet kruispunt 'Gravin Elisabethlaan - Burgemeester J. Van Aperenstraat'. Ter begeleiding was er een stukje tekst van uw redactie afgedrukt. dat voorzichtig de pro's en contra's van het voorstel tegenelkaar afweegt, wellicht met de bedoeling om het publieke debat over dit chaotisch stukje Hoogstraten op gang te trekken. Vooraf wens ik op te merken dat alle architecturale ontwerpen auteursrechtelijk beschermd zijn, wat ondermeer inhoudt dat de auteur/ontwerper hij elke publicatie dient vermeld te worden. Omdat ik zelf cle ontwerper van dit voorstel ben - en ik me dus sterk bij het debat betrokken voel - lijkt liet me nuttig om vooraf duidelijk te maken welke elementen aan de basis liggen van dit uitgewerkte plan. Een kwestie van de discussie met een goede basis te beginnen. Het idee voor dit plan ontstond gedurende mijn stageperiode bij architect Jef Blockx. Bij het dagelijksgebruik van dit kruispunt werd me de problematiek van deze plek duidelijk. Uit onze gesprekken groeide de idee voor dit ontwerp, dat ik later uitwerkte tot dit 'Voorstel voor herinrichting'. Een analyse: Welke zijn de problemen van deze plek? Ten eerste is er ontegensprekelijk de zeer onduidelijke verkeerssituatie: Uit welke richtingen kan er verkeer komen, en wie heeft er dan wel voorrang? Daarbij komen de klassieke nadelen van een schuine wegaansluiting: Hoe en wanneer de richtingsaanwijzers te gebruiken en wat bevindt zich in de 'blinde hoek'? Ten tweede is de ruimte en de benutting van de oppervlakte er zeer slecht gedefinieerd. Betreft het hier een straat, een plein of een park en waar liggende grenzen? Als voetganger weet men dan ook niet welke route te volgen als men van de Gravin Elisabethlaan naar de Vrijheid wil (of omgekeerd): Aan de noordzijde de stoep blijven volgen is een grote omweg en achter cle geparkeerde auto's doorlopen in dat veel te grote, ijle klinkervlak, voelt zeer onveilig aan (en dat is het ook). Aan de zuidzijde moet men al helemaal

de straat op o t kit ii men het \vage fl di fl1 ox er het groene clriehoekje te lopen, temidden van cle verkeers-chaos. Ten derde is er het prachtige perspectief vanuit de Gravin Eliahethlaan dat pal uitkijkt op cle Catharina-toren, maar dat helaas verstoord wordt door de weinig t'raaie achtergevels van de Vrijheid. (Dit is eigen aan oude achtergevels, de betreffende eigenaars hoeven zich niks te verwijten). In het uitgetekend voorstel voor herinrichting heb ik getracht een oplossïng te bieden voor deze tekortkomingen, en er is meer. Door het kruispunt aan te leggen als een Tverbinding - het algemene 'voorrang van rechts' kan hier worden toegepast - wordt er onmiddellijk een oplossing gegeven voor de gestelde problemen. Door de plaatselijke verschuiving van de Gravin Elisahethlaan en het verdertrekken van de Burgemeester J. Van Aperenstraat wordt er een punt van het park afgesneden en komt er een nieuwe ruimte vrij (facultatief te vergroten door gedeeltelijke onteigening). Met deze ingreep is er tegelijk een zeer eenvoudige snelheidsremmer ontstaan (zonder hinderlijke clrenipels of andere kunstmatige obstakels). Zo komt een ideaal pleintje tot stand, vlak hij het centrum van de Vrijheid, dat als parking voor langparkeerders kan dienen, maar dat ook voor andere plein-functies kan worden gebruikt: opstelling van de markt en de kermis, als speelruimte hij' Begijntjes laat besluit' of andere activiteiten. enz. Het plein kan worden omi.00md met bomen, hagen en plantvakken, wat vele voordelen oplevert: De homenrij creëert een groene wand die het plein ruimtelijk begrenst en de Gravin Elisahethlaan een nieuwe straatwand geeft. Het plein wordt afgeschermd van de straal wat de veiligheid hij activiteiten ten goede komt, en de geparkeerde auto's uit het straatbeeld onttrekt. En niet in het minst: Naderend vanaf de Vrijheid of vanuit de Gravin Elisabethlaan zal het groene uitzicht van deze plek erop vooruit gaan, ondanks een verkleining van het bestaande park (Het opgeofferd parkgedeelte bevat overigens geen noemenswaardige bomen, enkel een grasvlakte met wat lage struikjes). Met deze argumenten in het achterhoofd, kan er verder een vruchtbare discussie groeien die kan leiden tot een betere invulling van deze donkergrijze vlek in het hartje van Hoogstraten. Alle ideeën zijn welkom, ik ga de discussie verder aan.

Aperitiefeoncert van het Piuskoor 1-let Ge me ncl Plus koor uit II m 02st r:ite n na iii dit jaar duel aan het Pro\ 1 nuiaat 7.angtornooi te Ravels. waar het bevestigd werd in de eerste afdeling. Daarvoor oefende het een programma in van hoogstaande oude en moderne polyfonie. Om ook onze mensen ter plaatse te laten genieten van deze prachtige liederen geeft het koor een aperitiefconcert. Het provinciaal programma wordt aangevuld met enkele frisse meerstemmige stukken. die helemaal niet zwaar op de hand zijn. Voorclrachtkunstenares Veerle Demuynck uit Schoten zorgt voor de hindteksten. Het concert wordt gegeven in de ruime hal van het Nieuw Administratief Centrum, Vrijheid 179 te Hoogstraten op zondag 15.06.1997 te 11 uur. Na een goed hal l'uurtjc zang wordt de toehoorders het gebruikelijke nat je en droogje aangeboden. Intussen kan rustig worden gekeuveld. De toegang is gratis. Wie graag zingt, maar tot nog toe niet de kans of de tijd had dit te doen, kan na het concert contact opnemen niet iemand van het koor voor een vrijblijvend onderhoud. Om aan te sluiten bij het koor worden geen speciale eisen gesteld: enkel een goede stem en graag zingen volstaan. Wend u bv. tot Lutgard Goetschalckx (dirigente) H. Bloedstraat 16 h - Hoogstraten (03/314.58.21), Jos Bruurs (stichter - organist) Vrijheid 115 Hoogstraten (03/3 14.52.6 1) ofRop Tuytelaers (voorzitter) Castelréweg 14 Minderhout (03/314.47.86). El

nTpj,jT

LASERSHOW - HOOGSTRATE

Bert Verbeeck, architect.

0;

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. mode...

Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

23


HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN

MARCEL EN CECILE GRINGOIR-BLOCKX Zoals Marcel het zei in de inleiding van ons gesprek: "Een heel normaal. doodgewoon leven dat zich voor het grootste gedeelte afspeelde op het Van Aertselaerplein, vlak bij de statie". Beiden hebben er bijna gans hun leven gewoond. We zeggen bijna, want dienstverplichtingen deden hen wel eens verhuizen. Marcel werd als enig kind geboren in Minderhout op 26.5.1921. Vader Gringoir was douanier en had er in die tijd zijn standplaats. Tot zijn zeventiende liep hij school. Eerst een tijdje als intern in St.-Victor te Tumhout maar later werd hij extern op St.Henricus in Antwerpen. Eens van school thuis, kon hij gaan werken op de Hoogstraatse veiling. Net op 10 mei 40 was hij opgeroepen voor de militaire keuring. Het uitbreken van de oorlog zelf maakte dat onmogelijk. Vluchten was eer der de boodschap. Als jongeling was voor hem de oorlog, net als voor menig ander, een tijd van onderduiken. Dan hier, dan daar slapen. Gaan lopen om niet opgeëist te worden door de Duitsers. Gelukkig werd alles zonder kleerscheuren doorstaan en kon hij na de bevrijding een nieuw tijdperk beginnen. Zij het dat in periode 45-46 Marcel nog zijn legerdienst moest vervullen door Duitsland te gaan bezetten.

Kees Mae.e en handelaar in mijnhout, werd zijn nieuwe werkgever. Nadien werd overgeschakeld naar de staatsdiensten, eerst als gevangenisbewaarder in Hoogstraten en Merkplas om dan nadien, bij wijze van spreken, zijn vader als douanier op te volgen. Cedile werd aan de Statie geboren op 12.2.1927, als enige dochter. Zij volgde de huishoudschool op het Spijker. Na schooltijd was haar hulp meer dan welkom in de zaak thuis. Vader was veekoopman en slachter wat dus heel wat werk met zich bracht. Ook na haar huwelijk bleef zij zich volledig wijden aan de huishouding. Uit werken gaan is er nooit bij geweest. Marcel en Cecile kenden elkaar van kindsbeen af. Niet moeilijk als men schuin tegenover elkaar woont. Als het bij Blockx eens wat te druk was werd buurjongen Marcel erbij geroepen en

Marcel en Cecile op hun trouwdag, geportretteerd door An Peeters. zo kreeg hij een voet in huis. En zo komt van het één het ander, want de gelegenheid maakt immers de dief. Op 17.5.1947 vaart hun boot dan ook uit en werd het huwelijk ingezegend in de Begijnhofkerk. Het gezin werd gezegend met een dochter Maria. Deze huwde later met Jos Pinxteren en samen zorgden zij voor het enige kleinkind, met name Dirk. En naar het schijnt zou deze samen met zijn echtgenote nu een eerste achterkleinkind in de maak hebben. Zoals men ziet gaat het telkens wel één voor één. maar het blijft vooruit gaan. Bij een terugblik merkt men pas hoe vlug de jaren voorbij zijn gevlogen. Jaren van naarstig werken thuis bij de haard voor Cecile, die zoals zij zelf vertelde: overal lid van was maar nooit ergens naartoe ging. Marcel zijn job als douanier deed hen wel eens verplicht verhuizen maar veel verder dan naar Meer was niet nodig en later werd terug een vaste stek gevonden in het ouderlijk huis. Als douanier heeft Marcel nog de tijd van de smokkelaars gekend. Niet dal hier herolsche verhalen over te vel elleii zijn want het was immers niet uin hen, als kleine garualen om zich voor cic wagens van dc sons:, toch drieste sniokkelaars; ie gooien. Vadet ije Staat vroeg hen hun job te doen ttaarbc:,l vcrïuu gen, maar hun bach je moesten tij nu ook ss ccl niet riskeren.

50/oor Iiticj ()/2/li('t/it

de

03 - 314.55.04

mocind 24

It/vOn t/t Itl0/J/s11.

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

Werken mde tuin is Maicel zijti grote passie. Nu met het ouder worden gaat dat niet altijd meer to goed en moet het spitten aan een ander overgelaten worden. Toch kweken zij nog al hun groenten zelf en dat willen zij nog een tijdje blijven doen. Als er geen werk is in de tuin dan zit Marcel op zijn fiets, weer of geen weer, want als men wind-op heeft bij het vertrek, heeft men wind-af bij het naar huis komen. Reizen zit er bij hen niet in, het liefst van al slapen ze in hun eigen bed. Als ze op 16.05.97 met familie en vrienden hun gouden bruiloft vieren, ingezet met een H.Mis in de Begijnhofkerk, zullen ze waarschijnlijk die dag hun bed wel niet meer zien, want het vieren zal wel tot de 17de duren. We gunnen het hen, die reeds vanaf het begin geabonneerd zijn op onze "Maand', van harte.


HOOGSTRA TEN

GOUD IN HOOGSTRATEN

GASTON EN MARIEKE HUYSMANS-VAN BAVEL Vijftig jaar getrouwd zijn wil in deze moderne tijd hoe clan ook nog wat zeggen. Voor ons als verslaggevers is het druk, want in de jaren net na de oorlog werd er wat afgetrouwd, alsof men na vijf lange jaren van bezetting en oorlog niet meer kon wachten. Zo gebeurde ook voor Gaston en Marieke en al bleven zij niet gespaard van onheil, toch kunnen zij nu terugblikken op vijftig jaren die veel te snel voorbij zijn gegaan.

Zo zagen Gaston en Marieke er op hou trouwdag uit

Gaston werd geboren in Hoogstraten op 4.4.1921. In het ouderlijk gezin was nog een zus maar die is op zeer jonge leeftijd gestorven. School werd er gelopen tot men 14 jaar was in die tijd en nadien was hulp thuis meer dan welkom. De ouders van Gaston waren toen de uitbaters van de Pax-zalen (waar nu de Tinnenpotstraat is), dit in opdracht van de dekanale werken. Dikwijls moesten er 9 stoven aan de gang gehouden worden, dit om 2 zalen, een cinema en de lokalen van de vak en de ziekenkas warm te stoken. Daarnaast werd, zoals dat bij , zovelen het geval was. . het gezinsinkomen nog wat aangedikt met het kweken en oogsten san aardbeien en frambozeii Samen met de manli. van zijn lichting moest 1 zich op 10 mei 1940 1.. men aanbieden voor militaire keuring, vii het niet dat juist op d dag de Duitsers ons lal binnenvielen. In daarop volgende oorlog ..jaren heeft Gaston iijn en zo .Oaai wte,. eigen bed niet veel meer gezien, want leven als een haas, op de vlucht voor de bezetter, was de boodschap. Marieke zag het levenslicht in Meerle op 11.02.1924, als 5de in een rij van 12 kinderen die allen nog in leven zijn. Met zoveel monden le voeden was na schooltijd hulp op de boerderij meer dan welkom. In het jaar 1943 zat Gaston ondergedoken bij de familie Verheyen op de Paddegracht in Meerle. Marieke moest daar meer keren per dag water komen putten en had Gaston dus al wel eens opgemerkt. Tot Gaston merkte dat Marieke het water zomaar weggoot en ander kwam halen of was het om Gaston te zien. In ieder geval resulteerde dit gedrag op 6.5.1947 in een grandioos huwelijksfeest waarbij zelfs de strafste blazers van de fanfare uiteindelijk het gevoel voor ri mte en toon verloren. Volgens Gaston zat het te zoete gebak daar voor iets tussen. Vier jaar bleef hel jonge paar inwonen bij de ouders van Gaslon en hielpen ze bij de uitbating van cle Pax-zalen. Een vreemd natuurverschijn-

sel, was het een windhoos. was het een zware storm, maakte in 1951 plots een einde aan de kweek van aardbeien en frambozen. Een oom kwam Gaston dan vragen om bij Verstraeten en Van Hecke te komen werken. Die waren net gestart met de wederopbouw van de Catharina-toren. Zo werd Gaston van de ene dag op de andere bouwvakker. Acht jaar klom hij dagelijks steeds hoger en hoger de toren op. Hoogtepunt van dit gebeuren was voor de bouw-

vakkers in ieder geval het terugpiaatsen van de haan. Drie dagen lang trokken zij door Hoogstraten met een kruiwagen mei daarop de vergulde haan. De beurs werd rijkelijk gespijst en de dorstigen gelaafd. Marieke kan nu nog steeds de cachetring laten zien die Gaston voor haar kocht van de opbrengst van deze rondgang. Later volgden nog een 7-tal andere torens die heropgebouwd moesten worden, soms ver van huis zodat lange werkdagen gemaakt moesten worden. De baas beloofde Gaston wel een wagen waarmee hij andere werkmakkers kon gaan ophalen maar dat zinde hem niet echt. In 1960 gingen zij dan zelf maar over tot de aankoop van een eerste VW-er. De aankoop werd netjes contant betaald, doch een half uur later reed Marieke de nieuwe aanwinst reeds in de prak. Deckx, de "beroemde" garagist uit Turnhout had nog zo gezegd om de wagen in en uit de garage te duwen en niet te rijden. Marieke wou eens gaan stoefen bij haar familie in Meerle. Maar bij de eerste draai en eerste gracht was het reeds prijs. Gelukkig werd alles nog op zijn best geregeld.

In het gezin werden twee kinderen geboren. Eerst was er Vie in 1951 die later huwde met Chris en zorgde voor de twee kleinkinderen Kurt en Ilse. Zoon Herman werd geboren in 1958. Een stille, zorgzame jongen doch zijn plotse overlijden in 1984 tekenden Gaston en Marieke. Sedertdien koesteren zij een gezamelijke hobby, of laat ons maar zeggen passie. Iedere zondag, of het is geen zondag geweest, zijn zij op pad om hun verzameling doodsprentjes aan te vullen. Na twaalf jaar groeide deze verzameling uit tot pak-weg 20.000 stuks waaronder een 2.000-tal van mensen overleden in Hoogstraten en een 1.000-tal van personen die ouder dan 100 werden. Voordien was Marieke steeds 'Marieke bij de haard' geweest. Zorgzaam voor huishouden, kinderen en de kanarievogels van Gaston. Zijn record staat op 376 kanariepietjes die dagelijks hun natje en hun droogje moesten hebben. Nu is het kweken beperkt tot een 12-tal koppeltjes maar zij houden de band met al wat met vogels te maken heeft, in stand. Tot Tindemans het in 1967 verbood, werd er voor dag en dauw gevangen met slagnetten. Een spreeuw bracht 2fr. op en een lijster 5fr. Wat wil zeggen dat er toendertijd spreeuw en lijster op het menu stond in de restaurants. Een hobby niet zonder risico want een misstap in het duister deed de netten toeslaan met Gaston ertussen. Hevig bloedend, meer dood dan levend, moest hij afgevoerd worden. Toen heeft hij een tijdje niet de trombone kunnen blazen bij Ste.Catharina, een andere hobby die hij gedurende 37 jaar stipt, repetitie na repetitie, optreden na optreden bleef volhouden. Maar niet het ouder worden verliest men één tand, en dan een tweede en dan ... dan paste het ammesuur niet meer en moet men er noodgedwongen mee stoppen. Het pré-pensioen op 58jaar was voor Gaston het einde van de actieve loopbaan, maar des te meer tijd om zich aan voornoemde hobby's te wijden. Kaarten met de bejaarden kwam er nog bij en om de vrouw te plezieren gingen zij ook in de dansgroep van de gepensioneerden. In 1991 werd Gaston aan het hart geopereerd en sindsdien moet alles wat stilleraan. Toch vieren zij nu met de nodige luister, met familie en vrienden goud. Wij feliciteren hen in ieder geval van harte. • 25


wg ~2M

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Keikveld 13 of per telefoon 314.69.69

'Het geloof gaat achteruit', zeggen de mensen, er komen minder mensen naar cie kerk dan vroeger, de jeugd laat het helemaal afiveten als ze hun Plechtige Communie achter de rug hebben. De IJSHEIL/GEN hebben van 't jaar ook hun werk niet goed meer gedaan, die geven er de brui dus ook al aan. Tussen haakjes, die lisheiligen zijn o.a. Pancraas, Servaas, Bonifacis, Mainertus en anderen; ze vallen op 12, 13 en 14 mei en zorgen voor de laatste nachtvorst op die dagen. Reden waarom men geen boontjes en andere dinges mag zetten i'66r die tijd. Maar wie weet ci atnog? En nu halen ze het kruis ook nog van de kerktoren! Ziet ge wel, waar gaan we naartoe? Wel, zo 'n vaart loopt het niet, dat we moord en brand moeten schreeuwen. Kwestie is dat het kruis op onze toren, met de haan erhovenop, lelijk sche ef begon te hangen en dat daar iets aan gedaan moest wordenom erger te voorkomen. Kruis en haan werden dus van onze toren afgehaald om te herstellen wat nodig is, want er werd ook vastgesteld dat de houten priemstijl in de top van het toren gebint onder het dak scheef zit, en die moet eerst goed vast- en rechtgezet worden. Daarna kan het kruis met de haan in de top weer teruggezet worden en wordt onze oude kerk weer een goede katholieke kerk, met het kruis in de top. embleem. Langs de Bosuil en de achterkant van het kasteel, langs de Mark. beseften we in wal voor een mooie streek, rijk aan oude gebouwen, we wonen.

KLJ zoektocht en pannenkoekenfeest 01) 1 mei or g aniseerde on,.e KLI haar aarli jlse

feiijn: hetszoektocht an ± 20 kin en p:nnenkoeken-eten voor wie wil. We kregen een prachtig verslag van één der deelnemers aan de fietstocht. Ziehier: Een uitgelezen dag, dus de fiets op en gaan inschrijven aan de Boomkes. Het zag er daar heel uitnodigend en gezellig uit. Met een verzorgde routebeschrijving en daartussen wat vragen en foto's trokken we richting Poeleind, waar we de eerste foto al gauw gevonden dachten te hebben! Nr. 2 en daarboven hel witblauwe schildje, embleem van 'monument'. De kapelanie. 'n paar jaar geleden gerestaureerd, droeg het nr. 2, maar geen schildje te zien. Dan maar verder Castelré. NL. Daar was het uitkijken, want (met de auto) wordt daar erg hard gereden. De reis ging langs een mooi stukje land door de vallei van de Mark. Daar moest ook de eerste praktische proef afgelegd worden en de voorgaande vragen moesten al opgelost ZIJN! Met de 'Schoorhoeve' in zicht, waren we er zeker van dat het gezochte nr. 2 daar te vinden zou zijn, maar weer niks te vinden. Die foto werd een obsessie! Zou de volgorde van de foto's nog wel kloppen? Rare dingen waren er inderdaad te zien tijdens onze tocht, waar schijnbaar niet ieder het nut van kent. Zo kwamen we bij de visput van de Desta. 2e praktische proef: we mochten er sjoelen en kregen daarna een gratis consumptie in de kantine. Buiten was er een visprijskamp aan de gang (dat is meestal buiten!). Er kwamen heel wat fietsers even binnengewipt: een hele geruststelling voor ons. want nog niemand had blijkbaar die bewuste nr. 2 al tegengekomen. Met vers opgeladen batterij konden we weer verder, langs de Bergen en langs de Beemden naar de kapel van OLV van den Akker, waar we nog een laatste praktische proef moesten doen: vogelpik gooien. Misschien was hier de nr. 2 van de foto te vinden, maar weer vingen we bot. Weer opgestapt, richting watermolen, en daar op de poort van het Wil Ii of pn ki e hel n r. 2 inc t hel mon u men t -

-

26

-

En bij Wortel roken we de pannenkoeken: we kregen echt goesting. We hadden er 'n mooie tocht opzitten, en we hoorden daar dat er 111 deelnemers ingeschreven hadden. We hewonderden de prachtige prijzentafel, nestelden ons op het gezellige terras en verwenden ons met pannenkoeken met ijs en een drankte. Om half zeven was de prijsuitreiking: May Sterkens mocht als eerste iets kiezen van de prijzentafel en de pannenkoekenbakster May Braspenning werd in de bloemetjes gezet. Onze KLJ'ers haalden eer van hun werk, voor en na deze zoektocht. Proficiat, en tot volgend jaar! Dan zijn we er zeker weer bij.

Schone Klerencampagne /ond:ig 4 mci wa ontc K\k 0 gastheer voor de 12 afdelingen van de K\V0 van ons gewest 0111

hier de actiedag voor 'Schone Kleren' le houden. Via andere afdelingen van het ACW. zoals KAV. ACV. CM enz. was er al bekendheid gegeven aan cle actie: het gaat er namelijk over dat van de forse prijzen, geldbedragen, die wij betalen voor dure nierkkleding, er minder dan 5 procent ten goede komt aan de mensen in dc lage loonlanden. die de kleding in mekaar zeiten, naaien of stikken. En in die landen zijn het vaak nog kinderen die 12 uur of langer per dag het werk doen. Van de overige 95% van wat wij ervoor bel alen, is alles voor vervoer en tussenhandel, verdwijnt dus in de zakken van mensen die het in alle geval MINDER nodig hebben dan degenen die het eigenlijke werk doen. Ons protest is dus bestemd voor de grote winkelconcerns en ketens die ervoor kunnen zorgen dat de werkers aan de basis een eerlijker loon krijgen. Van de twaalf KWB-afdelingen die hadden kunnen komen. stuurden Meerle. Merksplas en Rijkevorsel-centrum hun kat. Desondanks waren er 250 ti 300 KWB'ers komen opdagen, kinderen inbegrepen, die per fiets gekomen waren en die zich tussen 2 en 5uur goed geamuseerd hebben met diverse volksspelen; ook de Wereldwinkel was aanwezig. Het weer was goed, zodat de dag een succes genoemd kan worden. Jammer alleen dat van onze plaatselijke KWB-leclen en van de rest van onze plaatselijke bevolking er weinigen zich lieten zien. Maar ja, rond deze tijd van het jaar is er zowat overal wat te doen: zo had het Seminarie van Hoogstraten dezelfde dag Opendeur, en andere dingen links eis rechts, plus dat er in veel families vormsel- of plechtige communiefeesten gevierd werden, al is het niet op de dag van clie gebeurtenis zelf. Enfin, wie ziet ge 's zondacs nog gewoon thukhi ijven? -

in liet reken ton de Schone Kleren ': er werd acmclacht gevraagd voor de slechte werkomstandigheden van hen die onze kleren maken in liet verre Oosten en Zuiden. Hild Rigouts van de Wereldwinkel had haar eigen atelier opgeslagen in deparochiezaal. In coniftrtahele uerkonistwidi,gl,eden leerde :e de l..ntderejt hun eigen t-shirt beschilderen. En niet succes. De K WB-gezinsdag van 4mei stond


MW

WORTEL

Paard doodgebliksemd in de wei

Het haantje van de toren

(Bij de dood van een paard, door de bliksem getroffen, in de nacht van vr 16 op zat 17 mei) Eindelijk hadden we iets om op te steit nen, iets moois en oeils en mee,' dan lief: 1115 iiiet fonkelende ogen en een ;ncrlnaan lige blik iels nat niet lu'ii, maar toch kon tea, iets dat spreekt op zijn ei 'en nunlier: niet veel lietde cii zeer veel plezier. Hadden oe inlUIr meer tijd gm'kreijen mm iv / dii ja nu ci. II iii / 11(1 iS 1)) IS 1 lihIIÏU/lI het leien 'oaaid. De toren/laan is aan een opka/efatering toe.

Hei kruis is pas van de toren gehaald en ben geit onder de werkhak aan de top van de kaal?.

Opnieuw tezamen onder de kerktoren (:.

•.•••

:..

Fijdens een hevig onweer in de nacht san vi ijdag 16 op zaterdag 17 mei werd om goed één uur het stamboekrijpaard 'Promisc van dc Hegge' van het gezin Ludo Van de Mierop op het Poeleinde door een blikseminslag dodelijk getroffen. De elektrische stroom viel tegelijk uit in het huis. Het paard stond niet vast in de gesloten stal, maar kon Vrij in en uit lopen. Het dier was deze maandjuist vijf geworden. was zeer levendig en ook nieuwsgierig. Ging hij uit de stal (achter het huis) even buiten kijken naar de lichtschichten en werd hem dit fataal? In alle geval, tegen zessen 's morgens vonden de huisgenoten het dier: het was met de linkerkant van de hals tegen de draad gevallen. De bliksem moet hem langs het rechteroor getroffen hebben en langs het linkerbeen dc grond ingegaan zijn. 1 Tet paard was sinds een klein jaar jIj het gc.siii Vaji de Miei up. 1 jet luis [ei de i iaai sij iii oepi aat ii Flip, en maakte als het ware deel uit van het gezin, dat nu treurt om het verlies van een Ituisguituut. DuL1it1 Mat ites iiiaakte vulgctide gedicht:

L

Adverteren

Dichtbij de kerk waar ze eertijds samen iitiii Plechtige Communie deden, troepten deze 60jarigen samen voor een gelukkig weerzien. Rechtstaand van links naar rechts Marcel Voet, Louis Vernieiren (Bolk). Wiilv Vannuffelen (Kolonie), Karel Baeten (Kolonie), Louis Boicknians (Staakheui'el). Karel Sijsinans (Bolk), Marcel Strijbos (Bosuil), Frans 1/ermeiren (Blauwe Hoeve), Stan Govaerts, Jos Fockaert, Lizette Snels, An Pemen, José Fransen, Lieve Mevvis, Magda Matthé, Jozefa Strijbos, Lizette Aerts. Vooraan.' Jozef Lamnbrechts, Frans De Cierck, Gust Goris (Bolk), Marcel Snever.s.

WONINGBOUW :4:4 L* &Klm L4:1 W BVBA

KREKELSTRAAT 4 - 2321 MEER

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bed rijfswagens. Met garantie 136

27


WORTEL

Zoektocht van 't Slot \oor (IC 27e keer had op iondag 1 1 mci dc intussen bekende of beruchte autozoektocht plaats, waarvoor van 'heinde en ver' bijna 100 automobilisten (plus partner) waren komen opdagen, om de voorziene 40 kilometer onder dc wielen weg te draaien. Daarbij kwamen nog 22 fietsers zich laten inschrijven om de 20 kilometer lange fietsroute te doen, die dit jaar voor de 17e keer erbij hoorde. De organisatoren zelf noemen de vragen en opdrachten 'meestal eenvoudig', maar ze weten zelf dat ze soms erg twijfelachtig gesteld zijn, en aangevuld met vernuftige praktische proeven, zodat de gelauwerden - die de eerste plaatsen bemachtigen - respect van iedereen afdwingen in het milieu! Al even hard als de gouden palmen of Edisons op het jaarlijkse filmfestival van Cannes. Het gehele evenement verliep vlot en zonder noemenswaardige incidenten. Het weer zat niet bijzonder mee: geen zon, nogal wat wind (maar auto's hebben daar minder last van). Alleen een wielerkoers kruiste het traject. Hierdoor moest de reiswijzer ter plaatse lichtjes aangepast worden, en hierdoor bleef vraag 8 onopgelost en werd dus voor iedere deelnemer als correct beantwoord beschouwd, dus 'goed' gerekend. Hierbij mogen we misschien nog eens de vraag stellen aan de gemeentediensten, die goedkeuring voor beide evenementen moeten geven, en dus beide parcoursen kennen, dat ze tijdig een seintje zouden geven aan de inrichters dat hun parcoursen elkaar kruisen! In alle geval, omstreeks vijf uur kwamen zoals verwacht de eerste deelnemers druipend nat binnen na volbrachte tocht. En konden de soms fel oplaaiende discussies beginnen over het al dan niet goed stellen van de vragen. De correctoren konden zich gaan buigen over de ingeleverde bladen met stempels en antwoorden op de vragen. Met volle inzet werd er achter de schermen gewerkt om de uitslagen rond te krijgen en stipt om 8.30 uur werd de uitslag bekend gemaakt. Benny Bosch uit Vlimmeren werd met slechts 6 foutieve antwoorden de 27e winnaar van deze onvolprezen autozoektocht. Bij de

fietsers werd onze eigen Wortelse Bert Meulders met 4 foute antwoorden de eerste in deze 17e fietszoektocht. Tot ziens, volgend jaar!ril

Fototentoonstelling in 't Slot

Garage

Op eerste en tweede Pinksterdag, 18 en 19 mei, stelt fotoclub 't Slot, de oudste hobbyclub van 't Slot, de beste werken van de beste van haar leden tentoon. Zo is het al jaren de gewoonte. Als u, waarde lezer, er zelf geweest bent, hoeft u dit niet te lezen, want dan vertel ik ti niets nieuws meer. En dit blad dient toch om mensen op de hoogte te brengen van zaken, die ze nog niet wisten. Voor mij, die er elk jaar komt, is het elk jaar weer 'n opgave om er iets 'kakelvers fris' nieuws over te schrijven. Waarin bestaat de tentoonstelling dus? Wel, kort gezegd, uit een 45 â 50 zwart/wit-foto's, netjes ingeljst, 30 á 35 cm groot, van 7 leden van de club, en die foto's hangen netjes naast elkaar in 2,5 lokalen, 2 grotere kamers en een kleintje. Wat staat er op die foto's? Wel, eigenlijk twee keer niets, of liever vanalles wat ge zelf elke dag kunt zien: wat bomen, een kinderkopje, 'n hand of arm, wat blaren of 'n los aardbeiblad, wat stenen, wat water, enz. Dus de moeite niet? Toch wel. Want het zijn dingen die wij elke dag kunnen zien, en toch NIET ZIEN, zoals de fotograaf ze ziet. Wij lopen er in de natuur achteloos heen, wij zien het BUITENGEWONE niet van het gewone, maar de fotografen hebben dat wel gezien en met hun toestel VASTGELEGD, een moment uit het bestaan van die dingen stilgelegd, bevroren. Zo maar, maar zd dat het verstarde fotobeeld als het ware de dingen levend maakt. Als ge z6 de foto's bekijkt en hun raadselachtige bekoring ondergaat, dan hebt ge er iets aan. Ik voor mij denk: al zouden ze mij de duurste camera in mijn handen stoppen, dan zou ik waarschijnlijk geen foto's maken die kunnen tippen aan wat hier te zien was. •

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID'

b. bi.

l* HOOGSTRAATSE PERS (ïtge

t'rij

Loenhoutscvcg 34 2320 Floogslratn tel. + fax: 031314.55.04

daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil W E

auping WER1 Affil ij EOÜJ1 E: 1


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

Ons kleine dorp heeft heel wat moois te bieden: oude gebouwen, een hrokske natuur, kermisfrilklore, religie en volksdevotie en een flink uit de kluiten gewassen horecahestand. Het is ons bekend. Soms komen we ook op cultureel vlak sterk uit de hoek. Wat bijvoorbeeld te denken van de tentoonstelling die kortelings in de kapel in Meersel wordt georganiseerd?

Adbijen van de Lage Landen In de Sint LuciakapL'l orizuIccr[ het Sint Luciacomité elk jaar een tentoonstelling. Het eeuwenoude, stemmige kapelletje wordt deze keer het decor voor wel iets heel bijzonders. Het leven in de abdijen spreekt tot eenieders ver beelding en staat op zondag 1 en 8juni, telkens van 14 tot 18 uur, centraal. De organisatoren hopen - omwille van de aantrekkingskracht die abdijen en kloosters altijd al gehad hebben heel wat belangstellenden te mogen verwelkomen. De Sint Luciakapel dateert uit het begin van de vijftiende eeuw. Na een lange periode van verval, werd de kapel in 1975 gerestaureerd. Het Sint-Luciacomité waakt nu over het onderhoud en organiseert regelmatig tentoonstellingen, misvieringen en folkloristische festiviteiten. Het Sint Luciacomité werd na de restauratie in het leven geroepen en bestaat vooral uit mensen uit de plaatselijke gemeenschap. De leden nemen hun taak ernstig. De Sint Luciakapel heeft daarom, ondanks het feit dat nog zelden misvieringen worden opgedragen, nog altijd een functie in het gemeenschapsleven. Op die manier blijft, naast het feit dat een dergelijk monument nooit verloren mag gaan, de restauratie en instandhouding ook nuttig. In het verleden werden verscheidene onderwerpen uitgekozen als thema voor tentoonstellingen. Veelal werd uitgegaan van plaatselijke volksdevotie en religie. Kunstenaars bogen zich echter ook over thema's als het Mariale Jaar. Jaar van het Gezin. Missiewerking, St. Franciscus, H. Clara. De huidige tentoonstelling toont het werk en leven van de monniken in de ahdijen. Dat gebeurt aan de hand van teksten van Michel Van der Plas en foto's. Beide wijdden al heel wat publicaties aan de thematiek van de ahdijen van hun bewoners. De spreekwoordefijke gastvrijheid van kloosters en ahdijen is gekend. Toch blijft er een zekere geslotenheid tegenover de buitenwereld (een verschijnsel dat ons Dreveniers zeker niet onbekend is). Door de lens van Robin Lutz wordt ons echter een blik achter de muren gegund, een aanrader. 1

hebben opgemerkt dat er flink werk geleverd wordt om het Mariapark zo mooi mogelijk te maken. Het Mariapark en de Lourdesgrot lokken jaarlijks vele duizenden hedevaarders. Belgen. Nederlanders....en KaapverdiéN.

Volksdevotie op zijn Afrikaans Ook de Kaapverdische gemeenschap van Nederland slaat hier elk jaar, op Pinksterzondag, haar tenten op en organiseert een processie waarbij Onze Lieve Vrouw van Fatima door het Mariapark wordt gedragen. Meersel-Dreef biedt de Kaapverdiërs elk jaar dan ook een hartelijke en gastvrje ontvangst. Op Pinksterzondag was het zover. Op de Dreef was er in de voormiddag geen doorkomen aan. Tot ver buiten het 'centrum' stonden wagens geparkeerd. Met een twintigtal bussen en vele personenwagens waren een duizendtal van hen naar Meersel-Dreef gekomen om aan de kleur rijke en uitbundige processie deel te nemen. De sfeer onder gelovige eilanders is vrij uniek. De mensen zijn uitgelaten en de bedevaart is dan ook één groot en gastvrij feest. Iedereen heeft lekker eten bij. Op bedevaart gaan is voor deze mensen echter duidelijk een feest. Als buitenstaander word je getroffen door hun openheid. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat zich onder de bedevaarders ook blanken bevinden. Zij zijn elkjaar van de partij omwille van de bijzondere sfeer en om te proeven van de mengelmoes van culturen. Tijdens de processie

wordt gedanst, gezongen en gemusiceerd. De Kaapverdiërs zijn weken op voorhand met de voorbereidingen bezig geweest. Alles is tot in de puntjes geregeld. En toch is er de sfeer van ongedwongenheid en spontaniteit. In tegenstelling tot ons westerlingen lijken zij al de tijd van de wereld te hebben. Zondag kon de processie niet in het park worden gehouden. De neergutsende regen verplichtte de gelovigen tot een rondgang in de kloosterkerk van de Paters Capucijnen. Hugo Van Den Broeck, consulent-anderstaligen voor het onderwijs in Rotterdam, is er elk jaar bij. 'Pater Michel Vermeyen is in 1983 met het initiatief op de proppen gekomen. Eerst werden andere bedevaai-tsoorden bezocht, maar uiteindelijk kwamen we toch hier terecht. De Kaapverdiërs werken vooral in de petrochemische industrie, in schoonmaakbedrijven en in de levensmiddelenindustrie. Ze zijn afkomstig van een voormalige, Portugese kolonie. Toen Nederland gastarbeiders begon aan te trekken, was hun land één van de wervingsgebieden. In Rotterdam hebben we nu een Kaapverdische gemeenschap van ongeveer 15.000 mensen.' De regen gooide zondag roet in het eten. Maar volgend jaar zijnde Kaapverdiërs gegarandeerd weer van de partij om er een groot volksfeest van te maken. Eigenlijk zou je er ook eens bij moeten zijn. Al was het maar om eens te proeven van die andere cultuur. L

Algemene Bouwonderneming

,<RAATS MARCEL Vogelhofstsraat 6 Tel: 03/314.32.24. Autotel:01 7/16.92.80.

2323 Wortel Fax:03/314.11.24.

Mcimaand Traditioneel is dc mcimaand een drukke maand in Meersel-Dreef. Het is dit jaar niet anders geweest. Een warme oproep in de kerk en naar de verenigingen toe, bracht opnieuw heel wal volk op de been om het Mariapark te onderwerpen aan een flinke, grote kuit. We moeten al die vrijwilligers proficiat wensen. De begeleiders van de bedevaarten uit het Klein Seminarie van Hoogstraten lieten zich in lovende woorden uit over het park. Alles zag er volgens hen piekfijn uit. Zij zullen trouwens niet de enigen zijn die

Door de overvloedige regenval moest de processie moet Onze Lieve Vrouw ran Fatinia in de Paterskerk worden gehouden. De Kaapverdiërs waren opnieuwnzassaal aanwezig op hun bedevaart naar Meersel-Dreef 29


MEERSEL-DREEF

Fanfare 'Voor Eer en Deugd' dauwtrappend iiaa. Cliaaiii \\ ie iondai -t mci niet izesvckt werd duur dc sogeltjes of de wekkei .had dii s uw ssliijiilijk le danken aan de fajifaic. Oni /es UU1 's uelitciids vertrokken de dapperen richting Meerle. Voor de eerste maal dit jaar werden ook sympathisanten meegevraagd. Het viel de initiatiefnemers mee dat toch een 28 wandelaars de tocht meeliepen. Om zeven uur bereikte men de kerk van Meerle die de muziek van de fanfare antwoordde met klokkengelui. Links en rechts kwamen er mensen met slaapogen door de ramen piepen. zwaaiend naar de voorbijgangers. Na een wel doende koffiepauze trok men dan verder richting Chaam. Een uur vroeger dan gepland stond men hij café t Chaamse Wapen van Christiane Teuns, een oud-Drevenierster, die letterlijk en figuurlijk, in zeven haasten, uit haar bed werd getrommeld. Na een verfrissende pint werd er een serenade gebracht aan cle nieuwe burgemeester Van Campenhout van Alphen-Chaam. de nieuwe gemeente waar ook Galder en Strijbeek deel van uitmaken. na de wederzijdse woordjes en een serenade, werd de leden een drankje aangeboden in de tuin. En het moet gezegd: het zijn sympathieke mensen. Inmiddels toch al bijna elf uur, werd het ondertussen dringend tijd om aan tafel te gaan voor een stevig ontbijt. Daarna nog wat napraten en dan met de auto richting huiswaarts. De meeste aanhangers trokken te voet langs de kortste weg naar huis. Op de Gouwberg kwam men de harmonie van Chaam tegen, die inmiddels waren gaan dauwtrappen naar ons Meersel-Dreef. Niets dan positieve reacties, misschien volgend jaar ook iets voor u. beste Meersel-Drevenier. Li

:lloi

iiiiiC101 /11

iliniiIjc.s

t

erden de dauwtinpju'r.v

Watermolen De svuternioien, het iiiolenaarshui s en de omgeving ss'erden een tijd terug geklasseerd. Dat is een mooie zaak. Maar zo'n papiertje houdt uiteindelijk de verkrotting niet tegen. En dat is dan weer spijtig. De watermolen en omgeving maken immers deel uit van een belangrijk stuk geschiedenis van Meersel-Dreef. De gebouwen zijn overigens nog altijd eigendom van een familie die voor Meersel-Dreef heel wat betekent en betekende. Terwijl in l-loogstraten tanden geknarst worden omwille van een nooit nog op te bouwen watermolen, mogen wij ons verheugen in een nog intacte constructie. Voor zolang het blijft duren natuurlijk. De tekenen zijn immers niet hoopgevend. Zeker als weldra op een steenworp riante villa's uit het zompige Markgebeemte zullen oprijzen.

Avenue 011andaise Scljoon/jeid,ssa(on Lieve Ve gvfeester Lanjjebeq 30 - 2323 1itric1 03, 314.55.15 Enç[op afspraak.- Ookbij 0 ina/s

Q e

1.

(5elTaatsverzorging ' vfanicure - 'Pi'dicure Ont/laringen . 1aqiiif(age

Autocross

141

In de onmiddellijke omgeving worden immers percelen grond aangeboden. In eerste instantie gebeurde dat door het notariaat Rommens. Een Bredaas aannemersbedrijf heeft de zaak echter overge(kocht?)nomen. De Hollandse aanwezigheid wordt dus weldra ook in het zuiden van de Dreef duidelijk merkbaar. Als weldra ook begonnen wordt met de werken aan L'Ecole zullen we 't voortaan maar hebben over de Avenue 011andaise. E

Madammeke Verboven Mee rse 1- Diee f is de a Ige t open maan iieen monument s cr1 oren in de persoon an M ada mme ke Verhoven. De weduwe van wijlen 'meester' Jaak Verboven verhuisde naar het rusthuis in Hoogstraten. Bijna haar hele leven, en ze is een flink eind in de negentig, heeft mevrouw Verhoven in het onderwijzershuis van de oudere lagere jongensschool gewoond. Door ziekte zag zij zich genoodzaakt te verhuizen. Met haar is een stukje geschiedenis van de Dreef verdwenen. We wensen haar veel beterschap en een aangenaam verblijf in het rusthuis.

Paterswiel De onderwijzerswoning staat nu leeg. Deze woning is eigendom van de gemeente. De dorpsraad heeft er bij het gemeentebestuur altijd op aangedrongen het huis ter beschikking te stellen van de gemeenschap. Het huis zou kunnen dienen als onderkomen voor de bibliotheek, als vergaderruimte en als gemeenschapshuis. De inrichting van het huis maakt deel uit van ruimere project 'Paterswiel'. Omwille van de centrale ligging van het pand en de omliggende gronden is het hele project ten zeerste geschikt om in te richten als gemeenschapsvoorziening. Het College en het stadsbestuur zullen deze unieke kans zeker niet onbenut laten.

/

w. -t frs,s ;x4:

In het gehucht Meersel werd dit jaar opnieuw een autocros.s- georganiseerd. Za,il, oud ijzer en veel bier vormden de inç'rediënten van een geslaagde namiddag. 30

Di

i

s

nou fin ii / ik c lijk / ii


MEERSEL -DREEF

Het wakend oog van Toon

Fraai Meersel-Dreef De mili!eni;inIer lroeeei 1 iilcn iie iliej maand hun steentje bij tot de verfraaiing door dc bevlagging en inmiddels blijken opnieuw heel wat mensen zich geĂŤngageerd te hebben om de bloemetjes buiten te zetten. Zij nemen opnieuw deel aan de bebloemi ngsiicl ie die, net a s vorip jaar. door het stadsbestuur wordt georganiseerd. De leden van de dorpsraad hebben op verschillende plaatsen bloembakken af mogen leveren. Eerst daags wordt het resultaat daarvan zichtbaar. Dan zal cle Dreef net als vorig taar weer omgetoverd worden in een echte bloemenstraat Ben je te laat en is dc actie aan je neus voorbijgegaan? Geen nood, ook hei eigen iuivaiicf wordt ten zeersle op prijsgesteld.

Schuimbekkende Mark

De Ia,ilc, ee start o'eer iiie! haar iIola/l(leli/hse ,onuiielniarh leo. Ze le zi en .s!cull er heer heel star rommel klaa,'. Toon Verleve inspecteerrde boel oom te zien ofidlesnog heel en stofvrij i,S,.

ACTIE

2

t let s ei sehiinsel is niet nieuw. De algelopen jaren gebeurde het meerinaals dat de Mark op een bit ionde i -e man ier de aandacht op zich svi St le trekken. Schuimvlokken tot een meter hoog dre en ook vorige maand weer op de rivier. (e aar voor de waterkwaliteit was er deze keer niet. Fikse regcnhuien zorgden voor flink wat stroming. Daardoor komen het slib en de afvalstoften van cle bodem vrij. Aan de stuwen heeft dat hevige schuimvorming tot gevolg. Een andere verklaring voor hel verschijnsel is cle hevige algengroei. Die wordt veroorzaakt door insijpeling van stikstof. Al bij al is deze vorm van vervuiling redelijk onschadelijk. De kwaliteit van het Markwater wordt overigens nauwlettend in de gaten gehouden. In het verleden werd immers vastgesteld dat door illegale lozingen massale vissterfte werd veroorzaakt. De daders werden nooit gevat. Brandweeren civiele bescherming moesten afgelopen zomer ook een aantal keren uitrukken om zware stookolie te verwijderen. Het bleef tot op heden bij eerder incidentele voorvallen. Over het algemeen is de kwaliteit van het Markwater het laatste decennium sterk verbeterd. De vissers weten er alles van. Ter hoogte van de watermolen in Meersel-Dreef zijn zij dagelijks talrijk aanwezig. El

Dree Ooinen

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

Alle reportage- eti

ctudiowork Reclameen IndustriĂŤle fotog raf ie enkel op afspraak.

Lindenlaan 14, BEERSE, 01 4/61 35 37

1

U.

t

31


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

IiÛîI

25 jaar K.W.B.-Voetbal

Zomergevoel Echt zoute, - is hei uiog nier, enkele schaarse dagen niet te na genomen. Maar toch krijg ik nu al het :omergei'oel. Dal heefi minder te maken met het seizoen op zich. eerder met de activiteiten die hierna worden aangekondigd. De voorbije jaren hebben die altijd onder een stralende zomerzon plaatsgevonden en als ik nu "Fietsdag" of "Fietsvierdaagse" moet schrijven, komen me hete namiddagen en zwoele avonden voorde geest. Korte rokken enhroeken,frisse T-shirts,flikkerend zonlicht in spaken van nog nieuwe Jïetsen, ijs met verse aardbeien, een fris pintje en lang napraten, buiten aan deparochiezaal. Zomer in Meerie, ge moet er niet ver voor rijden qf vliegen om van een zomergevoel te profiteren.

EN NOG EENS FIETSEN

FIETSEN...... We beginnen met het begin. cle eerste dag van de maand. Op 1juni worden alle Meerlenaars met fiets aan de parochiezaal verwacht voor de 2e "Dag van de fiets", ingericht door het comité dat onze parochiezaal onder zijn hoede heeft. Tussen 13 en 14 uur kan je starten voor een toeristische fietstocht van 30 of 50 km. langs rustige wegen. Iedereen bepaalt zijn eigen tempo. Ongeveer halverwege wacht U een verfrissing en een versnapering. Terug aan de zaal. kan je aanschuiven voor een paar lekkere pannekoeken of voor ijs met verse Meerlese aardbeien. Een koffie of een frisdrankje kan er ook nog bij. De opbrengst van deze fietsdag gaat volledig naar de kas voor het opknappen van onze zaal. Met de opbrengst van vorig jaar werd trouwens al een en ander gerealiseerd : geschilderd, nieuwe gordijnen en een nieuwe geluidsinstallatie. Meer dan genoeg redenen dus om nu zondag je fiets van stal le halen en naar cle parochiezaal te komen Je zal beslist niet alleen iijn.

......WANDELEN.... Stappen, een keer iets anders dan fietsen. Ook daarvoor wonen we in een mooie streek. FALOS, de sportiecleratie van de KWB richt in het Gewest Turnhout een wandelcriterium in. bestaande uit IS wandelingen in de Kempen. Het doel van dit criterium is nieuwe paden ontdekken in onze regio. Op zondag 15juni is Meerle aan de beurt met de "Goudbergwandeling". De Meerlese KWB, Jos Jacobs in het bijzonder, heeft om en rond het domein Elsakker drie wandelingen uitgestippeld van 8. 14 of 19 km. Zowel leden als niet leden van de KWB kunnen tussen 10 en 14 uur aan de Parochiezaal vertrekken voor een van deze trajecten. Deelnemen kost 30 fr. per persoon. max. 100 fr. per gezin. Verzekering inbegrepen. ...

FIETSEN...

0e niaandcliike getins.fieL wandeling san dc Bond van Grote en Jonge Gezinnen gaat op zondag IS juni via Ulicoten en Baarle naar Weelde. Vertrek om 13.30 uur op het gemeenteplein.

Wie op het einde van de maand clan nog ge en dikke benen of een pijnlijk achterste heeft. die wordt natuurlijk verwacht op de '7e AVOND FIETS-VIERDAAGSE 1997. Vier avonden na mekaar, op 25-26-27-28 juni. bieden de wielertoeristen van de KWB Meerle U het gekende recept : een fietstochtje van ca. 25 km. in eigen streek, een drankje en een versnapering onderweg en gezellig napraten in de parochiezaal. Voor vier fietsavonden betaal je een bescheiden bijdrage van 200 Fr. Wie drie avonden meefietst krijgt een herinneringsmedaille, oudste en jongste deelnemer worden met een speciale prijs bedacht en alle fietsers nemen automatisch deel aan de aanwezigheidstombola. Vetrekken telkens tussen 18.30 en 19.30 uur aan de parochiezaal.

Het meest gelegen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

Dat werd om te beginnen op een zwoele zaterdagmiddag gevierd niet een minivoetbaltornooi. Initiatiefnemer van 25 jaar terug, Marcel Van Bavel, mocht hiervoor de aftrap geven en de beker uitreiken. En bloed kruipt waar het niet gaan kan, want de ploeg "Gebroeders Van Bavel" (inderdaad, zonen van ) won het in de finale van KWB-Minderhout met 1-3.

Sleurgrieten en -kerels \k II jegraagde sterkste itiannen en roLisven san Meerle kennen 7 Of wil je je met hen meten Dat kan op zondag 22 juni in het speeltuintje achter de kleuterschool (ingang via de Rondeelweg). Daar heeft de 4e grote Meerlese Touwtrekwedstrijd plaats . Teams van verenigingen, families, vrienden en vriendinnen meten er hun eigen krachten en die van hun tegenstrevers. Telkens drie minuten krijgen ze om de anderen over de streep te trekken. Een spektakel voor hen die zelf niet zo sterk zijn of zich liever niet moe maken op een zondagmiddag. Voor de kinderen is er een springkasteel en een kleurwedstrijd.

Voor persoonlijk en degelijk advies op maat... één adres

ZAKENKANTOOR

MQ Meerdorp 21

VAN BAVEL-ROMMENS bvha L ENEN 2321 Meer

Tel. 03/315.72.54

0. 23

32


MEERLE

"Jong geleerd

is oud gedaan " zegt liet spreekwoord. Dat werd op vrijdag 2 mei in de praktijk omgezet door de gepensioneerden van Mcciie. Een ganse dag hielden ze de leer/em gen van de lagere school op een sportieve manier aan de gang tijden de "sportdag" van de school. Daarmee weten onze kinderen dat sport niet ophoudt als de schooltijd achter de rug is.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

30 jaar

De Hoogstraatse Maand

Schoolfeest

Ook een ge/eg heid om eens ,,ater te :1/li, 0]) Hoog tijd om de heroiiieruigcn aan de tijd van de klcuicr en la gele school een keer op te halen. Kwestie van niet te vergeten. Samen tafrien en een foto in de gazet zij•i daarvoor de paardjesmnoien of op een echt groot de aangewezen middelen. paard. 33


j

Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten.

U199 ~

Op het moment dat de andere redactieleden van de Hoogstraatse Maand zich in zweet aan het werken zijn om hun bijdrage voor De Hoogstraatse Maand op tijd af te hebben, ligt ondergetekende lekker lui onderuit op defestivalweide van het heftige Dynamo Open Air in Eindhoven. Hopelijk doet het zonnetje haar uiterste best om het ellendige weer van het vorige Pinksterweekend te doen vergeten. Omdat ondergetekende tijdens het Pinksterweekend dus liever op zijn lui gat in de zon gaat liggen dan achter zijn computertje te kruipen, heeft uw teerbenminde redacteur eigenlijk geen tijd gehad om een deftig artikel in elkaar te flansen. van Vandaar dan ook datjullie het deze keer zullen moeten doen met een verslag de dorpsraad, een fotocollage en de aankondiging van Meermarkt. Hopelijk kan ik rekenen op jullie vergiffeiiis. Tot de volgende maand maar weer.

-

herstel van de voetpaden aan de Donkakker.

het

8

huis. Metsel eventueel een kluis in. let goed op waar u met de sleutels san hei huis blij ft. maak een inventaris van waardevolle bezittingen, maak er foto's van, noteer het merk en cle serienummers van elektrische en elektronische apparatuur. U kan op afspraak ook een code door de politie in uw kostbare spullen laten graveren. Daarvoor maakt u best een afspraak op voorhand. besteed aandacht aan de inbraakgevoelige plaatsen zoals platte daken, ramen en deuren....Instal leer goede sloten, bijvoorbeeld drie- of vijfpuntssloten. Vaak zijn gemakkelijk te openen garagepoorten. opengaancle ramen en keldergaten dc zwakke schakels.

1. Wijkagent Sinds 1 jaar is Luc Vannuffelen aangesteld als wijkagent voor Meer en voor de transportzone. Tijdens deze algemene vergadering van de dorpsraad werd aan de wijkagent gevraagd om zowel zichzelfals zijn taken eens voorte stellen. Het takenpakket van een wijkagent is behoorlijk uitgebreid. De volgende zaken komen immers hij hem terecht: ondervragingen: alle strafdossiers i.v.m. inwoners van Meer komen immers hij hem terecht en hij dient daarvoor dan ook de nodige onclervragingen te verrichten. mensen komen bij de wijkagent aankloppen voor de meest uiteenlopende zaken zoals verkeer. milieu, sociale problemen... de taak van wijkagent is een extra taak voor een politieagent, wat maakt dat de wijkagent een druk bezet Persoon is. Er zit een uitbreiding van het korps aan te komen, wat maakt dat de wijkagent in de toekomst meer tijd zal hebben voor de taken eigen aan een wijkagent. Zo was Luc Vannuffelen de laatste tijd heel veel bezig met bouwovertredingen en illegale uitzavelingen. Met het oog op de Zomer en de daarbij horende vakantie had Luc Vannuffelen ook een reeks tips bij om het eventuele inbrekers een stuk moeilijker te maken: laat nooit ramen of deuren open bij afwezigheid, hoe kort dat u ook weg bent. laat geen briefjes met mededelingen op de deur achter. geef bij langere afwezigheid nooit de indruk dat het huis onbewoond zorg dat af en toe het licht aangaat, laat de brievenbus leeg maken, laat de gazon afrijden, let op met boodschappen op het antwoordapparaat. bewaar waardevolle zaken verspreid over het

34

De voorzitter van de dorpsraad is door verscheidene inwoners van Meer gecontacteerd met de vraag dat de dorpsraad iets ZOU kunnen ondernemen tegen de aanvraag tot zandwinning aan de John Leijsenstraat. De vergadering gaf de voorzitter unaniem de opdracht om in naam van de dorpsraad van Meer bezwaar in te dienen tegen de geplande zandwinning. Een ontwerp voor de hezwaarbrie! is rced gemaakt.

De klokken horen luiden, maar de klepel niet weten hangen

Dorpsraad 8 april 1997 april vond in het Boerenzaaltje Op dinsdag wederom een algemene vergadering plaats van de dorpsraad. Via allerlei slinkse manoeuvers is de Hoogstraatse Maand erin geslaagd om een verslag van deze vergadering op cle kop te tikken. Samen met u overlopen we even de belangrijkste zaken.

3. Aanvraag tot zandwinning aan de John Leijsenstraat:

2. Prioriteitenlijst 1997: Na de openbare vergadering van januari zag de prioriteitenlijst van 1997 voor cle gemeente Meer er als volgt uit: heraanleg Hoogeind met fietspaden en snelheiclsremmers bannen van doorgaand vrachtverkeer heraanleg Meerseweg met fietspaden een zuivere Beek openhouden en onderhoud van Beekschen Pad. De voorkeur gaat uit naar een fijnere deklaag dan de huidige omdat de huidige grove structuur gevaarlijk is voor fietsende kinderen. heraanleg kerkpleintje met inheemse beplanting bij groenvoorziening. geen verblijfsrecreatie in De Mosten. HST: garanties tegen milieu- en geluidshinder Door de recente verkeersraad werden de volgende punten aan de prioriteitenlijst toegevoegd: -

-

-

voorste stuk van de Meerleseweg enkel voor plaatselijk verkeer toegankelijk maken. verhoging van het verkeersremmend effect van de verkeersdrempel aan de Meerleseweg. gevaarlijke paaltjes op de verbindingsweg Mussenakkerstraat-Donkakker ofwel wegdoen of verplaatsen aan de zijkant.

Tijdeits de eerste Meerinarkt keken heel ii'at mensen Veiit'Oilde誰d oji. Hooi-den ze daar geen beiaard? Ze waren toe/t niet in Hoogstraten of Antwerpen? Toch was het allemaal pure realiteit. Dankzij onze koster en een rijdende beiaard konden ook de Merenaars genieten van cle hemelse klanken van een beiaardconcert. Als het aan sommige mensen ligt, was het trouwens zeker niet de laatste keer dat de Merenaars van een beiaardconcert konden genieten.

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand


MEER

Kinderen centraal op Meerse Markt

Wil de echte Kop van Jut opstaan?

Op zondag 1juni staat de Meerse Markt in het teken van de kinderen. Onder het thema Kindermarkt' nodigt hei Marktcomité alle kinderen van Meer en omstreken uit in dc Doni-kiriat van 9 00 tol 1? 00 uur Via tic scholen kieen 7.ij daarover een briefje en een kaartje, waarmee ze kunnen deelnemen aan de ballonwedstrijd van cle Meerse Aardbeigilde. De uitslag en de prljzeit vulgeu dait up dc laatste markt in september. Op de kindermarkt kunnen de kinderen die deelnamen aan de voorbije tekenwedstrijd, hun prijs afhalen aan cle stand van de Aardbeigilde. Uiteraard kunnen de kinderen op deze markt ook kopen, verkopen of riulen. Wat dat is, maakt niet uit: speelgoed, boeken, strips, snoep, fruit, zelfgemaakte spulletjes.. Alles en iedereen is welkom. Om een goede, gratis standplaats te hebben, is het best om om 8.00 uur aanwezig te zijn en ee tafeltje of deken mee te brengen voor het uitstallen.

;.

.. -

H. '..' De eerste !t1eer,iini'lt iciti hei set, oeit uct.s weer eeit ,seltot itt de roos. Voor iedereen was ersi'el nat wils: van aardbeien tot kanrklossen, van srripboeken tot jenever. Ook de mensen clie hun frustraties 'ouden kwijt geraken, werden op Inni ttenken bediend door de Kop van Jitt. En i.eemt ntuar dat er Jloik tint tterc/ afgentepi.

De animatie staat ook in het licht van de kinderen. l-loofdbrok vormt cle grote playbackwedstrijd, die in samenwerking niet Radio Valencia. de Meerpaal en de Chiro in het kloosterpark wordt georganiseerd voor de Meerse kinderen van de tweede en derde graad. Alle deelnemers ontvangen een prijs, maar de beste drie mogen iets extra verwachten.

We are the champions...

Een plezierige attractie vormt zeker het optreden van clown Hermano, die met zelfgemaakte ballonfiguurtjes de markt zal opvrolijken. De ponyclub staat ook ter beschikking en cle Chiro baat een parcours uit waar met gekke fietsen kan gereden worden. Voor cle kleuters zij n er aparte spelletjes en tenslotte zijn er nog een aantal verrassingen. De volwassen standhouders en bezoekers mogen zich zeker niet laten afschrikken door het kinderthema, zij blijven uiteraard meer dan welkom. Speciaal voor hen wordt in het kloosterpark door Radio Valencia trouwens een drankstand met zitplaatsen gebouwd, zodat ze in de meest aantrekkelijke omstandigheden kunnen genieten van cle playbackwedstrijd en de markt.

J)egenc'n t/je de H~ „.st] aa1 \e ,1atiiaI ii. t//s n .o" 1 YY( ilog 111I1/s In Nu ii ii dat er twee jaar na elkaar (in 1996 en nu dus) ccii bijmta identieke toto inn F. C. Meer in staat. Doe liet ze maar na: twee keer na elkaar promnoi'eren. Het waren carnavaleske toestanden toen cle promnoi'ering bekend geraakte en een polonaise was dan ook op z plaats.

Wie bij deze Kindermarkt nog vragen heeft of meer informatie wenst, kan daarvoor terecht bij Jan Dufraing (03/315 8680) •

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81 35


MEER

Broederstrij d irachties zijn er om in ere gehouden te worden. Zo ook de traditionele voetbalwedstrijd tussen de Oude en Jonge Mussen akker tijdens het vieren van de verjaardag van De Mussenakker. Ter juf rmatie (en omdat er flink wat twijfelgevallen tussen zitten: de ploeg clie op de hukken zit, is de Jonge Mussenakker). Ook dit jaar slaagde de Oude Mussenakker erin nin her jonge geweld van zich af te houden. Na de reglementaire speeltijd stonden beide ploegen nog gelijk, maar cle Oude Akkermussen bleken duidelijk betere strafschop ge vers dan de loupe. De .lo,ue Tt4uรงsenakker.รง heeft al gezworen om zich volgend jaar bij liet vieren van het 25-jarig bestaan van De Mnenn,&ke, din lilig le , ei'nncl,e,e,i.

Lang zullen ze leven. Woninginrichting

GEBRI LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.5966 - Alle schilder- en behangwerken - (;ordijnen en overgordijnen - Tapijten en vtoerl)ekleding De .1c. -Roslici chii,mi- en lijcishwid beslaat 30 jaci r en dat hebben we gen eten. De Zoal voor Kunst en Volk was weer veel te klein om iedereen te herbergen. Er werd dan ook serieus van katoen gegeven door de uitgenodigde fanfares en โ ขbands Met de uitgebreide jeugdwerking van Ste. -Rosalia kunnen ze er nog wel 30 jaar tegen.

De heksen van Meer Een drustische ilierapie oni alle kleuterangsten voor boze toverheksen uit te bannen: alle juffrouwen en kleuters trokken als heks verkleed door het dorp. Plezant, maar warm op zon zonnige mneidag.

36

- Siertafeikleden, lopers enz.


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 3 14.69.47.

De inkt is op gedroogd, de potloodpunt afgestompt, de inspiratie op gebruikt. Het is een vaststelling na enkele jaren dorpsnieuws. Aangezien er met de beste wil van de wereld nog altijd maar vierentwintig uurtjes uit een dag te plukken zijn, kunnen we niet altijd achter het nieuws aan. En blijkbaar is dat cle enige weg om jullie nog wat voor te schotelen dat uw dienaar tenminste enige bevrediging kan verschaffen. Liever dan met een oude pen steeds maar dezelfde dingen te herhalen, laten we deze maagdelijke bladzijden aan een andere penneridder. Want dat dit belangrijk is, staat buiten kijf Minderhout moet zijn gezicht laten zien in het meest gelezen blad uit de fusie. Tot een ander enige poging tot dorpsnieuw.vi'erkoper onderneemt, schudt/ei, we de laatste druppels inkt uit onze pen.

Niet op stoep, niet op fietspad!

Schoolfeest

Spijtig maar helaas imioeten we regelmatig zulke Jbto 's afdrukken, in de hoop de me;;set; toch even bij clii probleem te laten stilstaan. Nieuwe zake;; zij'; leuk en goed in trek. Meestal zorgt men, zoals in dit geval, voor voldoende parking (achter de zaak), maar cle klant die te laten gebruiken is gewoonlijk nog een ander paar mouwen. Asjeblief mensen, stoep is voor voetgangers, fietspad voor tweewielers en parking voor auto's. Ook al kost je dat vijfenveertig seconden van je tijd.

Het n as vt eer een set ieuze over; oinpeh;ig op het sc hooit'e St van onze ba รงissc hooi. En van mooi weer kijken ze al nier meer op. Ze zij;; hv / niks node; v รงev oon, blijkbaar.

autobanden

r4EiER * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

15 Tien om zien is รงinds enkele jaren ook een publ;c I iii cli mv; dcjii c inderdaad dingen over die stuk voor stuk mogen gezien worden.

-S

h

Iie

hup Lii ยฃ /

37


MINDERHOUT

5de Kapellekensloop

Open Tuin

Mei de legelniaat van de klok worden heren dci siiaienlopen georganiseerd \ oor i no Cfl 011(1 Cl) dan vooral in deze periode van hei jaar. Heel wal joggers en atleten hebben een nauwgezet trainingsschema afgehaspeld en zijn klaar voor de komende confrontaties. Op zaterdag 14juni 1997 worden ook zij te Minderhout verwacht in een organisatie van KWB. Deze proef is ook opgenomen in het regelmatighcidscriterium. Klein begonnen, is de Kapellekensloop tocht sti laan uitgegroeid tot een respectahel gebeuren en men hooptjaarli jks meer en meer deelnemers aan de startte krijgen, niet alleen bij de kinderen en cle joggers maar ook bij cle deelnemers aan de halve marathon. Jan l-Iendrickx uit Hoogstraten is steeds de bezieler geweest van de vorige wedstrijden en wie hem van cle zege wil houden, moet inch uit sterk eikenhoul oesneden zijn.

Weer een Minderhoutse koe Nog niet o lang geleden berichtten we os er een oelauwercie melkkoe en zie, het is weer prijs in Minderhout. Ninie, dat als eerste kalf geboren werd toen Gust Van Gestel zijn boerderij twaalf aar geleden opstartte, produceerde ondertussen meer dan 100.000 kg (jawel) melk. Dc koe mocht de persoonlijke gelukwensen van onze burgemeester in ontvangst nemen. Ninie heeft ondertussen dertien nakomelingen op de wereld gezet en leverde jaarlijks een drieduizend liter melk meer af dan een gemiddelde koe. Om deze redenen maar uiteraard ook o.w.v. de emotionele band die sinds het opstarten van het bedrijf ontstaan is, zullen Jeanine en Gust Van Gestel wel nooit afscheid nemen van dit pronkstuk. •

Programma t/in gehjaar 1991 16.45 uurKinderen 100 in 17.00 uurKinderen 500 in geh.jaar 19891990 geb.jaar 198717.15 uurKinderen 750 m 1988 17.30 uurKinderen 1000 m geb.jaar 19851986 18.00 uurJogging 5.25 km 18.00 uurJogging 10.5 kin 18.00 uur halve marathon Vanaf 15.30 uur kan je inschrijven in het parochiecentrum in de Koestraat. Voor de wedstrijd halve marathon zijn de le. 2e en 3e van elke reeks geldprijzen voorzien en elke cleelnemer ontvangt heerlijke Miriderhoutse aardbeien. Inlichtingen kun je altijd bekomen bij KWBMinderhout. Fons Aerts, Meerseweg 86, 2322 Minderhout. tel. 031314.38.92. •

Adverteren: 314.49.11

er nu: .41.26 .55.04

Lonne

Garage Luc RyverS

Lt

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 H000STRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! '5

-'

14

.

L 17

er

1

.

,

13 TOYOTA 0

38


MINDERHOUT

Douchen bij de buren, dames! Minderhout VV geeft gemeentebestuur gele kaart De Hoogstraatse gemeenteraad besliste op 28maart1994 dat ook Minderhout zoals de andere deelgemeenten recht had op twee voetbalterreinen. Daartoe zouden de nodige gronden worden verworven op de Heiakkers aan de Minderhoutsestraat, met inrit via de Heistraat. Dat was echter buiten de agrarische waard gerekend, want enkele jonge landbouwers met aanpalende gronden vreesden problemen met uitbatingsvoorwaarden en uitbreidingsmogelijkheden. Het schoentje wringt hier stevig aangezien de bewuste gronden in landbouwzone liggen, zodat de gewestplannen met een BPA gewijzigd zouden moeten worden. Die aanvraag blijkt echter tot vandaag nog niet gebeurd. Stedenbouw verleende alvast negatief advies voor het bestaande plan. Voetballend Minderhout voelt zich nu zwaar in de steek gelaten en verwijt het gemeentebestuur dat ze niks wezenlijks ondernomen hebben. Met acties wil men de politiek kleur doen bekennen. Het bestuur spreekt harde taal en klinkt verbitterd. 'Ons kan het eigenlijk niet schelen waar we moeten voetballen in ons dorp, maar de huidige toestand is niet meer houdbaar. Burgemeester Van Aperen deed ons enkele tijd geleden publiekelijk de belofte dat er een oplossing zou komen. Schepen Van Ammel zegt simpelweg dat hij voor de aankoop van de grond heeft gezorgd, en zich voor de rest niks meer van het dossier aantrekt. De Minderhoutse schepen Van Looy kiest partij voor de boeren en bekommert zich hoegenaamd niet om onze vereniging. Alles wordt altijd maar op de lange baan geschoven in de hoop dat wij zoet zullen blijven. Wel, wij zijn dat beu - en dat zullen ze goed weten binnenkort!' Een petitie en een actie op de gemeenteraad van mei zijn hier de eerste tekenen van. 'En geloof ons, er zullen nog meer en zonodig hardere acties volgen.' Secretaris Jos Hcndrickx, jeugdverantwoordelijke Karel De Bie en voorzitter Frans Jochems steken hun ontgoocheling over de houding van politiek Hoogstraten bepaald niet onder de (raads)hanken. ieder deelgemeente heeft recht op eenzelfde behandeling, zeggen ze. Overal moet er geli jkwaardige infrastructuur komen, zeggen ze. Maar in Minderhout blijkbaar niet! Ga maar eens kijken wat er daar in Meer allemaal kon, hoe luxueus de voorzieningen er wel niet zijn. Zou het toeval zijn dat onze burgemeester daar ook woont? Zijn de Minderhoutse raadsleden toevallig niet van de juiste partij om dingen voor de eigen gemeenschap Ie realizeren, of hoe zit dat precies? Wij stellen ons daar ernstig vragen over. Zoals de vele mensen clie met het voetbal te maken hebben bij ons. En die zijn het meer dan beu om altijd hetzelfde te moeten horen zonder dat er ook maar iets gedaan wordt voor hen. Als bestuur hebben we altijd getracht om de zaken correct te spelen en hebben we acties afgehouden. Maar dat kan nu niet langer. Er zal geprotesteerd worden tot er een goede oplossing is.' Het probleem is nijpend : de 170 spelers van de 11 Minderhoutse ploegen moeten allemaal op welgeteld één voetbalveld terecht om te trainen en te spelen. 'Alleen op maandag wordt er niet getraind, maar je kunt je wel voorstellen wat voor gevolgen dat heeft voor de grasmat. Om te trainen met de jeugd moeten we ons behelpen met een half veld en zo, zodat de 9 ploegen allemaal op de woensdagnamiddag aan bod zouden kunnen komen. Zopas deden we 125 000 Ir kosten voor het omdoen, nivelleren en opzaaien van het veld. We kunnen niet anders, maar eigenlijk is dat weggegooid geld want

binnen de kortste keren is het weer een zandvlakte. Ook de installatie is verouderd en geraakt in slechte staat. Wat wilt ge, met nieuwe velden in het vooruitzicht doet ge aan de installatie alleen de hoogstnodige instandhoudingswerken. Maar ondertussen zitten ve met een verouderd gebouw : 27 jaar geleden was het de eerste gemetste kantine met kleedkamers in heel de regio. Nu is het dak eigenlijk aan vervanging toe, we hebben al balken moeten aanbrengen ter ondersteuning. Er zijn precies 2 kleedkamers en 1 voor de scheidsrechter. Vandaag cle dag is dat hopeloos Ie weinig. Dit seizoen werd er een keer een vrouwelijke grensrechter aangekondigd. Welnu, daar hebben we simpelweg geen kleedruimte voor! We zijn toen van armoe op zoek gegaan naar buren die bereid waren om die mevrouw te laten douchen... Uiteindelijk is ze - gelukkig misschien - niet opgeclaagcl. Dat zijn toch geen toestanden meer. zeker?'

Niks gehoord De bestuursleden zetten op een rijtje wat er na de definitieve gemeenteraadsbeslissing tot aankoop van de gronden gebeurde. 'Na die gemeenteraad van maart '94 hebben we meer dan een halfjaar niks gehoord. In september schreven we toen zelf naar de burgemeester, met de vraag of er een gemeentelijke tussenkomst mogelijk zou zijn voor de infrastructuurwerken voor waterleiding, riolering, elektriciteit. Niks meer van gehoord. In januari '95 hebben we zelf het college gecontacteerd, waarmee we in maart een eerste gesprek konden hebben. Toen deelden ze ons mee dat we moesten wachten met de infrastructuurwerken, er zou een plan

voor het geheel worden opgesteld. Om het dossier in orde te krijgen, moest er een BPA komen. Tot april '96 hebben we weer niks meer gehoord, zodat we zelf opnieuw een onderhoud aanvroegen. De burgemeester deelde ons mee dat het plan bij de architect was. In mei '96 hebben wij opnieuw op een onderhoud aangedrongen. Het college zat duidelijk verveeld met de zaak. Op voorstel van Staf Peerlinck werd toen toch maar de knoop doorgehakt : als er dan toch al een plan is opgemaakt, sturen we dat door naar Stedenbouw. Zonder BPA dus, goed wetende dat daardoor het risico op negatief advies heel groot was. Op 7 juni vertrok alles naar Stedenbouw - eigenlijk om ons te sussen, want zonder de bestemmingswijziging van de gronden was er eigenlijk amper een kans op goedkeuring. Informeel bleef men ons echter verzekeren dat alles uiteindelijk in orde zou komen.' 'Dan weer hetzelfde liedje. Niks meer gehoord, tot wij in januari '97 een gesprek vroegen. Maar er was niks te melden, alles zat op Stedenbouw en we moesten afwachten. Ondertussen begon de zaak hier bij onze mensen al maar meer en meer wrevel te wekken. Wekelijks waren er wel ouders die ons vroegen wat er nu gebeurde. Jeugdspelers en hun ouders organiseerden daarom een bescheiden petitie-actie. Die kreeg spontaan heel wat respons. De jeugdspelcrs wilden deze in fietskaravaan aan de raadsleden afgeven op de raad van mei. We verwittigclen de burgemeester hiervan. Nog geen twee weken later was er plots dan toch nieuws van Stedenbouw : zoals gevreesd kon worden, was het dossier afgewezen. Zo staan wij nu met de rug al niet meertegen maar al in de muur, we kunnen geen kant meer op. Sommigen zien het niet goed meer zitten, al die toestanden zijn we goed beu. Het is dus méér dan tijd dat de politiekers de wil opbrengen om écht iets aan ons probleem te doen. Schepen van sport Marcel Van Ammel steekt de armen omhoog - na de aankoop beschouwt hij het niet langer als zijn taak om iets aan het dossier te doen, zegt hij . Schepen Jef Van Looy stemde destijds al tegen de aankoop van de gronden : hij verdedigt het standpunt van de boeren, de voetbalvereniging van zijn eigen dorp laat hem precies koud. Het zal dus wel geen toeval geweest zijn dat zijn zoon destijds in Meer is gaan voetballen. Burgemeester Van Aperen zei nog in mei '95 publiekelijk dat we gerust mochten zijn : in '97 zouden we op de nieuwe velden spelen... Dat zien we nu wel!' 'Als de bestemming van deze gronden niet kan gewijzigd worden, geef ons dan een alternatief. Meer vragen wij niet, voor ons moet er niet per se daar aan de Minclerhoutsestraat gevoetbald worden. Maar dat men er nu eindelijk eens werk van maakt, en niet langer doet alsof. Met onze acties willen we klaarheid krijgen in de stand van zaken, willen we duidelijk zien wie er verantwoorclelijkheid wil opnemen en wie niet. Ons dossier moet op de agenda komen, nu. Niet weer tegen dat er nieuwe verkiezingen zijn. Want loze beloften waar niks aan gebeurt hebben we al méér dan zat!' U

39


MINDERHOUT gebleven. Mijn moeder heeft daar altijd erg onder geleden. Bij de beesten in de stal, zet je gewoon een ander neer, maar bij mensen gaat dat zo niet, heeft ze dikwijls gezegd.'

Jullie woonden dus eigenlijk niet zo ver van elkaar?

Cees en Wis Anthonissen-Van de Put Op een zeldzaam warme middag belde ik aan bij Cees en Wis in de Borselhoeve. Wanneer de gastvrouw me doorheen het glimmend opgepoetste huis naar de veranda leidde, overviel mij meteen een zuiderse vakantiesfeer. Waar wij dikke duizend kilometers afmalen om met open mond naar bloeiende cactussen te staren, hebben Cees en Wis deze weelde aan hun achterdeur. De mooiste exotische planten pronken achter het verandaglas met hun opvallende bloemen.

Daar kruipt veel werk in, Cees, als je het mij vraagt. 'Maar dat is buiten de frisheid van deze kloeke zeventiger gerekend, want naar verhouding kost dat bloemenonderhoud mij weinig tijd, weerlegt Cees. Wanneer ik zo 's morgens eens een uurtje vrij maak, dan kunnen die er weer lang tegen. Ja, water moeten al die planten hier natuurlijk veel hebben, met zo'n temperatuur. Voor de zonwering er was, was het trouwens zo heet in onze veranda dat zelfs de druiven verbrandden.'

Maar ergens heb je die groene vingers toch vandaan, nietwaar Cees? 'Ik heb inderdaad een aantal jaren als surveillant in Merksplas op de kolonie gewerkt. En daar heb ik een tijdje de hoven van de bazen moeten (laten) onderhouden. Daar heb ik dus wel wat kunnen opsteken. Maar voor de rest houd ik daar weinig goede herinneringen aan over. Wacht doen in gemeenschapszalen waarje soms uren op een vierkante meter moest blijven staan, dat was niks voor mij. Ik wilde dan ook overstappen naar de metsersstiel, maar daar heeft mijn vrouw een stokje voor gestoken. En wellicht is het goed geweest zo, valt Wis in, want kort nadien kwam er een plaats vrij bij de douanen aan de grens in Wuustwezel. En dat was natuurlijk een job met heel wat meer vrijheid en een betere sfeer tussen personeel en oversten. En zelf ben ik daar dan ook terechtgekomen, gaat Wis verder, als poetsvrouw. Half de jaren tachtig zijn we dan samen op pensioen kunnen gaan bij de douanen en sindsdien doen we nog alles samen. Dansen is een grote hobby van ons, neemt Cees over, dat moet wekelijks op het programma. Toen we vijftig waren, zijn we op danscursus gegaan en sindsdien schuimden we alle dansavonden in de streek af. Nu is danscentrum Bevers onze vaste stek geworden. Trouwens, kaarten is ook een passie. Maar samen een uurtje met ons Wis, geen hele namiddag met de gepensioneerden. Zolang kan ik niet stilzitten. Ik moet beweging hebben.' Ja, die home-trainer zal hier ook niet enkel als sieraad staan, veronderstel ik. 'Minstens twintig kilometer per dag draai ik daar op', is Cees nu goed op dreef gekomen, 'maar liever nog fietsen of wandelen we met ons tweetjes buiten natuurlijk. Als het niet waait, want daar heb ik een hekel aan.'

40

En heel die tijd dat we daar zaten te babbewas me al die schitterende moestuin opgevallen, waar de sla en radijzen al uitdagend stonden te glimmen, klaar voor gebruik 'Och dat, wuifde Cees de inspanningen weg die ik uit mislukte ervaringen altijd associeer met zo'n tuin, dat moet je niet overdrijven. Ik doe dat zolang ik er zin in heb, niks meer. Onze patatjes en groenten moeten we inderdaad niet kopen en voor de kinderen is het ook nog leuk meegenomen. Bij mijn buurman mag ik trouwens nog een stukje bewinnen', voegt hij er langs zijn neus weg aan toe, alsof alles in de Borselhoeve vanzelf groeit. 'Trouwens, het eerste werk dat ik deed wanneer wij hier kwamen wonen, was de gazon omspitten. Ik heb mezelf voorgehouden dat ik nooit het gras zal afrijden. Dan zijn er plezantere dingen om zijn tijd om te krijgen.'

Maar vroeger was een blijk toch noodzakelijk om de was te bleken, nietwaar? 'Ja', repliceert Cees gevat, 'maar die deed ik af met de zeis!'

Om de uren te vullen hebben onze jubilarissen duidelijk geen moeite. Maar laten we eens een stapje naar het verleden zette, naar 1921 bijvoorbeeld. 'Dat is mijn geboortejaar', scherpt Cees zijn tong. 'Geboren ben ik in Meer maar mijn jeugd heb ik gesleten aan de Muzementen, op 't geire vet, zoals de mensen zegden. Ik was de tweede jongste van 10 kinderen. Na de school heb ik tot mijn negentien jaar melk van de boerderij rondgedragen bij de mensen. Maar van dan af moest dat gepasteuriseerd worden en konden we dat niet meer doen.' 'En ik ben in Wortel geboren in 1925', begint Wis haar verhaal, 'Maar het grootste deel van mijn jeugd woonde ik op de Minderhoutse Aard, waar trouwens nu nog twee van mijn broers wonen. Ik was de oudste van elf kinderen, waarvan er jammerlijk genoeg maar 6 in leven zijn

'Wel in een ander dorp toch', zet Cees de puntjes op de i, 'en we gingen ook elk naar een andere school. Wis in Minderhout, drie kwartier te voet, en ik naar Hoogstraten. Maar we kenden elkaar natuurlijk al vanjongsaf als buren.'

Trouwen zal dan uiteindelijk vanzelfsprekend geweest zijn, veronder.srel ik. 'Niet echt', lacht Cees met duidelijk nog binnenpretjes. 'Het is dikwijls af en weer aan geweest. Ik kon me moeilijk binden. Overdag ja, maar als het tijd was om naar huis te gaan, dan moest ik met mijn vrienden altijd nog verder stevige pinten drinken in plaats van de juffrouw naar huis te brengen. Maar op een keer met Heilig Bloed is de vonk dan toch blijven branden en in 1947 zijn we getrouwd, met een geleende hoed weliswaar.' 'En hebben we vijfjaar in Wortel gewoond',zet Wis het verhaal verder, 'op de Grote Plaats. Daar zijn onze twee dochters geboren. Toen Cees in Wuustwezel ging werken, hebben we ginder ook gebouwd. Twee zonen hebben we daar nog op de wereld gezet. Zij zijn nu allemaal het huis uit en zijn ginder in de streek blijven hangen. Ondertussen hebben we drie kleindochters en één achterkleinkind erbij gekregen. En wij zijn toevallig terug in Minderhout verzeild geraakt. Op een bouwwerf kwamen we onze huidige buurman, Rik Van Bergen, tegen.' 'Hij zat boven op de nok van het dak', gaat Cees verder, 'hoorde dat wij op zoek waren naar een andere woonst en hij vertelde dat naast hem een huis te koop stond en noemde er meteen de prijs bij. Van het één kwam het ander en uiteindelijk zijn we sinds drie jaar aanbeland waar we nu zitten.'

Tussen de bloeiende cactussen dus. En bij een gouden koppel dat zich heel gelukkig voelt in de omgeving waarin ze nu wonen. De inspanning van de hele buurt bij het versieren van de straat, heeft een sterke indruk nagelaten. 'Ja, het is goed wonen hier', en zo willen Cees en Wis het nog vele jaren houden.

Een dikke proficiat, ook vanwege De Hoogstraatse Maand!


HALVE EEUW GELEDEN MEI 1947 Mei 1947

Brief uit China 13 Jan. - Na de H. Mis pakken we in. We snoeren onze valiezen zoo goed toe dat we het met onze jonge krachten brengen - tot een gebroken gesp en 'n kapotte lederen riem. Dat verhelpen we met een stevige koord. 't Is op zijn missionaris! We vertrekken in der haast met een hartelijk dankwoord aan de lieve Zusters, die ons behandelden als kinderen uit den huize. Als we aan de haven komen door 'n heele doolhof van straten en straatjes, komen we te laat voor de motorboot. We gaan naar den directeur van de Compagnie. Daar vinden ze het te vuil en te koud om mee te varen op het scheepje waar onze koffers op staan. Wij zeggen dat het niet geeft als we maar aan den boot geraken. We stappen dan over 45 bootjes en planken en wachten... tot 12 uur. Er komen een 3-tal mannen om te roeien en vooruit zijn we! Zoo meenden we toch tenminste! Langs weerszijden van ons liggen net zulke bootjes als het onze en zijn aan elkaar verbonden al over ons sloepje met een stevige koord. We waren gezeten op onze kisten. Men zegt ons dat we onder de koord door moeten. 't Was nu een kostelijk zicht, de moeite waard om getrokken te worden. Die 4 Kanunnikessen konden niet beter doen dan neerknielen voor hun kisten, eerbiedig het hoofd gebogen totdat de koord voorbij was. 't Was voor mij het gepaste oogenblik om, onopgemerkt, het uit te proesten van 't lachen. Als we aan onzen steamer komen willen ze ons niet aan boord nemen. Ze hebben al de andere passagiers tot Woensdag doen wachten; dus terugkeeren! Schoon praten helpt niet. We moeten overstappen in een ander scheepje en onze kisten achterlaten. We zijn aan de kaai wel over 10 schepen moeten gaan. 't Was 2uur als we weer op vasten grond stonden. We gaan terug naar de chef van de Compagnie, die verbouwereerd schijnt. Om 4 uur komen we terug in ons kosthuis. 15 Jan. - Ditmaal zijn we bijtijds voor 't motorbootje. We zijn met 57 passagiers: 'n paar Chineesche priesters en een Amerikaansche Franciskaan. Er zijn ook 2 piepjonge Fransche Franciskanessen van Maria. De groote boot is volgens Chineesche propreteit. Vooreerst moeten we langs een steil smal laddertje naar boven klauteren. We zijn met 18 vrouwen in één kabien, 3 bedden 't een op 't ander, 3 maal langs weerszijden. Geen lakens, 'n lavabo in een publiek gangetje! 't Schip

om 4 uur aanzetten, maar 't wordt een volgende dag 8 uur. Langs de kust zien we honderden Chineesche hutten in leem met strooien dak. Ik vraag me af hoe die arme sukkelaars zich beschutten tegen de koude. We geraken in volle zee. De gele stroom. De gele stroom behandelt ons als kleine kindjes. Reeds voor het avond is steekt iedereen in bed. Ze zal ons al wiegende naar Tientsin brengen. Na 1 dag en 2 nachten is het algemeene verrijzenis. Spijtig genoeg nog geen H. Mis. Er is nog te veel geschommel. We houden ons rustig of er gebeuren ongelukken. De zware valiezen wandelen van rechts naar links. 19Jan. - We waren niet weinig blij.. Er zijn 2 H. Missen. Voorzichtigheidshalve houden de priesters elkaars kelk vast. Onzen 'Wan Cheng', zoo noemt ons schip, valt rond 6 uur stil op 'n 100 km van Tientsin. Morgen zal een klein bootje ons komen halen en dan sporen we verder. 20 Jan. - Na de H. Mis rollen we onze matten op en maken ons klaar om af te stappen. De kapitein zond een telegram, maar geen antwoord. 't Weder is ongunstig, er is felle Noorderwind en 't sneeuwt. 't Is 15 uur en we zitten hier nog te koekeloeren. 21Jan. - De laatste berichten luiden: Als 't weder goed is zal een schuitje ons voeren naar een trein voor voor Tientsin. Als we vandaag niet weggeraken riskeeren we dat we binnen 8 dagen hier nog zijn, want morgen is het Chineesch nieuwjaar en dan werkt niemand. Een week lang feesten, eten en rusten! Er liggen op deze plaats 'n 15-tal booten te wachten. Er is niets te zien van geheel den dag. Zelfs aan tafel kunnen we hier ons geduld beoefenen. We moeten de soep nemen met een koffielepeltje! 22 Jan. - Goed nieuws. Een scheepje gaat ons komen afhalen en rechtstreeks naar Tientsin brengen. Wat we er van moeten gelooven weten we niet. We pakken toch alles in. 't Is flink gevrozen. Groote ijsblokken drijven rond en vervoeren heele pakken sneeuw. Lange ijspillen versieren onze boot. 't Is avond en we zitten hier nog. Geduld... Morgen beginnen we aan onze 8e week reizen. 23 Jan. - Er wordt gezegd: 't vertrek zal niet voor vandaag zijn. Om 11 uur komt er beweging. We mogen overstappen op een kleinere boot van dezelfde Compagnie, die ons tot Tientsin zal brengen. Op een half uur tijd staan al de pakken op 't dek. 'Is een helderblauwe hemel, het zonneke schijnt doch de vorst bijt onbarmhartig in neus en voeten. De Gele Stroom staat in wintertoilet. Wit omzoomde, afgeronde ijsZOU

blokken liggen naast elkaar. De golven trachten er boven te komen, maar mislukken in hun pogingen. Na 10 min, varen: stop. We moeten wachten op den loods. Rond 3 uur komt hij af. Hij vertelt dat er onderweg 2 schepen vast gevroren liggen. We trekken verder. Om 5 uur worden de ankers nogmaals uitgeworpen. Het overige is voor morgen. 't Is te gevaarlijk. Ijsbrekers varen heel den nacht rond ons schip om vastvriezen te voorkomen. Er is geen slaapgelegenheid. 't Is al het minste. We studeeren Engelsch of Chineesch tot we er bij knikken. 24 Jan. - Om 6.30 uur zetten we aan. We varen in 't begin wat achteruit, dan wat vooruit'. 'n IJsbreker blijft aan den kop. Aan den over zien we weer armtierige huisjes, nog slechter dan de beestenstallen in de weiden van België. Om 1 uur zijn we in Tientsin. We wachten tot 3 uur om af te stappen, want dokter en douanen zijn niet verwittigd met als gevolg: geen trein meer voor Peking. We gaan nogmaals overnachten bij de Dochters van Liefde. 25 Jan. - Na de H. Mis vertrekken we per express te 8 uur naar Peking. En koud dat het is! Bij ons laatste reisje was er weinig te zien. Uitgestrekte kale velden, enkele armtierige kale boomen. De dorpjes zijn omringd met een muur. De groote schijnbare molshopen zijn graven. Verder groote besneeuwde bergen met daarboven een helderblauwe hemel. Schoon, ongelooflijk en toch waar! Om 12uur zijn we in Peking. Er ligt een flinke laag sneeuw. Na 1 uur flink doorstappen komen we ter bestemming. Sinds 8 jaar kwamen er geen nieuwe zusters toe. U moet niet vragen of we welkom waren. We voelen ons aanstonds thuis. Deo Gratias! Reeds morgen beginnen we met vlijt aan de studie van de Chineesche taal God ter eere om ons later totaal en voor alltijd te kunnen geven aan de arme zieken en door de verzorging hunner lichamen hun ziel te winnen voor Christus! Wie bidt, wie offert, wie spaart er mee? Wie komt er mee? De oogst is groot, helaas, de arbeiders zijn weinig in getal! D. Marie Bonifacia. (Martha Pleysier) (n.v.d.r. M. Plevsier is het 'tante nonneke' uit 'De Gele Rivier is bevroen' van Leo PIe vi ei)

H. Bloedfoor Zooals ieder jaar. kunnen we ons met F1. Bloed weer aan een groote foor verwachten. Rupsmolens, schommels, enz. zullen weer van de partij zijn. Dus gelegenheid te over om uw centen kwijt te geraken. Gezonde ontspanning mag er zijn en H. Bloedfeesten zonder foor gaat niet meer. Niettemin moeten de godsdienstige plechtigheden hoofdzaak blijven, en mogen de H. Bloedfeesten niet ontaarden in een wilde kermisroes. H. Bloed is geen kermis, wel een bedevaart. Daarom moet de oorspronkelijke bedoeling van ingetogen stemming zooveel mogelijk bewaard blijven. Bron: Gazet van Hoogstraten, mei 1947. 41


DAGBOEK

Dagboek

De schone buitenkant van het voetballersbestaan Bart De Roover over een week voetballen, tuinieren en leven Drevenier Bart De Roover woont al geruime tijd met echtgenote Pascale en dochtertje Laura in één van de nieuwe Hoogstraatse verkavelingen. Rustig, in een doodlopende straat - in tegenstelling tot zijn voetballoopbaan die het voorbije jaar in een stroomversnelling kwam. Met Lierse was hij één van de sterkhouders die het elftal in een nek-aan-nekrace met Club Brugge voor de titel deed strijden. Ook bondscoach Leekens viste hem op voor de nationale ploeg, waar hij algemeen geciteerd werd als één van de uitblinkers in de nochtans moeilijke uitwedstrjden in Wales en Turkije. Wij hadden een babbel met hem over alles wat er in een week profleven bijgebleven was.

Zondag Er was een brunch voorzien bij Vandersmissen. Die doet alle catering voor Lierse, en ééns per jaar wordt de hele ploeg en entourage uitgenodigd. We zijn dan toch wel met zo'n 55 mensen. Alles heel knap gedaan, puik georganiseerd. Jammer dat we uitgerekend dat weekend de wedstrijd in Sint-Truiden verloren hadden, zodat we de eerste plaats moesten laten aan Club Brugge. Niet dat dit verlies zo gedramatiseerd werd, maar toch zorgde het besef dat we misschien wel in een verloren positie zaten voor een gevoel van ontgoocheling. Zelf heb ik als voetballer doorgaans weinig last van zulke emoties om gewonnen of verloren wedstrijden. Je leert (lat allemaal sterk relativeren. Het is een cliché dat in de sport succes en verlies wel héél dicht bij mekaar liggen. Maar het klopt natuurlijk wel. Het ene moment sta je als voetballer in de kijker, een paar weken later lijkt het alsof je nooit bestaan hebt...

niet, hoor, dat is gegroeid met de jaren. Als jonge gast had je niet echt de tijd om verder te kijken dan de eigen trainingen, het schoolwerk en het liefje. Maar wanneer je trouwt, een loopbaan en al de verantwoordelijkheden krijgt van een volwassen leven, dan heb je ook de tijd om je interesse wat ruimer te ontwikkelen.

Dinsdag Ik blijf de actualiteit in Zaïre wel met bijzondere belangstelling volgen. Alles wat ik erover hoor of lees, wil ik heel bewust aandacht geven. Dat komt natuurlijk omdat mijn ouders ginder hebben gewoond, zelf was ikeracht eneen halfjaar. Wellicht blijft er daardoor dan de rest van je leven een grotere interesse voor bestaan. Maar alles via de pers moeten volgen, is al hij al een rare en oppervlakkige zaak. Zelfs al heb je er vroeger gewoond en heb je er al zoveel over gehoord, dan nog besefje dat wij als westerling

misschien hooguit één percentje weten van wat er werkelijk omgaat. Lange tijd heb ik gedacht ooit terug naar ginder te zullen gaan. Nu is dat gevoel al wel gesleten, het hoeft allemaal niet meer zo nodig. Ik ben trouwens meestal wel liever thuis, ben eerder het honkvaste type, zeker? Wat ik wel heel tof vind is dat sinds ik international werd verschillende mensen uit mijn Zaïrese tijd terug contact hebben gezocht. Ze horen of lezen iets over je. vragen zich dan af of ik die Bart De Roover was die met pa en ma in straat zus of zo woonde, die samen met hen de schoolbanken deelde en zo. In de loop van de niaanden kreeg ik daardoor weer contact met verschillende leeftijdsgenoten. Het lijkt dan alsof er stukjes van je kindertijd weer naar boven komen. Dat is een van de leuke dingen aan de bekendheid die je verwerft door de sport. Net zoals de uitnodiging voor vandaag - met Bob Peeters en Paul Herrijgers was ik te gast bij de firma Mintjens in Malle.

Woensdag Een jonge gast van St.-Jan-Berchmans in Malle moest een spreekbeurt maken over het voetbal. Daar wil ik best wat tijd voor vrij maken. De mensen maken zich doorgaans veel drukker om het voetbal dan de voetballers zelf. Voor hen is het ontspanning, iets uit een spannende droomwereld waar ze naar opkijken. Voor mij is het mijn job. en hoewel ik daar beslist niet ondankbaar over wil klagen, heeft de voetballerij ook heel wat kleine kantjes. Als speler ben je maar één radertje.je doet gewoonweg zo goed mogelijk wat er van je gevraagd wordt. Ontspanning zoek ik buiten het voetbal. Dat wil nu ook weer niet zeggen dat ik niet meer kan genieten van het spel - als dat het geval wordt, moet je consequent zijn en stoppen. Maar het belangrijkste is dat je presteert. Mij zul je dus echt niet helemaal uit de bol zien gaan wanneer er gewonnen wordt, net zomin als diep in de put zitten na een verliesmatch. Volgende keer is er weer wat anders. Dit komt ook wel doordat er zoveel is waar je eigenlijk zelf amper vat op hebt. Je mag heel de week scherp getraind hebben, goed in je vel zitten en je door god weet welke reden dat ene anderhalve uur op zaterdag of zondag toevallig

Maandag 0 1) tijd uit de veren, zoals op elke werkdag. Dat wil zeggen rond kwart na zeven, maar eigenlijk hangt dat vooral af van onze gezinswekker onze dochter Laura. Zij is immers steevast de wekker aan bed. Ik hou erg veel van een rustige morgen, goed de tijd nemen om samen te ontbijten. Ik breng het dochtertje naar de lagere school in het Spijker, en rij dan meteen door voor de training naar Lier. Op een gewone (lag staan er twee trainingssessies op het programma, van ongeveer half elf tot rond de niiddag, en dan van half drie tot vijf uur. Soms al eens wat minder, soms wat meer, dat hangt af van het soort oefeningen en van de trainer. Tijdens de middag blijft er dus ruim de tijd om rustig te eten, daarna is er de mogelijkheid voor verzorging, massage. behandeling van lichte kwetsuren en zo. Sommige collega's halen dan de kaarten boven, maar dat is niet echt iets voor mij. Zelf lees ik altijd alle kranten die er voorhanden zijn. Dat zijn er toch wel vier of vijf die ik grondig uitpluis. Eerst de sportkaternen, dan al het overige nieuws. Ik vind het heel belangrijk om te weten wat er allemaal omgaat in de wereld. Vroeger had ik helemaal die interesse 42

De nationale ploeg die aan de aftrap kwam voor cle belangrijke uiiwedstrijd in Turkije.


DA GBOEK niet goed voelen. Dht heeft iedereen dan wel gezien natuurlijk, de rest van je week is dan helemaal van geen te!. Je kunt dus alleen maar proberen om je troeven - concentratie, motivatie, wilskracht om te winnen.,. - zo goed mogelijk te pieken naar dat ene moment van de week toe. Om dan nog helemaal afhankelijk te blijven van je ploegmaten, van de tactiek, van de sfeer. Een voetbalresultaat mag dus geen invloed hebben op mijn humeur of mijn omgang met andere mensen, vind ik. Na elke match hebben we er dus een vaste gewoonte van gemaakt om nog rustig iets te gaan drinken hier in Hoogstraten. Kwestie van alles te laten bezinken, cle zaken weer in de juiste verhouding zien. Want het thuist'ront komt véér al het andere.

Toch heb ik met mijn leeftijdsgenoten van de Dreef eigenlijk nooit echt contact gehad. Dat komt doordat ik mijn jeugd deels in Zaïre heb doorgebracht. Als tiener was er dan de schooltijd op het Seminarie in Hoogstraten, en het voetbal vanaf mijn twaalfde bij Zwarte Leeuw. Veel tijd bleef er dus al niet over om in cle Dreef te slijten. Toch heeft de Dreef iets speciaals voor mij, Ik kan dat niet goed uitleggen, het is gewoon zo. Behalve in hel weekend - op de zondag is het absoluut niet te doen in de Dreef. Dan erger ik me rol aan de overroepen drukte die ervoor zorgt dat je nog geen tien meter kunt wandelen.

Donderdag

Er staal wat tuinwerk op het programma. Eigenlijk doe ik dat helemaal niet graag. Voor even gaat dat wel, maar zo' mi uur aan een stuk onkruid wieden of zo, daar krijg ik ongelooflijk de zenuwen van. Helemaal fair is dat niet, want met Pascale had ik zowat de afspraak dat zij voor het onderhoud binnen en ik voor buiten zou zorgen... In de praktijk ben ik bang dat zij het grootste deel van allebei voor haar rekening neemt. Toch ben ik een buitenmens, als ik een dag binnenzil, moet ik er gewoon nog even uit. Tussen de mensen komen, in de frisse lucht. Ik zou helemaal niet deugen voor het sladsleven. Ik ben er dertig nu, en heb het gevoel dat ik tot nu toe uit m'n voetbalcapaciteilen heb gehaald wal erin zat. Anderen hadden beslist meer talent dan ik, ik heb het altijd meer van ni'n inzet en karakter moeten hebben. Dat was misschien ook wel het recept van Lierse dit jaar: een goed mengsel van techniek en inzet, samen met onderling respect en een goede groepsgecst. Plus het werk van de trainer. Gerets was keihard, vaak een likkel eigenwijs, maar heel rechtlijnig. Voor mijzelf was er naast Lier ook de selectie voor de nationale ploeg. Dat blijf ik toch wel een hele eer en surplus vinden. Want hoezeer ik

Gewone dingen te doen, niks speciaals. Ik bedenk me wel eens dat ik tegenover mijn beroep een wat dubbelzinnige houding heb ontwikkeld. Aan de ene kant bemerk ik dat ik met de jaren fanatieker ben geworden, ik wil winnen en kan het niet hebben dat iemand er niet probeert uit te halen wat er in zit. Aan de andere kant heb ik er meer afstand van genomen. Vroeger als ik een dag vrij had, ging ik op m'n eentje trainen. Kwestie van toch maar scherp te staan. Nu denk ik : vrij iS vrij, dat beetje rust heb ik even nodig als een training. Zo herinner ik me maar al te goed de tijd die ik bij Gent heb gesleten: alles leek veelbelovend - goede ploeg. veel ambities, goede trainer en noem maar op. Zelf werkte ik er keihard, ik wou kost wat kost een basisplaats in de ploeg. Achteraf bleken dat dejaren te zijn waarin ik als voetballer het meest miserie heb gekend. Het zal nu dus wel een kwestie van ervaring Zijn, vermoed ik. Je leert je lichaam kennen, luistert attenter naar de signalen die het geeft. Dat bepaalt voor een groot stuk je manier van leven. Wat je eet, is heel belangrijk - zonder dat ik een fanatiek dieetvolger ben of zo. Je levensritme ook, er zijn vele zaken die ik niet doe omwille van het voetbal. Eigenlijk ben je als voetballer dus heel egoïstisch bezig met jezelf en heel het gezinsleven staat in functie daarvan. Als Pascale daar niet helemaal in mee ging, dan zou het simpelweg niet lukken. Nog zoiets dat de mensen niet kunnen zien aan de schone buitenkant van ons leven.

Vrijdag Als er nu vanavond gespeeld zou worden, hadden we vandaag een speciaal regime. De dag van een avondwedstrijd is er uiteraard de voorbereiding op de match. Zo rond half vier worden we op de club verwacht. Ons dochtertje gaat dan naar mijn ouders. Mijn moeder ging vroeger altijd nice naar de wedstrijden met mijn vader en Pascale maar nu blijft ze thuis voor de kleindochter. Dat geeft ons dan de kans om na de match nog rustig iets te drinken zonder dat we al meteen voor Laura moeten zorgen. In de Dreef komen, doet me elke keer weer iets. Ik ben een Drevenier, altijd geweest. Als de mensen mij nu vragen waar ik vandaan kom, zeg ik nog altijd spontaan dat ik van MeerselDreef ben, al woon ik in Hoogstraten. Wonen en werken in de streek hier, vind ik heel belangrijk. Ik heb dat nodig zelfs, ik ben een honkvast type, zoals ik al eerder zei. Een goedbetaald voetbalavontuur in een ver land is niks voor mij, al heb ik wel degelijk die kans gehad. Als ik dus ergens mijn tenten opsla, moet ik zo ongeveer in de streek hier kunnen blijven wonen.

Zaterdag

het belang van voetbal wil relativeren, ik kan niet ontkennen dat er heel wal emotie in een mens omgaat wanneer je daar in een stadion staat met dertig- tot veertigduizend uitzmnnig joelende mensen, terwijl het volkslied weerklinkt... Dan voetje echt wel de adrenaline en ga je er opgeladen tegen aan met de vaste wil om er samen iets van te maken. Hei uitbundige gevoel van de overwinning ebt echter al een kwartiertje nade match weg. Dan zitje alweer inje kop niet de eerstkomende match voor je club. De moderne prof is weliswaar een ploegspeler, maar al lang geen clubspeler weer. Ik ook niet, daar maak ik me geen begoochelingen over. Ik wil ni'n job uitoefenen waar ik dat op cle best mogelijke manier kan doen. De omgeving, het bestuur, de ploeg. de trainer, cle manier waarop men omgaat met elkaar.., het zijn allemaal factoren die er een rol in spelen of ik me lekker voel en dus ook goed kan presteren. De acht jaren eersteklassevoetbal hebben me wat dat betreft al heel wat wijzer gemaakt. Iii de voetballerij gaat het er niet fraaier aan toe dan daarbuiten. Je mag nog zo proberen om voor je club goed te doen, binnen eenjaar spreekt daar gegarandeerd niemand meer over. Soms denk ik ook al eens vooruit, naar wat er te wachten staat na mijn actieve voetballoopbaan. Eenjob in de voetbalwereld als trainer zie ik niet echt zitten. Alleen met jeugd zou ik misschien wel willen werken, ofin een positie waarbij je in staat bent om de voetbalervaring die je hebt opgedaan ook effectief door te geven. Maar eigenlijk kun je nooit ver vooruit plannen in de sport. Nu speel je de pannen van het dak en haal je de kranten, morgen beland je naast de ploeg of geraak je gekwetst. Morgen kan het dus ook gedaan zijn met je loopbaan, zo simpel is dat. Je weet nooit watje te wachten staat. En de dag dat ik besluit om te stoppen, ga ik zoals iedereen wel ergens solliciteren. Ik ben niet bang voor het fameuze zwarte gat, hoor. Ik zie wel wat er komt...

Een ontdekkingstocht! hij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuum: Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

t

„,ndl crt'„

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

43


SPOR T:] Scholenveldloop Met 419 aan cle startlijn

Aan de lijn, klaar, start! De ogen gericht op de eindstreep en spurten maar! De meisjes enjongens van de Hoogstraatse onderwijsinstellingen tekenden weer voor present en lieten zich niet pramen. Iets minder deelnemers dan vorig jaar weliswaar, maar weer spannende duels in de rush naar goud, zilver en brons. Gelukkig, beteuterd, ontgoocheld, volgende keer beter! Winnen geeft een kleur, maar... deelnemen toch ook!

Dc uitslagen ,AI

1 :

41

4è&f

/ S.

2de leerjaar jongens 1. Robin Jansen, Klein Seminarie; 2. Toon Geysen, Wortel; 3. Stef Kustermans, Meerpaal Meer.

2e leerjaar 1neije.s 1. i'Iiehe Van Den BroeL, Gein. Hoog stralen: 2. Ine Snelç, Wortel: 3. Leen S luik k. /tleerpaal l4eer.

JQ

3de leerjaar jongens 1. Casper Brentjens, Meerle; 2. Thomas Jacobs, Gem. Hoogstraren; 3. Kurt Hendrickx, Minderhout. 44

3de leerjaar ineijes 1. An Aernours, Meerpaal Meer; 2. Meri Koyen, Meerpaal Meer; 3. Julie Gijsbregts, Meerle.


SPORT

vw ka

1

4de leerjaar jongens 1. BartAernouts, Meerpaal Meer; 2. GeertMertens, Minderhout; 3 Kio -1,1erts. T1iH(l(')IU)f!t.

Sde leerjaar jongens 1. Axel Aerts, Minderhout; 2. Dirk Vinckx, Meerpaal; 3. Wim Boudeoih (cnorIitr oI?oo/

5de leerjaar meisjes 1. Gitte Godet, Gem. Hoogst raten; 2. Karen Rombouts, Meerpaal; 3. Eve!iiic Riouts ,,S'iij/er. -

1 /

6de leerjaar jongens 1. Yannick Roover, Gein. Hoogstraten; 2. Bram Kinschots, De Meerpaal; 3. Martijn Pluijm, Mee rpaal.

Ôde leerjaar meisjes 1. Valerie Verheven, Spijker; 2. Gitte Clvmans, Spijker; 3. Joke Aerts, Meerpaal.

.,

MI

iste en 2de sec. jongens 1. Ben Hens, Gitok; 2. Rik Aerts, Seminarie; 3. Pieter Peeraer, Seminarie.

T:

Isfe en 2de sec. meisjes 1. Tine Arnouts, Spijker; 2. An Herrijgers, Spijker; 3. Sofie Kenis, Spijker. 45


2

= Al uw boodschappen bij elkaar? • BROOD

ovenverse broodjes elk uur v/d dag op zondag meer dan 15 soorten

• PATISSERIE WAIIS FR IN I IL 1 II S EN 510011 R DAN JE TE KIINNFN IJJTI EVEN ABN DRAA(; 1 DAAR (RAAF 10E BIJ VAN 1 VE IDE VI RZE KEREN 1, MII R DAN (1 NEE NSV[RK

• CHARCUTERIE • ALGEMENE VOEDING • GROENTEN & FRUIT

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

VAN OPSTAL-STOFFELS

Grote Plaats 28 / WORTEL Tel. & Fax 03/314 35 83 DINSDAG GESLOTEN

/

T9

— SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 139e

46


SPORT

V.N.A. Wortel: reserven A kampioen

in de reseri'enreeks 0 speelden Lie z\ icsen'en een sr/,itîereiid sei:oen (Inl bekioo,id n'e,l met de karnpioenstitel. De kampioenen: Boven: Steven van Beeck, Bart Brosens, Joe Braspenning, Kurt Haest, Mario Janssen, Kris van Opstal; Polleke Vern,eiren, Gert Kern/and, afgevaardigden Ludo Versc/zueren en Stamt Haest Onder: trainer Gui,' Wijnen, Paul Van Erck, Paul Peeters, Yves Houben, Bart van der Linden, ./an Meulders, Wesley Danao Solis, Jo Brosens en Eddv Verrneiren.

V.N.A. Na de zwaar bevochten en nipte2-1 zegen op 20 april tegen Vrij Arendonk, waardoor het behoud in 3e provinciale een wiskundige zekerheid werd, bleek de scherpte wat uit de VNA-equipe weggevloeid. Zo kon Loenhout één zondag later met de drie punten - die het hard nodig had - huiswaarts keren. Het had hiervoor wel hard gevonden in de 2e helft en ook wat geluk gehad. Immers, voor rust deelde VNA de lakens Uit en leken de bezoekers te berusten in hun lot. Door een gemis aan afwerking bij de thuisploeg werden de kansen niet tot doelpunten omgebogen en bereikten de bezoekers de rust met 0-0. Na de pauze klom Loenhout vrij vlug op voorsprong dat gaf de ploeg duidelijk vertrouwen, want al kon André Snoeijs VNA nog op 1-1 brengen toen hij een misverstand tussen keeper en stopper wist uit te buiten. Toch was de bal het grootste gedeelte van de tweede time op de VNA-helft te vinden. De thuisploeg kon met moeite uitverdedigen en in de laatste minuut bezorgde Chris Vermeiren Loenhout de over winning: 1-2. De laatste speeldag werd afgereisd naar SK Oosthoven. De thuisploeg slaagde in haar opiei en won met 1-0. hetgeen S 001 hen de iekerheid van behoud meebracht.

Geen tweede klasse voor Hoogstraten VV! 1 loe 5cr komt II V\ in de eindronde oni nog een stijger naar 2de klasse aan te duiden l)it was een vraag clie al wie met roodwit was begaan, zich stelde. Het competitieslot was verrassend goed. Eerst ging men op SV Mol met een gelijkspel een einde maken aan de eindrondeplannen van de thuisploeg. Vervolgens ging ook cle derde van het klassement, Racing Mechelen, op de lhijsakker de boot in. Dan de eindionde aangevat! Poederlee, gedurende 16 opeenvolgende wedstrijden ongeslagen. kreeg een flinke 3-0 te slikken. Meteen zaten de roodwitten in de halve finale van cle eindronde en werden ze opgezadeld met een verplaatsing naar Stromheek. Deze ploeg haalde in de derde periode met acht overwinningen en twee gelijkspelen het niet te onderschatten resultaat van 26 op 30. In cle eerste match van deze eindronde moest Racing Jet Waver tegen datzelfde Strombeek met 0-3 de duimen leggen. HVV was gewaarschuwd! HVV heeft ook niet voor een verrassing gezorgd, want het werd met droge 3-0 verliescijfers tenig naar de Noorderkempen gestuurd. Ondertussen (als je dit leest) werd ook al de wedstrijd tegen Olympic Charleroi betwist en dit voor de 3e plaats. De uitslag hieromtrent heeft u reeds vernomen en is eigenlijk van weinig belang omdat die 3e plaats slechts recht geeft op promotie wanneer er nog twee bijkomende stijgers zouden zijn om de winnaar van cle eindronde naar de 2e klasse te vergezellen. Spijtig, maar HVV zal volgend seizoen voor de 12e maal een nieuwe start moeten nemen in dezelfde afdeling.l

Sportverenigingen attentie! Op maandag 9juni1997 en dit op het stadhuis vindt de verdeling van de uren van de sportinfrastructuur plaats. Enkele fundamentele wijzigingen in vergelijking met vorige jaren hebben zich opgedrongen en werden in de zitting van de gemeenteraad besproken en goedgekeurd, nI. het onderscheid tussen een jeugdsportvereniging (groep sporters waarvan minstens 3/4 jonger zijn dan 18 jaar) en een sportvereniging (groep sporters bestaande uit volwassenen en jongeren). Ook naar de retributie toe werden volgende bedragen aangepast: de jeugdsportverenigingen betalen de helft van de basistarieven en de sportverenigingen betalen 25% meer dan de basistarieven. Alle kandidaat-huurders worden verzocht een schriftelijke aanvraag binnen te brengen bij de stedelijke sportdienst en vragen naar Rie Voet, tel. 03/340 1951. 1

VNA veroverde dus in het :ilgelopen seizoen 41 punten, ééntje meer dan in 1996. We kunnen zonder meer besluiten dat het voorbije seizoen een goed verloop heeft gekend, gezien we nu niet tot de laatste wedstrijd moesten kampen om het behoud maar integendeel na 9 matchen de koppositie bekleedden, samen met FC Horendonk. Door een mindere periode na nieuwjaar zakte de ploeg terug naar de middenmoot. maar wist zich daar stevig te handhas en en bracht menig koploper in verlegenheid. Uiteindelijk werd het een mooie en verdiende achtste plaats, waarvoor aan allen een welge mccnd proficiat. Hopelijk wordt het volgend seizoen even goed, of... nog beter? 1

47


SPORT

KFC Meer promoveert Spanning lot en met de laatste minuut, nee de allerlaatste seconde kon nog de beslissende stoot geven. Na de 27e speeldag prijkte Meer aan de leiding, samen met Merksplas en Gierle. De laatste loodjes wegen echter altijd het zwaarst en de druk op de Meerse schouders woog zwaar. In Westmalle werden er alleszins geen geschenken uitgedeeld en de thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong. Een snelle reactie en nog voor de rust wees de stand reeds 1-2. Meer verloor dan Ben Dekkers met rood en daarvan profiteerden de abdij-jongens om gelijk te stellen: 2-2! Te Horendonk werd op het scherp van de snee gestreden cii aan de rust leidde Meer riant met 02. Keeper Jos Lambregts kreeg een rode kaart aangesmeerd. Horendonk lukte de aansluitingstreffer, de spanning was te snijden. Meer begaf niet en de drie punten verhuisden mee naar de noordhoek.

Een tweede plaats voor Scholieren A. Er is nog veel toekomst in Meer.

De laatste wedstrijd thuis tegen Brecht zou dan de beslissing brengen. Veel volk en een spannende partij waarin de thuisploeg 20 minuten voor tijd op een 0-1 achterstand geplaatst werd. Paniek! Een snelle counter. 1- l,en de eindstand stond op het bord. Bang afwachten om de uitslag van Gierle-Horendonk te vernemen. Daar eindigde het ook onbeslist en dit bracht Meer de promotie naar 2e provinciale. Alleszins een heuglijke gebeurtenis en ditin het 60e jaar van zijn bestaan. Ook het A-elftal van de knapen behaalde cle titel, terwijl liefst 8 elftallen binnen de eerste vijf eindigden! Een prachtseizoen voor de Meerse club werd afgesloten, een vereniging die toch wekelijks 210 voetballers in de competitie heeft, waarvan er 160 tussen de 6 en 16 jaar oud zijn. Enkele vieringen zijn reeds achter de rug: barbecue, uitreiking gouden, zilveren en bronzen schoen. Op zaterdag 31 mei groot bal van KFC Meer in zaal Victoria en op zaterdag 7juni grote receptie vanaf 19.00 uur in de kantine aan de voetbalvelden.

\ IS/IÉ/C11 l((/c), 1//el el/Je! /eoleIeJ)lesh/li.

",)A

/1/1)

dl

lOtt hîeet',

iiiî 1/ (1

(Ie ije/.

K.F.C. Meerle De voorlaatste wedstrijd van het seizoen ontving Meerle Borsbeek. De thuisploeg sterk en snel en al in de 4e minuut had dat resultaat. Dirk Van Bavel scoorde en zette de 1-0 op het bord. Dat bleef zo tot aan de rust. Na de pauze kwamen de bezoekers er nog nauwelijks aan te pas en Meerle, vooral dan topscorer Dirk Van Bavel. liet er geen gras overgroeien. 2-0 in de 60e

Dirk Van Barel, It//maar van de Gouden Schoen" en van de trofee "Topscorer in 4e provinciale

minuut en 3-0 in dr 80e minuut. Marco Klijs serveerde in de eindfaze een toete met een prachtig afstandsschot. Eindstand 4-0.

Glunderende en opgeluchte ft4eerse gezichten na een uiterst spannend seizoenseinde. 48

Voor de afsluitmatch van dit seizoen moest Meerle naar Stabroek. Het speelveld lag er bar slecht bij. Na bijna een kwartier lukte het Meerle op voorsprong te komen met een prachtig schot van Nic Mertens. De thuisploeg maakte echter al in dezelfde minuut gelijk. Na de rust beheerste Meerle de wedstrijd en Marco Klijs bevestigde dat met het winnende doelpunt halverwege de tweede helft. Meerle mocht zijn laatste punten van het seizoen mee naar huis nemen.


SPORT

60 jaar KFC Meerle De zestigste verjaardag van KFC werd op passende wijze gevierd, drie dagen achter mekaar. De viering werd ingezet met een feestelijke receptie, waarbij de enige aanwezige van de stichters, Bert Verheyen, door voorzitter Gust Snijders in het zoeklicht werd gezet. Na de receptie werd er gedanst en werden dejaarlijkse trofeeën uitgereikt. Dirk Van Bavel werd gehuldigd als topscorer van heel 4e provinciale. Hij kreeg de trofee uit handen van de afscheidnemende trainer Harry Van den Heuvel. Die werd op zijn beurt met een geschenk bedacht. Volgde de gouden schoen. Tom Van den Broek was de man met de meeste trainingen achter zijn naam. Na het tellen van de punten eindigde Mario Herrijgers op de 3e plaats met 78 punten, Mus Baynic kreeg 87 punten en was 2e, maar de Gouden Schoen ging met ruime voorsrpong (128 punten) naar Dirk Van Bavel. De avond duurde tot in de vroege uurtjes, de aanwezigen werden uitstekend bediend door de buren van FC Meer. Op zaterdag kregen alle hij KFC aangesloten kinderen een speciale namiddag aangeboden met penaltytrappen, spelletjes en natuurlijk de nodige versnaperingen. Het was een middag om van te snoepen. Na de vriendenwedstrijden van de reserven (Meerle-Meer 2-1 en MeerleMinderhout 3-1) mocht de jeugd zijn gangen gaan op het verjaardagsbal. 's Zondags stond het treffen met Meer op het programma. De wedstrijd van de preminimen eindigde op een billijk gelijk spel (1-1). Het hoogtepunt was de rnatch tegen FC Meer. Het pas naar tweede gepromoveerde Meer liet duidelijk zien dat er inderdaad twee klassen verschil opzat en maakte Meerle in met 0-5. Meer is dan ook een goede ploeg en dat beaamde men langs alle kanten. De wedstrijd werd met het nodige gerstenat ruim van commentaar voorzien, wat tot in de late uurtjes duurde. Men kan niet zeggen dat de zestigste verjaardag onupgemerkt voorhijging.

Deze evolutie heeft het Gebuurtenvoetbal enkele jaren geleden ertoe aangezet om de werking te verruimen tot recreatieve voetbalploegen die niet aan een gebuurte of wijk gebonden zijn. Zo nemen sindsdien ploegen als De Boskant, de Mussenakker en de Vikings deel aan de gebuurtenvoetbalcompetitie. Het Gehuurtenvoetbal heeft zich iiu voorgenomen om te trachten haar competitie uit te breiden en te komen tot een competitie mei minimaal 8 tot 10 vaste ploegen. Volgens ons zijn er verschillende goede redenen om als recreatieve voetbalploeg uit de fusiegemeente Hoogstraten aan te sluiten hij het Gebuurtenvoetbal. Vooreerst is het zo dat er jaarlijks gezorgd wordt voor een gewone competitie en een bekercompetitie, wat per ploeg ongeveer op 25 wedstrijden neerkomt. Gedaan dus met telefoneren om een ploeg te zoeken, een plein vast te leggen en een scheidsrechter aan de haak te slaan: dit alles wordt vooraf geregeld. Ook de kostprijs hiervoor kan volgens ons niet goedkoper: per speler wordt een jaarlijks lidgeld gevraagd van 250 frank. Indien gewenst wordt ook door het Gebuurtenvoetbal een sportverzekering afgesloten, wat ook op 250 frank per speler neerkomt. Je kan niet zeggen dat we een dure competitie zijn. Waar het gebuurtenvoetbal vroeger de zaterdagnamiddag als vaste voetbaldag voorop stelde, geven wij nu de mogelijkheid aan bijkomende ploegen om ook op zondagvoormiddag hun

wedstrijden te spelen. Het blijkt immers dat verschillende recreatieve ploegen enkel op zondagvoormiddag voetballen, zodat deze ploegen nu ook de mogelijkheid hebben aan te sluiten. Tenslotte beseffen wij dan ook dat misschien de naam 'Gebuurtenvoetbal' nog teveel de oude lading dekt, zodat wij naar de toekomst toe zullen evolueren naar 'Recreatief Voetbal Hoogstraten', waarbij Hoogstraten inderdaad verwijst naar de gehele fusiegemeente. Onder recreatieve ploegen verstaan wij zowel ploegen uit jeugdclubs, van verenigingen (KWB's). Landelijke Gildes. chiro's. KLJ's,...). caféploegen, wijk- of gebuurteploegen, kortom alle ploegen die het voetbal tijdens hun vrije tijd als ontspanning beoefenen. Met deze nodigen wij dan ook alle recreatieve voetbalploegen uit de fusiegemeente, die interesse zouden hebben, of die nog vragen zouden hebben, of die zelf interessante voorstellen hebben, of die... graag uit om contact op te nemen met één van onderstaande personen of eventueel met de sportdienst van de stad Hoogstraten. Jef Van Maldeghem, Witherenweg 33 te Hoogstraten (314.44.16) Jos Verpneiren, Vrijheid 235 te Hoogstraten (314.67.80) Sportdienst stadsbestuur, Vrijheid 149 te Hoogstraten (340.19.11) •

Gebuurtenvoetbal Hei (iehuurtenvoelhal van l-loogstraten is sinds dit jaar 30 jaar actief in de Hoogstraatse sportwereld. Hoeveel spelers er gedurende die 30 jaar actief geweest zijn, is nooit nageteld, maar menig Hoogstratenaar is ooit in deze competitie actief geweest. Waar 30 jaar geleden de gebuurtenwerking nog zeer actief was, en er uit elke Hoogstraats gehuurte gemakkelijk een recreatieve ploeg kon gevormd worden, is er de laatste 10 jaar een tendens dat voetbal binnen de gebuurtewerking minder aan bod komt. Er is natuurlijk het feit dat het aanbod aan verschillende sporten zo groot is geworden, dat velejongeren een andere sport kiezen buiten het voetbal, en het voetbal inderdaad minder gegeerd is dan vroeger. Er is ook het feit dat binnen bepaalde gebuurten de voetbalploeg opgehouden is te bestaan en er nadien geen nieuwe ploeg meer opgestart is (wij denken hierbij bv. aan de Buizelhoek. aan Vrede en Vriendschap, ... ). Tenslotte zijn er heel wat nieuwe wijken bijgekomen die al wel een wijkwerking hebben, maar waar voetbal nog niet in de werking is opgenomen. 49


KALENDER Het café voor jongeren met het hart bij muziek.

Op stap in.. HOOGSTRATEN

Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64 Revraeri':rrrr

Zaterdag 31 mei : AARDBEIEN BRIDGE TORNOOI, Hotelschool Spijker. 14 tot 18.30 uur. org. Hoogstraatse Bridge Club, (secr.) Tinnenpoistraat 12, tel. 314.41.05. Inschrijven kan tot 30mei of tot volzetting (220 paren). Zondag 1juni: HEILIG BLOEDPROCESSIE (II uur), kermis in de Vrijheid en mogelijkheid tot torenheklimming tussen 13.30 en 17 uur. TENTOONSTELLING leerlingenwerk in het IKO, tussen 10 en 18 uur. Zaterdag 7 juni : MUZIEKFEEST, feestzaal Klein Seminarie. 19.30 uur. org . Jeugdmuziekatelier, inlichtingen tel. 314.55.61. Zondag 8 juni : PAAPTORNOOI, achter zaal Pax, inschrijven vanaf 12.30 uur, start 13 uur, org. KWB. Tentoonstelling over BIJEN EN BIJENTEELT ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de St. Ambrosiusgilde, van 10 tot 19 uur. Zondag 15juni: APERITIEF-CONCERT van het Gemengd Piuskoor tijdens de voormicldag, in de hal van het stadhuis. NATIONALE BEIAARDDAG Vrijdag 20juni: WIELERKOERS voor beloften en elite zonder contract. omloop Tinnenpotstraat. 18.30 uur. org . De Lustige Wielrijders. tel. 3 14.52.42.

De Douanier Zondag 22juni: Tentoonstelling 'KIEZEN VOOR KUNST in de Zaal St.Cecilia, van 10 tot 18 uur. Gastkoor CANTORIJE POPPELIENSIS treedt op tijdens de hoogmis van 10 uur in de St. Catharinekerk. SCHOOLFEEST in de Gemeenteschool, Gravin Elisabethlaan. vanaf 14 uur. Zaterdag 28 juni : DAGUITSTAP naar Den Haag. Madurodam en Scheveningen. org . KWB. Zaterdag 28 en zondag 29juni: OPEN TUIN van 10 tot 18 uur hij Jos Vinckx, Karel Boomstraat 29. Inkoni gratis.

MINDERHOUT Zondag 1juni: OPEN TUINENDAG. org . KWB. Zaterdag 14juni: KAPELLEKENSLOOP, ingericht door KWB. Start om 15.30 uur aan de parochiezaal. Donderdag 26juni: MUSICAL in de school.

am

Zaterdag 21juni: Tentoonstelling 'KIEZEN VOOR KUNST' in de Zaal St.Cecilia. van 13 tot 19 uur.

Wortels jongerencafé zonder pretentie

CAFÉ DISCOBAR

Open donderdag 20 OOul. vrijdag zaterdagfl9.00u) en zondag 1330v

'T FRTUIN

J

-

Mee rdorp 13

r,I 25 jaar een oase aan de Boornkes

2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

50

Srrijbeeklb Mem'le Tef. 031318.91.07

)

C)

Radio CONTINU

-

FM 103

Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Te13157940-Fax3158657

met regionaal nationaal en internationaal nieuwe 24 aar per dag muziek infarrnratie van en neer lokale verenigingen

MEERLE Zondag 1 juni: DAG VAN DE FIETS, fietstocht sun 30 of 50 km. Start tussen 13 en 14 uur. Bij aankomst versnapering. Zondag 15 juni: GOUDBERG-WANDELING. ingericht door KWB. Keuze tussen 8. 14 of 18 km, in en rond domein De Elsakker. Vertrek tussen 10 en 14 uur aan de parochiezaal. GEZINS-FIETS WANDELING. ingericht door B.G.J.G.. via Ulicoten en Baarle naar Weelde. Vertrek om 13.30 uur op het Gemeenleplein. Zondag 22 juni: 4DE MEERLESE TOUWTREKWEDSTRIJD in de namiddag op het speelpleintje achter de kleuterschool. 25-26-27 en 28juni: 7DE AVOND-FIETSVIERDAAGSE, ingericht door KWB-wielertoeristen. Vertrek tussen 18.30 en 19.30 uur aan de parochiezaal. Tochten van ± 25 kn1 met versnaperingen achteraf.

.>'

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

rR

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 a., zaterdag. avond vanaf 18.00 a., zandagnamiddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 a.

HOOGSTRATEN 61

,, hncjezIui

GORRENS WILLY-VERVOORT

Café - feestzaal

/

vzw Mussenakker Meer

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten. Langevherg 14 - 2323 Hvogstraien-Wontel Tel /Fax 03 / 314 53 28

è la carte

56

ÇLLL Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

tirijtcie 183 l)nL1etrttttu

031314 66 65

1Lktig &

1atbp

MEER

MEERSEL-DREEF

Zondag 1 juni: MEERMARKT (Kindermarkt) van 9 tot 12 uur en de Donckstraat

Zondag 1 en 8juni: Tentoonstelling ABDIJEN IN DE LAGE LAN DEN, van 14 tot 18 uur in de St. Luciakapel.


WORTEL

_

Zaterdag 31 mei:

Inhuldiging monument Boomkes.

garage VAN RIEL

Zondag 8juni:

SCHOOLFEEST tijdens de namiddag in de school van Worteldorp. Donderdag 12juni:

ALG. VERGADERING met koffietafel voor de gepensioneerden. Dinsdag 24juni:

AVONDWANDELING in De Hees, ingericht door Gewest. KGB.

EENNEEREEN

toch EEREENENEN Wie kijkt er nu nie, in juni Juni wordt een filmmaand met klassefilms. Wie snel is kan nog net MIcRocosios en KARAKTER meepikken. MlcRocos\los is de ontzettend leuke natuurfilm zonder verhaal, zonder commentaar en zonder mensen. De film speelt zich af in één etmaal en bevat tal van schattige en gruwelijke tafereeltjes: kever met rotsblok, kettingbotsing met rupsen, spin doodt sprinkhaan,... Een monnikenwerk waaraan drie jaar gewerkt is. Eerste aanrader. K.RucrIR - gebaseerd op werken van Bordewijk - brengt ons naar Nederland in de jaren 30. Deurwaarder Dreverhaven (Jan Decleir) is een machtig maar gewetenloos man. Zijn onecht kind komt hem echter na jaren opzoeken en er ontrolt zich een psychologisch machtsspel. Nog slechts enkele dagen te zien. BREAKING THI: WAVES is een bovennatuurlijke fabel die in 7 hoofdstukken (heilig getal) alle dogma' s over liefde en geloof wegveegt of beter laat overstijgen. Bess (Emely Watson) is een spontane, naïeve jonge vrouw die, opgevoed in een streng presbyteriaanse dorpsgcmeenschap, op en na haar huwelijksdag door liefde en seksualiteit opgeheurd wordt. Nadat Jan, haar man, echter een zwaar ongeval heeft op een boorplatform en haar 'i mmorele' wensen doet, wendt ze zich tot God. Bess' oneindige liefde voor Jan brengt haar in situaties die de dorpsgemeenschap allesbehalve vindt. Opmerkelijk is het beweeglijke camerawerk dat aanvankelijk stoort maar snel went en bijdraagt tot een dynamische betrokkenheid. De 7 hoofdstukken zijn van elkaar gescheiden door muziek van Kinks, Deep Purple, Elton John, Doors.... Deze film is een welkome verfrissing tussen de

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

Amerikaanse pulp. Een beetje rauw, maar wel, of misschien daarom, een heel mooie film.

ONGEVALLEN

THE ErG1.JSH PATJENT voorstellen is waarschijn-

lijk overbodig. Beladen met tal van Oscars heeft hij reeds een succesrit afgelegd. Het verhaal speelt zich af in 1944. In een verlaten klooster in Toscane raken 4 overlevenden van de oorlog met elkaar verbonden. En naarmate de film evolueert blijkt hun verbondenheid meer dan gewoon te zijn. Eén van hen is 'de Engelse patiënt' die bij een vliegtuigongeval zowel letterlijk als figuurlijk zijn gezicht verloor. De andere 3 zijn de verpleegster Hana (Juliette Binoche), haar geliefde Kip en een voormalige dief David Carravagio (Willem Dafoe). Allen brengen ze de herinneringen van de patiënt weer boven en wordt hun eigen verleden als het ware ontschilt. De intellectuelen naast ons die al eens een boek lezen zullen allicht oreren het boek was beter. Maar laat u daar niet door afschrikken. De film is ook niet slecht. RoNwo + JuI.IET, het welbekende werk van William Shakespeare, verfilmen kan niet simpel zijn. zeker niet wanneer het naar deze tijd omgebogen wordt. Zwaarden worden pistolen en paarden helikopters. Toch wordt het geen lachwekkend Monty Python-achtig anachronisme. ROMEO + JUUET combineert de woordmagie van Shakespeare met het MTV geflits van de Australische regisseur Luhrmann. Rock en punk wisselen af met koorgetang.

Om op de Ico,'',i, hiij /i 0!! Iii hele filmaanbod in the Movie cnnclpleet' je best bladz9jde 2 van De Keinpenklok. Wie rechtstreekse in for,natie wil belt naar 314.67.90

Recreatiecentrum 'De Mosten' Goed nieuws voor de waterplonsers, zonaanbidders en de liefhebbers van een partijtje minigolf en pit-pat, want de Mosten is tijdens de weekend en de feestdagen in mei en juni van 13.00 uur tot 20.00 uur geopend, terwijl het café zelfs de deuren pas sluit om 22.00 uur. Opmerkelijk is zeker dat de inkomprijzen dezelfde gebleven zijn als vorig jaar en dat er een nieuwbouw op til is, waarvan de werken aanvangen op 1 september 1997. Voor meer informatie kan je altijd terecht op de stedelijke sportdienst en je vraagt naar Rie Voet, te!. 031340 19 51. .

Zondac 20 april nut 14.10 uur botsten aal) de Venneweg te Meer de auto bestuurd door Luc Voeten (23j). Vennewcg 10, niet de auto bestuurd door Adriaan S icmons 59j). Venncweg 22. Dc twee ntiuenden, Maria Goctsehalckx (5t. Venneweg 22) en Yvonne dc Rco (Shj. Terheekseweg t 7), weiden ernstle gekwetst. Beide wagens werden twaar beschadigd. Vrijdag 25 april om 2245 uurkwam aan de Maxburgdreef te Meer de 1 3-jarige Oct ser Lieve Aertsen, M:txburudreef 29. Z\5 aar ten val. [r6stig gekwetst moest 7ij naar het ziekenhuis overgebracht worden. ni 1.55 uur vrijdaumorgen 25 april. geraakte een vrachtwagen in brand aan hei Ina-station aan dc Iji 9 ricictin Antsserp De l-Toogslraatse brandweer kwam Ier plaatse en had het vuur snel onder eontrole. Aan de El i nket straal te Wortel reed dinsdag 29 april om 16.20 uur Chri stel Van Lonken (3 7j ). Pater Schrij versstraat 1 $ Wortel. niet haar auto tegen een elecirieitcitspaal Zij werd bi erhit licht gekwetst. 1 laat wagen liep zware schade op. Zaterdag 3 mci om 18. 1 5 uur botsten aan cle l,od. De konineklaan drie auto's. l)e eerste werd bestuurd door (ierarcl Jaeobs 48j Hoge Heideweg Id Rijkcvorsel. '/i]n inzittende echtgenote Veronica werd licht gekwetst, De tweede muItende, Lilmane Jacobs uit Oud-Tuinhout, werd ook licht gekw eist. De tweede auto werd bestuurd door Martine Verlinden 1350, Kleine Pimstraat Hoogstraten. l)e derde door Felicien Jordens )SOj) uit Sint Truiden. De drie waecns werden /waai' hesehadied. Zaterd,jc, 19 mei ,,ni II .31) uur botsten aan de Steenwes naar Merksplas te Ri kcs orsel drie wagens. Dc eerste werd bestuurd door Sonta Vijticns (23j). Kleiritt Merkspl:ts. 7i1 werd ernstig gekwetst. De tw eede bestuurder was M ichcl Van Hoeydonckx (3 Ij) uit Brasschaat. Hij werd licht gekwet',t. [)c derde bestuurder was Leonard 01 oren 04 9.t t, Veldstraat 113 Brecht.

51


7

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

~

DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN -

--

]

HUISARTSEN

Zondag 1juni: DR. D. ROB BEN & DR. C. VAN ELST, Leemstraat 42-A. Hoogstraten. tel. 3 14.38.48.

2322 Minderhout

Tel. 031314.54.50

Zaterdag 7juni en zondag 8juni: DR. LUC VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. tel.

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92 172

KWALITEITSPLUIMVEE

1

St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

-

J 74

NOORDERKEMPEN

Tel. 031314.31.08

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04

Zaterdag 14 en zondag 15 juni: DR. L. VERMANDER & H HENDRICKX, Meerleseweg 24-A. Meer. te!. 315.85.11. Zaterdag 21 en zondag 22juni: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A. Meerle. tel. 315.85.55.

z

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

. t, . Ii 1s4 u..テァ V o

,

st

-

nieuw oud antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5

Rijkevorsel

.

Tel.: 031314.20.24

GS

Indoor tennis squaslz snooker Tennisclub

de

VRIJHEID

rzw Achk'Isc riVaal 72 2320 Hro,'siir,ie,i

TeL 031314.37.76

mobilE REnt

AUTOVERHUUR

315.84.74.

~

Zaterdag 28juni: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Burg. J. Van Aperenstraat 3, Hoogstraten. tel. 3 14.45 .55.

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

LAURIJSSEN JEF

Desmedtstraat 36

POLITIE: 315.71.66

__

77

APOTHEKERS

Zaterdagvoormiddag 31 mei: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98. Hoogstraten. tel. 314.57.24. Tot 6juni: APOTHEEK GEERTS. Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel, te!. 312.12.20. Van 6 tot 13 juni: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, te!. 314.57.24. Zaterdagvoormiddag 7 juni: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160. Hoogstraten. tel.

314.60.04. Van 13 tot 20 juni: APOTHEEK LUYTEN,

Minderhoutdorp 40. tel. 314.40.74. Van 20 tot 27juni: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. tel. 315.77.73.

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's. tussendoortjes...

CELMELSTRAAT 2320 HOOGSTRA1 Tel. 03/314.38.11 Fax: 03/314.15.03 Weekdagen open van 9 n tol 20 u Woensdag open van 9 u tot 14 u Vrijdag en zaterdag open van 9 u tot 21 u ZONDAG RUSTDAG Kleine groepen s-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes. versierd. voor vergaderingen of privテゥ.

2

771

Aa.w, 03/311323v

Van 27 juni tot 4 juli: APOTHEEK DE

MARCK, Leopoldstraat 7. Merksplas. tel. 014/ 63.31.66.

REDAKTIE: te!.: 314.41.26

ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

窶「

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

veranlw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstralen

52

THUIS VERPLEGING \VIT-Gテ記E KRLIS, 24 uur op 24. Voor 1 oogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (315.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) LOU VAN BOUWEL (3 14.41.50) en VERA HAEST (314.38.39) KRIS SAENEN (314.24.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48).

70

De volgende MAAND zal er zijn op 25 juni. Medewerkers, luier niet in de zon want op 11 juni verwachten we uw kopij. Enkel nieuws over dorp of sport mag nog op zondag 15 juni.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.