mei 1997 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., Loenhoutseweg 34, 2320 HOOGSTRATEN

Terrassen opde Vrijheid EN

60 jaar K.F.C. Meerle Meersel-Dreef neemt afscheid van Pater Jef Teuns Kroeg & Blues '97 Het verdwenen begij nhofarchief

1 r -ttW M / ( ii

lk R

r

Jaak Snijden

Hoogstratenaren in de Kongo


LUIM

WCI D "

MU&JL) Het Slim fluroke vzw

Hoogstrautomat Het Slim Buroke vzw

Het is alweer verschillende maanden geleden dat we van Albert Vorstenbosch nog gehoord hebben. Wat is er aan de hand met onze man van Schoorbeek? De laatste keer dat we nog eens mochten komen is alweer geleden van november. Speelt de ouderdom? Komen zijn 'fluxen' niet meer? Groot was onze verrassing toen hij verleden week zelf belde. Dat we nog eens moesten komen. Dat er weer een flux uitgegroeid was tot nationale proporties. Zijn actie 'fiets dwars over de weg' van enkele jaren geleden heeft navolging gekregen (materialisatie) bij de 'fietsguerilla' in Gent en Antwerpen. Zijn kleine éénmansactie is gegroeid tot een min of meer gestructureerde beweging. Dat tikkeltje tevredenheid heeft 's mans hersens weer geprikkeld, denken wij. Zo, Albert, nog iets in 't vat?

Frissomat, kan hen een volledig middagmaal bezorgen. Wat een tijdsbesparing, ook voor de nu wachtende moeders. In de Restomat kunnen ze dan weer de resten kwijt die ze nu nog op straat gooien. Met de Proton halen ze hun zakgeld op dat de vader net ervoor langs de Bancomat er heeft ingestopt. Ze hoeven ook niet meer met bevende stem naar de apotheek, want daarbuiten staat de Condomat. Maar niet enkel de jongeren worden voorzien van de lusten van de automaat. De Sigarettomat. de Chicken-omat, de Broodautomaat, de Pilsomat,... kortom, bedenk het maar en het kan. Ik denk zelfs aan een Hostimat aan de kerken, zodat gelovigen 's morgens nog snel 'ter tafel kunnen naderen'.

Albert Vorstenbosch:

DHM: Tja, Albert, wij kennen nog wel een goede dokter, mocht het u interesseren. Albert Vorstenbosch: Voila, zie. Dt bedoel

Och jongen, last van depressies, hé. Soms denk ik: willen dc mensen het eigenlijk wel beter krijgen? Schreeuw ik niet in de woestijn? Maak ik me niet belachelijk?

DHM: Maar Albert toch. Rome is ook niet op één dag gebouwd, hé. Allé, laat eens horen. Albert Vorstenbosch: Ik weet het, ik weet het. Ik zit al weken aan mijn project HOOGSTRAUTOMAT te werken maar denkt gij dat ik van ergens steun krijg?

DHM: Hoogstrautomat? Klinkt hoogst traumatisch! Haha. Albert Vorstenbosch: Awel, zie 't ge't, gij begint ook al. Maar ondertussen Staat het nieuwe millennium voor de deur, dat overigens begint op 1januari 2001 en NIEF in 20(1(1, verdomme toch!, en Hoogstraten ligt er oubollig bij alsof de kerk net is heropgebouwd. HO0GSTRAUTOMAT is een evolutie die Hoogstraten profileert als een moderne stad, een stad met dat ietsje meer, met 'guts' zoals de jonkheid dat noemt! Gelukkig is de trend al gezet, de automaten verrukken steeds meer ons straatbeeld. Gelukkig ook ontstaat het uit de behoefte bij jongeren, vooral de schoolgaande jeugd, zodat deze trend wel zal aanhouden.

DHM: Ge bedoelt toch niet de oprukkende gesel van de automaten allerhande in ons straatbeeld, mag ik hopen! Albert Vorstenbosch: Dt bedoel ik dus wel! En ik kan me weer voorstellen dat de moraalridders van De Hoogstraatse Maand dat weer niet zien zitten. Goed, voor mij mogen er standbeelden komen in de straat, geen probleem. maar de échte standbeelden van de 21 ste eeuv zullen de automaten zijn. hoor. En ik ben dan ook blij dat de overheid, gemeente en dergelijke, deze trend rustig laat ontplooien. Weken heb ik op de Vrijheid de stoepen nagemeten. Volgens mijn econometrisch en geometrisch model is er nog plaats voor ongeveer 130 automaten. De stoepen zijn nu breed genoeg. In een eerste fase heb ik 3 '-omat'-kernen uitgedokterd.

rond de 3 middelbare scholen. In een latere fase moeten daar de lagere en zelfs kleuterscholen nog bij. Bedenk overigens eens welk een weldaad het is dat de jongeren thuis niet hoeven te ontbijten. De Breakfastomat bespaart hen elke dag minstens een half uur. De tijd om verder te studeren voor die extreme toets. De Soupomat, gevolgd door een bezoekje aan de Fritomat en de

ik nu. Ik probeer een onomkeerbare trend ten positieve te keren, en dan krijgt ge zo'n opmerking. Gaat gij tegen iedereen die het wel tolereert ook zeggen: Wij kennen nog een goede dokter....


Hoogstratenaren in de brousse

Groeten uit de Kongo Zaïre staat in brand. Het rebellenleger van Laurent Kabilla lijkt goed op weg om een einde te maken aan het bewind van Le PrésidentFondateur Mobutu Sese Seko. Het voormalige Belgisch Kongo beleeft beslissende dagen. De Hoogstraatse Maand trok Kuifje achterna, en ging op zoek naar Hoogstratenaren die ooit nog in Belgisch Kongo of Zaïre resideerden. Deze en volgende maand leest u hun verhalen uit het land waar article quinze het enige wetsartikel is dat wordt toegepast: '11 faut se débrouiller, en appliquant le système.' Vrij vertaald: 'Trekt uw plan!' Bernard Siebelink

Ons graf was al gegraven... Bernaid Siebelink spendeerde een flink stuk van zijn leven in het toenmalige Congo. 'Van '46 tot '64 als missionaris van de abdij van Tongerlo. Met wel een onderbreking van '52 tot '57, toen ik een opleiding voor technisch ingenieur bouwkunde volgde en nog een jaar pastoor was in een Indian Mission in de Amerikaanse staat Wisconsin. Ik verbleef in Aketi, in het bisdom Buta dat zowat 2 keer de oppervlakte van België omvat. Aketi was een vrij grote stad, een cité van 25.000 mensen waaronder zo'n 500 blanken. Het was na het toenmalige Stanleystad (het huidige Kisangani) de grootste stad in het gebied door zijn ligging aan het einde van een bevaarbare zijrivier van de Congostroom en aan het begin van een stoomlijn.'

Missie 'Ik denk dat mensen van hier zich eigenlijk nauwelijks een voorstelling kunnen maken van hoe het leven in Congo was in die tijd. Tongerlo had er al van in 1898 paters. Voordat ik er direct na de oorlog naar toe gestuurd werd, waren er al 129 voorgangers werkzaam geweest. Op dat moment waren er nog 51 Norbertijnen. In Buta hadden we een twaalftal missieposten, ieder met een gebied groter dan de provincie Antwerpen. Aketi zelf ww; groter, maar meestal werkten er 3 mensen in zo'n post: 2 paters en 1 broeder. Als pater moest je vaak op pad, je had een route langsheen de broussekapellen die je enkele weken van huis hield. Verder hielden we ons bezig met de gewone kerkdiensten, het onderwijs op de lagere school, de catechisatie. het bijhouden van de hoeken > hot dopen, hegra von. huwen, het uitpraten van palabers en zo meer. De broeder zag toe op hel materiële werk, ,i,als hei werk op de boerderij. Daarnaast waren er in elke missiepost enkele zusters die instonden voor de meisjesschool, dc dispcnsairc en ck doopvrouwen- dat waren de vrouwen die eeiloopt wilden worden Ons werk was in feite ontwikkellingshulp. Er was natuurlijk geloofsverkondiging bij, maar dat kreeg zeker geen exclusieve nadruk. We zorgden mede voor de ontwikkeling van een relatief brede laag van de bevolking - vergeleken met de Franse of Britse kolonies was Congo wat dit betreft zeker stukken beter af! Er was een lagere school in dc missiepost, daarnaast ook broussescholen die elementair onder-

wijs boden waardoor het gros van de bevolking kon lezen en schrijven. Aan de normaalschool werden onderwijzers opgeleid. In een Klein Seminarie kreeg de inlandse clerus een vorming, al moet ik zeggen dat het rendement daarvan klein was - al kregen nogal wat politiekers er een stuk van hun vorming. Verder leerde het werkvolk een stiel: schrijnwcrkerij, stenen maken en hakken. metsen. Dan was er de mcdi-

Biiui;l ,Siebeliiil

sche verzorging die we boden. En op de boerderij leerde men hoe de dieren te verzorgen.'

Onaffiankelijk 'De eerste periode dat ik in Aketi werkte, was globaal een goede tijd, op enkele kleine opstandjes na. Met weinig kadermensen was er een goede Organisatie uitgebouwd, zodat de gewone man een behoorlijke welstand genoot. Hoewel België economisch ongetwijfeld het meeste voordeel haalde uit zijn relatie met de kolonie, kwam dit dus ook enigszins ten voordele van Jan-met-de-pet. De omgeving was rijk aan koffieplantages, katoen- en rijstcultures, palmohie enzovoort. De gemiddelde inwoner kende nooit voordien meer welstand. Vanaf '57 stond alles in het teken van de naderende onafhankelijkheid, en dat veranderde de mentaliteit sterk. Aanvankelijk was er sprake van een 30jarenplan als realistische termijn. Maar dat proces werd alsmaar versneld, onder meer door de rivaliteiten van de Koude Oorlog. Ook door de Expo '58 in Brussel, hoe vreemd dat moge klinken. Om het grote Congolese paviljoen te bemannen waren toen nogal wat evohués voor

Bern(ird met zijn grootooni (resj). 30en 5jr.) in Buro (/(>to ron bijna lialre eeuw geleden).


KONGO

Kerk in Aktie (Kon go-Zaïre) ontworpen door Bernard Siebelink en opgebouwd door zijn leerlingen. een halfjaar naar Brussel gehaald. Daar hadden ze de helft van de tijd niks om handen zodat ze de kans kregen veel contacten te leggen, onder meer in Oost-Europa. Dat had een grote invloed op een grote groep van intellectuelen die met een linkse mentaliteit kennis maakten. Voeg daarbij de volksmennerscapaciteiten van enkele charismatische figuren zoals Lumumba, en dat alles leverde een anti-Belgisch klimaat op. Ook het werk van de missies werd ondermijnd. België leek zijn kolonie even graag kwijt als rijk. de Vlaamse bevolking was er weinig in geïnteresseerd. Misschien kwam dit doordat de kolonie een recente erfenis was voor het land, of door het franstalige cachet ervan. Anderzijds was de betrokkenheid met de missionarissen altijd wel groot. Op de grote dag, 30juni 1960, verliep alles rustig bij ons. Binnen een week gingen de poppen echter al aan het dansen in Leopoldville. Sommige blanken reageerden in paniek cii een konvooi vrouwen werd meteen noordwaarts gestuurd. Na de afscheiding van Katanga deed Lumumba een beroep op militairen van de Verenigde Naties, en zo verscheen er op een zondagnamiddag Ethiopische soldaten op de missie om ons in veiligheid te brengen. Het was de allerlaatste kans om le vertrekken, zo heette het. Uiteindelijk trok er toen weer een deel van de blanken mee, er bleven er nog zo'n honderd over. We probeerden nadien het gewone leven te hervatten. De snel wisselende politieke actualiteit werd op de Voet gevolgd natuurlijk. Af en toe kwam er weer eens een nieuwbakken excellentie bij ons langs. Dan moesten we aantreden, met de schooljeugd paraderen en een speech beluisteren. Ik heb toen nog verschillende van de hooggeplaatsten moeten ontmoeten. Soms waren er ook al eens pesterijen op bevel van passerende gevolmachtigden. Er waren willekeurige arrestaties van blanken om. waanzinnige beschuldigingen. Of we moesten in het gelid staan, uren plat op de grond liggen in de zon. De plaatselijke autoriteiten legden ons echter niks in de weg.'

grata waren. Ze zijn veiligheidshalve vertrokken... Zelf wilde ik niet vertrekken. Integendeel, zolang ons leven niet in gevaar leek - en we geloofden amper dat dit ooit zou gebeuren zouden we ter plekke blijven. We waren er immers voor de mensen, en hen in de steek laten was wel het laatste dat we wilden doen. Bovendien vertikte ik het om weg te gaan en alles achter te laten in de handen van de zwarte bisschop onder wie we opdat ogenblik werkten. Die man had zo'n beetje een Mobutu-mentaliteit: alles in het hele gebied was van hem... Daar had ik het moeilijk mee, ik wilde wat tegen de stroom in roeien waar ik maar kon. In '64 kwam dan de Simba-opstand, al snel kwamen de opstandelingen vanuit het zuidoosten tot in Aketi. Op 18 augustus trokken ze binnen, het werd akelig stil toen op de missie. Er begon een periode van miserie tot eind november. We waren gijzelaars, praktisch van de buitenwereld afgesneden. De Siniba's executeerden eerst hun politieke tegenstanders. Ze lieten aanvankelijk de 50 blanken en de paters en nonnen met rust, op enkele pesterijen na. Toen hun leger voor het eerst tot stilstand gebracht werd, kregen de blanke huurlingen de schuld. Meteen begon hun wraak. Onder stokslagen werden wij naar de gevangenis gebracht. In het cachot kregen we eten an de teruggekeerde zusters van het H. Graf. Na een paar dagen werden we op een camion geladen en naar Stanleystad gevoerd 460 km verder. Eigenlijk was dat een misverstand: er was een

'Ongeveer een jaar na de onafhankelijkheid kregen onze pastoor en een broeder zonder enige aanleiding te horen dat ze persona non

4

Terug 'Dat was op maandag 23 november. De volgende dag brachten we aan de overkant van de rivier ons vliegveld in orde. De helft van de huurlingen was bij ons gebleven, de anderen waren oostwaarts getrokken. Vooreen 33 Kruisheren die iets noordelijker in Bondo zaten, was het al te laat - die zijn allemaal vermoord. Een paar dagen later zijn we geëvacueerd met een eerste vliegtuigje. Begin december belandde ik in Brussel. mijn Congoleven zat er op. We hadden weinig meer dan wat we aan ons lijf hadden. Alles hebben we ginder moeten achterlaten, niet dat ik dat achteraf bekeken erg heb gevonden. Maar eigenlijk laat je er vooral een stukje van je leven, al is de goesting om er terug te gaan wel gesleten met dejaren. Maar zelfs nu nog wil ik op de hoogte zijn van wat er ginder gebeurt. Ondanks alles blijft het een prachtig land hoor, met veel prachtige mensen. Maar er is ook ontzettend veel misgelopen ginder. Dat laat een wat cynisch gevoel na...'

garage J1 VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

Simba's

telegram gekomen dat alle mercenaires - huurlingen dus - weggevoerd moesten worden, en missionaire trekt daar wel hard op! Twee dagen duurde de helse tocht, en soms gingen we er al eens aan twijfelen of we het er levend af zouden brengen. Tot onze verbazing werden we naar een missieprocuur gebracht, waar we fatsoenlijk eten en onderdak kregen. Het misverstand werd uitgcklaard, en met een bus konden we terug naar Biiui fli' rust zon niet lang duren. De enkele keren dat er een vliegtuig overvloog, kregen we een pak slaag omdat wij zogezegd zenders hadden en de vliegtuigen zouden roepen. Zo werden we weer naar de gevangenis gevoerd. Zo' n 40 blanke mannen als haringen in een ton. Enkelen konden zitten, de rest moest de hele nacht staan. Vandaar ging het naar de woning van de spoorwegdirecteur, tot er weer vliegtuigen kwamen. Alle mannen moesten toen, bijna helemaal ontkleed, ruim 1 kni spitsroeden lopen tussen lange hagen simba's door. tn de centrale gevangenis werden we zo'n 10 dagen lang met 40 in een zaal ondergebracht. We kregen onze kleren terug, de zusters mochten ons wat eten brengen. Op een namiddag hoorden we geweerschoten vlakbij. Elk ogenblik verwachtten we simba's die ons zouden doden... Maar door spleten in de deur zagen we de bewakers het op een lopen zetten. Even later stopten er jeeps met blanke huurlingen. We werden bevrijd! Ons graf was al gegraven, zo werd ons gezegd. Ik sprong mee op een jeep naar het zusterklooster, omdat ik wist waar ze zich zouden verbergen. Toen ze mijn stem hoorden, kwamen ze opgelucht te voorschijn. Het leed was geleden...'

*

autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33


KONG 0 jef en Nellv De Roover

Ontsnapt aan ebola Mensen trekken om verschillende redenen weg uit hun geboortestreek, ver of minder ver, tijdelijk of om nooit meer terug te keren. Voor Jef De Roover was het van jongsaf een uitgemaakte zaak dat hij niet op de Dreef zou blijven hangen, hij had al vroeg ruimere horizonten in gedachten. "Je vrouw kan je best in de buurt van de kerktoren van je eigen dorp zoeken, voor al de rest ga je best ook eens verderop kijken". Zijn vrouw Nelly vond hij dus nog in eigen streek, maar van bij het begin van hun verkering wist zij al dat Jef weg wou en zij zou dat niet veranderen.

In die periode was het in Zaïre tamelijk rustig en de koloniale tijd was nog voelbaar. Mohutu zat wel stevig in het zadel, maar kreeg toch nog met oppositie te maken. Vooral van studenten, die regelmatig demonstraties opzetten. Daar stuurde Mohutu dan het leger op af, dat er meestal korte metten mee maakte. Zij schrokken er niet voor terug om met scherp op de studenten te schieten. Uiteindelijk maakte Mohutu ccii definitief einde aan de studentenoppositie door de universiteiten te sluiten en alle studenten voor twee jaar in het leger in te lijven. Later voerde hij dan de Zairisering door. Alle buitenlandse ondernemingen en bezittingen werden genationaliseerd en moesten voortaan een Zaïrees aan het hoofd krijgen. Ook de bank kreeg zwarte kaderleden en directeurs, later dikwijls uit de "présidence", de presidentiële entourage, meestal afkomstig uit de streek en de stam van Mobutu. Nochtans bleven cle meeste blanken en hielden ze hun autoriteit. "Die autoriteit was niet gebaseerd op huidskleur, maar op persoonlijkheid, een natuurlijke autoriteit om zo te stellen. In wat je deed moest je de beste zijn. De zwarten erkenden dan je autoriteit en aanvaardden clie ook.".

Yambuku De aanleiding voor het gezin De Roover om naar België terug te keien, lag dan ook niet in de politieke situatie in Zaïre of bij het werk in de bank. Die oorzaak is een apart verhaal.

Ii \

//•\

L» Rooier

Nochtans had Jef hier een goede baan, hij de Hypotheekkas, die hem, als computerspecialist toen de computer nog in de kinderschoenen stond. goede carrièrevooruitzichten bood. Maar op vijfentwintigjarige leeftijd wilde Jef zich nog niet op een vaste carrière vastpinnen en dus zocht hij in de krant naar vacatures in het buitenland, o.a. bij een bosbouwhedrijf in Zaïre. Van bosbouw kende hij wel niet veel, van administratie wel. Op de normaal geldende voorwaarden van zes maanden proef, waarna het gezin zou kunnen overkomen, vetrok Jef naar Zaïre. Het bedrijf was gevestigd in Mayombe, in een nogal ruwe streek in Bas-Congo, tussen Matadi en Bonia. Voor een celibatair was het leven daar wel te doen, voor een (europees) gezin was dat moeilijk. Vooral op gebied van medische verzorging, de dtchtstbijzijndc plaats waar je die kon krijgen was op een missiepost op 60 km. afstand. Zaïre lag Jef nochtans, zodat hij daar wilde blijven, maar dan wel in een grotere stad, waar het gezin zonder al te veel risico's kon meekomen. Hij zocht een andere job in de hoofdstad Kinshasha en vond deze bij de toenmalige Banc du Congo. de grootste bank van Zaïre, sterk verbonden met de ons welbekende Societé Génerale. Bij de bank werkten heel wat Belgen, meestal wel Franstaligen, maar de Vlaams-Waalse tegenstellingen telden daar niet . "In Zaïre waren wij allemaal Belgen en de taal vormde geen enkel probleem. Taalstrijd, dal was typisch iets voor in het kleine Belgïe. Leopold II, misschien wel een controversiële koning, had dat al vastgesteld 'Petit pays, petits esprits'. In het grote Congo hadden we daar geen last van."

Elke dag naar het zwembad Toen Jef goed en wel ingewerkt was, kwamen Nelly en zoontje Bart naar Kinshasha. Net zoals de andere gezinnen van de Belgische werknemers van de bank, kregen zij een woning in een "parcel clôturée", een afgesloten wijk waar alleen mensen van de bank woonden. Deze wijk was volledig afgesloten van de rest van de stad, de inwoners moesten eigenlijk voor niets buiten. De bank had voor zijn Belgische werknemers vanaf een bepaalde rang ook een overeenkomst met Unilever, dat naast de wijk van de bank een gesloten ontspanningscentrum had met zwembad en sportvelden. Nelly : "Wij leidden daar eigenlijk een Europees leven. De kinderen werden elke morgen met een speciale bus naar de Belgische school gebracht, waar ze zowel in het Frans als in het Nederlands lager en middelbaar onderwijs konden volgen. Om half één werden ze met dezelfde bus terug thuis gebracht en na het middageten bleven we meestal tot een uur of drie binnen voor de warmte. Dan trokken we naar het zwembad. De kinderen hadden het perfect naar hun zin, ze konden naar hartelust samen spelen en binnen de wijk moesten we nooit ongerust zijn. Net zoals 90% van de vrouwen van het bankpersoneel ging ik niet werken. In de voormiddag lazen of naaiden we, of deden we wat in het huishouden, maar daar hadden we hulp van een boy. Soms gingen we met een paar vrouwen naar de markt in de stad. 's Namiddags gingen we met de kinderen mee naar het zwembad en kletsten we met de andere vrouwen".

Elk jaar kreeg het gezin de mogelijkheid om naar België of elders op vakantie te gaan. In 1976 waren Jef en Nelly van plan naar Kenia op vakantie te gaan. Nu had Jef. zoals veel van onze streekgenoten, een tante nonneke. zuster Jeanne De Roover. Zij werkte in een missie in de evenaarsprovincie, in Yambuku. Jefcorrespondeerde regelmatig met haar en in een van haar brieven stelde ze voor bij haar in de missie op vakantie te komen. Jef trok dus met vrouw en twee kleine kinderen naar Yambuku. "We hadden daar een prachtige vakantie. De missie ligt volledig in het oerwoud, ik hen er heel wat met de zwarten gaanjagen. Na de vakantie kwamen we nog even naar België om de familie te bezoeken en begin september waren we terug in Kinshasha. In de loop van september kregen we brieven van tante nonneke met onheilspellende berichten. In de streek kwam een ongewoon groot aantal miskramen voor, een volgende brief maakte reeds melding van een aantal sterfgevallen. In de missie was een geheimzinnige ziekte uitgebroken, veroorzaakt door een tot dan toe onbekend virus, dat op korte termijn de dood veroorzaakte. Er bleek bijna geen genezing mogelijk. Het virus werd genoemd naar een rivier in de streek daar : Ebola In oktober kwam zuster Jeanne in Kinshasha aan met een medezuster, die besmet was geraakt, om zich in het ziekenhuis van de hoofdstad te laten verzorgen. "Blanken werden trouwens altijd als ze ziek waren naar een groot ziekenhuis overgebracht, dikwijls zelfs naar Europa. Vandaar dat ze voor de zwarten nogal eens het aureool van onsterfbaarheid nieekregen. Zij zagen de blanken bijna nooit sterven.". Binnen een paar dagen stierf de medezuster en een paar dagen later werd ook Jeanne De Roover ziek. Ook een zwarte verpleegster was besmet geraakt en was, ondanks het veiligheidscordon dat intussen rond het ziekenhuis gelegd was, de stad ingetrokken, haar hoop stellend op de traditionele Afrikaanse genezers. In Kinshasha was er stilaan paniek ontstaan uit angst voor de


KONGO Jaak Snijders

Als para op humanitaire

= ''Het was die tijd ook heel onrustig in Rwanda-Burunch. Wegens de aankomende onafhankelijkheid, maar ook wegens de tegenstellingen tussen Hutus en Tutsi's. Er ontwikkelde zich een Vrij fhnatieke machtsirijd die volledig uit de hand dreigde te lopen en wij moesten daar politie spelen. De buitenlanders beschermen, maar ook de twee hevolkingsgroepen uit mekaar houden. Wit Ii idde n toen in te ee flst,. t ho tot ee ii t s die in 1993 ondu IJNO-vlag naar einder werden gestuurd, een nauwkeurig omschreven opdracht. waar zeer strikt de hand aan werd gehouden. Er heerste een strenge discipline. een soldaat die ook maar een kleine stap buiten d ttltur7ctte lijnen i iierf7etten moest mei het eerste vliegtuig terug naar België. We mochten ons niet alleen ho ten de militaire posten begeven, op pal roelje waren we minstens met diie We v, nen n it iurhjk jone en kenuen Vveinle gevaar, naar toch nauwde het er dikwijls. Als je een massahijec nkonst van vijf tot tienduizend man moest of uiteendrijven met een handvol soldaten, dan kwam ons wapen wel hoven. Om in cle lucht te schieten, op mensen heb ik nooit geschoten.".

Naast cle onafgebroken steun aan Mobutu zelf, misschien wel een van de best nierkbare constanten in de Belgische politiekten opzichte van Zaïre, is er het sturen van para's. Op humanitaire zending heet dat dan en de politieke bijbedoelingen worden daar netjes achter verstipL Toen onze permanente inillaire aanwezigheid na Lihankehlkheid "an ( ongo noodged%%ongln werd de afgebouwd, zijn er om de paar jaar para's naar gincier gevlogen, ter bescherming en evacuatie van onze Belgische onderdanen. Het kon dan haast ook niet anders dan dat ook in onze gemeente iemand aan een van deze aktie's had deelgenomen.

011

Jaak Snijders vervulde ïn 1961, net na cle Congolese onatliankelijkheid. zijn militaire dienst. Hij had daarbij vrijwillig gekozen s oor para-commando. kreeg zijn opleiding in Schafl'en en Mardie-les-Dames.. Tot in 1960 hadden de lcra's een liernamenie basis in Kamina, in Congo. Die was er in 1961 dus niet meer. Toch xverden de para's naar Afrika gestuurd. Rwanda-Burunch toen nou Ru md i (Ji undi ) w es toe ii nog f3, 1 i seh in md ii gebied in in v Ide in het ,o, ' in de snelle afbraak van dc koloniale regi mes ni centraal Afrika, ook de onatTian kel ijkheid. Om dc overgang naar die onalhankelijkheid te begeleiden verden de para's naar Buruncli uitgestuurd met een 'humanitaire opdracht'. Tegelijkertijd waren ze natuurlijk ook niet ver van Congo en vooral van de ertsrijke Katanga-provincie. waar liet toen heel onrustig was.

l Em k

ilm -4mg 0

De para's waren gelegerd in het vroegere atheneum van Ijsuinhura, thans Bujninhura, de hootdstad van Burundi, Ze waren met zo' ii 500 man. goed uitgerust voor hun taak. De school was omoevorrncl tot kazerne en vandaaruit werden opdrachten uitgevoerd in heel Ruancla en Burundi. Ook in Kigali was er een kleinere lei'maneiite post. Buiten hun politie-opdrachten moesten de soldaten in de kazerne blijven, ontspanning zoeken buiten mocht niet. "We hadden trouwens weinig tijd voorverliergezie n de grootte van het opclraclitgebied. Binnen de kazerne hadden we alles wal we nodig hebben. zodat we weinig kontakt moesten hebben met cle lokale bevolking. Per cliie. vier man kregen we wel een boy toegewezen, clie voor ons moest zorgen. poetsen en wassen.. Op liet laatste werd cle sfeer tegen de Belgen echt hatehijk, in de steden hingen overal anti-belgische affiches. De laatste dagen v in de k thoni de tijd v is cle sp inning te snijcle ii De It itste opdracht van de para's was de kazerne ontruimen en zoveel mogelijk materiaal verhuizen . Achterblijvende militaire, wtrusting werd vernietigd of in liet Tanganika-meer gegooid. In het najaar van 1961 werden cle para's naar België teruggehaalci. mak Snijders "Wal me wel het meest is hijgebleven, is de ontzettende armoede van cle lokale, bevolking. Ik kwam zeIl uit den grooi ieIni dit het niet te bi ,ed h id nilaai ik ben niets tekortgekomen. (iinder heb ik gezien wat niets hebben betekent. Als wij onze vuilnis uit de kazerne naar het stort reden, was onze kamion half leeg tegen dat we daar aankwamen en op het stort zelf waren nok nog altijd mensen clie er wat wisten te vinden. In cle geler-potten bleef geen enkel restje zitten. 1-let heeft me erg aanorepen. Maar ik ben blij dat ik dat heb meegemaakt. liet was een hele belevenis oor dc jolige gast die ik toen was:'.

uw kappersteam waar haarkappen een kunst isi

J

mode...

Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99


KONGO geheimzininge ziekte. Binnen de korste keren waren heel wat specialisten naar Zaïre gekomen om de ziekte te onderzoeken, o.a. Peter Plot, thans hoofd van de AIDS-bestrijding van de UNO. Het mocht toen weinig baten, binnen enkele dagen stierf ook zuster Jeanne. Heel de streek rond Yambuku werd afgezet. Volgens officiële cijfers stierven er toen uiteindelijk 370 mensen aan het Ehola-virus, waaronder verscheidene blanke paters en zusters van de missiepost. Jef en Nelly hadden natuurlijk tante nonneke bezocht in het ziekenhuis. Gelukkig waren ze niet besmet geraakt en ging het leven later gewoon verder. Maar het verhaal dat Jef's tante aan de ziekte was gestorven en hij haar nog had bezocht kwam ook hij de bank terecht. En hoewel er geen enkel gevaar bestond voor besmetting, kwam er een geruchtenmulen opgang. Het wantrouwen groeide en dat begon op den duur zwaar te wegen.

Tegen Kerstmis van 1976 kwam het gezin naar België, Bart keerde na de vakantie al niet meer terug en in het voorjaar van 1977 keerde het hele gezin voorgoed terug naar België, naar de Dreef.

Andere kultuur Jef en Nelly zijn nooit meer teruggeweest in Zaïre, hoewel ze er graag nog eens zouden komen. Maar om er op vakantie te gaan is het land niet uitgerust. als gewone toerist kanje in Zaïre niet terecht, er zijn geen voorzieningen en het is haast onmogelijk om er rond te reizen. De enige plek waar je terecht zou kunnen is op de missieposten. De nostalgie blijft dan ook. Uiteraard volgt Jef alles van nabij : "Ik maak me dikwijls druk overwat er allemaal gezegd wordt van hoe het zou moeten. De meesten commentators hebben er waarschijnlijk nog nooit geweest of misschien een paar dagen. Volgens mij kanje van hieruit geen oordeel vellen. Ik meen

dat onze democratie geen systeem is voor een land als Zaïre, nu toch nog niet. Er zijn tientallen bevolkingsgroepen en men spreekt er tweehonderd talen. De stambelangen primeren nog altijd. Alles daar verschilt van onze cultuur. Sommigen vinden ons racisten omdat we dat durven zeggen, maar het is onze ondervinding. We zullen de zwarten nooit begrijpen en kunnen er niet mee praten, we verstaan mekaar niet. Dat is geen kwestie van intelligentie, maar van verschillende cultuur. Wij komen op de wereld en moeten vanaf het begin vooruit, altijd verder, altijd meer, alsof we de dood daarmee kunnen voorblijven. Zij hebben een heel andere instelling. Zij zien de dood niet als een eindpunt waar je naartoe moet hollen, dat is gewoon een andere episode van je leven. Hun grootste gave vind ik dan ook hun eindeloos geduld, daarin zijn ze elke blanke de baas. We denken te snel dat ze, voor hetgeen wij hen komen vertellen over hoe het moet, ze meer dan 1000 jaar eigen geschiedenis zomaar opgeven.".

Paul Stoffels

LWaar de liefde begon. PAUL STOFFELS is afkomstig van Achtel-Rijkevorsel. Nu woont hij samen met echtgenote en vier kinderen in de Lindendreef. Reeds iii zijn vroegejeugd voelde de thans 35 jarige arts zich aangetrokken tot het immense Zaïre. Op 18 jarige leeftijd maakte hij zijn eerste trip door dit land, met tent en rugzak zomaar achterop een vrachtwagen tesamen met de Zaïrezen voor wie dit een normale wijze van vervoer of reizen is. Later, tijdens zijn studietijd, werden alle grote vakanties er al werkend doorgebracht. Dit samen met zijn echtgenote Kathelijne Bruurs die zich als opvoedster specialiseerde in functionele revalidatie van gehandicapten en dan vooral poliopatiënten. Eens afgestudeerd aanvaarde hij een opdracht van de firma Janssen-Pharmaceutica om mee te werken aan een onderzoek te velde naar het HIV-virus of met andere woorden AIDS. Een eerste standplaats kreeg het jonge paar in. in 1987, in Kikwit, een middelgrote stad in het Zaïrese binnenland.(Enkele jaren geleden was deze stad het centrum waar het gevreesde Ebolavirus heerste.) Eenjaar later verhuisden zij naar Kinshasa om van daaruit in feite het ganse land te bereizen. Na drie jaar aldaar verbleven te hebben vertrokken zij in 1990 naar Kigali in Burundi. Doch hij de eerste inval van de rebellen in 1991 keerden zij met hun gezin definitief terug naar België. In het kader van zijn onderzoeksopdracht bleef Paul regelmatig naar Zaïre reizen en was hij er een laatste maal in 1993. Toch zijn er nog vele contacten met vrienden en families die nog aldaar verblijven.

Erger kan niet... "Toen wij Zaïre verlieten in 1990 dachten wij dat het niet erger meer kon. Maar blijkbaar kon het nog wel erger, immers sedertdien is de toestand nog verder achteruit blijven gaan" zo stelt Paul vast. "Van het gezondheids-netwerk en het voorzieningen-netwerk, dat in koloniale tijd werd opgebouwd, blijft niets meer over. En deze toestand blijft verergeren. Op het vlak van de gezondheidszorg is het een waar fiasco. Wie

een simpele blindedarmoperatie moet ondergaan gaat gewoon dood als hij niet zelf zorgt voor: verdovingsmiddel, ontsmettingsmiddel. naald en draad en dit mee brengt naar het ziekenhuis. Voor voeding en verzorging moet de familie dan maar zorgen. Dit terwijl gezondheidszorg toch de spil is van het welzijn van een land. Een ander voorbeeld: Een moeder van vijf kinderen die van haar zesde moet bevallen doch dit door middel van een keizersnede, kan niet geholpen worden met als gevolg een drama voor het hele gezin. Als arts is het waarlijk frustrerend om dit te moeten vaststellen." "Kan u het zich voorstellen dat op dit ogenblik aan de universiteit van Kinshasa dokters worden opgeleid die nog nooit door een microscoop hebben gekeken of een radiografie hebben gezien, die middelen zijn er gewoon niet." "Net zo erg is het met gans het onderwijssysteem. Wie niet zelf voor het nodige lesmateriaal en voor het loon van de leraar kan zorgen blijft verstoken van enig onderwijs. Vanuit de staat worden de leerkrachten niet of nauwelijks betaald. Zij beschikken zeker niet over de nodige middelen om zelf te overleven, laat staan les te kunnen geven, zodat zij zich wel moeten laten betalen door de leerlingen." "Even erg is het gesteld met het wegennet en de communicatiemiddelen. Telefoon is er gewoon niet meer en het enige contact met het binnenland zijn de korte golfzenders".

J'aul .Sroffels

Niet te besturen "Verstoken van deze basismiddelen is het onmogelijk om een land groter dan Frankrijk en met 42 miljoen inwoners te besturen. Een Wet of reglement, vandaag gemaakt, is waarschijnlijk pas over een jaar bekend in de andere uithoek van het land." "Het clan-systeem is in feite te vergelijken met ons partijen-systeem. Wie aan de macht is heeft het voor het zeggen en zal in eerste instantie zijn eigen clan-leden trachten te bevoordelen. Van een nieuwe politieke cultuur is hier zeker nog geen sprake. Of het nu de clan van Mobutu is die de macht heeft -immers men kan zich nu reeds de vraag stellen of Mobutu nog wel enige macht heeft want in Afrika geldt nog steeds de wet van de natuur, een zieke leider is geen leider meeren wordt uitgestoten. Of hij nu Tshisekedi heet of Kengo Wadondo of Ngusa Karl 1 Bond, maakt allemaal niet veel uit, ieder zal zijn eigen belang vooruit schuiven in tegenstelling tot het algemeen belang." "Wat Kabila van plan is, is mij niet zo duidelijk. Waar het oorspronkelijk ging over het creëren


KONG 0 wordt almaar groter". "Of er nu echt levensgevaar is voor de blanken zou ik niet zo durven stellen, maar toch is het beter om de para's vlakbij te hebben dan op enkele dlli7enden kilometers. Maar anderzijds iî het steeds zo geweest dat gLlLpatriccrdc Bel gen ecn niaaitd laiei 1w ug iii ZctïiL zijn, omdat zij ei lmuii leveuswcrk hcbben opgebouwd en dit kan men niet zomaar in de steek laten. Immers het zijn juist deze "kolonialen" die nog enige bedrijvigheid in het land brengen dat voor de rest volledig aan de grond zit. Ook heb ik grote bewondering voor het werk dat er gedaan werd en wordt in de missieprocuren. Zonder deze hulp stonden de Zaïrezen nergens." "Wij hebben er lantastische jaren dooi gebi acht tesamen met onze kinderen die nu 12, 10,8 en 7 jaar oud zijn. Het zou mooi geweest zijn als zij hadden kunnen opgroeien in het decor van "The Lion king", maar het heeft niet mogen zijn, het wemd ei Ic gevaarlijk

Hulp is nodig

van een veiligheidszone rond Rwanda en Burundi gingen de plannen nadien over in het stichten van het groot Tutsi-rijk. Nu heeft hij bij 1/3 van het ganse grondgebied in handen. Doch naar mijn mening gaat Kabila nu stoppen. Met de Kivu heeft hij de graanschuur van Zaïre in handen. In Shaba, met Lubuntbashi als hoofdplaats, krijgt hij de beschikking over de rijkdommen van het land, met name het goud en de diamanten. Misschien zal hij nog enige interesse lonen voor de mijnen in Katanga doch daar zal het dan ook mee ophouden. Immers in de Evenaarsprovincie, de thuishaven van Mobutu, zal hij waarschijnlijk geen inval durven doen want de Mobutu-clan is zwaarder en beter bewapend dan zijn troepen. In de binnenland is zeker niets te zoeken en de hoofdstad Kinshasa met 6 miljoen inwoners is niet meer of minder dan een heksenketel vol problemen waar hij best uit weg blijft." "Als cle onderhandelingen niet snel resultaat

opleveren zou de ganse situatie weleens kunnen leiden tot een langdurige opsplitsing van het land in twee delen".

Dansen is hun regel wel "In tegenstelling tot cle heersende armoede en strijd zijn en blijven de Zaïrezen een vrolijk, uitgelaten volk. Iedere gelegenheid nemen zij te baat om te vieren en te dansen. In de hoofdstad Kinshasa is ieder tweede huis een café waaruit de vrolijkheid naarbuiten stroomt, al moeten zij allen een plaatsje trachten te vinden in de overlevingseconomie die er heerst". "Zowel voor blanken als voor de begoede zwarten is het er gevaarlijk leven. Toen wij er met ons gezin verbleven hadden wij twee wakers in dienst die constant rond ons huis patrouilleerden want diefstal viert er hoogtij. De kloof tussen wie er iets heeft en wie er niets heefl

"Niet enkel dit land maar gans Afrika heeft hulp nodig, hulp in de meest elementaire zin. Basisprodukten zoals voeding en medische hulp zullen massaal nodig zijn, onvoorwaardelijk en gratis. Hoe in een later stadium de ontwikkelingshulp georganiseerd moet worden, weet ik niet zo direct. Daar zal eens ernstig over nagedacht moeten worden. In eerste instantie zal het nodig zijn om de gezondheidszorg terug op een zeker peil te brengen. Scholen moeten terug open en over middelen beschikken. Tenslotte moet het wegennet en het communicatiesysteem terug worden opgebouwd. Pas dan zal men aan echte ontwikkeling kunnen gaan denken. De aftakeling die reeds begon een tiental jaren na het vertrek van de Belgen gaat nog steeds verder en een wederopbouw zal dan ook jaren vergen, maar we moeten willen en durven investeren want anders ziet de toekomst er maar zwart uit".

. Volgende week: • Dokter Harry van der Pas • Missionaris Frans Van Dongen • Zuster Jeanne Verheven

Het was maar om te lachen Arnoicl Van Aperen. eerste burger san de stad H ugstrutcn, deelt iinilen schotels uit. Dat wist u al svel langer. Naar aanle ding van Pasen mocht u vooropgesteld dat u er nog eccn gekrecen had er con L 1nntn halen up het stadhuis. Althans, dat kun ci lezen in (Ie 1-1 ni tgstraatse Maand san april. En ss unnuer kon u die se hotels komen tt'h/ihen? Juist, opde eerste dinsdag na Pasen. En o zer. laat dat nu toch 1 april geweest iijek Dit om ci te zeggen dat het maar out te lacheti was. En ja huur, er boden zich inetisen aan op het uç'meoploht'i, in de hoop met een tinnen schotel huiswaarts te mogen trekken, er kwamen ook e~ n paar tlfbtiiiijs binnen. -

De namen san de geïmetesseeiclen' weiHei ge;neentcies11111r stuurde meteen iw het t'erse/ujitc'it t iii /iet £//)lilii 10//liter it/it le Hao,gsli'atse Maaiu/ een anihiejiaar Ier plaatse out gepaste uiuuatregelen le treffen

den op vraag van cle burgemeester netjes genoteerd. Krijgen i.e alsnog een linnen schotel? En was het dus toch geen april-

tegen de heden/zee ton oiize april,ÇIaJ).

grap?


G-Woonkrediet

"Een bank waar ik mijn financiële lasten kan verminderen, dat is pas sterk." Het G-Woonkrediet is een soepele en voordelige lormule die u méér dan één oplossing kan bieden. Dankzij de "optionele variabiliteit kunt u - kosteloos - een eventuele herziening van cle rentevoet na 1. 3, 5 of 10 jaar voorzien, naargelang de evolutle van de rentevoet. De SKI P-forrnule laat u bovendien toe om de alhetaling van uw krediet een keertje (lx per jaar) over te slaan. Handig b1 onverwachte uitgaven

Generale Bank. Mijn Kracht. Vrijheid 207, Hoogstraten, Tel. 031314 50 73 grls de hchu ee « Ilandhoek om mgenm r te worden" te bekomen, loop even langs bij een Generale Bank_agentschap of hel gratis van maandag tot vrijdag van 7 tot 22 u. en op zaterdag van 9 tot 17 u. naar 0800/16789. 12 kunt deze coupon ook ingevuld hixen naar 0800/96336. Naam

Voornaam:

Beroep:

--

Straat: Postcode:

L-

Ni.: Plaats:

Bus:

--

-- - ---- -- - - - --- -

Lve gegevens werden in vvn,e hentanden npgclvnrnen, endat nv , i ii opde hoogte k uniien bonnen van lntvevnn,inIa rnoehjhI,eiIev. Overeenkorn,tigdenieevv, wet 01d tiert henininig nijl iie persoon] I1h eveonsloer, kan udene more ii vii denoevallencl verbeteren


VANUIT HET STADHUIS*** AAN TERRASSEN GEEN GEBREK UITZICHT VAN DE VRIJHEID WORDT BEPALENI) De herinrichting van de Vrijheid is bijna achter de rug. Door geldgebrek bij het Vlaamse Gewest is het niet de vernieuwing geworden waarvan oorspronkelijk zoveel verwacht werd. Toch werden enkele drastische ingrepen uitgevoerd zoals het veiliger maken van de kruispunten met de Karel Boomstraat, de Gravin Elisabethlaan en in een volgende stap dit met de Loenhoutseweg. Ook de parkeergelegenheden in het centrum worden herschikt en geordend. Maar wellicht het onderwerp dat de volgende weken het meeste stof tot discussies zal opleveren zijn de brede stoepen aan de westkant van de Vrijheid. Niet dat velen zich hierover zullen ergeren. Integendeel zelfs.Maar het gemeentebestuur kan nu niet meer rond de hete brj van de terrassen. Een definitieve beslissing over vorm, grootte en plaats kan nu niet meer ontlopen worden. Het uitzicht van de Vrijheid, de veiligheid en comfort van de voetgangers , de gezelligheid van een zomers terrasje en de commerciĂŤle belangen van de horeca-uitbaters zullen alle hun pleitbezorgers leveren. Het ACW waarschuwt het gemeentebestuur alvast het initiatief niet uit de handen te geven en de handelaars vooraf duidelijk kenbaar te maken wat kan en niet. Dat heel wat inwoners de op komst zijnde reglementering met argusogen bekijken, blijkt alvast op de reakties hier en daar op de vernieuwde frituur tegenover het admimstratief centrum. Een test-case? Begin 1993 drukten we in dit maandblad de plannen af voor de herinrichting voor de Vrijheid. OpenbareWerken van het Vlaamse Gewest zou een 5() miljoen frank ter beschikking stellen om in samenwerking met de gemeente een drastische vernieuwing van het centrum te verwezenlijken Het prij skaartje bedroeg uiteindelijk een 100 miljoen, de gemeente zou dus flink over de brug moeten komen. Maar met de jaren verzwonden echter de zo felbegeerde subsidies Ten slotte kwam Bruggen en Wegen met een fel afgezwakt voorstel op de proppen. Het Vlaamse Gewest zou 19 miljoen investeren in het verleggen van het fietspad tussen apotheek Horsten en de rijkswachtkazerne. Dit zou de mogelijkheid bieden de kruispunten met de Karel Boomstraat en dit met de Gravin Elisabethlaan aanzienlijk veiliger te maken. Tegelijkertijd worden er brede voetpaden gecreĂŤerd wat dan weer een oplossing moet geven voor het reeds lang aanslepend terrassenprobleem in Hoogstraten. Ook het H. Bloedpark wordt herschikt met ruime mogelijkheden voor parkeren en het kruispunt met de Loenhoutseweg krijgt een face lift. De gemeentelijke bijdrage zal ongeveer 6,5 miljoen frank bedragen. 10

Terrassen. In afwachting van konkrete afspraken naar aanleiding van de herinrichting van de Vrijheid heeft het stadsbestuur de vorige jaren het probleem van de terrassen een beetje voor zich uitgeschoven. Elk jaar werd er een belasting gestemd op het plaatsen van terrassen en uitstallingen. Zo betaalt men in de Vrijheid en op Dreef voor het innemen van de openbare weg jaar. Voor de overige straten 400 fr. per m2 per. is dit 200 fr. per m 2 . Voor de open hergerterrassen zonder windschermen of afsluitingen wordt de belasting vastgesteld op 200 fr. per strekkende meter kavelbreedte voor elke rij tafels, stoelen of banken. Voor het uistallen van koopwaren of andere voorwerpen bepaalt het reglement een prijs van 1000 fr./m 2 in de Vrijheid en op Dreef, en 500 fr./m 2 elders. Over de vorm en de gebruikte materialen werd er tot nu toe weinig kontrole uitgeoefend. Toch buigt een commissie terrassen zich nu al meer dan eenjaar over deze problematiek. Het is voor het Hoogstraatse gemeentebestuur overduidelijk dat er zeker in het vernieuwde centrum een gelijkvormigheid moet komen, en dat de door-

gang voor de voetgangers van primordiaal belang moet zijn. Op donderdag 10april kwam deze commissie, samengesteld uit leden van de verschillende fracties , voor het laatst bijeen waarin zij ook enkele horeca-uitbaters hoorden. Hierna formuleerde de commissie haar voorstel dat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Op het verbrede voetpad mogen terrassen tegen de gevels opgesteld worden over de volledige gevelbreedte met een uitsprong van max. 4.5 m uit de muur waarbij een minimum afstad tussen terras en fietspad dient vrijgehouden. De terrasafsluiting mag max. 1,60 m hoog zijn waarvan 1 m. vast paneel aangevuld met een doorzichtbaar paneel uit veiligheidsglas. Een oprolbare zonnewering mag voorzien worden.Bij speciale gelegenheden kan deze terrasruimte eventueel nog uitgebreid worden met losse tafels en stoelen op voorwaarde dat er steeds een vrije doorgang van 1,5 m blijft. Ook raadt de commissie aan om fietstallingen te voorzien bij de terrassen. De horeca opteert voor een terras tegen de gevel met een uitsprong van 4 tot 6 meter, voorzien voor windschermen, en met een gebruiksduur van een gans jaar. ACW Hoogstraten raadt het gemeentebestuur aan zo snel mogelijk duidelijke afspraken te maken met de horeca-uitbaters vooraleer sommige ongduldigen zich reeds een terras zouden aanschaffen wat dan misschien tot scheve situaties aanleiding zou kunnen geven. Een consequente kontrole is nadien ook een conditio sine qua non. Om zowel de zwakke weggebruiker - fietser, voetganger en rolstoelgebruiker - als de toeristische sector aan hun trekken te laten komen doet het ACW het volgende voorstel - Aan de oostkant van de Vrijheid mogen er geen terrassen worden opgesteld op het voetpad. - Aan de westzijde moet er langs de gevels een strook van 2 meter volledig vrij blijven voor voetgangers en rolstoelgebruikers. Op deze strook mogen dan ook geen fietsen geparkeerd worden. Daarom moeten er op regelmatige plaatsen en zeker in de buurt van terrassen fietstallingen worden voorzien. Dit kan het fietsgebruik alleen maar aanmoedigenDe rest van het voetpad, beperkt over de breedte van die horecazaak, kunnen gebruikt worden om een terras op te zetten, maar enkel in een periode die vooraf duidelijk is omschreven. Het ACW voegt er nog aan toe dat tegelijkertijd met deze reglementering op terrassen er ook een beperkt parkeren op de Vrijheid zou opgelegd worden. Deze maatregel is reeds in de gemeenteraad van 29 juli van vorig jaar goedgekeurd maar wacht nog op uitvoering. Tevens zou er


POLITIEK ook duidelijk moeten verwezen worden waar in de buurt van de Vrijheid onbeperkt parkeren is toegelaten. Ook de oppositiepartij Agalev kan zich in deze visie van het ACW terugvinden.

Dorpsraad Iets meer dan een jaar geleden heeft ook de Hoogstraatse dorpsraad zich over deze materie gebogen en ook zij hebben toen hun bedenkingen aan het schepencollege kenbaar gemaakt.Voor haar moeten de terrassen zeker seizoensgebonden zijn en uit het straatbeeld verdwijnen tussen 1 oktober en 31 maart. Zij moeten open blijven zonder overkappingen. Hoewel windschermen eventueel kunnen zag zij toch liever losse tafels en stoelen. De dorpsraad is radikaal gekant tegen vaste terrassen want daardoor wordt het straatuitzicht ontsierd en het uitzicht van de gevels verstoord. De voetgangers moeten maximale voorrang hebben. Hiervoor dient langs de gevels een strook van minimum 2 meter vrijgelaten te worden. Belangrijk daarbij is ook dat men op deze manier de andere uitstalramen van winkels niet in de vergeethoek kan duwen. Men krijgt soms immers de indruk dat de vergroting van de stoepen hoofdzakelijk bedoeld is om grote permanente terrassen toe te laten. Dit is ten zeerste te betreuren temeer daar straks winkeliers ook kunnen vragen een gedeelte van de stoep in te palmen om op die manier hun handelszaak te vergroten, wat met het ontwerp-reglement moeilijk zou tegen te gaan zijn.

Gemeenteraad. De uiteindelijke beslissing over de inplanting

It ,

Kampweg voorlopig nog niet afgeschaft. Tijdens cle geniecnteraadstitiing van 24 maart was er nogal wat volk uit Meerle en MeerselDreef naar Hoogstraten afgezakt om door hun aanwezigheid hun eis kracht bij te zetten om de hetwiste Kampweg niet af te schaffen. Het ziet er naar uit dat hun actie ditmaal misschien wel vruchten zal opbrengen want de beslissing werd voorlopig uitgesteld naar een volgende raadszitting. Zes jaar geleden hadden de dorpsraden van Meerle en Meersel-Dreef en de honderden ondertekenaars van de motie tegen de afschaffing evenwel het onderspit moeten delven. Het toenmalige college schoof alle bezwaren opzij en de meerderheid in de raad besliste toen om de Karnpweg definitief af te schaffen en gedeeltelijk te verkopen aan de heer Vorfeld. Deze had enkele jaren voordien een stuk bos van 20 hectare, met daarop de voormalige quarantainestallen ,gekocht van de familie Dupret. Hij bouwde hierop een riante villa en was daarbij niet verlegen om een gedeelte van de gemeentelijke weg te veranderen in een brede slotgracht

rond zijn nieuwe woonst die nota bene in het geheel niet strookte met de verkregen bouwvergunning. De voormalige oppositiepatij Fusiebelangen diende tegen deze gang van zaken klacht in bij de provincie en kreeg na vijf jaar afwachten het gelijk aan haar kant. In de raadszitting van februari jongstleden eiste Agalev dat nu eindelijk de Kampweg terug opengesteld zou worden het college had intussen al ruim een jaar de tijd gehad om haar foutieve beslissing te herroepen.Het college beloofde de zaak terug op de gemeenteraad te brengen op 24 maart, en zo gebeurde ook. De dorpsraden van Meerle en Meersel-dreef hadden een gezamenlijk standpunt op papier gezet en dit werd aan de raadsleden en aan de pers overhandigd. Hierin lezen we zwart op wit de eis van de bevolking "Verwijderen van het hek dat geplaatst werd op de openbare weg, en herstelling van de oude toestand voor wat betreft de slotgracht". Zover willen de dorpsraden evenwel niet gaan. Ondanks het feit dat een particulier zomaar een openbare weg inpalmde zonder dat het stadsbestuur overgaat tot enig verweer en dat er door het stadsbestuur helemaal geen rekening werd gehouden met bezwaarschriften die door de bevolking werden samengevoegd stellen de dorpsraden twee mogelijkheden voor om de wandelweg open te stellen.Als compensatie zou de slotgracht mogen behouden blijven. Indien er evenwel geen tegemoetkoming zou komen van de eigenaar, dan zullen de dorpsraden zich unaniem achter de eis van de bevolking scharen. Vooral raadslid Jos Van Bavel en schepen Staf Peerlinck, die samen eens ter plaatse zijn gaan kijken, kwamen sterk op voor het behoud van de Kampweg. "Wij dachten vroeger dat die weg doodliep omdat er een stuk was afgeschaft door .

Garage Luc RyverS bvba MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!!

.

't';

en de vorm van de terrassen in de Vrijheid ligt bij de gemeenteraad. Einde april stond dit punt op de agenda van de raad en wellicht is de knoop ook doorgehakt. Hopenljk heeft de bekommernis voor het unieke uitzicht van de Vrijheid en de veiligheid van fietsers en voetgangers de bovenhand gehaald. Dan kan iedereen weer onbekommerd zijn terrasje doen, sans rancune. Want zelfs de meest verongelijkte horecaman lacht als de zomerse zon op zijn rinkelende kassa schijnt.

k~

, '

.---;-

uJ


POLITIEK de niilverkaveling, maar dat is helemaal niet het geval. Als we daar twee buizen in de sloot leggen is alles opgelost. Ik raad iedereen aan om zelf eens ter plaatse te gaan kijken, dan hoeven we hier niet verder over te discussiëren." aldus schepen Peerlinck. "Als wij die weg nu zouden afschaffen dan wordt hier alleen het privaat belang mee gediend en onwettige zaken weggemoffeld, en krijgen we nooit meer een doorsteek naar de Strijbeekse weg", vindt ook Jos Van Bavel. "Voor mijn part mag die slotgracht gerust blijven liggen, maar de Kampweg moet blijven bestaan. Het is een van de schoonste stukjes uit de streek en ideaal voor de vele wandelaars uit Meerle." Ook Agalev blijft bij zijn oorspronkelijke eis naleving van de wettelijkheid. "Het kan niet dat een bouwovertreding (de bouw van een kasteel, met aanleg van slotgracht op de openbare weg) wordt ondersteund door een bereidwillige af schaffing van de gedupeerde weg. De gemeente moet de wet naleven en doen naleven." Uiteindelijk besluit de burgemeester dit punt terug te nemen en op de volgende gemeenteraad terug te behandelen. Benieuwd hoeveel raadsleden het voorbeeld van Peerlinck en Van Bavel zullen volen.

Riolering Op verzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij heeft de gemeente Hoogstraten een vijfjarenplan opgemaakt voor de uitvoering van rioleringswerken waarbij het Vlaamse Gewest financieel tussenkomt. In deze planning zitten ook een aantal projecten om grote hoeveelheden oppervlaktewater die nu nog in dc riolering geloosd worden, hiervan los te koppelen. 1998 : Postweg en 's Boschstraat, Achtelsestraat (afkoppelingen), Gelmelstraat. Lage Weg, Lage Rooy, Rooimans (verkaveling zuid) 1999 : Heuvelstraat, Witherenweg. Maxburgdreef (kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallatie), Heieinde, Poeleinde, Beukendreef 2000 : St.-Lenaartseweg, Heerle, Vooraard, Meersel 2001 Hal (kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallatie), verkaveling Meerse BergenMeersel, Zandstraat (afkoppeling), 2002 Molenstraat Minderhoutsestraat (afkoppeling) Intussen is er vertraging opgelopen in het project Meersel-Dreef van Aquafin. De Vlaamse Milieumaatschappij had een aantal opmerking waardoor het dossier diende aangepast te worden. De gemeentelijke bijdrage in deze rioleringswerken bedraagt een 40 miljoen frank. Het omvat de aanleg van de riolering aan de Strijbeekseweg en op Dreef, alsook de herinrichtingswerken aan deze wegen. Tenslotte gaat de gemeente Hoogstraten een aantal overeenkomsten aan om een studie te laten uitvoeren over het verloop van het afvalwater op haar grondgebied. Met een geleerde term noemt men dit een hydronautstudie. Schepen Van Looy vergelijkt dit gemakkelijkshalve met een verkeersstudie maar dan wel voor af valwater en heinelwater. "In Hoogstraten ging oorspronkelijk alle afvalwater naar de Mark. In de beginperiode van de rioleringen, en de oudste zijn toch al wel 30 jaar oud, dacht men immers dat het zelfreinigend vermogen van de Mark groot genoeg zou zijn. Dit is echter volledig in tegenspraak tot wat men nu weet." Nadien is men begonnen met de bouw van het water12

zuiveringsstation te Minderhout, waarnaar alle rioleringswater werd opgepompt, en de verdere uitbreiding van het afvalwaternet. Dit gebeurde tot voor kort nog aan de hand van een Totaal Rioleringsplan (TRP) voor Hoogstraten. Doch sinds 1996 voldoet dit TRP niet meer en wordt de gemeente verplicht om al wat er op dit vlak bestaat grondig door te lichten. Op die manier hoopt men een zicht te krijgen op het verloop van het afvalwater in de riolen zelf. Aan de hand van deze cijfergegevens kunnen dan eventueel bijzondere ingrepen overwogen worden. Wilde gemeente in de toekomst nog aanspraak willen maken op overheidssubsidies voor belangrijke rioleringswerken, dan is ze verplicht deze hydronautstudie van het betrokken gebied te laten uitvoeren. Zulke studie bestaat uit drie delen waarvan de eerste twee zullen uitgevoerd worden door Gedas en de derde door Aquafin. De totale kostprijs van deze studie voor de gemeente bedraagt 7,5 miljoen frank Raadslid Sprangers had wel bezwaren tegen het feit dat dergelijke studie toegekend wordt aan één firma en er geen mededinging wordt nagestreefd. "Hierdoor krijgt zo'n firma een bevoorrechte positie in de gemeente zodanig dat er in de toekomst geen concurrentie meer mogelijk is met andere firma's." Schepen Peerlinck verantwoordt deze keuze omwille van het feit dat deze firma nauw samenwerkt met Aquafin, de streek goed kent, en ook ervaring heeft met deze malen e

Onderhoudswerken. Ook voor dit jaar zijn er heel wat onderhoudswerken voorzien aan een aantal gemeentewegen. In totaal voor iets meer dan II miljoen frank. Als alles volgens plan verloopt komen alvast volgende wegen aan de beurt :Pampaweg, Gemeenteweg, Heerlc, Salm Salmstraat, Transportzone. Thij sakker, Polder, G.Segerstraat, Terbeeksestraat, Groot Eyssel, Karel Boomstraat, Meerdorp, Sluiskensweg, Kathelijnestraat. Naar jaarlijkse gewoonte heeft raadslid Sprangers ook dit jaar zijn ronde gemaakt langs de te herstellen wegen. Volgens zijn bevindingen zijn er nog steeds te veel aangelanden die weinig of geen respect hebben voor het openbaar domein.Op verschillende plaatsen werden er grachten gedempt of dichtgeploegd, bermen kapotgemakt of ingepalmd. Daarom zou de gemeente niet mogen beginnen met het herstel van die bepaalde weg vooraleer de bewuste fouten hersteld zijn.

zinvoller dit materiaal ter beschikking te stellen van de boswachters zodanig dat zij in de toekomst in direct kontakt zouden kunnen staan met de veiligheidsdiensten. Schepen Peerlinck vond het helemaal niet normaal dat de gemeente op deze manier de rijkswacht uit de nood moet helpen door haar materiaal zo maar aan Binnenlandse Zaken over te geven.Hij zal zich dan tijdens de stemming onthouden zoals ook schepen Van Looy en de CVP-raadsleden Verlinden en Roi nhoul s

Maandelijks ophaling van oud papier? Het stadsbestuur van Hoogstraten ondertekende onlangs de milieuconvenant met de hogere overheid. Hierdoor wordt de selectieve ophaling van huishoudelijk afval gereglementeerd. Voortaan zal ook het oud papier in gans de gemeente maandelijks dienen opgehaald te worden. In onze buurgemeente Merksplas gebeurt dit reeds verscheidene jaren. Daar wordt om de veertien dagen het restafval opgehaald en de tussenliggende weken wordt de ene maal plastiekafval en de andere maal het oud papier aan huis opgepikt door het gemeentepersoneel. In Hoogstraten lag de situatie tot hiertoe totaal anders. De plaatselijke jeugdbewegingen, in dit geval de KLJ-afdelingen, organiseerden om de drie maanden een grote ophal ing van het oud papier. In de beginfase werd hier een goede cent aan verdiend . Toen echter de prijs van het oud papier ineenstortte werd er een overeenkomst gemaakt met het stadsbestuur waarbij de gemeente de jeugdbewegingen een constante prijs per kilo garandeerde. Op dit moment is dat 55 centiemen per kilo. Nu evenwel de ophalingen maandelijks moeten gebeuren dreigen de jeugdbewegingen af te haken. Begrijpelijk dat zij een groot deel van hun werking niet willen vastpinnen op het ophalen van dit oud papier. Intussen wordt er daarom druk gezocht naar een alternatief, eventueel in samenwerking met andere verenigingen. U

Hallo, hallo ..? De politie van l-loogstraten krijgt kortelings nieuwe radio-apparatuur voor haar communicatie. Deze apparatuur zal de twee verschillende frequenties die tot nu toe door enerzijds de politie en anderzijds de rijkswacht gebruikt worden, kunnen ontvangen. Dit is alvast een belangrijk element in de samenwerking tussen beide korpsen binnen de nieuwe Interpolitiezone. Vooral vanuit Binnenlandse Zaken wordt hier sterk op aangedrongen in de uitbouw van een globaal nationaal communicatienetwerk. Daarom wor den er ook ruime subsidies voor vrijgemaakt. Men verwacht dat de totale kostprijs van 500.000 fr. zal terugbetaald worden. De oude radio-apparatuur wordt aan de rijkswacht door gegeven en daar was niet iedereen in de raad het over eens. Raaadslid Jos Van Bavel vond het

liallo Omer... ?' Pers voortaan in directe verbinding met politie? Primeurs verzekerd!


POLITIEK

WAT KRIJGEN U EN IK ER VOOR TERUG?

In Memoriam

Frans Geerts

Elk jaar dient een gemeentebestuur een evaluatie te maken van het voorbije dienstjaar. De begrotingsrekening 1996 geeft in detail weer welke uitgaven er in dat jaar werden gedaan, en aan wat deze besteed werden. Ook de inkomsten van dat jaar worden samengezet. De cijfers over één jaar zijn voor de meeste buitenstaanders niet erg duidelijk bcgrijpbaar; daarom is het interessanter om de cijfers van een bepaald jaar af te zetten tegenover die van vorige jaren. Stijgingen en dalingen komen dan veel directer tot uiting. Al die miljoenen-getallen vertellen ook niet alles. Wannneer deze per inwoner worden meegedeeld. krijg je pas een idee welke bedragen er jaarlijks voor u en mij worden besteed, en aan wat. Per grote functie van het gemeente-gebeuren is dan na te gaan welke diensten duurder geworden zijn, en dus per inwoner meer zijn gaan kosten. Wanneer dan de netto-last wordt berekend (het verschil tussen uitgaven en ontvangsten), wordt heel duidelijk wat elke functie aan de gemeente kost, en hoe dit geëvolueerd is door de jaren. De bedragen in de tabel zijn netto-bedragen per inwoner.

NETTO-LAST PERINWONER vergelijking 1995 - 1996

r HH Hftt

4500 4000

2500 2000

L

100

1

rT

UJÜiLûi

1000 50(1

-

TTLLLmLLLL -

adnii pIitibrand.crklandb voIk,hibliondersoc / oflt

a1al

F u n c t i es L

"jaar 1996

jaar 1995

Elf grote functies worden onderscheiden administratie, politie, brandweer, verkeer-wegen, landbouw, volksontwikkeling-kunst, bibliotheek, onderwijs-iko, sociale zekerheid-bijstand, ontsmetting-reiniging, afvalwater. Bovenstaande vergelijking tussen 1996 en 1995 laat zien dat de functie Politie meer is gaan kosten, vooral door bijkomende aanwervingen. Sociale zekerheid-bijstand draagt vooral de last van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW. De grafiek hieronder toont praktisch een verdubbeling van de lasten aan in 1996 ten overstaan van 1988. Sommige functies stijgen echter sneller dan het gemiddelde : politie (x 2,5), bibliotheek (x 3), sociale zekerheid-bijstand (x 2,5), en reiniging-ontsmetting kent een stijgingsfactor van x 6. Het opruimen van onze afval is 6 keer duurder geworden in acht jaar. •

NETTO-LAST PER INWONER Vergelijking 1988 - 1996 50004000 -1000

2000f

1000 L

L

H

-

adm poli bra verklandvolk bibl ond soc. onts afva Functies

L.J

jaar 1988

Lii

jaar 1996

7'

Op zaterdag 19 ipril werd in een ontroerend e uitvaartdienst afscheid genomen van Frans Geerts, ooit geooemd als een in de meest-

kerk van Meersel-Dreef was dan ook te klein voor de vele vrienden en kennissen die er aan gehouden hadden een laatste keer bij hem te zijn. Frans werd geboren te Ginneken op 10 maart 1939, maar heeft altijd te MeerselDreef gewoond, middenin het mooie maar vaak verkrachte Kempische landschap. Hier schoot zijn latere roeping als landschapsarchitect wortel, want dit beroep ws een roeping voor hem, niets anders. Frans studeerde aan het Koninklijk Technisch Atheneum Horteco (hoger technisch ecologisch onderwijs) te Vilvoorde en trok nadien voor een lange stageperiode naar Denemarken. De rijke ondervinding die hij zich in dit land heeft eigen gemaakt, verweven met zijn artistieke fantasie vormde hem tot een uiterst knap landschapsarchitect. Zijn artistieke aanleg vinden we dan ook terug in de vele prachtige tuinen die op zijn tekentafel tot leven kwamen, in zijn ontwerpen voor sociale woonprojecten, in vele fraaie dorpen en pleinen. Ondanks die rijke creativiteit is teleurstelling hem evenmin bespaard gebleven. Frans uitte zich niet met zoveel woorden, maar het griefde hem diep wanneer soms drastisch en brutaal in onze leefomgeving werd ingegrepen, wanneer door ondeskundige hand de waarde van zijn werk ingrijpend naar beneden werd gehaald. Maar geholpen door zijn sterk karakter bleef hij onverdroten verder werken en schoonheid scheppen rondom ons. Toch kan het leven voor ieder van ons vaak een onverwachte wending nemen. Zo gebeurde ook bij Frans, wanneer hij ruim vijf jaar geleden de diagnose te horen kreeg van een dodelijke ziekte. Al die tijd heeft hij samen met Gemma tegen die ziekte gestreden, tot zijn sterk gestel het uiteindelijk moest begeven. Moegestreden is Frans op zondag 13 april zachtjes van ons heengegaan. Toch zullen wij hem nog vaak ontmoeten in de vele mooie dingen die zijn scheppende handen hebben voortgebracht. Vele generaties na ons zullen van die schoonheid kunnen genieten, de schoonheid van tuinen, huizen en pleinen, de schoonheid van zijn eigen Meersel-Dreef. Wij zullen hem ons leven lang dankbaar blijven, want wars van enig winstbejag is het zijn enige betrachting geweest ons een mooiere wereld te schenken. (A.S.) 13


PA TRIMONIUM

Na tien jaar procederen eindelijk een doorbraak?

Woninginrichting

Het verhaal van de "verdwenen" archiefstukken.

GEBRI LEYTEN

Op 22 december 1988 liet het stadsbestuur van Hoogstraten beslag leggen op een 45-tal belangrijke stukken die deel uitmaken van het archief van het begijnhof. Nu, bijna tien jaar later, komt er "beweging" in het dossier, nadat Het Convent en de "Vereniging Der Hogere Oversten van België" zich met de zaak inlaten.

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 031314.5966

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgorclij nen Tapijten en 1oerhekleding - Siertafeikleden,

lopers, enz.

2921 Garage

F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford

Eenjaar of tien geleden ontdekte één van de leden van de Heemkundige Kring van Rijkevorsel, bij een antiquair in Diksmuide, een doos met een 100-tal archiefstukken die duidelijk deel uitmaakten van het archief van het begijnhof van Hoogstraten.. Het ging om stukken uit de vijftiende en zestiende eeuw, die verkocht werden voor méér dan 3.000 BEF per stuk. Een tijd later, in december 1988, doken verschillende van deze stukken opnieuw op, dit keer in een verkoopzaal in Turnhout. Juul Verhuist, toen schepen van cultuur, nam contact op met de verkoper en de deurwaarder, die de openbare verkoop zou begeleiden. De verkoper, een zekere Wuyts, vroeg voor de 15 archiefstukken 91.000 BEF, een aanbod waar het stadsbestuur niet op in wou gaan. Na overleg met het Rijksarchief, de commissaris en leden van de BOB van Turnhout liet men beslag leggen op de stukken en ging men op zoek naar de herkomst van de documenten. De heer Wuyts beweerde dat hij de stukken zelf gekocht had bij De Antiekbeurs, de antiquair in Diksmuide. Deze antiquair beweerde dat hij het hele pakket, midden de jaren '70, gekocht heeft op een rommelmarkt in Gent. Het gerecht legt beslag op 22 documenten die De Antiekbeurs nog in haar bezit heeft en op 15 archiefstukken die verkocht wer-

den aan antiquair De Vroe, uit Leuven. Alle andere stukken zijn, bij mondjesmaat, ver kocht aan derden en zijn allicht voor goed verloren.

Betwisting De uittredende coalitie kan, wil of mag geen verdere stappen ondernemen, maar dringt er bij het nieuwe KVB-CVP bestuur op aan om een procedure op te starten. Het stadsbestuur neemt, begin '89, contact op met raadsman August Desmedt die een gerechtelijke procedure opstart die, tot vandaag, nog steeds niet afgerond is. De reden waarom dit alles zo lang aansleept is tegelijk logisch en onbegrijpelijk. Het stadsbestuur moet een juiste beschrijving van de verdwenen stukken kunnen voorleggen, maar kan dit niet omdat de betrokken documenten geblokkeerd zitten op de griffie van de rechtbank van Turnhout. Een situatie die onoplosbaar is zonder toegevingen van de tegenpartij of van het gerecht zelf.

Doorbraak. Wanneer Het Convent, in het voorjaar van 1996, ingelicht wordt neemt deze vereniging contact op met Z.E.H. kanunnil 1 ud

personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

ES) 1 IJ 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID'

Veruit het mééstg&ezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand 14

ruijdeile' her (irehuf eau Ja hcijnho/, lul (/ïle crgef7lLx Dek ii Laiiuervs kapelaan Van Reusel.

('(1/1


PA TRIMONIUM Collin, Kanselier van het Bisdom Gent en bezieler van het restauratieproject van het begijnhof van Gent. Ludo Collin maakt deel uit van een Ad Hoc Commissie van de Hogere Oversten van België, een commissie die opgericht is om het probleem van de kerkelijke archieven ten gronde te bestuderen. Wanneer beide verenigingen navraag doen blijkt er, vanaf dat moment, opnieuw beweging te komen in het dossier dat muurvast zat. "Op dit moment ben ik en de tegenpartij eindelijk in het bezit gesteld van een kopij van het strafdossier en de bijlagen, zijnde

de archiefstukken zelf', zegt meester Desmedt. Mevrouw Anneniie Pollet, stadsarchivaris van Hoogstraten, heeft prachtig werk geleverd om alle documenten te beschrijven en, waar mogelijk, te bewijzen dat de archiefstukken wel degelijk deel uitniaakten van het archief van het begijnhof en het stadsarchief van Hoogstraten. Meester Desmedt hoopt dat hij, op die manier, de tegenpartij kan "overtuigen van hun ongelijk". "Indien de tegenpartij hiermee akkoord gaat kunnen we een vervolg van de gerechtelijke procedure, met het risico dat de tegenpartij in beroep gaat, vermijden", besluit meester Desmedt.

Affiches van Alfred Ost

Deken Lauwerys "verwijderde" parochiearchief De 'we h ie ISI Llkkefl clie momenteel geblokkeerd zitten op dc gri iTie in Turnhout hebben betrekking op de geschiedenis van het begijohof. Het lijn bijzonder waarde olie stukken, s aaronder een aantal oorspronkelijke handvesten op perkament. Zo is er de toelating die Jan san Ku c in 138 1 gaf aan de hecijnen om een kapel te boiosen en deie uit 1415, w aarin hij de toelat ng geeft om het hegijnhol' te vergroten. 1-let hegijnhofarchief v erci oorspronkelijk ondergebracht in de kapelanie an het begijnhof. hij kapelaan Van Reusci. Maar, toen Van Reusel in 1973 in het ziekenhuis werd opgenomen.

bracht Lauwerys het archief san het hegijnhof over naar het stadhuis. Toen Van Reusel terugkwam. weigerde hij duidelijk ontstemd - Lauwerv.. te ontangen of te \5 oord te staan. In lijn dagboek s ermelclt Lauwervs wel wanneer hij het archief overbracht. maar de redenen laat hij onvermeld. Sprong Van Reusel - volgens Lauwer schien te slordig om met het archief 7 De archiefstukken die nu in i'u rn hout vastzitten, zijn i ncicrtijd ss cl door Lauwerys ingekeken. In cle drie boekdelen die hij in de jaren '70 over het begi jnhof publiceerde. verwijst hij naar de documenten.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

In het cultureel centrum Anton Spinay. te Mechelen, worden tot 25 mei 1997 een groot aantal affiches van Alfred Ost tentoongesteld. Tegelijk met deze tentoonstelling is er, bij uitgeverij Petraco-Pandora en Snoeck-Ducaju, een boek verschenen over de affiches van deze begaafde en eigenzinnige kunstenaar. Het oeuvre van Ost bestrijkt zowat alle terreinen van de publiciteit: van humoristische plakbriefkaarten voor het volkstoneel tot kleurrijke aankondigingen voor schouwburg en opera, van pretentieloze plakkaten voor jaarmarkten, kermissen en processies tot briljante affiches voor kunsttentoonstellingen, van toeristische propaganda pamfletten tot reclame voor om het even welk commercieel produkt. Tijdens de eerste wereldoorlog verbleef Ost in Nederland. De vele affiches voor de liefdadigheidscomités van Belgische vluchtelingen aldaar werden door hem gratis gemaakt en behoren tot zijn beste creaties. Vijftig jaar na het overlijden van Alfred Ost verschijnt de oeuvrecatalogus van al zijn affiches. In totaal worden een driehonderdtal affiches, voorontwerpen en varianten geïnventariseerd en toegelicht. Tweederden daarvan werd nog nooit aan het publiek voorgesteld. Nooit eerder gepubliceerde briefwisseling en dagboeken gunnen een aparte kijk op de relatie tussen de soms veeleisende opdrachtgever, de bevriende drukker en de eigenzinnige kunstenaar die Ost ongetwijl'eld was. De oeuvrecatalogus 'Alfred Ost (18841945) Affiches' is samengesteld door auteur Karl Scheerlinck. telt 330 pagina's en bevat 120 illustraties in kleuren 175 in zwart-wit. Het kan besteld worden bij uitgeverij Pet roc o - Pan do ra. Indiëstraat 21, B-2000 Antwerpen en kost 1600 BEF, verzending inbegrepen. 15


Al het nieuws voor en over HOOGSTRA TEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

h@@g) 22~s~gn

Hoogsiraten en de Congo, het mag ons niet doen vergeten dat ook hier tal van aktiviteiten plaatsvinden en werkzaamheden verricht worden tot heil van gans de gemeenschap. De regels van vorige maand op deze bladzijde waren nog nier opgedroogd, of de Vrijheid werd opengebroken voor een "aanpassing van de kruispunten ten bedrage van 19 miljoen en een beetje, zo vertellen de gele borden. Een goed verstaander, of lezer, weet dat het niet alleen de ver-wijdering van het fietspad van de stoeprand betreft, omwille van de kruispunten Elisabethlaan en K. Boomstraat, maar dat ook de Heilig Bloedlaan en de aanpassing van het kruispunt Loenhoutseweg in dit bedrag steken. Een werk van de adnzinistratie Wegen van het Vlaamse Gewest. De nieuwe stoepen aan de oostzijde zijn dan weer een initiatief van de gemeente en dus ten laste van ons allemaal. Hoofdbedoeling van de ingreep is toch wel het veiliger maken van het fietsen ter hoogte van die zijstrateii, alsmede het ongeordend, dubbel parkeren aan banden leggen, met als gevolg meer ruimte voor de voetgangers. ",

IEDER ZIJN PLAATS

HOOG TIJD l)c eerac critica.Icr zijn dan nok rccd opgedaagd. 'De ene cafébaas heeft meer ruimie gekregen voor de uitbating van een terras dan de andere." "Alleen die gasten zijn er gebaat mee nu hebben ze nog meer ruimte voor een nog groter terras." "Straks gaan die brede stoepen ook nog vol staan met wagens, want via de bestaande inritten kan men tot voor zijn stamkroeg rijden." "Waarom moest dit nu zo nodig gebeuren?" "Het trekt op niets : veel bochtenwerk voor de fietsers." Dit zijn de meest gehoorde verzuchtingen in de eerste weken van de werken hoe meer ze vorderen, hoe meer geluid ze voortbrengen. Het is blijkbaar ook nooit goed genoeg in Hoogstraten. Deze reakties wijzen in de eerste plaats toch op een ietwat gebrekkige manier van communicade werken tie tussen bestuur en inwoners werden blijkbaar plots aangevat, zonder dat veel uitleg vooraf is doorgedrongen tot de mensen. Of hebben deze al de berichtgeving hierover vooraf niet goed gelezen. Van de reactie op de (kleine) verplaatsing en gelijktijdige vernieuwing van de frituur zijn we toch helemaal verscholen : hoe lang staat dat fritkot al op de Vrijheid, en was het misschien niet hoog tijd dat het gemoderniseerd werd? "Het vorige trok meer op mayonaise, het nieuwe meer op fritten", zo hoorden we een vergoelijkende reactie. Het zal wel wennen, mensen, binnen enkele maanden zijn we met zijn allen fier op die nieuwe Vrijheid : sober zonder luxe straatstenen en praktisch : bij het verlaten van een winkel moet je niet meer links (en rechts?) kijken voor aanstormende fietsers. .

Het is dan wel de hoogste tijd dat die fameuze terrassencommissie zijn bestaansreden en presentiegeld waarmaakt door een aangepast reglement op het gebruik van het openbaar domein uit te vaardigen vooraleer de eerste misbruiken zich voordoen. Als ze al niet zijn toegestaan of toegezegd zijn. Deze bedenking schrijven we half april, in tempore non suspecto. Want het eerste profijt dient zich aan met de eerste zonnestralen : wie zal er eerste zijn met zijn terras. Dat niet eens aan de normen kan voldoen, want die worden pas gestemd op de gemeenteraad van 28april, als er geen kink in de kabel komt.

lI1

En 1 tal in cc hcd c Ic n \\ c d :11 zowel voetganger als Oetser voldoende ruimte moeten krijgen. Terrassen en andere inplantingen op de openbare weg mogen geen hindernis vormen, laat staan het uitzicht op de verkeerssituatie belemmeren. Die nieuwe regels moeten in de eerste plaats oog hebben voor het veiliger fietsen en meer ruimte geven aan de voetgangers. Voor deze laatste is een vrije doorgang van minstens 1.50 meter vereist. Belangrijk hierbij is een goed Dit (uit)zicht voor alle verkeersdeelnemers stelt duidelijk beperkingen aan vaste installaties op het openbaar domein. Aangezien ook het schijfparkeren is aangekondigd, moet toch gewaarschuwd worden voor de wildgroei van verkeersborden : een duidelijk opvallende aankondiging van de blauwe zone is te verkiezen boven het herhalen om de 20 meter met een groot rond bord op hinderlijke palen. Bovenal moet een oproep gedaan worden tot discipline in het verkeer : fietsers niet op het voetpad, auto's niet op de stoep of fietspad. Het doorgaand verkeer moet de parkingverlaters een achterwaartse uitrit uit hun parkeerhaven verlenen. WEES EEN HEER IN HET VERKEER. Reglementen kunnen niet alles oplossen : de burger moet zelf respect opbrengen voor de bestaande regels, die echter ook moeten gecontroleerd en afgedwongen worden door een stelselniatige en gerichte controle. De openbare ordehandhavers en hun oversten moeten vanaf het begin een consequente houding en optreden voorstaan. We spreken dan ook de wens uit dat overtredingen van het reglement niet zullen toegestaan worden. Dit geldt ook voor de de terrassen wie niet voldoet aan de normen, moet hierop gewezen worden, en desnoods gedwongen worden tot aanpassingen. Wij zullen er over waken, en de overtreders publiekelijk aan de schandpaal zetten op deze bladzijden. .

En dan hebben we het nog niet over oversteekplaatsen die beter gesignaliseerd moeten worden, het rijden in twee richtingen op het fietspad op de Vrijheid. Dit vroegen we ons reeds eerder af op deze plaats, echter een afdoend antwoord hebben we nooit gekregen.

i vi W Aio a GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTEIRS

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

Voorts moet bekeken worden wat met de marktdag en de opstelling van de kramen moet gebeuren, ten overstaan van het verlegde fietspad, en zeker met de installatie van de Heilig Bloedfoor. Deze uit de Vrijheid halen, zoals eerder voorgesteld, betekent ineens de doodsteek voor deze feestelijke week in de stad. En als de klant wat sneller zijn twee benen wil gebruiken en niet kost wat kost tot voor elke winkel met zijn wagen wil geraken, dan is er al veel gewonnen. En als die middenstander even van zijn idee fixe wil gaan dat hij persé, parking voor zijn deur moet hebben, zijn we weeral een stap verder. Maar ja, de horeca speelt nogal makkelijk 'Einzelganger' en laat zich zelden kenmerken door een collectief gevoel. Hoog tijd dat alle betrokkenen eens overleggen, en niet alleen diegenen die er wonen en werken. Het uitzicht van dc Vrijheid gaat ons allen aan. Hoog tijd dat alles eens op een rijtje gezet wordt, wat reeds eerder had moeten gebeuren. Het ontbreekt blijkbaar aan vooruitdenken, openheid en samenwerken in sommige hoofden op sommige niveau's. Dat het een zonnige zomer mag worden. L

TENTOONSTELLING Nog tol en net 4 mei kan je in c ie IIKO-galerie terecht voor de fototentoonstelling van Dominique Van Huffel, 'POLEN, een kast op glazen poten'. Op maandag, woensdag, vrijdag van 18 tot 22 uur, en op zondag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur staan de deuren van het instituut open. Uitzonderlijk op 1 mei van 14 tot 17 uur. Wie meer omschrijving verwacht van wat hem of haar te zien valt, kan terecht in het vorig nummer van De Hoogstraatse Maand waar uitgebreid aandacht werd besteed aan het werk van Dominique. Voor de snelle lezers is er vandaag 30 april, om 20 uur, een dia-avond 'Oost-Europa' gepland op dezelfde locatie, waarbij drie fotografen hun medewerking verlenen : Xavier Rombouts (Praag anno jaren 80), Cari De Keyzer (East of Eden) en Dominique Van Huffel (Albanië bessa naar het westen). De inkom is 150 frank. E


HOOGSTRA TEN

ZORG VERBREDING

NOG MEER HERINRICHTING

N perk

& OSTSTRAAT

0

BURG *J WERENSTR

Zonder veel chirurgi.sche prcei.s ie had Je aannemer van het fietspad en stoepen in de Vrijheid de kasseien verwijderd. Er bestond gevaar Voor nog meer doden tal van bomen werden in hun onderste ledematen gekwetst. Bij afsterven zou het geweeklaag dagen over Hoogsrraten hangen, en krijgen de criticasters van de wegenwerken nog meer gelijk. Maar geen nood, de groendienst van de gemeente waakt. Uitgerukt met zwaar materieel bekommerden de mannen zich over de lindebomen. De Vrijheid blijft groen.

If

_ .l

------r -1 -ILÏ ---

•-

-

-

--

't'l?AQEIV VAN MENSEN VAN VAMDAA

3

Tran'

© Is er meer tussen hemel

en aarde? Ontkenning van een bovennatuurlijke we , ko enwoordig t m) te ert. Het omgekeerd efderaar in een ti f1 Wge, allerlei ande filosoën en een sterke belang nvoor occulte zaken. Ma als er d n meer is tussen heme aarde, wat is dat dan, ofVVie is dat dan?

Evangelische Christenen C. Crezée, Moerstraat 33 2320 Hoogstraten. Tel. 314. 10.37. http://www.omroep.nh/eo/reality/

sch. 11500 PARKING VOORSTEL HERINRICH11NO KNOOPPUNT BURG. J. VAN SAPERENSTRAAT - GRAVIN EUSABETHLAAN

Zelfs sommige zaterdagnamiddagen is het moeilijk een plaatsje voor de wagen te vinden op de Vrijheid. Die al eens meer thuislaten, dat bepleiten we zeker, maar toch. Zo ligt er al een tijdje een voorstet op tafel op de dorpsraad, en op het gemeentehuis, om de inrit van de Gravin Elisabethlaan (vorigjaar niet mee heringericht) enigszins aan te passen, en gelijkertijd meer parkeergelegenheid te creeëren. Bedoeling is zeker ook de huidige verkeerssituatie aan te passen het driehoekje dat er nu ligt, kunje niet echt een rondpunt heten en het is niet altijd even duidelijk hoe te rijden en wie voorrang heeft. :

Nadelen van het voorliggend plan is dat een groot stuk van het park moet geofferd worden, en dat ook nog privé-gronden moeten onteigend worden om de ruimte te verkrijgen. Zonder één van beide ingrepen lijkt het niet de moeite om er aan te beginnen dan is de verkregen ruimte te klein voor de aanleg van een noemenswaardige parking. Wel is het de laatste kans om dichtbij kerk en centrum een bijkomende parking te realiseren. Zoals steeds zullen er voor- en tegenstanders zijn. Als veel mensen hun gedacht zeggen, komt er misschien een eerbaar compromis uit de bus. Of valt de beslissing om toch maar geen parking aan te leggen.• :

17


HOOGSTRA TEN

FEESTELIJKE WEEK Bij hei verschijnen van dit nummer doel de maand mei zijn intrede. Wie een beetje oog heeft voor het reilen en zeilen in dit dorp, weet dat het de tijd is van de open deur dagen in de scholen, communiefeesten thuis, en feest in de stad met de Heilig Bloedweek. Zaterdag 17 mei

Tekenwedstrijd, georganiseerd door het IKO, op de speelplaats van het instituut vanaf 14 uur. Per leeftijdscategorie dient men een bepaalde opdracht met een welbepaalde techniek uit te voeren. Deelname is gratis, versnapering inbegrepen.

Zondag 18 mei :

Pinksteren, communiefeest voor de 12-jarigen.

Maandag 19mei: Inhuldiging van het standbeeld deken JozefLauwerys. In een samenwerking tussen het stadsbestuur, de kerkfabriek, de HOK, de VVV, en met medewerking van de St. Jorisgilde, de fanfares St. Catharina en St. Cecilia, de Gelmelzwaaiers, het Piuskoor en stadsbeiaardier Staf Mertens, ziet het programma er als volgt uit. - 10.00 uur: samenkomst aan zaal Pax. - 10.10 uur: herdenkingsplechtigheid aan het graf van pastoordeken J. Lauwerys. - 10.30 uur: inhuldiging van het heringerichte rozenkranspark. - 11.00 uur: onthulling standbeeld van J. Lauwerys. - 11.30 uur : receptie aangeboden door het stadsbestuur. In het vorig nummer kon u uitgebreid lezen over de vervaardiging van dit monument doorief Martens. Het spreekt vanzelf dat gans de Hoogstraatse bevolking op deze plechtige gelegenheid uitgenodigd is. In de namiddag kan men dan nog getuige zijn van de zesjaarlijkse koningsschieting van de Sint-Jorisgilde, in de Brouwerijstraat. Zondag 25 mei :

H. Mis om 10 uur, opgeluisterd door de Kon. Toon- en Toneelmaatschappij St. Cecilia. Omstreeks 11 uur gaat de Heilig Bloedprocessie uit. Waarna de kermis op volle toeren draait, en alle café's-tavernes 'een terrasj e doen' presenteren. Kinderanimatie (springkasteel) aan café De Gelmel. Er is dan weer gelegenheid tot het beklimmen van de toren van de Catharinakerk, en dit tussen 14 en 17 uur. In het IKO, van 10 tot 18 uur, tentoonstelling van de werken van de leerlingen.

Woensdag 28 mei : Vanaf 17 uur, Jaarmarkt. Om 19 uur, start van de Stratenloop, wedstrijd ofjogging van 3,6 of 9km over een parcours van straten en het marktgebeuren. (inschrijven bij de sportdienst, tel. 340.19.5 1) Openluchtoptreden van Desperated Company aan café De Gelmel. (Wie met) Vuurwerk (stunt, is een rund) omstreeks 23 uur (getuige het voorval vorig jaar). Donderdag 29 mei : Eucharistieviering H. Bloed, 10uur. Speciaal voor de gepensioneerden. Zondag 1juni:

Tweede zondag van H. Bloed, met hetzelfde programma als op 25 mei.

BEBLOEMINGSACTIE Naar aanleiding van het 1 OU-jarig bestaan \ an de Lourdesgrot werd twee jaar geleden in Meersel-dreef een eerste aanzet gegeven tot een beperkte bebloemingsactie. Dankzij de inzet van de dorpsraad werden toen al goed resultaten bereikt. Daar wordt de actie verder uitgebouwd. In Hoogstraten werd tijdens de maand april de eerste stap gezet : aan alle bewoners werd een brochuurtje en een inschrijfformulier bezorgd. Geen gezeul met bakken, potgrond, plantjes. Er werd een systeem uitgedokterd van kant-enklare gevulde bloembakken die aangekocht kunnen worden. Er werd voorzien in een ruim assortiment planten die in verschillende combinaties op vensterbanken geplaatst kunnen worden, of opgehangen. Aan de gebuurten werd gevraagd om enkele centrale adressen op te geven waar de mensen hun bestellingen kunnen plaatsen. Met wat geluk zijn dezelfde mensen bij u aan de deur geweest om uw bestelling op te halen. Leveringen gebeuren echter pas vanaf 15 mei, de vriezeman weet u wel. Het stadsbestuur, te wetende groendienst (pluim voor het katern in het gemeentelijk infoblad) en de dienst voor toerisme, ondersteunen de aktie. Zowel gebuurten als particulieren die deelnemen, komen in het najaar in aanmerking voor een eervolle vermelding en kunnen een aanmoedigingsprijs ontvangen. ZET DE BLOEMETJES MAAR BUITEN IN HOOGSTRATEN.E1

St. Ambrosiusgilde Naar aanleiding van haar 50-jarig beslaan organiseert de St.-Ambrosiusgilde van Hoogstraten een uitgebreide tentoonstelling over bijen: hoe ze geëvolueerd zijn, hoe ze zich ontwikkelen, welke producten ze leveren, welk hun functie is in deze wereld, hun belang voor mens en dier, de nieuwste technieken bij selectie, de bij in de kunst, enz. Deze tentoonstelling kan men bezoeken in zaal Pax, op zondag 8juni vanaf 10uur. Noteer reeds nu deze datum mie agenda. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Frituur Jan 'De wereld riekt naar 't zweet en de friGreshoff Dat verklaart mistuur', schreef. schien waarom buurtbewoners nier altijd even blij zijn met de geur en de drukte van een frierkraam in hun omgeving. Nu het centrale gedeelte van de Vrijheid een nieuw fietspad heeft gekregen, werd ook Frituur Jan enkele meters noordwaarts geschoven. Nu staat de kraam niet meer voor een winkel of woonhuis maar voor een kantoorgebouw. Jan De Roover maakte dan ook meteen i'an deze gelegenheid gebruik om de oude te vervangen duur eCn spiksplinrern ieuwe frietkraam.

18


HOOGSTRA TEN Derde Wereld-, vakbonds-, vrouwen-, jongeren- en consumentenorganisaties hebben met de Schone Kleren Campagne drie doelen voor ogen: Aan bedrijven wordt gevraagd om bij de productie en de distrigbutie van kleren een geclragscode te volgen met als actiepunten : vrijheid van vakvereniging voor de werknemers, het voeren van onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers rond arbeidsvoorwaarden, geen kinderarbeid, een redelijke regeling in verband met werkduur en overuren. geen discriminatie naar geslacht of godsdienst, een aanvaardbaar minimumloon, maatregelen rond gezondheid en veiligheid. De consumenten hewust maken van de wantoestanden en de vraag tot het ondertekenen van actiekaarten aan enkele kledingbedrijven. Door samenwerking met vakbonden en vrouwengroepen hier en in de betreffende landen structurele oplossingen uitwerken.

SCHONE KLEREN

Op zondag 4mei organiseren alle KWB afdelingen van de Noorderkempen een gezinsdag die in het teken staat van deze Campagne. De afdeling Hoogstraten maakt een uitgestippelde fietstocht naar Wortel (vertrek om 10.30 uur aan zaal Pax), waar een gevarieerd animatieprogramma tussen 13 en 16 uur is opgezet. Voor de kinderen is er schminken, zijn er clowns, kinderspelen en straattekenen. Er is reuze-tafelvoetbal, volkssporten, touwtrekken voor de groteren. Drank en eten is er voldoende voorzien zodat alleen slecht weer nog spelbreker kan zijn.

Wie nieuwe kleren koopt, kijkt naar de maat, de kleur, de prijs, de wasbaarheid?.... Informatie die je meestal vlug terugvindt. Andere vragen worden dikwijls niet gesteld. Zoals : waar worden de kleren gemaakt, hoe worden ze gemaakt, door wie, wie verdient er hoeveel aan onze kleren.....Die antwoorden zijn meestal nog moeilijk te vinden. Driekwart van onze kleren wordt gemaakt in het buitenland waar de arbeid erg goedkoop is. De opdrachtgevers vind je bij ons, in elke grote winkelstraat. Ze plaatsen hun orders in lageloonlanden die een deel van cle opdrachten doorgeven aan kleine huisateliers. Dezelfde verhalen komen dan terug: arbeidsdagen van 16 uur, mensonwaardige lonen, stoffige en slecht verlichte ateliers. Vaak is er kinderarbeid mee gemoeid.

Op zaterdag 10mei tussen 9 en 11.30uur gaat in Hoogstraten op diverse plaatsen een slotactie door. Voor alle belangstellenden is er om kwart voor twaalf verzamelen geblazen vooraan in de Gravin Elisabethlaan. Er wordt dan een korte toelichting gegeven bij het verloop van de actie, een jongerenkoor brengt enkele liederen, actiekaarten worden ingezameld. Iedereen krijgt 'stof om op na denken' mee naar huis. Dit alles in een Organisatie van GEKO, Wereldwinkel, Broederlijk Delen, ACW, Rode Kruis.

L

TJOK DESSAUVAGE

Nog op 1.3 en 4mei (tussen 14 en 18 uur) kan u in de living van het Instituut Spijker in de A. de Lalaingstraat keramiek van Tjok Dessauvage gaan bekijken. De Kunstkring Spijker brengt daarmee andermaal een kunstenaar met internationale uitstraling naar Hoogstraten. Deze Westvlaming heeft faam gemaakt met zijn intrigerende gesloten potstructuren. In 1992 won hij als eerste Belg The INAX Design Prize en kon daardoor drie maanden lang in Japan gaan werken. Keramiek noemt hij het DNA van de kunst : alle grote beschavingen hebben aardewerk en/of kleitabletten nagelaten. Aardewerk is ook in het sacrale niet weg te denken, laat staan op tafel om te eten en te drinken. Vertrekkend van geometrische basisvormen zoals halve bol, kegel en cilinder creĂŤert de kunstenaar objecten die monurnentaliteit uitstralen, ondanks hun soms bescheiden omvang. Op het afgeplatte bovenvlak laat hij dan sporen na : afdrukken, krassen, lijnen, en die worden dan 'drager van betekenis'. fl

Je weet wel, daar op defioek in

5 J.J

HOOGSTRA TEN

A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil ffi

Ipi

.... .

-5

auping

q

jEi1BjI1Ut1 19


HOOGSTRA TEN

DAVIDSFONDS Van 11 april tot 22 juni vindt in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen een opmerkelijke tentoonstelling plaats Vlaamse Miniaturen voor vorsten en burgers tussen 1475 en 1550. Miniaturen zijn eigenlijk decoraties en illustraties in handgeschreven boeken. Centraal staat het getijdenboek Mayer Van den Bergh uit het gelijknamige Antwerpse museum aan de Lange Gasthuisstraat, waarin het al jaren ongeopend wordt bewaard. Dit breviarium werden rond 1510 vervaardigd. Tenminste 4 kunstenaars hebben er aan gewerkt. Eind 1994 werden door boekchirurgen Lieve WattLLuw en Ann Pcckstadt de strakke band en de katernen losgemaakt, zodat een aantal miniaturen kan worden getoond. Na cle tentoonstelling verdwijnt het boek terug in dc kluis. Het decor waarin de oude kunstwerken worden getoond is origineel : de voormalige atoomLhuiIkcldcr in de buik van het museum. De uitstap van het Davidsfonds naar Antwerpen vindt plaats op woensdag 30april. Om 17 uur wordt vertrokken aan de kerk in Hoogstraten: de rondleiding door cle gidsen begint om 18 uur. Inschrijven kan bij Swa Verschueren (314.11.88). Deelname kost 500 frank. De daguitstap van het Davidsfonds voert ditjaar naar FRANS-VLAANDEREN, over de Schreve. Men zal daar de Catsberg bezoeken en de dorpen Cassel en St. Omer, alwaar het middagmaal zal gebruikt worden. Verder wordt Eperlecques aangedaan, een oude Duitse Vi lanceerbasis. Voc)r de prijs van 1.250 franken kan men mee, hierin inbegrepen dc gids voor de ganse dag, de autobus met fooi voor de chauffeur, het middagmaal. Voor 10 mei moet men weten wie op 19 mei (tweede Sinksendag) deelneemt. Er wordt ver trokken om 6.30 uur aan de kerk in Hoogstraten. Inschrijven bij F. Verschueren, Lindendreef 21, 3141188fl

EEN BOOM VAN 50.000 FRANK

Die pe.rtu'eek ton cle Hoog.vlraatse gemeenteschool was nog maar amper achter de rug (ij we kregen opnieuw een uitnodiging van een klas om aanwezig te zijn bij een boomplanting. De opdracht van het ministerie bestond er uit om een project te maken over het groen in een straal van 1 kin rondje school. Het zesde leerjaar, meester De Prins voorop, liet er geen gras over groeien en stak van wal. Hun werkstuk viel in de prijzen, en zo werd maandag 24 maart een uit de kluiten gewassen boom stevig verankerd op cle speelplaats. Want giacn i;un't.

SPORTEN MOET

SURFEN IN MODERNE TIJDEN We kunnen niet achterblijven. Elk gerespecteerd tijdschrift geeft zijn lezers dc kans om dc elektronische informatie-snelweg te gebruiken om te communiceren. Wij willen weten of er in Hoogstraten veel Internet-verkeer plaatsvindt. U. reaktie, commentaar op Hoogstraatse toestanden, op de Hoogstraatse Maand, op BelgiĂŤ of de wereld, is welkom op ons E-mail adres. Of heb je wat mee te delen aan de lezers, indien niet anoniem, we publiceren het. Als we de volgende 2 maanden weinig of geen reakties krijgen, beschouwen we het experiment als gesloten en sluiten we deze rubriek. E-mail adres : warre.p@planetinternet.be DOEN

20

Op t'm'ijdog 18 Op!Yl 11(1(1 1e niet/we ,sportflI(Il ton het Klein $eniiinn Ie Ii ehI/hh:flI. moeten we zeggen, in gesport. Met grote ogen keken de aanwezigen naar de uitvoering en afwerking van deze sporthal!. Je kan niet langer spreken van een turnzaal. Om jaloers op te zijn. De parketvloer op veerkrachtige kunststoffen steunpunten is ideaal voor de sporter, en kent een lange ievensduur.Maar ook in de hoogte mag de zaal gerust gezien worden. Vanop de verdieping heb je een prachtig zicht op het spelgebeuren. Interessant is dat verschillende speelvelden, voor verschillende sportdisciplines, hun plaats kre gen in de zaal zodat gelijkerrijd 3 sporten kunnen beoefend worden. Bij grote finales kan dan het centraal uitgetekend veld gebruikt worden, niet nog veel ruimte opzij voor supporters. Het zou ons niet verbazen dat ook Hoogstraatse sportverenigin gen een lonkend oogje zullen laten vallen op deze zaal voor hun toekomstige competitie. Want inderdaad, een schoolinfrasrructuur wordt amper gebruikt tijdens het weekend. Veel zal afiman gen van bereikbaarheid (de buitenomgeving wordt eerstdaags aangelegd) en kostprijs, en de bereidwilligheid van de school om te verhuren.


HOOGSTRA TEN

DIAMANT IN HOOGSTRATEN Garage Luc Ryvers MEERSE WEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 0313159090

KAREL FOCKAERT EN JOSEPHINE JANSEN

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

Het valt nog steeds niet velen te deel om gedurende 60 jaar gelukkig bij elkaar te zijn, thuis in de eigen omgeving en in een goede gezondheid. Voor Karel en Josephine is dit geluk wel weggelegd geworden. Hun thuis is bijna al die jaren op de Loenhoutseweg 52 geweest. Vandaar vertrok ook de stoet om met familie, buren en bekenden de diamanten bruiloft te vieren. Karel werd geboren in Loenhout op 16.08.11 als tweede iii de up van 5 kinderen. Tijd om naar school te gaan was er niet zoveel want op een boerenbedrijf kwam men al snel handen tekort. Vanaf zijn veertiende sloeg hij de schoolpoori definitief achter zich dicht. De eerste grote oorlog, toen de Duitsers hier met een pin op hun helm rondliepen, staat hem nog levendig voor de geest, vooral het gebeuren om en rond de draad die vlak hij hun huis liep. Josephine werd als middelste van 7 geboren in Hoogstraten op 01.06.14 en bleef na het vol. ugeu van do velinolplicht rhuu I.Jpv.ii. Op de kermisbals die er toen nog waren leerden zij elkaar kennen en na een vrijage van 3 jaar stapten zij op 3.4.37 in de huwelijksboot. 1 loewel Karel lijn lgerdienst reeds had gedaan n was gaan werken bij den Tram (lossen en laden) in Turnhout en er in het gezin einde 37 een eerste kind, met de naam Jaak, was gekomen werd hij toch gemobiliseeid en maakte hij de 18-daagse veldtocht mee. Voor brood op de plank moest moeder dan maar zorgen met de 10+1(voor het kind)fr. die zij dagelijks kregen via het gemeentebestuur. Aan een deportatie naar Duitsland kon Karel gelukkig ontkomen en eens terug thuis werd de gewone draad van het dagelijks leven terug op genomen. De tweede grote oorlog ging zonder al te veel zorgen aan hen voorbij. In 1941 werd de tweede zoon Louis geboren. Even dacht het paar eraan om in de boerenstiel te stappen en het ouderlijk bedrijf over te nemen. Gedurende een tiental jaren deden zij het ook daadwerkelijk maar de bedenking dat 7ij later geen al te groot pensioen zouden hebben, besloot Karel toch maar om te gaan werken in de bouwsector. Bij de firma Jansen is hij dan blijven werken tot aan zijn pensionering in 1976. Josephine heeft zich steeds van haar huishoudelijke taken gekweten en werken in de tuin was haar hobby. Terwijl Karel bij wijze van spreken het zaad maar op een hoop gooide, was haar hand veel fijner en de regeltjes prei of peekes moesten nauwelijks uitgedund worden.

Thuis bezig zijn is steeds hun grote betrachting geweest. Aangezien de leeftijd het niet meer toelaat moet de auto op stal blijven en trekt Karel er wel eens op uit niet zijn fiets.. Waar vroeger grote tochten gemaakt werden is sinds een zwaar ongeval, zowat twee jaar geleden. Josephine er niet meer zo gerust in als zij Karel ziet vertrekken.Toch maakt hij nu nog op zijn eentje tochten naar Meer, St.Lenaarts of Loenhout. Onderweg wordt er veel gebuurt en gepraat met wie men maar tegenkomt, zoals dat vroeger gewoon was. Ook al is het materieel misschien altijd maar blijven beteren, en kan men zich de vraag stellen of dat wel kan blijven duren, toch is het zo dat mensen elkaar soms niet meer zien staan, zo bedenkt Karel. Ondertussen blijven zij stille wroeters, die nog bijna alles zelf kweken, gelukkig niet elkaar in hun huisje kunnen wonen en in feite nog geen hulp van anderen nodig hebben.

De twee kinderen Jaak en Louis trouwden ondertussen uit en kregen op hun beurt ook elk twee kinderen die nu reeds voor 7 achterkleinkinderen zorgden. (In het gezin werd in 1951 nog wel een derde kind Marcel geboren maar deze overleed op vier-jarige leeftijd)

Tien jaar geleden werd goud met de nodige luister gevierd en nu doen zij dat met het vieren van diamant nog eens dunnetjes over. Taai zal zij zijn durven wij de afspraak maken om over vijfjaar nog eens terug langs te komen wanneer het volgende jubileum op de agenda staat. •

autobanden

yPEETERS *

merkbanden *

occassiebanden *

reparaties *

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

16

21


ACTUEEL hij priester zou worden. Drie jaar Sint-Jozefsseminarie en drie jaar theologie studeren in het Groot Seminarie te Mechelen!

Goud in Achte!

Kardinaal Van Roey wijdde hem op 13 april 1947 tot priester en onmiddellijk werd hij als interimaris naar het Klein Seminarie in Hoogstraten gestuurd. Nadien werd hij in het St.Jozcfscollege te Herentals benoemd waar hij verbleef tot 1962. Een jaar nadien stond hij terug in Hoogstraten en in 1965 begon hij de vieringen in Achtel te verzorgen. Altijd kon men op Gust rekenen, verstek gaf hij nooit, een leven in dienstbaarheid van de mens. En de Achtelse bewoners hebben dit duidelijk geapprecieerd. Van het gemeentebestuur en de parochiegemeenschap mocht hij dan ook een mooi geschenk in ontvangst te nemen. Gefeliciteerd, Gust! U

August Christiaensen: 50 jaar in dienst van medemens! Een gouden jubileum als priester is ook geen alledaags feit meer. Gust Christiaensen is erin geslaagd deze mijlpaal te bereiken en van opgeven spreekt hij niet. Al meerdan dertig jaar is hij een zeer vertrouwde figuur in het Rijkevorselse Achtel waar hij het kerkelijke gebeuren voor zijn rekening neemt. Het hele gehucht, jong en oud, was voor enkele weken dan ook op de heen om hun 'pastoor' uitbundig te vieren en te danken voor zijn dienstbaarheid in deze parochie. Gust is afkomstig uit Minderhout en werd geboren in 1922 op de 'Venhoef' in een groot gezin. Hij groeide op zoals elke knaap in die tijd en ravotten, vogeltjes zoeken (een geliefkoosde bezigheid voor vele hengels in die periode), korenbinden en die lange winteravonden zijn hem altijd bijgebleven als dankbare souvenirs. In 1934 trok hij naar het Klein Seminarie te Hoogstraten en na de retorica stond het vast dat

0 ongarnerj,,

DOMS

- SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/314.48.47 22

N.V. GARAGE VAN USSEL Gust Christiaensen met zijn clankwoord tot de Achtelse gemeenschap en in de achtergrond de peinzende jonge priester in 1947, beladen met idealen, bij het begin van zijn loopbaan.

LW

IO1%T D21 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTAATEN Telefoon 03/314 68 60


EM99 ~

Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten.

Ondanks de aanhoudende koude voelen we allemaal toch al de lentekriebels in onze buikjes (het kan natuurlijk ook verliefdheid zijn). Langzaam ontwaken we allemaal uit onze winrerslaap en dienen de buitenactiviteiten zich weer aan. Zo kunnen we ons vanaf de eerste zondag van mei verheugen op de eerste Meermarkt van al weeral het vijfde seizoen. Meer daarover lezen jullie hieronder, net als over het 30-jarig bestaan van de drumband Ste. -Rosalia. Veel leesgenot en tot de volgende maand Jiutam weer.

Brassband Ste. Rosalia viert feest!

5cfioonleid$saton Lvee Meester

'

Langenberg 30 2323 Worte[ 031314.55.15

akçtop afspraak.- Oo&b)j 21 thuis

anicure Pedicure nt/adri,jtn Mfaquiffage -

-

-

141

S ii ccesrijk Chi roweekend

In niet bcstaat dc drumband Ste. Rosalia 30 jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. Vandaar dan ook dat er op zondag 11 mei in cle Zaal 'Voor Kunst en Volk' dc muziekfeesten op het programma staan. Vooraleer we overgaan tot de voorstelling van het programma eerst nog even wat muziek. De drumband is in 1967 opgericht in de schoot van de muziekvereniging. De beginjaren kenden al onmiddellijk een enorm succes met naast de drumband ook nog een majorettenkorps. De optochten werden door Jan en alleman gesmaakt en vandaar dan ook dat de drumband een graag geziene gast was op o.a. de blocmstoeten van Zundert en Wommelgem, de cavalcades in Wallonië en Nederland en de grootste feesten in Han (Duitsland). Het succes van de maatschappij was zelfs zo groot dat meerdere aanbiedingen voor feestoptochten en shows moesten afgezegd worden. Op het einde van de jaren zeventig werd de majorettengroep noodgedwongen ingelijfd bij dc Drumband. Deze drumband bleef tot op heden (wat samenstelling betreft) ongewijzigd. Na een kleine terugval halverwege de jaren tachtig is het met de drumband gelukkig weer terug bergopwaarts gegaan. Momenteel telt cle drumband zelfs 25 enthousiaste leden wat echt een luxe is want vele drumbands uit de regio hebben er het bijltje reeds bij moeten neerleggen. Ook de toekomst van de drumband Str. Rosalia ziet er rooskleurig uit aangezien dc laatste jaren vele jonge leden zich hebben aangesloten. Het belooft dus een schitterend feest te worden op zondag II mei, daarvoor int niri alirri de drumband Ste. Ro:alia voor zc;riwii maar ook de verschillende andere maatsehappipen. Het programma ziel er Irntiwen4 1114 volgt uit: 13.30 uur: urumhand Ste. Ros-,ilia (Meer) 14.00 uur Kon Fanfare Ste. Catharina (Htnwstraten) 14.4 uur Fanfare voor Eer en Deu d (Meersel-Dreef) 15.30 uur: Harmonie 51e, Fr. dia (Huurstralen) 16.15 uur: Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid (Rijkevorsel) 17.00 uur: Kon. Fanfare De Burgerzonen (Oud-Turnhout) 17.45 uur: Kon. Fanfare De Marckezonen (Minderhout) 18.30 uur: Brassband Ste. Jan Baptist (Wortel)

Het Chiroweekend van 12 en 13 april was wederom uiterst succesvol. 's Zaterdags kvi'amen ze van heinde en ver voor de keigoeie 'fuif en ook 's zondags kon men op een

massale belangstelling rekenen voor het eetJèstijn en de spektakelnamniddag. Op de foto zien we een aantal bekende Meersetïguren zich in het zweet werken hij liet t'oorttrekken vcin een zware Iccvt. Het pi Iltie zal ivulien n'eI gesi;ia lî hel,I?e,,.

Opendeurciagen Sint-Jorisgilde

-

-

-

-

-

-

-

De toegang is vrij en iedereen is dan ook meer dan welkom. E

(Jak '/ill II/I1 de 5i1i t-JO!1,,i'iItIr /1/els til!!! 1/lek iiiei.i 115. HIIii upe/ldeu/dagen werdemi massaal bezocht en het gerstenat stroomde clan ook overvloedig. Dat cle pijitjes na het nuttigen van cle nodige biertjes hun weg niet meer zo goed naar de roos konden vinden, hoeft geen verdere uitleg. 23


MEER

De Meerse Markt

25-Jarig bestaan turnkring 'Vrij en Lenig'

Op zondag vier mei gaat het vijfde seizoen van de Meerse Markt van start en wegens de grote bijval blijft het concept met de verschillende thema's behouden. Zoals iedereen wel weet is de Meerse Markt een Organisatie van de dorpsraad, die een 15-tal enthousiaste medewerkers wist bijeen te brengen. Deze zullen een flink stuk van hun vrije tijd opofferen om totaal belangeloos de markten te organiseren. Gelukkig krijgt men daarbij de hulp van enkele gulle sponsors, anders was het financieel niet haalbaar. Zoals reeds gezegd wordt er ook voor het marktseizoen van 1997 gewerkt met thema's wat echter niet wil zeggen dat standhouders die met hun waar buiten het thema vallen niet welkom zijn. Integendeel: Iedereen die wil mag iets te koop aanbieden. Wat dat is, maakt niet uit. In principe kan alles, en iedereen is van harte welkom. De volgende thema's werden aan de vijf marktedities toebedeeld: Zondag 4 mei: Kunst- en Lentemarkt Zondag 1juni: Kindermarkt Zondag 6 juli: Antiek- en Rommelmarkt Zondag 3 augustus: Bier, Wijn en Kaasmarkt Zondag 7 september: Boerenmarkt

Een 25-jarig jubilewu dient gevierd te worden en dat heeft onze turnkring dan ook overvloedig gedaan. Tijdens de receptie bracht ook burgemeester Van Aperen hulde aan de Meerse turnkring. Op naar het 50-jarig bestaan!

Wie biedt meer?

De eerste markt is dus de Kunst- en Lentemarkt. Hiervoor doet het marktcomité enerzijds beroep op verkopers van bloemen, planten, groenten, fruit enz. en anderzijds ook op kunstenaars in de meest brede betekenis van het woord. Zowel het louter tonen van hoe een kunstwerk, ambacht of hobby tot stand komt, als het verkopen ervan zijn twee aspecten die zeker aan bod kunnen komen. Na het IKO vorigjaar, beloofde nu de Pastorale uit Meerle met een aantal kunstenaars aanwezig te zijn. Een standplaats is steeds volledig gratis en er wordt aan de verkopers gevraagd vanaf 8.00 uur aanwezig te zijn om de stand op te bouwen. Best is daarvoor eigen materiaal te gebruiken, hoewel een beperkt aantal schragen en planken te huur zijn in het lokaal van de Sint-Jorisgilde. Naar goede gewoonte presenteert elke markt ook enkele attracties. De eerste markt van het seizoen wordt traditiegetrouw geopend door de Brass- en Drumband Ste. Rosalia. Zoals wederoni hierboven al vermeld werd, stappen zij eerst op door de dorpskom van Meer om nadien een paar korte optredens te doen ter plaatse. Op het plein aan het klooster zal verder op een open wagen een beiaard opgesteld staan. Deze wordt door Luc Dockx een tweetal keer bespeeld. Een eerste keer van 9.00 tot 9.45 uur en een tweede keer van 11.00 tot 12.00 uur. Vanzelfsprekend lopen de optredens van de brassband en de beiaardconcerten niet door elkaar heen. Ook radio Valencia is weer van de partij. Voor de jeugd is er een kleurwedstrijd en de Chiro zorgt voor andere kinderanimatie.

Nog even een geheugenopfrissertje: elke markt heeft van 9.00 tot 12.00 uur plaats in de Donckstraat en is een organisatie van de Meerse dorpsraad. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Jan Dufraing (Terbeeksestraat 43, 2321 Meer, tel. 031 315.86.80). •

24

()j tIc juuilijic aiiîuI - cii vlooienmarkt van de Ste. Raa/iu D,tau- & l3I1,ssI7a1nl werd er ook dit jaar weer heel wat geboden. De publieke belangstelling was clan ook enorm. Wedden dat er volgend jaar weer een antiek- en i'looien,narkt komt? herenmode voor jong en oud. E[ ae f tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

Stee.j3 ,

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE dak IeNassau 5 uur.

op:::::oen.

29


MEER

Moet er nog zand zijn?

WONINGBOUW KREKELSTRAAT 4 - 2321 MEER

03/315.87.14

GRATIS PRIJSOFFERTE Douane jubileert In 1972. nu 25 Jaar geleden, openden koning Boudewijn en koningin Juliana de El 0 (nu El 9) in aanwezigheid van heel wat prominenten waaronderde ministers Willy Dec!ercq en Nelie Smit-Kroes. Tegelijkertijd werd door de douane een kantoor met BTW-functie in dienst genomen. In 1982 werd de eerste steen gelegd van het huidige kantoor waaraan douane-bevoegdheid werd toegekend. Amper een jaar later kon de transportzone aan het douanecomplex worden toegevoegd.

Wie onlangs nog richting Zundert reed, zal we/licht de bouwaan vraag naast de slachterij wel opgemerkt hebben. Het betrett een bouwaanvraag voor zandwinn ing en dit op een terrein van 9,5 hectare. Dit terrein zou tot 10 meter diep afgegraven worden. Niet iedereen is daar even blij mee. Zo ook niet schepen Jef Van Looy (CVP) die er bezvvaren tegen heefi dat de grond elders wordt aangewend waarna de put wordt gevuld met materiaal waar de oorsprong en het materiaal niet van gekend is. Toch heeft het schepencol/ege een positief advies uirgebi'uciil naar Stedenbouw toe. Het schepencollege ziet er immers geen kwaad in dat zand gewonnen gaat worden op de plaats waar men het nodig heeft (voor cle TGV) en ciat nadien de putten weer worden dichtgegooid met een laag zwart zand erover. Ook Agalev is vk'r/çcint teeeii het positief adi'iec van hei schepencol/ege gekant. Volgens hen is de gemeenschap immers de dupe van de ofltzavehn gen. Gronden worden immers goedkoop opgekocht waarna men grof geld verdient met cie ontzavelingen. Opdat men er mag storten dient de gemeenschap te betalen en het is ook de gemeenschap die met de opgelapte grond blijft zitten. Wordt ongetwijft'ld vervolgd.

Dit alles herdenken de douanen op zaterdag 17 mei. De personeelskring van de Douane Meer verwelkomen dan iedereen op hun opendeurdagen in het kantoor aan de E19-grens te Meer tussen 14.00 en 18.00 uur om de bezoekers te laten kennismaken met de taken clie de douane

in het ( bij na 7) éé ngemaakte Europa vandaag nog vervullen. Wat zal er zoal te zien zijn? In de eerste plaats zal men de algemene werking van de douane kunnen volgen. Een video over de transportzone en de verificatie van goederen kan men er bekijken. Tevens zal het personeel laten zien hoe de controlc op de 'rode mazout' wordt uitgevoerd. Ook zal men een assortiment 'namaakgoederen' kunnen bezichtigen. Verder wordt de lancibouwpolitiek uitgebreid behandeld. Monsters worden tentoongesteld en aan de hand van voorbeelden legt men uit hoeveel geld in dit circuit kan circuleren. Tot slot kan men een deel van de douanegeschiedenis aanschouwen. Hiervoor wordt een deel van de verzameling van het douanemuseum van Antwerpen overgebracht naar Meer (o.a. oude alcoholstooktoestellen, e.a.). De moeite waard om eens te komen kijken. Pl

De doiianen aan cle El 9-'ieiis te Meer verwelkomen iedereen tijdens hun opendeuicloi' op zaterdag 17 mei tussen 14.00 en 18.00 uur

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81 30

25


m@ng1

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Het wonder is weer eens gebeurd, zoals elk jaar, bij ons in de straat. Al wel voor de twintigste keer, denk ik. Men zegt dat er in Napels elk jaar het Bloedi'oder' gebeurt: het gestolde bloed van de heilige Januarius in twee ampullen wordt vloeibaar; de bisschop laat het aan het verzamelde tolk zien! Dat zou dus een écht wonder zijn. Wel, zo 'ii wonder gebeurt hier niet. Maar wel dit: we hebben hier 'n dertigtal Japanse sierpruinlen langs de straat staan, op de driemeterst rook, die we met heel de straat samen ruim 20 jaar geleden aangekocht en geplant hebben. Het waren er eerst nog meer, maar 'n tiental heeft het loodje al gelegd. Het wonderlijke nu is, dat ze allemaal TEGELIJK op deze/t de dag in bloesem schieten, elk jaar opnieuw, alsof het afgesproken is; of ze mekaar 'n knipoog of een ander seintje geven, zo van: Gaan we weer? Er is er nooit eens één die 'n weekje later begint, nee, ze wachten precies allemaal op mekaar en schieten GELIJK in bloei. Dat is iets dat me elk jaar verWONDERt, verbaast. Wie heeft dat zo gesvnchroniseerd of geprogrammeerd? Dan is ons straatje wel een week lang misschien het schoonste straatje van heel onze gemeente. Dan ben ik weer blij met dit wonder. En weten dat de zomer weer voor de deur staat. Verder is 't voorjaar te zien aan de koeien en vaarzen, die na 'n lange winter op stal voor 't eerst weer in de wei mogen; ze zijn dartel als jonge veulens en lopen en springen mee met al wie langswandelt of fietst. Als hengels moesten wij vroeger een paar uur met de koeien in de wei, de eerste uren dat de beesten in de wei gingen, om te beletten dat ze in hun zotte buien niet door de draad sprongen. Maar ja, toen kenden ze nog geen elektrische .sch rikd road.

Suzanne Keustermans en 'De Guld' Juist. Wortel krijgt er, vanal vrijdag 9 mei, een tweede café bij. Vanal die dag neemt Suzanne Keustermans de uitbating van het prachtig gelegen lokaal van de schutters over. Voor Wortel is dit een goede zaak. Er is duidelijk plaats voor een tweede drankgelegenheid, zeker als deze zo centraal gelegen is, dicht bij de kerk en de parochiezaal. Vrijdag 9 mei, van 20.00 tot 22.00 uur zijn de drankjes gratis. Daarna neemt de nieuwe uitbater de democratiche prijzen van 'De Guld' over en kan men er alle dagen terecht behalve op maandag en dinsdag, de sluitingsdagen van de zaak. Suzanne Keustermans kent de horeca-sector. Ze deed de nodige ervaring op in Het Slot en later in 'De Zeeuwse Bron', een taverne-restaurant in Beerse. Haar echtgenoot Ronny Braspenning is, van huize uit, vertrouwd met de kruisboogsport.

Gemeente kocht parochieschool Een paar maanden geleden besloot de gemeenteraad de gebouwen van de vroegere meisjes- en kleuterschool aan de Rooimans aan te kopen, dus van de parochie over te nemen. Er was al langer sprake van, en nu is eindelijk de kogel door de kerk. Het werd een erg ingewikkelde koop, want niet minder dan drie eigenaars waren ermee gemoeid. Het ging tegelijk om gebouwen en om gronden waar gebouwen op staan én om gronden zonder gebouwen. Merkwaardig was verder dat delen van de gebouwen op andermans grond staan! De drie grondeigenaars waren: de Vereniging De Zusters Ursulinen van Hoogstraten (tot 1972 deed een zuster van 't Spijker het bestuur van de school); verder de Kerkfabriek St. Jan Baptist van Wortel en de parochiale werken van de dekenij Hoogstraten. Bijgaand kaartje geeft een idee van de gronden en gebouwen van onze Rooimansschool. Het is een hele puzzel: er zijn zeven verschillende loten grond, samen 3292 rn2 groot; en een gebouw met veel hoeken en kantjes, samen 946 m 2 groot, voor 't grootste deel op grond van de Ursulinen en een stukje van 93 m2 op grond van de Kerkfabriek, terwijl alle gebouwen eigendom waren van de Parochiale Werken. Ook de verharde betegelde speelplaats lag op grond van twee eigenaars. Veel puzzelgenot als u het nader wil bekijken. En onze parochie is van een zware onderhoudslast verlost. Pl

688 m2 330/2/2. 3S0/Li2 en 730/7/2 d%,/

332/S/S. 3)2/0 1 2 deel

/

Urs, 3Ol

PWOH Porochi1e werken u.d. dekenij Hoogstru KF Kerktobriek SlIon tupttsf te Wortel 1 Urs Vereniging De Ursutinen e HnugstrO 773/

Loten met A. onbebouwd Loten met B: bebouwd gebouw von PWDHI Loten met 1 grond eigendom PWDH Loten net 2 grond eigendom 5F LotenInetS.gro//deige//dvn/U0S

665 m2 3301V/i

e -.

333/212 7CCI

'j-g--•

en

3'3

Vanaf 15 april fietst de B.G.J.G. elke dinsdagavond tot september; vertrek aan 't Slot om 19.30 uur. En vanaf 1 mei fietst de K.V.L.V. elke donderdag tot eind oktober; vertrek aan de kerk om 13.30 uur. Maakt u er gerust een uurtje voor vrij en doe mee. Of mag het ook ietsje meer zijn? E

1

de,/ 3301013

grurs. geb:PWDH 3/

L5L_2._B

is

e

93m2 372/3/2

Lot2A

202m2 -

333,1

grKF gebPWDFt

KF r3nln

17

- -

e

-

Lot

-

2C

330

ei

Fietsen: Wie rijdt er mee ... ?

Id

208 m2

/0

L

449m2 5F

330i0'O 305

I/O

.

"O

• gr:PWOH gebPWDH

PwC/3

-

-

1


WORTEL

Onder bomen kan je dromen

. ...i

1 let oudereontitee en de leerkrachten zijn dii jaar bijzonder actief, want op zondag 8 juni volgt er nog het jaarlijkse schoolfeest: het zijn bijna twee schoolfeesten, maar die mogen niet te dicht op elkaar volgen. Zondag 23 maart organiseerden onze Basisschool en het oudercomité samen een speciale dag voor alle mensen van Wortel. Het werd een groot succes, zoals te lezen valt uit volgend verslag van een medewerker. Inderdaad een ideale plaats om eens plat op je rug, met een grassprietje in je mond, enkele overpeinzingen te doen. Maar dat was zeker niet de bedoeling op de themadag van de gemeentelijke gen1engde basisschool van Wortel (23.03.97). Het thema van de dag: de natuur. Dit werd al duidelijk van zodra je de deur van de school opendeed. De inkomhal was door knutselwerkjes van de kleuters omgetoverd in een voorstelling van de vier seizoenen. Meteen was je in de sfeer. Vanaf dit moment werd je overweldigd door een heleboel activiteiten die je van ver of dichtbij bij de natuur brachten. Vooral je zintuigen moesten het bekopen: voeldozen, een klankentunnel, muziek met natuurlijke materialen, een ganzenspel.

1 ,1

In een labo kun je \ erwunderd staan van een aantal natuurverschijnselen die de kinderen zelf mochten uitproberen. Het KLJ-lokaal was omgetoverd tot oerwoud' waar door leerlingen (en Geert) de 'natuur-musical' Kilimanjaro werd opgevoerd. steunend op soms daverende ritmen op conga' s en andere percussie-instrunlenten. In een ander lokaal kon je dan weer in stilte een video en dia's, gemaakt door leerlingen, bekijken. Maar ook de innerlijke mens werd niet in de steek gelaten. Een cafetaria met allemaal natuurhapjes en -drankjes verwachtte de hongerigen en dorstigen. Ook was er een vernissage van heuse kunstwerk jes gemaakt door leerlingen o.l.v. de kunstenaar Paul van Hees. Oud ijzer was door hem omgetoverd tot prachtige ornamenten en beeld jes. Dit had zo'n succes dat deze binnenkort buiten ons kleine dorp worden tentoongesteld (op aanvraag!!). Toch moeilijk om zo'n prachtig geslaagde middag onder woorden te brengen. Duidelijk was wel dat zowel leerlingen, het oudercomité en leerkrachten in deze middag een hoogtepunt zagen van een wekenlange voorbereiding. Een dergelijk resultaat bekom je alleen met de juiste mensen op de juiste plaats en een pak motivatie. (J.H.) P

Schone kleren op zondag Hiermee s dien we niet Leggen dat ge uw kleren op tijd moet wassen en dat ge 's 7ondags zeker proper goed aan moet trekken. Nee, het gaat erover dat veel van de dure (merk?) kleren die wij kopen, door handen zijn gegaan. clie niet zo proper waren als de soms dure verpakking suggereert. Bv. een T-shirt van Nike kost in een sportzaak pakweg 1500 fr. Maar het is wel gemaakt in één der lage-loonlanden, India hv., en de arbeidster die he ineen heeft gestikt krijgt er misschien nog geen 50 Ir. voor. Waar blijven dan die 1450 fr. clie men ook tnt uw zak klopt? Pak voor mijn part nog eens samen 200 fr. voor grondstof en vervoer van en naar India, waar is dan de rest (1250 fr.) gebleven? De grote geldverslinders zijn de tussenhandel en VOORAL de reclame! Hetzelfde als voor de kledingindustrie geldt voor de schoenenindustrie: als ge weet dat 'Air' Jordan elk jaar 600 miljoen incasseert om afen toe met dejuiste schoenen door een reclamespot te lopen enz.,

dan vraagt ge u af Wat doet die reclame eigenlijk?' Eigenlijk /orgt de reclame ervoor dat wij zo gek zijn het tienvoudige te betalen van de eigenlijke waarde van hemden, kleren of schoenen. De reclame blaast dus een kleine ballon op tot het tien- of meervouclige, met andere woorden: clie allesoverschreeuwende reclame verkoopt niet anders clan LUCHT, gebakken ol geparfumeerde LUCHT. Om dit duidelijk te maken, lanceert het ACW deze actie van 'Schone Kleren' en komen er op zondag 4 mei 12 KWB-afdelingen van de omtrek naar Wortel, om tot 5 uur zich bezig te houden met het verder uitwerken van de actie, om veel textielbcdrijven, vooral de grote merken, in de kijker (of aan de schandpaal?) te zetten voor hun minderschone handel en wandel, die ons veel te veel geld kost. Komt dus meedoen! U kunt ook meer hierover nog lezen in 'Raak' en 'Visie'.

Van het Westelijk Front geen nieuws Deze iiie! \ an ccii bekende k la ieker om le zeggen dat er nog steeds geen verandering te zien is op of aan de grote gele borden van onze dorpskommen, die het aantal vastgestelde snelheiclsovertredingen zouden moeten vermelden. Ik kan er ook niks aan doen, 't is mijn schuld niet dat er geen aantal vermeld staat. Ik zie wat iedereen kan zien. En denk het mijne, zoals ieder het zijne mag denken. De borden liggen allemaal westelijk van mijn bed. Boze tongen (luisterden in mijn oren: zoudt gij niet beter een nieuw bord zetten, waarop ver meld zou staan 'Deze week (of maand, ofjaar...) werden ... houwovertredingen vastgesteld'? Wie telt er mee?

Nieuwe spelling Donderdagavond 17 april ki amen er ruim 50 mensen om half acht bijeen in de relter van de nieuwe school, ingang Kerkpad, om zich bij te scholen in de nieuwe regels van de spelling van onze moedertaal, die vanaf september 1997 verplicht wordt in de scholen. Het is een goed en gezond teken dat vooral veel moeders met schoolgaande kinderen zich willen laten bijspijkeren in de nieuwe regels; we horen wel eens klagen dat ouders niet meer kunnen volgen waar hun kinderen mee bezig zijn, of wat ze leren: als dus een kans geboden wordt om 'bij' te zijn, doet het de organisatoren van deze avond plezier dat er zovelen kwamen opdagen. Mevrouw Toelen uit Turnhout legde de vele en ingewikkelde regels op een voortreffelijke manier uit, en ieder kreeg ruim voldoende papieren met uitleg en voorbeelden mee naar huis: het was eigenlijk een avond om mee te lachen en met één keer alles te horen, weet ge nog lang niet alles, en met alles thuis nog een keertje aandachtig na te lezen ook nog niet. De avond was gratis dus dank aan de inrichtcrs KWB. KAV, KVLV en oudercomité. Men zegt wel eens: 'Als 't voor niks is, waarderen ze het niet, dus laat ze betalen'. Misschien zou er dan minder volk geweest Lijn? In alle geval, dank aan de inrichters: het was geen weggegooid geld uit de kas van die verenigingen. En nu maar hopen dat we goed leren schrijven, want 'onze taal is wonderzoet, voor wie haar geen geweld aandoet'.

Speelplein achter parochiez aal He( z al nu ongeveer een j a:i r geleden zijn dal dat plein gebruikski:iar was, maar er waren nog een paar problemen: het eerste was dat de Wortelfeesten beduidend minder hadden opgebracht dan was verwacht, en vermits die opbrengst bestemd was om de heraanleg van dat plein te hnancieren, bleef de Dorpsraad met een behoorlijke schuld zitten. Wat dit betreft, mogen we melden dat de gemeente met een bijzondere subsidie te hulp is gesneld. zodat die schuld minder zwaar weegt. Het tweede probleem is dat er geen aanplantingen meer gebeurd zijn in de voorziene plantstroken en plantgaten. Wat dit betreft kwamen goedwillige medeburgers te hulp door het aanbieden van wat ze konden missen aan struikgewas, wat dankbaar aanvaard werd en al geplant is. En nu hopen we op voldoende regen om alles in 't leven te houden. T 27


WORTEL

Dameswielerkampioenschap Al voor de ei de keer, geloof ik, werd hier in Wortel de wielerwedstrijd pro inciaal kampioenschap dames-elite gereden, met start om 15 uur, deze zondag 20 april. over 89 km. Dit op de valreep voordat ik mïjn kopij voor dit blad moet binnenbrengen. Het was droog weer, en zonnig soms, maar met een zeer koude noodoostenwind. Daar was het zeker aan te wijten dat zeker de helft van de deelneemsters het voor bekeken hield véÔr het einde. Wie er precies gewonnen heeft, weet ik niet. Tegen dat ge dit hier kunt lezen, weet ge het al lang ut de GVA, denk ik, en zijt ge het weer vergeten. Maar ik wil hier nu wel even hulde brengen aan de vele vrijwilligsters die een bijdrage leveren voor het welslagen van dit wielerfeest. Want er komt het één en ander bij kijken, voordat zoiets zonder ongelukken verloopt. Langs het hele parcours bv moeten alle zijwegen, waar de dames verkeerd zouden kunnen gaan. met of zonder Nadar-hekken worden afgesloten en moet er een mannetje, duidelijk herkenbaar als 'Official' - met een verkeers-zwaai-'pannekock' staan, oni te beletten dat eigenwijze automobilisten of andere weggebruikers het parcours op gaan tegen draad: zo zijn er rond het parcours 10 á 20 man nodig die zo 'zot' willen zijn om daar voor niks gedurende meer dan een paar uur in de koude wind te staan paraderen, zonder veel aanspraak, pro deo = voor noppes. Anderen zeggen: Ik zou het voor geen geld van de wereld willen doen! Awel, deze mannen doen het letterlijk voor GEEN geld van de wereld. Het is dankzij deze onbaatzuchtige. sportieve 'zottekens' dat er nog zulke dingen mogelijk zijn. Maar ze worden zeldzamer, naar het schijnt. Met de mentaliteit van 'niks voor niks' of 'wat verdien ik ermee?' gaan we naar de knoppen.•

.1

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotog raf ie enkel op afspraak.

Lindenlaan 14, BEERSE, 01 4/61 35 37

1 ,YLr.1 !

Al uw boodschappen bij elkaar? 21 • BROOD

overtverse broodjes elk uur v/d dag op zondag meer dan 15 soorten

• PATISSERIE • CHARCUTERIE • ALGEMENE VOEDING • GROENTEN & FRUIT — 1 ~JWÄ

Honda. Altijd een perfekt resultaat.

J.STOFFEIS-PAU LUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15

VAN OPSTAL-STOFFELS

Grote Plaats 28 ' WORTEL Tel.&FaxO3/3143583 DINSDAG GESLOTEN

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perfekt te onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taai gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna-verkoop u een perfekt funktïonerende grasmaaier. Jarenlang.

IO1V fl21 /


ACTUEEL

REISBUREAU DE STILLE KEMPEN Theo VERHOEVEN

-

-

rel

BIERHNDR De CAIGNY De flAl yCAN

SPUXER 19. ESSEN t,! 059671111

KROEG BLUES&

MERTENS

Mielandweg 10- 2310 Rijkevorsel Tel. 03- 312.08.34 Fax 03- 311.72.04 Lic. C3563

(elfde editie)

vrijdag 16mei 1997

LIoogstraten

LOURDES 97 HOTEL ARIANE 555 . 5 dagen. 4 overnachtingen Vol Pension - alle uitstappen inbegrepen Data: 13 september - 20 september

10.800 fr

LOURDES + NEVERS 6 dagen vertrek 12 aug. V.P.

13.500 fr

ABTENAU -

8 dagen Sal7burgerland 31 augustus alles inbegrepen

16.800 fr

KENT - de Tuin van Engeland 3 d. 4 aug. H.P.

7.450 fr

TOSCANIE - PISA - FIRENZE - SIENNA 16.500 fr

Vertrek: 26 oktober - 7 dagen half pension

DAGTOCHTEN Donderdag t mei: Bundesgurtenschau 97 500 Fr. Zondag 8 juni: Giethorn - Staphorst 500 Fr. Zondag 1 juni: Dries alleientocht 400 fr. Vrijdag 13 juni: Bedevaart De Panne 409 Fr. 0I

INSCHRIJVINGEN EN INLICHTIN(;EN Tel. 031312.08.34 na 18 u. a.u.h.

Ongevallen Zondag 16 maart om 3.30 uur reed Marc Schoenmackers, John Lijsenstraat 17 te Meer, met zijn auto tegen een paal en in de gracht aan de Steenweg op Merksplas te Rijkevorsel. Zaterdag 22 maart om 14.45 uur botste aan het kruispunt Strijbeekseweg en Klein Eyssel te Meerle, de landbouwtractor bestuurd door Herman van Boxel (44jaar). Strijheekseweg. Meerle, met de auto bestuurd door Martha Groenewegen (73 jaar) uit Zundert. De voertuigen werden zwaar beschadigd. Herman van Boxel werd licht gekwetst.

59

I

VERZEKERINGEN

Vrije Veiling Meer & Omstreken

Aardbeien wel maar augurken niet meer De directie van de Veiling Meer heeft de voor bije weken al haar leden laten weten dat ze vanaf dit jaar stopt met het veilen van augurken. Wel blijft de Meerse veiling zich toeleggen op de verkoop van andere tuinbouwproducten, hoofdzakelijk aardbeien. Veiling Meer is de laatste groente- en fruitveiling in ons land die niet als een coöperatieve werkt. Ze werd in 1952 opgericht voor het veilen van aardbeien en frambozen. Later kwamen daar enkele andere tuinbouwproducten bij zoals: bonen, snijhonen. prei, spruiten Cl] vooral augurken. Deze veiling is nog steeds een familiaal bedrijf: sinds de stichting in handen van de Meerse familie Van Aperen.

van de augurkenteelt in het bijzonder. Door de sterke concurrentie vanuit Oost-Europese landen, die de markt overspoelen met massa's augurken, zijnde prijzende voorbijejaren ronduit slecht geweest en is de aanvoer van augurken bijgevolg sterk gedaald. De renclahilitcit van de augurkensector is dan ook tot een absoluut dieptepunt gezakt.

Woensdag 16april werd de auto bestuurd door R. Dcweerdt, Worteldorp 26, licht beschadigd, in Meer dorp. toen een fazant er tegenaan vloog. De vogel moest het met zijn leven bekopen.•

Het bestuur nam deze beslissing na een grondige evaluatie van de weinig positieve ontwikkeling in de tuinbouwsector in het algemeen en

'We menen dat het niet langer verantwoord en haalbaar is om nog verder te investeren in een product dat in België - helaas - geen toekomst meer heeft', aldus de motivatie van de beslissing van de broers Van Aperen. 'Wel blijven we ons toeleggen op de verkoop van vooral aardbeien, het product waarmee onze veiling in 1952 is gestart. Bijna vijftig jaar later geniet de Noorderkempen dankzij de aardbei nog steeds een aanzienlijke reputatie, zelfs tot ver in het buitenland. •

Zaterdag 24 mei en 7 juni: PCCURSUS VOOR BEGINNERS georganiseerd door de Kempense computerciub telkens van 9.00 tot 13.00 uur.

In deze 8uur durende cursus ontdekt u alles over MULTI-MEDIA, HARDWARE, SOFTWARE, INTERNET en leert u de basishandelingen binnen WINDOWS 95. Prijs 4000 fr. per

persoon, dit is inclusief handleiding, software en telefonische helpdesk bij eventuele PC problemen. Info en inschrijvingen (tijdens weekends) 095/508627.

Vrijdag 28 maart om 17.30 uur kwam het aan de Vrijheid tot een botsing tussen de auto bestuurd door Lutgarde Van Gils, Henshoek. Brecht. en defïetsterTinne Michielsen, Venhoef35, Hoogstraten. Tinne Michielsen werd hierbij zwaar gekwetst.

29


flj

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

60 Jaar K.F.C. Meerle Op 1 maart was het precies 60 jaar geleden dat Karel Cox, Alfons Rommens, Charel Vlaminckx, Henri Van Tongerloo en nog enkele anderen in Meerle een nieuwe voetbalclub oprichtten. Zij kreeg de kleuren groen en wit, toen een groene ster op een witte trui, en werd bij de Belgische Voetbalbond ingeschreven onder het stamnummer 2510. De jongelui die deel uitmaakten van het alleerste Meerlese elftal waren: Thuur Van de Heyning, Karel Van de Heyning, Stan Van Dale, Bert Verheyen, Jef Verheyen, Gust Michielsen, Jef Vlaminckx, Karel Demeester, René Vanderhenst, Constant Weyns. Paul Weyns, Karel Verheyen.

Sterke verhalen 0111 (e vuethallen hel) je natuurlijk een

eld nodig, dat werd ge ouden in de Dorpsstraat. SOm. verwijderd van de toenmalige tramstatie. Over dat veld is toen heel wat te doen geweest, het lag immers anderhalve meter 'uit de haak', wat volgens de nonnen van de voetbal eigenlijk niet toegelaten was. Dat wist het toenmalig bestuur echter 'diplomatisch' op te lossen, telkens iemand van de technische commissie van de voetbalbond het veld kwam inspecteren, kwamen er een paar dik-in-' t vlees- zijnde konijntjes voor de dag, waardoor de meter met enige soepelheid gehanteerd werd. Dat ging goed tot ze op een keer kwamen met twee kwamen inspecteren, een oudgediende en een nieuweling. Die laatste had van 'interpreteren' van reglementen nog niet zo veel kaas gegeten en ging goed aan het meten. Hij stroopte zijn mouwen op tot onder zijn oksels en begon de metertjes af te 'treden'. Aan de andere kant van het terrein aangekomen. bemerkte men aan zijn bewegingen dat er iets niet in de 'haak' was en in zijn onvervalsi Antwerps riep hij uit volle borst: 'Héla mennekes, moar da klopt ni zulle!' De andere afgevaardigde keelde terug: 'Da wete w'al joare!' De konijnen kregen die dag twee bestemniingen. Geen at nieei an ech:td.

Natuurlijk mocht ook een lokaal niet ontbreken want, zowel voetballen als supporteren zijn dorstige bezigheden en dat was toen niet anders dan nu. Henri van Tongerlo (den Benie) werd de eerste lokaalhouder. Later werd lokaal gehouden bij Louis Van Boxel (de Grote) bij Edward Van de Heyning. Na de verkaveling van de terreinen achter Dr. Cleymans verhuisde FC Meerle naar de Chaamseweg, waar de familie Desmedt een terrein (met de goede maten ditmaal) en een oefenterrein ter beschikking stelde. Sedert enige jaren heeft Meerle een die plaats een puik complex met twee velden, een oefenveld en een mooi eigenhandig gebouwde kantine met alles erop en eraan. Op verplaatsing gaan was toen niet zo evident als nu. Toen was elk vervoermiddel goed genoeg om op zijn bestemming te komen. Verplaatsingen in de streek werden per fiets gedaan, voor verderop werd het trammetje aangesproken, zoals voor die eerste verplaatsing naar Wippelberg (Arendonk). Met heel de ploeg de tram op, een hele belevenis! Aan de match werd minder plezier beleefd want met een 11-1 rammeling kon men terug naar huis. Soms kon men ook wel eens met de melkauto nee, een vrachtwagen, aangedreven met hout.

en met een lange platte laadbak. Daarop de melKiutten en aaarooven Konden ue speiers zitten! Uit die tijd stammen natuurlijk ook talrijke straffe verhalen zoals van die verplaatsing naar KaUo. Daar stonden niet minder dan 52 cafés in die tijd. Je kan raden wat dat betekende na de match. Inderdaad! Café in, café uit!. Bij de terugtocht miste men een speler. Gezocht, politie verwittigd, dreggingswerken uitgevoerd want Kallo was rijk aan water, niets te vinden! 's Anderendaags is die jongen dan te Meerle. aangekomen. Vanuit Kallo was hij te voet naar Antwerpen getrokken, daar op de bus gestapt en om halftien 's morgens arriveerde hij terug in Meerle. Het eerste wat hij deed was bij Charel van Tisten een ferme 'Forst' gaan pakken! Of zoals die vriendenwedstrijd in Zaffelare (Oost-Vlaanderen). Op de terugweg stapte men af in 'Bobbyland' in Schoten. Daar was het bier nogal duur en toen men rond middernacht opkraste, werden ter compensatie een aantal caféstoeltjes de kamion opgeslingerd. Die hebben nog jaren dienst gedaan in de kleedkamers.

Erelijst De eerste offïcële trofee die aan de club werd toegekend was de 'fairplaybeker" voor hun sportief optreden tijdens het seizoen 1962-1963 Om deze ie verdienen mochten heel het seizoen geen administratieve of spelersfouten geboekt worden. Op de eerste titel moest 37 jaar gewacht worden. In het seizoen 1973-1974 speelde de le ploeg kampioen en promoveerde zo naar 3e afdeling. Grote feesten uiteraard. In 1977 promoveerde Meerle dan, als 2de gerangschikte uit de reeks, naar 2e provinciale, waaruit het in 1984 terug degradeerde, na een heel seizoen met de rode lantaarn te hebben gezeuld. In het seizoen 1987-1988 eindigt Meerle op de derde laatste plaats en moest het een eindronde spelen. Die werd verloren en KFC degradeerde naar 4e. Twee seizoenen later promoveert Meerle opnieuw naar derde, waar het zich slechts twee seizueueii kuit liaudlii..ii. Via een cindronde belanden ze terug in 4e. De laatste promotie dateert van het seizoen 1994-1995. Dank zij een ILL.d. laat in dc reek:t mag Meerle een reeks hogerop. Maar vooralsnog blijft dat ie hoog, want na één jaar zijn ze al terug in 4e. Daar zullen ze ook volgend seizoen nog spelen, want pro mol ie /tt er dit jaar niet meer in.

Feest Goed seizoen ot niet, als jeje zestigste verjaardag viert, hoort daar een feest hij. Het weekend van 9 tot 10 mei is daar helemaal voor voorbehouden.

Het allereerste eerste elftal van FC Meerle hoteii .' Awe/ litiiii;tekv. 1uur 'Van dc Hcvuuinu,', Stout 1auu Doel, BeJT Verheven, Jej Verheven, Gtist M,'cluielsen. onder Karel De,neester, Stan Wevns, René Vanderhenst, Jef Vla,ninckv, Paul Weyns (Karel Verheven ontbreekt op de foto wegens legerdienst). 30

Op vrijdag 9 mei wordt het feest geopend met een receptie met aansluitend een dansavond met DJ Stoffels. Zaterdagavond 10 mei is voorbehouden voor een grote JUBILEUMFUIF met optreden van WHYPOAL en discotheek SOUND SYSTEM. Als de voorbije nachten niet te zwaar wegen op het 'voetballend' vermogen van de Meerlese spelers, volgt op zondag een sedert lang sportief gehurengevecht : KFC MEERLE - KFC

MEER.


MEERLE De FC Meer werd immers kort na Meerle opgericht (42 nummers later) en speeldejarenlang in dezelfde reeks. Het waren destijds heroïsche hoogtepunten van elk seizoen. Toen Meerle enige jaren terug ook in derde speelde, was het aloude derby terug de match van het seizoen. Sedert twee seizoenen speelt Meer een reeks hoger, zodat we van het jaarlijkse derby verstoken blijven. Tot zondag II mei dus. Om 14 uur treden de prerniniemen van beide clubs in het veld, kwestie van de zaak op te warmen en om 15 uur geven de eerste elftallen mekaar partij. Wie weet kan de feestelijke gebeurtenis ervoor zorgen dat groen-wit het klasseverschil kan doen vergeten. Winnen zou natuurlijk plezant zijn, maar het hoeft niet per sé om een goede verjaardag te vieren. Daarvoor is veel volk en ambiance veel belangrijker.

Supporters (trouwe én toevallige) allen op post! El

Het huidige eerste elftal. Vlnr. - boven : May en Jos Martens (sponsors), Guy Willeinse (verzorger), Mario Herrijgers, Kurt De Bie, Mus Bajrnic, Koen Van Dun, Tom Van den Broek, Dirk Van Bavel, Harry Van Den Heuvel (trainer) en Gust Snijders (voorzitter) onder: Piet Van Bavel, Peter Snijders, Ad Grauwmans, Nic Mertens, Marco Klij..., Ronald De Swart, Gert Van Bavel, Dave Van Gorp.

I)e kainpveg: verbinding tussen Nieerle en Dreef ? Een echte verbindingsweg tussen Meerle en de Dreef is de Kampweg natuurlijk niet, maar het is wel het voorwerp van een intense samenwer king van de dorpsraden van beide deelgemeenten. Samen ijveren ze voor de uitvoering van de beslissing van de bestendige deputatie, die zegt dat de in 1991 door de gemeente afgeschafte weg terug openmoet. Ze zetten het gemeentebestuur daarmee stevig onder druk. Agalev, destijds auteur van de klacht bij het provinciebestuur tegen de afschaffing, zette een jaar na de uitspraak van de deputatie. de Kampweg opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Zij eisen de strikte uitvoering van het provinciebesluit, d.w.z. het herstel van de oorspronkelijke toestand (heropenen van de weg en dempen van de daarop gegraven slotgracht). Het gemeentebestuur had immers tot dan weinig animo getoond om de weg terug open te maken. Beide dorpsraden toonden wel animo en ook zij dringen nu fors aan op een beslissing die minstens de openstelling van de weg moet bevatten. Op de gemeenteraad van maart ji. kwamen dan ook heel wat bestuursleden van de dorpsraden luisteren hoe de gemeenteraad zou reageren op het voorstel van het college de Kampweg opnieuw af te schaffen liefti,L, Ver7et van de

oppositie en van de Meerlese raadsleden van de meerderheid zette de raad er toe aan zich nogmaals over de zaak te beraden en de door de dorpsraden aangegeven mogelijkheden te onderzoeken. Zij staan erop dat de bareel op de grens van het domein van de bewoner verwijderd wordt en dat onderhandeld wordt over een mogelijke aansluiting op de Strijbeekse weg en zo eventueel op het domein Elsakker. Op die manier zou een mooie wandelroute gecreëerd worden. Tijdens de discussies in de gemeenteraad was gebleken dat heel wat raadsleden eigenlijk noch van de juiste toedracht noch van de juiste ligging van de Kampweg op de hoogte waren. Daarom nodigden de dorpsraden van Meerle en Meersel-Dreef alle raadsleden uit om op 11 april samen met hen een wandeling door de Kampweg te maken en ter plaatse de mogelijkheden te bekijken. Een vijftiental raadsleden ging op die uitnodiging in. Nu maar afwachten of deze frisse avondwandeling ook inspirerend werkt voor onze bestuurders. Een van de volgende gemeenteraden komt het onderwerp onvermijdelijk terug op de agenda. De dorpsraden volgen de zaak niet arousooen.

SehoJfeest..... Zo net tussen twee koiniiiuniefeesten in neemt onze school de gelegenheid te baat om U uit te nodigen ook bij hen te komen feesten. Met alles erop en eraan wat een feest mooi en plezant kan maken. In plaats van zaterdagavond gaje een keer naar de mis van halfelf die door de kinderen van een feestelijk tintje voorzien wordt. Vanaf de middag, als de beer begint te knagen, begeef je je naar de parochiezaal, waar je vanaf 12uur kan aanschuiven voor een heerlijk feestmaal, met dessert toe (wel inschrijven vooraf). Na een klein slaapje of een gezond wandelingetje ter bevordering van de spijsvertering, ga je met heel de familie naar de kleuterschool. Daat staat een heel spektakel klaar paardemolen, koetsrijden, pony rijden en van alle plezante spelletjes. Je geeft uw klein mannen hunne zondag (of een paar zondagen) enje vleit jezelf neer in de zaal of op het terras als de zon er ook is. Je trakteert jezelf op een lekkere trappist of een koffie, verwentje met een lekker ijs of wafel en je neemt rustig de tijd om het allemaal eens mooi af te zien. Met familie en vrienden erbij wordt het nog plezanter, want dan kun je er ook nog kommentaar bij geven. Daarmee is de zondag van 4 mei ook weer goed gevuld geweest, en hopelijk de kas van onze school ook. [

1 en1,11

andere bezighedtn

Op zaterdagnamiddag 17mei viert de K.W.B. voetbal zijn 25-jarig bestaan met een 'MINIVOETBAL-TORNOOI' op het terrein van de j ongenschiro.

Gemeenteraadsleden gaan onder leding van de dorpsraden van Meerle en Meersel-Dreej op zoek naar een uitweg voor de Kampweg.

Fietsen met de Bond van Grote en Jonge Gezinnen kan op maandag 22 mei (2e Sinksendag) voor een tocht je naar De Heibaard. De fietswandeling (iedereen kan dat makkelijk volgen) vetrekt 13.30 uur op het Gemeenteplein van Meerle.0 31


MEERLE

14V HERIJGERS IIkk Bouwspecialiteiten Irtdustrieweg 7 - 2320 Hoogstraten U/314.47.55 - Fax 03/31480.65

ml.

! ! !NIEUW! ! DAKPAN-PANËLËIN als nieuwe dakbedekking of voor reliovalie :'

..........,:. ...

..

.........................

..

Her wa v ne de viering wel, 40 jaar chiro. Een lang uit'elopen (tot een stuk in de nacht) receptie voor alle oud-/en/in '. een spannend spel zonder 'ren:en op zaterdagniiddag en een vpetterende tuit' op zatel dagcii ond. De talrijk op'ekonen dertiv,c'rç en t eerligers stonden not wal aan'esIaeen te Iuiçte,en naar hei jon e gen eid van Whvpoal. mei Peter in zijn Bot.sauto 's stonden ze al flink mee te springen en met dc Mjeelse Primnitieven werden de liedje r van toen hevig ,neeç'cbru... eo/t. gezon 'en. 'Mèskes van over de gren.s 'Bij ons tante 's ei', 'Van Lilli nor Mjeel, van Poeiel nor Pul', 'The n ild rover'.., hoewel al 15 jaar teru, het n as alsot ze gisteren noç' op de kennis zongen. Zondag vrond de deur van cle jongen.schiro alu eer open, al denk ik dat ze nauwelijks die/it geweest was. Daarmee is het niet gedaan, want met zon jonge bende kan de chiro de volgende tien jaar weer vol krijgen, vooral aivje weet dat de /ong.sten - de .speeielubberr - er niet hij n aren ''oor de toto, zij ii aren op u eekend.

LAURYSSEN ELECTRONICS B.V.B.A.

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

t etlIckrieI)cIs

Minderhoutdorp 29c - 2322 Hoogstraten

0

,

F-rv,

BEST

buy , g., 32

Als het wegens het zomeruur 's avonds al langer licht blijft, als de zon er een zachte lentedag van gemaakt heeft en als de gemeentelijke groendienst het puike speelpleintje van de Dalwijk netjes een lenteschoonmaak heeft gegeven, dan komen alle kinderen van de wijk met de papa's en de mama's samen een potje voetbal spelen, of een praatje doen, of gewoon erbij zijn. Het wijkbe stuur verzorgt voor ieder een drankje. Meer moet dat niet zijn.


MEERLE

GOUD IN MEERLE

JAN HUYBRECHTS EN MARIE MERTENS Voor de tweede keer in twee maanden was Groot Eyssel gepaleerd met versierde bomen. Het was alleen een ander huis dat versierd was ditmaal. De gouden 1 50' hing boven de voordeur van de woonst van Jan en Marie Huybrechts. De geburen, waaronder heel wat familie, hadden wreed hun best gedaan. Wij hadden dan ook geen enkele moeite om de weg er naartoe te vinden toen we op pad togen om het verhaal van Jan en Marie voor alle lezers van de Hoogstraatse Maand op te tekenen Jan is eigenlijk van Groot Eyssel nooit weggeweest (tenzij tijdelijk, dat zal verder duidelijk worden), want zijn wieg stond er al, toen hij in 1919 ter wereld kwam. Jan's vader boerde daar toen al en Jan zal in dezelfde boerderij het grootste deel van zijn leven doorbrengen. Net als de andere kinderen uit de buurt, trok Jan naar school in Meerle, bij meester Vermeulcn, meester Miel en meester Fons. Op zijn veertiende was zijn hulp thuis van doen, want vader Huybrechts was aan het uitbreiden en daarvoor moest heide ontgonnen worden. Dat ging voor een stuk met behulp van het paard, maar veel moest met de schup gedaan worden. Hard labeur, waarvoor elke hulp welkom was. Tijdens de winteravonden ging Jan nog enkele jaren naar de landbouwlessen van meester M id. Jonge gasten werden daar gevormd in de snel evoluerende boerenstiel. De schaarse vrije tijd werd aan de BJB besteed, waar Jan altijd een enthousiast lid van geweest is en lange tijd in de leiding heeft gestaan. In 1938 moest hij soldaat worden en hij kwam in Brasschaal terecht, waar hij de paarden van de officieren vande artillerieschool moest verzorgen. In 1939 zou hij afzwaaien, toen net de mobilisatie werd afgekondigd. Jan moest blijven. Toen in mei1940 de Duitsers binnenvielen, moesten de artilleristen al snel opkrassen in Braschaat. De aftocht ging

over Beveren, Koksijde en uiteindelijk met de trein tot helemaal in het Zuiden van Frankrijk, tegen de Spaanse grens. Daar kwamen ze op 21 mei toe. In het begin werden ze door de bevolking daar goed ontvangen. Dat veranderde toen België een goede week later capituleerde, toen waren de Belgische soldaten niet zo goed gezien. Nadat ook de Fransen zich overgaven, werd dat terug beter. Liever dan de krijgsgevangenschap af te wachten. organiseerden Jan en zijn maat Charel Kustermans een burgerkostuum en muisden ze ervan onder. Op de terugweg werden ze opgepikt door terugkerende vluchtelingen, einde juli was Jan terug op Groot Eyssel. Daar waren ze content dat hij terug was, want het werk was danig achterop geraakt. Heel de oorlog heeft Jan gewoon thuis zijn werk kunnen doen. Marie werd in 1923 op Hal geboren, op de boerderij van haar ouders. Samen met de 2 andere kinderen groeide ze er ook op, ging te voet langs Castelré naar de meisjesschool van de Ursulinen in Minderhout. Na de lagere school volgde ze nog een jaar huishoudschool en van dan af was heide school van het echte leven op de boerderij. Marie was ook lid van de BJB en had op grotere bijeenkomsten zoals de jaarlijkse sportfeeslen Jan al wel eens tegengekomen. Die had blijkbaar indruk gemaakt op Marie, want zij weet nu nog dat 'het schone optochten waren op het sportfeest, al die jonge gasten'. Ze was er dan ook niet rouwig om toen Jan na de oorlog op Hal verscheen, om te komen buurten' hij Marie thuis. Jan ging ook niet voor niks zo' n eind verderop buurten, die wist 'dat er daar schoon vrouwvolk' woonde. Van buurten kwam 'samen uitrijden' naar toneel of zomerfeesten, vervolgens verkering en tenslotte stapten ze samen in het bekende bootje. Op een schone woensdag in april 1946 beloofden ze mekaar eeuwigc (of toch zeker 50 jaar) trouw. Met drie auto's. gecharterd in Hoogstraten. Minderhout en Meerle, ging het naar de kerk in Minderhout, waar ze door 'heeroom' in de echt verbonden werden. Daarna werd er twee dagen gefeest. de eerste dag met de familie, de volgende met vrienden en geburen.

worden en toen Jan 50 was geworden liet hij zijn doening, een melkveebedrijf, over aan neef Jaak. Jan en Marie bouwden voor zich en voor Jan's ouders een nieuw huis, een paar honderd meter terug op Groot Eyssel. Omdat ze nog te jong waren om niets te doen en nog brood verdiend moest worden ook, begonnen ze nog een varkensbedrijf en deden ze een beetje tuinbouw. Op zijn zestigste ging Jan met pensioen. Op pensioen wel, stilzitten nog niet, want zowel Jan als Marie zijn heel hun leven al actief geweest in het verenigingsleven. Marie is altijd lid geweest van de Boerinnebond (later de K.V.L.V.), werd bestuurslid en vervolgens voorzitster, wat ze gedurende 12 jaar bleef. Jan van zijn kant zat ook in het bestuur van de Boerenhond en is ondertussen ook al 30 jaar voorzitter van het kerkbestuur van onze parochie. Sinds hun pensionering zijn beiden in de K.B.G.. waar Jan ook alweer in het bestuur zit. Alle dagen van de week zijn ermee gevuld fietsen, kegelen, dansen, mee op reis... Vrijdags gaat Jan nog biljarten en Marie is daarnaast nog zeer aktief in de Meerlese missiewerking. De zaterdag doen ze samen de kuis van het huis, want dat moet ook gebeuren. Wanneer ze er tijd voor vonden, weet ik niet, maar Jan en Marie hebben ook heel Europa afgereisd. Londen. Berlijn, Rome. Lourdes, Compostella. Fatima en vorig jaar nog Polen, waar ze Krakau en Auschwitz bezochten, dat op hen een diepe indruk maakte. De reis waar ze echter de meeste herinneringen aan bewaren, is een rondreis in Zaïre. Jan heeft daar immers twee zusters en een broer in de missies. Na een mislukte poging in 1984 (een beenbreuk hield Jan op het laatste ogenblik thuis). verbleven ze in 1988 gedurende drie weken in Zaïre. Vanuit de post van Zr. Maria l-luybrechts in Lisala (Evenaarsprovincie) bezochten ze samen met pastoor Verheyen met de jeep van de zusters verscheidene missieposten, in heel Zaïre. Een orivergetelijke reis. Eveneens onvergetelijk natuurlijk was dc viering van de Gouden Bruiloft. De familie had alles tot in de puntjes geregeld, tot en met een feestelijke koets. Na de dankmis werden alle bekenden in de parochiezaal ontvangen op de receptie en 's avonds een groot familiefeesi met wel 140 man in de Voorthoeve. Een video moet hen helpen dat allemaal nog eens terug te beleven. Wij wensen Jan en Marie dat ze er nog vele jaren samen naar mogen kijken.

Het jonge koppel trok in bij Jan's ouders, ui dc boerderij op Groot Eyssel. Jan zou de boerderij van zijn vader immers overnemen. Zijn broer, Christ, htd ei vkik naast ccii boerderij gebouwd, en samen zouden ze bijna heel hun leven verder boeren. Het gezin bleef kinderloos, maar Christ Huybrechts had er zes, die natuurlijk heel wat bij nonkel en tante over het erf kwamen. Een van die mannen kreeg later ook goesting om boer te 33


11

M99m91=dnd

Alle nieuws van de maand werd toch wat overschaduwd door het vertrek van onze meer. Vorige maand werd het uitzicht kapelaan, pater Jef Teuns. Daarover leest u verder. van de D reef ernstig geschonden door het weghalen van de bomen. Ik was blij verrast dat er direct werk werd gemaakt van het vergroten van de plantgaten en het terug aanplanten van de bomen. Het was zelfs zo dat de groendienst de ploeg van de wegenwerken op de hielen zat. Zo snel het gat was vergroot werd er een boom geplant. Verder maakt de Dreef zich op voor een nieuw zo,nerseizoen. Terrasjes worden weer opgesteld om de eerste zonnekloppers te strikken, de speeltuin opende zijn poorten en ook het Mariapark werd grondig schoongemaakt. Zo kunnen we die lange winter weer snel vergeten. Kom gerust eens kijken.

Feest van de dertig-jarigen. Op z ie rd: ig 22 baan waren de de rij ge rs \ n Meerle en Meersel-Drect bijeen. Iedereen geboren in 1967 was welkom in de Voorthoeve vanaf 19u30. Bijna 50 dertigers (en niet andersom) doken op. Na een receptie waarbij iedereen de gelegenheid kreeg om een praatje te maken met elkaar en eens te horen wat er van die of die terecht gekomen was, schoof men aan voor een Breugeliaanse koffietafel. Om ervoor te zorgen dat iedereen eens met iedereen in contact zou komen werd er na het eten een quiz gespeeld met allerlei praktische proeven zoals hamertje tik en hints. Daarna was er nog ruimschoots de gelegenheid om bij te buurten met een drankje en wat gezellige muziek.

Concertavond Fanfare "Voor Eer en Deugd". Onie fanfare zelte ook dii jaar de tradities ender om in april een conceri:is and te VerzOrgen, dit jaar op zaterdag 12 april. Omdat ikzelf voorzitter hen van deze vereniging is het moeilijk om een objectief verslag te brengen van cle geleverde prestaties. Maar de aanwezigen wisten mc toch te vertellen dat het zeker geslaagd kon genoemd worden, zelfs beter dan vorig jaar. Zo'n optreden veroorzaakt toch wel wat zenuwen bij het bestuur, de leden en niet in het minst bij de dirigent. Maar nadat de eerste hindernis werd genomen, kregen de leden de wind in de zeilen (cit. dirigent Luc) en bleef men de zenuwen de baas. Er was een ruime belangstelling van onze buurverenigingen maar de belangstelling van de mensen van Meersel-Dreef. Galder en Strijbeek was maar aan de flauwe kant. Natuurlijk er is al zoveel te doen maar van de andere kant wordt de fanfare te pas en te onpas gevraagd om allerlei feestelijkheden op te luisteren. Maak ons dan ook eens blij en kom eens luisteren. Ik weet bijna zeker dat u het geen vergooide avond zult vinden, of u moest uit zijn op fanfare met CD-kwaliteii. Nee dat kunnen we niet brengen. Maar ik zou zeggen toch maar eens proberen volgend jaar. Ja toch? Bent u een wandelaar en kunt u vroeg uit de veren, dan heeft u zich natuurlijk ingeschreven voor de ochtend dauwtrappen met de fanfare. Zondag. as. 4 mei, stapt de fanfare om 6 uur s ochtends 01) naar Chaam. Dat heeft men nog al eens gedaan maar nu gaat de route langs Meerle i.p.v. Strijbeek. kwestie van daar de mensen ook eens wakker te blazen. We zijn benieuwd of er zich belangstellenden hebben aangediend. Li

34

Start nieuw rommelmarkt seizoen. Vanaf zondag t S iilei kunt ii weer terecht op de Dreef voor een partijtje snullelen en tasten in de tentoongespreide rommelmarkt spullen. Elke zondag van 9u tot 16u30. De rommelnaarkt, een inrichting van onze plaatselijke fanfare, kan al verschillende jaren opeen vast publiek rekenen. De markt gaat door op het Geiteneinde, dat is het stukje Dreef richting grens. De fanfare hoopt ook dit jaar, dat wanneer er kelders en zolders moeten worden leeggeruimd men aan hen zal denken. Als u meer spullen hebt, kunt u ze eventueel ook zelf verkopen, een staanplaats huurt u voor 200 fr. Dit alles komt ten goede aan de kas van de fani'arc. Eventuele inlichtingen kunt krijgen bij Jaak Snijders tel.: 315.76.59. of hij Ton Van Dongen tel.: 3 15.92.73.

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand Drang tot vernieuwing. Ik schreef het al. Meersel-Dreef knapt letterlijk op. Verschillende winkeliers namen het initiatief om hun zaak te verfraaien. Onze bakker Nico Van Den Broek, deed het zeer grondig. Binnen en buiten werd alles wat los en vast zat uitgebroken, en van een compleet nieuwe winkelinrichting voorzien. Als je nu in de winkel staat, lachen al de broden en gebakjes je toe. Om zo in te bijten. Vooral die automatische deur kan ik wel apprcciÍren, dan moet je niet meer moeilijk staan doen met een slagroomtaart inje armen. Je kan er nu ook het echt Meersel-Dreefs Kapucijnenbrood kopen. En zo gaat iedereen met zijn tijd mee.• Tot genoegen, Toon Verleye.

Dc dames van de hobby -club.

In het weekend van zatei'dag 19 en zondag 20april, kon u gaan kijken naar de handwerken hobby-resultaten van de gepensioneerden KBG.


MEERSEL-DREEF

Eerste communie

waptoof $ GS

evl

isseo

nssens

() pauswaamlog $1 //DIa!!, 1)0) 11(1 ('(1! i/O!C 1!12 100/ (/1 zesjarigen van Meersel-Dreef Hier poseren de eerstecominunicanten in de tuin van het klooster.

'N

ei05pçaø 3 728

Plechtige communie

Pl WAl IS ER IN [1 1 EVEN MOOII R DAN II- IE KI NNI N 11101 VEN ABI3 DRAAK! DAAR GRAAF 101 ITT WANT VIII IG VI R/I 0 RI 'T IS MII R DAN II NTI NWI RK

Verzekeringskantoor

Op zaterdag 5 april was het dan de beurt aan de plechtigecommunicanten om gevormd te worden.

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS 35


MEERSEL-DREEF

Twee nummers geleden kon u nog lezeii dat de Vlaamse provincie van de paters Kapucijnen in een kapittel bijeen was, om hun provinciaal bestuur te kiezen. De nieuwe raad, bestaande uit definitoren en de provinciaal, bezoekt dan de verschillende kloosters en benoemt of herbenoemt de gardiaans en vicarissen (oversten en onderoversten). Ik besloot m'n artikel laconiek met de mededeling dat er voor het klooster van Meersel-Dreef weinig zou veranderen. De mededeling tijdens de misvieringen van Pasen, dat onze kapelaan tot gardiaan werd benoemd in het klooster van de paters Kapucijnen te Aalst, sloeg dan ook in als een bom. Reacties van ongeloof en verontwaardiging kwamen los. Niets had erop gewezen dat onze kapelaan zou worden overgeplaatst. Iedereen was verrast en niet in het minst de persoon in kwestie zelf. Nog volop bezig met zijn werk in de parochie, druk doende om met het parochiale team een parochieraad op te richten. Nog vol plannen, nog vol ambities, het mocht niet zijn.

Afscheidsviering. Tegelijk met het aankondigen van zijn afscheid, nodigde pater Gardiaan Luc Wouters al de parochianen uit om de afscheidsmis van pater kapelaan JefTeuns. bij te wonen, op zondag 6april. Gevolgd door een receptie voor de verenigingen en iedereen die nog persoonlijk van pater kapelaan afscheid wenste te nemen. Het nakend afscheid was het onderwerp van gesprek te Meersel-Dreef. Iedereen, gelovig of niet, leefde mee met onze kapelaan die verplicht werd om op negenenzestig jarige leeftijd zijn geboortedorp te verlaten, zijn werk in de steek te laten en alles wat hem dierbaar was. Al de Dreveniers in hard en nieren konden zich die pijn en moeite, levendig voorstellen. Groot was dan ook de verontwaardiging, er werd zelfs geopperd om met een petitie te starten. Zodoende beleefden de Meersel-Dreefse parochianen zijn afscheidsmis met gemengde gevoelens van spijt en meevoelen. Op de receptie waren al de MeerselDreefse verenigingen vertegenwoordigden nog nooit werd er zo aandachtig geluisterd naar de vele toespraken. Eerst kwam Jos Huybrechts aan het woord, voorzitter van het parochieteam, in rake bewoordingen schetste hij de vijftien jaren dat pater Teuns kapelaan was te MeerselDreef. Thérèse Coppens, voorzitster van het feestcomité, legde de link naar het MeerselDrevenier zijn van onze kapelaan. Burgemeester Van Aperen dankte pater kapelaan voor de jaren van goede samenwerking. Vervolgens las pater Jan Van Boxel, de huidige vicaris, de brief voor die onze bisschop schreef, om kapelaan Teuns te danken voor zijn inzet. Tevens las hij een andere bisschoppelijke brief voor, waarin de aanstelling van de nieuwe kapelaan werd geregeld. Als nieuwe kapelaan werd met ingang van twintig april, pater Luc Wouters benoemd, huidige gardiaan, die in de toekomst beide functies zal combineren. Tot slot spraken onze afscheidnemende kapelaan pater JefTeuns en de nieuwe kapelaan Luc Wouters, een woordje van afscheid en vertrouwen in de toekomst. Of hoe afscheid en benoeming heel dicht bij elkaar kunnen liggen. De toespraken werden afgewisseld met muziek gebracht door de fanfare en een afscheidslied vanwege het Mariazangkoor. 36

Een gesprek met pater kapelaan Jef Teuns. Een levensschets. Jef Teuns werd geboren op 30 mei 1928 te Meersel-Dreef, als zoon van schoenmaker Frans Teuns en Mina Nuyten. In de tweewoonst op het Geiteneinde, naast nonkel Jef Van Boxel en tante Mieke Teuns. Jef Teuns was de oudste zoon van acht. In 1940 in het begin van de oorlog, ging hij op kostschool in Lommel-Werkplaatsen, voor de eerste drie jaren humaniora. Daarna vier jaar humaniora bij de paters Kapucijnen te Aalst en vervolgens één jaar noviciaat in het klooster te Edingen, drie jaar filosofie te Brugge en vier jaar theologie te Izegem. Tijdens het derde jaar theologie werd Jef Teuns tot priester gewijd op 8 augustus 1954. Na het voltooien van zijn studies in 1955, volgde nog een stagejaar "wel-

Pater Jef Teuns in 1958, tijdens zijn sta gejaar weisprekendheid in Herentals. Aan het begin van zijn leven als priester. sprekendheid" in Herentals waarbij men leert preken, biecht afnemen en andere praktische zaken. Zodoende ben je dan op achtentwintig jarige leeftijd een volleerde priester, klaar om een taak te ontvangen. Waarbij de kans bestaat dat men bij een kapittel wordt verplaatst naar een ander klooster, naargelang de noden en behoeftes van de desbetreffende kloostergemeenschappen. Sommige paters worden leraar, anderen pastoor of onderpastoor. nog anderen trekken de wereld in als missionaris of trekken het land rond om te preken. Anderen krijgen een taak als archivaris, bibliothecaris of begeleider van jeugd- en andere verenigingen. Pater Pascal Teuns wordt in 1956 naar Izegem gezonden om daar de jeugd te begeleiden. Zesentwintig jaar lang, tot 1982, is hij pastoraal jeugdhegeleider en grote organisator van de jeugdbewegingen aldaar. Honderden jongens en meisjes ziet hij opgroeien en weet hij te bezielen, wat een bijzondere band schiep met al de mensen en dejeugd van Izegem in het bijzonder. Het was dan ook met veel pijn en verdriet dat hij afscheid nam van Izegem, om als gardiaan en kapelaan te worden aangesteld in

Het is feest in Meersel-Dreef want er wordt een priester gewijd. Jef Teuns, geflankeerd door zijn nonkel pater Martiaal, wordt stoetsgewijs afgehaald voor zijn eremis. Pater Jef Teuns koos de patersnaam Pascal, naar zijn inmiddels overleden non kel pater Pascal.


MEERSEL -DREEF Meersel-Drcef, in opvolging van pater Joseph Crombez.

Sant in eigen land. In 1982 kuiiit patei Tcuiis aan te Meersel-Dieel Hij wordt daar met gemengde gevoelens 0111vangen. Hij moet daar de graag geziene pater Crombez opvolgen, of hoe een verhaal zich steeds herhaali.. flo eiiidoro Moorsol_flrt'voniers kenden hem nog van in hun jeug(1, toen ze samen gingen vissen, kattekwaad uithaalden. vogcltjes roofden. enz. Iets waarin de jongens van Mina Teuns eet) grote reputatie hadden npgohni wil Daariogonnvor si ondon do voort

j)rCn 1tt piter Fascal t CUi'iS al !I.'! n1eCT' Ofi Dreef woonde en enkel eens voor een familtebezoek kwam overgewaaid. Hij kende dus wel de Dreef maar eigenlijk niet meer de mensen. Hij pakte het echtergrondig aan, elke familie op Dreef werd van huis tot huis bezocht voor een kennismaking. Iets dat cle paters ook gewoon waren als missiepredikant. Bij het preken van een missie werden huis aan htus de parochianen uitgenodigd om deel te nemen. Juist in die dagen waren Bud en Denise Eekels pas getrouwd en op huwelijksreis naar Kreta. Zij hielden toen café "Stad Lourdes" open. Juul Teuns, de broer van pater Kapelaan, zorgde, terwijl de tortelduitjes op huwelijksreis waren, voor het uitbaten van het café. Zodoende kon Jef zijn broer Juul dagelijks zien, iets waarvoor hij nog steeds blij is, temeer omdat enkele dagen later Juul plots overleed aan een hartinfarct. Daardoor had Jef de trieste taak, om als eerste begrafenis zijn eigen broer naar zijn laatste rustplaats te moeten begeleiden.

De opdracht. Na twee, drie maanden van huisbezoek was pater kapelaan rond. Hij had zijn ogen de kost gegeven en zijn oor te luisteren gelegd. En langzaam kon hij dan enkele veranderingen aanbrengen. Pater kapelaan drukte via zijn inbreng in de verschillende verenigingen, als proost en medebestuurslid, zij het dan vaak zonder stemrecht, een grote stempel op het reilen en zeilen van Meersel-Dreef. Doordat het Meersel-Dreefs verenigingsleven zich voor een groot gedeelte afspeelt rond het klooster, was hij dè contactman tussen de paters en de verenigingen en vaak tussen de verenigingen onderling. Hij was en is een gedreven man. Altijd bezig, altijd op weg. Naar buiten toe ogenschijnlijk soms onbewogen en koel. Maar wie hem beter kende wist dat hij zeer begaan was met het wel en wee van Meersel-Dreef en zijn parochianen. Als echte Meersel-Drevenier was hij sterk geïnteresseerd in alles wat er hier gebeurde in dit dorp. Met de dorpsraad werkte hij mee aan het realiseren van een sociale verkaveling. met in zijn achterhoofd het behoud van de lagere school. Organiseren was één van zijn sterkste kanten. Vooraf speurde hij naar de te volgen weg en trachtte dit dan te bereiken door de andere bestuursleden warm te krijgen voor zijn ideeën. Bij een belangrijke vergadering van de dorpsraad, het feestcomité of een andere vereniging, kwam hij vooraf even peilen hoe de kaarten zouden worden geschud. Als hij dan overtuigd was van de juiste manier van handelen stond hij voor 100% achter de zaak. Maar vaak gaf hij toch ook enkele suggesties of wees hij op een bepaald punt dat men over het hoofd had gezien. Afspraken kwam en komt hij stipt na. hij is pas gerust als hij zijn deel van het werk heeft volbracht. Liefst al 's anderendaags. Wanneer er in een vergadering werd

Deftinilic' Jef's jongste broei' Kantje!. Van links ilcicli recht: Paier Kaniiel, pater Sta,,, Jai,u.s, Juni, Fons, Tonia, Pier, pater Jef en moeder Mina Nuvte,i. gepraat om te praten werd hij onrustig. bang dat er na de vergadering geen resultaten zouden zijn geboekt. Wat dan wel eens tegen de borst stootte van mensen die eigenlijk maar alleen eens kwamen om hun gedacht te zeggen. Of anders gezegd, wie veel doet maakt veel fouten en wie niets doet maakt geen fouten.

Het parochieteam. DHM: Welke waren je belangrijkste ter-

wezenlijkingen? JT: Buiten het oprichten van de verschillende werkgroepen en comités, en ook de feestelijkheden rond het 300-jaar bestaan van het klooster, was zeker op parochiaal vlak het oprichten van het parochiaal team zeer belangrijk. Wegens het dreigend te kort aan priesters werd onder stimulans van het bisdom, in september

i1oos en BROSENS

iB

'86 een parochieteam opgericht. Die door de jaren heen, een aantal waardevolle initiatieven nam. Zo zorgen ze er o.a. voor dat al de nieuwkomers op Meersel-Dreef, een informatiebrochure ontvangen. Met de adressen van al de verenigingen en comités, met alles wat er op parochiaal gebied bestaat te Meersel-Dreef. Er werd door het parochieteam ook gedacht aan de oprichting van een parochieraad. We hebben ons daarover laten adviseren door iemand van het bisdom. Onder mijn impuls werd besloten om eerst alle soortgelijke verenigingen in vijf aparte vergaderingen bij elkaar te brengen, om elkaar beter te leren kennen en eventuele raakvlakken te zoeken en misschien tot meer samenwerking te komen. Om zodoende te peilen naar de behoefte aan een parochieraad, zodat het eventueel uit de verenigingen zelf kan ontstaan, anders dan het van onze kant op te dringen, wat

1 EM-II

2

d '° 1995 65

Audio - Video - TV Electrische huishoudtoestellen Verlichting

JAAR

E lectriciteitsmaterialen Herstellingen

Tel. 03.31 4.51 .41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 1 42b

37


MEERSEL-DREEF waarschijnlijk tot mislukken zou zijn gedoemd. De huidige vergaderingen werden al positief onthaald. De parochieraad zou daaruit een voortvloeisel moeten worden. Daaraan moet nog voort gewerkt worden maar men moet er wel de tijd voor nemen om één en ander te laten groeien. Het feit dat onze parochie momenteel overeen goed werkend pastoraal team beschikt, zal het ook makkelijker maken voor mijn opvolger pater Luc Wouters. Meersel-Dreef is een kleine parochie, met een duizend inwoners, dat maakt het bijzonder moeilijk om toch al de verenigingen draaiende te houden. Voor de leden moet je putten uit een kleine voorraad maar ook de enthousiaste mensen die een bestuursfunctie op zich willen nemen zijn navenant niet dik gezaaid. Daarbij rekening houdend dat van de 380 gezinnen er bijna een honderdtal echte Nederlanders zijn die zich niet echt verbonden voelen met Meersel-Dreef en de parochie, maakt dat het instandhouden van al die werkgroepen en verenigingen een grote inzet vraagt van een kleine groep. Waardoor het altijd dezelfde mensen zijn die het moeten doen. Gelukkig hebben we in de loop van de jaren toch voldoende mensen gevonden om al de werkgroepen draaiende te houden.

DHM: Waarom spreekt men hier van

een kapelanij en niet van een parochie? JT: Ten eerste omdat het een paterskerk is, alhoewel dat niet het voornaamste is. Kerkrechterlijk heeft een kapelaan een eigen kerk of kapel en heeft hij al de rechten en plichten van een pastoor. Een voordeel is echter dat hij geen financiële verantwoording verontschuldigd is aan een kerkfabriek of aan de gemeente maar wel natuurlijk aan de orde. Een kapelaan is dan wel verplicht van de kerk te onderhouden. Voor de rest is er dus weinig verschil.

Cijfers en letters. Als echte Meersel-Drevenier was en is pater kapelaan lef Teuns sterk geïnteresseerd in de geschiedenis van Meersel-Dreef. Voor het boek t.g.v. het 300-jaar bestaan van het klooster, werd heel het archief van de paters uitgespit, talloze mensen bezocht die foto's, posikaarten en andere wetenswaardigheden bezaten, geschiedenishoeken iiitgepliiisrl en Wat alles hij elkaar een schat aan informatie opleverde over de geschiedenis van Meersel-Dreef gedurende de laatste driehonderd jaar. Pater kapelaan was daar zeer in geinteresseerd. hij groef daarmee ook naar zijn eigen ioots. Het is dan ook dankzij hem dat we nu over dit boek kunnen beschikken. Bij zijn aankomst in onze parochie vond hij geen archief i.v.m. de kapelanij. Met terugwerkende kracht zette hij de voornaamste punten op papier, dat hield hij hij tot de dag van zijn afscheid. Een bron van informatie voor het nageslacht. Daarin kun je ondermeer lezen dat er met kerstmis '96. 3.005 kerkgangers werden geteld en met pasen '97. 2.700. Dat er in die vijftien jaar meer dan 1.5 miljoen hosties werden uitgedeeld. En als laatste voorbeeld, dat op 6 april 1991 normaal de plechtige communie van onze twaalfjarigen had moeten plaatsvinden maar dat er dat jaar geen enkele twaalfjarige op Meersel-Dreef rond liep. Het eerste weekend van het nieuwejaar zette hij in zijn nieuwjaarspreek altijd alles eens op een rijtje. Hoeveel communies er waren uitgedeeld, 38

hoeveel keer het zangkoor had opgetreden, hoeveel eerste- en plechtige communicanten er waren, hoeveel mensen er waren gestorven in het voorbije jaar enz. Dat maakt dat pater kapelaan in zijn laatste toespraak kon vertellen dat hij in de vijftien jaar dat hij kapelaan was, 300 kinderen heeft gedoopt in Meersel-Dreef, 150 huwelijken heeft ingezegend. 104 eerste eornmunicanten en 107 vormelingen heeft gezegend en jammer genoeg 110 mensen naar hun laatste rustplaats heeft begeleid. Verder heeft hij een collectie bijgehouden van al de doodsprentjes van gestorvenen van Meersel-Dreef en een knipselkaft met al de artikels die waren verschenen over MeerselDreef in zowel de Nederlandse als de Belgische pers.

Het afscheid. DHM: Hoe voelt het aan om afscheid te moeten nemen van Meersel-Dreef JT: Ik neem met pijn en verdriet afscheid van Meersel-Dreef. Scheiden doet lijden. Je moet afscheid nemen van je verleden maar wij hebben trouw beloofd aan de Kapucijnen en ik ben gehoorzaamheid verschuldigd aan mijn hogere oversten. Net zoals ook gehuwden elkaar trouw hebben beloofd. In goede en in kwade dagen. En zal ik proberen daar waar ik kom er het beste van te maken. Ik aanzie het ook een beetje als een getuigenis, dat je de mensen de diepere waarde van trouw daardoor bewijst. Trouw aan een gegeven woord. Moeilijkheden mag je niet uit de weg gaan maar je moet proberen er het beste van te maken. Ik kan ook de mensen en mezelf ongelukkig maken door mee te huilen en te jammeren maar dan maak ik mezelf en de anderen nog meer ongelukkig. Met de mensen aan te zetten tot protest los je niets op en daardoor bestaat de kans dat mijn opvolger tegenwerking krijgt, in plaats van medewerking. Dat is niet het doel van ons leven, de mensen moeten samenwerken. Ik geef toe dat ik eerder zakelijk en nuchter ben maar dat wil niet zeggen dat ik het in mijn hart niet voel. Ik heb nachten niet geslapen maar nu de knoop is doorgehakt voel ik me weer wat beter. Ik heb ondertussen afscheid genomen van de mensen. Vooral het achterlaten van de ouderen en de zieke mensen die ik regelniatig ging bezoeken, vind ik moeilijk. Goed

wetende dat een gedeelte van hen er over zoveel jaar niet meer zal zijn.

De toekomst. DHM: Wat brengt de toekomst in Aalst? JT: Ook in Aalst zal ik langzaam aan mijn handen vol krijgen. Er wordt al lang gesproken over een mogelijke verbouwing van het klooster. Iets waar organisatorisch veel bij komt kijken. Ik ben iemand die veel preekt, wel een drievier honderd keer per jaar. In Aalst is er een pater pastoor, zodat ik daar niet direct die functies zal moeten waarnemen. Alhoewel de huidige pastoor al heeft gebeld om te vragen de negen dinsdagen van St.-Antonius te preken. Dat zal dus wel lukken en als men weet dat er een predikant in de omgeving woont, word je toch hier en daar gevraagd om eens een preek te verzorgen. Zodoende zal ik. voor ik het weet toch wel weer de handen vol hebben. Ook het zingen in de hoogmis, heb ik steeds zeer graag gedaan, ook dat zal ik missen. Zo zijn er toch honderd en één dingen. Maar toch zal ik proberen waar ik ook naar toe ga, er het beste van te maken.

DHM: Koesterje de hoop om nog terug

te komen? JT: Al was het niet levend dan dood, ik heb al gevraagd om zeker op de Dreef begraven te worden. Maar voorlopig zul je me een tijdje niet zien. Hier alle weken terug staan zou de zaak alleen maar erger maken. Maar wat de toekomst brengt? Wie weet?

Pater kapelaan bewerkstelligde mee als gardiaan het realiseren van het grote parkeerterrein aan het klooster. Daartoe werd een stuk van de paterstuin aan de gemeente overgedragen. Onder drie voorwaarden: 1. Er moest een parking worden aangelegd, 2. Dat er een deugdelijke afrastering moest komen tussen de parking en de paterstuin, 3. Dat er geen kermisattracties zouden mogen staan om het karakter van het klooster en de grot niet te schaden.

Patei l(1J)el(Ian tl,ftlelI s Lie plechtige euchai 1 sïu u i in ç aan Lid grot / ., ijli -I() jui / priesterjubileum op 31juli 1994. Met links Lie huidige pater gardiaan-kapelaan Luc Wouters, zijn neef pater Jan Van Boxel en rechts zijn broers pater Stan en pater Kamiel Teuns.


MEERSEL -DREEF

Fleurige bloemheesters voor april

Vijftien jaar kapelaan, een chronologisch overzicht. 1983. Onder impuls van pater kapelaan Teuns, werd het St.-Luciacomité opgericht. Dat comité moest en moet nog, instaan voor het gebruik en het instandhouden van de kapel. O.a. konden de Meersel-Dreefse meisjes indien ze dat wensten, huwen in de kapel. Dat bleef echter niet duren, want door achteloos op een huwelijksdossier te vermelden: "huwelijk in de St.-Luciakapel", werd de kapelaan door het bisdom op de vingers getikt. Want volgens het kerkelijk recht mogen er geen huwelijken plaats vinden buiten de parochiekerken waar wekelijks een mis plaatsvindt. O.a. omdat de huwelijksboeken die tijdens de huwelijksplechtigheid moet worden getekend, in de parochiekerk moet blijven. Uit vrees dat ze niet in orde zouden blijven. Opdat moment waren er al een viertal Dreefse meisjes die gepland hadden om in de kapel te huwen. Iets wat dan in het water viel en toch wel wat voor wrevel en onbegrip zorgde. In hetzelfde jaar werd nog het missiecomité en een ziekenzorgbestuur opgericht, waarvan pater kapelaan Teuns telkens proost werd. De lagere meisjesschool op de hoek van de Nieuw Dreef wordt overgedragen aan de gemeente. Ook de kerk en het klooster werden onder handen genomen. 1984. De oude kerkstoelen werden geleidelijk vervangen door nieuwe. In '85 werd het torentje van de kerk volledig vernieuwd en in '86 waren de daken, de muren en het zinkwerk aan de beurt. Gedeeltelijk stonden deze herstellingen al in het teken van het nakende feest ter gelegenheid van het driehonderd jarig bestaan van het klooster in 1987. Daartoe werd ook in '85 door pater Teuns een gelegenheidscomité opgericht welke bestond uit twee leden van het feestcomité, twee leden van de dorpsraad en twee afgevaardigden van het klooster. Zij zouden de feestelijkheden organiseren. Daartoe werd door het comité meer dan 150 keer vergaderd. Ook in '85 kon er een kapelletje ter ere van de H.-Clara en St.-Franciscus worden ingewijd. 1986. Oprichting van een pastoraal team. 1987. In 1987 werd dan op een grootse manier het 300-jaar bestaan van het klooster gevierd, met plechtige Eucharistivienngen met de bisschop van Antwerpen en Breda, een tentoonstelling rond Franciscus, een kloosterbier, een stoet met en door de mensen van Meersel-Dreef, Galder en Strjbeek waar een 15.000 kijklustigen op af kwamen en met als kroon op het werk de uitgifte van een boek over het 300-jarig bestaan van het klooster, eigenlijk zowat de geschiedenis van Meersel-Dreef. 1988. In 1988 werd Jef Teuns herbenoemd als kapelaan en pater Nollet volgde hem op als Gardiaan. Op 10 december 88 vierde pater kapelaan met de parochie zijn 40-jarig klooster-

jubileum. 1992. Op tweede kerstdag van 1992, wordt voor het eerst na de hoogmis, traditioneel opgeluisterd door de fanfare en het zangkoor, een receptie aangeboden aan de besturen van al de verenigingen te Meersel-Dreef. Tevens wordt dan door het parochieteam de aandacht gevestigd op het feit dat in 1993 de kapelanij 25 jaar bestaat en worden al de verenigingen om hun medewerking verzocht. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis geeft het parochiaal team in samenwerking met de dorpsraad, een jubileumuitgave van de Stuw uit, met de geschiedenis van 25-jaar kapelanij en een voorstelling van al de verenigingen van Meersel-Dreef. Op 5 juni '93 vindt er en plechtige eucharistieviering plaats met een receptie en een tentoonstelling. Op die tentoonstelling exposeren 32 verenigingen met archiefstukken en informatie over hun vereniging. 1994, 31juli. Veertigjarig priesterjubileum, van pater kapelaan, met een plechtige eucharistieviering aan de grot gevolgd door een receptie voor de parochianen. 1995. In het jaar 1995 vond een tweede grote jubileum plaats namenlijk het 100-jaar bestaan van de grot. Met plechtige diensten, kaarskensprocessies, een tentoonstelling en allerlei versieringen.

Een anekdote: Bij zijn rondgang in Meersel-Dreef kwam hij ondermeer bij Broos Jansen. "Wie zeide gij" , vroeg Broos. "Ik bende nieuwe kapelaan", zei pater Teuns. "Ja maar hoe heete gij", vroeg Broos. "Ik ben Jef Teuns.", antwoordde de kapelaan. "Dt is niet waar," zei Broos, "Gij zijt Jef Pek."

ij

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

April is een maand van uitersten. Het kan al echt voorjaar zijn, zelfs zomers. Maar natte sneeuw en hagel behoort ook nog tot de mogelijkheden. Toch is het een echte voorjaarsmaand. Daarvoor zorgen de vroegbloeiende heesters in de tuin.

Magnolia stellata In elk tuin past de stermagnolia, Magnolia stellata. Dit struikje wordt niet hoger dan 2,5 m en groeit nagenoeg even breed uit. De groei is bovendien langzaam. Jonge exemplaren bloeien al rijk, vooral op een zonnige en beschutte plek. Dat laatste is van belang vanwege de vroege bloei: nachtvorst mag de smetteloos witte bloemen niet beschadigen. Het is een gemakkelijk groeiende bloemheester, een echte blikvanger in het voorjaar.

Camellia Een groenblijvende heester die zich al vroeg in het jaar tooit met spectaculaire bloemen is Camellia japonica. De plant is nauw verwant aan de theestruik, maar kan lagere temperaturen verdragen. Vooral oudere exemplaren kunnen onze gemiddelde winters goed doorstaan. De dikke, ongesteelde knoppen zijn al vanaf de nazomer zichtbaar. De grote bloemen zijn wit, roze of rood, ook tweekleurig. Evenals Rhododendrons houden Camellia' s van humusrijke grond en goed bedekte wortels. Die groeien namelijk oppervlakkig en mogen niet uitdrogen. Ze zijn gebaat bij een flink laag blad, stro of compost. Een combinatie van enige schaduw en wat beschutting is optimaal. Het voorkomt bladverdroging bij schraal voorjaarsweer en beschermt de bloemen tegen nachtvorst. TipL Als kamerplant zijn Camellia's alleen tijdelijk geschikt. Ze kunnen niet tegen kalkrijk leidingwateren hogere temperaturen dan 15°C. Vanwege hun steelloze bloemen mogen de planten niet worden gedraaid ten opzichte van het licht. Dan vallen de bloemen af.

Japanse Azalea Min of meer bladhoudend zijn Japanse Azalea's, kleine heesters die rijk kunnen bloeien. Ze worden 40 Ii 80 cm hoog en vrij breed en zijn overdekt met bloemen. Eén van de vroegst bloeiende is de bekend roze 'Silvester'. In de loop van mei bloeiende dieplila 'Lilac Time' en de scharlakenrode 'Vuyk's Scarlet'. Lichte tinten zijn er ook: ivoorkleurig ('Palestrina') en wil ('Adonis'. gevuld). Japanse Azalea's zijn botanisch gezien Rhododendrons en ze behoren dus tot de familie van de heideachtigen (Ericaceae). Dit betekent dat ze van zure, humusrjke grond houden. Er is speciale mest voor deze plantengroep. iw Als de kluit van Azalea's bij aankoop met een gaaslap is beschermd, moet deze worden losgeknoopt in het plantgat. Onder de wortels laten liggen of verwijderen.

39


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

Zonder tuinen, geen open-tuindag

Minderhout verkend

Dc ho t ano tol i no out eens in buurman s tuin rond te neuzen is groot. Een gezonde belangstelling nemen wij aan, gezien het enorme suc ces dat tuincentra voor het ogenblik te beurt valt. En we zijn er van overtuigd dat een heleboel tuinen ook echt de moeite waard zijn. De ene verkiest een 'speel'tuin. de andere overwegend een moestuin. Met een siertuin kan je alle kanten uit en hij bestaat ook in alle smaak variaties. Wat voor de ene mooi is, vindt de ander wellicht afschuwelijk. Er zijn zeker ook de zogenaamd ecologische tuinen waar het accent ligt op respect voor natuurlijk leven: hier vinden we kruiden, vlinderstruiken, houtwallen. En tegenwoordig zijn er een heleboel tuinen waarin een rustgevende waterpartij (als sierelement of als biologisch kweekcentrum) wordt ingebouwd. Een massa mogelijkheden dus met elk zijn eigen charmes, zijn eigen filosofie. K.W.B. speelt hier uiteraard weer op in door op 1juni een open-tuindag te organiseren. Mensen krijgen de kans om ongedwongen 01) bezoek te gaan in andere tuinen zonder dat je stickem over de haag moet gluren. Maar voor zulk initiatief zijn er natuurlijk mensen nodig die hun tuin een dagje willen openstellen voor het publiek. Daarom doet K.W.B. een oproep aan de vele prachtige-tuinhezitters om mee te werken aan dit initiatief. Een seintje aan Marc Verschueren op tel.315.0406 enje behoort tot het rijtje tuineigenaars die met fiere borst zijn visie op tuinen kwijt kan aan het grote publiek.

De /141/u/crho/1i5e )/( hllCI!iC/ii0C//t iS 00/! i/!/il(1t!e/ LIII! jal/'lijI.s door K.L.J. 1001(11 0/) p0101! gezet. Ook dit jaar mocht deze Organisatie weer op heel wat bijval rekenen onder een stralend lentezonnetje. Groot en klein konden zich uitleven bij verschillende praktische proeven die over heel de gemeente waren uitgezet. De tussenafstanden konden rustig fietsend of met de wagen worden afgelegd. Uiteindelijk hebben alle deelnemers weer een groot stuk van hun eigen dorp gezien.

Bronnenproject .

. .........

.....

autobanden

0;PEETER5' *

merkbanden *

occassiebanden *

reparaties *

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 31 4.63.05

40

Iii liet hadet ioii o / / ,Ç / ' 001/nl 110/loo / 0/! (le rzoel. 011ga gee rd // o o d .s £1 l l is.s ei'.s vall onze basisschool zich om een bron of een waterput in eigen oingeving te bestuderen zodat deze kan opgenomen worden in een landelijk overzicht. De keuze viel dit keer op de waterput van de koster die de kinderen de nodige inlichtingen bezorgt. De resultaten van het onderzoek worden nauwgezet genoteerd en nadien voor verwerking doorgestuurd. Een tweede onderzoek heeft plaats in de maand oktober zodat de evolutie van ons regenwater netjes kan opgevolgd worden.


MINDERHOUT

.

Parochiezaal Minderhout Weer een stukje Minderhout erbij \ cle verenigingen varen aanwe/ig op de belangrijke vergadering van 17 maart waar het collectief ontslag werd aangekondigd van het huidig beheerscomité van ons parochiecentrum. Ontslag om diverse redenen waarop we in een vorig nummer reeds ingingen. Op 1juli wordt de zaal aan haar lot overgelaten en de tijd dringt daarom om een aanvaardh oplossing uit te dokteren die het voortbcsi,.,ri van ons parochiecentrum, waarin de Miii derhoutse gemeenschap zoveel energie in teerdc. garandeert. Op deze vergadering werd om. de historiek \ zin het parochieccnlruin geschetst. Pastoor Loui' Michielsen start in 1964 met de bouw van een prefab-constructie. Om de financiële en materiële ondersteuning te waarborgen wordt een gemeenschapsraad opgericht. Hiervan maken de volgende mensen deel uit: Edm. Matthieu, C. Verlinden, L. Michielsen, R. Knevels, Theo Daems en Jos Adams. De eerste zondag van april 1965 wordt het parochiecentrum feestelijk ingezegend en kort nadien wordt Kapellekenskermis geboren. Het wordt hèt feest van Minderhout en kan in heel de regio op veel succes rekenen. Rond de Jaars i- seling '74-' 75 wordt de oude gemeenschapsraad ontbonden en een nieuwe opgericht met al voorzitter Alfons Desmedt. Wanneer in 1977 het lokaal van de kruisboog gesloten wordt, beslist deze raad een café in te richten in de zaal. Een jaar later volgen dan een aantal belangrijke wendingen: bij de fusie van de scholen in Hoogstraten krijgt de Minderhoutse school een vrij statuut. Kort daarop overlijdt pastoor Michielsen en neemt Piet Van Hoofde fakkel over en in 1979 wordt ook deze nieuwe gemeenschapsraad opgedoekt. In de plaats hiervan komt een parochiecomite bestaande uit: Piet Van Hoof, Fons Desmedt. Cor De Bie, Frans Jochems en Cor Van Boxel. In 1988 meldt pastoor Van Hoof dat alle schulden van de zaal zijn afgelost en wordt Cor Van Boxel voorzitter van het parochiecomité. De laatste Kapellekenskermis is dan ook een feit en pastoor Van Hoof vertrekt naar Meerle in 1989 en wordt opgevolgd door diaken Walter Van Den Broeck. Tot in 1995 wordt het café uitgebaat door een ingeschreven werknemer, maar dit is niet langer rendabel. Enkele maanden komt een zelfstandig uitbater het centrum runnen maar dit loopt al gauw op een sisser af. Vanaf augustus '95 tapt de Arkduif de pinten en wordt het centrum verder bestuurd door het parochiecomité. Dan geraakt door opeenvolgende ontslagen, verhuis of pensionering het beheer in malaise. Zover zijn we nu... en wie stapt er in het bootje? Deze onderhandelingen zullen de volgende maanden in een sneltreinvaart en met liefst veel frisse ideeën moeten worden voortgezet. Dat het niet gemakkelijk wordt, is wel duidelijk.... We houden u op de hoogte.

Nu het structuurplan Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen staat, is ongestoord bouwen nog mogelijk. Zoals gepland zijn de infrastructuurwerken voor een nieuwe verkaveling aan de Borselhoeve san start gegaan. Gegadigde,, kunnen alvast hun plekje uitzoeken.

Papierenthousiasme houdt aan

..:

...

Op ( i /J iijLiipp II koOl!K.L.J. OII Ii IIÜv1 Ii 10/? O/i papiervoorraad, die we natuurlijk zelf al zo klei,, mogelijk houden door overbodige en ongevraagde reclame te weren. Vijf bomvolle containers werden door deze enthousiaste ploeg netjes volgepropt en geruild tegen een handvol centen om het dak op hun nieuwe lokalen te 'bepannen'.

Algemene Bouwonderneming ,

<RAATS MARCEL

Vogelhofstsraat 6

2323 Wortel

Tel: 03/314.32.24.

Fax:03/31 4.11.24.

Autotel:01 7/16.92.80. 119

41


MINDERHOUT

Minderhout-Neufchâteau.. of het Europa der kinderen stond hct gedrukt in een Lu'semburgse kiant. Hiermee wilde men het accent leggen op de samenwerking en de vriendschap die doorheen de voorbije jaren is gegroeid tussen de basisscholen van beide gemeenten, wars van taal- en cultuurverschillen. De zesdeklassers van onze eigen basisschool waren weer een week te gast in onze verste provincie. Het project wordt stilaan volwassen. Bijna drie kwan van de gastgezinnen waar onze kinderen verbleven, hadden in het verleden ook al een Minderhoiits kind in huis. Het is boeiend om al deze ervaringen uit te wisselen en te horen hoe vriendelijk en beleefd onze kinderen zich gedragen, hoe ze zich met hun Franstalige vriend amuseren, hoe ze hun best doen om zich in het Frans uit te drukken.... of hoe weinig ze durven zeggen, hoeveel initiatief en goede wil ze aan de dag leggen... of hoe ze zich terugtrekken in een hoekje. Het is ook boeiend voor de leerkrachten om de kinderen volledig anders te ontdekken dan in eigen vertrouwde omgeving. Het is grappig om na enkele dagen onze eigen kinderen onder mekaar... naar Franse woorden te horen zoeken om zich verstaanbaar te maken, omdat ze vergeten zijn dat ze onder elkaar..., gewoon Nederlands kunnen spreken! Een kleine fotoimpressie..... u Zo

De i'eis niet opeiiIacii' t'ertoeï ( ,')( iTi.s (/00/ de koning Boudenijustichting aaiige/oden is op zich al een heel onderneming. Libramont... de laatste minuten trein naar het andere eind van België zijn aangebroken, de spanning stijgt.

Hoe ernstig en vi'raakroepend de hele Durroux-afftiire ook mag zijn, het bezoek aan het gerechtsgebouw had dit jaar natuurlijk een extra aantrekkingskracht vanuit de vele beelden die hiervan de afgelopen maanden op TV zijn verschenen. De bloemen en kransen die voor het gerechtsgebouw waren neergelegd, deden natuurlijk tnenigjbtotoestel flitsen. Toch voelden we ons cclii geen /'amptoeristen. Dit bezoek stond elk jaar weer op ons program/na. En dat onderzoeksrechter Connerotte in alle bescheidenheid buiten glipte, hadden slechts weinigen gemerkt.

.

.

...

$

Lii t i ([Ci i(IC/ljl i. Ii' I) /0(' / iiig t t /ie'î In h project te ervaren dat vriendschap geen rekening houdt met taal- en cultuurbarrières!

Andermans vuil IL t is intioni/ijk iiiet erg logisch dcit anderen moeten opdraaien om ons argeloos weggekieperde afval op te ruimen. Al hoorde ik onlangs nog beweren 'dat de onderhoudsploeg daar toch voor dient!' Frietbakjes, colablikjes, snoeppapiertjes (ja, ook de kleintjes) horen niet op straat of in het bos. Kunnen we het daarover eens worden? Zelfs dit lijkt dikwijls moeilijk, en niet alleen bij onze jeugd. Als de mniserie te groot wordt, en om de namiddag (zinvol) te vullen, moet de jeugdbeweging worden ingeschakeld om de boel weer op te ruimen. Dit is een mooi gebaar natuurlijk, maar mneer (lan dat nog willen we door deze foto nogmaals wijzen op de verantwoordelijkheid van ieder van ons om het zover niet te laten komen dat 'kuisploegen ' moeten worden ingeschakeld. Een pluim toch voor (leze jonge K.S.J. 'ers die de kerkomgeving weer toonbaar maken. Noot: Dat je niet altijd op de pia/list moet schieten, mocht ik onlangs nog meemaken toen ik een merel doodieuk de vuilnisbakken zag ledigen en de papiertjes zo vrij spel kregen in de wind. We hebben hem meteen op zijn verantwoordelijkheid gewezen. EPA


spoRT

t2Hc'I

HVV zonder druk op de ketel 1 Id ,lot van de eolnpelltle was er voor HVV te veel aan. Tegen Verviers werden de roodwitten op de Thijsakker met 0-4 geklopt. De cijfers zeggen niet altijd alles. Verviers scoorde ongeveer tegen 100% en bij HVV lukte er die dag niets. Met verplaatsingen naar Berchem en VisĂŠ, twee bedreigde ploegen, kreeg men de gelegenheid om voor een erg goede plaats in het klassement te zorgen. 1-IVV speelde twee onvoorstelbaar slechte matchen en verloor telkens met 4-0. Met de verplaatsing naar SV Mol en de thuk niatch tegen Racing Mechelen voor de boeg. ziet het er niet naar uit dat er nog veel punten gaan bijkomen. Anderzijds is voetbal wel de meest onberekenbare sport die men zich kan indenken en zijn verrassingen nooit uitgesloten. Door het winnen van de eerste periodetitel zal HVV in de eindronde uitkomen tegen de andere kandidaten voor een plaats in de tweede nationale. Op dit ogenblik zijn enkel Racing Jet Waver en Hoogstraten VV de enige clubs die zekerheid hebben. Voor de overige plaatsen komen Strombeek, Verviers, Mol, Mechelen, Herentals en eventueel Poederlee in aanmerking + nog een club uit derde A (St. Niklaas) en de club die derde-laatst eindigt in II nationale (Charleroi). Wie geluk heeft met de loting en een paar thuismatchen loot, kan zeer ver komen. Hopelijk heeft HVV dat geluk en krijgt trainer Lodewijckx tegen die tijd weer druk op de ketel.

De HoogsrraatseA-duit'eltjes hebben een ,vel,iiieiend ,ei:oei, hier de rirg i'./" (/(//t de leiding in hun reeks. Boven v.l.n.r. Afgev. Swa De Beider, May Van Den Bogerd, Trainer Louis De Roover. Midden v. 1. n. r. Dennis Adanis, Tim Koeman, Wouter Brees, Mich ie! Lanslots, Niels Vermeiren, Jens Jochems. Onder. v. 1. n. r. Tini Van De Mosselaa r, Koen Janssens, Jeroen Mertens, Nick Haeseldonckx.

Advertenties v7

314.49.11 1314.55.04

BEGRA FENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliĂŤnteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS

Met zijn Gewestelijke B-Knapen haalde trainer Cari Janssens de kanipioenstitel binnen na een spannend seizoeneinde waar slechts in de laatste wedstrijd definitieve zekerheid verkregen werd. Boven v. l.n. r. Afgev. Rudv De Me ver, Jasper Feyaerrs, Nic Vansande, Michiel Den Haervnck, Kristof Broes, Maarten Thijs, trainer Cari Janssens. Onder v.l.n.r. RikBrosens, Aiain Janssens, Dries Van Den Kerbus, Tom Vandersniissen, Jef Oon2s, Ben Rombouts, Geert Dickens. Ontbreken op de foto: Aiex Hudits, Willem Vandesande, Maarten Braspenning. 43


SPORT

Promotie voor KFC Meer? Rij hei sehrij\en an dit artikel Lijn er nog 3 wedstrijden te betwisten voor KFC Meer maar u, beste lezer, kent de toestand van geel-zwart eind april al veel beter, want dan is er juist nog één wedstrijd te spelen. In de Meerse sportkringen heerst wederom het enthousiasme van de grote dagen. Zal Meer promoveren? Zal Meer kampioen spelen? Valt Meer juist buiten de prijzen? Het kan nog alle kanten uit. Het zou een exploot zijn, tweemaal na mekaar de promotie weten af te dwingen. Wel nog even afwachten en zeker nog niet vooruitlopen. Eventjes de laatste wedstrijden overlopen.

HIll Turnhout zakte af naar de John Leysenstraat en men verwachtte een moeilijke kluif want een ploeg in degradatiegevaar kan rare capriolen maken. Dc Meerse ongerustheid was echter vlug weggeschoten, want nog voor rust luidde de stand reeds 3-0. Na de rust kwamen dan de forfaitcijfers 5-0 op het bord. Een andere Turnhoutse ploeg, White Star Schorvoort, prijkte de volgende zondag op het programma en de verliezer van deze wedstrijd zou enige kans op promotie zeker verspillen. Het werd dan ook een harde wedstrijd van begin tot einde, waarbij Meer toch een 1-2 overwinning op zak stak. Geen wedstrijd voor hartlijders, maar wel twee prima goals. Gooreind hoopte ook nog op promotie en aan de rust wees de stand 3-2 in het Meerse voordeel. Nadien twee voorzichtige ploegen aan het werk en hiermee naderde Meer tot op 2 punten van de leider.

Flandria kwam op zijn beurt naar Meer afgezakt. Lange tijd werd er weinig spannends gepresenteerd maar dit resulteerde toch in een 1-0 voorsprong. Dan schoot Peter Vermeiren uit zijn krammen en gaf tot driemaal toe, binnen de vijf minuten, de bezoekende keeper het nakijken. Yves Vervoort deed er nog een schepje bovenop en de supporters waren weer meer dan tevreden. Zal de laatste wedstrijd de beslissing brengen? Wij duimen alleszins mee voor KFC Meer!

Laatste wedstrijd zondag 4 mei: 15.00 u. Meer - Brecht •

K.F.C. Meerle In de thuiswedstrijd tegen Achterbroek kwam Meerle na 13 minuten op voorsprong door een doelpunt van Dirk Van Bavel. Juist voor de rust kreeg Achterbroek de kans gelijk te maken door een penalty, maar een sterk spelende doelman Van Nuffelen hield zijn kooi ongeschonden. Na de pauze duurde het tot de 73e minuut eer Meerle zekerheid kon scheppen. Na een lange ren kon Dirk Van Bavel een tweede keer scoren en meteen de einduitslag vastleggen : 0 - 2. Op Kalmthout moest Meerle zonder de geschorsten Van Den Broeck en Pauwels aantreden. Kalmthout kwam al in de 7e minuut op voorsprong toen de Meerlese verdediging zwaar

44

in de fout ging. Zo bleef het tot de rust. Na de rust lukte het Meerle niet om aansluiting te vinden, het was integendeel de thuisploeg die er in de 53e minuut 2-0 van maakte. Meerle toonde weinig inzet en Kalmthout kon nog een derde keer scoren. Eindstand 3-0; Meerle mocht meteen een mogelijke derde plaats vergeten. In Mariaburg moest Meerle de gekwetste Marco Klijs aan de kant laten. De thuisploeg kon in de 16e minuut als eerste wat aan de stand veranderen. Op het halfuur kwam Meerle langszij, toen Dirk Van Bavel een voorzet van Jimmy De Swart inschoot. Vijf minuten voor rust kwam Meerle zelfs op voorsprong toen een prachtige voorzet van Nic Mertens opnieuw door Van Bavel werd binnengetrapt. Voor Dirk Van Bavel al zijn 30e doelpunt van het seizoen ! Na de rust kwam Meerle er spijtig genoeg niet meer aan te pas. Mariaburg maakte na 50 minuten spelen gelijk en zette Meerle vervolgens voorgoed opzij met doelpunten in de 81e en de 83e minuut.4-2 eindstand en geen punten voor Meerle. In de thuiswedstrijd Meerle-Borsbeek kwam Meerle snel op voorsprong. Al in de 4e minuut legde Dirk Van Bavel de bal in het Borsbeekse doel. Tot de rust bleef de stand ongewijzigd. Daarna ging de match gelijk op, tot Meerle in de 60e minuut een penalty kreeg toegekend. Dirk mag die omzetten en die mist ze dit jaar niet. Tegen het einde van de wedstrijd komt Meerle op 3-0, weer Dirk Van Bavel, en even voor affluiten knalt Marco Klijs de 4-0 tegen de netten. Eindelijk nog eens gewonnen. Dirk Van Bavel komt na deze wedstrijd op 33 doelpunten. Daarmee leidt hij de doelschuttersrangschikking in 4e provinciale. Hopelijk kan hij deze plaats tot het einde van het seizoen behouden. Wedstrijden voor mei (om 15.00 uur) 4-05-1997 : Stabroek - KFC Meerle

Nieuws van VNA Wortel Op paaszaterdag hracht onze eerste ploeg de punten mee uit Turnhout, waar ze uitgestelde wedstrijd tegen HIH met 4-0 hadden gewonnen. Reeds vroeg in de wedstrijd klom VNA op voorsprong na een own-goal van een HIFI-verdediger. Even later verdubbelde Jimmy Quirijnen tot 0-2. Na rust maakte VNA de klus rustig af en met doelpunten van Dirk Gij sels en dr. Snoeijs werd het nog een ruime 0-4 zege. Toch dient aangestipt dat keeper Dominique Bevers juist voor de rust een strafschop stopte, zoniet had de tweede helft met een 1-2 stand begonnen hetgeen de wedstrijd een heel ander uitzicht had kunnen geven. Ook in de daaropvolgende thuismatch tegen Westrnalle etaleerde onze doelman zijn uitstekende vorm. Na een 1-0 voorsprong wist Dominique met een tij gersprong en een megareflex de bal uit de hoek te halen. Zodoende bleef de nipte voorsprong tot aan de rust behouden. Jimmy Quirjnen had na ongeveer 20 minu ten een teruglegkopbal van Ed Vermeiren tegen de touwen geknald. Hetgeen daarop volgde vanwege Westmalle was puur intimidatievoetbal. Er werd geschopt naar alles wat bewoog, behalve de vogels en den arbiter. Op inzet en karakter bleef VNA in de tweede helft overeind en kort voor het eind wist Dirk Gijsels de veilige 2-0 te scoren.

Op 13.04.97 in Essen tegen het plaatselijke Excelsior werd het een matige partij; vermoedelijk had de warmte hieraan schuld en ook het hobbelige veld. Feit is, dat de 22 acteurs weinig vloeiende combinaties lieten zien. Tijdens de rust vertelde een Essens bestuurslid dat in voetbal het vijfde kwartier dikwijls doorslaggevend is. Kort na rust devieerde Nico Braspenning gevat de bal naar doel, maar de Essense keeper en de cloelpaal deden het Ieder naast de kooi belanden. Precies bij het begin van ... jawel... het vijfde kwartier klom de thuisploeg gevleid naar een 1-0 voorsprong door een ware prullegoal. VNA kwam nog enkele malen dichtbij degelijkmaker maar altijd stond er wel een been in de weg of week de bal nog af op 't laatste moment. Toch spijtig dat het verdiende punt achterwege bleef. De andere VNA-ploegen deden het dit seizoen ook behoorlijk. De A-reserven prijken samen met Oostmalle op kop maar hebben één match minder gespeeld. De zondagreserven staan negende en hebben nog een vijfde of zesde stek in bereik. De juniors staan eveneens op 9 en hebben zich in de tweede seizoenshelft puik hersteld van een moeilijk begin. De 30 punten kunnen nog juist gehaald worden. De scholieren speelden op 10.04.97 te Wilden in het kader van jeugdcup 'Het Volk' gelijk. Jef Jansen knalde in de laatste minuut via een prachtige vrijschop de bordjes naar 1-1. De straf schoppen wezen uiteindelijk de thuisploeg als winnaar aan (7-6). De daaropvolgende zondag wist de ploeg haar koppositie in haar reeks te handhaven na een moeizame maar verdiende 21 zege tegen Antonia. De knapen komen in het seizoensslot verrassend voor de pinnen. Nadat ze enkele weken geleden tweede-geplaatste Wuustwezel in bedwang hielden (2-2) werd op zondag 13.04.97 de buurt uit Hoogstraten met 4-0 huiswaarts gezonden. Dit deed zichtbaar geweldig deugd, net zoals de frieten achteraf. De miniemen zijn na een sterk seizoenbegin, enigszins iets teruggevallen en staan nu op een 6e stek; een vijfde plaats blijft haalbaar. De preminiemen troffen een zware reeks met veel A-teams, maakten een moeilijk seizoen door, maar bleven week na week moedig doorgaan; tegen Zwarte Leeuw en Merksplas leverden zij enkele merkwaardige scores af. De duiveltjes konden iedereen bekoren en zorgden enkele malen voor megascores, zoals ondermeer een 10-0 tegen Oud-Turnhout. Dit belooft voor de toekomst. Nog af te werken matchen voor eerste elftal: 24.04.97 15.00 u.: VNA Wortel - Loenhout 04.05.97 15.00u.: OosthovenSK-VNA Wortel

h

DE llOO(1S1'R .TSF Pl' R' t itgc'erij I.oeultoutse%seg 34 2320 Uoogstraten

tel. + lav 031314.55.03


SPORT

Minderhout VV blikt terug op een mooi seizoen Nog én wedstrijd te gaan voor MV V en er is niets meer te winnen of te verliezen. Toch kijkt men in de MVV-middens met tevredenheid terug op een seizoen met hoogtes en laagtes. Op een zeker ogenblik dacht men dat er meer inzat toen men een 5e plaats bekleedde in het klassement, maar enkele rake uppercuts deden MVV terugzakken naar de middengroep. Even kijken naar de voorbije prestaties. Op Kalmthout kreeg men een gelijkopgaande eerste helft, waarin geen doelpunten werden

gescoord. Toch kreeg de thuisploeg vlak na de rust de bal tegen het net via strafschop, een bal die eerst nog door doelman Patrick Michiels gestopt werd. MVV liet de armen bepaald niet zakken, drong veidvoordeel af en schiep kansen, maar de bal wilde zijn werk niet doen. Wel pletste hij driemaal tegen de paal en lat en tot overmaakt van ramp forceerde de thuisploeg na een snelle uitbraak een 2-0 stand. Een bitsige partij met 3 rode en 6 gele kaarten en een archislechte wedstrijdleiding.

Olympic Deurne heette de volgende tegenstander aan de Hoge Weg. Reeds in de 4e minuut werd het 0-1 en slechts in de laatste minuut van de partij kreeg MVV dc kans op de gelijkmaker langs strafschop, maar... die werd gemist.

Stabroek bleek een gemakkelijk hapje hoewel MVV met een zeerjonge ploeg uitpakte wegens

5e'

MEEtEWEG

.

schorsing van vijf spelers. Deze jonge knapen spanden zich terdege in en Dries Van Bavel prikte nummer één achter de doelverdediger. Dan wachtte men tol de eindfase om de thuisploeg definitief af te maken. Ronny Bolckmans, Kurt Vermeiren, Paul Van Gils verhoogden tot 0-4. Paul Van Gils speelde een sterke wedstrijd. Bij Luchtbalboys toonde MVV zich duidelijk de betere ploeg en schiep ook de beste kansen. Kay Donckers scoorde eerst met een prachtige lobbal vanop 30 meter. Kurt Vermeiren lukte in de tweede helft zijn 20e seizoenstreffer en schoot hiermee MVV op een definitieve 0-2 voorsprong.

Laatste wedstrijd zondag 4 mei 15.00 u. Mariaburg - Minderhout VV •

_ -

t

.

3

De Minderhoutse A-duiveltjes met hun begeleider Peer Van Den Bogaerd en begeleidster Maria Novens beleeft/en een mooi en uitermnate plezierig seizoen.

De B-duiveltjes waarover Marcel Geerts en Dannv Geers :ich ontfermen genoten van de bal, het grote speelveld en ook zij mochten jmeven van verlies en winst.

tTRfl

r

Roger Franssen en WilIv Verschueren brengen de Min iemen voetbalwijsheid bij en deze knapen speelden een voortrefjèlijk seizoen.

Voetbal/en kost geld! Dan maar een bloemen verkoop georganiseerd om de kas van de jeugdwerking te spijzen.

45


SPORT

Hovoc buiten de prijzen

Marathon van Antwerpen op zondag 13 april 1997 Gelukkig was op zondagmorgen de zon van de partij en blies de wind minder hard dan de dag voordien. Dit gaf de marathonlopers al een iets beter gevoel. Marathonlopen blijft toch altijd nog iets apart, je kan je prima hebben voorbereid en net op de grote dag is er iets mis. Je hebt slecht geslapen, je maag is niet in orde, je bent verkouden of het weer zit die dag helemaal tegen. Heel de voormiddag zijn de lopers en hun omgeving in de weer om toch maar zo optimaal mogelijk aan de start te kunnen verschijnen. Iedereen vertrekt op tijd naar Antwerpen om zijn of haar startnummer af te halen. De persoonlijke dranken kunnen nog afgegeven wor den, er wordt nog vlug iets gegeten en gedronken, we gaan vlug even naar het toilet en begeven ons dan naar de start op de Frankrijklei. Daar is het reeds een drukte van belang. Ongeveer 1700 marathonlopers zoeken de wagens om hun kledij af te geven om dan de startplaats op te zoeken. Om 13.00 uur klinkt dan eindelijk het verlossende startschot voor hun tocht over 42.195 km. De lopers krijgen maximum 5 uur de tijd om deze afstand te overbruggen. In de krant viel te lezen dat 1.308 lopers en loopsters hierin zijn geslaagd. De eerste, de Rus Oleg Othmakov, deed er 2 uur 15 min 40 sec. over, terwijl de laatste er 4.56.31 over deed. Vanuit Minderhout was er ook een afvaardiging. Jan Vermeiren leek eens te meer de taaiste. Hij eindigde na een mooie wedstrijd op een 277 ste plaats in 3.03.25. Hij was hier toch wel wat over tevreden. Pat Leysen liep eveneens een heel verdienstelijke wedstrijd en eindigde na 3.18.25 op een mooie 531 ste plaats. Pat kan beter maar hij had nog niet genoeg trainingskilometers kunnen doen. Minder tevreden was Jos Van Bavel. Ook hij komt in deze drukke lentetijd niet aan zijn trainingen toe maar wilde toch meedoen. Hij beschouwde deze wedstrijd dan ook als een goede training en liep 3.30.43 wat dan toch nog goed was voor een 772 ste plaats. Fons Aerts wilde graag ook naar Antwerpen en had zijn vrouw, Rita Van Aert, dan maar ingeschreven. Rita sukkelde de week voordien wat met een verkoudheid zodat zij eigenlijk tot op het laatste moment twijfelde om mee te doen. Zij startte dan toch en deed het zelfs nog niet zo slecht. Zij werd net 1000 ste met een tijd van 3.46.33. Marc Terreur uit Hoogstjaten was deze keer heel goed voorbereid. Vele trainingskilometers had hij afgemaald en het heeft succes gehad. Marc had zich heel de wedstrijd heel goed gevoeld en eindigde dan ook op de 472 ste plaats in de tijd van 3.14.42. Dit was een nieuw persoonlijk record. Op de achtste plaats in 2.25.08 eindigde Jan Hendrickx uit Hoogstraten. Hiermee was hij de derde Belg. Eerder voorzichtig gestart kwam hij na 10 k.m. als 21 ste voorbij, halfweg na 21 kilometer liep hij in 15e positie en na 25 kilometer, de Rus die hem een tijdje vergezeld had was moeten afhaken, ging hij op zoek naar nog meer gelosten. Zelfs Eddy Hellebuyck, toch als een van de favorieten gestart, moest er nog aan geloven. Het was dan ook voor velen een verrassing dat Jan daar ineens als achtste de finish bereikte. Vergeten we zeker ook niet de prestaties te vermelden van Frans Onickx uit Wuustwezel die een prachtige tijd van 3.07.24 en een mooie 338e plaats liet noteren. Uit St. Lenaarts was er

46

nog Jos Hendrickx die in 3.27.57 prachtig 715 de werd. Wij wensen iedereen proficiat met de behaalde resultaten en nog veel loopplezier in de toekomst. 5 Minuten nadat de 1700 marathonlopers waren vertrokken stonden er nog honderden lopers te wachten om hun 11 km. te kunnen afhaspelen. Ook hier waren er enkele lopers uit onze contreien aanwezig. We vermelden Erna Vermeersch die er al na 48 minuten vanaf was. Ook Conja Van Riel was in goede doen, zij deed ook slechts 48 minuten over de afstand. Echtgenoot Piet Sommen was zijn vrouwtje te vlug af en finishte in 45 minuten. Terwijl zus Lia er dan weer ietsje langer over deed. Haar tijd was 55 minuten. Lief Van Bergen zat met haar goede prestatie ergens tussenin en was eigenlijk best tevreden met haar 50 minuten. Rudy Verheyen, de lopende postman, was op de 11 km. onze beste vertegenwoordiger. Hij werd 21 ste in een mooie tijd van 37.40. Ook voor deze lopers en loopsters een dikke proficiat. Blijf wel goed trainen want voor je het weet is de 20 km. van Brussel (25 mei) en de stratenloop van Hoogstraten (28 mei) in zicht. Voor de 20 km. van Brussel is er vanuit Hoogstraten een bus voorzien. Deze bus vertrekt om 11.45 uur aan de parking van het Rusthuis en is om 19.00 uur terug in Hoogstraten. Wij vragen voor het heen en terug brengen wel een bijdrage van 300 fr. per persoon. Als je wenst mee te rijden laat dit dan zo vlug mogelijk weten bij Jan Hendrickx, Loenhoutseweg 25, 2320 Hoogstraten (031314.39.66).

20 KM van Brussel 25 mei 1997 Met een bus vanuit Hoogstraten Vertrek: 11.45 uur Waar: aan het Rusthuis te Hoogstraten Voor wie: Iedereen die een sportief dagje Brussel wel ziet zitten Inlichtingen en inschrijvingen: Hendrickx Jan Loenhoutseweg 25 2320 Hoogstraten

03/314.39.66

Hovoc 0 lgtratse VolleybalClub) heeft in zijn eerste bestaansjaar geen prijzen in de wacht kunnen slepen. Halverwege het seizoen konden wij nog melden dat de Hovocdames aan de leiding stonden in hun reeks. De beslissende wedstrijden vielen kort na elkaar en gingen telkens nipt verloren. Zo gingen tegen kampioen Turnhout drie wedstrijdballen verloren bij een 2-1 en 14-10 voorsprong. Turnhout kon de set en later ook de wedstrijd nog binnenhalen. Ook de tweede plaats met recht op promotie moest aan Vlimmeren gelaten worden. Dit ook na een 2-3 nederlaag. Weer werd een 2-1 voorsprong Uit handen gegeven. Op het einde van het seizoen gingen nog meerdere wedstrijden ver loren door kwetsuren, zwangerschappen en ook wel wat gebrek aan motivatie. Een vierde plaats is het eindresultaat. In de bekercampagne werden onze dames in de halve finale gewipt door het hoger spelende Smash na een goede partij. Om deze ploegen te kloppen moet men echter zichzelf iets overtreffen en op zondagmorgen bleek dat moeilijk. De heren hadden regelmatig problemen om met een volledige ploeg te geraken. Zij hebben als troost dat zij dit jaar niet laatste eindigen, wat een verbetering is tegen vorig jaar. Volgend seizoen gaat HOVOC er mee door. Zowel bij dames als heren zijn reeds versterkingen gemeld. Wie wil meedoen - zowel jong als oud, zowel mannelijk als vrouwelijk - kan steeds inlichtingen krijgen bij de secretaris Denise Jansen, Thijsakkerstraat 4 Hoogstraten (314.31.93) of voor de jongeren tot zestien jaar bij Diane Verstraeten, Gelmelstraat 99, Hoogstraten (314.42.60). Wij zullen iedereen met open armen ontvangen: beginner, gevorderde

10-jarig bestaan Atletiekvereniging In één van de vorige maanden kon je reeds iets lezen over het 10-jarig bestaan van de Atletiekvereniging Noorderkempen (VAN). Hieronder vermelden we nog eens even dat er een selectie gemaakt is van een aantal atletiekwedstrijden in het Hoogstraatse waar je mits voldoende deelname, een speciaal ontworpen t-shirt kan verdienen. De eerste Organisatie is reeds voorbij en dit was de Cooper-test, die doorgang gevonden heeft op donderdag 10april 1007. Tijdens de Coopertest is het de bedoeling om gedurende 12 minuten een zo groot mogelijke afstand af te leggen. Het weer was ons goed gezind die donderdag, zodat we toch 35 deelnames mochten noteren. Hierbij waren 11 vrouwen, 8 kinderen onder de 12 jaar en verder nog 16 jongeren en mannen. Maria Van Aperen 2200 meter; Daniëlle Van Aperen 2100 meter; Brigitte Wendrickx 2400 meter; Lucienne Koyen 2300 meter: Ingrid Oomen 2500 meter; Lies Servaes 2500 meter; Renild Verhoeven 2100 meter: Conja Van Riel 2800 meter; Lief Van Bergen 2700 meter; Hild Van Den Heuvel 2400 meter; Erna Vernieersch 2700 meter. Jef Vlamings 2400 meter; Ben Van Bogaert 2700 meter; Evelien Brosens 2800 meter; Toon Hendrickx 2400 meter; Thijs Hendrickx 2500 meter; Nele Kesteloot 2300 meter; Axel Aerts 2900 meter; Kurt Aerts 2900 meter.


SPORT Eddy Hendrickx 3100 meter; George Hendrickx 3100 meter; Peter Anthonissen 3000 meter; Tom Brosens 3100 meter; Guy Lippens 3200 meter; Hans Hendrickx 2800 meter; Frans Oninx 3200 meter; Jan Koyen 2600 meter; Pieter Peeraer 2900 meter; Alfons Aerts 3000 meter; Steven Vermeiren 3600 meter; Jaak Vermeiren 3100 meter; Rudi Verheyen 3500 meter; Jan Hendrickx 3700 meter; Jan Vlamings 2600 meter.

En... De Westhoek.. is kampioen! Een spannende strijd in het Hoogstraatse gebuurtevoetbal want de laatste kamp van het seizoen zou beslissen over de kampioenstitel. De Gelmelboys, de jongens van het Penitentiair Centrum, moesten koste wat het kost winnen wilden ze nog een testmatch versieren. Won De Westhoek, dan was het zaakje voor hen geklaard en de kampioen gekend. Een knappe strijd werd het alleszins en De Westhoek won tenslotte het pleit met 2-0.

Als we de tabel van de COOPER-test raadplegen, zijn alle afstanden als 'goed', 'zeer goed' of 'uitstekend' te bestempelen. Wij hopen alle afwezigen en natuurlijk ook de nu aanwezigen te verwelkomen op één van de volgende organisaties: woensdag 2314 13.00 uur Scholenveldloop woensdag 28/5 19.00 uur S t r a t e n 1 o o p H. Bloed Kapellekensloop zaterdag 1416 Minderhout vrijdag 29/8 Worteljogging donderdag 18/9 19.00 uur Coopertest 2 Klein Seminarie Hoogstraten Mjeelse stratenzondag 5/10 loop te Meerle zondag 23/1 1 13.30 uur Veldloop AVN Wie dus aan vijf van de opgesomde organisaties meedoet, kan ter gelegenheid van de veldloop op 23 november 1997 een mooi t-shirt in ontvangst nemen.•

Na de succesvolle bekercatnpagne sleepte de Westhoek ook de kampioenstitel in de wacht. De Westhoekers schrijven met gegronde trots de eerste 'dubbel' uit haar jonge bestaan bij op haar nog even jonge maar stilaan reeds imposante palmares. Het mag gezegd worden, de Westhoek raasde als een flink geoliede machine door de competitie heen en kroop terecht als laureaat op het hoogste schavotje. Na een foutloos bekerparcours ging de Westhoek op haar elan door in de competitie. Slechts tweemaal dreigde het even fout te gaan. Tegen Boereneinde werd een 2-0 achterstand op karakter weggewerkt. De achtervolging mondde uit in een 2-2 remise. Enkel de Gelmelboys 1 konden de Westhoek een hak zetten maar dat had alles te maken met de inmiddels reeds legendarische linkerwing 'Juleske', die zich die bewuste ochtend blijkbaar eerst een tiental capsules epo had ingespoten en die daardoor de flank bleek afrennen alsof het hem geen enkele moeite kostte. Op 12 april nam De Westhoek echter sportieve weerwraak in dé beslissende slotwedstrijd, die finaal zou uitmonden in een overtuigende zege van de Westhoekers. Juleske werd gekortwiekt door krachtmens Paul Goos en onder impuls van de alom tegenwoordige en bedrijvige Ludo Quirijnen werd de regerende kampioen afgetroefd. In wat men in eufemistische hewoorchng een potig duel pleegt

te noemen, zorgde sluipschutter Paul Pauwels met een subtiel lobje voor de opening. De Gelmelboys 1 holden constant achter de feiten aan en vonden geen gaatje in de gepantserde afweer. De Westhoek counterde naar hartelust en diepte de kloof nog verder uit via Lieven Van Gils. Westhoek, verdiend kampioen, vooral tot tevredenheid van Jan Bolckmans, de geestelijke vader en tevens het betrouwbare sluitstuk van de nieuwe kampioen. Och ja, ook dit nog: voor de allochtonen onder U, de Westhoek strekt zich uit van de Moerstraat tot de Loenhoutsebaan maar bij de samenstelling van de ploegen wordt het niet respecteren van die grenzen oogluikend toegestaan. U moet namelijk begrijpen dat het gebuurtevoetbal aan bloedarmoede lijdt en dat een strikte afbakening van de territoria de doodsteek zou betekenen voor deze traditierijke competitie. Vandaar een oproep aan alle Ivo Sportivo's uit het Hoogstraatse U zo snel mogelijk aan te sluiten bij de plaatselijke armada. U wil de teloorgang van een stukje folklore toch niet op Uw geweten hebben. 'Red Michiel' is voltooid verleden tijd, 'Red het gebuurtevoetbal' is de leuze die de Hoogstratenaar nu in het vaandel moet dragen... Proficiat, Westhoekers... ( KOCO

Goos)

In liet midden Jan Boickntans, kapitein t'an de kampioenen, die de hand reikt aan de Geimeiboys-kapitein tijdens de verbroedering en overhandiging van de beker na de match. Rechts bemerkje Jef Van Maldeghem, voorzitter van het gebuurtevoetbal, en de heren Demunck en Heylen van het Penitentiair Centrum.


SPORT

Drieband-paastornooi Biljartclub Kalm en Krijt

De v'innaars Louis Meeuws en Jan van de Lindeloof niet hun trofee, en onderaan het grote 1 t1/ ('1? 1\1i/T 12/ ft 1.

Op maandag 31 maart organiseerde de biljartclub Kalm pn Krijt een driebandpaastornooi in het lokaal van de Indoortennis te Hoogstraten. Niettegenstaande het een warme, mooie dag was, waren er toch 50 inschrijvingen, misschien wel omwille van de prijzenpot van 15.000 fr. Vorig jaar waren er 32 inschrijvingen maar dankzij de medewerking van vele sponsors kon men ditjaar heel wdt LAtra bieden. Toon vin den Oord verzorgde een prachtig koud buffet en iedere speler ontving ook nog een sLhaaltje met paaseitjes. De wedshijd 1ngon om 11 uur. Fr werd gespeeld op twee biljarts en alles verliep vlot. Spelers en supporters kwamen van overal, zelfs van ver over de grens. Hoe later het werd, hoe beter men speelde. De sfeer en de spanning was geweldig. De finale werd gespeeld door Louis Meeuws en Jan van de Lindeloof tegen Louis Koyen en Ludo Verheyen. Winnaar werd het koppel dat het eerst 20 punten behaalde. Het was een boeiende finale omdat beide ploegen sterk speelden. Er was spanning tot op het laatste moment. Om 23 uur waren de winnaars van dit tornooi bekend: Louis Meeuws en medespeler Jan van de Lindeloof. Natuurlijk hoopt het bestuur van BC Kalm en Krijt dat er ook het volgende jaar op de tweede paasdag weer veel belangstelling zal zijn voor dit drieband-paastornooi.

———————————_———————————————

PAUL V01111120 SELMANS

r1

i

1••

i

1 1

1

)\) )

ffl

JJ

îLI-

F41 1

C

~~ml

ii

HINNENBOOMSTRAAT

HOOGSTRAATS UITLAAT BANDEN SERVICE , BANDEN - VELGEN - UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING Hinnenboomstraat 1E 2320 Hoogstraten - Tel.: 031314 8157

.............................

48

•1


GESCHIEDENIS

HALVE EEUW GELEDEN MAART 1947 MINDERHOUT Bewogen achtervolging Dinsdag rond 11 uur werd de rijkswacht van Hoogstraten verwittigd door de Strafkolonie van Merksplas, dat twee gevangenen ontsnapt waren met een auto die hen stond op te wachten toen zij van hun werk terug naar de kolonie trokken. De auto was in snelle vaart in de richting van Hoogstraten vertrokken. Adjudant Van Eeckhaute had dadelijk zijn manschappen op verschillende punten opgesteld en wachtte de auto op. Deze kwam langs de Gelmeistraat naar de Vrijheid gereden, weigerde op het haltteeken van den wachtpost te stoppen en reed in volle vaart door

naar Minderhout. Met de auto van dhr. Priem, die daar toevallig langs kwam werd de achtervolging ingezet. Intusschen was de auto met de gevangenen aan de statie toegekomen, waar twee andere gendarmen hen met getrokken revolver stonden op te wachten. Het gevaar inziende sloeg de voerder plots links af en verdween in de Minderhoutsche straat, waar het voertuig een eind verder in het slijk vastliep. De beide gevangenen sloegen dan op de vlucht in de richting van Meer. Toevallig zag Velclwachter Goos van Minderhout vanuit zijn woning een gendarm over cle velden loopen en onraad vermoedend, trok hij er dadelijk met zijn hond op af. Ten slotte werden beide gevangenen in de hosschen op grondgebied van

Meer door een gendarm gevat, op het oogenblik dat veldwachter Goos met zijn hand hem ter hulp kwam. Het zijn Van Averbeke uit Torhout en De Coster uit Brugge. In de auto hadden ook plaats genomen de echtgenoote van De Coster en het kind van den autovoerder Bossaerts uit Brugge. De vrouw van De Coster had vorige Zondag haar man een bezoek gebracht in de kolonie en haar nood met haar 6 kiiideren geklaagd. Toen werd de ontvluchting op touw gezet, die deerlijk mislukte. De andere gevangene, die vooraf niets van het opzet bleek te weten, had de gelegenheid te baat genomen en was mee in de auto gesprongen. De autovoercler werd aangehouden en ter geschikking van den Procureur des Konings van Turnhout gesteld. De auto werd in beslag genomen. Naar we vernemen blijken de laatsten tijd verschillende ontviuchtelingen voor te komen. Zoo heeft veldwachter Goos uit Minderhout overeen 8 tal dagen nog 2 ontvluchten uit de kolonie van Wortel gesnapt. Van deze ontviuchting verwittigd, trok cle veldwachter met zijn hond op speurtocht en achterhaalde beide vluchtelingen op Beekheike. Op het vervaarlijk aanstormen van den hond bleven beiden cladelijk staan, maar toen Goos zijn hond terugriep, sloegen de gevangenen weer op de vlucht. Nogmaals ging de hond er achter aan, sprong op hen toe, greep er een achter in zijn nek en wierp hem ten gronde. Toen zagen zij dadelijkin dat er met dat beest niet te lachen viel en zoet als lammetjes lieten zij zich opleiden. En over 14 dagen snapte veldwachter Goos er weer twee, die uit de kolonie van Wortel ontvlucht waren. Deze maal was het op de macadam, vlak bij zijn woning. Onze rijkswachters verdienen een pluimpje met hun snelle vangst van dinsdag H. En veldwachter Goos met zijn flink afgerichte hond uit Minderhout verdient niet minder gelukgewenscht om zijn ijverige opspori ngen

MERKSPLAS Mijn ontploft Vrijdagmorgen, rond 8 uur, werd Merksplas door een geweldige ontploffing opgeschrikt. Pelckmans Frans, die samen met Van Calster op den Heikant een weide aan 't scheuren was, is met zijn ploeg op een mijn gereden. Pelckmans werd op slag gedood, terwijl Van Calster. evenals het paard, ongedeerd bleef.

AANGEKOMEN Groote partij badsloeffen van de beste kwaliteit, aan zeer goedkoope prijzen. Te verkrijgen bij Louis VAN BERGEN-VAN CALSTER, Schoenhandel, Vrijheid 85, Hoogstraten. Bron: Gazet van Hoogstraten, april 1947. 49


FUSIES WING

Kroeg & Blues nr. 12 — 12 cafés HoogstratenfMinderhout vrijdag 16 mei 1997 Een klein en fijn initiatief, maar toch al eeii gevestigde waarde. Kroeg & Blues 1997, de twaalfde uitgave, is een feit. Gevestigde waarden hebben het voordeel dat ze een trouwe aanhang genieten, en een goeie basis bieden om her en der leuke veranderingen aan te brengen. Het voornaamste is echter: zak 's lekker door! Er zijn twaalf kroegen en cafés die meedoen. Sommige gingen, andere kwamen. Er zijn dertien uitstekende groepen gestrikt. En wat zeker leuk is: voor de allereerste keer staat er live-muziek op de bus! Extra, extra! Read all about it!

Fusieswing

ZTI?,- --T

LASERSHOW

-

H006STRATE

Combo Saudade

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Te'efoon 03/314.59.66

Alle schilder- cii hehangs erken - Gordijnen en o vergordij nen - Tapijten en loerhekleding

Het programma Stan & The Men hoeven aiiiper nog voorgesteld te worden. Zeven uitstekende muzikanten van lokale origine, die er niet voor terugschrikken ook het moeilijkere werk van de groten der aarde aan te pakken. Voor de rest swingt het geheel lekker de pan uit, en wordt het publiek danig geboeid door de uitstekende, doorleefde vertolkingen. De beste handleiding doorheen de wereld van het betere rock- en popwerk.

Combo Saudade vormt tussen het ruigere werk een rustige verademing. Hun muziek put uit Latijns-Amerikaanse. Braziliaanse en Portugese tradities. Bossa nova, samba, calypso, latin-jazz, klassiek, zuiderse dans... het zit er allemaal in verpakt. De zes muzikanten zijn vertrouwd met de genoemde stijlen, en beheersen ze tot in de vingertoppen. Klasse!

Free, ZZ Top en vele anderen. Het wordt allemaal met een home-made sausje overgoten, om te ontaarden in een lekker peper-in-de-reetconcert. Goe volk!

Les Gazons Bleus is... een kern, waarvan de Amerikaanse bassist Barry McNeese, Ralph Samantha en Ronny Wijnings (ex-Samantha Brothers) de atomen vormen. Hun repertoire omvat tex-mex, cajun. western swing, hluegrass en zelfs Hawaïaanse geluiden. En voor de rest is 't dikke fun en swingt het als een tiet. Doén!

dc

IC 03 314.55.04

Roadhouse kiest zonder omwegen voor de ja-

- Siertalelkieden, lopers, enz.

50

ren '60 en '70. Hun ontstaansgeschiedenis is onlosmakelijk verbonden met The Pebbles, en dat hoorje ook. Op hun speellijst staat werk van Jimi Hendrix, The Rolling Stones, The Doors,

maand

-


FUSIES WING

4 The Electric Kings

The Electric Kings zijn momenteel Belgiës blues-sterkhouders. Op hun CD' s 'Not For Sale' en 'Electronic' werd razend enthousiast gereageerd door alle bluesl iefhebber ten (Lage)lande. Wereldpotentie. kortom. Een origineel geluid. technisch uitstekend, en toch ook warm en doorvoed. Zo moeten ze zijn, zie!

The Regulators, da's een stevige portie jumpblues en boogie, verpakt in swingende arrangementen, felle vocals, gedreven ritmes, scheurende harp en virtuoos gitaarwerk. Eén jaar jong. en nu al een bomvolle agenda. Zoiets kan niet verkeerd lopen.

Cafés - Groep iiii .S]uiIo

The Vipers bestaan - met de nodige onderbre-

Koen & Oop komen voor de tweede keer, en

kingen - al twintig jaar. Was de eerste ambitie een popgroep te worden, dan is nu (sinds 1994, welteverstaan) gekozen voor felle rhythm 'ii blues uit de losse pols. Ex-The Wallace Collection, ex-Wim De Craene. het zit er allemaal in. En als 't beetje meezit, komt Jan Van Den Bossche (ex-Highway) nog een tandje bijsteken op de mondharmonica. Motards aller landen, blaast op die banden!

spelen dit keer op de bus! Hun blues klinkt als een schoon negerin met big boobies, is semiakoestisch en zit vol humor. Uitstekend entertainment voor de late reizigers, en dat ietsje extra, het sausje, de room op de taart.

Word Up is een Belgisch-Amerikaans gezel-

Wetenswaardigheden

schap dat zonder omwegen kiest voor soul van Wilson Pickett, The Temptations, Otis Redding en Sam & Dave. Daartussen zwieren The Beatles, Joe Cocker, Emerson, Lake & Palmer, Randy newman en Robert Pal mer ongehinderd door. Een superleuke cover-cocktail waaraan niemand kan weerstaan.

- Toegangsprijs: bfr. 350,- met toegang tot alle cafés. - Gratis van kroeg naar kroeg met de bus van De Lijn - Live muziek van 10.00 tot 02.00 uur, - Datum: vrijdag 16mei 1997 - Organisatie:Cahier De Brouillon - Info: 03/314.32.64.

Tom Shaka, zal u zeggen? Ja, de man is alleen. Hij werd in 1953 in New York geboren, leerde de blues kennen in Nashville, Tennessee en is sinds 1970 op de baan. Hij speelde al met Taj Mahal, Tony Sheridan (de 'vijfde Beatle'), Champion Jack Dupree, Ene Burdon & The Animals en Louisiana Red. Een schoon man, op Kroeg & Blues. Welkom aan de pure klasse!

Zo werden de kaarten geschud: Papillon: Tom Shaka Marckgalm: Roadhouse Breughel: The Regulators Cahier De Brouilon: Fred Starks Hooghuis: Stan & The Men Den Bottel: Word Up The Quest: El Fish Les Gazons Bleus De Gelmel: The Vipers A'Dam's Family: Combo Saudade De Gulden Coppe: Pallieter: The Electric Kings De bus: Koen & Oop

1/1 El Fis/i

Ter elfder ure werd het nog hagelnieuwe ''t Withofke' (opening: 7 mei) aan de deelnemerslijst toegevoegd. Bij liet terperse gaan was nog niet bekend welke groep er zal spelen. Alvast welkom bij Kroeg en Blues! 11

El Fish heeft één levensdoel: op het grootste festival tot in de kleinste club je jointje laten swingen met stijl. En stijl, dat hééft de CD 'Blue Coffee', dat hééft het radiohitje 'Copydog'. Ze halen steevast parels onder het stof vandaan, en zetten die om in bangelijk goeie concerten. Een Belgo-topper van het zuiverste water.

Fred Starks, zal u - alweer - zeggen. 't Is ne zwarte, en wat voor een. Geboren in Louisiana, opgegroeid in Los Angeles. Begonnen met gospel, geëindigd op wereldtournee (tussen '87 en '90) met Johnny Guitar Watson ('Real Mother For Ya'). Ook zanger/drummer geweest bij Boogie Boy. Vaya Con Dios, Sofie, Rufus Thomas en The Magie Platters. Woont nu in Belgie...en da's niet ver van Hoogstraten!

51


FUSIES WING

De Mussenakker De NIw iaklçeisliiit hei inct nog twee optredens speciaal voor de jongeren. Op zaterdag 3 mei krijgt het plaatselijk talent nog eens een kant en op zaterdag 24mei komt de crème de la crème van de Belgische punk naar De Mussenakker

Zaterdag 3 mei: Vrij podium Op zaterdag 3 mei vinden 4 min of meer lokale groepen de weg naar het Mussenakkerpodium. De aftrap wordt rond 21.00 u. gegeven door Underpool Clan, een hardcoregroep die zijn wieg in de Mussenakker heeft staan. Door hun drumcomputer nemen zij een aparte plaats in de hardcorescene. De leden van Suspect nr. 1 vind je dan weer het meest in Cahier de Brouillon. Zij bestoken het publiek steevast niet uitstekende hiphop en vlijmscherperaps. Seltic is een beetje een buitenbeentje van de avond. Zij komen immers uit het verre Limburg en huIlen hun muzikale capaciteiten en genre in de grootste geheimzinnigheid. Afgesloten wordt er met Lifeblood, ongetwijfeld één van de betere hardcorebands uit de streek.

Zaterdag 24 mei: Belgian Punk Festival De top van de Belgische punk is samen met de betere lokale acts present op het eerste Belgian Punk Festival in De Mussenakker. Achtereenvolgens trakteren Whypoal, P.Y.G.P., The End of Ernie, Unsure, Concrete Ceil en Gwyllions OS 01) onvervalste en moderne punkrock. Geen enkele liefhebber van het genre kan het zich permitteren om dit te missen. Voor meer informatie kan u vanzeIfvprekend steeds terecht bij Ludo Martens, tel. 031 315.03.6 1.

Pallieter Het regionale talent staat volop in de schijnwerpers in de Pallieter in Hoogstraten. Tijdens de maand mei krijgen twee beloftevolle Kempense groepen de kans om hun kunnen te laten zien. Django Blue bijt de spits af op 3 mei. Deze groep, opgebouwd rond Rijkevorselnaar Simon Plezier, laat zich vooral opmerken door zijn softrock. Q-Garden (10 mei) staat dan weer bekend om zijn funkrock. Percussionist en tronipetist Sam Vloemans heeft er dan ook heel wat in dc pap te brokken. Twee toffe lokale groepen. Een initiatief dat voor herhaling vatbaar is. Li

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

Vrijdag 2 mei Andy Palacio (Belize) In samen\serkino net Oelciuni () eo,ees heelt Cahier de Brouillon alweer een uniek concert op z'n agenda staan. Gast is Andy Palacio, 'king of punta rock'. De man die met z'n groep de Antilliaanse Feesten '96 op zaterdagavond zo denderend afsloot, staat nu op het kleine clubpodium in Vrijheid nr. 84! Belize - voormalig Brits Honduras - is een klein. Engelstalig en dun bevolkt Midden-Amerikaans land met amper 200.000 inwoners: zwarten, creolen en één tiende Maya-indianen. Punta rock is er de populaire dansmuziek, en Andy Palacio is er de onbetwistbaar grootste ambassadeur van. Punta-rock is de moderne versie van de traditionele ritmes van de Garifuna, afstammelingen van slaven die in de 17de eeuw na een schipbreuk nabij St. Vincent 01) de Caraïbische kust belandden en zich daar mengden niet de Cariben Arawak-indianen. De moderne punta-artiesten hebben de ruige percussieve ritmes overgenomen en vermengen deze met kleurrijke percussie op lege schilden van schildpadden. maracas. caracol (grote schelpen) en cymhalen, plus elektrische gitaar, bas en synths. Gecombineerd met populaire dansstijlen als soca en calypso. is de punt-rock alomtegenwoordig in het dagelijkse leven op Belize. Radio, TV, straten en pleinen.., ze barsten ervan. Punta werd beschouwd als een soort moderne vruchthaarheidsdans en oogde zodanig sexy dat de muziek zelfs niet voor kinderen mocht gespeeld worden! Andy kwam niet de Garifuna-ritmes in contact tijdens een vrijwilligersstage in Nicaragua. Hij keerde terug naar Belize in de jaren '80. vastbe-

sloten om de 'roots' op Belize te populariseren. In de loop van de tachtiger jaren richt hij 'Sunrise' op. een Organisatie die de muziek van Belize wil behouden en verspreiden. Eind jaren '80 start hij zijn succesrijke professionele muziekcaiTière en algauw dringt zijn opwindende punta-rock door tot heel Centraal- en Noord-Amerika. Mexico. de USA en GrootBrittannië. Op Belize is hij razend populair: hij heeft er zelfs een eigen TV-show en de videoclip van 'Gimme Punta Rock' bereikte talloze internationale TV-stations. Andy's muziek beïnvloedde ook andere calypsonians. denk maar aan de hit 'Leh We Punta' van Calypso Rose. Punta rock is voor de feestende Belizean wat compas is voor de Haïtiaan, merengue voor de Doniinicaan en soca voor de Trinidadean. Het is een superswingende uitdrukking van de eigen culturele, sterk Afrikaans getinte identiteit. 'The Ambassador of punta-rock' komt in Hoogstraten z'n ding doen. Het motto op vrijdag 2 mei luidt dan ook: Leh We Punta! Toegangsprijs: 350.-. I1

Zaterdag 3 mei: Cahier-inteelt (5 groepen) Een club die al jaren consequent groepen op zo podium zet, moet na verloop van tijd in eigen rangen toch ook talent aanboren, zou je zo zeggen. En ja, al moesten we er jaren op wachten, stilaan komt er schot in de zaak. De vijf groepen die op zaterdag 3 mei aantreden, ontstonden allemaal in de schoot van Cahier De Brouillon. De namen: Da Disciples, Ray 268, Rongo. het Eric Jochems-project en Spitfire. Toch al van gehoord. zeker? Neen? Kom dan in de Cahierje kennis maar bijschaven! 13

'ifl)1UWWI)JIflRU

MI leiekwilk f,3 4 k

1b14

MI

bul 5<;hGGr bvba

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag tol 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

31fl

52


FUSIES WING EEREERENEN

toch

de rijkelijk gevulde trukendoos met speciale effecten openbarst en een menselijk drama alsnog dient voorkomen te worden. Voorspelbaar als een eucharistieviering.

..........

Film in Hoogstraten.

/

1

In mei, ja, kijken we naar Prinses Leia. blijft nog een tijdje, samen met in de bioscoop.

101 DALMATIËRS SPACE JAI,

brengt ons naar het Afrika van 1896. John Patterson (Val Kilmer), een Ier, werd naar de Tsavo-rivier gestuurd om er een brug te bouwen voor de spoorweg die het zwarte continent moet ontsluiten. Een paar bloeddorstige leeuwen zijn niet akkoord en bedreigen de arbeiders. De grote blanke jager Remington (Michael Douglas) komt ter hulp en kwijt zich op moedige wijze van zijn taak. Hoewel gebaseerd op ware feiten, is de vormgeving zo stereotiep dat ze in 1997 niet echt meer werkt. Jaws in de jungle, als het ware. Toch leuke prentjes uit Afrika maar ook niet meer. THE GHOST ANI) THE DARKNESS

DANTE' S PEAK is dan weer een klassieke rampenfilm. De verhaallijn laat zich gemakkelijk raden. De vulkaan Dante's Peak dreigt uit te barsten maar twee geleerde vulcanologen, de held (Pierce Brosnan) en de beunhaas (Charles Hallahan), geven tegenstrijdige adviezen. Tot

>.> MARS ATTACKS gaat, zoals de titel doet vermoeden, over een aanval van marsmannetjes. Eerst maakte Tim Burton een film over Ed Wood, de slechtste filmregisseur allertijden, nu maakt hij zelf een Ed Wood film. Jammer genoeg is de film niet zo slecht maar even jammer genoeg is hij ook niet beter. Wij weten ondertussen ook wel dat Marsmannetjes niet bestaan. Wie daarom iets gelaagd naar de film weet te kijken kan alsnog genieten van een pastiche van het klassieke 50-erjaren genre. De Marsmannetjes, met onbeschermde hersenkwabben, schieten met Blokkcr-speeltuigjes in het rond. Ware het niet dat de President (Jack Nicholson), First Lady (Glenn Close) en nog een rist van sterren ten berde worden gebracht, je zou nooit vermoeden dat het om te lachen is.

blijft in hetzelfde (science fiction) genre maar is stukken beter. 'A long time ago, in a galaxy far far away', zegt de openingstitel en

STAR WARS

tegelijk start een nieuwe golf in Hollywood. Akkoord, men moet liefhebber zijn van het genre maar eens aan die voorwaarde voldaan ontrolt zich een schitterende film, die niet minder dan 6 Academy Awards kreeg. Maar er is dan ook aan gewerkt. Het lijkt wel een synthese van 40 jaar cinematografie. De kenner vind in elk shot wel een referentie naar een vroeger, al dan niet, meesterwerk. De voornaamste akteurs zijn Mark Hamill, Alec Guinness en Harrison Ford. En Carry Fisher als de lieve Prinses Leia. Toch maar eens gaan kijken! Oni op de hoogte te blijven van het gehele aanbod in The Movie raadpleeg je het best De Kemnpenklok op bladzijde 2. Ook bij Radio Cos,nos (Zaterdagochtend 10 12 u. en -avond 6-8 u.) en Radio Continu (Zondagochtend 10-12) krijgt u nadere in formatie. Wie rechtstreekse informatie wil, belt het nunimer 314,6 7.90

Verbroedering der Noorderkempen d

Iedereen neel naîuiirIijI wel (/111 de hilarîspoi'i nog )recdv erg populair is in onze streek. Maar het blijkt dat er ook veel bekwame biljarters zijn als st'e zien hoeveel beoefenaars van deze sport weer één of meer trofeeën kreeg tijdens liet jaarlijks Jèest Van het biljartverhond Verbroedering der Noorderkempen op zaterdag 5 april in zaal Victoria te Meer.

L el?/

r(e4Jhe/

H. Bloediacan 277-279 - 2320 HOOGSTRATEN TEL. 031314.52.78 FAX 03/314.88.02

53


KALENDER

Op stap in.. 1

BEGRAFENISSEN

JORIS

HOOGSTRATEN Donderdag 1 mei: KERAMIEKTENTOONSTELLING Tjok Dessauvage, living Instituut Spijker, Lindendreef 37, 14 tot 18 uur. org . Kunstkring Spijker, tel.314.5536. (Ook nog op 3 en 4 mei) FOTOTENTOONSTELLING 'Polen, een kast op glazen poten', foto's van Dominique Van Huffel,IKO-galerie, 14 tot 17 uur. (Ook nog op vrijdag 2 mei en zondag 4 mei)

Zondag 11 mei : WIELERTWEELUIK, cyclosportieven en junioren, omloop Tinnenpotstraat. org . De Lustige Wielrijders.

Vrijdag 2 mei: Optreden ANDY PALACIO (Punta Rock) in Cahier

Vrijdag 16 mei: KROEG EN BLUES in 13 cafés in het Hoogstraatse

Zaterdag 3 mei: 5 GROEPEN, ontstaan in Cahier, treden op in Cahier

Zaterdag 17 mei : TEKENWEDSTRIJD, speelplaats IKO, 14 uur, deelname gratis.

Zaterdag 3 mei : BLOEMENDAG, bloemenverkoop in de land- en tuinbouwafdeling van het VITO, 8.30 uur tot 12 uur, Gravin Elisabethlaan 32. ZAPDAG, spelnamiddag voor alle kinderen van 6 tot 16 jaar, Karel Boomstraat 44, vanaf 13.30 uur, org. Jeugdraad Hoogstraten. Zondag 4 mei : GEZINSDAG KWB in het teken van de Schone Kleren Campagne, fietstocht vertrekt om 10.30 uur aan zaal Pax, naar Wortel alwaar animatic tussen 13 en 16 uur. OPEN DEUR in het Klein Seminarie, Vrijheid 234, 13 tot 18 uur. Donderdag 8 mei : OPENDEURDAG in het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (VITO), 10 tot 16.30 uur, Gravin Elisabethiaan 30-32, Karel Boomstraat 2, Gelmeistraat 26 (Deeltijds onderwijs), 50 jaar land- en tuinbouwonderwijs in Hoogstraten, Tel. 314.51.72. Zaterdag 10 mei : SLOTMANIFESTATIE Schone Kleren Campagne, pleintje Gravin Elisabethlaan, vanaf 9 uur, org. Wereidwinkel, ACW, BD, Rode Kruis en Geko.

I

Maandag 19 mei : DAGUITSTAP naar FRANS-VLAANDEREN, Davidsfonds, vertrek 6.30 uur, deelname 1.250 frank, inschrijven Lindendreef2l, tel. 314.11.88. INHULDIGING STANDBEELD Deken Jozef Lauwerys. samenkomst 10 uur zaal Pax. Voor meer gegevens, zie rubriek Hoogstraten in dit blad. KONINGSSCHIETING bij de St. Jorisgilde, 14 uur, lokaal Brouwerijstraat. Zondag 25 mei : HEILIG BLOED, H. Mis, Processie, Jaarmarkt, kermis, beklimmen van toren, tentoonstelling IKO. Meer info binnenin dit blad. Woensdag 28 mei : JAARMARKT en STRATENLOOP, Openluchtoptredens en vuurwerk, Vrijheid en omgeving, vanaf 17 uur.

COA 0E

Het café voor jongeren met het hart bij muziek.

nr/?

Ontvangst Neufchâteau (org. Basisschool)

yrajuu l)onderdag 1 mei: KLJ-FIETSZOEKTOCHT (15km.) met praktische proeven; vertrek tussen 11.30 en 13.30 uur aan het KLJ-lokaal aan de Boomkes. Hierna tevens pannenkoekenfeest Zondag 4 mei: 'SCHONE KLEREN CAMPAGNE', vw KWB: aan de parochiezaal Woensdag 7 mei: AUTO- EN BOOTREIS van Antwerpen naar Zeebrugge, vanwege KBG Zondag 11 mei: Toeristische AUTO- EN FIETSZOEKTOCHT

MEER

HOOGSTRATEN

17

90 1

Zaterdag 3 mei: VRIJ PODIUM MET UNDERPOOL CLAN. SUSPECT NR. 1, SELTIC EN LIFEBLOOD

IuwdijzIu

De Mussenakker. 20.30 uur.

~

t..

tirij1eii 183 bmstratru 031314 66 65 1lrt & ILLetI.jp

Zondag 4 mei: MEERSE MARKT: KUNST- EN LENTE-

MARKT, van 9.00 tot 12.00uur. Donckstraat te Meer 50

54

Zondag 11 mei: FORELVISSEN (org. KWB) Zondag 18 mei: H. Vormsel 26-30 mei:

van 't Slot

Gelmelstraat 14, Hoogstraten

-

NI1NDERI-I() tJ'f

Vrijdag 16 mei: KBG-gewest Turnhout BEDEVAART naar Meersel-Dreef Vrijdag 23 mei: KBG-BEDEVAART naar Onze Lieve Vrouw van Halle Zondag 25 mei: ACW gaat mee naar Brussel voor 75-jarig bestaan Zaterdag 31 mei: INHULDIGING van het monument aan de Boomke',

tel. 314.83.11

Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

Zondag 11 mei: MUZIEKFEESTEN IN ORGANISATIE VAN


STË. ROSALIA BRASSBAND. zaal voor 'Kunst en Volk', 13.30 uur.

VIERING 75 JAAR ACW

Zaterdag 17 mei:

dc koepel van dc christelijke sverknemcrshcweging. Deze coördineert zowel op nationaal vlak, als regionaal en plaatselijk, de werking van KAV (vrouwen). KWB (mannen), KBG (senioren), ACV (werknemers, werkneemsters) en CM (mutualiteit). De rode draad die door het lopende werkjaar slingert is 'In touw voor elk-ander' - Daarmee wil het ACW het belang van de sociale inzet van mensen belichten. Sociale inzet gebeurt niet met het oog op geldelijk gewin. Het is belangloze inzet. Maar sociale inzet verrijkt wel, want als mens krijg je er heel wat voor in de plaats. De kans om buiten je kring te treden, om samen met anderen na te denken, samen dingen te doen op het werk en in de buurt, voor lotgenoten en mensen in nood, vlakbij of veraf. Die sociale inzet maakt een ander mens van je en verrijkt ook de omgeving met verwezenlijkingen en ervaringen die niet in de winkel te koop zijn en ook niet bij overheidsdiensten te halen zijn. In een samenleving die gericht is op het voldoen van individuele verlangens van de gegoede mens, die gericht is op vlug en veel consumeren, moeten sociale bewegingen dikwijls roeien tegen de stroom in. Binnen het ACW gebeurt dit reeds 75 jaar lang. Op zondag 25 mei wordt dit de ganse dag gepast gevierd in Brussel. Ondanks de concurrentie van Heilig Bloed trekken tientallen inwoners uit de fusiegemeente met de trein naar Brussel om, hopelijk bij prachtig lenteweer, te genieten van een aantrekkelijk, ontspannend en deugddoend feestprogramma. (V:insvcc AC\V-fusic Hni.r.slralcnl

OPEN DEUR in het DOUANE-kantoor aan de E19 (Transportzone), van 14.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag 24 mei: BELGIAN PUNK FESTIVAL MET WHYPOAL, P.Y.G.P., UNSURE, CONCRETE CEL EEN GWYLLIONS, De Mussenakker, 19.00 uur.

Radio CONTINU - FM 103 Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40 - Fax 315 86 57 met regionaal, nationaal en internationaal nieuws 24 uur per dag muziek infnrmasie van ee over lokale verenigingen

MEERLE Zondag 4 mci: SCHOOLFEEST vanaf 's middags

Zaterdag 17 mei: 25-JARIG BESTAAN KWB-VOETBAL met mini-voetbaltoernooi op het terrein van de jongenschiro Maandag 22 mei: FIETSTOCHT naar De Heibaard. Vertrek 13.30 uur op het Gemeenteplein. Org . Bond van G. en Jonge Gezinnen.

vzw Mussenakker Meer

7

Waar mensen zich long voelen Waar longe mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 a., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnarvddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 u.

MEERSEL-DREEF Zondag4mei: DAUWTRAPPEN door de Fanfare "Voor Eer en Deugd", naar Chaam, in het kader van de week van de Amateurkunsten. Vertrek om 6u 'smorgens. Zondag 18 mei: Opening van het ROMMELMARKTseizoen te Meersel-Dreef, elke zondag van 9u tot 16u30, op het Geiteneinde, Dreef richting grens.

Zondag 25 mei: KINDERVIERING in de paterskerk om 10u30. Opgeluisterd door het kinderkoor. CAFÉ DISCOBAR

'TF RTUIN .j Meerdorp 13 Telefoon:

2321 031315.71.53

Hoogstraten

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten. GORRENS WILLY-VERVOORT

Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten.Wortel Tel /Fax 03/ 314 53 28

A('W is

KW B-Gezinsdag K\VB-afdclincis von dc Nunrdcrkctnpcn organiseren samen een gezinsdag. Deze (lag staat in het teken van de Schone Kleren Campagne. Daarmee protesteren KWB en vele andere organisaties tegen de mensonwaardige omstandigheden waarin onze kleren in de derde wereld gemaakt worden. Alle

Deze dag gaat door op zondag 4 mei in Wortel in en rond de parochiezaal.

Programma (van 13.00 tot 16.00 uur) • voor de kinderen: schminken, clowns, kinderspelen en straattekenen • reuze-tafelvoetbal • begeleide wandelingen door 'historisch Wortel' • volkssportencriterium • touwtrekken • stand Wereldwinkel Hoogstraten en schone kleren • straattoneet over 'schone kleren' • soep, pannenkoeken en drank aan democratische prijzen

Deelnameprijs 50 per persoon, maximum 200 fr. per gezin. Hierin inbegrepen: schaar, verzekering, en gratis deelname aan alle activiteiten.

NATUUR RESERVATEN

.........Natuur, ne goeie gebuur! l)caldelnsg Natnurrcseratcn vi.w. kitkesorsel Hoogstraten. organiseert op zondag 25 mei een fiets- en wandelzoektocht. Als ruggegraat voor deze sportieve en leerrijke namiddag gaan we uit van het toeristische fietspad langs de Mark. Op een aangename manier proberen we fietsen en wandelen te combineren en tegelijkertijd de deelnemers kennis te laten maken met de boeiende wereld van de natuur in de gemeenten Meer, Meerle en Meersel-Dreef. Door middel van een eenvoudige zoektocht, waaraan uiteraard ook enkele aantrekkelijke prijzen verbonden zijn, proberen we de deelnemers aan te zetten tot een schuchtere kennismaking. Het hele opzet kadert in één van onze belangrijkste doelstellingen: Natuur voor iedereen. Geïnteresseerden kunnen op verschillende plaatsen langs het fietspad aan het uitgestippelde traject beginnen. Wel wordt van hen gevraagd het parcours, dat uitgedeeld wordt door onze leden die langs het traject zullen postvatten, in wijzerzin te fietsen. Op verschillende plaatsen kunnen de deelnemers meer te weten komen over de natuur en worden hen zaken getoond of verteld die nuttig kunnen zijn voor het beantwoorden van de vragen. Op sommige plaatsen wordt zelfs een korte wandeling aangeboden. Het is zeker niet de bedoeling de specialistentoer op te gaan. Natuurreservaten wil iedereen gewoon een ontspannende, leerrijke en sportieve namiddag aanbieden. De fietstocht is ongeveer 12 kilometer lang. Gecombineerd met enkele wandelingetjes is dit ideaal voor een uitstap met het hele gezin. Info: Wim Verschraegen - 03/314.67.35..

Fototentoonstelling De Foto- & Diavrienden van Rijkevorsel houden hun jaarlijkse fototentoonstelling in het OCMW-Rusthuis 'Prinsenhof', Helhoekweg 18 te Rijkevorsel. Deze expositie is vrij te bezichtigen tijdens de openingsuren tot eind juni 1997. Wie met de auto komt, kan parkeren in de Helhoekweg en het Prinsenpad. Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

1

CONTAINERDIENST

Hoogeind 54

2321 MEER Tel. 03/31574.46 Fax 03/315.88.35

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...)

Ii

Vo

s

,%

-

nieuw oud antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5

-

Dl ERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN

Desmedtstraat 36

Zaterdag 3 mei: DR. DOMJNIQUE 64

aL.' u.4S 1r.4

LAURIJSSEN JEF

HUISARTSEN

l)on(lcrdag 1 mei: DR. MARC VAN OVERVELDT, Rooimans 10. Wortel, tel. 314.48.00.

VAN SPAANDONK

Rijkevorsel

Tel.: 031314.20.24

65

quash snooker

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades. lunch, pizza's. tussendoortjes...

VERMANDER, Dreef 34-A. Meerle. tel. 315.87.15. Zondag4 mei: DR. STIJN FAES. Heilig Bloedlaan 291. Hoogstraten, tel. 314.50.10. Donderdag 8 mei: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29. Minderhout, tel. 314.31.66. Zaterdag 10meienzondag 11mei: DR. DOLF MOSTMANS, Venhoefweg 10. Minderhout. tel. 3 14.66.02. Zaterdag 17mei: DR. D. ROBBEN & DR. C. VAN ELST, Leemstraat42-A, Hoogstraten. tel. 314.38.48. Zondag 18 mei: DR. JOHAN WILLEMSE, Burg. J. Van Aperenstraat 3, Hoogstraten. tel. 314.45.55. Maandag 19 mei: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr, Eestermansstraat 15, Meerle. tel. 3 15 .82.21. Zaterdag 24 en zondag 25 mei: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29. Meerle, tel. 315.84.54. Zaterdag 31 mei: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32, 1-Inoestralen. tol. 314.86.85.

__ APOTHEKERS :

GELNIELSTRAAT 2320 HOOGSTRA1 Tel. 031314.38.11 Fax: 031314.15.03

]

Weekdagen open van 9 u tot 20 u Woensdag open van 9 u tot 14 u Vrijdag eis zaterdag open van 9 u tot 21 u

ZONDAG RUSTDAG Kleine groepen 's-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd, voor vergaderingen of privé.

3t ',vqstr

3Lavv

sv,

03/3i132.35

Zaterdagvoormiddag 24 mei: APOTHEEK

-

2322 Minderhout

Tel. 031314.54.50

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel, 031314.42.92

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

mobilE 0!5~ REnt AUTOVERHUUR

-

Lenaartneweg 32

2320

H000STRATEN

NOORDERKEMPEN

Tel. 031314.31.08

h,',h.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS

Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04

FAES. Meerdorp6l. tel. 315.77.73.

70

Op woensdag 28 mei is er weer een nieuwe MAAND. Medewerkers, breng uw kopij tijdig binnen, op woensdag 14 mei. Enkel dorp- en sportnieuws kan nog op zondag 18 mei.

56

THUIS VERPLEG ING

75

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

St

Tot 2 mei: APOTHEEK DE MARCK, Leopoidstraat 7, Merksplas, tel. 014/63.31.66. Van 2 tot 9 mei: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160. Hoogstraten. tel. 314.60.04. Van 9 tot 16 mei: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. tel. 315.73.75. Van 16 tot 23 mei: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. tel. 669.64.24. Zaterdagvoormiddag 17 mei: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. tel. 314.63.31.66. Van 23 tot 30mei: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7. Merksplas. tel. 0 14/63.3 1.66.

5]

REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATiE: tel.: 314.49.11

Lid van de Unie

WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61.48.02.

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) LOU VAN BOUWEL (3 14.41.50) en VERA HAEST (314.38.39) KRIS SAENEN (314.24.39) en MAY VAN DONINCK (3 14.30.48).

vcrantw. uttg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

van de Uttgevers

van dc Periodieke Pers


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.