april 1997 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

KUNST op STRAAT De laatste winkel in CastelrĂŠ

Varkenspest


Voor iedereen een tinnen schotel!

Burgemeester Van Aperen zorgt voor ongeëvenaarde Paasstunt Pasen, het feest van de lente. Het feest van dc vriendschap ook. Burgemeester Van Aperen wil zijn steentje bijdragen aan de viering van het Paasteest dit jaar, en deelt 20 tinnen schotels uit. Iedereen die van de burgemeester nog geen linnen schotel kreeg maar denkt dat hij toch een bepaalde verdienste heeft (op eendcr welk vlak), itag op liet geiiieeiitehuis zo'n schonl komen afhalen. De borden kunnen wel enkel worden afgehaald op de dinsdag onmiddellijk na paasmaandag. Toen ik indertijd senalor werd - ik was eerst een tijd lang provincieraadslid - liet ik een hele reeks tinnen schotels maken met de inscriptie senator Arnold Van Aperen',' vertelt de burgemeester. 'Die tinnen schotels deelde ik dan uit aan mensen, echtparen, families of verenigineen die zich op één of andere manier verdienstelijk hadden gemaakt. Heel wat Hoogstraatse mensen en verenigingen pronken nu nog met deze oprechte blijk van waardering. Maar door de staatshervorming en de daaropvolgende verkiezingen was onze burgemeester plots geen senator meer. Hij werd Vlaams volksvertegenwoordiger. 'En daar zat ik met al die tinnen schotels. 250 heb ik er nog op zolder staan. Mijn vrouw zei wel eens: 'Arnold, wat ga je met die borden aanvangen?' Enfin, om ieder een een plezierke te doen geef ik ze nu, begin volgende week, weg. Ter gelegenheid van Pasen. Dinsdag mogen de mensen de schotels op liet gemeentehuis komen afhalen, want maandag is het gemeentehuis gesloten. 't Is piasmaandag.' De burgemeester deelde de tinnen schotels in het verleden uit aan iedereen die op één of andere manier verdienstelijk was. Een gouden hniiloft, een verdienstelijke sportman. een vert—

eniging die kampioen speelde..., 'Alsje de mensen wat beter leert kennen, heeft iedereen wel zijn verdienste. En verdient iedereen wel een tinnen schotel.' Wil je ook nog een van de resterende tinnen schotels van 'senator' Arnold Van Aperen, kom dan aanstaande dinsdag naar het gemeentehuis. En breng onderstaande bon ingevuld mee. Als je de bon afgeeft aan de balie van het gemeentehuis, kanje meteen een tinnen schotel mee naar huis nemen. 'Het enige wat ik van de mensen vraag is dat ze op de bon hun naam en adres invullen, én ook hun verdienste uitdrukkelijk vermelden. Zodat we toch nog altijd weten waar die borden uiteindelijk zijn terechtgekomen...', besluit de burgemeester.

----------------- --- --- ---1

TINNEN SCHOTEL - BON Naam . .....................................................................................................................................

1

Voornaam . .............................................................................................................................. Adres . ................................................. Ik wil een tinnen schotel voor: (*) - mezelf mijn vereniging - een familielid IVitin / 7iin/ hnr / nn7e verdiente i

1

= schrappen wat niet past L_______________

Samen met de lentebloesem valt de volgende MAAND in de bus op 30 april. Om ook dit nummer weer vol te krijgen rekenen we op uw kopij, beste medewerker en dit op woensdag 16 april. Voor dorp- en sportnieuws is dat zondag 20 april.

J


mon in de moond FPASSW VOOR PAARDEN Wanneer vorig jaar

onder deze rubriek Staf Peerlinck werd omschreven als een 'koetsier van vijf paarden, dan kwaiiieu deze laatste.i zekei' uit de stal van Karel Aerts. Van jongsafaan vergroeid met de boerestiel trad hij in de voetsporen van vader Jaak Aerts, in menig ander opzicht trouwens ook. Wij gingen hem opzoeken op de 'Lodderhoek', de streek ten noorden van de Loenhoutseweg, tussen Katelijnestraat en de Pidpa. Wij troffen hem op één van de weinige avonden dat hij thuis vertoeft. En de avond werd lang. Volgens eigen zeggen had hij zich niet voorbereid, maar van enige vraagstelling was geen sprake : wij aanhoorden een echte Hoogstraatse verteller. Drie grote thema's doorkruisen het leven van Karel Aerts : met oog voor detail vertelt hij over zijn vader en het leven op de boerderij, vooral tijdens de oorlog. Paarden, paarden en nog eens paarden. Met respect praat hij over zijn en andermans werk op politiek vlak in de gemeente. Ziehier een stuk van een levensverhaal. 'Karel van de Lodderhoek' werd geboren in het gezin van Jaak Aerts en Caroline Vermeiren op 20 augustus 1935. Die boerden op de Lodderhoek, en kregen 9 kinderen waarvan de meesten nog in Hoogstraten wonen. Maria ging Karel vooraf en die werd gevolgd door Magda van den tennis, Jeanne, Fons, Vital, Jef, Christiane die op twaalfjarige leeftijd zou overlijden, en tenslotte Agnes, die op het Begijnhof woont. Vader Jaak had vierjaar doorgebracht achter het front van de IJzer, en kwam in 1918 thuis op de boerderij waar ondertussen zijn ouders overleden waren en zijn oudere zus was uitgetrouwd. Meer dan 10 jaar heeft hij met meid en knecht geboerd, vooraleer zelf op veertigjarige leeftijd in het huwelijksbootje te stappen. In die periode werden de dochters en zonen van zijn zus, die allen gediend hadden op de boerderij, weze het als meid dan wel als knecht, uitgctrouwd hij nonkel Jaak. Neef Rik liet echter het leven bij ecn smartelijk ongeval op de vaartçlik in P.ijkevnr1 Tn gevolge van een scheepshoorn sloeg het span waarmee hij meststoffen ging halen op hol en bij het vastgrijpen van de teugels gleed hij uit en kwam onder de wielen van de kar terecht. Karel zelf trok op jeugdige leeftijd al snel op met de knechten en liep veelal met de paarden het veldwerk te doen.

BOMMEN EN GRANAtEN Levendig zijn Karel's herinneringen aan cle periode van de Tweede Wereldoorlog. Bij het binnentrekken van de Duitsers. veelal met paarden, verscholen wel 100 vluchtelingen die uit de richting van Breda kwamen, icli in de schuui ten huize Aerts. Vie mensen hebben htr verhaal van hun vlucht met houtskool op de wanden van de schuur geschilderd.

Gedurende de eerste 6 maanden van de oorlog waren er 12 paarden met hun berijders gestationeerd op de boerderij. Zoals het toen ging, leefden die Duitsers mce op de boerderij, maakten gebruik van de keuken enzomeer : "Die pakten wat ze graag hadden". Dat was iets wat vader Jaak niet graag had: hij herinnnerde zich nog levendig de grote oorlog van 14-18 en koesterde niet veel sympathie voor Duitse soldaten. Ook nog omdat zoon Karel nogal met die gasten optrok om de paarden van en naar de weide te brengen. Gelet op zijn ervaring aan het front, had vader Jaak een echte schuilkelder gebouwd op het erf eerst een grote ruimte diep uitgegraven, daar over heen zware boomstammen, vervolgens musterd en veel aarde en langs binnen afgezet niet planken. In een afgedankte broodtrog sliep dan de pasgeboren Fons. De Engelsen, die blijkbaar ingelicht waren over het verblijf ten huize Aerts van terugtrekkende Duitsers, beschoten de schuur met zware ohiissen. Hen was gesignaleerd dat er ook een radiokanier op de boerderij verstopt zal. Van nonkel Vital Sterkens van Kleine Gammel hoorden ze later dat de Engelsen de avond tevoren Iluistcrdcn van 'Louderhouk', dus daar moest iets zijn. Dit vormt toch enig bewijs dat die beschieting vanuit Gammel niet toevallig was geweest. Dr dag erna verichenen er 1 hommonwerporn in de lucht die het gemunt hadden op de grote schuur. Na een eerste bluspoging die lukte, keei dcii de vliegtuigen terug, gooiden 4 zware bommen rond het bedri jf en schoten daarna met vuurkogels het gebouw in brand. Die schuilkelder kwam dus goed van pas. Bij de deportatie van nogal wat Hoogstratenaren, zat vader Jaak gedurende 3 dagen ondergedukLil iii de Muût, dc streek achter den Aard waai toen nog veel bus stond. Hij was tijdig te weten gekomen dat ook hij op de lijst van de weg te voeren personen stond.

Karel Aerts

OP DE BOERDERIJ Op de boerderij, en op die van het gasthuis van de nonnekes, het huidig 0CM W-rusthuis, moesten 'stalboeken' bijgehouden worden van o.a. de aanwezige varkens. De Douane deden meerdere malen per jaar controle, vooral ook omdat het hier de grensstreek betrof. "Bij ons zaten altijd varkens die niet geregistreerd waren", zegt Karel. Om de mensen van het gasthuis te bevoorraden tijdens de beschietingen werden 's nachts varkens geslacht, waarvan de ingewanden op de mesthoop gekapt werden De geslachte varkens werden door de knecht Koob Bruyndonckx en de meesterknecht Gust Bniyndonckx (later getroffen door een shrapnel en eraan overleden) naar de nonnekes gedragen. De weg liep door de boomgaard die de Katelijnestraat van het gasthuis scheidde. Tot de vooroplopende vader, die ging kijken of de kust veilig was, terugkeerde met het bericht dat er onderweg een Duitser niet een meisje tegen de haag lag. Tot 5 uur in de ochtend lagen ze in de wei met die halve varkens naast zich, te wachten om de lading af te leveren.

50 jaar OCi'vIW-voorziïler: Jaak Aei'rx ca zoon Karel in 1972.


MAN IN DE MAAND iii zijil gilel, een grote sik in de mond, mt altijd tijd voor alles en iedereen. Vader Jaak maakte 50 jaar rond als voorzitter van de C.O.O., waarvoor hij slechts de laatste drie jaar zitpenningen heeft getrokken. Voor dat jubileum is hij nog gevierd gcwccst zijn geschilderd portret hangt nog steeds in de raadsiaal van liet OCMW. Hij had ook steeds voorgehouden dat als hij alleen niet verder kon. -tlpn echtgenote overleed in 1972- hij naar het rusihuis zou gaan, wat hij prompt deed in datzelfde jaar. Toen de zusters vertrokken waren, werd het voor hem allemaal anders met die IcIcn\ ciplugi lig.

PAARDEKRACHT

Uit de oude doos. Het gezin van Jaak Aerts en Caroline Vermeiren met de kinderen van de Lodderhoek. Wie herkent ze nog allemaal? De dag erop vielen controleurs en rijkswacht het bedrijf binnen voor een grote controle : met een man of tien werd alles afgezocht. Knecht Bruyndonckx kwam juist op dat moment met een lege inestkar van het veld gereden, had in de gaten wat er gaande was en vroeg aan vader Jaak "Ik zal nog maar een kar mest laden, zeker?" Vooraleer die laatste kon antwoorden, werden de varkensingewanden opgeladen en bedekt met een hoop mest. Waarna de controle afdroop zonder resultaat. Tijdens en na de oorlog waren er veel varkens op het bedrijf: bij gebrek aan voeder, werden in heel de streek alle eikels opgekocht tegen 1 frank per kilo. Die werden geraapt door mensen die iets wilden bijverdienen. Dat ging zover dat de varkens aan die geur en smaak gewoon geraakten, dat ze niet in de weide te houden waren als de eikels vielen. Onder de bomen van de Loenhoutseweg kon je altijd wel een varken tegenkomen. Dat brengt Karel op het verhaal van die gasten die een uit de wei ontsnapt varken gewassen hadden, het aan vader Jaak aanboden als zijnde van hem, maar die vond dat zijn varkens nooit zo wit waren, en de vinders waren ineens eigenaar van een varken. Het gasthuis was toendertijd ook nog een echt landbouwbedrijf: niet alleen werden er varkens gehouden, ook melkvee en paarden, men boterde zelf en maakte er kaas. "Het was precies of daar het werk ook moest gebeuren, nog voor het werk dat thuis diende te gebeuren".

weleens 'de witte van de Lodderhoek' op de boerderij van Aerts om de kar te trekken. Dat paard verbleef op het einde permanent op het gasthuis en werd alleen terug naar huis gehaald als het van doen was. Dal was toen heel gewoon, zegt Karel, en zou nu niet meer kunnen, belangenvermenging zeker. Als je tegenwoordig in de raad of het college zit, kanje niks meer verkopen aan het bestuur. Zo heeft Karel nog met potlood geschreven begrotingen in zijn bezit : in die jaren veertig bedroeg de omzet van de elektriciteit in de gemeente ongeveer 1 miljoen frank. En herinnert hij zich nog levendig één van zijn vroegere voorgangers, schepen Van De Wiel, een echte dorpsfiguur, niet gehuwd, steeds afgeborsteld

We zouden nog vergeten dat Karel ook naar school is geweest. Tot zijn elfde in de Karel Boomstraat. Wegens de bezetting van de school tijdens de oorlog werd er klas gedaan in café De Wachtzaal bij Hofkens. en kreeg hij nog les van Karel Versmissen die één van zijn eerste lessen gaf, en ook nog werd klas gedaan waar nu het nieuwe rijkswachtgebouw gaat komen. Gedurende 3 jaar was hij intern op het Seminarie : de zevende, zesde en de vijfde. Maar daar kwam niks van, zegt jezelf. "Als ik op de koer aan het spelen was, hoorde ik paarden op de Vrijheid, en wist ik al dat het de onze waren". Al snel, na het overlijden van een knecht, werd hij thuisgehouden om te werken maar volgde nog wel de landbouwavondschool. Thuis werd erjaren met een driespan op de velden gewerkt. 's Morgens om 5 uur uit de veren, paarden voederen, zelf meestal een eitje naar binnen werken, paarden inspannen en vanaf 7 uur aan het werk. En lange dagen kloppen. Er was nog veel handwerk in die tijd. De twaaf melkkoeien, al veel voor die tijd, vroegen ook verzorging. In 1934 kocht vader de eerste melkmachine; de tepels waren gemaakt van die 'ersatz-caoutchouc',want de echte werd gebruikt voor de rubberbanden van de oorlogswagens, en bij slijtage werden ze hersteld met fietsbanden.

DE C.O.O. Om maar te zeggen dat vader Jaak Aerts een goede relatie had met de nonnekes van het gasthuis en er veel tijd doorbracht. Hij was dan ook reeds van 1922 af voorzitter van de C.O.O. de Commissie van Openbare Onderstand, voorganger van het huidige OCMW. Meerdere jaren combineerde hij dit niet een plaats in dc gemeenteraad, onder de burgemeesters Bastiaens en Thirion. Om het huisvuil naar het stort in de Boschstraat te brengen, leenden de gemeentewerklieden 4

Karel op stage in Kortrijk, in de ruite Jij .cliool De Gulden Spoor waar kannunik Deniev cursussen organiseerde. Tot voor enkele jaren heeft hij altijd paard gereden, tot vrouw Jeanne heni betrapte, te paard met zijn nieuwe heup, toen was het gedaan.


MAN IN DE MAAND In 1952 kwam de zwaardere dieseltractor op de markt en die werd als zoete broodjes gekocht. En men leerde de nieuwe bezitters er mee ploegen. Zo viel ergens eens een tractor stil op het veld, geen beweging meer in te krijgen. Tot iemand die er toch iets van kende, ontdekte dat de mazoutbak leeg was. Met een beetje schrik vroeg men zich af : "Wat gaat de smid nu zeggen? 1-Toe lang hebben we misschien zo al gereden?" Er is nog jaren mee gelachen.

DE RUITERU

De Plechtige Communie : op dat moment zuien in dai two/die reeds heel wai oorlogservaringen die nimmer gewist zullen wor den. In 1948 werd een eerste traktor gekocht : die was niet veel zaaks. Met twee man kon je hem tegenhouden, zodat de machine na twee jaar verkocht werd, en met de zware boerepaarden werd nog enkele jaren verdergewerkt.

Als jonge boerenzoon was Karel aangesloten bij de BJB, de vrije tijd voor de jonge mannen toen, voorloper van de KLJ. Zo werd er toneel gespeeld in zaal Pax, gelegen waar nu de inrit van de Tinnenpotstraat is. Toen ook al onder leiding van Fried Jansen. En zo geraakte hij in het bestuur van deze vereniging, lokaal, gewestelijk en provinciaal. Op de fiets werd naar vergaderingen gereden in Herentals op zondagvoormiddag, werden retraites gevolgd, en deelgenomen aan welsprekendheidstornooien en voordrachtavonden. Binnen de BJB werd door kanunnik Demey de LRV opgeliLlit ei dat spiak Kdiel iiatuuilijk sterk aan In Koririjk werden jaarlijks in de rijschool De Gulden Spoor cursussen ingericht waar dressuur en springen geleerd werd. Met tram en trein werd dan voor drie dagen naar ginder gereden om daar de edele rijkunst te verwerven. Gedurende 8 jaar werd naar ginder getrokken door mensen als Fons Pauwels, Jef Mertens en Karel zelf natuurlijk.

Thuis werd aldra gezaagd om "ene met ne lange staart". In het begin waren de landbouwers niet voor die minder siruis gebouwde rijpaarden, want uien geloofde niet dat die het zware werk op het veld aankonden. Uiteinclelijk bleek dat ze beter waren qua wendbaarheid, lange adem en werkkracht dan die zware boerenpaarden. En met die nieuwkomers kon op zondag beter gereden worden. Zo werden de weekends doorgebracht op tornooien; bij gebrek aan gemotoriseerd vervoer diende men al op zaterdagnamiddag te vertrekken, in stoet met de paarden en dikwijls een kar om de uitrusting te vervoeren. Geslapen werd dan bij de boeren op de hooizolder. Zondagmorgen na de mis werd dan het tornooi aangevat en in de vroege avond weer te voet naar huis vertrokken. In die tijd gingen de boerendochters practisch niet uit, zodat het langskomen van een bende jonge LRV-ruiters altijd tot een groot feest uitgroeide op de ontvangeride boerderijen.

I VLOEIREENI WANDTEGELS iIS1Sk

14 Toneel bij de BJB, de hoerenjeugdbond: in wie san de twee figuren herken je Karel Aerts?

BEGRAFENISSEN bvba

J

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

r

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

31A

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

19


MAN IN DE MAAND

KEUREN EN FOKKEN

Ondertussen, in 1961, was Karel gehuwd met Jeanne Roovers uit Loenhout en woonden ze tegenover het ouderlijk huis, waar hij dagelijks de boerderij mee draaiend hield. Vader Jaak bouwde 4 jaar later een huis in de Katelijnestraat, rechts van het huis waarin zus Magda nu woont, zodat de boerderij volledig onder de hoede kwam te staan van het jonge koppel. In het gezin werden 4 kinderen geboren : Jaak die bij de Douane werkt, Mark chauffeurt op de Friswit, Chris die traiteur is en Luc zit mee in het vader-zoon landbouwbedrijf. Die te samen zorgden voor 8 kleinkinderen voor Karel en Jeanne, waarvan de oudsten ook al op de pony's zitten. Later werd vooral een veestapel uitgebouwd. Die diende zelfs in 1973 helemaal vernietigd te worden wegens bruscellose. Tijdens een verblijf van 3 dagen in Friesland werd een nieuwe kudde gekocht, en ook Hoilsteiners uit Amerika. De aandacht voor paarden werd hij Karel almaar groter: met een in 1973 gekochte merrie, die door de verzekering afgeschreven was wegens Pen ongeluk maar wel een ieer goede bloedlijn had, werd een stam opgebouwd in het Belgisch warmbloedpaard. Dat dier nam deel ttIn de grote jumpings van die tijd, en had de military van Mexico gelopen. En dan beginnen onze oren te tuiten als Karel spreekt van kruisen van een halfbloed met een voibloed zodat het ras van de warmbloedigen verbeterd wordt. Niet te volgen. Het stamhoek van het Belgisch warmhloedpaard bestaat ondertussen 45 jaar, en is steeds gericht geweest op de verhetering van de kwaliieii (fundament eterieiir en prestaties) In Loenhout werd destijds de eerste prijskamp ingericht die nu nog jaarlijks gehouden wordt in l-toogstraten. Van die stamboekvereniging is Karel momenteel provinciaal voorzitter, en hij is ook lid van de technische commissie. Karel isjaren jurylid geweest van het stamboek. 6 jaar voorzitter van de hengstenjury en heeft meerdere keren nationale kampioenschappen van veulens gekeurd in Duitsland en Nederland. Er werd geregeld deelgenomen met de paarden aan keuringen in binnen- en buitenland. Zo gebeurde het dat hij op een wedstrijd één van

IN DE POLITIEK

zijn veulens meegaf met ccii bevriende kweker naar een wedstrijd in Douai, want zelf was hij verhinderd wegens keuren op een ander tornooi. Terug thuisgekomen vernam Karel dat zijn veulen Europees kampioen was geworden. Om maar te zeggen dat hij toch wel enige bekendheid geniet als fokker en keurder in de paardenmiddens. "Paarden, dat is een hobby, en als je er aan wilt verdienen, moet je er heel goede hebben. Ons goede paarden te fokken, wordt sperma betrokken van de beste hengsten over heel de wereld, en dat kost veel geld. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Er is een spreekwoord dat zegt "Een man met paarden heeft de hemel op aarde, maar als ie komt te sterven, valt er niets meer te erven."

1961: Karel trouwt met Jeamte Roovers

Is uw politieke interesse dan met de potlepel ingegni en geweest, vroegen we aan Karel Aert s 'Ik heb altijd in hel bestuur gezeten van ver schillende verenigingen, BJB, LRV, Cera, Stamboek, en daar leer je het". "En ik ben vroeger altijd gaan plakken en kalken voor de CVP hier in Hoogstraten (er was ook maar één partij toen), bij landelijke verkiezingen werd er wel eens op de vuist gegaan." In 1971 werd er voor de verkiezingen bij de Landelijke Gilde gepoilt en zoals dat toen ging werd daar geen echte stemming over georgani seerd : "De mensen die dat altijd gedaan hebben. zullen dat wel goed gedaan hebben zeker", zo werd gezegd en daarmee was de lijst samenge steld. 'Ik was in die periode op de akker aan het werk en Fons Jansen en Jos Van Aperen kwamen me opzoeken en vroegen om op dc derde plaats op hun nieuwe lijst te staan; ik mocht niet weten wie ei nog op stond." Er moest direct een antwoord komen. Karel vroeg bedenktijd. Vader Jaak was er niet zo voor te vinden, maar Karel dacht in zichzelf: als ik het niet doe, staat er iemand anders. En ze haalden een meerderheid. De afspraak bestond dat hij na driejaar het schepenambt van Rik Brosens (voorheen de burgemeester) zou overnemen, maar dat is er niet van gekomen. Karel had geen tijd, het was te druk op het bedrijf en de verstandhouding was zeer goed. Voor Fons Jansen en wijlen Jos Van Aperen heeft Karel nog altijd een groot respect : dat waren toen mensen die ieder een bedrijf uit de grond stampten waar veel mensen hun brood verdienden. Daarnaast konden zij dan nog tijd vrijmaken voor de dienst aan de bevolking, je moet het maar doen. Op Friswit ging toen het verhaal dat als men nog maar de voeten van Fons zag, die van de trap kwam, er harder werd gewerkt. Die kon niet mensen omgaan, getuige daarvan het werk aan het IKO-gebouw dat door het eigen gemeentepersoneel werd verbouwd.


MAN IN DE MAAND In 1976, nadat de eerste verkiezingen werden vernietigd omdat o.a. Karel had gezien dat iemand kwam stemmen met 16 volmachten, verzeilde de groep bij de nieuwe verkiezingen toch in de oppositie. In 1982 werden dan Jos Van Aperen, Fons Jansen en Karel Pauwels ("omdat ik het hem beloofd had, want clie twijfelde eerst om mee op te komen") in het College verkozen, en was het moeilijk werken met de coalitiepartner. Na twee jaar gaf schepen Milia Horslen haar Ontslag, en werd Karel Acris schepen in de plaats van Ludo Koyen, de gedoodverfde opvolger van Milia Horsten. Een breuk in de meerderheid bleef natuurlijk niet uit. Tijdens die legislatuur kwam Jos Van Aperen met slecht nieuws over zijn gezondheid. en Karel sprong voor hem in op het stadhuis. Uiteindelijk werd Fons Jansen nog voor een jaar burgemeester. Om zeker aan een comfortabele meerderheid te geraken werd besloten om in 1988 met 2 lijsten op te komen, één geleid door Fons Jansen, de ander door Arnold Van Aperen, toen voorzitter van het OCMW. liet doel werd bereikt maai nog dezelfde avond van de verkiezingen werd het vertrouwen in elkaar geschokt doordat laatstgenoemde een overeenkomst tekende met de CVP. Alzo verzeilde Karel opnieuw in de oppositie, samen met Fred Van Ostaeyen en JefVerheyen. Bij dc verkiezingen van 1994 stelde Karel dat als ie verkozen zou worden, hij wel een schepenambt wilde. Zijn visie op wat een gemeente is, verwoordt ie als volgt. Tijdens de verkiezingen mag er strijd zijn, maar nadien moet elke inwoner gelijke kansen krijgen. De gemeente is voor Karel dan een groot bedrijf, ecn dienstencentrum voor de gemeenschap dat gefinancierd wordt door de inwoners.

"Als schepen van Openbare werken heb ik toch wel de meeste haver nodig, uit die bak van de koetsier met 5 paarden. Als er genoeg voeling is tussen paard en koetsier dan kan er veel gerealiseerd worden." Planning is al zo moeilijk, er komt altijd wel onverwacht iets tussen zodat geplande zaken weer worden uitgesteld. Met zo weinig moge-

lijk middelen -de schepen van Financiën waakt stevig over de centen van de gemeente- moet hij als schepen zoveel mogelijk werken trachten uit te voeren zoals herstellen van wegen, stoepen, afvoeren van huisvuil, grachten en bermen onderhouden, enz. Maar het is anders geworden dan vroeger, zegt Karel. Er komt veel meer administratie bij kijken. Op het College staan soms wel 60 agendapunten, of meer. De schepen moet zorgen dat het werk verdeeld en uitgevoerd wordt. De functie van schepen van openbare werken is een full-time job : maandag College, dinsdag overleg met administratie en ploegbazcn, werken opvolgen, contact met de arbeiders moet er ook geregeld zijn. "Ik beschouw ze eigenlijk als collega' s". Zo slecht gaat het niet in de coalitie, toch niet in vergelijking met eerdere ervaringen die Karel had. Zo zat hij ooit de gemeenteraad voor met een minderheid in de raad alle punten werden

verdaagd, tot hij opriep "als men denkt op die manier de gemeenschap te dienen, moet men zo verder gaan". Vanaf die uitspraak werden er terug beslissingen genomen. Ooit hoorden we hem op een gemeenteraaad uitvaren tegen al die dorpsraden en andere inspraakorganen. "Ik hou wel van inspraak, maar er is soms zo veel inspraak dat er geen uitspraak meer volgt", zo verdedigt Karel zich tegen onze opwerping. Tal van onderwerpen zijn die avond niet besproken geweest. Wekwa,nenzeifsniette weten hoe Karel Aerts vrouw Jeanne heeft leren kennen. En op sonnnge politieke vragen waarop hij zeker nog een reaktie kan geven, gingen we niet dieper in. Het was al laat, de ontvangst was hartelijk, foto s moesten nog uitgezocht worden, waarschijnlijk zal men binnen afzienbare tijd opnieuw bij Karel Aerts terecht moeten om de geschiedschrijving verder te vervolledigen. Een aan rader voor wie graag hoort vertellen.•

Je weet wel, daar op de I'ioek in

HOOGSTRA TEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil Ia6fI

auping 7


dr

* VANUIT HET STADHUIS...

.. Rijkswacht en politie hand in hand in Interpolitiezone Gaat de IKaniipweg terug open

?

en tot een wisselende permanentie met de rijkswacht. Minister van Binnenlandse Zaken Vande Lanotte oordeelde echter dat deze interpolitiezone te uitgestrekt was en schreef een opsplitsing voor. Hoogstraten-MerksplasRijkevorsel dienden in samenwerking met de rijkswachtbrigades van Hoogstraten en Merksplas autonoom één interpolitiezone te vormen. De intergemeentelijke samenwerking van de politiekorpsen van Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel kon volgens commissaris Meeus best een succes genoemd worden, doch het vergde veel meer inzet van de respectievelijke korpsen. Het totaal aantal manschappen was te beperkt om een 24-uren permanentie te kunnen waarmaken. Dus werden er kontakten gelegd met de rijkswacht en dit groeide tot de huidige IPZ (interpolitiezone).

Terwijl heel het land in spanning wacht op de besluiten van de parlementaire commissie Dutroux, hoeft er voor de meeste mensen al lang geen tekeningetje meer bij. De schandelijke knoeiboel die bepaalde sectoren uit het gerecht en de politiediensten er naar aanleiding van de dramatische gebeurtenissen van gemaakt hebben, spreekt immers voor zich. Zelfs los van alle vragen over betrokkenheid of bescherming vanuit het gerecht, de politiek of de politiediensten ten opzichte van de uitvoerders van deze gruweldaden, blijft de nuchtere vaststelling dat samenwerking en coördinatie tussen gerecht en politiediensten enerzijds en de politiediensten onderling op grandioze wijze gefaald hebben. Enkel het doortastend optreden van gerecht en opsporings- IPZ een feit diensten van Neufchateau hebben nog iets van het geloof in onze rechtsstaat overeind kunnen houden. Maar toch zal men sterk voor de dag moeten komen Injarivari '97 werden de eerste afspraken tussen politie en rijkswacht in een ontwerpnota vastgeom het verloren vertrouwen nog terug te winnen. legd en ter inzage gelegd van de drie burgeToch waren wij veertien dagen geleden in Hoogstraten getuige van een meesters. positieve ontwikkeling. Op het stadhuis ondertekenden de burgemeesters en Op3 februari '97 ondertekenden beide politiediensten reeds een definitief samenwerkingsde korpschefs van de gemeentelijke politiediensten van Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel, en de districtcommandant van de rijkswacht een protocol waarna men startte met een 24-uren permanentie op het grondgebied van de nieuwe veiligheidscharter, waardoor het samenwerkingsverdrag tussen rijkswacht IPZ Hoogstraten-Merksplas-Rijkevorsel. en politie in de interpolitiezone Hoogstraten-Merksplas-Rijkevorsel een feit Op 12 februari werd het lokale vij fhoeksoverleg werd. Operatie Opsmuk of een daadwerkelijke samenwerking voor de geinstalleerd, waarvan de vijf partners zijn : de Procureur des Konings van Turnhout, de burgetoekomst ?

jet van vandaag op 11101_gen

meesters en de korpschefs van de politie uit de gemeesters en hun korpschefs engageerden zich drie gemeenten, de hoofdcommissaris van de om gezamenlijke inspanningen te leveren ten- gerechtelijke politie van Turnhout en de rijkseinde uiterlijk op 31 december 1998 tot een wacht, in casu de districtcommandant met de volwaardige baispolitiezorg ie kunnen konien betrokken bricade commandanten. F)e7e Vijl

In het licht van alle dramatische gebeurtenissen die ons land overspoelen en de niet aflatende kritiek op de werking van gerecht en politiediensten klinkt deze samenwerking tussen de gemeentelijke politie en de rijkswacht voor velen wellicht wat raar in de oren. Toch is deze intergemeentelijke samenwerking niet over één nacht ijs gegaan. De eerste pogingen ertoe dateren reeds vanjaren geleden. Politiecommissaris Omer Meeus haalde zelfs in zijn toespraak aan dat hij al vanaf zijn aantreden in Hoogstratcn in '81 de nood aanvoelde tot samenwerking met de andere gemeenten. In de loop van de jaren '80 werden er al heel wat kontakten aangeknoopt met de aangrenzende gemeenten teneinde in te springen voor elkaar in geval van nood maar ook om bepaalde akties op elkaar af te stellen. Zo dateerden de eerste afspraken uit 1982 tussen Hoogstraten enerzijds en de gemeenten Wuustwezel en Brecht anderzijds. Waren dit eerder povere stappen , de samenwerking met de rijkswacht in Hoogstraten kreeg daarentegen een konkretere vorm. Het eerste echte samenwerkingsakkoord dateert van 31 mei 1995 tussen de gemeentepolities van enerzijds Beerse-Li Ile-Vosselaar en anderzijds Hoogstraten-Merksplas en Rijkevorsel. De zes bur-

D ii/Iijoiicoiie iI1)(11C)l-lIL i jiii. -l?i/e\ utei i.v een jet!. Op Lie low dc meester en cle politiechefs van de drie gemeenten, de districtconz,nandant en brigadecommandanten van de rijkswacht, de commissari.ç van de gerechtelijke politie van Turnhout. Zij ondertekenden op 10 maart in het stadhuis te Hoogstraten liet veiligheidscharter.


GEMEENTERAAD partners ondertekenden op maandag 10 maart in het stadhuis te Hoogstraten het veitigheidscharter dat in de loop van de maand maart aan de respectievel ijke gemeenteraden werd voorgelegd. Dit veiligheidscharter dat de uitgangspunten van het samenwerkingsakkoord en het veiligheidsbeleid weergeeft zal in werking tredenop3l maart 1997.

De tijd vooruit? Voorlopig is hier nog geen cenheidspotitie in de maak, maar dc evolutie gaat in ieder geval wel in de goede richting van meer efficiëntie en dienstverlening.. Het beantwoordt aan de verzuchtingen van de bevolking naar meer politie in de straat, meer kontrole en een betere bescherming . In de jaarlijkse algemene vergaderingen van de dorpsraden werd meer dan eens de vraag gesteld naar meer politietoezicht , naar meer kontrole tegen snelheidsoveriredingen, kortom naar meer aanwezigheid in het straatbeeld. Volgens Commissaris Meeus kon de politie van Hoogstraten echter niet aan deze verlangens van de bevolking voldoen omdat zij niet over voldoende manschappen beschikte om een vlotte pernianentie te verwezenlijken. Met de nieuwe IPZ zou dit euvel echter van de baan moeten zijn. Hoewel de rijkswacht van Hoogstraten en Beerse voordien ook reeds een 24-uren permanentie uitvoerde krijgen we nu een permanentie binnen de IPZ met kortere aanrjtijden en agenten die het terrein ook beter kennen. De interventieploeg staat volledig ter beschikking voor interventies dag en nacht, en komt dus ook altijd ter plaatse. De drie politiekorpsen en de twee rijkswachtbrigades blijven uiteraard afzonderlijk bestaan en behouden ook hun eigen openingspunten waar men terecht kan voor hulp of informatie. Er komt een sltutende taakverdeling en coördinatie met een stuurcel als dagelijks bestuur Naast de huidige bestaande dienstverlening heeft men nu supplcinentair een 24-uren permanentie op het grondgebied van de drie gemeenten. Alle informatie van de verschillende korpsen wordt permanent uitgewisseld, en de vijfkorpsen zullen zich gaan specialiseren en meer samenwerken zodanig dat de kwaliteit van liet politiewerk erop vooruit zou moeten gaan. Intussen hebben de drie gemeentebesturen een veiligheidscharter goedgekeurd waarin bepaalde veiligheidsdoelstellingen worden vastgelegd. Dc viei 1 , i lui iIi'iln waaraan vooral aandacht besteed zal worden zijn de voorkoming van diefstallen in woningen, de drugsbestrijding, de weekendcriminaliteit en de verkeersveiligheid.

Konkreet Tijdens de openingsuren van de verschillende burelen kan men voor eender welke klacht of aangifte terecht bij elke politiedienst volgens eigen keuze. Iedere politiedienst, zowel rijkswacht als gemeentepolitie is bevoegd om alle misdrijven vast te stellen. In dringende gevallen zal de snelste ploeg ter plaatse gestuurd worden. Buiten de openingsuren van de burelen . bijvoorbeeld s nachts of in het weekend worden de telefoons automatisch doorverbonden met de radiokamer van de rijkswacht van Turnhout. Van hieruit stuurt men de snelste eenheid ter plaatse. Dit kan dan zowel de politie of de rijkswacht zijn, affiankelijk van welke dienst op

dat ogenblik de permanentie waarmaakt. In principe zullen het telkens mensen zijn uit één van de drie gemeenten. In totaal beschikt de Interpolitiezone Hoogstraten-Rijkevorsel-Merksplas over 49 politiemensen, de commissarisen en de hrigadechefs inbegrepen. De politie van Hoogstraten bestaat momenteel uit 14 agenten, die van Rijkevorsel uit 7 . en Mcrksplas 2. De beide rijswachtbrigades van Hoogstraten enMerksplas beschikken ieder over 13 rijkswachters. Of men nu in 1-Ioogstraten op beide oren kan slapen is een andere vraag. Het begin is in ieder geval gemaakt voor een betere en efficiëntere samenwerking van de bestaande politiediensten in de drie gemeenten. Burgemeester Van Aperen en commissaris Meeus toonden zich in ieder geval gelukkig met het bereikte akkoord. Voor alle duidelijkheid de kantooruren van de rijkswachtkazerne en het politiecommissariaat blijven zoals voorheen. Bij de politie te Meer is dat op de werkdagen van 8 uur 's morgens tot 17.00u. (maandag tot 20.00 u.). 's Zaterdags is het bureel open van 9.00u. tot 12.00 u. Het telefoonnummer hier is : 03 / 315 71 66. Bij de rijkswacht kan men tijdens de werkdagen terecht van 8.00 u. tot 12.00u. en van 13.00 u. tot 17.00u. (dinsdag en donderdag) of van 15.00 u. tot 19.00 u. (maandag, woensdag en vrijdag). 1-Jaar nummer is 03 / 314 50 08. Op alle andere momenten wordt de telefoon automatisch doorverbonden .Uiteraard blijft ook het telefoonnummer lOt voor dringende noodhulp altijd bruikbaar.

Gemeente koopt de gebouwen van de gemeentelijke basisschool te Wortel Voor een buitenstaander lijkt dit misschien een eigenaardige zaak, de gemeente die de gebouwen van haar eigen school opkoopt. Maar insiders weten wel beter. Voor de fusie telden de meeste dorpen een afzonderlijke lagere school voorjongens en één voor meisjes. De jongensschool behoorde tot het gemeentelijk onderwijs, de meisjesschool tot het vrij onderwijs. In de jaren na de fusie werd gans het basisonderwijs gereorganiseerd. In sommigen deeldorpen werd het lager onderwijs volledig gemeentelijk, zoals in Hoogstraten, Wortel. Meer en op Dreef. In Meerle en Minderhout werd de globale lagere school ingelijfd in het net van het Vrij onderwijs. De gebouwen bleven echter in het bezit van de vroegere eigenaars. Zo is de Gemeentelijke Gemengde Basisschool van Wortel momenteel gehuisvest in Worteldorp in de lokalen van de gemeente en op de Rooimans Deze laatste gebouwen zijn tot hiertoe nog steeds eigendom van de Vereniging der Parochiale Werken van de Dekenij Hoogstraten. van de Kerkfabriek St-Jan Baptist en van de vzw. Ursulinen Hoogstraten. Deze eigenaars stelden in 1995 voor hun gebouwen en gronden te verkopen aan de stad Hoogstraten. Het

Tuur Ee/en (11/leer) en Jan Ver/ieijen (Mindlerhout) waren nu,vschien hun tijd al lang vooruit. Op hun eentje verzorgden zij als veldwachter in hun dorp de nodige politiepermanentie.

WONINGBOUW BVBA

03/315.87.14 KREKELSTRAAT4 -2321 MEER GRATIS PRIJSOFFERTE


GEMEENTERAAD schepencollege ging hiermee in principe akkoord en stelde een landmeter en notaris aan om het dossier samen te stellen. Tevens werd er een schattingsverslag aangevraagd. Op maandag 24 februari werd dit voorstel tot aankoop aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. De totale kostprijs bedraagt iets meer dan 5,5 miljoen frank verdeeld over de drie eigenaars. Met uitzondering van burgemeester Van Aperen en schepen Peerlinck die zich onthielden, keurde de raad dit voorstel goed. Even was er twijfel nadat raadslid VerhuIst opmerkte dat deze koop wel eens tenietgedaan zou kunnen worden omwille van een procedurefout. Zoals het in het verleden wel eens meer gebeurde, worden vaak beslissingen die toekomen aan de gemeenteraad reeds op voorhand genomen door het college, en dit wordt doorde oppositie meestal niet in dank afgenomen. Het gemeentebestuur werd hiervoor in het verleden wel eens terechtgewezen door de hogere overheid. Hoewel raadslid Sprangers de raad gerust stelde dat ook de oppositie principieel achter deze aankoop staat en er zeker geen moeilijkheden over zou maken, waarschuwde hij het college toch in de toekomst dergelijke fouten niet meer te maken. Uit vrees door deze pocedurefout teruggefloten te worden door de provincie en hierdoor weer kostbare tijd te verliezen, stelde schepen Peerlinck voor de zaak uit te stellen tot volgende gemeenteraad teneinde alles terug rustig te bekijken . Ook burgemeester Van Aperen leek die mening te dragen en liet de raad stemmen over al of niet verdagen naar volgende zitting. Tien leden stemden voor uitstel, twaalf wilden onverwijld doorgaan. Enkele minuten later was de aankoop goedgekeurd. Afwachten nu of de provincie deze procedurefout door de vingers ziet.

Bezwaren tegen Structuurplan Vlaanderen In één van de vorige nummers van dit maandblad (DHM nr. 142) werden in grote lijnen de doelstellingen van het Ruimtelijk Structuur plan Vlaanderen geschetst en hier en daar reeds verwezen naar de mogelijke consequenties voor de gemeente Hoogstraten. Het huidige structuurplan behandelt voornamelijk de grote lijnen voor het gewest. Later volgen in meer konkrete vormen één voor de provincie en één voor de gemeente. Toch kon iedereen reeds zijn bezwaren en opmerking over dit RSV indienen tot en met 28 februari. In college werd dit structuurplan eveneens enkele malen besproken en op 24 februari lag er bij elk raadslid een tekst klaar één uur voor de gemeenteraad begon, waarover nog dezelfde zitting zou moeten beslist worden. Raadslid Pauwels drong er op aan één gezamenlijk standpunt in te nemen. Er waren bezwaren binnen gekomen van raadslid Pauwels, schepen Jef Van Looy en van Agalev. "Laat ons met de drie fracties bijeenkomen om aan de hand van deze teksten één standpunt in te nemen." Ook schepen Van Looy dronger op aan nu punt voor punt te bediscussiëren. Raadslid VerhuIst vond deze werkwijze helemaal niet realistisch. Volgens hem waren een aantal punten in de tekst van de schepen zelfs in tegenstrijd met de doelstellingen van het structuurplan. Voor de andere punten kon Agalev akkoord gaan." Wij hebben een week geleden onze bezwaren op het stadhuis binnengebracht. Waarom z aten deze niet in het dossier. Dan had iedereen ze kunnen

11€

inzien en dan was een echte discussie hier mogelijk geweest. Nu is dat praktisch onmogelijk. Onze bezwaren gaan morgen sowieso op de Post." Schepen Peerlinck zag er al evenmin heil in om een gemeenschappelijk standpunt door het gemeentebestuur te laten innemen en steldevoordat ieder zijn eigen bezwaren zou indienen en de gemeente zelf zou passen. "Er komt immers nog een derde ronde en daarin kan iedereen zijn bezwaren grondig voorbereiden". Burgemeester Van Aperen deed nog enkele pogingen om de raad te overtuigen nog iets gezamenlijk op papier te krijgen. Eerst stelde hij voor de administratie 's anderendaags een samenvatting van de bezwaren te laten maken en die dan 's avonds door geïnteresseerde raadsleden van de verschillende fracties goed te keuren. Doch wanneer enkel raadslid Pauwels hiertoe bereid was stelde de burgemeester als alternatief voor dat iedereen nu zijn goedkeuring zou geven aan een tekst die 's anderendaags zou samengesteld worden. De reaktie deed zich natuurlijk raden: hilariteit in de zaak en een alert raadslid Christin De Smet die promt reageerde: "Ik niet !". Waarna de burgemeester zich uiteindelijk neerlegde bij het voorstel van schepen Peerlinck.Zestien raadsleden gingen hiermee akkoord, twee niet en vijf onthielden zich. Hopelijk wordt de volgende aflevering van het Structuurplan iets ernstiger aangepakt. fl

De Kampweg, weg of terug' Juist zes jaar geleden besliste dc toenmalige gemeenteraad meerderheid tegen oppositie om de Kampweg in Meerle af te schaffen. Voor het toenmalig schepencollege had deze oorspronkelijke onverharde verbindingsweg tussen Strijbeek en Klein Eyssel geen enkele zin meer.Begin jaren '80 was er immers door de ruilverkaveling een gedeelte aan de kant van de Strijbeekseweg opgeheven. De toenmalige oppositiepartijen Demokratische Eenheid, met o.a. de huidige schepen Karel Aerts , en Fusiebelangen met de huidige raadsleden Sprangers en Verhuist verzetten zich toen fel tegen deze afschaffing. Zij wisten zich hierbij gesteund door honderden inwoners van Meerle en Dreef die zich achter de dorpsraad van Meersel-Dreef schaarden in het verzet tegen deze afschaffing.

Waar cle kaiizpu'eg letterlijk

De toenmalige schepen Pauwels en raadslid Coppens onthielden zich toen bij de stemming. Voor de inwoners van Meerle en Dreef was deze weg een ideale wandelweg doorheen de bossen van het vroegere domein van Dupret. Ook al waren er vroeger fouten gemaakt bij de ruilverkaveling, toch zouden er misschien stappen gezet kunnen worden om de gracht die de weg afsluit in te buizen en met de nieuwe eigenaar van de landbouwgronden overeen te komen dat wandelaars nog doorgang zouden krijgen. Volgens voormalig raadslid Jef Verheyen maakte deze eigenaar hier helemaal geen bezwaren tegen. Waarom dan toch zoveel mensen tegen zich in het harnas jagen ? Om dit te begrijpen moeten we echter enkele jaren teruggaan. De Kampweg was een gemeenteweg en liep dwars door het goed van de familie Dupret. Op dit domein werden begin deze eeuw quarantainestallen voor vee gebouwd vlak naast de vroegere tramlijn Rij shergen-Hoogstraten. Begin 1987 kocht de nederlander Vorftld deze gebouwen alsmede een 20 hectaren grond van de familie Dupret en vroeg kort daarop een bouwaanvraag aan voor de verbouwing van het woonhuis bij de vervallen stallen. Hiervoor gaven zowel het college als de dienst van Stedenbouw hun fiat. Maar wanneer de werken uiteindelijk voltooid waren, bleken deze helemaal niet overeen te komen met de ingediende plannen. In de plaats daarvan kwam een riante villa met een brede gracht van veertig meter lengte waarvoor nergens toelating voor gevraagd werd. Tot daar aan toe zullen sommigen misschien denken, een vijver wordt al wel eens meer zonder toelating gegraven. Maar wat bleek, deze gracht werd gegraven op gemeentelijke eigendom. De kampweg,gemecntelijkpatrimonium, was plots veranderd in een privé slotgracht. Tegen deze verschillende overtredingen diende de toenmalige Fusiebelangen klacht in bij de gouverneur van de provincie, de directeur van stedenbouw en de politiecommissaris van Hoogstraten. Wij schrijven toen 3juni '89. Op de gemeenteraadszittingen van mei '89 en augustus '90 interpelleerde de oppositie het college over deze zaak. Op 8 september '89 vroeg de heer Vorfeld echter aan het college om deze weg die hij reeds wederrechterlijk , maar naar eigen zeggen niet kwaad bewust, had ingepalmd, aan te kopen. Tien dagen later besliste het college de Kampweg gedeeltelijk af te schaffen. Er werd een schattingsverslag opgemaakt (300.000 fr.) en

in liet o'oter rolt.


GEMEENTERAAD /

1

7

een openbaar onderzoek ingesteld, waarbij heel wat bezwaren bezwaren binnenkwamen en een petitielijst van meer dan 200 mensen. Het college verwierp echter alle bezwaren en bracht de afschaffing van de Kampweg op de gemeenteraad van 25 februari 1991. Veertien raadsleden stemden voor de afschaffing, vijf leden stemden tegen en twee onthielden zich.Twee raadsleden,waaronder de huidige schepen Van Looy waren afwezig. Korte tijd daarop diendeFusiebelangen een officieel beroep in bij de Bestendige Deputatie tegen deze beslissing. Voor haar was de enige reden voor de afschaffing van de Kampweg de regularisatie van de bouwovertreding van de heer Vorfeld. Het zou uiteindelijk vijfjaar wachten zijn vooraleer de Bestendige Deputatie antwoordde. Maar het antwoord mag er zijn: de beslissing van de gemeenteraad wordt verworpen, omwille van het feit dat de oorspronkelijke principiële beslissing door het college genomen werd en niet door de gemeenteraad, dat het gemeentebestuur ingestemd heeft met weder-

rechterlijke inneming van een wegbedding zonder dat zij hiertegen verweer heeft ingediend, en de vaststelling dat er zoveel bezwaren werden ingediend waaruit blijkt dat het behoud van deze weg voor die mensen waardevol is. In de gemeenteraad van 22 januari '96 en 26 februari '96 vroeg Agalev de weg te heropenen na deze beslissing van de Bestendige Deputatie. Het college gaf als antwoord dat het een oplossing aan het zoeken was. Een jaar later is er nog steeds geen nieuws in deze zaak en zet Agalev dit punt terug op de agenda van de gemeenteraad van 24 februari. Zij eist dat de weg zonder verwijl terug open gesteld wordt, de beslissing van afschaffing en verkoop terug te herroepen en de eigenaar te verplichten "de wederrechterlijk aangelegde slotgracht te dempen". Indien er geen duidelijk antwoord komt dreigt Agalev ermee het hele dossier met inbegrip van de bouwovertreding over te maken aan het provinciebestuur, de bevoegde minister, en de dienst voor bouwovertredingen. Bovendien zal zij in dat geval ook aan de minister vragen een

sanctie te treffen tegen het college wegens nalatigheid. Hiermee stelt Agalev een harde en principiële eis maar het ziet er naar uit dat het college ook dit keer hierop niet zal ingaan. Op de agenda van de gemeenteraadszitting van 24maart staat eens te meer weer de afschaffing van de Kampweg. Spijtig genoeg kunnen we hierover geen verslag brengen, daar deze kopij reeds op 16 maart op de drukkerij moest zijn. Raadslid Jos Van Bavel verwoordde aan de telefoon in ieder geval de hoop van vele wandelaars en inwoners van Meerle en Dreef dat de weg op één of andere manier toch terug opengesteld zal worden. "Meer en meer mensen gaan tegenwoordig wandelen. Wij hebben heel veel moeite moeten doen om de staatsbossen in Meerle open te krijgen en nu het zover is dromen velen ervan om vanuit de Chaamseweg naar Strijbeek en zo door het bos naar Klein Eyssel te wandelen. Daarom hebben wij er veel voor over om dit klein stukje terug open te krijgen." Of deze droom uit kan komen hangt van nu af terug volledig van de gemeenteraad af. • 11


HOOGSTRATEN BLIJFT GIARMATA ONDERSTEUNEN Het blijf! rommelen in Oost-Europa. 1/ei coinniunistisc/iejuk mag dan afgeworpen

zijn, veel goeds is er nog niet in de plaats gekomen. Deze dagen krijgen we weer volop beelden van Albanië. Chaos, gewapende burgers op straat, anarchie op politiek vlak, en natuurlijk vluchtelingen en schrijnende armoede. De beelden brengen ons het Roemenië ten tijde van de opstand tegen het Caucescou-regime. Toen veroorzaakten de beelden nog een golf van sympathie met de getroffen bevolking. Vanuit België werden heel wat hulpacties op touw gezet, via de actie adoptiedorpen adopteerden vele gemeenten een Roemeens dorp. Hoogstraren adopteerde Giarmata, een dorp in de buurt van Timisoara, de tweede grootste stad van Roemenië. De actie is uit de actualiteit verdwenen en het spektakel van volle wagens hulpgoederen die naar ginds vertrekken ligt al ver achter ons. Toch is er in Hoogstraten nog altijd een groep mensen die ons adoptiedorp blijft volgen en initiatieven neemt om ginds blijvende projecten op touw te zetten. Binnen het Korps Vrijwillige Brandweer, Voorpost Meerle, is er een kern van vijf mannen, die zich voor Giarmata blijft inzetten. De groep bestaat uit Frans Van Bavel, Ludo Tackx, Ed Van den Ouweland, Gust Desmedt en Gène Bogers. De groep werkt onder de vleugels van het GEKO, maar zijn eigenlijk vooral op zichzelf, de familie en op de collega brandweermannen van Meerle aangewezen. Ze zitten echter niet stil, enkele weken geleden zijn enkelen opnieuw (voor sommigen reeds de 7e maal) naar ginds getrokken om te kijken hoe het staal

met de eerder opgestarte projecten en welke nieuwe initiatieven nog kunnen genomen worden. In Giarmata bezoeken ze de grote collectieve boerderij "Agrogiarm", die in vroegere projecten ondersteund werd. De boerderij van 8.000 hectare en 3.000 stuks vee is van groot belang voor Giarmata, er werken immers 500 mensen. De boerderij draait op volle toeren en baat momenteel reeds vier winkels uit waar de producten van de boerderij rechtstreeks verkocht worden. De molen, waarin het eigen graan

gemalen wordt, heeft een productie van 20 ton meel op 24 uren, van goede kwaliteit. Dhr. Bunescu, directeur van de boerderij, weet te vertellen dat men op zoek is naar goede tweedehandse machines om vlees te malen, worsten te maken, te verpakken. In de school van Giarmata worden de leden van de werkgroep uitgenodigd voor de plechtige inhuldiging van het sanitaire blok dat grotendeels met de hulp vanuit Hoogstraten gefinancierd werd. Voor de gelegenheid is onze Burgemeester even naar ginder overgevlogen. In het begin op ca. 12.000 DM. geraamd, heeft het blok uiteindelijk door de hoge inflatie en de snelle stijging van de materiaalprijzen bijna 21.000 DM. gekost. Bijna 20.000 DM. werd door l-loogstraten aangebracht, voor een groot deel door actie van de werkgroep van de brandweer. De school wordt uitgerust met een nieuwe tweedehandse computer, meegebracht uit Hoogstraten. De oude, ook van hier afkomstig, had de geest gegeven. De school, 1 00 jaar oud, telt 600 leerlingen in 2 ploegen (voor- en namiddag komen andere leerlingen naar school). In de klassen is het niet warm, de inrichting zeer pover. Op de laatste bank gebruiken twee leerlingen om beurt dezelfde pen om iets op te schrijven. Onze burgemeester geeft promt zijn stylo af. Gust Desmedt heeft gelukkig zo'n 500 balpennen meegebracht. Bij de vrijwillige brandweer van Giarmata wordt de meegebrachte uitrusting afgeleverd 20 helmen. 20 interventiejassen en broeken, 20 paar laarzen. De plaatselijke pompiers kijken er verrast van op, zulke uitrusting zijn ze niet gewend. Tijdens een hr7nek aan de stad Timisoara, zo'n 10 km. van Giarmata, wordt en passant, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. een bezoek gebracht aan de brandweerkazerne van de stad. De brandweermannen zijn militairen die hun dienstplicht vervullen. De uitrusting is pover. niets om jaloers op te zijn. Er wordt kennisgemaakt met majoor Dr. Haitiza, lioot'iJ vaii de ambulancedienst. Die vraagt hoe een ambulancedienst in België werkt. Hij toont de mooie ambulance-camionette, een schenking uit Westfalen (D). Helaas is die op een brancard en een stoel na, helemaal leeg... geen materiaal, geen verband.., niets. Onze afgevaardigden begrijpen de hint, zij zullen kijken wat ze kunnen doen.

Het sanitaire blok van de school, dat i'an hieruit gefinancierd and.

Na een goede twee dagen in Roemenië en vier reisdagen (alle kosten voor de reis en het verblijf worden door de deelnemers zelf betaald !!) keert de werkgroep in Meerle terug. Enkele weken later komen ze weer samen om te kijken hoe ze aan de vragen uit Giarinata kunnen tegemoet komen. Daarvoor rekenen ze verder op de steun van het gemeentebestuur, dat Giarmata tenslotte geadopteerd heeft, en natuurlijk zal ook op de lokale bevolking beroep gedaan worden. Steunen kan alvast op rek. 733-3260214-74.

dc liet brandweerkorps in Hoogstraaive iii!elf 12

Mt 03 - 314.55.04

mcicind


Leven in de culturele brouwerij. Voor enkele maanden kocht het stadsbestuur een aantal werken van glas-inlood kunstenaar Jan Huet. Op dit moment bespreekt men een mogelijke overdracht van de Ostcollectie en de eigendommen van de HOK aan de stad Hoogstraten. En, in de tweede helft van mei, verschijnen er twee beeldhouwwerken in het Hoogstraatse straatbeeld. Op de politieke agenda verschijnen de laatste tijd opvallend veel punten die thuishoren in de culturele keuken. Ze maken geen deel uit van een zorgvuldig uitgetekend cultuurbeleid. Nee, het gaat telkens om afzonderlijke projecten, die zich eerder toevallig aandienen en waarop het stadsbestuur inspeelt. Toch is het de verdienste van het schepencollege dat ze de kansen die zich voordoen benut en, voor wat de beeldhouwwerken betreft, dat ze de betrokken kunstenaars de volle artistieke vrijheid laat. Eindelijk krijgt Hoogstraten kunst in zijn straatbeeld; een "klassiek geïnspireerd" standbeeld voor deken Lauwerys en een niet-figuratief monumentaal beeld dat een plaats krijgt op het dorpsplein van Wortel.

Een hulde aan Deken Lauwerys 1-let standbeeld van deken Lauwerys is een initiatief van "Het Feestcurnité Deken Lauwerys" en dit naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn geboorte. Het comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Kerkfabriek Sint-Catharina, de VVV. de Hoogstratens Oudheidkundige Kring, en het Stadsbestuur, dat in de opdracht participeeri door een financiële bijdrage van 500.000 frank.. De opdracht werd toevertrouwd aan beeldhouwer en IKO directeur Jef Martens.

De keuze van de beeldhouwer lag voor de hand. Jef was, in lang vervlogen dagen, nog misdienaar bij deken Lauwerys en heeft hem dus goed gekend. Omdat het om een persoonshulde gaat hebben opdrachtgever en kunstenaar beslist om een "herkenbaar beeld" op ware grootte te maken. Het resultaat is een, in brons gegoten, "klassiek geïnspireerd" werk met belangrijke persoonlijke toetsen, zoals de niet voor de hand liggende oppervlakte behandeling. Het brons is soms glad en dan weer bewerkt, een behandeling die de schaduwpartijen moet benadrukken.

de kunstenaar het beeld in klei. Rond een metalen structuur geeft hij vorm aan 420kg klei. Om deze op zijn plaats te houden worden erhonder den "stokjes", een soort weerhaken in T-vorm, aan de metalen structuur bevestigd. Om de klei te bewerken en om scheuren te voorkomen moet de massa altijd vochtig gehouden worden. Na wekenlang opbouwen en boetseren is het beeld klaar en kan er een eerste moule gemaakt worden, een voorlopige moule om een tweede beeld in was te maken.

De twee procent norm. Koken kost geld in, als het om kunst gaat ers aart de burger dit al vlug als te seel geld. Dat een openbaar bestuur middelen vrij maakt v mr t iolering, onderwijs. hui svesl ing en/nl sportvelden vinden we maar nortnaal Voor kunst Itet dat anders. ook al is er de richtlijn san de Vlaamse regering die stelt dat een openbaar be1tiur 2 / san de middelen die ze besteedt aan Openbare gehouss en moet uittrek ken voor de integratie s an kunst. De Vlaamsc regering gaf iell het oorbeeld door in het Vlaams parlement kunstwerken van Roger Ras cel, Vie Gentils. Jan Fabre, Liliane Vrtessen. Fred Rers oets. Pjeroo Rooblee en andere kunstenaars een plaats Ie ges cii. Plaatse iph haalt men, na de houss san hei administratief centrLim en de bibliotheek. die norm nog lang niet, Laat ons hopen dat deze twee kunstwerken een eerste stap in de goede richting zijn.

Opdat moment krijgt de beeldhouwer hulp van de bronsgieters. Zij brengen eerst, met behulp van borstels, een laag rubber aan op het beeld. Deze plastische brei neemt alle vormen van het oorspronkelijke beeld tot in de kleinste details over. Als het rubber droog is, wordt er een steunmal in plaaster aangebracht. Dan wordt de mal in stukken gezaagd en verwijderd van het beeld. Het negatief van het beeld, in rubber en plaaster, verhuist naar de bronsgieterj en het oorspronkelijk beeld mag gesloopt worden.

Verloren wastechniek Jef Martens werkt samen met Bronsgieterij Art Casting, van de gebroeders Johan en Geert

Op weg naar de kerk Het beeld krijgt een plaats langs de Vrijheid, ter hoogte van boekhandel Torreele. en toont deken Lauwerys zoals hij zich dagelijks, tegen de wind in, naar de Sint-Catharinakerk begaf. Door die keuze krijgt de beeldhouwer de kans om de figuur 'beweging" mee te geven. Deken Lauwerys is afgebeeld met de hand op zijn hoed en de wind die op zijn mantel speelt, waardoor het beeld minder statisch wordt. "t Is hem helemaal", zeggen wat oudere mensen die Lauwerys zeer goed gekend hebben. Dat is meteen het bewijs van het vakmanschap van de kunstenaar. Een "gelijkend" beeld maken, aan de hand van foto's van een overleden persoon, is lang niet eenvoudig, maar het is gelukt. Het is Lauwerys, met enkel in gelijkenis, maar in de ganse houding, licht voorover gebogen, zich voortbewegend met kleine stapjes zoals veel mensen zich deken Lauwerys zullen herinneren.

Drie op een rij 1-let beeld is gegoten in brons, een eeuwenoude en zeer arbeidsintensieve techniek. Eerst maakt

Swneii mei de bromi.sgieîer.r maakt de hnn,sieniumr een eerste nionle i oor een beeld iii mens.

Dat beeld zal, als vorm, gebruikt worden voor het definitieve beeld in brons. 13


BEELDEN dikte als liet lititits lait'i, eti is 111 sirvig ikfi liet beeld opnieuw gemonteerd kan worden. Het resultaat is een tweede uitgave van het oorspronkelijke beeld, maar nu in was en van binnen höl. Dit beeld in was wordt gebruikt om twee mallen te maken, een positieve en een negatieve, waarin het bronzen beeld uiteindelijk zal gegoten worden. Om die mallen te maken dompelt men het beeld onder in een soort "keramische pasta". Johan Norga geeft graag tekst en uitleg bij alle hewerkingen, maar zwijgt in alle talen als we vragen naar de Juiste samenstelling van de siliconen rubber, de was, de keramische pasta, of het brons. Hij wil wel kwijt dat deze techniek ii ii uvi spi uug ruud hij dc Attici ikdaiisc marine, dat het brons een zeer lage oxydatiegraad heeft, bijzonder kleurvast is en voor 94 % bestaat uit rood koper.

.rvrewuaL nekeD, Deken Lauwervs in negatief

Norga, al drie generaties lang één van de meest gerenommeerde bronsgieterijen. In hun atelier in Oudenaarde gieten ze eerst was in de (verschillende) matlen, zoals ze die bij de beeldhouwer meegenomen hebben. De was heeft een dikte van ongeveer 7 mm, dezelfde

Het resultaat zijn twee schalen, een binnen- en een buitenmal, waartussen het beeld in was past. De verloren wastechniek bestaat er in dat de plaats die nu ingenomen wordt door de was, vervangen wordt door brons. Bij het gieten van het brons, bij een temperatuur van 1040 graden. smelt de was en vult hei brons de ruimte tussen de twee schalen. Nu kan het derde en del naties e beeld seinenteerd worden. De bronzen delen worden aan elkaar gelast, de naden worden bijgewerkt en het geheel wordt met chemische producten behandeld om de juiste kleur en patine te bekomen. Het bronzen beeld weegt bijna 200 kg en de wanden zijn ongeveer 7 mm dik. De sokkel waarop het beeld staat is 70 cm hoog en zo

ontworpen dat het de beweging, die in het beeld aanwezig is, nog accentueert. Vanaf pinkstermaandag. 19 mei, staat deken Lauwerys tussen de inwoners van Hoogstraten. Méér dan hij ooit tussen de mensen heeft gestaan. (FH) fl

U sponsort toch ook lIet standbeelcl van deken Lauwerys kost édn miljoen frank, wat niet wil zeggen dat de beeldhouwer nu ook meteen miljonair is, integendeel. De kosten verhonoen aan de "productie" van zo' u beeld zijn enorm hoog. Vooral het bronsgieten is zeer gespeeial seen), arbeidsintensief en enorm duur. Voor de kunstenaar zelf blijft vooral de uitdaging en de eer om een belangrijk openbaar kunstwerk te maken. De financiering van het beeld is nog niet rond, Naast de financible tussenkomst van het stadsbestuur (500,000) kunnen inwoners of bedrijven van Hoogstraten ( ofdaarbuiten) het beeld sponsoren. Wie een gil't van 10.000,frank of meer stort, zal zijn naam op discrete wijze vermeld zien op de sokkel van het standbeeld. Stortingen kunnen gebeuren op rek nr. 73331 24 10-64 op naam van Feestcomité Deken Lauwcrys. 14


BEELDEN

Een ode aan de landbouw. Bij de herinrichting van de boomkens in Wortel werd er een plaats én financiële middelen voorzien om op het plein een kunstwerk aan te brengen. Na overleg met de Dorpsraad kende het stadsbestuur de opdracht toe aan David Huet, die het werk uitvoerde in overleg met vader Raph. Het resultaat is een niet-figuratieve vertaling van de essentiële betekenis van Wortel, de plaats waar een groep mensen zich vestigde en overleeft door de vruchtbaarheld van het uitverkoren landsdeel. Of, een ode aan de landbouw. Dat vraagt om uitleg, vandaar .....

"Voor wij de opdracht ontvingen waren er, in de betrokken kringen, al een aantal gesprekken gevoerd", zeggen David en Raph Huet. En dat was ook zo, in voorbereidende gesprekken binnen de Dorpsraad werden voorstellen geformuleerd als "De Papboer", zoals die volgens bepaalde bronnen opduikt in de geschiedenis van Wortel, "De Landloper", denkend aan Wortel-kolonie of een abstract ontwerp geïnspireerd op de Frankische driehoek(en). Voor David en Raph Huet droeg geen van deze voorstellen etnisch een diepere inhoud in zich. Dat was voor hen de reden om af te stappen van een louter figuratief beeld en over te gaan naar een artistieke vertaling van de essentie van Wortel.

baarheid van de lager gelegen gronden bij de rivier. De oudste schrijfwijze van de dorpsnaam is WORTELE of WUERTHELE. Die naam zou verwijzen naar WORT (wurt), wat in het hedendaagse Platduits zoveel betekent als een "hoge oever", en naar LE of EL, een afgeleide vorm van LO, dat bos betekent. De naam zou dus zoveel betekenen als "een bos op een hoge oever". De eerste kerk (of kapel) van wat we nu Hoogstraten noemen stond in Wortel. De bisschop van Kamerijk gaf de kanunniken in 1155 de toelating om deze op te richten. In 1608 en 1631 wordt de kerk van Hoogstraten nog steeds een dochterkerk van Wortel genoemd.

De geschiedenis

De landbouw

Ze baseerden zich op teksten van deken Lauwerys. aalmoezenier Van de Poel en notaris Lou Van Den Bossche, waarin Wortel en Rijkevorsel beschreven staan als de oudste vestigingen van de streek. Volgens die gegevens kan je, wat de geschiedenis van Wortel betreft, opklimmen tot in de 8' eeuw. Een groep mensen vestigde zich op het verhoogde niveau langs de bedding van de rivier de Mark en overleefden door de vrucht-

En dan was en is er de landbouw, die de basis is van het "overleven" en de bron van de daaruit ontstane culturen..., economie, industrie, strategie.... Met andere woorden, er is geen enkele ontwikkeling in ons dagelijks leven zonder landbouw. Landbouw is de oorsprong van elke cultuur, van alles wat goed is. Uit de geschiedenis blijkt dus dat Wortel de oudste vestigingsplaats was van waaruit Hoogstraten ontstaan is. De geestelijke status van Wortel is bescheiden, maar is een wezenlijk deel en de basis van de rijkdom van Hoogstraten, met zijn patriciërswoningen en zijn kaIhedraal-kerk. "Het is een prachtig gezicht", zegt de kunstenaar, "van de plaats waar de kerk van Wortel staat, over de bescheiden landbouwgronden van de laag gelegen vallei van de Mark, naar de Sint-Catherinakerk van Hoogstraten, het symbool van de rijkdom van de streek".

De artistieke vertaling Het beeld, dat aan de boomkens komt, is een artistieke vertaling van deze gedachte. David Huet geeft er gestalte aan in de vorm van een obelisk, die als vorm symbool staat voor groei. Het is een beeld vol symbolen en in die zin zelfs (terug) figuratief. Arcluin, water en brons, de drie materialen clie de kunstenaar gebruikt, zijn drie subtiel gekozen materialen die symbool staan voor aarde, voor vruchtbaarheid en voor de mens.

David Hoor grai'eert een tekst clie de vormentaal die de kunstenaar gebruikt moet verduidelijken,

Langs de obelisk loopt water naar beneden, als het vormeloze symbool van vruchtbaarheid, en geeft nice vorm aan de "ode aan de landbouw". de oorsprong van al het goede. Naast het beeld, dat de naam "Dc Voorhoede" meekreeg, staat een tekst te lezen die de vormentaal van de kunstenaar verduidelijkt. Die tekst krijgt pas zijn volle betekenis als u bij het kunstwerk staat, en dat kan vanaf 31 mei. (FH)

Leti

1a11

"Di

Oo/ -

hoede ", Met arduin, water en brons brengt de kunstenaar de essentiële betekenis van Wortel, beeld.

Veel rnéér dan "papboeren" 4/s onderdaniten ton de Heien van Hoogstrote;i Inoesteil cie iflhl'OIlei'S i'ctn Uortc'i i'Ci'i'linalig "diensten " heteizeii 0/1, roer hiiii cn'ci'.s'te,i "karHeien opknappen Zo 0/oOsten ook cie introner,r inn U/ortel Iit'ee daien helpen om de ooi,Vt 1011 de ka,steeih et'c' iii te lui/eii. 1'ioa t' die ton iorie/ u'iidi'n 011101' cn iIii,t /1e/peil oowler zij, als kleinste dorp, hit nu/Ist n'e,'kvolk konden misseti. Zij moesten ii'h 0111 die n'eigel'Ing i'eI'ailttvoOI'dCll 1)1/ cie hee,'. lui/un de heer hen op een ,i.oede t;'aetnlie ii'iide l'ergils!en ZO!! den zij lIr it'el ziel! '. ZO zegdeti zi'. iVI acte vooraf hadden ze lnni heergetot -li zeker ",ç'een pappe op te dienen ". 1/all! "pnppe 01/ seiko,' liedden ze IhIlis genoeg". Voldaan zijit di' /'er!e,i!i'l!n'OOl'ch,ti'l'S i'aii 11oi'tel ieue'luitrv teru'kee,'d.... maar 1/i1lel1 toch 1111/01' éeui c/cui helpen. (De inivo,lers inn Rijkevorseb, die ii ok heti'okkc'n uni.en Id/ het verhaal, hc'bhell iie vpotiu,anu ' Papboeu'eï oftn'iee/ behouden. !)ie van Wortel loot.) Uit deze monde van de 'Paphni'r" ervaren David en Raph 1-iciet hel verzet an de boeren van Wortel teven de landsheren van Hoogstraten: of hun hehuette naar mee' erkenning. Day id en kaph 1 luri bes loteti om de 1 andbousv te sei'lte tien al erkende waaide van een eeuwenoude s/air/s in Wortel en de daaruit ontstane omgeving. • 15


FOTO- TENTOONSTELLING

Een kast op glazen poten 'Polen, een kast op glazen poten' - zo luidt de intrigerende titel van de fototentoonstelling waarmee Dominique Van Huffel eind april neerstrjkt in de IKO-galerj. Daarin brengt hij de kijker in confrontatie met zijn visie op het Oost-Europese land dat hij op enkele jaren tijd zes keren bezocht. Wie zijn vorige tentoonstellingen "In de schaduw van de halve maan" of nog recenter "Trottoir" (in de Turnhoutse Warande) zag, weet dat Van Huffels werk garant staat voor eerlijke en verrassende fotografie waarin de mens in zijn dagelijkse handel en wandel respectvol maar indringend wordt getekend. En waarin nu nog meer dan ooit het spel van licht en schaduw dominant aanwezig 'S. Dominique Van Huffel ontwikkelde doorheen de jaren een geheel eigen stijl, wat leidde tot diverse prijzen en selecties voor prestigieuze projecten. De meest recente daarvan is cle prijs voor journalistieke fotografie die hij vorig jaar behaalde in "Steden in beweging". de 6de 'Zomer van de fotografĂŻe' in Antwerpen. 1996 was trouwens een druk jaar met verder nog om. de terecht zeer lovend ontvangen installatie "Trotinir" en le "k'ie7en voor kunst" selectie (lit, rijn werk tot in I-'arijs, Keulen en Amsterdam bractit. Zijn nieuwste project is de tentoonstelling met een zestigtal toto's uit Polen. Elk van de foto's laat zich bij een eerste indruk lezen als een zoveelste verhaal uit het leven van alledag. In een Polen dat vaak bedrieglijk veel weg heeft van een lukrake Kempense gemeente, pakweg een kwarteeuw geleden. Verraderlijk voor een fotograaf, want de verleiding om romantische retro-plaatjes te schieten moet soms erg groot zijn. Het siert Van Huffel dat hij er schijnbaar moeiteloos telkens weer in slaagt om alle goedkoop effectbejag of schoonfotografie te vermijden. Bestudeerde scĂŠnes lijken deze foto's dus nooit. Evenmin mooie plaatjes van pittoreske armoede, naturalistische taferelen of dramatische gebeurtenissen.

Meestal gaat het om opnamen die de fotograaf observeert tijdens zijn wandelingen door stad en platteland. De namen van de plaatsen klinken in het beste geval vaag vertrouwd - Warschau, Wroclaw, Bialowieza, Krakow... Het leven dat er zich afspeelt wordt respectvol maar nooit kritiekloos vastgelegd. Dat levert een indringend beeld op van de mens die verstilt in zijn haastige bezigheden. De mens die wacht op bus of metro, bloemen of groenten verkoopt, onderuitgezakt op een parkbank slaapt, knielt op de vloer van een barokke kerk, een krant leest, een pot chrysanten naarhet kerkhof draagt, wacht op de processie die moet komen, moeizaam zijn bepakte en beladen fiets verderduwi, op het strand ligt te zonnen. Een mens die speelt en praat en leeft. Echte mensen dus, tastbaar bijna, al zijn ze tweedimensioneel aan fotopapier gebonden.

Doiniiiiqtie VaJI IT! u./te/. Fotograferen tussen de mensen.

Confrontaties De Poolse foto's van Dominique Van Huffel bieden een bijna realistisch-documentair verslag van het stads- en plattelandsbestaan dat werd ontdaan van zijn vluchtige anecdotiek. De toeschouwer leert een land kennen dat op de tweesprong staat van gisteren en morgen, van jong en oud, van Oost en West, van eigenheid en vervreemding, van waardigheid en verval, van trots en schaamte. Die confrontaties zijn voortdurend aanwezig ze zitten herkenbaar in de thema's die hij fotografeert, zowel in cle dominante partijen als in de details of de toevallig lijkende randinformatie. Daarbij kan het gaan om een camera, affiche, graffiti, afsluiting, schoeisel of kledij maar net zo goed om een gebaar, blik, of houding van de personages die hij fotografeert. De toeschouwer ziet hoe op een strand een man languit ruggelings op zijn grote handdoek ligt, cle armen naast zich, in volledige overgave aan de zon. Naast hem een andere man op de buik, bovenop een zoveel kleinere handdoek. Een gemuilkorfde dobermann tussen hen in vormt het Zwarte tegengewicht voor de witte frigobox achter op de fiets van de ijsventer op de achtergrond. Verderop zit een groepje zonnebaders te praten - en onverstoord komt het water aanrollen op het strand.

In


FOTO-TENTOONSTELLING

Deze schitterende foto zal eer/wig gebruikt worden in een campagne die liet werk van de buddies' van AIDS-patiënten belicht. Of hij is er getuige van hoe een oude non, de blik naar de grond gericht, meteen klapstoeltje in de hand stapt uit een poort die uitkijkt op dc monumentale kerkgevel. Naast de zware poort met hengsels en slot, zit een koppeltje heel innig verliefd te zijn. Zij op zijn schoot - een vage herinnering aan een piëta oproepend. Dicht naast hen een jonger broertje, achter hen de straatmuur. Jong en oud verstrengeld met elkaar. straat en kerk, gisteren en morgen weifelen op het trottoir.

Licht en donker Maar belangrijker nog : diezelfde confrontaties maken ook vormelijk het hart van zijn fotograferen uit. Ze zitten in beweging en rust, lijn en vorm, korrel en vlak, en vdôr alles in licht en donker. Nooit eerder slaagde hij er op eenzelfde indringende manier in om het spel van licht- en schaduwpartijen een zo belangrijke rol te laten spelen in zijn fotografie. Licht en donker zijn wezenlijk thema geworden : het licht biedt een glimp van een hoopvolle toekomst, is de stralende vrijheid, onthult de realiteit van het leven, en tekent de contouren van de mens die zich losmaakt uit een donker bestaan. Licht en donker bepalen ook de sfeer van de foto, verlenen reliëf aan de compositie, spelen een esthetisch spel met de toeschouwer, brengen spanning en structuur in wat zich aan de lens van de fotograaf heeft geopenbaard. Een jonge vrouw stapt wazig het beeld binnen vanuit de zonovergoten straat, naast haar loopt scherp in beeld een jonger broertje. De kracht van hun leven haakt zich vast aan de afbladderende verf. De intense lichtinval wordt afgezoomd met de binnenmuur die slechts een donker vlak blijkt. Of dit. Een jonge vrouw, haast on-Pools opgekleed in een met bontkraag afgezoomde mantel, een modieus hoofddeksel en handschoe-

nen, loopt voor een straatmuur. In haar handen draagt ze een ouderwetse chrysant, ze blijkt op weg naar het kerkhof. De bloem het verlengde van haar hand. Links van haar een klein meisje in haar dikke jas. Of nog : twee oudere vrouwen staan met hun eeuwige handtas op een door de natuur overwoekerd kerkhofpad. Het kruis tLissen hen is wat hen hier samen heeft gebracht. Het lijnenspel van de stenen zerken wordt overgenomen in het lichtspel van varens, boomstammen en bladerdek. Geen dood kan hun spontane levenskracht overwoekeren. Elk van de foto's is dus véél meer geworden dan zomaar een foto uit een alledaags plakboek. Ver voorbij de anecdotiek geven ze een blik op de eigenwaarde van de mens, lang niet meer gebonden aan het Polen van vandaag en gisteren. Deze toto's leveren een onbevooroordeeld commentaar op de essentie van het leven.

Trappenhal Neem nu de foto van de trappenhal in een of ander ziekenhuis. Een beeld van mensen op weg. Een vrouw met tas, jas en hoed komt de trap af in de richting van de fotograaf, de handen los van de fraaigevormde smeedijzeren trapleuning. Het licht valt op de treden, die alsmaar hoger voeren, in een lijn die nog benadrukt wordt door de muurschildering of stucwerk. De beweging van de donkere figuur krijgt een pendant in een beeld (met tas of pak) dat als donker vlak afgetekend staat tegen cle sterk belichte achterwand. Vanuit het door de openstaande deur binnenvallende licht komt gelijktijdig een tweede vrouw in de richting van de fotograaf gestapt. Onder een decoratieve lantaarn door. Ze passeert de monumentale sculpturen die de trap ondersteunen, ook haar beweging contrasteert met de verstilde houding van de dragende figuren.

Twee paar zuilen staan, zoals het beeld onder aan de trap, op zware arduinen sokkets, hernemen de verticale lijnen en verdwijnen bovenaan uit beeld. Een ronduit schitterende foto die intrigeert en de toeschouwer uitnodigt om de levensverhalen van de personages te lezen. Temidden van de sculpturale en decoratieve pracht van de 19de eeuwse architectuur, spreekt immers vooral de alledaagsheid van dc twee gefotografeerde vrouwen. Uit hun aanwezigheid spreekt de menselijke zorg en solidariteit met de medemens. De prachtige lichtinval verleent aan het geheel een hoopvolle intensiteit, suggereert de warmte en kracht van het leven buiten het gebouw waaraan de beide vrouwen hier binnen gestalte geven. (mdl) Ei De FOTOTENTOONSTELLING "Polen,

een kast op glazen poten" van Dominque Van Huffel in het IKO is gratis toegankelijk van 20 april tot 4 mei ; op maandag, woensdag en vrijdag van 18 tot 22 uur, op zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Ook open op donderdagnamiddag 1 mei. Voor wie wil kennis maken met defotograafen zijn werk, is er een BROCHURE voorzien niet interview en enkele foto's. De OPENING van deze tentoonstelling heeft plaats op vrijdag 18 april om 20 uur. Spreker is Johan de Vos. StraattheaterDe Lepen Hoek verzorgt de animatie. In het kader van deze tentoonstelling is er tenslotte op woensdag 30 april nog een DIAAVOND over Oost-Europa met projecten van XavierRombouts (Praag anno jaren '80), Carl De Keyzer (East of Eden) en Dominique Van Huffel (Albanië bessa naar het westen). Inkom 150fr, reservatie op tel./fax 031314.75.54 (IKO) of 314.8 7.29 (Dominique Van Huffel). 17


LANDBOUW

Wat is een gesloten bedrijf?

Varkenspest Nog voor de lente de kans kreeg haar aaiende kracht over het land te spreiden, sloeg weerom de afschuwelijke, haast middeleeuwse toorn toe. De varkenspest! Dit keer kwam het onheil, met een ommetje langs Nederland, uit Duitsland. Op het ogenblik van dit schrijven lijkt het er op dat Hoogstraten alsnog gespaard zal blijven. Maar de dreiging blijft. De varkenspest is geen ziekte van de laatste jaren. Ze kende met de meer intensieve varkensteelt in de jaren 50 een fikse opbloei. De grotere stapels en het drukkere nationale en internationale verkeer werkten die ophloci sterk in de hand. Goede vaccins waren er in die jaren niet beschikbaar en de pest kwam en ging, en kwam weer. In 1970 werd een veel beter vaccin uitgevonden, gebaseerd op de Chinese stam. Het bood een goede bescherming en was veilig. Het algemeen gebruik van de nieuwe stof leidde er zelfs toe dat de ziekte volledig was uitgeroeid in 1976. Er werd in dat jaar geen enkele haard meer vastgesteld. Door een verminderde waakzaamheid kende de pest in 1980-81 echter weer een ferme opstoot. Ook toen werden er massaal veel varkens vernietigd en stallen ontsmet. Tot 1982 steunde het anti-pestbeleid op twee peilers: aangifte bij eerste ziektebeeld en vaccinatie bij verhandeling.

Europa Met de toetreding van Groot-Brittanië, Ierland en Denemarken tot de EEG ontstonden er moeilijkheden met betrekking tot het vrije verkeer van varkens(vlees) tussen hen en de rest van Europa. De 3 landen waren totaal pestvrij. Op dat moment waren die stapels uiteraard niet beveiligd door een vaccin, waarom zouden ze? Tijdelijk werd een regeling opgezet om het handelsverkeer tussen die landen en de rest van Europa te beperken. Zoiets is uiteraard tegen de EEG-geest, zodat er een groots plan werd opgezet om meteen de hele EEG pestvrij te maken. Daarin werd de nadruk gelegd op voorkémen in plaats van genezen. In principe zou van de vaccinatie worden afgestapt en elk voorkomend geval gewoon worden vernietigd.

En in België Met enkele overgangsmaatregelen werd in 1982 ook in België de campagne gestart. Er werd afgestapt van de vaccinatie enerzijds maar echt nieuw was het invoeren van een soort boekhouding dat in- en uitgaand verkeer op de bedrijven registreert. Zo kon de ziekte nog achternagehold worden eenmaal ze werd vastgesteld op een bedrijf. Pas waren de entspuiten opgeborgen of de ziekte barstte in alle hevigheid los. Ook Hoogstraten (vooral Meer) werd toen getroffen. Met de nodige opruimaeties en stalontsmettingen werd het tij toen gekeerd. Met de regelmaat van een klok stak de ziekte echter weer de kop op. Belangrijke uitbraken noteerden we in 1990 en 1992. Met zijn honderdduizenden werden ze toen afgemaakt en verbrand, onder andere op het vliegveld van Weelde. De faam van het varken en de varkensboer kreeg bij de publieke opinie een ferme klap. De hoge concentraties in de bio-industrie werden de oorzaak geacht.

18

De nieuwe epidemie Uit 1990-'92 werden in België lessen getrokken. Niet enkel het transport van varkens werd beter geregistreerd, ook werd niet het Sanitelsysteem de afstammingslijnen beter in kaart gebracht. De Boerenbond pleit daarenboven reeds jaren voor zogenaamde gesloten bedrijven. Dat zijn bedrijven die hun kweekmateriaal zelf in huis hebben en eigen gekweekte biggen verder afmesten. Door het beperkter vervoer, er wordt vooral áfgevoerd. zijn zij ook minder kwetsbaar voor varkensziektes in het algemeen. Ook past het gesloten bedrijfbeter in de familiebedrijf filosofie. Daar staat wel tegenover dat, als de ziekte er eenmaal huishoudt, de gevolgen ook fataler zijn. In tegenstelling tot een mestbedrijf, dat biggen aanvoert. vetmest en weer afvoert, ver liest een gesloten bedrijf ook meteen alle basismateriaal. De kweekzeugen zijn meestal niet veel vakkennis uitgeselecteerd en vormen het kapitaal bij uitstek. Daar een gesloten bedrijf ook regelmatig van nieuw kweekmateriaal moet voorzien worden, zijn er de zogenaamde hybride-fokkerijen. Daar worden uitsluitend kweekzeugen 'geproduceerd'. Voor hen is de varkenspest zo mogelijk nog fataler. Zij kunnen in één klap hun hele kapitaal verliezen, en dat is niet enkel geld maar ook jarenlang met veel kennis geselecteerd goed. Dat de ziekte in Nederland weer de kop opstak en zo snel uitbreiding nam, is geen toeval. In Nederland zijn de hybride-kwekerijen. de biggenkwekerijen én de mesteri jen veelal in één hand, bij dc zogenaamde integratoren. Dat zijn meestal grote veevoederbedrijven. Ze mogen dan tot één bedrijf behoren, geografisch zijn de verschillende activiteiten verspreid. Daardoor

Ongeveer (Y'- van de varkensbedrilven in Hoogsiraten s van het zogenaamde gesloten 1\pe. De doorsnee stapel, om zelfstandig lee Ihaar te zijn, bedraagt een 0 n 1 200 teugen. die jaarlijks 3 tot 4.000 higgen werpen die vervolgens ter plaatse vetgemest u orden. In de marge dienen we ook een tweetal onfortuinlijke 'zuekheren te vermelden. Zij moeten de brunstige teugen aanwijzen om vervolgens het edele werk over te laten aan dc diensten van een K 1 -bedrij 1. Een goede zeuv. die overigens zelf niet van liet vleesivpe is (doch Fins landras), heeft een worp-index van 2,3 of meer per jaar. Dat betekent dat i.e elk jaar 2,3 keer werpt. Een gemiddelde worp is II) waarvan de trotse moeder er S a 9 kan grootbrengen, Per zeug en per jaar betekent zulks 20 nakomelingen =produktte getal). In haar leven werpt cle zeug 7 11 S maal. Dc levensloop van meer dan 150 teugen kan niet zo maar uit het hoofd gevolgd worden. Bij vele varkenshouders worden de gegevens per zeug in dc computer samengebracht en vergeleken. Wanneer zeug X aan werpen toe is, wordt haar 1 iche hoven het kraamhok aangebracht en kan de boer haar levensloop beter in kaart brengen. op basis van deze waai'nemingen kan er beter geselecteerd worden. De Jonge biggen blijven S weken bij de moeder uni gedurende 6 maanden verder afgemest te worden. Ze wegen dan rond de 100 kg. In een gesloien bedrijl moet dc boer een all round manager zijn. Niet enkel dient hij perfect kweckmateriaal te selecteren en ie on de rh ouden, hij moet ook cle produktie kunnen plannen en cle stalhezeiting optuiialiseren. In periodes van pest. waardoor in een schutkring alle transport verboden is, kan. naast de oplopende voederkosten, ook de overhezetting een groot probleeii worden.


LANDBOUW is de handel en het transport veel minder controlecrbaar. En daar het virus geen grenzen kent noch bedrijfsstructuren doorziet, zijn ook aanpalende regio's bedreigd. Dat hebben we de voorbije maanden mogen voelen. Daarom ook dat minister Pinxten alert en rigoureus heeft gereageerd door meteen de na 15januari ge誰mporteerde biggen (12.000 stuks) te laten afslachten. De kosten hiervoor werden voor de helft gedragen door de Belgische varkenshouderij en voor de andere helft door de Europese Commissie. Een terechte maatregel, zo blijkt nu. Want ondertussen is de ziekte reeds naar Spanje over ogewaaid. U

It

Wat is varkenspest? De klassieke varkenspest is een vii ttsz誰ekte die alleen sJsadehjk is soorvarkensaehtigen (ttuisvarkens en eseizwijnen) en absoluut niet voor de mens. Vu'kenspesi is eigenlijk geen pest maar een v irak ziekte, t )aari mi is het eorres Ier te spreken an arkenskoorts. De varkenskimrtsvirussen die recent t 1990 to t nu ) we rde is ontdekt, zij is a n het traag evoluerend type. Ze evolueren zeer traag naar /ijn des te hesmetielijker. Wanneer de ziekt' opeetiset'kt oordi, kan er i'eed': veel kwaad ges'lsted Lij 11. De tneubatietijd bedraagt onees eer 4 e eken. Tijdens deze penode is geen enkel ziekteteken merkbaar. De beg til ase kondigt i ieh aan ii met zeer al gent ene sy iii p0 ne n e ruim nd e rde ee tl list. koorts en algemene 1 usteloosheid. Deze ocnode duurt 14 dage is maar de verspreiding au liet irlis is dan reeds in solle zang. De Iweede en verdere laatste pci imide is echter ss cl diii (lelijk svaggel e mde gang. diarree, adenihal t ngsst oom is sen, vermageni nig. Koriun, alles suit niet mooi is cmi met de dood tot mze ol m. Bij jongere higgen is het sterfteeijfer nacenoeg 1 Ut) , Oudere varkens Is tin iie is ee hier herstellen. Elk bedrijf dient een eigen veearts aan te stellen. In ct'msisperiodes dient dete weke tij ks het bedrijf te bezoeken en een verski l op te maken. Wanneer de ziekte op een hednij 1 ss ordt gesteld, wordt meteen een cordon (schut-

md en geen nieuss e haarden meer worden ontdekt, hoopt men deze rond eind niaart te kunnen ophef 'en, 1 let verplichte toetieht dooi' de ceants is ondertussen reeds opeehe ven.

Garage Luc RyverS MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/315 89 01

Als u van Service houdt!! T7iT .i FrrJ r i

j

eJ

kring an 2 a 3 km rond het bedrijf al'gebake nd l)aari n alle handel en tran port alsook roekeloos bezoek erboden. In een kring van II) kni (toeiiehtsgebied ss>rdt de insen tari satle verstrengd. } let is hinnen dcie al' si and inc t Rij hei gen dat h e t noorden s an Hoogsiraten ook au beperkingen oude rhe sig werd. Met twee slachten jeu binnen dii gebied. ('oiueeo en Flerdien. beslis( geen sineeure. Er dienden daaroni issee nau's e eorridors algebakend te worden,

....

J/

I

1311

19


CASTELRÉ

Na bijna een eeuw

Laatste winkel in Castelré gaat dicht Bijna 100 jaar geleden begon Gust Snoeys een winkel annex café op de Schootsenhoek in Castel. Het was zo'n typische dorpswinkel waar vanalles en nog wat te krijgen was in een tijd toen er nog per fiets of te voet gewinkeld werd en de consumptie beperkt bleef tot wat suiker, zout, rijst, bloem en zo meer. In die tijd had bijna elk gehucht zo'n winkel met meestal ook een café ernaast want grote winsten konden er met het winkeltje niet gemaakt worden. In Castel was het nog een beetje anders, dit kleine stukje Holland in België werd een ideaal oord voor de smokkel en in die periode beleefde de winkel gouden tijden. Die tijden zijn echter alweer lang voorbij en ook het dorpswinkeltje is niet meer zo nodig en dus gaat op 1 april de winkel van Staf Snoeys en Lena van Opstal defïnitief dicht.

onderafdeling van de Bredase eierrnijn. Jaak, zoon van Gust Snoeys, en later ook Staf, reden bij de boeren langs om de eieren op te halen. Staf herinnert zich dat hij. als jongen, mee moest helpen en soms met de kruiwagen de eieren ging ophalen. Thuis was het dan zijn taak om de eieren te sorteren, door te lichten op mankementen en tenslotte de afrekening te maken voor elke boer. 'Het geld werd in een zakje gestoken en bij de volgende ronde aan de boer betaald, of soms werd het bedrag afgehouden van de rekening in de winkel.' En dan was er nog het 'petrolkot' in de tuin. Bevoorrading vast petroleum was belangrijk in een tijd toen nog niet iedereen elektriciteit had.

Taxi en telefoon In de jaren 40 nam Jaak Snoeys, zoon van Gust, het bedrijf van zijn vader over, samen met echtgenote Cie Wouters. Bij al die economische activiteit kwamen er toen nog diensten bij, zoals de telfoöncniraie. Iedereen die up Cas(ls grondgebied telefoneerde, passeerde langs Jaak Snoeys waar men dan de gepaste aansluiting frioest doen. .ïaak. lasei geliulpeii duut LUou Staf, zorgde ook voor vervoer als iemand dringend ergens naartoe moest Dat waren dan vooral vrouwen die moesten bevallen. Soms was het wel eens op het nippertje, maar iedereen is altijdtijdig in het moederhijis van Tiirnhontof 1-loogstraten geraakt.

De gouden jaren

Caje en winkel van Jonk Snoev.s in 1958, met Jonk, Cieke Wouters, de jonge Staf en zus van mak, Mit Snoeys. (uit De Noord hoek, M. Leunen)

Staf Snoeys, enig kind van Jaak en Cieke, was voorbestemd om de zaak van vader en moeder over te nemen. 'In die tijd was dat vanzelfsprekend, niemand, ook ik niet, dacht eraan om iets anders te doen. Vanaf mijn 17de stond ik dan ook in dc winkel of moest meehelpeit niet alles , V-,ora t . wa ik op knstschool wat ei te j geweest waar ik een handelsopleiding volgde, later nog aangevuld met avondlessen. In Nederland moet men allerlei getuigschriften behalen om een slijterij (drankwinkel) en een drogisterij te mogen uitbaten. Vanaf '57 was het dan de beurt van Staf om het familiebedrijf over te nemen. Hij was inmiddels getrouwd met Lena Van Opstal. dochter van Gust Van Opstal uit 'De Nieuwen Buiten' in

Centrum van bedrijvigheid Iets na 1900 begon Gust Snoeys, broer van de gekende Ment Snoeys, een winkel en café op de Schootsenhoek. Het was wellicht de eerste winkel in Casiel maar zeker niet het eerste café: er zouden daar ooit ± 19 café's geweest zijn. De plaatselijke behoefte aan drank en gezelligheid moet zeker groot geweest zijn maar de grootste aantrekkelijkheid was stellig de jenever die er volop geschonken werd dank zij de 'volledige vergunning', iets wat in de omliggende Belgische gemeenten niet bestond. Gust Snoeys was, behalve winkelier en caféhouder, ook nog kapper. Het moet daar een drukke bedoening geweest zijn op de Schootsenhoek, helemaal ingesteld op wat er in Castel nodig was. Zo was er ook een maalderij. Staf herinnert zich nog dat de boeren er kwamen om hun graan te laten malen. Ook was er een kleine 'veiling': de tuinbouwproducten werden bij hen verzameld, daar geregistreerd om nadien naar de Veiling van Breda gevoerd te worden. En tenslotte was daar ook nog de 'Eierbond', een 20

Ter gele gen/ieid van de aanstelling van een nieuwe burgemeester in Baarle-Nassau in 1934, werd in Castelré een optocht gehouden. Ook de 'Eierbond' had haar wagen met daarop Mien Snoevs (2de van links), Jeanne Snoevs (4de Van links) en vooraan Cie Wouters en haar voerman Jaak Snoers. (uit De Noordhoek, M. Leunen)


CASTELRÉ Zwaan waar Lena en Staf, geholpen door zonen Gert en Paul, de pinten vulden. Lena en Staf doen dat nog steeds maar de zonen hebben inmiddels hun eigen bezigheid in De Gulden Coppe in Hoogstraten.

De winkel gaat dicht

Jaak Snoeys en Cieke Wouters met hun kleinkinderen Gert en Paul

Lena en Staf voor de winkel, toen de jongens nog klein waren

Wortel. 1-let was hard werken voor hen beiden: de winkel was open van 6 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds en dat 7 dagen op 7. Vader Jaak en moeder Cie hielpen daarbij, vooral dan in het café. Ook Angeline Schepers heeft jarenlang komen helpen. Het was in die beginjaren dan ook bijzonder druk. de jaren 60 en 70 waren het hoogtepunt in de boter- en jeneversmokkel. 'Voojul 's zondags kwam er veel volk, dan stonden we met 3 in de winkel om te 'gerieven': de mensen kwamen van ver, van Vlimmeren. Beerse, Oost- en Westmalle, Loenhout en St. Lenaarts. De boter werd ons geleverd vanuit 3 melkerijen en wij moesten die zelf inpakken, in kilo's, halve kilo's.

een filiaal van een bedrijf in Gilze. In '70 verhuisde die werkplaats naar een nieuw gebouwd fabriekje naast Stafs winkel. Toen de zaken niet meer zogoed floreerclen in de schoenenindustrie stopten de werkzaamheden en het fabriekje veranderde in een café annex feestzaal De

tP1

Feesten organiseren, café houden in De Zwaan, en tegelijkertijd de winkel openhouden, dat werd wat veel voor Lena en Staf, ze worden dit jaar allebei 57. In de winkel was het de laatste jaren ook wat stilletjes geworden. Smokkelen is voorgoed verleden tijd en zo'n dorpswinkel. afgestemd op de mensen uit Castelré, is niet meer echt leefbaar. De schabben beginnen leeg te geraken en 01) 1 april gaat de winkel definitief dicht. Dan rest alleen nog het werk in De Zwaan waar het in de zomer behoorlijk druk kan zijn en in het weekeinde menig feest wordt gevierd. Wat meer vrije tijd en soms een vakantiereisje vinden Lena en Staf een goed vooruitzicht. 'Pas toen we 7 jaar getrouwd waren, konden we voor 't eerst de winkel een halve dag per week sluiten.' Zo ging dat toen.

U

lig

Douane te slim af Smokkelwaar werd maar mei kleine hoeveelheden aangekocht. de p:kkans was te groot. Overal kon je douane tegenkomen en dan was je de kostbare boter of jenever kwijt. De klanten hadden allerlei manieren om de winkelwaar te verstoppen. Bij de vrouwen was de 'moederszak' populair (zak of zakken onder de rok). Zo was er iemand die per fiets vanuit St. Lenaarts kwam, onder haar rok had zij een riem rond haar middel waaraan rondom washandjes genaaid waren: in elk van die zakjes paste een pakje boter. Je kunt denken dat zo' n vervoer bij warm weer wel eens voor problemen kon zorgen. Jenever werd nogal eens verpakt in een warmwaterzak die door de mannen in hun broek werd geschoven.

4

Ina/

Toen Lena pas in de winkel stond, kende ze dat gebruik nog niet en ze schrok dan ook geen klein beetje toen een klant voor haar ogen zijn broek openritste met de vraag: 'kunt gij me helpen?'. Toch een beetje ongerust ging Lena vlug naar 'achteren' waar haar werd uitgelegd dat ze gewoon een fles jenever van het schap moest pakken en die leeggieten in de warmwaterzak die de man in zijn broek had verstopt. Eind jaren '60 liep de boterverkoop terug; de klanten schakelden massaal over naar margarine die ook goedkoper was in Nederland. Tientallen potjes Bona en pakjes Blue Band schoven over de toonbank: ook jenever bleef interessant om mee naar België te nemen en verder verf en sigaren. Rond 1970 begon Staf met een handboogstand in zijn achtertuin. Nu nog is de schutterij daar actief alhoewel minder dan vroeger: de schutters verouderden en de jeugd wordt niet zo aangetrokken door deze hobby. In 1964 kwam er in het magazijn naast de winkel een schoenfabriekje waar een 60-tal arbeidsters schoenen en pantoffels maakten,

21


TUINBOUW

Veiling der Kempen wil de beste blijven Het voornaamste doel van een veiling is de afzet van de producten van de telers zo goed mogelijk te laten verlopen. Het voorbije jaar (1996) was zeker niet gemakkelijk. De Veiling der Kempen in Hoogstraten is daarin wel geslaagd, maar niet met grote onderscheiding, aldus directeur Paul Van der Hallen, tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. 'Alhoewel onze veiling hetjaar afsluit met recordcijfers (2,7 miljard fr. omzet), was de prijsvorming van een aantal producten te laag.'

Overzicht van aanvoer en omzet Gelukkig hebben de grote inspanningen die geleverd werden om de toinatensector uit het slop te halen, wel geleid tot een spectaculair herstel van de markt. Dit mooie resultaat is het gevolg van een reeks maatregelen en een veelheid van factoren zoals de segmentatie, toename van trostomaten, kwaliteits- en keurbeleid, de kwaliteitsoverwaking. areaalinkrimping, variëteitenkeuze en de activiteiten \in \\IS (\CilInS ni rkiii er icc), een mi-

een meerprijs van 10frlkg kon gerealiseerd worden.

Meer aanbod is een troef Directeur Van der Hallen is er reeds lang van overtuigd dat de commerciële positie van de veiling kan versterkt worden met een toename van het aanbod. Daarom heeft de Raad van Bestuur van de veiling ook positief gereageerd op de vraag van de buren uit Zundert (Nl.) om de commercialisatie van hun aardbeien en andere producten via de veiling in Hoogstraten te laten er!opcn. Zundert had in 1 %6 nneeecr 2.500

Wand Baeî.v, ilire cteur ton liet Proefbedrijt'der Noorderkenipen, maakt van de gelegenheid gebruik om aan de Minister van Landbouw even wat extra aandacht te vragen voor de tuinbouw in de Antwerpse Keinpen.

tiatief van de Veiling der Kempen (Hoogstrateri) en VMV (Vennootschap Mechelse Veilingen). Het belangrijkste resultaat van de seginentatie is het opdelen van de producenten in kleine kwaliteitsbewuste groepen die fier zijn op hun product en er ook zelf op toezien dat de leden van de groep zich houden aan de spelregels. Dit is ook voor de toekomst een garantie voor een verhoogd kwaliteitsbewustzijn. De veiling sloot het toinatenseizoen 1996 af met 20.680 ton losse tomaten en 15.200 ton trostomaten niet een gezamenlijke omzet van ruim 1,2 miljard fr. De totale aanvoer tomaten was in 1995 10.000 ton groter maar de financiële opbrengst 300 miljoen fr. kleiner. Begin 1996 hoopten wij op een toename van het aanbod aardbeien met 1.000 ton en een mogelijke omzet van 800 miljoen fr. Eind 1996 stelden we vast dat de aanvoer was gestegen met .123 ton tot 8.668 ton en de omzet groeide aan tot 815 miljoen fr. De objectieven werden bereikt maar dit zou niet mogelijk geweest zijn zonder de hulp van de veiling Profruco uit Sint-Niklaas die vanaf april 467 ton aardbeien en later ook hun tomaten via de Veiling der Kempen hebben gecommercialiseerd. Het is bijzonder bemoedigend dat met een dergelijke toename van het aanbod 22

ton aardbeien. In de regio Hoogstraten is geen areaalsuitbreiding te verwachten. De toename van de aanvoer moet dus komen uit meer samenwerkingsverbanden en in dc eerste plaats vanuit de aangrenzende teeltgebieden. Hierdoor ontstaat een verplaatsing van het totale aanbod en geen toename én het cliënteel volgt het aanbod. De veiling wil ook bijkomende commerciële maatregelen treffen. De Raad van Bestuur heeft zijn principiële goedkeuring gegeven voor een aantal noodzakelijke investeringen. Onze doelstelling is niet oiii de grootste aardbeiveiling te worden maar wel om de beste te blijven. Om de goede naam te beschermen en de commerciële positie maximaal uit te buiten, worden kistenkaart én vormgeving van de kist gedeponeerd en is er bij de Europese Unie een dossier ingediend om een erkenning te krijgen van 'gewaarborgde geografische afkomst'; wat men in Frankrijk noemt AOC (appellation d'origine controlée). Eerstdaags hoopt de Veiling der Kempen als eerste Vlaams bedrijf deze erkenning te bekomen.

Tomaten en aardbeien waren in 1996 de succesproducten van de Hoogstraatse veiling. Zij waren samen goed voor 75% van de totale omzet.

De eerste aardbeien Vrijdag 28 februari werden om 9 uui ui de Veiltniz der Kempen de eerste l-loogstraatse aardbeien van hei nieuwe seizoen verkocht. Het ging hier om één kist aardbeien. variëteu Primella, verPakt in 12 doostes van 200 gram, aangevoerd door teler Adriaan van Boxel uit Meerse 1-Dreef. Hij heeft reeds verschillende jaren de pruneur van dit Floogsiraats streekproduct. De eerste aardbeien werden gekocht door de firma Bakker uit Barendrecht (Nl.) via inkoper Robert van Flooydonck uit Loenhout. De firma Bakker stelt deze aardbeien tentoon op een voedingsbeurs in hei Tsec1iische Brno. Zes doosjes van 200 gram werden dan ook onmiddellijk klaar gemaakt voor transport. De volgende koop, eveneens zes doosjes, ging naar de exporifirnia Gemex uit Herk-deStad. Deze firma dingt al meerdere jaren mee hij de verkoop van de eerste nat d been in II oogstratcn. 11-7e nardbeirnaanvoei - is dit jaar twee weken vroeger dan vorig jaar. Hierstede 'vordt de lente nn r'i'fl nieuw tujnbouwseizoen ingeluid. Na een rustige start zal cle aanvoer in de loop van de maand maart een flinke opmars kennen. Vanaf halfapri 1 zal het ras Elsanta de vlag overnemen. Later in het seizoen komen we dan tot dagaanvocren van 150.000 kg en een verhoopte aRtaanvoer van 11.000 ton. l.)it is een belangrijke toename van cle aanvoer van aardbeien die veroorzaakt wordt dooreen aanvoer vanuit het teeltgehied aan de andere zijde van dc BelgischNederlandse rijksgrens. Zoals in de voorgaande jaren werd ook nu de opbrengst van deze eerste verkoop - verdubbeld door een inbreng van de veiling - overgemaakt aan een sociaal project. De keuze viel dit jaar op vzw lspahan in Turrihout. Deze vereniging werkt aan cle bevordering en dc uitbouw van cle pal liatieve th uis-zorg. Ispahan wil de waardigheid van de patiënten tijdens de laatste maanden van hun leven behoeden, 0 P het moment cial u deze bijdrage leest, zullen de Grootmeesters van hei Hertogel ijk Genootschap van de Ghesel]en van de Aardbei de Hoogstraatse primeuraardheien ook reeds aangeboden hebben aan Koning Aihcit II in Brusscl

Deze resultaten worden echter overschaduwd door het feit dat de prijsvorming van andere producten te laag was. Alhoewel de omzet van komkommeren paprika, respectievelijk 195 en 300 miljoen fr., bijdragen tot onze recordomzet, is het financiële resultaat voor de teler een


TUINBOUW ontgoocheling geworden waarbij de telers die van tomaten naar deze teelten zijn overgeschakeld, extra zwaar getroffen worden. Voor komkommers wareii de weersomstandigheden en cle concurrentie uit onverwachte hoek (Oostenrijk) voor een groot deel de oorzaken van het slechte resultaat. Bij paprika zijn de forse toename van de productie, het onevenwichtig in de kleuren, het ontbreken van een allround verpakking, de wisselende en in vergelijking met Nederland, kleine aanvoer, allemaal problemen die een echt exportbeleid bemoeilijken. Er wordt heel intensief gezocht naai goede oplossingen voor deze knelpunten. Men weet nu beter hoe het in 1997 niet moet!

Augurken en andere Tomaten, aardbeien, paprika en komkommers waren goed voor 92% van de omzet van de veiling. Ooit haalde deze veiling in augurken een omzet van 600 miljoen fr.; in 1996 was dit amper 80 miljoen. Ooit had men aanvoeren van 36.000 ton per jaar; in 1996 slechts 8.000 ton. Deze cijfers zeggen voldoende: de teelt van augurken is in een versneld tempo bezig te verdwijnen en men zal moeten aanvaarden dat in 1997 misschien geen belangrijke hoeveelheden meer zullen aangevoerd worden. Spijtig! Want men mag niet vergeten dat de augurkenteelt een grote rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van ons tuinbouwgebied. Om volledig te zijn nog even de overige producten met hun omzet: sla 34 miljoen fr., asperges 22 miljoen, prei 15 miljoen en hard fruit 54 miljoen (in 1994 slechts 15 miljoen). De totale omzet komt daarmee op 2,774 miljard fr., dit is 122% van 1995 en 108% van 1994.

Op weg naar 2000 Om de producenten nog beter te kunnen dienen worden in 1997 een aantal investeringen gedaan: het overdekken van het leeggoedterrein, het installeren van een kistenwasserij, het uitbouwen van een flowpacklijn met verhoogde capaciteit en het vervangen van een deel van het heftruckpark door zes nieuwe heftrucks. De veilingwereld heeft in 1996 volop in de belangstelling gestaan. In België was onze Veiling Marketing Service (VMS) een onuitputtelijke bron van ctiscusic. Dcie narketing-ini-

Via de (eiIdg,' i'an Zundert komen ook Nederlandse aarclheicn naar Hoogstinïe;i. tiatieven waren echter meer dan nodig na het debâcle van 1995. Nieuwe markten werden ontgonnen en andere herwonnen. De producenten van deze veiling hebben vertrouwen in VMS en zijn commerciële activiteiten. VMS moet op de ingeslagen weg doorgaan, taken naar zich toetrekken en hiervoor de meest geschikte mensen in dienst nemen en vooral bijzondere aandacht geven aan konikommers en paprika. Het naast mekaar bestaan van verschillende prijsvormingssystemen zal waarschijnlijk altijd voor spanningen zorgen, maar bemiddelingsactiviteiten hebben doelstellingen op langere termijn en moeten dus ook beoordeeld worden over meerdere seizoenen heen. In Nederland is 'The Greenery' (een enorme fusie van verkoopspunten) een feit geworden. Hun doelstellingen zijn duidelijk: schaalvergroting, meer efficiëntie, marktgerichtheid, ketenintegratie en toegevoegde waarde. Men wacht niet op achterblijvers. Alles is ingericht op schaalvergroting: dus grotere bedrijven. Maar hoe groot:5, 10, 15 of 20 ha? Wat kunnen wij daar tegenover plaatsen? Is men ook in België aan deze schaalvergroting toe? Is hiervoor financiële rui inte en vertrouwen? Waar staan wij over 5 of 10 jaar indien wij negatief reageren op deze ontwikkelingen? 1-let zijn misschien gemakkelijke vragen maar de antwoor -

den zijn heel moeilijk. Het magische jaar 2000 komt snel dichterbij. Het invoeren van cle Europese eenheidsmunt (Euro) in of na 1999 zou de handel moeten vergemakkelijken. Maar onze voornaamste concurrenten uit Zuid-Europa, en straks misschien ook uit Oost- en Midden-Europa, spelen voorlopig niet mee. Zij blij ven dan genieten van een zwakke munt die straks ten overstaan van de Euro waarschijnlijk nog zwakker wordt. De Europese Unie doet grote inspanningen om het beleid van ondersteuning van overproductie om te buigen naar een politiek van marktgericht produceren. Producentenverenigingen, zoals onze veiling, mogen als bevoorrechte partners opdraven om de nieuwe GMO (gemeenschappelijke markt-ordening) gestalte te geven. Maar het bestuur en de directie zal met argusogen moeten toezien opdat het geen vergiftigd geschenk wordt en dat cle landen van Zuid-Europa niet opnieuw met het gros van de steun gaan lopen. De Veiling der Kempen rekent erop dat in alle landen de gestelde regels op dezelfde nianier zullen geïnterpreteerd worden en verwacht dat ons Ministerie van Landbouw 'niet heiliger zal zijn dan de Paus'. U

Tuinbouw vakbeurs

Karel van Gils geeft op de stand van de Tuinbouwafdeling van het Vito de nodige toelichtin gen aan schepen Desunedt. Ook de andere bezoekers volgen met aandacht zijn aanwijzingen.

Tijdens het weekeinde van Sea 9maart kon men dci ole mat tonale To nbou wvakbeurs ( ITV ) in de Veiting der Kcmpcn bezoeken, ITV is een initialief van cle Belgische vclingc'n VMV tMechelen ) en cle Veiline der Kempen sam nen met The (1 reener International (Ineatie Breda). Deze heurstocmde ve te producten en Wensten van en voor de tuinbouw zowel vanuit Nederland als uit België. De bezoekende telers konden dan ook heel wat demonstraties bijwonen. na. met diverse machines en nieuwe technieken. Ook heel wat bedrijven uit onze regio waren aanwezig cmi nato urhj k ook de Land- en To i ubouwafdeling van hei V t to. Ho ii non ie stand in de vei line genoot dun ook heel wat belangstelling.

23


-

Geen Seminariemuren rond culturen De derdegraadsieerlingen van het Klein Seminarie krijgen tijdens de week van 21 april hun editie van de tweejaarlijkse projectweek tussen de kiezen. Het overkoepelende thema is dit keer "Geen muren rond culturen". Daarin zit enerzijds de idee van de multiculturele samenleving, anderzijds die van de cultureel actieve mens. Beide aspecten komen aan bod. Uitzonderlijk is dat alle workshops waaraan gedurende de hele week (en in vele gevallen ook al de periode voordien) werd gewerkt, op vrijdagavond 25 april het resultaat van hun werk presenteren aan de buitenwereld. Een gedroomde kans dus voor wie wil ontdekken wat zestien- en zeventienjarigen zoal in hun mars hebben. "De idee van een projectweek kent al een stevige traditie in de school," zo zeggen leerkrachten Greet Op de Beeck en Jos van Dijk. "De hoofddoelstelling daarbij is steeds weer op nadrukkelijker wijze dan dii doorgaans kan, plaats te geven aan allerlei affectieve, creatieve en relationele werkvormen en onderwijsinhouden. Het geijkte schoolleven wordt dus grondig overhoop gezet de beschotten die er ondanks alles zijn tussen klas- en jaargroepen, tussen lesuren, tussen verschillende vakken onderling, of tussen school en wereld worden volkomen neergehaald. Sociale en andere vaardigheden krijgen de hoofdklenitoon: samenwerken in groep, informatie verwerven en verwerken, persoonlijk engagement en betrokkenheid, zelfstandig initiatieven ontwikkelen, enzovoort. Niet dat deze zaken op andere momenten nooit aan bod zouden komen, integendeel zelfs. Maar soms dreigen ze een te occasioneel karakter te krijgen. Van algemeen onderwijs verwacht onze maatschappij immers nog altijd in de eerste plaats dat er een gedegen opleiding gegeven wordt, dat er leerstof gegeven en gekend wordt zodat de klemioon op het intellectuele blijft... De projectvorm laat toe een kleine correctie hierop aan te brengen. zo die al nodig zou zijn. Eerder dan aan het eindproduct, wordt aandacht besteed aan het proces dat eraan voorafging."

Wat? Het overkoepelende thema van dit jaar is de multiculturele samenleving. Een logische zaak eigenlijk, aangezien de jongeren van vandaag meer dan ooit morgen voor de uitdaging zullen staan om een multiculturele samenleving uit te bouwen op een leefbare manier. "En dan moeten we er ook in het onderwijs alles aan doen om de onterechte vooroordelen uit te roeien die er zelfs bij jongeren soms al inzitten. Een goede

stap in die richting is het geven van voldoende en juiste informatie. Want anders is de verleiding misschien groot om geloof te hechten aan de onwaarheden en sloganeske vertekeningen die sommigen verspreiden om er politiek munt uit te slaan. Ook dit hoort bij de taak van een school. We hopen daar een beetje aan tegenioet 1. 'lik 1 in hei Ltder \ in zin ei'k,

week ook een ein4roduct is dat men kan presenteren aan de buitenwereld. Het is immers eigen aan een culturele activiteit dat ze pas af is door de interactie met een publiek. Op de slotavond van vrijdag 25 april kan het publiek van 18 tot 20 uur komen kennismaken met wat de leerlingen brengen. Hoe dit zal ingevuld zijn, kunnen we nu dus nog helemaal niet ,c'' , ' cn Zei nL! wat er (IJ) scll, mnment

7.

r Verdraag:iwnIieid en nerken 0cm een ,niiliieulicirele .cncie,ileriie linie,i lhin.s ;i hei opvoedingsproject van elke school. In maart was er al een theoretisch luik, waar deze problematiek vanuit verschillende vakken benaderd werd. Daar werden zowel in bijvoorbeeld taalvakken, geschiedenis of godsdienst als in minder voor de hand liggende vakken als wetenschappen, esthetica, wiskunde of lichamelijke opvoeding links gelegd met de multiculturele erfenis waarop onze samenleving verder bouwt. Toen was er om. de tentoonstelling 'Van algebra tot pyjama'.

S'teec,s

s

AN DER SLUIS MODE dak

24

toe werken dat er on het einde van de nraktiçehe

10,

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

5 uur.

Hoe? "Voor elke workshop werd er een begeleider binnen de school gezocht. Die helpt en begeleidt waar nodig, maar het eigenlijke werk gebeurt in principe door de leerlingengroep zelf. Het is aan hen om zowel de inhoudelijke invulling als de praktische uitwerking op poten te zetten. Concreet moet elke workshop er naar

t

r[ me herenmode voor jong en oud. f tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

arIeNa:sau

Ondertussen werd ook het praktische luik opgestart, dat in de week van 21 april zijn beslag moet krijgen. De leerlingen van het vijfde en zesde jaar kozen eerder dit schooljaar voor een cultuurvorm waarmee ze een week lang aan de slag willen in diverse workshops. De keuze varieert van musical, toneel, hoorspel, sketch, over plastische kunsten, video, fotografie, dans tot muziek maken, poĂŤzie of koken."

in welke lokatie zal te zien zijn... Alles hangt af van de wijze waarop de leerlingen hun project zullen invullen. Uiteraard weten wij ook dat niet alle groepen daarbij evert sterk voor de dag zullen komen. Maar dat is helemaal niet erg, ook de moeilijkheden of zelfs halve mislukkingen horen onvermijdelijk bij een leerproces zoals dit project er een is. Maar we durven er anderzijds wel zeker van zijn dat er voldoende creativiteit, vindingrijkheid en durf in huis zijn opdat een deel van de eindproducten zonder meer de moeite waard zal blijken. Voor de leerlingen moet dit eigenlijk de kroon op het werk vormen - het is dus niet onbelangrijk dat nogal wat medeleerlingen, ouders en sympatisanten met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en goodwill komen kijken en luisteren!" Een oni'erholen oproep dus om mede kroon op het culturele werk te zetten. De afsluitende voorstelling i'an Geen muren rond culturen" van 5de en 6de ja ren van liet Klein Seminarie heeft plaats op vrijdag 25 april van 18 tot 20 uur. Bezoekers worden in de school uiteraard n'egwtjs gemaakt in liet aanbod en de lokaties. ..


Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten.

De laatste t-wee edities van De Hoogst raatse Maand werden Zowat voor de helft in beslag genomen door de rubriek Meer (een beetje overdrijven kan nooit kwaad). Als je weet dat de schrijvers voor de Hoogstraatse Maand de vorstelijke pi-elnie van 10 BEF per woord ontvangen (en 15 BEF per woord van meer dan 14 letters), dan kan je ongetwijfeld ook begrijpen dat ik de grootste moeite heb om deze in het zwart verworven inkomsten te declareren bij de belastingen. Vandaar dan ook dat ik besloten heb om het (leze keer wat rustiger aan te doen, anders weer ik totaal niet meer wat ik met al dat geld dien te doen. Voorstellen om van imlijn zwart geld af te geraken, zijn steeds welkom. Alvast veel leerple:ier cii tot de volgende keer maar weer.

Papierslag

Onze nieuwe pastoor

In de vorige editie van dit kwaliteitsmaandblad (een beetje eigen lof kan nooit kwaad voor het zeUverirotiwon) werd ecn papicï.shig v tii de KLJ aangekondigd en wel op zondag 23 maart. Een paar dagen na de deadline van De Hoogstraatse Maand mocht ik een bericht ontvangen van de KLJ dat de papierslag niet zal doorgaan. Spijtig genoeg was het toen al te laat om de aankondiging nog te schrappen. Reden voor de afgelasting van de papierslag is de beslissing op gewestniveau om geen papierslagen meer te organiseren. Wordt wellicht vervolgd. 1

Dat door de vuilnisopliaaldienst enkel vuilniszakken worden meegenomen die verstrekt worden door de gemeente Hoogstraten, is een vertrouwd gegeven. Toch wordt hier nog regelmatig regen gezondigd zodat bijgevolg de vreemde' vuilniszak wekenlang troosteloos blijft staan.

Chiro Meer doet het weer! Het weekend san 12 en 13 april zal de Chiro van Meer het inderdaad weer doen. Dan vindt immers weer hun jaarlijks Chiroweekend plaats. Op zaterdag 12 april wordt de aftrap gegeven via een Eucharistieviering om 18.00 uur. Als het geweten éénmaal gesust is, kan men zich storten in het onstUimige Meerse nachtleven. En wees maar zeker dat het onstuimig zal zijn, want de Chiro heeft immers DJ Palladium uitgenodigd in de tent aan het klooster. Als extraatje is er ook nog eens een jeneverbodega voorzien. Wanneer op zondag 13april om 11.30 uur het kippenfestijn begint, zullen de katers van de Chiroleiding zeker nog niet verdwenen zijn. Ook het kippenfestijn heeft plaats in de tent aan het klooster en wel van 11.30 tot 14.00 uur. De grote eters krijgen voor 300 BEF een halve kip opgediend met groenten en brood, de kleine voor 250 BEF eenvierde kip met groenten en brood. Voor dit culinair hoogstandje dien je, je wel op voorhand in te schrijven bij Jef Van Bavel (03/315.01.68) of Sabine Goetschalckx (03/315.89.79). Als dessert kan ii trouwens genieten van heerlijke rijstpap op grootmoeders wij ze en dit voor 40 BEF. Om 14.00 uurbegint dan onderhet motto 'Speel met spel' een spannende vijfkamp tussen verschillende ploegen. Hierbij speelt niet alleen kracht een grote rol, maar ook samenwerking, creativiteit en behendigheid. Verder is er ook voor de kinderen een hele brok kinderanimatie voorzien. inschrijven voor de vijfkamp kan bij Ben Dekkers (031315.78.01) en dit voor het luttele bedrag van 50 BEF/persoon Li

Eigen zak eerst

14V HERIJGERS Ih Bouwspecialiteiten De vorige keer bleven we door omstandigheden verstoken van foto's van onze nieuwe dorpsherder. Onze /ondstrouwe fotograaf was vanzelfsprekend ter plaatse bij liet onthaal en de inwijding van Dhr. Celis (links op de foto) als nieuwe pastoor van Meer zodat we bij deze onze schade kunnen in/to feit.

25 jaar Turnkring Vrij en Lenig Jubilea dienen er om gevierd te worden. Ook de Turnkring Vrij en Lenig is niet van plan om hun 25-jarig bestaan ongemerkt voorbij te laten gaan en vandaar dan ook dat we het weekend van 5 en 6 april al met fluorstift mogen aanduiden. Op zaterdag 5 april vindt er in de kerk O.L.V. Bezoeking van Meer een dankvtering plaats om 18.00 h. Om 19.00 h. heeft er in de parochiezaal een receptie plaats waarop iedereen is uitgenodigd. Ook op de gezondheidswandeling van 4.5 kin van zondag 6 april is iedereen van harte uitgenodigd. Voor 80 BEF kan je,je benen nog eens lekker strekken en onderweg word je voor ditzelfde bedrag ook nog eens aangenaam verrast met een pannenkoek en een drankje. Starten kanje tussen 13.00 en 14.00 h. aan de parochiezaal. [11

Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

!NIEUW! DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

25


MEER

Halve eeuw

De Koninklijke SintJorisgilcte van Meer \erlOits onbekend nog .teeds onbemind is', gooit dc Sint-Jorisgilde van Meer tijdens het weekend van 5 en 6 april haar deuren open. Ondanks het feit dat de Sint-Jorisgilde de oudste nog bestaande vereniging van Meer is, is zij wellicht niet de best gekende. Een schuttersgilde treedt door de aard van haar activiteiten immers minder naar buiten dan vele andere organisaties. Daar gaat de Sint-Jorisgilde tijdens haar open-deur-dagen iets aan proberen te doen. Bovendien heeft de gilde ook iets te vieren, namelijk de aankoop en de renovatie van de gildenkamer. In 1996 werden de lokalen immers hernieuwd en het resultaat mag zeker gezien worden. Tijdens het fcestwcekend kan je een kijkje komen nemen op zaterdag van 19.00 tot 22.00 h. cn op zondag van 10.00 tot 20.00 h Vervelen ga je, je zeker niet doen, daar zorgen de mensen van de gilde wel voor. Zo kan je allerlei waardevolle gildenvoorwerpen en fotoboeken bekijken die de geschiedenis van de gilde schetsen. Verder kan je zelf eens een kruisboog ter hand nemen en je kans wagen met het schieten van een pijitje naar de roos op 6 en op 61 meter. Maar de gildeleden doen meer dan alleen maar naar de roos mikken. ze hebben ook een rijke traditie van dansen, vendelen en roffelen en ook daarvan zullen tijdens dc open-deur-dagen enkele staaltjes gegeven worden. Vanzelfsprekend zal er geen honger of dorst geleden moeten worden. Kortom een ideale gelegenheid om deze sympathieke vereniging eens van naderbij te leren kennen. El

De LRV Sint-Joris Meer bestaat 50 jaar. Provinciaal voorzitter Emiel Wittevrongel /'liciteerr de Meerse m'oorzitter Karel 5e/talk en overhandigt hem het 50 jaar-vaandel.

Vernieuwde bibliotheek

......................................... ............

.

.

Trekkertrekweekend Haal je markeerstift maar weer boven cii duidt het weekend van 25,26 en 27juli maar aan voor de tweede editie van Trekkertrek. Door het succes van de eerste editie gaat men er dit jaar een driedaagse van maken. Het volledige programma is me op dit moment nog niet bekend, maar er gaat zeker weer gcfuifd kunnen worden. Vanzelfsprekend ontbreken ook de mastodonttraktoren niet op de afspraak. Nieuw zijn alvast de live-optredens van Bertus Staigerpijp (op zaterdag) en Music 4 Pleasure (op zondag). Meer details volgen.0

'55

O, rrijdci, j in miii mmcci de heen ieumm'dc bil,liotheek mail Meer plechtig geopend. VanzelJprekend ging dit gepaard met een paar korte speeches en een drankje. Voor de mensen clie nog geen kijkje zijn gaan nemen in de vernieuwde bib: stap er eens binnen want het loont zeker de moeite. en als je er toch bent, neem dan eens een boek mee.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is ina gelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER 26

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81


MEER

Laat de kinderen tot mij komen

De aanstelling van dhr. Celis als nieuwe Meerse pastoor bracht een massa mensen op de been. Ook de jeugd was massaal aanwezig om een glimp op te vangen van de grote onbekende.

Gedaan met varkens pesten

;

Dc raiienspcsi Iiie I / de

£ IJ (lojIt Ii 111(1(1/11/ ccii /iii J

XII i/

rwl £11

Meerse boeren in haar ban. Het ergste leed blijkt nu geleden en geleidelijk aan valt alles terug in zijn plooi. Het mag gerust een wonder genoemd i'orden dat België gespaard gebleven is van deze plaag.

Hi

/He4Ien4/ l?/

i,/l.lSWe4J/

H. Bloediaan 277-279 - 2320 HOOGSTRATEN TEL. 03/314.52.78 FAX 031314.88.02

27


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN

h@@g) 22w2~gn

is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

UIT DE BOL...

Carmen op de Handelsbeurs

Gin(T F-loogstraten op zaterdagnarniddag 22 februari tijdens de vcdettcnshow van Radio Twee op de Handelsbeurs. Van bij de aanvang om 14 uur was er geen plaatsje meer Vrij rond het grote podium van waarop Dieter Troubleyn de jeugdige massa animeerde. Het waren echt Tien om te Zien-toestanden, reden te meer om eens op een ander moment Radio Twee naar Hoogstraten te halen, in een veel grotere zaal welteverstaan. Absoluut hoogtepunt was het optreden van hekkesluiter GET READY waarvoor de jongeren allemaal in zwijm zouden vallen. Bij hun vertrek werden ze uitgeleide gedaan door honderden fans die een glimp trachten op te vangen van hun idolen. Bij de opening van de Handelsbeurs de avond voordien, deed Carmen Waterslagers van De Kampioenen de ronde van de standhouders. Bij afloop kloeg ze opvallend over zere voeten want de verschillende standhouders wilden allen met haar op de foto : kwestie van nadien met een originele publiciteit te kLinnen uitpakken.

HONDERD EN TWEE

OPEN DEUR Nog op te merken valt dat op zondag 20 april de deuren van het rusthuis opengaan van 10 tot 18 uur voor de jaarlijkse opendeurdag. Om 10uur wordt de dag begonnen met een eucharistieviering in de vernieuwde kapel. Verder op het programma staan een foto- en hanclwerktentoonstelling. een videofilm over de onispanningsmogelijkheden in het rusthuis en een informatiestand over de verschillende diensten die geleverd worden. Tijdens de doorlopende cafetaria is er een bloemenverkoop, een grote wafclenbak en een tombola. Ook de dienst Kind en Gezin zet die dag de deuren open.

F

g

/

Vii jdaç 14 ;niait 0 S il & / Îl/u / oo/ 1 102 JOH osal t) (/J ( / in de bloemetjes ge.et op het rusthui s. Nog steeds erkeeri ze ni goede g

te merken op de foto in het bijzijn

/

/

ondheid zoals

Yvonne Verbeeck en Jo Leeinans die onlangs een animatienamiddag verzorgden voor alle bewoners van het rustliuis. 28

van

Voor de kaarters is er reeds op vrijdagavond 18 april een prijskamp jokken en rekken, in de refter van het rusthuis. Inschrijven kan vanaf 19 uur, de eerste kaarten worden gegeven om half acht.

De opbrengst van al deze aktiviteiten komt ten goede aan de rusthuisbewoners. [1


HOOGSTRA TEN

PESTEN ....BAH! Een hele week, van maandag 24 tot vrijdag 2$ februari 1997, hebben de leerlingen van de gemeentelijke gemengde basisschool uit Hoogstraten gewerkt, verteld, gespeeld rond het thema 'Pesten ... Bah Door met de hele school één thema uit te scr ken, is er veel samengewerkt geworden. Sa menwerken is het tegenovergestelde van ten. Door met de andere klassen samen te werken, heeft men de anderen ook beter leien kennen. Dat is goed, want onbekend is dikwijls onbemind. Dit thema werd gekozen omdat het heel belangrijk is dat kinderen goed met mekaar kunnen opschieten. Een school moet niet leen het verstand van de kinderen ontwikkek ii. kinderen moeten er ook leren ontgaan met alt ieu. In alle klassen werd er gedurende deze week gewerkt rond het thema pesten aan de hand an een verhaal. Ook gedichten en liedjes pasten in hetzelfde thema. Hiermee is het echter niet gedaan, ... mag het niet gedaan zijn. Vrienden zijn, samenwerken, niet pesten, daaraan moet heel het jaar gewerkt worden. En als het het ooit misloopt, dan kunnende kinderen terugdenken aan deze week, aan de gemaakte goede voornemens en aan het pestcontract.

VRA(EN VAN MENSEN VAN VAWDAA ©

Dit is een oude vraag die altijd weer i . Maar tege ordi ueel Als de wetenschajz'egt t ik

"een ge/uijL.Jge nloop van omstd)gh en" ben, dat GQcLdQ&1 is, en dat er geen eeuyvghëid... Wie ben ik dan en vaarm-tJen ik er eigenlijk? Evangelische Christenen C. Crezée, Moerstraat 33 2320 Hoogstraten. Tel. 314.10.37.

http://www.omroep.nl/eo/reality/ /tt /dc / \.\ 1 1-1'L. / ( (L\ IR. CI ton Hoogsrraarse gemeenteschool t'ordt a/te spreken wat voortaan mag en niet immni samenwerken met de ander is be1angrijl.

Wat er gebeurde Maandagmorgen kwamen alle kinderen samen in de refter. De kleuters kregen er hun badge en de kinderen van de lagere school werden verdeeld in vier groepen. Eén groep leerde het pestlied, een andere leerde het dansje, een derde groep tekende en kleurde de badges en de vierde groep schreef briefjes voor de pestmachine. Die pestmachine stond heel de week in de refter. De leerlingen konden er briefjes instoppen over pesten, gepest worden enz. Er was ook een pestkar. Elke keer dat met de klas iets goed gedaan werd, mocht de kar een beetje vooruitgetrokken worden. Enkele keren moest ze ook achteruit. Elke morgen werd de school begonnen met het

Heeft het leven zin?

pestlied en de pestdans. Tijdens de speeltijd stond er muziek op: het pestlied. Gert en Samson en de Macarena. Op donderdag werd deelgenomen aan de sponsortocht waarvan de opbrengst naar Sri Lanka gaat. Want daar pesten Singalezen en Tamils elkaar. Met dat geld zal men acties op touw zetten om de vrede te herstellen en de mensenrechten na te laten leven. Vrijdagnamiddag was de pestkar helemaal boven en tuimelde ze in de pestmachine. Met alle briefjes werd een vreugdevuur ontstoken. Dat was een plechtig moment. Er werd gedanst en het pestlied werd gezongen. Nooit meer pesten.

CURSUS FIETSHERSTELLING let \ oor de (10e-het ielt Cl. Deze CUI-SLIS omvat twee avonden waarde basisbeginselen van het kleine onderhoud van de fiets aan de praktijk wordt getoetst. Hoe een fiets preventief onderhouden en welke kleine fietsherstellingen kan ik zelf aan, zijn vragen die zeker aan bod komen. Deelnemers ontvangen een klein fietszakboekje : een handige hulp bij alle fietsherslellingen. Deze cursus gaat door op de dinsdagen 8 en 15 april 1997 in zaal Pax en is een Organisatie van de KWB. Deelname bedraagt 150 BF voor de 2 avonden. Inlichtingen en inschrijvingen kunnen gebeuren bij Jos Smouts, Gelmelstraat 38, tel. 3 14.31.37.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~ml

FAUL VORSSELMANS 1

i

t

1

tTI II l-AÇ4J1

1 1

fI II't :L.I

1LI) î

HOOGSTRAATS UITLAAT BANDEN SERVICE

_J

BANDEN - VELGEN - UITLATEN SCHOKDEMPERS TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING -

..

C

.

HINNENBOOMSTRAAT

Hinnenboomstraat 1E 2320 Hoogstraten - Tel.: 031314 8157

.............................

29


HOOGSTRA TEN

SPIJKERSE KORENAAR: EEN SUCCES

De Korenaar, de driejaarlijksc voordrachtwedstrijd voor de leerlingen van het Spijker, was dit jaar aan zijn derde editie toe. Leerlingen van het eerste tot het zesde jaar leefden de vorige weken onder hoogspanning : een gepast gedicht vinden, door de preselectie geraken en dan ... 11 maart, de finale. Het werd een hoogstaande culturele avond voor ouders, grootouders, leerlingen en leerkrachten. Prachtige staaltjes van voordrachtkunst wisselden af niet muzikale intermezzo's. Dit alles, samen met dans, zowel klassiek als modern, én het leerlingenkoor maakten van deze Korenaar een feest zoals alleen Spijkerkoppen dat kunnen.

Top of the bill was Eva Verhoeven ii:et Het beeld' van Paul Rodenko. Zij kaapte de frlbegeerde "Korenaar" weg, een kunstwerk van Zuster Veronique, dat als wisseltrofee schittert voor deze voordrachtwedsrrijd. Eva '5 naam staat voor eeuwig gegrift in de sokkel van deze Spijkertrofee.

De jury, bestaande uit oud-lerares M. Van Laer-Suy. lerares D. Dc Nevc, Kotmadam-actrice B. Van Der Borght, oud-directeur Raf Peeters van het Seminarie en directeur G. Luyten had een zware klus te klaren. De spanning was te snijden toen de heer Luyten, directeur van de school en voorzitter van de jury op het podium verscheen. Uit de uitslag bleek dat de jury haar werk goed gedaan had. Want In het 1 ste jaar werd Ellen 1-luet gelauwerd voor haar opvoering van 'de grabbelende dominee' van Roald DahI. Mick Monsieur uit het 2de jaar werd de gelukkige winnares met 'De ridder' van Jan De Cler. Voor het derde jaar won Goedele Driessen de prijs met 'Voor Tracy' van Sophie Van Houtryve. Inneke Geerts met 'Ik heb je liever' van Hans Andreus zegevierde in het vierde jaar. Uit de derde graad werd Anneleen Naessens op het podium geroepen voor haar prachtige vertolking van 'Klutcrnnestra'. 1- 1

VOOR DE WANDELAARS Het algelopen jaar verehenen er in de provincie Antwerpen maar liefst 15 nieuwe wandelbrochures. Dat is voornamelijk de verdienste van de plaatselijke VVV's, die de handen in elkaar geslagen hebben om de kwaliteit van de wandelroutes én van de brochures te verbeteren. Het resultaat is een reeks wandelmapjes die qua opzet, uitwerking en lay-out allemaal éénvormig zijn, en dus goed te gebru ken. Hoogstraten kon dus niet achterblijven, en daar ligt ze dan : de nieuwe wandeibrochure in de vorm van een niapje met losse inlegvellen. De reeds bestaande vijf wandelingen in de fusiegemeente Hoogstraten werden door de VVV herwerkt en aangepast. De amateuristische plannetjes van vroeger zijn vervangen door officiële stafkaartjes en de VVV garandeert een regelmatige controle van de bewegwijzering. 30

N.V. GARAGE VAN USSEL

(9

IO1TD21

autobanden

tIPEE1EflS' * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

Sint-Lenaartseweg 28 2320 H000STRATEN Telefoon 03/314 68 60 Een nieuwkomer in het aanbod is het Bergse Heidepad. Een route die uitgestippeld werd door Jos Vorselmans namens de Vereniging van Milieu-educatie provincie Antwerpen. Deze brochure is verkrijgbaar aan 120 BF bij de Dienst voor Toerisme onder de pui van het stadhuis. En er is ook een nieuwe stafkaart van de ge-

meente Hoogstraten verkrijgbaar. Op schaal 1/ 25.000 is deze kaart volledig in kleur gedrukt, terwijl op de achterzijde de bestaande wandelroutes zijn uitgetekend, ook die van de Grarid Randonnée Kempen, en met aanduiding van alle rust- en picnic-plaatsen. De prijs van deze door het Nationaal Geografisch Instituut vervaardigde stafkaart is 280 BF.


HOOGSTRA TEN

DEMARCKRIVER JAZZCLUB VIERT HAAR 20-JARIG JUBILEUM iii 1))n s is de Marckriser Jaitcluh aan 1 raar 20ste seizoen bezig. Het bestuur van de Jazzclub, leden en symprrr lir santen kunnen terugblikken op een rijk ver le den. Iedereen herinnert zich nog het concert iii de Tuinbouwschool en de presentatie van de LI' "10 Jaar Later", ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de club. Ook de viering van het 15-jarig bestaan mocht gezien worden. Ondertussen passeerden verschillende gelegenheidsgroepen de revue, waaronder soms grote namen als Roy Kirby (GB), Tom Baker (Aus), Lilianne Boutté (USA) en vele anderen. In het nieuwe lokaal, Brasserie "De Gulden Coppe" wordt tijdens de wintermaanden iedere tweede maandag Jazz-muziek gespeeld. Hier werd vanaf dit jaar ook een nieuw huisorkest geïntroduceerd : The Cotton City Jazzband, met voorzitter Eddy Sabbe op klarinet. "De viering '20 Jaar Jazz te Hoogstraten' viel verleden jaar spijtig genoeg uit de boot wegens de zoektocht naar een nieuw lokaal", aldus Eddy Sabbe. "Wij willen die fout herstellen door een late viering op touw te zetten, clie tevens sluiting is van ons succesvolle éénentwintigste seizoen." Het was een oude droom van het bestuur om één van 's werelds meest professionele toporkesten aan l-loogstraten te kunnen voorstellen. Een orkest als de Dutch Swing College Band (NL), Papa Bue's Viking Band (S), Chris BarberJazzband (GB) of Max Collie and his Rythm Aces. Tot nog toe was dit voor de Marckriver Jazzclub niet realiseerbaar wegens de hoge gage van die heren.

MAX COLLIE AND HIS RYTHM ACES Vrijdag 11 april vanaf 20 uur in café De Wachtzaal, Van Aertselaarplein 2 te Hoogstraten (reservatie: 314,47.75, Bruvn inckx- Topoplan)

or

Toen enkele weken geleden een aantal bestuursleden een concert bijwoonden van Max Collie, werden de eerste contacten gelegd, en kon per toeval en met wat geluk een optreden versierd worden voor Hoogstraten en dit op 11 april. Eddy Sabbe en zijn entourage zijn er dan ook fier op dat zij op hun uitgestelde viering van het 20-jarig bestaan van de Marckriver Jazzclub Max Collie and His Rythm Aces uit Engeland kunnen presenteren. Voor dit optreden wijkt de club wel éénmalig uit naar een gelegenheidszaal, nI. café De Wachtzaal op het Van Aertselaarplein in Hoogstraten. Iedereen is natuurlijk welkom, en wees gerust, het zal onvergetelijk worden. De Marckriver Jazzclub kan u kontakteren via Eddy Sabbe, Achtelsestraat 57 (3 14.67.08) of via het secretariaat van de club bij Jef Servaes, Katelijnestraat 30 (314.55.03). fl

VOORUIT MET DE TIJD '?

Hoogstraten Ziekenfondsen Gewoonlijk hoor je de mensen leggen: 'Ik ga naar de ziekenkas' of 'Ik ben lid van die mutualiteit'. De naam 'ziekenfonds' blijkt nog niet echt ingeburgerd te zijn. Toch zijn er in Hoogstraten drie ziekenfondsen vertegenwoordigd: twee ziekenfondsen van de Christelijke Mutualiteiten en het Onafhankelijk Ziekenfonds. Het Ziekenfonds van de Christelijke Mutualiteiten (CM) van het arrondissement Turnhout, gewest Hoogstraten, is zeker bij de meeste mensen het best gekend. Het kantoor, Vrijheid 168, werd onlangs vernieuwd en kreeg ook een nieuw algemeen telefoonnummer 340.24.60. In de lokalen aan de Vrijheid kan men terecht voor de uitbetalingen. de zitdag maatschappelijk werk, het bureel van de gewestsecretaris evenals voor de raadplegingen van de vrouwenartsen, heelkunde, oogarts, arts neus-keel en oren en de assistente. De zittingen van de adviserend geneesheer, logopedie, de pensioendienst en het spreekuur van familiehulp zijn bereikbaar langs de Gravin Elisabethlaan. Vermoedelijk weten heel wat mensen niet dat er nog een ander ziekenfonds van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten actief is in onze gemeente, namelijk het Ziekenfonds Lande1 ijke Bedienden Centrale en Vooruitzicht Buurtspoorwegen (LBC-VB 102). De regionale afgevaardigde van dit ziekenfonds is dagelijks bereikbaar via tel.nr . (03) 314.55.04, Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstraten. t-let Onafhankelijk Ziekenfonds heeft zijn kani()or in de Gelinelstraat 21 te Hoogstraten. tel. 314.51.00. Voor het Ziekenfonds Arbeid en Gezondheid moet je naar Rijkevorsel, St. Luciestraat 27. tel. 314.62.72. De Liberale Mutualiteit vind je in Turnhout, de Merodelei 65, tel. 014-41.70.99.

Zoiidar' 2 maart 1 rok cle KLJ noot Hoorsi,nrien, belt/t 11(111 Cfl r!oc'ç .' llecji ii er 0ei eens tijd voor?" Hun enquête naar de tijdsbesteding van de mensen werd bijeengebracht op het provinciaal slotmontent van die jaarthema-actiedag op de Hoge Rielen in Lichtaart. Daarbij werd overal gevraagd naar afgedankte horloges en klokken. Toch wel een indrukwekkende buit!

31


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

Nieuws verzamelen kost energie. Daarvan hoef je uw dienaar echt niet meer te overtuigen. Vanzelf komt het zelden je brievenbus ingewaaid. Meestal moet je minstens je haar in de plooi leggen en een gestreken hemd uit de kast halen om op een ofander feest of receptie wat sfeerbeelden te gaan proeven. Die je dan aan de goegemeente kan doorgeven. Of je vult je geldbeugel voor een babbel aan de tapkast, wat inderdaad ook dikwijls een oord van nieuwtjes is. Maar de energie die we deze keer bovenhaalden was puur fysisch van aard. Veel zweet hebben we gelaten om de zieleroerselen van JAN VERMEIREN tot de onze te maken. Een korte broek en een stel vlotte gynipies was onze outfit. Een verzameling diep-donkere Leffe onze beloning. Een tekening. Het zou me alleszins verbazen dat er iemand in Minderhout zou zijn die Jan ofop zijn minst zijn donkerbruine Ierse Setter nog niet zou zien voorbijilitsen hebben. Jan kan het lopen niet laten. Tussen het zwemmen, het wandelen, het skiën en het serieuze werk door. En vrouwtje Yvonne is gelukkig dat hij altijd weer terug komt.

DHM: Beroepshalve zit er nogal wat in 't koppeke, Jan, en dan kiest ieder wellicht zijn eigen uitlaatklep. Wanneer dienden zich de eerste tekenen van verslaving aan? JV: Ja. 't is allemaal een beetje een samenloop van omstandigheden. Sport zit me al lang in het lijf... In mij n 'jonge' jaren heb ik altijd al met Minderhout VV de voetbalvelden onveilig gemaakt op zondagmiddag. Dat was toen nog de tijd dat je als voetballer niet noodzakelijk groot en struis hoefde te zijn omje tegenstander in de luren te leggen. Want techniek en een behoorlijke snelheid hadden toen nog zijn waarde. Maar voetballen kan je niet echt tot aan je zesenzestigste en toen ik het voor bekeken hield, wilde ik absoluut mijn conditie op peil houden. Eerst stortte ik me op het tennis maar al gauw voelde ik dat dat niets voor mij was. Je moest hier altijd met z'n tweeën zijn en dat wilde wel eens tegenvallen. Mijn hond had ik toen nog niet, zie je. Op een bijeenkomst met vroegere klasmakkers werd zowat over en weer gepraat en uiteindelijk besloten we met enkelen deel te nemen aan de halve marathon BrechtKalmthout. En sindsdien heeft het niet meer opgehouden.

DHM: Da's al een tijdje geleden, veronderstellen we? JV: Het moet zowat in 1986 geweest zijn. En vooral onder impuls van Louis en Frans Onincx, die ondertussen Minderhout geruild hebben voor Sint-Lenaerts en Wuustwezel, werden de wekelijkse kilometers afgemaald.

hier, dan kan je je een idee vormen. En de zondagse kilometers durven ook wel eens erg te schommelen. Het hangt trouwens ook een beetje af van de wedstrijden die in het verschiet liggen.

DHM: En sinds die eerste wedstrijd heeft het niet meer stilgestaan en was je met de regelmaat van een klok ergens in een uitslag terug te vinden. Welk palmares liep je ondertussen bij mekaar? JV: Ik concentreer me vooral op de langere wedstrijden aangezien ik door mijn dagelijkse kilometers de basis leg voor een volgehouden inspanning. Het was me nooit echt om een resultaat te doen al ge niet je er natuurlijk wel van als je scherpe tij den kan neerzetten voor jezelf of als je je . ••. vrienden aan de streep het nakijken kan geven. Voor het ogenblik zit mijn marathonbesttijd op 249 uur en 01 daar ooit nog wat zal afgaan is maar ieer te betwijfelen. Tss ccciitwintig maralhons heb 1 . .. ik er tot nu toe op/ilten. En in Lcn ocrmoLdL1 bui heb ikci ookde 100 km. van Bornem een'. doorgedraaid. Maar de zwaarste inspanning was misschien wel de 30-km 1001) SierreZinal in het kanton Wallis in Zwitserland. i

DIIM: Wekelijkse kilometers, wat moeten we daaronder verstaan?

DHM: De zwaarste maar wellicht ook de mooiste?

JV: Ja, ik moet toegeven, ondertussen mag je inderdaad spreken van dagelijkse kilometers. Om de man van Mclie te citeren: 't Is niet voor mij dat ik het doe, maar voor mijn hond. Want ook voor hem is dit ondertussen een ritueel geworden en voor mij is het tegelijk een leuke afleiding. Ik ben niet meer alleen en voor hem maakt het niet uit wanneer we er in vliegen. Weinig menselijke partners die zo soepel zijn. Maar daar een aantal kilometers opplakken, da's moeilijk. Bootjesven, hoe ver is dat van

JV: Ja, de natuur is voor mij alleszins een belangrijke drijfveer. Daarom zullen de vogeItjes en de eekhoorntjes mij ook veel beter kennen dan de doorsnee-Minderhoutenaar. Als het enigszins kaii trek ik het bos in. In die zin oriënteren we

32

ons tijdens het loopseizoen ook eerder op de wedstrijden over de taalgrens waar we nog meer natuurelementen te verteren krijgen dan op onze platgelopen Vlaamse wegen.

DHM: Je spreekt in het meervoud. Je maakt die verplaatsingen niet alleen, vermoeden we? JV: Er is de laatste jaren inderdaad een ploegje gegroeid van mensen die de microbe van het afstandsiopen allemaal te pakken hebben en geregeld trekken we in het weekend samen naar 'het zuiden'.

DHM: Om daar alle Waalse broeders met toptijden tegen hun oren te slaan? JV: In geen geval. Trouwens, in dergelijke wedstrijden wordt evenveel Vlaams als Frans gesproken. Al verschillende jaren werken we een reeks wedstrijden af die samen een klassement vormen voor de 'challenge Delhalle'. Dit jaar schreven wij in onder de naam Marcklopers, wat ons meteen ook in een ploegenklassement opneemt.

DHV: 'Marcklopers', wat mogen we daaronder verstaan? JV: Wellicht, dit is een verzamelnaam van enthousiastelingen uit zeg maar het Hoogstraatse die toch wel met hun activiteiten naar buiten wilden komen om cle loopsport te promoten. De naam is gegroeid uit het feit dat

...

... ....

Publicitair gezien moet Jan van goudwaarde zijn. Enkele jaren geleden siercie zijn actie foto folders en affiches voor de Kcisrelenloop van Saint-Gerniain. In volle inspanning trekt hij een groepje atleten door de salons van enkele prachtige kastelen....


MINDERHOUT we ergens onze roots wilden duiden en toch breder wilden gaan dan louter Minderhout. Ook enkele lopers uit Merksplas vergezellen ons regelmatig naar de Ardennen.

DHM: Promoten van de loopsport, kan je dan niet beter aansluiten bij de 'Atletiekvereniging Noorderkempen' uit Hoogstraten? JV: Daar ben ik inderdaad ook lid van. Maar wat wij doen ligt toch op een totaal ander vlak en betekent dan ook niet de minste concurrentie voor AVN. Wij concentreren ons zoals gezegd op het lange afstandsiopen en dan nog meer bepaald de natuurlopen. Wat wij als Marcklopers voor ogen hebben is de mensen te stimuleren om, tegen welk tempo ook, heil te zoeken in een combinatie van fysieke inspanning en natuur. Dit is een garantie voor mentale en lichamelijke fitheid.

DHM: Je club staat nog in de kinderschoenen. JV: Inderdaad, en het is ook niet de bedoeling van groot te worden. Maar het groepsgevoel is voor de eenzame loper toch niet onbelangrijk. Het houdt de motivatie scherp. Binnenkort zullen we met een eigen uitrusting in de wedstrijden verschijnen, maar ofje nu achtenveertigste eindigt of zevenhonderddertiende, dat maakt voor ons geen enkel verschil. Prestatie is zeker niet onze drijfveer. En op die manier willen we

ook voor iedereen openstaan die zegt van: alleen maak ik zulke verplaatsing niet, maar als ik dat in groep kan doen, wel ja. En ook als je een training in groep afniaalt, smelten de kilometers zoveel vlugger dan wanneer je dat alleen moet doen. En als dat enkele uren lopen betekent, dan is wat afwisseling onderweg best welkom.

DHM: Wat zijn de concrete plannen voor dit jaar? JV: Eigenlijk verschillen die niet zoveel tegenover andere jaren. Vaste wedstrijden zijn de halve maralhons van Büre, Louette St.-Pierre, Bütchenbach, Spa. De drieëndertigers van Battice en wellicht Remouchamps en uiteraard enkele marathons: Antwerpen, Huy, Spa-Luik, Etten-Leur, Kortrijk-Brugge, Eindhoven.... de keuze is groot genoeg. Euh, vermeld zeker ook de plaatselijke wedstrijden waar we proberen present te zijn. Ik denk aan de corrida van Heilig Bloed. de Kapellekensloop. Wortel, Meerle, Loenhout... En wat meer uitstraling verwerven via onze nieuwe uitrusting uiteraard.

DHM: Aangezien jullie het hele westelijke halfrond afdweilen, stonden shirtsponsors in de rij? JV: Niet echt, nee, maar we hebben toch een aantal bedrijven bereid gevonden om voor een startkapitaaltje te zorgen zodat we op een gezonde basis kunne opstarten. Die mag ik alvast even in de schijnwerper plaatsen?

DHM: Ga je gang, Jan, wil je ze licht of vet gedrukt, met of zonder koppelteken, je zegt het maar. JV: Mijn geineende dank dus aan volgende sponsors om onze loopclub mee uit de startblokken te helpen: Veiling der Kempen, Cera M inderhout. Verzekeringen Michielsen Meer, Loonwerker Goetschalckx Meer, De Hoogstraatse Pers.

DHM: Tèèèteretèèè! Nog verzuchtingen Jan? JV: Niet echt, nee. Alleen zou ik nog eens willen benadrukken dat de mensen die niet lopen niet weten wat ze missen.

DHM: Jaja, dat zeggen ze natuurlijk allemaal. JV: En mijn telefoonnummer misschien? 03/ 3144598.

DHM: Want als je voorbijloopt, ben je natuurlijk niet te stoppen. JV: En dat zowel mannen als vrouwen welkom zijn.

DHM: Vaneigens! Hijg.... En zo babbelend werden weer eens twintig kilometers naar de archieven gelopen. En konden wij als vers een nieuwe werkweek in. Bedankt Jan. •

REISBUREAU DE STILLE KEMPEN Theo VERHOEVEN - MERTENS Mielandweg 10 -2310 Rijkevorsel Tel. 03- 312.08.34 Fax 03- 311.72.04 Lic. C3563 LOURDES 97 HOTEL ARIANE 55 . 5 dagen. 4 overnachtingen Vol Pension - alle uitstappen inbegrepen Data: 14juli - 3 september - 20september

10.800 fr

LOURDES + NEVERS 6 dagen s ertrek 12 aug. V.P.

13.500 fr

ABTENAU -

8 dagen Salzburgerland 31 augustus atles inbegrepen

KENT - de Tuin van Engeland 3 d. 14 aug. H.P.

ELZAS - 5 d. Vol Pension - 24 aug.

16.800 fr 7.450 Fr

12.600 fr

DAGTOCHTEN - Vrijdag 18 aprit: Delft en Keukenhof 500 Fr. - Vrijdag 25 aprit: Bloesemtochi Zeeland 400 Fr. - Vrijdag 25 april en 2 mei: Avondbezoek Kon. SeiTes Brussel 300 Fr. - Maandag 28 april: Den Haag en Keukenhof 500 Fr.

INSCHRIJVINGEN EN INLICHTINGEN Tel. 0313 12.08.34 na 18 u. a.u.b.

33


MINDERHOUT

Aldi komt \laai (lat is dan (lok alles wat we hiervan kunnen vertellen. 1-terhaalde telefoons leverden geen enkel concreet resultaat op. Alleen met een 'Wij zullen terugbellen' moesten wij het telkens stellen. Je zou een andere mentaliteit verwachten van een warenhuis dat zich in het centrum van een leefgemeenschap komt vestigen. Maar blijkbaar leven zij niet van de klanten, maar hebben wij Aldi nodig. De kruik gaat natuurlijk zo lang te water tot ze breekt, nietwaar. Allerminst sympathiek, vinden wij. en dit moest van onie lever.

Met de noorderzon vertrokken De Kwaadste Niet heeft de geest gegeven. De nieuwe uitbaters hebben het jaar niet kunnen volmaken en pakten hun biezen zonder enig teken van leven achter te laten. Tenzij natuurlijk, ja, dat er geleefd was, kon je wel degelijk merken, naar het schijnt. Te oordelen aan wat er nadien allemaal is buiten gesleurd. De heropflakkering heeft dus geen stand kunnen houden, maar een echte verrassing is dat ook weer niet. Wie is de volgende? Café-frituur 'De Papillon' heeft dan weer meer eerbare plannen. Het frietkotje dat niet echt ons dorp sierde, verhuist naar de andere kant van het café, naar de garage. waardoor de stamgasten ineens wat meer ruimte ter beschikking krijgen. We houden u op de hoogte over de inwijding want van deze multinational zullen we wel informatie verkrijgen. Als de (late) verbruikers nu ook nog even hun frietzakjes op een deftige plaats wilden kieperen in de plaats van zo maar over het plein uit te strooien, zouden wij al (lik tevreden /ijn.

Night of the Proms Nielit ol the Ptotti kan jaar na aal rekenen op

een grotere belangstelling door zijn gekende formule, namelijk een mix van popklassiekers en klassieke werken. Zonder dat programma of datum gekend zijn, reserveerde KWB toch al 55 tickets voor comfortabele zitplaatsen. De prijzen variëren van 850 tot 1050 BF. Wie er alvast bij wil zijn, bezorgd zijn gegevens aan Marc Verschueren, Bergenstraat 2a (tel.3 150476.

Toneel Wat is er leuker dan anderen te vermaken door zelf plezier te hebben. Na enkele sabbatjaren. knoopt KWB Minderhout weer aan bij de theatertraditie. In het najaar zal er zeker weer een stuk op de planken gebracht worden dat onder KWB-vlag mag varen. Tegen de zomervakantie mogen we meer nieuws verwachten over de inhoud van het stuk. Of er dan ook voldoende acteurs bij mekaar geronseld kunnen worden, is een andere kwestie. Wie ook eens de ervaring wil opdoen van plankenkoorts. tonceikriebels, black-outs en dergelijke meer, kan alvast een seintje laten aan ondergetekende (3146947). Het gewoon eens willen meemaken is als motivatie ruim voldoende om de toneeltraditie van KWB nieuw leven in te blazen. En inderdaad is het moeilijk om een stuk te spelen niet enkel mannen. Dus dames.....

34

Schalkse KSJ. int Einhrechts en Seppe Debondt zorgden samen met Jenneke Vissers ook dit jaar weer voor de rode draad doorheen het KSJ-optreden. Inspiratie haalden ze dit keer (uiteraard zouden we zeggen) bij de Schalkse Ruiters.


W(w24

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

De lente komt er aan! Als u dit leest is 't Pasen! Bij ons staan de paasbloenien al 'n paar weken te vroeg open. Een paar weken terug hadden we al verschillende dagen véél te warm weer. En waar men gaat langs onze buitenwe gen, komt men beerkarren tegen, tot soms wel tien op een (lag. Waar men gaat? Zeg liever: waar men rijdt. Want wie ziet ge nu nog gaan (te voet)? Misschien nog een zeldzame, die zijn hond ergens uitlaat: lees hierover volgend stuk). Of dinsdagsmiddags onze gepensioneerden met hun wekelijkse wandeling; maar die kennen her gaan nog uit hun jonge jaren. In alle geval, iemand die gaat kan ook langer genieten van de geur die hoort bij de sproeiende mestwagens die hun inhoud leeglaten op het land. Vroeger zeiden ze dat, dat gezonde lucht was. daar kan over getwist worden, maar vroeger werden er aan het voedsel voor de dieren minder vreemde stoffen toegevoegd, waardoor de dieren nu sneller moeten groeien, die toch de geur van de 'resiprodukten ' kunnen kleuren. Niet ten goede.

Gust is 92

Honden en Drollen Vroeger werden er zeker minder honden vehouden. Op den boerenhuilen had men nieeçtal een waakhond, aan dc ketting of in een stevige kooi of ren, die alarm moest slaan bij het naderen van onraad, zeker 's nachts. Hij maakte zeker geen deel uit van het gezin en moest het stellen met de etensoverschotten en met de knoken en de afval van de slacht. Maar tegenwoordig delen de honden ook in onze welvaart. Men heeft honden in alle soorten, groot en klein, met en zonder stamboom. Ze krijgen eten uit speciale pakken, blikken of dozen, ze worden vertroeteld met lekkernijen, terwijl hele volksstammcn ver weg honger lijden. Hele industrietakken en dierenartsen leven van honden. Ik gun clkeen zijn boterham, die mag nog belegd zijn ook. En ik gun elk hondenbaasje zijn plezier en vriendschap van zijn trouwe viervoeter, maar zoals elke medaille heeft ook dit hondengenot zijn keerzijde: elke hond heeft zijn voor- en achter kant. Om preciezer te zijn: al wat ene hond aan zijn voorkant aan voedsel naar binnen speelt, moet er in een andere vorm van achter weer uit. En hier beginnen soms de problemen, waarvoor verschillende hondenbaasjes verschillende oplossingen bieden, de ene al 'creatiever' dan de andere. Er zijn mensen die hun 'waker' vrij rond laten lopen in een welafgesloten wei of stuk grond dichtbij huis, waar het dier alle ruimte heeft voor eigen behoefte. Prima. Of de hond heeft een eigen ren, waar hij in een hoekje het zijne doet en dat de baas op tijd en stond schoonschrobt. Ook prima. Er zijn ook mensen die regelmatig met hun dier aan de leiband een grotere of kleinere wandeling maken; zo krijgt hij (of zij) zijn (of haar) dagelijkse portie beweging en tevens de gelegenheid om het darmoverschot te ledigen. en dan zijn hiervoor ook meerdere oplossingen: de baas neemt een plastiekzak en een schopje mee: zodra de hond het zijne gedaan heeft, schept de baas de drol op en doet die in de zak, dat hij daarna thuis bij het afval doet, op zijn mestputje in zijn hof of iets anders. In alle geval niemand heeft daar later enige last van. Maar er zijn ook mensen die met hun hond gaan wandelen en zodra de hond aan de grond begint te snuffelen trekken ze hun dier liefst iets verder, naar iemands voortuintje of grasstrook of bloemperkje, of naar het voetbalveld... en daarmee gedaan. en men wandelt verder. Baasje heeft er geen last van. De last is voor een ander. Die later met zijn gras-

machientje de grasduikelaai in stukjes kan laten vliegen, rond Lijn oren.. Of als zijn kleine kinderen ei paaseicren gaan zoeken nadat de klokken van Rome overgewaaid zijn... Ik vertel dit grasduikersverhaal niet omdat ik er zelf last van heb, maar anderen vroegen mij om hier de aandacht eens op te trekken, omdat ze weten dat ik wel eens wat meer schrijf en ze het zelf niet zo goed kunnen of durven, ze ergeren zich regelmatig aan het onchristelijk gedrag van anderen, die hun hond het zijne laten doen voor hun deur. Ook dc voetbal heeft er regelmatig last van op hun terrein. Ons politiereglement verbiedt het trouwens ook! Maar ja, vloeken mag ook niet. hé! Bedenk wel: een hond kan ook wèlopgevoed worden, maar niet door iemand die zelf niet goed opgevoed is. fl

Ondanks zijn hoge leeftijd kan onze dorpsgenoot het hoven ieren niet laten. Ook bij Gust Van Aert kriebelt eik jaar weer de goesting om de groentehof om te spitten en klaar te leggen voor het planten en zaaien van verse groenten. Hij heeft het geluk oni op zijn 92e nog fit genoeg te zijn om vele vierkante meters grond te bewerken en wij wensen bent hierbij nog vele jaren 'hofgenot'.

0 1) zoek naar een uitbater voor 'De Guld'

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - %lle schilder- en behangs erken - Girdijnen en o' ergordijnen - lapijtenen loerbekleding - Siertafelkieden, h pers, en,.

Op vrijdag 1 juni 1990 werd l)e Guld', het lokaal van dc Sint-Jorisgilde, ofi icieel geopend. Na zeven maanden hard werken was het lokaal klaar, prachtig gelegen bij de kerk. Vanaf de eerste dag werd de uitbating verzorgd door de leden zelf. Dat systeem werkt perfect. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid, waardoor het, voor elk van de leden, maar een kleine belasting is. Maar zo'n beurtrol kent zijn beperkingen. Tot vandaag is 'De Guld' alleen geopend op donderdag- en zaterdagavond en op zondagvoormiddag en dat is, volgens veel inwoners, te weinig. 'Het is zonde dat, in een dorp met slechts één café, een prachtig lokaal als 'Dc Guld', bijna altijd gesloten is' hoort men in Wortel. Daarom gaat men in De Guld op zoek naar een uitbater. 'Dringend is het niet, integendeel', zegt het bestuur van de vzw, 'We willen rustig uitkijken naar een geschikte kandidaat en zullen daar alle tijd voor nemen. De betrokkenheid van de uitbater bij het gildeleven is even belangrijk of zelfs belangrijker dan de opbrengst van de huur. En we hebben tijd', besluit men, 'tot we iemand gevonden hebben die écht geschikt is, blijven we de zaak uitbaten in eigen beheer, dat is geen enkel probleem'. Inlichtingen kan je bekomen bij voorzitter Wim Druyts (03/314.35.64), penningmeester Raf Horsten (031314.57.70) of secretaris Frans Horsten (03/314.88.85). 35


WORTEL

Cursus Rijwielherstelling Onze KWI3 probeert soms op vertoek van leden fluit i ge dingen aan te bieden zoals onlangs een cursus, of liever twee praktische lesavonden in fietsherstelling. Met succes, zoals blijkt uit het volgende verhaal van een der deelnemers. Op 3 maart zijn 11 van de 12 ingeschreven kandidaatherstellers op post in de parochiezaal. 10 leden en 2 niet-leden hebben zich ingeschreven, waaronder 3 vrouwen die de fietsherstclkunst onder de knie willen krijgen. Even voor 20 uur arriveert de lesgever. een ex-fietshersteller uit Wuustwezel en ook een verkleinde weergave van een japanse sumo-worstelaar in de zaal. Na 20 minuten theorie: uitleg over de soorten fietsen en ook de verschillende fietsverlichtingen wordt de fiets van Anneke op de operatietafel geplaatst. Deze fiets wordt op een deskundige manier van een nieuw achterlicht voorzien. De nodige kneepjes (knoopjes) worden op een sappige verteltrant aan de man en vrouw gebracht. Verder krijgen de cursisten uitleg over vervangen van nieuwe achterband zonder wieldemontage, smeermiddelen voorketting, remkabels, afstellen van busversnelling, bandendruk, aanschaf van hulpmiddelen voor fietsherstelling. De 2e les zal vooral in het teken staan van onderhoud remmen, van het versnellingsapparaat met de moeilijke naam en van de zaken die de cursisten moeilijk vinden om ie maken.

Dit waren op 3 maart 2 lesuren die voorbij vlogen, gelukkig waren de cursisten en de leraar al voor de lessen voorzien van een natje en een droogje, want zonder onderbreking werden de 2 uren afgewerkt, eigenlijk waren ze voorbij voor we er erg in hadden. Misschien een kleine aanmerking. Vanuit prolessioneel oogpunt van dclesgever (es-fietshersteller) wordt al snel

KWB-Wortel organiseert bezoek aan Planckendael (achter de schermen) Zondagmorgen: een dichte nevel hulde de wereld in een witte deken. 38 belangstellenden stapten om 09.00 uur op de bus om een bezoek te brengen aan het dierenpark Planckendael bij Mechelen. Al snel priemde de zon door de mist en ze zou verder de ganse dag van de partij zijn. Om 10.00 uur trokken we onder leiding van 2 deskundige gidsen op stap door het 40 ha. grote dierenpark. Het ligt hier in de bedoeling de dieren te observeren in een meer natuurlijke omgeving dan in de Antwerpse dierentuin. Daar zitten de beesten dicht opeengepakt waardoor de stress verhoogt. In Planckendael is er meer ruimte. De kans is daar natuurlijk groter dat de dieren zich verbergen en een rustig plekje opzoeken. weg van de drukte. We merkten reeds vlug dat ook een aantal dieren last hadden van zomerkriebels: de antilopen zetten het op een lopen, achternagezeten door

Algemene Bouwonderneming

/NRAATS MARCEL

een paar zebra's. Ondertussen bezochten wij o.a. een operatieruimte van de prezwalskipaarden, het verblijf van de bonobodwergchimpansees, de broedruimte voor de eieren met een paar piepjonge tweevoeters, het verblijf van de otters, de keuken... 2.5 uur werden we boeiend rondgeleid door een park waar het lentegroen zijn weg zocht onder overvloedige zomerstralen. na de picnic konden we op eigen houtje op stap en genieten van de rest van het dierenpark. Maar ook de speeltuinen werden door dc kinderen druk bezocht. Op het grote terras was het zomers druk: het geduld werd er op de proef gesteld. Kort na 17.00 uur en enige omzwervingen in onze eigen streek omwille van een plaatselijke wielerwedstrijd waren we terug in Wortel, lichtjes gekleurd door de lentezon. Tot bij een volgende gelegenheid. Een deelnemer E

Voor persoonlijk

ZAKEN KANTOOR

VERZEKERINGEN

SPAREN Meer

ANHYP รงI

overgegaan tot vervanging van bijna versleten onderdelen door nieuwe onderdelen. Afweging voor de cursisten, kiezen we voor de fiets aan de haak en lapmiddelen of fiets op de baan en duurzame middelen. Of onze vrije tijd voor de herstelling, of onze vrije tijd voor het rijden op een fiets die echt in orde is. Een cursist. E

LENEN Tel. SJC71CIIWiL1

ma

Vogelhofstsraat 6 Tel: 03/314.32,24. Autotel:01 7/16.92.80.

2323 Wortel Fax:03/314.11.24. 119 1

Schilderwerkententoonstelling In het weekeind van Pasen, dus op zaterdag 29 (=paaszaterdag), zondag en maandag 30 en 31 maart, le en 2e Paasdag, stelt Frans Hendriks zijn werken ten toon in de lokalen van het Slot aan de Boomkes. Frans Hendriks is een rasechte Kempenaar, geboren en getogen in Wortel. Hij werd geboren op 20januari 1951. Tekenen en schilderen heeft er bij Frans altijd ingezeten en betekende reeds veel voor hem op jeugdige leeftijd. In 1965 werd in Hoogstraten het I.K.O. opgericht, hier volgde Frans zijn eerste lessen onder de kundige leiding van Raf Huet en dit tot in 1976. Later in 1984 volgde hij een volledige cyclus aan de Academie voor schone kunsten te Turnhout. In 1993 behaalde Frans in de Academie het 'Beeldende Kunst Getuigschrift Schilderkunst' met als bijzonder laureaat. de hoogste stadsonderscheiding namelijk, de Gouden Stadsmedaille van Turnhout. Door de jaren heen ontwikkelt Frans een eigen stijl. Hij vertrekt vanuit realistische waarnemingsbeelden. De combinatie van vorm, kleuren licht zijn een belangrijk gegeven, maar de toevoeging van extra elementen maken het werk van Frans tot zij neigen specifieke stijl. De onderwerpen van zijn schilderijen zijn vaak een eigentijdse vorm van stilleven. Schilderen blijft voor Frans een voortdurende uitdaging zonder toegevingen.


WORTEL

De Pastorijstraat wordt groener

Gezamenlijke aankopen Al ii eerde id .1 rem mank t om /e 1KW 0 / ie! i sterk snor ee/aiiien!ijkc aankoop \1ti1 huishoudelijknuttige zaken! Zoals ma/out bv. Afgelopen jaar werd er zo voor ongeveer 120 leden 230.000 liter ina/out aangekocht, á 1.80 Fr goedkoper dan de marktprijs: dat maakt toch een gezamenlijk voordeel van zo'n half miljoen Fr! Altijd mooi meegenomen. En vorige week werd er gezamenlijk poigrond ingekocht: ieder kon opgeven hoeveel hij wilde: te kiezen tussen 2 kwaliteiten: ut 60 fr/50 liter of 160 fr/50 per liter. Ze moesten het wel zelf in zakken doen. Maar er gingen toch 100 zakken van 60 fr weg en 80 zakken van 160 Fr, dat is samen toch 9000 liter. Dus weer een goedgelukte actie. Nog andere s oorstel en!

Ei,leIe n ,eken g let/di nerti de Pastorijsiraat t/oor de gemeentelijke groendienst opgefleurd met tii'ee rijen sierperelaars. Een prachtig initiatief dat bi'. op de Grote Plaats ook mooi Zou staan. Als nu de bewoners het initiatief van de gemeente eens allemaal st'ilden volgen en cle strook voor hun haag of tuinmuurtje met wat graszaad in een groen weilje wilden onitoveren zou de straat nog aan charme winnen. Een groen gazonnetje voor de haag of afsluiting is immers zoveel mooier dan de zand- of slijkstroken clie nu nog hier en daar in stand worden gehouden door middel ton hakker of stinkende onkruid 'i'erdelgcr.

Driemaal is scheepsrecht, of Alle goeie dingen bestaan uit drie

Nieuwe klanten in de Wortelse bil)

Elk jaar krijgen de mtit'int'e jonge le:t rÎje. een r mlLl/('i(Ii/l,7 iii Ic /)I/)/Io/I)i (Ii 110/dell ze door bibverantvi'oordelijke Roos Aerts vertrouwd gemaakt niet het ontlenen van boeken. Op de foto Ziet ii de jongens en meisjes van de laatste kleuterklas van Wortel met juff rouw Frie Verschueren die met grote ogen en open oortjes een nieuwe wereld binnenkomen. Diezelfde week kwam ook het eerste studiejaar van Wortel op bezoek. Als extraatje leest Roos dan voor uit één i'aii de mooiste kinderboeken. Niet alleen kinderen zijn welkom, ook volwassen lezers kunnen tweemaal per week terecht in de hib op woensdag van 18.00 u tot 20.00 ii en op vrijdag van 14.301t tot 16.30 u.

De nieuwe spelling Dl-i ilondenl:iv 17 april oiii 1 1 ),30 mii kin je nieci vernemen over de nieuse spelline in de refter van de gemeenteschool, ingang via het Kerkpad. Mevr. Ria Toelen is die avond onze taalgids. Wij kunnen ook, aan de hand van invulbladen, op eigen houtje oefeningen maken. Schrijfgerief is hierbij onmisbaar. En op het einde van de avond krijgen we een samenvat-

tende brochure mee naar huis, zodanig dat we alles nog eens rustig kunnen nalezen. Vooraf inschrijven hoeft niet en de 6 organiserende verenigingen bieden je deze avond gratis aan. Spreek af met vrienden en vriendinnen en neem de uitdaging aan. Wij heten je van harte welkom!

Vanwege BGJG, KAV, KVLV, LG, KWB, Oude rconii ree t 1-

In de twee vorige numnniers van dit onm'olprezen blad heb ik er cle aandacht al op getrokken dat de grote gele borden bij de inkom van onze agglonieraties, sm'aarop liet aantal snelheidsot'ertredin gen vermeld kunnen worden, al minstens twee, zo geen drie maanden 'leeg' staan, cl. te. z. geen enkel aantal vaststellin gen vermelden. Dat ze tijdens verlofperioden niet ingevuld of geteld kunnen worden, wegens gebrek aan mankracht bi', wil ik nog aannemen, maar nu? Zo leeg te staan pronken heeft geen enkele zin, integendeel: iemand clie hier regelmatig passeert en dit ziet, trekt zijn conclusie: rij maar raak, ze doen inc hier niks! (Wat trouwens ieder hier al weet). Persoonlijk ben ik er al langer hoe meer van overtuigd dat liet ontbreekt aan wil om verkeersovertreders te pakken en te beboeten of andere maatregelen te nemen om in de bebouwde kom de verkeersregels en de snel/ieidsregels te doen eerbiedigen. Tot men mij liet tegendeel bewijst. 37


M 59m M l=d ~sd Bezoekers kunnen verrassend uit de hoek komen. We zijn allemaal een beetje trots Dreven iers te zijn. Mijn eigenwaarde kreeg laatst echter een flinke deuk toen een bezoeker me deed twijfelen aan mijn herkomst. 'Jij woont niet in Meersel-Dreef. De grens loopt voor je voordeur, je woont in Meerle.' Daar was ondergetekende even niet goed van. Mijn hele leven was ik er zeker van dat mijn roots in Mee rselDreef liggen. Twijfel en schrik maakten zich van n?ij meester. Ik ben toen om raad geweest bij een wijs man. Hij bezorgde me een kaartje met daarop de afbakening van het Meersel-Dreefse grondgebied. En beste lezer, ik slaap weer op beide oren. De grens maakt rare kronkels in Klein Eyssel, maar loopt gelukkig in mijn achtertuin in plaats van voor mijn deur. Nu ben ik me wel bewust van het feit dat ik als Eysselnaar de zaken in 'het dorp' van op afstand bekijk omdat ik er nu eenmaal niet elke dag kom, maar dat is misschien o slecht nog niet.

Schoon dorp \1r.cI -Di.ct i ccn mooi dorp. De herinrichting heelt het uitzicht van de Dreef echt deugd gedaan en met de tweede fase van de riolering in zicht kan het er alleen maar op vooruit gaan. De dreef, het heraangelegde kerkplein en de groene oase rond het Kapucijnenklooster nodigen uit de auto aan de kant te zetten en een korte wandeling te maken. Het fietspad langs de Mark, de aanlegsteigers voor de kanovaarders en de uitlopers van de bossen langs de Belgisch-Nederlandse grens zijn toeristische troeven die we moeten koesteren. Landschap, open ruimte en natuur worden als toeristische aantrekkingsfactor alsmaar belangrijker. Fietsers, wandelaars, vissers, kanovaarders en andere zachte recreanten kiezen in de eerste plaats een omgeving waar rust en schoonheid hand in hand gaan. Het schepencollege besliste, wellicht daarom, ook verder stroomopwaarts aanlegsteigers voor kanovaarders te bouwen. L

Plantgaten

(;astvrijheid % l cc i„cl-I)i -eel

k ook a:intrckkclijk omdat onze middenstanders en horeca-uitbaters grote inspanningen leveren. De gezellige winkeltjes, de gastvrije herbergiers, de eethuisjes allerhande en de druk bezochte terrasjes geven MeerselDreef de sfeer zo eigen aan ons dorp. Het nieuwe seizoen is vroeger dan ooit begonnen. De mensen die er hun kost mee moeten verdienen zullen er zonder twijfel niet rouwig om zijn. De terrasjes zaten vorige maand al overvol. Een klein vraagje toch: 'Zou het personeel alsjeblieft een snelcursus kunnen volgen in het rekenen met Belgisch geld? En zou de eerlijkheid niet gebieden de kostprijs eerst in Belgische munten uit te drukken? Het zou de Nederlandse klanten alleen maar in hun mening sterken dat zij echt op reis zijn in het buitenland. Bovendien scoor je nadien als horeca-uitbater nog eens als je de klant als service kan aanbieden dat hij ook nog eens in de munt van zijn eigen land mag betalen. Die gastvrijheid kent men in Nederland niet en daar worden wij Vlamingen in Nederland toch zo om geëerd. Die naam en faam hoor je in ere te houden.' Het is maar een vraag. El

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

Kampweg Hei k spijtig dat de plaatsëîijke biëtheïd niët gretiger ingaat op het Taxandriaproject. Met Europees geld worden daarmee projecten gesteund die toerisme en natuur in het vaandel dragen. Beide sectoren blijken mekaar meer en meer te vinden. De projecten voorzien in de uitrusting. gaande van wegwijzers en infopanelen tot heuse educatieve centra, van natuurtoerisme. Daarom is het misschien ook wel spijtig dat, ondanks het feit dat de Kampweg aan een kant werd afgesloten door de ruilverkaveling, het college (of slechts een aantal van de schepenen!) deze openbare weg toch weer opnieuw wil( len) afschaffen. De provincie had een eerdere gemeenteraadsbeslissing in die zin vernietigd. De dorpsraden van Meerle en MeerselDreef beklemtoonden tijdens de overlegvergadering met het college nog maar eens dat deze weg open moet voor het publiek. Blijkbaar werd zelfs al een alternatieve aansluitingsweg uitgedokterd om alsnog een wandelroute mogelijk te maken.

GMTI?,.-7.-T

LASERSHOW

De groendien.st vwi de ge/nee//te is druk doende met het teigroten twt de plwttgciteit. liet leren tcot de confortabeler op worden. 38

1)0//te/t

-

IIOOGSTRATE

kon er alleeit niaar


MEERSEL-DREEF

Aardbeien Dat de lente vroeg in het land neergestreken is, was ook in de tuinhouss merkbaar. De eerste Belgische aardbeien van het seizoen komen weer uit Meersel-Dreef. Tuinder Adriaan van Boxel leverde voor de zevende opeenvolgende keer de primeuraardheien in de Veiling der Keinpen. Voor cle zesde keer zijn de aardbeien ook de eerste in België. Het veelbelovencl aardbeienseizoen is nu definitief van start gegaan. Vorig jaar werden de eerste aardbeien vrij laat op de Veiling der Kempeii aangeboden. Normaal is men op het bedrijf van Adriaan van Boxel altijd op het einde van februari of het begin van maart klaar voor de eerste pluk. Vorig jaar had men echter te maken met een donkere winter. Dit jaar was het ook heel koud, maar dc zon was van de partij. Het overvloedige zonlicht is van essentieel belang voor een goede. vroege oogst. Men moest wel veel bijverwarmen, in de eerste plaats om vorstschade te vermijden. In de serres waar een vroege oogst geteeld wordt, gaat men vooral bijlichten. De eerste aardbeien, 2,4 kilogram Primella, werden via de veiling-simultaanverkoop gekocht door twee bedrijven. Per doosje van 200 gram betaalden zij 2000 frank. Het bedrag wordt, zoals dc traditie het inmiddels wil, in zijn geheel overgemaakt aan een goed doel. Dit jaar waren de mensen van Ispahan vzw uit Turnhout de gelukkigen. De Veiling der Kempen verdub-

Varkenspest

1(11/ /30.VCI Id'/'el(ld' /1101 LII' :ete'tde opceiiiolgende keer als eerste aardbeien in de Veiling der Kempen. Het stas ook de zesde keer dat het om een Belgische primeur ging.

belde overigens het bedrag. Ispahan staat voor gespecialiseerde verpleging en totaalzorg in verband met menswaardige stervensbegeleiding thuis. In Hoogstraten hoopt men op een goed aardbeienjaar. Met de steun van de Zundertse

. .. . ..: ....

De landbouwsector, en dan in de eerste plaats dc varkenstelers, kregen het moeilijk omwille van het uitbrekeivan de varkenspest in Rij sbergen. Heet wat beschermende maatregelen waren nodig om uitbreiding van de varkenskoorts te voorkomen. Ook in Meersel-Dreef werden dc varkenskwekers getroffen door de strenge reglementeringen. De ongerustheid dat de haard verder zou uitbreiden was trouwens groot. Bij het varkensfokbedrijf Van den Plas liet men er geen twijfel over bestaan. 'We begrijpen echt niet waarom de verantwoordelijken zolang gewacht hebben met het sluiten van de grenzen voor Nederlandse varkens. Toen de eerste haarden in Duitsland werden ontdekt, werden de grenzen van bepaalde Duitse Staten al van in het begin gesloten. Waarom moest men voor Nederland zo lang wachten?' 'Als we in België in dezelfde situatie zouden komen te zitten, kijken we er wellicht ook wel anders tegenaan. Je kan in de hele zaak moeilijk schuldigen aanwijzen. We nemen hier altijd dc nodige voorzorgen. Niemand kan zomaar bij onze varkens. Aan de poort, die altijd gesloten is, en aan de toegangen naar de stallingen staan badjes met ontsmettingsmiddel. Onze woning is zodanig gebouwd dat het risico dat we zelf ziektekiemen zouden binnenbrengen tot een minimum wordt beperkt. En toch bieden al deze maatregelen nog niet de garantie dat de varkenskoorts hier nooit zal uitbreken.' De varkensfckkerij, met 500 zeugen, van de familie Van den Plas is een jong bedrijf. 'Voor oudere varkensbedi -ijven is het moeilijker om dergelijke maatregelen te nemen, maar ook daar worden grote inspanningen geleverd. Een moderne varkenskwekerij is in de eerste plaats hygiënisch en veilig.' 'We kunnen eigenlijk niets anders doen dan hopen en vechten tegen de ongerustheid. Die wordt nu natuurlijk nog groter. Moest de lands-

5.::.

Voetbal

........ . ............. ....

ik/ee r.vel-Dree/ koorts.

telers, die hun samenwerking met de Bredase Tuinbouwveiling (tegenwoordig Greenery International) opzegden ten voordele van de Veiling der Kempen, is de Hoogstraatse Veiling vanaf dit jaar de grootste aanvoer- en verkooppiaats voor aardbeien van België. E

1/!

de Inn t t 'uit

11e

grens er niet zijn. dan lagen we nu met ons bedrijf zelfs binnen de schutskring.' Uiteindelijk kwam het gros van de bedrijven in de toezichtskring te liggen. Na verloop van tijd werden gecontroleerde slachtingen toegestaan. Voor de biggen werd een opkoopregeling uitgewerkt. 1-1

Elke lloogstraatse deelgemeente krijgt een volwaardige turnzaal en voetbalterreinen. Daar zorgt het gemeentebestuur voor. Het overdekte sportcomplex van Meersel-Dreef kanje bezichtigen onder de luifel van de lagere school. die tot een dergelijke ruimte werd omgebouwd. Er werd niet op een frank gekeken. Bovendien vind je in de onmiddellijke nabijheid een goed uitgeruste openbare bibliotheek. Aangezien we in Meersel-Dreef niet over een officiële voetbalploeg beschikken, hebben we ook niet echt een voetbalterrein nodig. Alhoewel, ook Dreefse jongeren trappen graag tegen een bal. Velen van hen vinden of vonden hun gading bij Gesta of bij FC Meerle. Ooit, veertig of vijftig jaar geleden, was er wel een echte Dreefse voetbalploeg. Maar het heeft niet lang blijven duren, gelukkig voor ons stadsbestuur. Dat Dreveniers kunnen voetballen bleek de voorbije maanden overduidelijk. De prestaties van Bart de Roover. als Lierse sluitstuk en als Rode Duivel, werden in Meersel-Dreef met argusogen gevolgd. En reken maar dat we er fier op zijn! Wij (allez toch ene) kunnen dus zelfs goed voetballen zonder dat we een plein hebben.

Paardenwijding Als we deze tekst aan het papier toevertrouwen, is aan de Sint-Luciakapel de jaarlijkse paardenwijding bezig. De paarden van dc LRV-afdelingen die aan het toernooi in Meersel deelnemen rijden er langs de kapel heen. Ze worden rijkelijk besprenkeld met wijwater. Als naar gewoonte nemen ook een aantal tractoren aan de wijding deel. Li

39


MEERSEL -DREEF

Met dank

TTTi N

E.

opa

Het dagelijks bestuur van liet Jeestcoinité bracht op maandag 10 maart een bezoek aan Jos en May Verboven. Dertig jaar lang was 'nieesterief' secretaris, penningmeester en voorzitter van liet comité. Hij••'oi1 het tijd oni afscheid te nemen. Het feestcomnité hield er aan hem te bedanken voor de bewezen diensten, en met hen de hele Dreefse gemeenschap.

Fanfare

...::.. ........

l)e Fantaic Voor Eer en Deugd' van Meersell)reel. Gulder en Strijbeek organiseert op zaterdag 12 april haar jaarlijkse concertavond. De avond begint om 20.00 uur in de parochiezaal 'De Zevenster'. Het belooft weer een geslaagde avond te worden, want er staan weer verschillende gevarieerde muziek-stukken (die er nu al afvliegen tijdens de repetities!) op het programma. Op zondag 4 mei 1997 gaat de fanfare dauwt rappen naar Chaam. Iedereen die van ccn ste vice wandelin g houdt, kan en mag mee. Wel moet je 300 frank betalen voor koffie en ontbijt. Wie meCr inlielitiiigen wil, klopt of belt maar eens bij Toon Verleye aan (zie adres bovenaan). Voor de rest ligt het verenigingsleven bijna stil. We verwachten al uw tips en aankondigingen voor de volgende 'Maand' en hopen dat onze brievenbussen voor één keer uitpuilen. Houwdoe. •

gaas GARAGE HOGA BUV.BIA. LEO WOUTERS

Eg Garage

F. GEUDENS bvba Meersewe g 8 2321 Meer lol. 315,71.76 Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID'

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

0

ongarnerj'

DOMS

- SCHILDERWERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloediaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 1 39c

40


E1IJ

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

40 Jaar Chiro St.-Jan Meerle Men zegt wel eens dat het leven pas begint op 40. Dat is natuurlijk een smoesje voor die mensen wiens jonge jaren dan definitief achter de rug zijn en die met rasse schreden de mid-life crisis tegemoet gaan. Voor verenigingen gaat dat niet op. Zij zijn eeuwig jong of ze zijn in hun bestaan bedreigd. Als een vereniging veertig jaar telt, wil dat zeggen dat ze al een hele historie achter zich hebben en als ze dat dan nog vieren ook, betekent dat ze nog een hele toekomst voor zich menen te hebben. De jongenschiro St. Jan heeft een hele historie te vieren en is op dit ogenblik nog steeds jong en vitaal. Tijdens het feestweekeinde van 11 tot 13 april zullen ze ons dat eens laten zien.

Al snel maakte men plannen voor een eigen, degelijk heem en een speelweide in het dorp. De kerfabriek stelde een weide ter beschikking op de Ulicotenseweg. Met de hulp van velen (o.a. Mevrouw Voortman) en materialen van het klooster van Meersel-Dreef, maar vooral eigen werkkraeht, werd een lokaal opgetrokken dat op 17mei 1959 werd ingewijd door pastoor Van Dijek. Van 24 tot 31 augustus volgt dan het eerste echt kamp in Arendonk. Met deze stevige basis, gaat het de chiro van dan af voor de wind en wordt de groep steeds groter. In 1967 verlaat stichter en bezieler Pater Bellarmien de groep om met pensioen te gaan. 111 1969 wordt de "speelelub" opgestart met dertig leden. De groep blijft groeien tot 161 leden in 1972 en is dan ook uit de lokalen gegroeid. Opnieuw worden bouwplannen gemaakt. Ouders en leden bouwen, bij heel de parochie en bij het gemeentebestuur worden Ii nanciële middelen bijeengehaald. In 1974 wordt het degelijke gebouw in gebruik genomen : een speelciublokaal, een grote binnenspeelruimte, een leiderslokaal, behoorlijk sanitair en een keuken. In 1977 wordt het 20-jarig bestaan feestelijk evier(1 met een spnnsor_wanrlettncht, een volksdansavond en een "Kultuurnamiddag" met de harmonie St. Cecilia, volksdansgroepen uit Meerle, Hoogstraten en Minderhout, de vendeliers van Meerseldreef. De daaropvolgende familieavond duurt tot in de late uurtjes. ....

Dc roiiedige elitro St. Iwi bij Lie i;ilniidiçiiig ecui liet eersteheen," in 1959.

Toen... 1957 : begin september worden een paar jonge gasten uitgenodigd (opgeroepen staat er in de annalen van 1957) op de pastorij van Meerle om mee te werken aan de oprichting van een jongenschiro. De drijvende kracht achter het initiatief is Pater Bellarmien. De mannen die hem moeten bijstaan zijn Harry Pauwels, Fons Muesen, Frans Sterkens en Adriaan Van Bavel. Zij zetten het spel in gang en op 22 september gaat de chiro van start met 15 leden. "De zondagvergadering, elke zondag van 2 tot 6 uur, gaat door, al naar gelang de omstandigheden, in dc parochiezaal, kI;ts!ukual eu bij goed wedei in Gods vrije natuur. Als speelterrein werd de heide uitgekozen die gelegen is tussen Frans Lochten en Louis Michielsen op de Strijbeekse Baan Eerst dus zonder lokaal, in januari 1958 wordt het eerste eigen "heem" in de Dorpsstraat (naast Kees 1-lavermans) plechtig ingenomen. "Het bestond uit een lange smalle gang die vroeger zowat voor alles had gediend, o.a. een deel ervan was paardenstal gewccst.We becliikten over een paar tafels, enkele banken en stoelen, een kast en een kachel. Wegens de koudc hebben we die winter een paar wagens mastenspelden op het dak gereden. Het werd er warmer door, niet minder nat en vochtig.". De groep van 15 groeit snel aan. Voor het einde van het eerste werkjaar zijn er al 30 leden. Het eerste "kamp" vindt plaats in Meer op 18 en 19

augustus 1958. Op de eerste "chiroavond" voor de ouders wordt er toneel en "enkele kluchtige nummertjes" gespeeld en natuurlijk een tombola gehouden. "De opkomst was zeer goed en de kas vaarde er wel bij" lezen we in de annalen.

ennu

Ook chiro is met zijn tijd meegegaan. Knapen en vendels zijn historie geworden. Nu heet dat speelclub, rakkers, toppers, kerels en aspi's. Het aantal leden is niet meer zo hoog als toen, er is voor de jongeren deze dagen meer keuze dan vroeger. Toch telt de ehiro St. Jan 102 leden, 14 leiders en een volwassen begeleider. Het stramien van de activiteiten is grotendeels hetzelfde gebleven als vroeger. Het werkjaar start met een "Startdag" op de eerste zondag na de kermis, waarop ook de nieuwe leden worden verwelkomd. Vrijdagavond is er leidersvergadering waarop de voorbije actviteiten worden geëvalueerd en nieuwe voorbereid. Elke zondag begint

Groepfoto op liet Genieenreplein in 1965. 41


de vergadering met een groepsformatie in uniform. Daarna wijdt elke afdeling zich aan zijn eigen activiteiten, met veel sport en spel, zoveel mogelijk buiten. Elke afdeling gaat eens perjaar op weekend als voorbereiding op het kamp. Dat kamp (in juli) is nog steeds het hoogtepunt van het werkjaar en vergt dan ook een gedegen voorbereiding De leiding trekt hiervoor een heel bivak-weekend uit. Hoewel de chiro hier kan terugvallen op veertien leiders, blijft dit een van de grootste problemen voor de toekomst. Chiro-leider zijn vraagt immers veel inzet. De meestejongeren studeren tegenwoordig en zijn daardoor dikwijls heel de week weg. Zij moeten dan ook veel van hun vrije tijd aan chiro opofferen. Als we zien waaraan jonge gasten hun tijd allemaal zouden kunnen besteden, dan kunnen we er alleen maar bewondering voor opbrengen dat ze onze kinderen elke zondag de gelegenheid geven zich te komen uitleven.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

SIuis

woondecoratie

Feest Uiteraard kan men een belangrijke verjaardag niet zomaar laten voorbijgaan. Die moet op passende wijze gevierd worden en dus wordt daarvoor een heel weekeinde uitgetrokken.

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

35 Jarigen

Het feest wordt op vrijdag 11 april ingezet met een receptie voor genodigden. Op zaterdag 12april worden alle Meerlese kinderen van 7 tot l 2jaar verwacht voor een "SPEL

ZONDER GRENZEN". 's Avonds grote "WAS HET NU 1957 OF 1997?" FUIF voor jonge en oudere jongeren, met live optredens van de in Meerle wereldberoemde groepen WHYPOAL, PETER EN ZIJN BOTSAUTO'S EN DE MJEELSE PRIMITIEVEN. Allemaal groepen die in de chiro actief zijn of waren. Na de live-acts kan er tot in de vroege uurtjes gefuifd worden. Inkom 100 Bef., geen geld voor zo'n affiche. Op 7nnrlag 1 april is r in dr vnnrmiddag n feestelijk Eucharistieviering. In de namiddag wordt heel Meerle aan de chirolokalen verwacht op de "OPEN DEUR" mcl tal van activiteiten, o.a. clown PAPA POEF, schmink-stand, ballonwedstrijd, koers op rollen, springkussen, ballen gooien en uiteraard voldoende mogelijkheden voor het stillen van de honger en het lessen van de dorst.

In I»5,

1n

1(111vIe k 1( , llt(, i-klt l.s /j jit//ininY I30c/uii :uvn :c ci zo liii...

Steek de Meerlese jongenschiro een riem onder het hart en kom meefeesten. L

dertig jaar later, samen aan het fest in de Voorthoeve zien ze er zo uit. Korte broekjes, strikjes, frisse kleedjes niet witte collekes en witte sokjes ZIJ•lI verdwenen. Om samen op de foto te kunnen is er nu ook wat tneer plaats vereist. Maar voor de rest maken ze liet uitstekend en werd de reünie op passende wijze gevierd. 42


reld. Geen uitbuiting van armoede of onderontwikkeling. Boodschap die door de directie van het seminarie argwanend werd bekeken. Het was de tijd ook dat Amada en de M.L.B. (Marxistisch-Lenistische Beweging) gebruik maakten van het conflict met een aantal leraars en de directie van het seminarie om hun politieke denkbeelden ter plaatse te komen propageren. Zij steunden de studenten, die de kant van de leraars hadden gekozen. De zogenoemde "waakhonden van de pastoors" (personeelsleden die achter de directie stonden) moesten contacten tussen scholieren en deze politieke activisten onmogelijk maken om zo het prostest te laten doodbloeden, waar ze uiteindelijk ook in slaagden. Het heeft voor Bert Anciaux allemaal bijgedragen om te worden wat hij nu is. Een bevlogen en integer politicus die zich weigert neer te leggen bij de huidige gang van zaken. Die politiek eerbaar vindt en wil aantonen dat dat inderdaad zo is. Samen met andere politici uit alle instellingen, over dc partijgrenzen heen, wil hij politici verzamelen die ook deze mening zijn toegedaan om ervoor te zorgen dat de politiek van zijn kwalijke reputatie afgeraakt.

BEWOGEN BERT ANCIAUX Een vijl Lig Meerlenaars waren naar dc parochiezaal gekomen voor de "bewogen vertelling" van Bert Anciaux, in het kader van de reeks Bewogen vertellingen van de K.W.B. De afwezigen hadden eens te meer groot ongelijk, want Bert Ancmaux had niet alleen wat te vertellen, hij is een begenadigd spreker die zijn publiek weet te boeien. Met verve en zin voor mooie en plezante anecdotes bracht hij zijn levensverhaal, dat in tegenstelling wal velen denken, zich voor een stuk dicht bij ons heeft afgespeeld. Hij was immers lange tijd scholier aan het Klein Seminarie in l-Ioogstralen, een tijd waarin hij veel meemaakte dat toch nogal wat invloed heeft gehad op zijn latere leven. Als intern tussen veel andere internen, waarbij hij zich als een numnier voelde, zo werden internen volgens hem ook behandeld. Misschien kon dat niet anders, hoe kon je anders zo'n grote bende (ca. 600 internen) binnen de regels houden, maar warm en vriendelijk was het niet. Een tijd van contestatie ook die Bert heeft aangegrepen. Uit solidariteit met de verdrukten uit de derde wereld was hij medeoprichter van de Wereidwinkel in Hoogstraten. Tijdens ouderavonden, opendeurdagen en andere gelegenhe-

den waarbij veel volk in het seminarie kwam verkocht hij met zijn vrienden niet alleen koffie en andere producten, ze verkondigden ook de boodschap erachter. Eerlijk werk en eerlijke verdiensten voor iedereen, ook in de derde we-

Een mooi gazon is een lust voor het oog. Om het perfekt te onderhouden, is een perfekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taai gras, grote of kleine tuinen, HONDA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendsetters als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienstna-verkoop u een perfekt funktionerende grasmaaier. Jarenlang.

Honda. Altijd een perfekt resultaat,

J.STOFFELS-PAUIUSSEN Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41.15

IOWD21

Een nobel doel en Bert wist het uitstekend over te brengen. Een pluim voor cle K.W.B. die dat mogelijk maakte. Zulke bewogen vertellers mogen ze voor mijn part elke maand naar Meerle uitnodigen. •

Beste ouders, DE DAG VAN DE KOMMUNIE komt alweer dichterbij. Heeft u al gedacht aan een prachtige foto van uw kind? Al vanaf 800 Fr. hebt u enkele mooie foto's in de studio of buiten, gemaakt door een vakman.

e

Bel ons voor meer informatie of kom eens langs.

FOTO DE GREEF DORP 42- 2310 RIJKEVORSEL TEL. 03/314.62.50 P.S. Wilt u zelf foto's maken? Dan hebben wij originele kaftjes en goede adviezen. 43


I)i,i t'kkH

i-J

I,,kjJ

spoRT

l- $รง IJ

PRIJS VAN DE STAD HOOGSTRATEN 1997 Het winterseizoen van de LRV ruiters wordt traditioneel afgesloten niet een totaalklassement De Prijs van de stad Hoogstraten". Zowel paarden als pony's reden dit voorjaar 8 wedstrijden in manege de Blauwbossen. Bij de paarden in de klasse licht waren er 60 combinaties. Eindwinnaar werd Pedro niet Paul Laurijssen (Meer). Pedro, de 5-jarige zoon van Codexco, eigendom van Linda Voeten, over heerste deze reeks door winst in 6 van de 8 proeven. Ilse Schrauwen (Meer) werd tweede met Pepita (Feinschnitt) van de stal van veearts Dirk Van den Heuvel voor Louis Vermeiren uit Meerle met Odith (Farao de Guldenboom) en Piet Desmedt uit Minderhout met Nero (Lys de Darmen). In de klasse midden was meer spanning. Uiteindelijk was Ilse Schrauwen (Meer) de beste met Nefertete (Codexco) voor Willy Voeten (Meer) met Michael en Cindy Van Dun (Meerle) met Lucky (Melchior). In dc zwaarste klasse overheerste Dirk Brosens (Wortel) met 1-loliday (Melchior). 68 Jaar zijnde en nog steeds topsporter. Alfons Pauwels (Wortel) werd met Etoucha (Fantastique) tweede, voor Paul Laurijssen (Meer) met Idex (Codexco). Bij de pony's is er traditioneel veel meer strijd. In de klasse B licht werd Dirk Vinckx uit Meer echterprobleemloos eindwinnaar met Huppeltje voor zijn tweelingbroer Wini met Fury. Ondertussen werden Huppeltje en Dirk Vinckx ook derde in het kampioenschap van de provincie Antwerpen. C licht werd gewonnen door Annick Verbreuken uit Meerle met Alana. Zij moest tot het laatste moment strijden voor de overwinning met Wim Vinckx (Meer) en Quirella. Derde werden Bram Herrijgers uit Meer en Nikki. Ook Bram Herrijgers schitterde op het provinciaal kampioenschap in Schilde, waar hij de wedstrijd barema A won. C midden was een koltje naar de hand van Anne Pillot uit Minderhout met Turbo. Zij wonnen Voor Tom Aerts uit Meerle met Lady. In de klasse D was Pieter De Cleene uit Minderhout heer en meester. In D licht versloeg hij Bart Mertens (Minderhout) met zowel Falco als Karmalita. In de hoogste klasse D midden won Pieter niet Arno voor Els Mertens uit Wortel met Pompidoe. In het provinciaal kampioenschap was Pieter De Cleene zowel in D licht als in D midden tweede.โ ข

In 'De Prijs van de stad Hoogstraten' werden de winnaars Pieter De Cleene (D licht Vinckx en D midden), Anne Pillot (C midden), Annick Verbreuken (C licht) en Dirk (B licht). ... Voor onze vestiging in Hoogstraten zoeken wij

O"Mw

EEN ZELFSTANDIGE FILIAA LHOUDSTER - U bent tussen de 24 en 45 jaar. - U hebt tenminste 1 jaar ervaring in de verkoop. - U bent bereid 6 dagen op 7 te werken. - U bent flexibel wat uren en werk betreft. - U hebt het studieniveau A2 behaald. - U hebt zin in leiding geven. - Het zelfstandig statuut schrikt U niet af. - U woont binnen een straal van 30 km. rond de gevraagde lokaliteit.

Aarzel dan niet

,

want dan bent U de kandidaat die wij zoeken:

Wij bieden U :- Een komniissie en premies op de verkoop. - Een degelijke opleiding. - Publicitaire ondersteuning. - Kosten van verwarming, winkel, huur, elektriciteit enz. zijn ten laste van de firma. - Voorraadinvesteringen ten laste van de firma. Telefoneer vandaag nog naar: Mevr. Ilse Tussen 9.00 en 11 .00u. - 013/32 71 85 Onnodig ie reageren als tJ niet aan het gevraagde profiel beantwoord.

SH E '

44

'


SPORT

K.F.C. Meerle Naar de derby Minderhout-Meerle werd reikhalzend uitgekeken door spelers en supporters. Tegen een naaste buur spelen heeft altijd iets meer. Peter Snijders mocht al na vier minuten na een afgeweken bal het eerste doelpunt voor Meerle aantekenen. Minderhout liet het er niet bij en maakte in de 11e minnut de stand gelijk en net na het half uur kwamen ze zelfs op voorsprong. Ruststand 2-1. Bijna halverwege de tweede helft kreeg Meerle na handspel een penalty. die werd omgezet door Marco Klijs. Minderhout creëerde nog een paar prachtkansen en kreeg in de 78e minuut ook een strafschop toegekend. Een schitterende doelman Luc hield de bal uit het net, zodat het 2-2 bleef. Een mooie uitslag voor een mooie derby. Op 2 maart kreeg Meerle reeksaanvoerder S.K. Donk op bezoek. Hoewel Meerle de beste ploeg op het veld was, was het S.K. Donk dat in de 39e minuut dc stand mocht openen. Vier minuten later verdubbelden ze de stand: 0-2. Na de rust zakte het tempo van Meerle en een rode kaart voor Tom Van Den Broeck maakte het voor de leider gemakkelijk de wedstrijd af te werken. In de 83e minuut zorgden ze voor de 0-3 einstand.

HVV bereidt zich voor op de eindronde

KFC Meer blijft in het goede spoor

Na t\ cc nederlagen op rij tegen Dee! en Herentals - sloot HVV de verplaatsing naar Berlaar zegevierend af. De thuismatch tegen Tienen was eveneens goed voor een driepunter en de 2-0 was niet de juiste weergave van de geleverde prestaties. HVV moest aantreden zonder vaste waarden als Op De Beeck, Van Den Muysenbergh. Crusters en Vorsselmans doch de roodwitten lieten Tienen nooit in de match komen en konden zich de luxe permitteren van tegen het einde van de match een paar dikke kansen te missen. Gelukkig voor HVV brengt 20 evenveel op als 4-0 en met nog 6 matchen te gaan stond HVV op kop voor de derde periodetitel en op een gedeelde tweede plaats met Verviers en Racing Mechelen. Dessel is buiten schot, doch de tweede plaats ligt in ons bereik en daar nog een periodetitel bovenop, wat kan men meer verlangen van een club die vorig seizoen 30 matches nodig had om in derde klas te blijven. De match op Diest leverde één punt op via een 2-2 gelijkspel.

Na een ree k .tn u ve in lijn een e rd hei op het smalle veld van ExcEssen toch wel even moeilijker voor FC Meer, dat de ruimte nodig heeft om zijn normaal spelpeil te ontwikkelen. De in degradatiegevaar verkerende thuisploeg ging er van meet af flink tegenaan en hun jonge en talentrijke doelman liet zich ook niet verschalken. De begincijfers bleven dan ook op het bord. Tegen Vrij Arendonk had Meer nog wat goed te maken, want tijdens de heenronde werd daar een bescharnende 5-0 nederlaag opgelopen. Het eerste uur viel er weinig te beleven, maar dan kwamen de doelpunten uit de lucht vallen. Tweemaal slaagde de thuisploeg erin de leiding in handen te nemen doch de bezoekers sloegen telkens gepast terug. Vervoort zorgde in de slotfase toch nog voor twee thuisgoals en de 42 zege was binnen. Van Loenhout verwachtte men niet zoveel tegenstand en voor de rust was er ook bijzonder weinig te beleven. Nadien schoten de gastheren tweemaal met scherp en slechts helemaal tegen het einde kon Meer het eerreddende doelpunt netten. Een slechte wedstrijd en een 2-1 nederlaag. Op leider Gierle zag iedereen een wedstrijd met een ongebreidelde inzet. De thuisploeg scoorde al na twee minuten maar binnen het kwartier stonden de bordjes terug gelijk. Naargelang de wedstrijd vorderde nam Meer het heft duidelijker in handen en het meegebrachte punt was dan ook dubbel en dik verdiend.

Wedstrijden 6 april: 15.00 u. Berchcm-HVV

Op Bezemheide, zonder de geel geschortse Mus Bjainec, kwam Meerle na 11 minuten op voorsprong met een penalty, aangetekend door Dirk Van Bavcl. Diezelfde Van Bavel zorgde in de 23e minuut voor een mooie voorzet die door Marco Klijs werd ingekopt. In de 35e minnut was het opnieuw bingo :0-3 door Nick Mertens. Vijf minuten voor rust zette Bezemheide een strafschop om: ruststand 1-3. Na de rust kon Meerle de stand behoorlijk aandikken door Dirk Van Bavel in de 54e minuut met een prachtschot, in de 65e minuut door een doelpunt van invaller Ruud Van Bergen. De Meerlese doelman Luc werd dan vervangen door de 17-jarige Hans Van Gestel, die zijn kunnen in de toekomst zal moeten bewijzen, nu had hij geen werk. In de 75e minuut maakte een opvallende Ad Graumans er op voorzet van Van Gorp 1-6 van en 7 minuten voor het einde legde Nic Mertens dc eindstand vast op 1-7. Een hoge score, mede door een zwak Bezemheide. Meerle vertrok op 16 maart zonder Dirk Van Bavel en Ad Graumans naar Merksem. De Meerlese ploeg zette zich vanaf het begin bijzonder sterk in, maar moest toch tot dc 20e minuut wachten eer het daarvoor beloond werd. Een voorzet van Nick Menens werd door Marco Klijs tegen dc netten gekopt. Meerle kon Merksem afhouden tot net voorde rust degelijkmaker viel. Ruststand 1-1. Direct na dc rust tekende onze topscorer Dirk Van Bavel de 2-1 aan. Net voor affluiten deed Wilfried Pauwels er daar nog eentje bij. 1-3, maar met wat geluk na de vele kansen hadden de cijfers veel hoger kunnen zijn.

Schoon heiJssahrn Lieve Ve 7v[eester

15.00 u. Visé-HVV

20 april: Mol-HVV 27 april: HVV-Racing Mechelen

Wedstrijden

Nationale reserven

Zondag 6 april:

4 april: 20.00 u. HVV-Bcrchem

15.00 uur FC Meer - Gooreind Zondag 13 april: 15.00 uurFC Meer- Flandria Zondag 20 april: 15.00 uur Westmalle - FC Meer Zondag 27 april: 15.00 uur Horendonk - FC Meer Zondag 4 mei: 15.00 uur FC Meer - Brecht•

11 april: 20.00 u. HVV-Tsé

18 april: 20.00 u. HVV-Mol

25 april: 20.00 u. Racing Mechelen-HVV

BOEKBESPREKING door G. Vleugels

DE CELES7ZJSE ELOF7t vJcv' Re4,1ieki' rf-

E1'J

BZELSE ELOTE Hartelijk welkom op vrijdagavond 25 april om 20.15 uur in de bovenzaal van de Openbare Bibliotheek Lindendreef 2a Hoogstraten.

£angenberçj 30 - 323 'ilcrte1 03, 314.55.15 Lnk4'op afpraa,- Ook,,bi/ U thui.

ce(atusverzorgin,g . Manicure - Tedicure Ontfiaringen - iYvl'aquilTage

13 april:

-

inkom: 100 Bfr. Dit is een initiatief van de Evangelische Gemeente I -Ioogstraten. In!. 031314.10.371315.92.58. 141

45


SPORT

Minderhout VV: gas terug! Een reeks overwinningen bracht dc MVV-boys in .Je voorrtc gelederen van 't klaGscmcnt, maar deze riante stand is ondertussen wel degelijk afgcwakt, alhoewel de jongens van trainer Donckers toch een stevige middenmoter blijven. Op SK Donk werd het een felbetwiste wedstrijd en voor de rust keek groen-wit tegen een 1-0 achterstand op. Vlak na de pauze incasseerde men een tweede treffer, MVV herpakte zich maar de afwerking bleef duidelijk in gebreke. Donk daarentegen verhoogde de stand nog na een snelle uitbraak waar bij de MVV-portier duidelijk foutief gehinderd werd. De scheidsrechter had geen oor voor de protesten, zodat men afdroop met een 3-0 nederlaag. Het geburentreffen tegen FC Meerle kende wel een spannend verloop. Reeds in de 2de minuut konden de bezoekers juichen. MVV liet niet begaan en toen Guy Martens een vrij schop voor doel plaatste was Paul Van Gils er als de kippen bij om de gelijkmaker aan te tekenen. Na de koffie toonde MVV zich het gevaarljkst en Kurt Vermeiren scoorde zijn 1 8de treffer van 't seizoen. Meerle kreeg daarna een strafschop toegewezen en de bordjes hingen weer gelijk. Toch werd de thuisploeg nog in de gelegenheid gesteld om de volle buit weg te kapen, want ook zij werd bedacht met een strafschop. Kurt Van den Langenbergh vond echter de doelman op zijn weg, zodat de stand 2-2 bleef. Op een drassig veld te Merksem kwam MVV rond het kwartier 1-0 in het krijt, na een slippertje van de verdediging. Vlak voor rusten verhoogde de thuisploeg de score en slechts in de 85ste minuut trapte Bram Quaars de aansluitingstreffer binnen. De bezoekers roken meer en namen risico's, die door de gastheren ongenadig werden afgestraft met nog twee doelpunten in de laatste minuten, 4-1! Tegen Achterbroek zou men terug met de overwinning moeten kunnen aanknopen. Niets daarvan, een archislechte wedstrijd werd het en de 00 stand was een duidelijke weerspiegeling van de partij.

Programma Zondag 6 april: 15.00 u. Stabroek-Minderhout VV Zondag 13 april: 15.00 u. Minderhout VV-Turk Sport Zondag 20 april: 15.00 u. Mariaburg-Minderhout VV•

De Minderhoutse B-Knapen laten niet lilet zich solleit en behoren bij de top 5

V.N.A. Wortel Nieuws

46

het

Op 29-2 t iok " NA ii aar (inure t nd. en zt )al S in vroegere Hoogstraatse Maand reeds geschreven, kwam Wortel weer goed voor de dag. Maar na een omgezette vrijschop door de thuisploeg moesten we zonder punten terugkeren maar, zoals vroeger gemeld, de punten zouden niet uitblijven. Zo gebeurde het ook, de thuiswedstrijd tegen koploper Horendonk werd zegevierend afgesloten, 2-0 werd het. Jimmy Quirijnen opende voor Wortel, 1-0. Horendonk voelde het gevaar - zij hadden ook in hun thuismatch de drie punten aan VNA moeten laten - en op hoekschop werkte Sebregts het leder in doel, maar met de hand en na consultatie van de lijnrechter, keurde de scheidsrechter het doelpunt af. Horendonk bleef zoeken maar Wortel was gevaarlijker en even voor affluiten kon Dré Snoeys nog eens doorbreken en zijn schot werd door een verdediger in doel gedevieerd, 2-0 en 3 punten voor VNA. We hadden er lang op moeten wachten maar de verdiende beloning was er, eindelijk. VNA leek nu gelanceerd want de week nadien moest SK Brecht eraan geloven. Eddy Aerts rondde net voor rust een prima actie af maar het Ieder kaatste van de binnenkant van de paal terug het veld in, weg kans, brute pech want in plaats van 0-1 gingen we met 0-0 de rust in. Na de rust beheerste VNA compleet het gebeuren; kon Brecht voor rust nog enig weerwerk bieden. In de 2e helft kwamen ze niet echt meer in het stuk voor. Toch moest VNA nog tot de 80ste minuut wachten vooraleer Dré Snoeys de 0-1 op de bordjes prikte. Vijf minuten later verzilverde Wim Braspenning een penalty na fout op Jimmy Quirijnen en VNA trok het puntenaantal op naar 32. Zondag 16 maart kwam dan de derby tegen SK

Merksplas. VNA was gebrand op een revanche na de 3-1 nederlaag uit de heenronde. Na een half uur zond de scheidsrechter Ed Vermeiren naar de kleedkamers; ook Polleke Vermeiren die van de bank het veld was opgespurt om de scheids een paar bijlessen te geven, kreeg rood voor zijn ogen getoverd. De aanstoker, Geny van Vliet van SK Merksplas, bleef van een karton gespaard en kon in de 2e helft, 20 min. voor tijd, de 0-1 op het bord brengen, weer na een voorafgaand licht handspel dat niet door de arbiter werd opgemerkt, weer niet, ondanks de bijlessen van ......Polleke. De VNA-jongens zetten nu alles op alles maar de gelijkmaker bleef uit. 5 Minuten voor tijd viel het definitief verdict. Na comer klom Merksplas op naar 0-2, en zo bleef het ook. Een gevleide overwinning die Merksplas vooraan in het klassement houdt ten koste van een verdienstelijk VNA dat hierdoor de aansluiting met de kop misloopt. Ook de VNA-jeugd laat zich niet onbetuigd. Zo prijken de scholieren op kop in het klassement met een 6-punten marge op de naaste achtervolger, HIH-Turnhout die zij op 9 maart met 1-4 inblikten. Ook de Reserven-A staan aan de leiding in hun reeks, hier is Oostmalle de gevaarlijke concurrent op 1 punt, maar met 1 wedstnjd meer gespeeld. Van de andere ploegen meer nieuws in het volgend nummer. Volgende wedstrijden Zondag 64: 15 uur VNA - Westmalle Zondag 134: 15 uur Excelsior - VNA Zondag 20-4: 15 uur VNA - Vrij Arkendonk Zondag 274: 15 uur VNA - Loenhout

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is.

n\

iii

klciçse,iu'iit

mode... Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99


SPORT

'De Marcklopers'

Challenge Delhalle Hele en halve marathon, stratenlopen. veldcross! De inrichtingen schieten als paddestoelen uit de grond en telkens komt er een hele bende deelnemers opdagen. Wat bezielt deze mensen toch om zich zo af te beulen tijdens die wedstrijden om dan nog maar te zwijgen over die uren en kilometers trainen per week? Voor de gezondheid, om de grenzen te verleggen, de kick, het plezier van het presteren! Zo denken er ook 'De Marcklopers' over, ccii groepje lange afstandlopers uit de omtrek van HoogstratenMerksplas. Onlangs betwistten zij de Cross de Bousval, een loopwedstrijd van 14,4km. waaraan 1110 deelnemers deelnamen. Dit was de eerste cross van de gekende Challenge Delhalle, een looperiterium in Wallonië dat 14 berg- en natuurlopen bevat. De prestaties 74ste Rudy Verheyen Hoogstraten 54.13 1 l7ste Jan Vermeiren Minderhout 56.18 248ste Pat Leysen Minderhout 59.59 399ste Fons Aerts Minderhout 1.04.09 403de Jacques Vermeiren Minderhout 1.04. 19 410de Jos van Bavel Mindcrhout 1.04. 19 481ste Rit van Aert Minderhout 1.05.39 lOilde Frans Onincx Minderhout 1.14.00 In de jeugdloop behaalden Kurt en Axel Aerts uit Minderhout respectievelijk een 2e en 5e plaats. De volgende wedstrijd gaat door in Crêtes de Spa over een afstand van 21 km. Geïnteresseerden die mee willen lopen kunnen contact opnemen met Pat Leysen, tel.03/ 3146947 of niet Rit van Aert, tel.3 143892..

50-plussers Seniorensportdag Voor de achtste maal reeds organiseert het stadsbestuur een seniorensportdag en voor de tweede maal wordt het een indoorevenement. deze dag wordt ingedeeld in twee gelijke delen. Dan kun je zelf een keuze maken of je in de voor- of namiddag konit sporten. Het programma omvat een hele waaier: seniorobics, turnen, wandeltest. yoga, volksdans, massage, eurofit-test, tafeltennis, karabijnschieten, handboog, kleine kruisboog. volkssporten, darts en kaarten. Ook niet-georganiseerde 50-plussers kunnen zich inschrijven en dit v66r 4 april via de sportverantwoordelijke van de bejaardenverenigingen of de dienst senioren, Vrijheid 149 2320 Hoogstraten, tel. 03/340 19 51. De deelnameprijs bedraagt 75 fr. per persoon.0

Paasvakantie en... lentekriebels! : De sportiefste Hoogstraatse vereniging Weerom heeft de Hoogstraatse sportdienst de handen uit de mouwen gestoken om de sportieve jeugd tijdens de paasvakantie weer heel wat animatie aan te bieden. En de slogan 'Als het kriebelt, moet je sporten' heeft nog helemaal niets van zijn geloofwaardigheid verloren. Dusjongelui, voel je ergens kriebels, meedoen en maak een keuze uit een gevarieerd programma waarin je zonder twijfel je gading zult vinden en je sportieve lusten kunt botvieren.

Programma

voor de geboortejaren 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79. Prijs: 950 BEF.

Donderdag 3 april word je een Sportkriebelfestival aangeboden in liet Bloso-centrum te Herentals. Daar staat een waaier van activiteiten te wachten, zoals o.a. petanque, karate, fietsen op rollen, schaatsen, skeeleren, ropeshipping, tennis, Afrikaans dansen en nog een hele resem meer. Het geheel wordt afgesloten te 16.30 u. met een massa-aerobic in de grote sporthal.

Dinsdag 8 en Woensdag 9 april een balsportentoernooi in sporthal de Zevensprong. Allerlei balsporten komen aan bod: netbal, koningsbal, voetbal, unihoc...! Van 09.30 u. tot 12.00 u. ben je in de mogelijkheid omje kostelijk te amuseren nadat je eerst een initiatie in die sporten ontvangen hebt. Voor jou die in 90, 89, 88, 87, 86, 85 geboren zijt. Prijs: 350 BEF.

Een bus wordt ingelegd voor de gegadigden en die vertrekt aan de parking van De Lijn aan sporthal De Zevensprong in de Gelmelstraat te 11.30 u.! Worden verwacht: jongeren die geboren zijn in de jaren in de jaren 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79. Prijs: 200 BEF. Donderdag 8 april een tocht naar Comblain-auPont in de Ardennen voor rotsklimmen en speleo. Specialisten staan klaar om hier de basistechnieken aan te leren om de top van de berg te bereiken en stalagmieten en stalagtieten liggen te wachten op de speleologen. de nioeite waard, zoiider twijfel. De bus vertrekt aan de Zevensprong te 07.15 u. en de aankomst is voorzien te 19.30 u.. Bestemd

Vrijdag 10apri1 weet je wie de sportiefste vereniging van Hoogstraten is en deze activiteit vindt plaats in De Mosten. Groepjes van 3 personeii zullen strijden voor de titel en uien wordt ingedeeld in 2 reeksen. Een reeks voor meisjes en een voor jongens en gemengde ploegen. Sporten die aan bod komen: mountain-bike, touwenparcours, kanorace, avonturentocht en oriëntatielopen. Vanaf 9 u. worden diegenen verwacht die geboren zijn in 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79. Prijs: 500 BEF. Voor informatie en inschrijvingen: stedelijke sportdienst, Rie Voet, Vrijheid 149,2320 Hoogstraten, tel. 03/340 1951..

Sterkens tevreden Onder gn)ic puhheke belangstelling (gratis toegang) werd het Belgisch Kampioenschap rallycross opgang geschoten in Maasmechelen. In Divisie 1, de koninginneklasse, ging J os Sterkens van start met een gloedtiieuwe Ford Mondeo Cosworth 4x4 Turbo. De vuurdoop was alvast geslaagd te noemen. 'We bouwden met reserveonderdelen een nieuwe Mondeo, omdat de vorige nog altijd in Frankrijk staat iia ons ongeval vorig jaar. Bovendien werd door de FIA dit jaar een turborestrictor voorgeschreven, waardoor de toppers ongeveer 200pk minder vermogen onderde voet hebben. De kloof met de subtoppers was dan ook veel kleiner dan vroeger, waardoor ik me geen foutje kan veroorloven. Na een lange inactiviteit miste ik duidelijk het juiste ritme in de eerste reeks, waardoor ik wat overmoedig in het decor ging. De tweede en derde reeks verliepen vlot, zodat ik op de tweede startplaats aan de finale mocht beginnen. Maar, bij de start kon ik de Nederlandse fabrieks-Mitsubishi van Jos Kuypers niet verschalken. Bij gebrek aan sperdifferentieel vooraan, kregen we niet genoeg grip op het natte wegdek. Toch zijn we

tevreden met het oog op het kampioenschap. We konden de schade beperken en volgende keer zal de Mondeo helemaal op punt staan. We gaan voor de titel', aldus J05 Sterkens. Uitslag: 1. Kuypers; 2. Sterkens; 3. Helven; 4. Donné Ook Tom Geenen beleefde zijn come-back na zijn zware crash vorig jaar in Maasmechelen. Het team had de ganse nacht doorgewerkt om de nieuwe Opel Corsa GSI tweeliter klaar te krijgen voor de start. Ook Tom was tevreden met zijn twaalfde plaats in de drukstbezette Euro 2000 klasse. 'We kwamen vandaag aan de start met een Corsa waar we geen meter mee konden proefdraaien. Het was dan ook al mooi dat we vandaag uitreden. Ikzelf heb veel geleerd op de technische omloop waar ik tot dusverre nog niet veel meeval kende.' De winst in Euro 2000 ging naar Patrick van Mechelen (Opel Corsa), voor Jochem Coox (VW Golf). Volgende afspraak voor de Minderhoutse rallycrossers: 20 april op het Eurocircuit te Valkenswaard (NL, bij Eindhoven). (HVO) u 47


Woninginrichting

H ALVE E E UWGE LE DE N

GEBR. LEYTEN

MAART 1947

Vrijheid 167 Hoogstraten

Dr Gommers voor zijn rechters

Telefoon 031314.5966

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordij nen - Tapijten en vloerbeldeding - Siertafelkieden, lopers, enz.

autobanden

tt/PEETERg *

merkbanden *

occassiebanden *

reparaties *

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

16

Veruit het mééstgetezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand 48

Dinsdagmorgen werd voor de Krijgsraad Turnhout, in de Vredegerechtzaal, het proces aangevangen ten laste van Pieter Gommers, oorlogsburgemeester van Hoogstraten. Reeds voor den aanvang waren talrijke belang'tellendeii in de zittingszaal aanwezig, omdat de omheining volledig was bezet. Reeds dadelijk roept een vrouw uit de omheining naar betichte, terwijl ze een groote foto toont. 'Hé Piet. kent ge hem nog, die ge levend hebt verbrand!' Dadelijk komen echter de rijkswachter tusschen en treedt kalmte in. Een zenuwachtige stemming blijft echter in de zaal hangen tot aan de intrede van de Krijgsraad. Te 11.15uur doet dan de Krijgsraad zijn intrede. L)c Voorzitter opent de zitting en de acte van beschuldiging wordt voorgelezen, waaruit blijkt dat Gommers Pieter beschuldigd wordt van verklikking van deurwaarder heer Wynen, lid te zijn geweest van V.N.V. en de politiek van den vijand gediend te hebben. Betichte wordt hier over ondervraagd, doch ontkent formeel de verklikking. 1-lij geeft toe lid geworden te zijn van het V.N.V. in 1940, doch reeds in JuliAugustus 1942 ontslag te hebben gegeven. De toestand van het gemeentebestuur van vddr en tijdens den oorlog moet door betichte uitgelegd worden. Van uit de zaal wordt plots geroepen 'Ter dood, ter dood!' In Mei 1941 werd hij benoemd als burgemeester. Tijdens de viering ter dezer gelegenheid ontving hij een huldeadres vanwege het N.S.J.V. (Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen) waaruit blijkt dat deze jeugd in hem een voorbeeld en een leider zag en erkende, voor de verwezenlijking van de nieuwe orde in onze gemeente. Op een uitnodiging vanwege het V.N.V. heeft betichte eigenhandig enkele nota's geschreven die, op zijn minst genomen, zeer eigenaardig schijnen. Nier komt onder meer op voor met betrekking tot de controlediensten: 'Weinigen spreken goed Vlaamsch, Engelschgezind'. De hr. Voorzitter vraagt vervolgens aan betichte waarom en in welke omstandigheden hij een lijst van werkonwilligen opstelde voor het Arbeidsarnbt. Betichte geeft toe die lijst te hebben opgesteld: doch enkel na bedreiging van Duitsche zijde. Rond Kerstmis 1943 had op het stadhuis een huldiging plaats van een Oostfrontstrijder waarbij aan deze het boek 'Mein Kampf' werd overhandigd met op het eerste blad een huldeadres, onderteekend door burgemeester cii schepenen. Vervolgens worden cle aanhoudingen van 1 Mei behandeld. Betichte beweert dat hij tevoren niets van de zaak afwist en hier voor niets tusschen is. Hij ontkent tevens de hr. Rosiers ooit te hebben bedreigd. Vervolgens legt hij zijn vlucht uit naar Holland. Met den oorlogsburgemeester van Mechelen, dhr. Back verliet hij Hoogstraten en vluchtte tot in 's Hertogenbosch. Daar was alle verkeer

gestremd. Na enkelen tijd verblijf, geraakten zijn guldens op en trok hij verder naar Duitschlancl. Hij geraakte tot in Oldenburg waar hij als geneesheer optrad. Bij zijn terugkeer werd hij te Deventer aangehouden. Gansch Hoogstraten wacht met spanning op de afhandeling dezer zaak, die wellicht de zwaarste wordt welke door de Krijgsraad van Turnhout dient behandeld en welke, naar we durven hopen, het volle licht zal werpen op de verantwoordelij ken voor de beruchte en tevens droevige 1 Mei-dag 1944. (ingekort)

Groote smokkelzaak aan de Belgisch-Nederlandsche grens De laatste weken vierde de smokkel hoogtij in de omstreken Meer, Meersel-Dreef, Meerle. Het betrof hier paarden- en koeiensmokkel. In groepen werden zij uit Nederland in België gebracht. De Nederlandsche en de Belgische douanen betrapten nu en dan wel een paar dieren, maar de personen ontsnapten steeds. Nu werd hier een grote kuisch gedaan en heeft men 16 personen aangehouden. Ook gedurende eenige weken ging de smokkel uitstekend in koffie en suiker: het betrof hier Belgische waren die naar Nederland moesten. De Nederlandsche douanen vonden in GilzeRijen een verdacht huis en deden huiszoeking naar koffie cii suiker. Dit onderzoek bracht de eerste aanduidingen van den smokkel. Hier werden namen gevonden van personen die in deze zaak betrokken waren. Hierop ging men over tot ondervraging en ver scheidene personen werden opgesloten. Zoo was de groote zwendel in Chaam (Nederland) waar te nemen. De douanen deden dag en nacht dienst en betrapten een auto met paarden. Deze zaak was dus nog niet uit. Ze hielden 's nachts de wacht bij de dieren en de twee Belgen V. en B. en G. liepen in de val.

Dynamiet onder de kolen De dagbladen hebben reeds verscheidene voorvallen gemeld waarbij sprake is van springstoffen die onder de kolen worden gevonden. Vorige week deed zich een gelijkaardig geval voor in onze gemeente. Dhr. Manteleers. Vrijheid alhier, vond namelijk een verdacht voorwerp tusschen zijn kolen, dat achteraf een lading dynamiet bleek te zijn. Bij dit voorval achten, wij het wel nuttig de bevolking aan te manen bij het opscheppen van kolen eerst even te onderzoeken of er zich geen verdachte voorwerpen onder bevinden.

Hebt u al gezien hoe schoon de laatste modellen van Leuvensche stoven zijn? Komt de uitstalling bezichtigen bij Jef Servaes, tegenover het Seminarie. Zeer grote keus. Voordeelige prijzen.


HOOGSTRATEN Het goede Zaad viel!! Op den eersten dag van het 'Onder-Onsje' trotseerden 56 van de 64 ingeschreven Jonge Moeders, tot welzijn van hun gezin, het gure winter weer en kwamen zusterlijk samen in het gastVrije Spijker. Wat ii gezellige atmosfeer! B lije omgang, dicht bijeen en warm. Zooals onze voorouders rond den vuurhaard, echt huiselijk. 't Mocht een echt 'Onder-onsje' heeten. De aanmoedigende voordracht van Z.E.H. Deken zullen onze jeugdige Moedertjes nooit uit het hoofd verliezen. Wat is het huwelijk iets heerlijks! Edel en groot. 'n Wonderwerk! 't Is de vereeniging van lichamen, geesten, harten en zielen. Trouw tot den dood, in dienst van den Schepper, de groote Meester van het leven. Groote kunstenaars maken beelden, maar wat een Michelangelo niet kan presteeren, dat kan een Moeder, leven geven...! Zij is 'n kunstenares! Wat 'n schoone en groote roeping! Menig Moedertje zei heel spontaan: 'Hoe spijtig dat mijn man die les niet hoorde...' Het goede zaad viel.., we hopen op den oogst! Een pluimpje voor de zangleidster, al de Jonge Moeders zongen gelijk vinken: Dienende liefde maakt van onzen haard Een hemelhuis op aard!

Nier zijn Je ni8uwe RAM'S . 1947

Deze toestellen luiden de terugkeer in tot de GROOTE PHILIPSTECHNIEK en zijn de waardige opvolgers van de prachtige v&r-oorlogsche Philipstoestellen

Vanaf

00

j

1-lET

Vfl 1•L

tot zl

«Ltix-toestel met

I

baflclspreiding

h"t aJqezin, PNIUDS 209 UJ L! –='---=---Ï–'

(I t 1

-

--

—_1

«het k1fne

____

groot gemak van. betaling, zooals IJ verkiest.

Boerengilde Zondag a.s. 4 Maart, zal E.P. Wijten van Averbode, te 7 u. de maandelijkse vergadering komen opluisteren, met een paar interessante onderwerpen. De uitwijkelingsmogelijkheden naar Brazilië of Zuid-Amerikaansche republieken. De ontwikkeling van de koffie en hare teelt, manier van uitvoer, (met lichtbeelden). Allen op Post te 7 ii., in de zaal (Tinnenpot). Het bestuur

7500,— Ir. 8850,— Ir.-

-

Vraag nu eene kostelooze demonstratie aafl

MINDERHOUT Roolin erval Zondagavond rond 9 uur kwamen 2 personen hij landbouwer Van Dun, op een afgelegen hoeve op het gehucht. Hal, aankloppen en Vroegen den boer zich naar de hoeve van Bevers te begeven, waar het paard aan 't sterven was. Van Dun gaf hieraan echter geen gehoor en bleef thuis.

2679

VRIJHEID 30/32

Het koffertje bevatte een gedeelte pasmunt en ongeveer een som van 5000 fr., een paar gouden ringen, oorbellen, een gouden halsketting en enkele papieren.

geburen kwamen toegeloopen en onderzochtten den omtrek, doch zonder resultaat. Ondertusschen werd de gendarmerie te Hoogstraten opgebeld die een nauwkeurig onderzoek instelde en het spoor tot 4 km ver door de bosschen wist te volgen, waar het verloren liep. Het onderzoek werd nochtans ijverig voortgezet en Woensdag werd een belangrijke ontdekking gedaan. De commandant der Rijkswacht van Merksplas vond namelijk bij een huiszoeking van een verdacht persoon. V.B. te Rijkevorsel, een pistool en 2 gouden oorbellen. In samenwerking met de brigade van Hoogstraten werd deze vondst grondig onderzocht en V.B. moest tenslotte bekennen dat hij een der daders van den overval te Hal was. Het duurde niet lang of hij verklikte zijn spiisbroeder, G.C., wonende in Hoogstraten.

Na het vertrek der bandieten liep dc vrouw dadelijk buiten en riep om hulp. Haar man en

Onze rijkswachters trokken er dadelijk op af en vonden bij G. nog een pistool. Ondervraagd,

Te 9.30 uur vielen bij landbouwer Bevers twee gemaskerde bandieten binnen, waarvan één gewapend was met een pistool. Toevatlig was de vrouw alleen thuis en hadden dc bandieten vrij spel. Ze bedreigden de vrouw met 'uw geld of uw leven'. De vrouw wilde om hulp roepen, doch dit werd haar door een der bandieten belet. Zij werd gedwongen het geld aan te wijzen, waarop de andere in de nevenkamer vcrdween en even later met het geldkistje weerkeerde. Hierop vertrokken beide indringers langs de achterdeur.

Tel. 34

loochende hij eerst alles, doch in het nauw gedreven moest hij tenslotte bekennen dat hij de tweede bandiet van den overval te Hal was. G. verklaarde verder dat hij dejuweelen had weggeworpen. Wellicht heeft hij onraad vermoed. Tot heden werden ze nog niet weergevonden. Gelukkig werden de beide boeven toch gevat en zitten nu veilig achter slot en grendel. V.B. telt pas 18 jaar, G. 21 jaar. We mogen hier wel hulde brengen aan de Rijkswachtbrigaden van Hoogstraten en Merksplas en hun beider commandanten om hun kraIlig optreden, dat zoo vlug tot de ontdekking der bandieten heeft geleid. De bevolking van den omtrek zal er heel wat bij herademen.

(Bron: Gazet i'an 1-loo gstraten, maart 1947)

49


VERMAAK

Fusieswing HET SIÂ)T Hardcore... Zaterdag 12 april organiseert de hardcore-kcrn van Wortel opnieuw een festivalletje met optredens van enkele van hun favoriete groepen. OneXMore geeft de aftrap om 19.00 u. Ze komen voor drie vierde uit Wortel, spelen oldschool straight edge hardcore en zijn vooral snel en hard. Maar dat zijn de andere groepen eigenlijk ook wel. Outrage bijvoorbeeld, ze brachten zopas hun debuut -7 uit in eigen beheer en hun muziek kan omschreven worden met de volgende adjectieven: brutaal en emotioneel. En dan zwijgen we nog over hun volledige overgave op het podium. De volgende twee groepen komen uit Duitsland, hun namen zijn Lifeforce en Elision. Lifeforce speelt trage, door metal beïnvloede, hardcore en ook zij hebben reeds één release op hun naam staan. Elision speelt new-school hardcore en volgens kenners gelijkt de stem van de zanger erg op die van de zanger van Earth Crisis. Beide groepen spelen voor de eerste keer in België, dus eigenlijk moet je gewoon komen. De afsluiter van de avond is Vitality, die met hun edgemetal d la H8000 voor ene serieuze mosh-pit zullen zorgen. Ze brachten zopas hun debuut-cd uit op Sober Mmd Records en mogen gerust één van de betere groepen in het genre genoemd worden. De inkom is slechts 150 frank en het begin is voorzien om 19.00 u stipt. Meer info: 03/ 314.75.17 (Tim) of 03/314.7671 (ook Tim).

en techno Vrijdag 18 april komen Spacecadet Stimpy en dj Hacce de boel aan het swingen zetten in 't Slot. Techno is hun stokpaardje en swingen is een must. Uiteraard zal een aangepaste lichtshow de stal van 't Slot omtoveren in een heus Swingpaleis. 'Izy and Scratchy' zullen zorgen voor de live-act (!) van de avond. Zorg dat je er bent. De inkom is 50 bef voor leden en 80 voor niet-leden. Nog vragen! Bel 031314.71.96 (Jan).

MAX COLLIE AND

HIS RYTHM ACES v1a\ (Itdlic is I1CCl\\ ijeld Cfl van de laatste grote internationaal bekende New-Orteans Jazzmuzikanten. In de jaren '60 stichtte hij zijn eigen band. Zijn vernieuwde aanpak en stijl sprak onmiddellijk vele jazz-liefhebbers aan. Max trok met zijn band op tournée door Europa en al snel staagde hij erin om de nummer 1 te worden in de hitlijsten. Hij maakte de ene succesvolle plaat na de andere en verkocht ze als warme broodjes. Na een zeer bijzonder seizoen in de U.S.A., in meer dan 40 staten, werd hij ats buitenlands orkest uitgenodigd om op te treden voor het

New Orleans Jazz Museum. Op zijn palmares staan o.a. een concert met president Carter op TV, het zilveren Jubileum van Koningin Elisabeth in Londen, en Bourbon Street in New Orleans. Max Collie won het World Championship of Jazz Music in Indianapolis. Je moet het persoonlijk beleven om te kunnen zien en horen hoe Max Collie met zijn formatie de spirit van de gouden tijd weer tot leven kan brengen. Een spirit die ook uitstraalde van Louis Armstrong, Kid Ory en King Oliver. Zijn Aces zijn één van de laatste continu rondtrekkende jazzbands, en bestaat uit Pete "Tiny" Cotteril. Denny Ilett. Count John Mc Cormack, Gabe Essian en Chris Marney. Max Collie speelt in Hoogstraten op vrijdag 11 april vanaf 20 uur in de 'Wachtzaal' op het Van Aertselaarplein te Hoogstraten. (Reservaties op het nummer 314.47.75, Bruyninckx-Topoplan) E

50

De Mussenakker Het laatste weekend van april en het eerste van mei staan voor De Mussenakker traditiegetrouw in het teken van het zoveel jarig bestaan van De Mussenakker. Dit jaar is het niet anders. In 1997 bestaat De Mussenakker 24 jaar en in afwachting van het 25-jarig bestaan volgend jaar, pakt De Mussenakker weer uit met een avondje voor de oudere en ééntje voor de jonge veulens. Op zaterdag 26 april komen de ouderen aan bod. Zij gaan zich uitermate kunnen uitleven tijdens de frivole klanken van Stan & The Man. Het betere coverwerk is al jaren het handelsmerk van Stan & The Man en de voetjes zullen dan ook zeker op de vloer gaan. De inkom is trouwens gratis. Ook op zaterdag 3mei is de inkom gratis. Dan komen er 4 lokale en jonge bands naar De Mussenakker afgezakt om het beste van zichzelf te geven. De aftrap wordt gegeven door Underpool Clan. Dit hardcoregezelschap heeft als tweede thuis De Mussenakker. Dankzij hun drumcomputer dienen ze de drankbonnen met minder te delen en daar zitten ze niets mee in. Suspect nr. 1 heeft dan weer als thuisbasis Cahier De Brouillon en het hoeft dan ook niet te verwonderen dat zij meeslepende hiphop brengen. De rock op het vrij podium wordt gebracht door 808 en afgesloten wordt er met de hardcore van Lifeblood, een groep die door de liefhebbers algemeen wordt aangeprezen als veelbelovend. Laat jezelf overtuigen en kom een kijkje nemen. Voor meer informatie kan men vanzelfsprekend steeds bij Ludo Martens terecht (tel.: 03/ 3 15 .03 .61).


VERMAAK ..........

toch

kende basketspeler Michael Jordan wordt Ier hulp geroepen. Zullen ze het halen? Leuke tïlm voor jong en oud. beleeft in Hoogstratcn. samen met enkele andere bioscopen in Vlaanderen, zijn première. Deze film met Harrison Ford en Brad Piti is van het betere soort. Ford is een New York politicofficier die de jonge geëmigreerde Ier Tom O'Meara in huis neemt. Maar deze vluchteling (Brad Pitt) heeft een IRA verleden en een bloedig plan in Amerika. Ontzettend spannende film naar een origineel sci ipt en geregisseerd door Alan Pakula, bekend van The Pelican Brief. THF. DEVIL'S OWN

.......... April, The Movie geeft wat u wil! SPACE JAM is een Olin niet ster-baskeibail speler Michael Jordan in combinatie niet animatiefiguren. liet bekende konijn Bugs Bunny wordt met zijn Loony Tunes uitgedaagd voor een maich tegen the Nerdlucks. een bende van een andere planeet. Als ze de rnatch verliezen worden ze meegenomen naar een oervervelende pretpark ergens ver weg'. De be-

101 DAI.MATIERS, in de versie met levende personen en hondjes, is de grote topper van de maand. De film blijft minstens nog de hele paasvakantie in de bioscoop. 101 Dalmatiers is bekend van de Disney-tekenfilrnversie en verhaalt de spannende wedloop tussen de gruwelijke Cruella DeVil enerzijds en Roger en Anita, met hun 101 Daimatiers anderzijds.

De film, gepland voor cle Kerstperiode, werd in laatste instantie verschoven naar een geschenkjes-loze periode omdat gevreesd werd voor een massale ondoordachte aankoop van lieve Dalmatiers-puppies. De aaibaarheidsfactor van de schattige hondjes is dan ook biezonder hoog. Een absolute aanrader voor de Paasvakantie. JERRY MAGUIRE, is ondertussen rijkelijk genomineerd voor de Oscars. Het is een verte-

derende film die doet lachen en huilen tegelijkertijd. Jerry Maguire is een yuppy die een gewetensaanval krijgt. 1-Jij wordt prompt ontslagen en start opnieuw als onaffiankelijk sportagent met welgeteld één trouwe klant en één verliefde partner.

Om op de hoogte te blijven van het gehele aanbod in The Moi'ie raadpleeg je het best De Kempenklok op bladzijde 2. Ook bij Radio Co,snios (Zaterdagochtend 10 12 u. en -avc,nd 6-8 ii.) en Radio Continu (Zondagochtend 10-12) krijgt u nadere infomatie. Wie ree htstreekse informatie wil, belt het nu,n iner 314.67.90

0117

WAl IS IR IN HEF LI VEN MOOI[ R DAN JE Fr KUNNEN (J] 111 VI N AHB DRAAG] DAAR GRAAG It tE BIl. WANI VI 11 IG VERLLKI REN IS MLI R DAN GENIENW[RK

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

ei0

spçaa1

tee0O3I4 31

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS


Return to Sender! Had manager van Elvis Presley Hoogstraatse roots? Colonel Parker, de even beruchte als omstreden manager van Elvis Presley, is niet meer. Eind januari keerde de als Andreas Cornelis Van Kuijk in Breda geboren kolonel op 88-jarige leeftijd terug naar zijn schepper. 'Return to Sender!', om het met de woorden van The King zelf te zeggen. Dat de man met de achternaam Van Kuijk in Breda werd geboren, wettigt het vermoeden dat de middeleeuwse roots van 'The Lying Dutchman' in Hoogstraten liggen. In de middeleeuwen werd het bestuur over Hoogstraten een paar honderdjaar lang gevoerd door het geslacht Van Kuijk. Hoogstraten, op dat moment een leen van de hertogen van Brabant, werd in 1210 tot Vrijheid verheven. De achtereenvolgende leenmannen voerden het bestuur over het land van l-loogstraten, dat meestal Wortel, Meer, Meerle, Minderhout en Rijkevorsel omvatte. De oudst bekende bezitter van Hoogstraten is Joanna, weduwe van Wenemar Van Gemmenich. In 1295 valt Hoogstraten dan in handen van de Van Kuijks. In 1363 verkoopt Jan Van Kuijk II het leen wel aan Geert Van Vorselaar, maar in 1381 koopt Jan III Hoogstraten al weer terug. Op die korte onderbreking na, is Hoogstraten van 1295 tot 1428 in handen van de Van Kuijks. Nadien volgen nog de geslachten Van Borselen, Van Culemborg, De Lalaing en Salm-Salm. Nadat de Van Kuijks uit Hoogstraten wegtrekken, belandt de familie in Breda. Heel wat Van Kuijks die daar nu nog leven, zeggen de nazaten te zijn van de vroegere heren van Hoogstraten. De ondertussen ook al overledenjeugdschrijver Cor Ria Leeman (in het dagelijks leven ook gewoon een Van Kuijk) is één van de bekendste telgen uit het geslacht in deze eeuw. Maar hij wordt met lengten geklopt door Dries, die het tot de Barnum-achtige manager van The King schopte. Wanneer Dries Van Kuijk in 1907 in Breda wordt geboren, doet niets vermoeden dat de jongeman zich zal ontpoppen tot Colonel Parker. Hij heeft ambitie, maar dat komt voor in de beste farnilies. Wanneer hij op vakantie naar de Verenigde Staten gaat, besluit hij in het land van de onbegrensde mogelijkheden te blijven. Breda zal hij nooit meer terugzien, voor Dries is 'the sky' voortaan 'the limit'.

Dansende kippen In 1929 schrijft hij zich in voor het Amerikaanse leger. Een eerste stap op de Amerikaanse maatschappelijke ladder. Na zijn ontslag uit het US Army, trekt hij rond met een kermisattractie: 'de dansende kippen. Hij laat vogels over een hete ijzeren plaat lopen, en de dieren - die niet meer konden vliegen - sprongen in alle richtingen. Ambiance! Dries Van Kuijk blijft nog een tijdje in de dierenwereld rondlummelen; hij is ondermeer hondenvanger en manager van een kerkhof voor huisdieren. Hij wil in de eerste plaats veel geld verdienen, hoe dat gebeurt lijkt minder belangrijk. Wanneer hij zijn oog laat vallen op de in opmars zijnde country-muziek, verschijnen de

52

dollartekens in de ogen van de uitgeweken Neclerlander. Hij ruikt zijn kans. Eerst maakt hij een superster van Eddy Arnold, later verovert hij Nashville opnieuw als manager van de Canadees Hank Snow, wiens klassiekers ook nu nog prominent aanwezig zijn op elke country-ver zamelaar voor beginners. Wanneer Dries, die zich ondertussen Colonel Tom Parker laat noemen, een toernee met Hank Snow organiseert, neemt hij enkele aankomende talenten mee als support-act. Elvis Aaron Presley is er één van. Van Kuijk, pardon Parker, kijkt verbaasd op als hij ziet hoezeer de teeny boppers uit hun bol gaan voor de country-rocker, en ziet grote mogelijkheden om de inhoud van zijn portefeuille verder aan te spekken. Presley tekent in maart 1956 een contract met Colonel Parker, waarbij hij zijn manager 25% van de inkomsten belooft. Parker sluit meteen een wereldwijd contract met platenfirnsa RCA, waar ook Eddy Arnold en Hank Snow onder contract liggen. En dan gaat het snel. Met altijd de meer dan spreekwoordelijke sigaar in de mond, brengt Parker de carrière van Presley in een stroomversnelling. In een mum van tijd is Presley de eerste grote wereldster van de Rock 'n Roll. Zelfs de verplichte intrede van zijn pion in het Amerikaanse leger in Duitsland, weet Parker om te buigen tot een 'career-move'.

Films Maar Parker realiseert zich dat de carrière van een rockster kort kan zijn. Elvis moet een familie-entertainer worden, en hij stelt alles in het werk om hem die status te bezorgen. Het imago wordt bijgeschaafd, en afgeleide producten als de Elvis kauwgom en het Elvis behangpapier, helpen de schatkist vullen. Het aandeel van Parker in de opbrengsten uit Elvis' carrière is ondertussen vastgelegd op 50%. Elvis zit vast aan Parker. Op een kerstkaart schrijft hij: 'To the Colonel. You know how T feel, so there's no need to make this a snowjob. Elvis.' In de jaren '60 wordt Elvis in de eerste plaats een filmster. Steeds dommer en dommer worden die films, de scripts zijn samen te vatten in tien lijnen en de plots zijn zo voorspelbaar als een afgelaste voetbalwedstrijd. Optredens geeft Elvis alleen nog maar in de Verenigde Staten. Naar wordt gezegd omdat Colonel Parker de VS niet durft verlaten. Scrupules kent Colonel Parker niet. Beginjaren '70 laat het Witte Huis weten dat Elvis de eer te beurt valt om op te mogen treden voor de president. Colonel Parker stuurt op voorhand al meteen een fikse rekening. Reactie van het Witte Huis: 'Het is niet de gewoonte dat betaald wordt

voor optredens in het Witte Huis.' Reactie van Parker: 'Het is niet de gewoonte van Elvis Presley om gratis op te treden.' Het Witte Huis betaalt.

Aloha from Hawaii Een laatste meesterstunt haalt Parker uit in 1973. Elvis is op dat moment verworden tot een Las Vegas-parodie van zichzelf, die nog wel voor gigantische inkomsten zorgt, maar al lang geen echt grote hit meer heeft gescoord. De door Parker opgezette 'Aloha From Hawaii Via Satellite Special' haalt wereldwijd meer televisiekijkers dan de maanlanding. Elvis is weer helemaal terug. Maar het blijft niet duren. In 1977 sterft The King, opgeleefd, uitgeput en verslaafd aan drugs en pillen. Wat gaat The Colonel nu doen!, wordt hem gevraagd. 'Gewoon', antwoordt hij, 'Elvis blijven managen.' Dat doet hij, tot in '85. Dan verliest Parker een rechtszaak ingespannen door de familie Presley, die kan bewijzen dat Parkcr een onevenredig groot deel van de inkomsten voor zich heeft gehouden. Hij wordt afgezet als manager, en de rechten verhuizen terug integraal naar de familie Presley. Parker neemt zijn intrek in het Hilton-hotel in Las Vegas, en spendeert de rest van zijn dagen aan het vergokken van zijn indrukwekkende fortuin. Lamar Fike, een persoonlijk vriend van Elvis, omschrijft Parker als volgt: 'A miserable old bastard, an asshole'. (th)•

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS


Kantoor van Notaris

J. MICHOEL

Burg. J. Van Aperenstraat 8- HOOGSTRATEN Tel. 031314 51 77

it Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

OPENBARE VER KOPING VAN SERRES MET NOODWONING TE 2330 MERKSPLAS, KOEKHOVEN 57 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Merksplas Serres met noodwoning en aanhorigheden, gestaan en gelegen te 2330 Merksplas, Koekhoven 57, groot 2ha OOa 52ca. De noodwoning omvat: - woonplaats, twee slaapkamers, badkamer en keuken. Voorzien van alle nutsvoorzieningen uitgezonderd gas. Bezichtiging: elke zaterdag van 14 tot 16 uur Beschikbaar: Onmiddellijk tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdagen: - Inzet op donderdag 27 maart 1997 - Toewijzing op donderdag 10april1997 telkens om 16 uur in CafĂŠ-feestzaal 'Van Dyck', te 2330 Merksplas, Leopoldstraat 43-45. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat/kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt. OPENBARE VERKOPING VAN TWEE PERCELEN WEILAND TE HOOGSTRATEN, 2e afdeling MINDERHOUT EN TE HOOGSTRATEN, 3e afdeling MEER, tegen de Terbeeksestraat Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Onder Hoogstraten, 2e afdeling MINDERHOUT: KOOP 1: Weiland gelegen te Minderhout ter streke 'Den Aerd', groot 1 ha 27a 87ca; palende aan de Terbeeksestraat en de beek nr.4.1 1. Onder Hoogstraten, 3e afdeling MEER: KOOP 2: Weiland gelegen te Meer ter streke 'De Vloeyen', groot 79a 31ca; palende het Domein van de Kerkfabriek van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Visitatie te Hoogstraten/Meer en de Terbeeksestraat. Beschikbaar: Onmiddellijk tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdagen: -Inzet op woensdag 2 april 1997 -Toewijzing op woensdag 16 april 1997 telkens om 16 uur in CafĂŠ 'Victoria', te 2321 Hoogstraten/Meer, Meerleseweg 4 Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

garage

o@e VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten * autoverhuur * tweedehands + demowagens Ook: * carwash

* carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

Ook voor tweedehands bed rijfswagens. Met garantie

Advertenties v7

314.49.111314.55.04

KVLV Fietstochten in Hoogstraten Kalender Vertrek Medisch Centrum 's nantiddags 13.15 uur 's avonds 19.15 uur dagtocht 9.30 uur Vertrek Scherpenheuvel 6.30 uur aan Meubelhuis Ruts. 16 april; nam. Meerseidreef via 's Boschstraat 30 april: nam. Zundeit via Princeven 14 mei: avond Bolksheide via De Pint 28 mei: Oosimalle Renesse via Dr. Versmissenstraat 7 juni: dagtocht Scherpenheuvel: boterhammen en drinken meebrengen 11 juni: avond Beersehofstede via Dr. Versmissenstraat 25 juni: avond Merksplas via 's Boschstraat 9 juli: dagtocht Achtzalighedenpad via Heuvelstraat: boterhammen meebrengen. 23 juli: avond Loenhout Aertsen via Heuvelstraat 6augustus: avond Minderhoutse heike via s Boschstraat 20 augustus: dagtocht Kapittelpad via Princeven: boterhammen meebrengen. 3 september: nam. rond Minderhout naar Cintha via Leemstraat 24 september: nam. Klaverhof via 's Boschstraat 8 oktober: dagtocht Molen Bavel via s Boschstraat. Met inschrijven voor 24 septeniber; guldens meebrengen

Veelfietsgenot, Cato, Marieke, Jeanne en Madeleine

53


KALENDER BROUWERSI{UIS

Op stap in..

RESTAURANT BRASSERIE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

HOOGSTRATEN Zondag 6 april : RONDRIT KAWSWielertoeristen, vertrek tussen 8.30-10 uur, café De Gelmel, org. L. Adams, Achtelsestraat 84, 314.42.02. PAX-FEESTEN, tussen 14 en 22 uur, gezelligheid voor groot en klein, org. Paxcomité, mi. 314.54.43. Maandag 7 april : JEUGD TENNISKAMP, Tennisinitiatie in Tennisclub De Vrijheid voor jongeren tot 16 jaar, Achtelsestraat 72, elke dag 10-16 uur, leden 2000 BF, niet-leden 2500 BF, ml. M. Vlak, 314.20.09.

Vrijdag 11 april : Optreden MAX COLLIE AND HIS RYTHM ACES, zaal de Wachtzaal, 20 uur, org. Marckriver Jazz Club, tel. 314.67.08. Zondag 13 april: DAUWWANDELING, bijeenkomst om 6 uur aan zaal Pax, org. KWB.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 03/314.87.43

Vrijdag 25 april : AVONDMARKT op de Vrijheid vanaf 17 uur, org. Luizenmarkt. Vrijdag 25 april: BOEKBESPREKING over 'De Celestijnse belofte' en de 'Bijbelse Belofte' om 20.15 u in de bovenzaal van de bibliotheek. Org . Evangelische Gemeente. Voorstelling 'Geen muren rond culturen' van 18 tot 20 u. in het Seminarie. Zaterdag 26 april : BONTENAVOND, zaal Pax, org. KSJ. Zondag 27april: OPEN DEUR, Instituut Spijker, Lindendreef 37, ml. A. Luyten, 314.55.36.

Woensdag 30 april: Woensdag 15 april: Fietstocht van KVLV naar Meersel-Dreef. vertrek aan Medisch Centrum om 13.15 u.

FIETSTOCHT van KVLV naar Zundert. Vertrek Med. Centrum om 13.15 u. DIA-AVOND over Oost-Europa door D. Van Huffel, X. Rombouts en C. De Keyzer om 2011. in IKO.

CiL DE.

Geopend sanaf 11.30u. Dinsdag vanaf 14 a. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

MEERLE Zaterdag 12 april: SPEL ZONDER GRENZEN voor de kinderen van 7 tot 1 2j. en 's avonds Fuif met optreden van Whypoal, Peter en zijn Botsauto's en De Mjeelse Primitieven, organisatie: Chiro. Zondag 13 april: Viering 40 JAAR CHIRO met plechtige mis en in de namiddag Open Deur met tal van activiteiten aan de Chiro-lokalen.

Radio CONTINU - FM 103 Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Te13157940-Fax3158657 met regionaal, nationaal en internationaal eieaws 24 uur per dag muziek informatie van en over lokale verenigingen

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

'4°ÏTPT HOOGSTRATEN

Vrijdag 18april: KAARTPRIJSKAMP JOKKEN EN REKKEN, refter Rusihuis, inschrijven vanaf 19 uur, org. Animatie rusthuis, H. Bloedlaan 250, 314.51.05. Van vrijdag 18 april tot zondag 4 mei: TENTOONSTELLING VAN FOTO'S VAN DOMINIQUE VAN HUFFEL, ma en woe van 18 tot 2211., zat. van 10 tot 1211. en zon. van 10 tot 12en 14 tot 17u.

Zaterdag 19 april : Bezoek GEITENKAASMAKERIJ te Lichtaart, vertrek 13 uur aan de kerk, org. VELT, reserveren op 314.10.91. Zondag 20 april : 10 uur eucharistie, doorlopend cafetaria met tombola, wafels, bloemen verkoop, foto- en handwerktentoonstelling, videofilm, informatiestand, van 10 tot 18 uur. H. Bloedlaan 250. (tot en met 4 mei) TENTOONSTELLING keramist Tsjok Dessauvages, Spijker Humaniora, A. de Lalaingstraat. 14-18 uur. 54

Vë4(ee.

CAFÈ DISCOBAR

'T FRTUIN Meerdorp 13

2321 Hoogstraten

Telefoon: 031315.71.53

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

MEERSEL-DREEF Zaterdag 12 april: CONCERTA VOND van de fanfare Voor Eer en Deugd om 20 u. in de parochiezaal.

MINDERHOUT 6 april: KINDERDISCO/lentewandeling, (org. K.W.B.) 16123 april: BEDRIJFSBEZOEK De Ster (org. K.W.B.) 20 april: SCHOOLFEEST (org. Oudervereniging basisschool) 20 april: PLOEGDEMONSTRATIE van 13 tot 17 u. in Hal. 23 april; SCHOLENCROSS, terrein boskant (org. Sportraad) 24 april: PAROCHIERAAD (org. P.T.) 27 april: EERSTE COMMUNIE


Zaterdag 5 april: 25 JAAR WRNKRING Vrij en Lenig, dankviering (18.00 h.) + receptie (19.00 h.), Kerk + parochiezaal. OPEN DEUR DAGEN SINT JORISGILDE, lokalen Sint Jorisgilde, 19.00-22.00 h. Zondag 6 april: 25 JAAR TURNKRING VRIJ EN LENIG, gezondhcidswandeling start: 13.00-14.00 h., parochiezaal. OPEN DEUR DAGEN SINT JORISGILDE, lokalen Sint Jorisgilde, 10.00-20.00 h. Zaterdag 12 april: CHIRO WEEKEND, eucharistieviering (18.00 h.) + fuif (20.00 h.), kerk + plein aan 't klooster. Zondag 13 april: CHIROWEEKEND, Kippenfestijn (11.3014.00 h.) + Vijfkamp (14.00 h.), plein aan 't klooster. Zaterdag 26 april: OPTREDEN STAN & THE MAN + Support (ovb), De Mussenakker, 20.30 h. Zaterdag 3 mei: OPTREDEN UNDERPOOL CLAN, Suspect nr. 1, 808 en Lifeblood, De Mussenakker, 20.30 h.

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

Rhododendron 'Praecox' Eén van de vroegstbloeiende kleine heesters is de Rhododendron 'Praecox'. de knopjes zijn de hele winter goed zichtbaar en zitten als het ware te wachten op het voorjaarszonnetje. De lilapaarse bloemen overdekken de struik volledig en ondanks z'n bescheiden hoogte (maximaal 1,50 in) is het dan een echte blikvanger. Evenals de meeste andere soorten van de heidefamilie (Erica(„eae) houden ook rhododendrons van zure, humusrijke en vochthoudende grond. Met tuinturf en compost in het plantgat kunnen we het hen goed naar hun zin maken. Hou de grond goed bedekt, zodat hun tere wortels niet kunnen uitdrogen. Blad, tuinturf of andere mulch is er goed voor. Zon is geen bezwaar, maar lichte schaduw mag ook.

Prachtige geraniums

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/31 574.29.

Geraniums zijn sterke en mooie vaste planten. de lage zijn goed te gebruiken als bodembedekker, bijvoorbeeld Geranium endressii. Een lilabloeiende cultivar is 'Claridge Druce', die wel wat hoger wordt (50 cm). Er zijn nog veel meer soorten en cullivars van Geraniwn. Ze groeien allemaal gemakkelijk. op elke grondsoort en op een zonnige of licht beschaduwde plek.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich Jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnarniddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u 61

WORTEL Zaterdag 29, iondag 30 cii maandag 31 maart: TENTOONSTELLING SCHILDERWERKEN van Frans Hendriks, in het Slot. Zaterdag 12 april: HARDCORE in het Slot met Onexmore, Outrage, Lifeforce, Elision en Vitality om 19 u. Donderdag 17 april: DE NIEUWE SPELLING, info-avond over de nieuwe spellingsregels, om 19.30 u. in de refter van de school, ingang Kerkpad. Vrijdag 18 april: TECH NO-AVOND met Spacecadet Stimpy en dj Hacce en life-act Izy & Scratchy in het Slot.

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten. GORRENS WILLY-VERVOORT

Langevbnrg

14 - 2323 Hoogsiraten-Wortel Tel/Fnv 03 / 314 53 28

Als het weer een béétje meezit, sieren in maart de eerste bloeiende heesters cle tuin. Er is nu geen vorst van betekenis meer te verwachten en daarom kunnen we naar hartenlust planten. Bomen, struiken en vaste planten: ze kunnen allemaal de grond in. Nog deze zomer zullen ze veel plezier geven.

Tip: Als Rhododendrons jarenlang op dezelfde plek staan worden ze alsmaar mooier. Wel hebben ze extra voeding nodig. Speciale Rhododendronmest zorgt voor diepgroen, glanzend blad.

Café - feestzaal

/

Mooie tuinplanten in maart

56

Levend fossiel: Japanse notenboom Japanse notenboom of tempelboom is de naam voor een bijzondere boom, Ginkgo bi/abu. De eerste naam verwijst naar de vlezige zaden. die aan oudere vrouwelijke exemplaren kunnen voorkomen maar weinig sierwaarde hebben. Afgevallen noten gaan bij rotting zelfs stinken. De naam tempelboom is een verwijzing naar de vindplaats van de eerste exemplaren. Westerse bolanici ontdekten ze bij eeuwenoude tempels in Japan en China. Ginkgo biloba wordt daar vereerd als heilige boom. Vanwege z'n botanische kenmerken wordt de boom tot de coniferen gerekend, maar het blad is niet schub- of naaldvormig. Het heeft een waaiervorm en verkleurt in de herfst heldergeel. Het is dus een van de weinig bladverliezende coniferen. de slanke vorm van een jong exemplaar doet wel wat denken aan een Italiaanse populier, maar dan met een langzame groei. vanwege die eigenschap is Ginkgo geschikt voor in tuinen, vooral de cultivars 'Autumn Glory' en 'Princeton Sentry'. Het zijn mannelijke bomen, die geen vruchten maken.

Rhododendron 'Praecox' is in maart een fleurige blikvanger. Staat ook leuk in een ruime pot op het terras.

hurdije1ui

t

tirijt1eii 183 ijooetrutett 031314 66 65 1rtS & 1atijp Sv

Ongevallen o duo 21 feb oni 11 15 u. botste aan Heil ah te \iecr de Juto bestuurd door Brioilte Wendt rek \ Pi e let nde W *ot cl met de aol o titel tot Ii han'wa 'en h. stunt 0 Om n. i 0/el Spt an7erv Mmderhout Ei vv as hit kvehtide.

Woensdag 20 feb. om 13.00 u ho amen aan de ti heid tv ee auto's in botstn' met als eet ole ltt.hte blikschade De chauffeurs wat en Robet t 'v eehoota 1 r'emvtra it t /b 1 loot.tsit ateti Lii J aL oh van Rot'. um uit Meerhcel. /ate rdm' S ii taart tilt t 1 S u. stak, na ii de Mcrkvplassesteeusseg te Ri het orsel, ter hoocte an ss irikeleentrum Hieebos de liciver Kurt 1 hys (10 ) Veldstraal 97 Br.erse. de ,Steeno e' os er en werd "egrepen dooi een personen 51 agen lii 1 werd hiet hij let ensees nat 1 ijk ehoest. /.atet dag S maalt om 14,45 u, botste aan de Strijbeekscoeg te Mr.erle een hesiclst t'en met een motot 1 )e motot i l dci ( to nel is Melitlij (46) uit Haai le- 1 lerto ' st ei d hierhij In. b ee wond. Zonda° J niaati maakte 'sabtnr. J,insens (ISj. Bulk 13 Ri kes orsel er.'it wtstaple te ptird. Wanneer ze, om 10.25 ii. aan d ' Beersebaait fel hoogte van v,onme 16 recd tol ze van haar paard Ie moest naar het ziekenhuis vervoerd wordr ii Vrij da» 1 4 nam t om 17.20 u. kwamen aan de Blaussu3 Draaiboom Hooesttaten iwer auto itt nam ijdin' tir. t) van de chanllem's. Peter Bukken (21.1 t Munisseg 38 Vvuustoeiel werd zwaar Hij moest naar het ziekenhuis overgebracht ss ordert. U 55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

03131 4.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

Ongevallen Brandweer 314.42.43

Li

LAURIJSSEN JEF CONTAINERDIENST

__ HUISARTSEN

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/31 5.88.35

64

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...) 1, . Ii t J 'U4S V O A nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 .

65

Indoor tennis squash snooker Tennisclub de

VRIJHEID

PZW

Ac/iieI.sesiraat 72 2320 Hoog.Oriue,t

TeL 031314.37.76

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza's, tussendoortjes...

__

GELMELSTRAAT 2320 HOOGSTRA1

Tel. 031314.38.11 Fax: 03/314.15.03 Weekdagen opelt van 9 u tot 20 u Woensdag open van 9 u tol 14u Vrijdag en ialerdag open van 9 u 10121 U ZONDAG RUSTDAG Kleine groepen s-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes. versierd. voor vergaderingen of privé. -

Zaterdag 5 april: DR. CORNEEL BOEREN. Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 315.82.21 Zondag 6 april: DR. STIJN FAES, Heilig Bloediaan 291. Hoogstraten, tel. 314.50.10 Zaterdag 12 april: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A. Meerle, te!. 315.87.15 Zondag 13 april: DR. JOHAN WILLEMSE. Burg. J. Van Aperenstr. 3, Hoogstraten, tel. 3 14.45.55 Zaterdag 19 april: DR. D. ROBBEN & C. VAN ELST, Leemstraat 42-A. Hoogstraten, tel. 314.38.48 Zondag 20 april: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29. Minderhout, tel. 314.31.66 Zaterdag 26 april: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32, Hoogstraten, tel. 3 14.86.85 Zondag 27 april: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20-A. Meerle. tel. 315.85.55

77

56

Tel. 031314.54.50

Tot 4 april: AI'OTFIEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. tel. 314.40.74 Van 1 tot 11 april: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26. Rijkevorsel. tel. 3 14.60.38 Zaterdagvoormiddag 5 april: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75 Van 11 tot 18april: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230. Hoogstraten. tel. 3 14.51.50 Van 18 tot 25april: APOTHEEK BROSENS. Schuttershofstr. 9. Merksplas. tel. 014/63.33.83 Zaterdagvoormiddag 19 april: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. tel. 314.57.24 Van 25 april tot 2 mei: APOTHEEK l)Ë MARCK. Leopoldstraat 7. Merksplas. tel. 014/ 63 .3 1.66 Zaterdagvoormiddag 26 april: APOTHEËK ROMBOUTS, Worteldorp Ii. tcl.3 14.38.68

WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/61,48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECI-IËLEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (3 15.87.89) LOU VAN BOIJWEL (3 14.41.50) en VERA HAEST (3 14.38.39) KRIS SAENEN (314.24.39) en MAY VAN DONINCK (314.30.48).

751

Vreemde munten? Altijd de beste koers bil Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92 122

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

APOTHEKERS

THUIS VERPLEGING Samen met de lentebloesem valt de volgende MAAND in de bus op30 april. Om ook dit nummer weer vol te krijgen rekenen we op uw kopij, beste medewerker en dit op woensdag 16 april. Voor dorp- en sportnieuws is dat zondag 20 april.

DIER ENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

0_b

mobilE RE nt

l

AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St. Lenaartseweg 32 2320 0000STRATEN

Tel. 031314.31.08 76

b.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS

Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49. II

Ltd van de Unie san de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.