maart 1997 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

Hoe groen is mijn dal?

Hoe Vlaams is mijn paard? En

Hoc geel is mijn huis?

Tom en Wim Verschraegen


moft in de moond Groen tot net niet achter hun oren! Het Jan Spannenburgmuseum leek ons de geschiktste plek om Tom en Wim Verschraegen op de praatstoel te zetten. Stellen dat hun leven voor een groot gedeelte beheerst wordt door natuur in al haar aspecten, kan moeilijk als een overdrijving worden beschouwd. Over de plaats van het treffen bestond daarom geen twijfel. Een tijdstip afspreken waarop beiden zich Vrij konden maken, leek al veel moeilijker. Tom en Wim leggen mekaar, als het over natuur gaat, geen duimbreed in de weg. Als de ene zich specialiseert in vogeltjes, houdt broerlief het op muizen. Verdiept Wim zich in amfibieën, dan pluist Tom alles uit over reptielen. "Zo vormen we een ideaal team. Samen weten we (bijna!) alles." Tom steekt met veel vuur van wal. Naargelang het gesprek vordert lijkt Wim echter het laken meer naar zich toe te trekken (dat was vroeger in bed ook zo). "Ik ben een avondmens. Wacht nog maar eens een uurke.", zegt Wim. Terwijl opgezette kerkuilen, muizen, vossen en lugubere zoogdierschedeltjes meeluisteren, doen de gebroeders hun verhaal. Een fles "Gageleer", een bier speciaal gebrouwen om de Turnhoutse reservatenwerking van de Wielewaal te steunen, maakt de tongen los.

gebroeders Verschraegen volgden mama Jeanne Jansens naar de school in Zondereigen. "Dat waren daar graadklassen. We vonden dat heerlijk. Een aantal leerlingen zag je maar om de twee jaar terug in de klas. De kleinschaligheid van het schooltje bekoorde ons en we hebben daar een mooie tijd beleefd. Door ons schoolverblijf in Zondereigen kenden we eigenlijk niet veel kinderen, buiten die uit onze straat, in Minderhout. Aan Zondercigen hebben we mooie herinneringen. De familie aan moeders kant is één grote landbouwfamilie. Haar broers boeren allemaal, drie in Zondereigen en één in Castelré. We zijn dus groene jongens met stevige wortels in de landbouw." Wim en Tom gingen na hun lagere schoolcarrière in Zondereigen naar het Klein Seminarie. "Echt aangespoord om plantjes en vogeltjes te determineren werden we daar niet, van Ecoland was toen nog geen sprake. Als zonderlingen werden we omwille van onze hobby al evenmin bekeken. Er zaten er nog wel anderen in onze klassen die extremer uit de hoek kwamen of waar het nog erger mee gesteld was." Wim is na de handelsafdeling in de bankwereld terechtgekomen. "Ik heb daarstraks nog een lening voor een landbouwtraktor goedgekeurd." Tom studeerde af als regent. Het lesgeven zint hem wel, maar werk vinden is niet altijd even gemakkelijk. Hij is in ieder geval goed op weg om van zijn hobby ook zijn beroep te maken. Op dit ogenblik werkt hij aan een project over de bescherming van weidevogels. "Maar ik heb ook al aan de lopende band gewerkt en als vegetariër heb ik het vier dagen in een slachterij uitgehouden."

Natuurdocumentaires

Uit de bloembollen

Twee spruiten uit boerenhof

"De familie Fons Verschraegen heeft geen Kempense roots. Grootvader was afkomstig uit de streek rond Lochristi. Daar werkte hij in de bloembollenteelt. Fons Verschraegen werd echter gevraagd om in de boerderij van het Klein Seminarie te komen werken. Als "boer" stond hij in voor het werk en de werkverdeling. Hij huwde Mieke, "van den Houvast". Dat bleek vroeger een heel goed café. Grootvader is in deze streek blijven hangen. Vijf kinderen werden in zijn gezin geboren. Onze vader is de jongste. Hij is inmiddels met pensioen en werkte als kantoorbediende, later als kantoordirecteur, in het filiaal van de Bankunic langs de E-19 in Minderhout."

Wim is de oudste van de twee zonen. Hij werd geboren op 30 maart 1970. Tom werd een week eerder geboren, maar wel drie jaar later. De

"Bij ons is de manie voor de natuur een beetje begonnen door de natuurdocumentaires op tv. Op den duur begonnen we ons af te vragen wat er eigenlijk in onze eigen omgeving allemaal te vinden zou zijn. En we trokken op onderzoek. Bovendien hebben we een oud ven waar we heel wat van onze tijd hebben gesleten. Dat ven ligt in een vrij interessant gebied waar nog heel wat mooie dingen te vinden zijn. In 1989 werd in 1-loogstraten een cursus Natuurgids georganiseerd. Toen is het eigenlijk allemaal heel snel gegaan."

Toni

U'in, Verschraegen

Vader Jos Verschraegen heeft zijn zonen onbewust (7) kennis laten maken roet de natuur. 'Hoe was dat in die tijd? Vogeltjes vangen was een normale zaak. Toen waren er toch genoeg. Bijna iedere buitenmen; had een volière in zijn tuin çlaan Dp wel op cle vocel vane'l heeft daar natuurlijk verandering in gebracht. Voordien was 'oel tji's va ngell een vorm van ii al ii Irheleving, het viel gewoon niet op omdat iedereen het deed. Vader maakte ook terrariums met allerlei diertjes. Er zat dus echt wel wat meer achter. Hij is bovendien nog altijd lid van de Wielewaal en is regelmatig van de partij. Hij heeft die hele evolutie mee gevolgd."


MANIN DE MAAND Tom volgde de cursus en zette de grote stap naar de Wielewaal. "Ik sloot me aan bij de "vogeltjesclub". Toen vond ik dat een heel grote stap. De Wielewaal had toen en nu, onterecht nog altijd. een twijfelachtige faam. De natuurliefhebbers beschouwen hen nog altijd een beetje als een freakerig vogeltjesclubje. De Wielewaal was toen, en is nu zeker, veel meer dan dat. Net als Natuurreservaten is het een natuurvereniging waarin alle aspecten van natuurheleving aan bod komen. De engheicl van het vogeltjes kijken werd al lang geleden doorbroken." Tom ontmoette sympathieke mensen in de Wielewaal: 'De vereniging was toen wel op sterven na dood. De koppen werden bijeen gestoken om de jongerenwerking nieuw leven in te blazen. Op 30juni 1991 werd JNM-Hoogstratcn opgericht. Samen met Dimitri Van Pelt en Fons Jansen zijn we met de werking begonnen. De JNM-afdeling bestond eigenlijk al wel, maar organiseerde geen activite誰ten. KandidaatWielewalers die jonger waren clan 25 werden toen gewoon naar JNM doorverwezen."

JNM en Wielewaal Het is eigenlijk de JNM-werking die uiteindelijk weer leven bracht in de Wielewaalbrouwerij. "Bij de Wielewaal was men immers blij dat er mensen waren die opnieuw activiteiten organiseerclen. Op dit ogenblik is de Wielewaal opnieuw volop in actie gekomen, maar het

De In oci 1Je.

c/n(lL/cLdn(I? Of) Lie

lagere school.

gaan weer in de eerste plaats van uit dat de regio iets te bieden moet hebben op het vlak van natuur. Aan een weiland en een plaats om water te halen hebben we voor de rest voldoende. Het kamp heeft veel weg van scoutisme. Bovendien verbinden we ons ertoe vegetarisch te eten en op een ecologisch verantwoorde manier te leven. We leecen onze leden dan ook uit waarom we

Wielewaal en Natuurreservaten. Heel binnenkort gaan we daarvoor samen rond tafel zitten. JNM, de Natuurgidsen en andere verenigingen die met natuurbeleving te maken hebben zullen eveneens worden uitgenodigd." "Met de Natuurreservatenafdeling zijn we begonnen omdat er vanuit de leden vraag naar was. Natuurreservaten had zonder een plaatselijke werking in Rijkevorsel en Hoogstraten een zestigtal leden. Met dc oprichting van de nieuwe afdeling hopen we dat aantal uit te breiden en nieuwe krachten aan te horen om samen met ons aan de kar te trekken. Wielewaal en Natuurreservaten zullen gezamenlijk activiteiten organiseren die iedereen acin:;preken die op d n uf andere manier ge誰nteresseerd is in natuur. De komst van Natuurreservaten is daarom zinvol. Wanneer zich bepaalde problemen in de streek voordoen zullen we in de toekomst over een veel breder draagvlak kunnen beschikken om onze stem te laten horen. Natuurreservaten vzw huurt een 16 ha groot reservaat in MeerselDreef. Daar willen we de draad van de beheerswerken terug opnemen. Bovendien heeft men vanuit Merksplas laten horen ge誰nteresseerd te zijn om ook bij de nieuwe Natuurreservatenafdeling te willen aansluiten."

Bulidozerfobie

Planten ontdekken en onderzoeken onder leiding van ervaren gids Jos Vorsselmans. is een tijd heel stil geweest. De Wielewaal is vooral terug in gang geschoten door de reservatenwerking rond het Merkske." JNM-Markvallei is op korte tijd uitgegroeid tot een goed draaiende vereniging. "We hebben een zestigtal leden. JNM is eenjeugdvereniging die zich in de eerste plaats met alles wat met natuur te maken heeft bezighoudt. Onze leden nemen actief aan de werking deel. Regelmatig hebben we op zondagnamiddag activiteiten. We knutselen, maken excursies, zoeken braakballen, trekken er een weekendje op uit, gaan op kamp... Het is echt een heel toffe bedoening. Het jaarlijkse kamp is een hoogtepunt. Spel en natuurstudie staan centraal. Kinderen van 8 tot 25 jaar trekken dan een hele periode met mekaar op. Bij het zoeken naar een geschikte locatie

dat doen. Dat valt altijd honderd percent mee. Ook van de ouders krijgen we daar geen slechte reacties op."

Natuurreservaten Wim Verschraegen heeft het voortouw genomen in de oprichting van een plaatselijke afdeling van Natuurreservaten. De broers zijn van mening dat een dergelijke afdeling naast de Wielewaalwerking kan bestaan. "Het is fout dat natuurverenigingen mekaar beconcurreren. Op het terrein is daar gelukkig niets, of toch niet veel, van te merken. Op bestuursniveau bestaat die concurrentie echter wel. Men zou veel beter de krachten bundelen. In Hoogstraten willen we komen tot een hechte samenwerking tussen De

Het brede draagvlak zal nodig zijn. De ruilverkaveling heeft plannen om het gebied tussen Wortel en Rijkevorsel (Keirschot/Bolk) aan te pakken. Het vooronderzoek is inn1iddels gestart. "Het is een gebiedje waar kleinschaligheid nog aanwezig is. We zullen hier moeten opletten dat ook de vallei van de Kleine Mark niet naar de verdoemenis wordt geholpen. Het is een prachtig meanderend riviertje met een aantal kleinere, waardevolle gebiedjes. De aanwijzingen die we hebben met betrekking tot het voorkomen van de adder zijn bijzonder belangrijk. In Vlaanderen zijn nog maar twee plaatsen bekend waar dit dier voorkomt. Door met de natuuverenigingen in dit nieuwe ruilverkavelingsgebied een wandeling of een fietstocht te organiseren willen we de mensen kennis laten maken met het mooie dat nog aanwezig is. We willen hen bewust maken van het feit dat iets gedaan moet worden om hetgeen ons nog rest aan natuur te beschernien."


MAN IN DE MAAND

Tommeke zag eens pruimen hangen t Waren er veel te veel en vanuit ecologisch standpunt kan je ze toch niet zomaar weggooien. Opeten lukte me ook niet. Dus heb ik er iets anders op moairn vinden. Ik hcb tie'ilntpn , k 5111 erw ijn van îe muiten. Dat lukt al' en toe Vrij uuurdtg,'' Tom is ook vegetariëi. alhoewel hij daar nooit ver over zal nilwijden. De teloorgang an de weidechainpienon wordt daarom door hem al; een groot verlies ervaren. De uttwijding over cle Wijl] ismeteeil ook een aantetdnig om iets meer te zegeen over de roemruchte "Gave leer": "Het recept Is afkomstig van Louis Meulders. Iemand die er echt iets van kent. Als je de ties opent ruik je cle gagel. Die gagel wordt in het reservaat De Liereman in Oud-Tomhout geplukt. De Saksen gebruikten vroeger gagel als basis voor hun bieren. Aan de gagel worden roesopwekkende eigenschappen toegeschreven. Het is daarom dat cle kerk de hieren op basis van gagel op een bepaa 1(1 ogenblik verbood. De "Gageleer" wordt niet \ cel succes verkocht ten voordel e van het Turnhouts reserv aten londs. Blijk baar vind iedereen liet lekker, Op het secretariaat in Turnhout krijgen we iedere dag toch mensen over de vloer die nog wat voorraad komen inslaan.''

Inventariseren Voordat Wim en Tom Verschraegen zich echt met natuurstudie gingen bezighouden bestond er voor dc regio alleen maar een degelijk gegevensbestand over de vogels. "Dat hebben

Op on(jka;aJ). bi ei; iia

4

i

li;;ei;

Tooi en Wim aan de 'Gageleer', een bie, op basis van de gageiplant. we in de eerste plaats te danken aan Jan Spnnenburg. Hij heeft op dat vlak baanbrekend werk verricht. Spijtig voor ons hebben we Jan Spannenburg nooit gekend. Oudere Wiciewalers horen we vaak mei heimwee over hem praten. Het Spannenburgmuseum werd weer helemaal opgeknapt. We gaan binnenkort (le familie van Jan en het gemeentebestuur eens uitnodigen om nog eens een kijkje te komen nemen. Het is echt de moeite. Het onderzoekwerk van Jan is overigens bijzonder belangrijk. Gegevens over het voorkomen van dieren en planten zijn nodig om te komen tot een goed natuurbeleid. Planten en dieren zijn heel goede indicatoren voor de verdroging of de verzuring van het milieu. Een stevige wetenschappelijke onderbouw is noodzakelijk. We hebben daarom binnen de Wielewaal en de JNM allerlei werkgroepen opgericht om te komen tot een algehele inventarisatie van de fauna en flora in de regio. De nieuwe afdeling van Natuurreservaten zal die werkgroepen mee komen versterken."

1 Ie

flrLl

f0;;.

Beheren Op het vlak van natuurbeheer ziet Tom, hij is conservator van de Halsche Beemden, niet direct veel heil in Nederlandse toestanden. "Daar gaat men met groot machinaal vertoon te werk. Het resultaat is een natuur die helemaal niet natuurlijk oogt. De tijd van de zcisen en de botte hakmessen ligt ook al een eindje achter ons. De reservaten worden in oppervlakte groter. Dat is een duidelijke tendens. Maaien meteen zeis kan nog wel op moeilijk bereikbare stukken, maar is eigenlijk achterhaald. We doen tegenwoordig vooral beroep op grazers (pony's en Brabanders), gebruiken maaibalken, en af en toe halen we er een loonwerker bij. Het gebruik van uitheemse rundersoorten in de begrazing vinden we niet zo gelukkig. Terecht krijg je dan kritiek vanuit landbouwhoek.

Landbouw "De gronden die wij hier iii de Kempen aankopen zijn meestal van extreem slechte kwaliteit. Ze kunnen ook voor landbouw niet dienen, alleen tellen ze mee voor de mestafzet. En dat maakt grond voor landbouwers altijd interessant. Toch is er duidelijk een toenadering bezig tussen landbouw en natuur. We merken dat op het terrein. Landbouwers spreken ons aan over wat we pi'ecies aan het doen zij n, we moeten hen al eens uitleggen wat onze bedoeling is. Het Wielewaal hoofdbestuur in Turnhout krijgt bijna dagelijks telefoontjes met aanbiedingen om perceeltjes natuur aan te kopen. Hier in Iloogstraten doet zich dat echter zelden voor. Hier energie steken in de aankoop van perceeltjes is tijdverlies. Toch is het klimaat ook hier weer gunstiger. Toen er sprake was van De Groene Hoofclstructuur en het Mestactieplan voelde je de spanning gewoon. In het comité dat het Gemeentelijk Natuur Ontwikkelingsplan heeft opgemaakt hebben we op een bijzonder positieve manier kunnen samenwerken. We doen geen aanvallen op landbouwgronden. Door eenvoudige ingrepen (wegbermbeheer, aanplanten van houtkanten, ... ) zullen we een redelijk goed resultaat kunnen boeken. Het is de enige manier waarop je op dit ogenblik in onze streek iets kan doen op het vlak van natuurbeleid en natuurbescherming."


MAN IN DE MAAND de aankoop (1.5 miljoen frank) rond gekregen, wij moeten dat allemaal terug betalen. Het komt er voor ons dus op aan om bedrijven aan te spreken, of verenigingen die ons willen steunen zodat we de nodige fondsen kunnen verwerven. We betreuren dat de gemeente in haar begroting jaarlijks een bedrag voorziet voor aankoop van n fl til i irehi eden maar het ge Id niet als een reserve aanlegt als het niet gebruikt wordt." "We hebben on; niet de Wielewaal, net ula de dienst Groen van Animal. geconcentreerd op de uevei s van liet Mei kske uiiidai liet liiei ovei ccii uniek en bijzonder waardevol natuurgebied gaat. In Nederland weet men dat ook. Aan Nederlandse zijde besliste de overheid (lat 600 ha langs de oevers van het Merkske natuurgebied moet worden. Wij verwierven hier als kleine vereniging en met ;teun von Rotary, aan Belgische zijde. amper 6 ha." Twintig jaar achterstand haal je niet zo maar in. De gebroeder; Ven;ehruegen werken er in Hoogstraten hard aan en vertegenwoordigen een nieuwe generatie natiiiirhesrhermers De broei's :i/n geen /i nclaniental,' sten. Zij streven ernaar landbouw en natuur liter elkaar te verzoenen.

Weidevogels Tom Verschraegen werkt aan een weidevogelproject. De verstandhouding met de landbouwers is ook daar belangrijk. "Weidevogels zijn bijzonder honkvast. Een grutto bijvoorbeeld kan twintig jaar oud worden en kiest jaar najaar het zelfde gebied uit om te broeden. Aan het Engelenven, dat al lang geen ven meer is, komen elk jaar nog een honderdtal goudplevieren langs als lag het ven er nog. Aan de landbouwers vragen we in de eerste plaats goede wil om de broedsels met rust te laten lot na het broed-

seizoen. In Nederland blijkt het systeem vrij goed te werken. Daar staat men op dat vlak, en op vele andere blijkbaar, al twintig jaar verder.

Halsche Beemden De Wielewaal beheert het reservaatje "De Halsche Beemden". Tom is er conservator en kon ons melden dat het Wielewaalreservaat met twee hectare werd uitgebreid. "Voor de landbouw zijn het minderwaardige gronden. Voor ons zijn ze vooral landschappelijk en hotanisch van grote waarde. De moedervereniging heeft

JNM

De Wielewaal vzw

JNM ontstond in 1982 itt \ It tndeien JNM (Jvudbond voor N ituui cn Milicustudie) is ccii ii splitsin_ \ to de Wielewaal-Jongeren. Het is een jeugdvereniging div zich hc zijtoudt mct natuut en mtl ivustudic Ln zich iicht tot jonc i en tt)t 25 Ii ir Omd it JNM een vetenigitig is die zich in de cci ste Pl t its ticht tot jonge mensvn div itt een tijd afmoeten Ii ikvn kent dv \5 ci kin. \ 1fl dv pIt tiscl ikv ttde lingen heel wat tips and downs .De tldv lin t M u k tl lvi (Hoogstraten cn Rijkv oi sci) blijkt actief cii or mi seet t iecelnt na ictis itviten \ om dc Picpci s de dlvi kkinstcn 1 ' ordvn (likV ijls ip titc tUis itt ttc_n coi mi seerd. De JNM-Markvallei gaat dit jaar op kamp van maandag 21 juli tot ditisdag 29 juli in de Vlaamse Ardennen. Info: Ingrid Broserts, Kerkstraat 48, 232$ Meerle (031315 74 41) Lid ssoiden k in dooi tortin,_ \ til 500h (ol 2 0l i il s Jc jonger bent tIto 12 jaar) op 001-2280592-04

Wietewaal is ctv iii k ecn \ v tent tna (,tic ontslond in en t oud Tuin hout Oot spi onkc lijk hi 1 dc n de Vs tcic\5 dci s 7tch utislutic rit 1 bv/ik met het observeren en inverftariseren van t oct1', Ondc t tusscn is dv wcr kin tn de Vs ielc\s tal ,zevs oluccid n iii natuut hek ing in dc bi cedste betekenis en telt iets minder dan tienduizend Icdcn in hevl Vlalanderen. De tfdeltncenss eikin, i i in tot til hc st 0 il v ei incu dan hij dc colick t S van Natuurreservaten. Vandaar dat dc Vs iv lv v t ii ook eerder ii idi ukkc lk t ifl\\ c zig ss as in Hoo2sti atv ii en de Nooi dci kempen laat Ii jks koopt dciv ii ituut \ vlvnlhtna ongc \ ecr 100 hcct tic n ituut kebivd aan. In Hoog straten beheert de Wielewaalafdeling het natuurreservaat "De Halsche Beemden", langs de oevers van het Merkske. Info: Marcel Adriaenscn. Venneweg 2, 2321 Meer (031315 90 40). iv k til lid s oidcn van Vs ick til door stot tinc van 600B Ir 01) 000 03! 9785-73.

i

Uitgeblust "In tegenstelling tot onze voorgangers. een generatie die enorm veel verloren heeft zien gaan, ontdekken wij dagelijks nog mooie dingen. We begrijpen dat de mensen van Lenk en iedereen die zich heeft ingezet om de Markvallei voor alle onheil te beschermen met een enorme frustratie zitten. Het zijn stuk voor stuk geĂŤngageerde mensen geweest, maar ik geloof dat we hen voor een groot stuk kwijtspeelden omwille van de machteloosheid die zij gevoeld moeten hebben toen bleek dat ondanks stevige argumenten er niets aan te doen zou zijn. Zij hebben de Markvallei nog gezien in al haar pracht. Dat moet heel nlooi geweest zijn, maar wij hebben

NATUURRESERVATEN

:

bestaat ciCcnitlk al sinds 195 1 (toen BNVR) Vooral dc It itste ju en kuit de n ituut ciultkinL cvn hccl slerkc ]vdcn t mat oct Bo cndiv ii is N duut i sei \ aten een in dc hel int_it kstv verwervers van natuurgebieden. Voii.., 1 til 's cid 500 Ii t n ituurachicd aaiwekocht en \tci d de k t ip \ in 30. 000 lv dcn mc t gc m ik c nomcn IN t tuurreservaten vzw beschikt over een pi olessioneel Iv int \ 111 \ i ij\s illi_ei s en medcseikcrs Dc activiteiten s in dc ilicu\s opct iv htc afdeling iullcn zich vooral richten naar een breed Public k Bchv ci s\\ crkc n uitst ippc ii in dc natuur, natuurhcicid vii n ituui hel. in in d iijn \ oi mc n /ullcfl ven Ii t t! st t tit in dv \sci klok L lId t ird stnt\ inc jc ook hct tsscc nt t mdv ltjksc tijdschrift en kan je deelnemen aan de nationale actis iteiten. Info: Wint Verschraegen, Minderhoutsestraat 125. 2322 Minderhout (03/3 146725) Lid worden kan door storting van 600 21 Bfr op hct numntci 210 00442 vn verineldim , Aldclint_ Ri1kc or sel-Hoogstraten"


MAN IN DE MAAND de vallei zoniet gekend. We kijken anders tegen de zaken aan. Wellicht komt de dag dat ook wij tegen een muur van onbegrip aanbotsen. Met de komst van de ruilverkaveling tussen Wortel en Rijkevorsel dreigt het die kant op te gaan. Wij vinden ons sterker staan dan Lenk indertijd omdat ondertussen de algemene mentaliteit ten opzichte van natuurbescherming in ons voordeel veranderd is. De meeste mensen beseffen dat er wel degelijk dringend beschermende maatregelen nodig zijn voor hetgeen ons nog rest. In wetteksten en decreten krijgt de natuur ook meer overlevingskansen dan twintig jaar geleden het geval was."

Frisse groene blaadjes Beide broers vonden hun grote liefde in de natuurverenigingen. Het ontlokte ons de stoute vraag of die wereld van natuurbeschermers niet klein is. "Dat wij onze vriendinnen in de natuurverenigingen vonden is normaal omdat we daar zelf een flink stuk van onze Vrije tijd insteken. Die dingen merkje ook bij de chiro of de scouts. En inderdaad, we komen regelmatig dezelfde mensen tegen. Maar toch valt het ons op dat slechts een tiental Hoogstraatse Wielewalers aangesloten waren bij Natuurreservaten. De overlapping is dus niet zo groot als wel wordt aangenomen. Wel is het zo, en dat geldt ook in andere verenigingen, dat het altijd dezelfde mensen zijn die de kar moeten trekken. Daar word je soms moe van."

Werkgroep Natuur In Hoog straten hopen de natuur\ erenigingen te komen tot een os erkoepelende organisatie. "Hetgeen in Vlaanderen eigenlijk al jarenlang moest beslaan, naan we in Hoogstraten op kleine .sehual verwezenlijken. De Wieless aal, JNM en Natuurreservaten bundelen de krachten en zoeken toenadering tot de Natutirgidsen. Velt, en iedereen die op cd n o t ii t de re ni a nier met natuurbehoud bezig is en het goed mei dc natuur voorheeft.,'' Os er een samenwerking mei lagers en vissers hebben de broertjes nog niet echt nagedacht. "We sluiten dal niet uit. Met de jagers hebben we al osereenkomsten. In de Halsche Beemden wordt gejaagd. We hebben het daar niet moeilijk mee omdat gejaagd ss ordi op fai'anten. Trouwens, dankzij de jacht 7ijn er

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

Misschien kan een goede pruimenwijn dan troost bieden. Gezondheid, en veel succes.

REISBUREAU DE STILLE KEMPEN Theo VERHOEVEN - MERTENS Mielandweg 10 - 2310 Rijkevorsel Tel. 03 - 312.08.34 Fax 03 - 311.72.04 lic. C3563 LOURDES 97

HOTEL ARIANE5 . 5 dagen. 4 overnachtingen Vol Pension - alle uitstappen inbegrepen Data: 14juli - 13 sepiemher - 20 september dagen vertrek 12 aug. V.P.

13.500 fr

PICARDIE:

dagen - 9 mei - Vol Pension Aniiens - Chantilly - Gerbory en7.

6.500 fr

ABTENAU -

8 dagen Salzhurgerland 31 augustus alles inbegrepen

LOURDES + NEVERS 6

KENT -

3

de Tuin van Engeland 3 d. 14 aug. H.P.

ZWARTE WOUD ELZAS -

5 d. Vol Pension

18

augustus

5 d. Vol Pension - 24 aug.

DAGTOCHTEN - Maandag 24 maart Bedevaart Mutien Marie 400 fr - Woensdag 26 maart Orchideeëntrip 450 fr

- Zaterdag 5 april Kent en Canterhury - mcl. Shuttle 1.100 fr - Zaterdag 12 april - Londen - mcl. Shuttle 1.200 Fr INSCHRIJVINGEN EN INLICHTINGEN Tel. 031312.08.34 na 18 u. a.u.b.

rel

10.800 fr

16.800 fr 7.450 fr 10.600 fr 12.600 fr

nog mooie st ukken naluLir blijs en liggen. Zij zijn cén van dc belangrijkste natuurbeschermers. Denk maar aan de acht van Brosens en Swaegers, langs het Merkske. In de Kocherg is een hoogveen onaangeroerd gebleven omdat het in een jachtdomein is gelegen, in de Hesputten is het ven dan weer verloederd d mr de eendenjacht. Jagers promoten esenzeer de aanleg van In itit kanten. Mits goede afspraken zouden we santen heel wal kunnen bereiken. We gelosen dat het ook moet kunnen. Spijtig genoeg hebben met alle jagers even edele bedoelingen Met vis sers kan dat een gel ijkaardige richting uitgaan. Zo zullen ook zij ss cl ideeën hebben met betrekking tot oes erbeplanting. Eerst willen we v cl zelf onze structuur een beetje rond hebben en zorgen dat we met de natuurs erenigingen zelf op één lijn zitten:'

De Hoogstraatse Maand


VANUIT HET STADHUIS... GEMEENTEBESTUURACHTER BESCHERMING WORTEL-KOLONIE NIEUWBOUW OP DE MOSTEN KLAAR VOOR UITVOERING. In de gemeenteraadszitting van einde januari werden enkele slepende dossiers, waarin er vooral binnen de meerderheid nogal wat onenigheid en wrevel bestond, op een haast unanieme wijze tot een goed einde gebracht. Het nieuwe voorstel voor het horecagebouw op de Mosten droeg ieders goedkeuring weg. De werken zullen wellicht direct na het volgend seizoen kunnen starten om tijdig klaar te kunnen zijn voor de zomer van '98. Toch houden velen hun hart nu al vast voor de uiteindelijke kostprijs. Maar ook in het dossier WortelKolonie is er een eenheid gevonden rond de aanvraag tot klasseren als landschap. Toch weerden enkele vertegenwoordigers uit de landbouwkringen zich als een duiveltje in een wijwatervat wat voor nogal wat raadsleden onbegrijpelijk overkwam. De aanvraag tot bescherming werd immers duidelijk gekoppeld aan de voorwaarde dat alle gronden behouden blijven voor hetgeen waarvoor ze tot hiertoe gediend hebben : landbouwgrond blijft landbouwgrond, bos blijft bos.

Gemeenteraad steunt beschermmgsaanvraag Wortel Kolonie Tijdens de gemeenteraadszitting van 18 november van vorig jaar kregen we een uitgebreide discussie over een mogelijke onteigening van Wortel-Kolonie door de gemeente, en dc klassering van het domein als landschap. Twee vertegenwoordigers van het ComitĂŠ van Aankoop gaven tekst en uitleg over de toekomst van Wortel-Kolonie en de verkoop van bos- en landbouwgronden. De Vlaamse Landmaatschappij die zich opgeworpen heeft tot bevoorrechte koper maar voor de rest niet verder in haar kaarten laat kijken, legde de uitnodiging van het gemeentebestuur naast zich neer en stuurde haar kat. Wanneer tenslotte de gemeenteraad zich moest uitspreken over een mogelijke onteigening dQQr de gemeente hleek er evenwel rt'n meerl 1. id genuiitleii Di groep van burgemeester Van Aperen stemde bijna voltallig voor onteigening de CVP en Agalev stemden legen . Schepen Van Looy die zich in de discussies steeds achter het standpunt van de VLM schaarde onthield zich bij de stemming. Wanneer vervolgens het aspect klassering aan bod kwam leverde hij vooral weerwerk . Tot stemmen kwam het echter niet Op voorstel van raadslid Pauwels werd de stemming overal of niet klasseren van WortelKolonie uitgesteld tot een volgende zitting. Dit zou de raadsleden de mogelijkheid moeten kunnen geven zich verder te informeren tijdens het congres van de Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg dat 01) 23 november plaatsgreep in het Casino van de kolonie.

Naar aanleiding van dit congres had het Convent alle plaatselijke politiekers aangeschreven "om kleur te bekennen" en de klasseringsaanvraag mee le ondertekenen. Dertien leden

Michel Jansen maakte aanvankelijk voorbehoud. Jacht zou moeten blijven kunnen.

van de Hoogstraatse gemeenteraad ondertekenden individueel de aanvraag. Het waren de KVB-ers Van Aperen, Van Ammel, De Smet, Brosens, Jansen en Tackx, de CVP-ers Peerlinck. Blockx en Van Bavel, en de vier Agalev- leden. Maandag 27januari '97 stond de beschermingsaanvraag terug op de agenda. Het was al vlug duidelijk dat zich dezelfde discussie zou aankondigen als twee maanden voordien. Doch het was dit maal niet Jef Van Looy die de spits afbeet in de tegenreactie maar wel de nieuwkomer Louis Tilburgs, hierin direct bijgetreden door schepen Annie Desmedt.Ook dit maal kwamen dezelfde argumenten naar voor : de landbouw zal niet meer mogen beoefend worden zoals vandaag, er zal een beperking komen 0 1) de aanliggende gronden naast een natuurgebied, er zal geen zachte recreatie meer mogen gebeuren ("op Bootjesven zult ge niet meer mogen gaan schaatsen"), het is beter eerst af te wachten wie de eigenaar wordt in plaats van nu de kar voor het paard te spannen, enz. Hierop reageerde raadslid Verhulst dat er tijdens het congres door de bevoegde instanties uitdrukkelijk gesteld werd dat de gronden hun bestemming zullen behouden ook na een klassering en dat de landbouw zal kunnen blijven functioneren zoals ze dat tot nu toe hier heeft kunnen doen. Ook voor de zachte recreatie is er geen enkel probleem.. Ondanks deze formele toezeggingen bleven de schepenen Desmedt en Van Looy, beiden afkomstig uit landbouwkringen,

Voor Kristin de Smet werd de lange discussie over wat onder landbouw wordt verstaan en welke teelten er al of niet zouden onder vallen, allemaal wat te veel. Zij ondertekende 3 maanden geleden al de aanvraag tot bescherming van Wortel-kolonie.


GEMEENTERAAD

BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 03131 4.57.10 031314.56.91

twijfelen aan de verdere toekomst voor de landbouw in Wortel-Kolonie. Wanneer de discussie tenslotte uitdeinde over wal men nu onder landbouw verstaat en welke teelten er afwisselend al dan niet mogen gecultiveerd worden, stelde burgemeester Van Aperen voor om bij de klasseringsaanvraag uitdrukkelijk te vermelden dat onder landbouw wordt verstaan "een landbouw met normale teeltwijze". Tijdens de discussies was het duidelijk aan te voelen dat de grote meerderheid van de raadsleden al lang gewonnen was voor de klassering onder de vooropgestelde voorwaarden en dat deze woordenvitterij over hun hoofden heen ging. De reaktie van raadslid Dc Smet loog er dan ook niet om ;"Als ge een huis laat klasseren, dan vraagt men toch ook niet of er warm of koud water uit de kraan komt ,en of de kraan nu links of rechts staat." Ondanks het feit dat burgemeester Van Aperen enkele bijkomende bepalingen toevoegde aangaande de landbouw om tot een eensgezind standpunt te komen, stemden raadslid Tilburgs en schepen Desmedt toch tegen de anvraag tot klassering. Schepen Van Looy daarentegen keurde uiteindelijk de aanvraag mee goed, samen met alle andere leden van de raad. 1 -

besprekingen met alle betrokken partijen kwam er uiteindelijk een voorstel tot herinrichting van de Mosten, dat op 24 oktober '94 unaniem door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Gans deze herinrichting wordt gespreid over zeven fasen, met een prijskaartje van in totaal 64 miljoen frank. Dit bedrag werd berekend aan de hand van prijzen in 1994. De eerste fase voorziet de bouw van een nieuw horecagebouw en het herinrichten van het zwemcomplex. Hierin zit o.a. de aanleg van een openbare speeltuin met afscherming, aanleg van picknick gelegenheid, de beplanting rond het strandbad een natuurlijk karakter geven, en aanpassingen aan de afrastering. De eerste prioriteit is het nieuwe centrale gebouw met cafetaria en personeelsruimte: schattingsprijs 16,1 miljoen frank op 24 oktober 1994. Vorige maand. 27 januari '97 keurt de gemeenteraad uiteindelijk na heel wat onclerbrekingen het plan van architect Tom Verschueren goed. Voorlopig geraamde kostprijs: 22,8 miljoen frank zonder inrichting. "Dit wordt minimum 50 miljoen" waarschuwt raadslid J05 Van Bavel en het is schepen van Financies Staf Peerlinck duidelijk aan te zien dat hij heler niet zo gemakkelijk mee heeft. "Wij moeten binnen het budget blijven Voor gans het geheel is 65 miljoen voorzien, dus moet ge maar werken dat ge daar binnen blijft

Moeizame weg. In december '95 kreeg architect Tom Verschueren van de gemeenteraad de opdracht het nieuwe horeca- en personeclsgebouw te

'J (S) 14 1 I 14&WP 1)1 14 iES1hVi ,U :4 1 1

I'uIs I'jr

1

Licht op groen voor nieuwbouw Mosten M eer dan clri e jaar geleden gat het tOe n ni aug schepencollege aan het landschapsarchitectenbureau Plancompagnons uit Breda de opdracht om een beheersplan voor de Mosten uit te verken. 1-let was velen duidelijk geworden dat de Mosten meer mogelijkheden in petto had dan er tot dan toe utgekomen was.Ondanks de talrijke investeringen van de laatste jaren bleef het succes van dit recreatiedomein onherroepelijk verbonden met het seizoen. En de voorbijej aren waren toen ook niet direkt zo schitterend. Daarbij kwam dan nog de bedenking dat door het regelmatig bijplaatsen van gebouwen links en rechts het geheel dreigde te verworden tot een ongeordend geheel. Een visie op langere termijn drong zich meer dan ooit op. Hiermee werd uiteindelijk Plancompagnons belast. Na

ontwerpen. VĂŻjf maanden later lag het voorontwerp ter goedkeuring op de gemeenteraadszitting. Het was het ontwerp van een cirkelvormig gebouw opgetrokken in zandkleurige lichte baksteen, met veel glas en een sterk overstekend dak waardoor rondom een overdekt terras gecreeerd werd . In dit gebouw zou naast de nieuwe verbruikszaal nog ruimte zijn voor bergruimte, keuken, sanitaire voorzieningen en een studio. De kostprijs werd voorzien op ongeveer 20.2 milj. frank zonder inrichting. erelonen,enz. Schepen Jef Van Looy kon zich echter niet verzoenen met dit voorontwerp. Vooral vragen over de latere uitbating en de financiĂŤle bijdrage hiervan, als over de geschiktheid van het gebouw voor alle seizoenen, deed uiteindelijk burgemeester Van Aperen besluiten de beslissing uit te stellen. Op die manier zouden afgevaardigden van de verschillende politieke fracties vooraf de gelegenheid krijgen om dit voorontwerp onderling te bespreken. Tijdens deze bespreking werd voorgesteld om de voorziene studio te vergroten tot een volwaardig appartement.Op 24 juni keurt de gemeenteraad dit aangepast voorontwerp goed met bijkomende vermelding dat de aanvang van de werken verschoven wordt naar september 1997 en dat er een commissie "Nieuwe gebouwen De Mosten "wordt opgericht . Dit gebeurt ten slotte tijdens de gemeenteraadszitting van 23 september '96. Tijdens de vergaderingen van deze commissie komt men uiteindelijk tot een vereenvoudiging van het ontwerp en een meer praktische uitwerking van het concept. Het meest opvallende is de wijziging in de structuur van het gebouw. Waarde architect oorspronkelijk een cirkelvormige structuur voorzien had is dit nu veranderd

bvba

Wt4

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bi'edaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPEN 1NGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van tO tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

SlA


GEMEENTERAAD Mosten . gespreid over verschillende fasen en heel wat jaren. De grootste posten waren daarin de bouw van de cafetaria en personeelsruimten en de geleidelijke omvorming van dennenbos naar een meer streekeigen eiken- en berkenbos met de daarbij horende ondergegroeiing (21 mi Ij.). 01) uitzondering van schepen Van Looy die zich onthoudt, keurt gans de gemeenleraad het nieuwe plan goed. Begin van de werken wellicht in september van dit jaar in de hoop klaar te zijn tegen het nieuwe seitoen. Afwachten maar.

Gemeente in verzet tegen Ministerie van Financiën. JOS tOfl

Bavel i, er nn1 eiiisI in.'Ditgaat

ons minstens 50 miljoen frank kosten. naar een rechthoekige vorm. Hierdoor zouden de ruimten functioneler worden.De scheiding tussen zwemmers en niet-zwemmers zou beter realiseerbaar zijn. De scheiding zou nu optimaal zijn en voorzien in de cafetaria, zoals dit opgegeven staat in het bouwprogramma. De verschillende terrassen bieden uitzicht op het hele domein. Zowel de zwemmers als de nietzwemmers kunnen vanop het terras de speeltuin, de mini-golf en de zwemvijver overzien. De teiTassen van de zwemmers en de nietzwemmers zullen gescheiden zijn door niveauverschillen. Door de vergroting van de studio tot een appartement, heeft men een meerwaarde willen geven aan het horecagehouw. De uitbater zal hierdoor een volwaardige woning ter beschikking hebben zodat er ook altijd iemand aanwezig is op het domein.In het definitief plan wordt het sanitair blok verwijderd en volledig ondergebracht in een nieuw geheel onder een transparante luifel.

Binnen het budget? De uitvoering van dit nieuw ontwerp wordt geraamd op 22.835.815 Fr. Doch in dit bedrag zijn een aantal belangrijke zaken niet inbegrepen zodanig dat het uiteindelijk bedrag heel wat hoger zal liggen. Niet inbegrepen zijn namelijk de BTW. de erelonen, de omgevingswerken en de buitenaanleg, de inrichting van de frituur, de keuken. de cafetaria, de personeelsruimten en de inkom, het los meubilair voor de personeelsrtnmten en de inkom, de technische uitrusting, de winkel, de 8 folies en (Ie afbraak van de bestaande gebouwen. Raadslid J05 Van Bavel, die ook in de vorige raadszillingen al waarschuwde voor gigantische bedragen, vreest dat men hij het vooropgezet bedrag minimum nog eens zoveel mag bijtellen. "Onder de vijftig miljoen komen we er niet van af' Schepen Peerlinck wijst er zijn collegas nog eens op dat in het oorspronkelijk goedgekeurd ontwikkelingsplan 16 miljoen voorzien was voor dit gebouw. "Doe wat ge wilt, maar blijf binnen dc pot die toen globaal voor de Mosten voorzien was!" In het geheel was er namelijk een 64 miljoen frank voorzien voor de herinrichting van de

In nos ember 1994 werden in de erkaveling Wereldakker 10 sociale houwkavcls toegewezen door het stadsbestuur onder de gekende lOK voorwaarden en tegen de vooraf afgesproken prijs van 1.500 fr per vierkante meter. De gemiddelde prijs per kavel lag op 1 miljoen frank. De dienst Registratie en Domeinen van de administratie van de BTW kon zich hier evenwel moeilijk mee verzoenen en stelde een prijs van 2.500 fr. per vierkante meter voorop waarop dan de belasting moest betaald worden. Hierbij ging zij voort op dc prijzen van de laatste kavels die in die direkte omgeving verkocht waren. Vermits deze 10 sociale kavels te midden van een prive-verkaveling ligt . hanteerde de Registratie de prijzen van de privé

verkaveling. Na tussenkomst van de gemeente werd de uiteindelijke prijs geschat op 1.900 fr. Op deze meerwaarde van 400 fr. /m 2 moeten de 10 eigenaars bijvoeglijke rechten betalen van gemiddeld 30.000 Ir. per gezin. Hier was vooraf noch door de eigenaars of door het stadsbestuur 01) gerekend. In het verleden zijn er immers reeds tientallen percelen sociale bouwgrond toegewezen in Hoogstraten zonder dat er bijkomende lasten moesten betaald worden. Deze sanctionering ontlokte hij schepen Peerlinck in een vorige gemeenteraad felle reakties. Hij noemde het een schandaal hoe men 01) deze manier het sociaal woonheleid van de gemeente fniiikt. Momenteel is er reeds tot op het hoogste niveau met het Ministerie van Financiën onderhandeld om de tekortschattiiig ongedaan te maken . Dit zou enkel kunnen gebeuren door een tegenexpertise te laten uitvoeren. Deze schatting, waardoor een expert wordt aangesteld door de Ontvanger van de Registratie, kost uiteraard geld en brengt in het slechtste geval nog bijkomende kosten met zich mee. In geval de tekortschatting ongedaan wordt gemaakt door de tegenexpertise, zijn de kosten [en laste van het Ministerie van Financiën. Het college heeft er goede moed in om haar gelijk te halen. Zij heeft beslist om de hieraan verbonden kosten, die worden geraamd op 80.000 á 100.000 fr. ten laste te nemen. Zowel schepen Peerlinck als burgemeester Van Aperen wijzen er op dat dit slechts een éénmalige actie is vooral als een princiepskwestie . In de toekomst zullen zijde kopers van dergelijke kavels er op wijzen dat een dergelijke sanctie er altijd in kan zitten. De gemeenteraad schaart zich als één man achter dit voorstel van het college. •


Jan sr., Raph, Jan jr., Karel en David Huet in 't Steentje te Turnhout.

"Nonkel" Jan Huet en de anderen Tot en met zondag 16 maart stellen drie generaties kunstenaars Huet hun werk tentoon in 't Steentje, op de Grote Markt te Turnhout. De tentoonstellingsruimte van 't Steentje, dat onderdak biedt aan de Toerische Federatie van de Provincie Antwerpen (Toerisme Kempen), wil onderdak bieden aan tentoonstellingen die op één of andere manier betrekking hebben op de Kempen. De familie Huet is hier dus op zijn plaats.

De tentoonstelling an Jan sr, Raph. Jan jr, Katel en David Huct is nog tot en niet zondag 16 maart 1997 loegankcltjk.

Waar: '1 Steentje Grote Markt 44 2300 'l'urnhout

Openingsuren: zaterdag en zondag: van 10 tot 12 en van 13 tol 17 uur. Weckdaen van 9 tot 16.30 uur of op afspraak. Info 014/43.61.11.

Jan Huet sr. Hei werk van Jan l-luet sr. (01903 + 1976). staat Centraal, ook wat het volume van het tentoongestelde werk betreft. Het leven en werk van Jan Huet is sterk verbonden met de Kempen in het algemeen en de streek rond Hoogstraten in het bijzonder. In twee (van de drie) zalen krijgt de bezoeker een chronologisch overzicht van zijn werk. Alle disciplines die hij beoefende zijn vertegenwoordigd: brandgiasramen, uitvoeringstekeningen, gouaches, aquarellen, gebrandschilderde opalines, verhalen en gedichten. Ook de film "Een landsche dag", in een regie van Jan Huel naar het gelijknamige boek van J. Tegenbos wordt vertoond. Doorheen al deze disciplines heen is Jan Huet vooral als glazenier bekend. In de brandsehilderkunst gebruikte hij zijn tekentalent om zijn ideeën over religiositeit, zijn respect voor de natuur, de traditie en het ambachtelijke werken uit te drukken. Hij maakte niet alleen de ontwerpen, maar sneed en bakte het glas met eigen handen. Het ambachtelijke stond centraal. Jan Huet wou en kon vocling houden met het historisch gegroeide kunstambacht, waardoor zijn werk een méér dan regionaal belang gekregen heeft. Zijn schilderijen lijken op het eerste zicht van een totaal andere orde. Deze tegenstelling was voor veel vrienden en kunstcritici boeiend, voor anderen moeilijk te plaatsen. Voor enkele maanden kocht het stadsbestuur van Hoogstraten een groot aantal glasramen van Jan Huet. Indien het stadsbestuur een permanente tentoonstelling rond deze kunstenaar wil uitbouwen kan deze tentoonstelling inspirerend werken. Voor drie miljoen glas in lood aankopen is niet voldoende om een beeld van het leven en werk van Jan Huet op te hangen. Hopelijk zijn er, bij de aankoop, al duidelijke afspraken in die zin gemaakt.

,0

0

,044I0 044

4.

De nu 5-jarige Raph Huet, neef van glazenier Jan Huet, werd geboren in Wortel enwoont en verkt in het prachtig gerestaureerde Pannenhuis in Merksplas. In het begin van de jaren zestig kreeg hij een opleiding als schilder en beeldhouwer aan het Hoger Instituut Sint Lucas te Brussel. Geleidelijk heeft hij geopteerd voor de teken- en schilderkunst, de grafiek, de monumentale kunst en, nu méér dan ooit, het ontwerpen en vervaardigen van glasramen. Het beheersen van het driedimensionele is meer dan een hulpmiddel geworden bij het ontwerp van zijn Vrije creaties en voor de belangrijke opdrachten die hij als glazenier al mocht realiseren. Voor Raph Huet bestaat er geen compromis. Hij geeft niet toe aan het effect of het attractieve element. Hij heeft bewust voor de minst gemakkelijke weg van het kunstenaarschap gekozen. 1986 was voor Raph Huet als een scharnier tussen twee periodes. Naast een enkel werk uit 1986 ligt de nadruk tijdens deze tentoonstelling op zijn werk van de laatste tien jaar. De werken werden nog niet eerder tentoongesteld. Veel aandacht zal uitgaan naar "La Colombe" uit het privebeit vaP de familIe Saceol. Hei lietieft mei eii uiitwefp voor een glaaraam in de Romaanse koCrk SainiJeart-Bapilste" te Saiui .ieau de DugL (lliiiult in lnkrijk). Uok de atudi van het Christushoofd uit het privébezit van de familie Peeters-Van Ravestyn is uniek.

WONINGBOUW Z1VL-11 LAN W

:4:41V1L

BV BA

KREKELSTRAAT 4 - 2321 MEER 03/315.87.14 GRATIS PRIJSOFFERTE 1€


TENTOONSTELLING Jan Huetjr.

:• ............. ......... ......................

ioon in slaz.enier Jan 1-luet werd Jan jr. geboren in Hoogstraten. Hij verliet zijn geboortestreek om zich eerst in Antwerpen en daarna in Sint-Niklaas te vestigen. Hij legt zich toe op "Derde Wereld fotogralti. Viak 1,c.heurt dit in opdracht van niet gouii.inc.mi.nti.le otgsnisaties als Coopibo Sago Artol of voor tijdschriften over ontwikkt1in,shu1p Als

De derde is ere/dis enorm helanl, rijk We hebben jwninei lijk een verkeerd una go opgebouvi di an pil lianzizir lie inectanden niae il afc een meelijwekkende d rde is uld De PrÇ hr fotograaf iliet i er,.si ij gen n als! dan ie teken ik de , ealiteit Maar ei is mee,. Tijdens inijis opdrachten in de derde ii creld nos ik steeds çeboeid dooi di os edei mi, skrac his wide mensen die ik futu,csfee,de We mogen oiie kijk op de d ide we, ehI as t romantiseren, maar ere wie ere toeko,nt. Bij ons is aanbellen rond etenstijd onbeleefd. Ver weg i.s delen vaak normaal". 'In onze welvaart zijn si',:j veel verloren. Wellicht kunnen foto's ons helpen om die dingen terug is vinden. Maar dat is, naar ,nijn mening, slechts mogelijk indien we fotograferen vanuit gevoelen.v t mi het rokken/teid cii resi t sooi de eienst aarde san de men sen die is m fotoi,raferen De beste toto os er mensen in de derde is ereld/anden iS 14 aarsc hsjnhijk die foto die ons lacit s oelen dat mensen in iseen osemal gelijk ijn

/

JLw

•:..

Jan Huet jr. toont een 1'-t11 lotnç die hij in up i nnp vn u1p vuwsrhije jaren maakte in up Ilerile Wereld-landen Guatemala, Nicaragua. Mexico. Tanzania, de Dominikaanse Republiek, Rwanda, Ecuador, Roemenië, Zimbabwe, Zaïre. Burundi en Cuba.

Karel Huet

....

Karel Huet, neef van glazenier Jan Huet sr., studeerde plastische kunsten en schilderkunst aan het Hoger Instituut Sint-Lucas te Brussel. Sinds 1977 is hij als lesgever verbonden aan het IKO te Hoogstraten. Aanvankelijk ontwikkelde zijn werk zich, onder invloed van zijn vader, de verschillende visies op kunst van Jan Huet sr. Raph Huet en anderen van Sint-Lucas, in abstracte richting. Daar kwam geleidelijk aan verandering in, misschien wel onder invloed van de Huet-traditie, de verbondenheid met het Kempense landschap en de bezorgdheid voor wat daar nog van overblijft. "Datgene wat me dagelijks omringt, hoeit mij enorm: de natuur en voural liet spel van licht en donker, van zon en schaduw daarin... Eenzelfde landschap toont ziel, op elk uur van de dag en doorheen de seizoene,i weer heel anders: de subtiele kleurnuances en de wisselende vormen, ik geraak haast niet uitgekeken op de lucht met zijn voortdurend wisselend wolkenpatroon: het zwerk op een breedbeeldscher,n! Wie spreekt daar nog smalend over ons "vlakke land" ? Laat mij maar in die sfeer vertoeven, weg van de drukte en het gedoe

Karel Huet toont een tiental recente werken. In tegenstelling tot vroeger zijn alle werken nu in gouache en op karton geschilderd. "Het valt niet mee om in woordentaal uit te drukken waarom landschappen me boeien.... ik beland al snel bij een cliché: zoals voor velen is schilderen voor mij een vlucht naar mijn andere wereld van herinneringen en verlangens. Onder andere uit de tijd dat we 's zondags met heel de familie naar de "kolonie" in Wortel fietsten. Of ergens langs de mark gingen picknicken, zomaar midden in een schilderij van nonkel Jan

.Daid Huet David Huet is de zoon van Raph en vertegenwoordigt de derde generatie binnen de familie Huet. De nu 25 jarige David Huet studeerde Monumentale Schilderkunst (Multi Media) aan het Philko te Hasselt en geeft les aan het Heilig Grafinstituut te Turnhout. David toont zijn eindwerk, een prachtig drieluik van een veelbelovende jonge kunstenaar. "Door in de drie werking soeling te hebben met de materie, kleur eis vorm, stel ik vast dat hout als materie zeer geschikt is omdat het onderhevig aan cle natuur door/seen de geschiedenis één geworden is met ons "Zo wil ik hout in zij's fase San vergankelijkheid respecteren en combineren met kleuren en vormen die hetzelfde weergeven. Hierbij is geprobeerd de inwerking van een polvch room op de materie hout zoveel ,no gelijk te waarderen "Daarom heb ik kleur aangebracht en weg geschuurd, om juist clie overgang, die de invloed van de mens op de materie en tevens de i'ergankelijkheid van zijn invloed cianduidt en die ook bij de vormen en de materie zo noodzakelijk is om een geslaagd esthetisch evenwicht te verkrijgen, in drie fasen te bereiken."

David en Raph Huet werken op dit moment aan een beeldhouwwerk dat in het voorjaar een plaats zal krijgen in "de boomkens", het dorpsplein van Wortel. •

11


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

Eind vorig jaar verscheen het historisch werk "Meerle en het Land van Hoogstraten in de Middeleeuwen" van de hand van Guy Muësen als HOK-boek. Bij de aankondiging van het boek werd gezegd dat wel enkele mythen rond Hoogst raten zouden sneuvelen. En inderdaad. We citeren : "Hoogstraten ontstond eveneens als een gehucht van Vorsel,...", en laat hiermee voor eeuwig en altijd het probleem van de kip en het ei tussen deze gemeenten opgelost zijn. Tweede citaat. "Het lijdt geen twijfel dat de vroegere Hoogstratense geschiedschrijvers het bij liet verkeerde eind hadden door te veronderstellen dat Hoogstraten vrijheidsrechten ontving omdat liet toen reeds een belangrijk handelscentruin was. Alles wij••st erop dat Hoogstraten rond 1210 een onbeduidend plaatsje was . En toch zal in 2010 liet ach thonderdjarig bestaan van de stad Hoogst raten gevierd worden. .....

Nog twee mythen die over Hoogstraten de ronde doen en naar liet rijk van de fabeltjes moeten verwezen worden : volgens voornoemd auteur is er van enig wetenschappelijk bewijs voor de aanwezigheid van Vikin gen in het Land van Hoogstraten geen sprake. Net zo tuin als van die Romeinse weg die door het Land van Hoogstraten liep. Deze en andere wetenswaardigheden vonden we in liet werk van Guy Muësen, dat we van harte aanbevelen aan alle geïnteresseerden in de geschiedenis van onze streek. Vooral ook aan diegenen die de jeugd onze vaderlandse geschiedenis moeten bijhren gen. Hoofdstuk gesloten. Maar niet dit van de Hoogstraatse dorpsraad. Die hield op donderdag 30januari haar openbare algemene vergadering. Verslag hierover doen we ergens verder in deze kolommen.

GELMELWACHTIG Een zekere J.V.L. moet toch wel raar opgekeken hebben toen hij s anderendaags de benzinetankmeter van zijn wagen bekeek. Zijn wagen had dc avond tevoren een halve tank aan kilometers gereden in plaats van de afstand naar Antwerpen en terug. Wel het zat zo. Dochterlief K. had nog twee kaartjes voor Metropolis en trok samen met collega M.N. naar de Metropolis, voor de vertoning van 20 uur, Op tijd vertrekken was de boodschap en om 19 uur werd met de geleende wagen van pa afgereden. De weg was hen heel duidelijk uitgetegdgeworden, maar de afrit Antwcrpen-Noord-Merksem werd (slecht aangegeven door degene die de weg uitstippelde) genegeerd. En toen begon de wilde rondrit door Antwerpen en voorsteden. In Borgerhout konden ze moeilijk de weg terugvinden naar de Ring, en plots zaten ze op de Groenplaats. In de Hoogstraat (volgens onze informatie autovrij) werd dan maar de weg gevraagd. Een kwartiertje later zouden ze er wel zijn. En ja, een half uur later verscheen het bord Hoboken voor hun neus. Stadspark. de Leien, de oude dokken. ... tegen de vertoning van half elf bereikten de twee dames hun doel. Het goede humeur werd onderweg nooit verloren, zo beweerden ze achteraf, en de volgende keer kunnen ze blindelings naar de Metropolis rijden. (dergelijke verhaaltjes mogen altijd aan bovenstaand adres bezorgd worden, met naam en toenaam liefst vermeld)

12

Automatisering De voorbije seken is Hoocsiraicn svcer wat digitaler geworden. Zowel de Gemeentelijke Bibliotheek (voorlopig alleen in Hoogstraten, binnnen een paar maanden ook in Wortel..... als De Post zijn overgeschakeld van handmatig schrijfwerk op digitale gegevensinvoer in computernetwerken. De Post (in Hoogstraten) werkt nu voor zijn verrichtingen on line. De bibliotheek voert via een "leespistool" de streepjescodes met gegevens van boeken en nieuwe lidkaarten automatisch in in de computer. Nog enkele weken zal deze overgang van oud naar nieuw systeem misschien voor "filevorming" zorgen. Nadien gaat alles veel vlotter en precieser werken. Een volgende mogelijke stap is een gemeenschappelijke "homepage" en E-mail adres voor de gemeentelijke diensten.

JUWELEN Binnen dcaarsverking van lc C.M.B.\ -de damesscrking van het NC'MV- wordt op 17 maart een voordracht geprogrammeerd onder de titel 'Juwelen : een sieraad ...?', verzorgd door Alex Nijs. juweelontwerper. Vertrekkend van de vraag wat eenjuweel eigenlijk is. vroeger en nu, en in zijn visie, zal de voordrachtgever uitvoerig ingaan op dejuwcelkunst : hoe worden ze gemaakt, van ontwerp tot eindproduct. En als er over materialen gesproken wordt, moet uitgemaakt worden wat edelstenen zijn, en welke 'andere' edele materialen kunnen gebruikt worden. Aan de hand van dia's en schetsen zal Alex Nijs zijn publiek trachten aan zich te binden en een onderhoudencte leerrijke avond verzorgen. Plaats van gebeuren is zaal Brouwcrshuis, en de aanvang is gesteld om 20 uur. Geïnteresseerde niet-leden kunnen best eerst kontakt opnemen op het nummer 314.38.48. E

EXOTISCH TAFELEN in de Pax op 15 maart Inschrijven: 314.41 .26 Org. De Wereidwinkel

Via liet leespistool en cle streepjescode oorden cle gegevens in gelezen in cle coniputer.

VRAQEN VAN MENSEN VAN VANDAAQ Wie is God? De belan r'

oor de ' toferèr

m e is, maar wie Hi' . G b'ven alles Is Hij de alct en ie r&i tefFeven God, die allesde in hnd houdt? i. En na" vei 1

ik me bij Hem

Evangelische Christenen

C. Crezée, Moerstraat 33 2320 Hoogstraten. Tel. 314.10.37. http://www.omroep.nileolreality/


H000STRA TEN

RODE KRUIS

.

Tijdens de viering van de Hoogst raatse bloedgevers werden uittre...... dende bestuursleden Joris Wouters, Karel Hendriks en Frans Op 1jwiiiar, irrrden tol 1(1n hioedgevers ge1fe// voor min 10.v, Luvcx gelnildigd. Marcel Mermans werd gevierd omdat hij 100 25v, 40.v of 60x (lat ze aanwezig waren op de bloedinzame/in gen. keer bloed heeft gegeven. Aftcheid werd genomen van Constant In de laatste categorie vermelden we Maria Braspenning, Guido Jansen wegens het bereiken van de leeftijdsgrens, en voor her ft'it Donckers, Joanna Potters, Herman Van Gils en Antonia Verheven, dat hij 152 keer bloed gegeven heeft. Bij het begin van een nieuw jaar past het voor elke vereniging om een hilan op te maken van het voorbije en zo ook deed het Rode Kruis dit voorhet jaar 1996. In deze jaargang werden tijdens 4 bloedIn7amelingen 948 zakjes bloed afgenomen van de hloedgcvers, waarbij 54 nieuwe personen de groep kwamen versterken. 315 Mensen deden een beroep op de uitleendienst. Nog steeds wordt gevraagd om zo spoedig mogelijk na herstel van de zieke het geleende materiaal terug te bezorgen.

Wat betreft vorming was 1996 een succesrijk jaar 15 personen behaalden hun brevet EHBO en 10 schoolden bij voor de verlenging van hun brevet met Sjaar. 3 Leden behaalden het getuigschrift voor dringende geneeskundige hulpverlening en 1 persoon werd lesgever in ongevalsimulatie. Bij de jeugd behaalden 16 jongerenhunHelpertjes-brevet. Decursuswerd afgewisseld met andere activiteiten zoals een fietszoektocht, schaatsen, minigolfen en bowlingen. Een nieuwe cursus start op 15 maart.

Tijdens manifestaties was het Rode Kruis 53 keer van de partij. waarbij 1942 uren werden geklopt en 236 mensen werden verzorgd voor vooral kleine verzorgingen. Een veertigtal meer ernstige verwondingen werden doorverwezen naar huisarts of ziekenhuis. II Personen werden rechtstreeks naar het ziekenhuis gevoerd. Het bestuur van het Rode Kruis dankt verder eenieder die de vereniging op ĂŠĂŠn of andere manier gesteund heeft: schenkers van tombolaprijzen, kopers van een lidkaart of een artikel tijdens de veertiendaagse.

oon9arneri,,

- SCHILDER WERKEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN -ZONWERING Heilig Bloedlaan 246 HOOGSTRATEN Tel.: 03/31 4.48.47 139c

13


HOOGSTRA TEN

MATTHAUS PASSION 1-let wnrdt stilaan een i aarlike \vnnnIedaI de Ru(arv Hoocstraten- Ke inpen e en oni Fasen een concert organiseert waarvan de opbrengst steeds aan een goed doel besteed wordt. Vorig jaar kwam W.A. Mozart aan de beurt met zijnKrönungsmesse, terwijl dit jaar de Matthus Passion van J.S. Bach geprogrammeerd staat. Dit muziekstuk gaat evenzeer terug op de kerkelijke gewoonte om op Goede Vrijdag de lijdensgeschiedenis ((Passie) te zingen. Op zaterdag 22 maart om 20 uur in de SintCatharinakerk wordt de Mattus Passion vertolkt door het Gemengd koor van de Gentse Oratorium Vereniging, het Kinderkoor van Sint-Victor uit Turnhout en het Orkest van de Kempische Oratoriumvereniging, en dit onder leiding van Werner Van Mechelen. Als solisten treden op : Danielle Borst (sopraan). Lucienne Van Deyck (alt), Reginaldo Pinheiro (tenor - evangelist), Philippe Huttenlocher (Christus), Thomas Jesatko (bas). Genummerde toegangskaarten aan 600 BF zijn te reserveren op de Dienst voor Toerisme, in de raadskelder van het stadhuis (314.19,55) of rechtstreeks bij Rotary op het nummer 014/ 42.01.08. U kan ook hetjuiste bedrag storten op rekeningnummer 418-9071271-74 van Rotary Hoogstraten-Kempen met vermelding van "Matthus Passion". Opbrengst van dit concert wordt dit jaar toegewezen aan WIDAR, een dorpsgemeenschap voor volwassen gehandicapten uit Merksplas. Daar leven op drie verbouwde boerderijen momenteel 19 volwassen gehandicapten, 11 begeleiders en 10 kinderen van deze medewerkers. Doel is een dorpsgemeenschap te vormen waarin de gehandicapten een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Door samen le wonen (onder één dak, medewerkers en kinderen inbegrepen) en door samen te werken (ieder heeft zijn taak in het geheel) wordt een gezamenlijke culturele identiteit opgebouwd, die ook na de dagtaak inhoud krijgt. Wegens toekomstige uitbreiding met nog twee huizen, zal de dorpsgemeenschap Widar in 1998 bestaan uit 36 gehandicapte mensen en 20 medewerkers. Vooral voor de uitbreiding van de werkplaatsen (schrij nwerkerij, kaasmakerij, weverij en winkel) is er geld nodig, en daartoe poogt Rotary bij te dragen. E

LAATSTE KAARTPRIJSKAMP

J. S. BACH

Die is LIC iiiiteiH liii cie Malfliaii.S P.s.iou die ()J) 22 0/0(1/1 Iii L/C Ci1/tiiiiiitiC/ 00/511 op gevoerd ten voordele van Widar, door de Gentse Oratoriumvereniging, het kinderkoor

van St.-Victor uit Turnhout, en het Orkest van de Kempense Oratoriumvereniging. Op de foto het ensemble dat vorig jaar instond voor de uitvoering van de Krönungs#nesse van W. A. Mozart.

HOBBYTENTOONSTELLING

ag

I& .

Bij de opening van de hohbvtentoonstelling op 1 en 2frbruaii laatstiedeti leidt K. W.B.voorzitter Jos Smouts enkele genodigden rond die aandachtig luisteren naar JefHojkens die oude en nieuwe kaders van rietviechtwerk voorziet. 14


HOOGSTRA TEN

DORPSRAAD Zo'neertigm ensen verzamelden zich op donderdag 30januari in de Pax voor de open algemene vergadering van de Hoogstraatse dorpsraad. Het was wel even zoeken want op de valreep diende er uitgeweken te worden naar de achterliggende jeugdlokaien. Voor aanvang had de gemeentelijke informatie-ambtenaar enkele plannen op tafel gelegd : nog eens werd de verlegging van het fietspad aan de westkant van de Vrijheid bekeken, zoals ook de heraanleg van het kruispunt met de Loenhoutseweg en de parallelweg van de Heilig Bloedlaan. Voorzitter Aloïs Ruts verwelkomde de aanwezigen en bracht verslag uit van datgene waar het bestuur het voorbije jaar mee bezig was geweest. Te onthouden was dat het Rode Kruis een nieuwe locatie had gekregen, dat de Pax-omgeving en Rozenkranspark heraangelegd waren, dat ook de stoepen aan de oostzijde van de Vrijheid zullen vernieuwd worden, dat de Gravin Elisabethiaan een nieuw wegdek heeft gekregen, dat er aan het Spijker een veilige bushalte werd aangelegd, dat de Achtelsestraat een parkeerverbod heeft, en dat er actief werd deelgenomen aan de vergaderingen van verkeersraad en milieuraad. Zowaar een positief lijstje voor de werking van het stadsbestuur. De laatste tijd is er nogal wat te doen geweest rond het Ruimtelijk Structuur Vlaanderen. Landbouwers vrezen voor hun areaal, kleine en middelgrote ondernemingen zullen moeten herlokaliseren indien nu gevestigd in woonzones, bouwgronden zullen nog schaarser worden voor de burgers. Vandaar dat elke dorpsraad op zijn algemene vergadering ruimte liet voor de gemeentelijk informatie-ambtenaar om één en ander toe te lichten. Enkel de grote principes van onze nieuwe ruimtelijke ordening zullen vastgelegd worden in het RSV. Daarvoor verwijzen we naar het artikel dat in het vorig nummer van dit blad verscheen. Pas als de provinciale plannen moeten opgemaakt worden - en die zullen ook voor advies en bezwaren aan de bevolking voorgelegd worden- kan pas cle echte discussie beginnen. In ieder geval wordt het hoog tijd dat groot-Hoogstraten eens nadenkt hoe men in de toekomst zijn (open) ruimte gaat invullen, en aan welke toekomstige behoeften er plaats zal moeten gegeven worden. Het was alvast een duidelijke bondige uitleg die men kreeg.

Vragen staat vrij Ondertussen was het reeds voorbij negenen, en had het College, waar schepen Van Looy in ontbrak, plaats genomen achter de bestuurstafel. Meer dan twintig schriftelijke vragen werden aan de ingang van de zaal in ontangst genomen. en door de secretaris per onderwerp gesorteerd en systematisch voor de voeten geschoven van de bestuurders van onze gemeente. Nogal wat opmerkingen betroffen weerom de openbare werken : slechte stoepen en verzakkingen in diverse straten, een gevaarlijke situatie voor de fietsers op de Loenhoutsewcg (kruispunt Heuveistraat-Katelijnestraat) waar een totale oplossing zich opdringt (tunnel of brug werd achteraf gesuggereerd). Voor het driehoekje in de Gravin Elisabethlaan ontving het College een voorstel waarbij erhaakse aansluitingen worden voorzien tussen deze laan en de Van Aperenstraat: mits een kleine onteigening kan er dan een serieuze parking aangelegd worden waar al zolang achter geroepen wordt.

Wie niet horen wil, moet het Voelen Met deze woorden wees de burgemeester alle opmerkingen over het controleren van de snelheid op de openbare weg van de hand. Onbe. mande camera's zullen in de toekomst het Hoogstraats straatbeeld versieren, en alle onverbiddelijke hardrijders zwart op wit op het boekje zetten. Affiankelijk van de kostprijs van deze toestellen, en van de vraag ernaar op ver schillende lokaties, zal de gemeenteraad de beslissing moeten nemen. Spijtig dat de opbrengst van de boeten niet naar de gemeentekas zullen vloeien, besloot de burgemeester. Ook kwamen we te weten dat de wandelweg tussen de Wereldakker en de Elisahethlaan op vraag van de school werd afgesloten wegens verstoring van de klassen door eventuele voorbijgangers (raar maar waar). Schepen Van Ammel moest vaststellen na zijn rondgang doorheen de fusie voor enkele jaren, dat het onderwerpzwembad "voorlopig maar moet rusten". Zolang er geen overduidelijke meerderheid onder de bevolking te vinden is voor deze investering, en tegenstanders zullen altijd het hogere woord voeren, blijft zwemmen in eigen stad niet mogelijk. Ook over de Karel Boomstraat is het laatste woord nog niet gezegd. Een bewonersvergadering suggereerde aan het College diverse kleine ingrepen zoals heurtelings parkeren, herstelling van voetpaden, kontaktname met Vito i.v.m. foutparkeerders. Tijdens de vergadering kon vernomen worden dat ook gedacht wordt aan de invoering van enkelrichtingsverkeer in Culcmhorgstraat en/of Oststraat. Niet gevraagd door het gehuurte. maar misschien toch te overwegen?

Daar is de lente Bij het eerste zonnestraaltje moeten dan ook de terrassen in de Vrijheid geïnstalleerd worden. Maar daar precies knelt het schoentje. Voor Bruggen en Wegen moet het fietspad van de huizen weg, om de zichtbaarheid aan de verschillende zijstraten groter te maken. Schepen Aerts maakte zich sterk dat er spoedig begonnen zal worden met de verlegging van het fietspad en de verbreding van de stoepen. Ondanks

het slechte weer van de voorbije weken zal met aannemer en de hogere overheid onderhandeld worden over de aanvatting van de werken. In ieder geval moet de zaak geklaard zijn voor Heilig Bloed. Het is niet meer dan normaal dat de horecauithaters tijdig weten welke denieuwe beperkingen en mogelijkheden zijn voor hun terras. Vandaar dat de commissie tetTassen vorig jaar werd stilgelegd, want hoe maak je nu een praktisch reglement wanneer je niet weet welke ruimte beschikbaar is. "Voor mij allemaal niet gelaten", zo spreekt de burgemeester zich niet helemaal uit over de terrassen: we zullen cle gebruikers vragen naar hun mening. Waarmee vooral cle uitbaters bedoeld worden. Over een Vrije doorgang langs de huizen, het al dan niet toegelaten zijn van windschermen en of overdekte terrassen in overeenstemming zijn met Monumenten en Lanclschappen, daar hebben we nog het raden naar. In februari of maart moet dit op de gemeenteraad komen, zo wordt nog meegedeeld. "De vastlegging van de gelden moet nog gebeuren", zei Karel Aerts. en deze uitspraak zou normaal enige ongerustheid teweeg moeten brengen (niet op de dorpsraad weliswaar), want indien dit niet spoedig gebeurt, kan alles maar in orde komen ten vroegste in het najaar. Schepen Peerlinck voegde nog toe dat het college helemaal niet gelukkig is de gang van zaken in de Vrijheid : de destijds beloofde 55 miljoen voor de herinrichting van de Vrijheid werd door openbare werken teruggeschroefd tot een luttele 15 miljoen, waarmee nu ook de H. Bloedlaan en het kruispunt van de Loenhoutseweg moeten uitgevoerd worden.

Schiet niet op de politie De politie kan steeds uitgenodigd worden op de dorpsraad zo er vragen zijn. Aldus sprak de burgemeester, daarbij vergetend dat vorig jaar de wijkagent aanwezig was op de openbare vergadering. Enje kan altijd wel schieten op de politie, daarmee antwoordend op een vraag over de veiligheid in de gemeente, en de (on)zichtbaarheid van de politie in het straatbeeld. Sedert meer dan 1 jaar is er een dagpatrouille met drie gemeenten. en kan vastgesteld worden dat er minder criminaliteit is, en meer op heterdaad betrappingen. Voorts deelt de burgemeester mede dat er vanaf 1 maart gestart wordt met de Interpolitiezone tussen Hoogstraten. Merksplas en Rijkevorsel en dit in samenwerking met de Rijkswacht. Vanaf dan is ereen 24 op24 uur permanentie : wie het nummer van rijkswacht of politie belt, komt steeds terecht bij de ploeg van wacht die onmiddellijk ter plaatse komt. Daarbij komt nog dat Hoogstraten vanaf de tweede helft van het jaar aan de veiligheidsnorm van Binnenlandse Zaken voldoet door de aanwerving van 2 bijkomende agenten zodat het totaal op 16 personeelsleden komt. Over de ontsluiting van de verkavelingen Houvast en omgeving zijn we aanheland in de 53ste episode, volgens hei College. Een ontwerper is aangesteld, en men is van mening dat heel de ï.aak bespreekbaar kan zijn met Rijkevorsel omdat de wegenis deels over dit grondgebied zal lopen. Ook enkele privé-eigenaars moeten aangesproken worden. Wat betreft een zuidelijke ring rond Hoog. straten is er een studiegroep aangesteld. Over de ring op het gewesiplan, waarvan de schrapping is gevraagd, moet niet langer gedacht worden : die was destijds ontworpen voor de verbinding Lier-Breda toen er nog geen E19 was. 11


HOOGSTRA TEN Momenteel is de verbinding tussen deze cii de E39 van primordiaal belang om het verkeer dat de Aniwerpse Ring wil ontwijken, op te vangen. Verbinding dewelke niet noodzakelijk langs onze gemeente moet voeren : men kan denken aan een baan Zandhoven, Malle. Brecht die veel doorgaand verkeer uit Hoogstraten kan bannen. Nochtans is de idee gelanceerd om een baan te voorzien vanuit Loenhoutseweg( met rondpunt aan Hinnenboomstraat), Houtelweg, Achtel, Wortel en uitkomend aan cle Pidpa in Merksplas. Goed voor l-loogstraten, maar een bijkomende last voor Merksplas zodat problemen verschoven worden. Toch maar even verder zoeken achter alternatieven. Bij afwezigheid van de schepen van milieu, dienden de andere Collegeleden een antwoord te formuleren op de vragen. Eén betrof het ruimsel van de grachten dat al eens op de velden terechtkwam. In tuinen en in de bebouwde kom wordt het zeker opgeruimd, zo verzekerde het College. Dat er al eens vreemde' bewoners hun afval op het containerpark afleveren, werd niet ontkend, want via familie of een geleende aanhangwagen kan al eens iets verdoezeld worden. Een betere controle dringt zich op, zo besloot men, en voor grote vrachten zal er later moeten gaan betaald worden. En plastiek wordt zeker verwerkt en niet gestort samen met al de rest. Een firma verwerkt deze terwijl de gemeente van dit gerecycleerd materiaal paaltjes en banken koopt. Enkel sorteren kan leiden tot recycleren. Hoewel we op termijn in de Kempen niet zonder verbrandingsoven kunnen.

Oude koeien Llehten komen dat bepaalde Valmaal Iie lirmas op dc transportzone enkel met Nederlanders zouden werken, kan de burgemeester niet begrijpen. Er zijn heel wat Belgen tewerkgesteld op de transportzone, en het gemeentebestuur pleit bij elke firma en nieuwe vestiging voor de lokale tewerkstelling. Ook het vorig jaar gewijzigd reglement op de opcentiemen op de grondbelasting kwam terug Ier sprake. Voor het college was er een wissel van 24 miljoen, ten voordele van de werkende mensen, en die niet van diezelfde mensen komen vanuit begrotingstechnisch vlak. Een keuze dus. Ook de Staat is slachtoffer van deze belastingherschikking, en waar zullen de mensen die enkele duizenden franken extra besteden? Waarschij nlijk in Hoogstraten. Financieschepen Peerlinck verdedigt de keuze en zegt dat er tegenover 570 miljoen aan uitgaven ook inkomsten moeten staan, en dat de Raad voorlopig beslist heeft de opcentieinen te verhogen en deze op de personenbelasting te verlagen. Bestaansminimumtrekkers hebben geen kadastraal inkomen, en een taks op tewerkgesteld personeel heeft Hoogstraten ook al niet. De investering in de Mosten is een kwestie van prioriteiten, zo meent het college, gebaseerd op de beleidsvisie van 1994. Wel moet het project binnen het budget blijven. Schepen Van Ammel noemt het een zaak van 'sociale recreatie', een nieuw begrip dat volgens hem nog niet door iedereen goed begrepen wordt. Men had het ook nog over de verlichting van de Vrijheid. Domus Flandria (begeleiding lot integratie loopt als project), stoepen aan de oostkant van de Vrijheid, waarom de Gelmeistraat vanuit

II1

het Spijker niet afgewerkt werd tot aan G. Segersstraat (geldgebrek bij de Vlaamse gemeenschap).

En zo kabbelde de algemene vergadering i'an de dorpsraad Hoogstraten naar zijn einde even over half elf: Waarna alle aanwezigen buirenliepen, letterlijk bijna. Geen na-babbel, geen verwijten, weinig a,nmo in de zaal. Had het te maken met de aanpak van de vergadering, te weinig gelegenheid voor de mensen oni aan het woord te komen? Of is alles goed zoals het nu draait en beheerd wordt, alleen mag misschien alles wat sneller verlopen? Aan liet bestuur om deze vragen te beant woorden, en om volgende keer hieraantegemoet te komen, want dan zijn het ook opnieuw verkiezingen voor een nieuw bestuur. De verenigingen, gebuurten en burgers zijn hiermede verwittigd om er dan te zijn.

Het begijnhof en de Chinese muur De kans is behoorlijk groot dat het begijnhof van Hoogstraten samen met enkele andere (of alle) begijnhoven van het Vlaamse land opgenomen word op de lijst van het "werelderfgoed" van de Unesco. Op dat moment staat het begijnhof als wereldmonument ingeschreven naast de Chinese muur, de pirantides en 467 andere monumenten. Sinds de Unesco in 1972 de Overeenkomst inzake de bescherming van het Cultureel en Natuurlijk erfgoed van de Wereld goedkeurde traden al meer dan 100 staten toe. België heeft op 24 oktober 1996 de conventie tot toetreding ondertekend. Op 3 juni vorig jaar vroeg minister van cultuur Luc Martens aan de Koninklijke Commissie van Monumenten en Landschappen advies over de Vlaamse voorstellen voor de lijst van het wereldpatrimoniuni. De voorstellen moeten uitgaan van vat het meest eigen en origineel is in het Vlaains patrimonium en van een dusdanige intrinsieke waarde dat ze een plaats verdienen voor de internationale waardering. In dit opzicht is het fenomeen van de begijnhoven een belangrijke bijdrage die Vlaanderen aan het wereldpatrimonium kan aanbrengen. Zij vormen immers een in de wereld unieke uiting van middeleeuwse devotie. De meeste begijnhoven werden gesticht in de 1 3' eeuw. In de 17 eeuw kennen de bcgijnhoven een ongekende bloei en een grote bouwbedrijvigheid. De meeste begijnhoven zijn dan ook bewaard gebleven in hun 17-eeuwse vorm. In hun advies noemt de Koninklijke Commissie de begijnhoven van Brugge. Diest, Gent. Hoogstraten, Kortijk. Leuven en Lier de oudste en best bewaarde van Vlaanderen.

HOK-excursie Gelmelsiot zaterdag 1 maart Dc poorten ci n liet vo unla Ii ge Ge 1mei slot worden even geopend voor een uitstapje van Hoogstratens Oudheidkunclige Kring. Er worden verschillende zalen bezichtigd terwijl twee gidsen de geschiedenis van dit kasteel schetsen. Niet alleen de stenen overblijfselen, maar ook oude kaarten en tekeningen worden als illustratieniateriaal gebruikt. Men toont ook een fotoreeks van de (voor het publiek) ontoegankelijke kelders en zolders. Deze uitstap duurt van t3u30 tot 16u30 en er is koffie en gebak voorzien. Deelnameprijs: 200 fr. Er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar! Meer informatie: Jan Verheyen (telefoon: 314 76 81).

z'n spaarsok in de inatras verstopt en elke l\:iamna verscheurt die hij ziet? Omdat dit stuk voor stuk Arabische woorden zijn die hun weg hebben gevonden naar onze taal. De Arabische cultuur heeft trouwens een veel grotere invloed gehad op onze Westerse samenleving dan we doorgaans weten. Dat vormt het onderwerp van de reizende tentoonstelling 'Van algebra tot pyjama. Arabieren in de Vlaamse cultuur.' die enkele weken de tenten opslaat in het Klein Seminarie en er gratis toegankelijk is in het weekend van 7 maart. De tentoonstelling kadert binnen de projectweek van de derde graad, waarin de leerlingen zelfstandig in kleine groepen werken rond het thema 'Geen muren rond culturen'. Dat behelst aan de ene kant (in de theoretische week in maart) een kennismaking in diverse lessen met andere culturen. Aan de andere kant (tijdens de projectweek in april) ook echt bezig zijn in workshops met allerlei vormen van cultuur (van video, over toneel, muziek, beeldende kunst, tot fotografie, poëzie, hoorspel of koken). Over dit laatste verneemt u meer in het volgende nummer. Vanuit een meerderwaardigheidsgevoel hebben we vaak enkel een negatief beeld over Arabieren en Noordafrikanen. We vergeten dan gemakkelijkheidshalve hoe belangrijk hun invloedwelisop"onze"westersecultuur. Geen enkele cultuur vormt trouwens een monocultureel blok waarin alleen de eigen waarden, het eigen volk, cle eigen verworvenheden van belang zijn. Zo is onze samenleving o.a. het resultaat van beïnvloeding door de Arabische, de Spaanse, recent ook de Amerikaanse cultuur.De tentoonstelling bestaat uit dertig panelen rond drie thematische blokken. Ze geeft informatie over de culturele erfenis die we kregen van of via de Arabische wereld (symbolen, wetenschap, kunst). Daarnaast wordt kort de geschiedenis en godsdienst ervan geschetst (met ook de Kruistochten, (le koloniale periode). Tenslotte gaat men in op de beeldvorming in de media, reclame, film. 'Van Algebra tot Pyjama' is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden in de Feestzaal van het Seminarie op vrijdag 7 maart van 19u tot 22u, op zaterdag 8 en zondag 9 maart van 14u tot 17u. Een of enkele leerkrachten kunnen u desgewenst ter plekke wat meer informatie geven. .0 0

Van Algebra tot Pyjama \\ cel ci o a.iieni ccii r:ieii nk, wil kciiiien van cml ç'ehru. nooit koffie drinkt, geen cijfer van een koe herkent, om de haverklap een ongedekte cheque uitschrijft, zeeziek wordt in eencarauan voor geen geld een baraka lotje koopt. nooit


ok

iri

ftf

Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten.

Het is enigszins gehavend dat ik deze keer achter het sche rmpje van mijn computer moest kruipen. Op weg van mijn werk naar huis werd mijn tweewieler immers onzacht van het fietspad gereden door een opdringerige personenwagen. Gelukkig kwam ik er met wat sc/iaafronden en een snee vanaf Mijn fïetsje heeft het echter slechter getroffen. Defïetsendokter heeft mijn tïets eens grondig bekeken, maar/zij had met veel tijd nodig out te concluderen (lat oplappen hopeloos was. Een nekschot zou mijn arme fietsje definitief uit zijn lijden verlossen. Wat kan het leven toch triest zijn. Ondertussen is die mooie schaaf wond op mijn voorhootd een stil protest tegen alle automobilisten clie zich de toch steeds de ongenaakba ren van de weg voelen. Ik ken iemand die iets minder ongenaakbaar is geworden en die volgende keer wel zal stoppen aan het fietspad. Nu de rest nog. Ik hoop alleen dat daarvoor niet telkens een aanrijding nodig is. Deze keer kunnen we u weer een rijkelijk gevulde Meerse rubriek voorschotelen. De nieuwe Meerse pastoor liet zich immers gewillig op de rooster leggen en bovendien staat er de volgende maand weer heel wat te gebeuren in ons geliefde dorpje.

Wie is onze nieuwe pastoor? Er gingen al een hele tijd geruchten de ronde betreffende de identiteit van (te nieuwe dorpsherder van Meer. Toen we hem er een paar maanden geleden voor kontakteerden, verklaarde hij dat er inderdaad rook was en misschien ook wel vuur, maar dat het allemaal veel te vroeg was om het nieuws wereldkundig te maken. Onlangs is de benoeming dan officieel geworden en De Hoogstraatse Maand was er dan ook als de kippen bij om onze nieuwe pastoor aan de tand te voelen. Op zondag 23 februari wordt hij officieel binnengehaald als pastoor, maar ondertussen is er al heel wat tumult geweest betreffende zijn komst. 1-let verwijderen van een jarenoude haag in cle tuin van de pastorij leidde tot een heftige reactie van de groenen en was het onderwerp van een uitgebreid krantenartikel. Ook deze problematiek werd aangehaald in het interview, maar onze aandacht ging in eerste instantie uit naar dc mens achter onze nieuwe pastoor. Spijtig genoeg zat cle desbetreffende pastoor volop in een verhuis en was alles al gepakt en gezakt zodat wij ii het gelaat van de nieuwe pastoor niet op toto kunnen laten zien. Vlug zal hij echter een vertrouwd figuur worden in het Meers dorpsbeeld, dus niet getreurd. Over wie hebben we het eigenlijk al de hele tijd? Laten we hem zichzelf even voorstellen. FC: Mijn naam is Frans Celis en ik word 59. Ik ben geboren in Lien de stad van de Pallieters, Felix Timmermans, enzovoort. Ik woonde niet in de stad zelf, maar aan de rand, tegen Vremde aan, op den buiten dus. Mijn ouders waren landbouwers. Ik kom uit een gezin van 12 kinderen en ik bende 7de. In Lier hen ik gewoon naar dc lagere school gegaan zoals iedereen. Nadien hen ik naar Lommel gegaan. naar de paters-Capucijnen. Zij hadden in Lommel immers een studiehuis. Van Lommel hen ik naar Aalst gegaan. Ook daar was er een studiehuis van de Capucijnen. In Edingen in Henegouwen hen ik dan een jaar op noviciaat gegaan, nadien heb ik 3 jaar filosofie in Brugge gestudeerd en de theologie (ook al 3 jaar) heb ik gedaan in Izegem. Mijn vierde en laatste jaar theologie heb ik in Leuven gedaan. Na het derde jaar theologie werden wij al wel priester gewijd. DHM: U had dan al een flink stuk van België

gezien. Is het normaal dat er zoveel veranderd wordt van opleidingsplaats? FC: Bij de Capucijnen wel ja. DHM: U sprak daarjuist over noviciaat. Misschien voor de leken (waaronder ikzelF) even uitleggen wat dat is? FC: Een noviciaat is een gewenningsjaar, een proefjaar. Om te leren hoe er hij de Capucijnen geleefd wordt. De stichter van de Capucijnen is Franciscus en (Ie spirualiteit rondom hem dienden we te kennen, net als de gebruiken van de Capucijnen. Vele van die gebruiken zullen misschien nu vreemd overkomen, zoals 's morgens heel vroeg opstaan, om 24.00 uur terug opstaan, enz., maar die nam je er toendertijd hij als je in het klooster ging. DHM: Staan de Capucijnen bekend als een strenge orde of niet? FC: ja, het is/was een strenge orde. Wij hadden in de orde geen priesters, maar we gingen soms wel de missie preken in cle parochies. Mensen die rechtstreeks geld verdienden, hadden wij niet. Wij leefden eigenlijk van de bedel. Wij hadden toen nog hedelbroeders. Sommigen van onze oudere mensen weten het nog wel dat bedelbroeders hun ronde deden. In de ene parochie was dat voor aardappelen, in een andere voor spek.... Tijdens ons noviciaal leerden wij ook hoe de armoede in elkaar zit. Wij mochten niets persoonlijks hebben en ook thuis mochten wij niets hebben. Alles was in gemeenschap. Na mijn studies dacht ik naarde missies te gaan, maar mijn provinciaal oordeelde daar anders over. Die kwam niij vragen of ik onderpastoor

wilde worden in Meerle. Daar had nien immers iemand voor nodig. Je hebt dan de belofte van gehoorzaamheid afgelegd. Dus als men dat vraagt. doe je dat. Ik heb pater-provinciaal wel gezegd dat ik in het klooster hen gekomen om kloosterling te Lijn, niet om priester te worden. Ik had graag naar de missies gegaan in Pakistan. Maar pater-provinciaal zei dat men daar geen visa meer voor gaf omdat dat een Islamitisch land is. Wellicht was dat om het mij uit het hoofd te praten om naar de missies te gaan. Ik hen dan een beetje tegen mijn zin onderpastoor geworden in Meerle in 1968. 01) den dtiur doe je dat dan wel graag. Toen kwam daar een nieuwe pastoor in Meerle, Marcel Verheyen, en die werkte liever zonder onderpastoor. Ik heb nadien dan 10 jaar godsdienst gegeven aan het Vito in Hoogstraten. DHM: Waar woonde u dan al die tijd? FC: Ik heb altijd in het klooster van MeerselDreef gewoond. Dat zijn ook Capucijnen. In 1986 werd ik door de provinciaal gevraagd om als onderpastoor naar leper te gaan. Ik heb het daar dan ongeveer 3 jaar uitgehouclen van 1986 tot 1989. Ik heb clan gevraagd om terug naar dc Kempen te kunnen gaan. Die mensen van WestVlaanderen zijn allemaal wel heel vriendelijk en zo, maar het is toch een heel andere mentaliteit. En zo hen ik in het begin van 1990 in Zondereigen aangekomen. Ik Wist Zondereigen zelfs niet te liggen en ik heb dan ook op de landkaart moeten kijken. Ik ben hier dan 7 jaar en een maand pastoor geweest en vanaf de 23ste februari van dit jaar begin ik dus in Meer. DHM: Krijgt men in Zondereigen nu iemand anders als pastoor? FC: Ik hoop het want er zijn hier toch veel goede mensen. Voorlopig is de pastoor van Merksplas hier aclministrator en clie zal hier ook cle normale dienst voortdoen. DHM: Wij, leken, hebben altijd van die spectaculaire gedachten en ideeën betreffende de roeping van priesters. Hoe is dat hij u in zijn werk gegaan? FC: Zonder visioenen en dergelijke, wellicht hen ik er mee geboren. Ik heb het van kleins af aan gehad. Toen ik kleuter was, keek ik enorm op naar de zusters, Soeur Angeline en Mère Scolastique. Dat waren toch zo'n brave mensen. Ik zei toen tegen mezelf dat ik zo ook wel zou willen worden. Later besefte ik dat ik geen nonneke kon worden. Ons pastoorke vroeg dan of ik misdienaar wilde worden. We noemden hem altijd 'pastoorke' omdat hij zo klein was. Hij kon gemakkelijk onder mijn armen doorlopen. Hij deed zo schoon en devoot de mis. Ik dacht dat hij altijd met Onze Lieve Heer aan het spreken was, als hij de mis deed. Ik zei toen weer: 'Zo wil ik worden'. Ons moeder zei steeds dat er hij ons geen studies a!'konden omdat wij thuis maar gewone hoeren waren. We hadden geen echte armoede, maar dat was het dan ook. Ik had al zo dikwijls gevraagd om naar het college te mogen gaan, maar het kon er nooit af. Mijn tweede oudste broer, onze Gust, had steeds gezegd: Laat onze Frans maar naar het college gaan. Ik zal er wel voor werken.' Onze Gust kwam te verongelukken toen hij 21 jaar was en toen zei mijn moeder dat zij er wel voor zou werken. Ons pastoorke zei altijd tegen mij dat ik geen pastoor moest worden omdat je dan 17


MEER altijd alleen bent. 'Ge moet kloosterling worden,' zei hij, 'dat is veel beter. Ik heb je Franci scus gedoopt. ga maar bij de Franciscanen.' Ik denk dat het alttjd in mij heeft gezeten, maar er zijn zeker mensen die mij op weg hebben gezet: de zusters, ons pastoorke, ons moeder die altijd zo devoot over Jezus kon vertellen.... DHM: Heb je er nu spijt van dat je toch priester bent geworden terwijl dat toch niet jouw oorspronkelij ke bedoeling was? FC: Ik heb er zeker geen spijt van dat ik religieus ben geworden. In het klooster benje altijd met andere mensen, als priester ben je vaak alleen. Met mcdebroeders constant samenwonen is ook niet steeds aangenaam omdat er toch spanningen ontstaan. Ik het er geen spijt van dat ik pastoor ben geworden . maar ik hoop mijn leven toch te kunnen afsluiten in een kloostergemeenschap. DHM: Het aantal kerkbezoeken is de laatste jaren behoorlijk gedaald. Heeft u of doet u speciale zaken om de misvtering aantrekkelijker te maken? FC: Er zijn natuurlijk regels die gevolgd dienen te worden. Ik tracht toch zoveel mogelijk de regels te respecteren. Voor mij is de eucharistie vieren toch zo dat je Jezus er kan ontmoeten en dat probeer ik ook zo door te geven aan de mensen. Ik hoop dat de mensen dat kunnen voelen en ook zo beleven wanneer ik de eucharistie doe. Een kindermis is natuurlijk anders, aansprekelijker. Voor mij mogen kinderen ook gerust in de kerk spelen. Toen ik nog een kind was, werden baby's zeil's de borst gegeven in de kerk. Het huis van God is toch een huis waar iedereen mag zijn. Voor mij zou de kerk de ontmoetingsplaats mogen zijn van de grote familie die de christenen vormen. En daarom hou ik ervan dat een kerk mooi is. De mensen moeten er zich thus kunnen voelen. Voor de rest probeer ik de liturgische vieringen toch aansprekelijk te maken. Zo verbrand ik met Aswoensdag de asse, niet een week van te voren. Neen, ik vraag de mensen om zelf hun palmtakjes mee te nemen en die worden dan in de kerk verbrand. Van de asse van de verbrande palmtakjes worden dan de kruisjes gemaakt. Het moet van de ene kant feestelijk zijn, maar h't mag nrik niei t' rnniitijk iiJfl t')i' ninrn moeten het kunnen snappen. tk krijg toch regelmatig de opmerking dat ik het anders doe dan anderen en mensen weten dat toch te appreciren. Ik probeer mijn best te doen en bij voorbeeld een Iijkdienst moet je laten voelen aan de mensen dat je daadwerkelijk meevoelt met hun verlies. Ik experimenteer niet. Ik volg wel de regels van het bisdom en daar voel ik me gelukkig bij. DHM: Vindt u de kerk van Meer een aangename plaat:; om de cuchariatic in te doen'? FC: Ik heb ze al een paar keer van binnen gezien en ik sta precies zo ver van de mensen. Ik zou graag hebben dat de mensen wat meer naar voren zouden gaan zitten. Maar iedereen heeft van achteren zijn '.'arte piaati;. Toch hoop ik dat ik de mensen wat dichter naar het altaar kan krijgen want er gebeuren daar toch fantastische dingen. Het is een grote, ruime kerk die een stuk iii i ndor gim ik kl ij k i vi'rs 1 ri'n en te vorlichien zal zijn dan die van Zondereigen. Ik denk dat ik toch mijn uiterste best zal moeten doen om die tamiliale huisgezelhgheid in de kerk te kunnen verkrijgen. Ik zal er in elk geval anders moeten gaan werken. De kerk van Meer heeft ook twee ingangen terwijl die van Zondereigen er maar ĂŠĂŠn heeft. In het weekend verwelkom ik steeds de mensen aan de ingang voordat de misviering plaats heeft. Zo heb ik de mensen van Zondereigen op een paar maanden tijd toch leren ken18

nen, toch degenen die naar de mis gaan. In het begin is dat een beetje onwennig en als ik het nu niet meer doe. dan is het van: 'Zeg pater, was je slecht gezind omdat je ons geen hand gaf?' In Meer zijn er verschillende ingangen. dus dat gaat moeilijker zijn. Misschien moet ik de twee zij-ingangen sluiten en iedereen langs de hoofdingang laten binnenkomen. Daar moet ik nog een oplossing voor vinden. In het begin is het handengeven een beetje onwennig en in Zondereigen zijn er ook mensen voor weg gebleven, maar het is niet om te zien ofje elke week naar de kerk komt, maar om elkaar te leren kennen. Of iemand al dan niet in de kerk is, dat kan ik vanaf het altaar ook wel zien. DHM: Zondereigen is een gemeente van ongeveer 700 mensen. In Meer wonen er meer dan 3.000. Ziet u nog bepaalde praktische problemen behalve dat de kerk zo groot is? FC: Daar kan ik niet zo direct een antwoord op geven. Ik vraag me wel eens af wanneer ik de mensen ga kennen. Het zijn er zoveel om te leren kennen. Er zal een stuk meer werk zijn, maar dat mag ook gerust. Van het extra werk heb ik geen schrik. Ik denk dat het wel goed zal gaan. De mensen mogen natuurlijk niet vergeten dat ik. alhoewel ik een van de jongere priesters ben, toch ook al 59 jaar ben. DHM: Uw voorganger. Jan van Deyck, woont nog in Meer. Denkt ii hem nog een aantal taken te geven? FC: Daar kan ik op dit moment moeilijk op antwoorden. Dat moet nog bekeken worden. Er zullen in elk geval goede afspraken gemaakt moeten worden tussen Jan en mij. Als we die afspraken gemaakt hebben, zullen we die ook kenbaar moeten maken aan de parochie. Ik ken Jan al heel lang en ik denk dan Jan langs een omweg mij gevraagd heeft voor de parochie. Jan zou graag een aantal werken uitvoeren en hij voelt zich momenteel heel goed. Er zullen dan ook zeker wel dingen zijn die hij zal blijven doen. Ik hen wel niet iemand die veel reist maar met Jan erbij kan ik toch wei eens weg wanneer

ik dat wil. DHM: In Meer is er ook een parochiaal team. Hoe denkt u met hen samen te werken? FC: Ja, daar moet je voor een stuk mee leren samenwerken, In Zondereigen was er geen parochiaal team zoals dat in Meer bestaat. Ik heb reeds twee keer met het parochiaal team van Meer in vergadering gezeten en ik denk wel dat het zal vlotten. Het parochiaal team kan verwoorden hetgeen er bij de mensen leeft en daar dient de pastoor toch oor voor te hebben. Je moet zo goed mogelijk met een parochiaal team samenwerken en je moet elkaar ook vrijheid geven. Het parochiaal team is geen vergaderteam. Het moet ook werken. De pastoor kan alles niet alleen doen wat het parochiaal team zegt dat er allemaal dient te gebeuren. De mensen van het parochiaal team moeten ook werken. DHM: Om afte sluiten, misschien een penibele zaak. U bent nog niet officieel begonnen als pastoor en de perikelen rond het uitdoen van de struiken in de tuin van de pastorij is reeds in het breed in de kranten uitgesmeerd. Misschien is dit de gelegenheid om uw kant van de zaak eens te belichten. FC: Ik hou van bos als het op zijn plaats staat. Ik woon niet graag in een bos. Ik heb graag een beetje openheid in plaats van altijd tegen een boom aan te kijken. Ik wil niet zo ingesloten zitten als het was. Ze mogen de pastorij zien van mij. Ik heb niets te verbergen. Vandaar dan ook dat ik aan de burgemeester gevraagd heb om de struiken uit te doen. Ik heb ook een ander idee van een haag dan hetgeen er vroeger stond. Een haag is een beetje bijgesnoeid en een houtwal was het ook al niet. Een houtwal staat niet rond een huis, maar tegen een gracht aan of zo. En dan zijn het verschillende bomen door elkaar. Als de haag nu nog 20 meter van de pastorij had gestaan, dan had ik ze misschien laten staan. Ik heb er trouwens nooit weet van gehad dat de haag al dan niet beschermd was en wellicht het schepencollege ook niet want zij zijn toch inge-

Nieuwe pastoor in Meer

We hebben dan mmc/ geen foto van onze nieuwe pastoor, Frans Celis, kunnen bemachtigen. We hebben er wel eentje van de vergadering tijdens dewe/ke de keuze voor Frans Celis werd toe ge/je/it. Op cle foto zit u naa,s't de deken van Hoogsrraten, ook nog de bisschop en een aantal leden man her parochiaal team.


MEER gaan op mijn vraag. Ik heb graag gefatsoeneerd groen rond het huis waarin ik woon. In een landschap vind ik het wel heel mooi wanneer men de natuur zijn gang laat gaan. Ik heb het artikel in de krant ook gelezen en ik vond het niet zo erg. Ik vind alleen maar de tweede hoofdtitel erg: 'AGALEV boos omdat een priester 130-jarige oude haag rond de pastorie van Meer laat rooien'. Waarom moet daar 'priester' staan en niet 'pater Frans' of zo. 1-leb ik soms geen eigen keuze omdat ik een priester hen?

DHM: We zijn zowat bij het einde van dit interview aanheland. Heeft ii nog wat toe te voegen? FC: Ik hoop dat (le mensen een nieusve pastoor

niet afschieten voordat hij er is. Als nieuwe pastoor moet ik meer dan 3.000 mensen leren kennen en de mensen van Meer maar één. En

natuurlijk heb ik slechte kanten, net zoals ik ook goede kanten heb. Omdat twee mensen iets verschillend denken dan bijvoorbeeld het groen. moeten wij daarom vijanden zijn? Door met elkaar te praten, kunnen we toch samen verder gaan in plaats van van elkaar weg te lopen. Ook al verschillen mensen van mening. toch moeten ze de moed hebben om met elkaar te blijven praten. Ik kan er tegen dat men slechtgezind is op mij, maar men moet het tegen mij komen zeggen en niet achter mijne rug. Door met elkaar te spreken en elkaar te leren kennen kunnen we ver komen.

SM Meerseweg 2, 2321 Meei Tel/Fax. 315.42.88

We are the chanipions

Onthoud deze gczieliieit j'0('(I. 1/1/it! /o/e//L/jCu/ï o/'5'//it/seien zij Je Meerse Jorpsku1,I. De Ste.Rosalia Drum- en Brassband kwam immers ot'ertuigend als winnaar uit de strijd. Wedden dat er bij hen op de eerstvolgende repetitie heel wat vrolijke deuntjes werden geblazen?

Spector fotoafwerking Huwel ijksreportages Portret- en kinderfoto's Pasfoto's direkt klaar I(adi & Albuiii, Caiiteia's Videoreportages

n c~ -

Zak eens lekker door

~

Garage '5 54,

F. GEUDENS bvba TflN 1

Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 *

Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

)

v13,

r

.

..

-

her inzetten van de Krokusvakantie oftewel Karnavalverloj: In een t eelkieurige stoet trokken zij door het dorp onder het waakzaam oog van Charlie Chaplin (weeral?) en een heks.

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID' 19


MEER

Transstortzone

Wil de echte Charlie Chaplin opstaan?

Een van de leukste rondes tijdens de Jongste l'erL'nig!ngenku'is EE - as ongei'witeld die waarbij iemand van elke vereniging zich moest aankleden als Charlie Chaplin. Men kreeg daar een uur de tijd voor en geef toe, de resultaten ino gen gezien worden. Wie vind jij de beste?

Er gaan hoe langer hoe meer stenimen O om onze Meerse trots (???) om te clopen van transsportzone in transstortzone. Wie is de eerste die de naainswijziging doorvoert op de bewegwijzering?

Ook verkrijgbaar :

r

25

Bil ons drie troeven onder één dok! KWALITEIT - SERVICE- PRIJS Alle herstellinaen van alle merken

WAl IS FR IN HET t [VEN MDI ElF R DAN II IE KUNNI N hill i N Nhhl3 DRAA(1 DAAR (kAAl, 101 BIJ ANJ \'LJLI( VI kil (ERIN IS MII R DAN NH NWI RK

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 2321 Moer (Hoogstraten) Tel. 03/3158020 Fax 03/315.03.79

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS 20

___•__•__.._____.._ Nu verschillende types morzcgen

IN PROMOTIE f1!'


MEER

Antiek- en vlooienmarkt ':iar jaarlijkse e\\oonie oreaniseert (le Bi sband Ste. Rosalia een ,\ntiek- en Vlooienmarkt in de zaal Voor Kunst en Volk' en ditjaar is het weekend van 22 en 23 niaart uitgekozen. De voorwerpen zijn in twee groepen onderver deeld: degene die tegen opbod verkocht worden en degene die geprijsd zijn. Op zaterdag 22 maart zal er gelegenheid tot bezichtiging zijn en tevens tot voorverkoop van de geprijsde artikelen van 14.00 uur tot 17.00 uur. Ook op zondag is er nog gelegenheid voor bezichtiging en voor de voorverkoop van de geprijsde artikelen van 9.00 tot 12.00 uur. De verkoop per opbod gaat om 13.00 uur stipt van start. Het loont zeker de moeite om één van de twee dagen naar de zaal te komen en om de voorwerpen eens te bezichtigen. Gegarandeerd dat u dan zondag op post zult zijn voor de openbare verkoop

Jeugdvoetbal KFC Meer

misviering in onze vertrouwde Meerse kerk. Kwestie van eerst even te bezinnen vooraleer tich over te geven aan de geneugten van het aardse leven. De Chiromisviering van 18.00 uur wordt volledig verzorgd door de jongens en cle meisjes van de Chiro. Na deze misviering kan men mei een gerust geweten gaan fuiven. Ook dat kan aan het klooster met de dance-o-theek verzorgd door Pallaclium. Op zaterdag 12 april kan je daar trouwens niet alleen de beste fuifmuziek horen, maar ook de inwendige mens eens lekker verwennen met haniburgers of fruitjenevers uit de jeneverbodega van de Chiro. Ten laatste om 3.00 uur worden de stekkers eruit getrokken. 's Anderendaags is het immers weer vroeg dag. Echt uitslapen gaan de leiders en leidsters trouwens niet kunnen. Tussen 11.00 en 13.30 uur bieden ze immers iedereen een stevige maaltijd aan. Voor 250 Btr. bent ode gelukkige bezitter van een halve kip, een flinke portie groenten en

brood. De kleinere eters betalen best 200 Bfr. Voor dit bedrag krijgen zij een vierde kip met wederom groenten en brood. Inschrijvingen voor deze culinaire hoogstandjes dienen binnen te zijn voor 6 april hij één van de volgende leiders/leidster: Ben Dekkers (tel.3 15.78.01). Jef van Bavel (tel.3 15.01.68) of Sabine Goetschalckx (tel.3 15.89.79). Na de maaltijd kan iedereen trouwens nog koffie met cake bestellen. Om 13.30 uur begint dan de spelnamiddag. Het thema van deze spelnamiddag is deze keer 'Speel met spel'. Verschillende ploegen zullen clan in reeksen van 4 tegen elkaar stri den om de kampioenstitel. Deze kan je bekomen door verschillende verrassende proeven te doorstaan. Plezier verzekerd voor alle deelnemers (en zeker ook voor de toeschouwers). Om nice te doen moet je ploegen vormen van 5 personen. De ploegen kunnen volledig uit mannen of vrousven bestaan of gemengd lijn. Per deelnemer

De doortrappers

( )p taierdag S iiiaari organiseert hei jcud bestuur van KFC Meer een spaghetti-avond. Plaats van het gebeuren is de kantine van KPC Meeren vanaf 17.00 uur kanje dlr din iororhi voor een flink bord spaghetti. De chef-kok van dienst zal clii eenvoudige gerecht omtoveren voor een waar culinair genot Voor iie prijs van 250 Bfr. (wederom inclusief (le consumptie). Inschrijven voor deze gastronomische avond kan irin'i't in d kaniino als hij oon licl van hi'i jeugdbe;tuur van KFC Meer. Voor verdere in lichtingen kan u steeds bij Mark Dufraing terecht (tel ..i l..92.J 1) ot hij Lor de Bie (ii-'l 31 tO 70). De iiilueiigsi van dcie avond gaat integraal naar de jeugdkas van I - L Meer. Hiervan bekostigen zij diverse uitgaven zoals de aankoop van sportmateriaal, de verzorging van de terreinen. de Bobbejaanlandreis. hei Kerstfeestje.....Vanzelfsprekend is iedereen \aii harte ss cl koni.

25 Jaar de turnkring 'Vrij en Lenig' l)e Nleerse tiirnkrinc bestaat clii jaal 25 jaar. /.o ii heugelijke gebeurtenis dient vanielfsprekend gevierd te worden en dat doen zij iii het weekend van 5 en 6 april. De aftrap wordt 's zaterdags gegeven om 18.00 uur door middel van ccii eueliai istieviei ing iii ciii,.e oude, veltrouwde kerk. Na de misviering kan iedereen in de parochiezaal terecht voor cle receptie. 's Zondags organiseert de turnkring dan een gezondheidswandeling van 4,5 Km. Deze af stand is een haalbare kaart voor groot en klein. dus iedereen is van harte welkom. Starten kan tussen 13,00 en 14.00 uur aan de parochiezaal. De deelnameprijs bedraagt 80 Bfr., maar voor dit bedrag heb je naast van een verfrissende wandeling ook nog kunnen genieten van een lekkere pannekoels en een gratil; consumptie. Wat wil een mcm nog meer! [1

Bij deze zetten uiij de Mcei'se Wielrennersclub eens in cle bloemetjes.

Gasten ontvangen

Chiroweekend Oot Iii aal lot ii (bio i liet sveer en wel op zaterdag en zondag 1 ?en 1 3 ataril. De vraag is natuurlijk wat ze juist gaan doen. Voor cle mensen die Chiro wat beter kennen, \veten dat de Chiro dat weekend weer gaat feesten als de beesten. Plaats van het gebeuren is net als de andere jaren het klooster in de Donckstraat. Het begint allemaal op zaterdag 12april niet een

1

De KA V organiseerde gedurende 5 woensdagai'onden kookles .sen ioei ol.s thema 'Go.viemi ontvangen '. Tijdens de derde kookles k'1-s'a,7i het wokken en het ftmduen aan bod. Voor deze gelegenheid had men hoedjes gemaakt en alles kleurig aangekleed. Volgen.s ingewijden had het allemaal heel 'lekkel ge.smnakt'. Of er al dan niet plezier werd gemaakt, dat moet ik aan cle hand van deze foto niet meer vertellen. 21


MEER betaal je 50 Bfr, oftewel 250 Bfr. per deelnemende ploeg. Schrijfje ook hiervoor tijdig in bij één van de bovenvernoemde personen. De tent blijft trouwens de ganse namiddag open. U kan er dan iets lckkcrs bij eten of drinken terwijl u zich vergaapt aan het gebrachte spektakcl. Aan de kinderen is vanzelfsprekend ook gedacht. Die zullen zich ongetwijfeld rot amuseren bij de kraampjes en spelletjes van de Vlaamse kermis. Daar zullen de prijzen voor groot en oud voor het rapen liggen. De Chiru hoopt dat jullie allemaal eens een kijkje komen nenlen. De af sveicen zullen ongelijk hebben.

Prijsvraag

KWB Meer Op vrijdag 21 februari organiseerde de KWB Van Mcci ccii infui iiiatie-uvoud waal hij de KWB en haar werkkring werd voorgesteld aan de Meerse jongeren. Aangezien de aankondiging van deze info-avond te laat bij mij werd ingediend, heb ik er geen melding van kunnen maken in de vorige Hoogstraatse Maand. Geïnteresseerde Meerse jongeren kunnen ongetwijfeld nog steeds kuinaki opnemen met éémm van de bestuursleden voor meer informatie. Dit alles onder het motto 'Onbekend maakt onbemind'.

n

De Meerse Verenigingenkwis van 25 januari jongstleden Wijd en tijd zijn dc Nlerenaars bekend als een volk van noeste tuin- en landbouwers. Aangezien beiden toch continue klagen over hoe slecht het wel niet gaat, moeten we misschien eens gaan werken aan onze reputatie. En waarom zouden wij bijvoorbeeld niet eens wijd en zijd bekend kunnen geraken als zijnde een volk van shows en kwissen. Dat we talent genoeg in onze gelederen hebben, werd op de jongste verenigingenkwis nog maar eens duidelijk. De organiserende toneelvereniging 't Heidebloempje had echt het onderste uit de kan gehaald om er een geslaagde avond van te maken en daarin zijn ze met gemak geslaagd. Door de combinatie van vaste waarden (actualiteitenronde, finaleronde, sportronde) en superoriginele rondes wisten ze de massaal opgeko—

Als sardientjc's iii ccii blik, zo zat nico tijdens de jongste verenigingenkwis opccimgepcmkr in onze parochiezaal. Indien u het juiste antwoord weet op de vraag 'Hoeveel mensen telt u op de foto?' maakt u kans op een heuse fiets van het merk 'Per Totale'. men deelnemende verenigingen 5,5 uur te boeien. De origineelste ronde was ongetwijfeld degene waarbij iedere vereniging een uur de tijd kreeg om één van hun leden uit te dossen als heuse Charlie Chaplin. Na een uur regende het bolhoeden en wandelstokken. Er moeten schijnbaar tientallen historische kledingmusea zijn in Meer en omstreken. Vanzelfsprekend legde ook de toneelkring hun eigen accenten in de kwis met als klap op de vuurpijl de toneelronde tijdens dewelke het talent van de gebrachte stukjes druipte. De vrouwen en meisjes konden zich ruimschoots uitleven. Een aantal van hen sloeg met zoveel kracht op de kop van jut dat ik heel wat mannen zag beven van schrik. Dat er in Meer een aantal breikampioenen huizen, bleek uit de 'Om ter langste ...... ronde waarbij er zoveel mogelijk gebreid diende te worden in een korte tijdspanne (of wat dacht u misschien?). Als kwiskampioen kwam afgetekend de Ste.Rosalia Drum- en Brassband uit de strijd. En zij gaan de uitdaging aan om de kwis het —

volgende jaar te organiseren. We zeggen het wellicht na elke editie, maar het organiserende 't Heidebloempje heeft de lat wel erg hoog gelegd voor de nieuwe kampioen om beter te doen. We kijken al met spanning uit naar de editie van volgend jaar.

De volledige uitslag: Ste.Rosalia Drum- en Brassband (150 pnt.) Oudercomité (117 pnt.) Turnkring Vrij & Lenig (115 pnt.) Sint Ambrosiusgilde (114 pnt.) De Mussenakker (112 pnt.) KAV (111 pnt.) KWB(ll0pnt.) KVLV (109 pnt.) Chirojongens (108 pnt.) Sint Jorisgilde (104 pnt.) KFC Meer (102 pnt.) Landelijke Gilde (98 pnt.) Chiro Meisjes (92 pnt.) Ziekenzorg (87 pnt.)U —

FAUL V01111113 SELMANS HOOGSTRAATS

'

1 1

UITIAAT BANDEN SERVICE

tJ

kIl II

1

1

.

C ARiWASH HINNENBOOMSTRAAT

BANDEN - VELGEN - UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING Hinnenboomstraat 1E 2320 Hoogstraten - TeL: 03/314 8157

.............................

22


MEER

Goud in Meer

AOL J

h.

RENE EN ANNA BOLS-VERLINDEN

Op andere dagen wil René nog wel eens loopjongen spelen voor de kinderen om spullen naar de één of andere werf le brengen want echt ergens in een hoekje gaan zitten kan voor geen van beiden. 1-let liefst van al slapen zij in hun eigen bed iodat reizen er niet echt inzit. Wel eens enkele kreen naar Duitsland om een goed glas wijn te drinken maar na drie dagen hadden zij het wel bekeken en stond hun neus weer richting huiswaarts.

Noch René noch Anna zijn echt af Meer zoals men dat zegt. Maar na 30 jaar wonen in het centrum van deze gemeente zijn zij er zeker wel ingeburgerd en hebben er hun strepen verdiend. Hun beider wieg stond ergens in Rijkevorsel en het is dan inderdaad een hele inspanning om zo omstreeks uw veertigste te verhuizen naar Meer. In het begin durfden ze er zelfs met blijven slapen. Af Meer gesproken dus. René wcrd als oudste van 7 kinderen geboren in een landbouwersgezin op 29.12.1921. Toen lnj 14 jaar werd, overleed vader en diende hij om het gezin te ondersteunen, te gaan werken. Als hoerenknecht bij Vital Sterkens droeg hij zijn steentje hij in de huishouding. Zoals voor zoveel andere jongeren bepaalde de oorlog een deel van zijn leven. Na de wapenstilstard diende René zijn legerdienst te vervullen. In iie jaten 45-46 lag hij zodoende op het vliegveld van Deurne bij de luchtbeschermingstroepen. Anna zag het levenslicht op 17.01.1926 als jongste van drie kinderen. Hoewel zij graag wilde verder studeren moest zij toch op veertienjarige leeftijd thuis te blijvenom te helpen op de boerderij. Voor de andere kinderen was er geen mogelijkheid tot studeren geweest, dus ook niet voor haar. Ook de grote oorlog ging aan haar voorbij.

De stuktn van 56 was voor René een beUine rijk keetpunt in zijn leven. Staken of anders gezeed. niet werken, was zijn regel niet en dus trok hij naar Marcel Van Roey als heiper in diens etectriciteitszaak. Met de ogen kon veel genlen worden en handig was hij ook wel. Gedurende 3 jaar trok hij per fiets naar Tin iihout om avondschool elektriciteit te volgen. Alzo klom hij van eenvoudige hulp op tot \ nl leerd elektricien. Ondertussen hadden zij gebouwd aan Je Prinsenpad in Rijkevorsel en zorgde Anna vor het huishouden en de opgroeiende kinderen Als de oudste zoon Jos in 1966 afstudeerde. als elektrieker, werd de grote sprong richtink Meer gemaakt. Waar het eerst de bedoeling was dat Jos de baan op zou gaan terwijl vader de winkel deed, was dit na enkele uren of dagen reeds geheel anders. Moeder Anna moest wor den ingeschakeld om de winkel open te houden want zowel vader als zoon moesten her en der gaan leveren, stopcontacten plaatsen of installaties verzwaren. Het leek of de elektriciteit pas toen in Meer werd uitgevonden. Kortom een successtory wat maakt dat nu alle kinderen in het bedrijf werken en dat dit uitgroeide tot een KMO. In het begin was het voor Anna wel echt moeilijk om Rijkevorsel te ruilen voor Meer en gingen zij inderdaad 's avonds nog in Rij kevorsel slapen. Maar alles went.

De broer van Anna was een goede vriend van René en zo kwam die dan ook bij Annaaan huis. Aanvankelijk was er weinig interesse voor elkaar, maar liefde heeft duistere krachten of machten die niemand kan doorgronden. Op haar zeventiende mocht Anna ook mee gaan dansen. Niet in een dancing maar zomaar bij de ene of andere boerin de woonkamer. Haar broer speelde accordeon en zo kwam van het ene het andere en bracht René haar op een zekere keer naar huis. Om kort te gaan, zo is het allemaal begonnen. Op 28.01.1947 traden zij in Rijkevorsel in het huwelijksbootje. René moest 's morgens vroeg uit de veren om te gaan werken in het steenfabriek, eerst in Rijkevorsel en nadien in Si.Lenaarts. Anna had alras haar handen vol met het kroost dat kwam. Eerst Tilly in 48. dan Jos in 49 en na enige rust volgden nog Louis in 55 en Jan in 57.

René en Anna op hun paasbest, klaar out goud te gaan vieren.

Eens de kinderen meer en meer de zaak in handen namen werd aan rusten gedacht. Hoewel zij geen poot konden dansen vonden zij toch de weg naar de danszaal van Bevers in Meer en is dit nu hun geliefkoosde bezigheid. Op woensdag trekken zij naar Wechelderzande om er met de gepensioneerden te volksdansen, maar op donderdag zijn zij steenvast te vinden op de Terheekseweg hij Bevers om hun dansje te Pl aceren.

314.41.26 314.55.04 -ij 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geveii is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. in bank-zaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81 23


M99fig

,

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

FANFARE IN FEESTSTEMMING

14V HERIJGERS Ih. Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

! !NIEUW! ! !

DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie 1

0

Vraag

Dat mag ook wel, iemand die de gezegende leeftijd van 85 jaar bereikt en mag terugblikken op een gevuld bestaan, heeft gelijk dat hij in feeststemming verkeert. De Meerlese harmonie St.-Cecilia werd opgericht op 26 december 1912 onder impuls van gemeentebestuur en kerkelijke overheid. Dr. Gomnicrs was de eerste voorzitter, de zoon van de burgemeester, Jef Van Nueten de eerste secretaris. Meester Vermeulen leerde de eerste muzikanten op en C. De Swart uit Chaam was de eerste dirigent. Het eerste muziekfestival kwam eral in 1913. De oorlogsjaren lieten de muziek verstommen maar in 1919 werd de draad en de instrumenten terug opgenomen. Generaal Lauwers liet voor de muzikanten een zaal bouwen ("Ons thuis") en er werd in de schoot van de harmonie een toneelkring opgericht, vooral bedoeld om de broodnodige financiële middelen aan te brengen. 1-let toneelstuk "In barre tijden", geschreven door secretaris Jozef Jespers (de latere senator) en handelend over de oorlog 14-18 werd achtmaal opgevoerd. De harmonie kende een bloeiend en feestelijk bestaan tot de tweede oorlog weer roet in 't eten kwam gooien. De instrumenten werden bijna 5 jaar opgeborgen, maar bij de bevrijding, eind 1944 speelde de harmonie weer opgelucht door de straten. Meester Fons Jespers als voorzitter en Meester Miel Jespers als dirigent zorgden voorde muzikale vorming van veel jong volk en in 1955 telde de harmonie dan ook 55 muzikanten. Een eerste uniform werd hen aangerneten in 1964, met flinke steun van mevrouw Georges Voortman, tot aan haar dood "beschermvrouwe" van de harmonie. In 1967 werd in de schoot van de harmonie een muziekschool opgericht waar de jeugd door Karel Pauwels en Jaak Jansen werd opgeleid in 24

notenleer, zang, blokfluit en Orff-instrumenten. Vanaf 1968 werd de harmonie omgevormd tot fanfare dwarsfluit, hobo en piccolo waren nogal moeilijk aan te leren. De omvorming leidde wel tot een evenwichtigere bezetting. Muziekschool en repetities bleven niet zonder resultaat en in 1967 haalde de fanfare een eerste prijs in de provinciale stapwedstrijd in OudTurnhout. Later volgden eerste prijzen in Vlimmeren en in de Fedecamwedstrijd in Rijkevorsel. Een Jong bestuur onder voorzitter Karel Pauwels en secretaris Frans Laurijssens (een duo dat nog steeds aan het roer zit) zorgde ervoor dat de zaak nooit stilviel. De vereniging werd uitgebreid met een drumband van 27 meisjes, die later nog werd aangevuld met 17 majoretten. Hoogtijdagen voor de fanfare. De ti jdsgeest zorgde spijtig genoeg ook voor het verdwijnen van drumband en majoretten, wegens gebrek aan liefhebsters. In 1987 nam Ludo Jansen, eerste prijs notenleer in het conservatorium, de muzikale leiding over. Onder zijn leiding werd elkjaar een sprankelend concert op touw gezet, dat jaar na jaar een enorm succes kende. Door drukke beroepsbezigheden zag Ludo zich genoodzaakt het roer over te geven. Sedert 1997 is Peter De Vu de nieuwe dirigent. Om de verjaardag met de nudige lui'.ter te vieren. organiseert de Fanfare Sancta Cecilia op zaterdag 15 en zondag 16 maart een Internationaal Muziekfestival in het parochiecentrum. Ntet minder dan 17 verenigingen uit binnen en buitenland treden tijdens het wee)end in \leerle op. Hierbij het programma

vrijblijvend documentatie en informatie

zaterdag 15 maart 15.00 uur: 15.45 uur 16.30 uur 17.15 uur 18.00 uur 19.00 uur 19.45 uur 20.30 uur:

: :

: : :

:

De Eikel, Brecht Harmonie Bredase PTT St. Catharina. l-loogstraten St. Cecilia, Hoogstraten Vermaak na Arbeid. Rijkevorsel Jonge Scheuten, Wuustwezel Vrije Verenigde Vrienden, Schilde St. Cecilia. Bavel (NL)

zondag 16 maart 14.00 uur Brassband St. Jan, wortel 14.45 uur Voor Eer en Deugd. Meersel-Dreef 15.30 uur: Muziekcorps Concordia. Culemborg (NL) 16.15 uur Kunstvrienden, Merksplas 17.00 uur St. Willebrordus, Merksplas 17.45 uur: St. Cecilia, Chaani (NL) 18.30 uur Vriendenkring, Gierle 19.15 uur Vermaak en Arbeid. Zundert (NL) 20.0)) uur Brasshancl St. Rosal ja ..Meer L 1 :

:

: :

: : :

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand


MEERLE

"SLIP-GEVAAR"

MINI-VOETBALLERS GEZOCHT KWB-Voethal Meerle bestaat dit jaar 25 jaar en Loicts kan je niet ongemerkt laten voorbijgaan. Het zilver wordt gevierd met een dubbel feestweekend. Op zaterdag 17 mei organiseren ze op de terreinen van de jongenschiro een minivoetbaltornooi'. 1-let weekend erna worden alle leden en oud-leden verwacht voor een gezellig samenzijn. Voor het mini-voetbaltornooi zoekt KWB gelegenheidsploegen (verenigingen, families, gehuurtes .... ) die zich op een sportieve manier met mekaar willen meten en misschien wel willen strijden voor de hoogste eer. Een ploeg bestaat uit max. 8 personen, cle wedstrijden worden gespeeld met 4 spelers en een keeper. Iedere ploeg speelt evenveel wedstrijden. Inlichtingen en inschrijvingen (voor 1 april) hij Peter Cleymans (315.70.92) of Karel Vervoort (315.78.22).

K.L.J. acteurs in t'olle voorbereiding om "Slip-gevaar" uit de doeken te doen en uit de wereld te helpen. Wat zou U doen als je vrouw een vreemd slipje in je vestzak vindt 7 Je bovendien de belastingen opje nek krijgt, juist nuje zonder financiĂŤn zit ? Ik zou het begot niet weten en ik zou ook niet durven zeggen wat nu het ergste is. Misschien zou het in deze omstandigheden wel het veiligste zijn de grens over te trekken, maar zonder financiĂŤn zien zeje aan de overkant ook niet graag komen.

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN

Hoe Jan (neen, niet de schrijver van deze rubriek, die weet van niets) zich hieruit redt, kan je komen bekijken in de Parochiezaal op 1 en 2 maart. KLJ-Meerle legt U haarfijn uit hoe Jan het oplost tijdens hun jaarlijks toneel. Aanvang 20 uur, kaarten kosten 100 Fr. in voorverkoop of 120 Fr. aan de kassa. Niet te missen, de uitleg kan misschien ooit nog van pas komen.

Advertenties 314.49.111314.55.04

Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en

o ergordij nen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden, lopers. enz.

Niet vergeten * Kaartpriiskamp 'Rikken' voor de kas van onze Parochiezaal "Ons Thuis" op vrijdag 28 februari en vrijdag 7 maart. Inschrijven vanaf 19.30 uur, delen om 20 uur. Inlag 100 Fr. Wandelen met wandelciub "Markdal" op zondag 2 maart naar het 'Oosteneind'. Vertrek om 14 uur aan de Kerk. * Bert Anciaux komt naar Meerle om zijn verhaal te doen voor de reeks "Bewogen vertellingen" van K.W.B. Op 4maart om 20 uur in de parochiezaal.

autobanden

(PEETERSV * merkbanden

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

* occassiebanden * reparaties * depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 /314.63.05

25


MEERLE

ALGEMENE VERGADERING VAN DE DORPSRAAD "BRAVE MENSEN ZUN HET HIER IN MEERLE

!!!"

Zo hoort ge het ook eens van een ander. Van een schepene dan nog wel en zelfs zonder verkiezingen in het verschiet. Het moet dus wel waar zijn. Schepen Peerlinck gaf de Meerlese inwoners een pluimpje wegens hun geduldige en constructieve houding op de laatste algemene vergadering van de dorpsraad. Ondanks een aantal negatieve antwoorden van het gemeentebestuur en ondanks het feit dat voor het gedaver op de Ulicotenseweg niet zo snel een goede oplossing mag verwacht worden, bleven de Meerlenaars kalm en beleefd. Wat niet mag opgevat worden als een teken van zwakheid. Wie ze op de proef wil stellen hoeft maar terug te denken aan hun reactie's op de plannen voor mestfahriek en dierencrematorium. Maar indien 111111 inbreng en mening gerespecteerd worden, zijn ze best te vinden voor een goede dialoog en kunnen ze best aannemen dat niet op één, twee, drie aan de wensen kan voldaan worden. De algemene vergadering van de dorpsraad bleek eens te meer een uitstekendforum voor een dialoog met de bestuurders van onze gemeente. Buiten burgemeester Van Hape ren en schepen Van Looy, die zich lieten verontschuldigen, was het schepencollege present, een kleine vijftig Meerlenaars e 'en eens.

verstand te bestaan. Na onderzoek heeft het gemeentebestuur immers aan de dorpsraad laten weten geen fietspad te kunnen aanleggen, gezien de beperkte beschikbare ruimte. Er wordt echter helemaal geen fietspad gevraagd. De Meerlenaars vragen enkel dat de strook achter de bomen gelijk gemaakt wordt en eventueel door middel van dolomiet of iets dergelijks een beetje verhard wordt. Fietsers en wandelaars kunnen dan voort veilig langs de lilicotenseweg. Schepen Aerts zal de zaak nogmaals bekijken. Wie dc moeite wil doen om het verslag van vorig jaar te lezen, zal merken dat daar ongeveer exact hetzelfde gezegd is als dit jaar. Benieuwd hoe men dit volgend jaar weer zal begrepen hebben.

*Rioleringswerken: in het voorziene programma werden voor Meerle de Chaamseweg en de Rondeelweg opgenomen. In de gemeeentebegroting werden hiervoor de nodige fondsen voorzien. De uitvoering is echter afhankelijk van de planning van Aquafin, dat zijn prioriteiten bepaalt op basis van dekost per inwoner-equivalent, d.w.z. dat de minst kostelijke aansluiting per inwoner aan hel traject voorrang krijgt. Voor de Chaamseweg bedraagt deze kost ca. 24.000 Fr. per inwoner, voor de Rondeelweg ca. 60.000 Fr.

I'rioriteiten van 1996.... Na het welkomstwoordje van voorzitter Christ Sterkens en een overzicht van de werkzaamheden van het bestuur van de dorpsraad, gaven de aanwezige schepenen uitleg over de stand van zaken van de prioriteiten van vorig jaar en op de vragen van het bestuur van de dorpsraad die tijdens het jaar werden geformuleerd

* Krotwoningen in de Kerkstraat: deze werden ontoegankelijk gemaakt. Wat kan er nu verder gebeuren ? Kan het stadsbestuur deze woningen onteigenen 7 Volgens schepen Van Ammel kan het stadsbestuur nu weinig doen. Aangezien het om privaat domein gaat, zijn hun mogelijkheden beperkt. Alleen als de openbare veiligheid in het gedrang komt, kan het bestuur optreden. Maar daar is vooi alsnog geen aanleiding toe. De woningen zijn zeker nog niet bouwvallig genoeg om tot gedwongen afbraak of herstelling te besluiten. Onteigenen is eveneens een probleem, het eigendomsrecht maakt immers onderwerp uit van een rechtsgeding. Bovendien kan het gemeentebestuur slechts tot onteigening overgaan voor een openbaar nut. Dat hebben de woningen momenteel niet. Misschien kan de dorpsraad zich hierover eens beraden.

Meerlenaars op de c/orpsi'aad wel braaf, niet naïef en zeker niet oimnmondig.

* Betaalbare sociale bouwgronden:

stapel staande Structuurplan Vlaanderen bepaalt immers dat eerst de woongebieden moeten uitgeput worden, alvorens hel woonuitbreidingsgebied aan te snijden. In Meerle liggen momenteel nog zo'n 75 bouwpercelen in goedgekeurde verkavelingen onbenut. De ruimte om opnieuw te verkavelen blijkt daardoor voorjaren geblokkeerd. Schepen Peerlinck beseft maar al te goed dat deze bouwpercelen niet aan sociale prijs op de markt zullen komen en meent dat het Structuurplan de prijs zelfs nog kan opdrijven. De gemeente zoekt wel middelen om de eigenaars onder druk te zetten om sneller te verkopen, o.a. door de belasting op onbebouwde percelen. De dorpsbewoners vrezen echter dat dit niet toereikend zal zijn om jonge bouwlustigen aan een betaalbaar stukje bouwgrond te helpen.

het ziet er naar uit dat jonge gezinnen dieper in hun geldbuidel zullen moeten tasten willen ze in Meerle een bouwgrond aanschaffen. Het op

* Fiets- en wandeistrook achter de bomen langs de Ulicotenseweg:

* Bejaardenwoningen: schepen Van Ammel reageerde promt door te zeggen dat deze zaak geen gemeentelijke materie is, doch valt onder de bevoegdheid van de sociale bouwmaatschappij De Noorderkempen. Gelukkig voor de opgekomen luisteraars voegde hij er meteen aan toe dat hij in deze maatschappij beheeerderis, zodat we niet gelijk naar huis hoefden. De plannen werden voorgelegd aan de Huisvestingsmaatschappij van het Vlaamse Gewest en zijn ondertussen ook door de minister goedgekeurd. Thans is het wachten op het vrijmaken van de nodige fondsen. Als alles goed gaat volgt dit jaar de aanbesteding en wordt er in 1998 gebouwd.

26

over dit onderwerp blijkt een hardnekkig mis-

In de totale kosten van de werken worden 50 % van de rioleringswerken gesubsidieerd, de overige 50 % en de kosten voor de wegenwerken zijn ten laste van de gemeente. De werken langs de Strijbeekse weg tot aan Kleyn Eyssel werden aanbesteed en toegewezen, doch de nodige gelden zijn door het Bestuur der Wegen nog niet vastgelegd.

* Trillingen van het wegdek van de Ulicotenseweg: het grootste pijnpunt van alle punten die op dit ogenblik door dc dorpsraad behandeld worden. Het blijkt om een uiterst gecompliceerde zaak te gaan, al hebben de aangelanden hieraan weinig boodschap. Ondertussen daveren de kommen van hun tafels en wordende barsten in de muren groter. Schepen Peerlinek had tijdens de dag bij een aantal aanwonenden aan huis geweest en moest op de vergadering bekennen dat hij zich tot hiertoe alleszins van de grote van het probleem niet bewust was geweest. Na zijn rond-


MEERLE gang kon hij begrijpen dat de mensen zich stillaan kwaad begonnen te maken. De gemeente heeft ondertussen wel maatregelen genomen om de snelheid te beperken en om het zware verkeer van de Ulicotenseweg te bannen en langs Heerle om te leiden. Het bestuur is er zich echter van bewust dat dit geen oplossing is voor het probleem, het verwacht dat de bewoners van Heerle hier niet zo gelukkig mee zullen zijn. De aanwezigen vrezen dat deze maatregelen weinig effect zullen hebben als ze niet streng gecontroleerd worden, ook 's morgens heel vroeg en 's avonds laat, d.w.z. als we hier nog weinig politie zien. Een meer fundamentele oplossing lijkt niet voor morgen. De beheerder van de weg. het Bestuur der Wegen, heeft de hinder naar eigen zeggen opgemeten en vastgesteld dat de trillingen binnen de normen (de Duitse, Belgische normen zijn er niet) blijven. Buiten B & W hechten weinig mensen belang aan de resultaten van deze metingen. Als metingen zeggen dat alles binnen de normen is terwijl ondertussen je huismuur barst, deugen noch de metingen noch de normen. Verder oppert B & W voorzichtig dat er misschien fouten zijn gemaakt bij de aanleg van de weg, dat de aannemer zich misschien niet gehouden heeft aan de voorgeschreven bedding voor de betonstroken. Een paar verzakte betonplaten zullen weldra hersteld wordt en hij die gelegenheid wil men de degelijkheid van de bedding onderzoeken. Maar zelfs als blijkt dat deze niet goed zou zijn, komen we weinig verder. Want alvorens ooit uitgemaakt is wie hier verantwoordelijkheid draagt, zijn we waarschijnlijk al een eind in volgende eeuw en dan moet men nog beginnen aan het wegnemen van het probleem. Hoewel het gemeentebestuur niet rechtstreeks iets aan de situatie kan verhelpen, vindt schepen Peerlinck dat ze toch een verantwoordelijkheid te dragen hebben. Het gemeentebestuur zou er zijns inziens voor moeten zorgen dat het Bestuur der Wegen iets aan de zaak doet en desnoods moet ze dat langs juridische weg afdwingen, m.a.w. het gemeentebestuur moet met raad en daad achter de aanwonenden van deze gewestweg gaan staan. Wordt zonder twijfel vervolgd.

....mededelingen.... De belangrijkste punten van de vorige prioriteitenlijst waren hiermee afgehandeld. In tegenstelling tot vorige algemene vergadering, bleven de schepenen ditmaal op post om te horen met welke nieuwe vragen de inwoners van Meerle zoal zitten. Ze hadden trouwens zelf nog wat te melden ook. Schepen Peerlinck weet te vertellen dat binnenkort een verlichtingspaal op het voetpad van de Heimeulenstraat zal verplaatst worden. Uit de zaal komt de prompte reactie dat "dit niks te vroeg is na 10 jaar vragen". Niettemin is de betrokkene blij dat het eindelijk gebeurt. Schepen Desmedt meldt de plannen voor de verhuis van de bibliotheek. Na veel gepalaver in bihliotheekcommissie, dorpsraad en andere adviesorganen, is er eindelijk een oplossing in zicht voor de te hoog gelegen Meerlese bib. Mits kleinere verhouwingswerken kan de hib onderdak vinden in het oude schoolhuis. de IKO-klas wisselt van plaats met de bib. Met de kaarters van de gepensioneerden wordt nog over een andere lokatie onderhandeld. De aanwezigen krijgen een plannetje van de nieuwe

indeling te zien. Op de begroting van 1997 is voor noodzakelijke aanpassingswerken en ver huis een bedrag van 1 miljoen fr. ingeschreven. Indien de dorpsraad en bibliotheekcommissie het plan gunstig adviseren. kan het aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Zonder Ongelukken onderweg kunnen ook ouderen of andervaliden weldra van onze bibliotheek gebruik maken.

N.V. GARAGE VAN USSEL

L.4J Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

....kleinere prutsen... Uit de schriftelijk binnengebrachte vragen zullen er zeker een aantal op de nieuwe prioriteitenlijst terechtkomen. Deze lijst wordt door het bestuur van de dorpsraad opgesteld en voorzitter Sterkens drukt er bij de aanwezigen op dat het enige criterium dat zij voor behandeling hanteren het "algemeen belang' is. Vragen die tussenkomsten van het gemeentebestuur beogen die een louter persoonlijk belang hebben, worden door de dorpsraad niet weerhouden. Een groot aantal van de hinnengebrachte vragen zijn eigenlijk gewoon meldingen van kleinere problemen, en kunnen volgens de schepenen snel opgelost worden. Een greep uit de vragen - Controle door de politie op het onverantwoord rij- en parkeergedrag van ouders aan de schoolingangen. Deze vraag wordt aan dc politiecommissaris gemeld. - Op sommige plaatsen wordt slechts gestrooid als de bewoners naar het gemeentehuis bellen. Schepen Aerts zegt dat zo vlug mogelijk overal gestrooid wordt, doch dat de grotere verhindingswegen uiteraard voorrang krijgen. Bovendien is het strooien maar effectief als er voldoende verkeer over gaat. wat in sommige straten niet het geval is. - Hinder op sommige voet- en fietspaden van overvloedige begroeiingen van aanhiggende privé-tuinen. Schepen Aerts zegt dat deze privé personen schriftelijk worden aangemaand hun overhangende beplantingen te snoeien. Geven ze hieraan geen gevolg, dan komen de gemeentediensten het werk uitvoeren en krijgen de eigenaars de rekening gepresenteerd. - Vernieuwing van de verlichting op de Rondeelweg, de palen blijken al ongeveer een jaar in het gras te liggen. Schepen Aerts zegt dat voor dit werk gewacht wordt op de voorziene rioleringswerken. - Opnieuw verharden van de strook naar het KLJ-lokaal en het plaatsen van paaltjes om te beletten dat auto' op het speelplein komen. - Ophalen en goedleggen van de kasseistrook naast de beton op de Ulicotenseweg. Schepen Acris weet dat dit ook vorig jaar al gevraagd is. Dc gemeente heeft echter onvoldoende peroneel om al deze werken direct uit te voeren, er gelden dan ook prioriteiten. De schepen zal trachten dergelijke werken (er is nog vraag naar dergelijke herslellingen elders in de gemeente) te bundelen en hiervoor een lastenboek te laten opmaken. Op die manier wordt het voor een aannemer van wegenwerken interessant deze uit te voeren. - Invoeren van enkel-richting verkeer en parkeerverbod langs één kant op het gemeenteplein tussen Kerk en Posthoorn: Karel Pauwels legde een plannetje voor en peilde naar de

mening van de aanwezigen. Die waren niet tegen, zodat dit snel door de gemeenteraad kan behandeld worden. - Aanleg van cle Wissel : alle materialen zijn besteld, het is enkel no wachten op beter weer.

en prioriteiten voor 1997 Een aantal andere vragen zijn niet zo snel op te lossen, zij vergen overleg en planning en zullen dus op dc nieuwe prioriteitenlijst terechtkomen. We geven ze U. zonder dat U uit de volgorde conclusies mag trekken, dat is nI. voorbehouden aan het bestuur van de dorpsraad.

* Openstelling van de Kampweg: het oude gedeelte is terug open voor het publiek, van een aansluiting is echter tot op heden nog niets te merken. Met de door het college voorgestelde verbinding naar de Markweg was de eigenaar het niet eens en hij weigert de doorgang. Thans onderzoekt het college of een verbinding langs de oude tramweg niet mogelijk is. Gemeentraadslid J05 Van Bavel vindt het godgeklaagd dat een stuk van 5 á 600 meter belet dat er een mooie fiets- en wandelroute zou ontstaan, veel aanwezigen delen zijn mening.

* Een veilig terrein voor skaters, skeelers en skate-borders (zie hiervoor ons blad van vorige maand).

* Een verharde opstapplaats voor de bus van de Lijn op Groot-Eyssel, wachtenden staan nu op de weg of in het slijk.

* Nood aan een extra voetbaiplein voor de verschillende (andere dan voetbal-) verenigingen: wegens het recent verdwijnen van twee voetbalvelden in Meerle (bij J. Rommens en in de Langstraat), zijn een aantal verenigingen (KWB-voetbal. KLJ. Landelijke Gilde, Chiro, FC Bombardon) in moeilijkheden gekomen. Zij vragen gezamenlijk een extra voetbalveld. Zo, als we alles goed hebben opgeschreven, dan weet je nu wat er zoal in Meerle leeft en wat de inwoners van hun bestuur zoal allemaal verlangen. Ze kunnen er eenjaar op broeden, of beter nog aan werken. Het zijn dan wel brave mensen in Meerle, ik vermoed dat ze toch graag hebben dat naar hen geluisterd wordt. r: 27


MEERLE

(

AOL

2

Goud in Meerle

JEF BROSENS EN TREES VERMONDEN

FEEST OP GROOT EYSSEL Meer dan zestig jaar wonen ze beiden al op Groot Eyssel, op de grens van Meerle, Dreef en Meer. Je kan misschien zeggen dat ze niet echt bij een van de drie horen, beter is te stellen dat ze bij alle drie de dorpen van onze gemeente horen. Dat blijkt ook uit wat Jef en Trees tegenwoordig zoal doen, ze hebben inderdaad bezigheden in de drie dorpen. Komt daarbij dat de hoek waar ze wonen een kleine gemeenschap op zichzelf is, waar de mensen mekaar vanouds kennen en als vanzelf bij mekaar horen. Jef Brosens kwam in 1922 ter wereld op de plaats waar hij nu nog altijd woont, op cle boerderij van zijn vader, op de driesprong van de wegen naar drie dorpen van onze gemeente. Samen met de vrienden uit de hoek daar, Dré Verheyen, Jan Jansen en Jaan Sprangers ging hij naar de jongensschool in Meerle. Te voet, op klompen, bij meester Vermeulen. meester Fons en meester Mie!. s' Middags bleven ze in de koftïeschool bij Soeur Martha. Na het achste leerjaar, op veertien jaar, verliet Jefde school en ging als knecht in dienst, eerst bij Toon Jacobs op de Heihoefen later bij Jaan Stoffels. Tijdens de oorlog was Jef, net als de meeste jonge mannen, 'op de vlucht voor de Dwtsers'. Naar Duitsland gaan werken leek hem niets, liever werkte hij bij Jaak Huybrechts, een boerderij in de buurt. Echt voortvluchtig waren die mannen toen niet, ze waren gewoon 'niet thuis' als ze naar hen kwamen vragen. Als de Duitsers in de buurt op zoek waren, dan ging de boodschap rond als een lopend vuurtje en dan bleven de gezochten 'aan ene kant'. Trees Vermonden werd op Strijbeek geboren in 1924. Dat behoorde toen tot de parochie Meerle en de kinderen van Strijbeek gingen dan ook in Meerle naar school. Toen Trees 10 was. verhuisde het gezin naar Groot Eyssel, in de buurt van de familie Brosens en de familie Vinckx. Trees kreeg op weg naar school de hoede over een paar klein mannen uit de buurt, Ursula Vinckx en Harry Van Dun. Elke zondag ging ze trouw eens kijken naar de kleine Mit Vinckx. toen een baby van 1 jaar. Toen Trees 14 jaar was bleef ze thuis van school, om vader Vermonden te helpen. Die was naar Groot Eyssel gekomen om groter te boeren, had koeien, bieten, graan en deed toen al aan tuinbuw, frambozen, aardbeien, bonen, spruiten, enz. Daar was veel handwerk mee gemoeid zodat alle hulp meer dan welkom was. Omdat ze vlakbij mekaar woonden, kenden Jef en Trees mekaar natuurlijk al lang vooraleer ze 'kennis' kregen. Jef was trouwens bevriend met Jaan Vermonden. een broer van Trees. 's Winters kwam hij Neel halen om samen te kaarten. 's zomers om te gaan buurten. En als de jongens in de zomer in de Mark gingen zwemmen, dan zetten ze steevast hun fiets bij de familie Vermonden. Toen duidelijk werd dat Trees een oogje had op Jef, vroeg ze wel eens aan Jaan om thuis te blijven als Jef hem kwam halen, dan bleef Jef ook gelijk daar. 28

Wanneer ze echt verkering kregen. weten ze niet zo duidelijk. Trees meent dat dat ergens in de maand mei moet geweest zijn, toen heel de buurt 's avonds het Rozenhocdje ging bidden aan 't kapelleke van O.L. Vrouw. Als het mooi weer was, bleven de mensen toen samen hangen om te buurten. Het jonge volk klitte wat bij mekaar en slenterde samen naar huis. Daarbij werden dus nogal eens contacten gelegd, zie je. Op 5 februari 1947, in de winter kwam dat het beste uit voor het boerenbedrijf, trouwdan Jef en Trees. Het was een dubbele bruiloft, want op dezelfde dag trouwde de broer van Trees, Neel, met Julia, een zus van Jef. 1-let bruiloftsfeest was bij de familie Brosens en werd muzikaal (monica) opgeluisterd door Jan en Fons Jansen. Het was die dag steenkoud en alles lag er glad bij. Het heeft dat jaar trouwens tot einde februari hard gewinterd. Jef en Trees namen hun intrek in de boerderij van vader Brosens, die, al enkele jaren weduw-

Het gouden paar. naar, bij een broer van Jef introk. Het jonge paar begon voor hun eigen te boeren met koeien, varkens en kiekens. Later, toen de kinderen groter waren, kwam daar tuinbouw bij. Samen kregen ze acht kinderen, Maria, Toon, Jan, Nee!, Di, José, Annie en Herman. Zeven daarvan zijn nu gehouwd, Toon is thuisgebleven, die is immers duivenmelker. Toon is ook de enige die in Meerle is blijven wonen, de anderen trokken naar Minderhout, Achtel en Nederland. Zij bezorgden Trees en Jef tot op heden 19 kleinkinderen. Op zestig jaar ging Jef met pensioen en liet hij het bedrijf over aan Toon. Die bouwde onlangs een nieuw huis naast de boerderij en voorzag daarin ineens plaats voor vader en moeder. Dat is een heel gemak, zo'n nieuw huis met alle modern comfort, vooral als je een dagje ouder wordt. Allebei in goede gezondheid, kunnen ze nu genieten van hun hobby's. Kaarten, wandelen, in de tuin werken. Jef gaat graag met de gepensioneerden mee fietsen. Trees doet terwijl handwerk bij de K.B.G. van Dreef. Kegelen doen ze samen bij De Gruyter in Meer. Op vakantie gaan hoeft voor geen van beiden, heeft ook nooit gehoeven. Hoogstens een keer op daguitstap , maar eigenlijk liever niet, want als ze een halve dag van huis zijn is dat al meer dan lang genoeg. Zoals dat hoort, is de Gouden Bruiloft goed gevierd, met een feestelijke Mis bij de paters en een mooie familiefeest in de Zevenster. En beter dan te kibbelen over wie het moet of mag doen, het gaat om een 'grensgeval', werden de feestelingen door twee fanfares in de watten gelegd. St. Ceci!ia van Meerle begeleidde het gouden paar naar de kerk. Voor Eer en Deugd van Dreef luisterde de receptie op. Het gebuurtenfeest had een week later plaats in de Meerlese parochiezaal.

Hetjonge gezin Brosens in 1950. Trees met Maria, Jef met Toon op de arm.

Hopelijk kunnen Jef en Trees nog lang nagenieten van deze feesten. We wensen het hen van harte.


G-Woonkrediet 1 SP1I (1S)SJ

1 *i I• 1

n. data

kiezen.

I rentevoet voor de interessantste ,Je eraan geki-oppelde duu

"Een bank waar ik mijn financiele lasten kan verminderen, dat is pas sterk." Het G-Woonkrediet is een soepele en voordelige formule die u méér dan één oplossing kan bieden. Dankzij de "optionele variahiliteit kunt u - kosteloos - een eventuele herziening van de rentevoet na 3, 5 of 10 jaar voorzien, naargelang de evolutie van cie rentevoet. De SKI P-formule laat ci bovendien toe om cie afl)etaling van uw krediet een keertje (lx per jaar) over te slaan. Handig bij onverwachte uitgaven

5)

Generale Bank. Mijn Kracht. Om gratis de brochure 1 landboek om eigenaar te worden te bekomen, i loop even langs h1 3 een Generale Bank-agentschap of hel gratis van maandag lot vrijdag van 7 tot 22 ii. en op zaterda g van 9 tot 17 u. naar 0800/16789. U kont deze coupon 00k ingevuld hixen naar 0800/96336. Naam:

-

Voornaam:

--

Beroep: Straat:

Nr.:

Postcode:

Bus:

Plaats:

L -------------------------------------------------------1 Li,

UN LUl Til lilYc iCt.Till Cii iiji5uiioiiiCli

() ivti - i - ii Ii ihhii'.liTT hiT iiichlhihj Iie {

bijl

IV

CIII ei iVili

/ICI.11 hij Ii Ui

VIII

II

ICihiihii I1,L

Ii

lihihihiliT

1

iihiiiiTii 111111

1 CI Cliii! CCI . , LIlli Ii lIChT Iii/IIIICI)IICIIICITI 1111(1 VII

J '1


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 3 14.69.69.

Na de droogste januarimaand van deze eeuw (volgens het KMJ van Ukkel kwam februari; de ergste kou van januari was gelukkig voorbij en de dagen begonnen al merkelijk te lengen. In de weien en graskanten langs de wegen begonnen de mollen weer aktief te worden; de laatste vorst was nog lang niet uit de grond, naar de mollen zagen kans er door heen te wroeten en verse hopen grond op te werpen. Van de andere kant: op de vele zware velden waarop vorig jaar maïs gestaan had, was nergens ook maar één moishoopke te vinden! En buiten weien en ex-maïsvelden is er niet veel andere grond te vinden. Waarschijnlijk zijn er niet veel pieren ofandere molienlekkernijen te vinden daar waar maïs gestaan heeft.

Sclloonfieidssa[on Lieve De 7vfeester Langenberg 30 - 2323 Wortet 03/31455.15 Enk.çfap 4{spraak..- Ov&bi/ 'U tuL

Çe[aatsverzorging - Manicure - fPeificure Ontllarrngen - Maquillage

141

Klanirne Lappe op zwart zaad

Allemaal plots in paniek. Dat is de titel van de klucht of het plezante toneelstuk dat door de toneelgroep 'Willen is kunnen' voor het voetlicht werd gebracht op vrijdag 24. zaterdag 25 en zondag 26 januari. Er waren deze keer wel geen voetlichten, maar allee, dat zeggen ze zo. Klamme Lappe is de naam van een vrijgezellige niet al te snuggere boer. 'n sloddervos die zelf niet graag werkt en 'n weike naast zijn schuur als 'Camping' betitelt en verhuurt aan alle soorten figuren. van landbouwprof plus assistent tot los-vast jong koppeltje en daar tussenin nog de rondstruinende wandelende dorpsgazet. U ziet, alle ingre-

Is er soms nieuws te rapen? diënten zijn aanwezig voor alle mogelijke zotte situaties. Ieder mocht ook min of meer zijn eigen dialekt spreken, waardoor er spontaannatuurlijk gespeeld werd. Er werd dan ook ferm gelachen soms: het stuk verveelde geen moment. Het decor was deze keer eens geen kamer, maar een 'buitengebeuren': een slordig hoerenerf, dat door gordijnen weliswaar aan het oog onttrokken was buiten de drie bedrijven, maar waar nog links en rechts buiten de gordijnen toegangen waren om op te komen of af te gaan, kortom: een knal) decor. De uitdrukking 'op zwart zaad zitten' zal u wel bekend zijn: het

betekent: er slecht voor zitten, geen geld meer hebben. De uitdrukking zou komen van de kanariekwekers die gemengd vogeltjeszaad in de bakskes doen: de kanaries vinden de lichte zaadjes waarschijnlijk het lekkerst, want die pikken ze er het eerst uit. Dan blijven alleen de Zwarte zaadjes over. die ze zeker niet zo lekker vinden. De laatste van de drie toneelavonden werd de man die jarenlang het podium en het decor in onze zaal gebouwd heeft, speciaal gehuldigd: Ivo de Clerck had aangekondigd dat het zijn laatste jaar was: hij wordt een dagje ouder en dan mag het. Bedankt. Ivo. L

Gluren bij de buren, of: Waar blijft de nieuwe spelling? Op t Keirschot, in een scherpe knik in de weg. enkele honderden meters van het Markbruggetje van de Zandstraat, ligt het boeltje van broer en zus Sooi en Marie De Keyzer zaliger. Het ligt aan de Rij kevorselse kant van de weg, die daar grens vormt met onze gemeente. maar het is parochie Wortel. Het boerderijtje is vorig jaar publiek verkocht en 't stond er gewoon te staan, maar nu gaat er beweging in komen want er staat 'n houten plank voor met zon groot geel papier, waarop de gemeente Rijkevorsel meedeelt vat er te gebeuren staat. Publiek onderzoek heet dat. Nieuwsgierig als we zijn ging ik natuurlijk lezen, wat ook de bedoeling is. Zo

30

leerde ik dat er toelating wordt gevraagd om de hoeve te verbouwen en uit te breiden tot 36,40 x 32 meter en dat er een paarde stal (zonder n) van 20 x 40 rn hij komt. Zelfs 2 x het woord paarde-stal zonder n! Een stal van die afmetingen is in alle geval voor meer dan één paard. Volgens de nieuwe spelling moet het 'paardenstal' zijn, met n. Zou de gemeente niet een nieuw 'Groen Boekje' willen kopen? Verder kan ik erbij zeggen dat dit puntje slechts een bijkomstigheid is bij wat het gele papier wil meedelen en dat de termijn van reclameren (met c) sinds 12 februari voorbij is. Wie dus nog graag een foto wil nemen of 'n schilderijke

maken van 'n oud boeltje in het landschap moet er vlug bij zijn, want wat er komen zal vloekt waarschijnlijk met het landschap en de oude vertrouwde omgeving.

Algemene Bouwonderneming

/\9AATS MARCEL Vogelhofstsraat 6 Tel: 03/314.32.24. Autotel:01 7/16.92.80.

2323 Wortel Fax:03/31 4.11.24.


WORTEL

Muziekavond Brassband Op zaterdag t februari gaf onze brassband zijn jaarlijks concert in de parochiezaal, o.l.v. dirigent André Geudens. Om te beginnen: er was nog nooit zoveel volk aanwezig in de zaal en het programma mocht er dan ook zijn. Het spel was prima cii de stemming was navenant. Wat opviel was, dat tijdens het spelen van de verschillende nummers het in de zaal stil was, ik zeg niet: muisstil, maar geen hinderlijk lawaai of geluid van geklets of gebabbel of schuiven en zetten en rammelen van glazen of koffiekoppen. Dat is soms wel eens anders. een honderd jaar geleden was muziekkennis en -beoefcning enkel voor de 'upperclass': rijkeren konden het zich veroorloven viool of piano te bezitten en/of te spelen: het was soms ook wel grootdoenerij. snobisme. Tot cle koperen blaasinstrumeriten binnen het bereik van gewone volksmensen kwamen, clie vergden niet zo'n grote theoretische notenkennis, en via de (dorps)fanfares en muziekmaatschappijen werd jan-met-de-pet meer muiiekbewust. Dat is de grote verdienste van de koperensembles. Er zijn er thans meer dan duizend in ons Vlaamse landje. Via organisaties en onderlinge wedstrijden wordt de kwaliteit steeds verbeterd en zo zijnde dorpsfanfares de hef'bomen geworden van culturele muzikale veheffing. Uw verslaggever is te weinig muziekkenner om alles te kunnen beoordelen, maar hoort wel graag goede muziek. Het jongerenensemble opende met n paar bekende stukjes. Onder jongeren zijn ook beginners van rond de 40 te verstaan. Verder een reeks van 11 kortere of langere stukken, meestal van Engelse signatuur, ingeleid door 'n heldere Vlaamse stem en onderbroken door een gezellige pauze. Het geheel werd afgesloten met 'Bands around the World', een potpourri van melodieën van de wereld rond, waarin o.a. de Marseillaise te herkennen viel en dat werd afgesloten niet 'When the saints go marching in', met handgeklap van heel de zaal, wat nog eens gebisseerd werd. Prachtig. Bedankt en tot volgende keer

26e Carnaval

•.•................

Zaterdag 15 en zondag 16 februari werd hier voor de 26e keer Carnaval gevierd. (Ja, het is nog altijd met C. volgens de nieuwe spelling). Maar voor de rest was er niet veel nieuws, behalve dat het elk jaar praktisch allemaal nieuwe wagens zijn. Om te beginnen: de tent was opgesteld op het pleintje achter cle zaal, maar vermits dat dit jaar heraangelegd was en hard gelegd, stond de tent enigszins anders, om geen tentpalen tussen de stenen te moeten slaan. Of toch zo min mogelijk. Bij dc hevige storm deze week was één kant omgewaaid met als gevolg scheuren. bij het binnenleveren van deze kopij zit ze nog vol met dorstige karnavalsvierders en ballers: die tent zal dus z'n geld wel opbrengen. Voor het overige was er

..,.......... ....

zaterdagsmiddags het traditionele kindercarnaval met tekenwedstrijd, optreden van 'n clown en verkiezing van jeugdprins en -prinses. En 's zondagsmiddags om twee uur de overhandiging van de sleutel en de optocht daarna. Er waren in totaal 19 groepen of wagens, sommigen zeer goed verzorgd. Er zijn er wel ooit meer geweest. vooral van eigen volk. Dit jaar slechts 9, Reuzen en Prinsenwagen inbegrepen. Voor de rest 3 uit Mcrksplas. 2 uit Meer en 1 uit resp. Hoogstraten, Minderhout, Beerse, Baarle, Ulicoten en Rijsbergen. Het weer was gunstig: de zon scheen, het was niet koud, het bleef droog. Dc confetti werd naar gewoonte kwistig gestrooid en kan ons misschien tot voorbij Pasen nog aan deze carnaval doen denken.

Verhaal wordt eentonig 'Ik heb u gezegd, lezer. dat mijn verhaal eento nig wordt': zo schreef Ed Douwes Dekker in zijn beroemde boek 'Max Havelaar' bij het verhaal van Saïdja en Adinda. Meer op z'n Vlaams gezegd: 'Daar is 'm weer, de zeveraar'. Vorige maand werd het al gesignaleerd, met tekening erbij: geen snelheidsovertredingen vastgesteld deze week, noch de laatste weken of maanden'. Of er toch snelheidsnianiakken gesnapt of beboet zijn, is natuurlijk mogelijk, maar acht ik weinig waarschijnlijk. Dus wil ik nogmaals onder ieders aandacht brengen dat dit bord, zoals het er staat, er voor Piet Snot bijstaat en een vrijgeleide betekent voor ieder die er langs vliegt. Is het meetapparaat van de politie soms kapot? Of gepikt - gestolen? Dat zou nochtans zijn geld moeten kunnen opbrengen, om er 'ii nieuw te kopen. Of zijnde cijfert jcs die er wekelijks ingeschoven moeten of kunnen worden, gestolen? Of is het sleuteltje van het slotje erachter kwijt? Dat in een vakantietijd de politie wat krap bij volk zit om regelmatig te controleren kan ik begrijpen, maar nu: Hoe meer politie, hoe minder tijd? Gaat mijn pet te boven.

31


WORTEL

Algemene vergadering Dorpsraad Op woensdag 22januari had de eerste algemene vergadering van dit jaar plaats van onze dorpsraad. Er kwam flink wat volk opdagen: rond de 40 man, waaronder ook meerdere niet-stemgerechtigden en van buiten Wortel. (Namens 26 verenigingen zouden er stemgerechtigden aanwezig kunnen zijn plus acht individuele dorpsraadleden. Maar ja er worden geen zitpenningen uitbetaald, dus zijn er gemakkelijk meerdere afwezigen.) Desondanks waren er meer aanwezigen dan we soms gewoon zijn. Misschien vanwege de twee hoofdpunten op de agenda. De verkeersveiligheid en de woonmogelijkheden de volgende 10 jaar. Ook is het de moeite waard om te vermelden dat de voorzitter van bij het begin van de vergadering de aanwezigen verzocht niet te roken, waarmee algemeen ingestemd werd. Toch wel een teken van nieuwere trends, om nog niet te spreken van Nieuwe Politieke Cultuur.

nT'?,.-.-T LASERSHOW

STRATENPLAN OVERSTEEKPKLAATS (MIDDENEJLAND)

-

HOOGSTRATE

1. Hoe verkeersveilig wordt Wortel? Niet langer dan 6 weken eerder was er in de bovenzaal van het stadhuis een grote vergadering geweest voor alle ge誰nteresseerden, waarop de Lihost-groep uit Hasselt de resultaten van zijn verkeersonderzoek over heel de gemeente uiteen kwam zetten, waarbij de verschillende dorpsraden tevens hun vragen konden stellen en hun verdere verlangens kenbaar maken. Op de Dorpsraad werd dus nu voor Wortel verder uiteengezet wat daar al gezegd was, voor al diegenen die daar toen er niet bij waren. Jan Brusselaers zette uiteen wat voor Wortel van belang was. Om te beginnen zijn er 4 typen van wegen: 1. Gewestwegen = hoofdverhindingswegen: dus Staalsbanen, zegden we vroeger. Die vallen onder Bruggen & Wegen. Zo in Wortel: de Langenberg, Worteldorp en de Klinketstraat. 2. Secundaire verbindingswegen (tussen woonkernen onderling) .3. Hoofdontsluitingswegen en 4. Woonstraten + veldwegen: waar de verkeersfunctie ondergeschikt is aan de woonfunctie: zo is het practisch met de meeste straten hier. De bedoeling is dat heel het blok 'woonstraten' (oosteli) k van de Grote Weg) 'Zone 30' wordt! Waar dus niet harder gereden mag worden dan 30 kniluur. Verder zouden er 3 'poorten' moeten komen aan de komgrens; 3 oversteekplaatsen (met 'eiland' midden in de weg); 5 kruispunten zouden heringericht moeten worden en Oj) 4 plaatsen zou een kruispuntplateau aangelegd worden. Dit zijn de voornaaniste punten om Wortel echt verkeersveilig te maken. Wat er van gerealiseerd zal worden weten we nog niet, maar 't is waarschijnlijk nog niet voor de eerste jaren. Misschien nog voor onze kindskinderen? De bloembakken van 'n paarjaar geleden in de Pastorij straat en de Grote Plaats konden al geen genade vinden. Wie telt (andermans) veiligheid als hij moet kiezen tussen veiligheid en afremmen?

c Voor het doorgaand verkeer van Turnhout/ Merksplas naar de El 9 of omgekeerd zou er nog een nieuwe hoofdverbindingsweg moeten komen van de Langenberg (to. Boulevard) richting Achtel en St. Lenaartse Baan / Loenhoutsebaan, dus zuidelijk van Wortel en Hoogstraten (over Rijkevorsels gebied): zo zou veel zwaar doorgaand verkeer bij ons wegblijven. Vrome wens? 32

Voor de komende 10 jaar moeten we rekening


WORTEL

L,iIc'Ie

///(/iSC/i

tOn

liCl bestuur

(t(it

D0i7).Vi'dÎuU/

en

Çdi1id'd'fltd').

mend verkeer, voor recreatie en ontspanning. enz.. En niet enkele slimme jongens mogen hiervan proliteren. Wat Wortel betreft: vôdr deze algemene vergadering was er een enquête gehouden over de plaatselijke woningbehoelten voor de volgendejaren en ofcr nieuwe verkavelingen bij moesten komen. Hierop waren 37 antwoorden binnengekomen. Van deze 37 waren er 7 die meenden dat er geen nieuwe verkavelingen gezocht moesten worden en 27 meenden dat er wel uitbreidingen of nieuwe verkavelingen bij moesten komen, maar dan liever kleinere dan grote, en voor betaalbare prijzen. Hierop deelde schepen Van Ammel (van huisvesting) mee dat er in Wortel niet minder dan 73 goedgekeurde kavels of bouwpercelen liggen en 579 in heel de fusie! Algemene verbazing! Van cle andere kant: als ge een luchtfoto van ons dorp (of het plan van Hoogstraten zou zien, is het als 'n gatenkaas: meer gaten dan kaas! Er zijn teveel grondeigenaren die niet willen verkopen. in afwachting van een hogere priJs of weet ik waarom. Het enige probleem is dus (lat onze overheid daar niks tegen kan of wil doen.

De nieuwe spelling Dit onderwerp was geen hoolclpunt meer voor dcie clorpsraadvergadering, maar wasten berde gebracht op een navergadering van liet sinterklaasfeest, waaraan wordt deelgenomen door de KWB. KAV, KGJG. KVLV, enz.. Op de scholen wordt de nieuwe spelling wel geleerd, maar men heeft er zoveel over gehoord het laatste jaar, dat veel ouders niet willen achterblijven bij hun kinderen en er ook van op de hoogte willen blijven. Op donderdag 17april is er dan een avond gepland voor onze verenigingen samen en die avond zal Ria Toelen uit Turnhout ons de nieuwe regels uitleggen, voor ieder die op de hoogte wil zijn. U hoort er nog van.

Laatste nieuws over Wortel-Kolonie

Een gedeelte v£in de ooit it'ezigen

2. Woonbeleid of bouwbeleid in \%ortel houden niet hei nieuwe Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, dat toegelicht werd door Leo Sprangers, gemeentelijk info-ambtenaar, als dat plan in werking treedt, zal het grote gevolgen hebben. En een nieuw ruimtelijk beleid is hoogdringend, want er is te kwistig omgesprongen niet de ruimte om te leven en om te groeien: de nog open ruimte wordt schaars en is versnippercl. Het nieuwe plan is bedoeld tot het jaar 2007 en stelt 3 beslissingsnivo's: Vlaams Gewest - Provincie - Gemeente. Dit nieuwe structuurplan is niet in enkele woorden uit te leggen: een dik boek hierover ligt voor ieder ter inzage op het stadhuis: een samenvatting ervan van 'n kleine 100 bladzijden is daar ook te krijgen. Tot eind februari 1997 mag ieder er zijn bedenkingen over laten weten, verbeteringen voorstellen of afwijzingen. Na deze maand worden al die andere meningen nog eens bekeken, erin ver-

werkt of niet en dan krijgt het nieuwe plan kracht van wet. Dat houdt dan in dat plannen van een gemeente moeten kaderen in het grotere plan van de provincie en dat dat plan van de provincie moet passen in het totale plan van het Vlaamse gewest. En dit zal vérstrekkende gevolgen hebben. want het nieuwe plan maakt onderscheid tussen stedelijke gebieden en buitengebieden: bij nieuwe woonuitbreidingen zal 65% voor stedelijke gebieden zijn en slechts 35% voor 'den buiten': en daar mogen per woning niet meer dan ± 660 m 2 (t 5 woningen per ha) zij ii en rond de steden maximaal 400 1112 (25 per ha). De steden lopen leeg en dat proces moet omgekeerd worden. Dit is een van de voorbeelden van wat we mogen verwachten. Ons landje zit al te vol, er is al te veel niet grond gesmost! Er moet ook nog plaats zijn voor industrie, voor wegen voor het steeds toene-

Op /:itCRlLiC 23 il()\eniber oa er in liet ('airio een eongre gehouden door het VCM Vlaamse Commissie voor Monumenten), mede-georganiseerd door de Vzw Het Convent. Nu kwamen hier de voorzitter en ondervoorzitter van het Convent nog eens uiteenzetten wat er toen behancleld was en de steun vragen van onze dorpsraad voor de bescherming als monument voor het geheel van onze Kolonie, waardoor een stokje gestoken kan worden voor een eventuele luxe-verkaveling en waarbij de bestaande woningen hun sociale bestemming kunnen behouden, wat er met de Kolonie na een klassering moet gebeuren is een andere raag: voor het beheer moet dan een werkgroep in het leven worden geroepen. Drie vragen werden ter stemming voorgelegd: 1. Wie is vÔôr bescherming als monument? 26 stemmen vdér. 2. Moet het bestuur van deze DR in cle beheerscommissie? en 3. ondersteunen wij het sociale karakter van de bestaande woningen? 27 stemmen v3dr. Hiermee waren de hoofdbrokken van de agenda achter de rug en op 'n christelijke tijd. Meegedeelcl werd nog dat de onthulling van het kunstwerk aan cle Boomkes, gemaakt door Raf en David Huet, voorzien is op zaterdag 31 mei. Wij zijn zeer benieuwd 0

33


NieuwsvoorMEERSEL-DREEFisweIkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86 -

Dorpsieven, SOS overvalt me het gevoel dat er van dorpsieven weinig sprake is. Dat de mensen enkel onverschillig in hun eigen wereldje ronddraaien. Ieder het zijn. Onze burgervader vermeldde in zijn speech t.g. v. een gouden huwelijk, dat die mensen ha rd gewerkt hadden om hun gezin grootte krijgen. Maar, zei hij erbij, dat doet eigenlijk iedereen, meer bewonderenswaardig vond hij dat diezelfde mensen zich ook in verenigingen en in de buurt hadden ingezet. En gelijk heeft hij. Als je dan eens links en rechts rondkijkt, dan zie je toch veel mensen die na hun dagtaak zich nog inzetten voor hun vereniging, of buurtschap, om daar hun idealen te realiseren. De één wat meer op de voorgrond, de ander als stille werker achter de schermen. Ga ik dan in mijn straat in mijn gedachten één voor één de mensen af dan kom ik toch tot de conclusie dat er nog veel inzet is. Waarom doen zo 'n mensen dat? Het geeft een goed gevoel, samen iets kunnen realiseren, iets bereiken, iets stimuleren. Akkoord, het zal vaak druk druk druk zijn, :eii uwen over de afloop van de zaak. Maar als je die gevoelens kunt delen/net een goed bestuur, een goed team, dan is de voldoening na afloop des te groter en ben je weer een beetje meer mens geworden.

Feest op Meersel. Wim en Marian Rincke (dokter Rincke wordt hier gezegd) waren in december 25-jaar gehuwd, daarbij werd Wim zeventig en Marian vijftig, mijlpalen in iemands leven. Zoals we dat van hen gewend zijn, wilden ze dat niet alleen vieren. Het moest een groot feest worden. Op zaterdag 14december werd er gefeest in hun starncafé hij Cees en Leentje Leyten op Galder. Bijna alle mensen van het gebuurt Meersel waren uitgenodigd en aanwezig, samen met de familie en kennissen van het zilveren paar. Bloemen en geschenken werden niet aanvaard, wel werd er een goed doel voorop gesteld. Alles wat er gegeven zou worden, zou geschonken worden aan de KVG. Katholieke Vereniging van zieken en Gehandicapten. Thérèse Coppens sprak de feestrede uit en zette even de KVG in het daglicht. Wat doet de KVG? Zij organiseren praatavonden voor ouders van mindervalide kinderen en zorgen ervoor dat de

mindervalide en langdurig zieke mensen, regelmatig op een ontspannende manier bij elkaar komen. Bijv. voor een paasfeestje met eieren rapen, een kerstfeestje, uitstapjes, kindernamiddagen enz... De vergaderingen van de KVGHoogstraten, gaan door in de Zevenster te Meersel-Dreef. Na de feestredes was het dan tijd voor lekker eten en drinken. De champagne vloeide rijkelijk en als de mensen van Meersel erbij zijn, was het gegarandeerd een heel plezierige avond. Aan het einde van de avond konden Wim en Marian buiten ieders verwachting, een cheque overhandigen aan KVG van 55.000fr. Dank u wel. P

KVLV-kinderfeest. Driendei'iig glunderende kinderen, genoten volop van de kindernamiddag van de KVLV. Jaarlijks in de carnavalvakantie organiseren zij een ontspanningsnamiddag voor de kinderen. Zo gingen ze al naar een poppentheater en naar

de film. Op woensdag 12 februari kwam poppenkastspeler Paul Keunen uit Neerpelt een voorstelling geven met zijn poppentheater "Paddestoel". De kinderen gingen er helemaal in op en waren laaiend enthousiast. Amper bekomen van de emoties mochten ze aanschuiven voor een pannenkoekenfestijn. Die vonden gemakkelijk de weg naar hun begerige mondjes. Zeker met het minder aangename weer een goed idee. Op woensdag 9 april, in de paasvakantie, organiseren de KVLV en de KAV gezamenlijk een gezinsuitstap. Met onder voorbehoud, een bezoek aan een speelgoedmuscum in Oosterhout en een namiddag genieten in een tropisch zwemparadijs. Daar zullen de meeste kinderen geen nee tegen zeggen. L

Parochieraad. In sijn nieuwjaarsspeech tot de besturen van de Meersel-Dreefse parochiale verenigingen, kondigde Jos Huybrechts, voorzitter van het "Parochiale Team" een initiatief aan. Daarbij zouden in de loop van het jaar een aantal vergaderingen plaatsvinden, waarbij telkens een afvaardiging van de besturen van de verschillende parochiale verenigingen zouden worden uitgenodigd. Doel van deze vergaderingen zou zijn dat de verschillende verenigingen en het parochiale team elkaar beter zouden leren kennen en waarderen en waar mogelijk misschien meer zouden samenwerken. Al de verenigingen tegelijk rond de tafel zetten zou een te grote groep opleveren en daardoor de kennismaking niet vergemakkelijken, daarom werd gekozen voor een formule waarbij enigszins gelijkgestemde verenigingen samen zouden worden genomen. De eerste groep KBG, KAV, KVLV, en EKM vergaderden op donderdag 23 februari. Elke afvaardiging kreeg eerst de gelegenheid om hun vereniging en hun werking voor te stellen. Vervolgens werd de organisatie,

Wim en Marian Rincke pos eerden graag De kinderen van de KVLV konden hun leut niet op met poppenkast 'Paddestoel" miiet voor hun huis, mooi versierd door de buren natuurlijk een spel over carnaval. De kinderen keken natuurlijk geboeid naar het van Mee rsel. poppenkastspel maar voor de fotograaf keken ze toch eventjes achterom. 34


MEERSEL-DREEF bestuursvorm en de evolutie van het ledental van elke vereniging besproken. Waarbij wederzijds suggesties werden gedaan. Ook de verschillende activiteiten waarbij al een vorm van samenwerking bestaat werden even besproken. De vergadering werd als positief ervaren en de meeste aanwezigen zagen het wel zitten om er een vervolg aan te breien in de vorm van een parochicraad die al dc parochiale verenigingen zou omvatten. Deze parochieraad zou bijvoorbeeld jaarlijks de jaarprogramma's kunnen naast elkaar leggen. zodoende zou overlapping kunnen vermeden worden en eventuele samenwerking kunnen gestimuleerd worden. Volgende groepen komen nog aan bod of vergaderden ondertussen: 2. KVG, Ziekenzorg, Rouwenden: 3. FL0, Lektoren, Doopsel- Catechesc en Onthaal Verloofden; 4. Kinderzangkoor, Maria-zangkoor, KLJ en fanfare. 5. Missiecomité, Lucia-comité en Reik Mij de Hand. Het stichten van parochieraden is een volgende stap in de evolutie van de parochies, i.v.m. het wegvallen of verminderen van het aantal parochiepastoors. Waarbij de priesters meer parochies onder hun hoede krijgen zodat ze niet al de verenigingen apart kunnen volgen. Dankzij de paters Kapucijnen moet MeerselDreef echter nog niet vrezen zonder kapelaan te komen zitten, echter dit doet niets af aan de zin van dergelijke parochiale vergaderingen. E

Kapittel. In de krokusvakantie vond het driejaarlijks kapittel plaats van de Vlaamse provincie van de paters Kapucijnen. Daarbij wordt op een driedaagse vergadering overtopen wat er in de verschillende werkgroepen en het hoofdbestuur werd besproken en ondernomen. Aanwezig zijn de Gardiaans (oversten) van de verschillende kloosters + een groep van paters en broeders die bij een voorronde werden verkozen. Na de evaluatie van de werking worden vervolgens de provinciale overste en de definitoren (leden van het dagelijks bestuur) verkozen of herverkozen. Provinciale overste blijft oud-Drevenier pater Adri Geerts, als definitoren werden o.a. pater

Jan Wouters en oud-Drevenier Gust Koyen (van de Maaihoek) verkozen. Paterian Wouters was de voorganger van onze huidige gardiaan, stichter van de FLO-groep en het MeerselDreefse kinderkoor. In de volgende weken worden dan de verschillende kloosters bezocht door het hoofdbestuur, om eventuele verplaatsingen van ordeleden of functieveranderingen te bespreken. In het klooster van Meersel-Dreef staan geen veranderingen op til. Tijdens de drie dagen dat het kapittel duurt zijnde Gardiaans niet in de kloosters aanwezig en is het verenigde kapittel tijdelijk haas over de provincie. In de klooster noemt men die tijdspanne de "republiek". Een ander gebruik in het klooster is dat wanneer de jongste pater of broeder jarig is. hij een dag de functie van gardiaan mag waarnemen. Dat voorrecht viel broeder Danny te beurt. Meestal wordt van die gelegenheid gebruik gemaakt om eens extra te trakteren. Tenslotte vermelden we hier nog dat op donderdag 13 februari pater Wilfried Mertens 96 jaar is geworden. Pater Wilfried is geboren en getogen in ons zusterdorp Galder en momenteel dc oudste inwoner van MeerselDreef.

Driebanden-tornooi. Al sinds jaar en dag wordt er in de meeste cafés gebiljart, ook zijn er heel wat mensen die privé over een biljart beschikken waar men dan om beurten gaat biljarten. Sommige van deze biljartkamers zijn echte juweeltjes. Jaartijks wordt er te Meersel-Dreef een tornooi driebanden ingericht, voor de echte, doorwinterde liefhebbers. Deze wedstrijden vinden plaats in de cafés Den Bud en 't Jachthuis op de Dreef. Na 12 westrijden, afhankelijk van het aantal deelnemers, gespeeld tussen oktober en december, rond men de reeks af met een prijsuitreiking. Op zaterdag 1 februari was het zover. Men startte de avond met een misviering voor de inmiddels overleden trouwe biljarter Jan Bastiaansen. Ook in het openingswoord werd door voorzitter Ton Van Den Bliek aan Jan herinnert. Verder vierde men inmiddels het twintigjarig jubileum van dit driebandentornooi.

Drevenier Jos Bastiaansen kreeg een cadeautje omdat hij er die twintig jaar altijd is bij geweest. Ook Ton Van Den Bliek en Dré Huybrechts werden hier vermeld want zij misten slechts één jaar. In die twintig jaar namen zestig verschillende Meersel-Dreefse biljarters deel aan het tornooi. Een groot deel van de fanatieke Meersel-Dreefse spelers dus. Volgens Frans De Bie kenden de wedstrijden een spannend verloop maar de regelmatige uitslag van Piet Van Alphen gaf de doorslag en maakte hem tot winnaar. Vorig jaar was hij de rode-lantaarn-drager zo hij heeft hij dit jaar dubbel en dik revanche genomen. Ton Van Den Bliek en Toon Van Boxel volgden hem op de voet maar speelden elk een slechte partij waardoor de kans om te winnen aan hun neus voorbij ging. Natuurlijk is er nog een grote dosis geluk mee gemoeid, maar toch komen de goede biljarters vanzelf bovendrijven. Buiten het spelen tellen natuurlijk de sfeer en het piiltje ook mee. Daarvoor zorgden de cafébaz(inn)en Denise, Bud en Jeanne. Om de honger voor te blijven trakteerden ze zelfs met hapjes, iets wat dubbel en dik in de smaak viel. Tenslotte werd ook Cor De Bont bedankt voor zijn administratieve hutp. Elke speler kreeg op het einde van het tornooi een verzorgd boekje met daarin de uitslagen, gemiddeldes, persoonlijke scores en vergelijkingen met de vorige jaren, uitgedrtikt in tabellen en grafieken. Een mooi stukje computerwerk waar veel tijd in gestoken werd. Tot slot nog de puntenrangschikking: 1. Piet Van Alphen (113), 2. Jac Quaars (103,9), 3. Jef Van Alphen (103,3).4. Frans De Bie (101,9). 5. Ton Van Den Bliek (101). 6. Toon Van Boxel (97,4), 7. Dré Huybrechts (97), 8. Cor De Bont (90), 9. Jos Bastiaansen (89), 10. Toon Van Rijckevorsel (87), 11. Herman Mertens (82), 12. Bud Eekels (81) en 13. Frank Verheyen (78). Mijn felicitaties en uitzonderlijke dank aan Frans De Bie voor de uitgewerkte nieuwstip, of anders gezegd, van onze Meerselse correspondent ter plaatse ...•

De groeten, Toon Verleye.

A

.5

.

s5ss

Op zaterdag 15januari speelden 135 Ereledeii man onze Fanfare "Voor Eer en Deugd bingo. Het was weeral de achtste Erelden-bingoavond maar nog zit er op defarmnule geen sleet. Opperste concentratie, de spanning was soms te Snijden. Alhoewel er tussen de spelletjes nog wel tijd was voor een praatje, een hapje en een stukje muziek.

De bootdprij..van de bingo-avond, een inuziekinstallatie werd gewonnen door Drevenier Dan iël Schrickv. En zoals je op zijn gezicht kunt aflezen, tot grote tevreden/meid. 35


Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - Hoogstraten Tel. 031314 51 77 $ GS

OPENBARE VERKOPING VAN WEILANDEN DEELS TE HOOGSTRATEN, TER STREKE HEESBOSCH EN DEELS TE RIJKEVORSEL, TER STREKE AGTERSTE BOON HEES

00065

Gok

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Kopi Perceel weiland deels onder Hoogstraten, lste afdeling, sectie F nummer 1 75/X groot 9a 19 ca en deels Rijkevorsel 1 ste afdeling, sectie G nummer 163/D groot iha 15 a 90 ca, hetzij samen lha 25a 09ca. Palende aan Huysegems Florent - Goetschalckx te Hoogstraten, Huysegems Jozef-Jespers te Hoogstraten, koop 2. koop 3 en De Meester Joseph Brosens te Hoogstraten.

G04 'i

Koop 2 Perceel weiland deels onder Hoogstraten, iste afdeling, sectie F nummers 1757W en 1 691P12 groot 1 6a 23ca en deels onder Rijkevorsel, sectie G nummers 1 64/D en 1647E groot 1 ha 92a 80 ca, hetzij samen 2ha 09a 03ca. Palende aan Huysegems Jozef-Jespers te Hoogstraten, familie Huysegems-Meeuwesen te Hoogstraten, Huysegems FlorentGoetschalckx te Hoogstraten, Lenaerts René-Aerts te Hoogstraten, koop 1 en koop 3.

Koop 3 Perceel weiland onder Rijkevorsel lste afdeling, sectie G nummer 1637E groot 1 ha 74a 37 ca. Palende aan de Meester Joseph-Brosens te Hoogstraten, koop 1 en koop 2.

Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten volgens veilvoorwaarden. Alle kopen verpacht: 3e pachtperiode. Zitdag: - Toewijzing opwoensdag 12maart 1997 om 16 uur in café 'Pallieter', te 2320 Hoogstraten, Heilig Bloediaan 299.

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

% TP4VENE '-; I VooTHOEVE 41 O3/W 36

F 6 6 S T 2ÂÂL J,10 232

L5

'J'


MEERSEL -DREEF

Goud in Meersel-Dreef Strijbeek viert gouden paar. Op maandag 27 januari %varen de mensen van Belgisch en Nederlands Strijbeek te gast op een drinkavond in café-restaurant De Douanier op Stri.jbeek te MeerselDreef. Op uitnodiging van Cees en Maria Buise die daarmee hun gouden huwelijk met de buurt wilden vieren.

Geboren maar niet getogen... Cees Butse werd gelaucit op 18 mti;irt 1 P? in Rotterdam. Als derde in een gezin van vier jongens en één meisje. Hij verhtnsde al op jonge leeftijd naar de stad Breda. Maria Gielkens zag het levenslicht op 4juni 1920 te Brunssum in Nederlands Limburg, ze heeft nog twee broers. Toen Maria elfjaar was, verhuisden ze met heel het gezin naar Maaseik in Belgisch Limburg. Cces werd officier in het Nederlands leger en stond in voor de opleiding van de jonge rekruten, hij moest hen de verschillende wapens leren hanteren. Op een officiersbal net na de oorlog in november '45, leerde hij Maria Gielkens kennen. Toen Maria, Cees aan haar vader en moeder wilde voorstellen, zei vader dat het nu maar de laatste moest zijn clie ze meebracht. En vader Gielkens kreeg gelijk. Het werd de laatste.

Huwelijk en werk. Na een verloving van twee jaar stapten ze op 27 januari 1947 in Breda in het huwelijksbootje, waar ze zich ook gingen vestigen. Cees startte te Breda met een handelsonderneming ALISO, die zich richtte op im- en export. Maria zorgde voor het huishouden en de kinderen Trudy en Ceesjr. In 1969 verhuisde de familie Buise naar de Annavillelaan in Ulvenhout waar ïe tot 1987 bleven wonen. In '87 ging Cees op 65-jarige leeftijd met pensioen. Ter gelegenheid daarvan, werd hij voor zijn verdiensten in dc handels- en sociale sector onderscheiden en werd hij Ridder in de orde van Oranje Nassau. Het bedrijf werd overgenomen door de schoonzoon en Cees en Maria zochten naar een rustig plekje om te gaan rentenieren.

Strijbeek. Op Belgisch Strijbeek stond een huis te koop, met een prachtig uitzicht op de Strijbeekse bossen. Ze kochten het en Maria verhuisde zo voor de tweede maal naar België. Ze wonen er nu tien jaar en voelen er zich goed en toch dicht bij Breda. Ze gaan graag eens naar de stad. vooral Turnhout, Antwerpen maar ook Hoogstraten bezoeken ze graag. Om te winkelen, rond te kijken en een terrasje te doen. Cees houdt zich fit met golf en wandelen en Maria amuseert zich graag in de tuin. Een mooie tuin, maar zonder groenten en fruit zoals in Iilvenhout en dat mist ze wel wat. Verder is Maria graag bezig met potten bakken en spelen ze regelmatig een spelletje bridge. Ook wel eens met twee maar daar komt volgens Maria vaak ruiie van. Waarop Cees zegt dat dat toch mooi is want dan kun je het weer bij leggen. Verder gaan ze graag eens op vakantie en in het bijzonder naar Zuid-Frankrijk. Via cle Belgische hulp blijven ze op de hoogte van het reilen en zeilen te Meersel-Dreef en Strijbeek. Ze zijn

blij met elke dag en hopen nog lang en gezond te m igeil t t's ei i Aan hun vitaliteit te zien zal dat zeker vet lukken.

Gouden Bruiloft. Mijnheer van Den Heuvel, de buurman, werd verzocht iets te regelen voor de huurt. Samen met enkele mensen van de buurt organiseerde hij een drinkavond. Cees en Maria wilden geen geschenken maar als de familie of cle buren iets wilden geven dan zou dat worden ingezameld voor een goed doel. Men is momenteel bezig met het restaureren van de kapel op Strijbeek. Als die klaar is zorgen Cees en Maria er voor dat er een lichtinstallatie wordt geplaatst, zodat de kapel bij avond in al haar vernieuwde glorie zal schilteren. 0p maandag 27januari was het dan zover, het vieren van het gouden huwelijksfeest, werd begonnen met een dankvicring in de kapel van Galder, samen met de kinderen, cle inmiddels vijf kleinkinderen, de vrienden, kennissen en familie. In de namiddag kwam de

lIC i ii t//I/O1cl/' Cec,s enllana Buise - Gielken,s op liet buui'rtest, luisterend naar de feestrede en de .fiiofare. burgemeester op bezoek voor de traditionele Hoogstraatse wensen. En tegen half acht voerde buurman Van Den Heuvel het gouden paar in zijn oude Ford uit 1931 naar de Douanier, waar ze werden opgewacht door de geburen en de fanfare. Na de feestrede uitgesproken door mr. Van Den Heuvel en de serenade van de fanfare, was het tijd voor een hapje en een drankje en werd het zo een gezellige avond. Wat ik zeker niet mocht vergeten is buurman mr. Van Den Heuvel te bedanken en de geburen die zorgden voor de prachtige ereboog met opschrift "Hulde aan het gouden paar". Daar waren ze bijzonder blij mee. •

Beste ouders, DE DAG VAN DE KOMMUNIE komt alweer dichterbij. Heeft u al gedacht aan een prachtige foto van uw kind? Al vanaf 800 Fr, hebt u enkele mooie fotos in de studio of buiten, gemaakt door een vakman. Bel ons voor meer informatie of kom eens langs.

FOTO DE GREEF DORP 42- 2310 RIJKEVORSEL TEL. 03/314.62.50 P.S. Wilt u zelf fotos maken? Dan hebben wij originele kaftjes en goede adviezen. 37


mun

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 3 14.69.47.

11

Enthousiast ga ik al op zoek naar de eerste tekenen van lente. Ik wil buiten want de zon schijnt - ik herinner inc die zaligheid nog uit een vorig leven. Maar na twee minuten en evenveel seconden precies sta ik weer in de huiskamer. De zon deelt nog maar speldeprikken uit, vanachter het raam heel zalig weliswaar. En de krokussen en sneeuwklokjes koopje op dit ogenblik ook nog best in de supermarkt. Lente van inje luie stoel zeg maar. Toch weet je zeker dat die - wie weet waar het allemaal goed voor is - extreem-lage wintertemperaturen voorgoed (nou ja) achterje liggen. De energie ligt dus voor het opscheppen, de horizonten verwijden zich, (vakantie)plannen kunnen volop gesmeed worden. Niet hier en nu blijkbaar, want hoe ik ook elk blad en elke krabbel langs voor en langs onder bekijk en graai op de plek waar Minderhoutsnieuws wordt verzameld, tevergeefs alweer. Anderhalf lijntje over een op stapel staande ac'tiviteit (datum en uur dus) en ccii vaag kranteknipsel. Daarmee zullen we het deze Maand weer moeten doen. Simpel is anders, nietwaar....

Zorg dat je thuis bent (of toch in de 'gebuurten') We hadden al hloeiiieii. laaien, ]iseiereil, kalenders en een veelvoud aan toniholalootjes waarvan je steevast bij de aankoop al zeker weet dat ze toch pas weer zullen opduiken als de trekking al maanden achter de rug is. Nu komen er de K.L.J.-spekken aan. Leg je briefje van honderd op zaterdag 8 maart maar vast klaar aan de voordeur, want deze mannen kunnen de centjes wellicht goed gebruiken voor hun bouwwerken. Ook voor enkele bakstenen meer zijn ze daar enkele weken later weer, op zondag 23 maart. Dan komen ze ons verlossen van al het oud papier dat wij milieu-bewust aan de kant hebben gezet. Zorg er wel voor dat alles netjes hij elkaar gehouden wordt. Als de wind Vrij spel krijgt, ziet onze huurt er na zo'n papierslag wel erg zielig uit. Tegen de klok van halfnegen kan u de papierploegen verwachten. Goed voor de portemonnaie van K.L.J. en we moeten zelf niet naar 't containerpark. Een dubbelslag! En nuje de kalender toch binnen handbereik hebt, streep je alvast maar de 'gehuchtentocht' aan die dit jaar spectaculair is uitgetekend, als we de organiserende K.L.J. mogen geloven. .

Hoog bezoek O zondag 9 lehruari ontwaarde ik ongewoon veel voertuigen op, ooral naast de parking van het voetbalveld. Een topwedstrijd? Neen, zo bleek, ook al draait MVV aardig mee in de subtop van het klassement. Een burentreffen wellicht? Maar Meerle was ondertussen het onderspit aan het delven tegen het in regionale termen verre Kalmthout. En Wortel en Meer zijn ondertussen een klasse te groot geworden voor onze dorpshelden. Trakteerde de voorzitter bij wijze van publiciteit voor zijn ploeg op een gratis rondje? Ook dat bleek niet echt het geval al vonden cle meeste gecontacteerde supporters dit wel een idee dat moest gekoesterd worden. Slechts na afloop van deze alweer met een overwinning afgesloten partij. konden we die extra-wagen op de parking thuiswijzen. 's Avonds op de V.I.P.-parking van het sportpaleis in Antwerpen, gouden ogen werden daar uitgedeeld, ontwaarden we inderdaad dezelfde nummerplaat die bij navraag bleek toe te behoren aan niemand minder dan Helmut L., beter bekend ak de man die tekent oor (Ie (1) die 38

Omdat het toch niet dagelijks gebeurt dat een BV (en dit keer bedoelen we eens niet: Belachelijke Verschijning) ons pad kruist, en wanneer dit toch gebeurt, zijn wij bereid om daar veel centen voor neer te tellen, omdat dit dus niet dagelijks gebeurt, verzoenden wij ons met deze extra-publiciteit voor H.L. die, geef het met ons toe, toch de kwaadste niet is, nietwaar.

iedereen in zijn rack heeft staan: Lotti goes classic. Wat deze B.V. in onze Minderhoutse kantine kwam uitrichten, was niet geheel duidelijk. Is het de sfeer, de ouderwetse gezelligheid van de Heren van Zichem? Bekoorde hem hier nog de prijs van een ouderwets getapt pintje misschien, maar zo krap schat ik zijn financiële situatie ook niet echt in. Opereerde hij als talcntscout voor Racing Kemzeke of bereikt onze Vlaamse Pavarotti zich misschien in stilte voor op een gastrolletje in 'F.C. de kampioenen'? Is dit nu eindelijk de god-gewordeneenvoud die zijn afkomst niet verloochent en vanuit zijn idolenstatus toch nog naar de simpele fan afzakt, daar waar de relatie in doordeweekse showbizz-kringen doorgaans in de andere richting verloopt. Al schuilt in al deze mogelijkheden wel een kleine kans van waarheid, toch houden we ons maar, hoe iiiitluisteieiid en laniasie-arni dit ook mag kim-

ken, op een doodgewoon familicbezoekje waar de koffie en koekjes inderdaad al eens kunnen onderbroken worden door een wandelingete naar het plaatselijke sportersheir. Is er dan tegenwoordig altijd zoveel volk hij de wedstrij den van MVV -

Nieuwe school (zonder licht en vuur) Een nieuwe klip werd genomen. Vijftien biedingen werden er binnengebracht voor het nee i zetten van de nieuwe klassen en de sportzaal Heel België mocht aanwezig zijn wanneer de briefomslagen van de geïnteresseerde aannemers werden geopend op de hisschoppelijke residentie in Antwerpen op 13 februari. Hei vuur zit nu wel degelijk aan cle lont en is niet meer te stoppen. Ergens tussen de 25 en de 3d miljoen, en voor degenen die het moeten bet:ilen liefst eerstgenoemd uiteraard, zal er ccii aannemer worden geprikt die de wensen van architect en houwheer in bakstenen zal omzetten. Als er nu nog iemand gevonden wordt die binnen deze muren ook wat licht en warmte kan brengen - want dat werd blijkbaar wat uit het oog verloren - dan moet deze lente de eerste spade nog gestoken worden. De schoolomgeving zal een jaartje bouwwerf tegemoet gaan, klassen zullen tijdelijk elders moeten gehuisvest worden, er zal improvisatie en een dosis goede wil nodig zijn om alle opduikende probleempjes het hoofd te kunnen bieden. Maar de operatie zal niet alleen de schoolkinderen ten goede komen, maar evenzeer de omgeving en alle vereningen met ietwat sport in hun programma. De tijd dat we voor elke binnensport moesten uitwijken naar het zuiden, ligt hiina achter ons.

Frisse zaal (en dito ideeën) Ook (le paroeh i ezaal 1 aal deal liters drukinkt u t de persen. Maar nu de nood wel hoog, en dc redding nog lang niet in zicht. Ida en Wiske, wie kent hen niet -zij het niet apart dan toch samenleggen op hun zeventigste de dweil en het zeemvel definitief in de kast, tenminste voor wat de zaal betreft. Bijna dertig jaar ontfermde dit duo zich over het dagelijkse beheer van de zaal. Iedereen zal wel beseffen wat een enorme inzet dit gevraagd heeft en wellicht ook wat een kleine waardering daarvoor in de plaats stond. Stoelen sjouwen, tafels dekken, vloeren schrobhen, flesjes tellen, lepels en vorkeu controleren .... dag in, dag uit. Maar nu is het dus dag en uit. En die leemte zal niet licht te ondervangen zijn, dat kunnen we begrijpen. Ook het beheerscomité, waarvan sommigen ook praktisch dertig jaar meedraaien, loopt op zij o laatste benen in zijn huidige formatie. De plaats van Ludo Van Gils werd voor enkele jaren niet opnieuw ingevuld. Cor Van Boxel slaat ziln tenten kortelings op in het residentiële Hoogstraten en kan op die manier de zaak niet verder behartigen. Ed Sanen wordt naar eigen /eggen.

is


MINDERHOUT en wie zal hem tegenspreken, voor zijn vrijwil lige inzet met teveel pi obleiuen beloond en lijkt het ook voor bekeken te houden, wat uit (loor gaans welingelichte bron ook geldt voor Fons Desmedt. Hier gaapt dus dezelfde leemte dan bij de onderhoudsploeg. En ook hier lijkt het niet voor de hand te liggen om dit op te vangen. Waar we dus op technisch vlak handen moeten vinden om een frisse zaal (sic) te houden, daar moeten we zeker op zoek (durven) gaan naar frisse ideeën om deze zaal ook beleidsmatig te runnen. De tijd is hoogzwanger om een een deftige, realistische, eigentijdse en ruime visie op ons parochiecentrum te nemen. De zaal waarvoor dc echte MIIIdLI IlulitLIldI cii jnnai cii gewerkt hebben, is hen op al die tijd terug een beetje ontsnapt, vervreemd. 1-let is nog niet te laat, maar meer dan hoog tijd is het minste wat we mogen zeggen. Wie zich geroepen voelt, hij neemt mee de handschoen op!

Omdat de traditionele stoel zo weersajluuikelijk is, opteerde de school dit jaar voor ee/t dansnamiddag in de turnzaal, waaraan de kinderen, zonder publiek weliswaar, behoorlijk war deugd beleeft/en.

Carnaval

Dc caiiicrnplocç run een regionale zender was op 7 /ebruw'i ool present Tijdens cle carnavalsnamiddag van de lagere school.

De dol-enthousiaste ftins waremi uiteraard moeilijk te houden en wilden persé mee op het plaatje. Uw ti.togi-aaf Marcel is er uiteindelijk nog goedkoop vanaf gekomen met een oranje kuif en drie likzoenen van de dame op de voorgrond.

Een gcheui-en waar nien onmogelijk aan voorbij kan - hoc graag de meer bezadigde exemplaren onder ons dit ook zouden willen - is de jaarlijkse uitspatting voor de grote paasschoonmaak. Als dit spektakel ook daadwerkelijk gevolgd wordt door een tijd van geestelijke bezinning en lichamelijke zuivering, dan is daar zelfs geen komma tegenin te brengen. Maar bezinnen staat al lang niet hele kleine lettertjes in 's mans woordenschat, onder de hoofding 'te moeilijk en geen tijd voor'. Lichamelijke ontbering is helemaal uit den boze want als onzinnig geklasseerd. Trouwens, is het jullie ook al opgevallen dat men er dit jaar een week heeft bijgelapt tussen aswoensdag en Pasen? Misschien juist om het clan wat op te krikken: één week extra gratis en voor niks erbij. Daar vallen we toch voor tegenwoordig, in deze tijden van economische recessie. Maar de heren Dehaene en co zullen dit niet graag zien gebeuren uiteraard. Want juist onze economie zal door die week extra-ontbering nog een knauw meer krijgen. Nee maar,juist nu we gewend werden om het archaïsche 'vasten' te vervangen door het modern klinkende 'veertigdagentijd', maken ze het op deze manier weer moeilijk. Maar carnaval, dat lusten de meesten nog wel. Daar hoeft blijkbaar nog geen moderne vertaling van. Hossen, stomen, stoelen en blazen in de huid van iemand die je al jaren benijdt: de schietgrage straatbandiet. de rondborstige madelief of de rockende dorpspastoor. Of we grijpen wat graag de gelegenheid aan om onze zinnen vrij te laten op heet nieuws: omkoopschandalen bij de vleet, varkenspest en dolle koeien, geconlesteerde numeri clausi of toelatingsproeven.je kan het zo gek niet bedenken of we maken er wel svat van. Als we elke dag in onze dagelijkse job dezelfde creativiteit aan de dag zouden leggen, er zouden veel problemen met de glimlach opgelost worden. Maar goed, voor onze kinderen hoeft het allemaal zo hoogdravend niet. Gewoon eens lekker de schminkkwast van mama of de bretellen van papa mogen hanteren, maakt van zo'n dag al weken op voorhand tot een boeiend gcspiek.sonderwerp. Dat de bijhorende muziek niet van zulk allooi is als het concert in de kerk (zie elders) nemen we er dan maar bij. Danspartijen vragen alleszins een niet onaardige fysieke inspanning die we dan toch zeker als waardevol kunnen klasseren. En met een knipoog naar de inleiding, met weinig zijn we tegenwoordig tevreden. E 39


MINDERHOUT

Kerstboomverbranding

Applaus voor 3cle Lichtmisconcert Vuurde derde maal reeds oruanisecrdcMinarte Kunstkring Minderhout een concertavond, ditmaal een "Romantisch Salonrecital", in het stemmige intieme gebouw dat de St.Clemenskerk toch wel is. Een locatie met een zeer goede akoestiek waar het voor musici optimaal is om op te treden. Dat de kerk bijna tot de laatste stoel gevuld werd, was een grote genoegdoening voor zowel de organisatoren als de uitvoerders die na afloop een staande ovatie in ontvangst mochten nemen en met een prachtig boeket bloemen werden bedacht. Zijzelf hadden er ook intens van genoten: de warme akoestiek, een aandachtig publiek, het gemeende applaus. Op de vraag van verscheidende toehoorders of Mi narte meer keer per jaar organiseerde moest helaas negatief geantwoord worden. Slechts één keer per jaar en dit steeds rond de periode van Lichtmis wordt een culturele manifestatie in de kerk ingericht. Zo wil men een trouw publiek opbouwen dat graag terugkeert. Toch eventjes de mensen voorstellen die op vrijdag 31 januari te gast waren. Jozef Luyten (viool) stond mee aan de wieg van T Fiamminghi en maakte 13 jaar deel uit van dit ensemble. Hij is o.a. leraar aan het Lemminsinstituut. studeerde aan het Kon.Conservatorium te Brussel en behaalde er een eerste prijs in viool en kamermuziek.

Pianist Johan \Iachielsen zette op 9-jarige leeftijd reeds zijn eerste stappen op het concertpodium en een jaar later werd hij laureaat van de nationale wedstrijd "Les Prix des jeunes" te Verviers en op zijn twaalfde werd hij laureaat van de welbekende "Gunther wedstrijd" in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Hij studeerde aan de conservatoria te Antwerpen en Brussel en vervolmaakte zich in het buitenland bij bekende leermeesters. Hij gaf reeds concerten in o.a. Luxemburg. Frankrijk, Duitsland. Zwitserland en ...Minderhout. Ook doceert hij aan het Lemmensinstituut. Sopraan Elisabeth Hermans studeerde aan de Muziekacademie te Turnhout en daarna aan het Lemmensinstituut, later aan het Conservatoriuni te Antwerpen. Als free-lance zangeres zingt ze regelmatig bij o.a. Collegiuni Vocale in Gent, La Chapelle Royale de Paris en het BRTN-koor. Tevens is zij lesgeefster aan het Lemmensinstituut. Voor de presentatie en omkaderende poëtische teksten van Heinrich Heine, Victor Hugo, Paul Verlaine, Martinus Nijhoff. Prosper van Langendonck zorgde Suzanne Snauwert. Langs deze weg wil Minarte nogmaals zijn trouwe sponsors danken: Cera, Halschoor, Desta, Coenegrachts-Desmedt, Lauryssen Electronics, Houtambacht, want zonder hen was het onmogeli,jk dit concert onder de spots te brengen.(R.L.)

i.l.mt. r. Eljsabeth Henitaits, .Jol,cnt i'vlaclmielseit, Jozej Lii'i'remt, Suzanne S'nausi'acii bloemen na een gesmaakt concert

1/let

Voor persoonlijk en degelijk advies op maat... één adres

ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba Meerdorp 21

3 Al L:lubv ORM 2321 Meer

'9

40

5

4

JM

Tel. 03/315.72.54

iie

Op 18 januari erzani cl de een horde durpeli ngen. al dan niet gefakkeld, achter fanfare 'De Marckezonen' met als einddoel de brandstapel op de Hoge Weg. De stokers van dienst hadden al vlug de vlam in de stapel kerstbomen gebracht, die de aanwezigen onvermijdelijk in de juiste kampvuur-van bij-de scouts-stemming bracht. De fanfare kroop regelmatig op de vrachtwagen om de stemming erin te houden. Maar nieuw en vermeldenswaard was toch ook de K.W.B.-codex, die een aantal sfeervolle meezingers verzamelde en waaraan iedereen zich met volle overgave waagde. De noten lagen soms wel ver van de boom maar kom, in het halfduister viel dat niet eens echt op. Tenslotte zijn we niet allemaal even scherp geschapen en heeft de ene zijn stem al wat regelmatiger gesmeerd dan de andere. Als je trouwens dacht dat het nog wel ietsje hoger mocht, dan waren aan de tapkast alle middelen hiervoor beschikbaar. Dat onze kleinen ondertussen modderhaadden, hebben de moeders wellicht pas 's anderendaags ontdekt. En toen was er teveel hoofdpijn om boos te zijn, nietwaar. Trouwens, waarom was jij er deze keer nog niet hij?U

Het i'laminetje dat deze dames meezeulden ii de 'kaarsken sp/ocessie' naar cle brandstapel, was maar klein bier tegenover de vuurhaard vm'aarmnee Jef tweehonderd man naar zijn wei lokte, wees gerust.' geen persoonlijke ongevallen, enkel uitgediende kerstbomen. Over cle schade die de alcohol nadien aanrichtte, laten we on.r nier int...


MINDERHOUT

Catharina Van Bergen en Alfons Geerts: "Echte tegenslagen hebben we niet gekend!" Prachtig versierd was de weg tussen de woonplaats van het gouden paar in de Gemeentestraat en de kerk waar een dankviering werd bijgewoond. De geburen hadden hun beste beentje voorgezet en dat deed de jubilarissen oprecht deugd aan het hart. Daarna trok men richting feestzaal De Voorthoeve in Meerle en dit met een huif(kar)wagen waarop hun hele familie zich genesteld had. "Daar hebben we flU eens echt deugd van gehad. Een dag die we nooit meer zullen vergeten!" Het klinkt wel als een terugkomend cliché. maar je merkte het duidelijk aan Catherina en Fons. toen DHM hen een bezoekje bracht, dat het gemeende woorden waren. "Naar zo'n dag leefje intens toe. De kinderen hadden het allemaal geregeld, maar toch ben je niet helemaal gerust in de zaak. Zou dit wel in orde zijn, zou dat niet vergeten zijn. Je zit er serieus mee inje hoofd, maar alles is wonderwel meegevallen. Ons kinderen hebben dit prima voor mekaar gebracht!" FONS werd geboren op 30 MEI 1920 in Castelré op 't Groeske. Iemand valijuist over de meet, maar die toch heel nauw verbonden was met het reilen en zeilen in Miiiderhout. Zijn ouders Sus Geerts en Julie Koyen kregen negen kinderen: 6 jongens en 3 meisjes, waarvan er nog 6 in leven zijn. De lagere school volgde hij te Minderhout en dit tot zijn 12 jaar. Daarna volgde er nog avondschool, een drie a viertal avonden in de week. Fons werkte mee op de boerderij maar die avondleergangen kon hij wel meepakken want 'da ging toch zonder verlet" volgens vader Geerts. Na'ir school liep hij natuurlijk te voet en meesters Karel Adriaenscn en Waterschoot waren de mensen die hem de beginselen van zowat alles bijbrachten. Zijn ver-

4f'briwri 1947: een Jong en gelukkig stel!

dere jeugd sleet Fons zoals alle bengels in die periode. Wat uitgaan en kuicren met de hond langs de Marck, velden en wegen. In het najaar van 1939 werd hij opgeroepen voor de legerdienst. Zo verbleef hij vijf maanden in Roosendaal en vandaar ging het naar Tiel. De oorlog brak uit en in een mum van tijd leerde hij het krijgsgevangenschap kennen. Na ongeveer één maand werd hij vrijgelaten, want al wie in 't boerenbedrijf werkte, mocht naar huis vertrekken. Hoe hij zijn vrouw leerde kennen? "Het ijzer smeden als hel heet is! Wel, op een keer reed zij met haar zus per fiets naar Locnhout, mijn broer en ik erachter, in 't begin wel een beetje groen maar nadien word je wel wat "astranter"! Een afspraak gemaakt, nog eentje voor de volgende zondag, en het wagentje begint te bollen zonder dat j't zelf goed weet." 0p4 Februari 1947 voerde Jef Loos van Hoogstraten hen met de auto naar de kerk. "Spiegelglad was het toen enje moet weten dat er in die tijd niet gestrooid werd!" Catharina. geboren op 14 Maart 1921, was een van de vier kinderen, drie meisjes en één jongen. van Louis Van Bergen en Maria Vermeiren en zij woonde in Bergen. De drie zussen zijn er nog altijd. Zij liep ook lagere school te Minderhout en Mère Gertrude waren helemaal geen onbekenden voor haar. Ze was de school klaarblijkelijk nog niet beu en trok voor een jaartje naar de huishoudschool te Meer. Daarna bleef ze thuis als hulp op cle boerderij. Als ontspanning was er de jeugdbeweging (de toenmalige BJB. nu KLJ). "We mochten hij na nergens naartoe. 's zondags wel naar 't lof bij de nonnen (Mariaveld) en dat deden we helemaal tegen ons goesting, maar ja. de ouders waren baas en hun wil was wet! Dat is nu wel een heel stukje veranderd!" Toen leerde ze hare Fons kennen en na het huwelijk trokken ze enkele jaren bij thuis in. Dan werd de boerderij verdeeld en in 1950 bouwden z'r zelf een, recht tegenover het ouderlijk huis. Catharina Van Bergen bleef dus ook in Bergen. Veel werk was er op het bedrijf met koeien, kleinvee, varkens en tuinbouw en toch vonden ze nog de tijd om vier kinderen op dc aarclkloot te plaatsen: drie meisjes en een jongen, clie nu allen redelijk dicht bij huis wonen. In 1985 op pensioen! Fons bereikte cle 65 jaar en enkele jaren later werd, de boerderij verkocht, een opvolger was er niet, en ze vestigden zich in de Gemeentestraat. "Helemaal geen heimwee gehad. 't is hier plezant wonen. goei geburen!" Soms tegenslagen gekend? "In ons actief leven weinig! Daarna wel enkele gezondheids-

50 juul later: liie?

CO

jong lileer. nicicir

wel... gelukkig! problemen gehad." In 1989 begon Fons' hart te sputteren en dit resulteerde regelrecht in drie overbruggingen, te Leuven uitgevoerd. Nadien ter observatie naar Turnhout en daar liep hij een longontsteking op. Een maand ziekenhuis was het gevolg. Vrouwlief wilde niet onderdoen voor haar echtgenoot. In 1994 van hetzelfde laken een broek, ook hartproblemen, ook drie overbruggingen. Nu verloopt echter alles opperbest en het paar geniet ervan. Tien jaar hebben ze aan volksdansen gedaan, nu nog gaan ze elke week een duikje wagen in het Zundertse zwembad en danspasjes bij Bevers in Meer worden nog altijd niet versmaad. Zelfs de reismicrobe kreeg hen duchtig te pakken: driemaal met de bus naar Lourdes. naar Tirol, Engeland en mei het vliegtuig naar Benidorm por favor! Tijdens de zomer trekken ze telkens voor een weekje naar de Belgische kust, naar Middelkerke. Catharina en Fons laten het niet aan hun hart komen en ondertussen genieten ze met volle teugen van het zien opgroeien van hun tien kleinkinderen (7 jongens en 3 meisjes) en van hun vinnig "schipperke" (hond)!

Catharina en Fons, gefeliciteerd en doe zo nog jaren voort!•

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS 41


Jos Van Dijck en Het Vlaamse Paard Met de komst van cle landhouvtrekker verloor het landbouwtrekpaard in de jaren '60 dusdanig terrein, dat het vrijwel volledig verdween van onze velden. Welbekend is het Belgisch Trekpaard maar even authentiek is het Vlaamse Paard. Tot voor enkele jaren was er geen enkel exemplaar meer in heel Vlaanderen. Roger Talpe, een paardenliefhebber uit Komen, werd er in 1993, door een toevallig schrijven van een geëmigreerd familielid van een vriend van hem, opmerkzaam op gemaakt dat er in Noord-Oost Amerika nog talrijke Vlaamse Paarden dagelijks gebruikt worden op het veld. En dat hij maar eens moest komen kijken. Enkele maanden later bezocht hij Amerika, kocht er een jonge hengst en repatrieerde deze naar Vlaanderen. Na een jaartje had Talpe hij enkele vrienden het vuurtje aangewakkerd en werden er weerom enkele exemplaren ingevoerd. Zo'n 10 jaar geleden kocht Jos Van Dijck uit Meer enkele Haflinger-paarden om landbouwwerk te doen. 1-laflingers zijn Oostenrijkse paarden met een enorni evenwichtsgevoel. Uitstekende werkers, daar niet van, maar Jos merkte dat hun kaars na een dagje 'kluiten slepen' op de akker, wel uit was. Door een artikeltje in De Gazet Van Antwerpen werd zijn aandacht gewekt voor de vereniging Het Vlaamse Paard. Hij nam contact op met de initiatiefnemers en enkele weken later was ook hij in de ban van het monumentale trekdier. Het Vlaamse Paard was een vzw met als basisdoel: het repatriëren en herfokken van het Vlaainse Paard en het inrichten en bevorderen van alle nuttige activiteiten in dat verband (BS 13.1.1994). Mede onder impuls van Jos Van Dijck werd er twee jaar later een erg belangrijk doel aan toegevoegd, namelijk: het bijhouden van staniboeken. Dit is een veel moeilijker Idus, vooral om een officiële erkenning te krijgen en een plaatsje te verdienen tussen het Ardense Trekpaard-, Belgisch Sportpaard-, Hallingeren Fjordeiipaardenstamboek en vele anderen.

l!)e Anush is een religieuze groep van oneeveer 500.000 met ederzettingen in 22 staten val Amerika en in Ontario, Canada. Hun wortels liggen hij de Mennonitische gemeenschap, een protestantse groep genoemd naar Menno Sinions. een Jonge Katholieke priester uit Nederland in de 1 (de eeuw. In dc 1 7de eeuw scheurde dc Zwitserse bisschop Jacob Amman zich af Van dit genootschap en stichtte daarmee de Amish. Vanwege de vervolging in Europa trokken (leze gelovigen massaal naar Pennsyl\ ania. waar een voor die tiJd grenzeloze godsdienstvrijheid heerste. De eerste groepen arriveerden rond 1725. Uit hun leefgewoontes bannen de Am i sc h. ook nu ing. elke vorm van overbodig comfort en wereldse vooruitgang. Ze hebben geen auto's, TV of eleetriciteit. Ze lijken wel bevroren te zijn in de 1 Ode eeuw. Hun kinderen lopen school in hun eigen 'private schools', 'Ze leren er Engels en Hoog Duits, Thuis spreken ze het dialect Penns Ivania Dutch, wat echter niets te maken heeft met Nederlands. 'Dutch' is hier een verhastering van 'Deutsch'.

Twee Vlaamse Paarden aan het werk in het bos.

Jos Van Dzjck in Amerika met zijn pas verworven Clarck Rosielou. 42

Amish

Hun verplaatsingen rloeri ze met kleine paardenkoetsen en het werk op het land gebeurt uitsluitend met piarden. Daarom ook hebben deze gemeenschappen de beste paarden-. rassen ter wereld masaa1 ingevoerd gedurende eeuwen. Om diereden ook dat het Vlaamse Paard. 'the Belg an' er in zijn zuiverste vorm bewaard is gehle en. Het Vlaamse l'aard is een hooghenig en elegant maar vooral sterk werkpaard. Het stapt over grachten en gevelde bomen heen met een elegantie die zijn grote kocht verhult. In Pennsvlvania zijn er nog honderdduizenden van Wie dus uitstekende en authentieke ptarden wil, vindt er een waar eldorado . Daardo r ook kan ccii v ere iii ging als Het Vlaamse Paard- Stamhoekvereniging meteen de draad weer opnemen. Niettemin doen zij nog opzoekwerk om de geschiedkundige lijn te reconstrueren. De repatrii)ring van het Vlaamse Paard is van groot lustorisch en cultureel helansi.


Maar alleen op papier grootse plannen koesteren is niet erg bevredigend. Daarom trekt elk jaar. en vorig najaar reeds voor de 5de keer, een delegatie naar het mekka van de paardenverkoop. Topeka. Indiana. Meer bepaald de Arnish (zie kader) handelen in zuivere raspaarden. Belgians genoemd. Met duizenden worden ze daar verhandeld, met of zonder stamboek maar vrijwel allen van een zuiver ras. Door een toeval kwam er ter elfder ure een plaatsje vrij voor de trip en Jos Van Dijck nam zijn kans. Niet direkt met het idee een paard te kopen dan wel om eens met eigen ogen te zien waar zijn vrienden zo van spraken. Met een mengeling van liedjes-Engels en soldaten-Duits wist Jos al gauw kontakt te leggen niet enkele oudere leden van de Amish. Drie dagen heeft hij zich laten overweldigen door hun leefgewoontes en hun werk met paarden op het land. Op donderdag en vrijdag was er dan de grote paardenveiling en J05 kon het niet laten. Hij kocht een Vlaams Paard. Gelukkig hadden zijn voorgangers reeds enige ervaring niet het transport naar Europa. Door de handel in renpaarden is er een zeker circuit ontstaan. Paarden die uitgevoerd worden moeten ĂŠĂŠn maand in quarantaine vooraleer ze per containervliegtuig naar Schiphol mogen. Vooral dit transport maakt de aankoop van een Vlaams Paard uit. Voor quarantaine en transport alleen al moet rond de 100.000 frank gerekend worden. Op de keper beschouwd vindt Jos het toch maar goed dat hij zelf zijn paard kunnen kiezen heeft en niet heeft laten meebrengen door een ander. Nu is Clarck Rosielou, want zo heet de nierrie officieel, nog jong. Maar later kan ze nog voor nageslacht zorgen wat enigszins de kosten terugbetaalt. Binnenkort wordt ze bovendien opgeleid om ingespannen te worden. Met de herwaardering van de paardenkracht, zowel op het platteland als in de bosbouw, ligt er weer een mooie toekomst open voor het mooie Vlaamse Paard. En Jos Van Dijck heeft daaraan in niet geringe mate bijgedragen.

Wie meer wil vernemen over Het Vlaamse Paard Stanihoekvereniging moet op 7 maart e.k. kijken naar Zondag - Josdag op VTM.

Zeg maar hoe je slapen wil IB6FIBX

R

i

auping

RTIREO]P 43


Fusieswing Cahier de Brouillon Zat. 1-3: Drum 't Bassparty met Bob Miller en Mc Skreen Ze zijn zo Vlaams als wat. Ze zijn met z'n drieën, 2 Di's en 1 MC. Ze stonden in december '96 nog in de Ancienne Belgique, samen met veertien andere acts met internationale faam. Ze passen naadloos in de moderne dance-trends. Ze brengen drum 'n bass, dub, hiphop en triphop. Ze noemen zich Bob Miller & Mc Skreen. En ze spelen Hoogstraten in de zevende hemel. De toegang is gratis.

Zat. 8-3: Hardcoredag met 6 bands Ze weten allemaal wat de jonge mensen boeit. Ze zijn er muzikaal en persoonlijk mee bezig. Ze maken een hoop pokkeherrie maar kramen geen onzin uit. Ze heten achtereenvolgens Vanilla, Hiatus, Stack, Subway Arts, Rubbish Heap en One X More. Ze beginnen eraan vanaf 15.00 uur. Ze vragen dat u 250 Bfr. toegang betaalt.

Zat. 22-3: N.R.A. (Nl) en Burning Heads (Fr) Ze zaten in september '95 al in Cahier de Brouillon. Ze hebben ondertussen al 5 CD's op hun actief. Ze speelden ontelbare concerten in binnen- en buitenland, op de grootste festivals tot in de kleinste clubs. Ze maakten televisie- en radioprogramma's onveilig. Ze zijn qua stijl vooral zichzelf, al worden rocknoise, hardcore en poppunk wel eens geciteerd. Ze zijn vooral één van de populairste punkbands van het ogenblik en ze heten N.R.A.! Ze brengen ook hun maatjes mee. Zij, op hun beurt, gaan door het leven als Burning Heads en komen uit Frankrijk naar ons toegewaaid. Ze werden in '89 opgericht. Ze brachten in '92 hun eerste gelijknamige CD uit, geproduceerd door Donnel Cameron van Bad Religion. Ze pakten in '94 uit met 'Dive'. ingeblikt doorproduceriack Endino die al werkte met Soundgarden, Seaweed en Nirvana. Ze hebben nu 'Super Modern World' uit en willen dat laten horen. Ze speelden al samen met Bad Religion, Propagandhi, NoFx, Les Thugs en Down By Law. Ze zijn dus super. Ze willen dat je komt kijken op 22maart en dat jeje niet blauw betaalt. De toegang is 150 Bfr.

N. R.A.

Het Slot Zaterdag 15 ivaart The Rag Zaterdag 15maart kan je in Het Slot getuige zijn van een live optreden van de groep The Rag. De band bestaat uit vier muzikanten die niet van ophouden weten. Hierdoor kwamen ze uit vier verschillende windrichtingen samen tijdens de zomer van 1996, om een beetje pittige zwoele rockmuziek te maken. Ze wisselen eigen nummers af met covers van onder andere: John Hiatt, Mellen Camps, Calvin Russell... De bezetting: Gerrit Cuypers, zang en gitaar Johan Sijsmans, gitaar en zang Jan Vermeulen, bass en zang [twin Pl:ickle, drums en showm:in

De Mussenakker De \Iucn:kkei heell inc nijiti en teiii:iuwernood een hardcore-invasie overleefd 01 een totaal andere jongerencultuur staat er op het programma. Op zaterdag 1 maart is het immers de beurt aan de techneuten om de Mussenakker in rep en roer te zetten. En daarvoor heeft De Mussenakker twee live-groepen aangetrokken die in een aangepast interieur het beste van zichzelf zullen geven.

Arythm-etiq heeft haar thuisbasis in het Mechelse en bestaat al naar gelang de bezetting uit 2 of3jonge kerels die de computer beter kennen dan hun eigen broekzak. Improvisatie staat bij hen centraal en alhoewel zij nog niet veel hebben opgetreden. gaje van goede huize moeten komen om hij hen stil te blijven staan. 1-looldact van de avond is het Gentse

Ttknohtd.

Burning Heads 44

Di Donut zorgt voor de scratching en Tom van Achte voor de keyboards en de sampJe. Inspiratie vonden Teknohe@d vooral bij lJnderworld cii Clieiiiical Brothers, maar ook in de metal en wereldmuziek. Vandaar dan ook dat hun muziek ook door de meest doorwinterde hardcorefreak in De Mussenakker werd goedbevonden. Voor meer infoimatie kan je vanzelfsprekend steeds bij Ludo Martens terecht (tel.03315.03.61). •


De gele gevels (2) Vorige maand las u in deze kolommen de geschiedenis van enkele merkwaardige Hoogstraatse burgershuizen uit de jaren twintig; huizen die zich onderscheiden door de frivole kleur van de steen die hun voorgevels siert: geel. Zo waren het huis van beenhouwer Karel Pillot en het winkelhuis van Djiens Sjop een maand geleden nog 'vergeten monumenten'. Beide gevels werden enkele weken geleden echter grondig gereinigd en nu schitteren deze mooie huizen weer in hetzelfde zuivere gele licht dat ze zeventigjaren geleden fier uitstraalden over de Vrijheid van toen. Maar er zijn er meer dan twee. Het gele verhaal wordt pas volledig als we u ook vertellen over de gele huizen die gezet zijn door Richard Weyler (Vrijheid 133-135), Karel Druyts (Vrijheid 57-59) en Frans Brosens (Gelmelstraat 9). Laat ons hopen dat ook dit tweede deelde betrokken huizen uit de vergetelheid haalt.

ren door reeds bestaande huizen. Meer gewaagde aannemer-ontwerpers halen hun ideeën bij de progressieve bouwprojecten van echte architecten. Het gele huis naast het Hooghuis leert ons dat Richard Weyler een minder conventionele ontwerper is. Richards huis is een woning-winkelcombinatie. Daardoor is de gevel helemaal anders dan bij de andere gele huizen. Het woongedeelte heeft op de eerste verdieping maar één raam. Maar wat voor een raam! De bovenkant van dit raam volgt de omtrek van een cirkel en twee gemetste stenen kolommen verdelen deze ongewone vorm in drie ramen. Het oorspronkelijke plan laat zien dat het houten raamwerk aanvankelijk ook kunstig aansloot op deze raamvorm. Fraai ontwerp van Richard, maar hij heeft het niet helemaal zelf bedacht ... Bekijken we immers een oude foto van Villa de Ruyter (begin Minderhoutsestraat) dan worden we getroffen door de opvallende gelijkenis met het uiterst linkse raam op het gelijkvloers. Hier is het metselwerk (dat trouwens nog twintig jaar ouder is dan dat van Richard Weyler) nog een tikkeltje virtuozer: let maar eens op de bakstenen boog die naar hoven toe geleidelijk aan verbreedt! Vorige maand hebben we Villa de Ruyter voorgesteld als de uiterst gewaagde creatie die de Antwerpse architect de Beider reeds in 1905 durfde neer te planten in ons dorp. Dit is een onmiskenbarc inspiratiebron geweest voor de aannemer-ontwerper die in dejaren twintig met geel experimenteerde. Het huis van Richard is het enige dat Villa de Ruyter gevolgd is in de combinatie van gele en rode bakstenen. Daar waar architect cle BeIder dit rood nog meesterlijk verdeelt over de versmallende ontlastingsbogen, dc vooruitspringende steunkolommen en dc horizontale banden tussen de ramen, toont Richard zich als een veel bescheidener en eenvoudiger ontwer per. De zuilen die een halve steen uit het gevelvlak springen zijn rood, de rest is geel. Ook de gevelbekronende boog kennen we van bij Villa de Ruyter.

liet huis van Richard Weyler

Her gele huis naar het Hooghuis.

We gaan liet hebben over liet gele huis dat links naast het Hooghuis staat. Daarvoor duiken we terug tot in het jaar 1929. In dat jaar kent Hoogstraten een beenhouwer Frans Van den Berghe en een aatinemer Karel Weyler die allebei de trotse bezitters zijn van een stadse Woning met een stralend gele voorgevel (dit zijnde gevels die in februari 1997 een reinigingsbeurt zullen krijgen). Richard Weyler is de broer van die Karel en hij is een schrijnwerker. Hij houdt

ook een ijzerwinkel "In den Hamer" naast het Hooghuis. Hij overweegt een verbouwing van dit winkelhuis en hij gaat er een modern, hip woonhuis van maken. Zijn keuze valt op gele baksteen. Het is in die tijd nog gebruikelijk dat een huis door de hoofdaannemer (in dii geval: Richard zelf) ontworpen wordt en niet door een architect. Deze aannemers laten zich meestal inspire-

Maar schrijnwerker Richard verwerkt ook een meer vernieuwend detail m zijn huis. het onooglijke bal konnetje bovenaan. Ongetwijfeld is dit uiterst nutteloze en pronkerige uitsieeksel zeer omstreden geweest in die tijden. Een andere nieuwigheid is het platte dak. Geen enkele bouwaanvraag van vddr 1929 toont een plan met een plat dak. Onze timmerman waagt zich hier dus aan een bouwkundig experiment. De zoon van Richard, Albert, wordt de tweede schrijnwerker clie dit huis bewoont. De weduwe van Albert. Marieke, heeft nog tot vorig jaar de ijzerwinkel opengehouden. Nu staat het pand leeg en wacht op een koper. 45


PA TRIMONIUM

t •;' •

r

pJgJ4'ffflflr.

I

t.

:

:=

S

LJL. . ... ........ rt Richail Wevler zette in 1929 dit huis naast het Hoog/iuis. De tekening heeft hij zelf gemaakt.

Het huis van Karel Druyts We gaan terug naar 1929 en wandelen in de richting van dc Statie. Halfweg zien we de gele slagerswoning. Aan de overkant van de straat woont Karel Druyts die gekend is om zijn succesvolle houtzagerij. U kent hem wel: die kerel met de bolhoed en het snorretje die de mu7iekmaatschappij Sinte Cecilia aanvoert. In 1929 is deze Karel 56 jaar oud en enkele jaren eerder hertrouwd met Lisa Oomen, de schoonzus van Richard Weyler. Houtzager Druyts is dus ook 'muziekmeester'. Hoewel hij meestal de rol van dirigent op zich neemt, speelt hij ook wel eens de tuba wanneer Sinte Cecilia in een fanfare door de straten trekt. Het leven ziet er schitterend uit voor Karel nu zijn houtzagerij op volle toeren draait en hij zon jonge levensgezellin heeft. Hij besluit dat zijn huis grondig verbouwd moet worden. Zijn huis heeft enkel een gelijkvloerse verdieping. In het dak zitten wel enkele koekoeksramen, maar toch is het huis niet ruim genoeg naar zijn zin. Het moet dringend aangepast worden aan de standing van een gegoede middenklasser. U raadt het al: de aannemer krijgt de opdracht een chic, stijlvol huis te ontwerpen mei een verdieping en ... een gevel in gele baksteen. Karels dochter Alice meent zich te herinneren dat die hoofdaannemer Louis Brosens was. Metser Louis Brosens is geen onbekende in die tijd. In de jaren twintig en dertig worden vele huizen gemetst en ontworpen door de aannemers van de familie Brosens. Deze Louis Brosens tekent een huis dat bijna het spiegelbeeld is van het huis van Richard Weyler. Het 'torengedeelte' is hier wel aan de

46

Dit gezelschap poseert in 1931 voor het gele huis dat houtzager Karel Druvts enkele jaren eerder gezet heeft. Karel zelf is overleden. Zijn echtgenote Lisa Oomen staat in het deurgat.


PA TRIMONIUM

Ziehier de muziekvereniging Sinte Cecilia in 1925. Bovenaan i.r de jolige Karel Mevers omcirkeld. Karel Druvts is voorzitter en zit dus van voor. Rechts achter hem hebben we ook zijn zoon Jules omcirkeid (foto uit fotoboek 'Hoogstraten' van M. Leunen - pagina 150).

Het gele huis wordt vanaf dan slechts bewoond door twee vrouwen: Lisa Oomen en Alice Druyts. John, de 21 -jarige zoon van Karel, zit in het leger. Wanneer hij terug thuis gaat wonen, komt er een loodzware verantwoordelijkheid op zijn schouders terecht: John moet nu de zagerij van zijn betreurde vader draaiende houden. U moet weten dat het hier niet over een onnozel zagerijtje gaat. Neen, dit is een heus industrieel bedrijf dat veel volk te werk stelt en dat aangedreven wordt door moderne machinerie. In de praktijk wordt de verantwoordelijkheid nu gedeeltelijk opgenomen door enkele ervaren meestergasten. Het grote huis heeft nu drie bewoners - Lisa, John en Alice - en elk van deze drie viert rond 1935 zijn trouwfcest. Eerst trouwt Alice met Jozef Debonnaire. Het jonge koppel blijft nog een jaar in het gele huis wonen en trekt dan naar de Lindendreef waar ze een nieuw huis hebben laten zetten door metser Frans Brosens (gekend als Sooi Swis). Op dat moment is Lisa ook al getrouwd en het huis uitgetrokken. John woont nu moederziel alleen in het grote huis en vindt nu dat ook voor hem de tijd rijp is. 1-tij vraagt Sooi Swis om de hand van zijn dochter Marie en in 1935 wordt Marie 'Swis' zijn echtgenote. Het mooie huis van Druyts wordt weer een /In\\nmne. In l93 tiel hun ,nnn hier het

rechterkant en het is wat smaller dan bij Richard. Onderaan rechts leidt de inrijpoort naar de houtzagerij. Net als zijn spiegelbeeld heeft ook het huis van Karel Druyts een plat dak. We vinden in dit ontwerp ook elementen terug uit het huis van Karel Weyler: de witte vierkante. afgeschuinde steentjes tussen de ramen; de ontiastingsbogen die op het eerste vcrdiep niet een halve steen naar voren komen; en, tenslotte, de smalle, hoekige kolommen aan weei szijdeii van ile torenplint Alice bezorgde on3 ecn toto uit t'jil, tui..0 liet nieuwe huis nog maar een paar jaren oud was. De (tweede) vrouw van Karel, Lisa, staat in het deurgat. Dochter Alice vinden we links achteraan. Hoogrtraten viert Heilig Bloed maar dit gezelschap is in rouwkledij. De vader des huies, Karel, is de maand voordien overleden. De arme man heeft maar twee jaar van zijn mooie nieuwe huis kunnen genieten.

A Het kleine mannetje links is de grote houtzager Karel Druvts die trots voor ĂŠĂŠn van zijn nieuwe machines poseert. Zijn zoon Jules staat rechts vooraan. < Zo ziet het huis van Karel Druyts eruit. De bouwer is al lang dood. Nu woont zijn kleinzoon Karel Druvts hier ( Vrijheid 57). levenslicht en wordt gedoopt als Karel, genoemd naar de vader van John. De jonge vader John is in vele opzichten de opvolger van zijn overleden vader. John bewoont het huis dat zijn vader gezet heeft, hij leidt de zagerij die zijn vader opgestart heeft en John is nu ook dirigent van Sinte Cecilia. John heeft niet hetzelfde succes als zijn vader. Uiteindelijk ziet hij zich genoodzaakt om de zagerij te laten fusionneren met de zaak van de Meerse aannemer Corneel Maes. Deze Corneel Maes neemt meeren meer werkvolk in dienst en wil de zaak groots aanpakken. Maar dit loopt verkeerd af en enkele jaren na de oorlog gaat de houtzagerij Druyts-Maes failliet. Het gele huis is niet meer het huis van een succesvolle houtzager. John vindt dat hij eigenlijk te ruim woont in dit huis. In 1954 wordt de rechterhelft verkocht aan Karel Verheijen. 47


PA TRIMONIUM

« In cen Ruter. Pht. .5th, D Clerk,

Villa de Ruvter werd in 1905 in Lie Minderhoutscslraat opgericht. Aanvankelijk een curiositeit maar later, in de jaren twintig, werd deze mooie gele villa een onmiskenbare inspiratiebron voor bouwers van gele huizen. Diens zoon Eddy vindt men nu nog op dit adres. De inrijpoort van de zagerij hoeft geen houtvrachten meer door te laten en is dan ook dichtgemetseld. Op die plaats vindt men nu de woonkamer van Eddy. In het linkse huis woont nog steeds Karel Druyts. Men zou overwegen om de torenpunt bovenaan het huis van Verheijen af te breken. Deze helt inderdaad gevaarlijk naar voren maar er kan beslist een veilige oplossing gevonden worden die de gevel van dit unieke huis niet verminkt.

Het huis van Frans Brosens Nu komt het buitenbeentje in deze reeks. We gaande Gelmelstraat in en vinden links naast dc cinema een mooi geel huis. Het is een stuk kleiner dan de andere en de bouwheer was deze keer geen gegoede middenstander. Mag ik u voorstellen aan postbeambte Frans Brosens? Het ouderlijke huis van Frans stond op de linkse hoek van de Antoon de Lalaingstraat (toen het 'Wolvestraatje') en de Gelmeistraat. Hier stond zijn moeder achter de toog van het café "In de Ster" (Op pagina 144 van M.Leunens fotoboek 'Hoogstraten' ziet u nog een hoek van dit verdwenen établissement. In die tijd noemt men Frans Brosens 'Sooi Ster'. Wanneer de jonge Sooi Ster op een zonnige dag in de Heilig Bloedweek van 1928 een pintje gaat drinken bij Charel De Roover legt een fotograaf het gezelschap vast op een lichtgevoelige plaat. Die foto zou een halve eeuw later op een bladzijde (pag 67) van het fotohoek van Hoogstraten afgedrukt worden. U ziet Sooi vanachter de gordijnen loeren. Sooi Ster is een ongetrouwde postbeambte die in 1930 een perceeltje koopt in het begin van de Gel melstraat. schuin tegenover het postkantoor. Enkele familieleden van deze Frans Brosens zijn we al tegengekomen in dit verhaal. Verschillende nonkels van hem zijn schrijnwerkers en metsers. Hij heeft ook een neef die metser is en Frans Brosens heet. Deze andere Frans noemt men Sooi Swis, omdat hij suisse is in de kerk. 48

een jonge, ambitieuze schrijnwerker wanneer hij in 1925 met de trompet in de hand poseert voor een groepsfoto van de muziekmaatschappij Sime Cecllla (pag 150 iii liet fotobuL.k lIuustraten van Marcel Leunen). Bij deze muziekvereniging leert hij ook Karel en John Druyts kennen, die trouwens enkelejaren later hun huis zullen verbouwen tot een geel huis. Wariiieei een ambitieuze, eigenzinnige jonge timmerman goed bevriend is met de gele-huizen-club (met onder anderen Karel Weyler en Karel Drtiyis), hoeft het geen verbazing te wekken als deze jongeman in 1930 een prachtig ontwerp tekent van ecn huis dat met gele gevelstccn gezet zal worden. De gevel van dit huis verraadt duidelijk de hand van een meesterlijke amhachtsman. Dat ziet u meteen aan het verrukkelijke raam op de eerste verdieping. Dit doet denken aan het raam van Richard Weyler en het linkerraam van Villa de Ruyter, maar het over trctt beide voorbeelden. Net zoals hij het raam van de gele villa zie je de ronde boog verbreden naar boven toe: onderaan is ze één steenlengte breed, bovenaan anderhalve steen. Bovendien is de ronde lijn niet simpelweg een halve cirkel, maar vertoont ze onderaan nog een tweede buiging. Alsof dat nog niet genoeg was, geeft Karel Meyers dit raam ook nog een klein balkonnetje mee, zodat de twee linkse ramen van Richards voorgevel als het ware in dit ene raam verenigd worden. Zo gek is dit niet als men bekijkt hoe weinig geveloppervlakte de tekenaar hier ter beschikking heeft om zijn kunsten ten toon te spreiden. In deze gevel wordt niet alleen met gele, maar ook met witte en zwarte bakstenen gewerkt. Karel Meyers is gekend om zijn vakmanschap. Is Karel Meyers de hoofdaannemer van een bouw dan ziet men hem elke dag langskomen om de werken te controleren en hij te sturen. Het interieur van Sooi Sters huis ademt de sfeer van deze experimentele, perfectionistische ontwerper. Zo verleent een kunstige dubbele deur met een prachtig gekleurd glas-in-loodraam de toegang van de gang naar de kamer linksvoor. De traphal is van onder tot boven in een marmermotief geschilderd. Deuren en ramen zijn voor-

Sch rijn werker Karel Me vers tekende dit mooie ontst'emp in 1930. Sooi Swis is niet de enige aannemer die Sooi Ster goed kent. Ook de Wey Iers behoren tot de kennissenkring van onze postbeambte. En toch laat Sooi Ster zijn huis noch door een Brosens, noch door een Wey Ier ontwerpen. De keuze valt op schrijnwerker Karel Meyers. Een merkwaardige keuze, ook al is deze Karel Meyers zeker geen onbekende in Hoogstraten. Dit mogen we afleiden uit de talloze bouwaanvragen in het gemeente-archief die begeleid worden door plannen die zijn naam dragen. Het valt op dat Karel Meyers zijn naani achterlaat op elk plan dat hij tekent. Een schrijnwerker in de jaren twintig doet dat normaal nooit. Een architect wel, maar een schrijnwerker niet. Karel Meyers tekent zijn plans op haast professionele wijze. 1 -lil is ook de eerste in Hoogstraten die blauw kalkeerpapier gebruikt. Het is een eigenzinnige man en een harde werker. Hij komt vaak over de vloer bij zijn al even eigenzinnige, oudere collega Karel Weyler. Dat weten we van Herman Weyler. Karel Meyers is

1-her (Gel,nelstraat 9) heeft lange tijdpostbeambte Frans Brosens gewoond.


PA TRIMONIUM

Besluit Frans BROSENS-SCHEYLFJENS Gasthuiseinde

0 OOGSTEA TEN

Aannemer van alle Bouwwerken Magazijn van alle soorten Bouwmnmalerialern

R.

wlyn

llOM[N

Vrijheid 211215 III0ISTAAI[8 lherarlikelen & gereedschappen etlocliliri en Irneirheceudrand Vhindliaree beddell 11111k De Kennel' tewaalbolijli Iloeneei heddoii, Illallasoen Dedvitoelo cle wol. kapel, dekken, ene Stoelen, intwerk. netele. rtnnileen, kenvenn Postcheck 15089

Teleteoni 98

De Hoogstraatse aannemers rond 1930 leren we kennen als we de advertenties in GIDS VOOR HOOGSTRA TEN' (uitg. 1931) naleze,,. Naast Karel Wevler vinden we ook deze twee terug: schrijnwerker Richard Werler en metser Sooi Swis (= Frans Brosens). 7.ieii vatte slijiveelle kuwre'ee klinken en handreplatond is afgev.'erkt met goraffineerd stucwerk. Hoe verloopt iiie het leven van dc alleenstaande postbeambte clie hier WoOnt? Wel, de man blij Ii heel zijn verdere leven ongetrouwd en elke dag begroet hij cle mensen vanachter zi jn loket in het postkantoor. Op een goede dag krijgt hij promo1 ir' 7e, weirdi hij 'postrneester' Hij I; altijd i echt op de man af en men kent hem als een strenge postmeester. We volgen deze man nog op een avond ergens in cle jaren vijftig. Net als zovele avonden gaat hij deze avond cp bezoek bij J05 Wens oni gezellig met zijn vrienden een kaartje te leggen. Sooi wordt thuis in de Gelmelstraal opgehaald want zelf heeft hij geen auto. Wanneer ze bij Jos Wens aankomen wordt hun wagen geraakt door een andere. Bij dit domme ongeluk is Sooi ernstig gewond geraakt. Enkele dagen later overlijdt hij in het ziekenhuis. Het huis overleeft de bouwer. Het echtpaar Didden-Brosens wordt de nieuwe eigenaar. Jozefa Dedden-Broseres is nog verre familie van de vorige eigenaar. Haar vader is Staf Brosens. een broer van Sooi Swis en dus een neef van Sooi Ster, de postnieester uit de Gelmelstraat. p'' l-let

olk„1

Nu hun bouwers er niet meer zijn staan deze rare, gele huizen er wat verweesd bij. In deze tijd waarin een huis op enkele dagen met de grond gelijk kan worden gemaakt, waarin elke meter op de Vrijheid geld moet opbrengen, waarin een nieuwbouw vlug en efficiĂŤnt opgebouwd wordt, in deze tijd zijn zij kwetsbaar. Je hoort de stenen niet huilen wanneerje de gevel neerhaalt, maar dan sterven wel de verhalen en de schoonheid van zo'n charmant oud Hoogstraats huis. En wie had kunnen vermoeden dat er zoveel verhalen gepuurd kunnen worden uit de gele baksteen? Een baksteen, overigens, die volgens specialisten nog bijzonder weinig stukjes heeft prijsgegeven doordat ze gevormd is uit zuivere, zachte gele klei die gewonnen en gebakken is in de westhoek van dit land. Deze stenen brachten ons in de jaren twintig, bij de tekentafels van getalenteerde Hoogstraatse aannemers die hun opdracht kregen van le ,eoue'eau riche, een hogere middenstandsklasse die de Vrijheid van gesneden vlees en gezaagde planken voorzag. Laat ons hopen dat ook de huidige middenstanders deze gele monumenten in ere houden.

Tentoonstelling DE VAL VAN MELCHIOR Benjaniin Demeyere is leerkracht schilderkunst aan het IKO en toont de volgende weken eigen werk in de IKOGalerie. Dieren staan centraal in zijn werk. Hij schildert ondermeer sprookjesdieren zoals de wolf, de biggetjes en de Kipmet-het-gouden-ei. Zo toverde hij in mei vorigjaar zelfs de gerenommeerde Antwerpse galerie 'De Zwarte Panter' om tot een virtuele beestentuin. Zijn bewondering voor het dicrenrijk is oneindig, maar dieren zijn kwetsbaar. Daarom heeft deze schilder/knutselaar zich de vraag gesteld: 'Hoe hen te beschernien?'

Jan Verheven

Bronnen LEUNEN MARCEL, Hoogstraten, lii slorisch fotoboek, Kempische Boekhandel-Retie, 1982 VERBEECK BERT Typntnie van 1-Toogotraatse volkcwoningen van 1900 tot 1910. onuitgegeven hicentiaatsthesis uit 1995 (Henry van de Velde-Instituut, Antwerpen Departiment Architectuur) Bouwaanvragen van 1923. 1924.1929 en 1930, bewaard in het Gemeentelijk Archief te Hoogstraten, doos -1 .778.511 (niet dank aan Annemie PeitI)

Gesprekken niet: Jeanne Pingnet-Weyler, Herman Weyler, Karel Pillot, Jules Pillot, Alice Druyvi, Jozefa Brosens, J. Oostvogels en vele anderen. Bedankt voor de medewerking.

314.41.26 314.55.04 314.49.11 <Ij

De Hoogstraatse Maand

Uit di denkproces zij ii er een aantal werken tot stand gekomen die hij nu voor het eerst zal tonen in de IKOGalerie. Voor grote en kleine kinderen een absolute must! Openingstijden: 9 t/m 23 maart Maandag, woensdag, vrijdag van 18 tot 22 u. Zondag van 10 tot 12 u en van 14 tot

17 u. Groepen na afspraak: 03/3 147554 IKO-Galerie, Dr. Versmi ssenstraat 6, Hoogstraten.

garage VAN RIEL

"ga"

Hoofdverdeler voor Hoogstraten

GARAGE HOGA B.V.B.A.

Ook:

*

autoverhuur * tweedehands + demowagens * * carwash carrosserie alle merken

LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.7184

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

Fax: 03-314.83.98

49


=

van een meisje in armoede tot een van de machtigste vrouwen ter wereld. Achttien miljoen Argentijnen waren in haar ban toen ze in 1952 op 33-jarige leeftijd stierf.

U kttoch ook?

Film in Hoogstraten. Ook in maart is er weer een leuk filmaanbod in The Movie THE ADVENTURES OF Pirsocesito en de Roald Dahl-verfllmingMATlioA blijven nog enige tijd in Hoogstraten. Twee betere films die niet mogen gemist worden. Zowel voor kinderen als voor hun ouders.

. Je \ Ihe.pi(kcn litill mei Madonna, is er deze maand ook bij. Hoewel veel mensen reageren met: "musicals, niets voor mij", verbaast de film vriend en vijand. De overbekende musical van Tim Rice en A. Lloyd Webber wordt hier filmisch verwerkt door Alan Parker met Madonna en Antonio Banderas in de hoofdrollen. Madonna portretteert hier de arme maar ambitieuze Eva Peron, die de wereld verrast door te huwen met de rijzende politieke ster Juan Peron, de latere president van Argentinië. De film beschrijft haar korte maar dynamische leven

Lt

THE FIRST WIvES CLUB, de film met Goldie Hawn, Bette Middler en Diana Keaton is een film in het genre 'Witches of Eastwick' en 'Telma and Louise'. Een film over vrouwen die ergens willen staan. Drie meisjes, schoolvriendinnen, zijn hun eigen weg gegaan. Brenda huwde een electronica-magnaat, Elise werd filmster en Annie werd huisvrouw. Alledrie hielpen ze hun echtgenoot naar een succesvolle business. Het lot bracht hen echter weer samen. Hun respectievelijke echtgenoten hadden hen ingeruild voor een jonger en sexier trofee. Gekweld door jaloezie zinnen de drie op zoete wraak. 7e verklaren de oorlog aan de met siliconen opgepompte en door Spa;idez afge3lankte Barbio poppen van hun ex en. Een uitgelezen film voor een avondje uit met vriendinnen terwijl 'den onze' bij de kinderen blij ft.

geeft Tom Cruise gestalte aan Jerry Maguire, een zakenman in sportartikelen. De film behandelt themas als geld en zakendoen maar ook vrouwen, liefde en huwelijk. Heel veel plots doorkruisen elkaar. Maar liefde is uiteindelijk het hoofdtema. Een uitgelezen film voor een avondje uit met elkaar tervijl de hnhvsit al uw chips verorbert.

lUl l)'i \I ,. in de \iC ole! Ic\ende pet sonen en hondjes, wordt (Ie grote topper van dc maand. De film komt tegen de paasvakantie in de bioscoop. Volgende maand gaan we hierop iets verder in, daar de film ook nog een eind in april blijft verder draaien.

MAGUIRE beleeft in l looEstraten. samen met enkele andere bioscopen in Vlaanderen, zijn première. In deze licht ironiserende film JERRY

Om 0/) de hoogte te blijven van liet gehele aanbod in The Movie raadpleeg je liet best De Kempenklok op bladzijde 2. Ook bij Radio Cosmos (Zaterdagochtend 1012 u. en -avond 6-8 u.) en Radio Continu (Zondagochtend 10-12) krijgt u nadere infomatie. Wie rechtstreekse informatie wil, belt liet nummer 314.67.90

Garage Luc RyverS

2321 HOOGSTRATEN (MEER) Fax. 03/31589 01

MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90

Als u van Service houdt!! ÎfTTÏ

1 -

-

V

kiL2 50

bvba

ÇT Tfl

1I

TOYÖTA


SPORT HVV blijft in de top Na de nederlaag op het terrein van de toennialige leider Racing Mechelen, kreeg HVV tot tweemaal toe een uitstekende gelegenheid om tegen de laatste en de voorlaatste uit de klassering weer met de overwinning aan te knopen. Tegen Tubantia werd het een povere bedoening en met 1-1 was er weinig reden om te juichen. Tegen Poederlee ging dan in de allerlaatste minuut een zeker lijkende overwinning verloren en meteen was de rekening vlug gemaakt: 2 op 6 en 4 verloren punten. De verplaatsing naar Eupen bracht dan weer de kentering. HVV was de betere ploeg en met 22 kregen de roodwitten veel te weinig. Tongeren, de ex-tweedeklasser met de sterkste verdediging uit de reeks, kreeg op de Thijsakker de volle laag. Met ruime 5-2 cijfers werden de boeken gesloten en HVV kwam daardoor op de derde plaats, zij het dan op ruime afstand van leider Dessel. Deze afstand groeide zelfs aan met drie punten doordat Dessel dc thuismatch tegen HVV met 1-0 kon winnen. Na een gelijkopgaande wedstrijd scoorde de thuisploeg diep in de tweede helft een frommeldoelpunt en kon dan met vereende krachten HVV van zich afhouden. Verplaatsingen naar Herentals en Berlaar zouden toch wat moeten opleveren om de derde plaats vast te houden.

Programma Zaterdag 1 maart: 20.00 uur Berlaar-HVV

Zaterdag 8 maart: 20.00 uur HVV-Tienen

Zaterdag 15 maart: 20.00 uur Diest-HVV

Nat.res. Vrijdag 28 februari: 20.00 uur HVV-Berlaar Vrijdag 7 maart: 20.00 uur Tienen-HVV

Vrijdag 14 maart: 20.00 uur 1-IVV-Dicnt •

de

C 03 314.55.04 -

moond

,w

\N.A.-Wortel Op 26 Januari kwam VNA aan huis op het veld tegen FC Gierle, een belangrijke tilelkandidaat. Een prima prestatie van de VNA-spelers i.orgde uiteindelijk voor een 1-1 gelijkspel waarmee beide verenigingen tevreden waren al liet Wortel na de 1-0 voorsprong nog voor de rust verder uit te diepen. Deze was op het bord gekomen door toedoen van Jimmy Quirijnen die een assist van Ed Vermeiren tegen de netten joeg. Na rust kwamen de bezoekers wat meer op het voorplan en al Vrij vlug brachten zij de score in evenwicht. Het vertoonde spel van de VNAboys liet alleszins het beste verhopen voor de maand februari en de mindere periode leek achter de rug. Of het nu de uitgestelde wedstrijd HIH-Turnhout - VNA van 2 februari was waardoor de continuïteit nogmaals werd verstoord - wegens waterverontreiniging mocht op politiebevel niet gespeeld worden - of dat er andere oorzaken waren, het blijft een open vraag. Feit is dat op 9 februari VNA te Westmalle van het plaatselijk elftal een zware 4-0 nederlaag kreeg toegediend. Reeds aan de rust keken onze jongens tegen een onoverkomelijke 3-0 achterstand aan. Op het directe en viriele spel van de thuisploeg kon het VNA-elftal geen passend antwoord vinden. Al was er kort na de rust duidelijk beterschap, toch konden enkele wenkende kansen - nogmaals - niet tot doelpunten omgebogen worden. Toen KVK-Westmalle daar wel in lukte op tegenaanval was de kous bij de onzen helemaal af. Op het einde werd nog een prima doelkans op het eerreddende doelpunt gemist. Hopelijk knoopt onze ploeg op eigen veld op 16/2 (carnavalsdag) weer aan met puntenwinst ter gelegenheid van de confrontatie met White Star Schorvoort. Het werd een daverende start. Na nauwelijks 10 min, wist White Star een strafschop te benutten na een ongelukkige tussenkomst van Eddy Aerts op een doorgebroken Schorvoorter. Enkele minuten laten kom Wim Braspenninckx - ook via penalty - de bordjes op 1-1 brengen na fout op Jimmy Quirijnen. VNA bleef goed bezig en de vooruitgang ten opLichte van de vorige wedstrijd in Westmalle was duidelijk merkbaar. Er werd meer overtuiging op de grasmat neergelegd, toch kwam White Star op 1-2 nadat de VNA-verdediging verzuimde de bal tijdig uit hun strafschopgebied weg te werken. Tijdens deze eerste periode kwam VNA via Jimmy Quirijnen nog bij na op gelijke hoogte maar kort voor rust kon doelman Bevers de 1-3 verhinderen door een prachtreflex. Die schudde hij ook in de 2de helft nog een drietal keer uit zijn mouw om de thuisploeg voor verdere ach-

F,IJCI terstand te behoeden, maar voor de rest was VNA ongetwijfeld de best voetballende partij. Hoewel een paar keer heel dichtbij, toch bleef de ovcrverdiende gelijkmaker in de lucht hangen en 000t een goed leidende scheidsrechter de wedstrijd af met een 1-2 uitslag. Weer geen punten voor VNA maar die komen er ongetwijfeld in de volgende wedstrijden.

Volgende wedstrijden beging 15.00 uur 2/3 VNA - FC Horendonk 9/3 SK Brecht - VNA 16/3 VNA - SK Merksplas 2313 Flandria - VNA 29/3 (paaszaterdag) HIH Turnhout - VNA uiticstcicle mateh van 2/2/97)

Minderhout VV met Helmut Lotti in de spots! dat moel \l\ \ iie hoiic eent Cc.iit hebben om Helmut Lotli aan te trekken." Lal menigeen geopperd hebben. De furoremakende BV kwam niet om de toeschouwers op te zwepen of de spelers tot grootste daden te motiveren, zoals destijds in die memorabele BelgiëNederland. Neen, gewoon een vriendenbezoekje te Minderhout en dan een matchke meepikken, ver weg van de spots en de verheerlijking. Om eens gewoon Lotti te zijn! Minderhout is er na een mindere periode weer duidelijk bovenop, doelpunten worden gescoord aan de lopende band en de verdediging kwijt zich ook voortreffelijk van haar taak. Vandaar ook een opvallende stijging in het klassement. De kentering ten goede begon in de wedstrijd tegen Borsbeek. Alhoewel al vlug op achterstand geplaatst wist MVV toch voor de rust nog uit te lopen tot 3-1 met doelpunten van Paul Van Gils, Gunther Schrijvers en Kurt Vermeiren. Toch kwamen de bezoekers nadien toch nog op gelijke hoogte. MVV merkte het gevaar, stak een tandje bij en Kurt Van Den Langenbergh en Paul Van Gils legden de 5-3 winsteindcijfers vast. Naar Achterbroek dan! Op een bevroren veld was het moeilijk spelen maar Bram Quaars schoot MVV op voorsprong vlak voor de rust. Achterbroek stelde onmiddellijk gelijk. Na de rust scoorde Kurt Vermeiren doch de thuisploeg klampte aan en kwam terug op gelijke hoogte. Een strafschop omgezet door Guy

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. mode...

Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

51


SPORT Martens, besliste over dc wedstrijd. Wel geen grote wedstrijd maar een 2-3 overwinning die toch zoet smaakte. Berendrecht werd gedegradeerd tot schietbarak en de 0-10 cijfers hoeven geen verdere commentaar. Kurt Vermeiren (3x). Kurt Van Den Langenbergh, Danny Meyvis, Bram Quaars, Patrick Michiels en Peter Martens (3x) schoten raak. Ol.Essen heette de volgende tegenstander en in een gelijkopgaande werden de punten dan ook gedeeld. 1-1. Paul van Gils scoorde in de Iste helft en de bezoekers in de 95ste minuut! Op Bezemheide zag men een ongenaakhaar MVV aan het werk. De 0-4 stand werd bereikt dankzij doelpunten van Kurt Vermeiren (2x), Bram Quaars en Benny Aerts. Stabroek hakte er niet veel van aan de Hoge Weg. Geen enkele doelkans werd geforceerd of waren die jongens zo afgeleid door de verschijning van Helmut Lotti? MVV was ook niet in zijn sas maar Kurt Vermeiren en Kurt Van Den Langenhergh zorgden toch voor twee doelpunten en de overwinning!

Wedstrijden Zondag 2 Maart 15.00 uur FC Merksem - Minderhout VV Zondag 9 Maart 15.00 uur Minderhout VV - Achterbroek Zondag 16 Maart 15.00 uur Kalmthout - Minderhout VV Zondag 23 Maart 15.00 uur Minderhout VV - Olympic •

KFC Meer terug bij de "goei"! Na de \ ricperiode niae mcii iii hei MccrL' voethatmidden terecht over een periode van hoogconjunctuur spreken en de plaats die men bekleedt in het klassement is daar wel een duidelijk bewijs van Stond men enige tijd geleden nog met één heen in de bedreigde zone dan werd deze benauwende situatie met een reeks overwinningen toch flink rechtgezet en stond men op de 19de speeldag slechts twee punten verwijderd van leider Gierle. Tegen gebuuur Wortel begon Meer zijn rush naar de hogere regionen. Frank Schrauwen lukte het enige doelpunt voor de supergemotiveerde thuisploeg. In de tweede helft lukte geelzwart rio 7-11 Wnrtet wa hei noorden kwijt en toen de thuisploeg nog een derde keer uithaalde was cle match gespeeld. Wortel redde nog wel de eer, maar daar bleef het dan ook bij. Op een in degradatiegevaar verkerend Oosthnvn wachtte Meer geen gemakkelijke opdracht en pas een kwatier voor tijd slaagde men er in dc drie puntjes veilig te stellen. St. Jozef kwam op bezoek en wonder hoven wonder mocht het een van de gemakkelijkste wedstrijden genoemd worden. De thuisploeg kreeg geen enkel noemenswaardig schot tussen de palen en met een doelpunt in het begin en een op het einde won Meer oververdiend deze partij. Moreel gesterkt door deze overwinningen trok geelzwart naar Gooreind. Van bij de start waren de bezoekers reeds op achtervolgen aangewezen maar de bordjes wezen al vlug gelijk.

52

Nog voor de rust lukte Meer een tweede doelpunt, gevolgd door een derde in de tweede helft. De thuisploeg scoorde nog tegen maar deze 23 overwinning verwekte toch de nodige euforie.

Wedstrijden Zondag 2 Maart 15.00 uur FC Meer - Loenhout Zondag 9 Maart 15.00 uur Gierle - FC Meer Zondag 16 Maart 15.00 uur FC Meer - HIH Turnhout Zondag 23 Maart 15.00 uur White Star - FC Meer •

K.EC. Nieerle In de thuismateh tegen Heibos startte Meerle zonder de zieke Dave Van Gorp en de aan de ribbben gekwetste Peter Van Bavel. Groen-wit wast de wedstrijd op Heibos nog niet vergeten en aasde op revanche. Al na een kwartier kon Dirk Van Bavel de 1-0 aantekenen en 5 minuten later kon Marco Klijs de stand verdubbelen. In de laatste minuut voor de rust bediende Nick Mertens met een prachtige voorzet Dirk Van Bavel, die de kans niet liet liggen. In dezelfde minuut deed Pauwels daar snel nog een goaltje bovenop en Meerle kon gan rusten met een geruststellende 4-0 voorsprong. Een het feest was nog lang niet uit, want superman Dirk Van Bavel deed er daar in de tweede helft nog 4 hij. Verder dan een eerreddend doelpunt kwam Heibos niet. Eindstand 8-1. Een hartverwarmende wedstrijd voor de supporters. De eerste helft van de wedstrijd Berendrecht Meerle werd volledig door Meerle beheerst. Na 10 minuten maakte een verdediger een zware fout op Dirk Van Bavel. De strafschop werd door Marco Klijs omgezet. Via meeval kjon Berendrecht langszij komen, een own-goal van Ad Grauwmans. die al lang zo graag eens wilde scoren. Na een goed halfuur verloor Meerle Ronald De Swart, die met een gebroken sleutelbeen naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Nog voor de rust bracht onze topscorer Dirk Van

Bavel Meerle weer op voorsprong. In de tweede helft werd het ritme bepaald door de thuisploeg en Meerle leek er een beetje door te zitten. Toch lukte het Pauwels na een mooie aanval de 1-3 aan te tekenen. 5 Minuten later kwam Berendrecht terug tot 2-3. Meerle moest van dan af hibbergeld betalen, maar een zeer oplettende doelman Van Nuffelen bepaalde mee de eindstand. 2-3. Voor de inhaalwedstrijd tegen Kal mthout moest Meerle liefst 5 vast pionnen missen. Dave Van Gorp, Peter Van Bavel, Peter Snijders, Nic Merten en Ronald De Swart. Desondanks speelde Meerle sterk, maar kon de eerste helft geen afstand nemen. In de 65e minuut werd de inzet echter beloond. Dirk Van Bavel kwam alleen voor de keeper en knalde de 1-o binnen. Een klein kwartiertje later maakte Kalmthout na een hoekschop gelijk. Ver in de blessuretijd (95e minuut) lukte het de bezoeker de winnende goal te maken. Tom Van Den Broek viel nog uit en moest zijn gekloven wenkbrauw bij de dokter laten verzorgen. Meeval is anders De wedtrijd Meerle-Ol. Essen startte fel met al in de 18e minuut een doelpunt van Wilfried Pauwels. In de stand kwam geen verandering tot aan de rust, maar het aantal spelers wijzigde nog wel toen een speler van Essen op slag van rust met rood bedacht werd. Trainer Harry pepte tijdens de pauze zijn mannen behoorlijk op wat in de 58e minuut leidde tot 2-0 door Dirk Van Bavel. Marco Klijs deed er daar in de 67e en 73e minuut nog twee bovenop. De sfeer was grimmig, wat opnieuw tot 2 rode kaarten leidde, één voor een speler van Essen en één voor Kurt De Bie. Meerle liet echter niet af en Marco Klijs maakte op strafschop zijn hatrick vol. 5-0. Meerle kreeg vleugels. Nic Mertens, alleen voor de keeper, maakte 6-0 en twee minuten voor tijd legde Marco Klijs de eindcijfers vast op 7-0. Een puike uitslag, maar minder goed nieuws voor Dirk Van Bavel (knie) en Wilfreid Pauwels (schouder) die beide naar het ziekenhuis moesten voor onderzoek. Hopelijk zijn ze terug in orde voor de derhy Minderhout Meerle. Wedstrijden voor maart (telkens om 15.00 uur) 02-03-1997 : KFC Meerle - SK Donk 09-03-1997 : Bezemheide - KFC Meerle 16-03-1997 : FC Merksem - KFC Meerte

De greta/It ie,nen van Ivleerle werden t/oor Vera en Bart tan 't Winkeltje allemaal voorzien van een nieuw trainingspak. Achteraan trainers Christ en Jos, gulle schenker Bart, afgevaardigden Leo en Bert. Midden Bart, Jelle, Casper, Date, Steven, doeltnan Steven, Kendv, Koen en Ruud. Vooraan Niels, Ranil, Frank, Dirk, Stef Joeri, Frank en Jeroen.


SPORT

Volleybalclub De Gelmers Hoogstraten

de

IN MEMORIAM RENE OOMS Ere-Voorzitter VC De Gelmers In de beslotenheid van het individueel contact echter leerde je René pas ten vuile waarderen. Een goede road was nooit ver weg en ook als je niet met zijn firma kon bouwen, hielp hij je met woord en daad. In een intiem gesprek kon je zijn gedrevenheid in het leven, zijn zoeken naar geluk en naar het waarom van de dingen leien ondervinden: zijn grote hart was steeds vol genegenheid voor ieder die bij hem aanklopte.

Op dinsdag 11 februari jI. namen svij samen met de familie en vele vrienden afscheid van René Ooms. Voor vele jongeren is René wellicht een volslagen onbekende, voor de oudere generatie echter een begnp. Toen de Gelmers in 1967 werden gesticht, stond René mee aan de doopvont van onze club en werd hij onze eerste voorzitter. Hij leerde op een niet meer zo jonge leeftijd de moeilijke techniek van het volleybalspel en speelde praktisch constant in onze eerste ploeg tot het seizoen 73-74. Als echte sporlfanaat kon hij als niemand de anderen stimuleren tot fysieke inspanningen. Geen enkele fysieke uitdaging ging hij uit de weg. René was een gemoedelijke, joviale en humoristische man, die geen grote speeches afstak als voorzitter, maar geregeld zijn gezelschap uitstekend kon onderhouden door zijn oneindige voorraad anecdotes en moppen en door zijn natuurgerichte levensvisie. Steeds hebben wij zijn levensoptimisme moeten waarderen, ook wanneer hij privé veel klappen moest incasseren.

Zijn overlijdensbericht kwam heel erg hard aan. Alhoewel we wisten dat hij sinds lang vocht tegen een ongeneeslijke ziekte, kunnen wij niet anders dan hem bruisend van energie herinneren op zijn 60e verjaardag, die hij slechts enkele jaren terug vierde met al /ijn beste vrienden en familieleden. Mogen wij dan ook René op die manier blijven herinneren: goed, joviaal, mooi, sportief, recht door zee, een toonbeeld voor onze jeugd. Op die manier zal hij steeds in onze harten blij ven. Wedstrijden maart 1997 Zaterdag 1 maart 18.30 u. Heren 1 - Kokaz Kontich 20.30 u. Dames 1 - Mortsel Zaterdag 8 maart 15.15 u. Voba Dufel - Dames 1 20.00 u. Mendo Booischot - [-ieren 1 Zaterdag 15 maart 18.30 u. Heren 1 - Amigos 20.30 u. Dames 1 - Kessel Zaterdag 22 maart 18.30 u. Heren 1 - Flamingo's 20.30 u. Dames 1 - Flamingo's

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn iiiet wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultiiiir Het 'i'alt gewoon op die exclusieve collecties gordijn cii en tapijt.

Atletiekvereniging Noorderkempen De s niter loopt weer op lijll einde en de veldloopbedrijvigheid is dan ook ss cci aan zijn laatste loodjes bezig. Hoog tijd dus om even terug te blikken op het voorbije winterseizoen. De club mocht meerdere overwinningen noteren. Zo waren er eerste plaatsen voor Steven Vermeiren, Wendy Brosens, Evelien Brosens, Carine Jochems, Rita Van Aert, Martine Persoone, Guido Hendrickx, Eddy Oomen, Jan Hendrickx. Verder waren er nog tal van ereplaatsen en ook een overwinning in het clubklassement van de Jaak Schram Cross in Hoboken. U ziet een oogst die zeker niet te versmaden is en wij zouden dan ook willen zeggen aan onze atleten 'doe zo voort' dan wordt het vast weer een mooie zomer. En deze zomer krijgt ook weer een speciaal tintje. AVN BESTAAT IN 1997 10 JAAR. Ter gelegenheid van dit lOjarig bestaan willen wij als club iets extra doen. We selecteerden 8 wedstrijden binnen onze gemeente. Iedereen clie aan vijf van de hieronder vermelde wedstrijden deelneemt krijgt van ons een speciaal ontworpen T-shirt kado. Donclerdag 10 april om 19.00 uur: COOPERTEST aan de piste van het Seminarie. Woensdag 23 april: Scholenveldloop (enkel voor de jeugd) Woensdag 28 mei om 19.00 uur: Stratenloop Heilig Bloed te Hoogstraten. Zaterdag 14 juni: Kapellekensloop te Minderhout. Vrijdag 29 augustus: Worteljogging te Wortel. Donderdag 18 september om 19.00 uur: COOPERTEST aan de piste van het Seminarie. Zondag 5 oktober: Mjeelse stratenloop te Meerle. Zondag 23 november: Veldloop van AVN te Hoogstraten (seminarie).

Verder willen wij er u nog op attent maken dat iedereen clie gebeten is door de loopmicrobe ol gewoon met lopen wil starten nog alti cl welkom is op cle wekelijkse joggingsessies van donderdag tussen 19.30 uur en 20.30 uur.

woondecoratie tel 014 - 69 90 02

Kapeistraat 6

mocind

De laatste wedstrijd, de jaarlijkse veldloop, is tevens de afsluiter van dit feestelijke jaar voor onze atletiekvereniging. Hier worden ook de Tshirts uitgereikt.

een bezoek méér dan waard.

Baarle-Hertog

1T 03 - 314.55.04

ook op zondag open op maandag gesloten

Mensen die zich geroepen voelen om op25 mei 1997 cle 20 Kilometer van Brussel te lopen en die gebruik willen maken van de bus die op die dag speciaal van Hoogstraten naar Brussel en terug rijdt laten dit best zo vlug mogelijk weten Jan Hendrickx 03/314.39.66. Voor de prijs hoeft u het niet te laten, bij voldoende interesse kunnen we voor 300 fr. per persoon heen en weer rijden. • 53


KALENDER BROUWERSHUIS

Op stap HOOGSTRATEN \Voensdag 5 maart inct 'IK LUISTER NAAR ISTANBUL'. organisatie van Kunstkring Spijker. 20 uur. Rabboenizaal. inlichtingen en reservaties 3 14.55 .36.

ifl

Van Aertsetaerpk'in 16 2320 ltoogstraten Fax 03/314.87.43 Tel. 031314.32,4

Vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 maart: TENTOONSTELLING 'VAN ALGEBRA TOT PYJAMA' van 19 u tot 22 11 in de Feestzaal van het Klein Seminarie.

Maandag 10 maart: MARCKRIVER JAZZ met JOEP PEETERS, org. Marckriver Jazzclub. 20 uur. Brasserie De Gulden Coppe.

Zaterdag 15 maart: EXOTISCH ETENTJE van de Wereldwinkel in de PAX. Inschrijven véôr 10 maart: tel. 3 14.41.26.

Radio CONTINU

.0

-

FM 103

met regionaal, nationaal en internationaal nieuws 24 uur per dag muziek informatie van en over lokale verenigingen

Vrijdag 28 februari: KAARTPRIJSKAMP rikken voor de kas van de parochiezaal. Inschr. om 19.30 uur. 20.00 uur in de parochiezaal. org . K.LJ.

Zondag 2 maart: TONEEL 'Slip-gevaar' om 20.00 uur in de parochiezaal. org . KLJ. WANDELEN met Markdal naar Oosteneind, vertrek om 14.00 uur aan de kerk.

Zaterdag 22 maart : Muziekuitvoering

SCHEIDEN-LIJDEN (film, inleefactiviteit, getuigenis), organisatie van Jongeren in Beweging. 20 uur, zaal Pax, info bij M. De Cordt, Minderhoutdorp 27, 314.58.70.

MEERLE Zaterdag 1 maart: TONEEL 'Slip-gevaar' om

RAAD...?, voordracht door Alex Nijs, org. CMBV, 20 uur, zaal Brouwershuis, inlichtingen 314.38.48.

Vrijdag 28 maart : WERKAVOND rond

Geopend vanal II. ii) a. Dtnsdag vanaf 14 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanal IS n.

Strijbeekseweg 25 2328 MEER LE Tel 315 79 40 - Fax 315 86 57

Maandag 17 maart : JUWELEN EEN SIE-

MATTHAUS PASSION van J.S. Bach. door Gentse Oratoriumvereniging, Kinderkoor St. Victor en orkest van de Kempense Oratoriumvereniging. org . Rotary HoogstratenKempen. 20 uur. Si. Catharinakerk, toegangskaarten aan 600 BF bij Dienst voor Toerisme (314.19.55) of Rotary (014/42.01.08).

Dinsdag 4 maart: BERT ANCIAUX komt spreken in de serie 'Bewogen Vertellingen' om 20.00 uur in de parochiezaal. Org . KWB.

MEER Zaterdag 1 maart:

Vrijdag 7 maart: KAARTPRIJSKAMP rikken voor de kas van de parochiezaal. inschrijven.

TECHNO-AVOND MET ARYTHM-ETIQ EN TEKNOHEAD. de Mussenakker, 20.30 uur.

Café - feestzaal

Zaterdag 8 maart: CAFÉ DISCOBAR

'T FRTUIN -.J Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon; 03/315.71.53

Het café voor jongeren met het hart hij muziek. Ook op woensdag - Tel 03/314 3264

WORTEL Zaterdag 8 maart: SPELAVOND 'Vossenjacht' in het Slot

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES )

RESTAURANT BRASSERIE

SPAGHETTI-AVOND, kantine van KFC Meer, vanaf 19.00 uur, in Organisatie van het Jeugdhestuur van KFC Meer. Zaterdag 22 maart: ANTIEK- EN VLOOIENMARKT, zaal 'Voor Kunst en Volk', van 14.00 tot 17.00 uur, in Organisatie van Brassband Ste.Rosalia. Zondag 23 maart: PAPIERSLAG KLJ MEER. vanaf 9.00 uur. Zondag 23 maart: ANTIEK- EN VLOOIENMARKT, zaal 'Voor Kunst en Volk', vanaf 9.00 tot 12.00 uur en vanaf 13.00 uur, in organisatie van Brassband Ste.Rosalia. Zaterdag S april: 25 JAAR TURNKRING VRIJ & LENIG: MISVIERINGEN RECEPTIE, respectievelijk in de kerk (18.00 uur) en in de parochiezaal (direct na Je misviering).

Zondag 6 april: 25 JAAR TURNKRING VRIJ & LENIG: GEZONDHEIDSWANDELING, start tussen 13.00 en 14.00 uur aan de parochiezaal.

De Eiken biljart - darfs - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

$V -

«

IS

Mussenakker Meer Waar mensen zich Jong

voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 n., zaterdag. avond vanaf 1800 0., zondngnamiddag vanaf 14.00 0., zondagavond vanaf 20.00 u. 61

MINDERHOUT Zaterdag 1 maart: Samenaankoop potgrond, org. KWB.

Zaterdag 12 april: Zaterdag 15 maart: optreden THE RAG in het Slot.

Donderdag 20 maart: ledenvergadering KBG waar men speciaal de vaders zal vieren.

Zondag 23 maart: PAAPGOOIEN aan het Slot.

54

CHIROWEEKEND MET MISVIERING (18.00 UUR) EN FUIF, Onze Lieve Vrouwe Bezoekingskerk en aan 't klooster in de Donckstraat.

Zondag 13 april: CHIROWEEKEND MET KIPPENFESTIJN (11.00 - 13.30 UUR) EN SPELNAMIDDAG EN VLAAMSE KERMIS (VANAF 13.30 UUR), aan 't klooster in de Donckstraat.

Zaterdag 8 maart: SPEKKENSLAG, org. KLJ.

Donderdag 13 maart: INFO-AVOND 'Wat na het 6de leerjaar', org. Oudervereniging.

Zondag 23 maart: PAPIERSLAG. org . KLJ.


KALENDER

HET VERRE OOSTEN DICHTERBIJ

Op zaterda( , 15 maart Lorgt de Wercldwinkel weer voor een jaarlijks eetfestijn in de Pax. Het zal er misschien wat heet aan toe gaan want dit jaar kruiden de Oosterse specerijen de verschillende gerechten. Door de geuren, kleuren en smaken van Azië in het menu te verwerken wil de Wereldwinkel de aandacht vestigen op de situatie van de mensen die daar wonen; meer specifiek op de problemen van de mensen die werken in bedrijven die producten maken voor de export naar hier. Onze kleren bijvoorbeeld, waar komen die vandaan? Taiwan, Vietnam, Sri Lanka? Hoe werken die arbeidsters daar? Hoeveel krijgen ze voor hun werk? Hoe lang duurt hun werkdag? Zijn de kleren die wij dragen, ook schone' kleren? Ruiken ze niet naar armoe en uitbuiting? Dit gezegd zijnde, wil de Wereldwinkel u niet uw eetlust ontnemen, wel zeggen dat de opbrengst van het etentje integraal wordt gegeven aan Broederlijk delen die het besteedt aan projecten in de textielsector in Zuid-Oost Azië. Wie op 15 maart lekker wil eten aan redelijke prijzen, èn voor een goed doel, haaste zich om zich in te schrijven; tel. 314.41.26 (J. Fransen), vôdr 10 maart. U

Iedereen van ons heeft wel geleerd of gehoord van de Heilige Drievuldigheid. Juicht, want in 1-Ioogstraten ('?) heeft men een heilige Viervuldigheid Je kan het je zo voorstellen tussen pot en pint, hoe later op de avond hoe stouter de uitspraken. Het maakt ook niet uit, je verdwijnt toch in de anonimiteit van de groep. Eén voorbeeld woon je in de Mouterijstraat ? Pech gehad, dat is immers de grootste miskleun !!! Waar wonen die heren zelf? Maar wat wil je, als je niet eens weet dat een legislatuur 6 jaar duurt (6 x 1/2 = 3)

Vrijdag 24 jan. om 06.45 u botste aan het kruispunt L. De Konincklaan en Loenhoutseweg te Hoogstraten een autobus bestuurd door Frans De Ceuster (50j.) uit Lier, met de auto bestuurd door Joan Van Alphcn (27 j.) Pastoor Van der Voortstraat 9 Wortel. Joan Van Alphen en zijn passagier, Kurt Huysmans (27) Heistraat 4 Minderhout werden zwaar gekwetst. Donderdag 30 jan. botste aan het kruispunt Vrijheid en Gelmelstraat, de auto bestuurd door Christiaan Autryve, Hoefijzer 1. Hoogstraten met een onbekend gebleven bromfietser. Zondagmorgen 2 feb. om 0.30 u miste Hans Janssens Desnledtstraat 74 Minderhout, de bocht aan het Spijker. Gelmelstraat. Hij ramde met zijn Jeep een paal en de haag van Jan Wuyts, Gelmelstraat 87.

Ma ree! Verschueren Katelijnest raar 66 2320 Hoogstraten

Zondag 2 feb. om 18.45 u. werden twee autos zwaar beschadigd, toen zij botsten aan de John Lijsenstraat te Meer. De chauffeurs waren Ano Sterkens J. Lijsenstraat 68 en Camiel Jansen uit Wernhout NL.

Ci. lE

Maandag 3 feb om 13.45 u. botste aan de Gestelstraat - Meerdorp de motorfietser Harnl Elzen (33 j.) uit Molenschot, met de auto bestuurd door Arnold Van Aperen, Meerleseweg 2 Meer. De bromfietser werd licht gekwetst.

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

ZTI?,j, T HOOGSTRATEN

Donderdag 13 feb. om 12.40 u botste aan de Buizelstraat te Hoogstraten de auto bestuurd door Willy Kerstens. Buizelstraat 4, met de auto bestuurd door Loes Michielsen, Thijsakkerstraat 22, Hoogstraten. Er was lichte schade. Ook donderdag 13 feb. om 14 u. kwam David Van Hoven uit Leuven met zijn auto in botsing met de auto bestuurd door Erik Geerts, Heieinde 13 Meer. Hier ook was er lichte schade.•

F

Zondag 9 maart: PIEPNATUURKWIS, vanaf 14 u. aan het lokaal in de

leveren van bier en dranken aan Horeca, bedrijven, feesten, evenementen Afhalen van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

K.Boomstraat.

Zondag 16 maart: BEZOEK AAN DE LIEREMAN TE OUD-TURNHOUT.

GORRENS WILLY-VERVOORT

Vooraf inschrijven. Tel. 315.90.40.

Langeoberg 14 . 2323 Hoogsiraten-Wortei Tei/Fx 03 / 314 53 28

Al 25 jaar een oase n de Booinkes Wortels

Heilige viervuldigheid

ACTIVITEITENKALENDER VAN WIELEWAAL EN JNM.

BIERHANDEL GORRENS WILLY CAFE DE NIEUWE BUITEN

pretentie

Open donderdag 00u),

Ongevallen

Lezers schrijven

n zondag 13.30k

hner}ftuiz

Zaterdag 22maart: DE GROTE MARKVALLEI NATUURKWIS! om 20 u. in het J. Spanncnburgmuseum.

herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE

trrijlcjt 1.83 11 oostratrts 03/314 6 urig & Uildjp

ae Nassau 5

uur.

op::loen.

501

55


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIENSTEN

Ongevallen Brandweer 314.42.43 LAURIJSSEN JEF

CONTAINERDIENST

j HUISARTSEN

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

64

Speciaalzaak in grenen meubelen en decoratieve geschenken (hout, glas, aardewerk, ijzer, brons...) JS4 'u4Ç

Voefri'

nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24 indoor tennis squaslz snooker Tennisclub de

VRIJHEID vzw

65

Zaterdag 1 en zondag 2 maart: DR. MARC VAN OVERVELDT, Rooirnans 10, Wortel. Tel. 314.48.00. Zaterdag 8 en zondag 9 maart: DR. LUC VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Tel. 315.84.74. Zaterdag 15 en zondag 16 maart: DR. DOLF MOSTMANS, Venhoet'weg 10, Minderhout. Tel. 314.66.02. Zaterdag 22 maart: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestermansstraat IS, Meerle. Tel. 315.82.21. Zondag 23 maart: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32, Hoogstraten. Tel. 314.86.85. Zaterdag 29 en zondag 30 maart: DR. FILIP DECLERQ, Hazenweg 29, Meerle. Tel. 3 15 .84.54. Zaterdag 31 maart: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20A, Meerle. Tel .315.85.55.

,4 /,tclss'siriia, 72 2320 LIiss'straten

Tel. 031314.37.76

APOTHEKERS Het dagadres voor koffie, broodjes. salades. lunch, pizza's. tussendoortjes..

GELMELSTRAAT 2320 HOOGSTRA'I Tel. 031314.38.11

Fax: 031314.15.03 Weekdagen open van 9 U 10120 U Woensdag open van 9 u lot 14 u Vrijdag en vaterdag open san 9 u tot 21 u ZONDAG RVSTDAG Kleine groepen 's-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodies. versierd, voor vergaderingen rit privé.

ik

Zaterdagvoormiddag 1 maart: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04. Tot 7 maart: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20. St. Jozef-Rijkevorsel. Tel. 312.12.20. Van 7 tot 14 maart: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. Tel. 014/ 63.31.66. Zaterdagvoormiddag 8 maart: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel .315.77.73. Van 14 tot 21 maart: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel. Tel. 314.62.25. Zaterdagvoormiddag 15 maart:APOTHEËK ROMBOUTS, Worteldorp II. Tel. 314.38.68. Van 21 tot 28 maart: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 3 15.77.73

3.ia,. O3/3U323

THUIS VERPLEGING WIT-GELE KRUIS. 24 uur u>p 24, Vuor F-louVstraten en alle deelgenieenlen: tel. 014/ 6 1.48.02.

Op26 maart is het weer tijd voor een nieuwe MAAND. Kopij voor dit nummer wordt verwacht op 12 maart; enkel nieuws over sporten dorp kan nog binnen op zondag 16 maart. Wees op tijd medewerkers, laat de lentekriebels u niet afleiden. 56

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) LOU VAN BOUWEL (3 14.41.50) en VERA HAEST (3 14.38.39) KRIS SAENEN (314.24.39) en MAY VAN DONINCK (314.30.48).

DIER ENSPEC AALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout Tel. 031314.54.50

5.

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

KWALITEITSPLIJIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

mobilE REnt AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN St. Lenaartsoweg 32

2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.31.08

b.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS

tJitgeverij

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 REDAKT1E: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.1 1

td van de Unie V2fl de Uitgevers Vati de Periodieke Pers

verantw. nog.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstralen


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.