januari 1997 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD DERTIENDE JAARGANG, NR. 141 JANUARI 1997 PRIJS: 60 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

20 JAAR OCMW

de hoogstraatse maand De rode draad van...

S

DAAR IS HET VERKEERSPLAN S

DAAR ZIJN DE KAMPIOENEN:

Sportman pag. 46

Jos Martens


T.T C n

Creatief met verkeer

aL-1 mi D

Het Slim Buroke vzw

Het Slim Buroke vz'' Geachte heer Burgemeester en schepenen, met veel interesse heb ik kennis mogen nemen van uw uitgebreide studie over de verkeersproblematiek in onze mooie landelijke gemeente. Het is een lijvig werkstuk geworden en het oogt zeer verzorgd. Verder dan de doorwrochte vaststelling dat er problemen zijn komen de duurbetaalde studiebureau-mensen echter niet. Ja, ik weet het wel, hén vi'erd niet gevraagd dé oplossing aan te reiken. Meer dan enkele cosmetische aanbevelingen verstrekken zij dus niet; een vluchtheuveltje hier, een as vers c h u iv in gs ke daar en hier-en-daar met wat rode verf een fietsuggestiest rook geklad. Met een beetje creativiteit hadden ze dat in het IKO ook kunnen bedenken. Hét hootdprobleem blijft echter nog altijd de noord-zuid as die Vrijheid heet. Zolang dat niet opgelost is blijft het dweilen met de kraan open. Bij het horen of lezen van het woord Vrjheid' ontsproot er een flux die mijn gedachten niet meer losliet. In 1357 werd er voor de eerste mnaal tolgeld geheven op de Vrijheid. Dat was een recht (lat die Van Cuvck-mannen aan Hoogstraten 'Stad en VRIJHEID' gaven. In ruil daarvoor werd de Vrijheid de gelijk verhardmetkasseien. Het ft'odale svstee,n, dat 500 jaar duurde, hield de tolheffing echter in stand. Om de tol te ontlopen ontstonden er verschillende sluikwe gen, de ftimeuze kerkepaadjes. Er stond, tot niet zoveel jaren geleden nog, een to/huisje aan 't oudemannekeshuis aan de Heilig Bloedlaan en de verplichting strekte tot waar nu Hof ter Smisse staat. Maar, en nu komt dé oplossing van alle verkeersellende in de vrijheid, wââr in de Code Napoleon staat dat het recht tol te heffen opgeheven is? Nergens, heer Burgemeester en Schepenen. Tenminste, de juridische deskundige van Het Slim Buroke heeft in de oude boeken geen enkel spoor van ontheffing gevonden. En (lan nloogt ge er vrij zeker van zijn (lat het ook niet bestaat. We/aan dan, geacht bestuur, niets staat ii nog in de weg gewoon uw hoofte rechten weder op te ne,nen en, zij het/net moderne apparatuur, wederom de tolheffing op de Vrijheid in te voeren. Hoe het verkeer zich perifeer afwikkelt zal ons een rotzorg zijn. Het zullen Rijkevorsel, Loenhout en Baarle zijn die met de gebakken peren zitten.

/

_

/'

Door een foutje van Napoleon wordt het verkeersprobleemn in de Vrijheid opgelost. Natuurlijk, de oppositie, de hogere overheid en het volk zal weer mnorren. Maar met een beetje creativiteit is in dit post-Connerotte tijdperk wel een en ander te regelen. En daarenboven, vraagt het volk geen doortastende oplossingen voor heikele problematieken? En denk verder niet dat ti alleen staat met een dergelijk maatregel. Het systeem van tolheffing wordt reeds toe gepast in verschillende grote steden in het buitenland. Men spreekt er zelfs over het in te voeren hier in België. Uiteraard moet de to/heffing in de eerste plaats een verkeersregulerend effect hebben. Maar vergeet niet (lat er toch een lekker graantje kan meegepikt worden dat de stadska.s aardig deugd kan doen. Of waarmee de Vrijheid kan heringerichtworden, misschien zelfs met kasseien. En zo is de cirkel vanaf 1357 rond. Een volledig rapport van de studie

VERKEERSPLAN VRUHEID EN ZiJN PERIFERE WELDADIGHEID door Het Slim Buroke ligt ter inzage hij ondergetekende op t Schoorbeek. Het rapport gaat uitgebreid in op hijverschi jnselen als sluikverkeer, economische aspekten voor de middenstand, vrjstellingen, de mogelijk/ieid van volautomatische controle-systemen, enzovoort. Maar vooral op het we/dadig effect dat deze maatregel heeft op de kleine periferie die Hoogstraten heet. Ook worden de geraadpleegde historische bronnen (meer dan 200!) overzichtelijk weergegeven. Mocht u, geachte heer burgemeester en schepenen, geïnteresseerd zijn in mijn voorstel weet dat het gratis en vooral vrij i'an belangen is. Met de mneeste hoogachting, uw onderdanige Albert Vorstenbosch

Op 29januari zal u, geachte lezer, weer een gloednieuwe MAAND in de bus vinden, mits u, natuurlijk, uw abonnement hebt hernieuwd. Beste medewerkers, uw MAAND is gratis natuurlijk, mits u ons op tijd uw kopij bezorgt: op woensdag 15 januari of op zondag 19 januari als het sport- of dorpsnieuws betreft.


mon in de moond De rode draad van Jos Martens 'Hier in deze kamer zijn vijf van ons acht kinderen geboren', vertelt Leonieke ons met terechte fierheid. Vanuit wat eens de slaapkamer op de eerste verdieping was, hebben ze een prachtig zicht op de Hoogstraatse Vrijheid. Samen met Jos Martens, onze gastheer, blikken we terug op een erg gevuld en geanimeerd leven. Ondanks zijn 77 spreekt Jos nog vol enthousiasme over wat hij allemaal nog van plan is: wellicht nog meer tijd maken voor zijn passie, het schilderen. Maar laten we eerst, zoals hij in ĂŠĂŠn van zijn schilderijen treffend weergeeft, de rode draad opnemen bij het begin.

Donkere tijden? Jos werd geboren in 1919 als vierde kind van Jan Martens en Louisa Gorissen. Maar hij was amper acht dagen oud toen het noodlot toesloeg en zijn moeder stierf. Vader bleef alleen achter met zijn vierjonge kinderen Toke (6jaar), Frans (4 jaar), Bert (2 jaar) en het pasgeboren Joske. Een bijna onmogelijke zaak, want vader Jan had zijn handen vol met zijn zaak als vrachtvoerder met paard .kar en oerts. In aller iji werd er een oplossing gezocht en twee dagen later belanddde Jos bij tante Collet, een zuster van zijn vader die in Meer woonde Zij zou zich de volgende jaren over het kind ontfermen. De andere kinderen bleven echter

thuis in Hoogstraten. Wat zich aanvankelijk aankondigde als een drama werd uiteindelijk misschien wel de mooiste tijd van zijn leven. Hij groeide er op als een echt natuurkind . Zijn pleegouders Charel Rommens en Collet Martens boerden op Werkhoven waar de bossen toen nog reikten tot vlak achter het huis. Hij was er vrijgevochten en werd er wellicht goed in de watten gelegd want de vijf kinderen uit het pleeggezin waren allen ouder dan Jos. Tot zijn tien jaar zou hij hier blijven. Veel kontakt met zijn vader, zijn twee broers en zijn zus had hij in al die jaren niet gehad. Zijn vader was intussen hertrouwd met een weduwe met twee kinderen, en het klikte niet bepaald tussen Jos en zijn stiefmoeder. Hij had er zelfs schrik van omwille van haar strenge uiterlijk.

Van Iuuik,v uiaar u'cIits: Muiv. Fried, Tiu,, Luit, Greet, Jej, Gie en Jan eenstelnn!ig achter Leonie en Jos.

Terug thuis, maar niet gelukkig. Toen Jos dan ten slotte toch terug echt thuis kwam viel hij van de ene verbazing in de andere. Hoogstraten was voor hem een echte stad, met een tram, een Heilig Bloedfeest, en zelfs electrisch licht. "Ja, ik was een boerenmanneke, ik had nog nooit een kerstboom gezien. In Meer was er toen zelfs nog geen electriciteit en in de kamer stond een groot open vuur. Het was er allemaal nog vrij primitief. Ik herinner mc nog dat ze mij op zekere avond hals over kop uit bed kwamen halen, in een deken pakten en mee naar buiten liepen. Leysen, die op zijn kasteeltje vlak achter ons woonde, kwam op die avond met zijn nieuwe auto naar huis gereden. We woonden ongeveer 500 meter van de grote baan, wij konden dus de auto zelf niet zien, maar wel de lichten die door de bomen schenen. Een belevenis dat dat toen was, een auto met licht, daar waar wij zelf nog geen lamp of stallantaarn hadden." Jos had in Meer een zalige tijd gekend. Naar Hoogstraten terugkeren zou een ontzagelijke verandering teweegbrengen, er heerste thuis nogal een strak regime, of zoals Jos zelf zegt: "hier lag ineens de pees erop". Het was dag en nacht verschil, en het heimwee speelde hem danig parten. " Ze hebben dat nooit geweten, maar ik heb bij ons in de schuur heel veel "afgebleit" . Dat was misschien wel de meest ongelukkige tijd van mijn leven." Ook in de school was het een hele aanpassing. In Meer had hij een klas mogen overgeslagen maar in Hoogstraten kwam hij op het einde van het schooljaar in de klas van meester Mertens. Die was verdeeld in een grote en een kleine kant en daar zat hij dan als klein verlegen manneke, tussen al die vreemden aan de kleine kant en iiiss'n Bert Fars en Bert KruIs " Ik weet no goed hoe die mannen repen papier van de gazet chctirdcn en daar "fimpkcs" van maakten. Dc eerste tekende bijvoorbeeld een koei.of iets dat er op moest trekken, met daarachter een hoop lijnen en erbij geschreven "de koei pist". Dat moest ik dan doorgeven aan de andere, en die tekende daaronder een grote zwarte plek "de koei heeft gescheten", en ik gaf dat weer door.


MAN IN DE MAAND Ge kunt verstaan dat ik nogal dikwijls moeite had om mijne lach in te houden. En dan had ik natuurlijk prijs, want wie bij meester Menens een kik gat, die had straf vast."

Met de hondenkar om "spuul" Na de lagere school komt Jos in de vakschool terecht. Van vader moest hij voor timmerman leren. Thuis was er immers een hijhuis van houthandelaar Goossens uit Merksem en wellicht zag vader daar een tockom;t voor Joa weggelegd Hoewel los veel liever metaalbewerking had gedaan zoals zijn broer Bert, toont hij zich een goede leerling. Toch zal hij de vakschool niet beeindigen, er is thuis volk nodig om te helpen. Maar werken had hij de jaren voordien ook al moeten doen. Dagelijks moest Jos, juist zoals zijn broers en stiefbroer voor hem, 's morgens vroeg met de hondenkar op pad om melk op te halen en naar de melkerij in Minderhout te brengen." Ik moest thuis al om zes uur vertrekken om rond te geraken en nog op tijd in de school te komen. Stel u dat nu eens voor. Als ventje van 12 jaar om zes uur in de winter, in de kou en de stikkedonker met een carhuurlamp en de hondenkar over een hobbelig kasseiweggetje. Ik deed elke morgen twee keer den toer. Eerst haalde ik de kitten melk op bij een drietal burgers met een paar koetjes en reed daarmee naar de melkerij in Minderhout . Dat was waar nu Jantje Stoffels zit met zijn tuingereedschap. Ik moest zorgen dat ik daar als eerste aankwam of ik reed in de soep dat het niet meer netjes was, en ik zou zeker nooit voor tien uur in de school geweest zijn. Maar meestal moest ik daar nog een halfuur blijven wachten, tot er genoeg melk aangeleverd was om te kunnen blijven afromen. Daarna bracht ik de fluit of afgeroomde melk terug . reed met mijn kar naar Mii Blockx om zes lege kitten te laden en vertrok terug naar de melkerij. Daar vulde ik die kitten mci "spuul", dat was een soort uitspoelsel en bedorven botermelk - en bracht dat terug naar Mil Blockx die het aan zijn

Jos /?Oetst liet

4

Heilig Bloc Jschrij;i.

Een erehaag voor Jos en Leonie voor de Begi jnho kerk op hun trouwdag in 1947. varkens voederde. Maar die kitten van 30 liter laden op mijn hondekan dat was gene zever, zelle, voor een manneke van 12 jaar. Ik moest die immers van een verhoog heffen. Voor een boerenkar was dat juist van hoogte, maar niet voor een hondenkar."

Machinist Nog enkele jaren bleef Jos thuis werken tot hij opgeroepen werd voor de troep in '38. Zijn broer Bert was nog geen dag afgezwaaid of Jos kon al terug vertrekken naar dezelfde spoorwegtroepen. Maar hij had geluk en werd machinist te Kapellen. Met hun blauwe overal was het maar amper te zien dat zij soldaat waren . en in de kazerne moesten zij ook al niet slapen, wel in een seinhuisje vlak hij het station van Kapellen. Aanvankelijk deden zij alle transport voor het paardenvolk van Brasschaat, later ook nog een periode in Elsenhorg en in Beverloo. De legerdienst was toen reeds ingekrompen tot één jaar . maar Jos was amper één maand afgezwaaid of hij werd terug gemobiliseerd. De oorlog stond voor de deur. Al hij al zou Jos twee jaar en negen maanden weggeweest zijn wanneer hij na zijn krijgsgevangenschap uiteindelijk als één van de laatsten terug in Hoogstraten aankomt. Tijdens de mobilisatie werkte J05 mee aan de bouw van een ijzeren anti-tankwal die opgetrokken werd in de streek van Waver. Bierset, maar ook rond Lier. Het was zwaar werk en "trouwens ook geen botten gekort". Toen de oorlog dan effectief uitgebroken was logeerden de spoorwegtroepen dan ook constant in de trein. Het was een konvooi van allerlei soorten wagons die elk moment van de dag verreden werden . Ook 's nachts werden er nogal wat verplaatsingen afgelegd, met een ilauw afgeschermd lampje vooraan en een zeil voor het vuur telkens er moest gestookt worden om zich niet te verraden voor de overvliegende Duitsers. Dat dit alles wel met de nodige angst en spanning gepaard ging konden we wel uit het verhaal van Jos opmaken. Zo vertelde hij over het nachtelijk traject tussen Merelheke en de Oude God waar ze ei zo na aan een katastrofe ontsnapten toen zij op enkele meters voor een volledig onderniijnde brug tot stilstand konden komen. Toen zij dan uiteindelijk toch stillekens doorreden en daarna terug op snelheid kwamen - de tucht hing vol vtiegtuiggebrom - höordn zij opeens een geweldig gekraak en er vloog van alles langs de trein." Direkt werd de noodrem

opgezet en met een geweldige knal door het ontsnappen van de luchtdruk, gooide die trein alles dicht. De drie, vier eerste wagons ontspoorden en de trein stond stil . vol met gesplinsterd hout en zeildoeken. Wij direkt met een heel klein hartje in het licht van een fakkel gaan zien wat er gebeurd was . En het eerste wat ik zag was dat de drijfwielen vol hingen met verhakkeld vlees. Ik kan u wel vertellen dat we toen geen tijd hadden om hang te zijn. Overal lagen brokken vlees maar raar genoeg, nergens was er bloed te bespeuren. Uiteindelijk kwamen we erachter wat er gebeurd was. Links en rechts rond ons hoorden wij paardengetrappel Juist voor ons was er een konvooi van paardenkarren het spoor aan het passeren , en wij hadden gewoon het laatste stuk van een wagen er rats afgereden. Gelukkig was de bok van die wagen juist gepasseerd, want daar zaten soldaten op . maar achter hun gat hadden wij de rest er af gereden. Op die kar lag allemaal vlees, brokken van een koe, en brood . En het ergste van al, een paar kilometers verder waren ze maar aan het rakketakken en dan staat ge daar niet zo'n spel. Ik kan u wel verzekeren, dan nijpi ge ze toch . Ik ben ten andere nooit een held geweest, maar eerder een bange. 's Anderendaags kwam er plots een duitse vlieger heel laag ovei onze trein gevlogen . Wij doken allemaal in het koren, want wij vreesden dat hij een bom zou laten vallen . Maar dat gebeurde niet . Het was al de tiende mei, die duits zal dus wel geweten hebben dat dat allemaal toch bijna van hun was." Uiteindelijk werd de lokomotief losgekoppeld. een baar van de spoorweg losgekapt om op een andere wissel te geraken en is men teruggereden van waar men gekomen was. In elk station werden wagons en treinstellen aangepikt, tot ze een geweldige sliert vormden niet wel drie locomotieven ertussen. Allemaal vol niet mensen op de vlucht.

Krj gsgevangen Over de Rijn werd Jos als knijgsgevangene naar Duitsland gevoerd. Zij zaten opeengepakt in het ruim en bovenop het dek van nijnaken waarin men normaal kolen vervoerde. Het was broeiend heet en de vingerdikke teenlaag op de wanden deed elke huid verbranden. Drie dagen zonder eten en drinken, het was haast niet om uit te houden. Sommigen kregen hallucinaties van lopide kranen en verschihendenschepten mei hun gamel water uit de Rijn om te drinken. Verscheidenen hebben er thyfus opgelopen


MAN IN DE MAAND

3

terugdenk begrijp ik het nog altijd niet hoe ik zulk een risico heb durven nemen !"

Ondergedoken.

Bij een nieuwe toren hoort een nieuwe haan,

In 1965 trekt Jos als koster voor de laatste keer de kerkdeur in het slot.

Tijdens het krijgsgevangenschap zat Jos aanvankelijk opgesloten in een kamp. Maar veel van zijn maten van toen werden opgehaald om te gaan werken bij mensen thuis. of op boerderijen. Maar Jos viel altijd uit de boot "omdat hij niet veel kon". Op de duur werd het hem te veel en hij zei tegen zijn makkers. "Awel, de eerste job die ze nu komen vragen, dat kan ik." Een paar dagen later kwam er een wagenmaker en Jos ging mee. Hij had er thuis wel iets van gezien maar eigenlijk kon hij er niet zo veel van. En dat bleek al rap wanneer hij een rad moest maken. Gelukkig waren het goede mensen die toch wel wat kompassie hadden en Jos heeft er toch goed wat kunnen bijeten tot ze uiteindelijk dan een echte wagenmaker konden vinden. Van toen af verhuisde Jos naar dc Poolse grens in Silezië waar hij moest werken voor de geineente tot hij in februari '41 terug naar Hoogstraten mocht.

weerhouden. Ik zei "Ik doe het toch. Is het niet hier, dan spring ik van de trein, maar ik ga niet naar Duitsland." " Hier geraakt nog geen kieken door", zeiden mijn makkers. Miclden in de dag ben ik door die prikkeldraad gekropen , rollen draad volgegroeid met vuiligheid en daarboven allemaal draden gespannen, en zo twee keer achter elkaar. Maar gelukkig had ik mijn papieren nog. Ik had kans gezien om achter cle rug van een schildwacht mijn papieren terug te bemachtigen . mijne pas en mijn ausweiss. Want zonder papieren zoudt ge verloren zijn. Het was daar allemaal spergehied." Met kapotte handen, heel veel schrik en hier en daar wat hulp van bezorgde mensen geraakte Jos uiteindelijk terug in Hoogstraten. "Als ik dat nu zo vertel dan lijkt dat wel dat ik de struise uitgehangen heb, maar gelooft dat niet he, ik was altijd bang. Als ik er nu aan

Na een tijd kwamen de duitsers er natuurlijk toch wel achter dat hij niet in dat kamp was en toen kwamen ze bij hen thuis aan . Van dan af is Jos ondergedoken. Hij was toen gewestleidcr van de Kajotters en moest regelmatig naarTurnhout voor een vergadering van het verbond. Op één van die dagen kwamen zij 's avonds in de stikkedonker met de fiets teruggereden en botsten tij op een duitse patrouille. Jos gooide knal zijn fiets in cle gracht en zette het op een lopen over een vers omgeploegde akker, met een pardesus aan en een banjo op zijn rug. De duitsers riepeli nog één keer en dan floten cle kogcl over de akker. Gelukkig wa het "knoerdonker" maar Los kendee de streek tangs geen kanten. Op handen en voeten, door de grachten geraakte hij op den tast tenslotte toch weg en oni drie uur 's nachts was hij thuis. Maar cle duitsers hadden zijn fiets met de rugzak erop en daarin zat zijn pas. Dus thuis komen was voortaan helemaal onmogelijk. Maar dank zij pastoor Ceulemans van het Begijnhof kon hij werk vinden bij Carrosserie van Dijck in Merksplas en kreeg hij arbeidspapieren waarmee hij zich vrij kon bewegen. Later solliciteert hij in cle kolonie van Merksplas en na een dag of tien wordt hij overgeplaatst naar Hoogstraten waar hij tenslotte nog een jaar werkt tot aan de bevrijding. Daar in de kelder voelden zij toen de toren springen.

Twaalf stielen maar geen ongelukken. Het werk in de gevangenis was niets voor hem, zodat hij naar ander op zoek ging. tn tegenstelling tot wat hij de duitsers voorloog. had J05 helemaal geen twee linkerhanden. "Ik deed her en der wat hand- en spandiensten. droomde van een fotowinkel in Hoogstraten, maar An Petersen (actrice bekend van o.a. BRTN-serie "Thuis") clie met haar man in Hoogstraten een

Liever vluchten dan naar Duitsland. Thuis was er niet veel werk meer. De houtzaak was intussen opgedoekt en de duitsers zaten in de schuur ingekwartierd. Het duurde echter niet lang of Jos werd terug opgeeist door de bezetter. Dat zag hij echter niet zitten en hij wilde onderduiken, doch zijn sticfmocdcr clic haast zieketijk bang was kon hem toch overhalen mee te caun. Zo kwam liii terecht in Qotende waai zit bunkers moesten bouwen . Maar na een zekere tijd werden alle barakken afgezet en iedereen

opgeladen en naar Jabbeke gebracht in een groot verzamelkamp, stevig bewaakt en vollecli g afgespannen met dubbele prikkelclraadversperringen. Honderden mensen zaten hier bijeengepakt om naar Duitsland vervoerd te worden. Alle ppieicn werden af,ecpakt. maar Jos had voor zichzelf gezworen dat hij zich niet zou laten meevoeren."Ik ben uit dat kamp ontvlucht. Ik zeg het nu heel simpel, maar dat was het niet, ze. Ik was zowat de jongste van die groep en de oudere mensen hebben met alle mogelijke middelen geprobeerd om mij ervan te

eau ecu td/l/OOI/. JOS (l(I)ldI(JC/lii,Ç luisterend naar zijii zooit Jef hij de O/)e./i /1I IKO tussen dochter Greet en vriend Leon Donis.

Te/In u

iii hei


MAN IN DE MAAND fotozaak had opgestart maaide het gras voor mijn voeten weg." Geen erg voor Jos, hij begon met een horlogewinkel naast het rusthuis. Van een kameraad uit Maaseik had hij tijdens het krijgsgevangenschap de mikrohe te pakken gekregen om niet fijne radertjes en vijsjes te prutsen. "Die maakte zijn tangen van conservenblikjes en zijn schroevendraaiers van wielspaken." Van hem leerde Jos zijn stiel en om de juwelierskunst onder dc knie te krijgen kocht Jos in Antwerpen met al zijn spaarcenten een voor die tijd (meer dan 50 jaar geleden ) waanzinnig duur boek van 525 frank. Er restte hem alleen nog enkele centen om de tram naar huis te nemen en J0s kon aan de slag...

Leonieke van de BJB Reeds jaren voor ze elkaars ring aanschoven. stonden J05 en Leonic Verheyen tegenover mekaar in de kerk. Zowel Jos als "Leonieke van de Kluis" waren verantwoordelijken voor hun jeugdbeweging en kwamen maandelijks in de kerk bijeen voor een gezamenlijke viering. "Zo stond ik vanachter mijn KAJ-vlag wat grimassen te trekken naar ons blozende Leonie die, als het te gortig werd, beschutting zocht achter haar BJB-vlag. In 1947 zijn we dan getrouwd in de Begijnhofkerk. de Sint-Catharinakerk lag toen nog in puin." 1967. De acht van Ma,tc,,.รง aan Bootjesven.

Koster en bladgoud. Financieel ging het hen die eerste jaren zeker niet voor de wind, maar in 1951 konden ze toch het mooie huis "de Catte" kopen waar nu nog steeds de zaak Martens (van dochter Frieda) gevestigd is. Het wei-den zware tijden, het vierde kind was op komst en er moest soms '5 nachts gewerkt worden: Leonie haalde de wekkers uiteen en Jos repareerde ze. Om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen was Jos van 1955 tot 1965 koster . zo kreeg hij ten minste toch kinderbijslag voor zijn kroost die inmiddels tot acht was aangegrocicl en konden ze wat hulp in huis halen. Toen de toren in '57 bijna her-

opgebouwd was zorgden Jos en Leonie voor de afwerking: zowel de bol . de haan als het uurwerk en de wijzers werden door Jos eigenhandig gemaakt en daarna niet bladgoud belegd. Dit gebeurde 's nachis, als alle hengels te bed waren. Dan werd de wijzerplaat, die een diameter van drie meter heeft, binnengehaald en in de woonkamer op de grond gelegd. De haan heeft Jos via de stellingen tot op het kruis gebracht. het plaatsen moest hij onder het waakzame maar ongeruste oog van Leonie en haar kroost op het koerke achter het huis, aan een ander overlaten. Het werk van koster was in die tijd ,vergeleken

met nu ,cen tijdrovende job. Vanaf zes uur 's morgens moest hij in de kerk zijn: eerst klokken luiden, dan de verschillende missen voorbereiden en verzorgen en dit onder de strenge blik van de toenmalige deken Lauwereys en zijn onderpastoor Vlaminckx . beducht om hun nauwgezetheid. De zieken werden nog aan huis bediend, er waren de vele dopen (o.a. van het moederhuis waar niet gedoopt mocht worden), er was het zondagse lof.de huwelijken en begratenissen.het zilverwerk moest gepoetst worden,de tapijten gereinigd en elk seizoen verwisseld, de gasbranders voorzien van flessen ... De zondag was zowel voor de kerk als voor de winkel een hoogdag . Jos herrinnert zich zijn eerste H.Bloedzondag nog goed: "tussen de missen gauwgauw naar huis om een paar boterhammen naar binnen te spelen terwijl ik met mijn voelen in een emmer koud water zat."Er waren natuurlijk ook vele mooie kanten aan het vak; de samenwerking en vriendschap met orgelist Jos Bruurs en met onderpastoor en muzikant Jan Verstraelen.Deze laatste ,die later deken van Essen werd, ligt eigenlijk aan de oorsprong van de "acht van Martens", de zingende familie Trapp, waarmee ze weleens werden vergeleken. Meer hierover in een apart hoofdstukje -

De Poot Dc Milac, die het soldatenblad "Gelmelwacht" uitgaf, verloor enkele van zijn vaste medewerkers ; Lotus Fransen verkocht zijn hart aan Japan en Mon Rigouts het Zijne aan de veiling. De " duizendpoot" . een groep niet-meer-zojonge vrijgezellen nam de taak op zich. Jos zou de tekeningen maken; grappige illustraties bij de dagklapper en artikels. Zo ging ook J05 tot" de poot" hehoren.echter maar nadat hij het huishoudelijke reglement gelezen en goedgekeurd had. Op een van de ludieke bijeenkomsten hij een pootlid thuis werd hij dan, na een heus examen , ingewijd bij " den duzendpoot" rel


MAN IN DE MAAND Uit die tijd herinneren we ons nog de bonte avonden in de oude PAX nu Tinnenpoistraat. waar Juul Druyts (1oct zijn veriiiaarde "pueperkeek"), Stan Snoeys en Jos Martens voor de vrolijke noot zorgden. Jos heeft trouwens geheel eigenhandig de eerste gitaar voor Juttl gemaakt. De meest gesmaakte liedjes uit hun repertoire waren: "Amelia". "Koob,'t is tijd dat ge trou\vt". en "De moord in de Muzementen (tekst Jos Bruurs, muziek Louis Doms). Zonen Jefen Gie zongen deze liedjes jaren later mei de Spilzakken op de lleihe Oloedfuor. De appel rolt nooit zo ver

Louis Fransen en zijn ei. Louis Fransen, werkzaam als paia en l.tintenoor in Japan, kwam in zijn verlul .lee\ u.t op bezoek bij de himilie Martens. Op een keer, in 1965, lanceerde hij het idee om in Hoogsiraten een tekenschool op te starten. Jos, zelf begaald met potlood en penseel, had daar wel oren naar en trommelde wat vrienden en kennissen op om de zaak in gang te trekken. Louis zijn ei was gelegd en Jos zou het wel uitbroeden. Leun Doms nam het schilderwerk voor zijn rekening. Jiii is Croes de loodgieterij. Hernia ii Verschueren het timmerwerk en Jos al de andere zorgen en ..de huur. Want de eigenaars van de Gulden Coppe, de eerste locatie van de IKOtekenschool, wilden enkel particulier verhuren. Er was toen nog geen sprake van subsidies. Daarom werkten Joz Adams (directeur), Paul Verbeeck, Paul De Buck en secretaris Karel Boeckx het eerste jaar gratis. De wettelijk verplichte toezichtscommissie bestond uit Jos Martens, Joz. Adams, Toon Rombouts, Jan Verstraelen, Leon Doms, Louis Croes en Herman Verschueren. Er werd inschrijvingsgeld betaald en er was jaarlijks een schoolfeest in de kelder van het Vito, maar dat dekte nauwelijks de kosten. Het was trouwens daar dat zoon Jan, samen met Jan Croes, voor het eerst met hun Crying Machine-discotheek optraden. Na enkele jaren verhuisde de school naar de oude Vito-gebouwen in de Karel Boomstraat, en later naar de Gelmelstraat. Intussen was het een gemeentelijke instelling geworden en betaalde de staat lonen en kosten uit. Sinds 1980 is zoon Jefer directeur en ook dochter Greet geeft er les. IKO huist momenteel in de Dr. Versmissenstraat en telt bijna 600 leerlingen. Wie aktief is loopt in de kijker en zo belandde Jos van 1970 tot 1976 in de gemeentepolitiek. Later zetelde hij nog in de OCMW-raad. "Achteraf beschouwd was dat eigenlijk niks voor mij" zegt Jos nu. Dat het zeker niet was om zijn tijd te doden mag blijken uit het voorgaande, maar Jos had nog wel meer in zijn mars.

In 1 9h'7 schilderde Jo.v dit schilderij 'De Rode Draad', een magisch realistische voorstelling van de levenslijn. In Jos' visie begint bij de jonge vrouw liet nieuwe leven en gelijktijdig de vergankelijkheid daarvan (skelet en stervende bloem). Vervolgens komt het volle leven (de natuur) niet de opstijgende vogel (vrijheid) als hoogtepunt, om snel weer af te glijden naar de aftakeling (oude nian waarvan liet levensboek is uitgelezen). De draad verdwijnt in de verborgen natuur en komt uiteindelijk weer bij de vrouw terug. De cirkel is gesloten.

komen kijken om tentoon te stellen op de expo van 1958, maar wegens tijdsgebrek kon dit niet doorgaan.

Schilderen en filmen. Tekenen en schilderen hebben hem altijd geboeid, maar pas nu heeft hij er echt tijd voor. Jos maakte als jonge gast, met overschotjes van verf, wel eens uithangborden voor winkels. Dat viel bij velen in de smaak, zodat foorkrarner Rik Van Camp hem vroeg een paardenmolen te herschilderen, maar Jos vond zich toen nog te jong en te onervaren voor zon grote klus. Na de oorlog hielp hij zijn vriend Leon Doms weleens met het herstellen van door oorlogsschade gebroken loodglas in burgerswoningen. Zo kwam hij in kontakt met glazenier Jan Huet.destijds nog woonachtig te Hoogstraten, die de hulp van Jos goed kon gebruiken bij het

plaatsen van glasramen in kerken en kloosters. Sinds een jaar of tien schidert Jos op doek, een techniek die hij, als gepensioneerde ,op het IKO leerde: Portretten van kennissen en familie of landschappen, verloren gegane hoekjes uit het Hoogstraten van zijn herinneringen . waarin dan soms ook de bij-het-verhaal-passendepersoon zijn plaats krijgt Zijn eerste hobby . de fotografie , heeft inmiddels moeten plaatsruimen voor een recentere techniek'. de video. Bij vele gebeurtenissen of familiefeesten is "bomp" de man achter de camera maar ook aan de montagetafel. Daar monteert hij het verleden en het heden tot zijn eigen film : " Als ik het allemaal mocht herdoen," vertelt hij ons aan het einde. " ik zou misschien niet meer zo hard werken . maar mijn familie, mijn kinderen . dat zou ik voor geen geld willen gemist hebben, dat was de schoonste tijd van mijn leven !"

Een breuk komt nooit alleen. Naast zijn bezigheden als "lozziemaker", koster en vader van een groot gezin zag Jos nog tijd om voor de schuttersgilden graveer- en drijfwerk te verzorgen.Zo maakte hij vooral voor de Sint-Jorisgilden breuken. plaketten en schotels niet gedreven beeltenissen ofdecoraties in. Ook de kettingen, medailles en vogels vervaardigde hij zelf uit koper en zilver. Van Louis Bruurs kreeg hij de opdracht om een breuk te maken waarvoor de gildebroeders oude zilveren vijffrankstukken bijeenspaarden. Die werden door Jos met een zelfgemaakt instrument platgewalst en tot schild verwerkt. In die tijd zijn mensen van het museum Sterckshof naar zijn werk

Veruit het mĂŠĂŠstgelezen b'ad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand

dc

llr 03 - 314.55.04

macind


MAN IN DE MAAND

De acht van Martens

Een huis vol muziek In 1959 schreven Rodgers en Hammerstein 'The Sound of Music' en werden de zevend zingende kinderen van kapitein Von Trapp een begrip. De familie Martens deed beter, zij waren met acht. Moeder Martens verzamelde een plakboek vol herinneringen: foto's, brieven, krantenknipsels enz. Een artikel uit 'Zie'-magazine vertelt het verhaal, zoals het in 1967 werd opgetekend. Even voorstellen: Lutgart (9), Guido (11). Tinneke (12). Greet (l4),Jef(15),Frieda(17), Jan (18) en Maria (19). In optelling geeft dat 5 meisjes en 3 jongens. Of volgens andere normen: 5 blonde en mindere blonden. en 3 rosse. 'Dat komt', zegt Jan. 'omdat ons vader goudsmid is'. En Jef heeft de meeste fans. 'Maar dat dankt hij aan zijn sproeten', zeggen zijn zusters. Zo wordt er afwisselend gelachen en gezongen in de gezellige Icefkamer achter de winkel. Vrijheid 163 te l-loogstraten. In feite is Maria de schuldige. Zij volgde de plaatselijke muziekschool en zong zo graag dat ze thuis de zeven jongere broertjes en zusjes op die manier stil wist te houden. E.H. Verstraelen, de onderpastoor van de parochie, had die acht van Martens al eens bezig gehoord en werd een trouw bezoeker aan dat huis vol muziek, waar hij zelf aan de piano ging zitten en het familiekoor begeleidde. En hij heeft ze ook op het podium gejaagd.

Op een avond in mei in 1965 richtte de jeugdraad van Hoogstraten een feest in, met als speciale attractie 'een huis vol muziek'. Zo werd het aangekondigd. Niemand kon vermoeden wat erachter schuilde. Maar toen de acht van Martens na tien minuten uitgekweeld waren, omdat ze nog maar drie liedjes op hun repertoire hadden staan, was de ovatie zo uitbundig, dat ze meteen de smaak te pakken hadden. Zoiets vonden ze plezant en toegejuicht worden! Maar eerst moest het programma aangevuld worden. Met volkse wijsjes uit alle landen en wat voor de hand lag - met de successen uit 'The Sound of Music'. Nu, na twee jaar, hebben de acht van Martens al een schoon palmares. Met meer dan 100 optredens, in grote en kleine zalen, kriskras doorheen het land. Hun schoonste herinnering gaat naar een bomvolle hal van de Tuinbouwveiling te Mechelen voor een Rerum Novarumfeest. Ook al wordt erover gewaakt geen verbintenis-

VLOERENIENWANDTEGELS

sen aan te gaan in de periodes van examen, toch kon onderpastoor Verstraelen het ritme niet volgen. Gelukkig kreeg hij een plaatsvervanger, de heer Bruurs, directeur van de plaatselijke muziekschool, die bijna al de liedjes een speciale bewerking heeft gegeven voor dit zonderling vocaal ensemble met zeven hogere en ĂŠĂŠn mannenstem. Ze zingen voor hun plezier, zelfs buiten het fami liale koor. Maria volgt nu ijverig lessen van zangvoordracht te Turnhout. Jan leidt het parochiaal knapenkoor. Maar liefst van al staan ze met acht bij elkaar te zingen. (uit: 'Zie'-magazine, juni 1967)

DAG VAN DE ONNOZELE KINDEREN met

IE[iiSkVIk r,U :41 1

EL SENOR MAQUETA Y AMIGOS VERRASSINGEN VOOR ALLE 'KINDEREN' SPEKTAKEL, FEEST, DRANKJES, SNACKS

bvba

ZATERDAG 28 DECEMBER 20 U. STIPT ZAAL ST. CECILIA

V44 WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

HOOGSTRATEN TOEGANG 100 FRANK

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 031314.75.84

31*


VANUIT HET STADHUIS... BLUVENDE VERDEELDHEID OVER WORTEL KOLONIE KLASSEREN OMTE KLASSEREN? Meer dan een jaar geleden stapten ongeveer tweeduizend mensen op in de" Mars op Wortel-kolonie". In Hoogstraten heerste toen de vrees dat door een op til zijnde verkoop van de kolonies van Wortel en Merksplas gans het domein van Wortel-Kolonie zou versnipperd raken en wellicht ten prooi zou vallen aan allerlei projectontwikkelaars. De gemeenteraad schaarde zich unaniem achter de organisatoren van de mars in de hoop de eenheid van dit uniek en landschappelijk waardevol gebied te kunnen bewaren. Na vijftien maanden palaveren , discussiëren en uiteindelijk niets doen is er van die oorspronkelijke eenheid nog weinig te merken. Integendeel zelfs, de beide coalitiepartners in het gemeentebestuur staan frontaal tegenover mekaar en het ziet er niet naar uit dat hierin snel beterschap zal komen. De CVP trekt resoluut de kar van de Vlaamse Landmaatschappij terwijl burgemeester Van Aperen er nog steeds van overtuigd is dat de gemeente Hoogstraten 264 miljoen frank moet durven investeren in Wortel-Kolonie. Het voorstel van de vzw Het Convent om als gemeente de klassering van dit domein aan te vragen of te ondersteunen vond in beide groepen al evenmin gehoor. Slechts een tiental leden van de raad ondertekenden ten persoonlijke titel de aanvraag tot besherming als landschap. Maar intussen dringt de tijd.

verantwoordelijken van de gemeente en uit de provincie om "kleur te bekennen" en de aanvraag tot bescherming mee te ondertekenen. Op 28 oktober plaatst burgemeester Van Aperen zijn voorstel tot onteigening en dat voor klassering op de agenda van de gemeenteraad, maar om bijkomende informatie in te winnen wordt de zaak uitgesteld tot de volgende gemeenteraadszitting van 18 november. Op deze raadszitting werden de VLM en het Comité van Aankoop uitgenodigd om tekst en uïtleg te verschaffen over de stand van zaken. Dc VLM stuurde haar kat, de heer Van Asten van het Comité gaf uitleg.

Onteigenen of klasseren? Tijdens de gemeenteraad van 29januari van dit jaar had burgemeester Van Aperen reeds het idee gelanceerd om een onteigeningsprocedure in te stellen, indien het Vlaamse Gewest alleen of in samenspraak met het Provinciebestuur op 1 april zelf niet tot onteigening was overgegaan. 1-Jij kreeg hierbij de steun van de volledige

Grote uitverkoop. Volgens de heer Van Asten van het Comité van Aankoop, die op de gemeenteraadszitting de stand van zaken in verband met de verkoop van Wortel- Kolonie kwam toelichten, zou in 1996 voor twee miljard frank eigendommen ver kocht moeten worden om de Regie van Gebouwen te kunnen handhaven. Ook dc kolonies van Wortel en Merksplas, die onlangs van Justitie zijn overgegaan naar het ministerie van Openbare Werken, zullen niet aan dit lot kunnen ontsnappen. Het was reeds vorig jaar duidetijk. maar uiteindelijk zal er voor t juni 1997 264 miljoen frank moeten neergeteld worden voor Wortel Kolonie. Wie tenslotte de nieuwe eigenaar zal worden is nog niet zo duidelijk, en nog minder wat de uiteindelijke bestemming ervan zal zijn. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) die van de Vlaamse Regering de opdracht heelt gekregen het gebied aan te kopen, laat voorlopig niet in haar kaarten kijken. Vast staat in ieder geval dat zij het domein niet zelf in bezit zal houden maar het na 5 jaar terug van de hand zal doen. In die tussentijd zal zij een inrichtingsplan opstellen. Het is daardoor dan ook niet verwonderlijk dat heel wat inwoners van Hoogstraten deze evolutie met argusogen bekijken. Zo ook burgemeester Van Aperen die er vanaf het begin geen geheim van gemaakt heeft dat hij een fel voorstander is van een aankoop door de gemeente. Maar of de gemeente dit bedrag zomaar kan en mag ophoesten is een vraag die ook heel wat mensen bezig houdt. De vzw Het Convent daarentegen is steeds van

Binne,izu Iiî van /c 1,i,iIi'e je ranc;i is ian Pvortel-Koloii Id'. In 1()/(uIl 1)111!! er 1/di Lie verkoop van het domein nog een 25 hectare gevangenis en veiligheidszone in handen van justitie. een andere visie vertrokken. Om de eenheid en de eigenheid van Wortel-Kolonie te bewaren is het van ondergeschikt belang wie uiteindelijk de nieuwe eigenaar wordt. De enige echte waarborg voor een veilig stellen van het landschap en de gebouwen heeft zij steeds gezien in een definitieve erkenning als beschermd landschap. Vandaar ook haar aktie naar de politieke

meerderheid hoewel het toen reeds duidelijk aan te voelen was dat de CVP-fractie pro forma meestemde om de gemoederen in de coalitie te sussen. Zij had immers intussen van ministerpresident Van den Brande de stellige verzekering gekregen dat het Vlaamse Gewest Wortelkolonie zou kopen.De oppositiepartij Agalev stemde evenwel tegen.


GEMEENTERAAD In maart beslist de Vlaamse regering om het domein aan te kopen via de VLM. De fondsen vanuit het Mina zouden ontoereikend geweest zijn. Op 29 september vindt er een coördinatievergadering plaats hij het provinciebestuur met alle betrokkenen. Hier bevestigt de VLM haar principiële beslissing om het domein van Wortel-Kolonie aan te kopen voor een maximum periode van 5 jaar waarna een definitieve bestemming moet gevonden zijn.Ook zou VLM geen interesse hebben in de woningen. Hierop besluit burgemeester Van Aperen in de gemeenteraad van 28 oktober een onteigeningsprocedure door de gemeente uit te lokken. Hij beklaagt er zich over dat er tot nu toe nog steeds geen brief is binnengekomen met de schriftelijke belofte wie nu het domein zal kopen. Verder benadrukt hij nogmaals dat de gemeente zeker bij de zaak moet betrokken worden, hetzij in samenwerking met het Vlaamse Gewest en de Provincie, hetzij met de VLM binnen vijf jaar. Intussen vindt hij het tevens zinvol om een procedure tot klassering mee te onderschrijven. Schepen Van Looy ziet geen van beide voorstellen zitten. Vooreerst is de beslissing van aankoop reeds lang genomen hoewel de eigenlijke overdracht van het domein van Justitie naar Openbare Werken slechts de week voordien officieel gebeurd was. In die zin heeft een onteigeningsprocedure door de gemeente geen enkele zin. En klasseren zonder dat ge de uiteindelijke bestemming kent is al evenzeer uit den boze. Hiermee zou men nogal wat beperkingen voor de toekomst opleggen, terwijl anderï.ijds in de huidige situatie via de gewestplannen de bestemming toch al vast ligt.

III

Ten slotte werd beslist om deze zaak terug uitvoeriger te bespreken in de gemeenteraad van 18 novmher en hier zowel VLM als het Comité van Aankoop op uit te nodigen.

Klasseren om te klasseren? De heren Devoldere en Denis van de VLM komen evenwel niet opdagen. Aan de telefoon zei de heer Devoldere ons dat hij de gemeenteraad niets meerte bieden had dan datgene wat er op die bewuste vergadering op de provincie verteld is. Hier was de gemeente van Hoogstraten immers ruim vertegenwoordigd. Vermits de VLM op dit moment ook geen eigenaar is, kan en wil zij hierover geen verdere kommentaar verstekken. De heren Moonen en Van Asten van het Comité van Aankoop waren wel van de partij. Zij hebben enkel een mandaat gekregen van minister Flahaut om Wortel Kolonie te verkopen ,en dit ten behoeve van de huidige eigenaar de Regie der Gebouwen. Deze laatste wil voor 1juni '97 264 miljoen frank in haar kas zien vallen. Uit de toelichting van de heer Van Asten konden we uitmaken dat de bossen in principe niet vervreemdbaar zijn. Deze kunnen dus enkel onteigend worden door die instellingen zoals gemeente en provincie, die dus ook verplicht zijn het bos te respecteren. De landbouwgronden daarentegen kunnen door iedereen aangekocht worden, en vermits het om een bedrag gaat van meer dan 50 miljoen frank is een openbare verkoping verplicht. Iedereen kan

kopen tenzij er een onteigeningsprocedure opgestart wordt. Tot dan toe had zich slechts één kandidaat-koper aangemeld de VLM. Deze ZOU vervolgens de aangekochte bossen verder doorverkopen aan het Vlaamse Gewest (Bos en Groen).Voor de woningen heeft de VLM geen interesse. Volgens Van Aste is er voor de woningen nog geen definitief standpunt ingenomen door de Regie der Gebouwen. Wel bestaat er een kontrakt met Justitie om deze woningen tegen een kleine vergoeding af te staan. De Regie zal voorlopig alles laten zoals het nu is en men vermoedt niet dat deze woningen snel verkocht zullen worden. De totale oppervlakte van het te verkopen domein bedraagt 467 hectare. Hiervoor zal door de koper 264 miljoen moeten neerhetaald worden. Rond het vroegere "gesticht" en nu de nieuwe gevangenis komt een veiligheidszone van 25 hectare. Ook langs de molendreef blijft een 20 tal hectare landbouwland over dat niet mee verkocht wordt daar dit reeds een tijdje overgedragen is aan het Penitentiair Schoolcentrum van l-Ioogstraten. De talrijke dreven op het domein met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 40 ha zouden wellicht mettertijd overgedragen worden aan de gemeente Hoogstraten. Na de uiteenzetting van de afgevaardigden van het aankoopcomité dringt hurgemeestrer Van Aperen en nogmaals op aan dat Hoogstraten het initiatief zou nemen met de onteigening. "Dit is de beste waarborg om later nog in het project te kunnen participeren Toch zou dit voor de gemeente een jaarlijkse kostprijs zijn van 30 miljoen frank, 20 jaar lang. Raadslid Verlinden

Garage Luc RyverS

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) TeI.03/315 90 90 - Fax.03/315 89 01 - GSMO75/434404

WW(

A u

11L!!

wi ;p

10

bvba

7


GEMEENTERAAD Wortel Kolonie beschermen, wat gebeurt er dan niet bijvoorbeeld Bootjesven? Zal mcii daar dan nog kunnen gaan zwemmen of schaatsen ?

Terug naar af.

IIotIwi'

/00e

1e/t Jee kinderen loer uit

ui0'

is het met clie visie helemaal niet eens: "Als wij nu gaan onteigenen zal VLM later ook niet meer bijspringen. Wij kunnen beter wachten gelijk de duivenmelkers." "Ja maar". repliceert schepen Van Ammel hierop, " een duivenmelker wacht ook niet tot zijn laatste duif. Wij mogen dus ook niet blijven wachten en VLM moet stoppen met verstoppertje te spelen." Raadslid VerhuIst van Agalev kan zich evenmin 'erzoenen met een mogclîjkL ulltLlgeiiiIig door ilo gemeente, Agalev heeft dit star dpuiit reeds vanaf het eerste moment ingenomen en aangedrongen op het starten van een klasseringsprocedure. "Een ondergeschikt bestuur (gemeente) kan een hogere overheid slechts onteigenen als deze hogere overheid daariiuce instemt. De VLM heeft van de Vlaamse Regering principieel de opdracht gekregen het do rnein van Wortel Kolonie te verwerven. Daarom heeft de gemeente geen enkele juridische grond om op te staan." Daarenboven vindt Agalev de financiële implicaties van zulke aankoop volstrekt onverantwoord. Er is immers niet alleen de hoge aankoopsom (30 jaar lang 25 miljoen frank), maar eveneens het onderhoud van het domein en de nutsvoorzieningen die hun jaarlijks prijskaartje hebben. Agalev is dan ook van mening dat de gemeente andere taken heeft maar ziet wel mogelijkheden in een beperkte participatie in een grotere koepel van gewestprovineie-gemeente-bouwmaatschappij." Het simpelste middel om het behoud van de eenheid en van het landschap te realiseren is de klassering van het domein als landschap. Wij sluiten ons dan ook aan hij het voorstel van het Convent cii hebben unaniem de betreffende motie ondertekend." Tot zover raadslid Verhuist. Schepen van Ruimtelijke Ordening Jef Van Looy ziet helemaal niets in een klassering. Volgens hem is Wortel Kolonie voldoende beschermcl door de gewestplannen. "Klasseren om te klasseren heel't geen enkele zin. Hierdoor krijg je alleen maar een hele lijst van gebods- en verbodsbepalingen. Het nieuwe decreet wijst duidelijk naar een betrokkenheid van de gebruiker bij de bescherming. Hier zijn er momenteel geen ingelanden meer. Laat ons dan beter eerst wachten tot we de nieuwe gebruikers kennen en later als het gebruik vastligt, kunnen we even-

-

;

tueel nog altijd klasseren. De gebruiker mag immers toch niets doen wat het landschap hypothekeert, maar ook het landschap mag de gebruiker niet hypothekeren Als wij vandaag

N .ianderhalf uur schorst de burgemeester 1 Ode ergadering om cle raadsleden toe te laten over leg te plegen binnen hun fractie. Hierna herhaalt de burgemeester een laatste maal zijn voorstel oiii een onteigeningsbeslissing te nemen. Schepen Van Looy (CVP) en raadslid Pauwels (KVB) onthouden zich, de groep van de burgemeester gaat akkoord, cle overige CVP-ers en de oppositiepartij Agalev stemmen tegen. Daar er drie raadsleden afwezig zijn, blijkt dat er 10 voor en 10 tegen het voorstel zijn. Hierdoor wordt het voorstel verworpen. Dit noemt men"staking van stemmen". Hierop stelt raadslid Pauwels aan de raad voor om het voorstel tot klassering te verdagen tot na het congres van Het Convent en cle Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg in het Casino in Wortel Kolonie zelf. Agalev stemt tegen het verdagen , de heren Van Looy, Brosens, Jansen, Verlinden, Van Bavel en Van Aperen onthouden zich. De rest van de raadsleden wil zich wellicht verder informeren. Wij hebben er echter niet veel op het congres tegengekomen. •

Ondanks alles bij/ten de ledeui van i'zu' Het Convent nog optimistisch. De voorzitter van de Adviescommissie voor Monumenten en Landschappen, Herman Stvnen (rechts), kon alvast een positief advies uitbrengen.

,g,A

garage VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten * autoverhuur * tweedehands + demowagens Ook: * carwash

* carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33


Landbouwers staan achter de bescherming van Wortel-kolonie

V.C.M.-Congres neemt vooroordelen weg 'Wortel-kolonie zal het statuut van beschermd landschap krijgen', lezen we in een nota van de Bedrjfskring rundveehouders, 'de bedrijfskring is daar blij om. De lancibouwactiviteiten die er plaats vonden hebben een stempel gedrukt op dit uniek domein. Door het beschermingsbesluit zullen de landbouwgronden definitief in die functie bevestigd worden'. Door de studiedag van de 'Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg', over het nieuwe decreet rond de bescherming van landschappen, zijn veel vooroordelen weg genomen. Een gesprek met René Aerts voorzitter en Dirk Faes, ondervoorzitter van de bedrijfskring. Het VCM-congres werd bijgewoond door een 100-tal personen, meestal vertegenwoordigden ze een vereniging die bezorgd is voor ons historisch en cultureel erfgoed. Rundveehouder René Aerts. van Minderhout, is bezorgd om zijn kostwinning én om de toekomst van Wortelkolonie. Voor René en de andere rundveehouders vallen die belangen gedeeltelijk samen. René kocht een gedeelte van het melkquotum van de kolonie en heeft de gronden die daaraan verbonden zijn in gebruik. Hij heeft de studiedag én de persconferentie met niéér dan gewone belangstelling gevolgd en daarna besproken in de Bedrijfskring. Hij, en ondervoorzitter Dirk Faes, spreken dus niet in hun eigen naam, maar namens de vereniging. Voor hen mag men de kolonie beschermen, méér zelfs, na een bescherming zijn die gronden definitief landbouwgrond. Dat op zich geeft ons een veilig gevoel. 'Hoe evolueert het domein als het niet beschermd is?'. vraagt Dirk zich af. 'De nieuwe eigenaar, wie dat ook is, kan nog alle kanten op. De eerste jaren zal men nog voorzichtig zijn, maar plots liggen 'de behoeften anders' en komt er een verkaveling, een sportcomplex, of nog veel erger... ge weet dat nooit.

Hoogstraatse bedrijven Tijdens het congres kwam natuurlijk ook de bouw van boerderijen en stallen aan bod. Wat ons betreft moeten daar geen nieuwe gebouwen komen. Dat hoeft echt niet. Hier in de streek zijn heel veel jonge melkveebedrijven, meer dan genoeg. Bovendien maken de onteigeningen voor industrie-, transport- of woonzone en voor de aanleg van de HST de druk op de gronden alsmaar groter en stijgen de prijzen. Het gevolg daarvan is dat verschillende bedrijven verplicht zijn oni gronden te bewerken tot 50 km buiten Hoogstraten. 'Ik heb gronden in Oelegem in gebruik' zegt René. 'en Dirk in Poederlee. Anderen in Turnhout. Retie en ga zo maar door.

We pleiten ervoor dat de landbouwgronden van de kolonie bij voorkeur door landbouwers van de fusie Hoogsiraten bewerkt zouden worden. Geef die farniliebedrij ven van hier ruimte, méér hebben ze niet nodig. Na de bescherming en als de nieuwe eigenaar gekend is, zou er een einde moeten komen aan de seizoenpachten. Die pachten gaan bijna uitsluitend naar mensen die buiten de traditionele landbouw staan, vb een 'patattenfabriek' die veel geld geeft om éénmalig alles uit de grond te halen wat mogelijk is, om dan de gronden, bijna onbruikbaar, achter te laten. Daar is niemand mee gediend. Wij kunnen ook nooit de prijzen geven die de patattenhoer of de conservenfahriek uit Holland geeft, daar kunnen wij nooit tegen op. Als wij pleiten voor de bedrijven uit Hoogstraten eisen we zeker geen exclusiviteit op. Als daar op bepaalde gronden een soort model- of proefboerderij zou konien dan is dat prima. De provincie beheert de Rooibeekhoeve in Geel, als voorlichtingsbedrijf, dat kan in Wortel misschien vanuit de bestaande boerderij. Als ik op de persconferentie hoor dat Het Convent alle partijen bij elkaarwil brengen, dan is dat goed nieuws voor ons. Want de VLM... 'daar kunnen we echt niets op zeggen, die komen hier niets vragen.'

Goed geluisterd Het geheel van dreven, bossen en landbouwgronden maakt Wortel-kolonie tot wat het is, en zo moet het blijven. Bij dat landschap hoort grazend vee en, in de zomer, normale landbouwteelten. Er moet plaats zijn voor volwaardige landbouw, boeren op een manier zoals dat vandaag hoort te gebeuren. Weiland is een teelt als een ander, een teelt die onderhouden moet worden. 'Er mogen en er zullen ook geen beperkingen zijn naar het aantal stuks vee' zegt René, 'zo marcheert' dat niet'. Het aantal stuks vee is afhankelijk van de hoeveelheid grasgroei, zo eenvoudig is dat. Richtlijnen naar het soort vee mogen er wel zijn. Nu loopt daar rood en zwartbont vee en wat vleesvee, maar geen vreemdsoortige runderen. Die horen in dat landschap niet thuis. Ik heb op het congres goed geluisterd, ook wanneer het ging over de vrije teeltkeuze. Dat ging zelfs tot laagstam boomgaarden. Als iemand daar een stuk boomgaard zou willen maken, dan mag dat. Het zal allicht niet gebeuren, maar het zegt veel over de manier van benaderen. Beschermen is niet bevriezen, heb ik daar gehoord. een beschermd huis moet ook aangepast worden aan de tijd. Met een beschermd landschap is dat ook zo. 'normale landbouw' kan mee de economische drager van het domein worden. 12

Geej de kleinere placitselijke bedrijven rol/me in her beschermde geheel', vragen René Aerts en Dirk Faes

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio

De Hoogstraatse Maand


WORTEL-KOLONIE

Een voorstel van Het Convent Op 30 oktober bracht de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen een gunstig advies uit over de bescherming van Wortelkolonie. 'Normaal volgt de minister dit advies op', zei de heer Fierlafijn, van het kabinet Kelchtermans, tijdens de persconferentie na het VCM-congres. 'Als cle uitvoeringsbesluiten van het nieuwe decreet goedgekeurd zijn zal de minister, vermoedelijk in februari of maart 1997, de bescherming ondertekenen'. Ondertussen wil Het Convent alle betrokken partijen rond de tafel brengen, om de bestemming en de beheersvorm van het beschermde landschap te bespreken. Na de petitie in juli en de Mars op Wortelkolonie in september vorig jaar. pakte Het Convent onlangs uit met de actie 'kleur bekennen', een actie die gericht was naar de raadsleden van Hoogstraten en de politici van de provincie Antwerpen. Op 23 november was Het Convent, samen mei de Dorpsraad en de Lions club HoogstratenMarkland, gastheer bij het congres van de 'Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg' (VCM). Na afloop van dit congres organiseerde Het Curivent een persconferentie met een oproep aan alle betrokken partijen. Het Convent praat, in eerste instantie, met dc drie fracties binnen de Hoogstraatse raad, en dat is nodig, als men weet dat de raad, in zitting van 16 november, na twee uur overleg niet verder kwam dan de beslissing om géén beslissing te nemen.

Ieder zijn waarheid De standpunten zijn gekend. De fractie van burgemeester Van Aperen wil Wortel-kolonie aankopen en het domein beschermen, al laat men het binnen de raad nooit tot een stemming komen. De Agalev-fractie wil het domeïn beschermen maar is tegen de aankoop. De CVPfractie tenslotte wil geen van beide. Een meerderheid van de CVP raadsleden loopt achter Jef Van Looy aan, en die verwacht alle heil van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het Convent noemt diezelfde VLM onbetrouwbaar. 'De Vlaamse Landmaatschappij is arrogant zonder méér', lezen we in de persnota. 'Ze werken met overheidsgeld maar dulden geen inspraak. Ze geven tekst noch uitleg en beslissen alles met 'vrienden onder elk'iar'. Zo gaat de VLM wel 'in de slag' met burgemeester Verstraeten van Merksplas. naar Hoogstraten weten ze niet liggen, einde citaat.

5 voor 12 'We hebben zeker niet de pretentie dat we het probleem zelf kunnen oplossen', zegt 1-let Convent, 'maar we zien het als onze plicht om in te grijpen, want het is 5 voor 12. De Federale regering wil voor juli '97 geld op tafel. Na een eerste gesprek, met de politieke fracties, wil men een 'werkbare groep' met een brede basis samen brengen. Daarin moeten alle betrokken partijen betrokken zijn, zeker de bewoners en dc landbouworganisaties. Het Convent formuleert in de uitnodiging naar de betrokken partijen 3 uitgangspunten voor het behoud van een 524 ha groot monument: De 'bescherming als landschap' staat cciitraal. Wie voor het behoud van Wortel-kolonie is kan niet tegen bescherming zijn. Op zéér korte termijn onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden het stadsbestuur

ile woningen, de boerderij, de landbouwgronden. het Casino en de sportterreinen kan onteigenen, om ze samen met andere partners te verwerven. 3. Wat de bestemming betreft moet men uitgaan van de bestaande toestand. Landbouw, zachte recreatie én (opnieuw) een sociale functie moeten een plaats kunnen krijgen in het beschermde landschap, waar de bestaande sociale bewoning behouden blijft.

'De minister zal het gunstig advies van de Koninklijke Commissie iiie! naast zich neerleggen ', zei de heer Fierlafijn (links), afgevaardigde i'an liet kabinet Keichtermans, op de persconferentie.

Kleur bekennen Op IS november verzoncl Hei Convent 55 brieven aan de leden van de gemeenteraad van Hoogstraten (25), de Bestendig Afgevaardigden van het provinciebestuur en de senatoren en volksvertegenwoordigers van de provincie Antwerpen. Op clie manier wou Het Convent cle politici dc kans geven om dc aanvraag tot bescherming als landschap mee te onderschrijven. Het Convent ontving 26 antwoorden, ook al werd er vanuit VLM kringen op aangedrongen om 'zéér voorzichtig te zijn niet het goedkeuren van cle bescherming'. Ook dat is kleur bekennen. Ondertekenen de aanvraag (CVP) Genteenteraaclslid B lockx Jef (KVB) Gemeenteraaclslid Brosens Jos (Meer) (CVP) Volksvertegenwoordiger De Schamphelacre Mia (KVB) Gemeenteraadslid De Smet Kristin (VLD) Bestendig Afgevaardigde De Weze Charles (Agalev) Gemeenteraadslid Fret Jan (Agalev) Volksvertegenwoorcliger Geysels Jos (VLD) Volksvertegenwoordiger l-luts Fernancl (KVB) Gemeenteraadslid Jansen Michel (CVP Schepen Pcerlinck Staf (SP) Staatssecretaris Peeters Jan (Agalev) Gemeenteraadslid Sprangers Alfons Senator (CVP) Slaes Paul (CVP) Volksvertegenwoordiger Suykerhuyk Herman (KVB) Gemeenteraadslid Tackx Frans (VLD) Volksverlegenwoordiger Taelman Wi Ily (Agalev) Gemeenteraadslid Verhuist J uul (CVP) Gemeenteraadslid Van Bavel Jos (KVB) Van Ammel Marcel Schepen (KVB) Burgemeester Van Aperen Arnold (VLD) Volksvcrtegermwoordiger Van Aperen Jul (Agalev) Volksvertcgenwoorcliger Van Dienderen Hugo Volksvertegenwoorcliger van den Aheelen Marc VLD) (CVP) Volksvertegenwoordiger Van Eetvelt Jozet (CVP) Voorzitter CVP Van Peel Mark (Agalev) Gemeenteraadslid Woutcrs Mark De verklaringen van deze politici zijn inmiddels bij het dossier gevoegd, dat hij minister Kelchtermans ter ondertekening op tafel ligt.

13


A KTUEEL

Het verkeersplan est arrivé 16.000 auto's per dag door de Vrijheid Maandagavond 9 december waren er meer dan 120 inwoners afgezakt naar het administratief centrum voor de voorstelling van het verkeersplan, opgesteld door het Verkeersstudiebureau Libost in opdracht van de gemeente. Schepen Jef Van Looy stelde in zijn inleiding vast dat er tot nu toe slechts losse maatregelen genomen waren om de verkeersveiligheid in Hoogstraten te verbeteren. Daarom besloot het gemeentebestuur om een globale studie te laten uitvoeren voor gans de fusiegemeente. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kan de gemeente voor de toekomst een aantal prioriteiten vastieggen, die dan in de loop van de volgende jaren systematisch aangepakt kunnen worden. Lihost is in haar studie uitgegaan van een aantal tellingen, uitgevoerd op belangrijke kruispunten, snelheidsnietingen, enquêtes en ongevallenstatistieken. Hierbij heeft zij ruime steun gekregen van alle Hoogstraatse scholen, het gemeentepersoneel en tal van vrijwilligers. 1-let voorlopig concept werd aan het publiek voorgesteld, waarna de grote lijnen van mogelijke maatregelen per deelgemeente konden bediscussieerd worden. Wij hebben intussen nog niet de tijd gehad om gans de bundel uitgebreid door te nemen. In de loop van de volgende maanden komen wij zeker uitvoerig op deze materie terug. Intussen geven wij u enkele krachtlijnen uit het onderzoek en de eerste reacties van de aanwezigen op de infoavond.

Werkwijze en resultaten Voor wie er zich nog niet bewust van zou zijn: Hoogstraten heeft een verkeersdrukte die kan tellen en dus ook geteld werd. Dat gebeurde aan verscheidene kruispunten, telkens gedurende 3 uren. Hiervoor deed men vooral beroep op gepensioneerde vrijwilligers. Daarnaast werden er ook tellingen uitgevoerd door middel van telslangen die gedurende twee weken alle verkeer registreerden. Hierdoor kreeg men een inzicht in de hoeveelheid van wagens maar ook van de spreiding ervan over gans de week. Hieruit kwam de gewestweg HoogstratenMinderhout als drukste baan in de gemeente. Op de Vrijheid werden op een etmaal van 24 uur niet minder dan 16.000 auto's en vrachtwagens geteld. Ook Wortel en Meer hebben hun deel in de drukte met 5.700 (Wortel) en 4.800 (Meer) wagens per dag. Meerle en Meersel-Dreef daarentegen worden minder intensief bereden, maar de keerzijde van de medaille is dan weer de hogere snelheid. Ook het fietsverkeer en het openbaar vervoer werd in kaart gebracht, en aan de hand van de ongevallencijfers werden de meest gevaarlijke kruispunten vastgelegd. Om de term 'gevaarlijk' te gebruiken, gaat men uit van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel zich de afgelopen vijf jaar heeft voorgedaan. Hieronder vallen bijna alle kruispunten op de Vrijheid en zeker deze aan de Gelmelstraat en de Loenhoutseweg. Ook de Bredaseweg (14 ongevallen), de Langenberg (24) en de John Leysenstraat blijken zeer onveilige plaatsen te zijn. Waar in de Vrijheid de grote drukte een rem blijkt op de snelheid, zijn de voornaamste ongevallen op de andere wegen direct of vaak indirect een gevolg van overdreven snelheid. 14

Daarom werden er in het kader van dit onder zoek ook snelheidsmetingen uitgevoerd op tal van punten. Als we de 50%-norm hanteren, dan komt men in Meer tot een snelheid van 57 km per uur, in Worteldorp 68 km per uur, op de Lodewijck De Konincklaan zelfs tol 83 kni per uur.

Enkele krachtlijnen Aan de hand van een vijftal doelstellingen zoals verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaar heid, en aandacht voor mobiliteit en het milieu, heeft het studiebureau Lihost een aantal mogelijke oplossingen aangeboden om knelpunten en gevaarlijke situaties zo veel mogelijk te vermijden of alvast te verminderen. Wij stippen er enkele voor u aan. - Om te vermijden dat het vrachtvervoer van de El 9 met bestemming Rijkevorsel voortaan nog via de Loenhoutseweg en de Lodewijck De Konineklaan zouden rijden, wordt er een verplichte route voorzien langs de Hinnenboomstraat en zo via de Houtelweg naar Gammel. - Vanaf de Gelmelstraat tot aan de splitsing in Minderhout naar Meer zou er een absoluut verbod moeten komen van doorgaand vrachtvervoer. Alle vrachtvervoer vanuit Turnhout voor Nederland zou dan via de Loenhoutseweg richting El 9 moeten rijden. Vaag bestaat er reeds een denkpiste voor een verbindingsweg of omleidingsweg tussen Loenhoutseweg en de baan Wortel-Merksplas. - In het verkeersplan worden heel wat verkeerseilandjes voorzien om veilig en in t \VCC tijde ri (le haan le kunnen oer teken.

cii

ij die luisteren.

Zij clie liet uitleggen...

Ook verkeersplateaus komen uitvoerig aan bod. Tijdens deze voorlichtingsavond werden er groepjes gevormd per deelgemeente om de voornaamste voorstellen eens kritisch te bekijken. Nadien konden er aanvullingen gegeven worden of bijkomende vragen gesteld worden. Eén belangrijk gegeven dat regelmatig naar voren kwam, was het totaal ontbreken in de studie van concrete gegevens over het bestemmingsverkeer. Zolang men geen juist inzicht heeft op de trajecten die het verkeer aflegt, is het ook heel moeilijk om passende maatregelen te nemen. Schepen Van Looy wist ons evenwel te vertellen dat deze gerichte tellingen normaal reeds in augustus hadden moeten plaatsvinden maar door de wegenwerken in Merksplas in het water gevallen zijn. Het verkeer heeft hierdoor zijn normale route wellicht gewijzigd. In ons volgend nummer zullen wij uitvoerig op dit verkeersplan terugkomen. Openbaar onderzoek ruimtelijk structuurplan Vlaanderen Vanaf december tot eind februari loopt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het Structuurplan Vlaanderen. Ook in Hoogstraten kan men zich infornieren en de plannen inzien. In de inkomhal van het administratief centrum en in de bibliotheek zijn folders hierover te vinden. In het infoblad van 6hruari verschijnt ook een artikel. Daarnaast organiseert de verantwoordel ij ke administratie van de Vlaamse p r ov i n ei a le i n forma t i e - en s p raak vergaderingen. Ook hierop komen wij later uitvoeriger terug. •


PUBLI-REPORTAGE

Gemeentekrediet Hoogstraten in 't nieuw Zaterdag 23 november 1996 was een belangrijke dag in de geschiedenis van het Hoogstraats Gemeentekrediet: toen werd immers het nieuwe kantoor aan de Vrijheid nr. 109 officieel geopend met een receptie en een opendeurdag, waarop het woord gevoerd werd door o.a. Stef Vermeulen en burgemeester Van Aperen. Stef Vermeulen, woonachtig te Westmalle, vormt samen met Philippe Willems (de schoonzoon van Gemeentekredietman van het eerste uur: Jan Verheyen) de tandem VermeulenWillems die cle leiding heeft van de vennootschap V.O.F. Vermeulen-Willems. Sinds Jan Verheyen in 67 het agentschap opstartte is er reeds heel wat water door dc Mark gevloeid en groeide het kantoor gestaag. Hij verkreeg daarbij uiteraard heel wat hulp van zijn vrouw Lydie en zijn reeds vermelde schoonzoon Phllippe Willems. Drie jaren geleden besloot hij echter het wat rustiger aan te doen. doch ondanks zijn wieleraktiviteiten, blijft hij nog steeds part-time verbonden aan het kantoor. waar hij zich vooral bezighoudt met beleggingen. Als we nu nog Kalrin Christianen vermelden, die verantwoordelijk is voor het onthaal, de verzekeringen en de jongerenservice AXION, clan hebben we het totale personeelsbestand van het vernieuwde Gemeentekrediet vermetd.

Een volledig bankgamma Wie nog zou menen dat het huidige Gemeentekrediet een Spaarkas is met beperkte service, dient dringend eens een bezoek te brengen aan het gloednieuwe kantoor, waar naast een moderne selfservice banking-ruimte, een ruim lanclschapsbureel is aangelegd waar cle klant in alle discretie zijn bankzaken kan afhandelen. Het Gemeentekrediet biedt immers het volledige gamma van mogelijke en misschien zelf haast onmogelijke bankprodukten aan. Wij overlopen even dit gamma Katrin is verantwoordelijk voor het onthaat. de AXION-jongerenservice en het verzekeringspakket. Zij volgt momenteel een cursus

91 0 _1. ~

Het clviia,nisch gemeeiitekrediettecini. verzekeringsmakelaar om ook het aspect verzekeringen volledig en professioneel aan bod te laten komen. Het AXION-jongerenservicepakket is wellicht reeds goed gekend bij het jonge publiek van 12 tot 25 jaar dat zijn eerste stappen zet in de wondere wereld van het bankwezen. Zij kunnen o.a. een CD-bon krijgen indien ze minimum 12 verrichtingen doen op hun jongerenrekening. Op de opendeurdag konden de jeugdige klanten o.a. gratis surfen op het Internet. Daarnaast staat het Gemeentekrediet erg sterk op het gebied van hypothecaire kredieten, met scherpe rentevoeten en een volledig professionele afhandeling van het kredietdossier. Ook op het vtak van de Kleine Ondernemer en Zelfstandige, kan het Gemeentekrediet heel wat betekenen. We denken daarbij aan kredieten en beleggingen, rentetoelagen, subsidiëring, fiscaal advies enz. Speciaal voor Vrije Beroepen en Zelfstandigen biedt het Gcmeentckrediet een aanbod van diensten aan, QUADRA genoemd dat bestaat uit een uitgekiende mix van zichtrekening, beleggingen, kredieten en verzekeringen.

Een derde zeer belangrijke pijler van het bankgamma dat het Gemeentekrediet aanbiedt zijn de diverse vormen van beleggingen: kasbons. Euro's. SICAV's, enz. Ook op dit gebied groeit het Gemeentekrediet gestaag dankzij een professionele aanpak. Naast het puur commerciële werk houdt het Gemeenlekrediet zich ook bezig met wat men 'vorming' voor haar cliënteel Zou kunnen noemen. Zo werden er reeds seminaries georganiseerd voor handelaars en zelfstandigen o.a. over de onderwerpen: time-management en de opvolgingsproblematick in familiale bedrijven.

Openingsuren Wij kregen, tot besluit, na een bezoek aan dit vernieuwd agentschap, de stellige indruk dat het Gemeentekredietteam: Phil ippe, Stef. Jan en Katrin, er alles aan te doen om dit agentschap tot volle bloei te brengen. Dat zij veel belang hechten aan een zo breed mogelijke bereikbaarheid mag blijken uit het feit dat het nieuwe kantoor elke zaterdag doorlopend geopend is van 9 uur tot 16.00 uur. Verdere openingsuren zijn: elke dag van 9uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16.30 uur. (Op een vrijdag tot 18 uur) Bovendien kan men voor de meest courante bankverrichtingen steeds terecht bij de self service bankautomaten, die geopend zijn elke dag van 6 uur 's morgens tot 22 uur 's avonds.

De Verheyen-factor

Burgemeester Van receptie.

-

peren in ge,spreh iiiet iie cliie cieur inn lic'î Genicenteki'eclict tijdens de

Wie het kantoor bezoekt merkt ook op dal de sportieve sfeer die steeds rond het Hoogstraatse gemeentekrediet gehangen heeft nog lang niet verdwenen is. In de onthaalruinite han gt, fris gewassen en gestreken het truitje nr. 10 van Gert Verheyen van Club Brugge. De Verheyenfactor blijft spelen. Wij wensen het Gemeentekredietteam veel succes!

(publi-reportage) I


h(D)@2) 22mUn

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

Bij het verschijnen op het einde van het jaar past misschien wel een nieuwe waarschuwing voor de verenigingen en besturen: Wil u vooraf de goe-gemeente of uw eigenste leden inftrneren over de op til zijnde aktiviteiten via dit blad, weet dan dat uw kopij voor deze rubriek tijdig moet binnen geleverd worden. 01) de achterpagina van dit blad vind je altijd de uiterste datum. En wat u ons niet bezorgt, kan ook niet gedrukt worden. Over wat voorbij is, daarvan krijgen we graag een foto met wat uitleg: dat is altijd goed voor de latere geschiedschrijvers over het verenigingsleven. Aandacht vragen we speciaal voor de vooriniddag van 31 december: de kinderen gaan dan weer in groten getale de straat op om een centje te zingen. De gebuurten verzorgen zoals vorig jaar de overzetten aan de verschillende zijstraten van de Vrijheid. Aan u de vraag om uw snelheid aan te passen in de dorpskom zodat een veilig NieuviIaar kan ingezet worden. En pas op met vuurwerk : je kan niet genoeg gewaarschuwd worden! Dit zijn alvast genoeg goede voornemens om 1997 in te zetten.

AANSLAG Wat een gezellig samenzijn ter gelegenheid van een gouden bruiloft niet kan teweeg brengen. Op de Thijsakker moet men weer in het verzet komen tegen mogelijke wijzigingen aan verkavelingsvergunningen die het uitzicht en het karakter van de wijk kunnen aantasten. Op minder dan 3 dagen zette meer dan één derde van de bewoners spontaan hun handtekening onder een petitie voor het behoud van het karakter van de Thijsakker. En dan moest er nog rondgegaan worden bij de overige mensen. In die petitie verzet men zich tegen de wijziging van de grootte van de kavels en tegen de bouw van meergezinswoningen. Omdat dit niet strookt met de opzet van deze wijk, nI. een buurt voor éénsgezinswoningen in een groen kader met een tuin bij elke woonst. Het wonen op de eerste verdieping, of nog hoger onder het dak, geeft inkijkprohlemen die niet voorzien waren toen de huidige bewoners er zelf kwamen wonen. Men beschouwt dit als een aanslag op de oorspronkelijke verkaveling en vraagt aan het stadsbestuur respect voor de vroeger gemaakte plannen en afspraken op gebied van ruimtelijke ordening. Afwachten maar of de stem van de burger gehoord zal worden (wordt vervolgd) Ook nog in dit verband moeten we de lezer nog wijzen op het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 november waarin ze het openbaar onderzoek aankondigen betreffende het ontwerp Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat vanaf 1 december gedurende 60 dagen ter inzage ligt in het gemeentehuis van elke gemeente. l-loogstraten is in dit plan ingekleurd als een kleinstedelijk gebied op provinciaal gebied', wat dit voor de toekomst ook moge inhouden? Dat men het maar eens komt toelichten. Vooral wat de gevolgen ervan zullen zijn op gebied van wonen (onbeperkt verkavelen), werken en bvb.het uitbaten van bedrijven. Let wel, het structuurplan doet geen uitspraken over individuele percelen, het legt geen bestem-

16

mingen vast en is niet verordenend. Dat zal later moeten gebeuren in provinciale en gemeentelijke structuurplannen. Een coherente visie op het wonen in Hoogstraten is dringend van doen, wil men niet het lelijkste dorp van de Kempen worden op gebied van wooninfrastructuur. Maar ja, hoe meer zielen hoe meer vreugd, redeneert men blijkbaar, want dat brengt geld in het laatje. E

CONCERT Op zondag 12januari om 15 uur verzorgt de Koninklijke Fanlare Sint-Catharina haar jaarlijks concert in een heel nieuw kader onder de benaming 'Nieuwjaarsconcert'. Voor dit door dirigent Staf Mertens en zijn muzikanten tot in cle puntjes voorbereid concert, werd besloten gebruik te maken van de Rabboenizaal. Die is omwille van haar akoestische mogelijkheden door muziekliefhebbers erg gewaardeerd. De gebrachte werken zullen daardoor beter tot hun recht komen zodat de toehoorder in optimale omstandigheden kan genieten. Dit programma wordt aan alle muziekliefhebbers gratis aangeboden op zondag 12 januari om 15 uur 'Es ist bestimmt in Gottes Rath' (Mendelssohn). 'Southwinds' (D. Court), 'Classical Canon' (A. Waignein), 'Rikudim' (J. V.d. Roost), 'The Story of Demis Roussos'. 'Churumbelerias' (E. Ruiz), 'Walter Tuschla prsentiert Verdi'. Na de pauze volgen nog : 'Excellence' (W. Laseroms), 'Carribbean Variation' (J. D. Haan). 'Latinda' (W. Laseroms). 'A Whiter Shade of Pale' (K. Reid), 'Traumreise Griechenland' (N. Studnitzky), 'Moonlight Serenade' (Glen Miller). Warm aanbevolen. E

TONEEL K.W.B.

Op 23 en 24 november speelde de K. W.B. weer met groot succes toneel: een rijke aap zonder staart' werd tweemaal met succes opgevoerd waarbij de butler niet uit zijn rol te krijgen was. (vinr) Fried Janssens die tekende voor de regie, Lief Boevkens voor de grimne, Johan Vermneeren, Jos Smouts, Geert Boeckx, Dirk Lambrechts verantwoordelijk voor licht en geluid, Stan Bru'ndonckv was souffieur. Vooraan: Chris Aerts, Kris Van Loon, Eddv Hendrickx, Tinne Smouts, Kris Smouts.


HOOGSTRA TEN

Het leven is mooi! Voor velen isStan Van Hoof geen onbekende! Jarenlang immers reed - en rijdt hij met zijn rolwagen door de Vrijheid. en zo leerde hij de mensen van zijn naaste omgeving kennen. Zovele banden van vriendschap en trouw, van vreugde en ontroering heeft hij gesmeed, dat alleen al hei woordje 'Stan' een begrip is geworden

lichamelijk gehandicapte gehoi -en werd, dat er voor hem, zoals voor zovele anderen in die tijd, geen kansen waren om normaal op te groeien. Hij kreeg zelfs de kans niet om naar school te gaan. Zo waren o.a. 'lezen en schrijven' er voor hem niet bij. Maar dapper en levenslustig als hij is, is hij onder impuls van z'n neeljes en nichtjes en met de hulp van enkele lieve mensen en met veel zweet, er op zijn vijftigste in geslaagd die onmisbare takken van de wetenschap onder de knie te krijgen. Zo kwam het dat hij in 1981 een eigenhandig geschreven boek letter na letter werd hem gedicteerd - liet verschijnen, een boek dat thans nog in vele boekenkasten prijkt. Met het succes en de vele gelukwensen om zijn eerste boek had Stan de smaak te pakketi om nog meer te vertellen over zijn jeugd. zijn thuis, zijn vakanties, zijn hedevaarten, zijn ervaringen in het rusthuis, zijn kijk op het leven en de mensen,... Uren heeft hij over dit al les verteld aan mensen die hem nauw aan het hart liggen en die hebben het in zijn plaats geschreven ('Ik ga het niet meer allemaal zelf schrijven', zegt Stan, 'want dan zou iedereen het boek met de kruiwagen moeten komen halen'). Zo is zijn tweede boek 'Het leven is zo mooi' ontstaan.

Uren vertellen leverde zo/'as liet îo'eecic boek van Stan Van Hoof op. Op de laatste dag van het jaar wordt Stan 70. In het gezin van elf kinderen uit Merksplas was hij (Ie middelste in de rij. Dit is op zich niet zo verbazend, bijzonder is wel dat hij in 1926 als zeer zwaar

'Het leven is zo mooi' kost 475 BEF, het boek omvat 80 bladzijden op A4-formaat en is 01) een handige en praktische inanier te lezen, de bladen vallen nier terug. Reeds 200 exemplaren vonden een hestemming! Het kon bekomen oorden bij Sian ze/fin liet rust/mis (kamer]]) en dat heeft hij 't liefst, liet kan ook mia een overschrijving op her reken ingnuinrner 414-6075 779-26 van BOEKSTAN, Vrijheid234, 2320 Hoogst raten (niet vermelding 'Het leien is zo mooi'). u

BLIJVEN GELOVEN IN OPVOEDING?!? Cursus over opvoeding in 5 avon Informatie: C. Crezée. Tel. 314.10.37 Dit initiatief gaat uit van de Evangelische Christenen Hoogstra ten.

Tijdens het eerste weekend van februari houdt de KWB en KAV de jaarlijkse hobbytentoonstel Ii ng. Een oproep dus aan al diegenen die een hobby beoefenen waarmee ze eens naar buiten kunnen treden, wordt gedaan want wat blijkt 1-loogstraatse exposanten laten zich minder en minder zien. Wie zich geroepen voelt om zijn creativiteit of vaardigheden te vertonen, meldt zich aan bij A. Aerts, tel. 3 14.61,19. Doen! El

STANDBEELD Blijkbaar zijn we mis geweest met de plaats die we suggereerden voor het op me richten standbeeld van Deken Lauwerys. Het parkje in de Gravin Elisabethlaan met zicht op 'zijn toren 'is afgevallen. Het standbeeld zal een plaats krijgen op de Vrijheid tussen de dekenij en de kerk : de vormgeving zal dan ook verwijzen naar de persoon van de Deken, die dagelijks tegen de wind in zich van woonplaats naar werkplaats begaf. Het beeld zal dan ook enige beweging in zich hebben. Daarbij is een oinkadering met een plantsoen met zithoek of -bank voorzien. De plannen zijn in die mate al gevorderd dat het feestconiité dat begin dit jaar werd opgericht, reeds een kunstenaar verkozen heeft die voor de uitvoering zal instaan. Drie Hoogstraatse beeldbouwers stuurden hun ontwerp(en) in. Jef Martens koos voor een herkenbaar beeld op ware grootte. en eerder klassiek geïnspireerd, in hoogwaardig brons uitgevoerd. Zijn werkstuk werd dan ook weerhouden door het comité dat ook als jury fungeerde. Ook Luc Dockx en Paul Verbeeck hebben hun verdienste gehad door het indienen van een ontwerp. Kostprijs voor het standbeeld bedraagt 1 miljoen BF. Sedert de herdenkingsplechtigheden naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Deken Lauwerys, werd door het feestcomité reeds een 300.000 BF ingezameld. Samen met de door het stadsbestuur beloofde 500.000 BF is men alvast een eind op weg om de kosten te dekken. De initiatiefnemers doen een beroep op allen die de Deken nog gekend hebben en aan iedereen die diens waarden van priester-leraar nog verder willen doen leven, om een bijdrage te leveren. Stortingen kunnen gebeuren op rek.nr . 733-3182410-64 ten name van Feestcon1ité Deken Lauwerys. Wie een gift doet van 10.000 BF zal zijn naam op discrete wijze vermeld krijgen op de sokkel van het standbeeld. Voor meer inlichtingen, Dienst voor toerisme en cultuur, 340.19.55. El

gaas GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98 17


HOOGSTRA TEN

DORPSRAAD De OPEN ALGEMENE VERGADERING van de dorpsraad vindt plaats op donderdag 30 augustus om 20 uur in zaal Pax. U krjgt er alvast een verslag van het bestuur van het afgelopen jaar en de jaarlijkse gelegenheid om het schepencollege aan de tand te voelen. Bij uw uitnodiging die huis aan huis wordt verspreid, zit een formuliertje waarop u vooraf uw vraag kan stellen, dat af te geven is aan de ingang van de zaal. En u hebt inspraak in de prioriteitenbepaling voor 1997 en volgende jaren. over wat volgens u dringend moet aangepakt worden in Hoogstraten. Men zegge het voort! Pl

MARCKRIVER JAZZ Voor wie het nog niet zou gemerkt hebben, maar café De Gulden Coppe is up bepaalde maandagen gesloten, niettegenstaande dat het er dan toch vollen bak' is. Wel, dan is er zeker een avond Jazz van de bovenste plank geprogrammeerd. Want sedert enkele maanden is deze Hoogstraatse uithating vaste pleisterplaats van de Marckriver New Orleans Jazzclub. Zij verruilden het afgelegen zaaltje van de tuinbouwschool voor een afspanning op de Vrijheid, waar je eens per maand kunt genieten van de echte, onvervalste New Orleans muziek. Huisorkest van de club is de Cotton City Jazzband hoewel recent op 9 december de oude Marc kriver N.O. Jazzfriends voor een optreden werden verzameld tot grote vreugde van de trouwe leden. Op maandag 13 januari is er het volgende maandelijkse optreden : HERMAN SOBRIE's QUARTET brengt u live jazz in Hoogstraten. Begin is om 20 uur en de toegang is vastgesteld op 250 BF. Allen daarheen! Ei

KUNSTKRING SPIJKER Met de voorstelling "Ik luister naar Istanbul" van TEATERTENTOG richt de Kunstkring de spotlichten 01) Turkije. Ook al gaat Europalia Turkije in 1997 niet door, toch wil men dit land in zijn diversiteit en rijkdom aan het publiek voorstellen, hoewel reeds bekend als toeristisch trekpleister. Wie er éénmaal was, blijft onder de indruk van de gastvrijheid, en voor wie er nog niet was, is deze voorstelling de ideale introductie. "Ik luister naar Istanbul" is een geheel van reisimpressies, poëzie. kabaret, toneel en muziek voornamelijk gebracht door Turkse kunstenaars met namen als Aziz Nesin, Orhan Veli Kanik, Duygu Asena en Nazim Hikmet. Marleen Taekels en Gil Vrydaghs reisden verschillende keren naarTurkije en brengen samen met voornoemde artiesten deze ontmoeting tussen Oost en West 01) cle planken. Op woensdag 5 maart om 20 uur in de Rabboenizaal van het Instituut Spijker. In voorverkoop kostende kaarten 300 BF, aan de kassa 350 BF. Inlichtingen en reservaties op het nummer 314.55.36. Op zondag 19 januari organiseert dezelfde Kunstkring hun vijfde aperitiefeoncert om II uur in dezelfde Rabboenizaal. De groep NOCTIVAGANT (met als thuisbasis Tielen) brengt een gevarieerd muzikaal aperitief in close harmony, vocale ontspanning op niveau. De groep pint zich niet vast op één genre. Licht klassieke muziek in vaak verrassende originele bewerkingen wordt afgewisseld met nummers van gekende crooners, jazz en pop van Anita Kerr, Manhattan Transfer en The Ftying Pickets. Aperitieven zonder hapjes of drankjes van de leden van de Kunstkring is niet denkbaar, zodat u een mooie zondagvoormiddag tegemoet gaat. Ook voor deze activiteit zijn er genummerde plaatsen voorzien, te reserveren op hetzelfde nummer als hierboven. De prijzen zijn idem.

OLDTIMER

Een impressie van de Oldtimerbeurs die in de Veiling sierd gehouden. in alle malen en gewichten werd oud rijdend materiaal boven gehaald. Vooral het grotere blinkende materiaal had veel bekijks. 18

H.O.K. HERLEEFT Bij de herdenking van de verjaardag van de geboorte van Deken Lauwerys eerder dit jaar (of vorig jaar als u dit leest in 1997) werd ook geopperd om de Hoogstraatse Oudheidkundige Kring nieuw leven in te blazen. Onder leiding van Aloïs Van den Bossche zette een groep geïnteresseerde mensen zich achter de idee, gesteund door de dienst voor Cultuuren toerisme. De kring wil verder bouwen 01) de erfenis van de Deken, maar gaat wel werken volgens hedendaagse normen van geschiedschrijving. De streekgeschiedenis wordt vanuit een breder perspectief bekeken en zal minder aandacht besteden aan het religieuze en de overdreven klemtoon op de adellijke personen die het land van Hoogstraten groot maakten. ten voordele van de te weinig belichte geschiedenis van de gewone man in sociaal-economisch opzicht. Meer aandacht zal besteed worden aan een begrijpelijke en boeiende taal en de publicaties zullen een meer hedendaags uitzicht krijgen. met meer illustraties, zonder aan de wetenschappelijke kwaliteit van de HOK-boeken te tornen. Verder zal de Heemkundige kring zijn handen vol hebben aan het beheer en de (hopelijk spoedige) heropening van het stedelijk Ost-museuni. Een andere taak die weggelegd is. betreft de bescherming van waardevolle gebouwen en landschappen. Ook uitstappen staan op het menu zo werd recent nog een studiedag georganiseerd over de Hoogstraatse watermolen. Waarvan we nog geen resultaten mochten ontvangen (nvdr). Om alvast aan te knopen met de traditie van de HOK-jaarboeken, verschijnt eind december een nieuwe titel 'Meerle en het Land van Hoogstraten in de Middeleeuwen' van cle hand van Guy Muësen. Het boek beschrijft de vroegste geschiedenis van de heerlijkheicl, bestaande uit de Vrijheid I-Ioogstraten en de omringende dorpen, waarbij de auteur vooral zijn geboortedorp Meerle onder de aandacht brengt. Guy Muësen is momenteel werkzaam als journalist bij De Financieel-Econniische Tijd, en woont sedert 1993 in Meersel-Dreef. Zijn licentiaatsthesis lag aan de basis van dit boek. Hierin probeert de schrijver hei leven in het middelee1Ar.' (1ni'pj' Medlrje in al zijn aspecten to toren kennen. Vanuit dit tandhouwdorp beschrijft hij de relaties met de omliggende dorpen en vooral met de Vrijheid waar de producten van hei tand vr'rhandelcl werden. Dat Hoogsiraten in 1210 vrijheidsrechten kreeg als dorp. betekende nog niet dat het op dat moment al een belangrijke centrumfunctie vervulde, is één van de stellingen die in het boek wordt toegelicht zodat deze misvatting niet langer de ronde doet. 'Meerle en het Land van Hoogstraten in de Middeleeuwen' verschijnt op 20 december in een beperkte oplage van 500 exemplaren. Het is verkrijgbaar bij de Dienst voor Toerisme en Cultuur (raadskelder van het oude stadhuis) en kost 750 BF. Ook via de daghladwinkels zal het verspreid worden. Bestellen kan ook via storting van 850 BF op rek.nr . 088-0630430-22. E

01

. •,

_ _____


HOOGSTRA TEN

In Memoriam

Kristien in de bib

Meester Jules Voet

Hoe t'erniaarclschrijjsterKristieit Hemmerechts ook is, beschainend %teinig Hooi,'srrc tienaren trokken naar de bib om naar haar te luisteren. Aan haar stralende uiterlijkte zien, laat ze liet niet aan haar hart komen, ze weet dat ze veel lezers heefi en daar komt liet toch op aan. Enkele maanden na zijn 80ste verjaardag is Meester Voet in het A.Z. SintJozef te Turnhout overleden op 9 december. Jules Voet, geboortig van Wortel, genoot zijn opleiding tot onderwijzer aan de Normaalschool van Mechelen-aande-Maas. Na enkele jaren ad interim her en der kwam hij in de gemeentelijke basisschool te Hoogstraten terecht einde 1941, kort na zijn vrijlating als krijgsgevangene in Duitsland. Hij onderwees enkele jaren in het eer ste leerjaar en kwam later, toen de 4de graad verdween, in de hogere klassen terecht. Hij stond bekend als een strenge meester want hij was ervan overtuigd dat zonder tucht niets kon bereikt worden. De laatste vier jaar van zijn loopbaan promoveerde Jules Voet tot schoolhoofd. Hij nam afscheid een jaar vroeger dan voorzien opdat jongere collega's aan de slag zouden kunnen blijven. In de Hoogstraatse gemeenschap was Jules vooral in sportieve kringen actief. Hij leerde er met cle duiven spelen en stichtte de Supportersciub. de Rooikens, ter ondersteuning van H.V.V. Hij werd ook nog voorzitter van de voetbalclub in de periode dat Hoogstraten van eerste provinciaal naar cle hogere klasse promoveerde. In 1992 vierden Jules en Liezeke VoetVan Corp de gouden bruiloft in familiekring. Het gezin werd in 1967 zwaar beproefd bij de dood van Freddy in zijn 1 8de jaar. J.B.

48 uren van de Gelmel Het wordt stilaan een traditie. Dc Gelmel is ook dit jaar weer 48 uren aan één stuk open. Vanaf dinsdagmorgen 31 december tot donderdagmorgen 2 januari in de vroege uurtjes. Al enkele jaren zorgen een paar creatieve Gelmelfanaten ervoor dat gedurende deze dagen de Gelmel wordt omgetoverd tot een ware feesttempel. Maanden wordt er gewerkt aan prachtige decoraties en muurschilderingen die telkens weer verrassen. Het thema clii jaar blijft tot op het allerlaatste moment een geheim, maar het woord 'ZWOEL' is een goede tip. Om middernacht wordt er met oudjaar weer een spetterend vuurwerk ontstoken. Enkele jaren geleden was het trouwens Will die een clriehondcrdduizendklapper liet afgaan die onze noorderburcn ook gehoord moeten hebben. Tijdens deze 48 uren staat er (tegen betaling) een nuchtere chauffeur voor je klaar. Ei

DAVIDSFONDS Het gerechtelijk systeem kwam recent naar aanleiding van enkele pijnlijke affaires zwaar onder vuur te liggen. Het Davidsfoncls wil inspelen op deze actualiteit en op de vele vragen

waarmee velen van ons zitten. Op maandag 20januari om 20 uur in het Auditorium van het Seminarie zal Tom Peeters, advocaat aan de balie van Antwerpen een uiieenzettting geven over de werking van ons justitie-apparaat en over wat er mis loopt. Op woensdag 5 februari, zelfde plaats, zelfde uur, komen Jef en Maria Lembrechts verslag uitbrengen van hun reis naar Namibië en Zuid-

Afrika. Hartje winter kijkt het Davidsfonds al naar dc zomer. Hun jaarlijkse zomerreis werd reeds vastgelegd van 26juli tot en met 2 augustus en trekt naar de Italiaanse en Zwitserse Meren. In Baveno aan het Lago Maggiore wordt er over-

nacht. Voor de prijs van 18.420 BF kan je mee, op basis van half-penston. De bus rijdt alleen overdag. Voor inschrijvingen moet je zijn bij Swa Verschueren, 314.11.88. voor 15 februari. E

7

G 5. K W~ONINP-1S u 0 ~

............

UN BVBA

'

03/315.87.14

143


HOOGSTRA TEN

Goud in Hoogstraten

afgeleverd) reed ze met jeep en aanhangwagen naar de depots. En wanneer Fons om 12 uur 's nachts terugkeerde van Antwerpen niet wasgoed, waren er 's morgens om 6 uur al wat hemden gewassen , zodat het volk direct kon beginnen strijken.

ALFONS JANSEN en MARIA SWAEGERS Fons Jansen en Maria Swaegers voorstellen, hoeft toch niet echt meer in Hoogstraten, denken we. En wie op zaterdag 30 november in de file stond op cle Vrijheid omstreeks half twee, zal het geweten hebben dat de Thijsakker een gouden huwelijkspaar te vieren had. Vandaar ook dat deze gouden bijdrage verfraaid kan worden met impressies uit de stoet die het paar naar kerk en stadhuis begeleidde. Pas na de feestelijkheden trokken we naar de Thijsakkerstraat voor een praatje met het jubilerend paar. Over de 50 jaar die ze samen optrokken. Fons werd geboren in Meer op 14juni 1922 als oudste van 3 zonen in het gezin van Corneel Jansen en Alhertina Vervoort (Hoogstratens eeuwelinge, prominent aanwezig op de viering op het stadhuis). Op de lagere school was hij altijd de eerste van de klas, hoewel "ik niks moest leren". En op zijn 14 jaar trok hij niet Karel Versmissen naar het internaat in Mechelen aan de Normaalschool. Lang heeft Fons het daar niet uitgehouden, want na drie maanden hield hij het daar voor bekeken, want hij wilde werken. Iets wat hij heel zijn leven verder zal doen, en daar heeft hij nog geen minuut spijt van gehad. Vader deed vervoer allerhande, zodat Fons dagen en nachten in de kamion zat: een tientonner, wat voor die tijd erg veel was, groter bestond toen gewoon niet. Maria zag het levenslicht in cle Gelmelstraat hij Frans Swaegers en Paulina Hillenals tweede van 6 kinderen, waaronder twee jongens en vier meisjes. Hoewel woonachtig recht tegenover het Spijker ging ze er op internaat. "Ook niks dan schreeuwen", want liet zoals Fons in Mechelen, had ze er heimwee, niet kunnen aarden. Vandaar dat ze al erg jong is thuisgebleven. Neen, ze hebben mekaar niet ontmoet op een kermis zoals dat in die tijd meestal het geval

20

was. En ook geen lange verkering. Op een bepaald moment was de vrachtwagen van Jansen in Meer uitgevallen wegens pech. en diende Fons voor veekooplieden vervoer te doen, met de vrachtwagen van vader Frans Swaegers. die veekoopman was. En die gasten makelaarden Fons en Maria aan elkaar. Na 6 maanden waren ze goed en wel getrouwd. Fons werkte nog altijd thuis. Tot de schoonvader van de oudste broer van Maria (op zijn Aantwerps) zei "Een wasserij, dat is nog iets voor jullie." Met wat hulp van thuis uit, werd de koe bij de horens gevat en in de Minderhoutsestraat de eerste stapjes gezet in wat later zou uitgroeien tot wat het bedrijf Friswit nu is. Eerst werd nog gedacht in de Lindendreef te starten, maar daar kreeg men geen bouwtoelating voor. En zij deden in het begin alles zelf : wassen, mangelen, strijken, was ophalen, mechaniek, vervoer. 's Avons na achten werd nog was opgehaald in Antwerpen om de dag erop te verwerken, want die eerste zelfwasscherij heeft niet zolang bestaan. Tot 40 depots werden aangedaan waar was werd binnengebracht en afgehaald. Als Maria niet stond te strijken aan gordijnen (kilometers heeft ze zonder vouwen

De Hoogstraatsche Zelfwasscherij Onder deze benaming startte Fons Jansen in 1946 zijn zaak op, die later de naam Friswit zou krijgen en uitgroeide tot marktleider in BelgiÍ voor het wassen van huurlinnen, beroepskledij en hospitaalwitgoed. Het allereerste begin was met de hakfi ets, die alras geruild werd voor een jeep waarin meer wasmanden konden geladen worden. In 1958 namen ze er verhuring van linnen voor hotels en restaurants erbij. In het Antwerpse konden ze plots 3 zaken overnemen van een Brusselse verhuurder en ze waren vertrokken met een nieuwe afdeling. Toen Fons in 1962 de eerste ziekenhuizen als klant bij aannam, St. Lucas in Ekeren en de Heilige Familie uit de Lamorinièrestraat, zeiden ze in Hoogstraten "dat die van de Friswit goed zot is". Wanneer dan de groep ziekenhuizen van Caritas Catholica ineens voor 7 jaar een contract tekenden, was er werk in overvloed, moesten er investeringen gebeuren en werd de zeifwasserij opgeheven. Fons en Maria hadden blijkbaar een aangeboren aanleg voor zakendoen. Hoe doe je zoiets, vroegen we hen. De eerste idee was eigenlijk vrij simpel : zij namen het linnen van de ziekenhuizen over, en verhuurden het terug aan deze. Je moet er maar opkomen. Rond die tijd was het personeelsbestand ook al flink aangegroeid : "En die hebben we altijd goede gehad. die konden werken". Want ook op de gemeente kon Fons ze zo hard laten werken als ie wou, vertelt hij, als je ziet hoe hard er aan de IKO gewerkt is geweest met allemaal eigen volk. Zo'n uitspraak zegt wel evenveel over het werkvolk als over Fons zelf: ze konden aardig met elkaar opschieten. misschien wel voorwaarde om een succesrijk zakenman te worden. In de M i nderhoutsestraat hebben ze wel 10 keer gebouwd. Elke kt'ei werd er een stukje grond hijgekocht -juist dat stukje van de achterliggende hof dat ze nodig hadden, want meer konden ze ook niet kopen van de eigenaar, die blijkbaar de groei van de wasserij angstvallig bewaakte- en volgebouwd. Uiteindelijk hadden ze dan toch de ganse hof gekocht in meerdere keren. In 1972 kwamen er andere aandeelhouders in het bedrijf zodat de verantwoordelijkheid wat gedeeld kon worden, en in 1974 werd er gebouwd op het industrieterrein.


HOOGSTRA TEN We zouden het nog vergeten. Ondertussen hadden ze ook nog tijd om vier flinke kinderen groot te brengen : Francois, Paula. Michel en Denise. Van moederhuis naar de mangel of het strijkijzer, herinnert Maria zich nog. Zij ontfermde zich vooral op zondag ook nog over de facturatie. En ging naar HVV kijken op ver plaatsing. wanneer Fons gaan jagen was. Want als vrouw van de voorzitter van de voetbal, moest je toch je plicht doen : dikwijls heeft ze gekookt voor sjotters, bestuur en dames inbegrepen. 23 Jaar als voorzitter van HVV kon er naast de zaak best nog bij : alle weken eens vergaderen, en naar de matchen en trainingen gaan kijken.

De Armada

Want uiteindelijk kwam er ook wat meer vrije tijd. Op de wasserij kon hij al eens gemist worden in de zeventiger jaren toen er al meer dan 60 mensen werkten. 1-let jagen had Fons overgekregen van zijn schoonvader, en zopas gaf hij zijn ontslag als voorzitter van de Antwerpse Jagersvereniging. Veel tijd kroop er ook in het werk op het gemeentehuis. 'ik trok me eerst niks aan van politiek. tot Jos Van Aperen, die met de Rovana ook te maken had met waterlozing, me vroeg om samen op te komen." In 1970 haalden ze de meerderheid in Hoogstraten en Fons werd schepen in een College met drie: Jos Van Aperen werd burgemeester. 18 Jaar vertoefde hij in het stadhuis. Veel dossiers werden in de vroege ochtenduurtjes ingekeken om dan 's avonds beslist te worden. Vanaf 1982 wonen Fons en Maria op de Thijsakker, en ging Maria het rustiger aan doen. Fons bleef nog wel wat jaren raadgever in de firma, bolde langzaam uit en maakte tijd vrij voor de hobby's. Tegen zijn goesting heeft hij nooit gewerkt, en hij kon er tegen, altijd goed gezond geweest, enkel die 5 overbruggingen op zijn 64 jaar. Met de Petjes wordt er in het seizoen gefietst. Met veel moeite hebben we dan toch wat meer informatie gekregen over die geheimzinnige club, want niet zomaar iedereen wordt aanvaard als lid daar wordt speciaal over gestemd. Het fietsen gebeurt zonder dat de vrouwen mee mogen. Eén keer per jaar zijn ze wel uitgenodigd, op het etentje achteraf dan, welteverstaan. Wijlen landmeter Raes moet één van de stichters geweest zijn. Met de l-loogstraatse Fiets- en Wandelclub wordt ook geregeld op stapgegaan. Hier was Maria tot voor kort ook altijd van de partij. Nu fietst ze nog korte afstanden. En zwemmen doet ze nog heel veel. In Castelré werd door Fons al die jaren ook nog getuinierd, vooral in de lente en de zomer, want dan is het jachtseizoen gesloten. Op onze vraag of ie daar iets van kende, kregen we als antwoord: "Als ge aan iets begint, moet ge het goed doen." En met deze wijze woorden kunnen we best dit verhaal van een goedgevuld leven afsluiten. Ook van ons krijgt dit gouden koppel een gemeend proficiat en mogen ze nog vele jaren gezond en gelukkig leven.

Oftewel Lie Spaanse Vloot, naar Foiis en Maria tijdens de zomermaanden aan de Belgische kust graag vertoeven, temidden van een hele kolonie Hoogstraatse kaart- en De Koninck-liefliebber.s, waarvan er hier enkele waarheidsgetrouw zijn afgebeeld.

HOK-boek te koop Het geschiedenisboek 'Meerle en het Land van Hoogstraten in de middeleeuwen' dat we vorige maand reeds aan u voorstelden, ligt nu in de winkels! Dit prachtige, rijk geïllustreerde boek kan u ook kopen bij de Toeristische Dienst, waar het voor de schappelijke prijs van 750 fr. over de toonbank gaat. Het boek wordt ook verkocht bij alle dagbladhandels in Hoogstraten. Bovendien kan het boek u ook toegezonden worden als u onderstaande bon invult en verstuurt naar: Hoogstratens Oudheidkundige Kring (HOK) Begijnhof 10 2320 Hoogstraten

Naarn ' .................................................................................................................. Adres...................................................................................................................

bestelt .... boek(en) 'Meerle en het Land van Hoogstraten in de middeleeuwen'. Voor elk exemplaar stort ik 850 fr. (750 fr. + 100 fr. verzendingskosten) op het rekeningnummer 088-0630430-22.

Uw abonnement betaald? De overschrijving vond u in een vorig nummer. Niet gezien?

Schrijf dan nu 660,- Fr. over op rekeningnummer 733 - 3243117 - 49 van De Hoogstraatse Pers bvba Groenewoud 21 2320 Hoogstraten met vermelding 'abonnement 197 Vermeld duidelijk uw naam en volledig adres! 21


Het O.C.M.W. bestaat 20 jaar. In het laatste informatieblad van de gemeente Hoogstraten lazen we over de bouwplannen (service-flats) van het O.C.M.W., het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. En gelijkertijd rinkelde een belletje in ons achterhoofd. In het afgelopen jaar viel de twintigste verjaardag van de wet op de O.C.M.W.'s, waarbij de vroegere C.O.O. (Commissie van Openbare Onderstand) werd afgeschaft. Nu is dit geen instelling die zomaar kan feesten omwille van deze verjaardag, maar toch verdient ze de nodige aandacht. Omdat het recht op welzijn in België zo goed verzekerd is door tal van sociale organisaties, maar ook omdat de crisis sedert 1973 meer mensen aangewezen doet zijn op steun en bijstand. Ook on1dat de gemeentebegroting nogal wat bijdraagt aan het jaarlijks budget van het O.C.M.W. : voor het jaar 1997 is deze bijdrage vastgesteld op plusminus 57 miljoen BF op een totale begroting van ongeveer 218 miljoen BF. Dat kan al tellen. Een reden te meer om deze instelling bij zijn (bijna voorbije) twintigste verjaardag even opnieuw in het daglicht te stellen, om u te informeren wat er met deze centen gebeurt, en voor wat u beroep kan doen op deze diensten. Want vroeg of laat is misschien wel bijna iedereen aangewezen op de hulp van deze gemeentelijke instelling. Via haar voorzitter werden ons enkele historische beschouwingen bezorgd, alsmede enkele cijfergegevens over de groei van de werking van het O.C.M.W. tussen 1977 en 1996. Tot slot is er een tekst over de opname in een rusthuis.

Historiek In de Oudheid bestonden geen specifieke inrichtingen om de noden van de behoeftigen te lenigen, hoewel er toen toch maatregelen werden getroffen om de armoede binnen de perken te houden. De 'leges agrariac' en de 'leges annomariae' strekten ertoe de Romeinse bezitloze bevolkingsklasse faciliteiten te geven bij het verwerven van gronden behorend tot het openbaar domein en bij de aankoop van graan tegen sterk verlaagde prijzen. Tot aan de vooravond van de Franse Revolutie was de armenzorg in hoofdzaak het voorwerp van liefdadigheid, vooral in fhanden van religieuzen en katholieke adel. Nadien werden 'burgerlijke godshuizen' en weldadigheidsburelen opgericht die als openbare instellingen onder toezicht stonden van de gemeentelijke overheden. De Wet van 10 maart 1925 richtte de Commissies van Openbare Onderstand op en had tot doelde leniging van materiële nood van behoeftigen. Enig subjectief recht kon de behoeftige niet laten gelden. De toenemende welvaart in de jaren zestig heeft de noden van het individu sterk beïnvloed noden zijn niet langer gekoppeld aan behoeftigheid. Aan de materiële kant zijn er nu tal van stelsels van sociale zekerheid die aan alle mensen een zeker inkomen garanderen. 22

Andere noden kwamen op: geestelijke gezondheid, verzorging ten huize, enz. De Wet van 8juli 1976 heeft de O.C.M.W.'s in de plaats gesteld van de C.O.O. 's : zonder een onderscheid te maken tussen al dan niet behoef tigen, behoort het tot dc taak van deze instelling om materiële als immateriële, psycho-sociale en medische hulp te verlenen aan het individu en zijn gezin om door een curatief dan wel preventief optreden te bewerkstelligen dat dit individu een leven kan leiden dat overeenstemt met de menselijke waardigheid. Dat voornoemde wet een beroepsmogelijkheid tegen beslissingen inzake dienstverlening heeft ingebouwd, wijst er op dat er van liefdadigheid niet langer sprake is maar wel van een recht op hulp- en dienstverlening.

een verblijf in het rusihuis, kan zich laten inschrijven 01) een wachtlijst. Het is de Raad voor Maatschappelijk Welzijn die beslist over de aanvaarding van een kandidaat-bewoner : men moet in principe de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben en inwoner van Hoogstraten zijn gedurende de laatste 2 jaar voor opname: de aanvrager zelf of één van de kinderen moet dan nog eens 15 jaar effectief verblijf in Hoogstraten bewijzen gedurende een periode van 30 jaar voor dc opname. Is er plaats over, dan kunnen mensen van buiten de fusiegemeente in aanmerking worden genomen. In principe kan er niet van de wachtlijst afgeweken worden. Wie in aanmerking komt om in het rusthuis te komen wonen, en zijn beurt laat voorbijgaan, komt opnieuw onderaan de wachtlijst terecht. De vcrhlijfskosten worden uitgedrukt in een dagprijs per kamer. Deze is afhankelijk van de grootte van de kamer en de aard van de afdeling en schommelt tussen 1.150 BF eb 1.335 BF per dag. Wettelijk is bepaald wat de 'overeengekomen dagprijs' moet bevatten, zoals kosten voor huisvesting, verblijf en verzorging, maar gaan vergelijken tussen rusthuizen blijft een moeilijke zaak omdat er vaak nog andere kosten al dan niet verrekend worden. Zo is in Hoogstraten het incontinentiemateriaal, was van het heddegoed en de pedicure in de dagprijs inbegrepen. Suppiementen zoals medische kosten, was van het persoonlijk linnen, kapster en eigen toiletartikelen moeten apart vergoed worden. Wie meer informatie wenst te bekomen, maakt best een afspraak met Els Timmernians, directrice van het rusthuis.

Opname in een rusthuis De beslissing tot een opname in een rusthuis is een moeilijke stap, want bij kandidaat-bewoners en de familie rijzen er heel wat vragen en bedenkingen. Hieronder volgt enige informatie over het opnamebeleid in het rusihuis 'O.L. Vrouw van VII Weeën' en over de verblijfskosten. Wie informatie heeft ingewonnen bij het O.C.M.W. en voldoet aan de voorwaarden voor

Abonneer nu: 314.41 .26 314.55.04

Enkele vergelijkingen: 1977

1996

Gezins- en bejaardenhulp Poetsdienst Maaltijdbedeling Personenalarmsysteem Bejaardenwoningen Sociale woningen Doorgangswoning Bejaardentehuis

120

16 gezinnen 78 gezinnen lOt) maaltijden per dag 26 25 88 7 110

Financiële steun Bestaansminimum

220.000 BF 565.000 BF

1.425.000 BF 7.800.000 BF

Personeelsbestand Sociale dienst (mcl. thuisdiensten) Administratie Bejaardentehuis - administratie + techn. dienst - verplegend personeel - verzorgend personeel - keuken + onderhoud

4,5 4 4 7 16

1

13,5 5 8 12,5 23 22,5


j

M99 ~

Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten.

.

Dit is geen jaaroverzicht! We zitten tveeral in cle eindejaar.\periode en traditioneel worden er in deze periode weer tientallen jaaroverzichten, lijstjes en dergelijke in onze strotten geduwd. Vastberaden om niet aan deze eindejaarsgekte t/eel te nemen, staar ik een beetje doe/loos voor me uit. Vanavond moet het artikel voor de januari-editie van De

Hoogstraatse Maand weeral binnen zijn en ik werd wederom niet bepaald bedolven onder de infi,rmatie. Blijkbaar zijn cle Merenaren in een diepe winterslaap verzonken. Misschien moet ik nog eens benadrukken dat alle aankondigingen GRATIS geplaatst worden. Omdat we altijd al een beetje masochistisch zijn aangelegd, besluit ik om in de frisse winter/acht de nodige inspiratie op te doen. Uit de mufje kast haal ik de geel-zwarte muts die mijn grootmoeder in een ver verleden ooit nog gebreid heeft voor mij, ik wikkel me in een zes meter lange sjaal en zoek mijn dikste handschoenen op. Degelijk gewapend tegen de barre koude stap ik op de fiets. Ik had gehoopt een flauw winterzonnetje te zien, maar een triestige, dikke mist beperkt liet zicht tot een honderdtal meter. Na een dik uur kom ik verkleumd en nog steeds even ongeïnspireerd de heerlijke warme lii'ing binnen gestapt. Met de moed der wanhoop begeefik me naar de kille studeerkamer om me achter mijn PC-tje te nestelen. En dit is hetgeen wat de printer er na ,tlink wat getokkel op mijn kla vier wist uit te spuwen.

Waar het bloed vloeit

fljdens de jaarlijkse Bingo uwi de hloedge iers t/acute hei Hoed (sorrv, hei hu'r) en het plezier overi'loedig. Zij hadden immers meer clan één rede om feest te vieren. De Bloedgevers vierden immers tevens/mini 25-jarig bestaan! De volgende decoraties werden er tevens in ontvangst genomen: Erkentelijkheidsdiploma (10 bloedgiften): Ria Brosens, Anja Fockaert, Ann Fockaert, Hans Jochemns, Elisabeth Jochums, Marleen Kro/s, Marian Machie/sen, Gert Martens, Dannv Mevvis, Hilde Sterkemis, Wi/fried Sterkens, MarieLouise Swcienen, Ann Van Boxel, Paul Van Gils, Erik Van Pelt, Lizette Vermeiren en Kristel Vlemninckx; Legpenning van Erkentelijkheid de Pelikaan (25 bloedgften): Willy Boeren, J05 Cools, Magda Michielsen en Hilde Van Wesenbeeck; Erkentel(jkheidsmedaille hetBronzen kenteken (40 bloedgiften): Johannes Bastiaansen, Maria Boeren en Johannes 1-lereijgers; Erkentelijk/ieiclsmedaille het Zilveren kenteken (60 bloedgiften): Jacobus Godrie. Naast al deze gehu/cligden werd ook ere-voorzitter Leo Sterkens (143 bloedgiften!) in de bloemetjes gezet. Als stichter van de Bloedatiames te Meer kreeg hij immers de Verguld Zilveren Medaille van Verdienste. Op de foto een aantal gedecoreerden en het bestuur.

De dorpskwis komt eraan Hoe vliegt de tijd. Amper een jaar geleden triomfeerde toneclkring 't Heidebloempje in de door De Mussenakker prima georganiseerde dorpskwis en nu staat de volgende uitgave al weer voor de deur. Organisator is traditiegetrouw de winnaar van de vorige keer. De torieelkring is daarom al een vol jaar bezig om van de verenigingskwis weer een onvergetelijk dorpsfeest te maken. Want dat blijft de bedoeling: eerst samen plezier maken en dan pas op een sportieve manier strijden voor de overwinning. Of om het met een cliché te zeggen: deelnemen blijft belangrijker dan winnen. Dat zo'n kwis heel wat werk en energie vereist, blijkt uit het feit dat 't Heidebloempje deze winter maar met één toneelstuk op de planken stond. In november was dat. u herinnert zich dat nog. Het komt er echter op neer dat de kwis dii jaar de tweede toneelopvoering rond Kerstmis vervangt. De aankondiging in de agenda 'Op stap in...' van de vorige l-loogstraatse Maand was dus fout. Geen nood echter, want als we de gerLichten mogen geloven, zou de kwis bijna een toneelstuk op zichzelf worden, wat de verwachtingen alleen maar groter maakt. Tijd voor een paar afspraken. De kwis gaat dit keer door op zaterdag 25 januari 1997. Iedereen wordt in de parochiezaal verwacht vanaf 19.00 uur want om 19.30 uur stipt gaat het doek op. anders wordt het achteraf te laat. Mis deze avond niet, mensen, zeker niet als u behoort tot één van de volgende verenigingen, die de definitieve deelnemerslijst van de dorpskwis '97 uitmaken: St. Ambrosiusgilde De Mussenakkcr St. Jorisgilde Chiro-meisjes Chiro-jongens Landelijke Gilde KWB Ziekenzorg Turnkring Vrij en [enig Brassband Stc. Rosalia II. KVLV Oudercomité KFC Meer KAV Ei

nrR,j,.-r7 LASERSHOW

-

HOOGSTRATE 23


MEER

Per huiflar

Nieuw groen op transportzone

Wat 1997 ook mag brengen, ĂŠĂŠn zaak is er al zo zeker als een klontje: Sint Niklaas zal ook weer van de partij zijn. Op 24 november jongstleden deed hij in elk geval weer vee/jonge harten een vink sneller s/oom,.

Afscheid

De erbarmelijk staat van de transportzone is een doorn in het oog van vele Merenaars. Gelukkig komen er langzaamaan initiatieven om het geheel weer terug nieuw leven in te blazen. Zo werden er door onze genieente-arbeiders op 26 november een 40tal jonge boompjes aangeplant. Laten we hopen dat in 1997 er eindelijk paal en perk gesteld wordt aan de vuilnisbelt die de transportzone momenteel is.

autobanden

tPEETERS *

merkbanden *

occassiebanden *

reparaties *

Op dezelfde zondag dat wij de Goedheilig Man in ons dorp mochten ontvangen, nam Dii,. Jan Van Deyck afvcheid als herder van ons dorp. Na de mnisvierin gen van dat weekend kreeg iedereen de kans om tijdens de receptie en met een hapje en een drankje een babbeltje te slaan met onze pastoor. De opvolger is nog niet bekend, maar wij zouden De Hoogstraatse Maand niet zijn, als wij de gebeurtenissen niet op de voet volgden. Ondertussen worden de mnisvierin gen gelukkig nog gewoon verzorgd door Jan Van Devck.

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

16

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmno gelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81 1,

24

1


MEER

Kerstboomverbranding Een Hoogsiraatse Maand zonder een activiteit van cle Brassband Ste. Rosalia is geen Hoogstraatse Maand. Dat hebben de leden van de Brassband ook begrepen en vandaar dan ook dat zij op zaterdag II januari een kerstboomverbranding orgamseren. Iedereen wordt uitgenodigd om al dan niet ewapend met een kerstboom af te zakken naar het oude voetbalterrein van F.C. Meer aan de Meerseweg. Vanaf 19.30 uur wordt het vuurtje aangestoken, maar daar houdt het (Ielukkig niet bij op. De Brass- en Drumband en het Meerse Jeugdkoor zorgen voor enige muzikale omlijsting en we kunnen ons allemaal tegoed doen aan Glühwein, jenever, warme chocomelk en andere hartverwariiiendc drankjes. Het hele gebeuren zal zich in de openlucht afspelen, maar voor cle koulijders wordt de oude kantine opengesteld.

Op zaterdag 23 noteniber klonk er weer prima iouziek in de Zaal i'oor Kunst en Volk. De Brass- en Drumband Ste Rosalia hield er toen immers weer een muziekavond. Degenen die er bij waren, weten (lat er een flinke lap tterd opgegeven.

Was dit ooit geklasseerd?

Slotwoordje VoilS, u bent er weer doorgeworsteld. Mij rest er niets meer dan u nog een prettig jaareinde toe en wensen en alvast het allerbeste voor 1997.•

14V HERIJGERS Ih Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

12 !!!NIEUW!!! DAKPAN-PANELEN -.:

De doiloskern van Aleergaat le komei / Ic o / 0 ii,d n t/t nk i'eranderen. Niet alh en zijit ei weikej, aan de sta 7) be:a/, ook dient een oud en gc hla.s scerd huis plaats te ruimen voor een teletooncentrale van Belwacon, (naar 1 schijnt). Het l,errejt étui van de huizen tegenover Spaandonck en naast Kapsalon Ria. Of o e hier gelukkig mee moeten zijn, is echter de vraag. Mij is in elk geval steed.s t erteld dat een gekla.sseei -d huis bij atbraak steeds het oorspronkelijke uitzicht dient te behouden. Ik ben eens ben,euit dot dat dal nu ook weer zo gebeurt.

als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Wanneer u van zaterdag 23 november '96 tot en met vrijdag 31januari '97 hij Anhyp spaart, geniet u

straks van een heerlijke wijnt Want dit jaar selecleerden we speciaal voor u de Beaumont des Gras 1994. Een krachtige. trui-

dieprode Wijn Liii de 06/es du Vivarais, een bijzonder zonnige streek tussen de Rhônevallei en de Gorges de l'Ardèche. Eqe,

223

Zakenkantoor Van Bavel-Rommens bvba Meerdorp 21 - 2321 Meer (03) 315 72 54

SPAARi GEEN MOEITE

Vraag vrijhl ijs end doen mentatie en in turma/te

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand 25


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47. Nu ik (leze letters aan de eeuwigheid toevertrouw, zitten mijn kerstbal/en nog wariii onder 't stof van 1996. Als jij, beste lezer, uw blikken over deze bladzijden laat rollen, is het alcoholgehalte - autoloos en binnenskaniers staat hierop voorlopig een officiële maat, niet'o'aar - is het alcoholgehalte dus in uw lieve lijf misschien alweer lang tot een ciant'ciardbaar peil gedaald, zijn cle nieuvtjaarskusse,i opgedroogd en heeft onze hoop op een beter jaar misschien alweer enkele deuken opgelopen. Zo zie je maar dat er sinds cle tijd dat de postkoetsen over onze bolle wegen Jianeerden, in dit opzicht nog maar weinig veranderd is... Misschien komt nog wel cle tijd dat de Maand bij het intikken meteen krakend vers uitje ftix rolt.

Kerstboomverbranding De letterlilk maar zeker ook liguurlijk spetterende kerstboomverbranding van (Ie vorige jaren groeit stilaan uit tot een volwassen activiteit. Dit moment biedt nog een ideale gelegenheid om je dorpsgenoten het beste te wensen voor het nieuwe jaar bij de aparte, gezellige sfeer van knetterende kerstbomen, stemmige fanfaremuziek, volksliederen en warmhoudende drankjes aan democratische prijzen. Wanneer de bomen worden opgehaald (ja toch) lees je ei -der wel in de KWE-nieuwsflash.

Duiveltj es Als duiveltjes in een doosje komen ze inderdaad op de bal toegesneld, deze kleine vinnige knaapjes, die nauwelijks onder de vleugels van de kleuterjuf vandaan komen. Prae-miniemen was ooit de veelgebruikte term voor deze jongste categorie voetballers die hun eigen competitie spelen, weliswaar op kleine doelen die over de breedte van het veld zijn geplaatst. Maar voetballen is een wintersport en dus kan je onmogelijk voetballen inje blootje. Naar liet voorbeeld van de grote broers tikten deze snaken een sponsor op de kop, die naar de textielwinkel trok en meteen zijn naam op de shirts liet schilderen. De A-duiveltjes danken langs deze weg dan ook deze sponsor Paul en Carine Adarns-Vermeircn voor de schitterende nieuwe voethaluitrusting. Ze hebben meteen beloofd door denderende uitslagen ook regelmatig de krantenkoppen te zullen halen. We kijken er alvast naar uit...

De A-duiveltjes van MVV in hun nieuwe uitrusting. V.I.,i.,. boven Carine en Paul (sponsors). Max' en Pierre (afgevaardigden): midden Kevin, Wim. Sietze: onder Stef ben. Timmv, Tom en Thomas.

Nog jong en lang niet versleten

-.-

HALVE EEUW ...

....

Ii

december 1946 Bericht aan de huismoeders! Opdat Uw man goed geluimd weze moet U hem bij zijn thuiskomst een warme tas VERHEYEN'S KOFFW aanbieden. Verheyen 's Koffies, St. Hubertusstraat 11, 1erchem-Anzwerpen.

Een koei wordt liefst en best uit. gemolken met een Melkmachien Surge. Het beste merk bijna geen kuisch en geen sleet. Werkt voor 3 man. Verkrijgbaar bij J. SERVAES, Hoogstraten. t-e/ç'ee/s gezoclmi in onze vorige editie maar gelukkig teruggevonden in voorliggende uitgave: de Minderhoutse 50-jarigen die onlangs- in Castelré een gezellige samenkomst opzetten. 26

Bron.' Gazet van Hoogst raten


MINDERHOUT

Negentig

Wel oud maar ook nog lang niet versleten Je zou het haar niet aangeven, maar Kaatje Vervoort mocht onlangs haar negentigste verjaardag vieren.

Negentig jaar geleden, op 28 december 1906. werd Johanna Catharina Vervoort geboren. Haar kindertijd bracht ze door in Meer, als tweede van een gezin van elf. Vader was haar beste kameraad. Van hem kreeg ze haar bijnaam Kaalje'. Op 13 februari 1928 trad ze in het huwelijk met Adriaan Tilburgs. waarna het jonge paar zich op Gestel in Meer vestigde. Van daaruit verhuisden ze naar Jal en al gauw volgde er een hele rij 'Tillekes'. Het waren fijne maar harde tijden want om elf hongerige mondjes te vullen, moest hard gewerkt worden. In 1949 besluiten ze om in Meersel-Dreef café 'De Nieuwe Buiten' open te houden. Daar was het altijd volle bak. Na nog enkele jaren in Meer te hebben vertoefd, vonden ze op de \'ooraard in Minderhout een mooi stekje, waar Kaatje nu nog altijd erg graag woont. Veel te vroeg heeft ze afscheid moeten nemen van haar man, maar de zorg voor haar kinderen en kleinkinderen hielpen verder. haar. En ook nu nog staat ze steeds met raad en daad haar familie bij. Samen met de elf kinderen en echtgenoten. 37 kleinkinderen en 47 achterkleinkinderen kan ze trots zijn op zeven viergeslachten. De negentigste verjaardag zal op het moment van verschijnen al stevig gevierd zijn. De ganse familie, en uiieraard ook de Hoogstraatse Maand, wensen Kaatje van harte nog vele aangename jaren!

N.V. GARAGE VAN USSEL

LW

I!ON fl24 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

't Kan verkeren Op maandagavond 9 december was de Welgezinde in het stadhuis aardig bezet(en) door mensen die met de verkeersproblematiek in onze stad (en onze straat) begaan zijn. Het Hasselise studiehureau die de verkeerssituatie in kaart had gebracht. gaf die avond toelichting hij hun eerste bevindingen. We nemen even de Minderhoutse situatie van korihij onder cle loep. R doorgang in Minderhoutdorp bulkt, zo blijkt uit tellingen (maar dat wisten we ook zo), onder het vele en zware verkeer. Bedoeling is de hinder van dit vele verkeer te beperken door het vrachtverkeer dat van Turnhout of Rijkevorsel komt, te dwingen gebruik te maken van oprit 2 van de El 9 (Loenhout). Vrachtverkeer (lat vanuit de richting Meerle komt, zou verplicht worden oprit 1 (Meer) te nemen. Zo zou tussen de Gelmelstraat in Hoogstraten en de Bredaseweg enkel bestemmingsverkeer voor vrachtwagens worden toegestaan. Dit lijkt heel mooi, maar de vraag is in de eerste plaats hoe 'bestemmingsverkeer' zal gedefinieerd worden. De voorrangsmaatregel ing aan de Gelmelstraat zal alvast ook opnieuw bekeken moeten worden als al het vrachtverkeer vanuit de richtin g Turnhoui links de Vrijheid opgestuurd wordt.

Een nieuw gezicht

houtenaren meenden op het Dorpsplein voldoende parkeergelegenheid te ontwaren (alhoewel dit niet het opzet was natuurlijk). Om het oversteken op deBredaseweg te beveiligen, stelt men bij de kruisingen met Rollekens. Bergen, Paterspad. Heerle. Hal en Mariaveld voor om bestrating aan te brengen in een andere kleur. Bij het inkomen van cle dorpskom zou een beter poorteffect moeten gecreëerd worden, vooral vanuit de richting Meer. De Minderhoutsestraat krijgt in het voorliggende plan een verhoogd plateau op elke kruising (II). Het aanleggen van stoepen zou automatisch een versmalling van deze rijbaan en dus een verlaagde snelheid meebrengen. En een besluit stippen de experts van de werkgroep aan dat maatregelen op korte termijn in de woonstraten niet noodzakelijk zijn. uitgenomen Koestraat en Lage Weg, die duidelijk als knelpunten worden ervaren. Bij cle bespreking aan de Minderhoutse tafel bleek echter nogmaals cle coniplexiteit van het Koestraatprohleem: deze weg is niet alleen druk bereden, maar moet ook een aantal keren per dag enkele honderden schoolkinderen veilig buiten krijgen en zit geplaagd met grensoverschrijdend zwaar verkeer. Een uitdaging om hier definitief iets fatsoenlijks van te maken op heel korte termijn! Ter plaatse kwam nogmaals tot uiting dat heel de heisa rond de herinrichting van de Witherenweg voor de bewoners echt niet hoeft. Enkel een dringende aanpassing van het wegdek (valpartijen en platte banden) is een absolute noodzaak! De aanwezigen konden zich wel vinden in het initiatief van het stadsbestuur om de Kapeldreef te vrijwaren van geparkeerde wagens door het inplanten van zomaar eventjes 125 paalijes.

Lichtmisconcert in de St. - Clemenskerk Op vrijdag 31 januari 1997 organiseert de Minderhoutse kunstgroep Minarte voor de derde keer in zijn bestaan een Lichtmisconcert met als eerste doel de St.-Clemenskerk een ruimere culturele betekenis te geven in Hoogstraten en de Noorderkempen, en als tweede doel een steentje bijdragen tot de restauratie van het orgel.

De inplanting van een massa paaltjes moet het gezicht van de Kapeldreef een nieuw clan geven, zodat parkerende auto's elders hun heil moeten zoeken. In het voorjaar zullen cle bloemen t 'allen kant uit de bermen floepen. Wij kijken vol verwachting uit.

Over de herinrichting vanMinderhoutdorpen Desmedtstraat is de studiegroep behoorlijk tevreden. Zij stellen toch voor om bij iedere invalsweg een middeneiland te voorzien zodat oversteken een stuk eenvoudiger wordt. Bij de kruising met cle Koestraat haalt men terecht aan dat door de aanwezige parkings het zicht op het verkeer voor wie de straat over wil, slecht is. Een oplossing wordt hier voorlopig niet gesuggereerd. De aanwezige Minder-

Vorig jaar verzorgde het 'Turnhouts Kamerorkest', niet als solist Marc 'fooien, een prachtig concert waarvan cle toehoorders tenvolle hebben genoten. Het programma van dit jaar ziet er minstens even aantrekkelijk uit. Een 'Romantische Klavieravond' wordt u gepresenteerd door Elisabeth Hermans (zang). Jozef Luyten (viool). Johan Machielsen (piano). Suzanne Snauwaert (presentatie). Minarte twijfelt er niet aan dat dit programma veel kunst- en muziekliefhebbers zal bekoren. Kaarten kosten 300 fr., in voorverkoop 250 fr. Ze zijn te verkrijgen op de pastorij van Minderhout (voorniiddag). Toeristische Dienst Hoogstraten en tel. 0313144899.

27


MINDERHOUT

Hoog bezoek

Us-paradijs niet voor morgen

Nog maar enkele maanden in onze kille belgenland neergestreken, ervaart Niel al dat Sinterklaas inderdaad elke taal begrijpt. Voor kindertaal zijn trouwens niet iecl ?I'oorlIeIi iiodii. Een J!LlrL?LIIj.S iil hei Iii Lie Kapeidreej i'oigeuul jaar iicl iiorleii. HO)lLleiLlL ii hieelilba/LL ii zijn samen met bijna zoveel anti-pa rkeerpaaltjes in de grond gegaan. Maar het terrasje uulet zicht op het geklasseerde kapelleke' zal niet voor morgen zijn. Het ijis zullen we zoals de zaken er op dit moment voorstaan, elders moeten zoeken. Na een boel strubbelingen met omwonenden en allerhande officiële instanties, heeft de eigenaar i'an dit pand zijn zaak 1,1 opbouw te koop ezet.

Aldi wel voor morgen

HIER OPENT

BNNENKORT

ç

ffi

Ondertussen was Piet in eer geboeid door de fantastische verhalen van Marjolein dan lôûr dl' opdrac/uteui III,, .ij,i baas.

de \(i/I £11 1)11 iijiI ii h illuili Iic /1 Iiie!? g II? hisi 1111! eIhiseeiih Iiiiii LII lilo iiibollcii. Hier wordt naarstig verder gebouwd aan de nieuwe Aldli-!'estiging, die weer heel wat Hoogstratenaren naar Minderhout zal trekken.

llr 03

-

314.55.04

mcicind

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. mode... rkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

28


MINDERHOUT

(V)rijbewijs of met andere woorden je rijbewijs halen via 'vrije begeleiding'. Dit kan je vanaf januari 1997 in de koffieschool van het parochiecentrum in Minderhout. Deze lessenreeks is een Organisatie van de KWB van de fusiegemeente Hoogstraten en biedt zo kandidaat-automobilisten de kans een rijbewijs te halen op een eenvoudige (sic) en goedkope manier. Voor de meeste jongeren is dit een interessant alteriatief voor de peperdure rijscholen. Omwille van het grote aantal potentiële kandidaten worden er twee reeksen ingericht: zoals hoger aangehaald loopt de eerste reeks in Minderhout op zaterdag 4, II, 18 en 25 januari en op 1 en 8 februari. Deze reeks richt zich in de eerste plaats naar jongeren die geboren zijn in 1978 of voor eind september 1979. Wie na 1 oktober 1979 geboren is, wacht beter de reeks af die in het najaar start in Hoogstraten. Een kleine enquête leert ons dat van de 100 deelnemers aan een KWB (v)rij bewijs-cursus 86% van de kandidaten in hun eerste poging voor het theoretisch examen slaagden, en slechts 2 1X, niet bij hun tweede poging. Bijna 80% slaagde bij een eerste poging in het praktische maneuver-examen. Van de oorspronkelijke 100 deelnemers namen er uiteindelijk 79 deel aan de proef op de openbare weg. 47% slaagde bij een eerste poging, 37% bij een tweede. Uiteindelijk behaalde 66% van de instappers met dit systeem hun rijbewijs. Dit niag beschouwd worden als een behoorlijk resultaat. Als jij ook deze weg wil uitproberen, kom je gewoon naar de eerste les in Minderhout. Ter plaatse kanje na de nodige informatie beslissen ofje al dan niet je karretje aanhaakt. LI

Zoals in grootmoeders tijd

Mei een Aenwool kan je alleen ouwe iechiiische mankementen oplopen. Dit gevaar is i'eel minder als je gebruik maakt van de handdeegmachine om smourebollen te maken, zoals deze K.B.G. 'ers. Techniek, dat bestond er immers vroeger ook niet en toch hebben we ook smoutebollen gebakken toen. Maar her echte hakwerk (bijna schreef ik t'akwerk) was voor de dames. En dat die nog veel lekkerder smaken (die bollen van eigen deeg), hebben we zelf kunnen ondervinden.

Gemachtigde Opzichters... We kennen ze al jaren. die mannen en vrouwen in hun opvallend-oranje jassen. Dagelijks trotseren ze weer en wind om de (school)kinderen zonder gevaar de straal dc laten dwarsen. Zonder gevaar voorde kinderen tenminste, want zelf zijn ze natuurlijk nooit echt risico-vrij wanneer ze het aanstormend verkeer tot stilstand moeten brengen. Ze verdienen meer dan onze waardering, deze mensen, ook al krijgen ze die zeker niet van de vele automobilisten die comfortabel vanuit hun warme wagen anderhalve minuut verliezen op hun tijdsschema. Ze verdienen onze waardering om hun vrijwillige inzet bijvoorbeeld, want meer dan een paasei zit er als beloning echt niet aan vast. Om hun stiptheid ook, want nooit zou men het zichzelf vergeven mocht er iets gebeuren omdat men twee minuten te laat op zijn post was. Om hun volharding, want voor de meesten is dit een werk voor vele jaren. En wanneer een steunpilaar die meer dan tien jaar de kar getrokken heeft, wegvalt, heeft dat dikwijls stevige gevolgen voor de ploeg. Een ploeg die nooit echt groot geweest is omwille van het zware engagement dat je neemt. Tot twee vaste waarden werd deze herleid en die belasting werd toch wat groot, ook al spraken deze mensen dat zelf nooit uit. Maar dc oudervereniging van de school zocht naar alternatieven.., maar vond er geen die echt afdoende waren. Er werd besloten dan maar terug naar af te gaan en de handdoek in de ring te werpen: het tijdperk van gemachtigde opzichters in Minderhout leek geschiedenis. Tot de mama van Sil, Esse en Sanne uit haar sloffen schoot en in een mum van tijd een ploeg van maar liefst achttien (!) vrijwilligers verzamelde, die elk een vast maandmoment 'de straat zullen doen'. Een schema werd opgesteld, de politie gaf de eerste instructies - hoe krijgje in 's hemelsnaam zoveel mensen bij elkaar - en Jan en Mariette zorgden voor de initiële begeleiding. Mensen krijgen altijd mindertijd, schijnt het, en daarom is het initiatief ook zo knap: hoe meer volk er bijeen kan gebracht worden, hoe lichter de taak voor iedereen wordt, nietwaar. Dal is een wet die al eeuwen geldt en hij zal nog niet te snel achterhaald worden, dunkt me. 's Morgens (vanaf 8.30 uur) en 's middags (vanaf 12.40 uur) zorgen veel mensen ervoor dat onze schatjes veilig aan de school komen: Ria De Bont, Angèle Thielemans, Mariette Pinxteren, Jan Braspenning, Ilse Adriaensen, Karin Jacobs, Diane Verheyen, Christa Wortmann, Kris Saenen, Kamachi V. Balasubra, Lia Meeusen, May Van Doninck. Monique Verschueren, Rit Joosen, Hild Jacobs, Maria Joris. Luit Brosens en Antoinette Louwerse. In naam an alle kinderen en hun ouders, als ast heel erg bedankt dat jullie dit willen doen! En voor de ongeduldige automobilisten: geniet van de buitengewone afwisseling die jullie geboden wordt!

Bedankt, An

ok

el

iJaa, (1(1/! LI ç,,'c /1 we iiatuuilijl eec / a weinig. Meet dan tien jaar (ja, je leest het goed) heeft .4n Woutem've weer en wind getrotseerd, vent ijten en kwade blikken van haastige chautteur,s genegeerd, cle choc'o tu.s ven de boterhammen i'an haai' kinderen vergeten en de plooi in 's mans bm'oek moet te nauw gest reken oni toch altijd maar, '.s mnorgc'n.s en '.s ina/dags, tijdig de plak te zwaaien ommi de schoolkinderen t eilig naam' de oi'erkant te brengen. Verschillende hereidu illige helpers heeft zij in die rijd opgeleid en ii'eem zien vem'tm'ekken. Zij warmde i'oom' hen wel eens de koffie en bedeelde de paaseieren, zij hield cle i'lam naar de politie altijd brandend. Zij was gewoon de onmisbare cleijvelule km'acht zonder wie het verhaal van cie gemachtigde opzichiers nier ge vc hoe ven was. Zij is het gezicht dat t den vanaf september gemnivr hebben hij hun dagelijkse i'it naam' hc t werk. 1-let kan niet anders dan dat i'ervchillende bedrijven te maken hebben gehad iiiet onwennige wem'knemners zonder daarvan een oorzaak te kunnen opsporen. Wei's gerust, niemand is onmni,sbaam', maar in dit geval was het toch behoorlijk mnoeilijk. An, in naamn van alle ouders die de laatste riem, jaar een kind op de Minderhoutse school hadden en in naam van alle passanten die al die jaren op jou hun klok hebben kunnen geli jkzerten, heel, heel erg bedankt! ,1

Rechtzetting In het vorige nummer kon de aandachtige lezer de ontbinding van de werkgroep Veilig Verkeer Minderhout ruiken. De inhoud van de kas, zijnde veertienduizend franken, werd gedeeltelijk overgemaakt aan de oudervereniging met de bedoeling verkeersactiviteiten in de school te ondersteunen. Vijf duizendjes gingen echter niet naar de dorpsraad zoals verslaggever in zijn haast weggaf, maar wel naar de oudjaar-oversteek-werkgroep. Waarvan akte.

29


m@n(B ~

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Kerstmis = Christ mis. We zitten weer bij de kortste dagen en de langste nachten van het jaar. Vanaf nu gaan de dagen weer lengen. In het oude Rome, Zo 'n 2000 jaar geleden, vierde men dan feest, want de hoop op langere dagen begon te gloren: het heidense feest van de 'Sol Jnvictus', de onoverwinnelijke zon. Toen drie of vier eeuwen na Christus in dat oude Rome liet christendom van staatsvijand tot staatsgodsdienst geworden was, werd Christus de Onoverwinnelijke Zon, de Zon der rechtvaardigheid genoemd. En meteen werd het heidense zonne.feest hartje winter omgedoopt tot geboortedag en -fest van Christus. In de Evangeliën vinden we immers nergens een aanduiding omtrent geboortedag of-jacir van Christus. We weten dus niet met zekerheid wanneer Jezus geboren is. Maar DAT Hij geboren werd, is wel zeker, en dat mag voor ons een bron van frestvreugde zijn. Zalig Kerstmis. -

Mama, Sinterklaas is geweest!

Algemene Bouwonderneming

/RAATS MARCEL Vogelhofstsraat 6

2323 Wortel

Tel: 03/314.32.24.

Fax:03/314.11 .24.

Autotel:01 7/16.92.80.

lij

2,5% rente en geen betaalkosten

gratis Bancontact géén kosten

iiJ

gratis hospitalisatieverzekering al uw ziekenhuiskosten volledig terugbetaald De beste koers in vreemde munten Voor meer inlichtingen kan U steeds terecht bij

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel.:o3/3144292

Alle kleintjes met een zelfj/enlaakte Pietenmnuts op! Een druilerige, mistroostige dag... De regen hield het dorp gevangen in een greep van vocht en nattigheid... Twee uur... Een tweehonderd kinderen in een met vlaggetjes versierde parochiezaal... Babbelende ouders met een kopje koffie aan tafels... Vooraan een podium met een grote stoel... Flarden muziek... Jaarlijks weerkerende melodieën... Ogen en gezichtjes vol verwachting en spanning... Komt hij? Wanneer? Wat brengt hij me? Vele volwassenen en jongeren van verschillende verenigingen.., druk in de weer om dit gebeuren te laten slagen. En slagen deed het: het sinterklaasfeest van Wortel. Het werd in de parochiezaal een fantastisch feest: de kleuters en de kinderen van het eerste en tweede leerjaar keken naar een poppenkast waarin de Sint z'n boek was kwijtgeraakt (aan Heksemie!), ontvingen na een aantal praktische proeven bij de pietengym het brevet van 'Hulp-Piet', beleefden met veel plezier 'klankspel' bij een verhaal, deden een 'Sinterklaasgezelschapsspel' en... maakten allen een Pietenmuts zodat bij de intrede van Sinterklaas, jawel, er tientallen Zwarte Pieten

30

waren! De cadeautjes en een vriendelijk woord van Sinterklaas maakten het feest compleet. De oudsten, wat te zwaar voor de knie van Sinterklaas. gingen bijna op speur- en natuurtocht, tot... het verder ging met regenen. Dan werd er maar een droge plek opgezocht en een kwis gehouden: vragen over muziek, strips en bekende personen, rebussen, droedels en andere 'moeilijke' dingen deden de namiddag al te snel voorbijgaan... Vijf uur... Een met vlaggetjes versierde, zo goed als lege parochiezaal... Napratende én opruimencle volwassenen en jongeren van verschillende verenigingen... Vooraan een podium met een grote stoel... Flarden muziek. Jaarlijks weerkerende melodieën... Een laatste kinderstem, hees en tevreden, zingend: 'Dank u. Sinterklaasje...' Een blij en dankbaar gevoel: hij is geweest... Hij kwam op tijd... Hij bracht voor iedereen wat nice! Een laatste lied... De lichten uit... Volgend jaar komt hij terug! Jij ook? (een verslag van meester Dirk)

BEGRAFENISSEN

J

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91


WORTEL

Sneeuwreis naar Bokrijk

Toneel op komst

Dikke pakken sneeuw op eeuwenoude hoeveljes. zachte sneeuwvlokken die neerdwarrelen, schaatsplezier voor groot en klein op de vijver, zwanen uit ijs geheeldhouwd en een (ijs-) boer op het veld. De natuur wordt wel eens een handje geholpen met kunstsneeuw en een kunstvijver, terwijl de ijssculpturen - naar Japanse traditie - meesterwerkjcs zijn. geheeldhouwd (of heeld-gehouwen?) mi ijsblokken die tot 4 m3 groot zijn. Dit alles zal te zien en te bezoeken zijn op zaterdag 28 december, als ge meegaat met onze BGJG naar 'Bokrijk in de sneeuw', want daar wordt dit kunst-winterfeest gehouden. De initiatiefnemers gingen er vanuit. dat het de laatste jaren toch geen witte Kerst meer is. 1-let feit cl:it het die d:ie eveii\ leest (fel Onnozele Kinderen . den mee te gaan.

Oud papicrslag KLJ Zaterdag 28 december vanaf 9 uur haalt onie KLJ weer oud papier en karton op. Zij vracen uitdrukkelijk het papier s'oed le httndeh'n Een stevige duos of een pakketje met een strik van touw erom is ideaal. Zet dus op tijd je papier buiten! En als je te laat bent, kan je het papier zelf nog kwijt en het bezorgen aan de containers op het kerkplein.

Nieuwjaarswandeling Op zondag 5 januari kan je vanaf 14 uur uitwaaien en meegaan niet de jaarlijkse winterwandeling door de bossen van onze kolonie. Om het teveel aan vet van de voorbije feestdagen eraf te lopen. Vertrek aan de parochiezaal. Je zult niet alleen zijn: er is altijd over de 100 man. Onderweg wordt er naar gewoonte een hartverwarmende traktatie aangeboden. Voor de habituĂŠs misschien ook nog een verrassing. Gezondheid. En: hoe meer zielen hoe meer vreugd. [

Onze toneelgroep 'Willen is Kunnen' is al volop aan het repeteren voor liet llij..pel 'Klamine Lappe op zwart zaad'. U zier hier van links naar rechts, bovenaan: Rik Braspenning, Hild Jansen, Riet Plasmans, Jan Horsten, Mciv Braspenning, Paul Hendricks, Bennv Goetschalckx,' Vooraan: Mies Willems, Rudv Voer, Gundhi Dockx, Francine Srrijbos. Te zien op 24, 25 en 26januari in de parochiezaal.

autobanden

(9PEE'TER * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

31


WORTEL

STER-nieuws

5

Ook verkrijgba keffingen, tandwielen zaagbladen, keffingolie, klienamer s 2" hands moorza en, enz.

jaar

'•kmansc 4'

(B -ijl ons drie troeven onder één dak! KWALITEIT. SERVICE 1 'RuS -

Alle herstellincien van alle merken m

In deze tijd van het jaar denkt iedereen natuurlijk aan dester van Bethiehem of die van Driekoningen. Maar er is ook het disposables-bedrjf DE STER, tussen Hoogstraten en Wortel. Daar staat een nieuwe 'Ster', enkele meters hoog. Is dit een 'monument'? Een 'embleem ', 'logo ' of 'standbeeld', of misschien 'Ster-paal'? In elk geval, 't is modern en het mag zich bij her hemels heir van sterren voegen, die niet te tellen zijn.

Kaartavond KWB Vrijdag 27 december kunnen kaarters vanaf 19.30 uur terecht in de parochiezaal voor de jaarlijkse eindejaarskaartavond voor rikkers en joggers. Om 20 uur worden de kaarten uitgedeeld. Op de prijzentafel zijn 2 (geslachte) prachtkalkoenen en 25 mestkippen voorzien. Ze kunnen van pas komen voor op tafel met oudcjaars- of nieuwjaarsdag. Ieder welkom. EI

JE 1 IL

Zeg maar hoe je slapen wil

W!ïiIRBJIEflLiIt1 32

4l


WORTEL

In Memoriam André Maene

Maandag 2 december overleed in het St.Jozefziekenhuis te Turnhout André Maene, in de gezegende leeftijd van 88 jaar. Toch nog onverwacht. Hij was de laatste tijd zichtbaar wel wat 'ouder' geworden, maar zo'n spoedig einde had niemand verwacht. André werd geboren te Snellegem (voor Kempenaars ergens achter Brugge), op 8 september 1908, als 9e in een rij van 12. Aan de iiormaalschool van Blankenberge behaalde hij zijn onderwij zersdiploma. Daarna trokken ze met 5 'jonkmannen'

In Memoriam Marcel Kimpe

naar het Kasteel van Hoogstraten, waar men onderwijzers vroeg. Zo belandde André in de Kempen. Voor de oorlog volgde hij nog een cursus tropische geneeskunde, maar inmiddels ontmoette hij zijn Liza, waar hij op 11 april 1939 mee trouwde in Wortel. Ze woonden eerst op het kasteel, waar de tweeling Maria en Ludo werd geboren. Later nog kwamen Olga en Guido. Via de Lindendreef verhuisde het gezin naar 'café De Lindenboom', Liza's ouderlijk huis. Nog later kocht hij het huis Worteldorp 10. Hij ging avondstudies in het bankwezen volgen in Anderlecht, waar hij in de week bij zijn zuster verbleef en alleen in het weekend naar huis kwam. Na 9 jaar Kredietbank in Anderlecht, kwam hij naar de KB in Turnhout; daarna in Beerse, om tenslotte als directeur van de KB in Merksplas zijn loopbaan te besluiten. Toen kwam hij voorgoed terug naar Wortel, waar hij lid was van verschillende verenigingen. Heel actief was hij in de Fanfare-Brassband, waarvan hij 21 jaar voorzitter was. En hoe één! Hij was er 100% het visitekaartje van. Ook de Biegilde lag hem nauw aan 't hart. Ook de gepensioneerdenbond. de Wortelse, en die van de KB-afdeling Antwerpen. Zijn troetelnaam 'pa Maene' was verdiend: hij was een geziene, vriendelijke man, een optimist, een levensgenieter, die ook ernstig kon zijn als 't moest. We zullen hem missen in Wortel. We bieden aan zijn familie onze christelijke deelneming aan.

Zaterdag 30 november overleed in het ziekenhuis St.-Jozef in Turnhout onze eregemeentesecretaris Marcel Kimpe, in de leeftijd van 72jaar. Hij sukkelde al geruime tijd met zijn gezondheid. Hij was geboren in Wortel op 29 januari 1924 als het derde kind van acht, waarvan 6 jongens en 2 meisjes. Nadat hij hier de lagere dorpsschool doorlopen had, reed hij elke dag met de fiets op en neer naar Turnhout om op het St.-Viktorinstituut zijn middelbare studies af te maken. Daarna kon hij (onder de oorlog) terecht als hulpje op het gemeentehuis alhier onder secretaris Alfons De Clerck. Gedurende drie jaar volgde hij nog elke zaterdag de cursus bestuurswetenschappen in Antwerpen en na secretaris De Clerck werd hij de gemeentesecretaris tot aan de fusie met Hoogstraten, toen Wortel ophield zelfstandig te zijn. Hij kwam dan bij het nieuwe kader gemeentepersoneel van groot-Hoogstraten, tot hij. na 45 jaar dienst op twee gemeentes, op pensioen ging. Zijn grote hobby was, naast voetbal (supporter van Turnhout) ook en vooral de duiven: hij was jarenlang secretaris van de duivenbond, waarvoor hij altijd de lijsten met uitslagen opmaakte. Hij was ook secretaris van de

Foto-video

de Greef Dorp 42 Rijkevorsel Tel. 0313146250 -

De vakfoLograaf maakt er meer werk van Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en Waarop U nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel totograaf.

fanfare. In zijn gezin kreeg hij zware kruisen te dragen toen zijn oudste zoon, 5 1/2 jaar oud, op straat bijna voor hun huis, door een auto dodelijk verongelukte in '57. En 18jaar later, in '75, toen zijn 2e zoon bij Baarle bij een motorongeluk het leven verloor, 21 jaar oud. Met Marcel verdwijnt een markante figuur in Wortel. Wij bieden zijn gezin ons medeleven aan.

3

Al 25 jaar een oase aan de Bookes

Wortels jongerencafé zonder pretentie Open donderdag 20 00u)vrijd ~ g. zaterdag)19.00u) en zondag 13 30u) 55 ,

SclioonmQidssa ton Lieve De 7vteester zaogenberg 30 2323 0.tt,rtc[ 03 /314.55,15

rnk3rtop ifspraak-Oot,.buj 03 tf:m.i.

Çe[aatsverzorgeng fJvI.anzcure fPedecure

Ontharingen 7vfaquiffage

141

33


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

-

Onze ho tdredacteur J ef Schellekens heeft gevoel ''oor timing, dat mag gezegd worden. Net voor je moet beginnen aan je artikel, dropt hij een nieuwjaarsdrink ten huize van. Kwestie van zijmm redacteurs nog eens extra aan te sporen, denk ik, bedankt Jef

Door ZIJ/t 1960.

Ze (/1//!

de ''ge reiinecr/c/i , von g loot

/1(1(11

kleimi. De

1/lul//WIl

en

t'/oUt

en

I'ai

1962, ecit heel schoon /00/, 0/11 niet le zeggeil heI /)e,çIe. Mei inn links noor rechts/nek De Bie, Ing Bastiaansen, Tonn' Joc/,emn.s, Connv Van De Velden, Marianne Kox, Hildegard Jochems, Jan Aerts, Dian Schrickx, Jos Van Aert en knie/end Christian Verheijen, Johan Van Riel, Jos Oomen en Toon Verleve, waren jtlist st'eg: Rinke Horenmans en Tom Van Herwaarden.

eunie Meersel-Dreveniers. Ja er is lang naar uit gekeken en dan is het zover. Wie zal er zijn? Zal er nog een vonk overslaan? 1-let kon en mocht niet mislukken, daarvoor hadden Bastian Kox, Fran Aerts en Lu Van Opstal te veel moeite gedaan. Op tijd en onwennig loop je de zaal binnen. Al direct bekende gezichten en de vraag die hel incest gesteld zou worden, werd voor de eerste keer gesteld: Wat doe je zoal tegenwoordig? Er werd verteld over vrouw en kinders. werk en hrihhy's en alles wat een dertiger zoal bezig houdt. Amper uitgesproken verschijnt er weer een bekend gezicht en glunderend van plezier werd er weer wat uit de lneken gedaan Fit ilan zie ie iemand verschij nen waarvan je denkt, die lijkt erop. Inderdaad de vraag van benjij nu ... is eigenlijkoverbodig. Aarzelend en schuchter, begin je aan een eerste praatje. Daar staat hij dan je jeugdvriend. bijna vijfentwintig jaar geen teken van leven van gehad. Nog diezelfde trekken, nog datzelfde taaltje. Waarom heeft het zolang moeten duren denk je. Vijfentwintig jaar zijn niet zomaar in twee minuten volgepraat. Stilaan vallen ook je andere klasmakkers binnen, de één al langer niet gezien dan de iiidic. af alleen van ver eens gezwaaici. Wondeilijk hoe mensen op zon avond vrijuit praten ovei alles wat hen bezig houdt. Tussen de kip, worst en frikadellen met ecn groot assortine'at friiii l<iiieii mliii enidclijk de oude jeugdherinneringen: Weet je het nog? De één begint een verhaal en iedereen vult aan, daarbij dingen opdiepend waarvan je allang niet meer wist dat het gebeurd was. Wat hadden we toch een mooie jeugd op MeerselDreef. spelen in de Zevenster, de speeltuin, het park, dammen bouwend in de Marken Leiloop, kampen bouwen in de Meerselse bergen ... Met onze zondagse pree naar Bogers. snoep jes kiezen uit de lange snoepbakken waaruit je nooit kon kiezen. Leuke anekdotes uit de schoolbanken, over meester Fons, meesteriefen meester Piet. De turnles naast de bank. de zangles aan het orgeltje, het stiekem opzoeken van allerlei vieze woorden in de woordenboeken. de ver-

De kids van 1961, met bovenaan links de organisatoren Fran Aerts en Bastion Kox en knie/end Lu Van Opstal.

34

/•


MEERSEL-DREEF diende straffen, het plakwerk en de poppenkast in de kleuterschool bij juffrouw Christiaansen en juffrouw Van Hecke. Jongens, jongens. zo heeft iedereen zijn verhaal. Iedereen sprak met iedereen, maar vooral cle jongens van je eigen leerjaar moest je toch gesproken hebben. Ons jaar van 62, was het laatste jaar dat niet gemengd was (pech hè). Toch kenden we de meisjes van ons jaar. bijvoorbeeld van de eerste en plechtige communie. In die jaren moest je voor je vormsel twee jaar elke zaterdagnamiddag naar de catechismus. niet dat we dat echt vervelend vonden want pater Ernest (het mini-paterke) en pater Cromhez wisten ons met dans, zang en spel wel bezig te houden. De jongens en meisjes moesten steeds afwisselend jongen meisje gaan zitten. Natuurlijk waren het dc meisjes die dat bepaalden, zo zijn ze hè. Enfin daarmee werd er toch ook met de meisjes een band gesmeed, clie later nog wel eens werd uitgediept. Zelfs links en rechts werden er nog oude liefdes hovengehaald. De discjockey stond er eigenlijk voor spek en bonen bij. maar hi wist toch af en toe iedereen op de vloer te krijgen en niet spelletjes een andere gespreksparti' in je armen te drijven. Naarmate cle avond vuidcrde kwamen door het rijkelijk geschonken vocht de tongen nog meer los cci steeg cle amhianee i'n top. Maar je kent dat van die mooie liedjes, het liep naar de kleine uurtjes vcicit de laatsten naar huis vertrokken. Voor wanneer de volgende reünie? E

De jongeren tuit / 963, blukend tuit gc'zoiid/ieid en goede zin.

Kerstboomverbranding. Wie herinnert zich niet cle gezellige sfeer hij de kerstboomverbranding van vorig jaar, een beetje kermis in de winter. Toeti werd gezegd, dit is voor herhaling vatbaar. de inrichters, weer diezelfde middenstanders van Meersel-Dreel, staken de hoofden hij elkaar en breiden er een vervolg aan. Op woetisdag Xjaniiari wwdtje :ils Mccrsel-Drevenier geacht in de voormiciclag ie oude kerstboom buiten te leggen. Zodat de werkers van de mtddenstand te kunnen komen ophalen. Dat is één. Vervolgetis wordt op vrijdag 10 januari jong en oud verwacht aan de kerststal voor het klooster. Met de fanfare op kop trekt iedereen dan stoetsgewijs in fakkeloptocht richting feesttent in de oude Markweg. Voor dc kindeteti zijn er kleine fakkels voorzien op batterijen, kwestie vati de boel veilig te houden. Enkele ouderen zullen worden voorzien van echte fakkels. In cle oude Markweg aangekomen zullen clan de kerstbomen in vuur en vlam worden gestoken, onder liet genot van een gratis glaasje warme chncninelk of gloeiwijn. Als het vuur de bomen verteerd heeft, begint in de feesttent het feest pas echt. Gezellig met en hij elkaar kan er clan gefeest worden tot in de kleine uurtjes. U komt toch ook? Alsje niet komt gaje er eeuwig spijt van hebben en eeuwig is lang nietwaar? Als je ziet wat cle middenstand de laatste jaren heeft gerealiseerd verdienen ze zeker een dikke proficiat. Bij deze... Koen Buts vroeg me nog om namens de middenstand van Meersel-Dreef, al de inwoners prettige eindejaarsfeesteti te wensen en alvast een gelukkig nieuwjaar. En van vrouwtje Linda moest ik zeggen dat ze blij was dat het werk bijna achter de rug is en ze Koentje weer wat meer thuis zal hebben. LI

len.rlotte de snotneuzen cao 1964, die op het laatste unoinent ook mochten komen maar daardoor verre van volledig waren.

Meersel-Dreef in kerstsfeer. Enkele jaren geleden was je als MeerselDrevenier verplicht met cle kerstdagen naar Keulen, Aken. Parijs of Londen te reizen wilde je de echte kerstsfeer opsnuiven. De dorpsraad en de gepensioneerden zorgden dan voor een kerststal aan het klooster en de brandweer bracht jaarlijks lichtjes aan aan de kerk. Maar de tijd bleef niet stille staan en de kerststal had ondertussen zijn beste tijd gehad. De niiddenstand die zich ter gelegenheid van de plechtige opening

van dc heraangelegde Dreef had verenigd, zorgden voor een sfeervolle kerstverlichting over de Dreef. Op een vergadering van de dorpsraad werd door de dorpsraad en de gepensioneerden de kerstbal doorgespeeld naar de middenstandsvereniging. Die hapten toe en zorgden ondertussen voor een mooie. spiksplinternieuwe kerststal. Louis Martens en Koen Buts tekenden het ontwerp naar model van een oud-kempisch stalletje. Er werd heel wat avonden en nsaandagen aan gewerkt om de stal te bouwen. Het vorige stalletje stond ietwat verscholen achter een ijzeren hekken in de speeltuin, zeker niet de beste plaats. In overleg met de paters 35


MEERSEL-DREEF Kapucijnen werd de nieuwe kerststal voor de kerk geplaatst op het verhoogde plateau, zodat hij goed uitkomt. De paters zijn zeer tevreden met het resultaat, de verenigde middenstanders die meegeholpen hebben bij het opbouwen konden rekenen op een kom koffie met iets sterkers. De oude beelden of moet ik zeggen poppen, werden gerenoveerd, de kleedjes gewassen, nieuwe haartooi enz. Het is weide bedoeling dat er in de volgende jaren nieuwe beelden gaan komen, maar men weet niet goed waar men die moet gaan zoeken. Indien u, beste lezer, in dat verband een tip kunt geven mag u het altijd op bovenstaand adres doorgeven. Vanuit Ulvenhout werd er een grote kerstboom aangevoerd, aanvankelijk zou men een kerstboom plaatsen, geschonken door de Waalse gemeente Bouillon. Maar door communicatie-, vcrvoersproblemcn en tijdsgebrek heeft de middenstand van deze plannen moeten afzien. Het is niet zo eenvoudig om een 12 meter lange boom heel tot hier te krijgen, zonder dat hij er gaat uitzien als een treurwitg. Misschien iets voor volgend jaar. Om de kerststal een meer levende uitstraling te geven en leuk voor de kinderen, ontbreken ook de levende dieren niet. Kom gerust eens kijken. Volgend jaar zal de kerststal ook opgenomen worden in de kerststalleriroute van de toeristische dienst. Dc middenstanders hebben heel wat tijd en geld in deze kerststal en verlichting gestoken maar ze doen dit graag om Meersel-Dreef ook in de winter aantrekkelijk te maken. Tevens is het een teken van dank aan de mensen van Meersel-Dreef voor dc hinder en ergernis, die ze eventueel ondervonden van de drukte tijdens de drukke zonierinaanden.

De kinderen staan op uitkijk naar de komst van Sinterklaas. Als animator had de E.K.-Moedersbond zelfs een clown in geh uurd.

Daar is hij dan, begeleid door de fanfare, arriveert Sinterklaas per koets, met zijn Zst'arte Pieten in z'n kielzog.

eventueel 50km per uur ook nog wel ziet zitten. 5. Groot Eyssel is in orde, enkel het kruispunt Groot Eyssel wordt het best vervangen door een rond punt. 6. Algemeen wordt voor de andere straten binnen de bebouwde kom, een woonfunctie aanbevolen met een snelheid van 30 km per uur of minder, voorrang van rechts en voetpaden. De rijbaan moet bij parkeren buiten de

rijbaan, versmald worden tot 4,5 in en anders 5 m breed zijn, met mogelijkheid voor kruising van vrachtverkeer. Verder worden plateaus aan de kruispunten aanbevolen en het verkleinen van de boogstralen bij het inrijden van de zijstraten, zodat men moet vertragen. In alle straten liefst voetpaden voorzien van 1,20 in breed, aan tenminste één zijde van de weg. En als slot

Verkeersplan Hoogstraten. Op maandag 9december werd in het gemeentehuis van Hoogstraten het nieuwe verkeersplan Hoogstraten voorgesteld. Dat plan werd door het studiebureau Libost opgesteld in opdracht van het gemeentebestuur. Met de bedoeling van een beter inzicht te krijgen van de verkeersknelpunten in de gemeente en dc te nemen maatregelen op lange of korte termijn. Die studie bevatte ook een hoofdstukje "Maatregelen in Meersel-Dreef ". Wat kunnen we daar zoal in vinden: 1. De Dreef werd zoals ze is na de herinrichting, goed bevonden. Voorgesteld wordt om dit voort te zetten naar de watermolen toe, wat in de nabije toekomst ook zal gebeuren. Aan de Kapelweg zou er een verhoogd kruispunt moeten worden voorzien (wat ook zal gebeuren). Tevens wordt aangegeven dat men van de Dreef en enkel van de Dreef, het best een voorrangsweg kan maken. Een opmer king is ook dat er op topdagen te weinig parkeer gelegenheid is maar dat men geen inrichting moet ontwerpen gebaseerd op deze piekmomenten. 2. De bocht aan de watermolen moet duidelijker aangegeven worden, middels borden en het aanbrengen van lijnen op de weg, zeker in het donker valt de bocht niet genoeg op. 3. De Kapelweg moet meer een woonstraat worden met voetpaden en een bijzondere aanleg aan de school. Dit wordt inmiddels ook al bekeken. 4. Op het Heieindc wordt te snel gereden. alle kruisingen moeten worden aangelegd als plateau. Ook het doorgaand verkeer moet worden afgeremd met een snelheidsbeperking, aanbevolen 30km per uur. Dit geldt overigens ook voor de andere straten binnen dc bebouwde kom. 'uitgezonderd voor de Dreef waar men 36

74 De kinderninsical van 't Dreefke werd c / ons s's n

Os ingenaain

spel'.înlel.

Al jarenlang zorgi de dorpsraad, samen nu'! gepensioneerde Drei'eniers en enkele vrijss'illigers, voor de opbouw van de kerststal. Proficiat!


MEERSEL-DREEF schrijft men dat veel van deze maatregelen voor de woonstraten niet op korte termijn zullen kunnen worden gerealiseerd. Maar dat aan de school in de Kapelweg wegens de veiligheid van de scholieren, zo snel mogelijk maatregelen moeten getroffen worden. Hiermee heeft de gemeente een duidelijk werkinstrument en een visie 째P de toekomst, nu is het aan hen om erook rekening nee te houden.

Bedankt collega's. Als ik mijn rekeninguittreksels van mijn bank krijg, erger ik me keer op keer dat bij mijn adres Meerle staat en niet Hoogstraten zoals vroeger, om dan over Meersel-Dreef nog maar te zwijgen. Te danken aan de automatisering en de regeltjes van de Post. Dat heeft dan als gevolg dat iedereen aan wie je geld overschrijfi. denkt dat ik in Meerle woon. Jaren terug heb ik aan de verenigingen waarvan ik lid hen, de tijdschrif ten waarop ik geahonneerd hen, enz., laten weten dat ik te Hoogstraten - Meersel-Dreef woon. Maar ja als je je abonnement hernieuwt en de overschrijving geeft Meerle aan, dan wordt dat netjes terug aangepast. Waar maak hij zich weer druk over, hoor ik u al denken. Als je iets voor een dorpsgemeenschap wil doen dan moet je dorp ook als dusdanig erkend en herkend worden. Die erkenning is in de loop van de jaren zeker wel gegroeid en de gemeente Hoogstraten is daar zeker coiTect in. Daarover niets dan lof. Maar ook die herkenning is belangrijk. weten dat je in Meersel-Dreef komt en niet in een aanhangsel van Meer of Meerle. Want wil je iets bereiken, iets vragen voor je eigen dorp dan

moet diegene waaraan je iets vraagt vinden dat je als vertegenwoordiger van een dorp, belangrijk genoeg bent, dat je een groep van mensen vertegenwoordigt. Maar een dorp vertegenwoordigen dat niet bestaat is niet zo simpel. Nu zo'n vaart loopt het niet, maar het plaatsen van dc dorpsafbakeningsborden Hoogstraten Meersel-Dreef, vond ik een mijlpaal in onze geschiedenis, een erkenning en een herkenning. Het is daarbij ook goed in eigen hart te kijken. als ik zie dat heel wat Meersel-Dreveniers in hun adres Meersel-Dreef links laten liggen, dan werken ze dat erkennings- en herkenningsproces tegen en moeten ze in mijn ogen niet komen zagen dat alles gaat naar de huurdorpen en men Meersel-Dreef vergeet. Ook op de re체nie viel het me opdat verschillende mensen op de aanwezigheidslijst in hun adres MeerselDreef niet vernoemden, maar wel Meerle of Meer terwijl ze potverdikke in Meersel-Dreef geboren en getogen en nog woonachtig zijn, meer dan dertig jaar lang. Wat doe je eraan? Zoals onze inspecteur alti jd zij: "Herhalen, herhalen en herhalen, dan zullen ze het wel leren". Waarop mijn leerlingen dan denken: "Hij begint weer te zagen". Enfin u weet het weer, woont u op Meersel-Dreef, denk er dan nog eens aan als u uw adres moet opgeven! Misschien dat voortaan ook mijn collega's van de Hoogstraatse Maand hun verslagen naar Meersel-Dreef kunnen opsturen in plaats van naar Meerle. Bedankt collega's. Bedankt ook u lezers en alvast veel mooie dagen gewenst in 1997, in goede gezondheid en optimisme.

Witte Woede

'De witte woede ', nocoide onze fotograaf Marcel her schuim o, cle Ma,'k. Ikprefereer liever wat schuim op mijn pintje. Waar het Marksch uim eigen lijk vandaan komt weet niemand duidelijk te vertellen. Dat zoeken we even op.

Toon Verleve.

Bent u op zoek naar de juiste kleur?

oonarnerj,;

'.

LIL!J1

Doms woongarnering, sinds vele jaren de specialist in schilderwerken en interieurverzorging heeft voor u de oplossing.

Tel. 0313144847 a

246

1

LIL!D

1 39a

37


:1

genezen. men poogt ze ook een toekomst te geven door ze een stiel te leren. "De patiënten zijn echt genezen als ze ook voor hun eigen kostwinning kunnen instaan en niet meer ten laste vallen van hun familie."

Meerle. Vergeet het niet te melden.

Dorpsraad

Op vakantie in Meerle

Op maandag 20januari (om 20.00 uur) worden we weer met z'n allen in de parochiezaal verwacht om te horen wat onze bestuurders 01) het gebied van ons dorp hebben uitgevoerd tijdens het voorbije jaar en wat ze voor het nog kakelverse 1997 zoal in petto hebben. Een uitstekende gelegenheid ook om te laten horen hoe je er zelf over denkt of hoe je het zelf zou doen. Een steuntje in de rug ook van het bestuur van onze dorpsraad, die heel het jaar door opvolgt hoe met onze wensen wordt omgegaan en hoe ze in de praktijk worden omgezet. De voorbije jaren is er langs deze weg al heel wat gerealiseerd, o.a. het vernieuwde dorpsplein, de turnzaal, het behoud van de wissel. Mestfahriek en dierencrematorium werden mede door de dorpsraad een halt toegeroepen. Wie invloed wil uitoefenen op het beleid, heeft hier een prachtig instrument in handen. Laat het niet onbenut.

.maar voortdurend denkend aan Zaire. Zuster JEANNE MUESEN volgt hel nieuws van de gebeurtenissen in haar"thuis", want dat is Zaïre na 36 jaar wel geworden, op de voet. Eens te meer krijgen we uit onze vroegere kolonie dagelijks een flinke portie ellende voorgeschoteld op TV en in de kranten. Weerom woedt in de streek van de 'Grote Meren' een oorlog waarvan de gewone mensen de grote slachtoffers zijn. Voor de tweede maal in twee jaar zien we honderduizenden met hun schamele bezit op de vlucht, speelbal van de machtstrijd van onduidelijke krachten, opgejaagd door dronken en gedrogeerde krijgers die hun macht halen uit de

Als geheugensteuntje brengen we Ii graag de prioriteitenlijst van vorig jaar in herinnering - verbetering van de Strijbeekseweg vanaf Kleyn Eyssel tot aan de grens - banken in het bos van de Elsakker - riolering voor de Rondeelweg, daar is geen enkele afvoermogelijkheid, zelfs geen gracht - is er geen mogelijkheid om. zoals in Minderhout, tijdens vriesperiode een schaatsbaan te maken ? Mits enkele kleine ingrepen kan het plein achter de school hiervoor geschikt gemaakt worden. - controle van politie op parkeren van vrachtwagens op het Gemeenteplein en van personenwagens op stoep in het Dorp (bij de bakker). - ophalen en goedleggen van de kasseistrook naast de beton op de Ulicotenseweg - lege plantgaten van verwijderde bomen sneller terug aanplanten - een vangrail in de gevaarlijke bocht aan de beek op Groot Eyssel - kontrole op het gewicht van vrachtwagens die onze wegen vernielen met te zware vrachten - verlichting op het paadje tussen de Dalweg en de St.-Salvatorstraat - 'voor wanneer een zwembad !' Je zwempak meebrengen lijkt nog wat voorbarig, goede ideeën en haalbare voorstellen zijn zeker welkom

F

38

Zuster Jeanne Muesen loop van een volautomatisch wapen, dikwijls van Belgische makelij of geladen met Belgische kogels (onze permanente bijdrage in de ontwikkeling van de regio). JEANNE MUESEN werkt al jaren in de streek. In Kalemie (Shaba), aan het Tanganikameer (een van de Grote Meren), heeft ze de leiding over een medisch centrum. Catal, dat vooral lepra- en tbc-patienten opvangt, verzorgt en dikwijls ook weet te genezen. Op de info-avond van de missiewerking wist ze te vertellen dat ze ondanks de crisis waarin Zaïre zich sedertjaren bevindt, goede resultaten boeken. Lepra-patienten worden niet alleen

Zo probeert Jeannc voldoende fondsen bijeen te krijgen om een genezen lepra-lijder te installeren als fotograaf. Eenvoudige zaken zoals een pasfoto, dikwijls nodig voor officiële dokumenten, zijn moeilijk te verkrijgen. Iemand die deze foto's kan maken, kan daar zijn brood mee verdienen. Dat geldt ook voor een "schrijver", iemand die de mensen kan helpen met het schrijven van brieven en het invullen van dokumenten. "Om deze genezen patiënten aan een broodwinning te helpen is niet zo veel nodig, ik hoop dat we ze kunnen installeren als ik terug ben in Kalemie". Jeanne legt er de nadruk op dat ginder ook met kleine giften enorm veel kan gedaan worden. "De mensen hier denken dikwijls dat 100 Fr. niks is, maar met 10 Fr. per dag kunnen wij ondervoede kinderen er terug bovenop helpen". De laatste jaren komen ook veel aids-patienten in het centrum aankloppen, omdat ze nergens anders terechtkunnen. "Deze mensen kunnen we spijtig genoeg niet genezen, we proberen er dan maar voor te zorgen dat ze niet te veel pijn lijden en tenminste waardig kunnen sterven". De missiepost van Jeanne ligt niet zo ver verwijderd van hel huidige oorlogsgcbicd en krijgt heel wat vluchtelingen te verwerken. Van een leverancier van het centrum. die haar vanuit Tanzania belde, hoorde ze dat de missiepost gelukkig van plunderingen door het leger was gespaard gebleven en dat alles veilig was. In Catal had men wel gevraagd wanneer ze terugkwam. Op 7 januari wil Jeanne terug naar haar thuis vertrekken, al is ze niet zeker of ze er wel kan geraken. Reizen in dat gebied is een hele onder neming zonder garantie op zijn bestemming te geraken. Wie van zijn eindejaarsovervloed nog wat kan missen (honger en dorst zullen we deze dagen toch niet lijden), weet waaraan dit zinvol kan besteed worden. Zuster Jeanne Muesen ver blijft bij moeder op de Chaamseweg 17. E

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en behangwerken

herenmode voor jong en oud. tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

5'teec/s

- Gordijnen en overgordijnen

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE

- Tapijten en vloerbekleding

aeNa:sau

- Siertafeikleden, lopers, enz.

5 uur.

op maandag gesloten.

29


MEERLE

RUSSISCH in MEERLE

DRIEBAND :

]3ii' '

SkIt1tL

(

Met ccii b ~ ij m cc andere ballen raken en ondertussen ook nog drie banden, voor mij een Opgave die ik slechts met een ongelooflijk grote portie chance tot een goed einde kan brengen. Er zijn echter mannen die dat een paar tiental keren in een partij lukt en soms nog meerdere partijen kunnen afwerken op één avond. Op 21 november waren zo'n mannen aan de slag in de Volksvriend. Daar had toen de finaleavond plaats van het le drie-band tornooi van de "Mjeclse pieren krijt op tijd", tornooi waarvan de reeksen reeds van september aan de gang waren. Uit dc rceksen waren acht finalisten te voorschijn gekomen. nI. Jan Haest, Bert Verschueren, Koen De Bie, Staf van Dooren,

Jafl Goet,ehalek \. Stal Goetsehalekx, Jan Van

Der Velden en Karel Bluekens. In de finale ronden werd met rechtstreekse uitschakeling gewerkt. Wie zijn partij verloor, was er aan voor de moeite. Het werd een boeiende avond voor spelers en toeschouwers. De finale werd na een spannende wedstrijd immers met één caramhole verschil gewonnen door Staf Van Dooren, zodat Jan Van Der Velden op de tweede plaats strandde. Karel Bluekens eindigde derde en Jan Goetschalx werd vierde. Drie-bandliefhebbers bereiden zich best voor voor de tweede uitgave van het tornooi in de herfst van 1997. 11

Guatemala en terug

Volksdansgroep SHI LSHOEL organiseert ook dit was een volksdansinstuif. Tijdens deze avond zullen er verschillende optredens plaatsvinden. Onze kersverse kindergroep 'DE SHILSHOELERTJES' zal de avond openen met een spetterend optreden. Daarna volgt er een internationale koreografie van onze eigen volwassenengroep. Top-of-the-bill wordt dit jaar ongetwijfeld de demonstratiegroep ORIENT uit CULEMBORG. De verenigingen van deze nederlandse stad verbroederen met de Hoogstraatse: zo ook met onze volksdansgroep. Hun RUSSISCH optreden zal gebracht worden in de gepaste folklorische kostumes. Gedurende de ganse avond kan iedereen genieten van enlof meedansen op de live-muziek van het alombekende volksdansorkest STROOP. Deze instuif gaat door op zaterdag 18januari 1997 vanaf 20.00 u. in de parochiezaal van Meerle. Iedereen is welkom. VVK: 100 fr/6 F1 INKOM: 150/8 F1. Tombola inbegrepen. - lüj. GRATIS inkom. Info en kaarten te verkrijgen 01) nummer (B) 03/ 3158593, (NL) 0161/492285. -

Nog wat te doen in Meerle dees dagen? Inderdaad, wij kunnen U volgende tips geven

Hobby's kijken K.W.B. en K.A.V. Mcerlc hebben een hele trit hobby-isten de mogelijkheid gegeven te laten zien waaraan ze hun hait en 7iel verpand hebben In het lan t ste wee <ei ml va ii 1996 kan j t' hen in de parochiei.aal opzoeken tijden de Hobby-Tentoonstelling. Kijkers zijn welkom op zaterdag 28 december an 16 tot 22 uur en 01) zondag 29 december van 10 tot 20 uur. De toegang is gratis, maar niet alleen daarom is de tentoonstelling een beioekje waard. Voor de fijnproevers houdt de K.W.B. in de kelder weer een bruin café. Eveneens traditie is dat de K.W.B. 01) de zaterdag van de hobby-tentoonstelling in dezelfde parochiezaal een grote kaartwedstrijd inricht. Inschrijven vanaf 19.30 uur, om 20 uuur wordt de eerste gift gedeeld. Er zal gerikt worden dat de stukken eraf vliegen en zo hoort dat.

Feest Veel belangstelling Op de into-avond ian de Missiewerking Meerle. Lieven Muesen bracht een levendig verslag en mooie beelden i'an zijn ,'eis naarMexico en Guatemala, waar hij tante Mii' ging opzoeken.

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt het oudercomité van onze school U uit om met hen een pintje te komen drinken en een dansje te doen op hun feestavond op zaterdag 25 januari in de parochiezaal.

39


MEERLE Zo'n feestavond is dé gelegenheid om op een aangename manier met andere ouders en sympathisanten van de school in contact te komen. Om eens te horen wat ecn oudercomité zoal uitricht ook, waar ze zich mee bezighouden. hoe zij de schakel tussen school en ouders willen zijn. Do opbrengst komt zoals steeds ten goede aan projecten voor onze school.

Een halve eeuw

Laat U dus niet kennen en kom niccfecstcn. Wie mee wil eten moet vooraf inschrijven De leden van het oudercomité komen uw inschrijving bij U thuis ophalen. Mochten ze uw deur voorbijgaan of zo je afwezig zou zijn, kan je terecht bij één van de bestuursleden of bij Jan Adriaensen - tel. 315.07.63. Terwijl je jezelf prima amuseert, kunnen je kinderen van de opbrengst profiteren. Een aanrader

1997 Hopelijk een jaar met wt minder schandalen dan in 1996. zodat we met een Belgische nummerplaat dc grens overkunnen zonder dat men ons nawijst. Misschien een nieuwe Meerlese correspondent voor ons blad ? Wie weet zijn de wonderen de wereld niet uit. Ja, wat zal ik U nog wensen 7 Gezondheid 7 Zeker weten Voorspoed natuurlijk ook, voor heel de familie en voor heel het dorp. Goed weer ook, een fijn werk, zelfs opslag wil ik U toewensen. Kortom het allerbeste •

In een mensen/even zijn er sommige verjaardagen waar zo wat meer betekenis aan gegeven wordt dan aan de anderen. Mijlpalen, die men misschien wel zou willen uitstel/em,, maar waar men anderzijds toch we/fier over is om zover te zijn geraakt. 50 Jaar worden is zo 'mi verjaardag. Naast de gewone verjaardagstaart en borrel met familie en vrienden, besloten de Sarah 's en Abrahamns van Meerie en Meersel-Dreef ook onder elkaar liet glas te heffen en te poseren voor een feestelijke foto.

Vereremerkt Het jaarlijkse teerfeest van cle vrijwillige brandweer "Voorpost Meerle" is een uitstekende gelegenheid om de verdienstelijke leden in de kijker te plaatsen en hen ere-metaal op te spelden. René Jespers en Gust Verschueren werden gevierd om hun afscheid van de actieve dienst wegens het bereiken van dc leeftijdsgrens. Jos Ronimens, Marcel Van Gestel (niet op de .foto) en Albert Brosens kregen voor 30 jaar trouwe dienst de "Zilveren Medaille in de Orde van Leopold II" opgespeld. Gust Desmedt werd voor 30 jaar dienst veremerkt met de "Zilveren Pa/men in de Kroonorde" en voor25jaarofficier-bevelvoerder iizet de Gouden Pa/uien in de Kroonorde

"Roddelaars" Ervaren en minder ervaren toneelamnateurs van de K. W. B. toneelgroep brachten twee avonden na mekaar "Roddels" voor een uitverkochte zaal. Speelden mee : Anita Braspenning, Rosa Sprangers, Koemi Lau rij..sen, Marie-José Willemssen, Louis Van Bavel, Ria Verschueren, Lies Van Aelst, GeorgeHendrickven Toon Van Dun. Fluisterde,, de tekst Diane Geenen en Willv Jespers. Eric Van Den Ackem-s'eken zorgde voor licht en geluid. Alles onde de leiding van regisseur Erik Vinckx.

40

1!


Lî'L»41 I2T1 L::Jrij

J Li

__

fl

/I _____ _____ _____

L' J L1I rPORT L' 1 ''

_____LI-i I2I-I

___

t

___ _____ ___

Hoogstraten VV speelt sterke heenronde Wanneer we na IS wedstrijden de balans opniaken, kunnen we er niet naast kijken dat de roodwitten een prima resultaat hebben neergezet. HVV won 8 matchen. speelde 4 maal gelijk en verloor slechts drie wedstrijden. Dit leverde een periodetitel op en een derde plaats in de rangschikking. Hoe ook het resultaat van de match Racing Mechelen-l-IVV zal zijn, HVV behoudt die riante derde plaats minimaal tot in 1997. Het had zelfs nog iets beter gekund, indien de roodwitten de drie opeenvolgende thuismatchen

tot een goed einde hadden gebracht, doch tegen SV Mol ging het fout. Mol kwam voor 0-0 en geraakte tegen de gang van het spel op 0-1 en toen wilde de hal niet rollen voor HVV, dat in het blauwwitte gordijn dat de bezoekers voor hun ogen hadden neergelaten, geen enkele opening vond. Meteen was 9 op 9 een verre droom, doch cle twee overige maichen leverden dan wel 6 op 6 op. Tegen Visé, dat cle week voordien met 4-1 op Eupen won, bleef HVV met 3-1 aan de winst en daarmee kwamen de Waaltjes nog goed weg. Ook Stade Leuven. de week voordien winnaar met 5-1 tegen Verviers, moest in de roodwitten zijn meerdere erkennen en met 20 sloot HVV dc boeken af voor wat betreft de drie thuismatchen. Met twee verplaatsingen - naar Racing Mechelen en Herentals - voor de boeg. kan het alle kanten uit. HVV hoeft er echter het spel niet te maken en kan misschien via de twee gevaarlijke aanvallers. Huygen en Van Den Bergh, voor een verrassend resultaat zorgen.

Na een 'droge ' periode weer doelpunten maken is de verzuchting van Roei Van Den Bergh en tegen Stade Leuven voegde hij (Ie daad bij het woord.

zondag 5 januari: 14.30 u. Herentals - HVV zaterdag 18 januari: 20.00 u. HVV - Tubantia Nat. Res. vrijdag 3januari: 20.00 u. HVV - Herentals zaterdag 18januari: 14.00 u. Tubantia - HVV zaterdag 25januari: 14.00 u. Poederlee - HVV

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncuituur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt

woondecoratie

Kapeistraat 6

0 1) 30 november speelde Meerle op verplaat-

sing hij Olympic een avondwedstrijd op verzoek van die club. Meerle was goed gemotiveerd en hield het wedsrijdritme goed in bedwang. Na een paar kansen op de paal, kon Dirk Van Bavel de bal legen het net werken. 0-1 , ook de ruststand. Na dc pauze, in de 52e minuut, was het opnieuw Dirk Van Bavel die raak schoot en de voorsprong verdubbelde. Spelers en supporters van Mcerle konden zich aan het vertoonde best verwarmen. In de 78e minuut kon Olympic de score mildcren tot 1-2 door een goedkope strafschop. Meerle liet niet af en Nick Mertens legde even later de eindstand vast op 1-3. Een opkikker voor Mcerle en met een verdiende zege op zak trokken de spelers Antwerpen in om van het nachtleven te proeven. In de thuiswedstrijd tegen Stahroek was het spel niet zo denderend. Meerle kwam in de 39e minuut 01) voorsprong met een doelpunt van kapitein Wilfried Pauwels. Op slag van rust maakte Stahroek gelijk. In een steeds spannender wordende tweede helft duurde het tot cle 83e minuut eer Meerle opnieuw voorsprong kon nemen. Met een prachtige vrije trap zette Marco Klijs de score op 2-1. 3 minuten later kon Meerle clan definitief afstand nemen met een doelpunt van invaller Dennis Snoeys. 3-1 en weerom 3 puntjes verdiend. Met deze wil ik bestuur, spelers en supporters een zalig Kerstfeest en een Voorspoedig Nieuwjaar wensen. Na de winterstop er weer tegenaan (T.G.)

een bezoek méér dan waard.

Baarte-Hertog

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

K.F.C. MEERLE

Programma

gIcQQr

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

Wedstrijden voor januari 1997 (telkens om 14.30 uur) 05-01-97 - Mariaburg - KFC Meerle 12-01-97 - KFC Meerle - Borsbeek 19-01-97 - Luchtbalboys - KFC Meerle 26-01-97 - KFC Meerle - Heibos

El


SPORT

KYNA-Wortel In Loenhout op 1 december vertrok VNA in feite met een 1-0 achterstand vermits de thuisploeg reeds in de eerste minuut een vrijschop in doel wist te verlengen via een kopbal. Geleidelijk aan trok Wortel het laken naar zich toe en in het laatste kwartier voor de rust werden verschillende goede kansen, waaronder een strafschop, niet benut. Bij de pauze had de match al beslist kunnen zijn in ons voordeel. Ook in de 2e periode was Wortel meer bij de bal, maar Loenhout gaf geen krimp tot een vrijschop, als gevolg van een terugspeelbal die door de keeper werd gepakt, door Wim Braspenning in doel werd gewerkt. Hét moment van cle wedstrijd kwam twintig minuten voor tijd toen, na een onschuldig luchtduel waarbij een Loenhout-speler ten gronde ging, cle spelleider onverwacht Van Calster een rode kaart voor zijn neus hield. De daaropvolgende vrijschop werd door Polleke Van Doren (ex-Zwarte Leeuw) in doel geschoten: 2-1. Onze keeper, furieus door de omstandigheden, wierp de bal als een echte discuswerper richting middellijn waar de scheidsrechter ergens in de buurt liep. Deze interpreteerde deze worp als een aanslag op zijn persoon en trok ook voor Ronnie Bevers een rood karton. Met 9 spelers tegen 11 leek puntenwinst ver weg. Toch kon Wim Braspenning via sirafschop VNA op 2-2 brengen, nadat ook een Loenhout-speler met 2x geel het terrein was afgestuurd. Wortel bleef verder vechten, maar de verdediging kon de thuisuitvallers steeds moeilijker pareren en even voor tijd kopte Stes de thuisploeg naar een 3-2 zegen. Door de geringe puntenoogst (1 punt) uit de laatste drie wedstrijden was de druk tamelijk groot toen op 8-12 de bezoekers, zijnde SK Oosthoven, te verslaan. Dit werd nog moeilijker toen zij op voorsprong kwamen, na een misverstand in onze rangen en een dtndelijk buitenspelpositie waarop door de scheidsrechter niet werd gereageerd. VNA kon haast geen ruimte vinden om kansen te scheppen. gezien SK voortdurend met 10 man rond het eigen strafschopgebied opereerde. Toch kon Wortel nog voor de rust op 1-1 komen, toen Jimmy Quirijnen zijn TOR-instinct nog maar eens bewees en gevat reageerde op een terugkopbal van Wim Braspenning. In de 2e helft werd de match eigenlijk op de speelhelft van Oosthoven afgewerkt, afgezien van enkele snedige counter-acties van hun nummer 10, die nooit zonder gevaar waren. Eddy Aerts sneed enkele keren snel cle rechterflank af en werd zelfs eenmaal verdacht afgestopt in het strafschopgebied, maar de spelleider reageerde niet. Eddy nam dan even later zelf revanche zoals het hoort. Een raket van zijn voet werd voor de bezoekende portier onvoldoende afgestopt en rolde richting doellijn, waar Dré Snoeys er voor alle zekerheid zijn linker nog eens tegen zette. Oosthoven SK trachtte de laatste minuten nog een gelijkspel uit de brand te slepen, maar het bleef 2-1. St. Jozef kwam op 15-12 op bezoek en dwong de eerste 5 minuten Wortel in verdediging. De eerste helft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht qua score maar Wortel was wel dichter bij voorsprong. Na rust ging VNA duidelijk op zoek naar die voorsprong, hetgeen hen gelukte 25 min, voor tijd. J. Quirijnen wist met een kopbal de doelman te verschalken: 1-0:2 minuten later had VNA de 2-0 aan cle voet, maar de verdediging van St. Jozef kon op de laatste 42

BEGRAFENISSEN niinuutdie doodsteek vermijden. St. jc>zef drong nog fel aan, maar de VNA-verdediging wist de aanvallen op te vangen. Een hele tijd hing er een -1 in de lucht, eerder dan een 2-0, maar op de laatste minuut kon keeper R. Bevers de 1-0 op het bord houden, na een earambole-fase in de baeklijn. Door verlies en gelijkspel van de koplopers kon Wortel zich nestelen op de 3e plaats, hetgeen een prima prestatie van onze ploeg betekent.

Wedstrijden

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

Zondag 1januari: Ex Essen - VNA

Zondag 12januari: VNA - Vrij Arendonk

Zondag 19januari: Meer - VNA

Zondag 26januari: VNA - Gierle

Minderhout VV in mindere periode Na een eulor,sche start, zeI fs de leidersplaats werd enkele zondagen mee gedeeld, is MVV toch stilaan terug aan 't afgl ijden naar cle grauwe zone en moet er dringend aan puntenwinst gedacht worden, wil men terug aansluiten bij de toppers van 't klassement. Op Olympic Deurne stonden de MVV'ers al vlug met de twee voeten tegen de grond genageld, want na nauwelijks vijf minuten spel had men reeds twee doelpunten geïncasseerd. MVV kwam terug en Paul Van Gils legde halfweg dc le helft nummeréén tegen het net. Kurt Vermeiren lukte vlak voor de rust de gelijkmaker. De tweede helft gingen de bezoekers verder op hun clan, een strafschop werd niet gefloten en zo... bleef het gelijk: 2-2. De volgende uitwedstrijd werd Turk Sport partij gegeven, een team dat ook al het genoegen van de leidersplaats heeft mogen proeven. Een hoogstaande partij werd het zeker niet. Aan de rust nog steeds een brilstand, die in de 75e minuut van het bord geschoten werd door de thuisploeg. De tweede nederlaag voor MVV was een feit, na een archislechte wedstrijd. Dan kreeg men leider Mariaburg aan de Hoge Weg en men was zich terdege bewust van deze moeilijke dobber. Tot één minuut voor de rust bleef de stand gelijk, dan besliste een strafschop over de 0-1 stand. In de tweede 45 min, al Minderhout wat de klok sloeg, maar zonder resultaat. Tot overmaat van ramp lukte Mariaburg een tweede goal, na een snelle counter. De thuisploeg gaf de moed niet op en wat voordien niet lukte, ging nu wel. Kurt Van Den Langenbergh tekende voor 1-2, maar daar bleef het ook bij en de eerste thuisnederlaag voor MVV stond geboekt.

GRAFZERKEN

HOFMANS FC Meer terug in de lift Na een reeks wedstrijden zonder veel puntenwinst, moest er toch iets gaan veranderen bij geel-zwart en alle hoop werd gesteld op de thuiswedstrijd tegen White Star Schorvoort. Een gelijkopgaande eerste helft werd het, alhoewel de bezoekers toch de rust bereikten met een 0-1 voorsprong. Later clikten ze nog aan tot 0-2 en het ultieme thuisoffensief strandde op 12! Ontgooeheling! Tegen Horendonk werd erg gemotiveerd aan de match begonnen en na een halfuur werd een snel uitgevoerde aanval beloond met een prachtig doelpunt: 1-0. De bezoekers reageerden alert en nog voor de rust stond de stand weer gelijk. De bezoekende doelman kreeg daarop de meeste ballen te verwerken en werd toch nog eenmaal verslagen, het einde van een spannende en bitsige wedstrijd en de drie punten bleven thuis. Opkikker!

Brecht had de nederlaag nog niet gekend en waarom zou Meer daar eens niet laten zien wat het kon. FC Meer domineerde maar kreeg op de 38ste minuut een opdoffer te verwerken wanneer cle thuisploeg een doelpunt toegewezen 'kreeg'.Alleen de grensrechter beweerde de bal over de lijn gezien te hebben. Tot tien minuten voor definitief affluiten moesten de bezoekende elf op de gelijkmaker wachten en....men bleef doorgaan. Vijf minuten voor tijd kwam de beloning: 1-2. Iedereen hield zijn hart vast toen de referee Brecht een strafschop aanbood. Gerechtigheicl geschiedde, want deze werd naast getrapt. Brecht voor de eerste maal verslagen en een overgelukkig Meer dat daardoor weer heel wat ruimer kan ademen.

Wedstrijden

Wedstrijden zondag S januari: 14.30 u. Luchtbalboys - Minderhout VV

zondag 12 januari: 14.30 cm. Minderhout VV - Heibos

zondag 19januari: 14.30 ci. Berendrecht - Minderhout VV

zondag 26januari: 14.30 u. Minclerhout VV - 01. Essen •

zondag 5januari: 14.30 cm. FC Meer - Flandria Ravels

zondag 12 januari 14.30 u. Westmalle - FC Meer

zondag 19januari: 14.30 u. FC Meer - Wortel

zondag 26januari: 14.30 u. Oosthoven - FC Meer •


SPORT

Gebuurtenvoetbal Hoogstraten 1!

WESTHOEK klopte Boereneinde mei duidelijke 2-0 cijft'rs en veroverde de begeerde Cup.

Zo moet voetbal gespeeld u'o,den: FAIR! Deftiirplav-beker ging da,, ook naar MUSSENAKKER uit Meer.

Lachende scheidsrechters! Ook geen alledaags beeld. Zij deden hun best en Jioten beker- en competitiematchen naar een goed einde. v.l.n.r. Rik Van Alphen, Frans Brosens, Charel Govaerts, Wim Govaerts, Jan Govaerts.

en een tevreden bestuur! V. Iii. r. Chris Jochems, Nee! Braspenn ing, Jos Vermneiren, Jan Bolckmnans, Jet Van Maldeghem (voorzitter), Fons Jacobs, Frans Brosens.

FC De Statie Kwissers op post! Zin in een gezellig avondje kwissen? Wel, op vrijdag 17januari organiseert voetbalclub De Statie uit Hoogstraten voor de derde maal reeds een kwisavond die openstaat voor iedereen. Het succes van de vorigejaren en de lovende opmerkingen van de deelnemers nadien, hebben de inrichters duidelijk een hart onder de riem gestoken en die ingeslagen weg willen ze dan ook voort bewandelen. Interessante vragen en een vlotte presentatie van kwismaster Jan Veris zorgen voor animo, niet alleen bij de deelnemers, maar ook bij de toeschouwers in de zaal. Hoe deelnemen? Elke ploeg bestaat uit minstens vier en maximaal acht personen. Het is aan te raden vooraf in te schrijven bij

Fons Jacobs, Witherenweg 19b te Minderhout (tel. 314.57.17), die u ook alle informatie kan bezorgen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 fr. per persoon en kan gestort worden op rekening 0351501376-51 met vermelding 'FC De Statie inschrijving kwis 17/01/1997', met de naam van de inschrijvende ploeg. Van zodra er voldoende inschrijvingen binnen zijn, is er geen deelname meer mogelijk en de inschrijving is dan pas definitief als de betaling effectief gebeurd is. Plaats CafĂŠ De Wachtzaal, Van Aertselaerstraat 2 te Hoogstraten en de start is voorzien om 20.00 uur. Een tiental minuten vooraf ter plaatse zijn is voor de ploegen zeker gewenst. Prijzen zijn er vanzelfsprekend te winnen, maar deelnemen is reeds een prijs op zich.

Advertenties (

', i

314.49.111314.55.04

r

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand 43


SPORT

De Hoogstraatse Spurters

EC:-; g )

Belgisch kampioenschap veldrijden 1997 te Hoogstraten

Garage

5de Grote Prijs Wim Lambrechts

F. GEUDENS bvba

Dat cyclo-cross de laatste jaren heel wat aandacht naar zich toe getrokken heeft, kan elke liefhebber van dit wielergenre beamen en vooral de TVuitzendingen van de grote internationale wedstrijden betekenen een geweldige promotie voor deze sport. Ook in onze streek wordt heel wat gecrosst en organisaties zoals St. Jozef, Loenhout en... Hoogstraten betekenen een hele publiciteit. 'De Hoogstraatse Spurters' hebben zelfs het exploot geleverd om het Kampioenschap van België naar zich toe te trekken en dat is geen sinecure, als men weet dat een budget van om en bij de twee miljoen moest aangeboord worden. kampioen Vervecken, Peter Willemsen, Arne Daeleman, Peter Van Santvliet, Danny De Bie vertrekken ongetwijfeld als dé te kloppen kanshebbers voor de titel, maar misschien komt er wel een derde hond die met het been gaat lopen. Vermelden we ook dat de wedstrijd integraal door BRTN wordt uitgezonden en dat er tijdens wedstrijden de mogelijkheid bestaat voor een luchtdoop per helicopter. Dat 'Dc Hoogstraatse Spurters' met Mark Van Gestel, Jef Moelans, Geert Herrijgers en Jos Buylinckx in samenwerking met het stadsbestuur en de gewaardeerde hulp van Karel Versmissen, geverfd door de wielersport, een hele kluif aan deze Organisatie zullen hebben, kun je wel raden en hun dank gaat dan ook naar een staf van zo ongeveer 130 bereidwillige l-loogstraatse mensen, pius daarbij rijkswacht, politie en brandweer die het geheel in goede banen zullen leiden. Programma Belgisch Kampioenschap 1 2.00 u. Cyclosportieven en Veteranen. 13.30 u. Belgisch Kampioenschap Beloften (tot en met 22 jaar) met o.a. Bart Wellens, David

Doî Ju il [Je rr( te ;. (in idh ii) / / ()i 7/ LS CC) gooi naar cie Belgische titel veklrijclen wil doen, is een publiek geheim. Ook Peter Willemsens (links) en Arne Daeleman kunnen een beetje uit de voeten op een zandparcours. Op zondag 12 januari 1997 zal het in en rond De Mosten te Meer ongetwijfeld drummen geblazen zijn, want men verwacht toch zon 10.000 enthousiaste supporters die hun favorieten komen aanmoedigen. In samenwerking met het stadsbestuur Hoogstraten en dc KBWB werd een omloop uitgestippeld met alleen maar natuurlijke hindernissen en dit op een select zandparcours. Echte slijkcrossers kunnen beter thuisblijven, want de zandcrossers hebben hier veel meer dan een streepje meer. Dat de Belgen de laatste tijd behoorlijk hun streng trokken en trekken in de grote wedstrijden kan de inrichters alleen maar ten goede komen. Geen wereldkampioen Van De Poel en krachtpatser Groenendaal aan de start in dit Belgisch Kampioenschap. Maar namen als Paul Herrijgers, Marc Janssen, Mario De Clerck, Belgisch

44

Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76 * Hoofdverdeler Ford personen- en bedrijfswagens * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD 'VEILIGHEID EERST...' 'EERST IN VEILIGHEID' Willemsen, Sven Nijs, Ben Berben. 15.00 u. Open categorie (elite met en zonder contract). Organisatie Renners en toeschouwers worden verzocht het parcours Te bereiken via de autusiielweg E19. Komende uit de richting Antwerpen neem je afrit transportzone (voorbij afrit 1); kom je vanuit Hoogstraten, dan moet je in Meer de snelweg ui ru HCCffl afrit transportzonc. Daar is een ruime parking voorzien en 2 pendelbussen rijden bestendig heen en weer naar het parcours. .


SPORT tien jaarterug beginnen volleyballen, zoals sommigen uit deze ploeg, doet men niet zonder leergeld. Betere tijden breken dus aan.

HOVOC-dames alleen aan de leiding Het gaat de damesploeg van de nieuwe volleybalclub 1-IOVOC voor dc wind. Na acht wedstrijden in de competitie staan zij alleen aan de leiding. De eerste set van het nieuwe seizoen werd wel met 17-15 verloren tegen een dynamisch en gemotiveerd team jong-Gelmsters (Gelmers 3), maar daarna verliep alles Vrij vlot. Wevoc. Tievoc, Zoersel en Amigos 2 kregen allen 3-0. Slechts in de vijfde wedstrijd moest men in VRT 4 uit Turnhout zijn meerdere erkennen. De wedstrijd in Vlimmeren werd een ware thriller niet als slot een 18-20 overwinning in de vijfde set. De volgende week moest ook Amigos 3 eraan geloven (3-1), waardoor onze dames alleen aan de leiding kwamen, om die nu zo lang mogelijk te verdedigen. Ondertussen werkten deze dames zich ook naar de halve finale van de beker van Turnhout door overwinningen tegen Amigos 3(3-2). en twee tegenstrevers uit een hogere reeks. nI. Vlam Wechelderzande (3-1) en tenslotte Malle 1(23). Over de herenploeg moeten we een heel ander verhaal vertellen. Voor de beker verloren zij reeds in de eerste wedstrijd tegen een Gelmerploeg uit de hoogste gewestelijke reeks. In de competitie werden er op acht wedstrijden slechts twee gewonnen. Wel wordt een sterke tweede ronde verwacht, als men bekijkt dat het spelpeil stijgt en men slechts nu elkaar goed en wel weet staan op het veld. Overstappen van recreatief naar competitief volleybal, of na vijf-

',pelti41",- ~ ,

Thuiswedstrijden voor januari 1997 4januari: Dames - Vlimmeren Heren - Vlininieren 3 18januari: Dames - Gelmers 3 Heren - Merksplas 3

Volleybalclub De Gelmers Onze eerste damesploeg hech zich, na enkele moeilijke wedstrijden, goed herpakt en staat op het moment van dit verslag mooi 3e. De belangrijke overwinningen tegen Boechout. Kessel en Duffel werden gewonnen, en daarmee staan ze weer wat veiliger. Benieuwd hoe het na het jaaretnde is niet de niatchen tegen Flamingo's en Mevoc nog voor de boeg. We hopen in elk geval het beste! Onze eerste herenploeg heeft het heel wat moeilijker om zijn goede draai te vinden. Wel is er de belangrijke zege tegen Mendo Booischot, zodat er weer wat vrijer kon geademd worden, maar de uitwedstrijd tegen Amigos mocht theoretisch gezien nooit verloren worden. Wij hopen dat er vlug een kentering komt, want ook de

echte staartploegen gaan zich zeker nog reppen. Voor onze gewestelijke damesploegen wordt het elke week weer nadenken hoe niet 6 man (vrouwen) te geraken. Zo bv. is er na het ongeval van Ellie Van de Kinschot weer het rugletsel van Greet Van der Flaas bij Dames 2, zodat geregeld clan de ene, clan de andere van Dames 3, 4. 5 en zelfs 6 moet invallen. Deze ploegen zijn ook niet overbevolki. en kampen sonimigen van hen ook met spelerstekort! Ook hij de gewestelijke herenploegen is er zeker geen weelde. Vooral onze Heren 3 dienen elke week opnieuw hun ploeg weer aan te passen aan de aanwezige spelers. Graag wilde ik al vooruitblikken naar zaterdag 25 januari 1997. Met een optreden van Desperated Company willen wij de feestelijkheden inzetten voor het 30-jarig bestaan van onze Gelmers. Iedereen wordt dus vanaf 20.30 uur in de kantine van het Spijker verwacht. Ambiance verzekerd!!! De echte liethebbers kunnen vooraf vanaf 18.30 uur onze provinciale ploegen aan het werk zien in hun belangrijke wedstrijden tegen Jong Edegern.

Wedstrijden januari 1997 zaterdag 11januari: 20.00 u. Malle - Heren 1 20.00 u. Zoersel - Dames 1 zaterdag 18januari: 18.00 ci. Kontich - Dames 1 18.30 u. Havoc Waver - Heren 1 zaterdag 25 januari: 18.30 u. Heren 1 - Jong Edegeni 20.30 u. Dames 1 - Jong Edegem

eI.eWe4JC/

H. Bloediaan 277-279 - 2320 HOOGSTRATEN TEL. 03/314.52.78 FAX 03/314.88.02

45


SPORT

Hoogstraatse sporters gelauwerd Op zaterdag 14 december werden bekers en medailles uitgereikt in zaal De Welgezinde van het administratief centrum en dit aan sportlui en clubs die zich in de loop van het jaar op de één of andere wijze wisten te manifesteren. Meer toonde zich de bekerslokop bij uitstek: Nik Tilburghs, Marth Pemen en KFC Meer troonden boven de anderen uit, terwijl Rik Van Alphen uit Hoogstraten de trofee voor sportverdienste werd toegekend.

Sportman 1996

Sportvrouw 1996

Nik Tilburghs

Krantenkoppen-halende prestaties moet je niet altijd leveren om een lauwerkrans rond je hals geschoven te krijgen, maar daarom mag je de inspanningen die bepaalde mensen leveren en waarrond weinig ruchtbaarheid gemaakt wordt, zeker niet onderschatten en neerbuigend bekijken.

t,

••4•* • ,• •.

11

,rn

ff Deze roktoelatluet werd na een intensieve training geselecteerd voor de Special Olyinpics Belgium. Bij behaalde twee gouden inedailles in de 400 en de 100m-driewielers en dwong als zodanig zijn selectie af voor de Olympische Spelen in Atlanta. Dit zou natuurlijk een llinke beloning geweest zijn voor zijn hardnekkige inzet. Bij gebrek aan sponsoring ging Nik echter niet naar Atlanta. maar de sportraad wist zijn waardevolle prestaties naar waarde te schatten.

Sportvereniging 1996

Marth Pemen

Aan sport doen louter voor de recreatie doet Wandelciub De Noorderkempen en één van haar leden Marth Pemen werd in het zonnetje gezet. En met reden! Hebjij het laatstejaar4097 km afgelegd? Niet met de fiets, maar te voet? Marth wel! Tientallen wandelingen ondernam ze dit jolr, mei daarhij enkele kaniers van formaat: Nachtmars Roosendaal 100 km. MeerScherpenheuvel-Meer 130 kin, 24 uren van Schiedam 164 km. Guldensporentocht 100 kin. Non-stop Everbeek 200 km. Tij Itocht te Turnhout 100 kin, de Dodentocht van Bornem 100 km. Bovendien behaalde ze de Gouden Arend van Euraudax en werd zo de 3e inwoner van Hoogstraten die deze zeer begeerde wandeltrofee behaalde. Wat je daarvoor moet presteren? Tochten afleggen tegen een snelheid van rond de 6.5 kni per uur, nI. 4 x 25 km. 3 x 50km, 2 x 75 km, 10 x 100 km, 2 x 125 km. Alleszins een goede keuze van de jury!

KFC Meer

1

Reeds 60 jaar is geel-zwart aangesloten bij de KBVB en juist ter gelegenheid van dit jubileum slaagde KFC Meer erin de titel te veroveren in 4e provinciale afdeling. Niet alleen daarvoor werd de titel van Sportvereniging 1996 toegekend. Ook 3 jeugdploegen wisten de titel binnen te rijven. ni . Knapen-A, Miniemen-A en Miniemen-B. Daarbij wordt zo maar eventjes aan 210 spelers recreatiemogelijkheidgeschonken in een knappe accommodatie hetgeen heel wat geld, tijd en werk kost van bestuursleden, afgevaardigden en trainers. Hoed af voor KFC Meer!

de

Ir 03 - 31 4.55.04

maond 46


SPORT

Sportverdienste 1996

Rik Van Alphen

Qp

I Dooi hei Gebit urle n oct bal Ho t raten w ciii de kandidatuur van Rik Van Alphcn voorgedragen en zijn verkiezing werd zeker op sympathie onthaald. Niet omwille van prestaties in de echte zin van het woord verkreeg Rik de trofee, maar wel om reden van zijn belangeloze medewerking als scheidsrechter in het gebuurtenvoetbal. Vanaf zijn 12de jaar speelde hij bij de HVVjeugd maar door /ijn werk als grensarbeider hij Tomado verzeilde hij in het Nederlandse liandeisverbond. In het gebuurtenvoetbal speelde hij aanvankelijk bij de Luizenmarkt en later hij Boereneinde. Vanaf 1971 werd hij scheidsrechter bij het gebuurtenvoethal en het VANK (Vriendencluhs Antwerpse Noorderkempen) en vanaf 1982 trof men hem ook aan in de zondageompetitie van het Kon. Kath. Vlaams Sportverhond. Rik hanteert het fluitje nog altijd, reeds meer dan 20 jaar, en... helangeloรถs. Een terechte sportverdienste-toekenning aan iemand die al die jaren honderden sportievelingen de kans gegeven heeft, hun favoriete sport te beoefenen.

KVNA in 't nieuw

De Arkduif Volgende kampioenen werden gehuldigd op zaterdag 7 de________ cember: Quievrain: Voor de Oude lste 4 + 2de +3de Eerst Getekenden en voor de Jaarse iste + 2de + le Eerst Getekenden. hehaalde August Michiels de titel. Voor de Jong iste + 2de + de Eerst Getekenden was lrans Snoeys de winnaar. Noyon: De gebroeders Peeters behaalden de prijs voor de Oude Isle + 2de + 3de Eerst -Getekenden en Frans Snoeys โ ข was ook hier de winnaar voor I de Jaarse Iste + 3de Eerst Getekenden. Voor de Jaarse 2de J P Eerst Getekende behaalde Karel Aerts de titel. De prijs voor de Jonge Iste + 2de + 3de Eerst Getekenden ging naar Frans Snoeys. August Michiels werd algemeen kampioen: Quievrain. Frans Snoeys werd algemeen kampioen Noyon. August Michiels behaalde de titel van Koning kampioen Quievrain + Noyon. Voor de zesdaagse Oude duiven, ging de eerste prijs eveneens naar August Michiels en Adriaan Snoeys. De eerste prijs voor de zesdaagse Jonge dLiiven werd behaald door Gustaaf Hendricks en Louis en August Schrijvers.

4

BC Nut en Vermaak Wortel 30 jaar

Biljartclub Nut cii Vermaak van Wortel bestaat 30 jaar en dat moest gevierd worden. V.l.n.r. Jan Eist, Franรงois De Decker, Jcick Van Bavei, Jaak Eist, Jef Van Camp, Marcel Woestenhorghs, Frans Snyers, Jaak Spannenburg, WiiIv Maes en Jan Snvers. Franรงois De Decker, Jan Snvers en Marcel Woestenborghs zijn reeds 30 jaar lid van de club en Jan en Jaak Eist eik 20 jaar. Dat was natuurlijk een mooie aanleiding voor een geschenk. Jaak Eist is bovendien nog cluhkampioen van het seizoen 1995- '96.

Zowel dc duii'eitjcs als de pJ- e-mniniememi 14'erden dit seizoen in 't nieuw gezet door de ,iiilde spoiisois Eioopersing cii 't Worleltje. Aan de blije gezichten te zien, zitten de nieuwe uitrustin gen piekfijn.

47


VERMAAK

Fusieswing januari 1997 1-let nieuwe jaar wordt zeer rustig ingezet. De drukte van de feestdagen ligt nog maar net achter de rug. In Cahier Dc Brouillon is januari de partymaand. Zaterdag 18januari komende fantastische jaren tachtig (dat is mijn jonge tijd met onder andere de new wave en ja, zelfs new beat) terug tot leven. DJ Jan Michielsen haalt dan zijn platenbakken nog eens boven. Alleen voor de geur van het vinyl moet je langskomen. CDeetjes zullen er ook al wel tussen zitten want die waren toen serieus aan het opkomen. Jan Michielsen, als een oude rot in het muziekwereldje (denk maar aan zijn jonge jaren als DJ en nu nog steeds als Jan \'enus op Radio Cosmos), zal zekerbij een aantal mensen jeugdsentiment oproepen. Op 25 januari treedt de actuele muziek op de voorgrond. Heel hip zijn de Drum 2 Bass-party. Twee knotsgekke deejay's grabbelen uit de ton van drums, bas en dub. De ritmes worden doorspekt met ongecontroleerd gerap. Een nieuwe tak aan de boom van de danscultuur? Als je nog platzak zou zijn na de feestdagen, geen probleem. De inkom is gewoon gratis.

Seatsniffers swingen het jaar in

en die komen zeker terug, anderen moeten zeker in de Gelmel zijn op woensdag 1 januari vanaf 20.00 uur.

üp nieuwjaarsdag is het zover. Voor hen die de vorige dag overleefden, nog niet thuis geweest zijn of moesten babysitten: een tweede kans! En wat voor één! De groep die dit jaar successen oogstte in Peer, op de Oentse Feesten, Suikerrock en Studio Brussel. Gelukzakken hebben hun optreden al gezien onder de Boomkes niet Wortelkermis

Unisono baritonsax en gitaarriffs en korte hefti ge nummers, het typeert de Seatsniffers. Nostalgie is niet hun drijfveer en het voor 95% eigen repertoire en de onorthodoxe bezetting vermijden gezeur over Pink Cadillacs, milkshakes, ponytails of bobbysocks. Voor wie het nog kan: voor slechts 150 fr. is het in cle Oelmel dansen geblazen!

F4

Sugar Kane + Pitfail in De Mussenakker Hct is al een tijdje geleden dat er nog eens stevig gerockt werd in De Mussenakker. maar op de laatste zaterdag van december is het dan toch weer zover. Dan spelen immers Pitfall en Sugar Kane de ziel uit hun lijf op het podium van De Mussenakker. Op zaterdag 28 december is het Pitfali die de aftrap mag geven. Dat gaan ze ongetwijfeld met bravoure doen, want hun eerste demo smaakt immers naar veel meer. Hetgeen dit drietal u zal voorschotelen is gekruid met een snuifje Buffalo Tom. Sugar, The Romans en The Posies. maarhet is ontegensprekelijk een eigenzinnig brouwsel dat velen zal doen watertanden. Dc hoofdact komt net als Pitfall uit Malle. Blijkbaar krijgt iedere baby daar een gitaar in plaats van een rammelaar. Sugar Kane is ondertussen een gevestigde waarde geworden in de Belgische rockscene. Dit rockende viertal wist het dit jaar tot de finale van Humo's Rockrally te schoppen en ondanks het feit dat het geen podiuniplaats werd, waren de toeschouwers meer dan onder de indruk van hun kunnen. Als hun sterke punten werden door de 48

geschreven pers de beregoede gitaarrock, de uitstekende zang en het mooie en meedogenloze nummer Rhythm King naar voren geschoven. Kom op zaterdag 28december eens kijken en luisteren of zij al dan niet gelijk hebben.

Voor iie inkoin hoef je het niet te laten (100 Ir. voor leden. 120 fr. voor niet-leden). Voor meer informatie: Ludo Martens, tel. 031 3 15 .03 .61.


VERMAAK men is dit zeer onsentimenteel, geloofwaardig en volwassen drama.

•••RUUU••U

t o ch

SECRETS & LIES heeft hei daarentegen van zijn Britse degelijkheid. Mike Leigh schildert hier een omgeving van overbodige geheimdoenerij en vurgende leugenachtigheid. Na de dood van haar sttefmoeder gaat de zwarte Hortense op zoek naar haar natuurlijke moeder. Tot haar grote verwondering is die blank. Met Cynthia komen we in de buurt van de grauwe Britse cinema, zoals we die kennen van Ken Loach. De spilfiguur in het hele verhaal is echter Cynthia's broer Maurice. een succesvol dorpstotograaf. Tafereeltjcs uit diens beroepsleven leveren prachtige miniatuurtjes op. Absolute aanrader en te genieten op alle niveaus.

..........

,

Januari in The Movie DE KLOKKENLUIDER VAN DE NOTRE DAME wordt nog ccii tijdje geprogrammeerd. Wie deze onovertroffen klassieker tot nog toe gemist heeft, krijgt nog even de kans. Het blijft de moeite. Ook THE NUTTY PROFESSOR staat nog even op het programma. DRAGONHAERT (of Drakenhart) is die film met de vuurspuwende draak (Draco) die een stem kreeg van Scan Conncry. Heel vernuftig van opzet. doch niet een mager verhaaltje. Kletterende zwaarden, onderdrukte hoeren, een boze koning, een monnik (Pete 'Name of the Father' Postlethwaite). u kent het wel. Niettemin leuk om te zien want 'hoe-doen-ze-het-toch?' Met A TIME TO KILL komen we stilaan hij het betere werk. Nadat twee jonge gangsters een jong meisje slaan, verkrachten en daarna ver-

A 1/inc

lo

Voor meer inlichtingen over het gehele fihnaanbod raadpleeg je het best bladzijde 2 i'an De Kentpenklok. Wie rechtstreekse informatie wil, belt het nummer 3 1 4.67.90

kil!

moorden neemt haar vader (Samuel L. Jackson) het recht in eigen handen. Volop in beeld schiet hij beide jonge mannen neer. Maar omdat hij zwart is en zijn 'slachtoffers' blank ontrolt zich een 'gerechtshof'-drama zonder voorgaande. Wie vreest te moeten vreten uit de zoveelste Hollywoodiaanse koekentrommel kan gerust gesteld worden. Zeker naar Amerikaanse nor-

De 200 kaarten die wij vorige maand bij The Movie kochten waren op enkele uren tijd uitgedeeld. Jammer voor de vele ho,,derden lezers die een i'ruchteloze poging ondernamen. Maar laat het echter geen reden zijn De Klokken luider niet te gaan zien. Een volgende keer wellicht meer succes.

-

Pl 1Al IS 1 R IN 1-1IJ IJVE- N JsIIl R DAN JI II KIJNNI N Dliii VI N ABB DRAA 1 DAAR ( MAAG 1 ( II. BIJ WAN 1 VI IlJ( VI R7[KE eN IS MII k DAN II NII N\5I 1*.

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN

bvba %(afltU'" Jafl9

IerSml99ett &

: giNGf-N lKE VeRZE ~

AT4K SPAARB

I~e„p4iNGF~~4

Meerdorp 6 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79 -

1

u na Wij bezoe7: praak ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

\ v

\\,$ 49


KALENDER BROUWERSHUIS

Op stap ïn..

RESTAURANT BRASSERIE

FEEST- EN VLRGADERZALEN (SEMINARIES)

HOOGSTRATEN Woensdag 1 januari: Optreden SEATSNIFFERS, vanaf 20u in de Gelmel.

\an kertselaerplein 16 2320 lloogstraten 031314,32.48 Fax 031314.87.43 Tel,

Maandag 6 januari : DRIEKONINGEN en uithalen rozenprijzen door de St. Jorisgilde.

Geopend mat 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 u en voensdag Je ganse dag gcsloten Zaterdag open vanaf 18 U

MINDERHOUT

Vrijdag 7januari:

Zondag 5 januari: INDOOR 1 pony's (org. Blauwbossenruiters)

KWISAVOND. georganiseerd door FC De Statie, in café De Wachtzaal, V. Aertselaerstraat. Inschrijven vooraf: 314.57.17

Zondag 12januari: Zaterdag 11 januari : KERSTBOOM-

INDOOR 2 ruiters (org. Blauwbossenruiters)

VERBRANDING, na de mis van 19 uur achter zaal Pax.

Donderdag 16januari:

Zondag 12 januari : NIEUWJAARS-

Algemene vergadering DORPSRAAD in de parochiezaal

Donderdag, 26 december, tweede kerstdag

CONCERT door de Kon. Fanfare SintCatharina, Rabboenizaal Spijker. 15 uur, toegang gratis.

KERSTBOOMVERBRANDING (org K.W.B.)

Vrijdag 12januari, kerstboomverbranding, vertrek fakkeloptocht om 1 9u30 aan het klooster, verbranding en feest aan de oude Markweg.

Zondag 19januari:

DAG en JAZZ-AVOND met het Herman Sobrie's Quartet, De Gulden Coppe, 20 uur. org . Marckriver N.O. Jazzclub.

INDOOR 2 pony's (org. Blauwbossenruiters)

Zaterdag 18 januari, Ereleden-Bingoavond

Woensdag 22 januari:

van de fanfare "Voor Eer en Deugd" in zaal de Zevenster, aanvang 20u.

Zondag 19 januari: APERITIEFCONCERT

Nieuwe verkeersregels (org. K.W.B.)

met vocaal ensemble Noctivagant, Rabboenizaal Instituut Spijker. 11 uur.org . Kunstkring Spijker.

Donderdag 23 januari: PAROCHIERAAD

Maandag 20januari : DE BELGISCHE JUS-

Zondag 26januari:

TITIE, uiteenzetting door Tom Peeters. advokaat, Seminarie, Auditorium, 20 uur, org. Davidsfonds.

INDOOR 3 ruiters (org. Blauwbossenruiters)

Vrijdag 31 januari:

Vrijdag 24 januari: JOKKEN en RIKKEN, zaal Fax, inschrijven vanaf 19 uur, kaarten worden getrokken stipt om 19.30 uur. org . K.W.B.

LICHTMIS-CONCERT 'Romantische Klavieravond' met Elisabeth Hermans, Jozef Luyten, Johan Machielsen en Suzanne Snauwaert. om 20u in de St.-Clemenskerk. Org . Minarte.

Maandag 27 januari : GEMEENTERAAD om 20 uur, in de raadszaal van het stadhuis. Donderdag 30januari: OPEN ALGEMENE VERGADERING van de Dorpsraad,zaal Pax om 20 uur, iedereen van harte welkom.

ÇLLMLL

1 1 11 1 1

CJ

Radio CONTINU

-

FM 103

Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Te13157940-Fax3158657 —

met regionaal, nationaal en internationaal nieuws 24 uor per dag muziek informatie van en over lokale verenigingen

WORTEL

C DE

Vrijdag 27 december: KAARTAVOND parochiezaal. Org . KWB. Inkom 100 fr.. 19.30 u.

'

Gelmelstraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

Hetcafé voor jongeren met het hartbij muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

hoogmis van 10u30, opgeluisterd door onze fanfare "Voor Eer en Deugd". Gevolgd door een receptie vanwege de parochie aan de besturen van de Meersel-Dreefse verenigingen.

Zaterdag 18januari:

Maandag 13januari: VERLOREN MAAN-

-

MEERSEL-DREEF

Zaterdag 28 december: BOKRIJK IN DE SNEEUW. Org . BGJG. Bus vertrekt om 9.00 u aan de kerk. 100/200/250 fr. voor deelname.

HOOGSTRATEN

T

Zaterdag 28 december: PAPIERS LAG KLJ, vanaf 9 uur.

Zondag S januari: NIEUWJAARSWANDELING. Vertrek 14 u aan de kerk. Org . KWB en Marckdal. Deelname gratis.

$ kncdijrzTpxiz

kok

Zaterdag 24januari: Zaterdag 25januari: Zondag 26januari:

t1rjIji 1.83 1iooatrntrti 031314 66 65 I.ri & IatIjp 501

TONEELUITVOERING blijspel 'Klamme Lappe op zwart zaad' door onze toneelvereniging 'Willen is Kunnen'. In de parochiezaal, telkens om 20 u.


KALENDER

vzw Mussenakker Meer

-

Kantoor van Notaris J. MICHOEL

Waar mensen zich long voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Burg. J. Van Aperenstraat 8- HOOGSTRATEN Tel. 031314 51 77

Geopend: vrijdagavond vanaf 2000 a., zaterdagavond vanaf 1800 a., zondagnamiddag vanaf 14.00 a., zondagavond vanaf 20.00 a.

OPENBARE VERKOPING VAN WONING met TUIN te BeerseNLiM MEREN, Heidijk 28 en AANPALEND PERCEEL BOUWGROND

MEERLE

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Zaterdag 28 december: HOBBY-TENTOONSTELLING in de parochiezaal van 16 tot 22 u.: grote KAARTPRIJSKAMP, inschrijven vanaf 19.30 u. Org . KWB en KAV.

Onder Vlimmeren Koop 1: Woning op en met grond te BeerseNlimmeren, Heidijk 28, op de hoek met de Dorpstraat, groot 588 m 2 . Omvattende: 2 woonkamers, keuken en bijkeuken, wasplaats met douche, wc, bergplaats en garage. Kelder en opkamer. Boven 2 kamers en zolder. In de tuin: berghok.

Zondag 29 december: HOBBY-TENTOONSTELLING in de parochiezaal van 10 tot 20 u. Org . KWB en KAV.

Alle nutsvoorzieningen. Verwarming op aardgaskachels. Kadastraal inkomen 8600 F.

Zaterdag 25 januari: FEESTAVOND van het oudercomité in de parochiezaal. Vooraf inschrijven: 3 15.07.63

Koop 2: Aanpalend perceel bouwgrond voor vrijstaande bebouwing, met een gevelbreedte tegen Heidijk van 22,83 m groot 479. Stedebouwkundig attest nummer 1 ref 006/218.

CAFÉ DISCOBAR

Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten.

ÏFRTUIN

Zitdagen: - inzet op donderdag 9januari1997 - Toewijzing op donderdag 23 januari 1997 telkens om 16.00 uur in "t Paradijs' te Vlimmeren, Kerkstraat 79.

da7ffec Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon; 03/315.71.53

vr

Bezichtiging zaterdags van 14 tot 16 uur.

MEER

Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn, voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

Zaterdag 28 december: Optreden SUGAR KANE + PITFALL, De Mussenakker, 20.30 u. Zaterdag 11januari: KERSTBOOM VERBRANDING, in organisatie van de Brasshand Ste. Rosalia, Oude voetbalterrein van F.C. Meer, 19.30 u.

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL

Café - feestzaal

De Eiken

aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

Zaterdag 25 januari: VERENIGINGSKWIS, in organisatie van 't Heidebloenipje, Parochiezaal. 19.00 u.

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langevberg 14 . 2323 Hoogstrvlen-Wortel Tel 1031 314 53 28

PAUL VORISISELMANS i i 1

. .

. .

. ;

.

1 1

CARqwWASK HINNENBOOMSTRAAT

HOOGSTRAATS UITLAAT BANDEN SERVICE BANDEN - VEL GEN - UITLATEN SCHOKDEMPERS - TREKHAKEN BATTERIJEN COMPU TER Ul TL IJNING Hinnenboomstraat 1E 2320 Hoogstraten Tel.: 031314 8157 -

L ............................. 51


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

03131 4.32.11

RIJKSWACHT: 314.50.08 12 1

VAN SPAANDONK Tel. 031315.74.46 Fax 03/315.88.35

Zaterdag 28december: DR. CORNEEL BOEREN. Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 315.82.21

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen

Ii

i

1 4 7u.s VO M

HUISARTSEN

Dinsdag 25 december: DR. JEAN-MARC VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten, tel. 3 14.57 .84

2321 MEER

.1'.

WACHTDIENSTEN

~~]

CONTAINERDIENST

Hoogeind 54

Ongevallen Brandweer 314.42.43

Zondag 29 december: DR. F. HOLVOET & H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout. tel. 314.31.66

.

nieuw oud antiek (ook tafels op maat) IRijkevorsel Koekhoven 5 Tel.: 031314.20.24

11

LAURIJSSEN JEF DIERENSPECIALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN 2322 Minderhout Desmedtstraat 36 -

Tel. 03/314.54.50

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

-

-

Woensdag ljanuari:DR. LUC VLOEMANS. Het Lak 3. Meer, tel. 3 15.84.74

-

61

Indoor tennis

3 15.87. 15

Tennisclub

de VRIJHEID vzw A

i?/i'/.sesîr(uhî

Zondag 12 januari: DR. MIEKE LEURS, Chaamseweg 20 - A, Mcerle, tel. 315.85.55

72

2320 HOOgXtIïltiOi Tel. 031314.37.76

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

Zaterdag 4 en zondag 5 januari: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29. Meerle, tel. 315.84.54 Zaterdag 11januari: DR. DOMINIQUE VERMANDER, Dreef 34-A. Mcerlc. tel.

squas/l

siwoker

Zaterdag 18januari: DR. STIJN FAES, Heilig Bloediaan 291. Hoogstraten, tel. 314.50.10

122

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

Zondag 19 januari: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15. Meerle. tel. 3 15.82.21

Het dagadres voor koffie, broodjes. salades, lunch, pizza' s. tussendoortjes...

mobilE RE nt

Zaterdag 25 januari: DR. DIRK ROBBEN, Leemstraat42-A. Hoogsiraten, tel. 3 14.38.48 Zondag 26januari: DR. JOHAN WILLEMSE, Burg. J. Van Haperenstraat 3, Hoogstraten. tel. 314.45.55 2320 HOOGST WATEN Tel. 031314.38.11

AUTOVERHUUR St

Lenaartseweg 32

-

2320 H000STRATEN

NOORDERKEMPEN

Tel. 03/314.31.08

N\

Fax: 031314.15.03 __

Alle dagen open van 9 u lot 20 u Woensdag: van 9 u tot 14 u Zondag rustdag -

Open belegde broodjes. versierd. voor vergaderingen of privé.

.,Sr

.i,u

APOTHEKERS

Tot 27 december: APOTHEEK LIJYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74

Kleine groepen 's avonds mogelijk na afspraak

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

Van 27 december tot 3januari: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 3 15.73.75 krn

Van 3 tot 10 januari: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26. Rijkevorsel. tel.

O5/3132 3Y

314.60.38

Zaterdagvoormiddag 4januari :APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24 70

Op 29 januari zal u, geachte lezer, weer een gloednieuwe MAAND in de bus vinden, mits u, natuurlijk, uw abonnement hebt hernieuwd. Beste medewerkers, uw MAAND is gratis natuurlijk, mits u ons op tijd uw kopij bezorgt: op woensdag 15 januari of op zondag 19 januari als het sport- of dorpsnieuws betreft. 52

751

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: tel.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

Van 10 tot 17 januari: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160. Hoogstraten. tel. 314.60.04 Van 17 tot 24 januari: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230. Hoogstraten. tel. 3 14.5 1.50

Van 24 tot 31 januari: APOTHEEK BROSENS, Schutlershofstraat 9. Merksplas, tel. 0 14/63.33.83 Zaterdagvoormiddag 25 januari: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. tel. 314.40.74

Lid van de Unie van de Uilgevers van de Periodieke Pers

verantw. ultg.:

J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.