juli 1996 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD 1WAALFDE JAARGANG, NR. 135 JULI 1996 PRIJS: 60 FR. AFGIFTE KANTOOR 2320 HOOGSTRATEN

de h maand Jos Verboven 4

•,:

Paul van Ostaijen en Hoogstraten

:;'

54

.

H.S.T. en de Meerse boeren

Voor Eer en Deugd


T.T e n mi D

Een Spilzakje onder ieder dakje

Het Slim fluroke vz'

Het Slim Buroke vzw

n

Ideeën hebben is één. Ze uitwerken is twee. Dat fenomeen is ons wel bekend. Iemand die daar geen last van schijnt te hebben is Albert Vorstenbosch. Zijn ene 'projekt' is nog maar nauwelijks afgekoeld of er wordt alweer een nieuwe flux de wereld ingestuurd. 'Strooi het zaad uwer gedachten wild om u heen en ergens schiet het wel uit', is het heilige devies van onze Schoorbeekse vriend. Het zal ons benieuwen wat hij deze keer weer in petto heeft. Wanneer we op Schoorbeek aankomen, loeit 'Pas Op Veur Schoon Vrouwen' keihard door de moos. Albert heeft zich, zonder binding met deze tijden, een gettoblaster van het zuiverste gehalte aangeschaft. DHM: Horen we hier De Spilzakken, Albert? Albert Vorstenbosch: 't Is toch een en ander hé. Dat is zowat van bij 't beste wat Hoogstraten op kultureel gebied heeft voortgebracht. Jan van ons Lea had het plaatje gekocht en ik heb me direkt '11e piek up' aangeschaft. Als ge die op 'continu' zet, draait die heel de dag aan één stuk door. En op 'shuffie' draait hij ze dooreen. DHM: Bon, maar wij kwamen eigenlijk uw maandelijks gedachtengoed ophalen. Albert Vorstenbosch: Awel, het gaat erover zie. Ik heb net mijn brief klaar. Als ge seffens terugrijdt, wilt ge die dan aan die mannen van Martens, van de 'lozziemaker' afgeven. Als ge wilt, moogt ge hem al eens lezen, dan moet ik het u niet nog eens uitleggen.

een paar honderd van geperst zijn. Dat is eigenlijk te weinig en liet houdt in dat een groot deel van Hoogstraten niet van deze hoogstaande volkse kunst zal mogen genieten. Het is ook enorm spijtig dat De Hoogstraatse Maand hier tekort is geschoten in haar plicht de brede verspreiding te helpen bewerkstelligen. Niet getreurd echter. Ik heb een idee. Dank zij de impact die Het Slim Buroke heeft op de Hoogst raatse bevolking, ben ik zo goed u vol gend voorstel te doen. Laat alvast maar 1000 extra exemplaren van de plaat persen. Een kleine studie door SB-Impact, de marktonderzoekafdeling van Het Slitn Buroke, heeft mij geleerd dat van de 5000 Hoogstraatse gezinnen er zeker 2000 zijn die als klant in aanmerking komen. Daarom start ik dan ook de aktie Een Spilzakje onder Ieder Dakje

Natuurlijk hoort er nat voor wat. Maar het kost u geen frank. Onze beider projekten worden er beter van. Het Siiin Buroke wordt als begrip meer geössocieerd met Hoogstraten en uw plaatje krijgt een biezondere opwaardering door de ruggesteun van een degelijke instelling. Ten persoonlijken titel zou ik echter ook nog een kleine gunst willen vragen. Op liet hoesje staat die met zijn trekzak zo met zijn hoofd achterover, dat ge hem toch niet herkent. Met een kleine plastische ingreep moet het toch mogelijk zijn het hoofd van Albert Vorstenbosch daarvoor in de plaats te zetten. In alle bescheidenheid meen ik dat de mensen erdoor meer tot koopgedrag zullen aangezet worden. Tevens zou op de voorzijde best de mededeling: 'Met medewerking van Het Slim Buroke' staan. Mocht u schrik hebben om op dit voorstel in te gaan, weet dan dat ik tegen kostprijs alle restloten wil opkopen. Op die manier loopt u geen enkel risico. Maar ik ben er wel gerust in. Met de allermeeste hoogachting, Albert Vorstenbosch, ps: Mocht u niet geïnteresseerd zijn in mijn voorstel, gelieve dan snel iets te laten weten. Alzo kan ik ter elfder ure mijn krachten en kapitaal besteden aan het standbeeld van Deken Lauwerys.

Geachte Spilzakken, Met veel vreugde in 't hart draai ik dagelijks uw plaatje. Vooral Pas Op Veur Schoon Vrouwen en De Beste Van Het Eerste Studiejaar dragen mijn voorkeur weg. Tot mijn ontsteltenis hoor ik echter dat er maar

b.v.b.a.

toer'!

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34

2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 3 14.49.11

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten 2Sa

1

()/(Cj7r)QS,('fl


tnon in de moond Een leven in en voor Meersel-Dreef Het zal de meeste Meersel-Dreveniers niet ontgaan zijn, langs alle ingangswegen stonden er enige tijd geleden bordjes met de vermelding "Dankconcert, fanfare Voor Eer en Deugd, voor oud-voorzitter Jos Verboven". Inderdaad Jos Verboven legde begin '96 zijn functie als voorzitter van onze fanfare neer. Dit was voor ons de aanleiding om eens met hem te gaan spreken over zijn leven en werken. Bij Jos Verboven binnenkomen, was voor mij niet als binnenkomen bij iemand die je niet zo goed kent. Zelf zat ik erbij op de schoolbanken en al jaren Zitten we samen in het bestuur van de fanfare en het feestcomitĂŠ. Na een inleidend gesprekje waarover we het zoal zouden kunnen hebben, gingen we van start. De cassetterecorder werd gestart, alhoewel ik meer vertrouwde op pen en papier.

Bijna geboren en getogen Drevenier. Toen Jaak Verboven en Celine De Beuckelaer naar de Dreef verhuisden, was Jos juist drie weken oud. Vader Jaak, beter bekend als meester Verboven, werd in 1922 aangesteld als schoolhoofd van de lagere gemeentelijke jongensschool te Meersel-Dreef. In navolging van meester Vermeulen. Zij namen hun intrek in het huis aan het schoolgebouw, waar moeder Celine Verboven nu nog steeds woont. Meester Jaak Verboven stond er in het begin alleen voor als enige leraar, voor acht leerjaren, maar al snel kwam er een tweede leraar bij, meester Karel

Van Dun. Jos, geboren op 3 oktober 1922 en gedoopt als Jozef Constant, bleef geen enig kind. Na hem zagen achtereenvolgens Cyriel, Mariette en Herman het levenslicht. Jos volgde de lagere school op Dreef en zijn schoolresultaten deden al vermoeden dat er meer in zat. Daar zal natuurlijk de bezieling en begeleiding van vader Jaak niet vreemd aan zijn. Na de lagere school trok hij naar het St.-Victor Instituut van de Broeders van Liefde te Turnhout, waar hij het 6de voorbereidende en de 6de, 5de en 4de moderne volgde. Zoals het gezegde "de appel valt niet ver van de boom" wilde Jos zelf ook les gaan geven. Hij volgde daartoe in 1937 de normaalschool in Mechelen. Men voelde toen al de oorlogsdreiging en zoals vele jonge mannen van zijn leeftijd, moest hij

Met heel de familie op de foto in den hof zus Mariette, vader Jaak, moeder Cehine, broer Herman, Jos, de hond en broer Cyriel.

Jos en May niet moeder Celine Verboven, ondertussen 95 jaar, t.g. v. hun 40-jarig huwelijk in 1989. bij de aanvang van de oorlog gaan vluchten. De school werd tijdelijk gesloten en alle leerlingen naar huis gestuurd. Jos maakte pak en zak en trok in groep mee richting Eeklo. Met de fiets naar Rijkevorsel waar de brug over het kanaal vernield werd. Daar stond de tram richting Oostmalle te wachten, met de trein bereikte ze uiteindelijk Eeklo. Daar werden de jonge mannen verzameld en richting Frankrijk gestuurd. Jos geraakte tot in Cambrai in Frankrijk. Hij herinnert zich nog, dat de Schelde daar maar een klein beekje was. Daar had men het niet breed want er waren voortdurend bombardementen. Links en rechts werden er jonge mannen mee ingeschakeld om de slachtoffers te begraven. Niet goed wetend wat te doen trok de groep waar Jos bij hoorde te voet verder. Omdat men niet wist waar men zat te zitten, liep men op een dag eens 40 km. te voet om tenslotte op dezelfde plaats terug uit te komen. Waarop May, de echtgenote van Jos repliceerde: "Schrijf dat maar niet op want dat is lomp". De invasie van de Duitsers was een echte blitzkrieg en na drie weken was Jos terug thuis. De normaalschool opende zijn deuren terug, en met mondjesmaat keerden de leerlingen terug naar school. Aanvankelijk was het slechts drie dagen per week school, op maandag, dinsdag en woensdag, de andere dagen van de week mocht men naar huis. Dat moest in dc oorlog per fiets gebeuren, elke week naar Mechelen en terug. De opleiding op de normaalschool duurde vier jaar zonder oefenschool, waar Jos was van vrijgesteld omdat hij vooraf de moderne had gevolgd. Jos slaagde zonder echte problemen en fier als een gieter reed hij met zijn diploma naar huis. Jos had geluk want het gemeentebestuur benoemde hem in september 1942 tot onderwijzer op de Dreef. Zijn geluk was echter van korte duur want van hogerhand werd er iemand anders benoemd, die zijn plaats kwam innemen. Het was toen oorlog en daardoor had men niets in de pap te brokken. Zoals veel beginnende leerkrachten moest hij het daarna stellen met interims te Antwerpen, Wechelderzande,


MAN IN DE MAAND Zoersel enz. Waar hij met de fiets naar toe trok. Ook werkte hij nog een tijdje als bediende bij de gemeente Meerle. In 1945 werd hij terug benoemd te Meersel-Dreef. Ondertussen waren ze met drie leerkrachten. meester Jef Verboven in het 1 ste en 2de studiejaar, meester Piet Christiaansen in het 2de en 3de studiejaar en meesterJaak Verboven in het 5de en 6de studiejaar. Omdat de oude school slechts twee klaslokalen telde nam Jos met zijn klas zijn intrek in het achterste deel van de zaal "het patronaat" van het klooster. De jongens speelden toen waar nu de speeltuin zich bevindt, in de tuin van het klooster met fruitbomen en een kippenhok. In de grote zaal waren toen de Engelse soldaten gelegerd. Die soldaten kwamen van het plaatsje Kloosterheide. Verschillende soldaten hadden daar een liefje waarmee druk werd gecorrespondeerd. Omdat de lietjes in het Nederlands terugschrcven, werd J05 gevraagd om de brieven te vertalen naar het Engels. Dat leverde hem steevast wat pakjes sigaretten op. Wegens de gebrekkige staat van het oude schoolgebouw werd er gedacht aan een nieuw schoolgebouw. De inspecteur merkte ooit op dat men beter zijn voeten kon vegen bij het buiten gaan dan bij het binnen gaan. In 1951 werd er een nieuwe jongensschool gebouwd op de hoek van de Dreef en de Kapelweg die momenteel nog dienst doet als schoolgebouw. Omdat het aantal leerlingen daalde en de plaats van de derde leerkracht in het gedrang zou

school op te richten. De meisjes verhuisden naar de jongensschool. De Vrije kleuterschool bleef nog een aantal jaren bestaan. In het schooljaar '77-'78, na de fusie van de gemeenten, fusioneerde de gemeentelijke lagere school van Meersel-Dreef met die van Meer. Zoals ook die van Meerle met Minderhout en die van Wortel met Hoogstraten fusioneerde. Meester Piet werd nog eenjaar schoolhoofd van de beide afdelingen alvorens hij op pensioen ging. Het was dan de beurt aan Jos om schoolhoofd te worden, maar die bedankte om op het einde van zijn loopbaan nog enkele jaren schoolhoofd te worden. Na meer dan 38 jaren dienst ging "meester Jef" in 1983 op pensioen.

De voetbal. Als jonge snaak was voetballen zeer populair, andere sporten werden er bijna niet gespeeld. De jaren dat Jos op internaat was in Sint-Victor speelde hij mee in de schooiploeg. Omdat op internaat gaan betekende dat je telkens twee maanden binnen moest, duurde het tot hij naar de normaalschool in Mechelen ging voor hij bij F.C.-Meerle kon aansluiten. Meersel-Dreef heeft buiten een korte periode tijdens de oorlog, nooit geen eigen voetbaiploeg gehad. In hetzelfde jaar van de normaalschool zat Juul Van Craen. Juul speelde mee in de eerste ploeg van Lierse en had ook al enkele wedstrijden ge-

b? ______•

_

*I'

1 1 •. 1.

t

Winter 1940. Jos met Neei Bit veks en hr 'er.s C .vriel en II nnan oP (Ie het'rore,i Dreet',e kasseiweg 0/) het Moleneinde.

kunnen komen, ging vader Jaak Verboven op pensioen om de jongeren aan het werk te kunnen houden. Meester Piet volgde meester mak op als schoolhoofd. Beiden namen ze dan drie leerjaren onder hun hoede. Het leerlingenaantal steeg echter weer en de toenmalige inspecteur vond 40 leerlingen te veel en reed aanstonds naar het gemeentehuis om voor een derde leerkracht te pleiten. Verschillende leerkrachten werden aangesteld waaronder Frans Laurijssen die later in Meerle werd aangesteld. Zijn neef Fons Laurijssen werd toen als vaste derde man aangesteld. Fons is momenteel schoolhoofd te Meersel-Dreef. Het leerlingenaantal daalde weer, zowel in de jongens als in de meisjesschool, daarom werd beslist een gemengde 4

.s

h tot

0/)

(Ie

speeld met de nationale ploeg. Juul en Jos werden goede vrienden en Juul porde Jos aan om ook zijn zinnen te zetten op Lierse. Alvorens daar enige sprake van kon zijn, overleed Juul aan een trap in zijn buik. Daarmee en wegens de grote afstand naar Lier, je moest tenslotte ook tweemaal per week gaan trainen, werd deze droom begraven. Onder de oorlog moest men oppassen met voetballen, de schrik dat leden van de Duitse Gestapo zouden komen kijken en de jonge mannen naar Duitsland zouden deporteren, zat er fel in. Toen hij na de normaalschool ging werken, beschikte hij over een legitimatiekaart als zogenaamde onmisbare werkkracht, waardoor hij geen schrik meer moest hebben voor deportatie.

Jos (bovenaan) met kameraad Juul Vos aan de Mariagrot in de normaalschooi te Mechelen.

Op Dreef werd er jaarlijks een match gespeeld met de kermis, op de wei van Charel Verheyen op Meersel, tegen Meerlese voetballers. Zowat in de trant van de huidige kermisspelen. Bij Charel was dan de cabine en de kantine. Samen met o.a. broer Cyriel en Jan Verheyen speelde hij vele jaren bij F.C.-Meerle. Hij werd ooit gehuldigd voor zijn SOOste match in de eerste ploeg, iets wat in die tijd, omdat men pas op relatief late leeftijd begon met voetballen, nog niet zoveel voorkwam. In 1957 geraakte Jos geblesseerd aan zijn enkel. Hij ging in behandeling bij spui tinasseur Truyts in Mortsel, daar werd hij naar toe gevoerd door dc club. Truyts, in die tijd een bekende fysiotherapeut, waar veel bekende sportmannen over de vloer kwamen, vroeg van waar Jos afkomstig was. Meersel-Dreef kende hij als bedevaartsoord. Omdat de afstand Meersel-Dreef Morisel te groot was om dikwijls te komen, gaf hij Jos de raad zijn enkel afwisselend in heet en koud water te baden en te oefenen met gewichten. Na een lange tijd, met een winkelgewicht van een kilo aan zijn grote teen gebonden, hefoefeningen gedaan te hebben, bracht dit samen met de baden verlichting. Het volgende seizoen achtte hij zich weer bekwaam om te voetballen en speelde hij een match met de reserveploeg, dat ging de eerste helft goed maar daarna moest hij met grote pijn weer van het veld. Dit betekende het einde van zijn voetbalcarrière. Een heel plezierige periode.

Feestcomité. Meersel-Dreef beschikt over een feestcomité dat vermoedelijk werd gesticht ter gelegenheid van de jubilcumviering van de terugkeer van de Kapucijnen na de Franse revolutie en het 25tig jaar bestaan van de grot, dat wegens de oorlog pas in 1920 werd gevierd. Meester Jaak Verhoven was voorzitter tot zijn overlijden in 1967. Meester Piet Chrisitaansen werd de nieuwe voorzitter en meester Jef werd secretaris. Toen werd een leerkracht geacht allerlei gemeenschapstaken op zich te nemen, en het nodige schrijfwerk te doen. Het feestcomité organiseerde veel feesten hij gouden bruiloften, plechtigheden in verband met het klooster enjubilea


MAN IN DE MAAND van kloostcrlingen. Denken we maar aan het 300-jarig bestaan van het klooster in 1987. Nadat meester Piet Ere-voorzitter werd, werd Jos nog even voorzitter, inmiddels gaf hij die vlag door aan Thérèse Coppens en bleef hij penningmeester. Aan die feestelijkheden heeft hij goede herinneringen.

De Veebond. Ook van zijn vader erfde hij het secretariaat van de veebond. De Veebond had als doel gezamenlijk een goede stier te kopen en die tegen vergoeding "voedergeld" te stallen bij één van de boeren. De verschillende landbouwers konden (lan hun koeien laten dekken door die stier van de veebond. Telkens moest de desbetref fende eigenaar van de gedekte koe een vergoeding betalen aan dc veebond. Jos moest die dekkingen noteren met de naam van de koe en het bedrag. Jaarlijks werd dan per landbouwer uitgerekend hoeveel ze de veebond schuldig waren. O.a. Jef Koyen en later Fons Koyeri waren twee fanatieke leden, die met huii koeien veel prijzen wonnen op verschillende prijskampen. Heinde en ver werd met de vrachtwagen van Peer Jochems op zoek gegaan naar goede jonge stieren, vooral richting Holland. Daarvoor moest dikwijls veel geld neergeteld worden. Jos herinnert zich nog dat er ooit een stier werd aangekocht voor de som van 90.000fr. In die tijd een heel bedrag. Jos bleef secretaris tot dat de veebond ophield met bestaan.

Bij de brandweer. V66r de brandweer bestond was er in de gemeente Meerle, waar voor de fusie het grootste gedeelte van Meersel-Dreef een gehucht van was, een burgerlijke bescherming. Wat nu civiele bescherming heet. De meeste afdelingen

waren mobiel, dat betekende dat ze ook buiten de gemeente hulp moesten bieden. Maar de afdeling Meerle was niet mobiel en diende enkel om plaatselijk, binnen de gemeente, te helpen bij ongevallen en rampen. Jos was medestichter. Jef Janssens, "de garde" van Meerle, was voorzitter. Men beschikte als uitrusting over een overall en een wit koord dat om het middel werd gebonden. Niet bepaald veel om grote rampen te lijf te gaan. Om paraat te blijven moest er geoefend worden in het "chemicalcemcntfabriek" te St.-JozcfRijkevorsel. Samen mei o.a. Dré Huybrechts, Albert Broekmans en Jef Snijders leerde men daar knopen leggen, evacueren, enz. Jos herinnert zich nog dat ze met Jef de garde als gewonde op een draagberrie, over muurtjes langs water moesten kruipen. Ondertussen werd er ijverig met stenen gegooid om het echt te doen lijken en de garde een nat pak ie bezorgen. Iets waar de garde achteraf toch ook wel om kon lachen. Buiten enkele kleine ongelukken, bleef Meerle van rampen gespaard, zodat hun functie grotendeels beperkt bleef tot signaalgever bij plaatselijke wielerkoersen. Bij brand werd er te Meersel-Dreef geblust met een oude pomp, waarbij men met mankracht water moest oppompen. Die pomp stond in de achterbouw van het huis van Jaak Verboven, in wat men het "pompierskot" noemde en later toen hij al lang niet meer in gebruik was, stond de pomp in de nieuwe lagere school. Toen er in Hoogstraten sprake was van de oprichting van een vrijwillige brandweer, vond men in Meerle dat er daar plaatselijk ook een korps moest worden opgericht. Met hetzelfde principe als de burgerlijke bescherming, enkel plaatselijk voor Meerle - Meersel-Dreef. Uit dc burgerlijke bescherming ontstond zo de brandweer "Voorpost Meerle", waar Jos dan automatisch ook lid van werd. Gust Desmedt van Meerle werd de grote voortrekker. Omdat Jos zijn klas niet in de steek kon laten, beperkte zijn

e

Jo.s en zijn verloofde May Van De Hevning. Veel mocht men toen nog niet, bijv. eens gaan wandelen onder begeleiding. optreden als brandweerman zich enkel tot de naschoolse uren en de vakantiedagen. Op de toren van de paterskerk installeerde men een sirene, om bij brand de brandweerlieden op te roepen. Die sirene werd elke eerste donderdag van de maand om 12u getest. Jos zijn taak bestond vooral in het leiden van het verkeer en als tweede man met Albert Broekmans te blussen. Niet om de darm mee vast te houden maar om af en toe Albert achteruit te trekken die onverschrokken in de brandhaard zou kruipen. Ook herinnert J05 zich nog een bosbrand in de Meerselse Bergen waar een stuk heide en een boskant vuur hadden gevat. Terwijl ze met man en macht aan het proberen waren de omliggende heide en bossen te vrijwaren van brand, kwam er een vrouw uit het villapark vragen of ze niet wat verderop konden gaan spuiten. Want haar hert werd bang van al het kabaal, ze had schrik dat het hert over de draad zou springen... Natuurlijk vielen er wel eens slachtoffers, wat een minder aangename kant was. Jos bleef bij de brandweer tot 1982, toen hij de leeftijdsgrens van 60 jaar bereikte. Daarbij werd hij gehuldigd en kreeg hij een mooie pentekening van zijn ouderlijke woning op de Dreef. Bij die gelegenheid gaf hij een afscheidsdrink in café De Bombardon te Meerle.

Het huisgezin.

Jos als klarinetist bij de ftinftire tijdens de bevrijdingsJ'esten in 1945. Van links naar rechts: Adriaan Van Meer, vaandel, Adriaan Koven, grote trommel; Jozef Mertens, cornet; Corneel Van Kurk; Frans Jacobs, Jan Verheijen, kleine trommel; Adriaan Vermeeren; Jan Van Boxel, cornet; André Snijders; Jos Verboven, klarinet: Jef Verleye, bugel; Adriaan Van Opstal en dirigent Cor Feskens.

May Van De Heyning toerde met vlees op de Dreef, op een rode fiets, wist Jos nog te vertellen. Thuis bij Van De Heyning had men een beenhouwerij en een café. Jos liet toen al een oogje laten vallen op May. May haar broer Tuur was ook bij de voetbal en zo kwam Jos wel eens in café De Bombardon bij vader Adriaan en Bertha Van De Heyning. Van het één kwam het ander. Ook de sfeer van de bevrijding zal wel een rol hebben gespeeld. Na een verloving van vierjaar zijn Jos en May getrouwd in 1949 in het gemeentehuis en de kerk in Meerle. Bij de ondertrouw had May wat moeite met het opnoemen van de twaalf artikelen van het geloof,


MAN IN DE MAAND

Derde en vierde leerjaar 1976-1 977, twee jaar oud it de meisjes, wegens het (la/end aantal leerlingen in beide scholen, bij de jongensschool werd gevoegd. waarop pastoor de Bie zei: "Maar Maria, wat zal jullie Jozef wel 7eggen". Het feest ging natuur lijk door in de zaal bij Van De Heyning thuis. Na hun huwelijk kwamen ze op Dreef wonen in het huis van Dré Verheyen, waar nu Frans Rovers woont. Na een jaar wou de zoon van Dré zijn intrek nemen in het huis en moesten May en Jos verhuizen. Zij trokken daarop in bij de Verbovens thuis. Toen moeder Van De Heyning ziek werd en in het ziekenhuis terecht kwam. verhuisden Jos en May naar de Bombardon in Meerle. Nadat moeder Bertha kwam te overlijden, nam May de taken in het huishouden over en verzorgde zij haar vader, broers en zuster. Ze bleven daar zeven jaar wonen. Ondertussen werd de nieuwe lagere jongensschool op de Dreef gebouwd en lieten J05 en May hun huidige huis bouwen op de hoek van de school, waar ze in 1956 introkken. Ondertussen waren er twee kinderen geboren, zoon Jack in '52 en dochter Bertie in '55. Ook had de broer van May, Ward het ouderlijk café en de beenhouwerij overgenomen. May bleef tot in 1992, tot ze begon te sukkelen met haar gezondheid, daar koken bij feesten en partijen. Na zijn op pensioen stelling ging Jos daarbij ook een handje toesteken. Als hij er niet bij was, vroeg men al lachend aan May of het afwasmachientje er niet bij was. In 1974 vierden ze hun zilveren bruiloft met dc familie in Meerle en ook hun 40ste huwelijksjaar werd plechtig gevierd met heel de familie. De dankmis in de paterskerk werd opgeluisterd door de fanfare. Die ook allemaal present waren op het avondfeest.

tigheden op, zoals de processies op de derde zondagen van de maand en dit van mei tot augustus. Omdat bijna alle Dreveniers een graantje mcepikten van dc devotie en de daarmee gepaard gaande volkstoeloop, werd de jeugd stevig aangepord om mee te lopen in de processie. Dat hoorde nu eenmaal zo. Jos leerde ook klarinet spelen en werd lid van de fanfare. Hij herinnert zich nog dat vader Jaak en Jo Bastiaansen, Jos in Meerle kwamen bezoeken en een nieuw instrument kwamen brengen. Zo schakelde Jos over op saxofoon sopraan, een instrument dat wel thuis hoort in een fanfare. Toen er een einde kwam aan de processies ging de fanfare een meer zelfstandige koers varen. Voordien was eigenlijk de gardiaan van het klooster voorzitter. Op 14 maart 1953 werd de fanfare onafhankelijk met een eigen bestuur van vijf leden. Vader Jaak werd de eerste voorzitter. Alhoewel J05 ook wel eens verkozen werd als bestuurslid, kon dit niet, omdat in de fanfare de regel geldt dat er geen twee leden van dezelfde familie in het bestuur mogen zetelen.

Meersel-Dreef stond ook wijd en zijd bekend voor zijn toneelopvoeringen. Men had de passiespelen en de uitbeelding van het leven van St.-Franciscus. Dat waren massaspelen waaraan een groot gedeelte van de Dreefse bevolking deel nam, onder de leiding van pater Octaaf. Buiten deze passiespelen was er ook nog de toneelvereniging, waarvan dc meeste acteurs lid van de fanfare waren. O.a. Rom Feskens, Henri Verleye, Jaan Vermeeren, Jaan Van Dongen, Albert De Roover, Dré Snijders, Jaak en Jos Verboven en nog vele anderen. Zij brachten meer klassieke stukken, zoals: Waar de sterre bleef stille staan, Het Hemelbed, Jeremias, De Waterduivel enz. Meersel-Dreef beschikte over een toneelpodium in de zaal van de paters, met speciale verhoogde banken voor de toeschouwers. Vooral ook de uitgebreide verlichting met allerlei gekleurde spots, maakte de opvoeringen speciaal. Dc opvoeringen kenden (lan ook in de topjaren een groot succes. Maar zoals met alles, verminderde het enthousiasme en met de verbouwing van de zaal verdween het podium. Terug naar de fanfare, vader Jaak werd ernstig ziek en de fanfare kende toen juist een dieptepunt. Jos herinnert zich nog dat zijn vader 's zondags 's morgens voor het raam zat te kijken, hoeveel leden er naar de repetitie gingen. In 1967, na een slepende ziekte overleed vader Jaak Verboven. Op de uitvaart vroeg pater gardiaan Jozef Crombez aan Jos, om zijn vader op te volgen als voorzitter van de fanfare. Hij vroeg enkele dagen bedenktijd en stemde toen toe. Het bestuur bestond toen uit Jaan Van Dongen, Christ Van Dun, Frans Jacobs, Gust Kox en Jaak Snijders. Van Jos werd verwacht dat hij als schoolmeester het schrijfwerk verzorgde. Net zoals zijn vader dat deed. Met een gammel typemachientje en carbonpapier werd zo de nodige correspondentie verzorgd. De fanfare kende verschillende ups en downs. Er werden ooit eerste prijzen gespeeld 0 1) Fedekamwedstrijden en provinciale wedstrijden zoals in Minderhout en Oostmalle. Begin jaren zeventig ging het weer bergaf met het ledenaantal. De harde bestuurskern bleef echter volhouden, al moesten ze met drie man optreden ze iouden spelen. Er werd een oproep

De fanfare. Toen vader Jaak Verboven in 1922 in Meersel Dreef kwam wonen, werd hij s avonds door pater Octaaf al gevraagd om lid te worden van de fanfare en de toneelvereniging. Vader Jaak speelde klarinet in de harmonie in Oostmalle en bleefdit spelen in de fanfare, alhoewel klarinetten niet echt thuishoren in een fanfare. Kleine zesjarige Jos kreeg van dirigent meester Van Der Mueren een fluitje, waarmee hij trots met vader mee naar de repetitie trok. De fanfare werd in 1904 door de paters opgericht en luisterde voornamelijk kerkelijke plech-

Het bestuur en de erebestuursleden van defanftire in de paters kerk te Meersel-Dreef t. g. v. de zegening van hun nieuw vaandel bij hun 90-jarig bestaan in 1994.


MAN IN DE MAAND gedaan voor trommelaars en die had zo een succes dat er een drumband werd opgericht. Het succes van die drumband was op lijn beurt weer een aansponng voor de leden van de fanfare. In 1981 leek het einde van de fanfare nabij. Het aantal actieve leden was zo fel gezakt dat men niet meer met fatsoen kon optreden. Daarom werd de werking van de fanfare een seizoen stil gelegd. De repetities gingen echter wel door met een nieuwe dirigent, Jaak Jansen. die meester Willemsen uit Galder opvolgde. De brief die Jos toen met het bestuur opstelde, getuigde van zijn verknochtheid aan de fanfare. 1-let was een echte noodkreet. Indien er geen nieuwe leden zouden bijkomen. ZOU de fanfare worden opgedoekt. Door al dc bestuursleden en leden werden er nieuwe leden geronseld. Alle mogelijke kandidaten werden aangesproken, alle zonen en dochters werden aangepord. Onder leiding van broeder Xavier Janssens werd er een nieuwe lichting klaargestoomd. De instrumenten werden omgebouwd naar de nieuwe stemming en onder leiding van de nieuwe dirigent werd er weer ijverig gerepeteerd. Jos was ondertussen al overgeschakeld naar saxofoon alto en met het veranderen van de instrumentenstemming van do naar si mol, schakelde hij over op saxofoon tenor, het instrument dat hij nu nog bespeelt. De fanfare bleef bestaan en oogstte overal applaus. Niet omdat ze zo goed speelden, want dat kon nog niet met al die begiunelingen, maar omdat ze er weer bij waren. Toch bleven het bange tijden. Bij elk optreden werden de opgekomen leden driftig geteld om te zien of er wel voldoende leden present waren om op te kunnen treden. Jos schreef vurige briefjes naar de leden om ze aan te zetten van te komen repeteren en opdat ze de fanfare niet in de steek zouden laten bij optredens. Het hielp. De tijden veranderden en fanfaremuziek werd weer populairder en niet alleen iets voor oude mannen. Langzaam aan steeg het aantal leden en geraakte de druk wat van het vat. Het jaar 1986 echter, werd een zwart jaar in de geschiedenis van de fanfare. Jos werd door rugpijn verschillende maanden aan het bed gekluisterd. Na een lange herstelperiode vervoegde hij weer de rangen maar echter niet voor lang. Hartproblemen deden hem in het ziekenhuis belanden. De moed zonk hem in de schoenen. Het papierwerk bleef liggen en Jos zag het somber in. Dat deed zijn vrouw May besluiten om één van de punecrc hetuurledLn

Jos en May op de dansvloer, met de fanfareleden op de achtergrond.

la

j

Alhoewel Jos t'(u/A n i!/o .f /10 / dc eti0//, li i - ce r o/ t1c,finiffire, u'a.s hij 'ig olijk nog het liefst van al thuis bij ziji' vrouwtje Ma. Gezellig buurtend en lachend over de kleine dingen van alle dagen. En elkaar steunend bij de minder aangename kanten van het leven. te bellen met de vraag om het secretariaatswerk over te nemen. Die aanvaardde en dat was een grote zorg minder. Dat was nog niet alles want in het najaar overleed Adriaan Van Dongen, één van de koptrekkers van de fanfare. De leden zaten in zak en as maar het verstevigde de onderlinge band. De oude garde met Frans Jacobs. Christ Van Dun en Jaak Snijders deden hun uiterste best om iedereen bij elkaar te houden. Jos zijn gezondheidstoestand verbeterde en het tij keerde. Het bestuur werd verruimd en verjongd en door het enthousiasme van dejongere leden, breidde het ledenaantal weer uit. Doordat dirigent Jaak Jansen zware operaties onderging, moest hij zijn dirigeerstok doorgeven aan een jonge kracht, namelijk Luc Van Bladel van Meer. Die kon de vruchten plukken van Jaak zijn inzet en het muzikaal peil steeg. Zo kabbelde het leven verder, de onderlinge samenwerking in het bestuur was goed en natuurlijk moest de voorzitter soms diplomatisch tussenbeide komen om de plooien glad te strijken en de jeugd in het bestuur wat in te tomen. Jos verklaarde altijd dat een voorzitter alleen niets kan realiseren. Het moet uit de leden en uit het bestuur komen. De fanfare bloeide weer en dat vonden de oude getrouwen het moment om een stapje terug te zetten en het initiatief over te laten aan de jongeren. Christ Van Dun, Frans Jacobs en Jos Verboven kregen ondertussen een medaille opgespeld voor meer dan 50 jaar lid maatschap. waarmee ze hun sporen ruim verdiend hadden. Jos, ondertussen de zeventig gepasseerd, kreeg ook te maken met gezondheidsproblemen van zijn vrouw May, waardoor hij minder goed van huis weg kon. Daardoor nam hij het moeilijke besluit om als voorzitter terug te treden. Dat deed hij op de jaarvergadering van donderdag 11 januari 1996. In een emotionele toespraak verklaarde hij zijn beweegredenen en sprak hij zijn hoop uit dat de leden altijd achter hun vereniging zouden blijven staan. We hopen dat hij nog vele jaren kan blijven musiceren in de fanfare en het bestuur kan blijven ondersteunen met goede raad en daad. En dat hij samen met zijn vrouw May en de kinderen nog vele gelukkige jaren mag beleven.•

Lach man! Lach man, als het leven je toe/acht, lach, je bent niet eerlijk ,nan, als je niet lacht, als het kan. Tel maar de dagen, - aan wie ga je 't vragen -, dat je lachen mag man!! Er zijn zoveel dagen, zo zwaar om te dragen, dat je niet lachen kan man! En toch lach ik, man, niet voor mezelf misschien, dan voor anderen, als ik het kan, maar lachen doe ik, want mijn lach verbergt zo dikwijls een traan. Want lachen, man, is wenen lilet vreugde als het kan!

Het rijmen en dichten zit in de familie Verboven ingebakken. Jos schreef talrijke verzen ter gelegenheid van festiviteiten of gebeurtenissen in de familie. Soms lukte dit goed, andere keren wilde de inspiratie niet komen. Het bovenstaande gedicht borrelde lang geleden vanzelf op. Het viel als een bruin papiertje uit zijn verzenboek. 7


VANUIT HET STADHUIS... De nieuwe Mosten komt eraan Volgend jaar nieuw horecagebouw? Einde 1991, begin '92 organiseerde het voormalige gemeentebestuur van Hoogstraten, in samenwerking met de vzw De Wakkere Burger, een aantal hoorzittingen in de verschillende deelgemeenten. De bevolking kon zich via de dorpsraden uitspreken over het project Mostenmeer, een privĂŠ-initiatief om het gemeentelijk recreatiegebied De Mosten uit te bouwen tot een subtropisch zwemparadijs met o.a. een bungalowpark en een hotel. De plannen werden echter afgeschoten. De Hoogstraatse bevolking gaf duidelijk haar voorkeur aan de Mosten, huidige stijl, maar dan met enkele fundamentele verbeteringen. Ook het toenmalig college kwam tot het besef dat er dringend een visie nodig was op de verdere ontwikkeling van de Mosten. 0p9 augustus '93 sloot zij een kontakt af met het landschapsarchitectenburo Plancompagnons teneinde een beheersplan te kunnen opmaken. Een jaar later keurt de gemeenteraad eenparig het voorstel van het studieburo goed. Er komt een beleidsplan voor de Mosten gespreid over jaren. De eerste stap is een nieuw horecagebouw. Vorige maand werden de plannen hiervan aan de raad voorgelegd, doch onenigheid binnen de meerderheid doet burgemeester Van Aperen beslissen de zaak naar een volgende zitting te verdagen.

Plancompagnons Het landschapsarchitectenburo Plancompagnons uit Breda krijgt van het voormalig schepencollege op 9 augustus 1993 de opdracht een beheersplan voor de Mosten op te stellen. 1992 was een slecht jaar geweest in het gemeentelijk recreatiedomein, met een derde minder bezoekers dan het vorige jaar. De uitgaven waren bijna het dubbele van de inkomsten en ook het nieuwe seizoen bleek niet direct de verwachtingen te kunnen inlossen. Men was er stilaan van overtuigd geraakt dat niet alle mogelijkheden voor de Mosten onderzocht waren en dat een visie op langere termijn zich meer dan ooit opdrong. De laatstejaren waren er ook heel wat investeringen gebeurd en gebouwen bijgezet, zodanig dat het gevaar van een ongeordend geheel niet ver weg was. Het studieburo trok aan het werk, diende een eerste voorstel in en besprak dit met alle betrokken partijen. Hieruit groeide een beleidsplan voor de herinrichting en verbetering van de Mosten. Op 24 oktober '94 werd dit unaniem door de vorige gemeenteraad goedgekeurd. De studie legde een aantal zwakheden van De Mosten bloot en gaf enkele fundamentele aspecten voor een beter rendement en een aangenamer functioneren. Een eerste vaststelling was alvast dat de Mosten omwille van de zwemrecreatie te seizoensgebonden is en daardoor ook te afhankelijk is van het goede weer. In 1991 lagen de inkomsten drie maal hoger dan in '93. Het was toen immers een prachtige zomer terwijl we twee jaar later geconfronteerd werden met vrij slecht weer in de vakantiemaanden. Over drie jaar gemeten ('91, '92, '93) kon men vaststellen dat de uitgaven heel wat hoger lagen dan de inkomsten, ook mede door het feit dat er in '92 nogal wat investeringen werden uitgevoerd. Gemiddeld werd er in die periode toch een verlies van

426.000 fr. per jaar geleden. Wil men dus de Mosten financieel aantrekkelijker maken dan moeten op de eerste plaats de mogelijkheden van het recreatiedomein uitgebreid worden. En dit zou volgens de studie vooral kunnen door een betere Organisatie en een andere structuur van het domein, zodat men niet meer afhankelijk is van de zwemvijver. Een aangepaste accommoclatie zal er dus voor moeten zorgen dat een dagje Mosten rustig kan zonder dat men

hoeft te gaan zwemmen. Het zwemmen in de zomer wordt in deze optiek een bijkomende trekpleister. Uit de studie blijkt ook dat in de Mosten best een tweetal zones zouden uitgebouwd worden, zodanig dat iedereen er aan bod kan komen: zowel de wandelaars en zij die rust verlangen alsook de aktieve sporters en zij die spel en ontspanning zoeken. Voor de eerste groep zullen er verschillende wandelparcours van verschillende lengten moeten uitgezet worden volledig binnen het domein. De ruiter en de cyclocrosspaden zullen best gecombineerd worden en apart aangelegd van de wandelroutes. De 'drukke zone' zal zich vooral moeten situeren langs het Hoogeind. Hier zal in de eerste plaats een nieuwe, ruimere en gezelliger cafetaria moeten neergezet worden die gans het jaar open is en voor iedereen te bereiken. Ook de speeltuin, met uitzondering van enkele speeltuigen die aan de zwemvijver zelf blijven, zal naar hier moeten verhuizen en al de aanwezige sporten zullen in deze zone geconcentreerd worden. Op die manier komen de speeltuin, de mini-golf, het pit-patspel, en het wandelen in de natuur meer aan bod zonder dat de beoefening ervan afhankelijk is van het zwemgebeuren. In de toekomst zal er ook gestreefd worden naar een gezamenlijk clubhuis voor de visvereniging, de pĂŠtanqueclub en de ruitersportvereniging. De algemene kosten van het clubhuis zoals sanitair, beheer en onderhoud kunnen gedeeld worden, en elke vereniging krijgt een eigen ruimte ter beschikking. Ook aan de visvijver worden een aantal wijzigingen vooropgezet zoals het aanleggen van flauwere taluds en het aanplanten van allerlei water- en oeverplanten. Ook de beplanting wordt op termijn grondig aangepakt. Via een geleidelijk proces zal het huidige dennenhos


GEMEENTERAAD

gerooid worden om in de plaats hiervan ccii eiken- en berkenbos te laten groeien en aan te planten. Al deze wijzigingen zullen in fasen uitgevoerd worden.

den geraamd op 16,1 miljoen, de herinrichting van het zwemcompiex op 3,15 mij., de aanleg van de speeltuin op 1,2 mij. - In een tweede fase zal de parkeerplaats onder de bomen meer functioneel aangepast worden. Hiervoor wordt 1.6 mlj. voorzien. - In een derde fase wordt de ontsluiting van het recreatiegebied aangepakt en de structuur van de paden verbeterd. 1-her denkt men vooral ook aan de aansluiting op het fietspad langs de Mark, een fietspad langs het Hoogeind in combinatie met de heraanleg van deze weg, betere bewegwijzeringen en informatie, wandel- en ruiterpaden op het domein. Geraamde kosten ongeveer 2 mij. - In een vierde fase zal men de oefenterreinen voor de ruitersport verplaatsen naar het Hoogeind toe en zal er een afschermende beplanting worden aangebracht. De hindernissen voor de cross zullen verplaatst worden tot vlak naast de ruiterpaden teneinde zo weinig mogelijk schade aan de bosbeplanting aan te richten. Voor deze post wordt 1.8 mij. uitgetrokken. - In een vijfde fase zal men trachten dc waterkwaliteit van de grote vijver te verbeteren door het aanleggen van flauwere taiuds en het aanplanten van water- en oevcrplanten. Er zullen ook zones afgebakend worden waar er gevist kan worden en andere waarde natuur zijn gang kan gaan. Voor dit alles voorziet men een kost

Planning en kosten Het is duidelijk dat gans deze herinrichting van de Mosten niet in één keer kan worden uitgevoerd. Enerzijds is er het prijskaartje dat best gespreid wordt over verscheidene jaren, en anderzijds kan een omschakeling van de beplanting niet in één seizoen uitgevoerd worden wil men niet in een kale vlakte terechtkomen. Daarom werd er in de studie ook een volgorde bepaald waarmee de grootste problemen ook eerst aangepakt zullen worden. Wij lichten de verschillende fasen even kort toe en plaatsen er de kostenraming bij. Deze berekeningen zij ii gebaseerd op de prijzen van 1994. Hoe langer de werken worden uitgesteld, hoe hoger wellicht de kosten zullen zijn. - De eerste fase behelst de bouw van een nieuw horecagelegenheid en het herinrichten van het zwemcomplex. Hierin zit o.a. de aanleg van een openbare speeltuin mei afscherming, de aanleg van picknickgelegenheid, de beplanting rond het strandbad een natuurlijk karakter geven, en aanpassingen van de afrastering. De kosten voor het nieuwe horecagebouw wor-

van ongeveer 5,1 mij. fr. Vooral de verplaatsing van 50.000 kubieke meter zand is hier de grote kost. Deze vijver is 12,5 hectare groot, heeft een oevericngte van ongeveer 1.400 meter en een diepte variërend tussen 5 en 7 meter. Ongeveer 40% van dc put is dieper dan 6 meter. - In de volgende fase wordt er gedacht aan de bouw van een gezamenhjk clubhuis voor dc verschillende verenigingen die hierin elk hun eigen lokaal zouden kunnen hebben. Dit wordt op ongeveer 5 mIj. frank geschat. - En tot slot, in een zevende en laatste fase, voorziet men in een geleidelijke omvorming van het dennenbos naar een meer streekeigen eiken- en berkenbos met de daarbijbehorende onderbegroeiing. Momenteel is die evolutie reeds op ecn natuurlijke manier ingezet. Hierdoor zou het saaie karakter van belangrijke delen van het recreatiegebied moeten kunnen verdwijnen. Dit zal echter een geleidelijk proces zijn, maar de kosten hiervoor worden toch geraamd op 21 mij. frank. In totaal wordt er voor de herinrichting van de Mosten rekening gehouden met een giobale kostprijs van 64 miljoen frank verspreid over heel wat jaren. Volgens het studieburo Plancompagnons is er hierbij gestreefd naar een degelijke en stabiele inrichting, en daarom moet er bij de ontwerpen ernstig rekening gehouden worden met het beheer en het onderhoud. Beheers- en onderhoudskosten zijn meestal een veelvoud van de herinrichtingskosten. Daarom zullen in eerste instantie bedragen geïnvesteerd moeten worden om het terrein op de gewenste manier in te richten. Hiermee kunnen ook de huidige beheer- en onderhoudskosten worden gedrukt. Bij de voorstelling van dit beleidsplan in de gemeenteraadszitting van 24 oktober 1994 (vorige legislatuur) hadden vooral de toenmalige oppositieleden Aerts en Verhuist heel wat opmerkingen of bedenkingen. Toch keurde uiteindelijk de gemeenteraad eenparig het voorgestelde beleidsplan goed.

Nieuwe gemeenteraad twijfelt Als eerste punt in de uitvoering van dit beleidsplan stelt het college op 9 oktober '95 architect Tom Verschueren aan als ontwerper voor het nieuwe gebouw met personeeisruimte, horeca, inkom en een winkeltje op de Mosten. Bij de goedkeuring van de ereioonovereenkomst in de gemeenteraad (18 dec.'95) stemt Agaiev tegen daar zij niet akkoord kan gaan met deze willekeurige benoeming omwille van vermeende relatiebanden en zij meer opteert voor het uitschrijven van een wedstrijd voor alle architecten uit Hoogstraten. KVB-raadslid Kristin De Smet zal zich in deze zaak onthouden. De

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In hankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.7781 30


GEMEENTERAAD rest van de meerderheid gaat akkoord met de ereloonovereenkomst. Op 20 mei '96 brengt het college het voorontwerp van de architect ter goedkeuring naar de raad. 'De Nieuwe Mosten' wordt gestructureerd rond twee assen die in het landschap duidelijk zichtbaar worden' en door de inplanting van een aantal structurele elementen, 'folies' of 'mosties' genoemd. Dit zijn containervormige constructies waarvan de basisstructuur bestaat uit een rood geschilderd metalen geraamte en die dienst zullen doen als frituur, toegangspoort, pomphuis, enz. Hiermee wordt de link gelegd mei de snelwegarchitectuur van de El 9. De vroegere El 0 lag immers aan de basis van het ontstaan van de Mosten door de zandwinning. Deze fel gekleurde 'mosties' moeten een speels en kleurig element vormen in het groene dennenlandschap en voor de kinderen duidelijke herkenningspunten zijn. Door de kruising van die twee assen wordt het domein opgedeeld in 4 delen met name de minigolf en pit-pat, de nieuwe speeltuin, de zwemvijver, en de grote vijver. Op het snijpunt van die twee assen wordt het nieuwe horecagebouw ingeplant. Dit gebouw wordt opgetrokken in zandkleurige lichte baksteen en heeft een cirkelvormige structuur. Er is veel glas voorzien om zoveel mogelijk kontakt te kunnen houden met de omgeving maar het dak steekt vrij ver uit waardoor op die manier rondom een overdekt terras gecreëerd wordt. Langs de kant van de zwemvijver wordt dit terras extra groot uitgebouwd. In dit gebouw zal naast de nieuwe verbruikszaal nog ruimte zijn voor bergruimten, keuken, sanitaire voorzieningen en een studio. De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 20,2 miljoen frank. Toch zijn er nog tal van

10

•.

:.

.

'''

':.

r .

•-

4W, .

ç

i

elementen niet in de prijs inbegrepen zoals de 8 folies, het winkeltje, het ereloon van de architect, de buitenaanleg, het los meubilair, de inrichting van de frituur, de kosten van de stabiliteitsstudie en technieken. Bij de discussie in de raad is het vooral schepen Van Looy die zich niet kan verzoenen met dit voorontwerp. Volgens hem is dit dossier nog niet klaar. Er is nog geen zicht op de latere uitbating en het is voor hem duidelijk dat de

&

p

¶.

nieuwe uitbater mee zal moeten financieren. Anderzijds is het gebouw niet geschikt om een gans jaar door te renderen. Het is gebouwd om de zon volledig buiten te houden. 'Wie gaat er nu in de winter, de herfst of de lente in zulke bunker kruipen? In die periode krijgt ge hier bijvoorbeeld geen fietsers binnen Zouden we niet beter eerst eens gaan kijken naar de veiligheid van de toegangswegen vooraleer we zulke investeringen gaan doen?' Raadslid Fret is daarentegen best tevreden met het voorgestelde concept en wat zijn fractie betreft mag dit plan best verder uitgevoerd worden. Hij heeft daarbij toch wel vragen bij een aantal kosten die momenteel nog niet in de prijs zijn inbegrepen. Op die manier is er momenteel nog geen zicht wat uiteindelijk de totale kostprijs zal zijn. Ook raadslid Verhuist vindt dat er hier best mag gediscussieerd worden over het feit of dit gebouw nu al dan niet de geplande kosten overschrijdt. Maar toch waarschuwt hij schepen Van Looy ervoor om nu niet aan dit plan te liggen knoeien. Deze laatste had zojuist een hele uiteenzetting gegeven waar er volgens hem dan glas bij ingezet moest worden. 'Het is een goed plan met een visie en het beantwoordt aan de doelstellingen uit de studie. Wij willen hierover stemmen op basis van degelijke argumenten. Maar ik heb de indruk dat gij hier argumenten zoekt om tegen te stemmen.' Ook raadslid Jos van Bavel is geschrokken van de prijs. 'Als nu nog het meubilair moet aangekocht worden, dan gaat dit de prijs zo hoog doen oplopen dat wij er allemaal van verschieten. Wij moeten in ieder geval zorgen dat we niet varen zoals in Gierle waar de provincie van armoede de zaak heeft moeten overnemen.' Burgemeester Van Aperen, die wellicht ook al lang gevoeld heeft dat de beide meerderheidspartijen helemaal niet aan het zelfde zeel trekken stelt zelf voor de beslissing uit te stellen, en een uitgebreide werkgroep van geïnteresseerde raadsleden de zaak nog eens van dichterbij te laten bekijken. Dan zou dit punt in juni terug op de agenda kunnen kon1en. De tijd dringt. Tegen volgend seizoen zou het gebouw af moeten zijn, en er kan maar effectief gewerkt worden tussen half september en half mei. Afwachten tot einde juni en zien of tegen dan de plooien in de meerderheid gladgestreken zijn.0


TOERISME

Streekgidsen

Resi en Jef, toeristisch medewerkers Voor Theresia Aertsen en Josephus Belmans, leraar aan het Vito, was woensdag 5juni een belangrijke dag. De coördinator van het Strategisch Plan Toerisme Kempen, het bestuur van het Kempisch Instituut voor Vorming, Opleiding en Onderzoek, de directie van de Hogere Leergangen van de Vlaamse Gemeenschap en de docenten van de opleiding Streekgidsen overhandigden hen tijdens een plechtige proclamatie het diploma (met onderscheiding) van Streekgids en Toeristische Medewerker Kempen. :7

ki

:

'r

Niets dan vrolijke geieIireiJ bij de :ojiii.st gediplonieerde sti'eekgolseii

III!? L/e KK'iIIJSCJi.

Helemaal rechts op de fbto staat Resi Aertsen en derde van rechts is JefBeimans.

Een mooi gazon is een Fust voor het oog. Om het pertekt te onderhouden, is een pertekte grasmaaier nodig. Een HONDA grasmaaier. Hoog gras, taai gras. grote of kleine tuinen, HONQA heeft voor elk terrein de juiste maaier. Stuk voor stuk trendseffers als het om veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties gaat. Bovendien waarborgt HONDA'S vlotte dienst-na-verkoop u een perfekt funktionerende grasmaaier Jarenlang

Resi Aertsen en Jef Belmans volgden het voorbije schooljaar de 240 lesuren voor deze opleiding aan de Hogere Secundaire Technische Leergangen van het Koninklijk Atheneum te Turnhout. De inhoud van deze cursus bestaat uit: algemene geschiedenis, kunstgeschiedenis, aardrijkskunde, vakvaardigheden en flink wat beroepsvaardigheden die o.a. geleerd en geoefend worden tijdens rondritten in de streek. Waarom? In het toerisme is er een stijgende vraag naar begeleide ééndagsuitstappen. De toerist is niet langer tevreden niet een busrit en een middagmaal. Hij is op zoek naar informatie, naar een zinvolle invulling van zijn vrije tijd. Daarom is er nood aan streekgidsen die het een en het ander kunnen vertellen over de cultureelhistorische en geografische achtergronden van de Kenipen. Deze gemotiveerde toeristische medewerkers zijn belangrijk voor de uitstraling van de Kempen. Hun creativiteit, bekwaamheid en ambitie geven kleur aan de dagtrips voor groepen zoals die in de folders en brochures worden aangekondigd. Toeristen worden dus niet langer aan hun lot overgelaten. De tien cursisten, waaronder Resi en Jef, die hun diploma overhandigd kregen, hebben volgens de jury blijk gegeven van inzet. Via deze opleiding hebben ze ervaren dat de 'ziel' van de Kempen blijft doorleven in natuurlandschappen, monumenten, kunstwerken en in het volksleven. Zij staan klaar om de bezoekers te laten kennismaken met onze streek. Voor eventuele reservaties kan men o.a. terecht in 't Steentje. Grote Markt 44, 2300 Turnhout, tel. 01444.33.55..

111 WAS IN [R IN III 1 11 VEN DAN JE J] KUNNEN JJI1t EVEN? ABB DRAAGS DAAR GRAAG lOL RIJ VI 11.10 VI RZEKERFN IS MEER DAN CENII-NW[RK

Verzekeringskantoor

Honda. Altijd een pertekt resultaat.

BVBA MICHIELSEN

JSTOFFELS-PAULUSSEN

Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

Minderhoutdorp 4, Hoogstraten Tel. 031314.41. 15

IIO1'JDI%

E

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS

11


SPORTIEF HIER Twee maal goud voor NIK TILBURGS Weldra zitten (of liggen) we weer met zijn allen voor de buis om ons te vergapen aan dc grensverleggende prestaties van de atleten die deelnemen aan het vierjaarlijkse mega-spectakel dat Olympische Spelen heet. Spelen is in dit verband een understatement als je hoort welke budgetten ermee gemoeid zijn. Amateurs, tot voor enkele jaren werd al wie aan zijn sport geld verdiende van deelneming uitgesloten, zul je in Altanta niet meer tegenkomen. Zelfs de vetbetaalde tennis- en wielprofs dingen mee naar de medailles. Profsporters, van hoog tot laag, voor anderen is er in Atlanta geen plaats. We zijn verder dan ooit verwijderd geraakt van de Olympische gedachte 'meedoen is belangrijker dan winnen'. Waar deze gedachte nog hoog in het vaandel staat, zijn de Special Olyrnpics of Olympische Spelen voor mentaal gehandicapten. Op de Belgische uitgave hiervan, de Nationale Special Olympics Spelen, die elk jaar plaats heeft rond het Hemelvaartweekend, won Meerenaar Nik Tilburgs twee gouden medailles met fietsen. Voor ons aanleiding genoeg voor een gesprek. Training Het is natuurlijk niet omdat je geen prof bent, je voor je sport niets moet doen. Een van de voorwaarden trouwens om aan de Special Olympics te mogen deelnemen, is een oefenprgraninia doorlopen hebben van min-

stens een jaar. Nu was Nik ook daarvoor al een fervent fietser, onze lezers van Meer zullen dat zeker weten. Regelmatig kom je hein met zijn puik uitgeruste fiets in het dorp tegen. Koers gereden had hij echter nog niet. Tot Erik Vinckx, opvoeder in Markdal, het dagcentrum voor gehandicapten waar Nik overdag naar toe gaat, hem een goedjaar terug vroeg of hij geen zin had om deel te nemen aan de special Olynipics. Nik : "Ik zei direct ja. We waren vorigjaar naar de wedstrijden in Louvainla-Neuve gaan kijken en ik wist dat ik dat ook kon." Nik zou deelnemen aan de 100 meter en de 400 meter. Samen met Marc Verboven van Rijkevorsel werd onder begeleiding van Erik met de trainingen begonnen. Eerst met langere fietstochten, vooral om met verkeer te leren omgaan. Door deze duurtraining begonnen ze al snel conditie te krijgen, zodat hard rijden alsmaar beter ging. Vervolgens werd er geoefend op het recht vooruit rijden, om binnen de baan te blijven. Buiten zijn baan gaan betekent immers onverbiddelijk de uitsluiting. Met veel oefenen en veel gezaag van Erik lukte dat na een tijdje ook vrij goed. Dan kwam het belangrijkste deel van het oefenprogramma, fietsen op de juiste afstanden en tijden opnemen. Daarvoor moest een recht stuk baan van 400 meter gezocht worden waar niet al te veel verkeer overkwam. Dat werd gevonden aan de kolonie in Merksplas. De eerste tijd die Nik op de 400 m zette was nog meer dan 3 minuten. Maar dat beterde snel en

Nik winnen is duidelijk plezant.

uiteindelijk kwam hij in de huurt van de 1.20 min. Tussendoor werd er getraind op het starten, vooral belangrijk bij de lOO m. Buiten de training op de fiets, werd er nog gezwommen en gesport, zodat Nik er tegen O.H. Hemelvaart klaar voor was. De wedstrijden Met het hernelvaartweckeinde trokken deelnemers, begeleiders en natuurlijk familie en andere supporters dan naar de Heysel, waar de wedstrijden plaatsvonden. Voor de fietswedstrijden was een parcours uitgezet aan het Atomiuni. Op basis van de oefentijden werden de deelneniers ingedeeld in reeksen van twaalf deelnemers, de koersen zelf was telkens per drie deelnemers.

SPECIAL OLYMPICS

autobanden

I1PEETERg '9 *

merkbanden *

occassiebanden *

reparaties *

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03 / 314.63.05

12

Special Olympics werd in 1968 gesticht door Mevr. Eunice Kennedy-Shriver om alle mentaal gehandicapten van 8 jaar en ouder de mogelijkheid te bieden aangepaste sport- en trainingsprogramma's le bjeden. De beweging beoogt de ontplooiing van dc mentaal gehandicapte en de sensihilisering van zijn omgeving. Dc mentale handicap is de meest voorkomende handicap in de wererld en tref bijna 300 miljoen mensen. Het gaat om personen die, én een intellectuele achterstand vertonen op het gemiddelde intellect, en die tevens aanpassingsrnoeilijkhcden hebben met de maatschappelijke normen van de samenleving. Belgie telt ca. 200.000 mentaal gehandicaptel), of één Belg op vijftig. Sinds de oprichting van Special Olympics Belgium in 1979 is een zeer specifiek en sterk programma uitgebouwd dat tot verhuiten onze grenzen een uitstekende faam geniet. Het programma biedt de atleten trainingen en Competities aan op 4 hehendigheidsniveaus mei elk een eigen. aangepast reglement. Op het pro-

gramma staan 13 sportdisciplinies; sportspelen en een programma motorische activiteiten voor zwaar gehandicapte personen. Ruim 15.000 atleten volgen regelmatig het Special Oiympics traïningsprograrnrna. De Special Olympics Spelen, waaraan 2300 Belgische atleten deelnemen (en om de twee jaar ook buitenlandse delegaties), zijn opgevat als een groot Sportfeest, waarin de deelnemers de gelegenheid krijgen om zich aan elkaar te meten in gelijkwaardige reeksen. De opening van de Spelen gaat volgens het Olympisch ritueel. Van begin iot einde worden rond de Spelen cle meest uiteenlopende animaties aangeboden zoals clans, muziek, straattheater, circus en een prachtig vuurwerk. Tegelijk loopt er een "Art Exhihition" die hoogwaardige kunstwerken van mentaal gehandicapten uit heel België tentoonstelt. Via Special Olympics Belgium wordt België vertegenwoordigd op de Special Olympics Wereldspelen, die om de twee jaar plaatsvinden, afwisselend in de winter en de zomer,


SPORTIEF HIER Nik : "Ik was niks zenuwachtig, ik had goed geslapen en goed gegeten. Van bij het startsignaal ging ik er vandoor en heb geen enkele keer omgekeken. Op de 400 meter had ik aan de meet wel 20 meter voorsprong. Op de 100 m draaide in het begin mijne schoennestel rond de trapper, maar ik heb er mij niks van aangetrokken. Ik ben blijven doorduwen tot de nestel afbrak. En ik was nog eerst." Nik won dus zijn beide wedstrijden en kwam tweemaal op het hoogste podium. Met zijn 16 sec. op de 100 meter haalde hij de beste tijd van alle deelnemers, de 400 m legde hij af in 1 ml 5.

Stimulans De joudcn medailles zijn voor Nik een lans om verder te doem "Ik denk dat ik dc microbe te pakken heb, ik zou graag volgende keer weer meedoen.". Ma Tilburgs is er ook enthousiast over : "Dat Fietsen is heel gezond. Nik hrpft heel de winter geen enkele verkoud heid gehad. 't Is ook gemakkelijk, daarstraks is hij nog naar de bakker geweest en voordat ik wist dat hij weg was, stond hij hier al terug met het brood". Een volgende deelname is echter geen zekerheid, want in Markdal zijn nu wel meerdere kandidaten voor de Special Olympics. De mogelijkheden zijn echter beperkt voor een kleine instelling als Markdal. Erik Vïnckx : "Vooral coachen en begeleiden van de sporters vraagt veel tijd van het personeel van de instelling, het komt voor een stuk bovenop de dagelijkse bezigheden. Ook materieel zijn we beperkt, ik denk alleen nog maar aan het vervoer van de atleten naar de wedstrijden zelf. Misschien kunnen we volgend jaar met De As (koepel van meerdere dagcentra) meedoen, waardoor onze mogelijkheden iets uitgebreider worden." We hopen het zeker voor Nik, want deelnemen is belangrijk, maar zoals we tijdens ons gesprek konden vaststellen, is winnen toch plezant.

Deelnemers en begeleiders van Markdal: (vinr) Eric Vinck - trainer, LeenAgenzans -400 in (5e) en 60 m sprint (2e), Nik Tilburgs - 400 m en 100 in driewieler (2 .v le), Jeanine De Staercke - versprin gen (le) en 60 ni sprint (2e), Monic Verheyen - clubverantwoordelijke en trainer, Mark Verboven - ingeschreven voor 3 en 1 km. fietsen maar wegens te veel deelnemers moeten afhaken - mnateriaalman tijdens de wedstrijden.

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8- HOOGSTRATEN Tel. 031314 51 77 OPENBARE VER KOPING van GOED GELEGEN WONING te 2328 HOOGSTRATEN/MEERLE, MEERSEL 22 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen Onder Hoogstraten/Meerle:

MARKDAL Het dagcentrum Markdal, Merksplas is een erkend dagcenlrum voor 20 volwassen, matig tct ernstig en/of mcervooudig gehandicapten. niet in staat om in een beschutte werkplaats te werken. Het centrum is ontstaan als initiatief van dc lokale K.V.G.-werking, vanuit kristelijke inspiratie en dankzij de medewerking van talloze sympathisanten en vrijwilligers. Het richt zich tot personen van beide geslachten. tussen 21 en 65 jaar en wonend in het kanton Hoogstraten ofde gemeente Beerse. Het wil voor zijn bezoekers een omgeving creëren waar rekening wordt gehouden met de eigen mogelijkheden en de individuele voorkeuren. Het begeleiclingsteam bestaat uit de hootverantwoorclelijke, zes opvoeders en drie part-time ergotherapeuten. lnfornatie Dagcentrum Markdal, Kloosterstraat 5, 2330 Merksplas Tel. 014/63.47. 12

GOED GELEGEN WONING open met grond, te 2328 Hoogstraten/Meerle, Dreef 22, groot 782 m2, ingedeeld als volgt: - op het gelijkvloers: hal, living, slaapkamer, sas, keuken, koele berging, badkamer, bergplaats en wc. - boven: 2 slaapkamers en zolderberging. - garage met berging Centrale verwarming op stookolie. Warm water met boiler (gasfles) jg . ,

Aansluiting op alle nutsvoorzieningen mogelijk. Bezichtiging: zaterdag van 14 uur tot 16 uur.

. '

M.

Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdag: - Toewijzing op donderdag 4 juli 1996telkens om 15 uur in café "t Jachthuis' te 2328 Hoogstraten/Meerle, Dreef 63. Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van hun trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt.

13


Deken Lauwerys weer in beeld Het Stadsbestuur van Hoogstraten, de besturen van de Kerkfabriek Sint-Catharina, de Hoogstratense Oudheidkundige Kring en de V.V.V. van Hoogstraten zorgden op zondag 19mei voor een plechtige herdenking van Z.E.H. Pastoor-Deken Jozef Lauwerys ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van zijn geboorte op 29 mei 1896 te Olen. Deken Lauwerys overleed 14 jaar geleden op 15 mei 1982. Lezers die in de eerste helft van de 20ste eeuw geboren zijn, hebben hem natuurlijk nog goed gekend, maar voor de jongeren is dit het verhaal van een geĂŤerd man van vroeger. De viering begon met een plechtige hoogmis in de Sint-Catharinakerk, opgedragen door pastoor-deken A. Van Dijck en opgeluisterd door het Gemengd Piuskoor onder leiding van Lut Goetschalckx. Aan het orgel zat en speelde Jos Bruurs, organist van de kerk. In de homilie door Kannunik Em. Mertens werd Jozef Lauwerys vergeleken met een drieluik: priester, leraar en historicus. Professor Mertens, oud-leerling van het Klein Seminarie, getuigde van zijn bewondering voor de gevierde leraar en de 'heer' van de ziekenzaal. Hij bracht ook hulde aan de 'herbouwer' van de kerk en de zorgzame pastoor-deken in de moeilijke jaren na de Tweede Wereldoorlog. Terloops kreeg ook oud-deken P. Hannes, opvolger van deken Lauwerys, nog een compliment voor de glasramen die later geplaatst werden. In het parochieblad van 29 mei lazen we: 'Toen Hoogstra ten na de ranpen van 1944 in zak en as zat, was hij (Deken Lauwerys) de enige in staat om ons uit het puin en de ontreddering te halen. Daarom werd gehoopt dat Kardinaal Van Roey hem tot deken zou benoemen in opvolging van Deken L. Senden die omkwam in een concentratiekamp. Zo geschiedde het ook: de nieuwe deken werdfeestelijk ingehaald in 1945 en ging meteen aan de slag om de heropbouw van de kerk en de andere monumenten voor te bereiden.' Tijdens de academische zitting in de feestzaal van het stadhuis legde Prof. Em. Keersmaekers enigszins andere accenten in zijn herdenkingsrede. Volgens hem maakten sommigen zich wel wat zorgen omwille van zijn Vlaamsgezinde houding. Een conflict aan het Groot Seminarie in Mechelen, als gevolg van deze overtuiging, bracht hem vermoedelijk als leraar naar Hoogstraten. Anders had hij misschien wel een hogergewaardeerde functie gekregen. Maar Deken Lauwerys was verstandig en voorzichtig. Een deel van de parochie treurde om zijn oorlogsslachtoffers terwijl anderen leden onder de gevolgen van de repressie. In deze verscheurde gemeenschap van de eerstejaren na de oorlog ging de meeste energie van Deken Lauwerys naar de wederopbouw van de kerk, de zielzorg en de plaatselijke geschiedenis. Toch stond hij ook aan de wieg van het Davidsfonds waarvan Marcel Laurjsen de eerste secretaris werd. Maar de klemtoon werd niet op het Vlaams, maar op het algemene cultureel aspect gelegd. Prof. Keersmaekers roemde ook de Kempense schrijver Lauwerys. Hij schreef niet alleen een reeks geschiedenisboeken voor de leerlingen van de humaniora maar ook een aantal versies van de Gids voor Hoogstraten en duizenden bladzijden over de geschiedenis van het Land van Hoogstraten. Deze bijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door twee leerkrachten van het Jeugdmuziek14

atelier: Els Caremans en haar collega Mike Smeulders brachten verrukkelijke operamuziek met een sopranino fluit en een accordeon. Nadien werd een receptie met l-loogstraatse aardbeien aangeboden door het Stadsbestuur. Maar ook een plechtige herdenking is niet af zonder feestmaal. Daarom trokken de genodigden van het stadhuis naar de feestzaal van Hof ter Smisse voor een fijn diner. Jammer voor de kok en zijn personeel, maar de meeste aandacht ging naar de tafelrede van en door Jos Bruurs. In zijn heel eigen stijl vertelde hij een reeks herinneringen vanuit zijn werk in de parochie en de kerk. Deken Lauwerys en organist Bruurs ontmoetten elkaar dagelijks gedurende bijna 20 jaar. De organist behoorde tot de 'hofhouding' van de Deken, samen met de onderpastoor, soms ook de kapelaan van het begijnhof, vier priesters uit het technisch onder wijs die in de parochie woonden en de koster. Zo vernamen de aanwezigen dat Deken Lauwerys niet alleen heel stipt was in het dage-

Priester Jozef Lauwervs bij zijn inhaling als pastoor-deken van Hoogstraten op 10 juni 1945.

lijks leven en in het naleven van de kerkelijke voorschriften, maar hij was ook erg zuinig, behalve in de tijd die hij besteedde aan zijn zondags sermoen. Deken Lauwerys was ook een bekwaam strateeg. Hij kon als geen ander

VLOERENiENWANDTEGELS M1 I[S1SI\i

I'uIs I'r bvba

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

OPENINGSUREN

Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

3A


KUL TUUR zijn pionnen kiezen en ze zetten waar ze nuttig waren. Maar wie had ooit durven vermoeden dat hij ook zwakke kanten had en haast verslaafd was aan limonade, pruimen en speculaas.

Wie schrijft die blijft De meeste oud-leerlingen van Jozef Lauwerys zijn reeds oud en zij die hem nog gekend hebben als pastoor-deken worden snel oud. Nog enige tijd en er zijn geen oud-leerlingen meer en ook geen oud-parochianen. Dan wordt deze priester-leraar pas echt geschiedenis. Maar wat altijd zal blijven bestaan, is de schrijver, de historictis, de heemkundige. Zijn talrijke bijdragen in kranten en tijdschriften en de vele boeken die hij geschreven heeft, staan ook morgen nog in de bibliotheken van universiteiten, archieven en huiskamers. In een interview van Dpt. in De Gelmelwacht (maart 1962, blz. 12-13) met Deken J. Lauwerys, naar aanleiding van de 35ste verjaardag van de H O K. (Hoogstratens Oudheidkundige Kring), vertelt hij: 'Nog in 1928 ging te Geel het derde Kempische Congres door en daar spoorde Kan. Jansen de aanwezigen aan om het hertogdom Bra bont meer te bestuderen. Dat was het vertrek voor HOK'. E.H. Lauwerys schreef in wekelijkse afleveringen de geschiedenis van het H. Bloed in de Gazet van Hoogstraten en bij zijn verslag over het Congres te Geel vroeg hij meer interesse voor de geschiedenis van Hoogstraten. Burgemeester Van den Kieboom stelde het stadhuis open voor een oudheidkundige kring en op 5 oktober 1928 ging de wagen aan 't bollen. E.H. Lauwerys .

.

werd voorzitter, Dr. H. Versmissen ondervoorzitter, Emiel Torreele secretaris en vanuit Rome aanvaardde Graaf de Lalaing het erevoorzitterschap. 'De mooiste rijd van HOK was in de periode 1930- '40. Op een bepaald ogenblik telde de vereniging meer dan 400 leden'. Vermoedelijk weten maar weinig lezers van De Hoogstraatse Maand dat Jozef Lauwerys meer dan een jaar medewerker was van De Hoogstraatse Pers. Van 9 februari 1979 tot 14 maart 1980 schreef hij bijna wekelijks in De Hoogstraatse Gazet een artikel over de geschiedenis van het Kasteel van Hoogstraten. In de edities van 15 en 22 juni 1979 herdacht hij Camille Thirion, burgemeester van Hoogstraten (1947- 1954).

Standbeeld De herdenking van Deken Jozef Lauwerys vertoont heel wat overeenkomsten met de herdenking van Dokter Hendrik Versmissen naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn geboorte in Hoogstraten. Op zaterdag 5 mei 1979 was er een plechtige misviering opgedragen doorZ.E.H. P. Hannes, pastoor-deken. Prof. A. Keersmaekers hield een herdenkingsrede in de raadzaal van het stadhuis en Jos Bruurs was de tafelredenaar in hotelschool Spijker. De werkgroep voor deze herdenking publiceerde een bloemlezing uit het werk van dokterdichter H. Versmissen en zorgde tevens dat hij een monument kreeg in de vorm van een rustbank in het H. Bloedpark-Rozenkransweg achter zaal Pax.

In samenwerking met het Stadsbestuur wordt door het organisatiecomité 'Herdenking Deken Jozef Lauwcrys' ook een opdracht gegeven voor het oprichten van een standbeeld van Deken Jozef Lauwerys. Waar dit monument in Hoogstraten zal komen, is nog niet beslist. Maar een bijdrage voor de financiering van dit kunstwerk kan men reeds doen door storting op het rekeningnummer 091-0000957-16 ten name van 'Standbeeld Deken Lauwerys', per adres Dienst voor Toerisme en Cultuur, Stadhuis, 2320 Hoogstraten. Uw bijdrage wordt genoteerd in het hiertoe speciaal geopend register. Bijdragen van 10.000 fr. of meer worden vermeld op de sokkel van het standbeeld. Tenslotte wil het comité ook een boek over pastoor-deken Jozef Lauwerys uitgeven. Het zou een soort bloemlezing moeten worden met verhalen van allerlei mensen die hem goed gekend hebben. Daarom doen de initiatiefnemers een oproep aan iedereen die zich nog merkwaardige zaken kan herinneren of typische verhalen kent over Jozef Lauwerys. Men kan die verhalen zelf schrijven of laten noteren door iemand van het organisatiecomité. Wie op de een of andere manier wil meewerken aan deze bloemlezing over J. Lauwerys neemt dan best even contact op met de Dienst voor Toerisme en Cultuur van de stad Hoogstraten. P.S. Ook in 1979, het jaar van de herdenking van Dr. Hendrik Versmissen, kwamen de Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem voor een investituurplechtigheid op zaterdag 19 mei naar Hoogstraten. In 1973 werd ere-deken J. Lauwerys in deze Orde opgenomen.I

Bent u op zoek naar de juiste kleur? ;

1%.

oonarneri,,;

9

0

1 Ji

P3

Doms woongarnering, sinds vele jaren de specialist in schilderwerken en interieurverzorging heeft voor u de oplossing. 0

Tel. 031314 48 47 /oe<,l"91an

246

>~

G

1

LILD

SCHILDERWERKEN-TAPIJTEN-GORDIJNEN-ZONWERING

1 39a

15


KUL TUUR

Paul van Ostaijen in Hoogstraten De Vlaamse dichter, essayist, criticus en prozaschrijver, Paul van Ostaijen, honderdjaar geleden geboren in Antwerpen, krijgt dit jaar met talrijke initiatieven weer heel wat aandacht. Van Ostaijen was de sterkste persoonlijkheid van het Vlaamse expressionisme en zeker een van de belangrijkste kunstenaars in de Nederlandse letterkunde van de 20ste eeuw. Na een kort en veelbewogen leven als stadsbeambte, Vlaams activist, kunsthandelaar en dichter overleed hij in 1928 te Miavoye-Anthée bij Dinant. Het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuur/even (Minderbroederstraat 22, Antwerpen) toonde de voorbije weken in een schitterende tentoonstelling handschriften, foto 's, grafieken en publicaties van Paul van Ostaijen. Groot was onze verbazing toen wij daar ook een groepsfoto met Paul van Ostaijen zagen die volgens het bijschrift in Hoogst raten was genomen. Aan de samensteller van deze tentoonstelling, Marc Somers, wetenschappelijk medewerker bij hetArchi ef en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, vroegen wij enige toelichting bij deze tot nog toe ongepubliceerde foto - waarop Paul van Ostaijen staat (tweede van rechts, met grote pet) - gemaakt op 29 augustus 1924 tijdens zijn vakantie in hotel De Zwaan te Hoogstraten. In de zomermaanden van dat jaar was hij daar enkele weken te gast voor een rustkuur. De foto werd genomen door Karel Versteylen, archivaris van Berchem, in 1928 samen met Lodewijk Vonck de auteur van een historisch werk van blijvende waarde, 'De straten van Berchem'. Versteylen was in de Kempen met vakantie samen met zijn echtgenote en twee dochters: het kleine meisje vooraan op de foto en haar zusje, in de rij kinderen als derde van links naar rechts. Deze laatste, nu mevrouw L. WillemsVersteylen, diepte deze historisch belangwekkende foto op uit haar vaders fotoalbum. Samen met de Versteylens verbleven ook hun vrienden van de Antwerpse familie Van den Bosch in hotel De Zwaan. Het hele gezelschap poseerde hier voor vader Versteylen.

Aangaande Paul van Ostaijens vakantie in Hoogstraten was zo goed als niets bekend. In de biografische werken uit de jaren zeventig van de vermaarde Van Ostaijen-specialist, wijlen de Nederlander Gerrit Borgers, wordt dit feit slechts terloops vermeld. In een interview met Burgers herinnerde zich Van Ostaijens oude Antwerpse vriend, Achilles Noeninckx, een bezoek aan de dichter in een hotel te Hoogstraten. Meer precieze gegevens kon hij toen niet meer verschaffen. Burgers plaatste dit verblijf zonder verdere nauwkeurige aanduiding in juli 1927, een maand waarin over Van Ostaijens doen en laten weinig of geen gegevens bewaard zijn. De mogelijkheid bestaat vanzelfsprekend dat Van Ostaijen zowel in augustus 1924 âls in juli 1927 in Hoogstraten logeerde. Hij zou overigens in zijn laatste levensjaren voor zijn gezondheid nog elders in Vlaanderen gaan rusten. In juni 1927 was hij in het (nog bestaande) hotel De Scheepvaart in Viersel en twee maand later ging hij voor enige tijd naar In den Leeuw van Vlaanderen in Etikhove bij Oudenaarde. Toen was zijn fysieke toestand reeds bepaald zwak omdat de voortschrijdende tuherculose veel van zijn krachten vergde. Eerst in september 1925 werd de fatale ziekte vastgesteld. In 1924 was hij, zoals toen bij stadslui vaker gebruikelijk was, op zoek naar gezonde buitenlucht én naar een betaalbare vakantie, in dit geval in een familiehotel. De verbinding tussen Antwerpen en Hoogstraten verliep met de stoomtram Vrij vlot. Het bleef mevrouw Willems-Versteylen uit

Wilrijk levendig bij hoe de dichter bij de kinderen van de hotelgasten graag gezien was en geanimeerd aan hun spel deelnam. Hij zette zich zelfs aan het hoofd van het groepje toen hij met hen een dode vogel, door een van de kinderen aangetroffen, een laatste rustplaats bezorgde. Tijdens dit ritueel van eigen vinding werd het diertje in een sigarenkistje begraven, terwijl Van Ostaijen een gelegenhcidsversje voorlas. De aanhef ervan - nu meer dan zeventig jaar later uit het geheugen opgetekend - luidde:

Er ligt een dode vogel op de weg naar Wortel, straks ligt hij onder de mortel.' De herinnering van Van Ostaijens verblijf is in Hoogstraten nu volkomen verVaagd. Ook het hotel Dc Zwaan bestaat niet meer. Alleen een foto en een persoonlijk getuigenis resten ons nog. Aan het verhaal van zijn leven voegen we een klein Hoogstratens hoofdstuk toe, tot stand gekomen in de schaduw van de SintCatharinakerk. (MS) Op het pleintje Pottenburg aan de Minderbroedersrui in Antwerpen staat nu het standbeeld van Paul van Ostaijen. De uitgave van het verzameld werk van Paul van Ostaijen werd verzorgd door G. Bogers (4 delen; recentste drukken: Amsterdam 1979-1987), van wiens hand eveneens een gedetailleerde biografie met brieven en tekstbesprekingen verscheen: 'Paul van Ostaijen, Een documentatie', 2 delen, Den Haag, 1971..

Foto-video

de Greef Dorp 42 Rijkevorsel Tel. 0313146250 -

'

I)e vakfotograaf maakt er meer werk van Een onvergelelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet cii waai op u nog vaak teiuV Luit kijken. Laat daarom mooie foto ' s rçifesioneet maken. Door çç fotograaf.

Paul van Ostaijen (tweede van rechts, met grote pet) samen met andere gasten van hotel De Zwaan in 1924 op vakantie in Hoogstraren.

In

35


GESCHIEDENIS

In de Svaen Veel bezoekers van Hoogstraten zijn verbaasd over de beperkte overnachtingsmogelijkheden voor reizigers en toeristen in Hoogstraten en omstreken. Het is ooit wel anders geweest. In de eerste helft van deze eeuw, de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, waren er zelfs vier hotels in Hoogstraten. Vooral hotel De Zwaan was een begrip in de Kempen en in Antwerpen. Hotel De Zwaan van toen heeft niets te maken met het restaurant Zwanenhof van nu. De Zwaan (toen: Vrijheid 229) stond op de plaats van de huidige panden Vrijheid 159 en 161. Tijdens het interbellum was er in Hoogstraten ook een hotel Zwanenhof (toen: Vrijheid 254) waar nu de apotheek Artis Amore, Vrijheid 230, is gevestigd. Het oude gebouw van hotel De Zwaan was opgetrokken in het midden van de 17de eeuw. Bij het begin van de 20ste eeuw, voor cle Eerste Wereldoorlog, was Edmond Bellens, organist, hier dc hotelhouder. Hij was in Meer geboren (1861) en gehuwd met Maria Theresia Jansen van Hoogstraten. Het gezin telde twee kinderen: Gusiaaf en Karel. In 1912 liet vcearls Alfons Fransen het nieuwe hotel De Zwaan bouwen en ook het woonhuis met paardenkop ernaast, nu Vrijheid 163. In dit mooie huis ging de familie Fransen wonen. Als nieuwe hotelhouder vinden we in het ar chief Josef Van Calster. Zijn ouders kwamen iii 1905 uit Westerlo naar Hoogstraten. Zij werden ingeschreven op De Meiren 103. later Meiren 150 (huis De Meiren). Jozef Van Calster was gehuwd met Maria van Krinkelveldt uit Wilsele. Ook dit gezin had twee zonen: Gaston en Albert. in 1923 verhuisde de familie Van Calster naar Geel. De volgende hotelhouder (van 1923 tot 1934) is Frans Schrijvers, veldwachter. Hij was geboren in 1894 te Minderhout en gehuwd met Maria Jozefa Verschucren, geboren in 1892 te Schoten. Na hun huwelijk in Brasschaat (1920) werden er drie kinderen geboren: dochter Elisabeth (1924) die maar enkele dagen heeft geleefd en nog twee zonen: Louis (1925) en Hendrik (1933).

iemand van deze familie Schrijvers nog het hotelgastenboek bewaard. Wie weet welke personen daarin nog allemaal vermeld staan? Het zou zeker de moeite waard zijn om dat eens te bekijken. Daarom deze oproep: Wie kan ons in contact brengen met een persoon of familie die nog het een of het ander document van het vroegere hotel De Zwaan in zijn of haar bezit heeft? Verwittig ons dan even via de redactie van dit blad: Loenhoutscweg 34, 2320 Hoogstraten, tel. 03-314.55.04. Misschien krijgt dan dit verhaal nog een vervolg. Ookeen studie over het hotelwezen in Hoogsiraten kan een boeiend werk zijn.•

Wanneer in 1934 Florimond Fransen, zoon van veearts Alfons Fransen, besloot om zelf het hotel De Zwaan te gaan beheren, verhuisde het gezin Frans (Sooi) Schrijvers-Verschueren en opende het hotel Zwanenhof in Artis Amore. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1947, verliet de familie Schrijvers-Verschueren Hoogstratcn en trok naar Brasschaat. Het gezin Florimonci Fransen-Vandenherghe verhuisde in 1942 naar Turnhout. Samen met de Tweede Wereldoorlov il ook het doek voor het eens zo fameuze hotel De Zwaan. In 'de jaren twintig' kwamen er geregeld families uit het Antwerpse voor een vakantie in Hoogstraten. Ook mensen die sukkelden met hun gezondheid kwamen naar hier voor cle gezonde buitenlucht en het goede eten (o.a. Paul van Ostaijen in augustus 1924). Maar ook ambtenaren-vrijgezellen die in Hoogstraten en omstreken werkten, logeerden hier soms voor geruime tijd Zo vonden we de namen van Jules Charles, ontvanger registratie. Jeroom Dupont, ontvanger belastingen, Hendrik Dereppe, postklerk, Frans Stuyck, landmeter kadaster, Jan Eggers, ontvanger belastingen, Désiré Bosschaerts, veearts, e.a. Misschien zijn er lezers van dit artikel die Louis of Hendrik Schrijvers nog kennen en weten waar zij momenteel wonen. Misschien heeft

Hotel De Zwaan aan de Vrijheid in Hoogstraten tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Ter hoogte van de kroon lijst in het midden van de voorgevel staat in de steen INDE SWAEN.

Je weet wel, daar op de hoekin

A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil

auping R1E

EJUO]( WB1JIP]IN 17


Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

h@(DO) 22 ~22(9n

Ongepast

Een vuurpijl in het publiek Met eigen ogen zagen we tijdens het vuurwerk na de stratenloop en terwijl de jaarmarkt nog in volle uitbating was, een (deel van een) niet ontplofte vuurpijl tussen het publiek vooraan in de Gelmelstraat neervallen, terug opstijgen en pas dan afgaan. Gelukkig zonder erg, wel even veel rook en iemand die wat kloeg over zijn verminderd gehoor. Geluk gehad? Of had het erger kunnen zijn? Misschien moet er toch eens nagedacht worden over de korte afstand hier tussen het vuurwerk en het publiek, vooral bij weinig wind wanneer de pijlen niet ver weg drijven. Het weer zat dus weer eens mee, half de Noorderkempen was afgezakt op die bewuste woensdag, heel veel ambiance dus, vooral tijdens de optredens op de diverse lokaties. Er was geen doorkomen aan op de markt, geen stoel onbezet en de drank vloeide overvloedig. Heilig Bloed overschaduwde de afgelopen periode blijkbaar heel wat andere activiteiten. Of wijkt alles voor deze feestweek in Hoogstraten want niet veel nieuws bereikte ons. Speelt natuurlijk mee dat het examentijd (geweest) is, dat het verlof en de vakantie voor de deur staan, waarbij we u veel zon en plezier, en een goed boek aanbevelen: loop even langs de bibliotheek.

3de Internationaal Folkiorefestival Bijna is het zover. Alle gastgezinnen zijn gevonden zodat het door de Gelmelzwaaiers georganiseerde festival op 12, 13 en 14juli enkel nog veel volk en zeer goed weer behoeft om als geslaagd te kunnen doorgaan. Op vrijdagavond 12juli en zaterdagavond 13 juli zijn er in de Rabboenizaal optredens van de buitenlandse dansgroepen en van de Hoogstraatse dansgroepen van de KVLV en van de gepensioneerden. Aanvang is 20 uur en de toegang bedraagt 200 Bfr. Op zondag 14juli om 14.30 uur vindt het groot spektakel met de buitenlandse dansgroepen plaats en dit in openlucht voor het stadhuis. Li —

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

SOlO! 0 t tlu tuut t hOf/tilt ii

Int

Monumentwacht beklimt de toren

IO1%T DA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

-

De Hoogstraatse Gelineizwaaiers hebben reeds menigmaal de gele gen/ieid gehad om kennis te maken met mensen en hun gewoontes uit verschillende landen. Vanaf 12juli ontvangen zij opnieuw, een 100-tal mensen uit 5 verschillende landen zullen deelnemen aan het Derde Internationaal Folkiorefestival te Hoogstraten.

18

Wc hout/t ii tol

gen tse onder de aandadit. Ook op het industriegebied heeft de fietser zijn rechten. De rijweg is er trouwens breed genoeg om te stationeren

Monumentenwacht Vlaanderen inspecteert regelmatig de, als monument, beschermde gebouwen. Om boven op torens en kastelen te geraken moeten de monumentenwachters vaak als echte beigbeklimmers uitrukken. Met ijle inspectie wil men ile kleine gchrckcn 70 vlug mogelijk ontdekken en herstellen om zo de hoge kosten van echte restauratiewerken zo lang mogelijk uit te stellen. Het VT4 programma Kickx bracht een inspectie van de toren van de Sint-Catherinakerk in beeld El


HOOGSTRA TEN

Actief verkeersonderwijs lot aan het moment dat iie Gravin El isabcthlaan werd opgebroken. werden 54% van cie kinderen van de Gemeentelijke Lagere School met de auto hiernaartoe gebracht. 35% Van de kinderen kwamen per fiets naar de school waarvan 12% alleen kwam. Verder zijn er 4% kinderen die gebruik maken van de schoolbus en 7% kwam te voet. Het groot aantal gebrachte kinderen per wagen gebeurt vooral uit veiligheidsoverwegingen. Dit wijst er opdat er nog werk aan de winkel is. Vandaar dat de gemeenteschool reeds jaren werk maakt van een goed verkeersonderricht. In de week van 15 mei (week van de fiets) werden actieve fietslessen georganiseerd. Actief verkeersonderricht wordt al jaren gepredikt door Herman Van Houcke, die beweert dat het niet veel zin heeft om de kinderen een verkeerslicht rood of groen te laten kleuren in de klas. Daarmee leren ze niet echt. Wel belangrijk is ze een grote fietsbehendigheid bij te brengen. Zijn manier van werken wordt gevolgd in de gemeenteschool. Een verkeersgangmaker in de school moet het actief verkeersonderricht stimuleren. Voornoemde specialist werd op dinsdag 25 mei uitgenodigd om enkele demonstratielessen te geven. Voor de leerlingen van het zesde leerjaar sprak hij over de voorrang van rechts.

Actief onderricht

/ /

Behendig leren fietsen is een onderdeel van actief verkeersonderricht. Niet in de klas leer je kinderen hoe ze zich moeten gedragen op de openbare weg als voetganger offietser. Wel op de openbare weg zelf en dan is behendigheid wel eens leuk meegenomen omn te ontsnappen aa,i eelt ongelukje.

In juli en augustus is de WERELDWINKEL (Gelmeistraat 5) enkel open op aterdg van 10 tot 12 en van half 2 tot half 4.

Leerwandeling Ditisttg 7t' fliOl Trohkon t' Jc jvj' leerjaren van de geitieenieschool naar het stadhuis voor een keiiuisiiiakiiig niet dit gebouw en cle activitetten clie er plaatsvinden. In de raadzaal werd getrouw een gemeenteraad 'nagespeeld'. Ieder van de kinderen had zijn rol te spelen die door de juffrouwen vooraf was toebedeeld, inclusief agenda, persnota, en argumenten voor de verschillende onderwerpen. Pers, raadsleden, publiek, schepenen en burgemeester kwamen allen uit de derdejaars. Met een grote meerderheid werd besloten om voor alle leerlingen een Grabbelpas te bestellen en om in dc vallei van de Mark een natuurwandelpad aan te leggen. Een lessenpakket over dit laatste lag minder voor de hand, maar ecn verplichting voor de leerkrachten om jaar lijks het pad te bewandelen, viel wel in goede aarde bij de gemeenteraad. Ook werd beslist een computcrklas in te richten, en de uiiderwijzers en onderwijzeressen te verplichten een cursus hierover te volgen. Reicle klassen trokken daarna naar de trouwzaal om er een 'echt' huwelijk te sluiten tussen Martijn Gys en Inge Van den Broeck. De voor de gelegenheid aangestelde burgemeester Liesbeth Leemans werd in haar taak bijgestaan door Arnold Van Aperen. Teruggekomen op de school werd er een receptie aangeboden en een danspartijtje ingericht. Ook deze dag kunnen we onderbrengen bij 'actief onderricht'. El

O;j:e I.oiii,oti,z kij/ t toe hoe tie ilertie leet jweIt tait de geinee,ttelijke hout school Ii tin eet/te gemeenteraad afit'erken. Aan de gezichten i'a,i Romnv Sprangers (secretaris dd.) en de burgenieesteres, Mevrouw Leemans te oordelen, is de uiteenzetting van één ja/t de schepenen hoogst interessant.

Na de officiële huwelijksplechtigheid en na liet rij ..tbombardement op liet bordes, poseren liet gelukkig paar met familie, allen uit de derde leerjaren van de genteenteschool, voor het stadhuis. 19


HOOGSTRA TEN

Schilderwedstrijd 1996

IKO schilderwedstrijd

Tijdens het eerste weekend van H. Bloed werden de prijzen uitgereikt van de schilderwedstrijd georganiseerd door het IKO. Binnen de verschillende leeftijdsgroepen diende een bepaald thema met plakkaat- of waterverf uitgewerkt te worden. 'Met mijn knuffeldier op de maan', was de opdracht voor de 6- tot 8-jarigen, waar de prijs Joz. Adams werd toegekend aan Jan Geerts uit de Hoge Weg in Minderhout. De hoofdprijswinnaars werden Hanne Vermeiren. Dies Jordens, Oliver Stabel, Dorien Geerts, Hanne Hofmans. In de volgende reeks (9-1 1 jaar) kaapten Hanne Rombouts, Mieke Hofkens, Eva Huet, Johan Aerts en Toon Michielsen de prijzen weg onder het motto 'HĂŠ, ik heb vleugels.' De oudsten (11-13 jaar) schilderden beroemde meesters na: 'Kijk, ik zit in een beroemd schilderij'. RafVorsselmans, Ben Martens, Mathias Verhoeven, Sarah Martens en Sander Latte voerden de boventoon. In alle reeksen werden nog tal van kinderen aangemoedigd met een prijsje.

Deken Lauwerys

een eeuwig :icht

O

1j!!

LJII

toren'.

In het nieuw

20

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116teI.:0313144292


HOOGSTRA TEN

Goud in Hoogstraten

Elke dag een brief voor het lief

' 'I •

!

1.r '

-": :

j

Op de grens tussen Minderhout en Hoogstraten, aan de Van Aertselaerstraat, staat een merkwaardig huis, een fraaie villa in de stijl van een Engels landhuis; het heeft iets idyllisch en romantisch en is duidelijk ánders dan de overige huizen in de straat. Al een halve eeuw wonen daar Felix Vleugels en zijn vrouw Maria Snoeys die eind mei hun vijftigste huwelijksverjaardag vierden. Mijn vader liet dit huis bouwen met de bedoeling er een zomerhuis op de buiten van te maken, zo vertelt Maria. Dat zit zo, mijn vader was wel afkomstig uit Minderhout maar hij trok als jonge man samen met zijn broer naar Herentals om daar te gaan werken in een schoenfabriek. Hij trouwde er met een meisje uit Herentals, opende er nadien een schoenwinkel en daar ben ik dan geboren. Ik ging er ook naar school maar mijn middelbare studies deed ik op het H. Graf in Turnhout als intern. Ik wilde graag voortstuderen voor regentes maar mijn ouders vonden die studie te lang en zo belandde ik als 17-jarige thuis om er te helpen in het huishouden en in de winkel.' Felix is ook van Herentals, hij werd er geboren in 1919 - hij en Maria schelen 6 weken - als jongste 111 een gezin van 10 kinderen. Zijn vader had een merkwaardige stiel: hij was kleermaker van priesterkleren; hij naaide uitsluitend togen en andere priestergewaden. De winkel thuis lag helemaal vol met zwart goed, zware wollen stofbn, allemaal even zwart. Onze vader, later geholpen door dc meeste van zijn 7 zonen, maakte die kleren op bestelling en op maat. Wij hadden een speciale paskamer voor priesters die hun toog kwamen aanmeten en verder was ons vader veel op reis, altijd met cle trein, om bij pastoors aan huis de kleren te gaan aanpassen. Zo heeft hij nog Kardinaal Cardijn ontmoet. Wij woonden daar in de Kerkstraat. dichtbij mijnheer de deken. Je kunt denken dat wij daar opgroeiden in een wat religieuze sfeer. Toch is er bij ons maar ene priester geworden, de oudste zoom de anderen begonnen hun beroepsleven als hulpje bij vader op de snijtafel. De zaken gingen goed tot daar eindjaren 60 plots een eind aan kwam: priesters mochten toen gewoon in burgerkleding rondlopen, van cle ene dag op de andere verloren wij onze klandizie. Pastoor Naveau van Maxburg in Meer was een van onze laatste klanten, die heeft zijn toog nooit uitgeschoten. Ik mocht als jongste in het gezin voortstuderen en leerde voor onderwijzer. Een van mijn mooiste jeugdherinneringen is de padvinderij, ik was al heel jong scout en ben dat gebleven zolang ik in 1-lerentals woonde. Nu nog ben ik daar lid van de Oud Scouts.'

Op het ijs In cle winter san 1940 werden Felis en Maria verliefd op elkaar. Ze kenden elkaar al langer maar de vlam sloeg over op het ijs (!) toen ze allebei aan het schaatsen waren. Het was een ijskoude winter en er was toen in Herentals overal gelegenheid tot schaatsen, zelfs op de

overstroomde beemden in de omgeving. Toen ze verkering hadden, dachten Felix en Maria nog niet meteen aan trouwen: het was oorlog. Felix moest nog militaire dienst doen, hij had nog geen betrekking en woningen waren er ook niet te krijgen toen. Tegen het eind van de oorlog is Felix dan zgn. 'oorlogsvrijwilliger' geworden: in die tijd schreven hij en Maria elkaar elke dag een brief, en dat gedurende vele maanden.

Met de streek vertrouwd Maria kende de streek hier van jongsaf aan: zij kwam hier op vakantie bij haar tantes en nonkels. Ook haar vader bleef naar zijn geboortegrond trekken; in de zomermaanden kwam hij hier wekenlang vissen in de Mark. Hij logeerde dan bij zijn familie maar zocht op cle duur een vaste stek hier. Dat werd tenslotte het huis aan de Van Aertselaerstraat dat als zomerhuisje bedoeld was maar uitgroeide tot een riante villa in een park. 'De architect had hem omgepraat, die maakte hem wijs dat een klein huis zou misstaan in zo'n grote tuin'. Voor Felix begon de kennismaking met cle streek via de padvinderij. In zijn jonge jaren trok hij met de groep per fiets naar MeerselDreef om hier hun kamp op te slaan. Later kwam hij in Minclerhout en Hoogstraten om toneel te spelen, o.a. in De Tinnen Pot. De hele groep mocht dan overnachten bij de familie Brosens in Hoogstraten, op matrassen op de grond. De Brosens-familie was de scouts-beweging zeer genegen. 'Later, toen ik hier woonde, vertelt Felix, heb ik nog samen met hen geprobeerd om in Hoogstraten een seoutsgroep op te richten. Dat was echter niet naar de zin van de toenmalige deken, die wilde daar niet van weten: als gevolg daarvan wilde geen enkele priester van de parochie aalmoezenier worden van onze scoutsgroep, en zonder proost kon een groep nict beginnen. io ging dat toen...'

Meester in Minderhout In december 1945 kon Felix beginnen als on derwijzer in Minderhout. Hij trok als vrijgezet in het huis van Maria's vader, sloeg wat triplexplaten voor de kapot gebonibardeerde ramen en kookte zijn eigen potje. Tot op 23 mei 1946, toen trouwde hij en kwam Maria hem in het huis vervoegen.' Wij trouwden op een donderdag en namen verlof op de vrijdag en zaterdag nadien. Maar dat was niet naar de zin van de inspecteur die vond dat wij maar hadden moeten wachten met trouwen tot in het groot verlof. Datzelfde schooljaar moest ik die 2 dagen inhalen door les

te geven op twee officiële vertotdagen. Zo gebeurde het dat ik twee dagen les heb gegeven in een voor de rest lege school; mij deed dat niets maar de jongens van mijn klas waren daar misschien niet zo blij mee.' Maria voelde zich meteen thuis in de nieuwe omgeving, ze had hier ook heel wat familie wonen. Felix had het daar moeilijker mee: in het begin vooral miste hij dc kameraden van de scoutsgroep en ook de dorpsmentaliteit lag hem niet zo. 'Het vroeg wel wat aanpassing maar ik had heel wat bezigheden hier en zo raak je meer vertrouwd met de mensen. Ik speelde mee toneel, gaf enkele jaren les aan tuinbouwers, en ik was 25 jaar lang secretaris van De Bond van Grote en Jonge Gezinnen. Zo raak je natuurlijk wel ingeburgerd.' Maria zorgde intussen voor het huishouden en voor hun vier kinderen: Agnes. Yvonne. Lutgarcl en Leo. Die zorgden samen alweer voor 10 kleinkinderen. Tussendoor zong, en zingt nog steeds. Maria bij het Piuskoor, nu al 29 jaar lang.

Graag op reis In '75 kon Felix op pensioen gaan en hij aarzelde geen nioment. Een van de grote voordelen van het pensioen was dat ze nu te allen tijde op reis konden gaan. Al jarenlang deden ze dat tijdens het groot verlof, eerst met de tent en de camping-car - sameii met de kinderen -, later met de caravan en zelfs met de mohilhome. Zo hebben ze heel Europa doorkruist en doen dat nog maar nu een tikje comfortabeler, in hotels. 'Alhoewel onze Felix nog altijd jaloers is als er weer zo'n caravan voorbij komt', zegt Maria. Felix en Maria organiseren nu zelf reizen voor de 'Club', (bond van gepensioneerde leerkrachten uit het basisonderwijs). Meestal gaan ze zelf eerst op reis, maken daar een verslag van, sturen dat naar de club-leden en organiseren zo een groepsreis. Deze maand gaan ze zo met een groep van 36 naar de kastelen en tuinen van Kent kijken. Al hij al zijn Felix en Maria nog druk in de weer: elke dag wordt er in de tuin gewerkt, het huis dient onderhouden, ze gaan op bezoek bij de kinderen, ze doen uitstappen naar vrienden in Herentals, ze bakken hun eigen brood en vooral niet vergeten: elke maand doet Felix verslag over de ongevallen in de streek, in De Hoogstraatse Maand. Nog vele jaren allebei.0 21


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86

&

Buurtfeest Meersel. Het gebuurt Meersel was en is vooral een gebuurt van landbouwers en tuinders. Dat bracht met zich mee dat door de vele werkzaamheden in het zomerseizoen het gebuurt weinig actief deelnam aan festiviteiten. De laatste jaren is daar echter veel veranderd, met de verhuis van Thérèse Coppens van het Geiteneinde naar Meersel, kreeg men een belangrijk spilfiguurop Meersel. Thérèse, momenteel voorzitster van het feestcomité van Meersel-Dreef, krikte samen met de andere Meerselse vertegenwoordigsters, Jeanne Goetschalckx en Rien Aerts, het buurtschapsleven weer op. Versta me niet verkeerd, op Meersel wonen zeer actieve mensen, maar vooral het organiseren laten ze wegens tijdsgebrek liever aan een ander over. Thérèse, Jeanne en Rien staken de koppen bijeen en er kwamen resultaten uit voort. De laatste jaren komt het gebuurt Meersel geweldig voor de dag, ze schrikken er bijvoorbeeld niet voor terug om met de kermis een groot schip te bouwen, waarop dan groot en klein verzameld is. Ook bij de gouden bruiloften van de laatste jaren mochten ze gezien worden. En het is algemeen bekend dat eens je een landbouwer of een tuinder van zijn erf kunt krijgen, er geen houden meer aan is. Dan gaan ze echt door tot de laatste snik. Nu ja, met al die festiviteiten in het voorbije jaar, waren onderling de banden weer zo aangehaald, dat men het idee opperde om een gebuurtfeest te organiseren. Huis aan huis werd er rond gegaan en de meeste mensen waren enthousiast. Al enkele jaren organiseren een aantal Meersel-Dreefse (vrij) jongeren een autocross op een terrein op Meersel. Daarvoor plaatst men een grote feesttent met de nodige accommodatie. Twee van deze cross organisa-

Het gebuurt Meersel organiseerde een hun rtj'est. Zo te zien ging het er gezellig £uni toe. Frans De Bie, vertoefde blijkbaar al in hogere sjè ren, want hij staat al bovenop de tafrl. toren, Johan en Stan Verheijen, zelf van Meersel, stelden gratis hun tent en accommodatie ter beschikking van het gebuurt. Daarmee wilden ze ook iets terug doen voor de mogelijke overlast die de cross veroorzaakt. Op zaterdag 27 april was het dan zover, een 60-tal enthousiastelingen schoven mee aan tafel. Francine Verschueren, import afkomstig van het Heieinde, had een lichte armblessure opgelopen van het frikadellen draaien, geserveerd

met gemengd fruit, en rij stpap met bruine suiker toe. Zo waren de magen gevuld en kon het feest echt beginnen. Buiten dat het duurde tot in de vroege uurtjes, zijn me daarover geen details bekend gemaakt. Maar op de foto te zien was het echt gezellig. Voor velen was het de dag nadien niet duidelijk of het nu de cross of het gebuurtfeest was die door hun hoofden raasden. Ook de cross met maar liefst 1.500 toeschouwers mocht een succes genoemd worden. El

Tentoonstellingsnieuws. Van 24 mei tot 9 juni, kon men in het 'Kapucijntje" het zaaltje van de paters, een religieuze tentoonstelling gaan bekijken van de kunstenares Marie Van Galen, zuster van de Franciscanessen van Maria. Zij schilderde het bijbels scheppingsverhaal met als thema "Beeld en gelijkenis". Vooral werkend met kleuren en symbolen trachtte ze haar gevoelens rond dit thema uit te drukken. Deze schilderijen werden ook afgebeeld op wenskaarten en werden aan de liefhebbers te koop aangeboden. De opbrengsten gingen naar de vele missionarissen van hun orde, die verspreid in 76 landen wonen en werken. Het Sint-Luciacomité, de beschermengelen van onze St.-Luciakapel, organiseren jaarlijks een tentoonstelling in de kapel rond een religieus thema, zoals St.-Franciscus, de Maria verering in dc kempen enz. Dit jaar was de Heilige Antonius van Padua het onderwerp. Met veel affiches, bidprentjes, schilderijen, foto's en boeken werd alles wat met de Heilige Antonius verband hield, tentoongesteld. De kapel was mooi versierd door Lizette Thielmans met bloemstukken en andere siervoorwerpen. Was het dankzij het mooie weer of omdat de Heilige Antonius in onze streken nog vurig wordt aan22

Toch regelmatig kijkers over de vloer, voor de tentoonstelling van werken van de kunstenares Maria Van Galen. beden, het was een feit dat de tentoonstelling op een ruim aantal bezoekers kon rekenen. Jammer dat onze mooie kapel voor de rest zo weinig kan

en mag gebruikt worden, het is en blijft een waar juweeltje. El


MEERSEL-DREEF

Oeverversteviging van de Mark. Toen ik op woensdag 5 niei op de Nederlandse Mark waterstalen nam, viel me op dat het water niet echt helder was, ook dreven er hier en daar dode vissen. Aan de stuw in de Markweg te Meerset-Dreef gekomen, lag de stuw volledig plat. Er stond bijna geen water meer in de Mark, de meander achter het klooster stond volledig droog. "De stuw is kapot" was mijn eerste gedacht, dat gebeurde vroeger regelmatig maar sinds de vernieuwing van het mechanisme niet meer. Direct de Landelijke Waterdienst gebeld, daar was niemand thuis, maar ze zouden het doorgeven. De echte oorzaak was echter snel gevonden, wat verder stroomopwaarts achter de familie Huybrechts op het Moleneinde was men bezig de bocht aldaar te versterken. Door het schuren van het water in de buitenbocht kaifde de oever langzaam maar zeker af. Wat een bedreiging vormde voor de aanpalende gronden en het fietspad. Dit feit werd al lang aangeklaagd en nu was dan het moment gekomen om er iets aan te doen. Het loonwerkbedrijf Kennes uit Ulicoten voerde de werken uit. Eerst werd de oever terug rechtgetrokken en aangevuld. Vervolgens afgedekt met een laag plastiek, een zogenaamde anti-worteldoek. Daarna werden er rechthoekige netten van gaas geplaatst die voor hun tewaterlating eerst werden opgevuld met grove kiezel. Tenslotte werden de netten netjes tegen de kant aangedrukt, alles bij elkaar een secuur werkje. Het werk duurde een anderhalve week. Wel jammer dat de werken werden uitgevoerd tijdens de paarperiode van de vissen. Kan dat niet in de winter? Nee zeiden de mannen van Kennes, want voor de werken is het nodig om zich te water te begeven, om één en ander op de juiste plaats te krijgen. Iets wat je bij lage temperaturen niet lang kunt vol houden. Deze ploeg is buiten de winterperiode, continu bezig met het versterken van oevers van beken en rivieren in het Vlaamse land, meestal in opdracht van de provincie. 1-let was best interessant om de ploeg aan het werk te zien. En het kan niet anders dan dat het goed gedaan werd want er was ook een Meersel-Drevenier bij. namelijk Jos Sprangers van Klein Eyssel. Al de aangelanden op het moleneinde kunnen weer op beide oren slapen, bij een eventuele zondvloed zal hun achtertuin niet in het kolkend water verdwijnen. Eï

De Hoogstraatse Maand Adverteren:

314.49.11

De ploeg run Aei,nes (1(1)) liet iterk uwi (ie Mik Oj) liet Moleneinde. Tweede Van rechts Drevenier Jos Sprangers. Uiterst rechts, breed lachend, Jef Wuyts uit Oostmalle, één van mijn oud-leerlingen. Goed gewerkt Jef 10 op 10.

-

. 2

Her plaat.s n en rerwi/.ere;l i uit de get iiiie aze,i netten ier rersteviging Van de Mark oei er. De moeite om gade te slaan.

Garage F. GEUDENS bvba Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 315.71.76

* Hoofdverdeler Ford

personen- en bedrijfswagen * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

FORD "VEILIGHEID EERST "EERST IN VEILIGHEID" 145a

23


MEERSEL -DREEF

Meimaand, bedevaartmaand. Er kwamen weer heel wat groepen op bedevaart naar Meersel-Dreef. Jong en oud uit heel Vlaanderen en de zuidelijke Nederlandse provincies. Bussen met gepensioneerden, vrouwenverenigingen, zieken, nonnekes en dies meer. Ook de fietstoeristen waren weer op post. Jaarlijks springen er altijd twee hedevaarten in het oog. Dat is op Hemelvaardag de bedevaart van de foorkramers, die met hun woonwagens enkele dagen in de speeltuin gelogeerd zijn. Vroeger ging dan het nieuws rond dat de zigeuners in het dorp waren. Buiten enkele misvieringen en een kaarskensprocessie zie je deze mensen dan over de Dreef kuieren. Hun sappig Vlaams dialect valt dan op, weer eens iets anders dan de gewone zondagse Nederlandse klanken. Een tweede groep die opvalt, komen jaarlijks met

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncultuur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

woondecoratie tel 014 - 69 90 02

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

ook op zondag open op maandag gesloten 33

Niet alleen niet de negen dinsdagen ter ere van St. -Anton ius wordt deze heilige vereerd, dit jaar ook met een tentoonstelling in de St. -Luciakapel op Meersel. Pinkstermaandag. Massaal worden ze aangevoerd met bussen, eamionettes en auto's. Dit jaar heb ik ze niet geteld maar collega Dré sprak van 14 bussen, alles samen een 1000 man. Op de Dreef wordt er dan gegrapt dat het weer zwart zag van het volk. Want zwart zijn ze. Jong en oud, groot en klein, op bedevaart en 's middags een picknick in de speeltuin. Deze mensen vormen een leefgemeenschap in Rotterdam. De mannen werken daar vooral aan de haven. "De Portugezen zijn er", wordt er dan rond verteld. Maar zonder een straffe te zijn in aardrijkskunde, wist ik al wel dat de Portugezen geen zwarten zijn. Misschien dan Portoricanen (dat lijkt wat op Portugal). Maar het was weer Dré die me wist te vertellen dat ze van de Kaapverdische Eilanden komen. Weet U niet waar die liggen? Eerlijk gezegd ik wist het ook niet. Na een grondige studie van de "Grote Winkler Prins" encyclopedie (dan komt die ook nog eens uit de kast) en mijn atlas, heb ik ze kunnen ontdekken. Het is een eilandengroep op ongeveer 500 km van de westkust van Afrika, ter hoogte van Senegal. En ze blijkt een overzeese provincie van Portugal te zijn. Dus eigenlijk toch Portugezen. Zo zie je maar weer dat zelfs Dreefs nieuws schrijven je algemene wereldcultuur verrijkt. E 24

De geur van... Wanneer cle dagen op Zijn langst lijn en cle contacten tussen cle geburen op hun hevigst zijn, al dan niet via een tuin- of terraspraatje. Dan broeit er weer iets onder de MeerselDreefse bevolking. Er is dan een onrust te bespeuren. Het is dan, dat je groepjes geburen op een terras kunt tegenkomen die wanneer ze je zien over iets anders beginnen. Wat hangt er dan in de lucht, denkt U, onderhand mag dat schrijvertje van de Dreef de koe wel eens hij de horens nemen. U heeft gelijk. Wat er in de lucht hangt is een jaarlijkse slepende ziekte, zoiets als een kat die met zijn jongen loopt te zeulen, niet goed wetend waar ze te laten, of gelijk een kip die zijn ei niet kwijt kan. Oja, sorry, ik dwaal af. De kermis natuurlijk, de KERMIS hangt in de

lucht. Veel, Meersel-Dreveniers bruisen nu van activiteit, plannen, bouwen, ideeën zoeken, vergaderen. het kan niet op. Zo'n eerste gebuurtvergadering verloopt meestal zo, eerst wat praten over koetjes en kalfjes, de laatste nieuwtjes onder dc loep nemen. Dan een oplezing van de geplande activiteiten, door de gehuurtafgevaardigde, dan wat spelletjes verzinnen voor de volksspelen op maandag. En dan komt de hamvraag: "Wat gaan we uitbeelden op dinsdag?". Iedereen wrijft eens over zijn neus en het antwoord wordt nog even uitgesteld doordat de cafébaas of bazin nog een rondje komt opnemen. Dan komen de ideeën los, eerst nog voorzichtig. Maar dan blijkt dat die of dat gebuurt dat al heeft gedaan die of dat jaar of het onderwerp wordt afgekeurd wegens te moeilijk, teveel werk, te omslachtig. Dan klinkt er een stem uit de hemel. o nee, dat was een ander verhaal.


MEERSEL-DREEF In ieder geval er komt een idee, de helft zegt ja en de andere helft zit zwijgend te schudden dat ze dat eigelijk toch niet goed zien zitten. Maar dan slaat de fantasie op hol en worden de meest exorbitante voorstellen gexhorteert (we hebben niet voor niets een driedelig woordenboek gekregen van onze hoofdredacteur). Enfin, ieder een wordt laaiend enthousiast. En daar moet toch nog eens op gedronken worden. De voormannen van het gebuurt vegen het zweet van hun aanschijn en laten een diepe zucht van opluchting. Het onderwerp is er. De kermis kan beginnen. Dan is er nog juist even tijd om nog wat te roddelen of iets dergelijks en na een afspraak gemaakt te hebben voor een volgende vergadering, druipt iedereen af, richting huiswaarts. Toch weer later dan gedacht. Een ander deel van de Meersel-Dreveniers trachten tot de laatste dag voor de kermisspelen te ontkennen dat het kermis wordt. Op de vraag "Doe je mee met de kermisspelen?" volgt dan meestal iets van "Oo, ik denk het niet, ik geef er niets om, of daar is toch eigenlijk niet veel aan hé". Dat zijn dan meestal diegenen die op zo'n dagen de show stelen, op straat staan te dansen en te zingen, op één of ander podium springen cii ccii Éerme pint drinken, om dan 's anderendaags van de bui'cn tL. IIIuLk.Ii 'ei iieiiieii wat ei eigenlijk allemaal juiat gebeurd i:. Om daarna wççç ii jaar al1erig te zijn 'un kcrmi vieren. Enfin ci zijn er in alle soorten. Wil je het eens meemaken! Dan volgt hier het programma van de kermisspelen 1996. Mij vriendelijk en beleefd in de schoot geworpen door Jan Van Bavel. medecoördinator van dc spelen. Maandag 15 juli: Straatspelen, aanvang om 1 3u hij café Moskes, straatspelen van 1 3u tot 18u bij en naar de diverse cafés. Dinsdag 16juli: Pleinspelen. Samenkomst om 1 3u bij café De Dreef, voorstelling thema's aan de jury, 14u tot 16u30: gekostumeerde spelen op het Heieinde, 17u30 prijsuitreiking bij de Brouwershoeve. De kermis wordt echter al geopend, ingezet zoals dat heet, met muziek. Op zaterdag 13juli vanaf 1 7u, trekt de fanfare over de Dreef, vrolijke marsen spelend van café naar café. Beginnend met moeilijke marsen om te eindigen met de makkelijke, zozeer geplaagd door vermoeidheid of iets dergelijks. Als je dan nog een groepje muzikanten ziet zitten spelen op één of ander terras dan mag je denken dat de kermis goed is ingezet. De zondag is dan meestal de "Pak de Poen Dag". Hele slierten families met groot en klein, aangevuld met voor de gelegenheid een extra pak toeristen. De cafés bomvol, de terrassen harstensvol, de paardjesmolen vol halfmisselijke kinderen en vaders portemonnee uiteindelijk volledig ledig. Dat wordt het weekend daarna nog eens dunnetjes over gedaan met de nakermis. Enfin, 't is maar éne keer kermis of nog, een goeie kermis is een geseling waart.

De gouden jaren zestig. Vorige maand kon ii alle i en d al op taterrlag 30 november, al de personen van Meersel-Dreefse afkomst, geboren in 1960, '61, '62 en '63 ten stelligste verwacht worden. En dit op de reünie georganiseerd door drie oud-Dreveniers geplaagcl met een hang naar nostalgie. Ze zijn op hun speurtocht naar namen uitgegaan van de doopregisters van de Dreef. Nu blijkt, dat niet iedereen op de Dreef gedoopt is, of niet gedoopt is. Daardoor mist men nog enkele namen. Bent

u geboren in diejaren en afkomstig van MeerselDreef, en heeft u nog geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met één van de organisatoren: Fran Aerts, Dreefweg 8, 2321 Hoogstraten, Bastian Kox, Burgem. Jesperstraat 7, 2328 Hoogstraten of Ludo Van Opstal Donkakker 63, 2321 Hoogstraten. Zij rekenen op uw aanwezigheid. Ik zal er in ieder geval bij zijn.

KLJ-dag zaterdag 1 juni. Bij zijn :ikchcid helookle oud-collega Paul Kox, indien gewenst nog weleens een artikeltje te schrijven. Als stuwende kracht achter de KLJ schermen, vroeg ik hem een verslag te maken over de KLJ-dag. En hij hield woord. Lees maar. De KLJ heeft de laatste maanden tijd noch moeite gespaard om hun blazoen hij het "grote" publiek wat op te poetsen, en hun naam bij het "kleine" publiek bekend te maken. Wat dat "kleine" publiek betreft, heeft het tweeluik

Kwestie van de kelen te smeren en vooral de KLJ-kas te spekken. De massa liet op zich wachten, trouwens wie had die verwacht, maar het deed toch deugd een aantal vertrouwde gezichten te zien binnenkomen. De fanfare, uitgenodigd via een tactisch meesterlijke zet van de KLJ-top, (fanfare = minstens 20 personen = forse stijging drankomzet) liet zich niet onbetuigd en hield er met een aantal prettige deuntjes de gezelligheid iii, waarvoor dank. Het duo John Sprenkels en Ron Hendriks, hier zeker geen onbekenden, namen de muzikale draad op waar de fanfare ze liet liggen en zorgden voor ambiance tot in de vroege uurtjes. Nota van de redactie: als voorzitter van de fanfare moet ik wel met klem het verband tussen de fanfare en een stijging van het drankverbruik ontkennen. We hebben zelfs leden die geen hier lusten. Mm, wie waren dat ook alweer? Verder niets dan lof over de KLJ-avond, het was beregezellig. Een proficiat aan heel de KLJ leiding en in het bijzonder aan "duivel doet al" Martin Bogers.

De KL,J-.speliianiiddag mocht op een ruime belangstelling rekenen vanwege Onze 0fl gSte Meersel-Dreveniers. Doel was het peilen naar de interesse net de bedoeling later eventueel een groep op te richten voor de lagere school kinderen. zwerfvuilactie en spelnamiddag duidelijk roos geschoten. In samenwerking met het oudercomité van de lagere school en de Franciscaanse Zonnekindjes werd de prijs van het origineelste stuk zwerfvuil weggekaapt. Ik vraag me nog steeds af of dat betekent dat wij van alle Hoogstraatse deeldorpen het mooiste zwerfvuil produceren. De opkomst voor de spelnaniiddag overtrof alle verwachtingen. Bereikte men voor de zwerfvuilactie, een twintigtal geïnteresseerden, voor de spelnaniiddag kwamen veertig nieuwsgierige kinderen opdagen. Een hart onder de riem voor de KLJ - top, voor wie het bang afwachten was. Voor vele kleine Dreveniertjes moet dit zowat de eerste kennismaking geweest zijn met een georganiseerde spelnamiddag. Toegegeven, sinds het wegvallen van de Chiro is wat de lagere schoolleeftijd betrel't, op verenigingsgebied een enorme leemte ontstaan. Iets wat KLJ op termijn wat graag zou willen opvullen. Van blikken gooien tot een hinderniskoers en nog een portie pannekoeken toe, je zou voor minder met een tevreden gezicht huiswaarts keren. 's Avonds werd de zaal van de paters, of schrijven we onderhand niet beter de zaal bij Jeanne en Francine, omgebouwd tot café-danszaal.

Op de valreep. Al weer een hele tijd geleden. werden we via dle dorpsraden gepeild naar de behoefte naar een Hoogstiaats zwembad. Dat bleek geen haalbare kaart. Tot mijn verbazing, stond er vandaag aan café de Dreef, op de hoek met de Oude Tramweg een bordje met een affiche betreffende een openbaar onderzoek (zgn. de commodo et incommodo) van een aanvraag tot bouw van een openbaar zwembad aldaar. Wat het allemaal juist moet voorstellen, of het iets klein of een groot complex zal worden, kon ik nog niet achterhalen. Hopelijk in een volgende Maand meer daarover. Voil, mijn 2.780 woorden staan er op x 100 fr. (geef toe er zaten er moeilijke bij) levert me dat weeral een schone zakcent op. Allemaal veel zonnige. ontspannende vakantiedagen toegewenst. En vooral, doe iets, dan kunnen wij er overschrijven. Volgende maand is het weer aan collega Dré. Doei, Toon Verleye. .

25


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15,

tel. 3 14.69.47. Stilzitten doen mensen nooit. Ofwel feesten ze, ofwel organiseren ze activiteiten die ze tot een feest laten uitgroeien. En wat kan je bij deze aanhoudende tropische temperaturen ook al beter doen, als je tenminste de obligate das kan achterwege laten? Binnenzitten is zonde, voor tuinwerk te droog en te warm. Om te schrijven de inkt te droog. Ja echt, de pen is leeg, vakantie wenkt. Wie geeft Minderhout wat dorpsnieuws mee in de volgende Maanden? Niet getwijfeld, telefoonnummer in de kop van deze bladzijde!

Sint Joris-gilde: schietspel Voor het eerst in haar meer dan 500 jarig bestaan organiseerde de Sint Jorisgilde een SCHIETSPEL. Het overkoepelend orgaan van alle kempische gilden, De hoge Gilderaad, wijst jaarlijks het schietspel toe aan een gilde uit de provincie Antwerpen. De traditie wil dat het schietspel wordt toegewezen op vraag van een gilde die iets biezonders te vieren heeft zoals bijvoorbeeld een eeuwfeest, maar dit jaar was er geen vragende partij en werd er besloten om de beurt te geven aan Minderhout. Deze beslissing kwam bij de bestuursleden van de Sint Jorisgilde dan ook binnen als een donderslag bij heldere hemel; organiseer zoiets maar.

En dan de grote dag! In het prachtige natuurdecor van de Blauwbossen en met uitstekend mooi weer komen kort na de middag de eerste schutters in gildekledij aan. Zij die eerst aankomen nemen onmiddellijk een tafel en het nodige aantal stoelen van de tent mee naar buiten om daar bij een glas bier te kunnen genieten van het prachtige weer en de schutterstaferelen. Door het mooie weer komt er meer volk dan de organisatoren hadden verwacht zodat vele mensen moeten blijven rechtstaan. Men had iets meer dan 500 man verwacht, maar in totaal namen 58 gilden deel samen goed voor 348 schutters die daarboven hun aanhang mee-

brachten. De garรงons marcheerden zich te pletter en ook achter de toog was het soms een heksenketel en met momenten was er een tekort aan helpende handen, vooral als de handboogschutters, die in de meerderheid waren, allen tegelijkertijd bediend wilden worden. De Organisatie was goed maar zo'n toeloop had men niet verwacht. Voor de handboogschutters had men veertig doelen voorzien en op een doel wordt door 8 Is 10 schutters geschoten. Pas wanneer iedere schutter zijn pijl afgeschoten heeft gaan alle schutters tegelijkertijd hun pijl halen wat om het kwartier zorgt voor een kleine volksverhuizing. In de discipline kruisboog was het de gilde van

Meerle die de trofee wegkaapte. Minderhout behaalde slechts de voorlaatste plaats maar gezien de massale opkomst zal men daar niet van wakker liggen. โ ข

Videocassettes te versturen? DE POST heeft aangepaste POSTPACS

Bij een schietspel van dergelijke omvang verwacht men ongeveer een tweehonderdvijftig driehonderd schutters van alle disciplines; buks, voetboog, kruisboog of Sint Jansboog en handboog. De laatste dagen voor zo'n manifestatie hebben iets biezonders. De koning Jan STOFFELS en ex koning August VERMEIREN gaan op bedevaart naar Scherpenheuvel om goed weer af te smeken, want heel het opzet valt of staat met het weer. God is goed. je moet alleen maar aankloppen, moeten zij gedacht hebben en de weergoden hebben hun verzoek ingewilligd. Ook de helpers ondergaan tijdens die dagen een soort transformatie. Het voorbereidend werk is het perfecte argument om te ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Het opstellen van de tent, afbakenen van de schietstanden, tafels en stoelen zetten, toog in orde maken, wat timmerwerk en zoveel andere kleine dingen. De bakken bier en de grappen en grollen zijn nooit ver weg en iedereen voelt zich als een jongere in een jeugdbeweging. Het gildeleven kan plezant zijn.

De .. uitreiking is uiteraard een groot moment: per wapen huldigt men een sminnende gilde en wordt er een rozenprijs uitgereikt.

Twee onderdelen van het schietspel: kleine kruisboog op 20 neter en handboogschutters.

26


MINDERHOUT

Heikes Kermis: gouden jubileum 1 Juni I.I. werd op één van clie gehuchtjes die Minderhout rijk is een bijzondere gebeurtenis op een toepasselijke manier herdacht. Dit jaar is het immers 50 jaar geleden dat op 't Heike een viertal mensen, Jef Verschueren,

Bert Peeters, Kees Raats en Kees Braspenning vonden dat het na 5 zeer moeilijke oorlogsjaren terug de hoogste tijd was om feest te gaan vieren. En goed feest vieren moest en zou enkel kunnen gebeuren met een gans gehucht tesamen, dus werd al vlug besloten om te starten met een Kermis... Van toen af zou het voortaan de eerste zondag van augustus 'Heikes Kermis' zijn. 50 jaar lang werd door de onverdroten inzet van vele bestuursleden en andere vrijwilligers dit initiatief in ere gehouden en goed, nee, zeer goed Kermis gevierd. Uiteraard kon de 50e verjaardag dan ook niet ongezien voorbij gaan. Daar het huidige kermisbestuur in de kermisperiode meer dan hun handen vol heeft met de Organisatie van de barbecueavond, de zaterdagse voetbalwedstrijden tussen enkele mannenploegen én ook 2 vrouwenploegen met allemaal plaatselijke nc'.honen, de zondag met dc voetbalwedstrijd van de zes tot twaalfjarigen tegen de 'geburen' van de Minderhoutse voetbalvereniging MVV en de optredens van drumband en fanfare, de maandag met de volksspelen en gedurende die 4 dagen dan ook nog met het openhouden van paardemolen en viskraam, weid zeer wijselijk uitgekeken naar een andere geschikte datum. 1juni werd als dé geschikte datum naar voren geschoven. Een honderdtal personen, bestuursleden, mensen van 't gehucht, leden van de fanfare, van de schuttersgilde en enkele afgevaardigden van het gemeentebestuur kwamen tussen 1 8u en 19u afgezakt naar 't Schutterslokaal, misschien beter bekend als 't Kiekeskot, om mee te vieren. Gestart werd met een receptie. De overheerlijke hapjes van deze receptie waren allemaal klaar gemaakt door de vrouwelijke bestuursleden én de vrouwen van de andere bestuursleden, aangevuld met nog enkele vrijwilligers. Tijdens de receptie werd door de huidige voorzitter, Armand Coenegrachts, nogmaals duidelijk gemaakt dat een gebeurtenis als Heikes Kermis niet mag verdwijnen. Ondanks het feit dat we tegenwoordig beschikken over T.V., pretparken, speelpleintjes, op één dag duizend kilometer kunnen vliegen om op reis te gaan, heel de wereld kunnen zien... Maar de naaste geburen zien we steeds minder, thuis leven we steeds meer en meer op een eilandje. En de kracht van het huidige sukses van Heikes Kermis isjuist daar te zoeken, hij het hoe langer hoe minder zien van de naaste geburen, het hoe langer hoe meer op een eilandje wonen. Wij mensen hebben echter nood aan contacten, om af en toe eens samen te komen, om samen eens gezellig een babbeltje te maken bij pot en pint... Op 't 1-leike wordt ieder jaar gedurende vier lange dagen en nachten de kans geboden om op een eenvoudige en ongedwongen wijze gezellig samen te zijn, feest te vieren, elkaar nog beter, terug, nu pas, te leren kennen... Dat daar wel degelijk nood aan is, bewijst het suksesverhaal van de laatste jaren. Steeds meer mensen van dit gehuchtje, hun kennissen, vrienden, familieleden, vinden tijdens deze vier dagen de weg naar het Heike.

Het huidige dogelijks bestuur van 'Heikes Kermis' zorgt ervoor dat een traditie wordt aangehouden.

De keukenprinsessen van gebuurte t Heike zorgden ervoor dat de iitu'endige mens bij de gouden viering niks tekort kwam. Ook Neel Braspenning werd eventjes figuurlijk in de bloemen gezet door de voorzitter. Neel is de afgelopen 25 jaren dé secretaris en manusje doe alles geweest van 't bestuur. De burgemeester onderstreepte in zijn toespraak eveneens dat Heikes Kermis tegemoet komt aan deze nood onder de bevolking. En beloofde voor de volgende 25 jaar subsidie toe te kennen. Even werd er blijkbaar getwijfeld in het stadsbestuur of het nu wel degelijk vijftig jaar geleden was dat de Kermis opgericht was. Hadden ze daar op 't Heike niet zomaar nog een extra datum voorzien om eens (link te feesten? Na de receptie en toespraken was het aan de plaatselijke dj. Feel Schrauwen, om de sfeer d'erin te houden. Niet echt moeilijk op 't Heike, 't is er altijd overwegend plezant... De mannelijke bestuursleden hadden meer dan hun handen vol om al die dorstige zielen te voorzien van het nodige gerstesap. Er werd gedanst en gedronken, zoals het de goede gewoonte is op 't Heike, tot in de vroege uurtjes. Dat bij sommige na verloop van tijd het theewater wat overkookte was dan ook niet te verwonderen... Dat de kermis ups en downs heeft gekend gedurende al die jaren is een gekend feit. Maar

momenteel floreert ze weer als nooit tevoren en kunnen we iedereen aanraden om tijdens het eerste weekend van augustus af te zakken naar het Heike. El

Garage Luc Ryvers MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTRATEN (MEER) Tel. 03/315 90 90

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

27


MINDERHOUT

Een Paraguayaan in Minderhout Hallo, Ik hen Marcos de Paraguavaanse student van AFS hier in Minderhout. AFS is een interkultureel programma over heel de wereld, dat studenten de kans geeft oni één jaar in het buitenland te studeren. Paraguay is een klein, groot land juist in het midden van Zuid Amerika. Paraguay is klei,, en grootte gelijke rtijd. U zal zich misschien afi'ra gen waarom? In Paraguay wonen maar 5 miljoen mensen en toch is het land 14 keer groter dan België. Veel mensen zullen zich afira gen waarom ik hier ben. Ik kwam naar hier om de taal en de échte Vlaamse kultuur te leren. Ik vind dat de Nederlandse taal één van cle moeilijkste talen van de wereld is. De zinsbouw, de uitspraak, alles is moeilijker dan het Spaans en het Guarani (een typische Indiaanse Para guavaanse taal). Waarom ik België koos weet ik niet, maar nu weet ik wel dat ik goed gekozen heb. Ik zit in het zesde jaar economie moderne talen van het Klein Seminarie te Hoogst raten. In liet begin was liet helemaal niet gemakkelijk om nieuwe vrienden te maken. Nu, na 11 maanden is dat veranderd. Ik heb nu kei-veel vrienden. Ik ga er mee uit, we babbelen veel, versieren de meisjes en niaken veel plezier. Elke donderdagavond ga ik niet niijn vader naar de gilde van Sint Joris in Minderhout. Ik ben een échte gildebroeder geworden: schieten en pintjes pakken is best leuk. Mijn AFS-jaar in Minderhout is bijna voorbij. Het jaar is voorbij gevlogen. Mijn Nederlands is niet liet beste van cle wereld, maar ik ben mega-content. 't Is liet beste jaar van mijn leven geworden. Dankzij mijn vrienden en mijn familie is liet een onvergetelijke tijd geworden. Wie meer informatie wil over AFS of ook eens voor een jaar een buitenlandse student in liet gezin wilopnemen kan contact opnemen niet: Familie Spaas Oevelseweg 67D 2250 Olen. tel. 014 215726.

Een van de hobby's van onze Paraguayaanse vriend Marcos: als echte gildebroederpintjes pakken met de collega's.

Tijdens de maanden juli en augustus zal het postkantoor Hoogstraten gesloten zijn op de zaterdagen 6- 13 20 en 27juli en op 3 10- 17 en 24augustus 1996. -

-

bgba

%(aflto0t'

\Ier9h1%99Ct%

& jan 3204oOG9

GPM'

telie

jia

Te


MINDERHOUT

Kapellekensloop Zomaar eventjes 202 kinderen brachten de organisatoren van K.W.B. in euforie maar tegelijk in wanhoop want te weinig prijzentassen klaargemaakt. Een grandioos succes civa weer en aantal deelnemers dus. En wat niet was. wordt nagestuurd. Nog een hele klus voorwaar! Ook bij de senioren en veteranen is de groei van de Kapellekensloop duidelijk merkbaar. 144 Deelnemers kon men in de uitslag van de fondnummers opnemen. 54 Hiervan presteerden het om bij deze temperaturen een halve marathon af te boksen. En er werd voorzeker niet traag gelopen. Slechts één loper liet iets meer dan 5 minuten per kilometer optekenen. Deze man had dan nok de gezegende leeftijd van 77 jaar. Ga daar maar eens aan staan! In totaal telden we 38 Minderhoutenaren die de loopschoenen aanbonden voor minstens vijf kilometer. Hieronder toch 8 vrouwen die voor de mooie noot zorgden. De vijf kilometer werd met de vingers in de neusgaten gewonnen door onze eigen Steven Vermeiren. Van dezejongen zullen we voorzeker nog horen. Tweede Minderhoutenaar op de zesde plaats die toch absoluut een vermelding waard is, is Kurt Aerts. Deze jongeman, zeg maar kind, won eerst zijn reeks in de categorie 7-8 jaar en liet dus op de vijf kilometer nog een goeie veertig volwassenen achter zich! Ongelooflijk toch. Op de 10.5 km moesten onze dorpsgenoten dc eer aan anderen laten. Opmerkelijk was dat de 9 dames zich allen hij de tien hekkensluiters nestelden. Toch is dit nog een prestatie die mag gewaardeerd worden vermits niemand echt moer dan een uur nodig had om deze afGtnnd of te haspelen. In de halve marathon tenslotte was de spanning te snijden. Niet echt aan de kop want daar was zoals verwacht Hoogstratenaar en Belgische (sub)topper Jan Hendrickx werkelijk outstanding. Strijd zat er wel voor de eer om zich als eerste Minderhoutenaar te klasseren. Slechts in de laatste ronde kon triatleet Jan Adams zich losmaken van Frans Onincx en Jan Vermeiren. Louis Onincx volgde even verder. Dit onderons je op het scherp van de snee leidde uiteraard tot heel mooie eindtijden. Ook twee West-Vlamingen maakten de verre verplaatsing om hier een halve marathon te komen afmalen in het vooruitzicht van de marathon Kortrijk-Brugge waarop ook weer een Minderhoutse delegatie present zal tekenen. Om maar te zeggen dat de Kapellekensloop echt wel in de lift zit! LI

Te gast in Luxemburg

Mimiderhout trok de culturele en mniennenselijke horizomiten weer een beetje opem!. Met een koffer vol onuitwisbare ervarin gen zijn de zesdeklassers teruggekeerd van een week logement in het verre Luxemburg. Niet in groep, nee, da's te eenvoudig, maar alleen of per twee waren ze te gast in een Franssprekend gezin. Een bezoek aan Euro-space-center in Libin was een deel van het boeiende programma.

Olympisch

Een sportdag in het leken van de Olympische spelen Je krijgt die kans maar om de vier jaar en dus greep de school die ook met het nodige enthousiasme. Een dikke tweehonderd kinderen leefden zich een hele dag in de schoolomgeving uit in de vreemdste sporttakken. Inclusief vlaggenceremonie en Olv,npisch vuur. En uiteindelijk ging iedereen met een Olympische ,nedaille naar huis.

Fietsvierdaagse Voor wie de grote vakantie meteen met een frisse start wil inzetten, organiseert K.W.B. op 3-4-5 en 6juli een fietsvierdaagse in de avonduren. De ritten aan een gezapig tempo werden naar alle windstreken uitgestippeld zodat afwisseling verzekerd is. Een absolute aanrader en tevens topactiviteit van K.W.B. De kaap van 300 deelnemers moet dit jaar zeker gehaald worden. De start is telkens voorzien tussen 18.30 en 19.30 aan de turnzaal. Men kan uiteraard ook één of enkele ritten rijden. Verdere inlichtingen op tel. 314 2246.•

29


nfflg(B ~ ~ 9

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Schrij flramp Trouwe lezers weten dat ik niet de gewoonte heb, zoals sommige van mijn collega's, de maandelijkse aflevering van deze rubriek te beginnen met persoonlijke beschouwingen over het reilen en zeilen van ons dorp. Niet dat ik mijn mening niet graag gedrukt zie staan, maar meestal kan ik die wel kwijt in de behandelde onderwerpen. Deze keer wil ik daar een uitzondering op maken, niet omdat ik U wat over ons dorp wil voorhouden, wel omdat ik U wat kwijt wil over mezelf. Reeds geruime tijd zit ik immers geplaagd met 'schrijfkramp'. Die heeft weinig te maken met het al of niet voorkomen van vermeldenswaardige gebeurtenissen in Meerle, wel met mijn eigen idee dat ik het allemaal al eens geschreven heb. Ik mag hopen dat U, trouwe lezer hiervan nog niet zoveel gemerkt heeft, mij komt het voor dat dat wel eens kan gebeuren. Een dorpsrubriek heeft immers als onderwerp alles wat er in het dorp omgaat. Dan kan het natuurlijk niet anders dan dat daar een hoop dingen bij zijn die jaarlijks terugkeren en waarover dus jaarlijks moet bericht worden. Zonder de pretentie te hebben volledig te zijn, streven we er wel naar. Nu, na zes jaar, heb ik er al zes missiefeesten, zes kermissen, zes fiets-vierdaagsen, zes schoolfeesten, zes fanfareconcerten, zes openbare dorpsraden, talloze teerfeesten, fanfarefeesten, duiven-kampioenenvieringen, enz. opzitten. Het kost me steeds meer moeite om over al die terugkerende gebeurtenissen iets te schrijven wat nog niet geschreven werd. Mijn klavier beschikt nog steeds over dezelfde letters als zes jaar terug, alleen is het me van langsom moeilijker om ze in min of meer deftige volgorde achter mekaar te zetten zodat er nog iets leesbaars op het scherm en later op deze bladzijden komt. Om dus de kwaliteit van deze rubriek terug een beetje op te krikken, zou het niet slecht zijn mocht ze van schrijver wisselen. We doen dus een warme oproep aan een nieuwe correspondent. Wie zich geroepen voelt om maandelijks zijn dorpsgenoten te laten lezen wat er in ons dorp zoal te gebeuren staat en wat er zoal gebeurd is, dat hij nu opstaat, de telefoon neemt het nummer bovenaan draait en de verlossende woorden spreekt "ik wil wel". Buiten een Vrije entree bij alle Meerlese gebeurtenissen, een vrije stoel vooraan bij dorpsraden en aanverwanten, regelmatig een apart welkom als zijnde "van de pers", een hand van burgemeester, schepenen, gemeentemandatarissen, voorzitters of andere hoogwaardigheidsbekleders, het aanzien van de hele dorpsgemeenschap en zelfs af en toe een gratis pint, zal aan deze dappere de wonderbaarlijke genezing van mijn schrijfkramp worden toegeschreven. Voor dit laatste zal gewis hij in het hiernamaals vorstelijk beloond worden. ,

Muziek in het dorp... traditiegetrouw moet de fanfare daarvoor zorgen. Vroeger was dat een zekerheid, nu zijn er ook andere mogelijkheden. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat de rol van een fanfare in het dorp uitgespeeld is. Integendeel zou ik zeggen, het is het uitgelezen instrument om op onstpannende manier, dicht bij huis dan nog, met muziek bezig te zijn.

30

Onze fanfare St.-Cecilia vervult deze funktie uitstekend en heeft daarbij nog de verdienste regelmatig met iets nieuws op de proppen te komen. Nu wordt voor dat 'nieuws' dikwijls geput uit tradities van vroeger. Deze zomer, en hopelijk blijft het echt zomer, grijpt de fanfare uit de rijke doos van het verleden en willen ze het dorp vergasten op een muzikale Midzomeravond. Op het gemeenteplein komt een "kiosk" te staan, daarrond tafel-

tjes en stoelen, alles sfeervol verlicht, zoals het een midzomeravond past. Van op de kiosk zal de fanfare U op oude en nieuwe muziek vergasten vrolijke dennen, goed in het oor liggende melodiën en gekende stukken voor jong en oud, oa. Anclrea Bocelli, Stevie Wonder, Beatles, Creedence, The Lion King, Conquest of Paradise. .... Alles zal op plezante manier aan mekaar gebreid worden en tussendoor kan je een volksdans verwachten. De fanfare wil op deze wijze een gezellige, dorpse sfeer creëren, aan de inwoners van Meerle een alternatief bieden voor weeral een TV-avond. Graag laten ze daarbij horen dat al die repetities tot iets gediend hebben. Roep familie en buren bij mekaar en trek op zaterdag 27 juli tegen 20.30 uur met z'n allen naar het gemeenteplein voor een ouderwets gezellige avond

Schot in de roos. De svcermaker zal er allicht voor iets tussenzitten (dat mag ook wel, het is tenslotte voor de parochiezaal), maar de Meerlese Fietsdag van het zaalcomité was een gigantisch sukses. Niet alleen het weer was daarvoor verantwoordelijk, de formule sloeg duidelijk aan. Niet minder dan 321 fietsers meldden zich aan het vertrek voor een fraaie tocht, die ze op een gezapig zondagmiddagtempo konden afpeddelen. Niet te lang, zodat ze achteraf tijd genoeg hadden om in de parochiezaal een heerlijk vieruurtje te nuttigen. Daarin speelde de aarbei een hoofdrol. Aarbeien met slagroom, ijs met aardbeien, pannekoeken met aardbeien en suiker, het vond gretige afnemers. De meeste mensen bleven nog voor een pintje, een koffie of zelfs een tweede portie. Achteraf stopten nog velen aan de kraam op het gemeenteplein voor een bakje verse aardbeien voor thuis. Vrijwilligers van bijna alle verenigingen zorgden dat alles op rolletjes liep, dat niemand verloren reed en niet te lang op zijn pannekoek moest wachten. Met de opbrengst kan het zaalcomité weeral een eind verder met de vernieuwing van de parochiezaal.0

Het meest gelezen blad in de Hoogstraatse regio De Hoogstraatse Maand


MEERLE

De lucht in

14V HERIJGERS I'Ikk Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 03/314.80.65

PID1iflMl DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Dat je met 70 nog niet te oud bent om nieuwe dingen te proberen, werd door Louis Michielsen aangetoond. Ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag kregen Louis en zijn echtgenote van de kinderen een ballonvaart kadoo. Uiteraard moest heel de familie (9 kinderen en aangetrouwden, 23 kleinkinderen) mee de ballon komen rechtzetten. Dat pa en ma Michielsen een behouden vaart hadden, kun je op hun gezicht zien na de landing.

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

1

BEGRAFENISSEN

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN Meerle, weer even aard beienee,,î,'ii,,,. De verkoop kende groot ,çukser, nat met verkopers achter de toog eigenlijk vanzelfsprekend is.

lnwe 01 k

.2

ZO ii

top-

HOFMANS

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is.

-4m,

mode...

Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

31


MEERLE

Goud in Meerle JAN AERTS EN TREES BASTIJNS Zomertijd, alles staat in bloei en de zon blaakt aan de hemel, een mooie tijd om te trouwen. Al was dat vroeger niet zo vanzelfsprekend. In de zomer was er op het veld immers het meeste werk. Maar als de tijd rijp is, speelt het seizoen geen rol meer, dan werd er getrouwd. Jan en Trees vonden hoogzomer 1946 een mooie tijd om te trouwen en dat dat een goede beslissing was, wordt deze dagen bewezen. Ze houden het samen al vijftig jaar vol.

Jan werd tenslotte krijgsgevangen gemaakt en naar een groot krijgsgevangenkamp in Nürnbcrg gevoerd : "We hebben daar veel honger geleden. Op 8 weken tijd vielen er in het kamp 30 doden bij de Belgische gevangenen". Als oude soldaat kende hij weerom geluk, want in juli mocht hij naar huis. Daar heeft hij dan het geboer van zijn vader overgenomen. Jos, de broer van Jan was ondertussen getrouwd met To, de zus van Trees. Jan ging wel eens bij zijn broer helpen. Trees bij haar zus, en zodoende kwamen ze mekaar daar wel eens tegen. Jan had al rap een oog op Trees, die echter al verkering had. Toen dat uitgeraakte, kreeg Jan zijn kans. Op de bruiloft van Marie, een andere zus van Trees, is het aangeraakt, om nooit meer af te geraken. Trees zei immers al gauw tegen Jan (ondertussen al eind de dertig) : "We trouwen onderhand maar, ge zijt er zeker oud genoeg voor". Op dinsdag 3juli 1946 stapten ze in het bootje, vierden zoals dat ging thuis bruiloft, met harmonicaspeler Stan Goris.

Trees is, zoals de naam het doet vermoeden. "af Meer", mee bepaald van 't Looi. Van een stevig ras, want vader en moeder Bastijns zetten 12 kinderen op wereld en die zijn nu nog allemaal in leven. Het gezin Bastijn werd tijdens de oorlog nochtans niet gespaard, want tot twee maal toe werd de boerderij zwaar beschadigd door de vliegende bommen. Eenmaal stond alleen het Lieve-Vrouwke nog recht, alle andere huisraad was van de kasten gevaagd. Slachtoffers vielen er gelukkig niet. Trees, van 1920, was de vijfde uit de rij en liep zoals de meeste Meerse kinderen tot haar 14e in Meer naar school. Daarna volgde ze nog twee jaar huishoudschool. Deeltijds leren noemen ze dat nu. In de winter, als er op de boerderij weinig werk was, ging je 3 dagen perweek naar school. Je kreeg er les in algemene huishoudtaken en koken, waarvoor je wel je eigen gerief moest meebrengen. Nadien ging Trees dienen, eerst 3 jaar bij Jef Brosens en Marie Mast, later tijdens de eerste oorlogsjaren bij Jan Stoffels in de Bergen. Jan Aerts kwam in 1907 op de wereld op de plaats waar hij nu nog altijd woont in de Elsakker. Jan was de tweede jongste en ging slechts tot zijn 11e naar school. "Toen kon ik lezen, schrijven en rekenen en meer konde op de school toen toch niet leren". Na de schooltijd moest hij thuis op de boerderij helpen, tot aan zijn legerdienst. Omdat thuis te weinig werk was voor iedereen. begonnen Jan en zijn broer met 'hout te rijden'. Met twee wagens, getrokken door drie paarden, vervoerden ze hout voor de mijnen. Ze waren daarvoor dikwijls maanden van huis. "We hebben veel gewerkt voor Winand van Diest, wiens hout gebost werd in Testelt, tegen Scherpenheuvel. We bleven daar 3 maanden in een herberg logeren, zonder naar huis te komen. We 32

zijn met hout blijven rijden tot de tractors opkwamen. die hebben ons, paardemannen. eruitgereden". In 1939 werd Jan gemobiliseerd. Als 'oude' soldaat werd hij bij de grenswacht ingezet en had het geluk op de Elsakker ingezet te worden. "Zo kon ik zeil's overhuis om de koeien te melken". Toen de Duitsers optrokken, werden de oude soldaten door jongere vervangen en werd Jan richting Frankrijk gestuurd. Ze geraakten tot aan Boulogne. "Daar heb ik voor het eerst champagne gedronken. Er was daar een herberg die heel zijn vooraad uitdeelde aan de Belgische soldaten. Dat hadden ze veel liever dan dat de Duitsers er mee zouden gaan lopen".

Trees kwam mee naar de Elsakker en zette zich met Jan aan't werk. Koeien, kippen, varkens, later ook tuinbouw. Koeien was het voornaamiç' hei kweken van hontstieren Inn had in zijn loopbaan verscheidene kampioenen. Voor het werk op hei vetd heeft Jan altijd paarden gebruikt : "Ik heb nooit een tractor gewild, ik heb zelf tioojt kunnen autori den. Ik zag en zie nog altijd graag paarden en oni mij te verplant semi gebruikte ik dc fiets. Van een nielkmachine heb ik ook nooit moeten weten, ik heb altijd met de hand gemolken". Samen kregen ze drie dochters, Amelia, Louisa en José. Alle drie trouwden ze een Van Dun (maar niet allemaal broers). Zolang ze de boerderij hadden, was er weinig tijd voor hobby's. Trees was wel bij de KVLV en Jan was een trouwe supporter van KFC Meerle. Eigenlijk was boeren, en dan vooral de koeien, Jan zijn liefste bezigheid. Hij bleef dan ook tot zijn 74e bezig en heeft zelfs tot zijn 81e nog koeien gehad. Hoewel niet meer zo jong, na hun pensioen gingen ze beiden, op aandringen van Bert Christiaenen, bij de dansgroep in Meerle. Dat beviel hen zelfs zo goed dat ze in de Dansliga gingen dansen. Ook nu nog gaan ze twee keer per week bij de gepensioneerden dansen. Daarnaast zijn Jan en Trees fervente kaarters, elke week minstens twee avonden, tot middernacht. Vroeger fietsten ze ook veel samen, hoewel Jan altijd veel te hard reed voor Trees:"Ik moest altijd omkijken waar ze bleef'. Fietsen is voor Jan afgelopen sinds hij een paar jaar geleden een zware val deed op het fietspad naast de Mark. Drie weken coma lieten hun sporen na. Slechter horen en zien, al kan hij voor zijn 89 jaar nog behoorlijk uit de voeten. Trees is in perfecte conditie, dat moet ook wel met zo'n grote tuin, bloemen en groenten. Ook kippen en kalkoenen, die ze vetmest en slacht tegen kerstmis. En elke zondag komt heel de familie, kinderen, schoonkinderen en klcinkinderen bij haar eten Een mooie traditie, die Jan en Trees hopelijk nog lang mogen vollhouden. We wensen het hen van harte. •


Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten.

Frans: ja, dat is het enige dat we kunnen doen.

H.ST.-miserie Einde mei kwam de oplossing om de HST langs de E19 te laten gaan, aan als een mokerslag voor al de gemeentes die ten noorden van Antwerpen langs de E19 liggen. Hoe moest het nu verder met de getroffen mensen en bedrijven? Hadden zij de beslissing zien aankomen? Wat verwachten ze nog van het bezwaar dat is ingediend tegen de beslissing bij de Raad van State? Is er genoeg protest geweest of heeft het allemaal niet veel uitgemaakt? Uw nederige dienaar besloot om samen met zijn collega Marcel in echte Jambersstijl een aantal van de getroffen mensen en bedrijven te bezoeken. Gewapend met een fototoestel en een cassetterecorder legden wij een drietal Merenaren het vuur aan de schenen. Het relaas van onze bezoeken en interviews vindt u hieronder. Mijn kompaan Marcel en ik hadden de banden van onze fietsen nog eens extra opgepompt en onze ketting voorzien van extra smeerolie zodat wij in topvorm waren voor onze interviewreeks. Na een steile beklimming en een snelle afdaling (Indurain had daar nog een flink puntje aan kunnen zuigen) van de brug aan de Gestelsebaan, draaiden we de eerste werft op die we zagen. Daar werden we tegemoet gekomen door een jonge, bruine Doberman, die ons snuffelend inspecteerde. Tijdens het interview zal deze jonge rakker zich uitleven in het nabijgelegen maïsveld. We klampen onmiddellijk de eigenaar vast en vinden in hem een gewillig slachtoffer voor ons eerste interview.

DHM: Misschien beginnen met een korte voorstelling. U bent... Frans: ... Frans Vermeiren, ik hen van '57 dus ik ben 39 jaar. Ik ben zaakvoerder van de firma Hortiplan, een toeleveringsbedrijf van tuinbouwmaterialen. Ik heb drie kinderen en ben sinds kort weduwnaar. Dat is het zo'n beetje.

DHM: En nu krijgen jullie waarschijnlijk het deksel op de neus.

DHM: Heb jij de indruk dat er genoeg gedaan is om de TGV tegen te houden door de gemeentes langs de E19? Frans: Tja, eigenlijk wel denk ik. Van de andere kant is er blijkbaar toch niet genoeg gebeurd, want hij komt er toch. De vraag is natuurlijk of de gemeentes dit tegen kunnen houden. Het is een internationaal project en ze zitten ermee in hunne kop en dan moet er toch iets komen. Het geld moet op, ook al hebben ze er geen, het moet toch op.

DHM: Er zijn plannen van een aantal gemeentes langs de E19 om naar de Raad van State te stappen om via deze weg de komst van de TGV toch nog tegen te houden. Wat denk jij van deze poging? Frans: Zeker de moeite waard om te proberen,

Frans: We betalen de rekening waarschijnlijk. We hebben een bouwvergunning en al gekregen, waar we al blij mee waren, maar als er dan ne trein gaat lopen midden door uw living en slaapkamer, dan zijt ge daar natuurlijk niet gelukkig mee.

DHM: Dat is aan te nemen. Zijn er al contac. ten of zo geweest met de NMBS of een andere instantie?

maar ik ben toch een beetje pessimistisch in deze zaak, temeer ook omdat dit een project is tussen verschillende landen waar de Raad van State nooit tegen zal zijn. Die gaan zeggen: 'OK jongens, gaat uwe gang maar. Het is goed voor dat en dat land.' Volgens mij hebben de Belgen met dit project geen voordeel. België zelf wordt er door gedrieën- of gevierendeeld. Ze hebben de meeste kosten qua kilometers te betalen en het minste rendement ervan. Volgens mij is België dan ook de dupe van de historie.

Frans: Neen, we hebben nog niets gehoord. Enkel via de pers hebben we gehoord dat de TGV langs hier komt, maar voor de rest kunnen we er nog niets van zeggen.

DHM: Denk jij dat België onder druk is gezet om te besluiten om de TGV toch langs de E19 te laten lopen?

DHM: Dan maar afwachten wat gaat komen?

Frans: Neen, dat denk ik niet. De Belgen zijn zo zot dat ze er zelf ook wel blij mee zijn. Ze

DHM: Frans, kwam het voor jou eigenlijk aan als een verrassing toen er een paar weken geleden besloten werd om de TGV langs dc E19 te laten lopen of had jij het zien aankomen? Frans: Het was teLer een \ crIuIng. lna:n nvcr deze trein praten ze al zeven, acht Jaar. Wij hebben altijd gewacht met verbouwen, maar er was over cle eventuele komst van de trein de grootste onzekerheid. We hebben op den duur gezegd dat we niet konden blijven wachten. want misschien komt hij wel nooit en toen zijn we toch maar aan het verbouwen geslagen. 01) den duur werden de plannen voor de trein toch concreter, maar er waren nog altijd vier moge lijkheden wat betreft de eventuele komst van de trein: ofwel ten oosten of ten westen van de El 9. ofwel het haventracé ofwel helemaal geen trein. We hadden dus nog altijd maar 25% kans dat we er in zouden vallen. En zodoende zijn we toch maar met de werken begonnen.

Het bedriff van Frans Vermeiren wordt in haar voortbestaan bedreigd door de komst van deTGV. 33


MEER noemen zich het centrum van de EEG en ze zijn weeral heel blij dat zij een ader hebben langswaar dat er weer volk naar België kan komen.

ZAKEN KANTOOR

DHM: Maar ja, dan hadden ze eventueel nog kunnen kiezen om de TGV langs de havenweg te laten lopen.

VAN BAVEL-ROMMENS bvba

Frans: Ja ja, maar al die Belgen zitten zonder

Voor persoonlijk en degelijk advies op maat

geld en als die Hollanders met wat guldens beginnen te zwaaien, dan knipperen al die ogen van de Belgen en die zijn daar heel gevoelig aan. Ze zijn omgekocht.

DHM: Ik denk dat we het hier ongeveer bij kunnen houden of het moest zijn dat gij nog iets had willen toevoegen, Frans?

Alle verzekeringen Alle bankzaken 111 ~ ERKEND VERZEKERINGS.

Frans: Dat het spijtig is dat de Belgen zich zo in 't zak laten zetten.

MAKELAAR

Meerdorp2l 2321 Meer tel. 03/315.72.54

[_î'IHYP

[:1:] j

DHM: OK Frans, dat is ne goeie afsluitende zin, denk ik. Bedankt voor het interview en sterkte. Na het nemen van een forootje stapten we weer op de fiets en zetten koers naar ons volgende slachtoffer. Voor het volgende slachtoffer moesten we niet ver rijden. Terwijl op de achtergrond de melkmachine het beste van zichzelf gaf, klisten wij voor het interview...

Ron:

Ron Arnouts. Ik ben getrouwd met Lies Vandenbroeck, ik heb drie kinderen: een zoon en twee dochters. Ik woon in de Merenweg in ...

DHM: Uiteindelijk is er toch voor gekozen om den HST langs den E19 te laten lopen. Aan wat of wie ligt dat volgens jou?

Ron: Ja. Ron: Volgens mij ligt dat aan de Hollanders. Die hebben het meeste te zeggen en de Belgen die luisteren maar weer. Dat is eigenlijk hetzelfste als in de landbouw. Alle maïs van de Belgen die gaat naar Holland en de Belgen worden maar klein gehouden door de Hollanders.

Meer. DHM: Ron, de beslissing om de TGV langs de E19 te laten lopen, dat kwam voor jou als een verrassing of had jij het al zien aankomen?

DHM: Er is toch nogal wat protest geweest tegen den HST en dan denk ik bijvoorbeeld aan de betogingen en aan de borden langs den E19. Denk jij dat er genoeg protest is geweest of dat er meer moest zijn geweest of had het eigenlijk allemaal geen zin?

Ron: Neen, ik had het eigenlijk niet verwacht. Ik had wel verwacht dat zij de kortste weg zouden pakken langs de haven. Dat is tenslotte

Ron: Volgens mij moet er nog veel meer gebeu-

toch het goedkoopste ook en de dag van vandaag moet er toch niet meer met franken gemorst worden, want eris zeker genen overschot.

Jos:

...

Jos Kinschots in de Spekestraat in Meer.

DHM: Gij zijt getrouwd, Jos?

ren zodat hij helemaal niet meer komt. Dat zou volgens mij het beste zijn voor iedereen. Wat zijn wij met deze trein? Toch niks!

DHM: Ze gaan nog via de Raad van State proberen om de komst van den HST tegen te houden. Denk jij dat dit nog iets gaat uithalen of niet?

DHM: Een aantal weken geleden is er beslist om den HST toch langs den E19 te laten gaan. Kwam dat voor jou als een verrassing of had je het toch zien aankomen?

Ron: Dat vind ik een moeilijke vraag. Daar kan ik eigenlijk niet op antwoorden.

Jos: Een verrassing was het eigenlijk niet. Ik was er al lang bang voor.

DHM: Wat mij betreft kunnen we het hierbij houden. Heb jij nog iets aan te vullen, Ron?

DHM: En waarom dacht jij dat hij langs hier zou komen? Er is toch flink wat protest tegen geweest.

DHM: Heb jij er een idee van in welke mate dat jouw bedrijf zou geschaad worden door de komst van de HST?

Jos: Tja, ik vreesde altijd het ergste.

DHM: Er zijn toch wel betogingen en borden tegen den HST geweest. Denk jij dat het eigenlijk allemaal niet veel heeft uitgehaald of dat er meer hadden moeten komen?

Ron: Dat is nu nog moeilijk te zeggen. Er zijn wel plannen maar die zullen ze nog moeten verduidelijken. Er zal in elk geval gepraat moeten worden en dan zullen we maar zien wat het

Jos: Ik vind dat er weinig naar geluisterd is. We

wordt.

DHM: Ja, het is allemaal nog niet gedaan, want men gaat nog naar de Raad van State om de beslissing aan te vechten. Denk jij dat dat iets gaat uithalen of niet?

DHM: Maar er zijn nog geen contacten gelegd of zo?

34

Ook Ron mocht op de foto. liet alom gevreesde interviewteani van De Hoogstraatse Maand hield het die avond voor gezien en trok er twee dagen later nog eens op uit voor een laatste interview. Deze keer werd de Terbeeksestraat afgereden. De brug over de E19 vormde voor onze wielrennersbenen geen problemen meer en zo kwamen we aan bij ....

Jos: Ja en wij hebben hier een landbouwbedrijf dat we drientwintig jaar geleden hebben opgestart. We vallen met onze gebouwen binnen de zone waar den HST langs den E19 zou komen.

Ron: Voor mij hoeven ze hier echt gene trein langs te laten komen. Ik zit er echt niet op de wachten.

Voor Ron Arnouts zal er nog veel gepraat moeten worden betreffende de komst van de TGV en de situatie voor zijn bedrijf.

DHM: En nu dus nog wat mensen van De Hoogstraatse Maand?

Ron: Neen, ik heb hier nog niemand gezien. Wel een paar mensen van den TV, maar voor de rest hebben wij weinig gezien.

hebben toch nogal wat protest aangevoerd, maar dat hebben ze allemaal naast zich neergelegd.

Jos: Ik vind dat ge moet proberen zo lang als het kan. Ik denk dat het voor iedereen een ramp zal zijn, moest hij er komen.


MEER

Trekker-trek: zaterdag 27 en zondag 28 juli Voor de onwerenden of gefrustreerden onder ons: met Trekker-trek wordt niet de activiteit bedoeld waarmee sommige mannelijke specimen van het menselijk ras zich sexueel bevredigen, maar wel een uiterst spectaculaire sporttak die vanuit Amerika is overgewaaid. Daar heet Trekker-trek 'Tractor Pulling en alles draait rond het i'oortslepen van een zeer zware sleepwagen overeen zo grootmogelijke afstand door enorm opgedreven tractors. Kortom: een teer spectaculair gebeuren, waarbij van de chauffeurs de grootste concentratie en een sterke technische beheersing van de duizenden pk's wordt gevraagd.

Jos Kinschots bij de bedreigde gebouwen van zijn bedrijf. Hoe moet het nu voor hem

verder?

DHM: Heb jij er een idee van wat de komst DHM: Een beetje berusten in jouw lot. voor jou zou inhouden, Jos? Jos: Ge zult er niet veel aan kunnen doen als hij uiteindelijk komt. We zullen er ons naar moeten Jos: De bedrijfsgebouwen gaan erin vallen. Den trein gaat op den hoek van dit kot erin en dan vallen de stal en het woonhuis erin.

DHM: Jij hebt al iets van plannen gezien, Jos? Jos: Ik heb plannen gezien. Tachtig meter van de autosnelweg houdt in dat de trein er langs dit kot zal ingaan. En wat er dan moet gebeuren...

DHM: ... dat is maar bang afwachten. Jos: Ja, als ge al in de vijftig zijt, hoe moet het dan verder. Het is dan niet meer zo simpel om opnieuw te beginnen.

DHM: De plannen die jij gezien hebt, waren voorlopige plannen of wat? Jos: Dat waren eigenlijk voorlopige plannen die wij tijdens de voorlichtingsavond in Hoogstraten hebben gezien. En op die plannen was er sprake van een zone van 80 meter van de autosnelweg voor den TGV. Op het moment weet eigenlijk niemand meer hoe breed dat die zone zal moeten zijn.

schikken, maar ik vind het heel vervelend. Ge hebt het bedrijf opgebouwd en ge moet nog vijftien jaar doordoen. Maar als ze nu binnen vijfjaar zeggen dat ge moet stoppen, dan is het niet zo simpel.

DHM: Of ze zouden met een onnoemelijk grote premie te voorschijn moeten komen, natuurlijk. Jos: 't Is te hopen, maar ik vrees ervoor. Ze moeten het natuurlijk wel vergoeden, dat kan niet anders. Het zal voor iedereen in elk geval heel moeilijk zijn. Of dat het nu aan deze kant van de E19 is of aan de andere kant. Ik zeg altijd dat het voor mij niet erger is dan voor iemand anders. Iedereen lijdt eronder op zijn eigen manier. En als die bruggen allemaal maar blijven liggen, want daar is ook sprake van dat er een aantal zouden weggaan. Als enkel de brug aan de John Lijssenstraat er zou overschieten, dan wordt het helemaal een ramp. Dan zitten wij op bijna tien kilometer van het dorp.

De Hurricane, dĂŠn van de blikvangers op Trekker-Trek. Volgens ingewijden zou deze tractor niet geschikt zijn voor het afrijden van gazons. U bent dus gewaarschuwd, zodat u gene miskoop doet. Alle deelnemende tractors zullen door inspecteurs van de Vete rinaire Keuringsdienst trouwens onderzocht worden op inspuitin gen met hormonen en anabole steroĂŻden.

DHM: Stond er van die bruggen al iets op de plannen die gij gezien hebt?

Zo kunnen ook alle landbouwers uit de fusiegemeente Hoogstraten meedoen om eens uit te testen hoe sterk hun eigen tractors zijn. Maar er is nog meer. De Trekker-Trek wedstrijd in organisatie van de KLJ van Meer heeft plaats op eigendom van de familie Voeten in het gehucht Beek. Op dezelfde eigendom worden ook boerenpaarden getraind die overal in het land bekers wegkapen bij een gelijkaardige discipline, waarbij ook sleepwagens worden voortgetrokken. De organisatoren van de TrekkerTrek hebben ervoor gezorgd dat deze prachtige lastbeesten zich eens kunnen meten met die kolossen van tractors.

DHM: Op die plannen, stond er toen ook of dat den trein altijd langs deze kant zou blijven, of niet?

Jos: Neen. Tegen mij hebben ze toen gezegd dat die allemaal zouden blijven liggen. Er was geen sprake van om ze weg te doen.

Jos: Er was toen sprake van niet, maar daar

Hierna sprongen we op onze fietsen en reden terug huiswaarts om de volgesproken cassette uit te typen. El

wordt nu niet meer over gesproken. Ik ben er dus wel bang voor.

DHM: Het zal op geld aankomen, zeker? Jos: Waarschijnlijk wel. DHM: Ik denk niet dat het interview veel meer moet zijn dan dit. Heb jij eventueel er nog iets aan toe te voegen, Jos? Jos: Eigenlijk niets bijzonders.

In Meer zullen er 15 van deze enorme opgedreven tractors (ook wel 'specials' genoemd) deelnemen en te bezichtigen zijn. Onder hen bevinden zich 'Popeyc', Europees Kampioen in de zwaarste vrije klasse, en de 'Hurricane' die Europees kampioen is in de super-stock klasse. In deze klasse worden tractoren geklasseerd die er van buiten gewoon uitzien, maar die wel een vertienvoudigd vermogen hebben om de loodzware sleepwagen voort te trekken. Op deze Trekker-Trek is er trouwens nog een flink pak meer te zien dan een aantal flink uit de kluiten gewassen tractors.

De Trekker-Trek wedstrijd zelf heeft plaats op zondag 28juli en begint reeds omstreeks 10 uur in de voormiddag. Aan de kinderen is er ook gedacht. Zij kunnen zich eens flink uitleven op een springkasteel of op kleine brommertjes 35


MEER waarmee ze kunnen 'rondcrossen'. Honger en dorst hoeft er vanzelfsprekend niet geleden te worden. Op zaterdag 27juli is er dan een groots opgezet bal met DJ Michel Stoffels, dit onder de naam Nacht van de 8001 pk'. Kortom, gedurende het laatste weekend van juli zal Meer nogmaals het centrum van het universum zijn en niemand mag dit uniek spektakel missen. Er zal nog lang over nagepraat worden!

- Alle BACOB-kantoren van de fusie - Toeristische Dienst Hoogstraten: Vrijheid 149, Hoogstraten, tel. 03/340.19.55. Openingsuren: werkdagen van 9 tot 16.30 uur; zat. en ton, van 10 tot 17 uur.

Personen die zich wensen in te schrijven voor de wedstrijd met de eigen landbouwtractoren, kunnen zich inschrijven bij Toon Frut, Meerdorp 32a te 2321 Meer (tel. 03/315.09.49). Ook voor alle informatie omtrent het gebeuren en voor kaarten (in voorverkoop aan 250 Bfr.) kan u bij Toon terecht. Aan de kassa kosten de kaarten trouwens 300 Bfr. E

Dit jaar is het het tiende jaar dat de leden van de Ste. Rosalia Brassband en de KWB van Meer te voet naar Scherpenheuvel gaan. De vorigejaren kregen de wandelaars veel morele steun van de supporters die meegekomen waren naar Scherpenheuvel en ook dit jaar wordt weer gehoopt op een uitgebreide delegatie Meerse supporters. Het is immers dankzij de steun van de supporters dal dete activiteit is uitgegroeid

Vakantie- en Fotozoektocht

We gaan te voet naar Scherpenheuvel

tot een groots evenement, waarbij men ook op de fiets naar Scherpenheuvel kan trekken. De voetgangers vertrekken op zaterdag 6 juli om 19.00 uur stipt. Degenen die niet de fiets naar Scherpenheuvel trekken kunnen nog van hun vertrouwde bed genieten, maar dienen vroeg uit de veren te zijn. De kolonne fietsers vertrekt immers op zondagmorgen om kwart voor vijf. De supporters en de Brass- en Drumband vertrekken ook op de zondagmorgen, maar wel met gemotoriseerd vervoer. De bedoeling is dat deze aansluiten bij de wandelaars omstreeks half negen. Zij kunnen dan de laatste loodjes verlichten. Iedereen (fietsers, wandelaars en supporters) komt samen aan de zaal Voor Kunst en Volk. De Brassbarid Ste. Rosatia zal de H. Eucharistieviering in de Basiliek van Scherpenheuvel

Valencia op de Markt ±1!

WlW

Dete tomer i het reeds oor de dertiende keer dat dc KWB-afdeling van Meer uitpakt met haar Vakantie- en Fotozoektocht. De tocht beslaat ongeveer 37 km. en zal de deelnemers voeren langs de mooiste plekjes doorheen onze fusie. Wellicht bieden de zomermaanden minstens één mooie dag waarop u er met de hele familie op uit kan trekken, om deel te nemen aan de zoektocht. De weg leg je het best met de fiets af, maar met de auto kan het ook. Vertrekken kan men op diverse plaatsen in de fusiegemeente. De opdrachten die u worden voorgeschoteld, zijn helemaal niet moeilijk en ook de te volgen wegwijzer kan voor geen problemen zorgen. Eventuele strikvragen zijn, net als vorig jaar, geschrapt uit de zoektocht. Een schiftingsvraag zit er nog wel in en die kan belangrijk zijn voor een eindrangschikking. Met wat zoekwerk en gezond boerenverstand geraak je al heel ver. Kortom, de zoektocht is een aangenaam dagje uit voor iedereen: groot en klein, jong en oud.

Dat de kinderio i /.i een ah ol ltreffer is 'eworden, is voor een groot deel te danken aan de playbackshow, opgezet door Radio Valencia. Wij zeven hen bij deze dan ook graag eens een keertje in de kijker.

De zoektocht kan worden afgelegd vanaf begin juli tot eind september. Voor het inschrijvingsgeld hoeft u het al niet te laten, want deelnemen doet u reeds voor 100 Bfr. De formulieren met antwoorden moeten ten laatste op 30september onder gesloten omslag ingeleverd worden in één van de ondervermelde verkooppunten. In de loop van de maand oktober krijgt iedere deelnemers de juiste antwoorden en de rangschikking toegestuurd. De prijsuitreiking heeft traditiegetrouw weer plaats tijdens de Meerse Hobbybeurs. Ook dit jaar zijn er zeer mooie prijzen voorzien voor de beste zoektochtrijders. Alle verdere inlichtingen omtrent deze zoektocht kan u bekomen bij Armand Fransen op telefoonnummer 03/315.79.15. Net als iedereen hoopt de KWB op een stralende zomer en op een massale deelname. De verkooppunten van de inschrijvingsformulieren op een rijtje: - KWB-medewerkers: - Jan Swaenen, Frankenberg 4, Meer - Jef Vinckx. John Lijsenstraat 40, Meer - Armand Fransen, Meerleseweg 15. Meer - Alfons Muesen, Markwijk 4, Minderhout - Staf Peerlinckx, Prinsenweg 3. Wortel - René Sprangers, Prinsenweg 5, Wortel 36

De Kuu/er,narktedjtje van Meerinarkt was een gigantisch succes. Terwijl de kinderen zich uitleefden tijdens de playback of op de kindermarkt zef zochten hun ouders vertier in de aanpalende caJ's. Vraag is wie zich uiteindelijk het best geamuseerd heeft.


MEER opluisteren en hoopt dat heel wat Merenaren op zondag 7 juli naar Scherpenheuvel afzakken om de H. Eucharistieviering bij te wonen. Mensen die graag mee gaan naar Scherpenheuvel (hetzij (e voet of mei de fiets) kunnen zich hiervoor inschrijven bij Jan Swaencn, Frankenherg 4 te Meer en clii voor 1 juli zodat de verzekering voor de deelnemers tijdig in orde kan gebracht worden. De deelnemers worden ook verzocht 0011cr Plaatse een reglement te oud ciie k enen.

JNM (Jeugd Natuur Milieu) op kamp

Maxburg Heifeesten: 20 en 21 juli Voor de achttiende keer richten cle voetballers van het Krochtcnboys-elftal de Maxhurg Heifeesten in. En dat ze daarmee nog steeds veel succes oogsten, kunnen de vele bezoekers van de voorbije jaren volmondig beamen. De Maxhurg Heifeesten gaan van start op zater dag 20juli met een bal voor jong en oud. Voor de muziek wordt er, net als dc vorige jaren, beroep gedaan op het Meerhouts orkest. De Wireri's. üp zondagmiddag worden de kinderen en hun ouders in de watten gelegd. Er is dan immers een middagprogramma voorzien met Ricardo en Lovely. Deze gaan menig kind en ouder verrassen met hun spectaculaire goochel- en clownsact. Verder is er clan ook nog een peuterspeeltuin en een luchtkasteel opgesteld. De muzikale omlijsting van dit middaggeheuren wordt verzorgd door het amusementsorkest St. Lucia uit Loenhout. 01) zondagavond worden de Heifeesten dan afgesloten met een groot bal met het orkest De Toendra's. Plaats van het gebeuren is cle oergezellige tent aan de Maxburgdreef in Meer. Iedereen is daar vanzelfsprekend van harte welkom en het bezoek aan dc tent zal u zeker niet spijten. Voor meer informatie kan u altijd terecht hij Wim van der Velden. tel. 03.314.77.83. De

Zwaar ongeval op E19

De jongelingen van de JNM waren onlangs op leerkamp bij Bert Michielsen. Het water van onder andere de ElO-put werd aan een grondig onderzoek ondeiworpen. Ondanks de stralende gezichten van de JNM'ers kan de waterkwaliteit er toch nog een flink pak op verbeteren. Krochtenboys willen langs deze weg reeds bij voorbaat de vele sponsors danken voor hun bijdrage. 1-1

Meerse Markt: Bier, wijn en kaas De derde Meerse Markt van liet seizoen staat helemaal in het teken van de geneugtes van het leven. Onder het thema 'Bier, wijn en kaas' wordt u op zondag 7 juli naar de Donckstraat gelokt, om daar het lichaam te verwennen met

niks dan lekkere dingen. Op het pleintje aan het klooster zullen alle hier-, wijn- en kaaskraampjes verzameld staan rondom een aantal tafels en stoelen, zodat u op uw geniak kunt proeven en eventueel kunt kopen. Iedereen die in deze sector iets te koop wil aanbieden, is uiteraard van harte welkom. Brouwerij Sterkens en de Kempense bierbrouwers hebben al toegezegd om hun bieren te presenteren en ook enkele particulieren die op ambachtelijke wijze wijn en kaas maken, zullen aanwezig zijn. Om het geheel een extra gezellig tintje te geven, zal de dansgroep van de St. Jorisgilde en de St. Ambrosiusgilde ter plekke de beentjes uitslaan en ook Radio Valencia is vanzelfsprekend van cle partij. Ouders met kinderen moeten zich geen torgen maken, want terwijl mama en papa zich op bier, wijn en kaas gooien, zal de Chiro de kinderen met een aantal volksspelen amuseren. In de Donckstraat zelf komen de andere kraampjes te staan, want uiteraard blijft de hoofdbedoeling van de markt dat iedereen mag verkopen wat zij of hij wil. Het maakt echt niet uit. l'rofiteer dus van de gelegenheid om overtollige spullen kwijt te raken. Dat geldt ook voor de kinderen. Zij kunnen op deze manier wat extra zakgeld verdienen. De markt zelf gaat door van 9.00 tot 12.00 uur, maar aan de standhouders wordt gevraagd om vanaf 8.00 uur aanwezig te zijn, om cle stand op ie bouwen. Een standplaats is volledig gratis. Best wel een tafel of iets dergelijks meebrengen. want in het gildelokaal zijn slechts een beperkt aantal schragen en plttnken te huur. Wie nog meer informatie wil, kan daarvoor terecht bij Jan Dufraing (03/315.86.80) of bij Jef Van Opstal (03/315.73.02).•

In liet bei,'i,i til/t juni werd iedereen weer opgeschrikt door een zwaar ongeluk op de £19. Gelukkig viel het menselijk letsel nogal mee. Doordat één van de bij het ongeval betrokken vrachtwagens gevaarlijke chemische produkten bij zich had, had het allemaal veel ramnpzaliger kunnen zijn. Deze keer kwamen we dus weer goed weg.

Kredietkaarten van de postcheque: VISA en DINERS CLUB

37


W@r2M Plein Parochiezaal (vervoigverhaal) In het laatste nummer van dit blad kon u lezen wat er reeds gebeurd was, gepland en uitgevoerd op het pleintje achter de parochiezaal, en met de foto's ernaast kon u zien hoe er door vele handen gewerkt werd en weer een volgende fase in de werkzaamheden bereikt werd. Als 't een beetje wil, wordt de geschiedenis van dat pleintje een heel boek met verschillende hoofdstukken. Na het verschijnen van het vorige hoofdstuk eind mei, om precies te zijn op 29 mei, werd er dezelfde dag een brief van de werkgroep Speelplein huis-aan-huis bezorgd met een oproep om op vrijdagavond 31 mei en zaterdag 1 juni heel de dag van 6.30 tot 18 uur te helpen bij het definitief leggen van de oude betondallen voor het nieuwe voltey- en basketbalplein. De brief was ondertekend door 9 leden van de werkgroep. Het leggen zelf is stielwerk en zou gebeuren door stielmannen van de vriendenkring van Jeroen Welp die door dit werk (en later ook nog de klinkervakken) 120.000 fr. zouden verdienen voor het hulpfonds van de genoemde leukemiepatiënt. Vrijdagavond waren een tiental jongeren aanwezig voor het aandragen en sorteren van de oude dallen; want daar waren alle mogelijke diktes dooreen: van 8cm tot 5 cm, maar vermits dallen op 'n geëgaliseerd bed gelegd moeten worden en de bovenkant na het leggen ook eenzelfde vlak moet vormen, moesten dus dallen van dezelfde dikte uitgezocht worden. 's Zaterdagsmorgens werden in alle vroegte de werkzaamheden voortgezet en 's middags zat het gros van het vlak erin. Daarna moest er nog rondom een rand gelegd worden van dals op hun kant, en moest het geheel met wit zand ingeschuurd of ingeveegd worden. In alle geval, er is die dag een vlak gelegd van 53 bij 98 dallen, dat maakt met de randen iets van 5500 dallen, of 480 vierkante meter van het pleintje dat definitief afgewerkt is. Het achterste deel van het pleintje was al in april ingezaaid met een traaggroeiende grassoort (om in de toekomst de maaibeurten te beperken) en begint nu al flink groen te zien. Er wordt natuurlijk gerekend op een buitje regen op zijn tijd, en niet op zo'n wolkbreuk zoals op zaterdag 8 juni. Het volgende punt op het programma van de pleinwerkzaamheden is dat er zaterdag 22juni gewerkt zal worden aan het leggen van de klinkers voor de voorziene ronde zitterrasjes en paden langs de kant: hiervoor zijn zo'n 7800 klinkers al klaargesorteerd. Tegen volgend nummer van dit blad hebben we dus weer een volgend chapiter pleingeschiedenis te melden.

Baldadigheid De bebouwde kom van ons dorp is vanuit 7 verschillende richtingen te bereiken (Hoogstraten. Merksplas, Zandstraat. Oude weg, Beukendreef, Poeleinde en Kolonie). Op elk van deze toegangswegen staan 2 zogenaamde aggiomeratieborden, u weet wel, die witte borden met 'Wortel - Hoogstraten' erop, die ongeveer tegenover elkaar staan, het ene met een 38

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

schuine rode streep erdoor, als ge 'ons' uitrijdt, en het andere zonder rode streep, als ge er inrijdt: die geven aan waarde kom of agglomeratie eindigt of begint, en die u bijgevolg verplichten uw snelheid te matigen tot 50 km per uur, of die u toelaten uw snelheid te verhogen als u met de auto rijdt (wordt er met andere weggebruikers nog rekening gehouden?). Welnu, wie van de Grote Plaats langs de mulder Wortel uitnjdt of vanuit die richting binnenkomt, ziet wel twee kale ronde palen staan, maar de witte borden met 'Wortel' hangen er niet meer aan, liggen in het gras eronder of de sloot ernaast: duidelijk niet door de wind eraf gerukt, maar door mensenhanden. Verder heb ik niet gezien wie het gedaan heeft, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat zoiets door kleine bengels gedaan wordt: dus moeten volwassenen het gedaan hebben. Wie er plezier in heeft om zoiets te doen, is mij een raadsel. En het is ook niet gebeurd door b.v. een camion of een breed landbouwmachine of een zatte chauffeur die de palen geramd heeft. Waarom hebben groten er dan toch plezier in andermans eigendom te beschadigen of te vernielen? Overigens is het feit van de afgerukte platen aan de gemeente gesignaleerd: ik hoop dat ze hersteld zijn tegen dat deze regels onder uw ogen komen in dit nummer. Pl

Nationale CM-tombola Elk voorjaar, rond maart-april, liggen er bij dc CM op de betaaldagen de bekende tombolaboekjes. Of als u niet met doktersbriefjes langs de CM gaat, komen de mensen van Ziekenzorg er wel mee langs uw deur en ik vermoed dat elk gezin wel een boekje CM-tombolaboekjes gekocht heeft. Ook al zeggen zowat alle mensen 'Wij hebben toch nooit iets!' Wel, dat moet u niet te rap zeggen, want er vallen altijd wel ergens prijzen: is 't niet bij u, dan misschien bij uw buurman of iets verder weg, maar vroeg of laat kan 't ook bij u: daar is 't immers een 'loterij' voor, met als KERN_woord 'lot'. En als iedereen altijd prijs zou hebben is de lol en de verrassing eraf. Maar in elk geval: deze keer zijn er in totaal 30 prijzen in Hoogst raten (fusie) gevallen, waarvan 8 in Wortel: de grootste van deze 8 prijzen viel bij Johan Gillis in de Pater De Clerckstraat: een City-bikefiets! Verder vielen er bij ons nog 2 reiskoffers, 1 sportzak en 4 strandlakens. In Hoogstraten-Centrum viel nog een fiets, een microgolf en 1 strandlaken. U ziet, ge moet de moed nooit opgeven bij 'n tombola, en ge moet nooit zeggen: 'Wij hebben nooit prijs!' Pl

Inzameling oude geneesmiddelen Eigenlijk is 't al oud nieuws, dat de KWB op zondag 5 mei een fiets-zoektocht organiseerde rond het jaarthema 'Gezondheidszorg voor iedereen'. Die dag werden de opgehaalde dozen met oude en vervallen medicamenten ten toon gesteld: bij ons waren dat ruim 50 dozen, waaronder vele ècht volle, maar dan ook bômvolle dozen, die dichtgeplakt of - gebonden moesten worden, of de inhoud viel eruit! Wij denken, dat

veel mensen hun oude of vervallen geneesmiddelen gewoon in hun vuilzak deden, als ze ze niet naar de apotheek meenamen. Over heel het Vlaamse land gezien werden er meer dan 80.000 van die dozen opgehaald, die door de KWB aan hun leden uitgedeeld waren, met in totaal 81000 kg inhoud, dat wil zeggen dat er in elke doos gemiddeld 1 kg medicamenten zat, die niet gebruikt waren. Ge ziet, dat er per gezin veel meer geneesmiddelen in huis gehaald worden (al of niet op doktersvoorschrift) dan er eigenlijk nodig zijn, met andere woorden: er wordt mee gesmost: de ziekenkassen betalen veel te veel en de geneesniiddelenindustrie is er goed mee. Dat heeft de KWB met deze aktie willen bewijzen. Pl

Vissen op forel Vlak nadat de scholen hun deuren voor 2 maanden sluiten en de meesten nog niet op verlof vertrokken zijn naar elders, organiseert de KWB op zaterdag 29juni haar zoveelste forelvisprijskamp op de vijvers van Den Heibaert in Loenhout. 's Morgens tussen 8 en 13.30 uur. Om voldoende viscomfort te garanderen is het aantal deelnemers beperkt. Wie mee wil doen moet zo snel mogelijk contact opnemen met Lu Donckers. tel. 314.37.41. Pl

Samenaankoop stookolie N Itarj :i:ir lijk se gewoonte hee 0 de K W B svee de aankoop van stookolie georganiseerd voor hun leden. Het samen bestellen levert toch voordeel op: dit jaar een korting van 1,67 fr. per liter. Het werd hoog tijd dat de bestelling gebeurde, want na zo'n lange winter zaten sommigen al op de bodem van hun tank. Toch kon er voor ruim 102 gezinnen samen al 285.000 liter geleverd worden, dat maakt ruim 300.000 fr. bezuiniging in totaal, of ongeveer 3000 fr. per gezin. U ziet, samen is men altijd sterker. •

Paapgooien Ook dit is een jaarlijkse gewoonte aan het worden, want het gebeurt nu voor de 17e keer nI.: dat we hier paapgooien of paapsteken, zoals anderen het noemen. Het is een van de populairste volksspelen die de Kempen ooit gekend hebben. Tot eind 70-er jaren ging de populariteit in dalende lijn maar dat is veranderd sinds 10-15 jaar. Wij hier doen het al jaren op de eerste zondag van het schoolverlof, dat was gewoonlijk hier tevens de laatste zondag voor Wortel-kermis. Maar onze kermis is de 2e zondag van juli, dus valt die dit jaar pas op 14juli. Omdat er op zondag 30juni nog maar weinigen op vakantie vertrokken zijn naar elders (alleen onderwijsmensen zouden al weg kunnen) houden we hier ons jaarlijks paaptor000i. Maar we willen het gezellig 'onder ons' houden: er zijn jaren geweest, dat onze eigen amateurpaapgooiers overklast werden door 'professionals', die alle tornooien afgingen: om dat te voorkomen vragen we hier dat in elke ploeg van 4 er minstens één eigendorpse deelnemer zou zijn. Naast mannen en vrouwen mogen er ook kinderen meespelen. Inschrijven vanaf 13.15 uur. Om 13.30 uur begint de eerste van de drie


WORTEL spelronden. Bij de parochiezaal. Breng in alle geval enkele niuntstukken van 1 fr. mee. Om 17 uur worden de lekkere prijzen verdeeld. Wij rekenen op goed weer en op uw goed humeur. Tot ziens.

Oud-papier-ophaling op zondag Op aanstaande zondag 3(1 juni haalt de KLJ weer het oud-papier oii 1-let zal voor de eerste keer in de jaren negentig zijn dat zij dit doen 01) een zondag. De boodschap blijft echter hetzelfde: zet je oud-papier ten laatste om 9 uur voor je deur en zorg ervoor dat het goed gebundeld is! Uit ervaring blijkt een stevige kartonnen doos of strik van touw het efliciënste te zijn om deze klus te klauci,!

Bij voorbaat dank, h('r bestuur la,, KLJ

't Slot en de kermis Op 13, 14 en 15juli zoigtjeugdhuis t Slo, weer voor verschillende goeie optredens in de Boomkes. Zaterdag 13 zijn dat Trip Tych en The Dill Brothers, zondag 14 Mercelis en The Mark Marshall Band en maandag 15 The Seatsniffers en Desperated Company. De toegang is gratis! Verder in dit blad vind je meer details in onze rubriek Fusieswing.•

Meicelis

Lang leve de Lange

Tweewieler Racinq Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

r

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

De kruisbooggilde van Cavtelré, de kleinste gilde i'an her Verbond van Sint-Jorisgilden heeft sinds 15 juni de grootste koning van alle aangesloten gilden. Edd%' Geets, 1 meter en 94 cm. schutter, zal samen mnet hoofdman Cor Van Gils de leiding nemen over deze gilde, het Nederlandse buitenbeentje binnen de Belgische Hoge Gilderaad. Jan Hoet, die als uittredende koning drie voorkeurschoten kreeg, maakte daar geen gebruik van en liet daardoor duidelijk merken dat hij geen kandidaat meer was voor een nieuwe ambtstermijn van zes jaar. Dan kwamen de andere gildebroeders aan de beurt. Verschillende onder hen, zoals Dirk Jansen, Gert en Koen Brosens, Fons Spaepen en oud-kastelijn Gust Snoevs konden de vogel raken, maar die stond i'eel te vast op de bijna 14 meter hoge staande wip. Na bijna twee uur wedstrijd besliste de hoofdman om de vogel wat losser op de wip te zetten. Even later trof Eddv Geets goed raak en viel de trofee met een doffe knal naar beneden. Was Eddv de enige kandidaat of haalde hij voordeel uit zijn lengte. Hij staat, ten opzichte van sommige van zijn collega schutters, een halve meter dichter bij de vogel. Misschien moet hij, binnen zes jaar, wel op zijn knieën gaan Zitten. Dat zien we dan wel weer. Hoe dan ook, "Lang leve Eddy de Grote".

KE


Jji I,2 JC] LJ'i'

kJI 1

SPORT Kinderen 1000 meter

Jan Hendrickx ongenaakbaar in 4de Kapellekensloop

meisjes 1. Veerle Hens; 2. Wendy Brosens: 3. Sofie Kenis; 4. Brihe Van Bavel; 5. Leen Bastiaansen.

Een 150-tal joggers en wedstrijdlopers haalden hun rugnummer af voor een avondlijk tochtje langs de Minderhoutse Beemden en dit onder een stralende zon die voor sommigen wel iets teveel kracht tentoon spreidde. Dit alles kon Jan Hendrickx uit Hoogstraten niet deren. Hij domineerde van begin tot einde en zette een meer dan behoorlijke tijd neer. Patrick Seghers uit Brecht bleef het langst in het zog van de latere winnaar maar verloor tenslotte toch nog ongeveer anderhalve minuut. Een aangename wedstrijd voor lopers en toeschouwers, met daarbij een Organisatie die duidelijk de kinderschoenen ontgroeid is.

De uitslagen tijd 01:08:23 01:09:40 01:15:44 01:17:02 01:18:56 01:19:06 01:19:34 01:20:57 01:22:03 01:23:18

deelnemer Jan Hendrickx Patrick Seghers Eddy Oomen Rudy Verheyen Danny Van Daele Jan Adams Van der Bleeken Jos Braspenning Ronny Naessens Dirk Van Dun

Kinderen 500m 7-8 jaar meisjes 1. Joke Michielsen; 2. Lies Joosen; 3. Mieke Van Den Braecke; 4. Sanne Van der Bruggen; 5. Lien RoeIen. jongens 1. Kurt Aerts; 2. Yanick Bertels; 3. Frank Van Oers; 4. Bart Van Loon; 5. Niels Jochems.

Kleuters 100 meter jongens

Senioren: 21 km plaats

jongens 1. Pieter Peeraer; 2. Ben Hens; 3. Dieter Donckers: 4. Perry Dc Graaf: 5. Jeroen Swolfs.

woonplaats Hoogstraten Brecht Hoogstraten Hoogstraten Wakken Minderhout Berendrecht Hoogstraten Wakken Rijkevorsel

1. Dieter Van den Bergh; 2. Joeri Adams; 3. Tom Van Den Bogaerd; 4. Thomas Quirijnen; 5. Wouter Godrie.

Kleuters 100 meter meisjes 1. Erik Van der Bruggen; 2. Lotte Van Gils; 3. Jens Jochems; 4. Boit Kiona; 5. Lin Anthonissen.0

Veteranen: 21 km plaats

tijd 01:12:23 01:16:36 01:17:35 01:18:44 01:19: 13 01:19:16 01:20:01 01:20:42 01:22:59 01:23:24

deelnemer Jos Beyens Jef Van Dijck Tony De Puysseleir Guido Everaert RenĂŠ Lauwers PaulFocquier Frans Onincx Jan Vermeiren Louis Onincx Maurice Schellens

woonplaats Vosselaar St Lenaerts St Job l-Ioogstraten Aartselaar Merksem Wuustwezel Minderhout St Lenaerts Booischot

deelnemer B. Benraddoc T. Van Hoyclonck J. Strobbe A. Van Baden M. Van Loon G. Henderickx J. Geerts H. Sanders 0. Bayens L. Coertjens

woonplaats Beerse Essen Ekeren Geel Essen Meerle Minderhout Essen Baarle-Hertog Oud-Turnhout

10,5 kin plaats 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

tijd 00:37:10 00:37:3 1 00:39:32 00:41:00 00:41:12 00:42: IS 00:42:30 00:42:52 00:43:14 00:43:43

5 km plaats

40

tijd 00:17:54 00:19:22 00:19:24 00:19:38 00:19:55 00:20:59 00:21:05 00:22:01 00:22:04 00:22:42

deelnemer Steven Vermeiren Roger Van der Biesen Roger Blankers Herman Van Bergen Maarten Peeraer Kurt Aerts Steven Daems Wim Bevers Axel Aerts Edward Blommaert

woonplaats Minderhout Zoersel Borgerhout Meer Hoogstraten Minderhout Minderhout Hoogstraten Minderhout Hoogstraten

e. t t~ INTERIEURADVIES & UITVOERING

DECORA TIE RESTAURATIE Raamgarnering Vloerbe kleding Schilderwerken H.Bloedlaan 2 7 7 - 2 7 9 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314 52 78 - Fax 03/314 88 02 22b


Zuiderse toestanden op de Vrijheid Zelden zoveel volk waargenomen op de Hoogstraatsejaarmarkt en zonder twijfel had de stratenloop daar heel wat mee te maken. Een wiegencle mensenzee drukte zich tussen de kraampjes en de Hoogstraatse horeca deinde met de breedste glimlach en wrijvende handen lustig nice. De warmste avond van het seizoen zonder twijfel en geen enkel terrasstoeltje bleef onbezet. Een ballenregen vanop de toren en een spetterend vuurwerk besloot een schitterende avond, maar de feestelijkheden duurden wel voort tot in de zeer vroege uurtjes. Er werd nog gelopen ook in deze drukkende hitte en zo'n vierhonderd deelnemers namen de start. Het was uiteindelijk Theo Van den Abeele uit Hingene die zich de sterkste toonde voor de Nederlander John Vermeulen en Toon Heeren uit Wuustwezel. Guy Hendrickx uit Meerle en broer Jan uit Hoogstraten waren de beste lokale atleten. Roger Hendrickx uit Arendonk toonde zich de fitste bij de veteranen voor Tony Goovaerts uit Grobbendonk en Paul Smet uit Beveren. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Annick Beckers uit Kasterlee en zij eindigde voor Annie Vandenabeele uit Ekeren, Martine Persoons uit Hoogstraten en Carine Jochems uit Rijkevorsel.

BEGRAFENISSEN

JORIS K

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

Lezers schrijven Mijnheer cle Hoofdredakteur, ln het vorig nummer van de Hoogstraatse Maand, welbepaald op blz.8 in de rubriek Vanuit het stadhuis (laatste alinea) heeft de zetduivel toch wel erg toegeslagen, of werden de berekeningen met de natte vinger gemaakt. In de begroting 1996 van de stad Hoogstraten staat 1 opcentiem onroerende voorheffing gelijk aan 117.174 BF, en niet aan 51 opcentiemen. Bovendien is, nog volgens diezelfde begroting. 1% op de personenbelasting niet gelijk aan 2,3 miljoen, maar wel ongeveer gelijk aan 12,3 miljoen. Wanneer men de mensen bestookt met zoveel cijfers als in die rubriek, kan men niet voorzichtig genoeg zijn. Warre Palmans.

am

Frans Runihouts op het Looi in Meer heelt gelukkig elk jaar meerdere nesten Bocrenzva1uw. Hij is er ook terecht fier op, want hij is iemand die van deze beestjes geniet. Ze komen elk jaar terug uit het verre Afrika om zijn stallen de koloniseren. Ze hebben het zo naar hun zin dat er telkens meer nesten uitgebroed worden. Weet ci zwaluwen houden? Ziehier dan de telefoonnummers om ze te melden.

Zij kunnen gemeld worden op 315.90.40, 314.60.14 en 314.67.25.

Theo Van LIe,, Abeele trotseerde de hitte en de overige 400 deelnemers en werd voor de derde keer winnaar van de Hoogstraarse straten loop.

mi, 00 GARAGE HOGA B.V.BUA. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

Volgende gegevens proberen we te noteren: • aantal nesten *boerenzwaluw (binnen in stallen) ofhuiszwaluw (meestal buiten tegen dakrand). • adres van vindplaats * zij kwamen hier vorig jaar ook zwaluwen voor? Hoeveel? zijn de nesten veilig. M.A. (De Markvallei, Wielewaal-afdeling Hoogstraten-Rijkei'orsel)

[E7

mode voor jong en oud. klassiek opentot in de betere merken en oab are prijs. (ook in grote maten). Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

N DER SLUIS MODE

Na:sau

5 uur.

:::::

.

29

41


Cahier De Brouillon 4

Fusieswing 'Eirbisseme, wie koopt er m'n eirbisseme?', loop ik al de ganse dag te zingen (zeg maar brullen). De buren zuilen wel denken, maar 't kan me niet schelen. De Spilzakken-CD draait op deze zomerse namiddag op de achtergrond. Het doet me terugdenken aan jaren geleden. Met een pickup (hoe schrijf je dat eigenlijk? Bestaat het woord nog in de nieuwe spelling? Of moet het toch platenspeler zijn?) de singles van de Spilzakken draaien tot vervelens toe. De verkoop van hun digitale schijfje is een succes. Pure Hoogstraatse nostalgie bestaat dus nog.

Nostalgie Terug naar de roots, lijkt weide nieuwe festivalgedachte. Nationaal bekeken blijven er enkele grote (zoals onder andere onze eigen Antilliaanse Feesten) en dc vele kleintjes worden weer terug kleinschaliger aangepakt. Eén van die blijvers is Moskes. Ooit nog met redelijk grote namen, wordt dit jaar geopteerd voor pure gezelligheid, spontaniteit en vooral goede muziek in een ongedwongen omgeving. Grote namen op de affiche is nog geen garantie voor veel volk. Gratis inkom misschien al meer. Moskes Rock '96gaat van start zaterdag 13juli met de bluesformatie The Vipers. De twee zondagen staan er telkens twee groepen geprogrammeerd. Zondag 14juli zijn dat M.T. Bottles en coverrockgroep Most Wanted. Dinsdag 16 juli is de enige muzikale Kermisweekdag. Omstreeks half tien is er een optreden van Van Brenghe. Het tweede weekend wordt ingezet met op zaterdagavond vanaf half tien Get Layed. Zondag 21juli wordt zeker de plezantste dag. Niet alleen omdat we dan onze nationale feestdag vieren. De rockabillygroep De Tekenen en tex-mex formatie Starship Vrasene moeten voor de ambiance-afsluiter zorgen voor Moskes Rock '96 op de Belgisch-Nederlandse grens in Meersel-Dreef. De inkom voor al deze optredens is gratis en vergeet ook niet dat op Moskes je pint uit een glas (en dus niet uit een plastic bekertje) kan gedronken worden. Ook dat is gezelligheid!

42

Achter de gevel van de Vri1he,d 84 hecO zich al heel wat afgespeeld. Dit jaar valt er ook weer van alles te vieren bij de Cahier De Brouillon. Vandaar het feestweekend van 19, 20 en 21juli. Vrijdag 19juli wordt het - nu al legendarische - Cahierweekend geopend door Feed, een jong Belgisch gezelschap dat kiest voor recht-voorde-raapse metal. Eén van hun leden is exChannel Zero (Belgiës metalhoop in bange dagen). Dc moderne dubreggae, al dan niet beïnvloed door trance, ambient of techno, doet het goed. Denk maar aan het succes van onder andere Zion Train en The Asian Dub Foundation. In Turnhout hebben ze dat begrepen, en vandaar dat DUB-tales al een tijdje op de diverse podia actief zijn. Zaterdag 20juli is dat dat van Cahier De Brouillon. Naast deze muzikale' acts zijn er nog een aantal nevenactiviteiten, zoals kruisboogschieten (zaterdagnamiddag 20juli) in het Minderhoutse gildenhuis. Zondagnamiddag is er een uitstap naar de Galderse Meren, voor een zwempartijtje en een spelletje strandpetanque. De toegangsprijs voor het muzikale gebeuren bedraagt steeds 150 frank of 8 gulden. Noteer alvast in uw agenda meer Cahier-feestgedruis: vrijdag 2augustus (onder voorbehoud) Jonathan Richman. Wat zeker en vast doorgaat is de Feestmaand 15 jaar Cahier. Met op vrijdag 6 september Ska'd For Life (ska uit de UK). Zaterdag 7 september wordt de Vlaamse punk weer tot leven gebracht door Ludo Mariman (nog te zien op Kroeg & Blues) samen met The Kids. Vrijdag 13 september is er een heuse danceparty met een vrouwelijke DJ, namelijk Saskia. Zaterdag 14 september zijn opa en oma ook welkom voor De Heideroosjes. Hou er wel rekening mee dat deze Nederlanders pure punk brengen en geen schlagers. Het voorprogramma is in handen van Paint Your Grandmama Pink. Ooit nog Vlaanderens hoop in bange dagen Red Zebra komt naar Hoogstraten op zaterdag 21 september. Niet te missen voor al wie 'niet kan leven in een living room'. Zaterdag 28 september wordt het feestgedruis afgesloten met nogmaals de Nederlandse punk van The Undeclinable Ambuscade en onze landgenoten van Constraint. Vrijdag 20 of 27 september is het de beurt aan Wake Ooloo met Glenn Mercer en Dave Weckermann van The Feelies. Meer info volgt nog. Alvast niet vergeten: er zal een passe-partout verkocht

Algemene Bouwonderneming

/RAATS MARCEL Vogelhofstsraat 6 Tel: 03/314.32.24. Autotel:01 7/16.92.80.

2323 Wortel Fax:03/31 4.11.24.

r[? T7 LASERSHOW - HOOGSTRATEN

worden aan de luttele prijs van 500 frank. Hiermee kan je tijdens de optredens in de maand september binnen.

Alvast te noteren Vorige maand hadden we het al over Benelietpop in Wuustwezel. De Raggende Manne waren door de boekingsagent dubbel geboekt. Spijtig voor Benefietpop, zij het niet dat The Belgian Associality als alternatief werd aangeboden. Organisator Wilfried van Hasselt moest geen twee keer nadenken om ja te zeggen. Ook al gehoord op de radio? De Opera' is de nieuwste single van La Cuenta (uit Merksplas/ Turnhout). Een oud nummer van The Dizzy Man Band werd voorzien van een Nederlandstalige tekst door zanger Bart Peeters. Begrijpen wie begrijpen kan!?

ish WONINGBOU BVBA

'

03/315.87.14

143


FUSIES WING

Akkerpop? en Antilliaanse Feesten Akkerpup? en Antilliaanse Feesten zorgen voor uw gezellige weekends in augustus. Akkerpop? blijft de formule van vorig jaar hanteren: in de namiddag komt het lokale jonge geweld aan bod. Namen noemen kan: E2, Fizgig, Unsure en Q-Garden. Vanaf vier uur komen een aantal nationale en internationale helden aan bod: Crazebonde (B), Oudekerk Kaffers (NL). Backfire (NL), Underdog!? (B), Def Real (NL) en als topper Ryker's uit Duitsland. Dit alles zondag 18 augustus aan het Klooster in Meer. Een week voordien zijn er voor de veertiende keer de Antilliaanse Feesten, het Caribbean Music Festival bij uitstek. Maar liefst negen groepen komen uit de Cara誰bische regio: Cuha, Colombia en de Dominikaanse Republiek die telkens twee absolute toppers leveren, met Grupo Niche als uitschieter. De vroege bezoekers worden extra verwend met sterke openers: soca op vrijdag en modern Cubaans geweld op zaterdag. Nieuw vanaf dit jaar: het tweede podium is ook indoor, net zoals het hoofdpodium. E-mail-adres: carib.festivalainnet.be of dc URL-homepage: www.innet.be/caribfestival . Meer info over de feesten van 9 en 10augustus in de volgende Maand.

Amnesty International

't

SCHRUFAVOND Donderdag 11 juli

in De Gelmel Hoogstraten

Garage Luc RyverS

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) MEERSEWEG 97 TeI.03/315 90 90 - Fax.03/315 8901 - GSM075/434404

't , ..

1,11

43


FUSIES WING

13, 14 en 15 juli: Wortelse kermismuziek

u

A1t,k VI ,'.ha11 Bi,u/

The Seat Sniffers

Dit jaar pakt jeugdhuis 't Slot weer uit met 3 dagen rock ter gelegenheid van de kermis. In de steeds groener wordende 'Boomkes' kan u ook nu weer terecht voor boeiende muziek met het accent op ambiance. Bovendien zijn deze optredens gratis toegankelijk wat een extra reden is om deze drie dagen eens naar Wortel te trekken! Nu nog enige tropische zomeravonden zoals vorig jaar en WK'96 wordt opnieuw plezant. Zaterdag 13juli wordt de kermis ingezet door de Leuvense groep Trip Tych die onlangs een CD opnam in de studio's van Patrick De Labie in Wernhout. Hun muziek laat sterke invloeden horen van H端sker D端: stevige gitaarmuziek op de scheiding met melodieuze powerpop. The Diii Brothers zijn er dit jaar opnieuw bij. Hun aanstekelijke skamuziek met een twist, aangevuld met reggae en afrogetinte nummers is de ideale feest- en dus ook kermismuziek. Vorig jaar stond het plancheeke bomvol swingers dus dat zal ook dit jaar wel lukken. Deze 'witte' skabrothers werken momenteel aan de voorbereidingen van CD-opnarnen. Hun klanken zullen dan ook binnenkort in menige huiskamer rondschallen. Zondag 14 juli belooft alweer een boeiende avond te worden met Mercelis. De groep rond songschrijver-groepsleider Jef Mercelis bracht in het voorjaar een sterke CD uit op het Durecolabel: 'The hopes and dreams of a drunk punk' die diverse stijlen bevat. Melodieuze rock met veel seventies-invloeden zou een omschrijving kunnen zijn. Jef Mercelis verbaasde de jury al in '92 met zijn solo-optreden in Humo's Rockrallyfinale. De vier jaar nadien gebruikte hij om nummers te schrijven en ze te laten rijpen. Ook de andere groepsleden hebben Jef veel geleerd en zijn manier van denken en muziekmaken be誰nvloed. Tweede groep die avond is de Mark Marshali Band (onlangs nog te horen tijdens Kroeg en Blues). Mark Marshall speelde in een ver verleden nog gitaar bij The Scabs en toerde daarna jaren rond met The Fabulous Bluesbreakers. 44

Nadien volgden talrijke solo-optredens in de bluesklubs van Duitsland, Nederland, Frankrijk en Spanje. Terug in Belgi谷 startte hij een eigen band met Rik Voikaerts (drums, ex-Big Bill) en Henk Boudelink op bas. Het resultaat is rauwe, gloedvolle rythm 'n blues, kortom alweer ideale kermismuziek. Maandag 15 juli is de laatste van deze driedaagse en alweer een boeiende avond. U heeft alle reden om vroeg naar Wortel te trekken want The Seatsniffers zetten het avondje in met energieke muziek die aanknoopt bij Barrence Whitfield and The Savages, The Blasters en Los Lobos. Unisono Baritonsax-gitaarrifs en korte

heftige nummers typeren het geluid. De groepsleden zijn ervaren muzikanten en de groep speelde al op diverse festivals. Dit jaar spelen ze ook op het R&B festival in Peer, maar dus nu al in Wortel. De kermis wordt afgesloten door de ouwe rotten vanDesperated Company die, met hun stevige pop- en rockrepertoire, al jaren hun vaste waarde bewezen hebben op diverse podia. Wie nu nog niet overtuigd is van de Wortelkermiskwaliteit houdt wellicht alleen van opera en belcanto. (JOM)


FUSIES WING

Ongevallen

Indien u van romantische komedies á la 'Four Weddings and a Funeral' en 'Nine Months' houdt, dan moet u vast en zeker JACK & SARAH gaan bekijken. Omdat de personages in deze Britse prent heel herkenbaar zijn, is 'Jack & Sarah' (gelukkig!) geen stereotiepe Hollywood-formule. Als de vrouw van Jack sterft tijdens de bevalling van hun eerste kindje, blijft deze ambitieuze yuppie alleen achter met zijn pasgeboren dochtertje Sarah. Dit tragisch voorval zal heel het leven van Jack veranderen omdat hij nu zelf voor de opvoeding van de baby moet instaan. Een flinke dosis humor, sluimerende romantiek en een optimistische levensles maken van 'Jack & Sarah' een aanrader. THE BIRDCAGE, een Hollywood-remake van het 28-jaar oude Franse 'La cage aux folles' zorgt eveneens voor een flinke dosis humor. De confrontatie tussen een stel als hetero's vermomde homo's en een nietsvermoedend echtpaar leidt tot heel wat grappige situaties. Demi Moorc speelt de hoofdrol in de spannende thriller THE JUROR. Een kunstenares (Moore), die jurylid wordt in een proces tegen een maffiakopstuk, wordt bedreigd door een psychopatische huurmoordenaar (Alec Baidwin) van de Italiaanse misdaadorganisatie Deze dreigt ermee haar zoontje om te brengen als zij er niet voor zorgt dat de beklaagde vrijuit gaat. Om op het puntje van uw stoel te zitten...

Dinsdag 21 mei om 13,30 uur botste aan het kruispunt St Lenaartseweg-Houtelweg te Hoogstraten de auto bestuurd door Frans Geens (63j). Kardinaal Cardijnstraat 2. Rijkevorsel met de auto bestuurd door Magda Horen uit Brecht. Magda Horen en de inzittende Van Weelt werden zwaar gewond bij dit ongeval. Vrijdag 24mei om 14.45 uur kwam aan het kruispunt Sirijbeekseweg - Klein Eyssel te Meerle de auto bestuurd doorMarinus Van de Berg uit Rijshergen in botsing met de auto bestuurd door Bert Nootenhooni, Oude Weg 11/4, Wortel. Er was zware schade. SENSE AND SENSIBILITY is de prachtige verfilming van het gelijknamige boek geschreven door Jane Austen in 1795. Het verhaal speelt zich af in Engeland. eind 18e eeuw. Twee van de drie dochters van de weduwe Wishwood zijn op zoek naar een man. Beide dochters worden verliefd, maar 0wee, beide mannen vertrekken om een onverklaarbare reden naar London. In een modern verhaal zouden de meisjes minstens een duidelijke verklaring vragen voor zo'n vertrek, maar in 'Sense and Sensibility' blijven de twee vertwijfeld achter. Samen met hun moeder trekken de meisjes dan toch naar de stad waar de mannen hunner dromen zijn en ze krijgen er een antwoord op hun vragen. Prachtige vertolkingen worden geleverd door o.a. Emma Thompson en Hugh Grant.

Om op de hoogte te blijven van het gehele aanbod in The Movie raadpleeg je het best De Kenpenklok op bladzijde 2. Wie rechtstreekse informatie wil, belt het nummer 314.67.90

VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook:

*

autoverhuur * tweedehands + demowagens * * carwash carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijhejd 167 Hoogstraten Tekifoon 03/314.59.66

Aan cle Schoolstraat. te Minderhout botsten dinsdag 28 mei om 9.32 uur de auto's bestuurd door Anny Aerts, Polder 6, Wor tel en Dirk De Bie Goorkensclreef 5, Minderhout. Er was stoffelijke schatte. Donderdag 6juni om 5.50 u botste aan de John Lijsenstraat te Meer de auto bestuurd door Mostafa Khales uit Wuustwezel niet de auto bestuurd door Daniël Vaii Nijnattcn uit Zundert. Deze laatste werd licht gewond. De stoffelijke schade was groot. Vrijdag 7 juni om 20.30 uur botste aan de Desmedtstraat le Minclerhout de auto bestuurd door Patrick Jochems, Burg. Jespersstraat 82, Meerle niet de auto bestuurd door Manu Romhouts, Hoge Weg 2, Minderhout. Er was lichte schade. Vrijdag 7 juni om 23.45 uur botste aan hel kruispunt Loenhoutseweg - Heuvelstraat te Hoogstraten de auto bestuurd door François Maes uit Wuustwezel niet de auto bestuurd door Patricia Van Hoovdonk uit Breda. Er was zware schade.

O,Br, garage gJ1

Dinsdag 28 mei om 8.42u botsten twee auto's aan de Gravin Elisahethlaan te Hoogstraten. Er was lichte schade. De chauffeurs waren Karel Schiffmann uit Oostenrijk en Patrick De Schepper uit Essen.

- Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelkieden,

lopers, enz.

Aan dc Hoogstraatsesteenweg te Rijkevorsel botste maandagmorgen 1 Ojuni om 1.55 uur de auto bestuurd door Sofie Stofhlen (2()0 met een personenwagen waarvan de bestuurder het hazenpad koos. Bij een latere autodiefstal-controle werd de wagen onderschept en bleek het te gaan om een auto met Poolse nummerplaat. De chauffeur is nog niet gekend. Sofie Stoflclen werd bij dit ongeval zwaar gcvond. Woensdagavond 12juni om 20.15 uur werd aan het kruispunt Lindendreef-Hoefi jzer te Hoogstraten het 8-jarige ficisertje mlie Verschueren Gelmeistraat 55, Hoogstraten licht gewond toen ze werd aangereden door een personenauto. Donderdagavond 13 juni om 19.13 uur werd hij een botsing in Meerclorp de passagierster Kristel Van den Broeck en haar baby Lyna, licht gewond.

45


AGENDA

Op stap i n Elke zondag tot oktober, ROMMELMARKT op de Dreef richting Grens, een Organisatie van de fanfare 'Voor Eer en Deugd', in Meersel-

Dreef.

BROUWERSHUIS

00

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43 Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14 u, en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf IS u.

Juli, augustus en september: VAKANTIEZOEKTOCHT. Deelnameformulier in de dienst voor Toerisme, Vrijheid in Hoogstraten. Org . KWB-Meer.

C4FrDE

1*lwi

uur: gekostumeerde spelen op het Heieinde, 17.30 uur prijsuitreiking bij de Brouwershoeve.

Juli en augustus: FIETSZOEKTOCHT, deelnameformulier bij de Dienst voor Toerisme. Vrijheid in Hoogstraten. Org . KVLV-Hoogstraten.

Vrijdag 19juli:

Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

WIELER WEDSTRIJD VWB: vanaf 18 uur aan café De Markgalm in Minderhout. CAHIER-WEEKEND met optreden FEED in CAHIER in Hoogstraten.

Zondag 30juni: PAAPGOOIEN aan de parochiezaal van Wortel. Org . KWB, inschrijven vanaf 13.30 uur.

Zaterdag 20juli:

rp, T

3-4-5-6 juli: AVOND-VIERDAAGSE inMinderhout. Org KWB

MAXBURG HEIFEESTEN in Meer, met optreden van DE WIRERI'S. MOSKES ROCK met optreden GET LAYED in café Moskes in Meersel-Dreef. CAHIER-WEEKEND met DUB-TALES op het podium en KRUISBOOGSCHIETEN in het gildehuis van Minderhout. WIELERWEDSTRIJD voor elite-beloften, om 14 uur aan café De Marckgalm in Minderhout.

HOOGSTRATEN

Zaterdag 6juli: KRUISBOOGSCHIETING (20 m) van de St. Jorisgilde, vanaf 14 uur in het lokaal in Hoogstraten. BARBECUE om 19.30 uur in de Pax, org. KWB in Hoogstraten. TE VOET NAAR SCHERPENHEUVEL, vertrek om 19 uur aan de Zaal voor Kunst en Volk in Meer.

Zondag 7juli: WIELERWEDSTRIJD Liefhebbers B.W.B., vertrek aan Zaal Victoria in Meer, om 14.30 uur. Org . Lustige Wielrijders. MEERMARKT in het teken van bier, wijn en kaas; vanaf 9 uur in de Donckstraat in Meer. Org . Dorpsraad Meer. OPEN DEUR ST. LUCIAKAPEL van 14 tot 18 uur in Meersel-Dreef. KRUISBOOGSCHIETING St. Jorisgilde, vanaf 14 uur in het lokaal aan de BrouwerijStraat in Hoogstraten.

htwrIijtzIuiz

t.

tarijÏeib 183 !ua9traten 03131466 65 1ri & 1.atijp

INTERNATIONAAL FOLKLORE-FESTIVAL, om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker in Hoogstraten.

Zaterdag 13 juli: WORTEL KERMIS met optreden TRIP TYCH en THE DILL BROTHERS in het Slot INTERNAT. FOLKLORE-FESTIVAL, om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker inHoog-

straten. MOSKES ROCK FESTIVAL met optreden THE VIPERS in café Moskes in Meersel-

Dreef. SEIZOENSCHIETING 20m, St. Jorisgilde in het lokaal aan de Brouwerijstraat in Hoogstraten, vanaf 14 uur.

Zondag 14 juli: WORTEL KERMIS met optreden MERCELIS en MARK MARSHALL BAND in het Slot MEERSEL-DREEF KERMIS 46

vzw Mussenakker Meer

\\v-i >-Tr

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich

thuis voelen! 50

MOSKES ROCKFESTIVAL met optreden M.T. BOTTLES en MOST WANTED in café Moskes in Meersel-Dreef. INTERN. FOLKLORE-FESTIVAL vanaf 14 uur op de Vrijheid in Hoogstraten. SEIZOENSCHIETING 20m van de St. Jorisgilde vanaf 10 uur in het lokaal aan de Brouwerijstraat in Hoogstraten.

Maandag 15 juli: Vrijdag 12juli:

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

RESTAURANT BRASSERIE

MEERSEL-DREEF KERMIS: straatspelen. Aanvang om 13 uur bij café Moskes, straatspelen vanaf 13 uur tot 18 uur bij en naar de diverse cafés. WORTEL KERMIS met THE SEATSNIFFERS en DESPERATED COMPANY in en aan het Slot.

Dinsdag 16 juli: MEERSEL-DREEF KERMIS: Pleinspelen. Samenkomst om 13 uur bij café De Dreef, voorstellin go thema's aan de jury, 14 tot 16.30

Al 25 jaar een oase aan de Boornkes Wortels jongerencafé zonder pretentie Open: donderdag 20.0(u). vdjdag, zalerdag(1900u) en zondag 13.3(u)

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 a., zaterdagavond vanaf 18.00 a., zondagnanuddag vanaf 14.00 zondagavond vanaf 20.00 a.

0.,

61

FRITUUR - EETHUIS

'DE EIKEN' John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 031315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

0

1—

- 21

Radio CONTINU

-

FM 103

Strijbeekseweg 25 2328 MEER LE Tel 315 79 40 - Fax 315 86 57 met regionaal, nationaal en internationaal nieuws 24 uur per dag muziek informatie von en over lokale verenigingen

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendrossuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.


AGENDA Zondag 21juli: MAXBIJRG HEIFEESTEN met RICARDO EN LOVELY (goochel- en clownact), vanaf 13.30 uur en DE TOENDRA'S vanaf 20 uur aan de Maxburgdrcef in Meer.

Open deur op het begijnhof

5cIoorifieicLssa[on Lieve De 7v(eester Lanqenberg 30 - 2323 742orte[ 03/ 314.5515

¶Enk.ç(o' afsproak Ook, fi(i 81 tfiuis

Zaterdag 27juli: OPEN ZOMERTOERNOOI TENNIS tot zondag 4 augustus in de Tennisclub aan de Kathelijnestraat 70 in Hoogstraten. WIELERWEDSTRIJD JUNIORS-NIEUWELINGEN vanaf 14 uur aan café De Marckgalm

in Minderhout. TREKKER-TREK niet bal 'NACHT VAN DE SOOI' (dj M. Stoffels). vanaf 20 uur op Beek in

Meer. FANFARE St. Cecilia treedt op vanaf 20.30 uur op het Gemeenteplein in Meerle.

ure

gefaatsverzorging . (anicure . Ontfiaringen - 7I'fa4iliffage

Op zondag 30 juni organiseert Het Conjaarlijkse opendeurdag. Voor de vent inwoners van Hoogstraten is dit ecn enige en allicht ook de laatste kans om een aantal van de hegijnhofhuisjes te bezoeken want precies 110 dagen later, op 18 oktober 1996, moeten alle restauratiewerken uitgevoerd zijn. Op 29 juni 1992 werd het hegijnhof aan Het Convent toegewezen. De raad nam deze beslissing bijna unaniem, ook al Iwijfelden veel raadsleden én de man in de straat aan de haalbaarheid van het project. Nu, vier jaar later, zijn er al 16 woningen gerestaureerd en op 18 oktober moeten de restauraticwerkcn van alle huizen uitgevoerd zijn. Een aantal van deze nog niet bewoonde maar bijna afgewerkte huizen worden op zondag 30 juni voor het publiek opengesteld.

141

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

Zondag 28juli:

De Hoogstraatse Maand

TREKKER-TREK WEDSTRIJDEN, vanaf 10 uur op Beek in Meer. TWEELANDENTOCHT van de Wielertoeristen, vertrek tussen 8 en 10uur aan café De

Gelmel in Hoogstraten. CAFÉ DISCOBAR

ResiasIr1ust

-

De Douanier

'T FRTU1N

i Iii carte

In de nacht van vrijdag op zaterdag 25 mei werd het 300 jaar oude Mariabeeld "De bedrukte Moeder" gestolen uit de kapel op het begijnhof. Begin mei werd de hele kapel nog opgepoetst en binnen enkele weken zouden de restauratiewerken starten. In een poging om het beeld alsnog terug te vinden verspreidt de vzw deze foto en een beschrijving van het beeld in kringen van kunst/zondelaars en verzamelaars.

Strijbe:k16

Meerdorp 13

2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

Meerle 52

Tel.

031315.91.07

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL

Hetcafé voor jongeren met het hart bij muziek.

41c~, ,

aanhuisbestelling dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur. Woensdag gesloten.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenbarg 14 - 2323 Hoogslraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

1

Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64 -

161

De

Hoogstraatse Maand —

1 1 1 1 1

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

— — — — — — — — — — — — — — — —

_

PAUL VORISISELMANS HOOGSTRAATS UiT LAAT BANDEN SERVICE ,

BANDEN VEL GEN UITLATEN SCHOKDEM PERS TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING —

-

1

CARqAWAKSH HINNENBOOMSTRAAT

Hinnenboomstraat 1E 2320 Hoogstraten TeL: 031314 8157 —

.............................

47


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten 031314.32.11

314.42.43

WACHTDIENSTEN

LAURIJSSEN JEF

7~HUISARTSEN

DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN 2322 Minderhout Desmedtstraat 36

6 en 7juli: DR. HIIJ)L BASTIAENS, Meerleseweg 24-A, Meer, tel. 315.85.11

-

Tel. 03/314.54.50

75

13 en 14juli:DR. LUC VLOEMANS, Het Lak

1,

'3'

1

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER

Hoogeind 54 Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

3, Meer, tel. 3 15.84.74.

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie!

20 en 21juli: DR. FILIP DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 3 15.84.54.

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen .

27 en 28 juli: DR. WILLEM SPAAS, LeernStraat 42-A, Hoogstraten, tel. 314.38.48.

Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 031314.42.92

JS4 7U

Ii i VO deJt

nieuw - oud - antiek (ook tafels op maat) Koekhoven 5 - Rijkevorsel Tel.: 031314.20.24

22

__

APOTHEKERS

indoor tennis squash

KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS

Vrijheid 160. Hoogstraten. tel. 3 14.60.04.

0 5

AUTOVERHUUR - NOORDERKEMPEN

03/314.31.08

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten te!. + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

t

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

48

Tennisclub de VRIJHEID vzw Aclucl,sc.çira,I 72 2320 Hoog.vt,yitct,

Van 5 tot 12 juli: APOTHEEK FRANSEN,

mobilE ~ 1 RE nt Tel.

snooker

Tot 5juli: APOTI-IEEK FAES, Mcerdorp 61, tel. 3 15.77.73.

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

St. Lenaartseweg 32 2320 H000STRATEN

-

TeL 031314.37.76

APOTHEEK Van 12 tot 19 juli: ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75. Van 19 tot 26 juli: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9. Merksplas, tel. 014/ 63 .33 .83

Zaterdagvoormiddag 20 juli: APOTHEEK ADRIAENSEN. Meerledorp46, tel. 315.73.75.

76

Van 26 juli tot 3 augustus: APOTHEEK DE MARCK, Leopoidstraat 7. Merksplas, tel. 014/ 63 .3 1.66. Zaterdagvoormiddag 27 juli: APOTHEEK LUYTEN, Mi nderhoutdorp 40, tel. 314.40.74.

Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza' s, tussendoortjes...

GELMELSTRAAT 6 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.38.11 Fax: 031314.15.03 Alle dagen open van 9 u tot 20 u Woensdag: van 9 u tot 14 u Zondag rustdag Kleine groepen 's-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes, versierd. voor vergaderingen of privé. 7w

THUIS VERPLEGING kt

WIT-GELE KRUIS, 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten: tel. 014/ 61.48.02.

3

rr2.w

v3/1323

Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS, LIEVE VAN MECHELEN (3 15.92.29) en ELS DIRKS (315.87.89) LOU VAN BOU WEL (314.41.50) en VERA HAEST (314.38.39) KRIS SAENEN (314.24.39) en MAY VAN BERGEN (3 14.30.48).

LOJ

De volgende MAAND ziet het licht op 31juli. Medewerkers, vooraleer uw koffers te pakken, leg uw kopij klaar op woensdag 17 juli. Sport- en dorpsnieuws klaar op zondag 21juli.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.