maart 1996 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD TWAALFDE JAARGANG, NR. 131 MAART 1996 PRLJS: 60 FR. AFGIFTE KANTOOR 2320 HOOGSTRATEN

Nieuwe krachtlij nen voor de tuinbouw

de h maand Jeugdveremonizen

Wijkagenten? De politie reageert

Tine Flendrickï KSJ J/Ii11(h'ill()l!t

Ronnv Van cleii A ckerveken Chiro Alee ,le

Jeugdhuizen SPITFIRE

Ludo tvîartens A'!,issenakker IVleer

Hilile Peerers Het Slot Wortel

Wim Brosens Cahier Hoogst raten

De Peperstraat Posse

en hun leefbaarheid


LUIM

TZC D LIJD "

De kleine anarchist

Het Slim Buroke vzw

Eigenlijk is het wel een hele tijd geleden dat we nog het echte werk van Het Slim Buroke onder ogen kregen. Het echte werk wil zeggen: fluxen, aktie, reaktie, verspreiding van ideeëngoed allerhande. Ook Albert vond het stilaan welletjes en bezwoer ons verleden keer zijn basiswerk, zijn 'fundamentals' te respecteren. Welaan, Albert. Iets nieuws onder de zon? Albert Vorstenbosch: Wel, iets voor de 'jonkheid' van keer. Hebt ge al gehoord van Straight Edge?

DHM: Euh. Nee. Albert Vorstenbosch: Ge moet de vinger aan de pols houden héjongen. Tommetoch! Den tijd van de Eucharistische Kruistocht is voorbij, hoor. Straight Edge zegt dat drank en drugs uit den boze zijn. En dan denken wij, oude zakken, natuurlijk direkt aan fijnhebrilde encyclopedie-studentjes. Maar dat is niet zo. Dat zijn evengoed jongens, vooral jongens, niet lang haar en immense broeken met het kruis zo ergens tussen de enkels. Kortom, een volkske met 'guts'. Kerels naar mijn hart. Maar zoals veel strekkingen is Straight Edge binnenkort alweer 'out'. Te soft. Maar de 'goeroe' van 't Schoorbeek heeft alweer wat nieuws in petto. Pump Edge!

DHM: Albert Vorstenbosch:

Drie vaststellingen. Eén: De jeugd zoekt een eigen identiteit. Twee: De meeste fietsbanden staan te plat, vooral van de meisjes. Diie: Er staan teveel auto's geparkeerd met hun snuit over het fietspad. En flux! Pump Edge is geboren! Het geheim zit hem in het kleine pompdarmpje. Wat het knipnies is voor de 'copkiller' dat is de 'bi-darm' voor de ware Pump Edger. Het darmpje past met de ene zijde op de 'soepap' van een autoband en aan de andere kant op de fietsband. En wanneer de Pump Edger een auto meer dan 20% over het fietspad geparkeerd ziet staan, neemt hij het recht in eigen hand. Dan pompt hij zijn band op met lucht uit de autoband.

DHM: Hoe ziet de 'hardcore' Pump Edger er uit? Albert Vorstenbosch: Achterovergekamd haar, om goed zicht te houden. Spannende broek, om snel met de fiets te kunnen vluchten. En altijd keiharde fietsbanden natuurlijk. Als twee Pump Edgers elkaar tegenkomen, nijpen ze eens 'cool' in elkaars banden en neuzelen ze iets van: Nice an' Hard, Man! Hun overwinning op het establishment. En dan kletsen ze in elkaars handen.

DHM: Goed, Albert, gij kunt nu wel zoiets bedenken. Maar daarom volgt de jeugd dat boerke van 't Schoorbeek nog niet, hé. Zij moeten grote voorbeelden hebben, vedetten. Albert Vorstenbosch: Maar die zijn er zat, jongen. Ik steek alleen de lont maar aan. Het kruitvat is latent aanwezig. De Pump sluiniert al jaren. Jan van ons Lea heeft eens uitgezocht wat er aan Pumpmuziek voorhanden is. Ge valt gewoon achterover. Het is een wonder dat het nog niet losgebarsten is. The Pump (Riot), Pump it up (Elvis Costello), Pump Pump

DHM: Dat mag toch niet! Albert Vorstenbosch: Hoe, dat mag niet. Lucht is toch van iedereen zeker. En daarbij, parkeren op het fietspad mag ook niet. Dat de jonkheid maar eens opkomt voor zichzelf. Ge moet al blij zijn dat ze de cops niet killen! Of moeten ze aan de drugs? Ln jonge

J)1I))//)

edger

S1(IUT

toe.

(Snoop Doggy Dog). Pump it back (Jodici), 3-2-1 Pump (Redhead Ringpin & the FBI), Pump it nice an' hard (Icy Blu), Pump (Sugarcubes), Hand on the Pump (Cypress Hill), Pump it Black (Rolling Stones)...

DHM: Ho, ho, Albert. PAINT it, Black... Albert Vorstenbosch: Just testing, man. Ik wil maar zeggen. de Pump-rage staat op openbarsten. Maar 'gullie' van De Hoogstraatse Maand hebt daar niet genoeg oog voor. Gouden bruiloft te Meerle, Tinnen schotels voor de schutters, Kerstboomverbrandingen... En achter uw gat staat de jeugd, met ballen aan hun lijf, uwen band leeg te pompen. En dan niompelt ge zoiets van: De jeugd van tegenwoordig toch, hé. Maar Alberke van 't Schoorbeek, die heeft het wel in 't snuitje!•


Jeugd in de Maand 'Waar zitten ze dan wél, die meisjes?' Er roert wat binnen het Hoogstraatse jeugdwerk. In de vorige Maand kon u al lezen dat de jeugdhuizen niet te spreken zijn over de behandeling door het Hoogstraatse schepencollege. DHM zette zes bestuursleden van de Hoogstraatse jeugdhuizen en drie jeugdverenigingen rond de tafel. Uiterste bovengrens: 30 jaar. De 'oudere jongeren' van Cahier en de Mussenakker vielen dus meteen uit de boot. Om nog maar te zwijgen over de voorzitter van het Slot, die dit jaar zijn halve eeuwfeest viert. Aan de orde waren de werking, de verhouding jongens/meisjes, de financiering en de K van 'katholiek' of 'kristelijk'. Paul Kox (KLJ Meersel-Dreef): KLJ Dreef is een kleine vereniging, misschien wel de kleinste van de fusie. We hebben tnomenteel een 30-tal leden, waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen jongens en meisjes, en tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Ons voornaamste probleem is dat we geen eigen lokaal hebben. Toch een vereiste voor een nornhrlc s erk inn, en ook hcIin ri voor de ideuti teit van eens er . eniging. .luii. ren zullen jij, gemakkelijki.r vereenzelvici. II met de vereni ging. als te ei.' vaste terechtkimnen een poster aan demuurhannen f of een eigen r,tdiootje zetten. Ernjn momen1') teel contacte mei de liters over ccii lokaal, en sse hopen dal er iets uit de bus komt. Onze sverking is vooral gericht op ontspanning. Af en toe proberen we ook wel vormingsactis tellen op te zetten, maar dat lukt niet altijd. Ik ben pastoraal begeleider, mijn taak is min of meer vergelijkbaar niet die van de proost vroeger. Een bemiddelaar, die bijvoorbeeld de plooien in het bestuur moet gladstrijken en de verhouding tussen de vereniging en de dorpsgemeenschap mee regelen, contacten met de ouders. Als je voorlopers als de BJB meetelt, bestaat de KLJ op Dreef 65 tot 70jaar, schat ik. Een jaar of 15 geleden bestond naast de KLJ op Dreef ook nog een jongens- en een meisjeschiro, allebei goed voor een 110-tal leden. Door het bouwbeleid in de gemeente is dat ondertussen allemaal verdwenen. Dreef heeft heel lang op een verkaveling moeten wachten, terwijl kapitaalkrachtige Nederlanders (die zich ttiet in de dorpsgemeenschap integreren) ondertussen alle beschikbare bouwgronden en huizen opkochten. Gevolg is dat de meeste jongeren uitwijken, zodat het geboortecijfer meteen fors zakt. De

jeugdverenigingen zijn daar, met de lagere school, de eerste slachtoffers van. Het is moeilijk een activiteit te organiseren als je een jaar hebt waarin er geen enkel kindje werd geboren. Op Dreef is dat realiteit.

Ludo Martens (Mussenakker, Meer) De Mussenakker is één van de drie jeugdhuizen in Hoogstraten. Ons publiek bestaat uil mensen van 1-415 jaar tol 'oudcrc jonc ren' clie zich toçh nog .steerl Jong blijven voelen. Op dit moment hehhen we een 80tal leden. Onze werking is heel divers. Enerzijds houden jongeren het café draaiende, waar ze tappen, kuisen en optredens organiseren. Daarnaast organiseren we ook elk jaar het Akkerpop-festival. Verder hebben we ook twee sportploegen: een voetbal- en een volleybalploeg. Onze bezoekers komen vooral uit Meer en Meersel-Dreef. Met een beetje geluk bestaan we binnen twee jaar vij fentwintigjaar.. Ons grootste probleem is het gebouw waarin we onderdak hebben gevonden. Het gebouw is in niet al te beste staat. We zitten een beetje in een vicieuze cirkel: de eigenaar wil er geen geld insteken omdat we te weinig huur opbrengen. En als er verbouwd zou worden, dan gaat de huur ook meteen de hoogte in, zodat we min of meer geblokkeerd zitten.

Hild Peeters (Slot, Wortel) Ons jeugdhuis heeft momenteel een 150-tal leden, die wel niet allemaal even actief zijn. Ik schat dat ongeveer een vijftigtal echt heel actief is. De voorbije anderhalf jaar hebben heel veel jongeren de weg naar het Slot gevonden, die ook actief aan de werking deelnemen. De meest van

onze leden komen ook uit Wortel zelf. De jongeren kunnen bij Ons meteen terecht bij het jeugdcomité. Dat Comité kan voorstellen formuleren die het bestuur wel eerst moet goedkeu- ren. Ik ben secretaris van het en bestuur voorzitter van het jeugdeornité, een beetje de schakel tussen de twee. Voor best iiui'sleden bestaat een minimum leeftijd van 18 jaar, er is een heel goeie doorstroming van jeugdcomité naar bestuur. Naast de uitbating van het café heb je tal van clubs, waar vaak vooral mensen lid van zijn die nu wat ouder zijn (we bestaan dan ook al meer dan 25 jaar) maar indertijd erg actief waren binnen het Slot: de fotoclub, de wijnclub, tot voor kort ook de computerclub, volleybalclub en een visclub.

i.

Ronny van den Ackerveken (Chiro St.-Jan Meerle) In Meerle heb je twee Chiro-verenigingen: St.Lutgart voor meisjes, en onze vereniging voor jongens. De eerste bestaat 27 jaar, de onze 39 jaar. Onze twee verenigingen hebben een betrekkelijk gescheiden werking, alleen als er activiteiten zijn als kermis of barbecuc

Wim Brosens (Cahier de Brouillon, Hoogstraten) In september van dit jaar bestaat de Cahier 15 jaar. Wij zijn vooral een jongerencafé, een vzw die een café uitbaat. We richten ons vooral op de muziek die de jeugd bezighoudt. Gevolg daarvan is onder meer dat we veel optredens organi-


JEUGD IN DE MAAND seren. De vergadei structuur heeli twee poten. enerzijds heb je 'Centraal'. zeg maar hct dagelijkse bestuur van dc Cahicr. de uitvoerende macht. Daarnaast heb je 'Doremi', de werkgroep die instaat voor de ni.airn1k

en één keer per maand vergadert. Onze structuur is niet gebaseerd op die van de andere jeugdhuizen. De Cahier heeft geen leden. Het café draait volledig op vrijwilligerswerk. Dat was vooral een reactie tegen het Slot, waar de Cahier in een ver verleden van afscheurde. Naast het café hebben we nog weinig echt gestructureerde dingen. alleen nog een voetbalpioeg. We richten ons vooral op een publiek tussen 16 en 25 jaar oud. Voor het merendeel studenten uit de ruime omgeving, zeker niet in de eerste plaats uit Hoogstraten.

Tine Hendrickx (KSJ Minderhout) Wij hebben momenteel een 125-tal leden, zowel jongens en meisjes. Vanaf het derde studiejaar tot ze 16 jaar zijn kunnen de jongeren bij ons terecht voor de actieve werking. Daarna kunnen ze ofwel de leiding vervoegen. ofwel deelnemen aan de +16-werking. Drie keer per maand hebben we op zaterdagmiddag een activiteit, één keer per maand vergadert de leiding op zondagvoormiddag. De KSJ (ontstaan uit een fusie van VKSJ en KSA) bestaat een 70-tal jaren, en ontstond ut het Klein-Se-

probeer er in ieder geval wat rond te doen 01) het vlak van waardenbeleving.

Ronny van den Ackerveken: De Chiro in Meerle werd opgericht door een pater. en tien jaar geleden was er nog een pater. De christelijke waarden zijn nog wel aanwezig, maar er wordt niet meer zo sterk de nadruk op gelegd. 0 1) kamp bijvoorbeeld wordt dc traditie van bidden en misvieringen nog wel gerespecteerd. Paul Kox: Dat kan tot heel grappige toestanden leiden. Een Dreefse jeugdvereniging ging ooit op kamp in Nederland, en ze woonden ook een Eucharistieviering bij. Maar ja... wisten zij veel dat ze hij gereformeerden waren terechtgekomen. Met zijn allen zaten ze op een communie te wachten die niet kwam.

:

meneer Swaegers. Op kampen hebben we nog een mis, elk jaar een KSJ-viering.. Vooral bij dc oudere leeftijdsgroepen doen we ook vaak thema-activiteiten. Het is niet zo dat we dat nu altijd, van 's morgens tot 's avonds, meedragen, maar het is nog wel duidelijk aanwezig.

DHM: Hoe zit het met de verhouding jongens-meisjes? Ludo Martens: De Mussenakker heeft een reputatie te verdedigen van een club voor ver stokte mannelijke vrijgezellen, maar in de praktijk valt dat nogal mee. Er zijn verschillende meisjes actief. Op de bestuursvergadering zijn een twintigtal personen aanwezig, waaronder een vijftal meisjes. Opvallend is wel dat bij de taakverdeling vaak het oude rollenpatroon komt bovendrijven. Bij Akkerpop is de backstage bijvoorbeeld bijna volledig in handen van vrouwen. Ik weet niet hoe het komt - ik denk dat het bij de Cahier ook zo is - maar de meeste leidingtaken zijn toch veelal in handen van jongens.

Hild Peeters: In het Slot is de voorbije jaren nok heel wal veranderd Vroeger was je als meisje een uitzondering. Momenteel zitten er drie meisje:; in het bestuur, en binnenkort Lo men er nog twee bij. En het mag gezegd: het bestuur heeft nog nooit zo goed gedraaid als nu. Binnen het bestuur zijn de secretaris en de twee kassiers vrouwelijk. Er komen wel nog altijd [neer jongens dan meisjes. Hoe dat komt weet ik zo direct niet. Misschien omdat er meerjongens zijn dan meisjes in Wortel?

meisjes een vrijer hebben, dan blijven die thuis. Terwijl jongens langer moeten blijven jagen... (gelach)

DHM: Statistisch gezien klopt dat toch niet: als een meisje met haar vrijer thuiszit, zit ook die vrijer voor de tv. Wim Brosens: Toch gaan er meerjongens uit

Heel warjongeren sparen elk jaar tijd noch moeite om het Akkerpop-festival, in organisatie van de Mussenakker, tot een goed einde te brengen. Het opstellen van de tenten hoort daar ook bij. Ondanks dat feit dat het Akkerpop-festival voor 100% voldoet aan de criteria om projectsubsidies te krijgen, werd de aanvraag voor subsidiëring geschrapt door de gein eenteraad, zonder enige uitleg daarover te geten. Cahier staan vooriedereen open, maar er komen geen meisjes. Ze werken wel nice, ze tappen, ze doen vanalles... Maar vergaderen, nee. Hoe het komt? Ik weet het niet zo direct. Misschien tjidut liet ccii eLlite vi ieiideiiUub is, dat veigadeigi oelije... of uiiidat de vei gaderingen n un8 rliiren 0p sirijlagaviin(l SOmS 1(11 1 (1f? uur.

Ludo Martens: Amai. En ik dacht dat wij lange vergaderingen hadden.

Tine Hendrickx: Bij dejongsten hebben we het laatste jaar wel heel wat meer meisjes dan jongens. Maar jongens moeten op zaterdag namiddag vaak gaan voetballen. misschien heeft dat er wel iets mee te maken. Bij de leiding zijn er dan weer meer jongens dan meisjes. We hebben, denk ik, een vijftal meisjes in de leiding. Naarmate ze ouder worden haken meisjes sneller af.

Ludo Martens: Dus daar zitten ze ook al niet. Maar waar zitten ze dan wel, de meisjes? (algemene hilariteit)

Wim Brosens: Ergens moet er een lustoord zijn.. (gelach)

dan meisjes.

Paul Kox: Bij de KLJ wordt die band met de

Hild Peeters: Worden meisjes dan strakker

Kerk, en zelfs met de CVP, door het hoofdbestuur gehandhaafd. Op Dreef proberen we dat concreet te vertalen naar het meegeven van bepaalde waarden. Wat die K concreet voor de jongeren zelf betekent, is moeilijk te zeggen. Ik

gehouden?

4

Jw

Tine Hendrickx: Wij hebben nog een proost,

Wim Brosens: Jongens gaan meer uit. Als

DHM: De meeste jeugdverenigingen hebben nog allemaal een K of C in de naam. Wat betekent die christelijke inspiratie vandaag de dag concreet nog?

DHM: Hebben jullie veel contact met mekaar? Wim Brosens: Sinds we de jaarlijkse actie '3

Wim Brosens: Nee.... ik denk het niet. Maar ze zullen eerder een avondje thuisblijven. Of naar de film gaan... De vergaderingen in de

voor 11' voor 11. 11 .11 hebben opgestart, bestaat er een uitstekend contact tussen de drie jeugdhuizen.


JEUGD IN DE MAAND lijkse acties: en paaseierendag, een ouderfeest, kermisbal, kermiscafé.... Daarnaast krijgen we subsidies van de gemeente. We verhuren soms ook onze shelter. Sinds een paarjaar hebben we van de gemeente ook een lokaal in de vroegere kleuterschool ter beschikking gekregen.

Paul Kox: Het feit dat we geen eigen lokaal hebben, brengt met zich mee dat we ook weinig kosten hebben. We krijgen van de gemeente een werkingssubsidie, ik geloof 4 tot 5.000 frank per jaar. We doen daarnaast een aantal acties, zoals auto's wassen, taarten verkopen. enz. Af en toe is er ook een oudervereniging die een handje toesteekt. Momenteel is de eindjes aan mekaar knopen geen enkel probleem. Moest er een lokaal komen, dan ligt dat natuurlijk anders.

Ludo Martens: De inkomsten van de

Chiro Mee rie

Paul Kox: Sinds de oprichting van de jeugdraad is er natuurlijk ook veel meer contact tussen iedereen die in Hoogstraten met het jeugdwerk bezig is. Wat de KLJ betreft, heb je daarnaast de gewestelijke organisatie. De verschillende KLJ-verenigingen uit de streek hebben zo wel veel contact met mekaar. Buiten de jeugdraad is er echter nauwelijks contact met Chiro of KSJ. Ronny van den Ackerveken: Ook voor de Chiro bestaat er een gewestelijke structuur. Met de andere verenigingen is er betrekkelijk weinig contact. Zelfs binnen de eigen gemeente. De KLJ van Meerle komt bijvoorbeeld wel eens materiaal lenen als ze een mosselfeest hebben of zoiets, maar daar houdt het op. Er zijn wel enkele jongeren die overstappen van Chiro naar KLJ. Bij de Chiro kan je namelijk al vanafje 7de terecht, bij de KLJ pas op je 1 2de.

beleidsplan, dachten wij dat wij daar een nuttige bijdrage aan konden leveren.

Ludo Martens: De jeugdraad op zich stond ook niet echt open voor de jeugdhuizen. Vroeger was het al jeugdverenigingen wat de klok sloeg. Ik ga er al een hele tijd naartoe, en vroeger zat je vaak echt je tijd te verdoen. Nu is de zaak echt opengetrokken, en kunnen zelfs jongeren die geen deel uitmaken van een organisatie of vereniging naar de jeugdraad komen. Iedereen is welkom.

Hoe knopen jullie de eindjes financieel aan mekaar? Is een tussenkomst van de overheid voor jullie noodzakelijk? Tine Hendrickx: Wij hebben een paar jaar-

Mussenakkerkomen bijna uitsluitend uit de tap, aangevuld met de subsidie van de gemeente, en dat is niet zo gek veel. Onze financiële situatie is al jaren Vrij stabiel: erkonit niet zo veel bij, er gaat niet veel af. Dat bedrag is te laag om bijvoorbeeld te gaan verbouwen, maar hoog genoeg om de zaken draaiende te houden.

DHM: En Akkerpop? Ludo Martens: Akkerpop staat los van de Mussenakker, maar is er wel een initiatief van. Het festival werd ook ondergebracht in een aparte vzw. Als er met het festival dus iets gebeurt, dan wordt de Mussenakker niet meegesleurd. Akkerpop heeft de voorbije jaren behoorlijk klappen gekregen, maar vorig jaar zijn we er terug bovenop geraakt. Nu is de financiële situatie van het festival vergelijkbaar met die van de Mussenakker. Goed genoeg om te blijven drijven, niet genoeg om grote uitgaven te doen.

Hild Peeters: Het Slot organiseert ook elk jaar Mukkelrock in de parochiezaal, maar dat festival valt onder de gewone werking van de vzw. Ook hij ons komen dc inkomsten vooral uit de

Paul Kox: Wat mij opvalt in dorpen waar meerdere jeugdverenigingen actief zijn, is dat je een mooi onderscheid kan makeii in families. Op Dreef recruteerde de KLJ vroeger vooral in landbouwmiddcns. Tegenwoordig valt me op dat bepaalde scholeii bijna verbonden zijn aan een bepaalde vereniging. Vito en VTI Spijker heeft vooral een KLJ publiek, terwijl de Chiroleiding meer een studentenaangelegenheid is.

DHM: De jeugdraad heeft er dus wel toe bijgedragen dat jullie mekaar wat beter hebben leren kennen? Paul Kox: De jeugdraad bestaat uit twee delen. De stuurgroep en een uitgebreide jeugdraad, waarin alle jeugdclubs,jeugdverenigingen en de jongerengroepen van de plaatselijke politieke fracties, te weten VLD, CVP en Agalev, vertegenwoordigd zijn.

Wim Brosens: De Cahier neemt nog niet zo heel lang aan de vergaderingen van de jeugdraad deel. Bij ons bestond vroeger de indruk dat de jeugdraad niet veel kon doen. Zeker omdat toen al vooraf vaststond dat alleen jeugdverenigingen zoals KLJ, Chiro... voor subsidie in aanmerking komen. Toen werd begonnen met het opstellen van een jeugdwerk-

JEUGDRAAD EN JEUGDDIENST In onze gemeente is 35 % van de bevolking tussen 0 en 25 jaar, het is dus evident dat binnen het gemeentebeleid nogal wat aandacht besteed wordt aan wat als 'jeugdbeleid' omschreven wordt. Vooreerst is er een schepen clie het jeugdbeleid onder zijn bevoegdheid heeft, Staf Peerlinck. Daarnaast funcioneert in (ie gemeente een Jeugdraad, die de schepen en de getneenteraacl adviseert omtrent het jeugdheleid. Die jeugdraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van het jeugdwerk uit de fusie en telt 42 leden, afgevaardigd uit cle brede waaier van jeugdverenigingen of jeugdwerken die in de gemeente actief zijn. Traditionele jeugd- en jongerenverenigingen zoals KLJ. Chiro en KSJ, de jeugdhuizen Slot, Cahier en Mussenakker. Ook jongerenafdelingen van verenigingen met een ander doel zoals Dekanale Jongeren, JNM (Jeugdhond voor Natuur- en Milieustudie), + 13 werking, KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten), Jeugd Rode Kruis, Jeugclniuziekateiier en zelfs de jongerenafdelingen van de politieke partijen. De huidige voorzitter van de jeugdraad is Ronnie Pijpers uit Meerlc. Binnen cle jeugdraad funcioneert een bestuur, het grote werk wordt verricht door zogenaamde stuurgroepen. d.w.z. kleinere kernen van vrijwilligers (leden van de jeug(iraad). Rond welbepaalde thema's zoals het Jeugdwerkbeleidplan, het JongerenInfortnatiepunt, huurtspeelpleintjes, enz. doen zij het veldwerk en leggen het resultaat ervan ter evaluatie voor aan bestuur en voltallige raad voor. Zowel cle schepen als de jeugdraad worden ondersteund door de ambtenaar op de jeugddienst, Marianne Piret. Zij houdt zich tegelijk bezig met cle zuiver gemeentelijke initiatieven op gebied van jeugdwerk zoals Kwispel (speelpleinen tijdens de vakanties) en Grabbelpas (een aanbod van vrij te kiezen aktiviteiten, binnen en buiten de gemeente, voor jongeren van bijna alle leeftijden). 5


JEUGD IN DE MAAND tap, met de kermis als absolute topper. Als de kermis er niet geweest was, dan bestond het Slot waarschijnlijk ook al lang niet meer. Momenteel draaien de zaken uitstekend, met heel veel bezoekers. Momenteel moet de verwarming worden vervangen - een grapje van 200.000 fr., maar daar bestaat al jaren een aparte investeringskas voor. Het grootste deel van de overschotten gaat naar verbouwingswerken, en in mindere mate naar de clubwerking. Bij Mukkelrock proberen we gewoon een nuloperatie te realiseren. 't Is zeker geen winstpost.

Wim Brosens: Onze inkomsten komen vooral uit de tap, en we verdienen ook elk jaar een eentje bij op de Antilliaanse Feesten waar we de tap verzorgen. Dankzij de inkomsten Uit de Antilliaanse Feesten kunnen wij ons meer permitteren. We betalen meer huur omdat we op de Vrijheid zitten, en je hebt steeds veel vaste kosten... Het café op zich volstaat voor die werking, denk ik. De andere uitgaven kunnen we maar doen dankzij de inkomsten uit de Antilliaanse Feesten.

Ronny van den Ackerveken: Bij ons ligt dat wel iets complexer. De subsidies voorjeugdwerking en kampen zijn voor de aparte kassen, terwijl de inkomsten uit kermisfuif, barbecue.. voor de gemengde kas zijn. Het geld van de gemengde kas (voor jongens en meisjes dus) wordt aangewend voor onderhoud van de lokalen. Dejongenslokalen zijn van de kerkfabriek, de meisjes zitten in lokalen van de gemeente. Wij betalen geen huur, de meisjes ook slechts een symbolisch bedrag, geloof ik. Een redelijk ingewikkelde structuur, die in de toekomst misschien wel een beetje zal worden bijgestuurd.

DHM: De jeugdhuizen hebben zich de laatste maanden een beetje boos gemaakt op het gemeentebestuur. Wat is er juist gebeurd? Paul Kox (naast KLJ-Dreef ook actief in de Mussenakker): Ik denk dat het wel duidelijk is

dat we ons vooral storen aan de discriminerende houding van het schepencollege tegenover de jeugdhuizen. Even de voorgeschiedenis schetsen: vroeger werden de subsidies verdeeld door de nationale instanties. Daar kwam protest tegen, toen bleek dat in bepaalde gemeentes initiatieven niet meer bestonden, maar nog wel werden gesubsidieerd. Om zulke dingen te voorkomen, kreeg het plaatselijk bestuur de opdracht de gelden te verdelen. In de meeste gevallen gebeurt dat via de jeugdraad, een adviesorgaan naar het gemeentebestuur toe. Zo moest er eenjeugdwerkbeleidsplan worden opgesteld waarin een subsidiereglement vervat zit. Dat werd hier opgesteld dor de jeugdraad, en moest eerst naar het bestuurjeugdwerk, dat moest kijken of het reglement met de wetten en regels in overeenstemming was. Daarna gaat het subsidiereglement naar de gemeenteraad, en als die het goedkeurt, wordt het subsidiereglement deel van de gemeentelijke begroting. Wat is nu het geval in Hoogstraten? De totale som is onderverdeeld in verschillende potjes: een potje lokalensubsidie, een potje projectsubsidie... Die potjes worden verdeeld volgens de reglementen. In het potje lokalensubsidie was voorzien dat elke aanvrager 30% van zijn op factuur bewezen onkosten betaald kreeg. Was er te weinig geld in het potje, dan werd er een evenredige verdeling over alle aanvragers voorzien. Wat de projectsubsidies betreft, was er één aanvrager die aan de gestelde eisen voldeed: Akkerpop. Wat blijkt nu? Dat het schepencollege op eigen houtje beslist dat Akkerpop uit de boot valt, dat het geld van de projectsubsidies naar de werkingssubsidies wordt overgeheveld, en dat dejeugdhuizen slechts 7% van hun kosten aan het lokaal vergoed krijgen, terwijl de jeugdverenigingen 30% krijgen. Wat de jeugdhuizen vooral stoort, is dat het schepencollege die beslissing zomaar genomen heeft, zonder fundering of ondersteuning van de beslissing. Meer nog, de jeugdraad is van die beslissing nooit officieel op de hoogte gesteld. Er werd enkel een dubbelzinnige brief naar de jeugdhuizcn gestuurd, waarin tussen de lijntjes, met wal goede wil, te lezen stond dat het

schepencollege prioriteiten ging verleggen wat de lokalensubsidies betrof.

DHM: Maar als de tussenkomst van de gemeenten in de lokalenonkosten van de jeugdhuizen verhoogd zou worden, gaat dan de tussenkomst voor de jeugdverenigingen niet naar beneden. Ludo Martens: Inderdaad, dat zou daarvan de consequenties zijn. Iedereen zou ongeveer 20% krijgen. Ronny van den Ackerveken: Ik kan het heel goed begrijpen dat de jeugdhuizen in het verweer komen. Als het andersom zou zijn, zouden wij ook niet stilzitten. Wim Brosens: Het grote probleem is dat de gelden die over waren in het projectpotje, niet werden overgeheveld naar lokalen-subsidies (zoals de jeugdraad had gevraagd), maar naar werkingssubsidies. Terwijl er ontzettend veel aanvragen voor lokalen-subsidies waren binnengekomen.

Ludo Martens: Men had dat nochtans perfect op kunnen lossen. Met onze projectaanvraag voor Akkerpop kwamen we qua onkosten uit op 39.000 fr. en voor dat bedrag hebben we ook subsidies aangevraagd. Had men ons dat bedrag toegekend, en de rest van de 100.000 fr., voorzien voor projectsubsidies, overgeheveld naar de lokalensubsidies, dan hadden ook Slot en Cahier hun 30.000 fr. gekregen. Nu heeft men onze subsidies geweigerd, en de volledige projectpot naar werkingssubsidies versast.

Paul Kox: In de praktijk houdt dat in dat de jeugdhuizen alledrie in de kou blijven staan. Die 100.000 fr. wordt nu verdeeld over een 20-tal jeugdverenigingen in Hoogstraten, die nu 5.000 fr. meer krijgen dan normaal. Dan vraag ik me af wat je met 5.000 fr. meer per jaar als vereniging kan bereiken.

DHM: Enerzijds zeggen de jeugdhuizen: we kunnen de zaak draaiende houden met dc inkomsten uit tap. Anderzijds vragen ze wel om subsidies. Is dat geen tegenstrijdigheid? Ludo Martens: Omdat je. bijvoorbeeld in het geval van de Mussenakker. extra geld nodig hebt als je zelfs maar de kleinste verbouwing wil uitvoeren. Ga maar eens in de Mussenakker naar het toilet, dan zal je weten hoe dringend een verbouwing is. Het geld voor zulke verbouwingen en structurele ingrepen, ontbreekt.

Paul Kox: Ik vind dat je op die manier het hele

Ci joar IX liet £lo/yrpleo! De Rooinkes' Ie k leo,. Liet Slot houdt op zijn manier Wortel-kermis mee in ere. De klub investeert nogal wat centen in muziek en animatie, zonder daarvoor toe gangsgeld te vragen. Misschien een idee voor andere verenigingen in andere dorpen?

Etnn,aal

subsidiestelsel in vraag kan stellen. Hebben de jeugdverenigingen wel echt geld van de gemeente nodig voor hun dagelijkse werking? Dat zijn vragen die je dan ook kan stellen. Trouwens: dejeugdhuizen hebben hun inkomsten uit tapperijen ook nooit ontkend. Dat is ook de reden waarom Cahier en Slot principieel ook geen aanvragen voor werki ngssubsidies hebben gedaan. Maar die mensen hebben een verbouwing, die perfect past in het reglement dat door


JEUGD IN DE MAAND het gemeentebestuur werd goedgekeurd, en dan blijkt het plots niet te kunnen.

Tine Hendrickx: We kunnen, als het echt moet, wel overleven zonder die subsidies, maar het schept wel wat extra mogelijkheden. Er is een verschil tussen gewoon overleven en een goeie werking uitbouwen.

Ludo Martens: De bal moet zeker niet zodanig gespeeld worden dat je aan de ene kant de jeugdhuizen hebt, en aan de andere kant dc jeugdverenigingen. In de jeugdraad heerst een grote solidariteit. ieugdhuiien en jeugdverenigingen. dat is een web dat helemaal door mekaar loopt. Paul bijvoorbeeld zit zowel in een jeugdvereniging als een jeugdhuis. en hij is zeker niet de enige. Toen de wijziging van de subsidiereglementen door het schepencollege ter sprake kwam in de jeugdraad, waren alle 30 aanwezigen op de vergadering, dus ook die van de jeugdverenigingen, tegen de beslissing van het cullege. Er was slechts één onthouding.

DHM: Hebben jullie contact gehad met het college? Paul Kox: Voor de discussie en de stemming in dc raad, mochten we een kwartiertje ons beklag komen maken, maar verder dan wat schouderophalend gegniffel van het schepencollege zijn we niet gekomen. Sterker nog: ik vraag me af of daar wel mensen tussenzitten die de regels van elementaire beleefdheid kennen.

Wim Brosens: Wat Cahier, Mussenakker en Slot doen is toch ook een belangrijk aspect van jeugdwerking en -opvang. Alleen al het feit dat de jeugd in eigen dorp 's avonds met de fiets kan uitgaan, en dat ze in de jeugdhuizen zelf verantwoordelijkheden krijgen toegewezen en een systeem draaiende moeten houden, mag je vind ik - niet onderschatten. Het weigeren van de subsidies ervaren wij in de eerste plaats als een absoluut gebrek aan erkenning. Het is in de eerste plaats een princiepszaak. Dejeugdhuizen vangen voor een stuk de ongeorganiseerde jeugd op, en dat wordt blijkbaar door onze bestuurders niet gewaardeerd.

DHM: En de toekomst? Tine Hendrickx: De Minderhoutse KSJ had

een aantal jaren geleden veel meer leden. Voor de toekomst hopen we dan natuurlijk dat er zich opnieuw wat nieuwe leden aanmelden. Over het algemeen zijn er momenteel in Minderhout heel wat minder kinderen, en we hebben ook concurrentie van de Plussers, een uitloper van de vormselcatechese. Alhoewel, concurrentie is misschien veel gezegd. Want veel kinderen zijn lid van zowel KSJ als Plussers. We vergelijken onze programma's, en zorgen dat ze nergens overlappen.

succesvolle Akkerpop zijn, maar dat is van zoveel factoren afhankelijk, dat je er onmogelijk op kan rekenen.

Paul Kox: Wat KLJ-Dreef betreft, denk ik dat

Wim Brosens: Voor de Cahier ziet het er ook

hel heel duidelijk is. Onze toekomst staat of valt met de komst van een lokaal. Komt dat lokaal er niet, dan denk ik dat binnen een jaar of twee onze vereniging gewoon ophoudt te bestaan. Dat zijn dingen die je misschien best niet hardop zegt, maar dat iedereen die met de KLJ begaan is, het wel beseft.

allemaal goed uit. We krijgen nog altijd veel volk over de vloer. Deze zomer gaan we weer schilderen en we zouden graag een overnachtingsmogelijkheid inrichten voor wanneer er groepen komen optreden. Dat is voor de groepen, vooral de buitenlandse, ook aangenaam. Die buitenlandse groepen, die vragen wij liever in de Cahier dan Belgische groepen die overal al zijn geweest. Dat is een stuk spannender dan groepen die al'in elke Belgische parochiezaal hebben gespeeld.

Ludo Martens: De Mussenakker trekt tegenwoordig weer heel wat nieuwe jongeren. We hopen dat dat zich op termijn gaat vertalen in een grotere financiële armslag, zodat we één en ander kunnen veranderen en verbouwen. Een andere mogelijkheid zou, voor die grotere financiële armslag, nog eens een fantastische,

JONGEREN-INFORMATIE-PLAATS Een van de eerste concrete punten die het JWBP vooropstelt is de oprichting van een jongereninformatieplaats (JIP). Uit de bevraging is duidelijk gebleken datjongeren nood hebben aan informatie, over alles en nog wat. informatie die ze wensen te verkrijgen zonder bevoogding, zonder dat iemand er iets achter gaat zoeken, zonder verdere verplichtingen. Uiteraard is het van belang dat die informatie juist is, zo volledig mogelijk en dat de jongeren er zich niet te ver voor hoeven te verplaatsen, zo dicht mogelijk hij hun normale leefomgeving. Om aan die nood tegemoet te komen, wordt er weldra in Hoogstraten een JIP opgericht. 1-let project heeft reeds vaste vorm aangenomen, de start is voorzien voor maart 1996. Het JIP zal gehuisvest worden in twee lokalen van de oude gemeenteschool in de Karel Boomstraat, een onthaalruimte en een gespreksruimte die voldoende privacy biedt. Voor informatiestands en naslagwerken werd een convenant afgesloten met de VZW Delta, een samenwerkingsverband voor Jongercninformatie, dat ook zal inslaan voor de opleiding voor de eerste medewerker van het JIP, Marianne Piret van de jeugddienst. Daarnaast is medewerking voorzien van het JAC (Jongeren advies centrum) van Turnhout.

Hild Peeters: In Het Slot is het laatste jaar al heel veel gebeurd. Het jeugdcomité draait heel goed, de jongeren staan ook in voor de optredens. Het zijn ook heel andere optredens dan vroeger het geval was, die ook veel volk trekken. Andere muziek, harder vooral. Ook binnen het bestuur treedt een forse verjonging op.

Ludo Martens: Akkerpop gaat dit jaar ook 'lichtjes internationaal', maar de grote namen van vroeger, die gaje niet meer tegenkomen. De verjonging, een trend die zich vorig jaar al lichtjes had ingezet, wordt ook dit jaar verdergezet.

Ronny van den Ackerveken: Ons ledenaantal blijft al enkele jaren op hetzelfde niveau, met zelfs een licht stijging de laatste jaren. Ons ledenaantal valt best mee, vind ik, zeker als je ziet dat Meerle maar een klein dorpje is dat meer en meer ver-Nederlands-t wordt. Ik denk dat we ons voor de toekomst geen zorgen moeten maken. Ludo Martens: Komen die Nederlandse kinderen eigenlijk ook naar de Chiro?

Paul Kox: Het sociale leven van die mensen blijft zich zeker over de grens afspelen. Op Dreef gaan Nederlandse jongeren in Galder naar de jeugdvereniging. Die mensen wonen in België, maar ze blijven in Nederland actief. Ik veronderstel dat dat in Meerle niet anders is.•


JEUGD IN DE MAAND

IO11DLSIiOiUDIft Het decreet van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 9.6.1993, houdende de subsidiëring van genieentebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren van eenjengdwerkheleid veroorzaakte nogal wat wijzigingen in het ge m eentelijk jeugd beleid.

SUBSIDIES Een ander punt dat in het JWB P geregeld wordt is de verdeling van de kredieten over het hele gemeentelijke jeugdwerk. Via het decreet kan de gemeente immers over 1.200.000 Fr. meer beschikken dan vroeger. Het totale jaarlijkse budget komt daarmee op ruim 2.200.000 Fr.. bedrag dat de eerstvolgende jaren (1996-1998) als volgt zal worden aangewend - speelpleinwerking Kwispel 290.000 Fr. - uitrustig van gebouwen voor Kwispel 150.000 Fr. - werking van gemeentelijke jeugddienst 260.000 Fr. - jeugdwerkinitiatieven van de jeugdraad : 50.000 Fr. - inrichting van buurtspeelpleintjes 100.000 Fr. -jeugdmuziekatelier: 60.000 Fr. - GEKO medewerker voor 3 maanden : 200.000 Fr. - toelagen aan het jeugdwerk 875.000 Fr. Over de verdeling van dit laatste bedrag over de verschillende verenigingen is einde 1995 heel wat heihel ontstaan. Het decreet bepaalt dat deze toelagen moeten verdeeld worden op basis van een reglement dat in de gemeenteraad is goedgekeurd, wat in de gemeenteraad van 24. 10.1994 effectief gebeurde. De jeugdraad keek na of de aanvragen voor toelagen aan de voorwaarden voldeden en maakte de berekeningen aan de hand van het reglement. Zij gaf hierover een eenstemmig advies aan het college. Groot was dan ook de verwondering van zowel jeugdraad als jeugdverenigingen toen het college besliste de toe te kennen bedragen aan de verschillende begunstigden eenzijdig te wijzigen. Hoewel volledig in overeenstemming met het reglement, kon het college liet blijkbaar niet goed kroppen dat de jeugdhuizen (Slot, Mussenakker en Cahier) meer kregen dan wat de dame en heren van het college in hun wijsheid voor voldoende achtten. Zij gaven de jeugddienst opdracht een nieuwe verdeling te maken en lieten deze tenslotte in de gemeenteraad goedkeuren. De betrokken jeugdhuizen zagen samen hun toelagen met 193.000 Fr. slinken (het ging vooral om lokalensubsidies en projectsubsidies). De verbijstering hieromtrent was groot, en niet alleen hij de betrokken jeugdhuizen. Vooral de jeugdraad voelde zïch bekocht. Niet alleen werd hun eenstemmig advies door het college straal genegeerd, liet college vond het zelfs niet nodig hun beslissing te motiveren noch de jeugdraad ervan op de hoogte te brengen.

Daar waar vroeger de hogere overheid slechts subsidies uitdeelde aan wie er expliciet om vroeg, regelt dit decreet een verdeling van subsidies over alle gemeenten, of zelfs rechtstreeks aan jeugdwerkinitiatieven indien het gemeentebestuur verzuimt een jeugdheleid te voeren. In de begroting van de Vlaamse Gemeenschap werd het beschikbare budget opgetrokken. Om in aanmerking te komen voor subsidies, dienen de gemeentebesturen een Jeugdwerkbeleidsplan (JWBP) voor meerdere jaren op te maken en uit te voeren. Het decreet bepaalt wat allemaal in dit JWBP moet opgenomen worden en regelt de inspraak van de jongeren zelf hierover. Het decreet bepaalt tevens welke subsidies kunnen bekomen worden en legt hiervoor cle voorwaarden vast.

JEUGWERKBELEIDSPLAN Meer subsidie van de hogere overheid ziet men ook in Hoogstraten wel zitten. Het gemeentebestuur gaf aan jeugdraad en jeugddienst dan ook opdracht een Jeugwerkbeleidsplan (JWBP) uit te werken zoals voorgeschreven in het decreet. Deze voorschriften maakten dat er serieus wat werk aan was, dat echter door de betrokkenen tot een goed einde gebracht werd. Vooreerst werd een inventaris opgemaakt van het jeugdwerk in onze gemeente en werd een mogelijk JWBP gesitueerd binnen het jeugdbeleid in de gemeente. Volgende stap was de inspraak onder de jeugd van de gemeente organiseren. Dit werd gedaan door ruime enquètes en bevragingen van de verschillende leeftijdscategorieën en van deskundigen. Uit de aldus bekomen informatie werden de nodige vaststellingen gedaan, waaruit vervolgens de beoogde doelstellingen worden vastgelegd. Voor het bereiken van de gestelde doelen werd tenslotte een concrete aanpak geformuleerd.

Dit laatste zit de jeugdraad hoog. Blijkbaar zijn ze wel goed genoeg om het werk te doen, vrijwilligerswerk wel te verstaan. Als het erop aan komt beslissingen te nemen, meent het college dat ze dit zonder jeugdraad kunnen. Dat ze daarbij het advies van de jeugdraad en zelfs een door de gemeenteraad goedgekeurd reglement straal negeren, blijkt geen bezwaar. Een solidaire jeugdraad wenst het daarbij niet te laten. Wordt dus vervolgd.

De (aliier er/oiiaI (9)


VANUIT HET STADHUIS... Wortel - Kolonie: kopen of onteigenen? Gemeentebestuur wacht nog tot 1 april Wanneer er op 1 april geen initiatief genomen is door het Vlaamse Gewest of het Provinciebestuur om het domein van Wortel-Kolonie definitief aan te kopen, zal het gemeentebestuur van Hoogstraten overgaan tot onteigening ervan. Het is reeds lang een publiek geheim dat burgemeester Van Aperen en zijn partij wel mogelijkheden zien in het aankopen van deze gronden terwijl de CVP bijna drie maanden geleden van hun partijgenoot, de minister-president Van Den Brande, de belofte gekregen heeft dat het Vlaamse Gewest deze voormalige landloperskolonie zou overkopen van de federale overheid. Toch stemmen beide partijen van de meerderheid samen om een onteigeningsprocedure in gang te zetten op 1 april. Enkel op die manier zouden intussen mogelijke (privé) kapers voor de kust de wind uit de zeilen gehaald kunnen worden. Een zestal ambtenaren van het Ministerie van Financiën en van de Regie der Gebouwen waren naar Hoogstraten afgezakt. Zij verstrekten informatie en gaven advies aan de gemeenteraadsleden om Wortel-Kolonie zo goed mogelijk als één geheel te behouden. De auditeur-generaal De Smet drong sterk aan op een onteigeningsprocedure en de raad is hem daarin gevolgd. Intussen zijn we enkele weken verder en voor zover onze informatie strekt zijn er nog geen konkrete initiatieven van het Vlaamse Gewest op tafel gekomen. Het Provinciebestuur daarentegen zou wel een uitgewerkt financieringsplan klaar hebben.

Politieke pluim? Burgemeester Van Aperen loopt al langer rond met het plan om Wortel-Kolonie te doen aankopen door de gemeente. De eerste geruchten circuleren reeds begin oktober, één maand na de geslaagde protestmars op Wortel-Kolonie. Geleidelijk aan zal echter duidelijk worden dat de beide coalitiepartners niet aaii hetzelfde zeel trekken. Wanneer burgemeester Van Aperen zijn plannen aan de pers kenbaar maakt, bleek de CVP hiervan niet op de hoogte. Dat deze partij de cavalier seul actie van Van Aperen niet erg op prijs stelde bleek wel uit het feit dat op 9 december minister-president Van den Brande een bezoek bracht aan de kolonies van Wortel en Merksplas. Hoewel de pers vooraf ingelicht was en tal van CVP-raadsledcn uit Hoogstraten aanwezig waren, bleek de burgemeester hiervan in het geheel niet op de hoogte te zijn. Tijdens dit bewust bezoek zou Van den Brande mondeling de belofte gedaan hebben dat het Vlaamse Gewest Wortel-Kolonie zou aankopen. Hiervoor zouden gelden uit het Mina-fonds worden vrijgemaakt. Wuiiieei evenwel lïer bleek dat het Mina-fonds niet zoveel gelden kon of wilde vrijmaken voor dil project, werd hei ook ecn tijdje stil in die hoek. Burgemeester Van Aperen daarentegen plaatste Wortel-Kolonie op de agenda van de gemeenteraadszitting van einde januari. Tot veler verbazing ging het nu niet meer over een mogelijke 'aankoop', maar wel over 'onteigenen' van dit domein. Hoewel beide partijen uiteindelijk samen stem-

den om een onteigeningsprocedure op te starten was het duidelijk op te merken uit de discussies dat beide groepen lijnrecht tegenover elkaar staan qua uiteindelijke bedoeling. KVB is duidelijk voorstander voor aankoop door de gemeente. De CVP hoopt met spanning dat Van

den Brande zijn gedane belofte kan waarmaken en dat het Vlaamse Gewest de zaak overneemt. Voor wie nu uiteindelijk de politieke pluim zal zijn, zal de gewone man wellicht een zorg zijn. Het enige positieve is al vast dat alle groepen in de gemeenteraad zich uitgesproken hebben voor de vrijwaring van het geheel en tegen elke versnippering of verkaveling.

Onteigenen? Op de gemeenteraadszitting van 29januari waren twee hoge ambtenaren uitgenodigd om de toekomstplannen voor Wortel-Kolonie toe te lichten. Het was vooral de heer De Smet, Auditeur-generaal van het Bestuur der Domeinen bij het Ministerie van Financiën, clie de nodige informatie verstrekte. Volgens het ministerie van Financiën is er geen andere weg dan alle gronden en goederen die niet meer brtnkbaar zijn VOOf de werking van Justitie, af te stoten. Met andere woorden: dc landbouwgronden, de boerderij, de huizen, de bossen en de dreven zullen allemaal verkocht worden. Doch de grote beroering die hier omtrent in de streek ontstaan is en de weerklank daarvan in de pers, is ook Brussel niet ontgaan cci daarom wil men tegemoetkomen aan de absolute wens het domein in zijn geheel te bewaren. Om te vermijden dat het gebied ten prooi zou vallen aan verschillende privé personen of maatschappijen, raadde de heer De Smet het gemeentebestuur aan dit domein te onteigenen. Door een onteigeningsprocedure op te starten worden immers alle privé-initiatieven cle pas afgesneden. Wanneer een gemeente dergelijke procedure instelt, is ze nog niet verplicht om het domein uiteindelijk aan te kopen. Het is voorlopig echter wel de enige manier om zich veilig te stellen voor de toekomst. Men kan perfect het besluit terug intrekken wanneer blijkt dat het Vlaamse Gewest het wil aankopen of wanneer de gemeente niet in staat blijkt om de koop te realiseren, of de exploitatie te verzekeren. 'Nu

Deze KVB-fractie maakt zich .sterk dat de gemeente Hoogstraten zonder al te veel moeilijkheden Wortel-Kolonie kan aankopen en ook onderhouden. Een eer.ste stap in die richting vindt zij alvast de vooropgestelde onteigeningsprocedure.


GEMEENTERAAD wordt er enkel een principieel besluit genomen. Ik ben altijd bereid om overal en met iedereen te gaan praten, maar vraag mij niet een politieke beslissing te nemen' aldus de heer De Smet. Momenteel is hetzelfde advies gegeven aan de vier betrokken gemeenten (Hoogstraten, Merksplas, Beerse en Rijkevorsel) om een dergelijke procedure te beginnen. De periode is evenwel beperkt om te beletten dat men de zaak zou immobiliseren met mogelijke schadeclaims achteraf. 'Wij opteren om gesprekspartners te vinden in de overheidssector om elke opsplitsing tegen te gaan. Maar komt er echter geen overeenkomst uit de bus dan kunnen wij niet anders dan alles opdelen.' Tot zover de Auditeur-generaal die er van overtuigd is dat het motief 'de versnippering tegengaan' voldoende grond is om een onteigeningsprocedure te beginnen. De Raad van State zal uiteindelijk moeten oordelen of deze vraag icchtmatig is. Voorlopig is er blijkbaar nug geen precedent

Talrijke po/itici tijdens de uumars op Wortel-Kolonie begin september. Hopelijk ijekken zij uiteindelijk ook allemaal aan hetzelfde zeel. En liefst van al nog aan dezelfde kant.

yg r Op 9 december 95 bc':o lii de Vlaainse minister-president Van den Brande de kolonies van Wortel en Merksj,la.v. Hij gaf de plaatselijke C VP-,nandatarissen de belofte mee dat de Vlaanise Gemeenschap over de brug zou komen voor de aankoop van Wortel Kolonie. Intussen is het nog steeds wach ten geblazen.

Onteigenen om te kopen? In de discussie in de raad blijkt duidelijk dat burgemeester Van Aperen volledig gewonnen is voor een definitieve aankoop door de gemeente. Het domein van de kolonie wordt geschat op 264,22 miljoen frank. Wanneer men alleen de aankoop rekent zou de gemeente een 250 miljoen frank moeten lenen. Konkreet betekent dit een jaarlijkse terugbetaling (interesten en afkorting) van 22 milj. per jaar en dit gedurende 20 jaar. 'De wegen, in totaal 41 hectare, komen sowieso reeds gratis naar de gemeente. Daarom hebben wij gezegd: als we de lasten krijgen dan willen we er ook de lusten bijnemen' aldus de burgemeester. Voor het onderhoud wordt er in de KVB-fractie gedacht aan een tiental werklieden, eventueel aangevuld met Gesko's of waarom niet met tewerkgestelde gehandicapten? Voor de inkomsten rekent men op minstens 5 miljoen per jaar aan pachtgetden, huurgelden enz. Vanuit CVP-kringen wordt afwijzend gereageerd op een mogelijke aankoop en op de onteigeningsprocedure. 'Hiermee gaan wij onze vingers verbranden', vindt Jef Van Looy. 'Het heeft geen zin nu een engagement te nemen waarvan we niet weten of we het hard kunnen maken. Laat eerst dit Vlaamse Gewest en de provincie eens laten zien wat zij willen'.

ED]

Herman Verlinden ziet een aankoop evenmin zitten. 'Laat ons even realistisch zijn. Wij zijn een gemeente met 16.500 inwoners en de belastingen liggen momenteel al op het maximum. Als wij straks met onze rug tegen de muur staan, zullen wij dan niet van armoe stukken moeten gaan verkopen? Wij hebben in ieder geval een signaal gekregen dat het Vlaamse Gewest geĂŻnteresseerd is oni te kopen. Ik vrees nu maar dat het Vlaamse Gewest haar handen zal terugtrekken als Hoogstraten doorduwt. Zij zal wel zeggen: 'Ge doet maar, wij kunnen ons geld beter gebruiken'. Ook de oppositie liet zich niet onbetuigd in de discussie. Voor raadslid Verhuist zijn er veel te weinig gegevens voorradig om zulke zwaarwichtige beslissing te nemen. 'Een eerste vereiste is toch dat wij konkreet zouden kunnen zien welke financiĂŤle consequenties hier voor de gemeente uit voortvloeien. Een berekening

van de leninglast door het Gemeentekrediet bijvoorbeeld, is toch een minimum. Ik zou alles eerst graag vooraf zien. Als ik een huis ga bouwen, wil ik ook graag vooraf de prijs kennen.' Verder heeft hij heel wat vragen over kosten van onderhoud van de wegen en de bermen (ongeveer 80 km?). Hoe is de toestand van de huizen, welke kosten moeten er aan gedaan worden? Zulke zaken zouden toch allemaal van te voren moeten onderzocht of berekend worden, aldus Verhulst. 'Maar als men dan toch vindt, zoals de KVB, dat de gemeente dit domein moet kopen, laat het dan ook een eensgezinde beslissing zijn, na inspraak van o.a. de dorpsraden en met een duidelijke voorstelling van wat de consequenties zullen zijn op de belastingen. Laat ons eerst de zaak grondig onderzoeken en pas clan beslissen. Straks wordt het oude IKO-gebouw in de Gelnielstraat verkocht voor 12 miljoen omdat

13

13

Agalev stemde tegen liet voorstel van onrem gening door de gemeente. Eerst moer er voldoende informatie beschikbaar zin, vond raadslid VerhuIst, die loer alvast zijn licht opsteekt bij directeur Bosch van Wortel-Kolonie.


GEMEENTERAAD het geen functie meer heeft en men geld nodig heeft terwijl we hier over een gigantisch project spreken. Het zou prachtig zijn als we dit domein als één geheel zouden kunnen bewaren, maar ik denk niet dat het de taak is van de gemeente om dit aan te kopen.'

Rendez-vous op 1 april? Tot slot na bijna twee uur informatie en discussie legt de burgemeester de uiteindelijke tekst ter stemming voor. Hiermee beslist de gemeenteraad een onteigeningsproceclure voor WortelKolonie in gang te zetten op 1 april indien in de tussenperiode geen concrete plannen uit de bus zijn gekomen van het Vlaamse Gewest of/en het provinciebestuur. De beide meerderheidspartijen stemmen voor, de oppositie stemt tegen. Op 1 april weten we of dit principieel akkoord ook realiteit wordt. Van den Brande zal zich moeten reppen, tenzij hij hoopt op een glap.•

~11

111

Wortel-Kolonie omei c en velo' / 1)11/1 en 'Dii mm m (le eerste vereiste.

Van Delm terug in het gemeentelijk onderwijs In een speciale geheime zitting van de gemeenteraad werd op 12 februari jongstleden het voormalig schoolhoofd van Meersel-Dreef Eddy Van Delm terug aangenomen in het gemeentelijk onderwijs. Deze beslissing werd evenwel niet unaniem aangenomen. De beide coalitiepartners CVP en KVB stonden in deze zaak lijnrecht tegenover elkaar. Het was de oppositiepartij Agalev die uiteindelijk de knoop heeft doorgehakt, nadat er reeds een vijftal gemeenteraadszittingen aan besteed werden zonder dat er een oplossing uit de bus kwam. Vooral de mogelijke financiële gevolgen voor de gemeente hebbende doorslag gegeven in deze uiterst delicate zaak, die reeds ettelijke jaren aansleept. De toenmalige volksvertegenwoordigers Vera Deia en Jos Geysels van A galev plantten op 16 oktober 1993 reeds een boompje in de kolonie in een actie voor een natuurvriendelijke bestemming van deze gronden.

om r12 T LASERSHOW

-

HOOGSTRATE

De oorspronkelijke moeilijkheden ontstonden in de gemeentelijke basisschool te Meer, waar de heer Van Delm schoolhoofd was. Moeilijkheden met leerkrachten en oudercomité leidden uiteindelijk tot een splitsing van de school in een afdeling Meer en een vestiging MeerselDreef. Van Delm werd schoolhoofd in deze laatste, maar na een verloop van tijd ontstonden ook hier spanningen. Uiteindelijk werd het personeelslid aangeraden op ziekteverlof te gaan, zolang dit administratief mogelijk was en nadien zou hij op 1 september 1995 terug als onderwijzer aan het werk kunnen. De functie van schoolhoofd kwam voor hem niet meer ter sprake. Het draaide echter anders uit, want op 21 augustus 1995 besliste de gemeenteraad in geheime zitting Van Delm niet meer terug aan te nemen in het gemeentelijk onderwijs. De partij van burgemeester Van Aperen verzette zich tegen een nieuwe indienstneming, de CVP stemde voor, Agalev en wellicht ook voormalig schepen van onderwijs Karel Pauwcls onthielden zich. De dag daarna kondigde Van Delm op een persbijeenkomst aan in beroep te zullen gaan bij de Raad van State. Het C.O.V., het Christelijk Onderwijzers Verbond, steunt hem hierin en maakt zich sterk dat zij deze zaak ongetwijfeld zullen winnen. Zes maanden en nog eens 5 gemeenteraadszittingen zijn er intussen overheen gegaan voor er een definitieve oplossing uit de bus gekomen is. Maar niet KVB en CVP zijn tot een toenadering gekomen. Integendeel, de tegenstelling werd met de dag groter. Het is

uiteindelijk de oppositiepartij Agalev, die zich oorspronkelijk steeds van deze zaak had afgehouden, die nu dc doorslag gegeven heeft. En dit tot ongenoegen en ongeloof van burgemeester Van Aperen en andere tegenstanders. Wij vroegen daarom aan Agalev-woordvoerder VerhuIst vanwaar deze ommezwaai komt? 'Wij hebben inderdaad altijd gezegd dat de meerderheid hier haar verantwoordelijkheid op moest nemen en dat het niet aan de oppositie is om deze zaak op te lossen. Het is een erg gevoelige kwestie, zeker gezien de lange voorgeschiedenis met zijn vele moeilijkheden in Meer en Meersel-Dreef, maar ook gezien het klimaat dat er hierrond in alle dorpsscholen intussen ontstaan of gecreëerd is. Wij hebben meerdere malen gewaarschuwd voor de onwettelijkheid en de moeilijke financiële gevolgen. Daarom hebben wijzelf dit punt twee maal op de agenda gezet. De eerste maal op 31 augustus kregen wij dezelfde uitslag bij de stemming. Onze vragen en bedenkingen werden toen door de schepen van onderwijs, Marcel Van Ammel, weggewuifd met de woorden dat de gemeente vrij was te doen wat zij wilde. Op 8 november kreeg het gemeentebestuur een brief van de gouverneur, waarin deze de beide besluiten van de gemeenteraad schorste omdat de gemeente verplicht is de heer Van Delm terug tewerk te stellen. Doch de groep van de burgemeester legde deze beslissing van de provincie naast zich neer en stemde op 18 december opnieuw tegen de tewerkstelling van Van Delm. De stemming eindigde toen weer op 11 tegen,


GEMEENTERAAD 10 voor en 4 onthoudingen. Enkele dagen later, op21 december, valt er weer een schrijven in de bus van het stadhuis vanwege het Ministerie van Onderwijs, waarin men duidelijk vermeldt dat men verplicht is het bewuste personeelslid terug in dienst te nemen wanneerer openstaande plaatsen voorradig zijn. Wij citeren: 'Concreet betekent dit dat er geen vrije keuze is om al dan niet weder te werk te stellen, maar integendeel de verplichting indien daartoe de mogelijkheid bestaat. Aangezien met ingang van 1 september 1995 in o.a. de Gemeentelijke Lagere School te Meer tijdelijke onderwijzers werden aangesteld die vatbaar zijn voor reaffectatie of wedertewerkstelling, bestond bijgevolg daartoe de mogelijkheid én de ver plichting om de heer Van Delm weder te werk te stellen in het ambt van onderwijzer. Reeds in maart 1995 werd de directie van de Gemeentelijke Basisschool op haar telefonische vraag door het Departement Onderwijs ingelicht dat de inrichtende macht weliswaar de keuze heeft om de heer Van Delm al dan niet ter beschikking te stellen, maar indien de TBS wordt uitgesproken ook de consequentie daarvan moet gedragen worden, namelijk weder te werk te stellen indien daartoe de mogelijkheid bestaat... Derhalve zal in toepassing van art. 7 van het decreet van 9 april 1992 de voorgeschreven sanctie worden toegepast en zal vanafjanuari 1996 met terugwerkende kracht tot september 1995 de weddetoelage van één ten onrechte aangestelde tijdelijke personeelsleden worden teruggevorderd tot op het ogenblik dat de heer Van Delm effectief in een betrekking van onderwijzer wordt weder te werk gesteld.' In een nota van de personeelsdienst wordt deze loonkost (bruto + sociale lasten inbegrepen) gerekend op 105.000 fr. per maand. In de gemeenteraad van 22januari '96 hebben wij de meerderheid een laatste maal opgeroepen haar verantwoordelijkheid op te nemen. Wij hebben toen duidelijk gezegd dat, indien de meerderheid weigert de wet te volgen, wij de bevolking zouden meedelen wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor de gemeente. Oorspronkelijk dachten wij dat dit de gemeente ongeveer tussen de 150.000 en 250.000 fr. per

autobanden

t./PEETERS *

merkbanden *

occassiebanden *

reparaties *

depannag

Gammet 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03! 314.63.05

«~~~ mmm

-

WONINGBOUW BVBA

,r r

03/315.87.14

maand zou kosten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van het betrokken personeelslid. De waarschuwing van het OSVG (Vlaamse steden en gemeenten) dat de Vlaamse Gemeenschap niet bereid zou zijn om het wachtgeld van de heer Van Delm te betalen en de gemeente derhalve voor twee betrekkingen zelf zou moeten opdraaien, bleek later ongegrond. Belangrijker was evenwel dat het personeelslid automatisch op 1 maart 01) pensioen gesteld zou worden indien er voor die datum geen wedertewerkstelling zou gebeurd zijn. In dat geval riskeerde de gemeente wel het beperkte pensioen (gezien het beperkte aantal dienstjaren) zelf te moeten aanvullen tot zijn normale wedde en dit tot de leeftijd van 65 jaar en daarna het kleine pensioen aan te vullen tot het normale. Wij hebben daarom de beslissing geforceerd om te voorkomen dat de bevolking moet opdraaien voor de grote linanciële lasten omwille van de onverzettelijkhcid van cle KVB. De gemeente kan zich daarenboven ook niet boven de wet stellen. Wij beseffen maar al te goed dat dit geen eenvoudige beslissing was en dat niet iedereen ze in dank zal afnemen.' Tot zover raadslid Verhuist. Om de zaak te bespoedigen had de oppositie op 29 januari een bijkomende agenda ingediend waarin o.a. dit punt zou besproken worden. Deze agenda werd evenwel niet rondgedragen en kon dus ook niet behandeld worden in de gemeenteraad. 'Ik vond het niet opportuun deze agenda te laten ronddragen', verantwoordde burgemeester Van Aperen zich. Wanneer raadslid Verhuist de burgemeester echter wees op zijn grote persoonlijke verantwoordelijkheid en hij in geval van moedwil persoonlijk aansprakelijk kan gesteld worden. schold de burgemeester het raadslid uit in enkele weinig fraaie termen die we hier beter niet herhalen. Het was meteen wel duidelijk hoe gevoelig gans deze materie in de coalitie ligt. Op 12 februari neemt de CVP zelf het initiatief in handen en roept de gemeenteraad in geheime zitting bijeen. Met 14 tegen II stemmen CVP, Agalev en wellicht ook voormalig schepen van onderwijs Karel Pauwels voor vedertewerkstelling. KVB stemt tegen en verlaat daarna ontstemd de zaal. Een verdere serene beraadslaging waar nu het bewuste personeelslid weer aan de slag moet, is niet meer mogelijk. De eerstvolgende gemeenteraadszitting zal een beslissing van het college daaromtrent moeten goedkeuren. In de week v66r de beslissing viel, niaakte de KVB zich sterk met een brief van het ministerie

143

waaruit blijkt dat de gemeente na 1 maart niet verder zou moeten opdraaien voor de 105.000 fr. van de 'onterecht aangestelde leerkrachten', wanneer Van Delm op 1 maart verplicht op pensioen gesteld zou worden. Ook raakte een voorlopige uitspraak van de Auditeur-Generaal van de Raad State bekend waaruit bleek dat de klacht van Van Delm (voorlopig) onontvankelijk verklaard werd vermits er nog geen daadwerkelijke schade geleden werd door de betrokkene. Na 1 maart zou dat wellicht anders geweest zijn. Een spijtig incident deed zich echter nog voor wanneer burgemeester Van Aperen beneden in het stadhuis het bewuste personeelslid tegen het lijf liep. Deze laatste wachtte hier op de uitslag van de genieenteraadszitting af en zou door de burgemeester hardhandig buitengezet zijn, waarbij hij een trap zou gekregen hebben. Van Delm heeft dit dadelijk door een plaatselijk geneesheer laten vaststellen en overwoog om bij de rijkswacht klacht in te dienen. Burgemeester Van Aperen ontkent evenwel hem gestampt te hebben en beschuldigt het personeelslid ervan te hebben staan luistervinken tijdens een geheime zitting. Dit laatste blijkt evenwel een onterechte beschuldiging, vermits ook de pers samen met Van Delm beneden het einde van de raadszitting afwachtte.

Hiermee eindigt voorlopig in inineur een donkere bladzijde uit de geschiedenis van het gemeentelijk onderwijs. Het was voor ons geen aangename taak om in deze persoonlijke en delicate aangelegenheid de zaken een beetje op een rij te zetten. Maar de waarheid heeft haar rechten en dat is een eerste vereiste om op een serene manier de toekomst in te kunnen stappen. Het woord is nu aan mensen met gezond verstand en een warm hart. Er is al teveel tijd verloren met stoere uitspraken en getouwtrek om het grote gelijk. Deze zaak kan slechts enkel ten gronde opgelost worden wanneer alle betrokkenen in alle eerlijk/ieid en los van alle rancunes het hetzes die er tot hiertoe geweest zij!?, zoeken naar de best mno gelijke oplossing voor iedereen. Indien dit niet kan, zijn alle betrokkenen van burgemeester, directies en leerkrach ten, het betrokken personeelslid, tot en met de kinderen - de grote verliezers. En dat er nog eens bovenop, kan het onderwijs missen als kiespijn..


Bij het ter perse gaan ontvingen we nog een brief van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Leo Peeters, waarin deze meedeelt dat hij de gemeenteraadsbesluiten van 21 en 31 augustus '95 in verband met de zaak Van Delm vernietigd heeft. Hij wijst er de gemeenteraadsleden op dat zij in deze zaak de wet moeten naleven. Wij citeren: "Alle gemeenteraadsleden moeten de wetten van het land naleven en doen naleven. De wedertewerkstelling van de heer Van Delm is geen zaak van politieke opties, maar een eenvoudige uitvoering van de wettelijke bepalingen terzake. De gemeenteraadsleden hebben hier in feite niet de vrije keuze qua stemgedrag. Zij mogen geacht worden gezamenlijk en voltallig onmiddellijk te zorgen voor het herstel van de wetteljkheid in deze aangelegenheid."

Grote protestdag: Antwerpen Centraal Station

Gemeentebegroting 1996 (vervolg) Onderde noemer 'Afvalhcicid wordt hier deze uitgavenpost hernomen zoals die voor 1996 in de begroting opgenomen is. Opgeteld betekent dit een jaarlijks bedrag van 33.883.942 fr. dat wordt uitgegeven om ons afval op te halen, te verwerken en af te voeren. Aan inkornstenzijde staat er een bedrag tegenover van 20.250000 fr. En verschil van meer dan 13 miljoen frank. Indrukwekkend om toch maar even hij stil te staan. Belangrijk genoeg om er de volgende jaren op een aktieve manier aandacht aan te besteden en vooral, er wat aan te doen. Minder afval produceren betekent vooral minder afval kopen voor de gewone gebruiker. Hier is nog een hele opdracht weggelegd voor de gemeente als openbaar bestuur. Personeelskosten Bestrijding schadelijke dieren Glascontainers Huisvuilzakken Overslag huisvuil Hakselen snoeihout Breken steenpuin Milieuheffing Energie + telefoon Containerpark Voertuigen Toelage jeugd oud-papier Bijdrage onderhoudskosten stort lOK Bijdrage lOK verwerking plastic Leningen en aflossingen

2.784.769 60.000 200.000 800.000 2.937.500 500.000 600.000 10.050.000 65.000 1.265.000 300.000 12.705.910 413.525 1.202.238

Investeringen in 1996 betreffen de aankoop van compostvaten, een hakselaar, en een compactor, tezamen voor een bedrag van 3.060.000 fr.

HST, weg ermee! Zondag 24 maart Hoogstraten

W. P.

Kolonie Merksplas viert personeel

verzamelen industrieterrein De Kluis 12.30 uur

Het meest gelezen blad in de Hooqstraatsc regio De Hoogstraatse Maand

Abonneer

1.26 314.55.04

De gepensioneerde en gedecoreerde personeelsleden van het voorbije jaar van de strajïnrichting Merksplas werden uitbundig gevierd en in de bloemen gezet door directeur F. Lievens en het bestuur van de Sport- en Vriendenkring. Ontvingen het burgerlijk knus 2e klas: Jozef Luvckx, Adriaan Pijpers en Hendrik van Opstal; de burgerlijke medaille le klas: Karel de Ruvsscher, Jozef Geens en Karolus Wijnen. De gepensioneerden van 1995 zij....August Canters, Jozef Meeuwsen, Julien Peeters, Jozef Jacobs, René de Peuters, Theo Druvts, dr. Aloïs Seuntjens, Jozef Govaerts en Hendrik van Opstal. Na een uitgebreid feestmaal en een luisterrijke viering volgde nog een gezellig samenzijn niet dans en muziek tot laat in de avond. 13


Brochuurt u mee? Toerisme zit flink iii de lift, daarvan getuigen regelmatig allerlei statistieken in de landelijke pers. Ook het Hoogstraatse pikt hiervan zijn graantje mee, wat niet in de laatste plaats mede te danken is aan de puike verwezenhijkingen die de laatstejaren het licht zagen vanuit de Vlaanderen-Infokelder onder het stadhuis. Dat er momenteel meer gemeentegeld gespendeerd wordt aan het promoten van onze kultuurhistorische en andere troeven, is deels ingegeven door de simpele vaststelling dat kultuur en toerisme ook flink wat geld in het laadje brengen voor de streek. Zopas werd het informatie-aanbod verrijkt met een nieuwe toeristische brochure over Hoogstraten. Een eerste indruk? Fraai uitgevoerd, maar soms te nadrukkelijk commercieel van opzet waardoorje je afvraagt of men zo zijn doel (de toeristische troeven van de streek promoten) niet voorbij schiet...? De brochure verschijnt met een oplage van 25.000 exemplaren. Inhoudelijk bieden tekst en kleurenfoto's in een notedop viertalige informatie over geschiedenis, kunstschatten en monumenten, winkelmogelijkheden en eetgelegenheden, wandel- en fietsroutes, de Mosten. Vooraan werd een duidelijk en up to date stadsplan opgenomen, verder zijn er data van de belangrijkste evenementen met speciale vermelding voor de Antilliaanse Feesten, overnachtingsmogelijkheden en nuttige adressen. De 20 pagina's zijn meer dan rijkelijk voorzien van niet ondertitelde foto's. wellicht ingegeven door het feit dat elke deelgemeente visueel aan zijn trekken moet komen en door de niet gering aanwezige publiciteit. Dreigt men door dit laatste niet het wervende doel van zulke folder voorbij te schieten? Ziet de toerist door zoveel bomen het bos nog wel?

'Tja, eigenlijk is de brochure in deze vorm een compromis oplossing,' zo klinkt het op de toeristische dienst. 'Let wel, daarmee willen we niet zeggen dat we er niet gelukkig mee zouden zijn, integendeel zelfs. Maar je moet er toch voor kunnen zorgen dat een toeristische brochure aan een aanvaardbare prijs gemaakt kan worden. Of zou iemand hier het een goed idee vinden wanneer we pakweg een miljoen frank betalen voor zulke brochure, zoals soms elders gebeurt?' 'Het uiteindelijke compromis bestaat er in dat we een professioneel gemaakte, informatieve en wervende brochure in kleurendruk hebben tegen een voor de gemeente zeer betaalbare prijs. Nu bevat deze inderdaad meer publiciteit dan we aanvankelijk beoogden, en staat er somns publiciteit op plaatsen waar we dat niet voorzien hadden. Maar we hebben er zorg voor

'A SJ I 1 4i.IENIWP 1)1 (I 4 P iIS1SIVi UIek ESSI ~ 1n L~~

I'uIs I'Qcr bvba

OPENH'JGSUREN Van maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag en zondag van to tot 17 uur

Tel.: 03/314.70.60 Fax: 03/314.75.84

J1A

14

r

314.41.26 314.55.04 314.49.11

De Hoogstraatse Maand

GROOT bezoek op Den Aard 1-let verhlipf \dfl l() wilde zwanen aan de El 0put op Den Aard was zeker een opvallende

verschijning deze winter. Ze lijken wel een teken dat deze waterplas aan belang aan het winnen is voor vogels die tijdens de winter het barre noorden verlaten op zoek naar betere oorden. De statigheid en de afmetingen van deze vogels lijkt indruk te hebben gemaakt, want vele mensen hebben ze gezien en vragen gesteld over de precieze naam en afkomst van deze beesten. De Wilde Zwaan (Cygnus Cygnus) broedt in het Hoge Noorden, onder andere Lapland en Ijsland. Bij ons is hij een doortrekkeren wintergast in klein aantal. In Europa komt verder nog de Kleine Zwaan en de Knobbelzwaan voor. Deze laatste is de meest voorkomende en best bekende. Opvallend is ook dat de Wilde Zwaan Vrij luidruchtig is en schuw. Van de kleine grazende groep houdt er altijd eentje de wacht. Hopelijk heeft het oponthoud hen hier goed gedaan en zien we zo volgend jaar terug. MA., Wielewaal

WAAR UW IDEEEN TOT LEVEN KOMEN Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

gedragen dat deze een vormig gepresenteerd is en voorzien van degelijk fotomateriaal. Bovendien bevat de publiciteit toch ook informat誰e waar de toerist wat aan heeft? Wie een stad bezoekt, wil echt ook wel weten waar hij kan winkelen, verblijven of eten! Dit is een in forma1 tief aanbod dat er naast liet kultuurhistorische gewoon bijhoort.' De uitgave van stadsbestuur en VVV vond op de vakantiebeurzen van Utrecht en Antwerpen reeds gretig zijn weg naar enkele duizenden toeristen. De Dienst voor Toerisme heeft nog twee andere brochures in voorbereiding: een vouwblaadje met minimale toeristische informatie, en een arrangementenbrochure voor dagtrips. (mdl)U


g)

h@@ 22~2~g

Al het nieuws voor en over HOOGSTRATEN is welkom bij Warre Palmans, Tinnenpotstraat 11E, 314.53.70.

Als laatste brengen we het verslag van de open algemene vergadering van de dorpsraad Hoogstraten. Te onthouden valt dat er veel volk was. Als het maar gaat over de eigen omgeving is er wel degelijk interesse en opkomst en kan de kloof tussen burger en politicus een beetje gedempt worden. Kunnen we ook nog melden dat de Muka-tentoonstelling terugkeert. Vermoedelijk eind 1997 en zeker -maar dat moet iets speciaals worden- in het jaar 2000. Ergernis. Krijgt u het er ook van: je staat stil met de wagen om links af te slaan, en die achterligger steekt je langs rechts voorbij, over rijwielpad of stoep, en misschien wel over tenen van overstekende voetgangers. Foei. Uw ergernis? Laat het maar eens weten.

Onderwijs

Davidsfonds

Ook in Iloogsiraten groeit hei verzet legen de onderwijsplannen van Vlaams minister Luc Van Den Bossche. Met onder andere een benoemingsstop voor 2 jaar wil hij overtollige leerkrachten en het overaanbod aan studierichtingen in het secundair onderwijs verhelpen. Ook de kostprijs van dit onderwijs ligt te hoog in vergelijking met het lager en het hoger onderwijs. Vandaar dat men de minister vastpint op zijn (in een Europees kader geteld) bewering dat er in elke klas in Vlaanderen maar 8 leerlingen zitten. Nu zal dit cijfer wel juist zijn indien alle op de loonlijst van het Ministerie voorkomende leerkrachten worden geteld. Op 13 februari voegde men op het VITO de daad bij het woord: elke leraar trok met slechts 8 leerlingen naar de klas, met als gevolg dat er voor 563 van de 1277 leerlingen geen plaats meer was, behalve dan in de refter of op de speelplaats. En zo is volgens de syndicale afgevaardigden van COC bewezen dat het gemiddelde aantal leerlingen veel hoger ligt dan minister Van Den Bossche wil doen uitschijnen.

01) zaierdag 30 n i aart svordi er een bezoek gebracht aan de firma Janssen Pharmaceutica in Beerse. Vertrek is voorzien om 13.30 uur aan de kerk in Hoogstraten, maar wie mee wil, moet zich wel vooraf inschrijven op het nummer 314.54.52 bij Alfons Livens. Ook de reisplanncn van het Davidsfonds krijgen vaste vorm. Naar jaarlijkse gewoonte gaat de meerdagenreis dit jaar naar de Julische Alpen, kruispunt van Italiaanse, Oostenrijkse en Slavische cultuur. Op het programma staan diverse uitstappen en bezoeken. Zo zijn er de meren van Bled en Bohinj, de stad Villach in Karinthie en MariaWurth aan de Wurther See. In de kelders van Dobrovo in het wijngebied van Goriska kan er geproefd worden en op de overdekte markt van Tarvisio kan er naar hartelust gewinkeld worden. Men verblijft te Kranjska Gora in een luxueus hotel. De reis vindt plaats van 22 tot en met 29 juli en wie meer inlichtingen wenst, of zich wil inschrijven, kan terecht bij F. Verschueren, Lindendreef 21. tel. 314.11.88. r

Lourdes Tijdens de Hobbytentoonstelling van K.W.B. en K.A.V. werden er vorige maand twee Lourdesreizen verloot. Carlo Willems en Stan Bruyndockx werden de twee gelukkigen. Voor elk tombolabiljet werden ook 2 reserves getrokken zodat er zeker op reis gegaan wordt. Bij de Lourdestrekking vielen ook Jan Van Dijck, Ria De Nijs en Jos Buylinckx in de prijzen. Prijzen van de tombola dienen voor 15 maart afgehaald te worden bij Jos Vermeeren, Minderhoutsestraat 15, liefst in de namiddag rond 16 uur. En ziehier de winnende loten: 2562666 2060359 2560979 2561001 2060062 2060033 2061429 2560871 2060153 2060477 2561059 2562185 2560743 2060513 2061165 2560210 2060267 2562573 2560863 2061290 2060124 2060457 2060338 2560667 2560885 2060255 2562614 2560780 2560683 2060571 2560270 2562590 2060515 2060377 2562656 2060232 2061351 2060527 2560628 2562068 2060185 2560487 2562592 2060436 2560818 2560842 2060065 2562638 2560481 2060441 2060325 2060042 Ook vraagt de KWB in zijn maandblaadje zich hardop af waarom niet alle percelen op de Thijsakker (oude voetbalvelden) aan 10K-voorwaarden op de markt kunnen gebracht worden. Volgens het KWB-ertje komen er 12 percelen te koop waarvan de helft voorzien zijn voor sociale kavels. El

Op het Seminarie was er een gelijkaardige actic. Op 15 februari organiseerde de Rotary haar jaarlijkse beroepsavond in de Rabboenizaal van het Spijker. Vooral de humaniora-studenten schreven zich in om kenni , îe maken met enkele ervaren beroepsmensen.... Ie Iaatstejaarsstudenten van de gemeenschap scholen (sic) van Hoogstraten konden zich iii schrijven om in een persoonlijk kontakt alle. ie vernemen van hei door hun eeelekleerd No roep. Zo bleken bepaalde beroepen net langer ie kunnen rekenen op interesse van de laalstejaars: of dit alleen te maken heeft met de toekomstperspektieven op de arbeidsmarkt laat lmm.l lmm,,l in lii.) mriimlmliii 1°iimm

aanleg en goe.iinn zullen rneerprel.ien.

iii. \\

inlrir'r

eI een \s oordk

Muziek Leerlingen en leraarskoor van het Seminarie maken een uitslap door de muziekgesehiedenis en worden vergezeld door de Seminarie Dixie Stompers, hout- en koperblazers die als solisten zowel leraars als leerlingen kunnen zijn. Ook poëzie komt aan bod tijdens deze gevulde avond. Zaterdag 9 maart om 20 uur. Kaarten aan 150 BF per persoon. 0

Nier alleen de ogen moesten hun kost geven op de jaarlijkse /mobbvtentoonstelling, ook de tong kreeg zelfgemaakte wijn te proeven.


HOOGSTRA TEN

Nog 6 weken slapen

voor een lening van 1 miljoen fr op 20 jaar betaalt u: in de formule 3/3/3: 6125 fr per maand (rente 4,95%) 515/5: 6890 (t pr rtiuurid (rril 5,90%) 10/5/5: 7343 fr per maand (rente 6,90%)

Tarieven op

1/2/96

BANKUNIE NV Vrijheid 116 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.42.92

Wij maken het verschil Frans Baetens en Magda Van Gils leken erg gelukkig op cle slotdag van de MUKA-tentoonstelling in het VTI-Spijker. Wanneer we ons als nieuwsgierige ouderaanbieden op het voor ons toegelaten tijdstip is er niet veel belangstelling van andere ouders. maar veel tijd 'voor een habbel met de beide initiatiefnemers, Meer dan 3.000 kinderen bezochten in een week tijd de litho's van de onderscheiden internationale kunstenaars. 450 Kinderen. de meerderheid tussen 14 en 16jaar, kochten een exemplaar van één van dc kunstwerken. Want achter elk stuk zit een verhaal, dat door de kinderen ontdekt en verteld kan worden', zegt Frans. Mcde doordat de toegang verboden was voor de + 18-jarigen (liefldefl vooral de ouders, en dan nog enkel met woorden, overtuigd te worden om hun kinderen kennis te laten maken met hedendaagse kunst door een aankoop toe te staan. Enige achterdocht van de plastische opvoeding-leraars moest in den beginne ook nog weggewerkt worden.

Aids Ook in de Noorderkempen? Jongeren in beweging organiseert een informatie-avond met als thema: Aids.., bedreigt ook onze relaties? Voor de mensen van het 1-11V-centrum te Leuven is het een dagelijkse realiteit. Filip komt spreken over wat het betekent om als seropositieve door het leven te gaan. Na afloop zal er zeker een vraaggesprek volgen. De avond gaat door in de Fax, op vrijdag 8 maart. om 20 utir. De toegan k uitci':iai'd tn'nik. Cl] Hc ecïntci'e.cc (]Cl] 71w welkom. El

Bedoeling van de rondreizende tentoonstelling is dat er door kinde ren onhevangen, zonder beïnvloeding, gesproken wordt over hedendaagse kunst, ook thuis, Want de optiek op kunst evolueert mee met de veranderende tijdgeest. Net zoals smaken veranderen. Waar men in een vroegere tijd een Brueghel of Dirk Baksteen in de huiskamer ophing. hoort in een hedendaags huis kunst van nu. 'Ik geloof dat hedendaagse kunst populair moet zijn. Het moet verdieping brengen, vei'rijkend werken. Wat niet bij deze tijd hoort, is dikwijls kitsch.' Wanneer wij dc vergelijking maakten tussen het Frans Masercelcentrum in Kasterlee en het Muka-atelier in Auckland, NieuwZeeland. beaamt Frans dit volmondig. 'Wij zijn ginds wel kleiner, werken zonder subsidies en moeten er van leven, maar uiteindelijk bieden we hetzelfde: de kans'aij()ngc kunstenaars om hun ideeën vorm en uitwerking te geven.' Ook daarom moet kunst enigszins gepusht worden, zoals hits geplugd worden, en boeken door hun auteurs voorgelezen. Deze tentoonstelling was dan ook 'direct mar keting' als het ware. MUKA komt terug. Einde 1997 kunnen de jonge kunstlicfhehbers kennismaken met 72 nieuwe litho's die in het atelier aan de andere kant van de wereld het levenslicht zagen. Voor de kopers nog dit: een zestal weken geduld en jullie aankopen vallen in de bus.

1r1

10 ,,iaw't jarIijke lltrndelno/istratie inn 't Spagaatjc in de Rabboenizaal van het Spijker.


HOOGSTRA TEN

Kindermusical bJb2

\I

(aflt0°

Jan'

ers 1%95ett •

GPm

Om de twee jaar voeren de kinderen van de lagere school een musical op voor de grootouders. 's Avonds geven ze dan nog een extra voorstelling voor de ouders. Dit jaar viel de keuze op 'Vlieg op', een musical over allerlei gekke toestanden op een reisbureau. De musical werd gespeeld cii gezongen door de kinderen van de drie hoogste Icerjaren. In de loop van het verhaal werd er een vakantie-show opgevoerd door de kinderen van de laagste klassen. Hun spontane optreden paste deze keer bijzonder goed in het geheel en was zowat de apotheosc van het eerste deel. De kinderen van het ene eerste vlogen naar China en die van het andere naar HawaĂŻ. Die van het derde reisden naar Noorwegen en naar Afrika. Die van het ene tweede trokken naar Egypte maar die van het andere gingen liever niet ver weg. Want ook in eigen land is heel wat te beleven. De grootsten brachten zoals gezegd de musical. De 2 koren brachten nummers met heel veel afwisseling. Tijdens liet openingsnummer 'Vlieg op' deden de acteurs achter het doek dezelfde danspasjes als de dansers op het podium. In liet heel gevoelige 'Vreemde Vogels' kwamen de solisten heel goed tot hun recht. Het ritmische 'Clicky Clan'.datafwisselendwerdgezongen door2koren, wasduideli jk liet lievelingsnumrner van de kinderen. 'De reisgigant' bracht de zaal aan 't lachen en het slotnummer 'So long' zal zeker op liet einde van het schooljaar nog hernomen worden. De hoofdrolspelers hebben zich uitgeleefd alsof de rol hen op het lijf geschreven was. Ze stonden zonder plankenkoorts voor een volle zaal de show te stelen. Op dat gebied is er toch een grote evolutie tegenover een tiental jaren geleden. De regisseurs probeerden zoveel mogelijk kinderen op het podium ie krijgen. Zelfs de meeste kinderen tnt het koor speelden nog een rol in het toneel. Van de 198 kinderen verschenen er meer dan 17() op het podium. Tijdens de muzieklessen, de lessen van tekenen en handvaardigheid, lichamelijke opvoeding en voordragen werd er gerepeteerd en de accessoires voor het decor verzorgd. Voor de affiches was er de hulp van dc klas van juffr. Rikkic uit het I.K.O. Het geheel was af. Maar niet alleen het resultaat mocht gezien zijn. De kinderen hebben ook veel geleerd tijdens de voorbereiding. In dc nieuwe eindtermen is er naast de bekende leergebieden van vroeger ook een rubriek sociale vaardigheden voorzien. Samenwerken, zelfstandig een rol instuderen, zich een deel van een groep weten, je tonen op een podium. iets voor een ander doen, zijn zaken die daarin aan bod komen. In die eindterinen vraagt men om onderwerpen vanuit verschillencie kanten te benaderen, zodat de kinderen de samenhang zien. Bij de les over de winter bv. paste het liedje van de ijsberen, de winterkleren, het dansje, enz. Plezant was het dan ook om te horen dat kinderen zo vol waren van hun Chineesjes dat ze thuis nog rijst probeerden te eten met stok jes. 17


HOOGSTRA TEN

D orpsraad Een realistisch plan voor de Vrijheid De bestuursleden van de dorpsraad waren duidelijk opgelucht. Een intensieve werking, gedurende het voorbije jaar, en een aantrekkelijke agenda brachten een 100-tal inwoners naar de open algemene vergadering in de raadszaal van het stadhuis. Op de agenda opvallend veel openbare werken, zoals de herinrichting van de Vrijheid en de Gravin Elisabethlaan, de heraanleg van het Heilig-Bloedpark, de ontsluiting van de nieuwe verkavelingen enz. De heraanleg van de Vrijheid stond eerder al op de agenda. Toen tekenden een groep architekten een plan dat, gelukkig maar voor de Vrijheid, niet uitvoerbaar was. Het plan dat nu voorligt is een initiatief van het college, in overleg niet Bruggen en Wegen, en is wél realistisch. Aan de westkant van de Vrijheid wordt het fietspad. vanaf restaurant Het Bcgijnhof tot de rijkswachtkazerne, een vijftal meter opgeschoVen. Het fietspad komt dus verder van de woningen te liggen en er ontstaat een zeer breed voetpad. Daardoor zal de aansluiting met de Gravin Elisabethiaan en de Karel Boornstraat, vooral voor de fietsers, veel veiliger worden. Het brede voetpad geeft ook meer mogelijkheden voor de inplanting van de terrassen van de horeca zaken. Tussen de rijweg en het fietspad blijft er voldoende plaats voor geordend parkeren. Het idee wordt vrij gunstig onthaald, ook al zijn er enkele middenstanders hang dat er parkeerplaatsen verloren zullen gaan. Schepen Karel Aerts, die zijn dossiers verrassend goed kent en uitlegt, weerlegt dit. Volgens hem moet er, hoe dan ook, een einde komen aan het chaotisch wild parkeren en zijn er, in het nieuwe ontwerp, evenveel of méér goed omlijnde parkeerplaatsen. 'Het schepencollege heeft het voorstel al besproken en goedgekeurd', zegt Karel Acrts, 'In samenspraak niet Bruggen en Wegen wordt momenteel de kostprijs berekend'. Afwachten dus.

stellen tot herinrichting van hun eigen Straat' zegt Van Looy, 'iedereen wil het verkeersprobleem in 'zijn' straat oplossen, dat kan echt niet dc bedoeling zijn'. Het college wil de resultaten van de Liboststudie afwachten om dan een globaal plan op te (laten) stellen. 'Zo'n globale studie is nodig', verduidelijkt Van Looy. 'omdat goed bedoelde maatregelen op een bepaalde plaats de problemen alleen maar verleggen.'

Vragen?.., veel vragen! De ontsluiting van de nieuwe vcrkavelingen langs de Heilig Bloedstraat ligt nog steeds op tafel en blijft een heet hangijzer. Volgens schepen Aerts zijn ervijf mogelijke oplossingen 'die allemaal bespreekbaar blijven en onderzocht worden'. Dat één van de mogelijkheden al méér dan eenjaar op het officiële stadsplan van Hoogstraten is aangegeven is blijkbaar niemand opgevallen. Tijdens het vragenuurtje wordt nog maar eens duidelijk dat er, bij de bevolking, nogal wat onvrede heerst over het (niet) optreden van de politie. De politiecommissaris kondigde vorig jaar een plan aan waarbij, in elk van de deelgemeenten, enkele wijkagenten in het straatbeeld zouden verschijnen. Zij zouden zich huis aan huis gaan voorstellen. De inwoners stellen vast (lat er ondertussen niets vei'anderd is. De politiecommissaris was niet aanwezig om tekst en/of uitleg te geven.

De dorpsraad van Hoogstraten functioneert beter dan ooit, dat is duidelijk. De bestuursleden willen alle vragen, voorstellen en klachten rond het beleid verzamelen en een soort 'omhudsdienst' worden. Deze druk bijgewoonde openbare vergadering was dan ook een oproep naar de bevolking die, met hun vragen, terecht kunnen hij Alois Ruts 314.52.49., Warre Palmans 314.53.70, Marc Haseldonckx 314.76.70, Frans Horsten 314.88.85, René Wouters 314.59.10, Constant Oostvogels 314.67.63, Alfons Sprangers 314.52.58. (F.H.)

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

Loenhoutseweg Bruggen en Wegen werkt momenteel ook een plan Hit om de aansluiting naar de Loenhoutseweg toe veiliger te maken. Men wil een gedeelte van de gronden van het OCMW ruisthiiis grhriiiken om het kruispunt hredi'r Te maken. Zo zou er ruimte komen vooreen vluchtheuvel en veilige fietspaden. Wat de Gravin Elisahethlaan betreft worden de werken aan het gedeelte vooraan, waar oorspronkelijk een rotonde en parkeerplaatsen zouden komen, uitgesteld. Verder in deze straat konit er wel een nieuwe riolering en een nieuw wegdek.

Mijn straat, schoon straat Vorig jaar ontving de dorpsraad en het college een voorstel tot aanpassing van het Ileilig Bloedpark. In het ontwerp, dat vooral de nijddenstanders zeer mooi vinden, werden een 25tal extra parkings voorzien. Het college heeft voor deze werken vijf miljoen ingeschreven in de begroting, maar wil de uitvoering opnemen in een groter geheel. 'Als alle gehuurten hun eigen plannen gaan opmaken loopt het geheel zeker fout', zegt Karel Aerts. Schepen Jef Van Looy verwijst, in dit verband, naar de verkeersstudie waaraan de Libost groep op dit moment werkt. Die studie zou in het najaar klaar moeten zijn. 'Op verschillende plaatsen komen er, vanuit de bevolking, voor-

18

Een meer t/alt goed gevulde raadzaal luisterde aandachtig naar de air/eg van college en dorpsraad.


HOOGSTRA TEN

SP-Hoogstraten huldigt Richard Paepen

Later wil ik worden..?

Men kan niet over de Socialistische Partij, afdeling Hoogstraten, spreken zonder te denken aan Richard Paepen. Reeds heel vroeg was hij actief in het bestuur van de afdeling en gedurende twintig jaar was Richard ook voorzitter van SP Floogstraten. Momenteel zet hij zich nog in als penningmeester en bode. Voor het bestuur waren dat goede redenen om hem eens te huldigen op zaterdag 17 februari in het lokaal van De Nieuwe Olijftak. Huidige voorzitter Luc Meyvis mocht ren aantal t a merarlen verwl komen die de viering van Richard Paepen ntet wilden missen, o.a. namens cle SP-federatie Dirk Wagemans en ook Jan Peeters. Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu. Tijdens de feestelijke receptie beklemtoonde Staatssecretaris Peeters het belangrijke werk van Richard Paepen hier in Hoogstraten, voor de Socialistische Partij zeker het moeilijkste kanton van de Kempen en misschien wel het moeilijkste van het land. 'Meer dan 40 jaar bestuurslid zijn waarvan ruim 20 jaar als voor7ittrr is 7eker en record in deze streek. Altijd bereid zijn om kandidaat te zijn bij verkiezingen in een arme afdeling vraagt veel persoonlijke inzet. Voor dit grote werk gedurende zovele jaren overhandig ik u de Gouden SP-speld, de hoogste onderscheiding die men in onze partij kan krijgen.' Samen niet het ereteken overhandigde Jan Peeters ook nog het bijbehorende diploma. Ondertussen kreeg mevrouw Paepen van de bestuursleden Luc Meyvis en Werner Geets een ferme bloemenruiker 'voor de vele avonden dat je Richard hebt moeten missen'.

Ook dit joar orgalliscerde Rotcii'v Hoogsii'uren - Ken ipeo een heroepsiI// o'nintien rond voor de laatstejaarsleerhn gen van het secundair onderwijs. Een tweehonderdta/ leerlingen kwamen naar de Rabboenizaal luisteren en praten met bijna tachtig mensen die reeds een aantal jaren actief zijn in een bepaald beroep (door de leerlingen gekozen) om van/men meer te vernemen over het concreet dagelijks werk en de toekonm.stmogelijkheden voor jongeren. Deze sterk praktijkgerichte informatieavonden vormen een belangrijke aanvulling op liet studie-advies dat de leerlingen in de school en elders kunnen bekomen om straks een juiste beroepskeuze te kunnen maken.

Nadien dankte Richard de afdeling voor deze huldiging en de partij voor het ereteken en besloot met de hoop dat zijn werk in de toekomst zal worden voortgezet. (J.S.)

Woninginrichting

GEBR. LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstrateri Telefoon03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertatelkieden, lopers, enz.

de Voor zijn jarenlange inzet werd Richard Paepen door het SP-be stuur gehuldigd. Staatssecretaris Jan Peeters schonk hein de Gouden SP-speld en zijn echtgenote, Maria Vert'oort, kreeg de bloemen van het afdelingsbestuur.

fl' 03 314.55.04 -

moond 19


HOOGSTRA TEN

Tentoonstelling schilderwerk van Jeannette Kleinschmidt

11000 GARAGE HOGA B.V.B.A.

Artiko vzw nodigt in maart Jeannetic Kleinschmidt uit in haar IKO-Galerie. Dcxc jonge. beloftevol le kunstenares studeerde af al kunstschilder aan de Antwerpse academie voor Schone Kunsten in 1992. Sindsdien neemt xe echter meer en meer afstand van haar klassieke' opleiding.

LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

Haar karakter leent zich niet tot het maken van wilde en/of agressieve werken. Integendeel. door haar subtiele gevoeligheid kan ze van 'klassieke thema's' zoals stillevens of portretten, sfeervolle en sensuele taferelen maken. In de IKO-galerie zal zij vooral portretten tonen, waarvoor zij 'gewone' traditionele verven gebruikt zoal olie- en plakkaatverf, doch niet altijd op even gewone dragers. Zo schildert zij dikwij Is achter glas (d.w.z. op de achterkant van het glas). Deze techniek heeft als voornaamste eigenschap dat hij het schildersproces omkeert; nl. beginnen met de details en eindigen met de achtergrond. Zo vangt Jeanette de ziel van haar figuren tussen het glas en de achtergrondlaag. Soms, door op het glas van een wekker te schilderen, maakt ze van een schilderij een object of van een object een schilderij. De herkenhaarheid is bij de portretten niet het belangrijkste. Het is immers niet de bedoeling van de kunstenares om iemands uiterlijk te reproduceren, maar door

DRINGEND GEVRAAGD Brasschaat

i haar gevoel en haar visie een nieuw beeld te maken. Zij gebruikt de mensen om op haar beurt nieuwe figuren te maken, mengsels van de door haar gekozen modellen en haar eigen persoonlijkheid... Openingstijden van 8 tot en met 24 maart tijdens de weekends van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Tijdens de week groepen na afspraak.

i oon9arneri,,

%.

Ervaren dame voor huishouden en kinderopvang. Liefst inwonend.

1

Kan onmiddellijk beginnen. Telefoneren tussen 9 en 21 uur: (03) 653 26 26

Het unieke slaapcomfort van dekbedden. Verschillende maten en warmte-klasse steeds in voorrraad.

E!IIi!Ji Tel. 0313144847 OO

af)24 6

/

-

-

-

-

-

dekbedovertrekken + hoeslakens (ook voor waterbedden) badhanddoeken + aangepaste badjassen en badkarpetten bedspreien tafelkieden en tafellakens sierkussens

I D-lel 152 1 SCHILDER WERKEN-TAPIJTEN-GORDIJNEN-ZON WERING ~

20

139


LEZERS SCHRIJVEN

Grieven ten opzichte van politie? Er worden tegenwoordig heel wat grieven geuit ten opzichte van politie. Vooral in de dorpsraden worden heel wat concrete opmerkingen gemaakt ten aanzien van het verkeersbeleid, verkeerstoezicht, wegeninfrastructuurbeleid en vooral algemeen politietoezicht. De verwachtingen van de bevolking zijn hoog gespannen. Alle zonden van de samenleving denkt men te kunnen oplossen niet een zeer restrictief beleid. Wordt het echter niet eens hoog tijd om de hand in eigen boezem te steken? We leven in een tijd van quasi absolute vrijheid. De een zijn vrijheid is echter het beperken van de vrijheid van iemand anders. De normen zijn vervaagd, alles kan. En wat meer is, alles moet kunnen voor velen. Men zegt wel eens ten tijde van de veldwachters was het beter. Was dat wel zo? De veldwachter was, geholpen door een betere moraal en een sterk gerecht, een autoriteit. Een vermanende vinger was meestal voldoende om de grote meerderheid van de bevolking de samenlevingsregels te doen naleven en dit ZONDER continue inbreuken vast te stellen. De ouderen onder u zullen dit volledig kunnen beamen. De samenlevingsregels van toen zijn niet veel veranderd. De mentaliteit en de samenleving zelf echter wel. De bevolking is enorm toegenomen. Daarmee gepaard gaande is het verkeer enorm toegenomen. Iedereen eist zijn vrijheid op. De beschikbare ruimte is echter beperkt. Wil dit dan zeggen dat we nu op iedere hoek van de straat een politieagent moeten zetten om de regels te doen respecteren? Zelfs als dat al zou kunnen, denken we maar aan de financiĂŤle impakt op de gemeentelijke begroting, is dit geen oplossing. Het normenbesef is zo laag gekomen dat het respekt voor deze man of vrouw zowat nihil is. Velen luisteren enkel uit vrees een boete te krijgen. Met wat zijn we dan bezig? We trachten onze kinderen een 'goede' opvoeding te geven. We zadelen ze echter van begin af aan op met frustraties. Aan de ene kant zeggen we 'leven en laten leven' (alhoewel bij velen het LATEN LEVEN al vergeten wordt). Aan de andere kant brengen we door onze manier van leven een mentaliteit bij van 'jachtig leven'. 'je kan niet snel genoeg rijk zijn' en 'genoeg is NIET genoeg'.

Ook de tolerantiedrempel is enorm verhoogd. Thuis tegen de kinderen NEE zeggen is blijkbaar moeilijk. Men verwacht dit echter wel van de politie en school. Ondertussen lappen we als volwassenen ook nog eens vele regels aan onze laars. Men verwacht echter wel van de anderen dat zij alle regels respecteren. Cfr 'de snelheid moet dringend gecontroleerd worden, maar niet voor mijn deur'. Gaat hiermee de mentaliteit veranderen? Kritiek lozen is zeer gemakkelijk, maar wordt het niet eens hoog tijd dat we de chaos beginnen te ruimen in eigen nest? Van het land of de gemeente een politiestaat maken is geen oplossing en zal niemand tevreden stellen. Zowel op federaal als gemeentelijk niveau verwacht men een verbeterde politiewerking en een efficiĂŤntere service aan de bevolking. Wat betekent dit concreet voor de toekomst? Door een volledige samenwerking van de politie en rijkswachtkorpsen van de gemeenten Hoogstraten. Merksplas en Rijkevorsel hoopt men tegen 1997 tot een 24-uur permanentie te komen in deze zone ZONDER daarbij veel meer personeel aan te werven. Dit betekent onvermijdelijk dat het beperkt aantal manschappen meer gespreid in de tijd zal gaan werken. De obligate openingsuren van de lokale politie- en rijkswachtkantoren maakt dat er voor de rest slechts ruimte blijft om een beperkte ploeg van twee mensen en een permanentiedienst ten burele te bemannen om verkeers- en andere problemen aan te pakken in deze wel zeer ruime zone. Hier gaat onze utopie van MEER politietoezicht. In tegendeel, momenteel kan er geregeld nog eens een aktie georganiseerd worden om in te spelen op actuele problemen. Denken we maar aan fietsers zonder licht, drugsproblematiek, verkeerstoezicht en anti-diefstalcontroles. Zulke acties worden nu reeds meestal bij nacht

georganiseerd en betekenen een enorme belasting voor een klein politiekorps als dat van Hoogstraten. Door de vernieuwde samenwerking van de Politiediensten van Hoogstraten. Rijkevorsel en Merksplas (gemengde patrouilles gedurende de week en de week-endnachten) is het nu reeds moeilijk om als wijkagent een volledige dienstverlening te bieden. Dit komt omdat men in tegenstelling met een 'grote' stad als Turnhout de diensten niet kan opsplitsen. Onze 'wijkagenten' worden ingezet voor ALLE politiewerk. Dit betekent dat zij behalve hun wijkwerk ook ingeschakeld worden voor de Patrouilles, acties (WODCA, JOVIC. ODLA), gerechtsdeurwaarderassistentie, fietsgravure, alarmdossiers, verkeerstoezicht, plantondiensten, diefstalpreventie. opsporingsdienst, kermiskoersen, loopwedstrijden, manifestaties, markten, kermis, waarbij deze lijst verre van volledig is. U begrijpt dan ook dat er voor 'wijkwerk' weinig tijd overblijft of toch zeker niet wat de bevolking daarvan verwacht. De tijd die rest heeft de actuele wijkagent meer dan nodig om de massa plichten (dossiers komende van alle gerechtelijke arrondissementen te lande met vragen om particulieren en bedrijven te verhoren in gerechtelijke kwesties), zijn lopende vaststellingen van verkeersinbreuken, ongevallen en misdrijven tegen gemeen recht (bijv. diefstal) af te werken. Permanent toezicht doen in de wijk en altijd beschikbaar zijn voor de wijk wordt dan wel heel moeilijk. Het is aan de beleidsverantwoordelijken om de politiewerking een bepaalde richting uit te sturen. Onder druk van de publieke opinie en onder supervisie van de machthebbers in Brussel wordt er nu gewerkt naar een 24-uur permanentie. Die 24-uur permanentie zal er dan ook komen. Ofdit echter zal leiden tot een verbeterde dienstverlening en meer toezicht door de politiediensten, in concreto meer wijktoezicht en meer acties om massaproblemen aan te pakken, valt te betwijfelen. Dus nogmaals, indien we de problemen grondig willen aanpakken moeten we daar allemaal aan werken en dringt zich een grondige mentaliteitswijziging op. Uw wijkagenten. P. Verschueren; M. Van Dyck; E. Kerstens; J. Douckers; F. Jespes: L. Vanuffelen: C. Versc/u.ieren.

TENTOONSTELLING MET SCHILDERWERK VAN

JEANNETTE KLEINSCHMIDT IKO-Galerie Dr. Versmissenstraat 6 Hoogstraten Openingstijden: Van 9 maart tot 24 maart, tijdens het weekend, telkens van 10 tot 12 u en van 14 tot 17 u. Tijdens de week: groepen na afspraak: 03/314 75 54

21


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij TOON VERLEYE, Dreef 97, Tel. 315.71.86 Vorige maand konden de Dreefse reporters putten uit een gevarieerd en goed gestoffeerd aanbod om deze bladzijden te vullen. Meersel-Dreef haalde de kranten, er werd een algemene vergadering van de dorpsraad georganiseerd en Jeanne Jacobs vertrouwde haar ervaringen met de vrije val aan het papier toe. Een ongekende luxe overviel de 'reporter-van-dienst'. Met enige jaloersheid heb ik het eindprodukt kunnen bekijken. Deze maand moeten we het jammer genoeg met heel wat minder stellen. We vallen als het ware in een diep en donker gat. Paul, want over collegialiteit hebben we zeker geen klagen, suggereerde nog om de wijkagente van Meersel-Dreef aan de lezers voor te stellen. Dan zou ik met zijn idee aan de haal moeten gaan. En dat zint me ook niet helemaal. De wijkagente hou je dus te goed. Maar toch vatten we met haar, en haar collega's, onze pijnlijke zoektocht naar nieuws aan:

Het kinderkoor 'De zonnekindjes' luisterde de viering op. Na de eucharistie werd, terwijl de ouders en hun kinderen in de refter op koffie en koekjes vergast werden, druk gediscussieerd over de gelijkenissen met de ouders. Grootouders rechtten hun kromme rug en keken iedereen fier in de ogen. De laatste kindermode werd druk besproken en uiteraard werd al druk gediscussieerd over hoeveel het er volgende keer zullen zijn. 'Want je weet toch dat Julia al drie maanden ver is en..' ii

verkenden hier de 'Scheurdekous'. Alleen de naam al, moet zeker nieuwsgierige wandelaars gelokt hebben.

Een week later, op de laatste vrijdag voor het Krokusverlof. kon men de leerlingen van de basisschool nog eens bewonderen in een parade. Op uitnodiging van een aantal plaatselijke middenstanders vormden zij een optocht als afsluiting van hun karnavalsfeestje. Onze horeca-mensen hebben de kinderen op een fantastische manier in de watten gelegd en dat werd duidelijk geapprecieerd. Het èchte karnaval vinden we sinds twee jaar niet meer in Meersel-Dreef. De Maerckratten gaven er de brui aan en het karnavalsfeest situeert zich nu vooral op Galderse bodem. Galder en Strijbeek zetten er nog altijd hun beste beentje voor. Ook een aantal MeerselDreveniers laten zich er nog van hun beste (?) kant zien. De optocht vertrok er zondag 18 februari om 14.30 uur. Het valt wel op dat uit Belgische buurgemeenten delegaties jongeren met praalwagens komen afgezakt naar de optochten in Nederland. Wellicht kan die vernieuwde interesse een impuls betekenen voor het karnavalsgebeuren aan deze kant van de 'meet'. De Dreefse jeugd was zaterdagnamiddag uiteraard ook van de partij op het jaarlijkse 'kinderbal' in de Leeuwerik.

Wijkagenten Voorlopig heeN onze wikagente zich nog niet kunnen voorstellen aan de Dreefse bevolking, al moet je haar natuurlijk al wel eens opgemerkt hebben. De wijkagenten klagen echter over het feit dat ze tot over hun oren in het werk zitten en eigenlijk te weinig tijd kunnen vrijmaken voor hun werk in de wijken. Het zou er volgens hen ook met de intergemeentelijke politiesamenwei-king niet op heteren.

Over dieven en vandalen En toch? Ik kan me vergissen, maar ik heb de indruk dat we de laatste maanden met minder inbraken en vandalenstreken te maken krijgen. Op het einde van vorig jaar stonden de kranten vol met berichten over inbraken in onze regio. Nu lijkt het erop dat de criminelen hun actieterrein verplaatst hebben. Het heeft dan misschien toch iets te maken met de nadrukkelijke aanwezigheid van de politie in het straatbeeld? We mogen echter ook wel stellen dat de bevolking in Meersel-Dreef vrij alert reageert als zij iets verdachts opmerken. De politiedienstenjuichen die houding toe. Alleen als de bevolking zelf ook haar verantwoordelijkheid opneemt, zijn politie en rijkswacht bij machte om snel, kordaat en efficiënt op te treden.

Dat ook de dames van de KVLV het wandelen in het bloed hebben, bewees hun wandeluitstap in Wortel-Kolonie. Met 24 KVLV'sters werd de tocht aangevat. Voor sommigen werd het een eerste kennismaking met dit gebied. Zij begrijpen nu veel beter waarom er zo 'geknokt' wordt voor het behoud van het domein. Het is inderdaad uniek in onze regio en mag gerust als én van de groene longen van de Noorderkempen beschouwd worden. Er werd nog flink over nagekaart tijdens de 'spek-en-eieren' -maaltijd in Castetré. Uiteraard kwamen ook de 'kleine nieuwsjes' van de Dreefse samenleving ruim aan bod. L

Lichtmis Op zondag II februari werd in de kloosterkerk Lichtmis gevierd. De kinderen die vorigjaar ten doop werden gehouden, en hun ouders, stonden even in het centrum van de belangstelling. Voor de statistici: vorig jaar werden zes kindjes gedoopt in Meersel-Dreef.

Karnaval

Wandelen Wandelc 1 uh De Noorderkempen organiseerde op II februari haar ondertussen traditioneel geworden Wintertocht. Honderden wandelaars kwamen naar Meersel-Dreef afgezakt om er te vertrekken voor lange-afstand-wandelingen vanuit onze gemeente. Het fiets/wandel-pad langs dc Mark blijkt een ideale uitvalbasis om grote wandelingen te ondernemen De arrnmmodatie van de Zevenster is voldoende uitgerust om grote groepen mensen te ontvangen. De wandelaars vertrokken er voor een bar koude wandeling. Hel weer zat niet echt mee. Maarja, wat wil je? Het betrof hier dan ook de 'winter'tocht. In dc grensstreek, en vooral bij onze noorderburen, vind je nog een prachtig wandelgebied. Niet zo verwonderlijk dus dat een flink deel van de uitgestippelde wandelingen over Nederlands grondgebied leiden. Fons Koyen zag het een week nadien ook een beetje in die richting zitten. Hij leidt vanuit de dorpsraad de wandelingen in Meersel-Dreef voor de wandelciub Markdal. Fons voelde zich in zijn sas op eigen bodem. De wandelaars 22

Een

iC.oi

LIC

oiuRie ciiIé isoi Meer.sel-Dreej. De Stad Lourdes, :al weldra uit het

straatbeeld verdwijnen. Voor één keer geen nieuw horeca-bedrijfmaar een riante woning.


MEERSEL-DREEF op om 'Groot-Eyssel-Kerniis' opnieuw in het leven te roepen.

Schaatspret In Nederland knarsetandde men omwille van de uitblijvende Elfsteden-tocht. Onzejongeren lieten het echter niet aan hun hart komen. Koning Winter vergastte iedereen op temperaturen ver beneden nul graden celcius. Het gevolg daarvan was dat aan de Watermolen druk werd geschaatst op de oude Mark. Weinigen konden weerstaan aan de lokroep van het natuurijs. Tot in de late uurtjes ging het feest door. De jongelui vonden er immers niets beter op om 'hun' ijs baan te verlichten met sterke lampen.

Groot-Eyssel-feesten Een stuk van het gehucht (iroot-E ssel behoort tot de deelgemeente Meersel-Dreef. Dat geeft uw 'reporter-van-dienst' de gelegenheid om ook hier eens rond te neuzen. Er gebeuren de laatste tijd blijkbaar heel plczante dingen. De Meerlese duivenbond heeft in een leegstaande woning haar clublokaal ingericht. Het clublokaal blijkt niet alleen het trefpunt van de duiveninelkers geworden te zijn. De mensert van Groot Eysscl ontmoeten er mekaar regelmatig. Een actieve groep inwoners organiseert er op tijd en stond activiteiten en feestjes. Die hernieuwde buurtliefde kwam tot stand naar aanleiding van de gouden bruiloft van Cees Deckers en eega. Stilaan gaan er ook stemmen

Vroeger had ieder gehucht zijn kermis. In Groot Eyssel was dat niet anders. Het ziet er dus naar uit dat we, als de plannen concretere vormen aannemen, binnenkort ook in Groot-Eyssel nog eens naar de kermts kunnen gaan.

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorsel Tel. 03/3 146250

Hulpfonds Toon hier gaat niupn PIJP voor een aantal uitaanden Out. Toonneemt maart voor zijn reketittig cii kati alvast een aprilvis beginnen verzinnen. Paul kan verslag uitbrengen over het welslagen of het mislukken van die aprilgrap. En ik zit in mei wellicht weer met de gebakken peren. Hopelijk moet Toon het niet alleen met z'n aprilgrap rooien, maar ik kan hein weinig hoop btcden. De agenda voor de maand uuuaart is zo goed als leeg. Het belooft dus ook de volgetide keer een echte zoektocht te worden. Daarom richten we een hulpfonds op. Milde giften, enkel in de vorm van nieuwsfeiten en aankondigingen, zijn van harte welkom in de brievenbus van Toon. Je bewijst er hem een héél grote dienst mee. Toon zal u twee maanden lang dankbaar zij ii. Dré Oomen

De vakfotograaf maakt er meer werk van

Een onvergetetijke gebeurtenue uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug 711 t kijken. Laat daarom mooie toto's maken. Door een protessioneel fotograaf.

;

't

Garage Luc RyverS

bvba

2321 HOOGSTRATEN (MEER) MEERSEWEG 97 Tel. 03/315 90 90 - Fax. 03/315 89 01 - GSM 075/43 44 04

NIEUWE .-

TOONZAAL!!!

-

(1

TOYOTA 1,1

23


M99M9 50 Jaar op de planken en achter de coulissen Het is voorzeker niet veel mensen gegeven. 50 jaar amateurtoneel te spelen. Je moet er otwel een respectabele leeftijd voor hebben, ofwel zeer jong begonnen zijn en in beide gevallen een halve eeuw trouw zijn gebleven aan je hohby.ALOIS VAN BAVEL isjong begonnen, trouw aan zijn hobby, en dus reeds een halve eeuw op dc planken. Zijn eerste kontakt met het toneel dateert van einde 1945. toen Aloïs gevraagd werd om mee te spelen met de BJB, de voorloper van de KLJ. Net als de KLJ nu nog steeds de traditie in ere houdt, speelden zij toen regelmatig toneel. Voor de pauze een drama, na de pauze een klucht of sketches. Aloïs zijn rol was die van een oud vrouwtje. We leefden toen nog in de tijd van strikte scheiding van de geslachten tijdens vrijetijdsbezigheden. Bij de mannen werden de vrouwenrollen dus door mannen gespeeld, hij de vrouwen speelden de vrouwen evengoed mannen. Tegenwoordig fronst men bij dergelijke 'travestie-toestanden' wel eens de wenkbrauwen, toen was het een dam tegen zedelijk verval. Gedachten over 'tussen dezelfde geslachten' waren die tijd nog zo taboe dat het bestaan ers en zelk niet mocht gedacht \\ordefl .

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

vereniging is het normaal dat de leden er op een gegeven moment uitstappen. Nadeel is dat telkens nieuwe toneelspelers moeten gezocht worden. Die kunnende begeleiding van een ervaren rot in 't vak dan ook goed gebruiken. Sommige mensen veranderen in de loop van hun leven nogal eens van hobby. Aloïs niet, hij heeft er nog een bijgenomen. een die wonder wel aansloot bij toneel, nI. film. Samen met vriend Harry Roelen zijn ze op een gegeven moment met film beginnen 'prutsen'. Harry had zo'n filmcamera overgenomen van een madam die hem gewonnen had op een tombola en die dacht dat het een 'foto-kodak' was. Samen hebben ze 6 speelfilms op hun actief, voor een paar ervan heeft Aloïs het scenario geschreven. Zij werkten niet acteurs van de toneelverenigingen van Meerle en Meer. In de filmclub, waarvan Aloïs nog altijd lid is, behaalde hij met diverse korte Olms een hele prijzenkast bijeen. Het is dus niet verwonderlijk dat de Meerlese verenigingen Alöis goed weten wonen als er moet geacteerd worden of als er een activiteit op film moet vastgelegd worden. Met een goede gezondheid, wat we hem van harte toewensen, kan Aloïs zeker de 60 jaar op de planken halen. Je leest het zeker in de Hoogstraatse Maand van begin 2006. Ei

Zal Christel zwanger worden? Chrisiel en Paul Vanuflelen, een koppel dat zo ii'n 1111,-s om gelnkkio te zijn maar Christel wil meer Ze wil kost wat kost een kind. Paul 7i0.t dal niet zo zitten en probeert een zwangerschap hoe dan

ook te verhinderen. Zal Christet zwanger worden of haalt Paul het?

Vraag het maar aan de postbode !!! Die zijn we ondertussen nog niet tegen gekomen, zodat we U het antwoord moeten schuldig blijven. Maar wat komt de facteur er eigenlijk bij doen ? Is het omdat hij altijd alles weet of heeft het meer te maken met het feit dat hij alle dagen bij de thuisblijvende vrouwen aan huis komt dat we het aan hem moeten vragen ? Tot zover onze sensatie-rubriek. Wie er het fijne van wil weten, moet op 2 of 3 maart 1996, telkens om 19.30 uur, maar gaan kijken naar de KLJ in de parochiezaal. Zij brengen U de klucht in drie bedrijven door John Vermeulen "Vraag het maar aan de postbode !!!". Inkom 120 fr. 01

Eerste goud voor 't Zolderke Zes jaar na de oprichting slaagde de lurnkring t Zolderke erin zijn eerste gouden medaille in een officieel kampioenschap binnen te halen. Tijdens de kampioenschappen van de Katholieke Tumfederatie voor heel Vlaanderen haalde TOM VAN DUN in zijn categorie goud in de discipline mini-trampoline. In dezelfde discipline, maar in een andere leeftijdcategorie haalde ook DRIES KUSTERMANS een plaats in de finale, waarin hij verdienstelijk zesde eindigde. Beiden waren voor de federale kampioenschappen geselecteerd nadat ze op de gouwkaiiipioenscliappen vond de gouw AnTwerpen allebei al een medaille haalden Toch geen slecht resulaat voor zo'n jonge vereniging, niet 7 Tom Van Dun is met zijn gouden medaille meteen geselecteerd voor de open Belgische Kampioenschappen. Blijven trainen Tom, wij zullen voor je duimen. Ei

Aloïs niet een 'collectors item', een Bell & Howeil Jïlmcainera waarmee nog opnamen van de eerste wereldoorlog gedraaid werden. Enfin, Aloïs is van het toneel niet meer afgeraakt. Tot de opheffing ervan zo'n zeven jaar terug, heeft hij deel uitgemaakt van de toneelkring de "Lustige Merels". Nu nog steeds speelt hij regelmatig in stukjes tijdens feesten voor de Bond van Gepensioneerden of voor de K.W.B. Daarnaast regisseert hij al enkele jaren de toneelspelers van de KLJ. Bij zo'njongeren24

Vraag liet aan depost bode ! of aan de KLJacteurs. Hans Van Loon, Ilse Brosens, Ann Tilburgs, PatDeBie, Frank Boeren, Wendv Verbreuken, Marleen Pauwels, Frank Vermonden

loo Van Dun met goud en Dries Kostermans met een zesde plaats.


MEERLE

Valse start voor carnaval Mjeelse Pieren Niet dat het er niet plezant aan toe ging, maar een paar factoren hebben ervoor gezorgd dat de start van een carnaval in Meerle niet volgens wens verliep. Vooreerst was er de laattijdige aankondiging. Zoals dikwijls is het idee om ook in Meerle carnaval te vieren aan ccii toog ontstaan, in dit geval aan de toog van de Posthoorn. Van tooghangen kennen die gasten iets en aan goede wil ontbreekt het hen zeker niet, maar een carnavalstoet op poten te zetten vraagt wel wat meer en je moet er vooral wat vroeger aan beginnen. [(Out dcirti hij dat d, geiiieeiitlijke uvei lieitl zich nogal stroef kwam opstellen. De organisatoren hadden namelijk vergeten tijdig toestemming te 'iugeii voor liet organiseren van een )toct op dc op1Ilia1L wLg. ,.udt d. pulilie lieti voorhield up i.uiidag van dc sli aal weg te bI!1ven Dai hei iie pulilie menenรง was mocht bu iken uit het feit dat ze op die zondagmiddav wel drie keer op een uur langs het Genieenteplein kwamen gereden. Je moet ze anders op een gewone 7onclag eens aan kant proberen te krijgen. Als zich iemand geroepen voelde om in de geplande stoet op te stappen, mocht die het meteen weer vergeten. -

Niet getreurd nochtans. De opgekomen kinderen mochten mee voor een ritje in de paardetram van de Posthoorn, een paar leden van de fanfare zorgden binnen en buiten voor vrolijke carnavalsmuziek en de tap was binnen handbereik. Prins Willy Ten zijn Raad van 11 (min 4) weten dat er meer inspanning nodig is. willen ze een echte carnavalsstoet op gang krijgen. Alle begin is natuurlijk moeilijk en ze hebben nu wel een heel jaar om aan carnaval 1997 te werken.โ ข

Viergeslacht

Prins WjI/v t, de Raad van Elf (of toch ongeveer) en een poardcironi. Be'in Meerlese carnavalstoet ? Come and see next vear!

III!!

ccii

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

IO1TDk Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

WaI IS FR IN J III II VI N MOOI I)AN 1: II KUNNI N hIll VI N 511Fl 0kM!.1 [)AAW ( RAAR RIJ BIJ \SANI '.1 III! VI 11/1 1.1 III N \II NV FI0 IS MII R IJ\\

Verzekeringskantoor

BVBA MICHIELSEN Meerdorp 6 - 2321 Meer (Hoogstraten) Tel. 03/315.80.20 Fax 03/315.03.79

Vier danics, allemaal eic/i trots op Inni nageslacht, telilainste toch voor dc diie oudste. Dc vierde is zich van de reden van de belangstelling nog niet bewust. Overgroot,noeder Liske Jacobs-De Jong (82 Jaar), grootmoeder Wiza Tilhurgs-Jacobs (54 jaar), moeder Els Herinans-Tilburgs (30 jaar) en tenstlotte in het middelpunt van de belangstelling Evelien Hermans (0,5 jaar)

E

ABB VERZEKERT VAN MENS TOT MENS 25


m@ng ~ Een klerenzootje Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 januari bracht onze toneelgroep 'Willen is kunnen' de klucht met bovenstaande titel voor het voetlicht. Na ruim 3 maanden intensief repeteren, steeg de spanning de twee laatste weken ten top: in de zaal werd het podium gebouwd (want onze parochiezaal heeft jammer genoeg geen vast podium!). Op het podium werden de coulissen opgezet, de decorversiering geschilderd engeplakt. 5 deuren gehangen, elektriek aangelegd enz. en dan werd er nog 8 dagen dagelijks gerepeteerd. Kortom, het was een zenuwenbedoening, men begon aan zichzelf te twijfelen (zullen ze of we er niet doorvallen!). Tot dan eindelijk de eerste echte speelavond er is: een behoorlijk volle zaal met deels vrienden en kennissen, deels nieuwsgierigen: wat het zal weer zijn dit jaar? Zullen we kunnen lachen? enz. Tot dan eindelijk de gordijnen opengaan en de eerste opvoering begint. Het stuk zelf gaat over een gepensioneerde majoor die in een statig herenhuis woont, maar dat is eigendom van zijn ex-vrouw, die zowat met alles is gaan lopen, behalve met het huis zelf. Uit geldgebrek verhuurt de majoor het souterrain (een half-diepe kelder) aan twee huurders tegelijk: daarvan zal de ene er waarschijnlijk overdag niet zijn en cle andere 's nachts niet. Tot overmaat van ramp verhuurt zijn ex-vrouw dezelfde ruimte (annex keuken en badkamer) nog eens aan een ondeugende advokaat. U ziet, alle ingrediënten voor complicaties want al clie verschillende huurders gebruiken natuurlijk dezelfde klerenkast en -kastjes. En de kleren van die verschillende huurders moeten weg uit de kasten en schuifkes, telkens als er een andere huurder komt. Het is dus wel voortdurend een verkassen van kleren, in en uit, waarbij niet alleen de aanwe-

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13of per telefoon 314.69.69. zige speler op het scène zijn handen vol heeft met kleren die moeten verdwijnen of terug de kasten in, maar waarbij ook achter de schermen mensen gereed staan en het druk hebben met het aannemen of aangeven van al die kleren. U begrijpt dus de titel 'Klerenzootje'. Deze uitleg van het verhaal is vooral bedoeld voor de mensen die het stuk niet gezien hebben. Ze hadden ongelijk. De spelers speelden goed, de twee laatste avonden al beter dan de eerste avond, dat spreekt vanzelf. We noemen hier geen namen, omdat alle leden even verdienstelijk gewerkt hebben om dit resultaat te bereiken. We kijken alweer verlangencl uit naar volgend jaar. Wat de titel betreft: u zult het woord 'klerenzootje' vergeefs zoeken in de Van Dale, althans niet in de 1 Ide uitgave van 1984. Misschien komt het woord wel in het nieuwste 'groene boekje' (als u twijfelt of die 'n' er in 't midden nu wel of niet moet). Maar ci vindt in de Van Dale wel het woord 'klere', afkomstig van het Franse 'colère', of uit minder vleiende uitdrukking 'krijg de klere!', of in woorden als 'kleredag', 'klereweer' enz., voor rotdag, rotweer enz. En een zooi is een tamelijk wanordelijke boel (al kennen we dit woord ook in een Gentse waterzooi). Zodoende de titel 'klerenzootje' voor ons toneelstuk. U ziet: onze taal is een levend iets en is soms wonderzoet voor wie haar geen geweld aandoet. El -

-

14V HERIJGERS I I IL Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 Tel. 03/314.47.55

-

2320 Hoogstraten Fax 03/314.80.65

!NIEUW! DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Diabeten en Levenslijn 'Diabeten' komt ii misschien wat onbekend voor. Ii moet niet denken dat het zoiets zijn als muggebeten of hondebeten die u kunt oplopen als muggen of honden u bijten. Neen, diabeten zijn mensen die 'diabetes' hebben. Dat is het dokterswoord voor suikerziekte. En de mensen die regelmatig naar VTM kijken, zullen wel weten dat VTM onder de titel 'Levenslijn' dit jaar speciaal de strijd tegen de suikerziekte of diabetes op de voorgrond wil plaatsen, waarvoor ook 'Artiesten met een Hart' hun bijdrage willen leveren. Diabetes is een volksziekte die levensbedreigend kan zijn, maar die ook, als ze eenmaal onderkend is, goed onder controle kan gehouden worden. De ziekte is niet aangehoren of is niet erfelijk. Naar schatting zijn er in ons land zo'n 200.000 (tweehonderdduizend) diabetespatiënten. Zij hebben een tweemaandelijks ledentijdschrift. VDV (Vlaainse Diabetes Vereniging). Onder de jongeren is de ziekte veel zeldzamer dan onder ouderen: slechts op 2000 geschat, dus nog heel wat minder dan 1% van het totaal. Nu wil het toeval dat wij in Wortel 3 jonge diabeten hebben: Paul Kleeren, Bennie Aerts en Inne de Bie, alledrie tieners. Ze leggen zich absoluut niet passief bij hun ziekte neer: al meerdere jaren hebben ze geleerd zichzelf te behelpen om hun kwaal onder controle te houden: ze weten wat ze wel en niet mogen eten, hoeveel en hoe dikwijls: hoe ze hun bloedspiegel zelf controleren moeten en zichzelf dagelijks in moeten spuiten enz. Maar behalve dat, zijn ze ook aktief bezig om geld in te zamelen in het kader van de aktie 'Levenslijn'. Met dat geld kan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) het onderzoek naar diabetes verderzetten om de ziekte nog beter te kunnen bestrijden of zelfs voorkomen of uit de wereld helpen. Zo heeft Inne al tientallen of honderden wenskaarten, versierd met oude theezakjes, die huis aan huis te koop aangeboden worden. Zo ook is er nu een grote kaartavond gepland, met prijzen, op vrijdag 8 maart. vanaf 19.30 uur, in de kantine van de voetbal VNA Wortel, waar ook niet-kaarters welkom zijn om een pintje te komen drinken voor het goede doel. Het gaat erom zoveel mogelijk geld bijeen te brengen om nog meer te weten te komen over de ziekte, onder de Levenslijn-slogan 'Weten is Winnen'. Onze 3 diabeten-jongeren hopen dat ze een bedrag van 100.000 (honderdduizend) frank bijeen kunnen brengen (ze zijn al heel ver over de helft!). Als hun opzet slaagt, mogen ze op de Levenslijn-slotavond op zaterdag 23 maart op de TV komen om een reuze-cheque van 100.000 fr. aan te bieden. We zullen allemaal meekijken die avond. Succes gewenst! r

Kapel Kolonie

Vraag \rrij blij 'cnd documentofle co miotmatte

26

Naar we vernemen is de kapel van de Kolonie en de mis die erregelmatig plaatsvond, sinds Kerstmis niet langer toegankelijk voor buitenstaanders. De reden is waarschijnlijk dat het gebouw afgebroken zal worden. De mis is voortaan l_iiijpieii lii govIIig, waai lniitcaisLiaiideis geen toegang hebben.E


WORTEL

Koers op rollen Op 1. 2 en 3 februari was er in de parochiezaal weereen grote happening: de driejaarlijkse driedaagse op rollen: voor de 7e keer georganiseerd door KWB en KLJ samen. Zodoende kon het podium van het toneel nog (gedeeltelijk) gebruikt worden. De eerste van deze reeks koersen was in 1978, het is dus al een echte traditie! En iedere keer denken de organisatoren: 'Zal het weer lukken? Zijn we niet over ons hoogtepunt heen?' En tot ieders verbazing lukt het elke keer weer en is het succes nôg beter dan de vorige keer. Zoiets kan alleen in Wortel, geloven we. Mcii lukt er telkens weer in om met Wortelse sponsors en Wortelse renners een gezellig en sportief feest op touw te zetten waarbij zowel zelfstandigen, land- en tuinbouwers, werknemers en jeugd de handen in elkaar slaan (al zijn de allerlaatste regelingen misschien op het laatste nippertje pas echt klaar). Telkens is de Wortelse parochiezaal te klein. Elke keer weer is het de vraag of het wéér zo zal blijken te zijn, en tot heden zijn dc inrichters nooit bedrogen uitgekomen. En op het verzoek van de inrichters om financiële steun, aan winkeliers en zelfstandigen, wordt telkens weer zeer positief gereageerd. Dit jaar waren er over de 50 sponsors! In zo'n slechte tijd, waarin de rente bij de banken op een dieptepunt sinds veel jaren gedaald is! En elke keer zijn er weer cracken van veelbelovende jonge coureurs, die ongelooflijke snelheden maken en die het uiterste uit hun benen op de pedalen persen. Op het elektronisch scorebord, waarop de snelheden en onderlinge verschillen van de 4 coureurs te zien zijn, zagen we over een afstand van 500 meter een record korte tijd van 18.83 seconden: dat is 95.44km per uur! Welke beroepscoureur kan buiten in de open lucht of binnen op de piste zulke snelheden bereiken? Of zelfs bergaf in de Alpen of de Pyreneeën? Het antwoord is dat bij een koers op rollen de coureurs stilstaan en geen wind- of luchtweerstand moeten overwinnen. En ook: ze moeten dit slechts ongeveer 1/3 minuut volhouden. Dus ze leveren op zeer korte tijd een explosie van kracht, die ze geen minutenlang zouden volhouden, laat staan uren. We veronderstellen dat het elektronisch bord van de rollen juist geijkt is.

De winnende VNA -ploeg met renners Ed Verineiren en Ed Aerts.

Maar in alle geval, het waren weer zeer gezellige avonden met veel meelevende belangstellenden en vrienden, die hun sympathie ook lieten blijken door de grote aantallen premies die ingezet en uitgeloofd werden voor alle coureurs, ook voor hen die 'buiten serie' tussen de officiële ritten door, hun geluk op de pedalen probeerden. Wat de uitslagen betreft: de winnende ploeg na 3 dagen bestond uit dezelfde coureurs als 3 jaar geleden, maar die reden nu voor een andere sponsor. De winnaars dus: de VNA Wortelploeg met de renners Ed Vermeiren en Ed Aerts. met 72 punten. Tweede was de ploeg van Jos Snoeys - van Castel - met Kenn Aerts en Kurt Vermeiren (59 punten) en derde was de ploeg van Voeding 't Worteltje met Danny Peeters en Gert Sommen (56 punten). Het waren voor de 7e keer weer spannende en sportieve hoogdagen. Dank aan allen die een steentje hebben bijgedragen en ieder hoopt dat het over 3 jaar nég beter zal zijn dan de 7 voorbije driedaagsen, van 'Wortel op Rollen'. El

Ziekenzorg

Solo-slim Qp dinsdag 6 februari werd in het Bolks Heike een solo-slim gespeeld hij het rikken. De rikkers waren Leon en Frank Lenaerts en Bart en Yves Houben. Beide laatsten zijn neefjes van Chris Vochten, die het nieuws meldde. Een speler kreeg 13 harten in een hand. Een solo-slim is wel geen wereldschokkend nieuws, maar het is wel een oude gewoonte dat zoiets in de krant komt. Waarschijnlijk maken dezelfde spelers het van hun leven niet meer mee. El

4=

1-linnenkori klopt Ziekenzorg Wortel weer bij u aan, voor de Tombola '96 van de CM. Een groot deel van de opbrengst blijft in Wortel voor de werking van Ziekenzorg; 7500 prijzen voor 20 miljoen. o.a. 22 auto's (in 1995 'ii autowinnaar in Minderhout). Hartelijk aanbevolen. 150 fr. voor één boekje van 5 loten.

t

EJ-

HUWELIJKSLIJSTEN

Audio - Video - TV 1930 1995

65

Electrische huishoudtoestellen Verlichting

JAAR

Electriciteitsmaterialen Herstellingen

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten 142b

27


WORTEL

Boekendag

garage VAN RIEL

Waarom Sinds lang wordt in de Basisschool van Wortel veel aandacht geschonken aan het boek. Er wordt veel (voor-)gelezen, er zijn bezoeken aan de bibliotheek, er wordt gewerkt rond thema's of n.a.v. grotere campagnes (vb. Jeugdboekenweek). Dit alles gebeurt in klasverband. Het Oudercomitee, de school, de bibliotheek en de Bond van Grote en Jonge Gezinnen willen hier nu iets extra aan toevoegen. Door een nieuw initiatief te nemen wil men proberen de ouders en het kind samen te brengen rond het thema 'boek'. Daarom organiseert men een 'Boekendag'.

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands *

*

carwash

+ demowagens carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

open school

Wanneer

voor volwassenen

Van 6 tot 20 maart heeft in heel Vlaanderen de grote Jeugdboekenweek plaats. Een nationale campagne ondersteunt in die periode 100-den initiatieven rond het kinderboek. Het thema van de editie van 1996 is 'Lang leze de beesten'. Tijdens die periode zal in Wortel de iste Boekendag plaatsvinden, nI. op 17 maart van 14 tot 17 uur in de school in de Rooimans.

Leren in de open School voor volwassenen Centrum voor Basiseducatie vzw Stationstraat 82 2300 Turnhout Tel. 014 -422787 140

Praktisch Door de goede samenwerking tussen de verschillende organisaties is er een boeiend pakket samengesteld, gaande van informatie over animatie tot verkoop. Twee belangrijke initiatieven springen naar voor: In de weken die de Boekendag voorafgaan, zal in elke klas van de school rond boeken en/of auteurs gewerkt worden. Resultaten hiervan zijn te zien op de Boekendag en ze beloven zeer boeiend te worden. Misschien hebben de kleuters prenten uitvergroot, misschien wordt er een stripverhaal gemaakt, misschien zijn er kijkdozen, misschien wordt er voorgelezen, misschien... Gregie De Maeyer is de centrale gast. Onlangs nog bekroond met de belangrijkste literaire prijs uit Vlaanderen voor zijn boek 'Fietsen'. Nu dus te gast in Wortel. Hij zal van de kinderen een prijs krijgen en hij zal er ook één geven. Voor wie en voor wat is nog een geheim. Verder is er nog veel meer. een kinderboekenbeurs: keuze uit honderden recente kinder- en jeugdboeken, voor alle leeftijden en alle leesniveaus; volkse verhalen, verteld door enkele Wortelse wijzen; een leesbos; poëzie, geschreven en voorgedragen door kinderen; een optreden van het eerste Wortelse kinderkoor; een drankje en een hapje: enzovoort. -

-

-

-

Muziekavond Op zaterdag 10 februari ging in de parochiezaal de muziekavond door van de Wortelse Brassband. Rond acht uur was de zaal goed volzet en kon het muziekfestijn beginnen. The Rhythm Players was het eerste werkje van de drumband. Onder leiding van Bart Noyen hoorden we vervolgens The Young Generation, Patrouille en In de Arena. Spijts de matige bezetting, bracht de drumband een kundig stukje tromwerk, waarmee zij terecht applaus verdienden. Daarna was het de beurt aan de muzikanten. Onder leiding van dirigent André Geudens, hoorden we een tiental muzikale werken. Een zeer gevarieerd programma kon de muziekliefhebbers boeien tot het einde, omstreeks half elf. Naast enkele pittige nummertjes, waren enkele hele mooie melodieën die de aanwezigen konden bekoren. Na het bruisende Opening Number kregen we het melodieuze Camille met als solist Stefan Sysmans op de bugel. 'Music for Fun', 'Holy. Holy, Holy' en 'Song and Dance' werden voor de pauze gespeeld. Met Flash Dance kregen we meteen een heel vlotte start van het tweede gedeelte. Waltzing Matilda deed ons terugdenken aan een kraker uit onze jeugdjaren. In Canta Napoli hoorden we zeer bekende liedjes en we kwamen volledig

tot rust in Quiet Number. Het slotwerk 'Glasnost' was een heel mooi werk dat ook zeer goed uitgevoerd werd. Als bisnummer konden we meezingen met The Second Waltz... Spijtig waren er niet veel mensen van Wortel zelf. En zij hadden dit keer echt ongelijk, want we waren getuige van een prachtige muziekavond, waar bewezen werd dat je niet met veel muzikanten moet zijn om goed te kunnen presteren. Wij wensen dirigent en muzikanten proficiat en zien met veel belangstelling uit een volgend optreden van de Wortelse Brassband. 1-1

FILATELIE, een aparte kijk op de wereld. Neem een abonnement.

ScIoonheidssa[on

Lieve Ve 9vfeester Langenberg .30

. 2323 Wortet 031314.55.15

Eukç[op afsprnak.- Qot.6ij v tfiuiis

Çefaat.sverzorgiog

-

Q2

~

Maniczjre !PedTicure .

Ontlieringen 14faqui((age .

-

Het Oudercomitee, de school, de bibliotheek en de Bond van Grote en Jonge Gezinnen hopen veel boekenliefhebbers te mogen verwelkomen.0

Dames en herertmode voor jong en oud. Van sportief tot klassiek in de betere merken en voor een betaalbare prijs. (ook in grote maten).

Steecj,9

-'Pe

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

VAN DER SLUIS MODE Nieuwstraat 9

Baarle-Nassau ook

28

op zondag

geopend tot 5 uur .

op

maandag gesloten.

141


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij PATRICK LEYSEN, Markwijk 15, tel. 314.69.47.

ft©ffl

De tweede reeks werken zou aanvatten na het houwverlof in 1997. We verstaan hier telkens onder dat de nodige kredieten op dat moment voorhanden moeten zijn. Telkens nadat een reeks woningen werd afgewerkt zullen trottoirs en aanplantingen in orde worden gebracht. Tussen de percelen 18 en 19 en boven perceel 14 zullen ongeveer 300 m° groen worden aangebracht en nog eens deze oppervlakte naast de trottoirs. De toegangsweg tot deze verkaveling loopt enkel langs de Pastoor Van Dijkstraat. Aan de andere zijde is een voetpaadje voorzien naar de Carolinestraat. Met deze gegevens, waarvan we ervan uitgaan dat ze correct zijn, kunnen geïnteresseerden zich toch een behoorlijk beeld vormen van de veranderingen die in deze omgeving 01) til zijn.

Verkaveling omgeving 'Borselhoeve' Wie het aanhelangde zal zich zeker nog herinneren dat het stadsbestuur het antwoord moest schuldig blijven op vraag van omwonenden omtrent hogergenoemde verkaveling. Zij beloofde ons echter 01) de hoogte te brengen als er meer informatie beschikbaar was. Geen loze woorden dit keer. En of we dit zo mogen houden. Nu hebben we er schepen Peerlinck inderdaad altijd al van verdacht zijn informatie stipt en correct door te spelen naar de bevolking. Daardoor is hij wellicht ook een van de minst gecontesteerde, niet noodzakelijk meest populaire figuur uit het politieke toneel. Zo zie je maar. In de bouwzone van ruim anderhalf hectare worden 29 sociale koopwoningen voorzien zoals aangeduid op bijgevoegd plan. Bouwheer is de Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom. Zoals uit voorliggend verslag blijkt zou de eerste bouwfase aanvangen onmiddellijk na de voltooiing van wegen en infrastructuur, t.t.z. eind 1995 - begin 1996. Voorlopig is er weinig beweging waar te nemen maar we zijn dus gewaarschuwd als kortelings een invasie zwaar materieel aanrukt.

Veertig jaar is een keerpuni in je leven, nietwaar. Een bczinningsmomen om te evalueren wat voorbij was, om te plannen naar je toekomst. Wel. K.W.B. Minderhout heeft dit ook gedaan, zag dat het allemaal goed was en besloot dan maar op dezelfde weg verder le gaan. Dit wil dus zeggen: veel en gevarieerde activiteiten, educatie en ontspanning, voor alle leeftijden, groeien in aanbod en aantal. Ondertussen heeft de afdeling weer de kaap van de 300 leden overschreden en da's toch niet niks. Als al deze nieuwe leden ook nog enkele enthousiaste nieuwe bestuursleden zouden opleveren... Als je dit nieuws in handen krijgt, heeft half Minderhout wellicht alweer zijn voordeel gehaald hij de samenaankoop van potgrond. Je zal de sperzichoontjes en de (muur)bloempjes nogal zien Iloreren! Waar we nog wel op tijd voor zijn is de melding van deinfo-avond rond drugs. Je wordt ermee geconfronteerd voordat je er zelf erg in hebt. Hoe kan ik het probleem onderkennen? Hoe kan ik reageren. Michel Willekens, preventiewerker bij de rijkswacht en Wim Van Springel, sociaal assistent, staan borg voor een boeiende avond. [1

Algemene Bouwonderneming

/NRAATS MARCEL Vogelhofstsraat 6 Tel: 03/314.32.24. Autotel:01 7/16.92.80.

I!iYA1!

2323 Wortel Fax:03/314.11.24. 1,9

K6 --

H

-.

0P2 --

c

Te bouwen sof in Loapput

4 29

28 DPI -

-

-

-

;

--

- --

6

L2

IIi [[

L8

---

Het inplanringsplan van de sociale verkaveling ter hoogte van de Borselhoeve dat in zij" uitvoeri,:gsfase is gekomen. 29


MINDERHOUT

Weer op de loop Dat er in Minderhout altijd maar meer mensen de loopschocnen aanbinden heb je de laatste jaren zelf allicht kunnen vaststellen. Sommigen willen hiermee wellicht hun kilootjes in de hand krijgen of houden, anderen vinden hierin de ideale manier om hun werkstress de baas te blijven. Voor nog anderen is het gewoon een lekkere combinatie van buiten zijn en de fysieke conditie op peil houden. Hoe dan ook, de heilzame werking van regelmatig joggen is bij velen doorgedrongen, maar zonder een beetje zei f discipline haal je het natuurlijk niet. Want behalve de lokroep van de zachte zetel is er altijd nog wel een of ander excuus te bedenken om niet te hoeven. Te koud, te nat, de wind uit de verkeerde richting, te moe, teveel werk, dc deurbel, de auto moet nog gewassen. Juist gegeten, kleren nog in de wasmachine, warm water op en ga zo maar door. Maar wie echt door de microbe gebeten is, beweert dat de tijd die in een uurtje joggen kruipt, nadien zichzelf dubbel en dik compenseert. Wie zal hen ongelijk geven? Alvast niet die kleine veertig Minderhoutenaren die aan de vijf, tien of eenentwintig kilometer hebben deelgenomen tijdens de voorbije

Kapellekensjogging.

ft4inderliout hce/ er neer enkele itattiniiulseit hij. Onder lienMariette Pinxteren die een werk afleverde over het geklasseerd natuurgebied aan de E-10 put. Vroeger wa.s dit een geliefd terrein voor jetskiĂŤrs, surfers en ander waterwild. Sinds de klassering is elke vorm van watersporr er echter verboden. Deze ijssurfer had hier zijn eigen mening over. Maar vredig en idvlli,sch mag je dit plaatje toch wel noemen.

Onze mooie dertigers

En zo vatten we de idee op om regelmatig eens een verslagje te brengen van de loopactiviteit in het Minderhoutse. Want af en toe een wedstrijdje, dat houdt de trainingsarbeid zinvol, nietwaar. Op 28 januari namen Frans Onincx, J05 Van Bavel, Fons Aerts en Pat Leysen alvast deel aan een 30-km loop in Grauw om de conditie na de feestwcken even uit te testen. Jos Van Bavel stapte na enkele kilometers noodgedwongen uit de wedstrijd wegens blessure. Frans zette een tijd neer van 02 uur en 5 minuten. Pat finishte in 02.11 en Fons in 02.21 wat voor een winterse wedstrijd waar het erop aankomt kilometers aan te kweken, toch niet onaardi g is. Vanaf maart starten dan de wedstrijden voor de 'chalienge Delhalle'. dit is een regelmatighcidscriterium van wedstrijden die vooral in het Waalse hcuvelland worden gelopen. Sinds een aantal jaren mag men hier telkens op een aardige Minderhoutse delegatie rekenen. Wie eventueel interesse heeft om zo af en toe eens een wedstrijd in een andere omgeving mee te lopen, neemt contact op met Jos Van Bavel (3143413). Wij noteren dit jaar wellicht ook onze eerste vrouwelijke Minderhoutse marathondeelname: op 14 april in Antwerpen. Zeg het voort!U

Enkele maanden geleden weeral, maar door oIiIstLotdigIlede/l nog niet ooit bod gekonteit: de bijeenkomst van de dertigjarigen in Minderhout. Bij een habbel en een babbel werden in het K.B.G.-lokaai de herinneringen uit een nieteens-zo-ver-verleden opgehaald. Verhalen van verliefd-verloofd-getrouwd. Het verhaal van de opgroeiende kinderen bewaren we voor over tien jaar want zover zijn we nog niet.

uw kappersteam waar haarkappen een kunst is. mode... Kerkstraat 21 Bus 1 2330 Merksplas Na afspraak Tel.: 014/63 31 99

30


Minarte en 'Varietas' Heel wat Minderhoutenaren hebben ongetwij feld de wenkbrauwen gcfronst bij het aanschouwell van affiches of het pamflet dat in hun brievenbus bezorgd werd vorige maand, met daarop de benaming MINARTE Kunstkring Minderhout.

tujI

WIE zijn deze mensen die schuilgaan achter deze naam en WAT zijn hun bedoelingen. MINARTE werd opgericht op 25 oktober 1994 en bestaat uit 10 leden, waarvan de meesten reeds jaren actief zijn in het parochie- en het socio-culturele leven in Minderhout, te weten Kristin Hermans, Karel Van Dyck, René Laurijssen, Wim Koycn, Karel Segers, Gust Kinschots, Cor Van Boxel, Walter Van Den Broeck, Geert Schelckens, Jos Vorsselmans. MINARTE wil de St.-Clemenskerk een ruimere culturele betekenis geven. Het gebouw blijft in de eerste plaats het liturgische trefpunt van de parochie, het biedt echter ook nog andere mogelijkheden voor allerlei vormen van kunst, o.a. muziek, theater ... ! Minarte wil zijn hijdrage leveren tot een verdere bloei van het culturele leven in Hoogstraten en de regio Noorderkempen. Eventuele winsten die voortspruiten uit hun organisaties worden geschonken aan het fonds voor de restauratie van het waardevolle kerkorgel. Minarte wil zeker niet overorganiseren. Eén evenement perjaar (rond de periode van Lichtmis) en occasioneel een tweede blijkt haalbaar, maar men wil dan wel naar kwaliteit en verscheidenheid streven. Vorig jaar werd het zangkoor 'De Vedel' met soliste Kristin Hermans uitgenodigd, vorige maand trad 'Het Turuhouts Kamerorkest' op onder de spots in de kerk voor een uiterst gesmaakt concert, dat helaas door te weinig muziekliefhebbers werd bijgewoond.

Het Turnhouts Kamerorkest met solist Marc Tooren op de voorgrond in het mooie kader van de St. -Clemenskerk.

BEGRAFENISSEN

Kamerkoor 'Varietas' op vrijdag 22 maart te 20 uur Mensen die afs e/ig waren maar zeker graag het concert uitgevoerd door 'Het Turnhouts Kamerorkest', hadden bijgewoond worden nu opnieuw van harte uitgenodigd op het concert gebracht door het Kamerkoor 'Varietas' uit Breda. dat zich gespecialiseerd heeft in hei uitvoeren van a-capella-muziek uit de RENAISSANCE en VROEG-BAROK (1500-1650). Het koor staat onder leiding van Hubert Konuiszek. KAARTEN voor dit concert zijn te verkrijgen aan de kerkdeur tegen de prijs van 250 fr.ofwel in de voorverkoop aan 200 fr.(Pastorij Minderhout, Toeristische Dienst Hoogstraten. tel. 031 3 14.48.99)• (R.L.)

HOFMANS Loenhoutseweg 4, Hoogstraten Telefoon 03/314.35.84 Rouwcentrum gratis ter beschikking voor ons kliënteel.

GRAFZERKEN

HOFMANS 1,81

Je weet wel, daar op de hoek in

HOOGSTRA TEN A. RUTS-VERSMISSEN, Lod. de Konincklaan 256, Hoogstraten, Tel.: 03/314.52.49

Zeg maar hoe je slapen wil aE

auping

' ki

WhI1JB1EIJ]U]II1 31


HALVE EEUW GELEDEN FEBRUARI 1946 De C.V.P. is uwe partij

Levertraan voor België

0p Zondag 17 Februari 1946, tusschen 8 uur 's morgens en 1 uur 's namiddags, zult gij bij het vervullen van uw kiesplicht voor twee houten kisten staan. In beide steekt gij een blad papier, waarop gij vooraf een wit punt zwart gemaakt hebt. Dan gaat gij terug naar huis. Uw moeder, uw vrouw, uw zuster of uw meerderj arige dochter zullen niet stemmen, omdat noch de regeering, noch cle opgelegde 'democratische' meerderheid die, haar terwille is, hen daartoe waardig achten. Maar zij zullen u wel vragen hoe gij gestemd hebt. En opdat gij met overtuiging kunt antwoorden: 'naar plicht en geweten' veroorloven wij ons u te wijzen op het overgroot belang van uw daad op 17 Februari e.k.

De Zweedsche regeering heeft België 25 ton levertraan geschonken. Deze olie zal vervoerd worden door het schip 'Amstelstroom', dat in de tweede helft van Februari te Antwerpen mag verwacht worden.

Een nieuwe, jonge, dynamische partij, na rijp beraad ontstaan tijdens de sombere bezettingsjaren, toen haar promotors zich in den weerstand verdienstelijk maakten. Thans schermen zij echter niet met hun heldendaden want zij weten dat nu den tijd aanbreekt om samen te werken. Een partij... ik moet ze u niet meer noemen. De partij waarop gij stemt; De Christelijke volkspartij.

Kandidaten van de C.V.P. Provinciale verkiezingen Kiesdistrikt Turnhout-Hoogstraten Rominens A., notaris, Meer. De Vos A., Vosselaar Wijnen A., deurwaarder, Hoogstraten. Dierckx Fr., Turnhout Janssens G., Rijkevorsel

De Nederlandsche spelling definitief vastgesteld Door de Belgisch-Nederlandsche spellingscommissie zijn de volgende spellingsregels vastgesteld. De buigings-n verdwijnt; in de vierde naamval blijft het facultatief; in de open lettergrepen wordt een enkele o en e geschreven. Het plan in open lettergrepen steeds een dubbele e te schrijven, is verworpen. Voor cle ch zal de regel van Marchant gelden; zij verdwijnt waar zij niet gehoord wordt, behalve in de uitgang isch. Van de bastaardwoorden zal een speciale lijst worden gemaakt en de overgang van de oude naar de nieuwe spelling zal in drie jaar moeten geschieden. 32

Bedeeling van Koffie aan de Werklieden Tijdens de maanden Januari, Februari en Maart, zal 25 gram koffie worden toegestaan per werkman die thans van bijrantsoenen geniet.

Gevaporiseerde melk voor de arbeiders van 14 tot 16 jaar Met aanvang van de periode FebruariMaart zal er aan de arbeiders van 14 tot 16 jaar wezenlijk aan den arbeid, vier doozen volle gevaporiseerde melk worden toegestaan.

Ernstig ongeval Zondagnamiddag keerde een talrijke menigte na de voetbalmatch HoogstratenKontich huiswaarts. Zooals in dergelijke omstandigheden het geval is was ook ditmaal de volle breedte der St. Lenaartsche baan door een massa volk ingenomen. Een der supporters van Kontich trachtte per moto door het volk heen te slingeren, tot hij zeker oogenblik op den fietsweg terecht kwam en een viertal personen aanreed. Een der slachtoffers, L. Mertens uit Hoog-

AFSLAG 1

straten, werd achterwaarts ten gronde geslingerd en deerlijk gekwetst. Het slachtoffer liep een hersenschudding op en een ontwrichting van den linker enkel..

Rik Van Steenbergen en Bob Paverick komen naar Hoogstraten De veloclub: De Lustige Wielrijders, heeft de handen in elkaar geslagen, en pakt deze maand uit met twee groote sportavonden. Al wat naam en faam heeft verworven op sportgebied, komt in Februari naar Hoogstraten. Een eerste avond gaat door op Vrijdag 8 Februari, om 7 uur, in de zaal De Veiling. Deze avond wordt ingericht met medewerking van de Gazet van Antwerpen. Reporters van de Gazet zullen interviews afnemen van Rik Van Steenbergen, kampioen van België, en Jef Somers, winnaar van Bordeaux-Parijs (Indien Somers belet is, komt Frans Cools). Ze zullen ons over hun groote overwinnignen vertellen. Daarbij komen Bob Paverick, kapitein van de Belgische ploeg, René Devos en Marcel Vercammen, spelers van het Nationaal Elftal ons vertellen van hun matchen tegen Engeland en Schotland. Bovendien zorgt de 'Gazet van Hoogstraten', voor zes mooie sportfilmen, die ons de koersen van 1945 op het witte doek zullen terugbrengen, zoodat wij hier onze baanduivels aan 't werk zullen zien. Op 26 Februari komen Karel Kaers. Georges Ronsse en Ward Vissers, ons over hun wielerleven vertellen, terwijl Lode Poels, Eugeen Jacobs, De Beuckelaer, enz. strijd zullen leveren op de miniatuur-piste van Jan Aerts. Op onzen tweede sportavond zal tevens een volledige 'Bristol' velo verloot worden, (banden inbegrepen). Lotjes zijn steeds verkrijgbaar bij Victor Hoeymans, de leden der Veloclub, en op onze twee sportavonden.

Bron: Gazet van Hoogstraten. februari 1946

AFSLAG 1

Schoenen Komt met uw schoenpunten naar het van ouds gekend

SCHOENMAGAZIJN ,, St. JOZEF"

Aug. HUYSMANS-HENDRICKX Vrijheid, 126

H000STRATEN

Geen wachten meer naar schoenen, daar wij nu een groote voorraad schoenen in magazijn hebben, in 't bruin en in 't zwart. Alle modellen worden ook op aanvraag gemaakt. Ook steeds voorradig bloksloeffen, wintersloeffen en fantaisiesloef_ fen. 1573


Met al het nieuws van en over MEER kun je terecht bij LUDO MARTENS, Meerdorp 53. Tel. 315.03.61. Vergeet het niet, hij zit erop te wachten.

mgs ~

Ach, wat kan het leven als schrijver voor De Hoogstraatse Maand toch mooi zijn. Je zoekt een aantal lichtgelovigen die wel iets voor De Hoogstraatse Maand willen schrijven en je vertelt hen dat er geen vergoeding is voorzien. Aan de redaktie van De Hoogstraatse Maand vertel je dan dat je alles zelf geschreven hebt en binnen een aantal dagen is de maandwedde van een kleine 100.000 Bfr weer netjes op de rekening gestort zonder dat er een haan om kraait. Deze keer is het weer niet anders gelopen. Ik heb zelfs Jan Dufraing terug kunnen overtuigen om nog eens in de pen te kruipen en een stukje over de verenigingenkwis te schrijven. Verder bracht ook Jacques Vermeiren (Neen, niet degene van de verenigingenkwis) een heel tof geschreven stukje binnen over zijn hond Kaïn en de hondekar. Vanzelfsprekend kon ik ook weer rekenen op 'ouwe, getrouwe' Luc Van Bladel voor de activiteiten van de Brassband Ste. Rosalie en op Mark Dufraing voor die van het jeugdvoetbal van Meer. En wat ik nu zelf gedaan heb??? Ach, ik heb alles verzameld en op tijd binnengebracht. En vermits dat wij sinds kort ook weer een wereldkampioen in Meer hebben, heb ik die ook maar even het vuur aan de schenen gelegd in een kruisverhoor. Voordat we van start gaan, nog even een huishoudelijke mededeling. De dame die de groepsfoto van de 30-jarigen heeft afgegeven kan die terug komen afhalen (Uw nederige dienaar is immers een behoorlijke sloddervos en heeft haar adres verloren.) Hey, ho, let's go.

L. JANSSENS N.V.

-

We are the champions, we are the champions...

binnengebracht, waarna ze gedurende drie dagen gekeurd worden. DHM: Hoe zit die keuring in elkaar. Luc? Op wat worden die vogels beoordeeld? Op hun zingen? LC: Er worden wel een aantal vogels op hun zangtalenten beoordeeld, maar de meesten worden toch beoordeeld op hun vorm, postuur. bevedering. konditie.... De beoordeling gebeurt steeds door twee mensen, iemand van het gastland dat het wereldkampioenschap organiseert en iemand van een ander land. Wanneer de vogels worden binnengebracht, krijgen ze allemaal een volgnummer waarbij er geen verwijzing is naar de eigenaar. De vierde dag is er een overleg tussen de keurders en de vijfde dag wordt de uitslag bekend gemaakt. Nadien is de tentoonstelling toegankelijk voor iedereen die een kijkje wil komen nemen. DHM: Een cliché-vraag. Luc: Had je verwacht dat jouw vogels het zo goed zouden doen? LC: Neen, zeker niet. Ik had het niet verwacht, ook al omdat ik maar zeven vogels hij had, allemaal grasparkieten. DHM: Dat kweken, gebeurt dat ook met een stamboom, of hoe zit dat in elkaar? LC: Dat gebeurt ook met een bepaalde stam en binnen die stam moet je proberen te blijven. natuurlijk. Ik was ook 'Kampioen met een stam' en dat zijn vier vogels van hetzelfde jaar, die maar één jaar oud zijn, die dezelfde kleur en

Inderdaad. Meer is weer een kampioen rijker. Deze keer is het geen Sleurgriet. maar wel iemand die zich sinds kort wereldkampioen mag noemen op het gebied van het kweken van vogeltjes: LUC COOLS VAN DE ZANDFLU!TER. DHM: Luc, stel je even voor. LC: Ik ben dus Luc Cools. woonachtig te Meer, geboren in 1965 en met één grote hobby: vogels kweken en tentoonstellen. DHM: Onlangs ben jij dus wereldkampioen in het kweken van vogeltjes geworden. Wat moet ik me daar bij voorstellen? LC: Ieder jaar is er dus het wereldkampioenschap. Dat trekt van land tol land en dit jaar was het redelijk dicht hij huis te doen, namelijk in Charleroi. 1-let wereldkampioenschap vogeltjes kweken is vooral een Europese aangelegenheid. Er komen af en toe ook wel een aantal Brazilianen op af, maar meestal komen de deelnemers toch wel uit Europese landen. Het kampioenschap strekt zich uit over verschillende dagen en dit jaar was dal van vrijdag 19januari tot maandag 5 februari. In die periode wordt er dan een heel programma afgewerkt. Op vrijdag 19 en zaterdag 20 Januari worden de vogels dan

HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

BEGRAFENISSEN

JORIS IKX

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

RUIMTE IN JE BANKZAKEN Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is ino gelijk maken wat onmogelijk lijkt. In hankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 315.77.81 33


MEER hetzelfde geslacht hebben. De bedoeling is dat zij zoveel mogelijk op elkaar lijken. DHM: Jij was in verschillende takken kampioen, Luc? LC: Ja, ik heb in totaal in 4 categorieën de gouden medaille gekregen, waaronder die van de stam met de grijs-groene en de enkelingen grijs-groen. En dat voor de eerste keer dat ik deelnam aan een wereldkampioenschap. DHM: Dat kweken gebeurt... LC: allemaal hier achter het huis. Er staat een kot van vijftien meter lang en 4 meter breed. Ik heb ongeveer 160 vogeltjes. DHM: Koop jij ook vogeltjes aan en zo ja, zijn er dan even grote bedragen mee gemoeid als met de duiven of niet? LC: Ik koop af en toe wel eens vogeltjes aan. In België koop ik er niet veel omdat ze hier onnoemelijk duur zijn. Ik koop meestal in Engeland. Eerst wordt er dan een afspraak gemaakt met de liefhebbers aldaar en dan trekken we er naar toe om vogels te kijken, te keuren en eventueel aan te kopen. Het kweekseizoen is nu al weer bezig... DHM: Hoezo, ik dacht altijd: Alle vogels leggen in mei een ei... LC: Ja, maar wij verleggen het kweekseizoen door gebruik te maken van kunstmatig licht. Zoals nu branden de lampen vanaf zes uur 's morgens tot half tien 's avonds. De vogeltentoonstellingen en -wedstrijden worden in de winter georganiseerd, vanaf het begin van oktober tot half januari. Het tentoonstellingsseizoen is gewestelijk georganiseerd. Wij horen tot het gewest Noorderkempen en daar zijn een dertiental verenigingen bij aangesloten die elk hun tentoonstelling houden. DHM: Heb jij als kweker ook geheime middeltjes, speciaal zaad, hormonen ... ? LC: Neen, niet echt. Eén keer in de week krijgen ze vitaminen, maar voor de rest moeten ze het met gewoon zaad stellen en om de twee dagen krijgen ze zuiver water. Het vogelkot wordt in de winter verwarmd tot een graad of twaalf zodat de ergste koude buiten blijft. Dat is zeker belangrijk voor de jongen die uit de eieren komen, want die zijn maar een vingernagel groot. DHM: Nog een cliché-vraag: Hoe ben je ermee begonnen? LC: Dat is eigenlijk van kleins af aan ermee ingelepeld door mijn vader. Die is in 1990 gestorven en toen heb ik het overgenomen. Vroeger hadden wij een pak meer vogeltjes, maar vermits er toch wel wat tijd in kruipt, heb ik er een aantal van de hand gedaan. Je moet toch rekenen dat je er per dag anderhalf uur mee bezig bent om de vogeltjes eten te geven, te verzorgen, om de kooien uit te mesten,... DHM: Ben je ooit al vogeltjes kwijt geweest? LC: Vorig jaar nog. Ik was juist weer naar Engeland geweest om vogeltjes te bekijken en aan te kopen en had twee nachten niet geslapen. Toen heb ik 's morgens de deur laten openstaan. Twaalf waren er weg waarvan we er nog éne hebben teruggevonden. DHM: Op het gebied van vogeltjeskweken scoort Meer niet slecht zeker? LC: Ja. Op het wereldkampioenschap had ik vier gouden medailles, Francois Janssens een zilveren en Martin V.d. Hoofden een bronzen. DHM: Is dat toeval? LC: Er zitten in Meer wel goede vogels en ook op gewestelijk niveau scoren wij heel goed. In Meer zitten er nogal wat zebravinken en mannelijke parkieten die het goed doen. Het kweken van kanaries gebeurt in Meer dan weer zo goed als niet. Die onderlinge konkurrentie doet het niveau van de club natuurlijk stijgen. In Meer

34

Dc diie I'vlecrse iiithlinkcrs tijdeijs liet joiigstc wcreldl..wujnocnscluip iogels kockeii: Francois Janssens, Martin V.d. Hoofden en Luc Cools. Ons slachtoffer van het interview vindt u in het midden. zijn een 40-tal leden aangesloten bij onze klub De Zandfiuiter waarvan er een stuk of zeven echt spelen met de vogeltjes. Verder heb je ook nog werkende leden die komen helpen, bijvoorbeeld bij een tentoonstelling. Dat zijn meestal mensen die vroeger ook vogels gehad hebben. DHM: Is het kweken van vogels iets dat vooral ouderen boeit, of voelen ook jongeren er zich door aangesproken? LC: Op de meeste plaatsen zijn het vooral de ouderen die er zich mee bezig houden, maar bij ons in Meer hebben we toch ook heel wat jonge leden. Daar zijn we heel blij mee want echt veel jongeren trekt het niet meer aan, dat merken wij ook bij clubs uit de omringende dorpen. Het kost immers nogal wat tijd en geld om ermee te beginnen. Dit jaar bestaan we 29 jaar en met de jonge mensen erbij moeten wij de vijftig toch zeker kunnen halen. DHM: Inderdaad. Luc, hartelijk bedankt voor het interview en nog veel succes, zowel voorjou als voor De Zandfluiter. E

Antiek- en Vlooienmarkt Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Brassband Ste. Rosalia een Antiek- en Vlooienmarkt in de zaal 'Voor Kunst en Volk' en ditjaar is het weekend van 9 en 10maart uitgekozen. De voorwerpen zijn in twee groepen onderverdeeld: degene die tegen opbod verkocht worden en degene die geprijsd zijn. Op zaterdag 9maart zal er gelegenheid tot bezichtiging zijn en tevens tot voorverkoop van de geprijsde artikelen van 14 tot 17 u. Ook op zondag is er nog gelegenheid voor bezichtiging en voor de voorverkoop van de geprijsde artikelen van 9 tot 12 u. De verkoop per opbod gaat om 13 u stipt van start. Het loont zeker de moeite om één van de twee dagen naar de zaal te komen en om de voorwerpen eens te bezichtigen. Gegarandeerd dat u dan zondag op Post zult zijn voor de openbare verkoop! El

Jeugdvoetbal KFC Meer Op zaterdag 9 maart organiseert het jeugdbestuur van KFC Meer een spaghetti-avond. Plaats van het gebeuren is de kantine van KFC Meer en vanaf 17 uur kan je daar dan terecht voor een flinke schotel spaghetti. Chef-kok van dienst is Fred De Gruyter en voor 250 Bfr. heb je niet alleen een grote portie spaghetti maar ook nog een consumptie. Mensen met een kleine maag kunnen een kleinere spaghetti bestellen voor 180 Bfr. (wederom inclusief de consumptie). Inschrijven voor deze gastronomische avond kan zowel in de kantine als bij een lid van het jeugdbestuur van KFC Meer. Voor verdere inlichtingen kan u steeds bij Mark Dufraing terecht (tel.: 315.92.31). Nadat de buiken goed bol staan, kunt u nog een pijltje gooien tijdens de vogelpikwedstrijd. Voor 50 Bfr. wordt er dan gegooid op een geluksblazoen. De beste gooiers kunnen met een mooie prijs naar huis. Vanzelf sprekend is iedereen van harte welkom.0

"Afrika op tafel` Op zaterdag 16 maart biedt de Wereldwinkel u een exotisch etentje aan. Schuif mee aan in de Pax, om 17.30 u. of om 20 u. Inschrijven, Tel. 314.41.26. Ten voordele van Broederlijk Delen.


MEER

Toneelkring wint dorpskwis Op /aierdag 27januari liep de paroehieiaal naar goede gewoonte ci vol voor de jaarlijkse dorpskwis tussen de verenigingen. Organisator was dit keerde Mussenakker en dat schiep hoge verwachtingen. De zaal was voor de gelegenheid mooi gedecoreerd met enkele typische Mussenakkerspullen. Kort na half acht gingen de lichten uit en weerklonk er luide klassieke niuziek. De kwis was begonnen. In de spot trad Ludo Martens, die als verantwoordelijke kort de geschiedenis van de Mussenakker overliep en uiteenzette waarvoor dit jeugdcafé momenteel staat. Daarna was het de beurt aan de kwismasters van dienst. Met Christine Cool:; en Jos Van Gils schoot de Mussenakker recht in de toos. Cluis eu Jos deden buit werk voortref lelijk en tilden daardoor alleen al de avond naar een hoge niveau. Tenslotte nam de jury plaats en vooi we liet wisten, zaien we al iii iie eerste ronde Ronde na ronde werd duidelij kerdat de Mussenakker bijzonder origineel voor de dag kwam. Het idee om na elke ronde de winnaar te belonen met bitterballen en begeleidende muziek, was ronduit briljant en deed dc zaal davcrcn van de ambiance. Positief was ook dat het geen 'slimme' kwis werd. Op die manier kwam de lat voor iedereen gel ij k te liggen en was het kwestie van gnei1 te gnkken Mnnip \i ni eelden daarrani waren dc 'Meer of minder' ronde, de sport ronde, de zaalronde, de rode draad. enz... Gelukkig was ook het 'serieux' dat vaak om zo'n kwis hangt. ver af en konden we geregeld lacheû. 1 Öppers varcn hier de W te van dc dric ronde en de ronde niet de Bekende Merenaars, hoewel het publiek zich niet de Bekende Vlaming ict, te veel op hct vctkcctde L,LL1l gLLL( voelde. Kortom. het was genieten siiii leiii lui einde. Toch één minpunt: het duurde allemaal wat lang. Toen de einduitslag bekendraakte. wees de klok twee uur en dat vonden de meeste mensen te laat. Toneelkring 't Heidebloempje trok zich daar niets van aan, want zij werd de grote overwinnaar van de avond. Een terechte winnaar trouwens, want de toneelkring stond vanaf het begin op de eerste plaats en gaf die niet meer weg. In een euforisch slotwoord beloofde voorzitter Frans Van Bladel dat 't Heidebloempje met alle plezier de volgende kwis zal organiseren en in naam van allen bedankte hij de Mussenakker voor de schitterende organisatie en de onvergetelijke avond. Omdat wij gek zijn van lijstjes, presenteren we tot slot de volledige einduitslag van de dorpskwis 1996:

Ambiance troef op de verenigingenkwis. De jestvarkens vooraan winnende vereniging 't Heidebloempje.

ZIJ•• I

die van de

Luc Van Bladel van de Brassband in volle aktie tijdens de ronde 'Hints Vafl de verenigingenkwis. Op de achtergrond kijken de mensen van het organiserende jeugdhuis De Mussenakker aandachtig toe. '

Toneelvereniging 't Heidebloempje (133 punten) Dansgroep Sint Ambrosiusgilde (127 punten) Sint Joris Gilde (126 punten) Landelijke Gilde (125 punten) Brassband Ste. Rosalia (111 punten) Chiromeisjes (108 punten) KWB(l04punten) Chirojongens (103 punten) KAV (94 punten) KLJ (92 punten) PC Meer (92 punten) Ziekenzorg (91 punten) KVLV (88 punten) Turnkring Vrij en Lenig (83 punten). 35


MEER

Langs het tuinpad van mijn overgrootvader...

STIHL

'Ik hoop dat die brave loebas de weg naar de melkerij nog kent. Het is ook al weer een hele tijd geleden, dat hij die kar nog getrokken heeft.' Peinzend stond grootvader toe te kijken, terwijl ik Kaïn, de herdershond optuigde. Het brave dier zette zich mak tussen de berries van het rijtuig en liet zich het gareel en holster rustig aannemen. Vroeger liep hij die route zonder mennen.... maar toen reden we er ook alle dagen naartoe. Nog voor de zon opging.' Mij merend, langzaam keurend stapte hij rond de kar en 'ergewiste hij zich ervan of ik alle riemen goed had aangetrokken. 'Wel...', sprak hij toen hij zich even later weer naar mij ik geloof dat hij er weer klaar voor is.' toekeerde, In zijn ogen zag ik een ver verleden waarin een jonge kerel zich met hond en kar en enkele meikkitten nog voor dag en dauw naar het dorp begaf, de houten wielen schokkerend over de bonkige kasseien. 'De melkerij doet het al jaren niet meer, grootvader, sprak ik spijtig. Het leek also!' ik hem plots uit iijn droom had wakkergeschud en hij zich terug bewust was van oni.ejaarrekening. Meer dan vij fentachtig jaren gaapten er al tussen hem en die knaap die eens met de hondekar naar het dorp dokkerde. Historisch,... nostalgisch.....wecinoedig... Ik begreep wat er in hem opkwam. Waar is die goeie oude tijd gebleven. Niet dat die tijd toen goed was, ma.....is die tijd dat nu wel...? He moet maar goed oppassen daar buiten', vingerwijsde hïj richting kerk. 'In die autowereld daar is geen tijd en plaats meer voor geduld. Je krijgt er zeker een proces-verbaal of gedonder met de dierenbescherming.' Ik zuchtte gelaten want ik wist dat het zo was. Aan mijn hand hield ik Kennard, een peuter van drie en dolenthousiast om in te stijgen. We rijden nu wekelijks met de hondekar en we beleven er samen bijLonder veel plezier aan: Kaïn de hond. Kennard, (over)grootvader Jan. ikzelf en ook Hij maakte voor ons dit stukje verleden, dit beetje verloren cultuur weer levend. Dus..., als je ons in Meer ergens ziet ronddokkeren, pas dan even op, want anders zijn we zo weer geschiedenis. -

-

STIHL motorzagen sterk

voorelk gebruik betro uwb enhndzaarn

-

...

-

...

Jacques VERMEIREN

571HL WW

BIJ ONS DRIE TROEVEN ONDER EEN DAK !!! 1* KWALITEIT " SERVICE " PRIJS Een motorzaag vraagt goede service na verkoop. Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf met persoonlijke service voor herstellen van alle merken motorzagen met 25 JAAR ERVARING Ook verkrijgbaar : kettingen, tandwielen, zaagbladen, kettingolie, kliefhamers, enz.

Bloemensierkunst CATTLEYA LEOPOLDSTRAAT 60, 2330 MERKSPLAS

12~5

.

I£ VA

-

Slecht 8,3% van alle vrouwen en meisjes is maagd! De rest is inderdaad steenbok, waterman, kreeft, enz. En dus hebben ze allemaal recht op hun eigen horoscoopboeket in de specitek bij hun sterrenbee d passende tinten en kleuren. Dat het daarbij gaat om handgebonden boeketten die uitstekend tot hun recht komcn in dc qcassortccrdc krictallen vaas met horoscoopmöttèl, drâ8gt 7eker n niet geringe mate hij tot het grnnt swee ctel deie aller llie ir 1 1 rel builer lat id

El

reeds kent.

De ii n jw igc Js. It/tal,: /.n /r jî de honde,s'lee achter Kaïn Lie Iwnd.

36

11/,! tat :i;it /'t ii

iii til

Elke verjaardag kan ermee bedacht worden, elke jarige is er bijzonder opgetogen overl En u bewaart een fijne herinnering aan een geslaagd cadeau - voor een verrassend vriendelijke prijs overgens. Alleen jammer dat u ze niet zomaar uit onze bloemenautomaat kan halen. Maar u kan wel bellen naar de Cattleya Bloemenlijn: 014/63.45.16. Faxen (014/63.51.87) of telexen (72 422) kan ook al. We kunnen het u moeilijk nog makkelijker maken!


Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8- HOOGSTRATEN Tel. 031314 51 77

Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - HOOGSTRATEN Tel. 031314 51 77

OPENBARE VERKOPING van ZEER GOED ONDERHOUDEN WONING met SERRE te 2321 HOOGSTRATEN/MEER, DREEFWEG 2

OPENBARE VERKOPING van GOED GELEGEN WONING te 2321 HOOGSTRATEN/MEER, JOHN LIJSENSTRAAT 23

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen:

Onder Hoogstraten 3de afdeling Meer: KOOP EEN: Lot 1 A; Woonhuis met tuin en garage, gestaan en gelegen te 2321 Hoogstraten/Meer, Dreefweg 2, groot 1222 m 2

GOED GELEGEN WONING te Hoogstraten/Meer, John Lijsenstraat 23, groot 15a 16 ca.

.

1

N

(

Ingedeeld als volgt: - hall, living, keuken met koele berging, wc, badkamer, wasplaats, 4 slaapkamers en berging; - zolder met zolderkamer; - in de tuin garage voor twee autos en berging; Voorzien van centrale verwarming en warm water op mazout; Verder voorzien van electriciteit, distributie en telefoon. Bezichtiging: s zaterdags van 14 tot 16 uur. Lot 1 B: Wegbedding groot 258 m2 .

KOOP TWEE: Lot 2A: Tuinbouwgrond met serres, gelegen te Hoogstraten/Meer aan de Dreefweg, groot 9449 m 2 Lot 2B: Wegbedding groot 242 m 2

Ingedeeld als volgt: op het gelijkvloers: voorkamer, woonplaats, keuken, veranda, bergruimte, sas, badkamer met wc en hobbykamer. op de eerste verdieping: traphal, 3 slaapkamers en zolderruimte. Verder voorzien van kelder. Voorzien van water, electriciteit, teledistributie, telefoon. Aansluiting op gasnet mogelijk. Centrale verwarming op mazout.

Bezichtiging: 's zaterdags van 14 tot 16 uur.

.

.

Kadastraal inkomen: 18.100.

Het geheel heeft een kadastraal inkomen van 63.000 frank. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Beschikbaar uiterlijk 31/8/96 én tegen betaling van koopprijs en onkosten, vanaf 1 mei 1996. Zitdagen: - Inzet op dinsdag 5 maart 1996 - Toewijzing op dinsdag 19 maart 1996 telkens om 16 uur in café Victoria te Hoogstraten/Meer, Meerleseweg 4.

Zitdag: - Toewijzing op 6 maart 1996 om 16 uur in café "De Eiken" te 2321 Hoogstraten/Meer, John Lijsenstraat 36.

Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris, notaris.

Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van hun trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt.

Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van hun trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt.

37


Krachtlijnen voor de tuinbouw uitgezet Crisis in de tuinbouwsector De tuinbouwsektor maakt momenteel moeilijke tijden door. Uit de gegevens van het LET (Landbouweconomisch Instituut) wordt geschat dat in 1993 ongeveer42% van alle tuinbouwbedrjven een negatief inkomen hebben behaald. Ramingen voorspellen dat voor het jaar 1995 ongeveer 55% van de groentebedrijven een negatief arbeidsinkomen halen. De middenprijzen van de meeste glasgroenten zijn de laatstej aren steeds verder gedaald. Ook de teelt van aardbeien kende vooral door de extreme weersomstandigheden van de laatste twee jaar een zwakkere prijsvorming. Vooral de tomaten, maar ook paprika en komkommer, delen in de malaise. Voor de teelt van tomaten, in de Noorderkempen een zeer belangrijke tuinbouwactiviteit, zijn de cijfers katastrofaal. De middenprijzen van de tomaten kenden de jongste jaren een steeds dalende trend. Momenteel (1995) ligt deze middenprijs beneden de 20 Bfr./kg. De prijsvorming is de oorzaak van negatieve telersmarges voor diverse groenten, bijzonder voor tomaten. Deze crisis is een van de moeilijkste problemen waar de tuinbouw ooit mee geconfronteerd werd. Jonge mensen hebben heel wat geïnvesteerd in hun bedrijf en worden door deze economische situatie in hun voortbestaan ernstig bedreigd. Niemand kon deze crisis voorspellen, ze blijft niet beperkt tot de Belgische tuinbouw. Ook in Nederland. Frankrijk en Denemarken kampt men met dezelfde problemen.

Europese concurrentie eerlijk? Een van de oorzaken van de crisis moet gezocht worden in een sterke uitbreiding van het areaal in Spanje. Canarische eilanden en Marokko. Vooral Spanje heeft zich enorm toegelegd op de produktie van tomaat. Er werd een kwaliteitsverbetering van het produkt gerealiseerd zodat met deze types van tomaat (long - life rassen met lange houdbaarheid doch beduidend minder smaakvol) grote exportkansen werden mogelijk gemaakt.

e.d.) ook voor de telers daar geen oplossing. Vaak worden deze goedkope (door subsidiëring) tomaten door exporteurs uit het zuiden gebruikt om via erg lage prijzen (= dumpingprijzen) de markten in de noordelijke landen te veroveren.

Specifieke mogelijkheden voor onze tuinbouw

Een tweede belangrijke oorzaak is de devaluatie van de peseta (ook de Italiaanse lire). Het gevolg hiervan is dat de concurrentiepositie van de glastuinbouw erg onder druk komt te staan. Daarbij stellen we vast dat door de redelijk stabiele en lage inflatie in de zuiderse landende negatieve positie van onze tuinbouw verder in de hand wordt gewerkt. Dit gegeven maakt het noodzakelijk binnen de E.U. orde te scheppen betreffende de muntontwaarding die voor de tuinbouw (maar ook voor andere sektoren) een nefaste invloed heeft op de concurrentiepositie.

Vaak lii rcn we de opiiierk ing cliii in dc tuicicre landen de produkten op een veel goedkopere manier kunnen geteeld worden. Zon en klimaat zijn echter niet onze concurrenten. Wanneer we de teelt in Spanje analyseren stelt zich daar niet het probleem van de energie maar is het vinden van voldoende en geschikt gietwater een prioriteit. De vraag die we ons hierbij stellen is of de oplossingen die zij voor dit probleem naar voor schuiven straks niet duurder zouden kunnen zijn dan onze energie. Tevens komen daar milieu-aspecten om de hoek kijken waarvan reeds nu de eerste problemen zich stellen (verzouting van de bodem waardoor het onmogelijk wordt nog enige teelt op de gebruikte gronden te kunnen uitvoeren).

Een derde niet onbelangrijke oorzaak moet gezocht worden in een concurrentievervalsing die ontstaat in de wijze waarop door de ZuidEuropese landen de structuurfondsen, afkomstig van de Europese Unie, worden ingevuld. Dit zijn fondsen die door de E.U. ter beschikking gesteld worden aan landen die binnen Europa een achterstand hebben. Deze structuurfondsen zijn door de E.U. echter in de eerste plaats bestemd om in bedoelde gebieden de infrastructuur te verbeteren waardoor een economische heropbloei kan bewerkt worden. Nochtans stellen we vast dat de meeste van deze fondsen in de zuiderse landen worden aangewend als rechtstreekse hulp om de produktiecapaciteit te verhogen daar waar reeds een overproduktie wordt gerealiseerd. Op lange ter mijn is deze rechtstreekse ondersteuning van de tuinbouw (bouw van serres, sorteerinstallaties

De teelttechniek heeft bij ons de jongste jaren niet stilgestaan. Op dit vlak mogen we terecht spreken van een revolutie i.p.v. een evolutie. We kunnen hier zonder volledig te zijn enkele markante technische aspekten van de teelt naar voor brengen: - grondloze glasgroententeelt waarbij de substraten door de fabrikant worden teruggenomen en gerecycleerd. Het ontsmetten van de bodem wordt hiermee uitgeschakeld. - introductie op grote schaal van de biologische bestrijding van de meeste parasieten (witte vlieg door sluipwespen, spint door roofmijten, tripsen door roofwantsen ... ). Hierdoor kunnen we terecht spreken van een biologisch geïntegreerde teelt. - bestuiving van de diverse teelten door hommels of bijen die een biologisch geïnte-

38

greerde teelt noodzakelijk maken. - opvang en recyclage van drainwater, permanente interne en externe kwaliteitskontrole van het produkt door de veilingen. Deze enkele technische pum1ten geven slechts aan dat de telers steeds permanent werken en INVESTEREN in het op punt stellen van de teelttechniek om een hoogwaardig produkt te leveren met een belangrijke meerwaarde nl. milieuvriendelijk geteeld. Het is niet de eerste maal dat we vaststellen dat de zuiderse landen het met de produktietechnieken niet zo nauw nemen. Omwille van de temperatuur is de infectiedruk van diverse parasieten enorm hoog. Uit het onderzoek is gebleken dat introductie van een geïntegreerde teelt in deze landen nagenoeg uitgesloten is. Het gebruik van tal van chemische preparaten is daar een essentieel onderdeel van de teelt geworden en tevens een noodzaak om het produktieproces in stand te houden. We moeten ons als consument dan toch de vraag durven stellen of enkel het voordeel van zon en klimaat enerzijds kan opwegen tegen produktietechnieken anderzijds die een hoogwaardige interne en externe kwaliteit van het produkt waarborgen. Voor diegenen die ooit de zuiderse produktiegebieden hebben gezien en bezocht is de keuze wel snel gemaakt.

Nieuwe maatregelen Dat de sector in het afgelopen seizoen niet bij de pakken is blijven zitten spreekt voor zichzelf. Op tal van vlakken werden initiatieven genomen om de crisissituatie te doen keren. Een aantal van deze maatregelen willen we hier nader toelichten. Segmentatie van de tomaten Tomaten worden en werden in homogene kwaliteitsblokken verkocht. In het afgelopen seizoen werd door de diverse groenteveilingen (Veiling Roeselare, Vennootschap Mechelse Veilingen en de Veiling der Kempen te Hoogstraten) het topmerk FLANDRIA geïntroduceerd. De naam FLANDRIA staat voor: - Extra kwaliteit - Biologische geïntegreerde bestrijding - Afkomst van het produkt (Vlaanderen) In 1996 wordt nog een stap verder gegaan. De FLANDRIA - tomaten wordt opgesplitst in diverse op de markt afgestemde segmenten. Het grote tomatenblok wordt onderverdeeld in kleinere subblokken nl. segmenten. Elk segment heeft dus zijn typische eigenschappen en kenmerken. Bovendien moet iedere teler die in een segment aanlevert voldoen aan een bepaald teeltrecept en de GT (= gecontroleerde teelt) richtlijnen volgen. De teeltbegeleiding wordt verzorgd door de proefstations en de teeltvoorlichters. Op de veilingen worden de keuringseisen per segment consequent en streng toegepast. Om de herkenbaarheid tussen de segmenten aan te houden bestaat elke segmentnaam uit 'FLANDRIA' + een naam eigen aan het segment. Hierbij een greep uit de acht segmenten die werden gevormd: - FLANDRIA PRINCE: losse tomaat lange houdbaarheid presentatie


- FLANDRIA PRINCESS: trostomaat kwaliteit van de vrucht stevigheid - FLANDRIABARON:A losse tomaat exclusief Belgische grove vleestomaat

Verder onderscheiden we nog de Flandria Flavour, Flandria Elite. Flandria Royal, Flandria Excellent en de Flandria Ministar. De toegevoegde waarde van het produkt vervat in de segmentatie, zijn specifieke en gegarandeerde kwaliteitseisen, de teeltmethoden zijn troeven die moeten uitgespeeld worden t.o.v. onze concurrenten.

Rapport A.T. Kearny Op vraag van de drie grootste groenteveilingen, de Veiling der Kempen. de Vennootschap Mechelse Veilingen en Veiling Roeselare werd het studiebureel A.T. Kearny eind vorig jaar belast met een analyse van het bestaande verkoopsysteem. De resultaten van dit rapport werden op 08.02.1996 aan het publiek voorgesteld.

De oprichting van de V.M.S. cv. moet in de toekomst de prijsvorming van vruchtgroenten op een positieve wijze kunnen beïnvloeden.

Geloof in eigen kunnen Het is onniogelijk om nu reeds Ie verwachten dat met de maatregelen die reeds werden genomen (kwaliteitsbeleid met segmentatie - toegevoegde waarde creëren - oprichting Veiling Marketing Service cv.) de problemen zullen opgelost zijn. Daarvoor is de situatie te complex. De producenten zullen in de toekomst een kwaliteitsprodukt in de handel brengen waarmee we gelijk welke concurrentie aankunnen. Voor het onderzoek ligt hier een belangrijke taak weggelegd. Meer dan ooit zal het praktijkgericht wetenschappelijke onderzoek de teeltmethodiek moeten uitstippelen.

rit

Garage Luc Ryvers

bvba

MEERSEWEG 97 2321 HOOGSTAATEN (MEER) Tel. 03/315 9090

Ook voor tweedehands bedrijfswagens. Met garantie

We moeten echter met gelijke wapens kunnen strijden. Het produkt dat wordt geteeld moet op zijn echte waarden beoordeeld worden door de consument. Hierbij moet de wijze van telen ons een voorsprong t.o.v. onze concurrenten geven. Ook dit gegeven moet duidelijk aan de consument worden overgemaakt.

Dank zij het geloof in eigen kunnen en vooral in de eigen mogelijkheden heeft de tuinbouw steeds weten te overleven. Met de nieuwe lijnen die werden uitgezet hebben we er het vaste vertrouwen in dat ook voor de huidige crisissituatie een oplossing in het vooruitzicht ligt.

De weg naar de heropbloei zal lang en hard zijn. Maar het is niet de eerste maal dat de tuinbouw in een crisis is terechtgekomen.

Baets W. Proejbedrijf der Noorderkempen

De management samenvatting van het eindrapport van A.T. Kearny luidt als volgt: 'De REO Veiling, de Vennootschap Mechelse Veilingen en de Veiling der Kempen moeten initiatieven nemen om de positie van de Belgische groentensektor te versterken. Een eerste belangrijke aanbeveling in het rapport van A.T. Kearny omvatte het gegeven dat de toegevoegde waarde van het geteeld produkt moet verhoogd worden. De implementatie van deze aanbeveling werd reeds door de diverse veilingen ingevuld via het hoger genoemde segmentatiebeleid en een strikt kwaliteitsbeleid. Naast deze eerste aanbeveling stelde A.T. Kearny eveneens dat een slagvaardige commerciële Organisatie moet opgericht worden. Hiermee doelt A.T. Kearny op het feit dat de traditionele manier van verkopen nl. de verkoop via de klok, met andere systemen van verkoop moet aangevuld worden. Uit een analyse van de vooren nadelen van alternatieve verkoopsystemen blijkt dat nieuwe verkoopsystemen moeten kunnen voldoen aan de moderne markteisen. Hierbij moeten klantspecifieke toegevoegde waarden met vaste prijsafspraken en aanbodvolumes voor een bepaalde termijn kunnen aangeboden worden. De Veiling der Kempen en de Vennootschap Mechelse Veilingen bleven intussen niet bij de pakken zitten. Er werd een stuurgroep opgericht die de laatstgenoemde aanbeveling verder heeft uitgewerkt. Zodoende werd een V.M.S. cv. opgericht (Veiling Marketing Service cv.). De oprichting gebeurde binnen de Veilingen (bestuur van de veilingen bestuurt en beslist waarbij de coöperatieve gedachte behouden blijft). Er worden Marketing initiatieven genomen inzake kwaliteit, commerciali satie en promotie van groenten. DeService die deze cv. zal verlenen staat ten dienste van telers/producenten, de groothandel, grootdistributie- en exportbedrijven. 39


Kantoor van Notaris J. MICHOEL Burg. J. Van Aperenstraat 8 - HOOGSTRATEN Tel. 0313145177 OPENBARE VER KOPING van GOED ONDERHOUDEN WONING te 2320 HOOGSTRATEN, GELMELSTRAAT 48

INTE RIE U RAD VI ES & UITVOERING

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: GOED ONDERHOUDEN WONING te 2320 Hoogstraten, Gelmelstraat 48 groot 5a 80 ca. Voorzien van alle nutsvoorzieningen. Centrale verwarming op mazout. Warm water op elektriciteit.

DECORA TIE RESTAURATIE

Kadastraal inkomen: 33.550. Bezichtiging: 's zaterdags van 14 tot 16 uur Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdag: - Toewijzing opdonderdag 29 februari 1996 om 17 uur in café "De Gelmel", Gelmelstraat 14-16 te 2320 Hoogstraten. INGEZET: 2.100.000,Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van hun trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt.

Raamgurnering Vloerbe kleding Schilderwerken H.Bloedlaan 2 7 7 - 2 7 9 - 2320 H o o g s t r a t e n Te1. 03/314 52 78 - Fax 0 3/3 14 88 02

ACW-Kempen kijkt naar Hoogstraten '1996 dient zich aan als heel belangrijk voor het welzijn van de werknemers in onze samenleving. Zowel de groei van de tewerkstelling als de hervorming van de sociale zekerheid vormen de gespreksonderwerpen bij uitstek op de agenda's. Een belangrijk element in de hele discussie is eveneens de invoering van een rechtvaardige en correct geïnde belasting.' Deze zinnen staan in de inleiding van de actualiteitsmotie van de verbondsraad van het ACW-Kempen die met meer dan 100 deelnemers half februari de bovengemeentelijke politieke werking en regionale problemen evalueerde en besprak. Het Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW) vindt dat de drijvende krachten van het arrondissement Turnhout de handen in elkaar moeten slaan om aan de Vlaamse overheid onze streekbehoeften aan infrastructuur en andere ondersteunende maatregelen kenbaar te maken. Om de 12.000 laaggeschoolde werklozen uit de Kempen een kans te geven op de arbeidsmarkt, zouden aangrenzende gemeenten samen een plan kunnen maken en ook de middelen samenvoegen voor sociale economie-activiteiten om zo de kansarmoede aan te pakken.

i nwijkelingen maar beperkt moeten bijdragen in de gemeentelijke kas. Hoewel ze als inwoners van die gemeente wel beroep doen op alle faciliteiten. Het is dubbel spijtig wanneer we vaststellen dat ze hun eigen land ontvluchten om te ontsnappen aan o.a. de vermogensbelasting. Een algemene vermogensbelasting voor alle Europese landen moet daarom dringend ingevoerd worden, volgens het ACWKempen.

Ook de gezondheidszorg (o.a. Kind en Gezin), het leefmilieu, de huisvesting, de ontsluiting van de Kempen. de energievoorziening, het probleem van de politieke vluchtelingen, e.a. kwamen tijdens dit beraad aan bod.

Het voorbeeld van het gemeentebestuur van Hoogstraten - het verlagen van het gemeentelijk aandeel in de personenbelasting en het verhogen van de gemeentelijke opcentiemen op het onroerend inkomen - moet zeker verder onderzocht worden op een veralgemeende invoering voor gans de grensstreek van de Kempen.

Wat betreft de Nederlandse inwijkelingen blijft het ACW-Kempen bij de federale overheid aandringen om komaf te maken met het bilateraal protocol-akkoord waardoor Nederlandse

Natuurlijk kon men ook niet voorbijgaan aan de problematiek van de grensarbeiders. Voor hen is het meer dan nodig dat er snel een éénmakend sociaal Europa komt. Intussen moeten er wel

40

oplossingen worden uitgewerkt tussen België en Nederland. De ACW-verbondsraad besloot met een oproep tot samenwerking: 'We hebben een streekplatform, we hebben een lOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) en een SPK (Strategisch Plan voor de Kempen), we hebben goed georganiseerde sociale partners en nog veel meer overlegstructuren in allerhande sectoren. Laat ons die dan ook optimaal gebruiken voor het welzijn in de Kempen. Daarom is het ook dubbel zo spijtig dat de logistieke ondersteuning voor het Welzijnsoverleg Kempen er nooit gekomen is. Dit overleg tussen privé- en overheidsinitiatief in de Welzijnssector zou ons nochtans een heel belangrijke dynamiek bezorgd hebben voor de toekomstige ontwikkelingen in de welzijnszorg van onze streek.' In de loop van 1995 werden alle ACW-besturen hersamengesteld. In de 23 gemeentelijke ACWafdelingen werd een opmerkelijke vernieuwing van de bestuursploegen doorgevoerd. Ook in het dagelijks bestuur van ACW-Kempen was er een sterke ploegwissel. De voorzitter Jef Bouwen uit Arendonk en de medevoorzitter Aloïs Buyens uit Ravels beëindigden hun mandaat na acht jaar dienst. Bij middel van verkiezingen werden zij onlangs opgevolgd door Erik Van Gils, voorzitter (Vosselaar) en de twee medevoorzitters Jos Verbraeken (Geel) en Kris Vreys (Meerhout).•


5,71„j-i

[iï'litJ

•--i

ii

1

SPORT

_____ _____ _____ _____ _____ ________________

Februari: magere oogst voor HVV Dc roodwitten, die zich op ecn comfortabele zesde plaats hadden genesteld, konden die positie niet vasthouden. 2 punten op 12 geven geen recht op die plaats. Verdedigend zit het allemaal wel goed in elkaar, doch onze aanvallers hebben sinds een maand niet meer gescoord. Enkel Andy Melis en libero Danny Schrijvers wisten de weg naar de netten te vinden en aangezien je moet scoren om te winnen, bleef de Kemlandbri gade met een kater achter. Tegen kampioen Tilleur Luik werd HVV door een aantal onbegrijpehjke beslissingen van een Luiks scheidsrechter de das omgedaan. Tegen 8 man winnen niet een strafschop en dat niet een profploeg.. Op Berchern liep MVV 0-1 uit en liet vervolgens de kans liggen om op 6 minuten van het einde de kloof uit te diepen... Aan de overkant was het raak en meteen verloren we er 2 punten. Tegen Rita Berlaar moest HVV praktisch de volledige wedstrijd achtervolgen en tegelijkertijd beletten dat Ferreira er nog eentje bij zou tikken. Met een aantal vervangingen en taktische verschuivingen bleef ten slotte de halve inzet op de Thijsakker. Op Racing Mechelen strandde een onhoudbaar schot van Huygen op de binnenkant van de paal en toen de HVV-jongens op 5 minuten voor tijd Bart Van Ham even uit het oog verloren, was het meteen raak. Met de komst van Dessel kunnende roodwitten weer veel goedmaken.

Wedstrijden Zaterdag 2 maart: 19.30 uur SV Mol - HVV

Zaterdag 9 maart: 20.00 uur HVV - Boom

Zaterdag 23 maart: 20.00 uur Eupen - HVV

naE

tLi

.

Ondanks onze numerieke minderheid maakte Eddy Vermeiren er 5-0 van, wat voor onze buurploeg wel zeer pijnlijk was.

Nat. reserven Vrijdag 1 maart: 20.00 uur HVV - Mol

Zaterdag 9 maart: 20.00 uur Boom - HVV

De wedstrijden

Zaterdag 16 maart:

Zondag 3 maart:

15.00 uur Tilleur - HVV Vrijdag 22 maart: HVV - Eupen

15.00 uur VNA - Achterbroek

Zondag 10 maart: 15.00 uur Horendonk - VNA

Zaterdag 30 maart:

Zondag 24 maart:

15.00 uur Verviers - HVV

15.00 uur Loenhout - VNA

Zondag 31 maart:

V.N.A.

VNA - Zandvliet

Wortel

In Wesimalle vingen de hlauwwiiten, op n hard veld, en een strakke wind in het nadeel, dc thuisploeg goed op en kregen nog de beste kansen. Door een ongelukkige hots van de bal kreeg de thuisploeg vlak voor de rust een doelpunt in geschenkverpakking. Na de rust maakten we vlug gelijk via Dave Verschueren en een tweede doelpunt hing steeds in de lucht tot Westmalle éénniaal op onze speelhelft kwam en het was 2-1. Samen met de andere uitwedstrijd in Brecht was dit wel bijzonder spijtig. We waren tweemaal veruit de gevaarlijkste ploeg en we haalden slechts 1 punt op 6. Het tweede gerangschikte Wildert speelde op Poeleinde snel en agressief, maar de schoten op doel misten alle richting. Zo noteerden we aan beide kanten slechts één open kans. De wedstrijd eindigde op een billijk 0-0. In s-Gravenwezel zagen we een enthousiaste thuisploeg. waar Wortel nooit greep op kreeg. We mogen blij zijn dat de score slechts 1-0 was. De wedstrijd tegen Meerle had ik me anders voorgesteld. Na 15 minuten was het al 3-0 met doelpunten van Dirk Gysels, Dave Verschueren en Dré Snoeys. Wortel liet nu wat stoom af. Vlak voor de rust haakte onze doelman een doorgebroken aanvaller en niocht zich gaan aankleden. Hij werd vervangen door veldspeler Dave Verschueren. Deze tikte de vrijschop tegen de lat. Na de pauze werd het al snel 4-0 via Dirk Gysels.

FC Meer met volle overtuiging Ja, het gaat de Merenaars echt voor dc wind en de promotie mag hen zeker niet meer ontsnappen. Kampioen worden is mooi meegenomen en daar gaat men ook voor daar aan de John Leysenstraat. Ondertussen werd wel een 2de nederlaag geïncasseerd, maar dat kan de pret in geen geval drukken. FC Meer blijft met een riante voorsprong het klassement aanvoeien.

Bezemheide, een van de zwakste broertjes uit de reeks, werd vooral een gemakkelijk hapje na de rust, want voordien kon men slechts één luttel gaatje vinden in de verstrekte bezoekende verdediging. Nadien werd het een festival en een 6-1 overwinning voor Meer. De buren uit Minderhout zakten ongetwijfeld extra gemotiveerd af naar het noorden, ze speelden echt niet onaardig en trachtten met opbouwend voetbal de thuisploeg in verlegenheid te brengen. Een blanco stand aan de rust was hun beloning. Dan drukten de gastheren door en dit resulteerde in een 3-0 overwinning. Op de 20ste speeldag werd SI( Donk partij gegeven. Een slechte wedstrijd van beide elftallen! De thuisploeg scoorde het enige doelpunt en Meer kon zonder iets huiswaarts. De 2de nederlaag van het seizoen was een 6it.

- - - - - - - - - - - - - -FAUL - _ - -VORSSELMANS -------—- !

Zaterdag 30 maart:

20.00 uur HVV - Verviers

T -1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 L.....

h'

_____

IIOOGSTRAATS

UInAAT

1

1

BANDEN SERVICE .

BANDEN VEL GEN UITLATEN SCHOKDEMPERS TREKHAKEN BATTERIJEN COMPUTERUITLIJNING -

-

-

C^Rq»W^514 HINNENBOOMSTRAAT

H nnenboomstraat 2320 Hoogstraten Tel.: 03/31481 57

1 I I I I I I

- - - - - - - 1 41


SPORT Heibos

botste in Meer op een superieure leiderspioeg die misschien wel de beste wedstrijd uit deze kompetitie speelde. Meer won oververdiend met 4-0, alhoewel een resem kansen nog de nek omgedraaid werden.

Wedstrijden Zondag 3 maart: 15.00 uur FC Meer - Berendrecht

Zondag 10 maart: 15.00 uur Maccabi - FC Meer

Zondag 17 maart: 15.00 uur Borsbeek - FC Meer

Garage F. GEUDENS bvba

* Hoofdverdeler Ford

personen- en bedrjfswagen * Tweedehandswagens * Erkende carrosserie

Meerseweg 8 2321 Meer Tel. 3 15.71.76

Zondag 24 maart: 15.00 uur FC Meer

- al. Essen

Zaterdag 30 maart: 20.00 uur Olvrnpic - FC Meei

Minderhout VV en... lichtjes in de donkere tunnel! Meer dan tweederde van de kompetitie is achter de rug en voor een echte uitschieter heeft MVV nog geen kans gehad. Wel zijn er symptomen die wijzen op een lichte verbetering in de prestaties en dit kan alle MVV-aanhangers ten zeerste verheugen. Op een zeer hard en uiterst moeilijk te bespelen veld aan de Hoge Weg opende Stabroek in het midden van de eerste helft de score. Betaald antwoord van de thuisploeg volgde onmiddellijk hierop en Guy Laeveren kopte binnen. Veel middenveldspel en weinig doelgevaar nadien met als gevolg een billijke puntendeling. Tegen leidersploeg Meer wilde men een goede prestatie wegzetten en daarin slaagde men ook voortreffelijk. Niet dat men de koplopers kon bedreigen, maar al voetballend trachtte men er toch iets van te maken. De 0-0 stand aan cle rust liet het beste verlopen. Nadien voerde de thuisploeg de forcing en met doelpunten van Bruynen, Benny Aerts en Van Gils trok men het laken naar zijn kant. Op Merksem speelde MVV weer een knappe eerste 45 minuten en Bram Quaars zorgde zelfs voor een 0-1 voorsprong aan de rust. die tenvolle verdiend mocht genoemd worden. Na de koffie bleven de goede bedoelingen echter steken en Merksem kwam ernaast en erover, 2-1. de zoveelste nederlaag! Een sensationele partij op het veld van Berendrecht! Gunter Vermeiren schoot MVV op voorsprong, de thuisploeg bleef niet bij de pakken zitten en knalde nog voor de rust een 3-1 stand op het bord. MVV toonde zich het sterkst in de 2de helft doch het waren de gastheren die verder uitliepen tot 4-1. Voor hen waren de schaapjes op het droge! Niets daarvan! MVV zorgde voor een dol kwartiertje vol sensatie. Gunter Vermeiren scoorde tweemaal en Gunter Schrijvers trapte de gelijkmaker binnen. Eindstand: 4-4! Van een lichtpunt gesproken!

Wedstrijden Zondag 3 maart: 15.00 uur Minderhout VV - Olympic

Zondag 10 maart: 15.00 uur Bezemheide - Minderhout VV

Zondag 24 maart: 15.00 uur Minderhout VV - Luchtbalboys

Zondag 31 maart: 15.00 uur Mariaburg - Minderhout VV. 42

FORD "VEILIGHEID EERST "EERST IN VEILIGHEID" 1 45a

K.F.C. MEERLE De match Horendonk-KEC Meerle was een wedstrijd op een echt 'patattenveld'. Met de wind in het voordeel, slaagde Meerle erin in de 7e minuut op voorsprong te komen door een prachtig schot van Dirk Van Bavel. In de 33e minuut kopte Verachtert een corner van Marco Klijs tegen de netten. Meerle kon gaan rusten met 2-0 voorsprong. De thuisploeg kreeg in de 2e helft windvoordeel, dat wel degelijk van tel bleek. In de 61e minuut maakte Horendonk 1-2. Onze doelman Gert moest zich regelmatig tonen maar kon uiteindelijk niet beletten dat Horendonk in de 76e minuut langszij kwam na een misverstand in onze achterhoede. Meerle in zak en as en daar kwamen ze niet meer Uit. Want 7 minuten voor tijd maakte de thuisploeg er met een vrije schop 3-2 van. Ja, je moet twee helften volhouden om te winnen jongens De wedstrijd Brasschaat-KFC Meerle vond op zaterdagavond plaats op een sterk besneeuwd veld. Tegen de onbetwiste leiders slaagde Meerle erin gedurende 20 minuten om de 0-0 op het bord te houden. Dan begon echter de doeltjeskermis en Meerle mocht gaan pauzeren met 4 goals tegen. In de 60e minuut bracht Brasschaat de forfaitcijfers op het bord. Gelukkig kon Marco Klijs na een vrije trap met een prachtig afstandschot de eer redden. Het te sterke Braschaat liet de Meerlese netten nog twee keer trillen, eindstand 7-1. Op 11 februari moest Meerle het thuis opnemen tegen Achterbroek, dat samen met Meerle 18 punten totaliseerde. Een rechtstreekse concurrent dus. Meerle kwam echter al na een kwartier op achterstand en werd van toenaf zowat van het plein gespeeld. Bij de rust stond het al 0-5. Trainer Staf noch sterke koffie kregen de mannen opgepept voor de tweede helft, waar Achterbroek gebruik van maakte om nog twee keer te scoren. 0-7. 14 goals tegen in twee matchen. Jongens, waar zit die vechtlust van vorig seizoen? VNA Wortel-KFC Meerle, het derby in derde A. Voor Meerle was dit een beslissende wedstrijd, helaas konden ze het ook nu niet waarmaken. In de 4e minuut kreeg Wortel een corner en het was meteen raak, 1-0. Drie minuten later was het 2-0 en na een misverstand tussen doelman Gen en Erik Van de Wide kon Wortel nr. 3 aantekenen. Net voor de rust moest Wortel-

doelman Bevers met rood van het veld, nadat hij Dirk Mertens onderuit had gehaald. Maar zelfs tegen 10 lukte het Meerle na de rust niet om te scoren. Integendeel, Wortel scoorde nog 2 keer en een te zwak Meerle moest met forfaitcijfers naar huis. Het degradatiegevaar wordt steeds groter.

Wedstrijden voor maart: 03.03.96 : 10.03.96: 18.03.96 : 24.03.96 : 31.03.96:

Zandvliet - KFC Meerle KFC Meerle - Brecht KFC Meerle - 's Gravenwezel SK Schilde - KFC Meerle KFC Meerle - Kalmthout

Joggers verenigt U Waarom deze titel. Wel er zijn in Hoogstraten en omgeving veel mensen die lopen. Er zijn erbij die meer lopen en er zijn erbij die minder lopen. Met deze titel wil men eigenlijk het volgende bereiken. Reeds jaren is er in Hoogstraten een atletiekvereniging (AVN). Binnen het bestuur groeide het idee om vele lopers bij elkaar te krijgen binnen een 'Joggersgroep'. Bent u geïnteresseerd in zulk een groep en zou je er iets meer over willen weten? Ja, aarzel dan niet en neem contact op met Jan Hendrick.x (031 3 14.39.66) of spring binnen aan de Loenhoutseweg 25 te 2320 Hoogstraten. De bedoeling is om hierrond dan op 9april1996 een informatieve vergadering te beleggen waar men graag zoveel mogelijk ideeën wil opdoen. Via deze weg wil men ook alle lopers reeds verwittigen dat er weer een bus naar de 20 Km van Brussel zal rijden. Dit jaar gaat deze grootse stratenloop van België door op 2 juni 1996. Meerinfobij Jan Hendrickx 03/314.39.66. Voor de busreis vraagt men een vergoeding van 250 franken per persoon. Vertrek om 11.30uur aan het rusthuis te Hoogstraten en terug rond 18.45 uur. Wacht niet te lang omje in te schrijven want vorigjaar was de bus reeds bijna volzet en vol is vol!! Wil je eventueel bij een Jogginggroep aansluiten, contacteer ons dan voor de infoavond op 9 april 1996. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

.


SPORT

Gebuurtenvoetbal Hoogstraten Wedstrijden Zaterdag 2 maart: 14.30 uur Boskant - Gelmelboys 15.00 uur Statie - Hooghuis 13.30 uur Vikings - Westhoek 15.00 uur Boereneinde - Mussenakker

Zaterdag 9 maart: 14.30 uur Gelmelboys - Hooghuis 15.00 uur Westhoek - Mussenakker 13.30 uur Vikings - Boereneinde 15.00 uur Statie - Boskant

Zaterdag 16 maart: 14.30 uur Statie - Gelmelboys 15.00 uur Hooghuis - Boereneinde 13.30 uur Mussenakker - Vikings 15.00 uur Boskant - Westhoek

Zaterdag 23 maart: 14.30 uur Vikings - Gelmelboys 15.00 uur Westhoek - Boereneinde 13.30 uur Hooghuis - Boskant 15.00 uur Statie - Mussenakkeru

Hoogstraatse Atleten blijven het goed doen Zaterdag 10 lebruari was er weer een elubeross. Plaats van afspraak was dit keer het park in Schoten. Het parcours had enkele wijzigingen ondergaan wegens onderhoudswerken in het park. Voor de toeschouwers was dit geen probleem omdat men door deze ingreep de atleten meer kon bekijken. Dat het weer op deze zaterdagnaniiddag een beetje meezat kon men ook zien aan de talrijke opkomst. Spijtig toch dat zo weinig AVN atleetjes de weg naar de crossen vinden. Toch reden we met een aantal groteren naar Schoten om onze eer hoog te houden. Onze eerste deelnemer was Roei Everaert. Hij kwam, zag en overwon. Voor RoeI was het zijn derde overwinning deze winter. Van bij de start vooraan lopen tot iedereen moet lossen, dat is zowat het verhaal van zijn wedstrijd. Bij de dames, die allemaal in één reeks liepen, hadden wij 2 vertegenwoordigsters. Lydia Struyf uit Rijkevorsel, was na de wedstrijd moe maar toch blij met haar 1 Ode plaats bij de dames-veteranen. Carine Jochems, die nog een beetje jonger is, behaalde bij de danies-seniores een prachtige 2de plaats. Deze keer liepen de seniores-heren hun wedstrijd voor de veteranen. Hier één AVN atleet. Toon de Backer deed het verre van slecht. Na een, misschien, iets te snelle start moest hij een aantal plaatsen vrijgeven maar behield toch een fraaie lOde plaats. De veteranen-heren waren met z'n drieën. En dat we er waren hebben ze ook gemerkt. Guido Everaert, toevallig net jarig, liep voor wat hij waard was en werd op de 7de plaats afgevlagd. 's Avonds zal hij wel een Trappist meer gedronken hebben. Eddy Oomen was ook weer van de partij. Altijd attent vooraan lopen en dan proberen het verschil te maken. Eddy deed dat goed en pakte de tweede plaats achter clubgenoot Jan

Hendrickx. Jan maakte er voor de zoveelste keer een solocross van. Met zo weinig mogelijk moeite zoveel mogelijk oogsten was het motto want s zondags stond de Duinenloop in Bredene op zijn programma. (Hier werd Jan 14de.) Op hetzelfde tijdstip van de cross in Schoten liepen ze in Brecht voor het Handelsverbond. Daar werd Guido Hendrickx, lopende voor Opel, in de reeks heren-seniores verdienstelijk derde. De week voordien was er voor Peter van den Bosche een zesde plaats in de cross te Brasschaat. U ziet dat onze atleten zich goed blijven verweren. Wij hopen dat er nog vele successen mogen volgen. Het cross-seizoen is weeral een heel eind gevorderd en de volgende afspraak voor onze club is clan weeral voor Schoten op 16maart1996. Dan vinden namelijk de kampioenschappen plaats van AVVV.

Volleybalclub De Gelmers Normaal begint ons verslag met onze eerste dames- of heienploeg. Dit keer echter willen wij in het bijzonder onze Dames 4 vermelden, een jeugdploeg van 'eigen kweek', die dit jaar voor cle leeuwen werd gegooid in 2e gewest. Tot hiertoe een experiment met wisselend succes (men moet natuurlijk veel geduld hebben met jeugdploegen) maar op zaterdag 10 februari lukte deze damesploeg een stunt van formaat door de ongeslagen leider VOVOC uit Arendonk met droge 3-0 cijfers naar huis te sturen. Proficiat meisjes, en doe zo voort! Ook onze eerste damesploeg schijnt het einde van de donkere tunnel in zicht te hebben. Na welgeteld 7 nederlagen op rij slaagde men erin het talentrijke KEVOC met 3-0 op de knieën te dwingen (15-9. 15-13, 15-13en3-11 achterin deze 3e set!). Met wedstrijden tegen resp. Olvoc, Molvo en Kasterlee op het programma lijkt ons een positie binnen de eerste 5 opnieuw mogelijk. Daar rekenen we dan ook op. dames! Onze eerste herenploeg heeft wellicht een beslissende stap gezet richting behoud in 2e provinciale. Na een vrij rommelige partij, waarbij langs weerskanten vooral punten gescoord werden via de fouten van de tegenpartij, wonnen onze Gelmers nog Vrij vlot met 3-0 tegen het

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De H oogstraatse Maand eveneens bedreigde SPINLEY uit Dessel (1510, 15-13, 15-1 1), waardoor deze ploeg op 2 punten werd geplaatst, een hemelsbreed verschil in een volleybalcompetitie. Mits winst tegen M.SIKS (laatst geklasseerd. maar de laatste weken toch in veel betere doen) kan het behoud ons praktisch niet meer ontgaan. We rekenen dan ook op een schare supporters in de thuiswedstrijd tegen deze ploeg op zondag 24 maart e.k. Ondertussen hebben wij ook nog een tiental jeugdpioegen in competitie. Onze meisjes C en jongens Dop een ongenaakbare koppositie (proficiat!). Reeds jaren doen onze Gelmers zware inspanningen om dit jeugdbeleid vol te houden. Dank zij de inzet van Diane Verstraeten als jeugdverantwoordelijke, de trainers en begeleiders en ook de ouders van onze jeugd kunnen wij reeds mooie resultaten boeken. Mogen wij hier nogmaals een oproep doen aan onze supporters om hen luidruchtig en sportief te komen aanmoedigen op zondagmorgen en -middag vanaf 10uur. Alvast onze hartelijke dank. En denk eraan: een koffiekoek met een heerlijke tas koffie staat u op te wachten...

Wedstrijden maart Zondag 3 maart: 16.00 uur Dames 1 Mol 18.00 uur Heren 1 Zoersel -

-

Zaterdag 9 maart: 20.00 uur Wevok Westmalle

Zondag 24 maart: 16.00 uur Dames 1 18.00 uur Heien 1 Zondag 31 maart: 16.00 uur Dames 1 18.00 uur Heren 1

-

Heren 1

Zoersel M.Siks Blaasveld

-

-

Den Dam Beerse Puurs•

Voor persoonlijk en degelijk advies op maat... één adres

ZAKENKANTOOR

Mg

VERZEKERINGEN Meerdorp 21

VAN BAVEL-ROM MENS bvba SPAREN

LENEN

2321 Meer

WIJ L21 ge bvd pm

Tel. 03/315.72.54

23

43


CORE. Ze zijn niet meer voor één gat te vangen. deze Gentse gangmembers, en hun concerten slaan dan ook meestal na verloop van tijd om in heuse parties. Nieuw op het Cahierpodium zijn ze niet, maar leverfris en blowin' good zijn zo zonder meer. Dat wordt wippen geblazen. beste vrienden! Infol: - deuren: 20 u. - toegangsprijs: Bfr. 250 1hfl. 14.- bel 03/314.32.64 voor details.

K.

Maya (B)

Fusieswing Cahier Noteer alvast in je 'Cahier'-agenda volgende optredens: 6 april skatepunk van onze landgenoten Down But Not Out. Zaterdag 20 april is het de beurt aan de wildjazz van Fukkeduk (dit doet me denken aan een uitspraak van een oudEngels leraar van me 'Go Fuck A Duck, maar dat terzijde). Kroeg en Blues komen er ook weer aan: 17mei met onder andere thuisspelers Down Town Crazy. Stan & The Men, Mark Marshall, Koen & Oop, oude glorie Ludo Mariman, Paul Couter en The Chevy's. Meer hierover in de volgende Maand.

Spitfire Hiphop troef, deze avond. En ja, het gaat zeer goed met de Hoogstraatse rappers van SPITFIRE. Met hun originele, frisse raps, beats and rhythms vormen ze de ideale opwarmer voor Vlaand'rens hiphoptrots, RHYME CUT

MAYA is een acht man sterk collectief uit Antwerpen dat al sinds 1993 bestaat. Hun muziek beschrijven ze als pulserende, paranoïde psychedelia. In de loop van 1994 verschenen de demo's 'The Wages Of Sin Are Dead' (part 1 en 2) en in 1995 was het de beurt aan de eerste fullsize-CD 'Slow Escape', een schijfje dat begin dit jaar verscheen op Conspiracy Records. Er is ook hun bijdrage op een benefiet-CD ter verdediging van de legalisering van marihuana (met om. bijdragen van dEUS, Zion Train, Ashburg Faith en anderen). De groep heeft er nu al zo'n 50 concerten opzitten en is in België danig bekend. In '94 zaten ze al in Barcelona, in 1995 speelden ze op één en dezelfde affiche met Kong, Psychic Warriors of Gaia en Channel Zero. De groep gelooft sterk in persoonlijke vrijheid, en etaleert die ook op het podiu. Niet alleen in de muziek, maar ook met een psychedelische en geëngageerde 'slideshow'. Ondanks het zware gewicht van teksten en muziek wil MAYA niet prekerig overkomen, maar vooral ieder z'n ding laten doen. Stevig aan te raden én speciaal! Info: - deuren: 20 u. - zaterdag 23 maart - bel 03/314.32.64 voor psychedelische details.

Een ontdekkingstocht.1 bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn niet wonen 'nieuwe stijl' en hedendaagse wooncuituur Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014 - 69 90 02 ook op zondag open op maandag gesloten

U kijkt toch ook? Film in Hoogstraten BROKEN ARROW, is een ping-pangpoef-verhaal voor de liefhebbers van het genre. Nu James Bond zijn kruit verschoten heeft, nemen John Travolta (danser en recent redelijk op dreef in Pulp Fiction) en Christian Slater (Interview With The Vampire en Murder In The First) in maart het schiettuig over.

LITTLE RASCALS ( De Boefjes) is een remake uit 1994 van de legendarische slapstickfilrns (jaren '30) van Hal Roach. Het idee is eenvoudig: schattige vijfjarigen proberen zich volwassen te gedragen en rollen van de ene koinische situatie in de andere. Met hun 'Vrouwenhatersciub' proberen ze Alfalfa's romance met Darla te boycotten. Een film die vooral gesmaakt zal worden door jonge kinderen.

FILMPJE is de eerste langspeelfilm van en vooral mét Paul de Leeuw. FILMPJE ligt in het verlengde van de gekende Paul de Leeuw-shows op TV, met figuren als Bob en zijn geheimde Annie de Rooy. Verder zien we Rijk de Gooijer en het niet te onderschatten talent van Arjan Ederveen Theo van Theo & Thea, Creatief met Kurk, 30 minuten, ...). De film is echt grappig en net niet vulgair ( afhankelijk van uw eigen grenzen. uiteraard)

Over dc Auiral ichc t ilin BBE tiaddcn we het verleden keer al terloops. Als u dit leest draait de film reeds 14 dagen met veel succes. Een schat van een jeugdfilm met een varkentje, dat herdershond wil worden, in de hoofdrol. De regisseur vond het niet nodig een belerend vingertje op te steken. De nodige levenslessen druppelen het verhaal vanzelf binnen. De film is bevolkt met uit het leven gegrepen personages met Ferdinand, de rot-cynische eend, op kop. Aan deze film beleeft jong én (én!) oud plezier. In Hoogstraten draait de Nederlandstalige versie, zodat ook nog analfabete kindjes kunnen meekomen. Een absolute aanrader voor een weekend in maart. Om op de hoogte te blijven van het gehele aanbod in The Movie raadpleeg je het best De Kempenklok op bladzijde 2. Wie rechtstreekse informatie wil, belt het nummer 314.67.90


SPITFIRE in het huis Hoewel Hoogstraten met de Cahier een heuse alternatieve muziektempel bezit, is het er met jonge groepjes nogal pover gesteld. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Wuustwezel, met maar liefst vier vertegenwoordigers in de voorrondes van de Humo-rockrally, beweegt er in Hoogstraten niet erg veel. Toch zit er ongetwijfeld talent in onze gemeente, getuige SPITFIRE, Hoogstratens enige echte hiphop-groep, bestaande uit drie rappers, een vuurspuwende(!) scratcher-dj en een bassist die het muzikale geheel van een basloopje voorziet.

Katerrap Doniinique (1 ) en Olivier De Pryck (20). broers en samen de beruchte Pcperstraai Posse, Koen Vandcnbergen (201), Godfried Vanluffelen (19) en Jan Jespers (21) kennen mekaar al jaren en beslisten in eind '94 om hun liefde voor hiphop om te zetten in levensechte beats en flitsende raps. Kort daarna was Spitfire een feit en konden de omwonenden van de Peperstraat tijdens de luidruchtige repetities voor het eerst kennismaken met Hoogstraatse hiphop. En omdat namen als MC Jan of DJ Godfried niet meteen aanslaan in het hiphop-milieu, werd laatstgenoemde omgedoopt tot Professor Subzero, werd Dominique Si x Cap, Olivier Longranger, Koen KD Man en Jan Crossbone. Groepen als Public Enemy en 2 Live Crew waren voor de leden van Spitfire de eerste kennismaking niet rap en hiphop. nu vinden ze vooral de New Yorkse scene interessant, niet ondermeer Wu Tang Clan. In ieder geval bewijzen ze dat je om hardcore-rapper te zijn evenzeer van de hoerenbuiten kan komen als van een New Yorkse straat. Tekstueel zijn er uiteraard wel verschil leo. Zware straatcriminaliteit en gangs zijn gelukkig nog niet opgemerkt in Hoogstraten en daarom rapt Spitfire over bijvoorbeeld de zware kater na een nachtje doorzakken in de Cahier of over mensen die in de week netjes opgedirkt een saaie nine-to-fivejob uitoefenen en in het weekend tegen Jan en alleman zitten te verkondigen hoe (neo-)hip ze toch wel zijn. In ieder geval een heel pak realistischer dan als Hoogstratenaar te roepen dat mensen omverknallen en crack dealen je favoriete hobby's zijn. Het podiumdehuut van Spitfire vond vorige zomer plaats op een Vrij podium in de Bronx van de Noorderkempen, Loenhout, waar ze de derde prijs wegkaapten. Het aantal optredens steeg

snel en opgemerkte prestaties werden ondermeer geleverd op Akkerpop, waar ze 'S namiddags tijdens het Vrij podium de concurrentie probleemloos naar huis rapten. Ook hun optredens in de Cahier, op een hiphop-happening in Maasniechelen en tijdens het Wintersjock-festival in Gierle werden zeer gewaardeerd. Als voorlopig hoogtepunt in hun carrière mochten ze begin januari het voorprogramma verzorgen van Nederlands meest gelauwerde hiphop-band de Osdorp Posse.

Kom dat zien Hoewel er reeds een klein platenlabel interesse heelt vertoond in de groep, vinden cle groepsleden het zelf te vroeg om op het aanbod in te gaan. Er moet nog veel gerepeteerd en live opgetreden worden. Bovendien zijn ze zich nog

volop aan het bekwamen in het creëren van eigen beats in plaats van ze over te nemen van andere hiphop-acts. Eigen beats, en zo cle creatie van een eigen geluid, zijn namelijkessentieel om zich als hiphop-groep te laten gelden. Er bestaat evenwel een kans dat ze nooit onder de naam Spitfire iets zullen kunnen uitbrengen. Er zijn namelijk nog groepen die 'Spitfire' een toffe groepsnaam vinden en reeds CD's hebben uitgebracht. Binnenkort moeten we dus misschien spreken van Spïtfire, Spittfire of Spitfire Crew, maar daar maken zij zich voorlopig nog geen zorgen over. Voor de nabije toekomst zullen de optredens en het maken van nieuwe nummers de belangrijkste activiteiten zijn. Er zijn in ieder geval al interessante optredens geboekt, onder de meer in de Turnhoutse Wollewei en op Malmejorock volgende zomer. Wie Spittire in de buurt een keer bezig wil zien of gewoon Dominiclue De Pryck zij ii blote bast wil bewonderen, krijgt een ideale kans op zaterdag 9 maart. Dan spelen ze in de Cahier een thuismatch. samen niet de nummer één uit de Belgische rapscene, Rhyme Cut Core. Basket'sloefen' aan, petje achterstevoren en jumpen maar.

Info en boekingen: 03/314.30.20..

RockRally niet in Wortel Nu de RockRally dezer dagen weer door het Vlaamse land trekt, kijken wij even terug naar (le enige aflevering van dit evenement die ooit in onze gemeente (stad krijg ik namelijk niet over mijn lippen) plaatsvond. Ook 14 jaar geleden al organiseerde HUMO een talentenjacht naar jonge talentrijke rockgroepen. 01) 27 maart 1982 was Jeugdhuis Het Slot één van cle vele plaatselijke verenigingen die toen een pré-selectie van de RockRally in cle Worielse parochiezaal organiseerde. Elf groepen kwamen toen hun best doen voor een jury, waarin ondermeer Mark Mijlenians zaliger mee een oordeel moest vellen. Geen enkele van de groepen is hij mijn weten een ronde verder geraakt. De deelnemers waren toen: The Rogers (Kapellen), Protection Plus (Brasschaat). Superpaultje en zijn Profeten (Brasschaat), The Chronicles (Wesimalle). Little While Voice and the Big Bad Boogie Band (Kalmthout).Merde (Hoogstraten), Artline ('s-Gravenwezel). Childhoods End (Ekeren), Q.E.D. (Herentals), The Gentlemen of Nerve (Schilde) en Tuk de Muk (Schilcle). Wat is er van al deze nijvere rockers geworden? Spelen ze nog of hebben ze al lang de gitaar aan de wilgen gehangen? Laat het ons weten op ons gekend adres: DHM-rockrally. Loenhoutseweg 34, 2320 Hoogstrafen.

45


AGENDA

Op stap in.

BROUWERSHUIS RESTAURANT BRASSERIE

01

FEEST. EN VERGADERZALEN (SEMINARIËS)

HOOGSTRATEN Woensdag 6 niaart: CONCERT, The Monnaie Bassquartet 01V M. Aerls, Rabboenizaal Spijker. 20 uur. org . Kunstkring Spijker.

Donderdag 7 maart: VOORDRACHT, 'Opvoeden in waarden en normen', Auditorium Seminarie. 20 uur. org . Davidsfonds en Decanale werkgroep Vorming. Vrijdag 8 maart: KAARTAVOND, zaal Adams-Brosens, trekking om 19.30 uur stipt. org . Veloclub. Gevolgd door prijsuitreiking. INFO-AVOND. 'Aids... bedreigt ook onze relaties', zaal Pax, 20 uur, org. Jongeren in Beweging.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 031314.32.45 Fax 031314.87.43

MINI Zaterdag 2 maart: Samenaankoop POTGROND Markwijk. org . KWB KAARTPRIJSKAMP Jokken. om 20 uur in de kantine van M.V.V., Org. Jeugd MVV

Zondag 3 maart:

t(estaLlrant

WANDELING 'Klooster Mariaveld', samenkomst om 14 uur aan Café de Zwaan in Castelré. Org . Wandelclub Markdal.

De Douanier

Zaterdag 16 maart:

Zaterdag 9 maart:

PAASEIERENSLAG van KSJ.

MUZIEKAVOND, Het Seminarie maakt muziek, 20 uur, in de feestzaal. inkom 150 Bfr.

Vrijdag 8 maart:

CAL 13E

"*e

Van 9 tot 24 maart: Tentoonstelling in IKO van SCI-IILDERWERKEN van Annette Kleinschniidt op zaterdag en zondag van 10 tot 12uur en van 14 tot 17 uur.

Zondag 10 maart: TURNSHOW. door 't Spagaatje, Rabboenizaal Spijker. 14 uur, inkom 120 Bfr., 100 Bfr. in voorverkoop.

Maandag 11 maart: VOORDRACHT. Huidveroudcring. Wat doe je eraan!, door Dr. K. Rommens, zaal Brouwershuis, 20 uur, org. CMBV.

Maandag 18 maart: Info-avond JONGEREN EN DRUGS, org. KWB Kamerkoor 'Varietas' uit Breda treedt op in de St.-Clernenskerk. Aanvang 20.00 u. Org . MINARTE.

Radio CONTINU

U

FM 103

ttrijijeii 183 lwo8tratnu t.

031314 66 65 ïsri & 1t.at1tp sv

Café - feestzaal

Vrijdag 1 maart:

De Eiken

'Grote KAARTAVOND - Rikken' org. zaalcomité om 20.00 uur in de parochiezaal.

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

Zaterdag 2 maart:

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

'VRAAG HET MAAR AAN DE POSTBODE' Toneelopvoering door KLJ-Meerle - om 19.30 uur in de parochiezaal. Inkom 120 fr.

MEERSEL-DREEF

Zondag 3 maart:

Zondag 17 maart: Dressuur, Mini-cross en Paardenzegening, vanaf 9 uur in Meerzel. Paardenwijding om 11.30 uur aan de St. Luciakapel. Org . St. Lucia-gilde.

Zaterdag 30 maart:

HONDENWEDSTRIJD, terrein Heuvelstraat, 9-12 en 13.30-17.30 uur, org. Hondenclub 'Vrij Hoogstraten'.

ktwd1ijrI1uiz

MEERLE

Zaterdag 16 maart:

Zondag 31 maart:

-

Strijbeekseweg 25 2328 MEERLE Tel 315 79 40 - Fax 315 86 57

met regionaal, nationaal en internationaal nieuws 24 eer per dal muziek informatie van en over lokale verenigingen

Zaterdag 16 en zondag 17 maart:

UITSTAP, bezoek aan Janssen Pharmaceutica, 13.30 uur kerk Hoogstraten, org. Davidsfonds, 314.54.52.

HOOGSTRATEN

PAASVIERING van de kleuters, org. lagere school.

LENTE OPENDEURDAG, Hoogstraatse winkeliers, org. NCMV.

TONEEL, door de maatschappij St. Cecilia, in zaal St. Cecilia. Optreden MAYA (Psychedelia uit Antwerpen) om 20 uur in Cahier de Brouillon.

'/Ï7 TRT

Donderdag 28 maart:

Schrijfavond voor Amnesty International, om 20 uur in De Gelmel.

Zaterdag 23 maart:

/

Iih—

week-menu

INFO-avond over NATUURLIJKE VERVEN, om 20 uur in de parochiezaal. Org . VELT

Donderdag 14 maart:

Wereldwinkel-ETENTJE in de Fax ten voordele van Broederlijk Delen, inschrijven 31441 26.

- -

Strijheek 16 Meerle Tel. 03/315.01.07

Vrijdag 22 maart: Gelmeistraat 14, Hoogstraten tel. 314.83.11

Geopend vanaf 11.30 u. Dinsdag vanaf 14v. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

\ -

vzw Mussenakker Meer ..

'VRAAG HET MAAR AAN DE POSTBODE' Toneelopvoering door de KLJ-Meerle - om 19.30 uur in de parochiezaal. Inkom 120 fr.

Vrijdag 8 maart: 'Grote KAARTAVOND - Rikken' - org. zaalcomité om 20.00 uur in de parochiezaal.

Zondag 17 maart:

Waar mensen zich jong voelen Waar Jonge mensen zich thuis voelen'

SMOUTEBOLLEN en WAFELENBAK om 11.30 uur in de Parochiezaal. Org . KBG.

Zondag 31 maart:

Geopend: vriJdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 10.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 a. 61

ANTIEK- en VLOOIENMARKT, van 9 tot 14 uur in de parochiezaal. Org . Fanfare St. Cecilia.


AGENDA

WORTEL Vrijdag 8 maart: KAARTAVOND rikken/jokken, vanaf 19.30 uur in de kantine van VNA. Org . Levenslijn. Zondag 17 maart: BOEKENDAG met hoekenbeurs en animatie. Gast: Gregie de Maeyer. van 14 tot 17 uur in de school van de Rooimans.

CAFE DE NIEUWE BUITEN BIERHANDEL aanhuisbestelung dranken voor bedrijven, bejaarden, feesten. Afhaling van 9 tot 21 uur, Woensdag gesloten.

Ongevallen

CAFÉ DISCOBAR

'TFRTUIN -j Meerdorp

13

Telefoon:

2321 03/315.71.53

Hoogstraten 62

FRITUUR - EETHUIS

'DE EIKEN' John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 031315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

GORRENS WILLY-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogsiraten-Wortel Tel (03) 314 53 28

li

we

Voor alles waar geluid, licht en ambiance ,noer zijn

Het café voor jongeren met het hart hij muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

Donderdag 29 februari tlni zaterdag 2maart: DRIEDAAGSE KOERS OP ROLLEN, Parochiezaal, telkens vanaf 19.00 uur, in Organisatie van de KWB. Zaterdag 2 maart: KAARTPRIJSKAMP, Zaal Victoria, in Organisatie van De Snelviucht. Zaterdag 9 maart: SPAGI-IETTTI-AVOND + VOGELPIKWEDSTRIJD, kantine van KFC Meer, vanaf 19.00 uur, in Organisatie van het Jeugdhestuur van KFC Meer, ANTIEK- en VLOOIENMARKT, zaal 'Voor Kunst en Volk', van 14.00 uur tot 17.00 uur, in Organisatie van Brasshand Ste. Rosalia. Zondag 10 maart: ANTIEK- en VLOOIENMARKT, zaal 'Voor Kunst en Volk', vanaf 9.00 tot 12.00 uur en vanaf 13.00 uur, in organisatie van Brassband Ste, Rosalia. Zaterdag 16 maart: OPTREDEN TOM WOLF, De Mussenakker vanaf 20.30 uur. Zondag 17 maart: WANDELING 'Het Looi', vertrek aan zaal Victoria om 14.00 uur. Org . Markdal.

VIERKANT VOOR AFRIKA Tropisch tafelen met de Wereld winkel zaterdag 16 maart PAX Inschrijven: tel. 314.41.26

Velt over verf Op vrijdag 8 maart organiseert VELTNOORDERKEMPEN een voordracht in samenwerking met WOLF JORDAN uit Kalmthout. Onderwerp: natuurlijke verven. Wat is verf nu eigenlijk? Wat zijn de voor- en nadelen van natuurlijke en synthetische verven? Wat is het verschil tussen de twee? Praktische toepassingen. Deze info-avond heeft plaats in het klein zaaltje van de parochiezaal in de Koestraat te Minderhout, om 20 uur. Bijdrage: 100 fr.

Maandag 19 januari om 18.30 uur reed Toon Jansen. Katelijnsestraat 62 te Tloogstraten, bij het kruisen van een andere wagen, in een zandhoop aan de K. Boomstraat te Hoogstraten. Zijn wagen werd hierbij beschadigd. Maandag 22januari om 18.40 uur botste aan de Oude Weg te Wortel een auto met een vierwielige bromfiets, bestuurd door Tonny Spaenburg, Zandstraat 4 te Wortel, die licht gekwetst werd. Woensdag 24 januari om 7.45 uur gebeurde aan Hoogeind te Mcci' een spectaculair ongeval. Een vrachtwagen met aanhangwagen, geladen met kalveren. moest uitwijken op de smalle rijbaan en geraakte in de gracht en kantelde. De bestuurder, Danny Verdonck (25) uit Geel, werd licht gekwetst. Zaterdag 27 januari om 17 uur botste aan de Vrijheid de auto bestuurd door Catharina Van Kerekhoven. Katelijnestraat 76 te Hoogstraten, met de auto bestuurd door Stef Van Opstal uit Gilze-Rijen (NL). Er was zware schade. Zondag 28 januari om 23.30 uur reed Juhuny Ronibouts, St. Clemensstraat 26 te Minderhout, tegen de woning van Laurent RoeIen, Looiweg 55 te Rijkevoi'sel. Er was lichte schade. Vrijdag 2 februari gebeurde er een ongeval te Wortel aan het kruispunt Klinketstraat en de Oude Weg. ClasienaRoks. Oude Weg 24, werd licht gekwetst. Haar wagen liep zware schade op. De auto van jan Mertens, Langenherg 23, werd ook zwaar beschadigd, evenals de auto bestuurd door Kamiel De Martelaere uit Merksplas. Marie-Paula Hamhrocck, eveneens uit Merksplas, werd licht gekwetst. Donderdag 8 februari om 14.30 uur botste aan de Desrnedtstraat te Minderhout de auto bestuurd door Patrick Geysels uit Duffel met de auto bestuurd door Christiaan Van Bedaf uit Etten-Leur (NL). Er was lichte schade. Zondag IS februari om 12 uur botste aan de Vrijheid de wagen bestuurd door Dirk Nocvens, woonachtig te Kapellen, met de wagen van Erik Brosens, Epelteer 16 te Hoogstraten. De wagen van Erik l3roscns kwam door de aanrijding in de etalage terecht van de bakkerij Mathijssen. Vrijheid 9. Er werd zware schade aangericht aan de pas gerenoveerde winkelinrichting.•

Hoogstraten zegt neen tegen HST Sommige mensen denken dat in Brussel alles al beslist is! Zij zeggen dat protesteren tegen de HST langs de El 9 geen zin meer zou hebben! Niets is minder waar! Nadat de nationale regering beslist heeft dat er een HST komt, zitten we nu in een periode waarin bepaald wordt WAAR hij zal komen. Daarom is het belangrijk voor onze regio alles op alles te zetten en de druk op de Vlaamse regering te verhogen. Het zijn immers de Vlaamse ministers die zullen beslissen over het tracé. En de verdeeldheid hierover is nog heel groot. De gouverneur en de Bestendige Deputatie zijn voor het E19-tracé. De Regionale Commissie voor Advies is voor het Haventracé. De Vlaamse regertng kan hier alleen van afwijken na grondige argumentatie. Alle fracties van de gemeenten langs de verschillende tracés organiseren een grote protestdag op zondag 24 maart 1996 aan het Centraal Station in Antwerpen. Hoogstraten verzamelt op het industrieterrein De Kluis, Sint-Lenaartseweg om 12.30 uur (auto's: Hinnenboomstraat; tractors: weg in de industriezone kamions: weg naast de brandweer). Wees solidair, doe mee ter vrijwaring van de belangen van onze streek. Verdere richtlijnen worden via huis-aan-huis-folder meegedeeld.

Defracrieleiders: Karel Pauwels, Herman Verlinden, Juli Verhuist. 47


7

Ongevallen Brandweer 314.42.43

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11 031314.59.10

RIJKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) 71

LAURIJSSEN JEF

n~HUISARTSEN

DIERENSPECIAALZAAK VEEVOERDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS PETROLEUM VERSE EIEREN 2322 Minderhout Desmedtstraat 36

2 en 3 maart: DR. DOMJNIQUE VERMANDER, Dreef 34 - A, Meerle. tel. 315.87.15.

-

Tel. 031314.54.50

75

Vreemde munten? Altijd de beste koers bij Bankunie! Kantoor Hoogstraten Vrijheid 116 tel. 03134.42.92

~5

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54

2321 MEER

9 en 10maart: DR. JEAN-MARC VERMANDER, Vrijheid 166. Hoogstraten, tel. 314.57.84.

Tel. 03/315.74.46 Fax 03/315.88.35

16 en 17 maart: DR. CORNEEL BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15. Meerle, tel. 3 15 .82.21.

Speciaalzaak in blankhouten meubelen en decoratieartikelen

23 en 24 maart: DR. DOLF MOSTMANS, Venhoefweg ID. Minderhout, tel. 3 14.66.02. 30 en 31 maart: DR. GEERT FAES, Heilig Bloedstraat 32. Hoogslralen. tel.314.8685.

__

I i 1 1s4 'uJV o: at

-t,.

nieuw oud antiek (ook tafels op maat) Rijkevorsel Koekhoven 5 Tel.: 031314.20.24 .

-

APOTHEKERS

Indoor tennis squash snooker

KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

mobilE P5l RE nt

AUTOVERHUUR

-

NOORDERKEMPEN

St. Lenaartseweg 32

2320 H000STRATEN Tel. 031314.31.08

b.v.b.a.

Van 1 tot 8 maart: APOTHEEK GEERTS,

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: te!.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 3 14.49.11

Lid van cle Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.:

J. Fransen. Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

48

de VRIJHEID

Van 15 tot 22 maart:APOTHEEK BROSENS. Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014/ 63.33.83.

;'zw

.4 chieLsesirsiaî 72 2320 Hosn,'.si,siten

Zaterdagvoormiddag 2 maart: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. tel. 3 15.77.73.

TeL 031314.37.76 Het dagadres voor koffie, broodjes, salades, lunch, pizza' s, tussendoortjes...

Zaterdagvoormiddag 16 maart:APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230. Hoogstraten. tel. 3 14.5 1.50. Van 22 tot 29 maart: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16. Rijkevorsel. tel. 314.62.25. Zaterdagvoormiddag 23 maart:APOTHEEK ADRIAENSEN. Meerlcdorp46, tel. 315.73.75.

Van 29maart tot 5april: APOTHEEK FAES,

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

Ten nisclnh

Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel, tel. 3 12. 12.20.

Van 8 tot 15 maart: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel.314.3868.

55

Meerdorp 61. tel. 3 15.77.73.

GELMELSTRAAT6 2320 HOOGSTRATEN Tel. 031314.38.11 Fax: 031314.15.03

'

Alle dagen open van 9 u tot Woensdag: van 9 u tot 14 u Zondag rustdag Kleine groepen 's-avonds mogelijk na afspraak Open belegde broodjes. versierd, voor vergaderingen of privé.

THUIS VERPLEGING 735

5r.u&, &âsse

03/ 311 32.3

WIT-GELE KRUIS. 24 uur op 24. Voor Hoogstraten en alle deelgerneenten: tel. 014/ 61.48.02. Zelfstandige verpleegkundigen: STEF KROLS EN LIEVE VANMECFIELEN (03/ 3 15.92.29) en ELS DIRKS (03/315.87.89) LOU VAN DIJCK-VAN BOUWEL (031 3 14.41.50) en VERA NOYENS-HAEST (031 314.38.39).

Woensdag 27 maart zal de volgende MAAND verschijnen. Medewerkers, breng je kopij tijdig binnen: op woensdag 13 maart. Enkel sport- en dorpsnieuws mag op zondag 17 maart.

Veruit het mééstgelezen blad in de Hoogstraatse regio

De

Hoogstraatse Maand

-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.