oktober 1993 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

(IQ ss@

d 1

mcbond

3

MAANDBLAD NEGENDE JAARGANG, NR. 102 OKTOBER 1993 PRIJS: 55 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

1

UIRiEVERIJ DE HOO(iSTHAAISE I'EN U.V.U.P..

Een halve eeuw Hoogstraten

'Ik ben een pap boer en daar ben ik.fier op'.

Adriën 'griffier' Van den Bossche


LUIM

Ticri

Sebastiaan, de Archeoloog

£1IJJJ

Het Slim Buroke vzw

Het Slim Buroke vzw

'Kom zondag naar die opgravingen van 't Begijnhof kijken', had Albert ons nog nageroepen, 'ge gaat uw ogen niet geloven'. En inderdaad, op die stralende 19september vinden we Albert én ... Sebastiaan terug in de archeologische putten van het begijnhof. Sebastiaan is duidelijk al goede maatjes met de jonge archeologen van Jeugd & Kultureel Erfgoed. Af en toe roept iemand een codewoord waarna Sebastiaan als bezeten met de pootjes de grond wegschraapt.

Albert Vorstenbosch: Hier staat een gelukkig man. Toen ik hoorde dat er specialisten zouden gaan graven op 't Begijnhof, heb ik meteen kontakt opgenomen met de inrichters. Van Sus Vanluffelen heb ik toen enkele potscherven gekregen en ik ben ermee gaan oefenen met onze Bas. Want als honden drugs, gewonden of wild kunnen opsporen, waarom dan geen archeologische schatten. En ge ziet het resultaat, hé. Ons Basje heeft al 3 kom plete tassen, 2 glazen flessen en een 'gemakscheel' gerekonstrueerd en 't is nog maar middag. DHM: Hoe kan een hond zien wat erbij elkaar hoort? Albert Vorstenbosch: Een hond 'ziet' dat niet, slimmeke, een hond ruikt dat! We zien net hoe een jonge onderzoeker een flinke scherf blootlegt met een bloemmotief, vermoedelijk van een soeptemne. Even laten ze Sebastiaan ruiken en met het bevel 'SCHERF!' zoekt hij de bijbehorende stukken. Hij vindt inderdaad enkele scherven evenwel zonder bloemmotief maar die wel blijken te passen op het eerstgevondene. Dhr. Wageman (archeoloog van Jeugd & Kultureel Erfgoed): Ja, eerst waren we wel wat sceptisch. Maar nu willen we die Sebastiaan Vorstenbosch niet meer missen. Hij zorgt ook voor wat animo maar vooral vult die viervoeter net dat b.v.h.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS

Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 031314.55.04 REDAKTIE: tel,: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 •

Lid van de Unie van de Uitgevers van cle Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstratcn

deeltje aan dat wij, archeologen, wat ontwend zijn: de reukzin. Ik merk dat wij in onze visuele interpretatie soms wel wat tekort schieten. Jef Martens (voorzitter Con vent): Vooral die 'andere' invalshoek fascineert mij. Ons menselijk verstand interpreteert op vorm, kleur of vanuit een schoolse logica. Maar daar komt ge af en toe wel eens bedrogen mee uit. Ik ben het met mijnheer Vorstenbosch eens dat de paden van het rechtlijnige denken af en toe moeten verlaten worden. Als ik me goed herinner was dat trouwens een van de basisprincipes van zijn Het Slim Buroke. Maar wat denken de jonge archeologen zelf van zo 'n onprofessionele indringer? Worden zij niet een beetje voor schut gezet? Dries: Helemaal niet. Ik vind het zelfs plezant. Terwijl wij 's middags ons boterhammen opeten hierop 't gazon, zoekt Bas vrolijk verder. Ons 'equipe' werkt dus constant verder, haha. Een toeschouwer uit Meersel-Dreef is het echter niet eens met de gang van zaken. Toeschouwer: Staan die jongens en meisjes daar de hele ochtend met schop en kruiwagen te wroeten tot ze de eerste interessante stenen blootleggen, komt daar die ouwe met zijn hond de show stelen. Ge moet toch maar durven. Dat is toch die Vorstenbosch van De Hoogstraatse Maand niet zeker? Chot, ik had het kunnen denken.

Nog even later komt niemand minder dan Lea Verschueren- Vorstenbosch (de zuster van, nvdr) langsgewandeld. Lea: Albert, wat staat gij daar te doen tussen al dat jong volk. En met zo'ne vuile overall! Zijde niet verlegen! En onze Sebastiaan zé laten werken. Kom maar eens hier, Baske! Inderdaad, niet iedereen bekijkt 'archeologie' met hetzelfde oog. Maar hier worden de paden van het rechtljnig denken wel heel ver verlaten.•

Welkom aan de 'Gelmelwacht' abonnees Zoals U wellicht reeds vernomen heeft zal het Milac-blad 'De Gelmel wacht' vanaf november 1993 ophouden te bestaan en dit wegens de drastische, alomgekende reorganisatie van ons leger. Onze collega's waren echter zo vriendelijk ons inzage te geven in hun abonnementslijst. Daaruit visten wij enkele adressen van mensen, zowel in als buiten Hoogstraten, die nog geen abonnement hebben op onze eigenste 'Hoogstraatse

Maand'. Die mensen komen dus vanaf november '93 zonder streeknieuws te zitten en dat wilden wij hen niet aandoen. Daarom krijgen zij van ons enkele proefnummers gratis en voor niets. Maar... er schuilt een addertje onder het gras ... : in het novembernummer zullen ook zij een overschrijvingsformulier vinden waarmee zij zich kunnen abonneren voor 1994. Wij wensen hen vanaf deze maand hartelijk welkom hij 'De Hoogstraatse Maand' en hopen hen binnenkort tot onze vaste en trouwe lezerskring te mogen rekenen.


moft in de moond Waar blijven de schutters? Gegeven: een jonge Turnhoutenaar belandt in de moeilijke oorlogsjaren in de kleine plattelandsgemeente Hoogstraten om er stage te lopen in het Vredegerecht. Gevraagd: hoe lang zal het duren vooraleer hij zich volledig ingeburgerd weet? Dat is het vraagstuk waar Adriën Van den Bossche zich zo'n halve eeuw geleden mee gekonfronteerd zag. De ingrediënten die de oplossing verrassend makkelijk hebben gemaakt, zijn menigvoudig en voor ieder herkenbaar: een Hoogstraatse echtgenote, een eigenzinnige straat, een begeesterende deken, een fraai kultuurhistorisch patrimonium, een sociaalgerichte griffierstaak en een druk verenigingsleven. Misschien wordt veel van dat alles samengevat in de 45 jaar oude kruisboog die hij ook vandaag nog hanteert binnen de St.Jorisgilde. Niet voor niets een huwelijkscadeau van de Hoogstraatse gildebroeders die toen nog niet konden bevroeden dat dezelfde jongeman anno 1993 al 25 jaar opperhoofdman zou zijn...

'Ik ben inderdaad Turnhoutenaar van afkomst, al moet ik er meteen aan toevoegen dat ik eigenlijk weinig in mijn geboortestad vertoefde. Daar stonden we overigens niet met onze familienaam maar wel als Bolsius bekend. Want dat was de naam van de zaak van mijn ouders die aannemers van feestmalen waren en een beenhouwerij uitbaatten. Het was mijn grootmoeder die zo heette en haar naam aan de zaak gegeven had. Ik was de jongste van drie zonen, die echter geen van alle zin hadden om de Laak van vader verder te zetten. Na 150 jaar verdween die dus voorgoed. Zelf was ik al vroeg op pensionaat. Ik heb mijn middelbaar onderwijs gevolgd in Brasschaat.

Tijdens de vakanties verbleef ik vaker bij familieleden, onder andere hadden we nogal wat familie in Wallonië wonen. Dat maakte dat ik dus relatief zelden in Turnhout was voor langere tijd. Misschien verklaart dat mee waarom ik later zo gemakkelijk in Hoogstraten kon aarden. Op het einde van mijn middelbaar kwam in '38 de mobilizatie. Toen ben ik voor de Duitsers weggetrokken, ik zat onder meer nog ondergedoken bij de toenmalige burgemeester van Zoutleeuw. Maar door de Duitse razzia's werd dat te gevaarlijk zodat ik onderdak vond bij een tante in het klooster van de Grauwzusters daar. Een goede vriend van mijn ouders was griffier in Zoutleeuw. Hij suggereerde dat hij mij wel kon opleiden, en zo belandde ik in wat gedurende 42 jaar mijn beroep zou worden. In '42 legde ik de tweetalige examens af op het Paleis van Justitie in Brussel. Om tot griffier benoemd te kunnen worden, moest men vijf jaar stage lopen op een Vredegerecht. Daarvoor kwam ik in Hoogstraten terecht.'

Leon, Charles en depiepjonge Adrien Van den Bossche, nagenoeg 70 jaar geleden.

De pas benoemde griffier in zijn officiële toga

Adriën Van den Bossche is wellicht nog bij de meeste Hoogstratenaren best gekend als 'de grjffier'. Het was dit ambt dat hem destijds naar den buiten heeft gevoerd vanuit het burgerlijke nest in provinciestadje Turnhout.

Schoolverzuim 'De toenmalige griffier Van Elsacker werd door de Duitsers weggevoerd en is achtergebleven. Zelf ben ik ook weg geweest. Na mijn terugkomst werd ik bij de Prokureur geroepen en weer naar Hoogstraten gezonden. Enkele jaren kwam ik elke dag met de tram van Turnhout over Oostmalle naar Hoogstraten. Dat was echter te lastig om lang vol te houden. Doordat onder andere de brug van Rij kevorsel kapot was, besloeg dat heel veel tijd. Bij de weduwe van mijn voorganger vond ik dan logement in de Karel Boomstraat. In '46 werd ik officieel benoemd tot griffier, op dat ogenblik een der jongste van ons land. Een griffier is de houder van de minuten. Alle akten die op het Vredegerecht gepasseerd worden, zijn dus zijn verantwoordelijkheid. Hij moet bijvoorbeeld ook afschriften afleveren wanneer hij daarom gevraagd wordt. Hij volgt alle zittingen met de Vrederechter. Naast allerlei familiezaken, behandelde men op de buiten bijvoorbeeld geschillen rond pachtovereenkomsten. In de stad waren dat vooral zaken zoals servitudes en huurwetgeving. In Hoogstraten vervulde het Vredegerecht ook de funktie van Politierechtbank. Dat bracht soms heel specifieke zaken mee. Zo werd toen nog hct schoolverzuim officieel vastgesteld. Een inspcktcur kontrolcerde de afwezigheden in de klassen en maakte daarvan een proces-verbaal op. In de maanden van de aardbeienpluk leverde dat dus ieder jaar stapels dossiers op waarbij de vaders van de afwezige kinderen naar het Vredegerecht dienden te komen. Meestal kwam het tot veroordelingen van 5 of 10 frank boete. De meeste zaken die hier behandeld werden betroffen kleine overtredingen, iets als fietsen zonder licht of zonder rinkelbel. Er waren veertiendaagse publieke zittingen in de Gelmelstraat, waarbij soms 100 tot 120 mensen dienden te verschijnen. De zwaarste vergrijpen waren zaken zoals burenruzies of vechtpartijen. Daarnaast kregen we ook zo'n 300 tot 350 landlc,per3 per jaar over de vloer. Landlopers melden zich vaak zelf aan bij de rijkswacht of wrrden opgebracht. Wanneer het zittingsbiad moest worden opgesteld, leverde dat soms veriiiakelijke konversatics op hoor. 'En hoe dikwijls zijt ge al in Wortel geweest, meneer?' 'Ja, dat weet ik niet hoor. Maar ge weet toch wel of


MAN IN DE MAAND

Krachtig, betrouwbaar, steeds in vorm

Krachtig, betrouwbaar, steeds in vorm. 24 krachtige modellen. Met het voor Honda kenmerkend gemakkelijk startsysteem. Van 26 lot 5,5 pk. Mmiieedt e van 42 tot 53cm.

HONDA grasmaaiers Robuuste ali-rotinder uitgerust met krachtige motor. Uitgebreid assort tien t prolessione le tcLessi)ircsroor iedel 1 e n'

\ _----

\C)m ook in mocihj ke out+ st andighede t t lot te maaien ntet een uitstekend rendement. Traploce hvdrostatische rit erbre fli nu. Verstel krre rsi:iihoogte san - I-75 mm. rnaaibleellte (1 cm

C= Ontstruiker UM 2460

J. STOFFELSPAULUSSEN Minderhoutdorp 4 2322 Hoogstraten

HONDA tuinbouwtrekker Een ho weljksfoio uit '48 op de trappen van de hegijnhoJkerk. dat een keer of 3 of 5 was ... ?' 'Och meneer, eerder 20 keer of meer zeker...' Later is het Hoogstraats Vredegerecht naar Turnhout overgebracht, waar het samen met Arendonk het zogenaamde kanton Turnhout 2 vormde. Eerlijk gezegd, hadden we doorgaans minder moeilijkheden met de Hoogstraatse bevolking dan met de Arendonkse. In Arendonk procedeerde men veel makkelijker, wellicht omdat er meer nijverheid was met een militantere

bevolking dan in het veeleer traditionele Hoogstraten. Ik heb 42 dienstjaren gedaan als griffier en later hoofdgriffier en heb in die tijd met verschillende Vrederechters mogen werken - de heren De Wilde, Van Beveren en Aerts. Het waren mooie jaren, waarbij ik heel wat plezier en vreugde mocht ondervinden bij mijn taak. Zo maakte ik heel wat plezante voorvallen mee met Vrederechter De Wilde. Dat was een zeer aan-

gename, wonderlijke man die ik jarenlang kende als een soort van goedmoedige nonkonformist. Op een keer werd hij door de rijkswacht geroepen voor de zaak van een landloper, en zoals dat soms ging, trok hij met de rapte wat schots en scheef kleren aan zodat hij er misschien wat sjofel bij liep. De deur van de gendarmerie wordt open gedaan door een jonge, onervaren gendarm die onmiddellijk de Vrederechter voor de verwachte landloper aanzag, wat uiteraard een plezante scène gaf... Het mooiste aspekt van mijn beroep was dat we vaak op moeilijke momenten ten dienste stonden van de mensen. Zo heb ik er altijd op gestaan om alle familieraden zelf te volgen. Wanneer een ouder sterft en er minderjarige kinderen zijn, moet er binnen de maand een familieraad opgeroepen worden. Voor die mensen is dat dikwijls een moeilijke ervat ing, waar bij ze als het ware heel hun schulden en bezittinen moeten blootleggen aan vrçcmdcn. Op 7at ' i+ ogenblik moet je dan de tijd nemen als griffier om hen gerust te stellen, hen op te vangen en wegwijs te maken. Zoiets moet je heel erg ter harte nemen, vind ik.'

Schutters

klei gezin van 4 driën en Anny in '59, mei v. 1. n.r. de kinderen Jan, Lon, Lou, Elisabeth en dejonggestorven Anne-Marie.

Het familiale en schuttershoofdstuk hebben eenzelfde oorsprong. De rol van zijn schoonvader - 'vader Bruurs' - is daarbij niet gering. Van de 'Boomkesstraat' naar huize Bruurs in de Vrijheid is maar een klei ne stap, en zo leerde Adriën zijn door en door Hoogstraatse echtgenote Anny kennen.


MAN IN DE MAAND 'Vader Bruurs was een echte gildeman. Door hem ben ik destijds meegegaan naar de Sint Jorisgilde. Dat was immers een uitstekende manier om ingeburgerd te geraken in Hoogstraten, zo klonk het. En ik moet toegeven dat het gildeleven me wel aansprak. Het bleek een goede ontspanning, met aangenaam gezelschap en veel kameraadschap onder mekaar. In liet begin waren er maar een vijftiental gildeleden. Allemaal mannen natuurlijk, want de schutterij was een mannelijke aangelegenheid waarbij de vrouwen slechts één keer per jaar bij het grote teerfeest aanwezig mochten zijn. Pas veel later zou dat veranderen. Het is nog maar iets meer dan een tiental jaren geleden dat de vrouwen ook hun deel opeisten en een eigen kategorie verwierven om te schieten. Sinds vorig jaar ging men dan nog een stap verder en zijnde dames volkomen geïntegreerd in het schieten. Maar ze kunnen nog niet meedingen naar het koningschap, want een koningin wordt niet door de Hoge Gildenraad erkend. De kameraadschap binnen de gilde was toch wel groot. Er was een tijd dat we allemaal samen in een vrachtwagen naar de schietingen reden. Niet iedereen had een auto. Op een goeie keer trokken we naar Rijsbergen. Onderweg was Stan Snoeys in de sloot gevallen, de kleren vol modder natuurlijk. Zo kon hij niet verder. Van de een kreeg hij een broek, van de ander een hemd, het een al wat groter dan het ander ... Maar toen

nerende taak. Er zijn jaarlijks drie vergaderingen hier bij ons thuis met de hoofdmannen en koningen van de gilden. Op de eerste vergadering in november maakt men grieven en voor stellen kenbaar die in elke gilde besproken zullen worden, en evalueert men het verloop van het jaar. De eerste zondag na Nieuwjaar wordt de schiet kalender vastgelegd en bespreekt men de resultaten van het overleg binnen de afzonderlijke gilden. Met Pasen worden de voorgestelde besluiten bekrachtigd. Zelf houd ik me buiten de eigenlijke besprekingen, ik probeer wel mee om een oplossing te zoeken wanneer dat nodig is. Verder geeft de opperhoofdman jaarlijks een kampioenenprijs, dat was destijds een idee van mijn schoonvader om het schieten te stimuleren. En daarnaast is er een zevenjaarlijkse wisselbeker. In al die jaren is de schutterij wel erg geëvolueerd. Het schieten zelf is geperfektioneerd door betere en preciezere bogen. Zelf schiet ik nog altijd met de boog die ik van de gildebroeders als huwelijksgeschenk gekregen heb. Die heeft voor mij persoonlijk natuurlijk een heel speciale waarde. Ik heb me als opperhoofdman verzet tegen het overdreven modernizeren van de bogen. Een tijdlang was er een strekking om de bogen uit te rusten met hypermoderne lenzen en gespecializeerd materiaal. Ik meen dat dit geen goede zaak zou zijn voor de schutterij, want dan komt het er uiteindelijk op neer dat sommigen

Een prachtige foto uit het jubileumjaar 1960- 750 jaar Stad en Vrijheid met T/ieresa en Fernand BiIcke, Macht en Eddie Van Nyen, May en Staf Menens.

we in Rijsbergen op de kermis liepen, pakte de marechaussée hem op als vagebond. Hebben we nogal moeten pleiten om hem mee te krijgen, hoor. Met de gilde hadden we lange tijd ons lokaal bij Hofkens in de Wachtzaal waar we dan aan de overkant konden schieten. Nadien konden we terecht bij Roger Bleys in het Brouwershuis. Uiteindelijk hebben we geopteerd voor een eigen gildelokaal. Eigenlijk was dat in zekere zin een historische stap, aangezien we toen voor de eerste keer het gildewezen losgekoppeld hebben van het caféleven. Met Nieuwjaar zal ik precies 25 jaar opperhoofdman van de 9 gilden zijn. Het betreft een verbond waarin 6 Belgische en 3 Nederlandse gilden verenigd zijn die alle op de 61 meter schieten met de grote Sint-Jansboog. In deze funktie volgde ik destijds mijn schoonvader op, zonder trouwens op dat moment hoofdman van mijn eigen gilde te zijn. Na 25 jaar zal het zo stilaan wel welletjes geweest zijn, ik denk er sterk aan om mijn ontslag te geven.

Als opperhoofdman heb ik vooral een koördiiulk materiaal wel en anderen dit niet kunnen betalen. Welnu, iedereen moet bij een gilde terecht kunnen, en geld mag de gelijkwaardige plaats van alle leden niet in het gedrang brengen.'

Begij nhof Anny Bruurs en Adriën Van den Bossche trouwden in 1948, in december van dat jaar namen ze hun intrek in de nieuwgebouwde woning in de Lindendreef. In de loop van de jaren kwamen er 2 dochters en 3 zonen, onderhand ook 9 kleinkinderen. De Lindendreef was toen nog nagenoeg een stukje op den buiten... 'Het was een prachtige weg hoor, toen nog eigendom van het kasteel. De aardenweg was met sintels verhard en liep tussen vier rijen mooie beukenbomen. Er stonden weinig huizen. Van hier tot aan het Hoefijzer stond er veer-

Als opperhoofd,nan bijna 25 jaar aktief.

tien jaar geen enkele woning. Wie bouwde moest aan het kasteel de toelating vragen om vrachtwagens over de weg te laten rijden. We moesten ook een strook van drie meter grond vrij laten tegen de straat, voor het geval dat de toelating om van het kasteeleigendom gebruik te maken ooit zou vervallen. Dan konden we altijd nog een eigen weg aanleggen. Later werden de bomen ziek, ze werden omgedaan en de straat werd eigendom van de gemeente. Uiteindelijk verkreeg ze dan het uitzicht zoals we dat nu kennen. Het buurtleven hebben we ook geleidelijk aan zien verdwijnen. De televizie zal daar wel voor heel veel tussen zitten. Vroeger zat iedereen 's avonds buiten te buurten en te kaarten. Daar speelde zich een belangrijk deel van het sociaal leven af. Nu weet men nog maar amper iets over de eigen buren... Heel erg vond ik ook de teloorgang van het begij nhof. Dat er jarenlang niets gebeurde aan een zo belangrijk patrimonium, heb ik altijd verschrikkelijk gevonden. Eertijds was ik gedurende drie termijnen van zes jaar lid van de Commissie van Openbare Onderstand, de voorloper van het OCMW en eigenaar van het begijnhof. We verhuurden de huisjes bewust voor de zeer lage prijs van 1000 fr per maand. Want dan hadden de huurders ook nog wat geld om de huisjes te schilderen en te onderhouden waarvoor we materialen ter beschikking stelden. Dat gebeurde ook, zelfs de buitenmuren werden jaarlijks gekalkt. Wat gebeurde er echter nadien? Men verhuurde de huisjes publiek met een inschrijving waardoor de prijzen stegen tot 4 of 5000 fr per maand. Maar dat ging meteen ten koste van het noodzakelijke onderhoud, op enkele schaarse uitzonderingen na. Ik ben dan ook erg blij dat er nu tenminste weer iets zal gebeuren om het patrimonium te vrijwaren. De COO werkte toen op een gemoedelij kemanier. Nu is het meestal zo dat wie niet verkozen is voor de gemeenteraad, uiteindelijk in de OCMW-raad belandt. Toen kwamen daar zelfs geen verkiezingen aan te pas. Er was meestal alleen een CVP- lijst, en één keer werd één socialitisch politieker verkozen. Men vroeg gewoon een aantal mensen om in deC00 te werken. We


MAN IN DE MAAND hadden nog het moederhuis en ook een grote boerderij. Toen de zusters van het Seminarie zich begonnen terug te trekken uit het moederhuis, zijn we op een goeie keer naar het klooster in Sint Genesius-Rode getrokken met de vraag of we geen non van daar konden krijgen. In ruil hebben wij dan een koe aan hun boerderij geschonken. Het nonneke kreeg meteen voor altijd de bijnaam 'Koeike', terwijl het nochtans een heel frêle vrouw was...'

Kerk en toren Ook als schatbewaarder van het Davidsfonds of verantwoordelijke voor oorlogsweduwen en -wezen maakte 'de grjffier' zich verdienstelijk. In het Spijker stond hij mee aan de wieg van de oprichting en expansie van het hoger middelbaar en sinds enige tijd is hij 'voedstervader' van het kinderdagverbljf. 'En daarnaast zijt ge nog getrouwd met de kerk, 'zo zegt Anny lachend. Want als lid van de kerkfabriek volgde hij eveneens zijn schoonvader op. 'De kerkfabriek staat in voor het beheer van de goederen van de kerk. Traditioneel zijn er vijf leken en de pastoor. Vroeger waren er nogal wat problemen om een goede werking te kunnen verzekeren. Zo dienden we op een bepaald ogenblik bestratingskosten te betalen in de Thijsakker, waarvoor we onvoldoende geld hadden. Op dat moment hebben we een evaluatie gemaakt van alle eigendommen en kleine perceeltjes verkocht die toch amper pachtgeld opbrachten. Dat verleende ons een gezonde basis voor de werking. Eerlang zal de kerkfabriek als wederbelegging zes appartementen bouwen in de Versmissenstraat achter de woning van de deken. Vaak probeerde de gemeente te beknibbelen op het onderhoud van de kerk. Vooreerst dient men te weten dat de gemeente eigenaar is van zowel toren als kerkgebouw, in tegenstelling tot de vaak gehoorde misvatting als zou de gemeente enkel de toren bezitten. Dat gaat terug op de onteigening van toren en kerk ten tijde van Napoleon, waarna het kerkgebouw weer ter beschikking van de kerk werd gesteld voor de eredienst. Bovendien pronkt de gemeente graag met de kerk - heel terecht overigens. Steeds weer is dat het toeristisch uithangbord van Hoogstraten. Maar dan moet men toch ook bereid zijn om daar financieel voor over de brug te komen! Onze kerk beschikt nog over een prachtig patrimonium, dat we alleszins moeten bewaren. De kerkfabriek probeert dit zo goed mogelijk te doen. Denk maar aan de dure restauratie van de wandtapijten. Regelmatig proberen we ook kleinere zaken te verwezenlijken. Mijn grote droom in dit verband is het om de gepolychromeerde heeldcn ,ai Tol1anne Onze 1 icve

Burgemeester Bastiaens en fresikomixeevoorzitter Van den Bo5sche ontvangen o.m. minister De Boodt, deken De Vooghi en goeverneur Declerck. Vrouw gerestaureerd op hun plaats te zien. Ze horen op de pilaren aan weerszijden van het grote kruisbeeld boven het altaar. We hebben nu een aanvraag voor subsidies bij de Boudewijnstichting ingediend. Wanneer dat zou lukken, zou ik het voor mezelf als een kroon op het werk ervaren. Sporadisch gids ik groepen in de kerk. Dat doe ik graag hoor, ik vertel misschien nogal anekdotisch en spring wel eens van de os op de ezel. Maar ik heb er plezier in om geïnteresseerde mensen al die mooie dingen te leren kennen. De prachtige oude misgewaden bijvoorbeeld, of ook wel eens oude beelden, kandelaars...'

Lauwerys 'Eigenlijk was het deken Lauwerys die mijn interesse voor kunst en kultuur aangescherpt heeft. Dat begon heel prozaïsch met het feit dat hij regelmatig vervoer nodig had wanneer hij als lid van de Kommissie van Monumentenzorg naar Antwerpen moest. Mijn vrouw of ik reden hem dan naar ginder. In het kastelen-, begijnhoven- of kathedralenjaar bezochten we dan samen ettelijke bezienswaardigheden. Als je daar dan een beetje gevoelig voor bent, groeit dat zo wel uit tot een heuse interesse. Mijn kennismaking met deken Lauwerys was nochtans begonnen met een fikse ruzie. Toen de kerk gedynamiteerd was, was de oude archiefkamer in het stadhuis niet ingestort. Om de eenvoudige reden dat de boeken en dokumenten langs de wanden zo hoog waren opgestapeld dat ze als stut fungeerden. Toen hij voor dit archief een plaats moest vinden, ontruimde hij daar zonder mijn medeweten het archief van het Vredegerecht voor. Dat kon dus niet, en dat heb ik ook duidelijk gezegd. Uiteindelijk waren we beide woest op mekaar, maar eens dat misverstand rechtgezet was, zijn we bevriend gebleven. t Ii \va ii n arme flmmo(nr van allerlei feeste-

tij kheden en stoeten. Hij kon op een doortastende wijze dingen organizeren en er ook steeds weer de nodige middelen voor vinden. Zo slaagde hij er in om van de kathedraal van Antwerpen voor een bruikleen van 10 frank per jaar 24 Hemony-klokken naar Hoogstraten te krijgen in ruil voor 2 luiklokken. Om de beiaard te vervolledigen deed hij een beroep op de bevolking. Hij kon de mensen begeesteren voor iets. De gevoelens van samenhorigheid en dankbaarheid waren wellicht ook groter in de periode na de oorlog. Heel goede herinneringen bewaar ik ook aan de vieringen van 750 jaar stad en vrijheid in 1960. Dat had de deken het jaar voordien in Amersfoort gezien, en dus moesten wij dat ook grondig vieren. Zelf werd ik voorzitter van het feestkomitee. Drie maanden lang huurden we historische kostuums voor alle gebuurten, tot en met maliënkolders voor de gildeleden en volledige klederdracht voor een massa burgers. Er werd een hele reeks aktiviteiten ingericht. Een van de hoogtepunten moest een toneel in buitenlucht aan de pui van het stadhuis worden. We hadden een verzekering afgesloten voor het geval dat alles bij slecht weer afgelast zou worden. Overal werden potjes gezet, waar de regenval in centimeters moest afgelezen worden. En inderdaad, het regende flink - maar later klaarde het prachtig op en kon alles doorgang vinden. Maar er was voldoende water in de potjes gevallen zodat we trokken van de verzekering. Uitgerekend daardoor konden we de vieringen zonder schuld afsluiten!'

Bij de koffie en de borrels werden nog ettelijke verhalen over een halve eeuw Hoogstraats gemeenschapsleven opgedist. Wanneer ter afronding de vraag valt in hoeverre 'de grfjïer' zich Hoogstratenaar voelt, komt het eerste antwoord spontaan van echtgenote Anny. Anny: 'Soms denk ik weleens dat hij veel meer

klei bestuur van deC00 mei voorzitter Aerts, burgemeester Brosens, sekretaris Quadfliegh, raadsleden Van den Bossche, Swol.fs en Menens. 6

Hoogstratenaar geworden is dan ikzelf. Hij kan zich toch zo bezorgd weten over de dingen hier...' Adriën: 'Ik heb me van in het begin ingeburgerd gevoeld en heb hier zo graag gewoond en gewerkt dat ik niet meer weg zou willen gaan. Zeker niet om naar mijn geboortestad terug te keren, nee... Al heb ik als buitenstaander wel ooit mogen ontdekken dat de Hoogstratenaren inderdaad soms lange tenen hebben. Maar dat stukje meerderwaardigheidsgevoel zal wel historisch bepaald zijn, misschien heeft het ook wel wat te maken met kerk en toren. En dat is dan weer niet verwonderlijk, als je ziet wat voor uniek bouwwerk dat is ... •


VANUIT HET STADHUIS~ Een krot wordt duur betaald,..* Belasting op krotten Wie in de gemeente Hoogstraten een bouwvallige woning of krot heeft staan, doet er goed aan dit zo snel mogelijk te slopen of een bouwvergunning aan te vragen. Zoniet riskeert hij kortelings een flinke boete in de vorm van een jaarlijkse belasting. Deze belasting op 'onbewoonbaar verklaarde of onge700d erkende woningen

deren. Tenslotte is het ook niet erg fraai wanneer men vanuit het buitenland als eerste aanblik geconfronteerd wordt met een krotwoning, een scheve antenne, enz., aldus de burgemeester. Schepen Peerlinck verduidelijkt dat aan de hand van onderzoek door de politie en van de kadastergegevens een lijst zal opgesteld worden

Minderhoutse racebaan? Nog maar pas is de nieuwe doortocht in Minderhout ingereden of het regende al klachten over overdreven snelheid in de dorpskom. De verhogingen van het straatniveau blijken weinig effect te hebben. Wie ze eenmaal uitgetest heeft, weet dat de wagen ze vlotjes kan verteren. En in Minderhout-dorp circuleren er voldoende verhalen van stoere chauffeurs die de proef op de som genomen hebben. Maar vooral de nieuwe aanleg van de weg naar Meer blijkt een regelrechte uitnodiging te zijn voor het opvoeren van de snelheid. Het nieuwe wegdek enerzijds, de twee gescheiden fietspaden anderzijds en ook het feit dat de weg naar Meer nu hoofdbaan geworden is ten opzichte van de Bredaseweg richting Meerle, zijn voor velen blijkbaar niet de stimulansen om het kaimpjes aan te doen. Tot spijt en ongenoegen van menig buurtbewoner. Commissaris Omer Meeus heeft over deze zaak overleg gepleegd met Bruggen en Wegen in de persoon van Harry Peeters en stelt de gemeenteraad voor een snelheidsbeperking in te voeren van 70km per uur. Deze beperking zou dan van kracht worden voor de Desmedtstraat, een gedeelte van de Bredaseweg (tot aan de Rollekens), en op de Meerseweg tot aan de Minderhoutsestraat. Er zullen snelheidsremmende borden geplaatst worden en er zullen regelmatig snelheidscontroles worden uitgevoerd. Buiten de fractie Fusiebelangen-Agalev zijn alle raadsleden akkoord met deze maatregel. Raadslid Van Looy meent daarenboven dat het zinvol zou zijn deze snelheidsbeperking door te trekken tot in Meer. Gans deze baan is immers

Aiede (la/ik zij deze pieiitere Cvii veni-/ede,i allis 110f)! (Je gelneL/Ize 1 lovg.s!raieii aan een J uaiiciele aderlating. Door de nieuwe belasting op krot woningen zou hei Begijnhof van Hoogst raten een schat aan inkomsten betekend hebben voor de gemeentekas. Alleen,... de gemeente zou ze ook zelf hebben moeten betalen. Goed dat er nog een Con vent is.

en gebouwen' en op 'bouwvallige, verlaten en onafgewerkte gebouwen', dateert reeds van 22 februari van dit jaar. Maar op verzoek van het provinciebestuur moest het reglement op enkele punten aangepast worden. Voor gebouwen grenzend aan de straatzijde of zichtbaar vanop de openbare weg wordt nu 5.00 fr. per strekkende meter gevraagd met een minimum van 30.000 fr. In het eerste voorstel lag het minimum op 50.000 fr. Voor woningen die niet aan de straatzijde grenzen of niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg wordt er 150 fr. per vierkante meter oppervlakte van het gebouw aangerekend. Ook hier is een minimum van 30.000 frank voorzien. Burgemeester Van Aperen wijst erop dat het college met deze belasting de verkrotting in de gemeente wil tegengaan en dat de hoge bedragen een stimulans zullen zijn om bouwvallige woningen te renoveren of af te breken. Leegstaande woningen nodigen ook uit tot kraak en half afgewerkte huizen kunnen een gevaar opleveren voor de omgeving en voor spelende kin-

met eigenaars die gevaar lopen deze belasting te moeten betalen. Zij zullen door de financiĂŤle dienst op de hoogte gebracht worden van de financiĂŤle gevolgen. Hierna hebben zij nog een jaar de tijd om zich in regel te stellen, zoniet wordt het betalen. Is er evenwel een bouwvergunning voorhanden, dan vervalt de belasting. Tot nu toe werden er een 25-tal gebouwen opgetekend. De twee meerderheidspartijen keuren deze belasting goed. De oppositiepartij D.E. onthoudt zich en de groep FB stemt tegen. Deze laatste Partij heeft zich in vroegere discussie steeds vragen gesteld naar de zin van dit soort belasting. Zij heeft daarentegen steeds aangedrongen om belasting te heffen op onbebouwde percelen in een goedgekeurde verkaveling. Op die manier zou grondspeculatie kunnen tegengegaan worden en zouden er goedkopere bouwgronden op de markt kunnen komen wat de sociale woningbouw ten goede zou kunnen komen.

Commissaris Omer Meeu.s: 'Deze heraanleg nodigt uit tot het voeren van een hoge snelheid. Het plaatsen van verkeersremmende borden is geenszins een ideale oplossing...' Zijn er ook verkeersdeskundigen bij Bruggen en Wegen?


volgebouwd en er zijn geen noemenswaardige fietspaden. Burgemeester Van Aperen belooft dit aan de commissaris voor te leggen. Raadslid Sprangers weigert dit punt goed te keuren. 'In het verleden hebben wij steeds gezegd dat de structuur van de nieuwe weg uitnodigt tot grote snelheden. Enkel een versmallen van de baan zou de snelheid hebben kunnen temperen. Nu bevestigt de commissaris mijn visie'. Ter staving van zijn pleidooi wordt aan de pers een nota uitgedeeld waarin een uittreksel opgenomen is uit een brief van 11 februari '93 aan de bewoners langs de Desmedtstraat. Wij lezen 'Wij geloven niet in bestendig politietoezicht. De grote borden met cle wekelijks vast gestelde overtredingen

sJ

•1

E

F%T3PAD

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES UITVOERING

Heilig Bloediaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802

t;Ee

VEÎLÎG

Ii m ii

schilderwerken mertens

1

Geel ons een veilig fietspad! 'zongen de Spilzakken op de tweede fietspaden-actiedag. Een veilig fietspad is er alvast gekomen in Minderhout. Maar of de nieuwe (auto) weg nu wel zo veilig is, daar hebben vele hun twijfels over.

bewijzen dit nog alle dagen. Na enige tijd treedt gewenning op. Wij geloven niet in een bos van gebods- en verbodspiaten op een weg die uitnodigt tot hard rijden.' Was raadslid Sprangers dan toch 'zijn tijd vooruit' of moeten we eerder denken dat Bruggen en Wegen niet met de tijd mee is? Hoe dan ook, berouw komt altijd na de zonde. Hopelijk brengen snelheidsbeperking en politietoezicht toch nog redding zodat Minderhout op twee oren kan slapen.

Geld voor de kerk? In de gemeenteraad worden jaarlijks een hele reeks jaarrekeningen en begrotingen van de diverse kerkfabrieken ter advies voorgelegd. Meestal worden deze in een vlug tempo goedgekeurd, nu en dan ontstaat er evenwel een discussie of is er bij bepaalde raadsleden een zekere wrevel merkbaar. Jaren geleden was vooral raadslid Peerlinck, in zijn oppositieperiode, een nauwlettende toezichter op het reilen en zeilen van deze kerk fabrieken. Vooral het laattijdig indienen en de soms stuntelige opstelling van rekeningen en begrotingen waren vaak een stevige doorn in zijn oog. Sindsdien is er heel wat ten goede veranderd. Toch blijft er ook vandaag nog heel wat kritiek bestaan op de werking van sommige kerkfabrieken. Vooral raadslid Verhulst ageert tegen het feit dat er bij sommigen geld wordt uitgezet terwijl er in de begroting

geen geld voorzien wordt voor het onderhoud van de gebouwen. Sommige kerkfabrieken vertikken het zelfs om hun kerk te onderhouden, aldus het raadslid. Als dan na jaren wanbeheer de kosten de spuigaten uitlopen moet de gemeente opdraaien voor restauratie of herstellingswerken. De kerkfabriek van Meer is hierin een uitzondering. Zij voorziet zelfs 500.000 fr. voor het onderhoud. Schepen Verlinden vestigt dc aandacht van de raadsleden op de konkrete afspraken die gemaakt zijn tussen de Monumentenwacht en de diverse kerkfabrieken. Er zullen verslagen opgemaakt worden over de toestand van de verschillende gebouwen en deze zullen aan het college worden doorgegeven. Deze controle is prima, antwoordt raadslid Verhuist; maar toch zou het college van de kerkfabrieken moesten eisen dat er minimum 100.000 fr. voorzien wordt voor het onderhoud..

Containerpark of Van Der Velden Grote onenigheid in de gemeenteraad over de verkoop van gemeentegrond naast het containerpark aan de aanpalende eigenaars, waaronder N.V. Van Der Velden Beton. Volgens het college bestaat er bij een aantal aanpalende eigenaars belangstelling om een stuk grond naast dit containerpark te kopen. Vooral de groep KVB wil deze boordeigenaars, waaronder het bedrijf Van Der Velde, ter wille zijn. De CVP daarentegen is niet voor verkoop te vinden daar dit in de toekomst een mogelijke uitbreiding van het containerpark in de weg zou staan. Raadslid Van Looy waarschuwt de raadsleden ervoor dat de gemeente zich in de toekomst zal vastzetten indien nu deze gronden verkocht worden. Doch burgemeester Van Aperen is van mening dat er nog andere grond voor uitbreiding in aanmerking komt. 'De motivatie van de kopers is gegrond. Zij kunnen een stuk achter hun eigendom bijkopen.' Raadslid Verhuist kan niet akkoord gaan met een mogelijke verkoop. Vooreerst is er geen globale planning voor de ambachtelijke zone. Wat gaat er in de toekomst gebeuren met het terrein van de Boskant, de privé-gronden, enz.? Ten

tweede is er enkele jaren geleden een reglement goedgekeurd en naar Brussel toegezonden. Hierin staat duidelijk aangegeven dat de gronden die nu verkocht zouden worden in feite de bufferzone zijn van de ambachtelijke zone? Deze bufferzone van 10 meter tussen het ambachtelijk gebied en de aanpalende eigenaars moet een groenscherm zijn. 'Indien ge nu deze grond zou verkopen moet ge uw bufferzone 10 mter opschuiven en dat is volgens liet ingediende plan niet mogelijk. De meeste mensen die nu interesse tonen om deze grond te kopen zijn in de overtuiging dat er een bedrijf komt en dat er geen bufferzone bestaat. Moesten zij volledige kennis hebben van het geheel dan zouden zij misschien niet meer kandidaat zijn om deze gronden te kopen.' Tot slot vraagt raadslid Verhuist dit punt te verdagen om iedereen in te lichten en om het bedrijf Van Der Velden te verplichten eerst al haar eigen grond op te gebruiken voor haar uitbreiding. Volgens schepen van Milieu Van Ammel heeft het containerpark voldoende capaciteit en kan deze grond rustig verkocht worden. Bij de stemming blijkt dat de twee meerderheidspartij en lijnrecht tegenover elkaar staan. KVB en D.E. stemmen voor verkoop, CVP en FB stemmen tegen. U

24 03-314.55.04

0

[iiTTTT'


PORTRET

Hoogstraten in het buitenland Vanaf] oktober 1993 kan Hoogst raten zich de trotse geboorteplaats noemen van één van de 'grote mannen' van Duitsland. Die dag wordt immers PAUL HASELDONCKCX benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Deminex, een dochteronderneming van drie grote Duitse maatschappijen (VEBA, R WE en BASF) die alle drie actief zjjn binnen de energiesector en waarbij Deminex verantwoordelijk is voor het zoeken, ontwikkelen en produceren van olie.

De Man achter de man Paul Haseldonckx is geboren op 25 september 1948 als oudste zoon van Jef Haseldonckx en May Bruurs. Zijn eerste schoolstappen zet hij in de gemeenteschool van Hoogstraten. Vervolgens gaat hij twee jaar naar de Jezuïeten in Turnhout, totdat het Semmarie het externaat invoert en hij zijn studie opnieuw in Hoogstraten kan voortzetten. Na zijn liuinaniora trekt hij één jaar naar Gent maar uiteindelijk belandt hij in Leiden waar hij geologie studeert van 1968 tot 1973. Dat een huisje-boompje-beestje levensstijl aan hem niet is besteed, blijkt reeds tijdens zijn studies. Elk jaar, van mei tot september, vliegt hij er samen met andere studenten op uit om geologisch veldwerk te verrichten. Zweden, de Engelse kust, de Spaanse Pyreneeën en het Spaanse Baskenland, . . .hij draait er zijn hand niet voor om. Tijdens zijn studies leert hij An kennen, een Nederlandse van geboorte en eveneens studente geologie, waarmee hij later in het huwelijksbootje treedt. In 1973 trekken ze samen voor zes jaar naar Singapore. Daar werkt hij mee aan de opbouw en zit hij in het bestuur van de Robertson Research groep, die aan exploratie doet in het Verre Oosten. Zijn werkdomein spreidt zich echter uit over heel Azië, van Japan tot NieuwZeeland en van Pakistan tot de Filippijnen. Over pendelen gesproken! In 1978 begint hij als exploratiegeoloog bij Deminex en wordt het Duitse Essen zijn thuis. Deminex klinkt ons, leken, misschien niet zo bekend in de oren, maar deze Duitse aardoliewinningsmaatschappij met een jaarlijks investeringsbedrag van meer dan 800 miljoen DM, is een 7wairgewirht te noemen binnen de eineigicscclûi. Dc taak van Deminex bestaat erin nver de hele wereld op 7Oek te gaan naar olie en gas, het off shore, op zee met grote plattormen of on-shore te ontwikkelen en vervolgens naar Duitsland te brengen voor de raffinaderij of te verkopen over de hele wereld. in 1983 wordt oiize Paul nIaai de ven aiitwûûrdelijke voon nieuwe pi ojektein cii olicvcldcn. In 1986 wordt hij aangesteld als bedrijfsleider van de Londense dochtermaatschappij van Deminex, waardoor hij twee jaal iii de Engelse liuufdstad ven blijft. Eind 1987 keert hij terug naar Es sen en daar kunnen we hem nu nog aantref fen.. .tenminste, als we geluk hebben, want zijn taak brengt veel zakenreizen met zich mee. In één jaar tijd vliegt hij, in kilometer uitgedrukt, maar liefst driemaal om de wereld. Op 1 oktober 1993 wordt hij gepromoveerd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Deminex.

land, een andere taal, andere gewoonten,... het vraagt misschien wat aanpassing, maar veel problemen heeft het gezin er niet mee. De twee

Paul Haseldonckx met zijn Eerste een kleine knaap in een klein land.

Kommunie:

tienerdochters gaan momenteel naar een Duitse school, waarde helft van de lessen in het Duits en de helft in het Engels gegeven worden. Thuis wordt Nederlands gesproken. Een moedertaal is echt wel nodig als je vaak in verre oorden vertoeft en allerlei talen hoort. Dit beseften Paul en zijn echtgenote toen de oudste dochter, in Singapore geboren, een mengeling van Engels, Chinees en Maleis sprak. Met talen hebben de twee dochters dan ook geen problemen. Ook erg honkvast zijn ze niet. De leuze 'de wereld mijn dorp' blijkt in dit gezin een levensstijl te zijn. Vader Paul is om de twee weken enkele dagen in het buitenland te vinden voor zaken en de oudste van 17 jaar vertoeft momenteel voor zeven maanden in Brisbane (jaja Australië) door een uitwisselingsprogramma tussen haar Duitse en een Australische school. Hoe ging dat ook alweer van die appel en die boom?

Paul Haseldonckx nu: een grote man in een groot land.

Opgravingen op het begijnhof

De man achter De Man De band met Hoogstraten blijft maar is vanzelfsprekend beperkt tot een bezoekje met de feestdagen. Het dagelijks leven speelt zich voor de familie Haseldonckx af in Essen. Een ander

Onder leiding van Tony Wageinan, archeoloog bij Jeugd en Cultureel Erfgoed t laanderen, hebben

een 18-tal jongeren de fundamenten van een aantal 1 7de eeuwse begijnhofwonin gen blootgelegd. De woningen, die opgericht werden tussen 1680 en 1724, stonden naast de kerk, evenwijdig aan de Vrijheid.

9


ONDERWIJS

Aantal leerlingen in het basisonderwijs Kleuterschool

Lagere school

118 (+4)

GARAGE

Hoogstraten - gemeenteschool - Kl. Seminarie -Spijker

181 (+ 14)

181 (+31) 190 (-2) 189(-13)

Meer

160(-5)

259(-5)

Meerle

113 (-7)

221 (+4)

Meersel-Dreef

44 (- 1)

49 (+ 3)

Minderhout

118(—)

224(+2)

Wortel

70(+5)

144(— 16)

Meerseweg 8, Meer

Totaal

804(+10)

1457(+4)

Telefoon 03 / 315.71.76

-

B.VB.A.

Geuden . s

Wat het totaal aantal scholieren betreft, is er weinig nieuws te melden, geen spectaculaire daling of stijging en dat geldt zelfs voor de laatste 10 jaar. De gemeenteschool in Hoogstraten is niet langer een 'kleine' school maar evenaart in leerlingenaantal bijna de anderen: het Seminarie en het Spijker.

CARROSSERIE FORD T WE ED EHAN DS WAG ENS

Eg

STREVEN NAAR PERFECTIE

IAV

HERIJGERS

Ilik Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.47.55 - Fax 031314.80.65

!!!NIEUW!!!

Sesam open u... Splinte,'iueu w 'geboekentast stonden deze jongelui op 1 september vol ongeduld tegen de gesloten schoolpoort aan te kijken. Niet zomaar een poort voor hen! Hun kleuterj aren behoren tot het ver leden en de 'groteschool'aan de Witherenweg wordt voortaan hun domein. DirecteurLeysen stelde de 'groen ties 'gerust en verwelkomde hen op een ludieke manier alvorens de poort voor geopend te verklaren.

DAKPAN-PANELEN als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

Aantal leerlingen in het middelbaar onderwijs Seminarie + Handeissehool Spijker - ASO (algemeen vormend) - Technische (hotelschool) VITO Land- en Tuinbouwschool

1045 (-28) 719 (-36) 891 (+ 51) 980 (waarvan 25 meisjes) (+ 45) 188 (waarvan 22 meisjes) (+ 3)

Totaal

3823 (+ 31)

De trend die enkele jaren geleden begonnen is, zet zich ook dit jaar door: een stijging van het aantal leerlingen in de technische afdelingen, een daling in het algemeen vormend onderwijs. Wellicht leeft bij steeds meer ouders de idee dat een 'goeie stielman' meer kansen maakt op de arbeidsmarkt dan een 'intellectueel'. Of dat ook zo is, valt af te wachten... Ook op te merken: een stijging van het aantal leerlingen in de Land- en Tuinbouwschool, na vele jaren van daling. Vraag vrijblijvend documentatie en informatie

10


PORTRET

Junior-Globetrotters Vakantie doet aan reizen denken, maar wat is het dan om een héé/ jaar naar hel andere eind van de wereld te trekken. Toch hoort men meer en meer van uitwisseling van studenten, jongeren die een gans jaar elders, in een vreemd land gaan wonen, leven en studeren. Wij troffen er toeval/lig drie tesamen in Minderhout, twee die reeds een vol jaar in Hoogstraten verbleven en eentje die de euvele moed heeft om voor een jaar naar Venezuela te vertrekken. Alledrie doen of deden zij dit via AFS, een organisatie, ontstaan in Amerika (ASF is de afkorting voor Americain Field Service) en die zich tot doel stelt, om jongeren tussen 15 en 18 jaar gedurende 1 jaar te laten verblijven in een gastgezin in een van de 60 landen die op hun lijst staan. Wij gingen even met deze drie jongeren aan de praat. Even voorstellen: Marc uit Seatle, USA, hij verbleef twee jaar geleden een jaar in België en was nu terug op bezoek bij zijn vrienden. Ana uit Spanje, was vorig jaar hier en ook voor haar was er de drang om terug op bezoek te komen bij haar Belgische familie. Dorien Floren, vertrok eind augustus voor een jaar naar Venezuela.

len bij Ana best in de smaak, de vele, leuke café's en het thuis kunnen en mogen fuiven waren voor haar een openbaring wat zij in Spanje niet kende.

Tegenvallers Logisch dat na het leuke naar het niet leuke gevraagd werd. De school was voor Marc wel het saaiste. Hier in Belgë is het net of iedereen altijd moet studeren en er zijn enkel twee dagen in het weekend dat men op stap kan. De examentijd in december en mei-juni spant wel helemaal de kroon, dan is er helemaal niets te beleven. Men ziet niemand want iedereen moet blijkbaar studeren. Vooral in Hoogstraten zelf is er dan zeker niets te zien. Naar Ana's oordeel is in België alles steeds op voorhand geregeld. Men weet reeds een week op voorhand wat men gaat doen, tot zelfs bijna een jaar vooraf is alles gepland. Zij vond het spijtig dat zij nergens kon gaan basketballen in Hoogstraten. Ook was het haar opgevallen dat de Belgische chauffeurs zo traag rijden, ook al is alles zo dichtbij; toch zou men er nog sneller kunnen geraken als men wat sneller reed, zei ze. Wat ons vooral is bijgebleven zowel aan Marc als aan Ana is dat zij zo snel het Nederlands, een totaal vreemde taal voor hen, leerden beheersen; dat zij na 2 of 1 jaar terug in hun land geweest te zijn, toch zoveel van die taal hebben onthouden. Die kennis is zeker een rijkdom en misschien wel de grootste waarde waarom men in een vreemd land gaat wonen en leven voor een tijdje.

Een schooljaar in Venezuela

Sp/a/Lsc 1 lUI,

11111/11

i) nic12 III

llki7/ hli1

Waarom naar hier? Marc maakte de keuze om een jaar naar het buitenland te gaan om volgende redenen. Hij groeide op in Amerikaanse grootsteden en wilde graag eens in een klein dorp wonen, waar iedereen iedereen kent en waar het minder saai zou zijn dan in een grootstad, zowel op vlak van de school als op vlak van het uitgaan. Ana wilde vooral andere mensen in een ander land, die op een andere wijze leven en werken, leren kennen. Ook de drang naar zelfstandigheid speelde hierin een rol, met anderzijds ook de behoeft om te wonen in een volledig gezin, wat bij haar thuis niet het geval was. Die oorspronkelijke verwachtingen van Marc zijn niet echt uitgekomen. De school was net zo saai als in Amerika en in feite leerde hij te veel mensen kennen wat niet altijd even makkelijk was om mee om te gaan. Het uitgaansleven was ook maar mager. Men kan er enkel op uit tijdens het weekend terwijl de rest van de week alles gesloten is en er niets te beleven valt. In feite leerde hij dat hij een echte stadsjongen is, in een stad die bruist van leven en activiteit zoals dit in een grootstad het geval is. Het kleine dorpje was niets voor hem. Aria leerde vooral haarzelf kennen. Bij iemand

t illiC III t fi/il/Ci JJL/UlU' [1/1/?.

wonen kwam niet zo gemakkelijk uit als zij gedacht had. Marc kende een Belgisch meisje in Amerika en dat spoorde hem ertoe aan om voor ons land te kiezen. Vooral de centrale ligging tenopzichte van andere Europese landen kwam hem goed uit. Andere redenen waren: graag in een groen, klein land wonen waar het veel regent, want dat ziet men in Seatle niet zoveel. In Europa blijven was voor Anna een voorwaarde. Het groene en kleine van België, waar alles dichtbij is en men dus veel kan gaan zien, was voor haar aantrekkelijk. Graag zou zij ook wat Frans geleerd hebben maar het was vast geen tegenvaller om in Vlaanderen te zijn.

Meegevallen Vlak en dus fietsvriendelijk, was vooral voor Marc een meevaller aan België Vlaanderen. Verder genoot hij van de Belgische chocolade en taarten. De discotheken en Belgische muziek waren ook naar zijn zin. Hoogstraten was voor hem typisch Europees, een klein dorp, waarde kerk het hoogste gebouw is, maar toch dicht bij andere grote(re) steden. Voor hem was Hoogstraten een droomdorp (stad). De pralines vie-

Dorien Floren is dus voor een jaar vertrokken. Haar konden we dus enkel vragen naar de verwachtingen vooraf. Hoe het zal geweest zijn, zullen we later wel vernemen. Als 18-jarige, net uit de middelbare school, wil zij naar het buitenland om volgende redenen. De kennismaking thuis als gastgezin van vreemde studenten (Marc en Ana) waren voor haar de directe aanleiding om op het aanbod van AFS in te tekenen. Andere jongeren van AFS vertelden haar over hun ervaringen, hoe rijk deze zijn en wat men al niet op een jaar kan meemaken, gaven de doorslag. De keuze voor Venezuela werd gemaakt op basis van het feit dat Dorien absoluut haar kennis van de Spaanse taal wilde gebruiken en verbeteren. Venezuela is een Spaans-sprekend land, buiten Europa, met een totaal ander cultuur. Spanje was voor haar te dichtbij, dus het moest wel Zuid- Amerika zijn. Venezuela leek haar ook heel aantrekkelijk omdat het een land is van verscheidenheid, zowel cultureel als aardrijkskundig. Wat zij het komende jaar gaat missen is niet vooraf te beschrijven, maar vrienden en familie zullen daar zeker bij horen. De vrijheid die zij nu heeft om te gaan en te staan waar zij wil, zal in Venezuela misschien ook wel ontbreken. Blijkbaar is het daar niet altijd zo veilig. De uitdaging aangaan om, nu op 18 jaar, een jaar aan de andere kant van de wereld te gaan leven en studeren is voor Dorien de grootste motivatie om deze stap te wagen naar het verre Venezuela. In ieder geval hoopt zij hier terug te zijn over een jaar, met een rugzak vol ervaringen, kennis over haarzelf en over anderen, en een stuk culturele bagage. Dat alles samen zal wel heel wat anders zijn dan voor ons. Wij permitteren ons 2 â 3 weken van huis en noemen dit vakantie. 11


AKTUALITEIT

Hoogstraten steunt Giarmata nog steeds He1 lijkt reeds lang geleden dat ROEMENIE het dagelijkse nieuws beheerste. De aandacht van de media is verhuisd naar Bosnië of Somalië, recent ook naar het Midden-oosten. Nieuws betekent immers vooral spektakel en dat is in Roemenië momenteel niet te beleven. Gelukkig dat niet alles even snel voorbij gaat als de media-aandacht. en gaan sommige, tijdens de grote revolutie gestarte hulpakties nog door, zij het op minder spektakulaire wijze dan destijds. Ook Hoogstraten heeft het kontakt met zijn Roemeens adoptiedorp behouden en steunt de bevolking aldaar in zijn ontwikkeling. In dat kader werden deze zomer opnieuw enkele jonge mensen naar Hoogstraten uitgenodigd. Op initiatief van het Geko en in samenwerking met de vrijwillige brandweer van Meerle werd het jonge echtpaar Gaby en Ana CIORA naar Hoogst raten uitgenodigd. Het doel van dit bezoek is de banden met Giarmata verstevigen en tegelijkertijd deze mensen een indruk te geven hoe het er hier aan toe gaat. De daarbij opgedane indrukken en ervaringen kunnen zij gebruiken om te helpen bij de lopende projecten in het adoptiedorp, projecten die een directe verbetering van de levensomstandigheden tot doel hebben. Gaby is wiskundeleraar in de plaatselijke school en legt zich toe op informatica. Een door Hoog-

is sindsdien behouden en zelfs nog uitgebreid. Het verblijf van Gaby en Ana was goed voorbereid en liet geen plaats voor verveling. Vanuit de logies bij Gêne en Leentje Bogers in Meersel-Dreef werd een druk programma afgewerkt. In Hoogstraten werd bezoek gebracht aan de veiling, de proeftuin, de steenbakkerij Desta en aan de lagere school. Uiteraard aan het nieuwe administratief centrum, waar heel wat aandacht geschonken werd aan de automatisering. Ook de brandweerkazerne en radio Cosmos werden bezocht. Het echtpaar werd ontvangen op het college voor tekst en uitleg over de toestand in Giai niata.

De Roemeense gasten tussen gast/leren en -vrouwen op de afscheidsavond. straten geschonken 1 28-Commodore computer bewijst in de school trouwens reeds uitstekende diensten. Ana was tot voor kort eveneens leerkracht. Na een jaar bijkomende economische studies werd zij onlangs als boekhouder in dienst genomen op de staatsboerderij, die in Giarmata een belangrijke rol speelt. (een computer voor de administratie van de boerderij zou hoogst welkom zijn, daarom wordt hier uitgekeken naar een tweedehands IBM 086 of 286 of corn patibel). Het echtpaar verbleef hier gedurende één week en kon daarbij op de gastvrijheid rekenen van enkele leden van de vrijwillige brandweer van Meerle. Zij hebben ruim kontakt met Giarmata omdat zij het waren die destijds hulpgoederen rechtstreeks naar ginder reden. Het kontakt 12

Schepen Verlinden troonde de gasten mee naar Antwerpen - Cultuurstad 93 en de burgemeester vergastte hen op een bezoek aan Brussel, met bezoek aan Kamer en Senaat. Uiteraard konden de gasten kennismaken met het aangename van het leven dat wij hier toch wel leiden. Friet met mosselen en het ruime palet van Belgische Bieren. Flandriatocht op de Schelde, bezoek aan Manneke Pis en eten in de Petit Rue du Boucher. Een geleid bezoek aan het Hoogstraats Begijnhof en de St.-Catharinakerk. Naar de markt in Breda en een fietstocht langs Marck en Aarbeipad. Tel daarbij nog de talrijke woningen van leden van Geko en brandweer Meerle waarde gasten ontvangen werden en de feestelijke barbecue van de brandweer net voor het afscheid. Zo kan

je je voorstellen dat zij het hier echt naar hun zin hadden. Gaby en Ana omschreven hun verblijf hier 'als een huwelijksreis'. Zij waren immers uit Giarmata vertrokken op de dag voor hun huwelijksverjaardag, dag en nacht die ze doorbrachten op de banken van het station in Bucarest. Een minder comfortabele ervaring die tijdens hun verblijf hier ruimschoots werd goedgemaakt. Zowel de gasten als de gastheren menen dat de ervaringen tijdens dit bezoek opgedaan hun nut kunnen bezwijzen bij de verdere ontwikkeling van Giarmata. Het blijkt immers dat daar stilaan een en ander op gang komt, ondanks een inflatie van meer dan 100 17o in één jaar (en lonen die deze inflatie uiteraard niet kunnen volgen). In het dorp verschenen de eerste privéwinkels, er wordt gebouwd. De boerderij opende 4 winkels, waarvan 2 in de nabijgelegen stad Timisoara (400.000 inwoners), om een betere afzet van hun produkten te verzekeren. Een molen, die reeds sedert 1970 stilstaat, wordt opgeknapt en opnieuw in gebruik genomen. De school wordt gerenoveerd, goten en pleister werk op kosten van de staat, nieuwe schildering gesponsord door de boerderij. Het plaatselijk zwembad werd verhuurd aan een privé-persoon die er flink in investeert om het later uit te bouwen als camping. Vanuit T-Ioogstraten worden ook volgeijd jaal ceu aaiiial projekten gesteund. Onder andere het installeren van een pomp om de polykliniek van stromend water te voorzien en het bouwen van een sanitair blok voor de school. Het Geko huldigt daarbij hel piiuttcipe dat zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van wat ter plaatse aanwezig is. De materialen zijn er trouwens goedkoper en zowel de produktie van de materialen als de uitvoering van de werken zorgen voor werkgelegenheid. Komt daarbij nog dat wat men zelf realiseert meer voldoening schenkt. Alleen kost koken ook geld en om daarvoor te zorgen zal in Hoogstraten misschien nog een en ander moeten georganiseerd worden. Wie nu al wil steunen kan dat op rek. 745-3264566-45 van 'Hoogstraten steunt Giarmata'.•

'/,oÏtTRT

LASERSHOW - HOOGSTRATEN


AKTUALITEIT

Veiling neemt afscheid van Mon Rigouts Na een loopbaan van 35 jaar als directeur van de Veiling der Kempen c.v., bereikte Edmond Rigouts de pensioengerechtige leeftijd. Ter gelegenheid van zijn uitdiensttreding boden honderden vrienden hem een passende feestviering op zaterdag 4 september in de gebouwen van de veiling aan de Loenhoutseweg in Hoogstraten. Vanaf 16 uur schoof een lange rij genodigden, vrienden, tuinders, kopers, collega's en vele anderen aan om Mon Rigouts en echtgenote Louise Van Aert de hand te drukken. Na de openingsreceptie zorgde de nieuwe directeur Paul Van der hallen voor een feilloos verloop van de stijlvolle feestavond in de prachtig versierde loodsen. Jozef Geerts, voorzitter van de Veiling der Kernpen, wccs op de belangrijkheid van deze dag waarop de 60-jarige veiling hulde brengt aan de heer Rigouts die gedurende 35 jaar hier de leiding had. Hij verwelkomde ook de talrijke genodigden en vrienden van dc veiling en wees hen op de uitstekende Organisatie van de veiling die voor een zeer groot gedeelte werd uitgedacht en gebouwd door directeur Rigouts. 'Wij hebben goede medewerkers en als erfenis van directeur Rigouts een stevige afzetorganisatie die financieel gezond is en daarom de moeilij ke periode die de tuinbouw nu doormaakt kan overbruggen. De Veiling der Kempen zal haar plaats bewijzen tussen de Benelux-veilingen en voor de tuinbouw in deze streek nog lang de rol spelen die de telers ervan verwachten. Samenwerking met de andere veilingen zal hun en onze positie nog versterken', aldus Geerts. 'En om het gemakkelijk te maken spraken we nog steeds over 'onze directeur' maar op 17 augustus heeft de Raad van Bestuur besloten om

Edmond Rigouts 'om zijn uitzonderlijke verdienste' Ere-Directeur van de Veiling der Kernpen te benoemen.

Samen sterk blijven Na de toespraak van René de Ridder, voorzitter van het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen, was het tijd voor de feestrede. Wie kon dat beter doen dan de Ere-Voorzitter van de Veiling der Kempen c.v., Wim Janssens? Hij geniet momenteel wel van een verdiende rust, maar de veiling is nooit uit zijn gedachten. Wim .Janssens gaf ecn helder overzicht van de belangrijkste feiten uit de loopbaan van Mon Rigouts die startte in 1958. In de bestuursvergadering van 9januari1958 werd hij als nieuwe directeur van de Katholieke Veilingsvereniging der Noorderkempen verkozen, Op donderdag 3 april werd hij door voorzitter Staf Sterkens verwelkomd op de vergadering van het Bestuur en de voorzitter hoopte (toen) dat Edmond Rigouts 'gezien zijn jeugdige leeftijd, 29 jaar, nog vele jaren in ons midden te hebben en dit tot grotere bloei en welstand van onze vereniging'. Het was het begin van een lange en vruchtbare loopbaan 'en wat de voorzitter toen wenste, is ook werkelijkheid geworden', aldus Janssens. Nadat hij de voornaamste punten uit het levenswerk van Rigouts had verteld, gaf Wim Jans-

ar

22

S--

MW

Paul t' en (le 1/al/en, ere-directeur Edmond Rigouts en voorzitter Jozef Geerts va,i de Veiling der Kempen c. v. (foto: Studio K) l)iî ecleur

Op 28 oktober valt de volgende MAAND in de brievenbus. Medewerkers, hou uw kopij klaar op woensdag 13 oktober, dorps- en sportnieuws op zondag 17 oktober.

Louise Van Aert en 'den directeur', Mon Ri(foto: Studio K) gouts, haar echtgenoot.

sens nog enkele belangrijke kenmerken van Rigouts-ideeën waarin begrippen als organisatie, effieiëntie, onderzoek, vooruitstrevenheid een voorname plaats hebben. Hij besloot met: 'Ik ben ervan overtuigd, u kan Mon Rigouts geen mooier geschenk aanbieden dan dat u door samenwerking en solidariteit één blok blijft vormen. Dat zal ook in uw eigen belang en voordeel zijn!' Voor Mon Rigouts was deze dag zeker een af scheid van een groot stuk van zijn leven. 'Ik heb het ook moeilijk om zinvol, waarachtig en bondig te zeggen wat ik in 35 jaren heb ervaren en meegeleefd, hoe deze veiling uw belangen kan dienen en behartigen in een turbulente toekomst, wat ik u allen wensen kan...' zei hij in zijn toespraak. 'Ik heb meegedacht, -geijverd, -gewerkt en gestreden om in de Kempen tuinbouw te ontwikkelen en richting te geven, de veiling zijn taak en plaats te geven en de vrijwaren. Vandaar ook mijn betrokkenheid bij de Kempense beleidsorganen... Dank voor de kansen mij geboden, voor begrip en waardering tegenover mijn initiatievendrang, dank aan allen met wie ik samen iets kon realiseren, dank voor vriendschap, dank voor omgang met vele, rechtgeaarde en fijne mensen'. En ere-directeur Rigouts besloot met: 'De nieuwe directie moge de goede beslissingen treffen, de juiste koers varen, voldoende armslag krijgen, kunnen rekenen op de inzet van alle medewerkers, een stabiele en voldoening gevende werkkring en werksfeer behouden. Het kan! De veiling is en blijft het waard. Schenk uw volste vertrouwen aan directeur Paul Van der Hallen'.

Deze feestelijke zaterdagavond was geen academische zitting met uitsluitend plechtige toespraken en woorden van lof en dank. Het was ook een groot verbroederingsfeest voor honderden mensen die dagelijks op de een of andere manier betrokken zijn bij de tuinbouw in de Noorderkempen en bij het veilinggebeuren in de Benelux. 13


AKTUEEL

Vanaf 1 oktober start TVKempen zijn aktiviteiten. Binnen een tijdsspanne van een halfjaar hoopt deze jongste ster aan het media-firmament een drietal produkten te presenteren aan het groot Kempens kijkpubliek. De Hoogstraatse Maand -zoals altijd bij de pinken- zocht de reeds aangestelde manager-ho ofdredakteur open stelde hem tal van vragen. Hetgeen volgt, is een relaas van dat gesprek.

Teletekst op maat U bezit een televisietoestel met teletekst. Wel, dan kan u vanaf 1 oktober de teletekst van TV Kempen ontvangen. Hoe doe ik dat? U kiest het kanaal op uw toestel waarop de moza誰ek verschijnt. Dit is het scherm met de vele kleine schermpjes en een iets groter in het midden. Wanneer u dan uw teletekst-toets aktiveert, krijgt u het menu en de rubrieken te zien, zodat u kan gaan bladeren doorheen het pakket aangeboden informatie. U moet namelijk weten dat niet alle lijnen van een scherm door elk kanaal 'echt' bezet zijn. Via de verborgen (ongebruikte) lijnen van het moza誰ekscherm kan men bijkomende gegevens doorsturen. U bezit geen toestel met teletekst en decoder. Spijtig, u behoort niet tot de meerderheid van de bevolking en u kan deze nieuwe zender niet ontvangen. Koop een ander toestel of oordeel zelf verder dat u toch niets zal missen. De hoofdmoot van wat u aangeboden krijgt, is vooral informatie met betrekking tot de ge-

meentelijke dienstverlening. Inderdaad, elke gemeente uit het werkgebied van Iveka beschikt over ongeveer 20 bladzijden om zijn inwoners te informeren aangaande de gemeentelijke diensten en service. De gemeentebesturen bepalen autonoom welke gegevens en informatie ze ter beschikking stellen. Zo was begin september de redaktiesekretaresse volop bezig met het inbrengen via personal computer van de ontvangen gegevens (van de gemeenten), die per 1 oktober op de kabel zullen te zien zijn. Later zullen andere instellingen de mogelijkheid geboden krijgen om hun diensten aan te bieden. Zo zal de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) haar vakature-bank op scherm presenteren en deze dagelijks kunnen aanpassen. Iedere naar werk zoekende burger kan dan elke dag nagaan of er voor hem geschikte werkaanbiedingen op de arbeidsmarkt voorhanden zijn. En wat gaat dit mij kosten, zult u zich afvragen. Niks, helemaal niks. Iveka stelt het kanaal gratis ter beschikking op het distributienet. Aan de burgers zal ook geen geldelijke bijdrage ge-

vraagd worden, net zomin dit nu gebeurt voor de uitzendingen van VTM. Het Kijk- en luistergeld dat we nu wel betalen is eigenlijk een vorm van belastingen, waar slechts een deel van naar de BRT overgeheveld wordt. TV Kempen zoekt andere inkomsten om zijn uitgaven te dekken, maar daarover verder meer. Ook de gemeentebesturen betalen niks voor de hun ter beschikking gestelde pagina's op deze regionale teletekst.

1 December 1993 Bijna een Sinterklaasgeschenk, maar vanaf die datum kan u afstemmen op de Kabelkrant van TV Kempen. (Het nummer van dit kanaal is heden nog niet bekend; wij houden u op de hoogte). Nieuwsfeiten en evenementen worden u aangeboden zoals bij de aftiteling van een film: traag op een leesbaar tempo rollen bladzijden tekst over het scherm. Het spreekt vanzelf dat dit korte berichten zullen zijn. Een geschreven -op het scherm af te lezen- boodschap van meer dan 10 regels doet de aandacht verslappen. Omdat het met regenwater vollopen van de Pot van Olen geen nieuwswaarde heeft voor Hoogstraten, zal men later met edities werken. Vanuit de verschillende kopstations van het kabeldistributienet, kan men dan de juiste informatie in de betrokken gemeente uitzenden, en dit zelfs in realtime. Dit laatste wil zeggen dat wat men ziet ook op dat moment gebeurt, dus niet opgenomen is of heruitgezonden. Voor de techniekers onder u: het klassieke coaxkabelnet dient vervangen te worden door een kabelnet voorzien van optische glasvezels.

Daar is de lente

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

14

In de lente van volgend jaar maarten laatste op 1 mei hoopt men dagelijks een journaal rechtstreeks op de buis te brengen. Vrij kort van duur, zal dit 's avonds meerdere malen herhaald worden. Overdag zal de Kabelkrant op hetzelfde kanaal blijven rollen. Aldus is er 24 op 24 uur een aanbod van streekgebonden nieuws en bereikt men een zeer groot aantal kijkers.

Het idee Het dekreet op de zendgemachtigde verenigingen in Vlaanderen voorziet maximaal 11 erkende regionale TV-stations voor wettelijke welbepaalde territoriale zones. Ondertussen hebben 9 groepen een exclusieve vergunning voor 9 jaar verkregen. Per regio kan er slechts 1 vereniging televisie maken. We zullen dus niet overspoeld worden met weeral bijkomende zenders. Om deze boot niet te missen, startten destijds de 4 grote politieke partijen van de Kempen, te wetenCVP, SP, VLDen VlJgesprekkenomtotregionale televisie te komen. In verhouding tot hun uitslagen, behaald bij de parlementsverkiezingen, verdeelden ze dan ook de helft van het aantal mandaten in de organen van de VZW TV Kempen.


AKTUEEL Echte beroepspolitici vind je echter amper tussen de naamlijsten die we ontvingen. Eén Hoogstratenaar komen we tegen in de adviesraad: de heer D. Engels zetelt hierin namens de VLD. De ander helft van de zetels werd voorbehouden en ondertussen ingenomen door de privé-sektor: via de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid zetelen een aantal bedrijfsleiders en kaders in de bestuursorganen. In de algemene vergadering en in de raad van beheer vinden we opnieuw een inwoner van Hoogstraten, ni. de heer R. Van Aperen. Ons werd echter verzekerd dat TV Kempen de enige regionale zender is die echt onafhankelijk is en zal blijven. In West-Vlaanderen bijvoorbeeld heeft een grote commerciële media-groep zich als het ware ingekocht in de regionale stations. Om de grootste zelfstandigheid te bewaren, werd vooreerst werk gemaakt van een redaktiestatuut. De redaktieploeg zal haar werk kunnen doen los van enig welbepaald commercieel belang of een bepaalde ideologie. Over 'politiek' werd tijdens de voorbereiding niet gesproken.

OPENBARE VERKOPING te HOOGSTRATEN VAN WOONHUIS MET STALLINGEN, WEI- EN AKKERLAND en BOUWGROND Sint-Lenaartseweg 17

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: KOOP 1 Woonhuis met stallingen, wei- en akkerland te Hoogstraen, Sint-Lenaartseweg 17, groot 01 hao3a3üca.

Ingedeeld: - 2 slaapkamers en gang, woonkamer, keuken, kelder, opkamer; - boven: 2 slaapkamers en zolder; - stal, WC, garage, schuur, paardenstal, varkenshok en verschillende bergplaatsen. Voorzien van alle rustvoorzieningen. Geen CV. Bezichtiging

- vrijdag van 18 tot 20 uur. - zaterdag van 14 tot 16 uur

Sponsors

KOOP 2 Wei en akkerland palend aan koop 1, groot 90 a 86 ca.

De financiële inbreng van Iveka bedraagt 10 miljoen. Vandaar ook de klemtoon op de gemeentelijke informatieverspreiding. Een andere 10 miljoen werd gevonden bij bedrijven, die als 'sponsors' betiteld worden. Hun logo en naam zal bij de aftiteling vermeld worden. Voor de rest zijn ze hun centen kwijt. Het betreft hier geen reklame: voor advertentieruimte zal er opnieuw moeten betaald worden. Adverteren kan trouwens door elke winkelier of KMO. Gelet op de kleinschaligheid kan men opteren om in heel de Kempen reklame te maken, dan wel in één bepaalde editie, zeg maar de eigen gemeente en/of buurgemeenten. De prijzen zullen dan haalbaar zijn voor elke (kleine) beurs in tegenstelling met VTM, terwijl men toch door de 24 op 24 uur herhaling evenveel mensen kan bereiken.

KOOP 3 bouwgrond voor vrijstaande eengezinswoning, 22,50 m tegen de Sint-Lenaartseweg, gelegen rechts van koop 1, groot 9 a 74 ca. Stedebouwkundig attest nr.1. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten Zitdag

- Toewijzing op maandag 4 oktober 1993 om 1 5u30 in Café De Wachtzaal bij Adams-Brosens. Van Aertselaerstraat 2 te Hoogstraten. Plans en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris.

Gehuwde kandidaten dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

Bavo Claes of Martine T.? Na aanwerving begin dit jaar van de hoofdredakteur, is men nu volop bezig de geschikte kandidaten te vinden voor de redaktie. Uit een eerste selektie van 300 kandidaten weerhield men er 100 voor een intensief gesprek. Uiteindelijk mogen er 39 een schriftelijke proef en een karneratest afleggen. Men zoekt wel degelijk achter polyvalente mensen die kwaliteit kunnen brengen. Dit laatste is reeds in huis in de persoon van hoofdredakteur Jan Peeters die zijn sporen heeft verdiend bij de BRT (CDO-omroep), als editiechef bij de krant Het Volk en als perschef van een minister uit de Kempen. Voorts zal men een net van korrespondenten en tipgevers uitbouwen om alle plaatselijk nieuws door te seinen. Wie de presentatie zal verzorgen van het rechtstreekse nieuws, weten we nog niet. Bavo noch Martine zijn beschikbaar. Voor de technische realisatie zal TV Kempen beroep doen op een facilitair bedrijf. Een investering in studio's, kamera's, montagetafels en dergelijke bedraagt al vlug meer dan 50 miljoen die TV Kempen zelf niet heeft. Er zijn ondertussen genoeg firma's die hierin investeren en hun diensten willen verhuren. Wij wensen onze collega's van TV Kempen alvast veel succes. Dit laatste hangt van u af, beste kijkers. Blijf toch ook maar LEZEN, lieve lezers. S

OPENBARE VERKOPING WONING TE HOOGSTRATEN/MEERLE, MEERSELDREEF, OUDE TRAM WEG 3

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal zonder inzetpremie, ten overstaan van Vrederechter van het 2de kanton Turnhout, openbaar verkopen namens de erven Krijnen Wilhelmus Kustermans. Zeer goed gelegen woning te Hoogstraten/Meerle, Meerseldreef, Oude Tramweg 3. Begrijpende 4 dooreenlopende plaatsen en bergingen. Kelder en zolder. Dubbele meters voor electriciteit en waterleiding. Kadastraal inkomen 15.800. Bezichtiging:

- maandag, dinsdag en woensdagnamiddag van 1 3u30 tot 18 uur; - zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 uur; - of sleutel te bevragen bij Bastiaansen-Krijnen, Oude Tramweg 5, telefoon 031315.73.92. Beschikbaar onmiddellijk na betaling van koopprijs en onkosten. Zitdag:

- Toewijzing op dinsdag 5 oktober 1993 om 1 4u30 in Café De Dreef, Dreef 35 te Hoogstraten/Meerle, Meerseldreef. Inlichtingen te bekomen te kantore van de notaris. Gehuwde kandidaten dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

15


NOTARIELE AANKONDIGINGEN

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER SCHOON PERCEEL BOUWGROND te HOOGSTRATEN/MINDERHOUT MINDERHOUTSESTRAAT tussen nummer 123 en 125 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: Zeer schoon perceel bouwgrond te Hoogstraten/Minderhout, 20 m breed tegen de Minderhoutsestraat, tussen nummer 123 en 125, groot 9 a 84 ca. Geldig gebleven verkavelingsvergunning 0791027 14.2.68.

Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. Zitdag: - Definitief op dinsdag 5 oktober 1993 om 17 uur in de Parochiezaal, Koestraat te Minderhout.

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

OPENBARE VERKOPING VAN GOEDGELEGEN WONING met TUIN te HOOGSTRATEN/MEERLE, LANGSTRAAT 1 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Goed gelegen woning met tuin te Hoogstraten/Meerle, Langstraat 1, groot 14 a 61 ca. Kadastraal inkomen 18.560. Ingedeeld: Gelijkvloers: gang, living, keukentje, bergplaats, badkamer; Verdieping: grote en twee kleine slaapkamers, naaikamer; In de tuin: garage, bergplaats, tuinhuisje. Eigendom is voorzien van alle nutsvoorzieningen.

Bezichtiging: zaterdag van 14 tot 16 uur. Beschikbaar volgens veilvoorwaarden. Zitdagen: - Inzet op maandag 4 oktober 1993 - Toewijziging op maandag 18 oktober 1993 telkens om 15 uur in Feestzaal-taverne 'De Voorthoeve' in Hoogstraten/Meerle, Voort 10.

Inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huweIijkskontrakt.

OPENBARE VERKOPING VAN WEILANDEN te RIJKEVORSEL Schommeweg en Kleiweg ter plaatse 'Koekhovenbosch' Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen:

KOOP 1 Weiland tegen de Schommeweg en de Kleiweg, groot volgens meting 2 ha 35 a 30 ca. KOOP 2 Weiland tegen de Schommeweg palende aan koop 1, groot volgens meting 1 ha 82 a 70 ca. De kopen 1 en 2 samen palende of gepaald hebbende: De Bruyn-Voeten Karel; MeeusenBoclkmans Josephus; Geens-Van Dooren Wwe Jaak; erven Seuntjes; Goetschalckx-Willemsen Augustinus. KOOP 3 Akkerland tegen de Kleiweg, groot volgens kadaster 1 ha 44 a 90 ca. Palende of gepaald hebbende: Snels Jan Laurijssen; Van Dooren-Smits Mw en medegerechtigden; Meeusen Josephus; Bocikmans en De Bruyn Karel Voeten.

Beschikbaar volgens veilvoorwaarden. Zitdagen: - Inzet op maandag 11 oktober 1993 - Toewijzing op maandag 25 oktober 1993 telkens om 16 uur in het Parochiecentrum, Dorp 21 te Rijkevorsel.

Plans van koop 1 en 2 en inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris. Gehuwde kandidaat kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt. 16

Ongevallen In de nacht van 15 augustus reed Dirk Brokken (20j.), HalS, Minderhout, met zijn auto in de tuin van Leo AdrĂŻaensen, Meerseweg ii. Behalve de auto en de tuin werd ook de afsluiting van AndrĂŠ Rommens, Meerseweg 1, flink gehavend. Eveneens op 15 augustus 's nachts, reed een onbekende met zijn wagen 0 degeparkeerde auto van Adr. Van Asch uit Almere (Nl,). Zware schade was het gevolg. Plaats v.h. ongeval: de Blauwbossen in Minderhout. Op 16 augustus botsten 2 auto's tegen elkaar in de John Lysenstraar in Meer. In de ene wagen zat 11 ildegarde 1 anssens, Donkakker 30 uit Meer, in de andere auto zat Catharjna Schrender uit Prinsenbeek (Nl.). Beide meisjes bleven gezond, hun auto's niet. In de nacht van 22 augustus reed Pater Ooms uit Essen met zijn auto tegen een vaste hindernis in de buurt van de Blauwbossen in Minderhout. Hij werd hierbij zwaar gekwetst. Ook Danny Van der Linden, Achteraard 9, Minderhout(22j.) raakte van de weg tijdens de nacht van 22 augustus. Hij raakte met zijn auto een verlichtingspaal in de Minderhoutsestraat en werd hierbij licht gekwetst. Op 23 augustus in de namiddag gebeurde een botsing in Minderhoutdorp. De wagens bestuurd door Rita Miehielsen, Van Aertselaersir. 80 iti Minderhout en van Lydia Van Dijck, Boskantweg 13 in Meer kwamen onzacht met elkaar in aanraking. Beide meisjes bleven gezond, de auto's werden gedeukt. Op 2 september in de namiddag reed M. Van Hasselt uit Kalmthout roet zijn wagen twee bromfietsers aan; het waren twee jongens uit Turnhout: Fred Brosens en Tom Van der Flaas. Ze werden licht gekwetst, hun voertuigen leden zware schade. 1-let ongeval gebeurde in de Gr. Elisabethlaan in Hoogstraten. Eveneens op 2 september, 's avonds, gebeurde een ongeval in Strijheek in Meerle. De wagens van Judith Stoop uit Rijsbergen en de auto van Martine Andrings uit Middenmeer (Nl.) kwamen met elkaar in botsing. Ook hier bleven de dames ongedeerd maar hun auto's niet. Tijdens de nacht van 4 september reed An De Meester, Lod. de Koninklaan 351, Hoogst.raten, met haar auto tegen een vaste hindernis. Ook deze dame slaagde erin om hierbij gezond te blijven, haar wagen werd zwaar gehavend. In de voormiddag van 16september gebeurde een lichte aanrijding in de (Ir. Elisahethlaan in Hoogstraten. De respektievelijke wagens werden bestuurd door Roger Vanderbiesen uit Zoersel en door Raf Oninckx, Katelijnestraat 58 uit Hoogstraten. Het bleef bij stoffelijke schade. Evenals op 16 augustus gebeurde op de Voort in Meerle een aanrijding waarbij 3 wagens betrokken waren: de camionette van Eddy Kerstens, Achtelsestraat 50 uit Hoogstraten, de wagen van Greta Koyen, Hoge Weg 18 uit Minderhout en de auto van Frans Michielsen, Sirijbeekseweg 27 uit Meerle. Greta Koyen werd hierbij licht gekwetst.


J,.o-

_Zr

HALVE EEUW GELEDEN

Oktober 1943 Binnenland 10 Jaar V.N.V. Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het V.N.V. hield Dr. Elias op 8 dezer een rede voor Radio Brussel. De leider van de Eenheidsbeweging herinnerde in warme woorden de toehoorders aan den stichter van het V.N.V., Staf De Clercq. Het stoffelijk overschot van Staf De Clercq werd verleden Zondag overgebracht naar de Kesterheide, de historische plaats waar de vooroorlogsche landdagen van het V.N.V. plaats vonden. Een imposant grafmonument zal er weldra verrijzen. De plechtigheid van de overbrenging geschiedde op waardige en grootsche wijze. Dr. Elias voerde het woord bij den katafalk.

Inbraak Vorige week in den nacht van Donderdag op Vrijdag werd ingebroken bij den werkman Frans Van den Heuvel, Kathelijnestraat. De schelmen hadden uit de achterdeur een ruitje gesneden zoodat ze den sleutel aan den binnenkant der deur konden bereiken. Gansch het benedenhuis werd doorzicht, tot in de kleinste potjes

geven. Hij is de man van 't onmogelijk mogelijke! Houdt één dier avonden vrij en komt zien. Dr. Belmans bezorgt u drie uren lach en plezier. De opbrengst komt ten goede aan onze club en ook een gedeelte aan het Weezenhuis van Meerle. De vertooningen beginnen telkens te 6.30 u. 's Zondags na het Lof speciale vertooning voor de kinderen.

Turnhout Doodelijk ongeval. Dinsdagavond gebeurde er in de statie te Turnhout een zwaar werkongeval dat den dood van het slachtoffer ten gevolge had. Wanneer de trein, komende uit Herentals, te 18.27 u. de statie binnenstoomde, stond

riet nieuw.e moaet ii'* Uitsluitend Agen!schzp, Turnhout-stad en Noorderkem pen.

Uit de Kempen Hoogstraten Struiken trekken. De kerkfabriek van het Begijnhof maakt bekend dat iedereen mag struiken trekken op het afgeblaaide bosch op den Aard, tegen de Vlamingenstraat; ook te Minderhout in de Begijnenboschen achter den Zeeman. De boschwachter Ernest Peeters moet verwittigd worden, opdat het regelmatig geschiede. Iedereen kan ook een perceeltje grond kosteloos bebouwen tot 2 jaar na den oorlog. Tuinbouwschool Zondag 2 october, herbegonnen de lessen in de Vrije Gewestelijke Land- en Tuinbouwschool te Hoogstraten. Voor deze aanvang had een korte plechtigheid plaats tijdens dewelke Best. Afgevaardigde R. Van den Kieboom het woord tot de leerlingen richtte. O.m. zei spreker dat hij de aanwezige jongens moest bewonderen omdat zij in dezen tijd van goedkoop plezier, er nochtans de voorkeur aan hadden gegeven, hun vrijen tijd nuttiger te gebruiken. Hij noemde de aanwezigen de elite van den toekomstigen boeren- en tuinderstand, die het oneindig veel verder zullen brengen dan hun ongeschoolde beroepsgenooten. Hij spoorde nog aan om de lessen regelmatig en met de meeste aandacht te volgen, waarna den cursus voor geopend werd verklaard. In verband met dezen 2-jarigen cursus kunnen we nog melden dat ruim 30 leerlingen zich regelmatig lieten inschrijven. Achterblijvers kunnen zich morgen, Zondag, voor de les nog aanmelden doch daarna wordt de inschrijving definitief gesloten.

CLICHè ETAEL. JOS. HNDRICKX Sl.. 54 H000STRAÎIN

toe. Alzoo konden zij de hand leggen op den trouwring der vrouw, een kleine ring, een horloge en 2 horlogekettingen, alle zegels (5 rantsoenen) voor brood, vleesch, boter, margarine en suiker. Verder werden nog gestolen 6 lakens, een trui, saai, handdoeken, kousen, 350fr., een nieuwen veloband en twee velos. Als bijzonderheid werd bemerkt, dat de dieven de klok 1 uur achteruit hadden gezet. Ook op het varken schenen de dieven het gemunt te hebben, maar wellicht bleek het beestje nog te klein om mee nemen, daarom lieten ze het maar in den hof losloopen. De politie heeft een streng onderzoek ingesteld en het is te hopen dat deze schurken spoedig op 't droge zullen zitten. Voetbalclub Meer-Goochelavond. Verleden jaar meldden we dat Dr. Belmans, Koning der Goochelaars, een prachtige ontspanningsavond zou komen geven. Onvoorziens moest hij echter naar Duitschland vertrekken. Gelukkig vonden we toen nog een plaatsvervanger. Dr. Belmans beloofde zoo spoedig mogelijk te komen en... hij heeft zijn woord gehouden. Op Zondag 31 October en Maandag 1 November komt hij in zaal 'Victoria' bij Arn. Van Aperen een prachtige goochelavond

de staatswerkman Cornelissen Jan, 56 jaar oud, wonende Zandstraat, met zijn werkgezellen klaar om verschillende colli's op een stootkar te laden. Zooals gewoonte, werd na afloop van hun werk de stootkar van den trein weggetrokken. Cornelissen had zich reeds tusschen de berries geplaatst om na het voorbijtrekken van den trein, den last naar de stapelplaats te brengen. Ongelukkiglijk was een der deuren van den tweeden wagon niet goed gesloten. Even voor het voorbijrijden van de stootkar ging deze deur plots open. De stootkar werd gevat en dwars over de kade geslagen. Comelissen, die het trekzeel over de schouders had geslagen, heeft zeker geen kans meer gehad om te ontsnappen en werd met geweld tegen den wagon geslingerd, waarbij de berries afbraken en het slachtoffer levenloos onder de stootkar terecht kwam, waar zijn werkmakkers hen, enkele seconden later dood aantroffen. Het slachtoffer bekwam kneuzingen over gansch het lichaam. De dood moet oogenblikkelijk zijn ingetreden.

Bron: Gazet van Hoogstraten 17


LANDBOUW

Mestprotest De zwarte plastic vlaggen liegen er niet om: de boeren zien het niet meer zitten. Ook in Hoogstraten klinkt het mestprotest op niet mis te verstane wijze. Met z'n allen nemen ze het zogenaamde Mest Aktie Plan (kortweg MAP) op de korrel. Als dit ongewijzigd in voege treedt, zo betoogt men, dan zullen vele familiale bedrijven het erg lastig krijgen om het hoofd boven water te houden. De strijd om pachtgronden zet vee- en varkenshouders tegen mekaar op in een financiële struggle for life. Sommigen gaan zover dat ze voorspellen dat de veestapel met pakweg 40 0/ó ingekrompen zal worden. Onze streek dankt een groot deel van zijn welvaart aan de intensieve land- en tuinbouw, maar heel deze sektor lijkt voor een pijnlijke periode te staan. Staan de 'arme Kempen' weer voor de deur te trappelen? De vlaggenaktie was een initiatief van de Boerenbond. De respons bleek ook in Hoogstraten erg groot. 'En dat is niet verwonderlijk hoor,' zo zegt de Meerlese veehouder Cees Christianen, 'want je mag zonder overdrijving stellen dat een groot deel van de boerenbevolking met de schrik op het lijf zit. Voor sommigen staat het overleven van hun bedrijf op het spel. Er moet dus echt wel iets gebeuren ... !" De direkte aanleiding voor deze onrust is het MAP, dat eind september een definitieve vorm zou moeten krijgen. Dat plan voorziet o.m. in nieuwe en strengere normen om het probleem van de overbemesting aan te pakken. 'Wij zijn niet principieel tegen een Mest Aktie Plan, 'vervolgt Cees, ,wij weten ook wel dat er een overbemestingsprobleem bestaat en daar iets aan gedaan moet worden. We willen best meewerken om een voor iedereen aanvaardbare oplossing te zoeken en zijn niet blind voor de minder fraaie neveneffekten die het boerenbedrijf kan meebrengen. Maar het huidige plan is onredelijk om verschillende redenen.' 'Vooreerst gaat het veel te ver. Er worden veel te strenge normen opgelegd, die landbouwkundig niet realizeerbaar zijn en die bijvoorbeeld inzake het grondwater zelfs nog een stuk onder de Europese normen blijven. Deze zaken wil men bovendien op een veel te korte tijd opleggen. De wetgever wil van vandaag op morgen zaken veranderen die een geruime tijd vragen om de noodzakelijke aanpassingen aan het bedrijf mogelijk te maken. Dat vormt een direkt gevaar voor de tewerkstelling in de land-en tuinbouwsektor in onze streek, inklusief de vaak onderschatte werkgelegenheid in de toeleveringsbedrijven. Je mag daarbij niet vergeten dat we economisch hoe dan ook al een moeilijke tijd doormaken en dat de financiële druk voor vele boeren en tuinders al erg groot is.'

Familiaal 'De situatie dreigt vooral voor familiale bedrijven onhoudbaar te worden. Neem nu de eis dat wie nog een vergunning wil als veehouder zelf over voldoende gronden moet beschikken om zijn mestproduktie kwijt te geraken. Veehouderij is en zal altijd grondgebonden blijven, maar dat hoeft daarom nog niet te betekenen dat zowel vee als grond eigendom hoeven te zijn van dezelfde boer! Zowel vanuit financieel als milieu-ecologisch oogpunt is dat niet haalbaar. Financieel omdat de investering daarvoor simpelweg te groot is, te meer daar de druk op de grondmarkt door dit alles nog sterk zal verhogen. Op milieugebied omdat men niet van een varkensboer die grond enkel pacht in funktie van het kwijtgeraken van mest, mag verwachten dat hij veel aandacht kan besteden aan de teelt met het meeste rendement enzovoort. Een akkerbouwer is het jaar rond bezig met de teelten, een veehouder is het jaar rond bezig met zijn koeien - je kunt nu een keer geen vijf dingen tegelijk goed doen.' 'Een van de neveneffekten van deze eis is dat de industriële mastodontbedrijven, zoals onze streek die in veel mindere mate kent dan bijvoorbeeld West Vlaanderen, hun positie nog zullen versterken. Zij kunnen immers wel degelijk de nodige mensen en financies inzetten om voldoende gronden te ronselen, en dat zal ten koste zijn van de minder draagkrachtige familiale bedrijven. Ook binnen de landbouwsektor als dusdanig dreigen de mensen tegen mekaar uitgespeeld te worden: een melkveehouder heeft door de aard van het bedrijf al meer gronden nodig dan een varkenshouder, maar wanneer straks al de varkensboeren ook nadrukkelijk op de grondmarkt terecht moeten dan trekt keer op keer de financieel sterkste aan het langste eind. Vanouds is de varkenshouderij financieel sterker, al kent ook die sektor momenteel heel wat problemen.'

F[ Dae herenmode voor jong en oud. ef tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

c1810

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE arle-Nassau ook op zon 18

JId9o?5 uur.

'Her wordt hoog tijd dat heel deze probleiiiariek minder eenzijdig bekeken wordt. Er zijn teveel faktoren die men blijkbaar over het hoofd blijft zien. De tewerkstelling bijvoorbeeld. Maar ook het feit dat momenteel een groot deel van de open ruimte beheerd en onderhouden wordt door de landbouwer - is de gemeenschap bereid om de kostprijs daarvoor te betalen wanneer de kleine boer verdwijnt? Of het feit dat meer dan ooit beschermende maatregelen voor het boerenbedrijf op onze Europese markt nodig zijn - of wil men in het raam van de GATT onderhandelingen dat Europa afhankelijk wordt voor zijn voedsel van de Amerikanen? Dan moeten wij op billijke wijze betaald worden voor arbeid en produkten - in een dagelijks voedingsmiddel als brood bedraagt het prijsaandeel van het meel misschien 5 frank; 1 frank meer of minder voor graan maakt in die prijsvorming weinig of niks uit, maar kan voor de overleving van de boer van cruciaal belang zijn. En zo zijn er nog vele dingen hoor. We vragen ons steeds meer af of men de landbouw eigenlijk nog wel een kans wil geven en of men naast belangrijke zaken als landschap of milieu wel ooit stil staat bij de ekonomische overlevingspositie van de boer?'

Arme Kempen Ook het Algemeen Boeren Syndikaat is niet erg te spreken over het MAP. Hoogstratenaar Jos Jeuris verwoordt enkele van de resem bezwaren die de tweede grootste boerenvereniging in het verweer brengt. 'Er zijn inderdaad vele zaken die voor ons niet kunnen. Zo wordt men als boer nog maar eens gekonfronteerd met een bijkomende administratie met 50 tot 80 ambtenaren en 120 miljoen werkingskosten. Het nieuwe vergunningsbeleid is zonder meer te verwerpen. Alle vergunningen vielen voorheen onder Vlarem, nu komen ze onder de Vlaamse Landmaatschappij die o.m. een mestkwotum zullen toewijzen. We hebben daar o.a. in de ruilverkaveling echter zeer slechte ervaringen mee opgedaan. De Landmaatschappij is in handen van één welbepaalde strekking, zodat uiteindelijk steeds dezelfden aan het langste eind zullen trekken en anderen gewoon uit de boot vallen. Bij een nieuwe vergunningsaanvraag moet de boer een kontrakt kunnen voorleggen waarbij hij minimaal 5 jaar over gronden beschikt waarop hij de mestproduktie kwijt kan. Het staat de Landmaatschappij vrij om binnen de kortste keren te


PERS eisen dat dit opgetrokken wordt tot 20 jaar... Daarbij vergeet men dat zo'n 70 07ó van de gronden in Vlaanderen pachtgronden zijn en dat het verwerven van eigendom financieel niet haalbaar is.' 'Wat de mestnormen betreft, wensen we ons te houden aan de koncensus die bereikt was binnen de stuurgroep in het raam van het overleg over de mestbank. Daar was overeengekomen om 300 eenheden stikstof en 150 eenheden fosfor per hektare als norm te stellen. Nu is er in het MAP plots sprake van 170kg dierlijke mest en de rest kunstmest, tegen 2001. Dit bevoordeelt enkel de fabrikanten van scheikundige mest, en dat nemen wij niet. Overigens stelt men steeds weer eenzijdig dat er in sommige gebieden een dramatische overbemesting bestaat. Maar is dat altijd wel zo? Neem nu het Hoogstraatse, wij vormen één van die zwarte gebieden op de kaarten. Ik beweer niet dat er geen enkel probleem zou zijn, maar wel dat men in die cijfers bijvoorbeeld geen rekening houdt met het substantiële gedeelte aan droge mest die niet ter plaatse blijft. De meeste kippenmest wordt gedroogd en uitgevoerd. Maar toch wordt die produktie onverminderd in de fosfaat- en stikstofkaarten opgenomen.' 'Op termijn dreigende problemen met de invoering van de Groene Hoofdstruktuur niet te verminderen, integendeel. Wanneer de bemestingsnormen voor sommige gebieden teruggedrongen worden, neemt automatisch de druk op de resterende gronden toe. Maar daar moeten niet alleen de landbouw, ook de industrie, toerisme en andere golfterreinen terecht. Het landbouwarsenaal wordt dus steeds kleiner en kleiner! Uiteindelijk verwacht ik dat indien het MAP onverkort wordt ingevoerd, de veestapel in Hoogstraten tot 40% moet ingekrompen worden. Dat zou rampzalig zijn voor nogal wat bedrijven. Dit kan dus niet, en er zullen zeker nog akties van onzentwege volgen.' 'Het komt er op neer dat de boer moet opdraaien voor het beleid dat de overheid zelf sinds jaar en dag gevoerd heeft. Men heeft altijd de groei naar grotere en grotere bedrijven gestimuleerd, men heeft grondloze bedrijven helpen kreëren. Nu kan dat plots allemaal niet meer van vandaag op morgen. Welke gevolgen dat zal hebben op de tewerkstelling, weet men niet. Men wacht de resultaten van een socio-ekonomische studie eind oktober zelfs niet af om de dingen door te drukken. Men houdt met sommige dingen gewoon geen rekening. Zo stellen wij vergeefs dat de landbouw veel afvalstoffen uit de menselijke voedingsnijverheid recycleert en omzet in voeding als melk en vlees of grondstof als mest. Voor dat aspekt heeft men in Brussel geen oren! Evenmin voor de kost van het milieubeheer zoals het steeds is gevoerd door de kleinere bedrijven. Want geloof me, als het gedaan is met de kleine boer, dan is het ook gedaan met ons milieu hoor!' 'Men moet dringend de gevoerde politiek ombuigen, vooraleer het te laat is. Op school vroeger hadden ze het altijd over de arme zandgronden van de achtergestelde Kempen... Ik ben wel eens bang dat die tijd gaat terugkomen. Is het niet door de intensieve land- en tuinbouw dat deze streek een groot deel van zijn welvaart heeft kunnen realizeren? Wil men dat niet veilig stellen? Op termijn is het huidige beleid niet houdbaar - wie kan er nog een overname van 30 tot 35 miljoen frank voor een landbouwbedrijf betalen? wie kan er nog 3500 fr per m2 betalen voor een serre van 10000 m2? Voor de boeren is het vijf voor twaalf hoor, en dat is niks teveel gezegd!'U

Veussels Volksblad 'DE BRUG' viert verschijning van het 100e nummer Begin september verscheen het 100-ste nummer van het Rij kevorselse twecinaandeijkse Volksblad 'De Brug'. Dit ging niet zomaar onopgemerkt voorbij: zo werd er op 16 september een feestreceptie gehouden in het redactielokaal 'Café Egalitee' alwaar het 100e nummer, begeleid door champagne en bier, werd getoond aan de wereld. Daarenboven zal er in het kader van de feestelijkheden rond het 100e nummer op 18 oktober een 'Rolling Stones' avond georganiseerd worden in het Rijkevorselse Parochiecentrum (m.m.v. Desperated Company).

Voor diegenen die 'De Brug' niet kennen: een kort historisch overzicht en volledig gratis: een soort evaluatie!

Enkele redactieleden en 'wijk,neesters' van V. Z. W. De Brug, tijdens een 'werkvergadering 'in café 'De Egalitee' te Rijkevorsel. 'De Brug' (Veussels Volksblad) wordt uitgegeven door de vereniging 'De Brug V.Z.W.' die opgericht werd in 1976. De stichters van deze vereniging vonden het immers jammer dat het vroegere tijdschrift 'De Brug', tijdens de jaren 1952-1972 uitgegeven door de Rijkevorselse Milac, niet langer bestond. Daarom wilden zij opnieuw aanknopen bij deze traditie door hun nieuw blaadje ook 'De Brug' te noemen. De filosofie van 'De Brug V.Z.W.' zou men als 'volks' kunnen omschrijven, d.w.z. tegen het platvloerse aan en met een licht anarchistische inslag die echter in wezen steeds onschuldig blijft. 'De Brug' ruimt veel plaats in voor het verenigingsnieuws en de in 'volksblaadjes' zo populaire dagklapper, die zijn oorsprong vindt in de vroegere Milacgeest van het 'op de hoogte houden van onze jongens bij den troep van het reilen en zeilen in de thuishaven'. (zie: De Gelmelwacht). Voorts blijft de gemeentepolitiek natuurlijk niet onbesproken, wat het verwijt oplevert dat men 'spreekbuis' is van de oppositie volgens de gekende formule: Spreekbuis van de oppositie = iedereen die het op schandelijke wijze oneens is met de visie van de zetelende meerderheid.

Er zijn nogal wat mensen betrokken bij de werking van 'De Brug V.Z.W.'. Het blad wordt door de leden zelf bedeeld door een groep van vierentwintig anonieme 'wijkmeesters' die ieder een geografisch deeltje van Vorsel voor hun rekening nemen en die ook ieder jaar het abonnementsgeld innen - en men kan zich als neutrale waarnemer dan ook nauwelijks van de indruk ontdoen dat het aspect 'we zijn eens nen avond van huis' bij de medewerkers even zwaar doorweegt als het socio-kulturele aspect dat evenwel (niet zonder ironie) hoog in het vaandel geschreven staat. De 'Brug VZW' moet immers breder gezien worden: zo nemen zij als ploeg met succes deel aan de 'Rijkevorsel Kwis' en organiseren zij, zoals het een vereniging betaamt, elk jaar een 'teerfeest'. In die zin moeten wij dan ook begrijpen dat het redactie- en vergaderlokaal van deze vereniging, de gekende drankgelegenheid 'Den Egalitee', is. Wij wensen onze Rijkevorselse collega's nog eens minstens 100 nummers erbij!! Als ze nu eindelijk eens de handen uit de mouwen gaan steken en maandelijks gaan verschijnen zoals het eigenlijk hoort, i.p.v. tweemaandelijks hoeft dat ook weer niet zo lang te duren. (grapje, Marc)U 19


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

weer _j

I)ans je de hele nacht met mij?

Willy wilt een lief! Wakkere Willy zat in de put. Hij was teruggekeerd uit Kreta en had de Hoogstraatse Maand gelezen waarin zijn baas hem ontsloeg. Dat was hard aangekomen. Hij had altijd gedacht dat z'n baas zo'n typisch jaren-zestig-produkt was en dus te soft voor de jaren negentig. Daarin had hij zich blijkbaar vergist. Hij wist best dat hij drie maanden lang z'n schrijfbelofte niet gehouden had en dat zoiets op de zenuwen werkte van z'n baas. Maar aan een publieke veroordeling en ontslag had hij niet gedacht. De mensen die wisten dat hij Wakkere Willy van de Hoogstraatse Maand was, hadden spottend gereageerd: 'Zo Willy, hebben ze u al buitengeshot?' En zijn ouders waren beschaamd. Eerst was er de trots van het schrijversschap geweest en nu was er de schande van het ontslag. Hij had serieus naar z'n voeten gehad. En het ergste was dat hij vond dat hij zich dat niet mocht aantrekken, maar het toch deed. Als achttienjarige jonge hond mocht zoiets hem niet raken. Maar dat deed het wel. Er knaagde iets in z'n binnenste en dat maakte hem kwaad. Gelukkig stond Meerkermis voor de deur. Die kwam net op tijd, het was de ideale uitlaatklep voor zijn huidige frustraties. Hij zou er eens ne goeie patat opgooien en dan zou hij zich wel beter voelen. Ze moesten niet denken dat hij zou laten zien dat zijn ontslag hem pijn deed. Trouwens, er was nog een andere reden waarom hij z'n zinnen op Meerkermis had gezet. Hij wou een lief hebben. Zijn ouders zaagden de laatste tijd teveel van: 'Willy, zoekt eens een lief, ge zijt al achttien jaar, 't wordt tijd, ge zijt toch gene verkeerde zeker, enz...' Daar kreeg hij het van hè, van zo'n uitleg. Daar werd ie horendol van. Maar ze hadden wel gelijk natuurlijk. Hij had nog geen lief. 't Was hem nog niet gelukt. Geprobeerd wel, maar zonder succes. Ook op Kreta, maar het was bij wat gerotzooi gebleven. Maar goed, op de kermis zou hij zijn slag slaan. De vrouwkes waren dan wat gemakkelijker, daar moest hij van profiteren. En hij had al iemand op 't oog. Het was een heel knap meisje, ongeveer van zijn leeftijd, dacht ie. Hij kende ze niet, maar 't was er één van Meer en hij dacht dat ze Ilse heette of zoiets. Hij had ze al een paar keer in de Mussenakker en 't Fortuin gezien en 't zag er een vlotte uit. Alleen, hij durfde er niet naartoe gaan of er iets tegen zeggen. Daarbij, ze was nooit alleen, d'r hing altijd een hoop volk

De opendeurdagen in dansschool Revers waren een wekenlang succes. Wie hij een dansschool denkt aan stijldansen of zoiets, kent er niet veel van. Uiteraard komen die stijldansen uitvoerig aan bod, maar de brug naar de jeugd is er ook. Dal bewees het beat ballet op zondag 29 augustus, toen drie jongedames heel de dansvloer voor zich opeisten en een spetterend optreden weggaven. rond en ze had precies veel succes, ook bij mannen die veel ouder waren dan zij. Hij had zelfs zijne baas een paar keer bij haar zien staan. Dat vond hij echt walgelijk. Ne vent van veertig jaar bij een meisje van pakweg achttien. Toen hij dat gezien had, stond zijn besluit rotsvast. Hij zou en moest haar hebben en hij zou zijne 'move' tijdens de kermis plaatsen. Nu was het zover en hij was er klaar voor. Hij dook de kermis in. In het buitengaan scheurde hij de Gulden Gids uit de Hoogstraatse Maand, frommelde het papiertje in z'n portefeuille en trok de deur achter zich dicht. Willy was on the road. De jacht was geopend. Doet u dat echter niet lezers, ik bedoel: de Gulden Gids eruit 'scheuren'. Knippen mag, zodat u heel de kermis door uw weg kunt vinden. U vraagt zich misschien af hoe ik dat van de Willy allemaal weet, maar dal mag ik u niet verklappen. Elke journalist heeft zijn geheime bronnen en informanten en die zijn heilig voor hem. Maar ik zal u dit zeggen en dat moet volstaan: ik heb alles uit eerste en onverdachte bron. I

Uitbreiding transportzone Op 8 september nam de Vlaamse Regering de beslissing tot uitbreiding van de transportzone te Meer met 40 hectare. Hierdoor werd het licht op groen gezet voor de uitvoering van infrastruktuurwerken, die de uitbreiding op het terrein van de transportzone met 40 hectare, mogelijk maken. Dit betekent voor de komende jaren mogelijk enkele honderden bij komende arbeidsplaatsen voor de regio Hoogstraten. Ook voor de ganse Kempen zou dit mogelijk een goede zaak zijn omdat de uitbreiding van de transportzone met sterke toekomstmogelijkheden in de huidige ekonomische omstandigheden één van de belangrijkste troeven is waarover de Kempen thans beschikt.

RUIMTE IN JE BANKZAKEN &iii•iiuii•iii

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN - BELEGGEN - LEVENSVERZEKERINGEN - KREDIETEN CERA MEER 20

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 31 5.77.81


MEER

Geen kermis zonder Brass- en Drumband

'L-EDBEZOE

Naar goede gewoonte zet de Brass- en Drumband de kermis in met de fakkeltocht op zaterdag 2 oktober. Men vertrekt aan de zaal voor Kunst en Volk om 19.00 uur richting Dorp, waar verschillende café's worden bezocht. Met de nakermis stappen ze opnieuw door 't Dorp, deze keer overdag om de laatste kermisdag in te spelen. De muzikanten houden wellicht krachten genoeg over aan de kermis om de jaarlijkse playin van zaterdag 23 oktober tot een goed einde te brengen. Deze play-in (studiedag) gaat dit jaar door in Loenhout, waar de leden van zes muziekverenigingen heel de dag muziekwerken instuderen, om die's avonds te kunnen uitvoeren tijdens een groot slotconcert. Vooraf concerteren de deelnemende maatschappijen van de Verbroedering. Op 't einde van de maand luistert de Brassband traditiegetrouw de toneelavonden van 't Heidebloempje op, maar daarover verneemt u de volgencle keer meer.

Wand- en vloertegels Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

ZIE HEUWE VOONZAAL ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER UIT ITALIË, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

Beekonderzoek

CD

Om verandering in haar traditionele zomerbeekonderzoeken te brengen, koos de Wielewaal dit jaar niet voor het vrij zuivere Merkske, maar voor de Raamloop. Op twee plaatsen werd dit beekje, dat vertrekt van het Hemelrijk (Hoogstraten) en naar Meer stroomt, onderzocht en daarna nog eens op zijn mondingsplaats, nI. de Mark. Ter hoogte van De Ramen (Minderhout) werd teleurstellend in het water geschept. Het vangen van driedoornige stekelbaarsjes wekte in het beginnig enthousiasme. Maar toen verteld werd dat dit één van de meest resistente vissoorten was, verdwenen dejubelkreten. Op het rapport van de Raamloop moest een onvoldoende gegeven worden, til. 4/10 ofwel zwaar verontreinigd (volgens Biotische index). De netten werden gespoeld en de tocht liep verder stroomafwaarts. Ter hoogte van de kerk van Meer werd afgestapt. Hier heet de Raamloop plots de Beek. De Beek leek op het eerste zicht een stuk aardiger door de aanwezigheid van veel

/

I'a Is I'r

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur zondag 10 tot 17 uur

_______

t!i 314706 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

drijvende waterplanten, zoals fonteinkruid. De zuiverende invloed van deze waterplanten gaf een verbetering, nI. 5110. Dit is echter nog ver van biologisch in orde en nog steeds een kritieke toestand. Uiteindelijk werd de fiets opgesprongen richting Mark. Het resultaat was te verwachten: zware verontreiniging, een 4/10. Toch werd er nog een stekelbaarsje in het

monster aangetroffen, zij het een zeer schraal exemplaar. De conclusie is duidelijk: onze waterlopen zijn nog steeds zwaar verontreinigd. Grote boosdoener blijft de overbemesting. Misschien is het een goed idee om naast onze waterlopen ook zwarte vlaggen te plaatsen. El

Gulden Gids voor Meerkermis KERMIS93

ZA2/10

Z03/l0

MA4/10

Dl5/lO

ZA9/10

ZOlO/lO

DE EIKEN (De Gruyter)

Cliff Rilly

Café

Café

Silver Stars

Café

14.00 uur: Vogelpik Reach

FORTUIN (Herrijgers)

Café: DJ Martin Zaal: DJ Patrik

Café: DJ Martin Zaal: DJ Patrik

15.30 uur: Vogelpik Flinstones (café)

Flinstones (café)

Café: Di Martin Zaal: DJ Patrik

Café: Di Martin Zaal: DJ Patrik

HOEKSKE (Michielsen)

Café + Tent: Travel Sound

Café + Tent: 14.00 uur: Simu-worstelen Travel Sound

13.30 uur: Vogelpik Get Layed (café)

Café + Tent: Desperate Company

Café + Tent: Travel Sound

Café + Tent: Def Dames Dope

MUSSENAKKER (VZW)

The Real Gents (rock 'n roll)

Café

Café

Café

Boggy Creek (rockabilly)

Café

STAMINEEKE (Faes)

Stiletto

Travel Sound (DJ Jac)

Golden Oldie Party met Travel Sound (DI Jac en Di Venus)

15.30 uur: Vogelpik 21.00 uur: The Gonnabee'z Special guest: Walter Grootaers

Dirty Fingers

15.00 uur: Bierfietswedstrijd Travel Sound (DJ Jac)

VICTORIA (Van Aperen)

The New Switch

De Zonnekloppers

Café + 19.30 uur: jokprijskamp

13.30 uur: Vogelpik The New Switch

De Pollekes

Café+ 19.30 uur: rikprijskamp 21


MEER

Lekker! Tweewieler Racing Center

D,VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

Veel volk op de barbecue van KFCMe'i up Zuk1ag 21 auguuu. l)anIsij de Imidens Pui er en Paul kwam iedereen aan zijn gerief. Maar ook zij konden niet verhinderen dat dezelfde persoon die de laatste tijd vaker centraal op onze foto s verschijnt, opnieuw zijn kunstje afleverde. Wat denkt die man eigenlijk wel? Dat hij de burgemeester is?

Van pony's en paarden

TEL.: 03/315.91.77

03-314.55.04

de maond Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek... lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad.

Zowel het ponytornooi op zondag 29 augustus als het ruitertornooi op zondag 5september was voor onze St. -Joris vrienden een succes over de hele lijn. Veel volk, veel ambiance, veel spanning en veel goede punten, want er werd tegelijkertijd actie gevoerd ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Met recht en rede kijkt deponyclub daarom trots in de lens van onze alomtegen woordige fotograaf Moreel.

Allemaal beestjes... pardon... volleyballers

Iki juwlijA si l\ U 13 i 01/1 1 /)U/i0/1100/ 0/) 0/1(1w' 2) IIIILUSIIIS 1usd 01)11

11111 11/11 (LIII 01

/iiiir n in DL op/on1si ((1/S jy 001 /111 II LII

1//S

ouI 1/11/ oud

een mooi balletje gesinashz en dal gaf de volgende eindstand: 1. AdFundum (Olen), 2. KWB Wiekevorst 1, 3. R. V. C. Rijsbergen, 4. KWB Overbroek, 5. Flying Teddy's, 6. K WBMeer, 7. KWB St-Jozef Olen, 8. Fam. Romboutsil, 9. Familie Oomen, 10. Cahier, 11. Drie Zwaantjes, 12. Fam. Romboutsi, 13. Smash, 14. Chiro Meisjes Meer, 15. KWB Wiekevorst 11, 16. Poepie Boys 22


MEER

\S(Z

opslf

Nieuws van de dorpsraad Op dinsdag 14september kwam de dorpsraad bijeen om de stand van zaken i.v.m. de prioriteitenlijst te bespreken. Ik geeft u het belangrijkste nieuws in enkele korte stukjes. De volgende zitting van de dorpsraad is openbaar en gaat door op dinsdag 11 januari 1994 om 20.00 uur in 't Boerenzaaltje. U bent daar dus nu al op uitgenodigd. Het schepencollege zat die avond aanwezig zijn en verantwoording afleggen over wat wel en wat niet gerealiseerd werd in het afgelopen jaar.

Gevraagd: een zaal Omdat het stadsbestuur geen intiatief neemt voor een fatsoenlijke gemeenschapszaal in Meer, vroeg de dorpsraad aan de pastoor of het mogelijk was de parochiezaal te restaureren en aan te passen aan de huidige behoeften. De pastoor reageerde positief, maar ook van het bisdom en de dek enij is de toestemming nodig. De pastoor heeft die gevraagd, maar er is nog geen reactie gekomen. Pas als die er is, kan er verder gepraat worden.

Verkeer(d) De voetpaden in Meerdorp liggen er lamentabel bij. Het stadsbestuur is van plan ze te herleggen, maar moet wachten, want Iveka gaat tijdens de winter eerst een 'dikke' kabel in de grond stoppen. Dat belooft. Het Lak zal volgend jaar tot aan de school aangepakt worden. Er komen parkeerstroken, aanplantingen en bloembakken met de bedoeling de jeugd een veiliger weg naar school te bieden. Hopelijk denkt men eerst eens goed na, want de herinrichting van de Gestelsestraat tot aan de Donkakker stemt niemand tevreden. Het is er nu onveiliger dan vroeger, zeker voor de fietsers, en dat kan toch niet de bedoeling geweest zijn. Een andere miskleun is ongetwijfeld de bi-flash voor de school. Wat staan die dingen daar eigenlijk te doen? Ze werken niet, dus wat is de zin ervan? Trouwens, ze staan er voor niks, want niemand steekt daar de straat over. Heel de schoolbevolking verlaat langs het Bijltje de school. Welke meesterbrein zou hier achter schuilen? Voor de Terbeeksestraat over de brug lijkt nu de twintigste eeuw aan te breken. Rond dejaarwisseling zouden de kasseien van deze heirbaan her legd worden en er zou een fietspad voorzien zijn. Eindelijk.

E-19 put beschermd Het reglement dat het beheer van de E-l9 put moet regelen, is goedgekeurd door de politie en ligt nu bij de sportraad, die er blijkbaar ook z'n zeg over moet hebben. Daarna wordt het ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Volgende zaken zouden toegelaten worden: wandelen, surfen, vissen, natuurobser vatie en watergewenning voor paarden in beperkte mate Hoe dat moet gerijmd worden

met het bericht dat de E.19 put natuurgebied i.p.v. recreatiegebied zou worden ter compensatie van de uitbreiding van de transportzone, is mij niet duidelijk. Maar ja, we zullen wel zien.

Oude speelplaats en luifel gered De restauratie van de oude speelplaats en luifel zou voor het najaar gepland zijn: deels in eigen beheer, deels door aanbesteding. De twee overblijvende 'palen' van de 'gesnoeide' bomen zijn inmiddels geveld, zodat de duiven in de buurt nu beter kunnen vallen. Want dat was, volgens iemand op de dorpsraad, de enige reden waarom ze moesten 'gesnoeid' worden.

11.11.11.-actie Nu Meer een dorpsraad rijk is, zal deze voortaan -in navolging van de andere deelgemeentende 11/11 / 11-actie organiseren. De Meerse verenigingen zullen gecontacteerd worden om een helpende hand toe te steken, d.w.z. om de enveloppen op zaterdag 6 november op te halen. Moet kunnen.•

10 Jaar Continu! 0p zondag 10 oktober viert Radio CONTINU (FM 103) haar 10-jarig bestaan. Van 1 OuOO tot 22u00 zijn er verschillende speciale programma's waarin telkens een ander grensaspect centraal staat. Hieraan nemen talrijke min of meer prominente personen uit de Noorderkempen en West Brabant deel zoals: Burgemeester Van Aperen van Hoogstraten, Burgemeester van der Velden van Nieuw Ginneken, hoofdredacteur Schellekens van De Hoogstraatse Maand, Hoofdredacteur Coumans van dagblad de Stem, Schepen van Ammel van Hoogstraten, Directeur Horsten van de Streek VVV West Brahant, e.v.a. De luisteraars kunni ook nog aan het jubileum van Radio CONTINU deelnemen door op zondag 10 oktober hun felicitaties over te brengen en deel te nemen aan een kwis met verschillende waardevolle prijzen.

Een ontdekkingstocht 1 .

bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen "nieuwe stijl"en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

S1ui&

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014-699002 ook op zondag open

(?).

23


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Anja Bastiaansen exposeert in Meerle

Turnen op en met 't Zolderke

Stratenloop Ruime belangstelling voor de eerste Meerlese Stratenloop op zondag 5 september, ingericht

Op 19 september werd in de kunst- en antiekhoeve 'Klein Eyssel' de tentoonstelling geopend van schilderijen en ceramiek van Anja Bastiaansen. Deze Nederlandse kwam in 1987 naar België (Minderhout) en sinds 1992 woont en werkt ze in Meersel-Dreef. Ze studeerde aan de Akademie voor Beeldende Vorming te Tilburg en exposeerde onder andere in Antwerpen en Breda. De tentoongestelde akwarellen bestaan vooral uit landschappen en taferelen. Sommige figuratief, andere meer abstract, maar nooit zijn ze zuiver realistisch. 'Ik wil niet naschilderen' zegt Anja. 'Aan de realiteit wil ik mijn eigen waarnemingen, gevoelens en dromen toevoegen'. Opvallend zijnde uitgekiende kompositie en het zeer mooie, harmonieuze kleurgebruik. De schilderijen vormen een schitterende kombinatie met de antieke meubelen en gebruiksvoorwerpen die in de hoeve staan uitgestald. De tentoongestelde ceramiek-werken vertrekken vanuit een cylinder- achtige basisvorm. Met behulp van bewerkingen van het klei-oppervlak, andere kleuren klei of stukjes koper werden diverse sculpturen gecreëerd die grondig van elkaar verschillen, maar tezelfdertijd een eenheid vormen. De tentoonstelling werd geopend door joernalist Guy Muësen, in het dagelijks levende partner van Anja. Hij vertelde dat deze expositie een overzicht biedt van een bepaalde periode in de schildersloopbaan van de kunstenaar. Een periode die een aantal mooie werken heeft opgeleverd, maar die nu afgelopen is. Een kunstenaar blijft immers niet stilstaan, maar ontwikkelt zich verder. Momenteel maakt Anja vooral acryl-werken, waarbij ze een veel grotere plaats inruimt voor dromen en fantasie. De muzikale omlijsting was in handen van het trio 'Koen and the AH Art Muses'. Met hun inventieve, vaak humoristische improvisaties droegen ze sterk bij tot de gezellige sfeer onder het talrijk opgekomen publiek. De expositie blijft lopen tot en met 10 oktober. De kunst- en antiekhoeve 'Klein Eyssel' is gevestigd op Klein Eyssel 25 te Meerle en is open van woensdag tot en met zondag van 10 tot 18 uur. Loop eens binnen, mooie dingen hoef je met altijd ver te gaan zoeken. LI

door Chiro en K.W.B. Niet alleen veel toeschouwers, ook ecn ruim dcclncrncrsvcld, van alle leeftijden en van overal in de omtrek (ook van over de grens). Voor de jongsten was er een begeleide loop van 1 km. De begeleiders hadden alle moeite om 64 entoesiaste crossers voor te blijven, iets wat hen niet tot het einde lukte. Want meelopen vonden deze gasten belangrijk, winnen wilden ze toch ook wel. Voor de eigenlijke wedstrijd hadden zich 104 dames en heren aan de start gemeld. De 3 km. werd gewonnen door Tom Haest, de 6 km. door Bram Everaerts. Na 9 km. kwam Paul Cleymans als eerste binnen en op de 12km. kaapte Jan Hendrickx zoals verwacht de zege weg. De 12km werden uiteindelijk door 43 deelnemers uitgelopen, de meeste van hen gelegenheidslopers. Een puike prestatie, ik vind 12km op de fiets immers al een heel eind.LI1

Jan Hendrickx, winnaar van de le Meerlese stralenloop.

Moeilijk in le toinen jeugdige straatlopers. 24

De turnkring 't Zolderke schiet ook weer uit de startblokken. Vanaf 21 september kunnen turnliefhebbers weer aan de slag in tal van disciplines op de turnzolder van de kleuterschool. Indien we op onze gemeentebestuurders mogen betrouwen, wordt dit wel het laatste jaar op de zolder. Als alles volgens plan verloopt, kan de turnkring volgend jaar in een spliksplinternieuwe turnzaal aan de gang. De turners duimen er alvast voor ; een salto zal er heel wat makkelijker gaan, nu is het altijd uitkijken voor de dakspanten. Toch is er op de zolder nog heel wat te doen, oordeelt U zelf Kleuterturnen voor kleuters vanaf4jaar, recreatief turnen voor jongens en meisjes vanaf het 1 leerjaar, keurturnen voor de hevige liefhebbers, met competitie voor de A-selektie. Jazz-ballet voor beginners (lagere school) en gevorderdert (middelbare scholieren). Voor het volledige pro-. gramma en de uurregelingen kan je terecht bij Rina Goetschalckx-Geenen, Mgr. Eestermansstraat 10- tel. 3 15.86.03. Iedereen is welkom, je hoeft er niet voor in Meerle naar school te gaan !U


MEERLE

Het handwerk van de me,siekring is altijd een van degrote trek- Broederlijk naast mekaar op hel missiefeest. De meer traditionele aanpak van de mispleisters op het missiefeest. Vanaf vrijdagavond wordt er aan- siekring, een andere benadering door de We,eldivinkel. Verschillende aanpak, zelfde geschoven voor de mooiste borduur- en handwerken, doel.

Kermis

Weerom geslaagd Naar goede gewoonte was het weer een drukke bedoening op de Meerlese missiefeesten. De weermaker droeg zijn steentje bij, niet echt noodzakelijk voor dit feest, maar toch mooi meegenomen. Een mens komt nu eenmaal makkelijker buiten als de zon schijnt. Een geslaagde onderneming dus weer, wat weerom goed zal aankomen bij de talrijke missionariççn die van de opbrengst mogen profiteren Dat dergelijke steun bij dc missionarisscn uiterst 'vvclkûiii ie,, iiiag blijken uit volgeiid hei ijil van ratel SliuI Hruseiis, ooit opgeiiierkt interimpaslooi iii OIILC pai oeliie, tliaiis hei dci vaii eeii veel grotere parochie in Kinshasa, Zaïre. Hallo allemaal, Hierbij een ash' uit het verre Zaïre, waarin ik mijn bekommernis zou willen uiten om mensen lichamelijk bij te staan in de helse situatie waar in ze nu leven. Helse situatie teweeggebracht door een kliek dikke bonzen. Gedurende mijn 27 jaar in Zaïre moest ik mij weinig of niet bekommeren om de medische en sanitaire situatie van de mensen, in de jonge parochie waar ik nu ben (+ 2 onderparochies en 10 dorpen in een straal van 15 km.), bestaat er op dat gebied echter niets. Onze eerste taak: trachten iets te doen aan medische verzorging, aan de sanitaire omnstandigheden en nu ook nog aan de voedingssituatie. Ik ben dan ook verdeler geworden van de eerst noodzakelijke geneesmiddelen pijnstillers, antimnalaria, parasietenbestrjders, vitamines, enz. Ik mag U dan ook bedanken voor de grote hoeveelheden medicijnen die ik met uw hulp mocht verkrijgen. Ik dank vooral de zusters van het Centre Hospitalier Kikini, P. Jan Van Dooren van Turnhout en natuurlijk vele anderen. Al deze middelen komen uitstekend van pas in ons projekt in Ste. Marthe Nsele. Uw hulp doet hier wonderen. Tegenwoordig verwerk ik de medische verzorging in mijn pastoraal. Zo kregen de parochianen met as.sewoensdag niet alleen een assekruisje, maar tegelijk een portie vitamines. Op het einde van het katechesejaar werd zoals altijd aan de 25 katechisten een feestje aangeboden, dat er zo uitzag. - een etentje (eenvoudig doch voldoende voedsel) door de katechisten zelf betaald

- een drink van mijnent wege voor al het werk dat de jongeren tijdens het jaar verzetten - een placquet multivitamine - een placquet Vermox (uitdnjving van de 'kwade geesten') U merkt het, ik lijk meer op een apotheker dan op een pastoor. Een probleem is ook dat wanneer pakketten met mcdicijmien lii, tûe,&û,nen, ei ieeuS de helft uit de karlorms verdwenen is. Dii gebeurT sysremadsch en is geen amateurs werk. ik heb de indruk dat het zei/s aan de bron gebeurt, zeker door iemand met een grote familie die moet onderhouden worden. Ik deed naspeuringen bij de 'ordre de Malte', die instaat voor de verzending en bij de Procure des missions Kinshasa, maar daar bleek niets loos. Ik zal Maigret moeten inschakelen. Ik vertel U dit maar om te zeggen dat wij in al onze miserie eigenlijk nog gefopt worden ook. Waarde vrienden, mijn vraag is nu of ik in 1993 weer op uw steun zou kunnen rekenen. Op deze nieu we parochie is de nood groot. Momenteel be reid ik een dispensarium voor. De mensen moeten nu tot 25 kin lopen voor een eerste verzor gingspost. Zelf legde ik gedurende één maand elke dag 50km. af om de etterende open wonde te verzorgen van een struise gast die zijn arm verbrandde met heet water uit een autoradiator. Gelukkig beschikte ik over brandwondenzalf en over gaas! Voor de oprichting van het dispensarium knoop ik 'diplomatieke betrekkingen' aan met de zusters van 't Centrum. Ik probeer hen te overhalen om hier een nieu we stichting te beginnen. Dat zou een welkome 'vrouwelijke religieuze aan wezigheid'betekenen en een steun in onze aktie 'developpemnent intégrale' ofte totale ontwikkeling, te beginnen met gezondsheidsop voeding, verzorging en 'service ambulatoire'. Met deze ontwikkeling blijf ik trouw aan mijn leuze, ze hing 40 jaar terug in het Duits in mijn alkoof op het Klein Seminarie in Hoogstraten: 'De mens heeft een ziel, maar vooraleer men over die ziel spreekt, moet men hem een hemd en een dak geven'. Ziedaar mijn roeping. Nu stop ik ermee, anders wordt mijn brief nog een 'conference nationale souveraine'! U zeer dankend,

Pater Staf Brosens. Paroisse Ste.-Marthe Nsele BP 1800 Kinshasa t - Zaïre. El

Kennis. Ze zeggen dat ge er tegenwoordig goed uw geld kwijtkunt. Meestal moet ge toch niet met lege handen naar huis.

1. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten 25


Goud in Meerle Bert Christiaenen en Julia Vermeiren Soms levert een klein,lokaal blad als het onze het bewijs van wat statistieken met omvangrijke berekeningen pogen aan te tonen. Neem bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van de bevolking. Statistieken tonen aan dat deze stelselmatig stijgt. Een zie, het aantal gouden bruiloften waarover we de laatste jaren verslag mochten uitbrengen, neemt inderdaad fors toe. Steeds meer echtparen mogen het geluk beleven samen zo oud te worden dat ze samen goud kunnen vieren. Op 7 september was het ditmaal de beurt aan onze dorpsgenoten Bert en Julia Christaenen. En om zover te geraken, hebben ze niets anders moeten doen dan mekaar al meer dan 50 jaar graag te zien en samen lief en leed delen. Bert komt, zoals heel wat meer inwoners in de streek, van over de grens. Grens die wat verkeren en trouwen betreft nooit een barrière geweest is. Bert zag het levenslicht in 1917 in Ulvenhout, maar kwam al op jonge leeftijd langs deze kant wonen. Zijn vader kwam in de prille jaren 30 met heel zijn gezin midden op de Dreef wonen. Bert was thuis de vijfde van zeven en bleef vanaf de verhuis naar België thuis om vader te helpen op de boerderij. Julia van haar kant is geboren en getogen op de Dreef. Zij was de jongste van vijf, eveneens boerendochter. Vermits op een boerderij steeds werk genoeg was, bleef ook zij na schooltijd thuis werken.

kwam geleidelijk, als vanzelf. Schuchter in het begin, want de 'sociale' en vooral 'religieuze kontrole' op het jonge volk was in die tijd wel iets anders dan nu. Vooral met een klooster vol paters in de buurt werd nauw gelet op het geestelijk welzijn van de jongelingen. Kontrole of niet, tegenhouden was dan toch niet mogelijk en zo stapten Bert en Julia op 7september 1943 samen in het bootje. Of liever in het koetsje van Kopke Jacobs om in de kerk van Meerle te komen trouwen. Beiden van boerenkomaf, zodat er ondanks de oorlog toch een feest afkon, thuis bij Julia, met een kokkin die het huwelijksmaal kwam klaarmaken.

Tot aan zijn pensioen bleven Bert en Julia op de boerderij wonen. Nadat de zaak aan een van de zonen werd overgedaan, trokken ze voor enige tijd naar Jal. Blijkbaar konden ze Schuivenoord toch niet zo goed missen, want zo'n zeven, acht jaar terug bouwden ze daar een nieuw huis, met een grote hof. Een hof waaraan Bert zijn handen vol heeft voor het grotere werk en Julia voor de bloemenpracht. Daarnaast zijn ze ook aktief bij de gepensioneerden, vooral met kaarten en kegelen. Bert zit ook nog in het bestuur van de K.G.B. 23 kleinkinderen zorgen ervoor dat er altijd wel iemand in huis is, zodat er weinig tijd overblijft om alleen te zijn en om te prakkizeren. Maar beiden zijn gezond van lijf en leden, zodat ze dat nog gerust allemaal aankunnen. Ook nog een gouden jubilé, die samen met familie, vrienden kennissen en geburen gevierd werd. Wij doen er graag onze gelukwensen bij. Van harte.

de guld

wortel

een schutterslokaal waar iedereen zich thuis voelt

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkeiorsel Tel. 0313146250

l)e kaktotograat maaki er meer serk van!

Hoe ze mekaar hebben leren kennen? Een vraag waarop geen van beiden een sluitend antwoord kan geven. Zoals we al in zoveel verhalen van gouden paren hebben moeten vaststellen, blijkt dat ze mekaar eigenlijk altijd gekend hebben. Julia was vriendin met de zussen van Bert en kwam daar regelmatig op het erf. Begin van de verkering ? Geen datum op te plakken. Dat 26

Het jonge paar pachtte op Schuivenoord een boerderij, doening die later ook aangekocht werd. Melkkoeien, varkens, graan op de akker, zoals toendertijd geboerd werd. Werk genoeg voor hun beiden en daar kwam ook nog een groot huishouden bij. Het gezin werd gezegend met 9 kinderen, 6 jongens en 3 meisjes, die allemaal op Schuivenoord groot werden en uiteindelijk uitvlogen. Hoewel er vijf niet zo heel ver vlogen, die bleven in Meerle wonen.

Een onvergetelijke gebeurtenis: tiu tiouwdaa. Een dag die ii nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie bbs maken. Door een professioneel Iobograa f.


—k

ij©r:IftcÜ

Al het nieuws over WORtEL is welkom bij BERNARD SLEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Wekelijks telling snelheidsovertreders - 3e keer goede keer Nadat we sinds juni elke maand de grote gele borden met 'DEZE WEEK WERDEN ... SNELHEIDSOVERTREDINGEN VASTGESTELD', aan de kaak gesteld hebben omdat al wekenlang dezelfde getallen bleven prijken, het ene bord met andere getallen pronkte dan het andere, en tenslotte er enkele weken GEEN getal meer te zien was, waaruit men niet kon besluiten dat iedereen zich braaf aan de regels hield. Is het nu EINDELIJK in orde: de dag dat het laatste nummer van dit blad verscheen stond er op beide borden het getal van 152 overtreders, en een goede week later was het al vervangen door 82. Ge ziet: de borden doen nu bijna wonderen, want op 'n week tijd werd het aantal al bijna gehalveerd! We hopen dat de wekelijkse vervangbeurt nu strikter opgevolgd wordt en dat het wonder (?) van de wekelijkse halvering zich voortzet. Dan hebben we binnenkort niks dan brave burgers. Maar Churchill zei al: 'Hope for the best and expect the worst', d.w.z. het beste verhopen, maar rekening houden met het ergste. We zullen zien, zei de blinde.

Wortelfeesten Vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus hadden we voor de 6e keer onze jaarlijkse Wortelfeesten onder de Boomkes. Een 15-tal Wortelseverenigingen hadden voor die gelegenheid met enkele bestuursleden de handen ineen geslagen om alles in 't vat te gieten. Het begon met de jogging. Eerst voor de kinderen: 65 inschrijvers, waarvan Joep van Gils uit Wuustwezel eerste werd. Dan kwamen er 150 volwassenen: die konden kiezen tussen de omloop van 3,1 km éénmaal, of tweemaal, of driemaal of vijfmaal te lopen. Voor de eerste afstand kozen 35 man, waarvan Benny Aerts uit Minderhout eerste was (10'14"); voor de tweede afstand waren er 27 deelnemers, waarvan Roger Blockx uit Rijkevorsel won (21'36"). Het parcours werd driemaal gelopen door 33 deelnemers, waarvan Theo Van Aert uit Westmalle eerst was (31'53"); en tenslotte de 'professionelen' die 5 ronden liepen; van de 52 geharden werd Guy Hendrickx uit Meerle eerste (50'29"). Wie de snelheden per uur van die mannen wil omrekenen zal vinden dat de mannen van 1 ronde en van 5 ronden de grootste snelheden haalden (18,2 en 18,4 km/u, terwijl de joggers van de 2 en 3 ronden slechts 17,2 en 17,5 km/u liepen! Verder was er de avondmarkt, die nogal wat volk op de been bracht en veel volk bleef nog lang plakken in 't Slot en de tent onder de Boomkes, om iets UIT het vat te laten gieten. Zaterdagsnamiddags was er de Antiek- ruil- en

curiosamarkt, de volksspelen voor kinderen wandel- en fietstochten, het optreden van de Wortelse Brassband. Veel publiek was er ook voor de demonstratie van politiehonden van de rijkswacht: de moeite waard om te zien hoede honden wisten te handelen tijdens een in scene gezette bankoverval, een ontvoering, een hooligan die 'n auto wilde vernielen, een psychopaat die granaten gooide en een natuurvernieler. Nee, ge zorgt maar best dat die honden u niet te pakken krijgen! De avond werd verder afgesloten met 'n bingoavond en een bier-proef-wedstrijd, waarbij Stefaan Sijsmans voor de tweede keer bierkoning werd: het ging niet om wie het meeste bier weg kon krijgen maar wie het best kon proeven, wie dus tot de jaren des onderscheids gekomen was om te kunnen 'smaken'; en ook dat is 'n kwestie van oefening, denk ik. Hoeveel de Wortelfeesten hebben opgebracht voor 'het goede doel' is nog niet bekend. Wie denkt een 'Goed Doel' te kennen tegen volgend jaar, mag alvast een voorstel doen. Ei

75 Jaar voetbal in Wortel 50 jaar V.N.A. Dit is de titel van een nieuw boek, geschreven door meester Leo Vanhaute en zoon Ene. Eerstgenoemde is al 33 jaar secretaris van V.N.A. en doet al even lang het administratief werk achter de schermen en is beter dan wie ook de aangewezen man om de geschiedenis van de Wortel-

se voetbal te kennen en erover te schrijven. Het boek is pas verschenen; het is een prachtboek, 30 x 20cm groot, 115 blz. Het zal ongetwijfeld ieder interesseren die ooit iets met de Wortelse voetbal te maken heeft of gehad heeft. Er staan tientallen foto's in, vanaf de pionierstijd onder de eerste oorlog, toen de club nog Wortelina heette, tot 1993. Met alle eindklassementen van de laaste 48 jaar, sinds het eind van de laatste oorlog. Alle ups en downs zijn erin af te lezen. De bekroning van 50 jaar VNA is, dat ze per schrijven van 26 maart 1993 vanuit het paleis te Brussel gemachtigd zijnde titel van 'Koninklijke Maatschappij' te voeren. Dat document is er ook te zien. De moeite waard.ri

Afscheidsgroet

Er viel een stilte in het voetbalmilieu. Er viel een doodse stilte in het Wortels voetbalmilieu. Immers, het Wortels voetbal verliest weerom een speler van formaat. In minder dan twee jaar tijd wordt VNA tweemaal gekonfronteerd met de dood. Na Marc Snoeys nu Chris Rosiers, het is zwaar om dragen. Op 20-jarige leeftijd kwam Chris via Zwarte Leeuw naar onze club. Bij die transfert zei men en ik citeer letterlijk: 'daar gaat ge nog veel plezier aan beleven'. Plezier hebben wij er aan beleefd, maar veel te kort. Op 22-jarige leeftijd begint voor een voetballer pas de doorbraak tot het grote werk, en nu ons bestuur de kaart van de verjonging had getrokken zou Chris ons nog veel aangename momenten hebben kunnen bezorgen. Het heeft niet mogen zijn en hoe hard het ook klinkt, we zullen het moeten aanvaarden. Chris, bij deze brengen wij onze laatste groet, maar dat houdt geenszins in dat wij U zullen vergeten. Vaarwel!

(Voorgelezen tijdens degebedswake op3 september).

27


WORTEL

Oud nieuwsWanneer hersteld? Ruim één jaar geleden, op 15 augustus 1992, werd de hoek van het pand vlak naast het monument van Wortel gera,nd door een aanhanger die van zijn trekker losgeraakt was. De aanhanger volgde zijn trekker niet toen die de bocht naar links nam, reed rechtdoor over het fiets- en voetpad en bonkte met een forse klap tegen de hoek met het gevolg dat Uop de foto kunt zien. ln,'niddels zijn er, wanneer Udit leest, minstens 410 dagen verstreken en staat de hoek er nog steeds even verminkt bij. Hij ontsiert ons straatbeeld tergedeen menig inwoner of voorbijganger of-rijder vraagt zich wel eens af: Hoelang nog? Dat de eigenaar van de woning het binnen de maand na het ongeluk nog niet hersteld had, zal niemand hem euvel duiden: de verzekeringen moeten eerst hun flat geven. Maar moet dat meer dan een jaar duren? Of vindt de eigenaar dat hij niet genoeg krijgt? Of moet het zo ten eeuwige dage blijven staan als een waarschuwing voor te dwaas rijdende automobilisten? Een soort profetisch getuigenis, zo van. 'Gij allen die hier voorbijgaat, aanschouwt mij en ziet of er een smart is, gelijk aan mijne smart. 'El

Zoals overal elders in geheel ons land gingen ook hier op woensdag 1 september de schooldeuren weer open na 2 maanden niks-doen, tot vreugde van de meeste ouders en tot vreugde of verdriet van de leerlingen. In de kleuterafdelingen zitten er dit jaar 71 kinderen (tegenover 65 vorig schooljaar); die zijn goed voor 4 klassen, waarvan één onvolledig. In de basisschool, van het eerste tot het zesde, werden 144 leerlingen geteld (tegen 160 vorig jaar); die vullen samen 7 klassen (er zijn twee derde leerjaren). In totaal zijn er dus 215 kinderen, een tiental minder dan vorig jaar, en één leerkracht minder. Verder zijn er nog 12 uren over voor een ambulante leerkracht, 12uur voor de taakleraar en 9uur voor lichamelijke opvoeding (al deze uren per week). We hopen dat al die 215 leerlingen weer 'n jaartje vooruitgang maken in wijsheid en verstand. Lii

Zondag 19 september organiseerde 't Slot een sponsortocht van 6 km doorheen Wortel. Na een oproep aan alle Wortelse sportievelingen kwamen ruim 120 mensen opdagen, groot en klein, tot kinderen in buggy's toe. Het weer was dan ook prachtig, zeker als we dat niet meer gewoon zijn. Ze vertrokken in groep om 2uur en kwamen terug om half vier. Daarna kregen alle kinderen een appel, voor dit goede doel geschonken door een fruitbedrijf en nog een consumptie vanwege 't Slot. De totale opbrengst werd snel geteld en kan nog juist hier vermeld worden: maar liefst 56.656 fr. voor 'Kom op tegen Kanker'. Vermelden we hier ook nog bij dat de KLJ met een kaartenverkoop voor ditzelfde doek eerder ook al 40.000 fr. bijeengehaald had. Dat is samen al 'n eind over de 100.000 fr. Beste mensen van Wortel, bedankt voor uw steun! El

Tijdens het Allerheiigeriweekend is er in het Slot een tentoonstelling te zien van schilderwerken van Marie-Louise Devos. Marie-Louise Devos werd geboren te Antwerpen op 3november 1945, maar woont sinds jaren in de Hemelstraat 11 te Minderhout, samen met haar man Jaak Janssen en hun 2 kinderen. Gedurende løjaar was zij in Minderhout kleuterleidster. Marie-Louise schildert bloemen, stillevens en landschappen. Zowel met olieverfschilderijen

Is er in Wortel iemand die André of Pa Maene niet kent? Dan mag hij zijn vinger opsteken. Hij is hier wel niet geboren, maar woont aljtidâren hier, recht tegenover het monument. Hij is zelf bijna een monument, want hij is al 20 jaar voorzitter van onze meest luidruchtige vereniging, al. onze fanfare of Koninklijke Brassband Sint Jan. Welnu, hij werd op woensdag 8 september 85 jaar. Na zijn 'op-rust-stelling' is hij dus al 20 jaar actief: waar onze fanfare optreedt, is hij erbij. Daarom ging de fanfare hem op die woensdagavond om 7 uur een verrassing bezorgen in de vorm van een serenade voor zijn deur. Daarna gingen ze allen samen in de zaal een pintje pakken op zijn gezondheid. André, DHM wenst U ook nog vele jaren in goed gezondheid! El

28

Lezers schrijven 00

We maken ons zorgen om de toekomst van Wortel Wortel is een landelijke woongemeenschap in combinatie met diverse landen tuinbouwbedrijven gelegen aan het natuurpracht van Wortel kolonie. Een leefgemeenschap brengt voor- en nadelen met zich mee. Nadelen zoals o.a. geluidshinder, verkeersproblemen, inplantingspolitiek, e.d. meer. Een welbepaald Wortels loonbedrijf, dat zich in het verleden vooral toespitste op het verlenen van een service t.o.v. de landen tuinbouwbedrijven, alsook particuliere en gemeenschappelijk service ver leende, wenst als uitbreiding voor het bedrijf een containerdienst voor huishoudelijk afval op te richten. Dergelijke activiteiten horen niet thuis in een landbouwgebied!!

Kom op tegen Kanker

Marie-Louise Devos în het Slot

André Maene 85

2

Nieuw schooljaar

Verontruste omwonenden van de Beukendreef.

als met aquarellen nam zij deel aan groepstentoonstellingen. Met haar aquarellen werd zij in 1990 geselekteerd voor de nationale tentoonstelling 'Vrouw en Kunst' ingericht door de K.A.V. In 1991 en 1992 behaalde zij een Kunstprijs van de Stad Hoogstraten, eveneens met aquarel. In 1992 won Marie-Louise de eerste prijs aquarel-stilleven en de prijs van het publiek bij de wedstrijd 'Kunstschilder Dci Kempen 1992'. In 1993 werd ze laureaat bij de wedstrijd 'Kunstschilder der Kempen 1993' met haar olieverf schilderijen. Op vrijdag 29 oktober opent schepen Herman Verlinden de tentoonstelling, die te bezichtigen is op zaterdag 30 oktober (13 tot 19 uur) en op zondag 31 oktober (10 tot 19 uur) en maandag 1november (10 tot 19u).3

ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba Wij verkopen niet alleen verzekeringen ook de NAZORG vuiden wij belangrijk" Kom vrIjblijvend eens pratent Rommensstraat 7,

w~. w§

2321 Meer

WAd 1 19 1 3 bvd L 5

Tel. 03/3 1 5.72.54


Diamant te Wortel

60

Gust Van Aert en Jeanne Van de Looverenbosch 60 jaar getrouwd Maandag 27september was het 60 jaar geleden dat Gust en Jeanne te Rij kevorset in het huwelijksbootje stapten. Ze zitten dus nu al 60 jaar in eenzelfde schuitje en het schuitje heeft nog geen schipbreuk geleden en is nog niet gehavend of versleten. Het is al meer dan een kwarteeuw geleden dat dat in Wortel nog voorgeallen is.

in het pas verschenen boek van Leo Vanhaute is hij meermaals te zien. Zijn broer Juul was de beste sjotter van de familie, zegt hij. Zijn zoon J05, die in Deurne woont, speelde verschillende jaren bij Beerschot en verschillende andere familieleden maakten ook naam in de voetbalwereld. En als ze met familie ondereen zijn, gaat het steevast over voetbal. Gust is trouwens familie van bijna half Wortel, zowel langs zijn vaders als langs zijn moeders kant. Toen Gust en Jeanne zowat zes en 'n halfjaar getrouwd waren en twee kinderen hadden, brak de oorlog uit, 10mei 1940. Gust was juist 35 geworden. Op de Kolonie werden mensen verwittigd van het gevaar dat jonge mannen tot 35 nog onder de wapens geroepen zouden kunnen worden of gevaar liepen door 'den Duits' opgepakt te worden (de verschrikkingen van de Duitse invasie van 1914 waren nog niet vergeten). De mensen van de Kolonie maakten ook Gust een anderen bang; gevolg: Guust nam afscheid van zijn jong gezin, pakte de fiets en trok met 'n heel stel kameraden naar het zuiden, op de vlucht. De wegen naar het zuiden zaten in die dagen vol met radeloze vluchtelingen. Jeanne bleef met haar 2 kinderen van 5 en 1 jaar 8 weken lang alleen achter, zonder nieuws. Na lange omzwervingen tot in Toulouse in het zuiden van Frankrijk kwam Gust eindelijk half juli terug thuis. Sindsdien is hij met Jeanne altijd in Wortel of omgeving gebleven. Tien jaar geleden had het gebuurte zijn huis versierd en boven de deur een groot bord gehangen waar op te lezen stond: Lachen en zingen Dansen en springen Dat kunnen wij allemaal Maar elkaar 50 jaar be,ninncn flat /unnen (7uçt en 1P,7,l,7P

Gust us een geboren en getogen Wortelriaar en heeft er heel zijn leven gewoond. Hij werd er geboren op 28 maart 1905 als derde van 7 kinderen. Vader Jef van Aert was slachter van beroep; zijn moeder was Mieke Snoeys van Castelré, van het café 'In Holland', dat binnen twee jaar, in 1995, honderd jaar zal bestaan; daar waren toen 6 jonge dochters, dus dat café had veel aanloop... De oudste broer van Gust uit het gezin van Jef Van Aert, Louis, is thans 92; Gust zelf is 88, broer Miel is 80 en de jongste broer Juul (in Merkspias) is 72. Vader Jef was slachter en Gust is de enige van de kinderen die de stiel van zijn vader wilde overnemen. Toen Gust drie was bouwde zijn vader het café DE ZWAAN met woonhuis, waar nu de groentewinkel "t Worteltje' en de frituur van Julia is. Hij doorliep de lagere school van Wortel bij meester Hamers; toen hij 12 was ging hij van school af en werd een paar jaar 'koeter' of kalverhoeder op de Kolonie. Met zijn 14 trok hij naar Turnhout waar hij als inwonende knecht bij een slager de stiel van zijn vader verder ging leren. Toen hij die voldoende onder de knie had, kwam hij terug om met zijn vader te gaan slachten. Soms tot 10 varkens per dag. Intussen had hij op het Heilig Bloed in Hoogstraten zijn Jeanne eens raakgelopen en zo was de vrijerij begonnen. In 1933 was het dan zover dat hij in staat was een vrouw te onderhouden en trouwden ze. Ze begonnen een beenhouwerij in een klein huisje en twee jaar later kochten ze het ouderlijk huis en café De Zwaan, en werd Gust, zoals zijn vader, herbergier en slachter tegelijk. In 1964 verhuisden ze naar het huis naast De Zwaan, Langenberg 3, waar ze nu nog wonen.

Jeanne was de vierde van cie achi Lindccn nu Louis Van de Looverenbosch en Mathilda Van der Ouwera uit Rij kevorsel. Ze waren er thuis met 3 jongens en 5 meisjes. Vier van de acht zijn er nog in leven. Jeanne is van 31januari 1907 en is dus ruim 86. Ze trouwde met Gust in haar geboortedorp, en verhuisde gelijk mee naar Wortel. Een huwelijksreis was er in de crisistijd van de dertiger jaren niet bij. Gust heeft zowat vier stielen tegelijk uitgeoefend: slachten (= bij de mensen aan huis), beenhouwer (= in eigen winkel), staminee en tuinier: ze hadden een grote hof achter hun huis en kweekten veel meer groenten dan ze zelf op konden: dus verkochten ze die ook in hun winkel. In de beenhouwerij was het nooit druk, behalve onder de oorlog: toen mochten de mensen geen eigen varken meer opkweken, maar niet rantsoenbonnen vlees kopen. En wat groenten betreft: de meeste mensen hadden toen hun eigen groentenhof. Als slachter had hij ruim 4 maanden een drukke tijd: de slachttijd duurde vanaf Castel-kermis tot begin maart of Pasen. Bijna iedereen had een varken. In één seizoen had hij eens 350 varkens: zijn grote hobby naast zijn stiel als slachter was: voetbal. Al had hij eigenlijk 's zondags (de enige vrije dag toen) alleen maar vrij, toch had Gust 4 hobbies (al was dat woord toen nog onbekend): voormiddag handboog, 's namiddags voetbal, om 4uur fanfare en 's avonds gaan vrijen (als daar nog tijd voor overschoot). Het laatste is uitgegroeid tot een full-time levensstaat. Wat voetbal betreft: Wortelina was in 1917 van start gegaan. Na de eerste jaren siabakte het wat en in 1926 werd in café Van Aert een tweede start genomen: van toen af speelde Gust aktief mee (als rechts-back) en op de foto's uit die tijd

Wat er dit jaar boven zal staan, weten we nog niet, en om te dansen en te springen zijn de beentjes 10 jaar ouder en stijver geworden. Maar de harten zijn even jong gebleven.0

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 031314.32.24-Fax 031314.11.24

BEGRAFENISSEN

JORIS -

r

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

29


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Lanrij ssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

De daad bij het woord voegen Geen woorden, maar daden! De bezems gepakt en de straat schoongeveegd vooraleer de volksspelen met de kermis een aanvang konden nemen. Wat was er gebeurd? Alle voorzorgmaatregelen waren genomen door het organiserend comité om de spelen in Minderhoutdorp zo veilig mogelijk te laten verlopen, o.a. het verkeersvrij maken van het Centrum. Komt er dan juist op die dag een camion opdagen die de wegmarkeringen vanaf Van Erck tot de Schoolstraat (wegdek tussen de 'heuveltjes') komt wegspuiten met alle ongemakken vandien voor de feestvierders. Veel gepalaber natuurlijk, wat wil je met de kermis, gemeentelijke diensten erbij gehaald en in de namiddag droop de aaimemer, die van kermis niets afwist, terug af. Paul van de 'Papillon' en enkele kompanen haalden de bezem tevoorschijn en hielpen het wegdek schoonvegen zodat het volksvermaak in alle rust en vrede kon plaatsvinden. 1

Marie-Lonise De Vos in het 'Slot' te Wortel

In ieder mens ligt een stukje kunstenaar verborgen; bij de ene komt het aan de oppervlakte, bij de andere blijft het binnenin sluimeren. MarieLouise De Vos heeft dit sluimeren al ettelijke jaren wakker geschud. Door scholing in het IKO te Hoogstraten, plus daarbij nog allerlei vervolmakingscursussen heeft zij zich ontpopt tot een vrouw die met verf en penseel fijne kunstwerkjes op het doek weet te brengen. Zoals ieder kunstenaar wil zij ook anderen laten meegenieten van haar scheppingen. In 't 'Slot' te Wortel stelt zij haar creaties tentoon op ZONDAG 31 OKTOBER EN MAANDAG (Allerheiligen) 1 NOVEMBER en dit telkens van 10 tot 18 uur! 1 -1

Beeldhouwer met schroevedraaier

.

1 Le, drukie ton jewelste op iluiderhouikernio! '1oede,lluLsle weetguden, een mooi decor onder de platanen, gedurende drie dagen een verkeersvrje dorpskom (duim omhoog voor de intiatiefnemers), vriendelijke mensen... en voor elk wat wils. Een kerm&feer om duimen en vingers af te likken!

30

lei vasie 1!a/U1 IIdL1il 1 5ili 1 erbeeek lul £1001 hemzelt vervaardigde nieuwe logo legen de Minder/zoutse bib/ioi/meek,nuur.


MINDERHOUT

Wat lekt daar door de zoldering?

a

'De boerkes smelten van vreugd en plezier..' Onder liet niotto 'Omdat een mens ook wel eens wat anders wil' organiseerde de Landelijke Gilde, KVLV en KLJ een oogstfeest dat heel wat belangstellenden naar het centrum trok. Elke gilde zorgde voor een plezante noot in de vorm van een wagenspel. Dat typische Minderhoutse ondeugden en de 'Dorpsheuveltjes' het moesten ontgelden deed de lachspieren nog meer prikkelen. Een smaakpupillenteisterende barbecue sloot het feest af. Het dorpsplein en dein liet licht hadende kerk, zorg\\I 1 0 1 , n den voor een ma 1. (k c ĂŽ

1

ÂŁ7 Water! Niets dan water! In straal/les liep hel muren en plafond naar beneden in de VRIJE BASISSCHOOL tijdens de voorbije natte septembermaand. Dat het grootste deel van deze schoolgebouwen door de tand des tijds niet gespaard gebleven is, merk je duidelijk. Plannen zijn gemaakt, nieuwbouw dringt zich op, maar zonder twijfel zal er nog veel water door de school moeten stromen eer het zover za/komen. Of niet?! langs

K.L..J. zorgde voor een gesmaakt optreden en het publiek wist dit duidelijk te waarderen.

Minderhout heeft weer een garage: Garage Paul Adams 0p29 augustus vierden Paul Adams en zijn vrouw Carine Vermeiren, beiden geboren Minderhoutenaren -de opening van hun garage aan de Hoge Weg nr. 17 teMinderhout. Na jaren heeft Minderhout dus weer een garage. Men kan er terecht voor alle herstellings- en carrosseriewerken of voor de

aankoop van een jonge tweedehandswagen. Expertises bij ongeval worden er tevens snel afgehandeld. Aangezien Paul momenteel nog werkzaam is als technisch bediende - is de garage open van 16u tot 20u. Voor afspraken en inlichtingen is men echter wel heel de dag bereikbaar en dit op het nummer 314.14.74.

GARAGE PAUL ADAMS Hoge Weg 17 Open: van 16u-20u dagelijks Tel. 314.14.74 (gans de dag)

Wij wensen Paul en Carine veel succes met hun zaak!!

Paul Adams en ('arme Verineiren zorgden ervoor dat er in Minderhouj neer CL'fl garage is: Garage I'aul Adams. 31


MINDERHOUT

Open monumentendag een grandioos succes Zo ongeveer 650.000 bezoekers maakten in Vlaanderen en Brussel dankbaar gebruik van de geboden mogelijkheid om de geopende monumenten binnen te stappen. Enkele honderden hiervan hebben zeker een gezellige en tevens leerrijke namiddag doorgebracht te Minderhout. Niet dat het volk van heinde en verre richting dorpsplein afgezakt kwam, maar verheugend alleszins was het feit dat heel wat mensen uit Hoogstraten en buurgemeenten ervan profiteerden om Minderhout ietwat beter te leren kennen. Het plaatselijk comitĂŠ met steun van het stadsbestuur had heel wat initiatieven uitgewerkt waarbij de animatie op het dorpsplein zo'n beetje het middelpunt betekende. De brochure, samengesteld door C. Van Boxel, Fr. de Jonghe, J. Verhuist en J. Vorsselmans, maakte de bezoekers wegwijs in Minderhouts heden en verleden. Veel belangstelling kenden de wandeling en fietstocht langsheen monumenten en mooie plekjes van het dorp waar men ook plaatselijke kunstenaars, naarstig met potlood en penseel, kon ontmoeten. De grote trekpleisters waren ongetwijfeld de pas gerestaureerde STCLEMIENSKERK, de KAPEL van O.L. VROUW-in-den-Akker met een interessante tentoonstelling van foto's, schilderwerken, archiefstukken, kaarten, het KLOOSTER MARIAVELD dat voor een groot gedeelte voor de bezoekers toegankelijk was. De grote ontgoocheling was zonder twijfel het gesloten WITHOF. Op het dorpsplein werd het feestprogramma geopend door de Kon. Fanf. 'De Marckezonen' en onthulde men het kunstwerk 'DE PAPBOER', van de hand van Paul Verbeeck. Marcel Onincx stelde een fotoreeks tentoon i.v.m. de renovatie van het dorpsplein. De volksdansgropepen van KVLV, KBG en St.-Jorisgilde dansten hun beste pasjes en de Nieuwpoortse Visbakkers toverden het water in de mond. LG, KVLV en KLJ voerden ieder een wagenspel op terwijl LG ondertussen onvervalste gele rijst pap serveerde voor de Minderhoutse en andere paphocrun.

De Monumenten wacht van Antwerpen daalde de toren af op zoek naar enig mankement. Alles OK! Alleen de goten dienen dringend gereinigd te worden.

32

Wie de kruisboog even ter hand wilde nemen en zijn vaste hand testen bracht een bezoek aan de St.-Jorisgilde in het Gildehuis. Ook de Antwerpse Monumentenwacht ontbrak niet op het appel en zij zorgde voor enkele spectaculaire afdalingen van de toren. Een Open Monumentendag die dank mede het uitstekende weer veel meer volk lokte dan men verwacht had en dit tot tevredenheid van inrichters en deelnemers. Meerseidreef begin je al maar stilaan voor te bereiden want volgend jaar is het jullie Open Monumentendag.

Withof Wie gehoopt had de vroegere Minderhoutse pastorij met een bezoekje te vereren kwam wel van een kale reis terug. Het Withof op een Open Monumentendag gesloten houden getuigt alleszins van weinig stijl en van de heer Y. Van Den Brande die het vervallen gebouw in '75-'76 met veel zorg gered en gerestaureerd heeft. (Zie brochure Monumentenwandeling Minderhout), met een smak geld van de gemeenschap weliswaar, had men duidelijk toch een andere benadering verwacht. Over het waarom van het niet-openstellen doen verschillende versies de ronde, maar daarover wijden we in de rubriek ook niet uit. Een schandviek op deze Open Monumentendag blijft het alleszins!

RiĂŻipap wel cccl bruine suiker! Om te waiertanden! Gu.st Adamns en Paul Verbeeck lonen zich waar dige Minderhoutse pap boeren.


MINDERHOUT

wi

Jaami Âťtoren op een idyllisc/ie plek gewapend/net verf ('11 pen se'e/.

wordt ongetwijfeld Minderhouls oudste inwoner in (le verre toekomst

Papboer Beeldhouwer Paul Verbeeck, afkomstig uit het Linhurgse Wimmertingen maar sinds vele jaren Minderhoutenaar, bracht de Minderhoulse 'Paphoer'tot leven in een men gse/ van blanke beton gemengd met g(asvezel. Het stelt een jonge kerel voor in oude klederdrac/it die een bord pap met zichtbaar genot binnen/epelt. De Mindc'rhoulse spotnaamn 'Papboer' is nergens vermeld in de vak/it eratuur en heel wat dorpen wordt die naam toegemeten. Pap was eertijds wel liet voedsel van de ar,ne mensen en dit wijst zeker op de ge ringe welstand van de Minderhoutse bevol king in vroegere jaren. Dii kunstwerk is bevestigd legen de muur van de bibliotheek.

De' ''Vieuwpoortse Visbukker.s 'oogst/en succes. Een gratis visje verorberen was spek voor iedems bek.

4/

:tklva

= v

1

1 t- 4

-

2

Garage Luc Ryvers bvba t

t

Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

s/s

meerle

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag : 8u-12u zon- en feestdagen gesloten

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING 33


bo(D)g HEIDI BEKAERT,AlLindendreef het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

De Chinees komt terug

Kanunnikenzaal en Kapittelzaal in gebruik Vele Hoogsirateisaren vragen zich wellicht af wat nu precies de functie is van de grote ronde zaal boven in het NAC, aan de kant van de Lindendreef. Enkele verenigingen zagen in deze zaal al een aanhangsel van de Pax-zalen en wilden er alvast bijeenkomsten organiseren. De zaal is echter toegewezen aan dekerkfahriek Om één en andertevrrdiiidelijken, keren weeven reriignaardelatijnse School. Zoals iedereen weet, heeft dat gebouw, dat eigendom was van de kerkfabriek, de plaats moeten ruimen voor het grote NAC. Achter het stadhuis vindt U nog de gedenksteen. Voor aleer het zover was, wilde de kerkfabriek echter wel de garantie dat zij niet op straat zouden komen te staan, en met hen de vele processiestukken en ander materiaal. En dus kwam er in de kelder van de nieuwbouw een grote bergruimte voor het proccssicmatcriaal, en op dc tweede verdieping een vergaderzaal, die op haar beurt nog eens in twee kleinere zaaltjes kan onderverdeeld wor dcn, dc Kapittelsaal eis de Kaiiuiiiiikeiizaal. Weliiu, de kei kfabiiek heeft oiilaiigs beslist, deze zaal ter beschikking te stellen van een aantal parochiale instanties die rechtstreeks bij het kerkeheuren betrokken zijn, nl. de kerkfabriek, de verschillende dekanale werkgroepen en het Piuskoor. Aldus heett ook deze dure zaal een nuttige bestemming gevonden.LJ

Anqi Chang, de Chinese student die in België aan zijn doctoraatsthesis Geneeskunde werkt, komt deze maand opnieuw naar Hoogstraten voor een lessenreeks Chinees Koken, ingericht door K. V.L. V. Wie snel is, kan nog inschrijven bij R. Kerremans, tel. 314.35.33. De lessen gaan door in zaal Pax op dinsdagen 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens om 19.30 uur stipt.

Samenscholing in Hoogstraten? Wie op donderdagavond 2 september door de Vrijheid reed, zal wellicht verbaasd opgekeken hebben dat er ter hoogte van het Hof ter Smisse slechts één rijstrook beschikbaar was, terwijl de andere rijstrook vol sjiek uitgedoste mensen stond. De reden is echter eenvoudig: de Nederlandse zaakvoerder van een zopas opgericht reisbureau voor cruisevakanties, had aan de burgemeester himself gevraagd de officiële opening te doen, daarbij geassisteerd door de Nederlandse presentator Frank Masmeijer. Omdat er in het kantoor zelf geen ruimte genoeg was, vond de receptie plaats in de genoemde zaal en moest voor de eigenlijke opening het ganse gezelschap de straat oversteken. Het voetpad was al snel verzadigd en dus bleven de genodigden dan maar op straat staan. Gelukkig had onze immer vooruitziende burgemeester de te verwachten moeilijkheden voorzien en de politie ingeschakeld om het verkeer te regelen. De Vlaamse aanwezigheid beperkte zich overigens tot een groepje schepenen en bestuursleden van de middenstandsorgariisatie, voor het overige hadden de meeste auto's een geel/zwarte nummerplaat ... • 34

A. Van den Bossche mocht in zijn hoedanigheid van voorzitter van de kerkfabriek de Kan unnikenzaaien de Kap ittelzaal officieel inhuldigen, waarna Deken Fons Van Dijck de kruisbeelden zegende en aldus een kerkelijke dimensie toevoegde aan dit wereldljk gebouw. Het gemengd Piuskoor, dat elke vrijdagavond repetitie houdt, is blij met de nieuwe ruimte. Na de brandweerkazerne in de Vrijheid, de oude school in de Ge/me/straat en de vroegere gemeenteschool le ei '1 111 îiLerauf, 1 i7ji JJ eIJ III! cvei moderne en lichte ITGOI, /01'! UI/! 11/


HOOGSTRA TEN

Gelmeizwaaiers naar Ecuador Van 12 tot 31 augustus waren rni.e' Gelineizwaaiers te gast op het Eerste internationaal loiklorefestival in Ecuador. Zij waren trouwens niet de enige Vlamingen: ook de volksdansgroep SintSebastiaansgilde uit Westerlo maakte de verre verplaatsing. Laten we even de voorzitter, Jos Van Den Kiebooni, zelf aan het woord: 'We zijn het er allen over eens dat het de moeite waard is geweest met vlag en stok naar Ecuador te reizen. We verbleven er eerst te Quito, de hoofdstad met 1,2 miljoen inwoners, op 3000 meter hoogte in het Andesgebergte gelegen. Daarna bezochten we achtereenvolgens Ambato, Riobamba, Puyjo, Guayaquil, Machala en Cuenca. De verplaatsingen maakten we niet een autobus van het Ecuadoriaanse leger; de organisator van het rondtrekkende festival had daar blijkbaar goede connecties. Onderweg konden we genieten van de enorme verscheidenheid in de natuur, het zeer hoge Andesgebergte, de vlakte van de westkust met zijn enorme bananenplantages en in het Oosten het dichte, prachtige Amazonewoud. 's Avonds verzorgden we optredens, samen met onze landgenoten uit Westerlo, groepen uit Spanje, Frankrijk, Engeland en U.S.A. en natuurlijk de plaatselijke folkloregroepen niet hun felle ritmes, beweeglijke dansers en kleurrijke kledij. De aanwezigen genoten met volle teugen van de voorstellingen; het was voor hen een ongekend enthousiast gebeuren. Slapen deden we in legerkazernes, de ene al wat 'comfortabeler' dan de andere. Wil je geloven dat het weer even wennen was om hier in België terug onder het blanke ras te lijn en dat we na een voed heet lighad weer beeten dat Gj hier in de luxe zweninien ? Maar wij itillen de fie ve, ga',1 rije Fellad ori.men nooil'

De Ge/,'ne/z waaiers samen met de volksdansgroep uit Westerlo onder de wuivende pal,nen van Guayaquil, de Ecuadoriaanse havenstad, van waaruit ondermeer bananen naar Europa verscheept worden.

OPGELET!!! Gans de week op afspraak.

—T

Meerdorp 72 2321 Meer TeL 0313150598

Daarstudio, HIII

Kunstkring: van Jazz tot Luc Philips Dc Kunstkring Spijker heeft in de regio een goede naam opgebouwd, dankzij een jaarlijks gevarieerd programma, waarvoor zij gebruik kunnen maken van de mooie Rabboenizaal, die hier en daar al het 'Cultureel Centrum' van Hoogstraten genoemd wordt. Dat past goed bij de doelstelling, want het Spijker was altijd al van het principe dat ook cultuur een plaats moet krijgen in het opvoedingsprogramma, wat ondermeer tot uiting komt in activiteiten zoals poëzienamiddagen, Jeugd en Muziek en fllmforum. Maar omdat het cultureel enthousiasme van de Spijkerkoppen op het thuisfront niet steeds een voedingsbodem vond, is daarnaast de Kunstkring ontstaan, die in samenspraak met een 15-tal leerling-medewerkers een programmatie opstelt naar een ruimer publiek toe. Voor '93- '94 ziet de affiche er alvast weer veelbelovend uit: een Jazz-avond, een Kerstconcert, een aperitiefconcert op zondagmorgen, een tikkeltje humor met de Frivole Framboos, en tenslotte 'top of the bill' Luc Philips in het toneelstuk 'Siberië'. Elke voorstelling kost 350 fr., maar net als vorige jaren is het mogelijk om een abonnement te kopen aan de prijs van 1.200 fr. voor deS voorstellingen. Minderjarigen betalen slechts 700 fr. Inlichtingen verkrijgt U op het telefoonnummer 03/3 14.55.36. De eerste voorstelling is dus een Jazz-avond. Niet voordehandliggend en juist daarom interessant. Het Jack Van Poll-Trio is immers een gevestigde naam en voor jazz-leken de ideale kennismaking met het genre. Hun palmares vermeldt ondermeer optredens met jazz- monumenten Ben Webster, Don Byas, Clark Terry en Dizzy Gillespie en met zangeressen als Dee Daniels, Deborah Brown, Sofie, Dee Dee Bridgewater en Betty Joplin. Jack Van Poll schreef ook de muziek voor de film 'Trouble in Paradise' van Robbe de Hert en voor de BRT-serie 'Niet voor Publikatie'. Het belooft een gezellige avond te worden, al was het alleen al omdat U nu eens niet in de rij moet zitten, maar aan een tafeltje mag plaatsnemen. r -

Verpakkingscampagne De Hoogstraatse afdeling van de natuurverenigingen Wielewaal en JNM zal deelnemen aan de Verpakkingscampagne, die in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu deze maand start. Bedoeling van deze actie is de mensen gevoelig maken voor de verpakkingsverspilling, vooral in de warenhuizen en supermarkten. Hoogdravend doen heeft geen zin en zou het doel voorbij schieten, dus blijft de opdracht eenvoudig: neem zelf een boodschappentas mee naar de winkel. Maak er een gewoonte van dat U de deur niet uitgaat zonder een draagzakje, om uw aankopen in te steken. Weiger de aangeboden plastiek zakjes. Voor eieren neemt U een gebruikt doosje terug mee om er losse eieren in te doen. Die zijn trouwens nog goedkoper ook. Of de mensen nog bereid gevonden worden om net als vroeger een gebruikte broodzak terug mee naar de bakker te nemen is een andere vraag, maar als de bakker van goede wil is gebruikt hij al lang broodzakken van gerecycleerd papier en dat is toch ook al iets. En als wij dan voor dat verpakte brood niet nog eens een plastiek zakje vragen zijn we met zijn allen al een heel eind op de goede weg. U

35


HOOGSTRA TEN

CMBV brengt poppenkast

11.11 .11 steunt Haïti Lea Fransen, voorzitster van GEKO, stelt de 11.11.1 1-campagne voor, die in Hoogstraten dit jaar in het teken staat van Haïti. Paul Vissers, zoon van onze stadsgenoot Maarten Vissers, is zelf 3 jaar als vrijwilliger in Haïti werkzaam geweest en kent dus het land van binnenuit. GEKO ging bij hem te rade. 'Tet Kolé' - wat 'eensgezindheid' betekent - is een Haitiaanse boerenorganisatie. Hun doelstellingen zijn velerlei: vormingswerk voor boeren, watervoorziening aanleggcn, crosic trachten tegen te gaan, de bouw van een silo om graan langer te kunnen bewaren en het opnieuw invoeren van het Creoolse varken - de 'spaarpot' van de Haïtiaan - als huisdier. Hoogstraten koos dit project omdat het goed aansluit bij het nationale thema 'Voedselveiligheid', en omdat er gelegenheid tot persoonlijk contact zal zijn. In de week van 24 tot 30 oktober brengt namelijk een afgevaardigde van deze organisatie, Jean Thélémaque, een bezoek aan Hoogstraten. Het is de bedoeling dat er gedurende die week een grote hoeveelheid informatie uitgewisseld wordt. In de eerste plaats komt hij ons voorlichten over desituatie in Haïti, maar zijn bezoek hier is tevens een studiereis. Hij zal dan ook op bezoek gaan bij de meest verschillende organisaties, zoals het NCOS, verschillende scholen, een dorpsraad, een landbouworganisatie, enz. Wij hopen in een volgend nummer hier uitgebreid op terug te komen. E

Kunstwerk in het Spijker De onlangs in gebruik genomen nieuwbouw van de lagere school kreeg er meteen een kunstwerk bij. Omdat de Ursulinen het talent in eigen huis hebben, werd de opdracht voor het maken van een keramiek gegeven aan zuster Véronique. Het is een mooie wanddecoratie geworden, boordevol symboliek. Uitgaande van de ethymologische betekenis van het woord 'Spijker', beeldt zij onderaan inderdaad een graanschuur uit, van waaruit de kinderen evolueren in de richting van de grote wereld. 'De school is voor de kinderen voeding in vele vormen', zegt zuster Véronique, 'De korenaren geven niet alleen het dagelijks brood maar staan hier ook voor het geestelijk voedsel. De weg naar de wereld ligt letterlijk open, wat duidelijk zichtbaar is in het bewust opengelaten centrale gedeelte. De handen symboliseren de begeleiding door de leerkrachten naar het wereldgebeuren.'Ll

Kind en verdriet Op uitnodiging van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, komt Myriam Berghmans uit Eindhout een voordracht geven met als thema 'Kinderen hebben ook wel eens Verdriet'. Daarbij vertrekt zij van de stelling dat ook kinderverdriet heel intens kan zijn. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn: ingrijpende veranderingen zoals verhuizing of veranderen van school, of verlies van een geliefd persoon, van een huisdier of zelfs van een knuffelpopje. Uitgaande van dit gegeven, kan er naar oplossingen gezocht worden: Hoe kan je het kind helpen om met de nieuwe situatie te leren omgaan ? Omdat dit onderwerp iedereen aanbelangt die met kinderen begaan is, nodigt de BGJG alle ouders, grootouders en opvoeders uit op donderdag 7 oktober te 20 uur in zaal Fax. El

Zuster Véronique verklaart de symboliek van het zopas onthulde kunst werk. 36

Op zondag 10 oktober om 15 uur worden alle 3tot 10-jarigen mét hun moeder verwacht in zaal Pax. Voor de kinderen speelt het poppentheater Panenko het stuk "t Is de Wind', een verhaal over Mincky en Panenko waarin de kinderen zeker verwijzingen naar Hansje en Grietje zullen herkennen. Een peperkoeken huisje komt er alvast bij te pas, de rest van het verhaal verklappen we nog niet! De moeders worden verwacht in de aanpalende zaal, voor een gezellig samenzijn. Het geheel kadert in de opendeurdagen van het CMBV, de Christelijke Beweging voor Vrouwen uit de Middengroepen, die hun Organisatie meer bekendheid willen geven. De beweging richt zich tot vrouwen die een brede interesse hebben voor uiteenlopende onderwerpen, en die van een bijeenkomst meer verwachten dan een tasje koffie. Vrouwen uit alle beroepsgroepen zijn welkom: in het gewest Turnhout bijvoorbeeld, waar Hoogstraten één van de 11 afdelingen vormt, zijn 34 % van de leden zakenvrouw of hebben een vrij beroep, 11 07ó zijn bedienden of kaderleden, 7 Olo zijn in het onderwijs en 42 07j zijn huisvrouw. De activiteiten situeren zich in een ruimere interessesfeer, met zowel vormende als ontspannende activiteiten. Op nationaal vlak verdedigt CMBV de belangen van de vrouw. Voor wat het werkjaar '93-'94 betreft, is de af deling Hoogstraten alvast gestart met een optreden van stemmenimitator Dirk Denoyelle en voor de kinderen van de leden een toneelvoorstelling op een Flandriaboot. In oktober is er behalve de poppenkast ook nog de Nationale Cultuurdag te Antwerpen met een bezoek aan de kathedraal en een voorstelling in de gerestaureerde Bourla-schouwburg. Bij de verdere activiteiten vinden we o.a. een avond voor alleenstaanden, een info-avond over plastische chirurgie, een avond rond kerstdecoratie, bezoeken aan de sterrenwacht Mira en het Schoonselhof, een heksenwandeling en een avond rond internationale vrouwenhandel met Patsy Sörensen. Wie meer wil weten over CMBV Hoogstraten kan voor inlichtingen terecht bij de voorzitster Greet Michoel, tel. 314.38.78 ofop 10 oktober in Laal Pax.

22e Radio mis vanuit Hoogstraten Inderdaad, sinds 1971 komt I3RT 1 -inmiddels Radio 1 geworden - elk jaar (behalve 1986 wegens T.V.-mis) naar de Sint-Catharinakerk te Hoogstraten om van daaruit de hoogmis uit te zenden. Zo zijn we dan op zondag 3 oktober toe aan de 22e uitgave van dit gebeuren. Ja, een gebeuren, dat blijft het. Er wordt intens naartoegewerkt door alle betrokkenen: Deken Fons Van Dijck moet zijn preek wéken vooraf inzenden, het koor moet op punt staan, de blokfluitgroep zet zijn beste beentje voor, kortom, eenieder is er zich van bewust dat ruim honderdduieud huj(, dit prrigrarnrnn vn1en: ouder lingen, zieken, reizigers in de auto, enz.: een gemengd publiek van alle leeftijden dus. Daarom wenst de BRTN dat er naar ieders gading wat in de dienst zit: een brokje gregoriaans, een of meer kerkliederen, een instriinicntaal stuk en een stevig orgelstuk als slot. Zondag zingt het koor de 9e Grcgoriaansc mis en een soortgelijke intredezang, twee liederen rond het thema van de wijnstok en het gekende 'Vrede voor alle mensen' wegens de zondag in de Vredesweek. De blokfluitgroep speelt ecn Pavane van Tielman Susato en op orgel klinken twee miniaturen van Flor Peeters.(jb)Ll


HOOGSTRA TEN

Festival Van Vlaanderen

Goud in Hoogstraten

Bruiloftsmaal met worst en rode kool Jef Sprangers en Mit Janssens zijn 50 jaar getrouwd, maar ze kennen elkaar al 70 jaar! Jef (15.09.1919) is immers geboren en getogen in het huis in de Loenhoutseweg waar hij nu nog steeds woont, en Mit (19.03.1921) is rond haar tweede verjaardag zijn buurmeisje geworden. Vader Sus Sprangers en moeder Mieke Fockaert cornbineerden de boerderij met het café 'De Halve Maan'. Jef komt uit een gezin van 7: 5 jongens (Fons, Louis, Jaak, Jef en John) en 2 meisjes (Trees en Finne); Jaak, 10 jaar ouder dan Jef, en Finne, 3 jaar ouder, zijn nog in leven. Mit heeft slechts één broer: Charel, die 2 jaar jonger is en nu in Minderhout woont. Omdat Jef wel eens hij Charel en Mit wel eens bij Trees en

je grond gehouden, waarop een tiental schapen lopen. Die vormen zowat de dagelijkse bezigheid voor Jef en Mit, 'en zo blijf ik nog wat in beweging, want dat is belangrijk', weet Jef. Bij zoon Luc, die naast hen woont, gaat hij wel eens een handje toesteken bij het tomatensorteren. En vanaf een uur of zes genieten ze beiden van een rustige televisie-avond. Wij wensen Jef en Mit nog vele rustige pensioenjaren.

Het Festival van Vlaanderen is opnieuw te gast in Hoogstraten. Op vrijdag 8 oktober te 20.30 uur ontvangt onze Sint-Catharinakerk het ensemble 1 Fiamminghi', in zijn uitgebreide bezetting, o.l.v. Rudolf Werthen, met als soliste France Springuel op cello. De presentatie is in handen van Veerle Keuppens. Het Festival staat dit jaar in het teken van het thema 'vreugde'. We mogen dus een levendig programma verwachten. Dat thema is niet toevallig gekozen. 1993 is immers het magische Europese jaar. En de 'Ode an die Freude', het slotgedeelte van de Negende Symfonie van Beethoven, is de hymne van de Europese Gemeenschap. Een van de componisten die dit jaar ook op verschillende plaatsen aan bod zal komen is Peter Iljitsj Tsjaikovski, die precies een eeuw geleden overleed. Hij zal er ook bij zijn in Hoogstraten met 'Variaties op een Rococothema voor cello en orkest, opus 33'. Het programma vermeldt verder nog de 'Ouver ture La Scala di Seta' van G.Rossini, de 'Siegfried Idylle' van R.Wagner en de 3e Symfonie van F.Schubert. Kaarten kosten 500 fr of in voorverkoop 450 fr. hij de Dienst voor Toerisme in de kelder van het historisch stadhuis.

Smoutebollen en pannekoeken

Jef en Mit daags na hun 50e huweljksverjaardag JcJ E'/l M11 0/) 1) sepLc//l1)c/ 1 )43.

Finne kwam spelen is het tussen Jef en Mii 'aangeraakt'. Maar ze hebben elkaar wel 2 jaar moeten missen toen Jef zijn legerdienst vervulde. Hij maakte deel uit van de 'Vervoerdienst', niet met jeeps of vrachtwagens zoals nu, maar wel te paard! 'Elke soldaat had 2 paarden', vertelt Jef, 'één om op te zitten en één 'van den Hans', en die trokken dan de kar met stro, meel, haver, beddegoed, of wat het leger nog meer nodig had.' Maar na zijn dienst kwam de mobilisatie, cii daarna het ergste van alles, krijgsgevangenschap. 'Maar op 10 januari 1941 kwam ik vrij; ik was dat jaar de eerste van Hoogstraten die 'gelost' werd'. 2 jaar later kon er zelfs aan trouwen gedacht worden. En dus trokken ze op 15 september 1943 te voet naar de kerk, en van het einde vaii de Loenhoutseweg is dat wel een uur gaan! Na de mis weer terug en dan aan tafel, met hèt feestmaal bij uitstek in die dagen: soep, rode kool met worst en als dessert rijstpap. 'En pas op, bij die worst aten we geen patatten maar écht wit brood, een grote luxe in die tijd!', voegt Jef er nog aan toe. Jef en Mit gingen thuis inwonen en ze hebben altijd geboerd. Ze kregen 8 kinderen: Frans ('44), Marcel ('46), Fons ('47), May ('49), Rit ('52), Greet ('54), Magda ('60) en Luc ('62), die op hun beurt voor 16 kleinkinderen zorgden, waarvan ze er jammer genoeg twee hebben moeten afgeven. lOjaar geleden gingen ze met pensioen, maar ze hebben nog een stuk-

DeKBG - Ii weet wel, degepensioneerclenheweging die dit jaar haar 40-jarig bestaan vierde pakt uit met een smakelijk initiatief. Op zondag 17 oktober tussen 11 en 19 uur wordt jong en oud verwacht in zaal Pax om smoutebollen en pannekoeken te komen smullen. Daarmee spijzen zij niet alleen de hongerigen, maar ook hun eigen kas, die zoals we konden lezen in het interview in ons augustusnummer, nogal wat uitgaven te dragen heeft, denken we maar aan de tractaties voor de bejaarden in de week van de rusthuizen en rond Kerstmis. Dus na de mis, voor of na uw zondagse wandeling of fietstochtje of in de loop van de namiddag samen met de kinderen en kleinkinderen die op bezoek komen, weet U alvast waarheen. LI

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

Alle reportage- en studiowerk Reclameen industriële fotografie enkel op afspraak.

a nare ede

Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37

37


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71.

Herfst-Voorwoord Blaadjes die periodiek verschijnen worden ingeleid. Er zijn nu eenmaal van die geplogendheden waar niet van mag worden afgeweken. Een voorzitter, of een ander persoon die zich belangrijk acht, worstelt een A 4 'tje lang met de Nederlandse taal. Mij doen voorwoordjes altijd denken aan huweljksfeesten. Ouders en bruidspaar die de rij genodigden voorbij zien defileren. Jij die de moeder van de bruid, opgestroopt in een bloementjeskleed, wilfeliciteren. Daarbij 3 zoenen verwacht, er maar 2 krijgt, waardoor ongewild je bril in het permanent van het vrouwmens blijft haken. Ikga dus nooit naar trouwpartijen. Ten eerste ben ik geen sociaal dier. Ten tweede wil ik dat een huwelijk onder een gunstiger gesternte start. Want het gezin blijft de hoeksteen van onze samenleving. Met andere woorden, de inhoud is van ondergeschikt belang. Immers, iedereen weet wat er komen gaat zodat het wisselen van de seizoenen de enige garantie is op enige redactionale verscheidenheid. Toch durf ik zonder overdrijven stellen dat door de jaren heen het voorwoordje uitgegroeid is tot een volwaardig prozaïsch literair genre. Hierbij wil ik een kleine bloemlezing prezenteren. Beste lezers, voor de meesten onder ons is de vakantie weer voorbij. Voor hen voor wie de vakantieperiode nog moet beginnen, wens ik een periode van rust en bezinning toe. Geniet nog van de laatste zomerdagen. Onze kinderen gaan weer terug naar school. Let op hen in het verkeer. Hun enthousiasme en onervarenheid waren al te vaak oorzaak van betreurenswaardige ongevallen. Het kleuren van de bladeren, het korten van de dagen. Tekenen dat de natuur zich opmaakt voor pen Qdes van rust en herbronning. Ik hoop dat ieder van ons zich op zijn eigen manier, synchroom met de natuur, kan herbronnen. Uw voorzitter.

Voetbal

Mogelijkheden om hier aan áport te doen zijn er niet, enkele biljartclubs en hel ho bbel veldje in 'De Zevenster' buiten beschouwing gelaten. Voetbal, volleybal,.., zijn hier onbestaande zodat elke spor tieveling zich buitendorps moet uitleven en wat weer extra inspanningen vraagt. Voortaan echter loopt er een ploeg te voetballen met Meersel-D ree! op de shirtjes en met, wonder boven wonder, twee Dreveniers in de rangen. Jef Van Boxel leende zijn naam bij wijze van sponsoring aan een Meerse voet balploeg. A Is Dreefse spelers herkennen we op de foto John Vermetten en Willy Bast iaansen.

___'1 garag 7VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03131 4.33.33 38

Dorpsraad De mannen an de dorpsraad laten het volgende weten: Dinsdag 26 oktober 1993 om 20.00 uur stipt, algemene vergadering dorpsraad. Volgende agenda zal besproken worden: - samenvatting van de activiteiten van de dorpsraad van het voorbije halfjaar - 11.11.11.-aktie - verkiezing nieuw lid (in vervanging van Willy Jacobs die zijn ontslag heeft ingediend) - huidige verkeerssituatie: beoordeling door de bevolking - vanaf 9 h de verkaveling - varia Onze plaatselijke mandataris (T. Coppens) evenals het voltallige schepencollege wordt uitgenodigd vanaf 9h met als enig agendapunt: de verkaveling! Jong bouwlustig Meersel-Dreef, laat je horen. Ondertussen heeft de dorpsraad niet stilgezeten. Af en toe wordt er druk over en weer gecorrespondeerd tussen Hoogstraten en de Dreef. Zo heeft het stadsbestuur bij schrijven o.m. het volgende laten weten: De Dreef is nu wel ingericht, maar het een en ander moet natuurlijk wel netjes onderhouden worden. Het herschilderen van de brugleuningen (Leiloop), het verwijderen van verkeersbordpalen, het oppoetsen van straatlantaarns, het verdelgen van muskusratten en het bestrijden van onkruid op parkeerplaatsen zijn opgenomen in het gewone werkplan van de dienst van openbare werken. Het wandelpad, waar meestal allesbehalve over gewandeld kan wordeii, zal voortaan 3 maal per jaar gemaaid worden. Men gaat akkoord met het voorstel bomen te planten in de St.-Annastraat en ter hoogte van nr. 2 in de Nieuw Dreef. Wat boze tongen ook mogen bcwcrcn, dc afvoer van het rioleringsplan is volgens Hoogstraten uitgevoerd conform de plannen. En last but not least, de herstelling van de Stuw is aanbesteed. (Was die wel echt kapot?) De dorpsraad verzoekt, in aansluiting met de herinrichtingswerken het volgende: - Een opheffing van het parkeerverbod op de graszone langs het Mariapark. - Plaatsing van 'plastieken' paaltjes op devolgende straathoeken Oude Tramweg/Dreef, Nieuw Dreef/Dreef, Markweg/Dreef, Café Moskes, en langsheen het voetpad vanaf deingang van de grot tot aan het schutterslokaal bi] Stad Lourdes. Zonder die paaltjes dreigt de funktie van voetpad en oversteekplaatsen volledig verloren te gaan, zeker op de momenten dat het hardst nodig is, namelijk de piekperioden 's zaterdags en 's zondags. Zodra deze paaltjes geplaatst zijn, zouden de parkeerverbodsborden aan de Managrot vanaf de ingang van de grot tot aan café De Dreef verwijderd kunnen worden. De plaatsing van aangepaste parkeerborden behoort dan tot de mogelijkheden. Verder dankt de Dorpsraad de Dreveniers die de kermisoproep beantwoord hebben en zoals het hoort hun ogen, maar vooral hun spraakvermogen niet in hun zak hebben gestoken. Een aantal jongeren vond het nodig verkeersborden te vernielen. Pikant detail, de stoere jongens zijn hier onder de kerktoren opgegroeid.


MEERSEL-DREEF Toevallige lezers die het spreekwoordelijke schoentje past, een dikke proficiat! Ik wens hier verder geen woorden meer aan vuil te maken.I

Diamant in Meersel-Dreef

KLJ De KLJ heeft zopas haar jaarlijkse ledenwerving achter de rug. Voorlopig hebben 3 jonge Dreveniertjes toegehapt. Niet veel zou je op het eerste zicht zeggen. Wie de geboortecijfers hier wat beter kent spreekt van een klein mirakel. Ondertussen blijft de KLJ eigenlijk zonder lokaal zitten. KLJ en klooster zijn er nog niet helemaal over uit hoe een en ander in kannen en kruiken moet gegoten worden. Er wordt zelfs stilletjes aan uitwijkmogelijkheden gedacht. Wat het oud-papier betreft is er een nieuwe over eenkomst met de gemeente afgesloten zodat de papieromhalingen door blijven gaan. Volgende papierslag op zaterdag 9 oktober.•

autobanden

* merkbanden * occassiebanden * reparaties

Jo en Mit Bastiaansen-Sneyders 60 jaar getrouwd Op maandag 6september 1993 was het precies 60 jaar geleden dat J0 en Mit Bastiaansen in het huwelijksbootje stapten. 60 Jaar later, op 11 september laatstleden, werd dat gevierd, met het gehele nageslacht, 85 personen in totaal. Johannes (Jo) Bastiaansen zag het levenslicht op 4augustus 1908 in het Nederlandse Prinsenhagen, terwijl Mit op 1 september 1909 op de Dreef geboren werd. Bij Mit thuis waren ze met 4 dochters en een zoon, en Mit werd dan ook snel uitgestuurd om te gaan dienen; zo kwam ze in Nederland terecht. En daar werd geschiedenis geschreven, want de jongeman die daar melk kwam leveren, was niemand minder dan J0. Van het één kwam 't ander, met 7 kinderen, 25 kleinkinderen en 28 kleinkinderen als voorlopig eindresultaat. Na hun huwelijk woonden ze eerst een vijftal jaar in Holland, maar al snel nestelden ze zich definitief op de Dreef. Na vier jaar lang een besloten huis betrokken te hebben, hielden ze de daaropvolgende 19 jaar café 'Het Jachthuis' open. Sindsdien wonen ze, nu al 33 jaar lang, aan de Dreef nr. 76. Jo vestigde zich na de oorlog als stukadoor, een job die hij tot aan zijn pensionering 28 jaar lang zal blijven uitoefenen. 'Het was niet altijd even gemakkelijk, zo'n zaak

* depannage

met 34 knechten te leiden', herinnert hij zich. 'Maar ik heb altijd hard gewerkt en ik ben steeds eerlijk geweest'. In zijn vrije tijd heeft Jo zich altijd doen opmerken als sportman. 42 jaar lang was hij actief als duivenmelker en als jager, maar zijn grote passie is evenwel het kruisboogschieten. Jo is Keizer van de schuttersgilde van Meerle, en werd daar al gehuldigd omwille van zijn 50 jaar als schutter. In zijn schuttersloopbaan verzamelde hij ook al ettelijke trofeeën. Mit hield zich vooral met het huishouden en handwerk bezig. 13 Jaar lang zat ze ook in het bestuur van de gepensioneerdenbond. Het leven was niet altijd even gemakkelijk voor Jo en Mit. 6 Jaar geleden verloren ze een zoon, en hun kleindochter Anita verongelukte toen ze amper 11 jaar oud was. En ook aan de achterkleinkinderen ging het onheil niet voorbij, want twee van hen zijn al overleden. Ondanks die tegenslagen kijken Jo en Mit toch met tevredenheid terug op hun boeiend en rijkgevuld leven. 'Ik heb hard gewerkt', besluit Jo..

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen

Tuinontwerp Tilburgs...

-Tapijten en vloerbekleding

• ..de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin

- Siertafelkieden, lopers, enz.

Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zelvers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Rietweg 13 2328 Hoogstraten Tel. 03I315.72.0,

,

39


Gluren b ** de buren Tentoonstelling in het Crematorium Het kantatelier aan de Turnhoutse academie bestaat 20 jaar. In het verleden kende Turnhout en omstreken verscheidene kantscholen die door de invoering van industrieel vervaardigde kant en verminderde belangstelling voor het beroep stilaan verdwenen. De gemeente Ravels bezat een 'Leerwerkhuis voor kantklossen' waar op verantwoorde wijze de kanttechniek werd aangeleerd. Ingevolgde de strengere normen van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur werd de school in 1971 afgebouwd. Het Stadsbestuur van Turnhout nam de kantschool over zodat men vanf 1972 opnieuw van start kont gaan onder de bezielende leiding van zuster Nathalie Keulemans. De oude perkamenten werden bestudeerd. De eigenlijke vernieuwing ontstond warmeer de leerlingen hun eigen ontwerpen maakten en uitvoerden in de diverse technieken. Een werkelijke uitdaging ligt ook in de vernieuwing van ideeën rond Parijse of Turnhoutse kant. Het ontwerpen wordt met volle inzet bestudeerd om tot ver antwoorde techniek-artistieke oplossingen te komen. De grenzen van dit mooi en artistiek beroep zijn verlegd; techniek en beeld worden persoonlijk benaderd. Hierdoor is de kant een aparte en vernieuwde kunstvorm geworden op de oude technieken. De kantklas van de Turnhoutse academie heeft een intense uitstraling in de stad en tot ver in de regio. Op de tentoonstelling '20 jaar kantatelier' exposeren ruim 30 leerlingen werken in traditionele kant en nieuwe creaties. De tentoonstelling is geopend van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en loopt van 24 september tot 26 november in het Crematorium, Steenweg op Merksplas 68, Turnhout. [1

Grensnieuws De snelle trein Wie ligt er bij ons eigenlijk nog wakker van de supersnelletrein (SST), de hogesnelheidstrein (HST) of zoals de Fransen zeggen, de TGV? In de Vlaamse media lees of hoor je nu en dan wel iets over de problemen in en rond Brussel, maar de verbinding vanuit Antwerpen naar Amsterdam krijgt hier nauwelijks aandacht. Bij onze Nederlandse buren ligt dat toch wel even anders. Er gaat haast geen dag voorbij of de kranten spreken over de ene of de andere 'variant' waarmee de plaats wordt bedoeld waar die toekomstige snelle trein moet of mag rijden. 20

Z.v.nb.,gxI,n Ko.k

Rott,dam

Wg.nb.,gQ

0

Lng.".g

Den Hout

oosterhout

ZHo.nHo,tefl rort,oijden

Tteringen

Punuen bonk

Ti!borg

BREDA

-

Leur

00

Bon&

•:

c:D

Utvonhout

RijeboPgen

Burgemeesters, gemeentebesturen, provinciebestuur, ambtenaren en ministers uit Den Haag, allen hebben zo wat hun eigen kijk open mening over de beste plaats voor deze trein. Alles hangt natuurlijk af van de plaats waar deze trein vanuit Antwerpen de Belgische-Nederlandse grens gaat passeren. Tijdens de zomermaanden was haast iedereen overtuigd dat het via Essen en Roosendaal zou moeten want de Belgen wilden dat zo omwille van de kostprijs. Maar de voorbije weken groeit weer de overtuiging dat een nieuwe lijn langs de E19 (via Breda) een goede kans maakt. Voor Nederland zou dat een stuk goedkoper zijn. Men is zelfs bereid om de Belgen flink wat geld te geven -als compensatie voor de meeruitgaven- en premier Lubbers zou de Vlaamse Regering beloofd hebben om snel werk te maken van de uitdieping van de Westerschelde, een dringende noodzaak voor de haven van Antwerpen. 0

Strijbeek Omwonenden van het op de hoek van de Strijbeekseweg en de Markweg gevestigde bedrijf Verkooijen hebben tijdens een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag fel geprotesteerd tegen het bestemmingsplan Transportbedrijf/Logistiek Centrum dat de gemeente Nieuw-Ginneken voor de firma Verkooijen heeft opgesteld. Het bestemmingsplan past de nu geldende agrarische bestemming aan en geeft 40

het bedrijf bovendien nog aanzienlijke uitbreidingsmogelijkheden. Volgens de buren is het niet terecht om een transportbedrijf dat jaren ten onrechte op landbouwgrond gevestigd was, nu te belonen met deze uitbreiding, wat weer kans geeft op alle mogelijke vormen van overlast. Maar de onafhankelijke adviseur van de Raad van State acht de plannen van de gemeente aanvaardbaar. Overigens kreeg de transporteur enige tijd geleden van de gemeente al een bouwvergunning voor een nieuwe loods. 11

Agro Business Centrum Het Internationaal Agro Business Centrum (IABC) wordt snel zichtbaar voor de bevolking in Breda-West en de mensen die dagelijks over de E19 (Al 6) rijden. De staalconstructie van het eerste deel -dat in januari 1994 wordt opgeleverd- groeit dagelijks. Hier komen twee bedrijfshallen en een kantoor met een gezamenlijke oppervlakte van 10.000 M 2 . De belangstelling voor dit centrum in Breda, een initiatief van de RBT-veiling en de Veiling der Kempen in Hoogstraten, blijft groot. Naast groothandelaren bieden de hallen ruimte aan expediteurs en andere bedrijven verwant aan de tuinbouw. Wanneer de interesse zo blijft, wil men nog dit jaar starten met de bouw van een derde hal. Tot nu toe is overeenstemming bereikt met zes bedrijven die al actief waren op het veilingterrein en met vier bedrijven van buitenaf. Samen zorgen zij voor tientallen arbeidsplaatsen. Voor het IABC is een totale oppervlakte van 30 ha gereserveerd. [11

Chaam Sinds enkele weken heeft Chaam een cultureel centrum. Zowel de stichting die het centrum beheert als het gebouw kreeg de voor ons vertrouwde naam Taxandria. Nauwelijks een jaar geleden dreigde een oud pand van de basisschool De Driesprong onder de slopershamer te verdwijnen. Een achttal initiatiefnemers wilde er een culturele ontmoetingsplaats van maken en zij legden een rapport voor aan de Chaamse gemeenteraad. In maart kregen zij het groene licht van het gemeentebestuur en op 25 april werd de benodigde subsidie toegezegd. Twee dagen later startte men met de verbouwing en op zondag 12september had de officiële opening plaats. De stichting Taxandria, verantwoordelijk voor het beheer, kocht het gebouw voor 1 gulden en kreeg bijna 4 miljoen gulden voor de verbouwingswerken en herinrichting. Het cultureel centrum telt momenteel vier vaste huurders: de openbare bibliotheek, een peuterspeelzaal, de heemkundekring Ledevaert met haar museum. De Stichting Kulturele Aktiviteiten Chaam (SKAC) heeft alle resterende ruimten in het gebouw gehuurd. Wie in het centrum iets wil organiseren, kan zich melden bij deze stichting in het hart van Chaam. 0


STREEKNIEUWS

Grenspark De samenstelling van de internationale beheerscommissie voor het gebied Zoom-Kalmthoutse Heide is rond. Dit gebied wordt in de toekomst een Belgisch-Nederlands grenspark. Staatssecretaris Gabor (Nl.) en de Vlaamse Minister voor Leefmilieu De Batselier installeerde de commissie op 2 september. Voorzitter van de commissie is oud-gedeputeerde P. Wagtmans uit Rucphen. De taak van deze bijzondere commissie wordt het opstellen van een beheers- en inrichtingsplan voor het gebied ZoomKalmthoutse Heide aan weerszijden van de rijksgrens. Behalve de voorzitter heeft ieder land tien vertegenwoordigers van de openbare besturen in het gebied en zitten er nog twee vertegenwoordigers van de particuliere eigenaren in deze commissie. IIl

Baarle In Nederland rommelt het reeds lang over een mogelijke herindeling van de gemeente. Men vindt de bestaande gemeenten over het algemeen te klein voor een modern bestuur en een goed functioneren van de gemeentelijke dienstverlening. Een aantal steden (o.a. Breda) willen hun gebied verruimen en de kleine plattelandsgemeenten wil men fusioneren tot grotere, groene, landelijke gebieden. Zo denkt men bijvoorbeeld aan een grote gemeente ten zuiden van Breda met o.a. Alphen, Riel, Baarle-Nassau, Chaam en Nieuw-Ginneken. Maar precies Baarle-Nassau (Nl.) is een niet geringe struikelblok omwille van de verwevenheid met BaarleHertog (B). Maar heel wat inwoners van Baar le wensen geen herindeling. In Baarle-Nassau is een werkgroep tot behoud van de zelfstandigheid van de gemeente opgericht en ook het gemeentebestuur van Baarle-Hertog heeft zo zijn bezwaren want 'het samenwerken van het Belgische en Nederlandse Baarle is gebaseerd op compromis-oplossingen die dagelijks, wekelijks en maandelijks genomen dienen te worden. Indien Baarle-Nassau in een grotere gemeente wordt opgenomen zullen vele Baarlese problemen op de lange baan worden geschoven en geen oplossing krijgen, is de vrees van BaarleHertog. LI

Streekeigen curiosa -

t

Chronogrammen of tij d-schriften

Achter ons historische stadhuis, langs liet paadje tussen de kerk en het nieuw administratief centrum, staat een modern monumentje: een oude arduinen balk, gevangen in een omlijsting van modern beton. Die balk was dc bovendorpel of linteelhalk boven de ingangsdeur van de oude Latijnse school die plaats moest ruimen voor de nieuwbouw. In die balk zijn larijnse letters uitgebeiteld: senatUs sChoLaM reaeDiflCaVIT. Tien letters (onderstreept) zijn bijna dubbel zo hoog als de overige 17. Wat betekent die tekst, en waarom zijn sommige letters groter dan de rest? De latijnse zin betekent: 'De senaat heeft de school herbouwd'. De senaat is een plechtig woord voor 'de raad der vroede vaderen' of bestuurders. Wie deze bestuurders geweest zijn staat er niet bij. Het woord 'senaat' is afgeleid van het latijns woord 'senex', dat oudere (dus wijze) man betekent. Een senaat is dus eigenlijk een verzameling oudere of wijze mensen. Waar om zijn niet alle letters even groot? Omdat er een jaartal in verborgen zit. Want de grotere letters zijn romeinse cii fers, en als je die optelt vind je een jaartal. Voor wie liet niet weten of het vergeten zijn, de oude romeinen kenden niet ons soort cijfers, waar we getallen mee schrijven, maar werkten met letters die elk een bepaald getal voorstelden. Zo is de letter M = 1000 (= Mille); D = 500; C = 100 (Centrum); L = 50; X= lO;VofU=Sen 1 = l.Alswenuonzebalk nog eens bekijken en de cijterwaarde van de grote letters optellen vinden we: 5 + lOO s 50 + 1000 + 500 + 1 ± 1 + 100 ± 5 t 1 t 763. Die steen i dus 230 jaar oud, dus echt

antiek en waard bewaard. Ge hoeft dus geen latijn te kennen om het jaartal uit zo'n zin te vinden. Zo een zin of opschrift noemen we een chronogram, van de griekse woorden 'chronos' (—tijd) en 'gramma' (= schrift, schrijfsel, tekst), dus een tijd-schrift, een soort tijdsdocumcnt, een beetje ci-yplisch verpakt, om het nageslacht eraan te herinneren hoe oud het gebouw was. Voor de liientersten van onze voorouders was het uitdokteren van chronogrammen een geliefkoosde bezigheid, die ze hij voorkeur in het latij n heoefenden. Boven de ingangsdeur van de hegijnhofkerk vinden we nog zo'n chronogram, waarin de letters met cijferwaarden in het rood geschilderd zijn. Er staat: 'exstrUitUr doMUs EX(.elsI' dat betekent: Het huis van de Allerhoogste wordt gebouwd. Als we de cijfers met getalwaarde optellen vinden we liet jaartal 1687; toen is die kerk dus gebouwd of voltooid. In de kerk van Wortel vinden we boven in de gewelven recht boven het tegenwoordige altaar, in stucwerk-reliëf uitgevoerd, de volgende tekst: DeUs paCis sli VobIsCUM. Dat wil zeggen: de God van Vrede zij met u. En het jaartal dat erin 'verborgen' zit, is 1718. Wat opvalt hij de drie besproken chronogrammen is, dat je in 't latijn met enkele korte zinnen en weinig woorden al zover geteld raakt. Maar ja, niet 'it letter M erbij zit je al aan 1000. Dat scheelt 'n grote slok op 'n borrel. Maar ook in onze rnoedertaal bestaan er chronograrnmen. Daarover een andere keer meer. -En wie zijn ogen de kost geeft zal er nog wel vinden. Meld ze mij of ons dan auh, (BS)

Pannenhoef De Pannenhoef, een natuurgebied van 522 hectare, maakt deel uit van de gemeenten EttenLeur, Rijsbergen, Rucphen en Zundert. Het gebied is eigendom van de Stichting Het Noordbrabants Landschap. Verzuring, mest en ontwaleiing zijit al enkele jaren de grootste bedreigingen voor het natuurgebied, maar ook de mens wordt een steeds grotere vijand. Hardlopers, honden, moutain-bikes en andere fietsers doorkruisen dit 'stiltegebied' met veel gedruis. Ook het wandelend publiek houdt zich niet aan de regels en verlaten regelmatig de uitgezette wandelpaden waardoor dieren verstoord worden en planten vertrapt. In de beken drijven plastic en lege blikken. Borden bij de ingang van De Paiiiieiilioel geveii nochtans duidelijk aan wat mag en wat niet mag maar de 'natuurliefhebber' heeft soms weinig gevoel voor deze unieke gebieden. D

(;ede,iko,iza,iw'nt boten de (leur van de begijnho/kerk.

Reliek uit de oude lat ijnse school. 41


VARIA

Meersel-Dreef te koop

Lezers schrijven Nevenstaande brief ontvingen wij als reactie op de plannen van A. Vorstenbosch i.v.m. Meersel-Dreef. U herinnert zich misschien wel, beste lezer dat Albert in DE MAAND van augustus ons warm wijde maken voor het verkopen van MeerselDreef aan de Hollanders. Het was er onze Noorderburen vooral om te doen in het bezit te komen van het MARJAOORD aldaar omwille van schaarste van deze produkten in hun eigen land. Meer dan een Drevenier was hierover verbolgen, een van hen kwam vorige maand al aan het woord, de andere stuurde zijn brief een tikje te laat naar ons op zodat u hem nu pas onder ogen ziet.

Hilariteit alom bij een eerste kijk op de voorpagina van de laatste uitgave van De Hoogstraatse Maand. De titel 'Meersel-Dreef te koop'deed me wel even schrikken en al onmiddellijk bladerde ik ver der om te zien wat Albert er nu weer van had gebakken. Albert, ik heb je altijd aanzien als een fijngevoeligefiloso of met een levenservaring waar veel anderen een puntje aan kunnen zuigen, maar Meersel-Dreef verkopen aan de Hollanders... Foei!!! Hoe heb je zoiets kunnen vermoeden, ik dacht wel dat je slimmer was en dat je de bedoelingen hierachter beter had begrepen. Persoonlijk kontakt met de Heer Ritman, bracht algauw de echte waarheid aan het licht. Het ligt zeker in zijn bedoelingen Meersel-Dreef te kopen, maar het daarna doorschenken aan de Hollanders, dat zou de allergrootste heiligschennis zijn van de laatste eeuwen. 'Iedereen moet maar eens eindelijk begrijpen aldus de Heer Ritman, 'dat Meersel-Dreef niet meer voor de helft aan Meer toebehoort, en ook niet met de andere helft op grondgebied van Meerle ligt'. Het is sinds 1977 een deelgemeente met even veel plichten, maar ook even veel rechten als een andere deelgemeente. Het is de bedoeling van de Hr. Ritman om Meersel-D reef op te zetten als een eigen enclave, met een geschiedkundig verleden waarde omgeving jaloers op is. Deze enclave zal dan een uitstraling hebben over de Noorderkempen wat zijn gelijke niet kent. Uiteindelijk zal Meersel-D reef zijn gebied uitbreiden over de omgeving en zal Meersel-Dreefre geren over de hele omgeving, zodat de rechten van onze deelgemeente zeker niet zullen ontzien worden. Nee Albert, ik dacht dat je slimmer was in Uw Buroke, en dat je beter doorzien had wat de bedoeling is met Meersel-Dreef. Alle gekheid op een stokje; ik hoop dat het Slim Buroke nog een lang leven is beschoren, en dat we nog lang van deze onderhandse kolder kunnen genieten. Mijnheer Vorstenbosch doe zo voort, en hopelijk nog in lengte van dagen. Van een Drevenier in hart en ziel.

Jos Huybrechts Meersel-Dreef 8 Hoogstraten.

VeltNoorderkempen organiseert in het najaar een reeks van vijf lessen over biologisch (dynamisch) tuinieren. Deze lessen zullen doorgaan in het leslokaaltje van WIDAR, Lipseinde 43 te Zondereigen, telkens van 9.30 tot 12.00 uur. Lesgever is Dirk Govaerts. De data en onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: 3/10: besmesting en bodemonderzoek. 17/10: kompost (theorie en praktijk). 31 / 10: teeltplan (vruchtwisseling). 14/11: kleinfruit, laagstam, haifstam, en hoogstamfruitbomen. 5/12: bestrijding van ziekten en plagen op een verantwoorde manier. De kosten van deze kursus zijn voor leden: 1000 franken voor de vijf lessen. Wie er 1 les uitpikt, betaalt 300 franken per genomen les. Voor niet-leden: 1200 franken voor de vijf lessen, als U geen lid wordt van onze vereniging; 1450 franken als U lid wordt van onze vereniging ( = 1000 franken voor de vij flessen + 450 franken lidgeld). Inschrijven op nummer: 03/3 15 8327.

Een goeie koffie en aan een eerlijke prijs! Te koop in de Wereidwinkel, Gelmeistraat 5 te Hoogstraten. Open op woensdag van half 2 tot half 4 donderdag van half 2 tot half 4 vrijdag van half 2 tot 6 uur zaterdag van 10 tot 12 uur en van half 2 tot half 4. E.M.S. (Express Mail Service), maatwerk Voor al uw verzendingen, slechts ĂŠĂŠn verpakking: POSTPAC. in postzendingen.

42


br,

Fusieswing Action Rock Zaterdag 9 oktober is er de eerste editie van het Action Rock-Festival. Initiatiefnemer is Minderhoutenaar Marcel Sprangers. Vier stevige groepen zorgen voor een bonkende bas, gierende gitaren. Kortom, een genre met veel aanhang in onze regio. Decibel opent om acht uur, gevolgd door lan Perry (ex-Vengeance en exHelloise). Mystery, de betere Belgische groep stapt op het podium voor regioband Stilletto. Action Rock '93 gaat door op zaterdag 9 oktober in 't Centrum van Rij kevorsel. Aan de kassa betaal je 400 frank, kaarten in voorverkoop kosten 350 frank en zijn te bekomen bij onder andere: Fonoshop Black-Out Rijkevorsel, JH Spiraal, Danny Brosens, Café Papillon Minderhout, JH Mussenakker Meer, Biebob, Marcel Sprangers vertelt U verder alles over Action Rock op het telefoonnummer 314.37.01.

Cahier de Brouillon Met als motto 'Cross Over October' komen twee jonge loten aan de cross-over-boom in Cahier aan de bak. EL GAGA uit Westvlaanderen werd al 'ns opgemerkt door 'Update' (Studio Brussel), en recent vielen ze met hun harde gi-

taren annex ritmes serieus op tijdens het 'Debuut-rock' festival. Hyperkirietische scènes op de planken, plus een zanger die graag krankzinnigheid veinst. Tielt dus, op zijn best. THERMOS komen uit de Antwerpse Kempen, en voeren ook crossover hoog in het vaandel. Hun clubconcerten nemen konstant in aantal toe, en wel hierom: harde gitaarmuren, ritme-aanvallen op de onderbuik, kompromissen uitgesloten. Op zondag 3 oktober, vanaf 13 uur in Cahier. 22 PISTE PIRKKO ontstond in het Finse dorpje Utajdrvi, vlakbij de Noordpoolcirkel. In 1986 verhuizen gitarist-zanger 'P-K', organist-bassist 'Asko' en drummer-zanger 'Espe' naar de hoofdstad Helsinki. Uit de jeugdinvloeden als The Stooges, Link Wray, country en blues ontstaat langzaamaan de eigenzinnige groepsstijl. Na het album 'Kings of Hong Kong' is het voor al de CD 'Bare Bone Nest' die 22 PISTE PIRKKO bekendheid bezorgt: in Europa en in andere kontinenten worden ze een gegeerde clubact. Ook België en Nederland konden de groep al op diverse festivals aan het werk zien. 'Big Lupu', het meest recente plaatwerk, kreeg uitgebreide produktie mee en maakte 22 PISTE PIRKKO er meteen al een stuk intiemer op. De Phil Spector-aanpak op voorgaande albums werd uiteindelijk door producer Riku Mattila serieus

Myslery

bijgespijkerd. Een intregerend drietal, gewoonweg, binnenkort ook in Hoogstraten. Op zaterdag 16 oktober om 20 uur in Cahier. Al tien jaar gaat Girl Trouble uit Tacoma, Washington hard tekeer. Hun geluid, dat sterk verwijst naar de vette rock 'n roll van The Cramps, pakte punk, fuzzy garage, The Sonics, Johnny Cash en een '57 Chevy bij elkaar. Het resultaat swingt als een tiet. Na negen singles en 3 langspelers op labels als SubPop, K, Dyonisius en Popllama, komt GIRL TROUBLE de gloednieuwe CD 'New American Shame' in Hoogstraten voorstellen. Knallen doet het in elk geval. Als voorprogramma voor Girl Trouble komt CRACKERBASH mee op tournee. Een fel culttrio uit Portland, met een repertoire van snelle, punky songs die melodisch kloppen -ondanks het lawaai- en daardoor aan het legendarische Hüsker Dü doen denken. CRACKERBASH voor het eerst in Europa- sleurt in z'n kielzog de singles 'Bike', 'Holiday' en 'Chasper' mee, maar vooral ook de prima CD 'Tin Toy'. Als support act niet te onderschatten geweldenaars. Op zaterdag 23 oktober, om 20 uur in Cahier.•

Zeg maar hoe je slapen wil

auping

IabrIE)( WTitiERU]Ii1


,

gJC

SPOR:T L ­-,

•T1

]

HVV in de achtervolging Wie de start mist, moet hoe dan ook alle zeilen bijzetten om niet hopeloos in de achtergrond te verzeilen. HVV -met twee nederlagen op rijkwam terecht in het laatste peletonnetje. De voorbereiding gaf alle redenen om hoge ver wachtingen te koesteren. Nederlagen tegen Beringen en voor eigen publiek tegen Overpelt, zetten iedereen weer met de twee voeten op de grond. Tegen Beringen gingen we door persoonlijke fouten de boot in maar tegen Overpelt kon men niemand iets verwijten. De Limburgse titelkandidaten hadden het geluk voor de volle 100% aan hun kant en gaven dit zelf na afloop grif toe. Er blijven echter nog 28 matchen of 56 punten om de situatie recht te zetten en wij twijfelen er niet aan dat HVV met het voorhanden zijnde spelersmateriaal hierin ruimschoots zal slagen. In het kader van Kom op tegen Kanker organiseerde Burgemeester Van Aperen een wedstrijd van de fusieploeg -VNA Wortel, FC Meer, Minderhout VV en Meerle FC- tegen de fanionploeg van HVV. Deze match zou doorgaan op 19.10.93 te 19.30 u op HVV. Supporters, uw massale aanwezigheid voor het goede doel wordt door iedereen op prijs gesteld. Wedstrijden Zaterdag 2 oktober HVV- Herentals 20 u. Zondag 10 oktober Turnhout-HVV 15 u. Zaterdag 16 oktober HVV-Hasselt 20 u. Zondag 24 oktober Eisden-HVV 15 u. Zaterdag 30 oktober HVV-Zwarte Leeuw 20 u. 02.10 Herentals II-HVV 1114 u. 08.10 FIVV II-Turnhout II 20 u. 15.10 Hasselt II-HVV II 20 u. 22.10 HVV Il-Eisden II 20 u. 29.10 Zwarte Leeuw II-HVV II 20 u. De match op SV Mol zal gespeeld worden op zaterdag 6.11 te 19.30 uur i.p.v. op het kerstweekend.

_

VNA Wortel Op zaterdag 28 augustus werd liet 50-jarig bestaan van de club op passende wijze gevierd. Na een receptie in de kantine, werd, begeleid door de fanfare, een korte rondgang in het dorp, met een bezoek aan het Slot gemaakt. 's Avonds had dan het avondfeest in de parochiezaal plaats. Hier werden enkele verdienstelijke oudspelers en bestuursleden in de bloemen gezet. In Wortel wordt al meer dan 50 jaar gevoetbald: eerst in Wortelinaen daarna in V.N.A. Heel de geschiedenis hiervan is samengevat in een prachtig boek, dat nog steeds te koop is. Enkele dagen na de viering werd de club getroffen door het verlies van speler Chris Rosiers. Chris kwam in een verkeersongeval om het leven. Na Marc Snoeys is dit binnen een periode van twee jaar, de tweede speler van het eerste elf tal, die de club verliest. Voor de club is dit spijtig, maar voor zijn familieleden en zijn vrienden is dit onherstelbaar. Onze heel smalle kern werd zo nog uitgedund. De eerste wedstrijd van de competitie tegen Zandvliet was van een behoorlijk niveau. Via strafschop van nieuwkomer Dominique Duf raing kwamen we op voorsprong. Vlak na de rust maakten de bezoekers gelijk en dat was een terechte 1-1 eindstand. Op het zeer slechte speelveld van de Luchtbalboys kwamen de blauw-witten al snel zeer ongelukkig op achterstand en doordat enkele kansen niet benut werden, werd met 1-0 verloren tegen een zwakke tegenstrever. Tegen Halle kwam Wortel op ongelukkige wijze op achterstand. Zowel voor als na de rust werden een drietal kansen niet benut. In plaats van een verdiend gelijk spel werden de blauw-witten in de laatste minuten nog met 0-3 cijfers geklopt. Hopelijk komende gekwetsten spoedig terug en herwinnen onze spelers het vertrouwen voor doel. De wedstrijden: 15.00 11. Wortel-Putte Zondag 03.10.93 15.00 u. Antonia-Wortel 10.10.93 15.00u. Wortel-Wildert 127.10.93 15.00 u. Brecht-Wortel 24.120.93 15.00u. Wortel-Oostmalle 31.10.93

ens

ss

t aay-

,èI

k

-1

Een moeilijk seizoen voor MINDERHOUT VV? Die zaterdagavond voor Minderhoutkermis proefde men al direct de derbysfeer. FC Meerle kwam op bezoek en de thuisploeg aasde natuurlijk op de overwinning. Eerste gewin is wel kattegespin maar die eerste punten zijn wel een belangrijk gegeven. Zover kwam het echter niet, want MVV liet de beide puntjes aan de bezoekers. Einduitslag 0-1. Het werd ook een matig derby met zeer schaarse spannende elementen. Meerle toonde zich wel vloeiender in het middenveld en was ook de meest aanvallende ploeg met een resem hoekschoppen als gevolg. Slechts in de 75ste min, werd over de twee punten beslist. Mario Janssen trapte nog wel eens op de paal, maar deze nipte overwinning had Meerle toch wel verdiend. Op Wechelderzande had MVV ook niet veel in de pap te brokken. De thuisploeg spreidde een duidelijk overwicht over het veld met talrijke Vrij- en hoekschoppen als gevolg, doch telkens zonder resultaat. Meer evenwichtiger werd de partij in de tweede helft en Jan Braspenning scoorde de 0-1. Even later werd de thuisploeg herleid tot tien man na een uitsluiting wegens vrijwillig handspel. Dit werkte averechts op de Wechelse combinaties; met tien vlotte het beduidend beter en de gelijkmaker bleef dan ook niet in de lucht hangen, maar belandde uiteindelijk wel in het Minderhoutse net. Eindstand 1-1! Wedstrijden Zondag 3 oktober 15.00 uur Dosko-Minderhout VV Zondag 10 oktober 15.00 uur Minderhout VV-Sefa Zondag 17 oktober 15.00 uur KFC Meer-Minderhout VV Zondag 24 oktober 15.00 uur Minderhout VV-Pulderbos Zondag 31 oktober 15.00 uur St.Jozef-Minderbout VVÏ

KFC Meer Meer bracht het ver in de 'Beker van Antwerpen'. Het schakelde achtereenvolgens Heibos, Wuustwezel en Zandhoven uit. Enkel tegen Zandvliet moest men onderdoen. Het trappen van strafschoppen viel wel in het nadeel uit. Deze wekenlangdurende spanning kreeg onvermijdelijk zijn weerslag bij de kompetitiestart. Wat de kompetitie zal worden is nog een vraagteken en moeten we nog afwachten. Pas na enkele wedstrijden zal men meer weten. De jeugdelf tallen kenden een flinke start. Zeker is het dat ze hun supporters veel plezier gaan bezorgen. Wedstrijden Zondag 3 oktober 15.00 uur KFC Meer-Pulle Zondag 10 oktober 15.00 uur Vrij Arendonk-KFC Meer Zondag 17 oktober 15.00 uur KFC Meer-Minderhout VV Zondag 24 oktober 15.00 uur Wechelderzande-KFC Meer Zondag 31 oktober 15.00 uur KFC Meer-Oosthoven.•


SPORT

K.F.C. MEERLE

Een andere kijk op de wereld

*

:5

1,,! oio i . o ee hiiie e/. ve O1/sti' I/i/ CI IU)5 altijd sjoieois te vinden die hun steentje bijdragen, 1-let reserve-elftal van Meerle mocht onlangs nieuwe trainingpakken in ontvangst nemen van Ludwig Van A lphen (Bestratingen). De CERA van Meer/e deed daar voor ierde,t' speler een sporitas ho een op.

Moeilijk Gelmerseizoen verwacht Vorig jaar werden 1)e Celmers met hun volleybalclub Sportvereniging van het Jaar, na een zeer geslaagd seizoen '91-'92. Moeilijk te herhalen dacht men. Toch bracht het voorbije seizoen weer drie kampioenen en vijf promotieploegen. Dit betekent natuurlijk dat op enkele jaren tijd bijna alle ploegen minstens één reeks gestegen zijn. Het valt dan ook te verwachten dat het dit jaar moeilijk wordt om op dat peil te blijven. Toch zijn er weer titelkandidaten. Vooreerst de eerste herenploeg die na zes opeenvolgende overwinningen aan het einde van vorig seizoen toch verplicht werd een reeks lager te gaan spelen. In derde provinciale treden zij nu aan met drie spelers die vorig jaar nog eerste provinciaal speelden. Deze getransfereerde spelers moeten terug voor promotie zorgen, samen met onze eigen jeugd. Twee spelers van zestien werden eveneens in de eerste ploeg opgenomen. Voge daarbij de vaste waarden van vorig jaar en het vormt de ideale combinatie voor sfeer, opleiding en resultaat. Wij weten dat kampioen spelen afhankelijk is van kleine dingen maar niets wordt aan het toeval overgelaten. De derde damesploeg miste vorig jaar de promotie met één set verschil. Dit jaar zijn zij de te kloppen ploeg in hun reeks. Bija alle andere ploegen streven vooral behoud na om dan volgend seizoen nog eens flink uit te pakken. Nieuw is ook dejeugdaanpak. Naast de reeds bestaande opleiding vanaf negen jaar is er nu ook de opvang voor meisjes en jongens vanaf

De avonturen sportdag georganiseerd stedelijke sportdien.st in het Recreaiiecenrruin De Mosten kende we/niet de verhoopte belangstelling van onze sportieve jeugd. Degenen die zich toch langs hun sportiefste kant lieten bewonderen beleefden kiks aan de lopende band. Wat gedacht van deze jongedame die het verrukkelijk vond de klimmuur, met de mooie been tles omhoog, af te dalen?

het eerste studiejaar. Zij houden zich vooral bezig met balzicht, vangen en gooien, spelletjes, Ienigheid en inzicht. Zij oefenen één of tweemaal per week en er kunnen er nog steeds bij. Ga gerust eens kijken en doe eens mee op maandag (18.00 tot 19.00 uur) of donderdag (19.00 tot 20.00 uur) in de Spijkersporthal. Info: 03/214.53.76 bij Blommaert.

Wedstrijden: De competitie is reeds begonnen en elke week zijn er thuiswedstrijden op zaterdag van 16.30 tot 22.00 uur en op zondag om 10.00 en 11.45 uur. De belangrijkste wedstrijden: 2110: 20.30: Heren 1-Tielen 16110: 20.30. Heren 1-Ekeren 23110: 18.30: Dames 1-Kontich 20.30: Heren 2- Vosse/aar 30110: 18.30: Dames 1-Jong Edegem 20.30: Heren 2-St.Antonius Zoersel.•

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

FIAEST

Steenweg op Hoogstraten 119 - Rijkevorsel Tel. 03131 45617- Autotel. 0171546080

• IJzerwaren • Bouwbeslag • Deur- & raambeslag • Beslag voor kanteldeuren • Schuifdeurbeslag • Deurkrukken • Bevestigingstechnieken 45


SPORT BYOUTERIE

Cyclocross

10101

2de Herdenkingsprijs 'Wim Lambrechts' Op ZATERDAG 23 OKTOBER worden in en rond het Recreatiecentrum De Mosten de renners weerom het veld ingestuurd. Het wegseizoen is achter de rug, de herfst volledig terug in het land, de crossers die er hun specialiteit van maken kunnen naar hartelust weer hun gelief koosde sport beoefenen. De Hoogstraatse club die verantwoordelijk is voor de inrichting heeft een prachtig gevarieerd parcours uitgestippeld en alleen sterke benen zullen in aanmerking komen om de overwinningspalm weg te snoepen. Heel wat bekende namen werden gecontacteerd. Niet te verwonderen als je bedenkt dat er zomaar eventjes 125.000 fr. prijzen zijn weggelegd voor de reeks Cat. A. Internationalen. Deze wedstrijd telt ook voor de G.V.A.-trofee die uit zeven proeven bestaat en waarin een half miljoen frank prijzen te verdienen zijn. Daarnaast treden ook de Cat. D en Cat. Crenners aan. In deze laatste reeks debuteert KRISTOF VAN GESTEL uit de St.Clemensstraat te Minderhout bij de nieuwelingen, en dat zijn prestatie voor eigen supporters nauwlettend zal gadegeslagen worden hoef je niet te betwijfelen. Veel succes voor deze jongeling en misschien treĂŠdt hij ooit wel eens in de voetsporen van zijn betreurd idool Wim Lambrechts.

Programma 12.45 u. Cat. D: Grote Prijs Kempi-Meubel voor Veteranen en Cyclosportieven. 14.15 u. Cat. C: Grote Prijs Bakkerij De Leliebloem voor Nieuwelingen en Juniores. 15.30 u. Cat. A-Internationalen: Grote Prijs Pluimveeslachterij Herrijgers met 125.000 fr. aan prijzen met als voornaamste deelnemers: Danny De Bie (ex-Belgisch en exwereldkampioen) Paul Herrijgers (Belgisch kampioen) Peter Van den Abeele Pascal Van Riet Paul De Brauwer Guy Van Dyck Marc Janssens Frank Van Bakel (Ned.) Huub Kools (Ned.) Stevenson (Engels kampioen) Drucker (Luxemburgs kampioen) Geert De Vlaminck (Belgisch kampioen amateurs) Staf Van Bouwel Peter Willemsens Erwin Vervecken Alex Moonen Peter Van Santvliet Dirk Pauwels e.a.•

LAURYSSEN ELECTRONICS

HOOGSTRATEN Vrijheid 66 Tel. 03/3147253

* Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen * Exclusieve fashion kleding * Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen * Te gekke horloges en ringen * Grote keus in bruid-, kinderen haarmode * Kortom ..... bijna alles!!! Service: Mister Cash Bankcontact Visa

American Express Eurocard Postcheque

Op weekend bezoek zonder bloemen? Kan al een jaar niet meer, zeggen kenners!

MINDERHOUTDORP 29C 2322 MIN DERHOUT Tel. 031314.67.67

-------

IV!XXLE,A

CT-1415E KLEUR TV Donkere beeldbuis van 37 cm 40 voorkeuzezenders Zelfzoekende tuner voor kabel Ingebouwde sleep timer

LEOPOIDSTRAAT 60 2330 MERKSPLAS

GE T T H E B E S T

b 46

Reeds ruim een jaar heeft u eigenlijk geen enkele vorm van excuus meer! Maar dat zullen we dus met de mantel der liefde bedekken. Sinds april van vorig jaar immers functioneert in het centrum van Merksplas de enige bloemenautomaat van de Kempen. Cattleya, de bloemenzaak voor de zakenman, en steeds aan de spits waar het klantgerichte en doorgedreven service betreft, nam toen dit initiatief. En reeds honderden klanten geraakten zo in extremis toch nog gesteld, hoefden niet met schaamrode kaken op familievisite of vriendenbezoek! Denkt u nu vooral niet dat het gaat om zomaar wat kunst-en-vliegwerk, een met haken en ogen aaneenhangende noodoplossing! Het volstrekte tegendeel is waar! U kiest uit drie prijsklassen, u stopt wat geld in het apparaat en daarvoor heeft u dan een kakelvers (want gekoeld) boeket. Zo eenvoudig is dat! Maar natuurlijk kunt u ook steeds nog bellen (014163.45.16) of faxen (014163.51.87). u zal verrast zijn hoe dikwijls wij u toch nog kunnen helpen!

!1

24 op 24 uur PAKKLAAR "DE BLOEMENAUTOMAAT'


SPORT

Military Minderhout

Bart Van Mieghem met Alice ponykampioen Donkere wolken trokken samen boven de Blauwbossen tijdens het verloop van de military en dit in de letterlijke betekenis van het woord. Voor de rest alles prima: secure Organisatie, prachtig afwisselend parcours, duizenden toeschouwers, amusante nevenactiviteiten. Kortom, een niet te missen totaalevenement voor de paardeliefhebbers die mekaar hier ook jaarlijks rendez-vous geven. Felicitaties aan voorzitter Gust Desmedt en zijn medewerkers van de 'Blauwbossenruiters'. De 1 2-jarige Bart Van Mieghem uit Verrebroek kroonde zich tot Belgisch kampioen military bij de pony's en dit op een overtuigende wijze. Met paard Alice finishte hij voor de Minderhoutse Maria Desmedt, dochter van Bert, met Nicky. Bart en Maria, twee kinderen van vaders die jaren geleden tot de smaakmakers behoorden van het Belgische militarycircuit. Zoals je ziet, de appel valt niet ver van de boom. In de dressuur behaalde de nieuwbakken kampioen een derde plaats (gewonnen door Greet Van Mieghem), een eerste in de Crosscountry en een lichte tijdstraf in de jumping, die door Maria Desmedt gewonnen werd. Met Bart Van Mieghem zat de echte kampioen in het juiste zadel! Voor de andere reeksen was er vanzelfsprekend ook heel wat belangstelling en vooral voor Karin Donckers en Jef Desmedt, de blikvangers van Barcelona, die op hun eigen vertrouwde terrein voor een glansprestatie moesten zorgen. Karin en Jef forceerden echter niet en beschouwden deze wedstrijd als een laatste oefengalop voor het Europese kampioenschap in Achselschwang (Duitsland). Ook de nevenactiviteiten kenden heel wat interesse. De karaoke-avond lokte de jongelui en de kleiduifschieting op zaterdagnamiddag met specialist Frans Peeters had ook zijn bewonderaars. Voor de Golden Oldies-party in samenwerking met Radio Cosmos liep de manège vol. Op zondag kwamen de hondeliefhebbers ruim aan hun trekken met de show 'Agility' en 'Jut en Heir' toonde nog eens duidelijk dat zware trekpaarden ook elegante trekken hebben.

De uitslagen Kampioenschap pony's Ruiter Van Mieghem Bart Desmedt Maria Van Dijck Jan 1. Nlaiidiuii Ludivlite Van de Vliet Sofie Michiels Inge Leys Ben Stoffelen Jef Desmedt Dolf De Brabander Geert

Pony Alice Nicky Mandy Prertzy Ii Juweeltje Franca Timshel Dixie Fair P1y

Elegance

1. Reeks/1. Serie Ruiter Sneyers Willy Baekelandt Mireille Nolens Anne-GaelIe Polfliet Lieven Tormans Bart Van Rijckevorsel Con. Rigouts Marc

Paard Fleet Ville Junior vh oud Molenhof Heinshnitt Falco Gwinnie Atlantic Marinier PS New-Boots

8.Fol. Ingrid Rubbrecht Bart Aernouts Kris

Ivory Dakar Ringo

Bart Van Mieghern op het hoogste schavol kreeg de gouden plak terwijl Maria Desmedt (links) een eervolle tweede plaats wist weg te kapen.

Beginneingen pony's Ruiter .1 Smet Rony Smiths Kim Mertens Bert Van Duyse Gunther Coenen Dries

Paard March Image Pompidoe Picaso Pallieter

Beginnelingen paarden Ruiter .1 Geurts Bruno Boel Claudia Van Mieghem An De Wandel Elke Bekaert Johan

Paard Esperanto Einstein vd Haringberg Malibu Iris Shankar

Jonge paarden i:1IL' iq!J1c'n 01f Mmder11o111 //0l

zjn fogoi/

standers geen schijn van kans bij de 'aspiranten ponys'.

2. Reeks/2. Serie Ruiter Van Massenhove W. Rigouts Marc Desmedt An Desmedt Jef Astrid Van Leeuwen Donckers Karin Van Springel Joris Maes Emmanuel 10 StrrIn'n Tçrisri.-n

Ruiter Versteynen Luc Van Vliet Lieve Ortmans Alain Vervaecke Kris De Swaef Marc

Paard Epsom Kazan Jacky Luka Joyce L.

Paard Golan Dixy-Nick Ebro Heerle's Embers Daro's Sreen Britt Jegorcka Tom Perdu Malang

Whoopy

Aspiranten paarden Ruiter Lenaerts Loes Vanrillaer Alain Bocque Frank Steegmans Gert Clabau Vera

Paard Kasjan Copain Jappeloup Junior Kitsch vh Oud Molenhof

Aspiranten pony's Ruiter Stoffelen Jan Blondeau Gaelle Tielemans Jeffrey Deckers Aline De Cleene Pieter

Paard Sofie Toetsie Maico Abgar Kathy

Zichtbare voldoening bij de Minderhout.s'e aniazone Loes Lenaerts met haar prestatie bij de 'aspiranten paarden', die beloond werd meteen eerste plaats. 47


SPORT

lOde Marathon van Brussel

Jan Hendrickx knap elfde in2u.28.45 Voor het eerst sinds 1987 liep een Belg als eerste door de finish in de hoofdstedelij ke marathon. De Westviaming Ronny Ligneel hield tegensianders uit Tsjechië, Kenia, Rusland, Duitsland, Hoogstraten... achter zich en klokte een tijd van 2.16.14! HoogstratenaarJan Hendrickx misstond helemaal niet in dit internationale gezelschap en werd na een knappe wedstrijd als elfde afgevlagd hetgeen toch een knappeprestatie betekende, als je bedenkt dat er toch zomaar eventjes 1600 deelnemers aan de start verschenen. In dit massale deelnemersveld ontdekte men ook het Minderhoutse 'dreamteam 'met Jan Vermeiren (3u. 6 min.), Marc Terreur (3u.21min.) liep zijn eerste marathon, Jos Van Bavel (3u.23min.), Pat Leysen (3u.42min.). Toch een flink resultaat van dit viertal dat s avonds hun knappe collectieve prestatie doorspoelde op het terras van de 'Papilon'. Als Palm, Hoegaardenof Trappist als pap 'gecatalogeerd wordt dan zijn Jos, Jan, Marc en Pat ongetwijfeld onbetwistbare 'papboeren'. Dit stelletje vond onze reporter bij pot en pint en hij polste toch eventjes naar hun bevindingen. Met horten en stoten kwam het eruit!!! JOS VAN BAVEL: 'Marathon, moet kunnen hé!' Man, die sfeer, die natuur, Brussel da's pas genieten hé. Lachen én tegelijkertijd afzien, moet kunnen, of niet soms? En dan nog te kunnen lopen in de familie van 'Artsen zonder grenzen'. Fantastisch, enorm! Zou ik volgende maand de marathon van Etten-Leur ook nog lopen?'

JAN VERMEIREN: 'Bewust deed ik mee aan de aktie van 'Artsen zonder Grenzen', een doel op zichzelf. Verbind dit met de marathon, dan sta je al heel wat dichter bij de euforische triomf die iedere marathonloper ondanks alle pijn ervaart. Als je dan nog weet dat een mooie masseuse op je wacht om alle kwelling weg te nemen, dan is dat toch ook meegenomen. Of niet soms?'

Europees kampioenschap Military

Geen ereplaats voor Karin Donckers en Jef Desmedt Nadat ze vorig jaar in de Olympische Spelen te Barcelona een onverwacht schitterend resultaat neergezet hadden en daardoor ook de nodige publiciteit toebedeeld gekregen hadden, werden de twee Minderhoutenaren voor de Europese kampioenschappen te Achselschwang (München) in Duitsland geselecteerd om de Belgische militarykleuren hoog te houden. Voor deze wedstrijd hadden ze zich bijzonder goed voorbereid om een flink resultaat te behalen. Het kan echter niet altijd kaviaar zijn. Jef eindigde op 14de, met een beetje geluk had het een 3de plaats geweest, en Karin 36ste op een lot van 68 paarden. Geen al te best resultaat in vergelijking met hun vorige exploten en na de wedstrijd stonden z'r ook een beetje aangeslagen bij ook, maar chef d'équipe Gust Desmedt legde met zijn ervaring de vinger op de wonde, wees op bepaalde fouten, hield rekening met een zekere dosis pech, zodat het moreel van onze military-specialisten al vlug terug in de juiste plooi viel. Jef Desmedt, de jongste deelnemer, won wel de cross-country op een drassig, golvend terrein, maar zoals je weet bestaat een military uit drie proeven: dressuur, cross-country en jumping en wil je vooraan in het klassement eindigen mag je ook nergens een steek laten vallen. De eerste plaats in deze veldcross was eigenlijk geen echte verrassing verklaarde Gust Desmedt nadien. De manier van trainen is bijna uniek in Europa en de concurrenten geloven nog niet zo erg in dit systeem, alhoewel het wantrouwen toch meer en 48

meer plaats maakt voor nieuwsgierigheid. Trainer Raf Desmedt oefent met zijn pupillen vooral in het koude water van de Destaputten. Die watertraining geeft een goede doorbloeding en dc benen van het paard worden daardoor sterk gespaard, benen die toch nog altijd het zwakste punt betekenen voor een paard. Raf heeft voor Karin en Jef een trainingsschema uitgebouwd om tot een perfecte conditie te komen. Jef heeft bewezen in de cross dat dit trainingssysteem tot resultaten leidt. Karin Donckers en paard Britt waren wel in conditie maar niet in hun dagje. Zat het loodzware parcours daar mkschien voor iets tussen? Britt gaf in elk geval een lome indruik en dan is presteren moeilijk. In het landenklassement werden onze vertegenwoordigers niet geklasseerd wegens allerlei omstandigheden en pechsituaties. Drie combinaties per land moeten de wedstrijd eindigen wil je in aanmerking komen voor een klassement. Voor België bleven alleen Karin en Jef over. Geen eerbetuigingen maar toch een ervaring rijker voor

Even uitpuffen in het Jubelpark na de marathon. V. 1. n. r. Jan Vermeiren, Pat Leysen, Jos Van Bavel, Marc Terreur.

MARC TERREUR: 'Mentale en fysische opwarming op Rolling Stones klanken. Gewoon keitof dat rockgroepje aan de start. Zo geraak je al in de juiste sfeer. Het nummer van de Stones 'Route 66' (Amerikaanse nationale weg van duizenden km lang), deed me beseffen dat ik er gelukkig maar 42 moest afleggen. Op de momenten dat ik het kwaad had, zong ik zachtjes 'L'entranger, C'est mon ami' en 'In de rue des Bouchers'. Tot mijn grootste verbazing stond die dekselse Raymond van het Groenewoud ons onder de triomfbogen van het Jubelpark op te wachten! Voor iedere aankomer een complimentje. Raymond bedankt, awel, in de marathon ging ik verbazend goed vooruit!' PAT LEYSEN: 'Meedoen is belangrijker dan chauffeur spelen. Die maffe kerels hadden nog een roadie nodig voor een relaxe tocht naar Brussel. Ik heb ze versteld doen staan met mijn goede tijd ondanks weinig of geen training. Zeg, wie durft er nog zeggen dat ik geen karakter of talent heb? Voila sé!' Sterke taal van onze joggers die het alleszins zeker niet bij dit evenement zullen 1aten.

deze Minderhoutse ruiters. Zweden won tenslotte het Europees kampioenschap voor Frankrijk en lerland.•

Kari,i en lef neijes in het pak gemoken voor dc' afreis naar A chselsch wang.


RIJDEN*#*

6

IS PLE

NTO

door W. Vanfrayenhove (ir.)

En dan durven ze mij nog via tussenpersoon A. Vorstenbosch (dat die kwibus zich daartoe leent) te vragen of ik in mijn rubriek 'Rijden is Plezant' niet eens wat aandacht kan besteden aan het 'wagenpark' van ons vorstenhuis, aan die prachtige blinkende limousines mei85 km op de teller. Hoe is het in godesnaam mogelijk! Ik wil niet provoceren of 'mensen in hun gevoelens kwetsen' maar mag het alstublieft als tegengewicht voor al die tonnen bedrukt papier en kleurenfoto's en televisieuitzendingen en speciale bij lagen en kommentaren en 'een kist van gepolijst mahoniehout' en eindeloze rijen aanschuivenden en de 'charismatische beweging' en rouwregisters en bussen vanuit Hoogstraten, mag het alstublieft, één enkel zinnetje, welnu: voor mijn part mogen ze al die tralala op een 'affuit' laden en afvoeren. Het woord zegt het al: af en uit. O.K. genoeg, het is eruit nu en voor de rest: zand erover. Terug naar de boeiende geschiedenis van de automobiel. Ik wil het deze (en volgende maand) met U hebben over de STOOMAUTO. Gij lacht, maar weet dan dat, hoewel de strijd tussen water en benzine reeds lang geleden beslist werd in het voordeel van de benzineauto, zelfs vandaag de dag deze controverse nog niet helemaal verdwenen is. (En dat die vent steeds een sabel draagt, en niemand die daar iets van zegt of vindt, dat kan erbij mij niet in). Luister maar eens naar de woorden van de Amerikaan John Bentley, de 'stoomkenner bij uitstek': Als maar een deel van het geld dat werd besteed aan de ontwikkeling van de benzineauto, ten goede was gekomen aan de stoomauto, zouden er nu niet eens benzineauto's te koop zijn. Ga maar eens na: het ther-

stoot

g

misch rendement van de benzinemotor is op z'n gunstigst 35% en dat van de stoommotor meer dan 90%. De trekkracht van de benzinemotor bij lage toerentallen is maar gering en daarom heeft men de versnellingsbak met al zijn complicaties moeten bedenken. (Trouwens, wat deed mijnheer Danneels in het parlement bij de eedaflegging, wat had die daar te zoeken?). Een tweecylinder stoommotor, die minder dan 40 bewegende delen heeft, geeft evenveel arbeidsslagen per krukasomwenteling als een achtcylinderbenzinemotor met een ijzerwinkel aan accessoires. Bij de stoomauto is er dan verder geen koppeling (ambriage) of koppelomvormer nodig: je kunt een directe verbinding maken tussen krukas en aangedreven as. Er is echter slechts één klein nadeel aan de stoomwagen: het kost een paar minuten om stoom te maken en je kunt dus niet direct na het instappen wegrijden. Als erindertijd maar, zoals nu, een snelkoker was ge-

con densot)Q 1 1 \

(NA

iO1TD2 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 03/314 68 60

weest, die je kon aansteken door een knopje in te drukken, dan was de geschiedenis heel anders verlopen. Het is echter om andere redenen uitgesloten dat de stoomauto weer terugkomt: er zijn teveel grote belangen betrokken bij de benzinemotor en de benzine-industrie en daarom zal de stoomauto (die stoom produceert door petroleumverwarming) er nooit meer komen. Als afbeelding wil ik U deze maand een schematische voorstelling van een stoommoter meegeven. Ik kan daar uren naar kijken, zo simpel, zo eenvoudig. Wat hebben we gemist! (En dat zelfs die prins Filip een 'civiel lijstje' toegewezen krijgt van maar liefst 12 miljoen en niemand die dat in vraag stelt). Tot volgende maand! • Schema van en stoommachine.

Garage Luc Ryvers bvba

1

Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

zuiger

warmte

N.V. GARAGE VAN USSEL

cylinder

ketel

IIV'

Lw

T

ilLTI7

va E \If.\îsJ

Tel. 03/315.90.90 EN IfFu

om Streven naar perfektie

GARAGE HOGA B.Y.B.AI

Garage

LEO WOUTERS

Geudens B.V.B.A.

St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

Lichte bedrijfswagens: DAF

Meerseweg 8 . Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

GARAGE AUTO - MOTO J. BOGAERTS - ROOS

alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

49


Op stap ïn.., HOOGSTRATEN zaterdag 2 oktober: ATEMI-RYU OPEN DEURDAG, vanaf 13 uur. zondag 3 oktober: EL GAGA en THERMOS vanaf 15.00 uur in Cahier de Brouillon. dinsdag 5 oktober: CHINEES KOKEN, les 1, 19.30 uur, zaal Fax, inschr. 03/314.35.33., org. K.V.L.V. woensdag 6 oktober: TRIO JACK VAN POLL, Jazz, 20 uur, Rabboenizaal, A. de Lalaingstraat, org. Kunstkring Spijker. donderdag 7 oktober: CULTUURDAG CMBV, bezoek Kathedraal en voorstelling Bourlaschouwburg, vertrek 9 uur aan de kerk, met eigen vervoer, mi. en inschr. 03/314.59.33 of 03/314.38.78. FEESTVERGADERING, thema 'Mensen ver(der)dragen', 14 uur, zaal Pax, org. K.V.L.V. KINDEREN HEBBEN OOK WEL EENS VERDRIET, voordrachtavond voor ouders en grootouders, 20 uur, zaal Pax, org. BGJG. vrijdag 8 oktober: FESTIVAL VAN VLAANDEREN, 1 Fiamminghi, Sint-Catharinakerk, deuren 20 uur, concert 20.30 uur, kaarten 500 fr. of in VVK 450 fr. bij de Dienst voor Toerisme. zaterdag 9 oktober: HISTORISCHE WANDELING IN EN OM HET GELMELSLOT, 14 uur, org. Davidsfonds. zondag 10 oktober: INFO TREKTELLINGEN + DIA'S KAMP, 14 uur, lokaal K. Boomstraat, org. JNM. POPPENKAST, 't Is de Wind' door poppentheater Panenka, voor alle 3-tot 10-jarigen, 15 uur, zaal Fax, org. CMBV. dinsdag 12 oktober: CHINEES KOKEN, les 2, 19.30 uur, zaal Fax (zie 5110), org. K.V.L.V. woensdag 13 oktober: VOLKSDANS, 13.30-15.30 uur, zaal Pax, org. K.V.L.V. donderdag 14 oktober: BOWLING, vertrek 20.30 uur stipt aan zaal Pax, met eigen auto's, inschr. 03/314.35.33, org. KVLV-jongeren. vrijdag 15 t/m vrijdag 22 oktober: WEEK VAN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK, thema: Ouderen. zaterdag 16 oktober: OPTREDEN 22 PISTO PIRKKOO (Finland) om 20.00 uur in Cahier de Brouillon. zondag 17 oktober: TREKTELLINGEN, 6.30 uur lokaal (per fiets) of 7 uur De Hees, org. JNM/Wielewaal. WANDELING HOGE VENEN, vertrek 8uur aan zaal Fax met eigen vervoer, picknick meenemen, warm avondmaal mogelijk (600 fr.), vooraf inschrijven, org. KWB. SMOUTEBOLLEN EN PANNEKOEKEN voor jong en oud, 11-19 uur, zaal Pax, org. KBG. 50

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Fax 03/314.87.43 Tel. 03/314.32.45 Geopend vanaf II u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

dinsdag 19 oktober: KOOKDEMONSTRATIE, 'Originele Desserts', 13 uur en 19.30 uur, zaal Pax, org. K.A.V. CHINEES KOKEN, les 3, 19.30uur, zaal Fax, org. K.V.L.V. OPENDEURDAG BRIDGECLUB, Sportcafé Zevensprong, 18.45-23.30 uur. woensdag 20 oktober: START VERPAKKINGSCAMPAGNE, org. JNM/Wielewaal. KLEURENCONSU LENTE Caroline Jongbloed, 20 uur, zaal Fax, org. K.V.L.V. Gewestelijk. zaterdag 23 oktober: Optreden GIRL TROUBLE (USA) en CRACKERBASH (USA) in Cahier om 20.00 uur. zondag 24 oktober: KERMIS BOERENEINDE. dinsdag 26 oktober: I5de WANDELDAG ingericht door de Bond v. Grote en Jonge Gezinnen. Vertrek om 13.30 uur aan de Pax, met de fiets! 2 wandelroutes in Rijkevorsel. ANTWERPEN '93, reis ingericht door K.A.V. CHINEES KOKEN, les 4, 19.30 uur, zaal Pax, org. K.V.L.V. woensdag 27 oktober: VOLKSDANS, 13.30-15.30 uur, zaal Pax, org. K.V.L.V. donderdag 28 oktober: LEDENVERGADERING EN MISVIERING KBG. zondag 31 oktober: JONGERENVIERING THEMA HAITI, 11.30 uur, St.Catharinakerk. PADDESTOELENTOCHT, vertrek 13.30 uur lokaal K. Boomstraat of 14 uur Koeberg, org. JNM/Wielewaal.

e- revt

Snijheek 16 MeeT Tel 315910' annO Nederland 09-323 1 5) 1

:

hnec{ijz1uiz t1rijMriI 183 !1nnintraten 031311 66 65 5u51 & flitiaue

Café feestzaal

De Eiken biljart darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

nrRT HOOGSTRATEN

't HOOGHUIS

ÇLLMLL Hetcafé voor jongeren met het hart bij muziek.

Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64 -

run

DE GRENS

CL DE

_

00

1

1 1 1 1 1

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL- DREEF


MINDERHOUT l)insdag 5 oktober: 'Hoe maak je een bedgarnituur?' In het PC van 19 tot 22 u. Org . KVLV Zaterdag 9 oktober: HOBBYTENTOONSTELLING in het KBGhuis aan de Schooistraat. Or g . KBG. Zondag 10 oktober: HOBBYTENTOONSTELLING in het KBGhuis aan de Schooistraat. Org . KBG. Dinsdag 12 oktober: 'Hoe maak je een bedgarnituur?' In het PC van 19 tot 22 u. Org . KVLV Woensdag 13 oktober: BLOEMSCHIKKEN 'Stap voor stap' In het PC te 19 u. Org . KAV Zaterdag 16 oktober: EUCHARISTIEVIERING voor overleden leden en leden van KVLV te 19.30 u. Zondag 17 oktober: FORELVISSEN. Org . KWB Dinsdag 19 oktober: 'Hoe maak je een bedgarnituur?' In het PC van 19 tot 22 u. Org . KVLV. Woensdag 20 oktober: ALGEMENE VERGADERING met als thema 'Mensen verder dragen' in het PC. Org . KVLV. Zaterdag 23 en zondag 24 oktober: WANDELWEEKEND in de Ardennen te Heer-Sur-Meuse. Org . KWB. Dinsdag 26 oktober: 'Hoe maak je een bedgarnituur?' In het PC van 19 tot 22 u. Org . KVLV. Woensdag 27 oktober: BLOEMSCHIKKEN 'Stap voor stap' in het PC te 19 u. Org . KAV. Elke maandag VOLLEYBAL in het Spijker van 21 tot 22.30 u. Org . KVLV. Elke dinsdag DANSEN in het PC van 13 tot 15.30u. Org . KVLV. Elke donderdag YOGA in het PC van 19.30 tot 20.30 u. Org . KVLV.

vzw'FIETSLOT'

Ïs

7

Wortels Jongeren café zonder pretentie

Openingsuren: Donderdag vanaf 20.00 ii Vrijdag vanaf 19.00 ii Zalerdag vanaf 19.00 ij Zondag vanaf 13,30 ki

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT

MEER Zaterdag 2 oktober: KERMIS (zie Gulden Gids) Zondag 3 oktober: KERMIS (zie Gulden Gids) Maandag 4 oktober: KERMIS (zie Gulden Gids) Dinsdag 5 oktober: KERMIS (zie Gulden Gids) Woensdag 6 oktober: Start Turnkring-werkjaar voor volwassenen om 18.30 uur. Zaterdag 9 oktober: NAKERMIS (zie Gulden Gids) KERMISSCHIETING van St.-Jorisgilde in Donckstraat Zondag 10 oktober: NAKERMIS (zie Gulden Gids) KERMISSCHIETING van St.-Jorisgilde in Donckstraat Maandag 11 oktober: Start Turnkring-werkjaar voor jongeren om 18.15 uur. Dinsdag 12 oktober: KAV op reis naar leper OPHALING GFT-AFVAL Woensdag 13 oktober: KVLV-KOFFIE in parochiezaal om 14.00 uur. Zaterdag 16 oktober: VIERING 25 JAAR KAV EN 50 JAAR KWB met om 18.00 uur een eucharistieviering en om 19.00 uur een receptie in de parochiezaal. Woensdag 20 oktober: KAV-algemene vergadering: 'SOLIDARITEIT: ONZE KEUZE' in parochiezaal om 19.00 uur. Zaterdag 23 oktober: Brassband Ste-Rosalia neemt deel aan PLAYIN in Loenhout. Dinsdag 26 oktober: OPHALING GFT-AF VAL Woensdag 27 oktober: Jong-KAV-gespreksavond: 'LEREN DELEN MET PEUTERS EN KLEUTERS' in parochiezaal om 20.00 uur. Zaterdag 30 oktober: Heidebloempje speelt 'VADER GAAT OP STAP' in ZVKV vanaf 19.00 uur m.m.v. de Brassband. KWB-HOBBYTENTOONSTELLING in parochiezaal Zondag 31 oktober: KWB-HOBBYTENTOONSTELLING in parochiezaal.

WORTEL Zaterdag 2 oktober: (Nacht) ORIENTATIEWANDELING in 't Mastbos (Breda). Bijeenkomst aan 't Klooster in Meersel-Dreef. Zaklamp meebrengen. Voor vertrektijd: bellen naar 314.40.01. Zondag 24 oktober: MISSIEFEEST vanaf 13.30 uur in de parochiezaal. Vrijdag 29 oktober: Opening TENTOONSTELLING schilderwerken M.L.Devos om 20 u. in 't Slot. Zaterdag 30 oktober: TENTOONSTELLING schilderwerken M.L.Devos, van 13 tot 19 u. in 't Slot. Zondag 31 oktober en maandag 1 november: TENTOONSTELLING schilderwerken M.L.Dcvos, van 10 tol 19 u. in 't Slot.

MEERLE Vanaf oktober tot aan liet paasverlof: TURNEN voor vrouwen. Van 19.3011 tol 20.30 u. en van 20.30u tot 21.30u.

MEERSEL-DREEF Zaterdag 9 oktober: PAPIERSLAG v.d. KLJ, vanaf 9uur. Dinsdag 26 oktober: Algemene Vergadering van de DORPSRAAD, om 20 uur.

RADIO CONTINU (FM 103) - 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 79 40

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 2000 u - zaterdagavond vanaf 18.00e . zondagnamiddag vanaf 14,00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Langenberg 14 2323 Hoogstraten Wortol Tel. 10313145328 Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

CAFÉ DISCOBAR

'TF RTUIN j Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53


Ongevallen Brandweer 314.42.43

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11 031314.59.10

RIJKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) -

~5

centrale verwarming sanitair -

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK 2321 MEER Hoogeind 54 Tel. 031315.7446 Fax 031315.88.35

Antiek

-

k Voe t m.

Koekhoven 5 Rijkevorsel Speciaalzaak in blankhouten meubelen Oude kasten Nieuwe stoelen en tafels op maat -

-

Uh'

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

-

-

Tel.: 03131 4.34.37

JAN VERHEYEN b.v.b.a. Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 031315.79.50 -

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

Indoor tennis squash snooker Tennisclub

VRIJHEID vzw 4cluelsestraat 72 320 Hoogstra!en -

031314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair

zink en kope,werk platte daken met Derbigurn -

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

n

JOS SERVAES

HUISARTSEN

02/10-03/10: Dr. HOLVOET & VERHOEVEN, Desmedtstraat 29,2322 Minderhout. Tel. 3 14.3 1.66. 09/10-10/10: Dr. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, 2323 Wortel. Tel. 3 14.48.00. 16/10-17/10: Dr. FAES, H. Bloedlaan 291, 2320 Hoogstraten. Tel. 314.50. 10. 23/10-24/10: Dr. LEURS, Chaamseweg 20a, 2328 Meerle. Tel. 3 15.85.55. 30/10-31/10: Dr. FAES, H. Bloedlaan 291, 2320 Hoogstraten. Tel. 3 14.50.10.

n —,1~7 ~

APOTHEKERS

Weekdienst 24/09-01/10: Apot. DE MARCK, Leopoldstraat 7, 2330 Merksplas. Tel. 014/63.31.66. 01/10-08/10: Apot. GEERTS, Kerkdreef 20, 2310 St. Jozef-Rijkevorsel. Tel. 312.12.20. 08/10-15/10: Apot. BROSENS, Schuttershofstraat 9,2330 Merksplas. Tel. 014/63.33.83. 15/10-22/10: Apot. VAN PELT N.V., Vrijheid 230, 2320 Hoogstraten. Tel. 314.51.50. 22/10-29/10: Apot. DE DECKER, Hoek 16, 2310 Rijkevorsel. Tel. 3 14.62.25. Zaterdagvoormiddag 02/10: Apot. HORSTEN, Vrijheid 98, 2320 Hoogstraten. Tel. 3 14.57.24. 09/10: Apot. LUYTEN, Minderhoutdorp 40, 2322 Minderhout. Tel. 3 14.40.74. 16/10: Apot. VAN PELTN.V., Vrijheid 230, 2320 Hoogstraten. Tel. 314.5 1.50. 23/10: Apot. FAES, Meerdorp 61, 2321 Meer. Tel. 315.77.73. 30110: Apot. ROMBOUTS, Worteldorp 11, 2323 Wortel. Tel. 314.38.68.

THUIS VERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

Vrijheid 251 -2320 1-Ioogstraten Achtelsesir. 1

Tel.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF

-

VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 2322 Minderhout -

-

-

Tel.

03/314.54.50

mobilE REnt AUTOVERHUUR ',1 Loriaartseweq 32 2320 HOOGSTRATEN

-

NOORDERKEMPEN

Tel. 03/314.31.08

SNACK- en PIZZABAR

ï svie E

Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00-14.00u Tel: 031314.38.11 Gelmelstraat2

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelijnestraat 17 Rij kevorsel

Tel. 03/314.73.00 O3/7.32.3

52

Op 28 oktober valt de volgende MAAND in de brievenbus. Medewerkers, hou uw kopij klaar op woensdag 13 oktober, dorps- en sportnieuws op zondag 17 oktober.

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 031315.75.09


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.