augustus 1993 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD NEGENDE JAARGANG, NR. 100 AUGUSTUS 1993 PRIJS: 55 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Vaarwel Veiling der Kempen

JUBILEUM 40 JAAR KBGHOOGSTRATEN .

Antilliaanse feesten

.

Meeisel-Dreef te koop?

.

Edmond Rigouts


T.T C TD

Te koop: Meersel-Dreef

SLIJ D

Het Slim Buroke vzw

Het Slim Burokevz'

"t Is 't één en 't ander', zucht Albert wanneer we op 't Schoorbeek arriveren. 'Ik ben al een paar dagen bezig met het opstellen van de brevetten van de cursus 'Achteruit rijden met remorque'ske'. Meer dan 80Wo van de ingeschreven cursisten is geslaagd, en dat brengt heel wat administratie met zich mee'. Ondanks die drukke bezigheden heeft Albert niet stilgezeten. Hij koestert immers vergevorderde plannen om Meersel-Dreef... aan Holland te verkopen! DHM: Meersel-Dreef vrkopen? 't Zal wel gaan zeker, Albert? Albert Vorstenbosch: Het zal zeker gaan. Een paar dagen geleden las ik in de gazet dat twee Duitse parlementariërs hebben voorgesteld dat Duitsland Mallorca zou kopen. 'Mallorca is nagenoeg een eiland bewoond door Duitsers geworden', zei één van die mannen. 'Elke jaar reizen twee miljoen Duitsers naar dat eiland, dat is vijf keer meer dan de totale bevolking van Mallorca.' Toen ik dat las dacht ik: En MeerselDreef dan? Daar komen elk jaar honderd of tweehonderd keer meer hollanders dan er mensen in de Dreef wonen. DHM: Maar waarom zou Holland de Dreef willen kopen? Albert Vorstenbosch: Ondanks het feit dat er in Holland vooral Calvinisten en van die dingen rondlopen, zijn er in Holland toch heel wat mensen die het jammer vinden dat Holland maar één Mariaoord rijk is: Wittem of zoiets, dat ergens in Limburg ligt. Als Holland MeerselDreef zou kopen, dan zou het aantal Mariaoorden in 'e'en keer verdubbeld worden! En ge moogt ook niet vergeten dat de Dreef toch een heel schoon stukske Vlaanderen is, en dat zien die Hollanders ook wel. Die zijn ook niet blind. Onze nonkel Pater, Oktaaf Vorstenbosch, die daar in het klooster zat, zei altijd De Dreef, Al-

b.v.h.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

bert, dat is ne Goderiakker. DHM: En wie gaat dat dan betalen? De Hollandse staat gaat toch geen geld geven aan een Mariaoord, denk ik. Albert Vorstenbosch: Vaneigens niet, zotteke. Die Calvinisten van de Randstad zijn daar niet in geïnteresseerd. Maar toch zijn er in Holland heel wat mensen die wel voor zoiets voelen. Ik heb onmiddellijk contact opgenomen met een paar rijke Hollanders zoals meneer Heineken, meneer Heijn en meneer Ritman van de Ster. Vooral meneer Ritman was heel enthousiast, en heeft mij direct opgebeld. Albert, zei hij, zet alles maar eens op papier, en dan zal ik er eens over nadenken. Al jaren werken de mensen van de streek zich een breuk voor de Ster, en het is dan ook aan hen te danken, vindt Ritman, dat hij zoveel geld in zijn religieuze bibliotheek heeft kunnen steken, die fameuze Bibliotheca Philosophica Hermetica, waar in uw boekske van vorige maand een artikel over stond. Door de Dreef te kopen zou Ritman iets terug wiïlen doen voor de mensen die zo hard voor hem gewerkt hebben. De mensen van de streek hier zouden dan ook de bibliotheek kunnen raadplegen, want ze zou naar de Dreef komen. Eerst in een keet achter de grot, later in een speciaal te bouwen bibliotheekgebouw. DHM: Zijn er dan geen nadelen? Albert Vorstenbosch: Neen. Het geld van de verkoop van de Dreef zou de gemeente in staat stellen 'e'en en ander te regelen. Ze zou een zwembad kunnen bouwen zonder daarvoor te moeten lenen of een leasing-overeenkomst af te sluiten. Er zou zelfs nog geld overblijven voor een paar voetbalpleinen hier en daar. Voor de mensen van de Noorderkempen zou het direct heel wat goedkoper worden een internationale bedevaart te ondernemen. En in Meerle zuilen ze ook van dat eeuweige verwijt van de dreveniers verlost zijn dat ze geen eigen postnummer hebben. Ik vind dan ook dat onze burgemeester de zaak dringend moet aankaarten in de senaat. Het is toch zijn taak ginder in Brussel te zeggen wat er hier allemaal leeft. DHM: Gaan de mensen van de Dreef dat allemaal zomaar pikken? Albert Vorstenbosch: Hoe zoudt ze zelf zijn? Ge kunt gewoon in uw dorp blijven wonen, maar ge speelt door van nationaliteit te veranderen wel het miljoen staatsschuld dat op uw kop staat kwijt. Ik zou het wel weten als ik van hen was.

Duitsers willen Mallorca kopen BONN (reuter) - Twee leden van het Duitse parlement stellen voor het Spaanse eiland Palma de Mallorca te kopen of te huren voor Duitse toeristen. Ieder jaar reizen twee miljoen Duitsers naar het eiland in de Middellandse Zee, ruim vijfmaal zoveel als de bevolking van Mallorca. ,,Mallorca is nagenoeg een eiland geworden bewoond door Duitsers", vertelde CSU-parlementslid Dionys Jobst aan het boulevardblad Bild. ,,Dc regering zou echt met Spanje moeten onderhandelen in een poging het eiland te kopen". Bild merkte heel snugger op dat als Mallorca de zeventiende Duitse deelstaat zou worden, Duitse toeristen geen paspoort of buitenlands geld meer nodig zouden hebben.

'/oîtTR;T LASERSHOW

-

HODGSTRATEN


(non in de moond Directeur gaat weg, Mon komt terug Het was reeds geruime tijd officieus bekend maar begin juli bevestigde de Raad van Bestuur van de Veiling der Kempen c.v. te Hoogstraten het bericht: De heer Edmond Rigouts bereikt na een loopbaan van 35 jaar als directeur, de pensioengerechtigde leeftijd en treedt uit dienst per 1 september 1993. Deze mededeling was voor ons de directe aanleiding om nog eens te gaan praten met de man die sinds 1958 het beleid en het gezicht van de Hoogstraatse veiling bepaalde. E. Rigouts was niet alleen het 'hoofd' van de veiling maar ook één van de pijlers van het landen tuinbouwonderwijs in Hoogstraten, van het Proefbedrijf der Noorderkempen en van de ontwikkeling van de tuinbouw in onze streek. Nog enkele weken en dan verlaat de directeur de lokalen tussen de Loenhoutseweg en de St.-Lenaartseweg en wordt hij gewoon terug Mon Rigouts. Edmond Rigouts, geboren op 10augustus 1928, is één van de vier zonen van koster Henri Rigouts en Maria Pelckmans. Zijn ouders hadden een juwelenzaak en horlogewinkel in een pand aan de Vrijheid in Hoogstraten, het vroegere hotel De Hertog van Brabant. Hij studeerde aan de Katholieke Universiteit van Leuven en behaalde daar het diploma van landbouwingenieur. Na zijn studies werkte Mon een vijftal jaren in het Veredelingsstation van de Belgische Boerenbond in Heverlee. Dit Centrum voor onderzoek en ontwikkeling van planten hield zich vooral bezig met de verbetering van de graangewassen. Wie werk heeft kan trouwen en dat deed Mon Rigouts op 24 februari 1954. Zijn bruid, Louisa Van Aert, vond hij in de Maaihoek, toen gemeente Meer. Maar zoals meerdere Meerse en Meerlese gehuchten, behoorde men daar tot het gemeenschapsleven van Meer sel-Dreef. 1952 was ir. Albert De Bondt directeur van de veiling geworden. Hij overleed vrij onverwacht

op 17 september 1957. In april 1958, het jaar waarin de veiling 25 jaar bestond, werd Edmond Rigouts als nieuwe directeur aangesteld. Het tijdperkRigouts begon.

Structuurwijzigingen Niemand, ook Mon Rigouts niet, had kunnen voorspellen dat hij zo vroeg (29 jaar) directeur van de veiling zou worden. Hij dacht zelf eerder aan een taak als voorlichter (Boerenbond) of een functie als rijksambtenaar (Ministerie van Landbouw). We vroegen aan directeur Rigouts: 'Hoe moeten we ons de veiling van toen voorstellen?' 'De eerste opdracht die ik van de Raad van Bestuur kreeg, was de aanpassing en vernieuwing van de structuren. De leden van de veiling waren verenigd in een groot aantal afdelingen met een beperkte zelfstandigheid. Een tuinder was op de eerste plaats lid van een afdeling en had eigenlijk geen kontakt met de veiling zelf. Dat verliep volledig via de vrachtvoerders die de produkten

Vader Henri Rigouts, Alfred, Alfons, Edmond, moeder Maria Pelckmans en Karel.

vanuit de afdelingen naar de veiling brachten en via de agenten die zorgden voor de uitbetalingen in de afdelingen. Elke afdeling had ook zijn jaarlijkse algemene vergadering en teerfeest waarop natuurlijk de voorzitter en de directeur van de veiling werden uitgenodigd. Het bestuur van de veiling bestond toen uit 40 afgevaardigden vanuit deze afdelingen. In 1962-'63 werden dan de statuten van 1933 aangepast aan de nieuwe noden en inzichten voor een eigentijds beheer. De Raad van Bestuur (beheerraad) werd beperkt tot 9 personen, daarnaast was er een Raad van Toezicht (3 personen) en een Comité van Advies. In dit comité zaten de afgevaardigden van afdelingen of van groepen van (kleine) afdelingen. De vroegere zekere 'zelfstandigheid' van de afdelingen, om. inzake vervoer en Organisatie van de uitbetalingen, werd afgebouwd. Verschillende afdelingsagenten werden personeelslid van de veiling.'

Mon Rigouts en Wiske Van Aert juist getrouwd.


MAN IN DE MAAND

Groei 'Deze structuurwijziging was niet de enige verandering', zegt Rigouts. 'Vanaf het begin van de jaren zestig stijgt de produktie en verandert het aanbod van produkten, vooral onder invloed van het Proefbedrijf der Noorderkempen. In de jaren vijftig bleef de omzet gelijk op ongeveer 57 miljoen fr per. jaar. Tussen 1961 en 1967 stijgt die jaaromzet van 76 miljoen naar 208 miljoen fr. Hoe kwam dat? Steeds meer telers waagden de stap naar een voltijdse beroepsuitoefening en er kwam een grotere variatie aan produkten. De aardbeien, frambozen en bessen kregen het gezelschap van augurken en bonen.' 'In 1967 is er opnieuw een belangrijke structuurwijziging. De Veiling van Broechem en Omstreken, opgericht in 1939, kende allerlei moeilijklieden. Door een akkoord met de Katholieke Veilingsvereniging der Noorderkempen in Hoogstraten ontstaat er een fusie. Meteen wordt ook de naam veranderd in 'Veiling der Kempen'. Deze naam blijft maar de verkoopplaats Broechem wordt gesloten.' 'Met het verdwijnen van de fabrieksprodukten (aardbeien, frambozen) uitgezonderd augurken - en de ontwikkeling van de glasteelt (aardbeien, tomaten), verdwijnt voor een groot stuk de ophaaldienst en steeds meer tuinders brengen hun produkten zelf naar de veiling. De beroepstuinders worden groter en talrijker, een aantal kleine tuinders als nevenberoep verdwijnen, en het rechtstreeks kontakt tussen tuinder-producent en veiling wordt veel sterker. Zij voelen zich direct betrokken bij het veilinggebeuren en het belang van de afdelingen vermindert. Deze evolutie in de relatie tuinder-afdeling-veiling heeft toen zeker hier en daar spanningen veroorzaakt.'

Bestuurders van de veiling, en hun dames, in 1958, met de jonge directeur Rigouts. We herkennen o.a. (v.l.n.r.): Jan Mertens, Jozef Van Loock, ,4lbert Braspenning, Jozef Willems, Constant Cor luy, Gerard Janssen, Hugo Persyn, Gustaaf Sterkens, EdmondRigouts, A rthurEggers, Marcel Vanderbruggen, Jozef Herrijgers en Juliaan Roggen.

Besturen

dagelijkse praktijk moest de directeur dikwijls snel zelf beslissingen nemen. Zeker na een aantal jaren.' De directeur drukte zijn stempel op de ontwikkeling van de veiling tot wat deze instelling vandaag geworden is. 'Toch is er altijd een goede samenwerking en vlotte verstandhouding geweest met het bestuur én met de leden. Eigenlijk verwachtte men dat beleid ook van de directeur. De leden zorgden voor de produkten en de directeur moest met de veiling zorgen voor goede verkoopcijfers.'

Juridisch is natuurlijk de Raad van Bestuur het voornaamste gezag van de veiling 'en met die meer beperkte beheerraad konden we ook veel efficiënter werken', zegt Rigouts. 'Maar in de

Veiling der Kempen, Land- en Tuinbouwschool van Hoogstraten en het Proefbedrijf der Noorderkempen in Meerle worden dikwijls in één

adem genoemd als de drie sterke pijlers van de tuinbouw in onze streek. Hoe komt dat? 'Op de eerste plaats omdat deze drie instellingen of verenigingen zich inzetten voor de tuinder en de tuinbouw maar misschien ook omdat in de drie besturen altijd ongeveer dezelfde personen zaten: voorzitter Staf Sterkens, later Wim Janssens, directeur De Bondt, daarna ik, proost J. Roggen, Marcel Vanderbruggen, Gust Michielsen, e.a. Zowel de tuinbouwschool als het proefbedrijf hebben elk op hun manier een grote bijdrage geleverd aan het professionalisme van onze tuinders. Denk maar aan de omschakeling van fabrieksprodukten naar het telen van verse produkten voor de dagelijkse markt, het gebruik van nieuwe teeltmethoden, enz.'

Organisatie

Direcieur Rigouls bedank 1 voorziller R un Janssens bij zijn afscheid.

Bij vclsc/) illende gc'/egeiiliedeii nos tion een graag gehoorde, dynamische en enthousiaste redenaar.

Regelmatig hoor je mensen vertellen, die meer of minder betrokken zijn bij de veiling, dat directeur Rigouts toch wel bijzondere technische talenten moet bezitten. Ze spreken dan over de uitbreiding en inrichting van de veiling, de grote sorteermachines voor augurken en de automatisering van de verkoop. Is dat zo? 'Persoonlijk geloof ik niet dat ik een speciale technische knobbel heb. Ik heb misschien wel aanleg voor het uitdenken en ontwikkelen van systemen in functie van de Organisatie van het dagelijkse werk hier en de werking van de veiling in het algemeen. Sommige van die systemen hebben een belangrijk technisch aspect. Men mag niet vergeten dat je als directeur van de veiling ook perrnanent bezig bent met het oplossen van Organisatorische problemen.' 'Er is hier heel veel gebouwd in functie van dc hehoeften voor de aanvoer en het bewaren van de produkten. Denk maar aan de nieuwe werkwijzen bij het koelen en de steeds veranderende logistiek. Wat de uitbreidingskansen betreft zijn we beperkt hinncn dczc kleine ambachtelijke zone en de omleidingsweg ten westen van Hoogstraten die wel op het gewestplan staat maar nooit uitgevoerd werrl Omwille van de evoluie is zo een veiling nooit af en er zal altijd nood zijn aan nog meer rationeel werken en dat ver onderstelt denkwerk, goede systemen.'


MAN IN DE MAAND

Modern Naar Belgische normen is de Veiling der Kernpen zeker niet klein maar in vergelijking met sommige Nederlandse veilingen is ze ook niet groot. Toch valt het op dat veel vakmensen de veiling bezoeken met meer dan gewone belangstelling. 'In omzet zijn we een middelgrote veiling maar op het vlak van de Organisatie zijn we in veel opzichten pionier geweest. We krijgen dan ook heel wat bezoek uit o.a. Nederland en Frankrijk. Ze komen kijken naar onze oplossingen (o.a. met betrekking tot het aanwenden van de electronica, de informatica, ...) bij de verkoop, het koelen, het registreren en doorspelen van gegevens, enz. In Frankrijk staan een aantal veilingen waarvan de uitrusting en de werkwijze een letterlijke kopie zijn van onze veiling. Van veel vernieuwingen in het veilingwezeii heeft hier in Hoogstraten de wieg gestaan. Daar mogen we fier over zijn. Natuurlijk kan een mens niet altijd doen wat hij graag had gedaan. Er zitten nog allerlei plannen in mijn hoofd maar ... mijn tijd is nu voorbij.'

Ido ivod Rigoois, joO/ZIL1L/ /oz(J (iL/ L, LtI wezig bij de officiële start van het L4BC in Breda.

DLIïLIei//

I.A.B.C. Samen met de verschillende initiatiefnemers gaf E. Nijpels, burgemeester van Breda, op maandag 7juni het officiële startsein voor de ontwikkeling van het Internationaal Agrarisch Business Centrum in Breda. De bouwwerken zijn nu echt begonnen aan de Heilaar, vlak bij de Al 6/E1 9 ten zuiden van de RBT-veiling te Breda. Het IABC wordt een gespecialiseerd handelscentrum waar een paar honderd exporteurs en grossiers in groenten en fruit en andere aan de tuinbouwproduktie of afzet verbonden bedrijven, zowel uit binnen- als buitenland, zich kunnen komen vestigen. De Veiling der Kempen participeert in dit project. De bedoeling van beide coöperatieve veilingen is het aanzienlijk verhogen van de afzetkansen voor hun produkten. De volledige uitvoering van het project kost ongeveer 5 miljard fr. en zal 10 â 15 jaar in beslag nemen. Wat betekent dat voor onze tuinders? 'De twee veilingen (Breda & Hoogstraten) zijn dan misschien wel de voornaamste initiatiefne-

rners maar niet de belangrijkste participanten op het vlak van de financiering. Onze geldelijke bijdrage in het project is eerder gering. Bovendien wordt het IABC in fasen uitgevoerd naarmate de groei van de behoeften. Voor de veiling is het heel belangrijk om een grote concentratie van exportbedrijven te krijgen vlak bij de deur. Toch mag men niet denken aan grote resultaten op korte termijn. Zo een project moet groeien. Ook de twee markten zullen stilaan meer verstrengelen en dan moeten ook de veilingen klaar staan voor een goede samenwerking. De uitdaging wordt steeds groter: meer concentratie van het aanbod met een grotere verscheidenheid van produkten! Maar er zijn nog veel problemen. De Belgische wetgeving is op dit vlak erg verschillend met Nederland. Denk o.a. aan de milieuwetgeving. Ook een fusie is niet wenselijk en zelfs niet mogelijk. De interpretaties van de verschillende belangen (producenten/kopers) staan nog te ver van elkaar.'

Olid(Id//((i(lI/ POOl

t

ajideilja//cij OaF/i aal!-

Toekomst Na enkele uren waren we nog lang niet uitgepraat. Met directeur Rigouts kan je uren praten over zijn werk: de veiling! We spraken bij voorbeeld niet over zijn politieke carrière, over zijn familie, zijn hobby's, ... Tot slot vroegen wij of hij tevreden is over zijn loopbaan, 35 jaar directeur van de veiling, en of hij nu blij is dat er eindelijk tijd komt voor andere dingen. 'Ja, ik ben echt blij dat het nu voorbij is. Misschien had ik zelfs eerder moeten gaan en ben ik te lang gebleven. De laatste jaren probeer ik reeds wat meer afstand te nemen. Na 1 september komt deze 'directeur' niet meer in de veiling. Op korte termijn zal ik nog wel actief zijn in het tuinbouwgebeuren via het bestuur van het Proefbedrijf maar zodra mijn mandaat daar worbij is, is het ook volledig gedaan. Voor de toekomst heb ik geen bepaalde plannen. Eindelijk zal ik wat meer tijd hebben voor mijn gezin, voor mijn kleinkinderen, voor huis, tuin en andere hobby's. Ik heb misschien in het verleden ook veel verkeerd gedaan, misschien wel te veel met de veiling bezig geweest en velen zullen mij als weinig sociaal ervaren hebben. Ik ben nu eenmaal niet het type van de gezellige babbelaar tussen pot en pint en ik ben altijd gewoon geweest van zelf beslissingen te nemen. Ook mijn ongeval, een aantal jaren geleden, heeft mij geen goed gedaan. Dat heeft ook allemaal zijn gevolgen op je manier van functioneren, in je dagelijkse doen en laten. Ik ga me in elk geval toeleggen op de spreekwijze van de andere mensen: directeur Rigouts is er niet meer, Mon is terug!'

Nieuwe bezems

Drie (in 1978 nog) jonge direcleurs van drie belangrijke veilingen - Roeselare, Mechelen en Hoogstraten - die nu met pensioen zijn of gaan.

Het zal voor velen toch wel even wennen zijn na 1 september. Er is in enkele jaren heel wat verandert. In 1991 verliet ondervoorzitter Gust Stoffels de Raad van Bestuur, in 1992 namen we afscheid van voorzitter Wim Janssens en nu, 1993, gaat directeur Rigouts met pensioen. Een nieuwe generatie staat klaar, de continuïteit is verzekerd. Wim Janssens werd opgevolgd door JozefGeerts, Paul Vanderhallen, huidig onderdirecteur en reeds 28 jaar in dienst, wordt met ingang van 1 september 1993 benoemd tot directeur. Gaston Opdekamp, sinds 10 jaar in dienst, wordt benoemd tot adjunct-directeur.


VANUIT HET STADHUIS~ bl**ft bouwen Hoot!straten g 88 Sociale appartementen; en een veel te dure bibliotheek? Hoogstraten zit de laatste jaren blijkbaar stevig in de greep van de bouw- en verkavelingswoede. De ene verkaveling na de andere rolt van de tekentafel en de weinige kritische geluiden over verzadiging, overlast en verkeersveiligheid worden overstemd door de draaiende mortelmolens. Elsbroecken (57), H. Bloedstraat (146), Groenewoud (98), Wereldakker (76 + 48), in totaal meer dan 400 bouw plaatsen. Slechts een beperkt gedeelte hiervan (61) zijn sociale kavels en worden te koop aangeboden door het OCMW en de lOK. De sociale woningbouw daarentegen is de laatste jaren in de kou blijven staan. Door de belabberde financiële toestand van de sociale huisvestingsmaatschappijen was er een komplete bouwstop in deze sector. Met het urgentieplan van Norbert De Batselier, de Vlaamse minister voor Leefmilieu en Huisvesting, is daar plots verandering in gekomen. Tachtig gemeenten in het Vlaamse landsgedeelte komen voor dit Domus Flandria project in aanmerking. Het is een programma om op korte termijn het grote tekort aan sociale woningen te verhelpen. Het aantal aanvragen overschrijdt momenteel reeds ruim het vooropgezette getal van 10.000 woningen. Hoogstraten is één van de bevoorrechte gemeenten, en daar wordt nu gretig op ingegaan. Voor de Donckakker werd een aanvraag ingediend voor 14 woningen door de sociale bouwmaatschappij Dc Noorderkempen. De Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting start kortelings met de bouw van 12 woningen op de Venhoef. Voor 1-Ioogstraten-centrum heeft men de zaak wel iets groter gezien. Aan de Brouwerijstraat zullen 4 appartementsblokken van telkens vier verdiepingen neergepoot worden met in totaal 88 sociale huurwoningen. Verantwoorde sociale huisvesting of getto-vorming? De discussie staat open. Parking, getto, of verantwoorde huisvesting? Raadslid Fred Van Ostaeyen kan niet akkoord gaan met de keuze van de inplanting. Volgens Opmerkelijk in het geheel van dit urgentieproheeft Hoogstraten dringend aan goegramma is het feit dat het grootste gedeelte vanhem de parkeergelegenheden buiten denood Vrijheid. Dede aanvragen ingediend worden door de privésector. Voor het project in Hoogstraten komt het initiatief van de bouwondernemer NV Cosimco. Deze firma zal de woningen optrekken, de infrastructuur, de wegen, de parking en groenvoorziening aanleggen. Nadien koopt de stad Hoogstraten het geheel over voor 210 miljoen. Voor deze aankoop krijgt de stad van de nv Domus Flandria een goedkope lening voor een bedrag van 2.285.058 fr. per wooneenheid op 20 jaar aan een intrestvoet van 7,49%. De bouwprijs per woning wordt beraamd op 2.360.513 fr. Voor de bouw van deze appartementen krijgt Cosimco eveneens een bouwlening bij de nv Domus Flandria. Voor het resterende bedrag van 75.455 fr. kan de gemeente een lening aangaan bij het Gemeentekrediet tegen 8% intrest. De basishuurprijs ligt rond 12.800 fr. doch de huurders kunnen een huursubsidie bekomen in functie van het inkomen. Deze 88 appartementen zullen gebouwd worden op de braakliggende gronden tussen de Karel Boomstraat, de Brouwerijstraat en de Vrijheid. Deze gronden liggen in de bouwzone. In totaal zullen er 55 éénkamerflats en 33 tweekamerwoningen komen in de 4 blokken van 4 verdiepingen hoog. De oppervlakte van de wooneenheden is beperkt tot 40 of 50 m 2

Cosimco

Domus Flandria In onze vorige editie maakten we melding van twee dossiers in dc gemeente Hoogstraien (DHM nr. 99, blz 7). Ondertussen vernamen we dat er nog ecn derde dossier is ingediend voor 25 woningen aan de Loenhoutseweg in 1-loogstraten. De initiatiefnemer is het OC'MW. Met deze drie dossiers voor sociale huisvestings projecten steekt Hoogstraten gunstig af hij de rest van de gemeenten in het arrondissement Turnhout. Onlangs lieten de Kempische houwaannemers nog hun teleurstelling blijken over het gebrek aan initiatieven bij de openbare besturen. Domus Flandria is globaal tevreden over het succes van dit project in Vlaanderen maar is toch ook verwonderd dat het renovatieaandeel zeer bescheiden blijft: slechts 269 woningen. (js) ze plaats is daar zeer goed voor geschikt. Vandaar dat zijn fraktie zal tegenstemmen. Volgens raadslid Verhuist is er inderdaad nood aan dergelijke woongelegenheden in Hoogstraten. Maar 88 vindt hij toch wel een beetje te veel van het goede. Vooral het feit dat al deze woningen bij elkaar gezet worden zit hem danig dwars. 'Hierdoor veroorzaakt ge getto-vorming!' Verder heeft hij heel wat bedenkingen bij dit initiatief van Cosimco. Wordt er op deze manier geen blancocheque gegeven aan deze firma? De gemeente zal achteraf toch wel betalen. Er is immers geen aanbesteding gebeurd bij andere firma's waardoor men geen vat meer heeft op de prijs noch op de kwaliteit. In een vroegere fase werd dit perceel grond aan de gemeente te koop aangeboden voor 4,5 milj. fr ., nu wordt er in dit dossier 18 miljoen frank voor aangerekend. Uit de berekeningen in het dossier zou blijken

Alles voor binnenhuisinrichting UITVOERING ADVIES

.

6

Heilig Bloedlaan 277-279 - Hoogstraten Fax 03/3148802 Tel. 03/3145278


GEMEENTERAAD dat met de verwachte subsidies deze woningen na 8 jaar winstgevend zouden moeten zijn voor de gemeente. Dit zijn volgens Verhuist computerberekeningen die niet altijd met de realiteit kloppen. De 88 huurappartementen zal er steeds wel een of meerdere woningen leegstaan voor een bepaalde tijd. Verder wordt er geen rekening gehouden met beheerskosten. Denk bijvoorbeeld aan een conciërge, enkele onderhoudsmensen, een bediende voor de administratie, enz., wil men het geheel fatsoenlijk kunnen blijven opvolgen. En misschien wordt de zaak na 20 jaar wel niet meer zo aantrekkelijk of wanneer de woonsubsidiëring wegvalt. Kijk maar naar het Begijnhof vroeger. Dat kon men tenslotte ook niet beheren. Tot slot vraagt raadslid VerhuIst zich af of hier ook geen belangenvermenging in het spel is. Raadslid Blockx is namelijk architekt van dit project en de gemeente is de uiteindelijke koper. Daarop reageert schepen Coenegrachts zeer fel en verdedigt zijn partijgenoot. Hij vliegt hevig uit tegen Verhuist die hij verwijt mensen zwart te maken. 'Gij verbiedt de mensen hun brood te verdienen. Een gemeenteraadslid sterft van honger op die manier, van raadslid of schepen spelen kunt ge niet leven.' Burgemeester Van Aperen en schepen Van Ammei vechtende opmerkingen van raadslid Verhuist aan. Volgens de burgemeester zijn alle berekeningen met Domus Flandria doorgenomen. Alle prijzen en oppervlakten zijn immers aan strikte normen gebonden. Het is voor de gemeente een zeer voordelige zaak om zulk een erfgoed te verwerven zonder dat het de gemeente 1 frank kost en tegelijkertijd voor zoveel voordelige huurwoningen te kunnen zorgen. Schepen Van Ammel ontkent dat er bij sociale bouwmaatschappijen soms leegstand te noteren valt. Het is zeker ook geen blanco-cheque aan deze firma daar de prijs exact is vastgelegd. Ver der is er een grote behoefte aan sociale woningen. De lijsten met aanvragen zijn enorm lang. Tot slot verwijt de burgemeester raadslid Verhuist dat het voor hem schijnbaar nooit goed is. 'Jullie fractie heeft altijd geroepen om sociale huisvesting en nu we met dit plan van De Batselier naar voor komen is het ook niet goed,' aldus Van Aperen, waarop Verhuist reageert: 'Wij vroegen een auto en u koopt direct een autobus'.

Bibliotheek veel te duur? In 1990 besliste de gemeenteraad om een nieuwe bibliotheek te bouwen in de Lindendreef. Momenteel is de bibliotheek nog steeds gevestigd in de vroegere rijksschool in de Gravin Elisabethlaan. Deze gebouwen werden op 25 mei definitief aangekocht door de gemeente voor de prijs van 31 miljoen frank. Doch de gemeentelijke basisschool die hier reeds heel wat jaren in ondergebracht is, kampt al geruime tijd met plaatsgebrek. Een nieuwe bibliotheek leek voor alle partijen de beste oplossing. Ludo De Meester werd als architect aangesteld en op 25 mei '92 keurde de raad de lastvoorwaarden goed. Momenteel blijkt dat er geen subsidies zullen uitgekeerd worden voor dit project en wordt er vanuit het college voorgesteld om via een leasingsovereenkomst de nieuwe kostprijs van 58 miljoen frank te vereffenen. Bij tal van raadsleden gaan er stemmen op om deze zaak sober te houden en de kostprijs te drukkeij. Wellicht zit het dure administratief centrum van dezelfde architekt nog te vers in het geheugen. Schepen Pauwels benadrukt de waarde van een bibliotheek maar het mag geen hypotheek leggen op de verdere uitbreiding van de schoolgebouwen. Een nieuwe bibliotheek moet er komen maar het moet sober uitgevoerd worden. Raadslid Blockx sluit zich volledig bij deze laatste bedenking aan. Ook Karel Aerts vindt het duur, maar hij heeft nooit op subsidies gerekend, zegt hij. Belangrijk is dat de bibliotheek op de plaats waar ze nu gevestigd is ruimte kan vrij maken. 'Wij hebben destijds zelfde verhuis van de bib. naar de Lindendreef voorgesteld.' Raadslid Verhuist wijst erop dat hij steeds voor een goede infrastructuur heeft gepleit. Toen waren er nog subsidiemogelijkheden. Doordat sommigen toen de zaak tegenhielden is die kans nu helemaal verkeken. Maar de kostprijs valt wel erg tegen. Vroeger schatte men deze op 40 miljoen, nu is het al 58 miljoen en als we realistisch willen zijn dan betekent dat in de praktijk 60 â 65 miljoen frank. Een grote oorzaak hiervan zit in de manier van werken. Elke schepen brengt maar voorstellen aan, er worden kosten gemaakt en op de duur kunnen we niet meer terug. Het wordt daarom hoog tijd dat we eens anders gaan leven en niet verder willen springen dan onze stok lang is. We zitten momenteel al over het half miljard aan uitgaven tegenover 350 miljoen enkele jaren terug. Kunnen we niet met wat minder? Aldus Verhuist. Een

ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba VERZEKERINGEN

SPAREN

LENEN

ij' verkopen niet alleen verzekeringen...

ook ri k AZORG vindeni''i 1 belangrijk.'.' U 11. Kom vrijbFvend eens praten! Rommensstraat 7,

2321 Meer

Tel. 03/31 5.72.54

Deelneming

Jan Schellekens en Krislien Bruggeman Op 15juli 1993 overleed te Nijmegen (Nl) Jan Schellekens (°9/4/68) ten gevolge van een smartelijk werkongeval. Hij was sinds kort, als zelfstandige, werkzaam in de audio-visuele sector; het ongeval vond plaats tijdens werkzaamheden aan een overdekt podium. Jan is de oudste zoon van Jozef Scheliekens, hoofdredacteur van De Hoogstraatse Maand en beheerraadslid van uitgeverij De Hoogstraatse Pers bvba, en Toos Roeien, beheerraadslid van De Hoogstraatse Pers. De medewerkers van De Hoogstraatse Maand en de beheersleden van de uitgeverij De Hoogstraatse Pers bieden hiermede aan zijn vriendin Kristien Bruggeman en aan alle familieleden en vrienden hun oprechte blijken van deelneming aan.

nieuwe bibliotheek is er nodig maar wordt een lezer nu beter bediend in een gebouw van 65 miljoen? 1s40 milj. dan niet genoeg? Als oplossing stelt hij voor om onmiddellijk een commissie te starten met daarin de architect, het studiebureel en vier fractievertegenwoordigers. Deze commissie zou dan het plan moeten bekijken en herwerken. Er moeten alternatieven gezocht worden. Een maximum van 35 miljoen moet haalbaar zijn. Schepen Verlinden tracht de gemoederen wat te sussen en stelt voor om toch met dit ontwerp een aanbesteding te houden. De aannemers moeten zelf maar voorstellen doen om de prijs te drukken. Wij moeten onder de 50 miljoen geraken. 'Als het meer is, dan fluiten we ze zelf terug. Het is nu het moment om prijs te vragen.' Hoe hij dit voorstel bij de verschillende aannemers aan de man zal kunnen brengen is een heel andere vraag. Wat nu telt is dat er een meerderheid gevonden wordt voor deze leasingsovereenkomst. Dertien leden stemmen voor akkoord, 4 leden stemmen tegen (Tackx, Brosens en FB), en 41eden onthouden zich (KVB). Schepen Verlinden kan in schoonheid afscheid nemen van zijn schepenarnbt, maar dan zal hij toch zeker eerst onder de 50 miljoen moeten duiken.


KUNST

De Pastorale rust van Meerle In een oude boerderij aan de Lage Rooy in Meerle is sinds meer dan een jaar kunstatelier de Pastorale gevestigd. Nog tot half augustus is in de stemmige tentoonstellingsruimte werk te zien van het Cents-Hongaarse kunstenaarsduo Luc Degryse en Piré Pallaghy. Onmiddellijk daarna is er een méér dan veelbelovende kollektie van Pre-Colombiaans aardewerk te gast. Verder worden er deze zomermaanden nog enkele kursussen tekenen en schilderen gegeven. Drijvende kracht achter dit initiatief is het echtpaar Evelyne en Marcel Heylen, die daarbij de daadwerkelijke steun krijgen van de Nederlandse kunstenares Kikki Derks. Zij praten met overtuigend en aanstekelijk entoesiasme over hun Pastorale droom die een halfjaar geleden bijna wreed verstoord werd door een ongeval... Het decor is zonder meer prachtig. Temidden van het landelijke groen van de Lage Rooy oogt de eeuwenoude boerderij als een cliché-plaatje van fraai wonen in de boeren-Kempen. Wie de koele en rustige woonkamer binnenstapt, heeft er al lang geen weet meer van dat hij amper enkele decennia geleden in de schuur zou hebben gestaan. Ook het atelier is trouwens een deel van de voormalige schuur. De boerderij was eertijds van de familie Voortman en werd jaar en dag gepacht door de Van den Bogerds. Maar met de vorige bewoners maakte de boerenarbeid er plaats voor artistieke bedrijvigheid. De huidige eigenaars zijn Marcel en Evelyne Heylen. Geen van beide zijn geboren en getogen Kempenaars. Marcel is Wilrijkenaar en werkt in de haven van Antwerpen waar hij toeziet op het laden en lossen van petrochemische zeereuzen. Evelyne komt uit het Nederlandse Etten-Leur. Zij was vijftien jaar lang direktiesekretaresse in

een Bredase uitgeversmaatschappij. Marcel: 'We hebben mekaar leren kennen in Antwerpen. Omdat ik daar werkte, en Evelyne in Breda, hebben we een woonplaats gezocht ergens tussenin. Zo kwamen we terecht in Ulicoten waar we een oud huis kochten dat men wilde slopen. Dat hebben we zo'n 8 jaar lang verbouwd, terwijl we al die tijd nochtans wisten dat we eigenlijk elders wilden wonen. Eigenlijk wilden we voor onszelf en de anderen misschien wel bewijzen dat je nog wel wat anders kon doen met zulke oude huizen dan slopen voor een bungalow...' Evelyne: 'Telkens wanneer we hier in de streek kwamen fietsen, passeerden we dit huis aan de Lage Rooy. Dat sprak ons zo zeer aan dat we het in ons gezin al snel over ons huis hadden. En op een keer gebeurde het: mijn man kwam hier voorbij uitgerekend op het ogenblik dat de toenmalige bewoner het bord plaatste waarop stond •

t.

5\

/ -. 'Het is er ons eigenlijk om le doen mensen in slaat te stellen om van mooie dingen ie genieten.

___-'p1 garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

De Pastorale c4 tlStatC dat het huis te koop was. Hij is me prompt komen halen, we hebben binnen de kortste keren een babysit gezocht en zijn recht naar hier gekomen. Uiteindelijk werd onze droom dus waar... Met de vorige bewoners hebben we nog altijd een goede band trouwens, en toen we het kunstatelier openden was Joop Voeten dan ook de eerste exposant.'

Pastorale Een deel van de schuur werd eigenhandig prachtig verbouwd tot atelier. Evelyne: 'Sinds enige tijd volgde ik keramiek kursussen aan het IKO. Toen kwam het idee bij me opom hier thuis een eigen atelier in te richten. Ik hou erg veel van kunst en kan enorm genieten van iets moois. Maar ik vond ik het gewoonweg frustrerend om te zien dat jonge kunstenaars die vaak knap en boeiend werk maken daar amper ergens mee aan bod kunnen komen. Want in het tentoonstellingscircuit komen steeds weer dezelfde bekende namen aan de bak. Kijk, dat moest het opzet van de Pastorale worden: zulke mensen een tentoonstellingsruimte bieden. De naam kwam ook al snel: het betekent immers zowat landelijk, en als je hier even rond kijkt zie je het wel, zeker ... ? Met Pasen vorig jaar zijn we effektief van start gegaan.' Het atelier zelf is klein maar stemmig. Een prachtige Finse oven en inventieve verlichting zijn enkele van dc blikvangers. Door de glazen deur heb je onbelemmerd uitzicht op een fraaie grQte vijver omzoomd met varens, riet en rozen, waarin terracotta potten en enkele skulpturen menselijke toctscn aanbrengen. 'Wij besteden nogal wat aandacht aan allerlei details en de om lijsting van het geheel, ja. Alles moet een sfeer hebben waarin de tentoongestelde kunstwerken optimaal tot hun recht kunnen komen. Alles wat je in het atelier ziet hebben mijn man en ik zelf zo verbouwd, we hebben er simpelweg het geld niet voor om dat allemaal te laten doen hoor. Voor ons is dat ook net het leuke, de ruim te krijgt iets van jezelf op die rnaniei. Het doet me nog altijd wat wanneer ik hier binnenkom.' Het entoesiasme waarmee ze over de kunstwerken praat, is spontaan en werkt aanstekelijk. 'Moet je hier eens even kijken. Dit is Peruviaans aardewerk, gewoon schitterend toch? Met hele warme, aardse kleuren in plaats van de hardere moderne tinten of het email dat wij zo vaak gebruiken. Moet je even die schaal van dichterbij bekijken. Daar is zelfs geen draaischijf aan te pas gekomen, niet te geloven hoor! Je kunt er in zien hoe de maker het oppervlak gepolijst heeft met een stukje hout. En moet je eens voelen hoe licht die klei wel niet is...'

Pre-Colombiaans Met eenzelfde waterval aan woorden leidt ze bezoekers rond die het tentoongestelde werk van Luc Degryse en Pirô Pallaghy komen bekijken. Degryse tekent en schildert een ironische wereld waarin de auto de baan ruimt voor wonderlij-


KUNST ke dierlijke kreaturen in warme bruine tinten. Pallaghy is een Hongaarse keramiste. Haar keramiek oogt broos en kombineert de herkenbare funktionaliteit van gebruiksvoorwerpen met de aantrekkingskracht van fantasiediertjes. Zonder meer knap. Het belang dat het echtpaar hecht aan de inkleding van de tentoonstelling, uit zich zelfs tot in het servies waaruit je een kop koffie of thee drinkt. Evelyne: 'Tja, dat komt zo. Wij zitten hier toevallig precies op het trajekt van de toeristische Aardbeienroute. Nergens blijkt daarin een rustplaats voorzien waar je even iets kan drinken. Nu leek het ons een heel leuke manier om aan die nood tegemoet te komen en tegelijk de drempel naar het kunstatelier zo laag mogelijk te maken. De mensen kunnen even binnen komen en misschien ontdekken ze wel iets moois waar ze echt van kunnen genieten. Voor hen hebben we zelf serviesgoed gedraaid. De kunstenares Kikki Derks beschildert ze met verschillende bloemmotieven, en dat alles serveren we in aardbeienmandjes. En nu maar hopen dat de mensen het appreciëren hè.'

/

Nog drie weekends stelt Gentenaar Luc Degryte ten toon in de Pastorale. Vanaf 15 augustus loopt er een andere en erg veelbelovende tentoonstelling. 'Het gaat om Pre-Colombiaans aardewerk dat we hier kunnen hebben dank zij de Loenhoutse Monique Van Aken. Zij woont in Bogotha en is getrouwd met een Colombiaan. Haar schoonmoeder is archeologe. Ieder jaar kan men enkele stukken op legitieme wijze het land uitvoeren, wat nog allijd een veiliger handelwijze is dan de verkoop ervan over te laten aan de korrupte maffia die anders alles opkoopt voor bij wijze van spreken 20 frank... Moet je bijvoorbeeld dit stuk hier tien. Het is een torso van een beeld dat in de Colombiaanse kultuur een belangrijke plaats inneemt. Bij de geboorte krijgt eenieder een eigen beeld, dat groter is naarmate men in het dorp een belangrijker plaats inneemt. Wanneer men dan sterft, wordt het beeld kapot geslagen. Zo kon deze torso teruggevonden worden. Mooi, niet? Er gaat een hele speciale sacrale uitstraling van uit, vind ik.'

Relativeren Evelyne: 'Je kunt ons voor gek verklaren misschien, maar eigenlijk is het er ons om te doen mensen in staat te stellen om van zulke mooie dingen te genieten. Ik kan hier in het atelier soms zelf zomaar komen zitten kijken naar iets dat ik

mooi vind. Als ik datzelfde gevoel bij een bezoeker herken, dan is de tentoonstelling alweer geslaagd en heeft het atelier bestaansrecht voor mij. Bovendien moeten jonge kunstenaars hier ook de mogelijkheid krijgen om les te geven. Er zijn o.m. kursussen in pasteltekenen, acrylschilderen, airbrush. We richten zulke kursussen in wanneer we voldoende deelnemers hebben. Volgend jaar zal ook Piré Pallaghy een kursus keramiek geven.' De norm die gesteld wordt voor wie in de Pastorale tentoonstelt, is erg simpel. 'Het allerbelangrij kste is dat we het werk zelf goed vinden, en dat het werk is van mensen die echt geloven in wat ze doen. Door mijn eigen specifieke interesse brengen we nogal wat keramiek in het atelier, dat er zich trouwens goed toe leent.' 'Bij de selektie mag ik bovendien zowat als zeef fungeren,' zo voegt Kikki Derks er lachend aan toe. 'Ik werk nu zo'n twintig jaar als kunstenares en durf te zeggen dat ik zo onderhand wel kwaliteit van rotzooi kan onderscheiden. De presentatie mag nog zo mooi zijn, het werk zelf kan niet liegen. Gedrevenheid en bezieling herken je wel. Wat daar niet aan beantwoordt, mag ik dus tegenhouden...' Eerder al stelde zij haar werkten loon in de Pastorale, sindsdien blijft ze er een stevig handje toesteken. Evelyne: 'We zijn nu meer dan een jaar bezig, en ik heb de indruk dat we echt wel op de goede weg zijn. Ik heb mezelf 3 jaar de tijd gegeven. Dan moet de Pastorale definitief bewezen hebben dat het bestaansrecht heeft in wat we op het oog hebben. We mogen dan al wat verscholen wonen in een uithoek van het landelijke Meerle, toch hopen we dat heel wat mensen de weg hier naartoe zullen vinden en dat de drempel om binnen te stappen zo laag mogelijk is. Het is om die reden ook dat we in december weer alle mensen van Meerle op een open deur zullen uitnodigen.' Marcel: 'Dat hebben we ook vorig jaar gedaan, met heel wat resultaat overigens. Toen zijn er hier meer dan 200 mensen komen kijken. Er kwamen schitterende reakties, in de aard van: Goh, 't is knap hier - dat wisten we niet hoor. We zijn echt blij dat we hier eens geweest zijn, we komen zeker nog terug...' Hoe zeer het echtpaar ook hoopt dat hun Pastorale aanslaat bij een breder publiek, toch worden de ambities gerelativeerd op een gezonde manier. Misschien is het auto-ongeluk waarbij het gezin een halfjaar geleden betrokken was, daar niet geheel vreemd aan. Evelyne werd toen zwaar gewond, en stond voor een langdurige operatie en revalidatie. 'Je gaat daardoor de dingen wel op een andere manier bekijken, denk ik. ik merk toch aan mezelf dat ik veel meer dan vroeger durf te genieten van alles. Ik neem de dagen zoals ze komen, neem ook de mensen zoals ze zijn zonder hen op te laden met allerlei verwachtingen. Er is minder stress in mijn leven. De dingen moeten allemaal niet meer zo, nu mogen ze eerder. Ik heb ook geleerd dat op die manier alles uiteindelijk wel op z'n pootjes terecht komt als je er maar in blijft geloven. En dat geldt dus ook voor de Pastorale. Hoe graag ik ook zou zien dat we met het kunstatelier vele mensen bereiken, als dat niet zou lukken dan is dat gewoon zo. So what? Euh, maar het zal lukken hoor!' Kunstatelier De Pastorale bevindt zich in de Lage Rooy 14 in Meerle. Tot 15 augustus is er een expositie van schilderijen van Luc Degryse en keramiek van Pirgi Pallaghy. Geopend op zaterdag en zondag van 14u. tot 1 7u. en op afspraak. Telefoonnummer 315.00.11. Vanaf 21 augustus wordt er PreColombiaans aardewerk tentoongesteld.

Muzieklessen in het Jeugdatelier te Hoogstraten Het jeugdmuziekatelier van Hoogst raien begint dit schooljaar zijn Miste werkjaar. Kinderen van 6 tot ... jaar kunnen in het Jeugdmuziekatelier muziekles volgen. Voor de 6-en 7-jarigen (tste en 2de leerjaar basisschool) zijn er de ritmieklessen gedurende 1 uur per week: spelendered is komt het kind in contact met muziek via zang, beweging, blokfluit en slaginstrumenten. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen de lessen Algemene muziekopvncding (AMO) volgen, 2 keer t uur per week. Ook in deze lessen is liet samen muziek maken heel belangrijk. Via zang, bloklluit en Orff-instrumenten leren de kinderen de muziektaal begrijpen en gebruiken. 1)e lessen AMO kan men 4 jaar volgen. Kinderen die wat ouder zijn wanneer zij aan de muziekstudie beginnen komen terecht in een klas die past hij hun leefti jcl en ontwikkeling. Naast de ritmiek- en AMO-lessen worden er ook instrument lessen gegeven (20 minuten per week): piano en viool kan eventueel vanaf 6 jaar. Vanaf het 2de jaar AMO kan iedereen een instrumciii naar keuze leren bespelen: dwarsfluit, piano, gitaar, altbloktluit, accordeon, klarinet, saxofoon, koperbla2ers... nOu er voldoende kanclidaten zijn. Wie4jaar AMO heeft gevolgd begint dan aan een 3-jarige cursus samenspel (t uur per week) en kan nog een half uur per week les volgen 01) zijn/haar instrument. Wie in een harmonie of fanfare speelt hoeft deze cursus niet te volgen. Alle lessen worden gegeven in de Karel Boomstraa! 44 te Hoogstraten. De ritmieklessen vonr 6- en 7-jarigen worden ook in het raadhuis van Meerle gegeven als er voldoende kandidaten zijn. Het cursusgeld bedraagt: j- itmiek, AtviO of samenspel: 1000 fr. ritmiek/AMO en instrument: 3000 fr. santenspel en instrument: 4000 fr. instrument (na 3 jaar samenspel): 3500 fr. Maximum per gezin: 5000 fr. Inlichtingen en inschrijvingen: woensdag 1 september van 1510118 Ii. zaterdag 4september van 10 tot 12h. woensdag 8september van 15 tot 18 Is. in de Karel t3oomstraat 44 te Hoogstraten. Op dezelfde uren kan uien hier ook telefonisch inlichtingen verkrijgen op liet nummer 03. 3145902. De lessen beginnen vatiaf 15 september.

Tuinontwerp Tilburgs... .de creatie van een unieke groene ruimte.. Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zelvers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Rietweg 13 2328 Hoogstraten Tel. 031315.72.00


Streekeigen curiosa

t Oude kerker?

De middeleeuwen, honderden jaren terug, dat waren (voor sommigen) nog eens droomtijden! Tijden van edele ridders en romantische ridderburchten en kastelen; maar ook van minder edele roofridders en akelige spookkastelen, met ondergrondse kerkers en andere griezeldingen. Nu is het wel zo, dat roofridderburchten meer voorkwamen in bergachtige dan in onze platte streken: in bergen kun je nu eenmaal gemakkelijker dat soort arendsnesten bouwen, om van daaruit eenzame reizigers of eerzame pelgrims of argeloze maagden te overvallen, uit te schudden, te plunderen of te schaken en meer van dat fraais. In berggebieden vind je ook gemakkelijker onderaardse grotten, waar je gevangen gijzelaars achter de tralies kunt zetten, op water en brood; of waar je ze stilletjes kunt laten verhongeren of waar je lijken kunt laten verdwijnen zonder dat er een haan naar kraait. Maar dit soort toestanden hebben in onze contreien eigenlijk nooit bestaan; althans is ons daarover weinig bekend in de geschiedenis van onze gewesten. Tenzij iemand plotseling een ontdekking doet ... Zoals 'n jaar of 10-12 geleden, toen er in Meer ergens achter de Comeco-slachthuizen vondsten werden gedaan uit het stenen tijdperk, zo'n 10.000 jaar geleden, waar rond 'n meer in de bossen mensen moeten geleefd hebben, die stenen pijlpunten en andere wapens van toen hebben nagelaten, de zg. Tjongeren-cultuur.

Zo dacht onze fotograaf de vondst van zijn leven gedaan te hebben toen hij ergens op 'n vci'doken plaats een oude 'kerker met tralies' in 'ii soort rotswand ontdekte en er 'n foto van kniete. De foto is wat te donker en te mysterieus om af te drukken, weshalve onze tekenaar ze duidelijker weergaf. Het ziet er wat luguber uit, maar is niet zo romantisch: het geheel is niet ouder dan 'n 25 jaar en is de overloop van de straatriolering van 't Lak en de Terbeekse straat in Meer naar de Beek, die daar vlak bij de weg loopt, enkele meters lager. De tralies zijn er om te beletten dat bengels erin kruipen.

IIUIViRI111 i \%J ': IwlriJJ i•

f

t 1

..

's'-

(

lI.s/f4P.4/

I

/

4". .-4'-,..•'

Uw volgende MAAND ziet het licht op woensdag 25 augustus. Kopij wordt verwacht op ii augustus; het dorpsnieuws op zondag de iSde. 10

• IJzerwaren • Bouwbeslag • Deur- & raambeslag • Beslag voor kanteldeuren • Schuifdeurbeslag • Deurkrukken • Bevestigingstechnieken


maandag: - Zangrepetitie van 14 tot 16 uur,

Jubileum 40 Jaar KBG Hoogstraten De Kiisieljke Beweging van Gepensioneerden van Hoogstraten bestaat 40jaar. Voor een gepensioneerde is dat nog jong, maar voor een gepensioneerden bond is dat een lange tjjd, want het betekent dat er in die vier decennia vele nieuwe leden werden verwelkomd, maar ook dat er van velen reeds moest afscheid genomen worden. Ook het bestuur wordt regelmatig 'verjongd': het jongste bestuurslid is amper 63 jaar. De ervaring van de doorwinterde KBG-ers wordt op die manier aangevuld met de ideeën van de 'jong- gepensioneerden zo blijft de Organisatie steeds dynamisch. Dat bestuur staat ook altijd klaar voor de beweging. A Is ik voorzitter Fried Janssens (72) vraag om een interview naar aanleiding van het jubileum, slaagt hij erin hei ganse bestuur bijeen te krijgen: rond de tafel zitten naast de voorzitter - die ook verantwoordelijk is voor pers en toneel - nog de medevoorzitier Jaak Brosens (63), tevens verantwoordelijke voor de rusthuis werking, de vaandrig Jef Hofkens (73) en een van de wzjkverantwoordeljken Jef Menens (65); aan de 'vrouwenkant 'zitten Paula Kneepkens (74), secretaresse en verantwoordelijke voor de zang en de turnclub, Mit Speltinckx (72), wijkverantwoordelijke en last but not least Ciska Rommens (70), penningmeesteres en verantwoordelijk voor de Lourdes- en vakantiereizen. Behalve Jef en Mii zijn er nôg 15 wijkverantwoordeljken, die de schakel vormen tussen het bestuur en de leden: zij komen minstens 1 keer per maand bij dele den: ze noteren de inschrijvingen voor de ledenvergaderingen en de reizen, innen lidgelden en verwittigen de leden als er een KBG-lid overleden is (zo komt het dat er in een begrafenisdienst altijd volk is - én de vlag-, ook als de overledene geenfa miiie meer heeft). Geschiedenis Bij een jubileum past het natuurlijk om eerst even in het verleden te kijken. Fried Janssens overloopt de geschiedenis van de KBG: 'Op initiatief van E.H. Van Reusel, die meteen de proost werd, is de bond in 1953 opgericht. Het eerste bestuur bestond uit ere-voorzitter burgemeester Thirion, voorzitter C. De Schepper en als bestuursleden Aug. Van Ginneken, Alf. Aerts, Piet Van Loock, Jan Floren en J. Houttekier. Men startte met 65 leden en de eerste algemene vergadering had plaats in de Tinnen Pot in januari 1954. Later kreeg de Bond de raadskelder van het gemeentehuis ter beschikking voor vergaderingen en kaartspel. Op 25 november 1967 kregen de gepensioneerden hun eigen vlag. Alfons Wouters was toen voorzitter en K. Raymakers secretaris, In 1969 werd deze laatste opgevolgd door Geert Van Riel. In februari 1971 verhuisde de KBG naar de refter van de Vito, ter beschikking gesteld door directeur De Vos. Dat jaar werd Alf. Wouters opgevolgd door Neel Vinckx en werd J. Hapers ondervoorzitter. De KBG had toen al een zangkoor, een kaartclub, turners en fietsers. In de jaren '70 was het Angèle Weyler die de kar trok met een merkwaardige stuwkracht. Zij werd op haar beurt opgevolgd door Angèle Mertens, die met recht de titel 'ere-voorzitster' kreeg. In 1988 mocht zij, samen met de bestuursleden Jan Vervoort, Liza Fockaert en Liza Geens een ereteken ontvangen. Angèle Mertens zorgde er ondermeer voor dat er elk jaar op sacramentsdag zoveel gepensioneerden het Heilig Bloed komen vereren.' Fried Janssens zegt het niet met zoveel woorden, maar hij is zelfde grote bezieler van het ogenblik, bijgestaan door deal genoemde bestuursleden (waaronder een paar 'trekpaarden', zegt de voorzitter veelbetekenend) en de proost E.H. Frans Van Dongen, die ook voorging in de jubileumviering. Het huidig ledenaantal bedraagt

465, en de 'thuishaven' is al vele jaren de vertrouwde Pax.

De week van een KBG-lid Stoppen met werken, al dan niet gedwongen, hoeft niet te betekenen dat men niets meer te doen heeft. Integendeel. Op de vraag welke activiteiten er zoal op het programma staan, krijg ik prompt een hele weekindeling. Laat ons even overlopen waaraan een actieve KBG-er zoal kan deelnemen:

2x per maand, (geleid door Jos Bruurs en gedirigeerd door Louis Van Hoeck). - Dansen van 16 tot 18.30 uur (o.l.v. Fons en Netje WoutersMartens, die hiervoor zelf speciale lessen volgen!). dinsdag: - Turnen van 14.15 tot 15.15 uur. - Daarna Hobbyclub, vooral handwerk (o.l.v. Maria Spaepen), 2x per maand. - Een primeur: in 1993 komt daar misschien ook zwemmen bij, onder de vorm van turnen in het water (in Zundert). woensdag: - Kaarten van 13 tot 17 uur. donderdag: - Fietsen van 13.30 tot 17.30 uur (met onderweg 1/2 uur rust). Hier moeten we zeker even vermelden dat de sponsorfietstocht t.v.v. Broederlijk Delen niet minder dan 30.855 fr. opbracht! DHM: 'En vrijdag?' De vrouwelijke bestuursleden in koor: 'Dan is het kuisdag, hé!' 'En dat is ook de dag van gewest- en verbondsvergaderingen', antwoorden de mannen.

Vergaderen, feesten en reizen Maar behalve de wekelijkse activiteiten, zijn er ook nog de ledenvergaderingen, 6x per jaar, waarvoor telkens een spreker uitgenodigd wordt, die typische seniorenonderwerpen behandelt, de bezinningen, de bedevaart naar Meersel-Dreef, de jaarlijkse viering van de 80-jarigen, Heilig Bloed op Sacramentsdag, de tweejaarlijkse hobbytentoonstelling, de kaartprijskampen in de buurdorpen, en we noteren ook alvast de smoutebollen- en wafelverkoop binnenkort op 17 oktober in de Pax. De dansclub neemt regelmatig deel aan festivals: zo zullen zij ondermeer optreden op het Folkiorefestival te Hoogstraten op 31juli in de Rabboenizaal, op 20/21 oktober op het dan sfestival van Minderhout en op 4 november in Ulicoten.

Een ontdekkîngstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen "nieuwe stijl"en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

woonde

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014-699002 ook op zondag open


VERENIGINGSLEVEN

1-tel voltallige KBG-besiuur ianii (/e)'/a(,n hei i)/o'rlic')r. 01) de/ozo de inwizielijke zak: van 1.. ilaar r. Jej :1 ter/aas, .1e! 1 la/keus, leuk l//Y)O/O eI! 1 ee//Te, / riad ,icu,rseio.

En een niet te onderschatten onderdeel van de werking vormen de reizen. De KBG kent twee soorten eendagsreizen: daguitstappen en halvedaguit stappen. Niet toevallig wordt hierin duidelijk onderscheid gemaakt, want in deze leef tijdsgroep zijn er mensen voor wie een gamise dag rondreizen al ruim zwaar kan zijn, terwijl een halve dag vaak net voldoende is. Al deze uitstappen gebeuren onder leiding van Treza RooversVan Dun. De reisdoelen zijn zeer verscheiden: van natuur tot cultuur, van dichtbij tot veraf. Waar trokken onze senioren zoal naartoe? Naar de Oostkantons, Echternach, Zeeuws- Vlaanderen, Baarle-Hertog-Nassau, de Biesbosch, het Lindenpaviljoen te Zoersel, het Politiemuseum te Wommelgem, het Provinciehuis te Antwerpen en ze bezochten ook de B.R.T.! Wat de grote reizen betreft, gaan ze om de twee jaar naar Lourdes, het andere jaar naar Kevelaer. 'De pas voorbije reis naar Lourdes met de gewesten Turnhout en Limburg was fantastisch', vertelt Ciska Rommens, 'goed georganizeerd: van het hotel tot en met de animatie op de trein, en helemaal aangepast aan bejaarden'. Ook KBG Hoogstraten droeg haar steentje bij: 'Wij zongen er mee in het koor', vervolgt ze, 'en samen met de KBG van Merksplas hebben wij in de kerk de kruisweg helemaal uitgebeeld, zoals die ons vorig jaar was aangeleerd door Fried Janssens en zoals wij ze ook al eens hier in de kerk van Hoogstraten gebracht hebben: voor alle aanwe7igen was het een machtig gebeuren.'

De kaarters Het kaarten vormt een hoofdstuk apart. In de winter zijn er vaak meer dan 60 kaarters. Zoals we in het weekprogramma kunnen lezen wordt er gekaart op woensdagnamiddag, in principe van 13 tot 17 uur. 'Maar 21s ik hier om kwart over twaalf aankom, staan ze al te zegt Ciska. Om 11 uur is het eclitei uIilIc1iuLlJlijk afgelopen. 'Klokslag vijf uur staan ze met z'n allen recht en stromen naar buiten, net als bij een ledenvergadering na het afroepen van het

Ter gelegenheid van dit jubileum kregen 4 ve,dienstelujke bestuursleden een ereteken, i'aarsp zij terecht fier mogen zijn: van 1. naar r. Mii Speltinckx, Jef Hofkens, Ciska Rommens en Paula Kneepkens.

Tweewieler Racing Center

D. VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinçien DONCKSTRAAT 25 LÊn voor een weiden de 29 rolstoelgebruikers met de lijt van hei N.A. C. naar de tweede verdieping gebracht en via de verbindingsgang naar de raadzaal van het historisch stadhuis, waar bejaarden en begeleiders door de burgemeester werden verwelkomd enfruitsap, koffie en koekjes aangeboden kregen. Van de Dienst voor Toerisme ontvingen zij bovendien een mooie, kleurrijke brochure met de bezienswaardigheden van 1-loo gstraten 12

2321 MEER TEL.: 03/3 1 5.91 .77


VERENIGINGSLEVEN laatste tombolanummer,' zegt Fried 'dan hoef ik ook geen dankwoordje meer te zeggen, want de zaal is bijna leeg vÔôr de laatste prijswinnaar zijn prijs in ontvangst kan nemen'. Maar alle gekheid op een stokje, de kaartnamiddag is voor sommige van deze mensen heel erg belangrijk. 'Daarom houden wij er niet van dat men de bejaarden hiermee uitlacht, want voor vele ouderen is het nog het enige sociale contact van de hele week. Wie slecht te been is, maar nog wel graag een kaartje legt, kan zich hier echt uitleven,' zegt Jef Mertens, 'het is een activiteit die evenwaardig is aan de culturele en andere activiteiten, net als ook deze leden evenwaardig zijn aan de andere leden.'

Vrijwilligerswerk Maar wie dacht dat de KGB-ers alleen aan hun eigen plezier denken zit er grondig naast: een niet te onderschatten onderdeel van hun activiteiten vormt het vrijwilligerswerk, waarin vooral het rusthuis centraal staat. In beurtrol met de KBG van de andere deelgemeenten, zorgen zij er bijvoorbeeld voor, dat de rolstoelgebruikers op zondagmorgen één voor één naar de kapel worden gebracht om de zondagsmis te kunnen bijwonen. En op de dinsdagse handwerknamiddag gaat elke KBG-afdeling om de beurt een handje toesteken: om een steek op te rapen, een draad door te knippen, of gewoon om te 'buurten' met hun vroegere dorpsgenoten. Ook het cafetaria van het rusthuis kan tweemaal per week opengesteld worden dankzij de hulp van een vrijwilligersteam, waarvan eveneens een aantal KBG-ers deel uitmaken. En een uitstap

met de bejaarden van het rusthuis zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van alweer de KBG en andere vrijwilligers. 'Het voorstel om met de rusthuisbewoners af en toe eens een dorpswandeling te maken, is destijds van onze KBG gekomen, en het initiatief is zeer goed gelukt', vertelt Jaak Brosens. Enkele weken geleden konden toevallige voorbijgangers getuige zijn van zo een ware processie van rolstoelen en begeleiders, 78 personen in het totaal: van aan de verkeerslichten tot aan de kerk bewoog de lange rij zich voort over het fietspad (want de Hoogstraatse voetpaden zijn voor dit doel niet geschikt ... ). 'En vergeet ook niet te vermelden dat we elk jaar in de week van de rusthuizen op elke kamer een bloemetje afgeven', vult Fried Janssens nog aan. Inderdaad een sympathiek initiatief dat we zeker niet onvermeld mogen laten. En dat het engagement nog verder reikt dan ons eigen dorp mag blijken uit het feit dat de KBG van Hoogstraten in Brussel deelgenomen heeft aan een betoging voor 'Betaalbare Rusthuizen'. 'Het trekt toch op niks dat iemand die zijn ganse leven gewerkt heeft, daarna moet gaan aankloppen bij de familie om alsjeblieft wat bij te leggen, omdat het pensioen niet eens de verblijfskosten van een OCMW-rusthuis kan dekken, en het vervolgens zelf moet stellen met amper 2500 fr. zakgeld per maand!', zegt Jaak Brosens verontwaardigd, en wordt daarin bijgetreden door Fried Janssens. Een ander punt is de thuiszorg. 'Ook thuisverpleging zou in de Welzijnszorg moeten opgenomen worden, want zoals het nu gaat is het voor veel mensen onbetaalbaar.'

Krachtig, betrouwbaar, steeds in vorm

Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat de KBG meer is dan een veredelde vorm van bezigheidstherapie.

Hoogtepunten DHM: 'Een vraag om af te ronden: wat waren de hoogtepunten in die 40 jaar?' FJ:

CR:

'Elke activiteit moet een hoogtepunt zijn.' 'Hel hoogtepunt van de ganse KBG is dat er voor elk wat wils is, kijk maar naar onze activiteitenlijst: al overlappen we dan 2 generaties, iedereen komt hier aan zijn trekken, of hij nu 600f 90 is.' 'Bij ons is er geen standen verschil,

PK:

dat vind ik ook heel belangrijk.' 'Dankzij de KBG kan men de pen-

JM:

sioenjaren net de glimlach zinvol

FJ:

doorbrengen.' 'En het bestuur vormt een hecht team, waarmee het aangenaam samen werken is, en dat is het voornaamste, want daarop steunt de hele werking. Ik houd eraan mijn

mede-bestuursleden daarvoor te bedanken.' En met deze mooie woorden van de voorzitter besluiten we dit interview. Wij wensen de KBG en alle gepensioneerden nog vele gelukkige jaren toe. (hb)

Op weekendbezoek zonder bloemen? Kan al een jaar niet meer, zeggen kenners!

Krachtig, betrouwbaar, steeds in vorm. 24 krachtige modellen Met liet toom Nondi kernmcrkend tiernikkelijk tt arti leent Van 2.5 pk tot S S ik Mandt e t an 42 iilo t cm

HONDA grasmaaiers Rinl'uut nll-iouind t uitget list nIet ki .rclttinic motor. t 'itni. Nrcid not II 1 fitrit IL t

ook 1 11 nnociliik om \ Om ttandieheden tot le —'

mttien met een uittte kend t endeme it 1 raplo'e lii drointiche rit

erbrenitinni VerstelStr rr,tathoonilc vin 11.1110

Ontstruiker UM 2460

S

J. STOFFELSPAULUSSEN

Reeds ruim een jaar heeft u eigenlijk geen enkele vorm van excuus meer! Maar dat zullen we dus met de mantel der liefde bedekken. Sinds april van vorig jaar immers functioneert in het centrum van Merksplas de enige bloemenautomaat van de Kempen. Cattleya, de bloemenzaak voor de zakenman, en steeds aan de spits waar het klantgerichte en doorgedreven service betreft, nam toen dit initiatief. En reeds honderden klanten geraakten zo in extremis toch nog gesteld, hoefden niet met schaamrode kaken op familievisite of vriendenbezoek! Denkt u nu vooral niet dat het gaat om zomaar wat kunst-en-vliegwerk, een met haken en ogen aaneenhangende noodoplossing! Het volstrekte tegendeel is waar! U kiest uit drie prijsklassen, u stopt wat geld in het apparaat en daarvoor heeft u dan een kakelvers (want gekoeld) boeket. Zo eenvoudig is dat! Maar natuurlijk kunt u ook steeds nog bellen (014163.45.16) of faxen (014/63.51.87). U zal verrast zijn hoe dikwijls wij u toch nog kunnen helpen!

1245~ -t vr4

-

LEOPOLDSTRAAT 60 2330 MERKSPLAS

24 op 24 uur PAKKLAAR "DE BLOEMENAUTOMAAV'

Minderhoutdorp 4 2322 Hoogstraten HONDA tuinbouwtrekker 13


Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69. De verslaggever van nieuws uit uw dorp moet meestal al zelf maar rieken waar iets te zien of te beleven valt dat de moeite waard is. Boven aan deze bladzijde staat wel zijn naam, adres en telefoonnummer, maar zelden krijgt hij soms van iemand nieuws of tips door, een enkele vereniging niet te na gesproken. Meestal moet hij het zelf maar uitzoeken. En zo geschiedt dus nu in het volgende verhaal.

Rupsenplaag De laatste week van juni, vlak voor het schoolverlof, hoorde ik geruchten over kinderen van de basisschool die na de laatste testen 'n sportdag waren gaan houden op de Kolonie: verscheidene kinderen hadden de volgende dag last van jeuk, de ene meer, de andere minder; sommigen hadden hele verzamelingen muggebeten op hun lichaam, ook onder de kleren/ bij enkelen was het zo erg dat de ouders er mee naar huisarts of specialist gingen. De bron van de ellende zou (dus) op de Kolonie te vinden zijn. Dus fietste ik daarheen om meer te weten te komen ... Daar vernam ik dat sommige mensen daar al wel 'n week of 3, 4 geleden last gehad hadden van die jeuk; dat het via rupsen in eikebomen zou komen; dat het in Merksplas nog erger was; dat de brandweer erbij geroepen was; dat die de eikebomen onderzocht had en er niet veel aan konden doen; dat er aan sommige eiken 'n soort zakjes hingens als van spinrag met eitjes of larven erin, enz. enz. Heel veel wijzer werd ik er niet van. Toen ik terug haar huis fietste lette ik goed op de eikebomen langs de dreven en op verscheidene stammen ontdekte ik 'n soort spinzakken, sommigen zo groot als 'n (platte) voetbal; vandaar gingen dan 'n soort blinende draden tegen de stam omhoog; boven zaten weer zulke 'spinragzakken' en verder hier en daar wat kaalgevreten takken. Want larven moeten toch jong groen te vreten hebben om te leven en te groeien. Aangezien ik geen natuurkenner of biloog ben zocht ik contact met mensen die er meer verstand van hadden tot ik eindelijk iemand vond die er meer van wist; die vertelde me: dat zijn processierupsen; ze worden zo genoemd omdat ze tegen dat het donker wordt of 's nachts uit hun eiernesten kruipen en in 'n lange processie, kop-tegen-kont, omhoog kruipen op zoek naar jonge groene blaadjes boven in de eikebomen. Natuurlijk wilde ik zo'n processie ook wel eens zien, dus belde ik de volgende dag onze fotograaf om tegen de avond te komen en 's avonds trokken we met familie en vrienden in processie) naar de Kolonie, gewapend met zaklampen en toestellen om de rupsenprocessie vast te leggen. De fotograaf legde wel zo'n 'spinzak' met inhoud vast op foto (hierbij afgedrukt ziet u de duizenden rupsenoogjes?) maar het op gang komen of trekken van een processie hebben we niet kunnen gadeslaan. De meesten waren waarschijnlijk de vorige dagen al naar boven getrokken. Tegen middernacht keerden we dan maar onverrichterzake terug.

14

bossen kunnen daardoor ontoegankelijk wor den. In Waalwijk (Nl) moest dit jaar 'n ponywedstrijd afgelast worden omdat rupsen massaal bezit hadden genomen van het terrein, las ik. Er is ook een geval beschreven van een jongen die in een boom klom en met zoveel rupsen in aanraking kwam dat hij aan de gevolgen hiervan overleed. Vergeleken hierbij hebben wij hier dus in zeer lichte mate van de rupsenplaag last gehad. De rups verpopt zich natuurlijk en op de duur komt er een vlinder uit te voorschijn, waarvan de voorvleugels grijs zijn, met donkere golvende dwarslijnen. De vleugelbreedte bedraagt 25 tot 35 mm. Ze vliegt in augustus-september, maar sterft meestal na 4 dagen. De weinigen die overleven leggen hun eitjes in eikebomen en 't spel kan weer beginnen. Laat ons hopen dat er nu eens een wat strengere winter komt om ons ervan te verlossen.

Paapgooien

De processierups (Thaumetopocia of cnethocamp processionea) is hier Vrij zeldzaam; de vlindersoort komt uit midden-Europa en heeft kans gezien in de paar hete zomers van de laatste jaren (in combinatie met slappe winters) zijn gebied uit te breiden tot bij ons. De rupsen zijn bedekt met brandharen die vastzitten aan klieren, die de haren volpompen met gif. Men hoeft deze rupsen niet eens aan te raken om haren in de huid te krijgen: ze breken spontaan af en vallen of worden meegevoerd door de wind. Hele

Zondag 4 juli as er weer het jaarlijkse ppgooitornooi, georganiseerd door de KWB, dit keer buiten het verband met de Noordkempense organisatie van paapgooiwedstrijden. Jarenlang speelde Wortel daarin mee, met als gevolg dat er hoe langer hoe meer sterke 'beroepsgooiers' van elders kwamen opdagen, waar onze eigen mensen niet tegen op konden boksen en dus wegbleven. We zijn geen VB-ers, maar dat is de reden waarom gevraagd werd in elke ploeg minstens één Wortelnaar te hebben. Met groot succes. 18 Ploegen traden aan, precies evenveel als vorig jaar, dus 72 mensen en nog een groot aantal toeschouwers hadden een gezellige namiddag en gingen na afloop tegen avond allen met een krentenbrood als prijs naar huis; de eerste vier kregen daar nog 'n vlaai bovenop. Dat was 'n ploeg van de gepensioneerden, met Francois De Decker, Frans Aerts, Jos van Nijen en Guust Staes, toevallig juist dezelfden als vorig jaar! Wie onttroont ze volgend jaar?

Volkse na-kermis-spelen

Na Roland, Ten jbr Soul en Nonkel Ney, die voor een keriniszondag revival zorgden, probeerde het Slot ook de naker.'nis te herwaarderen met een Volksspelencircuit langs Wortelse en Castelrése kroegen. Na de sjoelbak, het barakken, de vogelpik en andere volkse spelen kon volgende eindstand opgemaakt worden: 1. Cois Sommen (76), 2. Jan Swaenen (70), 3. Ludo Verschueren (65), 4. Peter Moeskops (65), 5. Catherine Sterkens (58), 6. Frans Christiaensen (57), 7. Luc van Nyen (57), 8. Jos Mathé (56), 9. Luc Peeters (55), 10. VicAerts (54).


WORTEL

Wortel-Kermis of Feest van 3 slapeloze nachten? Zondag 11juli, tevens Vlaamse Feestdag vanwege de slag der Gulden Sporen in 1302, was de eerste dag van onze kermis. 's Zaterdags mochten de eigenlijke kermisattracties nog niet open, maar de danstent lokte met groot lawaai al heel wat jong volk, evenals 't Slot met Roland. 's Zondagsmiddags opende dan de foor voor het jongere publiek met paardekensmolen, botsauto's, enz., ieder met zijn eigen muziek; 's avonds gevolgd door Ten for Souls tot een gat in de nacht. En 's maandags was de laatste kermisdag met 's middags de gebruikelijke kermiskoers, van 3 tot 5 uur. De avond werd weer gevuld met muziek van Nonkel Ney & Co, tot een uur of drie. Wortel heeft 's nachts buiten een zeer goede akoestiek, want de muziek was tot honderden meters ver te horen en hield menige dorpsgenoot uit de slaap. Gouden sporen vielen er hier niet te rapen, wel dove oren en rode niet uitgeslapen oogjes. De pastoor moest het eens in zijn hoofd halen om 's nachts van 2 tot 3 al zijn kerkklokken te laten luiden! Ge zoudt er nogal horen vloeken en reclameren! Enfin, dat hebben we dan toch weer gehad voor 'n jaar.

50 Jaar VNA Dit jaar bestaat VNA-Wortel 50 jaar en naar aanleiding hiervan verschijnt er een boek getiteld: '75 Jaar voetbal in Wortel -50 jaar VNA'. Een geschiedkundig overzicht vol wetenswaardigheden omtrent het Wortels voetballeven vanaf de eerste wereldoorlog tot heden, met meer dan 90 foto's, kranteknipsels en oude documenten. Wie of wat is Wortelina? Wat heeft Ti Van Schelle met voetbal te maken? Waarom speelt VNA in blauw-witte kleuren? Hoeveel lokalen heeft de vereniging gehad? Hoeveel kampioenenploegen? Hoeveel trainers zijn er al geweest en welke? Deze en vele andere vragen vinden hun antwoord in het jubileumboek dat eind augustus zal verschijnen. Alle oud-spelers, medewerkers, bestuursleden zullen (als we hun adres hebben) uitgenodigd worden op het jubileumfeest zaterdag 28 augustus. Degenen die we niet kunnen bereiken of nog niet bereikt hebben zijn hiermede uitgenodigd. Het programma ziet er als volgt uit: tijdens de namiddag volgen we het program van de Wortelfeesten die datzelfde weekeinde doorgaan met o.a. wandel- en fietstochten, volkspelen voor kinderen, antiek- en ruilmarkt, een tentoonstelling, enz. Dan om 17 uur: receptie aan het terrein; 18.30: rondgang door het dorp met de fanfare; 20.00: gezellig samenzijn in de parochiezaal. We gaan er 'n 'Wortels feest' van maken. Tot dan!

rr

>4

ma £;

J-Ioogstraatse kant

Herdenkingsprijs Juni Noeyens

Maandag, 2e kermisdag, werd om 14 uur het startschot gegeven voor de wielerwedstrijd, het criterium voor internationale liefhebbers. Het parkoers van 1,5 km moest 60 maal gereden worden, samen dus zo'n 90 km. Het parkoers telt zo'n 10-tal bochten waaronder enkele scherpe, en eigenlijk maar één recht stuk van 'n 500 meter. Wortel is toch niet onbekend in de grote wereld, zou je zeggen, want liefst 7 verschillende nationaliteiten, tot van over dc oceaan toe, zaten in het sterke deelnemersveld; zelfs nog 'n paar van de 'achterkant' van de wereidbol: uit Australie en Nieuw-Zeeland. Het werd een wedstrijd met veel afwisseling, die gewonnen werd door de Belgische kampioen Cari Roes, vôôr de

Derde keer, de goede keer? In de twee vorige nummers van DHM heb ik al gesignaleerd dat op de grote gele borden met snelheidsovertredingen aan de twee kanten van ons dorp er al maandenlang onveranderd verschillende aantallen worden vermeld, naargelang men van de ene of de andere kant Wortel binnenrijdt. U kunt zeggen: daar is de zeveraar weer; en ik kan zeggen met Multatuli: Ik heb u gezegd, lezer, dat mijn verhaal eentonig is. Voor wie het nog niet weten of gezien hebben: wie vanuit Hoogstraten ons dorp binnenkomt gereden, kan lezen dat er 'deze week' (?)82 snelheidsovertredingen vastgesteld zijn, en vanuit richting Merksplas 101 overtredingen. Wordt er vanuit iedere richting apart geteld? Of hoe zit dat? En 'deze week' duurt al maanden lang onveranderd! Ik begin al langer hoe meer te denken dat ons blad slecht of niet gelezen wordt;

Australier Stockwell en de Nieuw-Zeelander Rendali. Een paar minuten na 5 waren allen binnen (die tenminste nog niet eerder gevallen waren), dat wil dus zeggen dat er gemiddeld 45 km per uur gereden werd: dat is hard, als ge rekening houdt met de enkele scherpe bochten, waar ze nogal eens in de remmen moesten knijpen. Ook is het tekenend dat het aantal nationaliteiten in de rennerswereld wereldwijd toeneemt: nog niet zo lang geleden waren de vedetten steevast Belgen, Fransen, Nederlanders of Italianen. Dat is aan 't verschuiven. Wie weet is de geletruidrager in de 'Tour' over 'n paar jaar afkomstig uit een ver land, waarvan wij dan kunnen zeggen: die heeft in Wortel nog meegereden! Die heeft het hier nog geleerd! want indien ik, als ik voor die borden en hun tellingen zou moeten zorgen, al tweemaal onder mijn neus gewreven zou krijgen dat er iets niet klopt met 'deze week',dan zou ik mij diep schamen en me haasten om mijn nalatigheid te herstellen. Slapende verantwoordelij ken? Of hebben ze een olifantshuid? Als klein wakker burgertje mag ik dit toch wel vragen zeker? Wordt er nog geteld wie te hard rijdt? Hoeft dat onder het verlof niet? En is het zo'n groot werk om met 'n bus kruipolie de slotjes open te krijgen? Moest het aan de 'privé' uitbesteed zijn, tellingen te verrichten en de juiste aantallen in de borden bij te houden, dan waren er zeker al 'n paar uitgevlogen, denk ik. Jammer bij dit alles is, dat het doel van de borden, nl. chauffeurs te doen nadenken om hun snelheid te matigen uit schrik gepakt te worden, dat dit doel op deze manier zeker niet bereikt wordt. En dâ.r gaat het om!

Uf

VERTREIDINGEN Merksplasse kant

15


WORTEL

Wortelse KWB-fietsers in de Alpen In het begin van dit jaar werd het idee gelanceerd om eens wat buiten de grenzen te gaan fietsen, enkelen dachten zelfs aan de hoogste Alpentoppen. In eerste instantie werd dit voor onze Wortelse klub niet voor mogelijk geacht, maar gaandeweg groeide de interesse voor deze tocht. Totdat zowat einde februari twaalf fietsers bereid waren om mee te gaan.

ze tijd van het jaar geeft L'Alpe d'Huez een verlaten indruk, de skiërs zijn weg en de zomertoeristen zitten nog thuis, uitgezonderd dat handvol fietsers dat naar boven klautert. Na deze loodzware dag was het welverdiend rusten in ons hotel. De zesde en laatste rit ging over de 'Col du Glandon', 1924 m. hoogte, en over de 'Col de la Croix de Fer', 2068 m. hoogte. En zo kwamen we terug op onze vertrekplaats St. Michel de Maurienne. Tijdens deze tocht werd in totaal 740 km afgelegd en een toaal hoogteverschil overwonnen van 9000 m. De deelnemers waren: chauffeur, bevoorrader, kameraman: Koen Vermolen; fietsers: Jan Martens, Jef Houben, (]ust Van de Poel, Louis van Opstal, Hugo Donckers, Leo Quirijnen, Willy Nietveld, Rik Verschueren, Paul van Loon, Jef Geerts, Patrick Sprangers, Karel Ver heyen, Roger Rombouts, Jos Laurijssen; verzorgsters: Louisa Geerts, Els van Bergen. Eén man uit onze groep, Leo Quirijnen uit Minderhout, kon er maar niet genoeg van krijgen en schreef in voor de zwaarste proef voor wieler toeristen, de Marmotte. Dit is een tocht tegen het uurwerk van 175 km lang over de Glandon, de Crois de Fer, de Telegraphe, de Galibier, de Lautaret en L'Alpe d'Huez. Hij slaagde er in om te eindigen met een tijdoverschot van 20 minuten en behaalde dan ook een gouden riiedaille. Proficiat Leo!!! (J.M.)

Ploeg van de Maand NLI kon de uit\crkIng van dctc i o,: li t beginnen. Hotels werden aangeschreven en gefaxt, de ritten werden uitgestippeld en besproken. Enkele keren werd het parkoers aangepast, totdat uiteindelijk alles vastlag. Het zou een tocht worden van zes dagen met ritten van rond de 100km. De eerste dag een 'vlakke' aanloop maar de tweede dag kon het feest beginnen met de 'Col de la Madeleine', 2000 m. hoogte. De derde dag de 'Mont Cenis', eveneens 2000 m. hoogte met een afdaling langs Italie waar we langs de 'Mont Geitievre' het oude stadje Briancon binnen fictstcn, dit alles tot hiertoe nog onder een stralende zon. De vierde dag zouden er nog twee fietsfanaten bijkomen, zij waren speciaal met de auto overgekomen om het laatste stuk nog te kunnen meefietsen. Deze kregen, samen met de twaalf anderen, 's morgens vroeg de 'Col d'Izoard' 2360 m. hoogte, voorgeschoteld. In de Rotide van Frankrijk staan deze hellingen allemaal gerangschikt als iste categorie. Hier begon het tegen het einde van de beklimming te regenen, regenvestjes aan en naar beneden. Als het begin juni op 2000 m. hoogte regent dan is dat ijskoud, en dat maakt zo een afdaling van 25 km tot een hachelijke onderneming. De vijfde dag begon al een stuk beter. 's Morgens scheen de zon, maar er stond wel een stevige wind. De tocht werd aangevat richting 'Col du Lautaret', 2043 m. hoogte. Hier op de top aangekomen werd er getwijfeld. Zou de 'Galibier' open zijn? Totdat onze chauffeur van de volgwagen de knoop doorhakte, de hekken werden opzij geschoven en met het busje naar boven om te zien of de sneeuw geruimd was. Na een goed halfuur wachten kwam een sneeuwruimer en onze volgwagen terug, we konden naar

16

bo en. Dc tocht werd aangc om om deze kanjer te bedwingen (2646 m. hoogte), boven op de top was het ijskoud en aan de zijkant van de weg lag er nog een pak sneeuw van 2 m dik, enkel de asfaitweg was proper. Snel een foto genomen op de top en rap terug naar beneden, richting 'L'Alped'Huez', 1860m. hoogte. Een serieuze bek limming, aan het aantal haardspeldbochten schijnt geen einde aan te komen. Rond de-

De winnaar van het abonnement op dc Hoogstraatse Maand werd door onze onschuldige hand uitgekozen. Yves De Keuster, Moerklokstraai 1 kan de rest van het jaar gratis ons faittastisch blad lezen. Aangezien de voetballers een paar maanden niet voetballen gaat deze rubriek er even tussenuit. U vindt onS volgende keer opnieuw op deze plaats.

In het begin van dit wielerseizoen werden de Wortelse wielertoeristen voorzien van nieuwe koersbroe ken, hiervoor kregen zij de financiële hulp van drie exirasportieve firma 's. Laurjssen Electronics, AEG, Friswit. Langs deze weg willen wij deze mensen nogmaals van harte bedanken.


JL

meemM-dmd

Weinig nieuws onder de Dreefse zon, kan ook moeilijk anders want ze is maar zeiden van de partij geweest. Komt daar nog bij dat mijn opperste vakantiestemming er één van die aard is dat dit gewriemel niet boven het niveau van een veredeld telegram zal uitstijgen. Hier had dus iets van de K.L.J. kunnen staan. Je had hier iets over een andere verenigingsactiviteit kunnen lezen. Met wat geluk had ik een tentoonstelling kunnen aankondigen. Van een volledige activiteitenagenda durf ik alleen maar te dromen. Geen reclame, geen publiciteitsstunts, geen enkele vorm van promotie. Lees verder en geniet mee van dit wit produkt.

Dorpsraad Meersel-Dreef zit niet op een zwembad te wachten. Dat werd al aangevoeld tijdens de algemene vergadering en werd door de binnengekomen enquêteformulieren nogmaals bevestigd. Dertig formulieren werden binnengebracht, waarvan 27 contra en 3 pro. De 9 aanwezige leden van het dagelijks bestuur van de dorpsraad stemden als volgt: 8 tegen en 1 voor. Logischerwijze volgt naar het stadsbestuur toe een negatief advies. De riolerings- (en momenteel vooral) herinrichtingswerken kunnen nog steeds niet ontbreken op de agenda. Er worden gerecycleerde paaltjes gevraagd om geplaatst te worden op de hoeken van o.a. Oude Tramweg / Dreef, Nieuw Dreef / Dreef. Dit om te voorkomen dat geparkeerde auto's het overzicht verminderen en daardoor de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Hetzelfde geldt voor het voetpad vanaf de ingang van de grot lot aan het schutterslokaal hij Stad

Lourdes dat anders het gevaar loopt tot vrije parkeerzone te worden uitgeroepen. Een parkeerverbod langs één zijde wordt gevraagd voor de straten Markweg en Nieuw Dreef. Aan beide zijde geparkeerde auto's makende doorgang te smal om twee wagens te laten passeren. En wat als ordediensten en ziekenwagens langs deze invaiswegen de Dreef moeten bereiken. Wat dat parkeren betreft woj di aan (k Poli-

2O

g' even

j na

40t5C' n41"

tee'

tie/ Rijkswacht gevraagd om verbaliserend op te gaan treden. Wat het kermisvieren betreft is in alle brievenbussen een oproep gedeponeerd. Mensen die baldadigheden, onregelmatigheden vaststellen kunnen die in alle anonimiteit aan de dorpsraad doorspelen. Doen!

Kermis Als een Drevenier, maar dan alleen de echte, het over de kermis heeft, dan heeft hij het over de kermisspelen. In de café's mag het oergezellig zijn, 's zondags mag de hele familie komen eten, het echte kermishart klopt alleen op maandagen dinsdagmiddag. Ook al was de zon niet altijd van de partij, de Drevenier trok er zich geen barst van aan en wikkelde zich, zoals het hoort, in de jaarlijks terugkerende broederstrijd. Maandag schoot het Geiteneinde de hoofdvovel af, ters iji Dreef-Midden de rij sloot en daar-

!i/ ;%lolleneinde

a 199e

1

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71.

mee verdiend de rode lantaarn mee naar huis kreeg. Dinsdag neemt een aparte plaats in. Is het folklore of losgeslagen feestwoede? Even overlopen wat de creatiefste geesten van elk gebuurt bedachten: Meersel pakte het groots aan. (zie foto) Hun mast moest wel buigen voor de electriciteitsleidingen op het Heieinde, maar breken deed hij niet. Al een aantal jaren komen ze sterk opzetten, maar zoals het echte kapers betaamt gingen ze dit jaar met de overwinning lopen. Proficiat! (Goeie palm hadden ze daar trouwens op hun wagen!) Het Moleneinde zocht en vond zijn inspiratie ondergronds en werd voor de gelegenheid omgedoopt tot Molleneinde (zie foto). We herkennen o.m. 'kermismol' Robby Huybrechts, Maj Geerts, Albert Mol, John 'De Mol' Vermetten, 'Stevie Wonder' Oomen, Ilse Verbaeten, Erik Geerts en Jos Huybrechts. (Geitje An Bastiaansen is bij het verkeerde gebuurt terechtgekomen). Dreef-Midden werd gebeten door de voetbalmicrobe en voerde een geslaagde imitatie van 'De Kampioenen' op. Het Heieinde pakte het iets beestachtiger aan en maakte er een gezellige beestenboel van. Het Geiteneinde vond inspiratie in eigen midden. Woordvoerster 'commissaris van politie' Jeanne Jacobs vond dat het maar eens uit moest zijn met het fout parkeren, diefstal, vandalenstreken. Wie daar anders over dacht kon kennis maken met 'hare matrak'. (Geslaagde extraeditie van De Stuw) Langs deze weg wil ik de jury Peter Van Opstal, Toon Vermeiren, Ruud Van Opstal, Jan Koy 17


MEERSEL-DREEF en en Bert Van Bavel bedanken voor hun feilloze arbitrage. Een pluim ook voor het triumviraat Jan Van Bavel, Jos Vermonden en Jef Jacobs die drie jaar geleden de fakkel hebben overgenomen en dit jaar de spelen niet alleen in goede banen hebben geleid maar ook enkele veranderingen hebben doorgevoerd. Zelf gebeten door de kermismicrobe ben ik me in deze materie gaan verdiepen. Gesprekspartner Jan Van Bavel nodigde me uit op zijn appartement. Jan, die op het punt stond op vakantie te vertrekken, zat nog met een overvolle koelkast. Het nuttige dan maar met het aangename parend stond er niets een goed gesprek in de weg. Niets, behalve een al te opdringerig interview dan. Hier volgt een relaas: 'Ik denk dat ik wel mag zeggen dat alles vlekkeloos verlopen is dit jaar. Alleen het weer dreigde even 's maandags. Een recordaantal deelnemers dit jaar. Ik denk dat alle gebuurten met een ploeg van gemiddeld 20 personen op kwamen dagen. Alleen het Heieinde is momenteel opdat vlak een beetje een probleem. Daar hebben ze een generatie overgeslagen. Daar heb je een aantal ouderen, dan valt er een gat en heb je jong volk. De generatie van de dertigers ontbreekt daar bijna helemaal. Dat kan nooit een gezonde situatie zijn. Maar kom, dat is maar een tijdelijk probleem dat zichzelf wel zal oplossen. Wacht maar tot de verkaveling helemaal af is, dan zullen de Heibossen er wel weer staan. De veranderingen die dit jaar zijn doorgevoerd zijn een succes gebleken. 's Maandags twee café's minder (Bud en Moskes) die dan dinsdags wel weer opgepikt worden. De race tegen de tijd is er door afgelopen. Geen gejakker meer van het ene naar het andere café. Gewoon rustig een terrasje doen terwijl je naar een spel kijkt. Je moet er op rekenen dat een caféspel een halfuur duurt. Volk bijeenroepen, spel uitleggen, het spel zelf, de jurering achteraf, zo simpel is het allemaal niet. Als je 7 â 8 café's op één namiddag moet aandoen gaat dat ten koste van de spontaniteit en gezelligheid. Door de tijdswinst hebben we een paar klassiekers terug in kunnen voeren. Hoe lang is het geleden dat er nog aan plan klopen is gedaan? Die voortgaande spelen die brengen aktie, spanning mee. Brood en spelen, zo was het vroeger en zo is het nog altijd. Er moet iets te zien zijn. Nu is dat terug mogelijk. Een andere verandering is het afvoeren van het slakkenspel. Dat was altijd dubieus. Haal maar eens ergens 's morgens slakken vandaan. Geen pretje om die te zoeken als je een kater hebt. Die werden dan in een doos gedaan. Niemand keek er naar om. Het publiek had er niets aan. Er kon makkelijk mee gesjoemeld worden, ik zeg niet dat dat ooit gebeurd is. Maar kom, de mensen denken zo iets heel snel. Dan is het rad van fortuin een waardige vervanger. Er valt iets te zien. Een andere verandering is het begin- en eindspel dinsdags. Op die introductie bij Den Bud stonden punten op. Sommige gebuurten hadden dat blijkbaar niet voldoende door. Andere hadden een prachtig scenario uitgewerkt. De Geiten gezien. Die oude auto waar de ruiten ingeslagen werden, die motorzaag. En het toneeltje van Dreef - Midden en het Moleneinde. Daar was aan gewerkt. Het Heieinde was wat rommeliger en Meersel had veel lawaai bij. We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Je moet weten waar je mee bezig bent. Te revolutionaire veranderingen kunnen veel kwaad aanrichten. Mensen zijn behoudsgezind. Stukje voor stukje kan je proberen dingen te veranderen. Eigenlijk, wie ben ik of zijn wij om te zeggen hoe 111

De kapers van Meersel.

het moet. Jef, Jos en ik denken een concept uit dat door de gebuurten zelf moet ingevuld worden. Wij schetsen het kader. De spelletjes zelf bijvoorbeeld worden door de gebuurten bedacht en gemaakt. Wat wij doen is een klimaat scheppen waarbinnen er vergaderd kan worden, waar er afspraken kunnen gemaakt worden. Vroeger kwam men bijeen, men was het er over eens dat er iets moest georganiseerd worden en rond twee uur 's nachts was men nog geen stap verder. Wij maken een agenda op, verdelen de taken, lichten de gebuurten in met dit resultaat dat er om de hele Organisatie op poten te zetten

maar een drietal vergaderingen nodig zijn. Wij proberen het de jury ook zo makkelijk mogelijk te maken. Spelletjes moeten jureerbaar zijn. Vooral dinsdags is dat moeilijk. Hoe beoordeel je originaliteit, creativiteit. Zo iets is moeilijk meetbaar. Eigenlijk waren er dit jaar twee categorieën. Meersel en Moleneinde hadden een wagen, terwijl de rest met alleen maar voetvolk kwam. Nogal logisch dat Meersel indrukwekkender overkwam. Alhoewel, ze hebben verdiend gewonnen. Petje af, als je ziet van waar ze komen. Een aantal jaren geleden was dit niet mogelijk geweest. En trouwens de andere


MEERSEL-DREEF gebuurten konden ook een wagen maken als ze dat wilden. Misschien dat we in de toekomst terug naar een vast thema moeten, zoals de Grieken en de Romeinen indertijd. Voor de dinsdag staat 70% van de punten op de verkleding en 30'Yo op de spelletjes. Gehoord dat de jury voor het eerst dit jaar dinsdags punten omriep. We hebben getracht dit op punt te zetten. Geen natte vinger werk meer. Alles zo objectief mogelijk houden, hoe moeilijk dat ook is. Verder rekenen we op de ervaren ratten van dc gebuurten. Mannen die het klappen van de zweep kennen. Zoals Henk, Albert en Dré van het Heieinde. Laat die spelletjes dinsdags maar aan hen over. Dat komt in orde daar kun je op rekenen. Dat is simpel, zit goed in elkaar. Eigenlijk was het de bedoeling dat Meersel dit jaar de dinsdag ging organiseren. Op het laatst is men daar toch van afgestapt. Zo simpel is het allemaal niet, zo iets neem je niet zo maar over. Gelukkig konden we weer op die jongens van het Heieinde rekenen. De Geiten, daar kun je ook altijd op rekenen. Laat die mannen maar doen, dat komt in orde. Het niveau is trouwens bij alle gebuurten gestegen. Alle spelletjes zijn goed. Hier en daar moeten we wel iets bijsturen maar over het algemeen kan je alles aan de gebuurten zelf overlaten. Wat we ook proberen is meer ruchtbaarheid aan de kermisspelen te geven. Er kunnen altijd nog supporters bij. Niet dat we een massarnanifestatie willen. We willen er heel dc gemeenschap bij betrekken en waarom die van Galder, Meerle en Meer niet naar hier proberen te lokken. Vandaar die affiches die in de café's zijn verschenen. Je

I-

E :WWI

liet schoolJ'eest, dii jaar in wevierns/t'e,; was ccii ii iiden'ndsucccs. Cowboy 11111v /isaiIzcic, geconcentreerd de tijd in het oog.

hoort het er zit best wat denkwerk achter, een klein beetje Organisatie. Je kent dat wel. De toekomst is verzekerd. Alhoewel, soms maak ik me toch wel een beetje zorgen. Dat heeft dan niets met de kermis afzonderlijk te maken, maar is een algemeen gegeven. De jeugd speelt niet meer. De jeugd is niet jong meer. Wij zaten vroeger buiten, waren creatief bezig, hadden verbeelding. Toen ik veertien, vijftien jaar

was speelde ik nog cowboy en indiaantje. Welke kinderen doen dat nog? Allemaal met hun nintendo achter de televisie. Alles moet voorgekauwd zijn, iets zelf in elkaar steken kunnen ze niet meer. Jammer maar helaas.' Het opdringerige interview wordt de deur gewezen. Terwijl de koelkastdeur nog eens openzwaait babbelen Jan en ik verder en fluisteren elkaar niet- publiceerbare kermisverhalen toe...

ZOE ZE MEUWE Wand- en vloertegels Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

BYOUTERIE

1ZzL

HOOGSTRATEN Vrijheid 66 Tel. 0313147253

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE IN VOER UIT ITALIË, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND

Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen

Exclusieve fashion kleding

Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen

Te gekke horloges en ringen

Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

Kortom ..... bijnaalles!!!

MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

/

I'u Isc I'r 31470 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

!jciIuI

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur

Service: Mister Cash Bankcontact Visa

American Express Eurocard Postcheque 19


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

-

POPULAIRE

TWEEWIELER Dat de fiets ter streke stillaan hèt vervoermiddel voor de Vrije tijd geworden is, werd nogmaals bewezen tijdens de avond-fiets- vierdaagse van de KWB-Wielertoeristen bij het begin van deze vakantie. Bijna 500 sportievelingen (lang niet allemaal wielertoeristen) kwamen één of meerdere ritten meefietsen, ruim twee-derde reed zelfs elke avond mee. Alles tesamen legden ze ruim 35.000 kilometer af. En al zal het prachtige zomerweer zeker tot het sukses hebben bijgedragen, de KWB mag best een pluim op zijn hoed steken voor de puike organisatie. Fijn uitgestippelde en dus rustige fietsroutes doorheen eigen streek, langs pandjes waar je anders weinig of nooit komt. Zo ontdek je nog eens wat. Afstanden die iedereen aankan (van 5 tot 80 jaar), waarvan je s'anderdaags niet stijf als een plank moest rondstrompelen. Integendeel, elke dag spoedden de fietser zich sneller en vroeger naar het vertrekpunt aan de parochiezaal. Onderweg telkens een rustpunt waar een fris drankje en een versnapering werd rondgedeeld, begeleiding waar een drukkere weg werd gekruist en bij aankomst de gelegenheid om bij een pintje nog even na te praten. Betere reklame voor de eigen streek en voor de fiets kan jeje moeilijk indenken. Het is duidelijk dat onze regio geen pretpark nodig heeft om toerisme aan te trekken. Gewoon gebruik maken van wat voorhanden is, is meer dan voldoende.

VADER EN ZOON De eigen streek is natuurlijk mooi, maar voor sommige (goed getrainde) fietsers is ze soms toch wat te klein. Hun blikken reiken verder en hun benen snakken naar meer en moeilijker. Van dergelijk kaliber zijn vader Frans en zoon Dave Verschueren. Zij trekken onder hun beidjes met de fiets naar Oostenrijk. Ca. 1200km. staan er op het programma, 6 dagen van om en bij de 200km. De eerste twee dagen (de zwaarste wegens de Ardennnen) moeten hen een eind voorbij Luxemburg brengen. Ver volgens een klein stukje Frankrijk, dan door het Zwarte Woud, om net naaste de Alpen tot in Enns aan de Donau (nabij Linz) te geraken. Het doel van de reis is niet helemaal toevallig. In Enns woont namelijk Christine, die 30 jaar geleden bij het jonge gezin Verschueren op vakantie kwam via het gekende jeugdvakantieprogramma van Carita.s Catholica (later Jeugd zonder Land, nog later Euro-Children). Het kontakt met Christine is al die tijd gebleven en zodoende een uistekende bestemming voor een uit de kluiten gewassen fietstocht. Frans (52) en Dave (15) beginnen er natuurlijk niet zomaar aan. Reeds geruime tijd zijn ze aan het oefenen. Dit jaar hebben ze er al ruim 2500 km. opzitten, waaronder verscheidene ritten van meer dan 200 km. Voor Dave is het de eerste grote meerdaagse tocht, Frans heeft op dat gebied al heel wat ervaring. Hij reed vroeger reeds naar Lourdes, Rome en Santiago de Compostella. Echter telkens met een grotere groep en met begeleiding van een wagen. Ditmaal dus met zijn tweeën, het hoogstnoodzakelijke in een rugzak (regenkledij, een beetje rnhi\oOrraad en een nou ).

Vader en zoon gaan voor 1200 km. de fiets op.

overnachtingen zoeken ze pensionnetjes of 'Zimmer frei', voor eten wordt op kleinere gelegenheden langs de reisweg gerekend. Nu zullen ze niet heel de tijd alleen zijn, want moeder Wivina en broer Gert reizen met wagen en caravan achterna en zullen de fietsers halverwege opzoeken om ze daarna weer alleen te laten met de kilometers voor hen. Een hele onderneming die voor onvergetelijke herinneringen zal zorgen.

IAr HERIJGERS I'Ik Bouwspecialiteiten Industrieweg 7 - 2320 Hoogstraten Tel. 031314.47.55 - Fax 031314.80.65

!!!NIEUW!!! DAKPAN-PANELEN

r

ej

als nieuwe dakbedekking of voor renovatie

,J

Dag school van Meerle. Na negen jaar moeten ze de vertrouwde speelplaats achterlaten. Met veel herinneringen, een hoofd vol basiskennis en een eerste getuigschrift op zak trekken ze een eind verder. Een feestelijk receptie bezegelde het afscheid. Wim, Bart, Katleen, Geert, Ingird, Tom, Dorien, Jan, Yves, Inge, Ronny, Gunther, Tinne, Hans, Dorien, Dirk, Linda, Sandra, Luc, Koen, Yvonne, Mark, Peter, Erwin, Kim, Liesbet, Alexandre en Tin wuiven de Meerlese school vaarwel. 20

Vraag vrijblijvend documentatie en informatie


MEERLE

Goed gedaan politie. Tijdens de KWB fiets-vierdaagse kregen de fietsers voorrang. De politie zorgt dat ze veilig de weg overk unnen.

Sportieve vakantie Voor velen betekent vakantie rust, voor anderen juist andersom (1200 km. fietsen is niet bepaald rusten). Veel jongeren kiezen tijdens de vakantie dus bewust voor sportieve bezigheden. Nu kan dat ook in Meerle. De turnkring 't Zolderke' organiseert immers reeds voor de derde maal een 'ZOMER-SPORTKAMP'. Van maindag 16 augustus tot vrijdag 20 augustus kunnen jongeren van 7 tot 14 jaar in de kleuterschool aan de Ulicotenseweg terecht voor 5 uur sport per dag. Op het programma staan toestelturnen, omni-sport (handbal, volley, basket, mini-tennis, jazz-dans) en trampoline-springen op een grote trampoline. Aanvang telkens om 10uur, einde om 16 uur. Tussen 12 en 13 uur kunnende deelnemers hun boterhammetjes ter plaatse opeten. Deelnemen kost 1.000 Fr. voor leden van 't Zolderke en 1.100 Fr. voor niet leden (verzekering en drinken bij de boterham inbegrepen). Inschrijven vooraf is noodzakelijk. Dat kan bij Rina Goetschalckx, Mgr. Eestermansstraat 10 (tel. 315.86.03), bij May Van Dun, Heimeulenstraat 33 (tel.315.78.89)en bij Jan Fret, Mgr. Eestermansstraat 7 (tel.3 15.88.54). Als het kriebeh.....................................

Bij aankomst speelt de fanfare lustige deuntjes in de parochiezaal, worden de prijzen uitgereikt en kan je deelnamen aan de lekkere kosttombola. Op zaterdag 28 augustus is er vanaf 20 uur de gevarieerde missieavond met optreden van een zangkoor, dia's uit India en ZaĂŻre door eigen missionarissen en rad van fortuin met lekkere kost-prijzen. Op zondag is er om 10uur een speciale eucharistieviering en om 19 uur volgt de uitloting van de reuze tombola. Het hele weekend door ben je uitgenodigd op de grote tentoonstelling van uitheemse kunst en huisvlijt van de hobbygroep, met vooral het kant- en borduurwerk, dat elk jaar ruim aantrek heeft (en waarvoor je niet vroeg genoeg kan komen). Daarnaast de gebruikelijke poster- en kaartenbeurs. Pannekoeken, koffie of een fris drankje ontbreken niet op het menu. Meerle heeft nog steeds zes misssionarissen die werkzaam zijn in de missie. Dit jaar zijn er daarvan drie hier met vakantie. ni. Mit Huybrechts, Jeanne MuĂŤsen en Dma Vinckx. Zij verwachten U op het missiefeest, want de steun van het thuisfront is hen een riem onder het hart.

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03 1314.32.24- Fax 031314.11.24

De Missiekring nodigt uit Telkens als we ze moeten aankondigen, is dat met een beetje spijt. Natuurlijk niet om het missiefeest zelf, maar omdat dan de vakantie weeraI voorbij zal zijn. Anderzijds hangt er rond het feest toch nog de typische 'vrije, blije vakantiesfeer'. Zodoende doen we hier kond van deze aktiviteit, dan kan iedereen er nog even van komen genieten. Op vrijdag 27 augustus worden de feesten in gang gelopen of gefietst met de sponsortocht. 5 km. wandelen, 15 of 30 km. fietsen. Vetrek om 19 uur aan de parochiezaal. Dit jaar is aan de tocht een zoektocht verbonden en worden de deelnemers met een versierde fiets verwacht.

Zomers tafereel. Een mooie zondagnamiddag, een mooi groen pleintje, buren bij mekaar, een drankje van het buurtkomitee. De fanfare die in hemdsmouwen de buurt komt verblijden met een zonnig deuntje. 21


J Hans van Nyen, doctor en wij nbouwer

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

Vrijdag 2juli promoveerde Hans van Nyen in het Instituut voor Scheikunde aan de Katholieke Universiteit Leuven tot Doctor in de Wetenschappen op een proefschrift met als titel: Synthese en karakterisering van een nieuw ruthenium(IV)-sulfaat complex. Studie van de chemische en elektrochemische eigenschappen van Hans van Nyen, zoon van Etienne en Magda van Nyen-Michielsen (Lindendreef 4), is geboren op 16april1962. Hij is oud-leerling van het Klein Seminarie van Hoogstraten. Hans is gehuwd met Renny Van Bergen (eveneens van Hoogstraten) en samen hebben ze een dochter Jasmien, 15 maanden oud. Het jonge gezin woont momenteel in Turnhout. De Hoogstraatse Maand ging Hans Van Nyen even opzoeken voor een kort gesprekje. DHM: 'Hoe word je Doctor in de Wetenschappen?' HVN: 'In 1986 behaalde ik mijn licentiaatsdiploma. Dan pas begint de specialisatie tot doctor (en tijdens die studie heb ik ook nog een jaar legerdienst gedaan). Tot hiertoe waren er twee manieren om te doctoreren: ofwel gaje aan het werk als tijdelijk assistent, wat betekent dat je part-time studenten begeleidt vooral bij praktische proeven en de rest van de tijd kan je dan besteden derzoek (onderzoeken is trouwens één van de belangrijke taken van de universiteit); een tweede manier is full-time onderzoeken door middel van een beurs. Je moet wel een aantal hoorzittingen volgen. Ik heb het geluk gehad een beurs te kunnen bekomen via het 11KW, het Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen.' D H M: "Tot hiertoe', zei je, gaat het dan veranderen?' H VN: 'Er is een algemene tendens om toch een echte doctoraats-'opleiding' in te richten, teneinde de studies meer gestructureerd te laten verlopen.' D H M: 'Je hebt dus 6 â 7 jaar aan dit proefschrift gewerkt?' -

-

Nieuwe gemeentelijke werkplaatsen In navolging van hun collega's-bedienden was het de beurt aan de gemeentelijke arbeiders om nieuwe lokalen te krijgen. De bouw is in drie fasen gebeurd, tussen 1988 en 1993, en kostte in het totaal zowat 15 miljoen fr. En hoewel dearbeiders er reeds meer dan een jaar werken, werd gewacht tot ook de 'randwerkzaamheden', zoals het verharden van de parking, achter de rug waren om het gebouw officieel te openen. Dat gebeurde uiteindelijk op 2juli. Na het officieel gedeelte, met toespraken van burgemeester Van Aperen en schepen Coenegrachts, ging het er gezellig aan toe op de barbecue die door de gemeente aan de arbeiders werd aangeboden.

22

H VN: 'Deze thesis is inderdaad de neerslag van 6 jaar onderzoek. Het schrijven alleen al ,d.w.z. de onderzoeken in leesbare taal omzetten, heeft een vol jaar in beslag genomen. Bovendien moet clke doctoraatskandidaat nog een tweede werk indienen, de zogenaamde 'bijstelling'. Deze moet over een totaal ander onderwerp gaan, kwestie van te weten of je ook op andere domeinen nog capaciteiten hebt. Op aanraden van Prof. Pascal Ribéreau- Gayon, hoofd van de afdeling oenologie aan de Universiteit van Bordeaux, heb ik een werk gemaakt over 'Kleurstoffen in Rode Wijn': dat heeft nog eens 6 maanden in beslag genomen.' D H M: 'Rode wijn kennen we, maar wat is in godsnaam Ruthenium? Kan je dat in gewone-mensentaal uitleggen?' H VN: 'Ruthenium is een zwaar metaal dat vooral in Rusland te vinden is. Daarom is dat element tot hiertoe in het Westen weinig onderzocht. Eerder uitgevoerde experimenten nabij de plaats van oorsprong bleken niet correct. Wij moesten dus van voren af aan beginnen. In eenvoudige taal gezegd zou je kunnen stellen dat wij willen proberen dit metaal produktief te maken voor de industrie.' D H M: 'Het diploma is binnen plannen voor de toekomst?' H VN: 'Eerst vakantie nemen met vrouw en kind en dan op zoek gaan naar werk.' D H M: 'Proficiat met de behaalde titel, prettige vakantie en succes in je verdere toekomst!' (hb) -

Hans van Nyen wordt gefeliciteerd door zijn promotor proij'. dr. Wim D'Olieslager terwijl op de achtergrond defiere vader Elienne het glas heft.

Wijnliefhebber Aan de promovendus wordt gevraagd om na zijn proefschrift nog een bij-stelling te verdedigen. Men verwacht dat hij hiervoor een totaal ander onderwerp kiest om alzo zijn brede maturiteit in het vakgebied aan te tonen. Voor deze thesis schreef Hans van Nyen een literatuurstudie over 'kleurstoffen in rode wijn'. Waarom? 'Omdat ik een grote belangstelling heb voor wijn, niet alleen vanuit scheikundig oogpunt maar ook en vooral als genieter van wijn'. Hij verklapte ons zelfs dat hij ergens in een Hoogstraatse tuin een kleine wijngaard heeft. Vier jaar geleden plantte hij daar 35 wijnstokken van drie verschillende druiven: Riesling, Kerner en Chardonnay. Deze witte druiven zijn geen eetdruiven maar ze zijn wel erg geschikt om fijne witte wijn van te maken. Hans hoopt dit jaar voor de eerste keer te kunnen oogsten en hij rekent toch op ongeveer 40 liter produktie.


HOOGSTRA TEN

Hoog bezoek in Hoogstraten

•jH øÇ1

autobanden 1e. 1e

*

Ii

merkbanden

*

t

occassiebanden

*

reparaties

*

depanriage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

Beiaardconcerten en Torenmuziek 1 augustus: René Vaistrecls, Hasselt 8 augustus: Michel Dickens, Lombeek 15 augustus: Pierre Ramakers, Scherpeheuvel 22 augustus: Eveline Knockaert, l3rugge & Hoogsiraat se Koperensembie o.l.v. Staf Menens

De St.Catharinatoren vormt een waardig decor voor het hoge gezelschap dat na de ontvangst op het stadhuis op weg gaat naar het Begijnhof.

Een breediachende ,ninister, in het gezelschap van zijn kabinetschef, zijn persattaché en burgemeester Van Aperen, stapt buiten uit het Ostmuseum, waar hij de tentoonstelling 'Het Convent, een jaar later... opende.

Stichting Begijnhof Een oproep Stichting Begijnhof, is een werkgroep opgericht binnen het Convent, die zoveel mogelijk gegevens wil verzamelen over de meer recente geschiedenis van het Begijnhof. Wij zouden graag kennis maken met mensen die er gewoond hebben of het leven op het begijnhof goed gekend hebben. Van postkaarten of foto's (van vroegere bewoners of gebeurtenissen) kunnen we ter plaatse een kopy maken, zodat u het origineel niet moet missen. Wat u ook over het Begijnhof weet, het interesseert ons. Neem kontakt op met Sus Vanluffekn 03/314.88.52of Frans Horsten0l4/63.38.4l. Met dank.

29 augustus: Peter Brerner, Culenhorg (NL.)

Orgelconeerten in de Sint-Catharinekerk 5september: Aad de Kort, Den Haag (NL.) 12september: Jan Mol&Hnngstraatse Ko perensemble o.l.v. Staf Mncns 19 september: .loëlle Sauvenière, 1 .uik zondag om 19.00: beiaard (gratis) & orgelconcerten (100 Fr zomer 1993 - Hoostraten 1ntedcht door de V. V. V -1 Iugi;ti aren in umenwerking met het Stadsbestuur van Hoogstralen en de Kerkfahniek van de St-Catharinakerk.

de guldwortel een schutterslokaal waar iedereen zich thuis voelt

L1.n historisch moment, zowel voor Hoogstraten als voor minister Sauwens, die bevoegd is voor Ionumenten en Landschappen. Hier in het Hoogstraats begijnhof tekent hij, gezeten tussen burgemeester Van Aperen en Convent voorzitter Jef Martens, de toezeggingen voor zgn. 'Onderhoudspremies' t. b. v. 200.000 fr. per dossier. Van de 128 goedgekeurde aan vragen in Vlaanderen zijn er niet minder dan 32 bestemd voor het Begijnho.f van Hoogstraten. Deze premies kaderen in een beleid van preventieve bescherming van monumenten. De minister kon ook reeds meedelen dat er aan de erfpachters in een volgende fase om en bij de 30 miljoenfr. aan restauratiepremies zullen toegekend worden. In ons septembernummer komen we uitgebreid terug op de restauratie van het I3egijnhof. 23


HOOGSTRA TEN

BEGRAFENISSEN

JORIS Nieuwe klaslokalen Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

Terwijl de kinderen verloefden aan Belgische of buitenlandse stranden, in één of ander bos of op een hoge berg, werd in het Spijker duchtig verdergewerkt aan de nieuwe gebouwen voor de lagere school. In deze lichte, moderne lokalen zullen de leerlingen op 1 september hun intrek mogen nemen.

Kom op tegen Kanker Het Davidsfonds heeft in het werkjaar '92-'93 een positief resultaat mogen noteren en staat hiervan 5.000 îr. af aan de actie Kom op tegen Kanker. Het resultaat van het Paaptornooi van de KWB mag er zijn: zij kunnen het mooie bedrag van 27.000 fr. overmaken. De extra tombola tijdens de barbecue 's avonds bracht daarbovenop nog eens 4.850 fr. op. Samen dus 31.850 fr. op één dag, proficiat! Zondag 8augustus wordt de ganse familie verwacht aan de Petanqueclub Marckdal, die haar lokaal heeft nabij de Mosten. Jong en oud mag er de petanqueballetjes doen rollen. De opbrengst van deze opendeurdag gaat volledig naar de actie. En dan zijn er deze maand nog de paardenlief hebbers die op de kar (nou ja) springen: zowel tijdens de Military op de Blauwbossen op Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 augustus als op het Ponytornooi te Meer op 29 augustus zullen Kom op-artikelen verkocht worden.

Roefel De honderden deelnemers aan Roefel hebben er geen spijt van gehad: na hei bezoek aan Rijkswacht, radio, fotograaf, stadhuis en nog veel meer mochten alle Roefelaarijes de dansvloer op in een heuse discotheek. Onze fotograqf 'betrapte' er deze jeugdige tooghangertjes.

Zeg maar hoe je slapen wil

auping

IB6Iex TRIEHP,, W1RII i1 24


HOOGSTRA TEN

VITO afdeling scheikunde is tien jaar jong

Chemie, dat moet je leren De studierichting chemie is één van de 'nieuwere' afdelingen van het Vito. Toch bestaat de afdeling chemie (of scheikunde) reeds tien jaar. Talrijke oudieerlingen (jongens en meisjes) die de voorbije jaren de school hebben verlaten, studeerden verder in het hoger onderwijs of vonden onmiddellijk een interessante betrekking in de scheikundige nijverheid, hier in de Kempen of in het Antwerpse. Ter gelegenheid van de opendeurdag toonden de leerkrachten, niet zonder trots, het mooie en goed uitgeruste laboratorium aan de talrijke bezoekers. Ook voor de toekomstige leerlingen was deze verkenning meestal een openbaring. Het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs (Vito) is voor velen nog steeds de (Vrije Gewestelijke) Vakschool van Hoogstraten. Het feit dat de meeste afdelingen op het einde van de jaren zestig en in het begin van de jaren zeventig verhuisden van de Karel Boomstraat naar de Gravin Elisabethlaan heeft aan deze naamgeving weinig of niets veranderd; zeker niet bij de ouderen in de Noorderkempen. Erger is natuurlijk dat nogal wat mensen blijven denken dat men in deze school vooral aandacht heeft voor metaalbewerking, hout en bouw. De andere afdelingen, die zij in hun jeugd niet gekend hebben, worden nogal gemakkelijk over het hoofd gezien. Ook het feit dat deze school niet alleen een gemengd leerkrachtenkorps heeft maar ook reeds heel wat jaren meisjes als leerlingen inschrijft, is bij iedereen nog niet echt doorgedrongen. De nijverheid, de industrie, de handel, heel het bedrij fsleven in de Kempen is de voorbije jaren erg geëvolueerd. Het technisch onderwijs kan hieraan niet voorbij gaan en moet deze ontwikkelingen volgen. Een technische school is niet alleen een opvoedingsinstituut maar ook een leverancier van toekomstige bekwame werknemers en zelfstandigen. Daarom vinden we in het Vito ook afdelingen zoals: electromechanica, industriële onderhoudstechnieken, toegepaste autotechnieken, pijpfitten en fotolassen, bouwkundig tekenen en chemie, om er maar een aantal te noemen uit de brede waaier.

deling chemie) de afdeling 'industriële wetenschappen' in het tweede jaar van de eerste graad. Overgang naar techniek-wetenschappen vanuit andere opties is na het derde jaar zeer moeilijk, zeker voor leerlingen die in cle vorige jaren een

optie met niet-wetenschappelijk accent gevolgd hebben. Natuurlijk kunnen ook begaafde leerlingen uit het algemeen secundair onderwijs kiezen voor de afdeling chemie indien ze voldoende aanleg en belangstelling hebben voor wiskunde en wetenschappen.

Toekomstmogelijkheden In het Vito zet men zich in om de betere uitrusting ook optimaal te benutten. De klemtoon ligt dan ook sterk op de praktijk in het laboratorium. In de loop der jaren heeft men uitgebreide kontakten opgebouwd met het bedrijfsleven. Dit is niet alleen belangrijk voor het vinden van goede bedrij fsstageplaatsen, maar ook voor de toekomstige werkgelegenheid. Door deze samenwerking vermijdt men ook de vervreemding van leerkrachten en leerlingen ten overstaan van het bedrijfsleven. De afdeling chemie is ook een finaliteit! Ongeveer de helft van de oudleerlingen gaat na deze studie aan het werk; de andere helft studeert verder in Geel, Hoboken of Antwerpen. Heel wat Kempische bedrijven hebben scheikundigen van het Vito in dienst

Jongens en meisjes, toekomstige scheikundigen, aan het werk in liet Vito-labo dat dit jaar zijn tienjarig bestaan vierde.

Kunnen én willen 'Hij kan het wel, maar hij wil niet', hoor je weleens ouders zeggen wanneer zoonlief met een minder goed rapport naar huis komt. Natuurlijk is kunnen en willen noodzakelijk voor elke studierichting. Maar de afdeling chemie behoort zeker niet tot de gemakkelijke studierichtingen. De afdeling techniek-wetenschappen in de tweede graad van het technisch secundair onderwijs is de beste voorbereiding voor de optie chemie in de derde graad. Bovendien is het ook een goede voorbereiding op het hoger onderwijs, zowel van het korte type als voor het onderwijs op universitair niveau. De twee peilers van de vorming zijn in de eerste plaats de natuurwetenschappen, ondersteund door laboratoria, én wiskunde. Deze afdeling is dus aangewezen voor de leerlingen die interesse hebben voor de natuurwetenschappen. Men moet natuurlijk ook voldoende aanleg en handigheid bezitten om waarnemingen en experimenten uit te voeren. In het Vito is de aangewezen voorbereiding voor 'techniek-wetenschappen' (op weg naar de af-

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

HAEST

Steenweg op Hoogstraten 119- Rijkevorsel Tel. 03131 45617- Autotel. 01 71546080

Op reis? Zorg ook voor uw Post! De adreswijziging!

EMS: de betrouwbare internationale koeriersdienst van DE POST!

In alle continenten kan u met DE POST- Informatie over DE POST! Bij de cornmerciële dienst natuurlijk 03/234.06.10! CHEQUE terecht. 25


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

M(EDe ~ Dorpsreporter Jan Dufraing genoot de voorbije maand van een we/verdiende rust na een hee/jaar hard werken. Daarom, beste lezers, moeten jullie deze maand zijn gewaardeerde bijdragen over het Meerse leven even missen. Toch ontving onze redactie enig nieuws in deze komkommertijd en dat willen weje niet onthouden.

F C. Meer .

Zoektocht Deze zomer is hei reeds voor de tiende keer dat de KWB een vakantie- en fotozoekiocht organiseert langsheen de mooiste plekjes van de gemeente Hoogstraten. Je vindt zeker een mooie dag tijdens de komende weken om er met de hele familie eens op uit te trekken. Je rijdt met de fiets of per auto en kiest een vertrekpunt naar eigen keuze (zie wegwijzerboekje). De opdrachten zijn niet echt moeilijk en ook de wegwijzer vormt geen probleem. Zoals de vorige jaren mogen we weer rekenen op de medewerking van de stedelijke toeristische dienst. Tijdens de openingsuren kan men er terecht voor een inschrijvingsformulier (tel. 340.19.55). De formulieren kan men ook afhalen bij de vertrouwde medewerkers en in alle BAC-kantoren van de gemeenten Hoogstraten en Rijkevorsel. De antwoordformulieren moeten ten laatste op 30september onder gesloten omslag ingeleverd worden in één van de verkooppunten. Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 fr. Iedere deelnemer krijgt de juiste antwoorden en uitslag toegestuurd in de loop van de maand oktober en begin november houden we prijsuitreiking. Voor meer informatie kan je terecht bij Armand Fransen, Meerleseweg 15, tel. 315.79.15. Andere verkooppunten zijn: Jan Swaenen, Frankenberg 4 en Jef Vinckx, John Lijsenstraat 40, Alfons Muesen, Markwijk 4 Minderhout, Staf Peerlinckx, Prinsenweg 3 en René Sprangers, Prinsenweg 5 in Wortel.

Ter gelegenheid van de opening van de kantine van FC Meer op zondag 4juli werd de afscheid nemende secretaris, onze medewerker, Raf Jansen, gehuldigd. Raf wil het wat kalmer gaan doen maar blijft zeker nog meewerken en flink supporteren voor zijn voetbalploeg.

E19-reclameweg

Transportzone Ondanks gunstige adviezen én de beslissing van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke inherzieningstelling van het gewestplan Turnhout, blijkt er nu een tendens te bestaan om deze gewestplanwijziging te koppelen aan een globale benadering inzake logistieke parken zoals o.a. deze transportzone. Hier en daar gaan er stemmen op om de El 9-transportzone van Meer in vraag te stellen, enerzijds om reden van de opheffing van de Europese binnengrenzen en anderzijds omwille van de (volgens sommigen) minder gunstige ligging. Meer ligt niet aan het begin-, eindeof transitpunt van de goederentrafiek tussen Antwerpen en Rotterdam.

L)e aulosnel weg tussen r 1 iiIueipen cii Breda ru/di steeds 1/leer o,tt.sieitI (1uur allerlei rerla/nepwie len en reclamewagens die men plaatst in de aanpalende velden. Wanneer dergelijke wagens dan nog op hun zijde gaan liggen, is hei helemaal geen gezicht meer. Hier zo een beeld van 'mooi-Hoogstraten' langs de E19 ter hoogte van Meer. -

RUIMTE IN JE BANKZAKEN JII•iiIIilli

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen

realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN CERA MEER PM

-

BELEGGEN Meerdorp 8

-

LEVENSVERZEKERINGEN 2321 MEER (Hoogstraten)

-

KREDIETEN Tel. 31 5.77.81


MEER

Donkakker speeltuin

De grote vakantie was nog maar juist begonnen en daar k wain do wn Bassie 'met een hegschaw de nieuwe speeltuin van de wijk Donkakker openen. Dit initiatief kwam tot stand met de medewerking van het gemeentebestuur en de buurtbewoners. Voor de kinderen was deze opening de start van een flinke spelnamiddag.

Zowel vanuit de bedrijfssector als vanwege het stadsbestuur van Hoogstraten wordt toch aangedrongen op een snelle beslissing omwille van de tewerkstelling bij de douane-expediteurs. Een verdere uitbreiding van de transportzone kan compenserende werkgelegenheid bieden voor de afvloeiingen bij de douane-expediteurs. Op de bestaande zone is nu nog maximaal 3 ha beschikbaar. Om nog te kunnen genieten van een tussenkomst in de kosten vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling moeten de werken uitgevoerd worden voor einde 1993. Daarom is een spoedige beslissing ten gunste van de uitbreiding wel heel hoogdringend geworden. Ook het directiecomitĂŠ van de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen is niet gelukkig met het feit dat de noodzakelijke wijziging van het gewestplan, nodig voor de uitvoering van deze uitbreiding, gekoppeld werd aan een globale herziening van de behoeften aan dit soort zones. In de Kempen leeft dan ook de vrees dat Meer wel eens zou kunnen opgeofferd worden voor een nieuw groot logistiek park ten noorden van de haven van Antwerpen aan de Nederlandse grens. Volgens lOK is de Meerse ligging geen handicap maar juist een troef omwille van de centrale ligging halfweg AntwerpenRotterdam aan de belangrijke E19, omwille van de goede verbinding met Duitsland, SkandinaviĂŤ, Oost-Europa en voor de transporten op de Zuid-Noord-as. Ineen nota beklemtonen zijde kwaliteit van de dienstverlening, aangepast aan de specifieke behoeften van het internationaal goederenverkeer, het gunstige sociaal klimaat, het aangepast prijzenbeleid en de hoge produktiviteit. Zij hopen toch dat er snel een beslissing wordt genomen over de gewesiplanwijziging zodat de Meerse Transportzone haar oiitwikkelingskansen ten volle kan benutten.

1. JANSSENS N.V.

en d,-umbwid St. Rosalia en deK. W.B. trokken op zaterdag 10juli, voor de zevende keersamen te voet naar Scherpen beu vel.

HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

03-314.55.04 .

IL

h 01019 Enkele hongerige schut Iers van de kruisboog St. Joris tijdens de barbecue op zaterdag 10juli. 27


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij RenĂŠ Laurij ssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Tlert Dorpsraad Zwembad weggestemd Een 30-tal belangstellenden kwamen opdagen voor een agenda die op het eerste gezicht weinig spectaculairs te bieden had. Het zwembad betekende misschien een uitschieter. Zoals al eerder gebeurde in de dorpsraad van de andere deelgemeenten was Schepen voor Sport M. Van Ammel op post om de zwembadplannen toe te lichten. Als je de artikels in de vorige nummers (95, 98, 99) van De Hoogstraatse Maand gelezen hebt, ben je hierover reeds uitvoerig geĂŻnformeerd. Nieuwe argumenten pro of contra werden ook te Minderhout niet aangedragen. Uit de reacties van de aanwezigen kon je opmaken dat in principe niemand iets tegen de inplanting van een zwembad had maar als men dan met pakken miljoenen begint te goochelen worden de fronsjes op de voorhoofden toch iets dieper. Net iets te diep! Men spreekt over economische crisis, recessie! Wat gaat de toekomst ons brengen? Zijn zulke avonturen wel verantwoord? Naargelang de hoorzitting vorderde, schenen nog weinigen behoefte te hebben aan een frisse plons in een Hoogstraats zwembad. De Minderhoutse dorpsraad zal dan ook een negatief advies uitbrengen.

Open Monumentendag Deze wordt op zondag 12 september te Minderhout georganiseerd met wandeling, fietstocht, allerlei animatie, monumentenbezoek natuurlijk. Volgende keer meer nieuws hierover.

Enmeppen maar ............

Witherenweg Uiteindelijk is de verlichting hier aangepast, de diepste gaten zijn opgevuld, maar de weg verkeert nog altijd in een slechte staat. De zoveelste episode van een lang feuilleton!

Glasbakken Wegens dc wegeniswerken in de dorpskom werden de glasbakken daar verwijderd en in de Schoolstraat geplaatst dichtbij de kleuterschool. De schooldirectie vond dit allesbehalve een gunstige oplossing daar de inplantingsplaats van glasbakken gemakkelijk kleine stortjes worden en dat met kleuters in de buurt!

De Hoogstraatse Maand Na enkele spetterende jeugdbals hielden de jongens van K.L.J.-Groene Kring nog genoeg dynamisme over om in datzelfde weekend nog een aantal autowrakken tot moes te kloppen. Een sport als een ander! Met krachtige mokers en forse spierbundels werd er 'afgereageerd' dat horen en zien verging. Winnen was bijzaak, 'automeppen' luidde de slogan!

voor meer leesgenot.

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING 28


MINDERHOUT

Fiere dames

REGIO RE(JONAAL

Kempen Verenigingen Begin april had in Hoogstraten het 8ste Gildencongres van het oude hertogdom Brabant plaats. Een 400-tal afgevaardigden van zo'n 270 Nederlandse en Kempische gilden woonden het congres bij. Thema was 'De zorg voor ons patrimonium'. Verschillende sprekers hadden het over het behoud van archieven, zilverwerk, instrumenten en dansrepertorium. Tijdens de maand mei waren milieugroepen uit Roosendaal en Zundert te gast bij een Hoogstraatse milieuwerkgroep. De Nederlandse milieuverenigingen verwijten België, meer bepaald de Kernpen, dat de verregaande ovcrbemesting een vei giftiging van het grondwater en het afsterven van de bossen in Noord-Brahant veroorzaakt.

Thuislozenzorg Een viergeslacht iii de Borselhoee. AIlesLinS een reden om fier te zijn en een feestje te bouwen. Zo dachten, v.l.n.r. Anny Bolckmans (44j.), Lind Laurijssen (24j.) met Yente(4 m.) op schoot, Martha Smouts (73 j.) er ook over!

De Raad van Bestuur van Welzijnszorg Kempen besliste om een aanvraag in te dienen tot oprichting van een aantal diensten in het arrondissement Turnhout die een oplossing moeten bieden voor prangende behoeften in de thuislozenzorg. Concreet gaat het hier over de oprichting van een crisis opvangcentrum, twee onthaal tehuizen voor algemene opvang, een onthaal tehuis voor vrouwen met kinderen en een dienst begeleid wonen. Welzijnszorg Kempen heeft de bedoeling dit project snel te realiseren en wacht thans op de officiële goedkeuring.

Huwelijks contacten

Lang en geduldig wacht en v ordt u heinde] jk heEn uh [uh cle oude klaslokalen in de Schoo]st raal werd door K.S.J. officieel in gebruik genomen op 11juli, de dag van het feest van de Vlaamse gemeenschap, en dit ging gepaard met de nodige festiviteiten. Receptie en fototentoonstelling, gevolgd door een kruidige barbecue hield de sfeer er in. Vanzelfsprekend zorgden de K.S.J.-meisjes en -jongens voor een creatieve animatie dat de vele sympatisanten sterk waardeerden. Een historische datum in de K.S.J.- geschiedenis! Op de foto K.S.J.-proost L. Swaegers bij de inzegening van de lokalen.

Het Centrum voor Huwelijkscontacten (CVI-l) bestaat twintig jaar. De vereniging werd in 1973 opgericht als alternatief tegenover de commerciële huwelijksbureaus. Oprichters waren de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, Teleonthaal en een aantal welzijnsorganisaties. In onze huidige samenleving mag huwelijks- en relatie bemiddeling geen taboe meer zijn. Het feit dat er jaarlijks bijna zeshonderd nieuwe leden zich bij CVH inschrijven en er in 1992 meer dan drieduizend personen informatie hebben gevraagd, wijst op een groeiende noodzaak. CVH is op dit moment de grootste relatie bemiddelaar in Vlaanderen. Voor meer informatie of voor een vrijblijvend gesprek ben je altijd welkom bij: CLG, Mevr. Van Baelen, Rubensstraat 3,2300 Turnhout, tel. 01441.54.00.

\Zfl 4G

en

\OO

çd 35 0 20

29


ii:iiii

IIS

Nvi ZATERDAG 14 AUG, 20 uur

LA FUERZA MAYOR FERNANDITO VILLALONA IMAGINATIONS BRASS SIERRA MAESTRA Colombia

TABOU

CO Haïti

PRIDE

Aruba

Rep. Dominicana

Virgin Islands

SKIFFLE BUNCH

Trinidad

LOKATIE: BLAUWBOSSEN HOOGSTRATEN INFO: TEL.03/314 3732 - FAX. 03/314 8656 TICKETS: VRIJDAGKAART: WK 700 BF KASSA 900 BF ZATERDAGKAART: WK 700 BF KASSA 900 BF WEEKENDKAART: WK 1000 BF KASSA 1400 BF

30

Cuba

VOORVERKOOPADRESSEN: HOOGSTRATEN - Toeristische Dienst 03/3401 955 - ASLK 03/3145500. ANTWERPEN: Fnac 03/2312056 - Metrophone 03/2311865 Concertetc. 03/2343337 • BRUSSEL: Fnac 02/2174720 • BRUGGE: Music Mania 050/331154 • GENT: Music Mania 091/256815 Fnac 091/234080 • KORTRIJK: Music Mania 056/219489 • TURNHOUT: Interdisc 014/417651 • HASSELT: Music Center 01 1/223260 • LEUVEN: Campus 016/239200 HERENTALS: Kroegske 01 4/21 9476


Gluren bij de buren Uitbreiding nieuw bejaardencentrum.

Boerenonrust Enkele jaren geleden werd in het stroomgebied van het Merkske op Nederlands grondgebied tussen Baarle en Minderhout een ruilverkaveling doorgevoerd. Bij de uitvoering van deze landherinrichting ging bijzonder veel aandacht naar de waardevolle natuurgebieden en ook landbouwgronden kregen het statuut van natuurgebied. De boeren van Castelré en omgeving hebben toen de nieuwe grenzen van deze natuurgebieden aanvaard op grond van de belofte dat het daarmee gedaan zou zijn. Maar nu blijkt dat een aantal landbouwkavels die onmiddellijk grenzen aan de bedrijfsgebouwen ook zijn opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur. Daardoor worden de gebruiksmogelijkheden van deze kavels sterk beperkt. Als argument wordt gezegd dat deze kavels ondergronds ontwateren naar het Merkske, een zijrivier van de Mark. De boze en verontruste boeren zijn het hiermee niet eens want vanwege de bemestingseindnormen in het mestakkoord is er geen sprake meer van de uitspoeling van de nitraten. De boeren vrezen dat door de nieuwe beperkingen een aantal bedrijven met een goede toekomst nu hun leefbaarheid in gevaar zien komen.

Bibliotheek De gemeenschappelijke bibliotheek van de gemeenten Baarle-Nassan en Baarle-Hertog wordt geautomatiseerd. Dit zal tevens de koppeling mogelijk maken met het geautomatiseerde bibliotheekwerk van de provincie Noord-Brabant (Nl.). In Vlaanderen zijnde geautomatiseerde gemeentelijke bibliotheken nog steeds niet netwerkgekoppeld. Daarom behoort op dit moment een koppeling van de bibliotheek van Baarle met de bibliotheek van Turnhout nog niet tot de mogelijkheden

Het O.C.M.W. van Beerse bouwt op dit moment, bij het rustoord O.L. Vrouw, langs de Gasthuisstraat een nieuw rustoord met 32 bedden, waarvan 18 voor demente bejaarden, en 32 serviceflats. Nog voor de eerste kamers in gebruik genomen worden, besliste de gemeenteraad de aanpalende gronden van de drukkerij Van Gorp (de Kempen klok) aan te kopen en het centrum uit te breiden met 18 nieuwe woongelegenheden. Het bestaande rustoord zal gerenoveerd worden. De kostprijs van het geheel, oorspronkelijk geraamd op 150 miljoen, zal daardoor oplopen tot 210 miljoen waarvoor Beerse een kontrakt van onroerende leasing afsloot met het Gemeentekrediet. Het O.C.M.W. kan voor de bouw van deze serviceflats rekenen op een subsidie van 75 miljoen. 'Samen met Rij kevorsel is Beerse één van de weinige gemeenten die nog subsidies zullen ontvangen' zei O.C.M.W. voorzitter Sus Wouters, 'de subsidiekraan is nu dicht tot 1998'.

teert deze bijzondere Oranjesouvenirs in een historisch verband, aangevuld met interessante prenten uit de eigen collectie. Deze reizende tentoonstelling is afkomstig van het Pij penkabinet te Leiden. De conservator hiervan, Don Duco, schreef de bijbehorende publicatie: 'De tabakspijp als Oranjepropaganda'. De tentoonstelling duurt nog tot en met 29 augustus (maandag gesloten).

BRECHT Tabakspij pen Men hoeft niet per se pij proker te zijn om een bezoek te brengen aan Breda's Museum waar een nieuwe tentoonstelling te zien is. Centraal in deze expositie, met de titel vorstelijke pijpen, staat de Nederlandse kleipijp. Eeuwenlang was de tabakspijp een product waarmee de roker zijn politieke voorkeur liet blijken. Vooral pijpen met een Oranjegezinde leus of voorstelling zijn populair geweest. Breda's Museum presen-

Brecht Het gaat goed in Brecht. Financieel althans. De gemeenterekening van het dienstjaar 1992 vertoont immers een overschot van 104 miljoen -75 miljoen op de gewone diensten, 29 miljoen op de buitengewone diensten. De jongste 3 jaar stegen de inkomsten uit dividenten met 45 miljoen terwijl de uitgaven binnen de perken werden gehouden. Toch steeg de gemeenteschuld met 23 miljoen. Ook de gemeentelijke toelagen aan het OCMW gingen met een ruk omhoog, 29 miljoen tegenover 19 miljoen in 1991.

Bibliotheek te duur. Beerse vil in de lokalen van Beersiana, aan de Heilaarstraat, een nieuwe bibliotheek bouwen (en verbouwen). Begin juni stond het dossier reeds op de agenda van de gemeenteraad maar werd toen door burgemeester Boeckx verdaagd omdat hij de kostprijs (18 miljoen) te hoog vond. De architekten kregen de opdracht het ontwerp te vereenvoudigen, waardoor er één maand later een nieuw dossier op tafel lag, ditmaal bedroeg de kostenraming 11.992.194,frank exclusief b.t.w. Beerse wil blijkbaar de prijs van de bibliotheek flink onder kontrole houden. De kostprijs van een vroegere realisatie, de verbouwing van het PED gebouw tot cultureel centrum (60 miljoen), ligt bij velen nog zwaar op de maag. 31


REGIONAAL

Merkske Afvalproblemen lOK, de vereniging van 29 Kempische gemeenten, met een totale bevolkingsgroep van 450.000 inwoners, is verantwoordelijk voor de verwijdering van het huishoudelijk en gelijkgesteld klasse-lI-afval ontstaan in de Antwerpse Kernpen. In januari 1990 lanceerde de lOK haar globaal en geïntegreerd afvalstoffenplan. Om een oplossing te kunnen blijven bieden aan het afval probleem, werd het beleid in de Kempen gericht op voorkoming en recuperatie via alle vormen van gescheiden inzameling. Voor de verwerking van het uiteindelijk overblijvend nietrecycleerbaar rest afval werd resoluut gekozen voor de modernisering en verbouwing van de verbrandingsinstallatie te Heist-op-den-Berg. Een belangrijk uitgangspunt voor lOK was de uitvoerbaarheid op korte termijn. De goedkeuring van het definitief OVAMafvalstoffenplan 199 1-'95 door de Vlaamse Regering betekende het einde van deze lOKoptie want de enige Kempische oven mag niet aangepast worden, maar moet gesloten worden. Hierdoor kan de lOK niet langer de afval verwerking op termijn garanderen gezien de zeer beperkte beschikbare stortplaatsen. Om de periode tot 1995 te overbruggen zijn dringend bijkomende maatregelen noodzakelijk maar de lokale besturen schijnen niet allemaal erg overtuigd te zijn van deze noodsituatie.

Milieugeografe Carine Verheggen van de katholieke Universiteit van Nijmegen onderzocht, in samenwerking met de vzw Natuurreservaten, het milieubeleid in het stroomgebied van het Merkske. Dit gebied strekt zich uit aan weerszijden van de rijksgrens op het grondgebied van de gemeenten Baarle-Nassan en Hoogstraten. Verheggen constateert dat er op het gebied van milieubeleid in het geheel geen samenwerking is, hoewel de Vlaamse Groene Hoofdstructuur mogelijkheden biedt voor aansluiting op de Nederlandse Ecologische Hoofdstructuur. Het probleem is dat Nederland strengere normen hanteert en ook meer doet aan gebiedsgericht milieubeleid dan Vlaanderen, zo blijkt althans uit deze studie.

Bels Lijntje Begin mei besliste de gemeenteraad van BaarleHertog om het ontbrekende stuk van het toeristisch fietspad Bels Lijntje aan te leggen. Het Bels Lijntje loopt over de oude spoorweg bedding Turnhou 1-Tilburg. Dit fietspadonderdeel zal 4,6 km lang zijn en 2,5 m breed. De totale kostprijs van het Baarletraject bedraagt 12,7 miljoen fr. De aanleg zal 100 werkdagen vergen en van start gaan in augustui. Ondertussen kun je al genieten van dit recreatief fietspad van 35 km, bij voorbeeld met het arrangement '3 dagen fietsen als een Prior'. De geïnteresseerde toerist vertrekt in een hotel in Tilburg, maakt een kennismakingstocht in de omgeving en fietst de volgende dag over het Bels Lijntje naar de Priorij Corsendonk in Oud Turnhout om de derde dag

TGV In Nederland heerst een vrij algemene voorkeur voor een TGV langs de E19/A16, de snelweg Antwerpen-Breda-Rotterdam (de zogeheten Fvariant). Volgens gedeputeerde Sonneveld van de provincie NoordBrabant (Nl.) zou deze oplossing weleens het pasgeld kunnen zijn dat Vlaanderen moet betalen voor het uitdiepen van de Westerschelde in Nederland, nodig voor de Antwerpse haven. Ook senator Suijkerbuijk, burgemeester van Essen, hoopt dat dit voorstel wordt uitgevoerd in plaats via de spoorlijn Antwerpen-Essen-Roosendaal-Rotterdam. Maar voor E. Nijpels, burgemeester van Breda, is een TGV langs de E19/A16 totaal onaanvaardbaar. 'Wij zijn hier onlangs begonnen met het Internationaal Agro Business Center waar zo'n 250 miljoen gulden mee gemoeid is en daar zou dan de TGV dwars doorheen rijden.' Mocht er een TGV op palen over de middenberm van de snelweg komen, waar Nijpels overigens niets van gehoord heeft, dan ligt dat een fractie anders want dit zou leiden tot het verbreden van de snelweg en dit vergroot de kans dat Prinsenbeek met Breda moet fusioneren. En dat wil men in Breda al lang.

Nederlands Vanaf september kunnen vreemdelingen in de streek van Rij kevorsel en Hoogstraten de Nederlandse taal leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Er is een programma voorzien voor laag- en hoog geschoolden. Wie in zijn geboorteland weinig of geen onderwijs (max. tot 1 Ojaar) heeft genoten, kan zich inschrijven bij het Centrum Basiseducatie Noorderkempen, tel. 014-42.27.87 (vanaf 15 augustus). De cursus is gratis en de lessen gaan door in Rijkevorsel en/of Hoogstraten, afhankelijk van de belangstelling. Ben je meer- of hoger geschoold, dan kan je lessen Nederlands volgen, georganiseerd door de Lionsclub HoogstratenMarkland. Deze cursus gaat door in het Spijkerinstituut te Hoogstraten en aan de deelnemers wordt een tussenkomst in de onkosten gevraagd. Hiervoor kan men reeds inschrijven vanaf half juli via tel. nr . 03-314.56.64. Aan dit initiatief werkt ook het gemeentelijke overlegcomité voor ontwikkelingssamenwerking Hoogstraten mee, tel. 3 14.55. 19. 32

terug te keren via een mooie alternatieve fietsroute. In de prijs van 5.200 fr. per persoon zijn begrepen: tweemaal diner, tweemaal overnachting, tweemaal ontbijt, de huur van de fietsen, bagage-nabrengservice, documentatie en fietsroutes. Reserveren kan bij: VVV-Brabant, tel. 00.311 3.36.60.61

Molen zondagen De werkgroep Kempen-Antwerpen van de vzw Levende Molens organiseert elke laatste zondag van de maand 'molen zondagen' in de provincie Antwerpen. Helaas doen de eigenaars van de molens in de gemeente Hoogstraten niet mee. Toch blijven er nog bezoek kansen open in de streek, o.a. in Brecht, Essen-Wildert, Kasterlee, Lille, Malle, Ravels, Weelde, e.a. Op sommige plaatsen organiseert men ter gelegenheid van deze molen-opendeurdagen wat extra animatie en een feestelijke sfeer. Iedereen is welkom tussen 13.30 en 17 uur op 29augustus en 16september.

Publikaties Op de vooravond van de zomervakantie verschenen een aantal nieuwe publikaties en initiatieven van de Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen. Wij sommen ze even voor u op: Gids voor Vakantie en Recreatie 1993, Dagtochten voor Groepen, Kunststeden, de Kempen, Rivierenland, Evenementenkrant, Provinciedomeinen, Kleurfotoboek Provincie Antwerpen, Sales Guide en niet bewegwijzerde fiets routes (kaarten 5 en 6). Bij het Strategisch

LAURYSSEN ELECTRONICS MINDERHOUTDORP 29C 2322 MINDERHOUT Tel. 03/314.67.67

-- CT-1415E KLEURTV Donkere beeldbuis van 37 cm 40 voorkeuzezenders Zelfzoekende tuner voor kabel Ingebouwde sleep timer

ET T H E B ES T

buij


REGIONAAL Plan Toerisme Kempen kan je meer vernemen over: Boskiassen, Trekkershutten, de Kempendag en over de samenwerking tussen de Kempische kampeeruitbaters.

treerd, gebonden, telt ongeveer 150 blz. (A4formaat) en kost 600 fr. Bestellen kan door voor 5 augustus een briefje te schrijven aan: Jan Backx, Torendries 13, 2310 Rijkevorsel.

Expresweg Slechts enkele dagen nadat de Turnhoutse aannemers met hun vragen naar de lOK trokken, formuleerde minister-president Luc van den Brande tijdens de jaarvergadering van de Werkgroep Industrie Turnhout reeds een aantal antwoorden. Volgend jaar wordt de huidige expres weg tussen Turnhout en Kasterlee doorgetrokken tot aan de Lichtaartsebaan. Voor 1995 staat de doorsteek van de Hoge Mouw op het programma. De voltooiing van deze noord-zuidas houdt ook de modernisering van de verbinding Geel-Aarschot in. Verder moet volgens Van den Brande meer aandacht gaan naar het goederenvervoer en de binnenscheepvaart. Hij pleitte dan ook voor de uitbouw van het huidige spoortracé Herentals-Mol-Weert-Duitsland. Wat de militaire domeinen betreft, vindt de ministerpresident dat het 28 ha grote domein FRAC (Turnhout) perfect aansluit bij de industrie zone van Turnhout. Het is dus logisch dat een deel van dit gebied als KMO-zone zal gebruikt gaan worden.

Speelkaarten Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout (Druiven straat 18) animatie voor jongeren tijdens de vakantie. Dit jaar vertoont de goochelaar Johan Janssen allerlei verbluffende truuks met speelkaarten en met vele andere voorwerpen. Het optreden in het museum duurt ongeveer anderhalf uur, een korte pauze inbegrepen. De activiteit richt zich tot 10 1 6jarigen op maandag 2augustus om 14 uur. Voor Grabbelpassers is de toegang gratis, anderen betalen 75 fr. Vooraf aanmelden is gewenst, bij het museum (tel. 014-41.56.21) ofin het JC de Wollewei, tel. 014-42.33.81.

Corsendonk Iedere zondag namiddag opent Priorij Corsendonk (Oud-Turnhout) haar poorten. De prachtige tuinen en de historische gebouwen van de oude Priorij vormen het decor van geleide wandelingen (deelname prijs: 50 fr.). Ook het zomer terras onder het brevier pand en in de tuin staat open voor het publiek. Het betaalde inkomgeld kan men op het terras inruilen voor een consumptie ter waarde van 50 fr. Zondag 15 augustus is er geen wandeling maar kan men wel genieten van het 2de Europees kaas feest met groot kinderfestijn (openingsuren: 13.30 uur tot 18 uur).

Backx In de herfst verschijnt het boek ' De familie Backx van Merksplas-Rijkevorsel'. Het handelt over een familie Backx die te Merksplas verbleef vanaf 1600 tot 1800. Rond de tijd van Napoleon verhuisde de familie naar het gehucht Achtel te Rij kevorsel. Van daaruit verspreidden ze zich over de Noorderkempen, het Antwerpse, Linkebeek (Brussel) tot zelfs in Westfalen (Duitsland). In deze streek kwamen rond het begin van deze eeuw familieleden van Backx voor in Rijkevorsel, Loenhout, Merksplas en in verschillende dorpen van de gemeente Hoogstraten. Het boekwerk, niet-geïllus-

doorkruist door een fietspad waardoor het oude kerkpad 'achter d'hovekes' in ere hersteld wordt. De weg en rioleringswerken worden geraamd op 13 miljoen. Tegelijkertijd zal er een nieuwe turnzaal voor de naastgelegen jongensschool worden opgericht. De sociale wijk te Loenhout is slechts 'e'en fase van het woonbeleid in Wuustwezel waar momenteel 200 percelen sociale bouwgrond worden aangeboden.

Een bijna bejaard dossier. 'Voor het O.C.M.W. van Rijkevorsel is dit een dossier dat al meer dan 10 jaar aan de orde is' zei voorzitter Geerts bij de persvoorstelling van het bejaardencomplex dat Rij kevorsel wil bouwen op de gronden van de vroegere Rij ksbasisschool aan het Prinsenpad. De eerste aanvragen tot erkenning en subsidiëring werden ingediend in 1988, en nu is alles definitief rond. Op de gronden tussen het Prinsenpad en de Helweg komt een laagbouw die 150 miljoen zal gaan kosten en gefinancierd wordt via (jawel) een onroerende leasing bij het Gemeentekrediet. Vooraan, langs de Helweg, is het rusthuis voorzien. Dat bestaat uit één vleugel met 20 tweepersoonskamers voor bejaarden en een tweede met 15 kamers voor demente bejaarden. Achter het centrale gedeelte waar alle diensten ondergebracht worden, komen, verdeeld over drie vleugels, 30 serviceflats.

Lamme Goedzakprjs De C.V.P. jongeren hebben, naar jaarlijkse gewoonte, hun Lamme Goedzakprijs toegekend. Jos Ansoms, de burgemeester van Wuustwezel, ontving deze weinig benijdenswaardige onder scheiding die toegekend wordt aan iemand die een daad heeft gesteld met een uitgesproken negatief of onpersoonlijk karakter. In C.V.P. kringen is men niet zo gelukkig met de gang van zaken. De prijs zou, zeggen de C.V.P. jongeren achteraf, gaan naar alle voorstanders van een verplicht sluitingsuur in het algemeen en niet naar Jos Ansoms in persoon. Ineen C.V.P. ledenenquete zijn 79 procent voorstander van een veralgemeend sluitingsuur om 3.00 uur.

Loenhout Nieuwe wijk -

Vanaf 1 september zullen in Loenhout 32 per celen voor sociale woningbouw te koop worden aangeboden. Daarvan zijn er 14 bedoeld voor bejaardenwoningen. De hele verkaveling wordt aangelegd als een zone 30. Tevens wordt de wijk

Afval Samen met het aanslagbiljet voor huisvuilbelasting werd een verantwoordingsnota gezonden naar de inwoners van Wuustwezel. Daaruit leren we dat er in 1992 door de gemeente Wuustwezel 3.850 ton gestort werd op de IGEANstortplaats te Brecht. Dat betekent 245 kg per inwoner of 735 kg per gezin. Aan kostprijs vuilniszakken, ophaal- en stortkosten (12 miljoen) komt dat op 750 fr per inwoner of 2.250 fr per gezin. Door het gescheiden ophalen of naar het containerpark te laten brengen van tuinafval, papier, wordt glas, OFT oude metalen, steenpuin, bijna evenveel gewicht (3.300 kg) bijeengespaard. Dit moet uiteraard ook nog gecomposteerd of gerecycleerd worden, maar levert toch nog een besparing van 5 miljoen op. ...

Bloemencorso Zondag 5 september vindt het 52ste bloemencorso plaats in Zundert Maar liefst 17 praalwagens van enorme afmetingen, met een grote verscheidenheid aan onderwerpen, zullen op die dag door de straten van Zundert trekken. Het geheel zal worden omlijst door een tiental internationaal bekende muziek- en showcorpsen. Voordat de optocht om 13.30 uur van start gaat, zal er een straattheatermanifestatie met gezelschappen uit Nederland en België plaatshebben en houdt men een jaarmarkt. Deze evenementen beginnen respectievelijk om 11 en om 9uur. Zoals de voorgaande jaren wordende praalwagens ook dit jaar na de optocht op zondag en maandag tentoongesteld op het veilingterrein aan de Molenstraat in Zundert. Op vastgestelde uren worden de praalwagens bezet door figuranten. Het tentoonstellingsterrein wordt 's avonds verlicht. Meer informatie kan men bekomen bij Monique van der Lande of Cees Schijvenaars, Markt 1, Zundert, tel. 00 . 31 .1696 . 73354.

herenmode voor jong en oud. F[ an ef tot klassiek in de betere merken en etaalbare prijs. (ook in grote maten).

leods

s,9 c/9/o

Kom vrijblijvend een kijkje nemen.

AN DER SLUIS MODE arle-Nassau

ook op zon

Jd9o5 uur.

33


kw

RIJDEN*#* IS PLEZANT*

door W. Vanfrayenhove (ir.)

Hoe dikwijls hoor je niet - tot besluit van een gesprek over de automobiel - de verzuchting :'Alsje eens zou uitrekenen wat dat allemaal kost, zo'n auto'. Was dat in de beginjaren van de automobiel ook zo? Ir. Van Fraeyenhove formuleert het antwoord. Waren de eerste automobielen duur? Wij bezitten nog een becijfering van een Amerikaan die na zeven zomermaanden (in de winter ging zijn wagen op stal) berekende dat zijn benzineauto hem in die tijd 159 dollar aan onderhoud had gekost. Zijn paard kostte hem in diezelfde periode 268 dollar. Dat viel dus nogal mee. Maar voor het overige klonken in die tijd ook reeds luide klachten, vooral over de piraterij van monteurs en garagisten. Neen, het was geen lolletje om automobilist te zijn in die pioniersj aren. De wagens waren verre van duurzaam; geen matig geprijsde auto hield het langer dan vijfjaar uit en fabrieksservice bestond vrijwel niet. Het ver-

gebruikswagen, maar men moest daar toen minstens 1.000 dollar voor neertellen. Ford zou de man zijn die aan veel van deze verlangens zou voldoen. Ondanks het feit dat de auto een duur ding was, waren er altijd wel mensen te vinden die de zaak nog wat kostbaarder wisten te maken door de aanschaf van in wezen volstrekt overbodige doch statusverhogende accessoires. Vooral in Amerika, waar kostbaarheid vaak sy noniem is voor schoonheid - kon men wagens zien rondrijden waarvan de koplampen met bladgoud bezet waren of waarvan het houten dashboard in zilver gevat was. Een accessoire dat veel aftrek vond (á raison van honderd dol-

Tot slot wil ik U nog een realistische uitbeelding tonen van een cartoon uit het blad World waarin op humoristische wijze de schrik word uitgebeeld van zo'n eenvoudige landman voor de beschermende kledij van de eerste automobilisten.

N.V. GARAGE VAN USSEL Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

IO1TD21 Sint-Lenaartseweg 28 2320 H000STRATEN Telefoon 031314 68 60 mogen van de motoren was gering; de wagen moest tenminste in staat zijn de prestaties te evenaren van een bespannen koetsje, en daaraan schortte dikwijls nog wel 't één en 't ander. De motoren waren zeer moeilijk toegankelijk voor reparaties en de auto's waren doorgaans veel te zwaar. Dat laatste was biezonder vervelend aangezien de voorvaderlijke automobielen, de hebbelijkheid hadden bijzonder snel in een greppel of een sloot te duiken, waarbij het voor de bestuurder onmogelijk was om hem er weer, zonder hulp van buitenaf, uit te krijgen. De auto was toen te duur: vijfhonderd dollar vond men een aantrekkelijke prijs voor een middelgrote

om GARAGE AUTO

-

Tel. 03/315.90.90

l

. 7

Lichte bedrijfswagens: DAF lar) was een soort elektrische scheepstelegraaf, waarmee de inzittende de chauffeur achter het stuur zijn wensen ten opzichte van de te rijden snelheid en de te volgen route kon kenbaar maken Knopjes in het binnencompartiment correspondeerden met verlichte signalen op het dashboard waarop dan een bevel zoals: 'sneller, links, rechts, naar huis, naar de club, stoppen, enz.' verscheen. Sommige eigenaars van luxueuze wagens kochten 'passeerhorens', die een liedje konden spelen, ter verheffing van het eenvoudige landvolk dat zich op de velden krom werkte en giftig toekeek hoede rijkdom zich vermaakte.

i1 Een tweede cartoon hekelt de luchtvervuiling veroorzaakt door de eerste automobielen. Tot volgende maand!

JOULFAU MOTO

J. BOGAERTS ROOS

GARAGE HOGA B.Y.B.A.

Streven naar perfektie Garage

-

alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten Meer 34

LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76

FORD TWEEDEHANDSWAGENS


HALVE EEUW GELEDEN juli 1943 HOOCSTRATEIN \'eldschuimers De reeks veiddiefstallen, schijnt een aanvang te hebben genomen. In de afgeloopen week werden bij J. Van Bergen aardappelen uitgedaan, alsook bij K. Anthonissen, die op den middag een schelm op zijn veld bij het uitsteken van aardappelen kon betrappen. Elders werd nog de sjalot in het open veld gestolen.

Doortocht seniors-koers Zondag 25 dezer wordt de klassieke Scheldeprijs over 175 km. voor seniors gereden. De renners vertrekken te Schoten en komende van Wuustwezel zullen zij in den namiddag door Hoogstraten passeeren op eene groote ronde door de Kempen af te leggen en daarna te Schoten weer aan te komen.

Plechtige Eeremis Nogmaals heeft Hoogstraten de hooge eer, dat weerom een zijner zonen tot het priesterambt werd uitverkoren. Op Zondag 1 Augustus wordt namelijk E.P.Jozef De Boungne tot priester gewijd door Z. Exc. Mgr. Cuvelier, in de kerk de Eerw. Paters Capucijnen te Izegem. Zijn plechtige Eeremis zal E.P. De Boungne opdragen te Hoogstraten, op 12 Augustus te 10,30 uur. De schare Hoogstraatsche priesters is reeds groot, maar hoe meer deze schare aangroeit, met des te meer fierheid zal Hoogstraaten er zich om verheugen. Ook bij deze gelegenheid zullen de Hoogstratenaren toonen dat hun fiere vreugde over deze verheven gebeurtenis geen ijdel woord is. Vooral de studenten en het gebuurte zullen er zich voorspannen om de mooie versiering aan te brengen. In naam van al onze lezers bieden wij Mevrouw De Boungne onze innigste gelukswenschen aan en tegelijk wenschen wij haar zoonpriester een vruchtbaar en zegenrijk apostolaat.

Van Begijntjes 's avonds sluit. De kinderen van de H. Bloediaan brachten 20 fr. voor de missies; de kinderen gebuurt Seminarie, gaven 50 fr. voor de negerkens; de kinderen van gebuurt Vrijheid bestelden een gezongen mis voor den vrede en de arbeiders in den vreemde: 30 fr. - Aan allen hartelijk dank.

MEERLE Gemeentebericht Er wordt dringend beroep gedaan op landbouwers om hun broodgraan onmiddellijk te

dorsschen en te leveren, aangezien dit volstrekt noodzakelijk is om den overgang tot den nieuwen oogst te verzekeren. De Burgemeester, A. Glenisson

Kinderen naar de vacantieoorden van winterhulp Maandag zijn er uit alle deelen van het land kinderen uit de steden naar de vacantieoorden van Winterhulp vertrokken, waar ze, in de gezonde buitenlucht goed eten en een plezierig verlof zullen doorbrengen. Lier, Turnhout, Rupelmonde, Hoogstraten en Esschen zijn eenige van de plaatsen, waar de treinen de stadsmuschjes hebben heengebracht. Voor het vertrek drukte gouverneur Wildiers den werisch uit, dat ze er gezond en als negers door de zon verbrand mogen van terugkeeren.

RIJKE VORSEL Hevig onweder Woensdag namiddag, heerschte over gansch de streek een hevig onweder, waarbij op sommige plaatsen de bliksem schade heeft aangericht. Zoo werd te Rij kevorsel de 20-jarige Victor Doms, baan op St. Lenaerts, na in zijn huis te gaan schuilen, ernstig door de bliksem getroffen. De jongen werd bij hoogdringendheid naar de kliniek te Turnhout overgebracht. De toestand van het slachtoffer, waarvoor het ergste werd gevreesd, blijkt thans hoopvoller te zijn. Verder werd ook nog een persoon door den bliksem met voorbijgaande verlamming geslagen. Gedurende hetzelfde onweder werd ten nadeele van Karel Goetschalckx te Gammel, een koe in de weide doodgebliksemd.

VAN ALLES WAT Het trouwlustige meisje en de kist met scheepsbeschuit Een jonge Spaanse zeeman die aan boord van 'n handelsschip naar de Azoren koers zette, ontdekte tot zijn verbazing onderweg in een kist met scheepsbeschuit een briefje. Op het briefje stond te lezen: 'De matroos, die dit schrijven vindt, wordt verzocht zich met mij in verbinding te stellen, indien zijn ten minste hart nog vrij is.' Als onderteekening droeg het briefje den zoet-klinkende naam Manuela Peirez. Gedurende de verdere reis droomde de matroos dag en nacht van de lieftallige Manuela en niet zoodra was het schip weer de haven van vertrek binnen geloopen of de zeeman haasste zich naar het adres, dat in het briefje stond vermeld. Tot zijn ontsteltenis trof hij hier een slechts een oude grijze vrouw aan.

Op zijn vraag of zij Manuela Peirez heette, antwoordde het oudje bevestigend, doch liet er onmiddellijk opvolgen, dat zij nog een nichtje had, dat denzeifden naam droeg. Dit nichtje werkte op een fabriek voor scheepsbeschuiten. Nauwelijks had de oude vrouw deze hoopvolle mededeeling gedaan of de jonge Manuela verscheen in eigen persoon. Zij zag er zoo bekoorlijk uit, dat de matroos haar gaarne op stel en sprong ten huwelijk vroeg. Tijdens het bruiloftsfeest, dat eenige weken later plaats vond, hield hij een lofrede op de scheepsbeschuit als huwelijksmakelaar.

Sigaretten met... Turf in Holland De knoeierijen met de z.g. Belgische 'shag' nemen steeds grooter vormen aan en steeds duidelijker gaat dit goedje een gevaar voor de volksgezondheid worden. Tal van transakties gaan bovendien gepaard met oplichting. Zoo nam men dezer dagen een partij Belgische shag in beslag, die een mengsel was van turf, stroo, hop en tabak. Een kleine proef toonde aan dat de sigaretten, daarvan gemaakt, hardnekkig weigerden te branden. Reeds verscheidene malen is het thans voorgekomen, dat in plaats van shag louter turf werd geleverd. Ook de knoeierij met het gewicht is van doorslaggevende beteekenis. De laatste weken schijnt men in Belgi毛 een half ons als dertig gram te beschouwen. En dit half ons is vaak zoo vochtig, dat het tot 20 gram indroogt. Aldus het 'Algemeen Handelsblad'.

Een eigenaardig geval Een Zuid-Afrikaanse vrouw, Anna Swampoel, die bijna gansch haar leven doorbracht met slapen. Op twintigjarigen leeftijd geraakte het meisje verliefd op een jonge landbouwer, de ouders waren evenwel tegen het huwelijk. In zijn wanhoop pleegde de jongeman zelfmoord. Bij de tijding van zijn dood bekwam Anna Swampoel een zenuwaanval en viel in een diepen slaap. Slechts een enkele maal in den loop van 27 jaar ontwaakte zijn, en was een tijd lang bij haar bewustzijn om dan opnieuw in slaap te vallen en nooit meer te ontwaken.

Door een krokodil de schoenen uit de handen gerukt De beide dochters van den gemeentesecretaris de Dor么t (Zuid-Frankrijk), beleefden dezer dagen een thuiskomst, die ze niet licht zullen vergeten. Het was al laat en pikdonker, toen ze van een fuifje in het dorp naar huis terugkeerden. Om de huisgenooten niet te wekken besloten ze voor het huis hun schoenen uit te trekken. Bij het beklimmen van de stoep struikelden ze echter over eene hindernis. De schoenen, die de jongste dochter droeg, werden plotseling uit haar hand gerukt. Bij het gillen van de meisjes werd snel licht gemaakt, voor zoover de verduisteringsvoorschriften zulks gedoogden, en toen pas kwam men tot de ontdekking, dat een krokodil van bijna twee meter lengte op de stoep lag en de schoenen van het meisje had verslonden. Het gevaarlijke dier bleek later afkomstig te zijn van een reizende menagerie.


,s

spunu

Zware tegenstand voor H.V.V.! Nog maar amper zijn de schoenen netjes gepoetst opgeborgen of het nieuwe seizoen meldt zich reeds aan. Inderdaad de pauze tussen einde en begin wordt steeds korter. Op 8juli werden de spelers voor de eerste keer opgetrommeld en twee dagen later betwistte men reeds een wedstrijd tegen niemand minder dan A.A. Gent ter gelegenheid van de inhuldiging van de splinternieuwe Meerse sportaccommodaties. Voor de Beker Ludo Coeck kreeg men ook serieuze tegenstrevers voorgeschoteld, ni. Boom en Westerlo. Voor de maand augustus gaat de reeks oefenwedstrijden verder en stapt H.V.V. ook de Beker van België in waarin vorig seizoen knappe resultaten geleverd werden. Met een beetje geluk hoopt men dit resultaat te evenaren. H.V.V. dat niet van avontuurtjes houdt kwestie financieel beleid heeft de ploeg in de tussenpenode toch, naar men denkt, in ernstige mate versterkt. Bewijzen moeten natuurlijk nog geleverd worden. Werden aangeworven: Raf Beyers (Gooreind), Patrick Branders (Heultje), Peter Brant (Achterbroek), Kris Dierckx (Vosselaar), Danny Herthogs (Zwarte Leeuw), Stefan Huygen (Oude God), Hans Van den Dungen (Nac Breda), Nik Willems (Lentezon), Bert Dudok, Lane Naldo, Pascual Ricardo en Sergio Van Gorkum werden door het jeugdcomité op de kop getikt ter versterking van de juniores. Deze jongens komen van Nac Breda. Werden afgestaan: Huub Baardemans (Baronie Breda), Danny Eyletters (St.-Lenaarts), Arno Gabriëls (Baronie Breda), Gert Hendriks (Meerle), Edmond Jacobs (Wezel Sp.), Patrick Van den Gronde (PEC Zwolle), Luc Van De Vijver (Wij negem), Micha Van Gestel (Witgoor Dessel), Ron Van Roon (Zwarte Leeuw), Paul Ver-

Een periodetitel in de wacht slepen is zeker een betrachting van trainer Kern/and (2de van links) en zijn spelers. Deze nieuwe H. V. V. -gezichten staan in alle geval te trappelen van ongeduld om hun kunnen te tonen aan het Hoogst raalse publiek.

schueren (Schoten). Roger Kemland uit Rij kevorsel is de nieuwe trainer en als hij H.V.V. zo ver brengt dan hij ooit deed met Zwarte Leeuw, liggen er heuglijke tijden in het verschiet voor roodwit. De tegenstand zal echter niet te onderschatten zijn in Derde Klasse B. Een handvol titelkandidaten meldt zich beslist aan. De reeks bestaat uit: Aarschot, Berchem, Beringen, Tub Borgerhout, Patrio Eisden, Hasselt, Heist, Herentals, Heultje, Kapellen, Mol, Overpelt, Poederlee, Turnhout, Zwarte Leeuw en Hoogstraten V.V.!

zl

OPGELET!!! Gans de week op afspraak.

Om de spanning op te drijven in derde klasse gaat men ook het systeem van Periodekampioenen inbouwen zoals in tweede klasse. De zes periodekampioenen aan het einde van het seizoen, drie uit iedere reeks, treden aan in drie wedstrijden waarvan de winnaars een nieuwe poule vormen met de 14de van tweede klasse. De 4 ploegen spelen volgens het systeem van de directe uitschakeling en de twee winnaars spelen op neutraal terrein voor een plaats in tweede klasse. Ook aan de staart is er een nieuwigheid. De 14de van beide reeksen vormen ieder een poule met drie ploegen uit vierde klasse. Deze ploegen worden verdeeld over twee wedstrijden en de winnaars spelen de finale voor een plaats in derde klasse. Aan interessante affiches zal het aan de Thijsakker zeker niet ontbreken! Programma voor augustus Zaterdag31 juli 16.00 uur Gooreind - Reserven 18.00 uur op het veld van Gooreind: H.V.V. - Kapellen Dinsdag 3 augustus 19.00 uur Brecht - Reserven Woensdag 4 augustus 20.00 uur H.V.V. - Turnhout

Meerdorp 72 2321 Meer TeL 0313150598

DaarstudIGH171 36

Zaterdag 7 augustus 20.00 uur Zwarte Leeuw - H.V.V. Donderdag 12 augustus 19.00 uur Achterbroek - Reserven Donderdag 19 augustus 19.00 uur Wildert - Reserven Vrijdag 27 augustus 19.00 uur Nieuwmoer - Reserven Verdere oefenwedstrijden voor het 1 ste elftal hangen af van de prestaties in het kader van de Beker van België.


SPORT

Het stadion van KFC Meer: om van te snoepen! Bij het betreden van de Meerse voetbalterreinen aan de Werkhovensestraat hou je toch wel een klein ogenblikje je adem in, en moet je willens nillens even met de ogen knipperen. Hier is door heel wat mensen formidabel werk geleverd met een eindresultaat waar je toch wel versteld van staat. Een accommodatie regelrecht aangepast aan de noden van de tijd. Gedaan met de kantine uit betonnen platen: een regelrecht clubhuis met vijf riante kleedkamers en een drankgelegenheid die gewoonweg uitnodigt om binnen te stappen en de voetbaldorst te lessen. Twee velden als biljartlakens plus daarbij een oefenveld, moet voor de 180 aangesloten spelende leden, waaronder 140 onder de 16 jaar, de spelvreugde ten top drijven. Ook een speelpleintje voor de allerkleinsten werd niet over 't hoofd gezien. Twaalf ploegen brengt Meer dit jaar in kompetitie, dit is evenveel als grote broer H.V.V., en daaruit kun je wel besluiten dat voetbal hoog in het vaandel staat in Meer. Of Meer dit jaar moet promoveren? Moeten is er zeker niet bij, het zou wel prettig zijn natuurlijk. De hoofdbekommerms is en blijft de jeugd zoveel mogelijk sportgelegenheid geven. Een ontplooiing naar geest en lichaam. Meer heeft in het verleden reeds voldoende bewezen over knappe jeugdploegen te beschikken en daar zit een hardwerkend jeugdcomité voor een heel groot deel tussen.

/)h'

/i':

K.F.C. lvieer hunkerend naar voetbal! Je zou het Voor minderinet zo

'ii (/CCOttlfl?udalk.

/)i!1iH/;/; i)i

Beerschot, A.A. Gent en inotnenteel in het doel bij H. V. V.; Arnold Van Aperen, oud-speler, voorzitter en burgemeester; Fons Bastijns, jaren geleden vedette bij F. C. Brugge. Tijdens de Opendeurdag georganiseerd op 4juli kwam een massa nieuwsgierigen opdagen en een weekje later ter gelegenheid van de twee wedstrijden K.F.C. Meer - Samenstelling Minderhout, Meerle, Woitel en l-loogstraten V.V. - A.A. Gent vonden toch weer een 1000-tal supp(wters cir weg nir het niCuwe Meer. Voorzit ter A. Van Aperen, bestuursleden en medewerkers, spelers en speelsters, op deze verwezenlijking mag K.F.C. Meer terecht fier zijn!!

De samenstelling van Minderhout, Meerle en Wortel die de gastploeg [vieer partij gaf bij de opening.

Rallycross Racing Team Glosso (Arendonk) organiseert op zaterdag 14 en zondag 15augustus de Belgische proef die meetelt voor het European Rallycross Championship 1993. Traditiegetrouw vormt deze wedstrijd één van de hoogtepunten op de Belgische autosportkalender. Veel autoconstructeurs hebben hun steun verleend aan diverse projecten met het gevolg dat er momenteel sprake is van een hoogconjunctuur in de rally-

crosssport op Europees niveau. Half augustus wordt het dan ook zeker een spannende wedstrijd. De Belgische proef is de zevende in de rij en kan het kampioenschap reeds een beslissende wending geven. Zaterdag 14augustus starten de trainingen om 12 uur en duren tot 17 uur. Zondag 15augustus vertrekt de eerste reeks om 10.30 uur op het Glossocircuit in Arendonk. De prijsuitreiking is voorzien omstreeks 19 uur.

Op zondag 1 augustus wordt het Duivelsbergcircuit in Maasmechelen aangedaan voor een wedstrijd tellende voor het Belgisch en Nederlands Kampioenschap. Tijdens het weekeinde van 21 en 22 augustus gaande piloten en supporters richting Valkenswaard. Op zaterdag wordt daar een wedstrijd verreden voor het Nederlands Kampioenschap en zondags staat de Europese Rallycrosstop aan de start. 37


SPORT

Geslaagde warming up voor Jos Sterkens

t.c. De Vrijheid VZW Infdoor Achtste outdoor enkel Éennistoernooi 'Larnbrechts Electro - JVC

Na diie oserwinningen de laahie twee s edstrijden (de race van Arendonk telde zowel voor het Belgisch als Nederlands Kampioenschap) staat Jos Sterkens riant aan de leiding in beide kampioenschappen. Enkele technische wijzigingen aan de Ford liet de piloot toe met meer turbodruk te rijden. Dit resulteerde in een voorsprong van vier seconden op de dichtste achtervolger en enkele welverdiende overwinningen. EUROPEES KAMPIOENSCHAP. In augustus worden naar goede traditie de Belgische En Nederlandse proeven van het Europese Kampioenschap betwist. Even traditioneel zijn de goed gevulde deelnemerslijsten tijdens deze wedstrijden. Terwijl men in Finland slechts een dertig tal deelnemers mocht verwelkomen verwacht men in Arendonk minstens het dubbel aantal starters. In de DIVISIE 2 gaat de titelstrijd tussen

Kristoflersson, Pallier en Hanssen. Of Jos Sterkens scheidsrechter kan spelen bij dit drietal valt uiteraard nog af te wachten, een feit is dat Jos met gemak tijden klokt waarmee hij drie jaar geleden (België kent een beurtrol, vandaar dat elk circuit om de drie jaar het Europees organiseert) steevast in de A - finale zou geraakt zijn. Andere Belgen die mogelijk een plaats in de finale opeisen zijn de ontketende Oostmallenaar CarI Daems, Marc Ver Eecke en Kamiel Vereeken. In de DIVISIE 1 verwacht men mogelijk nog meer van onze landgenoten. Van De Put wordt als lijsttrekker genoemd maar ook Graindor, Donne, Blaise, Franssen en Van den Branden maken een kans. De ERA - PROCAR CUP (groep N -1400) tenslotte wordt aangevoerd door de Belg Tony Kuypers. Rallycrossfans hopen dan ook dat Kuypers de eerste Europese titel naar België haalt.

Zoals elk jaar in de maand augustus richt T niselub Dc Viijlieid een tcnnistocrnooi in outdoortornooi heeft plaats van zaterdag augustus tot en met zondag 22augustus 1993 en wordt jaarlijks druk bezocht, zowel wat betreft het aantal deelnemers als enthousiaste supporters. 'Taboe' is een woord dat deze club niet kent. Vandaar zijn alle geinteresseerden natuurlijk welkom om ook van deze sfeer mee te genieten. Vanaf zaterdag 21 augustus worden de halve finales gespeeld en zondag 22 augustus vanaf 14 uur de finales, gevolg door de prijs-uitreiking met gratis drink.

Programma Aanvang der wedstrijden = zaterdag 14 augustus 1993 Gedurende de ganse week = matchen met rechtstreekse uitschakeling Vrijdag 20 augustus = kwartfinales zaterdag 21 augustus = halve finales zondag 22 augustus vanaf 14 uur = finales Reeksen enkel heren van B + 4/6 tot C + 15/4 enkel heren van C + 30/4 tot C + 30/2 enkel heren van C + 30/4 tot N.G. junior veteranen (+ 35j.) van C + 30 tot N.G. enkel dames van C + 15/4 tot C + 30/2 enkel dames van C + 30/4 tot N.G.

Blauwbossen Minderhout: Nationale military Volgende maand in het weekend van 20 tot 22 augustus zal het er weer stuiven in de Minderhoutse Blauwbossen waarde Blauwbossenruiters weerom borg zullen staan voor een nationale military van de bovenste plank. De hoofdbrok van de organisatie bestaat uit het Belgisch Kampioenschap Military voor Pony's dat verreden wordt over drie dagen: op vrijdag de dressuur, zaterdag een uithoudingsproef met wegparcours en cross- country, zondag de j umping. Naast deze kampioenschapwedstrijd wordt er ook een wedstrijd verreden tweede reeks paarden, eerste reeks paarden, wedstrijden voor beginnelingen, jonge paarden en aspiranten. Ook een wedstrijd voor pony's aspiranten en beginnelingen staat geprogrammeerd. Gezien het gunstige tijdstip (grote vakantie) een kampioenschap en nog acht andere wedstrijden worden er toch om en bij de 350 deelnemers en zeker 10.000 toeschouwers (vorig jaar 11.000) verwacht. Zowel deelnemers uit de K.B.R.S.F. als de L.R.V. zakken gewoonlijk talrijk af richting Minderhout gezien het prachtige parcours waarop zij zich thuisvoelen. Zonder twijfel wordt er in de samengestelde wedstrijden voor pony's een groot aantal concurrenten verwacht. 38

Ook dii jaar werd weer niet op tijd, geld en arbeid gekeken in de opbouw van het selectief cross-parcours. Naast het sportieve gebeuren vindt er ook een aantal nevenactiviteiten plaats met animatie voor elk wat wils. Een hele brok spannende paardesport en ander vermaak voor groot en klein zal er in de Blauwbossen zeker te beleven zijn. Programma Vrijdag 20 augustus vanaf 9.00 uur Dressuurwedstrijden paarden en pony's; vanaf 21 uur Karaoke. Zaterdag 21 augustus vanaf 9 uur Cross Aspiranten en Beginnelingen vanaf 13 uur Jumping tevens vanaf 13 uur Kleiduifschieten vanaf 21 uur Golden Oldies Party Zondag 22 augustus vanaf 9 uur Cross- en Ponykampioenschap vanaf 11 uur Brunch vanaf 13 uur Hondenshow agility en Paardentrek 'Jut en Heir'.

Wie toont zich dit jaar de veelzijdigste?


SPORT

iste Kapellekesloop Minderhout Jan Hendrickx niet te stuiten Een pak atleten verscheen er nu precies niet aan de start van deze 1 ste Kapellekesloop te Minderhout. Toch waren de K.W.B.-organisatoren zeker niet ontevreden toen het 75-koppige deelnemersveld de Markbeemden ingeschoten werd voor een jogging van 10.500mofvooreenhalve marathon met de gekende afstand. Jan Henclrickx uit Hoogstraten toonde zich meteen zijn ambities en nestelde zich vooraan samen met Eddy Jochems uit Rijkevorsel. Deze laatste hield Jan gezelschap tot aan het 10.500 m punt en verkoos dan te stoppen. Zo klaarde Jan het alleen, liep van zijn tegenstanders weg zonder problemen en finishte in een tijd van 1u12min48sec., een goeie vier minuten voor Guido Henrickx uit Meerle. Guido Everaert uit Hoogstraten liep ook een beste tijd, lul 7min4sec., bij de veteranen en bij de veteranen vrouwen lukte Martine Persoone (enige deelneemster aan deze afstand) een niet onaardige tijd van 1 u3 1 min 19sec.! Eddy Jochems was de sterkste jogger, Frans Onincx uit Minderhout de oudste deelnemer (55j.) bij de joggers en Rob Meyers (SOj.) bij de halve marathon. De stratenloop voor kinderen kende niet het verhoopte aantal deelnemers wat duidelijk te wijten was aan omstandigheden. Volgend jaar komt er beslist een 2de editie en dan hopen niet alleen de inrichters maar ook de atleten zelf op een groter lot iooplustigen. Met velen is het gezelliger, drijft men meer mee, loopt men niet alleen. De uitslagen Jongens 1981-1982 Herrijgers Steve, Meer Aerts Jef, Meer Aerts Jan, Meer Tilburgs Tim, Minderhout Jochems Roei, Meer Bayens Michiel, Baarle-Nassau Jacobs Ringo, Meer Brouwers BjĂśrn, Meerle Meisjes 198 1-1982 Van Den Ende Natalie, Tessenderlo Van Ginkel Loes, Hoogstraten Vermeiren Annelies, Minderhout Jongens 1983-1984 Brosens Tom, Rij kevorsel Jacobs Tim, Meer Willemse Wout, Rijkevorsel Laurijssen Maarten, Meer Leysen Tobias, Minderhout Aerts Rik, Meer Boeren Wim, Minderhout Onincx Tom, Minderhout Aerts Jelle, Minderhout Van Ginkel Sietze, Hoogstraten Brosens Robin, Hoogstraten Meisjes 1983-1984 Brosens Wendy, Rijkevorsel Geerts Carolien, Minderhout Brosens Katleen, Rijkevorsel Koyen Leen, Minderhout De Koek Evi, Minderhout Jongens 1985-1986-1987 Aerts Axel, Minderhout Brosens Wouter, Rijkevorsel

van de halve ,nwiiho,i. t.!. ii.,. t uiI, L nv aei (rit line Persoone (vel, vrouwen). De winnaars

Aerts Kurt, Minderhout Van Hemelen Nick, Hoogstraten Jacobs Dries, Minderhout Meisjes 1985-1986-1987 Brosens Evelien, Rij kevorsel Boeren An, Minderhout Brosens Tinne, Rijkevorsel Van Den Bogerd Liesbeth, Minderhout Verschueren Freya, Wortel Mannen Jogging 10500m Jochem Eddy, Rijkevorsel Van Aert Steven, Westmalle Dockx Mike, Rijkevorsel Wuyts Guido, Oostmalle Aerts Benny, Minderhout Adams Jan, Minderhout Flendrickx Eddy, Meerle Van Dun Marcel, Minderhout Vanderbiesen Roger, Halle-Zoersel Hendrickx George, Meerle Huybrechts Stefan, Wij negem Aerts Alfons, Minderhout Anthonissen Peter, Minderhout Van Meel Bert Quirijnen Luc, Hoogstraten Van Nyen Dirk, Hoogstraten Hendrickx Gert, Hoogstraten Van Ostaeyen Fred, Hoogstraten Baeten Jef, Merksplas Onincx Frans, Minderhout Baeten Frans, Wortel Vrouwen Jogging 10500m Sterkens Annemie, Hoogstraten Adriaensen Fri, Meer Laurijssen Hilde, Rijkevorsel

KLJ-Loenhout Zondag 8 augustus organiseert de KLJ van Loenhout het jaarlijks gewestelijk sportfeest. Er worden meer dan tweehonderd sportieve KLJ'ers verwacht op de terreinen van Jan Bogaerts en Jos Vermeiren aan de Gasthofweg/Bareelstraat in Loenhout. Al vroeg in de morgen verzamelen zich de deelnemers van de afdelingen en om 9 uur start men met de schif tingen. Om 13 uur wordt het middagprogramma ingezet met een feestelijke optocht door het centrum van het dorp. De demonstraties en prijsuitreikingen worden afgewisseld met enkele sportieve activiteiten zoals atletiek en volks spelen. Zowel op zaterdag 7 als op zondag 8 augustus is men van harte welkom op het KLJ-bal met Execute en Action Belgique.

/lL'r(fl),

Jan Hendrickx (sen.), Mar-

Senioren Heren Hendrickx Jan, Hoogstraten Hendrickx Guido, Meerle Adams Jan, Minderhout Braspenning Jos, Hoogstraten Geerts AndrĂŠ, Turnhout Vrancken Luc, Merksplas Meeusen Ronny, Wuustwezel Lippens Guy, Minderhout Verschueren Staf, Hoogstraten Vermeiren Jan, Minderhout Kaers Ludo, Turnhout Leysen Patrick, Minderhout Strijbos Corneel, Wortel Verheyen Jaques, Hoogstraten Swaenen Michel, Wortel Jacobs Jef, Minderhout Van Bavel Jos, Minderhout Van Linder Bart, Meer Verdonck Louis, Vosselaar Seghers Marc, Minderhout Leunen J05, Merksplas Dierckx Jef, Olen Martens Ludo, Meer Veteranen heren Everaert Guido, Hoogstraten Onincx Louis, St.-Lenaerts Bubbe Guido, Olen Onincx Frans, Wuustwezel Terreur Marc, Hoogstraten Meyers Robert, Minderhout Staes Jos, Merksplas Veteranen vrouwen 1. Persoone Martine, Hoogstraten

Atletiek Vereniging Noorderkempen Op donderdag 9september'93 is het weer zover! AVN richt dan haar jaarlijkse zomerwedstrijden in op de vernieuwde piste van het Klein Seminarie. Iedereen is toegelaten tot de start die plaats heeft te 18.30 uur! Er zijn reeksen voorzien voor elke leeftijd en er kan deelgenomen worden aan verspringen, kogelstoten en lopen. De te lopen afstanden bedragen 60m, 80m, lOOm, 1000, en 3000m. Let op! De omloop is enkel te bereiken via de Katelijnestraat en de inkom voor de kijklustigen is volledig gratis. Wie nog verdere inlichtingen wenst, richt zich tot Jan Vlamings Moerstraat 30,2320 Hoogstraten, tel. 3 14.69.13. 39


Fusieswing Antilliaanse feesten Dit jaar reeds voor de elfde keer worden een aantal Caraibische groepen naar de Minderhoutse Blauwbossen gehaald. Vorig jaar werd de kaap van vij ftienduizend probleemloos overschreden. Een probleem voor de organisatoren? Niet direkt, want alles verliep probleemloos. Een probleem voor het publiek? Ook niet. OK, het is niet meer het kleine tuinfeest van vroeger, maar de Antilliaanse Feesten zijn nog altijd geen 'zitfestival'. Zoals de naam het al zegt Antilliaanse Feesten staan garant voor feest en plezier. Dat is misschien ook wel op de Gentse Feesten, maar toch is het anders. Heel anders ... Ieder feest op zijn manier. De een laat zich volledig gaan, de ander komt pas los na enkele cocktails (onze aanrader is het 'Donderwolkje'). Uitbundig, ongegeneerd vrolijk, ... zo kan je het best de Antilliaanse Feesten omschrijven. Een profiel maken van het volk dat er komt, is onmogelijk. Jong en oud, dik en dun, in zomerse hippie-outfit of in kostuum, ... het maakt allemaal niets uit. Voor sommigen maakt het ook niet veel uit wie er op het podium staat. De meesten vergeten dat er wel degelijk topgroepen staan te spelen Goed, ik geef het toe met een paar cocktails op, geraak je in een roes die je meesleept door de zwoele zomernacht. De eerste zwoele zomernacht begint vrijdag 14 augustus. Toumpak uit Martinique op de Franse Antillen mag de spits afbijten. Ze brengen 'zouk chouv': het traditioneel chouval bwa ritme in een eigentijdse uitvoering. Tambour en ti bwa, naast gitaar en synthesizer. De groep komt op uitnodiging van de Antilliaanse Feesten over uit Fort de France, Martinique. Tabou Combo: Haiti's meest populaire groep sinds 20 jaar; opgericht in 1968 werd Tabou Combo de succesrijkste groep binnen de lichting jongeren die het Haitiaanse 'compas' ritme moderniseren onder invloed van rock en soul; met hits als 'New York City' uit '75, 'Mabouya' uit '78 en 'Aux Antilles' uit '88 kenden ze een door braak buiten de Haitiaanse gemeenschap; anno '93,25 jaar na hun debuut in Pétionville, Haiti staat de groep live sterker dan ooit; Tabou Combo is 13 man sterk met o.a. zangers Shoubou en Fanfan en percussionisten Kapi en Herman Hau, leden sinds de oprichting. Pride: dit wordt het Europees debuut voor deze groep uit Aruba, 15 man sterk met op hun repertoire salsa antiyana en een mix van Caraibische ritmes. 40

Tabou Combo, 1Iuizr /net'sl populaire groei,, le zien en le horen op zaterdag 14 augireus op de totilliaanse Feesten.

Skiftle Bunch: 18 heren uit Trinidad vormen deze steelband, waarvan de klank versterkt wordt door drums en percussie; zij treden aan als tussenact. La Fuerza Mayor: 'son caribeno' en 'cumbia' door 13 heren rond zanger Chucho Nuncira uit Bogota, Colombia, dat een schat aan muziekkultuur herbergt met talrijke varianten die allen aansluiten bij de Caraibische sfeer. Fernandito Villalona: merengue uit de Dominikaanse Republiek is een must in Hoogstraten; Fernandito, 'El Mayimbe' Villalona is een legende in eigen land: zanger, componist en charismatisch performer. Sabroso! Imaginations Brass: soca op snelheid uit St. Thomas, Virgin Islands; zij schitterden reeds in Hoogstraten in '88 met hn onovertroffen, door zouk gekruide soca. Sierra Maestra: is één van degrote namen uit het grootste Caraibische eiland, Cuba; zij brengen traditionele 'son', hèt Cubaanse ritme bij uitstek, dat aan de basis lag van de 'salsa', zoals die in de VS werd ontwikkeld door Cubaanse ballingen. Sierra Maestra laat horen waarde salsa werkelijk vandaan komt. Als tussenact.

Arrow 'Hot Hot Hot' Montserrat 1987-1990 Uiteraard is deze verzamel-cd te koop op de Antilliaanse Feesten en in de betere platenzaak. Later volgt nog meer informatie over de CD. Het festivalterrein bevindt zich nog steeds in de Minderhoutse Blauwbossen. Gelukkig werd een tijdje geleden door het stadsbestuur besloten om de kiosk niet van de hand te doen. Tijdens de Antilliaanse Feesten wordt de kiosk gebruikt als podium voor de tussenacts. Wat veel mensen uit

GARAGE B.VB.A.

Geuden . s

Caribbean Beat Volume 2 Vorig jaar verscheen, ter gelegenheid van tien jaar Antilliaanse Feesten en op veelvuldig verzoek, de compilatie-CD Caribbean Beat Volume One, een naam die vroeg op een vervolg. Eerstdaags verschijnt de tweede CD in deze reeks met nummers van de volgende groepen: Imagination Brass 'Bayoe' St. Thomas, Virgin Islands 1988, 1993 Toumpak 'On et yo' Martinique 1993 La Fuerza Mayor 'El Meneito' Colombia 1993 Gypsy 'The Sinking Shop' Trinidad 1989 Dixie Band 'Bayo Bayo' Haiti 1990 Heartbeat 'Doux doux cherie' St. Maarten 1990 Huracan 'Enojado' Dominican Republic Exile One 'Whick one is me home' Dominica Dede St. Prix 'Sa ki di sa' Martinique 1988 The Skatalites 'The Guns of Navarone' Jamaica live opgenomen op de Antilliaanse Feesten 1992 Massive Chandelier 'Party Feeling' Trinidad Ternandito Villalona 'Musica Latina' Dominican Republik 1993

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76

CARROSSERIE FORD T WE ED EHAN DS WAG ENS

zg;D STREVEN NAAR PERFECTIE


MUZIEK onze regio niet weten, is het feit dat je meekan met de bus. Deze vertrekt regelmatig voor het stadhuis. Verkies je toch met de wagen te gaan, dan kan je deze gratis achterlaten op de voorziene parking. Eveneens gratis zijn de toiletten, wat in de crisisperiode niet altijd even evident blijkt te zijn. Als je er aan denkt om je CD-collectie uit te breiden, dan kan je alvast beginnen te sparen. In de Caribbean Music Shop vind je zeker iets naar je gading en in het restaurant en aan de cocktailbar (de grootste van Europa) wordt de innerlijke mens versterkt. Tickets kosten in voorverkoop 700 frank, aan de kassa 900 frank. Een weekendkaart is extra voordelig: aan de kassa 1400 frank, in voorverkoop 1000 frank. In Hoogstraten kan je hiervoor terecht bij de ASLK (vraag achter uw Club 001-korting) en bij de toeristische dienst. Op de festivalavonden zijn er twee vliegtuigtickets te winnen naar de Caraiben. Meer info bij Lode 'Louis' Verschueren op het telefoonnummer 03/314.37.32.

Ambiorex Met vorig jaar meer dan 3000 toeschouwers mocht het Ambiorex- festval in Essen geslaagd genoemd worden. Dit jaar gaat Ambiorex '93 door op zondag 1augustus, met vanaf half twee optredens van Pitti Polak, Betty Goes Green, Gorki, Claw Boys Claw, Arno, The Scene. Zeg maar de Vlaamse top aangevuld met twee Nederlandse groepen. Ambiorex is ook een grensgeval, het festivalterrein bevindt zich aan de Oude Baan in Essen. Kaarten kosten in voorverkoop 380 frank (da's geen geld) en aan de kassa betaal je 480 frank.

De Iniagination Brass met hun iepen, voor de Cahier de Brouillon.

24 03-314.55.04

0

de mcicind Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en overgo,rdijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden,

lopers, enz.

i)e ((,LkluhIbar uaa, o. u. hci Injawiule (londc/woIkJe' geschonken wordt.

Eerste gids voor muzikanten, organisatoren en spektakel Heel wat verenigingen organiseren wel eens wat voor hun leden. Onze regio is heel wat jeugdclubs rijk. Steeds komt er heel wat kijken bij een organisatie. Het is altijd niet even simpel om het juiste contactadres te vinden van die goochelaar, die Vlaamse zanger of rockgroep of het adres van een goede opnamestudio. Iedereen die een beetje actief is in het muziekwereldje als muzikant of organisator kan eigenlijk niet zonder de 'Gids voor muzikanten, artiesten en spektakel'. Meer dan 14.000 contactadressen alfabetisch en per activiteit gerangschikt van onder andere: - artiesten, muzikanten, groepen en ensembles in alle genres - theaters, theatergezelschappen, choreografie, dansstudio's - organisatoren, organisatiebureau's, boekingskantoren, management - concertpodia, culturele instellingen, jeugdhuizen, evenementen, festivals, cursussen en wedstrijden - muziekmateriaal, geluid- en lichtinstallaties, concertservice - opnamestudio's, producers, platenf誰rma's - tijdschriften, media - advies en algemene informatie Het boek is te koop aan 750 frank en is een uitgave van Artist Service vzw, Engelbert Goossensstraat 1 in 2223 Schriek. Een aanrader voor iedere organisator. 41


Op stap i*n..,

BROUWERSHUIS FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

RESTAURANT TAVERNE

hnerteus 4-

tirij1rii 183 iostratrtt 031314 66 6 (!uaf & Ei1i:m

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

C!L

'4 ÇLLLL

Hoogstraten Vrijdag 30juli: INTERNATIONAAL FOLKLOREFESTIVAL, 19.30 uur, Rabboenizaal Spijker, optreden Gelmeizwaaiers, KVLV Hoogstraten, gastgroepen Spanje, Duitsland, Zweden, Oostenrijk, Roemenië. NACHTVLINDERTOCHT o.l.v. Leo Duf raing, 21 uur, Halsche Beemden, org. Wielewaal/JNM. Zaterdag 31juli: INTERNATIONAAL FOLKLOREFESTIVAL, 19.30 uur, Rabboenizaal Spijker, optreden Gelmeizwaaiers, KBG Hoogstraten en buitenlandse gastgroepen (zie 30/7). Zondag 1 augustus: INTERNATIONAAL FOLKLOREFESTIVAL, 14.30 uur, vÔér het stadhuis, optreden vendeliers uit Hoogstraten, Halle-Zoersel en Meersel-Dreef + buitenlandse gastgroepen (zie 30/7). BEIAARDCONCERT, 19 uur, gastbeiaardier René Vanstreels uit Hasselt. Woensdag 4 augustus: WIELERTROFEE VAN ANTWERPEN NIEUWELINGEN EN JUNIOREN, vertrek en aankomst Tinnenpotstraat, 12uur md. tijdrit Junioren, 14 uur Nieuwelingen, 16 uur Junioren. Woensdag 4 augustus: K.V.L.V. AVONDFIETSTOCHT vertrek 19.15 uur aan met Medisch Centrum - bestemming Loenhout. Vrijdag 6 augustus: WANDELCONCERT, Kon. Fanfare St. Catharina Hoogstraten.

42

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Fax 03/314.87.43 Tel. 03/3 14.32.45 Zaterdag 7 augustus: VOETBALTORNOOI F.C. DE STATIE, terrein Groenewoud, 10 tot 20 uur. BONDSCHIETINGEN 20 m boog, lokaal St. Jorisgilde. Zondag 8 augustus: VOETBALTORNOOI F.C. DE STATIE, terrein Groenewoud, 13 tot 20 uur. BONDSCHIETINGEN 20 m boog, lokaal St. Jorisgilde. BEIAARDCONCERT, 19 uur, gastbeiaardier Michel Dickens uit Lombeek. Donderdag 12 augustus: BUSREIS NAAR WANDELTOCHT IEPER, Eifbergentocht, 5, 12, 18, 26, 36,43 ofSl km, org. Wandelciub De Noorderkempen, int. tel. 03/340. 19.35. Zaterdag 14 augustus t/m zondag 22 augustus: ENKEL TENNISTORNOOI OUTDOOR, TC De Vrijheid, Achtelsestraat 72, 9 uur. AVONTURENSPORTDAG voor jongeren van 12 tot 18 jaar, in!. Sportdienst, tel. 03/340. 19.51. Zondag 15 augustus: BEIAARDCONCERT, 19 uur, gastbeiaardier Pierre Ramakers uit Scherpenheuvel. Woensdag 18 augustus: K.V.L.V. AVONDFIETSTOCHT vertrek 19.15 uur aan het Medisch Centrum - bestemming Meerle. Zondag 22augustus: AMFIBIEENTOCHT in de streek van Hoogstraten, vertrek per fiets 13 uur, lokaal JNM/Wielewaal Karel Boomstraat. BEGIJNTJES LAAT BESLUIT, 13-14 uur concert, 14 uur optocht en optredens. BEIAARDCONCERT, 19 uur, gastbeiaardier Eveline Knockaert uit Brugge en Hoogstraats Koperensemble o.l .v. Staf Mertens. Woensdag 25 augustus: BLOEDINZAMELING, 17.30-20 uur, Medisch Centrum. Zondag 29 augustus: BEIAARDCONCERT, 19 uur, gastbeiaardier Peter Bremer uit Culemborg (NL). Woensdag 1 september: INZAMELING KLEIN GEVAARLIJK AFVAL

Geopend vanaf II u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

WORTEL Vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus: 6e WORTELFEESTEN Vrijdag: 17 uur: Avondmarkt 19 uur: Jogging Zaterdag: 12 uur: Antiek-ruil-curiosamarkt 13 uur: Fiets- en wandeltochten 16 uur: Politiehonden demonstratie 19 uur: Bierproefwedstrijd en Bingo Jubileumfeest 50 jaar VNA 17 uur: receptie aan het terrein 18.30 uur: rondgang door het dorp + fanfare 20 uur: gezellig samenzijn in parochiezaal Zondag 29 augustus: TERRASTHEATER, Tejater De Lepe Hoek 'Twaalf minuten', om 16.30 uur in Het Slot.

vzw

'HET SLOT'

Wortels Jongeren cafe zonder pretentie

Openingsuren: Donderdag vanaf 20.00 Vrijdag vanaf 19.00 Zaterdag vanaf 19.00 Zondag vanaf 13.30 u

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 HoogstratenWortel Tel. 10313145328

/

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64

1 1

1 1


KALENDER

MINDERHOUT Maandag 2 augustus: DAGTRIP per fiets met vertrek te 10 uur aan het PC Org. KVLV Maandag 9 augustus: AVONDFIETSTOCHT. Vertrek te 19 uur en terug te 22 uur. Org . KVLV Maandag 16 augustus: De AA- EN WEER IJSROUTE wordt verkend. Vertrek aan het PC te 13 uur. Org . KVLV Zondag 22 augustus:

FIETSZOEKTOCHT. Org . K.W.B. Maandag 23 augustus: AVONDFIETSTOCHT. Vertrek te 19 uur en aankomst rond 22 uur. Org . KVLV

RADIO CONTINU (FM 103) - 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 7940

mr12

6

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/31588.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 2000 u, zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnarniddag vanaf 14.00 u zondagavond vanaf 20.00 u

HOOGSTRATEN

't HOOG HUIS

Cafetaria

CAFÉ DISCOBAR

'TF RTUIN .) Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

Café - feestzaal

Harry Bogers

De Eiken

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

MEERSEL- DREEF

John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Tejater de lepe hoek op TT-Toernee in vijf maal twaalf minuten TejaterDe Lepe Hoek bestaat lüjaar. Hoofdmoot van die viering moet de grondig gereviseerde voorstelling worden van 'De komst van Meneerke Vermeulen', het eerste avondvullend zaalstuk dat de groep met veel sukses een zestal jaar geleden creëerde. Opvoeringen worden gepland in het najaar. Als aanloper daarnaartoe, maar zeker niet als tussendoortje, plant DLH een originele terrastheater- toernee. Op zondag 29 augustus zal het straatstuk 'Twaalf minuten', waarmee DLH vorig jaar het Terrastheater in turnhout won, op vijf verschilidende café-terrassen in de Noorderkempen te zien zijn. Om twee uur wordt gestart in de Far-West in Loenhout,

ei ei lui

.1111

DE GRENS rijek 16

jIJLf. 1

Tel. 115910 7 \dlltIll 'edi'r Irid 09_i2l1

Ongevallen

Zondag 30 augustus:

FIETSTOCHT naar Scherpenheuvel. Vertrek te 6 uur aan de kerk. Org . KVLV.

Cd

waarna de Chapeau in Merksplas (15.30 u.), Het slot in Wortel (16.30u.), De Cahier (17.30 u.) en tot slot de Gelmel (18.30 u.) in thuisbasis Hoogstraten volgen. In de loop van de jaren is de speelstijl van DLH danig geëvolueerd. 'Twaalf minuten' werd vorig jaar bekroond omwille van de sobere maar originele en erg humoristische enscenering. Daarbij schuwt DHL de absurde wendingen, de improvisatie en de confrontatie met het publiek niet. Deze TT- Toernee geeft u de unieke gelgenheid om het bekroonde straatstuk in eigen streek te zien. We hopen op ideaal terrasweer, maar mocht het toch regenen, dan gaan de voorstellingen, die overigens gratis zijn, door in het café.

Zondag 27 juni 011101.40 UUF botste aan de Minderhoutsestraat te Minderhout de auto bestuurd door Patrick Van der Linden (27 j.) Achteraard 4 Minderhout met de auto bestuurd door Dominick Leemans (29j.) Meerseweg 119 Meer. Beide chauffeurs werden licht gekwetst. Om 03.00 uur eveneens zondag 27juni reed in Meerdorp, Lo Caspar Vredepark 13 Oudenbosch met zijn auto tegen de geparkeerde wagen van Marcel Vermeeren Voort 46 Meerle. Er was zware schade. En nog op deze zondag om 00.50 uur botsten aan het kruispunt Vrijheid en Gelmelstraat de auto's bestuurd door Adriaan Simons Ginnekenweg 111 Breda enG. Gorrens Langeweg 14 Wortel. Hier was zware schade. Om 00.55 uur op zondag 27 juni reed aan de John Lijsenstraat te Meer, Darias Tomalgzyk Rabka V 1 Orkana t 8 tegen een vaste hindernis. Er was zware schade. Zondag 04juli om 14.30 uur reden aan de Dreef twee fietsers op mekaar. Marinus Meeuwesen Rij sbergseweg 48 Etten Leur werd hierbij licht gekwetst. De andere fietser bleef onbekend. Hij koos het hazepad. Maandag 05 juli om 16.25 uur botste de auto bestuurd door Yvonne De Greef St. Lenaartseweg 19 Rij kevorsel met de auto bestuurd door Jenneke Landheer Mgr Eestermansstraat 33 Meerle. Er was lichte schade. Dinsdag 06juli om 19.20 uur werd de bromfietser Theo Elst Dr De Brabanderlaan 31 Brecht licht gekwetst, toen hij aan het kruispunt Hinneboomstraat en Industrieweg botste met de auto bestuurd door Eric De Ruysscher Holleweg 123 Kapellen. Er was zware schade. Maandag 12juli om 17.40 uur ramde aan het kruispunt St. Lenaartseweg en Lod. De Konincklaan de vrachtwagen met oplegger bestuurd door Michiel Agterberg Burg. Gielenstraat 28 Grubbenvorst, drie geparkeerde auto's die zwaar beschadigd werden. De eigenaars waren: Jan Bolckmans Staakheuvel 7 Wortel; Willy Sterkens Dorp Rij kevorsel; en Jozef Claessen Driebosstraat 8 Turnhout. Er was zware schade. Aan de Gelmelstraat kwam maandag 12juli om 19.45 uur de bromfietser Marcel Stoops Gelmenstraat 63 in aanrijding met de fietster Magda Peeters Minderhoutsestraat 40. Marcel Stoops werd hierbij zwaar gekwetst. Magda Peeters werd licht gekwetst. Woensdag 14juli om 23.00 uur reed John Van Wilsdonck Pastoor Peetersstraat 149 Eindhoven aan de Steenweg op Hoogstraten tegen een paard, toebehorende aan Jozef Van Eeckhout Kolonieweg 2 Rijkevorsel. 43


POLITIE: 315.71.66

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer

031314.32.11 031314.59.10

RIJKSWACHT: 314.50.08

314.42.43

(op afspraak) -

centrale verwarming sanitair -

In-

JOS SERVAES Vrijheid 251 2320 Hoogsiraten Achtelsestr. 1

TeI.03/314.51 .33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

--

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

Desmedtstraat 36 2322 Minderhout -

Tel. 03/314.54.50

_ mobilE

I B~

REnt

AUIOVERHUUR St Lenaartseweq 32 2320 HOOGSTRATEN

-

.--.

NOORDERKEMPEN

e

.

03/314.31.08

SNACK- en PIZZABAR

so e E

Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00-1 4.00u Tel: 031314.38.11 Gelmelstraat 2

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelijnestraat 17 Rij kevorsel Tel. 03/314.73.00

Wachtdiensten HUISARTSEN 1 augustus: DR. HOLVOET & VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout. Tel. 3 14.3 1.66. 7 en 8augustus: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle. Tel. 315.82.21. 14 en 15 augustus: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg29, Meerle. Tel. 315.84.54. 21 en 22 augustus: DR. L. VERMANDER, Meerleseweg 24-A, Meer. Tel. 315.85.11. 28 en 29augustus: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout. Tel. 314.66.02.

[f~,7~

APOTHEKERS

BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 031315.75.09

VAN SPAANDONK Hoogeind 54 2321 MEER Tel. 031315.74.46 Fax 031315.88.35

/c% UO-

Antiek

Koekhoven 5 Rijkevorsel -

-

Speciaalzaak in blankhouten meubelen Oude kasten Nieuwe stoelen en tafels op maat -

-

Tel.: 03131 4.34.37

JAN VERHEYEN b.v.b.a.

Van 30 juli tot 6 augustus: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24. Van 6 tot 13augustus: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74. Van 13 tot 20 augustus: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04. Van 20 tot 27 augustus: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 3 14.51.50. Van 27augustus tot 3september: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 669.64.24. Zaterdagvoormiddag 28 augustus: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp46. Tel. 3 15.73.75.

TANDARTSEN 31juli en 1 augustus: J. GEVERS, de Merodelei 135, Turnhout. Tel. 014/41.24.43. 7 en 8augustus: P. HELDERWEIRT, Vrijheid 82, Arendonk. Tel. 014/67.78.10. 14 en 15 augustus: B. HENCKENS, Vrijheid 34, Arendonk. Tel. 014/67.82.27. 21 en 22augustus: B. HERMANS, V.D. Bekenlaan 63, Oud-Turnhout. Tel. 014/41.98.95. 28 en 29augustus: J. JANSEN, Kongoplein 7, Turnhout. Tel. 014/41.97.37.

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) -

Telefoon: 031315.79.50

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

Indoor tennis squash

/)

snooker

Tennisclub de VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstra ten

Tel. 031314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair

-

zink en koperwerk

platte daken met Derbigurn

Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81

THUIS VERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES

CONTAINERDIENST

Uw volgende MAAND ziet het licht op woensdag 25 augustus. Kopij wordt verwacht op ii augustus; liet dorpsnieuws op zondag de 15de.

tu8Team


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.