juli 1993 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD NEGENDE JAARGANG, NR. 99 JULI 1993 PRIJS: 55 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

FESTIVALS

ANDRE BROSENS


LUIM

T3Irn 11 J nu

Achteruit. rijden is plezant

Het Slim Burokevz'

Het Slim Buroke vzw

Na de uitgave van zijn uitgebreide studie over het drievlaksdak is Albert duidelijk aan een meer mobiele theorie toe. Samen met zijn collega Wily Vanfraeyenhove heeft Albert verleden maand een scriptie opgesteld met alweer een ronkende titel: 'De psychologische dimensie van het remorqueswijs achteruitrjden'. Meteen wanneer we op 't Schoorbeek arriveren vraagt Albert ons of we zijn advertentie willen plaatsen. Gratis, als het kan. Dat kân dus niét! DHM: Een cursus 'Achteruitrijden met remorque'ske', Albert? Albert Vorstenbosch: Wily (Van Fraeyenhove,

nvdr) krijgt regelmatig brieven van mensen, die eindelijk eens willen weten hoe ze, minstens ogenschijnlijk deskundig, achteruit moeten rijden met een remorque'ske. Er schijnt daar nogal frustratie rond te bestaan. DHM: Verklaar dat maar eens nader. Albert Vorstenbosch: Wel, een man, een echte

mân, moet feilloos kunnen 'kruien' met een remorque'ske. Steevast wordt de leek op hoongelecht onthaald wanneer zijn remorque'ske dubbel slaat bij het kruien. Zoiets tast het ego van een man natuurlijk erg aan. Soms wordt het zo erg, dat er een grote mate van krui-angst ontstaat, het zogenaamde rückwhrtsgang-syndroom, reeds beschreven door Freud. De gehoonde roept meestal het 'onderstuur' van de auto of de lengte van het 'disseltje' in om zijn falen te vergoedelij ken. Sommige mannen rijden liever een blokje rond dan te moeten kruien onder een potentieel smalend oog. DHM: Typisch voor ons automobieltijdperk. Albert Vorstenbosch: Mis, gans mis. Ik herin-

ner me nog heel goed, dat onze vader Keeske van 't Schoor, ook al in de tijd van paard en wagen er prat op ging dat hij met loutere 'lent' besturing een hooiwagen perfekt onder het 'schelftvenster' kon rijden, terwijl Jaakske Deschrijver zijn paard met de handen aan de toom moest achteruit sturen. Pure ondeskundigheid! Ik weet ook nog dat daar aan de melkerij dikwijls om gegrinnikt werd. Zoiets deden alleen 'de moeders'. Maar Jaakske zei dan dat het paard te schichtig was, of de 'berries' te kort. Of te lang. Het was altijd wat. Flauwekul, zei onze vader dan, ge kunt paardrijden of ge kunt het niet. Later werd er zelfs gezegd dat Jaakske een homoseksueel was, alleen dâiirom. DHM: Allé zeg. Maar waarom juist nu die cursus? Albert Vorstenbosch: De komende vakantie hé.

Hier, luister wat Jozef V uit Wortel schreef naar Willy (Van Fraeyenhoven, nvdr). Albert citeert: Met het oog op de nakende vakantie, waarin ons Julia en ik met onze caravan naar de d'Ardennen trekken, zou ik u eens willen vragen of ge niet eens voorgoed de techniek van het achteruitrijden met de caravan zoudt willen uitleggen, des noods in De Hoogstraatse Gazet. Want telkens als wij ons plaatske gevonden hebben op decam-

2

ping wordt ons Julia altijd kwaad omdat ik onze caravan daar niet goed in krijg. En zij maar teken doen. En ik draai nochtans naar de kant die

en toch gaat de caravan verkeerd. En de mensen die daar al liggen te liggen en te kijken hebben mij als man al afgeschreven nog voor we uitgepakt hebben. En dan heb ik 3 dagen last van blozen, slapeloosheid, erektieproblemen, gebrek aan eetlust... ZIJ WIJ't

En zo gaat die brief maar verder. Ge ziet, dat de cursus meer dan op tijd komt. Ook voor mensen, die gewoon tijdens het verlof wat gaan karweien. Want de trots van een echte bouwvakker staat of valt met de kunde van de plaatsing van zij remorque'ske.0

NIEUW IN DE NOORDERKEMPEN! Initiatiecursus

in 3 uren Geen voorkennis vereist! Alleen een rijbewijs B en een trekhaak is wenselijk. Erkende lesgever: ir. W. Vanfraeyenhove, bekend van de rubriek 'Rijden is Plezant' in De Hoogstraatse Maand'. Geduldig. Vriendelijk. Deskundig. Lespakket: er wordt gratis een remorque'ske ter beschikking gesteld van de cursisten.

Plaats en data: Schoorbeek 1 8a, alwaar een volledig parcours is uitgezet. 3-4-5 juli. Opgelet: het aantal cursisten is beperkt tot 3 per sessie! prijs: 850 fr., drankje inbegrepen. Belangrijk voor mevrouw: Voor slechts 300 fr. meer kan het ACH REM-plus pakket bekomen worden. Daarmee krijgt de partner (vrouw, verloofd, van de cursist de kans de technieken van het 'wijzen' aan te leren. ...)


enort in de moond Een sigaar voor pastoor en koster! Jaren geleden, toen iedereen nog iedereen kende bij naam en voornaam, toen iedereen nog een beetje tijd over had voor een babbeltje met zijn medemens, toen de gemeenschappen nog echte gemeenschappen waren, werd in de rustige dorpjes, waar het leven zich vooral onder en rond de kerktoren afspeelde, een aantal mensen niet met hun naam aangesproken, maar wel met het beroep, dat zij uitoefenden: de brouwer, de maalder, de garde, de secretaris, de dokter, de pastoor, de bakker, de meester en... de koster! Deze geplogenheid is nog lang niet uitgestorven, wel bij de jeugd maar zeker niet bij de mensen van middelbare leeftijd. In Minderhout spreekt men niet over André Brosens, wel over de koster en dit al bijna gedurende vijftig jaar. Deze maand gaat de koster met pensioen en of hij zijn orgel en zijn kerk in de steek zal laten, vroegen wij hem zelf! Koster is afgeleid van het Latijnse woord custos, dat wachter of bewaker (van de

kerk) betekent. In de jaarlijkse kerkrekeningen en parochieregisters vinden we pas in de 1 7de eeuw namen van kosters terug. Vanaf 1620 ongeveer tot 1993 kende men in de Minderhoutse parochie 14 kosters en André zou misschien weleens als laatste officiële koster geboekstaafd bljjven in de Minderhoutse geschiedenis.

Tegen heug en meug 1928-1992: 65 jaar en in 1997 zou hij vijftig jaar koster geweest zijn. Hoe hij dat zo lang heeft kunnen volhouden weet hij zelf ook niet, want voor dit beroep was hij zeker niet in de wieg gelegd. Helemaal geen opvolging van vader op zoon! Vader Gust Brosens, die een boerderij beheerde, zaakvoerder was van de Boerenbond en daarbij nog gemeenteontvanger, woonde in dat stukje Minderhout, dat nu Van Aertselaerstraat heet en daar zou André later ook boer worden want de andere zonen en dochters (acht in totaal) hadden daar h oegen nu d geen interesse

voor. Broer Frans, die een bakkerij runde waar nu bakker Jacobs gevestigd is, was koster tot bij zijn deportatie door de Duitsers in 1944. Hij had een zekere Wies Verheyen opgevolgd, die meer dronk dan hem lief was en dat betekende voor de toenmalige pastoor De Boungne net iets teveel van het goede. Ooit speelde hij tijdens de mis op het orgel 'Viva Bomma'! In die tijd werd in de Kapel van O.L. Vrouw-van-den-Akker de hoogmis opgedragen en in de namiddag het lof. Wies was intussen niet naar huis geweest en had /1W tijd 'muL' dan blaala in caR 'In den

*4t/r

î1

/

'r

lIt_ 5/

25 Jaar koster. Een viering en een ereteken!

Hemel' naast de kapel. De pastoor zei: 'Wies, ge zijt zat!' 'Dat kan toch niet, mijnheer pastoor, want ik kom recht uit den hemel!' De pastoor smeet hem buiten en sprak Frans Brosens aan om koster te worden. Die had een beetje muziek geleerd maar 'dat kwam niet zo nauw in zo'n klein parochieke van amper 1000 zielen.' Op22 september 1944 is Frans met nog andere Minderhoutenaren door de Duitsers opgepikt, terwijl men nog maar een boogscheutje van de bevrijding stond. De Engelsen lagen reeds in Gammel (Rij kevorsel). Zij behoorden tot het verzet, men ontdekte het en zo op transport gezet naar Duitsland. Een maand later reeds is hij te Neuengamme gestorven aan ontbering. Enkele broers en zussen hebben later zijn graf nog eens bezocht in Ladenlund tegen de Deense grens. Zo moest er een andere koster gezocht worden en het oog des pastoors viel op André. Deze had daar zeker weinig zin in, had ook geen noot muziek geleerd maar sloot een overeenkomst met zijn broer Jos, die de bakkerij voortzette. Jos zou de missen gaan spelen en André zou het brood ronddragen. In 1951 kwam hieraan ook een einde. Jos vertrok naar Belgisch-Kongo en later naar ZuidAfrika, waar hij enkele jaren geleden overleden is. Nu moest André wel voor de pinnen komen. 'Ik blijf dat niet doen! De andere jongemannen gaan naar hel voetbal kijken en overal naartoe en ik zit alle dagen in de kerk!' waren zijn woorden, die menigmaal vooraan in zijn mond lagen. Niets aantrek kelij ks voor een jonge kerel! Daar ileef het dan toch bij. Langzamerhand leerde iii wat meer muziek bij Jos Bruurs in Hoogstraen, die nog steeds de organist van de Ste.(atharina kerk is. 'Aan pastoor Verwimp (1945-1961) heb ik daarna nog dikwijls mijn ontslag willen geven.' Hij zei altijd: 'Doorbijten! Gij moet dat blijven doen. Wie gaat dat ander doen?' Daar is het dan bij gebleven en nu is André het nog. 'Uit overtuiging is het bij mij nooit geweest!'

Examen Bijna een hahcceim-lang een venrouwd bLeld

Orgel, SUXOJOOI1 bl(jfl een passie.

ei J1WJÎIH1J1I1//I.

i/ÜL/JCk

u en

/ijn zus Martha, jong gestorven, heeft ook nog op 't orgel gespeeld. Haar hebben ze dan eens overgeschreven' naar de deken en deze liet weten dat dit in feite niet mocht. Op het doksaal


MAN IN DE MAAND mocht in geen geval vrouwvolk komen, dat was absoluut verboden terrein. Toenmalig Deken Lauwerys zag het wel een beetje door de vingers want men had op dat ogenblik niemand anders, want Jos was voortvluchtig. 'In 1943 werden de klokken uit de torens gehaald en vanuit het bisdom stuurde men een brief naar de parochies waarin men fel protesteerde tegen de handelswijze van de bezetter. Deze brief werd voorgelezen in de kerk en na afloop 'speelde onze Jos de Brabançonne' op het orgel en dat in volle oorlogstijd! Een gevaarlijk gebeuren dat ook een staartje kende. Tot overmaat van ramp woonde de oorlogsburgemeester s'Jongers de mis bij en 's andersdaags werd de pastoor voor ondervraging opgepakt en onze Jos in de gevangenis gestopt en dit voor een halfjaar. Hij belandde in Merksplas en van daar ging het naar Calais (Frankrijk). Hij is toch kunnen ontsnappen en dook onder. Toen heeft ons Martha koster gespeeld en onze vader stak ook een handje toe. Ik studeerde toen in St.-Viktor in Turnhout, na de oorlog bleef ik thuis. Vader stierf plots op 12december 1945 en vanaf toen was ik in feite de echte koster en werd benoemd op 1 januari 1947 door de kerkfabriek. Dit laatste heb ik echter nooit geweten, want pastoor Verwimp verkondigde altijd dat ik nooit benoemd kon worden, omdat ik geen examen had afgelegd. Dat kon me gestolen worden, maar pastoor Vanhoof, die pastoor werd in 1978, vertelde me dat ik reeds lang benoemd was. Verwimp was ne speciale vent, want hij wist verdorie maar al te goed dat ik wel benoemd was, maar die heeft ongetwijfeld gedacht: 'Als ik het hem zeg, doet hij toch niks meer!' Toen Jos emigreerde moest ik wel achter het orgel kruipen en je kan je wel in denken dat mijn eerste optreden hoegenaamd geen hoogstandje was.'

zaterdag droeg de pastoor de mis op in 't kapelleke tijdens de zomermaanden en dan moest ik hem begeleiden met een lantarentje. Later hebben de misdienaars deze taak op zich genomen. Ook werden er in de kerk elke dag twee gezongen missen opgedragen, voor elke intentie één mis. Nu gebeurt het wel dat er tien zijn voor één mis. Vanaf 1981 onder pastoor Van Hoof kwam daar verandering in en werden het gelezen missen. Dat vond ik wel een prima oplossing, want 's morgens vroeg moesten de koeien reeds vroeg gemolken worden, om halfzeven was het dan tijd om de klok te luiden, te zeven uur en te acht uur mis. 's Middags luidde het klokje weer en om vijf uur 's avonds nog eens! Wij stonden altijd om vijf uur open toen de kinderen wat groter werden moesten die weleens inspringen bij 't kosterwerk. Op zaterdag luidde de grote klok te vijf uur als voorbereiding op de zondag. Om wat tijd te winnen sleurde ik zo fel aan dat koord, dat de klok bleef luiden tot ik thuis was. 's Zondags waren er dan drie missen plus daarbij een lof. Tussenin rap het werk doen, zodat ik dan toch wel zes tot zeven keer per dag van plunje mocht wisselen. Soms gebeurde er wel iets grappigs. Peerke Van Luyt van 'Den Habelaar' had de pastoor bij zich laten roepen want zijn einde naderde. Peerke was 'bediend', we wilden weggaan, Peerke kwam recht in zijn bed en presenteerde ons ieder een sigaar. Dat hebben we dan ook maar één keer meegemaakt, maar het is altijd een luiniige anekdote gebleven. Met de Kruisprocessie 's morgensvroeg in het voorjaar moest ik ook altijd present zijn. Op ne keer was het eigenlijk geen weer om een

De St.-Jorisgi/de ligt hem zeer nauw aan het hart. Tweemaal werd hij tot koning gekroond, telkens voor een periode van zes jaar. In 1986 werd hij tot hoofdman aangesteld van een bloeiende gilde.

Koster en Pastoor 'Met de pastoors waaronder ik gewerkt heb, kon ik goed opschieten. Diaken Walter Van Den Broeck is mijn vijfde baas maar aan pastoor Verwimp heb ik wel de duurzaamste herinneringen. Onder hem heb ik ook het langste gewerkt

en het was ook in mijn jongere periode. Samen met mijn vrouw Anna heb ik zeven kinderen grootgebracht. De eerste dag na de bevalling kwam Verwimp op bezoek en haalde 1000 fr. uit zijn portefeuille. In die tijd was dit toch een niet te versmaden bedrag. Op een gegeven moment kwam er in Hal grond te koop maar ik had er het geld niet voor om die te kopen. Met de pastoor gepraat en die zei: 'Ge zijt nog jong, steekt uw eigen in 't schuld. Ge zult er niet slecht bij varen. Ge moet vooruitzien!' Hij had gelijk. Maar langs de andere kant mocht er niets scheef zitten, want je kreeg het naar uwe kop. Hij had de gewoonte van in de deur van de sacristie te gaan staan om dan de waarheid te vertellen en dan kon ik vertrekken. Op ne keer verraste ik hem. Ik blokkeerde zelfde deur zodat hij niet buiten kon en toen heb ik hem ook eens verteld wat op mijn lever lag. Naderhand heb ik er geen last meer mee gehad. Het klikte!'

Evolutie Koster spelen in de jaren '50 en '60 verliep wel helemaal anders dan in de huidige periode. Werd er toen ergens een kind geboren dan was het heel normaal, dat het een dag later boven het doopvont gehouden werd. Als koster kon je dan alles laten vallen, de doopplechtigheid voorbereiden en meemaken. Als er iemand 'bediend' moest worden kon ik ook mee de baan op. Op

r

Heeft U??juikje

Bij ons geen probleem. Wij hebben mooie pantalons tot en met 1,30 meter bandwijdte. Ook de verdere kleding in grote maten en toch modieus weer veel nieuwigheden en enorme keuze voor U Op de le etage bij

VAN DER SLUIS MODE Nieuwstraat 9 Baarle-Nassau Ook op zondag open Maandag gesloten


MAN IN DE MAAND processie door te jagen. Toch moest de rondgang doorgaan, want hij diende eigenlijk om goed weer af te smeken voor de oogst. In de Minderhoutsestraat overviel ons een serieuze sneeuwbui. Mère Dominique (zuster van de lagere school en behorende tot de Ursulinnen van 't Spijker) werd door een felle windstoot met haar lange rokken over haar hoofd de sloot ingeblazen. Wij, als zangers, mochten dat van dichtbij meemaken en gelachen dat we hebben, maar dan wel met ons gezicht achter onze boek. Ook werden er nu en dan wel fooien uitgedeeld en dan vooral bij een doop. De afspraak was dan wel: pastoor en koster delen de buit (gewoonlijk was dat minimum 20 fr. en maximum 100 fr.). Op een keer het bedrag van 5,50 fr.! Ik kreeg een halve frank, de pastoor vijf frank in de hand gestopt. Dat kon hij dan ook weer niet aanzien en gaf mij het volle bedrag. Het kosterswerk is natuurlijk heel wat veranderd anno

1993. De klokken luiden elektrisch, alleen 's zondags gezongen missen en voor de rest de gewone dingen. Als koster ben ik ook altijd ingeschreven geweest als bediende en had een vast loon. Daarvoor zorgde dan weer de Kostersbond, die dat een beetje op peil wist te houden. Je zou het kunnen vergelijken met een syndicaat. Als loontrekkende met een gezin van zeven kinderen trok ik een respectabele kinderbijslag en dat was een hele opluchting. Bij huwelijken en lijkdiensten was en is er nog altijd iets extra te verdienen. Een andere wereldlijke noot was het jaarlijkse terugkerende teerfeest met de kosters van de dekenij en vroeger behoorden daar ook nog Loenhout, St.- Lenaarts, Brecht en Achterhoek bij. Momenteel is het kostersberoep wel met uitsterven bedreigd want welke parochie kan nog een officieel ingeschreven koster betalen? Als André op pensioen is,

zal alleen Hoogstraten nog een koster tellen. Wortel, Meerle en Meer hebben wel een organist maar zij worden per mis betaald. André zal waarschijnlijk zijn job blijven voortdoen onder dezelfde voorwaarden als zijn collega's.

Sociaal engagement Naast het werk op zijn landbouwersbedrijf en het onregelmatige kostersbestaan is André altijd een spilfiguur geweest in het verenigingsleven. De Kon. Fanfare 'De Marckezonen', die door Edm. Matthieu tot een bloeiende maatschappij werd omgevormd, heeft André sinds 1986 onder zijn voorzitterschap verder weten groeiende te houden. De jeugd is goed vertegenwoordigd en dat is zeker een wissel op de toekomst. Een jaarlijkse gebeurtenis mag je toch wel het Lenteconcert noemen, dat telkens een jaar voor bereiding vergt. In 1994 viert 'De Marckezonen' haar 115-jarige beslaan en daar wil men alleszins een hoogtepunt van maken. In de St.-.Jorisgilde luistert de hoofdman ook naar de naam André Brosens en dit ook vanaf 1986 in opvolging van de overleden Jef Desmedt. De intussen bijna ter ziele gegane dansgroep van de gilde groeide ook mede onder zijn leiding uit tot een vereniging met een grote uitstraling. Duitsland, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Zweden werden bezocht. De Worlelse 'Paardevnenden' ontplooide zich vanaf 1973 tot 1988 een geduchte club onder zijn bezielende leiding.

Opi juli neemt de koster officieel afscheid van zijn ambt en op 4juli voorziet men een viering waaraan het zangkoor, fanfare en gilde hun gulle medewerking verlenen. De koster is op pensioen, maar André zal 'de koster' blijven.•

'Verordeningen voor de kosters van het Bisdom Brugge' gepubliceerd in het jaar 1946 door C. Dehaene-Bossuyt, drukker van het Bisdom. In dit werkje is nauwkeurig uiteengezet op welk loon de koster recht had bij het uitoefenen van zijn gewijde 'bediening'. Het minimumloon alleszins, dat door de geestelijke overheid bepaald werd en zijn jaarwedde werd op het einde van elk trimester uitbetaald. Hij moest ook zorgvuldig vermijden allerlei profijtjes naar zich toe te halen, maar wel mocht hij met dank aanvaarden, hetgeen men hem vrijwillig aanbood.

Koster werd zomaar niet iedereen. Gedurende drie jaar moest men de kosterssehool ie Torhout volgen om alzo een bekwaamheidsdiploma in de wacht te slepen. Voor een kosterszoon, die zijn vader wilde opvolgen bestond dezelfde verplichting. Een kandidaat, die niet in Torhorit onder wezen werd, kon zich slechts in uitzonderlijke omstandigheden aanmelden voor het eindexamen voor de hisschoppelijke jury. Vrouwen werden in geen geval toegelaten om dit ambt uit te oefenen. Kosters, die nog geen vijftig jaar oud waren moesten elk jaar komen bewijzen, dat ze hun beroep nog niet verleerd hadden en daarvoor werd een 'volhardingsexamen' ingericht. Hun benoemingsboekje, dat eerst behoorde ingeleverd te worden, werd hen pas terugbezorgd na een bevredigend examen. Degenen, die drie jaar na mekaar 'zeer wel' kregen, werden voorgoed ontslagen van dit examen. Nog andere verplichtingen moesten door de kosters nagekomen worden. Elk jaar hadden zij als plicht de konferenties die in elke dekenij gehouden werden en een 'diep ernstige retraite' bij te wonen. Ook was hij zedelijk verplicht om aan te sluiten bij de door het bisdom goedgekeurde Kostersbond, die als doel had de stoffelijke, zedelijke en beroepsbelangen van zijn leden te behartigen. Hij mocht 'deftige bijbedieningen' uitoefenen, zoals gemeentesecretaris, ontvanger, schatbewaarder, schrijver... en dit om zijn familie 'een eerlijk bestaan' te geven! Kosters-vrijgezellen mochten alleen bij crnstige mensen gaan inwonen: 'niet in herbergen, verdachte huizen of bij personen, die ongodsdienstig zijn.'

Duivel doet al Van een koster werd enorm veel verwacht: de kerk openen en sluiten, de sleutels van de sacristie en tabernakel bewaren, de miswijn 'zorgvuldig wegsluiten', het hostiebrood in een 'sierlijke doos' bewaren, alles op zijn vaste plaats weten te liggen, waakzaam zijn tegen diefstal, brandgevaar en wangedrag bij grote voikstoeloop. De netheid van het kerkgebouw viel vanzelfsprekend ook onder zijn verantwoordelijkheid: schuren, vegen, afstoffen, boenen ... ! De sacristie moest zelfs tweemaal per week eigenhandig geveegd worden. Elke zaterdag diende het wijwater te worden ververst. Al hetgeen met de eredienst te maken had, behoorde absoluut zindelijk te zijn. Dc olie en de wiek van de eeuwig brandende godslamp, de wekelij kse verversing van het hostiebrood, het bewaren van kaarsen, de versiering van het altaar, het klaarleggen van de gewaden, het vlekkeloos houden van de Heilige Vaten, het opleiden van de misdienaars behoorde allemaal tot zijn job. Bij doopsels en 'berechtingen' van stervenden moest hij de pastoor bijstaan. Drie keer per dag behoorde hij het Angelus te luiden. Ook is hij daarnaast organist met daarbij liefst 'een mooi stemgeluid' en bekwaam tot het juist uitspreken van Latijnse teksten. Bovendien had de koster tot plicht een mannenkoor samen te stellen en op te leiden met minstens een uur zangles per week. Met zanglessen aan vrouwen moest hij echter voorzichtig te werk gaan. Een gemengd zangkoor oprichten en als organist 'wereidse muziek' laten weerklinken was volstrekt uit den boze. De koster stond werkelijk altijd ter beschikking van de pastoor. Hij mocht zelfs niet zonder de pastoor buiten de parochie overnachten of de parochie een deel van de dag verlaten. Conflicten in verband met zijn burgerlijk leven behoorden niet aan het klokzeel gehangen te worden maar werden steeds op een discrete wijze aangepakt. Waarschijnlijk is dit jobprofiel uit die tijd nog niet volledig en zal het ook nog wel verschillen van streek tot streek. Alleszins staat vast, dat het een ambt met aanzien was!

e

_garag VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten

Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03131 4.33.33


VANUIT HET STADHUIS*## Heeft Hoogstraten nog geld teveel? Een overschot van meer dan 88 miljoen. Dat is de balans van de gemeentekas na het afsluiten van de gemeenterekening van 1992. Dit moet bij een aantal schepenen en raadsleden wellicht als muziek in de oren klinken. Geef toe, kan men zich een betere uitgangspositie voorstellen één jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen ?Links of rechts nog snel iets realiseren, een projectje opje naam schrijven, dat doet het tenslotte altijd goed. Toch waarschuwen de gemeenteontvanger en de schepen van Financies voor overdreven optimisme. Er lopen nog tal van investeringen, en zeker niet van de kleinste. Daarom zal een reserve meer dan nodig zijn. De afkortin gen voor het administratief centrum, de riolering van MeerselDreef, het dorpsplein te Minderhout, enz. zullen de gemeentelijke schuld op korte tijd gevoelig opdrjven. Op 1 januari'92 bedroeg die reeds 461 mijoen of 29. 755 Jr. per inwoner. Redenen genoeg om al deze cijfers een beetje te relativeren. 1992: een positieve balans

Voor het eigen dienstjaar alleen vertoont de gewone dienst een overschot van 40 miljoen, doch met het resultaat van de vorige dienstjaren loopt dit op tot 71 miljoen. In de tabellen die de gemeenteontvanger ons ter hand stelde zien we hoe in '81, '82 en '83 de eigen dienstjaren sterk verlieslatend waren. Toch bleef in die jaren de balans nog positief omwille van de reserve die in de jaren zeventig was opgebouwd. Deze reserve slonk van + 66,9 miij. fr . in 1979 tot + 617.192 fr. in 1984. Vanaf 1985 wordt er terug geleidelijk aan een reserve opgebouwd. Dit is vooral te danken aan de verbeterde conjunctuur waardoor de personenbelasting en de onroerende voorheffing meer opbrengen, en het invoeren van nieuwe belastingen. Dit voorbeeld geeft duidelijk weer dat een financiële reserve geen overbodige luxe is en ook in minder goede tijden snel kan opgebruikt geraken.

Via de gemeenterekening krijgen wij jaarlijks een betere kijk op de gemeentefinanciën. Gemeenteontvanger Schellekens en de financiële dienst leveren dan een duidelijk overzicht hoe de Hoogstraatse frank in het voorbije jaar gerold heeft. Voor 1992 is de balans op alle vlakken positief. De gewone dienst sluit met een batig saldo van 71 miljoen, de buitengewone dienst met 3 miljoen terwijl de fondsen en de dienst voor order een overschot vertonen van 14 miljoen frank. Deze cijfers worden bepaald door het resultaat van het eigen dienstjaar en de verrichtingen die betrekking hebben op vorige dienstjaren. Zij zijn ook het resultaat van effectief gedane inningen en effectief gedane betalingen. Dit staat dan ook volledig los van de begroting waarbij het om schattingen gaat voor het komende jaar en die onder de verantwoordelijkheid valt van het college.

gewone dienst buitengew.dienst fondsen en dienst voor order Totaal

ontvangsten

uitgaven

saldo

463.779.200 173.240.010 100.392.411

392.752.710 170.154.354 85.860.254

+ 71.026.490 + 3.085.656 + 14.532.157

648.767.318

+ 88.644.303

1 737.411.621

1

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

FIAEST

Steenweg op Hoogstraten 119 - Rijkevorsel Tel. 0313145617- Autotel. 0171546080 6

I/GÎ7TR;T

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

Mooi meegenomen De voornaamste bronnen van inkomsten voor de gemeente zijnde opcientiemen op de onroerende voorheffing, deze op de personenbelasting, de gemeentebelastingen, het gemeentefonds en de dividenden van Electrabel. Vooral de inkomsten uit de onroerende voorheffing waren in 1992 een echte meevaller. Het college had deze geschat op 74 miljoen. Het werden er tenslotte 85 miljoen. Deze meeropbrengst van 10,4 mij. is wellicht te danken aan het belastbaar worden van het gebouwencomplex aan de grensovergang. Vermits het kadastraal inkomen zal blijven stijgen, mag men veronderstellen dat er ook de volgende jaren een hogere opbrengst zal zijn. De personenbelasting daarentegen bracht 8 mlj. minder op dan in de begroting geraamd was (47,9 mlj. i.p.v. 56 mIj.). Het gemeentefonds daarentegen is de laatste jaren sterk aan het stijgen. In 1990 noteerden we 40 mij., in 1991 49m1j., in 1992 reeds 57 mli. Deze stijging zal zich nog verder doorzetten tot in 1994. Dan zal Hoogstraten 66 mlj. toegewezen krijgen. Deze stijging is te wijten aan een herverdeling van het gemeentefonds in functie van de fiskale toestand van de gemeente. Vermits Hoogstraten met zijn gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner tot de laagste van het arrondissement behoort, wordt er een kompensatie voorzien. Er wordt ook nog rekening gehouden met het aantal leerlingen dat op het grondgebied van de gemeente schoolloopt. Het 'fonds Vandenbossche' is enkele jaren geleden in leven geroepen om de kansarmoede te bestrijden. Met dit geld heeft de gemeente Hoogstraten toen het doorgangshuis in de Van Aertselaerstraat aangekocht (± 6 mlj.) en verbouwd (± 6 mlj.). Nadien bleef dit fonds behouden, doch de verplichting het te gebruiken in de kansarmoedebestrij ding, is intussen vervallen. De gemeentebelastingen brachten in '92 15 mlj. op. De dividenden van Electrabel zijn gestegen van 31,9 mij. in 1988 tot 49,2 mij. in 1992.


VANUIT HET STADHUIS

Hogere uitgaven Niet alleen de inkomsten zijn gestegen, ook de uitgaven namen een loopje. Als we een vergelijking maken met 1988 dan kunnen we vaststellen dat de uitgaven intussen met 79 mij. zijn gestegen. Dat is een stijging van 44%. De personeelskosten liggen 20 mij. hoger dan in '88, de werkingskosten 19 mij., de overdrachten 9 mij. en de schulduitgaven lopen zelfs met 30 mlj.op.

Verkeer-wegen-waterlopen: 3.504 per inwoner Administratie: 2.899 per inwoner Sociale zekerheid en bijstand: 1.717 fr. per mw. Afvalwater: 1.077 fr. per mw. Onderwijs: 1. 166 fr. per mw.

Besluiten Uit dit aiies besluit gemeenteontvanger Schellekens 'dat het overschot van 71 miljoen dat de ge-

Netto-cijfers uitgaven eigen dienstjaar 1992 1988 Personeel Werking Overdracht Schuld

1992

%

61.419.330 37.494.188 25.090.369 54.676.380

34,4 21,0 14,0 30,6

81.760.336 56.360.614 34.399.719 84.873.076

31,8 21,8 13,4 33,0

178.680.267

100

257.393.745

100

Dit zijnde netto-cijfers, volledig ten laste van de gemeente. De bruto-cijfers liggen beduidend hoger. Doch een aantal uitgaven worden door de hogere overheid overgenomen, zoals wedde van leerkrachten lager onderwijs en IKO, personeel van de bibliotheek, gesko's, werkingstoelagen, enz. Opmerkelijk bij deze cijfers is wel dat het per centage van de schuld stijgt tot 33%. Samen met de personeelsuitgaven nemen deze bijna 65 01贸 van de totale gewone uitgaven voor zich. Men voorziet daarbij dat de personeelskosten zullen blijven stijgen. In afwachting van een herziening van de weddebarema's in '94 werden de wedden per 1 november '92 al met 5% opgetrokken. We kunnen ook een indeling maken volgens de funkties binnen de gemeente. Aan de hand van de uitgaven en de ontvangsten kunnen we juist nagaan wat bepaalde diensten aan de gemeente kosten. Dit is dan de netto-last, zelf door de gemeente te financieren met gelden die uit andere bronnen moet geput worden.

meente in 1992 in haar dagelijkse huishouding heeft opgebouwd niet mag leiden tot optimisme. Gelet op de lopende en toekomstige investeringen zal deze reserve meer dan nodig zijn.' Enkele van de zware aflossingen die weldra zullen starten zijn deze van het nieuw administratief centrum (18 mij. per jaar gedurende 20 jaar), de rioleringswerken te Meersel-Dreef, het dorpsplein te Minderhout. De gemeentelijke uit-

staande schuld is intussen reeds gestegen tot 461 miljoen frank of tot 29.755 fr. per inwoner. Nog tal van projecten staan op stapel. Denken we maar aan de vernieuwbouw van de scholen, de bouw van een nieuwe bibliotheek, de herinrichting van de Boomkes te Wortel... Intussen beraden de dorpsraden zich over de mogelijke bouw van een stedelijk zwembad. Kostprijs 100 miljoen en een jaarlijks verlies van 7 miljoen. Realistisch of wishfull thinking? Een ernstige bezinning over de gemeentelijke financies voor de toekomst zal zeker geen overbodige luxe zijn..

Hoogstraten Domus Flandria Ruim een halfjaar geleden startte Norbert de l3atselier, de Vlaamse minister voor Leefmilieu en Huisvesting, het project Dornus Flandria. Het is een programma om op korte termijn het grote tekort aan sociale woningen te verhelpen. Op dit moment zijn er reeds 226 initiatieven ingediend, goed voor 10.373 woongelegenheden. 1-let grootste gedeelte ervan slaat op nieuwbouw van huurwoningen. Projecten voor koopwoningen zijn goed voor amper 5%. Slechts 10 01贸 zijn renovatieprojecten. Verwonderlijk is ook de respons van de priv茅sector die 64% van alle ingediende projecten voor zijn rekening neemt; 19% door gemeenten en OCMW's. Ook de genieente Hoogstralen telt twee dossiers: Donkakker (Meer) en Brouwerijstraat (Hoogstraten). Voor het project Donkakker van e.v. De Noorderkempen, goed voor 14 woningen, werd een principiele aanvraag ingediend. liet project Brouwerijstraat telt 88 wooneenheden. De initiatiefnemer is de nv Cosimco en de koper of primaire huurder is de stad 1-loogstraten. De principi毛le aanvraag voor dit Hoogstraatse project is ondertussen goedgekeurd. Minister De Batselier stelt ook een nieuwe subsidieregeling voor ter stimulering van huisvestingsprojecten voor het zelfstandig wonen van gehandicapte personen in sociale woonwijken. Dit besluit regelt de financiering van de meerkosten clie voortvloeien uit cle bouw van aangepaste woningen met ADL- assistentie (begeleiding bij dc Activiteiten van het Dagelijks Leven).

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING


LEZERS SCHRIJVEN

Lezers schrijven Buitenleven Ik wens even te reageren op een passage uit uw maandblad van juni '93 onder de hoofding 'De zegeningen van het buitenleven' (uit de dorpsrubriek Meerle).

Ik ga geen poging wagen om al de bewegingen van uw reporter te weerleggen, maar ik wil hem wel enige bemerkingen ter overweging meegeven. Wat geurhinder betreft, het voorjaar is uiteraard dé periode om drijfmest uit te rijden (voor het zaaien van de mais). Als we dan even later een hittegolf beleven en de ozonconcentratie zodanig oploopt dat het zelfs problemen geeft voor de gezondheid (niet door de landbouw doch voornamelijk door uitstoot van industrie en verkeer) dan

horen we daarover niets, maar ja, dat ruik je natuurlijk niet. Geef mij dan toch maar enkele dagen per jaar de geur van drijf mest, dat hoort voor mij nu eenmaal bij de zegeningen van het buitenleven. Dat stallen het landschap ontsieren, daarin kan ik uw reporter een eindweegs volgen, doch hij vergeet erbij te vermelden dat nieuwe woonwijken ook afbreuk doen aan het idyllische van rustige Kempische dorpjes, maar ja, een stadsmens moet toch kunnen genieten van de zegeningen van het buitenleven, zeker? Dat industriële en ambachtelijke bedrijven ook weinig of niets doen aan landschapsintegratie valt hem waarschijnlijk ook niet op. Trouwens, de landbouwers zijn zich hiervan bewust en zijn net in het kader van de Landelijke Raad Hoogstraten een actie 'Hoeveverfraaiing' gestart. Laat ons hopen dat deze actie aanslaat en we hiervan binnenkort de resultaten zullen zien. Uw reporter vindt dat de 'bewoner van deze streek' maar beter zijn spraakvermogen kan verliezen. Ik zou dat jammer vinden, want ik zou wensen dat hij dit spraakvermogen zou aanwenden om in constructieve dialoog te treden met de landbouw, om samen met alle betrokkenen te trachten een duurzaam en leefbaar platteland op te bouwen, in plaats van zich bezig te houden met riooljournalistiek. Bert Michielsen, Meer.

Een ontdekkingstocht 1 .

bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen "nieuwe stijl"en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

woondecoratie

Baarle-Hertog

Kapel straat 6

tel 014-699002 ook op zondag open

Waarde briefschrijver

lust men in België blijkbaar overal pap van.

Vooreerst wil ik u zeggen dat uw brief me blij verrast heeft, eerstens om reakties op een artikel betekenen dat het gelezen werd en tweedens omdat mijn Meerlese rubriek zelfs in Meer gelezen wordt.

Tenslotte wens ik inderdaad mijn spraakvermogen te behouden, hoewel ik reeds meermaals moest ondervinden dat wanneer je dat aan wendt om kritische geluiden te laten horen, je al snel op lange tenen trapt en de mond gesnoerd wordt met de stelling 'dat je dan maar beter in de stad gaat wonen'.

Wat de bemerkigen in uw brief betreft, wil ik in tegenstelling tot u wel enkele beweringen uit uw brief vastleggen. Dat het in het voorjaar dé periode is om drijfmest uit te rijden, wil ik graag geloven. Dat deze periode slechts enkele dagen duurt geloof ik minder en dat driifmest en kel zou dienen voor het zaaien van mais evenmin. Dat oplopende ozonconceniraties tengevolge de uitstoot door verkeer en industrie vind ik ook onaanvaardbaar. Ook uw stelling dat nieuwe woonwijken afbreuk doen aan het idylische van Kempische dorpjes treed ik graag bij, net zoals uw standpunt over de landschapsintegratie van industriële en ambachtelijke bedrijven. De aktie 'Hoeveverfraaiing'juich ik volmondig toe.

Als bewoner van dit platteland, die dat ook wenst te blijven, wil ik graag deelnemen aan de dialoog voor het opbouwen van een leefbaar 'buitenleven', al vind ik dat de bewering als zou mijn (toch wel ironisch) artikel 'riooljournalistiek' zijn hiertoe niet bijdraagt.

Meerle Eenmaal andermaal

Alleen vind ik in al deze opmerkingen weinig argumenten die de in mijn artikel ver melde 'zegeningen van het buitenleven' ontkrachten. A Lsof vervuiling door de industrie en verkeer een alibi mag zijn voor het vergiftigen van gronden door de landbouw en alsof wanstaltige industriële bouwwerken en ongekontroleerde verkavelin gen een reden zijn om het landschap op te vullen met varkenskooien. Wafelijzerpolitiek, daar

Te koop in LOENHOUT Serre en degelijke woning met vier slaapkamers. Bedrijf is in volle werking. Uitbreiding is mogelijk. Inlichtingen: Antwerpse Immobiliëncentrale

Amerikalei 89, Antwerpen, TeL 216.05.60

Veel belangstelling, veel 'rornmel'maar ook veel 'antiek' op de rommel- en antiekmarkt van de fanfare St.-Cecilia. Die werd er ruim 150.000 Fr. en nog heel wat overschot rijker mee.


AKTUEEL

Voor een festivalletje groot of klein, moet ge in Hoogstraten zijn. Het festival wezen tiert welig in Vlaanderen. Lang, heel lang na Woodstock en Bilzen is de organisatiedrft in menig Vlaamse jongen (not for gfrls) ontioken. Ook ons landelijke Hoogstraten bleef niet vrij van festivals. Wij verzamelden 5 (mede-)inrichters van 'populafre-muziekconcerten', te weten: AdMaas (Moskes), Luc Koyen (Aspirock), Ludo Martens (Akkerpop), Gert Van Opstal (Mukkelrock), en Lode Verschueren (Antilliaanse Feesten). Het hadden er meer kunnen zijn (Kroeg&Blues, Cahier concerten ... ) maar we beperkten ons tot de evenementen, die het meest lijken op een 'popfestival'. En welke openingsvraag zs er dan origineler dan: DHM: Hoe is het voor u eigenlijk allemaal begonnen? Ad Maas: ik ben zelf géén muzikant geweest of zo. Ik had zelfs geen uitgesproken muzikale interesse. Het eerste optreden, dat me echt gepakt heeft, dat was met The Golden Earrings, nog met een 's',in Katzand. Ik was toen een jaar of 18. Toen merkte ik voor het eerst, dat een groep muzikanten een massa volk hysterisch kon krijgen. Ik was voor hen eerder een feestvierder zondermeer. En dat gevoel kreeg ik later toen ikzelf het eerste optreden organiseerde met Dr. Feelgood. Luc Koyen: Persoonlijk ben ik niet zoveel met

rockmuziek bezig. Mijn interesse gaat meer uit naar de folkloremuziek, Bulgaarse dingen enzo en ook met de volksdans. Ik beluister wel popmuziek, maar ik ben geen kenner. Wij zijn met Aspirock begonnen uit geldnood toen we eens een verkenningstocht naar de Ardennen, bergbeklimmen en dergelijke, wilden inrichten. Qua optredens heb ik wel goede herinneringen aan Werchter '88 met Sting, JNXS en Los Lobos. Ludo Martens: Voor mij is de wereld opengegaan toen ik 12 jaar was en ik bij een buurjongen The Number of The Beast van Iron Maiden hoorde. Ik ben die plaat onmiddelijk gaan kopen. Zo heb ik nog een jaar of 8 doorgeboerd in dat heavy metalwereldje, Saxon, Deep Purple, Metallica, Slayer, een aantal obscure groepjes uit het 'black metal' en de laatste jaren 'death metal'. Het eerste optreden dat ik ooit gezien heb was Power Aid of Thorax, die mannen van Minderhout in de toenmalige Skal'den. Ik speel zelf in een hobbybandje, 2H + 2W (2 Hoegaarden, 2 waters). We zijn verschrikkelijk slecht maar we hebben evenveel plezier en daar gaat het toch om. We treden wel eens op in de Mussenakker en zelfs één keer op een bruiloft, maar dat was maar kort. Toen ik een jaar of 16 was, ben ik in de Mussenakker beginnen uitgaan en nu zit ik er tot over mijn oren in. Gert Van Opstal: Zelf heb ik nooit muziek

gespeeld, maar sinds een jaar of acht ben iom Het Slot aktief. Het optreden van Beyond Surprises, uit Zoersel, is het eerste dat me iets gedaan heeft. REM, Sabs,... dat genre interesseert me wel, maar het is vooral Het Slot en wat daar gebeurde wat me geïnspireerd heeft.

Lode Verschueren Lode Verschueren: Zoals iedereen was ik passief muziekliefhebber sinds mijn 12de ongeveer. Aktief ben ik begonnen in 't Slot met de Organisatie van Pop Wortel toen ik een jaar of 17 was. Pop Wortel was zijn tijd ver vooruit. Er was daar toen te weinig publiek voor te vinden in de regio. Het programma was toen al internationaal gericht maar mede wegens moeilijkheden met het terrein is het toen gestopt. Daarna ben ik aktief geworden in Cahier, waar een jaar na de opening de Griekse Feesten gehouden werden en waaruit de Antilliaanse feesten ontstaan zijn. Mijn persoonlijke interesse ging aanvankelijk uit naar de blues maar met de opkomst van de punk zijn mijn ogen open gegaan. The Kids zijn 3 keer in Wortel geweest. Maar het allereerste optreden, dat me iets gedaan heeft, was van Golden Earring (zonder 's' dit keer) in het programma van The Who in Vorst Nationaal. Ik mocht er met mijn kozijn, de ondertussen bekende Guido Belcanto, naartoe gaan. Onze beiden moeders (gezusters) hadden ons toestemming gegeven als we maar samen gingen. Dat was toen een hele onderneming, met de bus naar Antwerpen, met de trein verder en 'een kot in de nacht' terug naar huis. Maar mijn ogen zijn toen opengegaan. Wat Is Dat Allemaal.

DHM: Wij mogen aannemen dat ii er toch niet helemaal alléén voor staat. Ad Moskes: De eerste jaren deed ik het toch echt

wel helemaal alleen, samen met mijn vrouw natuurlijk. Maar omdat ik in mijn café klanten heb

van alle slag, vond ik voor elke specialiteit wel iemand. Heb ik bijvoorbeeld blues nodig, dan kan Jan de Bruijn mij wel wat vertellen. Voor de hard-rock heb ik dan weer Rob Van Opstal, die zelf in zo'n groep gespeeld heeft (Exist). Omdat ik bij De Stem werk, vond ik Karel Van Der Pol, muziekredakteur bij de krant en inmiddels hoofdredakteur, die me heel nauw bijstaat met de programmatie en de kontrakten. Maar financieel ben ik tenslotte wel de enige verantwoordelijke. En de ene keer valt dat mee (Dr. Feelgood-jaar) en de andere keer tegen (Katherina &The Waves). We kiezen onze groepen ook helemaal zelf. We 'doen' achter bepaalde groepen tot we ze te pakken kunnen krijgen voor een redelijke prijs. De kleinere groepen selekteren we ook zelf maar dan aan de hand van cassetjes en demo's die ze zelf opsturen. Ik heb er het laatste jaar bijvoorbeeld weer zo'n 120 binnengekregen. Maar helemaal je eigen zin doen, dat kan natuurlijk niet. Het moet wel een beetje commercieel bekeken worden. Ah ja, anders is het na één jaar afgelopen. Luc Aspirock: Aanvankelijk werkte iedereen mee maar ondertussen is er een soort werkgroep gemaakt. Het eerste jaar hebben we het programma gewoon samengesteld 'via via'. Ik zat op kamers in Geel en daar zat ook iemand, die in een groepje speelde, niet te duur en O.K., kom maar. Een leider van ons speelde in een groep en dat was nummer twee. Met een omweg zijn we dan nog aan een derde groep gekomen. Maar nu moeten we terecht bij boekingbureaus. We hebben dan een bepaalde groep in gedachten en dan vragen we hen of dat mogelijk is. De basislijn is wel flinke Rock. Financieel zijn we er altijd goed doorgekomen, behalve dit jaar. Hoe het komt, wij weten het ook niet. Het programma was zowat het beste, wat we ooit hebben gehad. De Chiro heeft de schok opgevangen, maar we hebben weï afgesproken, dat in januari 1994 de put terug gevuld moet zijn. We zullen dus nog wat fuiven en dergelijke moeten inrichten. En net nu we van plan waren een reservekas op te richten.

Ludo Akkerpop: De kleinere Nederlandse en

Belgische groepen prospecteren we zelf. Daarover lees je af en toe iets in de gespecialiseerde pers en als het ons aanstaat gaan we zelf toch nog eens kijken. In de Mussenakker zijn er nogal wat geïnteresseerden in muziek en we hebben wel een groepje van 5 mensen, die regelmatig optredens bezoeken. En omdat meningen verschillen, maken we dan een balans op. We


AKTUEEL zijn bijvoorbeeld Betty Serveert gaan bekijken, maar die viel ons uiteindelijk toch tegen en we hebben ze afgevoerd. Voor de grotere groepen moeten we natuurlijk bij Herman Schueremans zijn, daar is niet onderuit te komen. Er is daar nog wel Paul Ambach maar die zit in een ander en ook duurder genre. Voor de kleinere internationale bands is er ook nog wel Marc Verstraelen van The Foundation. Maar Schueremans steekt er voor ons genre toch met kop en nek bovenuit. In het begin van het werkjaar maken wij een lijstje op van groepen, die ons interesseren. Bij ons is het Herman De Bruyn, die de grote lijnen vastiegt. Dat lijstje sturen we dan door naar Schueremans en die gaat na of er van die groepen vrij zijn rond die periode. En dan beginnen we te onderhandelen. Maar het omgekeerde gebeurt ook. Schueremans krijgt zelf een lijstje binnen van groepen, clie eind juli toeren in Europa en dan kunnen wij daar eventueel een bod op doen.

Antilliaanse Feesten - Ontstaan in 1982, in de tuin van Cahier de Brouillon, als 'Grieks Feest' - Vanaf 1983 'Antilliaanse Feesten' en vanaf 1985 in de Blauwbossen - Geëvolucerd van tweedaags feestje met één groep per avond naar internationaal gekend festival met 2 podia, 10 groepen, 120 a 150 muzikanten - Publiek gemiddeld 30 jaar, 50 1% vrouwen, alle lagen van de bevolking (arbeider en dokter, student en leraar, punker en pastoor) - Doel: mensen te laten genieten van goede muziek, op het mooiste en best ingerichte festivalterrein - Muziek: popmuziek uit de Caraïbische regio, uit landen als Haïti, Trinidad, Suriname, Colombia, Dominicaanse Republiek - Dit jaar komt de CD 'Carribean Beat Vol 2' uit - Kaarten verkrijgbaar in Hoogstraten: Toeristische Dienst en ASLK Progrnmma 1993 (nog onvolledig) Tabou Combi (Haïiti) Imaginations Brass (Maagden Eilanden) Rokabanda (Dominikaanse Republiek) Skiflïe Ruach (Trinidad) Toumpak (Martinique)

Akkerpop - Ontstond als streekfcstival in 1988 om verbouwingen aan het interieur van Mussenakker te financieren - Er word( gepoogd een brede en tegelijk alternatieve programmatie aan te bieden - De gezellige festivalweide, met op de achtergrond het typische 1 8de eeuwse klooster, is één van de grootste troeven Programma 1993 Willy Deville USA) The Walter Tront Band (USA) New Model Army (UK) Spermbirds (D) Belgian Associality (B) Da Vinci (B)

Moskes

p

Gert van Opstal

Gert Mukkelrock: Wij werken met het jeugdcomité binnen Het Slot. Wij stellen ook een programma samen en we bepalen wat de totale prijs is, die we willen uitgeven, afhankelijk van de sponsoring en dergelijke. Dan gaan we met artiestenbureaus bellen en proberen we tegen de beste prijs onze definitieve lijst samen te stellen. Voor Soapstone zijn we dit jaar zelf naar optredens geweest en hebben we direct kontakt gelegd met die mensen. Lode Antilliaan: Gelukkig zitten wij in een heel ander marktsegment. Voor de praktische uitwerking is Jan Croes de man, opbouw van het terrein en dergelijke, wat een hele klus is. Voor de muziek is dat Luc Vloemans, die er al van in het begin bij is. Hij is ook muziekfanaat van in zijn jeugd. En door het feit, dat hij op de Antillen gezeten heeft, is hij enorm geïnteresseerd geraakt in dat genre. De keuze van de groepen doen we samen. Uiteindelijk beslis ik wel wie er al of niet komt, ook ömdat dat erg afhankelijk is van de financiën. Voor ons is het niet zo, dat wij een paar artiestenbureaus kunnen opbellen en vragen wat ze in hun portefeuille hebben, want deze soort groepen is hier gewoon niet beschikbaar, tenminste niet op het niveau dat wij wensen. Om de kosten te drukken probeer ik dan de gekozen groepen nog enkele optredens te bezorgen in Europa. De mindere goden treden op op 10

- Eénmans organisatie vanuit café Moskes - Begon als een aardigheid in 1986 en inmiddels uitgegroeid tot een professioneel popspektakel met internationale bands - Gezelligheid is het voornaamste criterium - Eén van de zeldzame veeldaagse festivals (6 dagen) - Dit jaar een bij-uitgave in september Programma 1993 Zeer uitgebreid (Zie Fusieswing)

Mukkelrock - Jaarlijks georganiseerd door Het Slot in Wortel sinds 1981 - Of all places: the Parochiezaal - Programmatic: vrijwel uitsluitend de betere Belgische Bands Programmatie 1993 (reeds voorbij): Soapstone, Matthysen, Noordkaap

Aspirock - Ontstaan binnen de Chiro van Meerle, 5 jaar geleden - Aanleiding: financiering van uitstap - Festival in een tent Programma 1993 (reeds voorbij): Full House, Exeessives, The Dentists Marktrock, op de Lokerse Feesten of op een festivalletje in Nederland.Maar met de groteren moeten we heel Europa door.

DHM: Hoe ver gaan jullie ambities? Lode: dat is een moeilijke vraag. Ik heb verleden jaar bijvoorbeeld veel voldoening gehad met de legendarische Skatalites. Alhoewel ge daar op het moment zelf geen plezier van hebt. Ge zit zo onder de stress, dat ge daar niet van kunt genieten. Ik vindt de Antilliaanse feesten

nu wel op een punt gekomen, waar ik een jaar of 7 geleden van droomde. Maar nu moeten we maatregelen treffen om de zaak niet te laten ontploffen. Ik ben er zeker van dat het mogelijk is om per avond 20 tot 25.000 man te krijgen maar dat wil ik niet. Die muziek vraagt toch om een zekere geborgenheid en dat lukt nog met 8 â 10.000 man. Gert: Ik heb dit jaar nog maar voor de tweede maal meegewerkt, dus ik kan nog niet spreken van veel ervaring. Maar voor mij bestaat het plezier in kontakt te hebben met die groepen, te bel-


AKTUEEL len, te onderhandelen. Het zou natuurlijk wel prachtig zijn indien we terug naar een wei zouden kunnen maar ik denk dat er tegenwoordig té veel festivals zijn om nog groot te kunnen uitgroeien. Maar dat is eigenlijk de bedoeling ook niet. Een gezellige avond voor Het Slot is al voldoende. De 300 man van dit jaar was wel wat te weinig. Ons doel is nog altijd 900 man, zoals in het begin. Ludo: wij hebben 2 limieten. Dat is ten eerste ons budget en ten tweede onze festivalweide. De weide aan het Klooster is een ideale plaats. Op die manier is de beperking toch 2.500 â 3.000 man. Binnen die twee lijnen zou het ideaal zij ii indien ons festival op voorhand zou uitverkocht zijn. Maar ja, zelfs met een goed programma blijft Meer toch maar in de uithoek van de wereld liggen. Luc: Het mooiste moment was voor ons The Scene. Net voor ze echt bekend werden, hebben we ze nog kunnen vastleggen. Tegenvaller was de slechte opkomst dit jaar. Aspirock heeft helemaal niet de bedoeling uit te groeien. Wij zijn al tevreden als we met nul frank starten en we toch een goede avond kunnen geven. En dat zal zo blijven. Wij willen geen Bemd-festival worden, dat ook uit de Chiro is ontstaan. Ad: Ik heb een café en het Moskes-festival is voor mij gewoon een feestje. Soms droom ik er wel van, als ik gestopt ben met kastelein zijn, te kunnen rondreizen voor de muziek. En 's avonds een pintje te vatten op een terrasje. Maar dit festivalletje wil ik wel houden zoals het is. Want als ik het op een andere plaats zou geven, is de gezelligheid eraf.

Ad Maas

DHM: Tijd voor een kijkje backstage. Waar slapen uw artiesten bijvoorbeeld? Ad: Ik heb nogal wat artiesten te slapen gelegd in De Bouwhoeve, maar daar is het nu een beetje veranderd, geloof is. Ik zou nog eens moeten gaan kijken. Ik heb eens meegemaakt dat Lee Brilleau van Dr. Feelgood alle drank en zo al zelf betaald had; 'Thank you for all, we paid the bill!' Luther Allison, idem dito. Dat gebeurt alleen maar als ge ze heel goed ontvangt. Want ge krijgt soms nogal wat eisen hoor: 5 persoonlij ke parkeerplaatsen, géén Aldi-spul a.u.b... Maar voor hotels moet ge wel zorgen en dat kost heel wat.

J)

ii (1

I/ib/l

I)1f

/

II!!//7i,

LJ tiIriîî,

-ld

/ir /

Koyen, Ludo Martens en Gert van Opstal.

Luc: Inderdaad, sommige groepen zijn veeleisend. Ook de kleinere. Die hebben een hele dranklijst, bijvoorbeeld. Verleden keer hadden we voor The Dentists plaats gereserveerd in Dennenhof te Brasschaat. Normaal gezien zouden ze er zelf naartoe rijden maar niemand heeft zich opgeofferd om niet te drinken. En toen zijn ze maar bij ons in het Chirolokaal blijven slapen. Ludo: De grote internationale namen moeten we ook allemaal een hotel bezorgen. Vorige jaar gingen ze naar Oostmalle, dit jaar kijken we uit naar iets anders. Dat zijn dus bijkomende kosten. Ik moet vanavond nog een kontrakt doorlezen van een bladzijde of 15. Wat daar dikwijls instaat! Wat me irriteert is wat ze vragen, een fles Daniëls bijvoorbeeld, daar de stop afhalen en ze dan opzij zetten. Zotte kosten, ja. Vorig jaar hebben we half België en Nedej land moeten afrijden voor een bepaald merk sigaretten. Een vegetarische hamhurger vind je ook niet overal. Maar echt buitensporigc zaken hebben we nog niet meegemaakt. Voor liet eten 7nrgt er iemand van hij nns, die geweldig kan koken.

Gert: Omdat we uitsluitend met Belgische groepen werken, hebben we geen overnachtingsproblemen. Maar ook de kleine groepjes stellen al veel eisen. Soapstone bijvoorbeeld, die hadden een heel lange lijst. En dat komt, omdat ze met een artiestenbureau werken. Dan durven ze al meteen veel meer eisen stellen. Wij hebben ook mensen die warm eten maken voor de artiesten. Lode: Onze mensen zijn absoluut niet veeleisend. Het is wel zo, zoals Gert zegt, dat het meestal het boekingskantoor of het management is dat buitensporige eisen stelt. Maar ik vind wel dat ge de mensen zo goed mogelijk moet ontvangen. Daar zijn ze toch wel dankbaar voor. Wij hebben een ploeg van enkele vrouwen, die hen opvangt. Die voelen goed aan wat die mensen willen. Ge moet bijvoorbeeld geen rood vlees opdienen. Rood vlees is voor hen synoniem van onhygiëne. Maar het principe is, als ge ze gelukkig kunt houden, geven ze dikwijls een goede show. Het logement is voor ons ook Dennerihof in Brasschaat. Daar kunt ge altijd terecht, het is een praktisch hotel. Dit jaar zitten we wel met een probleem: Dennenhof is voor de helft afgehuurd voor Antwerpen '93. Ik moet voor 150 man hotel verzorgen. Ik denk dat we naar Breda zullen moeten kijken. Maar zulke dingen moeten in orde zijn. Muzikanten op toernee, het is zo al een hondeleven, daar is niet veel romantiek mee gemoeid. DM: Hartelijk dank, heren. Wie brengt mij even naar mijn hotel?

11


BEDRIJVEN

DE HOOGSTRAATSE INDUSTRIE

'

de

Elke jaar in de lente komt het economische tijdschrjft TRENDS met een lijvig boekwerk op de proppen, de alom bekende Trends-Top 30.000. Daarin worden ruim 30.000 Belgische bedrijven met een omzet van meer dan 25 miljoen uitgelijst, met een pak financiële en ekonomische gegevens, geklasseerd volgens omzet en per sector, met daarbij nog de namen enfunktie van zo 'n 180.000 direktie- en kaderleden. Benieuwd als we zijn, keken we een keer na wat de Hoogstraatse bedrijven zoal presteerden. Heel wat interessant materiaaL Oordeelt Uzelf maar. Allen tesamen In de laatste uitgave van de Top-30.000 staan er 85 Hoogstraatse bedrijven vermeld, 10 meer dan 2 jaar terug. Samen waren ze in 1991 goed voor een omzet van ruim 24 miljard frank, 2 miljard meer dan in 1989. De gezamelijke toegevoegde waarde steeg van 3,9 miljard tot 5,8 miljard (de toegevoegde waarde is dat deel van de omzet dat in de onderneming aan het produkt wordt toegevoegd - d.w.z. de loonkosten, afschrijvingen, belastingen en winst). Deze opmerkelijke stijging wordt duidelijk als we zien dat ook de tewerkstelling fors is toegenomen, van 1920 werknemers in 1989 tot 2962 in 1991. De netto winst daalde echter van 140 miljoen naar 120 miljoen, een daling die vooral te wijten is aan het forse verlies dat enkele belangrijke bedrijven lieten optekenen (De Ster met 167 miljoen, Kela met 28 miljoen en BP-Truckstops met 23 miljoen frank).

03-314.55.04

mcicind Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek... lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad.

Bedrijfssectoren Naar aantal bedrijven blijft de bouwsector (bouw en bouwmaterialen) de belangrijkste bezigheid, op de voet gevolgd door transport. Naar omzet is het de plastiekververwerking (2 bedrijven), naar tewerkstel/ing spannen de wasserijen de kroon (de 2 bedrijven van Friswiij. Bedrijfssector

aantal bedrijven

Plastiek Vleesverwerking Veilingen Verpakking Bouw Wasserijen Bouwmaterialen Transport Metaal Distributie Dierenhandel Expeditie

omzet (miljoen fr.) 2 3 2 4 7 2 7 13 6 4 4 6

werknemers

4741 3696 3039 1767 1609 1297 954 927 743 698 587 413

618 130 40 120 162 714 120 262 171 93 06 145

Grootste onderneming De Ster Comeco Veiling der Kempen Van Der Windt Kartonnage Bolckmans Industrie Friswit Van Der Velden Bouwmaterialen Huybrechts Vervoer Martens Metaalkonstruktie Quirijnen Van Den Heuvel Veeharidel Verhaert int. Expeditie

Geografische spreiding Hoogstraten telt nog steeds het grootst aantal bedrijven op zijn grondgebied, ni. 36 (33 in 1989). Meer volgt kort daarop met 31 bedrijven (26 in 1989), Meerle telt er 9, Minderhout 6 (beiden evenveel als in 1989). Wortel is met 3 bedrijven (2 in 1989) nog steeds het minst gemdustrialiseerde gebied van de fusie.

De 15 grootste Uit het globale overzicht van de 85 genoteerde Hoogstraatse bedrijven, pikten wij er, gerangschikt volgens enkele criteria ('omzet, aantal werknemers, toegevoegde waarde en netto winst) telkens de 15 grootste uit. Naar omzet (tabel 2) 1991

b.v.b.a. DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26

ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 •

J.

12

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers verantw. uitg.: Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogst rateis

Nt.

Naam

gemeente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ii 12 13 14 IS

De Ster Veiling der Kempen Comeco Herdico VD Windt Kartonage Hyplast Bolckmans industrie Karcher Friswit Muller Friswit Healthcare Van Pelt Internat. Quirijnen Kela Martens Metaalkonstruktie

Hoogstraten Hoogstraten Meer Meerle Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten l-loogstraten Hoogstraten Hoogstraten

1989

Omzet in milj. fr . 3360 2957 2083 1452 1420 1381 1093 880 725 635 572 475 446 327 262

3505 2123 1271 1363 208 1210 721 726 1141 484 336 397 434 300

Net zoals in 1989 blijven De Ster en de Veiling bovenaan. Comeco (+ 800 miljoen) springt over Herdico. Nieuw is Van Der Windt Kartonnage met een omzet van 1,4 tniljardfrank (+ 1,2 miljard tegenover 1989). Deze spectaculaire uitbreiding van de activiteiten is er gekomen na de overname van het bedrijf door de Nederlandse gigant op gebied van papier en karton K.N. P. -B. T. (Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken - Bührman-Tetterode). Forse stijging eveneens voor de Veiling, Bolckmans Industrie en van Fris wit (2 bedrijfszetels samengevoegd). Kela ziet zijn omzet op 2 jaar tijd met 25 % of 100 miljoen dalen.


BEDRIJVEN

Toekomstperspektieven

Naar aantal werknemers (tabel 3) 1991 Nr.

Naam

Gemeente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

De Ster Friswit Friswit Healthcare VD Windt Kartonnage Hyplasl Kela Bolckmans lndustr. Herdico BP Truckstops Karcher Quirijnen Huybrechts vers'. Bolckmans Dakbeki. Comeco Bolckmans Constr.

Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Meerle Meer Hoogstraten Hoogstraten Meerle Hoogstraten Meer Hoogstraten

1989

Aantal werknemers 520 436 278 116 98 89 80 69 62 55 54 51 46 47 46

533 703 05 48 78 59 67 n.g. 49 47 41 40 42 59

Ook hier een spectaculaire stijging van de tewerkstelling bij Van Der Windt. Hyplast (ook van Nederlandse origine) kende eveneens een gevoelige uitbreiding van zijn aktiviteit.

Naar toegevoegde waarde (tabel 4) 1991 Nr. 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Naam

Gemeente

De Ster Friswit Friswit Healthcare VD Windt Kartonnage Hyplast Veiling der Kempen Kela Karcher Muller Comeco Herdico Bolckrnans lndustr. Martens Metaalkonstr. Huybrecht Vervoer VD Velden Beton

Hoogstraten Hoogstraten 1-loogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Meer Meerle Hoogstraten Hoogstraten Meerle Meer

1989

Toegevoegde waarde (in mij. fr ). 1226.34 648.94 441.36 338.52 279.04 193.33 143.94 142.62 131.09 119.71 112.36 110.22 108.15 80.06 71.31

1254.49 579.14

Op enkele uitzonderingen na mogen de resultaten van de Hoogstraatse bedrijven gerust gezien worden. Het gaat hier wel over 1991, nog altijd een jaar van hoogconjunctuur, toen er van krisis amper sprake was. Het is dan ook goed mogelijk dat de resultaten van het boekjaar 1992 heel wat minder gunstig uilvallen. Voor de publikatie ervan zullen we echter nog even moeten wachten. Het laat ook geen twijfel dat het verdwijnen van de binnengrenzen van Europa een weerslag heeft op de prestaties van de Hoogstraatse economie. Heel wat expeditiekantoren moesten immers hun deuren sluiten en veel werknemers moesten naar een andere job uitzien. Anderzijds wordt door l.O.K niomenteel hard gewerkt om de studie's rond de uitbreiding van zowel de trallsportzone als de industriezone rond te krijgen. Beide zones zijn immers volledig volzet zodat het op dit ogenblik kwasi onmogelijk is voor industriële ondernemingen om uit te breiden of om zich in Hoogstraten te vestigen. Binnen afzienbare tijd zal dat terug mogelijk zijn.

79.92 112.28 164.06 160.30 113.67 93.68 73.86 106.10 65.84 99.30 77,32 48.05

Met uitzondering van De Ster (lichte daling) en Kela konden de grootste bedrijven een stevige stijging van de toegevoegde waarde bewerkstelligen, stijging die zoals reeds gezegd zijn oorzaak vindt in de uitbreiding van de tewerkstelling, vermits de personeelskosten meestal het grootste deel van de toegevoegde waarde uitmaken.

Naar winst (tabel 5) 1991 Nr. 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 II 12 13 14 IS

1989

Naam

Gemeente

Winst in milj. fr .

Fristwit Friswit Healthcare Karcher Hyplast Muller VD Windt packaging Martens Metaalconstr. Comeco Bolckmans Industr. VD Velden Beton Malve V Erck Houtzagerij SprangersGebr. Van Pelt Int. VD Linden

Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Meer Floogstraten Meer Meer Wortel Meer Hoogstraten Minderhout

73.83 66.98 29.71 25.49 24.90 23.66 14.73 14.35 13.54 10.59 9.80 8.76 8.62 7.71 6.71

15.43 24.70 -40.80 14.90 10.50 24.90 0.70 3.80 5.00 5.50 n.g. n.g. 5.60 n.g.

Zeer behoorlijke resultaten voor FrLwit (globale netto winst van 140 miljoen frank) en voor Hyplast dat van bijna 41 miljoen frank verlies komt in 1989. Naast deze flinke winstmakers zijn er ook een aantal ondernemingen die een zwaar verlies moesten bekendmaken. Koploper is het grootste Hoogstraatse bedrijf, De Ster Dis posables met een verlies van bijna 167 miljoen frank (meer uitleg verder in dit nummer).

• IJzerwaren • Bouwbeslag • Deur- & raambeslag • Beslag voor kanteldeuren • Schuifdeurbeslag • Deurkrukken • Bevestigingstechnieken 13


Alle bedrijven uit de top 30.000 (tabel 6) nr.

naam

gemeente

sector

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 28 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

De Ster Veiling der Kempen Comeco 1-lerdico VD Windt Kartonnage 1-lyplast Bolckmanslndustrie Karcher Friswit Muller Friswit Healthcare Van Pelt int. Quirijnen Kela Martens Metaalkonstr. Bolckmans konstr. V D Velden Bouwmat. VD Heuvel Veehdl. Belg.Car Contractors Hermans varkenshandel VD Velden Beton moer Wall Invepro Verhaert Int. Exp. Herrijgers Halschoor Spanplank Spranco TeugheisFashion Huybrechts Vervoer VD Windt Packaging Warenh. De Vrijheid De Rijke Op-en Overslag Europa Express MichonPackaging VD Velden Tegels Vitachem BredaTransport BP Truckstops Konstr.Montage-ind. FoldingBoxes R&F MEVA Vrije Veiling Meer Holleman Verkooijen Veem BelgornexvanHuls Van Aert Douaneagent DestaNV Bols Laurijssen Jozef VD Linden Martens Glashandel V Erck Houtzagerij PromnitradeBelgium Geudens F Garage Jacobs & Janssens Verooyer, R. Courtjens & Wendrickx Faes Varkens-Veehandel Vandenheuvel Van Dijck Vervoer Dickens Ludo Bolckmans Dakbekleding Pro Mail Knaepkens&zn Malve Transmeer Van Loon, Jef Snijers Bouwbedrijf BolckmansVKB Elbro Vanthillo Leenaerts Bio-prod. Herijgers Bouwspeclt. Gaston Schul Douaneexp. VD Vondel V Aperen Tr. Ferrymasters Vervloet & Co VD Locht Garage Bouwond. Peeters&zn Gebr. Geens Vreysen Douaneexp. Sprangers gebr. VD Berg

Hoogstraten Hoogstraten Meer Meerle Hoogstraten l-loogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstragen Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Hoogstraten Meer Meer Meer Hoogstraten Meer Hoogstraten Wortel Meer Hoogstraten Minderhout Hoogstraten Minderhout Meer Meerle Hoogstraten Hoogstraten Meer Meer Meer Meer Hoogstraten Meer Meer Hoogstraten Meer Meerle Meer Meer Hoogstraten Meer Meer Meerle Meer Minderhout Minderhout Hoogstraten Wortel Meerle Meer Meerle Hoogstraten Hoogstraten Meer Meer Hoogstraten Hoogstraten Hoogstragen Minderhout Hoogstraten Meer Meer Hoogstraten Wordtel Hoogstraten Minderhout Meer Meerle Hoogstraten Meer Hoogstraten Meer Meer Hoogstraten Meerle Meer Hoogstraten Meer Meer Meerle

Plastiek Veilingen Vleesindustrie Vleesindustrie Verpakking Plastiek Bouw Verk. Machines Wasserijen Verk. Glas Wasserij Imp/exp Distributie Farmaceut.nijv. Metaal Metaal Bouwmat. Dierenhandel Verk. auto's Dierenhandel Bouwmat. Prod. Andere Bouw Expeditie Vleesindustr. Bouwmat. Bouwmat. Bouw Confectie Transport Verpakking Distributie Transport Transport Verpakking Bouwmat. Grooth.Chem. Transport Horeca Metaal Verpakking Dierenhandel Veilingen Transport Distributie Expeditie Expeditie Bouwmat.Prod. Installatie Veevoer/zaden Metaal Afwerking Houtindust. Groente/fruit Verk. auto's Afwerking Transport Bouw Dierenhandel Expeditie Transport Verk. auto's Bouw Distributie Transport Metaal Transport Transport Bouw Metaal Meubelindust. Andere Landbouw Bouwmat. Expeditie Transport Transport Transport Advies/zaken Verk.auto's Bouw Zware werktuigen Expeditie Non Ferro Metalen Installatie

werknemers

omzet (in 1000 fr)

winst/verlies (in 1000 fr)

toegev.waarde (in milj. fr .)

-166820 3599 14350 1112 -644 25488 13541 29709 73830 24903 66928 7712 5705 -28275 14729 2711 3116 3603 -693 -453 10587 -15157 5989 1793 854 3451 -1109 213 213 -12137 23664 -2487 -18

-

3359985 2956574 2083243 1451739 1420077 1381066 1093085 879815 725114 635114 571826 475276 446178 326814 262311 244507 232919 230348 225929 220049 188135 185867 181242 167058 161120 160881 156596 155559 152956 149373 133754 133416 129210 126163 128158 115079 111927 108599 92778 87712 84865 82592 82317 73361 69683 64958 64939 64000 63471 59769 59104 58148 57297 57237 57067 56979 55187 54369 54274 53425 52102 52091 51813 48754 48010 46995 46728 45818 44672 42318 40881 40482 38233 36764 35719 30544 30145 29548 29280 28717 27920 27757 27318 26359 26181

975 1285 -2781 1196 -23249 3305 -5980 2256 -769 -3008 4677 -16760 6568 1183 282 414 6707 441 8756 -16,192 478 1220 -279 1761 819 22 2371 2604 996 3016 -1626 9800 2569 337 640 210 -390 11 1520 192 1758 1292 2067 1919 1173 -17 325 663 -1946 8615 369

1226.34 193.33 119.71 112.36 338.52 279.04 110.22 142.62 648.94 131.09 411.36 17.81 67.22 143.94 108.15 70.65 26.61 4.65 2.92 10.61 71.31 30.92 14.66 12.94 24.19 23.41 41.55 32.88 27.18 80.08 37.60 16.59 57.47 55.60 5.90 14.67 3.88 37.74 33.63 32.19 21.52 12.57 6.99 23.93 50.18 28.73 66.53 32.62 19.57 3.97 18.06 19.75 26.00 -3,28 6.77 19.34 19.82 24.22 3.75 40.61 54.23 6.40 49.84 8.83 24.76 50.04 21.41 49.94 25.60 37.19 13.14 2.95 9.29 4.67 36.80 17.95 16.29 20.11 20.63 9.73 2.84 6.74 22.27 28.23 10.36

2962

24277745

121855

5842.37

520 35 47 69 116 98 80 55 436 45 278 5 54 89 34 46 17 2 1 -

35 24 2 9 14 13 20 28 14 St 4 2 39 35 -

11 4 19 62 19 -

4 5 27 32 34 5

18 -

14 12 12 4 -

14 22 -

30 24 7 48 5 -

18 7 23 -

40 18 -

1 6 31 9 4 10 -

2 -

36 8


BEDRIJVEN

'DE STER' SCHITTERT NIET !!! waar ze het beste uitkomen, om financiëel-economische of fiscale redenen. Zo ook met De Ster Hoogstraten. Binnen de holding produceert Hoogstraten en verkoopt het zijn produkten tegen kostprijs aan de in Nederland gevestigde verkoopsmaatschappij, waar dan ook de winsten gemaakt worden. Dergelijke (in internationale bedrijven zeer gebruikelijke) technieken mogen er natuurlijk niet toe leiden dat het bedrijf een al te slechte balans zou voorleggen en daardoor in moeilijkheden komen (door het vertrouwen van leveranciers of personeel te verliezen). De diverse verhoudingen tussen de verschillende balansposten worden door de direktie van de holding dan ook nauwlettend in het oog gehouden en zo nodig wordt er ingegrepen. De opeenvolgende verliezen hadden bij De Ster het eigen vermogen sterk aangetast, zodat dit eigen vermogen (291 miljoen) in 1991 nog slechts 10 % bedroeg van het vreemd vermogen (= de totale schulden = 2 miljard 807 miljoen). Om aan deze wankele verhouding te verhelpen, werd naar verluid in 1992 een kapitaalsverhoging doorgevoerd.

Zoals U al kon opmaken uit voorgaande selektie uit Trends-Top 30.000, blijft De Ster in Hoogstraten de grootste industriële onderneming. Als je echter de cijfers uit de balans van de Ster even op een rijtje zet, kan je toch niet spreken van florissante resultaten. Al enkele jaren na mekaar wordt een fors verlies opgetekend: 21,6 miljoen in 1989, 193,6 miljoen in 1990 en 166,8 miljoen in 1991. De resultaten voor 1992 zijn nog niet gepubliceerd. Nu mag je je op deze verliescijfers niet blind staren, ze moeten enigszins genuanceerd bekeken worden. Eerst en vooral heeft het bedrijf gedurende de laatste jaren fors geïnvesteerd, waardoor grote afschrijvingen op de resultatenrekening geboekt staan en er nog steeds een positieve 'cashflow' gerealiseerd wordt (cash-flow is samengesteld uit de afschrijvingen + de winst of - het verlies). Een positieve cashflow betekent dat er nog steeds liquide middelen gegenereerd worden. Ten tweede hoort De Ster tot een holding met zetel in Amsterdam, waartoe, naast De Ster in Hoogstraten, nog andere bedrijven behoren. Het bestuur van een holding is in de mogelijkheid de winsten daar te leggen

te zoeken. Volgens het Nederlandse Financieel Dagblad waren de schulden immers opgelopen tot 'enkele honderden miljoenen guldens'. Uit een taxatie van de kunstcollectie door een bekend veilinghuis blijkt dat deze op papier ca. 5,4 miljard frank waard zou zijn, maar een snelle of gedwongen verkoop zou slechts 30 tot 40 o van dit bedrag opleveren. Onder druk van de banken is Joost Ritman teruggetredenen heeft hij zijn aandelen in de Ster van de hand gedaan. Deze werden ondergebracht in een nieuwe stichting. Het roer over de Ster word overgenomen door een nieuwe directeur, J. Van Rooijen. Samen met een interimmanager F. Hendriks moet hij orde op zaken stellen. Vooreerst krijgen zij de opdracht de financiële struktuur grondig te saneren. Krisismanager F. Hendriks (door de ING aangesteld) heeft de opdracht 'de kosten bij De Ster te saneren'. Joost Ritman blijft direkteur in de holding die de kunstkollektie beheert en is tevens commissaris in de nieuwe stichting die De Ster onder zijn hoede heeft. Joost Ritman zelf heeft de berichten ontkend noch bevestigd en is al die tijd onbereikbaar gebleven voor kommentaar.l

De ster in cijfers 1991

1990

1989

3360 994 -167 448 281 292 2808 10,40%

3713 1258 -194 540 346 448 2085 21,49%

3506 1148 -22 498 476 671 1887 35,56%

(in miljoen frank) omzet bruto toegevoegde waarde netto winst/verlies afschrijvingen cash-flow eigen vermogen vreemd vermogen ratio financiële onafhankelijkheid

1

1

1

Bron: balanscentrale Nationale Bank

ZAKENMAN EN KUNSTVERZAMELAAR Onafhankelijk van de aktiviteiten van De Ster in Hoogstraten kwam het bedrijf enige maanden geleden zowel in België als in Nederland in het nieuws. Oorzaak hiervan was de wissel aan de top van het bedrijf. De kranten gingen op zoek naar de reden voor de machtswissel en vonden deze in de enorme schulden die de onderneming had opgestapeld. Het (deftige) Nederlandse 'Financiëel Dagblad' kwam met het verhaal van direkteur/eigenaar en kunstverzamelaar Joost Ritman. De Ster maakt deel uit van het zakenimperium van Joost Ritman, zoon van de oprichter van het bedrijf, nu 60 jaar terug. Dat zakeninperium is ondergebracht in de Holding Helios, dat naast 'De Ster' nog 2 andere maatschappijen omvat: Bibliotheca Philosophica Hermetica (boekencollec-

tie) en Dutch Renaissance Art (kunstcollectie). Volgens het 'Financieel Dagblad' zou dhr. Ritman jarenlang bankkredieten en inkomsten van De Ster hebben aangewend om een unieke bibliotheek en kunstcollectie op te bouwen. De kosten voor intresten en onderhoud van deze kollekties lopen nu zo hoog op dat de winsten van De Ster niet meer volstaan om deze te betalen. Vorig jaar reeds maanden de kredietverlenende banken (ING en Amro op kop) dhr. Ritman aan om zijn kunstaankopen te staken en de leningen af te lossen. Ritman legde deze aanmaning naast zich neer. Omdat de rentelasten bleven oplopen en De Ster zelfs met liquiditeitsproblemen te kampen kreeg, grepen de banken in en vormden een crisisteam om een oplossing 15


Gluren bij de buren Cultureel Centrum

Wonen in Merksplas

Waar vroeger de hal van de Provinciale Electriciteitsdienst (PED) was, opende burgemeester Boeckx van Beerse, begin juni, het Culturele Centrum "t Heilaar'. Het gebouw werd in maart '87 aangekocht, op initiatief van de vroegere (SP) burgemeester Adriaensen. Na de verkiezingen kwam gans het project op de helling te staan, maar uiteindelijk zijnde verbouwingen toch doorgegaan. Het is een zeer 'bruikbaar' geheel geworden waaraan een prijskaartje hangt van ongeveer 65 miljoen frank. Centraal in het gebouw is de polyvalente zaal. Daar kunnen voor 'normaal' gebruik een 400 stoelen en 70 tafels staan. Wil men de zaal als 'schouwburg' gebruiken, dan kan men een telescooptribune met 303 komfortabele zetels uit de muur schuiven. Naast een volwaardig toneelpodium, met loskade en berging voor decors, is er een ruim buffet, een afzonderlijke keuken, twee tentoonstellingsruimten en noem maar op. Voor de programmatie rekent men vooral op eigen verenigingen en een samenwerking met de (overbelaste) Warande van Turnhout.

Merksplas heeft, volgens een studie uitgevoerd door het A.C.W., dringend nood aan sociale bouwgronden. Het eerste deel, van dit interessant werkstuk, geeft een algemene beschrijving van Merksplas en zijn 7.525 inwoners, waaronder opvallend weinig buitenlanders (3%). Slechts 21% van de huizen zijn huurwoningen, dit tegenover 35% als gemiddelde voor Vlaanderen. Merksplas evolueert naar een slaapgemeente, waar 85 0/o van de inwoners hun brood verdienen in de handel en industrie, en die is er in Merksplas nauwelijks. In het tweede deel van de studie bespreekt men het gewestplan. Slechts 7,5 07ó van de oppervlakte van Merksplas is 'woonzone', voor Vlaanderen bedraagt dit gemiddeld 17 01ó. Er zijn in Merksplas 385 onbebouwde percelen bouwgrond, die echter niet op de markt komen. Verder zijn er nog 408 potentiele bouwgronden in het woonuitbreidingsgebied, maar dan is de kous af. Door dit tekort aan bouwgrond is de prijs gestegen van 896 frank per m 2 in 1989 naar 1.302 frank per m 2 in 1992. De gemiddelde prijs van een woning is in dezelfde periode gestegen van 2.230.000 frank naar 3.200.000 frank. Als beleidsopties vraagt men aan het gemeentebestuur om, langs de LOK, sociale bouwgronden aan te bieden.

Heer en (De) Meester Wat vroeger niet kon, kan nu wel. De verkavelingsaanvraag van de weduwe De Meester-Roos en kinderen werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Beerse. Het betreft een eerste fase (20 kavels) van een groots opgevat structuurplan dat wel 300 kavels zou bevatten op gronden van dezelfde familie en van de familie Van Nyen. Op 26 november vorig jaar werd de verkaveling weggestemd, maar na een schrijven van de diensten van Ruimtelijke Ordening moest de gemeenteraad nu toch zijn zegen geven.

Landlopersprotest De wet op de landloperij is afgeschaft. Sinds 1 maart bestaan er geen landlopers meer. Of beter, ze bestaan nog wel, maar er is geen opvang meer voor hen. Daarom organiseerden ze, op 12 juni, een protestdag rond en in de Warande. Voor de landlopers die Wortel of Merksplas ko-

lonie verlaten is er meestal geen plaats in de onthaaltehuizen. 'Het grootste deel van hen zal naar de grootsteden getrokken zijn', zegt Ludo Heselmans van het Turnhouts Welzijnsplatform, 'daar slapen ze nu allicht in de stations. Of ze zetten de stap naar de kleine criminaliteit, gewoon om toch maar opgepakt te worden'. Tijdens de protestdag waren ook de burgemeesters van de Kempische gemeenten uitgenodigd. Op drie na stuurden ze allemaal hun kat. Enkel de burgemeesters Proost van Turnhout, Boeckx van Beerse, en onze burgemeester Van Aperen waren aanwezig. Van Aperen merkte op dat, sinds 1 maart, Hoogstraten al 62 inschrijvingen telt van mensen die normaal in Wortel kolonie verbleven. De opvang van de landlopers zou trouwens op de agenda staan van de eerstvolgende vergadering van de Kempische burgemeesters.

De Warande Ook na 20 jaar is er voor het cultureel centrum De Warande in Turnhout geen tijd om op de lauweren van het verleden te gaan rusten. Enkele weken geleden startte de abonnementsverkoop voor het nieuwe theaterseizoen 1993-1994. Late beslissers kunnen nog steeds een programma-overzicht (brochure) bekomen aan de balie. Het keuze-abonnement bevat nogal wat nieuwigheden zoals een meer uitgebreide keuze uit 92 verschillende voorstellingen, extra kortingen voor nieuwe, onbekende voorstellingen, de

De TGV opnieuw in aantocht? Na een lange stilte is er plots opnieuw sprake van een TGV langs de A16 (onze El9). Aanleiding daartoe is de ontmoeting tussen de premiers van Vlaanderen en Nederland, Van Den Brande en Lubbers, waarbij afspraken zouden gemaakt zijn voor de vastlegging van het tracé van de TGV. Daarbij zou de link worden gelegd tussen de voor Nederland optimale TGV-verbinding Antwerpen-Rotterdam en de voor Antwerpenm belangrijke uitdieping van de Schelde. De vroeger door Nederland in dat verband gemaakte koppeling met de zuivering van het Maaswater zou dan verlaten worden. Bevestiging van de afspraken is er nog niet. Langs Vlaamse zijde zou senator Herman Suykerbuyk (voorstander van het A16-tracé) minister-president Van Den Brandc ondervragen en langs Nederlandse zijde zal burgemeester Nijpels (tegenstander van dit tracé) zich met spoed tot Den Haag wenden. Eind september zouden zowel de Nederlandse als de Vlaamse regering zich over een tracé uitspreken. 16

In het voorjaar van 1992 waren wij op bezoek in JVortel-Kolvnic Iiaid'n daar aan spiak innl de bewoners FRANCOIS' WILL YENEDUARD. Waar zijn ze nu? Wonen ze nog op deKolonie en waar moeten ze naartoe? Op deze vragen hopen we binnenkort een antwoord te krijgen en dan hoort u, lezer, het vervolg van het verhaal.


REGIONAAL chaffing van de rangen, talrijke premières en exclusiviteiten, een speciaal openingsweekend en een infohoek. Het programma bevat intelligent amusement, musicals, muziek, toneel en dans. De schouwburg krijgt nieuwe zetels en een verbeterde geluidsversterking. Ook tijdens het lopende seizoen volgt men de actualiteit op de voet zodat extra voorstellingen nog in het programma kunnen opgenomen worden. Ei

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSEN Radio - T.V. Hlfl Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektr Herstellinger -

Blauwe Vlag De Bond Beter Leefmilieu, de koepel van de Vlaamse milieubeweging, schonk een Blauwe Vlag aan de georganiseerde zwemwateren De Lilse Bergen (Gierle), Kikmolen (Maasmechelen) en Ark van Noë (Lichtaart). De toekenning van de Blauwe Vlag geschiedde aan de hand van een viertal criteria: 1) konform de Europese zwemwaterrichtlij n, 2) organiseren van educatieve en informatieve akties, 3) naleving van de beheerscriteria (sanitair, onderhoud, afval) en 4) een aantal voorwaarden inzake veiligheid. Slechts drie Vlaamse instellingen kregen de Blauwe Vlag. Een aantal zwemwaters waren wel in orde met de imperatieve waarden maar niet met de (strengere) richtwaarden: o.a. Veldenberg in Merksplas en De Mosten in Meer. Ei

Tango Na het zien van 'Tango' door het Theater STAP kwam Frans Buyens op het idee om er een film van te maken. Momenteel zijnde opnamen gedaan en wordt er volop gewerkt aan de afwerking. Het is in zekere zin een filmopera. Dialogen komen in de film niet voor. De geluidsband is gebaseerd op een originele compositie van Flor Verschueren. De film wordt zeker een audio-visueel spektakel in de absolute zin. Tango-Tango is een co-productie van de vzw 'Voor een glimlach van een kind' en de bvba 'Films Lyda', gedraaid met de steun an de Ministeries van Cultuur van de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Volgens de makers is Tango pregna»» en toch lichtvoetig. Er vallen doden, maar er mag gelachen worden. Ei

Tel. 03.314.51.. Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten -

Vakantiegenoegens

Festival

Straks heeft haast iedereen weer enkele weken verlof. Vakantiegenoegens wil niet dat je de hele tijd onder je appelboom in de tuin blijft liggen luieren. Zij willen ook de verlofnemer in heweging houden, hetzij met een zeiltocht op de Waddenzee, door te Kayakken op de Nete, tijdens de dag of bij volle maan, ofwel met een weekeind wadlopen in Friesland. Belangstellenden voor deze initiatieven nemen kontakt op met Vakantiegenoegens vzw (of in Hoogstraten bij Vic Comelissen tel. 314.40.0l).E1

Het Festival van Vlaanderen - Kempen is in september-oktober aan zijn zevende editie toe. In 1992 woonden meer dan 3.000 liefhebbers van klassieke muziek de zeven concerten in de Kempen bij, m.a.w. gemiddeld 450 aanwezigen per concert. In 1993 zal de Kempische concertreeks acht concerten omvatten. Naast de traditionele concerten te Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol en Tumnhout, wordt de cyclus Kempische abdijconcerten verder uitgebouwd. Door de participatie van de abdij van Averbode zal de cyclus drie concerten omvatten (Averbode, Postel, Tongerlo). Het programma: 15 september: Mol, Nieuw Vlaams Symphonieorkest, 19 september: Westerlo-Tongerlo, Arriagakwartet, 24 september: Geel, Anima Eterna, 26 september: Scherpenheuvel-Zichem-Averbode, Prometheus Ensemble, 1 oktober: Turnhout, The King's Singers, 8 oktober: Hoogstraten, 1 Fiamminghi, 10 oktober: Mol-Postel, Jos van Immerseel, 15 oktober: Herentals, Musici de Praga. Info: Festival van Vlaanderen-Kempen, p.a. vzw Kovok, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, tel. 014-58.09.91 (vragen naar mevr. M. Geerts). Ei

Erfgoed In een mooie brochure 'Monumenten en Sentimenten' geeft de Koning Boudewijnstichting een keurig overzicht (met vele illustraties, 40 blz.) van het programma 'Bouwkundig Erf goed'. Ook de gemeente Hoogstraten viel binnen de prijzen, of anders gezegd, een aantal projecten werden goedgekeurd door de jury: het or gel van de 0.- L.-V.-Bezoekingskerk (Meer), de speelplaats van de voormalige meisjesschool in Meer en de spoor-stoomkraan van omstreeks 1900 die gerestaureerd wordt door het VITO in Hoogstraten. Ei

Beenhouwers mogen van geluk spreken dat wij geen worst kunnen draaien. KAYTOOK IiOOc?STFAÎEW

Wij verkopen wel de beste kaskredieten.

Vrijheid 116 Tel.: (03) 3 14.42.92

17


REGIONAAL

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinçien

Ploeg van de maand De winnaar van het abonnement is deze maand Pieter Voeten die u vorige maand op deze plaats kon vinden met de preminiemen B van Meer. Op de valreep van het vorige voetbalseizoen konden we nog beslag leggen op een foto van een Wortelse voetbaiploeg. De Miniemen A vindt u hier op de foto bij hun kampioenenhulde. Ze werden nipt kampioen na een spannende strijd tot op de laatste speeldag. Ze werden immers op de hielen gezeten door de Hoogstraatse miniemen die op slechts één puntje achterstand eindigden. De ploeg presteerde tamelijk regelmatig maar liet soms op onverwachte momenten de oren hangen. Onder de kundige leiding van Ludo Lodewijckx en dankzij enkele technisch sterke spelers, snelle voorspelers en een degelijke achterlijn kon deze ploeg de titel behalen. De sfeer was prima in de ploeg en ook bij de begeleidende ouders die dit seizoen ook veel plezier beleefden met en na het voetbal.

DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/3 1 5.91 .77

Bedrij venkontaktdagen Export Kempen en de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid nodigen de Kempische KMO's uit om tegen een vrij lage kostprijs hun exportmogelijkheden naar Nederland te toetsen, op gang te brengen of verder uit te breiden. Voor deze zakelijke kansen met onze buren krijgen zij een unieke gelegenheid tijdens de bedrijvenkontaktdagen op 12 en 13 oktober in de stadssporthal te Tilburg. In 1992 vertegenwoordigden 6400 bezoekers 3700 bedrijven, verspreid over 204 stands. De deelnemende firma's uit de Kempen worden in één blok samengebracht. Geïnteresseerden nemen snel kontakt op met: Export Kempen, Kleinhoefstraat 5, 2440 Geel, tel. 014-57.00.56. El

16.000 In Wuustwezel is verleden maand de 16.000ste inwoner geboren. Bij de fusie in 1977 telde Wuustwezel 11.793 inwoners. Eind '83 waren dat er ruim 13.000 en in 1990 werd de 15.000ste geboren. En nu dus nummer 16.000. Elk jaar was er een geboorteoverschot. Vorig jaar bedroeg dat zelfs 152 (259 geboortes, 107 overlijdens). Wuustwezel heeft een jonge bevolking, slechts 9,4% is ouder dan 65. Opmerkelijk is ook het geringe aantal Nederlanders dat in de grensgemeente woont. (500 of 3,1 07ó), waar dat in Hoogstraten 10 0/ó bedraagt. Volgens burgemeester Ansoms is deze demografische bloei het gevolg van een stevig grondbeleid van het gemeentebestuur in samenwerking met Igean en de bouwmaatschappijen Helpt Elkander, De Voorkempen en Laag- en Hoogland. In de voorbije jaren werden meer dan 300 percelen bouwgrond verkocht aan meestal jonge inwoners.

18

Op

de foto bovenaan vinr.: Afgevaardigde Jan Janssen, Ben Peeter Brent Van Gtel, JefLaurijss'en, Benny Aerts, StIJF! Lievens, Koen Braspenning, Trainer Ludo LodewiJckx, Bram Bogaerts. Onderaan: Ben Braspenning, Bram Pinxteren, Kevin Haest, Jef Janssen, Sf1 Verschueren, Yves De Keuster. Volgende inaand weet ii wie van deze spelers een abonnement wint op deHoogstraatse Maand.

t*4;:=

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES UITVOERING Heilig Bloedlaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/3148802


hnn

©

j

KOM OP TEGEN KANKER Twee berichten bereikten ons deze maand. De KVLV heeft ter gelegenheid van haar ledenvergadering een tombola georganiseerd ten voordele van Kom op tegen Kanker. Dankzij de wijkverantwoordelijken hebben ook de leden die niet naar de vergadering konden komen hun steentje kunnen bijdragen tot de actie. Zo werd het mooie bedrag van 40.865,- fr. bijeengebracht. En KWB organiseert een paaptornooi op 3juli achter zaal Pax. Inschrijven kan vanaf 13 uur. De wedstrijd start om 13.30 uur. Deelname kost 100 fr. en de opbrengst gaat eveneens naar Kom op tegen Kanker.Li

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88. moeten groepen vinden die bereid zijn de verplaatsing te maken', aldus voorzitter Jos Van Den Kieboom.

INTERNATIONAAL FOLKLORE FE

TENTOONSTELLING BEGIJNHOFPLANNEN Voor het Ost-museum in zijn huidige lokatie definitief sluit, mag het nog eenmaal een tentoonstelling binnen haar muren ontvangen. De vzw Het Convent heeft namelijk het initiatief genomen om al de plans, voorontwerpen en wat dies meer zij, te tonen aan de buitenwereld. Voorzitter Jef Martens, en de 32 leden met hem, zijn immers van oordeel dat het Begijnhof deel uitmaakt van het cultuurpatrimonium van Hoogstraten en dat de Hoogstraatse bevolking de kans moet krijgen de restauratiewerken mee te volgen. Wat zal er zoal tentoongesteld worden? Eerst en vooral de eigenlijke restauratiedossiers en ontwerptekeningen natuurlijk, maar ook de historische studie van architect Adriaensens en historici Jan Hendrickx en Elke Steylaerts, verderde historische vondsten die blootgelegd werden bij de opruimingswerkzaamheden en vele foto's. Ook zullen enkele huisjes kunnen bezocht worden. Als alles volgens plan verloopt, dan is inmiddels - terwijl dit nummer op de drukpersen lag - Minister Sauwens de tentoonstelling vorige zaterdag persoonlijk komen openen en misschien heeft hij zelfs al wat subsidies (of beloftes) meegebracht. In ieder geval staat vast dat de tentoonstelling ook dit weekend, zaterdag 3 en zondag 4juli, nog geopend zal zijn van 14 tot 16 uur, in het voormalig Ost- museum dus, I3egijnhof 1-2.

INTERNATIONAAL FOLKLOREFESTI VAL De Belgische Vlagvirtuosen' noemde een Zweedse krant onze Gelmelzwaaiers, na hun deelname aan de 'Internationell Folkdansdag' in het grote park van Göteborg, Slottskogen, enkele weken geleden. De Zweedse groep waarde Hoogstratenaren te gast waren, is een van de gastgroepen die uitgenodigd zijn op het Internationaal Folklorefestival dat plaatsvindt op vrijdag 30 en zaterdag 31juli en zondag 1augustus. Het is de tweede maal dat de Gelmelzwaaiers een foiklorefestival organiseren. Het vorige vond plaats in 1990. 'Om de drie jaar een dergelijk festival op touw zetten lijkt ons haalbaar, elk jaar zou voor ons niet mogelijk zijn: er kruipt enorm veel tijd en energie in, we moeten onderdak vinden voor de uitgenodigde groepen en we

30-31JULI 1 AUGUSTUS 1993 HOOGSTRATEN Vrijdag en zaterdag: om 20.00 uur in zaal RABBOENI Zondag om 14.30 uur voor het stadhuis

De geschiedenis van de Gelmelzwaaiers gaat terug tot 1970, of eigenlijk zelfs tot 1952. In dat jaar begon de Boerenjeugdbond BJB, de latere KLJ, met het opleiden van vendeliers. Hoogstraten sprong onmiddellijk mee op de kar. Jos Van Den Kieboom, diens tweelingbroer Jan en ook Jos Smouts waren oorspronkelijk KLJtelgen, die sinds de jaren '57-'59 vendelen. Zij namen als vendeliers vaak deel aan KLJmanifestaties. In 1964 liep de Hoogstraatse vendeliersgilde, voor het eerst buiten de KLJ, onder de naam 'St.Catharinagilde' onder de leiding van de gebroedersVan Den Kieboom, mee in de bloemenstoet van Wommelgem. De groep groeide aan en er werd uitgekeken naar eigen kostuums en vlaggen. In 1970 werden dan de 'Gelmelzwaaiers' boven de doopvont gehouden. Sindsdien ging het steeds sneller. Na elk optreden volgden telkens meerdere uitnodigingen. Sommige stoeten staan nu vast op het programina. Zo namen zij reeds meer dan 30 keer deel aan de zeewijding te Wenduine, lopen zij jaarlijks met Rosenmontag in de karnavalsstoet in Düren (D), paraderen in de Schildersstoet te Koksijde, en zijn aanwezig elk jaar op 3 november te St.Hubert en vierjaarlijks in de Kattestoet te leper. En natuurlijk zijn zij op eigen bodem een vaste waarde in de Heilig Bloedprocessie. Maar sinds zij in 1980 lid geworden zijn van het Verbond voor Vlaamse Volkskunst en in 1982 werden opgenomen in de Internationale Organisatie van Volkskunst, een onderafdeling van UNESCO, met zetel te Wenen, gaan ze steeds vaker internationaal. Meest in het oog springend zijn namen als Griekenland, Turkije, Cyprus, Amerika, China en in 1992 Roemenië (dat eveneens op tegenbezoek komt) en Nieuw- Zeeland. Van 12 tot 31 augustus eerstkomend staat Ecuador op het programma. Maar voor het zo ver is, moet er dus nog een en ander georganiseerd

worden (kandidaat- gastgezinnen kunnen zich nog steeds aanmelden bij de voorzitter, tel. 03/3 14.56.33). Er worden gasten verwacht uit Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Spanje, Roemenië en uit eigen land, waaronder de vendeliers 'De Klauwaerts' uit Meersel-Dreef. Op vrijdag 30 en zaterdag 31juli zullen de optredens plaatsvinden in de Rabboenizaal om 20 uur, met als openingsnummers telkens een van onze eigen Hoogstraatse volksdansgroepen. Op 30/7 is dat de KVLV-dansgroep en op 31/7 de gepensioneerden. Daarna volgen de buitenlandse volksdansgroepen. Op zondag 1 augustus is om 14.30 uur een groots folkloristisch feest gepland v66r het stadhuis, met de Gelmelzwaaiers als aanzet en afsluiter en verder een afwisselend programma van buitenlandse en Belgische groepen. Wie op dat moment niet met vakantie is moet beslist een stukje buitenland komen opsnuiven bij de Gelmelzwaaiers! El

NAAR HET BEIERSE WOUD EN DE DONAU Wie nog mee 01) reis wil met het Davidsfonds van 26juli t/m 2augustus moet snel inschrijven bij Marcel Laurijssen (314.51.32). Dejaarlijkse autocarreis gaat dit jaar naar het Beierse Woud en de Donau, een mooie en bovendien interessante streek met vele uitstapmogelijheden. Het programma vermeldt ondermeer een bezoek aan de oude keizerlijke stad Regensburg, een middaguitstap naar Passau, een daguitstap naar de Chiemsee, een natuurwandeling, een rondrit door een natuurreservaat en een bezoek aan het Oostenrijkse Linz. Dat alles vanuit de vaste verblijfplaats Spiegelau. Deze achtdaagse reis kost 16.770 fr. tot 18.610 fr., naargelang het gekozen hotel en de toeslag voor een éénpersoonskamer bedraagt 2.830 fr.LI1

Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 - Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en overçjo.rdijnen - Tapijten en

vloerbekleding - Siertafeikleden,

lopers, enz. 19


HOOGSTRA TEN

TEKENFEEST Niet minder dan 428 kinderen namen deel aan de tekenwedstrijd van IKO. Het weer zat mee en dus kon het ganse gebeuren plaatsvinden op de eigen speelplaats. Ook Geertruidenberg had naar goede gewoonte een aantal kinderen afgevaardigd. De 6- t/m 8-jarigen kregen als opdracht: 'Griezels vieren feest'. De winnaartjes in deze categorie waren 1. Ibola Szatmari Szabo (Mi), 2. Leen Jochems (St.Len.), 3. Jeffrey Meulenbroeks (Geertr.), 4. Eva Huet (Merksplas) en 5. Mieke Hofkens (Ho). De 9- t/m 11-jarigen tekenden: 'Ik slaap in mijn tent en plots gebeurt er ...'. De winnaars in deze categorie zijn 1. Tom Raats (Wuu), 2. Ben Martens (Mer), 3. Kris Martens (Ho), 4. Pieter Driesen (Ho) en 5. Jan Geerts (Ho). En de reeks 12-tot 14 jaar tenslotte tekenden een stripverhaal met als titel 'Kijk eens wat ik kan'. Gingen in deze categorie met de grote prijzen naar huis: 1. Jan Blockx (Ho). 2. Fabian Rasson (Mer), 3. Thomas Martens (Ho), 4. Dolf Michielsen (Mr) en 5. Lennert Van Willigen (Geertr). Behalve deze hoofdprijzen werden er nog een heleboel aanmoedigingsprijzen toegekend. Aan alle winnaars van harte proficiat.L

Het IKO trof dit jaar een erg zonnige dag voor de jaarlijkse teken wedstrijd, liet jiesje cola was aan alle tafels héél welkom.

DE WINNAARS Terwijl televisie en radio waarschuwden om vooral geen te grote inspanningen te leveren bij dergelijk weer, ging tijdens de Hoogstraatse jaarmarkt de Stratenloop van start. Het Rode Kruis was paraat want er was meer dan ooit kans dat er deelnemers zouden flauwvallen. Er was immers bijzonder weinig zuurstof in de lucht. Maar al bij al viel het nog mee. Dat was ondermeer te danken aan de bewoners, clie onderweg de lopers verfrissing brachten met de tuinslang. De winnaar, Theo Vandenhaute uit Antwerpen, noemde dit een van de aangename verrassingen tijdens de wedstrijd. Ook van de ambiance had hij erg genoten. Zelden is er zoveel volk op de been om een stratenloop aan te moedigen. Onze eigen Hoogstraatse Jan Hendrickx had er zichtbaar spijt van dat hij op eigen bodem niet kon waarmaken wat hij dit jaar al driemaal elders had gepresteerd. Misschien is voor een lange-afstandsloper 9km iets te kort? Hoe dan ook, iedereen heeft kunnen constateren dat Jan van bij het begin mee het tempo maakte en de Hoogstraatse kleuren sportief verdedigd heeft. Ziehier de erelijst: bij de senioren, op een totaal van 169: Theo Vandenhaute uit Antwerpen Toon Heeren uit Wuustwezel Roger Hendrickx uit Arendonk Herman Janssens uit Kasterlee Jan Hendrickx uit Hoogstraten verdienstelijke Hoogstratenaren bij de eerste 50 waren verder: 20. Eddy Oomen 26. Jan Adams 31. Tom Haest 35. Jos Braspenning 37. Staf Verschueren 40. Jan Janssen 42. Ludo Quirijnen Ook 25 dames haalden de eindmeet: Annie Van den Abbeele uit Ekeren Martine Persoone uit Hoogstraten Marian Van de Burgt uit Ossendrecht (NL) Mies Kui pers uit Dorst (NL) Carine Jochems uit St.Lenaarts PTI

Onder een verzengende hitte maar door een ,nassa mensen aangemoedigd, liepen de s(ralenlopers de ziel uit hun lijf. De Hoogstraatse favoriet, Jan Hendrickx, loopt hier aan de leiding. Hij wordt uiteindelijk verdienstelijk vijfde.

In de jeugdcategorie k wain mei een ruime VOOrSpîÏmg dce kranige Jan geinan a15 eerste neer de eindstreep.


HOOGSTRA TEN en uit Hoogstraten nog: 13. Annemarie Sterkens Bij de veteranen liepen er 73 de wedstrijd uit: 1. Tony Goovaerts uit Grobbendonk 2, ()nzia uit Schoten JcfMichielsen uit Kalmthout Paul Mattheussen uit Turnhout ('1uido Everaert uit Hoogstrateu en uit Hoogstraten nog bij de eerste 50: 19. Marc Terreur 22. Jan Vermeiren 31. Rob Brosens 42. Hugo Adriaensen 49. Robert Meyers Aan alle deelnemers proficiat en tot volgend

KBG 40 JAAR

jaar. LJ

Zaterdag 3juli1993 HOOGSTRATEN

PAAPTORNOOI T.v.v. Kom op tegen kanker Inrichters: KWB Hoogstraten Centrum m .m .v. Paapers 'De Sassen'

in zaal PAX Inschrijven om 13u. Begin om 13u30 Het 40-jarig beslaan van de 1-loogsiraafse gepensioneerdenbond KBG werd gevierd mei een euclwristieviering, voorgegaan door de proosi, Frans Van Don gen, in geleid door voorzitter Fr/ed Janssens en opgeluisterd door het zangkoor van de KBG. Daarna volgde dejeestziuting, bijgewoond door 220 leden, waarbij Paula Kneepkens (secretarese). C'iska Rommens (penningmeesieres), Mii Speliinckx (w:jktneesteres) en Jef Hojkens (vaandrig) een ereteken kregen voor 10jaar verdienstelijk bestuurs werk.

Deelname: lOOfr. Iedere deelnemers heeft prijs ALLEN WELKOM!

1

Uw postontvanger wenst u een aangenaam verlof! Waar u ook vertoeft, DE POST blijft altijd tot uw dienst.

i1 1

Vakantiewensen? Met Postogram natuurlijk!

1 Een buitenlandse reis? U kan de inpostcheque nu gebrui1 ternationale ken in ruim 80 landen.

11

Zeg maar hoe je slapen wil ----

auping

.

. . ..

.

E_ IT001 Wo-~รก 1

-

- - -

1


HOOGSTRA TEN

Een zwembad: Hoogstraten weet het niet. Op basis van de reakties tijdens de hoorzitting an 27mei laatstleden zou de dorpsraad een advies aan het stadsbestuur uitbrengen. V66r acht uur leek het kleine zaaltje van de Pax voor het bestuur wat klein. Om 20.05 uur waren welgeteld 9 (negen) burgers aanwezig, die hun zegje wel wilden doen. Achteraf bleek er zelfs 1 Wortelnaar bij te zijn, die zijn dorpsraad al kwam voorbereiden. Eerltjkheidshalve vermelden we nog de aanwezigheid van 4 bestuursleden, 1 politicus en 1 ambtenaar. Naar de reden van deze zeer lage opkomst kunnen we enkel raden: of de mensen van Hoogstraten geloven niet dat er ooit een zwem bad zal komen, ofze hebben zich er reeds bij neergelegd, dat het er komt en het zullen moeten betalen. Of we nu echt een eigen zwembad willen, zullen we dus op deze hoorzitting dan ook niet vernemen. Evenzeer valt te vrezen dat de tijdens het tweede weekend van H. Bloed rondgestuurde vragenlijst weinig respons zal opleveren. Nadat de voorzitter erop gewezen had, dat een zwembad een noodzakelijk iets is voor een gemeente als Hoogstraten - want zwemmen is een levenslange sport - stak schepen Van Ammel van wal met een grondige toelichting van de studie over de haalbaarheid van een zwembad. Inderdaad, een gespecialiseerd studiebureau had op 24april1991 opdracht gekregen van de gemeenteraad na te gaan of een zwembad in Hoogstraten haalbaar is. Deze studie werd reeds op 25 januari 1992 voorgelegd aan de gemeenteraad in besloten vergadering. Diezelfde gemeenteraad nam op 25 januari van dit jaar de principiële beslissing om dit project uit te voeren. En dan nu de hoorzitting. Nadruk legt de schepen op de inspraakkansen, die de bevolking nu krijgt vooraleer de gemeenteraad definitief zal beslissen, en dit in tegenstelling tot het gebrek aan inspraak bij de oprichting van het administratief centrum waarvan de kostprijs meer dan verdubbeld is. Schepen Van Ammel legt dan uit wat er zoal in dit complex zal komen maar dat heeft u reeds elders kunnen lezen. Het moet wel een aantrekkelijk aanbod bieden. Fier deelt de schepen mee, dat de aankoop van bouwgrond kon uitgespaard worden doordat een verkavelaar gratis 3.000 m 2 grond heeft afgestaan. De studie wees dan ook uit, dat de Wereldakker de meest aangewezen plaats is. De heer Van Amniel vond de studie een ernstige studie. Over de cijfers komt hij niet discussiëren ('die zijn wat je ze zelf waard vindt'). Want ook andere sektoren worden gesubsidieerd, en dat een zwembad ooit winstgevend wordt, dat mag je vergeten. Vijfhonderd frank per inwoner per jaar zal het aan bijkomende belasting kosten. Maar de uitbating, door een echte 'manager' zou het projekt minder verlieslatend maken. Daarenboven zouden er 11 á 13 voltijdse werknemers kurmen tewerkgesteld worden. De vraag, die volgens de schepen moet gesteld worden, is: moet het of moet het niet? Dat wil de gemeente met deze en andere hoorzittingen te weten komen. Zonder dat dit echt opvalt, lijkt het dat de schepen voor zichzelf reeds een beslissing genomen heeft: het mag er gerust komen. De dorpsraad zet zich achter het projekt, deelt voorzitter Brosens mee, en dit voor hij de zaal de kans geeft tot vragen en opmerkingen. Hij

22

motiveert zijn besluit door te wijzen op de grote schoolbevolking, een groeiende bevolking en de slechte fysieke konditie van de jeugd. Enkele voorstanders getuigen van hun standpunt: dat het hoog tijd wordt, want wij gaan al 15 jaar naar Breda zwemmen. Of de oudere mensen nu al dan niet (kunnen) zwemmen en zullen zwemmen, komen we niet echt te weten; voor hen kan bewegen in het water al meer dan voldoende zijn. De voorzitter van de gepensioneerden is niet echt overtuigd en vindt de 7 miljoen per jaar, die de gemeente moet bijpassen toch wel wat onderschat: het kunnen er best wel 10 of 12 worden. Een aanwezige in de zaal was in het bezit van de studie gekomen en wilde enige opmerkingen kwijt. Hij sprak zich niet uit tegen een zwembad in Hoogstraten maar stuurde de schepen terug naar af met zijn zogenaamde ernstige studie met de opmerking 'dat het college zijn huiswerk maar opnieuw moet maken'. Wij willen u die opmerking niet onthouden. * De 800.000 fr. kostende studie heeft niet gepeild naar de wensen van de bevolking, noch naar intenties van de scholen. Men gaat ervan uit, dat de scholen komen zwemmen, maar of de directies plaats vinden in hun lesroosters en hiervoor bereid zijn te betalen werd niet nagegaan. * In de studie worden zeer twijfelachtige cijfers opgenomen in verband met het potentieel gebruik van het zwembad. Zo is het Hoogstraats achterland te ruim genomen en heeft men geen rekening gehouden met het (toen in opbouw zijnde) zwembad van Zundert. * De studie geeft ook geen beeld van de huidige kostprijs van het schoolzwemmen en wat deze zal worden indien er in Hoogstraten kan gezwommen worden. * Evenzeer kan de vraag gesteld worden of Hoogstraten een dergelijk complex moet bouwen voor slechts 28% eigen gebruikers, en met dezelfde problemen zal kampen waarmee Turnhout nu te maken heeft in verband met het gebruik van de Warande door niet-inwoners, die er geen belastingen voor betalen. * Wat de keuze van de inplantingsplaats betreft, kiest men voor mogelijke problemen. Men voorziet geen eigen toegangsweg met parking maar men kiest voor een wegenis via Seminariegronden en de HVV-parking. Aangaande beide zaken werd niet onderhandeld. En wat gebeurd er met die 3.000 m 2 grond indien het

zwembad (daar) niet doorgaat? Geen antwoord. * En wie zegt dat Meer, Meerle en de rest niet in Zundert zullen blijven zwemmen? Hoorden we niet op de dorpsraad: 'Hoogstraten zwemt liever elders'. Maar ook: 'Laat ze in Zundert blijven, als wij ons zwembad maar hebben'. In dit verband riep de schepen wel op tot enige solidariteit tussen de deelgemeenten met de woorden: 'Wij betalen toch ook de riolering in Meersel-dreef mee en hebben er niets aan'. Leven er dan toch defusie-gedachten in Hoogstraten? Antwerpen achterna? * Over de beheersvorm kom je in de studie weinig te weten. Wie zal er uitbaten en wie tewerkstellen? Aan wie zal de gemeente 7 miljoen per jaar uitbetalen? En wat als er meer tekort is? De betrokken spreker zei ook geen antwoorden te verwachten maar vond het nodig dergelijke bedenkingen mee te geven. Dat een zwembad er voor iedereen is, daarover waren we het eens. En dat het geld kost, daarover ook. Langzaam liep de hoorzitting naar haar einde. Alles was gezegd. Of toch niet. Op de vraag welk advies de dorpsraad aan de gemeente zou geven, kwam geen antwoord. Er zouden zeker nog meer vragenlij sten verspreid worden en verder... Of het zwembad er gaat komen, dat weten we nog niet.0 (E.P.)

Viergeslacht

DefamilieLambrechts mag jïer zijn op dit viergeslacht. Deze foto werd genomen in de Jaak Aertslaan nr. 3 bij stam vader Jan Lambrechts (85 jaar) rechts op de foto. Grootvader Ludo Lambrechts (50 jaar) staat er fier bij te kijken, vader Johan (28 jaar) heeft jongste telg en vierde in de rij Philippe (7 maanden) op schoot. Dat kan gemakkelijk een doelman worden!

De Hoogstraatse Maand, gewoon onmisbaar!


HOOGSTRA TEN

(oua in i-ioogstraten -

Vorige maand vierden Alfons Van der Steen en Anna 'Toke' Noeyens van het Van Aertselaerplein hun Gouden Huwelijksjubileum. Fons werd geboren op 9 maart 1922 en woonde in Hal (Minderhout). Zijn ouders hadden een boerderij waar hij van zijn 14 tot zijn 21 jaar geholpen heeft. Vanaf dan ging hij werken op de steenfabriek 'Volharding' te Rijkevorsel. Hoewel hij voordien nooit ziek was geweest moest hij op zijn 58 jaar een zware operatie ondergaan en noodgedwongen stoppen met werken en op ziekenkas gaan, tot hij op brugpensioen werd gesteld. Gelukkig had hij de duivensport nog, zijn grote hobby waar hij al vanaf zijn 15e mee bezig was. Tot drie jaar geleden was hij een fervent duivenmelker. Toen was er weer een andere witte jas die hem ook dat verbood wegens een aandoening aan de luchtwegen. Nu volgt hij de duivensport nog steeds, zij het dan als toeschouwer. Ook voetbal heeft hij lang gespeeld en nadien is hij steeds supporter van Minderhout gebleven. Bij mooi weer gaat hij soms nog wel eens

kilken.

-

Maar hoe hebben ze elkaar dan leren kennen? 'Toen wij met de drie meiden op het domein aan het wandelen waren, kwamen Fons en zijn kameraden per fiets voorbij, en zo geraakten we aan de praat.' Fons en Toke trouwden dus op 1 juni 1943, in volle oorlog. Maar een tragische gebeurtenis overschaduwde het feest. Twee dagen vôôr hun huwelijk werd de vader van Toke doodgeschoten. Er was een Duits vliegtuig neergehaald en toen hij een kijkje wilde gaan nemen werd hij voor een spion aangezien. Het heeft zelfs nadien nog lang geduurd eer de hele zaak uit de voeten was. Na de oorlog nam Fons zelf dienst als oorlogsvrijwilliger. Zo stond hij een hele tijd aan de grens. Tot ze hem op een bepaald moment vroegen om voor het leger te tekenen. Ze maakten hem wijs dat hij in dat geval hier aan de grens zou mogen blijven. Maar het waren loze beloftes. Nog maar pas was de handtekening binnen, of hij werd naar Charleroi in opleiding gestuurd. Vandaar ging het naar Oostende, De Panne, en nog meer Westvlaamse bestemmingen, waar hij krijgsgevangenen moest bewaken. Uiteindelijk heeft hij dat nog zo'n 6 maanden moeten doen. Fons en Toke kregen twee kinderen: Adriaan en Jeanne, en later nog 3 kleinkinderen: Tony en mes (bij Jaan) en Lieve (bij Jeanne). Lieve

O~ al u ZEI Al) "'

E4hoffil KW

Wand- en vloertegels Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet Toke heeft altijd in Hoogstratcn aan de Statie gewoond. Zij werd geboren op 14april 1919en heeft op het Spijker Huishoudkunde gevolgd. Toen ging zij 'dienen' bij de adellijke familie Stas de Richelle. Zij was er de 'bovenmeid'. Als collega's waren er ook nog een benedenmeid, een keukenmeid en een knecht. Wat moest een bovenmeid zoal doen? 'In de voormiddag poetsen en kamers onderhouden en na de middag naaien, borduren en breien, soms voor henzelf (lakens afboorden bijvoorbeeld), soms voor de soldaten (o.a. mutsen breien) en dan weer voor de missies. Alle 14 dagen moesten we met zijn tweeën al het zilverwerk oppoetsen. Daar waren we een volle dag mee bezig.' Zij moesten daar inwonen en mochten om de twee weken naar huis: van zondagmorgen tot maandagmorgen 9 uur. 'We hadden het daar niet slecht' besluit Toke.

trouwt op 10juli, ze kunnen dus al aan achterkleinkinderen beginnen denken. Toke was na haar huwelijk thuis gebleven, maar toen de kinderen wat groter werden, vroeg op zekere dag Fons Jansen van wasserij Friswit of ze in de vakantie wat wilde bijspringen. En zo belandde Toke dan op de wasserij waar ze nog zowat 10 jaar gewerkt heeft, tot zij ook om gezondheidsredenen moest stoppen. Maar hoe dan ook: als je Fons en Toke nu ziet bij hun vijftigste huwelijksverjaardag, blaken ze allebei van gezondheid. Als we vragen of er ook een stoet zal zijn, wuiven ze dat weg: 'Ach, een gouden bruiloft is toch geen uitzondering meer. We vieren het met onze eigen familie, in kleine kring, over enkele weken, als de examens gedaan zijn.' Wij wensen hen een prettig feest en nog vele jaren.

De Hoogstraatse Maand echt wel beter

IEO

voom zm mL ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE IN VOER UIT ITALIË. SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

/

I'a Is I'r 3147060 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

474

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur 23


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

uïicLr Willyloos werken Problemen mensen, problemen. Wakkere Willy gaat juist de deur uit, dus ik kan vrijuit praten. Hij heeft me potverdorie goed zitten. Weet u wat hij kwam zeggen? Dat hij een paar maanden niet meer meedoet! Ik wist niet wat ik hoorde. Ik zeg: waarom niet? Bleek dat hij geen tijd had omdat hij in juni in de examens zit en in juli op kamp gaat. Op kamp, astemblief! Ik zeg: Willy, ik was ik toch degene die geen tijd meer had. Gij ging mij vervangen en dan komt ge met zoiets af! Dat trekt toch op niks! Maar hij wou niet luisteren en zei dat hij in augustus wel eens zou terugkomen. In augustus! Wat denkt die kerel wel?! Dat is verdorie nog geen achttien jaar en dat heeft al streken. Maar ik weet het hè, ik weet hoe het komt. Dat heeft een paar stukjes geschreven, dat wordt links en rechts wat bestoeft en dat denkt dan al een hele mijnheer te zijn. Maar zo simpel is dat niet, daar zal hem nog wel achterkomen. Ondertussen zit ik wel in de problemen natuurlijk. Maar goed, ik zal mijn nobel hart tonen en alles zelf nog eens schrijven. Maar alleen voor het julinummer hè. Als de Willy denkt dat hij op kamp moet gaan, dan ik ook. In het volgende nummer moet u dus geen nieuws uit Meer verwachten. Een paar foto's misschien, dat ligt aan de Marcel, maar meer niet. Wat ie nu denkt zeker. In augustus zal ik eens een hartig woordje moeten klappen met de Willy. Hij moet leren waar zijn plaats is. El

Het nieuwe KFC Meer KFC Meer staat aan cle poort van een nieuw tijdperk. Na haar zesenvijftigste seizoen verhuist onze geelzwarte club nu naar haar nieuwe vestiging aan de John Lijsenstraat. Vlakbij de plaats waar het allemaal begon (aan de andere kant van de straat) en na meer dan twintig jaar aan de Meerseweg, heeft onze voetbalclub haar waarschijnlijk definitieve bestemming gevonden. Drie pleinen liggen er ter beschikking. De A en B terreinen, die voorzien zijn van de nodige verlichting, zijn kompetitievelden en het C terrein is een trainingsveld. Zolang het echter lang genoeg licht blijft, wordt er nog getraind op het oude veld aan de Meerseweg, om zo het jonge

24

Jong geleerd, oud gedaan •............................

Zaterdag 5 juni voetbalden deze jonge honden en oude wo/ven van de Mussenakker nog tègen elkaar, maar op zondag 25 juli staan ze mèt elkaar voor het podium van .4kkerpop. Tijdens en na de wedstrijd bleek opnieuw dat oud en jong in deMussenakker relatieve begrippen zijn. In dat licht mag de uitslag geen verbazing wekken: honden 0-wo/ven 3.

gras de kans te geven steviger te worden. Hoewel deze drie velden er werkelijk prachtig bij liggen en mooi geïntegreerd zijn in de groene omgeving, worden alle ogen automatisch naar het centrale gebouw met de kleedkamers, de kantine, enz... getrokken (zie foto). Dat is immers het koninginnestuk van het hele complex. Kosten noch moeite zijn gespaard om er het allerbeste van te maken. In vergelijking met de p0vere accomodaties aan de Meerseweg kunnen we hier gerust spreken van een paleis. Aan alles is gedacht: zes grote kleedkamers met aparte douches, een schitterende kantine waarin 240 mensen kunnen zitten, een ruim scheidsrechterslokaal, een aparte ontvangstruimte voor de bezoekende ploeg, een keuken, een vergaderlokaal, moderne en voldoende toiletten, enkele opbergplaatsen, enz... Het is er allemaal en het is allemaal even verzorgd. Het prijsbeest is natuurlijk de kantine. Het uitzicht vanuit de hoog-

te is bepaald adembenemend. Revolutionair zijn de doorlopende glazen zijwanden zonder hinderlijke palen die het zicht benemen. In feite is de kantine één grote loge, van waaruit het heerlijk zal zijn bij een lekker pintje naar je favoriete ploeg te kijken. Omdat de Meerse voetbalmens veelal een toogmens is, heeft men ook niet op een metertje toog gekeken. Een toog die trouwens centraal gelegen is, zodat je vanuit die strategische positie een uitstekend zicht behoudt op alle terreinen. Hier is over nagedacht, zoveel is duidelijk. Dat denkwerk moeten we vooral op rekening schrijven van drie mensen die op het einde van het seizoen '91-'92 het bestuur vervoegden: Jan Van Der Velden, Jan Martens en Gust Laurijssen (wiens vader de enige pionier is die het begin van KFC Meer nog actief meemaakte). Hoewel de rest van het bestuur (Fons en Jef Aerts, Cor De Bie, Gerard Geudens, JefGoetschalckx, Raf Jansen, Frans Lambregts, Jos Laurijssen, Felix Leemans, Fons Martens, Jan Mertens, Marcel Rombouts en Arnold Van Aperen) reeds lang plannen koesterde, was de komst van deze dynamische drie doorslaggevend. Ineens kwam er vaart in de plannen en heel het bestuur gooide zich in blok op de verwezenlijking ervan. Half september'92 begonnen de werken en die duren momenteel nog steeds voort. Elke zaterdag werd er gewerkt en de laatste tijd zelfs elke dag. Vooral de metserspioeg moest serieus uit haar pijp komen, maar ze deed dat met volle overgave en met een schitterend resultaat. Ze hadden trouwens een prima plan, getekend door Wily Laurijssen, nadat het bestuur een eerste schets op papier had gezet. Bouwen kost natuurlijk geld, zoveel zelfs dat het voor de kas van KFC Meer moeilijk werd. Daarom ging men op zoek naar extra inkomsten. Er werd een bouwfonds opgezet, waarbij inge-


MEER schreven kon worden op een renteloze lening met coupons van 5000 fr., terugbetaalbaar over een periode van 10 jaar. Veel mensen van Meer en omstreken deden dat en daar is men hen heel dankbaar voor. Ook de sponsors die reclamepanelen kochten, betekenen een flinke ruggesteun. Op dit moment zit men aan 500 lopende meter reclame. Investeren in gebouwen en uitrusting is natuurlijk één ding, maar hoe zit het met het voetbal? Met de eerste ploeg bijvoorbeeld, het uithangbord toch van de club. Wees gerust, ook hier wordt er serieus werk geleverd. Omdat het bestuur goed besteft dat een ploeg die onderaan vierde provinciale bengelt, veel van de glans van het nieuwe complex zou wegnemen, is men volop op zoek naar versterking. Die werd voor een stuk al gevonden in de komst van de 30-jarige Dirk Gijsels, een middenvelder uit Merksplas, maar men blijft zoeken naar nog één of twee nieuwe spelers. De bedoeling is om op niet al te lange termijn vierde provinciale vaarwel te zeggen. In het seizoen '93-'94 brengt KFC Meer twaalf ploegen in kompetitie. Op zaterdagmiddag zijn dat de duiveltjes (trainer Stef Krols), de preminiemen A (trainer Lu Aerts), de preminiemen B (trainer Fred De Gruyter) de miniemen A (trainer Jan Laurijssen), de juniors (trainer Jos Haest) en de veteranen. 's Zondagsvoormiddags voetballen de mimemen B (trainer Louis Van Dijck), de kadetten A (trainer Dré Laurijssen), de kadetten B (trainer Dré Dictus), de scholieren (trainer Cel Aerts) en de reserven (trainer Fons Vermeiren). Fons Vermeiren blijft dus hoofdtrainer en zal op zondagnamiddag ook de eerste ploeg naar zoveel mogelijke overwinningen leiden. Hij zal daarbij de hulp krij-

gen van Jos Haest als dat nodig zou blijken. Verder is er Frans Bevers, die terreinverzorger wordt, en Bert Van Gestel, die de lijnen blijft trekken. De kantine wordt opnieuw uitgebaat door het bestuur zelf en ander eigen volk. Uiteraard kan een en ander niet passeren zonder officiële opening. Die is in feite gespreid over twee weekends. Op zondag 4 juli is er vanaf 13.30 uur een opendeurdag, waarbij u de terreinen, de kantine, de kleedkamers, enz... kan komen bezichtigen. U ontvangt daarbij bovendien twee consumptiebonnen in de kantine. Op die dag zal u kunnen beamen dat ik niet overdreven heb toen ik daarstraks over een paleis sprak. Brass- en Drumband Ste.-Rosalia zal het geheel muzikaal omlijsten met een optocht gevormd uit verschillende jeugdploegen en een concert in de kantine. Het weekend daarna vindt de echte opening plaats. Op zaterdag 10 juli speelt het eerste elftal van Meer om 16.00 uur zijn allereerste match op het nieuwe gras tegen een gelegenheidsfusieploeg. Om 18.00 uur treedt Hoogstraten dan aan tegen AA Gent. Een onvervalste topper, dus. En dan allemaal de kantine in om die eens goed uit te testen. De eerste officiële thuismatch van KFC Meer zal een bekerwedstrijd zijn in de loop van de maand augustus. Eens die match voorbij, zullen de andere elkaar snel opvolgen en voor we het beseffen, zal het seizoen '93-'94 begonnen zijn. Een seizoen dat voor KFC Meer een totaal nieuwe start betekent, een reuzenstap voorwaarts en een onmiskenbare wissel op toekomstige successen. L

Vakmanschap is meersterschap

De gemeente heefi de bomen op de oude speel plaats achter de bibliotheek gesnoeid. Het resultaat ziet u op defoto. De snoeischaar werd daarbij blijkbaar ingeruild voor een motorzaag. Vele mensen vragen zich af of het nodig was zo drastisch te werk te gaan en wat de bedoeling is van de twee overblijvende 'palen'. Naar '1 schijnt moeten die nog verwijderd worden. De twee bomen zouiien rot geweest zijn, maar nogal wat mensen zetten daar grote vraagtekens bij. Wat er ook van is, het uitzicht heeft een flink stuk van zijn aantrekkelijkheid verloren.

Dc communickinderen van '93

Zowel de eerste als de plechtige communie blijft een hoogtepunt in het leven van onze zes- en twaalfjarigen en hun ouders. Vandaar deze foto's, die bij wijze van grote uitzondering niet genomen werden door onze fotograaf Marcel, maar door de pastoor himself, die vond dat hij dat zelf ook wel kon.

RUIMTE IN JE BAN KZAKEN &iii•iii•ii

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN - BELEGGEN - LEVENSVERZEKERINGEN - KREDIETEN CERA MEER

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 315.77.81 25


MEER '

W

03-314.55.04

de [~ ee @ gkQ a b@

mcicind Heifeesten in Maxburg Naar jaarlij kse traditie gaan in het weekend van 17 en 18juli de Maxburgse Heifeesten door. Dat betekent dat op zaterdag 17juli om 20.00 uur de Wireri's ten dans spelen in de feesttent aan de Maxburgdreef 7. Op dezelfde plaats gaat het feest op zondag 18juli verder. Vanaf 14.00 uur is er een kindernamiddag met poppenspel Panenka, met een groot luchtkasteel en met dansorkest St. Lucia van Loenhout, dat voor het muzikaal genot zal zorgen. 's Avonds kunnen we onze dancin' shoes weer aandoen, want vanaf 20.30 uur geeft het showorkest De Marlets van jetje. De inrichters, FC Krochtenboys, ver wachten u allemaal. Stel deze sympathieke jongens niet teleur en kom eens af. Ei

Akkerpop '93: U komt toch ook? Toen vorige zomer het gerucht ging dat Akkerpop zijn vertrouwde lokatie aan het klooster zou verliezen, zag het er slecht uit voor dit gezelligheidsfestival bij uitstek. Het leek er even op dat het afgelopen was met Akkerpop, wat eeuwig zonde zou geweest zijn. Gelukkig werden alle plooien tussen de Mussenakker en de kerkfabriek tijdig gladgestreken, zodat niks de zesde editie van dit muzikaal steeds sterke festival in de weg staat. In mei reeds was de affiche kompleet. Die zorgt ervoor dat wij op zondag 25juli vanaf 13.00 uur kunnen genieten van de Belgische groepen Da Vinci en Belgian Asociality, de Duitse Spermbirds, de Engelsen van New Model Army en de Amerikanen Walter Trout en Willy De Vuile. Een affiche om u tegen te zeggen. Voor een muzikale benadering van deze groepen moet u doorbladeren naar Fusieswing, maar wacht, lees hier nog even verder. Kaarten kosten 450 fr. in voorverkoop en 600 fr. aan de kassa. In Meer kan u vooraf kaarten kopen in het BAC-kantoor en in de Mickshop bij Rudy. Voor meer informatie kan u terecht bij de vzw Akkerdju op telnr. 315.81.57. Wie niet onvoorbereid de wei in wil en de spieren vooraf wil opwarmen, moet zeker naar de Night of the Sparrow komen op zaterdag 24juli. Deze prĂŠfestivalfuif gaat niet meer buiten door wegens te veel geluidslast voor de buren, maar in de Mussenakker zelf. Een prima gelegenheid om in de juiste sfeer te komen, zodat u de dag nadien door niks meer te stoppen bent en u eens volledig kunt laten gaan. Op de vleugels van Akkerpop. Charmant. Ei

26

Moet er nog een zwembad zijn? Dat was de centrale vraag op de hoorzitting over het gemeentelijk zwembad op dinsdag 8juni in 't Boerenzaaltje. Slechts 25 mensen vonden het de moeite om op die vraag te komen antwoorden. De overige 2975 inwoners van Meer kan het dus blijkbaar weinig of niks schelen of er een zwembad komt of niet en dat zegt in feite ook heel wat. Schepen Van Ammel maakte in het eerste halfuur duidelijk waarom het stadsbestuur op 25/01/93 in principe akkoord ging met de bouw van een zwembad. Ik ga heel die uitleg hier niet opnieuw neerschrijven. U kent die waarschijnlijk al, want Paul Cox schreef er vorige maand over n.a.v. de hoorzitting in Dreef. Na de uiteenzetting van Van Ammel mocht het publiek vragen stellen en opmerkingen maken. Dat deed het met volle overgave. Het is onbegonnen werk om alle vragen en opmerkingen hier weer te geven. Dat is ook niet nodig, want het komt erop neer dat men of voor of tegen de bouw van een zwembad is. Argumenten pro waren dat alle bevolkingsgroepen er terecht kunnen (schoolkinderen, bejaar den, enz ... ), dat zwemmen gezond is, dat zwemmen plezant is, dat er zwemcursussen kunnen gevolgd worden en dat verplaatsing naar andere gemeenten niet meer nodig zullen zijn. Deargumenten contra omvatten vooral het prijskaartje: bouw- en inrichtingskosten 100 miljoen fr. met daarbij een jaarlijks exploitatieverlies van 7 miljoen fr. Voor veel aanwezigen was dat de struikelblok, omdat zij vonden dat er dringender noden in onze gemeente zijn dan een zwembad. Wie wil zwemmen, kan zwemmen, zei iemand, er zijn in de omtrek zwembaden ge-

noeg. Waarmee we bij de behoefte aanbeland waren. Wie zit er op een zwembad te wachten? Is daar voldoende behoefte aan? Vragen die dikwijls terugkwamen. Na anderhalf uur had iedereen zijn zegje kunnen doen en moest er een advies geformuleerd worden. Er werd gestemd en uit de uitslag bleek dat een grote meerderheid tegen de bouw van een zwembad was. De dorpsraad zal daarom een negatief advies overmaken aan het stadsbestuur i.v.m. de eventuele bouw van een zwembad. Daarmee was het hoofdstuk 'zwembad' afgehandeld, maar er stonden nog enkele punten op de agenda. Lees dus vooral verder. Ei

De laatste twee markten Twee hebben we d'r gehad, twee moeten er nog komen. Wie reeds geweest is, komt zeker terug, want de Meerse markt doen het ronduit goed. Wie de markt nog niet bezocht heeft, krijgt opnieuw de kans op zondag 4 juli en zondag 1 augustus van 09.00 uur tot 12.00 uur. Mis ze niet, want anders moet u tot volgend jaar wachten. Over de voorbije markten was iedereen tevreden: goed weer, voldoende kraampjes (een dertigtal), afwisselende animatie en veel volk. Toch dringen de organisatoren aan op nog meer kraampjes, want daar staat of valt een markt mee. Iedereen van de fusie is welkom om te komen verkopen wat men kwijtwil. Men had bijvoorbeeld graag wat meer tuinbouwprodukten op de markt gezien, want daar is grote vraag naar. Dus tuinbouwers, kom als het kan uw produkten op de markt verkopen. U bent ze gegarandeerd op een mum van tijd kwijt. Alle anderen, jong en oud, zijn natuurlijk even welkom. El


MEER

De duivenmelkers van de maand Deze titel kennen wij toe aan het koppel JOS VAN AELST EN MARIA ROMBOUTS van Hoogeind 38. Jos en Maria wonen sinds mei '90 in Meer en spelen sindsdien mee in het samenspel Meer-Minderhout-Hoogstraten met oude en jaarse duiven op Noyon. Door zijn werk heeft Jos immers geen tijd meer voor de halve fond. Zijn duiven haalde bij Staf Van Dijck en Gust Cox in Meerle en bij Jos V. D. Velde in Meer. Jos begon met de duivensport in 1973 toen hij nog in Meerle woonde en dat is blijven doorgaan tot op de dag van vandaag. Onderweg is' hij wel eens vijf jaar gestopt omdat hij ging bouwen, maar momenteel is hij duivenmelker in hart en nieren. Net

ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba Wij verkopen niet alleen verzekeringen, ook de NAZORG vinden wij belangrijk'" Kom vijbhjvend eens pratenl Rommensstraat 7,

2321 Meer

TeL 03/315.72.54

r•• -a

ANf" i.: j

1

Klachten over de Mosten

als Maria trouwens, die hem met woord en daad bijstaat. En dat heeft effect, want het gebeurt te genwoordig geregeld dat de helft van zijn mee gegeven duiven in de prijzen valt. Ik heb hier de uitslagen van de laatste maanden voor meen Jos scoort inderdaad bijna steeds tegen 50%. Een prestatie die kan tellen en die voor ons een goede reden was om Jos en Maria eens in het zonnetje te zetten. Projïciat en nog veel succes.

Gezocht: een dakkapel Inmiddels was het over hal elf geworden. Iemand merkte toen opdat er bij de restauratie van de kerktoren iets misgegaan was. Op het oude torendak stond een dakkapel (aan de kant van het Dorp), op het nieuwe is die verdwenen. Hoewel er afgesproken zou zijn dat alles in de oorspronkelijke staat hersteld zou worden, heeft men de dak kapel weggelaten. Voor deze alerte dorpsgenoot (de rest had het niet eens gemerkt) kan dat niet door de beugel en hij vraagt de dorpsraad om in deze zaak z'n licht eens op te steken bij het stadsbestuur.

GOG

1-Jet was nu bijna elf uur cii liet was nog niet afgelopen. Verschillende aanwezigen hadden klachten over de uitbating van het recreatiedomein de Mosten. Terwijl het stadsbestuur in z'n officiële mededelingen zegt dat de Mosten open is tot 20.00 uur, blijkt dat in de praktijk de uitbater zijn cafétaria soms om 18.00 uur al sluit 'omdat er niet veel volk meer is'. De mensen die er toch nog zijn, kunnen er dan niet meer terecht voor eten of drank, maar ook niet voor het huren van bepaalde spelen. De aanwezigen ervaren zo'n handelswijze als klantonvriendelijk en vragen aan de dorpsraad om het stadsbestuur te interpelleren over deze zaak.

De behoefte aan een zaal In het volgende halfuur bleek dat de behoefte aan een goede gemeenschapszaal in Meer zeker groter is dan aan een zwembad. In feite staat er in Meer maar één zaal ter beschikking van de verenigingen en dat is de parochiezaal. Helaas beantwoordt die zaal na 20 jaar trouwe dienst niet meer aan de behoeften. Alle aanwezigen waren het daarover eens: de zaal is te klein, ze is versleten, ze mist het nodige comfort, enz... De vraag is wat eraan gedaan kan worden. Van de gemeente moet niks verwacht worden. Van de parochie weet men het niet. Daarom besluit men een afvaardiging van vijf naar de pastoor te sturen om te peilen naar zijn standpunt in deze materie. Het is immers duidelijk dat een doorbraak alleen mogelijk is als alle verenigingen eensgezind naar een bevredigende oplossing zoeken en er effectief iets voor willen doen.

Eerst het feest, dan de bedevaart Ter gelegenheid van de opening van de kantine en de ingebruikneming van de voetbalvelden van KFC Meer aan de John Lijsenstraat, zal Brass- en Drumband Ste.-Rosalia op zondag 4 juli opstappen door het Dorp. Nadien zal een concert gehouden worden in de kantine. Op zaterdag 10 juli is er dan voor de zevende keerde bedevaart naar Scherpenheuvel, samen met de KWB. De voetgangers vertrekken om 19.00 uur. Heel de nacht zullen ze door marcheren, om de dag nadien rond 09.00 uur in Scherpenheuvel aan te komen. De fietsers zetten zich 's zondagsmorgens om 04.45 uur in beweging en worden ook om 09.00 uur ter plaatse verwacht. De automobilisten tenslotte starten met brassen drumband om 07.00 uur 's zondagsmorgens. Plaats van vertrek is telkens de Zaal voor Kunst en Volk. In Scherpenheuvel wordt dan door iedereen een stoet gevormd, richting basiliek. Om 10.00uur draagt onze pastoor daar dan de mis op, die wordt opgeluisterd door de brassband. Om met de fiets of te voet mee te gaan, wordt wel gevraagd om vooraf in te schrijven bij Jan Swaenen, Frankenberg 4. Zoals de vorige jaren wordt er weer een groot stuk van de Meerse bevolking in Scherpenheuvel verwacht.

se0 35 0 20 27


Mijnd2wheDW El

Vormselviering

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Nieuwe lokalen voor K.S.J. Zondag 11juli wordt alleszins een grote dag in

de geschiedenis van de Minderhoutse K.S.J. en dit zal uiteraard gepaard gaan met een vrolijke openingsviering. Jaren reeds is K.S.J. vragende partij om ergens onderdak te krijgen, maar steeds stuitte men op dovetnaiisoi cii. De iiuuii aan jeugdlokalen is groot! Het geduld wordt uiteindelijk beloond en men krijgt de beschikking over enkele lokalen gelegen op de gr iiu de vroegere gemeenteschool (huidige kleuterii l) Di ti liviIt.k starten te 15 uurmct te ceptie en fototentoonstelling, terwijl te 16 uur de officiële en feestelijke opening plaatsvindt. Omstreeks 17 uur begint de barbecue de magen te prikkelen en te 19 uur opent het openluchtcafé. 1

Jong geleerd is oud gedaan Vierendertig vormelingen op hun Pinksterbest na de kerkelijke plechtigheid. Het waren: Jiminy Bartholomeeusen, Denise Bruynen, Corné Buiks, Jan Stoffelen, Ignaas Van den Broeck, Bennie Van Dun, Cindy Verbaeten, A nnemie De Gruyter, Ivan De Ruysscher, Tom Laurjssen, Adriane Lauryssen, Kelly Spannenburg, Glenn Sprangers, Cindy Van Otten, TamaraAerts, Evy Geenen, Nguygen Ngoc Binh, Nguygen Hoang Nam, Tinne Michielsen, Marion Schrijvers, Tim Tilburgs, August Desmedt, An Adams, Tom Gabriëls, Bart Jacobs, DolfMertens, Frank Mertens, Diane Van Gestel, Jan Van Bergen, An Van Den Heuvel, Jimmy Van Den Heuvel, Koen Van Erck, Wim Schrijvers, Ellen Willekens.

Stilleven

Wat een verkeersbord lijden kan! Nog maar net hadden deze twee exemplaren wortel geschoten op het racecircuit van de Desmedtstraat of een 'zaterdagnachtlaagvlieger' haalde ze met een flinke smak neer! De eerste maar zeker niet de laatste! Zolang het maar bij verkeersborden blijft. Maar ... ! 28

O.L.Vrouw-van-den-Akker heet je welkom

Na maandenlange restauratiewerken kan de Mariadevotie in 'het kapelleke' weer opgenomen worden en dit tot grote opluchting en blijdschap van vele mensen. Heel het gebouw staat er netjes opgekalefaterd bij, gevrijwaard nu van opdringerig vocht (boven en onder) en fris opge schilder. Een mooie meiavond was het uitgelezen decor voor dein wijding en tevens werd een nieuwe mantel voor Maria, van de hand van Jef De Bie, en geschonken door de gezusters Ida en Wnka De Roover aan de kapel, gezegend.

Zes nieuwe kleuterkkissen werden onlangs in gebruik genomen en bouwbedrijf 'HARTEDIEF' heeft het allemaal nog eens netjes overgedaan tijdens het schoolfeest in de Basis- en Kleuterschool. Het thema 'Op de werf' werd vakkundig uitgevoerd. Als volleerde vaklui werden de kruiwagen, mortelmolen en bakstenen gehanteerd. 'Schafttijd' mocht ook niet ontbreken en onder de bewonderende ogen van de kleine bouwvakkertjes sho wde juffrouw Lut hoe een heuse 'Jupiler' in één teug uitgedronken moet worden.

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 031314.32.24 - Fax 031314.11.24


MINDERHOUT

Goud in DorpZuid Mina Schrijvens en Henri Tackx: 'Per fiets naar het gemeentehuis, te voet naar de kerk!' Alarmerende berichten gingen enige tijd geleden de ronde in verband met Mina's gezondheidstoestand. Ondertussen is haar conditie toch al in die mate verbeterd dat ze rustig een weekendje thuis mag komen doorbrengen ver van het ziekenhuisgebeuren. Hun vijftig jaar getrouwd zijn hebben Miiia en Rie toch wel op een zeer intieme wijze gevierd tesamen met hun kinderen en kleinkinderen in dc kapel van het St.Elisabethziekenhuis te Turnhout waar L. Swaegers, diaken W. Van Den Broeck, aalmoezenier Janssen van het ziekenhuis en het OLVAzangkoor voor een ontroerende plechtigheid hadden gezorgd. Daar hebben de jubilarissen werkelijk deugd aan beleefd. In die momenten en in die lokatie krijgt zo'n 50-jarenfilm wel een extra dimensie. Mina werd geboren op 3 augustus 1917 te Castelré en Rie volgde een dag en een jaar later op 4augustus 1918 en dit op Jal te Meerle. Mina was de oudste van zes en allen zijn ze nog in leven. Bij de dood van haar vader in 1937, zij was toen een frisse jongedame van 20 lentes, wachtte haar een zwaar labeur op de ouderlijke boerderij. Zij werd 'de boer'! Veldwerk met het paard, de melktoer rijden en met kitten zwieren van 30 1, zakken graan van 70 kg sleuren! Het zal je maar overkomen. 'In één woord, ik heb veel zwaar en lomp werk gedaan en als je dat aan de jongelui vertelt geloven ze het nauwelijks.' Rie is 'al z'n leven' metser geweest, ook zijn vader zat in de stiel als aannemer. Als goede zoon leer je de stiel bij de vader en na diens dood ging hij zijn kennis ten dienste stellen van zijn broer Pier. Vanaf 1963 is hij dan zelfstandig metser geworden en hoeveel huizen en klusjes Rie hier en in de verre omgeving opgeknapt heeft, kun je onmogelijk zeggen. Wel zie je duidelijk de hand van de doorgewinterde vakman, die zijn stiel tot in de finesses kent, in zijn bouwwerken. Hoe ze mekaar leerden kennen? Heel eenvoudig, zoals dat bij de meeste jongeren gaat, en gewoonlijk is dat dan nog toevallig ook. Als jonge, flink uit de kluiten gewassen kerel kwam Rie een karwei opknappen op de boerderij van vader Schrijvers. Niet zo maar een karweitje, wel een verbouwing die 14 dagen duurde. In die tijdspanne moet er toch ergens een vonk overgeslagen zijn tussen die twee jonge harten. Die vonk is dan uiteindelijk vijftig jaar lang blijven branden en smeulen. Trouwen was in die tijd ook een hele gebeurtenis maar de mobiliteit bleef nog achterwege. Op 8 mei 1943 trok het jonge koppel per fiets naar het gemeentehuis van Baarle-Nassuu en enkele dagen later op 11 mei ging het dan vanuit Castelré te voet kerkwaarts. Bij smid Cornelissen in het dorp (nu verdwenen) kleedde de bruid zich om, samen met haar zus die ook in het bootje trad. Het ja-woord werd uitgesproken

door priester René Desmedt, en niet door pastoor De Boungne, want die zat op dat ogenblik achter slot en grendel samen met koster Jos Brosens. Geen pact met de duivel hadden die twee gesloten, maar wel iets typisch oorlogs! De koster had in volle oorlogstijd tijdens de mis de 'Brabançonne' gespeeld op het orgel. Oorlogsburgemeester 's Jongers was in die mis aanwezig. De pastoor werd acht dagen ondervraagd en de koster kreeg uiteindelijk een halfjaar gevangenisstraf. In alle geval, Mina en Rie raakten getrouwd en vestigden zich daarna op de boerderij bij haar thuis. Na een tijdje verhuisden ze

naar Minderhoutdorp waar ze gewoond hebben tot in 1989, het jaar waarop hun woning in vlammen opging. 'Daar zou j't wel van aan uw hart krijgen!' Een andere woonst werd gevonden in de Desmedtstraat, maar daar heeft Mina echt 'nooi' gewoond. Ze verlangde terug naar de zuidkant van 't dorp en zo geschiedde. Ze kochten een huis tegenover de Schoolstraat dat ze samen met behulp van hun kinderen keurig opknapten. 'Daar is werk aan geweest!' Negen kinderen, 4 meisjes en 5 jongens, heeft het echtpaar grootgebracht en zij hebben zich zo'n beetje over heel de provincie verspreid. Op hun beurt bezorgden ze hun ouders 13 kleinkinderen. Nog altijd kan Mina intens genieten van de 15 jaar die zij in de dansgroep van de St.Jorisgilde doorgebracht heeft. Samen met haar danspartner Jan Voeten en de andere leden bezocht ze Duitsland, Zweden, Frankrijk, Oostenrijk en Nederland. 'Daar was ik anders nooit gekomen!' Rie heeft ook een grote hobby: kruisboog schieten en dit reeds 43 jaar. De laatste tijd gaat het echter zo goed niet meer, het rechteroog luistert niet zoals het moet. Voor het overige metst hij nog rustig voort, een karwei hier en daar staat nog steeds op de dagorde. Mina en Rie, geniet nog met volle teugen van uw gerenoveerde woning en de afspraak 'Tot binnen 10 jaar' staat in onze agenda met 60 diamantjes omkaderd.•

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkevorçe/ ii'!. 0313146250

l)e vaktolograal' maakt er meer werk van! Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die ii nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. laat daarom mooie foto's maken. Door een protessioneel fotograaf.

29


-

Zoektocht van 't Slot Zondag 23 mei organiseerde 't Slot aan de Boomkes weer de jaarlijkse zoektocht voor auto's en voor fietsers. Dus eigenlijk twee verschillende zoektochten, de ene van ongeveer 40 km voor auto's (die werd voor de 20ste keer gehouden) en de andere voor fietsers, ongeveer 18 km lang: die werd voor de tiende keer gehouden. Dus het was eigenlijk een dubbele jubileumzoektocht. Er waren dan ook heel wat inschrijvers: 75 voor de autotocht en 96 voor de fietstocht, samen 171 deelnemers. Voor 'n deel vielen de routes van de 2 tochten samen, met als gevolg dat er op sommige punten van het par cours grote samenscholingen van mensen ontstonden en echte files. Bovendien was het ideaal fietsweer, zodat er buiten de deelnemers aan de zoektocht nog tientallen andere mensen de landwegen van de Noorderkempen onveilig maakten. Het was zeker een succes dit jaar. De autotocht werd gewonnen door Els Fransen, de fietstocht door Hilde Sterkens. De tocht met z'n vragen zat goed in elkaar, met soms erg venijnige vragen. Door vier reeksen bijkomende vragen werd het soms wat van het goede teveel en werd zeker ook het telwerk achteraf voor de jurering wat teveel, vermoed ik, want de prijsuitreiking, die rond half negen voorzien was, begon bijna een uur te laat. Tot volgend jaar.

2e Pinksterdag 31 Mei was tweede Pinksterdag: 'n soort gezellige zondag; 't is wel geen echte zondag, want liet valt altijd op 'n maandag, maar toch, niemand moet gaan werken, tenminste niet 'voor den baas'. Veel mensen zijn er voor 'n langer weekend tussenuit, naar de zee of zoiets. En van degenen die niet weg zijn, zijn er heel wat aan 't karweien voor eigen rekening, dat het een lieve lust is: slafelijke arbeid is toch niet verboden (wie kent er dat woord nog?). Aangezien er in ons dorp die dag meerdere activiteiten door meerdere verenigingen georganiseerd waren (wanneer is er eens niks georganiseerd?) en ik toch niet veel te doen had, stapte ik na de middag op mijn fiets om wat nieuws voor mijn lezers bijeen te zoeken. Eerst tegen 'n straffe wind in de Beukendreef op, richting café 'In Holland', maar net daarvôér rechtsaf. Daar was wat te doen.

Al het nieuws over WORtEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69. Clubkampioenschap van de Paardenvrienden De Rijvereniging en Ponyclub 'De Paardenvrienden' hield daar op de grens zijn jaarlijkse clubkampioenschap. Nu kom ik niet zo dikwijls in aanraking met paardenhappenings: de laatste keer was het landelijk ruitertornooi hier op de Kolonie in oktober '91: daar waren toen zo'n 1100 paarden en ettelijke duizenden mensen uit heel het Vlaamse land aanwezig. Dat was toen geweldig. In vergelijking met dat feest toen viel mij dus dit gewoon jaarlijks kampioenschap wel wat tegen, temeer omdat van al de paardenvrienden slechts de helft (of minder) aanwezig was: de pony's waren niet te zien, want die waren toevallig dezelfde dag naar 'n ponyfeest in Essen. Het clubkampioenschap ging dus tussen volwassenen met een 20-tal paarden. Er waren dressuur- en springwedstrijden, onder leiding van commandant Fons Pauwels. Het weer was wel droog, maar er was een ruwe wind, die ook wel 'n zekere invloed had op sommige paarden; die waren soms wat onrustig. Zo waren er paar den die bij het springen soms, zelfs meermaals, een sprong over een barricade weigerden. Jammer voor de ruiter, dat levert niet veel punten op. Maar alles bijeen toch wel 'n geslaagde dag, die 's avonds in de parochiezaal besloten werd met 'n gezellige Barbekjoe = barbecue (met c i.p.v. q).

Begijnhof Rond 'n uur of vier vocht ik tegen 'n straffe wind in 'n weg over de Bosuil naar Hoogstraten. De Vrijheid leek wel uitgestorven vergeleken met 'n gewone werkendag of 'n gewone zondag. Zat half Hoogstraten aan de zee? Ik draaide het begijnhof op om nog meer 'rust' te proeven, maar ik kwam bedrogen uit: dtâr werd niet gerust, in tegendeel, daar werd hard gewerkt, in en rond menig bouwvallig huisje, door mannen en vrouwen, die er binnen een paar jaar zelf hopen te wonen, in een eigen gerenoveerde woning. Ze waren niet in zondagse, maar in werkkleren, kop en haren grijs van het stof en de kalk. Waarom? Wel, 'n week later zou het H. Bloed zijn; dan komen er honderden bezoekers die ook het begijnhof met 'n bezoek vereren en die tevens willen zien hoever het staat met het experiment

van de mensen van het Convent om eigenhanddig, met eigen handen en financiën het geheel te restaureren. Dus moest het er tegen zondag proper en netjes bijliggen, al is het nog lang niet klaar. Gedurende ruim 20 jaar hebben bezoekers van het begijnhof het verder en verder zien aftakelen; nu mogen ze zien dat men begonnen is uit de diepste put van verval de klim terug omhoog aan te pakken. Mensen hebben toch wel zeer uiteenlopende hobbies! Met de wind in de rug vloog ik terug naar Wortel, naar 't Slot om nog 'n ander soort beoefenaars van hobbies te gaan bezoeken.

Fototentoonstelling in 't Slot Naar jaarlijkse gewoonte was daar twee dagen lang de jaarlijkse tentoonstelling van de fotoclub te bewonderen voor ieder die wilde komen zien. Het eerste wat me opviel voordat ik binnenging, was, dat er onder en rond de Boomkes meer dan 20 auto's stonden, tegen slechts 2 fietsen. Dat deed me toch 'n beetje pijn; ik dacht: zijn er dan zoveel Wortelaren die voor die paar honderd meter van huis naar 't Slot toch nog de auto nemen? Het antwoord kreeg ik binnen. Binnen was het aangenaam, niet tè druk, zodat ge op uw gemak rustig de foto's kondt bekijken. Zo iets is nu eenmaal geen happening, die voortdurend volle zalen trekt. Binnen hingen de foto's in 2 verschillende zalen, maar het geheel was merkelijk soberder dan andere jaren: in totaal hingen er slechts 50 foto's, allen wit-zwart natuurlijk, genomen en ontwikkeld door slechts 8 van de 13 leden van de club. Maar wat er hing was slechts het beste van het beste, volgens connaisseurs. Ook hoordeik dat er op 2 dagen tijd rond de 500 bezoekers geweest waren, niet veel uit Wortel, maar veruit de meesten van verder weg, van bevriende fotoclubfans, tot uit Brussel, Mechelen, Schelle, enz! En dan begreep ik dat ge van al die mensen niet kunt vragen dat ze even per fiets naar Wortel zouden komen en was voor mij het raadsel van de auto-fietsverhouding opgelost. Onze fotoclub heeft zich blijkbaar in de loop der jaren een stevige reputatie opgebouwd, in goede vriendschap met elkaar. Na 'n babbeltje en 'n pintje deed ik nog eens de ronde langs de foto's. 'n Foto zegt niet alleen iets over wat de fotograaf heeft willen vastleggen, maar zegt ook iets over de nemer van de foto zelf, als in 'n spiegel. Ik probeerde erachter te komen wat de nemer van de foto bezielde of wat hij bedoelde te zeggen toen hij dit of dat onderwerp zus of zo knipte. Mensen zijn soms niet te volgen in hun hobbies. Toen ik naar huis fietste dacht ik eraan dat op diezelfde tijd er 'n andere dorpsgenoot bezig was met hobbie, ni. te voet in 4 dagen tijd van Parijs naar Tubize wandelen, 280 km samen, dat is ongeveer 70km per dag. Met vrienden.LI1

De Hoogstraatse Maand echt wel beter De aanplanting op de nieuwe parking doet het goed zo le zien.

iIJ


WORTEL

r %

Dorpsraad

r)

s4e

WW

Wat zien we? Van alles, elke dag, honderden dingen: mensen, dieren, bomen, velden, straten, gebou ts'en, auto 's, bergen, rivieren, potten en pannen, en:., en:. Vroeger eau wenlang, konden enkele begaafde tekenaars of schilders, bepaalde zaken die ze zagen 'vast/eggen op papier of doek of op 'n plank of iets anders. Zo hebben we nu mnusea vol met wat die mensen vastlegden. Toen kwam in de vorige eeuw de uitvinding van defotografie, aanvankelijk een dure bezigheid van enkele fanatieke/ingen, die geld genoeg hadden voor 'n camera en al wat erbij hoort. Eerst zwartwil foto s, later in kleur. Tegenwoordig is ieder gezin wel in het bezit van minstens éen fototoestel, of 'mm filrntoetel, of zel/ n videocwnera. Het is al even gewoon als 'mm eigen fiets of auto, 'n TV, 'mm stofzuiger, wasmachine, diepvriezer en nog tientallen andere zaken die voor onze grootouders onbereikbaar luxe tvwrn. Iedereen kun nu met 'n kodak vasileggen al wat hem voor ogen komt: geen kunst aan. Bovendien, al nemen we zef geenfoto 's: we krijgen er dagelijks tientallen onder ogen, via krant, reklame, en:; zo veel dat we ze maar amper meer 'zien'; en avonds nog 'n paar uur levende beelden op ons kijlekastje. Waarom dan nog 'n fototentoonstelling met amper 50 j'oto s? Moet daar zo'n heisa om gemaakt worden? Die kan iedereen toch nemen zoveel hij wil? Wel, zou ik zeggen, komt en ziel en vergelijk rustig die foto's met elkaw; en mei uw eigen producten. Wat het verschil precies is kan ik U niet zeggen. Maar het nodigt uit tot even stilstaan en mediteren in onze jachtige tijd van massaproductie en van weg werparlike/en.

de guld

Donderdag 3juni had er in de zaal een algemene vergadering plaats van de dorpsraad. Alle gezinnen plus alle voorzitters van verenigingen hadden de week ervoor een uitnodiging in hun bus ontvangen en de vergadering was tevens bedoeld als hoorzitting in verband met de plannen van het stadsbestuur voor 'n nieuw zwembad in Hoogstraten. Er kwamen een twintigtal geïnteresseerden opdagen. Schepen Marcel Van Ammei gaf 'n uiteenzetting over de plannen voor 'n nieuw zwembad, die door het studiebureau 'City Management' waren bestudeerd en geraamd op 100 miljoen voor bouw en inrichting, en 7 miljoen jaarlijkse betoelaging vanwege de gemeente. Het zwembad zou een instructiebad van 25 op 14 meter omvatten, plus 'n kinderbad van 100 m 2 en 'n peuterbadje van 40 m 2 ; en verder een solarium, whirlpool, cafetaria, enz: samen 'n oppervlakte van 1439 m 2 en zou gebouwd kunnen worden ergens achter het Klein Seminarie, richting achterkant van de gemeenteschool. Na de uiteenzetting werden er van alle kanten vragen afgevuurd op de schepen, waaruit bleek dat de meningen omtrent noodzaak, haalbaarheid, enz. nogal verdeeld waren. Verder werden er nog verschillende punten besproken en ten slotte werd er een stand van zaken gegeven over hoever het nu staat met de Boomkes. Dit hangt samen met de vraag in hoeverre Bruggen en Wegen bereid zijn de doorgaande weg 'her aan te leggen', cq. te versmallen om het verkeer tot vertragen te dwingen. Er waren twee prijzen gevraagd, één wat het zou kosten om de Boomkes her aan te leggen, zonder wijziging van de weg, en één mèt wijziging van de weg (op kosten van de gemeente). De eerste prijsraming kwam op bijna 6 miljoen, de tweede op bijna acht miljoen. Beiden liggen voor de gemeente veel te hoog, zodat de ontwerpers hun huiswerk opnieuw zullen moeten maken. Maar men hoopt nog dit jaar een begin van uitvoering te kunnen maken. [

Van Hoogstraten komende, ziet men dit.

Hoeveel snetheidsovertredingen en hoe lang nog deielfde? Vorige maand meldden wij dat er op het grote gele bord, naast de weg voordat men Wortel binnen rijdt vanuit Hoogstraten, te lezen staat: 'Deze week werden 82 snelheidsovertredingen vastgesteld'. En als men vanuit Merksplas Wortel nadert, er op 'n soortgelijk bord staat: 'Deze week werden 101 snelheidsovertredingen vastgesteld'. Zijn het nu 82 overtredingen voor het verkeer vanuit Hoogstraten en 101 andere overtredingen vanuit Merksplas, of hoe zit het? Bovendien, 'Deze week' duurt al ruim twee maanden. Tot op het moment tenminste dat ik dit schrijf. 'ik heb U gezegd, lezer, dat mijn verhaal eentonig is', schreef Multatuli in zijn beroemde boek Max Havelaar (die naam is later op koffie gezet). Wel, mijn verhaal over de verkeerstellingen en hun bekendmaking begint ook eentonig te worden. Maar het spijtige is, dat de regelmatigpasserende chauffeurs er zeker niet meer van onder de indruk komen en er hun voeten aan vegen: het psychologisch effect van die borden is niet alleen nul, maar zelfs negatief: het wordt gewoon ongeloofwaardig. Worden er nog tellingen gedaan? Zo ja, deel dan op tijd de resultaten mee: het kan sommigen misschien tot vertragen brengen. En zo neen, haal dan de borden ook weg, en laat ieder vliegen zo hard hij wil. Hier mag van de wet eigenlijk niet veel, maar alles kan. We zien het dagelijks om ons heen.I

Deze week werden

101

50

snelheidsovertredingen vastgesteld.

en van Merksplas komende leest men het bovenstaande

wortel

een schutterslokaaj waar iedereen zich thuis voelt 31


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Nostalgie Een stralende zondagnamiddag, een uitstekend tijdstip voor een wandeling in de natuur. Niet over platgetreden wandelpaden, nee speciaal voor deze gelegenheid had de K.W.B. een pad uitgestippeld langs de 4 landgoeden van de familie's Voortman. 'Kastelenwandeling' werd de uitstap genoemd: het vooraf gestelde maximum van 100 deelnemers werd vlot gehaald. Alle deelnemers kregen vooraf een voor deze gelegenheid samengestelde brochure van de hand van Jef Van De Heyning en Roei Morelis, met heel wat informatie over de 4 kastelen. Onder de deelnemers nogal wat, laten we zeggen 'senioren' en de reden voor hun meestappen werd al snel duidelijk. De meesten onder hen bleken de domeinen uitstekend te kennen van vroeger, toen zijzelf of hun ouders voor de 'heren' werkten. Sedert geruime tijd is het helaas onmogelijk om in de domeinen rond te lopen en deze wandeling was dan ook de gedroomde gelegenheid om de tijd van vroeger nog eens te laten herleven. De bezochte domeinen hebben immers weinig wijzigingen ondergaan en de sfeer van toen is er als het ware tussen de bomen blijven hangen. Overal in het bos van wandelaars borrelden de verhalen uit die goeie ouwe tijd op en elk plekje dat aangedaan werd maakte herinneringen levend. De tijdens de oorlog met de schup gegraven zwemvijver op Ipenrooy, het 'vliegveld' van Robert Voortman. Het pad van Hal naar Meerle dat Kerkzicht noemde omdat je vanop Hal de kerk (en de molen) kon zien. Heel wat rak kers (nu de eerder genoemde senioren) gebruikten dat pad om naar school en kerk te gaan en wisten onderweg waar en welke nesten te vinden waren en wanneer er jong inlagen. Ik denk dat sommigen onder het excuus van 'dringend een plas maken' stiekem nog eens gaan zien zijn of die nesten er nog altijd zitten. De vijver van den Rooy waarin 'Yvonneke' gewassen werd toen ze klein was. Het veld waarin de Duitsers hun kannonnen hadden staan en waarmee ze naar de Engelsen schoten die al in Baarle waren. Louis moest zijn patatten in de steek laten toen de Engelsen terugschoten en de akker omploegden waarop hij aan het werk was. Heel de wandeling door kwamen de nostalgische verhalen als vanzelf naar boven. Heerlijke natuur en daarbij nog een flinke brok geschiedenis van het dorp zoals beleefd door de gewone man. Mooi meegenomen, vooral voor een inwijkeling zoals ik. De afwezigen hadden gewis ongelijk.

komstige evenementen van dergelijke aard. De oude (en jonge) voetbalvedetten waren gelukkig wel present, versterkt met twee uiterst lenige muzikanten van B.B. Jer么me and the Bang Gang. Na de rust kreeg dit team dan nog versterking van ons aller burgervader Arnold, die voor het goede doel zijn keepers-plunje nog eens aantrok. Ondanks de tegenvaller en ondanks het minder goede weer, werd het toch nog een leuke namiddag. Veel voetballiefhebbers vonden het immers plezant de bekende voetballers van vroeger nog eens aan het werk te zien. En ze lieten nog wat zien ook, de snelheid was iets minder, maar de techniek verleren ze blijkbaar niet. De K .W. B. bood puik weerwerk, kon 2 keer scoren (eenmaal werd Arnold te grazen genomen), maar moest toch met 6-2 de duimen leggen tegen de te sterke profs.Li

Een burgemeester onder de lat. Houdt niet alleen een stad recht maar moet ook nog proberen de netten zuiver te houden.

Een verfrissing op het gazon van 'Den Roov'. L've,i het gevoel van 'kas/ee/heer 'proeven.

v MEER

Geen kampioenen... die hadden hun kat gestuurd naar het feest van Vervoer Huybrechts, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de K.V.G. Meerle Meersel-Dreef. Slechte afspraken of gewoon ongeluk, de talrijke aanwezigen op de voetbalwedstrijd tussen K.W.B. Meerle en een selektie van oud-voetbalvedetten, aangevuld met de aangekondigde TV- kampioenen, voelden zich toch een beet j e bedrogen. Velen waren immers gekomen om de populaire lievelingen van TVkijkend Vlaanderen in levende lijve te ontmoeten. Een gemiste kans en een hypotheek op toe32

Het amateur- team van deK. W.B. dat zich flink weerde tegen de (ex -) profs tijdens de benefietwedstrijd op het feest van Vervoer Huybrechts.


MEERLE

Fietsen en lopen De K.W.B. kan blijkbaar de mensen niet stil zien zitten. Als dit blad in je bus valt, is hun avond-fiets-vierdaagse al van start gegaan. Tot 3juli kan je nog elke avond een toer van ca. 25 km gaan fietsen, met onderweg een versnapering en een verfrissing toe. Aanmelden aan de parochiezaal tussen 18.30 en 19.30 uur. Na de fietsvierdaagse kunnen de sportievelingen beginnen oefenen voor de le Meerlese stratenloop op 5 september, ingericht door Chiro en K . W . B. Voor kinderen is er een geleide ioop van 1 km. om 14 li. Alle anderen starten vanaf 15 h. voor een afstand van 3, 6,9 of 12km. Inschrijven kan ter plaatse (aan de chirolokalen) en kost 40 fr. voor kinderen, 80 fr. voor chiro- en KWBleden en 100 fr. voor alle anderen. Laat je van je sportiefste 7ijde 7ien en loop mee. Komen supporteren mag natuurlijk ook.II1

Radio-top.

2

awl Een hele dag lokale radio van en door de chiro. Itlet veel muziek, t'erzoekjes en zelfs nir'it nsjiushev.

Ergernis \Vaar mensen samenwonen en de ene doet wat de ander niet graag heeft, daar ontstaat ergernis. Zich ergeren, dat doen de omwonenden van het

Naar buiten

padje tussen Kerkstraat, Dorp en Hazenweg.

Padje dat veel gebruikt wordt door fietsende kinderen om het drukkere verkeer in het Dorp te vermijden. Padje dat helaas ook gebruikt wordt door mensen met honden, die daar maar al te vaak wat achterlaten. Hondedrollen, overal oorzaak van ergernis. Vanzelfsprekend hebben honden behoeften te doen en als je een viervoeter in huis hebt, moet je die ook uitlaten. Alleen doe je dat niet op plaatsen waar anderen er hinder van ondervinden. Buiten de dorpskern is er plaats genoeg waar uw hond zonder problemen wat mag achterlaten. En zo groot is Meerle niet dat je er ver moet voor lopen. Trouwens, een beetje beweging is gezond en honden doen niets liever dan wandelen. El

Pastorale Vanaf zondag 20 juni en dit tot en met 15 augustus brengt het kunstatelier De Pastorale van Evelyn en Marcel een nieuwe tenstoonstelling. Ditmaal van het Belgisch-Hongaarse echtpaar Luc Degryse - Piro Pallaghy. Piro Pallaghy brengt keramiek met een beetje nostalgie maar vooral veel bewondering voor de heldere vormentaal van haar geboorteland, het Hongaarse platteland. Luc Degryse toont een serie ironische tekeningen onder het thema 'De auto die 24 uur per dag langs zijn huis raast'. Het atelier kan elk weekeinde bezocht worden op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.

Beslist een bezoek waard en zeer dichtbij, een uitstekend doel voor een zondagmiddagwandelingetje.•

TE KOOP: Schilderij van Joz. Adams, 'kapelletje van Minderhout' Inhijstingen Marc Vanluffelen, Vrijheid 47, Hoogstraten, te!. 314.75.78

De turnkring '(Zolderke sloot zijn vijfde werkjaar af met een heerlijke uitstap. Met zestig man een paar uur ravotten in het tropisch zwembad en daarna nog een paar uur het bos van Hen gelhoef in. s 4 vonds moe maar tevreden naar huis.

'Grensmonument' Het eertijds door de gemeenten Hoogstraten en Nieuw-Ginrieken geplande grensmonument kwam er om financiële redenen niet. Het restaurant 'De Grens' in het voormalige grenskantoor nam dan maar een initiatief om een blijvend aandenken aan de vroegere grenspost te plaatsen. Het werd een bronzen beeldje, 'De Douanier' genoemd, vervaardigd door de kunstenaar Piet Aaght uit Gilze. Het uniform bestaat zowel uit elementen van de vroegere Belgische als Nederlandse doaune maar volgens de mensen die de tijd van het grenskantoor nog hebben gekend, lijkt het beeld sprekend op de douanier Valgaren, die jaren op de Dreef heeft gewoond. Op 28 mei werd het beeldje op plechtige wijze onthuld door dc burgemeesters van Hoogstraten en Nicuw-Ginneken, onthulling die zo te zien met enige acrobatiën gepaard ging. Twee burgemeesters op één ladder. Al goed dat het om stevig materiaal ging. Het restaurant werd hij deze gelegenheid ook omgedoopt tot 'De Douanier'.

33


MEERLE

Een turnzaal voor Meerle !!! Na enige jaren over en weer gepraat en het bewandelen van enige zij wegen (school en bisdom) heeft het gemeentebestuur de knoop doorgehakt. Op het schepencollege van 7juni werd beslist een ontwerper aan te duiden en een dossier voor het bouwen van een gemeentelijke turnzaal aan de gemeenteraad voor te leggen.

Algemene vergadering Eindelijk zouden we zeggen. Blijkbaar werd de druk op het stadbestuur te groot. Jaren achtereen stond het punt bovenaan op de lijst van de dorpsraad en op de laatste algemene vergadering van de dorpsraad (24 mei) werd aan de aanwezigen het voorstel voorgelegd om een petitie te organiseren waarin de Meerlenaars konden bevestigen dat zij nu een gemeentelijke turnzaal wensten en dat ze dit belangrijker vonden dan een zwembad in Hoogstraten. De voorzitter wenste de formulering nog enigszins te verzachten door de koppeling met het zwembad eraf te laten, maar de overgrote meerderheid van de aanwezigen sprak zich uit voor de ontwerptekst. Zij wensten de zaak scherp te stellen en aan de politici duidelijk te maken waar voor Meerle de prioriteiten liggen. Een zwembad wordt door hen als een nieuw prestigeprojekt aanzien, als een verkiezingsstunt. Als er daarvoor weerom 100 miljoen kan uitgetrokken worden, houdt het argument dat voor de turnzaal toch beter kan gerekend worden met subsidies van het gebouwenfonds voor het katholiek onderwijs, geen steek meer. Temeer daar het duidelijk wordt dat er op deze manier de eerstvolgende vijf jaar niet op een concreet resultaat moet gerekend worden. Dit harde standpunt (de politici waren op de vergadering afwezig wegens gemeenteraad) en het sukses van de petitie (binnen twee weken werden ruim 650 handtekeningen verzameld) maakte dat de lokale politici er toch wat ongemakkelijk begonnen bij te lopen. Het lijdt geen twijfel dat de gebeurtenissen van de laatste weken de beslissing van het schepencollege zwaar beïnvloed hebben.

Op de informatievergadering over het nieuwe zwembad, toen de beslissing van het college door een brief van schepen Karel Pauwels werd bekendgemaakt, zag je dan ook tevreden gezichten. Het versterkt in ieder geval het gevoel dat een volgehouden inspanning uiteindelijk toch resultaat oplevert.

Dorpsraad stelt zichzelf voor De hiervoor gemelde algemene vergadering van de dorpsraad (de 2e in enkele maanden) was door het bestuur bijeengeroepen om aan de geïnteresseerde bewoners uit te leggen wat het bestuur tijdens een jaar zoal allemaal doet. Zij hadden immers de indruk opgedaan dat veel inwoners niet weten waar de dorpsraad voor dient. Daarom deze vergadering, waarin eerst (naast de turnzaal) de stand van zaken over de belangrijkste punten van de prioriteitenlijst verduidelijkt werd.

N14 Meerle Minderhout -

Het plan van het gemeentebestuur om gronden langs de baan aan te kopen en deze ter beschikking te stellen van openbare werken voor de aanleg van vrijliggende fietspaden wordt door de aanwezigen toegejuicht. De wijze waarop het gemeentebestuur de zaak aanpakt, krijgt zware kritiek. Zij vragen aan de aangemanden eigenlijk een belofte van verkoop te ondertekenen zonder enige konkrete aanwijzingen over de prijs, over het heraanleggen van voortuinen en opritten, over afsluitingen en zo meer. Het enige

OPGELET!!! Gans de week op afspraak.

dat voorligt is dat de verkopers vergoed zullen worden volgens schattingsprijs en dat een schatting maar zal gebeuren nadat minstens de helft van de aangelanden de belofte van verkoop heeft ondertekend. Aan de dorpsraad wordt dan ook gevraagd bij het gemeentebestuur op meer duidelijkheid aan te dringen. Mogelijk kunnen enkele type- schattingen gedaan worden, zodat de mensen een beetje duidelijkheid krijgen over de financiële implikaties van de zaak. Tevens willen zij toch ook graag zekerheid dat de fietspaden er wel degelijk komen als zij hun grond verkopen. Werk aan de winkel voor het gemeentebestuur. Anderzijds merken sommige aanwezigen op dat op de bewoners langs de N 14 toch ook een zware verantwoordelijkheid rust. Dat ze duidelijkheid wensen is terecht, maar dat mag geen verontschuldiging zijn om, wanneer deze er komt, te gaan dwarsliggen. Dat zou het einde van het plan van het gemeentebestuur betekenen en meteen inhouden dat een deugdelijk fietspad voor enige lO-tallen jaren mag vergeten worden.

Herinrichting van het plein voor het Gemeentehuis Machteld Tilburgs is door het stadsbestuur aangezocht om een ontwerp voor de herinrichting te maken en legt een eerste ontwerp voor aan de vergadering. Het plan oogt mooi en krijgt naast een paar opmerking de instemming van de aanwezigen.

De wissel Ondanks eerdere adviezen van de dorpsraad ten gunste van het behoud van de wissel, wil het gemeentebestuur dat de dorpsraad zich opnieuw uitspreekt over een voorstel. Er liggen twee keuzes voor. Een dat de wissel integraal behoudt en dat de verkaveling van de achterliggende gronden mogelijk maakt door de aanleg van een paralelweg. Het tweede voorstel houdt in dat de wissel haast geheel verdwijnt, zodat de verkaveling aansluit op de bestaande weg. Bij dit voorstel zou de gemeente de beschikking krijgen over 4 bouwpiaatsen, waarvan 1 al zeker voor sociale doeleinden zou dienen (bejaardenwoning). De aanwezigen reageren kregelig. Reeds meermaals werd gesteld dat Meerle de wissel wenst te behouden. De koppeling met het verkrijgen van grond voor bejaardenwoningen vinden ze onterecht, de ligging is daarvoor immers niet geschikt. Verder vinden ze het ongepast dat eigendommen van de gemeenschap moeten dienen om een privé-verkaveling mogelijk te maken, waarbij het voordeel voor deze laatste voor de hand ligt en dat voor de gemeenschap betwistbaar is. De wens voor het behoud van de wissel wordt roet unani miteit van stemmen bevestigd.

De Elsakker

Meerdorp 72 2321 Meer TeL 0313150598

Daairstudio, ]Klit 34

Op de vraag voor openstelling van de Polderdreef voor fietsers kan het Bestuur van Waters en Bossen niet ingaan, integendeel de toegang voor fietsers zal extra bemoeilijkt worden. Het is immers hier en elders gebleken dat mountainbikers weinig respekt tonen voor de natuur en geen rekening houden met paden en zelfs niet met wandelaars. Wel zal de wandelmogeijkheid worden uitgebreid op alle wegen, behalve in het natuurgebied, dat enkel op aanvraag zal kunnen bezocht worden. Waters en Bossen is eveneens van plan op meerdere plaatsen rustbanken te plaatsen.


MEERLE

Rondvraag Op de vraag van de voorzitter of de aanwezigen nog onderwerpen hebben die ze door de dorpsraad willen behandeld zien, komen nog enige punten naar voor. o.a. de plaatsing van het aankondigingsbord, lukraak door vereningen geplaatste reklameborden om aktiviteiten aan te kondigen, dringende onderhoudswerken aan ons 'Raadshuis', degelijk onderhoud van groene zones (zoals de wissel en het speelplein in Dal II).

De werking van de dorpsraad Na de afhandeling van de Mecriese wensen lichten diverse afgevaardigden van de dorpsraad hun bezigheden toe. Naast de rechtstreekse kontakten en vergaderingen met gemeente, de bestuursvergaderingen en de algemene vergaderingen van de dorpsraad zelf, nemen meerdere leden deel aan diverse gemeentelijke adviesraden. Zo vaardigt de dorpsraad leden af naar de Verkeersraad, de Gezondheidsraad en de Bejaardenraad. Ook de fietspadenaktie mag op de belangstelling van de dorpsraad rekenen. De afgevaardigden nemen in deze adviesraden een deel van het werk voor hun rekening en zorgen ervoor dat ook Meerlse vragen en verzuchtingen aan bod komen. Beslist geen dankbare taak. De adviezen van al deze raden hebben immers geen bindend karakter, waardoor nogal wat frustraties mogelijk zijn. De dorpsraad kan onze steun dan ook goed gebruiken. Zaken zoals de turnzaal bewijzen dat het een nuttig orgaan is, goed geplaatst om in Hoogstraten over te brengen wat er in onze dorpsgemeenschap omgaat.

digheid ervan betreft naar de toekomst toe. Zeden en gewoonten veranderen tegenwoordig snel, prijzen nog veel sneller. De schepen reageert telkens met hetzelfde antwoord de studie is uitgevoerd door deskundigen en hij heeft geen redenen om ook maar iets in vraag te stellen. Hij wenst er trouwens niet over te diskussiëren. De vergadering aanhoort enigszins gelaten wat de studie vertelt en na een goed uur kan de schepen vertrekken, 'Op weg naar weer een andere belangrijke bijeenkomst'; schepenen zouden immers overal tegelijk moeten kunnen zijn. Uit de bespreking na het vertrek van de schepen blijkt dat een zwembad voor de aanwezigen eigenlijk niet hoeft. Zij hebben andere prioritei-

ten, hebben weinig behoeft aan prestige-projekten, willen de volgende legislatuur niet opzadelen met de gevolgen van het huidig bestuur, zouden liever de belastingen zien verlagen en de schuldenberg zien slinken of gaan gewoon in Zundert zwemmen. Wie dat wenst, kan zich over het plan van de gemeente uitspreken door de vragenlijst in te vullen en in te sturen, die hij ondertussen in zijn brievenbus heeft gevonden. Of de mening van de aanwezigen dan bevestigd wordt, zal dan moeten blijken.•

Gemeenteplein in een nieuw kleedje

ic

TT L Ç L:

ç

Tr

'

A

Weinig animo voor een zwembad Op 14 juni kwam de schepen van sport naar Meerle afgezakt om aan de geïnteresseerden het plan en de studie voor de bouw van een gemeentelijk zwembad in Hoogstraten toe te lichten. Toelichting was dan ook het enige waartoe de schepen bereid was, diskussie was er niet bij. De vragen die daartoe konden leiden, werden door hem handig ontweken. De toelichting van de studie en de plannen zelf konden bij de aanwezigen weinig animo opbrengen. Velen hebben hun twijfels over de cijfers van de studie, vooral daar waar het de gel-

ç'Jçt ' -T

'

Het voorontwerp van het nieuwe plein v66r het gemeentehuis van de hand van Machteld Tilburgs. De huidige bomen voor het 'Raadhuis' verdwijnen, maar er komen er nieuwe, die het raadshuis moeten accentueren. Het gazon voor de bibliotheek wordt behouden, zodat het zijn funktie als speel wei voor de chiro kan blijven vervullen. Een groot deel van de parking-funktie van het plein wordt eveneens behouden, maar het geheel zal met meer groen omkleed worden en ook de vorm wordt zo aangepast dat het voor vrachtwagens onmogelijk wordt nog op het plein zelf te parkeren. Tenslotte voorziet het ontwerp nog twee zithoeken met groen omzoomde banken, respectievelijk v66r de harmoniezaal en v66r de bibliotheek.

LAURYSSEN ELECTRONICS BYBA MINIJERHOUT GO

G

24.995,-

E

T

T

H

E

BEST

bu

MX-550 + SR-550 MINI KETEN Gescheiden voor- en eindversterker 2 x 35 W - Dubbel autoreverse cassettedeck Synthesizer tuner met 30 presets - CD-speler voor 3 discs - 3-weg luidsprekers - Zeer volledige afstandsbediening. 35


meerseIreef Rommelmarkt De Fanfare vroeg me bij monde van secretaris Toon Verleye aan hetvolgende enige ruchtbaarheid te geven. Sinds 1988 organiseert onze fanfare tijdens de zomermaanden een rommelmarkt. De opbrengst wordt gebruikt voor de aankoop van instrumenten. Het hele zaakje moet meer dan de moeite waard zijn want ook deze zomer gaat de fanfare door met hun rommelmarkt. En dat op alle zondagen van 30 mei tot en met 26 september telkens van 9 tot 16 uur, op het gebuurte Geiteneinde op de Dreef. Naast de rommelwinkel

van de fanfare trachten ook een aantal andere marktkramers hun waren aan de man te brengen. Zij betalen hiervoor 200 fr. per standplaats aan de fanfare. Zowel kooplustige kijkers als verkopers zijn van harte welkom. Meer informatie is te verkrijgen bij contactpersoon Jaak Snijders, Heleinde 24, Meersel-Dreef, tel: 315.76.59. El

Kermis 1-let kermiseomité wist me bi] monde van Jan Van Bavel hetvolgende te vertellen: Zoals alle jaren vormende maandag en de dinsdag de belangrijkste kermisdagen voor de echte Dreveniers. Wat dat betreft is er dus niets nieuws onder de zon. 's Maandags houden de gebuurten een kroegentocht waaraan een onderling ludieke competitie wordt gekoppeld. De traditionele verkleedpartij blijft voor de dinsdag. Toch zijn er kleine veranderingen doorgevoerd om het geheel voor de deelnemers en vooral de toeschouwers iets aangenamer te maken. Op maandag bijvoorbeeld worden niet alle café's met een bezoekje vereerd. Het aantal openbare drankgelegenheden heeft de laatste jaren flink uitbreiding genomen, zodanig dat de kermisspelen een race tegen de tijd werden wat de spontaniteit en de gezelligheid niet echt ten goede kwam. Cafébazen en gebuurten vonden dat daar, om het succes en het voortbestaan van de kermisspelen te blijven garanderen, iets aan gedaan moest worden. Twee café's zijn, wat de maandag betreft, uit de boot gevallen. Het resultaat is dat men dit jaar iets later begint. Wat langer in elk café kan blijven hangen, (ongeveer drie kwartier) en dat er tijd overblijft om tijdens de trip tussen de café's ook spelletjes te doen. Klassiekers zoals planklopen, steltiopen, enz... staan dus weer op het programma. Wat de dinsdag betreft blijft de plaats van gebeuren het Heieinde. Toch ook hier enkele veranderingen. Om te beginnen worden de twee 'vergeten' café's van maandag terug opgevist. Bij het begincafé (naar alle waarschijnlijkheid Den Bud) begint voor alle gebuurten meteen de eerste opdracht. Elk gebuurt wordt verwacht op een originele manier zijn thema aan het kermisvolkje voor te stellen. In het verleden gebeurde het dat een verklede bende zich in het kermisgewoel stortte zonder dat iemand het precieze thema wist te achterhalen. Vanuit het begincafé wordt in stoet naar het Heieinde vertrokken waar de jaarlijkse burenstrijd plaatsvindt. Bij 36

het eindcafé (naar alle waarschijnlijkheid Moskes) wacht de deelnemers de laatste opdracht: het eindspel. Daarna blijft er niets meer over dan de prijsuitreiking: 'Wat hebben zij gewonnen Pierre!' Aan de creatieve geesten op elk gebuurt om er iets van te maken. Ik heb het hier en daar al horen gonzen van geruchten. Ik geef niets prijs want anders wordt mijn objectiviteit weer in vraag gesteld.L1

K.L.J. Zaterdag 10juli is het weer zover, papierslag. Denk er dus aan op tijd je papier buiten te zetten. Is de wagen je voordeur al gepasseerd, breng je dozen dan zelf even naar de containers. In het verleden gebeurde het wel eens dat de wagen voor een tweede keer door een straat reed om een 'vergeetachtige' bewoner van dienst te zijn. K. L. J . 'ers worden iets minder vriendelijk als men voor een derde of vierde keer voorbij dezelfde huizen moeten rijden omdat er toevallig veel 'vergeetachtigen' in dezelfde straat wonen. Vaak wordt de vraag gesteld waarom er niet meer papierslagen gedaan worden. Het oud papier is jammer genoeg minder dan niets waard. Als de vele dozen echt teveel nuttige ruimte in je garage beginnen in te nemen kan je altijd terecht op het gemeentelijk containerpark dat elke zaterdagvooriniddag open is.LI1

25 Jaar transportfirma Huybrechts Een voltreffer. Een andere manier, enkele superlatieven buiten beschouwing gelaten, om de festiviteiten rond de transportfirma Huybrechts te omschrijven is er niet. Jos en Lizette Huy brechts zijn dan ook uiterst tevreden en kunnen de gehandicapten van Meer, Meerle en Meersel-

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71. Dreef nu al een niet onaardig spaarpotje beloven. 12 en 13juni zette het transportbedrijf haar deuren open voor het grote publiek. De aftrap van het hele gebeuren werd op de terreinen van KFC Meerle gegeven. Een voetbalwedstrijd met TVvedetten en profvoetballers zorgde voor de nodige animatie. Jammer genoeg kwamen een aantal vooraf aangekondigde vedetten niet opdagen. De oorzaak hiervan ligt niet bij de familie Huybrechts. Het organiserend theaterbureau kwam een aantal gemaakte afspraken niet na. Jos en Lizette betreuren het ten zeerste dat een aantal mediafiguren onterecht vooraf aangekondigd werden. Gelukkig maakte de opkomst van de profvoetballers veel goed, zodat de voetballiefhebbers onder het opgekomen publiek zeker aan hun trekken zijn gekomen. Na de sportieve inspanningen, werd van lokatie veranderd. De bedrijfshal op de transportzone van Meer werd het decor voor een wervelend bal en karaoke-avond. 's Zondags waren er allerhande aktiviteiten, optredens van diverse Nederlandstalige artiesten, kinderanimatie, hobbelfietsen, Idinimuren, helicopterdopen. Voor ieder van de naar schatting 2700 bezoekers wat wils. Vooral het helicoptervliegen was erg in trek. En ik moet zeggen het heeft wat als je de streek vanuit vogelperspectief kan bekijken. De Mosten is niet veel groter dan een buitenmaatse badkuip en het villapark deed me sterk aan madurodam denken. De opbrengst van dit succesverhaal gaat volledig naar de lokale gehaiidicaptenvereniging. Lizette en J05 willen alle bezoekers bedanken die de oproep beantwoordden met een massale opkomst. 'Ik krijg terug een krop in mijn keel als ik de volle bedrijfshal voor me zie. Het doet me deugd als ik zie dat de mensen sociaalvoelend genoeg zijn om voor een goed doel de deur uit te komen. De opkomst was overweldigend', aldus Lizette.


MEERSEL-DREEF het personeel en alle andere medewerkers die zich belangenloos inzetten krijgen van de organisatoren alle lof toegezwaaid.. 'Zonder de steun en energie van al die vrijwilligers was het organiseren van dergelijk evenement ondenkbaar geweest.' Meersel-Dreef weet al lang uit welk hout de familie Huybrechts gesneden is. De humanitaire transporten naar Polen, Roemenië en Joegoslavië. De nauwe banden met het dorpsieven die zich uiten in het parochiaal team en de dorpsraad. De bekommernis om het voortbestaan van dorpsschool 't Dreefke. Het zijn er niet veel die ondanks een druk zakenleven het hart op de juiste plaats weten te houden. Dat druk zakenleven is begonnen in 1947. Vader André Huybrechts bracht kaas, boter en eieren aan huis. Later leverde hij groenten en fruit aan de veilingen van Meer en Hoogstraten. Alles groeide rustig verder tot in 1968 transportfirma Huybrechts een feit was. Nu is de hoofdactiviteit natuurlijk internationaal transport en is het bedrijf van de garage op Dreef naar de moderne hal op de transportzone verhuisd. De laadwagen van vader André heeft plaats moeten maken voor een dertig x-tonners. Toch is de firma altijd een familiebedrijf gebleven en dat wil men zo houden ook. Op die manier houdt men zelf het overzicht, kan men sneller inspelen op eventuele problemen en staat men dichter bij het personeel, de klanten en de leveranciers. Een meer persoonlijke aanpak van de zaken luidt het devies bij Huybrechts. Een devies dat bij de gehandicapten voortaan positief onthaald wordt. El Ook

Meerset-Dreef in feeststemming Meersel-Dreef heeft eindelijk zijn riolering. Ook het Centrum werd helemaal verfraaid en heringericht. Op vrijdag 28 mei werd de herinrichting officieel ingehuldigd. Een grote Vlaamse kermis, met exclusieve prijzen waaronder een vliegtuigreis voor 2 personen naar Kreta en Londen, en een grandioze verlichte avondmarkt moesten de plechtigheden een feestelijk tintje geven. Hoe goed de standhouders ook hun best deden om hun waren aan de man te brengen, echt kooplustig waren de talloze bezoekers niet. Een aantal marktkramers hielden het dan ook al snel voor bekeken en gingen hun heil elders zoeken. Meer succes hadden de Dreefse horecazaken die hun terrasjes al snel overspoeld zagen door feestvierende Dreveniers. Een week later was feestvierend Meersel-Dreef weer present. Op 5juni was het precies 25 jaar geleden dat de kerkelijke overheid MeerselDreef als een onafhankelijke parochie erkende. Voor de gelegenheid had het parochiaal team verzamelen geblazen in de zaal bij de paters waarbij alle verenigingen de kans kregen om via een standje hun activiteiten toe te lichten. Een kleine dorpsgemeenschap waarbinnen toch nog altijd tientallen verenigingen actief zijn. Men had dus geen moeite om de zaal vol te krijgen.•

Raadslid Coppens cii schepen Coenegrachts die tijdens het officiële gedeelte de gedenksteen onthulden.

Een inlichting kost niets! Raadpleeg Electronisch betalen? TELEPOST! uw postontvanger of de commerciële dienst bij de Gewestelijke Directie der Posterijen 03/2340610 toestel 130-131-132-133-158.

Krachtig, betrouwbaar, steeds in vorm

Op weekendbezoek zonder bloemen?

e1A;1,1IJlJiil1l

Kan al een jaar niet meer, zeggen kenners!

Krachtig, betrouwbaar, steeds in vorm.

Reeds ruim een jaar heeft u eigenlijk geen enkele vorm van excuus meer! Maar dat zullen we dus met de mantel der liefde bedekken. Sinds april van vorig jaar immers functioneert in het centrum van Merksplas de enige bloemenautomaat van de Kempen. Cattleya, de bloemenzaak voor de zakenman, en steeds aan de spits waar het klantgerichte en doorgedreven service betreft, nam toen dit initiatief. En reeds honderden klanten geraakten zo in extremis toch nog gesteld, hoefden niet met schaamrode kaken op familievisite of vriendenbezoek' Denkt u nu vooral niet dat het gaat om zomaar wat kunst-en-vliegwerk, een met haken en ogen aaneenhangende noodoplossing! Het volstrekte tegendeel is waar! U kiest uit drie prijsklassen, u stopt wat geld in het apparaat en daarvoor heeft u dan een kakelvers (want gekoeld) boeket. Zo eenvoudig is dat! Maar natuurlijk kunt u ook steeds nog bellen (01 4/63.45.16) of faxen (014163.51.87). U zal verrast zijn hoe dikwijls wij u toch nog kunnen helpen!

24 krachtige modellen. Met het voor Honda kenmcrkend gemakkelijk startsvsteem. Van 2.6 pi. tot 55 pk. Maaili ecdte van 42 i tot 53 cm. 'T

.-...--

...,

Om ookin moeilijke omsiandigheden vlot ie maaien met een uitstekend rendement. Traploze hydrosttitische is erhrenging. Verste!h. ie inaaihoogte van 15-75 mm. maai1. breedtc 61 cm

~~ty4

135,

Ontstruiker UM 2460

HONDA grasmaaiers RohuLIt ill-iiijrid T uitgerust met krae!ittec motor Uit g ebreid os,,, ii1 '

--

J. STOFFELSPAULUSSEN ¼

HONDA tujnbouwtrekker'

I

LEOPOIDSTRAAT 2330 MERKSPLAS

-

60

24 op 24 uur PAKKLAAR "DE BLOEMENAUTOMAAT'

Minderhoutdorp 4 2322 Hoogstraten Tel. Q31314.41.15 37


j

I2l'J I,IT1

SP

ORT11 11

1 / __ ____ __ ______ I __ __ ____ _________ ____ ____ ____ _________

-:t t_ __ ~

~

Kom op tegen Kanker

Go-Car race te Hoogstraten Ter gelegenheid van Hoogstraatse kermis op zondag 26 september richt de Gemeentelijke Sportraad i.s.m. Goodwill uit Leuven een formule-] KWISTAXRACE in waarvan de opbrengst ten goede komt van de actie 'Kom op tegen Kaner'.

Wat is nu een kwistaxrace? Je kan het vergelijken met een formule-1 race met chronoritten en een wedstrijd die enkele uren beslaat. Ongeveer 20 go-cars kunnen het parcours onveilig maken en iedereen mag deelnemen. Wat moet je nu doen om zo'n wagentje ter uwer beschikking te krijgen? Als vereniging word je gevraagd 200 loten aan 100 fr. aan de man te brengen. Bedrijven of privé-instanties moeten 250 loten zien te verkopen. Aan deze tombola zijn vanzelfsprekend prijzen verbonden. Een bedrijf kan bijvoorbeeld ook een vereniging sponsoren door een go-car voor hen 'te kopen'. Een aantal verenigingen en bedrijven hebben reeds hun deelneming toegezegd, o.a. Jeugdcafé Mussenakker Meer, Rijvereniging St.-Clemens Minderhout, Volleybalclub De Gelmers, Gebuurte Westhoek Hoogstraten, K.L.J.-Wortel, Oudercomité van de Gemeenteschool Hoogstraten, Gebuurte Buizelhoek Hoogstraten, Turnkring 't Spagaatje gesponsord door Kantoor Versmissen en Janssens, Wielervrienden Gammel gesteund door Martens Metaalconstructie. Bij het verschijnen van deze 'Maand' zal de lijst zonder twijfel al aangegroeid zijn. Hoe verloopt nu de dag van de race? De wedstrijd is gespreid over een hele dag. In de voormiddag krijgen de mededingers de go-car ter beschikking die ze dan kunnen versieren met reclame...! Dan vangen de testritten aan en die zijn wel bepalend voor de startposities. Nadien brengt men de wagens terug naar de pits voor nazicht. De tijden worden berekend en de startposities kenbaar gemaakt. De start wordt ingezet met een opwarmingsronde en na die eerste ronde wordt het echte startschot gegeven. Zo worden er dan drie uur afgewerkt waarbij de piloten regelmatig kunnen afgelost worden. De race verloopt door de straten van HoogstratenCentrum, ni. Vrijheid, Karel Boomstraat, Alfred Oststraat, Gravin Elisabethlaan, Vrijheid. Véér het stadhuis wordt een groot podium opgebouwd waarrond allerlei animatie zal plaatsvinden. Men denkt aan: springkasteel, optreden van bekende personen, vedettenrace...! Dit moet alleszins een topdag worden voor heel Hoogstraten en voor 'Kom op tegen Kanker'! Een aantal verenigingen hebben reeds een activiteit achter de rug in het kader van het goede doel, o.a. Tennisclub De Vrijheid, Hoogstraatse Bridgeclub, Gebuurte Luizenmarkt, K.L.J Wortel, K.B.G.-Minderhout, Gebuurtenvoetbal Hoogstraten, Turnkring 't Spagaatje, Hoogstraatse Sportraad, De Blauwe Duif. Een aantal verenigingen hebben nog iets in petto: zaterdag 3juli: K W B -Hoogstraten, paaptornooi Handboog Noorderbond: propagandaschieting zondag 25juli: Wielertoeristen: fietsdag voor iedereen -

.

-

38

.

.

woensdag 4 augustus: Ronde Van Antwerpen: programmaverkoop zondag 8 augustus: Petanqueclub Markdal De Mosten: familietornooi -20 tot 22 augustus: St.-Clemens Minderhout: Military in de Blauwbossen zondag 29 augustus: St.-Joris Meer: ponytornooi zaterdag 4 september: Judoclub: meetrainen voor 100 fr. zondag 5 september: St.-Joris Meer: ruitertornooi woensdag 8 september: K.V.L.V.-Minderhout: steuntombola zondag 12 september: 't Slot Wortel: wandel- en sponsortocht zondag 26 september: Hoogstraatse Sportraad: Go-car race -20 tot 27 oktober: H.T.C.: tennistornooi zaterdag 30 oktober: APOTHEOSE ACTIE 'KOM OP TEGEN KANKER'. Volgende verenigingen leverden reeds een flinke financiële bijdrage: - Startkapitaal: Sportraad Hoogstraten: 10.000 - Tennisclub De Vrijheid: 30.000 - Wandelclub Markdal: 2.790 - K.V.L.V.-Hoogstraten: 40.865 - Wandelclub De Noorderkempen: 3.000 - Brass-en Drumband Ste.-Rosalia Meer: 3.155 Kwispel Hoogstraten 695. Op 11 mei maakte dit een totaal van 90.465 fr. Verenigingen die nog een activiteit wensen te plannen gelieven contact op te nemen met de sportdienst op tel. 340.19.51. en de juiste gegevens door te spelen, om alzo tot een perfecte coördinatie te komen. -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dag van de fiets Zondag 25juli1993. Inschrijven-vertrek: Café' De Gelmel' van 7.30 tot 15.00 uur. Organisatie: K.A.W.S. Wielertoeristen Hoogstraten. 3 uitgepijlde omlopen: ± 80 km: 2-Landentocht voor wielertoeristen. ± 60 km: 2-Landentocht voor geoefende fietsers. ± 30 km: voor de gelegenheid of met de familie. Prijs: 30 fr. Iedereen kan deelnemen. Dit is geen competitie. Vrij te fietsen, op eigen tempo met de familie, in groep of individueel over rustige wegen. Informatie: 03/314.41.42. en 03/314.66.46.

Lopen om ter hardst Hoogstraten verkent Bril ssel Marathonloper Jan Hendrickx verzamelde een 40-tal lopers, supporters en sympathisanten voor een sportieve uitstap naar de hoofdstad. 17 Man nam deel aan de grootste jogging en loopwedstrijd in het land: de twintig kilometer van Brussel. De autocar vertrok zondag 30mei stipt om 11 uur aan de kerk in Hoogstraten. Het reisdoel: het Jubelpark in Brussel. De loopmanifestatie in de hoofdstad telde dit jaar om en bij de 20.000 deelnemers. Met een kanonschot bovenop de triomfboog werd de massaloop om 15 uur op gang geschoten. Jan Hendrickx startte mee voorin. De marathon-specialist kwam naar eigen zeggen omstreeks halfwedstrijd pas goed op dreef. In een bijzonder sterk en internationaal lopersveld eindigde hij als veertigste in 1 u. 3 min. 8 sec.. De andere prestaties: Eddy Oomen 350ein 1:11 /JanAdams446e 1:12/Guy Van Den Kieboom 1492e in 1:20 / Jan Aerts 1941 e in 1:23 / Jos Braspenning 2141e in 1:24 / Jan Janssen 2378e in 1:25 / Jos Van der Linden 3750e in 1:30 / Guido Everaert 3817e in 1:30 / Guy Lippens 3983e in 1:31 / Stef Van Doninck 4516e in 1:32/Jos Van Bavel 6148e in 1:37.30 / Emil Hendrickx 8290e in 1:43 / Marcel Verschueren in 9226e in 1:46 en Jules Schrickx 9264e in 1:46.30. Pat Leysen volbracht zijn calvarietocht in ± 1:33 (plaats onbekend); Marc Van der Linden (uitslag niet bekend). De prijs van de jury gaat naar Marcel Verschueren: hij zweette en zwoegde, én bereikte de finish aan... 5.000 frank per kilometer. Marcel liet zich sponsoren en met resultaat: 100.000 fr. voor Kom op tegen Kanker. LII

Stratenloop in Hoogstraten De stratenloop in Hoogstraten was aan zijn achtste editie toe (1985 met bijgeteld). Jan Hendrickx startte zoals elk jaar als één van de favorieten. Hij won vooraf wedstrijden in Beerse, Essen en Zandhoven. De ex-Meerlenaar werd op de 'corrida' van Hoogstraten 3x tweede, lx derde, 2x vierde en éénmaal 7e en 9e. Jan is inmiddels 34: een overwinning moet hij niet langer uitstellen. De marathonloper maakte de koers, herleidde de kopgroep tot vijf maar kwam finaal snelheid tekort om de klus af te maken. Het eindverdict: vijfde in 26'59". De volkswijsheid 'geen sant in eigen land' is hier stilaan van toepassing. Nog dit: de afstand bedroeg dit jaar acht kilometer. In de eerste ronde reed de motard verkeerd. De koplopers zagen - met het snikhete weer - geen graten in een iets kortere versie. Theo Van den Haute van atletiekclub 01se Merksem had in de slotronde de snelste benen. Hij bereikte de aankomst met 100 m voorsprong op Peter Heeren uit Wuustwezel en Arendonk-veteraan Roger Hendrickx. Herman Janssens (Kasterlee) eindigde vierde, voor AVNatleet Jan Hendrickx. Tony Goovaerts (Grobbendonk) won met ruim verschilde wedstrijd bij de veteranen. Guido Everaert (AVN-Hoogstra-


SPORT ten) eindigde zesde. Annie Van den Abbeele uit Ekeren won het pleit bij de vrouwen, véôr Martine Persoone (AVN) en de Nederlandse Man an Van de Burgt.•

GARAGE B.VB.A.

Geuden . s Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76

Kampioenschap Wielertoeristen Waar men rijdt langs Vlaamse wegen kom je groepen wielertoeristen tegen. Jongeren en ouderen die de fiets ontdekt hebben en gebruiken als nuttige vrijetijdsbesteding. Ineen bonte outfit, pothelm incluis, en met glinsterde soms peperdure tweewielers bewegen ze zich voort op het ritme van de echte prijsrenners, tegen een hoog gemiddelde. Dat ze mekaar eens willen meten tijdens hun dagelijkse of wekelijkse tochten is ook normaal. Chris Geerts en zijn mannen organiseerden daarom op een snikhete zaterdag in mei een echt wielerkampioenschap voor uitsluitend Hoogstraatse wielertoenisten. Op een uiterst zwaar parcours te Minderhout (Hoge en Lage Weg) vloeiden vele liters zweet over het hete be1011. Deelnemen was belangrijk, maar winnen zeker ook!

De Grote Prijs Dakwerken Jos Stoops-Helsen voor -40 jarigen gaf de volgende uitslag:

De Grote Prijs Laurijssen Electronics voor +40 jarigen:

CARROSSERIE FORD T WE ED EHAN DS WAG ENS

STREVEN NAAR PERFECTIE

de

'252

03-314.55.04

û@X3®

moond Tuinontwérp Tilburgs... ...de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zelvers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Rietweg 13 2328 Hoogstraten Tel. 03/315.72.00

1

Johan Martens (+ 40), uit Hoogst raten, kroonde zich tot kampioen in de spurt.

Johan Martens Frans Aerts Jos Van Bergen Jaak Dekkers Andree Onincx Alfons Geenen Jos Stoops Jos Voeten Adrianus Dekkers Eduard Raaffels Frans Van Dun Harry Van Dun Jan Goetschalckx Jan Verheyen Louis De Vos Jaak Coertjens Roger Van Aperen

Favoriet AndréLaurjssen (-40), uit Minder/zout, liet in de eindfase iedereen zijn achterwiel en kuilen bewonderen en bolde lichtjes afgescheiden over de meet.

Andree Laurijssen Jan Aerts Tom Haest Paul Viskens Luc Verheyen Marc Goetschalckx Dirk Stes Koen Van Dun Ronny Van Den Broeck Ronny Van Dun Raf Vermonden Dirk Noyens Marc Donckers


SPORT

Gebuurtenvoetbal Hoogstraten De 'WESTHOEK' kampioen! Dat de titel naar Boereneinde of Westhoek zou gaan, was al langer een uitgemaakte zaak. Dat het tenslotte op een thriller zou uitmonden was niet zo evident. Toch werd het zo, want na veertien wedstrijden behaalden beide ploegen 25 punten en zou een testwedstrijd over de titel moeten beslissen. De eerste helft van deze spannende partij werd geen duimbreed toegegeven en men chaaide bij een 1-1 stand. Spanning bleef er tot vijf minuten voor het einde. Het moment! Marcel Verschueren plaatste een gouden kopslag en Westhoek kraaide victorie. Boereneinde had gestreden voor wat het waard was, de veer brak en vlak voor inrukken doelde Westhoek een derde maal. Een verdiende overwin-

ning alleszins van een ploeg waarin jong en oud elkaar goed wist aan te vullen. Deze wedstrijd was waarschijnlijk ook de laatste kompetitiematch op het Groenewoudveld. De verkavelingsdrift is niet te stuiten en Gebuurtenvoetbal Hoogstraten zal naar een andere lokatie moeten uitkijken. Zal het stadsbestuur het recreatieve voetbal ook een handje willen toesteken?!

Eindrangschikking Westhoek Boereneinde Statie 4.Vikings 5. Gelmelboys 6. Buizelhoek 7. Luizenmarkt 8.Boskant

1412 1 1412 1 14 7 5 14 6 4 13 4 6 13 4 8 14 212 14 212

146 925 168 925 235 2116 4462716 3 32 35 11 12431 9 0 5 60 4 01679 4

Na een optocht door de Vrijheid onder fanfarebegeleiding trokken de gebuurtenvoetballers richting stadhuis waar ze opgewacht werden door de burgemeester en de schepen voor sport. Op de belangrijkheid van dit sportief gebeuren binnen een gemeenschap werd extra de nadruk gelegd en een heildronk uitgebracht op een volgende 25 jaar. Nadien werd het glas gewisseld met de bal en een vinnig partijtje betwist tussen een samengestelde ploeg van het gebuurtenvoetbal en een selectie van het jeugdbestuur van Hoogstraten V.V.! Hoede buurtjongens ook vochten voor elke bal, de kwieke H.V.V.'ers behaalden tenslotte de bovenhand met krappe 4-3 cijfers. 's Avonds op het bal deden heroĂŻsche verhalen de ronde, al of niet overdreven over nabije voetbalexploten en werd menig pintje gedronken op de broederschap.

Jubileummatch

HERIJGERS

I'

bouwspecialiteiten

I1streveg 7

2320 Hoogst,ate, 1 èL 03 314 4 / bb

- AARDINGSDRAAD: voor onder de funriatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de krinpruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de more,,.

- STRAA TKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN P. V. C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar. De jubilerende gebuurten voetballers.

BEGRAFENISSEN

JORIS :

./\

t.

Her Hoogstraatse jeugdbestuur dat met 4-3 cijfers de overwinning in de wacht sleepte.

40

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91


SPORT

Belgisch Open Rallycrosskampioenschap Tijdens hel Pinksierweekend waren de rallycrosstenoren ie gast op het Mandescfrcuit telngelmunsier. Het werd een weekend dat bol stond van diskussies, onsportiefpi loten werk en het ergste van al, een koersdirectie, die blijkbaar niet weet wat kan en vooral wat niet kan. Bovendien liet men zich tol in het belachelijke toe intimideren door het publiek. Maar laat ons nu even terugblikken op de wedstrijd, in het bijzonder de Divisie 2A.

Zes inschrijvingen in deze klasse is een goede score, helaas moest Ludo Helven na de eerste en CarI Daems na de tweede reeks opgeven. Jos Sterkens daarentegen liet weerom blijken, dat hij zeer graag de Belgische titel op zijn palmares wil bij voegen. Twee snelste tijden deden de Ford - rijder op de pole-position - belanden. In de start van de finale werd getoond hoe snel de Fiësta's van Jos Sterkens en John Cross wel zijn. Cross en Marc Ver Eecke lukten er niet in hun machines op het gladde asfalt te houden en werden tot achtervolgen gedwongen. Sterkens leek op rozen te zitten maar John Cross trapte het gaspedaal steeds dieper en zette onze streekpiloot in de voorlaatste ronde opzij. John Cross won zijn eerste Belgische wedstrijd dit seizoen, Jos Sterkens werd tweede voor Marc Ver Eecke en Jan Oosterlinck.

De Europese toer Na de Portugese inanche waar Jos Sterkens zich via de B-finale ei zo na kon plaatsen voor de Afinale (Bjorn Skogstad verkocht een tik aan Jos) moest hij zich in het Franse Loheac tevreden stellen met de voorlaatste startplaats in de Bfinale. In de start moest Sterkens buigen voor Eklund, Cross, Skogstad en Ver Eecke om dan in de eerste ronde het gesloten wagenpark te gaan opzoeken. Op I4en 15augustus wordt de Belgische manche van het Europees kampioenschap betwist op het Glosso - circuit in Arendonk. Houdt alvast die datum vrij om te komen supporteren voor onze Kârcher piloot.

Jos Sterkens voor Bjorn Skogstad (N).

Juniores te Minderhout BYOUTERIE

joil'

De Hoogstraatse Maand voor meer leesgenot.

HOOGSTRATEN Vrijheid 66 Tel. 0313147253

autobanden • Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen • Exclusieve fashion kleding • Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen Ilse Goetschalckx (links) en inge (leeris (rechts) nog redelijk fris voor de camera na een toch slopende wedstrijd.

Slechts 18 meisjes aan de startlijn en weinig toeschouwers zetten wel een serieuze domper op de verwachtingen van de organisatoren. Zat het snikhete weer er voor iets tussen of de zware omloop? In alle geval de jonge dames liepen ook niet over van strijdlust. Ilse Goetschalckx uit Meer haakte reeds vroeg af terwijl Inge Geerts uit Minderhout heel de wedstrijd in de voorste gelederen vertoefde. Dan maar de sprint afgewacht met als uiteindelijk resultaat een verdienstelijke zesde plaats voor Inge!

• Te gekke horloges en ringen • Grote keus in bruid-, kinderen haarmode

(1 PEETERS * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage

• Kortom ..... bijna alles!!! Service: Mister Cash Bankcontact Visa

American Express Eurocard Postcheque

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

41


RIJDEN*@* IS PLE NT door W. Vanfrayenhove (ir.)

Waarin de heer Vanfraeyenhove (ir.), zoals vanouds, er weer eens lekker de beuk inzet op het gebied van de maatschappijkritiek, echter niet zonder de moderne jeugd een zinvol alternatief aan te reiken voor hun verveling - waarbij hij tevens een knieval doet voor de hedendaagse beeldkultuur door het inlassen van ene realistische afbeelding. Iedereen heeft natuurlijk al lang gezien, hoe een bekende Hoogstraatse discotheek aan de St. Lenaartseweg drie straffe laserstralers op het dak heeft staan, die al draaiend hun felle stralen de ruimte inschieten en daardoor van op kilometers afstand zichtbaar zijn. Welnu, laat ik maar eens klaar en duidelijk zeggen wat ik, als ingenieur, daarvan vindt: Ik vind dat zoiets niet kan. Dat men een disco bezoekt om daar onder hoofdpijnverwekkend geflits en in een donderend lawaai, voor veel te veel geld, zijn vertier te zoeken, alla, tot daaraan toe. Daarin is iedereen vrij. Alsof het echter nog niet ergerlijk genoeg is, dat de bezoekers van deze hedendaagse tempels van Sodoma en Gomorra, de omwonende lieden elk weekend ettelijke uren slaap ontnemen met hun doelloos geradbraak en hun dom lawaai, moeten de uitbaters zelf nu ook nog eens tot kilometers in de omtrek de schoonheid van een duistere zomerhemel gaan verknoeien met hun belachelijke Las Vegas Laserlunapark in the sky! Ik wens, wanneer ik 's avonds laat nog in mijn tuin zit te mediteren over de vergankelijkheid

van het leven en de inhoud van de volgende aflevering van deze terecht veelgelezen rubriek, niet afgeleid te worden door zulk een aan de natuur totaal vreemd, lichtverschijnsel. Dat men deze stuitende lichtvervuiling maar eens vlug verbiedt! In Nederland zijn zeer onlangs enkele tuinders, wier bedrijf dicht bij een woonbuurt gelegen was, door de rechter verplicht geweest om 's nachts hun serreverlichting te doven. De rechter oordeelde, overigens zeer terecht, dat de burger 'recht heeft op duisternis'. Het is toch godgeklaagd dat men, wanneer men het huis uitvlucht om VTM niet te moeten zien, zelfs daar niet eens meer veilig is voor de platvloersheid en de opdringerigheid van het heden-

daags vercommercialiseerd amusement. Om aan te tonen, dat ik niet enkel een kritikaster ben, wil ik tot besluit al die jongeren, die menen geen andere weg te kennen om hun verveling te verdrijven dan het bezoeken van een disco, een plezierig en leervol alternatief aan de hand te doen onder de vorm van een boeiend natuur kundig experiment. Ik stel u voor om ter vermaak van uzelf en uw familiekring op de keukentafel een 'uitbarsting van de Vesuvius' na te bootsen. Dat dit zeer wel mogelijk is, kunt gij duidelijk zien op de bijgevoegde realistische afbeelding. Wat ge hiervoor nodig hebt is zeer weinig en gemakkelijk te krijgen zonder dat gij uw huis daarvoor dient te verlaten. Vul een klein flesje met rode wijn, sluit het met een kurk waarin ge van boven naar beneden een fijn gaatje boort, en plaats het nu in een kom of een groot glas met water. Wij weten (en nu leert gij iets) dat door het verschil in dichtheid der beide vloeistoffen, het water in het flesje zal dringen en er de wijn uit zal verdrijven, die in een fijn straaltje zal opstijgen en zich aan de oppervlakte zal verspreiden. Aan die bekende proef kunt gij iets schilderachtigs geven door van pleister of van aarde een bergje te maken op den bodem van het glas. Hierin verbergt gij het flesje, terwijl ge er wel zorg voor draagt in de top van dit bergje een opening te laten om het straaltje wijn door te laten: dit is de krater. Als ge het water in beweging brengt, zal de opstijgende kolom de roodachtige rook van een vulkaan verbeelden, die door de wind heen en weer bewogen wordt, en ge zult hiermee de toeschouwers een vrij juiste nabootsing van een uitbarsting van de Vesuvius vertoond hebben. Ziezo, geef toe: is dat niet veel leuker dan al die nachtbrakerij? Het kost u niets, ge leert er iets bij, geen risico van weekendongevallen en ge vermaakt uw medemenschen op eene rustige en didactische wijze. Zo moest het er nu in gansch de wereld aan toegaan! Tot volgende maand. U

Juigiaig

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

GARAGE HOGA B.V.B.A.

Tel. 03/315.90.90

LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

Lichte bedrijfswagens: DAF Uitbarsting van den Vesuvius.

N.V. GARAGE VAN USSEL

u

IO1TD2 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 031314 68 60

42

GM GARAGE AUTO - MOTO J. BOGAERTS- ROOS alle depannage dag en nacht

Tel. 033157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten Meer

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.VUB.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS


Fusieswing Ook dit jaar belooft de juli-maand een drukkefestivalmaand te worden. Het grootste Belgische dubbelfestival Torhout/ Werchter was reeds weken op voorhand uitverkocht, terwijl onzeplaatselijkefestivals een stapje terug moesten doen. De Aspi's van de Meerlese Chfro hielden een financiele kater over aan Aspirock, ook al pakten ze uit met een op papier sterke affiche. Mukkefrock in Wortel haalde ook al te weinig volk in verhouding tot hun affiche en Festivalk in Rijkevorsel deed een klein stapje terug wat betreft de publieke opkomst. Desalniettemin slaagden ze er toch nog in meer dan drieduizend man naar R ijkevorsel te lokken. Is hel festivalgebeuren over zijn hoogtepunt, is er sprake van verzadiging of ligt het aan hetfeit dat tegenwoordig iedereen begint met een festival te organiseren? Ik weet het niet, een ding staat vast: Moskes in Meersel-Dreef is dit jaar toe aan zijn achtste editie en Akkerpop is een jaartje jonger. Deze 'routiniers'pakken dit jaar met een affiche uit, om U tegen te zeggen. 0k, dat schreef ik vorig jaar ook al, maar dit jaar zou Akkerpop wel eens op voorhand uitverkocht kunnen zijn.

Moskes Maar goed, laat ons beginnen met het begin. Moskes '93 gaat nog verder dan de voorgaande zeven jaar. Toen lag vooral de nadruk op de blues, bluesrock en rythm & blues. Nu gaat organisator Ad Maas nog een stapje verder met het programmeren van groepen waarop het etiket funk, hardfunk en garagerock precies gekleefd kan worden. Het is gewoon een kwestie van met de tijd mee te gaan. Mensen die Moskes niet kennen, zijn waarschijnlijk nog nooit in het meest noordelijk gelegen dorpje van ons landje en van onze gemeente geweest, namelijk Meersel-Dreef. Oh, U bent er al wel geweest? Maar enkel om 's zondags bij de paters een trappist te gaan drinken? Dan moet U toch maar eens de moeite doen om een goede kilometer (of twee) verder te rijden, richting Nederland. En net op de grens vindt U CafĂŠ Moskes, in vervlogen tijden was dat 't Hoekske. Waar U normaal gezien altijd uw wagen zet, wordt van zaterdag 10 tot en met zondag 18juli de Moskes RockZesdaagse gehouden. Zaterdag 10juli gaat om 21 uur de Chaamse groep Solid van start. Het gezelschap speelt snelle, strakke pretrock, doorspekt met onzin en humor. In aangepaste kleding en in een speciaal ontworpen decor bezingt Solid het leven, het leven dat volgens deleden niets anders is dan een grote poppenkast. Vorig jaar moest de Amsterdamse zesvrouwsformatie The Nasty Girls verstek geven op Moskes '92. Begin dit jaar verscheen hun CD-debuut 'T Bought my own Tomato Sandwich', waarop onder andere werd meegespeeld door John Hayes, de gitarist van Mother's Finest. The Nasty Girls spelen keiharde funkrock afgewisseld met rap-, blues- en soulinvioeden. Zondag 11juli wordt door het heavy drietal Big Bam Boom Band blues en rock gebracht. Naast eigen materiaal, brengen ze nummers van ZZ Top, The Rolling Stones en Ten Years After. The Groove Kings bestaan al meer dan twintig jaar samen. Omdat hun oorspronkelijke gitarist terugkeerde naar zijn geboorteland Argentinie, heeft de band Jan De Bruyn aangetrokken als plaatsvervanger. En als U dan nog weet dat de meeste groepsleden destijds deel uitmaakten van onder andere KC Jack & The Bishops, The Delta's en Magic Frankie, dan weet U dat dit een echte aanrader is. Ben Crabbe kent U misschien wel van het BRTN-spelprogramma Topscore (ons moeder zegt net dat dat voorlopig gedaan

is) of van De Kreuners (en ons moeder weet ook dat die groep uiteen is). Ben Crabbe heeft al verscheidene jaren zijn hobbybandje The Floorshow. Wie daar in zal spelen op Moskes '93 blijft nog even afwachten. Blues 'n' Trouble mag de absolute topgroep van Moskes '93 genoemd worden. Deze Schotse bluesformatie bestaat reeds sinds 1983 en zwerft sinds die tijd tussen Schotland en Japan. Blues 'n' Trouble behoort momenteel tot de absolute wereldtop op het gebied van stevig swingende R & B. Hun laatste CD 'Poor Moon' werd door de Britse pers uitgeroepen tot het beste bluesalbum van 1992. Maandag 12juli begint de Vlaamse formatie Firebrick. Deze formatie uit Boekhoute bestaat al meer dan 10 jaar en speelt stevige rock afgewisseld met softpop, gevoelige ballads en covers. De Nederlandse rockband Partners in Crime komt op veler verzoek terug naar Moskes. De groep speelt rock 'n blues en naast eigen werk ook nummers van Thin Lizzy, Gary Moore, Stevie Ray Vaugh en zelfs Prince. Dan heeft U enkele dagen tijd om te bekomen en uw krachten op te sparen voor het tweede weekend. Vrijdag 16 juli opent The Lavent Band. Deze Antwerpse viermansformatie rond Walter Lavent speelt energieke rockmuziek in de traditie van Bruce Springsteen, Frankie Mil-

1. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Ier, Southside Johny en Bob Seger. A Girl Nameil Johny is een vijfmansfonnatie opgebouwd rond zangeres Frederique Spigt van I've got The Bullets. Hun muziek kan het best omschreven worden als stevige bluesrock, afgewisseld met hartverscheurende ballads. De tweede zaterdag staat ook tijdens deze achtste editie van Moskes in het teken van de hardrock. Als eerste groep start om half negen de Vlaamse formatie Double Diamond. Deze Antwerpse groep speelt melodieuze metal en heeft tot nu toe drie goede demo-tapes op de markt gebracht. Messcherpe rock valt te verwachten van de nieuwe rocksensatie Stiletto uit Nederland. De groep speelt covers van onder ander Toto, Berlin, Heart en Cher en is opgebouwd rond Jack Nobelen. En toetseniste Carla Bouwhuis en zangeres Kristel Rombouts zullen zeker in de smaak vallen bij Whistler-Courbois en Whistler. De drie muzikanten van dit instrumentale powerrock-trio staan nu aan de vooravond van hun internationale erkenning. Tot nu toe hebben ze reeds twee CD's op hun actief. Zondag 18juli is de laatste dag van de rockzesdaagse. Het quintet The Buckaroos speelt eigentijdse gitaarrock met cowboy-invloeden en

Nasly Girls.

43


FUSIES WING

ilshhiiij laijli.

drong vorig jaar door tot de halve finale van de Grote Prijs van Nederland. Nancy Works on Payday vermengt blues, soul, jazz en rock tot een herkenbaar geheel dat meesleept en intrigeert. Begin dit jaar kwam hun CD-debuut 'Under The Black Moon' op de markt. Momenteel is wachten op de tweede single, na het succesvolle 'Legendary Liar'. In de vroege avonduurtjes is het daarna de beurt aan een beloftevolle regiogroep Ashbury Faith. Nou ja, regiogroep... Dit drietal stond al op podia in Canada, de Ver enigde Staten en Mexico. Zelfs Scandinavie, Italie en Frankrijk gingen al plat voor deze Kernpische stoomwals, in de goede traditie van The Red Hot Chili Peppers. Dat etiket geldt ook voor de Nederlandse formatie La Lupa. Zij waren twee zomers geleden Vrij actief in onze regio op diverse festivals. Omstreeks tien uur sluiten zij Moskes '93 af. Net als Ashbury Faith staan zij garant voor de betere hardfunk, met dwaze zijsprongetjes in de richting van ska, country en zelfs ook klassieke muziek. En na deze zes dagen met de betere Belgische en Nederlandse groepen, is het weeral uitkijken naar de Moskes-reprise. Tijdens het weekend van 25 en 26 september zullen onder andere Monti en Normaal optreden. Tja, een weddenschap kan soms uit de hand lopen, maar daar zullen de Normaal-fans niet treurig om zijn. De Moskes Rock-zesdaagse gaat door aan cafe Moskes in Meersel-Dreef, aan de grens met Ga!der. Kaarten in voorverkoop zijn te verkrijgen bij cafeMoskes en cafe De Ge/mei. Meer info op het nummer 03 /3/5. 70.15. 111

Akkerpop Met Akkerpop heb ik altijd een bijzondere band gehad, gewoon om de simpele reden dat het voor mijn deur plaatsvindt. Vorig jaar waren er de geruchten dat Akkerpop zou moeten uitkijken naar een andere lokatie. Niets is minder waar. Akkerpop blijft zijn lokatie aan het Klooster trouw. Dank U, kerkfabriek. Enkel de fuif van de zaterdagavond werd afgevoerd en verplaatst naar de Mussenakker zelf. Voor de zevende keer gingen de Akkermussen er met volle moed tegen aan. Als ze een 'best of' zouden 44

kunnen samenstellen, dan zou de crerne de la creme van het muziekwereldje terug naar Meer afzakken. U kent ze niet meer allemaal? Wij ook niet hoor, maar een kleine opsomming kan voor een keer geen kwaad. Herman Brood, Blue Blot, The Scabs, Urban Dance Squad, The WalIers, Nick Lowe, The Troggs, Rowwen Heze, Fisher Z ..... kwamen de voorbije jaren allemaal afgezakt naar Meer. En dit jaar wordt de trend van de afgelopen jaren verder gezet. Andre Oomen: 'Wij zetten geen stap terug. De affiche die

midden. U moet hen echt aan het werk gezien hebben, want binnenkort komt hun bekendheid bij het grote publiek. The Belgian Asociality zijn dan weer geen onbekenden in Meer. Het is niet de gewoonte van de Mussenakker om tweemaal dezelfde groep te programmeren. Het feit dat de heren een nieuwe CD uithebben, heeft er zeker mee te maken. Wie zich hun optreden van enkele jaren geleden nog herinnert, weet dat dit groepje garant staat voor stofwolken en klassiekers als 'De Boerderie' en 'Wodka'. Een streling voor het oog, zolang er geen stagediver of stof in duikt. De Duitse groep The 51wrinbirds รงtcnden vorig jaar reeds geprogrammeerd, maar in laatste instantie kwamen ze toch niet. Het is trouwens de eerste keer dat een Duitse groep naar Akkerpop komt. The Spermbirds brengen hardcore-punk, een genre dat in de (stille) Kernpen kan rekenen op een grote aanhang. Dankzij hun nieuwe zanger is hun live-reputatie nog maar eens verstevigd. Daarna is het de beurt aan de Engelse New Model Army. Hun optreden op Akkerpop mag exclusief genoemd worden voor ons kleine landje, een tijdje terug waren de heren nog te zien op het voorfestivalletje (nou ja, met 25.000 toeschouwers, want het was gratis) van Pinkpop in het Nederlandse Geleen. New Model Army streeft op politiek en maatschappelijk vlak naar puurheid en gerechtigheid. Hun muziek is krachtig. Rusteloosheid en passie worden gepaard aan ijzersterke melodieen en wervelende refreinen. Hun nieuwste CD heet 'The Love of Hopeless Causes'.

we dit jaar in elkaar boksten, moet in geen enkel opzicht onderdoen voor hetgeen we in het verleden al wisten klaar te spelen. In zijn totaliteit overtreft de pro grammatie deze van de voorgaande jaren'. Akkerpop pakt dit jaar uit met

twee beloftevolle Belgische acts, een Duitse groep, twee uit de Verenigde Staten en een uit Engeland. Andre Oomen: 'We voegen dit jaar een aantal 'groten 'aan ons lijstje toe, zoals Walter Trout Band en Willy Deville. Niet tot eigen eer, glorie of prestige; maar gewoon omdat we van mening zijn dat ze goed zijn'. En dat ze goed

zijn wordt ook bevestigd door het feit dat Studio Brussel weer naar Meer afgezakt komt, en dat doen ze heus niet voor elk tuinfeest. Akkerpop overschreed vorig jaar de kaap van tweeduizend toeschouwers, een getal dat dit jaar zeker haalbaar moet zijn. Voor de rest verandert er weinig, buiten de presentatie. Een gewaardeerd Mussenakkerlid, hij is tevens een van de redactieleden van De Hoogstraatse Maand, neemt dit jaar de zware taak op zich, samen met enkele mensen uit het publiek. Jawel, u kan zelf ook op Akkerpop eens meemaken hoe het voelt op een podium te staan voor een menigte van tweeduizend man. Ook dit is weer een originele formule, in navolging van de geslaagde presentatie van de jonge Bert Dufraing vorig jaar. Misschien toch eens wat namen gaan noemen, die op zondag 25juli vanaf een uur op het podium kruipen (of klimmen). De openers van het Akkerpopfestival doen het meestal niet slecht. Ashbury Faith en Betty Goes Green mogen ondertussen bij de Belgische subtoppers gerekend worden. De openers van dit jaar, Da Vinci, worden getipt als de nieuwe Vlaamse hoogvliegers. Da Vinci brengt oerstevige metalfunk in de traditie van hun grote voorbeelden. Vergelijkingen dringen zich op, maar dat laten we nu even in het

Walter Trout.

De twee laatsten op de affiche, staan alle twee meer dan twintig jaar in het vak. Sinds kort ligt de live-CD 'Live, No More Fish Jokes' van The Walter Trout Band in de platenzaken. De basis voor het nieuwe album werd gelegd op het Skanderborg-Festival in Denemarken, aangevuld met een aantal opnamen die werden gemaakt in Nederland. Het hoogtepunt werd vorig jaar bereikt in Den Haag. Toen sloot Walter Trout voor een half miljoen mensen het Parkpop-festival af. Het optreden op Akkerpop kadert in een uitgebreide Europese tournee. Een unieke kans om deze bluesgigant aan het werk te zien. Willy Deville is dit jaar de afsluiter geworden van de zevende editie van Akkerpop. Een naam waarnaar opgekeken wordt. Bekendheid verwierf hij niet enkel als Willy, maar ook onder de naam Mink Deville. Spanish Stroll,


FUSIES WING Each Word 's a Beat of My Heart en Demasiado Corazon zijn klassiekers. Vorige zomer kwam hij nog in dc hitparadc met dc 1 lcndf Aklassieker Hey Joe. Zijn CD staat trouwens vol met dit soort dansbare nummers. Een topper met internationale allure op dit internationale festival. De inkomprjs werd noodgedwongen verhoogd naar 450frank in voorverkoop en 600frank aan de kassa. J-cardhouders mogen er al voor 350 frank in. Het terrein ligt, gelukkig, nog altijd aan het Meerse Klooster. De deuren gaan op zondag 25 juli open op het middaguur en omstreeks middernacht zal Akkerpop ook afgelopen zijn. Voorverkoop onder andere bij: The Mick Shop Meer, JH Spiraal, cafeMoskes. Info op de infolijn 31502.45. Ei

Wortel kermis Hot knives.

Wortel Kermis betekent ook traditiegetrouw optredens onder de Boomkens in Wortel. Bluesklassieker Roland mag het weekend openen op zaterdag 10 juli. Deze vader van de blues uit Gent voorstellen is eigenlijk een beetje overbodig, in de Vlaamse muziekgeschiedenis neemt hij een heel groot deel voor zijn rekening. Zondag 11juli mag er nog eens een regiogroep zijn ding doen. Door de mensen van het Slot wordt Ten For Soul de hardst werkende groep van de Kempen genoemd. Onder bezielende leiding van leadzanger en podiumbeest Guy Kennis en met de warme sensuele vokalen van zangeres Veroniciue Laeveren zal de groep met haar nieuwe repertoire putten uit de rijke erfenis van de soul en de r&b-muziek. En traditiegetrouw wordt Wortel kermis afgesloten met, U raadt het nooit, Nonkel Ney's Rhythm & Blues Band. Misschien is de inspiratie een beetje zoek of waren er nog genoeg affiches van vorig jaar... Voor meer info belt u Gert Van Opstal op het nummer 314.31.41. El

The Triffids, Green On Red en The Doors in het zakje met invloeden. Van clubconcerten ging het tot supports voor Won Ton Ton en The Pop Gun, plus een tweede plaats op het Rockshotconcours in Aarschot. Een van de eerste op demo gezette songs, 'Windsurfer', kreeg airplay op Studio Brussel, met extra live-werk als resultaat. Op dit moment werkt de groep aan haar debuut CD met The Healers-gitarist Cel Spiessens. Pop, neurotische gitaarrock, blues en country, het 3 jaar oude The Hoodoo Club heeft het allemaal. Als U bij de ongelukkigen bent die geen kaart meer konden bemachtigen voor Torhout/ Werchter, dan biedt de Cahier de Brouillon een mooi alternatief aan op zondag 4juli met het

optreden van de Engelse ska-formatie The Hotknives. In 1983 begonnen The Hotknives te spelen vanuit hun thuisbasis Horsham. Voor vrienden, broers, zusters, honden en katten speelden ze concerten op dozen, een autodak, plastic saxofoons en maracas. Na en rustpauze die tot 1986 duurde, werd de draad opgenomen, zodat anno 1993 zo'n vijf CD's en talloze optredens in binnen- en buitenland in de etalagekast staan. Terugkerend van het tweedaagse Potsdamer Ska Festival in Berlijn, spelen The Hotknives op 4juli in Cahier de Brouillon wilde, witte ska. En voor de prijs van tweehonderd frank, die U aan de kassa betaalt, kanje zelfs geen bus nemen naar Werchter en trouwens daar tapt men enkel alcohoivrij bier. Ei

Ql5e1n5 intOOt J4 — w% 1

The Hoodoo Club.

V,

eSL

OOGS.1Ç

ets

vvv Cahier Cahier De Brouillon blijft optredens organiseren gedurende de maand juli. Zaterdag 16juli is het de beurt aan The Bee Fifty-Too's. Dit zestal, die eigenlijk met zijn zevenen zijn, uit Eindhoven zet een waarheidsgetrouwe copie neer van de alomgekende B '52's en komen zelfs kwa uiterlijk sterk overeen met hun grote inspiratoren. De songs over muzikale kreeften, vreemde planeten, stroboscopische liefde, telefoonnummers en herentoiletten plegen een aanslag op het nietsvermoedende publiek en dat publiek blijft dan ook niet passief toekijken. De Limburgse Hoodoo Club begon ermee in 1991, met Elvis Presley, Nick Cave, Television,

ps4

.'.

be tee'rO3J 45


Op stap i'n..,

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

llrijhtrib 183 tiootra1rn 03131466 65

uat & Citianc

HOOGSTRATEN

Marc Van der Smssen

Eethuis Roma

Zaterdag 3juli: TENTOONSTELLING BEGIJNHOFPLANNEN, Ostmuseum, Begijnhof 1-2, 14-18 uur. WESTHOEK KERMIS, gebuurte Westhoek, vo!ksspelen + barbecue, 14 uur, in!. M. Verschueren, Katelijnestraat 66. PAAPTORNOOI, ingericht door KWB, t.v.v. Kom op tegen Kanker; vanaf 13 uur achter de Pax.

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

INTERNATIONAAL FOLKLOREFESTIVAL, 20 uur, Rabboenizaal Spijker.

JEUGDTORNOOI-TROFEE 1993, TC De Vrijheid, Achte!sestraat 72, 9 uur, mi. 03/314.37.76.

Zaterdag 31 juli: INTERNATIONAAL FOLKLOREFESTIVAL, 20 uur, Rabboenizaa! Spijker.

Woensdag 7juli: AVONDFIETSTOCHT, naar De Valk, via Dr. Versmissenstraat, vertrek 19.15 uur aan het Medisch Centrum, org. KVLV.

Zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus:

Zaterdag 16juli:

Zondag 1 augustus:

BONDSCHIETINGEN 20m boog, lokaal St.Jorisgi!de, in!. 03/314.87.19.

Optreden van THE BEE FIFTY TOO'S in Cahier.

INTERNATIONAAL FOLKLOREFESTIVAL, 14.30 uur, voor het Stadhuis. BEIAARDCONCERT, 19 uur.

Dinsdag 20juli: DAGFIETSTOCHT, Baromeroute (NL), via Leemstraat, vertrek 9.30 uur aan het Medisch Centrum, boterhammen en drank meebrengen, org. KVLV.

Vrijdag 23juli t/m zondag 1 augustus: OPEN ZOMERTENNISTORNOOI, Hoogstraatse Tennisclub, Katelijnestraat 72, 14-24 uur, mi. 03/3 14.38.36.

ïs

1 1 1

1 1

Vergadering Meermarkt in gildelokaa! om 20.30 uur.

Dinsdag 6juli: OPHALING GFT-AFVAL.

Zaterdag 10juli: Officiële OPENING KFC MEERTERREINEN aan John Lijsenstraat vanaf 16.00 uur. UITDAGING KONING-HOOFDMAN van St.-Jorisgi!de + BARBECUE in de Donckstraat. KWB en Brassband op voettocht naar Scherpenheuvel aan ZVKV om 19.00 uur.

Zondag 11juli:

Wortels Jongeren café zonder pretentie

Zaterdag 17juli:

Openingsuren:

AUTOCARREIS NAAR HET BEIERSE WOUD EN DE DONAU, inschr. Marcel Laurussen, Moerstraat 68, te!. 03/314.51.32, org. Davidsfonds.

46

KWB-VAKANTIEZOEKTOCHT: info bij A. Fransen (315.79.15). Zaterdag 3juli: KWB en KAV-ONTSPANNINGSREIS naar Pajotten!and, vertrek aan Vredesboom om 7.30 uur. Jaarlijkse KINDERUITSTAP van Turnkring Vrij en Lenig.

vzw 'HET SLOT'

Donderdag vanaf 20.00 u Vrijdag vanaf 19.00 u Zaterdag vanaf 19.00 u Zondag vanaf 13.30 u

Maandag 26juli t/m maandag 2 augustus:

-

Van donderdag 1 juli tot donderdag 30 september:

Maandag 5juli:

Vrijdag 30juli:

Maandag 5juli t/m zondag 11juli:

Ook op woensdag Tel. 03/314.32.64 jongeren

k'AIM

MEERMARKT in Donckstraat van 9.00-12.00 uur. OPENDEURDAG KFC MEER aan John Lijsenstraat met optreden van BRASS- EN DRUMBAND Ste.-Rosalia vanaf 13.30 uur. MUSSENAKKER met bus naar Rock Werchter.

CA DE

TENTOONSTELLING BEGIJNHOFPLANNEN, Ostmuseum, Begijnhof 1-2, 14-18 uur. NATUUR- EN LANDSCHAPSWANDELING, vertrek Begijnhofkerk 14.30 uur, einde +1- 17 uur, in!. J. Vorsse!mans, te!. 03/315.76.26. Optreden THE HOTKNIVES in Cahier.

met het hart bij muziek.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Fax 03/314.87.43 Tel. 03/314.32.45 Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woenodag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

Zondag 4juli:

Zondag 4juli:

Het café voor

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

KWB en Brassband op bedevaart naar Scherpenheuvel. HEIFEESTEN Maxburgdreef 7, dansavond met de Wireri's om 20.00 uur.

Zondag 18juli: HEIFEESTEN Maxburgdreef 7, kindernamiddag vanaf 14.00 uur, dansavond met de Marlets om 20.30 uur. Dinsdag 20juli: OPHALING GFT-AFVAL.

Zaterdag 24juli:

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT

Langenberg

14 2323 Hoogstraten Wortel (03)3145328

Tel.

NIGHT OF THE SPARROW-fuif in Mussenakker vanaf 21.00 uur.

Zondag 25juli: AKKERPOP '93 aan 't Klooster vanaf 13.00 uur. Zondag 1 augustus: MEERMARKT in Donckstraat van 09.0012.00uur.


MINDERHOUT

WORTEL

Zondag 4juli:

Zondag 4juli:

-

VIERING ANDRE BROSENS, kosterorganist, Eucharistieviering te 14.00 uur. Org . Paroch iaalteam-Kerk fabriek-Parochiaal Comité. Maandag 5juli: AVONDFIETSTOCHT. Vertrek te 19.30 uur aan het PC en terug rond 21.30 uur. Org . KVLV. Woensdag 7juli: VAKANTIEANIMATIE voor de Minderhoutsejeugd. Org . KSJ. Eerste rit van de AVONDFIETS-DRIEDAAGSE. Org . KWB. Donderdag 8juli: Tweede rit van de AVONDFIETS-DRIEDAAGSE. Org . KWB. Zaterdag 10juli: Derde rit van de AVONDFIETS-DRIEDAAGSE. Org . KWB. Zondag 11juli: OFFICIELE OPENING VAN DE JEUGDLOKALEN in de Schooistraat te 16.00 uur. Org. KSJ. Maandag 12juli: AVONDFIETSTOCHT. Vertrek te 19.30 uur aan het PC en terug rond 21.30 uur. Org . KVLV. Woensdag 14juli: VAKANTIEANIMATIE voor de Minderhoutsejeugd. Org . KSJ. Maandag 19juli: ZWEMMEN met de kinderen in Zundert. Vertrek aan het PC te 13.00 uur. Org . KVLV.

Ongevallen

PAAPTORNOOI aan de parochiezaal, ingericht door de KWB. Inschrijven vanaf 13.00 uur. (In iedere ploeg zit minstens één Wortelaar). Zondag 11juli:

WORTEL-KERMIS. Vanaf 20.00 uur open luchtoptredens aan het Slot: op zaterdag: ROLAND; op zondag: TEN FOR SOUL, op maandag: NONKEL NEY'S R. EN B. BAND. Maandag 12juli:

KERMISKOERS voor Nieuwelingen. Afstand 100km. Zondag 18juli:

VOLKSSPELENCIRCUIT in samenwerking met de café's. FRITUUR

-

EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jog voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

/

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Woensdag 21juli:

Korte AVONDFIETSTOCHT met vertrek te 19.00 uur aan het PC en aankomst rond 22.00 uur. Org . KVLV. VAKANTIEAJ'4IMATJE voor de Minderhoutsejeugd. Org . KSJ.

CAFÉ DISCOBAR

'TF RTUIN d447,Yee?

..

nTR:.T

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

~

Café

HOOGSTRATEN

-

feestzaal

De Eiken biljart darts kegelbaan hondendressuur. -

RADIO CONTINU (FM 103) -

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten

-

24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek ieder uur nieuws op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle Tel. 315 79 40

tijdens het weekend

-

op de Dreef. MEERSEL

-

DREEF (atc-rctaurani

De volgende maand kunt u lezen op 28 juli. Medewerkers, uw kopij wordt verwacht op woensdag 14 juli; het dorpsnieuws op 18 juli. Alle kopij naar de Loenhoutse Weg 34, a.u.b.

Aan de Oostmalsesteenweg te Rij kevorsel kwamen maandag 17mei om 22.20 uur een auto en een motor in botsing. De motorrijder Koen Van Looken (31 jaar), Karel Boomstraat 57, Hoogstraten liep hierbij zware verwondingen op. De bestuurder van de auto, Corneel Bogaerts (80 jaar), Oostmalsesteenweg 15, Rijkevorsel liep lichte verwondingen op. Zijn echtgenote Maria Ons (79 jaar) werd zwaar gekwetst. Woensdag 19mei om 19.20 uur botste aan het kruispunt Beemden en Bredaseweg te Minderhout, de auto bestuurd door Koen Van Delm, Katelijnestraat, Hoogstraten, met de bromfietser Corneel Popa, Leopoidstraat 20, Merksplas. Deze laatste werd licht gekwetst. Twee personenwagens liepen zware schade op toen zij botsten op vrijdag 21 mei op 15.15 uur aan de Lage Weg en Beemden te Minderhout. De chauffeurs waren Aug. Van Eck uit Zevenbergen en Koenraad Voeten uit Vosselaar. Zaterdag 22 mei om 16.30 uur waren vier personenwagens betrokken bij een botsing aan de Van Aertselaerstraat. Er was zware stoffelijke schade. De chauffeurs waren: Luc Voeten, Venneweg 16, Meer, Eddy Daems, Kweistraat 5, Merksplas, Corneel Meeusen uit Beerse en Maria Martens, Bergenstraat 19, Minderhout. Zaterdag 29mei om 7.30 uur botste aan Klein Eyssel te Meerle de auto bestuurd door Christine Van Boxel (29 jaar), Klein Eyssel 29A, met de auto bestuurd door Ivo Martens (20 jaar), Hoogeind 109, Meer. Christine Van Boxel werd zwaar gekwetst. Ivo Martens werd licht gekwetst. Zondag 30 mei om 02.45 uur botste aan de Meerseweg te Minderhout, de auto bestuurd door Gregory Van Herck (18 jaar), Zwaluwstraat 1, Meer, met een onbekend gebleven auto. Gregory Van Herck en de inzittende Martine Lodewijckx (18 jaar), Achtelsestraat 82, Hoogstraten werden licht gekwetst.

-

John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

't HOOGHUIS

Zondagnamiddag 16mei botsten aan de Meerleseweg te Meer een auto en een motor. De motorrijder Koen Bastiaansen (23 jaar) uit de Dreef 44, werd met zware verwondingen in het ziekenhuis opgenomen.

DE GRENS Tel 3159107

anu0 Nederland 09-32331

59107

Gert Raats (21 jaar), Buizelstraat 16, Hoogstraten en Rudolf Jansen (26 jaar) uit Rotterdam, botsten zondag 30 mei om 05.20 uur met hun auto aan de Lod. De Konincklaan. Er was zware schade. Aan de John Lijsenstraat reed dinsdag 1 juni een auto tegen een vaste hindernis. De bestuurder Drzymala Zbigniew (26 jaar) uit Dobzykov en de inzittende Jabronski Jacel (25 jaar) werden beiden licht gekwetst. Aan het kruispunt Oude Meerleseweg en Bergen te Meer, kwam het op donderdag 3 juni om 8 uur tot een botsing tussen de auto bestuurd door Roef Huybrechts, Heerle 22, Minderhout en de landbouwtractor bestuurd door Marcel Voet, Oude Meerleseweg 2, Meer. Er was zware schade aan de auto. Woensdag 16juni om 19.55 uur reed de 18 jrige Adrianus Van den Pluym uit Zundert tegen een vaste hindernis aan de John Lijsenstraat te Meer. Hij werd hierbij licht gekwetst. 47


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11 031314.59.10

-

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak) centrale verwarming

-

Wachtdiensten

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54 2321 MEER Tel. 031315.74.46

Fax 031315.88.35

Antiek

ki [./oh. -

Koekhoven 5 Rijkevorsel -

-

Speciaalzaak in blankhouten meubelen Oude kasten Nieuwe stoelen en tafels op maat -

-

Tel.: 031314.34.37

n _f

HUISARTSEN

3 en 4juli: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5. Tel. 314.48.00. lOen 11juli: DR. S. FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten. Tel.314.50.1O. 17 en 18 juli: DR. M. LEURS, Chaamseweg 20-A, Meerle. Tel. 315.85.55. 21juli: DR. G. FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten. Tel.3 14.50.10. 25 juli: DR. D. VERMANDER, Dreef 34-A, Meerle. Tel. 315.87.15.

JAN VERHEYEN b.v.b.a. Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meede) -

Indoor tennis

p

squash snooker

Tennisclub de VRIJHEID vzw

Achteisestraat 72 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair

zink en kope,werk platte daken met Derbigurn -

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.8 1

JR

4

ii

HOOGSTRATEN

(017)17.10.10 (017)19.00.00

APOTHEKERS Tot 2juli: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas. Tel. 014/63.33.83. 2tot9juli: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 3 14.60.38. Zaterdagvoormiddag 3 juli: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 315.73.75. 9 tot 16juli: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas. Tel. 014/63.31.66. Zaterdagvoormiddag 10 juli: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp40. Tel. 314.40.74. 16 tot 23 juli: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp46. Tel. 315.73.75. 23 tot 30juli: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St.Jozef-Rij kevorsel. Tel. 312.12.20 Zaterdagvoormiddag 24 juli: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, Tel. 314.60.04. Zaterdagvoormiddag 31juli: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24.

TANDARTSEN 3 en 4 juli: A. DELEU, St.Antoniusstraat, Turnhout. Tel. 014/41.97.53.

lOen 11juli: A. DEPEUTER, Herentalsstraat 52, Turnhout. Tel. 014/41.50.44. 17en 18juli: L. DIRCKX, Herentalsstraat 46, Turnhout. Tel. 014/41.70.61. 21 juli: F. GEVERS, V.d. Bekenlaan 25 A, Oud-Turnhout. Tel. 014/42.28.42. 24 en 25juli: G. GEVERS, Turnhoutsebaan 35, Retie. Tel. 014/37.16.76.

THUIS VERPLEGING t~_0 l o~~ 48

Te1.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 03/315.70.16

VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36

-

2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

mobilE REnt

___

WQY AUTOVERHUUR St Lenaartseweg 32 2320 H000STRATEN

-

NOORDERKEMPEN

e

SNACK- en PIZZABAR

ï svie E Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00- 14.00u Tel: 031314.38.11 Gelmelstraat 2

-

O3/3i.323

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten Achte!sestr. 1

LAURIJSSEN JEF

Telefoon: 031315.79.50

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

sanitair

-

Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelij nest raat 17 Rij kevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 031315.75.09


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.