juni 1993 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

ta MAANDBLAD NEGENDE JAARGANG, NR. 98 JUNI 1993 PRIJS: 55 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

TEGEN 4

STROOM INGAAN Kerk in deze tijd

FONS VAN DIJCK

JAN DEHOND


LUIM

=enlD n ij nu

Het Drievlaksdak in historisch perspektief

Het Slim Burokevw

Het Slim Buroke vzw

Tot onze grote verbazing konden wij verleden maand geen bijdrage loskrijgen van onze goede vriend Albert Vorstenbosch. Wat was er loos ten huize Vorstenbosch? Boos? Werkzaamheden in de tuin? Ziek? Niets daarvan. Albert werkte aan een belangrijke architektuurstudie zo bleek achteraf. Enkele dagen geleden kregen we een mooi gebonden werkje met de ronkende titel: HISTORISCHE EVALUATIE VAN HET HOOGSTRAATSE DRIEVLAKSDAK IN AGRARISCH PERSPEKTIEF, door Albert Vorstenbosch. DHM: Ja watte, Albert. Albert Vorstenbosch: Kijk, ik vond het nodig

om eens aandacht te besteden aan louter de vorm in onze architektuur, eerder dan aan de detailcomponenten, zoals dat al zo vaak gebeurt. Het zal u zeker welopgevallen zijn dat in Hoogstraten en sommige buurdorpen vele boerderijen gebouwd zijn met een zogenaamd drievlaksdak. Deze vorm is de meest markante en tevens zuivere architektuurvorm in de Noorderkempen en heeft wortels in het diepste wezen van de recente landbouwgeschiedenis. DM11: dat eerste snap ik, dat tweede niet. Albert Vorstenbosch: Verwondert me niks van

u. In de hedendaagse architektuur is gewoon alles mogelijk, en daarom is die ook zo lelijk. Maar vroeger volgde elke vorm uit een noodzakelijkheid. En daarom was de architektuur ook veel eenvormiger en harmonieuzer. Ik heb mijn vriend Willy (Vanfraeyenhove, nvdr) gevraagd enig heuristisch onderzoek te doen omtrent het drievlaksdak. Nog geen week later stoof hij hier wild enthousiast binnen met een aantal berekeningen en schetsen. Ik heb zijn bizarre gedachtengangen daarna te boek gesteld. Volgens de berekeningen van Willy worden de dak lengtes vanaf 1906 (eerdere gegevens had hij niet) bepaald door de lengte en draagkracht van een 28-jarige rondhouten mast. 28 jaar is precies de generatiecyclus van een boerengezin uit 1906 (eerste beschikbare gegevens van het NIS). Toch wel opmerkelijk, niet?

Albert Vorstenbosch: Maar jongen, het is nog

DHM: Jééézus! Albert Vorstenbosch: En Jan van ons Lea, nog-

al ne fijne met computers, heeft alle gegevens in een euh... sprijdscheet (bedoeld wordt: spreadsheet + rekenblad, nvdr) gezet. En weet ge wal altijd de uitkomst was, welke parameters er ook ingevoerd werden? DHM: God Albert jong, hou ons zo niet in spanning!! Albert Vorstenbosch: Eén, altijd 1. Dat wil zegDHM: Ongelofelijk!!! Het boek: Historische Evaluatie van het Hoogstraatse Drievlaksdak in Agrarisch Perspektiet auteur: Albert Vorstenbosch research: Willy Vanfraeyenhove Iayout: Jan Verschueren is verkrijgbaar in de betere boekhandel en kost 1495 fr. Het bevat tal van illustraties en foto's. Het is in een begrijpbare taal geschreven, zodat ook raadsleden met bevoegdheid over bouwbeleid er hun voordeel mee kunnen doen. Lezers van De Hoogstraatse Maand krijgen bij voorlegging van hun abonnementsbewijs een korting van 15Po.

Een voorbeeld van overdreven fertilisatietoenamen. Het vlakdak is kwadratisch verlengd en zorgt daarvoor voor een oneven wicht in het drievlaksdak. 2

vere drievlaksdakgevel wordt normaal geflankeerd door een beukenhaag die qua hoogte en lengte een preciese gulden snede verhouding vormt met dat drievlaksdak (a/b = b/a + b). En dat terwijl de gemiddelde boerenjongen tot zijn 1 2de school liep en dus zeker niets kende van deze edele vergelijking.

-

de opgegeven hoeken Zijn de ,nI.eie hoeken

HD/VD = F2

O

1906

1

OVO

engeIvd

DHM: Inderdaad opmerkelijk. Albert Vorstenbosch: Ja maar, het is nog niet

DHM: Dat is wel héél sterk.

Zelfs wanneer er zich menselijke bewoning onder het drievlaksdak bevindt, blijven deparameIers behouden.

gen: perfekte harmonie.

DHM: Euh, indrukwekkend, ja. Albert Vorstenbosch: Maar er is meer. De zui-

gedaan hoor. Willy heeft ook gevonden dat met de toename van de fertiliteit (vruchtbaarheid, nvdr) van het kempense rund, de verhouding tussen het vlakdak (VD) en het haak sdak (HD) exponentieel toenam en niet Iineair, zoals men zou verwachten en wel met de volgende verhouding HD/VD + F. F is de fertiliteitsgraad, gelijkgesteld aan 1 in 1906(1 koel kalf).

Hei zuivere driev/aksdak

niet gedaan hé. Met de afname van de fertiliteitsgraad van het boerenras zelf nam ook de grootte van het bouwwerk lineair toe. Ah ja, u begrijpt dat, hoe langer de boerengeneratiecyclus, hoe langer en draagkrachtiger de rondhouten masten werden (van 28 jaar in 1906 tot 33 jaar in 1938).

-

--

---

1

B

schemolische ontleding von hel Drievloksdok

-TERMINOLOGIE-

F7

-


erk in deze tij's d Tegen de stroom ingaan Heel even lijkt het alsof de teletijdmachine van Ir. Vanfrayenhove ons heeft teruggeflitst in de tijd naar het Rijke Roomse Leven van weleer. Een fraai vergulde deurwaaier van Het Gulden Vlies vormt een passend decorstuk, de hoge natuurstenen drempel afgesleten door de jaren, de ouderwets klingelende bel doet de rest. Maar de doordeweekse drukte van de autostroom die door de Vrijheid raast, zet ons met beide voeten in de twintigste eeuw... We hebben een afspraak met vijf mensen die werkzaam zijn in de Hoogsiraatse dekenij, en zij maken ons onomwonden duidelijk dat ook anno 1993 het parochieleven leeft en zich vernieuwt 'binnen de tegenstroom die de kerk moet zijn vandaag de dag'. De gesprekspartners zijn deken Fons Van Dijck, jeugdpastor Mark De Cordt, priester Jan Dehond, pastoraal werkster May Desniedi-Floren en diaken Walter Van den Broeck. Het Roomse Vlaanderen is niet meer wat het geweest is, zo lijkt het wel. De alomtegenwoordigheid van kerk en priestel is verleden tijd, de kerkgang is sterk teruggelopen, het aantal roepingen eveneens. De kritiek op de kerk of haar gezagsdragers klinkt soms scherp door in de media. Ook de Hoogstraatse parochies kenden ooit allicht massalere tijden, al blijft het parochiale leven er in vergelijking met sommige andere regio's nadrukkelijk aanwezig. Maar doorheen de jaren kreeg de parochie er een ander gezicht. Al maar meer leken kregen taken toegewezen, nieuwe inspraakorganen nemen een deel van het reilen en zeilen in de parochie op zich, nieuwe funkties ontstonden. Die evolutie lijkt verre van voorbij, zeker nu ook het Hoogstraatse priesterkorps minder en oudere leden in de pastorale rangen telt.

PRIESTERS zag in de loop van zijn priesterschap van dichtbij hoe deze evolutie zich voltrok: 'Dat klopt, ja. Het is evident dat er veel veranderd is in dit opzicht. Vroeger was het kerkelijke volkomen ingebed in de maatschappij. De maatschappij dacht en handelde zoals de kerk deed. In het Rijke Roomse Leven had de priester een belangrijke, zelfs centrale rol. Hij droeg nagenoeg heel het parochieleven en vervulde zowat de rol van sociale werker. Geleidelijk aan is dat beeld gewijzigd. Je zou het zo kunnen stellen: vroeger moest je als priester vooral heel veel doen, nu moet je veel doen doen. Noodgedwongen zijn er steeds meer leken bijgekomen die de praktische werking van de parochie op zich hebben genomen. Als priester heb je meer een rol als bezieler op het geestelijke vlak. Dat is eigenlijk ook een heel gelukkige evolutie.' 'De beslissing om priester te worden, leek me vroeger wel makkelijker te nemen dan vandaag de dag. Het maatschappelijk leven droeg een kristelijke stempel, tussen kerk en maatschappij bestond geen tegenspraak. Er waren in elke gemeenschap wel voorbeelden van mensen die je voorgegaan waren in die roeping en die als rolmodel konden figureren. Het was een eer voor de familie dat een van de kinderen koos voor het priesterschap. Nu ligt dat heel anders. Nu hoor ik zeggen dat twee derde van de ouders zich zelfs in eerste instantie verzet tegen het besluit van een Deken Fons Van Dijck

kind dat de wens uitspreekt om een religieuze roeping te volgen! Maar je mag anderzijds niet uit het oog vcrliezen dat liet besluit om priester te worden, altijd wel een heel persoonlijke keuze blijft waar je alleen voor staat. Ook vroeger ging dat al eens met twijfels gepaard, zoals voor elk belangrijk engagement dat een mens aan gaat.'

IDEAALBEELD Een goed jaar geleden zette Jan Dehond die stap nog wel. Deze Ramselnaar volgde zijn priesterstage in Hoogstraten en is ondertussen tewerkgesteld in buurgemeente Rijkevorsel als parochievikaris. 'Voor een jongere is dit geen evidente keuze meer. Sommigen ondervinden daarbij zelfs heel wat weerstand in de eigen omgeving en moeten opboksen tegen de vooroordelen die men heeft tegenover de kerk. Dat zal dus vroeger wel makkelijker geweest zijn. Maar wanneer je voor jezelf hebt uitgemaakt dat deze beslissing de beste is, dan heb je er dat voor over, denk ik. Als jonge priester sta je voor heel wat uitdagingen, maar dat is een dankbare taak omdat je ervaart dat je er mag zijn voor andere mensen. Het is en blijft wel een veeleisende en omvattende taak. Ik probeer hoe dan ook om mezelf te blijven daarin.' 'Ik hoop ook dat de mensen me aanvaarden zoals ik ben. Ik wens niet vastgepind te worden op de funktie die ik vervul. Niemand kan overigens beantwoorden aan het ideaalbeeld van de priester, ook ik niet. Dat houdt dus in dat sommige zaken me beter en andere me minder liggen. Ik weet van mezelf dat ik bijvoorbeeld niet zo sterk ben in ziekenbezoek, ik doe dat wel maar voel dat het me nog niet zo goed af gaat als ik eigenlijk wel zou willen. Anderzijds voel ik me dan weer helemaal goed in mijn vel in het werken aan een mooie liturgie.'

GEZIN Ook diaken Walter Van den Broeck benadrukt de wens om zichzelf te kunnen blijven. Als echtgenoot, vader van drie kinderen en leraar koos hij enkele jaren geleden bewust voor een diakenwijding. 'Maar dat beslis je natuurlijk niet alleen, als getrouwd man kies je daar met z'n tweeĂŤn voor. Dat zit trouwens ook op die manier uitdrukkelijk vervat in de wijdingsplechtigheid. Daar komt nog bij dat je als vader van jonge kinderen een grote verantwoordelijkheid

hebt. Momenteel zijnde kinderen al at groter, en ik ervaar dat ze onze keuze af en toe wel eens in vraag durven stellen. Want er wordt heel veel van je verwacht, je moet heel wat momenten beschikbaar zijn, tijd maken voor de mensen en voor iedereen proberen goed te doen. Dan ben je er niet voor je kinderen natuurlijk, dat is zo. Ik ondervind al eens dat er dingen bij ons thuis omgaan waar ik weinig van afweet, gewoon omdat de kinderen vanzelfsprekend terecht kunnen bij de mama omdat die wel tijd heeft en hun papa niet... Dan stel je voor jezelf ook wel eens je eigen engagement kritisch in vraag, hoor. Het is moeilijk om een evenwicht te vinden, om je engagement op alle vlakken vol te houden' 'Daar staat tegenover dat ik nog altijd geloof in het engagement waarvoor we gekozen hebben. Al is het op langere termijn niet echt haalbaar om zowel de ouderlijke taak, als de leraarsjob ĂŠn het runnen van de parochie te blijven kombineren. Er zou een vorm van vrijstelling moeten mogelijk zijn die je toelaat om je op het parochiewerk nog beter te kunnen toeleggen. Dat werk doe je dan uiteraard met heel je hebben en houden, met heel de persoonlijkheid en ook het temperament dat je eigen is, ook met de zwakke kanten die je hebt. Mensen moeten dat leren aanvaarden. 1k geloof dat we binnen de parochie al een goed eind daarin gegroeid zijn. In het begin had je zo nog vaker de reaktie van: een diaken, dat is toch maar een soort noodoplossing, dat is een stap terug voor de parochie. Men keek aanvankelijk wel wat de kat uit de boom... Dat verandert wel naargelang men je beter leert kennen.'

VROUWEN Op 27mei zet de Minderhoutse May DesmedtFloren de stap naar de zending tot pastoraal werkster. 'Laat ik heel duidelijk zijn: ik zie mezelf niet als een minipriester, een superleek of een vervanging van het gewijde ambt. Ik ben een leek die een stuk pastorale dienst mee op zich wenst te nemen, die andere gelovigen een stukje mee wil begeleiden op de weg van het evange-


INTERVIEW lie. Heel konkreet wil ik me toeleggen op de begeleiding van rouwenden - huisbezoeken doen, voorbereiden en uitwerken van de gebedswake en de homilie. Maar in de eerste plaats blijf ik natuurlijk moeder van 5 grote kinderen!' 'Wanneer je als vrouw deze stap zet, dan krijg je altijd weer de vragen naar de rol van de vrouw in de kerk. Eigenlijk zouden we zo ver moeten zijn dat daar niet meer over gesproken hoeft te worden. Mannen en vrouwen gaan een nieuw partnerschap aan in een samenwerkingsverband, en van welke sexe ze zijn doet er niet toe. In feite is deze vraagstelling een uiting van ons kultuurbeeld waarin de rollenpatronen toch erg taai blijken te zijn. Er blijft te veel diskriniinatie en onbegrip. Ook de kerkelijke struktuur is vanouds altijd een mannenwereld geweest. Aan de basis zie je momenteel een groeiende aanwezigheid van de vrouw in verantwoordelijke posities, maar wanneer je hogerop gaat in de hiërarchie is daar al snel geen sprake meer van. Daarmee wil ik niet beweren dat we naar het vrouwelijk priesterambt toe moeten, hoor. Maar waarom bijvoorbeeld zou een volgende generatie geen vrouwelijk diakonaat kennen?'

JONGERENKERK Nog meer jong en nieuw engagement: sinds 4 maanden werkt Mark De Cordt uit Rij kevorsel als jeugdpastor in de dekenij. 'Daarnaast blijf ik halftijds in een gezinsvervangend tehuis voor mentaal-gehandicapten werken. Mijn taak als jeugdpastor omvat een ruim veld, maar moet zich voor een deel nog konkreet uitwijzen. In de eerste plaats is de taak wel erg ruim doordat ik in alle parochies van de dekenij werk, wat dus zo'n 22km betekent van de meest zuidelijke parochie St Jozef tot de meest noordelijke in Meersel-Dreef. Maar ook het werkterrein is ruim. Ik wil proberen om ruimte te scheppen waarbinnen het mogelijk is voor jongeren om op verhaal te komen, elkaar te ontmoeten en te praten over die dingen waar ze elders moeilijk mee terecht kunnen.'

IS S'

S

Afa,* De C'ordL 'Ruim ie scheppen oorui ,eren'.

'Verder zie ik mijn taak dienend naar bijvoorbeeld de plusserswerking toe, jeugdverenigingen en -raden, ook op vlak van liturgie, gebeds- en jongerenvieringen. Iets als jeugdbewegingen is heel belangrijk, het is al lang niet meer vanzelfsprekend om een leiderschap te vervullen en zo. Het is aan ons om wie dat wel doet nog meer te steunen daarin.' 'De jongeren die nog wel geloven maar zich niet aangesproken voelen binnen de kerkelijke struktuur, hebben heel vaak nood aan mogelijkheden om over hun leefwereld, hun problemen of verwachtingen te praten met elkaar. Ze hebben behoefte aan ruimte waarbinnen ze zichzelf kunnen zijn. De funktie van jeugdpastor is maar één hefboom daartoe hoor, daarnaast hebben we nu sinds kort bijvoorbeeld in ieder parochieteam ook een kontaktpersoon voor de jeugd.'

KLOOF De kloof overbruggen tussen een verouderd kerkpubliek en de jonge gelovigen, is één van de grote uitdagingen voor de parochie van morgen. Jan Dehond : 'We worden gekonfronteerd met de drempel, of zeg maar de muur waarvoor vele jongeren zich geplaatst zien. Dat heeft tijd nodig. Het gaat er daarbij overigens niet in de eerste plaats om hen elke week terug in de kerk te krijgen of zo, ik droom heus niet van een kerk vol jongeren op zondag... Het gaat er wel om dat we de religieuze vragen die ze in hun eigen leven en in hun leefwereld ervaren, op een autentieke manier kunnen beantwoorden. Want je merkt dat ze zowel binnen jeugdverenigingen als individueel nood hebben aan het religieuze. Dan vragen ze je ofje toch niet een dag mee op kamp gaat. Of denk maar aan het kerkelijk trouwen - dat gebeurt heus niet alleen omdat het gewoonte is en zo hoort. Wel omdat ze de vaak onuitgesproken behoefte voelen om dat gebeuren in hun leven in een ruimer, sakramenteel kader te plaatsen.' Walter Van den Broeck : 'Je ziet ook dat er spontaan dingen groeien vanuit jongeren. Dat kan zelfs beginnen met een individueel initiatief van een jongere die met vragen of problemen zit waarover zij of hij wil praten, terwijl bijvoorbeeld in een jeugdbeweging de kontakten misschien niet zo diepgaand zijn om dat mogelijk te maken. In de toekomst zullen we de kerk moeten opbouwen op die manier, van beneden uit en daarvoor zullen we misschien wel andere strukturen moeten loslaten. We moeten het gelovige verhaal van jongeren kunnen aanvaardcn als begeleiders die niks van bovenuit komen opleggen of zo.. Fons Van Dijck: 'Je moet er ook rekening mee houden dat het probleem dat de kerk heeft om jongeren te bereiken niet enkel dat van haar is, maar ook dat van ouders of scholen. Zowel in het gezin, de school, de vereniging als de kerk moeten er mensen temidden van de jongeren kunnen staan om hen hun eigen verhaal, gevoelens, geloof.., voor te leven.' Mark De Cordt: 'Het verschil tussen jongeren en volwassenen is dat de eersten het ook onver bloemd zeggen dat ze bijvoorbeeld geen boodschap hebben aan de liturgie. Ze willen hun eigen verhaal kwijt, willen een kreatieve inbreng waarin ze zelf aan bod komen. Vele volwassenen ook, maar die zijn niet gewoon om dat zo naar buiten te brengen. Nogmaals, als je met onze jongeren spreekt, dan blijkt dat ze echt wel over meer willen praten dan alleen maar voetbal, rockmuziek of een film. En dat jongeren binnen de gehele kerkstruktuur maar een minderheid vormen, zegt helemaal niets over de kwaliteit van hun religieuze beleving!'

May Desmedi-l7oren: 'l)ienend aan v'ezig zijn...'

TEGENSTROOM Hoe florissant zien onze gesprekspartners de toekomst van de kerk en hun parochies tegemoet? May Floren : 'Zowel naar jongeren als naar volwassenen toe, lijkt het meer dan ooit nodig dat we dienend aanwezig zijn. Gewoon zeggen: ik ben er, wat kan ik doen... Die dienende houding kan mensen in kontakt brengen met een stuk spiritualiteitsbeleving. Men staat er niet alleen voor, men is samen en weet zich gedragen door iets dat groter is. Wanneer we dât godsbesef kunnen overbrengen, bouwen we aan de toekomst van de kerk, denk ik.' Fons Van Dijck: 'Ook al is het daarbij nodig dat we als kerk andere normen en waarden voorhouden dan degene die nu opgang maken in onze maatschappij. Het is precies de taak van de

Tweewieler Racing Center

ILVERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinçien DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL,: 03/315.91.77


INTER VIEW kng was Onk np het kleine, parnrhiale vlak kerk om een tegentrnnm te vnrmen flm het met de woorden van onze kardinaal te zeggen: Dat moeten we durven uitdragen.' wij kristenen moeten geen goudvissen zijn, maar Walter Van den Broeck: Priesters en al wie een forellen die tegen de stroom in zwemmen. In de pastorale verantwoordelijkheid draagt, moeten maatschappij wordt de lat alsmaar lager gelegd de inbreng van leken daarbij echt au sérieux neop moreel vlak. Men lijkt enkel nog gericht op men. We moeten de mensen die zich inzetten een konsumptief en individualistisch leven, iets misschien eens wat vaker bemoedigen en beals belangeloze inzet wordt zelden nog geteld. vestigen in hun werk. We zeggen toch zo moeiKijk, in die dingen, moeten wij minder instituut lijk dank u wel tegen mekaar, terwijl dat precies en meer inspiratie zijn. We moeten de lat weer een bevestiging kan zijn om geëngageerd verder hoger durven leggen. Zo hebben we altijd een te blijven werken.' kerk van vrijwilligers gekend waarin onhaatFons Van Dijck: 'Soms ontmoet je afwijzende, negatieve reakties van mensen wanneer je met zuchtige inzet voor anderen van wezenlijk be-

PASTOORSKRANSKE Een zware maaltijd mag wel eetis onderbroken worden, om 'het te laten zakken. Zo ook stellen wij als intermezzo enkele 'pastoorsmoppen' voor, ter afwisseling van al te zware kost. De moppen hebben al 'n lange baard, want ze stammen uit de tijd dat onze pastoors het makkelijker hadden dan nu, en zijn bedoeld als 'n lichte vorm van humor. Pastoors van 'n bepaalde streek of dekenij kwamen om beurten bij een van hen samen en dat samenzijn werd gewoonlijk besloten met 'n etentje; zg 'kranske'. Nu had de pastoor-gastheer eens een speenvarktentje laten klaarrnaken en opdienen, maar, zei hij: 'Ieder neme wat hij wil, maar hij moet eerst een toepasselijke bijbeltekst zeggen!' Allen zwegen en dachten diep na, tot de eerste zei; 'Petrus sloeg de knecht Malchus een oor af', waarop hij bescheiden een oortje van het varken sneed. De tweede zie: 'De soldaten braken de benen van de moordenaars' en hij brak een poot van 't varkentje af, De derde durfde al wat meer en zei: 'De stiefdochter van Herodes vroeg het hoofd van Joannes op 'n schotel', en hij sneed het beestje de kop af. De vierde moest iets langer nadenken, kreeg 'n inval en sprak: 'Jozef nam het kind, wikkelde het in doeken en vluchtte er mee naar Egypte'. Hij nam z'n servet, rolde de rest van het speenvarken erin en vertrok ijlings.Li Vier paters zaten bijeen: 'n Trappist, 'n Benedictijn, 'n Kartuizer en 'n Jezuiet en begonnen te stoeffen over de verdiensten van hun orden. De Trappist zei dat zij zo'n voortreffelijk bier brouwden, dat het een weldaad was voor gewone mensen. De Benedictijri zei: 'Dat kan wel zijn, maar 't is toch meest water. Wij hebben iets straffer, gedistilleerd uit wijn, met heerlijke kruiden: eerder 'n godendrank!'. Hij bedoelde hun Bénédictine. Waarop de kartuizer wees op hun eigen Chartreuse, die bovendien nog meer geneeskracht bevat dan het product van de vorige spreker. Toen keken de drie verwachtingsvol naar de arme Jezuiet, die zei na enige aarzeling: 'Het is nog niemand gelukt om ons op flessen te trekken.' Een vrouwtje in de biechtstoel liet per ongeluk 'n windje. De geur drong door tot in de pastoor z'n neus, waarop hij zei: 'Moederke, ik geloof dat ge uw achterpoortje open hebt laten staan'. Waarop het vrouwke zei: 'Dan moet ik rap naar huis, anders lopen al mijn kiekens op straat'. De pastoor liep langs de Communiebank waar de mensen geknicid hun tong uitstaken om Ons Heer te ontvangen en gaf ieder onder 't prevelen van wat latijn een hostie. Opeens gleed er 'n hostie van tussen zijn vingers, en viel op de grond. Waarop de pastoorz'n latijn vergat, zich bukte en zei: 'Hola Pietje, kom eens hier!'. Een pastoor op ronde bij zijn mensen kwam tegen etenstijd bij 'n boer. De boerin zei: 'Schuif mee aan tafel, meneer pastoor, maar ge mot niet te nauw speuren, want we eten allemaal samen uit een grote pot in 't midden'. De pastoor zette zich mee aan tafel en schepte mee uit de gezamelijke pot. Toen de boer zag dat de pastoor wat lang op iets zat te kauwen, zei hij: 'Smijt dat maar terug in de pot, dat heb ik ook al drie keer in mijn mond gehad'. Een pastoor, niet groot van stuk, liep te lezen in z'n brevier, toen hij langs een boerderij kwam, waarde boer juist bezig was zijn vrouw af te rossen. Hij dierf er niet goed tussenkomen, de boer was groot en sterk, en riep: 'Awel, Peer, ik zou liever oewe paternoster zijn dan oew vrouw'. Waarop de boer terugriep: 'Dan zoude ook niet gelukkig zijn, want dan nioeste 'nen helen dag aan 'nen nagel hangen!'.

Wie weet welke moppen er de ronde gaan doen, als de zielzorgers-nieu we stijl ingeburgerd zullen zijn?Hopeliik zullen ze minder een aparte 'kaste' zijn.

Jan Dehond: 'A Is jonge priester sla je voor heel wat uitdagingen, maar dat is een dankbare taak...'

BYOUTERIE

\

s\

HOOGSTRATEN Vrijheid 66 TeI.03/3147253

• Groot assortiment in fantasieen merkjuwelen • Exclusieve fashion kleding • Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen • Te gekke horloges en ringen • Grote keus in bruid-, kinderen haarmode • Kortom ..... bijna alles!!! Service: Mister Cash Bankcontact Visa

American Express Eurocard Postcheque


INTER VIEW

'ok

1k

1. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE

Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten 'De ioekoinst in volle ve,! rou we,, Ie'e,noe! zien !'

een vraag voor een of ander langs gaat. Dat is op zich niet zo erg. Die mensen hebben nagedacht, ze hebben nog een zekere bekommernis om het religieuze en het kerkelijke. Ze zijn vanuit een al dan niet gefundeerd kritische houding tot een andere opvatting gekomen. Het doet meer pijn om met onverschilligheid te moeten kampen. Daar heb je immers geen verhaal tegen, dat men gewoon afhaakt en enkel bekommerd is om de eigen televizie, auto en vakantie... Het is spijtig om dat te moeten vaststellen.'

VOELING May Floren: 'Het feit dat meer dan vroeger leken een verantwoordelijke taak opnemen binnen de parochie is een bemoedigende evolutie. 0p langere termijn zullen leken niet enkel binnen de eigen parochie, maar ook in de dekenij mee het beleid moeten bepalen. Dat de kerk voor al deze zaken open staat, stemt me hoopvol. Hetzelfde geldt trouwens voor de positie van de vrouw in de kerk. Iemand als onze bisschop is daar heel duidelijk en eerlijk in: een wijding voor vrouwen is op korte termijn nog niet denkbaar, zo zegt hij onomwonden, maar hou die problemantiek warm, blijf er over praten zo voegt hij er aan toe.. .De ingesteldheid die daaruit spreekt, is toch zonder meer positief.' Mark De Cordt : 'In de parochie van morgen zullen wellicht meer mensen ook een dekanale taak moeten vervullen, dus binnen een ruimere struktuur verantwoordelijkheden krijgen. Dan zal het er wel op aan komen dat we altijd voldoende voeling blijven hebben met de mensen ter plaatse, binnen het kader van de eigen parochie.' Fons Van Dijck : 'En uiteindelijk mogen wij nog tevreden zijn wanneer we vaststellen dat het kerkelijke in de Kempen nog daadwerkelijk aanwezig is in het maatschappelijk leven. Het sociale kristendom is hier verre van verdwenen, er blijven signalen komen vanuit verenigingen, scholen enzovoort. Ik geloof dat wij als kerkgemeenschap twee sporen zullen moeten volgen. Enerzijds moeten we een afdoend antwoord geven aan de vragen vanuit die grote gemeenschap denk maar aan trouw- of doopplechtigheden.' 'Anderzijds mogen we niet stil zitten en dienen we ons te richten naar de kleine kernen van men-

sen die zich bewust inzetten voor het kerkelijke leven. Zij zullen de parochie en de kerk van morgen dragen wanneer leken een brede waaier van verantwoordelijkheden zullen waarnemen. De parochie zal niet langer zoals vroeger alleen door een pastoor gedragen worden, integendeel zelfs. De priester is meer bezieler dan leider. Misschien geeft de samenstelling van de gespreksgroep voor dit interview wel een heel goed beeld van de werking in de parochie van morgen! En dan durf ik de toekomst in het volle vertrouwen tegemoet zien hoor...'•

03-314.55.04

h oIoIgiitsi r iT'TTiT•


VANUIT HET STADHUIS... Nieuwe Hoogstraatse Milieuraad Kritiek Milieuorganisaties blijft Verscheidene milieuverenigingen uit de gemeente hebben bij minister De Batselier aangedrongen om de nieuwe samenstelling van de Hoogst raatse Adviesraad voor Milieu en Natuur teniet te doen. Zij pikken het niet dat in deze milieuraad 6 land bouworganisaties zijn opgenomen tegenover slechts drie eigenlijke milieugroeperingen. Dit is volgens hen ook volledig in tegenspraak met de richtlijnen van de Vlaamse Gemeenschap naar aanleiding van de overeenkomst over het gemeentelijk natuur- en milieubeleid. Het was immers reeds de tweede maal dat deze advies raad werd samengesteld nadat de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting alsook gemeenschapsmin&er De Batselier opmerkingen hadden gemaakt op de statuten en de samenstelling. A galev spreekt openlijk van een manipulatie die een hypotheek legt op goede en zinvolle werking van de milieuraad.

Gemeentelijke milieu- en natuurbeleid In een speciale gemeenteraad op 9 december 1991 sloot de gemeente Hoogstraten een overeenkomst af met de Vlaamse Gemeenschap inzake het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Een eerste principieel akkoord werd reeds op 24 juni'91 goedgekeurd. Alle vlaamse gemeenten werden in de mogelijkheid gesteld om op Vrijwillige basis deze overeenkomst te onderschrijven. Op die manier zouden zij een aantal verplichtingen op zich nemen inzake milieubeleid terwijl de Vlaamse Gemeenschap van haar kant met een financiële steun over de brug zou komen. De gemeente Hoogstraten heeft zich op die manier ertoe verbonden een inventaris op te maken van het milieu en de natuur alsook een jaarlijkse beleidsnota op te stellen. Uiterlijk 6 maanden na de ondertekening moet de gemeente beschikken over een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. In dit gemeentelijk milieu- en natuurbeleid wordt vooral aandacht besteed aan de selectieve inzameling van huishoudelijk afval. De voornaamste vereisten zijn de uitbating van een containerpark, de selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval en van composteerbaar afval, alsook de sensibilisering van de bevolking hieromtrent. Ook de benoeming van een milieu-ambtenaar kadert in dit geheel. Tevens moet de gemeente voor de duur van de aangegane overeenkomst (tot 31 december 1996) een gemeentelijk natuurontwikkelingsplan opmaken. Dit plan moet voor advies worden voorgelegd aan de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, alsook aan de gemeenteraad ter bespreking en goedkeuring. Indien aan alle verplichtingen voldaan wordt, kan de gemeente rekenen op een financiële tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap. Samengevat zou dit neerkomen op jaarlijkse toelage van 10 fr. per inwoner en 42 fr. per hectare, in totaal ongeveer 600.000 fr. voor de algemene kosten. Daarnaast is er een jaarlijkse bij-

drage van 500.000 fr. voor het containerpark, 20 fr. per inwoner voor de gescheiden inzameling van composteerbaar afval, en 10 fr. per kilogram als startpremie voor de inzameling van het klein gevaarlijk afval. Later wordt deze laatste toelage berekend op basis van de ingezamelde hoeveelheid. Voor het opstellen van een natuurontwikkelingsplan wordt een eenmalige toelage voorzien van 500.000 fr.

Gemeentelijke milieuraad Binnen de zes maanden na de ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente Hoogstraten en de Vlaamse Gemeenschap keurt de gemeenteraad de oprichting goed van een gemeentelijke adviesraad voor natuur en milieu. Tevens worden de statuten van deze raad goedgekeurd. Hieruit onthouden we dat deze adviesraad 'de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en het leefmilieu in de stad Hoogstraten beoogt. Ze is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen betref fende milieuaangelegenheden die door de hogere overheid worden overgedragen. Zij vervult een informatieve en opvoedende taak bij de bevolking inzake leefmilieuproblemen. Zij geeft advies inzake milieuaangelegenheden, . . .telkens zij hierom gevraagd wordt.' De statuten van de Hoogstraatse Milieuraad zoals ze op 25 mei '92 worden goedgekeurd maken gewag van stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. Deze eerste groep zijn vertegenwoordigers van verenigingen of organisaties die in hun statuten 'belangstelling betonen voor de leefmilieuproblematiek', alsook personen met 'enige deskundigheid' inzake leefmilieu. De tweede groep zijn af gevaardigden van de verschillende politieke frakties in de gemeenteraad, de schepen van Leefmilieu en de milieuambtenaar. Ook kunnen er deskundigen uitgenodigd worden voor de bespreking van een bepaald voorstel, zonder stemrecht.

De samenstelling in opspraak Tot tweemaal toe wordt de samenstelling van de Hoogstraatse Milieuraad aangevochten door de oppositiepartij FB-Agalev en de Hoogstraatse milieuorganisaties. Na de eerste openstelling van de kandidaturen dagen er een 20-tal kandidaten op. Zij worden alle als lid bevestigd. Het gaat om 10 vertegenwoordigers van landbouworganisaties, 5 uit de milieugroeperingen, 1 uit de middenstand en twee dorpsraden. Verder zijn er nog 5 zogenaamde deskundigen. De 10 landbouworganisaties zijn: Algemeen Boeren Syndicaat, Landelijke Gilde Hoogstraten, Bedrijfsgilde Rundvee Hoogstraten, Bedrijfsgilde Pluimvee Hoogstraten, Bedrijfsgilde Varkens Hoogstraten, Bedrijfsgilde Tuinbouw Hoogstraten, Agra Hoogstraten, KVLV Hoogstraten, KLJ Hoogstraten, Groene Kring Hoogstraten. De 5 milieuorganisaties zijn: Vereniging voor milieu-educatie Hoogstraten, Jeugd en Milieu Hoogstraten, Velt Hoogstraten, De Wielewaal Hoogstraten, vzw Natuurreservaten Hoogstraten. Ook de Antwerpse Jagersvereniging afdeling Hoogstraten is vertegenwoordigd. Agalev keurt deze samenstelling af omdat ze niet reglementair, onevenwichtig en te log zou zijn. Zij verwijst hierbij naar de richtlijnen van AMINAL, de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van de Vlaamse Gemeenschap. Hierin wordt duidelijk aangegeven dat de milieuraad moet samengesteld zijn uit lokale milieu- en natuurverenigingen, onderwijsinstellingen, socio-culturele en vormingsorganisaties en beroepsgroepen. Konkreet gezien moet deze adviesraad bestaan uit 9 vertegenwoordigers van o.a. milieugroeperingen (2), werkgevers (1), werknemers (2), landbouwers (1), sociale organisaties (1), socioculturele organisaties (1), oudercomités of scholen (1). Verder is er plaats voor 1 vertegenwoordiger per politieke partij uit de gemeenteraad, 1 milieuambtenaar, de schepen van Leefmilieu, een gemeentelijk ambtenaar als secretariaat en 3 ver tegenwoordigers als deskundige. Deze laatste vertegenwoordigers hebben geen stemrecht. Agalev vindt de samenstelling in Hoogstraten niet evenwichtig en in strijd met de door AMINAL voorgebrachte richtlijnen. Zij vraagt daarom in januari dat de gemeenteraad deze samenstelling niet zou goedkeuren en dat het werk zou overgedaan worden. Korte tijd daarop bevestigen AMINAL en Gemeenschapsminister De Batselier dat de Hoogstraatse Milieuraad niet strookt met de aangehaalde richtlijnen van de milieuconvenent. In de gemeenteraad van 24 april legt het college een aangepaste versie aan de raadsleden voor: 5 afgevaardigden uit de landbouworganisaties, 5 uit milieu- en natuurverenigingen, en telkens 1 uit de industrie, de werknemersorganisatie, de middenstand, de socio-kulturele vormingsorganisaties en de onderwijsinstellingen. Raadslid Verhulst vraagt het college om de kandidaturen terug open te stellen zodat er vanuit


GEMEENTELIJK NIEUWS

Blank of zwart... Kui:f of bles... Maatpak ofjeansvest... Rijk of arm... reiken elkaar de kroon en delen de macht...

De inzegening van de Hoogstraalse Milieuraad gezien door de bril van de milieuorganisaties.

het onderwijs en de werknemers een vertegenwoordiging kan opgenomen worden. in het hwdige voorstel is de landbouw oververtegenwoordigd. Er zijn ongeveer 650 tuin- en landbouwbedrijven in Hoogstraten op een totaal van 5.000 brievenbussen. Deze vertegenwoordiging is dus onredelijk, aldus Verhuist. Schepen Coenegrachts repliceert hierop dat 70% van de gronden in de gemeente ingenomen zijn door de land- en tuinbouw. Wie heeft er hier in de streek nog meer impakt op het milieu? Schepen van Leefmilieu Marcel Van Ammel dringt erop aan om nog diezelfde avond tot een definitieve samenstelling van de milieuraad te komen. Iedereen kan zijn kandidatuur stellen. Burgemeester Van Aperen heeft de zaak schijnbaar al langer bekeken en stelt voor om het bij 15 stemgerechtige leden te houden. Hij vraagt de stemming over de volgende samenstelling: 1 vertegenwoordiging van de werknemers, 1 van de socio-culturele organisaties, 1 van WIKAHO, 1 van de middenstand, 1 uit het onderwijs, 4 uit de milieuorganisaties (Wielewaal, JNM, Velt, Jagersvereniging) en 6 uit de Land- en tuinbouw (Rundvee, varkens, pluimvee, tuinbouw, Groene Kring, ABS) Raadslid Verhuist vindt dit voorstel nog erger dan het voorgaande en uit zijn kritiek op deze manipulatie in ĂŠĂŠn bepaalde richting. 'Dit doet volledig afbreuk aan de uiteindelijke doelstelling van een milieuraad'.

Jef Leestmans, voorzitter van de Wielewaal, reageert verontwaardigd vanuit de zaal en dient op aandringen van de burgemeester de raadszaal te verlaten.

Derde keer, goede keer? Verscheidene organisaties hebben over deze gang van zaken en de samenstelling van de Hoogstraatse milieuraad hun bezwaren overgemaakt aan Gemeenschapsminister De Batselier en aan de provincie. Vzw Natuurreservaten maakt zich sterk dat zij deze gemeenteraadsbeslissing ongedaan zullen kunnen maken, en hebben reeds een nieuwe kandidatuur ingediend. Ook Agalev, die als enige partij in de gemeenteraad tegenstemde, heeft bij De Batseier om de vernietiging van deze beslissing aangedrongen. Zij baseert zich op een tweetal argumenten. Vooreerst zijn de kandidaturen van de landbouworganisaties 14 dagen na de ultieme datum binnengebracht, en vervolgens is de samenstelling van deze adviesraad niet in overeenstemming met de richtlijnen van AMINAL. Verder dringt zij er bij de minister op aan om een duidelijke omschrijving te geven hoe deze milieuraad er in Hoogstraten moet uitzien zodanig dat er zich geen nieuwe moeilijkheden meer kunnen voordoen. Het wachten is nu nog op het antwoord. Komt er nog een derde aflevering en zo ja: is de derde keer dan de goede keer? U

Herman eruit Vanaf 1januari1994 tal Herman Verlinden zijn schepenambt niet verder uitoefenen. Op die datum wordt hij namelijk gewestsecretaris van de Christelijke Ziekenkas (CM), een functie die niet verenigbaar is met een politiek mandaat als schepen. Hij wordt wellicht opgevolgd door een partijgenoot uit de CVP. Het is vooral de naam van Jef Blockx die momenteel de ronde doet. Toch zou er dan waarschijnlijk een herschikking komen van de functies, waardoor schepen Peerlinck de zachte sector van zijn partij- en dorpsgenoot Herman Verlinden zou overnemen. Wordt vervolgd.

8

Op zaterdag 15 mei werd in iedere dorpskom van het Hoogstraatse een tekening opgehangen en ingekleurd. De prent maakt misschien niet onmiddelijk duidelijk waarover het gaat en daarom werd er een hele happening rond gebouwd. In ieder dorp kwamen in de vooravond vei schiilendc mensen - vooral jongeren - bil elkaar die op speelse wijze de prent inkleurden. Zij kregen daarbij een handje toegestoken van een of meerdere raadsleden die zich op die manier akkoord verklaarden met de aktie en zo het voornemen uitten om in de gemeentelijke politiek te ijveren voor VERI)RAAGZAAMHELD EN 1)EMONKRATIE.

T

Sommige raadsleden lieten verstek gaan, anderen daarentegen blonken uit door ijver en goede wil. Zo ook onze burgemeester die in Meerie zij aan zij met politiek vluchteling FRANCIS de verfkwast hanteerde. Vanuit ieder dorp vertrokken de deelnemers daarna per fiets naar Hoogstraten waarde aktie feestelijk werd Voortgezet op het plein naast de IKO. Daar kwamen een honderdtal mensen bij elkaar om te luisteren naar de swingende klanken van een muziekgroepje van asielzoekers uit Regina Pacis van Weelde. Die enthousiaste musici zorgden voor de sfeer op de eerder koude avond. Mai Verheyen (Wereidwinkel) gaf uitleg over de aktie en zie o.m. dat het nodig is dat we ons bewust zijn van de groeiende vreemdelingenhaat, ook in onze streek, en dat we hierin een standpunt moeten bepalen. Ook de burgemeester hield een korte toespraak waarbij hij verdraagzaamheid loofde als een zeer schone deugd die we altijd zouden moeten beoefenen, ook tegenover onze nietgekleurde medeburgers. Hij verklaarde zich helemaal akkoord met de aktie en zou zijn best doen om ook in de politiek zowel verdraagzaam als demokratisch te zijn. Zo mogen we het horen.


GEMEENTELIJK NIEUWS

Gemeentebestuur in het ongelijk Provincie verwerpt de sanctie tegen onderwijzer Verdonck In de geheime iiUing van de gemeenteraad van 22 maart '93 had het college van burgemeester en schepenen een tuchtprocedure ingesteld tegen één van haar personeelsleden. Onderwijzer Ron Verdonck uit de dorpsschool van Meersel-Dreef moest zich voor de gemeenteraad komen verantwoorden voor wat zich enkele weken voordien had afgespeeld op de speelplaats van deze school. Wat voor de ene een ludieke protestaktie zou zijn, werd door het college aanzien als een negeren van haar gezag met als bezwarend feit dat de kinderen hierdoor tegen het college zouden zijn opgezet. De kinderen uit de klas van onderwijzer Verdonck hadden op een speelse wijze geprotesteerd tegen het verdwijnen van enkele bomen op hun speelplaats. Deze bomen moesten volgens het college wijken voor de inplanting van een tweetal prefablokalen. Toen hierrond in het dagblad Het Volk, een ruim artikel verscheen met de bijbehorende groepsfoto, voelde het college zich blijkbaar volledig voor schut gezet. Gevolg: Ron Verdonck werd opgeroepen naar de gemeenteraadszitting om zich te komen verdedigen en om een blaam te horen uitspreken. Zo dacht men althans. De tuchtprocedure zou om 19.00 uur aanvangen en de openbare zitting van de gemeenteraad van 20.00 uur voorafgaan. Het was echter kwart na negen vooraleer de gewone gemeenteraad kon beginnen. Na deze openbare zitting viel het verdikt over Verdonck: 14 dagen schorsing met weddeverlies. Verdonck ging daarop in beroep bij een arbeidsrechtbank die in de loop van de maand juni een uitspraak hierover zou vellen. De raadsleden VerhuIst en Sprangers van Agalev-Fusiebelangen konden zich niet verzoenen met het standpunt van het college en van de gemeenteraad en vroegen de gouverneur om advies over deze zaak.

Op 27april valt het officiële antwoord van het provinciebestuur in de bus van het nieuw administratief centrum. Hierin schorst de gouverneur de sanctie van het gemeentebestuur tegen Ron Verdonck, en vermeldt de gouverneur dat hij een verzoek heeft doorgestuurd naar de Minister van Onderwijs om deze sanctie te vernietigen. Het college is verplicht om in de eerstvolgende gemeenteraad (dit is 24 mei) deze beslissing aan de raad mede te delen en binnen de 24 uur na deze zitting het antwoord van de gemeenteraad aan de provincie toe te zenden. De gouverneur motiveert zijn beslissing als volgt: - Er wordt door het gemeentebestuur een tuchtstraf opgelegd die niet voorzien is voor personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs. Veertien dagen schorsing én weddeverlies is niet voorzien en dus ook niet wettelijk. - Er ontbreekt een afdoende en uitdrukkelijke motivering. Dit antwoord is volgens ingwijden een sterke uitspraak. Hierdoor is de ingestelde tuchtprocedure als een boomerang terug op het hoofd van het college terechtgekomen. Misschien valt hiermee alles terug in de normale proporties en daar heeft het schooltje van Meersel-Dreef nu meer dan ooit behoefte aan. Fén zondebok kan immers nooit een oplossing zijn om een dieperliggend probleem op telossen.0

Milieuorganisaties in de aanval Maandagavond 10 mei kwamen in Hoogstraten een dertigtal vertegenwoordigers van milieuorganisatie uit de grensstreek bij elkaar. Op initiatief van Natuur 2000 willen zowel Nederlandse als Belgische milieugroeperingen een strategie uitbouwen tegen wat zij noemen 'de ongebreidelde uitbouw van de bio-industrie in de regio'. Aanleiding tot deze bijeenkomst waren de klachten tegen de vestiging van een varkensbedrijf in Wuustwezel en de toenemende klachten van Nederlandse milieuorganisaties. In Wuustwezel alleen al zouden er momenteel 24 aanvragen voor uitbreidingen en vestigingen uithangen. Ook de andere gemeenten uit de Noorderkempen worden dagelijks geconfronteerd met nieuwe aanvragen waaraan meestal positief advies verstrekt wordt vanuit de gemeentebesturen. Dat deze problematiek gans de regio bezighoudt, getuigde de opkomst van afgevaardigden van Ravels, Kasterlee tot Essen en Kalmthout. Red de Voorkemepen, Milieuoverleg Kempen, Velt, Natuurreservaten vzw, Wielewaal, enz., allen delen zij de bekommernis om een steeds verder oprukkende bio-industrie met zijn mestproblematiek, zijn grootschaligheid en al zijn gevolgen. In deze eerste bijeenkomst werden vooral ervaringen uitgewisseld en voorstellen geformuleerd om uiteindelijk tot een zo doeltreffend mogelijk strategie te komen. Wij zullen er in de toekomst meer over horen.•

Iluisvesling en verkeer Zondag 16mei organiseerde ACW Hoogstraten en Vakantiegenoegens een wandeling doorheen Hoogstraten. Tijdens deze wandeling stond de problematiek van de huisvesting en de verkeersveiligheid centraal. Vooral de beperkte sociale woningbouw in de gemeente kreeg van de organisatoren speciale aandacht. Op de Thijsakker, waar enkele weken geleden een geplande sociale verkaveling onder druk van de omwonenden uit de agenda van de gemeenteraad geschrapt werd, werd een spandoek neergezet met het opschrift 'Sociale kavels, waar dan wel?'. Op 6 vrijliggende bouwpercelen zouden een 30-tal wooneenheden kunnen opgericht worden. De Vlaamse l3ouwmaatschappij had reeds haar medewerking toegezegd en de beide meerderheidspartijen zouden het plan steunen. Maar de druk was blijkbaar te groot. De wandelroute liep verder nog langs drie nieuwe verkavelingen, nl. de Wereldakker, het Groenewoud en de H. Bloedstraat. In totaal zijn hier 261 kavels voorzien waarvan er 61 als 'sociaal' kunnen bestempeld worden (OCMW en lOK). Voor het ACW is dit maar aan de karige kant. Hetzelfde kon gezegd worden van het aantal deelnemers hoewel het weder uitermate zonnig was.

9


Gluren bij de buren Zwembad

Fietspooling

Op 1 mei namen de raadsleden van BaarleHertog en -Nassau een frisse duik in het zwembad 'Boschoven'. Over het voortbestaan van het openluchtzwembad is de jongste maanden al veel te doen geweest. Het schepencollege van Baarle-Nassau stelde tijdens de begrotingsbehandeling voor om het zwembad te sluiten. Intussen is de werkgroep 'Behoud zwembad' opgericht. In de loop van mei zal deze werkgroep besprekingen voeren met bedrijven die belangstelling zouden hebben om een overdekt zwembad uit te bouwen.

Iedereen is er ondertussen wel van overtuigd dat naar school fietsen een hachelijke onderneming is. In Brecht werkte een speciale verkeerswerkgroep een uniek projekt uit: Fietspooling. Het houdt zowat het midden tussen blokrijden en carpooling, maar dan met de fiets. Als verschijnsel is fietspoolen niet echt nieuw. Gepensioneerden en wielertoeristen poolen tenslotte reeds jaren. En de bosjes fietsscholieren elke morgen kunnen ook beschouwd worden als spontane fietspoolers. Het nieuwe bestaat er echter in dat in Brecht de leerlingen van de lagere scholen verenigd worden in afgebakende groepen met een oudere verantwoordelijke als leider. Bovendien draagt elke fietspooler een oranje vestje, waardoor de veiligheid van het 'blok' nog verhoogd wordt. Anderzijds kan het verkeersgedrag van de jonge fietser aangescherpt worden door bespreking van de knelpunten in het verkeer. Een prachtig initiatief, in afwachting van.., een echt fietspaden beleid.•

Bets Lijntje Het ontbrekende stuk van het 'Bels Lijntje', het toeristisch fietspad tussen Turnhout en Tilburg, over de oude spoorwegbedding komt er nu toch. Het plan wordt als één geheel uitgevoerd met de reconstructie van de Parallelweg die hierlangs loopt en in zeer slechte staat is.

Recyclage in het groot

10 miljoen verbrast Geld maakt niet gelukkig, vraag het maar aan de ouders van E.M.,de lottowinnaars van Beerse. Pa en ma zetten zes juiste kruisjes en wonnen 40 miljoen. Zoonlief kreeg daarvan 10 miljoen cadeau. Hij verbraste ze binnen de kortste keren, en trok met een vuurwapen naar de ouderlijke woning om meer poen te eisen. Hij ving echter bot en riskeert nu een celstraf van twee jaar wegens bedreigingen.

v.z.w. Sportpromotie In samenwerking met het gemeentebestuur en de sportraad is in Beerse de 'v.z.w. Sportpromotie' opgericht. De bedoeling is om, via de v.z.w., de sportinfra.structuur van Beerse beter te benutten, en met meer mensen soepeler te kunnen werken. Dan denkt men in de eerste plaats aan gespecialiseerde monitoren en extra personeel tijdens de vakantiemaanden. De v.z.w. wil ook de 'dal-uren' van de sportinfrastructuur gaan benutten.

Breebos te paard Ondanks protest van de milieubewegingen, en een negatief advies van de milieuraad, mag Breebos een manege bouwen op de Blakheide, een bijzonder waardevol natuurgebied. Het gemeentebestuur maakt zich sterk dat het, in het goedkeuringsbesluit, voldoende waarborgen heeft ingebouwd om het natuurschoon van de streek te vrijwaren. Zo moet Breebos zelf, en op eigen terrein, een nieuwe toegangsweg aanleggen.

10

Het Canadese bedrijf Laidlaw bouwde op het beruchte 30 ha grote terrein van Terra Cotta een composteringsinstallatie die enig is ter wereld. Er wordt compost gemaakt op basis van groente-, fruit- en tuinafval, vermengd met papier en karton. De compost wordt daarna als substraat afgezet in de land- en tuinbouw aan ongeveer 300 fr. per ton. Momenteel verwerkt de installatie het geselecteerde afval van 24.000 gezinnen van 14 gemeentes uit de Antwerpse Kempen. De exploitatie is in handen van een joint-venture tussen Laidlaw en het Gentse Organic Waste Systems. In de buurt van deze installatie zal rond deze tijd tevens een nieuw containerpark operationeel worden. 11

Golf crisis De gemeenteraad van Mol stapt naar de Raad van State. De aanleiding is een beslissing van de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening Theo Kelchtermans. De inzet is een bouwovertreding van de Gravin de Broqueville vlakbij een golfterrein, dat er ook gekomen is zonder vergunning. In Postel wilde de Gravin een woning renoveren. Na de storm van '90 zou het gebouw beschadigd zijn, vandaar. Het klein langgevelhoevetje werd echter een riante villa. In augustus '90 werden de werken stilgelegd. Het schepencollege, de bestendige deputatie en leefmilieu brachten een ongunstig advies uit, maar.., met één pennetrek besluit Kelchtermans nu, ondanks alles, de zaak goed te keuren. De Raad is van oordeel dat het gebouw een clubhuis voor het golfterrein zal worden en stapt naar de Raad van State.

Zand erover De gemeente heeft 40 vrachtwagens grond, van het gemeentelijk kerkhof, afgeleverd bij schepen Betty Van Eesbeek (VLD), en dat mag zo maar niet. Deze toeëigening is vastgesteld door de arrondissementscommissaris van Turnhout en doorgegeven aan het provinciebestuur. De CVP-oppositie vroeg het ontslag van de schepen, maar daar komt niets van. Zand erover.

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkei'orse/ Tel. 03/3 146250

De vakïotograaî maakt er meer werk van! Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet cn waarop u nog \aak terug zult kijken. Laat daarom mooie toto's maken. Door een professioneel fotograaf.


REGIONAAL 03-314.55.04

'

Denert mag niet binnen

I.A.B.C. -Breda

Burgemeester Denert van Kruibeke, gekend door zijn lange baard en zijn overstap naar de VLD, bood zich op 27 april aan bij de ingang van de gevangenis van Merksplas. De burgemeester stelde voor de plaats in te nemen van een gedetineerde uit zijn gemeente, zodat die van enige vakantie zou kunnen genieten. Met deze aktie protesteert Denert tegen de overbevolking van de gevangenissen en pleit hij voor andere oplossingen dan straffen. 'De gemeenschap handelt te vaak uit wraakgevoelens', aldus Denert, 'een internering mag alleen als er gevaar bestaat voor de gemeenschap'.

In D.H.M. nr. 93, januari (blz. 15), schreven we over het Internationaal Agrarisch Businesscentrum onder de titel 'Samenwerkingsverband van veilingen Hoogstraten en Breda'. Bij de voorstelling van de plannen hoopten de initiatiefnemers in maart te kunnen starten met de bouw. Met enkele weken vertraging kon in de loop van de maand mei dan toch de eerste paal voor de eerste fase van het 35 hectare grote IABC de grond in. Een unanieme Bredase gemeenteraad had op donderdag 29april zijn instemming gegeven aan de komst van het IABC naar het gebied in de buurt van de huidige RBTveiling in Breda. Het wordt een centrum waar diensten en bedrijven uit de agrarische sector zich kunnen vestigen. Ineen periode van tien jaar zal er ongeveer 4,5 miljard fr. geïnvesteerd worden in het gebied ten zuiden van de veiling, tussen de A16 en de Heilaarstraat. De gemeente Breda besteedt bijna 200 miljoen fr. aan dit project in de vorm van aanleg van wegen en riolering, nieuwe kruispunten en andere openbare voorzieningen. De Europese Gemeenschap geeft bijna 20 miljoen fr. Eind januari 1994 zouden de eerste twee hallen, bedoeld voor de groothandel, klaar moeten zijn. Ze zijn reeds voor 80 07ó verhuurd.

Rekordcijfers voor Warande De Warande heeft in de loop van 1992 weer voor nieuwe rekordcijfers gezorgd. 'Antwerpen is de kulturele hoofdstad van Europa, Turnhout de kulturele hoofdplaats van Vlaanderen' zei Herman Heyns voorzitter van de raad van bestuur. De cijfers: Een gemiddelde van 19 activiteiten per dag of 7.073 per jaar; 6.191 initiatieven hadden betrekking op vormings- en ontwikkelingswerk; er werden 252 podiumaktiviteiten voor volwassenen georganiseerd voor in totaal 90.937 bezoekers; het aantal keuze abonnementen steeg van 2.655 naar 3.417; Men organiseerde 84 schoolvoorstellingen voor 20.231 bezoekers. Kortom, er is dringend nood aan een uitbreiding van de infrastructuur en ruimere financiële middelen.

Werkgelegenheid Het stadsbestuur van Breda is enthousiast want men verwacht dat het IABC in tien jaar zo'n 2.000 nieuwe banen zal scheppen. Vermoedelijk zal het daar niet bij blijven. Het gaat vooral om middelbaar en lager opgeleid personeel, werkzaam in de produktie of distributie van land- en tuinbouwprodukten. Die arbeidsplaatsen ontstaan in de tuinbouwsector en bij toeleveringsbedrijven. Men verwacht dan ook een grote verhuizing van bedrijven uit de Randstad Holland naar West-Brabant. Drie jaar geleden zagen de veilingen van Breda en Hoogstraten dat er een belangrijke plaats, dicht bij de twee veilingen, was neergelegd voor de handel in tuinbouwprodukten, geveild in Hoogstraten en Breda. Daardoor liggen de transportkosten lager en krijgen de tuinders hopelijk ook een betere prijs voor hun produkten.

Kleuterschool Tot voor kort beschikte de Loenhoutsee kleuterschool slechts over een batterij spartaanse wchokjes in open lucht en zonder watersluiting. Daar is nu verandering in gekomen en vorige maand mocht direktrice Maria Mertens de eresteen in het nieuwe sanitaire blok mede inmetsen. Het bevat 7 kleuter we's en 2 voor volwassenen. De kosten bedroegen 2 miljoen, afdak inbegrepen. 17

WATERKWALITEIT GRENSRIVIEREN VAN NEDERLAND EN BELGIË

1?Roosendaal [

10

IMP-klasse A = zeer goed

MfddeltMatg

B=goed C = matig D = slecht

-

1

1

1

-

.-

mocind BEGRAFENISSEN

JORIS

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91 Directeur Rigouts van de Veiling der Kempen in Hoogstraten zag meer kansen in het Bredase project in plaats van zelf iets te gaan starten in de Kempen. Dat is de verklaring voor deze participatie aan het IABC. E]

Buren Buren is de titel van een grensoverschrijdend tijdschrift. Het is een uitgave van het Algemeen Nederlands Congres. Dit tweemaandelij ks blad kan men bestellen zij: ANC, Gallaitstr. 86, 1210 Brussel, tel. 02-241.31.64.0

Eincthoven

4121

-

-L-

/

ZJid- Willenis vaart

23 24 25 20

i '

2 --

®@3 X3®

8

1

--J

Triburg Breda 16 12 13 17 15 14

de

RoermOt

2? -

Antweroen '

'"

_4

-,

28 30

.- -

7

Albert kdrpaai

45

" 8ruejpe

Maastricht 33 3234

Gent 28 ltterbeek (C) 19. Beekloop (Al 10. Grote Beek - Aa of Weeril (C) 20. Oommel (B) 29. Witbeek 11. Leijloop (C) 21. Warmbeek - Tongelreep (8) 30. Bosbeek (C) 12. Mark - Boven Mark (C) 31. Jeker (C) 22. Strijper Aa (0) 13. Strijbeekse Loop - Striibeekse Beek (6) . 23. Buulder Aa (8) 32. Voer (A) 14. Marksen - 't Merkse (C) 2k Zuid - Willemsvaart 33. Gulp (A) 15. Retse Loop 34. Gueule - Geul (A) 25. Lossing - Raam (C) Voorhoutbeek (B) 16. Lelbeek - Poppelsche Leij (B) 26. Aa Beek 35. Zoommeer (C) Kleine Aa - Molenbeek (C) 17. Aa- Rovertsche Lei (B) 27. Lossing - Ullelsche Beek (C) Roosendaalse Vaart - Natte Turivaart 18. Belevensche Loop (B)

1 Kanaal van Brugge naar Sluis (BA) Isabellakanaal (C) Kanisvlietsche Kreek (C) Langelede (BI Grote Kreek (8) Lekebeek (B)

* overzicht geselecteerde waterlopenen tysisch-chernische klasse-indeling voor de zuurstothuishouding (meetresultaten 1987)

1

((S)

1 tH


REGIONAAL De kempen OCMW's Door middel van enquêteresultaten van SP raadsleden van 16 Kempische OCMW's in combinatie met meer algemene statistisch materiaal is het OCMW als instelling met een maatschappelijke functie doorgelicht in het arrondissement Turnhout. Hieruit blijkt o.a. dat de juridische dienst en warme maaltijdbedeling, gevolgd door gezinsen bejaardenhulp, de meest populaire vormen van maatschappelijke dienstverlening zijn. De Kempen scoort vooral, in vergelijking met de rest van de provincie Antwerpen, slechter met betrekking tot erkende verblijven in rusthuizen. Voorzieningen voor dementen en serviceflats komen er een ietsje beter uit. De opdeling in openbaar en privé-initiatief is 'voorlopig' - in termen van erkende verblijven - nog in het voordeel van de OCMW's, op de opvang van dementen na>»>Zeker wat rusthuizen en dementen betreft, lijkt het privé-initiatief op termijn de overhand te gaan nemen. Serviceflats blijven blijkbaar een OCMW-aangelegenheid. LII

Dinamo Dinamo organiseert vormingsactiviteiten voor volwassenen tijdens de dag. Het aanbod bestaat vooral uit cursussen. De lessen worden op een niet- schoolse manier gegeven. Naast het cursusaanbod biedt Dinamo ook een aantal losse activiteiten aan, zoals: uitstappen, bezoeken aan tentoonstellingen, fietstochten,... en werkt mee aan verschillende projecten. Met een groot spektakel vierde Dinamo op 15 mei het 10-jarig bestaan. Wie belangstelling heeft voor deze werking kan terecht aan de Dinamo-balie in De Warande te Turnhout op de werkdagen tijdens kantooruren. Tijdens het weekeinde, op feestdagen en gedurende de schoolvakanties is de Dinamobalie gesloten (tel. 014-41.94.94.)LII

I.O.K. Ter gelegenheid van de jaarvergadering van de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen wees voorzitter Proost op de versterking en uitbreiding van de intergemeentelijke samenwerking. Naast de regionale industrieterreinen, de sociale

Zorgen voor Welzijn in de Kempen Een OCMW moet zorgen voor het welzijn in één bepaalde gemeente, WELZLJNSZORC KEMPEN doet dat voor de hele streek. Meer bepaald houdt deze VZW zich bezig met problemen die zich voordoen in de hele Kempen en niet beperkt blijven tot één of enkele gemeenten. Tot de taak van WELZ1JNSZORG behoort in de eerste plaats hei beheer van de twee centra voor geestelijke gezondheidszorg, een in Turnhout (Steenweg op Gierle 59) en een in Geel (Dr. Van de Perrestraat 178). Deze centra zijn bemand met psychiaters, psychologen en maatschappelijke werkers en helpen mensen met problemen op het psychische vlak. In 1992 kwamen er 1200 mensen aankloppen bij deze centra. Er is dringend behoefte aan uitbreiding van deze soort hulp want de beide centra hebben wachtlijsten van ruim 2 maand, Die nood is liet dringendst voor wat betreft psychische hulp aan kinderen; voor de hele streek is er slechts één kinderpsychologe en er zijn helemaal geen opvangmogelijkheden voor kinderen. Een ander nijpend probleem is de behandeling en opvang van drug- en alcoholverslaafden; ook bier is er in de streek een grote leemte. Een andere zorg is dc opvang van demente bejaarden. Verleden jaar werd besloten een nieuw tehuis voor deze mensen te bouwen in Meerhout; er zijn 50 plaatsen voorzien voor mensen uit de Zuidcrkempen. In Turnhout verkavelingen, de afvalverwerking ging ook extra aandacht naar de interkommunale dienstverlening. Denken we maar aan de uitbouw van de milieudienst, de politieschietstand en de initiatieven in de sociaal-culturele sector. De voor zitter pleitte voor een genuanceerd en evenwichtig financieel beleid en vroeg tenslotte dat alle gemeentebesturen zich actief zouden bezinnen over de toekomstige rol van de IOK.LII

(Graatakker 158, tel. 014/42.22.03) is de dienst KLNI) IN NOOt) gevestigd, opgericht om te verhelpen aan het probleem van de kindermishandeling. Hoewel deze dienst pas half 1992 echt in werking is gegaan, waren er datzelfde jaar al 113 meldingen van kindermishandeling; deze oproepen hadden betrekking op 179 kinderen. Wellicht blijven deze aantallen nog ver beneden de realiteit, zij tonen in ieder geval aan dat deze dienst meer dan nodig is. 'BESCEIUT WONEN' is een initiatief voor psychiatrische patiënten; het gaat erom hen vanuit de instelling waar zij verblijven naar een 'huis in de rij' te brengen; daar zouden zij in kleine groepjes wonen (6 â 7) en zo beter kuntien deelnemen aan liet leven in een dorp. In de loop van 92 waren in Geel twee 7ulke huizen in gebruik genomen, in Turnhout één', 16 mensen konden daar terecht. In een volgende fase wil men nog eens 16 mensen in zulke woningen onderbrengen. Dit Zijn in kort bestek de problemen waarmee Welztj.nszorgXempen zich in 1992 heeft bezig gehouden. U een panel van experten antwoorden op alle vragen. Dit seminarie gaat door op woensdag 23 juni van 19 tot 22 uur in zaal Den Eyck, Houtum 39, 2460 Kasterlee. Inschrijven kan mits betalen van 2.000 fr. op rekeningnr. 320- 0360990-26 van de Kempense Kamer, Markt 15, 2460 Kasterlee (tel. 014- 85.00.11) met vermelding van 'veiligheid'.•

Kostenbesparend De Kempense Kamer voor Handel en Mij verheid organiseert, in samenwerking met de Inter bedrijfsgeneeskundige Dienst Kempen en de Kempense Werkgroep Veiligheid en Milieu, een seminarie voor kleine en middelgrote ondernemingen met als thema: Veiligheid als kostenbesparende factor is een zaak voor iedereen. Het werk maken van een actief voorkomingsbeleid inzake arbeidsongevallen is zowel vanuit menselij k als vanuit bedrij fseconomisch oogpunt duidelijk renderend. Na de uiteenzettingen zal

De Hoogstraatse Maand gewoon onmisbaar!

Beenhouwers mogen van geluk spreken dat wij geen worst kunnen draaien.

Wij verkopen wel de beste kaskredieten. 12

KAYTOOK IiOOTPATE.W Vrijheid 116 Tel.: (03) 3 14.42.92


Lezers schrijven Bej aardengids In de DHM van april 1993, b!z.. 9 (onderwerp: Bejaardengids) lezen we: '...maar misschien verlangen deze mensen ook niet om deel te nemen aan dat soort overleg op gemeentelijk vlak.' (Deze 'mensen' slaat op niet- georganiseerde bejaarden). Nochtans geeft briefschrijver D.V.T. uit Meerle, in DHM van mei1993, ons het volgend citaat, d.d. 18juni1989, van de Heer Schepen van Derde Leeftijd: 'Om lid te kunnen worden van de bejaardenraad moet je lid zijn van de bejaardenbond, die u dan kan voorstellen aan de bejaardenraad,' n.a.v. zijn kandidatuurstelling. Misschien verlangen niet-georganiseerde bejaarden dus toch wel om aangesloten te worden bij de bejaardenraad. Misschien zouden ze zich niet mogen laten afschepen door een schepen bevoegd voor heel de derde leeftijd maar die slechts sprak voor een deel daarvan.' Met dank voor het afdrukken van mijn lezersbrief, groet ik u vriendelijk. Rozette Servaes Van Aertselaerstraat 55, Hoogstraten.

'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' Geachte Redactie, Vorige maand verscheen in uw maandblad bij de dorpsrubriek Minderhout een foto met passend onderschrift over de verkeerssituatie in de Desmedtstraat. Dat men zich hierover ergert kan ik volledig begrijpen en de meeste mensen uit deze straat zijn niet te spreken over de onverantwoorde handelwijze van een aantal

chauffeurs die hier eigenlijk geen zier te maken hebben. Waarschijnlijk voor een groot deel analfabeten want verbodsborden hangen er genoeg en 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' is toch ook maar drie woorden. De afsluitbarelen aan begin en eindpunt van de weg, door de aannemer geplaatst, worden gewoon opzij geschoven zodat men nog harder over de kurkdroge bedding kan vliegen met als gevolg dat keien in het rond vliegen en wolken stof de omwonenden teisteren. Aan de aannemer werd gevraagd, door politie en burgemeester, om zijn machines op de strategische punten op te stellen. Dit gebeurt niet! Als je de aannemer zelf hierover aanspreekt, murmelt hij zoiets van 'veiligheid'. De ongedisciplineerde automobilist is en blijft de grote schuldige, kan zich alles permitteren en veegt zijn vier autobanden aan alles! Toch één verzachtende omstandigheid: de omleiding is slecht aangegeven waardoor sommigen zich ongetwijfeld in niemandsland wanen. Verbaliseren zou men niet graag doen! Waarom niet? Duizenden franken betaal je voor een overtreding elders! Hier wordt een hele straat geterrorisseerd door een stel doordrijvers en... geen reactie! (Opgepast, niet alle chauffeurs scheer ik hier over dezelfde kam, er zijn er wel degelijk die hun snelheid behoorlijk aanpassen!) Deze spijtige situatie zal alleen maar een oplossing kennen als het asfalt zijn intrede doet, en op het ogenblik dat je dit onder ogen krijgt, zal het waarschijnlijk al zo ver zijn, en dan kan de race over dit splinternieuwe wegdek pas voorgoed beginnen! Spijtig, maar verantwoordelijkheid is soms ver te zoeken! (MLH).0

schilderwerken mertens

m

Alles voor binnenhuisinrichting UITVOERING ADVIES Heilig Bloediaan 277-279 - Hoogstraten Fax 03/3148802 Tel. 03/3145278

Jong-K.V.G. bestaat 30 jaar! Een solidariteitsaktie met Polen Wat is Jong-K.V.G.? K.V.G. staat voor Katholieke Vereniging voor Gehandicapten en Jong- K.V.G. is er de jongerendienst van, opgericht in 1963 bestaan dit jaar 30 jaar. Jong K .V.G, heeft als doelstelling de integratie van alle jongeren met een handicap. Integratie kan niet zonder validen, vandaar dat validen even goed hun plaats vinden in Jong K.V.G. De werking van Jong-K.V.G. berust op drie pijlers: kernwerking, vakantiewerking en 'de Werkbank', een dienst die zich bezighoudt met de tewerkstelling van jongeren met minder kansen op de arbeidsmarkt. Deze drie pij Iers krijgen gestalte in allerlei vormingsdagen en -weekends, onispanningsweekends, organisatie van integratievakanties voor jongeren met een mentale en/of ecn fysieke handicap, sportweekend voor jongeren met een licht mentale handicap, begeleiding van jonge werklozen, sollicitatiecursussen, basiscursus jeugdverantwoordelijke,...

Jong K.V.G. en kernwerking Jong K .VG. gewest Hoogstraten is een van de 20 erkende gcwestgroepen. Het bestuur van io'n gewestgroep noemt met een 'kern'. De kernen richten zich hoofdzakelijk naar jongeren niet een mentale of meervoudige handicap. Jongeren met alleen een fysieke handicap zijn aleen stuk beter geïntegreerd eis komen in onze kernen minder voor. Men richt zich in hoofdzaak tot iongeren tot 30 jaar. In de kernwerking echter wordt dit principe breed geïnterpreteerd. Immers bij mensen niet een mentale handicap liggen kalenderleeftijd en verstandelijke leeftijd vaak ver uit elkaar. Integratie slaat op alle gebieden van het maatschappelijk leven, in de kernwerking echter zal de nadruk liggen op recreatie, sport, ontspanning.., en minder op bv. tewerkstelling. Dit kan men ook duidelijk merken aan de aard van de activiteiten: zwemmen, wandelen, fietsen (met tandems), film, barhecue, weekendjeuit, cnz... Indien u vragen of interesse heeft omtrent deze kernwerking kan u vrijblijvend contact opnemen met Rudi en Tinne Aerts, tel. 014?61 .69.04.

Solidariteitsactie Men wil het 30-jarig bestaan op een zeer bijzondere manier vieren. Sinds liet wegvallen van liet IJzeren Gordijn is er veel veranderd in het vroegere Oostblok, maar het is ook duidelijk dat er daar enorme materiële behoeften zijn, zeker voor mensen met een handicap. De personeelsleden hebben reeds contacten opgebouwd niet enkele organisaties en instellingen in Oost-Europa. Om practische redenen beperkt men de actie wel enkel tot Polen. Het bleek dat men daar vooral behoefte heeft aan typeniachines, rolwagens en krukken. Deze tweedehandsniaterialen zou men dan ook graag inzamelen in het kader van de 30-jarige viering. De instellingen waarvoor men gaat inzamelen, hebben ook behoefte aan kinderspeelgoed. Indien u over deze materialen beschikt en u kunt ze missen, gelieve dan contact op te nemen. Dit kan via Rudi en Tinne Aerts, Merksplasseweg 60, 2340 Beerse, tel. 014/61.69.04.


heoo

f

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

HOOGSTRATEN KOMT OP TEGEN KANKER Onder leiding van Dannv Engels, Gerard Van den Bossche en het L uizenmarktbestuur, en dankzij de nedewerking van de K VG, Minderhout VV, de gebuurtevoetbalp/oeg Luizen,narkl en de Tuinbou wschool, kan de eerste Hoogst raatse Bloemenmarkt, die zo wat 5000 bezoekers trok, een succes genoemd worden. Er werden 2700 Kom op tegen Kankerstickers verkocht, de standhouders droegen meer dan een steentje bij in de vorm van verhoogd standgeld, en met het sponsorgeld van Körcher en nog enkele anderen daar nog eens bijgeteld, kan de Luizenmarkt niet minder dan 33 7. 000 fr. overmaken aan de actie.

• IJzerwaren • Bouwbeslag • Deur- & raambeslag • Beslag voor kanteldeuren • Schuifdeurbeslag • Deurkrukken • Bevestigingstechnieken We hadden al een tombola (door Tennisclub De Vrijheid - opbrengst 30.000 fr.), een bridgeavond (door de Hoogstraatse Bridgeclub 10.600 fr.), een wandeling (door Wandelclub Marckdal - 2.790 fr.), en een bonusbonnenactie (door Gebuurtenvoetbal - opbrengst nog niet bekend maar men hoopt op 50.000 fr.). De Bloemenmarkt, die maar liefst 337.000 fr. opbracht, was dus al het vierde initiatief in Hoogstraten voor de actie Kom op tegen Kanker, en één van de eerste grote activiteiten op nationaal vlak. Mevrouw Liliane VannieuwenhuysenBeckwee, afgevaardigd-beheerder van de actie en harde werker achter de schermen, bracht persoonlijk een bezoek aan Hoogstraten. Zij wist ons te vertellen dat Hoogstraten momenteel aan kop staat als 'meest actieve gemeente'. Of wij deze ereplaats kunnen behouden en aldus misschien de opvolger worden van Londerzeel, die bij de vorige actie die titel wegkaapte, zal blijken op 30 oktober. We blijven dus niet bij de pakken zitten. Voor wat de maand juni betreft, zijn er alvast weer 2 activiteiten gepland: op de jaarmarkt op 9juni zullen stickers en pin's verkocht worden, en op 26 en 27juni organiseert De Blauwe Duif een Fusieprijskamp waarbij 5 fr. per ingezette duif aan de actie geschonken wordt. Voor de maand juli staan ondermeer een handboogschieting, een paaptornooi en een fietsdag op het programma. Alle verenigingen die ons tijdig de nodige inlichtingen doorspelen, mogen rekenen op een aankondiging in onze kolommen. El 14

GEHANDICAPTENDAG KLEIN SEMINARIE Uit de rolstoel getild worden en op een niolo mogen zitten, niét een heuse helm Op het hoofd: één van de hoogtepunten van de dag voor deze deelnemer aan de Gehandicapt endag op het Klein Seminarie


HOOGSTRA TEN

Parkeerpad

HOOG BEZOEK BIJ OPENING N.A.C. Gouverneur Kinsbergen kree' ooit zijn eerste tinnen schotel in 1-loo ç'st ru/en. Dcii vias in 1967 int de handen van burgemeester Brosens. Fén van de laatste ojjïciële bezoeken v66r hij binnenkort met pensioen gaat, was de opening van het Nieuw A dministratief Centrum. Burgemeester Van Aperen mocht hem een kunstwerk overhandigen, vervaardigd door kunstenares en IKO-lerares Lief Boeykens. Op de foto herkent U van links naar rechts L. Boeykens, de architect Ludo De Meester, gouverneur Kinsbergen, hurgetneester Van Aperen en secretaris P. Vinck, die ongetwijfeld de meest opgemerkte toespraak iii,? (le avond ten ieho,c bracht.

HEILIG BLOED Hoogstraten telt de dagen af naar de Heilig Bloedfeesten van 6 en 13juni, als de processie weer door de straten trekt en de kermis jong en oud naar zich toe roept. In samenspraak met de gebuurtes werd de processieweg als volgt opgesteld: zondag 6 juni, na de hoogmis van 10 uur, vertrekt de processie in de richting van de statie, waar vicaris- generaal Emiel Janssen op het Van Aertselaerplein de Benedictie zal geven. Dan volgt de processie de Boxtelstraat, 's Boschstraat, G. Segersstraat en Gelmelstraat, om zo terug te keren naar de kerk. Op 13juni gaat het richting Boereneind, met Benedictie aan de kapel, en via dezelfde weg terug naar de kerk. Bij dreigend weer de eerste zondag wordt de toer ingekort, en het tweede stuk bij de toer van 13 juni gevoegd, bij slecht weer gaat een verkorte processie uit in de kerk zelf. Op Sacramentsdag tenslotte, donderdag 10juni te 10uur, wordt er een hoogmis opgedragen, waarna eveneens een verkorte processie door de kerk trekt. Behalve de processie en de kermis kennen we nog een derde traditie met Heilig Bloed, namelijk de torenbeklimming. Wie fit genoeg is en de wereld eens vanuit de hoogte wil bekijken krijgt die dagen de gelegenheid om de 294 treden te beklimmen tot aan het uitkijkpunt. Het bijzondere dit jaar is, dat het uitzicht niet meer hetzelfde is als verleden jaar. Inmiddels heeft de kerk immers een nieuw gebouw als buur gekregen, dat U nu dus ook eens van bovenuit kan beschouwen. En wie het op 6 en 13juni te druk heeft met processie kijken, eten koken en kermis vieren, krijgt nog een derde kans om de toren op te gaan, want op zondag 20juni wordt de Nationale Dag van de Beiaard gevierd, en wordt de toren opnieuw opengesteld van 14 tot 17 uur. Bovendien zal er die dag een deskundige gids ter beschikking staan die U uitleg verschaft over de klokken en de beiaard, en onze stadsbeiaardier Staf Mertens zal het gebeuren feestelijk omlijsten met een beiaardconcert om 16 uur. 1-1

Alles heeft zo zijn best emtning in deze wereld. En daar zal wel een goeie reden voor zijn. Soms is de menselijke vindingrijkheid echter zo groot dat hij op eigen houtje een inulijfunetionele loepassing uitvindt. Merk waardigerwijze gebeurt dal vooral om de eigenste Heilige Koe meer ruiinle/snelheid/qfwathelook weze te geven. Fiets- worden tijdens weekends wel eens vaker parkeerpaden. Al ooit eens stilgestaan, beste foutparkeerder, dal een minder stuurvast kind daardoor wel eens een flinke siviak kan maken? (En dat papa daar dan bovenop ook nog beboet kan worden aangezien zoon/lef regen een 'le voorziene hindernis' opbotste???) Ben jij wel helemaal juist... geparkeerd?

Seminarie restaureert orgef Het Klein Seminarie begint eerlang met de restauratie van het orgel in de kapel. De school meent hiertoe te moeten overgaan om meerdere redenen. Vooreerst is dit orgel een waardevol stuk van het patrimonium. Het gaat immers om een ontwerp dat dateert van kort na de oprichting van de school. De beroemde orgelbouwer Jean-Joseph Delhaye stierf echter voordat hij het werk kon voltooien. De Brusselse orgelbouwer Emile Kerkhoff zorgde daar voor, al heeft in 1853 ook de vermaarde Mercklin- Schutze pijpwerk geleverd. In 1934 werd het orgel naar de nieuwe kapel overgebracht en van een pneumatisch systeem voorzien. Daarnaast wenst de schooldirektie het instrument een blijvende plaats geven in de religieuze vieringen. Omdat de restauratie van een dergelijk oud en waardevol instrument een dure zaak is, werd hiervoor een steunfonds opgericht in samenspraak met de oud-leerlingenbond van de school. Jozef Cleirbaut, die het vak leerde bij Stevens en Aerts in Duffel en die o.m. de orgels van het Lemniensinstituut onderhoudt, zal het orgel weer bespeelbaar maken. Het zal weer klinken op de oud-leerlingendag van 1994. (mdl)[I1

o

_

OSTINDEXAST Als de restauratiewerkzaamheden in het Begijnhof van start gaan, moet ook het Ost- museum ontruimd worden. De verzameling van Alfred Ost zal tijdelijk opgeborgen worden. In gans Hoogstraten werd er blijkbaar geen ruimte gevonden die geschikt is voor het tentoonstellen van deze kunstwerken. Dat zou vooral te maken hebben met veiligheid en verzekering, maar het is toch jammer voor de vele bezoekers die de werken van Ost komen bewonderen. Dat zal voorlopig voor het laatst mogelijk zijn op de Heilig Bloedzondagen 6 en 13juni van 10 tot 17 uur. Daarna moeten we4jaar geduld oefenen, tot het voormalig convent gerestaureerd is. Dat laatste zal gebeuren dankzij sponsoring door De Ster en de verzameling zal er eindelijk een volwaardig onderkomen in vinden.L1

garag VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 15


HOOGSTRA TEN

TEKENWEDSTRIJD Net op de valreep kunnen we onze trouwe abonnees nog melden dat er op Pinksterzaterdag 29 mei weer een tekenwedstrijd op stapel staat voor de jeugd van 6tot 14 jaar. Plaatsen uur van het gebeuren: de IKO speelplaats, of bij slecht weer: DeZevensprong, van 11 tot 16 uur. Decleelnemers krijgen per leeftijdsgroep een tekenopdi aJit. vuui dL. 6 t/m 8-jarigen: 'Griezeb vieren feest', de 9 t/m 11 -jarigen: 'Ik slaap in mijn tent en plots gebeurt er ...', en van de 12 t/m 11 jarigen wordt verwacht dat ze een ministripverhaal maken bestaande uit 3 tafereeltjes en met als titel: 'Kijk eens wat ik kan!' Het spreekt vanzelf dat de tekeningen ter plaatse moeten gemaakt worden. Wie mee wil doen brengt zelf een potlood en een gom mee, het IKO zorgt voor papier. Alle tekeningen worden beloond met een frisdrank en een ijsje, en voor de mooiste werkjes in elke leeftijdscategorie staan bovendien mooie prijzen klaar, die uitgereikt worden op zondag 6juni 1993 om 15 uur in het IKO.

IKO-TENTOONSTELLING Datzelfde IKO houdt op de Heilig Bloedzondagen 6 en 13juni, telkens van 10 tot 18 uur, haar jaarlijkse tentoonstelling van de door haar eigen leerlingen gemaakte werken. Speels zijn de werkjes van de kleinsten, vindingrijk en vaak al getuigend van talent zijn de resultaten van de jeugd, terwijl in de verschillende kunstrichtingen voor volwassenen echte kunststukken te ontdekken vallen, waarop zowel de maker als de begeleidende leerkracht terecht fier mogen zijn. De toegang is gratis en geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor het nieuwe werkjaar, dat in september van start gaat.[ J

JAARMARKT \Voensdag 9juni is het opnieuw druk in de Vrijheid. Vanaf 17 uur staan daar weer honderden kraampjes opgesteld die nu al sinds enkele jaren duizenden kijklustigen op de been brengen. Om 19 uur wordt de 'middengang' vrijgemaakt, want de stratenlopers komen eraan. Zij lopen 3, 6 of 9km via de Vrijheid, Achtelsestraat, SalmSalmstraat, J. Van Cuyckstraat, Groenewoud, A. de Lalaingstraat, Gelmelstraat, G. Segersstraat, 's Boschstraat, en zo terug naar de Vrijheid. (Opgelet: woont U in één van deze straten, denk er dan aan dat er tijdens de duur van de stratenloop geen verkeer toegelaten is.) Voor de kinderen tot 12 jaar is er een aparte omloop van slechts 1,2km uitgestippeld. Wie aan de stratenloop wil deelnemen moet zich vôôr 5 juni inschrijven bij Versmissen & Janssens, Gravin Elisabethlaan 7,2320 Floogstraten, of het inschrijvingsbedrag van 150 fr. (+ IS jaar) of 100 fr. (-15 jaar) overschrijven op rekeningnummer 850-8810487-72, met vermelding van naam, leeftijd en categorie. Wie v66r 5juni niet ingeschreven is, kan zich enkel nog ter plaatse op 9 juni inschrijven en betaalt dan 200 fr. (+ 15 jaar) of 100 fr. (-15 jaar). Het aantal deelnemers wordt om organisatorische redenen beperkt tot 500. Tijdens de stratenloop zullen de organisatoren stickers en pin's verkopen ten voordele van de actie Kom op tegen Kanker. De Gelmelstraat levert dit jaar een extra bijdrage aan de sfeer met een gevarieerd animatieprogramma voor jong en oud, in samenwerking met radio Cosmos. Het Hooghuis presenteert op haar beurt om 20 uur een openluchtconcert door de groep Mc Duff Dimension. En om de avond af te ronden zijn alle blikken gericht op de toren, waar rond 22 uur weer een mooi vuurwerk wordt afgestoken, U weet wel, zo eentje met echte 'boeketten': om Antwerpen jaloers te maken... 1-1 16

lIk' wil hun en/lee ' ondeidaI ter/e,ien?

ROEFEL GASTGEZINNEN GEZOCHT De Gelmelzwaaiers zijn nog steeds op zoek naar gastgezinnen die van 30juli tot 2 augustus één of meer buitenlandse gasten onderdak willen verlenen. U wordt alvast beloond met 2 vrijkaarten per gezin en een afscheidsetentje op zondag. De gasten komen uit Roemenië, Spanje, Oostenrijk, Duitsland en Zweden, en spreken Engels, Frans, Spaans of Duits. U kan contact opnemen met J05 Van den Kieboom, tel. 314.56.33 of met de Toeristische Dienst, tel. 340.19.55. Er is een informatie-avond gepland op dinsdag 1juni om 20 uur in zaal Pax.

Zaterdag 26juni is het in gans Vlaanderen voor de derde keer Roefeldag. Ook Hoogstraten neemt hieraan deel. Alle 6-tot 12-jarigen krijgen via de scholen een uitnodiging om mee te doen. Er wordt weer een ganse reeks bezoeken en activiteiten georganiseerd waaraan de kinderen, onder begeleiding van ervaren monitoren, kunnen deelnemen. Zo kunnen zij op een brandweerwagen klimmen, ponyrijden, foto's ontwikkelen, radio-omroeper spelen of een dansje wagen in een echte discotheek. Wie in Hoogstraten schoolloopt hoort er nog meer van, kinderen die elders naar school gaan, mogen rechtstreeks contact opnemen met de Jeugddienst, op het tel.nr . 340.19.52. Op hetzelfde telefoonnummer mogen ook monitoren en monitrices zich nog aanmelden, zowel voor de Roefeldag op 26juni, als voor de speelpleinwerking Kwispel, die open is van 5 juli tot en met 27 augustus. El

OPGELET!!! Gans de week op afspraak.

Meerdorp 72 2321 Meer Tel. 03/3150598

Douairstudi'00' Filit


Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71.

eerseidreef Algemene vergadering dorpsraad: Toch weer een ruinie belangstelling, ondanks de mooie voetbalavond en daar zal het klassieke agendapunt 'de verkaveling' wel voor iets tussen hebben gezeten. Ze gaan trouwens schaars worden onze klassiekers, nu de riolering en eindelijk ook de verkaveling (?) in hun definitieve plooi beginnen te vallen. De spits echter werd afgebeten door het gemeentelijk zwembad, dat net zoals het Mostenmeer twee jaar geleden aan een gemeentelijke toernee is begonnen. Schepen voor sport en toerisme Marcel van Ammel maakte zijn plannen, het embryonale stadium duidelijk gepasseerd, bekend. Op zich kan niemand iets tegen een zwembad hebben. Gezien het scholenpotentieel, het aantal inwoners enz. zal een gemeentelijk zwembad zeker zijn bestaansrecht hebben. Blijft de vraag: is het realistisch in tijden van saneren en bezuinigen een miljoenenproject te willen inplanten, terwijl in een straal van enkele tientallen kilometers een aantal grotere zwembaden bereikbaar zijn? Met andere woorden; gaan we binnenkort in de schulden zwemmen? Schepen Van Ammel steunde zijn uiteenzetting vooral op een voorstudie (prijskaartje 800.000 fr.) waarin naar de haalbaarheid van een over-

dekt zwembad voor de gemeente wordt gepeild. Volgens die studie gaat het uitbaten van een zwembad altijd gepaard met een zeker exploitatieverlies. De rendabiliteit bestaat er in het deficit zo klein mogelijk te houden. Voor 1-Toogstraten betekent dit vertaald in cijfers: bouw- en inrichtingskosten 100 miljoen en een jaarlijks tekort van 7 miljoen. Als je weet dat de Hoog-

straatse schuldenberg in 1993 met 306 miljoen (volgens ramingen) zal stijgen en dat zonder zwembad, vraag je je terecht af of de behoefte aan een zwembad nog wel zo reël is. Verder volgens Van Ammel mag men zich niet blindstarten op die cijfers. Het geïnvesteerde geld komt rechtstreeks ten goede aan de bevolking, onze schoolkinderen kunnen van langere zwembeurten genieten als verre verplaatsingen wegvallen, en het is helemaal niet denkbeeldig dat niet-Hoogstratenaren (Merksplas, Beerse, Rijkevorsel, ... ) ons zwembaddeficit komen helpen verkleinen. Het publiek reageerde weinig geanimeerd op de uiteenzetting en zat duidelijk te wachten op haar klassieker. Hier en daar viel de opmerking dat Meersel-Dreef niets aan een Hoogstraats zwembad heeft omdat de comfortabele zwembaden van Zundert en Breda sneller bereikbaar zijn. Van Ammel kaatste de bal terug met het solidariteitsprincipe. De gemiddelde Hoogstratenaar heeft niets aan de Dreefse riolering maar moet ook meebetalen. Waarop de repliek kwam dat

een riolering toch wel een heel andere prioriteit heeft dan een zwembad. De dorpsraad van haar kant wenste op basis van deze schermutselingen geen advies te vormen en is van plan pas een standpunt in te nemen na een kleine enquête die bij de binnenkort te verschijnenjubileumstuw (naar aanleiding van 25 jaar kapelanij) zal gevoegd worden. Wordt vervolgd. Na deze opwarmer kreeg het publiek waar het recht op had; haar klassieker. En eigenlijk valt er bitter weinig te melden, alleen dat er aan gewerkt wordt. Als alles heel vlot verloopt (onteigening, aanbestedingen, infrastructuur, ... ) zou men eind 1993 begin 1994 kunnen beginnen bouwen. Maar zoals altijd moet in dit geval met het niet respecteren van termijnen rekening gehouden worden. Even was er nog wat opschudding toen er tijdens de varia, door personen die duidelijk nog niet met onze klassiekers vertrouwd zijn, enkele rake vragen werden afgevuurd. Waarom er in dit dorp persé een verkaveling nodig is en of er iets aan de groeiende stankd van uitbreidende landbouwbedrijven kan gedaan worden. Betrokken personen zijn ondertussen in de geheimen van onze klassiekers ingewijd. Balans van deze mooie voetbalavond Borussia Dortmund 1-Juventus Turijn 3.L1

Krachtig, betrouwbaar, steeds in vorm

Krachtig, betrouwbaar, steeds in vorm. 24 kracht ge modellen. Niet het voor Honda kenmerken d gemakkelijk Sta t ss Steen. Van 2M pk tot 5.5 1ik. Maaibreed te stit 42 tot 53 cnt.

HONDA grasmaaiers

Om ook in moeilijke omsla idighede ii vlot Ie itlaaien mei een Uitstekeitd re ide men t. irap, bie livd rosta t ische s riIncnging. Versteliiaailtoogtc van S -75 itim, maaibreedte bI cm.

Ontstruiker UM 2460

Robuusle all -routider uitgerust niet kraclttige motor. Uitgebreid assortibent professionele accessoires voor ieder seizoen.

J. STOFFELSPAULUSSEN HONDA tuinbouwtrekker ,

Minderhoutdorp 4 2322 Hoogstraten Tel. 031314.41.15

wyX g 0

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING 17


MEERSEL-DREEF

Aktie voor verdraagzaamheid en demokratie Ileb je je ook al argevraagd wat dat gekleurde bord aan de kerk hangt te doen? De jeugdraad en de wereidwinkel organiseerden in het kader van de aktieweek voor verdraagzaamheid en demokratie een aktiedag (15 mei). Vanuit elk deeldorp vertrok een fietskaravaan richting Hoogstraten waar de omgeving rond zaal pax het decor was voor wat animatie, een lekkere hap en een gezellige babbel. In elk deeldorp, dus ook bij ons, werd de aktie symbolisch ingeleid door het inkleuren van een tekening. Vandaar dat bord dus. Alhoewel alle verenigingen aangeschreven waren om hun mensen te mobiliseren was de opkomst maar magertjes. Behalve de Hoogstraatse jeugdverenigingen ligt blijkbaar niemand wakker van opkomend racisme. In een gemeente als de onze, waar in het topseizoen slechts een paar duizend buitenlanders neerstrij ken, is het natuurlijk absurd te veronderstellen dat de kans bestaat geconfronteerd te worden met andere culturen. De ver-van-mijn-bed-show dus. De Dreefse schilders van dienst waren Jos Huy brechts en Jef Jacobs van de dorpsraad, en Toon Verleye van de fanfare. De fietskaravaan bestond naast een KLJ-delegatie uit Suzanne Van Boxel en haar echtgenoot.LI

Topbiljart Moskes Topbiljartclub Moskes zit zelden om een stunt verlegen. Naar gewoonte wordt een zwaar en zeer vermoeiend seizoen afgesloten met een teerfeest. Hierbij moet je je wel wat anders voorstellen dan de traditionele koffietafel en dansavond.

Om te beginnen worden de vrouwen thuisgelaten. Een traditie waar men bij Moskes hardnekkig in blijft volharden. Niet dat de topbiljarters hun vrouwtjes niet graag zien. Alleen hun sociale controle blijft telkens weer iets te groot, waardoor het 'alles geven' en het 'flink uit de bol gaan' in het gedrang komen. In feite komt het hier op neer dat ze het niet kunnen laten om één keer per jaar nog eens als jongens onder elkaar te gaan stappen. In het verleden is gebleken dat het alcoholverbruik tijdens zo een avond niet te combineren was met het veilig besturen van een auto. Dat probleem hebben ze dit jaar wel op een heel orginele manier weten op te lossen. Als vervoermiddel diende de bus van de Nederlandse eerste divisieclub NAC Breda. Niemand moest zich dus nog opofferen om chauffeur te spelen, zodat niets de pret kon drukken. Pikant detail, voor de teeravond stond NACBreda mee op kop en had uitzicht op de titel om de promotie naar de Nederlandse eredivisie te realisteren. Na het teerfeest is NAC er niet meer in geslaagd een uitwedstrijd te wrnnen waardoor de titel aan hun neus is voorbij gegaan. Voor Breda is het nu bang de eindronde afwachten om de overstap naar de Nederlandse elite te maken. 1-1

Hitte De hevige hitte in de eerste weken van mei heeft op het Heieinde voor rare wegconstructies gezorgd. Op de hoek van de Nieuwe Dreef en het Heieinde is er een kleine strook klinkers aangebracht. Ooit hebben ze de weg daar opengebroken om rioleringsbuizen aan te brengen. Door de aanhoudende hitte zijn de betonplaten van het wegdek uit gaan zetten, net zoals vorig jaar trouwens. Toen werden de klinkers als beschuitje tussen de betonplaten verkruimeld. Deze keer hebben ze de krachtproef doorstaan en zijn klm-

kers samen met betonplaat opgestuikt. Zo een beetje het systeem dat gebergtes gebruiken om te ontstaan. Het resultaat was niet mis natuurlijk, een automatische verkeersdrempel. Door af te koelen is alles vanzelf in de oorspronkelijke toestand teruggekomen. Dat afkoelen heeft wel een paar uur geduurd zodat heel wat automobilisten verrast op hun remmen moesten gaan staan. Buur man Jaak Snijders was zo vriendelijk de gemeente te verwittigen die er als de kippen bij waren om de nodige signalisatie aan te brengen. El

Schouw Venijnig bochtje daar op dc splitsing van de Dreef en de Kerzelseweg. Chauffeurs die met hun vrachtwagen langs deze richting Hazeldonk moeten weten waar ik het over heb. Donderdag 13 mei heeft een nietsvermoedende chauffeur met de achterkant van zijn vrachtwagen de schouw van het café Ad Maas een tikje schuiner gezet. Zo een ding op een druk bereden kruispunt dat elk moment naar beneden kan donderen, je zou voor minder een levensverzekering afsluiten. Zo dacht Ad er ook over en belde rijkswacht en brandweer op. De rijkswacht, die op dat moment toch niets anders te doen had dan het zoeken naar Basjrami en andere Kaplans, kwamen ter plaatse. Al spoedig ontdekte onze ijverige ambtenaar dat hij met een grensgeval te maken had. Aan de voor- en achterkant van het café staan grenspalen, waar hij uit afleidde dat het stuk van het gebouw waarde schouw opstond te bengelen, op Nederlands grondgebied stond en dat bijgevoig het hele zaakje buiten zijn bevoegdheid viel. Wat Ad ook beweerde, dat met een regularisatie het hele café Belgisch was geworden, dat hij niet voor drievierde maar voor zijn hele café belasting betaalde, onze rijkswachter bleef voet bij !

1

!0 '1

..........

w OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag 8u-12u zon• en feestdagen gesloten :

18


MEERSELDREEF stuk houden. De schouw stond op Nederlands grondgebied te zwijmelen en viel dus buiten zijn bevoegdheid. Uiteindelijk kon Ad de brave man er toch van overtuigen voor alle zekerheid een telefoontje te plegen naar het kadaster. Daar bevestigde men inderdaad dat het hele café Belgisch was, waardoor onze rij kswachter zijn bevoegdheden met een paar vierkante metet uigebreid zag. Gezien de ernst van de situatie (een zwalpende schouw) en het gevaar voor de Belgische bevolking begon de man terstond automobilisten aan te manen te vertragen en hun bochten zeer ruim te pakken. Dit verhaal begint wat Kafkaïaanse trekjes te krijgen en toch was Ad nog niet aan het einde van rijn martelgang. De brandweer (voorpost Meerle) komt met hun eerste wagen aangesneld. Om dc vcilighcid tc garanderen moest er zwaarder materiaal aanrukken. Een tweede brandweerwagen komt aangesneld maar bleek niet over materiaal te beschikken dat zwaar genoeg was. Een derde brandweerwagen dan maar, maar daar kon men eigenlijk ook niet veel mcc aanvangen. De schouw, nog steeds gezellig zwiepend, lachtte stiekem in zijn vuistje. Uiteindelijk heeft een dappere spuitgast het aangedurfd boven op de nok van het dak te gaan zitten en de schouw steentje voor steentje af te breken. Alhoewel het eigenlijk sluitingsdag was heeft Ad die avond met een volledige brandweerkazerne in zijn café gezeten. Voor wat hoort wat natuurlijk cii vuil hel liiien ;iiinrnkkrn van ?Wriai - materieel krijg je dorst. U

l,e,,ckai'o,id van de l)ree/s'/an!are.

Feestelijkheden Verder is er weinig onder de zon. Meersel-Dreef maakt zich op voor de feestelijkheden. Vrijdag 28mei wordt de Dreef officieel ingehuldigd. De plaatselijke middenstand wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en richt naast de veelbesproken avondmarkt een soort van kroegentocht in tijdens de welke een aantal interessante prijzen te winnen zijn. In juni bestaat de kapelanij Meersel-Dreef 25 jam. De olligevilig van liet klooster zal dan het fccstdcçor vormen. En het kermiscomité is ook weer wakker geschoten en heeft de eerste vergaderingen al achter de rug. Veel kans dus dat we elkaar ergens tegen gaan komen.•

'

per /ij1 151W (IC ii ed.siruid roeren, k ic'llc ren oo !(/IIC

//iiuç 1v ka,,ie,i.

03-314.55.04

de D®oØ

mcicind De Plechtige Coininuniekantjes, lichting 93. 19


nn

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon IA L

fl

.)1'4.OY.Ui.

Koordirigent jubileert op vrijdag 23 april vierde het Sint Jans kerkkoor feest bij Snoeys op Castel: hun dirigent, Frans Remeysen uit Ulicoten, was 25 jaar in dienst en werd die avond speciaal gehuldigd. Temidden van zo'n 40 koorleden plus hun wederheiften werd Frans in de bloemetjes gezet. Hij kreeg uit handen van de pastoor het erekruis opgespeld, alsmede een oorkonde van Paul Van den Berghe, bisschop van Antwerpen, voor zijn verdiensten voor de parochie gedurende 25 jaar. En wat doet een koor verder, buiten feestelijk eten en drinken, voor hun leider: zingen natuurlijk, en als de kelen flink gesmeerd zijn, zingt het dubbel zo goed; ze zongen een meterslange 'snijdersbank': een lied met veel coupletten en ref rein, dat op behangrollen geschreven en getekend was met grote letters, geïllustreerd met tekeningen, dat zowat heel Frans z'n leven overliepen al zijn daden voor de gemeenschap. Voor wie het vergeten zou zijn: Frans is tot vorig jaar ook dirigent van de St. Jans-Brassband geweest. Hij wilde het sindsdien wat kalmer aan gaan doen, maar het koor wou hij nog niet opgeven.]

streep, onmiddelijk gevolgd door onze Sabine Snijers, die als eerste renster uit de provincie Antwerpen over de streep ging, en dat telde voor haar. Daarmee pakte ze het goud en de provinciale titel, waar ze al zo lang op gehoopt had. Proficiat, Sabine! t]

Groene Wimpel voor Wortel-Kolonie Dc Groene Wimpel is een onderscheiding van de Vlaamse Bosbouwvereniging, die jaarlijks wordt toegekend aan de persoon of instantie, die zich bijzonder ingezet heeft voor het bos, of die een erg bosvriendelijke houding heeft aangenomen. Welnu, deze wimpel werd voor 1992 toegekend aan de Rijksweldadigheidskolonie van Wortel. Daar is in de afgelopen 5 jaar liefst 17 hectare bos aangelegd op voormalige landbouwgronden; dit jaar is er in maart nog eens anderhalve hectare bebost en voor dit najaar is er nog een project van 10 ha gepland. Nu de boerderij binnen afzienbare tijd tot verdwijnen gedoemd is, is er minder landbouwgrond nodig. Dit is het gevolg van de afschaffing van de wet op de landloperij, waardoor er weldra geen landlopers meer van d 'Weldadigheid' kunnen profiteren en er dus geen werkkrachten meer overblijven voor het werk in de landbouw. De boerderij zal verdwijnen en vanaf januari 1994 zullen alle gronden verpacht zijn in een jaarlijks opzegbaar pachtsysteem. El

Bomen geplant op gemeenteparking Op de gemeenteparking, naast Wilfried Van Dijck, werden in overleg met de dorpsraad 17 jonge bomen geplant: 8 stuks langs het voetpad, dat naar de Pastorijstraat gaat en 9 stuks op de groenstrook tussen parking en rijweg naar Poeleinde. De eerste 8 zijn geplant op 4 meter uit de gevel en de achterliggende tuin, om plaats te laten voor een apart fietspad naast het bestaande voetpad, dat meestal ook als fietspad wordt gebruikt, al is dat eigenlijk niet de bedoeling. De omwonenden van de Boomkes kunnen dan tevens zien, hoe ver 4 meter is, want het zou toch kunnen dat zij ook bomen voor hun gevel krijgen bij de heraanleg van de Boomkes, als de geplande dubbele rij bomen door zou gaan. El

Riooldeksels in grote baan De grote riooldekscls in het midden van de grote doorgaande weg door Worteldorp zijn opnieuw en beter gelijk gelegd, met 'n nieuwe asfaltlaag rondom, zodat ze nu geen schok veroorzaken en niet klepperen of ander lawaai maken als er zwaar verkeer overheen rijdt. Gedurende de dagen dat er aan gewerkt werd was de rijweg met ruim de helft versmald, zodat het verkeer gedwongen was tot serieuze vertraging. Dat waren we niet meer gewoon. Het was een verademing. Wat ons betreft mogen ze permanent enkele verkeersvertragende elementen inwerken om langzaam rijden af te dwingen. El

Mii Christiaensen 60 jaar schutter

Met het erekruis opgespeld schijnt hij vol verbazing te luisteren naar wat hein namens de Bisschop aan lof wordt toegezwaaid.

Onze Sabine Provinciaal Kampioen Zondag 25 april werd hier voor de 7e keer onder ideale weersomstandigheden de wielerwedstrijd om het provinciaal kampioenschap voor dames van de provincie Antwerpen verreden. Een sterk veld van 64 deelneemsters van verschillende nationaliteiten startte om 3 uur, om via de Langenberg, over de Kolonie heen en terug, de Deukendreef, Poeleinde, de Pastorijstraat en de Grote Plaats en zo weer van voor af aan, tien ronden te rijden. Het werd een spannende wedstrijd met veel ontspanningspogingen, maar de vedetten hielden elkaar goed in de gaten en lieten niet zomaar doen. De Amersfoortse Monica Krol was de snelste bij de eind20

Mii en Louisa Christiaensen zul/en het eerste weekend van mei, met drie verschillende hu/digin gen, niet vlug vergeten. Mii ontving de gouden plaat, de hoogste onderscheiding van de Hoge Gilderaad der Kempen. Er was een receptie in 'deguld', en het Verbond der St-Jorisgilden richtte een speciale feestschieting in. Mii begon zijn schutters 'carrière' bij de gilde van Castelré. waar 'nonkel Ment' lokaalhouder was. Maar Mii trok altijd op met zijn makkers van Wortel, en daarom vroeg hij in 1945 zijn 'overgang' naar de gilde van Wortel. Hij kreeg daar meteen, als peze wever, de verantwoordelijkheid over het materiaal. Met schutters als Jaak Claes, Fior Schellekens, Mii Horsten, Jan Renders, Jos Adams, A lois Peeraer, A ifons Sijsmans en Louis Donckers maakte Mii deel uit van een sterke generatie schutters. Hij werd al vlug als griffier, en later, gedurende een achttal jaren, als hoofdman aangesteld. De St.-Jorisgiide zorgde voor een smakelijk geschenk, 12 kg pralines, gespreid over 12 maanden. Hij kan er anders toch niet afblijven.


WORTEL

Hoeveel verkeersovertreders gepakt?

L',j siiikje 11/in in 1992 ben er ,ni,n 300 mensen kwamen kijken.

De tuin van Kees en Marina Op de zondag van 20 juni is het weer OPEN TUIN-DAG van VELT. Dat wil zeggen dat iemand van de VELT-vereniging zijn tuin openstelt voor iedere nieuwsgierige die wil weten hoe een EKOLOGISCHE tuin eruit ziet. Want daar gaat het natuurlijk om: groenten, fruit, kruiden en bloemen groot en mooi te krijgen zonder gebruik van kunstmest, pesticiden en herbiciden; maar wel met kompost, vruchtwisseling en plantgoed dat aangepast is aan de grondsoort. Kees Strijbos en Marina Aerts (Zandstraat 6d, Wortel) zijn daar al jaren mee bezig. Ook vorig jaar hadden zij een Open Tuin en dit jaar doen ze het opnieuw omdat er geen andere kandidaten waren. Zo'n 300 nieuwsgierigen waren verleden jaar bij hen over het hofpad gegaan. Ekologische tuinen zijn al net zo verschillend als andere hoven; het is de hovenier die bepaalt wat er groeit en dat is gewoonlijk dat wat hij of zij het mooist vindt of het best lust. In de tuin van het gezin Strijbos zijn het vooral de kruiden die de boventoon voeren; er staan er zoveel dat Marina er de tel bij kwijtraakt. Maar ze kent ze wel allemaal bij naam en meestal weet ze ook waarvoor ze kunnen dienen. Om er nog meer van te weten, volgt ze al anderhalf jaar een cursus; als ze volleerd is wil ze zich bezig houden met het maken van aftreksels, zalven en tincturen van kruiden. 'Voorlopig proberen we het zelf zo'n beetje uit, vertelt ze. We volgen geen strikte richtlijen maar naargelang wat er zoal voorhanden is in de tuin, proberen we 't een en ander. Zo

hebben we een jaar veel groenten ingemaakt in het zuur, verleden jaar hebben we vooral veel vruchtensappen gemaakt. Wat bij een wandeling in de tuin het meest opvalt, zijn de vele soorten gewassen op de tamelijk kleine oppervlakte. Er is ook geen scheiding tussen sïertuin, kruidentuin of moestuin; alles staat zo', beetje door elkaar. 'Het is ten slotte allemaal mooi', zegt Kees en gelijk heeft hij natuurlijk. Op de 750 m 2 tuin is er ook nog plaats voor een kippenhok (met kippen), een komposthoop, een serre, een stukje gazon en een bank om op te zitten om al het fraais te bewonderen. Is er dan nog tijd om op die bank te zitten met al het werk dat zo'n levenswijze met zich meebrengt? Want behalve fruit, groenten en kruiden telen, wordt er in huize Strijbos ook brood gebakken en kaas en yoghourt gemaakt. Dat laatste gebeurt met de melk van hun drie geiten die niet in de tuin te bezichtigen zijn maar iets verderop in een wei. Toch is er nog een beetje tijd om op de bank te zitten. 'De tuin op zich brengt niet zoveel werk mee' zegt Marina, 'veel planten zijn blijvend of zelfzaaiend. Ik doe het tuinwerk ook graag en het interesseert me, dan wordt ge er niet zo gauw moe van.' Volgens de typering van Velt is dit een 'doorsnee tuin binnen ieders mogelijkheden' en daarom wordt ook iedereen uitgenodigd om op zondag 20 juni te komen kijen in de Zandstraat 6d in Wortel, van 10 tot 17 uur.

Wie vanuit Merksplas Wortel binnenrijdt, ziet op het grote gele bord dat er 'in de afgelopen week' 101 te-hardrijders gepakt zijn. En als ge vanuit Hoogstraten komt, leest ge dat het er 81 zijn. Hoeveel zijn het er dus eigenlijk? Of wor den ze vanuit elke richting afzonderlijk geteld? Bovendien: 'de afgelopen week' geeft al weken hetzelfde resultaat te zien. Zo verliezen die borden hun effekt: wie steeds hetzelfde ziet, ziet het op den duur niet meer en trekt er zich niets van aan. Vorig jaar was het probleem met die borden dat de bordjes met cijfers eruit gejat werden, of iets dergelijks; in alle geval, ze waren niet baldadig-vrij. Toen werd er iets op gevonden waardoor de cijfers niet meer zomaar gepikt konden worden: ze werden achter slot gelegd. Nu schijnt het probleem te zijn, dat de slotjes niet roestbestendig zijn en moeilijk te openen of te sluiten zijn. Ik zou zeggen, geef de namen die wekelijks het juiste aantal moeten inzetten, een spuitbus kruipolie mee, en 'n vod of handschoenen, om hun handen proper te houden, en het probleem van de roestige slotjes zal voorlopig wel verholpen zijn. In afwachting van betere roestbestendige slotjes. U

Sch oolfeest Zondagmiddag 16mei was het jaarlijkse schoolfeest van onze gemeenteschool. Die is al jâren op 2 plaatsen gevestigd. Sinds vorig jaar is aan de school van de Boomkes een nieuw stuk plus sportzaal bijgebouwd, zodat het feest daar nu te doen is, dit jaar voor de tweede keer. Tegen de gevel van de kant van de speelplaats, waar het gezellig zitten was en waar het ook flink druk was, hingen 2 grote spandoeken met het motto in grote letters: 'Mensen, wat een mensen'. Het was zeer toepasselijk, want er waren nogal wat mensen: niet alleen veel, maar alle soorten: grote en kleine, dikke en dunne, blanken en gekleurde, gewone en nog gewonere, met dikke portemonneeën en met minder dikke, met veel praat en met minder praat, kortom: een doorsnee van heel onze maatschappij. Het motto was als doordenkertje bedoeld, de kinderen wisten misschien beter dan de ouders wat er mee bedoeld was; het is 'n soort slogan, en het maakt deel uit van de opvoeding tot verdraagzaamheid onder elkaar. En als 'n school kinderen aflevert na 6 jaar basisschool die geleerd hebben met elkaar om te gaan op 'n goed-menselijke manier, dan is dat nog belangrijker dan dat ze met de hoogste punten per leervak de school verlaten om aan de volgende stappen naar grote-mens worden te beginnen. Als die frank bij veel bezoekers gevallen is, mag het schoolfeest als geslaagd beschouwd worden.


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Chiro scoort hoog

De Chiro pakte in april enkele keren serieus uit. Er was het optreden van Jacques Vermeire, de restauratie van het klooster en de spektakelnamiddag op zondag 18april, die ondanks het minder goede weer veel bezoekers lokte, zoals de foto bewijst. En het houdt niet op. Uit goede bron vernemen we immers dat de Chiro de Meerse Markt van 6 juni zal opfleuren met een heuse playbackshow. Wij happen gewoon naar adem.

Trekt uwe plan, Willy Dat zei ik hem toen hij vlugger dan verwacht opnieuw aan mijn deur stond met z'n cassetterecorder in de aanslag. Ik heb echt geen tijd om me met de Hoogstraatse Maand bezig te houden. Ons Greet doet haar plechtige communie en alles moet nog geregeld worden. Ik moet zelfs mijn kleren nog gaan kopen. Mijn vrouw zaagt al weken dat we op de koop moeten en in den hof zijn er ook nog bergen werk. Willy, ge gaat uwe plan moeten trekken, zie ik hem. 't Kan me niet schelen wie ge gaat interviewen, ge kiest maar iemand die iets te vertellen heeft. Maar maak het niet te lang, want ge moet ook nog stukjes schrijven over het schoolfeest, de dorpsraad, de vakantiezoektocht en de Marschalk. Plus de nodige onderschriften bij de foto's. OK? En laat menu gerust. Kijk mensen, ik besef best

dat ik wat kortaf was en dat mijn woorden misschien wat hard aankwamen bij Willy. Maar de tijd dat ik me dat aantrok, is voorbij. Hij moet Ieren op zijn eigen benen te staan. In ieder geval, Willy ging op pad en leverde mij uiteindelijk de volgende bijdragen.

Willy gaat de boer op Wakkere Willy koos deze maand voor de Meerse landbouwer, omdat die volgens hem te weinig aan bod kwam in de Hoogstraatse Maand. Hij trok Gestel in, een gehucht waar nog veel landbouwers te vinden zijn. Op goed geluk liep hij de velden, weiden en akkers in en stootte binnen de korste keren op een landbouwer die we Sooi zullen noemen, hoewel hij evengoed Frans of Sus zou kunnen heten. Of Lowie. Of Sjarel. Of Jef. Of Boudewijn. Maakt niet uit, de naam heeft geen belang, het gaat hier immers over de mens achter de naam.

Sooi: Hela daar, ziet een beetje uit waar ge loopt hè. Daar is maïs gezaaid. WW: Sorry, dat wist ik niet. Mag ik u een paar vragen stellen? Sooi: Zolang ge mijn geld maar niet vraagt. Voor wat is 't? WW: Voor de Hoogstraatse Maand. Sooi: Ik dacht het al. Een goei boekske, maar één ding steekt me tegen. WW: Ja? Sooi: Ik vind dat de hoeren er te weinig 22n 't woord komen. Ze stellen het allemaal een beetje te groen voor. WW: Het is daarover dat ik met u zou willeii praten. Sooi: Zeg eens, zijde gij misschien de Willy? WW: Ja. Sooi: Jaja, ik heb over u gelezen. Gij moet nu al het werk doen hè? WW: 't Is te zeggen, ik help wat hè. Sooi: Gij doet dat heel goed jongen. Veel beter daii uwe baas, maar zegt hem dat maar niet. WW: Hihi. Sooi: Kom, laat ons wat kuieren, dan kunnen we tegelijk wat praten. WW: De Hoogstraatse Maand is te groen, zegt U.

Sooi: Ja, absoluut. Pas op, groen is goed hè, ik zijn ook voor 't groen, maar ge moet niet overdrijven. WW: Hoe bedoelt u? Sooi: Ze moeten de boeren hun werk laten doen. Die groen mannen, die hebben precies iets tegen ons, die willen de boeren precies weg. Wij krijgen altijd de schuld van alles. Beseffen ze dan niet dat ze ons nodig hebben? Wij staan aan 't begin van de voedselketen, wij laten de natuur opbrengen, wij zorgen voor eten. Maar dat zien ze natuurlijk niet. Het enigste dat ze zien, dat zijn ons stallen en onze mest. WW: Is dat niet begrijpelijk? Er is toch een overschot aan Sooi: Mogen wij misschien onze kost verdienen ja?! Deze streek is altijd ne landbouwstreek geweest. Ik weet het, vroeger ging alles in 't klein, maar tegenwoordig moette gij uitbreiden om uwe kop boven water te houden. Als ge gene stal bijzet, dan gaat ge kapot. Hebt gij al gehoord van Vlarem 1 en 2, Willy? WW: Ja, dat is.... Sooi: Jongen, de wetten zijn zo streng aan 't

RUIMTE IN JE BANKZAKEN &iii•iiuiiuiii

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN - BELEGGEN - LEVENSVERZEKERINGEN - KREDIETEN CERA MEER 22

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 31 5.77.81


MEER worden dat wij serieuze investeringen moeten doen. Ge moet ons efkes de tijd laten om alles in orde te brengen hè. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Pas op, die wetten zijn nodig hè, maar alstublieft, geeft ons efkes den tijd hè. WW: Toch is er sprake van overbemesting en... Sooi: Maar dat is nu toch allemaal wettelijk geregeld in 't mestdecreet. Wij zijn onderworpen aan stricte regels wat het uitrijden van mest betreft. Ja jongen, ik weet het, er zijn ook boeren die zich daar weinig van aantrekken. Dat vind ik heel erg. Ik ken ze zulle, met naam en toenaam. Ze verpesten alles voor de boeren die het goed voor hebben. Maar ja, in elke mand zit ne rotte appel. Da's ovetal zo, niet alleen bij de boeren. Wat voor werk doet gij, Willy? WW: Ik ga nog naar school. Sooi: Ochgot, dan gaat ge nog veel moeten leren jongen, over 't leven. WW: Toch blijvcn cr maar stallen bijkoiiieii. Sooi: Natuurlijk komen er stallen bij. Wij mogen ons bedrijf toch wel uitbreiden zeker?! Ik moet zien dat ik rond kom hè. Ge moest eens weten wat wij tegenwoordig allemaal moeten doen om in orde te zijn met de wet. Gij kent daar niks van, jongen. WW: Ik vind toch.... Sooi: Jaja, 't is al goed. Er staan veel stallen en ik vind daarom dat er geen nieuw bedrijven maar moeten bijkomen. Dan wordt het overdreven. Maar het aanpassen en uitbreiden van bestaande bedrijven, dat mag toch geen probleem zijn hè. Ieder z'n job, hè Willy. WW: Ja, ge hebt gelijk, 't is allemaal niet zo simpel. Sooi: Ge zegt het. Maar die groen sjarels, die zien dat niet hè. Als die een mestkar zien, slagen ,e al groen uit Prprieç rf ie moeten zelf nooit kakken. Ik zal u iets zeggen hè Willy, die mannen, weette gij waar die groen zijn? WW: Nee. Sooi: Achter hun oren! Ze snappen er niks van. Ze moeten leren dat de boeren niet hun tegentanders zijn, maar hun bondgenoten. Pas als iedereen aan 't zelfde zeel trekt, kan er iets van komen en kan de natuur geholpen worden. Schrijft dat maar in uw boekske. WW: Ik zal... Sooi: Daarbij, zo erg is het nog niet gesteld zulle. Kijkt hier maar eens rond. Ziet het er niet pr achtig uit? Alles in bloei, alles komt uit. En hoort, vogels dat hier zitten. En ginder, die hoeve, kent ge die? WW: Nee. Sooi: Dat is Hoeve 'Swart Goor', helemaal gerestaureerd door nen Hollander, de heer Ridder. WW: Amai, dat is de moeite. Sooi: Ja, als ge maar geld hebt hè. Zeg, moette gij daar niet naartoe met uw gazet? WW: Ik weet niet. Voor wat? Sooi: Awel, voor dat sprookjeshuwelijk van zijn dochter Corine op zaterdag 5juni. Jongen, dat gaat wat zijn zulle. Om 09.30 uur vertrekt de bruidstoet aan 't Zwart Goor met antieke rijtuigen naar Zundert om daar het huwelijk te voltrekken. 't Schijnt dat er rijtuigen bij zijn van meer dan 100 jaar oud. En om 13.45 uur komt heel die stoet weer terug naar hier. Dan kunt ge alles nog eens zien. Tenminste, als ge dat wilt. WW: Dat wist ik niet. Ik zal de Marcel een foto laten trekken op die vijfde juni. Sooi: Ge doet maar, maar ik zal er niet opstaan. Dat zegt mij allemaal niks, al dat gedoe. Met

Stilte voor de storm

Je kni ccii speld horen vallen. De speeches OP de receptie van de 20-lange Mussenakker mochten zich verheugen in een totale en toegewijde aandacht. Kijk maar eens naar die hoofden. Ik heb ze zelden zo serieus gezien. Maar wees gerust, dat duurde maar even. Eens het officiële gedeelte voorbij, deed iedereen weer z 'n normale ding en brak het feest voorgoed los. De viering gaat in juni trouwens ver der met de traditionele voet balmatc/i tussen de oudere en jongere Mussenakker aan de Boskant om 16.30 uur. Nadien wordt die mnatch nog een paar keer overgedaan. Nee, niet op het plein, slimme, aan de toog.

Gezond ziek zijn

Dal is de kunst mensen: ziek zijn, maar er toch het beste van maken. Dat gebeurde zeker op woens dag 28 april, toen de Ziekenzorgafdeling mei36 zieken op lenteuitstap ging naar Heide-Kalmnthout. Eerst werd er genoten van de rustige omgeving van de Lourdesgrot, waarna de pastoor voorging in de eucharistieviering. Daarna werd er lekker gegeten en gedronken, terwijl er natuurlijk honderduit gebuuni werd. Na het eten kon men nog vertoeven in de prachtige tuin van het klooster van de paters van hei Goddeljk Woord, waarna de reis terug huis'waarts ging. Zowel de zieken, de begeleiders als de zieken bezoekers-sters konden terugb/ikken op een nijkgevulde en aangename dag.

open mond naar al die rijke Hollanders staan gapen zeker. Haha. Ik heb wel wat beters te doen. Trouwens, nu ook, ik moet de koei gaan melken. WW: Ja, ik moet ook door. Bedankt voor de uitleg, Sooi. Sooi: Da's met plezier gedaan, Willy. Gij zijt verdorie ne goeie journalist. Gij laat ne mens tenminste uitpraten in plaats van het allemaal zelf beter te weten. Als ge nog eens iets wilt horen over de natuur, dan komt ge maar af, want ik kan daar uren over vertellen. Houd u.

Willy wordt populair Tevreden fietste Willy vanuit Gestel terug huiswaarts, toen hij plots opgeschrikt werd door een hoge, gillende vrouwenstem. Stem: Willy! Willy! ! Willy!!! Hij stopte en keek rond. Van achter een huis kwam een vrouw van rond de vijftig recht op hem toegesneld. Vrouw: Gij zijt de Willy toch hè? 23


MEER

35 0 20 Con: Willy! Blijft nog efkes! Ik heb nog zoveel te vertellen. Willy!! Kom terug! Verdorie, hij is weg. Pfft, bij Blanche bleef hij wel langer. Wat heeft dat mens dat ik niet heb? De trut. Maar vacht, mijne tijd komt nog wel.LIIJ

Mooi, mooier, mooist

Feest in de school

Maanden en maanden werd er vergaderd, werd er gewikt en gewogen. Kleur? Versiersels? Klakken? Ieder had z 'n voorkeur. Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt. Vervolgens begon het meten, pas sen en schikken. Toen was daar zondag 25 april en poseerde J3rassband St. -Rosalia met haar prachtige nieuwe uniformen op het gazon van erevoorzitter Rommens. Kijk toch eens, zien ze d'r niet schit terend uit? Iedereen was het erover eens: de Brassband oogde op slag een stuk jonger en vitaler. Slechts één bedenkelijk gezicht op de foto: dat van de man wiens instrument zo groot is dat z'n uniform er bijna geheel achter verdween.

WW: Ja, wat is er? Vrouw: Kende gij mij niet? Ik ben Constance Een vriendin van Blanche. WW: Blanche? Con: Awel ja, die hebt gij toch intergeviewd. Ik ben een goei vriendin van haar. WW: Jaja. Con: Ik zeg juist bij mijn eigen, dat is de Willy die daar fietst. Die is zeker op zoek naar nieuws. WW: Nee, ik heb al... Con: Awel, ik heb nog wel wat nieuws voor uw gazet. Kom efkes binnen. WW: Nee, nu niet, ik... Con: Ge weet toch dat Jan Jansen getrouwd is? Jan de Keizer gelijk ze zeggen, van de Frankenberg. Met Maria Tilburgs. Ze zijn op nen dinsdag in april getrouwd in Postel en ze wonen nu in Hoogstraten. WW: Ja, maar.... Con: Schrijft dat op hè. En dïngens, Toon Herrijgers, die gaat een nieuwe frutkot beginnen midden in 't Dorp. Hebt ge 't al gezien? 't Ziet er ferm uit, maar ik vind het toch een riskatie. WW: Luister, ik... Con: En dat van Yvonne, dat weet iedereen al zeker? WW: Ik moet... Con: En Jos Michielsen van de Frankenberg, die van de Pidpa, die gaat ook verhuizen hè. Naar Hoogstraten, naar den Thijsakker. Hij heeft zijn huis al verkocht, aan een ouder Hollands koppel naar 't schijnt. 24

WW: Sorry madam, ik... Con: Jamaar, zegt maar Constance. WW: Ja, ik moet echt door. Ik heb nu geen tijd. Dag hè.

Het school jaar loopt op z'n laatste benen en dat is voor vele scholen het sein om de deuren wagenwijd open te gooien en in feeststemming te presenteren wat men te bieden heeft. Zo ook in onze Gemeentelijke Gemengde Basisschool. U wordt allemaal verwacht op zondag 6 juni vanaf 14.00 uur in de school aan de Donckstraat. Het schoolfeest heeft als thema 'Op de markt'. Goed gezien, want dat sluit rechtstreeks aan bij de actualiteit. In de voormiddag is er immers Meermarkt. De ene markt sluit in feite aan op de andere. U kunt er dus een daguitstap van maken. 's Voormiddags naar Meermarkt, 's middags daar iets eten, 's namiddags naar het schoolfeest, 's avonds daar iets eten en dan naar huis. Uw dag is meteen gevuld. Wat het schoolfeest betreft, is er eerst een ballonwedstrijd, waarna u op de speelplaats langs de kraampjes van een soort van kermismarkt kunt wandelen. Er is ook een ballenbad voorzien en Papa Chico zal entertainen. Sommige klassen worden opengesteld, zodat u kan zien hoe er gewerkt wordt. Als u daar eventueel moe van wordt, kan u altijd gaan zitten en een hapje of een drankje nuttigen. Zondag 6juni, hou hem vrij, want dat wordt een feestelijke dag.[IIJ

Het tweede leven van Meermarkt

Hel weer werkte niet ee/it mee, maar al de rest was in orde: voldoende kraampjes, veel volk en ambiance. De Meerse Markt is terug. Hopelijk voorgoed, want wat is er plezieriger dan op zondagvoormiddag tussen je dorpsgenoten te verkeren. 0p zondag 6juni is de markt er weer van 09.00 tot 12.00 uur in de Donckstraat. Iedereen is opnieuw uitgenodigd om te kotnen verkopen wat men kwijt wil. Eender wat, eender hoe. Jong of oud, maakt niet uit. Uhebt niks te verkopen? Geen probleem. Kom dan kopen. Of kijken. Of weet ik wal. Als u maar komt. Want de markt kun slechts leven als u hem de energie geeft. Doen.


MEER

Zwembad of geen zwembad? IJ hebt het natuurlijk allemaal al gehoord. Dc plannen voor een zwembad in l-loogstratcn zijn weer eens bovengehaald. Meer nog, er werd zelfs onderzoek verricht naar wat dat allemaal moest kosten. Toen bleek dat dat allesbehalve weinig was, werden vele wenkbrauwen gefronst. Ook het stadsbestuur ging aan het twijfelen, maar vond er het volgende op. In elke deelgemeente van Hoogstraten komt er een openbare hoorzitting voor de bevolking. De voor- en nadelen van een zwembad zullen er op een rijtje gezet worden door schepen Van Ammel, waarna de stem van het volk zal gehoord worden. In Meer organiseert de dorpsraad deze hoorzitting op dinsdag 8juni in 't Boerenzaaltje om 20.00 uur. U bent daar allemaal van harte welkom om uw mening kenbaar te maken over de wenselijkheid van een zwembad. Pro of contra, maakt niet uit, maar u moet het wel even komen zeggen. Als u niet komt, moet u achteraf ook niet komen zagen. De kans is er, maar er gebruik van.L

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstel Ii ngen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

KWB lanceert haar vakantiezoektoch t Een nieuwe zomer, een nieuwe vakantiezoektocht. Daar zorgt de KWB elk jaar weer voor en daar zijn we heel blij mee. Tijdens de maanden juli, augustus en september kiest u Vrij een dag waarop u per fiets of per auto deze steeds variërende tocht kunt maken. Zullen we de fiets nemen? Best wel, want dan kan u maximaal genieten van een aantal mooie plekjes in onze Noor-

LB3EZO Wand- en vloertegels Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

derkempen. Voor degenen die ook willen presteren, zijn er de gebruikelijke vragen en opdrachten. Gun uzelf dit dagje gezond en haal vanaf 1 juli het gidsboekje voor 100 fr. in de BACkantoren, het info-kantoor in Hoogstraten of bij één van de plaatselijke KWB-bestuursleden. Eind augustus vindt bovendien het jaarlijkse KWB-volleybaltornooi plaats. Geïnteresseerde

ftWE TOONZMML ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE IN VOER

<JJj

ploegen kunnen nu reeds inschrijven bij het KWB-bestuur. E

De Marschalk bestaat vijf jaar De toeristische hoeve De Marschalk viert op 5 en 6juni haar vijfjarig bestaan met een opendeur-weekend. Jeanne en Gust nodigen u uit op gratis drankjes en hapjes op zaterdag 5juni van 20.00 uur tot 22.00 uur. Daarna kan iedereen een dansje wagen op muziek van dj Patrick. Op zondag 6 juni gaat het feest verder. Om 11.00 uur start het voetbaltornooi en om 14.00 uur begint de Vlaamse kermis en zijn er volksspelletjes. Brassband St.-Rosalia wordt omstreeks 14.30 uur verwacht om het geheel een extra muzikaal tintje te geven. Ik schreef daarstraks reeds dat zondag 6juni een feestelijke dag zou worden. Wie toen nog niet overtuigd was, zal nu moeten toegeven dat er inderdaad geen ontsnappen mogelijk is. Doe er uw voordeel mee.•

UIT ITALIË. SPANJE,

w

>'jl( FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK

7

&

UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN

0*0

ro

({G$b

AAN TE BIEDEN!

I' u Is I' cr fil

31470 60 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur

o 00000

0

VREI'J<EN ZIJN 'in, ZLW.L9, oed9ez- eJ -L en etje. 9ek. KORTOM, VREKKEN ZIJN IN!

25


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurij ssen, Desmedtstraat 22of telefonisch op 314.66.28.

7n EEN W ul

71 eiïl hei rwnpen/)/an upeeIarI in ile 1-loo g.siraalse brandweer koe/de hiermee de al Ie driftille zandstuivers in enige tizate af. Qui de heiiuiier', nog e/llL'zi/ls van een vio/Iong Ie vrij wil/in

Smogalarm in de Desmedtstraat Verbolgenheid bij mens en dier! Het radio- en TV-nieuws werd nog net niet gehaald. Die hadden rond diezelfde periode een veel vettere kluif aan de boeiende ontsnappingslotgevallen van de drie bekende Belgen, Lacroix, Basjrami en Kaplan, én om het verslaan van al de overige overvallen in het Brusselse. Hallucinante beelden hadden hier ter plaatse anders geschoten kunnen worden en dit zonder sensatie! De pure realiteit! Een prairiebrand uit de meest gesofisticeerde Amerikaanse western was maar klein bier, vergeleken met de enorme luchtvervuiling (bergen en bergen stof) die veroorzaakt werd door al te haastig voortrazende voertuigen op vier wielen. Met de regelmaat van de klok (en dit al gedurende een hele maand) werden die bewuste zaterdag 9 mei (en de weekends die daarop volgden) de onschuldige bewoners, de zeldzame zich tevergeefs verschuilende voetganger, de zelfmoordfietser in koelen bloede bestookt door onophoudelijke immense stof-salvo's. En de enthousiaste autobestuurder raasde ongestoord verder over de kurkdroge, pas aangelegde bedding van de straat. DAT was nog eens rijden! Van heinde en verre kwam men hier een kijkje nemen, precies zoals bij de ster van Bethlehem, precies als vliegen op een pot honing! Besluit: negen van de

II

de werd de lucht hoe langer hoe zwaarder: de ogen prikkelden, de huid werd droog als perkament, valse gebitten moesten voortdurend gespoeld worden, contactlenzendragers dachten aan zonsverduistering en moesten het brilletje terug uit een hoek van de kast opdiepen, zwarte katten werden onherkenbaar. Een lachwek-

kende situatie misschien, maar dat was het helemaal niet! Vooral de jeepehauffeurs blonken uit in snelheid en stofontwikkeling. Als cowboys hoog in het zadel gezeten alles trotserend en minachtend neerschouwend op de arme stofslikkers. Wansmakelijk! Een tikje met de wij svinger naar een bekende plaats op het voorhoofd, waar je toch enige notie van hersens zou vermoeden, leverde slechts verwonderde blikken op. De voet op het gaspedaal, de stereo-keten

keiharde muziek uitbrakend, de blik op oneindig en het verstand volstrekt op nul! Jongens zo'n pret hebben we nog nooit gehad! Zo leek het, zo was het waarschijnlijk niet. De meesten beseften gewoonweg niet wat ze aan 't uitrichten waren. En de wegomleggingen? Werden genegeerd! De overduidelijke verbodsplaten? Werden genegeerd! En de wethandhavers? Ik ben haas en weet nergens van! Zo leek het, zo was het waarschijnlijk niet ... ! Deze toestand werd onhoudbaar en kön niet, en môcht niet blijven voortduren. Die 'vijand' moest teruggeslagen worden. Gelukkig bestond er nog telefoon in deze stoffige lijdeii. De bui geiiieestei liet de Luelutoon horen, maar bij A. Coeriegrachts, Schepen van Openhare Werken, had men meer succes cii in uiiiider dan een uur tijd stond de Hoogstraatse brandweer gelaarsd en gespoord paraat om de stofbrand te blussen. Ontroerende momenten! Omwonenden herkenden elkaar terug! Een veldslag had men alleszins gewonnen, de oorlog nog niet. De straat herleefde, de mensen waagden zich terug buiten, maar de 'boosdoeners' hervatten hun ruige activiteit. Zij ook werden niet meer gehinderd door hun eigen omhooggeblazen stofwolken en, oh jolijt, dan maar het gaspedaal wat steviger ingedrukt! Autobestuurders! Zonderling gedrag! Voer voor werkloze psychologen misschien! In de avonduren er-

vaarde men duidelijk wat 'ademen' betekende! Zuivere en frisse lucht werd gretig en met gulzige teugen tot in de diepste longblassjes gezogen! Het smogalarm werd afgeblazen! De 'dagmerrie' was voorbij! Rond 11.00 uur 's avonds vielen dikke regendruppels over de slaperige, ver moeide Desmedtstraat en in de nacht donderde nog een welgekomen onweertje dat de nodige verkwikking bracht. Het 'manna' uit de hemel werd gretig opgeslurpt door de dorstige grond en het stof werd verder teruggeslagen. 'Regen' vervloeken we nooit meer! Of binnenkort misschien toch wel ... !?iii

tien weggebruikers, voornamelijk platen met gele ondergrond en zwarte letters, hadden op dit traject helemaal niets te versieren! Dan maar

smogalarm blazen zoals in heel wat wereldsteden in toppeke zomer. Zuurstofmaskers hadden hier nog enig soulaas kunnen brengen maar de nuchtere Desmedtstratenaars gebruikten hun gezond verstand en verscholen zich zoveel mogelijk binnenshuis om alzo hun dierbare longen tot het uiterste te beschermen tegen het steeds maar aanstormende stof. Kieren en vensters werden extra gecontroleerd en hermetisch af gesloten want de 'vijand' was alom. Sciencefiction op zijn best! Naargelang de dag vorder26

Eerste Communie Piekfijn ui gedosi verschenen deze negentien meisjes en t waalf jongens in de kerk waar ze tijdens een stemmige eucharistieviering voor de eerste maal in hun leven het Brood mochten ontvangen: An Boeren, Niels Geerts, Kevin Geels, A nnelies Goosens, Ann Jacobs, Sam Jacobs, Bram Koyen, Jenske Pemen, Wim Roos, Wesly Scho ofs, Dorien Sprangers, Liesbeth Van Bergen, Nancy Van Dun, Ruth Van Ravensteyn, Bob Vermeiren, AxelAerts, Jef Boickmans, Karlien Brosens, Jurgen Dul, Winnie Fransen, Annelies Geerts, A n Gijsbrechts, Kat/een Joosen, Sam Ken is, Lieve Mertens, Inne Roeien, Dorien Van Bavei, Liesbeth Van den Bogerd, Cheryl Van Weiie, Davy Vermeiren, Marie-Louise Wijne.


MINDERHOUT

'Goifballen die de natuur verknallen!'

Jongcien /ioudeii iiie! van Balleke 11op voor dikle ne/ken en dit/leien ze wel duidelijk merken.

'In Minderhout nog Minder Hout!' 'Dat kan niet!' zeggen de Hoogstraatse afdelingen van JNM en Wielewaal. Daarom werd aan de rand van het bedreigde natuurgebied een protestmars georganiseerd waaraan vooral heel wat jongeren deelnamen. Een goeie honderd! Toch wel wat magertjes uitgevallen voor de organisatoren die klaarblijkelijk wat meer natuurminnenden hadden verwacht om hun proteststem duidelijk te laten horen. Woordvoerder Jef Leestmans van de Wielewaal vond het onverantwoord dat een golfterrein aangelegd wordt in een uniek bosgebied. 'Fauna en flora zullen hierdoor onvermijdelijk de genadeslag toegediend krijgen. Vlaanderen is al bosarm, Hoogstraten is er ook niet rijk aan, en daarom moet dit gebied gespaaid blijveii!« Die betoglngsdag was ook 'De Dag van de Aarde'. Ecn dag waarop alle na-

tuurliefhebbers terugblikten op de verloedering van de aarde, toch ons aller leef- en woongebied. André Van Spaendonck van 'Heerles Hof' is natuurlijk een gans andere mening toegedaan en hij hoopt op de aanleg van een country-club met golfbaan waardoor het onderhoud van dit bosgebied kan worden bekostigd en bewaard voor de toekomst. De geplande accommodatie zou 63 nieuwe banen opleveren en dat wordt volgens hem te weinig benadrukt. Ook begrijpt hij niet waarom JNM en Wielewaal dit project willen tegenhouden, want dan zal er vanzelfsprekend geen geld zijn om het reeds goedgekeurde bosbeheerplan te bekostigen, en dan zullen de bossen opnicuw verwaarloosd woiden. In juni wordt deze zaak door de rechtbank verder afgehandeld en wie dan als winnaar uit het strijdperk Lal komen is helemaal nog niet zeker! [11

Ellemi Boeren is een van die jonge beloften die al heel wat muzikale bagage opgestoken heeft.

Kruidenmeester

Negentig rozen

'Met zo 'mi kruidenarsenaal kun je alle ziektes te

lijf.' 'Deze uitspraak beaamde RENE DE VRIJ

toji. ne/;s(juecil /ee Itru.speiiiii,ig uit Heer/ede kaap der 9Oen kiïjutule daa,door IcJizeIf tot tvfinderhouts oudste in leven zijnde man. 'Actief blijven'is kees' slogan altijd geweest, maar momenlee! laat de gezondheid hem wel een beetje in de steek. Dag en nacht voelt hij zich echter in de nabijheid van zijn kinderen die hem met de beste zorgen omringen. Het Heike heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in zijn leven. Vanaf 1927 werkte hij bij de zuslers van Mariaveld en is daar pas vier jaar geleden definitief mee gestopt. Op 86-jarige leeftijd hanteerde hij de 'schup', nog als de beste en spilte zijn groententuintje vrolijk om. Ook is Kees nog altijd de voorzitter van het Heikes Kermi scomité dat hij mee hielp oprichten in 1946. Alle eretekens van de arbeidprikte men hem op de borst en hij is ook een van de 'Ridders van de Ghesellen van deAardbei van 't Heike'. Blijf nog enkele jaren de oudste, kees!!!

uit Heerle ten volle tijdens de kruidenhappening, georganiseerd door VELT, ten huize De Vrij. Heel wal kruidenliefhebbers daagden open ontvingen een deskundige uitleg over wat je moet doen bij: migraine, aambeien, proslaat, hernia, zweren, maandstonden, longaandoeningen, aderverkalking, haaruit val...! Reeds twintig jaar beoefent René de edele kruidenkunst, heeft reeds menig zieke terug levensmoed geschonken, is altijd bereid mensen te helpen en verdient daarom de titel van 'meester' ten volle. Op de foto René en Hilda De Vrij samen met heel wat ziekte uitdrijvers. 27


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Vliegenplaag Ongets ij leid heb je het horen vertellen (hei was zelfs op de radio), twee weken terug was een hoek van Meerle (Lage Rooy, Thornstraat, Mgr. Eestermansstraat) geplaagd door honderduizenden vliegen. Het begon vrij plots, iiicL enkele vliegen, maar als snel werden dat hele horden. Op sommige huizen zag de gevel er zwart van. En wat veel erger was, ze waren op geen enkele manier buiten te houden. Vliegenvangers, vliegenmeppers, spuitbussen met insectenverdelingsmiddelen, niets hielp. Deuren en vensters werden dichtgchoudcn en zelfs sleu telgaten werden dichtgestopt, tevergeefs. De beestjes vonden altijd wei een manier om binnen te geraken en dreven de bewoners tot wanhoop. Want zeg nu zelf, de tijd dat we vliegen aan tafel duidden is lang voorbij. Ten einde raad werd de brandweer opgeroepen. Die wist ook niet direkt raad. De gevel met hoge druk afspuiten hielp zo ongeveer een uur, daarna waren de vliegen er even vrolijk weer terug. Via brandweer en gemeentebestuur werd het ministerie van volksgezondheid ingeschakeld, dat ter plaatse een onderzoek instelde. Daarbij werd vastgesteld dat het om de 'gewone huisvlieg' gaat, waarvan er zo'n 350 soorten gederetermineerd zijn en die een behoorlijke resistentie hebben opgebouwd tegen gewone verdelgingsmiddelen. Het college van burgemeester en schepenen beslisten specialisten in te schakelen. Na een proefbehandeling in één woning, die een goed resultaat opleverde, werden door de firma Rentokil een 15-tal woningen onder handen genomen. Opgeluchte huisvrouwen. Eindelijk even zonder vliegen, na een week van wild in het rond slaan. Over de oorzaak van de plaag is er tot hiertoe nog geen uitsluitsel. De musea domestica (huisvlieg of gewone vlieg) komt overal ter wereld voor. De larven eten rottend organisch afval (planten en vlees) dat verrijkt is met mest en dierlijk afval. De vliegen zijn nogal honkvast en verplaatsen zich niet veel verder dan ca. 1 kilometer van hun geboorteplaats. Ze zijn gevaarlijke overbrengers van ziektekiemen uit vuilnis. Met deze wetenschap en een stafkaart van de streek ging men op zoek naar de mogelijke bronnen. Een aantal plaatsen werden onderzocht, echter zonder resultaat, wat er toe kan leiden dat de verdelgers binnen enkele weken terug aan het werk moeten. Zolang de bron niet verdelgd is, kunnen binnenkort nieuwe larven uitkomen. Alhoewel het niet met zoveel woorden gezegd wordt, is de kans groot dat er een verband is tussen vliegen en het overvloedig 'beren' de laatste tijd. Het staat buiten kijf dat niet ondergestopte gier een uitstekende voedingsbodem vormt voor de vliegenlarven. Gevreesd wordt dat een illegale lozingsplaats in een stuk bos of een greppel de bron van de vliegenplaag vormt. Een andere mogelijkheid zou een niet opgeruimd kadaver van een groot dier kunnen zijn. Hopelijk is het geen van beiden en zijn we van de vliegenplaag verlost. Ei

2) Vliegen, ge wordt er vies van van er naar le kijken.

De zegeningen van het buitenleven Voor beer' moet je in Meerle tegenwoordig nochtans niet ver gaan. Eender van waar de wind komt, eender welk uur van de dag (en zelfs de nacht), de laatste weken stonk het altijd. Was buitenhangen is een uiterst riskante onderneming geworden, het zit er dik in dat je de droge was opnieuw in uw wasmachine kan steken. De overvloedige bouw van kippenmestbedrijven en varkensstallen (tegen alle adviesen in maar een mens die vooruit wil, die niag je toch niet tegenhouden) maken want dat je als bewoner van deze streek eigenlijk een aangepaste anatomie zou moeten ontwikkelen : een afgesloten reukorgaan, zes handen (liefst ineens met viiegenmeppers eraan) en voeten met zuigriappen om niet weg te schuiven over de stront op de wegen. Een ingebouwde filterinstallatie vnnr vergiftigd grondwater en misschien kan hij beter ook ineens blind zijn, zodat hij de mooie stallen die ons landschap sieren, niet meer ziet. Tenslotte zou het ook welkom zijn als hij zijn spraakvermogen verloor, zodat hij niet meer kan reklameren op de arme, hardwerkende en natuurminnende landbouwers. Want een mens moet toch zijn kost verdienen en daarvoor mag hij toch wel een varkentje houden zeker? De zegeningen van het buitenleven, die je in de idyllische beschrijvingen in toeristische gidsen niet terugvindt en foto's geven ook al geen geur af. Ei

Strategisch overleg vooraleer lot de aanval wordt overgegaan.

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

HAEST

Steenweg op Hoogstraten 119 - Rijkevorsel Tel. 03/3145617- Autotel. 0171546080 28


MEERLE

14V 1

Kastelenwandeling

HERIJGERS bouwspecialiteiten

Iedustreeeg 7, 2320 Hooyslratee, Tel 03 314 47 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRAATKOLKEN EN WA TER14FVOERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN P.V.C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

Dc Meerlese K.W.B. heeft voor begin juni een puik initiatief in petto. Op zondag 6juni organiseren zij een unieke wandeling langs alle Meerlese 'kastelen' en de aangrenzende dorneinen. Uniek, want normaal zijn al deze gebieden verboden terrein. Om 13 uur wordt er gestart op het Gemeenteplein, waarna achtereenvolgens volgende domeinen worden aangedaan: Robert Voorman (Voort), 'Den Rooy' (Mercator), 'Hooge Rooy' (Van Den Bogerd) en 'Lembeek' (Jean Voortman). Voor deze gelegenheid heeft de K.W.B. een brochure over alle domeinen samengesteld. Naast de K.W.B.-leden zijn ook niet-leden welkom voor deze wandeling. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk, want het aantal deelnemers is beperkt. Meegaan kost 200 Fr. voor volwassenen en 125 Fr. voor kinderen. Daar is inbegrepen ; de brochure, koffie en koffiekoeken na de wandeling en een verzekering. Inschrijven bij J05 Van Bavel, Heimeulenstraat 41. LII]

Avond-fiets-vierdaagse

Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding

Al voor de derde keer organiserende K.W.B.wielertoeristen een avond-fiets-vierdaagse en dat op 30juni en 1,2 en 3juli. Elke avond kan er gestart worden aan de parochiezaal van Meerle tussen 18.30 en 19.30 uur. Voor elke avond is er route langs rustige wegen uitgestippeld, die iedereen op eigen tempo kan uitfietsen. Deelname aan drie van de vier avonden geeft recht op een herinneringsmedaille en de jongste en de oudste deelnemer wachten een trofee. Onderweg krijgen de fietsers een verfrissing en een versnapering aangeboden en door deel te nemen aan de fietstocht neem je automatische deel aan de aanwezigheidstombola. En dat alles voor het demokratisch prijsje van 150 Fr. Inlichtingen ook bij J05 Van Bavel (een bezig baasje!) Heimeulenstraat 41 - tel. 315.92.091-1

Demokratie en Verdraagzaamheid Onder deze leuze organiseerden de Jeugdraad, Hand in 1-land en de Wereidwinkel op 15 mei een aktiedag. In elke gemeente werd in aanwezigheid van de lokale politici een kleurrijke muurschildering aangebracht, waarna in groep naar Hoogstraten gefietst werd voor een happening. In Meerle was ook dorpsgenoot en asielzoeker Francis (wiens verhaal onlangs uitgebreid in dit blad te lezen was) bij de aktie aanwezig. Nu kan Francis onze steun goed gebruiken, want zijn asielaanvraag werd kort geleden afgeweten en nu wacht hem een uitwijzingsbevel. Francis woont en werkt hier reeds geruime tijd en is goed ingeburgerd, en nu zou hij moeten opkrassen. Francis heeft wel beroep aangetekend tegen zijn uitwijziging en bij de behandeling hiervan speelt zijn integratie in de lokale gemeenschap geen onbelangrijke rol. Wij krijgen nu de kans om onze verdraagzaamheid niet alleen met woorden te beleiden, maar met ze ook in daden om te zetten.•

Tuinontwerp Tilburgs... ...de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zelvers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Rietweg 13 2328 Hoogstraten Tel. 031315.72.00

- Siertafeikleden, lopers, enz.

gevierd met de onthulling van een fraai naambord aan de lokalen.

35jawjurigernrhiro in Meerle werd

Politiek 1Iueh1eIou J/W100 heid en deinokratie.

/i .IILilOpOi2 I-'Iii 1/015 I/ 11W1 1j 110 oCi .SL illIdriO??

QUi

29


MEERLE

Twee maal goud in Meerle 50 jaar terug was het nog traditie dat er tijdens de vastentijd niet getrouwd werd, je mocht zelfs niet naar het lief gaan. Daarom was de periode na Pasen een drukke trouwtijd. Zo ook 50 jaar terug in Meerle en het toeval wil dat dat nog in dezelfde familie was ook. Twee broers Martens trouwden met een week verschil. Jaak op 12 en Pier op 18 mei.

Jaak Martens en Maria Maus Jaak, die eigenlijk Albert heet (maar zo waren erin de naaste familie al een paar zodat er altijd verkeerde of teveel kwamen als er 'Albèèèer' geroepen werd, en daarom Jaak dus) werd in 1915 geboren op Schuivenoord als vierde van uiteindelijk 8 kinderen. Zoals de meeste jongens in die tijd liep hij school tot 14jaar en werd dan boerenknecht. Maria was ook de vierde, maar dan van 9 kinderen. Na haar schooltijd ging ze dienen. Jaak en Maria kenden mekaar natuurlijk als dorpsgenoten, zoals ze beiden meer volk kenden. Niks speciaal dus. Totdat Jaak op MeerselKermis in 1942 aan Maria vroeg of hij haar naar

huis mocht brengen. Een dat mocht cn daarna nog een keer en dus hadden ze verkering. Trouwplannen werden niet snel gemaakt, daarvoor zou gewacht worden op het einde van de oorlog. Maai ja, dddi kwdlii wal tussen en Jaak cn Maria moesten trouwen. Niet voor dat waar de meeste lezers direkt zullen aan denken, neen het was eigenlijk van de gemeentesecretaris dat ze moesten tiouweii. Dat kwam omdat de Duitcrs op zoek waren naar werkkrachten om in Duitsland in de oorlogsindustrie te gaan werken. In elke familie werden er wel een paar thuisgelaten, maar Jaak had al een paar oudere broers thuis. Ook als je zelfstandig een boerenbedrijf had (liet teeltplan), kon je buiten schot blijven. In andere gevallen had je als jongeman veel kans om weggestuurd te worden en de Duitsers zouden ook in Mccrle op zoek gaan. De secretaris, Jaan Van Boxel, was van de Duitse voornemens op de hoogte en vroeg aami Jauk of hij een lief had. Dan zou hij beter trouwen, dan was hij buiten schot. Maria stemde volmondig toe en zo stapten ze op 12 mei 1943 in het bootje. Samen trokken ze in een klein boerderijtje van vader Maus op Groot- Eyssel. Een boerderijtje met stalletje, karkot en varkenskot. In het begin bleef Jaak nog bij Geert Marynissen werken, na de oorlog begonnen ze met 1,5 ha. land, 1 koe, een varken en een paar kiekens voor hun eigen. Peer verdiende nog een schone cent bij met smokkelen ('met 1 kalf over te brengen kon ik zoveel verdienen als met een hele dag te gaan werken') en stopte dat geld in zijn boerderij. Hij kocht ondere andere een 'beer' op het ogenblik dat de biggen goed geld kosten. Omdat er in de omtrek veel meer zeugen waren dan beren en die zeugen moesten gedekt worden, had Jaak er binnen de kortste keren de kosten van zijn beer terug uit.

Jaak en Maria kregen samen 5 kinderen waar Maria een heel leven haar handen mee vol had. Toen Jaak 65 werd, heeft hij alles weggedaan, koeien, varkens, grond, heel de bedoening. De zonen (onder andere de timmermannen) hebben een groot deel van de grond ingenomen en het laatste stukje achter Jaak zijn huis ligt vol beton. 'Daar hebt ge geen werk meer aan, werken dat is goed als ge moet. Als ge niet moet, heb ik liever dat een ander dat doet'. Dat wil niet zeggen dat ze niets meer uitrichten maandag, dinsdag en woensdag gaat Jaak fietsen, donderdags gaat hij dansen. Vrijdag en zaterdag gaat hij 'jokken' bij Gust Snoeys (spek en eier) en tussendoor is hij nog boswachter op een jacht in de geburen. Maria doct hct rustiger ann. Zij doet het huishouden en gaat een paar keer per week 'rikken' bij de familie. Maria heeft immers een fameuze knak gekregen toen ze twee jaar geleden zware brandwonden opliep bij een gasbrandje in huis. Op een avond rook Maria gas in de keuken en Jaak keek de gasfles even na. Hij herstelde de darm, maar toen hij deze kontroleerde met een brandend stekje ('zo deed ik dat al 50 jaar'), ontbrandde dc tegen de vloer hangende gas en werd Maria verbrand aan de benen. Maanden in het zieketiltuis eis slechts langzaam hersteld. Gelukkig is dat allemaal voorbij en rustig aan gaat alles wel. Zo werd er ook gefeest op 15 mei, rustig aan ('druk doen is iiiel goed voor oude mensen' zegt Jaak), met familie, vrienden en buren. Maar mooi was het wel. Wij wensen dat het nog lang / 111O i\Cfl. El

Zeg maar hoe je slapen wil

auping R1Efli4 30


MEERLE Pier moest in 1975 stoppen met werken wegens hartproblemen. Vermageren en stoppen met pij proken waren de nieuwe leefregels. Nu gaan Trees en Pier regelmatig samen fietsen en Trees gaat ook nog turnen bij de gepensioneerden. Beiden zijn ook hartstochtelijke kaarters, waaraan dan ook menig avond gespendeerd worden. In zijn tuin, die hij nog altijd zelf omspit, kweekt Pier nog genoeg groenten voor een groot deel van de familie. Sedert 1970 wonen ze in de Heimeulenstraat, dicht bij alles bij. Dat komt goed van pas, want Pier heeft nooit leren autorijden: 'Ik denk da'k daar te loemp veur was' zegt hij met een brede lach. Lomp of niet, Pier is misschien wel moderner dan hij denkt. Nu zaterdag wordt er gefeest en heel het gebuurte doet mee. Hoe ze er zelf tegenaankijken ? 'Naar het schijnt de schoonste dag van uw leven' zegt Trees. Wij wensen het hen in ieder geval.0

De Hoogstraatse Maand echt wel beter

Petrus (Pier) Martens en Theresia (Trees) Govaerts Pier, jongere broer van Jaak, zag in 1917 liet levenslicht en zijn jonge leven zag er eigenlijk krak eender uit als dat van zijn broer. Van zijn 17 jaal af ging hij in dienst als knecht bij 'dc kindïn Leemans' op het Oosteneind, waar hij nog altijd goede herinneringen aan bewaart. 't Wa'

ren brave mensen en 't was er goeie kost'. Trees werd in 1918 in Meer geboren, maar haar ouders verhuisden later naar Meerle, op de Hoge Rooy. Trees was de oudste van 5 kinderen en bleef na schooltijd thuis werken. Hoe ze mekaar leerden kennen is wel een mooi verhaal. Pier zijn oudere broer, Jef, ging vaak op de Lembeek werken en kwam dan voorbij de Hooge Rooy. Hij zei tegen Pier 'Ik heb daar op de werf een pronte meid gezien, juist iets voor jou. Ik zou daar maar eens gaan kijken als ik jou was'. En was het nu omdat Jef het vertelde of omdat Pier wel eens graag 'een pronte meid' zag, hij ging naar de Hooge Rooy. Het bleef niet bij die ene keer en zo kregen Trees en Pier verkering. Met trouwen hetzelfde verhaal als Pier. 'T was van moeten, van Jaan Van Boxel. Pier en Trees trouwden in bij de kinderen Leemans en bleven daar tot op het einde van de oorlog. Dan huurden ze een boerderijtje op de Chaamseweg met een koe, een varken en en paar kiekens. Pier bleef tot in 1962 bij Leemans werken en trok dan naar de Inza. Trees deed de boerderij, het huishouden en kreeg ook nog negen kinderen. Zij had er de handen meer dan vol mee. Haar gestel leed er echter wel onder, 9 kinderen is mooi maar ook zwaar. 4 keer werd Trees geopereerd en één keer kreeg ze daarbij nog een longembolie. Trees werd stilaan terug gezond, de kinderen werden groot en kwamen allemaal goed terecht; 24 kleinkinderen en 4 achterklein kinderen zijn het gevolg.

Heren ~ Heeft U een buikje?? Bij ons geen probleem. Wij hebben mooie pantalons tot en met 1,30 meter bandwijdie. Ook de verdere kleding in grote maten en toch modieus weer veel nieuwigheden en enorme keuze voor U Op de le etage bij

VAN DER SLUIS MODE Baarle-Nas Nieuwstraat 9 Ook op zondag open Maandag gesloten

31


s

p

Hoogstraatse en Wortelse voetbaljeugd redden de eer! Geen reden om een hoge borst op te zetten als je het klassement van de eerste elftallen in ogenschouw neemt. Hoogstraten VV, dat zich al ettelijke jaren flink weet te handhaven in Derde Nationale leverde hoogstaande partijen af (tegen sterke tegenstrevers) afgewisseld met uiterst zwakke prestaties, waarbij toch wel enig gebrek aan inzet te noteren viel. Trainer Fransen maakte het jaarrond, werd bedankt en Kemland, ex-Zwarte Leeuw, zal volgend seizoen de rood-witten naar meer constante prestaties proberen te brengen. In de provinciale afdelingen werd er ook matig gepresteerd. VNA Wortel wist zich in Derde pas in de eindfase van de kompetitie te handhaven en in Vierde ging Minderhout met een 8ste plaats de buren Meer en Meerle vooraf die ook allerminst konden overtuigen. De jeugd zorgde toch voor enkele opmerkelijke uitschieters. Bij de miniemen troonde WortelA zich tot kampioen met één puntje voorsprong op Hoogstraten A en bij depre-minieinen zwaaide Hoogstraten de scepter. Zowel het A- als het B-elftal werden beloond met een kampioenstitel en dit telkens met een riante voorsprong. Gefeliciteerd kamnpioentjes! Een andere uitschieter is wel de Minderhoutse preminiemenploeg. Deze jongelui wonnen geen enkele wedstrijd, speelden éénmaal gelijk, scoorden slechts één doelpunt en kregen er 211 tegen het net. Volgend seizoen beslist beter!

Klassementen Derde Nationale B (iste elftal) Westerlo Kapellen Tubantia P. Eisden Poederlee Hasselt Berchem Beringen Overpelt Heist Sp. SV Mol Hoogstraten

Heultje Aarschot VK Tienen St.Lcuven

30 17 03 10 64 26 44 30 17 06 07 73 35 41 30 15 09 06 46 39 36 30 13 07 10 48 30 36 30 13 10 07 49 37 33 30 11 08 11 45 28 33 30 11 1108 48 46 30 30 11 1108 44 45 30 30101010465030 30101109323829 300911 10455628 30 08 13 09 35 46 25 30 06 11 13 36 4125 30 07 13 10 33 53 24 30 06 16 08 31 6420 30 03 17 10 35 76 16

Lagere afdeling (Iste elftal) I)erde C 1, Merksplas 's-Gravenwezel Poppel Halte Weelde White Star Oostmalle Zoersel Westmalle 32

30 17 07 06 58 35 40 30 13 05 12 4126 38 30 12 04 14 46 25 38 30 15 08 07 56 34 37 30 13 09 08 50 49 34 30 12 09 09 48 37 33 30 09 06 15 40 29 33 30 09 07 14 43 39 32 30 12 1107 40 37 31

Reserven Derde nationale B

Overpelt Kapellen Berchem KVK Tienen Westerlo Poederlee Tubantia

30 24 04 02 103 030 50 30 22 05 03 110 037 47 30 20 05 05 080 028 45 30 13 07 10 075 048 36 30 14 09 07 066 049 35 30 14 10 06 048 049 34 30 13 12 05 065 056 31

Hoogstraten

30 1113 06 063 069 28

Eisden Beringen Aarschot Hasselt Heist Sp. SV Mol St. Leuven Heultje

30 09 11 10 043 046 28 3011 14 05 06107127 3009 14 07 051069 25 30 10 17 03 057 080 23 3009 16 05 056 080 23 29 06 16 07 040 077 19 2905 17 07 031073 17 30 03 23 04 020 107 10

Gewestelijke Re serven B

White Star Weelde B

22 18 0103 95 28 39 22 12 04 06 40 32 30

Wortel Minderhout 5.MeerA

22 10 06 06 45 46 26 22 09 05 08 58 33 26 22 10 10 02 4143 22

Poppel B

22 08 08 06 33 35 22

Hoogstraten Meerle

22 08 10 04 5146 20 22 07 09 06 4140 20

Merksplas B Ver. Arend.B Dosko B Zwaneven

22 07 13 02 42 70 16 25 05 1106 36 47 16 22 04 1107 19 45 15 22 04 14 04 25 61 12

Gewestelijke Jeugdelftallen Zandhoven VV Vosselaar Antonia Wortel

Oosthoven SK Schilde Pulderbos

30 08 07 15 40 34 31 30 10 10 10 44 42 30 30 09 11 10 33 35 28 30 07 15 08 37 63 22 30 05 14 1132 5121 30 05 15 10 35 54 20 30 04 22 04 29 82 12

Vierde A

St.-Job Luchtbalboys Berendrecht Horendonk Bezemheide St.-Jozef SK Donk Minderhout

Kaart tO. Achterbroek FC Merksem Mariaburg Meer

Heibos Meerle

Stabroek 01. Essen

32 28 02 02 91 2458 32 20 06 06 76 32 46 32 14 07 1160 48 39 32 16 10 06 6144 38 32 1408 1053 2938 32 16 13 03 5137 35 32 12 1109 42 37 33 32 10 09 13 54 47 33 32 11 11 10 54 49 32 32 13 14 05 57 54 31 32 09 11 12 38 48 30 32 11 14 07 47 72 29 32 09 12 1142 42 29 32 07 17 08 25 63 22 32 07 18 07 42 73 21 32 04 2107 25 68 15 32 03 20 09 36 87 15

Juniores B Wijnegem Schoten Ternesse Wuustwezel Hoogstraten

Kaart Merksplas B Brecht Brasschaat Antwerp SKDonk

20 15 014 64 23 34 2012053533427 2013070603526 20 12 06 2 68 55 26 2011072723524 20 09 08 3 63 40 21 20 07 112 35 59 16 2006104556216 2005123398413 2004142498910 20 03 16 136 78 07

Gewestelijke Reserven W

St.-LenaartsB Loenhout B St-Job C Merksplas C Westmalle B 6.MeerB

Oostmalle C LentezonB Wuustwezel 10.Zw.Leeuw ll.Oud-TurnhoutB

2013034742030 20 1303442 1530 20 12 03 5 36 1729 20 11 05 443 2026 2008 08 4 38 38 20 2006077253119 20060773248 19 2006104273316 2006 1222639 14 20 05 114 25 44 14 2001181147803


SPORT Miniemen S

Juniores K

Wortel A Hoogstraten A St. Lenaarts A Vlimmeren A

Westmalle

24210121052044 24 19 04 107124 39 24150540644734 24111030787625 24 10 113 069 74 23 2410 11 30536023

Meer Loenhout Lentezon Vlimmeren St.-Jozef

Meerle Wortel

24051540388214 24051630467913

Vossel. WA St.-Lenaarts Merksplas A Oostmalle

Minderhout

Meerle A

241209306605727

Wuustwezel A

24 1111 2 067 060 24

24091230585921

MeerA

241010405705524

2408 13305665 19 2408 133051 65 19 2407 12504057 19 24071250466719

Loenhout A

240712504606919 24 08 15 1082 092 17 240615307308315 24 06 17 1053 107 13 24 06 17 1047 116 13 24 00 23 1023 178 01

Scholieren L Merksplas A Oud-Turnhout A Oosthoven Wortel

Meer B St.-JozefA ii. Oostm alle A Zoersel A

Minderhout Pre-miniemen J Hoogstraten Meerle

Flandria

26 25 01 0 157 026 50 262004212703542 261904313003441 261905213704740 261707209503636 261407508604233

Meer

261013306607223

Ver. Arendonk Poppel Vr. Arendonk Weelde

260913408207922 2608 12605605222 260614606209518 260717205707916

Meerle Minderhout

260519205012612 26 04 211047 125 09

Oostmalle A Meer A Westmalle A St.-Jozef Loenhout A St.-Lenaarts A Wortel A Zw. Leeuw A BrechtA Vlimmeren Zoersel

Dosko

260026000831200

Minderhout

242400013201348

Pre-miniemen S Hoogstraten B

Hoogsiraten

Knapen L MerksplasA Wortel A Oud-Turnhout A Ver. Arend.A Vrij Arend. A

241705211704136

Poppel Oosthoven A

241405208002336 241404605701834 241507207902532 241306506303931 24 12 11 1068 059 25 2409 13 2 051 06020

6.MeerA Minderhout

240814206209718

Weelde

240618004208312

Hoogstraten A Meerle A

24 05 18 1046 106 11 240420003010208

Flandria A

24 00 23 1008 169 01

Knapen T 24 20 03 1 154 036 41

Wortel B

241903213403340

Oosthoven B Dosko Vossel. WB

24 15045081 04235 241607110006033 24 13056091 041 32

Meerle B

241207507205429

Merksplas B Ver. Arend. B Lentezon B Vrij Arend.B

24 1107 6 081045 28 240908705505025 2506 153047 104 15 240618004812412

MeerB Hoogstraten B

240519003212510 2403 20 1 026 095 07

Flandria B

24 02 21 1014 126 05

Miniemen 1

Lentezon B Vlimmeren B Zw. Leeuw

26 23 00 3 122 018 49 2622040098 02444 262006011404840 26 1805 3 098 027 39 261409307305631 261109605904428 26 12 113 064 069 27 26 11 12307305425 261014204905722 260714503405719 260717203106516

Hoogstraten B

260319402412710

Oostmalle Zoersel B

260321203711608 2602222023 13706

Meerle B Wortel B

25 24 00 1119 003 49 26 20 04 2 098 023 42 251804407702440

261806211402438 261408406304332 2615 10 1 06903831 261410205705230 26 13 112 071060 28

260913405405022 26 10 151 06607821 26 06 19 1041079 13 26 03 212 011095 08 25 03 21 1 03709807 26 00 25 100121101

Beerse SK Loenhout B

24 22 011145 1345 24 18033099 1439 24 170430773437

Meer B

24160530801635

Loenhout C Brecht B Wuustwezel B Oostmalle B St.-Lenaarts B Westmalle B

24150540572234 24101040326724 24081420516218 24061350227217 24071520205216 24051720186912

Wortel B

24041640197612

Merksplas B Zw. Leeuw

24041640157412 24041730178111

Pre-miniemen U

Oud-Turnhout B

Oost hoven B Merksplas B St.-JozefB W Vossel.B FC Turnhout B Westmalle B

24 20 013 128 039 43 242002210002542 24 19 04 1 11103739 24 1605310804335

Weelde B Flandria Vossel. WC Dosko Weelde C FC Turnhout C Vrij Arend.B Hoogstraten C Zwaneven B Oud-Turnh.B Ver. Arend.13

20 17 01 2 105 008 36 20 16 013 121020 35 201403309501931 201204407201828 20 1107 2062 04624 200810203005418 200513202307612

200413302407111 200414202807010 200313401207510 2002 17 1014 129 05

rentreffen. De partij tegen Merksem eindigde op een 2-2 geIijkspel. De bezoekers liepen uit tot 0-2. Dirk Van Bavel schoot een vrijschop direkt binnen en in de slotminuten kon Wielfried Pauwels het gelijkspel op het scorebord laten aantekenen. Dat werd door de bezoekers niet zo sporttief opgevat, waarop ze het in de kleedkamers nogal 'bont' maakten. De laatste wedstrijd dan op het veld van het zwak presterende Stabroek. Toch kon ook daar geen overwinning geboekt worden, wel weer een 2-2 gelijkspel. Zo kwam een einde aan het seizoen 1992- 1993, waarin meer verwacht werd van onze eerste elftal. Een 3e laatste plaats in 4e is toch maar povertjes. De resultaten van de overige Meerlese elftallen vindt je naar jaarlijkse gewoonten elders op de sportbaidzijden van ons blad.

Met dit verslag sluit ik ook mijn periode als 'voetbalverslaggever' van Meerle voor dit blad af. Noodgedwongen, het huis waarin we 35 jaar woonden is verkocht en we verlaten het dorp. Ik wil graag het bestuur, afgevaardigden,

trainers en spelers danken voor hun medewerking. Vooral dank aan de stille medewerkers, op wiens samenwerking ik de laatste jaren beroep mocht doen. Wegens ziekte was ik immers vaak verhinderd de wedstrijden persoonlijk bij te wonen en zonder hun hulp was er van 'sportverslagen' over KFC Meerle weinig in huis gekomen. Ik hoop dat mijn opvolger eveneens op jullie kan rekenen. Ik wens KFC Meerle het allerbeste voor de toekomst. Van op afstand zal ik 'groenwit' blijven volgen, de ploeg die me altijd toch zo nauw aan het hart zal blijven liggen. Met de beste groeten van Cyriek en Hermine. Nvdr.: Hartelijk dank Cyriel voor de lange samen werking en de vele verslagen, waarin de trouwe support er van Meerle nooit ver weg was. En dat mag in een blad zoals het onze. Wij hopen dat uw opvolger ook een pen met vleugels en een hart voor groen-wit heeft. A is een lezer/supporter zich geroepen voelt om maandelijkse de gebeurtenissen van KFC Meerie te volgen en er een stukje over te schrijven, dat hij een seintje geeft aan de redaktie (tel. 314.41. 26) of aan de schrijver van de dorpsrubriek (te!. 3 15.88.54).

K.F.C. MEERLE Wanneer je deze regels leest, is het voet balseizoen reeds voorbij. Toch geven we graag nog enkele woorden mee over de laatste wedstrijden. Tegen Minderhout zou Meerle nog wel eens de puntjes willen pakken en dat lukte nog ook Wilfried Pauwels kon al vroeg de 1-0 aantekenen, echter snel gevolgd door de gelijkmaker van de bezoekers. Ouwe getrouwe Marcel Van Dun bracht Meerle weer op voorsprong maar Minderhout kon met een fel aangevochten strafschop weer langszij komen. Mooi samenspel Van Bavel - Koen Van Dun kon door deze laatste afgerond worden met een prachtig en winnend doelpunt. Vreugde alom bij groen-wit dat eindelijk nog eens volle winst kon binnenhalen bij een gebu-

'

03-314.55.04

de 3L @速

mocind Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek... lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad. 33


SPORT '85-'86, waarin H.V.V. kampioen speelde in vierde klasse en promoveerde naar derde nationale. Slechte herinneringen daarbij zijn de ongevallen met Frank Wij nants en Walter Jacobs. Uit de vele wedstrijden die Paul speelde voor H.V.V. zijn er hem maar enkele goed bijgebleven: Herstal - H.V.V. in het seizoen '84- '85 eindigde op 0-4, H.V.V. - Turnhout in het seizoen '89-'90 eindigde op 2-1 en de zieke Paul scoorde het openingspunt na twee minuten, de wedstrijd Kapellen - H.V.V. van de voorbije kompetitie en de toppers in de bekerwedstrijden tegui Cliuikiui Kuitiijk, Club Brugge, Warcgem, Antwerp... Onbegrijpelijk is wel dat Paul NOOIT enige persoonlijke transferaanbieding ontvangen heeft. Dit vond hij wel jammer. Bij H .V.V. spelen was voor hem niet zo eenvoudig. Steeds werd een witte merel aangekocht om zijn plaats in te nemen, telkens moest Paul zich veer bewijzen en deed dit elke keer met brio. Dit zegt genoeg! Paul wil nog zolang mogelijk kwetsuurvrij blijven voetballen, want versleten is hij zeker nog niet! Op de valreep vernemen we nog dat Paul volgend seizoen niet meer te zien zal zijn in het rood-witte plunje maar een contract tekende bij S.K. Schoten!•

Hoogstraten V.V. 350 Wedstrijden voor Paul Verschueren

erscl,ue,ei (11 zijn ('cIinenote i.. i zijn 3300e wedstrijd van H. V. V.! Volgend seizoen beproefi hij zijn geluk bij S.K. Schoten!

/ I - isse bloeitien ina, Paul

Tijdens de laatste thuiswedstrijd tegen Hasselt werd Paul Verschueren om zijn 350ste officiële wedstrijd voor H.V.V. gehuldigd. Paul werd geboren op 24 augustus 1961 te Hoogstraten, sloot op 9-jarige leeftijd aan bij H.V.V. en doorliep er alle jeugdrangen. Junior is hij maar heel even geweest, want na enkele wedstrijden werd hij opgeroepen voor de reserven. Op 1 7-jarige leeftijd debuteerde hij in het eerste elftal, en dit onder trainer Jef Pelckmans op Spouwen tijdens het seizoen '78-79. Nu heeft hij zijn vijftiende seizoen beëindigd in het eerste elftal van rood en wit. Steeds speelde hij op de rechterfiank en moest daarbij voor de nodige passes zorgen waaruit de spitsen hun doelpunten konden puren. Zelf scoorde hij in competitie 17 maal. Zijn productiefste seizoen was '89-'90 met vijf doelpunten. Dit was het eerste seizoen onder trainer Colin Andrews en H.V.V. eindigde op één puntje van kampioen Turnhout.

in

liet eetsie el/la!

Paul heeft in zijn carrière zes trainers gekend: Jef Pelckmans, Jan Verheyen, Danny De Prijck, Herman Fransen, Willy Van Snick en Colin Andrews. Eenmaal werd hij van het veld gestuurd met een rode kaart en wel op Malmundaria in het seizoen '84-'85. Naar eigen zeggen verdiende hij deze kaart helemaal niet, ze was het gevolg van een zuivere tackle, vroeg in de wedstrijd. Veel goede, maar ook enkele slechte herinneringen bewaart hij aan zijn periode in vierde en derde nationale. De slechte herinneringen wegen natuurlijk niet op tegen de goede, maar we willen ze toch even op een rijtje zetten. Paul verafschuwde Waalse tegenstanders en dan toch zeker als hij ze in eigen huis moest gaan bekampen. Kwetsuren allerhande, zoals in de laatste seizoenen, hielden hem vele wedstrijden van het veld, anders had hij ongetwij feld een aantal wedstrijden meer op zijn palmares geschreven. De mooiste herinnering stamt uit het seizoen

$PAREN

-

Wij verkopen net alleen verkeriren :wk d'3 NAZORG vinden wij b&angrijkU! Kom irijb'end eens p;aten! 2321 Meer

Tel. 03/3 1 5. 72.54

ANf" t1 34

Geuden . s Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76

FORD

VAN BAVEL-ROMMENS bvba

Rommensstraat 7,

B.VB.A.

CARROSSERIE

ZAKENKANTOOR

VERZEKERINGEN

GARAGE

T WEED EHAN DS WAG ENS

Eg STREVEN NAAR PERFECTIE


SPORT

iste Wielertweedaagse te Minderhout

Atletiek Jan Hendrickx op de eerste rij bij het Belgisch marathonkampioenschap te Rotterdam

Inge Geeris, in tweede stelling, hehaakle dit seizoen al heel nat Jraaie ereplaatsen. Voor eigen volk de eerste bloemen?

Wielerminnend Hoogstraten, zo zou je het wel kunnen noemen! 'De Lustige Wielrijders' uit Hoogstraten zelf kennen reeds een rijke traditie en hen moet je niets meer leren bij het organiseren van wedstrijden. Al enkele jaren doet Minderhout ook flink zijn duit in het zakje om jonge renners en amateurs startgelegenheid te geven. In juni pakt men uit met een tweedaagse die toch voor heel wat animo zou kunnen zorgen. Op zaterdag 5 juni wordt de lste Grote Prijs Laurijssen-Electronics verreden en dit voor het Kampioenschap van Hoogstraten voor Wielertoeristen boven de 40 jaar. Een uurtje later vertrekt de lste Grote Prijs Dakwerken Stoops voor toeristen onder de 40 jaar. Deze jongens

kennende en de stevige doorgevoerde training die z'r al enige tijd op nahouden zal er 'gevlamd' worden aan de Hoge Weg. Zondag 6juni komende dames aan de beurt. De nieuwelingen krijgen 40km. onder de wielen geschoven en starten te 14 uur! Te 16 uur kiezen dejuniores het hazepad voor een afstand van 60 km. Onze plaatselijke INGE GEERTS wil bij deze laatste categorie zeker de hoofdvogel afschieten, terwijl Ilse Goetschalckx uit Meer ook van wanten weet. De inschrijvingen vinden plaats in de feesttent aan het voetbalplein van M.V.V. en het parcours loopt over Hoge en Lage Weg waar de sterksten zeker naar voor zullen komen!•

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen "nieuwe stijl"en hedendaagse wooncultu ur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

\Vie Hoogsiratenaar Jan i -lendricLx oniangs dc halve marathon van Beerse zag domineren en winnen, was geïmponeerd door de prachtconditie van de Kempense atleet. Vol vertrouwen werd dan ook uitgekeken naar de international Marathon van Rotterdam, tevens geldend als Belgisch kampioenschap. Als marathonloper schreef Jan Hendrickx reeds vorig jaar geschiedenis. Eerste Belg op de Berchemmarathon in 2.22 uur, een gewis teken van talent! Dit jaar mikt Jan nog hoger, onder goede weersomstandigheden leek een verbetering van zijn persoonlijk record beslist waarschijnlijk. Voor Rotterdam werd hij terecht naast o.a. Dhaenens, Goegebuer, De Maat... getipt als kanshebber voor de titel van Belgische kampioen. Rotterdam is een marathon met een uitstekende wereldfaam. In het select buitenlands topdeelnemersveld, volgde Jan vanop korte afstand de tenorenstrijd. Hij was niet direct in staat om topfavorieten, zoals Ceron (Mexico), Mtolo (Zuid-Afrika), Haninen (Fin) te bedreigen, maar erg veraf van de spits van de wedstrijd is hij nooit geweest. De uiteindelijke verrassende Belgische kampioen Vincent Rousseau bleek superieur. Tot vlak bij de aankomst heeft de Hoogstratenaar strijd kunnen leveren om de ereplaatsen bij de nationale titelstrijd. Tenslotte eindigde Jan op de 9de plaats van de 900 Belgische deelnemers, in een puike tijd van 2.25 uur, een echte prestatie als je bedenkt dat door gure wind en regen toptijden uitgesloten waren. Hoogstraten boven dus met een knaller van Jan Hendrickx!•

De Hoogstraatse Maand, woonde

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014-699002 ook op zondag open

gewoon onmisbaar! 911


SPORT

Bankunie tornooi van 7 en 8 mei 1993 Het eerste Bankunie tornooi van 7 en 8 mei 1993 (zaalvoetbal in open lucht), met 24 deelnemende ploegen, is een groot succes geworden. De selectiestrijden, op vrijdagavond en zater dagvoormiddag, kenden een spannend verloop. Uiteindelijk bleven er acht (8) ploegen over die voor de eerste plaats gingen strijden. Uitslagen 1/4 finales: Hoogstraten V.E. - Van Aperen Boys: 2-1 Chicken Boys - Hoogstraten V.V.. ........ 0-5 Quattro Sport - ZVC Heuvelzicht: ........1-0 Kârchen - Alma Sport . ...................... 5-0 De twee 1/2 finalewedstrijden kenden een spannend verloop. Hoogstraten V.E. - Hoogstraten V.V.:... 1-1 (gewonnen door H.V.E.) Quattro Sport - Krcher ....................6-2 Hoogstraten V.E. won haar 1/2 finale via de strafscore, daar de stand na de reglementaire speeltijd 1-1 was. Na een spannende reeks straf schoppen miste vaste waarde Nic Goeminne voor Hoogstaten V.V. en trapte gelegenheidsspeler Patrick Van Huffel Hoogstraten V.E. naar de finale. Quattro Sport (uit Herentals), misschien wel de best voetballende ploeg van het tornoi, won makkelijk haar 1/2 finale wedstrijd van Kârcher met 6-2. De finale, Quattro Sport - Hoogstraten V.E., was bijzonder spannend en eindigde op 1-1. Bij het trappen van de strafschoppen was Hoogstraten V.E. iets beter van een vermoeide Quat-

tro Sport ploeg en won zodoende het eerste Bankunie tornooi en de daaraan verbonden 5000 fr. Pikant detail: tijdens de selectiewedstrijden stonden Hoogstraten V.E. en Quattro Sport in dezelfde poule ingedeeld. Quattro Sport won deze selectiewedstrijd met 1-0 en eindigde zo eerste in haar groep, v&Sr Hoogstraten V.E. Als best geklasseerde tweede ploeg uit haar poule mocht H.V.E. toch mee naar de 1/4 finale... De fair-play-beker ging naar ZVC Heuvelzicht uit Essen. Eindklassement Hoogstraten V.E. Quattro Sport Kârcher Hoogstraten V.V. Van Aperen Boys ZVC Heuvelzicht Alma Sport Chicken Boys Dokters Mechelen Kiosk Flamingo Boys (Breda) ZVC Peerdshof (Brecht) Reserven Poederlee Local Heroes (Vosselaar) Bankunie Mechelen Van der Windt KWB Minderhout De Vlinder Cahier de Brouillon Skalden Taboe Bankunie Turnhout Bestuur HZC De Doorduwers (Ham)

autobanden

* merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

MERKSPLASSE 'MUURBLOEMPJES' 24/-24 uur beschikbaar

(at0° ç95e'1

,Jba . en & j

3 ps4 a% E : , iEAP lorolat4

0ø 1r041 e ioj%sC tee

... .

ri

Bart de Roover (AA-Gent): 'Na ons voetbalfeest, al is het nacht geworden, bloemen natuurlijk, en dan thuis lekker met de vrouw verder te vieren!!'

Enig in de Kempen: de bloemenautomaat

BLOEMEN CATTLEYA Leopoldstraat 60 te Merksplas. (langs weg Hoogstraten-KliniekTurnhout (St.-Jozef/Elisabeth) Tel: 014/63.45.16. (2 lijnen) Fax: 014/63.51.87.-Telex: 72.422.

ILt

n'4

1 "

Alle orders worden snel en vlot gans België rond geleverd via eigen koeriersdienst (200,- Bfr.) Factuur volgt. De bloemenzaak voor de zakenman

36


Fusieswing Langs alle kanten hoor je al namen noemen voor de zomerfestivals. Een aantal organisatoren zijn er in geslaagd om hun affiche af te hebben. Een ding staat vast: volgende maand lees je alles over de regionale festivals. Voorlopig is het dus nog even wachten. Een ding kunnen we alvast verklappen: er komen weer toppers naar onze regio.

Hooghuis Net zoals vorig jaar organiseren Chris en Krisje weer een openluchtoptreden ter gelegenheid van de Jaarmarkt voor hun café Het Hooghuis, dat is op de hoek van de Vrijheid en de Gelmeistraat. Hun keuze viel op The Mc Duff Dimension, een groep die zijn kwaliteiten reeds bewees op de Gentse en de Genkse Feesten. Deze zevenmansformatie bestaat reeds dertig jaar. De groep is opgebouwd rond zangeres Au, die vier jaar geleden nog tot de finalistes behoorde van de Baccarabeker, samen met Petra. Zanger Jean werd bekend als stichter van Toast. Toetsenist Werner was de componist van de tune van de eerste levenslijnactie, terwijl drummer Chris gitarist is François Glorieux. Bassist Tony speelt met een Status-basgitaar, waarvan er maar vijf stuks in België zijn en Ignace is ook nog eens studio-gitarist voor het plaatwerk van Jo Vally (of hij daarop fier moet zijn, is een andere zaak). Ii merkt het, het gaat hier over niet de eerste de beste muzikanten, die er op woensdag 9 juni vanaf 20 uur moeten in slagen om een feestje te bouwen voor Het Hooghuis. Ambiance verzekerd!

HALVE EEUW GELEDEN Sport Juni 1943 Uit de Kempen HOOGSTRATEN H. Bloed-foor Ook dit jaar zal de foor op H. Bloed niet ontbreken, en zooals ons verzekerd werd zal ze zelfs grooter zijn als vorig jaar. Alzoo mogen we de volgende week verwachten: de trouwe klant auto-scoutter, een groote rupsmolen, vier kleine molens (twee rupskens en twee paardemolens), twee schommels en verder kramen en nog kramen met allerlei speeltuigen en versnaperingen die den triestigen tijd voor een dag zullen doen vergeten. Met dit alles zullen we dus op H. Bloed nog een flinke foor hebben die wellicht druk zal bezocht worden. Aan de vele bezoekers zouden we enkel nog willen opmerken niet in massa de frit- en smoutbollenkraam te bestormen; om ieder fatsoenlijk le kunnen bedienen gaat men best op rijkens van twee staan. Vrachtauto op rupsmnolen gebotst Donderdag morgen kwam de autocamion van C. Jansen uit Meer, op dc H. Bloedfoor, op den hoek der Gelmelstraat, in botsing met den rupsmolen van Van Camp. De autovoerder die meende dat een aankomende tram in de richting van Oostmalle zou rijden, bemerkte wegens de kramen te laat dat deze de weg naar Wortel insloeg. Door een haastig maneuver moest de wagen uitwijken en kwam terecht op de aldaar staande rupsmolen. De schade aan de rupsmolen is des te grooter daar wegens het ontwrichten van het mecanisme de molen onmogelijk dien dag kon draaien.

RIJKE VORSEL

THE SCENE op een geslaagde 2de editie van Festivalk, ook al was er iets minder volk.

Kondig uw muzikale evenementen aan in DE MAAND. Schrijf of bel Peter Van Dijck, Pijperpad 5, 2321 Meer, Tel. 315.81.29

Winterhulp Het was een uitstekend initiatief vanwege Winterhulp ditmaal voor de 3e maal de hehoeftige Plechtige Communiekanten op een fijn feestje te vergasten. De Eerwaarde Zusters van liet Centrum alsinede deze van St. Jozef hadden staaltjes van hun kookkunst getoond en de fijne rijstepap viel niet liet minst in den smaak. Ook de Z.E.H. Pastoors, de Heer Fran.s Fransen, Burgenieesteren Mevrouw Plasman, weldoenster van Winterhulp, welke aan het feestje deelnamen, waren zeer tevreden, en niet liet minst de kinderen zelf die niet gespannen buikje en welgevulde zakken naar huis konden. Het inrichtend plaatselijk comité en al dezen die metterdaad geholpen hebben aan dit opzet halen eer van hun werk.

Maandag 2n Sinxendag, groote voetbalwedstrijd te Hoogstraten, om 3 uur, op liet terrein van H.V.V. tusschen de veteranen van Hoogstraten en Meer, die op het Liehig-bedrijf te Meer 3 weken geleden eene match speelden waar er heftige strijd was en Hoogst raten er met een goalt je verschil de overwinning behaalde. Meer zal trachten in Hoogstraten hetzelf de te doen om de overwinning te behalen, en Hoogstraten van zijn kant zal alles doen om in eigen middelen te winnen. Meerle F. C. Zondag a.s. gaat op het terrein van Meerle F.C. de belangrijkste match door die er ooit is gespeeld, want niet minder dan Juul Van Craen, internationaal en België's beste mid-voor, komt op bezoek. Hij zal onze ploeg versterken en dc bezoekers eens laten zien vat hij op het groene veld vermag. Daarom, alle supporters en voetballiefhebbers worden Zondag a.s. om 2 u. op ons terrein verwacht. Ieder op post! Komt zien naar deze zoo wereidbekende voethallist!

VAN ALLES WAT Een 83-jarige paling Het aquarium van liet Natuurkundig Museum te 1-lelsingborg in Zweden, kan er zich op heroemen den oudsten paling ter wereld te bezitten. Sedert 1863 leeft Ptitte, zoo heet deze paling in dit aquarium, en daar hij minstens 3 jaar oud was toen hij gevangen werd, heeft hij thans den respectabelen leeftijd van 83 jaar bereikt. De directeur van het Museum beweert, dat Putte naar zijn naam luistert en dat hij zich graag in het water laat liefkozen. Als men zijn kop kriebelt, dan doet hij net als een spinnende kat. In den loop van den tijd is hij slechts 38cm langer geworden. Alleen zijn oogen zijn bij gevorderden leeftijd grooter geworden.

Zondag 13 Juni:

Opening Cremerie Schrijvers Eerste kwaliteit crême-glace. Rijke verscheidenheid in smaken. Speciaal ingericht. Glaces voor feesten. Men bestelt ten huize. Verzorgde bediening. Vriendelijk aanbevolen. CREMERIE SCHRIJVERS, Vrijheid 177, Hoogstraten. 255

37


SPORT

Als het kriebelt moet je... lopen! Rond het terrein van FC Boskant constateerde men weer een drukte van jewelste voor de jaarlijkse SCHOLEN VELDLOOP, georganiseerd door de Sportraad, voorbehouden aan de lagere- en de iste graad van de secundaire scholen. 511 kinderen gaven het beste van zichzelf en dit ondanks de tropische temperaturen die de transpiratie in geultjes deed wegdrijven. 'Meedoen is belangrijker dan winnen' was wel de algemene tendens die bij de deelnemers heerste maar eens de start gegeven was 'het proberen te winnen' toch een belangrijk gegeven. Zo moet het ook! Gezonde kompetitie staalt geest en lichaam! 4de leerjaar jongens (55 deelnemers)

Tom Brosen', ('Kl. Se,n.) Dries Shrau'.en '/sJ 'e,n) Ti,n Jacobs (Hoogstraten) 4de leerjaar meisjes (39 deelneemsters)

Evelyne Laurijssen (Meer) Tineke Herrijgers (Meerle) Kim De Bie (Meer)

Iste leerjaar jongens (38 deelnemers)

felle Boogaerls (Wortel) Seppe Van Gils (Wortel) AxelAerts (Minderhout) Iste leerjaar meisjes (30 deelnemers)

Karin Rombouts (Meer) Marlies Laurijssen (Meer) Els Herrijgers (Meer)

2de leerjaar meisjes (43 deelneemsters)

Wendy Brosens (Spijker) Joke Aerts (Meer) Tinne Aernouts (Spijker) 3de leerjaar jongens (39 deelnemers)

Pieter Peeraer (Hoogsiraten) Dave Verscltueren (I%4inderhout) Srijn De Roover (Ifoogstraten)

2de leerjaar jongens (47 deelnemers)

Dries Van den Keybus (KLSem.) Bart Baets (Minderhout) Pieter Gijsbrechts

De Hoogstraatse Maand echt wel beter

de guldwortel een schutterslokaal waar iedereen zich thuis voelt

38

3de leerjaar wekjes (38 deelneemsters)

Jilse Druyts (Wortel) Karolien Drossaer (Wortel) .An Herrjgers (Meer)

5de leerjaar

UĂŽ&1j:

(24 deelneemsters)

Ann Geerts (M.-Dreef) Loes Van Ginkel (Minderhout) A uke Latt (Hoogstralen)


SPORT

2de secundair jongens (7 deelnemers) 6de leerjaar jongens (33 deelnemers)

Raf Vissers (Hoogstraten) Bert Martens (Ki. Sem.) Dirk Rombouls

KristofAerls (Hoteischool) Ives Huybrechts (Ki. Sem.) Kurt Goetschalckx (Tuinbouwschool)

2de secundair meisjes (9 deelneemsters)

Aerls (Spijker) Aerts (Spijker) Mees (Spijker)

Ploeg van de maand

$

De vinnaar van het dhonrlenlenL op dit prachtig blad is deie maand Koen (eerts, Bot selhoeve 27 die u vorige maand op de,e plaats kon vinden met inn ploeg: de duisdi jes san Minderhout. De pluec die n nu fier /iet poseren njn de preminiernen B san 1 C Meer. Le w'rderi ons langs tss ee kanten aanhes uien: trainer 1 red De ( iru ter en de '.adem van één san de meisjes int de ploeg ,as en ons S oldoende geges ens omn de ploeg aan u snor ie stellen. \'oor dc start '. an de competitie bestond de vrees dat men niet aan' oldoende spelers ,ou geraken om een l.-cf halte kunnen opstarten. Maar dat was hniien de meisjes gerekend die de ploeg kss amen vervolledigen en... sersterken . ( )nder ds leidi no san u aiuer lied De Gruvt er groeide deie groep uit lom een hecht voetballend tem ii da t velen verbaasde. Er ssei den ii nmers helt out lijk e LUI lage t hel ma Id met als topper een eerste plaats op het B toernooi in II oogsiralen. 1 )e hele ploeg bes (t hieraan meegeholpen maar t" ee spel rs ernielden we t osh speetaal, niet omd,tt ie beter ii jn, maar omdat /e ops allen in de ploeg. Topssorer is kim De Bie tnet 31 doelpunten, volgens trainer 1 red. een snelle, koek alwerker en... een meisje. l)e i eede ops allende speler is kapitein cii spels emdeler Sander 1 .:lurijsRen /0011 S amt ... Die.

Iste securidalr Jongens (22 deelnemers)

Roei Everaert 'Ki. Sem.) Vincent Damman (Kl. Se,n.) Nick Willemsen (VITO) Iste secundair meisjes (10 deelneemsters)

Aline Verschueren (Spijker) Leen Boeren (Spijker) Caroline Van Aperen (Spijker)

Op de foto vfrn bovenaan: trainer Fred De Gruyter, Hans Oomen, Rob Gijsbrechts, Kün De Bie, Gkv Koyen afg.) SanderLaurijssen, Evelyne Laurijsren, sponsorArnoid Van ,4peren (tevens burgemeester, Wannes De Loore, Koen Kooyen. Onderaan: Griet Jan.ssens, Ricliard Van Wezenbeeck, Dirk Aerts, Pieter Voeten, Krist of Jans-

sens, Tom Godrie, Kevin E,'nbrechts. Afgevaardigde Stef Kro/s was afwezig toen de foto genomen werd. Eén van de voetballers wint een gratis abonnement, volgende maand weet u wie! 39


RIJDEN... IS PLEZANT door W. Vanfrayenhove (ir.)

Waarin ir. Vanfraeyenhove zich buigt over de medische gevolgen van het besturen ener automobiel in het begin van deze eeuw en ter verluchting zijn artikel besluit met een realistische afbeelding. De medische wetenschap heeft vanaf de beginjaren heel wat belangstelling gehad voor de gevolgen van de razende snelheid waarmee wielrijders en automobilisten zich over de wegen spoeden. Die snelheid is ronduit slecht voor de ogen. Wielrijders zijn daarvan al vlug het slachtoffer, want zij liggen vrijwel horizontaal gebogen over hun sturen, en staren door hun borstelige wenkbrauwen naar de einder. Ze zien dan enkel met het onderste deel van het hoornvlies, zo beweert dr. Mirovitch in l'Automobile van 12/4/1906, in een geleerd vertoog, en dat deel van het hoornvlies gebruiken we gewoonlijk niet om mee in de verte te zien, maar om mee te lezen. Je ziet daarom bij wielrijders en motorfĂŻetsers organische veranderingen (spasmodisch strabisme genaamd) van de oogbol en storingen in de straalbreking. Maar ook automobilisten worden bedreigd door oogbezwaren. Zij lijden vooral door de grote snelheid, die een abnormale druk op de ogen veroorzaakt. De oogbol drukt daardoor de achtergelegen vetlagen weg en komt te rusten op de benige lagen, hetgeen bijzonder slecht is. De atmosferische drukken bij snelheden van 60 of 80 km per uur, vertegenwoordigen een kracht die op de lange duur een min of meer duurzame verandering van de toestand van het oog kan veroorzaken. Een stofbril is daarom levensnoodzakelij k: wind en stof beschadigen immers de weefsels en conjuctivitis, biepharitis, corneatitis en keratitis zijn het gevolg. Maar ook als dit niet het geval is, zijnde gevolgen van deze waanzinnige snelheden ernstig. Het oog krijgt meer lichtindrukken dan het kan verwerken, men kan de vormen en kleuren der b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij

12111311 GARAGE HOGA B.VIB.AI LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

i

Dii masker geeft inderdaad enen griezeligen in-

druk en bezit enen zeer hogen Hallo ween-factor.

GARAGE AUTO - MOTO

voorwerpen niet meer nauwkeurig waarnemen, met als gevolg kleurenblindheid. Die verwar ming der netvliesdrukken veroorzaakt dikwijls ogenblikkelijke verbinding, verduistering of duizelingen, die tot een botsing kunnen leiden. Ook de ademhalingsorganen hebben van de snelheid te lijden. Het binnendringen van zeer grote hoeveelheden lucht in de longen, doet het hart een verhoogde werking verrichten en veroorzaakt een verhoogde bloeddruk, tot in de vaten van de oogholte, zegt de geleerde schrijver, die dit heeft geconstateerd bij een controle onmiddellijk na een autorit. Een veelvuldiger onderzoek van het inwendige van het oog bij de kilometerverslinders zou het zonder twijfel mogelijk maken andere belangwekkende waarnemingen op dit gebied te doen, zo besluit du. Mirovitch zijn geleerd essay. Tot slot publiceren wij een foto van een stofma.sker zoals gedragen door vrouwelijke automobilisten rond 1903. Tot volgende maand!

J. BOGAERTS - ROOS

Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

IJ

~

alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

4

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

N.V. GARAGE VAN USSEL

REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 •

01 om

i4i/hi'4tzji.

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

140IVIDik Sint-Lenaartseweg 28

Lichte bedrijfswagens: DAF

2320 HOOGSTAATEN

Telefoon 031314 68 60


CURIOSA

Gevonden

1

Streekeigen curiosa

Fietspaden Nu en toen ook al —

/

LL

4/

Jd

:c

, ç

.

--

t

-

'

/ -

Leo Vanhaute vond tussen oude familie-papieren een brief uit 1899(= 94 jaar oud!), geschreven door zijn grootvader Jozef Horsten, waarvan wij hierbij een verkleinde copie laten zien, en de tekst nog eens erbij drukken. Aan tvuijnheerden Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken te Brussel Mijnheer de Minister, De ondergeteekenden, wielrijders met patent, inwoners der gemeente Wortel, provincie Antwerpen, nemen de eerbiedige vrijheid uwe hooge macht in te roepen tot het bekonen van ene wielrijdersbaan langsheen den s/een weg vanaf de Nederlandsche grens over Hoogsrraten, Oostmalle, Santhoven tot Lier. Alduszou deze baan rechtstreeks verbonden worden met de baan van Mechelen, en Vilvoorde, tot Brussel. Zij durven verhopen met hunne aan vrage, verre van verstooten te worden, een allergunstigst onthaal te mogen genieten, aangezien het groot getal der belanghebbenden, de verre afstand van de hoofdstad, de merke!ijke belastingen op de rijwielen, en de ontoereikendheid der bestaande wegen. De ondergeteekenden hebben de eer te zijn van Mijnheer den Minister de zeer ootmoedige en zeer getrouwe dienaars Wortel, April 1899 (waaronder minstens 11 handtekeningen, o.a.) Jozef Hors/en, Louis en ? Schellekens, Fr. Peeraer, J. Schepers, Snoeys, C. Huet, H. Horsten.

U ziet, reeds in de vorige eeuw namen inwoners van Wortel het voortouw! Nog wel met 11 burgers die reeds over 'n fiets beschikten (het woord fiets was zeker nog niet gangbaar). Ze hadden er nog wel 'n soort rijbewijs voor en betaalden dik belasting. Overigens is het de vraag of deze brief inderdaad verzonden is, ofwel of het in (gebruikelijke) copie voor eigen archief was. Een volgende vraag: is er ooit antwoord op gekomen? Het keurige Vlaamsch van die tijd is in Brussel toen als onleesbaar Hottentots bekeken en in de papiermand beland, veronderstellen wij. Tenzij iemand eens in de Brusselse ministeriële archieven zou willen snuffelen. In alle geval, de zaak waar het om gaat is eindelijk in een eerste faze van uitvoering gekomen en als alles 'n beetje meezit liggen er enkele kilometers fietspad méér voordat deze brief honderd jaar oud zal zijn. De Brusselse molens malen langzaam, maar we geven de moed niet op!

-

oTtTP ,x

T

c

-

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

41


Op stap in...

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

hnectijezIpxi tirjfrj 183 1ooatraIru 1331314 6665 (uat & Ciliane

HOOGSTRATEN

Marc Van der S missen

Eethuis Roma

Zaterdag 29 mei: TEKENWEDSTRIJD, 6-12-jarigen, IKO, 14-16 uur. Zondag 30 mei: ORGELRECITAL, Benjamin Van Nespen speelt werk van Olivier Messiaen, St.Catharinakerk, 17 uur, inkom 150 fr. Maandag 31 mei: OCHTENDWANDELING, 1-Talsche Beemden, vertrek 6.15 uur kerk, met eigen wagen, org. Wielewaal-JNM. Donderdag 3juni: WANDELING ALLEENSTAANDEN, org. CMBV, ml. Liesbeth Spaas-Sebrechts, tel. 3 14.59. 33. PROGRAMMADAG BESTUURSLEDEN KVLV, 13.30 uur of 19.30 uur Warande Turnhout.

HetcafĂŠ voor jongeren met het hart hij muziek. Ook op woensdag - Tel. 03/314.32.64 Vrijdag 4juni: TV2, 'Vlaanderen Vakantieland - De Noorder kempen', 20 uur. Zaterdag 5juni: TVI, 'Vlaanderen Vakantieland - De Noorder kempen', 18 uur.

n - -T HOOGSTRATEN

't HOOGHUIS 42

alle ,k-oude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

CArL DL

1 1 1 1 1 1

Zondag 6juni: HEILIG BLOED, 11 uur processie, 14-17 uur torenbeklimming. TENTOONSTELLING LEERLINGENWERK, IKO, 10-18 uur. BEZOEK BELS LIJNTJE, vertrek 13 uur lokaal Karel Boomstraat of 14 uur aan Bels Lijntje te Weelde Statie, org. Wielewaal-JNM. Dinsdag 8juni: DAGFIETSTOCHT, Rasschaartpad, vertrek 9.30 uur Medisch Centrum, boterhammen en drank meebrengen, org. KVLV. Woensdag 9juni: JAARMARKT, 17 uur kraampjes, 19 uur Stratenloop, 20 uur openluchtconcert, 22 uur vuurwerk. Optreden The MC Duff Dimension in het Hooghuis. Vrijdag 11juni: NACHTZWALUWENTOCHT, bossen van Ravels, vertrek 20 uur lokaal Karel Boomstraat, met eigen wagen, org. Wielewaal-JNM. Zondag 13 juni: HEILIG BLOED, 11 uur processie, 14-17 uur torenbeklimming. TENTOONSTELLING LEERLINGENWERK, IKO, 10-18 uur. Zondag 20juni: NATIONALE DAG VAN DE BEIAARD, Torenbeklimrning 14-17 uur; beiaardconcert door Staf Mertens, 16 uur. BOOTTOCHT op het kanaal van Schoten naar Dessel, org. Marckriver Jazzclub. 4e AARDBEIENTOCHT, vertrek 8-15 uur Parochiezaal Meerle, org. Wandelclub De Noorderkempen.

FEEST- EN VERGADERZALEN EMINAR1ES)

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Fax 03/314.87.43 Tel. 03/314.32.45 Geopend vanaf II u. Dinsdag vanaf IS u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

GEZINSFIETSTOCHT, org. Vakantiegenoegens, ml. VicCornelissen, tel. 314.40.01. Woensdag 23juni: AVONDFIETSTOCHT, naar De Roskam Zundert, vertrek 19.15 uur Medisch Centrum, via Kleine Pintstraat, org. KVLV. Zaterdag 26 juni: ROEFEL, activiteitendag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. EENDAGSREIS NAAR HET ZWIN EN BRUGGE, 6 uur vertrek kerk, org. KWB. Zondag 27juni: BEGTJNHOFPLANNEN, tentoonstelling plannen en bestekken, Ost-museum. LIBELLENTOCHT, te Rijkevorsel, vertrek per fiets 13 uur lokaal K.Boomstraat of per auto 14 uur brug Avanti (weg RijkevorselOostmalle), netje en insectengids meebrengen, org. Wielewaal-JNM. ZOMERBRADERIJ, org. NCMV. SCHOOLFEEST, Gemeenteschool, 14 uur.

MINDERHOUT Zaterdag 5juni: KAMPIOENSCHAP van Hoogstraten voor WIELERTOERISTEN met start te 17.00 uur voor -40 en te 18.00 uur voor + 40 aan de Hoge Weg. Zondag 6juni: WIELERWEDSTRIJDEN voor dames nieuwelingen en juniores met start te 14.00 uur en te 16.00 uur aan de Hoge Weg. Dinsdag 8 juni: K.V.L.V. trekt naar de Culturele Hoofdstad Antwerpen. Vertrek te 8.30 uur aan het plein. Org . K.V.L.V. Zaterdag 12juni: TROPICAL BARBECUE vanaf 18.00 uur aan de Boskant t.g.v. 'K.W.B.-voetbal 20 jaar jong'. Org. K.W.B. Zondag 13juni: Gezamelijke activiteit voor alle JORO'S. Verzamelen op het plein midden in 't dorp. Org . K.S.J. Gezamelijke activiteit met de KNIM, DE SJO EN DE + 16. Op het plein te 18.30 uur. Org . K.S.J. Zaterdag 26juni: Grote ROEFELDAG. Org . K.S.J. Zondag 27juni: lste KAPELLEKESLOOP met halve marathon. Start te 16.00 uur.


MEER

MEERLE

Zondag 30 mei: PLECHTIGE COMMUNIE. Maandag 31 mei: KWB gaat op NATUURUITSTAP. Zaterdag 5juni: 20 JAAR MUSSENAKKER: Voetbalmatch Oude-Jonge Mussenakker aan Boskant om 16.30 uur. 5 JAAR DE MARSCHALK: Opendeur van 20.00 tot 22.00 uur.

Zondag 6 juni: KASTELEN WANDELING (kastelen en aangrenzende domeinen) ingericht door KWB. Vertrek om 13.00 uur aan het Gemeenteplein. Vooraf inschrijven bij J. v. Bavel, Heimeulenstraat 41.

John Lijsenstraat 24, Meer

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

Telefoon 03/315.88.28

MEERSEL- DREEF

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

RADIO CONTINU (FM 103) - 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 79 40

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! ( it

.. d447,Yې7. Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Dinsdag 8juni:

HOORZITI'ING OVER ZWEMBAD Hoogstraten in Boerenzaaltje om 20.00 uur. OPHALING GFT-afval. Maandag 14juni: VERGADERING MEERMARKT: in Gildelokaal om 20.00 uur. Dinsdag 22juni:

OPHALING GFT-afval. Woensdag 30juni:

BLOEDINZAMELING in school Terbeeksestraat van 18.00 tot 20.30 uur.

13.30 u

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03(3145328

WORTEL Zondag 20juni: OPEN-TUINDAG van VELT in de tuin van Strijbos-Aerts, Zandstraat 6d, van 10.00 tot 18.00 uur.

ek

16

MEERSEL-DREEF JJTiij

Tel. 3159107 anu0 Nederland 09-32331 59107

Vrijdag 28 mei: OFFICIELE INHULDIGING van de heringerichte Dreef met KROEGENTOCHT en AVONDMARKT.

Ongevallen In de vooravond van 15 april gebeurde een zwaar ongeval op het kruispunt Lod. de Koninklaan en St. Lenaartseweg in Hoogstraten. Werner Haest (Poeleinde 17, Wortel) kwam met zijn trekker in botsing met bromfietser Raf De Beider (Lod. de Koninklaan 334, Hoogstraten); deze werd hierbij zwaar gekwetst.

In de vroege morgen van II mei kwamen twee auto's in botsing op de Bredaseweg in Minderhout. Zowel de wagen van Greta Martens (Wortel dorp 64) als deze van Godelieve Van Opstal (Bredaseweg 14, Minderhout) werden zwaar beschadigd. Greta Martens liep lichte kwetsuren op.

Op 18april was er een licht ongeval in MeerselDreef. Een onbekende beschadigde met zijn wagen de auto van Jan Brouwers uit Gilze (NL).

Op 13 mei reed in Meersel-Dreef een onbekende tegen het huis van Rita Van Dun, Dreef 14. Het huis kreeg een zware klap maar niemand werd gewond.

Op de middag van 25 april gebeurde een zwaar ongeval in Meerie. De 27-jarige Peter Driesen (Daiweg 7a, Meerle) reed met zijn auto de fietser J05 Van Es aan. Het ongeval gebeurde op de Uiicotenseweg en Jos Van Es (Bavel, NL) werd hierbij zwaar gekwetst.

Op zaterdagavond 15 mei reed Koen Van den Abeele (Lindenlaan 66, Beerse) met zijn auto tegen een boom op de weg van Merksplas naar Wortel. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. •

Zondag 6 juni:

MEERMARKT: in Donckstraat van 09.00 tot 12.00uur. SCHOOLFEEST aan de Donckstraat vanaf 14.00 uur. S JAAR DE MARSCHALK: Vlaamse kermis vanaf 14.00 uur.

Zondag vanaf

t C-relatirart1

DE GRENS

'TF RTUIN

Donderdag vanaf 20.00 u Vrijdag vanaf 19.00 Zaterdag vanaf 19.00 u

Cafetaria

"DE EIKEN"

Dee(ee4

Openingsuren:

AVONDFIETS-VIERDAAGSE. Elke avond wordt gestart tussen 18.30 en 19.30 uur.

Harry Bogers

CAFÉ DISCOBAR

Wortels Jongeren café zonder pretentie

30juni en 1-2-3 juli:

FRITUUR - EETHUIS

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

vzw 'HET SLOT'

0p27 april gebeurde een licht ongeval in de Geimeistraat in Hoogstraten. Daar kwam de vrachtwagen van J.P. Snoeren uit Beerse in botsing met een bus. De beide voertuigen werden licht gehavend maar daar bleef het bij. Opnieuw in de Geimelstraat maar dan op7 mei, kwamen drie voertuigen met elkaar in botsing, nl. deze van Jozef Biuekens uit Merksplas, van Jacob De Rooy uit Nederland en van Jan Braspenning uit Malle. De mensen bleven heel, de auto's niet.

DE HOOGSTRAA TSE PERS verzorgt graag al uw drukwerk

43


ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer

-----

POLITIE: 315.71.66

031314.32.11

031314.59.10

RIJKSWACHT: 314.50.08

(op afspraak)

314.42.43

-

Wachtdiensten

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54 2321 MEER Tel. 031315.74.46

Fax 031315.88.35

Antiek

-

/' ',u4ç

L/oete,t

Koekhoven 5 Rijkevorsel Speciaalzaak in blankhouten meubelen Oude kasten Nieuwe stoelen en tafels op maat -

-

-

-

Tel.: 03131 4.34.37

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) -

Telefoon: 031315.79.50 • Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

HUISARTSEN

5en6juni: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout. Tel. 3 14.66.02. 12en 13juni: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle. Tel. 315.82.21. 19 en 20juni: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle. Tel. 3 15.84.54. 26 en 27 juni: DR. L. VERMANDER, Meerleseweg24-A, Meer. Tel. 315.85.11. ,7

b.v.b.a.

APOTHEKERS

Tot 4juni: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 314.51.50. Van 4 tot 11juni: APOTHEEK SCHE VELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 669.64.24. FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73. Van 11 tot 18 juni: APOTHEEK ROM-

Tel-

K. VERHEYEN-GEYSEN zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

BOUTS, Worteldorp 11. Tel. 314.38.68. Van 18 tot 25juni: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04. Van 25juni tot 2juli: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas. Tel. 014/63.33.83. Zaterdagvoormiddag 26 juni: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24.

In juni verschijnt DE MAAND op de laatste dag, de 30ste dus.

Gelmeistraat 111 Hoogstraten

03/314.76.81

t O3/3l32.5

-

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten Achtelsestr. 1

TeI.03/314.5 1.33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36 2322 Minderhout VEEVOEDER S

-

-

-

-

7

Tel. 03/314.54.50

mobilE REnt

051

AUTOVERHUUR St Lenaartseweq 32 2320 HOOGSTRATEN

-

NOORDERKEMPEN

e

SNACK- en PIZZABAR

-

2320

centrale verwarming sanitair

Zaterdagvoormidag 5 juni: APOTHEEK

(1f'

44

F~J

[,~ —~

JAN VERHEYEN

sanitair

Blij

Kopij op de redaktie op 16 juni; sport- en dorpsnieuws op zondag de 20ste.

ï soe t

Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00-1 4.00u Tel: 031314.38.11 Gelmelstraat 2

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelijnestraat 17 Rij kevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 031315.75.09


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.