mei 1993 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD NEGENDE JAARGANG, NR. 97 MEI 1993 PRIJS: 55 FR. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

JEF VAN GILS

De fietspaden komen er aan!

El

Gluren hij de Buren

DE MUZIKALE DIRECTEUR


-

t

Streekeigen curiosa

Peperstraat

Voor wie in Hoogstraten niet zo goed bekend is: waar is de Peperstraat te vinden? A is ge vanuit Wortel of vanaf het Spijker naar de centrale hoofdstraat de Vrijheid komt, via de Gelmelstraat (ook Kermisstraatje genoemd), ziet ge aan de rechterkant de cinema The Movie, en daarnaast het café Icarus. Wel, ju& naast de Icarus enju& v66r de Wereldwinkel is de ingang van het Peperstraatje, goed 50 meter voor de Vrijheid. Er zit 'n echt straatnaambordje PEPERSTR4A T tegen de zijgevel van de Icarus, al is dat bordje nog niet 'igemoderniseerd' of ontsierd door reclame, waarschijnlijk bij gebrek aan sponsors. Als ge 't Peperstraatje ingaat, kunt ge ruim 100 meter rechtdoor; dan moet ge ineens linksom en na ± 50 meter komt ge weer uit op de Vrijheid, tussen Jos Bruurs en Staf Mertens: daar is geen naambordje meer te zien.

waarvoor is die riolering toen gelegd, 'n halve eeuw voordat de Vrijheid zijn eerste riolering kreeg? Die oude riolering moet gelegd zijn rond het einde van de eerste wereldoorlog, rond 1920, want de heer Weyler (ruim 80) herinnert zich dat ze er als bengels in speelden en kropen. Indie tijd woonde in het huis waar nu Magalie is, burgemeester Van de Kieboom, tevens volksvertegenwoordiger. Die had van zijn schoonvader Jansen een brouwerij geërfd; hij stopte met de brouwerij en vormde ze om tot sigarenmakerij, die echter begin dertiger jaren ook stopte. De twee oude huizen in de Peperstraat zouden daar nog van overgebleven zijn. Hadden die bedrijfjes zo'n zware riolering nodig? In alle geval, die oude riolering is over geheel de lengte van de Pcperstraat uitgebroken en vervangen door nieuwe betonbuizen. Verder is de oude gemetste riolering gehandhaafd: ze loopt door via het begijnhof verder naar de Boschstraat en de Mark. De tientallen dikke arduinen platen die de oude riolering afsloten zijn mogelijk afkomstig van 'n oude bevloering, zoals er in de 15e en 16e eeuw in kerken hebben gelegen. Tegenwoordig zijn wij in kerken gewoon arduinen vloeren te zien, tegels van keurig 30x30 cm, maar vroeger lagen daar veel grotere arduinen vlaaien als vloer, die niet altijd even schoon aaneenpasten (de kerkvloeren moesten trouwens regelmatig opengebroken worden voor begravingen!). U ziet naar aanleiding van graafwerkzaamheden in het Peperstraatje zijn er niet alleen oude stenen naar boven gekomen, maar nog meer vragen omtrent dit straatje en zijn verleden. Wie er antwoord op weet, mag ze ons rneede1eu.

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: te!.: 314.49.11 Aan het straatje stonden tot voor kort slechts 2 daar 'n magazijn van tropische specerijen kan woonhuizen, aan de oostkant. Sinds kort zijn er geweest zijn, 'n soort overslagplaats langs de aan dezelfde kant 3 nieuwe huizen bijgebouwd. handelswegen van Antwerpen naar Breda of De andere kant van de straat bestaat uit achternaar 's-Hertogenbosch. Of misschien heeft er uitgangen van woningen van aan de Vrijheid. ene meneer of familie Pepergewoond? (deburgemeester van Rotterdam heet ook Peper!).

De naam

Hoe dit bijna verdoken steegje aan zijn naam gekomen is, is mij nog 'n raadsel. Maar zeker is deze naam al wel 250 jaar oud. Want in het gemeentearchief zit 'n map 'Zetboek van Bede en XX penning' van 1750 waar 't al gaat over mensen 'int peperstraetjen'; de belastingdienst wist ze toen blijkbaar ook al te vinden. En er is nog 'n andere map 'Burgemeester boeck voor Adriaen Jansen de anno 1760' dat ook spreekt over 'int peperstraten'. Het Hooghuis, op de hoek van de Vrijheid en de Gelmelstraat dateert van 1710. Het is dus allemaal zeer oud, maar daarmee weten we nog niet, waarom het Peperstraat heet. Ook in andere steden, o.a. te Brussel, zijn er ook 'Peperstraten'. Zeker niet omdat daar vroeger peper gekweekt werd; dat is immers een tropische specerij; maar misschien wel omdat

Oude riolering Tot voor kort was 't Peperstraatje deels verhard met scheefgezakte kasseien, deels onverhard met gaten en slijkputten als 't geregend had. Het stadsbestuur besloot dit antiek stukje steeg te renoveren en van riolering te voorzien. Men wist wel dat er 'n oude riolering onder zat, maar die werd als versleten beschouwd. Bij graafwerk kwam er dan ook 'n oude riolering voor de dag, degelijker dan vermoed was. Op ruim 1.60 meter diep was er een 4 lagen dikke gemetste vloer van ruim 1.20 m breed, waarop 2 muurtjes van anderhalve steen gemetst waren, waarop als afdekking zware arduinen platen van ± 10 cm dik en 1 m breed gelegd waren: dit over een lengte van bijna 100 meter! Alleen aan arduin zat er al 'n kapitaal in de grond! Wanneer en door wie en

Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

'& 03-314.55.04

de mocind


#non in de moond In Baarle waar zijn wiegje stond een donzig ventje, toch zo pront! Heel Zondereigen vierde feest, de eerste van acht Zo begon het lied ter ere van Jef Van Gils bij het grootse afscheidsfeest op het Klein Seminarie, 55 jaar na de gebeurtenis waarvan sprake. 'Ik was de oudste van 8 kinderen: 5 jongens en 3 meisjes, in volgorde: Jef (018.05.38), Manu, Maria, Vic, Magda, Frans, LiefenGuy. Vader (August Van Gils) was koster- organist in Zondereigen. Van hem leerde ik piano en orgel spelen. Moeder (Clara Embrechts) was toen huishoudregentes in diverse huishoudschooltjes. Per fiets reed zij van dorp tot dorp om te gaan lesgeven. Ze is nu 80 jaar en woont in de J. Aertslaan nabij het rusthuis.' Enkele weken geleden is ook zijn schoonmoeder, Anna Geerts, naar de J. Aertslaan verhuisd. Ze is 84 jaar en heel goed bevriend met moeder Van Gils; elke zondagnamiddag gaan ze beurtelings bij elkaar op bezoek. Daarna in 't Sem flink opgeleid Voor kattekwaad had hij geen tijd Na 4 jaar lagere school in Zondereigen ging hij in 1948 naar het Klein Seminarie, naar 'de achtste voorbereidende', zoals dat toen heette. En meteen op internaat, want externaat was nog niet mogelijk. Daarmee was een lange Seminarie-carrière begonnen, die 45 jaar zou duren, enkel onderbroken door zijn studies aan de normaalschool.

Dan naar Sint-Niklaas Soms met veel geblaas Maar hij kwam als meester terug, tot ieders soelaas 'Vader vond dat ik als oudste van het gezin onderwijzer moest worden. We gingen kijken in Mechelen: ecn ruim, luchtig, zelfs vrij nieuw gebouw, maar het trok mij niet aan. Sint-Niklaas lag mij beter: die instelling leunde qua stijl en sfeer aan bij wat ik gewend was hier in het Klein Seminarie.'

De les van Ignace Kwam hem goed van pas Hij voelt zich met dat Orff-gedoe wel in zijn sas 'Ik kreeg er o.a. les van Ignace de Sutter, een persoonlijke vriend van Karl Orff. Met zijn lessen Muziekpedagogie was hij 20 jaar vooruit op de andere normaalscholen. Via de staafspelen leren de leerlingen niet alleen de melodie maar krijgen zij ook de eerste begrippen van notenleer mee, terwijl het slagwerk dan weer ritmiek bijbrengt.' De Orff- muziek is steeds een belangrijke rol blijven spelen in zijn verdere loopbaan als leraar. Willy Van Gerwen bracht de Orff instrumenten binnen op het Klein Seminarie, Jef Van Gils heeft ze 100 % gebruikt - zijn allerlaatste les was ecn Orff-les -, en na hem is het Bart Van Delm die het Orff-roer heeft overgenomen.

Hij werd hier op school Het grote idool De achtste noemde men dat toen Had onze meester Jef vandoen Na zijn Normaalschool heeft hij maar één maand lesgegeven op een andere school, in Mortsel, toen kwam er een plaats vrij aan het Klein Seminarie, einde september 1957. Jan Van Mechelen, bij wie hij zelf nog in de klas gezeten had, werd namelijk benoemd te Zondereigen als pastoor, en Jef Van Gils mocht zijn plaats innemen als leraar in de achtste, een ruil waar zelfs E.H. Fleerackers in zijn toespraak op het af sclieidsfeest nog eens allusie op maakte. 'Ik was

i'iano en orgelspelen kreeg hij Van thuis mee. Vader was koster-organist in Zondereigen. Als 13-jarige mocht Jef zijn eerste mis spelen.

7 van de 8 Van Gilsen op een rijtje: Jef, Manu, Maria, Vie, Magda, Frans en Lief, Guy was er nog niet.

de vierde leek op het Klein Seminarie, na Rik Van Beylen, André Govaerts en Jan Degreve. Net als de priester-leraars had ik ook een eigen kamer. Ik was dus net als de leerlingen zelf intern op de school, van 1957 tot 1962. Ik heb één jaar in de 8e lesgegeven, Van dan af heb ik altijd in de 7e gestaan, dat vanaf 1962 het 6e leerjaar werd. De eerste jaren telden de klassen nog 50 leerlingen. Het Vrij Onderwijs werd immers niet gesubsidieerd - de ouders betaalden de volle pot-, vandaar dat er weinig klassen waren, met veel leerlingen in elke klas. Het niveau lag echter hoog. Niet alleen omdat de kinderen uit eerder welstellende gezinnen kwamen, maar vooral omdat de 8e en 7e bedoeld waren als voorbereiding op de Latijnse humamora. Wij moesten ook heel streng zijn in die tijd. Er bestond een systeem met 'noten': 4 noten waren bijvoor-


MAN IN DE MAAND

51

schoolhoofd. In die functie volgde hij Rik Van Beylen op, die echter nog wel vele jaren leraar aan de school is gebleven. Tot in 1971 had hij als sUiuuilic'ofd ook nog een eigen klas het 6e leerjaar dus, maar vanat het schoöljaat '71-'72 werd hij 'schoolhoofd-zonder-klas'. Zoals algemeen geweten, brengen directiefuncties de laatste decennia veel administratieve taken met zich mee. De eerste jaren deed hij nog veel vervangingen, maar ook dat werd te veel. Het enige waar hij al die ja ren gn afstand van deed waren de muzieklessen, zijn grote liefde. Tot op het einde van de jaren '80liecft hii steeds 6lestijden iiiuzick bk le,ndcn. 1alrnhe be-Ias.'- ', lurl l ,ii onder zijn geestdriftige leiding de Orff-instrumcnten bespeeld. Ondertussen heeft hij dc lagere school verder zien uitbreiden. In '59-'60 waren voor het eerst externen toegelaten. In 1962 kwamen er een 3e en 4c lecijaar bij, zij het alleen voor internen. Dat bleef de regel tot in 1977. Vanaf dat jaar wordt de lagere school stapsgewijs volledig uitgebouwd, mei iii 1977 4e Ij.. externen, in 1978 een dito 3e leerjaar, in 1979 volgt het 2e leerjaar en vanaf het schooljaar 1980-1981 is met de start van het eerste leerjaat de lagere school volledig.

Van ouderwetse iiknwchine Int computer: Jef hee/t het allemaal aan den lijve ondervonden want administratie hoorde noodgedwongen bij zijn taak, al waren voor hem de kinderen altijd veel belangrijker dan de papieren.

MERKSPLASSE 'MUURBLOEMPJES' 247-24 uur beschikbaar

...

I

Bart de Roover (AA-Gent): 'Na ons voetbalfeest, al is het nacht geworden, bloemen natuurlijk, en dan thuis lekker met de vrouw verder te vieren!!'

Enig in de Kempen: de bloemenautomaat

BLOEMEN CATTLEYA Leopoldstraat 60 te Merksplas. (langs weg Hoogstraten-KliniekTurnhout (St.-Jozef/Elisabeth) Tel: 014/63.45.16. (2 lijnen) Fax: 01 4/63.51.87.-Telex: 72.422 Alle orders worden snel en vlot gans België rond geleverd via eigen koeriersdienst (200,- Bfr.) Factuur volgt. De bloemenzaak voor de zakenman

4

beeld goed voor een strafstudie. Discipline was aan de orde van de dag. Ook thuis waren de ouders streng en autoritair. Dat is ondertussen allemaal geëvolueerd. De inbreng van het kind zelf is groter geworden, denk bijvoorbeeld maar aan het veelvuldige groepswerk. Dat brengt mee dat de kinderen mondiger geworden zijn, taalvaardiger ook. Spontaneïteit en discipline moeten kunnen samengaan, en meer nog zelfdiscipline, want dat zijn zaken die ze later nog zullen nodig hebben. Wij verplichten hen bij voorbeeld nog steeds om rustig en in rij naar de klas te gaan. In de lessen zelf ligt de nadruk nu op kunnen en inzicht krijgen - iets opzoeken bijvoorbeeld - in plaats van weten en van buiten leren. Ze krijgen opdrachtjes, de actualiteit wordt erbij betrokken. Een goeie leerkracht moet daar kunnen op inspelen. In januari 1965 is Jef Van Gils benoemd tot

Jef die nam al gauw Gilberte tot vrouw In het vorige hoofdstukje konden we lezen dat Jef tot 1962 zelf als leraar ook intern was op de school. Maar langer konden ze hem er toch niet binnenhouden, want dat jaar huwde hij met Gilberte Van den Heuvel. Zij was kinderverzorgster in de Hoogstraatse kraamkliniek, op een boogscheut van de school dus. Maar ze was slechts 1 keer om de 6 weken een weekend Vrij. Tijdens de schaarse weekends leerden ze elkaar kennen op studentenbals. Ze huwden dus in 1962 en toen ze in verwachting was, stopte Gilberte met werken. Ze kregen twee zonen: Ben (° 24.09.63), die gehuwd is met Annelies Swannet uit Merksplas en voor 2 kleinkinderen zorgde: Charlotte (3j.) en Ignace (Ij.). Zij zijn uitgeweken naar Turnhout, maar Wout (° 26.09.66) en Inez Geens zijn in Hoogstraten gebleven en wonen nu in de Karel Boomstraat.


MAN IN DE MAAND

Of was hij ook met 't school getrouwd Bleef 't echtelijk bed soms wel eens koud 'Gilberte was steeds de trouwe achterban. Hoewel zij noodgedwongen vaak alleen was, stond zij steeds achter de dingen waar ik mee bezig was, en dat voel je.' Zij was zelf ook vaak te zien in het Klein Seminarie, deelde mee soep uit tijdens de sponsortocht (na het vertrek van J. Van Gils werd de soep-bede/ing afgeschaft, nvdr),

kwam kijken naar muziekuitvoeringen en toneel, vergezelde Jef op recepties, enz. Gilberte: 'Het loonde allemaal de moeite. Eii telkens als ik dan weer zo'n realisatie zag waar Jef mee tussen zat, was ik toch wel fier.' Naar verluidt zouden zijn plannen zich nu toespitsen op huiselijke bezigheden: behangen, schilderen, tuinwerkzaamheden, enz...

Ook hei gidsen is vu/it/it de sdiool gegroeid. 1-fier brengt lef /0e! enkele klassen een bezoek (1a11 dc toren van Hoogsiraten. Over de beiaard kan hij honderd-uit vertellen.

Wie weet er alles over sex Wie spreekt er dikwijls zo complex

Dc echtgenote van een schooklirecieur is ook een stukje met de school getrouwd. Gilberle was vaak te zien aan de zijde van haar man als er op het Klein Seminarie weer eens een toneelstuk, muziekuitvoering of receptie plaatshad.

'1 TT LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

'Wat ikzelf over sex weet is vast niet aan de school te danken, want dat was taboe tot in de hoogste graad. Wij mochten zelfs hoegenaamd geen contact hebben niet meisjes, wat ons wat dat betreft toch wel wat wereldvreemd hield. Dat is gelukkig veranderd en seksuele opvoeding maakt nu deel uit van het onderwijs. Na een wat minder geslaagde les door een buitenstaander hebben wij op een bepaald moment besloten om zelf het heft in handen te nemen. We stelden een diareeks samen - die inmiddels ook al weer ver ouderd is en vervangen wordt - en ik gaf zelfde voorlichting aan de 6e leerjaren. Voor hen was ik een vertrouwde figuur, wat de drempel ver laagde. Ik heb trouwens altijd getracht om veel aandacht te besteden aan de affectieve kant van de zaak, gevoelens dus, alvorens de lichamelijke aspecten te bespreken.' Wie zelf jongens in het 6e leerjaar van het Klein Seminarie gehad heeft, kan dit beamen, want de ouders werden telkens mee uitgenodigd. Velen onder hen hadden het zelf nooit zo uitgelegd gekregen als nu hun kinderen. Daarmee heeft Jef Van Gils ook onbewust een taak aan het directeurschap toegevoegd, want zijn opvolger Fons Van Dijck heeft onlangs (niet het zweet in de handen) de traditie mogen verderzetten.

Ook in't gevang is hij actief Zijn orgelspel klinkt exclusief 'Orgelspelen hoorde ik van mijn vader. Muziekschool heb ik nooit gevolgd, wel pianolessen bij meester Noyens en bij Jos Bruurs. Maar ik ging altijd met mijn vader mee naar het doksaal. Vanaf mijn 12e mocht ik zelf al eens een stukje spelen. En toen mijn vader een jaar later eens op een zondag verhinderd was, mocht ik voor het eerst zelf een volledige mis spelen. Dat was op het einde van de grote vakantie. Ik had de ganse vakantie geoefend. Ook op school mocht ik vaak orgelspelen. Wij moesten in die tijd immers nog elke dag naar de mis. Fons Van Dijck, de huidige deken, vroeg dan om 's morgens in de 'kleine kapel' de viering wat op te luisteren, vooral in de mei-maand. Ik kom nu nog om de 14 dagen in de kapel van de school, om de mis van de internen mee te leiden voor wat de zang betreft, terwijl Willy Van Gerwen op het orgel speelt. Voor het orgelspelen in de kapel van de gevangenis werken we met een beurtrol. Zo kan je dat blijven volhouden.'

Als tenor in het Piuskoor En lector in de kerk vanvoor Bewijst de Jef een grote dienst aan Sinte-Katrien Hij gidst in één of ander kerk Als dirigent maakt hij zich sterk In 't Heilig Bloed daar kunnen wij hem jaarlijks zien Deze tekst spreekt voor zich. Jef is al sinds 1965 lid van het Piuskoor. 'Maar tot in 1975 waren Kerstmis en Pa.sen voorbehouden aan Zondereigen, dan ging ik mijn vader helpen.' Als lector konden we hem ondermeer aan het werk zien tijdens de televisiemis die onlangs vanuit onze kerk werd uitgezonden. Maar 'Heilig Bloed was altijd een hele opgave. Wij moesten telkens weer 120 leerlingen vinden die bereid waren twee zondagen in de processie mee op te stappen, en dat in volle examenperiode dan nog. Dat heb ik 30 jaar gedaan maar die taak laat ik nu aan anderen. Ik zal wel nog met het Piuskoor mee opstappen uiteraard.' 'Het gidsen is ook gegroeid vanuit de school. In het begin ging ik niet een klas de kerk bezoeken, waar we werden gegidst door deken Lauwerys. Ik noteerde alles en verwerkte het tot een voor kinderen verstaanbare uitleg. Zo ben ik dan zelf begonnen.' Ondertussen is Jef één van de trouwste stadsgidsen geworden, die zowel de rondleiding in de kerk en het Begijnhof voor zijn rekening neemt, als een rondrit door de fusie. 'Ik ben blij dat ik nu wat tijd zal kunnen vrijmaken voor het op punt stellen van mijn nota's. Samen met Jef Versmissen stelde ik reeds een dossiertje samen over het kasteel, bestemd voor het 4e leerjaar dat daar onlangs op bezoek ging. Zo mag ik clan afen toe ook nog eens mijn vroegere leerlingetjes uitleg geven. De Dienst voor Toerisme heeft nu belangstelling getoond voor het dossier, zodat we het zullen herwerken en bijvullen om het geschikt te maken voor publikatie.' Nog plannen te over dus. Of, om het niet de Seminarie-tekstdichters Herman De Houwer en Mieke Verv 1oct te zeggen:

Geniet nog lang waar je van houdt Gilbertje, Ben en leuke Wout En zoveel vrienden om je heen, ze zijn je zo lief. (hb)


VANUIT HET STADHUIS... keerplaatsen bij. Op die manier zal de gemeente nog een goede zaak doen. 'Tenslotte', zo voegt hij er aan toe, 'kan Merano nu ook bouwen zonder die parking. Zij hebben ons niet nodig.'

Het wel en wee van een ondergrondse parking

Gemeente is nooit vragende partij geweest (oppositie)

Het doorgangsrecht: de juiste prijs? Het nieuwe administratieve centrum (N.A.C.) van de gemeente Hoogstraten is voltooid. Vorige vrijdag, 23 april, werd het plechtig geopend. We zijn nog maar amper gewend aan dit nieuwe uitzicht van de Vrijheid of de volgende werken kondigen zich weeral aan. Begin mei starten immers de slopingswerken aan de hoek van de Gelmelstraat. 't Spieke en het volgende huis zullen met de grond gelijkgemaakt worden om plaats te maken voor het nieuwe complex 'Residentie Katharina' van O.C.M.W. en Merano naar het ontwerp van Jef Blockx. Dit project zal voornamelijk bestaan uit winkelruimten, appartementen en ondergrondse parkeerplaatsen. Vooral over deze ondergrondse parking is in het verleden in de gemeenteraad reeds heel wat te doen geweest. De inrit naar deze parkeerkelder is immers gelegen op gemeentegrond en loopt via de kelder van het N.A.C. De oppositie heeft steeds het college verweten dat deze inrit gebouwd werd in functie van de buren. Zij heeft dan ook steeds geĂŤist dat de kosten van deze doorgang zouden betaald worden door de belanghebbenden. In de gemeenteraad van 22maart jongstleden werd de knoop definitief doorgehakt. Het stadsbestuur zal een eenmalige vergoeding van 120.000 fr. per parkeerplaats ontvangen en een jaarlijks bedrag van 3.000 fr. eveneens per parkeerplaats. Dit laatste bedrag wordt gekoppeld aan de index. In totaal gaat het in deze fase over 21 parkeergelegenheden. Meerderheid tegen oppositie keurt de overeenkomst goed. FB- Agalev en D.E. zitten met hun kritiek op dezelfde golflengte. De kostenverdeling voor deze ondergrondse doorgang is te veel in het nadeel van de gemeente en er is te veel belangenvermenging. Raadslid Blockx daarentegen verwijt de oppositie kortzichtigheid. Er zouden veel meer ondergrondse parkeergelegenheid moeten komen en de gemeente had hier het voorbeeld moeten geven. Wij zetten alle meningen even op een rijtje. dat deze doorrit goed betaald zal zijn. Nu wordt 'Doorgang wordt goed betaald!' er misschien iets te weinig ontvangen, maar lazeut het coHee ter zal dat zeker gekompenseerd worden. MisBij de bespreking en de stemming over het door- schien wordt later immers gans de achterliggengangsrecht doorheen de kelder van het NAC en de hoek volgebouwd en komen er nog 29 parhet gebruik van de afrit verlaten de heren Coenegrachts en Blockx de openbare zitting. Zij zijn beiden betrokken bij de bouw van het naastgelegen complex. Schepen Coenegrachts is familielid van de eigenaars van de firma Merano (brouwerij Sterkens), terwijl raadslid Blockx mede-architekt is voor de betrokken firma's. Schepen Verlinden wijst erop dat dit niet betekent dat zij er belangen bij hebben, maar dat dit een voorzorgsmaatregel is om procedurefouten te vermijden. Burgemeester Van Aperen bevestigt dat er een bouwaanvraag is binnengekomen voor de twee firma's samen (Merano en OCW (K. Pillot)). Op het plan van beide samen staan er momenteel 21 parkeerplaatsen waarvoor een doorgangsrecht moet afgedwongen worden. Het college stelt voor om een gezamenlijke prijs te laten betalen van 2.520.000 fr. gespreid over twee fasen. De eerste helft, 2.360.000 fr. zou betaald worden bij de aanvang van de werken, de andere helft bij het einde van de werkzaamheden. Dit betekent 120.000 fr. per parkeerplaats. Daarbij komt een jaarlijkse vergoeding van 3.000 fr. eveneens per parkeerplaats, in totaal dus 63.000 fr. Dit bedrag zal gekoppeld worden aan de index en vooral dienen om eventuele latere kosten te kunnen dekken. Burgemeester Van Aperen is 'in eer en geweten' van mening

Raadslid Verhuist reageert hier onmiddellijk op en vraagt de burgemeester waarom die parking dan de gemeente is opgedrongen. 'Is hier geen belangenvermenging in het spel? Schepen Coenegrachts en raadslid Blockx hebben de doorgang geĂŤist tegen alle andere leden van het N.A.C. in. Pas later heeft de groep van de bur gemeester zich noodgedwongen hiermee akkoord verklaard.' Het oppositielid verwijt beide heren financieel belang te hebben bij de bouw van deze doorgang, en heeft daarom steeds geĂŤist dat zij bij de besprekingen niet aanwezig zouden mogen zijn. De provincie heeft deze mening bijgetreden. Toch zijn zij bij bijna alle besprekingen, beide gemeenteraadsleden, aanwezig geweest. 'Schepenen en raadsleden zijn er om de belangen van de gemeenschap te verdedigen en niet om hun persoonlijke of familiale belangen te verdedigen', aldus Verhuist. De oppositiepartij FB-Agalev is ook niet te spreken over de kostenverdeling voor deze ondergrondse doorgang. Er is een kostprijs opgemaakt door architekt Ludo De Meester, aangesteld door de gemeente. Nochtans gaat het college niet uit van deze berekeningen, maar wel van deze van de architekt van Merano. in een bijgevoegd schrijven van schepen Coenegrachts aan de leden van de commissie N.A.C. zou de argumentatie van de eigen architekt worden ondergraven en deze van de tegenpartij (AertsenMerano) worden gesteund. Deze laatste gaat er van uit dat de gemeente in haar administratief Centrum een belangrijk voordeel heeft van de ondergrondse doorrit. Daarom stelt de architekt

Lwerken mertens 1NIIIIIPtIN1Nri

binnenhuisinrichting UITVOERING 277-279 - Hoogstraten Fax 03/3148802 3


GEMEENTERAAD

LEZEOMZIE MHEIJWE Wand- en vloertegels 7010~N zÄM L Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE INVOER

Ondergrondse parking is een noodzaak (J. Blockx) Na de openbare zitting nodigt raadslid Blockx de mensen van de pers uit om zijn visie op de zaak kenbaar te maken. Zoals gezegd kon hij niet aan de discussie in de raad deelnemen daar hij zich als betrokkene uit de raadszitting had teruggetrokken. In zijn betoog trekt hij sterk van leer tegen raadslid Verhuist. Hij verwijt hem geen enkele notie te hebben van ruimtelijke ordening. in het centrum van Hoogstraten is er een grote nood aan ondergrondse park eergelegenheden. Op die manier zou de Vrij-

UIT ITALIF, SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

,

I'a Isc I'r WE 3147060 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout van Merano voor dat de gemeente 33 0/ó van de kosten zou betalen. De eigenaars van mogelijke toekomstige projecten, d.w.z. de eigenaars die nu niet meedoen aan het project van Merano, zouden 30 07ó moeten betalen, Merano2l% en OCW 16,5 07ó. 'Dit kan niet',zegt Agaiev. 'De doorgang is er gekomen omwille van Merano en OCW. De andere eigenaars hebben dit niet gevraagd en kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor deze kosten. De gemeente heeft slechts een beperkt voordeel en een groot nadeel van deze doorgang'. De gemeente heeft twee parkeerplaatsen en een gemakkelijker toegang tot de kelder. De reële kostprijs wordt door architekt Aertsen berekend op 5,6 milj., door architekt De Meester op ongeveer hetzelfde bedrag (5,7 milj.). Uitgaande van dit bedrag maakt Fusiebelangen een verdeling van de kostprijs in functie van het aantal parkeergelegenheden. Gemeente: 2 = 5,3 07o van de parkings = 299.531 fr. Merano: 20 = 52 0/ó = 2.972.707 fr. OCW: 16 = 42,1% = 2.379.296fr. Toekomstige eigenaars vallen hierbuiten vermits ze geen vragende partij zijn. Het voorstel van het college daarentegen zou betekenen dat de gemeente, concreet gezien de belastingbetaler, moet opdraaien voor een voordeel dat aan de NV Merano en OCW wordt gegeven. En dat is niet ernstig, aldus de oppositie. Ook de splitsing van dit te betalen bedrag, nI. de helft bij het begin van de werken, de andere helft bij de voltooiing, vindt geen genade bij Agalev. Hierdoor zou de gemeente nog aan prefinanciering moeten doen. Waartoe dient deze gunst? De kosten zijn

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur rni gemaakt en dienen mi betaald te worden en vooral: de reële kosten moeten doorverrekend worden. Tot zover de opppositiepartij FB-Agalev bij monde van raadslid Verhuist. Raadslid Karel Aerts van de andere oppositiepartij D.E. sluit zich volledig aan bij de kritiek van zijn collega aan de overzijde. Hij herinnert de raadsleden er aan dat bij de eerste vergadering over het N.A.C. beslist werd om geen ondergrondse doorgang te voorzien. Bij de tweede vergadering werd deze beslissing herzien en zou er wel een doorgang worden gecreëerd, te betalen door de aangelanden. Daarom stelt het raadslid ook dat de volledige kostprijs moet verrekend worden. De gemeente is immers nooit vragende Partij geweest. Daarom zal D.E. deze overeenkomst niet goedkeuren. Raadslid Aerts voegt er verder aan toe dat zij wel achter een volledige onderkeldering zouden kunnen staan maar dan niet via een doorrit op kosten van de gemeente. Raadslid Verhuist stelt voor om de zaak eens vanuit de tegenovergestelde hoek te bekijken. Als Merano nu eens zelf een ondergrondse inrit zou gemaakt hebben en doorgang zou verlenen aan de gemeente voor die twee parkeerplaatsen aan 120.000 fr. per plaats. Met hoeveel frank zou de gemeente er dan vanaf gekomen zijn? Raadslid Sprangers vraagt het college of de gemeente dan later nog verhaal heeft bij een verdere uitbreiding? Schepen Peerlinck antwoordt hier bevestigend op. 'De gemeente zal altijd de bouwvergunningen moeten afleveren, dus...'. Meerderheid (16) tegen oppositie (4) keurt de overeenkomst goed.

heid kunnen ontlast worden. Ook voor een veilige stalling van de wagens van de toekomstige huurders is er parkeergelegenheid nodig. Via deze ondergrondse parking kan men tenminste vermijden dat gans de Dr. Versmisscnstraat hn grote garagepoort wordt. Ondergrondse parking zou moeten gestimuleerd worden en dc gemeente zou hier het voorbeeld moeten geven. 'ik heb steeds gekontesteerd tegen het feit dat het N A .C. slechts over t wee parkeerplaatsen zou beschikken. Zij hebben namelijk 30 personeelsleden daar tewerkgesteld en dan spreken sve nog nier over de talrijke bezoekers elke dag. Als binnenkort de Vrijheid heringericht wordt, komt er voor het N.A.C. wellicht een groot plein zonder parkeergelegenheid. En dan?' Raadslid Blockx begrijpt liet ook niet dat de oppositie zich zo op deze ondergrondse doorgang heeft gestort terwijl er geen kritiek gekomen is op de kostprijs van het gebouw.' De schande van liet N.A.C. zit niet in cle doorrit, maar in het gebouw zelf, en dan bedoel ik zeker niet liet esthetische. De oppositie had de kostprijs moeten aanklagen!' Tijdens deze uiteenzetting van raadslid Bloekx vernemen we dat de werkzaamheden wellicht begin mei zullen aanvangen. Normaal gezien zou men onder gans het stuk een ondergrondse parking aanleggen. Doch moment cel is dit niet cloenbaar omwille van het gevaar voor wegzakken van de huizen in de Gelmeistraat die momenteel geeii deel uitmaken van het project. Daarom ook zal er tijdelijk een inrit gemaakt worden vanuit de Dr. Versmissenstraat.0 .


Gluren bij de buren Nederland wil Hertog. Als het van de Nederlandse heleidsmensen af hangt hoeft Baarle-Hertog niet langer te bestaan. Zij wensen een grote 'groene gemeente' tussen Breda en Tilburg, en Baarle-Hertog kan daar best deel van uitmaken. 'Het moet maar eens gedaan zijn met al die folklore rond deenclaves in Baarle-Hertog-Nassau' zegt CDA fractievoorzitter Houben. Burgemeester Cornelissen schakelde gedeputeerde Ludo Helsen mom de zaak bij de Belgische Bestendige Deputatie ter sprake te brengen. 'Nonsens' zegt Helsen, 'Nederland wil gewoon met een stukje BelgiĂŤ gaan lopen, en dat kan natuurlijk niet. Hoe halen ze het in hun hersens om zomaar te zeggen dat ze de landsgrenzen gaan verleggen. Ik schrijf Kelchtermans een brief waarin ik de minister naar een officiele reactie vraag, om voor eens en voorgoed komaf te maken met dergelijke onzin.'

Restauratie Binnenkort starten de eerste restauratiewerken (dak en ramen) aan de St.-Leonarduskerk te St.Lenaarts. In een tweede en derde fase wordende gevels, goten, houtwerk en dergelijke behandeld. De kostprijs hiervoor wordt op 38 miljoen geraamd. In de derde fase komen allerlei details aan de orde voor nog eens 3 ĂĄ 4 miljoen. Er wordt gerekend op subsidies van het Vlaamse gewest en van de Provincie Antwerpen.

Drukwerk Het publiciteitsdrukwerk zwelt ook in Brecht steeds maar aan. Tijdens een recente gemeenteraadszitting werd het voorstel geopperd om stickers te laten drukken met de boodschap: 'Hier geen reclame'. Belangstellende bewoners zouden die klevers dan gratis kunnen afhalen in het gemeentehuis en op hun brievenbus kleven.

Kaatgekapt Het koetshuis was te duur. Het vroegere koetshuis van het Tempelhof, het gemeenschapshuis van Beerse, langs de Bisschopslaan, zal dan toch gerestaureerd worden. De eerste poging ging behoorlijk de mist in. Studiebureau Gedas maakte het aanbestedingsdossier op en raamde de kosten op 5.250.000,frank. Bij de aanbesteding schreef de gunstigste bieder, de firma De Clerq uit Vosselaar, in met een bedrag van 8.129.000,- frank. Onmogelijk oordeelde de raad, en Gedas moest zijn huiswerk opnieuw maken. In het tweede dossier is het ontwerp vereenvoudigd, en werden de inschrijvingsprijzen van de aannemers als eenheidsprijzen gebruikt, een stuk eenvoudiger natuurlij k. Eerstdaags moeten de aangepaste biedingen binnen zijn, want men wil het gebouw, dat een 'bruin cafe' moet worden voor de heemkundige kring dit jaar nog restaureren.

Breebos wil uitbreiden. De niilieuverenigingen van Beerse zijn ongerust. Breebos wil, op de Blakheide, een bijzonder waardevol natuurgebied, een manege bouwen, met alles erop en eraan. Een gebouw van 29 x 15 meter, verharding van de wegen en natuurlijk de nodige parkings. Stedebouw zou het dossier reeds goedgekeurd hebben, maar Breebos heeft ook een milieuvergunning nodig. Daarvoor moet men wachten op het advies van het schepencollege en uiteindelijk van de gemeenteraad. In mei moet de beslissing vallen.

Recent werd aan de Terheidelaan een bouwperceel helemaal kaalgekapt. De eigenaar kon niets worden verweten, vermits het gemeentebestuur daarvoor toelating gaf. Volgens gemeentelijke specialisten waren de naaldbomen ruim 40 jaar oud en dus kaprijp. De gemeente beschikt over een welafgelijnd kapreglement. Het is echter zo streng, dat de hogere overheid het nog niet goedkeurde. Daarom heeft het tot heden nog geen enkele waarde, in tegenstelling tot Wuustwezel, waar het reglement veel soepeler is en binnen de kortste tijd het fiat kreeg van de Vlaamse overheid.

Aanleg van het Marktplein Zeven jaar geleden waren er reeds plannen om het Marktplein en de doortocht door Merksplas te verfraaien. Bij gebrek aan kredieten konden de plannen nooit uitgevoerd worden. Nu zou daar verandering in kunnen komen. Het bestuur der gewestwegen heeft imers 7 miljoen ingeschreven in de begroting van 1994. De gemeente moet tussenkomen in de kosten, en nog dit jaar een ontwerp laten maken. De raad ging hiermee akkoord. Raadslid Verstraeten was 'verrast' toen hij vernam wie als ontwerper werd aangesteld. 'Wim Peeters..., Wim Peeters... is dat niet de zoon van Harry Peeters, de man van het bestuur der gewestwegen ?' vroe& Verstraeten, en kon alleen vaststellen dat de wereld inderdaad klein is.

Wachtcentrum voor illegalen In Merksplas kolonie zullen vanaf september 200 illegalen ondergebracht worden. De gebouwen, waar vroeger de landlopers verbleven, worden aangepast. De kostenraming bedroeg 55 miljoen, en de aanbesteding had op 22 april plaats. In het lastenkohier is sprake van een uitvoeringstermijn van 60 werkdagen. In dit 'wachtcentrum', kunnen in totaal 200 mensen, die illegaal in ons land zijn, gedurende twee maanden verblijven, dan worden ze uitgewezen.

BEGRAFENISSEN

JORIS

Bestuursbrokken gelijmd 'Tijdens de gemeenteraadszitting van januari stemde de fraktie van burgemeester Van Baekel (CD) onverwacht tegen de begroting 1993. Een breuk in de coalitie dus. Officieel heette het dat de CD fractie te weinig inspraak kreeg in de dossiers van openbare werken, die beheerd worden door de tweede fractie in de meerderheid, nI de lijst Wilrycx. De benoeming van de secretaris van het O.C.M.W., midden vorig jaar, zou echter de onderliggende oorzaak van de spanningen geweest zijn, aldus Wilrycx. Hoe dan ook, op de jongste gemeenteraadszitting werd een licht aangepaste versie van de begroting probleemloos goedgekeurd. Blijkbaar is een en ander uitgepraat.

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91


REGIONAAL

Fusiegemeenten

ra

Ongeveer drievierde van de Hoogstraatse gemeentegrens is ook rijksgrens. Onze gemeente telt momenteel een vijftal Nederlandse buren: Zundert, Rijsbergen, Nieuw-Ginneken, Chaam en Baarle-Nassau. Maar als het provinciebestuur van Noord-Brabant (Nl.) gelijk krijgt, dan blijven er in de toekomst slechts drie over: Zundert, Breda en Baarle. Zowel in Nederland als in ons land merk je de laatste jaren vergelijkbare ideeën en plannen over de administratieve en bestuurlijke indeling van het land. De nationale structuren staan te ver van de burger, hun invloed moet meer beperkt worden, maar de gemeenten zijn eigenlijk te klein en hebben te weinig middelen voor een modern beleid te voeren. Na de fusies van de gemeenten in de jaren zeventig werkt men nu in ons land aan een verregaande federalisering. Ook het belang van de provincies werd in het verleden weleens betwijfeld en het is duidelijk dat de 'streken' steeds meer belangstelling krijgen bij het bepalen van een beleid. Denken we o.a. maar aan het strategisch plan voor de Kempen. Ook in Nederland zoekt men reeds enkele jaren naar nieuwe modellen en mogelijkheden om het land beter, moderner te besturen. Er zijn reeds plannen geweest om de provincies te vervangen door enkele grote regio's met verregaande bevoegdheden en ook de huidige gemeenten vindt men eigenlijk te klein. Vooral de belangrijkste provinciesteden, zoals o.a. Breda en Tilburg hier in het zuiden, willen de kleinere gemeenten inpalmen en uitgroeien tot grote stadsgewesten. Volgens de gekende Nederlandse brede inspraakprocedures mag ongeveer iedereen een advies geven vooraleer men nationaal de knopen zal doorhakken. Het provinciebestuur van Noord-Brabant, meer bepaald de Gedeputeerde Staten van Den Bosch, hebben onlangs hun zienswijze in kaart gebracht. Het kaartje geeft een idee van de gemeentelijke herindeling in het Stadsgewest Bre-

Etten-Leur

az

DJP'?I.44'/ L)-' '1/1v 'Wa/halla' een 18 meter hoog beeldhouwwerk van Luk Van Soom. da. Volgens dit plan wordt Breda een stad met bijna 140.000 inwoners, de bewoners van Hazeldonk aan de grens met Meer inbegrepen. Daarnaast krijgt Hoogstraten twee flinke buren met elk bijna 20.000 inwoners, namelijk Zundert en Baarle-Nassau. Het Nederlandse Baarle wordt één grote groene gemeente met een uitgesproken landelijk karakter. Sommige leden van het provinciebestuur hadden het liefst ook nog Baarle-Hertog erbij genomen om alle problemen met de enclaves op te lossen. Maar dat gaat niet door. Hier geen toestanden zoals in de Balkan, zegt men aan de grens en het gemeentebestuur van BaarleHertog heeft reeds geprotesteerd tegen deze denkpiste. El

Aalburg 11.050

Breda. Breda, Teteringen, Bavel, expeditiecentrum Hazeldonk inclusief een corridur aan weerszijden van de At6, een deel van Onsterhout ten westen van de kern Dorst, een deel van Terheijden ten zuiden van het Markkanaal en een deel van Prinsenbeek ten oosten van de Mr. Bierensweg/ Steenakkerstraat.

-

Baarle-Nasoau Baarle-Nasnau, Chaam, Ulvenheut. Galder, Strijbeek en Alphen.

Raamsdenk

°-°°

Zevenbergen 28.750

-

5m'

-- ,

Made en Drimmelen

Pr beek 0.150

rQ

Wondtichefli -, 13.100

Werkendam 25050

21.150

21W97?

Zundert - Zundert en Rijsbergen (minus Hazeldenk). Eigen-leur

Oosterhout 49650

Prinsenbeek - (minas een deel ten oosten van de Mr. Bierensweg/Steenakkerstraat). Zevenbergen - Klundert, Zevenbergen langeweg, industrieterrein Moerdijk, kern Moerdijk. Hoogeen Lage Zwaluwe (end. Heikant).

Breda 139.450

Made en Drimmelen - Made en Drimmelen, Terheijden (end. Langeweg(, Wagenberg, het buurtschap Stuivezand, de kern Helkant (voorheen Flauge en Lage Zwaluwe).

Zundert 19.500

Raamodonk . Geertruidenberg en Raarusdonk (md. deel van Made en Drimmelen I.v.m. doortrekking Wilhelminakanaal).

«

Baarle-Nassau 19.175

-

Oosterheut - minas deel van Dorst.

Z

rkendam Werkendam en Dussen

udrichem - Woudrichen, en Aalburg (onder voorbehoud). OCRAfl1G D€ SlIM

Breebos wil uitbreiden Ook op het grondgebied Ri jkevorsel wil Brecbos uitbreiden. Daarvoor moest de gemeenteraad het Bijzonder Plan van Aanleg aanpassen. Geen probleem voor burgemeester Stoffels: 'Breebos bestaat langer dan de gewestplannen', aldus de burgemeester. Aan beide zijden van het winkelcentrum, langs de steenweg op Merksplas, lag een zone voor recreatie en een zone natuurgebied, nu noemt men dat dus 'zone voor handelsactiviteiten' of 'bedrijfs- en dienstenzone'. U mag kiezen, en Breebos mag bouwen.

'Walhalla'. Op 30april zal in Antwerpen, langs de Italielei, op de gronden waar eens de 'entrepot' stond, een monumentaal beeldhouwwerk van Luk Van Soom 'gemonteerd' worden. De sculptuur bestaat uit twee delen, vooraan staan drie op elkaar gestapelde huisjes, in totaal 14 meter hoog. Daarachter staat een stalen buis, van 15 meter hoog en een doormeter van 1,5 meter, met daarbovenop een krulvorm die bekleed is met 9m2 bladgoud van 23 3/4 karaat. 'Walhalla' vertelt het verhaal van de mens en zijn relatie tot het universum. Van Soom gebruikt alleen vormelij k herkenbare elementen: een openstaande deur, een masker, een ster, een pluim. De toeschouwer kan zelf het verhaal van Van Soom in- of aanvullen, en er zijn eigen verhaal, zijn eigen beeld van maken. Voor de 37-jarige Luk Van Soom is deze opdracht een verdere erkenning. Vorig jaar vertegenwoordigde hij België op de wereldtentoonstelling in Sevilla.


Actueel

De fietspaden komen er aan!!! Na jaren actie voeren lijkt het erop dat de fietsers in de Noorderkempen nu de vruchten van hun arbeid zullen kunnen plukken. De realisatie van een aantal fietspaden heeft effectief een aanvang genomen, voor andere worden het beslissende weken. Worden de wensen van de aktievoerders hier ook vervuld of moeten ze weerom de spandoeken bovenhalen ? Een stand van zaken.

Rijkevorsel-Hoogstraten

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

Op dit traject kan er nog weinig mislopen. Op 1 april is men effektief met de werken gestart voor een vrij liggend enkelrichtingsfietspad langs weerszijden van de rijweg. Hiervoor werden op grondgebied Rij kevorsel 182 en op Hoogstraten 105 onteigeningen gedaan. De fietspaden komen achter de bomen te liggen, worden 1,75 m breed en 4,6km lang, beginnend net buiten Rijkevorsel en eindigend aan de Loenhoutseweg in Hoogstraten. Ze komen op 2,5 m van de rijweg om de bomen voldoende levenskansen te geven en om voldoende stopruimte voor de autobussen te laten. Voor deze realisatie is een budget voorzien van 60 miljoen frank. Het stukje binnen de bebouwde kom in Rij kevorsel en het staartstuk binnen de Hoogstraatse kom zijn hier nog niet inbegrepen. In Rijkevorsel zal dit later samen met de hernieuwing van de rijweg uitgevoerd worden, in Hoogstraten is het wachten op de herinrichting van de doortocht Hoogstraten. De ingebruikname van het trajekt RijkevorselHoogstraten is voorzien voor november.

Wortel Merksplas Turnhout -

-

Ook voor dit traject veel goed nieuws. Voor het gedeelte Merksplas - Turnhout dienen nog enkele onteigeningen en opmetingen te gebeuren, wat zeker dit jaar zal afgehandeld zijn. De realisatie van de fietspaden moet einde volgend jaar een feit zijn. Het gedeelte Wortel-Merkpias kreeg een budget van 140 miljoen toegewezen voor onteigeningen in 1994 en uitvoering in 1995. Klein probleem momenteel op Openbare Werken : geen teke-

10

naars genoeg. Het kabinet Kelchtermans zou echter reeds groen licht gegeven hebben voor de inschakeling van privĂŠ-bureaus.

Wortel Hoogstraten -

heeft Openbare Werken niet genoeg geld beschikbaar. Hier zou het gemeentebestuur echter de reddende engel kunnen worden. Zowel Burgemeester Van Aperen als Schepen Staf Peerlinck ver klaarden tegenover 'Fietspaden Nu' bij college en gemeenteraad een voorstel te verdedigen voor de aanleg van dit fietspad door de gemeente. Het traject van het fietspad zou over de terreinen van het Penitentiair Schoolcentrum lopen. De nodige fondsen hiervoor zullen op de begroting van volgend jaar worden ingeschreven.

Het Bestuur der Wegen voorziet hier de aanleg Minderhout Meerle van een enkelrichtingsfietspad aan de zuidkant De eerste fase, tot aan het kruispunt Meer, is in van de rijweg (kant van De Ster), vanaf Wortelvolle uitvoering. Een vrijliggend fietspad langs Dorp tot aan de Lindendreef. Hiervoor is een budget voorzien van 7 miljoen. Start der werken beide zijden van de weg. Normaal kunnen er is voorzien voor april 1994. Voor de aanleg van nog voor het bouwverlof de eerste fietsers over een fietspad langs de andere zijde van de weg bollen. -


ACTUEEL _-

Lauryssen electronics

--.

4j/

Pi

pvba

YhIt

*

VIDEO STEREO K.T.V.

f

-

.-

ffZ't k

MINDERHOUTDORP 29c 2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67 Problemen echter voor de tweede fase. Door Openbare Werken voorziene budget van 55 miljoen is onvoldoende voor vrijliggende fietspaden langs de weg (geen geld voor onteigeningen of aankoop van gronden). Het plan voorziet dan ook een fietspad langs ĂŠĂŠn zijde (de vroegere trambedding), slechts door een waterafvoergoot gescheiden van de rijweg. Voor het gemeentebestuur kan dit niet meer. Een nieuwe (snelle) rijbaan met een fietspad ertegenaan, dat is om ongelukken vragen. Het college heeft dan ook een alternatief gelanceerd. Het stadsbestuur stelt de aanwonenden voor om twee meter van hun grond te verkopen aan schattingsprijs. Deze gronden stelt het gemeentebestuur dan ter beschikking van openbare werken voor de aanleg van vrijliggende fietspaden. Dat het het college met dit voorstel menens is mag blijken uit de onmiddellijke aktie. Op 1 en 8 april werden de eigenaars van de aangelanden uitgenodigd op een informatievergadering, waarop hen de voorstellen van het gemeentebestuur werden uitgelegd. Burgemeester Van Aperen : 'Op deze vergaderingen zelf hebben een aantal aanwonenden onmiddellijk positief gereageerd. Van de le vergadering kunnen we nu reeds stellen dat bijna 50 % van de eigenaars met het voorstel instemmen (wat niet wil zeggen dat 50 % van de gronden reeds kunnen verworven worden). En om te bewijzen dat heel het college achter het voorstel staat, doet iedereen zijn best om de aanwonenden te overtuigen van het goede doel. Als het nodig is, en dat is reeds enkele malen het geval geweest, gaan we de eigenaars thuis opzoeken om hen degelijk te informeren. Voor ons is het immers duidelijk dat ons project de enige kans is op vrijliggende fietspaden tussen Minderhout en Meerle. Lukt dit plan niet,

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag 8u-12u zon- en feestdagen gesloten :

omdat de eigenaars niet willen verkopen, kunnen we degelijke fietspaden voor de volgende 50 jaar wel vergeten! Het gemeentebestuur wil dit

niet op zijn geweten en zal er alles aan doen om zijn voorstel erdoor te krijgen. Als het moet zullen we zelfs nog bijspringen voor de aanleg van de fietspaden zelf, mocht het budget van Openbare werken ontoereikend zijn'. Voor de aankoop van de gronden en voor eventuele aanpassingswerken hier en daar rekent Burgemeester Van Aperen op een uitgave van ca. 10 miljoen frank Een kleine rondvraag bij enkele aanwonenden leert ons dat ze niet negatief staan tegenover het voorstel van de gemeente. Een aantal zegt met die grond toch niets te doen, alleen gras afrijden. Anderen zijn meer genuanceerd 'Welke prijs gaan we ervoor krijgen? Hoe zit dat met onze aanplantingen, onze afsluitingen, onze oprit?' Misschien gerechtvaardigde vragen, maar of ze opwegen tegen de veiligheid van naar school fietsende kinderen is van een heel andere orde. Op de eigenaars rust een zware verantwoordelijkheid die daarenboven nog lange tijd zal blijven doorwerken, er zullen immers nog vele jaren kinderen met de fiets naar school moeten

Veiliger toekomst Alles tesamen mag gesteld worden dat het fietsen in de Noorderkempen er tussen dit en pakweg 2 jaar heel wat veiliger zal op worden. Voor veel ouders met schoolgaande kinderen zal de zorg om de veiligheid van hun bengels er heel wat lichter om worden. Er blijft natuurlijk nog wel wat te doen, denken we maar aan de weg naar Loenhout of naar St.Lenaerts. 'Fietspaden Nu' valt nog niet zonder werk.

'

03-314.55.04

de kB(B5)gka(2z@ mocind

__garag _ VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 11


KULTUUR

Alle heiligen op een kluitje Van 1 tot 23 mei prezenteert Kunsikring Spijker haar 7de Spijkertentoonstelling. Onder de noemer 'Namen voor Beelden Beelden voor Namen' is er een indrukwekkende kollektie van 120 heiigenbeelden uit de 12de tot 16de eeuw te bewonderen. De link naar onze persoonsnamen wordt nadrukkelijk gelegd, zowel in de eigenlijke tentoonstelling als de begeleidende katalogus die van alle heiligen een afbeelding, naamgeving en attributen vermeldt, evenals waarvoor de heilige in kwestie eertijds werd aanroepen. Ook met Hoogsiraten en zijn patroonheiligen is er een expliciet verband gelegd. Uit de Katarina-kerk werden trouwens enkele beelden in bruikleen gegeven. Bij het opzoekingswerk voor deze tentoonstelling verwees samensteller Cor Engelen alvast de Engelse oorsprong van het zgn. 'Nottingham albast' (o.m. het praalgraf van de Lalaings) naar het rijk der historische vergissingen. In het 'Rijke Roomse leven' kregen de heiligen-

beelden een belangrijke funktie als de beelten is

De Spijkertentoonstellingen behoren jaarlijks ontegensprekelijk tot de kulturele topevenementen in de regio. De vorige editie bleek voor sommigen evenwel een bijzonder taaie kluif: de moderne, vaak konceptuele aanpak van 'Ina silent way' werd op gemengde gevoelens onthaald. Ook nu nog blijft voorzitster van de Kunstkring, Mieke Bowman het opzet met entoesiasme verdedigen: 'Ik vond toen dal onze mensen ook hel recht hebben om met deze moderne kunst gekonfronteerd te worden. Dat dit aanleiding gaf tot onbegrip ofpolemieken, vind ik helemaal niet zo erg. 1-let bewijst dat de konfrontatie aan zette tot napraten en nadenken, en daar is het toch voor een stukje om te doen, niet? De tentoonstelling van dit jaar beoogt dat uiteindelijk ook, zij het op een geheel andere manier...'

Voor het eerst wordt een volledige tentoonstelling gewijd aan ons middeleeuws erfgoed: 120 verschillende heiligenbeelden uit de 12de tot 1 6de eeuw, grotendeels uit privé bezit en nagenoeg geen van alle ooit eerder tentoongesteld. Samensteller Cor Engelen: 'Ik meen te mogen stellen dat we er in geslaagd zijn om een meer dan waardevolle verzameling bijeen te brengen. De beelden zijn stuk voor stuk van grote kwaliteit met hoge antikwarische waarde, ze werden vooral om estetische motieven ge.selekteerd. Dat levert verschillende onvervalste topstukken op!'

De beelden werden in bruikleen gegeven door verzamelaars, waarvan een aantal uit onze regio. Dergelijke heiligenbeelden zijn los van hun vroegere religieuze funktie gegeerde objekten geworden als kunstvoorwerp. Engelen benadrukt niet onterecht dat 'de iniddeleeuwseskulptuur geheel niet als minderwaardig werd beschouwd ten opzichte van bv. schilderijen. Integendeel zelfs, beelden werden volkomen op eenzelfde niveau gewaardeerd. 1-/un schoonheid, hun verfijning, het speciale karakter ervan hebben op mijzelf altijd een grote aantrekking uitgeoefend, zodat ik uiteindelijk ook zelf een verzamnelaar geworden ben.'

Belang Doorgaans blijven de beelden binnen de veilige beslotenheid van de partikuliere kollektie. Deels vonden ze hun weg naar musea. Het grote publiek wordt er echter haast nooit mee gekonfronteerd, wat ooit heel anders is geweest. Wie herinnert zich niet uit de geschiedenisles dat de beruchte beeldenstorm er o.m. opgericht was om de rij kelijke overdaad aan heiligen-beelden en andere ornamenten uit de katolieke kerkgebouwen te weren? Vooral in de gotiek vormden beeld en bouwwerk een hechte eenheid. 12

vail ue patiuoiiiieiiige we uien iwii aaiiiuepeii

bij ziekte en nood. Sint Bernardus kwam ter hulp bij kramp, Sint Amandus bleek treffend medicijn voor jicht, Sint Quintinus verhielp waterzucht en Sinte Lucia wist alles over buikloop altans dat was de vaste overtuiging van de Tongerse burger eind 1 8de eeuw. Volksbedevaarten naar plaatsen waar dergelijke heiligen aanbeden werden, bleven tot voor enkele decennia razend populair. Denken we in dit verband trouwens maar aan de restanten ervan in onze regio: de H.Bloedprocessie of de paardenwijding aan de St.Luciakapel in Meersel-Dreef... Ook onze persoonsnamen zijn vaak nog getuigen van het belang dat aan deze heiligen werd gehecht. Voordat de hedendaagse televizie-, sport- of pophelderi een doorslaggevende invloed gingen uitoefenen op onze naamgeving, gingen de meeste borelingen door hun gedoopt bestaan met een (roep)naam die afgeleid was van een heilige. Of moet er nog een Jef, Hanne, Toon, Mieke, Christiaan, Godelieve of Katrien zijn?

Albast De Spijkertentoonstelling biedt een enige mogelijkheid om via ons middeleeuws erfgoed weer even aan te knopen bij deze traditiegetrouwe levenswijze. Cor Engelen: 'We tonen van elke heilige één beeld, altans van 120 heiligen. Bij de selektie werd gelet op e.stetische kriteria, het zijn dus mooie beelden, d. w.z. dat het gaat om uitstekend snijwerk, fraaie polychromie enzovoort. We be trekken er heel bewust ook Hoogstraten bij. Uit de Katharinakerk kregen we twee albasten in bruikleen, een God-de- Vader en A ndreas. Dat werd uitgebreid met een aantal albasten uit de I4de eeuw.' 'In dat verband kwam ik trouwens tot de bevinding dat het zgn. Engelse albast uit Nottingham in tegenstelling tot wat men zo vaak beweert, helemaal niet uit Engeland kwam maar wel van het vasteland. De misopvatting werd omstreeks 1900 door enkele kunsthistorici en vooral verzamelaars in het leven geroepen. Men ging op een bijna absurde manier het albast uit de Nottinghamn groeve overal in terug vinden. Zo ook in het praalgraf van de Lalaings, waarvoor het albast zou zijn aangevoerd vanuit Engeland via Antwerpen. Men vergeet dan wel dat in archiefstukken te lezen staat dat de maker van het praalgraf albast geleverd kreeg uit Metz!... Ook in de namen van de patroonheiligen hebben we de link met Hoogstraten gelegd, vooral in de namen van de heren van Hoogstraten. Ik verwijs ook naar de waardevolle wandtapijten die in de kerk hangen.'

So,nmige beelden hebben nog hun originele beschildering.

Topstukken Heel wat aandacht gaat naar de namen en de attributen waarmee de heiligen worden afgebeeld, en op basis waarvan ze kunnen worden herkend. Een en ander wordt nauwgezet uit de doeken gedaan in een katalogus die is opgevat als een beperkte hagiografie, een bruikbaar naslagwerk over de 120 heiligen. Het oudste werk in de tentoonstelling is een 1 2de eeuws schrijn uit Limoges dat de marteldood van Laurentius voorstelt. Verder zijn er enkele beelden uit de 13de eeuw, een kollektie albasten uit de 14de eeuw en een uitgebreide verzameling uit de 1 5de eeuw. Van rond 1500 zijn er Mechelse beelden met hun originele veelkleurige beschildering. Met enkele Mechelse albasten uit de renaissance wordt dit overzicht afgerond. Blikvangers zijn verder een gepolychromeerd paneel met de veertien noodhelpers ; drie panelen uit een preekstoel uit Frankrijk met een prekende Paulus, Dominicus en Johannes de Doper ; en twee retabels, respektievelijk uit Antwerpen en het Duitse Schwaben. (mdl)L] 'Namen voor beelden - Beelden voor namen' is een organizatie van Kunstkring Spijker naar een koncept van Cor Engelen. De tentoonstelling loopt van zaterdag 1 tot zondag 23mei in de Angelazaal van het Spijker. Openingsuren: woensdag tot vrijdag van 14v. tot 17v. ; zaterdag en zondag van 10v. tot 18v. Rondleidingen zijn mogelijk na afspraak (tel.314.55.36).•

de

W 03-314.55.04

mcicind


heegstMan OPEN SPIJKER

kijken wal dejnn schalt in de 1 -lowla de/int'. OJ'U kun reisin/ichtingen vragen hij (le q/de/ing lverisine. Of (1 kan lekker t'aan eten in één van de restaurums. /)eganse dag zal in het teken staan van hei jaar/hema Europa. Om het met Michelin te zeggen: 'een om wet' waard'. in de Brood- en Banketbakkerij ziet U deIn het V.T.1. Spijker is het gebruikelijk dat alle monstraties met marsepein en ... mogen leerlinleerlingen meewerken aan de opendeurdag. U gen uit het zesde leerjaar zelf een bakkerijles acziet dus werkelijk de ganse school in werking. tief meemaken ! De randactiviteiten omvatten Dat betekent een massa activiteiten, die wij hier ondermeer een voetbalmatch ouders- leerkrachonmogelijk allemaal in detail kunnen behandeten (zou die héél bekende voetballende vader len. Toch een greep uit het gebeuren: De afdedaar ook aan deelnemen ?), een springkasteel, ling Hotel presenteert een Bierproject, serveert muziekoptredens, een posterbeurs enz. enz. En een Europees buffet en baat een Euro-Bodega vanzelfsprekend worden er weer geleide bezoeuit; de afdeling Toerisme stelt haar didactisch ken gebracht aan het internaat en kunnen nieureisbureau voor en plaatst een aantal Europese we leerlingen zich die dag inschrijven. Dat laatbestemmingen in de kijker, de Sociale en Techste is alvast aan te raden voor wie zijn of haar nische Wetenschappen houden ondermeer een keuze al gemaakt heeft, want vorig jaar moesten ijssalon open; de opleiding Kantoor dede inschrijvingen half augustus stopgezet wor monstreert Easy-typ, WP-trainer en Windows; den wegens volboeking! LII

ECOLAND IN DE KIJKER

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31. Op de Opendeurdag van het Klein Seminarie, zondag 16mei van 13.30 tot 18 uur, met als thema 'Portret van een School', ligt de nadruk dit jaar op het buitengebeuren, hoewel er ook in de lokalen weer heel wat te doen is. De lagere school wil het in de eerste plaats speels en plezierig houden voor de kinderen met de alombekende Vlaamse Kermis. Terwijl zijn de geïnteresseerden welkom in de leen 6e leerjaren voor inlichtingen en inschrijvingen - ook voor het internaat - en staan ook in het 3e, 4e en 5e leerjaar de deuren open. Bezienswaardig is beslist de fototentoonstelling van leraar en fotograaf Xavier Rombouts, met beelden uit verschillende landen en werelddelen. En een heuse hobbytentoonstelling belicht de vrijetijdsbesteding van zowel leerlingen als personeelsleden. Bij de demonstraties noteren we muziek, turnen en dansen, die bij goed weer op de speelplaats plaatsvinden. Het cafetaria tenslotte laaft de dorstigen en zorgt voor een broodje of een stukje gebak. Ook bij de humaniora is het vooral buiten te doen: ECOLAND, het groenproject in de vroegere 'Engelse Tuin', begint nu serieus vorm te krijgen, de voornaamste aanplantingen zijn reeds gebeurd en de vijver is gevuld. U kan de 'Groene Vingers' die namiddag zelf aan het werk zien. Op de speelplaats krijgt U een demonstratie van tele-geleide vliegtuigjes en wagentjes en wordt er een heuse klimmuur opgesteld ! Eveneens buiten komen een aantal sportdisciplines aan bod. Als U daarna ook binnen een kijkje gaat nemen, ontdekt U in de ver schillende lokalen hoe leerlingen en leraars zich laten portretteren in hun bezigheden binnen en buiten de school, met ook hier aandacht voor de hobby's. Zo mogelijk wordt de link gelegd tussen de vrijetijdsbesteding en de schoolvakken. Verder is er een klassenkwis voor eerstejaars, worden video-opnamen getoond van de proj eetweek en zal er muziek en toneel gebracht wor den in het auditorium. Demonstraties in vaklokalen en een wandeling door het internaat ver volledigen het portret van de school.

Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

-

- Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en

overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, De nieuwe aanplant/ogen vormen de blikvanger op de opendeurdag van het Klein Seminarie.

lopers, enz. 13


HOOGSTRA TEN

BLOEMEN OP SCHOOL EN OP DE MARKT

MUZIEK MET DE DEUR OPEN

BL OEMENSCIIOOL Zondag 9mei wordt 1 Ioogstratcn in dc blocmctjes gezet. Eerst en vooral is er onze Vrije Landen Tuinbouwschool, die de door de leerlingen gekweekte bloemen en planten te koop aanbiedt én ook tegelijkertijd haar opendeurdag houdt. Deze opendeurdag komt dit jaar in de plaats van de Hemelvaart-opendeur, onidat begin mei alles nog in volle bloei staat en dus op zijn mooist is. U kan er een kijkje gaan nemen van 9 tot 16 uur.

BL OEMENM/l RKT Terzelfdertijd heeft in het gebuurte Luizenmarkt een grootse Bloemenmarkt plaats, waar U niet alleen bloemen, planten en zaai- en plantgoed kan aanschaffen, maar tevens allerhande tuinbouwbenodigdheden. Een buitenkans voor tuinliefhebbers. Met dit initiatief hopen de organisatoren tevens dat vele Hoogstratenaren de gelegenheid te baat nemen om hun huizen te verfraaien d.m.v. bloemen op de vensterbanken. Maar er is meer: deze markt wordt georganiseerd ten voordele van de actie KOM OP TEGEN KANKER. De bijdrage van de standhouders bestaat erin dat zij die dag een extra-hoge standprijs betalen, die volledig ten goede komt aan de actie. De bezoekers kunnen hun steentje bijdragen door aan het begin van de markt een sticker te kopen aan de prijs van 50 fr. Dit evenement zal zeker aandacht krijgen in de pers, en zelfs op radio en T.V., want ook de BRTN zal aanwezig zijn ! De stands zullen geopend zijn van 9 tot 17 uur.

Nog vö6r de lente haar intrede deed, zette de Muziekschool de deuren reeds open lee ea,ise week lang mochten ouders en geïnteresseerden komen kijken en luisteren naar de leerling-muzikantjes in volle actie.

REUZE-COMPUTER IN 'TITO Het V. l TO., Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs, houdt traditioneel haar openschooldag op Hemelvaartdag, dit jaar op 20mei. Naast de diverse steeds weer bezienswaardige afdelingen, die stuk voor stuk een boeiend bezoek garanderen, pakt de afdeling Houtbewerking dit jaar uit met een grote computergestuurde houtbewerkingsmachine met 2 freeskoppen. Een hele mondvol om aan te duiden dat het gaat om een machine van groot formaat, die panelen tot 2 meter (b.v. deuren) kan bewerken. Meer nog dan andere scholen, is het belangrijk dat een technische school de evolutie in het bedrijfsleven volgt. De leerlingen moeten immers niet meer alleen over een goede handvaardigheid beschikken, maar tevens kunnen omgaan met hoogtechnologisch materiaal, waarbij computers een steeds grotere rol zullen spelen. De school zal in werking zijn van 10 tot 17 uur.LI1

VENDELZWAAIERS ZOEKEN LOGIES Het eerste weekend van augustus houden de Gelmelzwaaiers voor dc tweede maal een groot folklorefestival. Voor de uitgenodigde gasten Uit diverse landen zijn zij nog op zoek naar logies. Hebt U een kamer vrij, neem dan even contact op met Jos Smouts, Gelmelstraat 38, tel. 03/3 14.37.31. El

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOG ELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03 / 314.32.24 - Fax 031314.11.24

14

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

HAEST

Steenweg op Hoogstraten 119- Rijkevorsel Tel. 03131 45617- Autotel. 0171546080


HOOGSTRA TEN

EEN DACSREIS DAVIDSFONDS Pinkstermaandag is traditioneel de dag dat het Davidsfonds op uitstap gaat. Reisdoel dit jaar is Haspengouw, een streek die velen zich herinneren uit de lessen Aardrijkskunde maar die weinigen echt goed kennen. Daarom staan zowel een stadsbezoek als een streekrondrit op het programma. Op 31 mei vertrekt de bus om 8uur aan de kerk. In Sint-Truiden wacht er eerst een tasje koffie. Onder leiding van een stadsgids bezoekt de groep dan het begijnhof, het stadspark en de lrudo-abdij. Voor het middagmaal kan men voor400fr. kiezen tussen 2 menu's of men kan een eigen picknick mccncmcn. In de namiddag rijdt de bus doorheen de fruitstreek, en tenslotte wordt de dag algerond in het Provinciaal domein van Nieuwenhoven, waar men nog even kan rondwandelen of genieten van een streekgerecht. IJ kan voor deze uitstap plaatsen reserveren bij Swa Verschueren, Lindendreef 21, tel. 314.11.88. Tot 10mei kunnen enkel Davidsfondsleden inschrijven; indien er daarna nog plaatsen vrij zijn kunnen ook niet-leden inschrijven tot uiterlijk 20mei. De prijs voor deze eendagsreis bedraagt 600 fr. voor DF-leden en 700 fr. voor niet-leden, jeugd van minder dan 16 jaar betaalt resp. 400 en 500 fr. Hierin is begrepen: busreis, ochtendkoffie, gids en fooi chauffeur. Het 3-gangenmenu 's middags is vrijblijvend en kost 400 fr. Uw inschrijving is geldig na ontvangst van het volledige bedrag op rekeningnummer 733-3243 145-77 van Davidsfonds/F.Verschueren. De inschrijvingen worden beperkt tot 1 autocar.ü

WOENSDAGNAMIDDAGOPVANG HET BOOMKE heet de nieuwe organisatie die zopas boven de doopvont is gehouden in de lokalen van de vroegere school aan de Karel Boomstraat 44. Dankzij dit nieuwe initiatief is er nu eindelijk een behoorlijke kinderopvang op woensdagnamiddag. Alle Hoogstraatse kinderen, uit de ganse fusie, en uit alle scholen, vrije of gemeentelijke, kunnen er elke woensdag terecht van 12 tot 18 uur. Zelfs kinderen die toch liever thuis gaan eten, kunnen zich nog tot 14 uur aanmelden, want van twaalf tot twee zal er steeds iemand in het lokaal aanwezig zijn. Na 14 uur zou het kunnen dat de groep is gaan wandelen. Reserveren voor HET BOOMKE kan telefonisch op één van volgende nummers: 03/3 l'I.35.30, 114.61 .11, J14.U4.06, 314.43.1, maar ook bij onvoorziene gebeurtenissen, b.v. ziekte van de thuiswerkende ouder, kunnen de kinderen bij HET BOOMKE terecht. De opvang kost 40 fr. per begonnen uur en hierin is een drankje en een vieruurtje inbegrepen. Wie onmiddellijk na de schooluren komt, brengt boterhammen mee voor 's middags. Omdat het schooljaar al zover gevorderd is, en vele ouders voor het lopende jaar al een oplossing hadden, is het project bescheiden gestart, maar vanaf rptembei Lal liet op volle toeren draaien. 110venclien sluit het initiatief dan weer mooi aan bij I(wispcl, de genieel lelijke speelpleinwerking die op dezelfde lokatie de ganse vakantie actief zal zijn, en waar de kinderen zich al goed thuisvoelen. El

LAATSTE OEFENING VOOR DE 'RABAS'

G'ok brandweervrij o1llIge/s woiden oppeiisioen eniiud aI.s ze zestig ivorden. J)ai /IIocllf J'J tens, beter bekend als 'Je] Rabas' (op dejoto in de deuropening), onlangs ondervinden. Maar 'de mannen 'hadden een waardig afscheid op touw gezet. Voor zijn laatste oefening werd hij persoonlijk thuis afgehaald en per tandem naar de kazerne gevoerd, waar voor de gelegenheid extra-bluswater was aangevoerd

ACTW VERKEERSVEILiGHEID De oudercomité's en schooldirecties van alle Spijker-scholen zijn rond de tafel gaan zitten met vertegenwoordigers van De Lijn en van het Ministerie van Openbare Werken. Diverse voorstellen werden geformuleerd om op zoveel mogelijk punten de veiligheid in de buurt van de scholen te bevorderen. Een telling wijst uit dat het om niet minder dan 2000 kinderen per dag gaat! Een eerste punt is het samenbrengen van alle bushaltes van de Gelmelstraat op één plaats, namelijk een nieuw aan te leggen busparkeerplaats naast de Hotelschool, en wel uitsluitend langs de kant van de school. De vzw Ursulinen, het Spijker dus, is bereid daarvoor de nodige gronden gratis ter beschikking te stellen en De Lijn zou bereid zijnde halteplaats aan te leggen. Het belangrijkste veiligheidsvoordeel van deze operatie is het feit dat de leerlingen de gevaarlijke baan, waar dit schooljaar nog een kind de dood vond, niet meer moeten oversteken. Om de leerlingen op een zo veilig mogelijke manier naar die bushalte te loodsen heeft de school reeds een voetpad aangelegd. Een apart fietspad is één van de bijkomende voorstellen en ook het plaatsen van verkeerslichten, die dan zouden komen ter

hoogte van deze bushalte, wordt na al die jaren aandringen eindelijk onderzocht. Naar Openbare Werken toe vraagt de school een heraanleg van de Gelmelstraat in de omgeving van de school. Deze zou in de eerste plaats bestaan in het wegtrekken van de verkeerstoevoer die er nu is vanuit de 4 windstreken. Dat voorstel houdt in dat de rijrichting moet gewijzigd worden in de twee straten die vlakbij het Spijker uitmonden, nI. de A. de Lalaingstraat en de G. Seghersstraat. Verder zou er een verkeersplatform moeten komen ter hoogte van het kinderdagverblijf. En om de verkeersstroom tot vertraging aan te zetten moet de rijbaan heraangelegd worden met daarbij de creatie van een zogenaamd 'poorteffect', en het al eerder genoemde fietspad. Op het moment dat dit artikel in druk gaat wordt de haalbaarheid van al deze voorstellen grondig onderzocht en zijnde nodige opmetingen reeds gebeurd. Hoewel er nog niets officieel is ondertekend is er nu toch goede hoop dat er iets konkreets zal gebeuren, dankzij de samenwerking van 3 instanties: Het Spijker, De Lijn en Openbare Werken. De grote afwezige in dit rijtje is het gemeentebestuur, dat wel aanwezig was op de vergadering maar geen enkele toezegging kon doen. Onbegrijpelijk toch.•

MANNEN AAN DE KOOKPOT

Vijf weken lang mochten deze K WB-mannen in de potten roeren. Op / april was de apotheose: de tafels werden feestelijk gedekt want... de vrouwen waren uitgenodigd ! En wie dacht een bord vol grapjes te moeten verorberen zat ernaast: niet minder dan 4 gangen werden ersmaakvol geserveerd! 15


.á_

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurij ssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

L

Nieuwe kleuterklassen Geruime tijd hceft men geduld moeten oefenen, maar nu is het zover. Zes fonkelnieuwe klaslokalen voor de Minderhoutse kleuters, die al jaren erg krap behuisd waren, werden door burgemeester Van Aperen voor open verklaard. 'We hadden geopteerd voor een rustig, sober gebouw, dat betaalbaar moest blijven (15 miljoen) want tenslotte is het de Hoogstraatse gemeenschap, die alles gefinancierd heeft. We zijn blij, dat we hierin gelukt zijn!' Een tevreden burgemeester dus en met reden! De kleuters en hun onderwijzers zullen er plezier aan beleven. Een aangepaste accommodatie en naar de warme zuidkant gericht, wat wil je nog meer. Het oudercomité heeft al die tijd ook niet werkloos zitten toekijken. Speeltuigen werden opgetimmerd en enkele zandbakken geïnstalleerd in een groen, kindvriendelijk decor, waar de 137 kleuters hun kunstjes en creativiteit zullen botvieren.[iI

Basisschool loopt naar Parijs en terug!

Onder het goedkeurend oog van zijn schepenen en anhiteci frdi Gils verklaarde bur'eineeszer1 all Aperen het nieuwe gebouw officieel voor geopend. Directeur Pat Leysen aanvaardde het in dank, maar liet ondertussen toch even zijn gedachten afdwalen naar het pasgeperste kleedje.

Paaswandeling met eieren

Op initiatief van de Vlaamse Minister van Onderwijs Van den Bossche konden alle scholen woensdag 31 maart Iesvrij maken om met alle leerlingen te trachten naar een Europese hoofdstad te lopen, dit in het kader van de Europese eenmaking. Onder de begeesterende leiding van de turnmeester Luc Segers overbrugden de kinderen van de Minderhoutse basisschool samen de afstand naar Parijs en geraakten bovendien, na een gezamenlijk extra-rondje, nog terug thuis ook. Een kleine achthonderd kilometer werden op een omloop van 400 meter afgelegd. De leerkrachten zelf waren goed voor 36 kilometer. Als apotheose werden dertig ballonnen met de Europese sterren als een grote tros de lucht ingelaten, wellicht ook op weg naar Parijs. Aan het enthousiasme van de lopers te meten, zit Europa op cle goede weg!

Kruidenhappening Lentekriehels alom met de maand mei zo vlak voor de deur. Opgewekte mensen en tuinen, die hun winterse kilheid hebben afgeworpen. Er wordt geplant, gemaaid, geknipt, zelfs al geoogst misschien. Het kruidentuintje heeft ook een extra beurt gekregen! Kruiden! Wat doe je daar nu eigenlijk mee? Vele mensen hebben het daar in zekere mate nog een beetje moeilijk mee. Velt-Noorderkempen organiseert op zaterdag 1 mei een heuse kruidenhappening bij René de Vrij, Heerle 6, Minderhout. René zal de bezoekers duidelijk informeren over het kruidenleventje. Wat kunnen we er allemaal mee doen? Hoe drogen? Wanneer oogsten? Hoe thees maken? Waar halen? Hoe telen? Gebruik in de voeding? enz. De moeite waard alleszins om je op 1 mei naar Heerle te begeven. De entree is gratis en de familie De Vrij verwacht je vanaf 14.00 uur. Diegenen, die nog verdere informatie willen weten over de Velt-doelstellingen en dito activeiten telefoneren vlug naar het secretariaat: Ann Janssen, Voort, Meerle, tel. 03/3158327.1111

rri

/v Op PaanHaan(I1 Hi ani ei il (1 'Ik 0.1 0. een n andelioc lii. o. / 1 Jos Vorssc Ii i , ii( gewoond weid door vooral jonge ouders en hun kinderen. Ondern eg kreeg het jonge volkje het be zoek van de paashaas die hen rijkelijk voorzag van chocoladelekkernij.

ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba QDADFI

1 MIU

W'j verkopen niet alleen vezerng ook de NAZORG vinden wij h Kom vrijblijvend eens Rommensstraat 7,

2321 Meer

VIA I 0:1 me bvd

ptn1

Tel. 03/315.72.54

W&E


MINDERHOUT

Vlaamse Ploegdag Zondag 18 april betekende weer een hoogdag voor het boerentrekpaard. De Vzw. Jut en Aer, zo'n anderhalf jaar geleden gesticht, pakte uit met een tweede Vlaamse Ploegdag en dit op eenentwintig plaatsen gespreid over heel het Vlaamse land. Waarom zo'n ploegdag? Nostalgie zonder twijfel! Het publiek duidelijk laten zien hoe het landbouwleven zich afspeelde voor de automatisatie haar int rede deed op de bedrijven. De Vzw. heeft als voornaamste doelstelling het trekpaard in ere te houden en dit kan je best doen door het te laten werken. Om dit aan het grote publiek te laten zien is het voorjaar natuurlijk de meeste geschikte periode: de grond moet bewerkt worden vÔÔr die ingezaaid wordt. Ook te Minderliout waren de zware trekpaarden aan de slag en dit op het gekende adres, namelijk, in Hal bij Jos Simons. Jos heeft nI. geen tractor en laat zijn paarden de veldarbeid in volle rust opknappen. Een anachronisme misschien, maar Jos zou zich het niet ander kunnen voorstellen! Jos Simons temidden van / wee ian

1,0,11w

Ii€Ipe,.

April 1993 Troosteloos sfeerbeeld van de Des,nedtstraat! Ook geen lolletje voor de bewoners die al een karrevracht si of te slikken hebben gekregen, opgeworpen door veel te snel rijdende weggebruikers, die het 'Uitgezonderd plaatselijk verkeer' vierkant aan hun laarzen lappen en zich gedragen als rallyrjders in de woestijn.

V!er generaties ELECTROHANDEL '

3 1

LOOS EN BROSENS Radio T.V. HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen -

-

Tel 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

V. 1. n. r. A ngèle Verse/nieren- Th,e/e,nan.s (4'd Odilia Thielemans-Hereman.s (68), Anke Hendrickx (2 maanden), Monique Hendric/ Verscheuren (29).

17


ersJ-reef

Nieuws voor MEERSEL-DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71.

Avondmarkt: Ik vertel niets nieuws als ik zeg dat fase een van de rioleringswerken zogoed als afgelopen is. En dat het netjes uitgevoerd is, daar zal iedereen het ook wel over eens zijn. Natuurlijk zijn er dingen die volgens de ene beter zo en volgens de andere beter zus waren uitgevoerd, maar de grote meerderheid van de bevolking is toch best tevreden over het geleverde resultaat. Onze middenstanders zijn zelfs zo tevreden dat ze vinden dat de inhuldiging van de heraangelegde Dreef niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Onder het motto wat op een ander kan moet hier zeker kunnen hebben ze de koppen eens bij elkaar gestoken. Het resultaat van deze 'brainstorming' is een AVONDMARKT die men op VRIJDAG 28 MET door wil laten gaan. Er is reeds kontakt opgenomen met verschillende bonden van marktkramers en vanuit verschillende richtingen zijn reeds toezeggingen gedaan. Onze middenstanders zijn echter van mening dat naast die grote en professionele marktkramers ook plaats moets zijn voor elke Dreefse zelfstandige. Dreveniers die graag hun waren of diensten aan willen prijzen kunnen zich bij elke middenstander aanmelden zodat er een plaatsje kan gereserveerd worden.Li

Inhuldiging: Het einde van fase 1 laat het feestkomitee ook niet onberoerd. Zij lieten hetvolgende weten: 'Wat we ons eerst niet konden voorstellen, wat we zeker niet meer zouden meemaken volgens sommigen, zijn we nu al bijna gewoon. De deels van riolering voorziene en heraangelegde Dreef, Nieuw-Dreef en Oude Tramweg. Er is al veel over verteld en geschreven, maar het resultaat mag er zijn. VRIJDAG 28 MEI zal het een en ander plechtig worden ingehuldigd met het onthullen van een gedenksteen, vermoedelijk bij het klooster. Om 19u zullen de heren burgemeester Van Aperen, schepen van openbare werken Coenegrachts en voorzitter van de dorpsraad Jos Huybrechts het woord richten tot de aanwezigen, waarna de onthulling zal plaatsvinden. Onze fanfare zal met gepaste muziek de gebeurtenis meer klank bijzetten. Welke randactiviteiten er nog zullen georganiseerd worden is momenteel nog niet helemaal duidelijk. Maar als het weer meezit wat houdt ons dan tegen om er allemaal een feest van te maken? Traditioneel bij Dreefse feestelijkheden, doet het feestkomitee een oproep aan de bevolking om de huizen te bevlaggen. In de praktijk komt daar de laatste jaren weinig van in huis, terwijl het wel een extra feestelijk tintje geeft. Velen halen als excuus aan dat ze helemaal niet meer over een vlag beschikken. Daarom wil het feestkomitee iedereen de kans geven om een vlag of een vlag met stok en houder aan te schaffen. Al enkele leden van het feestkomitee hadden bij de 105 de verjaardag van Mieke Van Gils dergelijke vlag buiten hangen en ze zodoende op hun degelijkheid getest. Vlaggen zijn te bestellen bij Toon Verleye, Dreef 97(315.71.86) voor 9mei. Li

18

De eerste kommunikan ijes va,t de Dreef.

Fanfare: BYOUTERIE

HOOGSTRATEN Vrijheid 66 Tel. 03/3147253 i

* Groot assortiment in fantasieen merkj uwelen * Exclusieve fashion kleding * Ruime keus in lederen ceinturen en handtassen * Te gekke horloges en ringen * Grote keus in bruid-, kinderen haarmode * Kortom ..... bijna alles!!! Service: Mister Cash Bankcontact Visa

American Express Eurocard Postcheque

Vaak wordt er wat sceptisch tegen onze koperblazers aangekeken. En wie ze alleen maar kent van het kermis inzetten zal inderdaad geen nulzikale hoogstandjes verwachten. Dat het als het moet ook anders kan lieten ze ZATERDAG 17 APRIL horen, en hoe. Ik weet dat we in dit soort rubrieken altijd lief zijn voor elkaar. Toch durf ik, en dat zonder overdrijven, zeggen dat de eerste muziekavond van onze fanfare een succes was. Het talrijk opgekomen publiek, er bleef geen enkele plaats onbezet, werd simpelweg ingepakt en weggeblazen. Vooral het stuk Im Postwagen (Robert Allemand) wist de toehoorders te bekoren. Hier is bloed en tranen op geoefend. Dat kan ook niet anders als je met klassieke componisten als Dvorak en Beethoven uitpakt. Een puike prestatie van dirigent Luc Van Bladel en zijn jongens! Het voorprogramma werd niet onverdienstelijk door Brassband Ste.-Rosalia uit Meer verzorgd. De presentatie was in handen van Andre Oomen. Onze vendeliers speelden gelegenheidsober waarmee bewezen werd zoals voorzitter Jos Verboven het in zijn inleiding al aanstipte, dat samenwerking tussen de verschillende verenigingen nog steeds kan. Volgend jaar weer jongens? LI

Moskes Rockzesdaagse: Misschien iets minder internationaal, maar daarom niet minder interessant De programmatie van Moskes '93 getuigt van degelijkheid en realisme. Gezond verstand gecombineerd met enkele leuke verassingen en daar gaat ons festivalletje alleen maar beter van-worden. Oudgediende Jan de Bruyn voorstellen hoeft niet meer. Naast kleppers als Grootaers krijgt hij eindelijk de langverdiende erkenning. (Ja, ik heb hem ook op VTM gezien.) 'Topscoorder' Ben Crab-


MEERSEL-DREEF be kreeg een paar jaar geleden met de Kreuners de Moskessmaak al te pakken en mag dit jaar met zijn eigen Floorshow verder proeven. De Engelse blueslegende 'Blues 'n Trouble' sluit het eerste weekend af. De klassieker van het tweede weekend is de hardrockavond dit jaar o.m. met Whistler Curbois en Whistler. En afsluiten doen we dit jaar met de hardfunkers van Ashbury Faith (Belgies hoop in bange dagen) en La Lupa. Sorry Peter van Fusieswing, maar ik kon het echt niet latcn.LIII

Dorpsraad Iedereen die zich een beetje interesseert voor Dreefsc zaken is weer van harte welkom op de

Algemene Vergadering van 5 mei in het patronaat. Wat staat er op het programma: Nu de riolering een feit is, is de verkaveling met stip naar nummer 1 gestegen. De dorpsraad heeft geprobeerd iemand van de 10K naar de Dreef te krijgen, maar dat is niet gelukt. Een stand van zaken zal zeker opgemaakt worden al was het alleen maar om hardnekkige geruchten (en wat worden ze weer kwistig rondgestrooid) de kop in te drukken. Is groot Hoogstraten aan een zwembad toe? Sommigen vinden van wel, anderen vinden van niet. Het stadsbestuur wil niet over een nacht ijs gaan en wil het advies (naar analogie met het Mostenmeer) van elke dorpsraad. De bedoeling is dat een onafhankelijk persoon met kennis van zaken de plannen van het stadsbestuur komt toelichten. Ook gezien dat ze aan de kerk begonnen zijn met groenaanplantingen. De stenen bakken waar de plantjes in zijn neergepoot zijn op hun degelijkheid getest. Een vriendelijke noorderbuur was

zo vriendelijk zijn mercedes in een van de bloembakken te parkeren wat niet erg lukte natuurlijk. Ook heerlijk is het om te zien hoe verkeersborden genegeerd worden. Aan de kant van de grot mag niet meer geparkeerd worden, tenminste dat proberen die verbodsborden ons te vertellen. Voor alle duidelijkheid is er plastiek tussen de bomen gespannen maar die wordt simpelweg stuk gereden. Een beetje chaos zal wel zijn charme hebben zeker. En de luxeappartementen tegenover de Noordhoek komen er toch. En nogal vrij snel blijkbaar als we het bord i.v.m. de bouwaanvraag in de wei mogen geloven. Jammer dat er weer mensen in komen die zich niet zullen integreren, en dat het gevaar bestaat dat we naast het villapark een tweede getto krijgen. En dat terwijl de doorsnee Drevenier maar op die verkaveling blijft wachten. Op den duur zou je iets tegen buitenlanders krijgen. De KLJ heeft een minder leuke ervaring achter de rug. Al enkele maanden zijn onze jonge jongens op zoek naar een wei om het gewestelijk sportfeest te organiseren. Niet leuk natuurlijk als je op een gewestelijke vergadering in Hoogstraten een njet moet verkopen. Meerle gaat nu meer dan waarschijnlijk met de eer lopen die voor ons bestemd was. Weinig Dreveniers die daar van wakker liggen waarschijnlijk.LJ

Dag van de Aarde Alhoewel het eigenlijk vijgen na pasen zijn wou ik toch nog even het volgende aanstippen. 22 april was de internationale dag van de aarde. Met het in het leven roepen van deze dag werd

ervan uitgegaan'dat deze dag de feestdag moest worden van moeder aarde. Op deze dag wordt de aarde herdacht met al haar mogelijke levensvormen. Het is de dag bij uitstek dat de natuur in het zonnetje wordt gezet. Tevens is het de dag dat alle bedreigingen van moeder aarde worden aangeklaagd. Bij ons heeft men die dag verschoven naar zondag 25 april. De Wielewaal en de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming organiseren ieder jaar een wandeling in een bedreigd gebied in de fusiegemeente Hoogstraten. Dit jaar was dat het golfterrein. Waarom het golfterrein? Een projectontwikkelaar wil in een bosgebied van 140 ha een golfterrein aanleggen. Daarvoor is er in dit gebied reeds een grote oppervlakte illegaal kaalgekapt. De Vlaamse Gemeenschap heeft trouwens een rechtszaak tegen deze kappingen aangespannen. De zaak komt in juni voor. Toch blijft het gebied bedreigd. Onder invloed van lobbyisten zou de minister van ruimtelijke ordening toch willen onderzoeken of het gewestplan met gewijzigd kan worden voor de aanleg van het golfterrein. Volgens De Wielewaal kan dit volstrekt niet. In het bosarme Vlaanderen 140 ha opofferen voor een golfterrein is totaal uitgesloten. Niet alleen regenwouden zijn belangrijk. Ook hier zijn bossen levensnoodzakelijk aldus de Wielewaal. Van Meersel-Dreef zal er waarschijnlijk weinig volk meegewandeld zijn op 2 april, ook al omdat er bij ons weinig reclame rond gemaakt is. Maar moest er toch iemand warm lopen voor de ideeĂŤn van De Wielewaal, dan kan die altijd terecht bij voorzitter Marcel Adriaensen. (315.90.40)

Krachtig, betrouwbaar, steeds in vorm

ILOMA

Krachtig, betrouwbaar, steeds in vorm. 24 krach t ge itiode 1 len. Met het voor F-tonda kennierkertd geittakkelijk to teeiii. Van 2.6 tot 5.5 pk. M breedte van 42

-

Ciii

tot s3 cm.

HONDA grasmaaiers

Oct ii&ik 1fl moeilijke miivtandighedert vlot te 1111 , 1 , klen met een uitste ke,td re ide mccl Trapbie hvdrostitisctie ' isc rbrengirig. Ve rstel~ niaaihoogte vitri IS 75 clie, maaiE breedte (0 cm.

Ontstruiker UM 2460

Rohuuste alt-rounder uitgerust met krachtige motor, t itgebreid assortiei eet protessiofle Ie

as

J. STOFFELSPAULUSSEN HONDA tuinbouwtrekker ,

Minderhoutdorp 4 2322 Hoogstraten Tel. 031314.41.15

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97

-

2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING 19


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

M818~ Rustig aan, Wily

Ja mensen, nu zit ik in een zetel. Willy stuur ik de straat op voor het loopen veidwerk en zelf blijf ik als een koning op mijn troon zitten. Hij zorgt voor het nieuws en ik laat het publiceren. Haha, dat ik dat niet vroeger bedacht heb. Bovendien wil Willy voorlopig liever anoniem blijven, zodat ik ook nog eens de vruchten van zijn werk pluk. La vie est belle. En hevig dat hij is, ik moet hem constant intomen. Hij zou op alles afvliegen. Deze maand liet ik hem gewapend met z 'n portable cassetterecorder drie keer los: naar Marcel Adriaensen voor de Mussenakker, naar Jef Van Opstal voor Meermarkt en naar Bert Michielsen voor de dorpsraad. Het resultaat van die bezoeken kan u lezen vanaf nu. -

Twintig jaar Mussenakker De aankomst van Wakkere Willy bij Marcel Adriaensen was geen succes. Op het erf moest hij eerst twee enorme honden trotseren, die liefst zo vlug mogelijk hun tanden wilden zetten in zijn zeventienjarige vlees. Ze vonden dat blij kbaar vers genoeg. Gelukkig kwam de eigenaar des huizes vlug naar buiten om met een streng bevel de honden te kalmeren. Binnengekomen, had Willy opnieuw pech, want een rondslingerend speelgoedautomaatje zorgde ervoor dat hij binnen de kortste keren de wereld vanuit een kikkerperspectief aanschouwde. Maar laten we de heren zelf aan het woord. Marcel: (verontschuldigend) Ja, dat is met al die rommel hier. De klein mannen gooien alles overhoop en we hebben nog niet kunnen opruimen. Wakkere Willy: (overeind klauterend) 't is niks, ik had beter moeten uitkijken. Marcel: Gij zijt dus Wakkere Willy? WW: Ja. Marcel: Dat had ik nu nooit kunnen denken, dat gij dat waart. Ik dacht dat Jan u verzonnen had, dat gij niet echt bestond. WW: Neenee, ik bestaan echt. Ik probeer hem wat te helpen bij z'n werk. Marcel: Verdekke toch. Allé, ga zitten. Wacht, eerst wat plaats maken. WW: Hoe moet ik u noemen, Marcel of Feel? Marcel: Och, zegt maar Feel, dat doet iedereen. WW: Feel, gij zit in het bestuur van de Mussenakker? Feel: Ja, dat klopt. WW: En die bestaat nu 20 jaar? Feel: Ja, dat klopt en dat gaan we nu vieren. Op vrijdag 30 april is er een jubileumreceptie van 20.30 tot 22.30 uur, waarop alle huidige en alle oud-leden, alle Meerse verenigingen, alle geburen, alle jeugdcafé's van de omtrek en het stadsbestuur zijn uitgenodigd. WW: Een mooi hoopje volk. Feel: Ja, dat klopt. De dag nadien, zaterdag 1 mei, gaat het feest verder met twee optredens van groepen die altijd met de Mussenakker verbonden geweest zijn. Zo is er de Nonkel Ney's Rhythm 'n' Blues Band, die exact 10 jaar geleden in de Mussenakker ontstond bij het 10-jarig bestaan. Ik moet wel zeggen, de enigste die er van die pionierstijd nog overschiet, is de Ney

20

-

zelf, maar dat is dan ook niet de minste. Als er iemand ambiance kan brengen, dan is hij het wel. WW: Er is ook nog een tweede groep? Feel: Ja, dat klopt. Dat is Cryptic Skull (ziefoto). Die bestaan nog veel langer, al bijna 25 jaar, denk ik. Maar ze treden wel niet zo dikwijls op als Nonkel Ney. Maar om de vijf jaar, geloof ik. WW: Wie moeten we ons daar bij voorstellen? Feel: 't Zijn allemaal al wat ouder mannen, maar dat valt niet op zulle, als ge ze bezig ziet. Er is er zeker ene bij die gij goed kent, want dat is uwe baas. WW: Wablief? Feel: Ja Willy, Jan Dufraing is de zanger. WW: Kan die dan zingen? Feel: (gaat verzitten) Tja, kunnen zingen is heel rekbaar hè, we zullen wel zien. Dan hebben we zijn broer, Mark Dufraing, die slaggitaar speelt; Rik Grauwmans op basgitaar en Jos Haest op de drums. Normaal is daar Jos Herrijgers ook bij, maar die woont tegenwoordig in ZuidSpanje en hij kan daarom deze keer niet meedoen. Hij wordt vervangen door Piet Loos, de gitarist van Nonkel Ney. Daar komen dan nog bij: MII Gijsbregts op sax, trombone, harmoni-

Laat hem niet vallen!

ca, enz... en het achtergrondkoortje, dat bestaat uit de dames Christine Cools, Inge Laurijssen en

Wis Swaenen. Ge ziet het, een heel bende bij mekaar. Het belooft een gedenkwaardig optreden te worden als ik de geruchten mag geloven. WW: Dat allemaal dus op 1 mei. Feel: Ja, dat klopt. Eerst speelt de Ney een setje, dan Cryptic Skull en tenslotte de Ney nog een setje. Willy, ge moet komen kijken jongen, zo'n avond is niet te missen. WW: Zijn er nog meer festiviteiten? Feel: Natuurlijk, heel dit jaar staat in het teken van het 20- jarig bestaan. Wacht, efkes in mijn agenda kijken. Verdorie, waar ligt die nu weer? Waarschijnlijk ergens tussen deze hoop boeken... Hier heb ik hem. Op zondag 2mei is het Meermarkt en is het bij ons gewoon open. Op zaterdag 8mei treedt Orga.smaddix op, een must voor de jonge Mussen, net als zaterdag 15mei, want dan houden we een Vrij podium. Op zaterdag 5 juni voetbalt de oudere tegen de jongere Mussenakker en zondag 25 juli is de dag van Akkerpop. WW: Zijn er al namen bekend voor Akkerpop? Feel: Voorlopig twee: Mink De Ville en de Walter Trout Band. Ik ken er wel niet veel van, maar naar 't schijnt is dat topkiasse. WW: Gaat Akkerpop weer door aan 't klooster of niet? Feel: Jaja, aan 't klooster. Ja, ik weet wat ge wilt zeggen. D'r zijn verleden jaar wat strubbelingen geweest, maar dat is opgelost. Na enkele vruchtbare gesprekken zijn we met de kerkfabriek tot de overeenkomst gekomen dat Akkerpop opnieuw aan 't klooster kan plaatsvinden. Voor 's zaterdags is er wel een verschil. De fuif die we dan organiseerden, kan niet meer doorgaan, omdat we moeten stoppen om 1 uur en dat is te vroeg voor de huidige jeugd. Heel de accommodatie staat echter opgesteld en daarom wil de Mussenakker die gratis ter beschikking stellen van elke Meerse vereniging die ze wil gebruiken.


MEER Als een vereniging op zaterdag 24 juli iets in open lucht wil organiseren, dan kan dat zonder problemen aan 't klooster. Ze moeten dan wel zo rap mogelijk contact opnemen met iemand van de Mussenakker. WW: Feel, ge zit volop iii de dertig, ge zijt getrouwd en ge hebt twee kinderen. Wat doet zo iemand nog in de Mussenakker? Feel: Wilde gij zeggen dat ik te oud zijn of zo?! WW: Nee, itiaar... Feel: Dat heeft er toch niks mee te maken. Oud ofjong, dat maakt in de Mussenakker niks uit. Iedereen is daar even welkom. Dat is één van de grote charmes van de Mussenakker. Ik kom er nog altijd heel graag. Trouwens, gij moet ook eens komen, hè Willy. Gij gaat uw eigen daar zeker amuseren. WW: Ik zal beginnen met eens naar die twee optredens te komen kijken. Maar nog een laatste vraag: waar staat de Mussenakker eigenlijk voor? Feel Vooi gewijde olitspal uiiilg, geLelhglleid cli vriendschap. Voor eigen initiatief. Voor kritische en creatieve jongeren en ook ouderen. Voor alles wat mijlenver van het opgefokte discotheekgedoe en -gedrag staat. Dat is de Mussenakker. WW: Feel, bedankt voor dit gesprek en nu op naar het 25-jarig bestaan? Feel: Vaneigens.

Meermarkt is terug Willy had nu de smaak te pakken. In egensieIling tot de vorige keer bij Blanche, had hij bij Feel zijn vragen wel kunnen stellen. Met een nieuw lijstje richtte hij zijn schreden nu naar Jef Van Opstal voor het laatste nieuws over Meerma?kt. Hij vond Jef onder een mild aprilzonnetje bezig in z'n tuin en toen zeiden de heren het volgende tegen elkaar. Jef: 't is niet waar. Ben jij Wakkere Willy? WW: Jep. Jef: Ja, ik wist niet wat ik moest geloven. Maar goed, het is dus zo, waarmee kan ik u helpen? WW: Meermarkt wordt opnieuw ingericht? Jef: Ja. Vier keer dit jaar. De eerste keer op zondag 2mei van 09.00 tot 12.00 uur. Daarna nog op de zondagen 6 juni, 4juli en 1 augustus. Telkens in de Donckstraat. WW: Waarom juist daar? Jef: Ten eerste omdat het daar vroeger ook was. Ten tweede omdat de omgeving daar prachtig is met de aanwezigheid van de kerk, het klooster en het park. Ten derde omdat die plaats centraal gelegen is in het Dorp en toch gemakkelijk ver keersvrij gemaakt kan worden.

Vluchten kon niet meer

:oio 4 april iia.s L'rgecIi OutS/kip/nde,c1iud, op de vlooienmarkt van BrassbandSte. Ro.Ie pen mogelijk als roeper Frans Van Bladel u een bod hoorde doen. Onverbiddelijk werd u aan gewezen, maar zo hoort het natuurlijk. Een groot succes overigens, deze vlooienmarkt, en aangenaam om mee te maken door de ambiance van het bieden en door de one-man-show van roeper Frans. Onze brass- en drumband zit trouwens niet stil in mei. Twee keer biedt zij haar diensten aan om dorpsactiviteiten muzikaal op te luisteren: op zondag 2 mei t.g. v. Meermarkt en op zondag 9 mei t.g. v. de koningschieting van de St.- Ambrosiusgilde aan het klooster. Op zaterdag 22 mei tenslotte verdedigt zij onze muzikale eer in SL-Antonius Zoersel.

WW: Na al die jaren komt Meermarkt dus terug boven water. Hoe is dat gekomen? Jef: Tja, de markt was een stille dood gestorven, vooral door het gebrek aan kraampjes. Maar toen de dorpsraad vorig jaar terug opgericht werd, bleek al direct dat vele mensen van Meer de markt graag zouden terugzien. Van toen af zijn we beginnen werken om dat te realiseren. WW: Die 'we', wie zijn dat eigenlijk? Jef: In de eerste plaats verschillende mensen van de dorpsraad zelf en op de tweede plaats een aantal vrijwilligers uit Meerse verenigingen. Geregeld kwamen we bijeen om de nieuwe markten voor te breiden en nu zijn we zover dat het kan beginnen. WW: Wat mogen we op 2 mei verwachten? Jef: Goed weer, hoop ik, want dat is heel belangrijk voor een markt. Net als voldoende kraampjes, want zonder kraampjes heb je geen markt. We moeten een beetje afwachten wie er zal komen opdagen. Daarom zou ik nog een laatste oproep willen doen aan de mensen van Meer en van de fusiegemeente Hoogstraten. Als je thuis iets hebt dat je wilt verkopen, kom dan naar Meermarkt. Iedereen is welkom. Ook kin-

deren die hun oude speelgoed of boeken of weet ik wat willen verkopen. Vanaf half negen kan men z'n standje oprichten. Best is zelf een tafel(tje) mee te brengen. WW: Goed weer, veel kraampjes... nog andere verzuchtingen? Jef: Zoveel mogelijk volk om te kijken en te kopen. Of gewoon om wat te buurten of iets te drinken. Want dat is toch het belangrijkste; het sociaal contact met de eigen mensen. D'r is trouwens vanalles te doen: optocht en concert van Brass- en Drumband Ste.-Rosalia, de Ghesellen van de Aardbei zijn aanwezig, er worden volksspelen georganiseerd, enz... WW: Dat klinkt allemaal heel goed. Jef: Ja, maar toch is het afwachten wat het zal worden. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het allemaal meevalt en dat de markt terug een vaste plaats krijgt in het Meerse leven. WW: Dat hoop ik met u. Jef, bedankt voor dit gesprek. Jef: Da's graag gedaan Willy, en tot zondag. El

RUIMTE IN JE BANKZAKEN LJiIIlIiIlIII

Ruimte geven is openstaan voor ieders plannen en projecten en ze helpen realiseren. Ruimte geven is mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. In bankzaken maakt dat een wereld van verschil.

SPAREN - BELEGGEN - LEVENSVERZEKERINGEN - KREDIETEN CERA MEER

Meerdorp 8

2321 MEER (Hoogstraten)

Tel. 31 5.77.81


MEER

Nieuws van de dorpsraad Van Jcf Van Opstal kwam Willy onmiddellijk naar mij toe. Ondanks het mooie weer was hij kletsnat. Wat bleek? Bij het verlaten van de tuin van Jef had hij zich even omgedraaid voor een afscheidsgroet, waardoor hij zich misstapte en ruggelings het vijvertje van Jefintuimelde. Gelukkig had hij zijn cassetterecorder boven water kunnen houden en druipnat maar trots overhandigde hij mij het bandje. Al het water in de wereld kon hem nu niet meer stoppen. Hij ging droge kleren aantrekken en vlamde naar Bert Michielsen, die als voorzitter van de dorpsraad verslag zou doen van de laatste vergadering. Ook Bert vertoefde in zijn tuin. Ook Bert heeft een vijvertje. Maar Willy liet zich geen twee keer verrassen. Met een wijde boog liep hij er omheen en confronteerde Bert met zijn vragenlijstje. Bert: Gij zijt de Willy zeker? WW: Euh... ja, hoe weet u dat? Bert: Ik heb de Feel gezien en die vertelde dat gij bij hem geweest waart. WW: Ja, dat klopt. Ik kom eigenlijk wat vragen over de dorpsraad. Bert: Goed, vraag maar. WW: Ik heb een lijstje in handen gekregen met daarop allemaal dingen die de dorpsraad verwezenlijkt zou willen zien. Bert: Ja, dat is de prioriteitenlijst die de dorpsraad voor 1993 heeft opgesteld. WW: Ik zou bij die punten graag wat commentaar hebben. Zou dat kunnen? Bert: Natuurlijk. WW: De oprichting van een gemeenschapszaal is het eerste punt. Bert: Ja, daar zijn we nog niet helemaal uit. Er komt binnenkort een vergadering met alle betrokken partijen om er verder over te praten. Van het stadsbestuur moeten we hier niet veel verwachten. Voorlopig is het moeilijk daar veel zinnigs over te vertellen. WW: De uitbreiding van de ambachtelijke zone Rollekens? Bert: Het stadsbestuur zegt dat er geen mogelijkheden zijn. Momenteel staat er enkel een uitbreiding van de industriezone Hoogstraten en de transportzone Meer op til. WW: De renovatie van de voetpaden in Meerdorp? Bert: Ondanks eerdere beloften zou dat nog niet voor 1993 zijn, hoewel er in de begroting 600.000 fr. ingeschreven staat. Het stadsbestuur beweert dat renovatie een pover resultaat zal hebben, omdat men voor de nutsvoorzieningen geregeld de grond in moet. Wij vinden echter dat de toestand van de voetpaden zo slecht is dat er onmiddellijk moet worden ingegrepen. WW: Fietspaden op Hoogeind, Meerseweg, Terbeeksestraat en Meerleseweg? Bert: Heel dringend, maar ook hier horen we van het stadsbestuur weinig positiefs. Op Hoogeind hangt alles af van wanneer Aquafin riolering gaat aanleggen. Dat zou ten vroegste in '95 zijn... De Meerseweg is een rijksweg... De Terbeeksestraat wil men over de brug opnieuw aanleggen, dat staat trouwens ook ingeschreven op de begroting, maar alles zit nog in de studiefase. De vraag is of men de stenen gaat herleggen of beton gaat gebruiken. Het ene is veel duurder dan het andere... De Meerleseweg zou dit jaar nog herlegd worden tot aan de watertoren, maar niet verder... Het is dus allemaal af wachten wat er van komt. 22

De zilveren Zandfluiter!

4

f

eft UIuikje

Bij ons geen probleem. Wij hebben mooie pantalons tot en met 1,30 meter bandwijdte. Ook de verdere kleding in grote maten en toch modieus weer veel nieuwigheden en enorme keuze voor U Op de le etage bij

VAN DER SLUIS MODE Nieuwstraat 9 Baarle-N Ook op zondag open Maandag gesloten WW: Het verbreden van de inrit van de Driehoekstraat? Bert: Dat zou pas kunnen als de nodige grond is verworven. De voorkeur van het stadsbestuur gaat naar vrijwillige afstand of wachten tot er een verbouwing gaat gebeuren. WW: Gemeentelijke controle op het stort Paterspad? Bert: Volgens het stadsbestuur laat de vergunning de huidige activiteiten toe. Overtredingen kunnen gemeld worden, maar men wacht nog

altijd op een eerste concreet bewijs van overtreding. We moeten ons hier natuurlijk afvragen of het niet de taak van het stadsbestuur zelf is om na te gaan of er overtredingen gebeuren in plaats van dat aan de bevolking over te laten. WW: Bestemming E-19 put als natuurgebied? Bert: De put is nu pas onder het beheer gekomen van de Dienst Groen van de Vlaamse Gemeenschap, die trouwens al enkele werken heeft laten uitvoeren. Het is nu wachten op een politiereglement dat zegt wat men en niet mag. Het


MEER

Boomplantdag op de Mosten

Op woensdag 24 maart mochten een aan/al sshoo/li,,de,en hoo/n/ijes pla,,ien op iie 'das/ei,. 1/ei stadsbestuur had gekozen voor de parking van liet recrealiedomein om deze kale vlakte zo terug te voorzien van het nodige groen en zo het parkeren in de toekomst meer geordend te laten gebeuren. Dit kleinschalige project er waren veel meer kinderen dan bomen gebeurde onder het toezicht van de Vrije Land- en Tuinbouwschool en als u even naar Jos Vinckx kijkt, merkt u dat hij deze taak wel heel grondig waarnam. Goed zo, Jos. -

-

stadsbestuur lijkt geneigd te zijn het vissen en surfen in de toekomst toe te laten. WW: Het bannen van het doorgaand vrachtverkeer naar de E-19? Bert: Het stadsbestuur bespreekt deze materie met de bevoegde minister, maar dat zou moeizaam verlopen... WW: Gemeentelijke controle op groenaanplant rond bedrijfsgebouwen? Bert: Dat is geen taak van de gemeente, zegt het stadsbestuur. Stedebouw moet nagaan of de eigenaar doet wat hem in de vergunning is opgelegd... WW: Uitbreiden en onderhouden van de aanplantingen langs ruilverkavelingswegen?

Bert: Hier stelt het stadsbestuur alle hoop op de

heer Geerts die daarvoor benoemd werd. In liet najaar zou gestart worden met nieuwe aanplantingen in samenwerking met het JNM. WW: Toegang containerpark beperken tot inwoners van Hoogstraten? Bert: Volgens het stadsbestuur wordt dat gecontroleerd. WW: Inplanting wachthuisje openbaar vervoer nabij de telefooncel? Bert: Er is daarvoor een voorstel gedaan aan De Lijn. Het is afwachten wat dat wordt. WW: De gebrekkige huisvesting van jeugdbewegingen in en rond het klooster? Bert: Die problematiek is in behandeling bij de jeugdraad. WW: Nachtlawaai, vandalisme en wildparkeren

in het Dorp tijdens de weekends? Bert: Een oud zeer. De politie kent het probleem. Ze denken na over wat eraan gedaan kan worden. WW: Dat was heel de lijst. Ik moet eerlijk zeggen: heel opgewekt klinkt u niet. Bert: Daar is ook geen reden toe. Ik zie weinig lichtpunten. Je iiioet ervoor oppassen dat je niet moedeloos wordt. Maar dat zijn we allerminst van plan. We zullen op deze en andere punten blijven hameren. Het stadsbestuur moet inzien dat het hoog tijd wordt dat er in Meer een paar dingen gebeuren. WW: Tocht heeft de dorpsraad al iets bereikt. Bert: 0 ja? Wat dan? WW: De herinrichting van de Meerse markt. Ben: Ja, maar daar hebben we dan ook ielf voor gezorgd. Willy was in de wolken. Het interview was volledig volgens planning verlopen. Toen hij me het bandje van het gesprek bracht, moest ik zijn recorder afpakken. Anders was hij doorgegaan met mensen te interviewen. Ik heb gezegd: Willy, 't is genoeg voor deze maand. Kom binnen een paar weken maar terug, dan kunt ge weer op pad. Heel even leek het of hij boos zou worden. Maar toen ik hem verzekerde dat hij tot dusver prachtig werk geleverd had en hij al mijn verwachtingen overtrof, verscheen er een zalige glimlach op z'n lippen en wandelde hij met vederlichte tred mijn huis uit en de toekomst tegemoet.•

Zoveel meer DIRECT MAIL aan voorkeurtarieven van DE POST! De troeven van de POSTCHE-

QUE: veilig, betrouwbaar, kosteloos! Als het snel moet gaan:

TAXIPOST!

Zeg maar hoe je slapen wil

auping ..

~ WftTE1UIJUtIÇ

23


rteI Ploeg- en gymkanawedstrijd Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde cle Groene Kring van de KLJ - gewest Hoogstraten op zondagnamiddag 4 april ploeg- en behendigheidswestrijden op de terreinen van onze Kolonie. 21 Tractorbestuurders traden aan plus heel wat kijkers, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Het weer zat niet helemaal mee, na zo'n prachtige maand maart, maar ja, 'april doet wat hij wil': het was koud, regenachtig, maar toch bleef het meestal droog. Het werk gebeurde volledig met moderne stalen paardekrachten, gevoed met mazout, maar eigenlijk zou ik eens graag ook enkele ploegers met levende paarden voor 'n ouderwetse ploeg aan het werk hebben gezien, om te vergelijken met het machinale ploegen: of beiden even rechte voren kunnen trekken. Jammer, dat zware boerenpaarden bijna geheel verdwenen zijn. Maar voor de behendigheidswedstrijden, zoals op de balans en met het plateau, waar een bal tussen een labyrinth naar het middelste puntje gemaneuvreerd moet worden, zie ik een paard met zijn staart toch weinig terechibrengen.LII

Paas(hazen) feestje Laterdagnarnicldag 10 april, de dag dat de klokken uit Rome terugkeren, vierde het Sint Jansgebuurte het Paasfeestje voor hun jeugd tot 12 jaar. Dit jaar voor de 13e keer: de traditie is dus al begonnen vniir de oudste van de deelnemende kinderen geboren was. Vermits er in de wijk 2 speelveldjes zijn, is het om beurten op een van deze twee te doen: dit jaar op het veldje aan de Kerkveld, onder de toeziende ogen van veel moeders, die er ook met hun allerkleinsten in de charette bij waren. Die konden nog wel niet meelopen, maar werden toch ook bedacht met een kadoke. De 'lopers' in 3 verschillende leef tijdsgroepen werden erop uitgestuurd om ergens een verborgen paashaas te gaan zoeken en mee te brengen al of niet met zijn goesting. Als alle 3 de hazen gevonden en aangebracht zijn wordt er op het pleintje gedanst en feestgevierd; er is ook 'n DJ met geluidsinstallatie aanwezig; en als de kinderen moegesprongen en gedanst zijn, krijgen ze een chocolade paasei of een ei gevuld 24

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69. met snoep en worden er nog 20 voetballen verloot In alle geval, voor 107 kinderen van het gebuurt was het weer eens een geslaagd paasfeestje. Tot volgend jaar. E

Info-avond over Islam Dinsdag 30 maart ging een langgeplande infoavond over de Islam door, georganiseerd door de KWB met medewerking van de Dorpsraad. Abdoel Kerkab, medewerker aan het integratiecetnrum 'De Welkom' in Turnhout en beëdigd tolk Marrokaans-Nederlands bij de rechtbank, leidde de avond in met een diareeks, waarin verschillende aspecten van hun godsdienst en van het sociale leven van Islamieten werden getoond en uitgelegd, waarna, na 'n korte pauze, gelegenheid was tot het stellen van vragen, waarvan druk gebruik werd gemaakt. De organisatoren hadden geen idee of er veel mensen zouden komen voor zo'n 'zwaar' onderwerp, maar er kwamen er toch 22 opdagen. De avond mocht geslaagd heten. Het was boeiend en leerzaam, we kunnen nu iets meer begrijpen van die mensen en hun godsdienst en achtergrond. We hoeven ze niet wantrouwend te bekijken en zoals va-

ker kan gezegd worden: de afwezigen hadden ongelijk; ze hebben iets gemist dat de moeite waard was. 111

Wortel luxedorp? -

We bedoelen LUXE, wat woonruimte betreft.Want je vindt hier bijna uitsluitend losstaande eengezinswoningen, slechts een kleine vijftig blokken van 2 aan elkaar gebouwde woningen en tot voor kort slechts één huis dat pal tussen 2 andere ingeklemd zit. En sinds kort zijn twee blokken van 2 huizen ook met elkaar verbonden doordat er nog een huis tussengebouwd is, dat beide blokken verbindt, zodat we nu een blok van 3 en een blok van 5 aaneen hebben. En binnenkort zal de inkom van Wortel nog ontsierd worden door een mastodont van een appartementgebouw langs de Klinketstraat, dat vloekt met het landelijke karakter van ons dorp en waar niemand op zat te wachten.Maar ja, dat is een van de zegeningen van de fusie: anderen van buiten ons dorp spelen met onze voeten. Als we ons beperken tot de agglomeratie, binnen de witte borden met zwarte naam Wortel, zien we dat er langs 7 toegangswegen dergelijke borden staan, die betekenen: hier begint de bebouwde kom, dus: als u per auto zijt, los uw gaspedaal en matig uw snelheid tot 50 km/u! Als ge nu binnen die borden de lengte van alle wegen en woonstraten optelt, en het aantal huizen (winkels, panden, enz.) telt, dan vindt ge dat er hierbinnen de agglomeratie ongeveer 7500 meter of 7,5km beton- of asfalt wegen liggen.Als we die gemiddeld 6 m breed rekenen, ligt er dus ongeveer 4,5 hectare beton of asfalt openbare eigendom. En dan tellen we nog niet mee wat er ligt aan opritten naar of naast of achter woningen. aan parkings, enz. Als we van de andere kant de panden (woningen, winkels, scholen) tellen binnen onze dorpskom, komen we aan 413 panden en als we dan de (met twee of meer) aan elkaar vastgebouwde huizen af trekken, blijven er altijd nog 'n 300 losstaande eengezinswoningen over. Als dat geen luxe is! Verder, als we die 413 huizen aan weerskanten van een lange weg van 7,5 km zouden leggen, zouden we per woning ruim 36 m perceelbreedte hebben. Met 15 m perceelbreedte per woning, zouden we aan ruim 3 km straat genoeg hebben, ipv 7,5 km. We zitten hier dus luxueus wat woonruimte betreft, om niet te zeggen, dat er kwistig mee omgesprongen is. Van de andere kant liggen er binnen onze agglomeratie langs de straten hier en daar nog heel wat lege percelen, 'slapende grond', waarvan de eigenaren wachten op (nog) betere tijden. Bij nader inzien heeft ons dorp iets van een kaas, met héle grote gaten, die op invulling wachten.•


WORTEL

Tentoonstelling Joris Thijs

KLJ komt op tegen kanker

Vrijdagavond 9 april had in 't Slot de opening plaats van een tentoonstelling van grafische werken (schilderijen, tekeningen, akwarellen) van Joris Thijs. De man is geboren te Wilrijk, woont te Kapellen en is tekenleraar aan twee colleges te Schoten. Hij is geen Wortelnaar, maar Wortel is hem toch niet onbekend. Hij is een kunstenaar van momentopnamen van mensen, die intens met iets bezig zijn en kiest zijn onderwerpen bij voorkeur rond een bepaald thema. Zo was ongeveer 2/3 van de zowat 30 tentoongestelde werken gewijd aan spelende muzikanten: 'n groepje fluiters of blazers in de orkestbak van de opera; een handvol blazers van 'n dorpsfanfare, enz. Zo waren er ook twee tekeningen bij, die de graficus getekend had dezelfde week tijdens de repetitie van onze eigenste Brassband, waarop meerdere bekenden te herkennen waren. De man tovert schijnbaar moeiteloos de muziek van de spelende muzikanten uit z'n hand met zijn tekengerief, zoals Mozart spontaan de nootjes muziek uit zijn mouw laat dwarrelen. Een plezier om te zien. Alleen jammer, dat de avond van Goede Vrijdag gekozen was voor deze opening, in plaats van bv. de volgende dag. De tentoonstelling was verder op Paaszondag en maandag voor iedereen toegankelijk.

Zondag 9 mei houdt de KLJ een aktiedag met 'fietsen tegen kanker' met een toeristische fietszoektocht door Hoogstraten en omgeving. Onderweg zullen er een aantal vragen beantwoord moeten worden aan de hand van foto's en zijn er een aantal controleposten voorzien, men kan kiezen tussen 2 routes: een traject van 15 km en eenvan25 km. lnschrijvenvan 12.30- 13.30uur in het KLJ-lokaal aan de Boomkes. Er is ook gedacht aan mensen, die niet zo van fietsen houden: zij kunnen in het KLJ-lokaal terecht voor een heus pannekoekfeest, en voor kinderen jonger dan 12 jaar is er buiten gans de namiddag spel en ontspanning voorzien, zij hoeven dus niet mee de fiets of. In de loop van de volgende maanden houdt de KLJ ook een stickerverkoop. Ze kosten 50 fr per stuk. Het streefdoel is 400 stickers, wat neerkomt op een som van 20.000 fr. De opbrengst van beide akties zal integraal gaan naar de kom op tegen kankeractie en zal in september overhandigd worden aan onze burgemeester tijdens het slotgala in en om Hoogstraten.[iII

Opendeurdagen Kapelanie Zaterdag 17 en zond 18 april stelde Jet Dellafaille zijn pas gerestaureerde witte huis aan de kerk open voor al wie wilde komen zien. De vernieuwde buitenkant plus tuinaanleg was al langer te zien; nu mocht de binnenkant ook gezien worden. En het mècht gezien worden en Jef mècht fier zijn. Vermits het huisje in het verleden zeker het meest geschilderde of getekende pittoreske object van Wortel is, was er een oproep gedaan aan de inwoners van Wortel om hun schilderijen of tekeningen van het huisje voor een paar dagen af te staan, om er het interieur me aan te kleden voor deze dagen. Zodoende waren er een 20-tal schilderijen van diverse kunstenaars samengebracht en hier geëxposeerd voor de bezoekers van het 'nieuwe' oude huisje, waarin het goed wonen zal zijn. Het aantal bezoekers op deze twee dagen was omnogelijk te tellen, maar wordt tegen de driehonderd geschat. Het huisje is inmiddels al verhuurd en kan vanaf nu als bewoond worden beschouwd. Wij hopen, dat de nieuwe bewoners zich spoedig in ons dorp 'thuis' zullen voelen. LII

Jaarlijkse fototentoonstelling De Fotogroep 't Slot exposeert op zondag 30 en maandag 31 mei (le en 2e Pinksterdag) in de lokalen van 't Slot, zoals ze jaarlijks gewoon zijn, de vruchten van hun werkjaar. De voornaamste kenmerken van deze groep zijn de onderlinge vriendschapsbanden en het verregaande respekt voor ieders eigenheid. Toch is lid-zijn van de groep niet vrijblijvend: elk lid wordt geacht een substantiële bijdrage te leveren, zij het niet door het maken van foto's dan minstens door aktieve inbreng tijdens de bijeenkomsten. Tijdens de vergaderingen wordt in de eerste plaats tijd gemaakt voor bespreking van elkaars werken! De foto's worden zowel naar uiterlijke vormgeving als naar ziel onder de loep genomen. Hierbij grijpt voornamelijke een 'inzichten-overdracht' plaats van de meer ervaren leden naar de rest, terwijl nieuwelingen door hun verfrissende, ândere kijk de ouderen behoeden voor dreigende verstarring. Centraal in de besprekingen staat het onderzoek naar de gevoelens, die de auteur al dan niet heeft ingesloten in zijn beelden. De leden van onze fotogroep zijn zeer benieuwd naar de manier waarop buitenstaanders, bezoekers dus, op hun boodschap zullen reageren, als ze de tentoonstelling komen zien.

Biesbosch, Drunense duinen, Heusden Zondag 16april ging de jaarlijkse uitstap-metwandeling van de KWB door naar bovengenoemde plaatsen. De Biesbosch is een water- en poldergebied zo'n 25 â 30 km ten noorden van Breda, 16.000 hectaren groot, ontstaan in 1421 bij een watersnoodramp. Daar werd een rondvaart van 2uur gemaakt. De Drunense duinen zijn een natuurgebied van 2500 hectaren, 15 km ten noorden van Tilburg, waar een ferme wandeling van 1 ½ uur werd gedaan, die eindigde onder flinke regen. Hierna was nog een bezoek gepland aan Heusden, enkele km boven Drunen, een oud vestingstadje aan de Maas, gebouwd in de 16e eeuw, dat in zijn geheel gerestaureerd is en als monument geklasseerd, vestinggordel en -wallen, binnen- en buitengrachten inbegrepen. Kortom, een juweel van een stadje. Maar door de regen hebben we meer binnenzittend van een paar pintjes kunnen genieten dan van een wandeling door de stad. Een reden om er als familieuitstap later bij beter weer nog eens een dag aan te wijden. LII

'Bouwhoeve' heet nu 'North West Club' De gemeenteraad van Hoogstraten stemde een belasting op animeermeisjes en de vroegere 'Bouwhoeve' heet sinds kort 'North West Club'... zou één en ander misschien verband houden met elkaar? Wij op werkbezoek... 'Wat gaat ge schrijven?' vraagt Frans Van Der Linden, de nieuwe eigenaar-zaakvoerder, ietwat argwanend. 'Dat het hier geen parochiezaal is', proberen wij voorzichtig en meteen is het ijs gebroken. Florreken, een jonge dame verantwoordelijk voor het praktische werk, komt erbij zitten. Lu staat iets verderop, hij is de verantwoordelijke barman. 'Noem het een ontmoetingsruimte of een ontspanningsplaats', zegt Frans. 'Temidden van veel moois' voegt Florreken er aan toe, en ze kijkt daarbij niet eens naar de prachtige omgeving. Op het uithangbord staat 'Sauna - Whirlpool Relax-bar.' Natuurlijk was het agendapunt over belasting op animeermeisjes hieraan niet vreemd. Al drukt de eigenaar erop dat alles zeer discreet georganiseerd is. Niets of niemand mag hier opdringerig zijn. De zaak is alleszins zeer luxueus ingericht. Maar wij hebben geen vergelijkingspunten. Het is hier zo'n gelegenheid waar ik, of iemand van mijn kennissenkring nooit kom. Hier zal niemand komen en toch zal er altijd volk zijn.

De Hoogstraatse Maand echt wel beter 25


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden,

Oproep van de dorpsraad 1-let bestuur van cle dorpsraad zit met een probleem; ze vinden dat ze te weinig kontakt hebben met de dorpsbewoners. Het bestuur is wel samengesteld uit afgevaardigden van de verenigingen, wat al iets is, maar toch niet heel het dorp. Het bestuur wil meer voeling met de mensen, om sneller en beter te kunnen reageren op wat er bij de Meerlenaars leeft. Uit de grote aanwezigheid op de jaarlijkse algemene vergaderingen blijkt nochtans interesse genoeg. Uit die laatste algemene vergadering meent het bestuur toch nogal wat onvrede te moeten vaststellen met de wijze waarop in Hoogstraten met Meerle gerekend (of niet gerekend) wordt. Om de band met ons wat dichter aan te halen, wil het bestuur dat we nog eens komen luisteren en praten. Daarom een extra algemene vergadering voor alle belangstellenden op maandag 24 mei om 20 uur in de parochiezaal. De dorpsraad

wil dan meer uitleg geven over zijn werking en wil ook horen van de gemeenschap hoe ze verder moeten werken. De dorpsraad wil immers dat wat bij de dorpsbevolking leeft bij het stadsbestuur aanbrengen en verdedigen. Daarom, als je iets te zeggen hebt, of gewoon meer wil weten, laat deze kans niet liggen. Er staan weer (of moeten we zeggen 'nog altijd') een paar hete hangijzers op de agenda: - de turnzaal: de dorpsraad wil een petitie organiseren om zijn eis voor een gemeentelijke turnzaal kracht bij te zetten - de weg Minderhout-Meerle (met of zonder fietspaden ?) - herinrichting van het plein voor het gemeentehuis

- een jaarlijkse activiteitenkalender Verder alles wat je als Meerlese inwoner kwijt wil. Je moet alleen meer komen. Schrijf het alvast in uw agenda, 24mei om 20 uur. El

35 jaar Super-actief, in de fleur van je leven, alomtegenwoordig. Dat ben je als je 35 jaar jong bent en zo is dus ook de jongenschiro St.-Jan Meerle. 35 jaar geleden op de wereld, of beter in de parochie gezet op aanstichten van Pater Bellarmien, die toen hier onderpastoor was. Bezorgd om de jongeren en dan in het biezonder voor de kinderen van niet-boeren. Voor de boerenjongeren was er immers reeds de BJB ofte Belgische Jonge Boeren waar ze in hun vrije tijd terecht konden. Pater Bellarmien sprak enige jonge kerels aan, Harry Pauwels, Fons Sterkens, Jaan Van Bavel en Fons Müesen en samen begonnen ze eraan. Met 12 leden, met zogoed als geen materiaal, met een oude paardestal op Meerledorp als lokaal, maar met veel jeugdige geestdrift. Het eer ste materiaal werd eigenhandig door de pater bij de Meerlese inwoners bijeengeschooid en het eerste dat hij kocht, was een eigen vlag voor de groep. De leiderskringen vonden plaats op zijn kamer in de pastorie en elke maand trokken de leiders met de fiets naar Turnhout. Daar leerden ze hoe ze met jonge gasten moesten omgaan, zoals dat nu nog in de leiderscursussen geleerd wordt. Ze gingen dat jaar, 1958, zelfs al op kamp: één nacht naar een boer in Meer. Thans is de jongenschiro uitgegroeid tot een grote groep, voor alle leeftijden, met een waaier aan aktiviteiten (tot een rock-fesival toe) en elk jaar een groot zomerkamp. Om de 35e verjaardag te vieren houdt de chiro open-deur op zondag 2 mei. De 'feestdag' begint om 10.30h met een door de chiro opgeluisterde eucharistieviering. Vanaf 13.30 uuur gaande lokalen aan de Ulicotenseweg wijd open met tal van activiteiten voor jong en oud : New Games (spelen met heel groot en speciaal materiaal), knutselen, oude volks-

spelen, een spookhuisje, ... De namiddag wordt afgesloten met een verrassingsoptreden van de huidige leidersgroep en de onthulling van een geveiplaat. Voor een fris drankje kan je in de zaal terecht, waar je tegelijkertijd foto's van nu en toen kan bekijken. Warm aanbevolen!!! L

Nog meer feest Mei, de feestmaand bil uitstek. Dat weten ze in de school al heel lang en daarom wordt je ook dit jaar weer verwacht op het schoolfeest op zondag 16 mei. Je kan er je hele dag mee vullen. Een plechtige H. Mis om 10.30 h, 's middags lekker eten in het gelegenheidsrestaurant (voor af reserveren) en vanaf twee uur Vlaamse Ker mis in de kleuterschool. Ge geeft uw kinderen hun handen vol bonnekes voor de attrakties, de paardjes of de paardemolen en ge zet uzelf met vrienden en kennissen op het 'terras' of in de 'cafetaria' met een frisse pint of een lekkere trappist. De zondag zal om zijn voor ge het weet . lii

De fiets op Met de komst van de lente verschijnen ook weer grote groepen fietsers op onze voor dit doel uitstekend geschikte ruilverkavelings- wegen. Als je houdt van 'wandel-fietsen' biedt Bond van Grote en Jonge Gezinnen van Meerle - MeerselDreef je hiervoor elke maand een prima uitgestippeld fietstochtje aan. Wie vanaf nu tot oktober elke maand de toer meefietst, heeft heel de streek gezien. Op 16mei gaat de tocht naar Merksplas, op 20 juni naar Terbeek, op 18juli naar Hilvarenbeek, op 22 augustus naar Weelde, op 19 september naar Breda en tenslotte op 17 oktober naar Zundert. Vetrek steeds op het Gemeenteplein om 13.30 uur, behalve voor de rit naar Hilvarenbeek die om 10.00 uur start. Een prettige en gezonde besteding van je zondagmiddag, die niet persé lui hoeft te zijn. El

autobanden

*

merkbanden

*

occ.assiphanden

*

reparaties

*

Chiro-meisjes ruimen het zwerfvuil Deze groep Chiro-meisjes hielden eens flink grote kuis langs de wegbermen van Strjbeek en ruimden onvoorstelbare hoeveelheden rommel van weggebruikers op. Proficiat meisjes!

26

depannage

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05


MEERLE

Opgeruimd staat netjes 'Echte automobilisten doen het in de vuilnisbak' Dat mag dan wel de slogan zijn om zweifvuil langs onze wegen tegen te gaan, maar in werkelijkheid doen dat er nog niet veel. Anders zouden onze wegbermen er niet uitzien als de wei van Werchter na het rockfestival. Sigarettenpakjes en peuken, flessen en blikjes van alle soorten dranken die je in een goed geriefde supermarkt kan vinden en de hele scala van junkfoodverpakking. Alles wordt zomaar door het (dikwijls electrisch) openschuivende autoraam gekieperd. De automobilist ziet er het volgende ogenblik niets meer van. Waarschijnlijk met verstand op nul en blik op oneindig op weg naar de volgende toeristische trekpleister waarde wagen en de inzittenden kunnen volgepropt wor den met degelijk verpakt spul. Slechts weinigen trekken zich iets van dat zwerfvuil aan, een eenzame wandelaar niet nagelaten, die tijdens zijn wandeling nog wel wat wil oprapen. Maar die kan dergelijke hoeveelheden ook niet meer baas. Daarvoor is er meer volk nodig. Jong volk, dat zich meer bewust is van de natuur, ook al ligt die naast de grote weg. Een aantal dappere chiromeisjes van de tip-tiens en hun leidsters hadden er een vrije paasmaandag voor over om een deel van de weg op te kuisen, de Strijbeekseweg, in de week-ends een drukbereden toeristen-route. Vanaf Klein Eyssel tot aan de grens werden de bermen door hen uitgekamd en van alle zwerfvuil ontdaan. 35 vuilniszakken vol brachten ze bijeen, vuilniszakken die reeds de volgende dag door welwillende werklieden van de gemeentelijke reinigingsdienst werden opgeladen. Mooi werk en opgeruimd staat netjes. Spijtig dat niet iedereen denkt zoals deze meisjes, want dan was dergelijk werk overbodig. Het blijkt nog maar eens dat er niets zo nioelijk op te voeden is als een autornobilist.rl

Nieuwbouw?

Misschien heeft Ii in de rubiek 'Stadhuis' van dit blad van vorige maand de beslissing van de gemeenleraad gelezen tot hei instellen van een belasting op 'onbewoonbaar verklaarde of ongezonde gebouwen, de bouwvallige, verlaten en onafgewerkte gebouwen'. Dan heeft het stadsbestuur nu de middelen in handen om eindelijk iets te doen aan de toestand die U op de foto ziet. Reeds meer dan tien jaar staat dit huis onafgewerkt in de Dal wijk. De inwoners van de wijk zijn dit meer dan beu maar verder dan tot een kortstondige hervatting van de werken twee jaar geleden heeft hun ergenis niet geleid. Hopelijk schrikt de eigenaar van het bouwwerk zich zo van de belastingaanslag die binnenkort in zijn bus valt, dat hij het huis binnen de kortste keren afwerkt of het verkoopt. In de Dalwijk zullen ze er niet om rouwen.

Kleurenkamp

Radio-Top En nog weer chiro, deze rubriek begint zo slilaan op hun ledenblad te gelij ken. De toppers van de chiro-Meerle roepen alle bewoners van Meerle met een radio op om op maandag 31 mei (pinkster-maandag) af te stemmen op 101.6 FM. Tussen 11 en 18 uur kan je genieten van jonge, informatieve en bruisende radio, verzorgd door jong Meerles talent. Radio-Top !! Zet 'm op 2111111

4',

Op kamp in Meerle. 0,1/ ie 1eiiii wat 'weg van huis' wil zeggen kwamen (leZeÂť /ne c/lil'n-/i/e(s Jes Iielemaal van Meer naar Meerle om te oefenen. Zij zorgden daarbij voor een kleur,'ijk tintje.

't Was Pasen!

k

1. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Pasen, dat is niet alleen paashaas ofpaaseieren. Pasen is nog altijd een kerkelijke 'hoogdag'die uiteraard in de kerk op passende wijze gevierd wordt. Zowel de paas wake als de hoogmis krijgen dan een luisterrjk karakter, waarvoor vooral het St.-Salvatorkoor verantwoordelijk is. Ze zien er niet alleen feestelijk uit, ze zingen ook zo. 27


MEERLE

Fanfare st-Cecilia op bivak Het weekend van 4 en 5 april brachten 26 muzikanten van deftmnfare StCecilia samen door in het huis van hun dfrigent Ludo Jansen. Zaterdag goed repeteren om zondag zeven gloednieuwe nummers te spelen voor het publiek. Het za/je maar overkomen, 26 muzikanten belegerenje voordeur met veldbedden, slaapzakken en instrument; slaan vervolgens hun tent op inje achtertuin en verwijderen je salon uit de woonruimte. Ik hoor het je al zeggen. 'Echt iets voor Ralf In bar van Banana-split'. Mis, echt iets voor Ludo Jansen, dirigent van de fanfare st-Cecilia. Vrolijke, vrolijke vrienden 'Voor spelers van 7 tot 77 jaar'. Zo staat het vaak op de doos van gezelschapsspelen geschreven en zo moet het ook op de uitnodiging voor het muziekweekend in Lint hebben gestaan. Want ze waren er allen, jong en jeugdig van geest (begrijpe wie begrijpen wil). Maar waarom in Lint, een gemeente niet zo ver van Antwerpen. Wel, omdat daar de initiatief nemer gehuisvest is: dirigent Ludo Jansen. Ludo was al geruime tijd iets aan het uitbroeden en

uiteindelijk was het dan zover: 3 en 4 april. Het was zijn bedoeling om de groep nauwer aan elkaar te hechten. Wat gezien de grote leeftijdsverschillen niet gemakkelijk is. Op die manier hoopt hij zijn publiek nog meer kwaliteit te kunnen bieden. Alle muzikanten zouden bij hem thuis een weekend doorbrengen. Twee tenten in de achtertuin voor de mannen, vrouwen en dirigenten (!) binnen. Het scoutslokaal van Lint voor de repetities tijdens de dag en zeven uiterst getalenteerde koks om zijn mannen en vrouwen op kracht

,

t;

te houden. Dit alles zou dan eindigen in ĂŠĂŠn grote apotheose: een concert te Meerle.

Als wij samen gaan kamperen... Om acht uur stipt stonden de 26 muzikanten die de uitdaging aandurfden in het centrum van Meerle, klaar voor de aftocht. Het enthousiasme was al van bij het vertrek aanwezig. En wie denkt dat de jeugd altijd het grootste lawaai bij zich heeft, zou naarmate de dag vorderde steeds meer in het ongelijk gesteld worden en zich 'S avonds zelfs wijselijk op de achtergrond houden. Toch wist Ludo het enthousiasme in 'kunstzinnige' banen te leiden. Want er moest serieus gewerkt worden om de volgende dag zeven nieuwe nummers ten gehore te brengen. Bovendien kwam hun voorzitter, Karel Pauwels op inspectie en al kwam hij in de hoedanigheid van paashaas, een goede indruk achterlaten was gewenst. Het ontbrak de muzikanten werkelijk aan niets. Want hoewel ze tenten hadden opgeslagen, van een overlevingskamp was hoegenaamd geen sprake. De zeven koks, die hen vrijwillig vergezelden, legden hen werkelijk in de watten. De avond kon niet meer stuk. Een heerlijk koud buffet en dan zingen maar. En hoe dapper sommigen ook vertrokken waren, lang kunnen ze toch niet zonder hun vrouwtje of mannetje. Inderdaad, niemand gaf dat openlijk toe. Maar een goed verstaander heeft weinig nodig. Het aantal Wil Tura fans steeg immers gevoelig en vooral het nummer 'Ik ben zo eenzaam zonder jou' werd een absolute topper. Anderen pakten het geraffineerder aan. Vooral de mannen, die dic nacht buiten moesten slapen: een veidbed verloren of een tas met de onmisbare pyama onvindbaar. Achteraf blijken die dan in het vrouwenvertrek te liggen, binnen dus! Kortom ambiance alom.

Het concert 7on1ag 4 april was het dan zover. Zichtbaar vermoeid (dit niet alleen van de repetities) namen de muzikanten hun plaats in. Allen met een

OPGELET!!! Gans de week op afspraak.

/ --

1 28

II

Meerdorp 72 2321 Meer TeL 0313150598

3. Het nummer 'Raindrops keep fallin'on my head' werd wat al te letterlijk opgevat!


VARIA

Ongevallen Vrijdag 19 maart om 17.55 uur botste aan het kruispunt Meersel Oude Tramweg, de motor bestuurd door Cornelis Van Andel uit Dusse, met de auto bestuurd door Louisa Janssens, Meersel 30, Meerle. er was lichte schade. Maandag 5 april om 13.25 uur botste aan het kruispunt Lod. De Konincklaan en St. Lenaartseweg de auto bestuurd door Emiel Baelus uit Herentals met de auto bestuurd door Wim Gibis uit Schilde. Er was zware schade. Zaterdag 10 april om 13.15 uur werd aan het kruispunt Meerclorp-Driehoekstraat, de 78 jaJos Jacobs, Miel Gijsbregts en Paul 1-Jeirrnan in pyama-dracht buiten onder het raam van de vrouwen kamer. Wil de ware Romeo zich bekendmaken?

gele sjerp, het aandenken van een onvergetelijk weekend. Het publiek was als naar gewoonte talrijk komen opzetten. Een uur lang kreeg het nummers te horen, die tot verschillende muzikale genres thuishoren. Het concert opende met 'Constitution State', een mars in bewerking van Eric Osterling. Daarop volgde het klassieke 'Londonderry Air' van Tony Jabovski. Een nummer uiterst geschikt voor de ware klanken van de baritons. 'Raindrops keep fallin' on my head' (John Edmondson) deed het ritme versnellen. Om dan over te gaan naar het ritmische 'Swing Low' van Andrew Balent. De melodie uit de film 'The Godfather' rondde als het ware het eerste gedeelte af. Naar het einde toe werd het ritme licht en vlot

rige fietser Jan Van Gestel, Hoogeind 99, Meer, licht gekwetst bij een aanrijding door de auto bestuurd door Jan Pluym (21 jr), Hoogeind 67, Meer. Er was ook zware schade. De auto's bestuurd door Chantal Nuyten, Dr. Gomnierstraat 18, Meerle en Trevor De Naat, Chaamseweg 38, Meerle botsten dinsdag 13 april om 07.40 uur aan de Chaamseweg. Er was zware schade. Aan het kruispunt Lod. De Konincklaan en St. Lenaertseweg werd de 22-jarige bromfietser Raf De Beider, Lod. De Konincklaan 334, zwaar gekwetst toen hij werd aangereden door een trekker + oplegger bestuurd door Werner Haest, Poeleinde 17. Wortel.0

Brand in de Vrijheid Terwijl de uit buters-bewoners van deze winkel aan cle Vrijheid in Hoogsiraten afwezig wwen, 0fl!stond er een felle binnenbrand op maandag 5 april in de nwniddag. De brandweer was snel ter plaatse zodat het pand kon gered worden maar de schade aan koop waren en het ganse interieur zijn zeer aanzienlijk.

geliuudeii iliel iiuiiiiiieis als 'Thu Tciiiicsscc

Dance' (Jabovski), een nummer, dat die namiddag werd opgedragen aan Fons Janssen, die wegens rugklachten niet aan het weekend had kunnen deelnemen. Met het 'Te Deum', de gekende Eurovisie-melodie, brachten de muzikanten een plechtige hulde aan de koks. 'Rock around the doek', ideaal om de trombones en trompetten in het licht te stellen sloot een zeer geslaagd concert af. Peter ,4ntonissen

Pers in het NAC Op uitnodiging van hei stadsbestuur konden de persmensen uit de regio op donderdag 15 april reeds kennismaken niet het nieuwe administratiecentrum. In vrolijke bewondering betraden zij met de nodige voorzichtigheid liet nieuwe gebouw.

03-314.55.04

de moond Ken uw buren, uw dorp, uw gemeente, uw streek... lees De Hoogstraatse Maand, uw maandblad. 29


Il4 \1

I2IJj

L1- I/(

1

___ _____ ______ _____ _____ _____ _____ /, ___ ____ ____ SPORT ___ ___ ___

L' HVV ook volgend seizoen in derde nationale

_____

,

Door een aantal omstandigheden waartegen men als club geen verhaal heeft schorsingen en langdurige onbeschikbaarheid wegens kwetsuren -was HVV het voorbije seizoen niet in de top van het klassement te vinden. Indien een middenmoter dan enkele matchen na elkaar verliest, begint men achter zich te kijken. Leuven, Tienen en Aarschot bleven echter op veilige afstand en zo kan men probleemloos het einde halen. Daar de produktiviteit de laatste weken aan de lage kant was, moesten de roodwitte verdedigers zorgen voor de nodige puntenwinst. Zij deden dat dan ook door tegen Beringen en Leuven 0-0 te spelen en de vroege 0-1 op Aarschot op het bord te houden. Met 25 punten na 27 gespeelde wedstrijden zitten we echter niet ver van het beoogde resulaat, doch aangezien we nog op verplaatsing moeten naar Eisden en titelkandidaat Westerlo met daartussen een thuismatch tegen Hasselt zal het niet gemakkelijk zijn het streefgetal van 30 punten te behalen. Vermelden we nog in de rand dat Roger Kemland volgend seizoen de hoofdtrainer van HVV zal zijn.

Vrijdag 30-4-93 te 19. u (terrein Seminarie) HVV Il-Westerlo II Zondag 2-5-93 te 15 u Westerlo-HVV Dinsdag 27-04-93 Vosselaar B Vosselaar-HVV ll.0

K.F.C. MEERLE Op 14maart speelde ons elftal, dat in kompetitieverband een vrije zondag had, een vriendschappelijke wedstrijd op en tegen H.I.H.Turnhout. Meerle won met 1-2. We vernamen ook dat het clubbestuur van de gelegenheid gebruik maakte om kontakten te leggen met het oog op de versterking van ons elftal tegen volgend seizoen, wat we alleen maar kunnen toejuichen. Bij Meerle speelde zelfs reeds een testspeler mee, nI. Mario Herrijgers, nu nog aangesloten bij Sint- Lenaerts. Ook is er sprake van om Van De Wiel, die vroeger reeds voor Meerle uitkwam, opnieuw aan te werven, maar dat schijnt bij sommige fannionspelers niet in goede aarde te vallen. Ook zou men trachten Verachtert, voor één jaar overgekomen van Brecht, te behouden. En als we alle geruchten mogen geloven, zou er sprake van zijn om Ludo Michielsen (reeds jaren aangesloten bij Merksplas) aan te trekken als speler-trainer. Het zijn allemaal geruchten, zij het uit betrouwbare 'bron' en waar rook is, is vuur, wist TijI Uilenspiegel reeds. Afwachten maar. De kompetitie nu. Tegen rode lantaarn Essen (Den Hoek) konden we eindelijk nog eens twee punten halen. Op het kwartier werd het 1-0. Voor de rust konnen de bezoekers nog gelijkstellen maar dan was het liedje uit voor Essen en Meerle won met 3-1. Na het laatste fluitsignaal was het tijd voor de viering van scheidsrechter René Snoeck, die net zijn 1 000ste wedstrijd had

i I'4I ~

Het exploot van Minderhout VV

-

IS7I-1 t 1

I$ç tAI

FC Meer: adieu Meerseweg De geelzwarten hebben het winnen nog niet verleerd. Na een gelijkspel tegen Bezemheide en

F.C. Merksem werden de puntjes tegen Meerle netjes thuisgehouden. Een wedstrijd waarin zo maar eventjes drie strafschoppen te noteren vielen: één in het voordeel van de thuisploeg, twee voor de bezoekers. Doelman Van Gestel ranselde één exemplaar uit zijn doelmond en dit betekende voor Meer uiteindelijk de overwinning. De week nadien was Stabroek te gast en bij hen zat het eindseizoen reeds duidelijk in de benen te oordelen naar hun zwakke prestaties. Meer pakte de puntjes zonder verpinken. Het voetbalseizoen is bijna ten einde. Op zondag 2 mei sluit de competitie af met een thuis-

wedstrijd tegen Heibos. Op zaterdag 1 mei wordt er op het Meerse terrein nog een tornooi voor preminiemen gespeeld waaraan heel wat ploegen zullen deelnemen. Het zullen ook de laatste wedstrijden zijn die op het terrein aan de Meerseweg zullen betwist worden. Na 23 jaar trekt F.C. Meer terug naar Werkhoven.

Nadat Minderhout stilaan maar zeker naar lagere regionen aan zakken was in het klassement, heeft het toch nog een flinke riem onder hart gestoken van haar trouwe supporters. Tijdens de laatste wedstrijden werd er nog behoorlijk gepresteerd en het puntenaantal nog netjes opgetrokken, zodat een plaats in de middenmoot behouden bleef. De klap op de vuurpijl was wel de prachtige overwinning tegen St. Job, de ongeslagen leider, zodat MVV toch maar voor de stunt van het jaar zorgde in deze reeks.• Reeds vroeg in de wedstrijd zorgde Dirk Goetschalckx met een knap kopbaldoelpunt voor de eerste vreugdekreten en vlak na de rust slaagde Koen Goos erin de 2-0 cijfers vast te leggen. Een overwinning waaraan niet te tornen viel. Vanuit Stabroek keerde men ook niet met lege handen terug. Nadat de thuisploeg tot 2-0 uitliep, hield MVV de suspens erin en sloeg in de eindfase krachtig toe met doelpunten van Kurt Vermeiren en Dirk Koyen. Eindstand 2-2. Mariaburg betekende eens stevige kluif. Hans Joosen bracht MVV wel aan de leiding maar de rust werd geblazen met een 1-2 achterstand. Kurt Vermeiren zorgde dan in de 2e helft voor de verdiende gelijkmaker. Programma Zondag 2 mei 15.00u Minderhout-Luchtbalboys•

't

't

de guld

\Jc ______

FI

gefloten. En René kennende, zal dat wel enige tijd in beslag genomen hebben. Het geburentreffen op Meer begon sensationeel. We waren amper bezig of Meer kreeg een penalty en zette die ook om. Meerle kreeg even later de kans om gelijk te stellen, ook op penalty, maar doelman Van Gestel redde. Willy Michielsen kon later wel voor de gelijkmaker zorgen, maar dat baatte niet. Met een tweede doelpunt wist Meer de twee punten thuis te houden. Lang geleden dat Meerle de twee keer in één seizoen van gebuur Meer verloor. Ook op het veld van Berendrecht werd met 3-0 verloren. Fouten in de verdediging deden ons reeds bij de rust tegen een 2-0 achterstand aankijken. Na de rust liep Berendrecht nog verder uit. Meerle probeerde toch nog aan een eerreddend doelpunt te komen, maar ook dat lukte niet, al waren we er dichtbij. Een schot van Erie Boudewijns belandde tegen de paal en Meerle bleef scoreloos. Volgende keer het laatste verslag van deze kompetitie. Hopelijk volgt er nog wat positief nieuws te melden. We duimen ervoor.0

-

Wedstrijden

__

wortel

een schutterslokaal waar iedereen zich thuis voelt

VNA Wortel In de wedstrijd, die tegen rechtstreeks concurrent Oosthoven moest gewonnen worden, speelden we gelijk en bleven op 2 punten hangen.

De daaropvolgende wedstrijden tegen White Star, Westmalle en Weelde werden met ruime cijfers verloren. Doordat Oosthoven en Schilde ook verloren, bleef de stand ongewijzigd. De voorlaatste speeldag moesten we naar Merksplas, dat aan 1 punt genoeg had om kampioen te spelen.

De blauw-witten speelden als herboren en drongen het krasselend Merksplas terug. Na de pauze kopte Dirk Mertens het winnend doelpunt binnen. We kregen nog mooie kansen, maar ze werden niet benut. Op het laatst viel de thuisploeg nog massaal aan, maar de verdiende punten gingen nu naar Wortel. Door deze zege wipten we over het weer verliezende Oosthoven, wel met gelijke punten, maar met meer gewonnen wedstrijden. De laatste match ging dan tegen hekkensluiter Pulderbos.

Al vroeg in de wedstrijd benutte Dirk Mertens een terecht gefloten strafschop. V.N.A. kreeg nog een vijftal open kansen maar faalde in deal'werking. Na de pauze begon de thuisploeg door

het belang van de wedstrijd onzekerder te acteren en een bal tegen de deklat kwam nog bijna roet in het eten strooien. Juist voor het affluiten legde dan Dirk Mertens met een mooie kopbal de 2-0 eindcijfers vast en het behoud was verzekerd. Zo eindigde dit moeilijk seizoen nog goed. De eerste tien wedstrijden waren opperbest. Daarna werd het door de vele schorsingen en kwetsuren slechter. Gelukkig bleef Dirk Nuyts, een afscheidnemende trainer, die kan terugblikken op twee goede seizoenen, de spelers motiveren met

het gekende resultaat. Het is nu aan het bestuur om op zoek te gaan naar een nieuwe trainer en het komende seizoen voor te bereiden.


SPORT

Rallycross: Jos Sterkens slaat toe Met de 15e 'Herdenkingsprijs Willy Sneyers' werd op het Glosso-circuit het Belgian Open Rallycrosschampionship opgang getrokken. De nieuwe klasse indeling mag alleszins als geslaagd beschouwd worden, in alle divisies werd er trouwens een secondenstrijd geleverd. Voor Marc Ver Eecke, Nelis Verkooyen, Jean Pol Hontoir, Marcel Beerden en Roland Michiels was het feest al gedaan voor het begonnen was, allen kenden motorpech. Divisie 2 Tijdens de reeksen vechtende piloten van de divisies 2A en 2B het onder elkaar uit, de finales worden gescheiden gereden. Op Jos Sterkens stond geen maat, het onderste werd uit de spreekwoordelijke kan gehaald om de aanvallen van kampioen John Cross af te slaan. Cari Daems blijkt voorgoed aansluiting bij de top te hebben gevonden. Wetende dat de Audi van Daems nog over reserves beschikt belooft het nog spannend te worden. Kamiel Vereeken en Jan Langenberg zullen nog wat boterhammen moeten eten om als scheidsrechter te kunnen fungeren. Louis Mast in de Groosman Kadett toonde zich als snelste tweewielaandrijver. Na een onderbreking van een jaar doet het deugd om het zware V8 gebrom van de Holden weer te horen. Divisie 3 kampioen Jochem Coox doet met deze PEKA wagen een gooi naar de titel. De piloten, die het regional ruilden voor het internationale lieten hun debuut niet onopgemerkt voorbijgaan. Zowel Marc Vandenbergh, Pol Thys en Ludo Kerkhofs reden zich in de kijker. Deze laatste maakte in de eerste reeks trouwens een spectaculaire koprol, maar zelfs dat kon hem niet van verdere deelname verhinderen.

Divisie 2A Met de twee snelste tijden had Jos Sterkens de pole-position op zak. Na een vlekkeloze start trok de Kempense piloot de concurrentie op gang. John Cross bewoog hemel en aarde maar kon niet één keer echt bedreigen. Integendeel, Sterkens won terrein en John Cross kreeg het nog knap lastig met CarI Daems. Allen konden hun positie handhaven, Kamiel Vereeken werd vierde voor Jan Langenberg.

Te Ingelmunster: opnieuw Jos Sterkens De organisatoren maakten een sterke affiche met heel wat buitenlandse toppers. Men beloofde twee Russen Makarov en Yerdseyev, verder zou Kenneth Hansen, Ludvig Hunsbedt en Evin Opland aan de start verschijnen. Enkel laatstgenoemde kwam uit Noorwegen afzakken met zijn Nissan Sunny GTI-R. Gelukkig is het alom geweten, dat de Belgische en Nederlandse piloten strijd op hoog niveau kunnen leveren. Zodoende hebben we in feite niemand gemist.

I

4V

HERIJGERS

hidustrieeg 7, 2320 Hoogstratee, Tel. 031314 47 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de krulpruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRA14TKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN P. V. C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

Divisie 2 Met 22 starters in divisie 2 warvan 4 in de Divisie 2A konden we zeer geanimeerde reeksen aanschouwen. Marc Ver Eecke voerde de nagelnieuwe Audi Quattro S2 ten tonele. Meteen een eerste gelegenheid voor Cari Daems om zich met de Audi 90 Quattro te meten met die nieuwe bolide. De eerste reeks was een tegenvaller voor Jos Sterkens, de Fiësta bleef met een geblokkeerde rem aan de start staan terwijl de rest van het peloton zich uit de voeten maakte. De snelste tijden werden verdeeld tussen John Cross (2) en Jos Sterkens (1). Aktie was er te zien in de tweede reeks toen Marc Ver Eecke en John Cross samen in de vangrail klapte. Carl Daems was niet tevreden van de wegligging van de Audi. In zijn confrontatie met Ver Eecke moest Daems telkens eens seconde prijsgeven. Bij de tweewiel aangedreven wagens waren de Nederlandse Opel Corsa's het doelwit van diverse aanslagen. Niet zelden werden die uitgevoerd door Jochem Coox, die er uiteindelijk een lichte boete aan overhield. Revelatie van het prille seizoen is

naast de uit de Regionale klasse overgekomen piloten toch wel de sympatieke Bert van Roy. 'Ik rijd al heel wat seizoenen mee, maar de meesten weten dat nu pas', aldus Bert. Bovendien heeft hij lol en dat is toch wel heel belangrijk.

De finale van Divisie 2A John Cross stond op de -theoretisch toch- beste startplaats. Daarnaast nam Jos Sterkens plaats met daarachter Ver Eecke en Daems. Het waren Cross en Sterkens, die de beste start namen. Om te beletten dat superstarter Ver Eecke tussen beiden kwam, stormden de Fiësta's zij aan zij op de eerste bocht af. Jos Sterkens lag een halve wagenlengte voor op John Cross, die een fout maakte en voor de tweede maal de vangrail opzocht. De Kârcher piloot bouwde een riante voorsprong op en kon zijn tweede overwinning van dit seizoen binnenrijden. CarI Daems drong nog sterk aan bij Marc Ver Eecke maar moest zich met een derde plaats tevreden stellen. (PVH, LVH)U

nrR, T ;

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

V.r.n.1. winnaar Jos Slerkens, Marc Ver Eecken (2e) en Cari Daems.

I1


SPORT

Omnisportkamp te Meer Als het kriebelt moet je sporten? Tijdens de week van 16 tot 20 augustus wordt de kinderen van defusiegemeente Hoogstraten de mogelijkheid gegeven om deel te nemen aan het 4de Omnisportkamp in de gemeenteschool Terbeeksestraat 6 te Meer. Het ini tiatief wordt genomen door Hoppa vzw. in samenwerking met 'Turnkring Vrij en Lenig'. Kinderen en jongeren van 6 tot 13 jaar kunnen zich hiervoor inschrijven. Ze worden in verschillende niveaugroepen verdeeld al naargelang de sportactiviteiten en de leeftijd. Er wordt een waaier aan sportmogelijkheden geboden: badminton, base-bali, voetbal, jazz dans, volleybal, oriĂŤntatielopen, basket, pleinspelen en newgames komen zeker aan de orde. Daarbuiten organiseert het monitorenteam ook grotere groepsactiviteiten zoals een bosspel, een varia 5-kamp, een fietstocht en een pretbad in de Mosten te Meer. Vanaf 09.30 u. is er kinderopvang voorzien. Van 10 tot 12 u. initiatie in sportactiviteiten. Van 12 tot 12.30u. pick-nick met gratis drankje. Van 12.30 tot 13.u. vrij spel onder toezicht. Van 13 tot 16 u. sportactiviteiten per groep. Niet te missen dus! Hoe inschrijven?

Voor een vlotte organisatie moet iedereen vooraf inschrijven. Je kan dit doen door je naam, leeftijd, adres op te geven bij: - Ann Van Aelst Hoogeind 1 2321 Meer, tel. 03/3150743

- Mart Pemen Meerseweg 52 2321 Meer, tel. 03/3157831 - Hoppa vzw. Witherenweg 182322 Minderhout tel. 014/63 5453. Je inschrijving is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld. Dit bedraagt: - 1500 fr. voor niet-leden turnkring - 1400 fr. voor leden turnkring - 100 fr. korting voor het 2de of 3de kind per gezin. Je kan betalen aan de bestuursleden van de turnkring of door overschrijving van het bedrag op rekeningnummer 419-9030531-53 met vermelding van: HM3 + naam deelnemer. Enkele weken voor de aanvang van het kamp ontvangt iedere deelnemer een bevestiging. In de prijs is inbegrepen:

- volledige begeleiding en animatie van 09.30 u. tot 16.00 u. door sportleerkrachten. - het gebruik van alle sport- en spelmateriaal. - de inkom op de Mosten. - drankje 's middags. - verzekering en administratiekosten. Wil je meedoen, spreek dan af met je vrienden en vriendinnen en schrijf in voor 30juni!!!3

F.C. Boskant Jarenlang speelde deze Minderhoutse club een vooraanstaande rol in allerlei gewestelijke competities en bracht ze op zaterdag en zondag ook verschillende elftallen op de been, zelfs een damesteam maakte enkele seizoenen mee met goed weer. Op dit ogenblik is Boskant wel heel wat van zijn vroegere glorie verloren maar daar wordt helemaal niet om getreurd. In het Hoogstraatse gebuurtenvoetbal speelt men ook geen opgemerkte rol maar de voetbal vreugde is des te groter.

Boven v./.n.r. Fred Braspenning, Hugo Bruynen, Staf Bols, EdBraspenning, Stijn Faes, Dirk Geens, Leo Vermeiren, Nee! Braspenning. Onder v. !.n. r. Frans Sprangers, Johan Faes, Willy Sprangers, Gert Ee/en, Dirk Fransen, Dennis Geets.

32

Tuinontwerp Tilburgs... ...de creatie van een unieke groene ruimte... Uw tuin Gespecialiseerd in de particuliere tuin Ook voor Doe-Het-Zelvers Tuinaanleg in fases is nu mogelijk

Voor meer informatie:

Machtelt Tilburgs Rietweg 13 2328 Hoogstraten Tel. 031315.72.00

1

Wielerfeest voor nieuwelingen en junioren Naar jaarlijkse gewoonte wordt op de 2e zondag van mei (dit jaar 9mei) op de Hoogstraatse Thijsakker het wielerfeest van 'De Lustige Wielrijders' ingericht. Die dag betwisten de nieuwelingen (8 ronden of 64km) en de junioren (12 ronden of 96 km) hun wedstrijd, op zoek naar veel geldgewin, zowel bij de prijzen als bij de clubprijzen. Bovendien wordt er gestreden voor de clubbekers die zowel bij de nieuwelingen (vertrek te 13.30 u.) als bij de junioren (vertrek te 15.30 u.) in betwisting worden gesteld. Deze wedstrijden tellen ook mee voor de wisselbekers die na vijf jaar definitief worden toegekend. Na deeerste twee proeven in 1991 en 1992 ziet de stand er uit als volgt: Nieuwelingen: 1. Willen is Kunnen Tielen 6 p2. De Jonge Renner Booischot, 3. Kon. Lierse B.C. en K.W.V. Turnhout, 5. Hoop op Zegen Beveren 6. Kon. Hoboken Wac en R. Antwerpen B.C. Junioren: 1. Willen is Kunnen Tielen 7 p. 2. K.W.V. Turnhout 3. Kon. Veloclub Heist Sportief 4. Noord Limburgse Wielerciub Overpelt en De Motten Tongeren 6. Kon. Hoboken Wac en De Dijlespurters Mechelen. Op zondag 9mei wordt in de Vrijheid te Hoogstraten ook een bloemenmarkt gehouden zodat ook de dames worden verwacht, zowel op het bloemenfestijn als op de wielerwedstrijden. Voor de Hoogstraatse supporters is er bovendien nog een buitenkansje. 1-let is lang geleden dat er in Hoogstraten nog een nieuweling gestart is. Nu hebben er zich plots vier nieuwelingen aangemeld, nI. Jurgen Lodewijckx uit Hoogstraten, Rudy Meyvis uit Meer, Ben Van Dijck uit Wortel en Kristof Van Gestel uit Minderhout, Voor de supporters is er parking voorzien in de Gravin Elisabethlaan, de Karel Boomstraat en op de speelplaatsen van V.I.T.O. ingang Gravin Elisabethlaan. Bij de nieuwelingen zijn 14 clubs ingeschreven, bij de junioren tellen we 13 inschrijvingen zodat we in beide proeven zeker 60 renners aan de start krijgen.•


SPORT

Recreatief Volleybal

Mincierhoutse Kapellekesloop Het jogging-fenomeen blijft zich verder doorzetten. K. W.B. Minderhout pikt er gretig op in en brengt een joggingshappening rondom de cultuurhistorische Kapel van O.L. V. -van-de-Akker. Op het programma van de iste Ka pellekesloop, die betwist wordt op 2 7juni, vinden we een stratenloop voor kinderen, een jogging van 5 of 10km, plus voor de zware kanonnen een halve marathon in wedstrijdverband. Allerlei randanimatie voor het gezin wordt voorzien, zodat er beslist héél wat volk op de been zal zijn. Er wordt inderdaad al héél wat afgejogd door jong en oud in de omgeving van de Markbeemden. Sommige beoefenaars van die gezonde vrijetijdsbesteding wagen zich zelfs op de langere afstanden. Minderhout beschikt met Jan Vermeiren, Pat Leysen, Jan Adams en Jos Van Bavel over marathonlopers niet allure. Fons en Benny Aerts bewezen ondertussen ook uit het juiste lopershout gesneden te zijn. Een gevolg van die Minderhoutse 'lopersuitstraling' is de opname van de Kapellekesloop in het Kampense 'Jogging-Plus'-circuit, dat onlangs in Sportcentrum De Valk te Rij kevorsel werd voorgesteld. Automatisch komt de Minderhoutse organisatie hierdoor op de agenda van grote jogging- en atletiekclubs, zoals Herentals, Arac Arendonk...

Voor K.W.B.-coördinator Fons Muesen dus een Ekspresreclametrein met verzekerde deelname van een kransje lokale en regionale toplopers voor de halvemarathonwedstrijd. Buiten de klassieke Hoogstraatse Stratenloop (9 juni) en de Worteljogging (27 aug.), een derde aantrekkelijke joggingsorganisatie in de rij! Het prachtige kader in de Markvallei, langsheen de historische monumenten van de streek met als centraal punt een 'Europese' attractie, de kapel van O.L.V.- van-de-Akker, is een aanrader voor een sportief dagje-uit. Al wie dus actief en fit wil blijven, op Post 1fl Minderhout op zondag 27juni a.s.!! Voor alle inlichtingen kun je terecht bij Fons Muesen, Markwijk 42322 Hoogstraten (Minderhout) tussen 17 en 19 uur. Tel. 03/31455 69.•

Recreavol Hoogstraten, dit is de recreatieve volleybalvereniging te Hoogstraten zoekt ploegen. Recreavol bestaat al zo'n 14 jaar, en er zijn de laatste seizoenen enkele ploegen gestopt, waardoor er minder spankracht in onze competitie zit. Daarom zoeken wij enkele nieuwe ploegen, zowel heren- als damesploegen. Volleybal is een sport waarbij je hele lichaam gebruikt wordt, dus goed is voor je algehele conditie, en aangezien de twee ploegen gescheiden zijn door het net, is brutaal contact en ruw spel bijna onmogelijk. Dus, als je met je vereniging eens wilt sporten, denk aan volleybal. Wij spelen een recreatieve competitie, met een damesreeks en een herenreeks. Gemengde ploegen spelen automatisch in de herenreeks. Onze competitie loopt van september tot eind april, en wordt afgewerkt in de sporthal van de humaniora van Het Spijker te Hoogstraten. Ook individuelen die graag zouden volleybal spelen, kunnen zich opgeven, dan zoeken wij voor hen een ploeg, of stellen er een samen. Ook schooiploegen, of bedrijfsploegen zijn welkom. Voor meer informatie kan u bij een van de volgende personen terecht:

Erik Goetschalckx, Meerse weg 23, 2321 Meer. Tel. 031315 73 13 Bert Van Bavel, Wijngaardsveld5, 2990 Wuustwezel. Tel. 03166994 11. Dus, recreatieve volleyballers, neem contact met ons op. Niet vergeten, niet uitstellen, DOEN!U

e çt kom toe 0Or

elke

Ot0 ' S'

om

ant ee ad0 t.

VsJ .'J•

1

'-' -

stu \e teP° taQe'1e OtO9taak. el OP ai SP.. d. Q BeGam 'Reserveef

—. 9 BEESEI

jndeflla

33


SPORT

Hoogstraatse joggers steeds meer op internationale toer?

25 jaar gebuurtenvoetbal Hoogstraten Dat het voetbal in Hoogstraten aan heel wat jongeren een aangename ontspanning biedt, lees je elke week op de sportbiadzijden van de dagbladen. Honderden zijn aangesloten bij de K.B. V.B. en voetballen in een goed gestructureerde organisatie. Daarbuitenzijn nog een groot aantal jongeren en ouderen voetbalactief in een of andere nevencompetitie en die ploegen hebben het niet altijd even gemakkelijk om op de been te blijven. Zij gaan en komen. Het gebuurtenvoetbal in Hoogstraten is ook zo'n nevencompetite maar merkwaardig genoeg heeft de tand des tijd op deze Organisatie nog geen vat gehad. In 1968 werd deze competitie in het leven geroepen en op 15 mei e.k. viert men het 25-jarig bestaan. Momenteel zijn er 8 ploegen actief waardoor er wekelijks toch zo'n 100 spelers spelgelegenheid krijgen. De meeste wedstrijden vinden plaats op het voetbalveld 'Groenewoud', maar ook in het Penitentiair Schoolcentrum en op de Boskant. Graag zou men het ploegenaantal zien uitbreiden tot tien? Geïnteresseerde teams die op zaterdagmiddag willen voetballen en die afkomstig zijn uit de fusiegemeente, mogen voor verdere inlichtingen steeds contact opnemen met voorzitter J. van Maldeghem, Witherenweg, tel. 314 44 16 of met de secretaris J. Vermeiren, Vrijheid 235, tel. 31467 80.

heid. Een fanfare zorgt voor de feestelijke noot onderweg. 14.00 u. ontvangst op het stadhuis, waar een receptie aangeboden wordt door het stadsbestuur. 15.00 u* in stoet terug naar de jeugdterreinen van H.V.V. 15.30 u. voetbalwedstrijd tussen een samengestelde ploeg uit het gebuurtenvoetbal tegen een selectie van het jeugdbestuur van H.V.V.! 20.00 u. groot bal in parochiezaal PAX met discotheek Bart Babbelaar. Iedereen is welkom. De opbrengst van deze dag wordt integraal geschonken aan de actie 'Kom op tegen kanker'.0

Programma viering 25-jarig bestaan

Het stratenloopseizoen is nog maar net uit de startblokken of vanuit Minderhout namen Pat Leysen en Jos Van Bavel de benen voor marathonhwedstrijden in het Duitse Steinfurt en Naaidwijk (Nederland). Prestaties net onder de 3.30 u. bewijzen een vroege conditie, en verdere plannen voor Jos en Pat in de Ardennen of in het buitenland zullen volgen. Hoogstratenaar Marc Terreur vertrekt in juni met de nationale Belgische Bergloopploeg naar Freiburg (Zuid-Duitsland), voor de beklimming van de Schauinslandspits (1300 m). Nadien volgt voor hem nog de Drielandenhalvemarathon in het Zwitserse Basel en de NewYorkmarathon. Hij trekt naar de Amerikaanse 'big apple' onder impuls van Lydie en Leo Van Herck, beiden reeds actief in die qua sfeer onvergetelijke 42 km en dit jaar natuurlijk wéér deelnemer. Voor andere Hoogstraatse toplopers, zoals Jan en Guido Hendrickx, Jan Vermeiren, Guido Everaert, Martine Persoone, Jan Adams en Eddy Oomen mag men vanzelfsprekend op voortreffelijke prestaties rekenen, en wie weet verleggen ze ook op hun beurt de grenzen. Internationale deelnames zijn onontbeer lijk als ervaring! Tip: Wie de kriebels voelt voor de NewYorkmarathon kan voor 5 mei alsnog contact opnemen met: Van Herck Sport, Vrijheid 127 Hoogstraten, tel. 314 51 93.•

13.30 u. alle spelers en sympatisanten van het gebuurtenvoetbal verzamelen aan de jeugdterreinen van H.V.V., waarna in stoet opgestapt wordt naar het stadhuis, en dit via het Seminarie en de Vrij-

Atletiek Vereniging Noorderkempen Nu de te koude ochtenden stilaan weer tot het verleden gaan behoren verwacht AVN weer een groot aantal moedige joggers op haar wekelijkse zondagochtendjoggings. Om 09.30 u. bent u van harte welkom aan het voetbalveld 'Groenewoud'. Deze joggings zijn vooral bedoeld voor volwassenen, ook jongeren vanaf 15, 16 jaar zijn welkom. Deze jongeren, maar ook die vanaf 9 jaar kunnen op donderdagavond terecht op de piste van het Klein Seminarie van 19.00 u. tot 20.00 u.! Alle inlichtingen hieromtrent kun je bekomen bij Jan Vlamings, tel. 03/31469 13 of bij GuidoEveraert, tel. 03/314 68 25.3

opsit

Hoogstraten op de loop in de Zwitserse Drie/anden hal vemarathon: in het midden Marc Terreur, rechts naast hem Jos Van Bavel.

"C

pb 35 0 20

34


VLYll!J

Ploeg van de maand

2

Lezers schrijven

Bej aardengids

Jan Peeters,Tidjsakker 14, werd door de onschuldige hand uitgekozen als winnaar van het gratis abonnement. Zijn ploeg, de preminiemen A van HVV kon u vorige keer op deze plaats vinden. Deze maand stellen wij ode DUJVELTJEs van Minderhout V.V. voor. Op de foto vindt onder: de spelers Jeroen van Hemeldonck, Jeroen Swolfs, Niels Geerts en Koen Geerts; bovenaan Hans Jacobs, Bart Baets, Koen van Bergen en Pieter Hendrickx. Koen Geenen en Nick De Koek waren afwezig toen deze toto gemaakt werd. Volgens jeugdverantwoordelijke Cor De Bont (die de fotogemaakt heeft) trekt deze ploeg goed zijn streng. Ze blinken niet echt uit maar wonnen dit seizoen toch verschillende wedstrijden. Dat is vooral de verdienste van Irainster Mav Noycns die de jongens heel wat bijbracht en er een ploeg van gemaakt heeft. Jef De Ruysscher is cle afgevaardigde van deze ploeg die door Cor De Bont de toekomst van Minderhout genoemd wordt. Volgende maand vindt u op deze plaats de naam van de gelukkig die een gratis abonnement gewonnen heeft.

Nieuwe speelhoek op de schoolkoer te Wortel

In De Hoogstraatse Maand van april 1993 hebt u het over de 'Bejaardengids'. Ik was heel gelukkig te lezen, dat toch nog iemand anders dan ikzelf tot de ontdekking komt, dat de nietgeorganiseerde gepensioneerden momenteel niet vertegenwoordigd zijn in de gemeentelijke Bejaardenraad en dat dit de organisatie wel wat eenzijdig maakt. Eind oktober 1989 kreeg ik op mijn kandidatuurstelling van 18juni 1989 het volgende antwoord: (ik citeer uit deze brief van de Heer Schepen van Derde Leeftijd) 'Om lid te kunnen worden van de Bejaardenraad, moet je lid zijn van een bejaardenbond, die u dan kan voorstellen als lid van de bejaardenraad.' Zoals u ziet verlangen of niet verlangen om deel te nemen aan het overleg op gemeentelijk vlak heeft geen enkel belang, enkel de bond telt en klaarblijkelijk gaat men uit van het standpunt, dat een individu geen originele ideeën kan hebben en geen goede initiatieven kan verdedigen. De Bejaardenraad zal dus eenzijdig blijven en daarmee is dan de kous af! Hoogachtend, D. V. T, Meerle

GARAGE B.VB.A.

Geuden . s

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76

CARROSSERIE FORD T WEED EHAN DS WAG ENS

Eg Tiidens het Paas verio/ werd door het Oudercoinac een men we pe'IIioek 1//ge//Cht op de koer van de school in 't Dorp. De materialen werden betaald door de gemeente, de school en het oudercomité. De plaatsing werd verwezenlijkt door verschillende leden van het oudercomité. Deze dapperen zorgden voor de afwerking. Ze reden 17.000 kg grind mei kruiwagens los door de school vanuit de Kerkpad naar de koer. De kinderen zullen er nog vele jaren plezier aan beleven.

STREVEN NAAR PERFECTIE

35


REGIONAAL

De lCëffi_eS/~ ,T

ANTOON EN ELISABETH IN ANTWERPEN 93

C Speelkaarten

Natuurverenigingen

Het Nationaal Museum van de Speelkaart (Druivenstraat 18, Turnhout) opende een nieuwe tentoonstelling 'De passie van een verzamelaar', gewijd aan de private collectie speelkaarten van Robert van Gooi. Deze tentoonstelling kan men nog bezoeken tot 20 augustus 1993. Het museum is open op woensdag, vrijdag en zaterdag van 14 tot 17 uur, zondags van 10 tot 12uur en van 14 tot 17 uur en tijdens dc maan den juni, juli en augustus ook nog op dinsdag en donderdag van 14 tot 17 uur. Voor groepen en geleide bezoeken maakt men best vooraf een af spraak via tel.nr . 013/41.56.21. El

De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen kende een subsidie toe aan vzw De Wielewaal (Turnhout) voor het verwerven van gronden in het reservaat Laksheide te Oud-Turnhout en het reservaat Vallei van de Grote Nete te

Heist-op-den-Berg. Met deze subsidies wil de provincie de inspanningen honorcrcn die natuurvereni gingen vooral niet vrijwilligerswerk leveren voor het behoud en de herwaardering van natuurgebieden. Natiiiirverenigingen die interesse hebben voor deze subsidies tot 30% van de aankoopprijs, kunnen een exemplaar van het reglement bekomen bij de 7de directie van het Provinciebestuur van Antwerpen, Koningin Elisabellilei 22,2018 Aulwei pen, tel. 240.59.38. El

Alleenstaanden Heb je zin om samen met andere alleenstaanden een boeiend weekeinde of een vakantie door te brengen? 'Het Vertrek' organiseert vanaf mei verschillende activiteiten voor jonge mensen (-35 jaar) en ouderen + 35 jaar). Het zijn ontspannende weekeinden met culturele en sportieve activiteiten naar ieders mogelijkheden. Het is zeker een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen. Je kan deelnemen aan uitstappen in de Ardennen, in onze kunststeden of aan de kunst. Voor meer informatie kun je even kontakt opnemen met Dorine Esser, tel. 03/238.27.86 (Toistraat 61, Antwerpen). (

Tentoonstellingen Als tentoonstellingscentrum probeert De Warande reeds jaren de vinger aan de polsslag van de eigentijdse kunst te houden. Niet om een nieuwe avant-garde te ontdekken, maar om 'jonge' kunstenaars en recente ontwikkelingen te ondersteunen en eventueel te stimuleren. Nog tot 23 mei kan men dagelijks twee merkwaardige tentoonstellingen gaan bezoeken in het cultureel centrum te Turnhout. 'Sculptuur' toont zeer uiteenlopende visies op het driedimensionele kunstwerk. Vanuit totaal verschillende uitgangspunten onderzoeken Marc Bogaerts, Rayrnond Minnen en Frank Prinsen het terrein van het sculpturale. Met het werk van Benoit Christiaens, Francis Feidler, Wilfried Gentke, Simone Huby en Mathieu Schouteden komen vijf kunstenaars uit de Duitstalige Gemeenschap van België aan bod in de Kempen. Elk werk van deze kunstenaars is een plastisch antwoord op de vraag naar de verantwoording van de beeldende middelen van de kunst. Deze tentoonstellingen zijn vrij toegankelijk, dagelijks van 14 tot 18 uur, op zondag ook van 10 tot 12uur, maar op maandag gesloten. Een catalogus is beschikbaar. Voor rondleidingen contacteert u de educatieve dienst tentoonstellingen, tel. 014/41.94.94.LI1 36

de prijs van 300 fr. en is zo opgevat dat het ook later nog een blijvende informatieve waarde heeft. 'Arm in Antwerpen' vindt plaats in het Centrum Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45, Antwerpen (op 10 minuutjes van de Meir en 5 minuutjes van de prachtig gerestaureerde Bourla-schouwburg) en loopt nog tot 31mei. Als U tôch in Antwerpen bent, wip dan eens binnen. (hb)

Land- en tuinbouw Naast de talrijke grote evenementen worden er in Antwerpen een hele reeks kleine maar daarom niet minder mooie tentoonstellingen ingericht. Een aanrader in dit verband is de tentoonstelling 'Arm in Antwerpen', die, zoals de naam het zegt, nu eens niet de rijkdom, maar de armoede in de kijker stelt, en wel door de eeuwen heei. Juist daarom is deze expositie zo interessant: met behulp van duidelijke pancartes met heldere uitleg, en tientallen foto's, schilderijen en voorwerpen, krijgt de bezoeker een beeld van de evolutie van de armen en de armenzorg, de godshuizen, de weeshuizen, de C.O.O., en het O.C.M.W. Ook in Hoogstraten zijn in de 16e eeuw een 'knechtjeshuis' en een 'meisjesweeshuis' opgericht, door Graaf Antoon de Lalaing en Gravin Elisabeth van Culemborg. Uw reporter was dan ook blij verrast twee schilderijtjes aan te treffen met hun beeltenis. Het betreft twee panelen van 82,5 x 60cm, met olieverf beschilderd door Jan Deys in 1560 en afkomstig uit het Museum Elisabeth Weeshuis te Culemborg. Op het eerste schilderij zien we Antoon de Lalaing en Jan Van Luxemburg (eerste man van Elisabeth en goede vriend van Antoon) met een aantal weesjongetjes; op het tweede paneel staat Elisabeth van Culemborg afgebeeld met enkele weesmeisjes. Maar dat is nog niet alles. Een derde schilderij, deze keer olieverf op doek, van maar liefst 181 x 136cm, is getiteld 'De Dwangmolen van Hoogstraten', en beeldt een 19e eeuws tafereel uit van 30 kolonie-bewoners die een reuzenwiel voortduwen, 'Le Moulin Horloge'. Dit schilderij, uitgeleend door het Taxandriamuseum in Turnhout, heeft zelfs een plaats gekregen in het 104 blz. tellende boek dat ter gelegenheid van deze tentoonstelling werd uitgegeven en dezelfde titel meekreeg. Het is ter plaatse verkrijgbaar aan

Op 27 juni vindt in Vlaanderen en ZuidNederland voor de eerste maal voor de burger een gezamenlijke opendeurdag plaats op landen tuinbouwbedrijven. Deze opendeurdag wordt georganiseerd door de Belgische Boerenbond en de Nederlandse Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond. Het wordt een uitloper van de Europese dag van de landbouw op15 juni. Door deze samenwerking van de drie organisaties zal de burger op 27juni in staat gesteld worden in het gebied van de provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen voor België en in het gebied Zeeland, Noord-Brabant, Gelderland (onder de rivieren) en Limburg voor Nederland, de meest uiteenlopende agrarische bedrijven te bezoeken. Voor meer informatie hieromtrent kan men terecht bij Ludo Pluym, tel. 223.63.66 tijdens de kantooruren.L1

Veilig fietsen Om de 70gemeenten in de provincie Antwerpen opnieuw meer verkeersleefbaar te maken, dringt zich een vernieuwd verkeersbeleid op. Het provinciebestuur levert hiertoe een bijdrage door de gemeenten te belonen die de verkeersveiligheid, vooral van de zwakke weggebruiker en de lietser in het bijzonder, bevorderen. Gemeentebesturen kunnen aan deze wedstrijd deelnemen met realisaties die maximum drie jaar oud zijn. Ook projecten op het niet-infrastructurele vlak (publicaties, campagnes, studies, enz.) komen hiervoor in aanmerking. De bedragen van de geldprijzen moeten naar fietsvriendelijke investeringen gaan. Het dossier moet voor 1 september 1993 ingediend worden bij het provinciebestuur. Bij de 2de directie t.a.v. R. Hellemans, tel. 240.57.23, kan men het reglement en bijkomende informatie verkrijgen.


REGIONAAL

Ameland &. Spijker Ameland, één van de Friese waddeneilanden, wil graag wat meer Belgische bezoekers, zeker in de stille seizoenen. Maar om die Zuiderse lekkerbekken naar het hoge Noorden te krijgen, is er meer nodig dan de stilte en de rust van een prachtige natuur. Daarom heeft de VVVAmeland, samen met het Arbeidsbureau Dokkum en Compaz Friesland (adviseurs voor opleiding en beroep) een bijscholingsprogramma ontwikkeld voor chef-koks, koks in opleiding en bedienend personeel. Voor de concrete invulling van dit programma deden zij een beroep op een Vlaamse hotelschool, namelijk het Spijker te Hoogstraten. Na een intensieve samenwerking, zowel op Ameland als hier in Hoogstraten, zowel op theoretisch als op praktisch vlak werd onlangs hun culinair project afgesloten met een stage van de Amelandse keukenchefs in enkele Vlaamse restaurants. Ook in de toekomst zal dit Fries samenwerkingsverband en hotelschool Spijker blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het gerechtenaanbod in de Amelander restaurants. Reeds dit najaar kun je de resultaten van het project ter plaatse gaan evalueren. Voor meer info: VVV-Ameland, tel. 00.31.5191 .2020.0

Scholen De heemkundekring Paulus van Daesdonck (Nieuw-Ginneken) heeft een eigen heemkundig museum aan de Pennenclijk 1 in Ulvenhout. Het museum is geopend elke eerste zondag van de maand van 14 tot 17 uur en voor groepen op verzoek. Onlangs opende de heemkundekring een nieuwe tentoonstelling in de stal van het museum. Dit keer zijnde scholen van Bavel, Galder en Ulvenhout het onderwerp van een expositie. Tientallen klasfoto's van de zes scholen werden tevoorschijn gehaald. Bijna alle foto's zijn minstens een halve eeuw oud. Voor grensbewoners, zeker zij die Nederlandse wortels hebben, is deze tentoonstelling een echte zoektocht naar de jeugd van verre familieleden. U

Kovok Einde 1991 werd op initiatief van de lOK de vzw Kempisch Overleg voor Vorming en Kultuur (KOVOK) opgericht. Deze vereniging heeft de ambitie om op korte termijn uit te groeien tot een regionaal platform voor de sociaal-culturele sector in de Kempen van waaruit de nodige logistieke en financiële ondersteuning kan worden geleverd aan initiatieven met een regionale dimensie. 1992 was een startjaar. De vzw werd de inrichtende macht van het Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen (PVK). Dit instituut organiseert ononderbroken bijscholingscursussen voor leerkrachten. De vzw nam ook de organisatie over van het intercommunaal examen over de basisvakken van het lager onderwijs. In de culturele sector was Kovok actief met de Organisatie van de concerten in het kader van het Festival van Vlaanderen- Kempen. Kovok zal, naast onderzoekswerk omtrent de regionale infrastructuur in de welzijnssector, een Kempisch Sociaal Fonds oprichten waarbij, in samenwer king met Welzijnszorg Kempen, financiële ondersteuning zal worden gegeven aan initiatieven in de welzijnssector die moeilijk van de grond geraken. El

Ik i mel(1n, i11C

h Cill,

i/cIc/s

na een afscheidsditui n

Ii IH//J

(

v

,udonk te Oud- Turnhout.

Export

Vlaanderen Zondag 2 mei gaat het 56ste Vlaams Nationaal Zangfeest, georganiseerd door het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ), door in het sportpaleis te Antwerpen onder het motto 'Tot Vlaanderen, Vlaanderen heet'. Kaarten kan men bekomen (van 200 fr. tot 1.000 fr.) via het ANZ-secretariaat, Baron Dhanislaan 20 bus 2, 2000 Antwerpen, tijdens de bureeluren of via tel. 03/237.93.92. Het Zangfeest begint om 14.30 uur. De boodschap van het ANZ met dit zangfeest is: Zelfbestuur realiseren om een open, verdraagzame, democratische gemeenschap op te bouwen die zich gerespecteerd weet vanuit de eigen geestelijke en culturele identiteit.

Export Kempen is een afdeling van en behoort tot de Kempense Kamer voor Handel en Nijver heid te Kasterlee. Met dit project wil men deinternationale marktpositie van de Kempense KMO's verbeteren door individuele ondersteuning en begeleiding bij of naar export. Men beschikt over een team van exportadviseurs met jarenlange ervaring. Zij helpen bij alle exportproblemen gaande van kleine BTW-problemen tot het organiseren van een eigen exportafdeling. Zij begeleidt ook met beursbezoeken en beursdeelname en richt regelmatig sterk praktijkgerichte seminaries in. Wie meer informatie wenst contacteert Export Kempen voor een vrijblijvend bezoek. Info: Kleinhoefstraat 5, 2440 Geel, tel. 014/57.00.56.1II1

(at0°

a'9S

ets

pt4t 100

Sche

t4

'-1B

tee 37


Ltl 0

Fusieswing Een tijdje terug gaf ik een dorpsgenoot een lift. Hij vroeg me hoe het gaat met het podium gebeuren in onze gemeente? En eigenlijk moest ik antwoorden 'zeer goed'. Traditioneel tijdens de meimaand is Kroeg En Blues en nieuw is Ska-Jee.

ren, zowel van de Jamaicaanse als blank-Britse voorbeelden, maar ze doen dat met verve en joIijt. Veel meer valt er niet over te vertellen, een ding staat vast.., binnenkort zullen de Vlaamse podia goed gevuld zijn met The DilI Brothers. De meest opwindende blanke ska anno '93 komt van Mark Foggo's Skasters. Stichter/leider en 'Liverpudlian' Mark Foggo speelt al muziek vanaf zijn veertiende en woont sedert 1979 in Nederland. Daar vormde hij rond zich de Skasters, een kwa bezetting wisselende, zeven leden tellende begeleidingsgroep. De combinatie van Foggo's constante gekdoenerij, zowel vokaal als lijfelijk op het podium, gecombineerd met snelle off-beats en sterke melodielijnen van de Skasters, maakte dat de groep massa's concerten deed doorheen heel Europa. Nog een resultaat van een prima huwelijk: vijf vinylalbums, twee fullsize-CD's en meer dan tien singles. Platenfirma's als Polydor en EMI waren Foggo's werkgevers. Foggo plant voor '93 de oprichting van zijn eigen platenfirma's, waarop niet alleen zijn eigen live-Cd uitkomt, maar ook produkties van andere Ska-acts. De organisatoren, Cahier de Brouillon en Belgium Oversees, mogen terecht fier zijn dat 'The

Godfather Of Ska' opnieuw naar Hoogstraten komt. Laurel Aitken, van geboorte Cubaan enondertussen 66 jaar oud schreef belangrijke bladzijdes in de ska-geschiedenis. Hij was het die, na zijn jeugd op Jamaica te hebben doorgebracht, de legendarische 'blue beat' in Engeland introduceerde. We schrijven 1960, we citeren de single 'Boogie Rock'. In 1963 keert Aitken even naar Jamaica terug en neemt daar een reeks nummers op met de legendarische Skatalites (vorig jaar nog op de Antilliaanse Feesten). De overige samenwerkingsverbanden zijn te talrijk om op te noemen, maar toch enkele feiten: in de mid-seventies treedt hij op met The Beat en Secret Affair, in de mideighties vinden we hem in het gezelschap van The Potato5, wat resulteert in de cult-hit Sally Brown plus de levering van het nummer 'Guilty' aan UB 40. Nog later is hij gastzanger bij Bad Marmers en vormt hij rond zich de begeleidingsgroep The Pressure Tenants. Met het album 'Ringo the Gringo' in zijn kielzog doet hij in 1990 de Antilliaanse Feesten aan, waar hij naar zijn eigen zeggen 'the best concert ever' geeft. Met die gedachte in het achterhoofd kan het in zaal Pax niet meer stuk. De toegangsprijs voor dit unieke festival bedraagt 600 frank aan de kassa en in voorverkoop betaal je 500 frank. Voorverkoop bij de Cahier De Brouilion en Music Inn Hoogstraten. Meer info op het nummer 03/31432 64.Li

Ska-Jee 1 mei wordt eindelijk eens uitgebreid aandacht besteed aan ska. Cahier de Brouillon en Belgium Oversees, de organisatoren van de Antilliaanse Feesten, staken de hoofden bijeen en de handen uit de mouwen en contacteerden The Diii Brothers en uit Jamaica Laurel Aitken. Een meer dan aantrekkelijke affiche, dachten wij zo. Retie, Dessel, Arendonk... puur Kempen, veel groen, Christelijke tradities... In deze omgeving knallen The DilI Brothers eruit, wegens hun prettig gestoorde, live zeer aktieve ska. Ze coveZaterdag

Laurel A itkir.

Jeugdhuis Spiraal Zaterdag 15 mei is er een disco-party, in de reeks thema- fuiven. Niet zomaar een disco-party, want die vind je in elke discotheek, maar een echte disco-party in de goeie ouwe stijl, ge誰nspireerd door John Travolta, Olivia Newton John en Abba. Het Spiraal zal omgetoverd worden in een echte jaren '70- discotheek, met de nodige

attributen. Van maandag 17 tot en met zondag 23 mei is er een anti-drugsweek. Meer informatie hierover vind je ten gepaste tijde in de dagbladen. Zondag 30mei wordt er ingespeeld op de nieuwe Karaoke-rage. Al wie denkt dat hij kan zingen, is welkom in het Spiraal. Li

t

Q ~

Mark loggo. 38

De Rock Pols Brothers konen op2 mei naar de BIau wbossen op uitnodiging ian KLJ-Minderhout.


Kroeg en Blues vrijdag 7 mei Al voor de zesde keer presenteert 'Kroeg En Blues één van de meest stijlkonsekwente kroegentochten van België, een programma met klassegroepen uit de muzikale gebieden van blues, rhythm 'n blues, cajun enfolk. De affiche van 1993 ziet er als volgt uit: Pigmeal (NL) - Cosmoscafé Stalemate (B) - Hooghuis Louisiana Radio (NL) - Cahier De Brouillon Keith Dunn & John Packer (USA) - Plekje Bij De Molen The Nightcrowd Blues Band (B) - Pallieter Mr. Boogie Woogie & The Firesweep Bluesband (NL) - De Gelmel In elk van de deelnemende café's, clubs en kroegen wordt gezorgd voor livemuziek van 21 tot 02 uur. De bezoeker telt 300 Bfr. off18,- neer en krijgt zo toegang tot alle concerten. Een lijnbus verzorgt konstante verbinding tus sen de zes lokaties, van 22 tot en met 02 uur. Alle praktische info: Tel. 03131432 64(093213131432 64) Fax 0313146254(09321313146254). Pigmeat Jan Seunnenga en Sytse Haima heten tesamen PIGMEAT, een naam die ze ontlenen aan een nummer van Leadbelly. Voorheen maakten ze nog deel uit van de legendarische groep Kobus Gaat Naar Appelscha. PIGMEAT is waarschijnlijk een van de vaakst optredende band van Nederland, en heeft al vier CD's op z'n naam: 'Pigmeat', 'Drinking From The Fountam', 'Ugly & Slouchy' en sinds kort 'Oomph!' Ze waren bovendien al in het voorprogramma te zien van Mink Deville, Brave Combo, Luka Bloom, The Cropdusters, The Whisky Priests en Golden Earring. Wat de heren uit banjo, kazoo, mandoline en mondharmonica halen grenst aan het ongelooflijke. Eigen werk en nummers van Leadbelly, Woody Guthrie en Hank Williams passeren daarbij de revue. Een kleine bezetting, maar wél twee krachtpatsers 0 1) Kroeg En Blues '93.

Stalemate Deze oerdegelijke rockgroep uit het Noorden van de provincie Brabant is al sinds 1987 aktief en werd opgericht rond de klasserij ke zangeres Myriam Van Lint. De komst van een tweede gitarist en een nieuwe ritmesektie in 1989 brengt meer eigenheid in de groep, die van het spelen van covers meer en meer evolueert naar rhythm & blues-werk van eigen maak. In mei 1991 wint de groep de tweejaarlijkse Vakature-wedstrijd van het rockmagazine Backstage, en wordt het gewonnen geld plus de studiotijd gespendeerd aan het opnemen van twee nummers. De single 'What About Me?' brengt STALEMATE zelfs in de popflash van VTM's Super 50. Sindsdien heeft de klasse van de groep de overhand gehaald en spelen zij meer en meer in diverse klubs in het hele land. Zoals The Crew in haar hoogdagen!

Lousiana Radio Met nogal wat wortels in de Nederlandse bluesgroep Homesick & The Backstabbers is LOUISIANA RADIO sinds 1990 op de planken aktief. Het repertoire bestaat uit cajun, zydeco en accordeon- blues uit de swamps van de zuidelijke Verenigde Staten en het grensgebied met Mexico. Hun belangrijkste inspirators zijn Lee Dorsey, Wayne Toups, Los Lobos en uiteraard

Keiih /)un eii Johii I'acler

ten mee, waarbij hij speelde met John Lee Hooker en Jimmy Rogers. In Austin, Texas ontmoeten beide heren elkaar, ze dollen nog wat met The Fabulous Thunderbirds en Stevie Ray Vaughn's Double Trouble, en komen dan naar het Europese vasteland. Nu ze toch al een tijdje in Nederland zitten, met de CD's 'Love Against The Wall', en 'Live In Paradiso' in de achterzak, leek het de hoogste tijd ze naar Kroeg En Blues '93 te halen.

Mr. Boogie Woogie & The Firesweep Bluesband

Loo isianu J.•j(J/Q

de 'klassieken' zoals Clifton Chenier en Flaco Jimenez. In twee jaar tijd heeft de band op alle grotere festivals in Nederland gestaan, inklusief het Northsea Jazz Festival. Ondertussen is er de swingende CD 'Playwolf', en verder niets anders dan concerten die steeds weer uitmonden in dampende, swampende bayou-parties. Zo' n party zal ook op Kroeg En Blues '93 te beleven zijn.

The Nightcrowd Blues Band Een relatief jong zestal uit België, dat in korte tijd een vaste waarde heeft in het vaderlandse clubcircuit. Het is een groep die zich niet laat strikken door trendgevoelige crossover maar zweeft bij het geluid van de authentieke meesters: Muddy Waters, James Cotton, Fenton Robinson, Howlin' Wolf en Eddie Guitar Burns. Het is Chicago-blues, gespeeld met een hart: strikt en clean. Technische perfektie enerzijds en veelkleurige warmte anderzijds zorgen voor een combinatie die elk publiek pakt en doet dansen en meebrullen.

Keith Dunn & John Packer Twee Amerikanen die momenteel in Nederland verblijven, geven deze Kroeg En Blues '93 een speciaal klasse-tintje, KEITH DUNN (zang, mondharmonica) stond al op z'n 16de op het podium, sindsdien ook naast Muddy Waters, Jimmy Rogers, The Paladins, Joe Louis Walker en Lazy Lester. Voordat hij naar San Francisco verhuisde, was hij leadzanger bij Roomful Of Blues. JOHN PACKER komt uit Providence, brengt 16 jaar ervaring en 2000 concer -

Boogie Woogie, de naam staat voor een genre dat swingt als een tiet, met de piano in een centrale rol. Deze Nederlandse groep stamt van de MilI Base Band, en herbergt een stel ervaren ratten in het bluesvak. Ene-Jan Overbeek (piano) is een vooraanstaand boogie woogie stylist die eigen werk aanvult met songs van Albert Ammons en Pete Johnson. Bassist-zanger René van Egmond rekent Jimmy Blanton, Ray Brown, Big JoeTurner en Jimmy Witherspoon tot zijn inspiratiebronnen, terwijl drummer Peter Kalisvaart eerder zweert bij zijn eigen supersnelle 'shuffies'. Bluesharpspeler Werner Blaas is de Belg in het gezelschap. Hij speelde ondermeer in The Zoots en Magie Frankie's Blues Disease, en zat al in het voorprogramma van Ray Charles. Met pianist Rob Hoeke nam hij tevens al een CD op. Van MR. BOOGIE WOOGIE & THE FIRESWEEP BLUESBAND kan je slechts zeggen: klasse. Een klassie die trouwens te horen is op de CD 'Bluisin & Cruisin' uit 1991.• 39


HALVE EEUW GELEDEN mei 1943 Uit de kempen HOOCSTRATEN Fietsen gestolen Vorige week werden bij Jan Michielsen in de Minderhoutschestraat 's nachts twee fietsen gestolen. Dat hier bekenden aan het werk zijn geweest blijkt uit het feit, dat dicht tegen de deur een klein raampje werd uitgesneden, waarlangs de deur aan de binnenzijde kon worden geopend, en dat, buiten de beide fietsen, niets werd medegenomen. 's Anderendaags werden de fietsen, ontdaan van de banden, terug gevonden in een korenveld. MINDERHOUT Gemeenteberichten De medeburgers gelieven, zonder uitstel, de grachten en water/oopen nevens de paden en wegen te reinigen alsook deze. laatsten, opdat de Gemeente een frisch uitzicht bekome en moge aanzien worden als een aantrekkelijk dorp. Vele dorpsgenooten hebben het goede voorbeeld daargesteld de weg v么么r hunne woonst, tuinen en velden, alwaar de riggels der buurtspoorwegen onlangs werden weggenomen, gelijk te maken en te onderhouden. Dit strekt tot hunne eer en zou door eenieder dienen te worden nagevoigd. Eenmaal in orde gebracht vergt de verdere arbeid geen moeite meer en bekomt men voor altoos een flink uitzicht dat door den bezoeker naar waarde geschat wordt. Men verwittige aanstonds het Gemeentebestuur indien de 'Coloradokever' zich mocht voordoen op de akkers en velden, opdat aanstonds voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen. De Burgemeester, E.P. 'S JONGERS WORTEL N. W.O.S. Met dezen stuur ik namens het Nationaal Werk der Oud-Strijders 1914-18 en 1940, en in mijnen naam, onzen hartelijken dank, aan de j ufvrouwen-verkoopsters van het 'Madelief-bloempje' voor hunne gewaardeerde medewerking op Zondag 23 Mei I.I. Het strekt dejufvrouwen Vermeiren Paula, Dierckx Marie-Louise en Paula, Wouters Eliza, Van Heyst Magdalena, Christiaensens Maria en Van Ostayen Eliza, tot eer aan dezen verkoop belangloos medegewerkt te hebben en er een bijval over gansch de lijn van verzekerd te hebben. Ook kunnen wij den blijk van genegenheid 40

en erkentelij kheid, gegeven door onze bevolking bij deze gelegenheid, niet onopgemerkt laten voorbijgaan, hetwelk tevens het afdoende bewijs levert dat zij de Oud-Strijders steeds mdachtig zijn. De plaatsel. afgev. N.W.O.S De Coninck M. MEER B.J.B. We beleven benarde tijden. Geen dorp te lande of er zijn huisgezinnen waar wordt getreurd over een naar het buitenland vertrokken vader, zoon of broeder. Ook onze gemeente kent zulke familie's. Onze BJB-ers beseffen allen het geluk nog thuis te zijn, en zij hebben het prachtig initiatief opgevat hun afwezige makkers te steunen voor pakketten op te zenden met eetwaren en rookgerief. Vooral dit laatste schijnt onze afwezige jongens veel genoegen te doen. Er zal daarom Zondag a.s. te 1 u. op het terrein van F.C. Meer een liefdadigheidsmatch gespeeld worden tusschen BJB-ers van Meer en Minderhout. Wie zou er zulke gelegenheid laten voorbijgaan zonder zijn steun te verleenen? Zeker niemand. Neen, iedereen schenkt 'n milde penning, 't'is immers voor onze eigen jongens. Rantsoeneering der eetwaren Dagelij ksch rantsoen Naar keuze: Keukenbrood Meel zoals wettelijk voorzien

225 gr.

125 gr. Deegwaren 125 gr. Biscotten en beschuit, 125 gr. Dieetlevensmiddelen 200 gr. Peperkoek 225 gr. Banketgebak Zet meelhoudende 175 gr. produkten 1.66 gr. Gebrande gerst Margarine (onbenuttigd) 11.66gr. Boter 3.33 gr. Cichorei 50 gr. Geraffineerde suiker, Peulvruchten (onbenuttigd) Haverderivaten (onbenuttigd) 5 gr. Magere smeerkaas 20 gr. Versch en bevroren vleesch NAAR KEUS: 12. A. Konfituur en gelei, fruit- of bieten- en siroop, 20 gr. vruchtenmoes, compote Kunsthoning, invert13. suiker en vloeibare suiker, suiker- en kandijsiroop, 15 gr. broodsmeersel 15 gr. Gekonfijte vruchten 12 gr. Suikergoed 12 gr. Gevanillieerde suiker 500 gr. 20. Aardappelen VAN ALLES WAT Honig geneest spraakgebreken In een Zwitsersche instelling voor doofstommen kon een leerares een kind er niet toe brengen de 1' correct uit te spreken. Alle aangewende middelen bleven vruchteloos. Ten einde raad kwam de dame op het idee het gehemelte van het kind op de hoogte van de wortels van de voorste tanden met honig te bestrij ken. Nu was het wonder geschied: gretig likte des kinds tong den honig, waarbij het als vanzelf den 'l'-klank uitbracht.

166 gr.

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen "nieuwe stijl"en

hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek m茅茅r dan waard.

'00

~*

woondecoratrie dS"

Baarle-Hertog

Kapeistraat 6

tel 014-699002 ook op zondag open


RIJDEN. IS PLEZANT door W. Vanfrayenhove (ir.)

Zoals men bij een saunabeurt vanuit de aanzienlijke hitte van het houten stoomkabientje in het ijskoude water springt, zo duiken wij in deze bijdrage van onze futuristische bespiegelingen over de auto in de éénentwintigste eeuw, plots terug naar de begindagen van de automobiel.

Garage LucRyvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF Heeft u er wel eens over nagedacht wat er allemaal kwam kijken bij het berijden van één dier allereerste automobielen in de eerste jaren van deze eeuw? Welnu, veel pioniers van de automobiel waren plattelandshuisartsen. Zij waren bemiddeld en konden de auto prima gebruiken om hun patiënten te bezoeken. De eerste automobilist onderscheidde zich in gedrag ten opzichte van zijn vervoer-middel niet van de moderne automobilist, die van zijn wagen prestaties verwacht, en geen eigenzinnigheden, en die luid klaagt als zijn wagentje op een koude winterochtend niet wil starten. De techniek was echter in die dagen nog niet opgewassen tegen de eisen die de autogebruiker, ook in die tijd al, aan zijn voertuig stelde. De eerste automobielbezitters dienden dus op alles voorbereid te zijn: langdurige en moeizame startpogingen, raadselachtige nukken van de moteur, en vooral.., lekke banden. Die lekke banden zijn een ware bron van ellende geweest voor iedereen die zich overgaf aan het paardloze voertuig. Het reservewiel moest immers nog uitgevonden worden en bovendien: wat baat één enkel reservewiel tegen een reeks van tientallen lekke banden op een afstand van veertig, vijftig kilometer? En ieder lek betekende de procedure die de toeristische fietser bitterlijk genoeg bekend is: band afnemen en plakken (met een plakmiddel dat soms wel maar meestal niet plakte ... ), band weer monteren onder het kritische oog van omstanders die niet in die nieuwerwetsigheden geloofden en dit ongeloof openlijk beleden in termen, doortrokken van eenvoudige, landelijke humor. Die eerste automobielconsumenten zetten echter door, en dit was des te imponerender, aangezien zij niet konden terugvallen op een uitgebreide technische kennis die de voorgaande generatie van pioniers ter beschikking stond. In die aller-eerste jaren, toen de auto nog niet op grote schaal geproduceerd en verkocht werd, was

de auto nog zeer kostbaar en niet te gebruiken zonder een goede kennis- of met behulp van personeel dat over die kennis beschikte. Het is natuurlijk de grote verdienste geweest van Henry Ford om met de massafabricage van auto's te beginnen: het vervangen van auto's in grote aantallen en met behulp van doelmatige en rationele fabricagemethoden heeft de motorisering van de wereld mogelijk gemaakt. Het eigenlijke keerpunt van de geschiedenis van de auto ligt rond 1905, want op dat tijdstip trad de auto uit het experimenteel stadium en werd een ver voermiddel. En het is in Amerika geweest, waar de geografische omstandigheden gunstig waren, een koopkrachtig publiek aanwezig was en geen douanerechten de verkoop belemmerden, dat de auto deel ging uitmaken van het dagelijks leven van velen. Volgende maand meer over Ford en zijn model T. Tot dan! W. Vanfraeyenhove (jr.)

aiiau GARAGE HOGA B.V.B.A. LEO WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03-314.83.98

DM GARAGE AUTO - MOTO J. BOGAERTS - ROOS

a//e depannage dag en nacht Meerseweg 15 Tel. 03-3157231 2321 Hoogstraten-Meer

N.V. GARAGE VAN USSEL

[4J

IO1TIA Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 031314 68 60

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Foto-video

de Greef Do/p 42 - RIjkerors/ ie!. 0$ 3146250 1 )e aklolograaj maakt er meer werk san!

:u onvergetelijke gebeurtenis: l\\ trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog aak terug zult kij ken. Laat daarom mooie toto's maken. Door een professioneel fotograa t.

41


Op stap in..,

BROUWERSHUIS FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

RESTAURMff TAVERNE

esa

kuerIijt?zuiz 1rijbtri 183 tiouatratru 031314 66 65 uat & iIiane

[T么IC1WW'W

HOOGSTRATEN Zaterdag 1 mei t/m zondag 23 mei: 7e SPIJKERTENTOONSTELLING: 'Namen voor Beelden, Beelden voor Namen', Spijker Humaniora, weekdagen 14-17 uur, zon- en feestdagen 10-18 uur, gesl. maandag en dinsdag. Zondag 2 mei: NATIONALE FIETSDAG KWB, vertrek Pax 10uur naar Hoge Rielen, deelname 50 fr., verzekering inbegr. OPENDEURDAG SPIJKER-SCHOLEN, thema Europa, 10-18 uur. Donderdag 6 mei: DIRV-DAG, Lokaal St.Jorisgilde, Brouwerijstraat, 20 uur, 250 fr., org. CMBV.

Maandag 31 mei: UITSTAP SINT-TRUIDEN EN HASPENGOUW, vertrek kerk 8 uur, org. Davidsfonds, ml. 03/314.11.88.

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma

WORTEL

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Zondag 9 mei: KLJ organiseert HETSZOFKTOCHT t.v.v. Kom op tegen Kanker; Inschrijven van 12.30 u. tot 13.30 u. aan het KLJ-lokaal aan de Boomkes. Later pannekoekenfeest. Zondag 23 mei: 20ste TOERISTISCHE AUTOZOEKTOCHT en 1 Ode TOERISTISCHE FIETSZOEKTOCHT ingericht door het Slot. Inschrijven van 10 u. tot 14.30 u.

Woensdag en donderdag gesloten

Vrijdag 7 mei:

KROEG EN BLUES, op diverse plaatsen, 21.30-02 uur, vervoer per pendelbus. Zaterdag 8 mei: OPENDEURDAG ATEMI-RYU, 13 uur, ml. 014/63.47.28. Zondag 9 mei:

JNM rijdt naar het reservaat van de VISBEEK in Wechelderzande, vertrek om 13.30 uur aan het lokaal aan de K. Boomstraat. BLOEMENDAG, Verkoop van bloemen en planten, Vrije Land- en Tuinbouwschool, Gravin Elisabethlaan, 9-16 uur. BLOEMENMARKT, Bloemen, Planten en Tuinbouwbenodigdheden, 9-17 uur, org. gebuurte Luizenmarkt + stadsbestuur. WIELERTWEELUIK NIEUWELINGEN EN JUNIOREN, vertrek 13.30 en 15.30 uur, vertrek en aankomst Tinnenpotstraat, ml. 03/314.52.42. Woensdag 12 mei:

FIETSTOCHT naar Den Heibaard, vertrek Medisch Centrum 19.15 uur, via Heuvelstraat, org. KVLV. Vrijdag 14 mei t/m zondag 23 mei:

AARDBEIENDUBBELTENNISTORNOOI, Hoogstraatse Tennisclub, Katelij nestraat 72, 17-24 uur.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Fax 03/314.87.43 Tel. 03/314.32.45 Geopend vanaf II u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de gaisse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

1051 I11U Zaterdag 15 mei:

INSCHRIJVINGEN KWB-WEEKEND TRIER, 3.950 fr. (+ 12), 3500 fr. (-12), niet- leden + 500 fr., ml. A. Aerts, tel. 03/314.61.19. BONDSCHIETING 61 m ST. JANSBOOG, lokaal St.Jorisgilde, 13-21 uur. VIERING 25 JAAR GEBUURTENVOETBAL, 13 uur stoet, 15.30 uur voetbalwedstrijd, 20 uur bal in zaal Pax. Zondag 16 mei: FIETSTOCHT IN EN OM HOOGSTRATEN, org. BGJG en Landelijke Gilde. WANDELING 'HUISVESTING IN HOOGSTRATEN', org. KWB en Vakantiegenoegens. BONDSCHIETING 61 m ST.JANSBOOG, lokaal St.Jorisgilde, 10-12 en 13-21 uur. OPENDEURDAG KLEIN SEMINARIE. Donderdag 20 mei: OPENDEURDAG V.I.T.O., Gravin Elisabethlaan, 10-17 uur. Zaterdag 22 mei: BONDSCFIIETING 61 mST.JANSBOOG, lokaal St.Jorisgilde, 13-21 uur. Zondag 23 mei: BONDSCHIETING 61 mST.JANSBOOG, lokaal St.Jorisgilde, 10-12 en 13-21 uur.

Zondag 2 mei: OPEN DEUR met animatie an de CHIRO t.g.v. hun 35 jaar bestaan. Vanaf 12.30 u. in de lokalen aan de Ulicotease Weg. Zondag 16 mei: SCHOOLFEEST met VLAAMSE KERMIS in de kleuterschool. Eerste FIETSTOCHT van de B.G.J.G. Vertrek naar Merksplas om 13.30 u. aan het Gemeenteplein. Maandag 24 mei: Extra ALGEMENE VERGADERING van de DORPSRAAD om 20 u. in de parochiezaal.

vzw'HET SLOT' Wortels Jongeren caf茅 zonder pretentie

1,7

Openingsuren: '

Donderdag vanaf 20.00 u Vrijdag vanaf 19.00 u Zaterdag vanaf 19.00 u Zondag vanaf 13.30 u

Woensdag 26 mei:

FRITUUR

-

EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur 42

BLOEDINZAMELING, Medisch Centrum, Gravin Elisabethiaan, 17.30-20.30 uur. FIETSTOCHT NAAR DE BEERSE HOFSTEDE, vertrek Medisch Centrum 19.15 uur, via Dr. Versmissenstraat, org. KVLV. Zaterdag 29 mei: AARDBEIENTORNOOI, kaartwedstrijd voor bridgeparen, 14-19 uur, inschr. 400 fr., 03/314.41.05.

mi.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 2323 Hoogstraten Wortel Tel. 10313145328


Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL- DREEF

R4IDIO CONTINU (FM 103) - 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek

- ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 79 40

( atd-rctaurai

DE GRENS Strijbeek 16 TI .3159107

nuii Nederland 09-323 1

MEERSELDREEF Woensdag 5 mei: Algemene vergadering van de DORPSRAAD. Iedereen welkom in het patronaat. Vrijdag 28 mei: Inhuldiging en onthulling van GEDENKSTEEN, AVONDMARKT op de Dreef ter gelegenheid van het einde van de werken aldaar.

'/oÏ7i TR

HOOGSTRATEN

T

't HOOGHUIS

De Hoogstraatse Maand echt wel beter

MEER

-

Vrijdag 30april: 20 JAAR M USSENAKKER: jubileumreceptie van 20.30 u. tot 22.30 u. Zaterdag 1 mei: 20 JAAR MUSSENAKKER: jubileumoptredens van de NONKEL NEY'S RHYTHM 'N' BLUES BAND en CRYPTIC SKULL vanaf 20.30 u. KWB-FIETSDAG: vertrek aan Vredesboom om 09.30 u. Zondag 2 mei: MEERMARKT in de Donckstraat van 09.00 tot 12.00 u. KFC Meer-Heibos: laatste match op het oude terrein om 15.00u. Dinsdag 4mei: Ophaling GROOT HUISVUIL. Woensdag 5 mei: KAV start met FIETSEN. Zaterdag 8 mei: 20 JAAR MUSSENAKKER: optreden van Orgasmaddix om 21.00 u. Zondag 9 mei: KONINGSSCHJETING ST.AMBROSIUSGILDE aan het klooster met optocht door Brass- en Drumband Ste.-Rosalia. Maandag 10mei: Vergadering MEERMARKT in het gildelokaal om 20.00 u. Dinsdag 11 mei: Ophaling GFT-AFVAL. Zaterdag 15mei: 20 JAAR MUSSENAKKER: vrij podium vanaf 20.00 u. Zondag 16 mei: EERSTE COMMUNIE. Zaterdag 22 mei: Brassband STE-ROSALIA CONCERTEERT in St.-Ant. Zoersel om 15.00 u. RERUM NOVARUM-viering in de parochiekerk. KWB gaat op WANDELTOCHT naar de Ardennen. Dinsdag 25 mei: VERGADERING DORPSRAAD in school Terbeekstraat om 20.00 u. Ophaling GET-AFVAL. Zondag 30mei: PLECHTIGE COMMUNIE. Maandag 31 mei: KWB gaat op NATUURUITSTAP.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u. zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

vee&e

CAFÉ DISCOBAR

'TF RTUIN Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 03/315.71.53 Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

MINDERHOUT Zaterdag 1 mei: KRUIDENHAPPENING bij R. De Vrij Heerle 6 vanaf 14.00u. Org . VELT. FUIF in de Blauwbossen met D.J. Michel Stof fels t.g.v. het 65-jarig bestaan van K.L.J. Org. K.L.J. Zondag 2mei: Groot BAL met optreden van de ROCK POTS BROTHERS in de Blauwbossen t.g.v. het 65-jarig bestaan van K.L.J. Org. K.L.J. Jaarlijkse GEZINSFIETSDAG naar de Hoge Rielen te Lichtaart. Vertrek aan het P.C. te 09.45 u. Org . K.W.B. Zondag 9 mei: Eerste Communie. Zondag 16 mei: Schoolfeest in de basisschool. Zondag 23 mei: FORELVISSEN op de Heibaart te Loenhout. Org . K.W.B. Zondag 30 mei: Vormselviering tenu.

Hetcafé voor jongeren met het hart bij muziek. Ook op woensdag - Tel. 031314.32.64

1 1 1

• IJzerwaren • Bouwbeslag • Deur- & raambeslag • Beslag voor kanteldeuren • Schuifdeurbeslag • Deurkrukken • Bevestigingstechnieken

DE HOOGSTRAA TSE PERS

1

43


POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08

ZIEKENVERVOER GEMEENTE Hoogstraten

Ongevallen Brandweer 314.42.43

031314.32.11 031314.59.10 (op afspraak)

-

centrale verwarming sanitair -

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten Achtelsesir. 1

Tel.03/314.51 .33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36 2322 Minderhout -

Tel. 03/314.54.50

mobilE REnt AUTOVERHUUR

-

NOORDERKEMPEN

St Lenaartseweq 32

2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314.31.08

SNACK- en PIZZABAR

ï svie E

Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00-14.00u Gelmelstraat2 Tel: 031314.38.11

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelijnestraat 17 Rij kevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 031315.75.09

44

m HUISDOKTERS

1 en 2 mei: DR. L. VERMANDER, Meerleseweg24-A, Meer. Tel. 315.85.11. 8en 9 mei: DR. G. FAES, H. Bloediaan 291, Hoogstraten. Tel. 314.50.10. 15 en 16mei: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 166, Hoogstraten. Tel. 3 14.57.84. 20mei: (O.L. Heer Hemelvaart): DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten. Tel. 314.45.55. 22 en 23 mei: DR. F. HOLVOET, Desmedtstraat 29, Minderhout. Tel. 314.31.66. 29 en 30mei: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Tel. 3 15.84.74. 31 mei: DR. D. ROBBEN, Leemstraat 42-A, Hoogstraten. Tel. 3 14.38.48.

APOTHEKERS Van 30 april tot 7 mei: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstr. 9, Merksplas. Tel. 014/63.33.83. Van 7 tot 14 mei: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St. Jozef- Rijkevorsel. Tel. 3 12. 12.20. Zaterdagvoormiddag 8 mei: APOTHEEK FAES, Meerdorp6l. Tel. 315.77.73. Van 14 tot 21 mei: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74. Van 21 tot 28 mei: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46. Tel. 315.73.75. Van 28 mei tot 4 juni: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten. Tel. 3 14.5 1. 50.

\XJJ

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Hoogeind 54 2321 MEER Tel. 031315.74.46 Fax 03/315.88.35

Antiek

knij

U0.&"

Koekhoven 5 Rijkevorsel -

-

Speciaalzaak in blankhouten meubelen Oude kasten Nieuwe stoelen en tafels op maat -

-

Tel.: 031314.34.37

JAN VERHEVEN b .v.b.a. Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Telefoon: 031315.79.50 -

&

• Centrale verwarming • Onderhoud • Depannage

Indoor tennis snooker Ten niselub

Wde VRIJHEID wzw ~

Achtelsestraat 72 2320 Hoogstiateri

Tl. 031314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

TANDARTSEN

Gelmelstraat 111

2320 Hoogstraten

1 en 2mei: P. NAULAERTS, V. Aertselaerstr. 20, Hoogstraten. Tel. 314.38.88. 8 en 9 mei: K. MASSIN, Ren. Sniederspad 5, Vosselaar. Tel. 014/61.46.28. 15 en 16 mei: J. MERCELIS, Vrijheid 106, Hoogstraten. Tel. 314.5 1.52. 20 mei: P. JORDENS, Chaamse Weg 20-A, Meerle. Tel. 3 15.85.27. 22en 23mei: F. HELSEN, Hoek 31, Rijkevorsel. Tel. 314.31.91. 29 en 30 mei: E. NOLS, Vrijheid 60, E-loogstraten. Tel. 314.45.40.

03/3 14.76.8 1

HOOGSTRATEN

1

De volgende MAAND verschijnt op woensdag 26 mei. Niet talmen, medewerkers, want op 12 mei wordt uw kopij verwacht. Sporten dorpsnieuws kan nog op zondag 16 mei.

.

-

.......

v3/31523i

f

r