augustus 1992 - De Hoogstraatse Maand

Page 38

De Hoogstraatse Maand 1985 (Deel 1) Ongeveer een maand na het verschijnen van de laatste editie van De Hoogstraatse Gazet, Weekblad voor de Noorderkempen, rolde het eerste nummer van de eerstejaargang van De Hoogstraatse Maand (DHM) van de pers. Nummer 1, mei 1985, droeg nog de titel 'de hoogstraatse gazet' maar vanaf het tweede nummer, juni 1985, koos men definitief voor: de hoogstraa!se maand.

Een nieuwe start 'In de koele maand maart, toen er nog sneeuw en krassende kraaien in de lucht hingen, viel onze ouwe trouwe gazet in duigen. Nu is het eind april, de bomen botten en de merels fluiten, en dit lijkt ons een geschikt moment om met de nieuwe gazet voor de dag te komen. We weten nog niet wat u ervan denkt, lezer, maar ons staat dit maandblad wel aan. Hageiblank papier, knappe foto's, ludieke strips, interessante stukjes... we zouden zeggen: een volwaardig tijdschrift en we hopen vurig, lieve lezer, dat u dezelfde mening bent toegedaan en prompt 270 fr. (voor 8 maanden) betaalt om elke maand dit pront blad in de bus te krijgen', schreef de redactie in het eerste nummer van DHM. Het probleem van het weekblad DHG was niet het aantal lezers of de wekelijkse kopij, maar wel de grote kosten voor het drukken en verspreiden van 52 nummers per jaar. Met een maandblad zouden deze vaste kosten zeker sterk dalen en kon men zelfs kiezen voor beter papier en meer bladzijden. Natuurlijk moest de lezer, de toekomstige abonnee, dit maandblad even onmisbaar vinden als het vroegere weekblad. Aan enthousiasme en werklust ontbrak het niet 'want we gaan wel ons best doen om zoveel mogelijk informatie te geven, en wel van Papenvoort tot Meersel-Dreef, al zal dat niet altijd gemakkelijk zijn, want de Hoogstraatse stedelingen wonen verdorie ver uit elkaar' lezen we in nr. 1 onder de titel: De nieuwe kleren van de gazet. Deze grote verandering, van vorm en periodiciteit, was wel even wennen voor de medewerkers én de lezers. Het weekblad werd ge-

38

lezen door ruim éénderde van de Hoogstraatse gezinnen maar het maandblad telde op het einde van zijn eerste jaargang nauwelijks een duizendtal vaste klanten. De adverteerders zagen het nochtans wel zitten en geloofden blijkbaar in de toekomst van het magazine. Zonder echte wervingscampagne of grote promotie bleven de meeste oude adverteerders in 'de gazet' publiceren en geleidelijk kwamen er ook vele nieuwe advertenties bij. De redactie deed zijn uiterste best om de vernieuwing niet bij woorden te laten. De maandelijkse blikvanger werd het interview met 'de man/vrouw in de maand'. Vol goede moet startte Jan Huybrechts met een maandelijkse strip 'Hoogstraten in duistere tijden' en elk kerkdorp van de gemeente Hoogstraten kreeg zijn eigen rubriek waarin vooral het plaatselijke verenigingsleven aan bod kwam. De sport en het politiek nieuws (vanuit het stadhuis) namen ook een belangrijke plaats in en 'een halve eeuw geleden', de burgelijke stand, ongevallen, kalender, wachtdiensten, puzzel of kruiswoordraadsel, gouden en diamanten bruiloften en notariële aankondigingen bleven in het maandblad. Belangrijke gebeurtenissen kregen extra aandacht en een kritische blik op allerlei toestanden zorgde voor het nodige peper en zout.

Succes In de loop der jaren haakten sommige medewerkers af, anderen kwamen in hun plaats. Maar ook vandaag bestaat de redactie nog steeds uit een kern van medewerkers van 'het eerste uur' die in 1978 het initiatief namen om de traditie van een plaatselijke pers verder te zetten. De voorbije zeven jaar is De Hoogstraatse Maand in alle opzichten sterk geëvolueerd. De vormgeving werd meer verfraaid en de voornaamste rubrieken kregen ook een inhoudelijke uitdieping. Een belangrijk pro-

bleem voor een maandblad is de actualiteit. Precies omdat men 'maar maandelijks' verschijnt, moet men meer aandacht schenken aan 'wat gaat komen' dan aan 'wat gebeurd is'. Toch probeert men zo goed en zo origineel mogelijk ook de nodige verslaggeving te verzorgen. Uit heel wat reacties blijkt dat de huisfilosofen Albert Vorstenbosch (vzw Het Slim Buroke) en ir. W. Vanfraeyenhoven (rijden.... is plezant) goed gelezen worden. 'Fusieswing' kent heel wat succes bij de jongeren en 'De Kempen, vroeg of laat' brengt maandelijkse sociale, economische en culturele berichten. Tele-poll, het straatinterview, streekeigen curiosa, kopje van de maand, sportief hier, het dagboek en nu en dan een grondig dossier zorgen voor een frisse inhoud. We mogen niet klagen. Zowel het aantal adverteerders als lezers blijft stijgen. Uit recente cijfers van de losse verkoop via een aantal winkels en uit het huidige aantal postabonnementen blijk dat bijna 40% van alle Hoogstraatse gezinnen regelmatig DHM in huis hebben. Zij die ons maandblad niet kopen, gaan het bij familie of vrienden lezen want haast iedereen weet te vertellen wat er gepubliceerd is. Maandelijks versturen we nog een flink aantal exemplaren naar meer dan vijftig postkantoren in België en ook in het buitenland hebben we nog een groepje lezers. Hier gaat het meestal om oud-Hoogstratenaren of mensen die om de een of andere reden nog een band met Hoogstraten hebben. In 1985 telde DHM gewoonlijk 24 pagina's, tegenwoordig verschijnen we meestal op 40 of 44 pagina's. De abonnementsprijs steeg van 420 fr. (1986) naar 600 fr. (1992) en een los nummer kostte toen 40 en nu 55 fr. Het maandelijks probleem is niet: 'Waar halen we voldoende kopij?', maar wel: 'Wat publiceren we deze maand wel en wat laten we vallen?' Zijn er dan geen problemen of wensen?

VIJFTIG JAAR 13 Augustus 1892-1942 Donderdag,. 13 Augustus, zal de ,,Gazet van Hoogstraten,, 50 jaar bestaan. Haar eerste verschijnen dateert van 43 Augustus 1892. De oprichter was de Heer Louis Van Hoof, onder wiens leiding zij 20 jaar lang heeft gestaan. Vanaf 1Januari 1913 werd het blad overgenomen door den Heer Jos Haseldonckx, die thans nog de uitgever is. Vijftig jaren zijn verstreken. Vijftig jaren gedurende dewelke de Gazet van Hoogstraten, na de moeilijke jaren van haar ontstaan schitterend doorworsteld te hebben, opgegroeid is tot het bloeiende weekblad der NoorderKempen. Vijftig jaren zijn er voorbij gegaan, maar ons blad is steeds even jong en frisch gebleven. Daarvan kan onze groote schare lezers, die van jaar tot jaar is aangegroeid en steeds zal blijven aangroeien, getuigen dat de Gazet van Hoogstraten haar lezers steeds heeft voldaan en dat zij daardoor voor hen ook onmisbaar is geworden. Bij deze gelegenheid achten wij het dan ook onzen plicht onze trouwe lezers en lezeressen te danken, want gedurende deze vijftig jaren hebben ook zij het hunne er toe bijgedragen om van de Gazet van Hoogstraten te maken wat zij thans voor hen beteekent. Tevens zullen wij van onzen kant ons best doen, ook in deze zoo droevige als moeilijke omstandigheden, die ons beletten thans een extra-nummer uit te geven, onze lezers te voldoen opdat de Gazet van Hoogstraten zou blijven, wat zij steeds is geweest, hun gazet. DE REDAKTIE.