augustus 1992 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

gr; MAANDBLAD ACHTSTE JAARGANG, NR. 88 AUGUSTUS 1992 PRIJS: 55 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

- - -

---

-

w

Koolputters vertellen 1

21

,201,1,1", ' i

21W

-

r 1

Is het begijnhof gered?

Antilliaanse Feesten in de Blauwbossen

/

J

13 H.V.V. in het nieuw

De kapelanie van Wortel

Zondag 30 augustus Kempendag

Verhalen uit de kolenmijn


DENKEN

rrscr. 1 naiiii Het Slim Burokevzs ,

Albert Borstenvosch Het Slim Buroke vzw

Het ritme van onze Albert wordt niet enkel bepaald door dagen, weken of maanden. Ook op jaarbasis is enige regelmaat vast te stellen. Steenvast vinden we, medio juli, Albert languit onder de notenboom. Tijdens de vakantie staat ook het anders zo bruisend Het Slim Buroke op non-aktief. Verder dan een gemoedelijke babbel met de afgevaardigde beheerder komen we dan niet. DHM: Dag Albert druk bezig met denken, zie ik. (knipoog naar u, lezer) Albert V.: Het wezen van Het Slim Buroke, jongen. Tussen 10juli en 1 augustus verricht ik uitsluitend cyclisch-fundamenteel denkwerk. Ge zult weer wel niet weten wat dat is, zeker? DHM: Ik neem aan dat u dan uw gedachten de Vrije loop laat tot u terug op uw startpunt uitkomt. Juist? AV.: Juist ventje. Ik lees iets of ik hoor iets op de radio en dan laat ik mijn gedachte de vije loop. Allé, ik zal u een voorbeeld geven. 'Minister Deicroix schaft de legerdienst af.'

Dat eenvoudig zinnetje leverde mij het voorbije uur de volgende gedachtenstroom. - Delcroix, zou dat familie zijn van die Deicroix-sen van 't Maxburg, denk ik dan. Anders wel een prachtig unionistische naam, Delcroix en toch de legerdienst afschaffen. De koning is niet akkoord. Awel, ik eigenlijk ook niet helemaal. Een leger met uitsluitend beroepsmensen is beter manipuleerbaar. Zo van: ze hebben er tenslotte voor gekozen, nietwaar. Op naar de strijd. Trouwens, aan mijn legerdienst heb ik nog de beste herinneringen. Ik heb kort na de oorlog nog een jaar zaterdagdienst gedaan. Als oudste van ons gezin moest ik niet in volle dienst. Ik heb er enkel goede vrienden voor het leven aan over gehouden. Ze noemen mij nog altijd Alberke Borsten-

b,v,b.a.

1)E HOOGSTRAATSE PERS

vosch. Dat komt door die laaste zaterdag toen we afzwaaiden. Eigenlijk hebben we toen nogal de beest uitgehangen. Hoewel ik het vanuit mijn eigen niet zo aanvoelde, wilde ik me mannelijker opstellen dan ik eigenlijk was.'t Is dat ik nu eerlijk mijn gedachtengang wil volgen, hé, maar eigenlijk zou ik er verlegen voor moeten zijn. Wij zijn toen met zijn allen naar café 'Den gelukkigen Soldaat' getrokken in Leopoldsburg. Daar stond een waardin die ze noemden 'de Mae West van Limburg', allé ge zult dat wel verstaan zeker! Ik moet teveel gedronken hebben of zo want ik heb toen overmoedig mijn hoofd euh,. .euh,...euh,.. .ertussen gelegd. en toen heeft Suske van Gils van Zoersel daar toch wel een foto van gemaakt zeker. Niemand anders heeft het ooit gedurfd, ik wel. Maar eigenlijk vond ik er niks aan. Achteraf heb ik dat eens tegen Willy (Vanfaeyenhove, nvdr.) verteld. En de Willy kan daar zo serieus op ingaan, hé. 'Ik vraag me af', zei Willy, 'waarom manen, échte mannen dan, niet wij, maar échte mannen zo zot kunnen zijn van de West-kant van een madam.' Hij mag

clan niet van woordspelingen houden, die was toch raak. 'Ik denk dat dat biologischevolutionair te verklaren is', zegt de Willy, hé. 'Want wil het mannelijk geslacht, biologisch gesproken de aanstokers van nieuw leven, dan niet dat hun nageslacht zich zorgeloos door de eerste dagen smult?' Volgens mij had de Willy daar al eerder over nagedacht. Ah ja, zoiets verzint ge toch niet terplekke zou ik denken. Maar ja, Willy verklaart alles biologisch evolutionair. En dat vind ik toch een beetje gevaarlijk, die survival of the fittest. Daar zijn op wereldschaal ooit kuren mee gebeurd. Heelder legers zijn erop gebaseerd. En met dat voorstel van Delcroix zijn we die stabiliserende faktor, de gewone jongen-in-hetleger, kwijt. Voilâ, ik ben rond. Cyclisch-fundamenteel. DHM: Ach zo. En hebt ge daar dikwijls last van? AV: Gij waarschijnlijk niet, nee. Een eerste vereiste is natuurlijk dat ge een beetje moet kumnnen denken hé. Pas als ge regelmatig zulke afgewerkte gedachtenronden maakt, kunt ge ook tot afgeronde projekten komen. De Ronde van Frankrijk in de geest als het ware. Albert neemt heel ostentatief de krant en leest weer een zin. Dan legt hij zijn krant naast zich en tuurt voor zich uit. Een fantastische cyclisch-fundamenteel werkstuk vult zijn geest, denken wij. Maar het kan ook zijn dat hij ons liever kwijt is dan rijk.0

ma. 9 dinsdag woensdag 9 donderdag 10 8 vrijdag 8 zaterdag

-

-

-

-

-

Openingsuren gesloten 18 u. zon. afspr. 19 u. met afspr. 20 u. met afspr. 18 u. met afspr. 17 u. met afspr.

Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 •

lid van de Unie van cJe Uitgevers van de Periodieke Pers

verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraters

Meerdorp 72 2321 Meer TeL 0313150598

Daairstudio'FI.Ii£ Volgende MAAND ziet het zonlicht op 26 augustus. Kopij graag op woensdag 12 augustus. Sport- en dorpsnieuws op 16 augustus.


mlin in de moond Goed betaald maar lang van huis De koolmijn, dat is voor de Limburgers, denken wij spontaan. Uiteraard is dat ook grotendeels zo. Maar we mogen toch niet vergeten dat een flinke groep Noorderkempenaars echte koolputters zijn geweest. Elke dag met de bus vanuit Hoogstraten naar Beringen, 8 uur werken in de ondergrond en dan terug, sommigen zelfs 25 jaar lang. Wij zochten 4 mensen bij elkaar die het mooiste deel van hun leven delfden naar het zwarte goud. Voor Jos Vcrschueren (Meer) en Slait Lodewijckx (Minderhout) was de laatste werkdag ook de laatste keer dat ze naar de ondergrond afdaalden. Emiel Marijnissen (Wortel) en Edmond Jacobs (Meerle) waren echter meer aan hun verleden verknocht en bezochten beiden mei hun vrienden van de KWB nog enkele malen de, inmiddels gesloten, mijnschachten. Wat dreef echter deze jonge longen uit de (toen nog) frisse Noorderkempen naar de stoffige ondergrond?

In de koolmijn Emlel i.: Eind jaren 40 was er hier geen werk. Staii L.: Ja, in feite zijn we ernaartoe gegaan uit armoe. Em jet M.: Ge moet bedenken dat wij hier vertrokken om 11.20uur en een uur of 13-14 later waren we hier terug. Dat doet ge toch niet zomaar. En dan te bedenken dat we maar 6 uur effectief werkten. We werkten wel 8 uur maar we zaten soms 7-8 kilometer van de mijnschacht af. Dus moesten we ondergronds nog een hele tijd met de trein rijden. Daar lag een heel net van spoorlijnen. Eerst de grote gang, dan hadt ge kleinere zijtakken en daarna de eigenlijke houten gangen waar de kolen zaten. DHM: Herinnert ge u nog de eerste werkdag in de ondergrond? Jos V.: Ik moest een montage (= voorbereidend werk) gaan opkuisen, helemaal alleen. En ze waren me 's avonds vergeten. Neenee, dat deden ze niet expres, ze waren me gewoon vergeten. Ik zat daar met een lampke en een schupke om alles bijeen te schrapen en in een bak te scheppen. En een horloge waren wij in die tijd nog niet rijk. Ik had al eens gegeten, een keer gedronken en ik kreeg almaar honger en ik dacht: Zo'ne dag duurt hier toch zo lang. En 't is daar dan muisstil en hier en daar hoort ge het al eens kraken, ge zoudt uw broek nog vuil gemaakt hebben op de koop toe. Maar alle, op 't laatst zijn ze me toch komen halen. Stan L.: Och jong, die eerste keer, schrik hè. Om te beginnen laten ze u precies met lift en al naar beneden vallen, zo rap gaat dat. En ik was nog maar een aapke-zo-groot. Ik was nog maar juist 16 jaar, juist van 't school. Edmond J.: Man, dat gaat me toch zô rap, hé. Precies of alles komt naar boven. Dat is 800 meter zakken op minder dan één minuut. Sian 1.: En dan komt ge beneden, ge krijgt daar z000'n schup in uw poten en begin maar. En 'bleinen', dat het bloed eruit loopt. Emiel M.: Ik weet nog dat ik de dag erna mij gewoon uit het bed moest laten vallen, ik kon er gewoon niet uit, zo stijf. Heel de dag op mijn knieën gezeten en maar scheppen. Stel u voor dat ge een hele dag onder deze tafel zoudt moeten zitten.

l)HM: Dat moet toch niet te doen geweest zijn voor dle mannen van de voetbaiploeg van de mijn? Emiel M.: Ah, ja, daar was een ploeg die helemaal van de put was. Die mannen die werkten daar allemaal 'zogezegd'. Maar die hadden allemaal een 'schoon postje'. Stan L.: Die waren daar wel ingeschreven, maar of ze er werkten ... ? Die kwamen zeker niet in de ondergrond. Die zaten in de pompenzaal of bij de electriekers... Jos V.: Ik heb zelfs nog geweten dat er ook gevangenen werkten in de mijn. Gestrafte 'zwarten' veelal. Die werden gebracht door de Rijkswacht, mét geweer en 's avonds weer afgehaald, ook weer met geweer. In Houthalen werkten dan weer veelal krijgsgevangenen. Het onderscheid werd gemaakt door een gekleurde ring rond hun lamp. Een rode voor de krijgsgevangenen en een groe-

ne voor de 'zwarten'. Die krijgsgevangenen waren Duitsers, Oostenrijkers, Polen,... Stan L.: Dat werkte daar allemaal dooreen want beneden waart ge maar een nummer, zulle. Edmond J.: Maar er was wel kameraadschap, daar beneden. Als ge in een fabriek niet zoudt meekunnen dan zouden ze u nog uitlachen. Maar in de put sprong iedereen voor iedereen in.

Edmond Jacobs: Ik ben met de K WB nog een paar keer terug gaan zien. En dan maken die gidsen de bezoekers zo een beetje bang. '99% komt terug boven', zeggen ze dan. Emiel en Edmond waren 'votte-makers'. Voûtes zijn eindge we/ven aan weerszijden van de kolen/agen, de 'rai//es'. Een voûte werd gemaakt van gebogen spoorstaven en afgewerkt ?flet houten 'steenknuppe/s' met daarboven 'mustert'. Stan en Jos waren 'piquers'.

Stan: De eigenlijke steenkappers dus. Wij werkten altijd 'onder tafel' zal ik maar zeggen. Als ge dat gewoon zijt, kunt ge niet anders. Dan kunt ge niet 'in 't hoog' werken.

Met de K WB van Wortel nog eens een kijkje gaan nemen in de mijn van Berm gen, nu bijna 20 jaar geleden. We herkennen Marijke Staes, Fred Marjnissen en Nick. De Bakker in het mijntreintje op weg naar hun 'werk'.


INTERVIEW DHM: Werden koolputters hier thuis als een apart ras bekeken? Emiel: Zeker na dat accident in Marcinelle in

1956. Toen kregen we ineens nog eens 10-15 1% opslag. Edmond: Ik weet nog dat ik van de Hero kwam waar ik 4 fr. per uur verdiende. Toen ik de eerste vijf dagen in de put gewerkt had, bracht ik al 900 fr. (± 20 fr./u.) mee naar huis. Dat grote verschil zat er hem voor mij wel in dat er in Holland heel lage jeugdlonen betaald werden. Maar toch, het verschil was toch groot. Emiel: Door de band moogt ge stellen dat de prés zo'n 30 07o hoger lagen. DHM: Zaten er toen al veel vreemdelingen in de mijn? Emiel: Helemaal in 't begin nog niet, maar

begin jaren '50 kwamen die stilaan. Meestal Italianen. Jos: In '55-'56 zijn er eens een hele hoop Grieken gekomen, maar dat 'accordeerde' van geen kanten. Maar die Italianen, dat was goed werkvolk. Een beetje flauw en kleinzerig dikwijls. Die overdreven altijd zo; lachen en blèten kort naeen. En 'raissoneren' deden ze meer met hun handen dan met hun mond. Ge zoudt dikwijls gedacht hebben dat er twee doofstommen aan 't praten waren. En 't eerste Vlaams dat ze konden was: niks verstaan en 'godverdoem'. DHM: Was het niet mogelijk om ginder op logement te gaan in plaats van elke dag heen en weer?

Werken in een

voiLe, gebogen spoorstaven, sieenknuppels en daarboven ',nuIert'.

DHM: Zoudt ge er nog aan beginnen? Stan: Ik zou er niet meer heen gaan. Jos: Ik ben in Luik gestopt voor 'die van ons'.

Daarna heb ik een winter gewerkt in 't glasfabriek in Merksem. Maar dat préke was me toch zô miniem. Emiel: Waarom er ook veel bleven was dat, als ge bouwde, ge kondt lenen aan een heel lage rente. Ik betaalde in 't begin maar 0,5 07ó. De staat betaalde de rest.

Stan: Och, dat kostte alweer geld. En de bus was gratis, tenminste als ge niet verlette. Als ge één dag verlette dan moest ge die week de bus betalen. Jos: Ah ja, ik weet nog dat dat in 't begin 45 fr. was voor een hele week. Ik heb nog een paar jaar in Luik in de mijn gewerkt. Daar was ik wel op logement. Dat was bij een 'weef' die dat deed om wat bij te verdienen. Ik deed toen de morgenshift en de rest van de dag zaten we in 't café. Op 't laatst hadt ge geen broek meer aan uw kont. We verdienden in Luik nog eens 30 07ó meer dan elders en we konden nog gene frank overhouden.

Emiel Marijnissen: De eerste keer wasteik me met mijn broekje aan. Maar 's anderendaags, alles uit en onder de douche.

Slan Lodewijckx:

We gingen naar cle ,iiijn van armoe. Nu zou ik er zeker niet meer naartoe gaan.

l)HM: Nogal wat voordelen naast het hoge loon, dus. Emiel: Ge kreegt per maand nog 350 kilo ko-

len gratis. Die moest ge dan wel zelf met de camion gaan halen. Edmond: En reiscoupons voor de trein, 30 per jaar. Daar kondt ge mee rijden waar ge wilde, dwars door België. Jos: Ik heb die nooit gebruikt. Stan: Ah nee, wij gingen nooit op reis, hé Jos. DHM: Uzelf wassen na een dagtaak, dat moet nogal een werk geweest zijn. Jos: Ik waste elke dag gewoon mijn handen

en mijn gezicht. Iets anders dat zag een ander toch niet, hé. En de lakens thuis, ja, die moest ik niet wassen, hé. (Onbedaarlijk gelach in taverne De Vos.)

Jos Verschueren:

Dc ceisic dag waren ze vergeten mij terug mee naar boven te netnen.

4

Emiel: Jamaar, die douchen varen toch heel goed hoor. En ge moet uzelf léren wassen. De eerste weken bleven uw ogen en uw oren

zwart. Maar na een tijd leert ge dat wel. Jos: In Luik waren dat allemaal douchekotjes. Maar deuren en sloten waren er niet of waren er gewoon af. En na een tijd helpt de ene de andere zijne rug wassen. DHM: Maar als brave jongen van de boerenbuiten, ineens in uw flikker... Emiel: In 't begin deed dat wel raar. Ik weet

dat ik mij de eerste keer nog waste met mijn broekske aan. Ik wist nog van niks. Maar 's anderendaags, alles uit en onder de douche. Stan: Ba jot, dat was maar een week en ge deedt gelijk al die ander. Jos: Ik was al een jaar soldaat geweest en daar ging dat ook allemaal zo. Edmond: Och, en zelfs in de ondergrond, als het zo warm was en alles kletsnat werd, dan schoot ge dat uit, wrongt dat uit en ge deedt dat terug aan. DHM: U had geen speciale kledij?

Stan: Neenee. Voor kleren moesten wij zelf zorgen. En op 't laatst van de week knoopten we alles bijeen en namen dat mee naar huis. Ja, dan keken de vrouwkes nogal 'aardig'. Dat viel ze niet mee. Allé, 't was allemaal wel donker goed, hoor. DHM: Wie mijnwerker zegt, denkt stoflong. Stan: Mijn longen zijn versleten. Ik word daar


INTER VIEW wel niets van gewaar. Alleen zijt ge 'kort van asem'. Jos: Ik heb er tot nu toe geen last van. Ik heb een adem gelijk nejonge mens. 't Is wel raar hoor, de een kan daar 30 jaar werken en er niets van voelen en een ander heeft het na een jaar al zitten. Emiel: En dat blijft aangroeien. Dat stopt niet, ook als ge al jaren uit de put zijt. Edmond: Ik denk dat dat te maken heeft met het uithoudingsvermogen. Als ge te rap moe zijt, moet ge te diep ademhalen, Emiel: En er waren wel maskers maar daar kondt ge niet mee werken. Daar zweette ge u eigen in kapot. 0p sommige plaatsen was het wel 35°. Ge hadt dan niets aan dan een kort broekske en sokken en die kondt ge zo uitwringen. En op sommige plaatsen was het dan weer tegen het vriezen aan. Stan: Maar in de winter waart ge dikwijls blij dat ge naar onder kondt. Ge kwaamt dan uit die ouderwetse stinkende bus waar ge met een 5-frank de vries van de ruiten moest krabben of waar de chauffeur de motor van openliet om wat warmte te recupereren. DHM: Eten in de ondergrond, hoe ging dat? Jos: Gewoon een brooddoos mee. Ge moest

De pompenzaal was het hart van de mijn. Als daar iets mis ging waren de gevolgen niet te overzien. Daarom werd deze machinekamer elke dag gepoetst met 'bruin zeep' en werden de deuren hermetisch gesloten. Rechts op de foto Emiel Marijnissen.

wel oppassen of de muizen zaten eraan. DHM: Muizen!? Emiel: Die kwamen met het hout naar bene-

den en die zetten zich daar voort. Jos: Ik heb ooit geweten dat ik mijn brood-

zak aan een ijzerdraadje had opgehangen. De muizen kropen daar dan net boven en lieten zich 'boenk' op die zak vallen alsof ze wisten dat daar brood in zat. Emiel: Halverwege was het 'schof' en dan aten we daar ter plekke onze boterhammen op. Stan: Bij ons was het dikwijls pas schof als de dag om was, als we 'ons meters' gedaan hadden.

Geert Horsten Doctor in de Wetenschappen

DHM: Koolputters gaan zo jong op pensioen. Emiel: Ik was 42. Maar ge kunt pas met pen-

sioen als ge uw termijn van 25 jaar hebt uitgedaan. De meesten hebben die termijn niet uitgedaan en zijn voor de rest moeten gaan werken tot de gewone pensioenleeftijd. Stan: Nadat ik met pensioen gegaan ben, heb ik niets meer gedaan. Ik kon niet meer, ik was 'tijne'. Ik ga alle dagen vissen. Jos: Ik zit nog 4 dagen per week in 't ho. Stan: Ik ben niet meer teruggeweest. Ik h H al mijn getuig daar gelaten. Jos: Ik ook. Maar ik heb wel spijt dat ik nH pik niet meegebracht heb. Edmond: Ik ben met de KWB nog wel eens een paar keer terug gaan zien. En die gidsen die maken de bezoekers dan zo wat bang. Ge moet gene schrik hebben, 99 01ó komt toch altijd terug boven. En dan vraagt altijd een bangerik: en die 1% dan? Mijn vrouw zegt dikwijls, als ge er nog zoudt werken dan moest ge direkt stoppen. Nu de mijnen definitief gesloten zijn... Met een zeker heimwee denken we soms nog terug aan die tijd van toen er in elk dorp een hoefsmid of kleermaker werkzaam was en soms vragen we ons af hoelang het nog zal duren vooraleer de laatste kruidenier of de laatste koster met pensioen zal gaan. Maar om de laatste mij nwerker wordt in de Kempen minder getreurd want ondanks het mooie geld en de grote kameraadschap was het een vreselijk hard beroep.

Op dinsdag 7 juli behaalde Geert Horsten de titel van Doctor in de Wetenschappen aan de universiteit te Leuven. Een team van professoren kende haar de grootste onderscheiding toe. Geen Horsten woont en werkt op dit moment in Leuven. Ze is geboren te Hoogstraten op 31 december 1963, als oudste dochter van Jan Horsten en May Servaes. Na de lagere school te Wortel studeerde ze latijn-grieks in het Spijker te Hoogstraten en vervolgens biologie te Leuven. Geert Horsten: In de afdeling biologie moest ik na de twee kandidatuursjaren kiezen tussen plant- of dierkunde. Ik opteerde voor de dierkunde, en specialiseerde me in de fysio-

logie, een richting die aansluit bij de geneeskunde en de landbouwwetenschappen. In het zoölogisch instituut gebeurt veel onderzoek naar hormonen en de werking ervan in ons lichaam. De tijd dat men de biologen in de wei of in de beek kon vinden met vlindernetjes en determinatietabellen is dus wel voorbij. Door de besparingen in de sektor richt het onderzoek zich vooral op praktische toepassingen, dikwijls in samenwerking met de industrie. Toch blijft een groot deel van ons onderzoek nog steeds fundamenteel (algemeen, zonder onmiddellijk nut). Dit fundamenteel onderzoek ligt, op lange termijn, echter wel aan de basis van de belangrijkste vernieuwingen in de geneeskunde. Na het behalen van haar licentiaatstitel kreeg Geert de kans om in het laboratorium te blijven werken aan haar doctoraat. In België zowat de enige mogelijkheid om zich werkelijk te specialiseren in het wetenschappelijk onderzoek. Het proefschrift waarmee Geert haar doctoraat behaalde heeft een (voor ons althans) haast onmogelijke titel. Maar geen nood, onmiddellijk daarna volgt een toelichting: Het gebruik van monoklonale antilichamen in de analyse van complexe biologische systemen: toepassing in de analyse van het hypothalamo-hypofysair systeem van de rat. Ceert Horsten: In de hersenen zijn tal van

stoffen aanwezig die ervoor zorgen dat ons organisme normaal kan functioneren. Eén groep van die biologisch aktieve stoffen (de neurpeptieden), zijn onder andere belangrijk voor de voortplanting, het voedingsgedrag, het geheugen enz. Veel van die stoffen zijn al gekend en worden vaak gebruikt in de geneeskunde. Er blijven er echter nog een aantal waarvan de structuur en de functie nog niet opgehelderd is. Dikwijls is de concentratie van die stoffen (peptieden) minuskuul klein (minder dan een duizendste van een gram). Die stoffen opsporen is dan ook enorm moeilijk, en tot voor kort bijna onmogelijk. In ons onderzoek hebben we die kleine hoeveelheden kunnen afzonderen. We hebben ge-


werkt met monoklonale antilichamen, die werden aangemaakt in muizen. Ons lichaam gaat zelf antistoffen maken wanneer het in kontakt komt met een vreemde molekule (bv. een bakterie of een virus), en op die manier de indringer uitschakelen. Een antilichaam past op het overeenkomstige peptiede, zoals een sleutel in een slot. Doordat die reaktie zo specifiek is voor één bepaalde structuur (het antigen), kunnen we die antilichamen in het laboratorium gaan gebruiken om de herkende peptieden te lokaliseren in de hersenen. Bovendien kunnen we een mengsel van stoffen die in de hersenen worden teruggevonden, van elkaar scheiden, en opnieuw met behulp van die antilichamen het antigen gaan detekteren. Het einddoel is dan natuurlijk om de molekule die herkend wordt te gaan binden aan het antilichaam en zo uit het totale mengsel van peptieden te gaan af zonderen. Bij haar onderzoek heeft Geert gekende stof fen kunnen onderzoeken, maar ontdekte daarnaast ook molekulen, die tot op dit ogenblik nog niet gekend waren. Natuurlijk is het zoeken naar die nieuwe peptieden slechts een eerste stap. Het onderzoek naar hun juiste functie in het lichaam moet dan nog beginnen. Deze onderzoeken kosten veel geld, en kunnen verschillende jaren duren. Proficiat voor Geert. (en voor u, indien u er iets van begrepen heeft.)•

Abonneer NU ?e

Dit blad elke maand in uw brievenbus Bel: 314.41.26 Fax: 314.55.04

Streekeigen curiosa

Wat is een kapelanie? In Wortel wordt met dit woord of deze naam het huisje bedoeld naast het kerkhof aan de kant van de parochiezaal. Het wordt zo genoemd, omdat er tot 1841 een kapelaan in woonde. Later werd de kapelaan ook onderpastoor genoemd. Het huis dateert al van rond 1500. Het is dus zeker 'n paar eeeuwen ouder dan de oude pastorij, die in zijn huidige vorm in 1740 gebouwd werd. Was Wortel rond 1500 dan al zo groot, dat ze er naast de pastoor nog 'n kapelaan bij nodig hadden? Helemaal niet: in die tijd telde Wortel misschien nog geen 300 of 400 inwoners. Waarom was er dan 'n kapelaan? Wat moest hij doen? Wel, 'n kapelaan was 'n priester die een kapelanie bediende. En een kapelanie was niet zijn woonhuis, maar heel iets anders. In de kerkelijke taal van de middeleeuwen betekende het een soort ambt of functie, met plichten en rechten. Degene die het ambt kreeg had als plicht om op vaste tijden, bv. 2 of 3 maal per week aan 'n bepaald zijaltaar in een parochiekerk 'n mis te lezen voor een bepaalde intentie. Van de andere kant had hij recht op bepaalde inkomsten, die door de 'stichter' van de kapelanie vastgelegd waren om in het levensonderhoud van de kapelaan te voorzien. Verder had 'n kapelaan niets te maken met de zielzorgtaak van de pastoor. Wie kon zo'n kapelanie 'stichten'? Iedereen die rijk genoeg was. Zo werd al in 1394 (bijna 600 jaar geleden) door Heer Jan IV van Kuik een Eeuwigdurende kapelanie gesticht zijn in de parochiekerk van Wortel, 'tot eigen zielezaligheid'. De kapellaan moest 3 maal per week 'n mis lezen; de kasteelheer mocht hem benoemen en moest zorgen voor inkomsten voor hem. De stichting van zo'n kapelanie moest wel door de bisschop of de paus goedgekeurd worden. In 1445 stichtte een groep parochianen van Wortel een tweede kapelanie in hun kerk, ter ere van St. Antonius en Cornelius, waarbij weer inkomsten werden vastgelegd (door de stichters jaarlijks bijeen te brengen, tenzij in geld, hetzij in de vorm van 'n bepaalde hoeveelheid graan). Er ...

is ook nog 'n derde kapelanie van O-L-Vrouw bekend, maar wanneer en door wie die werd gesticht weten we niet. Zo'n kapelanie werd ook wel 'beneficie' genoemd, wat we in geowne mensentaal zouden kunnen noemen: een gunst-ambt of 'n gunst-benoeming, wegend de inkomsten die eraan vastzaten. Die inkomsten heetten 'dotatie'. Als er in 'n parochiekerk meerdere kapelanieën gesticht waren, kon de bediening ervan aan verschillende kapelaans worden toevertrouwd: het moest niet persé dezelfde priester zijn. Het is ook gebeurd dat de pastoor zelf tevens kapelaan was van een van die kapelanieën. Met de jaren devalueerde ook de dotatie, d.w.z. de inkomsten verminderden in waarde (of werden moeilijker te innen) en het leven werd duurder. Daarom probeerde dezelfe priester vaak de kapelanieën samen te krijgen; meerdere kapelanieën werden zo verenigd. Maar ook de gezamelijke kapitaalswaarde devalueerde ook weer, en van armoe moest de kapelaan andere taken op zich nemen, en zo werd hij tevens koster (met bijbehorende betaling), algemene en enige dorpsonderwijzer (met betaling) en nam hij ook 'n deel van de pastoor z'n werk over (mits ver goeding). Als dorpsonderwijzer moest hij soms ook zijn niet al te groot huis ook nog inrichten als school. En zo gebeurde het dan, dat het huis van de kapelaan de naam 'Kapelanie' kreeg: de mensen wisten niet meer wat dat woord eigenlijk betekende. En was de kapelaan in feite de rechterhand van de pastoor geworden, hoewel hij oorspronkelijk niets met de eigenlijke zielzorgtaak van de pastoor te maken had. De geschiedenis van de verschillende kapelanen is in de loop der eeuwen niet altijd even fraai geweest: er zijn ijverige mannen onder geweest, maar ook lakse. En het is vaak meer een touwtrekkerij geweest om de inkomsten te pakken te krijgen, dan om de Heer en de evenmens te dienen. Als de stenen van Wortels oudste huizeke bij de kerk konden spreken, zouden ze er nog boeken vol over laten schrijven, denk ik.•


1IiIII II.

VRIJDAG 14AUG.

PL

ZATERDAG 15AUG.

20 UUR

20 UUR

EXILE ONE

DIE BAND COCO BAND MASSIVE HANDELIER

CABENCE OMINICA

COM PAS HAIîI

THE S

MERENGUE REP, DOMINICANA

SKA JAMAICA

TOUCH

:

SOCA ST.•VINCENÎ

SÛCA TRINIÜA -

SSENACT: TIPICA MANZANA ÎJPIOÜ MERENGUE

TUSSENACî:

A SAGO WI NTI SURINAME ÛPQ DOTI W INTI SURINAME

GRUPO STABIEL

TAMBU OURAÇAO -

4~V ASLK1019 ;

DE BOER TENTEN

HYPLAST

~ T ER EIZ& O

ISM

7


VANUIT HET STADHUIS*@* 'Het begijnhof is gered!' Het Convent viert de eerste overwinning Het is maandag 29juni, 21.45 uur. Opgetogen en met luid applaus verlaten de ruim 40 leden en sympathisanten van 'het Convent' de raadszaal. Iedereen is gelukkig want de gemeenteraad heeft zich zonet bijna unamiem uitgesproken om de restauratie van het begijnhof toe te wijzen aan deze groep van Hoogstraatse mensen. Enkel de CVP-schepenen Verlinden en Peerlinck stemden voor de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. De twee andere erfpachtkandidaten, de heer Van Spaendonck en de firma De Clercq bleven volledig in de wind en vonden geen steun bij de raadsleden. Even voordien was er echter wat tumult in de zaal toen raadslid Van Looy voorstelde om aan de genomen beslissing de voorwaarde te koppelen dat de huisjes openbaar en desnoods per opbod zouden toegewezen worden. Na een korte schorsing werd dit voorstel evenwel door de andere frakties weggestemd. Opluchting in de publieke tribune en terwijl driekwart van het publiek de raadszaal verlaat, zet de raad zich aan de overige 42 punten. Buiten kan het feest beginnen. Begeleid door accordeonmuziek trekt een tevreden groep naar de plaats waar het echte werk nog moet beginnen, het begijnhof. Boven de ingangspoort wordt een spandoek opgehangen. 'Het begijnhof is gered!' luidt de boodschap. Een herademing na de jarenlange impasse. Maar v66r het begijnhof echt gered is zullen de mouwen nog flink opgestroopt moeten worden. Het wachten is nu op een hele reeks van goedkeuringen en plannen vooraleer de echte start kan gegeven worden. Wordt vervolgd!

Ambiance Nooit voordien heb ik zulke gezellige maar ook spannende sfeer tijdens een gemeenteraadszitting meegemaakt. Om vijf voor acht is het reeds volle bak in de ruimte voor het publiek en naarmate het begin van de zitting nadert dienen er stoelen bijgeschoven te worden. Zelfs de perstafels verhuizen een meter naar voor. Het is aan te voelen dat het Convent een thuismatch speelt, alle supporters zijn op Post. Het bestuur is zichtbaar tevreden. 'Welke politieker durft deze enthousiaste bende negeren?', voel ik ze al denken. Maar toch zal het in spanning wachten zijn tot punt 13: 'Begijnhof: afsluiten erfpachtovereenkomst'. Dertien is immers een raar getal en in de politiek weet je maar nooit. Nochtans heeft het Convent niets onverlet gelaten om haar doelstellingen en voorstellen aan de man te brengen. Talrijke uiteenzettingen zijn er geweest met de verschillende politieke partijen en socio-culturele organisaties. De laatste week was er een vol hoogspanning toen er vanuit CVP-kringen allerlei geruchten ronddwarrelden. Het geduld van de aanwezigen wordt nog ruim een uur op de proef gesteld. De duur van sommige uiteenzettingen lijkt wel recht evenredig met het hoge aantal toehoorders maar uiteindelijk is het dan zover. Alle oren zijn gespitst.

rijkste monumenten van Hoogstraten is. FB is altijd voorstander geweest dat de gemeente zelf de restauratie op zich zou nemen maar vermits er in de raad hier geen meerderheid voor kon gevonden worden, heeft men steeds met klem de erfpacht verdedigd en een mogelijke verkoop verworpen'. Ook een commercieel project vindt geen genade bij deze groep. Hierdoor komen de voorstellen van De Clercq en Van Spaendonck voor hen niet in aanmerking. Het voorstel van de Nationale Landmaatschappij (Vlaamse Huisvestingsmaatschappij) zou tegemoet kunnen komen

aan bepaalde wensen zoals het sociale aspect en het zou tevens de goedkoopste formule zijn van restauratie. Maar alles is afhankelijk van subsidie en dat is het zwakke punt. De ervaring heeft uitgewezen dat staatssubsidie erg schaars is. Het voorstel van erfpacht van de groep het Convent is voor FB het beste. Vooral het feit dat het uitgaat van eigen Hoogstraatse mensen wordt erg gewaardeerd. 'Dat een dertigtal mensen uit verontwaardiging de handen in elkaar hebben geslagen, een eigen visie hebben ontwikkeld over de restauratie, en nog bereid zijn ook om financieel in te staan voor de restauratie, dat is de beste waarborg voor het welslagen ervan. Bovendien garandeert het bestaan van de vzw het Convent in de toekomst de verdere instandhouding van het geheel'. De formule van het Convent sluit zoveel mogelijk een commerciële uitbuiting van de gerestaureerde woningen uit en garandeert het behoud van de typische begijnhofsfeer (louter bewoning, verkeersvrij, geen nieuwe woningen, restauratie volgens de normen van Monumenten en Landschappen, één huis per kandidaat, ... ). Het project is verder niet af hankelijk van subsidies en de bankgarantie van 100 miljoen biedt een stevige waarborg. Ook de sponsoring door 'De Ster' voor een volwaardig Ostmuseum vertegenwoordigt toch een steun van ongeveer 15 tot 18 miljoen. Dat de aanleg van de infrastructuur (wegen, riolering, verlichting, electriciteit...) ten laste komt van de stad is volgens raadslid Verhuist heel normaal en de buitenrestauratie van de kerk moet gebeuren door de kerkfabriek en de gemeente zoals dat ook gebeurd is met de St.-Clemenskerk en de St.-Luciakapel. Tenslotte betreurt FB het dat de gemeenteraad niet is willen instappen in het voorstel om in voorafgaandelijk gezamenlijk overleg te onderzoeken welke formule de beste is. Hierdoor zou men nog iets hebben kunnen bijschaven

Onze keuze Raadslid Verhuist neemt als eerste het woord en licht het standpunt van de groep Fusiebelangen - Agalev voor. 'Er mag geen enkel uitstel meer gegeven worden voor de restauratie van het Begijnhof dat één van de belang-

De spanning staal duidelijk op de gezichten van de Convent-aanhang. Wie van de vier?


GEMEENTERAAD Tot slot hoopt zij dat een ruime meerderheid van de raadsleden zich achter het voorstel van het Convent schaart. Tijdens de uiteenzetting van raadslid Verhuist heeft schepen Vcriindcn hct soms wel wat moeilijk om zijn emoties in toom te houden. Het is algemeen geweten dat hij de laatste weken het voorstel van de Vlaamse Huisvestingsdienst met hand en tand verdedigd heeft. Enkele malen verwijt hij Verhuist dat de restauratie al lang had moeten gebeurd zijn. (Verhulst was schepen van Monumentenzorg in de vorige legislatuur.) Raadslid Aerts van D.E. neemt deze opmerking van de schepen niet en wijst er op dat de toewijzing van het begijnhof aan de gemeente pas de voorlaatste maand van de vorige legislatuur gebeurd is. Hij herinnert de raad eraan dat hij steeds van het principe is geweest dat het begijnhof van de gemeenschap moet blijven, dat het snel gerestaureerd moet worden maar niet met het geld van de gemeenschap en dat het steeds open moet blijven staan voor de Hoogstraatse bevolking. 'Het beste voorstel vonden wij dit van de firma De Clercq omdat zij met kennis van zaken kunnen restaureren onder toezicht van Monumenten en Landschappen. Maar toch kiezen wij hier voor het Convent omdat zij een groep initiatiefnemers uit Hoogstraten zelf zijn. Wij hopen dat zij zo snel mogelijk van start kunnen gaan en bewijzen dat ze het kunnen waarmaken. Als nu evenwel na een jaar blijkt dat het niet lukt, dan hebben we het alvast geprobeerd. Zij moeten een kans krijgen', aldus Karel Aerts. In de zaal stijgt de spanning. Sommigen zitten zelfs al op het puntje van hun stoel. Het wordt muisstil in de zaal want raadslid Van Looy neemt het woord. Wie de zaak immers van nabij gevolgd heeft weet dat het grote probleem zich binnen de CVP-fractie bevindt. Schepen Verlinden heeft zich de laatste weken steeds uitgesproken voor de Vlaamse Huisvestingsdienst, volgens sommigen vaak weinig genuanceerd en met een blind vertrouwen in de zo noodzakelijke subsidies. Op de hoorzitting voor de raadsleden, een week voor de gemeenteraadszitting, zou dit zelfs geleid hebben tot heel wat verwijten door de heer Van Spaendonck, die in een vroeger stadium nogal wat sympathie vanuit de CVP-hoek mocht ontvangen. De laatste week voor de zitting gonsde het zelfs van geruchten dat deze fraktie zou stemmen voor een kombinatie van de vier kandidaten. Een kwestie van de geit en de kooi te sparen of een taktiek van vis noch vlees? Wellicht het resultaat van wat Turnhoutse druk op de ACV-mandatarissen, wat good-wili naar de Hoogstraatse bevolking en de vroeger gedane uitspraak dat het begijnhof de gemeente geen frank mag kosten? Jef Van Looy windt er geen doekjes om dat het bij de CVP inderdaad ging tussen het Convent en de Nationale Landmaatschappij. Hij waarschuwt echter voor een mogelijke herhaling van wat er voorheen met het Spijker is misgegaan. Ondanks een aantal positieve punten bij het voorstel van het Convent heeft men in zijn fractie nogal wat last met de kosten voor de infrastructuur. De gemeente geeft iets weg en dan moeten ze zelf nog bijdragen in de kosten. Dit krijgt men volgens Van Looy nooit rond bij de provincie. 'Als we evenwel meegaan in het project van het Convent, dan moeten we alle Hoogstratenaren een kans geven. De CVP wil daarom iets toevoegen aan de te nemen beslissing. De

De eerste familiefoto van het Con vent. Een prettige sfeer maar het eigenlijke werk kan nu pas beginnen. De spandoek zal nog enkele jaren moeten meegaan om zijn gelijk te bewijzen.

toewijzing van de huizen moet openbaar gebeuren en desnoods met opbod als er meerdere kandidaten zijn. De voorrang moet gegeven worden aan Hoogstraatse inwoners. Bij een mogelijke doorverkoop van de erfpacht krijgt de gemeente het recht van voorverkoop. Hiermee kunnen we gesjoemel vermijden', aldus raadslid Van Looy. Terwijl de verbazing zich meester maakt over de aanwezige toehoorders en hier en daar al wat luidruchtige reakties de kop opsteken, neemt burgemeester Van Aperen het woord namens de KVB-fractie. Het wordt meteen terug gespannen stil. 'Na beraad kiezen wij resoluut voor het Convent. Het zijn allen Hoogstraatse mensen die competent genoeg zijn om zelf of door het aantrekken van andere mensen de restauratie tot een goed einde te brengen. Het begijnhof zal bewaard blijven en de voorwaarden die gesteld zijn bij de verkoop van het begijnhof door het OCMW aan de gemeente blijken vervuld te kunnen worden bij dit project. Wij stemmen daarom voor het Convent maar elk van de gedane opmerkingen door de andere fracties zal ter stemming moeten voorgelegd worden'. Voordien had D.E. de bemerking gemaakt dat het Convent wel aan zijn verplichtingen tegenover de gemeenschap moet voldoen terwijl FB zijn spijt had uitgedrukt dat er vooraf niet bedongen werd om een overkoepelende architekt aan te stellen. Beide fracties zien dit evenwel als een aanbeveling. De CVP houdt echter vast aan haar eis. Raadslid Verhuist verwijt zijn collega Van Looy dat het niet serieus is dat zijn mensen niet van een voorvergadering willen weten maar nu wel met argumenten komen aandraven die het project om zeep brengen.

Stemmen Burgemeester Van Aperen stelt voor eerst te stemmen voor een kandidaat en pas daarna voor een eventuele toevoeging van dit CVPamendement. Het project van het Convent krijgt 20 van de 22 stemmen. Enkel de schepenen Verlinden

en Peerlinck stemmen voor de Vlaamse Huisvestingsdienst. Wanneer men daarna wil overgaan tot de tweede stemming, de toevoeging vanuit de CVP, is er zoveel reaktie en ergernis in de zaal dat de burgemeester de gemoederen moet sussen, en tenslotte voorstelt om de vergadering voor 10 minuten te schorsen. Na de pauze, waarin ook de bestuursleden van het Convent zich in aller ijl beraden en trachten de CVP-fractie van haar voorstel te doen afzien, keert de spanning in de zaal terug. Dergelijk voorstel kan voor het Convent niet. 'Dan doen we niet meer mee', horen we her en der achter onze rug. Raadslid Verhulst vindt dit voorstel absurd. 'Er is nu zoveel tijd uitgetrokken om iedereen zijn kans te laten gaan in dit dossier. Tenslotte zijn er vier kandidaten overgebleven. Met dit voorstel zou men weer totaal nieuwe en onbekende mensen erbij halen. Dat kan niet, hierdoor creĂŤert men weer een nieuwe situatie en keldert men de pogingen van het Convent. Als ge trouwt moet ge er achteraf toch ook geen nieuwe voorwaarden aan gaan toevoegen. Toch zeker niet dat ge er nog een bijzit bij wilt?' Burgemeester Van Aperen laat stemmen: voor of tegen dit amendement. De drie CVPschepenen Verlinden, Peerlinck en Coenegrachts stemmen voor, evenals de CVPraadsleden Huybrechts, Jansen en Van Looy. Burgemeester Van Aperen onthoudt zich en al de anderen, incluis de CVP-ers Blockx en Adriaensen stemmen tegen. Een daverend applaus breekt los onder de toehoorders en opgetogen verlaat de Convent-aanhang de zaal. Nog een 15 luisteraars blijven over voor de rest van de lange agenda, die evenwel in een vinnig tempo wordt afgewerkt. Buiten is intussen het feest begonnen, de muziek dwarrelt door de ramen en verdrijft de laatste wrevel. Het verlof staat voor de deur. Nadien zal het echte werk voor het behoud en herstel van het begijnhof pas beginnen. Wij houden het in de gaten.0 9


REGIONAAL

De

ifiïSjÎi -«5

C s

Café de Beyerd Persprijs De 'Café de Bcycrd Persprijs' is een onderscheiding, ingesteld door Café de Beyerd (Breda) voor een journaliste(e), die zich via zijn/haar journalistiek werk het afgelopen jaar verdienstelijk heeft gemaakt en ingezet heeft voor de promotie van het Nederlands bier. Dit jaar ging de bekroning naar Louis Meulders uit l3cerse (GVA-ournalist) vOor

zijn niet aflatende ijver om Nederlandse bieren kritisch te proeven en te beschrijven en zodoende het kaf van het koren te scheiden zodat ook in België waardering is ontstaan voor de goede Nederlandse bieren. Deze Persprijs 1992 en de bijbehorende versierselen werden aan Louis Meulders overhandigd tijdens de opening van het Nederlands Bierweekeinde op zaterdag 27 juni in café De Beyerd te Breda (Nl.)7

Europese kazen in Corsendonk 'In een stuk kaas van om het even welke soort of oorsprong schuilt niet alleen een heerlijke hrnk natuur, maar nok ren flinke portie ruiltuur en geschiedenis. 'Zo kan men de achtergrondidee van het eerste Europees Kaasfeest samenvatten. Tijdens het weekeinde van 15 en 16 augustus kunnen de bezoekers een rondgang in het domein van de Proirij Corsendonk maken en genieten van een aantal attracties zoals een Europees kaasbuffet, kaastentoonstellingen, kaasmarkt en praktische lessen 'kaas en bier'. Voor de kinderen is eer een originele animatie en het geheel wordt keurig muzikaal omlijst. Deze kaasdagen kan men bezoeken van 12 tot 21 uur en aanschuiven aan het Europees kaasbuffet kan van 12 tot 15.30 uur of van 17.30 tot 21 uur. De toegangsprijs bedraagt 250 fr. (kinderen 100 fr.) en in deze prijs is het kaasbuffet inbegrepen. Het eerste Europees Kaasfeest van Corsendonk is een gezamelijk initiatief van de Priorij Corsendonk, de brouwerij Corsendonk en het zuivelbedrijf Indica cv. Het zuivelcentrum Drongen en de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten verlenen hun medewerking. De Priorij Corsendonk is het makkelijkst te bereiken via uitrit 25 (Oud-Turnhout) van de E34 (Antwerpen-Eindhoven). De Priorij Corsendonk toont haar verleden tijdens historische rondwandelingen en een zomers tuinterras op de zondagen 2, 9, 23 en 30 augustus vanaf 13.30 uur tot 18uur. Deelnameprijs: 100 fr. per persoon en 75 fr. voor groepen. Meer informatie over de zomer, najaar en winterbelevenissen in Priorij Corsendonk (Oud-Turnhout) kan men bekomen via tel.fr . 014-42.77.71.111

Ed van Nisius 'Maaslandbrouwerij, Oss, Nl.) overhandigt aan laureaat Louis Meulders een fles van zijn bier 'D 'n Schelen Os' terwijl Piet de Jongh, organisator van de Café De Beyerd Persprijs, aandachtig toekijkt.

De Lilse Bergen Met de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Vlaams Commissariaat Generaal voor Toerisme kom men in de Lilse Bergen einde 1991 starten met de laatste fase van een groots inversteringsproject, nl. de oprichting van een strandgebouw, een omkieedruimte en een nieuw inkomgebouw. Het nieuwe strandgebouw is zowat de kroon op het werk en heeft tot doel de bezoekers beter te ontvangen alsmede de animatieactiviteiten goed tot hun recht te laten komen. Deze ruimte heeft een capaciteit van 300 personen en kostte 25 mil-

joen fr. Het aantal dagbezoekers is in de Lilse Bergen evolueerde van 55.000 in 1981 naar 117.000 in 1991. Met de bouw van het strandgebouw zijn de plannen van de vzw niet afgesloten. De verdere uitbouw en voortdurende vernieuwing van de dagrecreatieve infrastructuur gaat onverminderd verder. De Lilse Bergen, Strandweg 6, Lille, tel. 014-55.79.01 zijn dagelijks open van 10 tot 21 uur. Personen vanaf 14 jaar betalen 70 fr., groepen 50 fr. en kinderen 30 fr.L1

Het nieuwe strandgebouw van het recreatiedomein De Lilse Bergen werd op '18juni officieel geopend door Luc Van den Brande, voorzitter van de Vlaamse Regering. Op de voorgrond staat, samen met zijn echtgenote, de ontwerper, architect Louis Verdonck (Vosselaar), tevens leraar aan het Vito in Hou gstraten.

10


REGIONAAL

1

IîÏiIJitaF,

Op zondag 30 augustus is het opnieuw Kernpendag. Voor de derde editie van dit evenement is door de werkgroep animatie van het Strategisch Plan Toerisme Kempen een aantrekkelijk programma uitgewerkt rond het fietsen, wandelen, sporten, feesten en ontdekken van de mooiste plekjes in de streek. De Schakel is één grootse fietshappening voor het ganse gezin. Het gelegenheidscircuit leidt je langsheen de mooiste plaatsen en bezienswaardigheden van Geel, Herentals, Kasterlee, Retie en Oud-Turnhout. Je hebt de keuze tussen twee afstanden: 55 of 30 km. Info: 01457.09.55. Met zijn 300 ha is het Zammelsbroek een uitgelezen natuurgebied in de vlakte van de Grote Nete. Vochtige hooilanden, verlaten turfputten en stemmige wilgenbosjes maken van dit landschap een unieke pleisterplaats voor een rijke fauna en flora. Info-landschapswandeling: 014-41.22.52. De Staatsbossen van Ravels en het stemmige kanaal Dessel-Turnhout vormen het decor voor een sportieve namiddag. Er is keuze uit initiatie in mount ain-hike, muurklimmen,

oriëntatielopen, kayakken, wandelen, volkssporten... en dit alles onder begeleiding van deskundige monitoren. Sportinfo: 01465.67.04. Wie houdt van show, spektakel en gezelligheid, kan in Mol terecht. De Kempendag is het orgelpunt van een dol Mols weekeinde. Lekkerbekken kunnen proeven van streekgerechten uit verschillende Europese landen op het Rondplein in Mol. Meer info via: 01433.08.11. Je houdt van gezelligheid met een vleugje cultuur, dan nodigt Turnhout je uit. Op de terrassen rond de Grote Markt dingen acht amateurtoneelgezelschappen voor de eer. Iedere groep brengt een act op een terras en schuift dan door naar het volgende. Het publiek kan rustig kijken en blijven zitten. De Grote Markt is die dag volledig autovrij. Info: 014-41.89.41. Ter gelegenheid van de Kempendag zetten drie landbouwbedrijven langs het landbouwleerpad Engelenven in Minderhout hun deuren open. Het is een enige gelegenheid om kennis te maken met de landbouw anno 1992. Vertrek: Kerkplein in Minderhout om 13.30 uur. Info: 03-314.50.07.•

14V I1L

HERIJGERS bouwspecialiteiten

lrd,st,ieweg 7. 2320 Hoogsiraten, Tel. 031314 47 55

- AARD /NGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren,

- STRI4A TKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN. - RIQOLBUIZEN EN P. V. C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

BEGRAFENISSEN

JORIS :.

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 03/314.56.91 Tejater De Lepe Hoek is ook van di' /ar!/ in 7u,,lJluui.

BYOUTERIE

Amalia van Soims In het kader van dc viering '1000 jaar Baarle' zijn er tal van activiteiten in de buurtgemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau een tentoonstelling ingericht in 't Heemhuis, het oud-gemeentehuis van Baarle-Hertog, Kerkstraat 4, met als thema: Duizend jaar Baarle met een knipoog. Voor een bezoek aan deze boeiende tentoonstelling kunt u een afspraak maken via het secretariaat, tel. 014-69.97.40. Verenigingen komen best niet met een met een te grote groep omdat de ruimte in het Heemhuis nogal beperkt is. E

Landbouwleerpaden Vorig jaar organiscerden de Landelijke Gilden uit het arrondissement Turnhout tijdens de zomerperiode met groot succes de Kempische Landbouwdagen met opendeurdagen,

hoevezoektochten en oogstfeesten. Dit jaar willen de Landelijke Gilden tijdens de Kernpische Landbouwdagen die Landbouwleerpaden in het daglicht stellen. De land-en tuinbouw wordt voor veel mensen een onbekende. De band tussen boer-producent en de verbruiker, die de produkten op tafel krijgt, vervaagt. Het landbouwleerpad wenst de mensen te informeren over de aard van de landbouwactiviteit in het dorp, de bedrijfsvoering, de teelten, gewassen en veestapel alsook over het landschap waarin de landbouwer werkt. Tijdens de maand augustus kan men deelnemen aan zo een begeleide wandeling langs het leerpad, o.a. in Noorderwijk (9 aug.), OudTurnhout (23 aug.) en in Minderhout (30 aug.). Meer informatie hierover kan men bekomen bij Gust Adams, Achteraard 5, Minderhout, tel. 03-314.54.76E

JUli HOOGSTRATEN Vrijheid 66, Tel. 03/31 47253

• Groot assortiment in fantasiejuwelen • Ruime keus in lederen riemen en handtassen • Exclusieve haarmode

Als je daar niet slaagt slaag je nergens. 11


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

hüogs~ wa~ en H

Beiaardco ncerten Onze mooie St.-Catharinatoren krijgt extra veel belangstelling in de maand augustus, als gerenommeerde beiaardiers uit binnen- en buitenland de zondagse beiaardconcerten zullen verzorgen. U kan van de bronzen klanken genieten telkens vanaf 19 uur. Volgende beiaardiers worden verwacht: zondag 2 augustus: Mathieu Lenaerts uit Torigeren. zondag 9 augustus: J.P. Hautekiet uit Oostende. zondag 16 augustus: P.W. Maassen uit Oosterhout. zondag 23 augustus: Kenneth Theunissen uit Hasselt en het Hoogstraats Koperensemble. zondag 30 augustus: Bernard Michel uit St.-Amands-les-Eaux en Rij sel. -

-

-

-

-

Priesterwijding Directeur Livens wordt bij de booinplanting

met handgeklap aangemoedigd door zijn echtgenote en door voorzitter Bevers.

Vito in het groen Na de examens, nog juist voor het verlof, werd Fons Livens letterlijk en figuurlijk in de bloemen gezet. Namens de leerlingen, ouders en personeel werd de directeur uitvoerig bedankt en overstelpt met geschenken. Zowel deken Van Dijck als burgemeester Van Aperen hadden nog een extra verrassing. Beide heren hadden de eer en het genoegen een medaille te mogen overhandigen aan directeur Livens als beloning en blijk van erkentelijkheid, voor zijn vele actieve jaren in het technisch onderwijs. Een drietal jeugdige leraressen verzorgden de muzikale intermezzi met enthousiasme en inzet alsof het een Eurovisie-songfestival was. De slottoespraak werd gehouden door de voorzitter van het Inrichtend Comité, Adriaan Bevers. Hij beklemtoonde o.a. het belang om steeds kritisch het functioneren van een school te onderzoeken en de noodzaak van een democratische besluitvorming waarbij alle partijen binnen de school betrokken worden. Hij dankte ook A. Livens want: 'Onder uw leiding is Vito uitgegroeid tot een stevige en vitale boom met een kruin die thans 914 takken telt en 145 degelijk ontwikkelde wortels heeft.' Deze groei van de school werd op symbolische wijze extra benadrukt met een boomplanting. Na het academische deel van de feestelijke zitting plantte Fons Livens een jonge linde naast de nieuwbouw. Deze boomplanting paste ook goed in het streven van directeur Livens om de school te verfraaien en de omgeving steeds meer van groen te voorzien. Nadien was het tijd voor een overvloedige receptie die keurig verzorgd werd door de collega's van het Vrij Technisch Instituut hotelschool Spijker. • -

12

Een priesterwijding is in deze tijd geen alledaagse gebeurtenis. Als de priester in kwestie dan nog het laatste deel van zijn voorbereiding in Hoogstraten gewerkt heeft, dan verdient dat feit toch wel een vermelding in onze rubriek. Jan Dehond werd priester gewijd in zijn geboortedorp Ramsel, maar in Hoogstraten mocht hij enkele dagen later een dankviering opdragen, die sfeervol opgeluisterd werd door de Hoogstraatse koren, die speciaal voor deze gelegenheid een aantal nieuwe nummers ingestudeerd hadden. Inmiddels werd ook al bekendgemaakt dat Jan zijn nieuwe ambt zal uitoefenen in Rijkevorsel bij de buren dus waar hij zal aangesteld worden als 'parochievicaris' (in de spreektaal 'onderpastoor') van de St.-Willibrordusparochie, vermoedelijk in de loop van de maand september. Wie meer wil weten over de bezigheden van een jonge priester (her)leze het nummer... waarin Jan Dehond auteur was van een 'Dagboek van een herdersHOND'.L -

-

Lr was veel belangstelling voor het werk van

leerlingen tijdens de opendeurdag in het Vito.

de

Redding van een brok cultuurgoed Tot opluchting van vele Hoogst ratenaren is het Begijnhof in Hoogstraatse handen gebleven. U leest er alles over in onze rubriek 'Vanuit het Stadhuis'. Zodra alle beslissingen door de papiermolen gerold zullen zijn, kunnen er concrete plannen gemaakt worden. Wij kijken er samen met u met spanning naar uit... El

/

-

/


HOOGSTRA TEN

Begijntjes Laat Besluit Cenije om te vieren

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

't gaat op alle manieren 't gaat op alle gemak tast eens in u we zak.

Op zondagmorgen 23 augustus weerklinken weer in elk gebuurte de kinderstemmetjes die bij voetgangers en automobilisten centjes inzamelen om 'hun' feest te vieren: Begijntjes Laat Besluit. Meest bezienswaardig is de kleurrijke stoet, waarin de kinderen per gebuurte verkleed opstappen van het Boereneinde tot aan het stadhuis. De stoet vertrekt om 14.15 uur en passeert onderweg een aantal juryleden, die de groepen beoordelen. Belangrijk hierbij is dat alle kinderen gekleed zijn in crĂŞpepapier. In het verleden werden reeds groepen gediskwalificeerd omdat niet aan die voorwaarde voldaan was. Nu weerklinkt een ander liedje: 't Is Begijntjes Laat Besluit wij vertrekken, wij vertrekken 't is Begijntjes Laat Besluit wij vertrekken de poorten uit.

Fietstochten KV.LV K.V.L.V. fietst door de zomer. Op 5 augustus kan je deelnemen aan de 'Ronde van Rijkevorsel'. Vertrek om 19.15 uur aan het Medisch Centrum. Verder via Dr. Versmissenstraat en 'De Valk'. Op 19 augustus gaat het de andere richting uit: vertrek eveneens om 19.15 uur aan het Medisch Centrum, en verder via de Leemstraat naar Ulicoten. Ingeval van regen wordt de tocht een week verschoven. Bij twijfel kan je telefoneren naar M. Vissers-Geysen, 314.53.78.L1

SCREENPRINT J. AERTS TEXTIELBEDRUKKING ZEEFDRUK 0000000000000 o 0

:

o o

t-shirts sweaters polo's basbailcaps stickers

Roefel 'Roefel' is de speelse naam voor de dag die in het teken stond van het kind. Aan deze 4e uitgave heeft ook Hoogstraten deelgenomen. En dat het initiatief beantwoord werd bewijzen de cijfers. Daar waar men oorspronkelijk gerekend had op een 200-tal deelnemertjes, schreven niet minder dan 600 kinderen zich in, zodat enig organisatietalent vereist was om alles in goede banen te leiden. De kinderen werden ingedeeld in 3 hoofdgroepen die elk een verschillend programma volgde, zodat sommige kinderen uiteindelijk niet die activiteiten konden doen waarvoor ze eigenlijk ingeschreven hadden, maar wellicht komen zij volgend jaar aan de beurt. Er was ook zoveel te beleven die dag: brandweer bezoeken, lasershow bijwonen, zelf foto's ontwikkelen, pony-rijden, een natuurmuseum bezoeken, radio-opnames bijwonen, en nog veel meer. Voor de begeleiding van al dat jong geweld werd beroep gedaan op tientallen leiders en leidsters van jeugdbewegingen en verenigingen, onder het toeziend oog van de stedelijke Jciiddiens1

Aan het stadhuis aangekomen, krijgen alle kinderen een zitplaatsje en voert elk gebuur te een nummertje op, dat ook weer door de jury beoordeeld wordt. Dit jaar is de volgor de: 1. Buizelhoek, 2. Vrede en Vriendschap, 3. Boereneinde, 4. Lindendreef, 5. Gelmelstraat, 6. Westhoek, 7. Luizenmarkt, 8. Thijsakker, 9. Statie, 10. Begijnhof. De winnende 'ploeg' ontvangt uit de handen van de jury de 'Wisselbegijn' die ze tot volgend jaar mogen houden. Bovendien wordt er ook nog een 'Wisselezel' uitgereikt door een kinderjury, bestaande uit 12-jarigen uit elk gebuurte. Het feest is dan nog niet gedaan. In elk gebuurte wordt nog eens een 'terp' versierd (waarmee ook weer een prijsje te verdienen valt), waarrond tot in de late avond wordt gedanst en gezongen. En zelfs de 'groten' doen mee, want ook in het beiaardconcert van die avond te 19 uur zullen ondermeer kinderdeuntjes weerklinken. El

10 .

: 0 0

0 0000000000000

TEL. 03/314 71 73 FAX. 03/3141144 Of kom even langs H. BLOEDLAAN 248 HOOGSTRATEN

13


HOOGSTRA TEN

Met Wielewaal en JNM de natuur in Terwijl de meeste verenigingen ruim 2 of zelfs 3 maanden op non-actief staan, komen onze natuurverenigingen pas goed uit hun pijp. Na de Uilentocht, Vlindertocht en Beekonderzoek van vorige maand, zijn er ook in augustus nog verschillende activiteiten gepland. Op 9 augustus kan je 50 km gaan fietsen langs de spoorwcgbcrm van het 'Bels Lijntje'. Ver trek 9 uur aan het lokaal in de Karel Boomstraat, terug rond 17 uur. Voor alle JNM-ers vanaf 12 jaar. Op 23 augustus wordt nagegaan hoe de toestand is aan de ElO-put, één jaar na de vorige opruimactie. Er valt vast alweer heel wat troep op te ruimen. Alle JNM-ers en Wielewaalleden worden verwacht om 13.30 uur aan het lokaal. Op 30 augustus tenslotte gaat het richting Brecht, om aldaar te zoeken naar libellen, vlinders en vogels. Vertrek aan het lokaal om 13.30 uur met eigen vervoer. Voor JNM en Wielewaal. •

Muziekacademie (Baarle)

Eindexamens Jeugdmuziekatelier Met grote onderscheiding: Sara Mostmans, Minderhout en Annick Jansen, Meer. Met onderscheiding: Jan Blockx, Hoogstraten en Tine Van Bouwel, Eefje van Dun en Ben van Gils, Minderhout. Met voldoening: Evy Bols, Rij kevorsel en Ann Jespers, Loes Martens en Jan Koyen, Minderhout.

_*

Met grote onderscheiding: Sofie de Keuster en Leslie Brosens, Hoogstraten en Hanne Tuytelaers, Minderhout. Met onderscheiding: Ann Leemans, Dorien Rombouts en Eva van Oerle, Hoogstraten, Inge Mesuere en Ellen Stoffels, Minderhout, An Sprangers, Wortel en Karen Segers, Rijkevorsel. Met voldoening: Mieke Verschueren, Hoogstraten, Sofie van de Mierop, Wortel, Marij Gagelmans en Annelies Tax, Rijkevorsel.

Open rusthuisdeuren 1-let was beslist weer om de deuren open te zetten. Onder een stralende zon speelde de fanfare een aantal opgewekte deuntjes, terwijl binnen een dia-voorstelling liep die het leven in en om het rusthuis toonde. Op de tentoonstelling lagen de recentste handwerkjes te bewonderen en de doorlopende tombola had voor elke deelnemer een prijs. Het rusthuis en zijn bewoners mochten rekenen op de sympathie van honderden familieleden en belangstellenden.

«Jak»

W ij h. ta

0

Al

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4 2322 Hoogstraten (Minderhout)

(03) 314 41 15

HONDA


JANIPRET, Mgr. Eestermansstraat ' , Meerle, Tel. 315.88.54 is blij me t al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

-S,IVIE) [Mrr ~g~~wh

Vergeten? Als je de laatste maanden dit blaadje aan-

dachtig gelezen hebt (en daar twijfelen we niet aan) dan weet je dat er in de gemeente momenteel heel wat geld gespendeerd wordt. Denken we recent nog maar aan het nieuwe dorpsplein en de St.-Clemenskerk in Minderhout of dc hcraanleg van de Dreef. Het is niet dat we jaloers van aard zijn, maar trirh knaagt er iets. Het lijkt wel of Meeric in het geineeiilehuis van Hoogstraten een beetje over het hoofd gezien wordt. De laatste jaren is er hier zeer weinig geïnvesteerd door onze lokale overheid terwijl er nochtans gcnocg tc doen blijft. Uiteraard hebben we niets tegen de rechtvaardige eis van de Dreveniers voor een deftige straat en een degelijke riolering, zelfs niet tegen een verkaveling voor sociale gronden (we zouden niet durven), ook gunnen we Minderhout zijn prachtige dorpsplein, zijn gerestaureerde kerk en herstelde kapel van O.-L.-V.Van den Akker. Ook de Wortelnaars wensen we succes met hun te hernieuwen 'Boomkens'. Maar deze initiatieven staan in schril contrast met de aanpak van de 'Wissel' in Meerle. Slechts na protest van de omwonenden kon een door de gemeente geplande verkoop van dit plein voorkomen worden. Van een fatsoenering van deze 'inkom' van Meerle is ondertussen nog niets vernomen. Het gemeenteplein zelf zou eveneens best een opfrisbeurt kunnen gebruiken, iets dat trouwens al meer dan anderhalf jaar geleden op de dorpsraad werd gevraagd (verplaatsen van de glasbakken, herschikken van de parkeerplaatsen, een regeling voor het parkeren van vrachtwagens). Algemene stilte sedertdien. Ons 'Raadshuis' staat er ook wat triestig bij te kijken. Het mag dan wel regelmatig gebruikt worden, echt aangepast aan dat gebruik is het niet, improvisatie is hier beter op zijn plaats. De nieuwe Hoogstraatse bibliotheek vinden we een prachtig initiatief, zij het geen goedkoop. Ook het IKO kan steeds op onze sympathie rekenen, zij verrichten puik werk met dien verstande zij er ook goed voor uitgerust zijn. Maar ook hier weer dat kontrast. De Meerlese bibliotheek is slechts te bereiken na een steile klim op een trap die niet alleen aan hoogtevreeslij ders rillingen bezorgt. Ouderen komen we in de bib dan ook niet gauw tegen. De verwarmingsradiatoren zijn van de generatie van recht na de kolenkachels en het plafond van net ervoor. Hoog water tijdens het kiezen van uw lectuur? Water ophouden of huiswaarts koersen. Voor bezoekers kan dat nog net, voor het personeel ligt dat iets moeilijker. Geen toilet, geen stromend water, in Meerle is dat nog niet echt nodig.

Idyllisch dorpszicht, slechts verstoord door glasbakken en vrachtwagens.

De tekenklas van de IKO in het oude schoolhuis beschikt evenmin over stromend water (was zo uw verfborstels maar eens uit), zit op versleten stoelen en heeft te weinig tafels. Nog een oud zeer is een turnzaal! ik heb de propagandafolders van de laatste verkiezingen nog eens bovengehaald. Elke Partij had het daarin over een sportzaal in elke deelgemeente. Meerle blijkt ook hier weer achteraan te komen en de oplossing die het stadsbestuur hiervoor uitgedacht heeft is het verschuiven van het probleem. Om subsidieredenen is het projekt doorgeschoven naar de 'vrije' school, die via het bouwfonds voor de Vrije scholen nog wel aan geld zou kunnen geraken. Alleen zijn er voor dat geld veel gegadigden, is de toevloed van aanvragen zo groot en de verwerkingssnelheid zo klein dat de Meerlese aanvraag nog ettelijke jaren voor de boeg heeft.

Met de turnzaal gaat het dus dezelfde weg op als met de weg Minderhout Meerle. Begraven onder een administratieve berg of verloren in een bureaukratische doolhof. Heel erg, want Brussel ligt nog oneindig veel verder dan Hoogstraten, ook al merk je dat nooit aan uw aanslagbiljet en ook al hebben we in Brussel vertegenwoordigers (in casu senatoren en volksvertegenwoordigers). Voila dat 'iets' dat er knaagt. We benijden de medebewoners van onze gemeente niets, we wensen hen het beste met hun verwezenlijkingen. Maar een billijke verdeling van de beschikbare middelen moet toch mogelijk zijn. De Meerlese verkozenen kunnen zich misschien eens laten horen in Hoogstraten. Nog twee jaar scheiden hen van nieuwe verkiezingen. Daartegen halen we de oude folders nog eens boven. Hopelijk kunnen we hier dan positiever nieuws schrijven.LI1 -

Een ontdekkingstacht 1 bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen "nieuwe stijl"en

hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03 / 314.32.24 Fax 031314.11.24 -

woondecoratie tel 014-699002

Baarle-Hertog

Kapelstraat 6

ook op zondag open

15


MEERLE

Sport houdt je jong Dat meent tenminste de KBG van Meerle. Vroeger (en ook soms nu nog) noemde men deze vereniging 'de bejaarden' en dichtte men hen aktiviteiten toe in overeenstemming met hun leeftijd, zijnde kaarten of breien. Dat is echter al lang verleden tijd, nu fietsen bejaarden, dansen ze en doen ze aan sport. Vanuit Meerle trok een delegatie van 25 'bejaarden' naar het KBG Sportfeest in Hoogstraten en kaapte er de tweede prijs weg (op 12 deelnemende verenigingen). In teams van telkens tien personen worden 12 proeven afgelegd (korfbal, schijfrollen, tweelingkoers, spiraal, ballonspel, rolbaan, ballenhindernis, tennis, ringsteken, opsinjoorke en ballenjacht). Meerle scoorde zeer goed in spiraal en in de tweelingkoers, waarin ze respectievelijk 2e en 3e eindigden. Die tweede plaats is niet echt een verrassing, want er werd deftig voor getraind. Menig avondje kon je hen op het plein achter het gemeentehuis zien oefenen. Daarvoor werden alle spelen door de bejaarden zelf gemaakt. Die kunnen echter nog van pas komen want volgend jaar mag Meerle dit Sportfeest inrichten. U hoort er nog van.

Ergernis: een auto 'buiten dienst', geparkeerd op het pleintje aan de inkom van de witte wijk. Uiteraard een aan! rekkingspool voor jonge ben gels die de sloper graag een handje toesteken. Gevaarlijk en onnodig. Laten weghalen of buiten het bereik van kinderen houden zouden we zeggen.

!

3,9

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES

UITVOERING

Heilig Bloediaan 277-279 - Hoogstraten Fax 03/3148802 Tel. 03/3145278 Sport is gezond ,naar niet gemakkelijk. Marie en Joke weten er alles van.

Ondertussen oefenen de gepensioneerden lustig verder want op 3 augustus wordt deelgenomen aan het Provinciaal KBG-Sportfeest in Schoonbroek, waar naast ploegen van het verbond Turnhout ook ploegen uit Antwerpen en Mechelen present zullen zijn. Meerle vormt voor dit feest ploeg met de KBG van Baarle. Benieuwd hoe ze het daar zullen afbrengen. H

Vakantie Net als de meeste ben ook ik blij dat het elk jaar weer vakantie wordt. We ruilen onze Meerlese gazon dan enige dagen voor los zand en zout water. Veel nieuws moet je volgende keer van mij niet verwachten, mijn belevenissen in een Belgische kunstplaats zullen de meeste onder u niet zo interesseren meen ik. In september ligt mijn pen opnieuw klaar. Tot dan.0 16

Roe誰誰elen dal l)elekc'n( een ajp,aak Iiie! jejongensdionu'ti tie[ een inozur oj cel? fhlard liiden, naar de discotheek gaan, in een zieken wagen liggen of brandweer,nan zijn.


MEERLE

Tweewieler Racing Center

ILVERHEYEN motors bromfietsen fietsen ook voor uw herstellinqen -

DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

Afgestudeerden van de dorpsschool. Met een feestelijke receptie namen ze afscheid van 9 jaar jong leven. Mandy, Katleen, Goedele, Wendy, Martine, Inge, Dirk, Bjorn, .Jef, Gert, Erwin, Nick, Benny, Bob, Wesley, Luc, Nic, Dirk, Joris, Jaco, Wouter, Dirk, Christian, Katrin, Kim, Sara, Bianca, Hanne, Cindy, Ellen, Sofie, Mieke, Ellen en Debby gaan hun geluk elders beproeven. Juffrouw Els, Meester Rik en Directeur Frans blijven hier.

LP) Missiefeesten Zo zeker dat einde augustus hct einde van de vakantie betekent, betekent het eveneens dat de jaarlijkse missiefeesten er weer aankomen. Naar gekend en gesmaakt recept wordt heel wat geboden. Op vrijdag 28 augustus worden de feesten in gang gelopen of gefietst met de sponsortocht. 5 km wandelen, 15 of 30 km fietsen. Vertrek om 19 uur aan de parochiezaal. Deelnemers zijn tegen ongevallen verzekerd door BLOSO. Bij aankomst speelt voor hen de fanfare en kunnen ze bij die frisse klanken nog een fris pintje drinken in de zaal. Op zaterdag 29 augustus is er vanaf 20 uur de grote missieavond met dit jaar het optreden van CAMANCHACA een Chileense groep met guitaar, fluit en slagwerk. Zij spelen voor u aanstekelijke Zuidamerikaanse muziek. Daartussen is er de traditionele lekkere kosttombola en een diavoorstelling met beelden

n nN m ~~

Wand- en vloertegels Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen

Travertin

ZIE NHE U WE T 00 19zM/&L ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE IN VOER UITITALIĂ‹ SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND

Leisteen en graniet

MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

uit India.

Op zondag is er om 10 uur een speciale eucharistieviering en om 19 uur volgt de uitloting van de reuze tombola. Het hele weekend door ben je uitgenodigd op de grote tentoonstelling van uitheemse kunst en huisvlijt van de hobbygroep. Daarnaast de gebruikelijke poster- en kaartenbeurs. Pannekoeken, koffie of een fris drankje ontbreken niet op het menu. Kom eens langs, 'tis er gezellig en de Meerlese missionarissen doen er hun voordeel mee. 1-1

I'aIs I'r 314706 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout

J

ff

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur 17


.4lIIir.

-

11Ï1Ï1

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

Na goud komt diamant

Terwijl gouden bruiloften meer regel dan uitzondering geworden zijn, is een diamanten huwelijk nog steeds een zeldzame gebeurtenis. Jan Brosens en Maria Goetschalckx, Lokbosstraat 8, hebben het echter voor elkaar gekregen. Op maandag 15juni1992 waren zij liefst 60 jaar getrouwd. Duizelingwekkend, geef toe, ik zie het u nog niet presteren. Deze diamanten dag werd thuis gevierd (zie foto) in het gezelschap van familie, buren, vrienden, kennissen, burgemeester en schepenen. Het werd een onvergetelijke dag van gemeende gelukwensen, leuke attenties, mooie cadeaus en karrevrachten bloemen. Hun huisje was te klein om iedereen en alles een plaats te geven. Jan en Marie lieten het allemaal zielsgelukkig over zich heen komen en beleefden één van de hoogtepunten uit hun rijke leven. Een 60-jarig huwelijk, hoe gaat dat in z'n werk? Hoe doe je dat? Om daarop een antwoord te vinden, moeten we terug naar het begin van deze eeuw. Jan Brosens werd op 20 april 1909 geboren in Ipenrooi in een landbouwersgezin met 9 kinderen (5 meisjes en 4 jongens). Op zijn vier jaar begon hij zijn schoolcarrière bij de 'nonnekes' en van de lagere school herinnert hij zich nog meester Horemans, Verhaert en Dufraing. Toen hij veertien werd, moest hij thuisblijven om te helpen op de boerderij: de acht koeien verzorgen, ploegen met het paard, karren laden, hei goed maken, enz... Er was werk genoeg in die tijd. In 1929 moest hij als soldaat binnen in Hemiksem en werd gekazerneerd in Antwerpen, waarvan hij zich vooral drie dingen herinnert: hij kon niet over de 'ezel ' springen, dus gooiden ze hem erover; de vele exercitieoefeningen op 't Wilrijkseplein en het feit dat ze volledig in 't Frans werden gecommandeerd. Toen hij in 1930 afzwaaide, begon hij voor 't eerst aan trouwen te denken, want hij had ondertussen het meisje Ieren kennen dat zijn vrouw zou worden. Dat was Maria Goet18

schalckx, geboren op 15 oktober 1906 op 't Looi in een landbouwersgezin van 6 kinderen (3 meisjes en 3 jongens). Van haar vijfde tot haar dertiende jaar liep ze naar school bij de toen onvermijdelijke 'nonnekes', die haar zelfs naar de zondagsschool lokten, vooral om 's middags samen naar het 'lof' te kunnen gaan. De verplaatsingen naar school verliepen toen allemaal te voet en Maria herinnert zich nog dat er onderweg heel wat 'gefikfakt' werd. Daarbij liet een zeker Jantje Brosens zich niet onbetuigd. Thuis werd zij ingeschakeld in het huishouden en natuurlijk was er ook het boerenwerk: koeien melken, op het land werken, enz... Naast hun akker lag de akker van de familie Brosens en zo leerde zij Jan steeds beter kennen. Zo groeiden Jan en Maria op en ze zagen mekaar steeds meer, ook al omdat een broer van Maria kameraad was van Jan. Ze gingen bij elkaar buurten, kaartspelen en er werd al eens gedanst op de 'rode vloer' met de mondmuziek van Karel Snoeys. Ze schreven zelfs brieven naar elkaar en het moest er natuurlijk van komen: op 15 juni 1932 trouwden ze. men trok te voet naar 't Dorp in dikke, zwarte kleren (wit kwam pas later). Het was zo heet dat de paraplu's die meegenomen waren voor dreigend onweer, moesten gebruikt worden tegen de zon. Na

e

de trouwmis werd er koffie gedronken bij een nicht van Maria, waarna de ronde van de cafés gemaakt werd: Stan Noyens, Cools, Sus Herrijgers, Trien en Lowie, Jef Swaenen... De jongen trakteerde, dat was de gewoonte. Daarna ging het vrolijk terug huiswaarts, waar bij Maria thuis inde schuur de eigenlijke bruiloft gevierd werd, die het meisje dan moest betalen. Tot 1938 woonden ze in Achtel, maar toen keerden ze terug naar Meer. Voorlopig trokken ze terug thuis bij in, want er moest nog gebouwd worden. Dat gebeurde in Ipenrooi: eerst een stal en schuur en toen wou men aan het huis beginnen. Helaas besliste WO II daar anders over. Jan werd op 7 september 1939 gemoiliseerd en Maria ging bij haar zus Wis wonen. Jan nam deel aan de 18-daagse veldtocht - Te voet trok hij van Dendermonde naar 'Polygon', omdat hij dacht ,-1ar vrij te zijn. Dat was echter niet zo. Maria ging hem zoeken, maar '.'ond liet' iiit-1 iiii,ilat hij vast zat in de kazerne. Hij werd krijgsgevangene, eerst in Dortmuiid, 1atr in Greifswald. D..o PCnode heeft een diepe, onuitwisbare indruk op Jan nagelaten. Toch had hij geluk: in tegenstelling tot veel landgenoten werd hij vrijgelaten en op 17 december 194U arriveerde hij terug in België, Langs Brussel en Antwerpen kwam hij met de tram in Hoogstraten aan, waarna hij te voet naar zijn Maria wandelde. Die had ondertussen niet stilgezeten. In het begin van zijn gevangenschap wist ze niet waar hij was, maar na enkele weken kreeg ze een kaartje met z'n naam op en daarna zelfs brieven. Zo was ze toch een beetje gerustgesteld. Via het Rode Kruis in Merksplas kon ze geregeld kleren en ondergoed opsturen, maar het belangrijkste was wel dat ze ondertussen de bouw van het huis voortzette, zodat Jan bij zijn thuiskomst zijn bedje gespreid vond in hun nieuwe huis in Ipenrooi. Van de oorlogsjaren hadden ze daarna weinig last, op een vliegende bom na die vlak voor hun huis op de akker ontplofte en vele pannen en ramen deed sneuvelen. Van 1940 tot 1983 bleven ze in Ipenrooi wonen. Ze hadden vier koeien, enkele kalveren, een paar varkens en deden ook in fruit: aardbeien en augurken. Omdat ze kinderloos bleven, was Maria vaak 'meid' bij broers en zussen en ging Jan veel bij broer Sus werken. Op die tijd van 43 jaar in Ipenrooi kijken ze graag terug, want er werd veel gebuurt en plezier gemaakt. Ze waren lid van de nu verdwenen gilde 'Hanekap' bij Louis Roeien en later Jef Mertens en ze gingen graag naar het Meerse voetbal kijken. Toen Jan 62 was, ging hij op pensioen, maar hij bleef bij Sus werken en in de eigen 'hof' was nog werk genoeg. In 1982 waren ze 50 jaar getrouwd en dat gouden jubileum werd uitbundig gevierd. Ze bewaren er nog vele mooie herineringen aan. In 1983 brak een

_garag VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carrosserie alle merken * carwash St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03131 4.33.33


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Minderhoutkermis Kerinisgangers moeten nog een maandje hun geduld flink op de proef stellen natuurlijk! Toch willen we reeds een tipje van de sluier lichten wat het programma betreft. In de tent, uitgebaat door de Kon. Fanfare 'De Marckezonen', opgesteld aan zagerij Van Erck, wordt op VRIJDAG 4 SEPTEMBER reeds een denderend voorprogramma voorgeschoteld. Volkstrekkers zijn ongetwijfeld de CORNER CATS, een Nederlands-Belgische band. Het opmerkelijke aan deze groep is wel dat niet alleen hun swingende rock'n rollmuziek uit de jaren '50, maar ook de kledij, de microfoon en de ouderwetse contrabas geheel in stijl gehouden zijn, want stijl hebben ze alleszins deze drie cats! De Corner Cats staan dan ook garant voor een frisse, onvervalste Rock'n Roll show, met een stevige dosis entertainment en humor. Hun repertoire bestaat niet alleen uit bekende covers als 'Peggy Sue', '1f 1 had a hammer' enz., maar ook uit eigen composities, die je kan terugvinden op hun twee singles. Als tweede attractie diezelfde avond, de groep 'P' (spreek uit [P] ) voorwaar een beginnend groepje uit MINDERHOUT. De band bestaat uit Tine Hendrickx (zang), Erik Verhuist (gitaar en zang), Jan Meyers (bas) en Jef Snoeys (drums). Geen van deze mensen heeft ooit eerder in een band gespeeld. Op de kermis in Minderhout zul je van hun debuut kunnen genieten. Zij spelen vooral eigen nummers, met hier en daar een covertje. Het genre is moeilijk te omschrijven. Zo'n beetje tussen Sinéad '0' Conner en Sonic Youth. Een nadeel is wei dat niet alle nummers even toegankelijk zijn omdat nogal aparte ritmes gebruikt worden en omdat ze niet altijd de vaste schemaatjes volgen. Wel verklaren ze dat hun muziek recht uit het hart komt! Ze hebben nog geen muziek opgenomen, maar ze hebben wel plannen in die richting! Rock and Roliers begin nu al maar vast te genieten van dit-zeker-niet-te-missen-optreden en voor groep 'P' alvast veel succes.

The Corn er Cats.

Ida en Wiske 65 kaarsjes De laatste tijd is er in Mnderhout heel wat te vieren geweest waar heel wat ruchtbaarheid aan gegeven werd: een gerestaureerde kerk, een gerenoveerd plein en een ruimere, verfraaide bibliotheek. Stoffelijke dingen die in de loop van de volgende decennia zorgvuldig onderhoud en opknapbeurten nodig hebben, willen ze de tand des tijds doorstaan. Mensen worden niet gerestaureerd of gerenoveerd! Zij worden vergeten of... niet! De tweelingzussen Ida en Wiske de Roover kent iedereen die maar iets met het parochiaal leven te maken heeft, een onaîscheideiijk duo dat men

DL' gi'uep '1' nu nog onchu/dig iuiiuJ iii Ja'i naseiidc'groene 111a i.s cda', oma! mmrak na-derde heile spots op het podium voor een kritisch publiek, dat van hen verwacht wat je 'dat' noemt. V. 1. n. r. Jan Meyers, Erik Verhuist, Tine Hendrickx en Jef Snoeys.


nieuwe tijd aan. Omdat Maria bang werd om in een alleenstaand huis te blijven wonen en omdat de kans er was, verhuisden ze naar een bejaardenwoning in de wijk: Lokbosstraat 8. Daar hebben ze geen seconde spijt van gehad. Heimwee hebben ze nooit gekend en ze zijn blij met de 'goei geburen', onder wie niemand minder dan onze hoffotograaf Marcel Onincx. In 't begin fietsten en kaartten ze veel met Pauline Versmissen, Gust Tackx, Mit Stof fels, Joanna Deckers en anderen. Hoewel dat nu voorbij is, hebben ze toch nog veel buurt. Ze kijken ook graag naar de TV: vanaf 18.00 u is het vooral VTM dat de klok slaat. Maria leest veel en werkt in het 'bloemhofke'. Ze is nog goed gezond, ze moet alleen oppassen voor haar hart. Ook Jan is gezond, hij kan goed en veel eten. Door reuma in de benen en evenwichtsstoornissen moet hij het wel kalmaan doen en is hij aan huis gebonden. Alletwee zijn het kloeke tachtigers die het leven van de zonnige kant blijven bekijken en daardoor model kunnen staan voor velen van ons. Jan en Maria, van harte proficiat met uw diamanten huwelijk. We hopen dat het wordt zoals Jan vrolijk opmerkte tijdens ons gesprek: 'We zullen er nog maar wat jaarkes bijdoen'. Langs deze weg willen Jan en Maria speciaal de burgemeester en schepenen, alle buren en ex-buren, alle vrienden en kennissen hartelijk bedanken voor de vele bloemen en cadeaus. U maakte van 15juni één van de mooiste dagen van hun leven.LI1

Het omnisportkamp '92 Na het succes van de vorige jaren bieden Turnkring Vrij en Lenig en vzw Hoppa uit Weelde aan alle kinderen van de fusiegemeente Hoogstraten de mogelijkheid om tijdens de week van 17 tot 21 augustus deel te nemen aan een omnisportkamp in de gemeenteschool te Meer. De deelnemers van 6 tot 14 jaar worden per leeftijdsgroep in verschillende niveaugroepen verdeeld, alnaargelang de sportactiviteit. Elke dag wordt er van 10.00 u tot 16.00 u een waaier aan sportmogelijkheden aangeboden: oriëntatielopen, badminton, baseball,

Op zondag 14juni streden de koningen van acht gilden uit Be/gii 0/! .Ve(/er1!ind voo, de titel van opperkoning in het schieten met de luchtkarabijn. De win nar mei 5 treffers op 5 werd Kees Hedrickx, 64 jaar oud en al 4 jaar koning van SL-Bavo uit Rijsbergen. Op de foto herkent u hem onder de pijl en wordt hij omringd door de anderen koningen, van wie sommigen blijkbaar heel wat zilverwerk moesten oppoetsen. Proficiat Kees.

jazzdans, voetbal, pleinspelen, enz... Verder organiseert het monitorenteam ook grotere groepsactiviteiten, zoals een stratego-bosspel, een atletiekvijfkamp, een fietstocht, een pretbad, enz... Voor een vlotte Organisatie moet iedereen natuurlijk vooraf inschrijven. Dat kan door te telefoneren naar vzw Hoppa, 014/635453. Je inschrijving is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld. Dat bedraagt 1300 fr voor niet-leden van de turnkring en 1150 fr voor leden. Er wordt 100 fr korting gegeven voor het tweede of derde kind per gezin. Je kunt betalen aan de bestuursle-

den van de turnkring of door overmaking van het bedrag op rekening 419-9030531-53 met vermelding Omnisport Meer. In de prijs is inbegrepen: volledige begeleiding en animatie door ervaren sportleerkrachten van 09.30 u tot 16.00 u, het gebruik van alle sport- en spelmateriaal, de inkom op de Mosten, drank en versnapering 's middags, verzekering en administratiekosten. Voor degenen voor wie de vakantie wat eentonig wordt en die graag aan sport en spel doen, is dit een prima alternatief•

Vier jaar Marschalk

Op zaterdag 27 en zondag 28juni vierde de toeristische hoeve De Marschalk, De Moslen 9, haar vierde verjaardag. De aanwezigen genoten met volle teugen van het touwtrekken, dc reuze tombola, dc rommel markt, de Vlaamse kermis, de speeltuin en het ritje met paard en kar. Op de foto herkent u de eigenaars Schalk-Martens. Pro ficiat aan beiden en nog veel succes in de toekomst. Met z 'n allen naar Scherpenheu vel. 19


MINDERHOUT

Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafelk leden, lopers, enz.

Hoi, de mannen! Tijdens de maand juli zorgde A. S. J. voor vakantie animatie voor jeugdigen tussen de 6 en de 16 jaar. Ook niet-K.S.J. 'ers waren van harte welkom. In de Borselhoeve werd een tocht uitgedokterd, in de Torenakker werd er dapper gespeeld, in de Venhoef vond men sport tol en op het Dorpsplein was er leuk amuserneni.

A. W.B. orgunieerdc haar jaar/i,l..se n h cnna,nu1da' in de wijk Tore,zakker. Talriik waren de kinderen niet opgekotnen, wel hebben ze zich kostelijk gea,nuseerd.

Lauryssen electronics VIDEO FTWI1 STEREO K.T.V.

pvba

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67 22

De argeloos toekijkende frisse meid op deze strategisch opgestelde voordeur heeft zeker al heel wat nieuwsgierige blikken te incasseren gekregen. Een goede raad van tante Kaat! 'Heren chauffeurs opgelet, handen aan het stuur, snelheid minderen, eventjes een bense blik werpen en dan zien dat je... de bocht niet mist!'


MINDERHOUT

1. JANSSENS N.V. HOU 1- EN I'LA l ENHANL)EL PLASTIEK EN ISOLATIE

Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten Ida, geflankeerd door Karel Jacobs en Wiske door Cor van Boxel.

Frietkotcarrousel Wat een frietje lijden kan! Frituur ' 't Pleintje' heeft de laatste maanden al heel wat standplaatsproblemen gekend. OP het ondertussen gerenoveerde dorpsplein werd het persona non grata verklaard. Geen nood! Vlug de muur naast de bibliotheek gesloopt en hup, de eetcontainer had een nieuwe bestemming. No problems en afwachten maar tot dat er iemand zou protesteren, en dan zullen we weer maar zien! Dat duurde inderdaad niet al te lang! Geen nood! Er zijn nog andere plaatsen in Minderhoutdorp! Gemeentewerklui togen enkele dagen flink aan 't werk op de hoek aan de ingang van de Schoolstraat! 'Jazeker, hier komt de frituur, of ze hier vast zal blijven weten we niet, boze stemmen hebben zich al laten horen!' Improvisatie kan en moet soms, geniale invallen zijn met geen geld te betalen, maar hier had een minium aan planning vanwege de beleidsmensen zeker op zijn plaats geweest. In ieder geval, de uitbater van ' 't Pleintje' zit met de gebakken frieten!U

ZAKEN KANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba '1:4jJj.,[รง1

nTR:.7T

acri verzkernqen.. )C vinden wj helanqrijk!!t

Wij vekopt:' niet

ook

Ji

Korn vrijblijvend eens Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54

u)'L[!

MEB~

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 21


MEERSEL-DREEF

Bejaardenavond rusthuis Het is een jarenlange traditie dat de Dreefse verenigingen een animatieavond in het rusthuis in Hoogstraten verzorgen. Mensen die het al eens meegemaakt hebben weten hoe blij onze Dreefse bejaarden zijn om nog eens bekend volk over de vloer te krijgen. In het najaar wil de Dorpsraad in samenspraak met de verenigingen en de directie van het rusthuis een animatieavond organiseren. De coördinatie is in handen van Toon Verleye, hij zal de nodige afspraken maken. Als je een klein beetje kan zingen, ternauwernood een instrument kan vasthouden, zeer overtuigend oveikoijil in een sketch, dan weet je bij wie je moet zijn.Ll

GARAGE B.VB.A.

Geuden . s

Riolering Gezellig zo een riolering midden in je dorp. Al vind ik persoonlijk dat de chaos tot nu toe best nog meevalt. Maar ja, behalve een toegenomen verkeersdrukte voor mijn deur (omleiding) heb ik er weinig last van. Ik kan me best voorstellen dat menig kerkganger de riolering al meermaals in de ban heeft willen slagen. Geduld mensen, als alles klaar is hebben we iets om mee te pronken. Ook de bakstenen constructies voor de kerk opgemerkt (zie foto). Het gaat hier om een nieuwe biecht- of preekstoel zoals sommige kermistongen beweerden. Deze bakstenen constructies behoren tot de verfraaiingswerken. Het zijn bloembakken waarvan er zes variërend in grootte zullen geplaatst worden. Trouwens, aan de stad Hoogstraten zal gevraagd worden om onze eigen landschapsarchitect Frans Geerts aan te duiden om de groenaanplanting uit te tekenen en op te volgen, na de voltooiing van de riolerings- en verfraaiingswerken. Aan de kerk zelf lijkt het momenteel wat windstil. De Oude Tramweg (zie foto) wordt operatief van een darmkanaal voorzien.Ll

Meerseweg 8, Meer TeIs.foon 03 / 315.71.76

CARROSSERIE FORD T WEED EHAN DS WAG ENS

STREVEN NAAR PERFEC TIE

Blunder

Meerseweg 18 3 2322 Hoogstraten - Minderhout Tel. 03/314.46.55

Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag - Zondag 10-17 uur

Een van de gemeentelijke diensten is de uit leendienst, die zich tot doel heeft gesteld bepaalde zaken uit te lenen. Je klopt aan, wordt door een vriendelijke ambtenaar ontvangen en je zegt wat je op een bepaalde datum tegen een democratische prijs wil lenen. In dit geval een geluidsinstallatie. Je naam wordt genoteerd en met een gerust hart ga je naar huis. Je verbazing is groot als het door jou bestelde artikel aan een ander is uitgeleend. Vergissen is menselijk en iedereen maakt fouten. Bijna had het Heieinde dinsdags zonder geluidsinstallatie gezeten. Gelukkig was er een noodplan voorzien. Misschien dat we volgend jaar op het Heieinde zelf met een uitleendienst beginnen.•

25


u©ErftD

Al het nieuws over 'OR1LL welkom bij Bernard Shelink, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

IS

Kapelanie verkocht 1-let oudste huis van Wortel, gelegen achter de kerk, tegen het kerkhof aangebouwd, beter gekend als de kapelanie, werd op donder24juni openbaar verkocht in de parochieza?tt" overstaan van notaris Jan Michoel. Het wr gek01t door dhr. Dellafaille uit Meer voor 2m van 1 miljoen 650.000 fr. Veertien dagen 'rder was het ingezet op 1 miljoen 250.000 f %ngezien het huisje deel uitmaakt van het gekla landschap rond de keik, heeft de nieuwe jnaar de plicht staureren om het huisje te renoveren of zodanig dat het er van buiten uitziet z' het vroeger, tot vandaag toe, was. Wij hopen d ons oudste huisje er binnen afzienbare tijd weer als nieuw uitziet, en toch ouderdom en adeldom verraadt, en dat het weer 'n sieraad mag zijn in ons dorp.P L

1

Anti-pluim Enkele maanden terug deelden we een pluim uit aan 'n paar winkeliers, die overgestapt waren op het gebruik van milieu-vriendelijke vellen papier om vleeswaren te verpakken in plaats van de klassieke vellen-met-inlegplastiek folie. We constateren dat ze weer zijn teruggeschakeld naar die plastiek-vellen, waarschijnlijk onder druk van sommige klanten die niet konden wennen aan het milieuvriendelijke papier. Of wensen die klanten dan misschien dat de winkeliers er ook nog vleesdozen bij kado geven? Jammer dat de proef mislukt is. Voorlopig althans.E]

Gouden bruiloft Het is \veer even geleden dat er in \Vortel een gouden bruiloft werd gevierd. Maar nu was het dan toch weer zover: op zaterdag 27 juni vierden Karel Sterkens en Lisa Schrijvers, Pastorijstraat 34, hun 50-jarig huwelijksjubileum. Ze wonen nu ruim 15 jaar bij ons. Karel werd geboren te Meer op 29maart1911 als jongste van 10 kinderen, 6 jongens en 4 meisjes. Van zijn 16 jaar af werkte hij mee in de familiebakkerij, in Meer beter bekend als 'bakker Boeren', want zijn moeders vader heette Boeren. Karels vader stierf al vroeg, zodat 4 zonen ondereen aanvankelijk de bakkerij voortzetten en uit breidden. Met hard te werken had Karel voorlopig geen tijd om aan trouwen te denken. Dat deed hij dan ook pas toen hij al 31 was: op 8juli1942, in volle oorlog, trouwde hij met Lisa Schrijvers in Hoogstraten. Zij was daar geboren, en woonde daar, aan de statie, naast het Brouwershuis. Zij was 6 jaar jonger. Ze kenden mekaar al wel langer 'op afstand', en hadden slechts een half jaar verkering nodig om het er samen op te wagen en in het gekende bootje te stappen. Getrouwd zijn heeft inderdaad meer weg van 'n bootje (zonder motor) dan van 'n luxe auto-met-motor die over 'n gladde macadam rolt: in zo'n bootje (met of zonder zeil) moet ge 't met z'n tweeën samen doen en zien dat ge vooruit komt; ge kunt wat meer schommelingen meemaken, ge kunt tegenwind of tegenstroom hebben en soms al 'ns ne flinke storm meemaken: ook dan moet ge met z'n tweeën overeind en boven water blijven, in voor- en tegenspoed, in goede en kwade dagen. Karel en Lisa kregen 4 kinderen, 2 jongens 26

en 2 meisjes. De oudste werd geboren in dezelfde nacht dat 's morgens vroeg de toren van Hoogstraten opgeblazen werd door de terugtrekkende Duitsers, 23 oktober 1944. Niemand durfde zich toen op straat te wagen. Karel moest op de fiets 'n dokter gaan zoeken in Meerle, die bijna niet mee durfde komen, maar alles liep gelukkig goed af. De volgende kinderen zijn bij rustiger vaarwater geboren. In 1960 bouwden Karel en Lisa nog een nieuwe bakkerij in Meer en in 1977 stopten ze ermee: hij was toen 66. Op 1 mei '77 kwamen ze in Wortel wonen, waar ze dus al 15 jaar lang heel goed ingeburgerd zijn. Karel had al tweemaal een hartinfarct, maar is nog actief op de fiets; Lisa zit al jaren in een rolstoel, maar wordt door haar man nog vaak door het dorp rondgereden en naar de kerk gebracht. Ze hebben 13 kleinkinderen en één achterkleinkind, dat hun trots van de 4e generatie is. Het gebuurt St.-Jan heeft er veel werk van gemaakt om het gouden paar van hun gebuurt passend te vieren, met versieringen langs de straat en aan de kerk, waar de familie en het gebuurte God dankte voor de gouden jaren van Karel en Lisa Sterkens-Schrijvers. Wij wensen hen nog vele gelukkige jaren samen.•

Paapgooien KWB Op zondag 5 juli, de eerste zondag van het schoolverlof, was er 'n paapgooitornooi achter de parochiezaal. Dit keer voor eigen volk op de eerste plaats. Vorige jaren was er ook elk jaar 'n paaptornooi geweest waarbij paapgooi-clubs van buiten Wortel uitgenodigd waren: die kwamen talrijk opzetten met hele of halve 'beroeps'-gooiers, met als gevolg dat onze eigen mensen hoe langer hoe meer verstek lieten gaan; die zeiden: tegen zo'n straffe mannen kurmen wij niet tegenaan! Dat was jammer en daarom was het deze keer vooral opgezet voor eigen volk, en was er als voorwaarde gesteld dat er in elke ploeg minstens één Wortelnaar zou zijn. Het succes was groot: liefst 18 Wortelse ploegen kwamen zich laten inschrijven. En 't was weer zoals vroeger: gezellig en ongedwongen. Het weer zat ook mee: buiten een klein regenbuitje tussen de le en de 2e ronde verliep alles naar wens. De prijzen bestonden uit vlaaien, koffiekoeken, rozijnen en andere broden die in de smaak vielen, en bij het afscheid riepen velen: Tot volgend jaar! Wij zullen er weer zijn.LI1

Marie-Iouise Devos, winnares van de wedstrijd 'Kunstschilder der Kempen '92', exposeert vanaf 8 augustus haar aquarellen in:

Taverne/restaurant 'Brouwershuis' Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten (teL 031314.32.45)

Iedereen is van harte welkom.


MEERSEL-DREEF

Kermis Als een Drevenier, maar dan alleen de echte, het over de kermis heeft, dan heeft hij het over de kermisspelen. Bij Moskes mogen de meest prestigieuze gitaristen staan, Bij Den Bud mag het oergezellig zijn, het echte kermishart klopt alleen op maandag- en dinsdagmiddag. Ook al was de zon niet altijd van de partij, de Drevenier trok er zich geen barst vanaan en wikkelde zich, zoals het hoort, iii de jaarlijks terugkerende broederstrijd. Maandag resulteerde dit in de volgende ut slag: 1) Meersel 2) Heieinde en Dreef-Midden 3) Moleneinde 4) Geiteneinde. Dinsdag neemt een aparte plaats in. Is het folklore of losgeslagen feestwoede? Wat we toen met zijn allen gepresteerd hebben, daar kan de rest van Hoogstraten een puntje aan zuigen. Even overlopen: Het Ceiteneinde (zie foto). We herkennen duidelijk Johan 'Harley' Bax, Pierre 'Mike 2' Verbaeten en Pol 'Mike 1' Van Opstal. Het Heieinde ging 'House' en dat leverde hun een onvervalste kermiskraker op (Poing! Poing). Meersel zat dit jaar duidelijk met een ei, wat bij iemand de volgende uitspraak uitlokte: 'Veel gekakel, weinig spektakel'. Dreef-Midden pakte het met 'Jan Proost en zijn kroost' wat jongensachtig aan. Zou Jan al een lidkaart hebben van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen? Het Moleneinde haalde zijn inspiratie in Eurodisney. Prachtige pakken trouwens. Met andere woorden, er zat zo weinig verschil in uitwerking en inzet tussen de verschillende gebuurten dat de jury voor een aartsmoeilijke opdracht stond. Maar ik denk niet dat iemand het Geiteneinde de overwinning misgunde. Als modale kermisganger wil ik langs deze weg de jury Peter Van Opstal, Bert Van Bavel, Jan Koyen, Toon Vermeiren en Rund Van Opstal bedanken voor hun feilloze arbitrage. Een pluim ook naar het trio Jan Van Bavel, Jos Vermonden, Jef Jacobs die vorig jaar de fakkel al hadden overgenomen en dit jaar de spelen in nog betere banen geleid hebben.L1

De apotheose! Mei alle deelnemers (ongeveer 100) woisielen om je scltoenen. Op de eerste rijen strijden Richard Jochems, Jos Vermonden, Jef Jacobs, Toine Van Opstal, Frank Ver heijen, Erik Geerts, Dirk Mertens en John Vermetten. Fotograaf van dienst was Jack 'drum' Van Aert.

Geraakt door de successtory van de kermisspelen ben ik me een beetje in deze materie gaan verdiepen. Terwijl Delgado van achter de rug van Roche demarreert, zetten Jan Van Bavel en ik een boompje op over de af gelopen woelige dagen. Kwestie van te weten of de Organisatie de spelen zelf geslaagd vond. Terwijl Roche definitief moet lossen deed Jan zijn uitleg. 'Het weer zat niet echt mee dit jaar. Dinsdag dreigde alles even in het water te vallen. Het weer is nu eenmaal een factor die je niet in handen hebt. Het gevolg van dat slecht weer is dan weer dat je een geringe publieke belangstelling hebt. Alhoewel, als je de Dreefse bevolking even doorlicht is het meest actieve gedeelte van de bevolking telkens weer van de partij.

.d(o

24

kiLO 1 tUt

vv

de nt( staae

Verder zitten we met het typisch Dreefse karakter van de spelen. Niet dat dat zo een probleem vormt. Het is alleen opvallend dat er zo weinig inwijkelingen meedoen. Een aangetrouwde willen ze nog wel eens zo gek krijgen. Als je met twee buitendorpsen bent kan je je die typisch Dreefse dorpsmentaliteit moeilijk eigen maken. Zeg nu zelf, zou jij er als inwijkeling wakker van liggen dat het Heieinde vooral niet na het Geiteneinde mag eindigen? Verder wordt het elk jaar moeilijker ons aan het tijdschema te houden. Jaarlijks komt er wel een cafĂŠ bij. Initiatieven die ik enkel maar kan toejuichen. Alleen, op een namiddag met de hele dorpsgemeenschap 8 kroegen bezoeken en daarbij een ludieke competitie organiseren valt niet mee. Maar daar vinden we nog wel iets op. Wat de spelletjes zelf betreft. Jaarlijks wer pen de 'klassiekers' zich weer op. Het vlegelhangen bijvoorbeeld is onvervangbaar. De mensen zien strijd, er is spanning, iedereen kan alles duidelijk volgen. Elk jaar proberen we ook enkele nieuwe spelletjes te introduceren. Het ballonwippen voor de vrouwen en het worstkappen dit jaar bijvoorbeeld. Zo een spel wordt tot in de details uitgewerkt vooraleer het voor de leeuwen wordt geworpen. Een tipje van de sluier: dat worstkappen is helemaal niet zo moeilijk. Je mag alleen niet op het fluitsignaal wachten, want dan ben je altijd te laat. Je houdt gewoon de hand van het jurylid in het oog. Beweegt die, Tsjak! Altijd prijs! (lacht) Ja, er gaan heel wat vergaderingen aan de kermis vooraf. Alles wordt op papier gezet en met de vertegenwoordigers van de gebuurten en de jury doorgenomen. Alle paperassen worden netjes geklasseerd en voor het nageslacht bewaard. Kijk hier, een bundeltje uit '77. Touwtrekken over de Mark met vier deelnemende gebuurten. (waar zat Meersel) En hier, een jaar dat men slechts vier cafĂŠ's aandeed. Nu al acht, daarom dat ik elk jaar zatter word'. (lacht) Terwijl Jan en ik verder babbelen en elkaar niet-publiceerbare kermisverhalen toefluisteren, wordt Delgado in de sprint geklopt. Het kan verkeren zei Bredero.L1


f

Nieuws voor MIEERSEL DREEF

is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71. Nu moet ik toegeven dat het voeren van een conversatie me iets vlotter afgaat onder het ledigen van enkele glazen. Toch overvalt het me steeds weer, mensen die een praatje willen maken. 'Al vanaf het stenen tijdperk zijn we met niks anders bezig. We hebben er oorlogen om gevoerd, koningen voor afgezet en maîtresses om vermoord. En nu we het eindelijk hebben, mag het niet meer. Is het zogenaamd ongezond'. De man, eigenaar van een auto van het merk 0., steekt zijn wijsvinger dreigend in mijn richting, om zijn groot gelijk al gesticulerend wat kracht bij te zetten. 'Ik doe er niet aan mee. Vroeger stierf men rustig aan kolieken. Nu hebben we allemaal kanker. Uierzalf hielp tegen alles. Tegenwoordig verlengen ze met baxters je lijden. Voor mij hoeft die milieu- en fitnessrage niet. Ozonlaag of geen ozonlaag, ik verzet geen voet meer!' Na het betalen van de rekening, waarbij het wisselgeld mag blijven zitten, stroinpelt de man naar zijn auto van het merk 0., buigt zich over de motorkap, spreekt zijn tijger enkele bemoedigende woordjes toe en snort van de parkeerplaats af. Veel heb ik niet van zijn verhaal begrepen en de samenhang is me een beetje ontgaan. Toch voel ik me warm van binnen. Ook al overvalt het me steeds weer, ik heb het wel voor mensen die een praatje willen maken.L

Dorpsraad Vaak wat in de anonimiteit werkend, maar daarom niet minder enthousiast, boog het dagelijks bestuur zich ondermeer over de volgende onderwerpen. Zoals iedereen wel weet is men al langer op zoek naar een plek voor een sportterrein, bijkomende parkeerplaatsen, voor de kermisattracties, enz. Dit idee begint langzaam aan vorm te krijgen in het projekt Paterswiel. Dit houdt o.m. in: - Een aantal bejaardenwoningen, model Donkakker te Meer, met een klein pleintje - Bijkomende parkeergelegenheid voor personenwagens - Speelweide en groenzone achter het woongedeelte met eventueel een waterplas, zandstrand e.d. - Mogelijkheid om een grote kermisattractie op parkeerplaats te zetten. Het projekt zal, zoals hierboven voorgesteld aan het Stadsbestuur worden doorgegeven. Een beetje op de achtergrond geraakt, maar daarom niet minder belangrijk: verkavelinglOK. De verkaveling zou door de Minister

goedgekeurd zijn. Voorzitter Jaak Snijders zal de Stad Hoogstraten kontakteren voor verdere inlichtingen betreffende plaats en grootte van de verkaveling. Verder wil de dorpsraad enkele schoonheidsfoutjes gewijzigd zien. De deelgemeenteplannen vermelden de naam 'Meersel'. Verder bevat de info-gids '93-'94, 'n privé uitgave, nogal wat fouten i.v.m. Meersel-Dreef. Secretaris Jef Jacobs zal via schrijven de nodige korrekties proberen te bekomen. Wat de verschillende gemeentelijke adviesraden betreft: Milieuraad: Zodra de Dorpsraad bericht ontvangt i.v.m. een afgevaardigde zal Dré Oomen voorgedragen worden. De juiste man op de juiste plaats. Sportraad: Een beslissing rond onze afgevaardigde is nog niet genomen. Wendy Huybrechts zou geïnteresseerd zijn. Komaan Wendy! Verkeersraad: Het voorstel om een wandel/fietsweg langsheen de Dreef, vanaf Café De Dreef tot aan de school, wordt via en door de verkeersraad ingediend. Suggesties ter ver betering van de Dreefse verkeerssituatie kunnen altijd terecht bij onze afgevaardigde Jos Huybrechts. L

Barst Wellicht weet u nog wel hoe warm het 15 juni was. Op het Heieinde hebben ze het wel geweten. Op de hoek van de Nieuwe Dreef is er een kleine strook klinkers in het wegdek aangebracht. Ooit hebben ze de weg daar opengebroken om rioleringsbuizen aan te brengen. In ieder geval, door de warmte zijn de betonnen platen van het wegdek uit gaan zetten. Resultaat: De klinkers werden als een beschuitje tussen de betonnen platen verpulverd. Nu zijn kruimels zo opgeruimd. Maar u begrijpt dat rondzwervende brokstukken anno 1992 voor gevaarlijke wegsituaties kunnen zorgen. Zo dacht buurman Jan Vermonden er ook over, die er als de kippen bij was om de gevaarlijkste stukken op te ruimen. (Bedankt Jan.) De gemeente werd van het probleem op de hoogte gebracht. En dat mag ook wel eens gezegd worden, dezelfde dag werd er al nadaraansluiting aangebracht en de volgende dag was het euvel al verholpen.D Een zonerzondagnamiddagtafereel in de Zevenster. Ploi diiii. elf er een,'ozhandje de speeltuin binnen en vergast de talrijke aan wezigen op een hoop lekker swingende ,nelodietjes. Zomaar, voor niets. Leuk!

Wandelweg de guldwortel een schutterslokaal waar iedereen zich thuis voelt

Zoals u de vorige maand kon lezen van de wandelweg langs de Mark zoek. Ondertussen is het wandelpad, dankzij gemeentelijke maaimachines, terug begaanbaar. Een gemeenteraadslid maakte mij op het vol-

gende attent. Voor 15 juni worden er geen bermen gemaaid om bepaalde plantensoorten te beschermen. Betekent dit dat wandelaars hun sportieve aspiraties tot 15juni in hun luie zetel moeten stoppen. Wordt het niet tijd dat, naar Nederlands voorbeeld, het wandelpad langs de Mark verhard wordt? 1 -1 23


WORTEL

feest Dezel ide zondag 28 juni was er in de parochiezaal het jaarlijkse Missiefeest met tentoonstelling van gemaakte handwerken voor onze drie Worielse missionarissen. Het weer ws eigenlijk té goed om héél veel volk te trek ken; en in heel de omgeving was er dezelfde dag zôveel te doen, dat de mensen, als ze al buiten wilden komen, niet goed wisten waar ze eerst naar toe zouden gaan; zodat het totaal aantal bezoekers andere jaren wel eens hoger is geweest. Het feest was voorafgegaan door een huis-aan-huis verkoop van lotjes voor de missietombola, waarbij toch ook al zo ' ii 500 loteitboekjes aan de man waren gebracht. In de zaal viel, buiten het kijken naar honderden stuks brei- en naaiproducten van onze nijvere thuiswerksters, voor de kinderen in die ontwikkelingslanden waar onze Wortelse missionarissen werken, nog van alles te beleven in de vorm van verschillende soorten spelletjes voor groot en klein en honger of dorst hoefden de bezoekers er niet te lijden. Kortom, het was weer een geslaagd feest. Tot volgend jaar.L1

Open tuindag Opendeurdagen kennen we al verschillende jaren, maar van opentuindagen had ik nog niet gehoord. (We hebben ook al gehoord van openhartoperatics, wic wcct krijgLli wç ook nog wel eens openhartdagen, waarop iedereen openhartig zou zijn, maar misschien blijft diteen vrome wens.) In alle geval, op zondag 28 juni was er zo'n opentuindag bij Kees en Marina Strijbos-Aerts in de Zandstraat 6d: ze stelden hun niet grote tuin open voor alle mogelijke bezoekers en er zijn er honderden geweest! Voor velen van ons was het een openbaring: niet alleen om te zien hoeveel je op zo'n kleine oppervlakte kunt kweken en winnen, maar meer nog, hoe dat allemaal mogelijk is zonder kunststoffen of insecten- of onkruidvergif, en hoe je daarvan voor een groot deel kunt leven. Naast de tuin hebben ze ook nog twee flinke geiten, die samen 'n liter of zes melk geven per dag, waarvan weer itkas gemaakt wordt, enz. Ze zijn dan ook overtuigd en overtuigend lid van VELT (geen schrijffout: het is geen veld, maar betekent: Vereiiiging voor Ecologisch Leef- en Teeltwijze), waarbij geen kunststoffen wordcii gebruikt, maar waarbij alle afvalstoffen op natuurlijke wijze worden gerecycleerd. nus absoluut natuurzulver. VOor al degenen die ..i mul geweest zijn kaii ik zeggen: ge hebt wat gemist! Hopelijk stellen ze hun tuin volgend jaar nog eens een keer open en... het was eigenlijk een beetje een openharidag. El

Wortel-Kermis en Wielerkoers Hei eer.sre weekeinde van het houwveriof viel samen niet de Wortelse Kermis. Veel bijzonders valt hierover niet te melden. Het weer zat niet mee, de kinderen hadden hun plezier op de kermisattracties, en de omwonenden zullen blij zijn dat het nachtelijke lawaai weer voorbij is. Op de kermisvreugde werd een domper gezet, toen in de loop van maandag 13 juli bekend werd dat Sieke Van NyenVerhoeven 's morgens thuis in de Rooimans plotseling gestorven was. Iedereen kende

1)e iii IIf//€g/oe/de (open) tutu (boten) en belangstelling voor wat er van 'enuaak/ wotilf (ouvler).

haar. In dit maandblad was ze nog 'vrouw van de maand' geweest in Maart'91 en prijkte ze nog op het voorblad. Maandagnamiddag werd het 30e wielercriterium voor amateurs gereden, een omloop van 1,5 km maal te rijden. Er verschenen 37 deelnemers aan de start, van 5 nationaliteiten en afkomstig uit 3 verschillende continenten. Zoon Axel van Eddy Merckx reed ook mee en eindigde als 10e. Vader Eddy en zijn vrouw waren natuurlijk ook aanwezig en waren eregasten van ons Sportcomitee. De Belgische kampioen Wim Omloop won de wedstrijd en mocht de eerste Herdenkingsprijs Juul Noeyens in ontvangst nemen, genoemd naar de man die vanaf het begin DE initiatiefnemer van deze koers is geweest.•

Wielerpeigrims Eind dezer maand vertrekken er enkele enthousiastelingen uit Wortel per fiets naar Fatima in Portugal, een tocht van ongeveer 2800 km en evenzoveel terug. Deze jongens maakten vorige jaren ook al fietstochten naar Lourdes en Venetië. Wij hopen volgende maand meer over hun tocht te kunnen vertellen en / wensen hem in alle geval reeds sterkte, goede reis en behouden terugkeer toe. Tot volgende keer.L1

27


TUINBOUW

Nieuw Proefbedrijf der Noorderkempen 'Het Proefbedrijf der Noorderkernpen in Meerle bestaat 37 jaar en is reeds aan zijn derde vernieuwing toe. Omdat een proefbedrijf moet voor-gaan en zeker niet mag achterblijven bij zijn tuinders, was men op het punt gekomen van afbouwen of vernieuwen. Deze beslissing is voor een onderzoekscentrum, dat uiteraard meer kosten heeft dan een normaal bedrijf, geen eenvoudige opdracht', aldus voorzitter Wim Janssens bij de verwelkoming van de genodigden op 13 juni ter gelegenheid van de opening van het bedrijf. 1

Het bestuur koos voor de vernieuwL de aanwezige infrastructuur volsi meer om de werking in optimale omstandigheden te laten verlopen. Reeds in 1990 werden de eerste plannen gemaakt om het proefbedrijf grondig te vernieuwen en te moderniseren. Het nieuwe project diende de verschillende onderdelen in de werking van het proefbedrijf te omvatten, namelijk het fundamenteel wetenschappelij k onderzoek, demonstratie op praktijkschaal, ontwikkeling van prototypes, introductie van nieuwe teelttechnieken en introductie van prototypes in de praktijk. Het is vanuit dit standpunt dat het nieuwe bedrijfscomplex bestaat uit: een serre (14.592 m 2 ), bestaande uit zes kleine afdelingen voor onderzoekswerk en vijf grote voor demonstratie.s en introduçtiç, ccn modern administratiet gebouw, een aanpassing van de bedrIjfsgebouwen en een verbetering van de bereikbaat Iteid van de verschillcndc onderdelen van het bedrijf. 'Bovendien werd het nieuwe project opgezet met als thema 'Voor een milieuvriendelijke tuinbouw'. Hiermee werd ingegaan op de uitdaging de tuinbouw op een milietivriendelijke leest te schoeien. Ook wij beseffen heel goed dat de volgende jaren de tuinbouwwereld in grote mate bij de milieuproblematiek zal betrokken worden', zegt directeur Ward Baets. 'Het Proefbedrijf der Noorderkempen heeft met dit project een grondige wijziging ondergaan zodat gerust gesproken kan wor dcii vail een nieuw proefbcdrijf.LIl

Tijdens de rondleiding door liet nieuwe bedrijvencomplex geeft directeur Word Buets de nodige uitleg aan o.a. Minister Wivina Demeester-De Meyer die het vernieuwde Proefbedrijf officieel opende.

31'7I

M

A. Ruts-Versmissen Lodewijk de Konincklaan 256 H000STRATEN Tel: 03/314 52 49

ZEG MAAR HOE JE SLAPEN WILT! fec,usOm

De utvnder van de lattenvering

atiug

7 personen op 10 hebben last van rugpijn. Eén derde van uw leven besteedt U aan slapen. Het bed is de 'parkeerplaats' voor uw rug. De gedroomde plek om uit te rusten en nieuwe krachten op te doen. Schenk uw vertrouwen aan mensen die het kunnen weten. Niet aan imitators die u omverpraten zonder te weten wat werkelijk goed is voor uw rug. De verstelbare bedbodem biedt U verrassend veel komfort. Op uw commando komt het rugdeel van de ingenieuze spiraal geruisloos omhoog. Tot exact die stand die u als het meest comfortabel ervaart. Gun uzelf de luxe van zo'n persoonlijk instelbare spiraal. Een echte Auping: het summum van komfort, in elke bedomranding. Een Aupingspiraal past altijd. Door de fel groeiende bewustwording dat men 113 van zijn leven in bed doorbrengt en men 's nachts de vermoeidheid verwerkt en de energie voor de volgende dag opdoet, is het beste amper goed genoeg. Waterbedden zijn zeer komfortabel en worden steeds meer naar waarde geschat omdat de kwaliteit van watermatrassen op een topniveau gekomen is door de ontwikkeling van duurzame materialen

28

Wat? Waarom? Voor wie? De werking van het Proefbedrijf omvat: onderzoek, voorlichting en een technische dienst ten dienste van 750 tuinbouwbedrijven in de Noorderkempen met daarnaast nog een 3000-tal gelegenheidstuinders. De ontwikkeling van de tuinbouw in onze streek heeft tot gevolg dat de totale omzet van de Veiling der Kempen in Hoogstraten is ge.stegen tot een bedrag van 1.844 miljoen fr. in 1989 waarvan bijna 5 miljoen kg aardbeien voor een waarde van 394 miljoen fr., 30 miljoen kg tomaten voo een waarde van 907 miljoen fr. en 35 miljoen kg augurken voor een waarde van 452 miljoen fr. Deze evolutie is het resultaat van de samenwerking die het Proefbedrij t' der Noorderkempen, de Veiling der Kempen en de Land- en Tuinbouwschool hebben gerealiseerd, R


TUINBOUW

Tuinders buldigen Wim Janssens SoIidariteit is de basis van onze werking' Bestuursleden en oud-bestuursleden van de Veiling der Kempen en de afdeling Meer, afgevaardigden van de ledenkringen en commissies, bestuursleden en medewerkers van het Proefbedrijf en de Vrije Land- en Tuinbouwschool, vcrtcgcnwoordigers van het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen, van de Boerenbond, het afgezetgebeuren en de politieke wereld, voorzitters en directeuren van diverse veilingen uit de Benelux, de grootmeesters van het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei en nog vele andere vrienden namen zaterdag 27 juni in de Veiling der Kempen op feestelijke wijze afscheid van voorzitter Wim Janssens.

Voor voorzitter Jozej Geerts was de viering van Wim Janssens in de Veiling der Kernpen de eerste gelegenheid om voor zo een groot tuinbouwpubliek le spreken. (foto: Studio K)

Ontroerd en gelukkig luisteren ere-voorzitter Wim en Godelieve Janssens-Akkermans naar de sprekers die hun waardering voor de mens Wim Janssens en zijn werk kwamen verwoor den. (foto. Studio K)

Aardbeien moet je proeven Op initiatief van de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie en in samenwerking met het Proefbedrijf der Noorderkempen kwamen een vijftiental proevers samen om de aardbeien van 14 variëteiten te testen. Samen onderzochten zij wat de beste en lekkerste aardbeien nu zijn. Deze aardbeiproeverij ging door in de nieuwe lokalen van het proefbedrijf te Meerle. In zijn inleiding wees Jef Schellekens op het belang van de aardbeienteelt voor deze streek, de grote kennis die men hier heeft verworven op teelttechnisch vlak en de kwaliteiten van de aardbei als typisch produkt van de streek. Daarna gaf directeur Ward Baets een beknopt overzicht van het ontstaan en de evolutie van de aardbeienrassen en de huidige stand van zaken in het onderzoek naar de verbetering hiervan. Paul Vanderhallen, onderdirecteur van de Veiling der Kernpen, merkte op dat niet alleen de smaak belangrijk is maar dat een goed aardbeiras nog andere eigenschappen moet bezitten zoals o.a. produktiviteit en houdbaarheid. Sonja de Kimpe (Sonja's Professional Food Consulting Agency, Berchem), besprak de werkwijze van deze proeverij. Natuurlijk is de smaak een heel voornaam element maar ook de vorm, de kleur, de stevigheid, het aanvoelen en het aroma van de vrucht zijn be-

Bij sommige variëteiten liepen de meningen nogal uiteen maar andere aardbeien kregen dan weer een ongeveer gelijke beoordeling. Nadat alle soorten meermaals gekeurd, gevoeld, geroken en geproefd waren, nadat iedereen zijn commentaar en punten had gegeven, kon men toch een redelijk algemeen besluit nemen. De Franse variëteiten waren voor velen ook de lekkerste maar zeker niet de mooiste. De Italiaanse aardbeien oogden prachtig maar de smaak en de geur vielen tegen. Een aantal Californische aardbeivariëteiten deden het redelijk goed in deze proeverij maar dan was er weer twijfel over de houdbaarheid. Ook de Elsanta-aardbei die precies in onze streek massaal geteeld wordt, werd uitvoerig en meermaals onderzocht op al zijn kwaliteiten. Voor vele proevers was het zeker niet de meest smakelijke aardbei maar wat uitzicht, kleur en vorm betreft, scoorde Elsanta bijzonder goed. Wanneer je dan als teler ook nog weet dat Elsanta een grote produktiviteit en

De nieuwe voorzitter van de Hoogstraatse veiling, Jozef Geerts, tuinder (Meersel-Dreef), verwelkomde de talrijke genodigden maar heel in het bijzonder (nu) ere-voorzitter Wim en echtgenote Godelieve en de ganse familie Janssens-Akkermans. 'Als tuinders zijn we fier zo'n vriend in de kijker te mogen plaatsen. Het is een collega die veel respect afdwingt en iemand waar we dikwijls om raad kunnen. Misschien begrijpen de ouderen onder ons, nog beter als de vele jonge tuinders, wat een grote pionier als Wim Janssens voor ons veilinggebied heeft betekend', aldus J. Geerts. Ook Edmond Rigouts, directeur van de Veiling der Kempen, dankte Wim Janssens voor zijn enorme inzet, vooral als voorzitter sinds 1969. Hij beklemtoonde vooral de wijsheid en de vriendschap van de oud-voorzitter en zijn grote inspanningen voor de verdediging van de belangen van de tuinders. Namens het personeel van de veiling werden dankwoorden gesproken door Henri Pauwels. Uiteraard waren er prachtige geschenken voor Wim en talrijke bloemen voor Godelieve. In zijn antwoord wees Wim Janssens op het belang van 'samen sterk' want 'solidariteit is de basis van elke coöperatie. De financiële situatie van onze veiling is gezond, we hebben een jong en dynamisch bestuur, een nieuwe voorzitter, toegewijd personeel en een goede infrastructuur, m.a.w. vele troeven voor de toekomst indien we alle krachten bundelen'. Hij dankte alle aanwezigen voor deze mooie viering in een sfeervol ingerichte veiling maar zijn dank ging ook en vooral naar zijn echtgenote Lieve, zijn broer Staf, de kinderen en de ganse familie die veel van zijn plannen en initiatieven mogelijk maakten.0

29


TUINBOUW goede houdbaarheid heeft, is het duidelijk dat zo een variëteit de voorkeur krijgt. Tot op heden kennen we nog geen enkel aardbeiras dat alle eiienschappen in zich draagt

Gelukkig maar, want ook die grote onderlinge verschillen vormen een rijkdom in de aardbeienwereld en zo blijft er nog werk voor onderzoekcentra en proefbedrijven.•

Ook voor Paul Vanderhallen en Ward Baets was het geen eenvoudig huis werkje om 14 soorten aardbeien op verschillende vorm- en smaakeigenschappen te beoordelen.

Burgerlijke stand

lein:1 Geboortes ~

13 mei: Manuela, Mike en Wesley, kinderen van Luc Bartels en Johanna de Rooi, Venhoef 10, Minderhout. 2juni: Claudia, dochter van de Jacobus Strijbos en Rita Wouters, Poeleinde 39a, Wortel. 3 juni: Hans, zoon van Herman Leenaerts en Maria Bevers, Maxburgdreef 4, Meer. 5 juni: Jens, zoon van Jan Adams en Linda Jochems, Bergenstraat 6, Minderhout. 5 juni: Dieter, zoon van Leon Darquennes en Anne-Marie Lauwers, Vrijheid 234, Hoogstraten. 10 juni: Isabelle, dochter van Henricus Hendrickx en Johanna de Jongh, Dalweg 16, Meerle. 10juni: Chiel, zoon van Joannes Brosens en Marleen Bastiaansen, Meerledorp 12, Meerle. 12juni: Annick, dochter van Andreas Pemen en Raaijmakers Johanna, Klein Eyssel 30, Meerle. 13juni: Ellen, dochter van JozefBoudewijns en Dominique Tilburgs, Zandstraat 6b, Wortel. 15 juni: Karen, dochter van Henri Joosen en Lizette Lambregts, Minderhoutsestr. 1 4G, Hoogstraten. 16juni: Dorien, dochter van Luc Van Gestel en Anny Van Laer, Bergenstraat 13, Meer. 17 juni: Lieke, dochter van Herman Lochten en Christel Verbist, Rommensstraat 2, Meer. 18juni: Femke, dochter van Patrick Strijbos en Conny Michielsen, Heilig Bloedlaan 263, Hoogstraten. 21juni: Renée, dochter van Dirk Faes en Frieda Kimpe, Gestelsestraat 45, Meer. 30

23 juni: Maarten, zoon van Paul Cannoot en Johanna Coolen, Ulicotenseweg 54, Meerle. 23 juni: Naomi, dochter van Xavier Pauwels en Myriam Herremans, Meerledorp 45, Meerle. 24juni: Roei, zoon van Paul Mertens en Annie Aerts, Elsbroeken 22, Hoogstraten. 25 juni: Valérie, dochter van Herman Jacobs en Marleen Van Den Bogerd, Boxtelstraat 28, Hoogstraten. 26 juni: Charise, dochter van Eddy Van den Heuvel en Elisabeth Tilburgs, Elsterdijk 5, Meer. 29juni: Daan, zoon van Dirk Lambrechts en Christel Aerts, Dr. Versmissenstraat 7, Hoogstraten. 29 juni: Wessel, zoon van Marc Wouters en Marleen de Hoon, Gust. Segersstraat 14, Minderhout. 29juni: Kelly, dochter van Adrianus Ruskus en Catharina de Jong, Dr. Gommersstr. 8, Meerle.

Hu we/ijken 5 juni: JoëI van Hoof, Antwerpsesteenweg 310, Malle en Karine Stoops, Gelmelstraat 17, Hoogstraten. Nieuw adres: Oude Holstraat 8, Malle. 5 juni: Patrick Van Haperen, Voort 1, Meerle en fise Devue, Beukenlaan 3, Ravels. Nieuw adres: Voort 7, Meerle. 5 juni: Wim Michielsen, Eekhofstraat 24, Rijkevorsel en Agnes Verhoeven, Hoogeind 60, Meer. Nieuw adres: Hoogeind 60, Meer. 6 juni: Marc Claessens, Ginnegemveld 4, Ranst en Marijke Schrijvers, Vrijheid 120, Hoogstraten. Nieuw adres: Herentalsebaan 276a, Wommelgem.

13 juni: Koen Verhoeven, Kerkstraat 46, Meerle en Ilse Van Den Kinschot, Klein Gammei 52, Rijkevorsel. Nieuw adres: Grensstraat 13a, Brecht. 13juni: Erik Brosens, Salm Salmstr. 10, Hoogstraten en Martine Doms, H. Bloedstraat 15, Hoogstraten. Nieuw adres: I-Ienningenlaan 3, Wuustwezel. 19juni: Paul Vercruysse, Vrijheid 25, Hoogstraten en Maria De Saeger, Vrijheid 25, l-Ioogstraten. Nieuw adres: Sparrenlaan 1, Zoersel. 19juni: Francis Jansen en Maria Haest, Minderhoutsestraat 140, Minderhout. Adres: Minderhoutsestraat 140, Minderhout. 19juni: Paul Snels, Princeven 4, Minderhout en Marleen Luyckx, Larenweg 38, Wuustwezei. Nieuw adres: Princeven 4, Minderhout. 20juni: Johan Gillis, Desmedtstraat 66, Minderhout en Monique Van Der Stuyft, Eyndovensteenweg 48, Brecht. Nieuw adres: Kerkhovenakkerlaan Al, Brecht. 26 juni: Ludovicus Boudewijns, Heerle 55, Meerle en Marleen Jochems, Burg. Jespersstr. 8, Meerle. Nieuw adres: Buizelstraat 11, Hoogstraten. 27 juni: Peter Van der Smissen, Groot Veerle 9, Brecht en Catharina Jespers, Kerkstraat 38, Meerle. Nieuw adres: Pothoek lOa, St. Lenaarts. 27juni: François van Boxtel, Langenberg 7a, Wortel en Kristel Hoste, Langenberg 7a, Wortel. 27 juni: Jan Janse en Suzanne Van Boxel, Dreef 132, Meerle. Adres: Dreef 132, Meerle.

r5 wr;;o~,;]

Overlijdens

2juni: Cornelia Rombouts, 87 jaar, weduwe van Cornelis Mertens, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 4juni: Maria Van den Heuvel, 89 jaar, echtgenote van Joseph Geysen, A. De Lalaingstr. 12, Hoogstraten. 7juni: Frans Van Aperen, 77 jaar, echtgenoot van Anna Herrijgers, Meerdorp 55, Meer. 9juni: Jan Stoffels, 95 jaar, weduwnaar van Theresia Lauryssen, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 12juni: Frans Aerts, 91 jaar, weduwnaar van Maria Nuyts, Kleyn Eyssel 10, Meerle. 16juni: Joseph Aerts, 47 jaar, echtgenoot van Magda Peeters, Minderhoutsestraat 40, Minderhout. 17juni: Gustaaf Hendrickx, 81 jaar, weduwnaar van Baeyens Maria, echtgenoot van Maria Kleiren, Lod. de Konincklaan 294, Hoogstraten. 23 juni: Jaak Vinck, 62 jaar, echtgenoot van Elza Feyens, Gr. Elisabethiaan 49, Hoogstraten. 24 juni: Corneel Verheyen, 80 jaar, echtgenoot van Maria Vermeiren, Groot Eyssel 60, Meerle. 27juni: Rosalia Van de Heyning, 64 jaar, weduwe van Gustave van Es, Dalweg 1, Meerle. 29 juni: Camillius Peeters, 87 jaar, weduwnaar van Maria Bolckmans, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten.


OD

I

Nieuw en... in het nieuw bij H.V.V.

word' zal hij waarschijnlijk dan ook anders interpreteren.); Danny De Prijck, hulptrainer in de plaats van Jef Meyvis die in Vosselaar zijn geluk gaat beproeven; Raf Beyers, voorspeler van Gooreind V.V.; Peter Brant, middenvelder van Achterbroek V.V.; Tom Horsten, verdediger van F.C. Turnhout; Mike Luyten, verdediger van Zwarte Leeuw; Patrick Van De Gronde, voorspeler van F.C. Utrecht; John Van Kilsdonk, middenvelder van F.C. Heultje; Ronny Van Roon, middenvelder van Sparta Rotterdam.fl

___

;•

'Kampioen spelen is absoluut geen must! Toch wil men zomaar geen doordeweekse derdeklasser zijn die voortdurend tussen hangen en wurgen moet voetballen met alle nadelige gevolgen vandien voor spelers, bestuur, sponsors en trouwe fans. Sportief wil men zeker bij de (sub)top horen en financieel mag men ook spreken van een gezonde club en dit wil men beslist zo houden in de toekomst.'

PO

Dit was zon beetje de toon die er heerste bij de voorstelling van de nieuwe aanwinsten, en hopelijk ook versterkingen, van H.V.V. in Discotheek Highstreet. Werden aangeworven: Herman Fransen, hoofdtrainer en terug van weggeweest, komt Colin Andrews te vervangen. (Deze laatste heeft nogmaals bewezen dat men zich kan vergissen in mensen. Zijn slogan 'a word is a

3

De spelerskern (enkelen waren afwezig) en begeleiders na de eerste training voor het nieuwe seizoen (foto: Studio K).

't Spiegelje

Antiek

Curiosa

Voor degelijke eiken en blankhouten meubels

V.l.n.r. (boven) herman Iransen, /ioojdtruinem; Mike Luyten, RaI l3eyets, Ronny Van Loon en Danny de Prijck, hulptrainer, (onder) Peter Brant, Tom Horsten, John van Kilsdonk en Patrick van de Gronde.

Open op zaterdag en zondag tot 17.00 u Dreef 124 Meersel-Dreef tel: 03-315.90.46

31


SPORT

Sportieve kerels

De Blauwe Duif naar Taiwan?

In de zondagconipetitie van het K. V. V. V. behaalde F.C. Papillon uit Minderhout de trofee

van de fair-play met volgende spelers: Boven v.l.n.r. Rudy Strijbos, Freddy Martens, Fred Braspenning, Wim Stoffels, Paul Adams, Luc Hendrickx, Willy Verschueren. Onder v.l.n.r. Mim van Nguyen, Koen Vermolen, Leo Vermeiren, Ed Braspenning, Jan Adams, Leo Gabriëls.

T.C.De Vrijheid VZW Indoor Zevende outdoor enkei tennistornooi 'Lambrechts Elektro - JVC' Zoals elk jaar in de maand augustus richt tennisclub De Vrijheid een tennistornooi in. Dit outdoortornooi heeft plaats van zaterdag 15 augustus tot en met zondag 23 augustus 1992. Het wordt jaarlijks druk bezocht, zowel wat betreft het aantal deelnemers als enthousiaste supporters. 'Taboe' is een woord dat deze klub niet kent. Vandaar zijn alle geïnteresserden natuurlijk welkom om ook van de sfeer mee te genieten. Vanaf zaterdag 22 augustus worden de

halve finales gespeeld en zondag 23 augustus vanaf 14 uur de finales, gevolgd door de prijsuitreiking met gratis drink.

Programma Aanvang der wedstrijden: zaterdag 15 augustus 1992. Gedurende de ganse week: matchen met rechtstreekse uitschakeling. Vrijdag 21 augustus: kwartfinales. Zaterdag 22 augustus: halve finales. Zondag 23 augustus vanaf 14 uur: finales.

Het Verre Oosten, met Japan en Taiwan op kop, is de laatste jaren wereldleider op het gebied van elektronica en computers. Echter niet op alle gebieden, zö bleek vul ige week in Hoogstraten. Een zakenman uit Taiwan was in België op bezoek om kontakten te leggen voor liet iiivoeren van duivevoeders en allerhande bijenprodukten. Doch vooral was hij geïnteresseerd in de hier toegepaste technieken op het gehied van elektronirrhF klokken en het verwerken per computer van de duivenuitslagen. Dat is ginder immers nog oiibekend. Het was dan ook een zeer grote eer voor de voorzitter van de Blauwe Duif uit Hoogstraten, Adriaan Sprangers, dat hun maatschappij als eerste werd uitgekozen voor een werkbezoek. De Blauwe Duif werkt reeds verschillende jaren met computerklokken Junior van de firma De Selieermaekcr. Toen de voorzitter zijn uitmaakploeg vertelde, da een gast uit Taiwan naar hun resultateii en manier van werken kwam kijken, werd deze natuurlijk niet geloofd. Weer een van zijn grapjes, dachten ze. Groot was hun verbazing toen op zondag, tijdens het verwerken van de uitslagen, de gast uit Taiwan in het lokaal verscheen. Het dient gezegd dat hij zeer onder de indruk was van de Organisatie en de inzet van deze ploeg mensen. Hij had dan ook niets dan lof voor de voorzitter, zijn bestuursleden en de hele ploeg vrijwilligers die zich wekelijks inzetten om de duivensport in Hoogstraten vlot te laten verlopen. Misschien worden zij op hun beurt wel eens uitgenodigd voor een tegenbezoek in Tal wan?•

Reeksen Enkel heren van B+4/6 tot C+ 15/4. Enkel heren van C+30 tot C+30/2. Enkel heren van C+30/4 tot N.G. Junior veteranen (+ 35j.) van C + 30 tot N.G. Enkel dames van C+15/4 tot C+30/2. Enkel dames van C + 30/4 tot N.G.L1

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijke vorsel Tel. 0313146250

l)e vakfotograat maakt er meer serk van! Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een protessioneel fotograaf. 32

Taiwanees op studiebezoek.


SPORT

Tweemaal bloemen voor Wim Omloop .

F.C. De Statie 25 jaar!

.••

1j ........................

1

.

Wim Omloop won te Wortel de eerste 'herdenkingsprijs Juul Noeyens'. Bloemen dus voor Wim Omloop die reeds voor het vertrek gehuldigd werd voor het behalen van de nationale titel bij de liefhebbers, en uit de handen van Eddy Merckx een eerste bloemruiker in ontvangst mocht nemen. Een waardig winnaar dus, van een wedstrijd waaraan de beste liefhebbers van de huidige lichting deelnamen, en een uitslag waarvan de meeste inrich Iers slechts kunnen dromen: 1. Wim Omloop, 2. Gert Vanderaerden, 3. Ortaire Goossens, 4. Danny Sleeckx, 5. Gino Bos, 6. Rufin De Smet, 7. Eric De Cnodder, 8. Christian Kerupt (D), 9. Ludo Keysers (N), 10. Axel Merckx... Juul Noeyens zou fier geweest zijn.

De pioniers uit 1967!

Boeii ..0 .r.

jaLI

t/ei jhj..se,i, L U/C/iC (LueIEU) Jan,ssens, LnIo Ao3en, / OiL

Un

i/UJ1LI

en Leo Van den Heuvel. Onder v.l.n.r. Marcel Van den Bogaert, Jaak Muësen, Herman Matthijssen, Jos Gillis, Frans Van Boxel en Stan Bruyndonckx.

Bij enkele oudere leden van gehuurievoetbal Ploeg De Statie uit Hoogstraten rinkelde het belletje. Gestart in 1967 in navolging van 'Het Begijnhof' en 'De Luizenmarkt'! Nu 1992! Dus 25 jaar F.C. De Statie! Pioniers van het eerste uur waren voorzitter Rik Michielsen, coach en kapitein Marcel Van de Bogaert, spelers Stan Bruyndonckx en Jos Gillis. In de beginperiode werden er heel wat matchen georganiseerd met de andere gebuurten, dan werd een competitie opgestart en De Statie nam onmiddellijk deel en niet zonder succes. Zowel in 1980 als in 1984 werd de kampioenenbeker mee naar lokaal De Wachtzaal gesleept. De Statie was wel geen technisch ingesteld elftal, ook niet superieur kwa spelinzicht! De ongebreidelde inzet voor mekaar was de hoogste troef. Het plezier van het spelen ging voor op alles, ook op het winnen zelf. Een hard woord op het veld werd nadien tussen pot en pint weggespoeld. Dit was en is nog steeds de sterkte van F.C. De Statie: de onderlinge vriendschap die verder reikt dan het loutere voetballen. Jaarlijks organiseren de vrouwen een Sinterklaasfeest en een familieuitstap, er wordt gebowid, na afloop van de kompetitie worden de stamlokalen van de andere ploegen bezocht, jaarlijks een teerfeest en in de zomer organiseert men het eerste voetbaltornooi van het nieuwe seizoen. Dit jaar gaat dit door op zaterdag 8 en zondag 9 augustus op terrein Groenewoud te Hoogstraten. Het 25-jarig bestaan kan natuurlijk, niet ongemerkt voorbij gaan. Op zaterdag 29 augustus is het zover. Om 15 uur start men met een match tussen de oude gloriën en de huidige leeuwen. Na de wedstrijd verplaatst het decor zich naar lokaal De Wachtzaaal waar om 18 uur een fototentoonstelling zal geopend worden. Alle inwoners van het gebuurte De Statie, alle voetbalspelers en bestuursleden van het gebuurtevoetbal, alle oudspelers van De Statie, alle scheidsrechters worden uitgenodigd op een receptie! Rond 20 uur start het onderonsje en daar zullen ongetwijfeld straffe verhalen de ronde doen over al of niet geleverde exploten. F.C. De Statie wil ook de andere ploegen bedanken en dit zijn: Boereneinde, Boskant, Buizelhoek, Luizenmarkt, Penitentiair Centrum, Vikings, Vrede en Vriendschap, Westhoek. Dankzij hen kunnen wij feesten en voetbalplezier beleven. 'Eerst de mensen, dan het spel!', zegt huidig coach en voorzitter Jef Van Maldeghem en bij deze wijze woorden sluiten alle spelers zich aan.•

,% ~570

33


SPORT

Ho ogstraatse Tennisclub viert 2de lustrum Op en rond de tcnnisterreinen aan de Kathelijnestraat werd tijdens de maand juli niet alleen de tennissport intens beoefend, maar ook duchtig gefeest en dit naar aanleiding van het tienjarig bestaan van HTC, in die tien jaar uitgegroeid tot grootste sportvereniging van Hoogstraten. Bij deze gelegenheid werd ook '50 jaar Tennishistorie in Hoogstraten' uitgegeven, waarvan C. Pauwels, X. Brosens en G. Kinschots de samenstellers zijn. Beknopt vindt men hierin de Hoogstraatse tennisgeschiedenis vanaf 1942, toen slechts door enkele families beoefend, en ook het ontstaan en sportieve prestaties van HTC vanaf 1982. Samen met de andere clubs, TC De Vrijheid en TC Langenberg, telt men op dit ogenblik toch een duizendtal leden (al of niet actief), zodat deze sport zeker geen elitair label meer kan opgekleefd worden.

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

HAEST

Steenweg op Hoogstraten 119 - Rijkevorsel Tel. 03131 45617- Autotel. 0171546080 HTC ontstond in 1982 en dit vooral onder impuls van C. Pauwels, de toenmalige voorzitter van de pas opgericht gemeentelijke sportraad. Tennisinitiaties gingen van start, maar eens goed en wel geïnitieerd zat men met de handen in het haar! Geen tennisaccommodatie! Hoe die sport verder beoefenen in de onmiddellijke omgeving? Gangmaker Pauwels bleef niet bij de pakken zitten en zocht naar oplossingen. Eerst werd uitgeweken naar het Breeboscentrum te Rijkevorsel. Het gemeentebestuur trachtte men warm te maken voor

het aanleggen van velden. Dit scheen niet zo'n sinecure te zijn en het uiteindelijke antwoord was negatief. Daarop legde C. Pauwels zelf een terrein aan op de gronden achter zijn woning en stelde dit ter beschikking. Vanuit de sportraad werd aangedrongen op een tweede veld en... dat kwam er ook. De kar begon te rollen, het ledenaantal steeg gestaag en de accommodatie breidde voortdurend uit. Door vele bereidwillige handen werd hard en nuttig werk verricht. Nog twee velden werden aangelegd en een prachtig clubhuis uit de grond gestampt. Sportieve prestaties werden en worden geleverd zowel in competitief als in recreatief verband. De laatste belangrijke aanwinst mag zeker de HTC-tennisschool genoemd worden o.l.v. Alec De Laet, die als doel heeft vooral de jeugd een betere vorming en begeleiding te geven, alhoewel deze jeugd reeds knappe prestaties leverde in diverse tornooien. Nog wil men de club meer uitstraling geven en daar zorgt een dynamisch bestuur voor o.l.v. voorzitter Jan Michoel, en dit kan men uitsluitend door de clubleden de kans te geven hun niveau te verhogen. Tennis bloeit in Hoogstraten en de toekomst ziet er voor HTC ronduit schitterend uit!•

VAN DER SLUIS MODE Het bestuur van de Hoogstraatse tennisclub, mét de glimlach, bij de overhandiging van de nieuwe c/ubvlag, geschonken door Irène Nieuwenhuys.

autobanden *

merkbanden

*

occassiebanden

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel

34

t

~PEIERS *

reparaties

*

depannage

Telefoon 03/314.63.05

Baarle-Nassau

Nieuwstraat 9

Exclusieve dames, heren en kindermode. Zeer aparte jonge mode, jeugdig in de grote maten, en in iedere prijsklasse! Diverse merken van het betere genre. Ook op Zondag geopend. ook op zondag open


SPORT

Rallycross Arendonk (05/07/92) De Grote Prijs Elf oliën kende een kleine 100 deelnemers. De wedstrijd werd vlot afgehaspeld tot dat de A-finale van de DIV 1 aan de beurt was. Drie keer starten, 2 koprollen en 1 zwarte vlag (lees uitsluiting) deden de raIlycrossdag enigszins uitlopen. Bij de DIV 2 was Qualife aan- en afgekondigd. Problemen met de krachtbron van de Escort konden niet tijdig verholpen worden. Steve Palmer met identieke wagen zou in zijn plaats het Glosso - publiek komen verwennen. Helaas blijkt Palmer meer een man van woorden dan van daden te zijn en bleef afwezig. Heinz toonde zich tijdens de reeksen het snelste voor John Cross. Marc Thelen wist de derde plaats op de finalegrid op te eisen en scoorde daarmee iets beter dan Jos Sterkens. Sterkens diende in de tweede reeks trouwens aan de kant met een gebroken steekas. De wens van Cari Daems om zich te kwalificeren voor de A-finale ging in vervulling. Adolf Heinz mispakte zich in de start en moest John Cross laten voorgaan en zelf heel nauwlettend de aanvallen van Thelen afhouden. Jos Sterkens moest zich tevreden stellen met een vierde plaats, voor CarI Daems en Jan Langeberg.•

1

Koprol maakte zicht op Nederlandse titel troebel Jos Sterkens startte op zondag 12juli met één punt achterstand op Adolf Heinz de voor laatste wedstijd voor het Nederlands Kampioenschap. De tijden die J05 in de reeksen wist te realiseren waren goed voor een derde plaats in de startopstelling naast de Metro 's van Silvennoinen en Hans Willem Te Pas. Een niet zo 'n gunstige plaats zou blijken want in de start kwam Heinz opzetten en raakte de Kürcher Bolide. De Fiësta ging aan het driften en maakte in het mulle zand een koprol. Het spijtige van heel de historie is dat Sterkens geen vijf minuten tijd kreeg om zijn wagen rijklaar te krijgen. Dit had beslist gelukt en de strijd om de titel zou dan allicht spannender zijn geweest. (PVH,L VH)

w

[VAN HERCK SPORT j Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE ATELIER!!! VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Kopje van de maand is:

Staf Brosens Hemeistraat 6 Minderhout

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag 8u-12u zon- en feestdagen gesloten :

35


RIJDEN IS PLEZANT Vorige week ontving ik een brief van een zekere mijnheer Smans uit de Lodewijk de Konincklaan te Hoogstraten die mij beleefd vroeg of ik in mijn rubriek eens wou uitleggen wat 'pingelen' of 'kloppen' betekent. Graag wil ik op zijn verzoek ingaan en als mij nog wat plaats rest - en dat zal wel want gezien de vakantie in het vooruitzicht zal mijn rubriekje deze week eerder 'kort en droog' zijn - wil ik tevens graag even stilstaan bij de nieuwste ontwikkelingen bij het ontwerpen van een batterij voor elektrische auto's, een gebied waarin, geheel in overeenstemming met mijn ingenieursfilosofie, recentelij k opmerkelijke resultaten geboekt werden.

Pingelen of kloppen Vooral bij oudere auto's kan liet 'pingelen of 'kloppen' van de motor soms een probleem zijn. Tijdens het verbrandingsproces wordt een mengsel van benzine en lucht tot ontplof fing gebracht door een vonk die van de bougie afkomstig is. De verbranding van dit mengsel moet zich normaal op een gelijkmatige en progressieve manier verplaatsen doorheen de cilinder, tot het hele merigsel opgebrand is. Dit proces speelt zich af in minder dan een tiende van een seconde en herhaalt zich steeds weer opnieuw. Wanneer nu deze verbranding te snel of te onregelmatig gebeurt, of wanneer het mengsel door de grote hitte spontaan ontploft, spreekt men van pingelen. Behalve een metaalachtig pingelend of kloppend geluid veroorzaakt het door de thermische belasting na verloop van tijd ook grote schade aan de motor. Een van de oorzaken van het pingelen kan bijvoorbeeld zijn dat het gaspedaal te diep ingedrukt wordt bij een laag toerental, bijvoorbeeld wanneer men een helling beklimt in een te hoge versnelling. Het kan echter ook optreden door een te vroege verbranding, en vaak als gevolg van het gebruik van een brandstof met een te laag octaangehalte.

GARAGE AUTO - MOTO J. BOGAERTS - ROOS alle depannage dag en nacht

management. Als deze sensor doorgeeft dat de motor begint te pingelen wordt de ontsteking een fractie verlaagt. Op deze manier functioneert de motor altijd vlak onder de pingeigrens, met een optimaal rendement als gevolg. Deze sensors zijn zelfs zo gesofisticeerd dat zij kunnen onderscheiden van welke cilinder het pingelen afkomstig is, zodat de ontsteking voor elke cilinder afzonderlijk kan geregeld worden. El

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.BI.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Een nieuwe batterij voor elektrische wagens Diegenen die het technische nieuws een beetje volgen weten dat het grote probleem bij de constructie van elektrische auto's de batterijen zijn die de stroom moeten leveren. Conventionele batterijen zijn immers zeer zwaar en bovendien niet zo krachtig. Daardoor komt zo'n wagen slechts traag op snelheid in vergelijking met een benzineauto en is de actieradius eerder beperkt. Daarin zou verandering kunnen komen door een nieuwe batterij

irigiaig GARAGE HOGA B.VIBA L. WOUTERS St. - Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98 die uitgevonden is door twee Amerikaanse wetenschappers, nl. Jack Bitterly, een voormalig ingenieur bij de Nasa en zijn zoon Stephen, een fysicus die betrokken is bij het ruimtedefensieprogramma Star Wars. De nieuwe batterij zou met vliegwielen werken, die de energie leveren, i.p.v. de chemische verbindingen in de traditionele batterijen. Volgens de twee onderzoekers kan de nieuwe batterij stroom leveren voor 1.000 km. De vliegwielen draaien in een magnetisch veld en wekken op die manier stroom op. Vermits zij in een vacußmruimte bevestigd zijn, is er nauwelijks of geen wrijving. De uitvinders namen ondertussen een patent op hun vondst en richtten een bedrijfje op dat de vliegwielbatterij op grote schaal gaat produceren tegen l994!•

N.V. GARAGE VAN USSEL

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 031314 68 60

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer De kans op pingelen wordt ook groter naarmate de compressieverhouding stijgt. Deze verhouding verlagen zou dus een oplossing kunnen zijn, ware het niet dat men op die manier ook het rendement van de motor verlaagt en het verbruik doet stijgen - het moet uit de lengte of uit de breedte. Sinds kort worden elektronische huipmiddeltjes gebruikt om het pingelen tegen te gaan. Zo monteert men een sensor, in feite een soort microfoon die signalen doorstuurt naar het electronisch motor-

36

b.v.b.a.

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF

DE HOOGSTRAATSE PERS

Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04


Ongevallen ,

Aan de Gelmeistraat botsten maandag 18 mei om 8 uur drie auto's. De bestuurders waren: Gaston Dries, 46j., Pastorijstraat 21, Merksplas; Dan Huditan, 38 j., Hertoginstraat 63, Turnhout en Susan Cornwel, 49 j., Den Drank 6, Merksplas. In deze laatste auto zaten ook Diane Kempenaers, 16 j., zij werd licht gekwetst, Christie Kempenaers, 14 j., Den Drank 6, en Leen Verhulst, 14 j., Heidestraat, Merksplas. Vrijdag 22mei om 23.45 uur werden Leo Ven, 36 j. en Hilda, Ramstraat 60, Wilrijk, licht gekwetst toen hij aan de Langeberg te Wor tel met zijn motorfiets in botsing kwam met de auto bestuurd door Josephus Van Bavel, 36 j., Kolonie 13, Wortel. Dinsdag 26 mei botste in de Gelmeistraat de auto bestuurd door M. Singerling uit Breda met de vrachtwagen bestuurd door M. Raay makers uit Merksplas. Zondag 31 mei om 1.30 uur botsten aan de St.-Lenaartsesteenweg drie auto's. Zij werden bestuurd door: Gwandoline Van Roosbroek, Confortalei, Antwerpen; Johannes Huybregts, Elsstraat 80, Breda; en Frank Van Den Bergh, Vooraard 1, Minderhout. Er was zware schade. Een lichte vrachtwagen bestuurd door Patrick Bevers, Heuvelstraat 4, Hoogstraten, kwam woensdag 3 juni om 6.05 uur in botsing aan de Eindstraat te Meer, met de personenwagen bestuurd door A. Vorsselmans, VIamingstraat 1, Hoogstraten. Woensdag 3 juni om 8.05 uur botste aan de Gelmeistraat de auto bestuurd door Carla Vervoort, 36 j., Waterloopstraat 12, Turnhout met de auto bestuurd door Ignace Verboven, De Goudvink 33, Schilde. Er was zware schade. Carla Vervoort werd licht gekwetst. Aan Hoogeind te Meer botste zondag 7 juni om 17.45 uur de auto bestuurd door Hubertus Kerstens, Laarpark 32, Zundert met de auto bestuurd door Lodewijk Koyen, Heimeulenstraat 7, Meer. Thierry Streuve, Leeuweriklaan 11, Brasschaat, werd zwaar gekwetst wanneer hij maandag 8juni om 3.30 uur aan de Langenberg te Wortel met zijn auto tegen een haag en een boom reed ter hoogte van het huis van Wed. Roos, Langenberg. Dinsdag 9juni om 19.15 uur botsten aan het kruispunt Lod. de Konincklaan te Hoogstraten, de auto's bestuurd door Tony De Baenst, Vrijheid 94 en Pieter Boeykens, Deken Verhulststraat 34, Beerse. Er was zware schade. Woensdag 10juni om 6.15 uur reed Hanspol Singh, Brasschaatsesteenweg 218, Kalmthout aan Groot-Eyssel met zijn auto in de gracht. Er was zware schade. Zaterdag 13 juni om 20 uur reed aan Voort te Meerle een auto van de Firma S B A Citroën, Yzerplein 7, Brussel tegen een een vaste hindernis. Er was zware schade. Aan de Bredaseweg te Minderhout werd donderdag 18 juni om 5.55 uur de 43-jarige fietster Maria Jacobs, Bredaseweg 10, zwaar gekwetst toen zij werd aangereden door een bromfiets bestuurd door de 22-jarige Daniël Goossens, Desmedtstraat 46, Minderhout. Aan de Langenberg te Wortel reed donderdag 18juni om 13.50 uur een personenwagen van de baan en in de tuin bij Jacobus Jespers,

Maandag 20 juli heeft deze vrachtwagen om nog onduidelijke reden een bezoek gebracht aan café De Wachtzaal aan het Van Aertselaerplein in Hoogstraten. Een aantal klanten konden zich tijdig uit de voeten maken. De gevel moest gestut worden en een deel van de inboedel werd vernield. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. Ook de bestuurder, H. M. uit Breda, die voor de firma Graumans uit Ulvenhout reed, raakte evenmin gewond.

Langenberg 29, Wortel. De auto werd bestuurd door Berlinda Scheers, 31 j., Burg. Leestmansplein 17, Baarle-Hertog. Zij werd hierbij licht gekwetst evenals de inzittende Linda Jevernois uit Kapellen. De fietser Frank Koyen, Eindstraat 6, Meer werd zwaar gekwetst toen hij vrijdag 19juni om 7.45 uur werd aangereden door de auto bestuurd door Georges Bardoo uit Turnhout. Vrijdag 19 juni om 23.55 uur botsten aan Stevennekens te Rij kevorsel, de auto's bestuurd door Luc Hansens, Antwerpsesteenweg 202, Beerse en Raf Snels, Heieinde 10, Beerse. Er was zware schade. De 44-jarige Magdalena Thoné, Dorp 9, Rijkevorsel, vond de dood toen zij, maandag 22 juni om 1.45 uur met haar bromfiets, vermoedelijk ten val kwam aan de Merksplasseweg te Rij kevorsel. Een lichte vrachtwagen van IVEKA, Electri-

citeitsstraat 68, Mechelen kwam maandag 22 juni om 16.10 uur in botsing aan de Leemstraat te Hoogstraten, met de auto bestuurd door Pieter Schuytemaker uit NL. Deze laatste werd licht gekwetst.' Aan Dorpsplein te Rijkevorsel botsten vrijdag 26juni om 12uur de auto's bestuurd door Marcella van Den Langenbergh, Hemelstraat 20, Minderhout en Josée Meeuwesen, Lindendreef 18, Beerse. Er was zware schade. Zaterdag 27 juni om 11.30 uur botsten aan Stevennekens te Rijkevorsel de auto's bestuurd door Frans Jacobs, Kardijnlaan 8, Merksplas en H. De Roey, Kerkdreef 14, Rijkevorsel. Er was zware schade. Willy Driesen, Eikenstraat 47, Beerse, werd zwaar gekwetst toen hij zaterdag 27 juni om 23.45 uur met zijn auto tegen een boom reed aan de Beersebaan te Rijkevorsel.0

37


De Hoogstraatse Maand 1985 (Deel 1) Ongeveer een maand na het verschijnen van de laatste editie van De Hoogstraatse Gazet, Weekblad voor de Noorderkempen, rolde het eerste nummer van de eerstejaargang van De Hoogstraatse Maand (DHM) van de pers. Nummer 1, mei 1985, droeg nog de titel 'de hoogstraatse gazet' maar vanaf het tweede nummer, juni 1985, koos men definitief voor: de hoogstraa!se maand.

Een nieuwe start 'In de koele maand maart, toen er nog sneeuw en krassende kraaien in de lucht hingen, viel onze ouwe trouwe gazet in duigen. Nu is het eind april, de bomen botten en de merels fluiten, en dit lijkt ons een geschikt moment om met de nieuwe gazet voor de dag te komen. We weten nog niet wat u ervan denkt, lezer, maar ons staat dit maandblad wel aan. Hageiblank papier, knappe foto's, ludieke strips, interessante stukjes... we zouden zeggen: een volwaardig tijdschrift en we hopen vurig, lieve lezer, dat u dezelfde mening bent toegedaan en prompt 270 fr. (voor 8 maanden) betaalt om elke maand dit pront blad in de bus te krijgen', schreef de redactie in het eerste nummer van DHM. Het probleem van het weekblad DHG was niet het aantal lezers of de wekelijkse kopij, maar wel de grote kosten voor het drukken en verspreiden van 52 nummers per jaar. Met een maandblad zouden deze vaste kosten zeker sterk dalen en kon men zelfs kiezen voor beter papier en meer bladzijden. Natuurlijk moest de lezer, de toekomstige abonnee, dit maandblad even onmisbaar vinden als het vroegere weekblad. Aan enthousiasme en werklust ontbrak het niet 'want we gaan wel ons best doen om zoveel mogelijk informatie te geven, en wel van Papenvoort tot Meersel-Dreef, al zal dat niet altijd gemakkelijk zijn, want de Hoogstraatse stedelingen wonen verdorie ver uit elkaar' lezen we in nr. 1 onder de titel: De nieuwe kleren van de gazet. Deze grote verandering, van vorm en periodiciteit, was wel even wennen voor de medewerkers én de lezers. Het weekblad werd ge-

38

lezen door ruim éénderde van de Hoogstraatse gezinnen maar het maandblad telde op het einde van zijn eerste jaargang nauwelijks een duizendtal vaste klanten. De adverteerders zagen het nochtans wel zitten en geloofden blijkbaar in de toekomst van het magazine. Zonder echte wervingscampagne of grote promotie bleven de meeste oude adverteerders in 'de gazet' publiceren en geleidelijk kwamen er ook vele nieuwe advertenties bij. De redactie deed zijn uiterste best om de vernieuwing niet bij woorden te laten. De maandelijkse blikvanger werd het interview met 'de man/vrouw in de maand'. Vol goede moet startte Jan Huybrechts met een maandelijkse strip 'Hoogstraten in duistere tijden' en elk kerkdorp van de gemeente Hoogstraten kreeg zijn eigen rubriek waarin vooral het plaatselijke verenigingsleven aan bod kwam. De sport en het politiek nieuws (vanuit het stadhuis) namen ook een belangrijke plaats in en 'een halve eeuw geleden', de burgelijke stand, ongevallen, kalender, wachtdiensten, puzzel of kruiswoordraadsel, gouden en diamanten bruiloften en notariële aankondigingen bleven in het maandblad. Belangrijke gebeurtenissen kregen extra aandacht en een kritische blik op allerlei toestanden zorgde voor het nodige peper en zout.

Succes In de loop der jaren haakten sommige medewerkers af, anderen kwamen in hun plaats. Maar ook vandaag bestaat de redactie nog steeds uit een kern van medewerkers van 'het eerste uur' die in 1978 het initiatief namen om de traditie van een plaatselijke pers verder te zetten. De voorbije zeven jaar is De Hoogstraatse Maand in alle opzichten sterk geëvolueerd. De vormgeving werd meer verfraaid en de voornaamste rubrieken kregen ook een inhoudelijke uitdieping. Een belangrijk pro-

bleem voor een maandblad is de actualiteit. Precies omdat men 'maar maandelijks' verschijnt, moet men meer aandacht schenken aan 'wat gaat komen' dan aan 'wat gebeurd is'. Toch probeert men zo goed en zo origineel mogelijk ook de nodige verslaggeving te verzorgen. Uit heel wat reacties blijkt dat de huisfilosofen Albert Vorstenbosch (vzw Het Slim Buroke) en ir. W. Vanfraeyenhoven (rijden.... is plezant) goed gelezen worden. 'Fusieswing' kent heel wat succes bij de jongeren en 'De Kempen, vroeg of laat' brengt maandelijkse sociale, economische en culturele berichten. Tele-poll, het straatinterview, streekeigen curiosa, kopje van de maand, sportief hier, het dagboek en nu en dan een grondig dossier zorgen voor een frisse inhoud. We mogen niet klagen. Zowel het aantal adverteerders als lezers blijft stijgen. Uit recente cijfers van de losse verkoop via een aantal winkels en uit het huidige aantal postabonnementen blijk dat bijna 40% van alle Hoogstraatse gezinnen regelmatig DHM in huis hebben. Zij die ons maandblad niet kopen, gaan het bij familie of vrienden lezen want haast iedereen weet te vertellen wat er gepubliceerd is. Maandelijks versturen we nog een flink aantal exemplaren naar meer dan vijftig postkantoren in België en ook in het buitenland hebben we nog een groepje lezers. Hier gaat het meestal om oud-Hoogstratenaren of mensen die om de een of andere reden nog een band met Hoogstraten hebben. In 1985 telde DHM gewoonlijk 24 pagina's, tegenwoordig verschijnen we meestal op 40 of 44 pagina's. De abonnementsprijs steeg van 420 fr. (1986) naar 600 fr. (1992) en een los nummer kostte toen 40 en nu 55 fr. Het maandelijks probleem is niet: 'Waar halen we voldoende kopij?', maar wel: 'Wat publiceren we deze maand wel en wat laten we vallen?' Zijn er dan geen problemen of wensen?

VIJFTIG JAAR 13 Augustus 1892-1942 Donderdag,. 13 Augustus, zal de ,,Gazet van Hoogstraten,, 50 jaar bestaan. Haar eerste verschijnen dateert van 43 Augustus 1892. De oprichter was de Heer Louis Van Hoof, onder wiens leiding zij 20 jaar lang heeft gestaan. Vanaf 1Januari 1913 werd het blad overgenomen door den Heer Jos Haseldonckx, die thans nog de uitgever is. Vijftig jaren zijn verstreken. Vijftig jaren gedurende dewelke de Gazet van Hoogstraten, na de moeilijke jaren van haar ontstaan schitterend doorworsteld te hebben, opgegroeid is tot het bloeiende weekblad der NoorderKempen. Vijftig jaren zijn er voorbij gegaan, maar ons blad is steeds even jong en frisch gebleven. Daarvan kan onze groote schare lezers, die van jaar tot jaar is aangegroeid en steeds zal blijven aangroeien, getuigen dat de Gazet van Hoogstraten haar lezers steeds heeft voldaan en dat zij daardoor voor hen ook onmisbaar is geworden. Bij deze gelegenheid achten wij het dan ook onzen plicht onze trouwe lezers en lezeressen te danken, want gedurende deze vijftig jaren hebben ook zij het hunne er toe bijgedragen om van de Gazet van Hoogstraten te maken wat zij thans voor hen beteekent. Tevens zullen wij van onzen kant ons best doen, ook in deze zoo droevige als moeilijke omstandigheden, die ons beletten thans een extra-nummer uit te geven, onze lezers te voldoen opdat de Gazet van Hoogstraten zou blijven, wat zij steeds is geweest, hun gazet. DE REDAKTIE.


ONS VERLEDEN Toch wel! De redactie wil de band met de lezers nog sterker maken. Hiervoor beschikken we o.a. over de rubriek 'Lezers schrijven'. Onze grote wens is: Meer reacties van onze lezers. Wij ontvangen graag lezersbrieven (met vermelding van naam en adres!), niet alleen over wat wij schrijven maar ook uw kijk op het dagelijks gebeuren in onze gemeente. Samen kunnen wij van De Hoogstraatse Maand iets moois maken, vandaag en hopelijk nog vele jaren.

HALVE EEUW GELEDEN Wilt U een marmer- en houtnabootsing die degelijk het natuurlijk evenaart, Wilt U de laatste plastische versiering - Wilt IJ een kontrast en toch harmoniseerende kleuren - Wilt U een uiterst verzorgd werk, dat volgens stijl en bouwtrant wordt uitgevoerd, Gaat dan naar : 26

(wordt vervolgd) Bron: archief van De Hoogst raatse Pers.

CINEMA ROMA J. De Koninck, Hoogstraten

zal ter gelegenheid van 0. L. Vr. Hemelv. Zaterdag, Zondag (3 vertooning.) om2l/4,5en8u. om5en7l/2u. de prachtfilm vertoonen

IHI ITLERJEUGD Een dramatische nieuwe Ufafiim. Een film voor iedereen. Goede plaats voor velos. Toekomende week HEINZ RUHMAN in

Paradijs der Jonggezellen.

LOUIS DOMS. Huis- en Dekoratieschilder

H. Bloediaan 232, Hoogstraten HOOFDPIJN TANDPIJN GRIEP RHEUMATIEK met enkele

"

ROOS KRUIS POEDERS

verdwijnen de pljnen terstond

E

e

Alle Apoth.

poeders 4 Ir.

25 posders 10 Ir.

Ap.DEPOORTERE St-Nikleas-Waes. .

--

[IE MODERNE H UIS VROUW Maakt van haar waschdag «een vreugdedag» dank zij onze

ELECTRI$CK WASCHMAC11kES t ij leveren ze uit voorraad, met motoren voor alle

sti oomen Dank zij de gebreveteerde WASCHKLOK )rdt zelfs het fijnste linnen niet beschadigt, en zijn ze de spaarzaamste in het gebruik. - Onze prijzen iijn voordeelig. Komt de

wonderbare werking bewonderen in de

demonstratiezaal

HEN DRICKX-SOMERS ERADIO - ELECTRICITEIT - MEKANIEK.

Vriihéld 30-32, Tel. 34, HOOGSTRATEN, H.R. 1070 Prijs per nummer 0,60 fr.

/

ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1942

50e Jaargang .- Nr 32

CAZET VAN HOØCIISTRA TEN clie1

mtsc

Woo1ibl4

ABONNEMENTEN worden aangenomen op het bureel van dit blad en in alle postkantoren - Een jaar 27,50 Ir. - 6 maanden 15.00 Ir. - Per nr 0,60 Ir. - Postcheck 8578

39


KOPJE VAN DE MAAND

4

S IL

(1

ffi 2

t // 1>

Rx,

/

.

Op zaterdag 15 augustus a.s. zal de lucht boven Baarles grondgebied gevuld worden met 25 kleurige heteluchtballons. Een spektakel van de bovenste plank. Nog nooit eerder in Baarle vertoond. In het kader van de viering van 1000 jaar Baarle is het de kalendercommissie gelukt om in samenwerking met oud-Baarlenaar Jan Verhoeven een luchtballon-spektakel samen te stellen dat in grootte de derde van Nederland zal zijn. Op dit iuuiilLlIt hcbbcn zo'n 25 piloten zich met ballon aangemeld. Het hele spektakel zal zich afspelen in Castelré aan de Schootsenhoek en begint om 19.00 uur. Al vanaf 16.00 uur zullen de ballonvaarders arriveren en 'aiiaf 17 (11) uur kunt u deelnemen a;iui ren ballonwedstrijd.

historisch Spektakel

4j

de hallonfista in Baarle niet zomaar een ballonspektakel is zoals de audeic in Nederland willen we graag aan u vertellen. Op 15 augustus zullen 25 ballonnen opstijgen voor hun vaart vanaf historische grond aan de Schootsenhoek in Castelré. Hier in Castelré is namelijk de allereerste luchtpost in Nederland aangekomen. Dat gebeurde op 21 november 1870. Al bijna 125 jaar geleden dus! In 1970 is dan ook terecht op 8 augustus hier in Castelré een monument onthuld dat herinnert aan die allereerste luchtpost in Nederland. De ballon die hier landde in 1870 was de 'L'Ar chimède' die vanuit het belegerde Parijs was opgestegen op 21 november om half een 's nachts. Nauwelijks acht uren later zou de ballon in de vroege ochtenduren in Castelré neerstrij ken. De ballon zorgde toen voor de nodige opschudding. In 'De Kempenaar' van 26 oktober 1870 lezen we naar aanleiding van de ballon in Castelré: 'Over de snelheid van de luchtvaart kan men oordelen als men weet dat de reizigers 's morgens om half een uit Parijs opgegaan, om circa 8 ure zijn geland, en dus binnen 8 uren tijds eenen afstand van circa 66 uren gaans hebben afgelegd.' Alom bewondering viel de eerste passagiers hier in Nederland en het aangrenzende België te beurt. De eerste passagiers die hier landden waren: Gaston de St.Valery, directeur van het Parijse dagblad 'La Patrie', Jules Buffet officier van de marine en stuurman van de luchtballon en de heer Albert Jaudas. Zij brachten 19 postduiven, 4 zakken bricvcn wegende 230 tot 265 kOos en bevattende tussen de 60.000 en 75.000 brieven uit Parijs mee. Die brieven zijn toen naar het dichtsbijzijnde postkantooi in België, dat van Hoogstraton, gebracht nm vandaar uit verder te worden verzonden. flat

, I%'

>!1!i

[1.

'

r»it Met de naoorlogsc grote gezinnen was de gouden tijd voor de scholen aangebroken. I)e juffen en de meesters hadden hun handen meer dan vol. Met ?n 30 in één klas, het was blijkbaar geen uitzonderine in 1965. Meester Jan Laurijssen heeft zelfs een jaar (1948) 47 leerlingen in één klaslokaal gehad. Dat zijn niéér dan vier voethalpioegen! In 1938 behaalde hij aan de Katholieke Normaalschool in Mechelen zijn onderwijzersdiploma. Daarna volgden twee jaren legerdienst en in 1940 stond hij voor zijn eerste klas aan de vrije lagere school in Maxburg, een schooltje opgericht door onderpastoor ilbert Naveau. Fr kwamen vooral kinderen uit de omgeving - ook Loenhoutse - naartoe maar na de oorlog is het opgedoekt. In 1942, toen er in Meer-dorp een vijfde klas bijkwam, werd Jan benoemd aan de gemeentelijke jongensschool waar hij in zowat elke klas behalve het eerste heeft gestaan. In 1972 werd hij schoolhoofd en in 1977 ging hij met pensioen maar nog niet op rust, want al meer dan 60 jaar en nog steeds is hij muzikant bij fanfare Sinte Rosalia waarvan hij 45 jaar bestuurslid en 18 jaar voorzitter is geweest. De fanfare, die nu brassband heet, telde 85 leden (muzikanten, drumband en majoretten) en maakte destijds uitstappen naar Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het vierde leerjaar uit 1965 was geen opvallende klas, en ons kopie S B. uit M. (kijkt u bij de Van Herck sportadvertcntie), maakte daarop geen uitzondering. Hij was kalm, braaf en werkzaam, aldus de meester. En ik kan daar niets aan toevoegen want bij herhaaldelijk telefoneren bleek hij niet thuis - op reis? te 7iju,

5:s

JI

:

;f1 £ jÇ5

ue5i

\yNML.

vv We schrijven 1976 en de eerste gemengde klas (derde en vierde leerjaar) uit Meersel-Dreef poseert samen met meester Jef Verboven voor de fotograaf. Ons nieuwe kopje (de staande slaapsier) schrijft ons vlug een kaartje met naam en adres en Ârijgf dan van Van Herck Sport een waardebon van 500fr. (Ons adres: D.HJvL, K. Boomstraat 37, 2320 Hoogst raten.)

40

Grootse Ballonfiësta in Castelré op 15 augustus a.s.

Programma Als de weergoden meewerken, en waarom zouden ze niet?, zal het op 15 augustus a.s. een heel spektakel worden in Castelré. Dankzij de familie Mertens aan de Schootsenhoek hebben de ballonvaarders een terrein van zo'n 9 hectare beschikbaar. Zo'n groot terrein is ook wel nodig als men bedenkt dat een gemiddelde ballon al gauw een inhoud heeft van ca. 2500 kubieke meter! En dan zijn er zelfs nog ballonnen bij die tweemaal zo groot zijn. Als alles goed is arriveren tussen 16.00 en 17.00 uur de ballonvaarders met hun helpers en ballonnen. Om 17.00 uur begint de heer van Diejen van de PMT met het vullen van de ballonnen voor de ballonwedstrijd. Om 18.00 uur volgt voor de piloten de briefing door vluchtleider Jan Verhoeven. Om 18.30 uur begeven de piloten zich naar het startterrein. Daar worden de ballonnen gereed gemaakt voor de start. Tussen 19.00 en 19.30 uur zullen de ballonnen dan opstijgen voor hun vaart.


DAGBOEK

Dinsdag 23 juni

Gert Snoeys Hoogstratenaar Gert Snoeys werd gevraagd door de Belgische ambassade in Washington te zorgen voor een optreden van een Belgische groep met Engelstalige nummers met blanke en zwarte groepsleden. De groep moest optreden op de Belgische week op de Bahamas. Uiteindelijk viel de keuze op de Vlaamse discotheektopgroep BB Jerome & The Bang Gang. tijdens een voorafgaande driedaagse reis werd de groep voorgesteld aan de plaatselijke hotel-, casino-, en discotheekeigenaars. De Amerikanen en Bahamezen werkten wel heel gemoedelijk, de beslissing werd pas een tweetal weken voor af reisdatum bevestigd. In totaal werden zo'n 60 faxen over en weer gestuurd. Neem daarbij het materiaal dat moest worden meegenomen, omdat men ginds nog nooit gehoord heeft van draadloze microphones en een D.A.T. (digital audio tape, een cassette met CD-kwaliteit, nvdr). Ook een confettiemachine, die bij elk optreden wordt gebruikt, werd meegenomen. Toen alles uiteindelijk in orde was gebracht, vetrokken zes personen op donderdag 16 junijl. naar de Bahamas: Hoogstratenaar Gert Snoeys, de manager van de groep Albet Engelbregt, de groepsleden BB Jerome en de dansers Serge, Mike en Littlemilk. Donderdag 18 juni Vertrek vanuit Zaventem. Juist ons vliegtuig niet gemist aangezien we problemen hadden met de verschillende nationaliteiten. We vertrokken in Zaventem om half 2 en via Londen-Miami belandden we om middernacht (Amerikaanse tijd) op de Bahamas (Nassau). Daar werden we opgewacht door de Belgische Consul. Ook enkele journalisten stonden ons op te wachten omdat er vrijdag nog iets van ons in de krant moest verschijnen. Toen we op de luchthaven aankwamen werd de groep direkt herkend door de plaatselijke bevolking, aangezien er rond onze komst heel wat te doen was. Om half 2 kwamen we dan vermoeid aan op ons verblijf Club Med.

Vrijdag 19 juni 's Morgens Club Mcd verkend en opgemerkt dat het echt een paradijs is. 's Middags ben ik dan samen met de manager van de groep Albert en Mike een soundcheck gaan doen in de grootste discotheek van Nassau, Club Waterloo. Dat was de plaats waar we die avond zouden moeten optreden. De soundcheck verliep eoed Nade soundcheck haddLll Albert en ik een afspraak met onze sponsor ter plaatse. Het optreden van vrijdagavond werd bijgewoond door heel wat pers en ook door de lokale televisie. Het optreden verliep perfect, op uitzondering van de plaatselijke technicus na. Het publiek was razend enthousiast. De opnamen die gemaakt werden, werden pas de dinsdag erna uitgezonden. Rond twee uur kwamen we vermoeid maar voldaan terug aan op Club Mcd, waar we onderling nog gezellig iets dronken in de plaatselijke discotheek.

naar een basketbalmatch gaan kijken tussen de nationale ploegen van de Bahamas en Argentinië. Om middernacht hadden we dan weer een geslaagd optreden in de Coliseum Night Club in Nassau.

uur hadden we een optreden in de discotheek van een der grootste hotels op de Bahamas, Carnival Crystal Palace.

Zondag 21 juni Dit was onze enige vrije dag. We hadden die dag gt,en afspraak of optreden. Tijd dus om de Bahamas te verkennen. In de voormiddag hebben we een rondrit op het eiland gedaan. In de namiddag heeft ieder wel een sport beoefend. 's Avonds na het eten zijn we lekker doorgezakt aan de bar en in de discotheek van het hotel.

Maandag 22 juni Goed uitgeslapen. 's Namiddags hebben we daar een plaatselijke school bezocht met kinderen tussen 6 - 12 en 13 - 16 jaar. Dit was voor ons echt een speciale gebeurtenis om die kinderen zo te kunnen opfleuren. Om twintig uur zijn we met z'n drieën, op uitnodiging,

Dit was de hoogdag van de Belgische week. Alle activiteiten van die dag vonden plaats op Club Mcd. Eerst was er een diner met alle Belgische genodigden: vlaggezwaaiers uit Aalst, wijnimporteurs uit Kortrijk, ... Daarna was er een modeshow met Belgische kleding en als klap op de vuurpijl ons optreden. De sfeer en de ambiance die er toen onder het publiek heerste was geweldig. Iedereen stond op het einde van de avond mee te dansen. Het was een groot succes. Deze avond werden ook opnamen van het optreden van vrijdag uitgezonden.

Woensdag 24 juni 's Morgens werd ik wakker gemaakt omdat de plaatselijke dagbladen op ons zaten te wachten. Tot een stuk in de namiddag hebben we toen niets anders gedaan dan de pers te woord staan. Na de televisie-uitzending wou iedereen ons ontmoeten. Diezelfde dag kwamen er enkele telefoons binnen van andere hotels en casino's die absoluut een optreden wilden in hun zaak. 's Avonds hebben we dan weer voor een eivolle zaal opgetreden in Resort hotel.

Donderdag 25 juni Onze laatste dag hebben we gebruikt om nog een beetje uit te rusten voor de lange reis naar België. In de namiddag hebben we nog een vergadering gehad met onze sponsor, Club Mcd, en met andere geïnteresseerde hotels. Om half zes Amerikaanse tijd zijn we vertrokken, richting België, onder grote belangstelling op de luchthaven van Nassau. Vrijdagnamiddag vijf uur waren we op Zaventem waar we direct weer aan het werk konden. Waarschijnlijk vertrekken de makers van onder andere 'Shock Rock' en 'Having a Bali' eind augustus opnieuw richting Bahamas. Voor het zover is, zal de groep nog een tiental optredens doen in Spanje. Begin september zal de groep waarschijnlijk nog een toernee doen doorheen Engeland.

Zaterdag 20 juni In de voormiddag zijn we met z'n allen gaan shoppen in Nassau. In de voormiddag moesten we een persconferentie geven voor de plaatselijke dagbladen. Tussendoor vonden we enkele uurtjes tijd om ons te ontspannen aan de prachtige zee. 's Avonds om elf

41


Antilliaans Feestgewoel Reeds tien jaar lang krijgt een van de meest noordelijk gelegen Hoogstraatse dorpen gedurende twee zomeravonden een zuiders temperament: de AntiHiaanse Feesten. Begonnen als een tropisch tuinfeest van de Hoogstraatse Cahier de Brouillon en uitgegroeid tot een gigantisch tropisch dansfestijn. Goed voor meer dan tienduizend aanwezigen, die uit hun bol gaan op diverse Caraïbische muziekgenres: Zouk, Calypso, Soca, Merengue, Ska, Fusieswing had voor u een gesprek met twee van de bezielers van het festival: Lode Verschueren die aan de wieg stond van de Griekse en Antilliaanse Feesten en muzikaal adviseur Luc Vioemans.

DHM: Hoe is de idee achier de eerste editie

vermeerderd. Je kan er toch niet meer dan drie op een avond (op het hoofdpodium, nvdr) programmeren, omdat we de groepen lang laten spelen en je mag ook niet vergeten dat we altijd laat starten. Luc: Nu worden er praktisch geen platen meer gedraaid, enkel van acht tot half negen wanneer de mensen binnenkomen. Voor de rest hebben we altijd live-muziek op de tweede podia.

van de Antilliaanse Feesten ontslaan?

DHM: 1987 was een van de topjaren?

Fusieswing Hoe het begon Lode: Er is een nulde editie geweest: in 1982, de Griekse Feesten in Cahier de Brouillon. Ik was in Griekenland op vakantie geweest en daar had ik enkele punkachtige bouzoukiorkesten gezien. Dat vond ik zo tof dat we toen een Grieks migrantenorkest uit Limburg hebben laten optreden. Luc (die daar was als bezoeker): dat was een combinatie van muziek, eten en barbecue en natuurlijk ook Griekse drank. Lode: Dat was niet louter voor het Cahier publiek. Daar was serieus wat vreemd publiek, want ik had daarvoor speciaal een mailing gedaan. Omdat ik dacht dat de mensen anders toch niet zouden komen. Daar was veel volk dat anders nooit in de Cahier binnenkwam. Er was toch wel een driehonderd man.

Lode: Toen hadden we inderdaad een heel mooi, evenwichtig en vooral prestigieus programma. We hebben lang achter Arrow gezeten, dat was iets heel speciaal dat we die toen hadden. Luc: Arrow was ook de eerste zanger die wij zelf van de Antillen naar hier hebben gehaald. Dat was toen een primeur. Toen waren we daarin nog een beetje onervaren maar het is tenslotte toch altijd gelukt.

Tiende editie DHM: Dit jaar zijn de Antilliaanse Feesten toe aan hun tiende editie. Wordt er iets speciaal gedaan?

Luc/Lode: We hebben dit jaar een heel goed programma, maar dat is niet omdat het dit jaar de tiende editie is. Eigenlijk is er aan de formule niet veel veranderd. Lode: De Antilliaanse Feesten zijn zo al bijzonder genoeg. De opstelling van het terrein wordt wel aangepast. De mensen die vaste klant zijn, zullen misschien raar opkijken. Zo hebben we bijvoorbeeld een veel grotere tent. Luc: Op dezelfde ruimte, als vorig jaar, kunnen toch meer mensen door een herschikking van het terrein. De ruimte wordt efficiënter gebruikt met minder verloren hoeken. Lode: Het podium staat ook logischer opgesteld ten opzichte van het geheel van het ter-

DHM: Het jaar daarna, in 1983, kwamen de eerste Antilliaanse Feesten. Waren er toen al optredens? Lode: Jaja, twee groepen. Dat was met Electric Ananas, die nog steeds optreden, en met Cosecha, een groep Antillianen uit Tilburg.

Luc: We vulden toen al twee avonden en dat zijn we verder blijven doen, wegens succes, zeker? Lode: Ja, er was ook meer aanbod. Ik heb toen nog voor te lachen gezegd: volgend jaar doen we Turkse feesten. Dat was niet de bedoeling. En omdat er zoveel groepen zijn in het Antilliaanse genre, zijn we dat maar blijven doen. Luc: Het was toen reeds duidelijk dat daar echt magie in de lucht hing, de eerste nacht was een beetje onweerachtig. Er was een broeierige sfeer.

Blauwbossen

Alle reportage- en studiowerk Reclame- en industriële fotografie Enkel op afspraak. Reserveer tijdig!

DHM: Wanneer kwam de verhuis naar de Blauwbossen?

Lode: In 1985, met de derde editie. We kregen toen tien dagen voor het festival verbod van de gemeente om de feesten nog verder in de Cahier te organiseren. Dat was toen ons groot geluk, anders waren we nooit in de Blauwbossen verzeild. Toen hadden we nog steeds een optreden per avond met veel discobarmuziek. Het aantal groepen is stilaan

42

ACTIE Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 3537

2

FOTO'S d VOOR DE 1 PRIJS VAN


MUZIEK teiil. Vroeger stond dat in de breedte, nu staat het meer in de lengte van het terrein. DHM: Vorig jaar werd de kaap van tienduizend toeschouwers meer dan overschreden. Mag het festival nog groeien? Lode: In theorie bestaat de mogelijkheid dat wij op een gegeven moment de deuren sluiten. Zelfs in praktijk is dat mogelijk. We zijn niet zot, we gaan daar geen twintigduizend man toelaten. Als het gans de maand augustus stralend weer is en toevallig gaat iedereen naar de Antilliaanse Feesten, dan zit het vol. Uit ervaring weten we wel ongeveer hoeveel volk zal komen. Net als vorig jaar, raden we de mensen aan een kaart in voorverkoop te kopen. Je zou dom zijn als je het niet doet omwille van het prijsverschil. Luc: Het toeschouwersaantal heeft nooit pieken gekend, het is geleidelijk aan gaan stijgen. We kunnen ongeveer schatten hoeveel volk er dit jaar zal zijn.L1

Hoofdpodium Vrijdag 14 augustus - Exile One groep rond Gordon Henderson uit Dominica, die in de jaren '70 het genre cadence-lypso lanceerde, een fusie van de cadence uit de Franstalige en de calypso uit de Engelse Antillen. De groep nam onlangs een nieuwe start n.a.v. hun kersverse 'best of' CD. - the Skatalites begin de jaren '60 waren zij de grondleggers van de Jamaïcaanse ska, zoals gekend de voorloper van de reggae en Caraïbische dansen feestmuziek bij uitstek. Zondermeer een historisch optreden!

- Touch voor de eerste maal zijn muzikanten uit het kleine Engelstalige St.-Vincent te gast: dat betekent soca met een snuifje zouk.

Zaterdag 15 augustus: - Dixie Band momenteel de beste 'compas'-groep uit Haïti rond magicien-drummer Tuco Bouzi. Cornpas is warm en relaxt, complex en dansbaar. - Coco Band Pochi en zijn 14-koppig merengue-orkest uit Santa Domingo. Dominikaanse Republiek, zullen de danstent tot een kookpunt brengen! De Coco Band is de top in de merengue: snel, macho, onweerstaanbaar! Drie zangers, vijf blazers en een hoop percussie: meer moet dat niet zijn. - Massive Chandelier rechtstreeks geïmporteerd uit Port of Spain, Trinidad: een 18-karaats soca-gamig rond zanger Ronnie Mc lntosh. Hot, nonstop en als afsluit er voor niet-hart lijders.

Zaterdag 15 augustus: - Tipica Manzana brengt 'tipico merengue' die aan de basis lag van de huidige orkestmerengue. - Grupo Stabiel uit Curacao is een 'tambu'-groep.•

De Groepen Luc: Het doet ons een groot plezier dat we dit jaar The Skataliles hebben. Dat is nijsschien geen grote naam, dat is een oergroep. Dat zijn de uitvinders van de ska en reggaebeat. Ze zijn tamelijk anoniem, maar Bob Marley maakte in 1963 zijn eerste opnames met The Skatalites. Deze zestigers, die nog

Kioskpodium Vrijdag 14 augustus - A Sa Go een Surinaamse 'winti'-groep met een 15-koppig vrouwelijk koor en 4 percussionisten. - Opo Doti eveneens uit Suriname brengt 'kawina'muziek. Beide groepen tonen overduidelijk de Afrikaanse origine van de Surinaamse bevolking en zijn cultuur.

The Skaia/iies.

BANDEN DONCKERS** STEEDS DE BESTE SERVICE! ZEER GROTE KEUZE SPORTVELGEN

PROMOTIE BANDEN Enkele voorbeelden uit ons gamma: 145x13 FIRESTONE S211 155x13 MABOR MSGT 175/70x14 DUNLOP SP6T 185160x14 UNIROYAL R440TH 195165x15 UNIROYAL R380T 195/50x15 UNIROYAL R340V 205155x15 CONTINENTAL CV 51

ALLE BANDEN EN ALLE MERKEN IN STOCK + MONTAGE GRATIS VAN 25% NAAR 19,5% BTW md.

/ 1280, 1301,1912,3129,2749,31643824,-

SCHOKDEMPERS '1W Golf 1 + II Gemonteerd - Uitgelijnd - BTW mci. - Voor + Achter 10.000 fr. Opel Kadett E + D Gemonteerd - Uitgeljnd - BTW mci. Voor + Achter10.500 fr. Mercedes 190 + W 124 Gem. - Uitgeljnd - BTW mci. Voor + Achten6.500 fr. Mercedes W 123 Gemonteerd - Uitgeljnd - BTW mci. - Voor + ,chterlO.00O fr.

BAT1ERIJEN Mercedes Diesel 88 Amp. Ford Taunus, Escort enz. 43 Amp. Toyota, Mtsubishi COLT, Peugeot, enz. 40 Amp.

fl

WAGENS

3.575 fr. 2.280 fr. 2.226 fr.

URemmen Schokdempers Fr/ei te

e te Oostrn,pe

MOTORRIJDERS' BANDEN AAN ONGELOOFLIJKE PRIJZEN ZEER GROTE KEUZE SIERWIELEN - UITLIJNEN - REMMEN - UITBÂLANCEREN - BATTERIJEN - SCHOKDEMPERS - LICHTEN - BANDEN ALLE MERKEN

BANDEN DONCKERS

SCHOTEN: Bredabaan 1259 (Kleine Bareel) OOSTMALLE: Turnhoutsebaan 171 WIJNEGEM: Bijkhoevelaan 1

Tel. (03)645.57.95 - Fax (03)646.47.72 Tel. (03)311,58.30 - Fax (03)311.68.16 Tel. (03)326.26.00 - Fax (03)326.35.78 31


MUZIEK nooit eerder in Europa zijn geweest, hebben meegespeeld op platen van alle reggaegrootheden. Hun nummers vind je op elke verzamel-CD met ska-muziek, omdat ze in de ska- en reggae-wereld een serieus grote naam zijn. Eigenlijk heeft Lode er heel veel moeite voor moeten doen, om de groep naar hier te halen. Zonder relaties lukt dat niet. Omdat alle groepsleden verspreid over Amerika wonen, doen ze niet zoveel optredens. Enkel in bekende clubs spelen ze nog regelmatig. Lode: Op het moment dat ik merkte dat ze in een bekende worldmusic-club gespeeld hadden, heb ik naar New York zitten bellen en toen is het eigenlijk gestart. Ik heb zelfs door de telefoon de sound-check gehoord. Het heeft heel lang geduurd voor dat klaar was. Ze komen op voorspraak van Laurel Aitken, die de groep nog van vroeger kent. Luc: We blijven constant zoeken naar groepen. Begin dit jaar zijn we nog naar Columbia geweest. Die muziek daar is enorm rijk. Men zei ons na vier jaar: 'Mannen, 't is plezant, maar binnenkort zijn er geen groepen meer over'. En wat blijkt nu: de Antilliaanse muziek is onuitputtelijk. Op de Antillen bestaan tientallen muziekgenres, waaruit wij kunnen kiezen. Waarom zouden we dan zonder groepen vallen? De muziek leeft daar ook enorm. In Europa is muziek 'business', dat is kunstmatig geworden. Ginder is muziek een zeer belangrijk deel van het dagelijks leven. Lode: De groepen die we naar Hoogstraten halen, moeten ginds wel iets betekenen. We gaan geen amateurgroepje uit Columbia naar hier halen, die geen platen maken. Hier in België zijn die groepen allemaal onbekend.

Lode: Dat is eigenlijk heel bewust gedaan. Op onze affiche staat nog steeds Antilliaanse Feesten. Het woord Antilliaanse Feesten dekt volledig de lading: het is Antilliaanse muziek en het zijn feesten. Toch zijn er heel veel intellektuelen die denken dat onze feesten iets zijn zoals Gentse Feesten of zelfs Worstenfeesten met een paar tropische groepkes. Zelfs verantwoordelijke mensen bij de radio denken dat. Louter en alleen omdat het woord feesten erin komt. Dat is een vooroordeel dat ze hebben. Ze denken dus dat we geen festival zijn, maar we zijn wel een festival want we hebben tien namen op de affiche staan. Ook kunnen we moeilijk in het buitenland de naam Antilliaanse Feesten gebruiken, vandaar Caribbean Music Festival. Nog iets anders: in het Spaans gebruiken wij 'Festival de la Musica del Caribe'. Dat is dezelfde naam als het festival in Colombia, dat wij bezochten. Dat is het enige festival in de wereld dat hetzelfde doet als wij: alle genres uit de Caraïben op een podium plaatsen. Zij bestaan elf jaar, wij tien. We zijn onafhankelijk van elkaar en toch hebben we ongeveer dezelfde groepen geprogrammeerd. Er zijn wel specifieke merengue-, salsa-, calypso- en socafestivals, maar nergens anders in de wereld worden die verschillende genres uit de Caraïben op een podium geplaatst.

Kindvriendelijk? DHM: Open Tropen en Sfinks profileren zich als familiefestival: kinderen worden opgevangen en krijgen een speciaal inkomtarief. De Antilliaanse Feesten doen dat niet? Lode: Als mensen bellen om te vragen of kinderen gratis binnen mogen, dan zeg ik altijd: Laat ze thuis, vraag een baby-sit en vliegt er vanavond eens in. Er zijn weinig kinderen en dat is logisch: het is 's nachts. Een bezoek aan de Antilliaanse Feesten kan veel goed doen aan de huwelijksrelatie die een beetje aan het slabakken is. Dat zien we aan de geboortecijfers in mei in Hoogstraten, die liggen veel hoger dan in de andere maanden. Ik weet niet hoe het komt, maar ik denk dat de Antilli-

aanse Feesten er voor iets tussen zitten. Er wordt veel gedanst en niemand hoeft zich te generen. De mensen kunnen bij ons zichzelf zijn.

Pastechi l)HM: Worden er typische Caraïbische gerechten geserveerd op het terrein? Lode: Mijn droom is een 'â la carterestaurant' te hebben op de Antilliaanse Feesten, in een spiegeltent of zo met obers en alles erop en eraan. Misschien is dat ooit haalbaar. Het enige Antilliaanse gerecht is de pastechi. Dat is en blijft nog steeds ons succesprodukt. We zijn het eerste jaar naar Breda gereden voor het recept. Luc: Een ander probleem met de Antilliaanse keuken is het feit dat de smaken verschillen: het moet gekruid zijn. Maar wat is heet? Lode: Onze pastechi is een klein broodje met pikant gehakt in, afkomstig uit Caraçoa. Nu wordt dat industrieel aangemaakt. We hebben dat lang bij een Hoogstraatse bakker laten maken. Het broodje bestaat uit bladerdeeg, dat moet eerst uitgerold worden en uiteraard neemt dat heel wat plaats in. Die Hoogstraatse bakker had alle binnendeuren uit zijn bakkerij en huis gebruikt om overal de deeg op te leggen. Zijn bakkerij stond twee dagen op zijn kop. Uiteraard gaat zo'n tropisch dansfestijn gepaard met een exotisch drankje, cocktails dus. Dit jaar moeten we voor het eerst kwalitatief een stapje terug doen: er wordt niets meer getapt in glas om de veiligheid te kunnen garanderen. Sorry mensen, vanaf dit jaar cocktails in plastiek. De inhoud zal nog altijd even lekker zijn. Dit jaar wordt er ook een tankwagen geplaatst om zeker te zijn van fris bier en zo moeten de tappers niet meer met vaten sleuren. Ook al hadden de mensen van de Cahier een ingenieus systeem uitgedokterd om de vaten per rails door de tent te vervoeren.

Massive Chandelier.

CD DHM: Er is sprake geweest van een Antilliaanse muziekCD. Hoe ver staat het daar mee? Lode: Die zal op de valreep klaar zijn. Er wordt nog steeds aan gewerkt. Normaal gezien zal die te koop zijn op de Antilliaanse Feesten. Ik had hem veel liever nu al gehad, maar dat kan niet. De betere groepen van de voorbije jaren zullen er opstaan: Gazolinn', Calypso Rose, Laurel Aitken, Caribbean Combo, La Gran Manzana, Wilfrido Vargas.

Caribbean Music Festival DHM: Dit jaar staat op al jullie persinformatie 'Caribbean Music Festival'. Waarom? 44

Meer dan tienduizend enthousiastelingen op de 9de A ntilliaanse Feesten.


MUZIEK

Praktisch De tiende /1 001140005e feesten gaat? (100/ 0/) vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus. De deuren gaan open om 20 uur en er is live-muziek op twee podia vanaf 20.30 uur. Het festivalterrein vindt u in de Minderhoutse Blau wbos sen. Er is tevens een regelmatige festivalbus-

verbinding tussen het Hoogstraatse stadhuis en het festivalterrein. De inkom bedraagt: dagticket: - voorverkoop 500 fr. - kassa 700 fr. weekendticket: - voorverkoop 800 fr. - kassa 1200 fr. Voorverkoop bij de toeristische dienst en de Hoogstraatse ASLK. Verder nog: - gratis parking naast het terrein, - vestiaire en telefooncellen, - Caribbean-record shop, - selfservice-restaurant en de grootste cocktailbar van Europa, - laat thuis: honden, video- en audioopnamemateriaal, glas en blik, - tijdens de festivalavonden zijn twee vliegtuigtickets te winnen naar de Nederlandse Antillen. En als u nog niet voldoende weet, bel dan maar eens naar Lode Verschueren op

03/314 37 32 of fax het op 03/314 86 56.•

De Organisatie De Antilliaanse Feesten worden georganiseerd door een overkoepelende vzw Belgium Oversees, die ontstaan is in 1989. Voordien waren de Antilliaanse Feesten een initiatief van Cahier de Brouillon, waarvan Lode Verschueren destijds voorzitter was. Lode: Vanaf 1989 is door dezelfde mensen, die voordien ook al instonden voor de Organisatie, een vzw gesticht, los van de Cahier, omdat het festival te groot werd. Cahier de Brouillon blijft nochtans onze grootste hulp. Belgium Oversees is een serieus grote groep met aan de top Ludo Koyen, Jan Croes en ikzelf. Wij gaan het ganse jaar door op donderdagavond een pint drinken in Hoogstraten en dan vergaderen we over de praktische schikkingen. Niet echt over de groepen, wel over de organisatie op het terrein zelf. DHM: Hoeveel mensen zijn er zo betrokken bij twee dagen Antilliaanse Feesten?

Lode: Dat weet ik zelf eigenlijk niet. Ik schat rond de vijfhonderd. Dat zijn mensen die door de verenigingen worden gerecruteerd. Zo Staat de Cahier bijvoorbeeld in voor de tap. Luc: Nog een ander voorbeeld: de wielerciub van Wortel staat in voor de parking. Die hebben dan ook een eigen sectorverantwoordelijke en die zorgt voor zijn mensen binnen zijn club. Je kan het eigenlijk best vergelijken met een systeem van onderaanneming.R

10 jaar Antilliaanse Feesten 1983 Electric Ananas Cosecha 1984 Flash Tropical Steeels & Macay Sensation Latina 1985 G.l.'s Brass International Quicksilver 1986 Las Chicas del Can Panvibes Steelband & Trinidad Troubadours Bachanal 1987 Bomba Arrow Calypso Rose Pier'Rosier & Gazoline 1988 Wilfrido Vargas Dede St. Prix Imaginations Brass Unisono, Heat Heat 1989 Gypsy Vega Band Ebony Steelband Rasputin TC & The Playboys Jean Michel Cabrimol & La Mafia 1990 Laurel Aitken & The Pressure Tenants Arrow Ramon Orlanda & Orquestra Internacional Tuco Bouzi & Dixie Band Heartbeat Caribbean Combo 1991 Gazolinn' Gabby & Gryner Bati Kibra Derrick Morgan Victor Roque & La Gran Manzana Koropina Reasons Orchestra.

Cahier de Brouillon Het Hoogstraatse jongerencafé Cahier de Brouillon maakte net zijn zomer- en herfstprogramma bekend. Niet de eerste de beste

groepen zullen de komende maanden Hoogstraten voor een optreden bezoeken: 05/09 Twin House (B), Jazzpoppunk. 03/10 Albama Kids(NL), rock. 17/10 M-Factor (D), raggamuffin' /hiphop. 24/10 Burma Shave (NL), R & B-crossover meets Hendrix. 13/11 Ed Kuepper (AU), ex-The Saints. Voor de volgende groepen wordt nog een geschikte datum gezocht: Dag Nasty (US), Giant Sand (AU) en The Chilles uit Nieuw-Zeeland. Deze maand staat er reeds het optreden van de Engelse Whiskey Priests op het programma op zaterdag 22 augustus. Al sinds 1987 bestookt deze folkrockgroep uit het Britse Sherburn de liefhebbers met fel gesmaakte, dansbare opnames en dito plaatjes. Hun repertoire van zelfgeschreven songs en traditionals mag je zonder omwegen vergelijken met het werk van The Pogues, meer nog, het klinkt regelmatig origineler en frisser dan de grote voorbeelden. Hun concerten zijn marathons van puur dansplezier, heftige uit-

barstingen van jeugdig enthousiasme en lenen zich tot meezingen met de halve liter bier in een hand. Vlak voor zij ook in Europa het grote zalen-circuit induiken, zijn The Whisky Priests voor enkele kleine concerten in België. Op zaterdag 22 augustus doen zij hun aanval in Cahier de Brouillon. Nu zal een overgetelijke belevenis voor elk fuifnummer dat niet op vakantie is en voor diegene die niet moet blokken voor hun tweede zittijd. De deuren van de Cahier worden voor U geopend nadat U 250 frank heeft neergeteld. Meer info bij Mark Sprangers op 03/314 32 64 of op het Cahierfaxnummer 03/314 62 54. Voorzie U wel van een fles whisky.L1

Festivaisprokkels Open Tropen plaatste, in tegenstelling met

wat vorige maand gepubliceerd werd, het podium toch zoals de voorbije jaren. Het festival werd vrijdag uitgeregend, toch zit het festival blijkbaar in de lift. Eveneens in de lift zit het Graspopfestival in Dessel. dit jaar presenteert JH Scharnier volgende groepen: uit eigen land The Bushmen, The Radios en Charles et les Lulus, Engelse topgroep The Levellers die bekend zijn van 'One Way', de Nederlandse topgroep The Scene en good old Van Morrison, oftewel Van The Man, die onder andere Have 1 told you lately inzong. Tickets in voorverkoop 420 fr, verkrijgbaar in alle BAC-kantoren van Vlaanderen, aan de kassa betaal je 520 fr. Meer info op tel 014/37 31 72 en fax 014/37 31 73. Ook de affiche van het Arendonkse Bemdfestival is niet te versmaden: vrijdag 28 augustus start men met Granny's Roosters, Shaking Silhouets en Flying Sauers. Hoofddag zaterdag 29 augustus vanaf half twaalf optredens van The Jones, Full House, de Lierse groep The Wolfbanes, de Diestse formatie The Scab, Del 'Always the last to know' Amitri, ex-Boomtown Rats Bob Geldof die recentelijk uitpakte met een ijzersterke nieuwe single 'Room 19' en nog steeds even rockend als twintig jaar geleden, Status Quo. Zondag 30 augustus wordt dit driedaagse muziekgebeuren afgesloten vanaf 19 uur met Ten For Soul. Ook hier is een serieuze korting voor JCardhouders. Even interessant is de weekendkaart van 690 frank. Meer info krijg je bij Rik Nijs op 014/67 2421. En waar je ook gaat of staat, je komt overal het F. B.1., oftewel Fusieswings bijzonder inspectieteam van festivals tegen om U te dienen. Al uw informatie voor september stuurt U voor 7 augustus aan Peter Van Dijck, Pyperpad 5, 2321 Hoogstraten (Meer) of telefoon 031315 8129, fax 031314 55 04E

de kBegzk(1QM@ mcicind 45


Op stap ïn...

BROUWERSHUIS FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

RESTAURANT TAVERNE

Aandacht! Graag plaatsen wij in deze agenda alle activiteiten van verenigingen, instellingen en andere initiatiefnemers. Gelieve in uw aankondiging duidelijk te vermelden: datum, uur, plaats, aard van de activiteit en de naam van de inrichter(s). De Hoogstraatse Maand verschijnt de laatste woensdag van elke maand. Bezorg ons tijdig al uw berichten, d.w.z. minimaal twee weken voor de verschijningsdatum. Wij danken u voor uw medewerking.

HOOGSTRATEN Tot 28 augustus: KWISPE1 , specipleinwerking voor 6-12-jarigen, lokalen oude gemeenteschool, Karel Boomstraat, op werkdagen van 8 tot 17 uur. Tot 15 september: FIETSZOEKTOCHT, inlichtingen, toeristische dienst, raadskelder, stadhuis. Zondag 2 augustus: BEIAARDCONCERT, Mathien Lenaerts, Sint-Catharinakerktoren om 19 uur. Woensdag 5 augustus: FIETSTOCHT, Ronde van Rijkevorsel, vertrek 19.15 uur medisch centrum, via Dr. H. Versmissenstraat en De Valk, org. KVLV.

Irnertij?zIuiz tirilirii 1.83

P31314 1ti 5 (lunt & lJiIiatt

discobar

Café

.......................... .......... ........... 2321 Hoogstraten Meerdorp 13 Telefoon: 031315.71.53

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhindêl in Bierers Witers Lmonade

WILLY

GORRENS-VERVOORT

Langenberq 14 2323 Hoogstrdten Wortel Tel. (03) 314 53 28

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. gesloten:

46

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Zaterdag 8 en zondag 9 augustus: KWBWEEKEINDE in de Champagnestreek (F). Zondag 9 augustus: FIETSTOCHT 50 km, Bets Lijntje, vertrek lokaal JNM Karel Boomstraat, 9 uur, terug 17 uur, org. JNM + 12. BEIAARDCONCERT, J.P. Hautekiet, SintCatharinakerktoren om 19 uur. 15 t/m 23 augustus: Enkel TENNISTOERNOOI Outdoor, TC De Vrijheid, Achtelsestraat 72, aanvang 9 uur. Zondag 16 augustus: BEIAARDCONCERT, P.W. Maassen, Sint-Catharinakerktoren om 19 uur. Woensdag 19 augustus: FIETSTOCHT, vertrek 19.15 uur medisch centrum, via Leemstraat naar Ulicoten, org. KVLV. Zaterdag 22 en zondag 23 augustus: BONDSCHIETING 61 m., St.-Jorisgilde, inlichtingen: tel. 314.87.19. Zondag 23 augustus: OPRUIMACTIE ElO-put, vertrek 13.30 uur, lokaal Karel Boomstraat, org. JNM & Wielewaal. BEGIJNTJES LAAT BESLUIT, 13 uur fanfareconcert, 14.15 uur optocht gebuurten en vanaf 15 uur optredens. BEIAARDCONCERT & TORENMUZIEK, Kenneth Theunissen & Hoogstraats Koperensemble, St.-Catharinakerktoren om 19 uur. Woensdag 26 augustus: BLOEDINZAMELING, medisch centrum, van 17 tot 20.30 uur. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus: BONDSCHIETING 61 m., St.-Jorisgilde, inlichtingen tel. 314.87.19. Zondag 30 augustus: TOCHT naar Brecht, libellen, vlinders en vogels, vertrek lokaal Karel Boomstraat om 13.30 uur, met eigen vervoer, org. JNM & Wielewaal. BEIAARDCONCERT, Bernard Michel, Sint-Catharinakerktoren om 19 uur.

(ite-rceauï aol

DE GRENS Strijheek 16 Meerle Tel .3159107 \anUII Nederland 09 32111

n -T . rprc HOOGSTRATEN

Geopend vanaf II u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 n.

MEER Maandag 17 t/m vrijdag 21 augustus: OMNISPORTWEEK van turnkring Vrij en Lenig. Zaterdag 22 augustus: ONTSPANNINGSREIS van KAV & KWB. Zaterdag 29 augustus: KWB-BARBECUE aan sportvelden van John Lijsenstraat. Zondag 30 augustus: KWB-VOLLEYBALTORNOOI aan sportvelden van John Lijsenstraat. Café - feestzaal

De Eiken biljart darts kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

RADIO CONTINU (FM 103) - 24 uur per dag non-stop en

semi non-stop muziek - ieder uur nieuws

- op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 79 40

M4andag 3 augustus: KBG-SPORTFEEST in Schoonbroek. Vrijdag 28 augustus: SPONSORTOCHT, 5 km wandelen & 15 of 30 km fietsen, vertrek 19 uur, parochiezaal, org. Missiefeesten. Zaterdag 29 augustus: GROTE MISSIEAVOND, parochiezaal, 20 uur, met o.a. optreden van Camanchaca, dia's, tentoonstelling, enz. ....org. Missiefeesten. Zondag 30 augustus: MISSIEFEESTEN, Eucharistieviering om 10 uur, om 19 uur trekking van de missie-tombola.

vzw Mussenakker Meer n.y

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdaga. vond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.


AGENDA

MINDERHOUT

.I[mt1uÏitI

2 augustus: HEIKESKERMIS, fanfare, drumband en majoretten De Marckezo-

Zondag

nen vertrekken N 1 ariaveld. Donderdag

om 14 uur aan het klooster

6augustus: FIETSTOCHT Acht-

ialighedenpad, vertrek 10 uur, parochiezaal,

KVLV. augustus: ANTILLIAANSE

terug 17 uur, org. Vrijdag 14

FESTEN in de Blauwbossen vanaf 20 uur. Zaterdag 15 augustus: ANTILLIAANSE FEESTEN in de Blauwbossen vanaf 20 uur. Donderdag 20 augustus: FIETSTOCHT Heidepad, vertrek 13 uur, parochiezaal, terug 17 uur, org. KVLV. Vrijdag 21 augustus: Belgisch Kampioenschap MILITARY (dressuur) in de Blauwbossen, org. vzw Blauwbossenruiters. Zaterdag 22 augustus: Belgisch Kampioenschap MILITARY (uithoudingsproef) & Nacht van de Blauwbossen, org. vzw De Blauwbossenruiters. JEUGDTORNOOI-voetbal voor duiveltjes, org. MVV. Zondag 23 augustus: Belgisch Kampioenschap MILITARY (jumping) in de Blauwbossen, org. vzw De Blauwbossenruiters. FIETSZOEKTOCHT, inschrijven koffieschool, vertrek tussen 12.30 en 14 uur, parochiezaal, org. KWB. JEUGDTORNOOI-voetbal voor preminiemen, org. MVV. WIELERWEDSTRIJD voor dames, org. Supportersciub. Maandag 24 augustus: UITSTAP naar Efteling voor iedereen, vertrek 9 uur, dorpsplein, org. KWB & KAV. Zondag 30 augustus: KEMPENDAG, begeleide wandeling langs het landbouwleerpad Engelenven om 13.30, 14, 15 en 16 uur (7,5 km), vertrek dorpsplein, org. Landelijke Gilde.

Zondag 2 augustus: OPENDEURDAG in de St.-Luciakapel van 14 tot 18 uur, org. St.-

Luciacomité.

WORTEL

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

Vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus: WORTELFEESTEN.• vzw

'HET SLOT'

Wortels Jongeren café zonder pretentie

4

Cafètaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL

-

DREEF

Openingsuren: Donderdag vajraf 20.00 u

riz

.

Vrijdag vanaf 19.00 11 Zaterdag vanaf 19.0011 Zondag vanaf 13.30 u

't HOOGHUIS

R,ATEN

Minderhouts hoop in Barcelona KA RIN DONCKERS en JEF DESMEDT, beiden geselecteerd door het Belgische Olympisch Comité voor de Olympische Spelen te Barcelona, leven in de zevende hemel! Je zou het voor minder! Samen met nog twee andere paardesporters zullen de Minderhoutenaren de Belgische kleuren verdedigen in de MILITARY, een uitzonderlijk zware discipline in depaardesport. Met de andere Belgische atleten zijn zij afgereisd naar de Catalaanse hoofdstad op 23juli en op 27juli traden zij in het strijdperk en dit tot 30juli. Hun prestaties en belevenissen verneem je zeker uit hun mond in de volgende Maand.

Het cate voor jongeren met het hart bij muziek. Tel. 03/314 3264 Ook op woensdag.

Fi

rj

IJ

ii taverne 21 Gelmelstraat 7

HOOGSTRATEN

Tel.03/3147748

21

j

@tgJrigffj1

DE

ÇLLM ~ L :

Gemelstraat 14116 Tel: 03)

47


cii

uu Het Belgische Rode Kruis

Ongevallen 7Brandweer 314.42.43

v

POLITIE: 315.71.66 DAG EN NACHT BINNEN

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

U&'

Koekhoven 5 Rij kevorsel -

Speciaalzaak in Blankhouten meubelen

Verheijen Verwarming Meerle onderhoud depannage -

Ulicotenseweg 36

2328 Meerle tel: 031315.79.50

Indoor tennis

& '~

squash snooker

Tennisclub

Wde VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoo.gstraten

Tel 03/314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81 Hu..elijken Bak fuiven en klein P A -

-

/a-ve/

-

72/jjZd'

BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout :

48

1 en 2 augustus: Dr. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, tel. 314.45.55. 8 en 9 augustus: Dr. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 315.82.21. 15 en 16 augustus: Dr. D. VERMANDER, Dreef 55, Meersel-Dreef, tel. 315.87.15. 22 en 23 augustus: Dr. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 3 15.84.54. 29 en 30 augustus: Dr. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 314.66.02.

APOTHEKERS

Tel: 031314.34.37

M

RIJKSWACHT: 314.50.08 -

centrale verwarming sanitair -

gen 8 uur.

VAN SPAANDONK

- Kg.

BUITENLAND

Van zaterdagmorgen 8 uur tot maandagmor-

CONTAINERDIENST

Antiek

-

HUISDOKTERS

~

Meerdorp 79

I

-

Tel 03/315 76 26

Het Hoogst raats Balloon Team 03/314 32 39

Van 31juli tot 7 augustus: APOTHEEK DE MARCK, Leopoidstraat 7, Merksplas. Tel. 014/63.31.66. Zaterdagvoormiddag 1 augustus: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24. Van 7 tot 14 augustus: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74. Van 14 tot 21 augustus: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Tel. 314.38.68. Van 21 tot 28 augustus: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 669.64.24. Zaterdagvoormiddag 22 augustus: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74.

Van 28 augustus tot 4 september: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24.

TANDARTSEN 1 en 2 augustus: P. JORDENS, Chaamse Weg 20A, Meerle. Tel. 3 15.85.27. 8 en 9 augustus: K. MASSIN, Ren. Sniederspad 5, Vosselaar. Tel. 014/61.46.28. 15 en 16 augustus: J. MERCELIS, Vrijheid 106, Hoogstraten. Tel. 314.51.52. 22 en 23 augustus: A. FAES, Meerdorp 21. Tel. 315.04.11. 29 en 30 augustus: F. HELSEN, Hoek 31, Rijkevorsel. Tel. 314.31.91.

THUIS VERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/ 61.48.02. Voor Floogstraten en alle deelgemeenten.

Volgende MAAND ziet het zonlicht op 26 augustus. Kopij graag op woensdag 12 augustus. Sport- en dorpsnieuws op 16 augustus.

JOS SERVAES Vrijheid 251 2320 Hoogstraten Achtelsestr. t -

Tel.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36

-

2322 Minderhout

Tel. 03/314.5450

mobilE 0_j REnt e 03/314.31.08 AUfOVERHUUR St Lenaartseweq 32 2320 HOOGSTRATEN

SNACK-

-

NOORDERKEMPEN -

en PIZZABAR

誰 svie E Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00-1 4.00u Tel: 031314.38.11 Gelmelstraat 2

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelijnestraat 17 Rij kevorsel Tel. 03/314.73.00 LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 031315.75.09


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.