juni 1992 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ACHTSTE JAARGANG, NR. 86 JUNI 1992 PRIJS: 55 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

25 jaar pastoor in Wortel

Wit-Gele Kruis viert Eerste lustrum

Kick-bokser Mario Lambrechts LI

De laatste schoten van de GULD

Eik Luyts


LUIM

BEGRAFENISSEN

JORIS

Vraag het aan Albert Hartsrubriek voor 40-plussers

A

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

1. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11

~A~ 1 verantw. wig.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

1

Geachte heer Vorstenbosch, Van een medewerker van De Hoogst raatse Maand heb ik vernomen dat u binnenkort met een problemenrubriek wilt starten. Is het waar dat u er vooral problemen wilt behandelen van 40-plussers? Ik denk dat gij daar heel goed voor zijt, mijnheer Albert, gij hebt toch ook al veel meegemaakt in uw familie en zo. Ik heb niet zoveel ervaring met briefschrijven maar ik had toch graag v66r Pinksteren mijn hart eens gelucht. Want dan draaien ze op de radio misschien weer 'Op Een Mooie Pinksterdag' en daar word ik zo melancholiek van. Ik heet Marcel, ben 44 jaar en getrouwd met ons Maria. Wij hebben 3 kinderen in de moeilijke leeftijd, gelijk ze zeggen. Ik weet niet of dat op een ander ook zo is maar ik heb het gevoel dat rond onze leeftijd (40-45 jaar) alle probleempjes bijeenkomen. Onze vader en de vader én de moeder van ons Maria (mijn schoonouders dus) leven nog. Ons moeder is twee jaar geleden gestorven. Nu komt bij onze vader altijd Wis van Kéje, die ge misschien ook wel zult kennen van 't kaarten. Ik kan u verzekeren dat dat niet meevalt. Eigenlijk heb ik niets tegen die Wis en ik wil het ook allemaal goed voor onze vader maar als die Wis in ons moeder haar zetel zit, is dat huis precies niet meer van ons. Wat moet ge daar toch aan doen? En ons Maria maakt zich ook al zorgen tegen dat hddr moeder komt te ontvallen. Haar vader is al 85. Hoe staat gij tegen ouderlingentehuizen, mijnheer Albert? En hoe moet dat met het ouderlijk huis? Dat kunt ge toch zo maar niet verkopen. En dan ons kinderen. Ons Marina is nu 20. Ze heeft al 2 jaar omgang met de Johnny, een jongen waar naar ons gevoel niet veel in zit. Die liedjes van de TV die kent hij, ja. Maar aan studeren heeft hij altijd zijn gat geveegd. Ons Marina heeft volgend jaar, als 't God belieft, een Al Scheikunde. Maar wat moet er toch van komen met zo 'n nietsnut van een jongen. En dat praat van volgend jaar te gaan samen wonen als ze afgestudeerd is. Maar die Johnny is nog te lui om te gaan werken. Onze Kurt is 19 en is op kot in Gen t. Hij volgt daar Fotografie of zoiets. Volgens mij maakt hij er ook al niet veel aan vuil maar ja, van hier ziet ge dat toch niet. Ik hoor wel dat ze al twee keer zijn fiets gepikt hebben aan 't café. Ik heb het gevoel dat ons Maria en ik in 't weekend hotel, wasserij, restaurant, taxi en geldautomaat zijn en verder niets. Voor de rest kan hij het wel alleen aan, zegt hij. Niet moeilijk! En hij zegt dat ze op een ander allemaal zo laat mogen uitgaan als ze willen en tot 's zondagsnamiddags in 't bed mogen blijven. Is dat volgens u waar, mijnheer? Hij kent zijn lief 2 maanden en praat al van met haar op reis te gaan. Zou dat tegenwoordig echt algemeen zijn? En 't schijnt dat de drugs tegenwoordig al tot in Hoogstraten komen, hebt gij daar al van gehoord? Ik weet geeneens hoe dat eruit ziet. En ons jongste, ons Nancy (16), denkt aan niets anders dan uitgaan. Ons Maria zegt altijd dat ze toch maar braaf moet zijn. En als ze dan t6ch niet braaf is dat ze dan toch maar goed moet oppassen. Ja, ge moet toch iéts zeggen! Ik weet ook niet hoe dat er tegenwoordig bijstaat. A Is er jongens op bezoek komen dan zitten die direkt al op de slaapkamer. Ik heb die voor haar plechtige kommunie gezellig ingericht voor te studeren en voor zich te amuseren met haar vriendinnen. Maar aan die puistekoppen heb ik toen niet gedacht. Op onze trouwdag heb ik voor 't eerst ons Maria haar kamer gezien. Omdat ons meubelen er nog niet waren hebben wij nog 3 dagen daar thuis in gewoond. 'Vroeger!' zeggen ze dan. En van een 'vriendje' heeft ze een inkomkaart gekregen voor de Gumms en Rozens, een A merikaansejazz. Taxi Marcel zal rijden anders gaan ze met autostop zeggen ze. Schone keuze! En toch kan ik niet zeggen dat het slechte kinders zijn, hoor mijnheer Vorstenbosch, integendeel. Maar ge hebt ze zo niet meer in de hand. In uwe kop zijt ge daar altijd mee bezig. Waar zitten ze nu, komen ze wel gezond terug thuis, zullen ze er door zijn dit jaar? Toen ons Maria verleden week, na de kommuniefeest bij ons Frieda en met wat wijn op, eens ontspannen wou 'overkomen' betrapte ik mij erop dat ik ineens die barst in 't plafond zag. Zou dat van die aardbeving kunnen zijn, dacht ik. Tja, ons huis is ook al 15 jaar oud. Nog 5 jaar afbetalen. En op onze auto staan ook al meer dan 150.000 km. Ik vraag me soms af, mijnheer Albert, of andere mensen dat nu ook allemaal hebben. Dikwijls denk ik dat ik daar helemaal alleen mee sta. Ik wou dat ik nog één keer met mijn dochter aan het handje wandelen kon, op een mooie Pinksterdag, samen in de zon. Hoogstraten 20 mei Marcel V. Antwoord van Albert

...Tja.


mon in de moond Ik wil geen leider zijn, wel een bezieler Op 3 mei vierde de pastoor van Wortel, RIK L UYTS, een zilveren jubileum: 25 jaar 'herderschap' van de parochie in nogal woelige tijden. Want in die jaren is er in de Kerk en in de maatschappij een en ander veranderd. Toen Rik Luyts in 1967 werd aangesteld, was de figuur van de dorpspastoor nog een gezaghebbend persoon die steevast met 'Eerwaarde' werd aangesproken, wiens mening zonder tegenspraak werd aanvaard, wiens raad werd gevraagd en opgevolgd. In die tijd werd aan de kinderen op school nog geleerd dat, als zij op straat een engel zagen in gezelschap van een priester, zij éérst de priester moesten groeten want die was het eerbiedwaardigsi, als Gods plaatsvervanger. Het was ook de tijd dat de pastoor proost was in alle verenigingen waar hij steeds het eerste en vaak ook het laatste woord had. Van dit gezag blijft weinig over, de pastoor werd, om zo te zeggen, terug ingekapseld in zijn kerk, zijn preken houdt hij nog enkel op de preekstoel ; vele parochianen kennen hem alleen maar van kerkelijke ceremonies: een huwelijk, een begrafenis. Het moet niet gemakkelijk geweest zijn om als pastoor in zo 'n tijd van grote veranderingen de juiste koers te varen; zoveel te moeten loslaten en tegelijk het waardevolle te behouden. Geen wonder dat in de voorbije jaren zoveel priesters hebben afgehaakt. Zo niet pastoor Luyts die, ook al is hij de 65 voorbij, pastoor wil blijven in Wortel, zo lang zijn gezondheid het toelaat.

Late roeping Rik Luyts werd in 1924 geboren in de Korte Begijnenstraat in Turnhout, als 4de kind in een rij van 8. De twee oudste kinderen stierven op jonge leeftijd, zijn oudere broer werd priester en Rik was door zijn ouders min of

goed van pas kwam. Op zijn 22ste wilde hij priester worden maar moest daarvoor eerst Latijn studeren. Gedurende een jaar volgde hij privé les Latijn en vertrok daarna naar het groot Seminarie in Mechelen. Na zijn priesterwijding kreeg hij zijn eerste aanstelling als on-

211

lIP!

dcrpatooi had uien dani in ii c1n ie zeggen. Als ik nu terugkijk op die tijd, denk ik toch dat er een zekere lijn zat in die verschillende parochies. Ze hadden allemaal één ding gemeen: er moest een en ander gebouwd worden. Men heeft me dat nooit met zoveel woorden gezegd maar ik denk dat het te maken heeft met hetgeen ik thuis bij mijn vader geleerd heb.'

Niet bang om een baksteen te verleggen Na Turnhout kwam Rik Luyts naar Den Hout in Beerse waar hij 8,5 jaar bleef. 'Dat was een zeer jonge parochie die op korte tijd enorm was uitgebreid door de nieuwe wijken rond 'Chemical'. Het kerkje daar was te klein en vervallen zodat er al onmiddellijk aan de bouw van een nieuwe kerk werd gedacht. Ook moesten er nieuwe jeugdlokalen komen. Samen met de mensen van de parochie hebben we die lokalen gebouwd. Behalve onderpastoor, ben ik toen ook godsdienstleraar geweest, gedurende 4 jaar, in een school in Vosselaar. De laatste 8 maanden van mijn tijd in Beerse waren zeer zwaar; de pastoor werd plots ernstig ziek en ik moest zijn taak helemaal overnemen. Daar ondervond ik voor het eerst wat het is om alléén de verantwoordelijkheid van een parochie te dragen. In 1967 werd ik gevraagd om naar Wortel te komen. Pastoor Quets was Vrij plots weggegaan; hij was 62 jaar en zijn gezondheid was niet te best. Toen ik dan Beerse verliet waren de fundamenten van de nieuwe grote kerk op Den Hout al gelegd, het metselwerk stond een meter boven de grond. Monseigneur zei toen in zijn afscheidstoespraak dat ik 'niet bang was om een baksteen te verleggen'.

Herstel van de kerk en nieuwe parochiezaal Een stralende pastoor op de feestelijke receptie.

meer voorbestemd om het ouderlijk bedrijf voort te zetten. Dit bedrijf bestond uit een winkel en een werkplaats voor ijzerconstructie. Samen met zijn vader heeft Rik een tijd in die werkplaats gewerkt en leerde zo heel wat over bouwplannen, iets wat hem later

derpastoor in de St. Jozef parochie, tussen Merksem en Schoten; daarna werd hij naar Turnhout gestuurd waar hij 5 jaar werkzaam was in de parochie van Het Goddelijk Kind. 'In die tijd werd men gestuurd, of liever 'geroepen' door de bisschop; als pastoor of on-

Ruim 41 jaar oud werd Rik Luyts aangesteld als pastoor in Wortel. Dat was vrij jong; meestal kwam men pas op zijn 45ste in aanmerking om de volledige verantwoordelijkheid voor een parochie te dragen. Bij de eerste kennismaking met de kerk in zijn nieuwe parochie zag de pastoor al dat die in belabberde staat was: het dak lekte op wel 10 plaatsen. Zijn voorganger pastoor Quets had al


MAN IN DE MAAND veel moeite gedaan om Wortel een nieuwe kerk te geven; hij wilde dat zelfs uit eigen zak doen en hij beschikte over grond die met dat doel geschonken werd. Maar de kerk in Wortel was een geklasseerd monument en diende dus bewaard te blijven; ook het bisdom wilde van geen nieuwe kerk weten. Pastoor Quets was daardoor zo ontmoedigd dat hij zich op het laatst niet meer met de kerk bemoeide; in die tijd bleef ook de kerk dag en nacht open en zijn er tal van kostbare voorwerpen gestolen. Toen pastoor Luyts naar Wortel kwam wilde hij zich wel om het zieleheil van de gelovigen bekommeren maar zijn eerste zorg ging toen toch naar het lekkende dak van de kerk. Het kostte heel wat tijd en moeite eer de beslissing er kwam en het geld werd vrij gemaakt om de kerk te restaureren. In 1970 was het zo ver. Dan kwam de tweede zorg: een noodkerk die later als parochiezaal zou dienen. Als de pastoor over de bouw van die parochiezaal praat, zie je met hoeveel enthousiasme hij daaraan gewerkt heeft en hoeveel deugd hij heeft beleefd aan de medewerking van zijn parochianen; 150 mensen droegen daadwerkelijk hun steentje bij aan de bouw en inrichting, sommige parochianen gaven grote giften en vele gezinnen sloten aan bij de bouwclub (betalen van een jaarlijkse bijdrage voor de aflossing van de bouwschuld). Pastoor Luyts ijverde niet alleen voor kerk en parochiezaal, ook voor de bouw van de

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten - Minderhout Tel. 03/314.46.55

nieuwe woonwijken in de 70er jaren wendde hij zijn invloed aan. 'Ik zag dat Wortel leeg liep. In het doopregister zag ik het aantal dopelingen op enkele jaren tijd teruglopen van 30 naar 10; gedurende twee jaar bleef geen enkele van de pasgetrouwden hier wonen. Toen heb ik met burgemeester Pemen gesproken over de noodzaak van nieuwe woningen hier. De Kerkfabriek beschikte over 2,5 ha

Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag - Zondag 10-17 uur

grond in het centrum van het dorp, een uitgelezen plaats voor nieuwe wijken. Ik stelde voor die grond aan een bouwmaatschappij te verkopen, het bisdom was akkoord, en het begin was gemaakt. Ja, ik was in die eerste jaren veel bezig met plannen en bouwen maar dat was voor mij niet zo moeilijk. Ik had thuis veel hierover geleerd en dan heb ik nog 6 familieleden die architect zijn en mij met raad en daad hebben geholpen.'

Kritische tijden

'Li__ES?IEZOIEK

o m zE NHEUWIE

Wand- en vloertegels Natuursteen Marmer en arduin Gevelstenen en pannen Blauwe hardsteen Juramarmer Bourgondische dallen Travertin Leisteen en graniet

VOONZA&L ALLE GROTE MERKEN ZIJN IN ONZE TOONZAAL TENTOON GESTELD. ONZE RECHTSTREEKSE IN VOER UITITALIE. SPANJE, FRANKRIJK EN DUITSLAND MAAKT HET ONS MOGELIJK UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN AAN TE BIEDEN!

I'a ls I'r 314706 Bredaseweg 13 A 2322 Minderhout 4

Onze toonzaal is open maandag tot vrijdag tot 19 uur zaterdag tot 17 uur

Hoe succesvol pastoor Luyts ook was met zijn werk voor het herstel van de kerk en de bouw van de parochiezaal, veel moeilijker was zijn taak in het verenigingsleven. Er waren toen nog geen parochieteams en amper lekenhelpers en van een dorpspastoor werd 'den al' gevraagd. Zo moest hij ook zorgen dat de kristelijke verenigingen op zijn dorp groeiden en bloeiden. Dan komt het erop aan mensen te engageren en te stimuleren en dat valt niet altijd mee. Vooral in een tijd waarin het woord van de pastoor niet langer wet was. Zo heeft ook pastoor Luyts moeten ondervinden dat zijn parochianen hoe langer hoe kritischer werden en dat zijn bemoeienissen niet altijd in dank werden aangenomen, wel integendeel. Bijna alle pastoors hebben het daar moeilijk mee gehad en pastoor Luyts heel zeker. 'Het heeft een grote aanpassing gevraagd. Ge moet denken, wij waren zo opgefokt: de pastoor moest de hele verantwoordelijkheid dragen van het parochiale leven. Leken konden hem daarbij helpen maar initiatieven, beslissingen en dus ook verantwoordelijkheid, dat lag alleen bij de pastoor. Vele priesters zijn in die tijd ontmoedigd geraakt. Ik weet van sommige oudere pastoors dat zij aan het aftellen zijn, naar hun pensioen toe. Voor hen hoeft het allemaal niet meer.'

Het pastorale netwerk Liever dan over het verleden, praat de pastoor over het heden en ook een beetje over de toekomst. 'Met de nieuwe structuur in parochie en dekenij is het werk van de pastoor helemaal veranderd. Het zijn nu vooral de leken die de dienst uitmaken, het pastorale werk wordt helemaal door hen gedragen. En dat werk hangt niet af van toevallige goede wil maar er is een heel netwerk uitgebouwd. Om te beginnen is er de dekenale raad waar de le-


MAN IN DE MAAND ken in de meerderheid zijn. Dan zijn er de werkgroepen, zowel op dekenaal als op parochiaal vlak. Al wat de pastoor vroeger alleen moest organiseren en uitvoeren wordt nu door die werkgroepen gedaan: onthaal, vormselcatechese, dooppastoraal, liturgie, huwelijksvoorbereiding... daar zijn allemaal aparte werkgroepen voor. Soms zijn dat maar enkele mensen maar voor een kleine parochie als de onze is dat voldoende. De kern van deze structuur is het parochieteam dat samen met de pastoor de initiatieven en beslissingen neemt. 'Dat allemaal uit handen geven is misschien niet altijd zo gemakkelijk geweest maar anderzijds wordt er op die manier veel werk en verantwoordelijkheid van mijn schouders genomen en ik vind dat goed zo. Waar ik vooral veel steun aan heb, zijn de 14-daagse samenkomsten van de priesterploeg van de dekenij. Zo samen praten over onze problemen die dikwijls gemeenschappelijk zijn, dat geeft een echte stimulans en zo blijft ge ook bij de tijd. Ik moet zeggen, als die steun er niet was geweest, dan was ik misschien ook aan het af-

gaf enkele voorbeelden voor zijn parochie. De werkgroep Liturgie stelt de 'Gezinsviering' samen (speciale mis op de laatste zaterdag van de maand), de viering van het Vormsel, de gebedsdienst bij overlijden; werkgroep Onthaal bezoekt de nieuwe parochianen en biedt hulp waar nodig is; werkgroep Dooppastoraal bezoekt de ouders van de dopelingen en bespreekt met hen het ceremonieel van de plechtigheid. Wordt de taak van de pastoor dan niet heel smal? Wat doet een parochiepriester de ganse dag?

'Dat is een vraag die dikwijls gesteld wordt. Regelmatig krijg ik hier jongeren op bezoek die van hun godsdienstleraar moeten komen vragen naar mijn dagelijkse bezigheden. Wel, ik geloof dat ik het meest met mensen bezig ben. Op zoek naar parochianen die mee willen werken in het parochieteam, in de werkgroepen of in de buurtwerking. Dat is nu mijn belangrijkste taak en ook wel de moeilijkste. Het gebeurt dat ik in een week 15 deuren De nieuwe pastoor van Wortel, in 1967.

lijk. Bij mijn priesterwijding zei mijn neef die Dominikaan was en dus een goed predikant: 'Jongen, op één ding moet ge goed letten, ga nooit naar de preekstoel met het gedacht van gauw iets uit uw mouw te schudden. Als ge de gelegenheid hebt om te spreken tegen zo'n 100 mensen, dan moet ge daar uw best voor doen.' Ik heb dat goed onthouden, als het mijn beurt is om te preken, dan werk ik daar toch zo'n halve dag aan, laat de tekst dan liggen, en kijk het 's anderendaags nog eens na.'

Geloof scrisis?

Op zijn 22ste begint Rik aan zijn priesteropleiding.

Voor de eerste keer in 'de kleren'. Dus naar de fotograaf.

tellen. Alleen had ik het wellicht niet volgehouden.'

opentrek, bij wijze van spreken, en toch onverrichterzake weer naar huis moet gaan. In tegenstelling tot de beginperiode ben ik nu praktisch niet meer met materiële zaken bezig; het beheer van de parochiezaal gebeurt helemaal zonder mij. Het gaat nu veel meer om mensen en dat is natuurlijk het belangrijkste. De manier waarop het pastoraal werk nu gebeurt, vraagt veel overleg, vergaderingen en bijeenkomsten, ook op dekenaal vlak. Bij de heel belangrijke momenten in het mensenleven - doopsel, huwelijk, overlijden - daar is de pastoor altijd bij, dat brengt een heel intensief contact met de mensen mee, en ook daar gaat veel tijd naartoe. En natuurlijk is er het breviergebed elke dag, neen, dat is niet afgeschaft. De liturgische diensten goed verzorgen, dat vind ik zeer belangrijk. Aan het altaar moet ge geen toneel spelen maar de manier waarop ge spreekt, de gebarentaal ook, dat is van belang. En ook de preek natuur-

Parochies zonder pastoor Gedurende een tweetal jaren heeft pastoor Luyts ook de parochie van Minderhout onder zijn hoede gehad, toen pastoor Van Hoof naar Meerle werd overgeplaatst. Hij werd daar aangesteld als begeleider van de diaken om deze 'op weg te helpen'. Na die tijd vroeg hij de bisschop om opnieuw enkel de parochie Wortel te mogen bedienen; het dubbel werk viel hem zwaar en hij was intussen ook 65 jaar geworden. In de toekomst zullen er meer en meer parochies komen zonder eigen pastoor of, beter gezegd, één pastoor zal meerdere parochies bedienen. Het parochieteam neemt zijn taak voor het grootste deel over en de werkgroepen doen het konkrete werk. Pastoor Luyts

'Omdat mensen minder naar de kerk komen, geloof ik niet dat ze minder kristelijk zijn. Ik ken heel wat mensen die evangelisch leven zonder sterk aan de kerk gebonden te zijn. Er wordt wel gezegd dat de jongeren, en ook ouderen, minder inzet hebben, niet willen meedoen aan het parochiale werk. Maar ik meen dat er tekort aan engagement is op alle terreinen, ook op meer 'werelds' vlak. Vraag het maar aan de leerkrachten hoe weinig jongeren nog warm lopen voor het een of ander. Er is een ieder-voor-zich mentaliteit, dat is overal te zien. Ook op het gebied van normen en waarden is men veel individualistischer ingesteld. Ieder wil zijn eigen wetten bepalen, zijn eigen regels. In de Kerk weet men dat ook: dat opleggen van regels, dat dogmatische, die strakke structuren, daar wil men van afstappen. Dat heeft vroeger zeker veel mensen van de Kerk doen afkeren. Maar anderzijds is de tegenwoordige nonchalance, die onverschilligheid voor fundamentele waarden, onrustwekkend, vind ik.' U hebt nu uw 25 jaar 'Herderschap' gevierd. Herder-zijn, een nogal ouderwets beeld, wat betekent dat voor u?

Ik wil geen pastoor zijn die voorop loopt, die de leider is, iets waar men misschien aan denkt bij het woord 'herder'. Ik wil een bezieler zijn, iemand die de mensen wakker wil houden, altijd opnieuw wil stimuleren om naar het woord van God te luisteren. Ik wil het vuur aan de lont houden en ik hoop daar nog een tijdje mee door te gaan, zo lang het me gegund is..


VANUIT HET STADHUIS*#* zou men kunnen beschikken over 60 01贸 staatssubsidie. Er werd ook een stuurgroep opgericht met afgevaardigden van het bestuur en van de bewoners. Op 15 december 1986 wordt de overeenkomst met de KI. Landeigendom verbroken. Op 16 mei 1988 valt de eigenlijke beslissing van de gemeenteraad tot totale aanHet begin is gemaakt, de eerste beton is gestort. Op een goed jaar tijd zullen koop van het begijnhof. Kostprijs: 10,6 milfr. verhoogd met de reeds betaalde ereer naar schatting ongeveer 170 miljoen frank doorgedraaid worden voor de joen lonen (2,7 milj.). De vlaamse regering geeft bouw van een nieuw administratief centrum voor de gemeente Hoogstraten. een subsidie van 5,9 miljoen. Volgens sommigen is dit 60 miljoen te veel, voor anderen is dit buiten elke Op 26 juni '89 beslist de nieuwe gemeenteraad verhouding. Tot deze laatste behoren wellicht velen die de laatste jaren met een erfpachtovereenkomst aan te gaan met het Spijker. Zestien maanden later ziet de vzw lede ogen hebben moeten toezien wat er 200 meter verderop in diezelfde Vrijaf van het project (22 okt. '90). Op heid door wanbeheer is stukgegaan. Het huidige Begijnhof is nog maar een Spijker 27 december '90 krijgt Heerles Hof (Van grauwe schaduw van wat het ooit geweest is. Tien jaar geleden werden de Spaendonck) principieel de kans een erfpachhoge huizen ontruimd want er waren plannen voor restauratie. Niets is er tovereenkomst op te stellen. Tot twee maal toe wordt dit verworpen. Ook een voorstel intussen gebeurd, integendeel de huizen werden een prooi voor vernieling, diefstal en stormen. Meer dan twee jaar na de voorjaarsstormen sluiten na- van FB wordt in de raad verworpen. Op 27 januari wordt beslist tot publicatie en opendarhekken nog steeds de weg af, liggen de brokstukken nog op de grond verklaring van een erfpachtaanbod. Een neen wijzen de open daken ten hemel. Geen enkele dakpan werd terug op zijn gental kandidaten doen hun opwachting. Tot plaats gelegd, geen enkele moeite werd gedaan om erger te voorkomen. In slot blijven er nog 4 over. Deze hebben v&5r juli vorig jaar kregen de resterende bewoners hun opzeg: in september moesten 8 mei om 14.00 uur hun konkrete voorstelbinnengebracht. De toekomst van de erf allen de begijnhofhuisjes verlaten hebben. Gelukkig is niet iedereen vertrok- len pachter ligt nu in handen van de gemeenteken, er is nog leven en wat toezicht. En gelukkig is er Bertha nog, wiens huisje raad.

Gemeentes laat besluit

Vier op een rij voor het Begijnhof

er ons doet aan herinneren hoe het vroeger overal was. De nieuwe huurders of erfpachters mogen haar wel in de bloemen zetten voor zo veel goede zorgen. Maar wie de bloemen kopen mag, zal van de heren raadsleden afhangen. Einde juni valt immers het verdict wie van de resterende vier kandidaten een erfpachtovereenkomst mag afsluiten voor de restauratie van het Begijnhof. De voorstellen zijn binnen, het laatste woord is aan de gemeenteraad.

Een lange weg De geschiedenis van dit Begijnhofdossier hebben we in deze rubriek van De Hoogstraatse Maand en vroeger in die van de Hoogstraatse Gazet meermalen uitvoerig uit de doeken gedaan. Voor diegenen die evenwel een zeer kort geheugen hebben dit opfrissertje. Het begijnhof werd als monument geklasseerd in 1971, de kerk reeds in 1953. De meeste huisjes werden gebouwd in de 17de eeuw. Het geheel was tot voor enkele jaren eigendom van het OCMW, maar werd door de gemeente in 1988 overgekocht. Het bestaat uit de begijnhof kerk en een 36 woningen. De woningen op het oude erf, links naast en achter de kerk zijn klein tot middelmatig. Centraal bevindt zich het convent, het vroegere gemeenschapshuis. Vooraan links in de eerste twee huisjes bevindt zich het Ost-museum. Op het nieuwe erf aan de rechterkant bevinden zich 7 grote huizen. De eerste plannen voor restauratie dateren reeds van 1979 toen het OCMW op 24 oktober een ereloonovereenkomst tekende met het architektenbureau Van Hout-Schellekens. In 1981 werd er kontakt opgenomen met de Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting om dit restauratiedossier over te nemen en alzo sociale huisvesting te realiseren. Drie jaar later (1984) meldt deze maatschappij af. Op 25 juni 1984 neemt de gemeenteraad de princiepsbeslissing om het begijnhof van het OCMW over te kopen. Er wordt een aanvraag ingediend tot erkenning als herwaarde-

ringsgebied. Dit herwaarderingsgebied wordt door de Vlaamse deelregering op 26 september '84 erkend. Op 5 augustus 1985 wordt de Gewestelijke Maatschappij voor Kleine Landeigendom aangeduid als bevoorrechte partner voor de realisatie van de restauartie. Door de erkenning als herwaarderingsgebied

Wie van de vier? De beslissing wie nu uiteindelijk een erfpachtovereenkomst kan afsluiten met het gemeentebestuur zal wellicht vallen op de raadszitting van einde juni. De vier kandidaten zijn: de firma De Clerck uit Beerse, de Vlaamse Huisvestingsdienst, de heer Van Spaendonck uit Minderhout en de vzw Het Convent.

De firma De Clerck

laat voorlopig niet in haar kaarten kijken. Zij wacht eerst op een reaktie van de Hoogstraatse gemeenteraad alvorens met haar voorstellen naar buiten te ko-

Van deze mensen en de raadsleden Adriaensen en Tackx (niet op de foto) zal de toekomst van het Begijnhof afhangen.


GEMEENTERAAD men. De werken zouden eventueel begin volgend jaar kunnen starten en voor de voltooiing moet men toch een twee â drie jaar rekenen.

De voorstellen van de heer Van Spaendonck of van N.V. Heerles Hof zijn reeds langer gekend. Zij bevatten naast een aantal positieve elementen toch heel wat onzekere en zwakke kanten. Het voorstel Van Spaendonck is een commercieel project waarin plaats is voor bedrijfsruimte. Over welke aktiviteiten het hier gaat (winkels, café's, restaurants ... ) wordt niet nader gespecifieerd. De woningen van 1 tot en 37 zullen hun woonfunctie behouden. Wel zullen er nieuwe gebouwen opgetrokken worden op de vrije stukken (vroegere hoven). Er zal een nieuw Ostmuseum gebouwd worden waarvoor de gemeente jaarlijks 365.000 fr. huur dient te betalen. Aan de andere kant zal de erfpachter jaarlijks hetzelfde bedrag aan de gemeente als canon terugstorten. Van Spaendonck wil de gebruikelijke infrastructuurwerken binnen het begijnhof-compleks voor zijn rekening nemen. Het latere onder houd is voor de gemeente. Daarnaast wil de erfpachter éénmalig een bedrag bijdragen van 13.570.068 fr. om de restauratie van de buitenzijde van de begijnhofkerk mogelijk te maken. Zodra de van overheidswege vereiste vergunningen uitgereikt zijn dient de renovatie/restauratie binnen de vier jaar afgewerkt. Het laatste punt van de overeenkomst ver meldt dat aan de inwoners van Hoogstraten gedurende drie maanden voorrang gegeven zal worden om zich te vestigen op het Begijnhof. Of dit laatste financieel zal weggelegd zijn voor een Hoogstraatse bevolking, daaraan twijfelen velen. In een eerste voorstel van André Van Spaendonck drie jaar geleden was er al sprake van service-huisjes voor 70.000 fr. per maand. De vrees voor een 'rijke Hollandse buurt' in het centrum speelt toch menig H oogstratenaar parten.

De Vlaamse Huisvestingsdienst maakt zich sterk dat zij de restauratie van het bcgijnhof reeds half had kunnen afwerken als de onderhandelingen tussen het gemeentebestuur en de Kleine Landeigendom in 1986 niet waren afgesprongen. Deze was immers in 85 door de gemeente als bevoorrechte partner aangeduid in het kader van de dorpsherwaardering waarvoor het begijnhof in aanmerking kwam. De woningen 9, 10 en 11 wer den niet in het herwaarderingsgebied opgenomen omdat daarin het Ostmuseum zou worden ondergebracht. Deze woningen zouden daarom volledig door de gemeente moeten worden betaald. (met eventuele subsidies van het Ministerie van Cultuur) In de gemeenteraad van 26 januari '86 wordt (leze beslissing

verdaagd want er blijkt een ander initiatief in de maak 'die de gemeente geen frank zou kosten,' volgens de toenmalige burgemeester Van Aperen. Enkele maanden later blijkt dat Janssen Pharmaceutica en de Hotelschool hun oog hebben laten vallen op het begijnhof. Zij zouden een aantal woningen in erfpacht willen nemen voor 27 jaar. Hierin zouden dan buitenlandse bezoekers en medewerkers van Janssen ondergebracht kunnen worden terwijl de Hotelschool hiervoor alle diensten zou kunnen verzorgen. Janssen wil finaniceel slechts over de brug komen indien de aankoop en de restaurering met volledige subsidiëring zou kunnen gebeuren. Maar in dat geval zou ook de gemeente wettelijk haar verplichtingen qua bijdrage in de subsidies moeten vervullen. Er volgen nog een zes maanden van zware discussies, onduidelijkheden en tal van vragen. Tenslotte wordt de overeenkomst met de Kleine Landeigendom ver broken. Anderhalf jaar later koopt de gemeente definitief het volledige begijnhof en ontvangt een tijdje later de beloofde 5,9 miljoen subsidie. Het is dit bedrag dat de Vlaamse Huisvestingsdienst zal willen uitspelen in de onderhandeling met de gemeente. Enkel als zij, als sociale bouwmaatschappij, de restauratie mag uitvoeren, hoeft dit bedrag niet teruggestort. Volgens de heer Bauwen bestaat er evenwel geen goedkope oplossing voor het begijnhof. Ondanks de subsidiëring van 75 07o waarop gerekend wordt zullen de huisjes duur uitvallen. Enkel de allerkleinsten kunnen eventueel als bejaardenwoning ingericht worden en overgedragen worden aan het OCMW. Een sociale prijs zal toch nog ongeveer 3 miljoen frank betekenen. Twee derde van de woningen zullen duur uitvallen (4 â 5 milj.). Ondanks de (verhoopte) subsidie is er nog altijd de rentelast die doorweegt. De woningen zullen verder doorverhuurd worden aan kostprijs (recht van opstal). Om de kansen op subsidiëring optimaal te benutten, zal men het dossier in kleinere pakketten moeten opsplitsen. Voor de infrastructuurwerken rekent men op een betoelaging van 100% (Wet Brun faut). De Vlaamse Huisvestingsdienst wil zich enkel bezighouden met de woningen; de kerk en het probleem van het Ostmuseum behoren niet tot haar interesse. Hiervoor moet de gemeente een oplossing vinden vb. door de huur van enkele huizen.

drie huisjes op eigen kosten en binnen een voorgeschreven termijn. De instandhoudingswerken moeten uitgevoerd zijn uiterlijk twee jaar na het afsluiten van de overeenkomst. De volledige restauratie moet voltooid zijn maximaal 5 jaar na het vervullen van de administratieve formaliteiten. Er zullen subsidies aangevraagd worden, maar zelfs indien deze niet verkregen worden, wordt het project met eigen financiële middelen rondgemaakt. Het Convent stelt zich hierbij zelfs borg met een bankgarantie van 100 miljoen frank. Het begijnhof zal voorbehouden worden voor bewoning, tentoonstellingsruimte of ruimte voor het gemeenschapsleven. Er zullen geen handelszaken in kunnen ondergebracht worden. Alle huizen zullen gerestaureerd worden volgens de voorschriften van Monumenten en Landschappen. Op die manier wil men het typische en eenvormig karakter van het begijnhof bewaren. Het zal dan ook verkeersvrij worden gehouden. Op de persconferentie van 19 mei jongstleden konden we vernemen dat het initiatief een zulkdanig succes kent dat er zich reeds vele Hoogstraatse mensen hebben aangesloten die met een financiële garantie borg zullen staan voor het welslagen van dit project. Er werd zelfs een overeenkomst gesloten met N.V. De Ster die op haar kosten de restauratie van het convent en de aanpalende huisjes 10 en 11 zal laten uitvoeren. Deze drie panden zullen gezamenlijk het Stedelijk Ostmuseum uitmaken. Er zal bovendien een Bijzonder Fonds worden opgericht dat betoelaagd zal worden door een proportionele bijdrage van ieder lid dat geïnteresseerd is in de restauratie/renovatie. Indien een restauratiepremie wordt verkregen zal het verplichte aandeel van de stad in dit fonds worden gestort. Hiermee zou dan o.a. een eventuele buitenrestauratie van de kerk kunnen ondersteund worden. De infrastructuurwerken binnen het begijnhof zouden ten laste komen van de verpachter. Tot slot wil Het Convent oog hebben voor de toestand van de huidige bewoners van het Begijnhof. Voor de wettelijke bewoners zal er een practische regeling worden gezocht die rekening houdt met de bepalingen van de koopovereenkomst tussen het OCMW en de stad. De v.z.w. wil ook haar deuren openzetten voor sympathisanten die alle doelstellingen mee kunnen onderschrijven maar geen kandidaat zijn om zelf een huisje te restaureren. Er wordt ook een 'Studiekring Begijnhof' opgericht die de culturele aspecten wil bestuderen.

'Het Convent' is intussen een v.z.w. ge worden en groepeert een aantal Hoogstraatse mensen die alles in het werk willen stellen om het begijnhof als uniek en waardevol deel van het kultureel en historisch patrimonium an de stad in stand te houden en te bewaren voor de eigen gemeenschap. Konkreet betekent dit dat de leden van de groep zich verbinden tot de restauratie van één tot maximaal

De beste kaart

De gemeenteraadsleden wacht nu een serieuze verantwoordelijkheid. Er is ooit al zoveel tijd verloren gegaan en zoveel ongenoegen op gewekt dat nu de definitieve beslissing moet genomen worden. En laat het dan de beste oplossing zijn in een zo groot mogelijke eensgezindheid. Alleen hierdoor kan het gemeentebestuur een stuk van haar verloren gegane prestige terug opvissen. De wakkere burger verwacht dat men rekening houdt met de historische en kulturele waarde van het Begijnhof, de snelheid van de restauratiemogelij kheden gezien de hoogdringenheid, het sociale aspect voor de inwoners en de Hoogstraatse bevolking, en de financiële consequenties. Wij wensen de raadsleden alvast een wakkere geest en een warm hart. •


Vijf jaar Wit-Gele Kruis Afdeling Hoogstraten - Beerse

U hebt ze gegarandeerd ook gekend, die blauwe Geit-GT's die door de straten snorden. Nu zijn die karretjes wel uit het straatbeeld verdwenen maar niet die verpleegsters die ze bestuurden. Zij ruilden hun karretjes voor R4's en R5's. Aangezien dit niet 'Rijden is plezant' is (zie elders in dit blad), snel wat anders. Ergens in 193 7startte in Gent een thuisverpleegdienst onder de naam Wit-GeleKruis. Deze kleuren zijn inderdaad de Pauselijke kleuren, wat een zekere verbondenheid met de kristelijke zuil veronderstelt, doch verplegen is verplegen en als het daar opaan komt, speelt kleur of rang geen rol. Het Wit-Gele-Kruis is een vzw waarvan iedereen lid kan worden en dus ook een beroep op kan doen. Juist 50 jaar na de start in Gen t, splitste de Turnhoutse vereniging zich in 2 en werd de afdeling HOOGSTRA TEN-BEERSE een zelfstandige entiteit. Nu 5 jaar later viert deze afdeling haar eerste lustrum. Een reden om eens te gaan luisteren naar MA YSIJSMANS, van afkomst een Meerse, en verantwoordelijke voor de Organisatie van de verpleeghulp in Hoogstraten-Beerse. In 1969 trad zij in dienst van het Wit-GeleKruis te Turnhout en daar kreeg zij het volgnummer 13. Nu zijn er in hetzelfde gebied ongeveer een 90-tal verpleegsters werkzaam. Zij was de enige die toendertijd toerde in Hoogstraten. De dienst groeide en in 1987 werden er ongeveer 8000 verzorgingen per maand toegediend in het gebied Hoogstraten, Rijkevor sel, Vosselaar, Merksplas, Beerse en Lille, zodat besloten werd om hier een afzonderlijke afdeling op te richten. In de voorbije 5 jaren bleef de groei gestadig doorgaan. In de afdeling werkt men nu met een enthousiaste ploeg van een 40-tal verpleegsters. Het zorgenpakket groeide van 8000 per maand toen tot 16000 nu. Op een gewone dag worden er gemiddeld 603 verzorgingen gedaan door een 32-tal verpleegsters of omgerekend, doet iedere verpleegster dagelijks 17 â 25 verzorgingen en dit op4 uren tijd aangezien de meeste werken op een part-time basis. In een gemeente als Hoogstraten worden dagelijks gemiddeld 207 verzorgingen gedaan door een 9-tal verpleegsters. Met zorgen wordt dan bedoeld: het geven van toiletten, inspuitingen, wondverzorgingen en het aanleggen van verbanden. In principe zijn deze zorgen op doktersvoorschrift en mits toestemming van de mutualiteit. Verplegen met een hart, wat het Wit-GeleKruis wil doen, betekent ook aandacht hebben voor de mens achter de zorgen. Niet vergoedbare zorgen zoals oogi ndruppe-

ling en het helpen bij het aandoen van een corset bvb. worden dan ook met plezier gedaan. Het trachten inschakelen van familie (mantelzorg) is hier wel aangewezen. Hoewel dit omwille van de druk bezette agenda niet steeds mogelijk is, is een babbeltje met de patiënt of eens wat extra-aandacht net zo belangrijk. Immers op die manier kunnen andere noden ontdekt worden, en in samenspraak gebracht worden met andere diensten zoals huisartsen, O.C.M.W. en diensten voor gezins-bejaardenhulp. Op die wij ze kan de zorg zo efficiënt mogelijk functioneren. Nog is uit de cijfers af te leiden dat de zorgen in 65% van de gevallen dienen te worden gegeven aan bejaarden. Dit maakt dat de overige zorgen betrekking hebben op jongere mensen en kinderen. Nadruk ligt hier op post-operatieve verzorging en, vooral bij kinderen, de verzorging van brandwonden. Kraamzorg aan huis maakt ook deel uit van het takenpakket. Thuisbevallen of poliklinisch bevallen komt meer en meet in de belangstelling en vraagt dus extra aandacht en ook verzorging. Ook voor zware en terminale zieken is er extra inzet nodig. Palliatieve zorg is voor de vereniging een uitdaging. 24 uur op 24 uur stelt men zich als dienst beschikbaar om, waar nodig, de nodige zorgen te komen toedienen. Op die manier kan soms een opname in het ziekenhuis vermeden worden of is een vroeger ontslag mogelijk. Vrij recent in het pakket is de ziekenoppas aan huis. Dit vergt wel een afzonderlijke aanvraag maar het is voor de familie van de zieke wel een mogelijkheid om er eens tussenuit te kunnen voor een noodzakelijke boodschap of ontspanning. Wanneer men elders in België op vakantie zou gaan is het op eenvoudige aanvraag mogelijk om ook op het vakantie-adres de nodige zorgen te krijgen.

De ploeg Hoogsiraalse thuisverpleegsters zonder wille schort.


WIT-GELE KRUIS

1

De thuiszorg wordt voor het overgrote deel besteed aan bejaarden.

Tot zover een opsomming van het takenpakket van het Wit-Gele-Kruis, een onmisbare schakel in de thuiszorg. Juist die thuiszorg is een steeds meer gehoord woord in de media zowel als een steeds groter wordende vraag maar ook een doelwit in bezuinigingsmaatregelen. De vraag is wat de toekomst brengen zal. Is de balans wel in evenwicht te houden als men steeds meer zorgen verwacht en anderzijds steeds minder middelen ter beschikking stelt of stellen wil?

Voor May Sijsmans is dit ook de ham-vraag. Haar keuze om verpleegster te worden en te zijn was ingegeven vanuit de bekommernis voor het algemeen welzijn van de mens in nood. Een doelstelling waarop zeker, voor haar, een antwoord gevonden kan worden in de thuisverpleging. Dromen voor de toekomst zijn er ook. Gelet op het steeds groter wordende takenpakket zou een afzonderlijke afdeling Hoogstraten tot de mogelijkheden moeten kunnen behoren. Gelukkig zijn dromen voor mensen een

drijfveer om door te gaan want de verwezenlijking is de bekroning op een werk.

Wie een beroep wil doen op het WitGele-Kruis kan dit doen via zijn huisarts of door zelf rechtstreeks contact op te ne men. Het secretariaat is gevestigd te Beerse, Vrijwilligersstraat 22, en het telefoonnnummer is 0141614802.•

Uw mooiste woonidee is vlakbij

Rollekens 8 ZONDAG OPEN B-2322 Mincierhout 9


WIT-GELE KRUIS

DAGBOEK Dagboek van een thuisverpleegkundige die deeltijds verbonden is aan de WITGELE KR UIS -équipe. Ze werkt er al meer dan 15 jaar. Ze kombineert haar buitenhuiswerk met het huishouden van 5 personen. Met haar echtgenoot en haar drie kinderen woont ze in een deelgemeente van Hoogstraten. Ze schreef voor 'De Hoogstraatse Maand' haar dagelijks wedervaren op, ongeveer gelijkaardig aan wat 16 verpleegkundigen dagelijks in de Noorderkempen beleven. Woensdag Vandaag vroeger uit de veren dan anders. Mijn oudste zoon moet om 7 uur in Hoogstraten zijn voor het vertrek van een studiereisje met de school. Mijn echtgenoot doet voor hem dan een ommetje. Hij volgt waarschijnlijk het voorbeeld van zijn vader, de techniek krijgt zijn interesse. Als vake en Ben weg zijn, help ik Sam de fiets op. Wim, de jongste trekt alleen zijn plan en vertrekt later. Dan de start voor mij. Een klassieke voormiddagronde: om 7.30 uur begin ik, en dit bijna naast de deur, met de eerste insulinetoediening bij de suikerzieken. Verder de dagelij kse toiletten bij de bedlegerige en andere hulpbehoevende patiënten, enkele wondver zorgingen en andere inspuitingen. Terloops verneem ik van de helpster van mijn rolstoelpatiënt dat de man morgen 81 jaar wordt. Eenmaal terug in de auto, noteer ik dit dagelijks. Zoiets mag ik zeker niet vergeten. Tegen de middag naar Hoogstraten voor onze veertiendaagse team-bespreking met collega's vanuit de eerstelijnszorg. Ondertussen is het wat later geworden dan andere middagen. De twee jongste kinderen komen ook thuis, want deze namiddag is het vrijaf. Op mijn werklijstje staat heel wat, ik zal er vast enkele punten van moeten uitstellen.

Donderdag Wat een drukke dag vandaag! Mijn jarige patiënt was toch blij dat ik dacht aan zijn verjaardag. Zijn echtgenote had daarom vandaag ook de koffie klaar staan. Deze voormiddag heb ik verder goed doorgewerkt, iedereen moet zijn beurt krijgen. Na de middag onze dag voor afdelingsbezoek. Werklijsten inleveren en ophalen, bevoorrading van materiaal, bijwerken van de nodige administratie, dienstinformatie voor de verzorgingen en tof samen met enkele kollega's die er toevallig ook zijn. Weer later geworden dan mijn planning. De jongens zijn al thuis uit de school. Soms denk ik dat de kinderen van werkende ouders benadeeld zijn, doch langs de andere kant is er veel gelegenheid om een handje toe te steken en leren ze vooral zelfstandig te zijn. Na deze eivolle dag wacht toch nog een grote strijk. Mijn man gaat naar een avondverga-

dering, hij is bij verschillende verenigingen. Laat krijg ik dan relaas van het samenzijn.

Vrijdag Gisteren droeg de hoofdverpleegkundige enkele van mijn patiënten over aan een kollega. Het werd teveel. Nu kan ik rustiger werken en meer tijd besteden aan de resterende patiënten. Een leerling-stagiair vanuit de verpleegstersschool heb ik vandaag laten werken met een patiënten-lift. Deze gelegenheid is er niet op elke ronde. Als ik 's middags alleen aan tafel zit, overloop ik in gedachten nog eens de voormiddagronde. Elk gezin met zijn eigen noden, moeilijkheden en achtergrond en hoe dankbaar de patiënten en hun familieleden zijn voor de dagelijkse taken dat je bij hen komt doen. Nog eventjes een telefoontje naar een huisarts... nu misschien thuis. Wat verduidelijking bij een wondver zorging van een patiënt. Oei,... mijn wekelijkse taak bij mijn ouders, enkele dorpen verder, staat op het programma vandaag. Werk-verdeling in beurtrol. Veel handen maken licht werk. Ondertussen nog een flitsbezoek op de afdeling in Beerse. Voor een incontinentie-patiënt had ik gisteren pampers vergeten mee te brengen. Wat druk hier! Rond 18.30 uur kom ik thuis. De familie is voltallig. Gelukkig had ik voorzorgen genomen. De maaltijd was zo klaar. Tijdens de afwas... ring.., telefoon van 't Wit-Gele-Kruis, een kollega die nog een patiënt voor een inspuiting doorbelt. Morgen doe ik weekenddienst. Mijn man werkt nog wat in de garage aan de auto, Sam heeft nog schooltaken, Wim en Ben kijken TV. Het is morgen toch vrijaf. Rond 23 uur naar bed.

Zaterdag Weekenddienst! Wat wil zeggen: alleen opstaan. Ik maak me klaar en zet koffie. Alleen gaat dat vlug. Nu de kinderen groter worden, slapen ze graag iets langer op een vrije dag. Weekends heeft één voordeel; het is zeer kalm op de baan. Ik moet vandaag goed doorwerken, het zijn mijn zware en dagelijkse zieken en eveneens van mijn kollega, die vandaag vrijaf heeft. Als ik 's middags thuis kom,

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

Há&E%ST

'Ei]

Steenweg op Hoogstraten 119 - Rijkevorsel Tel. 0313145617 Autotel. 0171546080 -

zijn er heel wat huiswerkjes gedaan. Is ook nodig! Tijdens de namiddag staat er voetbal op het programma voor de kinderen, met onze belangstelling natuurlijk. In de vooravond nog een familie-bezoekje en 's avonds zitten onze sportlui, moe en voldaan door de overwinning, in een luie zetel bij de TV.

Zondag Vandaag heb ik een patiënt verzorgd die pas gisteren ontslagen werd uit het ziekenhuis. Half verlamd, volledig afhankelijk van derden. De echtgenote totaal ontredderd: 'Hoe moet dat hier nu?' vroeg ze. Ik bracht haar op de hoogte van het beschikbare uitleenmateriaal en beloofde haar morgen kontakt op te nemen met de huisarts en de medioteek. Ze voelde zich hierna wat geruster. De namiddag begon met een siësta op de zetel, waarbij ik in slaap viel - misschien de ouderdom. Onze Ben heb ik heel de dag niet gezien. Hij is in de jeugdbeweging en ze hadden vandaag een grote actiedag. Wie weet hoe komt hij er straks weer door. De twee jongsten hadden een uitstapje met Fried mijn man. Na het avondeten een korte avondwandeling, thuis nog een diskussie over onze verlofplannen. De kinderen worden groot.

Maandag Vandaag moet ik werk maken van mijn plannen bij mijn nieuwe patiënt. Alle hulpmiddelen kan de zoon vandaag afhalen. Dan zal de verzorging zeker veel gemakkelijker verlopen. Verder nog een telefoontje naar maatschappelijk werk van de mutualiteiten met vraag naar een bezoekje voor verder schikkingen rond rolstoel. Tijdens mijn ronde een melding voor bijkomende verzorging. De patiënt had nog geen medicamenten thuis. De namiddagronde zal opnieuw een bezoekje brengen om de inspuiting te geven. Verder verloopt alles goed. Thuis wacht er opnieuw een werklijstje. Ik begin alvast met de keuken op te ruimen. De afwas, ook nog van deze morgen, en de bedden dekken. Dan de moed bijeen voor de wekelijkse kuis. Vroeger moest dat op vrijdag of zaterdag. Nu doe ik de schoonmaak 's maandags om er de hele week geniet van te hebben. Dan moet ik me tijdens het weekend niet druk maken, als er wat te veel wordt vuil gemaakt. Na het avondeten nog wat afwerken en ik ben er door. Oef!

Dinsdag Mijn werkronde heeft een andere volgorde vandaag. Een hart-patiënte heeft een doktersafspraak om 10 uur in het ziekenhuis te Turnhout. Gewoonlijk slaapt zij lang en verwacht me om 11 uur. De andere patiënten daarom iets later aan de beurt. Tijdens een bezoek ontmoet ik een nieuwe familiehelpster - een kleine kennismaking is bevorderlijk voor de samenwerking. Wat een zonnige dag... mijn dienstwagen krijgt in de namiddag een wasbeurt. Ik profiteer eveneens van een buitenluchtje. Na 16 uur is het boodschappenavond. Voor vijf personen moet er wel regelmatig bevoorrading zijn. Deze avond start de eerste bijscholingsles uit de cursus van vier avonden. Samen met een flink groepje kollega's profiteren we van deze gelegenheid. Zo blijf ik een beetje op de hoogte van wat er leeft. Pas na onze opleiding van verpleegkundige, beginnen we te leren verplegen.

Lou


wegwijzerde fietsroutes heeft men nu een inventaris gemaakt van niet-bewegwijzerde circuits. Deze werden uitgetekend op kaarten waarmee men zelf een route kan uitstippelen. De nieuwe kaarten 3 en 4 omvatten de streek Hoogstraten-Zoersel en kosten samen 250 fr. Het mapje is te verkrijgen bij de toeristische diensten en de VVV's.Ll

Welzij nszorg 30 jaar lOK De jaarvergadering van de LOK kreeg dit jaar een extra feestelijk tintje. In Kasterlee werd de eerste dertig jaar werking van de 10K afgesloten. Voorzitter R. Proost maakte van de gelegenheid gebruik om een korte balans op te maken. In de sector van de industrialisatie werd een oppervlakte van 1.100 ha industrieterreinen gecreëerd, goed voor een investering van 2,8 miljard fr. Voor het sociaal huisvestingsbeleid werden 175 verkavelingen gerealiseerd en hierdoor konden 8.500 gezinnen een betaalbare bouwgrond verwerven. Daar naast kocht LOK nog eens 130 ha bouwgrond voor huisvestingsmaatschappijen. In de sociale huisvestingssector werd in totaal 3,8 miljard fr. geïnvesteerd. Momenteel verwerkt lOK jaarlijks 186.000 ton afval. Verder ondernam men tal van activiteiten in het kader van de ruimtelijke ordening, de technische dienstverlening, de studiedienst en de socioculturele dienst. Ook in de toekomst wil de lOK werken aan de industriële ontwikkeling van de Kempen, de verbetering van de infrastructuur, de harmonische ontwikkeling van de ruimte waarin wij leven en werken, de verbetering van het milieu en de integrale kwaliteitszorg van onze regio. De voorzitter hoopte te kunnen verder werken met dezelfde visie, dezelfde solidariteit en met dezelfde werkkracht aan deze unieke tussengemeentelij ke samenwerking. 0

> zien de productiebeperkingen in de landbouw en de marktmogelijkheden in de tuinbouw, zullen in het jaar 2000 één op twee Vlaamse landbouwers hun hoofdinkomen in de tuinbouw verwerven. De moderne tuinbouwsector is gekenmerkt door een verregaande specialisatie en, minder bekend maar niet minder waar, een bijzondere aandacht voor milieuvriendelijke technieken. De belangrijkste vernieuwingen ten behoeve van de consument liggen precies op dit vlak en op de evolutie naar gezonde producten. Door het toepassen van hoogtechnologische controlesystemen en het inzetten van biologische gewasbeschermingstechnieken is de garantie geboden op een voldoende kwantiteit van hoogwaardige kwaliteitsproducten. El

Toerisme De Toeristische Federatie van de provincie Antwerpen hield dit jaar haar algemene vergadering in de Raboenizaal van het Spijker te Hoogstraten. Gouverneur A. Kinsbergen,

Bijna alle Kempische OCMW's (24 van de 27) zijn op dit ogenblik vennoot van Welzijnszorg Kempen. Door deze onderlinge samenwerking worden projecten mogelijk die anders moeilijk of niet zouden gerealiseerd worden. Zo werkt men mee aan het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, richtte men de vzw Kind in Nood op, samen met de mutualiteiten en de BGJG, en werd een project rond crisisopvang voorbereid. Het project Armoede-overleg wordt eveneens verdergezet. El

Kindermishandeling De doelstelling van de vereniging Kind in Nood is de hulpverlening bij kindermishandeling. Deze problematiek omvat emotionele en lichamelijke verwaarlozing en mishandeling, alsook seksuele mishandeling van kinderen. Bij Kind in Nood (tel. 014/58.09.91) kan iedereen een vermoeden van kindermishandeling of verwaarlozing vertrouwelijk melden. Dit biedt de mogelijkheid om hulp op gang te brengen zonder gerechtelijke vervolging. Hulpverleners en anderen die met kindermishandeling geconfronteerd worden, kunnen op deze dienst ook terecht met vragen tot voorlichting en sensibilisatie.LJ

Bouwen aan later Onder het thema 'jong geleerd is oud gedaan' organiseerde het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid en de lokale paritaire contactgroep Bouwwereld Vakopleiding van 11 tot 19 mei een 'doe-beurs' in Bobbejaanland. Meer dan 160 scholen, samen meer dan 10.000 leerlingen, uit de drie onderwijsnetten namen hieraan deel. De bouwsector heeft grote nood aan technisch onderlegde en handvaardige jonge krachten. Met deze doe-beurs wil men de leerlingen van het 6de basisonderwijs laten kennismaken met de verschillende beroepen uit de bouw. Zij kregen de kans om te metselen, timmeren, schilderen, enz... onder leiding van laatstejaarsleerlingen uit het secundair technisch en beroepsonderwijs. Diverse bedrijven zorgden voor de nodige materialen, het FVB en het BVO voor de nodige documentatie en technische scholen uit Hoogstraten, Geel, Herentals, Kasterlee, Mol, Westerlo en Turnhout stonden met verschillende ploegen van leerlingen en leraars in voor de begeleiding.L1

Groenteteelt Met de inrichting van een aantal sectordagen wil de Boerenbond extra aandacht vragen voor de situatie en de problemen in de landen tuinbouw, o.a. de groenteteelt. De tuinbouw vertegenwoordigt Vi van de totale productiewaarde van de Vlaamse landbouw. Ge-

Tijdens de algemene vergadering van de TFPA in Hoogstraten werden een aantal personen gehuldigd omdat zij minstens 25 jaar actief bestuurslid waren van een VVV. Bij deze verdienstelijke vrijwilligers was o.a. Jos Bruurs, medestichter van de VVV-Hoogstraten. tevens voorzitter van de TFPA, sprak met veel lof over het prachtige cultuurpatrimonium van Hoogstraten en prees ook de kwaliteit van de aardbeien. Gedeputeerde mevrouw Emmy Leemans-Devriendt wees op enkele belangrij ke verwezenlijkingen: de automatisering tussen de VVV-kantoren in de Kempen, het onderzoek naar de economische betekenis van het toerisme en de grote reclamecampagnes in het buitenland ter promotie van onze streek Antwerpen is de fietsprovincie. Naast 35 be-

Vakantiegenoegens Friesland en de Wadden-eilanden ontdekken kan. Vakantiegenoegens organiseert een weekeinde zeilen op de Waddenzee van 14 tot 16augustus en wadlopen gaat door op 26 juli. Het senioren- en kinderkampeerkamp gaat door van 12 tot 28 juni op de speeltuin Kinderweelde in Meerhout. Wie interesse heeft voor deze en andere initiatieven van vzw Vakantiegenoegens kan meer inlichtingen bekomen bij Rob Kuypers of Flip De Clerck via tel. 014-40.31.11.0


1000 jaar Baarle Baarle-Hertog-Nassau 992-1992 Op 1 januari 1992 is voor Baarle een bijzonder feestjaar aangebroken. De hele gemeenschap herdenkt dit jaar het feit dat Baarle 1000 jaar geleden voor het eerst in een officiële akte werd benoemd als woongebied. Op verzoek van de beide gemeentebesturen (Baarle-Nassau & Baarle-Hertog) werd de Stichting 1000 jaar Baarle opgericht om in dit jubeljaar de festiviteiten te activeren en te coördineren. Het resultaat van hun werking is een indrukwekkend programma. Wanneer men een niet al te gedetailleerde tot het persoonlijk domein van de stichter van de Nederlandse staat behoorde, verklaart het kaart van België bekijkt, bemerkt men ten verder verloop van de gebeurtenissen. noorden van de provincie Antwerpen een cirDe akten van 1198 waarbij Baarle verdeeld keltje dat door Nederlands grondgebied is ingesloten. Velen zullen zeggen dat het om de werd tussen de suzerein en zijn vazal, hadden immers niets buitengewoons. Uniek is wel dat gemeente Baarle-Hertog gaat, een Belgische deze toestand behouden bleef. enclave in Nederland. De werkelijkheid is niet zo eenvoudig. De gemeente Baarle-Hertog bestaat immers uit vijf- Feestboek entwintig delen: eenentwintig enclaves op Ne- Ter gelegenheid van het jubeljaar heeft de derlands grondgebied en vier, los van elkaar, Stichting 1000 jaar Baarle een mooi Feestboek aan de Belgische kant van de grens. 1000 jaar Baarle uitgegeven. In dit fraai geïlDe toestand in de Nederlandse gemeente lustreerd werk (160 blz. A4-formaat) beBaarle-Nassau is nauwelijks minder complex. schrijft 1 ouis Malvoz de geschiedenis van dc Ze omvat slechts negen delen, namelijk een groot gebied waarin de 21 Belgische percelen liggen ingesloten, zeven subenclaves binnen Belgische enclaves en een enclave in een van de vier op Belgisch grondgebied gelegen percelen van Baarle-Hertog. In totaal beslaan de twee gemeenten een Vrij compact gebied van 8.389 ha, maar de grenzen tussen beide zijn uiterst ingewikkeld. Hoewel men zonder het te weten de grens regelmatig overschrijdt, liggen twee gemeentehuizen en twee parochiekerken slechts enkele tientallen meters van elkaar.

34 gebiedsdelen van de gemeente Baarleverteerders uit het bedrijfsleven en middenstand ook de nodige ruimte in het feestboek. Liefhebbers kunnen dit boek kopen bij de Stichting 1000 jaar Baarle, Singel 1, NL 5111 CC Baarle-Nassau.

Programma Maar de meest indrukwekkende prestatie van de Stichting en de Baarlese verenigingen en instellingen is wel het feestprogramma. Van januari 1992 tot januari 1993 zijn er haast wekelijks - en sommige weken zelfs dagelijks activiteiten in het kader van Baarle 1000. De opening van het feestjaar begon op 5 januari 1992 met een bijzondere H. Mis in de Remi-

Oorsprong Reeds in de 8ste eeuw moet er een kleine houten kapel hebben gestaan die in de lOde eeuw tot kerk werd omgebouwd. In de 1 lde eeuw werd dit gebouw vergroot en later opnieuw opgetrokken in baksteen. Het was steeds gewijd aan de heilige Remigius. De naam Baarle wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde van 1 juni 992. Op het einde van de 12de eeuw behoorde het Land van Baarle volledig toe aan de hertogen van Brabant, hetzij in volle eigendom, hetzij voor rekening van de abdij van Thorn. De hertog stond bepaalde gebieden af aan de heer van Breda. Zo moest men een onderscheid gaan maken tussen Baarle-onder-denHertog en Baarle-onder-Breda, dat toebehoorde aan de heer van Breda, vazal van de hertog van Brabant. In 1363 kwam Baarle-Hertog bij het Land van Turnhout, een van de gebieden van het hertogdom Brabant. In 1404 verwierf Engelbert 1 van NassauDillenburg door huwelijk de heerlijkheid Breda. Vanaf dan spreekt men van BaarleNassau in plaats van Baarle-Breda. De achterkleinzoon van Engelbert T, Willem van Nassau, beter bekend als Willem de Zwijger, had zijn residentie op het kasteel van Breda. Baarle-Nassau maakte dus deel uit van zijn persoonlijk domein. Het feit dat Baarle-Hertog sterk verweven was met het Land van Turnhout en Baarle-Nassau 12

Een feest zonder bier kan niet, zeker niet in een Belgisch-Nederlands grensgebied. Op verzoek van de Stichting 1 000 jaar Baarle creëerde Brouwerij Sterkens van Meer een ambachtelijk kruikenbier van hoge gisting. Men heeft de keuze tussen een kruik dubbel of trippel, feestelijk verpakt met bijhorend glas. Stan Sterkens, bijgestaan door zijn assistent Patrick Christiaansen, gaf tijdens de presentatie de nodige uitleg over dit bier aan voorzitter A. van Tilburg en secretaris E. Ragas van de Stichting 1000 jaar Baarle.

Hertog en Baarle-Nassau. Ook het dagelijkse leven in Baarle en drie andere enclaves in Europa krijgen ruim aandacht. Ook een aantal Baarlese verenigingen en instellingen worden in dit feestboek voorgesteld omdat zij grens en gemeenten overschrijden in hun werking en in nauwe samenwerking met de Stichting 1000 jaar Baarle de Organisatie van het feestprogramma dragen. Uiteraard krijgen de honderden grote en kleine sponsors en de ad-

e

giuskerk. Op maandag 4januari 1993 zal het feestjaar gesloten worden met een nieuwjaarsreceptie door de beide gemeentebesturen. Een hoogtepunt in dit feestjaar wordt de feestweek eind mei-begin juni. Naast veel muziek en dans voor iedereen, is er ook heel wat te doen voor de kinderen van het basisonderwijs. Het programma biedt echt voor 'eick wat wils' en is een feest van en voor alle Baarlenaren.0

_garag VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * carwash

tweedehands + demowagens carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33


Reacties en commentaar

Gasten uit Zaïre

Van sommige reacties van de buitenwereld zijn we erg geschrokken. En op school durf den sommige grotere jongens wel eens grof zijn: 'chocolatte manneke' roepen, of hun fietsen op de grond gooien, maar na een tijdje ging het meteen veel beter. We zijn trouwens heel tevreden over de opvang op school. En er zijn gelukkig heel veel mensen waar de jongens heel welkom zijn, vooral bij onze familie en in de gezinnen van schoolkameraadjes.

Ze willen hier niet meer weg

Al enige tijd wonen twee broers - Erik en Kris De Block - in bij de familie Doms aan de L. De Konincklaan in Hoogstraten. De twee jongens, 8 en 10 jaar, zijn geboren in Lubumbashi en hebben een Zaïrese moeder en een Belgische (blanke) vader. Voor hun komst naar Hoogstraten woonden ze samen met hun vader in Kinshasa. Ze hebben de Belgische nationaliteit en gingen daar naar de Belgische school waar ze de lessen volgden in het Nederlands. Tijdens de rellen van vorig jaar werd de school eerst geplunderd, daarna helemaal vernietigd. Deze gebeurtenis was maar een kleine zaak in de reeks van gewelddaden in de Zaïrese hoofstad maar het was wel de druppel die de emmer deed overlopen voor vader De Block die besloot zijn kinderen naar België te sturen. Leo Doms en zijn vrouw Suzanne namen de twee oudste kinderen onder hun hoede; de jongste, Luk, ging naar een andere bevriende familie. Hoe is het om plotsklaps twee jongens bij in huis te hebben als ge daar al vier eigen zonen hebt rondlopen, kinderen met een heel andere achtergrond en met een andere huidskleur dan die van het eigen gezin? Suzanne vertelt het verhaal. Vier jaar geleden maakte ik een reis naar Zaire en maakte daar kennis met vader De Block en zijn drie kinderen. Terug in België bleef ik in contact met dit gezin en zo vernam ik dat de moeder was weggegaan en dat de vader het moeilijk had om voor de kinderen te zorgen. Deze man is ni. verantwoordelijk voor de veiligheid van de Belgen aldaar en door dit werk was hij veel van huis. Toen de rellen daar begonnen, heeft de vader zo lang mogelijk gewacht om zijn kinderen te laten vertrekken maar op den duur werd de situatie onhoudbaar. De vader wist dat zijn kinderen altijd welkom waren bij ons en zo kregen wij op een dag een telefoontje dat we twee kinderen mochten gaan afhalen in Neder-Overheembeek. Het was gelukkig onder het Allerheiligenverlof zodat de jongens hier thuis even op adem konden komen vooraleer naar school te gaan.

Aanpassing Op het Klein Seminarie verliep de aanpassing tamelijk vlot, zeker wat de studie betreft. Op de school in Zaïre gebruikte men dezelfde leerboeken en omdat de beide jongens in heel kleine klasjes zaten, hadden ze de leerstof

goed onder de knie. Moeilijker was voor hen de lange schooldag (in Zaïre is het 'tropisch' lesrooster in gebruik: alleen les in de voormiddag), de discipline en vooral het huiswerk. Lessen Ieren en huiswerk maken, dat hadden ze vroeger nooit moeten doen. Verder waren er nog wat kleinere problemen als het eten hier en het koude weer; zelfs op een hete zomerdag hebben ze het soms nog koud. Wat onze eigen zonen betreft, die vonden het de eerste maand geweldig om met Kris en Erik naar school te gaan, maar toen het nieuwe eraf was, werd het enthousiasme wat minder. Nu echter, zijn onze mannen het gewoon, Kris en Erik horen bij ons gezin, niet voor altijd maar zo lang als het nodig is. Ook voor ons, Leo en ik, heeft het een tijdje geduurd eer we aan deze gezinsuitbreiding gewoon waren. Vooral na de eerste maand heb ik het moeilijk gehad, ik voelde me zo onzeker. Tenslotte waren het voor ons twee onbekende kinderen, met een heel andere achtergrond dan die van onze eigen kinderen; in een heel andere omgeving opgegroeid, ver schillende keren verhuisd, gekonfronteerd met geweld.... hoe pak je dat aan, hoe reageren op wat ze zeggen en doen?

Ook voor Erik en Kris heeft het enige tijd geduurd eer ze het hier gewoon waren. Ze hadden ook al zoveel meegemaakt: geweld, schietpartijen. In het begin is er veel gehuild in huize Doms, veel gepraat en veel getroost. Maar nu voelen ze zich hier thuis, in zoverre zelfs dat ze hier wel voorgoed willen blijven. Dat is echter niet de bedoeling. Hun vader die op bezoek komt als de situatie in Zaïre het toelaat, zal na enkele jaren voorgoed in België blijven. Het volgend schooljaar echter zullen Erik en Kris zeker nog in Hoogstraten naar school gaan. Suzanne, Leo en de kinderen Doms vinden dat prima.•

Ongevallen Zaterdagnacht 2 mei omstreeks 3.55 uur ging aan de Langenberg te Wortel een auto bestuurd door Guy Van Looveren (22j), Renier Sniedersstraat 62 Turnhout, uit de bocht en belandde tegen een stenen brievenbus. De chauffeur Guy Van Looveren en de inzittende Koen Driesen (21j) lieten er het leven bij. De mede-inzittende Kurt Huybrechts (22j), Grensstraat 9, Retie werd ernstig gekwetst. Woensdag 6 mei om 20.20 uur botste aan de Loenhoutseweg-Vlamingstraat te Hoogstraten een landbouwtractor bestuurd door J.R. Mees uit Kalmthout met een personenwagen. De bestuurder van de auto, Marc Verbeeck uit Ekeren, overleed ter plaatse nadat de brandweer hem uit zijn voertuig had bevrijd. Vrijdagmiddag 8 mei botste aan de Industrieweg te Hoogstraten de auto bestuurd door Jan Van Gestel uit Brecht met de auto bestuurd door Aug. Van Looveren, St. Lenaartseweg, Hoogstraten. Er was zware schade. Zaterdag 9 mei om 20.15 uur kwam het aan de Desmedtstraat te Minderhout tot een aanrijding tussen de auto's bestuurd door Dirk Brokken, Hal 5, Minderhout en René Schrijvers, Minderhoutsestraat 100. Er was zware schade. Woensdag 13 mei om 1.45 uur reed Michel Van Den Heuvel, Meerseweg 71, met zijn auto tegen een boom aan de Meerseweg te Meer. Er was zware schade. Aan de John Lijsenstraat te Meer botsten woensdag 13 mei om 13.30 uur twee auto's. De eerste werd bestuurd door Const. Jansen (66j), K. Boomstraat 61, Hoogstraten die hierbij licht gekwetst werd. De andere chauffeur Elisabeth Hereygers (24j) uit Zundert werd zwaar gekwetst. Er was ook zware stof felijke schade.• 13


Gilden en schuttersverenigingen (3) De karabijnschutters hebben problemen m et hun lokaal of schietstand. Het aantal handboogschutters stagneert, om welke reden d 1fl ook. En d an is er het kruisboogschieten. Deze sport zit, zeker in het Hoogstraatse, duidelijk in de lift. Het hoe en waarom hierover in deze derde aflevering:

De Kruisboogschutters Elk kerkdorp, op Meersel-Dreef na, telt minstens één St.-Jorisgilde of een vereniging die in kompetitie uitkomt met de kruisboog. De oudste vorm van kompetitie is deze op 61 meter. Veel recenter is de kompetitie op 20 meter, en helemaal nieuw 'ijn de indoorwedstrijden op 6 meter.

61 meter kompetitie De 'voetboog', de oudste versie van de kruisboog, gebruikt men hier niet meer. In de loop der jaren is dat wapen geëvolueerd tot de 'balansboog' of 'St.-Jansboog' het wapen dat gebruikt wordt bi] de kompetitie op 61 meter. Op deze afstand komen negen gilden tegen elkaar in kompetitie uit: nl. de St.-Jorisgilden van Castelré, Minderhout, Meer, Meerle, Hoogstraten en Wortel, aangevuld met Loenhout en het Nederlandse Sprundel en Rijsbergen. Samen vormen zij de Bond der St.Jorisgilden. Adriaan Van den Bossche: (Opperhoofdman, zeg maar voorzitter): Het is echt merkwaardig dat men alleen hier in de Noorderkempen de St.-Jansboog, en zijn voorganger, de voet-

lste en 2de zestal, verder zijn er de Beker Dupret, de Beker Van den Bossche, en twee zestalschietingen georganiseerd door de Hoge Gilderaad.

20 meter kompetitie Veel later dan de bond der St-Joris gilden is de K.B.K.K. ontstaan. In deze bond komen voor Hoogstraten twee gilden en één vereniging uit, nI.: St.-Jorisgilde Meerle St.-Jorisgilde Hoogstraten Verenigde Vrienden Meer Zij moeten de verplaatsing maken naar Oostmalle, Wuustwezel, Sint Lenaarts, Rijkevorsel (allen St.-Joris), St.-Sebastiaan Gooreind en de Heidevrienden, ook uit Wuustwezel.

bv Antwerpen of Nederland. Ze zijn ook aangesloten bij de Nationale Unie van Kleine Kruisboogmaatschappijen (NUKB). Hierdoor kunnen ze deelnemen aan een achttal seletiewedstrijden over het Vlaamse land verspreid. Indien men in zes van deze wedstrijden een bepaald gemiddelde behaalt (96,16 op 100) dan mag de schutter deelnemen aan het Belgische Kampioenschap.

6 meter winterko mpetitie Dit is de jongste telg in de kruisboog familie. De traditionele kompetities kunnen enkel in de zomer beoefend worden, en nu bijna elke gilde over een eigen lokaal beschikt, drong een indoor kompetitie zich op. Jan Geysbrechts (Voorzitter): Verschillende gilden, van de Bond van St.-Jorisgilden, orgamseerden vroeger reeds indoor wedstrijden om het 'dode seizoen' van september tot april te overbruggen. Tot we in oktober 1988 met enkele schutters samen zaten en het idee ontstond om aan deze winterwedstrijden een vaste vorm te geven. En zo kreeg de 61 meter kompetitie er een broertje bij. Men schiet met een kolfboog naar een roos, van 15mm doormeter, die op 6 meter is geplaatst. Een kompetitie die elke

Adriaan Van den Bossche

Fons Van Aperen

Jan Geysbreghts

boog nog tegenkomt. Alleen hier is het wapen, dat destijds als 'het zware geschut' bij de verdediging van de wallen werd gebruikt, bewaard gebleven. Dat Rijsbergen en Sprundel deel uitmaken van onze bond is gewoon een gevolg van vroegere landsgrenzen. De kompetitie bestaat uit negen wedstrijden. Acht hiervan komen in aanmerking voor de individuele rangschikking (het resultaat van de thuisschieting telt niet mee). Per wedstrijd worden de zes beste prestaties van elke gilde genoteerd. Telt men deze samen dan komt men tot de ploegenrangschikking. En tenslotte zijn er nog de zestalschietingen. Bij deze wedstrijden vormen zes schutters per gilde een ploeg, die hei tegen elkaar opnemen. Er is een

Samen vertegenwoordigen zij een 150 tal schutters. Fons Van Aperen (Voorzitter): In onze kompetitie kan er zowel met de kolfboog als met de balansboog geschoten worden. De schutter doet 12 schot per 'doorgang', met een maximum van 120 punten dus. Voor het individuele klassement komen de resultaten die men op de verplaatsing behaalt in aanmerking. (Thuisschieting telt niet mee). In tegenstelling tot de kompetities van de bond der St.-Jorisgilden kunnen deze schutters nog hoger op. Fons Van Aperen: Onze schutters kunnen deelnemen aan selektiewedstrijden voor de ploeg van de Kempen, die het opneemt tegen

gilde in zijn eigen lokaal kan organiseren... en het succes bleef niet uit. Jan Geysbrechts: Het eerste jaar trokken we 119 schutters aan, en nu, de afgelopen winter, schreven niet minder dan 180 deelnemers in, waaronder opvallend veel jongeren. De kolfboog schrikt minder af dan de 'grote' kruisboog, en zo leren de jongeren de sport kennen. Alle schutters komen uit in één reeks. En net zoals bij de 'grote' kruisboog wordt er een individuele rangschikking en een rangschikking per ploeg opgemaakt. Traditioneel wordt het seizoen afgesloten met een 'zestal' schietïng. Nieuw is de aanmoedigingsprijs voor de beste jongere. De gilden van Rijsbergen en Sprundel nemen niet deel aan deze wedstrijden.

14


GILDEN

St.-Jorisgilde Minderhout Een nieuwe Koning

lef van Opstal (links) is Hoofdman van Meer, en sinds enkele maanden afgevaardigde van de St.-Jansboog bij de Hoge Gilderaad der Kempen. 1-Jij volgde in deze functie Adriaan Van Boxel (rechts) op, die 27 jaar de functie van opperdeken heeft waargenomen.

De Hoge Gilderaad der Kempen In Belgi毛 mag elke vereniging zich 'gilde' noemen. Denken we maar aan bepaalde karnavaisverenigingen. Zelfs een aanduiding 'erkend door het ministerie van cultuur' is geen garantie dat die vereniging zich terecht 'gilde noemt. Om hierover orde op zaken te stellen werd in september 1922, op initiatief van de Turnhoutse stadsarchivaris Jansen het eerste 'Kempiscli Congres' van gilden gehouden. Er was veel kennis verloren gegaan en men wou de oude volkscultuur van de gilden uit het slop halen. Er werd beslist regelmatig (driejaarlijks) zo'n congres te houden. Het zevende congres werd van 4 tot 7 september 1937 in Hoogstraten gehouden, en er was toen reeds een optocht aan verbonden waarin 37 gilden opstapten.

Uit deze 'Congressen' bleek uiteindelijk dat er nood was aan een vereniging van alle Kempische gilden. Op 9 maart 1952 werd het ontwerp-statuut door de gilden goedgekeurd. Die statuten zou je een soort 'grondwet' kunnn noemen. De voornaamste bepaling, en tevens de toelatingsvoorwaarde, is dat de gilde v么么r 1789 (het uitbreken van de Etanse evolude) aktief moest zijn. De voornaamste doelstellingen zijn: het behoud van de gebruiken van de schuttersgilden, de onderlinge samenwerking bevorderen en het behoud (of terug verwerven) van de gildebezitlingen. Ook het 'uitdragen van de kristelijke broederlijkheid' staat in hun vaandel.

Het bestuur van een gilde bestaat uit een hoofdman, een griffier en de schatbewaarder. Voor deze functies moet men (al of niet voor het leven) gekozen worden. Verder zijn er meestal de oudermannen, een soort raad der wijzen, en twee dekens, die jaarlijks aangesteld worden. En tenslotte is er de Koning, de baas der schutters, voor een periode van zes jaar. Andr茅 Brosens (Hoofdman): Dit jaar loopt de ambtstermijn van koning Gust Vermeiren ten einde, daarom organiseren wij op 28 mei een koningsschieting. Of Gust de vogel opnieuw van de wip kan (of wil) schieten is een open vraag. En wie van onze 45 schutters ambities in die zin heeft weet men nooit. Dat een gilde meer is dan een groep schutters blijkt zeker bij St.-Joris Minderhout. Zij hebben een dansgroep, die momenteel samen met St.-Ambrosius Meer oefent. Marcel Snijders is hun vendelier en Jan M arteils ii un roffelaar.

1 ndre /b'o.sen,s.

Zo oud als de straat

1

schilderwerken mertens

=

Alles voor binnenhuisinrichting ADVIES UITVOERING Heilig Bloediaan 277-279 - Hoogstraten Fax 03/3148802 Tel. 03/3145278

De gilden hebben hun oorsprong in de Frankische tijd. Hoe oud ze precies zijn is uiteraard niet te achterhalen. De eerste tot op heden gevonden vermelding is deze van de gilde van Hoogstraten in 1389. Op 8 juni van dat jaar verleende de heer van Hoogstraten, Jan van Kuyck, zekere voorrechten aan de gilde voor bewezen diensten: 'met haren boge ende wapenen binnen onsen lande oft palen ende op ons slote'. Uit de oudste bewaarde rekeningen van de rent meesters der Vrijheid maken we ook op dat de gilden van de omliggende dorpen elk jaar deelnamen aan de ornmegang. Zo wordt de gilde van Wortel in 1481 vermeld: 'j vaet birs van scutters weghen van Wortel gegeven'. In dezelfde rekeningen staan de gilden van Meer en Meerle vermeld in 1884 en die van Minderhout in 1890. 15


GILDEN

St.-Jorisgilde Wortel

Een 'grote' kleine gilde ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS

Tel.. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

St-Joris Wortel is altijd een kleine, maar creatieve gilde geweest. Voor er sprake was van eigen 'gildehuizen' tapte Wortel al lang in zijn eigen 'betonnen' schietstand. Een initiatief nog van oud-koning Jan Horsten. Ook nu kan Wortel rekenen op de steun van 'een pak' leden en ereleden, maar vooral het werk van een harde kern werkende leden. Karel Sysmans (Hoofdman): Als een vereniging samen zaken plant, zoals ons lokaal bijvoorbeeld, en daarvoor schulden maakt zeg maar, dan groeit er ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dat werkt. Voor de uitbating, en het onderhoud van de guld zijn er duidelijke afspraken gemaakt, en nu na twee jaar loopt alles nog perfect en is 'de guld' niet meer weg te denken uit het dorpsbeeld.

7-

S

St. -Jorisgilde Meerle

Een greep uit de gildeboeken De gilde van Meerle beschikt, naast de 'caert', over enkele gildeboeken waardoor merkwaardige gildegebruiken bewaard gebleven zijn. Zo is er een bepaling dat er een geheime stemming moet plaats hebben om een nieuw gildebroeder al of niet te aanvaarden. Die stemming gebeurde door het deponeren van witte of grauwe bonen in een zak. Indien bij het tellen de witte bonen in de meerderheid waren, dan was het nieuwe lid aanvaard. Ook het dragen van het vaandel moet een hele eer geweest zijn, want om de zes jaar werd deze functie verpacht aan de meestbiedende. Zo is er een zekere Cornelius Kerssemans, overleden in 1751, die alferis (vaandeidrager) was geworden voor de prijs van vijf tonnen bier. Ook de functie van de 'Cornet' werd, voor de duur van 6of 12 jaar, aanbesteed. De Cornet is de ruiter die het vendel, een driehoekige vlag, te paard draagt bij optochten en processies. Rond deze processies is in Meerle lang betwisting geweest. Het ging erom welke gilde eerst mocht opstappen, de St.-Jorisgilde, als oudste, of de St.-Sebastiaangilde. Na enkele jaren wrevel stapten de gilden dan maar (broederlijk) naast elkaar op.

St. -Jorisgilde Meer

Ontsnapt aan Napoleon De gilden mochten, na hun erkenning door de heer van Hoogstraten, eigendommen bezitten. Napoleon dacht daar echter anders over, hij vond de gilden te gevaarlijk, te religieus en te traditioneel. Hij verbood de gilden, en al hun bezittingen werden in beslag

16

genomen. Alles wat verplaatsbaar was werd door de gilden, over de grens, in veiligheid gebracht, maar de meeste onroerende goederen gingen toen verloren. Jef Van Opstal (Hoofdman): Om één of andere duistere reden wist de gilde van Meer hieraan te ontsnappen. Wij zijn steeds eigenaar van onze gronden in de Donckstraat gebleven. De gilde van Meer heeft sinds 1923 reeds de juridische vorm van V.Z.W. of 'Tontinne' zoals dat toen heette. Het bezit van die eigendom maakte het ons mogelijk, in 1979 al, een eigen gildehuis te bouwen.

St. .-Jorisgilde Hoogstraten

De Gilde van 't Stad Wanneer de schutters van Hoogstraten deelnemen aan een optocht vallen ze op door hun kledij. Niet zelden wordt dan een verwijzing gemaakt naar de hoogte van de toren, of andere minder fraaie zaken. Adriaan Van den Bossche: (Hoofdman) Toen de Hoogstraatse gilde in 1961 die kledij aanschafte lieten wij ons inspireren door bijzondere schikkingen, 'maniere ende ordonnanciere der gulde' uitgevaardigd door de drossaard Joos van Brederode in 1525. De belangrijkste bepaling hieruit was dat de gildebroeders biezondere kledij moesten dragen 'met paluere op beide de mouwen'. Dit wil zeker niet zeggen dat de gilde van Hoogstraten als een betere aanzien werd boven de andere gilden. Waarschijnlijk konden de gildebroeders van Hoogstraten die het dichtst woonden bij het kasteel, het gemakkelijkst opgeroepen worden als erewacht bij plechtigheden op het kasteel. Ook bij de gilde van Hoogstraten zijn veel bezittingen verloren gegaan. Adriaan Van den Bossche: In 1911 werd de gilde ontbonden, er zijn veel waardevolle zaken, ten onrechte, in privé bezit terecht gekomen. Toen de gilde in 1933, onder impuls van Aloïs Bruurs, heropgericht werd, moest men bij de nieuwe eigenaars niet meer aankloppen...

7

Karel Sysmans En de creativiteit kent geen grenzen. Elke maand sparen de gildebroeders een bepaald bedrag voor een 'Amerika reis' in 1995. Culturele uitwisseling, of, er eens goed van profiteren, vul zelf maar in.

De 'Caert' Op 30 november 1534 verleende de Graaf van Hoogstraten, Antoon de Lalaing, aan de vijf St.-iorisgilden, deze van de Vrijhejd en van de vier buitendorpen, een nieuwe Caert. Deze Caert is slechts de bevestiging van een reeds bestaande erkenning, en is de grondwet van de gilde, inhoudelijk zijn er slechts kleine verschillen per gilde. Enkel Hoogstraten is nog in het bezit van de oorspronkelijke caert, al is ze haast onleesbaar. De gilde van Wortel heeft een kopie afgeleverd door de eerste Hertog van Hoogstraten, Nicolaes Leopold van Salm Salm van 1767. De gilde van Meerle heeft een kopie van 1716, deze van Meer is van 1697. Minderhout liet een nieuwe caert maken in 1768.


GILDEN

St.-Jorisgilde Castelré

Schieten tussen de druppels door lii tegenstelling tot de andere gilden weet uien in Castelré weinig van het verre verleden. Cor Van Gils (Hoofdman): Er is veel verloren gegaan bij de verhuis van Gust naar Ment Snoeys. Uiteindelijk zijn er altijd mensen geweest die geen waarde hechtten aan die 'oude brol'. Onze gilde heeft vroeger wel een periode, vraag me niet hoelang, met de buks geschoten. In 1926 is men overgeschakeld op de kruisboog. Er werd toen een feestschieting georganiseerd. St.-Joris Wortel won toen zowel het eerste als het tweede zestal. August Van Ostayen van Meer won de individuele rozenprijs. Voor sterke verhalen uit meer recente tijden kan men in Castelré wel terecht. De wedstrijd 'over de grens' was, vooral vroeger, voor veel schutters een dagje uit. De wedstrijd zelf was vaak minder belangrijk en had plaats tussen de 'druppels' door en werd afgerond met 'spek met eieren'.

Cur t iin Gils v Ii let /1/el de iver wapens: kleine kruisboog, grote kruisboog, handboog en karabijn.

Verenigde Vrienden Meer

Met de kleine kruisboog Dc Verenigde Vrienden komen enkel uit met de kleine kruisboog op 20 meter. Met dit wapen zijn zij al enkele jaren de toonaangevende klub. Zij behaalden het afgelopen seizoen de kampioenstitel per ploeg en leverden ook de individuele kampioen. Fons Van Aperen: Onze vereniging is opgericht in 1907, wij zijn dus geen gilde. Aanvankelijk kwamen wij enkel uit in vriendschappelijke wedstrijden, vooral met dc 1 Ieidevrienden van Wuustwezel. Samen liggen wij dan ook aan de basis van de Kempische Bond der Kleine Kruisboogmaatschappijen, een kompetitie die een vijftigtal jaar bestaat. Onze wedstrijden krijgen soms het verwijt te ernstig te zijn, en daar willen we bewust iets aan veranderen. Zo hebben we voor enkele weken een faniiliedag georganiseerd, waarbij we een nieuwe wedstrijdformule, met direkte uitschakeling, zoals bij tennis, uitgetest hebben. U mag van ons in de toekomst nog meer van zulke initiatieven verwachten.

Wij hebben een afspraak met Jaak Bax, Fons Janssen en zijn vrouw Netteke. Meester Jos van de Heyning is meegegaan om te zien of ze niet liegen. Op tafel staat een fles ouwe klare, 'spraakwater' zegt Jaak.

Schieten voor een pollepel en een schuimspaan

Fons Janssen

Jaak Bax

Fons Janssens (Fons Van 't Schoor) kreeg op 12-jarige leeftijd een handboog, en begon zijn carrière op Hal, in café 'De Jager'. Die boog plooide slechts aan één kant, zegt Fons, de pijl maakte daardoor zo'n curve, dat ik tussen de takken van de appelboom moest mikken. Jaak Bax startte in 'Het Hof Van Vlaanderen' op Heerle. Ook met een handboog uit één stuk. Later kwamen de geplakte bogen, die kochten ze bij Frans Campers (Sus Post) voor 125 frank. In 1944 begonnen ze samen, in Meerle, met de kruisboog. We gingen schieten met de fiets, dat waren goed gevulde dagen, vertelt Fons. We spraken 's morgens af en vertrokken bijvoorbeeld naar Bavel (bij Breda). Daarna naar Weelde, voor een wildschieting, en tenslotte een derde schieting in Zondereigen. En 's avonds, tegen de morgen aan soms, waren we toch thuis, met als prijzen 'ne pollepel' en een fazant of drie.., en voegt Jaak eraan toe. 's Maandags was het zeker prijs, die kop hé. Netteke Hapers, de vrouw van Fons, kan zich alles nog zeer goed herinneren. Ze vertrokken altijd nuchter zegt ze, en schoon opgemaakt. Wij maakten van witte kartonnen dozen van den bakker 'ne

stijve kol' en manchetten. Van lichte metalen reepkes maakten we 'ne plastron'. En dan, met 'de monika' en de boog op de fiets, vertelt Fons verder, het was dikwijls moeilijk om recht te blijven, vooral 's avonds... Ja, 's avonds was alles moeilijker, zegt Jaak, de monika klonk 'in 't vroeg' ook altijd beter. Gewoonlijk waren we met drie zegt Fons. Jaak, ik en Jos Hapers, die kon niks raken maar die namen we mee om te biljarten. En met Jef Desmedt 'den Burger' erbij was het kompleet. Dat was zowat de aanvoerder, die gaf de mannen 'goe bier in', zonder zelf echt door te gaan. Fons was een zeer goede schutter, weet Jaak, hij heeft ooit het Belgische handboogkampioenschap gewonnen, in Brussel. Met een zelf gemaakte boog, verduidelijkt Fons, en de joernalisten vroegen hoe oud die boog wel was. Ik zeg: hij is van ons vader en die kreeg hem van zijn vader, dus zo'n 200 jaar oud. Ik had die boog twee jaar vroeger zelf gemaakt, zegt Fons, maar daar hadden die mannen geen 'affaire' mee. En op de prijsuitreiking was het bijna ambras. Fons bleef daar maar roepen 'dat het in 't Vlaams moest zijn'. Ze kwamen hem nog verwittigen... in 't Frans... maar hij verstond dat niet.

Van alle markten thuis Wat is het verschil tussen handboog en kruisboog? Waarom zit de kruisboogsport in de lift? Fons van 't Schoor en Jaak Bax kennen beide wapens, en zouden het dus moeten weten. Wat het moeilijkste is kun je niet zeggen. Bepaalde goede handboogschutters hebben in de kruisboog nooit hetzelfde niveau behaald, zegt Fons, ik denk dan bv aan een Herman Gabriels. Jaak Bax geeft ook toe dat hij ook beter was en is met de handboog. En het succes van de kruisboog op dit moment? Volgens Fons is de handboog te veel gemoderniseerd. Men tracht van een vrijetijdsbesteding een 'topsport' te maken,

en dan loopt het fout. Bij de handboog is men zelfs schutters gaan inhuren, om als ploeg beter te presteren, zoiets is dodelijk voor een vereniging. Bij de kruisboog zijn het ook voornamelijk gilden en dat heeft ook zijn belang, volgens Netteke. Er wordt meer belang gehecht aan het verenigingsleven. Bij de kruisboogwedstrijden komen, vooral de laatste jaren meer vrouwen en kinderen mee. En tenslotte is er de agenda, volgens Fons. Wie bij handboog vooruit wil kan of moet wel elk weekend weg, en dat blijft thuis natuurlijk niet schoon staan. Hopelijk maakt men bij de kruisboog die fout niet...

17


De bosmaaier van STIHL Ideaal voor hoog gras, struikgewas, snel en met weinig krochtinspanning maaien, ook in oneffen terrein. STIHL: voor iedere toepassing exoct het miste opporaat.

Garage Luc Ryvers bvba

Toptechniek en professionele kwaliteit.

Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

AL

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING TUINMACHINES J. STOFFELS-PAULUSSEN Minderhoutdorp 4- 2322 Hoogstraten (Minderhout)

(03) 3144115

18


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

-,

Heilig Bloed Toen Eligius van den Aker in dc 14e eeu in Boxtel de kelk omstootte, kon hij niet vermoeden dat 6 eeuwen later de Hoogstraatse kalender helemaal op dit gebeuren zou afgestemd worden. De eerste en tweede zondag na Pinksteren zijn in Hoogstraten echte hoogdagen. Dit jaar zijn dat dus 14 en 21juni. Na de hoogmis van 10 uur trekt de processie door de straten. De eerste zondag richting noord, de tweede zondag richting zuid. De laatste jaren wordt ernaar gestreefd de kermisattracties even stil te leggen, of tenminste de muziek uit te schakelen. Hopelijk zal daar ook dit jaar aandacht aan geschonken worden. De scholen op hun beurt trachten de leerlingen te motiveren zich waardig te gedragen als zij in de processie lopen. Al zijn sommige scholen al tevreden als ze in volle examenperiode voldoende jongeren kunnen vinden om hun groep samen te stellen. (Tip: kan het examen van maandag niet uitgesteld worden?) Eens de processie voorbij draait de kermis op volle toeren, tenminste toch de eerste zondag, en ook nog de maandag en de woensdag daarna, want de tweede zondag zijn de meeste kramen verdwenen. Maar bij mooi weer is en blijft de processie de moeite waard. En u kan altijd even binnenlopen in het IKO... 11]

Leerlingenwerk in 1K0111 Met de Heilig Bloeddagen stelt ook het Instituut voor Kreatieve Opvoeding zijn deuren open. Deze keer niet voor een prestigieuze tentoonstelling van een of ander gerenommeerd kunstenaar, maar om het werk van de eigen leerlingen te tonen. In alle afdelingen kan de bezoeker de resultaten bekijken van een jaar kunstonderwijs. Belangstellenden kunnen zich bij deze gelegenheid inschrijven voor het volgend schooljaar. En tenslotte is de IKO-galerij als cafetaria ingericht met als mooi decor de Wisselcollectie Kunst van de Stad Hoogstraten. IKO verwacht u op zondagen 14 en 21 juni telkens van 10 tol 18 uui. Op donderdag 18juni na de hoogmis van 10 uur verwelkomt IKO de 3de leeftijd.

evenement is inmiddels zodanig gegroeid dat het erop aankomt tijdig in te schrijven, want 500 is echt het maximum dat onze straten kunnen slikken, zo hebben de organisatoren beslist. Lopers en joggers kunnen kiezen tussen 3, 6 of 9 km. Het parcours volgt volgende straten: Vrijheid - Achtelsestraat - Salm Salmstraat - J. Van Cuyckstraat - Groenewoud A. de Lalaingstraat - Gelmeistraat - G. Segersstraat - 's Boschstraat - Vrijheid. (Opgelet bewoners: deze straten zijn afgesloten van 18.30 tot 20 uur!). Kinderen tot 12 jaar volgen een aangepaste omloop van 1,2 km. De wedstrijdlopers lopen 9 km en onderverdeeld in 3 categorieën: senioren (+ 15 j.), veteranen (+ 40j.) en dames. Zij maken kans op een mooie prijs. Het totale prijzenpakket bedraagt 50.000 fr. Onder de joggers worden waardebons verloot en elke deelnemer ontvangt een herinneringspenning. Inschrijven kan tot uiterlijk 13 juni door over schrijving van 150 fr. (- 15 j. 100 fr.) op nummer 850-8810487-72 (vermeld naam, adres en categorie!) of beter nog door u persoonlijk aan te melden op het HSA-kantoor in de Gravin Elisabethlaan 7, dan krijgt u onmiddellijk een rugnummer en een parkeerkaart. Wie ter plaatse inschrijft op 17juni betaalt 200 fr. en riskeert volboeking. Voor, tijdens en na de stratenloop ontvangen tientallen markt- en foorkramers u met open armen en beurzen. En een sprankelend vuurwerk zorgt ook dit jaar weer voor een schitterende apotheose.

Trofee voor Streekgebonden Gastronomie In dc culinaire wedstrijd 'le Trofee voor Streekgebonden Gastronomie' haalden 1 Nederlandse en 5 Belgische koks de finale, na een strenge preselectie, waarbij zowel de samenstelling van het gerecht als de verantwoording van de gebruikte - streekgebonden - ingrediënten én het gebruik van de Nederlandse taal tot maatstaf dienden. Voor de deskundige jury, die bestond uit afgevaardigden van de Hotelschool, de Academie voor Streekgebonden Gastronomie en Brouwerij De Koninck (de sponsor) mochten zij hun recept bereiden, dat moest gebaseerd zijn op varkensvlees en De Koninckbier. Het werd allerminst een 'variatie op hetzelfde thema', integendeel, er kwamen originele menu's op tafel, en er was ernstig werk gemaakt van de keuze van streekgerechten. Uiteindelijk was het Jean-Jacques de Busser, restaurantuitbater in de Kelderstraat te Antwerpen, die met zijn 'Varkenshaasje 'Klassiek doch eigentijds' met De Koninckbier' zijn professionaliteit bewees en de eerste prijs behaalde: een reis voor 2 personen naar SintPetersburg, geschonken door Brouwerij De Koninck. Opmerkelijk was echter ook de prestatie van de enige amateur-kok in het gezelschap: Ene Demoen uit Bissegem. Zijn devies 'een eenvoudig en 'eerlijk' gerecht zodanig perfectioneren dat je gasten zeggen: 'het smaakt heerlijk - je blijft ervan eten' maakte

Tekenwedstrijd Zoals elk jaar organiseert het lKO een teken wedstrijd voor de jeugd. Zaterdag 6juni 14 uur worden weer honderden kinderen wacht op de speelplaats van IKO aan de D ter Versmissenstraat. Bij regenweer verhu het ganse gebeuren naar sporthal Ze sprong. De prijsuitreiking vindt plaats op de er zondag van Heilig Bloed, 14juni dus. De v ni nende werkjes krijgen een extra plaatsje o de tent oonstelling. L

Lopen, lopen, lopen... ..,en kopen, kopen, kopen... De Jaarmarkt op woensdag in de H. Bloedweek - dit jaar op 17juni - en de Stratenloop die temidden van dat gebeuren plaatsvindt worden in één adem genoemd. Dat laatste

De 6 finalisten mochten hun gerecht bereiden voor een deskundige jury. Uiterst rechts de winnaar Jean-Jacques de Busser uit Antwerpen. Naast hem amateur-kok Eric Demoen uit Bissegem, die de Prijs van de Academie voor Streekgebonden Gastronomie in ontvangst mocht nemen. De Noorderkempen waren vertegenwoordigd door Eddy Van de Langenbergh uit Rijkevorsel, op de foto tweede van links.

19


HOOGSTRA TEN hij waar in zijn 'Stoofpotje van varken met asperges of spruitjes' (groente wordt aangepast aan het seizoen), dat zodanig in de smaak viel van de heren van de Academie, dat hij hun Prijs in de wacht sleepte: een abonnement op een gerenommeerd culinair tijdschrift. De overige deelnemers waren Eddy van de Langenbergh uit Rij kevorsel, Guy De Caluwe uit Beervelde, Marleen Boermans uit Arendonk en Robby Hens uit Breda, die ook puike gerechten op tafel brachten maar net buiten de hoofdprijzen vielen. Uit het verslag van de jury onthouden wij vooral dat wij dringend wat chauvenistischer moeten worden wat onze streekprodukten betreft. Vlaanderen heeft meer te bieden dan Breugliaanse rijstvlaaien want het heeft tlnnr de eeuwen heen steeds een rijke tafel gehad. De Hotelschool neemt zich alvast voor dat element op te nemen in de opleiding en aldus een bewustwording te creëren naar de Horeca toe. El

De Europastraat alsjeblieft? De Hoogstratenaren die nog nooit zijn aangesproken door een chauffeur die de weg vraagt kan je op één hand tellen. En bovendien weet de doorsnee stedeling niet eens waar de Europastraat, de Riyadstraat of de Wenenstraat te vinden zijn. Hieraan is nu verholpen. Op 10 verschillende plaatsen in de fusiegemeente Hoogstraten zijn infokasten geplaatst, met aan de ene zijde een stratenplan met o.a. vermelding van de belangrijkste industriële bedrijven in het Hoogstraatse, en aan de andere zijde een aantrekkelijke kleurenkaart, getekend door kunstenaar Karel Huet, met toeristische informatie zoals de belangrijkste monumenten in onze fusie. De plannen zijn er gekomen dankzij de samenwerking tussen de Dienst voor Toerisme, die al in 1989 het probleem van de bewegwijzering aankaartte bij het gemeentebestuur, en de 'Werkgroep Industrie Kanton Hoogstraten', W.I.KA.HO (let op de puntjes), die opgericht is in 1990 en het plaatselijk bedrijfsleven vertegenwoordigd. Het logo voor deze organisatie werd ontworpen door Bert Ver beeck, tot voor kort leerling aan het IKO, waar ook zijn vader, Paul Verbeeck (die ook deelnam maar door zijn zoon 'geklopt' werd!) lesgeeft. De meeste Hoogstraatse ondernemingen zijn lid van W.I.KA.HO. Voorzitter is Roger Wilms van het bedrijf De Ster n.v., maar wordt momenteel wegens ziekte vervangen door Bob Van Ussel van de gelijknamige garage. In ruil voor een financiële bijdrage worden de bedrijven met naam vermeld op de info-panelen. Dat is echter niet het enige doel van deze vereniging, zij bekommeren zich eveneens om veiligheidsproblemen, samenwerking tussen bedrijven onderling, enz. Maar met deze info-borden is de kous nog niet af. Het gemeentebestuur wil nog wat doen aan de straatnaamborden en ook de 'wilde' bewegwijzering, vooral in de buurt van en op weg naar het industrieterrein en de transportzone, wordt nog naar eenvormigheid gestreefd. Maar voorlopig moet u dus niet meer rood worden als een chauffeur een voor u onbekende straatnaam noemt: u wijst hem gewoon de weg naar de dichtstbijzijnde stadsplattegrond... 20

Serre in de Vrijheid?

Hoogstraten mag dan al een aardbeien- en tomatencentrum zijn, maar een serre-achtige constructie in de Vrijheid gaat voor sommigen toch iets te ver. Akkoord, een 'terrasje doen' kan gezellig zijn, maar moet dat echt ten koste van het mooie dorpsgezicht??

Wist ü al dat er een Luxemburgstraat bestaat in Hoogsiraten?


HOOGSTRA TEN

Peutertuin breidt uit 'Tegenwoordig moet je al een plaats in de kinderkribbe reserveren nog vôôr je in verwachting bent', verzuchten jonge moeders die ook na de geboorte van hun kindje nog mee uit werken willen gaan. De wachtlijst voor het Kinderdagverblijf Spijker is inderdaad erg lang. De huidige capaciteit is te klein om aan al de aanvragen te voldoen. Maar in oktober ji. kwam 'de villa' van de Ursulinen vrij. Dit huis aan de Gelmelstraat 81 werd in 1932 gebouwd voor de rector, E.H. Van Herreweghen (die ondermeer het Piuskoor nog mee gesticht heeft). Nadien woonden er zijn opvolgers. Omdat elke rector een inwonende huishoudster had, werden er verschillende kamers voorzien, zodat de woning vrij veel ruimte biedt. Na de rectors werd ze een tweede thuis voor heel wat internen van achtereenvolgens de Hotelschool, de humaniora en tenslotte de lagere school, die er samen met een opvoedster een onderkomen vonden. Maar in oktober 1991 kregen de laatste internen een plaats in het hoofdgebouw en kwam 'de villa' dus vrij. Voor Zuster Véronique was dit een gedroomde gelegenheid voor de zo broodnodige uitbreiding van de kribbe. We zoeken haar op voor een praatje en treffen haar in haar keramiek-atelier, waar ze net de laatste hand legt aan een aantal kruisjes, bestemd voor de kerk. Het is niet toevallig dat zij als zuster-Ursuline begaan is met kinderopvang. Eén van de basisregels van deze orde is namelijk: jeugd opvoeden, in de ruimste zin van het woord. En begint opvoeding immers niet bij de geboorte? Het klooster ging dan ook akkoord met de nieuwe bestemming voor het gebouw en samen met haar collega's werden plannen gemaakt. Eén van de afdelingen zou worden overgebracht, en dus een eigen ruimte krijgen in het nieuwe gebouw, terwijl de andere afdelingen meer ruimte zouden krijgen in het huidige gebouw. Maar dat was buiten 'Kind en Gezin' gerekend! Want hoewel de Administrateur-Generaal bij een recent bezoek zijn goedkeuring uitte over de werking van de I-loogstraatse peutertuin en de uitstekende inplanting nabij de kleuterschool en lagere school, werd strikt gehouden aan de voorschriften die bepalen dat in het nieuwe gebouw eveneens alle leeftijden moeten kunnen opgevangen worden. De draagwijdte van deze regel is echter enorm, en impliceert niet meer of niet minder dan een enorme algehele verbouwing van de woning. Want terwijl oorspronkelijk kon volstaan met nieuwe ramen en een beperkte herinrichting, moest er nu plots een architect aan te pas komen en lopen de verbouwingskosten veel hoger op dan voorzien. Maar weer waren de Zusters Ursulinen de reddende engelen. Zij nemen de verbouwing op zich en 'De Gelmeltjes', zoals het nieuwe kin1erdagverb1jif officieel zal heten (hnewel ht't met 'Kinderdagverblijf Spijker verbonden blijft), zal het gebouw van hen huren. '11e Gelmeltjtu' wordt dus een nieuwe tak aan de grote Spijkerboom, die in september van start zal gaan. De 23 nieuwe plaatsen zijn nu reeds gereserveerd en de kinderverzorgsters die nu nog stagelopen of ad interim tewerkgesteld zijn, krijgen alvast het vooruitzicht op een vaste job aan de overkant. 'Ik hoop van harte dat er veel kindjes gelukkig mogen zijn', besluit Zuster Véronique ons gesprek.•

Apotheose 25 jaar Hotelschool

SCHITTEREND was hel, het jubileumfeest dal de 1-i'olelschool voor haar eigen leerlingen op touw zette. Er werd zelfs beroep gedaan op sponsors (Cera en Coca-Cola) en op de discotheek van Jan Mertens en de Stad Hoogstraten stelde De Mosten Ier beschikking en stuurde een ladderwagen van de brandweer voor een 'luchtfoto'. Te voet, per fiets en zelfs per huifkar kwamen 800 uitbundige jongelui aan in het recrealiedomein. Onder een stralende zon werden 5 proeven afgelegd: een bestelwagen slikte een ganse klas van 29 1 de meisjes-leerlingen wonnen het touwtrekken van de dames-leerkrachten, de Spijkerkoks en -bakkers werden gewogen en niet te licht bevonden, de zaalleerkrachten (mlv) toonden een sterk staaltje van even wichtskunst met borden en de eerstejaars tenslotte brachten een gedeelte van de zwemvijver over in een paar soepketels. Maar het beeld dat we vooral onthouden is dat van een feestelijke festivalweide met honderden wiegende, dansende en springende jongeren, even later netjes geordend aanschuivend aan de barbecue. Extra-attractie waren 5 parachutisten die midden in deze arena terechikwamen. Tenslotte werd een reuze taart met 25 kaarsen binnengereden waaruit een bakker-in-wording en een mini-serveerster tevoorschijn kwamen. Zij boden 'in naam van alle genodigden' (elke leerling legde 20fr. bij!) een prachtig geschenk aan: een nieuwe video-recorder voor de school.

Halve eeuw geleden

Mei een optocht, een tentoonstelling en demonstraties zetten de Rode Kruis-helpers het 50-jarig bestaan van de afdeling Hoogstraten de nodige luister bij. Onderdeel van de tentoonstelling was een informatiestand van de Uitleendienst. Rolwagens, bedden en krukken worden hier 'geshowd' door de ganse ploeg.

21


[rtei Sociaal-Ekonomische prijs voor Ene Vanhaute De Stichting Camille Huysinans organiseerde zaterdag 9 mei een plechtigheid op het stadhuis van Antwerpen tijdens welke de uitreiking van de driejaarlijkse Sociaal-Ekonomische Prijs 1989-'91 plaatshad. Voorzitter John Mangelschots herinnerde het publiek aan de figuur van Camille Huysmans en aan de doelstellingen van de Stichting. Denise De Weerdt, jury-voorzitster, gaf een toelichting

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Bernard Siebelink, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Euro-avond 0p vrijdag 24 april was er in onze parochiezaal een info-avond over Europa-(eind) 92 wanneer de binnengrenzen van de EG practisch zullen wegvallen. De avond was gepland door de gezamenlijke KWB-afdelingen van heel de fusiegemeente met 'n panel van 4 deskundigen, kabinetsleden van 'n Euro-parlementariër, van de Vlaamse premier Van den Brande, van het hoofd van de Douane Transportzone in Meer en van 'n Friswit-staflid.

Laureaat Eric Van haute, samen met zijn grootvader Karel Fransen op de foto, betrok in zijn dankwoord ook zijn grootouders die hem sterk slim uleerden bij deze studie.

bij de twee bekroonde inzendingen: Rudi van Doorslaer voor zijn werk 'De kinderen van het getto. Joodse immigratie en communisme in België, 1925-'40' en Eric Vanhaute voor het werk 'De dynamiek en de ontmanteling van de rurale inkomens- en overlevingsstructuur in de Antwerpse Kempen tussen 1750 en 1910'. De waardeprijs en de gelegenheidsoorkonde werden overhandigd door Mevrouw Ida Hoysmans.

Paas(hazen)feestje Zalerdag 18 april, Paaszaterdag, was het voor de 12e keer feest voor de kinderen van het gebuurte St. Janskring; sinds 1981 gebeurt dat ieder jaar. Onder de wakende ogen van de moeders der kleinsten komt de jeugd samen op een van de twee speelveldjes van het gebuurte, dit jaar aan de Pater Declerckstraat; de kinderen krijgen te horen dat ze in drie leeftijdsgroepen de Paashaas ergens moeten gaan zoeken, hem met of zonder geweld naar het pleintje moeten voeren en daar wordt dan verder nog gedanst en gefeest tot alle kinderen een zak paaseieren en ander snoep krijgen en weer naar huis kunnen. Het is een goede traditie geworden in het gebuurte, waarschijnlijk als gebuurtefeest in heel groot/ Hoogstraten. Het aantal kinderen van die leeftijd is echter wel aan het afnemen.L1 22

Een rondedansje met de 3 paashazen.

Onder leiding van gespreksleider Gust Kinschots luisterden een 35-tal aanwezigen naar een heldere uiteenzetting over het ontstaan, doel en verwezenlijkingen van de EG en verdere groei naar één Europa. De Economische gemeenschap gegroeid uit de Europese Kolenen Staal Gemeenschap en Euratom, was op de eerste plaats bedoeld om 'n derde Wereldoorlog in deze eeuw te voorkomen, is in dit opzet ook geslaagd en heeft ertoe geleid dat we in 'n welvaart leven als nooit tevoren. Dit moeten we goed beseffen, ook als de bomen niet tot in de hemel blijven groeien. Er was nog volop gelegenheid tot het stellen van vragen, waarvan druk gebruik werd gemaakt. Kortom, 'n zeer geslaagde, leerrijke avond. Jammer dat er niet meer mensen kwamen opdagen: ze hebben een enige kans gemist. El

Opening van de nieuwe schoolgebouwen Donderdagavond 30 april was het dan zover: de uitbreiding van de school aan de Boomkes, met de nieuwe sportzaal, refter, directieen personeelsiokalen, enz. was zover klaar dat ze officieel in gebruik genomen kon worden. Het voltallige College cn dc mccste leden van de gemeenteraad, het onderwijzend- en onderhoudspersoneel, het oudercomité en verschillende andere genodigden waren aanwezig. Schepen Pauwels hield de speech; ieder kon alle nieuwe lokalen bekijken en ook alle nieuwe gym- en sporttoestellen en het geheel mocht werkelijk gezien worden. In de verre omtrek is er waarschijnlijk geen enkele basisschool die voor de lichamelijke opvoeding z6 goed uitgerust is. Er is ook 'n aparte ingang naar de sportaccommodaties (turnzaal + 2 doucheruimten) voor verenigingen, die buiten de schooluren ervan gebruik willen maken. Dit is zodanig ingericht, dat deze in de rest van de schoolgebouwen geen toegang hebben. Bovendien is er in- of uitgang langs de kant van het Kerkpad, zodat het grootste deel der leerlingen niet meer langs de kant van de grote baan de school in of uit moet, wat


WORTEL

SCREENPRINT J. AERTS TEXTIELBEDRUKKJNG ZEEFDRUK 0000000000000

t-shirts sweaters g polo's : basbalicaps o stickers 0

0. 0 .0

0

0

0000000000000

TEL. 03/314 71 73 FAX. 03/3141144 Of kom even langs H. BLOEDLAAN 248 HOOGSTRATEN

7 ij/en. hei Pinksie,o'eekend ton 7 en JUnI sîeii deJvfvwaj to,, lokalen. Open op zondag en tnaandag van 10 tol 19 uur.

'1

.ioi

[e,li000

in de eigeil

Koersen in de regen de veiligheid zeer ten goede komt. Wortel mag blij zijn met deze nieuwe schoolgebouwen.L

Nieuwe straatverlichting Parking en Pastorijstraat Enkele maanden geleden werden rond de Parking en in de Pastorijstraat nieuwe kabels ingegraven, waarvan losse lussen hier en daar boven de grond bleven uitsteken, wachtend op verdere afwerking. Die is er dan toch eindelijk gekomen: verschillende bovengrondse luchtlijnen verdwenen, oude betonpalen wer den uitgetrokken, en nieuwe masten van ruim lOm hoog werden in de plaats gezet, bekroond met nieuwe straatlampen. De omwonenden konden de eerste avonden niet in slaap geraken van het nieuwe licht 's nachts, naar het schijnt. Het is nu wachten om de rest van alle luchtkabels die ons dorp ontsieren, door 'n zelfde soort operatie te laten verdwijnen.LI

Kast met stratenplan Wie vanuit de richting Merksplas Wortel binnenkomt, moet (als hij tenminste met de auto is), zijn snelheid matigen tot 50 km per uur; dat wisten we reeds. Maar hij kan dan bij de frituur van Julia een groot nieuw bord, of liever een kast van ruim 2 meter hoog en bijna 1 ½ m breed zien staan, aan voor- en achterkant met glas. Aan de voorkant is 'n plattegrond van groot-Hoogstraten met stratenplan te zien, op de bovenste helft; op de onderste helft staan zo'n 28 bedrijven die in Hoogstraten gevestigd zijn en die werk verschaffen aan een groot deel van onze mensen. Zo zijn er 10 kasten geplaatst in heel de gemeente, deels betaald door de gemeente, deels door de 'Werkgroep Industrie Kanton Hoogstraten', afgekort WIKAHO. Voor mij had het stratenplan iets groter mogen zijn; 2/3 of twee-derde van de hele oppervlakte. Nu zijn de straatnamen erg moeilijk te lezen. De firmanamen hadden het onderste derde deel mogen beslaan: dan zijn ze nog heel goed te lezen. Het glas is veiligheidsglas van 8 mm dik, en is vandalisme-bestendig. Laat ons hopen, de tijd zal het leren.L1

School feest Zondag 17 mei was het schoolfeest, georganiseerd door het schoolpersoneel en oudercomité samen. Eindelijk konden ook alle ouders en andere belangstellenden de nieuwe gebouwen, die goed twee weken tevoren officieel geopend werden, met eigen ogen komen bewonderen. De belangstelling was zeer groot en het weer kon niet beter zijn. Het was zeker een welgeslaagde dag. El

Zondag 28 april was een echte regendag met nog flink wat wind erbij maar dat belette de 65 meisjes niet om aan de start te verschijnen om het provinciaal kampioenschap voor Dames Internationalen te betwisten. Sabine Snijers die op deze dag haar verjaardag vierde, was er natuurlijk ook bij. Er diende 73 km afgelegd te worden, verdeeld over 10 ronden. Op het eind bleek Monika Knol de vlugste te zijn. Onze Sabine behaalde de 6e plaats in de eindstanden en, gerangschikt volgens provincie, was zij de 3e Antwerpse.•

ACTIE

2

FOTO'S VOOR DE PRIJS VAN

1 Alle reportage- en studiowerk Reclame- en industriële fotografie Enkel op afspraak. Reserveer tijdig' * ,,• Lindenlaan 14, BEERSE, 014/61 35 37 I.

23


re=e Terwijl iedereen zich in de voorjaarszon zit te vermeien, zit ondergetekende, gewapend met een 'portable' schrijfmachine en een paar goedkope vellen papier, gewikkeld in een heroisch gevecht met de Nederlandse taal. Alhoewel ondergetekende zich op een stevige reputatie mag beroepen, zit de mogelijkheid er in dat hij het onderspit moet delven. Een metafoor heeft me momenteel in een houdgreep, en daarnet ben ik onderuit gehaald door een gemene tautologie. Om het kort te houden; ik heb geen inspiratie. Het opfladderen van mijn goedkope vellen papier (ik zit in de tuin, rot wind) en het enerverend gezoem van een degoutante eendagsvlieg werkt ook niet echt inspirerend. Had ik maar wat Grieks bloed. Ik zou een muze versieren en om haar hand vragen bij Zeus. Wat zou het, ik ben (gelukkig) een simpele Dreven ier en dus niets meer dan fust another brick in the wall.

Riolering

En Louis Aerts in zijn, nog steeds werkende, watermolen. II]

Trouwfuif Er zijn wel meer Dreveniers die vroeg of laat op een of andere manier in het huwelijksbootje sukkelen. Dit exemplaar heeft er wel alles aan gedaan om zijn bruiloft aan te kondigen.

Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71. Heeft u de affiches ook zien hangen? Aankondiging, vrijdag 24 april, Trouwfuif Marc en Denise bij 'De Eiken' Meer. Iedereen welkom. Jammer dat ze niet op Dreef blijven wonen. Hun nieuw adres: Marc en Denise Van Dongen-Vermeiren, Korenveld 10, 2330 Merksplas. fl

Subtiiteît Pats! Met een subtiel tikje van mijnentwege is de degoutante eendagsvlieg uit het begin van mijn artikel voltooid verleden tijd. Ik ben helemaal niet bloeddorstig. Haar enerverend gezoem heeft het niveau van dit artikel beneden alle peil gehouden. Dat kan ik net niet hebben! Stel je voor! Geweldig moet het zijn om met subtiele tikjes een einde te maken wantoestanden. Ik stop ermee. Lekker op een terras nog wat genieten van de zon en misschien hier en daar een tikje uitdelen. Wie me een beetje kent, weet hoe subtiel ik kan zijn. •

Plechtige Kommunie

Met een weekje vertraging (28 april) zijn ze dan eindelijk toch gestart. Voor mij is het een wekelijkse verrassing. Hoe ver zijn ze nu geraakt? Is er iets misgelopen? (Ik zit als soldaat in Duitsland remember) En dat op korte tijd wat kan verzet worden bewijst de foto. L

T.V. Kijkt u op zaterdagavond ook wel eens naar 'Vlaanderen vakantieland'? Dan heeft u ongetwijfeld het volgende ook gezien. In het kader van een toeristisch uitstapje in het binnenland werd Hoogstraten voorgesteld. En terecht, het historisch verleden van onze gemeente heeft best wat te bieden. Het kon voor de zoveelste keer weer eens niet lukken. Op de op het scherm getoonde kaart van Hoogstraten was in geen velden of wegen Meersel-Dreef aangeduid. Een klein foutje van de BRTN. Of heeft onze toeristische dienst een steekje laten vallen? Niet getreurd, later in het programma kwamen we ruimschoots aan bod: Pater kapelaan in zijn klooster over ons succes als bedevaartsoord. Broeder Xavier voor zijn grot over het ontstaan van het Mariapark. 24

L)g talrijk zijn ze (nog) niet, onze cotnlnunicanheli. Er is een tijd geweest dat we er geen of één hadden. Er zit dus verbetering in. De vormelin gen met van links naar rechts Martine Teuns, Patricia Bastiaansen, (de twee catechisten) Sophie Dekkers, Robby Huybrechts, Cindy Bastiaansen, de kapelaan, Evy Jacobs, Dorien Van Boxel, vormheer A. Van De Vliet (verdekt opgesteld) en Suzanne Van Dun.

Lauryssen electronicspvba £

£

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67


MEERSEL-DREEF

Meimaand, Mariamaand

14V I'

HERIJGERS bouwspecialiteiten

I,dslriewe5 7. 2320 Hoogsuater, Tel, 031314 47 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte. - D.P.C. DIBA FOLIE: 's /U/1(//IS ton/t di' Druuj 1/lgt'nwnu/i door horduit .\ ei lerIlltiurn, d ditti ii i'i int ho tin id Moerdijk. Een gezond tegengewicht tegen die oerhollandse gezelligheid zijn de mensen mei een iets vromere aard. Men heeft mij een hele waslijst bezorgd van verenigingen en gemeentes die bedevaartsreizen inrichten. Een willekeurige greep uit die lijst. 28 mei, een groep vreemdelingen uit Rotterdam afkomstig van de Kaapverdische eilanden. Verder uit Nederland groepen uit Waspik, Geertruidenberg, Don gen, Bavel, Zundert, Rijen, Molenschot, Made, Den Hout... Bedevaarders uit alle Vlaamse provincies, en leden van organisaties zoals Ziekenzorg, KBG, KA V, KVL V,... El

voor onder de muren.

- STRAATKOLKEN EN WA TEFi'AFVOERGEULEN. - RIQOLBUIZEN EN P.V.C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

Hobby KBG BYOUTERIE

'Jou'

HOOGSTRATEN Vrijheid 66, Tel. 03/31 47253

• • •

Groot assortiment in fantasiejuwelen Ruime keus in lederen riemen en handtassen Exclusieve haarmode

Als je daar niet slaagt slaag je nergens. De Dreefse gepensioneerden hebben met hun hobby-tentoonstelling hun beste beentje nog eens voorgezet. Ze kunnen er dan ook prat op gaan een van de meest actieve en bloeiendste verenigingen van de Dreef te zijn. Wat wil je met een bevolking die aan een snel tempo vergrijst en met bouwgrond die stilaan onvindbaar wordt en al lang onbetaalbaar is. Dat doet natuurlijk,niets aan hun verdiensten af. Van links naar rechts herkennen we aan de sjoelbak Betsy Van Opstal, May Ceerts,

Magda Geerts, Kejke Geerts, Fons Koyen en een pater wiens naam me momenteel ontgaat. (vergeef me) El

itw drukwerkpartner: GRAPHIC DESIGN Graphic Design is een jonge grafische onderneming clie uw drukwerk met moderne 1 )eskTop-Publishingtechnieken verwerkt tot een pareltje in de kiy-out. Of het nu gaat om naamkaartjes, enveloppen, folders, kranten, tijdschriften of boeken.

Patrick Larnbregts Vrijheid 221 - 2320 Hoogstraten TeL 03/314 20 20 - Fax 03/314 49 62 25


Iflテ終I Klare taal (bis) Ecu journalist leeft bij de gratie van zijn lezers. Zonder lezers, geen schrijver. Leuk is ook dat je reacties krijgt op je schrijfsels, want dan weet je dat je gelezen wordt. Ik zou dus heel blij moeten zijn met de opmerkingen die ik de afgelopen weken kreeg n.a.v. het artikeltje over KFC Meer in de sportrubriek van de vorige Maand. Toch ben ik dat niet. De reden is simpel. Ik heb dat artikel niet geschreven. In het bewuste artikel krijgen de spelers van de eerste ploeg een flinke veeg uit de pan. Terecht of niet, daar mag u zelf over oordelen. In ieder geval, nogal wat mensen vonden het nodig hun afkeuring aan mij kenbaar te maken. Dat had dus geen zin, want ik ben hier geen betrokken partij. Alles wat ik schrijf, staat gepubliceerd onder de dorpsrubriek Meer. Het voetbalnieuws over KFC Meer hoort bij de sportrubriek en die wordt voor Meer geschreven door Raf Jansen. Hij doet dit al sinds het ontstaan van de Hoogstraatse Maand. Als secretaris van de club is hij daarvoor de aangewezen man. Als u dus uw reacties kwijt wilt, weet u nu bij wie u terecht kan.[]

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80. september - hopelijk voorgoed - een monument wordt. Dat komt door de Open Monumentendag. Deze dag is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de BRT en het Commissariaat voor Toerisme. Dit jaar vindt de vierde editie plaats op zondag 13 september. Het stadsbestuur verleent z'n medewerking aan dit initiatief, maar het is de bedoeling dat een plaatselijke werkgroep het eigenlijke programma samenstelt en uitwerkt. De gemeentelijke diensten zorgen hierbij voor de nodige ondersteuning. Eerder al besliste het college om een beurtrolsysteem in te voeren, waarbij elke deelgemeente opeenvolgend aan bod komt. Dit jaar werd gekozen voor Meer en het thema is 'Schoolarchitectuur'. Daarmee samenhangend, stelde Fons Sprangers een dossier samen over een restauratieproject van de luifel achter de vroegere meisjesschool (nu bibliotheek). Het project voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiering door de Koning

Boudewijnstichting. De jury die de subsidie toekent, zal ten laatste op 30 juni uitsluitsel geven. Door de werkgroep werd inmiddels beslist een korte monumentenwandeling samen te stellen, omdat er in Meer een groot aanbod is. Men opteert voor de Zaal voor Kunst en Volk als vertrekpunt. Dan gaat de route langs het oude gemeentehuis, het oude huis van de familie Rommens, een blik op de Markvallei, de vroegere meisjesschool met luifel, de kapel Ste.-Rosalia, de gevel van een huis in de Donckstraat; de pastorij, de huidige school en het klooster, de kerk en het gebooi, het huis van de familie Goetschalckx-Van Aelst. Er komt een brochure met daarin de routebeschrijving en een toelichting bij de verschillende monumenten. Voorts is het de bedoeling dat er op verschillende plaatsen animatie komt: voorlezen van boodschappen in het gebooi, orgelconcerten en rondleidingen in de kerk, tentoonstelling van oude foto's in de school, toneel in de zaal voor Kunst en Volk, optredens in de Mussenakker, enz... Zoals het er nu uitziet, wordt de Monumentendag een hoogtepunt in de Meerse geschiedenis. U hoort er nog van, maar hou alvast zondag 13 september vrij in uw agenda of filofax. LI

Mensen van goud

Roept u maar Hoe harder, hoe liever. Hoe meer, hoe beter. Want waarover gaat het hier? Over Meermarkt. Enkele zomers geleden nog een hoogvlieger, nu verdwenen van de aardbodem. In de laatste dorpsraad kwam duidelijk naar voor dat men dat spijtig vindt. Heel wat Merenaars willen Meermarkt graag terugzien. Het probleem is dat zoiets vlug gezegd is, maar minder vlug gedaan. Daarom richtte de dorpsraad een speciale werkgroep op die moet onderzoeken of en hoe Meermarkt terug kan ingericht worden. Die groep is onlangs bijeengeweest en opnieuw was duidelijk dat de wil tot een nieuwe Meermarkt aanwezig is. Er is echter een probleem. De groep is een beetje te klein. Men heeft meer volk nodig om Meermarkt opnieuw op poten te krijgen tegen 1993. Want er mag niet over テゥテゥn nacht ijs gegaan worden. Niet vlugvlug iets inrichten en achteraf vaststellen dat de Organisatie niet klopte. Beter een langere voorbereiding, een degelijke Organisatie en daardoor een goed resultaat. Daarom deze dringende oproep aan alle Merenaars. Iedereen die wil meewerken aan de heropbouw van Meermarkt, kan zijn naam opgeven aan Jef Van Opstal, Terbeeksestraat 1 (315 73 02) en wordt uitgenodigd op de vergadering van maandag 22 juni om 20.00 uur in het gildelokaal in de Donckstraat. Op deze bijeenkomst zullen de eerste afspraken gemaakt worden. Wie Meermarkt in z'n hart draagt, mag geen seconde aarzelen. Kom meehelpen en diepe dankbaarheid Lal uw deel zijnji

Er is meer in Meer Uiterlijk is Meer misschien een dorp als een ander, maar innerlijk gist en bruist er vanalles. Wij moeten daarover zeker nog eens spreken. Maar voorlopig vormt deze titel de slogan onder dewelke ons dorp op zondag 13 26

Het houdt niet op. Waar vroeger een gouden bruiloft een uitzondering was, wordt het nu een bijna maandelijkse gewoonte. Dit keer was het de beurt aan JAN GOETSCHALCKX EN TOKE BOEREN, Terbeeksestraat 15, die op vrijdag 1 mei in het goud traden. Even zag het er niet goed uit, want 's voormiddags stonden de hemelsluizen wagenwijd open. Gelukkig klaarde na de middag alles op en zette de zon het gelukkige paar in een gouden schijn. Het feest kon beginnen en het werd een onvergetelijke dag voor Jan en Toke. Proficiat.

De Meerse Constantin U kent hem allemaal, iedereen die voetbal of supportert, kan hem in het weekend links of rechts zien fluiten. Zonder hem geen cafテゥ gebuurte- of vriendschappelijk voetbal. FRANS BROSENS is onze man in hei zwart, die de afgelopen zeventien jaar honderden matchen in goede banen leidde. Altijd bereid, altijd goedgeluimd, altijd aanwezig... Frans is een man naar ons hart. In naam van allen die ooit een beroep op hen deden en nog zullen doen, willen wij Fran' van harte bedanken. We kunnen slechts 1w pen dat we hem nog vaak in de wei zullen ontmoeten, want hoewel niemand onve, van gbaar is, zou ik niet weten wat we zonder hem moeten beginnen.


MEER

'1 Spiegeltje

Zoekplaatj e: wie is Helmut Lotti? Ik heb lang ,noelen kijken, maar volgens mij is het de jongen ,nei het ko,n ische jasje. De man met de kleurrijke das is immers René Van Bladel, de kersverse voorzitter van Brassen Drumband Ste. -Rosalia. Bij de viering van het 25-jarig bestaan van de drumband trad hij voor de eerste keer officieel als voorzitter naar buiten. Hij deed dat met verve. De fanfare kan gerust zijn. Na het vakmanschap van Herman Verboven, de ex-voorzitter, komt nu het jeugdig enthousiasme van René. De toekomst is verzekerd. De drumbandfeesten waren overigens een groot succes en daarom werd een kleine rustpauze ingelast. Hoewel de repetities natuurlijk steeds verder gaan en op zondag 14juni stapt de maatschappij alweer mee op in de stoet t.g. v. de opperkoningsschieting van de St. -A mbrosiusgilde. Te vermelden valt ook dat de brassband op zaterdag 20juni concerteert bij harmonie Verbroedering in St. -Lenaarts. Als dat achter de rug is, kunnen de trainingen beginnen voor de bedevaart naar Scherpenheu vel begin ju li. Meer inlichtingen hierover volgen in de volgende Maand.

Oud en jong: één pot nat

Om hei 19-jarig beslaan wat extra kleur te geven, liet de Mussenakker haar oude en jonge exemplaren op zaterdag 25 april tegen elkaar voetballen. Op de foto ziet u ze allemaal broederlijk naast elkaar. Het werd een grote match met talloze doelkansen, vooral voor de oudjes. Hun afwerking oogde echter wat versleten, waardoor dejongsten met 3-2 overwonnen. De ouderen voelden zich echter - zoals steeds - de morele winnaars en daarmee was iedereen weer voor een jaar tevreden. Het hele gezelschap dook daarna de wilde nacht in en gooide er naar goede traditie een serieuze patat op. Moe doch gelukkig keerde iedereen bij het eerste ochtendgloren huiswaarts. Wat de Mussenakker betreft, is het nog steeds wachten op de definitieve affiche van Akkerpop, maar misschien vindt u daarover meer op de bladzijden van Fusieswing.

ZAKEN KANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba Wij verkopen nt &een verzekernen. ook oe NAZORG vndn wi banynjk .1 Kjry

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54

vr ijb lij vend ect s

A

Antiek

Curiosa

Voor degelijke eiken en blankhouten meubels Open op zaterdag en zondag tot 17.00 u Dreef 124 Meersel-Dreef tel: 03-315.90.46

Vluggertjes Zoals elke zomer komt de KWB-KAV opnieuw met haar vakantiezoektocht op de proppen. Tijdens de maanden juni, juli, augustus en september kiest u vrij een dag waarop u per fiets of per auto deze steeds weer aangename tocht kunt maken. Uiteraard verdient de fiets uw absolute voorkeur. De tocht leidt u langs een aantal mooie plekjes van onze Noorderkempen en voor degenen die wat meer willen, zijn er de gebruikelijke vragen en opdrachten. Gun uzelf dit dagje gczond en haal het gidsboekje voor 100 fr. in de BACkantoren, het info-kantoor in Hoogstraten of bij één van de plaatselijke bestuursleden. Na het voetbaltoernooi, de wielerkoers, e.a. is er nu de viswedstrijd 'Grote Prijs Senator Van Aperen'. Arnold blijft dus bezig en gooit zich nu op het vissen. Dat gebeurt op zaterdag 6 juni op de wedstrijdvijver in De Mosten. De voormiddag is van 9.30 tot 12.00 uur voorbehouden aan de jeugd tot 16 jaar en de dames. Voor 50 fr. kunnen zij hun lijntje uitgooien. In de namiddag is het de beurt aan de senioren en veteranen. Van 14.00 tot 17.00 uur en voor 150 fr. mogen zij bewijzen dat ze al meer gevist hebben. Let op, de plaatsen zijn beperkt. U moet dus vlug inschrijven en dat kan nog tot zondag 31 mei. Tot slot is er de St.-Ambrosiusgilde. Op zondag 14 juni richt zij een opperkoningsschieting in. Om 13.30 uur vertrekt men in stoet aan de zaal voor Kunst en Volk naar de schalen aan de Donckstraat, waar de schieting om 14.00 uur begint. Op uitnodiging van de huidige koning en opperkoning Frans Van De Locht strijden elf koningen van 6 Nederlandse en 5 Belgische gilden om de titel van nieuwe opperkoning. Dat gebeurt met een luchtkarabijn op een staande wip van 18-20m. Er wordt geloot wie moet beginnen en na één proefschot werken de schutters de verschillende rondes af. De koning met de meeste treffers wordt opperkoning en die moet het volgende jaar weer een nieuwe wedstrijd organiseren. De aanwezige gilden kunnen nadien deelnemen aan een drietalschieting en tenslotte mag iedereen die wil, u ook, de luchtkarabij n hanteren op vier banen van zes meter. Redenen te over dus om op zondag 14 juni eens langs te komen.0 27


JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

-

700 keren

Brutaal! Een woord waarmee men nogal eens de houding van sommige van onze Noorderburen pleegt aan te duiden. Dat deze eigenschap echter geen uitsluitend 'Hollands' privilege is mag uit volgend verhaal blijken. Vrijdagnamiddag, half vier, de school belt het einde van de schoolweek en kondigt tegelijk een lekker lang carnavalweekend aan. De verkeersbrigadiers trekken hun oranje oversize-jassen aan en reppen zich naar hun plaatsen op het kruispunt. Als alles klaar is, gaat het fluitsignaal en wordt het verkeer verzocht te wachten tot alle leerlingen veilig op weg naar huis zijn. Voor één van de brigadiers begint een dame onmiddellijk zenuwachtig te doen, iets dat verkeersbrigadiers bijna dagelijks meemaken. Geen tijd blijkbaar. De toezichthoudende leerkracht, meester Frans, komt erbij en verzoekt de dame in kwestie, mevrouw Vermander-Van Hecke uit Hoogstraten, even geduld te oefenen. Verzoek dat niet in goede aarde valt want mevrouw schakelt in achteruit, terug vooruit, en gaat in volle vitesse de brigadier voorbij, half de stoep over, rakelings naast de snel opzij springende brigadier aan het volgende zebrapad, op weg naar iets dat niet kon wachten, ook geen vijf minuten. Verbouwereerde ouders, leerlingen en vooral brigadiers. Meester Frans signaleert de zaak aan de schooldirekteur, die op zijn beurt de rijkswacht inlicht. Daar zullen ze wel eens zien wat ze met de zaak aanvangen. Blijkbaar niet heel veel, want er komt geen reaktie, ook niet na een herinnering van het schoolhoofd. Eén van de ouders die het voorval te gortig vindt om zonder gevolg te blijven gaat op zijn beurt naar de politie en dient klacht in. Nu reageert de politie wel en van de toezichthoudende leerkracht wordt een verklaring opgenomen. Dat is dan het laatste wat er van de zaak gehoord werd en dat vinden brigadiers en toeziende leraars niet leuk, zij zouden graag weten welk gevolg aan zulke klachten wordt gegeven. Nu blijft immers het gevoel dat hun signalen straffeloos mogen genegeerd worden. Zoiets lijkt mij heel slecht voor de motivatie!

'

03-314.55.04

de maand

Frans wordt in de bloemetjes gezet.

Niet pompen, maar zevenhonderd keer voor de eerste ploeg van F.C. Meerle het veld op. Er zijn te weinig die dat kunnen zeggen, alleen Frans Boudewijns mag daar voortaan mee uitpakken. Op 10 mei jI. trok hij voor de 700e maal het groen-witte shirt aan. U begrijpt dat de le maal al enige tijd terug moet liggen. Frans, geboren in 1953, kwam in 1967 de kadetten van Meerle versterken. Dat hij talent had mag blijken uit het feit dat hij twee jaar later op 16-jarige leeftijd een eerste maal in het fanion-team werd opgesteld in een wedstrijd tegen Wildert. Frans speelde op verschillende plaatsen, eerst als spits, dan als middenvelder en rechts achter. Aan de lange periode met het le elftal bewaart Frans uitstekende herinneringen. Zijn eerste match, promotie van de 4e naar 3e provinciale. Ook minder goede zoals de degradatie van 2e naar 3e.

Als voetballer bezit Frans niet echt een verfijnde techniek, eerder van kracht en inzet, en daarin heeft hij zich steeds een krack in getoond. Nooit ten koste van tegenstanders, want in zijn lange carrière heeft hij nooit rood gekregen en is hij zelfs nooit geel geschorst geweest!! Ook naast zijn aktiviteiten als speler is Frans heel aan de club gehecht, wat hij later na het einde van zijn aktieve voetbalcarrière graag wil doortrekken door mee te werken in het bestuur. Zulk een clubspeler zou elke club graag in zijn

rangen hebben en om te tonen dat ze er in Meerle blij mee zijn werd Frans in zijn 700e wedstrijd in de bloemetjes gezet. Als hij dat niet verdiend heeft, wie dan wel! El

Een ontdekkingstocht! bij Van der Sluis blijkt altijd opnieuw een boeiende confrontatie te zijn met wonen "nieuwe stijl"en hedendaagse wooncultuur. Het valt gewoon op die exclusieve collecties gordijnen en tapijt. een bezoek méér dan waard.

woondecoratie

tel 014 -699002

Baarle-Hertog 28

Kapeistraat 6

ook op zondag open


MEERLE

Wandeltocht Van het boekenfront Natuurlijk zijn er veel mensen die nog denken dat lezen iets typisch is voor de lange winteravonden, voor bij het knisperend haardvuur. Zij denken dan waarschijnlijk aan Diekens of Conscience. Niet dat dat geen goede schrijvers zouden zijn, toch denken deze mensen verkeerd. Lezen kun je ook uitstekend in de zomer en vooral tijdens de vakantie. Heerlijk op terras of op de gazon, onder de parassol, met een fris drankje of een kop koffie, zeg nu zelf, kan je je een rustiger beeld indenken. De bib van zijn kant zorgt voor een ruim boekaanbod dat onlangs weer gevoelig werd aangevuld. Een greep uit de nieuwigheden om u verlekkerd te maken: - Omtrent Wilfried Martens - Hugo De Ridder - Spraakmakend relaas van tien jaar eerste-ministerschap van Wilfried Martens met o.a. de onthullingen over de bijeenkomsten in Poupehan. - Het gevallen baken - Walter Van Den Broeck - Derde deel van de prozacyclus 'Het Beleg van Laken' waarin de schrijver ons via een omweg langs het paleis van Boudewijn naar de Olense cité brengt en ons ditmaal vooral laat kennis maken met zijn ouders.

Avond-fiets-vierdaagse Goed op tijd aankondigen, dat je het niet vergeet, want als ons volgende nummer verschijnt moet je eigenlijk al op de fiets zitten. De 1-2-3 en 4juli organiserende K.W.B. Wielertoeristen voor de 2e maal een 'avond-fietsvierdaagse'. Vier avonden na mekaar heeft de K.W.B. een parkoers uitgestippeld (telkens een ander) langs rustige landelijke wegen. Je kan vertrekken tussen 18.30 en 19.30 uur aan de parochiezaal. Het tempo bepaal je zelf. Voor deelnemers aan drie ritten ligt een herinneringsmedaille te wachten, oudste en jongste fietser worden met een trofee bedacht en door mee te fietsen neem je automatisch deel aan de aanwezigheidstombola. Deelnemen aan drie avonden kost 150 fr., maar daar krijg je onderweg nog een verfrissing of een versnapering voor. Waar vind je nog zo veel voor zo weinig geld? LI

Wie zijn benen eens goed wil strekken moet daar op zondag 21 juni niet ver voor gaan (hier klopt iets niet, een aardigheidje van onze mooie taal, wandelen zonder te moeten gaan). Enfin, je blijft dicht bij huis, want de 3e aardbeientocht van de wandelclub De Noorderkempen heeft zoals steeds in en om Meerle plaats. Vertrekken kan, mits betaling van 30 fr. inschrijvingsgeld, aan de parochiezaal vanaf 8.00 uur tot ten laatste 15.00 uur, voor een afstand van 8-12-16, 5-24 of 33 km. Behalve de 8 km volgen alle wandelingen een gedeelde van het Markdalwandelpad. Vanaf 16,5 km maak je eveneens kennis met de natuurgebieden van de 'Goudberg' en de 'Strijbeekse Heide'. Rusten kan in 't scholeke van Meersel-Dreef bij een frisse 'Eirbissem'. Wie nog te voet terug wil, kan toch beter niet te veel van deze verfrissing nemen, want van een bczemwagen heb ik niets gelezen.L1

IdylI isch 51 ,

- De schreeuw van het lam - Thomas Harris - Beklemmende thriller over een psychopatische moordenaar - verfilmd tot de beste film van 1991 en winnaar van een vracht oscars. - Zonder Grenzen - Kristien Hemmerechts Een voor de schrijfster eerder ongewone roman over een sedert lang gescheiden gezin waarin het 'gemis' van de hoofdrolspelers (gemis aan elkaar) het leitmotiv is.

Ml

- Verhalen van het Heggeland - Literaire jeugdverhalen van journalist - dichter - schrijver Van lstendael, bevolkt met 'kobbouten' en 'hete Huzzel'. - Kartonnen dozen - Tom Lannoye Middelbare-schoolperikelen in een 'Klein Seminarie' (niet dat van Hoogstraten) van Vlaanderens grote maar taalvaardige praatvaar. - De Kast - Leo Pleysier - Neerslag van de conversatie van de schrijver met zijn zus Greet (die bijna onafgebroken aan het woord is) over de erfenis van een kast. Boek dat nauw aansluit bij het wondermooie en ontroerende 'Wit is altijd schoon'. - Boudewijn - Kijkboek over het leven van koning Boudewijn naar aanleiding van de 40-60 vieringen - 200 foto's bijeengebracht door Stéphanie Etienne - teksten van Louis De Lentdecker. Doe daarbij nog enige spannende thrillers zoals Z17 van Jef Geeraerts, Geheim van de Andros van Hammond Innes of De bossen van Vlaanderen naar de BRT-serie, hartstochtelijke liefdesromans van Judy Collins of Konsalik, de boeken zoals Hoe word ik voetballer van Luc Nilis en uiteraard een aantal nieuwe jeugdboeken. Je merkt direkt dat uw vakantie weeral veel tekort zal zijn.17

J.

/

! .;

Op 2de i,aasdag werd galerij'De Pasiorak' aan de La,e Roov jéestelijk geopc'u/ onder ccii stralend lentezonnetje... zoals... dat hoort bij feestelijke openingen met veel volk. Heel de Rooy stond vol auto's. De galerij kent ondertussen reeds heel wat sukses. Alle weekenden zijn er van 's morgens tot 's avonds bezoekers. De prachtige hoeve en de aangename omgeving hebben hier zeker iets mee te maken. Het kan ook de lekkere koffie en taart zijn of misschien zelfs de tentoongestelde kunstwerken (prachtige keramiek en zonnige aquarellen). Dit alles tesamen maakt een bezoekje overwaard. Eveline en Marcel (de Herman uit mijn vorig stukje over de Pastorale was geheel uit mijn fantasie ontsproten - Eveline houdt het al lang bij Marcel) leggen u graag in de watten. De huidige tentoonstelling loopt nog tot 10juni.

garage VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * carwash

* tweedehands + demowagens *

carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03131 4.33.33 29


Jan Kerstens en Naan Martens Mei, mooi weer, alles fris groen en in bloei. Een mooie maand om te trouwen. Hoewel men daar 50 jaar geleden minder aandacht aan schonk. Toen was er immers een wereldoorlog aan de gang en was feesten heel wat minder vanzelfsprekend. Toch werd er nog getrouwd, zoals onder andere Jan en Naan Kerstens.

Jan en Naan zitten al 50 jaar samen in het bootje, kennen doen ze mekaar al veel langer. Ze zijn immers op een paar honderd meter van mekaar geboren en opgegroeid en in die omstandigheden kom je mekaar nogal eens tegen. Jan kwam in 1915 ter wereld op 'Den Rooy' waar zijn vader toen hovenierde en boerde. Zoals vele dorpskinderen ging Jan in Meerle naar de dorpsschool, maar moest ook zoals veel boerenkinderen al gauw thuis mee inspringen. Op 12-jarige leeftijd was koeien melken ook voor hem al een dagelijkse bezigheid. Hij bleef thuis helpen tot vader met boeren ophield. Toen was het voor Jan tijd om bij den troep te gaan, bij de Lansiers. Na het dienen van het vaderland ging Jan terug naar de boerenstiel in bij een boer in Uhcoten, aan 15 gulden per maand plus de kost. Naan zag in 1918 het levenslicht op de Hoge Rooy, op het laatste boerderijtje voor de grens. Ook naar de dorpsschool, dikwijls samen met Jan en een hele trits andere kinderen uit de buurt. Maar omdat Naantjes moeder veel ziek was, moest zij ook thuis de handen uit de mouwen steken. Soms mocht ze dan wel met de fiets naar school, dat was echter alleen om sneller thuis te zijn voor het werk. Veel heeft Naan niet gehad aan haar jong leven. Dat er tussen Jan en Naan toch wel iets meer inzat dan alleen maar buren, blijkt uit een voorval toen Jan 17 was. Hij was op weg met de melkkar toen zijn been tussen de spaken van een karwiel terechtkwam en brak. Jan lag alleen naast de kant van de weg, met zijn been in een heel rare stand toen toevallig Naan voorbij kwam. Nadat ze van de schrik beko30

men was, verwittigde ze Jans vader. Jan werd op de kar van Gust Michielsen geladen (bovenop een lading vlaggemasten) en thuis afgeleverd. De bijgeroepen dokter zette thuis (en zonder verdoving) Jan zijn been terug recht, waarna deze zes weken stil moest blijven lig-

gen. Na zijn troep zijn Jan en Naan zo stilaan beginnen 'verkeren'. Veel meer dan zondagsmiddags samen buurten was dat eigenlijk niet. En 's avonds goed op tijd terug buiten, meer werd toendertijd nog niet getolereerd, verliefd of niet. In 1939 werd Jan gemobiliseerd. Niet plezant, maar nog niets in vergelijking met wat nog moest komen. Tijdens de mobilisatie was hij tenminste nog eens per maand thuis. Toen hij in de begindagen van de oorlog in de buurt van Zelzate krijgsgevangen werd genomen, zou het 11 maanden duren voor hij Meerle en Naan terugzag. Naan en Jans familie bleven zelfs 6 maanden zonder enig nieuws. Tijdens zijn gevangenschap moest Jan in Tirol tunnels graven, op 2200 meter boven de zeespiegel. Koude en honger waren zijn deel. Gelukkig ging dczc barre tijd ook voorbij en einde maart 1941 keerde Jan terug naar huis en naar zijn oude stiel in tJlieoten. Een goed jaar later stapten Jan en Naan in het huwelijksbootje. Stihletjes, enkel met de naaste familie, want zoals gezegd, ontbraken geld en ti j d om te feesten. Jait trok mee in op de boerderij van Naans vader. Omdat Naans broer getrouwd was, was er plaats en was werkkraeht welkom. 8 Jaar bleven ze nog op de Hoge Rooy en kochten er 3 kinderen, Liza, Roza en Neel. In 1950 stopte Naans vader met boeren en Jan en Naan verhuisden naar de huidige woonst op de Ulicotenseweg. Jan werd boswachter bij Lauwers, ging in 1957 op de steenfabriek in Chaam werken. Zijn plaats vond hij tenslotte als metaalwerker bij Tomado in Zwijndrecht en Etten-Leur, waar hij tot zijn pensioen in 1980 nog 22 jaar werkte. Naan bleef zoals de meeste vrouwen uit de streek thuis bij de kinderen. Ze sukkelde zelf nogal wat met haar gezondheid. Uit een kraambed hield ze 'flebit' over, waar ze heel haar verder leven last van had, dikwijls moest ze zelfs het bed houden. Gelukkig dat Jan in ploegen werkte, zo kon hij de kinderen in die periodes beter opvangen. Tegenwoordig zijn Naan haar benen veel beter dan vroeger. Zo goed zelfs dat ze nog altijd gaat turnen met de gepensioneerden. Tot voor kort deed ze daarbij ook nog volksdans, tot haar danspartner het moest opgeven. Jan blijft niet liever dan thuis. Tegen Naan zegt hij altijd 'Ge moogt gaan waar ge wilt, als ik maar niet meemoet'. Jan heeft nooit echt met het verenigingsleven meegedaan (enkel met de oud-strijders), hij houdt van zijn hof en van af en toe eens buurten. Wat Naan op haar beurt sehalks doet opmerken 'buurten met vier, vijf man en soms een hele middag lang'. In tegenstelling tot 50 jaar terug zal het 'jubileumfeest ditmaal niet in stilte gevierd wor den. Jan en Naan zijn immers graag gezien in hun buurt en die is niet van plan het stilletjes te houden. Op 23 mei komen ze het gouden paar met zijn allen vieren, met stoet en al. Wij sluiten ons bij de buurt aan en wensen de jubilarissen nog vele en gelukkige jaren.•

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOG ELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24-Fax03/314.11.24


Ü

©

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom b ij René Laurussen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28. den! Eindelijk is het dan toch zover! Jaren heeft men hierop moeten wachten om dit dorpsschandaal definitief naar de vergeethoek te verwijzen. Voor alles heeft het reeds gediend, o.a. als parkeerplaats voor vrachtwagens, stortplaats, frituur...! Vele miljoenen zijn nu gespendeerd, maar die zijn zonder twijfel goed geïnvesteerd. De gemeenschap zal er wel bij varen, alhoewel kritische noten ook niet uit de lucht zijn. Elke verwezenlijking kent voor- en tegenstanders. Wat moet er met de kermis gebeuren? Er is zo weinig parkeergelegenheid! Het amfiteater in het midden past hier niet...! Tot spijt van wie het benijdt, het dorpsplein is zonder twijfel prachtig opgesmukt, laat het groen enkele jaren met rust en de oase zal des te aantrekkelijker worden en uitnodigen tot een babbeltje onder de dorpsplatanen. Die nieuwe standplaats van het frietkot is niet bij iedereen in goede aarde gevallen en dat is heel goed te begrijpen. En die parkeerplaatsen? Een beetje verder rijden met de auto kan toch ook en Minderhout heeft toch helemaal geen nood aan uitgestrekte parkeerterreinen om die enkele voertuigen te stallen. Laten we blij zijn om deze realisatie en gekanker achterwege laten! Dat hebben we in het verleden al zo vaak gedaan en dit is alleen maar slecht voor je eigen gezondheid! Prosit op het plein!!! Nog is het niet gedaan met officieel openen! Zo'n jaar maken we zeker nooit meer mee! De voor enkele maanden verhuisde bibliotheek is ook in een nieuw kleedje gestoken. Ongetwijfeld zal het veel gezelliger boeken kiezen zijn: meer licht en lucht, meer ruimte. Ook op donderdag 11juni te 20 uur.l

November 1989!

Mei 1992!

Schoolfeest!

31::niei 1992 Ongetwijfeld zal deze datum in menig Minderhouts achterhoofd, al of niet kerkganger, gegrift blijven! Na enkele jaren restauratie, na vele jaren verkrotting en verkommering is de St.-Clemenskerk in al zijn glorie herrezen. Dat het een pareltje is, zowel binnen als buiten, hebben velen ongetwijfeld al voor zichzelf uitgemaakt. ZONDAG 31 MEI is het dan zover. Mgr. Paul Van den Berghe, Bisschop van Antwerpen, zal de officiële heropening met een plechtige eucharistieviering in hoogsteigen persoon komen bijwonen en dit

te 14 uur. Na dc '. iciiitg oidcit alle paiochianen verwelkomd op een receptie in de parochieiaal. [ii

11 juni 1992 Ook een datum om op te bergen voor degenen die houden van Minderhoutse geschiedenis! Weliswaar geen schokkende gebeurtenis, alhoewel! Dit feestvarken is ondertussen toch al het voorwerp geweest van heel wat controversiële uitspraken! Het DORPSPLEIN wordt die dag te 20 uur officieel in gebruik genomen, niet met veel tamtam, tromgeroffel en hoerageroep, men wil het sober hou-

Ook de kinderen en leerkrachten van de Vrije Basisschool konden weer intens genieten, samen met vele belangstellenden, van hun jaarlijks schoolfeest.

;jI


MINDERHOUT

Marie-Louise Devos in de 'Drie Berken'

Prachtig schilderwerk in St. -Clemenskerk

Heden ten dage wordt er ten huize van heelwat verwerkt door ijverige, kunstige handen. Sluimerende talenten die plots de microbe beet krijgen om het penseel te hanteren en die aardig uit de hoek kunnen komen. MarieLouise Devos uit de Hemelstraat mag ook zo iemand genoemd worden. Geen doordeweekse huisschilder, wel iemand die een intense scholing bij Van Heugten, Seelen en andere Rosseels heeft doorlopen en daar ook duidelijk resultaten van geplukt heeft. Jaren terug beoefende zij: het potten-

De restauratie werken aan dc St. -Glemenskerk zijn voltooid. De voorbije weken verzorgden deze Kempische vaklui van de firma Bernaerts Decoraties uit Turnhout het laatste schilderwerk. Jos Verpoorten en Gut Ree vmaekers zijn echte kunstenaars die (le oude technieken nog volledig beheersen.

Kapel in de sleigers

bakken, zijdeschilderen, keramiek, het werken met olieverf en bloemschikken. Vooral de laatste twee jaar gaat haar liefde uit naar AQUARELLEN en deze werken stelt zij nog tentoon tot ZONDAG 31 MEI van 10 tot 20 uur in galerij 'Drie Berken', Pulsebaan te Wechelderzande. Wil je haar resultaten nog beoordelen en bewonderen, rep je!

VAN DER SLUIS MODE Baar!e-Nassau

AAL

Nieuwstraat 9

Exclusieve dames, heren en kindermode. Zeer aparte jonge mode, jeugdig in de grote maten, en in iedere prijsklasse! Diverse merken van het betere genre. Ook op Zondag geopend. ook op zondag open

32

Het restaureren houdt niet neer op! Nu werden de steigers neergepoot in en rond de kapel van 0. L. - Vrouw-in-de-Akker voor 'dringende instandhoudingswerken'!

nTRI;T LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN


HIS TORIEK

De bibliotheek van Minderhout is bijna 100 jaar oud Een plaatselijke bibliotheek lijkt zo niet direkt iets te zijn waarover grote geschiedenis te schrijven is. Toch kan het zijn dat zorgzame bibliothecarissen een schat aan informatie nalaten, waaruit heel wat interessante wetenswaardigheden te puren is. De vernieuwing van de uitleenpost was voor ons de aanleiding om in de archieven te duiken. De Minderhoutse bibliotheek bestaat waarschijnlijk al van voor 1900. In het stadsarchief van Hoogstraten komen er een aantal brieven voor die dit vermoeden bevestigen. Vanaf 1981 was er een vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken aan het schepencollege of er een volksbibliotheek is. In 1893 stuurde het Provinciebestuur een door haar bekroond werk van Hippoliet Ledeganck 'Prins Boudewijn herdacht' op voor de bibliotheek. Op 12 april 1897 vroeg de arrondissementscommissaris aan het college hem mede te delen of de bibliotheek, die er bestond, openbaar en kosteloos was. Op 17januari 1905 kwam weer de vraag van de provincie een lijst in te vullen en terug te sturen. Op de achterzijde werd in potlood genoteerd: overhandigd op 81-1-1905. Op een gelijkaardige brief van de provincie van 1912 staat op de achterzijde genoteerd: Ontleners: mannen 25 vrouwen 10 Uitgeleende boeken: handel en nijverheid 3, geschiedenis en aardrijkskunde 12, romans en letterkunde 20, Zedekundige, politieke, bestuurlijke wetenschappen 10, natuurkundige, wiskundige, physieke wetenschappen 8, van verschillende aard 12, Totaal 65. Voor het jaar 1911 was er een provinciale toelage voorzien van 25 fr. voor 1912: 22 fr. Hieruit kunnen we besluiten dat de Minderhoutse bibliotheek waarschijnlijk bestond van voor 1900 en zeker in 1911. Uit de gegevens van 1912 kan men verstaan dat het eerder ging over een bescheiden bibliotheek, maar toch een die vanaf het begin in de handen van het gemeentebestuur was. Op 17 oktober 1921 ontstond er een wet op de openbare bibliotheken, de zgn. Wet J. Destrée. Deze wet voorzag in staatssubsidies voor gemeentelijke en vrije bibliotheken. Er werden zeven voorwaarden voorzien: ingericht zijn in een degelijk lokaal; in het bezit zijn van een minimum aantal boekdelen en een minimum aantal uitleningen doen; voor iedereen toegankelijk zijn; kosteloos zijn; ten minste een zitting per week hebben; zich aan staatstoezicht onderwerpen; en bestuurd worden door een bibliothecaris die een bekwaamheidsgetuigschrift bezit. Onmiddellijk sloot het gemeentebestuur aan bij deze nieuwe wettelijke voorschriften. De gemeentelijke bibliotheek werd erkend door het ministerie op4 dec. 1922. Zij voldeed aan de gestelde voorwaarden en genoot sindsdien subsidie. De eerste officiële bibliothecaris was de twintigjarige onderwijzer Karel Adriaensen. Hij werd aangesteld op 1 oktober 1921. Hij bezat een bekwaamheidsakte voor de biblio-

theek. Meester Adriaensen was een uiterst nauwgezet en punctueel man. Vanaf het begin werden de jaarlijkse verslagen en de lijsten van boeken en aanwinsten nauwkeurig bijgehouden in zijn prachtig rond schrift. Aan hem hebben we het te danken dat er zoveel gegevens van de bibliotheek bewaard zijn. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij opgevolgd door meester Emiel Lambrechts vanaf 16april1946. Deze bleef meer dan 30 jaar in functie. Sindsdien neemt meester Jozef Peeters de leiding op zich van de bibliotheek. Na de fusie van de gemeenten werden ook de bibliotheken gefusioneerd in 1981. Ook na de fusie van de bibliotheken bleef J. Peeters deze funktie verder uitoefenen tot voldoening van de Minderhoutse bevolking. De beheerraad werd, zoals in het begin van de eeuw normaal was, gevormd door de plaatselijke burgemeester, de pastoor en soms ook de gemeentesecretaris. De uitleningen voor volwassenen waren op zaterdag tussen 16 en 18 uur. Voor de kinderen was er een speciale uitlening 's vrijdags na de schooluren. Op de 875 inwoners waren er in 1922 13 lezers. Er waren 415 boeken en er werden 406 uitleningen genoteerd. In 1930 was het aantal lezers opgelopen tot honderd en waren ze goed voor 1485 uitleningen. Vanaf 1939 begon men duidelijk aandacht te schenken aan de uitbouw van een afdeling kinderlectuur. Zo klom het aantal lezers tot 192. De helft ervan waren kinderen. Samen zorgden ze voor 3336 uitleningen. In 1980 was het aantal lezers opgelopen tot 232 en zorgden ze samen voor 6770 uitleningen. Het merendeel van de uitleningen van ontspanningslectuur, met een duidelijke voorkeur voor Vlaamse schrijvers. Tijdschriften waren er praktisch niet aanwezig. In hun zorg voor de kwaliteitsverhoging van de plaatselijke lectuur werden de bibliothecarissen geholpen door modellijsten van het Algemeen Verbond voor Katholieke Boekerijen. Toppers waren in 1940 in Minderhout: Ernest Claes met 18 boekdelen, Hendrik Conscience met 56 titels, Jozef Simons 13, August Snieders 43, Stijn Streuvels 17, Felix Timmermans 12 en Edward Vermeulen met 13. Schrijvers zoals Walschap en M. Gijsen werden voorgesteld als te eenzijdig en minder geschikt voor een katholiek publiek. Ook Pallieter van Felix Timmermans kende geen genade. Regelmatig werd verwijtend uit-

gehaald naar de staatsinspectie, die zich al te veel bemoeide met de boekenkeuze en volgens het Verbond voor Katholieke Boekerijen een aantal werken wilde opdringen. De Tweede Wereldoorlog bracht heel wat moeilijkheden mee. Omwille van de oorlogsaktiviteiten was de bibliotheek gesloten in mei en juni 1940. Later bleek de deur opengebroken en de steekkaarten en de catalogus ontvreemd. De bibliotheek bleef in de school, maar de Schoolstraat werd nu omgedoopt tot Jef Denijnlaan. De oorlogsburgemeester 's Jongers had heel wat belangstelling voor de bibliotheek en dreef de gemeentelijke subsidie sterk de hoogte in (van 260 fr. in 1936 tot 1600 in 1940). Maar omwille van de oorlogsomstandigheden slaagde hij er niet in deze gelden te besteden. Er waren immers onvoldoende mogelijkheden om boeken te kopen. Op 15 augustus 1940 verscheen er een 'Verordening over anti-Duitsche boeken en druksels'. Alles wat het Nationaal-Socialisme of Hitler bekritiseerde werd achter slot geplaatst. Werken die handelden over de Eerste Wereldoorlog werden als verdacht geweerd. Joodse werken of werken van communistische auteurs moesten zonder meer verdwijnen. Meester Adriaensen legde voorzichtigheidshalve een lijst voor met verdachte boeken aan de inspektie. Het resultaat was dat een dertigtal boeken achter slot moest bewaard worden. Op de vraag van de bibliothecaris wie verantwoordelijk was voor de aankopen antwoordde het provinciebestuur dat dit de beheerraad was. Hiermee was hij dan ingedekt. Toch worden zijn verslagen onder de oorlog plots veel beknopter. In 1944-45 waren er ten gevolge van de opeisingen van de Duitsers van lokalen en de verwarde toestand bij de bevrijding een tijdlang geen uitleningen. De Duitsers hadden de schoollokalen chaotisch achtergelaten. Een aantal boeken was verdwenen. De bibliothecaris kon alles uitmesten en een nieuwe catalogus opstellen. Na een onderbreking van 14 juli 1944 tot 9 november 1945 kon de nieuwe bibliothecaris Lambrechts van start gaan met een tweehonderdtal lezers die een gemiddelde van 20 boeken per jaar lazen. In 1960 werd het meubilair van de bibliotheek veranderd. De toenmalige inspecteur Gerard Walschap zorgde voor de betoelaging van de intussen verdwenen groene ijzeren kasten. Meermaals sprak men van nieuwbouw. Burgemeester 's Jongers dacht er tijdens de oorlog al aan. Ook in de jaren 1960 kwam dit regelmatig terug. Het aantal boeken was intussen te talrijk geworden en de ruimte in de klas achteraan te klein. Maar men moest het er mee doen. In 1980 was het aantal boeken opgelopen tot 6.835. Bij de herstrukturering van de bibliotheek werd het boekenbestand grondig nagezien en verouderde werken verwijderd. Daardoor daalde in 1982 het aantal boeken tot 4186. Sindsdien gaat het met de uitleenpost Minderhout, zoals de bibliotheek hier nu heet. Onze uitleenpost verwerkt jaarlijks heel wat boeken. Natuurlijk was de ruimte veel te beperkt. Nu het lokaal vernieuwd werd en alle binnenmuren uitgebroken, voldoet de bibliotheek weer aan de behoeften. Bovendien krijgt de lezer nog het comfort van een aantrekkelijke en verkeersveilig dorpsplein en het uitzicht op een prachtig gerestaureerde kerk. Je zou voor minder de bib binnenstappen. Ken je de bibliotheek nog niet? Loop dan eens langs. • 33


SPORTIEF HIERY

en 'k sloot er bij aan. Eén keer per week werd er getraind, dit gaf me echter geen voldoening en zo kwam ik bij de Turnhoutse club 'Body Action', gevestigd in de Herentalsstraat, terecht en daar ben ik nu nog altijd actief!

Een ruwe sport?

Belgisch kampioen Mario Lambrechts: 'Kickboxing is meer dan slaan en trappen!' In de voetbalsport is de Noordhoek altijd goed aan zijn trekken gekomen met toppers uit het verleden, zoals daar waren Jan Verheyen, André Lanrijssen, Fons Bastijns, Herman Houben... en de huidige vedetten Gert Verheyen en Bart De Roover. Ook in de paardesport werden heel wat lauweren geoogst en kampioenen gevierd en dit alles wordt in de pers tamelijk dik uitgesmeerd. Aan een nog weinig bekende sport worden weinig lijntjes gespendeerd en dit ondervindt ook MARIO LAMBRECHTS uit de Loenhoutseweg, die onlangs tot Belgisch Kampioen Kick-Boxing werd gekroond in de gewichtscategorie 58,5 tot 61,5 kg. Een uitslag in de krant en dan niets meer! Wij met de cruciale vraag naar de man in kwestie...

Het ziet er wel tamelijk brutaal uit, maar dat is het niet, wel hard! Het is meer dan slaan en trappen, want dan kom je niet ver. Techniek is een allereerste vereiste en die heb je zomaar niet onder de knie. Alle technieken heb ik zeker nog niet tot de mijne gemaakt, die zijn nog steeds voor verbetering vatbaar en zo zal dat blijven! Het vergt natuurlijk een uiterste concentratie. Goed uit je doppen kijken, profiteren van het minste foutje van de tegenstrever, dan toeslaan, en onmiddellijk je eigen verdediging terug in orde brengen. Aanvallen en daarbij je dekking goed verzorgen is de kunst. Nee, een ruwe sport mag ik het zeker niet noemen, alhoewel het helemaal geen tijdverdrijf is voor jonge juffertjes. Toch zijn er bij ons een paar meisjes aangesloten maar die betwisten wel geen wedstrijden. Op training zijn ze echter bedreven! Onderschat ze niet hoor! Zopas is

Wat is nu eigenlijk kick-boxing! Wel, die vraag wordt me menig keer gesteld. Tot voor kort was deze sport nog vrij onbekend in ons land, maar met die sportnetten op TV begint ze toch meer in de publieke belangstelling te komen. Bij ons nog vrij summier terwijl het in Nederland toch al een hele populariteit geniet. Bij kick-boxing wordt zoals in de gewone bokssport natuurlijk geslagen, en niet stil, maar daarbij komt dan het trappen, dus een combinatie van boks- en traptechnieken, die ook aan bepaalde regels

Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

-

-

-

Alle schilder- en be ha n gwe rke n Gordijnen en ove rg o rd ij n en Tapijten en vloerbekleding

- Siertafelkieden, lopers, enz.

34

Eén en al concentratie!

gebonden zijn. Men mag zomaar niet in 't wilde weg gaan boxen en kicken. Verboden is o.a. te trappen op de gewrichten, op de knieschijf, in 't kruis en op 't achterhoofd. Voor de rest mag en kan er veel! Het doel is natuurlijk de tegenstander je wil op te dringen en hem zo vlug mogelijk neer halen!

Welke 'kick' drijft iemand ertoe om met zo'n sport te beginnen? Ja, hoe begin je eraan? Terloops gezegd, ik ben er zo ongeveer al 5 jaar mee bezig. Voordien heb ik veel paardgereden en zoals heel wat jongeren geraak je er na een tijdje van verzadigd. Dan heb ik de sport een periode links laten liggen, maar uiteindelijk wilde ik terug iets gaan doen, maar wat? Mijn neef deed aan karate, ik ging eens kijken en ja, zo'n sport zei me wel iets. In die periode werd in Rij kevorsel een kick-boxing club opgestart

ei nog een Belgische wereldkampioen geworden. ('Ja, d'r zitten er kwaai tussen', onderbreekt vader Jan, die samen met zijn vrouw Angèle tot de vurigste supporters van Mario behoren.)

Materiaal Voor wedstrijden is dat heel eenvoudig. Een mondbeschermer, een schelp, bokshandschoenen en een korte broek. De matchen worden in een boksring betwist met officiële scheidsrechters. Op training worden er zwaardere handschoenen gebruikt en dan draag ik ook een helm. In de wedstrijden niet. Aan je voeten mag je geen schoeisel dragen, ofwel vecht je blootsvoets, ofwel met een wreefbeschermer, dat maak je zelf uit. Je moet natuurlijk wel zien hoe je trapt, dat is dan weer de techniek. Normaal kick je met het scheenbeen, dat is het hardste, en daarmee kun je de tegenstander het felst treffen. Als je met de tenen trapt kan het verdorie pijnlijk zijn voor jezelf. Een goede afstand bewaren, een juiste timing is van uitzonderlijk belang.


Wat betekent België nu in kickboxing? Het niveau mag bevredigend genoemd worden. Het is volop aan 't openbloeien na jarenlange betrekkelijke stilte. Je mag ons echter niet vergelijken met grootheden als Engeland en Nederland. Holland is werkelijk de top! Een paar Belgische kampers kunnen op wereldniveau toch een aardig mondje meepraten. We hebben een paar Europese kampioenen en een Waal heeft het reeds tot wereldkampioen gebracht, maar dan wel in een andere bond dan de onze. In België heb je momenteel twee bonden: de Muay Thai en de Belgische Kick-Boxing bond. Turnhout is aangesloten bij Muay Thai en dit is ook de grootste bond. In onze club zijn 91 leden ingeschreven waarvan een 40 tal werkelijk actief meedraaien. Wij trainen in twee groepen: het eerste uur komen de beginnelingen aan de beurt, daarna de wedstrijdkampers. We hebben 4 trainers: twee voor traptechnieken en twee voor 't boksen. Na een tijd moet je dan bewijzen dat je klaar bent voor de wedstrijden!

Welke categorieën? Je begint als nieuweling en je wordt ingedeeld in gewichtsklassen. Ikzelf behoor bij de categorie 58,5 tot 61,5 kg. Je verstaat ook wel dat ik niet kan gaan vechten tegen iemand van 75 kg.! Zo'n klasse verspringt gewoonlijk met zo'n 3 kg. Als je wedstrijdkampioen wordt, vertrek je altijd als nieuweling. Drie kampen moet je winnen en dan promoveer je naar de C-klasse. Als je wil overgaan naar de B-klasse moet je 6 winst kampen boeken en dan bereik ja na weer 8 winstmatchen de A-klasse. Die kerels hebben natuurlijk al heel wat in hun marge. Ikzelf moet er nog 7 winnen en dan behoor ik erbij! Niet dat ik direct die A-klasse ambieer. Dan moet je weer heel anders gaan trainen, zeker tot tweemaal per dag, dan komt er sponsoring bij kijken...

43

VAN DE MAAND

Braaf en veilig dicht hij de meester, zo poseerde ons kopje..... .. van de maand J.B. (/ie bij Van 1 Terek Sport adsertenlie) t ussen zijn vriendjes san hei derde leci jaar van de Vrije lagere school te Minderhout. Toci (1967) nog gelegen aan de Schonkt taal maar vanaf 1980 aan de \Vitherenss eg achter de parochiezaal. Momenteel zijn er precies 12 klassen soor 6 leerjaren, de vroegere geboussen aan de Schoolstraat herbergen .. nu de kleuters. J.B. was s olgens J.P. een bras e en s lijtige leerling. Na dc . lagere school in Miriderhout soigde hij les aan het Al henewn . 1 urnhout ) LII aan hu \ no I 1oost r UL ml) hij sptci iliscu dc i!Lh d t tin t in diLsclinotoi cn Ln kreeg zo '..'. ti L op dcn D ii in \ i,necni 1 ss c. t tr LJLdin moct hij er e. c Lns rugkl iji t Lul nRc stoppen. 1-tij sscrkt nu i cLds cnkck jaren hij V in dci V m ii op h 'i industrieterrein in 1 loogstraten . .lo; s oetbalde graag in zijn ' rije tijd (o.a. hij Scal'den en gebuurte Roeien . einde) maar stopte ermee (rug) en is nu aangesloten hij dc 'Atletieks ereniging Noorderkeinpen (A.V. N.). Jcf I'ecters, san Wortel afkomstig, haalde zijn onderwijiersdiplorna in 1961 aan de katholieke normaa!school in -1 ienen cii vond direkt werk in Minderhout waar hij ook ging ssonen. t Jij heeft zowat in alle klasseii geslaan maar neemt nu toch al een hele tijd het vijfde leerjaar voor zijn reherung .Jef stond al vroeg tussen de kinderen, eerst als leider san de B.J.B. in Wortel en later bi.j de K.S.A. in 1 icnen . Zijn voornaamste hobby is kien. Als hibliothekaris is dat natuurlijk een pluspunt. Sinds 1977 verzorat Jef - in opvolging san 1 anitrecht s - iie uit lcnmngen op donderdagavond en zondags oormiddag in het oude gemeentehuis van \iinderhout . Maar ere geschikt was die ruimte niet (kleine lokalen, geen we.) en nu is men er iets (raak san aan het maken. Intussen konden de mensen san Minderhout in de 1 loogstraal se Bil . terecht s aar .lef hen gedienst ie zal helpen

'Ge leeft lijk ne pater!' Elke club organiseert jaarlijks een gala, zoals men dat noemt, om de eigen vechters aan bod te laten komen en de andere clubs worden dan uitgenodigd. Dit zijn wel officiële wedstrijden, niet zo'n inrichting ergens in het achterzaaltje van een louche instelling. Wat het aantal kampen betreft? In theorie kun je bijna elke maand vechten als je wil. Stel dat je knock-out gaat in een wedstrijd, gelukkig nog nooit meegemaakt, dan krijg je onmiddellijk een vechtverbod voor twee iiiaanden. Ik doe niet teveel wedstrijden, ik tracht ze te selecteren, vooral niet overdrijven, een 6 â 7-tal per jaar. Voor het Belgisch Kampioenschap heb ik 3 maanden, 4-maal per week, intensief getraind. Ge leeft lijk ne pater: niet uitgaan, medische testen, uitgekiend eten, trainen en thuis rusten. Het is een harde sport en dan moet je je vooral goed soigneren, zowel fysiek als mentaal en dit laatste mag je zeker niet onderschatten. Die concentratie stelt enorm hoge eisen: stel dat je een respectabele voorsprong opbouwt op punten, een fractie van een seconde concentratieverlies en je ligt K.O.! Mijn kampen bestaan uit 5 ronden van telkens 2 minuten met daartussen telkens anderhalve minuut rust. Kort en hard. Is er geld mee te verdienen? Het is zuiver amateurisme. De winnaar ont-

Meester Van/taaie zijn dagen zijn geteld... Hij gaw inderdaad zijn laatste maand als meester aan de Worielse basisschool in. Maar één keer willen we onze vinger nog eens opsteken en hem vragen stellen over bijgaande foto uit 1978. Hér nieuwe kopje stuurt ons vlug een kaartje met naam, adres en telefoonnummer (D. J-I.M., K. Booms/raat 37, 2320 Hoogstraten) en hij ontvangt dan van Van flerck Sport een waardebon van 500 fr, vangt een beker. Hier in Turnhout krijgen we wel eens wat geld uit sponsoring en van premieschenkers, maar kick-boxing leeft hier ook geweldig. Gaan we wat verder het land in dan blijft het bij metalen overwinningstrofeeën. Belgisch kampioen Het Belgische Kampioenschap werd dit jaar georganiseerd door onze eigen club te Turnhout en ik werd de beste uit de B-klasse in

mijn gewichtsklasse. Ik was gelukkig, ik had er voor getraind en geleefd! Mario hoopt het zo nog wel enkele jaartjes uit te houden, misschien bereikt hij ooit nog eens de A-klasse. Daar ligt hij duidelijk niet wakker van, met zijn 25 jaar weet hij zijn sport duidelijk te relativeren. De slogan 'een gezonde geest in een gezond lichaam' is voor hem zeker heel wat waard! •


iç 2

II

SPORT!

]

K.F.C. Meerle

Paardesport

Kampioenschap Military 1992 te Minderhout Van 21 tot 23 augustus zullen de Minderhoutse Blauwbossen weer da veren onder het hoefgetrappel van een respectabel aantal felgetrainde paarden en ruiters die ontegensprekelijk dit ene voor oog hebben: de kampioenstitel behalen! Inderdaad, de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie (K.B. R. S.F.) heeft aan de 'vzw De Blauwbossenruiters' de organisatie toegewezen van het Belgisch Kampioenschap Military 1992. Dat deze inrichting weer aan Minderhout toegewezen werd, hoeft helemaal geen verwondering te baren en dit om verschillende redenen: een prachtig parcours en dito accommodatie, -in richters die duidelijk de klappen van de zweep kennen, letterlijk en figuurlijk, en die in het verleden genoeg bewezen hebben zo 'n organisatie 'af' te presenteren aan deelnemers en toeschouwers. Military 1-let Belgische Kampioenschap Military wordt gespreid over drie dagen: de eerste dag dressuur, de tweede een uithoudingsproef met steeple, wegparcours, cross-country en de derde dag de jumping. Dat van paard en ruiter heel wat gevraagd wordt in deze strenge discipline weet elke rechtgeaarde paardesportliefhebber. De toelatingsnormen zijn echter streng en alleen gezonde, getrainde dieren die 10007o fit bevonden worden, laat men tot zulke wedstrijd toe. In totaal zullen de toeschouwers zomaar eventjes acht proeven voorgeschoteld krijgen: Belgisch Kampioenschap Seniores Belgisch Kampioenschap Juniores Wedstrijd eerste reeks Wedstrijd beginnelingen Wedstrijd jonge paarden Wedstrijd aspiranten Wedstrijd pony's in 2 reeksen Zomaar eventjes 250 deelnemers worden verwacht en dit zowel uit de K.B.R.S.F. als uit de L.R.V. De kampioen die te Minderhout gekroond wordt, zal zijn titel ongetwijfeld met ere dra-

F.C. De Posthoorn Het mini-voetbaltornooi ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de FC De Posthoorn werd gewonnen door de ploeg van de 'Bombardon', waarvoor hartelijk gefeliciteerd! Proficiat ook aan bestuur en medewerkers van de Posthoorn, niet alleen voor de puike Organisatie van het tornooi (alleen het weer moest spelbreker spelen en de tent kon alleen met vereende krachten recht worden gehouden), maar vooral voor 20 jaar volgehouden inspanningen voor echte amateur-sport. Laat ze het gerust een caféploeg noemen, het blijft een vrolijke bende die toch elke keer weer het veld oprent. Wij wensen hen dat ze dat nog heel lang mogen doen.0 36

gen. Veel tijd, arbeid en geld zal weer gespendeerd worden aan het crossparcours en de normen qua snelheid en hindernissen zullen maximaal gesteld worden.

'De Nacht van de Blauwbossen' De dag van de uithoudirigsproef, zaterdag 22 augustus, wordt de grootste volkstoeloop verwacht, zonder twijfel betekent dit ook het spectaculairste onderdeel van deze driedaagse. Niet alleen het paard en de ruiter staan centraal, de animatie rondom het sportgebeuren mag zeker ook niet verwaarloosd worden in een moderne Organisatie. Een Kempische brunchmaaltijd wordt geserveerd voor sponsors, genodigden en belangstellenden en dit bleek in het verleden wel een succesnummer te zijn. 's Avonds worden alle sympatisanten verwacht voor een hele lange nacht, 'De Nacht van de Blauwbossen'. Degenen die deze sfeer nog niet geproefd hebben, worden hier ten stelligste verwacht. De inrichters waarborgen je alleszins een beautiful night. En last but not least... dit keer weer een speciale attractie! Wait and see! 'De Blauwbossenruiters' houden van een surprise! •

Jos Sterkens scoort Europees De laatste zondag van april werd in het Oostenrijkse Horn de tweede manche van het Europees kampioenschap verreden. De Europese top wilde de wedstrijd boycotten en kwam niet opdagen. Drie landgenoten gingen onze eer hoog houden wat bovendien zeer goed gelukt is. In divisie 2 was Jos Sterkens duidelijk de sterkste. Hij reed in de reeksen de snelste tijden en mocht de finale starten vanop de pole-position. In de start was de Oostenrijker Pfeifer het snelste gestart, Ster kens moest zich tevreden stellen met een tweede plaats. Jammer want een overwinning had er zeker in gezeten.

Vooraleer naar het zware seizoeneinde van ons eerste elftal te gaan, willen we een oprecht proficiat toesturen aan de zaalvoetbalploeg 'Bombardon' die er in slaagde in de sporthal 'De Valk' in Rijkevorsel de beker te veroveren. Een mooie bekroning voor een ploeg die al jaren een aardig woordje meespreekt in de zaalvoetbalsport. Ons eerste elftal dus. Op het veld van Merksplas SK zouden St.-Jozef en Meerle uitmaken wie Dosko naar 4e zou moeten vergezellen. St.-Jozef kwam op voorsprong maar Willy Michielsen zorgde voor 1-1. St.-Jozef kwam opnieuw voor en weer Willy die de stand in evenwicht bracht. Verlengingen moesten uitsluitsel geven. Via Hendrickx kon Meerle het feit in zijn voordeel beslechten; 3-2. St.-Jozef zakt mee met Dosko. Voor Meerle was de zaak echter nog niet rond. Samen met de andere derdelaatst geklasseerden van de andere afdelingen van 3e moet nog een eindronde afgewerkt worden. Nog zenuwslopend werk voor de boeg dus. Bovendien gaf trainer Havekamp er de brui aan, omdat hij zich bij enkele beslissingen van het bestuur niet wou neerleggen. Staf Van Boxel (oud-speler van Meerle en trainer van verschillende elftallen uit de regio) nam het roer over. De eerste wedstrijd van de eindronde op Deurne werd met klank gewonnen; 2-4 eindstand. Frans Boudewijns zat op de bank en mocht de laatste 20 minuten invallen. Is het einde van zijn lange carrière in zicht? Tegen Rumst trad Frans voor de 700e keer in het veld. De wedstrijd werd op het B-veld gespeeld, het A-veld was al omgelegd met het oog op een betere grasmat volgend seizoen. Iedereen hoopte op een zege en 4 op 4. Helaas! In de 17e minuut verdween een terugspeelbal van onze stopper over het hoofd van de doelman in de netten. Even later werd het 0-2, na een aarzeling in de verdediging. Pech (lat en paal) verhinderde een Meerlese tegengoal. Na de rust kreeg een onzekere verdediging weer een bal niet goed weg en het was 0-3. Al wat daarna kwam, kwam te laat. Hendrickx kon op strafschop milderen tot 1-3. Onze doelman vroeg om vervangen te worden en zijn plaats werd ingenomen door Steve Snijders, zoon van de voorzitter. Die kon ook een 4e goal van de bezoekers niet ver hinderen. De overgebleven (en dus echte) supporters waren niet tevreden over de door Meerle geleverde prestaties. Alles hangt nu af van de laatste wedstrijd op Pijpelheide. Na twee wedstrijden staan Rumst en Pijpelheide met 3 punten, Meerle met 2 en Deurne met 0 punten. Rumst en Pijpelheide hebben voldoende aan een gelijkspel, Meerle moet winnen om te mogen blijven. Op de valreep vernemen we dat Meerle het niet gehaald heeft op Pijpelheide. Hoewel nog 0-0 bij de rust, gaat Meerle met 3-0 de boot in en dus naar 4e laagste afdeling. Blijft ons niets anders over dan het bestuur een 'gunstige' transferperiode toe te wensen en hopelijk volgend seizoen terug weg uit de laagste afdeling. U


SPORT

Derde Aardbeientocht

Zoekpiaatje...

Zondag 21 jLIfli organiseert wandelelub De Noorderkempen voor de derde maal haar jaarlijkse Aardbeientocht. Alle deelnemers kunnen tussen 8 en 15 uur vertrekken vanuit de parochiezaal te Meerle aan het Gemeenteplein. De laatste aankomsten zijn voorzien om 18 uur. De mogelijke afstanden bedragen: 8, 12, 16,5, 24, of 33 km. Behalve voor de 8 km, volgen alle afstanden een gedeelte van het Markwandelpad. Voor de afstanden vanaf 16,5 km kan men ook kennismaken met de natuurgebieden van de Goudberg en de Strijbeekse Heide. Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 fr. Hiervoor ontvangt men een mooie her inneringsklever ontworpen door Paul Verbeeck. Ook dit jaar is de centrale rustpost de basisschool van Meersel-Dreef (aan het Moleneinde en de Kapelweg). Hier kunnen de wandelaars het typische Hoogstraatse aardbeienbier Eirbissem proeven. Bij de eerste editie van deze tocht, waren er 500 wandelaars; vorig jaar telde men 1251 deelnemers. Wandelclub De Noorderkempen hoopt dit jaar dat succes te evenaren.0 Deze dertig gildebroeders werden door de Hoge gilderaad der Kempen onderc/ieiden met de 'gouden plaat' (voor 60 jaar dienst), de gouden papegaai (voor 50 jaar lidmaatschap) of de zilveren papegaai (na 35 jaren lid van de gilde). Aan u om op deze groepsfoto volgende de personen te herkennen: Mathys Sterkens (St.-Joris Meer), Frans Mous (St.-Sebastiaan Meerle), Wim Bastiaens (St.-Joris Meerle), Jos Martens, Frans De Roover en JozefHaseldonckx (allen St.-Joris Hoogstraten) en Staf Bleys (St.-Joris Wortel).

de guld

denmoter en het klassement wijst in die richting. Onze aanvallers waren te weinig bij de zaak en scoorden maar 25 treffers in 30 matchen. Volgens het boekje van de trainer vlogen niet minder dan 17 ballen tegen paal of deklat, doch dat zal bij de andere ploegen ook wel zo zijn. 30 punten is geen slechte eindbalans, doch we hadden er iets meer van verwacht en dat kan volgend seizoen ook wel zo zijn. Zoals het er nu voorstaat zullen slechts zeer weinig spelers de club verlaten en op dit ogenblik hebben reeds twee nieuwe spelers de roodwitte rangen vervoegd. Mike Luyten, een 21-jarige verdediger van White Star Schorvoort, die op Zwarte Leeuw buiten de prijzen viel en de 19-jarige Peter Brant, een middenvelder van VV Achterbroek. In de aanval zoekt men bij HVV naar een goede en betaalbare afwerker en dan zal HVV ook volgend seizoen een degelijke derdeklasser zijn.0

wortel

een schutterslokaal waar iedereen zich thuis voelt

HVV eindigt op de achtste plaats De roodwitten konden hun rekordserie ongeslagen op eigen terrein niet over de meet brengen. In de laatste thuismatch kon Heist de Andrewsmannen kloppen. Het was slechts met 0-1, doch HVV werd geklopt. De allerlaatste match, een verplaatsing naar Hasselt, leverde via een 0-0 één punt op, wat HVV de kompetitie doet afsluiten op een 8e plaats met 30 punten. Er zat meer in, doch wie matchen als tegen Looi en Beringen verliest, is een mid-

-

-

-

Frank Vervoort uit I-loogstraten, hier met zijn trainer Frans Van Looy, behaalde zondag 17 mei te Gierle zilver in het Belgisch Kampioenschap Handboogschieten voor mindervaliden.

af

~

0

öo~ 0 232 )

5 Q20

37


Een eerste stap

Duitsers plukken aardbeien en tomaten Begin mei kwam een eerste groep van negen plukkers uit Duitsland naar Hoogstraten; een week later kwamen er nog een twintigtal. In het totaal verwacht men dat een honderdtal seizoenarbeiders aan de slag kunnen in de tuinbouwbedrijven van de Noorderkempen. Ongeveer een jaar geleden ontmoetten een aantal christen-democraten van de CVP (B), CDA (Nl) en CDU (D) elkaar in de voormalige DDR. Bij zijn terugkomst uit OostDuitsland vertelde Armand Coenegrachts, lste schepen van Hoogstraten, dat er misschien wel een oplossing gevonden was voor het nijpende tekort aan seizoenarbeiders voor de tuinbouw hier in onze streek. Na de hereniging van de beide Duitslanden groeide vooral in het oostelijk deel de werkloosheid snel. Veel jongelui hoopten werk te vinden in het westen en men had goede kontakten kunnen leggen met de plaatselijke arbeidsbureaus.

Uit onwettelijkheid Reeds jaren kampt men met een groot tekort aan arbeidskrachten in de tuinbouw. De lage lonen, in verhouding met de nijverheid, waren en zijn niet vreemd aan deze toestand. Ook de mogelijkheid om werklozen tijdelijk (max. 25 dagen) met vrijstelling van sociale bijdragen, tewerk te stellen kende weinig of geen succes.

Verschillende tuinders zochten een oplossing in de onwettelijkheid. Dat was heel goedkoop en heel gemakkelijk. Honderden illegale immigranten uit Oost-Europa en Noord-Afrika kwamen zich zelf aanbieden op de bedrijven of werden door koppelbazen op bestelling geleverd (en niet alleen in de tuinbouw). Deze mensen stelden weinig eisen op het vlak van lonen en huisvesting en precies omwille van hun onwettelijk verblijf konden zij ook niets anders doen dan wat hun baas beval. Niet alleen de vakbonden, maar ook het gerecht en de leiding van de tuinbouworganisaties waren niet gelukkig met deze toestand. Min of meer regelmatig viel dan ook de rijkswacht binnen bij een aantal tuinders in de Noorderkempen en hun acties hadden succes. Verschillende illegale werknemers werden opgepakt en een aantal tuinders werden veroor deeld. Daarom ging men op zoek naar wettelijke alternatieven.

vin

Uit een onderzoek bij de tuinders bleek dat men zeker een honderdtal werkloze Duitsers hier werk zou kunnen geven. Maar tijdens een voorlichtingsvergadering in de Veiling der Kempen was het enthousiasme toch minder groot. Veel tuinders blijven een kostprijs van meer dan 200 fr. per uur toch te veel vinden en deze niet-illegale werknemers zijn niet zo gemakkelijk te manipuleren. Blijkbaar hadden ook een aantal bedrijven zich, ondanks alles, reeds voorzien van de nodige illegale werkkrachten, vooral uit Polen. Toch willen de verantwoordelijken uit de tuinbouwsector hun inspanningen verder zetten want men wil kost wat kost uit de onwettelijkheid geraken. Ook de tuinbouw moet leren leven met bepaalde normen wat betreft uurlonen, werktijden en werkomstandigheden. Zij moeten vooral leren omgaan met personeel, zeker wanneer dit mensen zijn die nog geen ervaring hebben met dit soort werk in de tuinbouw. De nieuwe Duitse arbeidskrachten krijgen het wettelijk minimum-inkomen van 230 fr. netto per uur. De tuinder moet zorgen voor de nodige opleiding in zijn bedrijf én voor een aangepaste huisvesting, o.a. goede slaapgelegenheid, sanitaire voorzieningen, gebruik van keuken, enz.,. De officiële loonkost is voor de werkgever fiscaal aftrekbaar. De omschakeling van een familiaal bedrijf met of zonder zwartwerkers naar een bedrijf met wettelijke werknemers is voor veel van onze tuinders nog niet eenvoudig en zo van-

1

VAN HERCK SPORT Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE ATELIER!!! VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/3 14. 5 1. 93

Kopje van de maand is: Jos Braspenning Heuveistraat 15 b 2320 Hoogstraten

38

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag : 8u-12u zon- en feestdagen gesloten


zelfsprekend. 'We hebben deze dagen onze handen vol met de nodige begeleiding', zegt Ward Baets, directeur van het Proefbedrijf der Noorderkempen in Meerle. 'Heel het probleem van de tewerksielling in de tuinbouw vraagt heel veel tijd en energie van onze mensen en diensten. Soms lijkt het hier meer op een sociaal- en arbeidsbureau en blijft er te weinig tijd over voor de normale werking van het proejbedrijf. Hopelijk is dit maar een overgangsfase naar een normale werksituatie die ook voor de tuinbouw onafwendbaar is.'U

Abonneer NU ! Dit blad elke maand inuw brievenbus voor slechts 300 F. tot einde '92. Bel: 314.41.26 Fax: 314.55.04 Schrijf over: 733-3243117-49

gD

Lezers schrijven

Een artikel om niet te lezen Afval, het kontainerpark en onze gezondheid (van mens, dier en plant) Beste mensen, Vanuit mijn kijk op een ekologische (zo natuurlijk mogelijke) leefwijze, en vanuit mijn opleiding voor voedings- en gezondheidskonsulente vind ik dat ik enkele bedenkingen aan u moet schrijven. Eind '91 schreef ik een brief aan de redaktieraad van het Infoblad waar ik vroeg om bij berichten over het kontainerpark enkele bewustmakende tips aan de mensen te verstrekken om schadelijke en overbodige produkten niet aan te kopen als konsument. vb. - Koop duurzame apparatuur die een lange levensduur heeft. - Neem zelf een boodschappentas mee en laat al je boodschappen niet extra inpakken. bv. Men kan in de winkel vragen om fruit los in de boodschappentas of fruitmand te leggen; al die zakjes gooi je toch weg. - Koop minder milieubelastende produkten (zie verder) enz... Ik kreeg een brief terug waarop men schreef dat ze blij waren dat het Infoblad goed gelezen wordt en dat men hier volgende keer aandacht aan zou schenken. Vorige week ontving ik het Infoblad voor Mei 1992 en vind hierin 2 bladzijden (waarvan 1 flitsend rood) over Milieu en KGA (klein gevaarlijk afval). Op het rode blad bij 'Waarom' durft men dan nog schrijven dat het niet in de hoeveelheid maar wel in de aard van de produkten zit. Als ongeveer 16.000 Hoogstratenaren per persoon per jaar 1 kg KGA inleveren dan is dit al 16.000 kg/per jaar alleen voor Hoogstraten. Wat denk je van die 10 miljoen inwoners voor BelgiĂŤ? Ook mijn stelling is dat het KGA niet in riool of vuilniszak mag terecht komen, maar we moeten het probleem aan de bron aanpakken en er minder van aankopen; dan zal men minder gaan produceren en veel minder KGA moeten inzamelen. Het Stadsbestuur vraagt uw medewerking om het KGA apart in de box te verzamelen. Ik vraag aan alle mensen om terug hun verantwoordelijkheid op te nemen zodat ook de volgende generatie nog (betaalbaar) water zou kunnen drinken, vissen in water zal zien, de natuur met z'n verscheidenheid aan planten, dieren en vogels zou kunnen bewonderen. Nu zullen jullie denken: ja, dat is gemakkelijk praten maar waar vind ik dat en hoeveel betaal ik daar dan voor. Dit is voor iedereen wat zoekwerk maar er zijn verenigingen, natuurwinkels en instanties die hier heel wat informatie over kunnen verstrekken. Er bestaat ook een boek 'De Groene Gids' in BelgiĂŤ die alle gegevens hierover verzameld heeft met adressen en telefoonnummers. Dit boek zou in elke bibliotheek van iedere deelgemeente aanwezig moeten zijn om dingen op te zoeken. Nog beter zou het staan in je eigen boekenrek. De slogan 'Wie slim is, sorteert' zou ik graag veranderen in 'Wie slim is, denkt en koopt bewust'.

Konkreet betekent dit: Voor bv. - Afwas, was- en schoonmaakmiddelen; koop deze die snel biologisch afbreekbaar zijn. vb. Ecover, Meta, Held. - Glansmiddel is overbodig. - Cosmetica: gebruik deze niet of weinig; Verzorgingsprodukten: deze bestaan ook op kruidenbasis. - Insecticides: zijn deze wel echt nodig? Wachten op de natuurlijke vijanden en ecologisch tuinieren. - Onkruidverdelgers, moet dat echt? * we kunnen harken; * we kunnen anders denken: mos tussen stenen is best wel mooi! - Medicijnen: zijn deze altijd nodig? * bedrust, ontspanningsoefeningen, kruidenthee's kunnen al heel veel kwaaltjes genezen * gezonde voeding en echte ontspanning is een goede preventie. - Onderhoudsmiddelen: verven en houtbeschermingsmiddelen op natuurlijke basis gebruiken: zie 'De Groene Gids'. - Batterijen: gebruik zo weinig mogelijk of oplaadbare batterijen. Zo zien we dat voor 6 van de 10 produkten van de rode lijst minder KGA geproduceerd wordt. Zouden we niet beter het geld dat ingezameld wordt voor akties als bv. 'Kom op tegen Kanker' besteden aan het kopen van betere produkten, zodat bij fabricage, gebruik en restafval niet meer of minder fout gaat voor de gezondheid van bodem, lucht en water. Vanuit dit standpunt krijgen we een betere preventie voor de gezondheid van mens, dier en plant. Als we daarbij onze jachtige levenswijze een beetje aanpassen, zullen we aan de bron bijdragen om kanker te verminderen. 'De blindheid en de kortzichtigheid van de mensen doen in niets onder voor die van de kankercel. Om onze ekonomie draaiende te houden gebruiken we ons milieu als voedingsbodem en gastheer. Vandaar stellen we vast, tot onze verbazing, dat de dood van de gastheer (het milieu) ook de eigen dood inhoudt (kanker)'. Een beschouwing uit het boek 'De zin van ziek zijn' door T. Dethiefsen en R. Dahlke. Op lange termijn bekeken zal een duurdere aankoop van produkten, een minder dure koop zijn als we milieu (belastingen-kosten) en de kosten voor de gezondheidszorg incalculeren. Wie werkt er mee?

Graag wil ik afsluiten met volgende tekst: 'Het belang van een natuurlijke omgeving' De relatie tussen mens en natuur is gelijk aan die tussen deplacenta en het embryo Deplacenta voedt, steunt en onderhoudt de ontwikkeling en groei van het embryo, zoals lucht, water en bodem ons voeden. Ann Janssen 39


Kroeg en Blues Even heel kort terughlikkcn: ontzettende druk aan de Vrijheid en Gelmelstraat, gelukkig bleef de regen uit. De affiche was meer dan geslaagd en het was in alle kroegen even moeilijk om binnen te geraken. Enige donderwolk boven de Organisatie was het wegblijven van de Kroeg en Bluesbus. De Organisatie heeft het hoofd koel gehouden en vanaf half 11 reed er dan toch gelukkig een vervangende bus. Een pluim trouwens ook voor Radio Cosmos die het hele gebeuren van 7 tot 3 uur 's nachts live op de radio bracht met een team van een vijftiental medewerkers. Kortom in een woord: een geslaagde zesde editie van Kroeg en Blues. El

'JAN DE BRUYN'

ziek dichter aan tegen de klassieke rock. Onlangs brachten ze samen met Charles Jarvis de CD 'Arty Farty Dipshil' uit, waarop The Bungalows zeven nummers voor hun rekening nemen. De broertjes Ronny en Robert Mosuse, die ook bij de Radios hun fantastische stemgeluid laten weerklinken, zorgden voor de vocale steun. Kortom op zaterdag 27 juni kiest Cahier De Brouillon met The Bungalows nogmaals voor een zeer talentrijke en beloftevolle groep uit onze regio. Meer inlichtingen natuurlijk bij Mark Sprangers, in zijn bungalow, aan de Hoogstraatse Vrijheid 84 of op het nummer 03/314 32 64. Meer informatie over Fusieswing bekom je bij Peter Van Dijck, Pyperpad 5, 2321 Hoogstraten (Meer) of op het telefoonnummer 031 315 81 29. Stuur als de bliksem je informatie voor juli op, want dan lees je alles over de regionale festivals.

Ook dit jaar sveer een heleboel festivals in onze regio. MOSKES '92 is ook dit jaar weer een rockzesdaagse.

Zaterdag 11 en zondag 12juli komt blues aan bod. Zaterdag met The Sultans en de Amerikaanse Delta Wires. Zondag vanaf half 5 zijn er optredens van Foul Play, Prime, Bintangs en The Inmates uit Groot-Brittannië. Maan-

dag is traditiegetrouw voorbehouden voor de regionale groepen: Coming Soon en Big Daddy and the Steamline. Vrijdag 17 juli staan drie Nederlandse meidengroepen op het Moskespodium Crystal Heart, Ramonas en Nasty Girls. Alvast een aanrader. De tweede zaterdag is ook steevast voorbehouden voor het stevigere werk, de hardrock, met optredens van Gershwin en Mystery. Moskes '92 wordt zondag 19 juli vanaf half vijf afgesloten met optredens van Stalemate, Dirty Fingers, Herb Mews and the Mules en als top off the bill de Amerikaanse Katrina ans the Waves.

Dreefkermis gaat dus ook dit jaar niet muzikaal onopgemerkt voorbij: meer informatie over deze rockzesdaagse vind je in de volgende Maand. Ook volgende Maand lees je alles over het AKKERPOPFESTIVAL aan het Meerse klooster aan de Donckstraat. Zoals beloofd enkele namen: uit Malle komt Ahsburry Faith, uit Duitsland komt de hardcoregroep Spermbirds die vorige maand nog te zien waren op Kastival, vorig jaar in eerste instantie geprogrammeerd op de Akkerpopaffiche Claw Boys Claw en eveneens uit Nederland Rowen Hezze. Deze ambiancemakers zijn in hun thuisland ook te zien op Pinkpop. Hun optreden op Akkerpop is hun enige festivaloptreden in Vlaanderen, naast de Lokerse Feesten. Deze belovende affiche wordt nog aangevuld met drie 'grote' namen. De Hoogstraatse Maand reserveren bij uw dagbladhandelaar is de juiste weg om juist en snel geïnformeerd te zijn. DE ANTILLIAANSE FEESTEN zijn dit jaar jarig: ze vieren hun tiende verjaardag. Daarom was afgelopen maand de Columbiaanse topgroep Los Tupamaros te gast in Cahier de Brouillon. De tiende Antilliaanse Feesten in de Minderhoutse Blauwbossen mag u niet missen op 14 en 15 augustus, want dan barst in het meest noordelijk gelegen gedeelte van ons land het meest zuidelijke geluid los. Maar tegen dan laten wij Lode en Luc nog wel eens aan het woord.L1 40

.

't Hooghui Het optreden van 1-lideaway op Kroeg en Blues is Kris en Chrisie van 't Hooghuis zo

goed meegevallen dat ze op woensdag 17 juni weer een bluesgroep binnenhalen. Dit maal kozen ze voor Jan de Bruyn en zijn band. De basis voor de groep wordt gevormd door Jantje en Pieter Van Bogaert (piano en keyboards). Twee 'grote' gasten van Leyers, Michiels en Soulsister maken de band volledig: drummer Jan Cuyvers en bassist Marco Rosso. De aanvang van het optreden is voorzien omstreeks

Geuden s : (~:: 7~ _.. 0 ~ gá Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76

21 uur en de inkom is volledig gratis. Oh ja,

CARROSSERIE

misschien was u het al vergeten, dit optreden is ter gelegenheid van de Jaarmarkt die valt in de Heilig Bloedweek.

FORD T WE ED EHAN DS WAG ENS

The Bungalows Zaterdag 27 juni is de beloftevolle streekgroep

The Bungalows te gast in de Hoogstraatse Cahier de Brouillon. Deze Arendonkse forma-

tie haalde een finaleplaats in de Backstage Vacaturewedstrijd dankzij hun zwaarwichtige, zware rock. Soms neigen zij wel eens in de richting van Nick Cave, ook al leunt hun mu-

nga

STREVEN NAAR PERFECTIE


MUZIEK

La Cuenta .

. ... ...•

..

Gedurende de jaren tachtig werd regelmatig een Bremheks rond de Kempen gesignaleerd. Het ging uiteraard om een van die betere streekgroepen, Bremheks, die vanuit de Turnhoutse omgeving zijn muziek over het Vlaamse land bracht. Later doopten ze zichzelf La Cuenta. Een tijdje terug brachten ze hun debuut-CD Play It Nice uit. Fusieswing had een babbel met dit belofte volle Kempische gezelschap over hun CD en over het Belgische muziekgebeuren.

tijdens onze tournee niet meegemaakt. Eigenlijk is het wel beangstigend: de gevangenen moeten een voor een binnenkomen. Eerst de vrouwen, daarna de mannen. Ze mogen dus niet van plaats verwisselen en er mag ook geen enkele communicatie zijn. Alleen in Gent zaten mannen en vrouwen gemengd. Normaal is het ofwel mannen ofwel vrouwen. We hebben ook in de vrouwengevangenis van Brugge gespeeld. Het was snikheet, we speelden daar in de tuin. En ik kan je wel verzekeren dat de vrouwen daar uitdagend rondlopen. Dat was wel een aparte ervaring. De sfeer daar is ook totaal anders. DHM: Spelen jullie eigenlijk nog veel covers?

LC: Niet zo veel eigenlijk. Dat hangt vooral af van de gelegenheid. In een jeugdclub zullen we al meer eigen nummers spelen. We spelen ook wel eens op een galabal, dan spelen we natuurlijk ook meer covers. Maar in een jeugdclub komt het volk echt voor La Cuenta, terwijl op een galabal komt men eerder voor de ambiance. DHM: Zijn er nog typische covers of artiesten die regelmatig terugkomen?

LC: We wisselen regelmatig, omdat we niet steeds dezelfde set spelen. Een nummer als 'Summer of '69' blijft nog steeds hangen en doet het elke keer weer goed op onze optredens. De laatste tijd liggen onze covers in de lijn van Jerry Lee Lewis, Wooly Bully, de sixties, Four Tops, en zelfs Abba. We passen de nummers steeds aan aan onze bezetting. Het moet nog steeds plezant klinken. DHM: Hoe ziet jullie huidige bezetting eruit? DHM: Hoe loopt de verkoop van de CL)?

LC: Veel weten we daar niet over. Echt geweldig is dat niet. Als het geweldig was geweest, dan hadden we het waarschijnlijk wel geweten. Onze platenbaas is nog steeds optimistisch. Wij hopen toch wel een duizendtal stuks te verkopen. DHM: Slaan al jullie singles op die CD?

LC: Niet allemaal, een niet. Dat lag eigenlijk aan een technisch probleem: er waren geen playbackbanden van gemaakt en er moest een andere stem op komen. DHM: Zijn alle nummers met de nieuwe stem (van Bar( Peeters)?

LC: Het zijn onze nummers van vroeger, gezongen door Bart Peeters, aangevuld met een aantal nieuwe nummers. DHM: Vanwaar de titel Play It Nice?

LC: Dat is op de eerste plaats de titel van een van onze nummers, plus eigenlijk is dat ook ons lij flied. Er zit wel een boodschap in dat nummer: de muziek, het uitgangsleven om plezier te maken. DHM: Naast hel plaatwerk, zien we La Cuenta nog regelmatig op het podium: hoeveel optredens doen jullie zoal?

LC: Je moet rekenen dat we een goede veertig optredens op een jaar doen. Dat zijn alleszins dc live-optredens. Dan spreken we nog niet van de playbacks, meestal voor radio 2. DHM: Worden jullie platen eigenlijk veel gedraaid op de nationale zenders?

LC: Nooit teveel natuurlijk. Maar onze platen worden wel op de verschillende nationale zenders Vrij regelmatig gedraaid. DHM: Vroeger was jullie naam Bremheks. Hoe lang hebben jullie de naam La Cuenta?

LC: Dat is sinds 1987. Zo is er ook heel wat om te doen over de juiste uitspraak van onze

groepsnaam. Zelfs Gust De Coster van Radio 2 heeft er problemen mee. DHM: Heeft die naam een speciale betekenis?

LC: Dat is Spaans. In Spanje op een terrasje vraag je La Cuenta Por Favor. Dat wil dus zeggen de rekening. En wij wilden persĂŠ geen Engelstalige naam. We wilden gewoon iets anders dan de andere. DHM: Zijn er al optredens bekend voor de komende maanden?

LC: Ja eigenlijk al Vrij veel. Zo staan we al twee keer op de Gentse Feesten en waarschijnlijk ook op Marktrock, maar daar hebben we voorlopig nog geen zekerheid over. DHM: Jullie ook een vijftiental optredens gedaan in gevangenissen. Was dat op eigen initiatief?

LC: Wij werden gecontacteerd door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, dienst cultuur. Ze hebben ons dan in hun catalogus gezet, die ze verspreiden aan bijvoorbeeld gevangenissen. Het is ook zo, wanneer je in een of twee gevangenissen geweest bent en die optredens waren goed, dan merk je direkt dat dat rondgaat. De directeurs hebben onderling met elkaar contact. Zo hebben wij toch wel een tiental optredens in gevangenissen kunnen doen.

Zanger Bart Peeters van Arendonk (en niet uit Boechout), gitarist Jos Marinus, basgitarist Mark de Bakker, drummer Rob Manen, backingvocaliste Jella Swennen, percussionist Bart Vervoort en Dirk Van Goubergen speelt keyboards en sax. DHM: Wie componeert jullie eigen nummers?

LC: Dirk ligt aan de basis van de meeste nummers. Onze percussionist heeft een totaal andere invalshoek. Hij is eigenlijk een housefreak. En zijn invloed is toch ook duidelijk merkbaar in onze nieuwe nummers. Voorlopig houden we het op hun toch wel geslaagd CD-debuut Play It Nice. Deze frisse zomerse klanken, kunnen je zeker bekoren. La Cuenta is een van die weinige groepjes zonder capsones en die geen afstandelijkheid kennen. Ze weten hoe ze sfeer moeten brengen in een zaal en volgende maand zijn ze op Wortel Kermis le zien aan het Slot. Meer hierover lees je volgende maand. La Cuenta was trouwens nog te zien in mei op Rock in Chaam en misschien deze zomer op TV bij Margriet. Meer informatie over La Cuenta, bekom je bij Peter Moeskops op 014/

43 81 02.

Fietspaden_NU!!!

DHM: Is zo'n gevangenisoptreden anders dan een gewoon optreden?

LC: Ze zijn meestal enthousiaster. Er is zo al weinig te doen in die gevangenissen. Het is ook wel zo dat als het optreden hen niet aanstaat, dan laten ze dat wel duidelijk blijken. Ze mogen ook verdwijnen als het hen niet aanstaat. Met het gevaar dat het soms gebeurt dat daar een groep op het podium staat voor een lege zaal. Wij hebben dat gelukkig

STUUR UW KAART OP 1 JUNI 41


RIJDEN IS PLEZANT Nu elke maand mijn ingenieurschap boven deze rubriek prijkt word ik regelmatig herkend in de Hoogstraatse supermarkten. Dat is op zich niet zo erg wanneer dit gebeurt door eenvoudige godvrezende lieden, die er zich voor schromen zomaar een publieke figuur aan te spreken. Ik zie ze dan elkaar aanstoten en naar mij wijzen, wat ik wel een beetje vleiend vind. Verleden week werd ik echter op straat aangeklampt door enkele alternatievelingen die mij een stenciltje in mijn handen stopten en mij bijna dwongen om een petitie te ondertekenen tegen de auto. Dit ging mij te ver. Daarna begonnen zij, zoals echte alternatievelingen, een discussie uit te lokken, waarbij ze mij onverbloemd verweten dat ik 'een gevangene was van de plaatselijke autoindustrie' en dat ik in mijn rubriek enkel en alleen 'hun belangen behartigde'. Ik heb mij uit deze penibele situatie weten te redden door hun te beloven deze maand mijn idee over de auto in de toekomst in een klare taal te verwoorden.

N.V. GARAGE VAN USSEL

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 031314 68 60 Niemand zal het mij euvel duiden dat ik, als ingenieur, een aanhanger ben van de zg. 'ingenieursfilosofie'. In haar meest beknopte verwoording kan deze als volgt geformuleerd worden: wat technisch en natuurkundig mogelijk is gebeurt ook. In een sterkere vorm kan men zeggen: wat mogelijk is (hoe gruwelijk of stompzinnig het ook is) ZAL of MOET vroeg of laat ook gebeuren. Ik gebruik daarbij graag de volgende vergelijking. Het geheel van alle denkbare zaken die technisch mogelijk zijn is als de bedding van een droge rivier, met putten en kuilen, onderaardse grotten, kreken of plassen. Op een gegeven moment begint het te regenen. De regen staat voor de concrete invulling van al deze mogelijkheden, m.a.w. voor de 'ontdekkingen' of

aliTH GARAGE HOGA B.V.B.A L. WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98 42

'innovaties' om een modern woord te gebruiken. Het blijft maar regenen, dagen, jaren, eeuwen aan een stuk. De enorme watermassa zoekt zijn weg en vult de ganse rivier. Bepaalde moeilijk bereikbare grotten of kreken zullen nog lange tijd droog blijven maar ten lange leste zal onder de enorme druk van de kolkende watermassa de gehele rivierbedding en alles wat ermee in verbinding staat opgevuld zijn met water. (Waarom vragen ze mij niet eens een keer om de preek te verzorgen in de hoogmis?) Een van die mogelijkheden is bijvoorbeeld dat iemand een uitvinding doet waardoor het pro-

1'010 W Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF bleem van het wereldvoedseltekort of de gevreesde kankerziekte wordt opgelost. Welnu, dit zal gebeuren. Een andere mogelijkheid is dat men een vernietigingstuig uitvindt dat niet enkel onze planeet maar tevens het ganse melkwegstelsel in één klap kan vernielen. Als dit (natuurkundig gezien) mogelijk is zal het ook gebeuren; of de uitvinding ook werkelijk gebruikt wordt is een andere zaak, maar de geschiedenis van de krijgskunde geeft ons op dat gebied niet veel hoop. Een andere mogelijkheid is dat de industriële wereld verpest wordt door de automobiel: welnu, daar hoeven we niet meer op te wachten. Een ander voorlopig nog droog plekje is dat er een economisch verantwoord alternatief komt voor de verbrandingsmotor, of voor de verschillende vor-

men van 'overbodige mobiliteit'. Ook dat nu nog droge zijarmpje zal vroeg of laat onderstromen. Waar ik mij echter mateloos aan erger is dat onze alternatievelingen niet inzien dat de techniek waar zij zich zo tegen afzetten een doos van Pandora is die totaal onver schillig staat tegenover zowel het goed als het kwaad dat zij bevat. Deze doos is immers niets anders dan de natuur zelve, het onverschillige en koude heelal dat op de koop toe nog uitdijt ook met een enorme snelheid en dit zonder ons, heersers der schepping, daaromtrent voorafgaand te raadplegen d.m.v. een 'breed opgezette maatschappelijke discussie'. De oplossingen voor het autoprobleem zullen uit de koker van de techniekers en wetenschapslui moeten komen en zullen ontwikkeld

mi

-

GARAGE AUTO - MOTO J. BOGAERTS - ROOS alle depannage dag en nacht

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer en vercommercialiseerd moeten worden OP DEZELFDE WIJZE als destijds de auto ontwikkeld en vercommercialiseerd werd. Ik bedoel maar dat de wereld slechts zal veranderen door een combinatie van techniek en gematigd kapitalisme, en niet door de 'sensibiliseringsprogramma's van bepaalde alternatievelingen, zoals sojaprofeten en new ageaanhangers, waarin autobezitters afgeschilderd worden als debiele milieuverpesters, en wetenschappers en techniekers als gewetenloze rationalisten die de wereld de knoppen helpen met hun geheimzinnige onderzoekingen waaraan doorgaans veel wiskunde te pas komt. Dat enkel een gematigd kapitalisme dit probleem aan kan wordt voor mijn part bewezen door de dramatische industriële vervuiling in de 'voormalige arbeidersparadijzen achter het ijzeren gordijn' die nog een flink

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS


stuk erger blijkt te zijn dan bij ons, en een stuk dramatischer omdat het nodige kapitaal om er iets aan te doen op smartelijke wijze ontbreekt. De oplossing van het huidig autoen mobiliteitsprobleem ligt in een combinatie van: schoner en zuiniger motoren, recydage van auto's, drastische verbetering van het openbare vervoer, en het verder uitbouwen en commercialiseren van reeds bestaande communicatiemogelijkheden die de 'overbodige mobiliteit' drastisch moeten verminderen. Waarom moet half Hoogstraten op zaterdagnamiddag per auto gaan winkelen in dezelfde supermarkt wanneer deze onaangename klus ook per computer vanuit de luie zetel kan geklaard worden. (Men loopt dan ook niet langer het risico aangeklampt te worden door alternatievelingen.) Hoeveel mensen kunnen hun kantoorwerk niet evengoed thuis per computer en per fax afhandelen? Al deze nieuwigheden zullen echter pas aanslaan als de mens er 'voordeel' in ziet, hetzij op economisch of emotioneel gebied. Wanneer het 'zich verplaatsen in de nieuwe milieuvriendelijke stijl' - wat wel eens zou kunnen neerkomen op 'zich niet meer verplaatsen voor zaken waarvoor men zich nu wel verplaatst - dezelfde status meebrengt en niet zoveel meer kost als het zich verplaatsen in een dure BMW zal het niet lang meer duren of het huidig autoprobleem is een oplossing nabij. Dat deze oplossing op zich weer zaad is voor nieuwe toekomstige rampzaligheden is een zorg voor later. Tot volgende maand! •

OPENBARE VERKOPING VAN HANDELSHUIS (VOORHEEN CAFE), MEERLEDORP 36 EN WONING, MEERLEDORP 38 TE HOOGSTRATEN/MEERLE Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: Koop 1: Handelshuis (voorheen café) op en met grond te Hoogstraten/Meerle, Meerledorp 36, groot 436 m 2 Ingedeeld als volgt: Gelijkvloers: handelsruimte en bijhorende ruimte, toiletten, badkamer, living en keuken, achterbouw; Boven: zolderruimte met verschillende kamers. Beschikt over waterleiding, distributie en telefoon (gas kan worden aangesloten). Koop 2: Woning op en met grond te Hoogstraten/Meerle, Meerledorp 38, groot 215 m 2 Ingedeeld: twee kamers, keuken/badkamer, veranda en boven 2 slaaplamers. Achteraan: grote berging en garage Beschikt over waterleiding, gas, distributie. Bezichtiging: - zaterdag van 14 tot 16 u. - of na telefonische afspraak met J. Verheijen-Michielsen Strijbeekseweg 46 te Meerle, tel. 031315 77 72. Beschikbaar: - koop 1 onmiddellijk - koop 2 volgens veilvoorwaarden ZITDAGEN: - Inzet op dinsdag 26 mei 1992. - Definitief op dinsdag 9 juni 1992, telkens om 16 uur in café Den Bombardon, Kerkstraat 35 te Meerle. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt. .

.

OPENBARE VERKOPING VAN DE KAPELANIE TE HOOGSTRATEN/WORTEL, WORTELDORP 2 ZEER MOOI GELEGEN IN HET CENTRUM VLAK NAAST DE KERK Notaris Jan Michael te Hoogstraten zal zonder premie openbaar verkopen: Woning op en met grond te Hoogstraten/Wortel, Worteldorp, gekend als de 'Kapelanie', groot 970 m 2 Gerangschikt als landschap bij KB 7.7.1975. Eigendom beschikt over waterleiding en electriciteit. Bazichtiging: zaterdag van 16 - 17 u. Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten. .

Tweewieler Racing Center

ZITDAGEN:

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

TEL.: 03/315.91.77

- Inzet op woensdag 10 juni 1992 - Definitief op woensdag 24 juni 1992, telkens om 1630 uur in de Parochiezaal, Poeleinde 2 te Hoogstraten/Wortel. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn, voorzien van hun trouwboekje en huwelijkskontrakt.

OPENBARE VERKOOP VAN HANDELSPAND TE HOOGSTRATEN/MEERLE, DREEF92. Notaris Jan Michael te Hoogstraten zal op de hierna vermelde ENIGE ZITDAG - ten overstaan van de Vrederechter en Hoofdgriffier van het tweede kanton Turnhout, overgaan tot de openbare verkoping van: HANDELSPAND te Hoogstraten/Meerle, Dreef 92, groot 599 m 2 Ingedeeld: winkel, gelagzaal, toiletten en keuken. Achteraan: magazijn, werkplaats (thans bakkerij). Voorzien van alle nutsvoorzieningen en centrale verwarming. Bezichtiging: zaterdag van 15 tot 17 u. (Sleutel bevragen Café Jachthuis, Dreef 63 te Hoogstraten/Meerle). Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. HOGER BOD: De toewijzing geschiedt onder de opschorsende voorwaarde van hoger bod in toepassing van artikel 1592 van het Gerechtelijk Wetboek. ENIGE ZITDAG: dinsdag 9 juni 1992 om 14.30 uur in Café Jachthuis, Dreef 63 te Hoogstraten/Meerle. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kandidaat-kopers dienen aanwezig te zijn, voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt. .

43


Burgerlijke stand

le:n3 Geboortes ~

31 december: Axel, zoon van Johan Vermetten en Ilse van Boxel, Watermolenweg 9, Meerle. 31 maart: Stijn, zoon van Herman Jansen en Greta Koyen, Hoge Weg 18, Minderhout. 2 april: Matthias, zoon van Patrick Christiaansen en Martine Koyen, Beukendreef 21f, Wortel. 3 april: Arne, zoon van Anton Jochems en Lucia Geerts, Worteldorp 20, Wortel. 3 april: Bert, zoon van Johan Verheyen en Linda Quirynen, Grote plaats 25, Wortel. 3 april: Slefan, zoon van Hugo van den Elshout en Greta van Meeusen, Minderhoutsestraat 3b, Hoogstraten. 4 april: Yves, zoon van Jan De Beuckelaer en Brigitta Wendrickx, Poeleinde 8, Wortel. 6 april: Ben, zoon van Frans Jespers en Maria Geenen, Mgr. Jansenstraat 7, Meerle. 6 april: Martijn, zoon van Frans Kustermans en Maria Aerts, Lage Rooy 23g, Meerle. 10 april: Emilie, dochter van Patrick Melis en EIsa Franken, Tinnenpotstraat 35, Hoogstraten. 10 april: Robin, zoon van Frank Weyler en Veerle Dingenen, Gelmelstraat 117, Hoogstraten. 10 april: Michiel, zoon van Jacques Vermeiren en Carine Govaerts, Karel Boomstraat 62, Hoogstraten. 11 april: Jeroen, zoon van Francies Willebrords en Anna Vinckx, Meerdorp 37, Meer. 12 april: Jorien, dochter van Alfons Jacobs en Clara Servaes, Witherenweg 19b, Minderhout. 14 april: Bieke, dochter van Corneel Strijbos en Marina Aerts, Zandstraat 6d, Wortel. 14april: Charles, zoon van Luc van Loon en Hilde Brosens, Achtelsestraat 2, Hoogstraten. 15 april: Anne, dochter van Jozef Leuris en Lydia Jansen, Witherenweg 23a, Hoogstraten. 15 april: Kaal, dochter van Marc Daemen en Kristien Van de Wal, Moerstraat 7, Hoogstraten. 22 april: Hendrik, zoon van Lieven Strobbe en Greta Voet, Groenewoud 14a, Hoogstraten. 23 april: Leen, dochter van Willy Jacobs en Martha Braspenning, Oosteneind 2a, Meerle. 25 april: An-Sofie, dochter van Jan Michielsen en Viviane Van Laeken, Minderhoutsestraat 65, Minderhout. 27 april: Gert-Jan, zoon van Karel Jansen en Gerda Sambre, Gestelsestraat 9b, Meer. 27 april: Vera, dochter van Lode Verschueren en Marleen Lauryssen, Klinketstraat 17, Wortel. 27 april: Karel, zoon van Jan Van Opstal en Greta Stoffels, Grote Plaats 28, Wortel. 28 april: Michiel, zoon van Koen Van Opstal en Mia Vervloet, Lod. de Konincklaan 349, Hoogstraten. 30 april: Raf, zoon van Jozef Bolckmans en Christianne van Riel, Hal 38, Minderhout. 44

Hu we/ijken 3 april: Francis Van Aperen, Burg. Glenissonstraat 16, Meerle en Maria Van Gestel, Leemstraat 32, Hoogstraten. Nieuw adres: Heimeulenstraat 16, Meerle. 3 april: Jan Janssen, Minderhoutdorp 37, Minderhout en Ingrid Laurijssen, Achteraard 3, Minderhout. Nieuw adres: Kapucijnevoer 104, Leuven. 4 april: Frank van den Broek, Leemputten 18, Rijkevorsel en Sonja Keustermans, Minderhoutsestraat 109, Minderhout. Nieuw adres: Minderhoutsestraat 109, Minderhout. 10 april: Patrick Sprangers, Heimeulenstraat 21, Meerle en Ingrid Laurijssen, Markwijk 19, Minderhout. Nieuw adres: Markwijk 19, Minderhout. 11 april: Benny Christiaensen, Donkakker 11, Meer en Rosemarie De Gruyler, Hoogeind 13, Meer. Nieuw adres: Meerseweg 4, Meer. 17 april: Dennis Ceets, John Lijsenstraat 47, Meer en Hilde Pinxteren, John Lijsenstraat 47, Meer. 24 april: Guy Lippens, Leopoldstraat 8, Brecht en Nadine Sterkens, Bredaseweg 15, Minderhout. Nieuw adres: Bredaseweg 13, Minderhout. 24april: Jan Van Bavel, Hazenweg 16, Meerle en Nancy Hendriks, Peperstraat 4, Hoogstraten. Nieuw adres: Achtelsestraat 88, Hoogstraten. 24 april: Marc van Dongen en Denise Vermeiren, Klinketstraat 25, Wortel. Nieuw adres: Korenveld 10, Merksplas. 24april: John Jacobs en CathĂŠnne Van Aken, Lod. de Konincklaan 327, Hoogstraten. 25 april: Jacob Meyvis, Meerdorp 55, Meer

en Els Jacobs, Jordaensstraat 1, Merksplas. Nieuw adres: Meerdorp 75, Meer. 25 april: Michel Zagers, Olmenlei 59, Zoersel en Sabine Huysegems, St. Lenaartseweg 49, Hoogstraten. Nieuw adres: Meidoornlaan 14, Zoersel. 25 april: Patrick Lambregts, Jan Van Cuyckstraat 23, Hoogstraten en Karin Voelen, Venneweg 10, Meer. Nieuw adres: Vrijheid 221, Hoogstraten.

1 Overlijdens

5 januari: Jan van Dun, 29 jaar, ongehuwd,

Heieinde 34, Meersel-Dreef. 5 april: Maria Sterkens, 102 jaar, weduwe van Jaak Adriaensen, Minderhoutsestraat 129, Minderhout. 17 april: Alda Verhoeven, 75 jaar, weduwe van Albert Goossens, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 17 april: Alice Scholders, 86 jaar, weduwe van Frans Van Cantfort, Gelmelstraat 33, Hoogstraten. 18april: Maria Brosens, 66 jaar, ongehuwd, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 18 april: Bertha Van De Mierop, 77 jaar, echtgenote van Frans Van Dijck, Lod. de Konincklaan 354, Hoogstraten. 22 april: Petrus Tackx, 75 jaar, echtgenoot van Irma Michielsen, Ulicotenseweg 12, Meerle. 22 april: Jaak Claes, 82 jaar, weduwnaar van Christina Wouters, Grote Plaats 14, Wortel. 27 april: Maria Norbert, 60 jaar, weduwe van Hendrik Mossou, Lod. De Konincklaan 262, Hoogstraten. 29 april: Margriet Brosens, 86 jaar, weduwe van Desiderus Bosschaerts, Vrijheid 176, Hoogstraten.

UNI

A. Ruts-Versmissen Lodewijk de Konincklaarr 256 HOOGSTAATEN

L1

ZEG MAAR HOE JE SLAPEN WILT!

61c20m cnisom

De uitvinder van de iattenvering

7 personen op 10 hebben last van rugpijn. EĂŠn derde van uw leven besteedt U aan slapen. Het bed is de 'parkeerplaats' voor uw rug. De gedroomde plek om uitte rusten en nieuwe krachten op te doen. Schenk uw vertrouwen aan mensen die het kunnen weten. Niet aan imitators die u omverpraten zonder te weten wat werkelijk goed is voor uw rug. De verstelbare bedbodem biedt U verrassend veel komfort. Op uw commando komt het rugdeel van de ingenieuze spiraal geruisloos omhoog. Tot exact die stand die u als het meest comfortabel ervaart. Gun uzelf de luxe van zon persoonlijk instelbare spiraal. Een echte Auping: het summum van komfort, in elke bedomranding. Een Aupingspiraal past altijd. Door de fel groeiende bewustwording dat men 1/3 van zijn leven in bed doorbrengt en men 's nachts de vermoeidheid verwerkt en de energie voor de volgende dag opdoet, is het beste amper goed genoeg. Waterbedden zijn zeer komfortabel en worden steeds meer naar waarde geschat omdat de kwaliteit van watermatrassen op een topniveau gekomen is door de ontwikkeling van duurzame materialen


M ERKSPLASSE 'MUURBLOEMPJES' 24/-24 uur beschikbaar

... !

-

°°° HALVE EEUW GELEDEN juni 1942

Meersel De zaak rond het kinderlijkje

Betreffende de treurige geschiedenis van het kinderlijkje, dat op Palmzondag op de werf van een onzer achtbaarste boeren gevonden werd, kunnen wij melden dat er zooveel licht in deze zaak is gekomen, dat de dochter des huizes, die in voorloopige hechtenis werd gehouden, Donderdag namiddag als gansch onschuldig werd vrijgelaten en weder het vaderlijk huis heeft vervoegd. (Ingezonden)

Mededeelingen Bart de Roover (AA-Gent): 'Na ons voetba/feest, al is het nacht geworden, bloemen natuurlijk, en dan thuis lekker met de vrouw verder te vieren!!'

Enig in de Kempen: de bloemenautomaat BLOEMEN CATFLEYA Leopoldstraat 60 te Merksplas. (langs weg Hoogstraten-KliniekTurnhout (St.-Jozef/Elisabeth) Tel: 014/63.45.16. (2 lijnen) Fax: 014/63.51 .87.-Telex: 72.422. Alle orders worden snel en vlot gans België rond geleverd via eigen koeriersdienst (200,- Bfr.) Factuur volgt. De bloemenzaak voor de zakenman

Oproep tot alle oorlogsvrijwilligers 1940-1945 van de Kempen en omliggende, wij hebben in het gewest Kempen sedert ongeveer één jaar een vereniging gesticht voor de oorlogsvrijwilligers van dit gewest met zetel te Poederlee. Wij doen een oproep tot alle oorlogsvrijwilligers die nog niet aangesloten zijn om zich zo spoedig mogelijk aan te sluiten. Denk eraan dat wij al drastisch uitgedund zijn, daartoe zeker een reden te meer om ons zo snel mogelijk te verenigen om zo onze rechten beter te kunnen verdedigen. U kan kontakt opnemen met een van de volgende personen: Mols Karel Borgerhoutsedijk 59, 2400 Mol 014/315217 Stercks Marcel Oosterlosseweg 2440, 2440 Geel Strijbos Frans Voort 17, Meerle 315.71.33.

Joden zullen vanaf 7 Juni a.s. in het openbaarde gele Davidsster moeten dragen

Tot regeling van het Jodenvraagstuk deelt de militaire overheid het volgende mede: 'Het jodenvraagstuk is al lang tot een Europeesch probleem geworden. Het streven van de joden om zich, waar het mogelijk is, aan de officiële controlemaatregelen te onttrekken, verkapt op te treden en onherkend met goedgeloovige lieden zaken te blijven doen, valt in deze tijden waar te nemen. Men ziet zich dan ook verplicht strenge controlemaatregelen ten opzichte van joden te treffen. De verordening betreffende de kenmerking van de joden verplichten thans ook in België, de joden de jodenster in het openbaar te dragen. De verordening ontzegt de joden het uitoefenen van alle beroepen op het gebied van de geneeskunde en de ziekenverpleging, van het beroep van apotheker of drogist zoomede het vervaardigen en het in den handel brengen van geneesmiddelen. De verordening van 1juni1942 waarbij de bewegingsvrijheid van de joden wordt beperkt, behelst een uitbreiding van de vroegere verordening over hetzelfde onderwerp. Joden mogen thans gedurende de uren, waarbij hen het oponthoud op Straat verboden is, alleen

nog verblijven in de woningen welke in het jodenregister ingeschreven zijn. Het is andere personen verboden joden zonder bijzondere toelating van de bevoegde ortskommandantur gedurende dien tijd in hun woning op te nemen.

Voor de vrouw Hoe men met een man moet omspringen

Voor millioenen vrouwen is het huwelijk de hoofdbezigheid geweest van het leven en dal is feitelijk zoals het behoort, wanneer men hel zwaarste en verantwoordelijkste compagnonschap aangaat dat er is weggelegd: het huwelijk. De moderne vrouw echter heeft hel zoo druk met haar houding te bepalen tegenover het huwelijk en al die nieuwe toestanden die zij wil maken voor haar smaak en inzicht, dat de positie van den man wel wat in het gedrang komt. Hierover moeten de jonge werkende vrouwen gewaarschuwd worden. Hel is een fout die honderdduizendmaal wordi begaan en die zich dan ook honderdduizendmaal wreekt. Er zijn echter, gelukkig, nog veel aanstaande huisvrouwen die af en toe een gedachte wijden aan onderhoud en behandeling van meubels en linnengoed. Zij schieten echter op allertreurigste wijze tekort (bij voorbaat al!) wanneer zij in haar programma niet opnemen: de behandeling des mans. De vrouw moet haar man zoo bejegenen dat hij, tot in lengte van dagen, er rotsvast van overtuigd is dat hij het grootste lot uit de loterij heeft getrokken op den dag dat hij zijne vrouw uitkoos. (Hierna volgen vele raadgevingen waaruit wij de volgende kozen:)

Een vrouw moet met den zonnige glimlach thee schenken, als de kinderen met kinkhoesl te bed liggen, de dienstbode is weggeloopen en manlief, met een gezicht als een oorwurm, verkondigt dat hij de griep onder de leden heeft. Als een man wil uitrazen, laat hem dan razen en valt hem niet in de rede. Iedere machine, ook de menschelijke machine, moet een veiligheidsklep hebben... Bron: Gazet van Hoogstratei

DaarstudioR111 Aktie: Permanent + snit + brushing + shampoo + verzorging voor slechts 1195,- fr. Van 1 tot 11 april 1992 (Uitgezonderd zure permanent) Het is comfort, natuurlijk, praktisch, stijlvol, vorm en zachtheid.

Meerdorp 72- 2321 Meer - Tel. 03/315 05 98 45


Op stap in...

BRØUWERSHUIS FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

RESTAURANT TAVERNE

HOOGSTRATEN Dinsdag 2juni: GEZONDHEIDSRAAD, 20 uur Stadhuis, info 314.50.07. Vrijdag 5 juni: NACHTZWALUWENTOCHT, met eigen wagen naar Ravels, vertrek 19.30 uur lokaal Karel Boomstraat, terug 23 â 24 uur, org. JNM en Wielewaal. Zaterdag 6juni: TEKENWEDSTRIJD IKO, 14 uur speelplaats IKO; bij regenweer: sporthal Zevensprong. Zaterdag 6 en zondag 7juni: BONDSCHIETING 20m. boog. Zondag 7 juni: WIELERWEDSTRIJD dames. Industrieterrein. 14-15.15 uur. Nieuwelingen en 15.30-17 uur junioren. Maandag 8 juni: EENDAGSREIS Doornik + Beloeil, vertrek 7.30 uur kerk, terug 20.30 uur, org. Davidsfonds. Dinsdag 9 juni: FIETSTOCHT ganse dag, Weilandpad, vertrek 9.30 uur Medisch Centrum, knapzak meenemen, org. K.V.L.V.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

vzw'HET SLOT' Wortels Jongeren café zonder pretentie

Openingsuren:

'

't HOOGHUIS

Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Cafetaria

Marc Van der S missen

Harry Bogers

Eethuis Roma

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

MEERSEL- DREEF

Woensdag en donderdag gesloten

Zondag 21juni: HEILIG BLOED 2e zondag. Processie na de hoogmis van 10 uur, richting zuid. IKO: leerlingenwerk. Nationale Dag van de BEIAARD. Torenbeklimming met gids van 14 tot 17 uur. OP ZOEK NAAR... 13.30 uur, vertrek lokaal K. Boomstraat, meebrengen (zo mog.) netje, potjes, insektengids, loep, verrekijker, org. JNM. PRIESTERWIJDING Jan Dehond te Ramsel, 15 uur, St. Hubertuskerk, door Mgr. Paul Van den Berghe. Woensdag 24juni: AVONDFIETSTOCHT, richting Mastentop Merksplas, vertrek 19.15 uur Medisch Centrum, org. K.V.L.V. Donderdag 25 t/m zondag 5juli: Hoogstraats DUBBELTORNOOI, 13-23 uur, Hoogstraatse Tennisclub, Katelijnestraat 70. Zaterdag 27 juni: ROEFEL, Dag van het Kind. EENDAGSREIS Groot-Hertogdom Luxemburg, org. KWB. Optreden THE BUNGALOWS in Cahier de Brouiflon.

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz. - café

Schuttershof HOOGSTRATEN

Zondag 14juni: HEILIG BLOED PROCES51E na de hoogmis van 10 uur, richting noord; kermisattracties; torenbeklimming; bezoek Ost-museum; tentoonstelling leerlingenwerk IKO; paaptornooi achter de Pax door KWB. Woensdag 17juni: JAARMARKT EN KERMIS vanaf 17 uur; slotvuurwerk. STRATENLOOP voor joggers en wedstrijdlopers, start 19 uur, inschrijven v66r 13 juni, info Sportdienst 314.50.07. Optreden JAN DE BRUYN en zijn band in 't Hooghuis. Donderdag 18 juni: H. BLOED. Verkorte processie in de kerk na de hoogmis van 10 uur. IKO-TENTOONSTELLING leerlingenwerk, na de hoogmis, voor de 3e leeftijd. Zaterdag 20 juni: FIETSTOCHT naar Nederlandse reservaatjes, vertrek 14 uur lokaal K. Boomstraat, terug 18 uur, org. Wielewaal. 46

Donderdag vanaf 20.00 u Vrijdag vanaf 19.00 u Zaterdag vanaf 19.00 ii Zondag vanaf 13.30 u

MEER Zaterdag 30 mei: KWB en KAV vieren RERUM NOVARUM in de parochiekerk.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Fax 03/314.87.43 Tel. 03/314.32.45 Geopend vanaf 110. Dinsdag vanaf IS u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u. Zondag 31 mei: KWB en KAV FIETSEN naar Rucphen met bezoek aan heemtuin om 13.00 uur aan Vredesboom. Vrijdag 5juni: Optreden EDDY WALLY in 't Fortuin. Zaterdag 6 juni: VISWEDSTRIJD Grote Prijs Senator Van Aperen in De Mosten vanaf 09.30 uur. Zondag 7juni: PLECHTIGE COMMUNIEVIERING. Dinsdag 9 juni: BESTUURSVERGADERING DORPSRAAD. Zondag 14 juni: OPPERKONINGSSCHIETING van de St.-Ambrosiusgilde op de speelplaats van de school in de Donckstraat vanaf 14.00 uur. Zaterdag 20 juni: VOLKSMUZIEKFESTIVAL van de Boerenkapel vanaf 20.00 uur. Brassband St .-Rosalia CONCERTEERT in St. -Lenaarts. Zondag 21 juni: VOLKSMUZIEKFESTIVAL van de Boerenkapel vanaf 14.00 uur. Maandag 22juni: VERGADERING MEERMARKT in gildelokaal om 20.00 uur. Dinsdag 23 juni: Ophaling GROOT HUISVUIL. Woensdag 24 juni: BLOEDINZAMELING in school Terbeeksestraat 18.00-20.30 uur. Zaterdag 27 juni: Turnkring Vrij en Lenig houdt haar jaarlijkse UITSTAP voor kinderen. Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

RADIO CONTINU (FM 103) - 24 uur per dag non-stop en

semi non-stop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 7940

DE

ÇLL ME L Gemeistraat 14116 Tel: 031


hcIijz1u

t.

trijbIei 183 1uugalrattn 031314 66 65 qust & Ui1ime

WORTEL disco bar

Café

Zondag 21juni: AARDBEIENTOCHT met keuze tussen 8-12-16,5-24-33 km. Vertrek tussen 8 en 15 uur op het Gemeenteplein. Org . Wandelciub der Noorderkempen.

t

2321 Hoogstraten Meerdorp 13 Telefoon: 031315.71.53

Zaterdag 30 mei: VALSCHERMSPRINGEN in Zoersel, org. 't Slot. Zondag 31 mei: AUTO- EN FIETSZOEKTOCHT van het Slot. Inschrijven vanaf 13 uur aan het Slot. Inschrijven vanaf 13 uur aan het Slot. Zondag en maandag 7 en 8juni: FOTOTENTOONSTELLING van Fotoclub 't Slot, telkens van 10 tot 19 uur in het Slot.

(a1 e-retaurant

DE GS irijhcck 16

i

Fel .3I5lO7 unuit Nederland ()9-13 )

w~v

nTR:,:T HOOGSTRATEN

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade

Gelmelstraat 7 WILLY GORRENS-VERVOORT

Langenberg

Hoogstraten-Wortel

Hel cate voor jongeren met het hart bij muziek.

taverne 41

HOOGSTRATEN Tel.03/314 7748

14 - 2323 Tel. (03) 314 5328

FRITUUR - EETHUIS

Te). 03/314 32 64

Ook op woensdag.

Nieuwe Ridders van de Aardbei

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28

gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. Zaterdagen en zondag in juni: DE MOSTEN is open bij stralend zomerweer vanaf 10uur.

MINDERHOUT Zaterdag 30 mei: WANDELING langs 't Merkske. Vertrek om 14.30 uur aan de kerk. Org . VMPA. Zondag 31 mei: Officiële HEROPENING VAN DE ST.-CLEMENSKERK. Eucharistieviering om 14 uur, daarna receptie in de parochiezaal. Zaterdag 6 juni: BEZOEK aan de St.Catharinakerk en Begijnhof te Hoogstraten. Vertrek te 13.30 uur aan de parochiezaal. Org . K.W.B. WIELERWEDSTRIJDEN Vlaamse Wielrijdersbond in Minderhoutdorp; 15 tot 40 jaar: afstand 62km en vertrek te 13.30 uur; 40 jaar en ...: vertrek te 15.30 uur. Zondag 7 juni: H. VORMSEL in de kerk. Donderdag 11 juni: OFFICIËLE INGEBRUIKNEMING VAN HET DORPSPLEIN en opening van de vernieuwde BIBLIOTHEEK te 20 uur. Zaterdag 27juni: STRAATTEKENEN voor de kinderen in de wijk Torenakker. Begin te 14 uur.

MEERLE t/m Zondag 14juni: TENTOONSTELLING keramiek geënt op archeologie (Ton van Grunsven) in Kunst & Antiek 'Klein Eyssel'. Open van woensdag t/m zondag van 10 tot 18 uur en op Tweede Pinksterdag.

lijdens de a1enrene vergadering van de 11.11 .4 in de 1/aboenizaal tati hei 5pij/ei werden door de Grootmeesters van het Hertogelijk Genootschap van de Ghesellen van de Aardbei twee nieuwe ridders opgenomen, ni. Staf de Lie, journalist van Het Nieuwsblad, en Jos Bruurs, mede-stichter VVV-Hoogstraten, om wille van hun verdiensten voor de promotie van Hoogstraten en onze streekprodukten.

Met DF naar de Vercors Het Davidsfonds stelt zijn jaarlijkse zomerreis voor: een 8-daagse autocarreis naar ZuidFrankrijk. Vanuit een vaste verblijfplaats, Villard-de-Lans, worden uitstappen gemaakt naar o.m. Grenoble, de Vercors, Alpe d'Huez, de 'Grands Cols' Lautaret en Galibier, en het niassief van de Chartreuse met o.a. bezoek aan het beroemde Kartruizerklooster. De reis gaat door van 26 juli t/m 2 augustus en kost 18.732 fr. per persoon; toeslag éénpersoonskamer 3.971 fr. Hierin zijn begrepen: autocar, uitstappen excl. toegangsgelden, half-pension, 1 DAVO-reistas per kamer, groepsverzekering, reisleider en BTW. DFleden krijgen een premie van 500 fr. Voor deze reis kan men inschrijven bij M. Laurijssen, Moerstraat 68, 2320 Hoogstraten, tel. 3 14.51.32. El

Op woensdag 24 juni verschijnt de volgende MAAND.

Kopij binnen op 10 juni.

Sport- en dorpsnieuws op 14 juni. 47


2

.

Het Belgische Rode Kruis

Ongevallen Brandweer 314.42.43

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08 -

centrale verwarming sanitair -

In-

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten Achtelsestr. 1

Tel.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36 2322 Minderhout -

Tel. 03/314.54.50

mobilE REnt

,1

05

AUTOVERHUUR St Lenaariseweg 32 2320 HOOGSTAATEN

SNACK-

-

NOORDERKEMPEN

e

en PIZZABAR

誰 soe E

DAG EN NACHT BINNEN

-

BUITENLAND

[S~ HUISDOKTERS Van zaterdagmorgen 8 uur tot maandagmorgen 8 uur.

6 en 7juni: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout. Tel. 314.66.02 8 juni: DR. G. FAES, H. Bloediaan 291, Hoogstraten. Tel. 314.50.10 13 en 14 juni: DR. F. HOLVOET, Desmedtstraat 29, Minderhout. Tel. 314.31.66 20 en 21juni: DR. R. ROBBEN, Leemstraat 42A, Hoogstraten. Tel. 314.38.48 27 en 28juni: DR. L. VERMANDER, Meerleseweg 24A, Meer. Tel. 315.85.11

v

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

woensdag 10.00-1 4.00u

Tel: 031314.38.11

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelijnestraat 17 Rij kevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

Antiek

48

lJ&,'

k

Koekhoven 5- Rijkevorsel

Speciaalzaak in Blankhouten meubelen

Tel: 031314.34.37

APOTHEKERS Van 29 mei tot 5 juni: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout. Tel. 669.64.24 Zaterdagvoormiddag 30 mei: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73 Van 5 tot 12juni: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04 Van 12 tot 19 juni: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 3 14.60.38 Zaterdagvoormiddag 13 juni: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten. Tel. 314.57.24 Van 19 tot 26 juni: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73 Van 26 juni tot 3 juli: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 3 14.60.38 Zaterdagvoormiddag 27 juni: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74

Verheijen Verwarming Meerle

M

onderhoud depannage Ulicotenseweg 36 2328 Meerle -

tel: 031315.79.50

00

Indoor te:nis squash

,

snooker Tennisclub vzw

Aclitelsestraat 72 Hoogsiraten

2320

Tel 031314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwe,-k platte daken met Derbigurn

TANDARTSEN

Gelmeistraat 111

2320 Hoogstraten

Zaterdag van 18 tot 19 uur, zondag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur.

6 en 7 juni: M. VAN NYLEN, Kerkstraat 48, Vosselaar. Tel. 014/61.58.50 8 juni: K. WITHOFS, Leopoidstraat 56, Merksplas. Tel. 014/63.47.48 13 en 14juni: S. ACKAERTS, Lindenlaan 72, Beerse. Tel. 014/61.22.03. 20 en 21juni: L. BASTIAENS, Gr. Elisabethlaan 4, Hoogstraten. Tel. 314.66.16. 27 en 28juni: F. CARPENTIER, Bisschopslaan 39, Beerse. Tel. 014/61.54.34.

03/3 14.76.8 1 Huwelijken Bals fuiven en klein P A -

THUIS VERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/ 61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

-

-

cr

/

7c2'fl1/

BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout

-

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 031315.75.09

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

Open: Dagelijks 10.00-20.00 u Gelmelstraat2

CONTAINERDIENST

~

ii

Tel EY3H15 76 26

fr

Het Hoogst raats Balloon Team 03/314 32 39


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.