mei 1992 - De Hoogstraatse Maand

Page 31

seldonckx voor de bespreking van drukwer ken, affiches, folders, brochures en het boek 'Bloemlezing uit het werk van Hendrik Versmissen'. Regelmatig schreef hij bijdragen over deze initiatieven in Gazet van Hoogstraten. Natuurlijk werd er in dat kantoor van de drukkerij ook gepraat over de toekomst van de Hoogstraatse pers.

Een nieuwe start

De Hoogstraatse Gazet 1978-1985 Voor de studenten, politici en al wie min of meer rechtstreeks betrokken was bij het maatschappelijk gebeuren, blijft 1968 een wonderlijk jaar. Maar voor het sociaal-cultureel werk in het algemeen en voor het vormingswerk met volwassenen in het bijzonder, was 1978, tenminste in Vlaanderen, een even merkwaardig jaar. Rika De Backer-Van Ocken, Minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden, lanceerde toen het 'Jaar van het Dorp'. De grote fusie-operatie van de gemeenten (1976-'77) was nog niet echt verwerkt door de plaatselijke bevolking en het thema zorgde voor een stroom van inspiratie en initiatieven. Talrijke verenigingen en instellingen ontwikkelden grote en kleine projecten waarin 'het dorp', de eigen leefgemeenschap, centraal stond.

Te juister tijd Op initiatief van de Vlaamse Toeristenbond, afdeling Hoogstraten, werden, in samenwerking met de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, de Jeugdmuziekschool, het Davidsfonds en het Gemeentebestuur, in het najaar van 1978 een reeks culturele activiteiten georganiseerd, o.a. een tentoonstelling van oude prentbriefkaarten, een tentoonstelling met werken van de Kempische kunstschilder Constant Van den Heuvel en een avond met poëzie, vertellingen en muziek 'Stemmen uit het Dorp' (met Inge Mollet, Francis Verdoodt, e.a.). Ondertussen was een werkgroep gestart met de voorbereiding van de herdenking van de (toen) 100 jaar geleden geboren Hoogstraatse dokter en dichter, Hendrik Ver smissen. Initiatiefnemer en coördinator van deze projecten was Jef Schellekens. Haast wekelijks kwam hij meermaals in het kantoor bij Wies Haseldonckx of in de drukkerij bij Jef Ha-

De tijd en de geesten waren rijp om het roer over te nemen. In november 1978 gaat Jef Schellekens ijverig op zoek naar medewerkers om een redactie te vormen en naar mensen die het initiatief ook financieel willen steunen. Op woensdag 27 december 1978 is er een eerste bijeenkomst van enkele mensen (aan de Loenhoutsebaan in Hoogstraten) die praten over een eventuele voortzetting van de Gazet van Hoogstraten die in 1979 niet meer zal verschijnen. De acht aanwezigen waren: Frans Brosens en José Fransen van Wortel, Alfons Goos van Minderhout, August Michielsen van Meer, Aloïs Haseldonckx, Leo Hermans, Jan Michielsen en Jef Schellekens van Hoogstraten. August Lauryssen en Jan Michoel, beiden van Hoogstraten, waren wel geïnteresseerd maar verontschuldigd. Tijdens een tweede werkvergadering op woensdag 3 januari 1979, voorbereid door Leo Hermans, Jan Michielsen en Jef ScheIlekens, werd reeds concreet gepraat over de taken van de toekomstige beheerraad en redactieraad en men stelde een werkplan op voor de directe voorbereiding om een nieuw weekblad te kunnen uitgeven. De derde werkvergadering op woensdag 10 januari behandelde de oprichting van de Uitgeverij De Hoogstraatse Pers pvba, uitgever van De Hoogstraatse Gazet, Weekblad voor de Noorderkempen. Er werd een begroting opgesteld, een advertentietarief en men maakte een voorlopige taakverdeling. Het eerste nummer van De Hoogstraatse Gazet zou verschijnen op donderdag 8 februari 1979. Ondertussen waren er ook afspraken gemaakt met Drukkerij Em. de Jong bv in BaarleNassau want Drukkerij Haseldonckx was niet echt geïnteresseerd in een eventuele opdracht. 'Heden, vierentwintig januari negentienhdnderdnegenenzeventig verschenen voor mij, Jan Michoel, notaris met standplaats te Hoogstraten, Frans Brosens, Wilhelmus De Greef, August Michielsen, Joannes van Boxel en Henricus Van der Pas. Welke verschijners ons notaris verzocht hebben akte op te maken van de statuten...'. De uitgeverij De Hoogstraatse Pers pvba was geboren. De Dienst van het Wettelijk Depot van de Koninklijke Bibliotheek van België liet ons dezelfde dag weten'... heb ik de eer u te berichten dat u ingeschreven werd onder nr. 2847.' De eerste redactie bestond uit: José Fransen, Leo Hermans, Alfons Goos, August Lauryssen, Jan Michielsen en Jef Schellekens. (wordt vervolgd) Bronnen: archieven van VTB-Hoogstraten & De Hoogstraatse Pers.

1

LIEVE BOEYKENS LEEN STERKENS JEAN BUYTAERT ALEX VERHAEVEN

1 KO-GALE RIJ Dr. Versmissenstraat 6, 2320 Hoogstraten

Openingstijden: elke weekend t.e.m. 10 mei 1992, telkens van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.

Ongevallen Dinsdag 24 maart om 13.50 uur botsten aan het kruispunt Desmedtstraat - Meerseweg te Minderhout, de auto's bestuurd door Karel Richert uit Malle en Danny Huysmans uit Lint. Er was zware schade. Aan het kruispunt Meerledorp - Kerkstraat werden zaterdag 28 maart om 14.50 uur de auto's van Jan Van Ommering uit Scherpenneel (NL) en Vera Van Dijck, Neervenweg 70 Wuustwezel, zwaar beschadigd toen zij met elkaar botsten. Aan de Vrijheid botste dinsdag 31 maart om 13.30 uur de auto bestuurd door Gerrit Van Kerckhoven uit Ranst, met de auto bestuurd door Constant Van Aelst, Bredaseweg 19, Minderhout. Beide wagens werden zwaar beschadigd. Op woensdag 1 april om 15.20 uur botsten drie auto's aan de weg op Merksplas te Turnhout. De chauffeurs waren: L. Van Oeckel uit Turnhout, Eddy Willems uit Merksplas en Walter Piedfort, Achtelsestraat 46, Hoogstraten. Deze laatste werd zwaar gekwetst. Donderdag 2 april om 18 uur kwam aan kruispunt Desmedtstraat - Meerseweg - Bredaseweg te Minderhout de auto bestuurd door Adriana Anssems, Rooimans 46, Wortel, in aanrijding met de lichte vrachtwagen bestuurd door Patrick Vermeylen uit Turnhout. Adriana Anssems werd hierbij licht gekwetst. Steve Van De Locht, Strijbeekseweg 52, Meerle reed dinsdag 14 april om 19.15 uur met zijn auto aan de Markweg te Meerle tegen bomen. Zijn auto werd hierbij zwaar beschadigd. • 31


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.