maart 1992 - De Hoogstraatse Maand

Page 45

ONS VERLEDEN had een belangrijk aandeel in het leveren van feuilletonkopij. Zijn lange reeks werd bij tussenpozen onderbroken en afgewisseld door de verhalen van een niet minder knappe verteller, de Kempische schrijver Jozef Simons. Dokter Hendrik Versmissen, een andere uitnemende figuur uit Hoogstraten, verleende eveneens zijn medewerking.

Gazet van Hoogstraten 1913-1943 Met nummer 22 van 4 januari 1913, 21ste jaargang, is de Gazet van Hoogstraten in andere handen overgegaan. Het vofledige bedrijf van Louis van Hoof (zie: DHM lir. 82, blz. 43) werd overgenomen door zijn neef.

De uitgevers van de Gazet van Hoogstraten hadden en hebben de traditie om aan de Hoogstraatse missionarissen gratis de 'gazet' te zenden. Waarschijnlijk uit dank en interesse zonden zij ook regelmatig brieven ter publicatie. De missionarissen waren geruime tijd belangrijke buitenlandse medewerkers van de Gazet van Hoogstraten. Wij denken o.a. aan pater Jozef De Clerck uit Wortel in China, pater Verstraelen s.j. die vanuit India schreef, pater Karel Bilcke in Oekraïne en pater Jozef Wyten in Brazilië.

Jozef Haseldonckx, sr. In deze editie lezen we: 'Ondergetekende heeft de eer het geacht publiek kennis te geven dat hij de zaken der firma L. Van Hoof-Roelans, te Hoogstraten, zijnde drukkerij, boekbinderij, papier- en boekhandel van heden voor eigen rekening zal voortzetten. Hopende...' get. Jos. Haseldonckx, drukker-uitgever. De hoofding van de gazet wordt volledig gewijzigd. Waar zij tot dan uitsluitend door lettertekens werd samengesteld, wordt het nu een mooie tekening met afbeelding van het stadhuis, dein de morgenzon oprijzende kerktoren, het wapenschild van Hoogstraten en een klauwende Vlaamse Leeuw. Zij symboliseren de leuze van L. Van Hoof, die door de nieuwe uitgever ook werd overgenomen: 'Godsdienst, Taal en Vaderland', zoals in het opengeslagen boek staat te lezen. De vroegere ondertitel 'Katholiek Nieuws- en Aankon-

digingsbiad' verandert in 'Katholiek Vlaamsch Weekblad'. De Gazet van Hoogstraten publiceerde niet alleen het voornaamste nieuws uit binnen- en buitenland, uit Hoogstraten en de Kempen, maar bracht ook artikelen met sociale inslag en ontspanning. Regelmatig vinden we ook bijdragen tot de geschiedenis van Hoogstraten. Talrijke eminente Kempische figuren kwamen aan het woord in het weekblad. Op de eerste plaats vermelden we de Hoogstraatse letterkundige en werkend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie, Gustaaf Segers. Hij

De lijst van de talrijke medewerkers is hiermee zeker niet ten einde. De primus inter pares was ongetwijfeld Jozef Lauwerys, leraar aan het Klein Seminarie. Zijn eerste bijdrage in de Gazet van Hoogstraten dateert van 8 december 1923 met een gedicht 'Aan den onbekenden Boer'. Na het vroegtijdig overlijden van vader Haseldonckx op4 mei 1943' zorgden zijn zonen voor het drukkerijbedrijf en de uitgave van de Gazet van Hoogstraten. • (bron: Liber Amicorum Jozef Lauwerys & Gazet van Hoogsiraten).

45


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.