maart 1992 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ACHTSTE JAARGANG, NR. 83 MAART 1992 PRIJS: 55 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS BV.B.A.

Sflelheicls,& on troh'

DAGBOEK

DOSSIER:

VAN EEN

GILDEN &

HERDERSHOND

SCHUTTERS.

Vier stielen uit armoe

Gust Van Aert

1.


LUIM

T3Cri nlinD Het Slim fiurokevzw

Vorstenbosch Unplugged Het Slim Buroke vzw

Eigenlijk hadden we het een beetje voelen aankomen. Het gevoel van onmacht waarmee we vorige keer afscheid moesten nemen van ons ideeënkruitvat, heeft me lang beknaagd. Ook al omdat ik geen ervaring heb met 'die dingen' heb ik Willy Vanfraeyenhove gevraagd intermediair te spelen. Wanneer we op donderdag op 't Schoorbeek aankomen, staat het autootje van Lea Vorstenbosch op het erf. Kuisdag, inderdaad. We kloppen aan. Geen Albert. Lea laat ons binnen. DHM: Is Albert niet thuis? Lea Vorstenbosch: Hebt ge het dan nog niet

gehoord? Onze Albert is opgenomen. Maar 't zal niet voor lang zijn, hoor. Normaal maar voor een weekske. Tja, zijne kop stond een beetje overhoop en de dokter heeft hem een weekske Tsedek in Ekeren voorgeschreven. Boechout of 'Sintunnes' (St.-Antonius, nvdr) leek iets te straf maar Ekeren is een goede tussenoplossing. Willy Vanfraeyenhove is daar ook een tijdje geweest. Ik moet u trouwens bedanken dat ge dat aan Willy gevraagd hebt. Och, zelf zou ik niet zo direkt aan gedacht hebben maar als buitenstaander hebt ge daar misschien toch beter zicht op, hé. DHM: (aarzelend): is het dan gedaan met Albert? Mogen wij nog komen? Lea Vorstenbosch: Natuurlijk wel, mijnheer.

Onzen Albert blijft onzen Albert, hoor. Met zijn ideeën loopt hij dikwijls een paar stappen voor en soms kent hij zijn grenzen niet zo goed. Neenee, verdekke, 't is toch niet omdat hij eens een weekske psychiatrisch begeleid

b,v,b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS Uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel. + fax: 03/314.55.04 REDAKTIE: reL: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 H.R.T.: 44.797 BTW,: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49

verantw. uitg,: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

wordt dat hij ineens waardeloos wordt zeker Wat een gedacht! DHM: Wat zeggen de dokters? Lea Vorstenbosch: Och, dat het allemaal niet

zo ernstig is. Het is gewoon een kwestie van 'kanaliseren', zeggen ze. Kijk de eerste dag moest onzen Albert heel zijn leven opschrijven zodat de psychiater zicht kon krijgen op zijn zieleroerselen. En ook nog wat testen doen, ge kent dat wel. Ik heb er met de psychiater over gesproken. Onzen Albert is ten eerste heel slim. IQ boven de 140 zelfs, en tegelijk veel te goed. En dat botst, hé. Hij weet wel hoe het allemaal moet maar hij voelt zich dikwijls zo machteloos. De kern van de zaak is eigenlijk, euh... existeel, nee, euh...

al geluk gehad heeft dat het allemaal zo rap ging. Dat heeft hem altijd zeer gedaan. Hij had er zo gaarne nog een tijd voor gezorgd. Maar wat schiet er dan nog over voor hem. De politiek is ook al niks geworden. Daar was hij eigenlijk toch te slim voor ook. Ik heb nog rapporten van hem gezien van op 't Seminarie. Weet ge dat hij voor Latijns ooit 100 07ó gehad heeft. 'Eeuwig sund' dat onze vader toen gestorven is, hé, en dat hij toen is moeten stoppen. Ja, toén was dat nog zo, hé. Tegenwoordig zou dat heel anders uitdraaien. Maar dat Slim Buroke, zegt de psychiater, dat is iets heel goed. Ik heb al de Hoogstraatse Gazetten meegenomen waar iets van onze Albert in stond en de psychiater zei dat dat een heel goede uitlaatklep is. DHM: Alle, dat doet deugd. Lea Vorstenbosch: Ja, 't is te zeggen. Ge moet

er wel voor zorgen dat ge hem dikwijls niet zotter maakt dan hij al is, hé. Want het gebeurt wel dat gij hem niet zo goed verstaat, hé, dat het wat te rap gaat voor u, hé? Dââr kan onzen Albert niet tegen. 'Diejen dikke lelijke met zijn grijze sik' zegt hij dan, 'die verstaat ook niks' zegt ie. Ik denk dat hij u dan bedoelt, zeker.

DHM: Existentieel, misschien. Het zijn. Wie ben ik, wat doe ik... Lea Vorstenbosch: Ha, wil dat dat zeggen.

DHM: Albert is toch niet ongelukkig, hoop ik. Lea Vorstenbosch: Wa zou het! Voor onze Al-

Och joh? Ja, de psychiater zei ook dat we allemaal willen voortleven, ook na de dood. Voor katholieke mensen is dat de hemel, voor boeddhisten de reïncarnatie, voor anderen zijn dat de kinderen of een levenswerk, een doctoraat in Amerika, of zo. Allee, zo zei de psychiater, hé. En ik kan dat wel geloven. Ge weet dat onzen Albert 'zo' is en niet getrouwd. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet wil voortleven natuurlijk. Maar ja, kinderen om zijn leven verder te zetten heeft hij dus niet. Want ge kunt er van zeggen wat ge wilt, als ge kinderen hebt is het allemaal toch een stuk gemakkelijker. Dan moogt ge d'r nog zoveel 'dol' mee gehad hebben, als ge op 't laatst daar weer kleinkinderen ziet rondlopen, dan is de cirkel toch rond. Ik zie dat genoeg bij onze Jan. Daar hebben we altijd nogal 'stelles' mee gehad, geen huis mee te houden. Maar nu is hij getrouwd en ze hebben 'een klein', een Anke, dat wordt nu met Pasen één jaar, het kan al bijna 'moeke' zeggen, want ze moet mij 'moeke' noemen want 'moemoe', dan zijt ge toch ineens zo oud, hé...

DHM: Mag ik er dan over beginnen, denkt gij? Lea Vorstenbosch: Maar natuurlijk. Onzen Al-

DHM: Jaja. Lea Vorstenbosch: En onzen Albert had zo

graag voor ons moeder gezorgd maar ge weet dat die zo plots gestorven is in '84. Onzen Albert heeft de boerderij en een paar hektaren grond gekregen als hij ons moeder 'aan d'r eind bracht'. Roddeltongen zeggen dat hij nog-

bert kan het niet 'oarig' genoeg zijn dikwijls. Hij zit daar in Ekeren kwissen ineen te steken, tekeningen te maken, de anderen op te beuren... Ze hebben hem daar gaarne, zulle. Och, die gaat daar herboren buitenkomen, ge zult da zien. Allee, neem nu Willy Vanfraeyehove, misziet gij daar iets aan? Neenee, als ge volgende maand terugkomt is dat allemaal weer voorbij. Doe maar heel gewoon dan.

bert weet zelf ook wel wat er aan de hand is, hoor. Ge zegt gewoon: Hoe is 't Albert, ik wist niet dat gij in Ekeren zat verleden maand. Zijt ge wat bijgesleuteld? Allee, gewoon hé. Gelijk

dat ge over nierstenen of een breuk praat. Potverdekke zeg, ik begin onzen Albert stilaan te begrijpen, zeg, als hij het over u heeft. Zeg, het geeft toch niet dat ik verder kuis, hé. Want ik moet om 12uur 't klein van onze Jan bij de onthaalmoeder gaan halen. •

De volgende MAAND zal er

zijn op 25 maart. Medewerkers, scherp alreeds uw pennen want op 11 maart verwachten wij de kopij. Dorps- en sportnieuws op 14 maart.


enon in de moond Het vlees smaakt niet meer zoals vroeger GUST VAN AERT uit Wortel wordt dit jaar 87 en tot voor enkele jaren hanteerde hij nog het slachtersmes. Niet meer zo driftig als in zijn jonge jaren natuurlijk maar toch niet met tegenzin. 'Het is anders wel een hondestiel, zwaar werk, altijd in de kou, in de wind en in het sljk. Maar ik heb nooit iets anders gewild. Mijn vader was slachter en van kindsbeen af wilde ik dat ook worden.' Hoe bloederig en slijkerig ook, de varkensslacht was op ieder boerenerf een hoogdag, zeker als de geur van bloed en vet verdreven werd door die van gebakken verse koteletten en in vet smeltende worsten. Een weliswaar bloederig maar toch vrolijk verhaal over vroeger. gerdienst. Maar vader Jef belegde liever dat geld, werd soldaat en legde zo de fundamenten van een zekere welstand. Vader Jef moest anders wel hard werken. Gust vertelt dat hij en zijn vader soms tot 10 varkens per dag slachtten en 's avonds nog worsten maakten. Toen Gust als 12-jarige van school af ging, verhuurde hij zich als 'koeter'; hij ging kalveren hoeden in Wortel-Kolonie. Voor 1 frank per dag joegen hij en zijn maat Jefke Van Opstal een 40-tal kalveren door de bossen waar die dieren de 'bunt' moesten afgrazen. 'Dat was op het einde van de iste wereldoorlog en ik herinner me nog dat wij als jonge bengels tot dicht bij de 'dodendraad' (elektrisch beveiligde afsluiting tussen België en Nederland) mochten komen waar de grote mensen niet bij mochten. Tijdens de middag ging een van ons naar huis om het warme eten op te halen en zo hoorde ik op een dag dat de oorlog gedaan was. Ik terug naar de Kolonie en samen joegen we de beesten over de grens, tot ver in Castelré, waar we jaren niet hadden mogen komen...'

Gusi Van /le,/.

Als 14-jarige voelde Gust zich geen 'koeter' meer, hij wilde beenhouwer worden en trok naar Turnhout waar hij als inwonende knecht ging werken bij een slager. In het begin beperkte dat werk zich tot kuisen, klompen afschuren en tot 's avonds laat messen slijpen met wit zand. Maar later kwam hij bij een betere baas en leerde daar het vak voor 8 fr. per dag loon (plus soms nog een kwartje fooi waar hij dan een kreemglace mee ging kopen).

Slachter, beenhouwer en herbergier In 1933 trouwde Gust met JEANNE VAN DE LOOVERENBOSCH uit Rijkevorsel ('Wij zijn nu het oudste koppel in Wortel') en samen begonnen ze een beenhouwerij in een klein huisje (naast Jefke Nees). Twee jaar later kochten Gust en Jeanne het ouderlijk huis en café De Zwaan en werd Gust, zoals zijn vader, naast slachter, ook herbergier. Tot in 1964, toen verhuisden ze naar het huis naast De Zwaan, waar ze nu nog wonen. In de beenhouwerij is het nooit druk geweest behalve tijdens de oorlog

Jeanne en Gust op hun trouwdag in 1933. Nu zijn ze het oudste echtpaar van Wortel.

De eerste 'slôef Van al de zonen van vader Jef Van Aert was er maar ene die zijn stiel wou overnemen en dat was Gust. Van kleinsaf wilde Gust niets liever dan met zijn vader-slachter mee op stap en dat mocht ook. Op zijn 6de jaar naaide zijn moe hem zijn eerste 'sloefke' (slachtersvoorschoot) waar Gust trots mee rondliep en hij vergat niet daar wat bloed aan te smeren om te tonen hoe hard hij gewerkt had. Van de boeren kreeg hij dan een noot of een appel omdat hij zo braaf 'uit de pad ging staan'. Gust was 3 jaar toen zijn vader het café De Zwaan met woonhuis liet bouwen op de plaats waar nu de groenten- en fruitwinkel "t Worteltje' is en de frituur van de familie Boeren. 'Mijn vader was een man in goede doen, vertelt Gust, en dat had hij o.a. te danken aan de gulheid van zijn meter. Die gaf hem 2000 fr. (vôôr 1900!) waarmee hij zich kon vrijkopen van le-

De klas van meester Hamers in 1917. Gust staat bovenaan, hij is de 6de van links te beginnen.


Opening 7 maart met prijzen en geschenken!

Kwaliteitsfotografie PENFO is vanaf 7 maart ook thuis in Hoogstraten. Met een snelle en verzorgde service, exclusieve reportages, studio en reklamefotografie, en een grote keuze kaders. Loop even binnen voor een kennismaking en een glas op uw en onze gezondheid!

OPENINGSAKTIE Twee reizen naar Parijs! (elk ter waarde van 15.000 fr.) Bij elke film die u ter ontwikkeling inlevert hebt u een winstkans 1

Eén reis is in maart, de andere is in april te winnen. • GRATIS FOTOFILM (ZOLANG DE VOORRAAD STREKT) • Dubbelprint: 2 foto's voor de prijs van 1

ktlig— C— pd—M Ro

—kl -Co1 I —C

— I"—

- -


MAN IN DE MAAND toen de mensen geen eigen varken meer mochten opkweken maar met rantsoenbonnen het vlees konden kopen. Als slachter echter maakte Gust lange dagen. Zijn rekord vestigde hij toen hij in één seizoen 350 varkens slachtte; het slachtseizoen loopt van eind oktober tot eind februari of 'van Castel-kermis tot Pasen'. 'Bijna iedereen had toen een varken, sommigen zelfs 3 of 4 voor eigen gebruik. In de Kolonie was dat zelfs huis-voor-huis. Mijn werkdag begon lang voor het licht werd, soms om 3 â 4 uur, dan werd het varken 'afgekapt' (in stukken gesneden, gekapt en gezaagd). Van zodra het licht werd, ging ik dan weer de boer op.' De eerste keer dat Gust alleen een varken moest slachten, was hij 16 jaar. 'Ik was er nog niet voor bekwaam en het is dan ook niet goed gegaan. Maar ja, onze vader had geen tijd en het moest vlug gaan. Want het was bij Louis van de Mulder. Daar waren, behalve de vrouw, nog vier dochters en vader Louis moest het ogenblik afwachten dat het huis helemaal 'zuiver' was (dwz. dat geen enkele van de 5 vrouwen mocht menstrueren), anders kun je geen vlees bewaren. Op dat moment moesten wij daar holderdebolder naartoe om te gaan slachten.' Gust gelooft nog steeds dat, als een vrouw die menstrueert in de buurt van het verse vlees komt, dat vlees gaat bederven. Niet elke boer of burger die een eigen varken liet slachten, at dat ook zelf op. De arme mensen verkochten de rug en de hespen (voor 1 fr. de kilo) om met dat geld weer een jong varken te kunnen aankopen. Voor zichzelf behielden ze dan het spek, de poten en oren en de bloedworst, al waren er ook die zelfs het buikspek verkochten. Eigenlijk was er in die tijd nog geen spr4ke van bloedworst Volgens Gust werd het mnken van bloedwoi si pas een gewoonte hier toen de vrouw van een douanier, iemand die van elders kwam, daarmee begon. Gust begon zijn loopbaan met een slachtersloon van 5 fr. per varken. Hij kon dat schamel bedrag dan wel aanvullen met de verkoop van de lever. 'Sommige mensen lustten dat niet ofwel kocht ik het op; dat bracht heel wat meer op dan het slachten zelf; er was toen heel veel vraag naar lever om leverworst mee te maken. Ook het varkenshaar was zeer gegeerd. '20 fr. per kilo in de goeie tijd; voor 1 kilo waren 6 varkens nodig. Dat haar moest dan wel met wortel en al worden uitgetrokken en daar kroop tijd in. Mrnr 'le varkens hadden veel langer haar dan nu, die stonden toen een heel jaar stil in hun kot. Van dat haar werden borstels gemaakt en ook pekdraad voor de schoenlappers. Ook darmen brachten goed geld op: voor één 'slag' darmen (± 15m) kreeg Gust meer dan voor een hele dag werken: 25 fr. 'Die gingen van hier recht naar Duitsland, het worstenland, en daar hadden ze er nooit genoeg van.'

beest achteruit te doen wijken en dat was mijn vinger in zijn oog steken. Zo gebeurde en dat heeft mijn leven toen gered. Ik heb ook heel wat koeien en stieren geslacht en een 6-tal paarden. Dan ging het dikwijls om een noodslacht van zieke of gekwetste dieren die afgemaakt moesten worden. Dan had die boer ineens veel te veel vlees en waar moest hij daarmee naartoe? Daar bestond toen een soort verzekering voor en het vlees werd uitgedeeld aan al de boeren die daar lid van waren. In handdoeken verpakt werd dat vlees dan verdeeld; de rijke boeren gaven hun deel meestal aan de arme mensen - die waren er toen nog genoeg -, misschien ook omdat dat vlees al een reukje had soms.' Een groot gevaar bij zo'n noodslacht was de ziekte van het miltvuur. 'Als je besmet raakte bij het slachten - een klein wondje op de hand was daarvoor al genoeg - dan was je al dood voor je weer thuis was.' Al was het beroep dan niet zonder gevaar, het ging er meestal vrolijk aan toe. Daar zaten de borrels jenever voor veel tussen. 'Ik ben pas laat met die borrels begonnen, dat kwam vooral door die noodslachterij. Dat stonk soms nogal, onze vader nam daar een sjiek tabak voor en de boer kwam dan met de jeneverfies.' Zo kreeg Gust de smaak te pakken en weldra hoorden de borrels bij de slacht als de poten bij het varken. Gust zou eens 25 borrels hebben gedronken ter ere van één dood varken; dat zal wel een rekord geweest zijn, evenals dat varken dat geslacht en wel,

400 kg. woog. 'En datwas nog wel onder de oorlog; die boer had dat beest opgefokt met melk. Maar de man was er wel wat beschaamd over, al dat melk voor een varken terwijl toen veel mensen helemaal geen melk konden kopen voor zichzelf.' Vrolijk was het bij het slachten ook (behalve voor het varken) door de grappen en grollen van Gust die misschien nog meer plezier beleefde aan de babbel en de borrel dan aan het werk zelf. 'Ik praatte altijd graag met de mensen, over wét, dat was verschillend. De ene praatte het liefst over 't gat, de ander over de kerk, voor mij was dat gelijk... Ik kende in die tijd meer mensen in Wortel dan mijnheer pastoor, en ik kende ze beter, de goei en de kwaai, de gulle en de gierige... Toen ik nog met mijn vader ging slachten, kreeg hij daar 1 fr. voor. Ik weet nog dat we toen bij de rijke weduwe Bolckmans 99 duitjes kregen (100 duiten = 1 fr.); meer gaf ze niet want ze vertikte het om 1 blinkende frank af te geven, daar kon ze geen afstand van doen...' De slacht was in ieder geval een hoogdag op ieder erf in die tijd. De grote mensen waren verlekkerd op eindelijk weer dat vers vlees in de pot en de kinderen waren gefascineerd door de gebeurtenis. Menig jongetje vroeg voor zijn sinterklaas een echt mes en een 'sloef' en wilde later 'Gust Van Aert' worden. Meisjes kropen wel eens weg als ze het gekrijs hoorden maar kwamen weer tevoorschijn als het bloed gevloeid was. Vooral het dode varken, uitgespreid en gebonden op de ladder, maakte een geweldige indruk. Kinderen wer-

Gewelddadig en bloederig maar vrolijk Vioeger kwam bij de slacht alleen maar een scherp mes te pas, later werd het varken met een pistool of hamer vooraf verdoofd alvorens het kelen begon. 'Ik heb veel geluk gehad, vertelt Gust, één keer werd ik bijna platgedrukt door een zware zeug. Ik was in zo'n klein laag varkensstalletje gekropen om het dier een koord aan zijn poot te doen maar ik raakte gekneld tussen het varken en de deur. Ik wist dat ik maar één ding kon doen om het

Bij het handboogschieten was de pijp al even onontbeerlijk als de pet en de boog. Rechtstaand van 1. naar r.: Nee! Van den Broeck, Gust Van Aert, Bert Vermeiren. Onderaan: Mi!leke Snels, Sooi Cornelissen en Jefke Van Opstal (± 1925).


MAN IN DE MAAND

't Spiegeltje

Antiek

Curiosa

Voor degelijke eiken en blankhouten meubels Open op zaterdag en zondag tot 17.00 u Dreef 124 Meersel-Dreef tel: 03-315.90.46

Slachten bij De Keyser. liet varken wordt uit zijn hok gehaald. Sus kijkt al verlekkerd naar de koteletten die op komst zijn, Mieke kijkt bedrukt.

Bloemensierkunst

CAT[LEYA' Paul & May Van Huffel-Von Dyck Leapaldstraot 60, 2330 MerksfVos

Maak hei uzelf gemakkefjk fax 014/63.51.87 of bel 014/63.45.16 en wij zeften de bbempjes voor u bdten Het kelen van het varken. Mieke staat klaar om het bloed te 'vangen', van oudsher het vrouwen werk.

CATTLEYA De bloemenlijn per telefax of telefoon De eerste borrel na de s/acht. 6


MAN IN DE MAAND den ook wel eens bang gemaakt voor Gust. 'Hij zal je de oren komen afsnijden...' zo werden stoute kinderen weer in het gelid gebracht toen. Gust heeft eens meegemaakt dat een jongetje van schrik onder het bed kroop toen hij binnenkwam. Het kwam zelden voor maar toch waren er mensen die kompassie hadden met hun eigen varken. 'Bij De Keyser was dat zo. Daar lag het varken bij wijze van spreken in 't bed. Elke dag kookte Mieke een potje verse patatten voor het beest en ging dat dan opvoederen met een praatje erbij. Daar moest ik het varken dan ook met zachtheid behandelen ook al moest het dood. Maar ik moet zeggen, dat waren nog eens goei varkens met lekker vlees. Nee, ik en ons Jeanne, wij eten praktisch geen vlees meer nu. Dat smaakt tegenwoordig niet meer; de saus is niks, allemaal water. Zelfs de geur van vroeger is er niet meer bij. Ah de geur van verse varkenskarbonaden in de pan, dat bestaat nu niet meer...'

4

ii

ai.••i.

In De Zwaan Van 1938 tot 1968 waren Oust en Jeanne de herbergiers in hun café De Zwaan. 'In die tijd waren er wel 20 café's in Wortel dus je kan denken dat het daar gene vette was. Wie kwam er zo al over de vloer? Veekooplui, voyageurs, gendarmen, de kantonnier en dan de boeren die hun varken kwamen 'aanzeggen'. De gazetten werden hier afgelegd en soms pakjes zodat er toch nog wel wat te doen was. In het begin werd er vooral jenever gedronken, de mensen wisten de fles soms beter staan dan ik. Voor muziek moesten de gasten zelf zorgen; als ze zat waren, zongen ze wel een liedje, de meest schuwe zongen dan het hardst. In de beginjaren kwam er ook iedere maand iemand op zijn harmonika spelen, Jaak Stront noemden wij hem, waarom weet ik niet. Een keer hebben we iets meegemaakt waarvoor ik naar het tribuneel moest. Dat was met het teren van de voetbal. De mannen hadden al goed wat op en toen was er ene die zijn broek liet zakken om aan iedereen te laten zien dat zijn p... toch een respectabele lengte had, ook al was hij zelf maar klein uitgevallen. Dat waren zedenfeiten toen en we moes-

ten met wel 30 man naar het tribunaal in Turnhout. Voor de man in kwestie liep het goed af want wij hadden 'niets gehoord of gezien' (!) maar de voetbal van Wortel kreeg er wel een slechte naam door.'

Moeders trouwschoenen Gust is één van de mannen die de Wortelse voetbalclub Wortelina mee gesticht heeft. 'In die tijd waren het vooral Milleke Snels, Milleke Lambrechts en ik die goed konden sjotten. We leerden het in De Boomkes en daar hebben we menige houten klomp aan spaanders gesjot. Op een week had ik eens 3 paar klompen kapot gemaakt. Toen kreeg ik de trouwschoenen van ons moe, zo'n laarsjes met heel veel knoopjes, die waren toen toch uit de mode. Voor de bal zorgde Ivo De Clercq, hij maakte die van een bundel vodden waar een touw omheen was.' Toen Gust uit die trouwschoenen gegroeid was, werden er plannen gemaakt om met een echte voetbalvereniging te beginnen. Men begon met het 'uitleggen' van elk 5 fr. Zo kreeg

men 75 fr. bij elkaar en kon eindelijk de echte voetbal gekocht worden. Een stuk braakliggende grond op de Bosuil werd met vereende krachten effen gelegd en het spel kon beginnen. In de ogen van veel serieuze Wortelaren had die voetbal niet zo'n goeie naam; dat was iets voor 'klein mannen', werd er gezegd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de schutterijverenigingen die wel serieus waren. Ook de pastoor zag die voetbal helemaal niet zitten, die zag zijn parochianen liever in het lof op zondagnamiddag dan op het voetbalveld. 'Tot op de dag dat we een voetbalmatch organiseerden ten voordele van de bouw van de parochiezaal. Toen moest de pastoor zelf naar de match komen kijken. De opbrengst was 80 fr. dat weet ik nog. Veel bracht dat staangeld niet op in die tijd; 1 fr. moest men betalen maar als we dan met het geldbakje rondkwamen, verdwenen er velen in het café van Kiske Van Opstal. Maar om het geld was het ons natuurlijk niet te doen, zelfs niet om de competitie. We wisten zelf maar amper op welke plaats we stonden in de rangschikking. Het was allemaal om de sport en het plezier om te spelen voor eigen volk. Ik kon er in den tijd maar moeilijk afscheid van nemen want op de duur werd ik daar 'den ouwe' genoemd.' Zoon J05 Van Aert schopte het op het voetbalveld nog een heel eind verder dan zijn vader. Hij was een gekend voetballer die nog bij Beerschot heeft gespeeld, 'Daar heb ik nog eens veel deugd van gehad', zegt Gust.

4 Stielen, 4 hobby's

De tweede borrel als het varken op de 'leer' hangt.

De dagen van Gust waren altijd welgevuld. Hij was tegelijkertijd slachter, beenhouwer, herbergier en tuinbouwer. 'Nee, rijk werd ik daar niet van, die vier stielen, dat was uit pure armoe. Anders kon ik mijn kost niet verdienen.' Maar Gust hield toch tijd over voor andere dingen, zeker in zijn jonge jaren. De enige vrije dag in de week, de zondag, werd goed besteed: 'Voormiddags handboog, 's namiddags voetbal, om 4 uur fanfare en 's avonds gaan vrijen.' 'Als ge daar dan nog tijd voor had, ja dan wel', zegt Jeanne. En voor een keer beaamt Gust de woorden van Jeanne: 'Ja, als er nog tijd overschoot...' •


Xè VANUIT HET STADHUIS... Het einde in zicht voor het Begij nhof De ultieme oplossing of het volledig verval Nog vier weken geduld en dan zullen we weten of de impasse rond het Begijnhof van Hoogstraten voorgoed van de baan is. Op 23 maart moet er een definitieve oplossing uit de bus komen wil het gemeentebestuur nog een beetje de eer voor zichzelf overhouden. Dan moet klaar en duidelijk zijn wie de erfpacht over het Begijnhof krijgt toegewezen. Een nieuwe afwijzing of verder uitstel zal niet alleen een schandelijke blaam voor het gemeentebestuur inhouden, maar ook het volledig verval van één van de mooiste plekjes uit de gemeente inluiden. Dit is wellicht de ultieme kans. En er is hoop, want tijdens de laatste gemeenteraad op 27januari waren meerderheid en oppositie het voor de eerste maal eens in dit al veel te lang aanslepend dossier. Eénparig werd er overeengekomen een allerlaatste maal dit Begijnhofdossier open te gooien voor alle mogelijke kandidaten en dit tot 1 maart. Hierna zal de gemeenteraad definitief de knoop doorhakken op23 maart. Aanleiding tot deze plotse beslissing was de onverwachte kandidatuur van de heren Van Der Windt en Vervoordt die zich sterk maken het Begijnhof op vrij korte termijn te kunnen restaureren. Minder gelukkig was dit uitstel voor de heer Van Spaendonck die hiermee voor de tweede maal de trein der traagheid aan zich ziet voorbijgaan nadat hij in december '90 van het gemeentebestuur de goedkeuring gekregen had om een definitieve erfpachtovereenkomst op te maken.

Nieuwe 'kapers' op de kust? Punt 13 van de agenda van de gemeenteraad van 27 januari '92 is voor André Van Spaendonck een ongelukkige gebeurtenis geworden. Normaal had zijn ontwerp voor een erfpachtovereenkomst over het Begijnhof ter goedkeuring moeten voorgelegd worden. Op 27 december '90 had de gemeenteraad immers met een nipte meerderheid (10 stemmen) beslist om door Heerle's Hof een overeenkomst te laten opmaken waardoor het behoud, de restauratie en de renovatie van het Begijnhof zou verzekerd worden in de toekomst. De andere kandidaten waren toen de groep Stoops-

Borgmans-Bresseleers (8 stemmen) en de groep Moorkens-Corsendonk-Hotelschool (1 stem). In grote lijnen kon men stellen, uit de reakties voor en na, dat de CVP de kandidatuur steunde van Van Spaendonck terwijl de partij van burgemeester Van Aperen zich achter het voorstel van Stoops en Co. schaarde. Deze tendens hield stand wanneer er moest gestemd worden over een definitieve overeenkomst. Een gedeelte van de oppositie kon zich in geen van beide voorstellen terugvinden en het resultaat was dat het voorstel van Van Spaendonck tot tweemaal toe werd verworpen.

Lauryssen electronics FT!11

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

Een voorstel van het college om de erfpacht te laten varen en het Begijnhof te koop aan te bieden werd op 23 december '91 evenwel door de raad verworpen. Eén maand later ligt de ontwerptekst voor de erfpachtovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de N.V. 'Heerle's Hof' ter goedkeuring voor. De stemming gaat evenwel niet door. Er is namelijk een nieuwe kandidatuur op het gemeentehuis toegekomen op het moment dat de agenda voor deze raadszitting reeds opgesteld was. Raadslid Verhuist dringt er bij zijn collega's op aan om dit nieuwe aanbod ernstig te nemen in het belang van de Hoogstraatse bevolking. Uit de eerste reakties blijkt immers dat er voor de eigen gemeenschap heel wat mogelijke voordelen kunnen zitten. Er zou misschien een grotere garantie bestaan dat het historisch karakter zowel binnen als buiten behouden blijft. Het project zou meer openstaan voor bewoning waarbij de plaatselijke bevolking ruim aan bod zou kunnen komen. Ook op het punt van financies zouden er mogelijk meer garanties bestaan. Verhulst vraagt zich dan ook af of de raad niet moreel verplicht is deze onderhandeling een minimale kans te geven en het college de tijd te gunnen om dit voorstel naar zijn waarde te toetsen. Een uitstel van 14 dagen is daar om noodzakelijk. Dit moet het college de tijd geven om een beleidsoptie te formuleren aan de hand waarmee men nadien een verantwoorde keuze tussen de twee kandidaten kan maken. Schepen Verlinden kan zich hiermee moeilijk verzoenen. Voor hem is het al lang vijf voor twaalf. Een verder uitstel is moorddadig voor het Begijnhof. De grens van de haalbaarheid is bereikt, vindt hij, en het wordt hoog tijd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid maar eens opneemt. 'We kunnen toch niet eeuwig en altijd opnieuw beginnen telkens er op het laatste nippertje een nieuwe kandidaat opdaagt. In de wandelgangen wordt zelfs al De Benedetti genoemd als volgende kandidaat.'


GEMEENTERAAD Tot slot wijst hij erop dat hij wel degelijk kontakt opgenomen heeft met de nieuwe kandidaten en vindt het raar dat deze véôr 1januari nog niet eens wisten dat er in Hoogstraten een Begijnhof bestond. Burgemeester Van Aperen stelt voor om, gezien deze ontwikkeling, de zaak uit te stellen en in februari uitgebreid te bespreken. Met alle begrip voor het werk van zijn schepen en de positie van de heer Van Spaendonck, toch vindt hij het zinvoller om binnen een maand de twee voorstellen naast elkaar terug op tafel te leggen.

Beide heren gaan er prat op dat zij een stevige financiële basis hebben om de restauratie van het Begijnhof van Hoogstraten tot een goed einde te kunnen brengen. Indien zij de goedkeuring in handen hebben, rekent men op een studieperiode van een halfjaar waarna de werken zo snel mogelijk zouden kunnen aangevat worden.

/ Ii

Het Begijnhof van Hoogstraten, anno 1932. Of zouden we liever zeggen anno 1995?

no

/)ijduir opilicil

Of)i1U, 00-

van 's-Gravenwezel waarin hij een antikwariaat uitbaat. Voordien was zijn zaak gevestigd in de bekende Vlaaikensgang aan de Hoogstraat te Antwerpen.

priorij Corsendonck zijn geen van beide nog kandidaat om zich in het politieke debat over het Begijnhof te werpen. Zowel de kritiek van de heer Laurijssen als die van de heer Nédee richt zich vooral op het totale gebrek aan visie van het gemeentebestuur. 'Zolang het gemeentebestuur zelf niet weet wat ze wil kan er ook geen ernstige aanpak van het probleem bestaan. Door het politiek gesjoemel is er geen enkele garantie voor een serieuze werking', aldus de heer Laurijssen. Toch blijken beiden nog voldoende interesse te hebben voor een Begijnhofproject maar enkel in een latere fase

1992.

Schepen Verlinden reageert hierop dat men dan maar een oproep moet doen in een aantal dagbladen om te vermijden dat er binnenkort om 5 voor 12 weer iemand komt opdagen. Men moet een duidelijke limiet stellen. Dit alles brengt echter wel het gevaar met zich mee dat Van Spaendonck een procedure in kan stellen tegen het gemeentebestuur. En voor de rest is nu het stadium van opbod gestart, aldus een ontgoochelde schepen, allusie makend op hetgeen nu reeds zou gebeurd zijn: veel afschrijfwerk en hier en daar wat cij fertj es veranderen. Nadat ook Demokratische Eenheid bij monde van raadslid Aerts zich voorstander ver klaarde om de nieuwe voorstellen grondig te onderzoeken als verplichting tegenover de gemeenschap, wordt de raadszitting op vraag van raadslid Van Looy voor 15 minuten geschorst. Hierna geeft iedereen zijn zegen aan een tijdelijk uitstel van beslissing en een nieuwe openstelling van het dossier. Er zal een aankondiging gepubliceerd worden in de 'Bouwkroniek' en in het 'Notarieel Blad'. Mogelijke kandidaten dienen zich aan te melden vôôr 1 maart '92. Op de raadszitting van maart zal dan de beslissing vallen.

Van Der Windt en Vervoordt De nieuwe kandidaten voor de restauratie van het Begijnhof zijn de heren Van Der Windt en Vervoordt. Van der Windt is in Hoogstraten geen onbekende. Op het industrieterrein vinden we immers twee bedrijven waarvan hij de oprichter en geruime tijd zaakvoerder van was, ni. Van Der Windt Kartonnage en Packaging. Hij woont in Schilde. Axel Vervoordt is de eigenaar van het kasteel

Van Spaendonck Door de plotse verschijning van deze twee nieuwe erfpachtkandidaten dreigt het uitgewerkt voorstel van Van Spaendonck naar de achtergrond te verschuiven. Het principieel akkoord dateert reeds van 27 december 1990, en nog is men er niet in geslaagd om in de gemeenteraad een meerderheid te vinden voor een definitieve overeenkomst. Dit heeft reeds tot gevolg gehad dat Van Spaendonck vorig jaar juni de gemeente Hoogstraten dagvaardde bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout. Ook na de laatste gemeenteraadszitting verklaarde hij het hierbij niet te laten zitten. Wellicht een begrijpelijke reaktie wanneer men rekening houdt met het reeds gepresteerde werk, en het gebrek aan argumentatie vanwege het gemeentebestuur. Het concrete ontwerp van erfpachtovereenkomst werd in de persnota afgedrukt. De vrees van schepen Verlinden en van de heer Van Spaendonck voor mogelijk plagiaat is hierdoor niet denkbeeldig. In een volgend verslag kunnen wij de voorstellen van de nieuwe kandidaten eens met deze vergelijken.

Andere gegadigden? Nu gans het begijnhofdossier terug opengesteld is, is het niet ondenkbaar dat er nog meerdere kandidaten zich vôôr 1 maart zullen aanmelden. Wij namen daarom kontakt op met een aantal personen en instanties die in een vroegere fase in de running zaten, en vroegen hen of er van de vroegere interesse nog iets overgebleven is. Zowel de Hotelschool van Hoogstraten als de

wanneer de toewijzing gebeurd is. Zo ziet de Hotelschool een samenwerking met b.v. Axel Vervoordt wel mogelijk. Momenteel wordt er reeds samengewerkt in het kasteel van 'sGravenwezel bij feesten en recepties. Ook Corsendonk zou graag met de Hotelschool van Hoogstraten blijven samenwerken b.v. met Borgmans. De heren Borgmans en Stoops zien echter een erfpacht niet zitten. Zij zijn enkel geïnteresseerd in het Begijnhof wanneer zij het zouden kunnen aankopen. Borgmans verwijst hierbij naar vroeger uitgevoerde projecten in Antwerpen o.a. in de Hoogstraat. Ook hier werden de huizen aangekocht, daarna gerestaureerd met toezicht van Monumenten en Landschappen. Hetzelfde procedé zou hij wel willen toepassen voor het Begijnhof van Hoogstraten. Maar dan eerst aankopen, en dat is er niet bij, vermits de gemeenteraad gestemd heeft voor erfpacht.•

03-314.55.04

de k)epk(IQM,r15 maand

~


C54

DAGBOEW

'Dagboek van een herdershond' Jan De/zond is werkzaam als priester-stagiair in Hoogsiralen. Deze stage betekent de voltooiing van zijn priesterstudies - 2 jaar Filosofie, 2 jaar Theologie en tenslotte dus 2 jaar stage - die hij volgde aan het CPRL, het Centrum voor Priesteropleiding op Rijpere Leeftijd. Met zijn 30 jaar is hij er de jongste 'late roeping'. In december werd hij tot diaken gewijd (de sacramenten van doopsel en huwelijk mag hij nu al toedienen) en zijn priester wijding op 21 juni e.k. in Ramsel komt met rasse schreden dichterbij. We vonden hem bereid om tussen de vele activiteiten door, ook nog een dagboek bij te houden. Maandag Ramsel. Ik word wakker in m'n oude slaapkamer bij mijn ouders thuis. Na de ochtendrituelen ga ik langs bij een ex-collega van het Gemeentebestuur. Ze moet reeds enkele weken bed houden met rugklachten. Het is een goed gesprek. Rond de middag kom ik in Hoogstraten aan. Na de maaltijd op het Klein Seminarie lees ik thuis wat in de krant. BRT-radio laat me meegenieten van het soepje in de Wetstraat. Om 14u. pik ik Fons op. We rijden samen naar Mariaveld voor de 14-daagse vergadering van de pastoresploeg. Naast de pastoors zitten daar ook enkele geëngageerde gelovigen in. De vergadering praat vooral over de prioriteiten van de priester in deze tijd van verminderd priesterbestand en toename van werk voor de resterende oudere priesters. Ik hoor de pijn van priesters die taken die ze graag doen moeten loslaten. Ik hoor ook de vreugde als ze vaststellen dat geëngageerde gelovigen graag en met heel hun hart verschillende taken overnemen. Hier wordt opnieuw de Kerk van Sint-Paulus geboren, de geloofsgemeenschap waar iedereen verantwoordelijkheid opneemt naargelang de gaven die hij of zij bezit. Toch begrijp ik niet dat sommige priesters al drie jaar geen vakantie meer namen en er zelden of nooit toe komen er eens een dagje tussenuit te knijpen om te rusten of om wat te genieten van de Schepping. De geloofsgemeentschap die aan hen toevertrouwd is geeft hen het gevoel dit niet te kunnen doen. Het wordt tijd dat zowel priesters als gelovigen de toestand van de Kerk onder ogen nemen. De weinige priesters die er nog zijn kunnen niet alles meer doen. Ze moeten ook af en toe eens rusten. Zo als het nu nog dikwijls is kan het niet blijven duren. 's Avonds heb ik een afspraak met een jongeman uit het Antwerpse. Hij heeft al een tijdje wat problemen en moet dat af en toe eens uitpraten. Toen ik deze afspraak maakte had ik er niet op gelet dat het die avond ook Overleggroep zou zijn in de parochie. Ik moest kiezen. Hopelijk neemt men mij mijn keuze niet kwalijk. Ik ben rond elf uur thuis gekomen. Ik lees nog wat in de 'Maand' en ga naar bed. Dank u, Heer, voor deze mooie dag. Dinsdag Ik ben vandaag niet erg vroeg opgestaan. Na een heerlijk bad en een kopje koffie heb ik wat huishoudelijk werk gedaan, d.w.z. de rommel opgeruimd die ik gisteren gemaakt 10

had. Ik heb ook nog wat gelezen in een vaktijdschrift. Op de middag lees ik wat in de krant en daarna ben ik gaan winkelen. Thuisgekomen begin ik met de voorbereiding van de homilie die ik volgende week zondag moet houden in de zondagsviering op het Seminarie in Antwerpen. Zo'n preek maken is niet gemakkelijk. Een publiek van seminaristen en priesters is doorgaans iets kritischer dan de mensen in de parochie. Maar het zal me wel lukken. Ik vermoed dat dit thema de volgende dagen nog wel eens aan bod zal komen. Ook ter voorbereiding van het volgend studieweekend heb ik om half vier een afspraak met de verbondssecretaris van KAV te Turnhout. We praten over de beweging op verbondelijk niveau. Ze is erg behulpzaam en bovendien ook een lieve dame. Als ik terug thuis ben schrijf ik één en ander van het gesprek op. Daarna heb ik wat gegeten en dan heb ik een brief afgemaakt. Ik houd sinds meer dan een jaar contact met een Praagse jongeman. Hij werd een paar jaar geleden gedoopt. Behalve meer alledaagse onderwerpen schrijven we ook onze gevoelens uit rond godsdienst, God, kerk en geloof. We komen tot een rijke dialoog. De afspraak die ik 's avonds had met Paul gaat niet door. Paul is mijn persoonlijk levensbegeleider. Met hem kan ik praten over mijn functioneren als mens en als gelovige in de stagesituatie. Het is goed af en toe iemand te hebben om mee te praten, om je hart open te leggen. Maar niet vandaag dus. Daarmee komt ook de avond vrij. Een zeldzame luxe. Ik werk nog wat voor die preek en kijk wat TV. Ik ga niet te laat naar bed maar dank eerst de Heer voor deze dag. Woensdag Om half zeven word ik door de wekker uit bed gezet. Na de douche en de koffie bereid ik me voor op de eucharistieviering. Zoals elke woensdag geef ik er een woordje uitleg bij het Evangelie. Na de viering kijk ik even na wat ik 's namiddags in de bijeenkomst van mijn catechesegroepje moet doen. Zo'n bijeenkomst vergt toch ook altijd een minimale voorbereiding wil je dat een beetje goed doen. Rond half tien vertrek ik naar Turnhout waar ik zieken ga bezoeken in het St. Elisabethziekenhuis. Er is daar maar één patiënt uit de parochie. May en Jeanne bezoeken ondertussen St. Jozef. Meestal zijn daar meer Hoogstratenaars opgenomen. Ik ben net op tijd terug om bij Jos Bruurs te gaan zingen.

Jan Dehond

Wekelijks repeteren wij de liederen voor de zondag. Jos grijpt ook altijd de gelegenheid aan om mijn repertorium wat uit te breiden. Ik bewonder hem om zijn geduld (met mij) en om zijn diepmenselijkheid en doorzicht. 12 uur. Middagmaal en daarna maak ik mijn woonkamer klaar om de vormelingen te ontvangen. Die komen vanaf kwart voor twee binnenvallen. Het is een goeie groep. Ze werken echt mee en soms ben ik zelfs verrast door wat ze allemaal zeggen, door de manier waarop sommigen onder hen hun geloof verwoorden. Als ze een goed uur later allemaal weg zijn is het tijd voor een kopje koffie. Even uitblazen. Een uur intens bezig zijn met jonge mensen rond hun geloof is vermoeiend. 's Avonds is er een vergadering van de catecheseploeg. Ook dat moet in de namiddag voorbereid worden. Als Jan er niet is om de vergadering voor te zitten moet ik dat doen. Vooraf moet je dan wel eens grondig nagaan wat er allemaal besproken moet worden. Daarenboven bereiden we samen de volgende bijeenkomsten met de vormelingen voor. Ook dit verdient vooraf wat aandacht. Het avondmaal neem ik tijdens het radionieuws. Na maaltijd en afwas is het tijd (net als elke avond) voor.een gebedsmoment. Aan de hand van bijbellezing en psalmgebed breng ik wat mij ter harte gaat ter sprake bij God. Ook wat ik rondom mij zie gebeuren komt aan bod. Ik sluit met het 'Gebed des Heren'. Er is geen mooier gebed dan 'Onze Vader...' De catechistenvergadering verloopt zoals mocht verwacht worden. Stevig doorwerken en tussendoor bij koffie en taart wat babbelen. Het is niet altijd efficiënt maar een ver gadering hoeft niet altijd efficiënt te zijn, nietwaar. Als ik om middernacht thuiskom ga ik recht naar bed. Morgen bezorgt de Heer een nieuwe dag. Donderdag Het was vandaag eens een heel andere dag. Vanmorgen is mijn moeder gekomen. Elke maand komt zij om het appartement eens een grondige beurt te geven. Tussendoor probeer ik zelf één en ander bij te werken. Bijna heel de voormiddag heb ik moeder geholpen bij het poetsen. Toch kon ik nog een uurtje iets doen in verband met de preek die ik binnenkort moet houden.


DAGBOEK Na de middag ben ik naar Ramsel gereden, samen met moeder. We zijn wat gaan afspreken in verband met de festiviteiten die rond de wijding zullen plaatsvinden. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt nog eens naar de kapper te gaan. Ik ben vanavond net op tijd teruggekeerd naar Hoogstraten om deel te nemen aan de maandelijkse decanale gebedsavond voor vrede en verzoening in Kerk en wereld. Ik heb er goed kunnen bidden, alhoewel ik me in de vorm waarin dit gebedsuur gegoten is niet onmiddellijk thuisvoel. Na afloop zijn Fons en ik nog wat gaan drinken samen met enkele mensen van een Maria-groep. Lieve mensen, dat vooral, maar ik vraag me af of ze soms niet wat ver gaan in deze Maria-devotie. Ik mag er eigenlijk niets van zeggen, ik ken ze veel te weinig. Ik was rond elf uur thuis en ben bijna onmiddellijk gaan slapen. Vrijdag Ook vandaag ging alles normaal. Na de Eucharistie had ik van 9 tot 11 permanentie op de dekenij. Het was erg rustig en ik kon dus wat werken ondertussen. Ik ben erin geslaagd een eerste tekst te schrijven voor de homilie van volgende week zondag. In de loop van de volgende week maak ik daarvan een preek. Voor het middagmaal heb ik dan eindelijk eens een deel van dit dagboek uitgetikt. En na de middag had ik een gesprek met de president van het Seminarie in Antwerpen. Het gesprek ging vooral over de vraag of ik al dan niet klaar was voor de priesterwijding. We hebben daarop bevestigend geantwoord zonder te vergeten dat niets perfect is. Nu kunnen we officiëel de bisschop vragen of hij mij wil wijden. Hij heeft het laatste woord daarover. Ik was net op tijd terug voor de repetities van het knapenkoor en het meisjeskoor. Ik mag daar wat dirigeren (wat mij eigenlijk niet lukt). Na de repetitie heb ik vlug wat gegeten want van 6 tot 7 is er weer permanentie op de dekenij. Om 8 uur stonden Josée en Katheline voor de deur. Samen bereidden we de vieringen van het weekend van 8 maart voor. Het is het eerste weekend van de vasten en in die vieringen starten we officieel met het vastenproject voor Hoogstraten. Heel het project draait rond de bezinning over ons gebruik en misbruik van de Schepping. Dikwijls staat onze omgang met de Schepping de Heelheid ervan in de weg. Ons hierover bezinnen en vandaaruit tot een bekering komen is het doel van het vastenproject. Zo komen we dan van dodend omgaan met de natuur tot een levenwekkend respect voor heel de Schepping. De viering moet dit alles een beetje op de voorgrond brengen. De voorbereiding ging Vrij vlot zodat ik achteraf nog even wat kon gaan drinken in de Gelmel, kwestie van het contact met jongeren wat te onderhouden. Zaterdag Deze voormiddag had ik niet bijzonders te doen. Ik heb de tijd dan ook gebruikt om wat te studeren voor het seminarie. Af en toe moet je dat als seminarist ook wel doen. Na de middag was er de vergadering van de plussersbegeleiding. Op het programma: de kampplaats voor de zomer en onze volgende activiteit met de plussers. We zullen wat doen rond de viering (?) van de 500ste verjaardag van de ont-

dekking van Amerika. Men kan zich terecht afvragen of deze ontdekking voor iedereen een zo gelukkig gebeuren was... Na deze vergadering loop ik nog even langs bij de KSJ voor hun bondsstaf. Soms volg ik deze vergadering wat. Op een efficiënte wijze worden de verschillende agendapunten afgehandeld. Het verwondert mij steeds hoe zij deze efficiëntie kunnen combineren met jeugdig enthousiasme en er toch een plezante ver gadering van maken. Om half zeven is er dan de avondviering in de Kerk. Het was er erg koud. Er bleek geen druppel stookolie meer te zijn. Jos kon gelukkig nog een leverancier vinden zodat het morgen terug iets warmer is in dit mooie maar toch wat kille gebouw. Fons heeft (zoals altijd) een goeie preek over de wonderbare visvangst. Het verhaal stelt vooral vragen aan

ons: blijven we op de oever, bij de massa of nemen we een kleine verantwoordelijkheid? Er zijn er ook die naar het diepe willen varen ondanks het feit dat ze zich klein voelen. Zij gooien zich ten volle in een verantwoordelijkheid voor de geloofsgemeenschap. Na de viering is er dan nog de repetitie van het jongerenkoor. Morgen is er een jongerenviering en zullen ze weer prachtige liedjes zingen. Hierna eindigt voor mij de dag. Ik trek me terug in mijn appartement en ga vroeg naar bed. Morgen is het zondag en zit ik heel de voormiddag in de kerk. Zondag 'Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al het werk dat Hij verricht had.' (Gen. 2,2). Jan Dehond

OPENBARE VERKOPING VAN BOUWGRONDEN EN AKKER TE HOOGSTRATEN, ACHTELSESTRAAT Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: Koop 1: Bouwgrond - voor half open bebouwing - met gevelbreedte tegen de Achtelsestraat van 14,69 m, rechts van Achtelsestraat nr 2, groot ongeveer 417 m 2 Stedebouwkundig attest nr 1 de dato 30.09.91. Koop 2: Bouwgrond - osbouw - met gevelbreedte tegen de Achtelsestraat van 16 m., groot ongeveer 656 m 2 Koop 3: Bouwgrond - half open bebouwing - met gevelbreedte tegen de Achtelsestraat van 12 m., groot ongeveer 501 m 2 Kopen 2 en 3 gelegen tussen Achtelsestraat 23 en 29. Geldig gebleven verkavelingsvergunning van 9.8.72 (051/052). Kopen 1 tot en met 3 onmiddellijk beschikbaar. Koop 4: Akker tegen de Achtelsestraat, groot volgens kadaster 35 a 20 ca. - Koop 4 is verpacht - 3e pachtperiode. ZITDAG: Definitief op dinsdag 10 maart 1992, telkens om 16 uur in Taverne Hooghuis, Vrijheid 139 te Hoogstraten. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt.

.

.

.

OPENBARE VERKOPING VAN WONING MET KIPPENBEDRIJF EN AANPALEND AKKERLAND te RIJKEVORSEL, Senator Coolsdreef 9 Notaris JAN MICHOEL te Hoogstraten zal met winst van 1 % premie openbaar verkopen: Koop 1: Woning met 2 kippenstallen en vijver te Rijkevorsel, Senator Coolsdreef 9 groot ongeveer 77 a. Woning is ingedeeld als volgt: inkom, living, keuken, koele berging, slaapkamer, badkamer, WC, garage en bergplaats. Zolderruimte die inrichting van meerdere kamers toelaat. Twee kippenstallen 65 m x 14 m groot; 6500 moederkipper elk. Uitbatingsvergunning in orde. Koop 2: Aanpalend akkerland, tegen de Senator Coolsdreef, naast koop 1, groot ongeveer 01 ha 60 a. Bouwvergunning afgeleverd op dit perceel voor het bouwen van 2 kippenhokken van 65 x 14 m. BEZICHTIGING: ZATERDAG van 13 tot 15 uur. BESCHIKBAAR: - Koop 1 uiterlijk 21.08.1992 - Koop 2 onmiddellijk ZITDAG: - definitief op maandag 9 maart 1992 telkens om 15 uur in het Parochiecentrum, Dorp 21 te Rijkevorsel. PLANS EN INLICHTINGEN te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kandidaten kopers dienen beiden aanwezig te zijn, voorzien van trouwboekje en huweIijkskontrakt. 11


Gilden en schuttersverenigingen (1) Hoogstraten telt, de twee verenigingen van Castelré inbegrepen, in totaal 18 verenigingen of gilden die in kompetitie uitkomen met de karabijn, de handboog of de kruisboog. In totaal vertegenwoordigen zij een 400-tal schutters die over de verschillende disciplines heen met deze sport bezig zijn. Na het voetbal is de schutterij daardoor wellicht de meest beoefende kompetitiesport in het Hoogstraatse. In een reeks van drie artikelen willen we het wel en wee van deze verenigingen aan bod laten komen. Het startschot wordt gegeven door:

De Karabijnschutters Hoogstraten telt twee klubs die in kompetitie uitkomen met de karabijn, nl. de St. Ambrosiusgilde van Meer, en de schuttersvereniging St. Antonius van Meersel-Dreef. Ze komen alle twee in kompetitieverband uit bij de Noord Kempische Karabijn Schutters (NKKS). Deze 'kring' bestaat verder uit St.-Christoffel van Wuustwezel, St. Quirinus van Loenhout en St.-Rimigius van Baarle-Hertog. Per seizoen gaat men twee maal op verplaatsing naar elke ploeg. Dat betekent dus 10 'kringschietingen'. Verder zijn er per jaar een aantal feestschietingen, en kan men als vrije schutter deelnemen aan enkele wedstrijden over de grens. Er wordt geschoten met een karabijn (Longrifle punt 22) op een afstand van 50 meter. De beide klubs beseffen zeer goed dat ze, naar de publieke opinie toe, met het 'minst vriendelijke' wapen schieten. Handboog of kruisboog klinkt nu eenmaal vriendelijker. Vooral het droevige ongeval in een Brusselse schietstand, enkele jaren geleden, heeft hun sport in een minder gunstig daglicht geplaatst. 'Wat daar gebeurde heeft echter niets meer met onze sport te maken', horen we verschillende malen... Een tweede gemeenschappelijke zorg is de situatie met hun lokaal en/of schietstand.

St -Ambrosius Meer

Later is alles, gelukkig maar, streng gereglementeerd. In 1971 is dan de kelder in gebruik genomen, die werd destijds door de leden zelf gebouwd. De kelder is ondertussen aan de nu geldende veiligheidsvoorschriften aangepast, maar toch zijn er nu, vooral aan de banen, wel wat onderhoudswerken. Frans Van De Locht: We hanteren strenge normen. Alle wapens zijn geregistreerd, er mag alleen geschoten worden met vaste patronen, schot per schot te laden. Wat destijds

Jan Jansen: Voor er sprake was van de kelder schoot men gewoon in open lucht, vanDeze gilde zou reeds bestaan vanaf 1536. Dat uit het café naar een doel 80 meter verderop. meent men te weten uit overlevering, want echte bewijzeii zijn niet meer terug te vinden. Jan Jansen (Hoofdman): Tijdens de oorlog lagen de voornaamste gildebezittingen in de kelders bij brouwerij Sterkens. Door een brandbom zijn daar toen veel van onze archiefstukken verloren gegaan. Wat ons nog rest zijn een aantal breuken van vroegere koningen en een soort kasboek dat start in 1872. Dat boek vermeldt op de eerste bladzijde St.Jansgilde, en voor 1873 St.-Ambrosiusgilde /St. Jan. Waarschijnlijk is er toen een fusie geweest tussen twee gilden. Trouwens onze naam is niet zo gebruikelijk voor een schuttersgilde, meestal is St.-Ambrosius de patroonheilige van de imkers. De gilde heeft zijn schietstand naast café Schuttershof op de Meerleseweg in Meer. Het is een half ondergrondse schietstand met 4 banen. Men schiet over 50 meter op een (witte) roos van 4,5 cm. Na tien schoten komt het blazoen via een railsysteem naar de schutter toe gereden. Frans Van De Locht (Koning): De schietstand, de kelder dus en de grond waarop die staat is eigendom van de gilde. Vroeger was ook het café waar nu ons lokaal is onze eigendom. Maar na de oorlog, de gilde wat toen alle wapens kwijt, heeft men het loJan Jansen: De handbooggilde van Meer is Frans Van Der Locht: Slechts een vijftal van kaal voor 5.000,— verkocht aan brouwerij al verdwenen, zoiets zou niet mogen ge- onze schutters wonen in Meer, de overige zijn Sterkens, om zo terug wapens te kunnen kobeuren. uitwijkelingen. pen. 12


VERENIGINGSLEVEN in het Brusselse gebeurde is allemaal te wijten aan schieten met los kruit. En dat zal hier nooit of nooit gebeuren. Waar we wel aan denken is schieten met de luchtbuks op 20 meter, dat zouden we kunnen als we banen licht aanpassen. Ook het lokaal of de uitbating ervan is aan de orde van de dag. Familiale omstandigheden hebben de huidige cafĂŠuitbater ertoe doen beslissen om er op 1 mei de brui aan te geven. Een en ander sleept reeds enige tijd aan en is uiteraard niet altijd bevorderlijk voor de sereniteit en het clubleven. Jan Jansen: Wij vinden dat een gilde uitdrukkelijk aanwe7ig moet zijn in een dorp. Naast het schieten zelf is er de dansgroep en nog een aantal andere activiteiten waar we gans het dorp graag bij zouden betrekken. Hopelijk loopt dat allemaal iets vlotter als het probleem van de huisvesting is opgelost. Hoe dan ook, er zal een oplossing uit de bus moeten komen. Wij hopen op een goede nieuwe uitbater, en zo niet, dan zullen we zelf iets moeten ondernemen. Met onze 25 - 30 schutters, en een dertig-tal andere leden moet het mogelijk zijn eventueel een eigen lokaal neer te zetten. Die droom zou ik als hoofdman nog graag realiseren. Ik denk dat we op dat vlak verschillende goede voorbeelden hebben binnen de fusie.

Karabij nschutterij St.- Antonius Deze vereniging is opgericht in november 1945. Dat kan men opmaken uit een verslag van 11 juli 1975 waar we verder kunnen lezen 'dat er tot dan nooit aan officiele standregelen werd gedacht, maar dat die toestand zonder uitstel dient verholpen.' Jan Van Boxel (secretaris): In diezelfde vergadering werd ook beslist dat vrouwen in aanmerking moesten kunnen komen voor het koningschap (6 stemmen voor, 5 tegen bij 2 onthoudingen) Jan Jochems van de Strijbeekseweg is reeds lid vanaf de oprichting. Boegbeeld van onze schutterij is Hoofdman Vital Raes, en met hem tellen we, onder onze 15 actieve leden, nog verschillende Hoogstraatse schutters. Michel Van Der Stap is de regerende koning.

Ontstaan van de gilden De ouderdom van de meeste schuttersverenigingen is nog te achterhalen. Vaak zijn ze tussen de 50 en de 150 jaar oud. Bij de gilden ligt dat anders. Zij zijn in de loop der jaren ontstaan, en op een bepaald moment als dusdanig erkend.

Volksmilitie

Jan Van Boxel: Wat met het lokaal en de schietstand?

De problemen die zich in Meer stellen zijn wellicht nog meer akuut in Meersel-Dreef. Jan Van Boxel (secretaris): Ja, onze schietbaan is naast cafĂŠ 'Stad Lourdes'... En zo zitten wij nu al drie jaar zonder lokaal. Het is gewoon dankzij de steun van vrienden en leden dat we de laatste jaren de schietingen toch hebben kunnen laten doorgaan. Maar natuurlijk voor een vereniging zonder lokaal is het dubbel zo moeilijk om zijn aktiviteiten te promoten of om het ledenaantal op peil te houden. We rekenen erop dat op zeer korte termijn een oplossing wordt gevonden voor ons lokaal en voor onze schietbaan. We lopen wel met ideeĂŤn en plannen rond, maar voor het opstarten ervan is het nog iets te vroeg. We kunnen alleen maar hopen dat we op de sympatie en de steun van de Dreveniers zullen kunnen blijven rekenen.

De allereerste vorm van onze schuttersgilden vinden we terug ttm tijde van de Frarikische kolonisatie. Elke nederzetting had een eigen weerkorps. Dat was een soort bbrgerwacht die hulp bood in geval van nood, om hun eigen bezittingen te beschermen. De meeste van deze nederzeuingen evolueerden snel tot steden of een groep van dorpen, onder cle heerschappij van de feodale heer, de kasteelheer. Deze heer had een persoonlijke wacht, die bestond uit ridders en wapenknechten. De stad en de inwoners zelf moesten echter ook beschermd worden. Hiervoor wierf men krijgslieden aan die met boog en pijl de wallen en 'poorten' moesten 'beschutten'.

Cilden Op het einde van de 1 3de eeuw worden de steden en dorpen minder afhankelijk van de heren. In die jaren verenigden dc verschillende ambachten zich tot 'gilden'. Dit was ook het geval voor de stadswacht, die zich groepeerden alnaargelang het wapen. Van dat ogenblik af kan men pas echt van 'schuttersgilden' spreken, alhoewel ze dus reeds vroeger bestonden. Rond 1400 verdwijnen de stadswachten stilaan van de valIen. Dan komen er andere aktiviteiten op het programma van de schutterskilden zoals geestelijke erediensten, schietprijskampen, feesten, enz. De gilden werden al vlug erkend door de heer. Hij gaf ze zelfs een vrij grote zelfstandigheid. Als tegenprestatie moest de gilde wel een oogje in het zeil houden op de eigendommen van de beer. Door die zelfstandigheid moest de gilde ook zorgen voor zijn eigen middelen van bestaan, Ze mochten eigendommen hebben, huizen of gronden verhuren, oogsten, bomen verkopen, intresten ontvangen op leningen enz. De 16e eeuw was een beroerde tijd voor de gilden. In die periode waren er veel oorlogen en godsdiensttwisten. Vele gilden overleefden die niet, of verloren veel bezittingen die vernietigd, verkocht of gestolen werden. Dan kwam er een periode van bloei, die duurde tot de Franse revolutie. Onder dit Franse bewind werden de gilden verboden. Men vond ze gevaarlijk, ze waren te religieus, te zelfstandig en te traditioneel. De gilden werden verplicht hun wapens en bezittingen in te leveren. De meeste gilden uit deze streek brachten hun bezittingen naar Nederland en wisten zo het Frans bewind te overleven.

13


KUL TUUR

En dan nog een schrikkeljaar, verdju! Het fotodagboek van John Van Leemput in IKO 'Jong, ik loop al veertien dagen zo stoned als een banaan rond. 6e moet daar niet mee lachen... Ik ben continu in de weer geweest met het opplakken van mijn foto's voor de tentoonstelling in den IKO. Heel de tijd Bison Tex in de lucht, en ikke maar lijm snuiven. En als de Jef Martens dan belt voor 't een of 't ander, zeg ik al maar direct van Hallo, met Stoned City. Dan krult zijn moestache van 't lachen jong.' Onmiskenbaar John Van Leem put, de Herentalse fotograaf die van 13 tot 29 maart zijn fotografisch dagboek presenteert in Artiko. Ernst en humor, vreugde en verdriet, een doodsimpel cliché of onvervalste tragiek: het zit allemaal als een dagelijkse boterham klaar om met bravoure verorberd te worden. Wat mag het zijn vandaag: kaas of hesp? 'Ge kunt dat geloven of niet he, maar de dag dat ik zou moeten kiezen of ik mijn laatste 1000 frank uitgeef voor filmkes of voor eten, zal ik geen twee keer nadenken. Zonder twijfel een filmke. Fotograferen is voor mij een manier van leven geworden, denk ik. Als ge die kreativiteit zoudt afpakken, dan hou ik gewoonweg niks over. Zo simpel is dat.' Als hij dat vertelt, duwt hij zijn brilletje wat beter op de neus om vervolgens snel met wijsvinger en duim door zijn grijzende baard te strijken. Hoe excentriek de verschijning ook moge zijn, en hoe misleidend de lach waar mee alles gepaard gaat, hij meent elk woord van wat hij zegt. Voor een leugentje zit hij misschien soms niet verlegen, maar niet wanneer het om zijn foto's gaat. Die mogen zelfs niet liegen. Wie John Van Leemput ooit tegenkwam, vergeet hem niet makkelijk. Hij werkt als fotograaf voor Het Nieuwsblad, trekt te pas en te onpas heel de Kempen door in een onver-

anderlijk slijkerig 'buske' waar de sigarettendamp al even onveranderlijk uitslaat. Achterin ligt er steevast een indrukwekkende hoop onherkenbare maar essentiële attributen. Een kodakske, wat beduimelde landkaarten van in de jaren stillekes, een stel dekens ook want de auto fungeert wel eens vaker als slaapkamer of pleisterplaats. 'Als ik hem niet nodig had voor de gazet ging die auto morgen nog de deur uit. Ik rij niet graag. Een mens is er niet voor gemaakt om aan tachtig of negentig per uur over de weg te rollen. De snelweg daar krijgt ge mij helemaal niet op, dat bestaat niet. Als ik ergens naar toe moet dan vertrek ik wat vroeger jong, en op m'n volle gemakske door de wegen achterin. Dan ziet ge nog eens wat.' Sinds jaar en dag dezelfde uitdijende figuur. Een klein rond brilletje, een warrige baard en haarbos, zwarte broek en vest, denim hemd, en bovenal een onvergelijkbare diep afhangende pots die met niet te begrijpen zwier op

Heilig Bloediaan 277-279 - Hoogstraten Fax 03/3148802 Tel. 03/3145278 14

JOHN VAN LEEMPUT het hoofd gezet wordt. Zijn kleine gestalte deert hem niet. Al is dat ooit even anders geweest. 'Dat komt omdat ik vroeger nog basketbal gespeeld heb. Ik was nogal een rappe. Zo verzeilde ik als zestienjarige bij Bus Lier. Heb daar dus nog met mannen als Loridon en Steveniers gespeeld, stel u voor. Maar toen kochten ze ook de eerste Amerikaan. 2m07 dedju, toen sloeg ik met mijn 1m64 zwart uit natuurlijk. En rap daarna was 't ermee gedaan.'

Kunst- en vliegwerk 'Als fotograaf ben ik een volslagen autodidact. Dat is begonnen toen ik op huwelijksreis ging en met een klein kodakske wat foto's wilde maken. Nu, het technische medium fotografie kan iedereen leren, daar ben ik van overtuigd. En wellicht met redelijk of goed gevolg. Maar dat beetje meer, waardoor een foto u bijblijft en opeens heel veel kan zeggen, dat moet ge gewoon zien. Dat kunt ge nooit leren, dat moet ge hebben en daarmee uit.' Blijkbaar oordeelden meer mensen dat John Van Leemput over dat 'beentje meer' beschikte. Nadat hij ettelijke jaren als cafébaas in Herentals sleet, kon hij als fotograaf aan de slag bij een krant. Een toch wel speciale en vaak slopende job. 'Maar dat stoort mij helemaal niet hoor. Voor een goeie krantefoto zijt ge dikwijls op dat ene moment aangewezen. Het is een zeer snelle vorm van fotografie. Dat hoort erbij als ge de job graag doet. Het probleem is wel soms dat de tijdsdruk en de dagelijkse deadline voor sommige onderwerpen tot enig kunst- en vliegwerk noopt. Voor een fotograaf is het niet alleen op een bepaald moment en een bepaalde plaats een sprekende foto maken ongeacht de omstandigheden. Nadien moet ge nog als de bliksem naar huis om dat ding te ontwikkelen en op tijd op de redactie te krijgen. En dan hebt ge u het pleuris gewerkt, de volgende dag verschijnt dat in de gazet, en een dag later is het al voor de papierslag. Maar wanneer ge er in geslaagd zijt om al één mens echt te bereiken met een foto, dan is het doel bereikt, denk ik.' 'Een goeie foto zegt precies wat ge in uw hoofd had, wat ge op voorhand al gezien had.


KUL TUUR Of klinkt dat te raar? Dikwijls moet ge het geluk aan uwe kant hebben, dat spreekt vanzelf. Dingen doen zich maar één keer en dan nog gedurende een beperkte tijd voor, en juist dan moet ge het nog zien ook. Heel af en toe kunt ge dat geluk een beetje naar uw hand zetten, maar toch. Een goeie foto geeft de mens en zijn gevoelens weer zoals hij echt is. Niks geposeerd. Een mens die kan lachen of huilen, waarvan die foto een momentopname weergeeft. Ge legt een beeld vast alsof de wereld efkes zijn asem ingehouden heeft. Dat is trouwens ook het verschil met film. Dat blijft altijd lopen zodat ge eigenlijk geen detailopnamen krijgt. Terwijl details in een foto heel dikwijls het belangrijkste zijn.'

Tragisch humorisme 'Ge moet een foto dus altijd heel nauwkeurig lezen, of anders mist ge dikwijls de essentie ervan. Het gebeurt mij wel eens vaker hoor dat de kijker andere dingen ziet of sommige dingen niet ziet in een foto.... Velen verkijken zich een beetje op de humor in vele van mijn foto's. In de meeste gevallen is dat heel sarcastische humor die eigenlijk dubbelzinnig opgevat kan worden. Als ik mezelf met een trouwkleed op een romantische bank te kijk zet, dan kunt ge dat een grappig gezicht vinden. Of als ik met een fles jenever bij een open baan in een heel wijds landschap plaats en er een op straat gevonden bord met 'Laat een eenzame thuis' bijpiak... Maar tegelijk is er dan toch een ietwat schrijnende ondertoon, niet?' 'Ik had mezelf voor deze tentoonstelling de opdracht gesteld van gedurende een heel jaar elke dag een goeie foto te maken. Zo krijgt ge een fotografisch dagboek. Dat het dan nog een schrikkeljaar moet zijn verdju, dan moet ne mens nog een foto méér maken... Nu is het onmogelijk om iedere dag een echt goeie foto te maken. Hoe ik dat opgelost heb, moet ge zelf maar komen zien. Soms zijn het grappige foto's. Soms niet. Ook als ik overhoop lig met mezelf laat ik dat zien. Het is dan aan de kijker om uit te maken hoe hij daarop reageert. Humoristisch? Tragisch? Och misschien is het wel een vorm van tragisch humorisme of zo. Of bestaat dat niet?' 'Het was wel een verschrikkelijke job hoor. Ik zou er nooit meer aan beginnen. Of misschien net wel, haha. Het kreëert in alle geval een heel langdurige emotie. De foto maken, afwerken nadien, klaar maken voor de tentoonstelling, de eigenlijke tentoonstelling. Dat laat u niet los, en dus ook de emoties niet die ge hebt vastgelegd. Het grote probleem was wel dat de tentoonstelling zo traag vorm moest krijgen. Een jaar lang. Dat is als een beeld dat veel te groot is zodat de maker er nooit helemaal zicht op krijgt. Voor een stuk blijft ge in het losse weg fotograferen. Ge hebt zelfs nergens een ruimte waar ge tussendoor zo alles al eens kunt openleggen om wat overzicht te verwerven. Ge hebt een verhaal in uwe kop, maar dat moet altijd nog voor het grootste stuk geboren worden.' De tentoonstelling '365 x 1125e' of het fotodagboek van John Van Leemput loopt van zaterdag 14 tot zondag 29 maart. Opening op vrijdag 13 maart. Een selektie van deze foto's verschijnt ook in boekvorm. (nidl)U

Oproep Wij maken ons ernstig zorgen. Veel mensen zijn ontevreden met hun situatie. Ze leven in verloederde straten en buurten. Ze hebben geen werk, of werk dat onzeker en vervelend is. Ze zijn bang voor de kleine kriminaliteit op straat, voor het geweld in de wereld. Zo'n klimaat vormt een gunstige voedingsbodem voor onverdraagzaamheid en gevoelens van haat. 'Ik eerst': deze reaktie is begrijpelijk maar kan niet goedgepraat worden. Zulke ingesteldheid verhindert dat mensen solidair opkomen voor elkaar. Ze ondermijnt het samen-leven in rechtvaardigheid. Demagogie maakt opgang. De vreemdeling wordt de eerste zondebok. Niet de rijke buitenlander in de riante villawijk, maar de migrant in de vervallen buurt. Bepaalde groepen spelen daar handig op in. 'Al wat vreemd is treft schuld.' Onverdraagzaamheid steekt de kop op. Die zal zich uiteindelijk ook richten tegen al wie anders denkt dan 'de eigen groep'.

Voor demokratie Wij eisen een doorzichtig beleid: een glazen huis voor alle burgers en niet alleen voor de ekonomisch sterken. Een demokratisch beleid is onverenigbaar met getouwtrek in bestuurlijke instellingen. Het vereist een rechtvaardig en kordaat optreden, en persoonlijke verantwoordelijkheid op alle niveaus. Demokratie vereist een doortastende aanpak van de problemen. Zeker van diegene die de zwakkeren treffen en de tegenstellingen steeds groter maken. Zuinigheid in overheidsuitgaven is nodig, maar een rijke samenleving als de onze beschikt zeker over de nodige middelen om deze problemen op te lossen.

Voor verdraagzaamheid Het is niet de eerste keer dat in tijden van krisis de vreemdeling zondebok wordt van wat misloopt in de samenleving. Maar wat we vandaag beleven heeft een wereldwijde dimensie. De migranten en hun kinderen zullen in ons land blijven. Wij hebben ze naar hier gehaald omdat onze ekonomie hen nodig had. Onverdraagzaamheid moreel te verwerpen, lost niets op en leidt tot meer sociaal en uiteindelijk ook fysisch geweld. Daarom pleiten wij voor wederzijdse verdraagzaamheid. Voor gelijke rechten en plichten voor alle burgers, zonder onderscheid van herkomst, geslacht of ekonomische positie. 'Gelijke rechten en plichten' zijn evenwel een illusie zonder een beleid dat op alle vlakken gelijke kansen waarborgt. Onderwijs, tewerkstelling, sociale voorzieningen, huisvesting en deelname aan de demokratische werking van het beleid moeten voor iedereen gewaarborgd worden. Elke daad van onverdraagzaamheid, in welke vorm dan ook, kan alleen maar negatief beoordeeld worden. Integratie is een voordurend proces dat slechts door wederzijds begrip kan voortgezet worden.

Geen nieuwe muren, maar solidariteit Een efficiënt vluchtelingenbeleid is zeker noodzakelijk. Maar laten we wel beseffen dat

VOOR VERDRAAGZAAMHEID de stroom van vluchtelingen zal voortduren en nog aangroeien zolang mensen in hun eigen land honger lijden, hun leefmilieu kapot zien gaan, en onweerstaanbaar aangetrokken worden door onze welvaart. Deze geruisloze volksverhuizing kan slechts op menswaardige wijze gestopt worden als wij er aktief en met de nodige middelen toe bijdragen dat deze mensen in hun eigen land de voorwaarden vinden om een bestaan met toekomst op te bouwen: in Centraal- en OostEuropa, in de landen rond de Middellandse Zee, in de Derde Wereld. Maar ook in ons land is een globaal beleid tegen kansarmoede de eerste prioriteit. Daartoe moeten de middelen èn vergroot èn herschikt worden. Sociale voorzieningen, buurtrenovatie, huisvesting, meer begeleiding in onderwijs voor wie het nodig heeft, opleiding, vorming en tewerkstelling vragen meer mensen en middelen. Geen nieuwe muren tussen Noord en Zuid, tussen sterken en zwakken, tussen mensen met meer en mensen met minder kansen. De Arbeiders-, Vredes-, Derde Wereld-, Milieu-, Jeugd-, Senioren-, Vrouwen- en Migrantenbeweging

Voor de Nationale manifestatie op 22 maart te Brussel wordt ieder een opgeroepen. Er worden bussen ingelegd door ACW en ABVV te samen. Prijs: 100 fr. Te Hoogstraten vertrekt de bus om 12.00 uur aan het Begijnhof; Rijkevorsel-kerk om 12.15 uur; Rijkevorsel St. Jozef 12.30 uur. Kaarten voor de bus zijn te verkrijgen of telefonisch te bestellen: Cahier (314.32.64); 't Spieke (314.38.11); Slot (014/63.41.17); Mussenakker (315.90.40); Spiraal (314.66.74); ACV (314.84.34); Wereidwinkel (314.89.29); Rozette Servaes (314.42.33). 15


ARCHEOLOGIE

VITO redt industrieel erfgoed

Leerlingen restaureren oude havenkranen De firma Michielsens uit Deurne verwierf enkele oude kranen die in lang vervlogen tijden als haven werktuig hadden dienst gedaan. Aan het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs van Hoogstraten werd gevraagd om deze hijstuigen, een handbediende takelen een stoomtreinkraan, in hun oorspronkelijke staat te herstellen zodat ze opnieuw vlot bruikbaar zijn. Een paar manden geleden bracht de firma Michielsens de oude kranen met enkele zware vrachtwagens via de Vrijheid en de Gravin Elisabethiaan naar het Vito. Groot was de verwondering bij leerlingen en leraars toen ze de dag nadien die twee vreemde toestellen uit een andere eeuw op de speelplaats aantrof fen. De kleinste hijskraan is eigenlijk een handbediende takel, gemonteerd op een metalen wagen, die door paarden werd getrokken. Het onderstel, de wielen en de assen zijn van staal en voor de wagenvloer werd eiken hout gebruikt. Het eigenlijke hijsmechanisme bestaat uit een hefboom die om een verticale as in alle richtingen kan draaien. De hefboom is ook in de hoogte verstelbaar. De last kan met een handbediende her opgehaald worden. De boomlengte van deze kraan is ongeveer zes meter en zijn werkingsradius bedraagt 3600. Dit havenwerktuig werd gebouwd omstreeks 1860 en het geheel weegt acht ton. De stoomtreinkraan werd vermoedelijk gebouwd rond de eeuwwisseling in GrootBrittannië. Henry J. Coles Ltd Engineers, Derby, was de constructeur. Het treinwagenonderstel heeft twee assen waarvan er een is aangedreven. Op de wagen is een draaischijf geplaatst waarop de stoomketel staat, samen met twee stoomcilinders, het her- en hijsmechanisme en uiteraard ook de kraanarm. Deze kraan kon volledig zelfstandig werken: zich verplaatsen over de spoorrails, ter plaatse ronddraaien, hijsen en het bepalen van de boomafstand. Het gevaarte weegt ongeveer 30 ton en werd aangedreven door stoom, die

men verkreeg door het stoken van steenkool onder een waterketel, zoals bij de oude locomotieven. Ook deze kraan heeft een actieradius van 360°. Het hefvermogen op acht meter bedraagt 3 ton en op vijf meter 7 ton.

De volledige bediening bij het verplaatsen zowel als bij de hijswerkzaamheden konden uitgevoerd worden op een plaats door één persoon. Natuurlijk moest er ook nog een stoker zijn om de stoomkracht op peil te houden en nog en of twee helpers voor het bevestigen en lossen van de lasten.

Een uitdaging Directie, leerkrachten en leerlingen van het VITO zijn nooit verlegen geweest om een uitdaging. De rijke palmares van deze school is hiervan een bewijs. Verschillende afdelingen wonnen in het verleden heel wat prijzen met uitzonderlijke prestaties. Volgens werkplaatsleider Jan Lauwerysen is deze karwei - de restauratie van twee oude kranen - toch wel een uniek project want 'als we dit tot een goede einde kunnen brengen is dat een knappe prestatie, niet van de een

,t\/j[ :onder ierll'nil(IeF//ii.l i'r,/l/ (1/ \in(Ili//L'lnkraun gemonsterd door de schooldirec'iie.

4

14V

HERIJGERS bouwspecialiteiten

Iodestreweg 7. 2320 Hoogstraten, Tel. 031314 47 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundarie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: ;

voor de kruipruimte.

t

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRAATKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN.

T Vito-leerlingen zijn reeds de I9de eeuw. 16

- RIO OLBUIZEN EN P.V.C. PUTTEN bego,inen ,iu'i /iet cic,,ionie,rii uit liet tiundbeuje, lui iléj/loe/lel uit

uit voorraad verkrijgbaar.


nrR,jT

KOPJE VAN DE MAAND Toch goed dat er nog /o'n ordelijke meesters zijn als Herman Verhoven uit Meer. 1 hij haalt esen een puntenhockje van dertig aar geleden uit de kast om ast te stellen dat onze k lasloto uit de v orige maand één schooljaar ouder moet zijn nI uit 1960-1961. Maar san dc lecrliugcn herinnert hij zich niet veel meer. 'Uw kopje zal ss cl zeggen dat ik si reng was, en dat is ook zo ss ant ss ij \s enten in de normajischool te Mechelen ook zo opgeleid; vooral orde en tucht waren belangrijk'. Verbosen stond • toen hij net afgestudeerd w as, san '49 tot '54, wel in ii scholen, er ssarcn in tecenstelling tot sandaag toen ie veel onder',

.

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

-

-

wij/eN. of andere afdeling, maar van de hele school. Dit werk biedt zoveel gevarieerde praktijkmogelijkheden dat bijna elke afdeling hierbij kan betrokken worden. Niet alleen tijdens de praktij kuren maar ook in de technische vakken kan dit project behandeld worden. De ontleding van de problemen, het studie-, meet- en tekenwerk zal ook de theoretische inzichten sterk verbeteren aan de hand van dit zeer concreet voorbeeld.' De voorbije weken is men reeds gestart met de eerste fase. Aan de hand van een gedetailleerd werkplan weet men nu dat de kleine kraan nog dit schooljaar in zijn oude glorie zal herrijzen maar voor de stoomtreinkraan rekent men op een aantal schooljaren. Het programma van de leerlingen bevat niet alleen het restaureren van ons industrieel erf goed. De werkzaamheden worden gecoördineerd door leraar Raymond Rombouts. Hij is niet alleen erg enthousiast maar gelooft ook rotsvast in de goede afloop van deze uitdaging. 'Wij zijn blij dat we deze kans krijgen want dergelijke werken laten uitvoeren door bcdrijf3personcU wu gewoon onbetaalbaar zijn', zegt Raymond. 'Het is ook een prima voorbeeld van samenwerking tussen school en onderneming, tussen onderwijs en bedrijfswereld. We zijn nu begonnen met het demonteren van de kleine kraan, maar binnen enkele maanden moet die volledig hersteld zijn. Hopelijk kunnen we dit als pionkstuk tonen tcr gelegeiilieid van onze opendeurdag, tijdens de 'school in werking' op donderdag 28 mei, Hemelvaartsdag.' In het begiti was er wel enige twijfel, wat scepticisme bij sommige leerkrachten. Zeker voor de afdeling metaal was dit het eerste restaut1kpit,jrtl viii dle omvang en over het algemeen heeft het technisch onderwijs meer interesse voor de nieuwe dingen. Maar nu men een betere kijk heeft op het geheel van de uit te voeren werkzaamheden, wil men daar samen echt iets van gaan maken. Het werkschema wemelt dan ook van woorden als: demonteren, zandstralen, vervangen, herstellen, rechten, reviseren, vernieuwen, lassen, ontwerpen, schilderen, testen, controleren, enz... De totale kosten van deze restauratiewerken worden voorlopig geschat op ongeveer 2,6 miljoen fr. De firma Michietsens, eigenaar, zal ongeveer 1,6 miljoen fr. van de kosten dragen en de rest is ten laste van het Vito. Maar ook vanuit de school is men ijverig op zoek naar mogelijke subsidies en eventuele sponsors voor dit project.

R

In 1954 kss aat hij in Meer terecht in het eerste studiejaar om stilletjesaan op te klimmen naar het zesde om dan in 199 schoolhoofd san Meer en Dreef te worden. Ons kopje s ond bent inderdaad streng maar herinnert zich zijn klas sooral als een topjaar op sportief v lak. André lani ijssen (e\ keeper A. A. Cieni nu hij II .V V zat in zijn klas en ook André Dcicroi\ (pro f-ss ielrenner gess eest) telt heett .1 .G. (zijn naam vindt u hij de Van t lerek Sport adsertnt ie) ook veel gevoethald hij de jeugdnloe.en van \ïcer, ss aar hij uiteindelijk in dc "oal belandde toen Dré 1 aunijsscn naar E3eerschot t rok. Nu oct halt hij nog hij dc veteranen, in de zomer fietst hij graag en gaat op stap met wanJe!cluh de Noorderkenipen. Van /ijn klas ss oont nog hooguit de helft in Meer. 'De andere helft vertrok onder meer omdat er te weinig boussgclegenliedcn waren in \leer aldus .1 .0 die zelf nog wel in Meer woont en als inslallateur werkzaam is hij Kees Van den Berg uit Meerle.

E

.

,

W

~

51,

.)

-

ç '--

-

• •'• -•

-

•/•

k4t

•,

-

•-

••

-

• >

-

-

-

4tAW1L4 jiiiiat ii

a

?iu

Onze nieuwste foto dateert uit ± 1970, deze kinderen uit Mec'reIDreef/ijken zo zonder meester of .iii./Jroiiw een hee/je overgelaten aan hun lol (of zijn ze (lul gewend daar in het verre f)recf?) Ze zieti er in ieder geval eerder gelukkig uit en voor één onder hen doen wij er nog een schepje bovenop. Hij krijgt van Sportzaak Van Herck uit 1 -loo gstraten ccii aan/ oophon van 500 fr. Sc/iri:ij ()flS vlug een kaart met uw nawn, adres en telefiionnummer. D.ILM., K.Boo,nslraai 37, 2320 floogsiraleii).

17


VERKEER

I:. D /[WK bb• • Vk

Niet alleen Boutsen met F1 kater! Sinds Nieuwjaar liegen de gele borden met het aantal vastgestelde snelheidsover tredingen er niet om. Bleef het aantal de eerste weken na hun plaatsing beperkt tot pakweg 20of 30, na januari scoorden de automobilisten met opmerkelijk gemak tussen de 100 en 140. De invoering van de snelheidsvermindering tot 50 km/u. in de bebouwde kom is daar allicht niet vreemd aan. Aanvankelijk reageerden politie en rijkswacht nog eerder mild en hield men rekening met o.m. de verwarrende signalen die de automobilist opvangt: zo staan er her en der nog steeds langgerekte '60' schilderingen op het wegdek. Maar de inrjperiode is zo onderhand voorbij. Snelheid matigen wordt meer dan ooit het devies indien u niet wil riskeren dat het F1 agglomeratiebord u een stevige financiële kater bezorgt. Op een lukraak gekozen winterdag vergezelden we de Hoogstraatse politiecommissaris Omer Meeus en adjunctcornmissaris Jan Vinckx op een snelheidscontrole. Rond het middaguur registreerde men op de grote baan bij het binnenrijden van Wortel een tiental emstige overtredingen tussen 72 en 103 km/u. Politieagent Jef Donckers vertelde er bij dat 'het aantal overtredingen die dag nog relatief laag bleef. De hoogste snelheid die ik zelf hier jammer genoeg mocht vaststellen bedroeg 115 km/u. Kunt ge u dat voorstellen, dat er een auto aan zo'n snelheid door de dorpskom raast? En dan moet ge nog weten dat wij hier staan op de momenten waarop de school begint of eindigt!' 'Dagelijks verrichten we gemiddeld één uur snelheidscontroles', zo verduidelijken Meeus en Vinckx. 'Met onze personeelsbezetting is dat een maximum. Ge moet er rekening mee houden dat elke controle een pak werk met zich meebrengt, en dat deze controles maar één aspect vormen van het totale pakket waarmee de politiediensten zich bezig houden. De criteria voor het bepalen waar en wanneer we controleren, zijn zeer eenvoudig. We richten ons noodgedwongen heel bewust op de dorpskommen, vooral in de omgeving van scholen en op de begin- of einduren van de scholen. Wij stellen ons daarbij duidelijk zichtbaar op. Waarom? Omdat het er niet zo maar op aankomt om overtredingen vast te stellen, maar wel om preventief te werken. Men moet goed weten waar en wanneer men geflitst werd, zo-

18

dat de kans groter is dat de automobilist een volgende keer het gaspedaal wat minder induwt op zo'n plaats. Dat is trouwens precies hetzelfde als de werking van de fameuze bordjes met radarcontrole, de wegschilderingen of de gele borden met het aantal overtredingen.'

Intensiteit De controles worden gespreid over heel wat grondgebied van de gemeente en over de ver schillende momenten van de dag. 'Sinds we op deze intensievere manier aan controles doen, is de gemiddelde snelheid toch reeds een stuk lager. De controles hebben dus wel degelijk ef fect, maar dezelfde intensiteit moet aangehouden worden. Want wanneer we dat verminderen, ziet ge binnen de kortste keren het effect ook verdwijnen. Ook hier is er weer een parallel verschijnsel met verkeersborden, markeringen en zo: na een zekere tijd dreigen die hun effect te verliezen. Dat weerhoudt ons ervan om al te veel van dergelijke dingen bij te plaatsen. De nieuwe gele borden ressorteren momenteel ook duidelijk preventief effect, zodat we daarvan toch nog een of enkele bij willen. Wellicht komt er een in Wortel.' Ook in de Verkeersraad wordt gewerkt rond deze materie. Men volgt er de cijfers van de controles op de voet. In Minderhout en in Wortel worden er borden met 50 km/u aanmaning geplaatst. Verder moet er op een der eerstkomende vergaderingen een plan op tafel komen met snelheidsdrempels, versmallin-

••

I1 S

gen en ancicrt ne1 Iieidsrcm mende maat regelen in de verschillende deelgemeenten. De politie verleent hieraan zijn medewerking. Via de verkeersraad wordt ook getracht een inhaalverbod in de dorpskernen in te voeren. 'Toch blijven alle pogingen voor een stukske tevergeefs zolang de infrastructuur van onze wegen en doortochten in feite uitnodigt tot hoge snelheid. Als men ergens een weg legt met de allures van een autoweg, dan mag men achteraf toch niet verbaasd zijn wanneer daar effectief te rap gereden wordt. Veel te lang heeft men alleen maar rekening gehouden met de auto die keizer was in het verkeer. Dat is volledig ten koste gegaan van de fietser en de voetganger, van de leefbaarheid van de dorpskernen ook. Daar iets aan veranderen, is een heel moeilijke en langdurige zaak. In sommige gevallen hebben we reeds voorstellen aan Openbare Werken gedaan. Maar als die dan al ter plaatse komen, bepaalt een simpele kosten/baten analyse of er al dan niet iets aan de zaak gebeurt. Dat is bijvoorbeeld gebeurd voor het kruispunt Loenhoutseweg - Hinneboomstmaat, waar al ettelijke ongelukken geweest zijn. Maar zo'n kruispunt grondig herinrichten kost blijkbaar te veel.'

Aggiomeratiebord Maar niet enkel de overheid, ook en misschien wel vooral de burger zelf dient de hand in eigen boezem te steken. 'Het blijft toch een kwalijke zaak dat van het aantal vastgestelde overtredingen ongeveer de helft begaan wordt door de eigen inwoners. Die kunnen nochtans niet invoeren dat ze de toestand ter plaatse niet genoeg kenden of zo. Men wil gewoon te snel rijden. Men lapt de bestaande snelheidsreglementering te makkelijk aan zijn laars. Daar komt bij dat vier op tien automobilisten bijvoorbeeld niet eens de precieze betekenis van het aggiomeratiebord F1 kennen.' Dat F1 bord of het zgn. agglomeratiebord is het witte rechthoekige bord met de naam van de gemeente. Het duidt aan waar de bebouwde kom begint, en waar dus de opgelegde snelheidsbeperking tot 50 km/u van kracht is. Anders dan bij de meeste verkeersborden, blijft het van kracht tot men de dorpskom verlaat en een F3 bord passeert, d.i. hetzelfde bord met een dwarse streep. 'Nu moet ik ook toegeven dat deze borden niet overal even gelukkig geplaatst staan. Doorgaans staan ze al Vrij laag, en dan volstaat het dat er een vrachtwagen in de buurt geparkeerd is of dat ge een wagen aan het voorbijsteken


zijt om het bord te passeren zonder er erg in te hebben. Een hogere plaatsing zou dat verhelpen. Bovendien kan een duidelijke wegmarkering ook veel doen. Maar nog eens, men mag ingrijpen waar en hoe men wil, de automobilist moet er zelf ook nog van overtuigd zijn dat het nodig is om zijn snelheid te minderen. Dat vergt een heuse mentaliteitsverandering, en die komt er maar op langere termijn vrees ik.' Tot die er komt en tot ook de verkeersinfrastructuur veiliger zal zijn, zit er dus weinig anders op dan verder gaan op de ingeslagen verbalizerende weg. 'En dan mogen wij er nog dankbaar om zijn dat de gemeente een pak administratieve taken van de politie heeft overgenomen, want anders was zelfs dat niet mogelijk...' •

it/adq c)

HET POSTOGRAIVI

is een mooie attentie bij:

huwelijk communie -geboorte -

-

-

-

verjaardag overlijden

-

kortom bij iedere gelegenheid

EEN POSTOGRAM

Speedgun

besteld op een door u bepaalde datum, zelfs op zaterdag! Slechts 55 fr. (verzending mb.).

De politie beschikt over een speedgun. Zoals de meeste van dergelijke tuigen gebruikt door politie of rijkswacht, is de werking daarvan gebaseerd op het zgn. Doppler effect. Het apparaat zendt op een bepaalde, niet te storen frequentie een signaal uit. Dat wordt weerkaatst door een voorwerp. De snelheid waarmee dat voorwerp beweegt bepaalt de wijze waarop het sig-

Te koop in uw postkantoor en op bestelling bij uw postbode. Telefonisch 03/3145380.

naal terug opgevangen kan worden. De speedgun laat zo een zeer duidelijke en niet te bediscussiëren aflezing

van de vastgestelde snelheid toe. De andere gegevens worden visueel genoteerd zodra dc speedgun een te ho-

Officieel Olympisch Sponsor.

ge snelheid registreert. Plaats en tijdstip, kleur en merk van wagen, nummerplaat en uiteraard ook de ge-

reden snelheid worden opgeschreven. Het vervolg belandt dan binnen de kortste keren in uw brievenbus en uit uw portemonnee. Het fabeltje van de seponeringen werd reeds eerder in deze kolommen weerlegd door de commissaris. Wordt er geverhalizeerd, dan wordt hieraan ook effectief gevolg gegeven. Alleen in gevallen van duidelijk aantoonbare vergissingen verdwijnt het pv in de papiermand. Men stipt ook aan dat het parket sinds enige tijd snelheidsovertredingen ernstiger neemt dan ooit. Het aantal tijdelijke intrekkingen van het rijbewijs in onze gemeente neemt stevig toe. Het is al geen uitzondering meer dat er op één week tijd 2 mensen gedurende een volle maand en een trits gedurende een week rijverbod krijgen. Zeg niet dat u het niet geweten heeft!

a~ld-0

Solidariteit, basis van onze toekomst Artsen zonder Grenzen in Hof ter Smisse In de feestelijke accomodatie van Marc Vandersmissen en Hilde Verheyen kan men op vrijdag 27 maart deelnemen aan een cocktailparty waarvan de opbrengst integraal zal geschonken worden aan Artsen zonder Grenzen. Via de verschillende media worden we haast dagelijks geconfronteerd met de grote problemen van onze aarde en de barre ellende waarin veel van onze medemensen leven. Er gaat dan ook bijna geen week voorbij of we ontvangen een folder of een brief met de nodige uitleg hierover én het verzoek om een kleine of grotere bijdrage te storten voor het goede doel. Wereidsolidariteit, Wereldnatuurfonds, Damiaanactie, Rode Kruis, Greenpeace, Family Help Progamma, Disop, Vereniging voor Kankerbestrijding, Kinderen Derde Wereld, Foster Parents Plan, Artsen zonder Grenzen, ... vragen voortdurend onze aandacht en steun voor hun prachtige initiatieven. Maar deze overvloed aan informatie en de permanente vraag om fiscaal aftrekbare giften kunnen ook 'verzadigd' gaan werken in de zin van: 'Ik kan toch niet iedereen en altijd steunen. Van deze organisatie heb ik vorige maand al een brief gekregen en nu is er weer een nieuwe

smeekbede.' Hoeveel mensen reageren nog op de verzoeken? Gala avond Marc en Hilde van Hof ter Smisse willen het eens op een andere manier aanpakken. Samen met hun medewerkers organiseren zij een galaavond ten voordele van Artsen zonder Grenzen. Hun inzet is volledig belangeloos en voor de natuursponsering zoeken ze contacten met de leveranciers. Het wordt een gezellige avond omkaderd met sfeervolle muziek, wandelbuffetten, culinaire hapjes, wijnen en een gevarieerd animatieprogamma. U kunt inschrijven voor deze avond op vrijdag 27 maart door storting van 1.500, fr. per persoon, op rekeningnummer 230-0302565-42-000 van Artsen zonder Grenzen. Na betaling krijgt u een bevestiging voor uw deelname aan deze cocktailparty. Uiteraard mogen ook grotere bedragen gestort worden LII -

-

19


REGIO Via het telefoontoestel kunnen alleenwonende bejaarden bij een ongeval of plotse ziekte een noodoproep uitzenden door te drukken

Aardgas Distrigas doet al jaren pogingen om in ons land meer mogelijkheden te vinden om gas op te slaan want de ondergrondse koepel in Loenhout is niet groot genoeg. De firma Foraky, een afdeling van Van Roey (Rijkevorsel/Brussel), verricht momenteel proefboringen aan de Vrouwkensbiok in Rijkevorsel. Vorige zomer werd er een seismografisch onderzoek uitgevoerd in Rijkevorsel, St. Lenaarts en Brecht. Uit de metingen blijken twee gebieden in aanmerking te komen voor gasopslag, iii. in Rijkevorsel en St. Lenaarts. Distrigas verwierf reeds een gebied van 7.600 m 2 in Rijkevorsel. Als de resultaten van de proeven gunstig zijn, zullen de nodige controleputten geïnstalleerd worden. Volgens Distrigas zijn de installaties volstrekt ongevaarlijk en veroorzaken ze geen reuk- of lawaaihinder. U

Memorandum De Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (lOK) stuurde een Kempisch Memorandum aan de Nationale en Vlaamse overheid. Sinds 1988 wordt op een gecoördineerde manier een reconversiebeleid gevoerd ten aanzien van het arrondissement Turnhout. De erkenning van de Kempen als reconversiegebied heeft tot gevolg dat men flink wat steun ontvangt uit de Europese structuurfondsen EF-

RO en ESF. Maar specifieke steunmaatregelen van de Nationale, Vlaamse en Europese overheden blijven ook in de toekomst noodzakelijk. Een analyse van de sociaaleconomische gegevens leert immers dat het tekort aan arbeidsplaatsen een realiteit blijft. Een grote groep werkzoekenden blijft steken in langdurige werkloosheid en de bestaande werkgelegenheid wordt bedreigd door herstructureringen, falingen, sluitingen en collectieve afdankingen.

>-z----Daarom vraagt de lOK extra aandacht voor de verderzetting van de reconversieinspanningen, voor de sociale huisvesting, meer ruimte voor bedrijven en de verbetering van de verkeersinfrastructuur, o.a. een betere ontsluiting van de transportzone in Meer door een bijkomende in-/uitrit voor de E19 in het grensgebied. Verder handelt het memo-

randum ook over de noodzaak van meer en betere fietspaden, de verbetering van het openbaar vervoer, de milieuzorg, de opvangmogelijkheden voor bejaarden, de opleiding en vormingsmogelijkheden. L

Beschut wonen De voorbije maand werd door afgevaardigden van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel, de CM-klinieken Turnhout en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, overgegaan tot de oprichting van de vzw Beschut Wonen Kempen. Het initiatief is een gevolg van de maatregelen voor de psychiatrische sector waarbij er naar gestreefd wordt om mensen met psychiatrische problemen in de mate van het mogelijke op te vangen en te begeleiden buiten de instellingen. De vereniging wil op korte termijn huisvesting en begeleiding bieden aan personen die geen voltijdse psychiatrische ziekenhuisbehandeling nodig hebben. Meer in-

formatie hierover kan men bekomen via tel.nr . 014-58.09.91. U

Alarmsystemen Er is een ruime belangstelling voor personalalarmsystemen voor bejaarden. Welzijnszorg Kempen raamt momenteel het aantal OCMW-toestellen in de Kempen op ruim 200.

op een knop van een soort medaillon die om de hals wordt gedragen. De oproep wordt altijd opgevangen door een bemande centrale die de hulpverlening op gang brcngt door het verwittigen van de kinderen, de huisarts, ambulance,... Door de OCMW's werd in onderling overleg geopteerd om één en hetzelfde toestel aan te kopen zodat op regionaal niveau een grote uniformiteit in de dienstverlening kan gerealiseerd worden. De maandelijkse bijdrage van de bejaarde bedraagt 350 fr. El

Olof Palme

-

1992

Op zaterdag 7 maart organiseren de Culturele Centrale, de ABVV-Jongeren, het SPactiecomité, het SVV en het ABVV-Kernpen, in samenwerking met het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking (FOS), voor de vijfde maal hun Olof Palmecampagne in de Warande te Turnhout. Lekkerbekken kunnen vanaf 17.30 uur terecht in het exotisch restaurant voor een Senegalees menu 'Mafé' en om 20 uur staat er een geanimeerd gesprek op het programma met als thema: zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking. De Belgische popgroep Kid Safari zorgt voor een spetterend optreden. De fuifdeuren gaan open vanaf 21.30 uur. Kaarten kan men bestellen bij SVV, Elcker-Ik, De Wollewei, Wereldwinkel en de Culturele Centrale, Stationstraat 46, 2300 Turnhout, tel. 014-40.03.12. Reservatie is verplicht. El

Gevraagd: kamer met ontbijt In de Kempen hebben we nog altijd een groot tekort aan verblijfsmogelijkheden. De laatste twee jaar is het hoeve- en plattelandstoerisme echt doorgebroken maar ook dit aanbod blijft in de provincie Antwerpen ten opzichte van de overige provincies erg klein. Vooral ten behoeve van het fietstoerisme is er een grote vraag naar overnachtingsmogelijkheden in onze streek. De formule 'Bed and Breakfast' of 'Zimmer Frei' zou daar goed aan kunnen voldoen. Vandaar dat men bij deze een oproep wil doen aan alle belangstellenden die één of meerdere kamers ter beschikking kunnen stellen voor verhuur aan toeristen. Zij kunnen zich mei-

den bij de Dienst voor Toerisme te Hoogstraten tel. 03/3 14.50.07 waar ze ook bijkomende infonnatie kunnen verkrijgen. Bij voldoende interesse zal er begin april een bijeenkomst georganiseerd worden voor verdere praktische afspraken. El

Homofilie De KAV, KWB en KAJ Verbond Turnhout nodigen iedereen uit op een informatieavond over homofilie. Op deze avond wordt in een eerste gedeelte homofilie in zijn breed maatschappelij k kader geschetst. In een tweede gedeelte wil men door getuigenissen kennis laten maken met bestaande groepen, gespreksgroepen voor ouders van homofiele of lesbische kinderen, maar ook met de ervaringen van betrokenen. In een derde gedeelte is er kans tot vraagstelling. Vooraf inschrijven is wenselijk, maar niet verplicht voor deze avond. Meer info en inschrijvingen kan bij KAV - verbond Turnhout, Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout, tel. 014 40.33. 14E1 20


GESCHIEDENIS Permanente

HALVE EEUW GELEDEN De rantsoenering der eetwaren

Maart 1942

Art. 2. Met ingang van 3 maart tot en met 1 april 1942, is de verdeling van de gerantsoeneerde eetwaren geregeld volgens onderstaande tabel.

Produkten

Dagelijks raatsoen

Totaal Hoeveel- Aantal voor 30 heid per zegels dagen zegel voor 1 tijdsperiode

1. Naar keuze: Keukenbrood 225 gr. 6,750 kg Meel 170 gr. 5,100 kg Deegwaren 125 ge .3,750 kg Biscotten en beschuit 125 gr..3,750 kg Peperkoek 250 gr. 7,500 kg Banketgebak 450 ge. 13,500 kg 2. Gebrande gerst (crsatz-koffie) 3,3 gr. 100 gr. 3. Margarine 6,6 gr. 200 gr. 4. Boter 6,6 gr. 200 gr. 5. Chichorei 4,15 gr. 125 gr. 6. Suiker 33 gr. 1 kg 7. Peulvruchten 8,3 gr. 250 gr. 8. Zetmeelhouderide produkten 30 gr. 9. Havergort, havervlokken, havermeel 8,3 gr. 250 gr. 10. Versch en bevroren vleesch alsook vleeschconserven 35 ge. 1,050 kg 11 Kunsthonmg kandijsiroop invertsuiker 10 ge. 300 gr. Confituur en gelei fruit- of bietensiroop 15 gr. 450 gr. Aardappelen 500 ge. 15 kg. Er worden bijzegels voorzien voor zwangere vrouwen. -

225 gr. 170 gr. 125 gr. 125 gr. 250 gr. 450 ge. 33,3 gr. 66,6 gr. 66,6 gr. 41,5 gr, 333 gr. 83 gr. 16,5 gr.

30 30 30 30 30 30 3 3 3 3 3 3 3

83 gr.

3

35 gr.

30

100 gr.

3

150 gr 500 gr

3 30

Wilt u een mooie blijvende permanente? Wenschi u uw verknoeide haren weer in orde laten brengen, wendt u tot onderstaand adres. Dank aan onze nieuwe producten kan ik u in weinig tijds een mooie golvende permanente zetten, in het gekende huis Vrouw J. I'inxteren Gelmeistraat 14, Hoogstraten

95-Jarige ski-loopster Te Trysil vierden de grootmoeder van den bekenden Noorschen ski-loper Gjermund Muruaascn, haren 95sten verjaardag. Merkwaardig hierbij is dat dc vrouw ondanks haren hoogen leeftijd nog wel te pas is en dat zij in den winter vele ski-toeren onderneemt; hare boodschappen doet ze niet anders dan op de lange latten.

Minderhout - Cemeenteberichien De Burgemeester verzoekt ieder producent van broodgraan zijn uiterste plicht te begrijien en rekent erop dat al het beschikbare broodgraan zal geleverd woden voor 15 maart aanstaande want vanaf 20 dezer maand zullen de controlediensten van het district overal, met alle kracht en onverbiddelijk optreden. Tegenover de producenten welke aan hun opgelegde leveringsplicht niet of slechts gedeeltelijk hebben voldaan, zal een volledig onderzoek plaats hebben, ook nopens de melk- en aardappellevereningen. In opdracht van de Feidkominandatur 520 te Antwerpen moet ik u hierbij verwittigen dat door de Feldgendarmerie bij de producenten met bijzonder slechte graanlevering de varkens in beslag zullen genomen worden. Minderhout, den Zaterdag 7 maart 1942 De Burgemeester E.P. 's Jongers. Bron: Gazet van Hoogsiraten

NI

oJ 9 MAART HELPT U MEE OM DEHAENE AAN Z'N BELOFTE TE HERINNEREN?

Ruts Versmissen Lodewijk de Konr,cklaan 256 HOOGST RATEN Tel: 031314 52 49

ZEG MAAR HOE JE SLAPEN WILT! 7 personen op 10 hebben last van rugpijn. EĂŠn derde van uw leven besteedt U aan slapen. Het bed is de 'parkeerplaats' voor uw rug. De gedroomde plek om uit te rusten en nieuwe krachten op te doen. Schenk uw De uitvinder van de iattenvering vertrouwen aan mensen die het kunnen weten. Niet aan imĂŻtators die u omverpraten zonder te weten wat werkelijk goed is voor uw rug.

61c3flex .

De verstelbare bedbodem biedt U verrassend veel komfort. Op uw commando komt het rugdeel van de ingenieuze spiraal geruisloos omhoog. Tot exact die stand die u als het meest comfortabel ervaart. Gun uzelf de luxe van zon persoonlijk instelbare spiraal. Een echte Auping: het summum van komfort, in elke bedomranding. Een Aupingspiraal past altijd. Door de fel groeiende bewustwording dat men 113 van zijn leven in bed doorbrengt en men 's nachts de vermoeidheid verwerkt en de energie voor de volgende dag opdoet, is het beste amper goed genoeg. Waterbedden zijn zeer komfortabel en worden steeds meer naar waarde geschat omdat de kwaliteit van watermatrassen op een topniveau gekomen is door de ontwikkeling van duurzame materialen 21


VARIA

Lezers schrijven Ongen \Voensdag 29 jan. om 16.45 u botsten aan de Strijbeekbaan de auto bestuurd door Dionisius Hoppenbrouwers K eermans baan 29 Breda met de auto bestuurd door Jacobs Van Rhijn lmkersstraat t Schayk. Deze laatste werd licht gekwetst evenals de inzittende in de eerste auto, Florentïna Van Waarnrooy. Drie auto's waren betrokken bij een ongesal op donderdag 30jan. om 17.05 u aan de Loenhoutseweg ter hoogte van de Heuseistraat. De eerste auto werd bestuurd door Marcus Jochems Burg. Jespersstraat 7 Meerie. Dc bestuurster van de tweede auto was Tanja Overgoor Kerkstraat 13 Meerle. Zij werd licht gekwetst. De derde bestuurder was Rudi Beemster Biesdonckweg 65 Breda. Zaterdag 1 feb. om 0.45 u botsten aan de St.- Lenaartseweg de auto's bestuurd door Henricus Luyts Worteidorp 3 en Michael Kelly Corneel Vermijlenlaan 50 Dcurne. Er was lichte schade. Zaterdag t feb. om 0330 u botste aan Rijkevorseldorp-Doelenpad de auto bestuurd door Dany Prinsen Doornhonmstraat ii Turuhout met de auto bestuurd door Fdwtn Vochten Haflehaan 10 Malle De 17-jarige Sandra Van Nieuland De Bossen 6 Turohout die in de eer ste auto 7at, werd licht gekwetst. Aan de Merksplasseweg te Rij kevorsel botsten zondag 2 feb. om 10,30 ii de auto's bestuurd door Koen Vermeiren R. Van Ostayenlaan 30 Brecht, en Herman Jorens Pjccarcliëlaan 1 Sehilde, Er was zware schade. Bij een aanrijding zondag 2 feb, om 19.30 u aan het kruispunt Oostmallesteenweg en Vaart te Rijkevorsel waren drie auto's betrokken. De bestuurders waren Joanna Campenhout Sterrebos 67 Breda; Frans Fleerakker Vinkenpad 27 Rijkevorsel; en Brigitte Gerards Keerlaan 55 Wommelgem. Fr was lichte schatte. Maicci Goos Hal 21 Minderhout reed dinsdag 4 feb. om 7.10 u aan de Brcdascweg te Minderhout tegen een boom en werd hierbij licht gekwetst. De 1 8-jarige Andy Lemmens Steenstraat 40 Ekeren werd zwaar gekwetst toen zij zondag 09feb. om 0130 u aan Hoek te Rijkevorsel met haar bromfiets tegen de vangrail reed. Aan het kruispunt Achtelsestraat en H.Bloedstraat werd maandag 10 feb. om 19,30 u de 55-jarige fietster Elisabeth Snels Lcemputten 14 Rijkcvorsel, aangereden door de auto bestuurd door Kristel Brabants Leopoidstraat 18 Brecht. Zij werd hierbij licht gekwetst. \Voensdag 12 feb. om 19.30 u botsten aan de Vrijheid de auto's bestuurd door Herman Frans Vrijheid 44 en Gina Pillin Oostmaliestwg. $4 Rijkevorsel. Er was lichte schade. 22

Het Withof: open deur? Minderhout is een klein dorp maar het heeft toch ook zijn monumenten die enig respect verdienen. Eén daarvan is het Withof, door iedereen welgekend. De huidige bewoner en eigenaar kocht het destijds, in 1974, van de gemeente Minderhout, dus vôér de fusie. Nadien is het gebouw verfraaid en een linkervleugel werd bij aangebouwd. Tegen het einde van de jaren tachtig eiste de eigenaar, V.D.BR., subsidies van de gemeente en provincie. Hij kreeg ettelijke miljoenen overheidsgeld voor onderhoud en herstellingen aan het gebouw. De rechtervleugel, de vroegere paardenstal

Betreft: erfpacht Gij steunt op ervaring, beter weten en sociale bewogenheid. Daarom vragen we uw mening. Erfpacht, is dat voor lange duur, bv. een paar duizend frank per ha. of per bouwplaats? De stad Hoogstraten stelt waarschijnlijk enkele percelen ter beschikking in Hoogstraten. In de Mosten: enkele hectaren slechte grond en bos, maar dan ontspanningszone, bouwgrond voor een 200-tal bungalows. In Hoogstraten geeft men ± 3 miljoen per hectare voor ambachtelijke zone. Maar in ambachtelijke ondernemingen moet er gewerkt worden vooral door buitenlanders. Kunnen die buitenlanders getakseerd worden? Als het niet goed gaat komt er nog een zwemdok, misschien wel tropisch, maar wie betaalt de meerwaarde, al die bouwkosten? Een vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid, bv. een N.V., is misschien wel een geschikte uitbatingsvorm. Aandelen kan men allicht voortverkopen en op de erfpacht kan men lenen. Mijnheer Vorstenbosch, uw advies zou veel duidelijk maken. Erfpacht Begijnhof: dat zijn bouwgronden met sfeer en krotwoningen. De gemeente kan toezicht uitoefenen op de bouw en de sfeer. De gemeente kan dat misschien niet als ze verkoopt. De meerwaarde betalen als de erfpacht misloopt kan misschien wel? Voor het initiatief zijn er misschien ook buitenlanders nodig? Mijnheer Vorstenbosch, er zijn nogal wat vragen op te lossen. Over mogelijke erelonen kan later gesproken worden.

L. D.B.,Hoogstraten

len, werd omgebouwd tot een woning. (Was dat niet met overheidsgeld?) Verschillende Nederlandse huurders namen hun intrek in het Withof. Wij dachten ook dat momumenten, die overheidssteun ontvangen, ieder jaar voor het publiek opengesteld moesten worden! Al jaren wachten we op het moment om het domein eens te mogen bezoeken en dit samen met vele mensen uit Minderhout en Hoogstraten. Hopelijk oogsten we dit jaar meer succes tijdens de monumentendag!

Pre-press service

Henry Vermeiren-Jansen Withof 1 2322 Minderhout De oorspronkelijke ingang van het Withof in 1974

voor folders, handelsdnikwerk, brochures, boeken e.d.

Naar aanleiding van uw lezersbrief van Rozette Servaes in De Hoogstraatse Maand nr. 82. Ik ben zeer zeker niet één van die Vlaams Blokstemmers, maar wel wil ik graag een pluim geven aan Rozette Servaes voor haar rake lezersbrief. Hopelijk stemt haar brief toch enkele mensen tot nadenken. Wuyts Ingrid, Pater Schrijversstraat 4, 2323 Wortel-Hoogstraten.

GO

GRAPHIC DESIGN Patrick Lambregts 03 / 314 68 34 Reklame en drukwerk


Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij HEIDI BEKAERT, Lindendreef 21, Hoogstraten, tel. 314.11.88.

_____

Brand jn de Patria? Maandagavond 3 februari zag de Vrij heid ter hoogte van het Stadhuis rood van de brandweerwagens. Het 'groot materieel' was uitgerukt. Plaats van het onheil: (ex-)café Patria, waar dikke rookslierten gesignaleerd werden. Kortsluiting? Vuurtje-stook? Kwaad opzet? Niets van dat alles: opgezet spel, ofte 'grootscheepse oefening', zoals dat heet. De officier van dienst, beroepsbrandweerkorporaal Louis Vanluffelen, die de laatste tijd niet weg te slaan is uit onze kolommen, was de regisseur van het gebeuren. Hij ensceneerde een brand door middel van rookpatronen. 'Al vanaf het moment dat ik wist dat de Patria zou afgebroken worden, zat ik met deze idee in mijn hoofd', zo vertrouwde hij ons toe. Toch heeft hij dit tot het laatste moment geheimgehouden want 'het verrassingseffect was erg belangrijk. 'Het doel van deze oefening was immers in de eerste plaats: op onbekend terrein en met maskers en perslucht in dichte rook op zoek gaan naar slachtoffers, het zogenaamde 'blindlopen'. (Al kunnen wij ons voorstellen dat het gelijkvloers voor sommigen vrij bekend moet geweest zijn.) Onmiddellijk bij aankomst werden de persluchtspecialisten, die trouwens ook opgeleid zijn om naar drenkelingen te duiken, de rook ingestuurd, terwijl hun collega's het vuur moesten bestrijden. Een alerte FvdH merkte ook dat er een personenwagen te dicht bij het brandende (nu ja, rokende) pand stond, maar de autobezitter was gealarmeerd en bracht zijn voertuig in veiligheid vôér ook de takeldienst kon oefenen. (Kom de 4e maandag van de maand nog eens terug mannen, dan zijn er aan het stadhuis pas mooie wagens te takelen!) De brandweerladder werd wél gebruikt, om slachtoffers, die zich op de verdiepingen bevonden of naar het dak gevlucht waren, in veiligheid te brengen. Of er dan aan zulke oefening geen gevaar verbonden is, voor de slachtoffers-acteurs, of voor de aanpalende gebouwen, in dit geval ons mooie stadhuis, vroegen wij ons af? 'Wat de gebouwen betreft, is er geen enkel risico: we gebruiken speciale rookpatronen, die geen schade toebrengen.' Wij zagen wel dat het gebouw links van de Patria 'preventief' bespoten werd, moest dat normaal niet met het stadhuis gebeuren ook? 'Inderdaad, dat is het enige punt waarin dit scenario afwijkt van de realiteit: om waterschade aan het stadhuis te vermijden, hebben

we dit achterwege gelaten.' En de mensen? 'De rook is niet giftig, maar irriteert wel. Daarom hebben de 'slachtoffers' - overigens één van onze 3 brandweerploegen - postgevat op plaatsen waar ze zelfde situatie onder controle hebben en eventueel op eigen houtje kunnen vluchten.' Louis Vanluffelen kan erover meespreken, want hij staat ons te woord met een door de rook aangetaste stem. Tja Louis, wie een put graaft voor een ander.. Alleszins werd deze oefening later als 'geslaagd' geëvalueerd. De persluchtspecialisten, van wie sommigen voor het eerst de rook inmoesten, hebben bewezen dat ze hun job kennen en de bevolking kan zich weer een stuk geruster voelen.

Ein Deutsches requiem van J. Brahms Als vierde luik van haar cultureel jaarprogram ma heeft de Kunstkring Spijker het Koninklijke Chorale Caecilia uitgenodigd. Dit indrukwekkend koor bestaat uit meer dan 100 leden en staat onder de leiding van Frans Dubols. Deze in Antwerpen geboren dirigent (01938) heeft een internationale muzikale vorming genoten: Antwerpen, Gent, Salzburg, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Hongarije... Zijn leermeesters waren ondermeer Renaat Veremans, Flor Peeters - onder wiens leiding hij een prijs behaalde voor de interpretatie van orgelwerken van J.S. Bach - en Herbert von Karajan. Tien jaar lang was hij sonorisator bij de BRT. Aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium is hij professor muziektheorie en te Wij negem stichtte hij de muziekacademie Zoltan Kodaly. Sinds 1971 leidt hij het Chorale Caecilia, dat in Hoogstraten 'Ein Deutsches Requiem' van J. Brahms zal brengen, begeleid door de befaamde solisten Rolande Van der Paal (verbonden aan de opera van Lyon en Dijon) en François Van Eetvelt (van de opera van Nantes). De muziek wordt uitgevoerd door 2 uitstekende pianisten: Silvia Traey en Jozef De Beenhouwer. De uitvoering heeft plaats op woensdag 18 maart 1992 te 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Kaarten kosten 450 fr. maar u kan genummerde plaatsen reserveren op tel. 3 14.55.36 aan 400 fr. in voorverkoop. El

___garag JI VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * carwash

tweedehands + demowagens carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

1. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Reynaert in het klein seminarie Het 13e-eeuwse meesterwerk 'Van den Vos Reynaerde' van Willem, die Madoc maecte', werd door Paul Vanbossuyst bewerkt tot een boeiend toneelstuk. Regisseur Fons Van Dijck, in samenspraak met directeur Raf Peeters, koos dit stuk ondermeer omdat het verhaal weer volop in de belangstelling staat. Het Davidsfonds bracht einde 1991 het prachtig werk 'Van den Vos Reynaerde, Het Cornburgse Handschrift' uit, en ook de BRTN zal in de komende maanden een aantal uitzendingen wijden aan het beroemde dierenepos. Van den Vos Reynaerde kennen wij als het verhaal van de kleine man - de schelm Reynaert - die de machtigen - Nobel, Bruun,. ..- overtroeft. Elke generatie interpreteert het verhaal opnieuw en geeft het telkens weer een actuele inhoud, maar altijd zodanig dat de lezer/toeschouwer zichzelf met de slimme vos identificeert en sympathie voelt voor de schavuit ... Maar was dat wel de bedoeling van de middeleeuwse auteur! Is de vos misschien toch niet veeleer een duivelse figuur die de kwade trekjes van de mens moet symboliseren, een FIELT - schurk - dus in plaats van schavuit? De vorige jaren is reeds gebleken dat het Klein Seminarie begaafde acteurs in zijn rangen telt. Ook nu weer heeft regisseur Van Dijck een 70-tal medewerkers kunnen engageren. Alle rollen worden uitsluitend door leerlingen vertolkt. Als 'ouverture' treedt het Seminariekoor op onder de leiding van Herman de Houwer met aan het klavier Lutgart Goetschalckx. 'Reynaert de Vos - Fielt' wordt opgevoerd op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart, telkens te 20 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie. Kaarten kunnen besteld worden vanaf 9 maart op het nummer 314.50.062 23


HOOGSTRA TEN

Trofee voor streekgebontlen gastronomie In het kader van 25 jaar Hotelschool Spijker wordt een culinaire wedstrijd uitgeschreven, door 'Trofee voor Streekgebonden Gastronomie'. Bedoeling is zowel de promotie van de streekgebonden produkten als het gebruik van de Nederlandse taal in de gastronomie. Zowel beroepskoks als amateurkoks kunnen deelnemen. De opdracht luidt: een hoofdgerecht bereiden met varkensvlees, De Koninckbier (de belangrijkste sponsor!) en streekgebonden produkten naar eigen keuze. De ingrediënten moeten schriftelijk toegelicht worden en voor de menukaart gelden de regels van de Taalcommissie van de Academie voor Streekgebonden Gastronomie. Het voledige regelement voor deze wedstrijd is verkrijgbaar in de Hotelschool Spijker, Gelmelstraat 62, 2320 Hoogstraten. Sluitingsdatum voor de inzendingen is 31 maart 1992. V66r die datum moeten inschrijvingen, formulier, recept, toelichting en menukaart in de Hotelschool toekomen. Een vakjury, onder voorzitterschap van directeur A. Lauryssen, selecteert 6 finalisten die op zaterdag 2 mei tussen 9 u. en 12 u. hun recept mogen bereiden en presenteren. Wie de meeste punten behaalt in deze praktische proef krijgt niet alleen de Trofee, maar wint bovendien een reis voor twee personen naar Sint-Petersburg! Ook de andere finalisten ontvangen waardevolle prijzen.H

Wandelen voor India Voor de vastenactie Broederlijk Delen, stellen de 3 organiserende Hoogstraatse scholen Klein Seminarie, VTI Spijker en Spijker Humaniora, dit jaar de Gezinssponsortocht op zaterdag 14 maart in het teken van India, waar Broederlijk Delen een aantal ontwikkelingsprojecten wil financieren. Het principe van een sponsortocht is alom gekend: de kandidaat-wandelaar zoekt zoveel mogelijk sponsors, die intekenen op een lijst en een bepaald bedrag per gewandelde km beloven (1 fr. is goed, 10 fr. is beter). Na de tocht ontvangt de wandelaar van de intekenaars de beloofde sommen. De stappers kunnen kiezen tussen 5 km, 10 km of 20 km. Het vertrek wordt voorzien tussen 8.30 u. - 9.30 u. (voor de 20 km), 9.30 u. - 10.30 u. (10km) en 10 u. - 11 u. (5 km) aan het Spijker in de A. de Lalaingstraat. De tocht eindigt aan het VTI Spijker Hotelschool. Daar zijn enkele eenvoudige maaltijden (friet, hamburger, hot-dog, broodjes) te verkrijgen, die U vooraf bestelt via één van de 3 scholen, waar ook de inschrijvingsformulieren te bekomen zijn. De op 14 maart bijeengewandelde bedragen worden in de scholen verwacht ten laatste op maandag 23 maart11

Jongerenvakanties Als jongeren op vakantie gaan, zoeken ze wat anders dan de grote massa. Het meest bekend zijn de kampen met de jeugdbewegingen. Maar er bestaan voor hen nog veel meer mogelijkheden, om ook de rest van de vakantie zinvol in te vullen. Om het grote aanbod aan de jongeren voor te stellen, organiseert DEJO een JOVAC-beurs (jovac staat voor: Jon24

Woninginrichting

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en

behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding Leerlingen uit het 5e jaar (met leraar Meganc) presenteren hier een varkensribstuk met groenten. Zij kunnen alvast deelnemen aan de 'Trofee voor streekgebonden Gastronomie' want varkensvlees is één van de verplichte ingrediënten in deze culinaire wedstrijd.

- Siertafelkleden,

gerenvakanties). Aan de diverse stands kan de jongere kennismaken met organisaties als NCOS, JINT, Taizé, Natuur 2000, Sjaloom, en ook ons eigen VVV. Zij stellen zogenaamde 'alternatieve' vakantiemogelijkheden voor: natuurkampen, gehandicaptenkampen, bouwvakanties, fietstochten, enz. Belangstellenden kunnen vrijblijvend informatie verkrijgen over al deze initiatieven. Reizen verkopen is immers niet de bedoeling van deze beurs, die voor het eerst hier in Hoogstraten gehouden wordt op zondag 29 maart van 10 tot 17 uur in zaal PAX. Meer info bij Dejo, tel. 314.51.84111

Wedstrijd politiehonden

lopers, enz.

De Hondenelub 'Vrij Hoogstraten' organiseert op zondag 8 maart een wedstrijd voor politiehonden. Twintig zorgvuldig afgerichte Mechelse schepers treden op in verschillende disciplines: lopen, springen, zoeken, aanvallen, bijten, hindernissenparcours, enz. Plaats van het gebeuren: Heuvelstraat 9, Hoogstraten van 9-12 uur en van 13.30-18 uur. Toegang 50 fr., onder de 18 jaar gratis. 11

Poetsactie in de PaxzaIen

11

[1 In het vooruitzicht van de Pax-feestdagen ter gelegenheid van de opening van de nieuwbouw op 26 april, krijgen de 'oude' Pax-zalen een volledige opknapbeurt. De KWB, met tweemaal een 10-koppige ploeg, is als eerste op de kar, of moeten we zeggen op de stelling gesprongen om alvast het plafond van de grote zaal te herstellen en op te frissen en lampen te vervangen. 'Maar de wanden zien er volgens on te kaal uit',

vmdt Jos Smouts, de voorzitter. HeelÏ iemand fresco-ambities? Voor de overige zalen en de buitenaanleg hebben verschillende verenigingen al hulp beloofd. Enkel de voormalige jeugdlokalen moeten nog omgetoverd worden in vergaderzaaltjes. Verf en borstels zijn aanwezig. Worden nog gezocht: schilderende handen. Rik Michielsen, tel. 3 14.54.43 wacht met ongeduld op uw telefoontje.


HOOGSTRA TEN

Fanfare houdt schrikkelf eest Een schrikkeldag die op een zaterdag valt. Een kans die je niet vaak krijgt om je ledenfeest te organiseren, zo moet de Fanfare St.Catharina gedacht hebben. En zo kan het dus gebeuren dat je op 29 februari een feestelijk muziekje hoort weerklinken in de Vrijheid, want een fanfare kan natuurlijk niet feesten zonder eerst een optocht te houden door de straten van het centrum. Na dit wandelconcert volgt het officiële gedeelte: verdienstelijke muzikanten - van wie sommigen al 50 jaar lid zijn! - en bestuursleden krijgen door een afgevaardigde van Fedekam mooie eretekens opgesteld, die klinkende namen dragen zoals: 'Erekruis Ridder in de Fedekamorde', 'In veterani honorem' en 'Pro merito'LIl

Omgaan met rouwenden Dewevo, in samenwerking met het Davidsfonds, stelt haar vierde voordracht voor. Maurits Gilissen, hoofdredacteur van het tijdschrift 'Mensen Onderweg' antwoordt op de vraag: 'Hoe omgaan met rouwenden?' In een tijd waarin de nadruk ligt op jeugd en gezondheid, dynamisme en prestatie, wordt maar al te gemakkelijk met een boog om het menselijk verdriet en de schaduwkanten van het leven heengelopen. Onze antenne van medemenselijkheid moet gevoeliger worden. Deze en andere aspecten van omgaan met mensen in een rouwproces komen aan bod op woensdag 18 maart te 20 uur in het Auditorium van het Klein Seminarie. Toegang 100 frEl

1

mode...

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 peulschil. De oorzaken zijn tweeërlei: het opstarten van een eigen produktie voor de Amerikaanse markt in Atlanta, en de Go!foorlog die voor een tijdelijke krisis in de luchtvaart heeft gezorgd. Een en ander leidde o.m. naar tijdelijke werkloosheid in de loop van vorig jaar. Momenteel zijn de problemen evenwel van de baan, en lijkt de toestand in alle opzichten opgeklaard. De werkloosheid is voorbij, er is zelfs weer sprake van een beperkt aantal aanwervingen. Op grond van de voorbije maanden, de orderportefeuille en konkrete vooruitzichten hoopt men dit jaar een omzetstijging met 14 of 15% le iedlieieii. Dii jaai iiivcstccit uien iii Hoogstraten voor ongeveer 450 miljoen fr., vooral in produktie-apparatuur. Naast de luchtvaartindustrie wordt ook de voedingsnijverheid een alsmaar belangrijker markt. (mdl)H

30 jaar seingever

14 (1/ó groei voor de Ster? De Ster maakte door verschillende faktoren een minder goed jaar door. De globale omzet ligt 4 miljoen gulden lager dan het jaar voordien. Toch is dat op een totale verkoopwaarde van 250 miljoen gulden een relatieve

25 jaar 1-Iotelschooldirectie, verenigd Ier gelegenheid van de opening van het jubileumjaar: Zuster A ugusta, pionier van de hotelafde/ing en directrice van 1967 tot 1976, en August Lauryssen, directeur sinds 1976.

BYOUTERIE

W'4

Veiling boerde goed 1991 was een goed jaar voor de Hoogst raatste tuinbouw, ten minste wanneer men voortgaat op de omzet die geboekt werd in de Veiling der Kempen. De globale omzet steeg boven het 2,5 miljard wat een groei van 13% betekent ten opzichte van het jaar voordien. De tomaten zetten hun opmars gestaag verder. De aanvoer bedroeg 41,6 miljoen kg (+ 21 %), goed voor een omzet van 1,3 miljard (+ 32%) aan een prijs die gemiddeld 31,8 fr. bedroeg. De aanvoer van aardbeien daalde zo'n 13 1 % tot 5,3 miljoen kg met een omzet van 579,4 miljoen wat toch nog een stijging van 21 07o betekent door de hoge gemiddelde prijs van 108,6 fr (tegenover 77,9 fr het jaar voordien). De augurken herstelden zich naar het niveau van '89 met 35,4 miljoen kg aanvoer en een omzetcijfer van 429,8 miljoen (-28%) door een matige gemiddelde prijs. Op drie jaar tijd verviervoudigde de paprikateelt zich: 1,7 miljoen kg werd aangevoerd en verkocht voor een gemiddelde prijs van 57 fr. (tegen 41 fr. in '90), zodat de omzet 102,6 miljoen bedraagt. Ook voor de asperges was het een goed jaar: 144.000 kg (+ 22 07ó) zorgden voor een omzetcijfer van 14,1 miljoen (+ 33%). (mdl) LII

KARL'S - COIFFURE

Joh

HOÛGSTRATEN Vrijheid 66, Tel. 03/3147253

* Groot assortiment in fantasiejuwelen * Ruime keus in lederen riemen en handtassen * Exclusieve haarmode

Als je daar niet slaagt slaag je nergens. Adriaan Sprangers (rechts) bereikte de kaap van 70 jaar. Geen uitzonderlijke prest atie op het eerste gezicht. We/is hij meer dan 30 jaar sein gever geweest bij allerlei wie/erwedstrij den die te Minderhout georganiseerd werden. 70 jaar is de limietleeftijd voor deze activiteit en Adriaan moet willens ni/lens het 'Spiege/ei' in jongere handen overgeven. Door het bestuur werd hij zomaar niet aan de kant gezet en voorzitter Henri Leuris (links) van de Supportersclub hield de feestrede terwijl Frans Sprangers (midden) een passend geschenk overhandigde.

Uitslag tombola hobbytentoonstelling 1 en 2 februari 1992. KAV - KWB Hoogstraten - Centrum. 06870 - 06917 - 06921 - 06982 - 06989 - 07325 07346- 07350 - 07426 - 07438 - 07455 - 07458 07464 - 07537 - 76013 - 76140 - 76176 - 76199 76387 - 77035 - 77076 - 77078 - 77126 - 77152 77158 - 77196 - 77216 - 77251 - 77253 - 77538 77603 - 77607 - 77613 - 77629 - 77710 - 77741 77787 - 77798 - 84919 - 84940 - 84955 - 84987 84992 Prijzen zijn af te halen voor 15 maart 92 bij: Jos Vermeiren, Minderhoutsestraat 15, Hoogstraten, telefoon 03/314.34.59. Liefst in de namiddag rond 16 uur.

25


Al

1_~wno rftR

Tombola Ziekenzorg

Kerkveld 13 ot per teletoon 314.69.69.

Toneel Zaterdag 1 en zondag 2 februari bracht onze toneelvereniging 'Willen is Kunnen' het blijspel 'Vladimir' op de planken. De sterdanser van het Russische Bolsjoitheater, Vladimir, is als politieke vluchteling in ons land en vraagt subsidie aan de minister van Cultuur. Hij vindt voorlopig onderdak bij 'n jonge mode-ontwerpster, die zijn danskostuums wil ontwerpen en z6 naam maken. Verder fladderen er nog allerhande figuren rond deze twee, die allemaal op hun manier hun slag denken te slaan. Om in vorm te blijven doet Vladimir zijn dagelijkse balletoefeningen: bij gebrek aan een bar houdt hij zich daarbij vast aan een deurkruk. Maar plots zwaait die deur open: onze held valt ongelukkig; zijn hersens worden flink dooreengeschud, zodat hij niet meer weet wie of waar hij is, en vreemde dingen gaat doen. Gevolg: allerlei complicaties, waardoor ieder zijn eigen belangen bedreigd ziet. Om uit de impasse te geraken wil iemand proberen zijn hersens weer in het gelid te brengen door 'n welgerichte mep op zijn achterhoofd. Het lukt, wonder boven wonder. Enfin, eind goed, al goed, natuurlijk. Er werd ferm gelachen, de spelers speelden hun rol met overgave, Wortel had 'n paar gezellige lach-avonden, en zoals naar gewoonte brachten ze het stuk een paar dagen later nog eens voor de bejaarden in het Rusthuis van Hoogstraten. El

Wandelen Op zondag 9 februari werd ons dorp al van vroeg af overrompeld door auto's vanuit geheel het land: met de parochiezaal als middelpunt werden alle mogelijke straten (de zijkanten tenminste) bezet door ± 400 vierwieIers, die meerdere uren moesten blijven staan. Waarom? Wel, al die mensen die per auto gekomen waren, gingen enkele uren wandelen. De wandelclub De Noorderkempen van Hoogstraten had haar 2e Wintertocht bij ons uitgezet en daarbij alle mogelijke zusterverenigingen over heel het land en zelfs over de grenzen uitgenodigd. Er waren gemarkeerde wandelpaden van 8, 15 en 24 km uitgezet en men kon inschrijven tussen 8 uur 's morgens en 3 uur 's namiddags. In september had onze club de 'spilzakkentocht' georganiseerd en toen 472 deelnemers genoteerd. Dus hadden ze voor deze keer op enkele honderden meer gerekend. Maar om 3 uur bleken er 1329 te hebben ingeschreven: bijna 3 keer zoveel! Vanuit heel het land: uit Brussel, de Vlaanderens, Limburg, uit Tilburg; we zagen zelfs een bus met 'n 40-tal wandelaars uit Roth bij St. Vith! Het weer zat ook geweldig mee. In de parochiezaal was 't een komen en gaan; er was ook doorlopend restaurant met soep, broodjes, pannekoeken en natuurlijk de nodige drank. In alle geval, als wandeldag was de dag zeker meer dan geslaagd. Ik vraag me af, of de publiciteit rond smokkelpaden en practijken van 't laatste jaar van invloed is geweest om van heel 't land mensen naar -

26

Wortel te trekken om op eigen benen onze smokkelpaden te komen verkennen. Ten slotte: met het nationaal ruitertornooi van het afgelopen najaar en met zo'n wandeltocht als deze is Wortel toch weer eens flink in de kijker gekomen. El

Muziekavond Op zaterdagavond 15 februari gaf onze Koninklijke Muziekmaatschappij Brass-Band St. Jan in de parochiezaal een zeer geslaagde muziekavond voor een goedgevulde zaal. Er zaten 32 of 33 spelers op het podium, waaronder 11 of 12 jongeren, dwz nog schoolgaande kinderen: die krijgen 's zaterdagsmorgens een speciale opleiding van Pat Strijbos. Deze 'hoop voor de toekomst' speelde nu voor het eerst met de volwassenen mee, en 't mocht gehoord worden! Dirigent Frans Re-

In de komende weken zullen CNi-Zekenzorgvrijwilligers zich op pad begeven om tombolaloten bij u aan de deur te verkopen. Een groot gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan de plaatselijke ziekenzorgwerking. Om deze werking mogelijk te maken zijn er nu eenmaal financiën nodig. Uw milde steun in onontbeerlijk. Mogen de mensen van ziekenzorg dan ook op uw medewerking en steun rekenen, wanneer ze bij u langskomen. E

meijsen, die al 24 jaar onze muzikanten leidt, had een goed evenwichtig uitgebreid programma samengesteld van 14 stukken, kortere of langere, luimige en ernstige, hardere en zachtere, kortom van alles wat. Rossini's duet voor twee katten sprong er uit en was onvergetelijk, evenals de lange ouverture Dichter en boer van von Suppé. De toehoorders, waarvan velen van buiten ons dorp, konden genieten, even goed als de spelers zelf die met veel plezier en vol overgave geblazen hebben. Proficiat, mannen, bedankt en tot volgend jaar. El

\\ /eebezOekd an waard woondecorafle

Gordijnen T pliten Vloerbedekking -

-

Kapeistraat 6 Baarle-Hertog

L

iJ

Te1014-699002 ook op Zondag open s maandags gesloten

Kleding voor het hele gezin: Nieuwstraat 9


WORTEL

Pluim hen pluim geven we aan 'n paar winkeliers hier bij ons die voor het verpakken van vleessnijwaren of kaas niet langer de papieren met ingeplakt plastiekfoto gebruiken, maar overgegaan zijn op milieuvriendelijk papier dat biologisch afbreekbaar is. We hebben al meer

Kampioenen van De Witpen Wortel Tijdens de wintermaanden vieren de duiveninaaisc/iappijen, groot en klein, hun kampioenen van het voorbije seizoen. Bij De Witpen in Wortel werd Jaak Strijbos algemeen kampioen van de jon ge duiven Quiévrain. Jef Haest werd koningkampioen van Quiévrain en tevens algemeen kampioen oude duiven Quiévrain. De meeste bekers gingen naar Karel Sommen want hij werd algemeen kampioen van dejaarlingen en de oude duiven op Noyon en de jaarlingen op Quiévrain.

dan genoeg plastiek-rotzooi, waar onze kinderen en kleinkinderen ons nog voor zullen verwensen. Dit is 'n stap in de goede richting. We hopen dat die nog door meerdere andere stappen zal worden gevolgd, zoals het gebruik van papieren zakken of builen, zoals in grootmoeders tijd, in plaats van die plastieken draagtasjes. En als winkeliers bij het plaatsen van bestellingen bij de reizigers eens zouden weigeren om artikelen in plastiekverpakking te nemen, ge zoudt de fabrikanten rap naar andere materialen zien grijpen! Hetzelfde geldt als de klanten in de winkel plastiekverpakkingen-van-de-fabriek zouden weigeren. De klant is toch KONING. EJ

Open werkputten

wand- en vloertegels

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

huliGhQQr SuliGSQQr wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

I'uII'cr huliQhQQr

biedt u betaalbare kwaliteit!

Al meerdere weken liggen er her en der in ons dorp op verschillende plaatsen werkputten open: met kasseien of betondallen en 'n berg grond eromheen, en soms ook nog een paar paaltjes met zo'n rood-wit plastieken lint voor de veiligheid. Meestal is er geen enkele activiteit rondom deze 'werkplaatsen' te zien; dan weer is er 'n busje van RTT of andere in de buurt, en wordt er naarstig gewerkt. Maar de gaten geraken maar niet dicht. 't Geeft soms de indruk van: als we niets te doen hebben komen we nog wel eens kijken (of de katouterkes 't werk misschien afgemaakt hebben?). Als iemand ons duidelijk kan maken waarom dit soort werken zo lang moet duren, zullen we er met veel plezier kennis van nemen. Ei

Autorijder, opgepast U bent er waarschijnlijk van overtuigd dat er in 't dorp te hard gereden wordt. Sinds 1 januari is de maximum toegelaten snelheid binnen de bebouwde kom 50 km, in plaats van 60! En er worden dagelijks controles gehouden. Enkele weken geleden werden hier op één uur tijd 9 automobilisten genoteerd met een snelheid tussen 72 en 103 km per uur. De boetes liggen hierbij boven de 3000 fr., soms zelfs boven de 10.000 fr., afhankelijk van vroeger rijgedrag. In diezelfde week kregen 8 Hoogstratenaren een rijverbod waarvan 2 voor een volle maand. - Dus, autorijders, 'let op uw saeck' (en op uw zak), maar let vooral op uw teller, als ge het witte bord met plaatsnaam 'Wortel' ziet. •

27


-k-

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

fflu2 ~~ ,-

-

Shit!

.

.

.:

Siiids liet begin van dit jaar treffen we in de Kempenklok vaak een 'Bekendmaking van het stadsbestuur Hoogstraten' aan. U kan hierboven een voorbeeld bekijken. Hoe komt dat zo ineens? Is hier sprake van een plotse bui van openhartigheid vanwege het stadsbestuur? Nee, het is simpelweg het gevolg van Vlarem 1 en II, de nieuwe milieuwetgeving voor Vlaanderen, waardoor het stadsbestuur verplicht wordt de milieuvergunningsaanvragen klasse 1 en 2 (?) op dergelijke wijze bekend te maken. Dat is uiteraard een positieve zaak, want vroeger wisten we doorgaans van niks of we moesten constant de slootkanten afspeuren naar handig weggestopte bekendmakingsbordjes. Hopeloos was dat en dus gingen de vergunningen tot nu toe de deur uit als warme verkiezingsbroodjes. De situatie is dus veranderd en wij kunnen nu gemakkelijker onze 'bezwaren en/of opmerkingen indienen bij het College'. Wensen wij dat? Reken maar van yes. Zo las ik onlangs in de krant dat 'Hoogstraten verzuipt in de mest'. Het was een artikel uit het Nieuwsblad, waarin het Provinciaal Instituut voor Hygiëne met harde cijfers wetenschappelijk aantoont dat Hoogstraten, samen met Arendonk, het probleemgebied bij uitstek is wat betreft de overbemesting. Een trieste eer. Zou de heer Coenegrachts dat gelezen hebben? Of houdt hij nog altijd vol tegen beter weten in dat het probleem hier niet bestaat? Pas op, u moet van niks verschieten. Ik vraag u. Kunnen wij geconfronteerd met deze realiteit passief blijven toekijken? Als wij in tegenstelling tot de meeste van onze politici verder willen kijken dan de dag van morgen, hebben we geen keuze. We moeten bezwaar aantekenen. Dat is onze morele plicht. Het mag toch niet kunnen dat er in onze gemeente nog nieuwe kippen- en varkenskwekerijen bijkomen. En zeker niet van een Hollander, zoals in bovenstaand geval. Onze mestput is vol, nee, hij loopt over. In feite moeten we nog een stap verder gaan. Eigenlijk is het niet eens aan ons om bezwaar in te dienen, dat bezwaar moet uitgaan van het stadsbestuur zèlf. Het moet zèlf een stop afkondigen voor nieuwe klasse 1 en 2 vergunningen. Finito. Sparen ze ineens het geld uit voor de Kempenklok. Er moet hard opgetreden worden of de toestand loopt kompleet uit de hand. Het beetje gezond verstand waarover onze verkozenen ongetwijfeld beschikken, moet toch voldoende zijn om dat in te zien. Of is de situatie al zo erg dat de stront reeds in hun ogen zit? El -

-

-

-

-

-

STADSBESTUUR HOOGSTRATEN BEKENDMAKING MILIEU VERGUNNINGSAAN VRAAG Klasse 1 De Burgemeester van Hoogstraten brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld ingevolge de aanvraag van Dh r. Dams Josephus Rucphenseweg 24, Zundert (NL) tot het bekomen van een milieuvergunning voor het in bedrijf stellen van een kippenkwekerij, gelegen Terbeeksestraat z.n. 2321 Hoogstraten (Meer) -

-

-

Het aanvraagdossier ligt ter inzage in het administratief centrum van het Stadsbestuur te 2320 Hoogstraten (dienst ruimtélijke ordening en milieu), van 20.01.1992 tot en met 19.02.1992, alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Bezwaren en/of opmerkingen kunnen ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen, Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten, voor 20.02.1992. De Burgemeester, A. VAN APEREN

Een dorpsraad geboren (na ezelsdracht) Domme mensen zeggen wel eens dat in Meer alles 10 jaar later gebeurt. Hoewel je soms zou willen dat het waar was, is dat flauwekul. Trouwens, al eens in Meerle geweest? Maar goed, een kern van waarheid zit er wel in. Terwijl de andere fusiedorpen reeds jaren een dorpsraad koesteren, was er in Meer niks. Gelukkig is dat nu veranderd, het heeft lang genoeg geduurd. Op maandag 3 februari was de raadszaal van het oude gemeentehuis het toneel van de geboorte van onze eigen dorpsraad. Enkele minuten na 20.00 uur opende gemeenteafgevaardigde Leo Sprangers de vergadering voor 21 geïnteresseerden. Ik geef u de namen: Louis Rombouts, Jaak Leemans, Jan Jansen, Jaak Van Gils, Jef Van Opstal, Marleen en Hilde Goetschalckx, Hilde Dictus, Marcel Adriaensen, Cis Vinckx, Angélique de Groot, Mia Lenaerts, Denise Meeus, Jan Dufraing, Bert Michielsen, Rob Van Aperen, André Rommens, Jan Van Dun, Gust Goetschalckx, Herman Vanthillo en Jozef Van Dijck. Guy Cools had zich verontschuldigd. Sommigen vertegenwoordigen een vereniging, anderen komen als individu, maar allen hebben hetzelfde doel: ons dorp tot één geheel smeden, om zo aan

28

De Chiro bracht 'Hoogspanning! Levensgevaarlijk!' op de planken. vinr. onder: Monique Hendrickx, Colinda Christiaenen, Heidi Hofkens, Mariska Christiaenen en Johan Vinckx. boven: Jef Pauwels (regisseur), Miranda Stoffels, Erik Van Den Ackerveken, Erik Vinckx en Ronny Pijpers.


MEER het stadsbestuur kenbaar te maken wat onze verzuchtingen, wensen, klachten, opmerkingen, enz... zijn. Iedereen zat er een beetje onwenning bij, maar ja, hoe verging het u, de eerste keer? Heel veel gebeurde er daarom op deze startvergadering nog niet. Er werd een tijdje gepalaverd over de statuten die er nodig zijn en over het bestuur dat er moet komen. Niet iedereen had de tijd of de zin om in het bestuur te zetelen en daarom ging men op zoek naar een voorlopig bestuur. Vijf mensen waren bereid om daaraan deel te nemen: Bert Michielsen, André Rommens, Jan Duf raing, Jan Van Dun en Gust Goetschalckx. Deze vijf beloofden enkele modelstatuten te bestuderen en hun bevindingen op de volgende vergadering, maandag 2 maart, mee te delen. Bedoeling is niet te veel tijd te verliezen aan de administratieve rompslomp en zo vlug mogelijk met het echte werk te beginnen. Dat zou al op maandag 2 maart moeten gebeuren met het opstellen van een prioriteitenlijst van aandachtspunten voor het stadsbestuur. Een voorproefje daarvan kregen we reeds op deze vergadering. Zo werd er al even uitgeweid over de onzin van het Mostenmeerproject en de zin van een gemeentelijk zwembad, de probleemweg van Hoogeind en het gebrek aan visie i.v.m. de ruimtelijke ordening in onze gemeente. Op maandag 2 maart zal over deze en andere zaken verder gepraat worden. U bent uiteraard van harte welkom, want het viel op dat enkele belangrijke verenigingen niet vertegenwoordigd waren op de startvergadering. Dat kan dus nog altijd. Onder impuls van een tijdsbewuste Louis Rombouts werd de vergadering om 21.40 uur besloten met de conclusie van Leo Sprangers dat er in Meer blijkbaar de duidelijke wil aanwezig is om van de dorpsraad iets goeds te maken. Laat dat inderdaad de doelstelling zijn. L

Brassband Ste.-Rosalia blijft actief Na een paar stillere maanden schiet onze Brassband weer in actie. Leest u mee. Op zaterdag 29 februari organiseert zij een kaartavond rikken, waarop naar goede gewoonte voor een versneden varken wordt gespeeld. Bovendien zijn er ook na elke ronde prijzen. Inscliiijveii kan vanaf 19.00 uur, liet kaatteiï start om 20.00 uur stipt. Alle sympathisanten en kaartliefhebbers worden die dag verwacht in de Zaal voor Kunst en Volk. Eén dag later, zondag 1 maart, geeft de brassband een concert in St.-Jozef Rijkevorsel bij Bra.ssband Condor t.g.v. het 100-jarig bestaan daar en op vrijdag 6 maart staat een ilitwisselingscuuceit wet Faiifaie Vooi Eei cii Deugd van Meersel-Dreef op het programma. Concreet houdt dat in dat beide brassbands een concert geven. Tot slot van de avond worden enkele werken gezamenlijk uitgevoerd. Voor de muziekliefhebbers en sympathisanten van beide verenigingen wordt het een dag om niet te missen en een kans om twee sterkgroeiende gezeischappen aan het werk te zien in de Zaal voor Kunst en Volk. LI

Postogram: de wens besteld op een door u gekozen dag. Zelfs op zaterdag!

De winnende ploeg van de St. Ambrosiusgilde

Na het succes van de eerste keer stas het voor de St.-Jorisgilde, de winnaar van toen, een serieuze uitdaging om de Organisatie van de dorpskwis op solide poten te zetten. Maar zoals wij konden verwachten, nam zij met brio de handschoen op en presenteerde ons een avond die werkelijk af was. Iedereen was het erover eens: prima Organisatie en presentatie, een brede waaier van interessante vragen en opdrachten en daarbovenop een uiterst spannend wedstrijdverloop. Tot in de laatste ronde bleven de posities wisselen, maar op de meet toonde de St.-Ambrosiusgilde zich enkele punten beter dan de concurrentie. Zij verdient een welgemeend proficiat. Het is nu aan hen om volgend jaar de derde uitgave van de dorpskwis in te richten. We zijn ervan overtuigd dat de kwis daarmee opnieuw in goede handen is. Na aftrek van alle onkosten bracht deze avond voor de St.-Jorisgilde 12159 fr. op. Goed voor de kas zou je zeggen, maar opnieuw laat deze gilde zich hier van haar beste

zijde zien, want het bestuur besloot die som over te maken aan de Meerse missionarissen. Een mooi gebaar, dat iedereen ten zeerste op prijs zal stellen. Tot slot hebt u nog recht op de uitslag. Hier komt het lijstje: St.-Ambrosiusgilde 169 pt. Turnkring Vrij en Lenig 166 pt. Mussenakker 165 pt. Brassband Ste.-Rosalia 162 pt. 157 pt. Toneelkring Heidebloempje KAV 154 pt. Ziekenzorg 150 pt. KFC Meer 143 pt. Boerenkapel 137 pt. KWB 136 pt. ll.KVLV 134pt. Rijvereniging St.-Joris 134 pt. Chiro-jongens 131 pt. Landelijke Gilde 128 pt. Chiro-meisjes 119 pt. KBG 110 pt.

Going for gold

De Haestjes. Wie kent ze niet? D'r zijn er veel van en ze behoren tot één van de bekendste families van Meer. De man en de vrouw die daarvoor verantwoordelijk zijn, vierden op zaterdag 8 februari hun gouden bruiloft: Sooi Haest en Marie Van Gestel. Het werd een uitbundige dag en zelfs God vierde mee, want Hij had een stralende lentedag gereserveerd. Na het bezoek aan Zijn Huis (zie foto) trok het gezelschap naar zaal Victoria voor de echte jubi leumviering, die door één van de aanwezigen achteraf bestempeld werd als een héérljk feest. Van harte proficiat Sooi en Marie en nog vele gezonde en gelukkige jaren.

29


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Lanrijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

'HET' blijft open!

weg en dit voor de kinderen. De volwassenen Zoals we in onze vorige editie reeds meldden, moeten wel een eindje verderop en dit op zaverdween er achter het Withof een stukje na- terdagvoormiddag van 9 tot 12 u. in de tuurschoon, dat vooral door de beoefenaars Hoogstraatse bibliotheek aan de Gravin Elivan de edele wandelsport en de bewonderaars sabethlaan tegenover het VITO.0

VOORAFBETALING BELASTINGEN?! Wacht niet tot het laatste moment om uw vooraf betalingen te regelen. Een kort gesprekje met onze kantoorhouder volstaat om uit te maken wat in uw geval fiscaal het meest voordelige is: - één voorafbetaling met maximaal be/astingvoordee/ - meerdere voorafbeta/ingen en soepele terugbetallngen - maximaal fiskaal voordeel gecombineerd met het voorde/igste afbetalingsschema.

Valt u als zelfstandige toch nog onder het systeem van BONIFICATIE?? Onze kantoorhouder zal u de meest optimale oplossing voorstellen. De belastingservice van Bankunie: een goede zaak behalve voor de fiscus. Kantoor Hoogstraten

Vrijheid 116 Tel.: 031314.42.92

BANKUNIE

meer bank voor uw geld

van de natuur, in een plotse opwelling, als een kaaksiag ervaren werd! Zou dit pad nu voorgoed verdwijnen en uit de atlas geschrapt worden? (Een deel ervan werd reeds omgeploegd!) NIETS DAARVAN! De eigenaar Henry Vermeiren verzekerde ons ten steffigste, en wij geloven hem graag, dat er een voetpad blijft bestaan van een meter breed, zoals dit wettelijk voorzien is. Trouwens dit wegeltje staat opgetekend in de atlas en mag zomaar niet weggeveegd worden. Natuurliefhebbers en fervente voetpadgebruikers slaap op je beide oren en geniet voortaan ongebreideld van al het natuurschoon dat deze streek je te bieden heeft. El

Niet jong, niet oud, juist tussenin!

Bibliotheekbezoeker Dat de Minderhoutse uitleendienst doorheen de jaren niet vertroeteld geweest is wat huisvesting en ruime betreft, beseft elke trouwe lezer wel. Het oud-gemeentehuis is altijd wel een goede noodoplossing geweest, maar een algemeen overzicht was er niet te creëren. Daar zal verandering in komen want de verbouwingswerken die al langer gepland waren, zullen begin maart een aanvang nemen. De binnenmuren zullen uitgebroken worden zodat een ruimer geheel zal ontstaan met een beter overzicht voor de lezer en de bibliothecaris. Ook zal de ingang verplaatst worden naar de westkant van het gebouw. Tot half juni zal het duren eer deze klus geklaard zal zijn. Waar kan de trouwe lezer dan terecht? Op donderdag van 16 tot 19 u. in de basisschool achter het parochiecentrum aan de Witheren-

30

iL) Jaar Faag allesJns als een in/paal in een ,,iensenleven besiempeld oo,den.' Vorig jaar vergaten de Minderhoutse A brahams en Sarahs toch te vieren zeker! Dit zou dit jaar zeker niet het geval zijn. En zo gebeurde! Het groepje was niet te groot en daarom werd de hand gereikt naar de 51-jarigen. Samen vierden zij hun feest en naar het schijnt tot in de bekende late uurtjes. Boven v.I.n.r.: Gerard Vorsselmans, Piet De Bie, Jeanne Geerts, Jos Bruurs, Maria Broos, Jef Janssen, Louis Vermeiren, Gust Van Mirlo, Jef Laurijssen, Jef Vinckx, Jos Sterkens, Karel Lochten. Midden v.l.n.r.: Maria Vermeiren, Irma Goris, Paula Donckers, Sieke .4 erts, Julia Vinckx, Godelieve Verheyen, José Desmedt, Yvonne Donckers, Martha Voeten, Van Mirlo, Maria Knevels, Liza Martens, Jan Vermeiren. Onder v.l.n.r.: Jef Lodewijckx, Paula Verheyen, Lena Van Opstal, Irma Voeten, Robert De Backer, Liza Van der Steen.


MINDERHOUT

Werkgroep 'Veilig verkeer' Deze werkgroep heeft een eerste belangrijk resultaat bereikt: de automobilisten rijden nu wel wat trager in Minderhoutdorp. Dit is het resultaat van lang aandringen bij de politie om regelmatig snelheidscontroles te houden. Ook de wetgever heeft natuurlijk zijn steentje bijgedragen. Vanaf 1 januari 1992 is de maximumsnelheid in de bebouwde kom immers op 50 km/u. gebracht. Dat heeft u op de sticker 'TOCH AL WEL GEZIEN ZEKER!' ongetwijfeld opgemerkt. Wie nu moeite doet om zich aan deze maximumsnelheid te houden, zal geen 70 km/u. maar eerder 60 km/u. rijden. Aan dc bûideii met het aantal snelheidsovertredingen te zien, is 50 km/u. voor vele mensen toch te traag. Laat het echter een goede gewoonte worden en niet zoals wij vrezen een goed voornemen voor het nieuwe jaar dat snel zal verwateren. Dank u wel aan de politie en doe zo voort! Spijtig genoeg merkt men dan weer dat het drukker wordt in de Minderhoutsestraat. Hier geldt nog steeds plaatselijk verkeer en niet vluchtroute voor snelheidscontroles. Ook in de Minderhoutsestraat wordt de snelheid gecontroleerd. Deze straat behoort ook tot dc bebouwde kom, al weten sommige mensen dit blijkbaar niet. Het voorstel van de werkgroep voor verhoogde kruispunten viel niet in goede aarde bij de politiecommissaris. Als hij een beter voorstel heeft: voor de werkgroep niet gelaten. Om de mensen eraan te herinneren dat men alleen maar mag parkeren op de daartoe voorziene parkeerstroken, zullen in heel de gemeente in de winkels affiches gehangen worden tegen wild parkeren. Door op een voetpad te parkeren brengt u het leven van voetgangers in gevaar en automobilisten die uit een zijstraat komen, hebben geen voldoende zicht op de Straat die ze moeten oprijden. Ook aan de vrachtwagenchauffeurs wil men vragen om hun mastodont niet vlak aan hun voordeur maar op een daarvoor bestemde plaats te parkeren en zeker niet voor een heel weekend voor enkele huizen in de buurt. Aan de herinrichting van het Gemeenteplein en de Koestraat zou men beginnen op 1 maart 1992. Het parkeerverbod in de Koestraat vanaf de rijksweg tot aan het parochiecentrum zal ingaan als deze werken beëindigd zijn. De herinrichting van de rijksweg in de dorpskom zelf en het fietspad aan de westkant van de Desmedtstraat lijkt weer op de lange baan geschoven. IS HIER EEN ACTIE NIET OP ZIJN PLAATS?

o?S GOV-D?

Wie geïnteresseerd is om mee te werken aan de werkgroep 'Veilig verkeer Minderhout' mag steeds contact opnemen met WIM KOY-

EN, Desmedtstraat 4 2322 Minderhout, tel.

03/314 75 51.1II1

Een zondig geval

Beladen met vele jaren Minderhoutse lichte en zware wijden vertrok deze biechtstoel Ier renovatie, om tenslotte, gezuiverd van alle menselijke ondeugden, terug in de gerestaureerde kerk een standplaats te krijgen, weer voor tientallen jaren.

'De Marckezonen' blaast nieuw leven in de kerk

De Kon. Fanfare 'De Marckezonen' houdt niet alleen van het ludieke, ook het ernstige bekleedt een duidelijke plaats in hun maatshappij en de eucharistieviering, door hen op een stijlvolle manier verzorgt, kon er alleen maar wel bij varen.

0\sczr'

10

20

31


mo) a:n:)w ~ na -

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden,

KLJ-Meerle speelt toneel

Een wissel voor 'De Wissel'?

Tradities zijn er om in ere te worden gehouden. Een van die dorpstradities is dat er op winteravonden af en toe toneel gespeeld wordt. Na de Chiro vorige maand is het nu de beurt aan de KLJ. Dit jaar hebben ze daarvoor de in Meerle wereldberoemde regisseur Louis Van Bavel ingehuurd, waarmee volgens de KLJ succes verzekerd is. Zaterdag 7 en zondag 8 maart brengen 10 rasechte amateurakteurs het blijspel in 3 bedrijven 'De Bokskampioen' op de planken. Waarover gaat het? Frederik is een marmeladefabrikant, die van het leven weet te genieten. Zijn vrouw wil hem echter een gezondheidskuur doen ondergaan en schotelt hem alleen nog hyper-gezond voedsel voor. Bovendien heeft ze hem gedwongen zich aan te sluiten bij een boksclub. En nu beweert Frederik dat hij 3 maal per week gaat trainen, maar in werkelijkheid .... ? Wie meer wil weten en daarbij nog ca. 2 uur langer wil gieren en brullen van het lachen begeeft zich op zaterdag 7 of zondag 8 maart tegen 20.00 uur (deuren 19.30 uur) naar de parochiezaal. De inkom bedraagt 100 Fr. Voor de kinderen van de lagere school is er een voorstelling op zaterdagnamiddag om 14.00 uur voor 40 Fr. t:

SmouteboHen en wafels

In het Dorp, ter hoogte van de Ford-garage ligt naast de weg een strook grond, eertijds bedding van de tram, nu met wilg en frituur en algemeen bekend als 'De Wissel'. Onlangs kwam op de algemene vergadering van de dorpsraad de mogelijk verkoop van 'de wissel' ter sprake, zij het slechts zijdelings, nI. in verband met de afschaffing van een rooilijn voor een alternatieve weg die in vroeger tijden gepland was voor de Dorpsstraat. De stemming onder de aanwezigen was toen duidelijk tegen een mogelijk verkoop, vooral wanneer deze moet dienen om de (privé)verkaveling van de achterliggende gronden mogelijk te maken. Menigeen zal dan ook verbaasd geweest zijn toen amper 14 dagen later de verkoop van de wissel ter goedkeuring aan de gemeenteraadsleden werd voorgelegd. Met het oog op de realisatie van de genoemde verkaveling wil de eigenaar van de achterliggende gronden, Dr. A. Martens van Rijkevorsel, voor de wissel 3,5 miljoen neertellen en alle dossierkosten voor zijn rekening nemen. Mogelijk met de nogal negatieve reakties in de dorpsraad in het achterhoofd vroeg schepen Pauwels de verdaging van de stemming over de verkoop teneinde eventuele alternatieven te bestuderen, bvb. de aanleg van een paralelle weg naast de wissel, die op deze wijze

de verkaveling moet mogelijk maken. Hij werd daarin gesteund door de raadsleden Jef Verheyen en Jaak Huybrechts, die pleitten voor het behoud van deze groene inkom van ons dorp. Ondanks licht gepreutel van de schepen van financiën, die 3,5 miljoen voor de stadskas wel zag zitten, stemde de raad voor verdaging. Een kleine rondvraag bij de direkt omwonenden leert ons dat zij het eveneens zeer spijtig zouden vinden moest de Wissel verdwijnen, ondanks het feit dat ze niet tevreden zijn over hoe dit in wezen mooie pleintje er nu bijligt. Maar liever nog de huidige wissel dan recht op huizen aan de overzijde te moeten kijken. Een verkaveling van de achterliggende gronden denken ze toch net te kunnen beletten, al ligt de voor de hand liggende verkoop van de percelen aan kapitaalkrachtige Noorder buren sommigen niet zo lekker. Om begrijpelijke reden houdt ook Ad Jacobs van de enige Meerlese frituur een warm pleidooi voor het behoud. een heraanleg van het plein zou hem niet ongenegen zijn, zelfs wanneer zijn frituur zou moeten verhuizen naar de zijkant. Het woord is nu opnieuw aan het schepencollege. Hopelijk komen zij met een voorstel dat de groene inkom van Meerle bewaart en mogelijk verbetert. Meerle mag dan een groene landelijke gemeente zijn, in de dorpskern is daar bitter weinig van te merken. Kijk naar de omgeving van kerk en gemeenteplein, beton en steen overheersen. Hopelijk krijgt ook de dorpsraad in deze gelegenheid een rol toebedeeld. Het onderwerp lijkt er voor gemaakt. Indien zij zich hier niet mogen uitspreken, is het nergens meer nodig. U

De enen menen hun dorpsgenoten te moeten vermeien met geestelijke goederen zoals toneel, anderen houden het op hun beurt bij meer tastbare, in dit geval eetbare, goederen. Op zondag 29 maart (met halfvasten eertijds een rustpauze in een lange vasten) kan je vanaf 12 uur in de parochiezaal terecht voor smoutebollen en/of wafels, geserveerd door de gepensioneerden van de K.B.G. Uiteraard hoort daarbij een lekkere kop koffie of een bruin of blond biertje. Weer een zondag waarop voor het dessert gezorgd wordt. t: -

De chiro daagt u uit! De chiro daagt alle sportievetingen uit zich met hen te komen meten tijdens hun jaarlijkse 'volksveldloop' op zondag 8 maart. Er wordt gelopen in kategoriën per leeftijd en geslacht, met uiteraard aangepaste afstanden. Deelnemen kan al vanaf 6 jaar, een bovengrens is niet gesteld. Elke deelnemer ontvangt een kleine prijs, voor de grootste groep (familie, vereniging) is een speciale beker voorzien. Deelnemen kost slechts 50 Fr., één consumptie inbegrepen. Inschrijven kan vanaf 12.45 uur, tot een kwartier voor de start van je reeks. Eerste start om 13.30 uur. Dit alles gaat door aan de lokalen van de jongenschiro aan de Ulicotenseweg in Meerle. Wie zich nog eens sportief wil tonen, weet waar hij moet zijn. Winnen hoeft niet per Ei 32

De Wissel: bewaren en verbeteren of verkopen?

autobanden *

merkbanden

*

occassiebanden

Gammel 2

-

2310 Rijkevorsel

t/PEETER *

reparaties

*

depannage

Telefoon 03/314.63.05


MEERLE

Adriaan Donckers en Maria Noyens Het voorrecht om vijftig jaar samen een gelukkig leven te mogen leiden is relatief gezien toch weinig mensen gegeven. Geluk is natuurlijk ook een relatief begrip! De mooie dingen des levens komen tenslotte toch aan de oppervlakte, terwijl de minder prettige dan weer naar de achtergrond verdrongen worden. Daar wordt nog weleens over gesproken, maar meestal heeft men er een zekere afstand van gedaan en tracht men nu van alles het beste te maken. Zo verloopt het ook met ons gouden echtpaar Adriaan Donckers en Maria Noyens uit de Witherenweg 37. Vele jaren geleden, zo beginnen alle sprookjes, vonden ze elkaar op een manier waarop zovele jonge mensen elkaar ontmoet hebben. 'Marie', geboren op 14 augustus 1917, kwam van juist over de meet, van Chaam. Op haar twaalfde maakte ze een overstap naar de betere kant van de grens toen de familie Noyens zich in het Minderhoutse Hal kwamen vestigen. Zij was de oudste van vijf en heeft altijd op de ouderlijke boerderij gewerkt. Zo verliep het vroeger meestal altijd, als oudste kreeg je niet zoveel privilegies en moest je mee instaan voor de goede gang van zaken in en rond de hoeve. 'Jaan' is een zuivere Minderhoutenaar. Vlak voor Nieuwjaar, 30 december 1913, deed hij zijn intrede in deze woelige wereld. Dat mocht je zo wel noemen, want een jaartje later kwamen de hebberige Duitsers met allemaal op bezoek en dat betekende voor de familie Donckers ook niet zo'n prettige tijden. Jaan stamt uit een familie van twaalf kinderen, hijzelf was de 3de in de rij en vier stierven betrekkelijk jong, hetgeen in die periode nogal frequent voorviel. Hij woonde jaren in de 'Vier huizen' tegenover de huidige steenfabriek 'Desta'. Daar sleet hij dan ook zijn onbekommerde jeugdjaren. Te Meerle volgde hij de lagere school en op 17-jarige leeftijd begon hij boerenknecht te spelen bij boer Stoffels in de Minderhoutsestraat. Vanaf 1930 tot 1951 oefende hij onafgebroken deze stiel uit en vanaf 1951 tot 1973 verdiende hij zijn dagelijkse boterham bij aannemer van bouwwerken Stan Janssen te Hoogstraten en daar is hij, en dit zegt Jaan met terechte fierheid, nooit één dag op verzekering geweest, alhoewel er zware arbeid moest verricht worden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog meldde de huwelijksboot zich aan. 4 februari 1942 werd vanzelfsprekend een onvergetelijke dag in hun beider leven. Daar hadden ze ook ongeduldig op gewacht, want normaal gesproken hadden ze het plan opgevat om reeds een tweetal jaren vroeger tot de echtelijke staat toe te treden. De middelen waren er echter niet om deze onderneming goed op te starten. De oorlog had reeds zijn sporen nagelaten. De boerderij waar Jaan werkte, werd gebombardeerd. Varkens en kalveren vonden de vuurdood, terwijl de koeien gelukkig in de wei stonden. Jaans persoonlijke bezittingen, hij woonde in

bij de boer, gingen helemaal verloren en trouw maar eens met lege handen! Twee jaar later lukte het dan wel en het paar vestigde zich juist naast de molen in de Molenstraat. In die molen werd er dikwijls bescherming gezocht door de omwonenden bij diverse beschietingen. 'Ooit hebben we met 38 andere mensen onder de molen geslapen, in het stro!'. Dat waren hachelijke tijden die zovelen hebben moeten meemaken. Ze kwamen tenslotte door de barre oorlogstijden en in 1953 werd een nieuwe woning opgetrokken aan de Molenakker. Later werd deze straat omgedoopt tot Leemstraat en nog later woon-

den ze in de Witherenweg. In drie straten gewoond en toch niet verhuisd! Over politiek hebben Jaan en Marie hun eigen idee: 'Maar hoe die Van Rossem daar in 't parlement terecht gekomen is, is voor mij een raadsel, dat zou niet mogen kunnen!' Reeds 18 jaar genieten beiden van de pensioenleeftijd en ze noemen zich zeker nog betrekkelijk gezond. Alhoewel! Zestien jaar geleden onderging Jaan een heelkundig ingrijpen, maar helemaal niets om zich zorgen over te maken. Maar na enkele dagen ziekenhuis werd hij het slachtoffer van een trombose: zijn spraak was weg en 'bediend' werd hij ook! Hij kwam er echter door en werd dan weer getroffen door een hartinfarct met een serieuze revalidatie als gevolg. Later verwijderde men dan nog de gal en die 80 kanjers van stenen heeft Jan netjes ingekaderd. Marie bleef niet ten achter en haar gal vond ze ook een overbodig orgaan! Op 4 februari stonden ze 's morgens op en alles was prachtig versierd voor en naast het huis. 's Avonds om elf uur was er nog geen kat te bespeuren geweest! De kinderen, 4 meisjes en 1 jongen, die ook al voor 10 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen gezorgd heben, vormen hun kroost, en zij wonen in Minderhout, Merksplas-Kolonie, Rijkevorsel en St.-Lenaarts, hadden hen wel een degelijke morgendverrassing bezorgd. 'Dat was een plezierig moment!' Op 15 februari volgde de dankmis in de St.Katharinakerk en het feest achteraf was het sluitstuk van hun 50-jarig jubileum. Jaan en Marie gefeliciteerd en ... houden zo! •

JOHN VAN LEEMPUT 366x lI125 fotodagboek IKO-Galeruj Dr. Versmisseristraat 6 Hoogstrateri 0313147554

open van 14 t.e.m. 29 maart tiidens de weekends, telkens van 10.00 tot 12.00u. en van 14.00 tot 18.00u. Inkom gratis

33


Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Toptechniek en een vakkundige service. De nieuwe generatie: ergonomie en veiligheid, eenvoudige bediening en onderhoud. Elektronische ontsteking, volautomatische STlHLQuickstop-kettingrem, anti-vibratiesysteem, eenvoudig regelbare kettingspanning, ergonomische vorm voor krachtbesparing. Rondom veiligheidsuitrusting voor veilig werken.

Nr. 1 in de wereld

TUINMACHINES J. STOFFELS.PAULUSSEN

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

Minderhoutdorp 4 2322 Hoogstraten (Minderboufl

(03) 314 41 15

Uw m o o is te wo o n idee is via k bij

Rollekens 8 ZONDAG OPEN B-2322 Minderhout


e(@ W281 ~ d waa ~ Soest, een batterij geuniformeerde jongemannen staat zijn best te doen om militair te zijn. In het tweede gelid, ergens op het vijfde rot staat nummer 9145337 voor 140 frank per dag zijn dienst te kloppen. Strak in de houding, de blik iets verder dan op oneindig. Hoogstraten, waar oude vrijster Katharina in al haar maagdelijkheid de Vrijheid domineert. Minderhout, waar de wegen langs het Withof en de Beemden meer dan eens een omleidingsroute voor nachtelijke politiecontroles moesten zijn. Wortel, waar carnaval epidemische vormen aanneemt. Meerle, waar alleen echte pieren gedijen. Meer, alleen daar is alles echt af. De Dreef met het kapelleke, het klooster en de watermolen, waar de rechtgetrokken Mark zich een weg richting Nederland kronkelt. De heimat roept. Twee weken van huis weg en nu al in Cyriel Buysse toestanden vervallen. Dat beloofd.

Grootoudersfeest

ren noten te bezorgen. Na vele spannende momenten volgt de ontknoping en is de betovering eindelijk gebroken. Leerlingen, leerkrachten en ouders van basisschool 't Dreefke proficiu

Riolering Wat boze tongen ook mogen beweren, het is zover. De riolering komt er. Nog sterker, niets of niemand kan ze nog tegenhouden. We krijgen een nieuw wegdek met langs twee kanten een voetpad, parkings, en het nodige groen. De ideale omgeving om onder een zomers zonnetje een terrasje te doen. Als het weer mee blijft zitten zijn ze er aan bezig voor we het goed en wel beseffen. Begin maart wordt als startdatum aangehouden. Eerst zien en dan geloven? Geloof maar dat je het zult zien. E

Karnaval

Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij PAUL KOX, Heieinde 22, Tel. 315.80.71. thecaire lening die je parten speelt? Je hebt het gevoel dat alle muren op je af komen. Plots herinner je je het wandelpad langs de Mark. Een paar stevige schoenen, een warme jas, een frisse neus halen en alles uit laten waaien. De verbazing is groot als het wandelpad bedolven blijkt te zijn onder hopen van slijk en modder. Een speling van de natuur, of toch de Vikings. Of zijn gemeentelijke werkzaamheden de oorzaak van deze modderpyramides?

Activiteitenkalender 4 maart: Algemene vergadering van de KVLV thema: Moe zijn is gezond?! 11 maart: EK-Moedersbond, feestvergadering. 17 maart: KAV, algemene vergadering. 23 maart: KVLV + 50, geneesmiddelen zegen of gesel. Verkeerdelijk hebben een aantal mensen begrepen dat Dré Oomen terug redacteur is van deze dorpsrubriek. Niet dat ik Dré deze eer niet gun. toch zou ik het bijzonder op prijs stellen moest nieuws aangaande MeerselDreef op Heieinde 22 terechtkomen. Wat dat laatste betreft loopt het één en ander fout. Als de lengte van mijn artikels recht evenredig is met de sociale activiteiten van de modale Drevenier, gebeurt er hier de laatste tijd bitter weinig. Wat doen ve daar aan?

Ingericht door het oudercomité, ineengestoken door de leerkrachten, uitgevoerd door de leerlingen, wat begon als een bescheiden grootoudersfeest groeit stilaan uit tot een echt dorpsfeest. Twee dagen lang volle zalen trekken met een minimum aan middelen. Decors, kostuums, scenario, alles wordt zelf in elkaar gestoken. Elke leerling heeft een rol, de ene al wat belangrijker dan de andere. Het

Onder het motto 'Fluitend op dreef' (kan het toepasselijker) duiken we op vrijdag 28 februari de karnavalsdagen in. Voor een gedetailleerde opsomming van de festiviteiten verwijs ik naar de karnavalskrant van de Maerkratten. De optocht komt langs op zondag 1 maart. Om 13.00 uur wordt er opgesteld, het vertrek is voorzien rond 13.30 uur. De optocht volgt de volgende route: Strijbeekseweg, Markweg, Dreef, Ga]derscweg, St Ja-

geheim achter deze successtory. Samenwerking, niets meer en zeker niets minder. De musical 'Het geheim van de purperen (muziek)noten was dit jaar het resultaat van die samenwerking. Een schip vergaat en een overlevende (juffrouw Lizette) spoelt aan op een eiland. De kinderen op het eiland zijn betoverd door boze fakirs. De betovering kan enkel ongedaan gemaakt worden als iemand een liedje (purperen noten) fluit. De hele musical lang proberen de betoverde kinderen, bijgestaan door een papegaai en tegengewerkt door de fakirs, de schipbreukeling de purpe-

cobsstraat. Dreveniers die een optocht wel Nummer 9145337 maakt zich klaar voor zien zitten kunnen zich inschrijven bij Toon de afreis. Terug naar het zijn post in het tweeVerleye (Dreef 97). de gelid ergens op het vijfde rot. Terug strak Veel karnavalsplezier toegewenst en tot ziens in de houding, de blik iets verder dan op onin het Maerkrattenland. eindig. Alaaf. El Moest u in het weekend nummer 9145337, die de laatste tijd erg eenzaam en droevig is, er gens tegenkomen, vrolijk hem wat op en betaal zijn rekening. Hij is makkelijk te herkenJe hebt zo van die dagen. Is het je aftandse nen. Hij staat strak in de houding, de blik alauto die het af heeft laten weten? Is het het tijd iets verder dan op oneindig. • vooruitzicht op die o zo gezellige familiebijeenkomst? Is het de midlifecrisis of je hypo-

...

...

Wandelaars

35


kT1

SPORT3 5 '

HVV: toch nog in de eerste vijf? Na een eerder tegenvallende eerste ronde, of waren de verwachtingen iets te hoog gespannen, draaide HVV met 15 punten uit evenveel wedstrijden. De tweede ronde werd ingezet met drie overwinningen op rij, nl. thuis tegen Berchem en uit op Lyra en Heultje. Meteen stond roodwit met 21 punten en kon men gaan denken aan aansluiting bij de subtop. De match tegen Beerschot ging letterlijk en figuurlijk de mist in en het goed gerangschikte Kapellen kwam op de Thijsakker goed weg met één punt. Meteen zit HVV op de hielen van Westerlo en staat met Hasselt en Tienen op een gedeelde vijfde plaats. Wanneer echter deze beschouwingen bij de lezer komen, heeft HVV de thuismatch tegen kampioen Beerschot wel achter de rug en ook de verplaatsing naar een weer goed draaiend Tienen. De oogst die de roodwitten uit deze twee matchen zullen hebben gehaald, zal bepalend zijn of men nog in de eerste vijf kan komen. Eigenlijk was het wel jammer dat men tijdens de eerste ronde met 4 loodzware verplaatsingen op een rij zat opgezadeld, immers het leverde ons 0 op 8 op Beerschot, Kapellen, Overpelt en Westerlo. Met een puntje hier of daar bij ons conto en aftrekbaar van de ploegen die nu op kop staan, stond HVV al het hele seizoen in de top, iets waarvoor men nu alle weken moet knokken. Op de Thijsakker moeten alle kopploegen, Kapellen uitgezonderd, nog komen bewijzen dat ze beter zijn dan roodwit en ook dat heeft zijn charme in de voetbalsport. Wedstrijden Zaterdag 29 februari

15.00 u. Aarschot - Reserven 20.00 u. Hoogstraten VV - Aarschot Vrijdag 6 maart

20.00 u. Reserven - Poederlee Zondag 8 maart

15.00 u. Poederlee - Hoogstraten VV Vrijdag 20 maart

Minderhout VV: rustig uitbollen Veel moet MVV niet meer verwachten van het huidige seizoen. Het toch al niet zo gunstige klassement verbeteren lijkt wel een onoverkomelijke zaak daar de diepe puntenkloof met de voorgaande concurrenten te hoog is opgelopen. Dan maar maken wat er van te maken valt, hier en daar nog enkele winstpunten meepakken en trachten de toeschouwers nog wat opbeurend spektakel voor de ogen te brengen. Eindelijk mocht MVV toch nog eens juichen. Tegen hekkesluiter 01.Essen werd nog eens driemaal gescoord en dit was ruimschoots genoeg om een welverdiende overwinning in de wacht te slepen, alhoewel zeker niet van een hoogstaand partijtje voetbal mocht gesproken worden. Dirk Koyen opende de stand en Essen kwam terug op gelijke hoogte. Hans Joosen zorgde voor betaald antwoord en Jac. Koyen verzilverde een strafschop na fout op Dirk Adriaensen. Eindstand 1-3! Een treffen tegen VNA Wortel spreekt toch altijd nog meer tot de verbeelding dan een wedstrijd tegen Bezemheide. MVV toonde zich erg gemotiveerd maar keek na 6 minuten reeds tegen een 0-1 achterstand. De thuisploeg geraakte hierdoor niet uit balans en koos resoluut voor het beste wapen: de aanval! Toch verhoogde Wortel in de tweede speelheift tot 0-2, maar Karel Koyen bracht de gastheren terug in de wedstrijd. Degelijkmaker zat er nog dik in maar kwam er uiteindelijk niet uit. Een puntendeling had hier zeker op zijn plaats geweest. Op Heibos beslisten twee aangevochten straf schoppen over de einduitslag. Twee onschuldige balbetwistingen werden door de scheidsrechter anders geïnterpreteerd en gehonoreerd. De toegekende penalties in het voordeel van de thuisploeg bezorgde hen een 2-0 voorsprong. Daarbij werd Gunter Jansen nog uitgesloten en Roel Avonts kon even voor tijd nog milderen tot 2-1! Wedstrijden Zondag 1 maart

20.00 u. Overpelt - Reserven Zaterdag 21 maart

20.00 u. Hoogstraten VV - Overpelt Vrijdag 27 maart 20.00 u. Reserven - Mol Zaterdag 28 maart

19.30 u. SV Mol - Hoogstraten VV.0

15.00 u. St. Job - Minderhout VV Zondag 8 maart

15.00 u. Minderhout VV - Kaart Zondag 22 maart

15.00 u. Achterbroek - Minderhout VV Zondag 29 maart

15.00 u. Minderhout VV - Wechelderzande.•

Auto's voor Huwelijken en alle plechtigheden énig in België Mercedes, Cadillac, Seville, bloemen, tapijten, markiezen en bruidsduiven

HAEST

Steenweg op Hoogstraten 119 - Rijkevorsel Tel. 0313145617- Autotel. 0171546080 36

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

TEL.: 03/315.91.77

FC Meer: met het oog op de toekomst In de Meerse club wordt er heel wat aandacht besteed aan de prestaties van de jeugdelftallen. Men beschikt over goede juniores maar jammer genoeg moeten zij wekelijks met een onvolledig team het veld op. Telkens moeten er spelers afgestaan worden om de gekwetsten en geschorsten van het eerste elftal te vervangen. De scholieren kunnen beter dan dat ze tot hiertoe getoond hebben. Gebrek aan fysiek en een tekort aan zelfvertrouwen zijn redenen waarom wij hen achteraan in de rangschikking terugvinden. Beter doen het de knapen die de laatste tijd aan 't winnen zijn en zeker dicht zullen eindigen. Ook de miniemen A-ploeg doet het lang niet slecht. Een Sde plaats in 't eindklassement zit er in. Enkel het A-elftal van FC Turnhout zal hen van de titel houden. Bij de preminiemen staan het Aen B-elftal mee bovenaan. Een 2de plaats ligt in hun bereik. Of doet het A-elftal het nog beter? Ja, er zit nog toekomst in de Meerse voetbaljeugd! Wedstrijden Zondag 1 maart

15.00 u. Heibos - FC Meer Zondag 8 maart 15.00 u. FC Meer - SK Beerse

Zondag 22 maart

15.00 u. St.-Job - FC Meer Zodnag 29 maart

15.00 u. FC Meer - Kaart.•


SPORT

FC Meerle Wedstrijden om 15 uur 1 maart: Meerle-Lentezon 8 maart: White Star-Meerle 22 maart: Meerle-Oosthoven 29 maart: Westmalle-Meerle Na de overwinning op Dosko waren de verwachtingen, tegen Oostmalle een overwinning te behalen, natuurlijk fel gestegen. Wel diende men enkele spelers noodgedwongen te vervangen. Maar Paul Pauwels bracht ons al vroeg op voorsprong. Een goed spelend Oostmalle (vooral in de eerste helft) stond aan de rust met 1-2 voor, Jan Jansen keek tegen rood aan en Oostmalle liep uit tot 1-3. Maar dan kwamen W. Michielsen en M. Van Dun aan het kanon staan en uiteindelijk werd het toch nog 3-3 en bleef er een puntje thuis. Wie ook maar een zwakke prestatie weggaf was de scheidsrechter die te pas en te onpas met gele en ook rode kaarten stond te zwaaien. De verplaatsing naar Sint-Jozef bracht ons ook weer maar één puntje op, maar op verplaatsing een punt pakken kan tot tevredenheid stemmen. Voor wanneer nog eens twee punten jongens? Tegen het 'mindersterke' Poppel werd op eigen veld met 1-3 verloren. De eerste helft waren de bezoekers duidelijk de betere ploeg en liepen dan ook tot 0-2 uit. Het 'rustsermoen' bracht een beter spelend Meerle op het veld en Hendrickx kon op strafschop de stand op 1-2 brengen. Men ging met man en macht op zoek naar de gelijkmaker, maar tot over maat van ramp waren het de bezoekers die door een keurig ingeschoten vrij schop de stand op 1-3 brachten. Dat het op het veld van Zandhoven niet gemakkelijk zou worden wist men. Reeds in de aanvangsminuten kwam de thuisploeg op voorsprong maar Hendrickx bracht de cijfers in evenwicht. Voor de rust werd het nog 2-1. Na de rust kwam men verschillende keren dicht bij de gelijkmaker, wat niet wil zeggen dat de thuisploeg ongevaarlijk bleef. De ruststand bleef ook de einduitslag. Weer geen enkel puntje. We misten toch ook wel Willy Michielsen wegens kwetsuur.0

BEGRAFENISSEN

JORIS

Fleur Massage:

KADOTIP:

*

een leuk geschenk om te geven en te krijgen * een hygiënische, niet allergische spons * geeft een peeling en een massage tegelijk * te gebruiken met een weinig douche gel, waarmee men een massa schuim bekomt, daarna afspoelen met lauw water * neemt alle droge schilfertjes weg van de benen enz. - Fleurmassage - Juwelen - Make-up

Meerdorp 72, 2321 Meer - TeL 0313150598

Veilig sporten ook bij deze actie betrokken. Voor hen is er ook een zelfklever met het logo van 'Sportman' beschikbaar waarop ook de slogan van de actie 'Ik sport keiveilig'!.

Hoe?

Ik SPORT KEIVEILIG Is een initiatief van het Belgische Rode Kruis, Vlaamse Gemeenschap.

12 maart 1991 werd de startdatum voor een driejarige campagne, onder de titel 'IK SPORT KEIVEILIG', door de dienst Gezondsheidsopvoeding van het Belgische Rode Kruis (GVO), voor preventie van sportletsels bij 6 tot 14-jarigen, gegeven. Er worden teveel jongeren getroffen door ongevallen bij het beoefenen van allerlei sporten. Volgens Nederlandse gegevens zouden 1 op 10 van de 5 tot 9-jarigen en 1 op 4 van de 10 tot 14-jarigen een sportletsel oplopen, maar zonder twijfel ligt dit aantal veel hoger. Aan preventie wordt praktisch geen aandacht besteed en de oorzaken van al die ongevallen zijn van allerlei aard: een opvliegend karakter, staat van het terrein, brutale tegenspeler ... ! Tijdens deze campagne wordt vooral aandacht besteed aan die dingen waar we zelf iets aan kunnen doen: onsportief gedrag, onaangepaste trainingen, technieken en sportmateriaal. Speciaal voor deze actie werd 'SPORTMAN' in het leven geroepen en met deze figuur wordt de gehele campagne geîdentificeerd.

Voor wie? Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

Speciaal voor ouders en sportbegeleiders van kinderen tusssen de 6 en de 14 jaar werd deze actie opgestart. Teveel sportongevallen worden in deze leeftijdscategorie opgetekend en de uiterst belangrijke rol van bovenvermelde personen kan niet geloochend worden. Natuurlijk worden de jonge sportbeoefenaars

Een driejarenplan werd opgesteld. Tijdens het eerste campagnejaar werd vooral de fairplay benadrukt. Vanaf mei 1992 komt het thema 'training' aan de orde waarvoor vooral de trainers, scheidsrechters en andere jeugdsportbegeleiders benaderd zullen worden, want zij zijn tenslotte de verantwoordelij ken voor een optimale en verantwoorde opleiding. Vanaf mei 1993 komen dan ook de ouders en voor hen is 'sportuitrusting' het belangrijkste thema.

Concreet voor Hoogstraten! De plaatselijke afdeling van het Rode Kruis is niet bij de pakken blijven zitten. Informatie werd door hen doorgestuurd naar: de schepen van sport, de sportraad, de scholen, voorzitters van Hoogstraatse sportvereningen; af fiches, brochures, zelfklevers werden verspreid. De bedoeling is zoveel mogelijk mensen gevoelig te maken voor dit toch ernstige probleem. In het Hoogstraatse spitst men zich vooral toe op de sporten voetbal, volleybal en basketbal. Deze clubs werden gecontacteerd en de voorzitters hebben allerlei campagnemateriaal ter hand gesteld gekregen. Hun taak is vooral de jeugdtrainers te informeren en te motiveren tot deelname aan deze actie binnen de eigen club. Zo hoopt men het risico op sportletsels en -ongevallen bij onze jongeren zeker terug te schroeven. Of deze actie resultaat zal opleveren op korte en lange termijn hangt voor het grootste deel af van het enthousiasme van de mensen die er het dichtst bij betrokken zijn. Voor meer informatie kan men altijd terecht bij Het Belgische Rode Kruis, Afdeling Hoogstraten, GVO-verantwoordelijke ANNIT KNEVELS

Grote Plaats 4 2323 Wortel, tel. 03/3 14 78 26E 37


SPORT

Dubbel Tennistornooi 'Autocentra'

En de duiven., zij vlogen voort

II

Het is weer zover... tennisklub De Vrijheid richt ook dit jaar weer een dubbeltennistornooi in, en dit reeds voor de zevende maal! Het tornooi vindt plaats van vrijdag 13 maart tot en met zondag 22 maart 1992. Ook nu verwachten we een talrijke opkomst van deelnemers en zeker niet te vergeten vele belangstellenden die de sfeer komen opsnuiven. De hoogtepunten vinden plaats op zaterdag 21 maart met de halve finales en uiteraard op zondag 22 maart met de finales vanaf 14 uur, gevolgd door de prijsuitreiking en een gratis drink! Iedereen van harte welkom! Programma:

• aanvang der wedstrijden: vrijdag 13 maart. • gedurende de ganse week: matchen met rechtstreekse uitschakeling. • vrijdag 20 maart: kwartfinales. • zaterdag 21 maart: halve finales. • zondag 22 maart: finales vanaf 14 uur. Reeksen:

• Dubbel heren tot 30 punten en 15 punten. • Dubbel dames tot 15 punten. • Dubbel gemengd tot 15 punten. • Dubbel junior veteranen tot 20 punten. •

Initiatiecursus voetbal In bijna elke voetbalclub is men dringend op zoek naar mensen die voor een degelijke opleiding en begeleiding van jonge voetballertjes kunnen zorgen. Trainers met een gedegen opleiding zijn dan ook uiterst waardevolle elementen in dienst van de club. De sportraad van Vosselaar, samen met de sportregio Noorderkempen en het Bloso, heeft het initiatief genomen om een initiatiecursus voetbal te organiseren. Men koos voor een intensieve formule, ongeveer zes weken, met startdatum op vrijdag 3 april 1992. De plaats van het gebeuren is het Sportcentrum Diepvenneke te Vosselaar, elke vrijdag- en maandagavond, telkens van 18.30 tot 22.30 u.! Wel moet je 18 jaar zijn en slagen voor een technische toelatingsproef en dan staat een 'trainerscarriere' voor je open. Wie hiervoor interesse heeft richt zich tot de sportdienst van Vosselaar en vraagt naar Chris Luyten, tel. 014/61 16 39. Deelnemingsprijs: 2500 fr.!U 38

Op zaterdag 11januari huldigde De Sneivlucht Meer haar kampioenen van 1991 in zaal Victoria. Zij poseren hier met hun trofees op de foto en u krijgt er de namen en titels opnieuw gratis bij: Kampioen Oude Quiévrain: Aerts Louis Kampioen Jaarse Quiévrain: Kinschots Marcel Kampioen Jonge Quiévrain: Janssens Jaak Algemeen Kampioen Quiévrain: Janssens Jaak Kampioen Oude Roye: Van Dijck Louis Kampioen Jaarse Roye: Goris Roger Kampioen Jonge Roye. Gebr. Brosens Algemeen Kampioen Roye: Goris Roger Koning Kampioen: Pemen Henri Winnaar 6-daagse Jonge: Brokken Louis Grote Prijs Zaal Victoria: Oude: Aerts Louis - Vriens Jan - Leemans Corneel Jaarse: Renders- Vervoort - Geets Gino - Schrauwen Frans Jonge: Leuris Jos - Gebr. Deroo ver - Hapers Vic

Hoogstraatse Zaalvoetbal competitie 3de periode:

Rangschikking:

1. Alma 2. Blauw-Zwart De Zwaluw 4. Gemeentekrediet 5. Van Herck 6. Icarus 7. Papillon 8. Gelmelsoc 9. Middenstampers 10. A.F. Meer 11. Sportivo 12. Lepe Hoek 13. De Swart 14. Bankunie

20 17 20 17 19 14

21

19 19 20 19 20

52 5 4 64 81 93

19 20 19 19 19 20

12 10 10 10 8 7 6 5

4 3 1

3

-

5

-

84 122 14 13 2 15 1 19 -

-

35 34 28 26 24 24 21 19 18 14 10 10 7 2

1. Alma Blauw-Zwart 3. Gemeentekrediet 4. Papillon 5. Sportivo 6. Van Herck 7. A.F. Meer 8. Icarus 9. De Swart 10. De Zwaluw 11. Lepe Hoek 12. Middenstampers 13. Bankunie 14. Gelmelsoc

winnaar- lste periode: Blauw-Zwart 2de periode: alma

2 2

2

1 1 1 1 2 2

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2

2

1 1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 1 1 1 1 1

2 2

-

-

4 4 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0


SPORT

Rallycro ss Jos Sterkens mikt opnieuw op een podiumplaats. Vijf jaar nadat Jos Sterkens startte in de discipline autocross bouwde hij in 1980 zijn eerste rallycrosswagen. In 1990 verscheen de snelle man uit Minderhout aan de start in de divisie 2, de koninginneklasse van de rallycross. 'De Star' reed zich meteen naar een derde plaats in het Belgisch Internationaal kampioenschap. Over verleden en toekomst hadden wij een gesprek met de echtgenoot van Rina.

in België. Tenzij we kiezen voor een volledig Europees seizoen maar dat is budgettair niet haalbaar. DHM: Zijn er momenten die je snel wil vergeten? J.S.: Een week nadat we in het Nederlandse Valkenswaard onze motor stuk reden, begaf in Ingelmunster de versnellingsbak. Uren hebben we met onze rug in het slijk liggen sleutelen. DHM: Wat heb je tijdens de winterstop zoal gedaan? J.S.: Met ons vijfkoppig mecaniciensteam hebben we onze bus die dienst doet als mobilhome, service- en transportwagen een grondige beurt gegeven. In de Fiesta ligt een nieuwe motor die we hebben laten overkomen uit Engeland. Verder is de ophanging helemaal aangepast. Wat verwacht je van het komend seizoen? J.S.: In het algemeen zal de rallycross dit jaar

een experimenteel verloop kennen. In 1993 komt er een nieuw reglement en voor velen is het nu al wikken en wegen. Voor mij persoonlijk zal het nog een jaar wachten zijn om aanspraak te maken op de Belgische titel. Met een nieuwe derde plaats zal ik tevreden zijn, met wat geluk zit er misschien meer in.0 (Patrick Van Hofstraeten)

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOG ELS B.V.B.A. Jos Sterkens leidt voor Marc VerEecke en de Brit John Cross. (Foto: Liie Van Hojitraeten).

DHM: In 1990 legde je beslag op de derde plaats, na een jaar evolueren kon je het voorbije seizoen niet verder geraken. J.S.: Neen, maar je mag niet vergeten dat onze krachtige motor die we ingebouwd hadden het snel liet afweten. We hebben dan een stap terug moeten doen en het seizoen uitrijden met onze 'oude' motor. Onze rondetijden waren vergelijkbaar met die van vorig seizoen. DHM: Hoe kijk je terug op het afgelopen seizoen? J.S.: Bij de aanvang kenden we problemen met het stuurhuis, we hebben twee motoren en één versnellingsbak stuk gereden. Maar ook zonder die tegenslagen zouden we waarschijnlijk niet verder geraakt zijn dan een derde plaats in het Belgisch kampioenschap. De MG Metro 6R4's van de Fin Silvennoinen en van Paul Kumpen zijn sneller. DHM: Zal jij dan voor de ereplaatsen blijven rijden? J.S.: Neen, want de Fiesta zal ook in 1993 nog gehomologeerd zijn, en dat is niet het geval voor de Metro's en andere groep B wagens. DHM: Goede momenten gekend dit seizoen? J.S.: Het Nederlands kampioenschap sloten we af met een vijfde plaats, in Duitsland zijn we een wedstrijd gaan winnen en we hebben ons kunnen plaatsen in een aantal finales van Europese wedstrijden. DHM: We zien je vaak aan de start in buitenlandse wedstrijden, wil je meestrijden voor bijvoorbeeld een Frans of Duits kampioenschap? J.S.: Teveel buitenlandse wedstrijden vallen samen met ons kampioenschap, en als Belgisch piloot moeten wij kiezen voor de races

Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03 / 31 4.32.24 - Fax 03 / 314.11.24

St. -Jorisgilde Kampioen na het kampschot. Het geld rammelde in hun broekzak, zo werd me verteld. Objectieve berichtgeving verplicht me erbij te zeggen dat ik het niet zelf gehoord heb. Zeker is het wel dat de drie kandidaat kampioenen onderuit gingen in de laatste, beslissende, wedstrijd te Hoogstraten. De drie eindigden uiteindelijk met een gelijk aantal punten in de eindstand. Zodat een kampschot over de titel moest beslissen, . . . en Alf ons van Hasselt op 6 maart gevierd zal worden als kampioen. De kandidaat kampioenen waren dus niet vooraan te bekennen in de uitslag van Hoogstraten zelf. Daar ging de overwinning naar André Bols (99 op 100), een man die zijn sporen reeds verdiend heeft in de kruisboogsport, en sinds kort uitkomt voor St. Joris Wortel. Hij ging zes schutters vooraf die elk 98 punten behaalden: Van Hasselt Frans Loenhout Michiels August Minderhout Sommen Fons Wortel Verschueren Karel Meerle Van Hasselt Willy Loenhout Roeien Jan Meerle En de kandidaten kampioenen? ...Jan Gijsbregts 96, Marcel Verschueren 95 en Alfons Van Hasseit 93 punten. Hierdoor kwamen deze drie schutters met een gelijk aantal punten in de totaalstand. Het

bleef spannend tot het laatste schot ... tot en met een kampschot. Daarmee kon Alfons van Hasselt het verschil maken. Hij mag zich kampioen 1991-1992 noemen. De eindstand: 588 Van Hasselt Alfons Loenhout Meerle 588 Gijsbregts Jan 588 Verschueren Marcel Meerle 584 Meer Dockx Gerry Meerle 583 Gijsbregts Emiel Meerle 583 Verschueren Karel Roeien Jan Meerle 583 Meer 582 Toon Rombouts Minderhout 581 Alex Jansen 581 Van Hasselt Willy Loenhout Meerle 581 Brosens August In de rangschikking per gilde Loenhout, Minderhout, Meer, Wortel, Castelré en tenslotte Hoogstraten vooraf. 39


RIJDEN**@

j oek,i

IS PLEZANT,

'~

Op de historische toer! Voor de aflevering van deze maand wil ik u enkele interessante feiten meedelen uit de boeiende geschiedenis van de automobiel. Tevens wil ik langs deze weg mijn collega-scribent A. Vorstenbosch vragen om mij niet langer in zijn vee/gelezen rubriek op pagina 2 ten tonele te voeren. Ik krijg tegenwoordig al brieven van jonge vrouwen die beweren, en ik citeer, dat zij v/in ders in hun buik voelden' toen zij via hogervermelde rubriek aan de weet kwamen dat mijn voornaam 'Willy' luidt. Als ingenieur weet ik me natuur lijk geen raad met dergelijke brieven, die in de verste verten niet over de automobiel, noch over de boeiende geschiedenis van dit voertuig handelen. Graaf de Dion-Leval werd in 1856 geboren in een oude adellijke familie. Reeds op vroege leeftijd was hij een verwoed motorfan. Overal in de destijds kleine fabriekjes en werkplaatsen was hij stamgast en hij kocht telkens de nieuwste modellen. Het was zijn grote droom om ooit eens aan een wedstrijd deel te kunnen nemen. In 1880 werd dat eindelijk mogelijk, en De Dion wilde een heel speciale auto voor deze race hebben. De ideeën die hij omtrent deze wagen had waren uitstekend, maar wie zou ze uitvoeren? De graaf was immers een puur theoreticus. De juiste man werd Bouton, zijn latere compagnon. Hij bouwde voor De Dion een stoomdriewieler, erg licht en snel, doch de race ging niet door. Pas in 1887, toen de De Dion-Bouton autofabrieken reeds lang bestonden, nam De Dion eindelijk deel aan een race. Hij ging ook als eerste over de finishlijn. Maar het geluk was niet met hem: van alle deelnemers die zich hadden aangemeld, was alleen hij aan de start verschenen.

N.V. GARAGE VAN USSEL

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 031314 68 60

Vier jaar later, bij de tweede race in de automobielgeschiedenis had hij slechts één tegenstander. Deze reed eveneens met een stoomdriewieler, maar hij moest onderweg de race staken en zo werd De Dion alweer de enige deelnemer. De Dion heeft meer pech gehad dan welke autorenner uit de geschiedenis. Hij ging de geschiedenis in als de man die nooit een race won.

Chitty-Bang-Bang Deze auto met zijn hoogst ongebruikelijke naam heeft werkelijk bestaan. De bouw ervan is een avontuurlijk verhaal. Na de Eerste Wereldoorlog waren er in Engeland tal van 40

motoren van neergestorte vliegtuigen, die nog goed in orde waren. Dit bracht graaf Louis Zhorowski daar krijg ik nu 'vlinders van in mijn buik', van een jonge graaf die Zhorowski heet en ook ingenieur is, net zoals ik een jong diplomaat, ingenieur en autorenner, op het idee zo'n vliegtuigmotor uit een Duits vliegtuig in een auto te bouwen. De eerste -

-

LIDL,H GARAGE HOGA B.V.B.A L. WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

Chitty-Bang-Bang kwam in 1921 gereed en was een monster: op een Mercedes-chassis, dat verlengd en versterkt werd kwam een 6 cylinder seriemotor van 300 pk. De cylinderinhoud bedroeg ongeveer 24 liter. Dit hybride monster bereikte een topsnelheid van 190 km/uur. Tot 1924 werden drie Chitty-BangBangs gebouwd en met de bouw van de vierde was begonnen. Korte tijd daarna kwam er in Engeland een kinderboek met dezelfde naam als titel uit, dat een groot sukses werd.

-

T

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 2321 Hoogstraten -

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF

4

-

Streven naar perfektie Garage

Geudens BIVUB.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

August Horch en zijn zoon August Horch was medewerker van Benz en maakte in 1900 zijn eerste proefmodel. Spoedig daarna vestigde hij zich zelfstandig in Zwickzau in Duitsland en begon daar een eigen automobielfabriek. Zijn auto's haalden grote suksessen bij races en genoten spoedig een goede reputatie. In 1909 verliet Horch echter de fabriek wegens onenigheid met zijn superieuren. Hij begon met een nieuwe fabriek, die ook in Zwickau was gevestigd. Hij mocht zijn auto's echter contractueel niet meer 'Horch' noemen. De vraag was dus om een nieuwe naam te kiezen. Toen hij hierover met zijn nieuwe directeuren overleg voerde, kwam zijn zoon de kamer binnen. 'Vader', zei hij, 'neem me niet kwalijk dat ik stoor, maar ik heb misschien een voorstel. Het is mij net ingevallen, toen ik mijn huiswerk aan het

GARAGE AUTO

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

a/Ie depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

maken was. Horch (= luister) is in het Latijn 'audi'. Zou dat geen goede naam voor je auto's zijn, als je je eigen naam niet meer mag gebruiken?' De vele Audi's op onze wegen bewijzen dat het voorstel van den jongen gretig werd aangenomen. Het heeft dus toch nog zin om klassieke talen te leren, en ik vind ook dat die jongen heel beleefd was. Tot volgende maand!

W. Vanfraeyenhove (ir.)


27 januari: Sofie, dochter van Jan Leemans en Linda Brbsens, Oosteneind 11, Meerle. 27 januari: Sanne, dochter van Ludo Voeten en Marleen Van de Locht, Meerleseweg 78, Meer.

Burgerlijke stand Huwelijken 24januari: Henric Hendrickx en Johanna de Jongh, Dalweg 16, Meerle. 24 januari: Jacob Strijbos, Poeleinde 22, Wortel en Rita Wouters, Poeleinde 39a, Wortel. Adres: Poeleinde 39a, Wortel.

Ee~~MI Geboortes 10 januari: Carmen, dochter van Francis Boudewijns en Miranda Boonen, Hemeistraat 18, Minderhout. 13 januari: Mathias, zoon van Henri De Meester en Christiane Bolckmans, Sint Lenaartseweg 51, Hoogstraten. 13 januari: Sarah, dochter van Stefaan Van der Eycken en van Christiane Severeyns, Pater Schrijversstr. 7, Wortel. 15 januari: Robin, zoon van Jozef Deckers en Agnes Renders, Meerseweg 157, Meer. 16 januari: Boyd, zoon van Marc van den Broek en Johanna Eekels, Industrieweg 11, Hoogstraten. 16 januari: Leen, dochter van Jan Versmissen en Liesbeth Servaes, Achtelsestraat 3, Hoogstraten. 19januari: Marije, dochter van Corneel Van Bouwel en van Anne-Marie Sommen, Worteldorp 45, Wortel. 23 januari: Kim, dochter van Peter Ritskes en van Brigitte Van Rhijn, Meerleseweg 8, Meer. 26 januari: Vinthe, dochter van Marc Toussaint en Linda Van Tichelt, Vrijheid 12, Hoogstraten.

EE EN-111 Overlijdens w

18 december: Anton Thijs, 80 jaar, echtgenoot van Celina Van Tulder, Vrijheid 218, Hoogstraten. 20 december: Julia Simons, 66 jaar, echtgenote van Frans Onincx, Minderhoutdorp 34, Minderhout. 22 december: Albert Verschueren, 76 jaar, ongehuwd, Meerdorp 20, Meer. 1 januari: Joanna Leyten, 82 jaar, weduwe van Jan Machielsen, Vrijheid 186, Hoogstraten. 10 januari: Maria Govaerts, 77 jaar, echtgenote van Alfons Goris, Venhoefweg 3, Minderhout. 15januari: Lodewijk Van de Locht, 70 jaar, echtgenoot van Julia Driesen, Strijbeekseweg 89, Meerle. 19 januari: Maria Vermeiren, 53 jaar, echtgenote van Frans Buylinckx, Katelijnestraat 16, Hoogstraten. 24 januari: Gustaaf Reynders, 74 jaar, Rechtsbevolking, Antwerpen. 24januari: Michiel Jacobs, 010.01.1992, zoon van Leopold Jacobs en van Ingrid Cox, Markweg 1, Meerle. 24januari: Frans Van Aelst, 74 jaar, echtgenoot van Joanna Vermonden, Ulicotenseweg 4, Meerle.

25 januari: Joannes Mouws, 65 jaar, ongehuwd, Voort 45, Meerle. 29januari: Hendrik Joosen, 84 jaar, echtgenoot van Cornelia Vermeiren, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten.

GARAGE

B.VB.A. .

Geuden s Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76

CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Eg STREVEN NAAR PERFECTIE

Hoera, die van de Wereidwinkel gaan weer koken! Ze kunnen dus niet alleen vergaderen, die van de Wereldwinkel, of winkeltje spelen, maar ze kunnen zelfs koken, en goed ook. Dat bewijzen de talrijke lekker-eten-fans die elk jaar weer komen opdagen op het jaarlijks etentje in de Pax.

0

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio T.V. HIFI -

-

Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41

Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Op zaterdag 14 maart is het dan weer io

vel.

Er wordt u dan een rijkelijk menu voorgeschoteld, ge誰nspireerd op de LatijnsAmerikaanse culinaire traditie. De hele avond zal trouwens in het teken staan van dit continent, omwille van de eerste stap die Columbus 500 jaar geleden in deze streken zette; met rampzalige gevolgen voor de bewoners van die landen. De opbrengst van dit etentje-met-muziek-en-sfeer zal volledig besteed worden aan een ontwikkelingsproject in deze gebieden. U ziet, er is werkelijk geen enkele reden te bedenken om daar niet te zijn. Wel tijdig reserveren, liefst voor 8maart. Tel. 314.41.26. N 41


9

Fusieswing Vorig jaar kondigde Fusieswing Aspirock in Meerle aan als 'de volwaardige voorloper van de zomerfestivals.' Dit jaar wordt Aspirock echter voorbijgestoken door twee andere regionale festivals: Mukkelrock in Wortel is terug van weggeweest en Festivalk in Rijkevorsel is een nieuwkomer in de lange rij van festivals. Volgende Maand lees je alles over Aspirock, dat doorgaat tijdens de paasvakantie, met optredens van Slight Return, Spo-Dee-O-Dee en Betty Goes Green.

Festivalk '92 Afgelopen zomer was iedereen het er over eens: sportcentrum De Valk in Rijkevorsel beschikt over een fantastische accomodatie voor het organiseren van optredens en festivals. Vrijdag 13 maart haalt de Valk drie topgroepen naar Rij kvorsel: The Wolf Banes, Golden Earring en The Scabs.

Vorig jaar kwamen een goede 2600 rockfanaten naar Rijkevorsel enkel en alleen voor The Scabs! Dit jaar wordt een poging gewaagd om drieduizend muziekfans naar Rijkevorsel te halen. Men sloopte zelfs enkele muurtjes om extra deuren te plaatsen om de veiligheid optimaal te garanderen. The Wolfbanes maken al meer dan vijf jaar lang Lier en omgeving onveilig. Hun grote start kwam er na een derde plaats in Humo's Rock Rally. Ze maakten een opgemerkt maxi-debuut en enkele singles, waaronder 'As the bottle runs dry'. In 1989 kwam de eerste volwaardige elpee op de markt. Deze plaat was een produktie van Ceorge Kooymans van The Golden Earring. Het meest bekende nummer was zeker en vast 'Where is the party?'. Vorig jaar was er dan nog de single 'Out on me', gevolgd door 'Let's make luv' een voorproefje van de nieuwe CD 'High Five'. Onder leiding van producer Werner Pensaert groeide deze CD uit tot één van de betere Belgische produkties van het afgelopen jaar. The Wolf Banes worden regelmatig vergeleken met The Scabs. Het feit dat ze dezelfde producer hebben, zal er zeker iets mee te maken hebben. The Woifbanes zijn de ideale openers van Festivalk '92: hun debuutelpee werd in Rijkevorsel opgenomen en ze zijn nog goede maatjes met The Scabs ook. Zorg maar dat je tijdig aanwezig bent, want The Woifbanes zijn meer dan een voorprogramma. 42

Nog steeds is The Golden Earring de nummer één van Nederland op het vlak van de Engelstalige muziek. Hun laatste CD 'Bloody Buccaneers' met daarop een ouderwets rockende band laat horen dat The Golden Earring sinds hun voortreffelijke CD 'Cut' uit 1982 op een constant hoog niveau zit zoals in de tijden van 'Radar Love'. De radiohit 'Going to the run' en 'Temporary Madness' maken een totaal van 38 hits. Met het succes van 'Twilight Zone' en 'When the lady smiles' en een zeer geslaagde Amerikaanse tournee kregen the Earrings begin jaren tachtig weer de inspiratie om door te gaan. Naast het maken van nieuwe albums en soloplaten had de groep ook nog even de tijd om een uitverkochte 'greatest hits tour' door Nederland, België en Duitsland te doen. Kortom The Golden Earring is nog steeds een

levende legende voor de vele rockfanaten. The Scabs voorstellen is vrijwel onnodig. Na hun CD 'Royalty in Exile' zijn ze in een mum van tijd doorgestoten naar de top van de Belgische popscene. Begin februari slaagden ze erin de twee beste Belgische concertzalen te vullen: de Gentse Vooruit en de Ancienne Belgique in Brussel. The Scabs verzorgen een sterke hitrevue, hun nummer ken je ongetwijfeld van de radio. Tijdens hun optreden zing je mee zonder een plaat van hen in huis te hebben. Tot nu toe hebben ze drie elpees op hun naam staan: 'Rockery' met 'Stay', 'Skintight' met 'Halfway Home' en 'Christal Eyes'. Uit hun nieuwste CD 'Jumping The Tracks' verschenen reeds twee radiohits: 'Don't you know' en het ijzersterke 'Robbing The Liquor Store'. Op de radio klinken The Scabs misschien wel als een FM-band, maar live kunnen ze terugvallen op een potige portie rock, afgewisseld met prachtige ballads en een enkele cover (Rocking in the free world zal altijd een fantastisch bisnummer blijven). Als je ze nog nooit gezien hebt, dan wordt het stilaan tijd. En de grote groep die die andere groep The Scabs al aan het werk zagen, zullen nu kunnen genieten van een nieuwe set. Hierin zullen oude en nieuwe nummers afgewisseld worden. Ik hoop alvast dat The Scabs, net als in de Ancienne Belgique, aangevuld worden met Piet van den Heuvel (ex-Scooter) en Danny Caen als backing vocals en met Jan Hautekiet (of Hervé Martens, mij om 't even) zodanig dat we verzekerd zijn van een schitterende live-versie van Barkeep. Festivalk '92 praktisch:

Voor de luttele prijs van 350 fr. koop je een kaart in alle Cera-kantoren van de provincie Antwerpen en op diverse andere plaatsen. En dat is wel aan te raden, want vorig jaar kon je er anders niet meer in. Ticket info bij De Valk op 03/3 14 75 75. De deuren gaan open om 20 uur. En wees er tijdig bij, want The Wolfbanes zullen starten omstreeks half negen.

Mukkelrock Terug van weggeweest is Mukkelrock in Wortel. Het Slot haalt op zaterdag 21 maart drie groepen naar de Wortelse parochiezaal: uit de streek komt het viertal CO en twee popgroepen in wording staan op de affiche, na-


MUZIEK namelijk The Danish Butter Cookies en Pitti Polak. Streekgroep CO mag Mukkelrock '92 openen. Hen voorstellen is eigenlijk overbodig. Peter Sabbe, Steven Janssens, Frank Van Hulle en vooral zanger Karel Geudens zorgen voor grappige Nederlandstalige nummers. Hun set bestaat vooral uit een eigen repertoire varierend van blues tot rap en van rock tot funk. Enkele covers staan ook steeds op het programma. Als tweede op de affiche staan The Danish Butter Cookies uit Kalmthout. Eigenlijk is het allemaal heel snel gegaan voor Ad Van Beek, Luc Willemsen, Hans De Schepper en Gert Pauwels. De groep zag het levenslicht begin '89. Datzelfde jaar waren ze laureaten van het Malmejockconcours, hoewel ze daarvoor maar twee keer op een podium stonden. Bekend werden ze met het Rockrallynummer 'She Said'. Ondanks het feit dat het viertal sneuvelde in de halve finale van de Rockrally, waren ze afgelopen zomer regelmatig te zien op de Belgische en Nederlandse (festival)podia. Hun optreden op Mukkelrock is perfekt getimed: hun nieuwe single zal enkele dagen voor Mukkelrock uitkomen. Mukkelrock is dan ook hun eerste optreden na de release van de nieuwe single. Het kan een dom toeval zijn, maar ook de derde groep op de affiche van Mukkelrock brengt medio maart nieuw plaatwerk uit, namelijk hun debuutCD 'Silly Coincidence'. Zeg maar dat het een 'greatest hits' wordt voor Pitli Polak. Dankzij hun debuutsingle 'Poor, Stupid and Ugly' van de hand van

Zangeres Petra 'Pretty' Polak, in het dagelijks leven een onderwijzeres uit het Antwerpse Oelegem, beschikt over een heel herkenbare gezegende, kristalheldere stem in Motowntraditie. Op het podium krijgt ze de muzikale steun van niet de eerste de beste muzikanten: drummer Bob Campenaerts zat destijds bij twee legendarische bands 'De Scheuren' en 'De Kommeniste', samen met bassist Paul Mertens en gitarist Paul Grauwels zat hij in 'Midnight Sex' en 'The Softies'. Samen zorgen zij voor lekkere eigentijdse nummers met de nostalgie van de jaren zestig en varierend tussen soul en funk. Een ideale afsluiter dus voor Mukkelrock dat met deze drie groepen toch best een aantrekkelijke affiche heeft samengesteld.

Mussenakker Technotronic-brein Jo Bogaert mochten ze Marktrock '90 openen. Dit optreden ging zeker en vast niet onopgemerkt voorbij. Afgelopen zomer vervingen ze, onaangekondigd, Snap op het Belga Beach Festival. Ondergetekende bevond zich toen nog in de wandelgangen van het festival en dacht dat men gewoon de singles van de groep aan het draaien was. Achteraf bleek dat het ging om een van de betere optredens van het Antwerpse vijftal ging. Ja, u leest het goed. Sinds november '90 doet de groep beroep op een extra muzikale kracht, Fernand Bernauw. Na 'Poor, Stupid and Ugly' kwamen nog twee bescheiden radiohits: 'When you know' en 'Happy Doing Nothing'.

w

VAN HERCK SPORT

1a Fille D'Ernest Begin februari was er een optreden van de Brusselse groep 'La Fille D'Ernest' in de Meerse Mussenakker. Aan de Donckstraat was er de ganse dag een drukte van jewelste. La Fille D'Ernest was namelijk vergezeld van een cameraploeg van het Franstalige televisieprogramma 'Cargo De Nuit'. Het decor werd daarom wat aangepast en sommige Merenaren stonden ook iets langer voor de spiegel dan normaal. Ashburry Faith Zaterdag 14 maart is er een optreden van het trio Ashburry Faith uit Malle in de Mussen-

:

I 4,

%4

Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten TrofeeĂŤn & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE ATELIER!!! VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Kopje van de maand is: Jan Goetschalckx Donckstraat 35 2321 Hoogstraten (Meer)

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag 8u-12u zon- en feestdagen gesloten :

43


MUZIEK akker. Begin dit jaar speelden ze bijna de pannen van het dak in Cahier De Brouillon en een tijdje later vervingen ze Derek and The Dirt in Den Hoek in Weelde. Ashburry Faith werd als enige Belgische groep geselecteerd voor Yamaha's Bandexplosion Benelux, waar ze verdiend de Silver Prize in de wacht sleepten. Het Nederlandse muziektijdschrift Oor bestempelde deze Kempenzonen als een kruising tussen Chili Peppersfunk en Chuck Berry-achtige rock & roll, zelf geven ze simpelweg de voorkeur aan 'funkrock'. Ashburry Faith wordt/werd beinvloed door muzikanten als Jimi Hendrix, The Stones, Ur ban Dance Squad en natuurlijk de Red Hot Chili Peppers, kortom alle muziek met een reukje aan. In maart verschijnt hun eersteling op single. Ashburry Faith in Rex in Essen Op 7 maart kan je Ashburry Faith al aan het werk zien, samen met The Danish Butter Cookies en Claw Boys Claw in zaal Rex in Essen.

Ook dat mini-festival is een Organisatie van de vzw Mussenakker. Gratis inkom

l shb;urt' J (liii!

Trouwens Meerse jongeren opgelet: sinds dit jaar zijn alle optredens in de Mussenakker gratis voor de -20-jarigen op voorwaarde dat ze lid zijn van de Mussenakker. En dat kan tegen de schandalig lage prijs van 100 frank per jaar. Meer inlichtingen over lid worden en over de optredens, krijg je van Herman De Bruyn op 03/315 76 61.

Le Rue

In laatste instantie kon de Mussenakker nog Aiiieiikaiis. g1u'..i bulkLll vun zuüiiag 8 mrt, namelijk. te Rn. Le Rue zal hun nieuwe CD voorstellen op vijf plaatsen in België, waaronder de Meerse Musscnakkcr. Hun nieuwste zal ook een ganse dag op Studio Brussel als CD van de dag gedraaid worden. Vorig jaar was deze Amerikaanse band de hoofdact op het Cactusfestival. Hun muziek kan je het best als 'cajun' beschrijven, dus ambiance is zeker en vast verzekerd. La Rue zal reeds in de namiddag optreden cel!

omstreeks half 4. Op vrijdag 7maart concerteert de country- en bluegrassgroep SMOKETO WN STRUT

in

Café 'Plekje Bij De Molen' te Hoogstraten. Zij zullen die avond ook een electrische set spelen onder de naam THE WESTERN STEREO'S waarin zij vooral Western-Swing en Rockabilly ten gehore zullen brengen.

ZAKEN1KAN T OOR

(1~

22

A

VAN1B VEL- ROMMENS '1 QDADI'tI

Jj rk d9

IIIPJ

v3r?ektnf.Jcr. NAZORG vinden v!l'ij h nijh i;i

Kom Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54 44

1

era

~EB~ ;:.

Kroeg en Blues Jawel, ook dit jaar worden een tiental Hoogstraatse kroegen overstroomd door the blues. Hou alvast 8 mei Vrij in uw agenda, want er staan weer enkele topgroepen op het programma van de zesde editie van Kroeg en Blues. Zo kan je dan aan de Hoogstraatse Vrijheid optredens verwachten van onder andere The Sultans, Hideaway, Rosa King & Upside Down, Roland (o.v.), Pigsty Hill Light Orchestra (G.B.) en Captain Gumbo.

Meer over Kroeg en Blues lees je alvast in de volgende Maand. Al uw informatie voor Fusieswing, wordt verwacht voor 7maart bij. Peter Van Djjck, Pyperpad5, 2321 Meer of beleven naar 031315 81 29 (van donderdag tot zondag). •


ONS VERLEDEN had een belangrijk aandeel in het leveren van feuilletonkopij. Zijn lange reeks werd bij tussenpozen onderbroken en afgewisseld door de verhalen van een niet minder knappe verteller, de Kempische schrijver Jozef Simons. Dokter Hendrik Versmissen, een andere uitnemende figuur uit Hoogstraten, verleende eveneens zijn medewerking.

Gazet van Hoogstraten 1913-1943 Met nummer 22 van 4 januari 1913, 21ste jaargang, is de Gazet van Hoogstraten in andere handen overgegaan. Het vofledige bedrijf van Louis van Hoof (zie: DHM lir. 82, blz. 43) werd overgenomen door zijn neef.

De uitgevers van de Gazet van Hoogstraten hadden en hebben de traditie om aan de Hoogstraatse missionarissen gratis de 'gazet' te zenden. Waarschijnlijk uit dank en interesse zonden zij ook regelmatig brieven ter publicatie. De missionarissen waren geruime tijd belangrijke buitenlandse medewerkers van de Gazet van Hoogstraten. Wij denken o.a. aan pater Jozef De Clerck uit Wortel in China, pater Verstraelen s.j. die vanuit India schreef, pater Karel Bilcke in Oekraïne en pater Jozef Wyten in Brazilië.

Jozef Haseldonckx, sr. In deze editie lezen we: 'Ondergetekende heeft de eer het geacht publiek kennis te geven dat hij de zaken der firma L. Van Hoof-Roelans, te Hoogstraten, zijnde drukkerij, boekbinderij, papier- en boekhandel van heden voor eigen rekening zal voortzetten. Hopende...' get. Jos. Haseldonckx, drukker-uitgever. De hoofding van de gazet wordt volledig gewijzigd. Waar zij tot dan uitsluitend door lettertekens werd samengesteld, wordt het nu een mooie tekening met afbeelding van het stadhuis, dein de morgenzon oprijzende kerktoren, het wapenschild van Hoogstraten en een klauwende Vlaamse Leeuw. Zij symboliseren de leuze van L. Van Hoof, die door de nieuwe uitgever ook werd overgenomen: 'Godsdienst, Taal en Vaderland', zoals in het opengeslagen boek staat te lezen. De vroegere ondertitel 'Katholiek Nieuws- en Aankon-

digingsbiad' verandert in 'Katholiek Vlaamsch Weekblad'. De Gazet van Hoogstraten publiceerde niet alleen het voornaamste nieuws uit binnen- en buitenland, uit Hoogstraten en de Kempen, maar bracht ook artikelen met sociale inslag en ontspanning. Regelmatig vinden we ook bijdragen tot de geschiedenis van Hoogstraten. Talrijke eminente Kempische figuren kwamen aan het woord in het weekblad. Op de eerste plaats vermelden we de Hoogstraatse letterkundige en werkend lid van de Koninklijke Vlaamse Academie, Gustaaf Segers. Hij

De lijst van de talrijke medewerkers is hiermee zeker niet ten einde. De primus inter pares was ongetwijfeld Jozef Lauwerys, leraar aan het Klein Seminarie. Zijn eerste bijdrage in de Gazet van Hoogstraten dateert van 8 december 1923 met een gedicht 'Aan den onbekenden Boer'. Na het vroegtijdig overlijden van vader Haseldonckx op4 mei 1943' zorgden zijn zonen voor het drukkerijbedrijf en de uitgave van de Gazet van Hoogstraten. • (bron: Liber Amicorum Jozef Lauwerys & Gazet van Hoogsiraten).

45


Maandag 30 maart: PROVINCIALE ACTIVITEIT. Feestelijke avond voor de bestuursleden in Warande Turnhout. Org . KVLV. Dinsdag 31 maart: Kookles: 'FEESTMENU'. Pax 13.30 uur en 19 uur. Org . KVLV.

Op stap in... Hoogstraten Donderdag 27 februari: BEROEPS-INFOAVOND in de Rabloeni-zaal van het Spijker om 19.30 u. Org . Rotaryclub Kempen Hoogstraten. Vrijdag 28 februari: St. Cecilia, Jaarlijkse KAARTPRIJSKAMP JOKKEN EN SLAGEN halen. Mooie prijzen. Inschrijven 19 uur. Aanvang 19.30 uur, Gelmelstraat 8. Vrijdag 29 februari: St. Cecilia. KARNAVALFEEST. Uitstap en verkleed bal. K.W . B. Afhalen potgrondbestellingen. 9.30 uur Burgemeester Brosensstraat. Kon. Fanfare St. Catharina. WANDELCONCERT en ledenfeest. 1 tot 31 maart: TROFEE VOOR STREEKGEBONDEN GASTRONOMIE. Hotelschool Spijker, Gelmelstraat 62, Hoogstraten. Woensdag 4 en 8 maart: VOLKSDANS in Pax om 13.30 uur, ingericht door K.V.L.V. Zondag 8 maart: FIETSTOCHT door fusie 'Op zoek naar de eerste weidevogels die terugkomen uit het zuiden'. Vertrek om 14 uur lokaal Karel Boomstraat. ml. Jef Leestmans 03/314,60.14. Inrichting JNM. BUSREIS REMOUCHAMPS. Wandeling in de streek van Amblève. mi. en inschr. 03/315.93.37. Org . Wandelclub De Noorderkempen.

BROUWERSHUIS RESTAURAI'(F TAVERNE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf IS u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

Meerle

Dinsdag 17 maart: Kookles: 'EEN GEZONDE LEKKERE VOEDING KAN GOEDKOOP ZIJN'. Paz 13.30 uur en 19 uur, org. KVLV. Woensdag 18 maart: VOLKSDANS, Paz 13.30 uur, org. KVLV. HOE OMGAAN MET ROU WENDEN? Org. Dewevo en Davidfonds. Klein Seminarie 20 uur. BESTUURSVERGADERING KVLV, Pax 13.30 uur. EIN DEUTSCHES REQUIEM van J. Brahms. Rabboenizaal Spijker 20 uur. Toegang 450 fr. vvk 400 fr. Org. Kunstkring Spijker. 18 maart - 19 april: Tentoonstelling JACOB SMITS. Ostmuseum, Begijnhof 1, ma, di, do 10.30-16.30 uur, za en zo 14-17 uur. Vrijdag 20 maart: REYNAERT DE VOS Fielt. Leerlingentoneel Klein Seminarie. Feestzaal 20 uur. Zaterdag 21 maart: REYNAERT DE VOS Leerlingentoneel Klein Seminarie. Feestzaal 20 uur. Zondag 22 maart: Bezoek aan HET VERDRONKEN LAND VAN SAEFTINGE o.l.v. een ervaren gids. Min leeftijd 12 jaar. Vertrek aan de kerk om 8 uur. Reservekledij meenemen. InI. en inschr. 314.67.25. org . JNM. Dinsdag 24 maart: Kookles 'RONDOM PEULVRUCHTEN', Pax 13.30 uur en 19 uur. Org . KVLV. Zondag 29 maart: JOVAK-BEURS. Alternatieve vakantiemogelijkheden voor jongeren. Fax 10-17 uur. (al e- relaiiraIIt

WEDSTRIJD POLITIEHONDEN. Henveistraat 9. Van 9-12 en 13.30-18 uur. Toegang 50 fr., —18 jaar gratis. Dinsdag 10 maart: DAG VAN DE WEDUWEN EN ALLEENSTAANDEN. Parochiezaal Minderhout 9.30 uur. Org . KVLV. Donderdag 12 maart: Kookles: 'ETEN ZONDER VLEES OF VIS, KAN DAT?' Zaal Pax 13.30 uur en 19 uur. Zaterdag 14 maart: SPONSORTOCHT BROEDERLIJK DELEN. Vertrek Spijker, A. de Lalaingstraat 8.30-9.30 uur (20 km), 9.30-10.30 uur (10 km), 10-11 uur (5 km). 14-22 maart: INDOOR TENNISTORNOOI. Achtelsestraat 72. Dagelijks 18 uur. Tijdens het weekend 10-24 uur. 14 maart: EETFESTIJN van de Wereldwinkel. Vanaf 18.30 u. in de Pax. 46

Zaterdag 7 maart: 'DE BOKSKAMPIOEN'. Blijspel door de K.L.J. Parochiezaal 20 uur. Zondag 8 maart: 'DE BOKSKAMPIOEN'. Blijspel door de K.L.J. Parochiezaal 20 uur. 'VOLKS VELDLOOP'. Eerste start 13.30 uur. Org . Jongenschiro aan hun lokalen Uhcotenseweg. Zondag 29 maart: Vanaf 12 uur SMOUTBOLLEN EN WAFELS in de parochiezaal. Org . Gepensioneerden K.B.G.

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

RADIO CONTINU (FM 103) - 24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 7940

CjL

qLLMLL Gemeistraat 14116 Tel: 031314.83.11

'/oT7 TRT

-

HOOGSTRATEN

DE GRENSb

Q

Strijheek 16 Tel .315)lO7 amin Nederland 09-3231

uI_

Hel café voor jongeren met het hart bi muziek.

vzw 'HET SLOT'

-

J

1

Ook op woensdag.

Wortels Jongeren cafe zonder pretentie

Openingsuren: Donderdag vanaf 20.00 u Vrijdag vanaf 19.00 u Zaterdag vanaf 19.00 u Zondag vanaf 13.30 u

lJ

taveme Gelmelstraat 7

21

Pi ROIPIP

lJ HOOGSTRATEN Tel.03/314 7748

f1 ll


Meersel-Dreef Zondag 1 maart: 'FLUITEND OP DREEF'. Karnavalsoptocht vertrek om 13.30 uur. Woensdag 4 maart: 'MOE ZIJN IS GEZOND'. Thema vergadering van KVLV. Woensdag 11 maart: EK-MOEDERSBOND, feestvergadering. Dinsdag 17 maart: KAV, algemene vergadering. Maandag 23 maart: KVLV + 50, 'geneesmiddelen zegen of gesel'.

Wortel Zaterdag 7 maart: Opening CARNAVAL. Zondag 8 maart: CARNAVALSSTOET. Zaterdag 21 maart: KWB Euro-uitstap naar Brussel. Parochiezaal, MUKKELROCK, org. Het Slot. Zondag 22 maart: KWB naar Brussel, BETOGING 'HAND IN HAND TEGEN ONVERDRAAGZAAM HElD'.

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... cafĂŠ

Schuttershof HOOGSTRATEN

't HOOGHUIS

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur

Minderhout Maandag 2, 9 en 16 maart: KAV: Vergadering in het P.C. met als onderwerp 'GEZOND VERMAGE REN'. Dinsdag 10 maart: KVLV: WEDUWENDAG in het P.C. Woensdag 11 maart: DORPSRAAD: vergadering in het P.C. te 20.00 uur. KBG: KAARTPRIJSKAMP in'hun lokaal. Begin te 19.30 uur!

rgtet 183

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

031314

Woensdag en donderdag gesloten

66 65

(!uef & 3liutiaue

vzw Mussenakker Meer \>

-

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen!

Geopend: vrijdagavond vanaf 2000 u., zaterdagavond vanaf 1800 u., zondagnamddag vanaf 1400 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

Vrijdag 13 maart: FANFARE 'DE MARCKEZONEN': teerfeest voor de jeugdige leden. Zaterdag 21 maart: KWB: bezoek aan Brussel en het Europees Parlement. FANFARE 'DE MARCKEZONEN': lenteconcert in het P.C. Zondag 22 maart: FANFARE 'DE MARCKEZONEN' neemt deel aan het karnaval te Beerse. Donderdag 26 maart: KVLV: Algemene vergadering met als onderwerp 'Veiligheid in huis'. KVLV: Dinsdag 3, 10, 17, 24, 31: dansen in het parochiecentrum van 13.00 uur tot 15.30 uur. Donderdag 5, 12, 19: Yoga in het P.C. van 19.30 uur tot 20.30 uur. Dinsdag 10, 17, 24: volleybal in het Spijker van 21.00 tot 22.30 uur. Maandag 10: handwerk patchwork-quiltentrapunto en broderie persen van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Meer Cafetaria

ijeIuh

//\

Zaterdag 29 februari: TURNKRING VRIJ EN LENIG viert karnaval voor de kinderen. KAV EN KWB - Kindernamiddag met poppenkast in parochiezaal om 14.00 uur. KAARTAVOND rikken van de Brassband in ZVKV vanaf 19.00 uur. Vrije KEGELPRIJSKAMP in De Eiken vanaf 19.00 uur. Zondag 1 maart: CONCERT van Brassband Ste.-Rosalia in St.-Jozef Rijkevorsel. Vrije KEGELPRIJSKAMP in De Eiken vanaf 14.00 uur. Maandag 2 maart: Vergadering DORPSRAAD in oud gemeentehuis om 20.00 uur stipt. Dinsdag 3 maart: KAARTNAMIDDAG KBG-GEWEST in parochiezaal om 13.00 uur. Vrijdag 6 maart: KAARTAVOND KFC MEER-JEUGD jokken in kantine vanaf 19.00 uur. UITWISSELINGSCONCERT Brassbands Rosalia en Voor Eer en Deugd in ZVKV. TURNKRING VRIJ EN LENIG op dropping om 19.00 uur aan school Terb. Zaterdag 7 maart: MUZIEKFESTIVAL BOERENKAPEL in zaal Victoria vanaf 18.30 uur.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg

14 - 2323 Hoogstraten-Wortel (03) 314 53 28

Tel.

VZW MUSSENAKKER presenteert in zaal Rex in Essen: Danish Butter Cookies, Ashburry Faith en Claw Boys Claw. Zondag 8 maart: Optreden van Le Rue (Am. Cajun) in de MUSSENAKKERom 16.00 uur. Maandag 9 maart: KAV-gespreksavond over 'KINDERVERDRIET' in lokaal om 20.00 uur. Zaterdag 14 maart: KWB-samenaankoop potgrond bij Jaak Leemans vanaf 10.00 uur. Optreden van Ashburry Faith (funrock) in MUSSENAKKER om 21.00 uur. Donderdag 19 maart: KINDERMUSICAL van de Meerse scholen in parochiezaal om 19.00 uur. Vrijdag 20 maart: INZAMELING LANDBOUWPLASTIEK aan school Terbeek van 9.00-11.00 uur. KINDERMUSICAL van de Meerse scholen in parochiezaal om 13.30 uur en om 19.00 uur. Zaterdag 21 maart: KWB bezoekt Brussel en het Europees parlement. Maandag 23 maart: JKAV bekijkt de film 'Dead Poets Society'. Dinsdag 24 maart: KAV-reis naar land van Aubel om 08.00 uur aan Vredesboom. Woensdag 25 maart: KVLV-koffie in parochiezaal om 13.00 uur. BLOEDINZAMELING in school Terbeek vanaf 18.00 uur.

FIETSPADEN NU 9 MAART Vergeet niet uw kaart te sturen! 47


11

O ngevallen Brandweerr 314.42.43

v

POLITIE: 315.71.66 DAG EN NACHT BINNEN

-

BUITENLAND

WACHTDIENSTEN

2321 Meer

Van zaterdag 8 uur tot maandag 8 uur.

29 februari en 1 maart: DR. J. WILLEMSE,

Vrijheid 161, Hoogstraten, tel. 3 14.45.55. 7 en 8 maart: DR. GERT FAES, H. Bloedlaan 291, Hoogstraten, tel. 314.50. 10. 14 en 15 maart: DR. D. VERMANDER, Dreef 34A, Meerle, tel. 315.87.15. 21 en 22 maart: DR. F. DECLERQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 315.84.54. 28 en 29 maart: DR. F. HOLVOET, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 3 14.3 1.66.

Tel. 03/315.74.46

k'

Uoe&st

Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Speciaalzaak in Blankhouten meubelen

Tel: 031314.34.37

, M

&

Verheijen Verwarming Meerle onderhoud

00

©

F

APOTHEKERS

ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel.

Ulicotenseweg 36 2328 Meerle tel: 031315.79.50

JOS SERVAES Vrijheid

Achtelsestr. 1

Te1.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT -

-

Van 6 tot 13 maart: APOTHEEK SCHEVE-

indoor tennis squash snooker Tennisclub

vzw

LENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24. Zaterdagvoormiddag 7 maart: APOTHEEK

FAES, Meerdorp 61, tel. 3 15.77.73. Van 13 tot 20 maart: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68.

Achtelsestraat 72

Van 20 tot 27 maart: APOTHEEK LUY-

2320 Hoogssraten

TEN, Minderhoutdorp 40, tel. 3 14.40.74. Van 27 maart tot 3 april: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04.

Tel 031314.3 7. 76

K. VERHEYEN-GEYSEN

Desmedtstraat 36

TANDARTSEN

Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

Zaterdag van 18 tot 19 uur, zondag van 11

03/314.76.8 1

tot 12 uur en van 18 tot 19 uur.

Huwelijken Bals fuiven en klein P A -

-

/

BART VORSSELMANS Tel. 03/315 76 26

Het

Hoogst rnats Ba!loon Team

29 februari en 1 maart: C. BROSENS,

Koestraat 14, Minderhout, tel. 314.76.44. 7 en 8 maart: F. CARPENTIER, Bisschopslaan 39, Beerse, tel. 014/61.54.34. 14 en 15 maart: C. DE BOEL, R. Novarumlaan 48, Westmalle, tel. 312.49.83. 21 en 22 maart: H. DE ROECK, Leopoidstraat 20, Rijkevorsel, tel. 3 14.59.78. 28 en 29 maart: F. DE SCHEEMAEKER, Rommensstraat 5, Meer, tel. 315.80.01.

03/314 32 39

THUIS VERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

48

-

2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

mobilE RE nt

___

AUIOVERHUUR St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

-

NOORDERKEMPEN

e

SNACK- en PIZZABAR

sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

Hal 14 2322 Minderhout

-

DAGELIJKS VERSE EIEREN

315.73.75.

Wde ~VRIJHEID

-

251 -2320 Hoogsiraten

LAURIJSSEN JEF

Van 28 februari tot 6 maart: APOTHEEK

depannage

-

centrale verwarming sanitair

-

HUISDOKTERS

VAN SPAANDONK

Antiek

RIJKSWACHT: 314.50.08

-

CONTAINERDIENST

~

Meerdorp 79

•tii

.4. Het Belgische Rode Kruis

ï

e

syj IE

Open: Dagelijks 10.00-20.00 u woensdag 10.00-14.00u Tel: 031314.38.11 Gelmeistraat 2

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Kathelij nestraat 17 Rij kevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES BVBA Blauwbossen 3A 2322 Minderhout Tel. 031315.75.09