oktober 1991 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZEVENDE JAARGANG, NR. 78 OKTOBER 1991 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.

Piet Christiaansen op Dreef

TELE-POLL uw mening in harde cijfers

.

NAAR SCHOOL hoeveel leerlingen?

.

en onze

III JtSFIIOSOFEN Albei t Vorsleiiboscli op pag. 2

ir. Van Frayenhove op pag 40

.


T.T C n nJD

De Marcke-zeisers Het Slim Buroke

Het Slim Hurokevz'

Aan de heer Cornelius Bracke, penningmeester van 'De Zingende Leiezeisers' Geachte Heer Bracke, Ik heb uw brief, ter oprichting van regionale zeisverenigingen, in goede orde ontvangen. Daar ik zeer gehecht ben aan de instandhouding en verspreiding van volkse en agrarische werkzaamheden ben ik bereid, mits logistieke steun van uwentwege, de oprichting van een plaatselijke zeisvereniging te overwegen, neen, zelfs uit te bouwen. Zaterdag 4 en zondag 5 juli 1992 heb ik in mijn agenda reeds voorbehouden voor de eerste Regionale Open Kampioenschappen Zeisen Vrije Discipline te Hoogstraten, ter streke Schoorbeek. In uw brief stelt u voor de zeisgewesten in te delen volgens agrarische geaardheid, eerder dan de vigerende bestuurlijke entiteiten te beschouwen. U suggereert daarom ook het aangrenzende Loenhout, St.-Lenaarts (beiden arrondissement Antwerpen), Rijkevorsel, Merksplas en eventueel Baarle-Hertog op te nemen in de regio Noordhoek der Kempen. Mag ik er echter op wijzen dat ik om praktische redenen dit voorstel niet in zijn volledigheid kan overnemen. Onze burgervader, tevens PVV-volksverteb .v. h . a.

DE ILOOGSTRAATSE PERS

uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

tel.: 03/314.55.04 REDACTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: teL:314.49.11 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419,121.756 BANK: 733-3243117-49 eranFv, uits.: J. Fransen, Oude \Veg 20 2323 Hoog1raten

De volgende Maand verschijnt op 30 oktober. Medewerkers, verlies ii niet in herfstig gemijmer maar breng uw kopij tijdig binnen, v'ôr 16 oktober. Sport- en dorpsnieuws véér 20 oktober.

genwoordiger voor het arrondissement Turnhout, heeft jammer genoeg een jaarlijks quotum van slechts 365 door hem uit te delen tinnen schotels vooropgesteld. Als 'Vlaanderaar' (van over 't water, zoals wij hier zeggen) is het u uiteraard onbekend dat vooral de Loenhoutse agrarische bevolking een onweerstaanbare drang heeft steeds te willen winnen. Winnen is voor hen belangrijker dan het loutere deelnemen, zoals blijkt bij talrijke schutterstornooien, pony- en rijpaardwedstrijden, en dergelijke meer. Zij hebben trouwens in het zeishoogseizoen hun handen vol met hun Bloemencorsoke dat, naar zij zelf zeggen, nogal wat volk trekt. Een massale besteding van tinnen schotels aan een electoraal oninteressant potentieel zal onze burgemeester er vermoedelijk van doen afzien zijn volle medewerking te verlenen. Ikzelf zie het trouwens ook voor mogelijk dat de Loenhoutse boeren, de rijksten uit het gewest, met Zweedse zeisen met draadvizier zullen aantreden en daardoor ook de meeste prijzen zullen wegkapen terwijl ze, de tinnen schotels op de kast, toch zullen stemmen voor Jos Ansoms, CVPvolksvertegenwoordiger arrondissement Antwerpen. Anders ligt het natuurlijk voor Rijkevorsel, Merksplas en ten dele ook Baarle-Hertog. Rijkevorsel zal waarschijnlijk aansturen op een eigen afdeling. Die vinden het beneden hun waardigheid te moeten behoren tot een afdeling met beleidszetel in Hoogstraten. Zij zijn ook 'anders geaard', zal ik maar stellen. Hun vertier vinden ze eerder in platte carnavalsstoeten, voetbalgekrijs en door in kleiputten te gaan zwemmen. Het is echter niet uitgesloten dat Achtel, een stil gehucht, toch enkele bekwame zeisers zal leveren. Merksplas zal naar mijn gevoel niet zoveel problemen bieden. Gevleid door de naamkeuze, De Marckezeisers, zie ik hen massaal medewerken. Hun volksaard past ook perfekt in het retro-agrarisch gedachtengoed dat de zeissport oproept. Hun Heemkundige Kring Marckblas, initiatiefnemer van talrijke vermeldenswaardige projekten zoals een fotoboek, naamgeving van boerderijen of inventarisatie van het missionarissen- en kapelletjesbestand, zal zeker zorgen voor een vruchtbare ideologische voedingsbodem. Hun leden zie ik dan ook als trouwe, niet door winzucht gedreven atleten aantreden. Voor de Hoogstraatse deelgemeenten zelf zie ik, behoudens Meersel-Dreef, ook geen problemen, hoewel ik uit Hoogstraten-City weinig respons verwacht (middenstanders en hoogculturele activisten). Wat Meersel-Dreef betreft zou ik er bij Cor Van Der Laack, uw hoofdverantwoordelijke voor Noord-Brabant (Nederland) willen op aandringen dat hij in zijn gouw geen Belgische aansluitingen tole-

reert. Ikzelf zal er ook op toezien dat Neder landers geen kans krijgen aan te sluiten bij De Marckezeisers wat van Baarle-Hertog natuurlijk meteen een probleemgebied maakt. Maar dat wordt wel opgelost. Rest er mij nog, op zeer korte termijn, enkele problemen op te lossen. Daar ik hier op 't Schoorbeek enkele 'sportvelden' wil aanleggen, zou ik u willen vragen: Binnenkort komt Chilleke Derboven zijn bestellingen voor zaaigoed 1992 opnemen. Welke grassoort stelt u voor? Ikzelf dacht aan Italiaans raaigras, dat iets stugger en recht is, wat voor een eerste kampioenschap toch voordelen moet opleveren. Het biedt overigens de kans een tweede kampioenschap in te richten, de 'Tommertdagen' (tommert toemaat, tweede oogst) op het einde van het zeisseizoen en waar het er eerder gezellig aan toe zal gaan in een kameraadschappeljke sfeer (met barbecue, e.d.). De 'sportvelden' in agrarisch gebied, geeft dat gewestplan-problemen volgens u? In Hoogstraten zitten namelijk enkele vervelende 'groen' mannen. Als een sport of een volk in hun ogen té elitair overkomt (golfsport of Hollanders, of beide), wringen ze zwaar tegen. Hoe wordt de zeissport elders onthaald of ervaren: élitair, volks, cultureel, natuurbehoudend ... ? Ik had het graag geweten om een goede onderhandelingspositie te kunnen innemen. In dit verband wil ik er wel op wijzen dat ik uit gemeentelijke hoek weinig weerstand verwacht. Als schoeisel stel ik voor klompen met leren bovenriem verplicht te stellen daar deze de grootste veiligheid bieden. Hopelijk komt uw ontwerp voor de Adidas-zeisschoen met gepantserde boventong daarmee niet op de helling. Maar het is zo dat wij hier in de regio enkele gedegen klompenmakers kennen. Een tijdelijk collectief zou zich tijdens de lange wintermaanden kunnen buigen over een ergonomisch verantwoorde zeisklomp en deze ook in een zekere oplage kunnen uitvoeren. Ik hoop, waarde collega Bracke, een spoedig antwoord van u te mogen ontvangen op de drie laatste en meest dringende vragen en tevens uw goedkeuring voor de samenstelling van de regio Noordhoek der Kempen te mogen vinden. Daar ik momenteel werk aan een uitgebreid voorstel voor de omvorming van een plaatselijk recreatiecentrum ontbreekt me nu de tijd om verder te gaan op zaken als sponsoring, statuten, vergoedingen,... Ik hoop u echter eind december over de stand van zaken te kunnen inlichten. Ondertussen verblijf ik, met de meeste hoogachting, Albert Vorstenbosch voorzitter van De Marckezeisers (in spe)


moft in de moond 'Meester Piet vergeet ik niet' Ze kennen hem allemaal. Meester Piet heeft generaties Dreveniers leren lezen, schrijven en rekenen. Altijd stonden Piet en Ludovica voor de mensen klaar, ook al hadden ze zelf de handen vol met de opvoeding van hun eigen kroostrijk gezin. Dat ze ook nu nog in de bres springen voor de eigen bevolking bleek nog maar eens tijdens de receptie die hen werd aangeboden ter gelegenheid van hun 50-jarige huwelijk. Ludovica greep toen de micro en stelde die ene prangende vraag aan de burgemeester. 'Mijnheer, wij hebben een wens. Zorg er alsjeblief eens voor dat we op een fatsoenlijke manier naar de kerk kunnen gaan, zonder in de modder weg te zakken.' De zaal bedankte met luid applaus. Ze hebben er deugd van gehad en ze zijn trots. In het huis met nummer 30 ben je welkom. Dat is altijd al zo geweest. De meester schuift je een stoel voor en schenkt het bier in. Een beetje zenuwachtig zoekt hij naar foto's, de instructies van Loduvica opvolgend, en neemt dan ook plaats om te vertellen over zijn leven, de goeie ouwe tijd, het klooster, de school en Meersel-Dreef.

Meester Piet: 'Ik ben een genaturaliseerde Belg. Van geboorte was ik immers Nederlander. Mijn ouders hadden een landbouwbedrijf in Baarle-Nassau, waar ik op 22 maart 1915 ben geboren. Vader heette Adriaan. Hij was toen de enige overlevende van de Christiaansens. Zijn twee broers, Piet en Jan, zijn op korte tijd overleden. Het was toen een rare tijd. Er was geen andere hulp, dan burenhulp. Er heerste Spaanse griep. Bij onze dichtste gebuur, de familie Hendrickx, moest mijn vader de helft van de familie gaan afleggen. Familiale hulp, daar was geen sprake van.'

DHM: Als landbouwerszoon ben je toch onderwijzer kunnen worden. Dat was in die tijd toch niet zo evident? Meester Piet: 'Naar de bewaarschool heb ik nooit kunnen gaan. Daar woonden we te ver voor van het dorpscentrum. Maar de lagere school heb ik wel in Baarle-Nassau kunnen volgen. Daarna ben ik op kostschool geweest in Hoogstraten, op het Klein Seminarie. Daar heb ik de vierde Latijnse uitgedaan. Mijn vader vroeg toen of ik boer wilde worden. Ik had mij al voorgenomen dat nooit te worden en vroeg of ik verder mocht studeren. Dat

mocht, we zijn dan inlichtingen gaan nemen bij het hoofd van de school in Nassau, een kennis. Alsemberg werd mij toen aangewezen als de beste normaalschool. Dat ligt ten zuiden van Brussel.' DHM: Een hele afstand! Hoe ging dat in die tijd? Meester Piet: 'We mochten er zaterdagmorgen naar huis en maandagavond moesten we terug binnen zijn. Door die verplaatsing verloor ik een hele dag. Eerst moest ik met de bus naar Antwerpen. Daar nam ik de trein naar Brussel-Noord. Van de metro was toen nog geen sprake. Ik moest dan eerst nog een tram nemen, een 'route locale' en dan opnieuw een bus naar Alsemberg. Maandagvoormiddag moest ik dus mijn reis beginnen, anders kwam ik nooit op tijd op de school aan.' DHM: Die onderwijzersopleiding, dat zal ook wel anders geweest zijn dan nu? Meester Piet: 'Je kon onmiddellijk na de lagere school met die onderwijzersopleiding beginnen. Vier jaar moest je studeren. Ik bcn dus eigenlijk vrij laat begonnen, omdat ik eerst nog vier jaar aan het Klein Seminarie in Hoogstraten gestudeerd had. Maar dat was eigenlijk een voordeel. Ik had al een ernstige voorsprong voor ik aan die studie begon. Toen ik uitkwam ben ik al onmiddellijk aan de slag kunnen gaan. Werken, maar nog niet verdienen! Toen zei mijn vader dat ik toch maar beter boer had kunnen worden. In het begin was het immers zo dat ik overal moest invallen voor onderwijzers die om de een of andere reden afwezig waren. In die tijd kreeg je daar geen frank voor. Na de vervangingspenode moest je het meestal met een dankjewel stellen. Gelukkig heb ik daarna enkele keren vervangingen van een heel jaar mogen doen, zodat ik wel centen mee naar huis kon brengen. Ik ben dan ook kunnen beginnen in het jongenstehuis van Weelde-Statie. Daar moest ik wel inwonen. Ik kreeg er een derde en een vierde leerjaar onder mijn hoede en moest de surveillantie voor mijn rekening nemen. Dat begon 's morgens om zes uur al met het wekken. De hele dag moest ik er bij blijven en toezicht houden, tot 's avonds zes uur. De meeste jongens waren wezen en landlopertjes. Het waren er toen in de negentig. Met de pater die toen de leiding had in het tehuis kon ik heel goed opschieten. Toen ik na een jaar wilde stoppen, liet hij me echt niet graag gaan. Hij kon dat ook niet alleen aan. Het werk was echter te zwaar en bood weinig goede vooruitzichten. Inslapen, les geven, surveillantie en de lessen voorbereiden. Alleen op zondag mocht ik naar huis. Alles moest met de fiets, dat maakte dat ik ook al niet vroeg thuis was. Het was niet vol te houden. Toen kwam die plaats in Meersel-Dreef vrij. Dat was in 1939.'


Man in de Maand

AV=V= MACHT

FRISWT

OPEL ElEl

SPORT Radio COSMOS, uw zender voor sportinformatie

GM GPLZET VAN ANTWERPEN

verzekert

de Vlaamse krant van 't gezond verstand

NATIONAAL RUITERTORNOOI

LRV WORTEL ZONDAG 6 OKTOBER 1991 Aanvang: ochtendwedstrijden 8.00 uur feestprogramma 14.00 uur DHM: Je was niet de enige kandidaat. Meester Piet: 'Er waren toen tien kandidaten, maar ik werd uitgekozen. De voorwaarde was wel dat ik binnen drie maanden tijd in Meersel-Dreef zou wonen. Trouwens, dat kon ook niet anders. Ik moest eigenlijk al onmiddellijk een woonplaats vinden, want anders zou ik elke dag op en neer naar Baarle moeten fietsen. Ik ben dan op zoektocht gegaan. Ik was al heel de Dreef afgegaan. Alle cafĂŠs had ik al gehad en uiteindelijk kwam ik ook bij Rietje De Meester, dat was een veekoopman en hij had ook een cafĂŠ, terecht. Ik ging er binnen, dronk een pint. Achter den toog stond Stina, de vrouw van Rietjes. Die had het al direkt gezien en vroeg: 'Gij zijt de nieuwe meester zeker? Hebde nog wat tijd, want onze pa komt er zo aan, hij is nog even naar

de boerderij.' Ik antwoordde dat ik al de tijd van de wereld had en legde haar mijn probleem voor. Toen was 't geregeld. Rietje, een klein manneke, kwam binnen, pakte zijn pet van zijn hoofd en gaf me een hand. Ik mocht kiezen welke kamer ik wilde, hij had er boven twaalf, en kon er in de kost. Onder den oorlog sloeg iedereen er op de vlucht, en ik zat er nog alleen in dat huis. Toen bn ik in de kost gegaan bij tante Marie en tante Jouw, want die waren bang alleen. Dat was familie van Jules Mertens. We gaven toen nog les op de oude school. Er waren twee graadkiassen, eiks van vier leerjaren. Ik nam de eerste vier jaren voor mijn rekening en meester Jaak Verboven de oudere. Dat was niet gemakkelijk. Je moest gewoon overal tegelijk zijn. Ik kan niet uitleggen hoe we het deden. Maar op

den duur werd het dagelijkse routine. Je begon met de kleinsten aan het werk te zetten, en dan ging je over naar de volgende. Het wende wel. Tijdens de oorlog is er een derde leerkracht bijgekomen. Die gaf les achter in het zaaltje van de Paters. Dat was eerst Jef Verboven, maar die is toen een tijd moeten gaan omdat iemand anders de plaats kwam opeisen. In tussentijd deed meester Jef 'de zegeItjes' op de gemeente. Die andere is echter niet gebleven. En zo is Jef Verboven weer kunnen teruggekomen.' DHM: Zijn de huidige onderwijsmensen in jou ogen verwend? Meester Piet: 'De tijden zijn veranderd natuurlijk. Maar, eigenlijk hebben de onderwijzers het nu toch wel beter. Ik wil niet zeggen dat ze nu niet meer hoeven werken, in het voorbereiden van de lessen steekt veel tijd en energie. En je hebt ook het verbeter- en schrijfwerk.' Je bent ook hoofdonderwijzer geworden. Meester Piet: 'Ja, eigenlijk is meester Jaak Verboven te vroeg overleden. Dat was toen een hele droevige gebeurtenis en zorgde voor heel wat opschudding. Ik ben dan in zijn plaats gekomen. In 1957 zijn we naar de 'nieuwe school' verhuisd. Vijf jaar eerder hadden we onze eerste auto gekocht. Die hebben we toen volgestouwd met potloodjes, griffels en leien om alle spulletjes te verhuizen. Op het einde van mijn onderwijsloopbaan kregen we er toen plots ook de meisjes bij. Voor mij was dat eigenlijk de laatste uitdaging die ik wenste aan te gaan. Gemengd onderwijs, ik vond dat ik dat nog moest meemaken. Ik heb dat toen een paar jaar gedaan en wilde dan het krijt definitief in de krijtbak leggen. Maar toen de scholen van Meersel-Dreef en Meer fusioneerden moest ik ook nog eens hoofdonderwijzer zijn over die heel grote school. Mijn Meerse collega, hoofdonderwijzer Dufraing, wou het niet, maar ik was daar ook niet zo happig op. Les moest ik niet meer geven, maar de administratie, dat was geen kleinigheid.' DHM: Hoe heb je Ludovica dan leren kennen? Ludovica Goetschalckx (Wortel, 24/12/1919): 'Uitgaan dat was er in die tijd niet bij. Maar met de kermis in Wortel, moesten we bij alle nonkels en tantes op bezoek. Wij woonden toen eigenlijk al in Merksplas-kolonie. De buiten-dorpsen kwamen dan naar Wortel. De kermis duurde dan drie dagen: zondag, maandag en dinsdag. En daar hebben we mekaar leren kennen. In ons eigen dorp mochten we niet uitgaan, maar dan gebeurde het dus op die manier. We kregen dan wel schildwachten mee.' Meester Piet: 'Dat was in de tijd dat ik in Weelde-Statie werkte. Zondag reed ik dan door de bossen naar Merksplas-kolonie. Zondag was de dag dat ik Vrij had. Dus dan reed ik Vanuit Merksplas weer naar Weelde-Statie. 's Morgens aan tafel kreeg ik dan van de pater te horen: 'Mijnheer Christiaansen, het was gisteravond weer zo laat, ik heb het klokje twaalven horen slaan toen je binnenkwam.' Ik heb hem dan gezegd dat het inderdaad laat was, maar dat het zijn schuld was. 'Ik mag hier niet weg, ik moet hier dag en nacht zijn en heb geen Vrije tijd. Alleen zondag mag ik naar huis. Ik mag toch eens goeie dag gaan zeggen bij mijn ouders en ik mag toch ook gaan vrijen.' Daar kon hij niet negatief op antwoorden. ('Ik kan uw lichamelijke gezondheid toch niet op het spel zetten!'), dus was


Man in de Maand het zijn schuld. Als ik daar was blijven werken, dan had ik gewoon niet kunnen trouwen. Ik heb echt het geluk gehad in Meersel-Dreef te mogen beginnen.'

Om te trouwen met 'meester Piet' moest Ludovica in Rjjkevorsel een hoeden winkel achterlaten. De 'Meester' moest immers in het verre Meersel-Dreef gaan wonen. Op 5 augustus 1941 stapten ze in de huwelijksboot. Het werd een vruchtbaar huwelijk: zeven zonen en drie dochters zagen het levenslicht! DUM: Zes van je eigen zonen heb je in de klas gehad. Ik heb gehoord dat het vooral voor hen met zo gemakkelijk was? Meester Piet: 'Ja, ze moesten zeker zo braaf zijn als de ander, eigenlijk nog een beetje braver. Als ze van mij straf kregen in de school, dan kregen ze er thuis nog een straf bij: eerst als meester dus, daarna als vader. Maar van mij heeft eigenlijk nooit iemand straf moeten schrijven. Als het echt nodig was gaf ik vijf regels straf mee naar huis, meer niet. Maar ze moesten de regels wel door vader en moeder laten ondertekenen. Dan wist ik wel dat er thuis iets zou zwaaien. Ik moest gewoon

ek waard \\ 00\

woondecoratie

Gordijnen - Tapijten - Vloerbedekking

Kapeistraat 6 B aarle-Hertog Te1014-699002

t

ook op Zondag open

's maandags gesloten Kleding voor het hele gezin: Nieuwsuaat 9

1

het onderwijs dat ze hier gekregen hadden. Dat deed deugd. Meester Van Opstal (kantonaal inspecteur), uwe baas (Jef Schellekens), Adriaan van Boxel (onderwijsinspectie), meneer Wens (hoge Piet in het leger), de meeste zonen van Rietjes, nogal wat Paters en Missionarissen van de Dreef hier. Op de receptie (van het gouden huwelijk) waren er heel wat. Ik kreeg ook een kaartje met de tekst: 'Meester Piet, die vergeet ik niet.' Hij zal me met vergeten, want hij hield ooit een keer haagschool. Ik gaf een van de buurjongens een briefje mee voor de ouders van de betreffende persoon. Een van zijn ouders kwam toen naar de school en vroeg waar hij zat. Ziek bleek hij immers niet te zijn. De hele dag kwam hij niet opdagen. 's Avonds kwam ik dan pas thuis. Voor 'den bond' heb ik ook lang de sociale dienst gedaan. Dat was een soort dienstbetoon. Alle problemen werden hier dan in de huiskamer besproken, ons vrouw zat er dan ook altijd bij. Ook bij het Davidsfonds ben ik actief geweest. Het ging in die tijd allemaal hard, het verenigingsleven hier in Meersel-Dreef. De gezag hebben, anders kon je in die graadkiassen met vooruit. In de oude school heb ik klassen gehad met in de veertig leerlingen. Op die speelplaats moest je constant alles in de gaten houden. Als er een vechtpartij was, moest je zorgen er zo snel mogelijk bij te zijn. Ze waren vroeger zeker niet van de braafsten. De luifel die beschutting moest geven bij regen was veel te klein. Alles stond dan op elkaar gepakt om maar droog te kunnen blijven.' DHM: Het modderprobleem bestond toen ook al? Meester Piet: 'Bij regenweer stond de hele speelplaats blank. Om droog te kunnen blijven moesten de oudste leerlingen de kleinsten op hun rug nemen en hen op die manier naar de toiletten dragen aan de overzijde van de speelplaats. Aandacht had de gemeenschap toen niet voor de school. Het was allemaal oud en vervallen en het lesmateriaal werd tot op de draad versleten. Maar ik heb er altijd veel deugd aan beleefd. Vooral de mannen die het later maakten in de maatschappij scho(e)nken mij veel voldoening. Die kwamen dan achteraf hun voldoening uitspreken over


Man in de Maand mensen begonnen hier in de streek mondig te worden. Ik ben nog altijd voorzitter van het feestcomité. We hebben samen heel wat festiviteiten op touw gezet. Ook nooit geen spijt van gehad. In die tijd bestond er nog geen dorpsraad, en de festiviteiten waren dan dikwij Is een gelegenheid om eens een signaal naar boven te geven. Ook als er brieven naar instanties moesten geschreven worden, kwamen de mensen altijd bij mij langs. In die tijd was dat normaal. Wij hebben hier ook de evolutie van de tuinbouw meegemaakt. Dat is een zegen geweest voor de streek. Maar vele mensen konden die snelle evolutie ook niet aan. Nu ben ik nog bij de gepensioneerden en in het zangkoor. Ik moest 'ons vrouw' toch altijd brengen, dan ben ik er maar ineens bij gegaan, en dat bevalt me uitstekend. Heel wat van onze kinderen zijn nog altijd met muziek bezig.'

tr

'Jou'

HOOG STRATEN Tel. 03/3147253

* Groot assortiment in fantasiejuwelen * Ruime keus in lederen riemen en handtassen * Exclusieve haarmode

DHM: Je mocht ook Frans geven? Daar heb je heel wat mensen mee kunnen voorthelpen? Meester Piet: 'Ja, ik had al mijn lessen in het

Klein Seminarie in het Frans gehad en behaalde ook een getuigschrift zodat ik Franse les mocht geven. Heel wat mensen uit MeerselDreef die toegangsexamen moesten gaan afleggen bij de staat, heb ik op die manier kunnen helpen. Ook toen ik op school was in Alsemberg. In het noordstation moest je dan een ticket bestellen. Dat moest in het Frans gebeuren. Maar er waren heel wat jongens die toen nog geen jota Frans verstonden, laat staan konden spreken. Dat was in die tijd immers nog geen verplichte leerstof. Die jongens moesten altijd achteraan in de rij aanschuiven. De Franssprekenden kregen altijd voorrang. Uit medelijden probeerde ik toen voor

BYOUTERIE

Als je daar niet slaagt slaag je nergens. anderen een kaartje te bestellen. Maar ik werd terechtgewezen. 'Nee mijnheer, geef dat kaartje maar terug, ze moeten het maar in het Frans vragen.' Zo ging dat in die tijd. DHM: Heb je nu nog vele hobby's? Meester Piet: 'Buiten de verenigingen waar

ik bij ben aangesloten of waarin ik nog actief ben, heb ik nog altijd kanarievogels. Vroeger heb ik wel eens deelgenomen aan wedstrijden voor de zang van de vogels (waterslagen). Schapen en varkens heb ik vroeger gehouden uit noodzaak, want zo breed

k0 «Äak»

V0

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

hadden we het in die tijd niet. Onder de oorlog hadden we ook geiten. Ja, alles stond op den duur op de bon. Om iets extra's in huis te hebben, moest je al iets doen. DHM: De mensen, ik trouwens ook, noemen je nog altijd 'Meester Piet'. Het getuigt toch van veel respect. Vroeger keek iedereen echt op naar de dorpsonderwijzer. Kon je dan met een gerust geweten eens een pint gaan pakken? Meester Piet: 'Nee, dat deed ik nooit niet.

Maar ik moet zeggen, wij voelden ons hier direkt thuis. Door de jaren heen zijn we echt vergroeid geraakt met de Dreef en zijn mensen. Dat is normaal, het gebeurt vanzelf. Omdat hier het dorp kleiner is dan bijvoorbeeld Meerle, weten de mensen gewoon alles van elkaar. Ze weten als het ware hoeveel frank je in de portemonnee hebt en hoeveel je aan iets besteed hebt. Alles hangt hier meer aan elkaar dan elders.' DHM: Vandaar misschien ook die verbondenheid als het om het achteruitstellen van Meersel-Dreef gaat? Ludovica Goetschalckx: 'Ik heb de wens uit-

gesproken, ter gelegenheid van ons gouden huwelijk, dat er eens iets aan zou gedaan kunnen worden opdat ik na zeven jaar eindelijk nog eens te voet naar de kerk zou kunnen komen. Ik zou een fatsoenlijk gaanpad willen. Dat vraag ik al elk jaar op de meldingsformulieren die in het informatieblad zitten. Ik kan niet naar de dorpsraad komen, maar als mij een dergelijke gelegenheid wordt geboden, dan wil ik daar ook gebruik van maken. We vragen niets meer.' Piet Christiaansen zal altijd 'Meester Piet' blijven, en we hopen nog lang en gelukkig. U


VANUIT HET STADHUIS... Via Achtel naar de winkel?

)

Nieuwe verkaveling Heilig Bloedstraat fel bekritiseerd Niet alleen de oppositie maar ook een aantal raadsleden binnen de CVP leverden felle kritieken op de plannen voor een nieuwe verkaveling in de Heilig Bloedstraat aan de rand van het centrum van Hoogstraten. Niet zozeer de verkaveling op zich maar vooral de te verwachten verkeersmoeilijkheden lagen aan de basis van de lange discussie in de gemeenteraadszitting van 2 september. Er kwam zelfs een onderbreking van een uur aan te pas vooraleer men aan de stemming toe was. De tegenstanders binnen de CVP keurden tenslotte het nieuwe woonproject met 146 bouwpercelen goed op voorwaarde dat er naast een bijkomende ontsluiting via de Lodewijck de Konincklaan wordt gerealiseerd. In de oorspronkelijke plannen zijn er slechts twee toegangswegen voorzien nl. de- H. Bloedstraat en een verbindingsweg naar de Achtelsestraat. Het kruispunt aan het Klein Seminarie zou hierdoor een aanzienlijk aantal auto's meer moeten verwerken met alle gevaren daarbij en ook de bewoners van de H. Bloedstraat vrezen dat het uit zal zijn met de rustige gezelligheid van hun straat. Vanuit de oppositie werd ook kritiek geuit op het gevoerde woonbeleid in de gemeente. Waarom weeral een privé-ver kaveling waardoor één verkavelaar zich kan verrijken op de kap van de gewone man en de gemeente nog moet opdraaien voor een groot stuk van de wegaanpassingen. Het college is evenwel van mening dat het op de markt gooien van een grote hoeveelheid bouwpercelen alleen maar een gunstig effect kan hebben op de prijs van de bouwgronden. Bij sommige leden van het college zou ook het idee leven om in de toekomst onbebouwde percelen te belasten. H. Bloedstraat De verkaveling die nu aan de orde is, bevindt zich in het woonuitbreidingsgebied IanLs

H. Bloedstraat, anno 1992: Doordeweekse dag, 16.55 uur drukken a.u.b. -

. . .

even door-

!...

weerszijden van de H. Bloedstraat. Het strekt zich uit over 14,5 ha. van (bijna) aan de Achtelsestraat tot aan de bebouwing langs de Lodewijck de Konincklaan. Langs de kant van Rijkevorsel loopt de grens van de verkaveling gelijk met deze van het woonuitbreidingsgebied. In totaal zijn er 16 eigenaars bij betrokken. Een ervan is het OCMW dat met 2,4 ha.

-

.

T '..

-.

J

?

LJ /

3 LOEJSrRRAT ,

'1_ -- 7 ----


Gemeenteraad koord gaan met de geplande verkaveling, enkel wanneer er vooraf naar een ontsluiting wordt gezocht. Deze moet er komen, nog voordat er een verkavelingsvergurming wordt afgeleverd. Een week later, op 9 september, wordt een nieuwe adviesraad in Hoogstratcn geïnstalleerd: deze van het verkeer. Een unieke kans voor de vuurdoop is aan haar neus voorbijgegaan, of was dit misschien de bedoeling? Zoals we hier en daar wel hoorden vragen. De snelheid van afhandelen van dit dossier heeft in ieder geval wel wat vragen doen rijzen bij de critici.

ZAKENKANTOOR

VAN BAVEL-ROMMENS bvba VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54. een centrale platas inneemt. Officieel werd de verkaveling aangevraagd door notaris Michoel in naam van de eigenaars. In de praktijk gaat het evenwel om de verkavelaar Van Doren die in de gemeente reeds tal van projecten heeft verwezenlijkt o.a. Eisbroeken, Molenakker, Beukendreef. -. De gronden wor den opgekocht aan 300 fr. per m 2 of 3 miljoen per hectare. Het geheel zou opgedeeld worden in 146 percelen. Door het gebied worden een aantal wegen getrokken waarlangs de kavels zullen aangelegd worden. De kosten voor de wegen en de nutsvoorzieningen worden geraamd op 29 miljoen voor deel 1(6,6 ha.) en 39,8 miljoen voor deel 11(7,9 ha.). Het is de gemeenteraad die het structuurplan en het tracé van de wegen moet goedkeuren alsook moet vaststellen welke nutsvoorzieningen er moeten aangebracht worden en hoe de weg dient uitgerust. Opvallend is wel dat gans dit gebied slechts bereikbaar is via de smalle H. Bloedstraat en een nieuw ontworpen weg die uitgeeft in de Achtelsestraat tegenover de verkaveling van de Kleine Landeigendom. De bestaande Kasteelbeek die een gedeelte van het gebied doorkruist, wordt verlegd en ingebuisd.

SPAREN

LENEN

Privé-verkaveling

AN HYP last werd een urbanisatieplan voor Hoogstraten op te stellen. Er is geen enkele inspraak geweest, noch van de dorpsraad, noch van het ACW, noch van enige andere Organisatie. Gans dit project getuigt dan ook van een slecht verkeersbeleid, maar ook van een slecht informatie- en inspraakbeleid, aldus het raadslid. Schepen van ruimtelijke ordening Peerlinck wijst erop dat het de bedoeling was dit structuurplan voor te leggen aan Bruggen en Wegen. Tot dan toe waren er nog geen kontakten geweest. Volgens de schepen is B. en W. evenwel gekant tegen een ontsluiting van een verkaveling naar een rij ksbaan. De nodige stappen zullen evenwel gezet worden om tot een akkoord te komen. Raadslid Van Looy stelt voor om de beslissing uit te stellen maar hiervan moet het college niet weten. Even later vraagt zijn collega Blockx een onderbreking van de zitting. Burgemeester Van Aperen schorst de vergadering voor een uur. Na de hervatting kan raadslid Blockx en zijn collega's Van Looy en Adriaensen wel ak-

De oppositiegroep Fusiebelangen heeft ook felle kritiek op het feit dat de gemeente deze verkaveling in handen geeft van privéverkavelaars en grondspeculanten. Het is steeds dezelfde man die zich in onze gemeente rijk kan maken op de kap van de gewone man. De gemeente heeft hier een taak om betaalbare sociale kavels op de markt te brengen en niet alles zo maar uit handen te geven. De laatste jaren zijn er al voldoende privéverkavelingen geweest zoals de Elsbroeken en de Beukendreef die eveneens door Van Doren werden uitgevoerd. Dit kost de uiteindelijke koper enkele honderdduizenden franken meer. Burgemeester Van Aperen repliceert hierop dat hoe meer bouwgronden er op de markt komen, hoe zachter de prijzen worden. Daarbij komt nog dat het OCMW mee verkavelt aan sociale prijzen. Over de rol van het OCMW in deze zaak waren er nogal wat onduidelijkheden. Zo beweerde Jef Van Looy dat het uiteindelijke plan niet op de OCMW-raad is voorgelegd en besproken. Raadslid Verhuist vond dat het niet verantwoord is dat het OCMW haar gronden duur probeert te verkopen aan de privé ook al wordt het geld gebruikt voor de bouw van bejaardenwoningen. Uit informatie, achteraf ingewonnen bij leden van de OCMW-raad, kunnen we afleiden

Verkeersveiligheid De voornaamste kritieken op de voorgenomen verkaveling hebben betrekking op de toegankelijkheid van het gebied en de daaruit voortvloeiende problemen in verband met verkeersdrukte en verkeersveiligheid. Vooral de raadsleden uit de oppositie maar ook de raadsleden Van Looy en Blockx uit de CVP verwijten het college hun onbezonnen beslissing. Voor hen kan het niet dat alle verkeer van en naar deze verkaveling langs deze twee straten moet. Hierdoor creëert men aan het kruispunt Vrij heid-Achtelsestraat een onoverzichtelijke verkeerschaos. Volgens Jef van Looy kan het nu bijna al met meer op sommige momenten van de dag. Doe er dan per dag nog eens een duizendtal auto's bij die de lichten aan het Seminarie moeten passeren. Dit is onmogelijk. Er moet een andere ontsluiting gevonden worden. Ook raadslid Aerts verzet zich tegen deze te zware belasting van de Achtelsestraat en de H. Bloedstraat en dringt aan op een gepaste ontsluiting. Verhulst vindt het een slecht verkeersbeleid en verwijt het college dat zij zelfs niet de moeite gedaan hebben om advies in te winnen bij architect Jan Peeters die door de gemeente ge-

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken N ijverheidselektriciteit Herstellingen -

Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten


Gemeenteraad

Openingsuren: maandag gesloten dinsdag 9-18 u. zonder afspr. woensdag 9-19 u. met afspr. donderdag 10-20 u. met afspr. vrijdag 8-18 u. met afspr. zaterdag 8-17 u. met afspr.

Meerdorp 72 2321 Meer Tel. 031315 05 98

Daarstudio RIII dat er oorspronkelijk twee verschillende visies aanwezig waren. Een groep raadsleden was er voorstander van om deze OCMWgronden aan de verkavelaar te verkopen. Andere raadsleden opteerden dan meer voor een sociale verkaveling via de lOK. Daar er geen eensgezindheid uit de bus kwam heeft men uiteindelijk een compromis gevonden waardoor het OCMW participeert in de kosten van de verkaveling maar zelf de kavels verkoopt aan sociale prijzen. Van de verkavelaar zou men 300 fr./m 2 ontvangen hebben. Men maakt zich sterk dat men mits verrekening van de kosten van de wegenis en de kostprijs van de grond deze percelen zou kunnen verkopen voor ongeveer 900 fr./m 2 . Op die manier schept men sociale kavels en doet het OCMW wellicht nog een betere zaak dan bij het verkopen. De opbrengst zal dan gebruikt worden voor de bouw van de geplande 50 nieuwe bejaardenwoningen. Op het ogenblik van de gemeenteraadszitting was er nog geen definitief plan aan de OCMW-leden voor gelegd.

zich opgedrongen en we zullen dit project moeten koppelen aan de onhoudbare doortocht in het centrum van Hoogstraten. Wij zullen daarom gepaste ontsluitingen moeten voorzien.

Bezwaarschriften Op het onderzoek van 16 tot 31 augustus waren er heel wat bezwaarschriften op het stadhuis binnengekomen. De meeste zijn afkomstig van de huidige bewoners van de H. Bloedstraat. Zij vrezen de dupe te worden. De H. Bloedstraat is een smalle straat met beperkt verkeer. Wellicht zal de straat aange-

past dienen te worden en verbreed, wat de gemeente een 6,5 miljoen zal kosten. De verkeersdrukte van en naar de nieuwe wijk zal de veiligheid wel niet verhogen, integendeel. Verscheidene bewoners waren naar de gemeenteraadszitting afgezakt en konden alleen maar vaststellen dat hun bezwaren verworpen werden. Deze zijn immers volgens de burgemeester niet ter zake en niet tegen de verkaveling op zich. Wel zouden de bezwaren ingegeven zijn door verkeerstechnische en hygiënische problemen. De oppositie gaat niet akkoord met de verwerping van deze bezwaarschriften. Dat de vrees van de buurtbewoners wellicht niet ongegrond is, illustreert toch wel de brief van de inwoners van de Jan Van Cuyckstraat en het Groenewoud aan het college. Hierin vragen zij om verkeersdrempels te plaatsen in hun straat daar het verkeer drukker geworden is en er hard gereden wordt sinds de nieuwe wijk Elsbroeken in gebruik genomen is. Misschien krijgen we nog een eenrichtingsverkeer in de H. Bloedstraat zodat de bewoners binnenkort via Achtel naar de winkel moeten rijden.

Tot slot wordt het structuurplan met de wegen en de nutsvoorzieningen met 18 tegen 4 goedgekeurd onder twee voorwaarden. Aan de eigenlijke verkaveling zal een bijkomende ontsluiting vooraf moeten gaan en een bouwperceel aan de rechterzijde moet aan de gemeente overgemaakt worden voor groenaanplanting. Demokratische eenheid onthoudt zich bij de stemming. De groep Fusiebelangen stemt tegen. •

Foto als bewijsmateriaal?

Woonnitbreidingsgebied en Tuinbouw Vooral de raadsleden Sprangers en Van Looy vinden het onlogisch dat er nu een woonuitbreidingsgebied wordt ingepalmd terwijl er nog zoveel woongebied voorhanden is. Voor Fons Sprangers is dit een ernstig bezwaar. Hij verwijst hierbij naar de antwoorden van minister van ruimtelijke ordening en huisvesting Waltniel op twee parlementaire vragen in de Vlaamse raad. Hierin verklaart deze zich openlijk voorstander om prioritair de woongebieden aan te spreken. Ook het probleem voor de tuinbouw komt uitvoerig aan de orde. Beide raadsleden maken zich ernstig zorgen over de toekomst van deze bedrijven. Niet enkel een mogelijke uitbreiding maar ook de verdere exploitatie zou met de tijd wel eens in het gedrang kunnen komen. Volgens burgemeester Van Aperen hebben 3 van de 4 tuinders getekend voor grondafstand. Schepen Coenegrachts maakt zich geen zorgen voor de aktieve tuinbouwbedrijven. Deze zijn wettelijk beschermd. Doch de laatste jaren zijn er rond de H. Bloedstraat tientallen nieuwe kavels aangevraagd en in de toekomst zullen er nog veel volgen. Een studie van dat hele gebied heeft

Op 6 september moest de eigenaar van de tennislerreinen op de Laïgenberg verschijnen voor de korrektionele rechtbank van Turnhout. Stedebouw had in de loop van 1988 een negatief advies uitgebracht voor het bouwen van een loods in de nabijheid van zijn bedrijf. Desondanks bouwde de eigenaar verder, en het werd geen loods, maar een klublokaal met tennisterreinen. De verdediger van de eigenaar stelde dat zijn kliënt de mondelinge toelating van het Hoogst raatse schepencollege had gekregen. Als bewijs hiervoor haalde hij dezefoto boven waarop de burgemeester en enkele schepenen lintjes knippen tijdens de openingsreceptie. Wij gunnen de sportieve inwoners van Wortel zeker hun tennisplezier. Wel vragen we ons af of het gemeentebestuur niet beter, van bij de aanvang, de wet (laat) naleven, in plaats van recepties af te schuimen of beloftes te doen om een en ander te regelen.


Zunderts Goud

Het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden van Antwerpen en Brabant kocht in 1989 ten behoeve van de regionale zetel VKW Kempen, het voormalig klooster van de Paters Minderbroeders, gelegen aan de Patersstraat 100 te Turnhout. Het complex, bestaande uit een kerk, klooster en kloostertuin, onderging een bijzondere verbouwing. Het klooster werd een burelencomplex en vergaderaccommodatie. Ruim 20 meter boven de grond overspant een glazen koepel het U-vormig kloostergebouw. Uiterlijk werd aan het uitzicht van de gebouwen nauwelijks getornd en binnenin werd slechts het meest noodzakelijke gewijzigd. Het stadsbestuur van Turnhout is blij dat het oude klooster van de 'Bruin Paters' blijft bestaan en het VKW is terecht fier op deze bijzondere realisatie op het vlak van de architectuur (bureau Caron en Van Baelen) en van de uitvoering door algemene aannemer Van Riel en Van den Bergh. Sinds 16 september kunnen de leden en deelnemers aan de activiteiten van de christelijke werkgeversorganisatie terecht op het nieuw adres in het Paterspand. De ruime parking in de kloostertuin is bereikbaar via de Vredestraat 58 en voetgangers en fietsers bereiken de hoofdingang aan de tuinkant via de Patersstraat 100 in Turnhout. In een tweede fase wordt de kerk omgevormd tot een polyvaiente ruimte voor concerten, tentoonstellingen en congressen. Ook de kloostertuin wil men nog dit jaar zo goed mogelijk heraanleggen volgens het oorspronkelijke plan. El

1

Arbeidsplaatsen De Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (lOK) heeft, op ba-

sis van recente statistieken onderzocht hoe de bezoldigde werkgelegenheid zich in het arrondissement Turnhout in de loop van 1990 heeft ontwikkeld. Sinds 1983 groeit de werkgelegenheid elk jaar en steeg met 20% of ongeveer 19.000 eenheden. Naar geslacht nam de werkgelegenheid vorig jaar met 2.117 eenheden bij de mannen en 1.714 bij de vrouwen toe. Relatief uitgedrukt groeide de werkgelegenheid bij vrouwen het sterkst, nI. 4,3% en 3 07ó bij de mannen. El

Aboretum Het aboretum van Kalmthout sluit zijn deuren voor de winterrust vanaf 16november tot en met 15 maart 1992. In januari en februari worden wel de Hamamelisfeesten georganiseerd. Naar jaarlijkse gewoonte sluit men het seizoen met een verkoopstentoonstelling van droogbloemen waarvan een groot gedeelte in de tuin wordt verzameld. Dit jaar wordt deze tentoonstelling gecombineerd met quilting en patchwork. Beide genieten op dit ogenblik grote belangstelling en zullen de droogbloemententoonstelling mooi omkaderen van 13 oktober tot en met 15 november. Meer infor matie bij Brigitte Vandenbergh, tel. 666.67.41. El

In liet kader van liet SOstc Bloemencorso van Zundert is een nieuw gekweekte dahlia vernoemd naar de Zundertse Bloemencorso. Burgemeester Molhoek, tevens voorzitter van de Stichting Bloemencorso, doopte de nieuwe dahlia. De kleur van 'Zunderts Goud' is groengeel-sleutelbioemgeel en het bloemdek heeft een doorsnede van 11,5 cm.

Zundert Ter gelegenheid van de viering 50-jarig Bloemencorso exposeert Mariëtte de Moor haar schilderwerken in het gemeentehuis van Zundert tot zondag 13 oktober. De schilderwerken in olie op doek, glastechniek en aquarellen zijn overwegend in abstraherende stijl. Meer info bij M. de Moor, tel. 00.31.1696.72791. In de Galerie van het Van Gogh-centrum kan men tekeningen bewonderen van de Belgische kunstenaar Dominique Ampe, eveneens tot en met 13 oktober. Ampe is tevens grafisch vormgever en docent aan de kunstacademie te Breda. Galerie Van Gogh vindt men in de Molenstraat 170 te Zundert, tel. 00.31.1696.71999. Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, zondag van 12.00 tot 17.00 uur open. •

Overgewicht Gewicht is voor velen een probleem en meestal kent men maar één manier om er mee om te gaan: lijnen. Vaak eindigden die lijnpogingen in teleurstellingen, onmacht, goede voornemens, een nieuw dieet, enz. Maar men kan ook in groepsverband de oorzaken onderzoeken, in gespreksrondes, bewegingsoefeningen e.a. naar oplossingen zoeken. Wie voor deze cursus wil inschrijven of meer informatie wil, kan dit doen bij Lea Aertsen, Beersebaan 74, 2310 Rijkevorsel, tel. 314.41.44. 'Dik (en)Tevreden?' is een ontmoetingsgroep voor mensen met overgewicht. El

Eicker-Ik

«Paterspand» - Tumhout 10

Elcker-Ik, het centrum voor vorming, aktie en animatie, heeft weer een uitgebreid programma klaar voor het najaar. Enkele onderwerpen zijn: Vrouwen in de middenleeftijd, milieutochten in de Kempen, verantwoorde voeding, een kennismaking met Afrikaanse en Zuidamerikaanse muziek, het postmodernisme en nog veel meer. Wie meer informatie wil kan iedere werkdag terecht op het secretariaat tussen 8.30 en 17.00 uur aan De Merodelei 41, 2300 Turnhout, tel. 014-41.15.65. El


550 Familieleden Zondag 1 september was een feestelijke dag voor de families Jansen, Janssen en Janssens. De nakomelingen van Bartholomeus Janssen keerden die dag terug naar het dorp van hun voorouders: Baarle-Nassau. Bartholomeus Janssen leefde te Ulicoten van 1705 tot 1781, en was er brouwer, herbergier, schepene en landbouwer tegelijk. Vele van zijn nakomelingen wonen nu in de regio Hoogstraten Rij kevorsel - Beerse - Merksplas. Onder de aanwezigen bevonden zich een vijftigtal Nederlanders. Zelfs drie Amerikanen kwamen speciaal voor de gelegenheid overgevlogen.

Lezers Schrijven Opslagplaats voor pyrotechnisch sas voor feestvuurwerk De N.V. EDRUCO, Halleweg 129, 2960 Brecht, heeft een aanvraag ingediend bij het stadsbestuur van Hoogstraten om in de VIamingstraat 4, een opslagplaats in gebruik te nemen en te exploiteren voor 750 kg pyrotechnisch sas voor feestvuurwerk. Deze opslagplaats is gelegen op de grens Meer-Minderhout-Loenhout. Het is een afgelegen plaats, nabij de E-19, vlakbij een pompstation op de autostrade. De buurtbewoners zijn hiermee zeker niet gediend! Wij zijn een petitie-aktie gestart. Het is hier landbouwzone; een rustige, afgelegen plaats waarlangs talrijke fietsroutes lopen o.a. het Aardbeienpad, het Weilandpad en Heidepad. Wij, glastuinbouwers en landbouwers, mogen ook geen bedrijf opstarten midden in een industriezone.

Len passend geschenk voor organisator fierman Jansen: een montage van oude familiefoto's in een prachtig kader. Bloemen als troostprijs voor mevrouw Jansen die haar echtgenoot zovele uren heeft moeten missen.

De reünie werd, tesamen met enkele familieleden, georganiseerd door Herman Janssen van Merksplas. Het idee ervoor ontstond tijdens zijn vier jaar durende stamboomonderzoek. Onlangs verscheen het familieboek 'Van Smekens tot Jans(s)en(s), 550 jaar familiegeschiedenis'.

Dit boeiende verhaal neemt ons mee naar het ontstaan van Ulicoten. Tien generaties lang volgen we daar het wel en wee van de landbouwersfamilie. Na 1800 verhuizen twee stammen van de familie naar Hoogstraten: de families Jansen (bezembinders) en Janssen (herbergiers-voermannen). De derde stam vestigt zich te 's Hertogenbosch: de familie Janssens (marktkramers). Om tot dit boek te komen was niet alleen veel archiefonderzoek noodzakelijk. Ongeveer honderd, vooral oudere familielieden werden thuis bezocht. De oudste aanwezige op het feest was Henri Janssen van Antwerpen. Deze ex-voetballer van het eens zo grote Beerschot (Henri speelde 5x landskampioen in zijn 12-jarige loopbaan) werd zopas 93 jaar oud. In zijn toespraak benadrukte initiatiefnemer Herman Janssen het belang van goede familierelaties. Even dook hij in het rijke familieverleden, om terug te keren met enkele opmerkelijke statistische gegevens: Zijn voorouders huwden op late leeftijd. V66r 1800 was er slechts om de 40 jaar een nieuwe generatie. In de familie waren er steeds grote gezin-

Wij vragen ons af waarom een gewestplan nog nut heeft. En hoe zit het met die milieuplannen? Wij vrezen ook voor onze veiligheid. De opslagplaats zelf is een oud kippenhok. Hier in de buurt wonen talrijke tuinders die mazout- en gasketels hebben liggen. Op het bedrijf zelf liggen ook enkele ma.zoutketels. We hebben vorig jaar zelf op de tv van Nederland gezien welke gevolgen een ontploffing van een vuurwerkopslagplaats met zich meebrengt. Wij blijven aktie voeren. Onze petitie is voor het stadsbestuur van Hoogstraten bestemd. Hoogstraten en Loenhout zijn nu nog 'veilige' plaatsen om te wonen. Wij willen dit zo houden! Namens de buren Jos Segers, Muntweg 52, 2990 Wuustwezel (Loenhout), tel. 03 /315. 75.05.

nen. Maar liefst 17 gezinnen telden zelfs meer dan 10 kinderen. Rekordhoudster is Gusta Van GinnekenJansen (Rijkevorsel), met 15 kinderen. Haar vader, Adriaan Jansen-Lintermans, werd 60 keer grootvader en 134 keer overgrootvader. Verbazend is de hoge leeftijd van vele familieleden. Lang vôôr 1800, toen men op zijn vijftigste nog echt 'Abraham gezien had', presteerden 7 van de 9 voorvaders het om 70 jaar en ouder te worden. In de 17e eeuw was er zelfs een 83-jarige. Ook de meer recentere familieleden zijn nog van het taaie soort. De statistieken vermelden 123 mensen ouder dan 70 jaar, 50

Bedenkingen van een buitenstaander over verkavelingsplan H. Bloedstraat: stadsuitbreiding met 150 woningen ruimtelijke (wan)ordening? -

Hoogstraten-Centrum wordt 'n 'worst' of 'n langgerekte agglomeratie: van zuid naar noord is de bebouwing ± 3,5 â 4 km (Minderhout inbegrepen) maar de bebouwing van west naar Oost staat daarmee in geen enkele verhouding. Kijk maar op de kaart. En nu komt er nog eens een 'verzwaring' van de zuidelijke 'poot' bij, tot tegen de grens met Rijkevorsel, 1,5 km vanuit het Centrum (kerk + stadhuis), waar men langs een Mollepijp in en uit moet. Was het niet mogelijk tot een meer afgerond geheel rondom het centrum te komen? Richting Groenewoud? Zuidelijk van Gravin Elisabethlaan? Ik weet wel dat de scholen met hun speelterreinen heel wat plaats in het centrum innemen; dat enkele grote bedrijven uitbreiding van de woonfunctie beletten; dat ge bestaande straten met bebouwing niet kunt verleggen; dat het niet allemaal de schuld is van de huidige vroede vaderen: Hoogstraten is nu eenmaal in het verleden gegroeid tot wat het nu is: in het verleden ontbrak 'visie', dacht men geen jaren vooruit. Maar nu we dat weten wordt het wel tijd om verder vooruit te kijken dan onze neus lang is, een plan op te stellen met desnoods gedwongen onteigeningen (als dat kan voor 'n nieuwe rijkswachtka.zerne, waarom zou dat ook niet kunnen voor 'n stadsuitbreiding?) Als we niet verder vooruitzien, krijgen we tegen de volgende eeuw 'n draak van 'n stad, die in moten gesneden is door hoe langer hoe meer en gevaarlijker doorgaand verkeer. Nu worden kandidaat-inwoners hoe langer hoe verder in de hoek gedrukt, ver uit het Centrum; maar ze zullen er wel toe bijdragen hetverkeer in de hoofdverkeersaders nog drukker te maken. BS Wortel

daarvan ouder dan 80 en 5 overschreden de 90. Frans Jansen-Vermeiren (Hoogstraten) werd met zijn 94 jaar en 18 dagen het oudste familielid. Gezien de gezegende leeftijd van vele familieleden valt het niet te verwonderen dat Herman maar liefst 26 gouden bruiloften telde. Hein Jansen en Seraphine Verschueren (beiden geboren te Hoogstraten) waren bijna 66 jaar getrouwd. 't Was een geslaagde dag. Of zoals de organisatoren het zelf zegden: '550 jaar familiegeschiedenis te mogen vieren tesamen met 550 familieleden: 't is 't een en 't ander.' • 11


Verkeersbrokken

ÇOENWo\

Twee verkeersbrokken maken samen één stuk. Dal is tenminste de bedoeling van deze tekst. De voorbije maand was er namelijk nogal wat activiteit inzake het verkeersbeleid in het Hoogstraatse. De lang aangekondigde Verkeersraad ging effectief uit de startblokken, waarmee de gemeente een ad viesorgaan rijker is geworden. Daarnaast blijven de actievoerders van Fietspaden Nu de voelhorens willens nillens uitsteken, en wordt er eerlang andermaal op uw welwillende medewerking een beroep gedaan. toe. In het eerstvolgende info-blad verschijnt Verkeersraad nogmaals een oproep, waarna effectief zal geverbaliseerd worden wanneer overtredingen De verzuchting an o.m. dc vroegere Werk- in die zin vastgesteld worden. Er wordt ook groep Verkeersveiligheid Hoogstraten en de overwogen om de winkeliers om hun medeSchepen van Verkeer Staf Peerlinck dat er wel werking te vragen door een affiche uit te veel gevraagd en gepleit wordt inzake verkeer, maar dat dit gebeurt op een ongecoördineer- hangen. de wijze, heeft uiteindelijk tot het opstarten Weinig prettig nieuws viel er te rapen i.v.m. de doortocht van de gevaarlijke N14 door van een Verkeersraad geleid. Het betreft een Minderhout. Eerder was er een toezegging dat adviesorgaan dat alle verkeersperikelen wil kanaliseren op tweemaandelijkse vergaderin- deze heringericht zou worden, zodat samen met de heraanleg van het kerkplein en de omgen waaraan deelnemen: de diverse dorpsrageving een verkeersvriendelijker dorpskern den, bejaarden- en jeugdraad, Werkgroep Veilig Verkeer Minderhout, Fietspaden Nu, zou ontstaan. De raming voor de werken met o.m. verhogingen ter hoogte van oversteekpolitie en politici. De raden en werkgroepen plaatsen en herinrichting ter hoogte van overkunnen per vergadering twee agendapunten steekplaatsen en herinrichting van de aansluibinnenbrengen, deze worden besproken en met advies naar het schepencollege door- ting van de Koestraat op de grote weg, begestuurd. Voor de dagelijkse gang van zaken droeg 4,5 miljoen. Nu blijkt evenwel dat het kabinet Sauwens slechts 2 miljoen ter beschikwerd een bureau samengesteld dat bestaat uit Jos Huybrechts, Marc Wouters en Michel De king wil stellen. Besprekingen met Openbare Werken volgen nog. Laet. De geplande aanleg van fietspaden tussen Op maandag 9 september boog men zich een Wortel en Hoogstraten op gronden van het eerste keer over een welgevulde agenda. Die Penitentiair School Centrum en tussen Minbehelsde in de eerste plaats de voorstellen vanderhoutsestraat en Moerstraat lijkt wel goed uit Wortel, Minderhout en Hoogstraten voor te verlopen. Voor het eerste werd door de aanleg van verkeersdrempels of andere snel- plaatselijke directie een gunstig advies uitgeheidsremmende maatregelen. Tot vrijdag 27 bracht, zodat men hopelijk binnenkort meer september kunnen nog soortgelijke vragen hoort van het Hoofdbestuur op Justitie. Voor binnengebracht worden op het gemeentehuis. het tweede zijn de definitieve plans klaar, zoVervolgens bestudeert de gemeentelijke poli- dat LOK eerlang het licht op groen krijgt voor tie het volledige pakket, waarna de verkeers- uitvoeringen. raad een advies zal formulieren op de eerst- De verkeersraad vergadert opnieuw op maankomende vergadering. Wordt dus met zeke- dag 4 november. heid vervolgd. De wrevel over het wildparkeren op voet- en fietspaden blijft groot. Het is inderdaad on-

Fietspaden Nu

verantwoord hoe weinig vele automobilisten stilstaan bij de gevaren die ze op die wijze veroorzaken voor jonge voetgangertjes of fietsers. Men vraagt dringend dat hiertegen strenger opgetreden wordt. De politie zei dit ook

Op ocndag II september slaken de leden van het actiecomité voor Fietspaden Nu de hoofden bij elkaar. Op hun agenda prijkte een momentopname van de stand van zaken en cle verdere uitwerking van de latere acties. De

FLTSPAD

noodzaak om actie te voeren blijft onverminderd, en dreigt zelfs nog groter te worden in het Licht van de verwachte toename van de verkeersdruk de eerstkomende jaren. Het zal dus beslist niet de laatste keer zijn dat op de medewerking van de Hoogstraatse bevolking een beroep wordt gedaan. Tot nu toe blijken immers alléén volgehouden acties toereikend om effectief beweging te krijgen in de dossiers die de Noorderkempen aanbelangen!

Over de stand van zaken kunnen wij Vrij kort zijn. De onteigeningen langsheen de N14 tussen Hoogstraten en Rij kevorsel gaan onverminderd verder. Toch is er enige onrust over de berichten als zouden sommige bewoners tot 10 meter grond voor hun huis moeten afstaan. Men durft er van uitgaan dat alleen noodzakelijke onteigeningen plaatshebben, en dat de betrokken bewoners begrip kunnen opbrengen voor de rechtmatige vraag voor veiliger infrastructuur voor de fietsende schoolgangers. Wat betreft werkzaamheden aan de Turnhoutse ring en de gevolgen daarvan voor aanleg van fietspaden naar Merksplas en zo mogelijk nog verder over Wortel naar Hoogstraten, is men vooralsnog zonder nieuws. Krijgt alleszins een vervolg. Ook de acties krijgen noodgedwongen een vervolg. Niet met een grote actiedag dit jaar, die wordt pas in het vooruitzicht gesteld voor het najaar van '92. Momenteel legt men de laatste hand aan het ontwerpen van een Fietspaden Nu-kalender die als actiemiddel verkocht zal worden. Elke maand wordt een

thema voor de voorbije werking aangesneden, onderaan voorzien van een afscheurbare briefkaart gericht aan een of andere instantie of beleidsverantwoordelijke. Wanneer we met z'n allen op de afgesproken dag de brief kaart versturen, houden we doorlopend het jaar rond onze eisen levendig en vers in het geheugen bij diegenen die moeten instaan voor de realisatie ervan. De kalender zal aan zeer lage prijs verkocht worden, waarvoor het comité andermaal een beroep zal doen op medewerking van scholen en jeugdbewegingen. En op u dus! Het bezoek van minister Waltniel of diens plaatsvervangster werd aangegrepen om ook de minister van Ruimtelijke Ordening te wijzen op de eisen van de Noorderkempen. Een brief in die zin werd hem overhandigd, een spandoek verduidelijkte de rest. Verder wordt gewacht op reacties vanwege het ministerie van Openbare Werken op eerdere brieven van het comité, de schepencolleges van de drie gemeenten en een nieuwe brief die vanuit Fietspaden Nu naar de Trierstraat vertrokken is. Volgende vergadering is om maandag 14 oktober om 20.00 uur in Ter Marcke in Merksplas. •

12


••

Besluiten?

4

UW MENING IN HARDE CIJFERS

Moet de Mosten de Mosten blijven of mag het ietsjes meer zijn? Het project 'Mostenmeer' heeft in de pers heel wat weerklank gekregen, wat gezien de omvang van het geheel niet onlogisch is. Subtropische rekreatiedomeinen vallen al op voordat ze er zijn. Weldra krijgen de verkozenen des volks de kans om zich over het project uit te spreken. In het artikel over 'Mostenmeer' in onze Maand van augustus vroegen wij ons af of de raadsleden vooraf de stem van de burger zouden horen en hoe dan wel. Hoe de raadsleden hieruit komen, is gelukkig onze zorg niet. Om de Hoogstraatse burger alvast aan bod te laten komen, kozen wij een statistisch representatief staal van 100 gezinnen en legden hen 6 goeddoordachte vragen voor. Ziehier wat de burger weet te vertellen. vakantiegangers (45% van hen kwamen naar de Mosten). Andere aan de Mosten verwante rekreatiedomeinen werden maar door 14 ondervraagden bezocht. De subtropische zwemparadijzen zijn beter bekend, 45 van de honderd ondervraagden bezochten er ooit een. 41% Van de Hoogstraatse burgers heeft er geen bezwaar tegen wanneer De Mosten zou omgebouwd worden tot een subtropisch rekreatiepark. 37% Wil dat de Mosten de Mosten blijft en 21% heeft er geen mening over. De meeste voorstanders vinden we bij de Mosten-bezoekers: 52% is voor, 42 01ó tegen en 6% heeft geen mening. De niet-Mosten-bezoekers zijn mooi verdeeld, 34% voor, 32% tegen en 34% weet het niet. Dat het hier niet om geheel vrijblijvende antwoorden gaat, wordt aangetoond door het feit dat 69 van de 100 ondervraagden het 'plan Engels' kent.

De vragen Om te weten wat onze medeburger denkt, moeten wij aan de weet komen of hij er 'überhaupt' iets van weet en of hij er iets mee te maken wil hebben. Wij dachten dat te vernemen met volgende vragen:

Bent u dit jaar met vakantie geweest? (Om te weten of er een relatie bestaat tussen op vakantie gaan en naar de Mosten gaan)

Hebt u (of leden van uw gezin) deze zomer de Mosten bezocht? (hoeveel van de ondervraagden zijn gebruikers van de Mosten)

Bezoekt u wel eens andere, soortgelij ke recreatiegelegenheden zoals de Ga!derse Meren, Breebos, Lilse Bergen?... (is het elders beter)

Hebt u ooit een subtropisch zwempa radijs zoals Centerparks of Sunparks bezocht?

Besluiten trekken uit dergelijke enquêtes is niet zonder risico's. Dikwijls worden ze immers gehouden om dat te bevestigen wat de besteller ervan vooraf reeds dacht. Meestal is de vraagsteller dus ook belanghebbende. Natuurlijk is dat hier niet het geval, wij bevestigen of ontkennen met deze enquête dus niets. Wat niet wil zeggen dat de resultaten niets aantonen. Het is duidelijk dat veel Hoogstratenaars de Mosten bezoeken, en dat dit niets te maken heeft met op vakantie gaan of niet. Dagrekreatie voor ieder die er zin in heeft. Evenzeer is het duidelijk dat de voorstanders van het project 'Mostenmeer' met meer zijn dan de tegenstanders maar dat ze een meerderheid van de burgers vormen, kan evenmin gesteld worden, daarvoor zijn er nog minimaal 9% te weinig. De echte belanghebbenden weten nu waar ze aan toe zijn. De projectontwikkelaars zijn nog niet overtuigd genoeg geweest en de tegenstanders kunnen uitmaken of het de moeite loont om tegen de zaak in het geweer te komen. Beide partijen hebben werk voor de boeg. Voor ons allicht stof tot schrijven. •

Eigendunk Omdat we de Hoogstraatse burger nu toch aan de lijn hadden, konden we het niet laten ze te stellen; de vraag: 'Leest u de Hoogstraatse Maand?' In het begin schroomvol en een beetje bang van het antwoord. Na enkele telefoontjes steeds zelfverzekerder, tegen het einde zelfs driest. Want niet minder dan 84 van de 100 ondervraagden blijkt de 'Maand' te lezen. En of we daar fier op zijn. Wie aan de Hoogstraatse bevolking iets wil laten weten, weet voortaan waar hij moet zijn. Andersom telt ook, wie iets wil weten 'hij leze de HOOgsIraalse Maand!'

Wij gaan achter de 16% ontbrekende Hoogstratenaars aan.

(weet de ondervraagde hoe zoiets eruit ziet)

Moet naar uw mening de Mosten blijven zoals het is, mag het een subtropische rekreatiepark worden of hebt u hier geen mening over? (de hamvraag)

Hebt u al gehoord van de plannen om van de Mosten een dergelijk subtropisch rekreatiepark te maken; het zogenaamde 'plan Engels'?

-

(weet de ondervraagde dat er reeds concrete plannen zijn voor een zwemparadijs in Hoogstraten, m.a.w., voorgaande vragen werden hem niet gesteld om naar zijn zwemwensen te peilen)

Het verdict! Van de ondervraagden is 51% dit jaar met vakantie geweest. 47% Bezocht dit jaar de Mosten. Zijn deze bezoekers de Hoogstratenaars die niet met vakantie gingen? Neen, want van de 51% vakantiegangers bezochten er nog 43% de Mosten of bijna evenveel als de niet13


Boeken brengen je in alle staten Cursus over literatuur uit de 3e wereld (2, 9, 16 en 23 oktober) in de bib in Hoogstraten. Boekenbeurs met literatuur uit de 3e wereld (IKO van 19 tot 23 oktober). 't Is maar hoe je het bekijkt: boeken brengen je in een staat van verrukking of ontroering, desgevallend ook in Nigeria, Brazilië of Indonesië. Er worden dit jaar verschillende aktiviteiten

de arme landen. Deze literatuur is vrij onbe-

kend, zeer gevarieerd en erg verschillend van de westerse literatuur. De kennismakingscursus loopt over 3 woensdagavonden: 2, 9, 16 oktober, telkens van 20 uur tot 22 uur in de centrale openbare bibliotheek. De inschrijvingsprijs voor de ganse cursus is 600 fr. U krijgt er een uitgebreid cursusboek bij. Aansluitend introduceert K. Vuylsteke op 23 oktober de Aziatische literatuur in de centrale. Aanvang is 20 uur en de deelnameprijs voor deze extra avond bedraagt 100 fr. Voor meer informatie kan u terecht in de een-

trale, Gravin Elisabethlaan 21, Hoogstraten of via telefoon op 03/314.32.61. Inmiddels wordt er ook i.s.m. het GEKO een boekenbeurs voorbereid die zal lopen in de gebouwen van het IKO. Deze zal dagelijks van 19 tot 23 oktober toegankelijk zijn voor individuele bezoekers en klassen. Naast romans uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika zullen er ook kinderboeken en informatieve werken worden voorgesteld. Het GEKO en de openbare bibliotheek zorgen ook voor achtergrondinformatie bij de tentoongestelde boeken. Van de belangrijkste auteurs zullen biografieën en een aantal boekbesprekingen voorhanden zijn. Verder zullen ook folders ter beschikking zijn waarin voor u een selectie werd opgenomen van de belangrijkste werken en waarbij de verwijzing wordt gemaakt naar de werken die in de plaatselijke bibliotheek voorhanden zijn. Speciale aandacht zal gaan naar Indonesië vermits het 11.11.11.-komitee dit jaar een project koos op deze eilandengroep. Deze beurs zal feestelijk worden geopend op vrijdagavond 18 oktober e.k. •

Terug naar school Aantal leerlingen in het basisonderwijs lagere school

kleuters Hoogstraten - Gemeentelijk - Seminarie - Spijker Meer Meerle Meersel-Dreef Minderhout Wortel Totaal

110

(+ 12)

149 205

159 165 111 38 104 74 762

(+ 18) (- 3) (- 10) (+ 7) (- 15) (- 10) (- 1)

178 259

228 44

(+ 3) (- 14) (+ 2) (+ 10)

245

(- 6) (+ 12) (+ 10)

160 1468

(+ 3) (+ 20)

Hoogstraten volgt niet de nationale trends (nl. een stijging in het kleuteronderwijs en een daling in het lager). Hier blijft het aantal kleuters ongeveer gelijk. In de lagere scholen is er een stijging. Lopen wij daarmee voor af achter? Misschien zal de toekomst het uitwijzen. Misschien, want als je zo de cijfers van 10 jaar bekijkt (u heeft die niet, maar ik wel) dan zie je dat het totaal aantal leerlingen niet noemenswaardig verandert. Wat verschuivingen binnen de scholen. Waar bij dit jaar Meersel-Dreef zich andermaal in de kijker heeft geplaatst: zij telt dit jaar bijna één derde leerlingen meer dan vorig jaar! Waar gaat dat eindigen?

Aantal leerlingen in het middelbaar onderwijs rond informatie en literatuur van dc 'derde wereld'. Elke week van oktober zal er in de Hoogstraatse openbare bibliotheek een contingent belicht worden via een informatieve boekenstand. De Arabische wereld, Zwart Afrika, het Verre Oosten en Zuid-Amerika zullen afwisselend aan bod komen. Hieraan wordt ook een wedstrijd verbonden. Via vragenformulieren kan u deelnemen aan een provinciale kwiswedstrijd met als hoofdprijzen een personal computer of een boekenpakket. De openbare bibliotheek Hoogstraten organiseert in samenwerking met het gemeentelijk komitee voor ontwikkeling en KCLB een kenopgezet,

nismakingscursus over de rijke literatuur uit

14

1065 (- 34) Seminarie + Handelsschool Spijker 784 (- 18) - ASO (Humaniora) 795 - Technische (Hotelschool) (+ 53) 883 (+66) Vito Land- en Tuinbouwschool 195 (- 7) Totaal 3722 (+ 60) Waar het aantal middelbare scholieren vorig jaar voor de eerste maal zakte, is dit aantal nu opnieuw toegenomen. Dit is alleen te wijten aan de stijging in de scholen met technische richtingen. Deze met een meer algemeen vormende studierichting blijven lichtjes achter. Misschien heeft dit te maken met de grote vraag naar technisch geschoolden, al is deze vraag al verscheidene jaren aan de orde. Het kan ook te maken hebben met de invoering van het eenheidstype waardoor het onderscheid tussen de scholen (althans in de eerste jaren) sterk vermindert.


Puur kultuur Kultuur is heus geen vies woord, hoeft evenmin altijd met de vermaledijde grote K geschreven. Ook in Hoogstraten is er een gezonde portie van te ra pen, en ten bewijze daarvan trokken we de hort op om te babbelen met mensen die op een of*andere manier kultureel actief zijn. In de Kiosk in de Vrijheid troffen we de Brechtse Liliane Melis aan, die begin oktober debuteert met een poëziebundel waarin haar ervaringen doorheen een postnatale depressie verwerkt zijn. In het Ostmuseum loopt een tentoonstelling met schilderwerk van Jan Carsau, een naïeve schilder uit de Rupeistreek. De Hoogst raatse boreling Jan Huet vindt de weg terug naar het moederschip: hij presenteert zijn Derde Wereldfotografie in de IKO. En voor de eerste keer doet het Festival van Vlaanderen Hoogstraten aan. De Brechtse Liliane Melis baat in de Vrijheid samen met haar man krantenwinkel Kiosk uit. Ze is moeder van twee kinderen. De zwangerschap van het nu anderhalf jaar oude zoontje Koen verliep echter moeilijk. 'Omdat het kind niet goed bleek te groeien. Ik moest er dus altijd heel erg op letten of ik nog wel leven voelde, zoniet dan moest het kind meteen gehaald worden. Dat gebeurde uiteindelijk ook in de achtste maand, en bij de geboorte woog Koen maar 1,4 kg. Altijd waren er nadien problemen gedurende de drie maanden dat hij in de couveuse verbleef. Elke dag ging je er naar toe, elke dag weer met de angstige vraag wat er nu weer mis zou zijn... en of we hem niet zouden moeten afgeven... Tot ik op een bepaald moment vaststelde dat ik niet meer van mijn kind kon houden, dat ik er niets meer om kon geven.' Liliane maakte een langdurige postnatale depressie door. Het valt wel vaker voor dat vrouwen door hormonale verandering en na de bevalling emotioneel en psychisch in de knoop geraken. 'Toch berust er nog een taboe op postnatale depressie. Men reageert met heel veel onbegrip en onwetendheid. Men kan onmogelijk begrijpen wat je overkomt. Zelfs de psychiater, enkele psychologen en ziekenhuispersoneel slaagden daar niet in. De psychiater meende dat alles opgelost moest worden met zware medicatie, terwijl ik zelf voelde dat ik vooral nood had aan begrip, vertrouwen, de dingen uitspreken... Dat kon pas volop toen ik in contact kwam met andere vrouwen met gelijkaardige gevoelens in een zelfhulpgroep. Plots was ik niet langer alleen op de wereld, leefde ik niet meer onder een stolp.' 'De gevoelens die je doormaakt zijn zeer intens en verwarrend. Je maakt jezelf wijs dat het je eigen schuld moet zijn dat je je eigen kind niet kunt liefhebben. Elke jonge moeder ziet haar kind toch doodgraag, waarom kon ik dat dan niet? Die schuldgevoelens stapelen zich enorm snel op. Je voelt je angstig, onbegrepen, geïsoleerd, aggressief soms. Terwijl je eigenlijk stralend gelukkig achter de kinderwagen aan zou moeten stappen. Ergens ben ik dan beginnen schrijven, geleideijkaan zijn dat gedichten geworden. Die vormden een klankbord, een uitlaatklep voor mijn gevoelens. Ik voelde me daar heel goed bij. Nu hoop ik zo'n beetje dat mijn gedichten bij andere vrouwen herkenning kunnen opwekken, ook wel dat ze iets van het onbegrip wegnemen. Dat men beseft dat je niet gek bent wanneer je zulke gevoelens hebt.' De gedichten verschijnen begin oktober in de bundel 'Een schreeuw in het duister' uigegeven door 't Kofschip in Antwerpen. De bundel bevat 30

heldere gedichten, vaak ontroerend en vanuit heel authentieke gevoelens. Te koop voor 299 fr. in de Kiosk, of door storting op rekening 418-2020361-94 op naam van Liliane Meijs, Lijsterbeslaan 11 in 2960 Brecht. Vingers tasten in mijn buik op zoek naar ongeboren leven Verankerd met het apparaat lig ik op het bed net niet in de verloskamer Witte jassen lopen af en aan controleren de harttonen van een stervend kind Urenlang wachten op de verlosser Nu, één jaar later ben ik nog bezig de brokstukken te lijmen

Liliane Melis, uit 'Een schreeuw in het duister'

:

S

aan één afgezonderd standpunt vast te klampen. De geschiedenis heeft nood aan baanbrekers. Maar ik ben geen strijder en heb niets bijzonders te verdedigen of te verkondigen. In plaats van er mijn leven aan op te offeren, wil ik veeleer profiteren van het leven... Gelukkig voor mij dus dat er ook creatievelingen zijn op technisch gebied, die ik voor hun uitvindingen bij deze gelegenheid hartelijk dank.' Carsau won reeds verschillende schilderprijzen, waaronder vorig jaar de eerste Prix d'Oosterhout. Jazzmuziek, Brechtiaanse soldateska en familieportretten vormen enkele terugkerende thema's. Geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 10.15 tot 16.30 uur en tijdens de weekends van 14.00 tot 17.00 uur. El

Eenvoudig fantastisch In het Osimuseum wordt het alvast een drukke herfst. Vanaf 26 oktober loopt er een tentoonstelling met werk van de o.m. in Mol wer kende schilder Jacob Smits. Maar van 28 september tot 20 oktober is er nog een andere gast. Het betreft Jan Carsau, die er zijn eigenzinnige, eenvoudige en fantastische wereld toont. Carsau is afkomstig uit de Rupelstreek. Hij kreeg aanvankelijk een klassieke muziekopleiding, maar voelde zich al snel aangetrokken tot dejazzmu.ziek. 'De kleur en het timbre van de akkoorden der enigszins naïeve melodieën met hun enorme improvisatiemogeiijkheden spraken me meer aan.' Dat voerde hem ook tot de verdere ontplooiing van zijn talent als pianist. Vanaf '58 schildert hij. Zijn werk is spontaan en lijkt niet geschoold, onbekommerd om techniek en schilderkunstige conventies. Buitenlandse reizen, o.m. naar Portugal, brengen hem in contact met volkskunst. Zijn interesse voert hem ook naar de naïeve schilderkunst, al wenst hijzelf niet met dat etiket door het leven te stappen. Hij wil zelf zijn eigen weg zoeken in kleur en vorm, met een minder traditionele fantasiewereld die verschillende invalshoeken toelaat. 'Ik weet dat er strekkingen zijn in de kunst, maar die vertrekken vanuit een vooropgesteld stramien. Ik twijfel dan aan de spontaniteit ervan. Ik heb niet het karaker om mij aan zekere in voege zijnde regels te houden of mij

14V 1

HERIJGERS

. bouwspecialiteiten

Indst,eweg 7, 2320 Hoogstraten. Tel. 031314 47 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P. C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRAA TKOLKEN EN WA TERAFVQERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN P. V. C. PUTTEN

uit voorraad verkrijgbaar. 15


Kultuur

Derde Wereld in juist perspectief De reeks van Arliko tentoonstellingen van dit jaar opent met de derdewereldiotografie van Jan Huet. Voor deze Antwerpse fotograaf betekent dit in feite een terugkeer naar zijn geboorteplaats. Het betreft inderdaad een zoon van glazenier-kunstschilder Jan Huet. Hij werd in de Vrijheid geboren in de schaduw van de toren, maar zou al snel naar Wortel en later naar Antwerpen verhuizen. 'In de fotografie wordt te vaak technisch gekeken, vanuit de techniciteit van het apparaat en het medium, waarbij men zich in de allereerste plaats bekommert om de vorm. Daar staat tegenover dat de meeste mensen als gelegenheidsfotograaf er alleen maar op uit zijn om mooie foto's te maken. Men beoordeelt en leest foto's dan ook vanuit die hoeken. Maar voor mij is er véél meer in fotografie, méér dus dan dat technische of dat mooie. Voor mij is het een middel tot communicatie: dat kan inhouden dat de maker van de foto een contact beoogt met de kijker; of dat er een brug gelegd wordt, een lijn getrokken wordt van de realiteit naar de kijker. Vooral dat laatste boeit mij. Niet dat dit de enige juiste fotografie zou zijn, ik aanvaard graag de enorme verscheidenheid binnen de fotografie.' 'Met een foto probeer ik vanuit de realiteit een beeld te maken dat ik tot de kijker breng op zo'n manier dat er een wisselwerking ontstaat tussen wat ik gezien heb en gewaar werd en wat de kijker hopelijk er vaart. Wat het ingewikkelder maakt, is dat een foto nooit een weergave kan zijn van de realiteit. Een foto is een nieuwe realiteit: wat gebeurd is, verander ik naar een blad, reduceer en omkader ik, ontdoe ik van lucht, geur, geluid en zelfs van kleur. Wat zo ontstaat, is iets nieuws. Ik mag dat ontstane beeld niet gebruiken om te kijken naar de realiteit. Dat vergt dus een nieuwe manier van kijken waarbij men voorbij de expliciete naar de impliciete aspecten kijkt. Dat kan onuitputtelijk veel zijn. Van de alledaagsheid selecteert de maker een bepaald ogenblik, vanop een bepaalde plaats en vanuit een bepaalde gewaar wording. Doordat het tot foto wordt, krijgt die alledaagsheid een veel ruimere dimensie of volume. Vorm en esthetiek vormen daar-

bij dus géén vertrekpunt.' 'In de Derde Wereld ontmoet je de prachtigste en meest miserabele dingen. Ik probeer altijd aanvaardend te fotograferen, van binnenuit de omstandigheden en met voldoende kennis van het onderwerp. Vanuit een samenhorigheid met wat ik fotografeer. Meestal ga ik naar die landen op opdracht van derden zoals niet-gouvernementele organisaties of tijdschriften als Wereldwijd. Dan laat ik me grondig inlichten. Wanneer ik rondtrek sleur ik niet allerlei apparatuur en koffers mee of zo. Hoe meer low-profile hoe beter. Je zou kunnen zeggen dat ik zo min mogelijk beantwoord aan het beeld dat men van de fotograaf heeft. De mensen die ik fotografeer weten ook wat ik doe, krijgen een soort betrokkenheid bij het gebeuren. Vaak is het trouwens zo dat ze zelfs opmerkelijk goed het belang van foto's inzien. Zelfs de afgelegen indianengemeenschappen in de bergen van Guatemala voelen aan dat het belangrijk is dat hun gemeenschap gefotografeerd wordt door iemand uit het Westen. Vreemd toch, niet?'

1 KO-Galerij TENTOONSTELLING

Derde-Wereld Fotografie van

JAN HUET van 5 oktober t.e.m. 20 oktober Weekends van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 18.00u Tijdens de week: groepen op afspraak. org. ARTIKOvzw Dr. Versmissenstraat 6,2320 Hoogstraten, 031314 75 54

16

'Ik probeer nooit te werken vanuit opportunisme of voyeurisme. Daar vind ik de Derde Wereld véél te belangrijk voor. Zelfs belangrijker dan het Westen. Misschien al omdat dit het merendeel van de wereldbevolking uitmaakt, in feite dus meer aansluit bij wat de mondiale realiteit is. Het spectrum aan gevoelens en situaties is er ook ruimer, de extremen binnen de gemeenschap en het individu eveneens. Er wordt meer geleefd, intermenselijke relaties zijn belangrijker voor hen. Niet altijd ten goede van de gewone man, maar evenmin altijd zo dramatisch als in het Westen steeds wordt voorgesteld. Het meelijwekkende imago dat wij van de Derde Wereld hebben, is immers jammerlijk verkeerd. Er zijn natuurlijk dramatische en verschrikkelijke toestanden, en die toon ik ook wel in mijn foto's. Wanneer je fotografeert in de strijdzone van Sandinisten en Contra's in Nicaragua, dan kun je niet anders dan schrijnende zaken registreren. Die mag je niet uit je foto's weglaten.' 'Maar de Derde Wereld realiteit is veel ruimer en geschakeerder dan dat alleen. Vanuit een eerlijkheidsgevoel moet je dus het volledige beeld tonen. Binnen de ontwikkelingssector probeert men nu terecht wat te doen aan een gecorrigeerde, positievere beeldvorrning. Tot nu toe zitten de Westerse ideeën veel te vast in de eenzijdige beeldvorming vanuit o.m. kolonialisme. Men gaat voorbij aan de eigenwaarde of de eeuwenoude culturen van die landen. Neem nu Afrika, dat voor een stuk mee de bakermat van onze geschiedenis heeft bepaald. Er is zoveel waardevols daar, maar wij willen het niet zien. Het is jammer dat de meeste fotografie die verkeerde voorstelling in stand houdt.' In zijn eigen foto's probeert Jan Huet daar verandering in te brengen. Hij reisde door zeven landen: Ecuador, Mexico, Dominicaanse Republiek, Guatemala, Rwanda, Nicaragua en Tanzania. Een selectie van zwart-wit foto's moet een beeld geven van wat hem als fotograaf voor ogen staat en wat hem drijft. Vôôr alles lijkt dat een eerlijke betrokkenheid, respect en onbeschroomde openheid voor de medemens. De mensen die hij fotografeert kijken vaak


recht naar de kijker, blijven onaangetast in hun menselijke waardigheid ongeacht fotografie of politieke-sociale-economische omstandigheden. De emotionele betrokkenheid van maker en gefotografeerde is heel dikwijls ontroerend groot en intens. Dat maakt het bekijken van zijn foto's zonder meer tot een authentieke ervaring die je als mens beroert. Wie de kans heeft om IKO binnen te stappen, mag dit absoluut niet missen! Toegang is gratis. Open van 5 tot 20 oktober op zaterdag en zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Lii

Robert Groslot met Symfonisch jeugdorkest Op zondag

6 oktober om 19 u. speelt het

Symfonisch Jeugdorkest van Vlaanderen o.l.v. de befaamde Robert Groslot een

Streekeigen curiosa Slalommen

in Hoogstraten Wij waren op voorhand gewaarschuwd. Het is te zeggen: Vanwege het stadsbestuur een vriendelijke brief gekregen waarin verteld werd over op til zijnde werken aan Vrijheid en omstreken, met name de rammelende rioolputdeksels.

lijke verschillende verkeersremmers en verkeersdrempels die worden toegepast. Het blijkt dat de menselijke fantasie hierin onuitputtelijk is en dat de ene oplossing al beter is dan de andere, maar ieder initiatief terzake is en blijft lovenswaardig.

Een hele opluchting, die brief, want een betere 'wakkermaker' kan men zich niet inbeelden dan wel een 30- of meer-tonner die omstreeks 4 uur over deze deksels dondert. Ook volgens de brief zou het verkeer piekfijn geregeld worden met tijdelijke omleidingen enzo. Maar hier moet iets mis gelopen zijn met het plaatsen of afpiakken van verkeersborden want die omleidingen zijn er niet gekomen. Wel kon worden deelgenomen aan een nieuwe sport, slalom met 30- of meertonner. De schare augustus-toeristen die het mooie Hoogstraten bezochten moeten wel raar opgekeken hebben bij zoveel activiteit. Nu hebben wij zowel in binnenals buitenland al heel wat rondgetoerd maar vooral uitgekeken naar alle moge-

Daarom durven wij - in stille hoop - veronderstellen dat de toeristen in Hoogstraten, van hun bezoek de gedachte hebben overgehouden dat in Hoogstraten werd geëxperimenteerd met een nieuwsoortig systeem van verkeersremmers. Voor de Hoogstratenaar, van geboorte of inwijkeling, zal de hoop voorlopig ijdel blijven, want op het einde van de maand waren bijna alle obstakels opgeruimd en kon alle verkeer weer op volle snelheid genieten van al het prachtige dat Hoogstraten te bieden heeft. Wie de slalomwedstrijd gewonnen heeft is van minder belang, ook al waren sommigen heel opdringerig om er zo snel mogelijk doorheen te geraken, en zijn er maar enkele barelen gesneuveld. Voor ons hadden ze het best zo mogen laten. •

koncert in de Rabboenizaal van het Spijker. Op het programma staan het Concerto nr. 20 KV 466 van Mozart, Pctroesjka van Strawinsky en een Ouverture van Frederik Devreese. Het pianoconcerto van Mozart wordt vertolkt door de 21-jarige Italiaan Eduardo TorbianelIi, die op dat ogenblik in ons land vertoeft voor optredens in het kader van het Festival van Vlaanderen. De toegangsprijs bedraagt 350 fr. of 300 fr. in voorverkoop met genummerde plaatsen. Een jaarabonnement voor het volledige programma van Kunstkring Spijker kost 1.000 fr. Alle inlichting en reservatie tel. 314.55.36. •

Festival in Hoogstraten Voor het eerst doet het Festival van Vlaanderen Hoogstraten aan. Een verheugende zaak toch wel dat sinds enige tijd werk wordt gemaakt vanuit verschillende invaishoeken om een kwaliteitsvolle muzikale traditie op te bouwen. De initiatieven zijn er: de koncerten van Kunstkring Spijker, de passionen van Rotary, de kerstconcerten in de kerk, de Servaes herdenking. Ze hebben Hoogstraten blijkbaar op de muzikale landkaart geplaatst, zodat de Kempense moot van het Festival van Vlaanderen een Noordelijk stukje groter wordt. Tussen 15 september en 24 oktober zijn er zes programma's in Westerlo, Herentals, Mol, Geel, Turnhout en Hoogstraten. In de Catharinakerk is op vrijdag 4 oktober het Orchestre de Chambre de Wallonie ofte Waalse Kamerorkest te gast. Op het programma staan bekende werken die door een zeer breed publiek gesmaakt kunnen worden. Om te beginnen is er een uitvoering van de Jaargetijden van Vivaldi. In het kader van het Mozartjaar vertolkt men drie stukken: het (Salzburg) Divertimento KV 136, het Divertimento in D, KV 251 en de Sinfonia Concertante voor viool en altviool. Dirigent is Jean-François Chamberlan. Solisten zijn Isabelle Bonnesire, Pascal Schnmidt en Jean-François Chamberlan op viool, en Anne Pingen op altviool. In voorverkoop op de Dienst Toerisme kosten kaarten 300 fr. op de avond zelf is dat 350 fr. Meer informatie: tel. 314.50.07. U

_ _Y

garag QVAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * carwash

tweedehands + demowagens carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 17


KOPJE VAN DE MAAND Zoals u ziet hebben wij een boontje voor juffrouw Blanche. In amper een halfjaar tijd komt zij met een van haar klas.sen twee keer in onze Maand. Natuurlijk passeerden heel veel Hoogstraatse meisjes de klas van Blanche en het mag toch gezegd worden: het was een goei ook! Blanche herintiert zich dat jaar goed (want haar dochter An werd toen geboren), waarin ze het vierde leerjaar les gaf, maar van onze leerling (M.S. uit Minderhout - kijkt u bij de Van Herck Sport advertentie), weet ze niet zo veel meer, of toch, alleen dit: 'Het was zo'n fijn dingske, ik zei tegen haar vaak: ik denk dat gij ooit nog ballerina wordt!' Ze is toch een andere weg opgegaan. Na de lagere school volgde ze snit- en naadlessen in Turnhout en als naaister heeft ze een tijdlang haar kost verdiend. Ze baat nu met haar man een horecazaak uit in Minderhout. De klasfoto uit 1967 werd genomen in het grootste lokaal van de school (de gemeentelijke meisjesschool naast de post in de Gelmelstraat). Regelmatig moest het zaaltje ontruimd worden want het deed dienst als refter, turnzaal, feestzaal en stemlokaal met de verkiezingen. De gordijnen die er hingen naaiden de juffen in hun vrije tijd. 'Maar het was een plezierige tijd, elke aanleiding was goed om te feesten. De een was tien jaar getrouwd, de ander vijftien, opgeteld gaf dat 25 en reden tot feesten. Dat deden we 's avonds, samen met onze mannen: die van de juffrouwen Fockaert, Standaert, Peetermans en ook onze direktrice May Jansens. Maar met de kinderen werd er ook gefeest hoor! Als er een juf verjaarde mochten de leerlingen komen zingen of voordragen en werden ze door de juf getrakteerd op een ijsje en een wandeling. En rond kerstmis vierden we ook feest met tombola, chocolade, koffie en koffickoeken.'

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

Ongevallen Tijdens de voormiddag van 24 augustus gebeurde een ongeval aan de Meerseweg. De auto's bestuurd door Eddy Jansen, Hoefijzer 26 in Hoogstraten en deze van Herman Wabraven uit Rotterdam kwamen onzacht met elkaar in aanraking en leden daardoor zware schade. Op 23 augustus rccd Ilse Van Laethem uit de Minderhoutsestraat 109A met haar wagen tegen een of ander obstakel. Beiden, wagen en hindernis, werden zwaar gehavend. Het gebeurde in Minderhout-dorp. In de vooravond van de laatste dag in augustus gebeurde een bosiltig in de (jellIlelsIladt. Jos Janssens uit de Klinketstraat 13 in Wortel kwam met zijn wagen in botsing met de auto bestuurd door Gerda Hechtermans uit St. Truiden. Beiden hielden er lichte kwetsuren aan over. Bij deze botsing waren ook 2 geparkeerde auto's betrokken die lichtjes geschramd of gedeukt werden.

In datzelfde jaar, 1967, werd deze foto uit Meerle genomen. Juffrouw Maria Verbreuken die hier bij het 3e en 4e leerjaar poseert, staat nog steeds in het onderwijs. En ons kopje, daar weten we volgende Maand wat meer over. Zij stuurt ons vlug een kaartje met naam, adres en telefoonnummer (D.H.M.: K. Boomstraat 37, 2320 Hoogstraten) en krijgt van Van Herck Sport 500 fr. aankoopgeld.

De volgende Maand verschijnt op 30 oktober. Medewerkers, verlies u niet in herfstig gemijmer maar breng uw kopij tijdig binnen, véôr woensdag 18 oktober. Sport- en dorpsnieuws v 6 or 20 oktober. 18

Op de middag van 11 september reed Bruno Michielsen uit Dcurnc met zijn vrachtwagen een of ander obstakel omver aan de Langenberg in Wortel. Lichte kwetsuren voor Jac Smits uit Zundert en Anne Menten uit St. Truiden die in hun respectievelijke wagens met elkaar in aanrijding kwamen op 13 september aan het kruispunt Loenhoutseweg-Hinnenboomstraat. In de vooravond van 15 september gebeurde een ongeval in Minderhoutdorp waarbij 3 wagens betrokken waren. Alleen Chris Boermans uit Beerse werd daarbij licht gekwetst. De wagens van respectievelijk Aloïs Mostmans uit Rijkevorsel en van Elisabeth Van Opstal, V. Nuetenstraat 14, Meerle, werden daarbij beschadigd.


II

II

hem)OMWEMn

Wandtapijten gerestaureerd Op donderdag 12 september sverden de gerestaureerde koorwandtapijten van de kerk officieel ingehuldigd. Gemeenschapsminister van Ruimtelijke Ordening Waltniel (een partijgenoot van de burgemeester) was daarvoor uitgenodigd, maar deze stuurde zijn kabinetsmedewerker in de plaats - zoals wel vaker gebeurt in dergelijke gevallen. De heren Nationale Politici hebben immers wel Dringerder Zaken aan het hoofd dan 7irh om de haverklap te lande te begeven. Behalve in verkiezingstijd. De 16e eeuwse tapijten zijn fraai gerestaureerd door de Mche1se Manutaktuur Gaspard de Wit, en worden ook uitstekend opgehangen in grote kasten met gelaagd glas. Yvan Maes, bedrijfsleider van de Manufaktuur, beklemtoont dat het eerder om een conservatie dan een echte restauratie gaat. De tapijten werden op kleurvastheid getest, gereinigd, en na restauratie van ontbrekende stukken, geconsolideerd op linnen doeken en van ccii ophangingssysteem voorzien. De ontbrekende stukjes werden nieuw geweven naar oorspronkelijke kartons, zodat de eenheid van de reeks tapijten bewaard blijft. Deze tapijten blijken overigens erg waardevolle stukken. Ze werden geweven in opdracht van graaf Antoon de Lalaing en diens echtgenote Elisabeth van Culenborg omstreeks 1530. Ze stellen als een soort stripverhaal taferelen voor uit de levens van hun beider patroonheiligen: Antonius abt en Elisabeth van Hongarije. De grovere weeftechniek en relatief eenvoudige compositie wijzen op hun herkomst uit een provinciaal atelier, waarover men trouwens geen zekerheid heeft. Het belang van de tapijten schuilt vooral in hun uniek karakter als verhalende reeks en als koorwandtapijten. Bovendien vormen ze een prachtige historische getuige voor de kwaliteit van de provinciale produktie. De totale kostprijs van de restauratie bedraagt 2 miljoen. De staat subsidieert 60 07o daarvan, verder komt de provincie voor 20ü/o tussenbeide en de gemeente ook voor 10 07ó. De kerkfabriek zelf dient de resterende 10% ie financieren. Hoe dan ook goed gespendeerde centen, zo dachten wij. 1

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Mîchel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Gerestaureerde wandtapijten terug in de St. Catharinakerk

Namens de Koninklijke Manufactuur Gaspard De Wit gaf de heer Maes een beschrijving van het volledige restauratieproces van de Hoogstraalse wandtapijten. Zes personen werkten ruim 1000 uren aan de herstelling en de kostprijs van deze herstellings- en conserveringwerken bedroeg 800.000 fr. Zij vormen een belangrijk onderdeel van het rijke kunstpatrimonium van de St. Catharinakerk.

Gebroeders Van Sas geven het voorbeeld

Missionarissendag Heel wat intens tevreden gezichten ook ter gelegenheid van de missionarissendag die dit jaar plaatsvond in de dekenij Hoogstraten. De inspanningen van de plaatselijke werkgroep en de Missio-coördinatie werden blij kbaar naar waarde geschat door de 55 missiewerkers die hun opwachting maakten bij de bisschop. Ook op de 20 jongeren die rond dit gebeuren een Missio-weekend uitbouwen, blijkt een en ander behoorlijk indruk te hebben gemaakt. Zij mochten zich verheugen in een enorme bijval voor het door hen in de Rabboenizaal opgevoerde podiumspel 'Deel je leven'. Verder brachten ze de situatie van de profeet Jona tot leven in een bibliodrama, en kregen ze een initiatie in primitieve dans.

Woensdag 28 augustus siapte,t omsireeks 19.00 uur Lie zes gebroeders Van Sas het gezondheidscentrum aan de Gravin Elisabethiaan binnen. Voor Piet was het nog maar de tweede keer, Jos kwam voor de tiende maal, Marcel de vijfentwintigste, Willy de negenentwinligste, Stanny de drieën dertigste en Jan voor de zeventiende beurt. Samen namen zij bijna de helft van de rustbedden in beslag naar zij geven dan ook samen bijna twee liter bloed van Hoogstraatse kwaliteit. Het Rode Kruis, afdeling Hoogstraten, organiseert viermaal per jaar een bloedgeversbijeenkomst waar telkens een 250-tal personen zich komen aanbieden. De volgende beurt gaat door op de laatste woensdag van november. 19


Hoogstraten Luc Vinckx en de Dekanale Jongeren: 'Uiteindelijk was dit weekend voor ons een ontzettend leerrijke ervaring. Het trof ons dat er nog heel wat jonge mensen zijn die zich voor de missie interesseren en er ook iets voor willen doen. Op een niet-schoolse manier hebben we heel wat opgestoken over Bijbel en missie. Dat kan alleen maar stimuleren om nog meer energie in de schaal te werpen voor een christelijke levensstijl!' Ondertussen vroeg nog meer missienieuws om aandacht van de Hoogstratenaars. Met name door de inzamelactie van kleding en houdbare voedingsmiddelen en door het jaarlijkse missiefeest van de Hoogstraalse Missiekring. ri

Rotaryclub schenkt 425.000 fr. aan vzw Wielewaal

Vechten of samenwerken Van 30 september tot 6 oktober heeft de Vredesweek plaats. Pax Christi wil daarbij vooral stilstaan bij onze beeldvorming van de Islam, het gebruik en misbruik van godsdiensten in conflicten en de werking van vijandsbeelden. Concreet wil men zich in de dekenij toespitsen op de vraag hoe conflicten kunnen opgelost worden, en in welke mate wij zelf kiezen voor dialoog en samenwerking. Vaak wordt een vijandsbeeld in de hand gewerkt door onvolledige of verkeerde informatie. Dat vormt een van de onderwerpen van een gespreksavond die plaats heeft op dinsdag 1 oktober om 20.00 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Piet Janssens, o.m. actief in het Borgerhoutse migrantencentrum, praat er over vijandsbeelden en onze houding tegenover de medemens. De inkomprijs bedraagt 100 fr. Op vrijdagavond 4 oktober zullen er ook Franciscus-vredeswakes gehouden worden in verschillende parochies. Contactadres Vredesweek: Luc Vinckx, Grote Plaats 9 in Wortel, tel. 314.88.15. Ii

IKO opent deur Dat gebeurt er wel eens meer, durven we aannemen. Dat er een deur opengaat in het IKO dus. Maar tijdens het laatste septemberweekend krijgt dit toch een ietwat apart karakter. Dan zijn immers de ateliers in werking te bezichtigen, terwijl de leerlingen er volop hun inspiratie botvieren. Dat gebeurt op vrijdag 27september van 18.30 tot 22.00 uur, op zaterdag 28 van 9.30 tot 11.30 uur, op zondag 29 van 9.30 tot 12.30 uur en op maandag 30 van 18.30 tot 22.00 uur. Op zaterdag zijn alle jongerenateliers en op maandag de volwassenenateliers geopend. Voor volwassenen is het dan ook meteen de laatste kans om zich nog in te schrijven. De jeugdcursussen zijn volledig volzet. LII

7 er 'eiegenIieid ton een 1.. leine Jeeslelijke bijeenko,nst op donderdag 29 augustus in restaurant Zwanenhof overhandigde RC-voorzitter RenĂŠ Van Steen bergen een cheque van 425.000 fr. aan H. Franckx, nationaal voorzitter van vzw Wielewaal. Deze som zal volledig besteed worden aan projecten in het Hoogstraatse, o.a. voor de aankoop van percelen die belangrijk zijn voor het behoud van de typische fauna en flora van de Noorderkempen.

dertussen blijft het postgebouw in de Gelmelstraat, waar de plaatsruimte bijzonder krap bemeten is voor het personeel en de werking. Klein en onpraktisch, zo heet het. Maar het wachten zal des te lonender zijn, zullen ze in Brussel denken... El

Het fenomeen Mozart Het Davidsfonds begint aan de herfst- en winteractiviteiten. Op dinsdag 8 oktober palmt men alvast de Pax in voor een geacteerde vertelling over het boeiende fenomeen dat zo'n sprankelende muziek voortbracht: Wolfgang Amadeus Mozart. Jos Meersmans brengt een muzikaal geĂŻllustreerde vertelling over diens leven, integreert stukken uit diens brieven en uiteraard ook diens muziek. Een duistere zaal, een halogeenspot, een cassetterecorder en een ongetwijfeld talrijk publiek doen de rest. De toegangsprijs bedraagt 150 fr. voor niet-leden, 100 fr. voor leden. LII

20

Op dinsdag 29 oktober organiseert Epiphania andermaal een lezing over aspecten van stervensbegeleiding. Dit keer is Arthur Polspoel te gast. Hij praat over 'Thuis sterven en zorgen voor stervenden'. Polspoel is pastor en medewerker aan de Theologische Faculteit in Tilburg. Hij is o.m. de auteur van 'Wenen om het verloren ik'. Hij publiceerde diverse keren over verwerking van rouw, uiitvaartrituelen en hulpverlening. In de lezing gaat hij in op de vraag wat er de afgelopen jaren rond het sterven gewijzigd is, zoals de toenemende rol van professionele hulpverlening. Daarnaast komen diverse aspecten van het thuis sterven aan bod. Epiphania organiseert trouwens hierrond een vormingscyclus van drie zaterdagen in februari '92. Met Polspoel verdiept men zich dan in beperkte groep over dit onderwerp. Graag contact opnemen met Epiphania, De Sluis 1 in Achtel, tel. 3 14.36.55 indien men hieraan wenst deel te nemen. De lezing op 29 oktober begint om 20.00 uur en heeft plaats in het auditorium van het Seminarie. Toegangsprijs is 150 fr. El

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN

Post blijft lang weg De Post blijft lang weg. Niet die in uw brievenbus, want daar wordt meer dan behoorlijk voor gezorgd. Wel het nieuwe postgebouw dat eerlang in de Gravin Elisabethlaan moet verrijzen naast het parkje. De aanbesteding vond plaats op 19 september in Antwerpen. Eer de toewijziging rond is, zullen we nog eens 6 maanden verder zijn. Voor de afwerking wordt gerekend op 250 werkdagen of pakweg 1 jaar en 3 maanden. De afwerking van het interieur duurt nog eens 6 maanden, zodat we effectief postzegels mogen halen in de Elisabethlaan binnen zo'n 3 jaar! De kostprijs raamde men op ongeveer 20 miljoen fr. On-

Thuis sterven

Vrijheid 167 - Hoogstraten

1. JANSSENS N.V.

Telefoon 03/314.59.66 -

-

HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE

Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

-

Alle schilder- en behangwerken Gordijnen en ove rg o rd ij n en Tapijten en

vloerbekleding - Siertafelk leden, lopers, enz.


Hoogstraten

Briljant in het rusthuis Het gebeurt niet vaak dat er een bruiloft wordt gevierd in het rusthuis maar op 13 september was dat toch het geval; toen vierden FELIX DIELS en ANNA KERSTENS daar hun briljanten huwelijksfeest. 65 Jaar geleden trouwden ze in de kerk van Rijkevorsel; de bruiloftsstoet ging van Achtel te voet naar Gammel, stapte daar op de tram en reed zo naar de kerk, een merkwaardige gebeurtenis in die dagen.

2' /

1-elk Dick werd in 1905 op het Lipseinde in Zondereigen geboren in een boerengezin. Zijn vader was behalve boer ook voerman en een van zijn bezigheden was het vervoer van Wit zand naar de café's in het omliggende (het was toen de gewoonte om de vloer met zand te bestrooien om die zo min mogelijk te bevuilen). Na zijn schooltijd vond Felix werk in Antwerpen bij een bedrijf dat zich bezighield met de bevoorrading van schepen. Hij herinnert zich nog het gesjouw met allerhande etenswaren die aan boord gebracht werden over smalle loopplankjes. Als dit werk klaar was, kwam de ijsboer die vrachten ijs in het schip laadde om de waren zo lang mogelijk te kunnen bewaren. Anna Kerstens is één jaar jonger dan Felix en haar wieg stond in Achtel. Haar vader was strodekker, hij maakte daken op schuren en stallingen. Haar moeder was baker en hield daarbij nog café. In die tijd werd aan de kinderen verteld dat het de baker was die de baby's bracht en Anna vertelt dat haar moeder vaak werd aangesproken door de kinderen uit de buurt met de vraag: 'Wanneer brengt ge bij ons eens een kindje?' Anna en haar zusters gingen na hun schooltijd (11 â 12 jaar) 'dienen'. Ze heeft zo als meid gewerkt in Bosvoorde, Wilrijk en Antwerpen. 'In het begin moest ik alles nog leren maar daar zorgt dan de Madame voor; op de duur weet ge wat er van u verwacht wordt; zwaar werk was het niet maar we moesten wel altijd klaar staan, we mochten maar om de maand naar huis en onze vrije avond eindigde om 7 uur, dan moesten we binnen zijn.' Toch zag Anna kans om haar Felix te ontmoeten en dat gebeurde in een dancing in Antwerpen. Toen ze trouwden bleven ze in Antwerpen wonen, maar dat was tegen hun zin. Ze wilden heel graag naar hun geboortestreek terug maar dan moest Felix eerst werk vinden hier. Anna's moeder die nog steeds haar werk als baker deed, stond moeder Brosens bij bij de geboorte van haar jongste telg Xavier. Daar hoorde ze dat brouwer Brosens

een chauffeur zocht en wetende dat haar schoonzoon Felix auto kon rijden, was die zaak vlug beklonken. Anna en Felix hebben toen op verschillende adressen in het Hoogstraatse gewoond tot ze in het café De Prins terecht kwamen (hoek Gelmelstraat-

Lindendreef) waar Anna gedurende 12 jaar achter de tapkast stond. Het waren goedejaren voor Anna en Felix en hun kinderen Jeanne, Maria en Jan, tot de oorlog roet in het eten kwam gooien. Felix werd opgeroepen en maakte angstige uren door. Nog steeds wordt hij bedroefd als hij vertelt over die tijd en de kameraden die toen gesneuveld zijn. Na zijn thuiskomst, tijdens de bezettingstijd, moesten Anna en Felix hard werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Zo schrokken ze er niet voor terug om graan te smokkelen over de grens; later gingen ze met vis leuren. Felix bracht die mee van Antwerpen en Anna bracht de vis met de fiets aan de man. Kranig is een woord dat bij Anna past, vooral op de fiets. Zo ging ze tijdens de oorlog haar man-soldaat opzoeken in Zaffelare en Itegem, met de fiets natuurlijk. Op de duur kreeg Anna genoeg van het café, 'de dochters hielden er niet van' en het gezin Diels kocht zich een eigen huis aan de Loenhoutseweg. Maar Anna kon moeilijk stil zitten en ze ging aan het werk in de confituurfabriek van Brosens, en toen daar geen werk meer was, in Nederland. Maar nu is aan al dat werken een eind gekomen. Anna is wat moeilijk te been en willens nillens moesten ze hun eigen huis verlaten om te gaan wonen in het rusthuis. Met veel pijn in het hart zegt Felix, 'dat is me zwaar gevallen.' Nu zijn ze het een beetje gewend in het rusthuis al blijft het heimwee knagen. Maar ze zijn blij nog samen te zijn en dat hebben ze gevierd met hun kinderen, 5 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen, op 13 september. •

huIcIr

wand- en vloertegels I"uII'r ulcI'r bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

I'uI'r

biedt u betaalbare kwaliteit! 21


Uw m o o is te w o o n idee is via k bij

$—

d

lligel!

Rollekens 8 ZONDA G OPEN B-2322 Minderhout

na

BEL NU

bij

SCHOTEN Bredabaan 1259 (Kleine Bareel)

enslag extra n pe bafldel aa i qoeCt 3

;...,

'

'

WIJNEGEM Bijkhoevelaan 1 (verlengde Bisschoppenhoflaan)

-

Zeer grote keuze sierwielen en sportvelgen. , Ook speciale velgen voor JL terreinwagens.

ALLE MATEN EN MERKEN IN VOORRAAD

HIER ENKELE VOORBEELDEN VAN ONZE BANDEN IN STERAANBIEDING

.•(,..

U* Remmen Schokdempers enkel le Wjnegem

155 SR 12 FIRESTONE S21 1 Tub 155SR 13 FIRESTONE F560 Tub 155SR 13 MABOR M5GT Tub 155170SR 13 CONTINENTAL CS21 Tub 165Hfl 13 MICHELIN MXV Tub 165Hfl 13 UNIROYAL fl240 Tub 175170 HR 13 PIRELLI P5 Tub 185160Hfl 13 FIRESTONE HAWK Tub 175170Hfl 14 DUNLOP DS Tub 175170TR 14 UNIROYAL fl080 Tub 185160Hfl 14 DUNLOP DS Tub 185160Hfl 14 KLEBER C50 Tub 185160 HR 14 PIRELLI P600 Tub 1851601414 14 UNIROYAL fl340 Tub 185170H2 14 GENERAL XP2000 Tub 185170TR 14 MABA M9 Tub 195/65 Hfl14 UNIROYAL fl340 Tub 195150Hfl15 GENERAL XP2000 Tub 195/50 VR 15 FULDA Y2000 Tub 195150 VR 15 DUNLOP D4 Tub 195150Hfl 15 UNIROYAL R340 Tub 195160Hfl 10 UNIROYAL fl340 Tub 205165 VR 15 UNIROYAL fl340 Tub 5O5/55Zfl 16 GENERAL XP2000 Tub

1.375,1.375,1.280,1.664,1.969,1.844,2.522,2.325,2.000,2.000,2.450,2.500,3.041,2.610,2.625,1.828,2.924,2.500,3.200,3.062,3.281,3.330,4.486,5.419,-

BTW 25% inclusief- montage gratis!

ee le Oostnv1le

Zeer grote keuze sierwielen 22

TEL: (03) 645 5795 (03) 312 2316 (03)3262600

OOSTMALLE Turnhoutsebaan 176

aas—

&ON bij aank Cfe

°°

itb alen n t)ieuwe 1

Schokdempers \'

VW GOLF 4 stuks - 9000 F - uitlijnen + plaatsen inbegr. FORD 1600 4 stuks -6.000 F - BTW + plaatsen inbegr. MERCEDES type 123 4 stuks - 9.000 F - BTW + plaatsen inbegr OOK OP AFSPRAAK NOGEWK

Batterijen MERCEDES Diesel - 88 Amp. FORD TAUNUS, ESCORT enz. - 43 Amp. TOYOTA, MITSUBISCHI COLT, PEUGEOT, enz. - 40 Amp. BATrERIJEN VOOR ALLE WAGENS IN STOCK 2 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE AAN LANCEERPRIJZEN

Riotorrijders BANDEN aan ongelooflijke prijzen!

3.114 F 1.892 F 1.890 F


De kermis is daarvan de oorzaak. Zij zorgt ervoor dat de sleur van het dagelijkse leven serieus doorbroken wordt. Voor mij is Meerkermis de ultieme kermis. Zolang ze bestaat en erin slaagt het dorp op z'n kop te zetten,

denk ik dat de mensheid nog een kans maakt, dat alles nog niet verloren is. Samen loos gaan, de zorgen aan de kant, alles geven, dat moet de mentaliteit zijn. Gelukkig is dat nog vaak zo in Meer. Hoewel het mij opvalt dat de groep buitendorpse kermisgangers elk jaar groter wordt en het aandeel van het eigen dorp steeds kleiner. Te veel Merenaars laten zich op de kermis niet eens zien. Terwijl het toch het (enige) dorpsfeest bij uitstek is. Kermisvieren is een traditie die niet mag verloren gaan. U bent dus meer dan welkom en als ik u tegenkom, pakken we d'r ene. Of elf.

Met Gouden Gids...

Voor degenen die door het bos de bomen niet meer zien, volgt hier de onvolprezen Gouden Gids voor Meer-kermis. Bij wijze van grote uitzondering mag u hem zelfs uitknippen. Kom, aarzel niet en geef mij uw hand, dan leid ik u door kermisland. El

-

J zjJ

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80.

De moeder van alle kermissen Je merkt het aan alles en iedereen. Huizen krijgen een extra beurt, tuinen ook, menu's worden samengesteld, familie en kennissen worden uitgenodigd en afspraken gemaakt. Velen hebben reeds niaanden geleden een aantal dagen vakantie aangevraagd voor die ene week in oktober waarin het normale leven in Meer voor een tijdje aan de kant gezet wordt.

Kermis 91

Za. 5-10

Zo. 6-10

Ma. 7-10

Di 8-10

Za. 12-10

Zo 13-10

De Eiken (De Gruyter)

Mecano's

café

15.30 uur: vogelpik café

Tempico's

café

café

Fortuin

café + zaal

café + zaal

The Flinstones (café)

15.30 uur: Rich Danny and the Wealth (café)

café + zaal

Ten For Soul met Romeo Spinelli (zaal)

Travel Sound + Sound System (tent)

13.00 uur: touwtrekwedstr. Travel Sound (tent)

Nonkel Ney's Rhythm 'n Blues Band (café)

13.30 uur: vogelpik Desperated Company + Travel Sound (tent)

Travel Sound (tent) (tent)

Too Cute + Travel Sound

Cornerstone

café

café

café

Sir Karola Kamberra and his Chop Choy Shagies + Co

café

café

café

13.30 uur: vogelpik café

café

café

café

Dizzy Lizzy

The Sonics (vanaf 15 uur)

Travel Sound met Sjakie de Swart)

The Flinstones

Dirty Fingers

16.00 uur vogelpik café

The New Switch

The Spiders

19.00 uur: jokprijskamp

09.00 uur: duivenprijskamp Meerse melkers Spiders The

De Ri-jo's

14.00 uur: vogelpik 19.00 uur: jokprijskamp

(Herrijgers)

Hoekske (Siemons)

Mussenakker (vwz)

Schuttershof (V.D. Sanden)

Stamineeke (Faes)

Victoria (Van Aperen)

Let op

-

-

Op vrijdag 4-10 in café Fortuin: optreden van Maroya (Vlaamse rock) en Puil my Trigger (boogie rock). Inkom overal gratis. Hoekske bij Siemons ook open op woensdag 9-10 met bitterballen-partij.

\StZ\

0%~ ~OO~ 35 O 20

23


Meer

Spijtig

Âť1 nne-% Ze ijkii'Ji o Ik 1/ZeiL ne oniiigi,i van de Verenigde Vrienden. Haar supporters waren niet van de minste. We herkennen op de foto Frans Van Aperen, godfather; Arnold Van Aperen, burgemeester en senator; AnneMie zelf, koningin; en Ronald, kind.

Anne-Mie is koningin! Op zaterdag 7 september vond de driejaarlijkse Koningschicting plaats van de Verenigde Vrienden (kleine kruisboog). Samen roet de burgemeester en een aantal genodigden, trokken de schutters in groep naar de wip die stond opgesteld naast de sportvelden aan de John Lijsenstaat. Ter plaatse werd eerst het reglement voorgelezen, waarna de genodigden en de burgemeester een ereschot losten. Nadat de nummers waren getrokken voor de volgorde, mocht Jan Martens van start gaan met drie schoten. Jan, de uittredende koning, regeerde gedurende 9 jaar, drie keer een periode van drie jaar. Dat was voldoende om nu definitief tot keizer gekroond te worden. In totaal streden 18 schutters (17 mannen en 1 vrouw) voor het koningschap. De eerste ronde gaf geen uitsluitsel, maar in de tweede knalde Ronny Geudens de vogel naar beneden. Hij bedankte echter voor de eer, zodat een derde ronde nodig was. Daarin schoten Frans Van De Locht, Anne-Mie Van Aperen en Juul Vervoort raak. Frans paste, zodat Anne-Mie en Juul moesten kampen. Uiteindelijk overwon Anne-Mie Van Aperen, de enige vrouw in het gezelschap. Wie zei daar iets over het zwakke geslacht? Met haar hebben de Verenigde Vrienden hun eerste koningin en daar mogen ze trots op zijn. Brassband Ste.-Rosalia kwam haar afhalen en in stoet ging het tenslotte naar het lokaal. Typerend voor de bescheidenheid van Queen Anne-Mie was dat zij in de optocht niet plaatsnam in een gouden koets of zo, maar doorleuk met haar kindje op de fiets meepeddelde met de rest. Net zo makkelijk. Proficiat Anne-Mie en veel succes in uw ambtsperiode voor drie jaar. U

Toen wij op woensdagmorgen Ii september via de pers vernamen dat 'Haacht de distributie van brouwer Sterkens overneemt' sloeg dat nieuws in als een buni. Tcnminstc voor niet-ingewijden. Anderen wisten al langer dat er iets op til was. Maar het nieuws kwam toch nog onverwacht. In haar officiĂŤle verklaringen tracht de brouwerij de toestand niet te dramatiseren: de eigen brouwerij-activiteiten zouden onveranderd blijven, een aanzienlijk deel van de 50 werknemers zouden tewerkgesteld blijven, enz... Hardnekkige geruchten kleuren de situatie echter minder rooskleurig: Ster-Ale, Astet, enz... verdwijnen, slechts 8 of 9 mensen kunnen echt blijven, slechts enkele kruikenbieren blijven over en voor de rest wordt de brouwerij gedegradeerd tot een toeiistische bezienswaardigheid. Diezelfde geruchten beweren ook dat de inval van de BTW-inspectie van een aantal maanden geleden dc wcrlclijke oorzaak is \'iiil de Iiiiilige problemen. In ieder geval, wat ook de motieven en oorzaken mogen zijn, wij vinden het verschrikkelijk spijtig dat dit is moeten gebeuren. Een eeuwenoud familiebedrijf moet het hoofd buigen. En wij buigen mee, want het

doet ons pijn aan het hart. Tenslotte gaat het hier om een stuk van Meer dat voorgoed verloren lijkt. Time waits for no-one. 13

Fitte vrouwen Turnkring Vrij en Lenig heeL haar progratl/ma klaar voor het nieuwe werkjaar. Opvallend daarbij is dat de traditionele dinsdag heeft plaatsgemaakt voor de woensdagavond. Terwijl manlief naar het voetbal kijkt, gaat het vrouwtje turnen. Daar zal het in veel gezinnen op neerkomen. De turnkring biedt een ruim gamma voor sportbeoefening aan, o.a. ritmisch turnen, soft gym, conditietraining, toestelturnen, lenigheidsoefeningen en ook het spelelement wordt niet vergeten. Het worden zeker uurtjes met gezonde ontspanning en veel pret. U kan een gratis proefles meemaken op woensdag 2 oktober. De 50-plussers zijn welkom van 18.30 tot 19.30 uur, de andere dames van 19.30 tot 20.30 uur of van 20.30 tot 21.30 uur in de turnzaal aan de Terbeeksestraat. U hebt de kans om in te schrijven voor tien lessen, die door Luc Segers zullen gegeven worden. Ei

Schilder- en dekoratiewerken wand- en vloerbekleding raamgarnering zonnewering tapijten - lopers behang - verf

ADVIES

UITVOERING

schilderwerken mertens

m

Heilig Bloedlaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/3145278 Fax 03/31 48802

Laur v.ssen electronics A

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67 24


Meer

Mag ik een hobby van u?

Niets is de Mussenakker te veel

Neenec, mij hoeft u ze niet le geven, maar u

mag ze wel aanbieden aan de KWB-KAV voor hun traditionele hobbytentoonstelling in de parochiezaal tijdens het weekend van Allerheiligen. Kwestie van er eens mee naar buiten te komen. Kandidaten dienen zich aan te melden voor 15 oktober bij een van de bestuursleden. Overigens heeft de KWB een bijzonder geslaagd volleybaltornooi achter de rug. Op zondag 25 augustus zorgden zon, volk, drank en een gezonde kompetitiegeest voor een gezellige ambiance. Na talloze wedstrijden kwamen de volgende uitslagen uit de bus. Heren + gemengde ploegen KWB Minderhout KWB St. Jozef Olen WEK Loenhout Kapao Rode Lantaarn 't Slot OVOC Zondereigen Cahier

KWB Wiekevor.st KWB Meer Flying Teddy's Shoulders Fam. Oomen Drie Zwaantjes Fam. Rombouts Chirojongens Meer Voralu Poepieboys

Wenende kinderen Het is typisch voor de eerste schooldag in de kleuterschool. In Meer weenden de kinderen echter nog voor een andere reden. Op de vraag van de school naar kandidaat-verkeersopzichters kwam amper één reactie. Véél te weinig dus, waardoor wij het opnieuw zonder deze bijkomende verkeershulp moeten stellen. Je zou voor minder wenen. Het kan natuurlijk ook dat het wenende kind op de foto alleen maar bang was van de fotograaf.

022 VAN HERCK SPORT

Na een welverdiemide rustperiode na Akker pop, zijn de batterijen van het Mussenvolkje weer opgeladen om er in oktober voluit tegenaan te gaan. Het begint natuurlijk al met de kermis. Op zaterdag 5 oktober staat Cornerstone op het podium met lekkere rock 'n roll, Ideaal om de kermis in te zetten. Tijdens de volgende kermisdagen houdt men het café gewoon open om dan op zaterdag 12 oktober weer flink door te duwen met een dubbel optreden: Sir Karola Kamberra and his Chop Choy Shaggies met stevige dansmuziek en CO met cabareske pop. Ook weer mooi om bijvoorbeeld de kermis... af te sluiten. Helemaal mooi wordt het echter op zaterdag 26 oktober. Dan haalt de Mussenakker in samenwerking met de Chiro en Radio Valencia enkele Vlaamse groten naar de Veiling onder het motto: Meer moet dat niet zijn. Vanaf 20.00 uur zullen wij immers getuige zijn van de optredens van Luc Steeno, Isabelle A., Erik Van Neygen en Sanne. De top van het Vlaamse lied zeg maar. Voor 300 fr. in voorverkoop en 400 fr. op de avond zelf mag u d'erbij zijn. Blank of zwart, het maakt niet uit, u wordt verwacht. In de marge vernemen we ook dat Pat Christiaensen stopt met het organiseren van akkerpop wegens te drukke beroepsactiviteiten. Bij brouwerij Sterkens? Wat ook de reden is, Pat heeft prima werk geleverd. We kunnen alleen maar hopen dat zijn opvolger (Herman de Bruyn?) het evengoed zal doen. •

Voelt u alde kriebels?

j

Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten

~

7

- -77T_-

Trofeeën & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE ATELIER!!! VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Kopje van de maand is: Spanenburg Marleen Minderhoutdorp 14 2322 Hoogstraten

Keuze uit méér dan 200 versch en: grasmaaiers, bosmaaiers, motoculteurs, kettingzagen enz. ken: WHEEL HORSE S GOLDC STIHL 0 MORRISON S NBBI W

VVULF-

500 m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

TUINMACHINES J. STOFFELS•PAULUSSEN Minderhoutdorp 4 2322 Hoogstraten (Minderhout) -

(03) 314 41 15 25


JJ

111'H

Kermis Een hele kermis lekker weer, ecn luxe waar ze in Meerle elk jaar op hopen maar niet altijd krijgen. Niet dat de kermis niet doorgaat met ander weer, maar de zon maakt het toch iets feestelijker. Extra veel volk op zondagnamiddag en de talrijke foorkramers waren in hun nopjes. 'Een goede kermis' en 'We mogen niet klagen' was dan ook het oordeel van de meeste van hen. Het oordeel van vaders en moeders zal misschien toch ietsjes anders uitvallen, al zullen zij voor een keer niet te erg klagen. Maar kermisgaan met kleine gasten begint een aardige cent te kosten. Een briefje van 100 fr. per attraktie per kind is zowat het minimum dat uit de portemonnee moet gehaald worden. Paardjesmolen, botsauto's, zwiermolen, rups, schietkraam, eendjes vissen, ballengooien, lotjeskraam en touwtjestrekken. Doe daar nog een pak smoutebollen bovenop en uw kermisrondgang kost 1000 fr. per nakomeling. Nooit aan gedacht toen we ze kochten. De kermis blijft dan ook nog 2 weken staan. Wil je zelf nog gaan vieren, kan je beter aan je baas een voorschot op je dertiende maand vragen. Moet dat allemaal zoveel kosten, vraag ik me wel eens af. Komt het door de pacht die de foorkamers moeten betalen? Dit blijkt toch niet het geval. Voor de dorpskermissen in de fusie betaalt een foorkramer 20 fr. per m 2 per dag. De gemeente hanteert met opzet een lage pachtprijs omwille van de traditie van deze dorpskermissen. Een prijs van 100 fr. per m 2 zoals voor de H. Bloedfoor, zou voor de kramers een te groot risico betekenen en ze zouden wegblijven. Nu hebben wij horen vertellen dat sommige gemeenten helemaal geen pachtgeld voor de foor meer vragen, op voorwaarde dat de foorkramers hun prijzen matigen. Het zou het kermisbezoek (en de traditie) zeker geen kwaad doen en veel kan het aan de gemeente dan toch niet meer kosten.

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden. Het bestuur van de Da/wijk was zo vooruitziend geweest om tijdens het kinderwijkfeest het verkeer te waarschuwen. Bij de kermis was dit weer niet gebeurd en ver oorzaakte het verkeer naar Baarle heel wat hinder aan het kruispunt aan het Gemeen teplein. Van terrasjes in de Kerkstraat is omwille van datzelfde verkeer evenmin iets terechtgekomen. Nochtans had de dorpsraad hiervoor enige weken op voorhand toelating gevraagd, toelating die op de algemene vergadering zelfs principieel was toegezegd. Blijkbaar is er een storing opgetreden in de communicatie tussen dorpsraad, gemeente en politie. De verkeersborden bleken ondertussen in de gemeentelijke opslagplaats achter het oud gemeentehuis te staan, op 100 m van de plek waar ze hoorden tijdens de kermis. Weeral een kans gemist.

Toon en Luc wonnen op dit wijkfeest de paap gooiwedstrijd. Met herinneringsplaket.

,

tl (1/? s(I?1/iren i , 00i

mode... KARL'S - COIFFURE

i

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 26

J ermLs(1rukte.

kil/IS Iie

/1V/)/)r-

utkji

oi Iii'l

luiS รงi

lees t.


Meerle

Feest van een miljoen Neen, geen bacehanaal aangericht door een of andere kapitalist, maar wel het jaarlijkse Meerlese missiefeest. Niet minder dan 1.000.000 fr. bruto-ontvangsten mochten moeë maar tevreden medewerkers na hun feestweekeinde tellen. Niet alleen winst natuurlijk, maar toch een prachtige opbrengst. Tussen 6 en 700.000 fr. zal rechtstreeks ten goede komen aan de missies die Meerle nog altijd nauw aan het hart liggen. De zes Meerlese missionarissen, Jos Van Boxel in Tanzania, Constance Jansen en Dma Vinckx in India, Mit Huybrechts en Jeanne Muësen in Zaïre en Mit Vinckx in Guatemala, mogen elk jaar op een bijdrage van ruim 80.000 fr. van de missiewerking rekenen. Daarnaast worden 10 missionarissen met naaste familie in Meerle gesteund en worden de studies van een priester-student in Zambia gesponsord. Dat geld komt natuurlijk niet zomaar binnenvliegen. Daar is veel werk aan, een heel jaar door. De hobbywerkers alleen zijn al met 50 60 die gans het jaar kunstige werkjes maken die op het missiefeest verkocht worden. De weken voor het feest zijn er zo'n 40 andere werkers op pad om loten voor de tombola te verkopen. Op het hoogtepunt van heel de werking, de jaarlijkse missiefeesten, zijn er nog eens een lOO-tal medewerkers in de weer.

Kaskraker van het feest was net zoals vorig jaar de sponsortocht. 137 Deelnemers waridelden en fietsten liefst 100.872 fr. bij mekaar. De meisjeschiro was met 46 deelnemers de grootste groep en Inge Meeuwesen had de meeste sponsors gevonden, 87 sponsors en 6480 fr. voor 15 km fietsen. Waarschijnlijk heeft zij voor het bijeenzoeken van die sponsors een veelvoud van die 15 km moeten afleggen. Een puike prestatie. 1

Gruweltocht De KLJ sloot Lijn werkaar af 'op gruwelijke wijze'. Spoken, heksen, vampiers en ander tuig trokken bij valavond op tocht door het dorp met oude verhalen, legenden en ver zinsels zoals 'Het verdronken kerkhof' en 'De heksen van de Voort' als leidraad. Op verschillende plaatsen werden de zenuwen op de proef gesteld door gerammel van skeletten, geroep van spoken en heksen en gejammer van doden. De tocht eindigde aan het lokaal, waar op heetgestookte vuren het (mensen?)vlees werd gebraden en opgediend met hersensaus, ketchup of mayonnaise. De lugubere maaltijd werd op passende wijze doorgespoeld met liters bloed. Gelukkig voor Meerle gaan ze bij de KLJ maar een keer per jaar uit de bol en doen ze voor de rest gewoon. ri

Tekenen, turnen en muziek Met het begin van het nieuwe schooljaar komen ook weer de naschoolse aktiviteiten op gang. In Meerle is er voor de kinderen tegenwoordig heel wat keuze, waar dankbaar gebruik van gemaakt wordt. De muziekschool der Noorderkempen kent zowel bij scholieren als bij volwassenen heel wat succes. De plaatselijke afdeling van het I.K.O. heeft dit jaar 24 leerlingen, een paar te weinig om een tweede klas te vormen. Juffrouw Leen zal er dan ook haar werk mee hebben om alle kinderen aan bod te laten komen. Een probleem dat met de stijgende belangstelling groter wordt is dat van de akkommodatie. De tekenklas kan de 24 leerlingen met moeite herbergen en de muziekklassen zijn verspreid over het oude schoolgebouwtje en het gemeentehuis. De turnkring 't Zonderke heeft dezelfde problemen. De turnzolder van de kleuterschool is weliswaar een onderkomen, maar voor heel wat disciplines maar amper geschikt. De turners houden dan ook hun vingers gekruist voor de geplande nieuwe turnzaal. Ondertussen breidt de turnkring wel zijn aanbod uit. Vanaf dit jaar kan je kiezen tussen kleuterturnen, recreatief turnen (toestelturnen en omnisport), jazz-turnen, trampolinespringen en keurturnen. Eveneens vanaf dit jaar zijn de trainingsuren zo dat ook middelbare scholieren in de gelegenheid zijn om aan een aantal disciplines deel te nemen, zoals jazz-dansen (op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur), trampolinespringen (op zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur) of keurturneri (op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur). Iedere middelbare scholier is welkom. Voor inlichtingen kan je terecht op tel. 315.78.89, 315.76.90 of 315.86.03.

Kom op tegen kanker

Behekste KLJ op de groepsjoto al voren \ I . 'ir de di, in aan te (lee!?.

KinderwijkJèesi in de ivijI Dal 11 - t erf aanlaehi de beurt komen.

1 , 00rde

o/)f/de1!s

100 lie!1

die e/Jiii aan

Nu de vakantie (helemaal) en de zomer (bijna) ten einde zijn verplaatsen de aktiviteiten in het kader van 'Kom op tegen Kanker' zich van de vakantieoorden naar de woonoorden. Ook in Meerle krijgt de aktie een vervolg op de voorlichtingsavond van 12 juni. Ditmaal met een 'Pannenkoekenfeesi' op zondag 22 oktober. Vanaf half twee kan je in de parochiezaal terecht voor een heerlijke pannekoek en een geurige kop koffie of thee. Laat je dessert die zondagmiddag en kom een pannekoekje eten zou ik zeggen, 't is even lekker, minder werk en voor een goed doel. Net zoals vorige keer een Organisatie van Ziekenzorg Meerle. Naast 'Opkomen tegen kanker' doen zij ook nog wat anders. Op 18 september gingen ze met een schare ouderen en zieken die moeilijk te been zijn op uitstap naar Poppel. Zij bezochten er de boerderij 'Te hooi en te gras', een museum voor landbouwalaam, met een oude smidse, een wagenmakerij en een slagerij en werden er getrakteerd op koffie en Poppelse vla. Bij terugkeer in Meerle wachtte hen in de parochiezaal nog een Kempische koffietafel. Ik kan er niet van meespreken, maar ik denk dat de mensen die wegens ouderdom of ziekte weinig buitenkomen een heerlijk dagje uit hebben gehad. Ziekenzorg zorgde ervoor, gratis voor niks. U 27


rrtei Wortelfeesten Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus, het laatste weekend van het groot verlof, hadden voor de vierde keer onze Wortelfeesten plaats in een schitterend zomerweer, beter dan vorige jaren. Voor de jogging vrijdagavond kwamen er veel deelnemers opdagen: 95 kinderen voor de kleine ronde; daarna 130 volwassenen die de grote ronde van 3 km wilden lopen, langs Poeleinde, Beukendreef, St. Janstraat, 1 of2of5 maal, dus ruim 15 kilometer voor de mensen met de langste adem: zo waren er 46 die de 5 ronden uitliepen. Intussen begon ook de avondmarkt onder de Boomkes, met 18 standen, die later op de avond echt gezellig werd. Vooral de Wortelbroodjes waren in trek: er gingen er dan ook 1200 als warme broodjes letterlijk over de toonbank. Zaterdagnamiddag begon de rommelmarkt (ruim 30 standen), wandel- en fietstochten van 'n paar uur, voor rustige of snelle pedaaltrappers; intussen speelde de fanfare boven op de kiosk en had er daarna een 'gehoorzaamheidsdemonstratie' plaats van honden wat veel belangstelling trok. Deze demonstratie werd verzorgd door de KKK uit Turnhout, met 12 honden (NB: de KKK is de Kempische Kynologen Klub; Kynologen zijn hondenvrienden; het Griekse woord kynos of kunos betekent 'hond'; merkwaardig genoeg komt het woord 'cynisch' van dezelfde stam). Daarna volgde de parade van de versierde fietsjes en zelfgemaakte voertuigen, waarbij 'n paar fraaie exemplaren van uitvindingskunst te bewonderen waren. Later op de avond waren er nog bingo en bierproefwedstrijden. Enfin, er viel van alles te beleven, en 'voor elk wat wils': 't was er echt gezellig. Want dat is een van de pluspunten van onze Wortelfeesten: dat allerlei mensen mekaar eens ontmoeten, 'n praatje maken, uit hun schelp of schulp komen: de mensen die niet uit hun schulp wil-

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij FRANS VAN BERGEN, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47. len of durven komen weten niet wat ze missen; ze denken dat ze iets te verliezen hebben (misschien wat geld) als ze uit hun schulp komen, maar ze verliezen veel meer met erin te blijven! Het 'goede doel' dat dit jaar gesteld was (ontwikkelingshulp aan de derde wereld via onze missionarissen) zal zeker worden bereikt: vorig jaar kreeg Ziekenzorg 120.000 fr.; de opbrengst zal dit jaar minstens evenveel zijn, maar de eindafrekening is nog niet helemaal rond. In alle geval, de tientallen organisatoren en medewerkers van deze feesten halen eer van hun werk. Pro ficiat en bedankt. Tot volgend jaar. r

Verlof voorbij, terug aan 't werk Onze scholen begonnen een nieuw schooljaar met in totaal 234 leerlingen: 160 in de lagere en 74 in de kleuterafdeling, met samen 18 leerkrachten. Het aantal kleuters is iets minder dan vorig jaar. Inmiddels wordt er flink doorgewerkt aan de nieuwe sporthal achter de school van de Boomkes, waar men rond Nieuwjaar hoopt in te kunnen trekken. Ook de KWB is gestart met 'n nieuw werkjaar en 241 leden: ze hebben hun aktiviteitenkalender al bijna helemaal vol. Van de andere verenigingen weten wij het niet: als ze niks laten weten, kunnen wij het niet meedelen. El

lang met 'n oude dorsmachine gedemonstreerd hoe ze vroeger graan dorsten vôôr de tijd van de moderne combiners. In de marge van de eigenlijke monumenten was er in 't Slot een expositie van creaties van 6 Wortelse kunstenaars te bezoeken, waar schilderijen, keramiek, pentekeningen, poppen en textiel te bewonderen waren, en in het Casino op de Kolonie waren er produkties van onze gekende Wortelse Fotogroep 't Slot te zien. Dit alles onder het genot van koffie, bier of andere drank naar keuze. Een huifkar met plaats voor 35 â 40 reizigers, getrokken door twee monumentale paarden, zorgde voor overbrenging van bezoekers vanaf de Boomkes naar Kolonie en terug: zo bleven ze tevens droog, want in de loop van de namiddag begon het stilletjes te regenen. Het was al weken droog, ieder dorstte om regen, maar we hadden hem liever 'n paar uur later zien komen. 't Is nooit naar ieders goesting! Bij het Slot, onder de Boomkes, viel er ook heel wat animatie te beleven met het Spel zonder Grenzen, georganiseerd door de Jeugdclub van 't Slot en de KLJ. En als klap op de vuurpijl werd een nieuw Wortels gelegenheidsmonument 'onthuld', of liever 'gehuld': een van de bomen uit de Boomkes-collectie werd met 'n grote plastieke frak overtrokken (boze tongen zeiden: hij staat al ingepakt om langs de Vrijheid in Hoogstraten te planten: dan moeten ze niet zo lang wachten tot ie groot is). De andere bomen kregen allemaal 'n kleiner wit frakske rond de stam. - In alle geval, wat Wortel betreft was de Open Monumentendag 'n succes. 13

Eau U1L'epakie bnoni is aan 11jan11 /1/en! ,iiaar hei inpakkaii :elf is een evenement waar veel volk naar kooi! kijken.

De zetel-fiets, een produkt van Wortelfeestencreativiteit. Niet zo direct om te crossen maar wel comfortabel.

28

Monumentendag

Ruitertornooi

Voor de grote gemeente Hoogstraten lag het zwaartepunt dit jaar in Wortel. Ons oudste monument, de kerk met kogel in de toren was de hele dag open voor bezoek-met-uitleg door meester Noeyens. Die had ook een keurig foldertje samengesteld over kerk en omgeving, dat aan bezoekers werd uitgedeeld. Een dikke paar honderd monumentenliefhebbers kwam de kerk bezoeken en volgde de rondleiding. Voorts was dc grote boerderij van de Kolonie opgengesteld voor bezoek: op het binnenplein waren oude landbouwwerktuigen en traktoren te zien en werd er 'n paar uur

Als ti dit nummer van DHM ontvangen en gelezen zult hebben, staat u bij ons in Wortel weer een nieuw evenement te wachten. Op zondag 6 oktober vindt op de Kolonie het Nationaal Ruitertornooi plaats: vanaf 8.30 uur 's morgens tot de middag kunt u op 3 verschillende terreinen komen kijken naar diverse springwedstrijden en dressuur, en na de middag vanaf 14.30 uur tot 17.15 uur op het feestterrein, naar de parade en andere topdemonstraties, enz., teveel om op te noemen. Er worden 5 á 600 paarden verwacht. De moeite waard! •


ci (ff De zomer kon niet stuk, maar bleef te lang duren. Weinig of geen neerslag eisten hun tol. Maisvelden en weiden lagen er dor bij en de aardbeiplanten moesten grondig besproeid worden. We smeekten uiteindelijk om regen.

Reik mij de hand Die regen kwam er, maar eigenlijk op het ver keerde moment. Op vijftien september organiseerden de parochiegemeenschappen Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek immers hun jaarlijkse missiefeest 'Reik mij de hand'. De regen waarop we lang gehoopt hadden, sloeg die dag ongenadig toe. Het kon de pret echter niet drukken. Als vanouds was er weer de grote massa in de speeltuin van de paters, om er getuige te zijn van tal van attracties. Nederlanders, vooral zij toonden hun inzet voor de missionarissen, en Belgen sloegen weerom de handen in elkaar om er een festijn van te maken. Ondanks het regenweer en de bewolkte hemel zijn zij daarin opnieuw geslaagd. We kijken al uit naar de volgende editie, weer op de derde zondag van september. El

Bi-flash Soms biedt het wonen in een 'gat' ook zijn voordelen. Omdat aan de school in MeerselDreef geen rijksweg loopt, kon het gemeentehuis hier in samenwerking met Iveka, een bi-flash plaatsen. Het toestel waarschuwt de automobilisten voor de oversteekplaats aan de school. Het gemeentebestuur was van plan dergelijke installaties aan alle gemeentescholen te plaatsen, maar mocht dit alleen langs de gemeentelijke wegen. Meersel-Dreef mag zich dus als enige deelgemeente gelukkig prijzen dat zij een dergelijke bi-flash heeft verkregen. De dorpsraad vroeg eigenlijk alleen maar om de zebrapaden eens terug op te schilderen, maar kreeg er een bi-flash bovenop.

Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bil Dré Oomen, Klein Eyssel 29a, 315.02.45.

P.

Verkaveling

Verkeersraad

Meersel-Dreef snakt naar een verkaveling, dat is al langer geweten. Alsmaar meer jongeren geven de moed op. Het schepencollege zal alle zeilen moeten bijzetten om er zo snel mogelijk iets aan te doen. Omdat de bewuste gronden op de gewestplannen zijn ingekleurd als landbouwgebieden blijkt dat echter allemaal niet zo snel te kunnen. Toch is het schrijnend en voor Meersel-Dreef ook frustrerend te moeten vaststellen dat in andere deelgenieenten alles wel vlot blijkt te verlopen. Het zijn dan meestal privékavelaars die hun slag thuis halen. Hier in Meersel-Dreef echter, gaat het om het behoud van een dorpsgemeenschap, niet om privébelangen. Generaties lang al moeten jonge Dreefse gezinnen uitwijken naar andere gemeenten, alhoewel zij veel liever in hun eigen dorp zouden willen blijven wonen. Voor de transportzone kon en kan alles, voor de TGV zal ook alles kunnen. Overal hoor je experts van de ruimtelijke ordening beweren dat je moet inbreiden (bouwen binnen bestaande woonzones en -stroken) in plaats van uitbreiden (lintbebouwing).

De verkeersraad wil alle moeilijkheden in verband met het veilig verkeer bundelen, om op die manier iets te kunnen verwezenlijken in samenspraak met het college en de gemeenteraad. Op de eerste vergadering werd Jos Huybrechts, als lid van de dorpsraad, verkozen tot ondervoorzitter van de nieuw opgerichte adviesraad. Op die manier zal hij ook de belangen van Meersel-Dreef hier kunnen verdedigen. El

Waarom kan daar dan niet dezelfde energie in gestoken worden als dat ook gedaan wordt voor het bekomen van industrie- en golfterreirien. LI

De dorpsraad tal in samenspraak met bi oudercomité van de school streven naar het bekomen van schoolvervoer voor de kinderen die veraf wonen. Het is nu nog altijd zo dat autobussen van de school uit Meerle via Groot- en Klein-Eyssel rijden om er kinderen op te halen. Voor de ouders die hun kinderen in Meersel-Dreef naar de school willen sturen is het wel heel verleidelijk om hen toch maar op de bus naar Meerle te zetten. Iedereen is vrij in de keuze van de school, maar men moet er wel voor zorgen dat 'gestreden' kan worden met gelijke wapens. Mensen van Meersel-Dreef kiezen voor de school in het eigen dorp, zoals de meeste ouders dat elders ook doen. Die keuze mag niet bemoeilijkt worden. El

Bi-flash met radar

Algemene Vergadering

Met het voorgestelde project in Meersel-Dreef beantwoordt men toch aan die doelstelling.

Op 29 oktober zal de dorpsraad opnieuw een Algemene Vergadering houden. Iedereen is daar opnieuw van harte welkom. Burgemeester en schepenen zullen opnieuw worden uitgenodigd om de stand van zaken mede te delen aangaande de verkaveling, de riolering, sport- en speelplein, bejaardenwoningen, het schilderen van de wegmarkeringen, de snelheidscontroles, het parkeerverbod aan het Mariapark, de Iantaarns aan de Sint Luciakapel. Zij zullen er ook luisteren naar uw vragen en bemerkingen. De dorpsraad zal de vergadering in goede banen leiden en zorgen voor een 'sprekende' diareeks over een aantal hete hangijzers. Voor het overige houden we ons in MeerselDreef heel rustig. De wintermaanden staan voor de deur. Oktober lijkt een beetje een adempauze naar de feestelijkheden van het eindejaar toe. •

Riolering Omdat de rioleringsplarmen klaarblijkelijk opnieuw een vertraging dreigen op te lopen vroeg de dorpsraad ook om een voorlopig voetpad aan te leggen naar de kerk. Dat zou de mensen bij regenweer in staat kunnen stellen om op een fatsoenlijke manier naar de kerk te gaan. De rioleringplannen zullen echter wel doorgang vinden. De vertraging is vrij normaal, aangezien eerst de bemerkingen van de provincie in de plannen dienden te worden opgenomen. Dat is ondertussen gebeurd Schepen Coenegrachts gelooft daarom dat op het einde van september de werke zullen kunnen aanbesteed worden. In het voorjaar van

1992 zou men dan met de werken kunnen beginnen. 'Dat moet een haalbare kaart zijn', vertelde de schepen ons. El

Schooivervoer

de !

Aan iedere gemeente tilt lui ii['Ikgebied van Iveka werd gevraagd om een school aan te duiden. Aan de oversteekplaats van deze school installeert Iveka volledig gratis een 'biflash met radar'. 1-let is een verkeersbord, uitgerust met twee heldere en opvallende aandachtslichten.

mcicind TEL. 031314.55.04 29


Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

MM En a1 reZ W@ut M In Memoriam

autobanden

Karel Adriaensen Ere-schoolhoofd te Minderhout 0p22 augustus 11. overleed in het rusthuis te Hoogstraten, waar hij sinds enkele maanden samen met zijn echtgenote verbleef, een alomgewaardeerd man, Karel Adriaensen, ere-schoolhoofd van Minderhout. In Merksplas geboren op 15 juli 1902 huwde hij in 1923 met Joanna Van Breda en de daaropvolgende jaren zagen

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

*

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

tien kinderen het levenslicht. In 1921 werd Karel als piepjong onderwijzer aangesteld aan de gemeenteschool te Minderhout en kreeg het lste, 2de en 3de leerjaar onder zijn hoede. Van 1945 tot 1953 werd hij hoofdonderwijzer in opvolging van meester Waterschoot. Naast deze taak verstrekte hij ook nog onderricht aan de leerlingen van het 5de, 6de, 7de en 8ste leerjaar. In de avonduren stelde hij zich ten dienste van de agrarische sector door de opleiding van jonge boerenzonen in de landbouwschool. Om gezondheidsredenen legde hij in 1953 het krijtje definitief weg en ging op vervroegd pensioen. Op vraag van de toenmalige burgemeester stelde hij zich na enige tijd in dienst van het Veekweeksyndicaat zodat hij ook bij de landbouwers van Meersel-Dreef tot Zondereigen met inbegrip van Rij kevorsel en Merksplas, een graaggeziene steeds terugkerende gast aan huis werd. In 1967 startte hij de Raiffeisenkas op te Minderhout. Op 9 april 1988 werd het diamanten huwelijksfeest gevierd. In de herinnering zal meester Adriaensen blijven voortleven als de man met het krijtje, het sierlijke geschrift, de strenge blik, de vermanende vinger, de heldere stem, maar vooral als de opvoeder, het warme hart voor zijn gezin en de schoolkinderen en daarvoor had hij alles over! 30

depannage

Op muziekkamp met de Marckezonenjeugd Dat er binnen de fanfare 'De Marckezonen' hard en degelijk gewerkt wordt, heeft men al verscheidene keren kunnen opmerken in onze kolommen. Ook de jeugd wordt geenszins verwaarloosd, integendeel zouden we durven zeggen! Naar jaarlijkse gewoonte, toch al de Sde keer, trokken de jonge muziekmakers, meisjes en jongens, tijdens de zomervakantie op kamp. Hun pleisterplaats voor een vijf tal dagen werd de chirolokalen van Gestel, een deelgemeente van Meerhout. Tijdens deze periode werd er naast de traditionele kampactiviteiten ook weer duchtig gemusiceerd onder leiding van Luc Fockaert, An Jacobs, 11se Vorsselmans, Karlien De Backer, Kristel Jacobs, Jos Vermeiren en Jef Broes. Tijdens de ouderbezoekavond toonden de 13 muzikanten (waarvan 3 leden van de drumband) en 14 majoretten hun kunnen. Nieuw aangeleerde muziekstukken en ritmische oefeningen en danspasjes werden voorgesteld. Het absolute hoogtepunt van hun verblijf aldaar! Zeker mag het wakend oog van de kampouders Chris Hendrickx, Jos Vermeiren en Rian Gabriëls vermeld worden. Dat het een 'kaaiplezierige' bedoening werd te Meerhout hoeft zeker niet benadrukt te worden en onder het motto 'De jeugd heeft de toekomst' hoopt 'De Marckezonen' nog menig maal dergelijk evenement te organiseren. L

Minderhoutse zonen en dochters van 'De Marckezonen' maken muziek in Meerhout. V.I.n.r. le rij: Paul Gladinez, Dave Janssens, Jeroen Tackx, Tim Tilburghs, Inge Schoofs, Katrien Laurijssen. 2e rij: Yves De Bie, Judith Schrijvers, Marjan Broes, Ilse Meeuwesen, Heidi Van Otten, Evelien Brosens, Veerle Michielsen. 3e rij: Tine Michielsen, Arian Laurjjssen, Ee! Van Dun, Gitte Martens, Wendy Janssens, Hanne Vermeiren, Kim Verschueren, Gitte Tilburghs. Bovenste rij: A n Jacobs, Karlien De Backer, Ilse Vorsselmans, Jef Broes. (Ontbreken: Christel Jacobs, Luc Fockaert, Jos Vermeiren, Chris Hendrickx, Rian Gabriëls).


MINDERHOUT

Vreugdeschoten bij 'Vermaak na arbeid' Het schutterslokaal, gelegen naast cafĂŠ De Stad Breda, in het Minderhoutse Heike, werd eens extra opgepoetst en de rode loper uitgespreid voor twee verdienstelijke leden van de handboogmaatschappij 'Vermaak na arbeid'. Alfons Janssens, beter gekend in Meerle en verre omstreken als Fons van 't Schoor, werd eens flink, en verdiend trouwens, in de bloemetjes gezet. Zo maar eventjes 65 jaar reeds zeult hij in de Noorderkempen rond met pijl en boog, zowel hand- als kruisboog hebben voor hem geen geheimen meer te verbergen, en dit mocht toch wel eventjes in de schijnwerpers geplaatst worden. Zopas eigende hij zich ook nog de titel toe van kampioen bij de veteranen met de kruisboog, 34 punten veroverde Fons en dit vanop 61 m! Je ziet, schutters kunnen hun kunsten nog lang blijven verkopen als 't reactievermogen maar een beetje op peil gehouden wordt. Op 't eerste gezicht schijnt dit laatste bij Fons nog feilloos te werken. 50 jaar actief zijn in een vereniging is ook niet niks! Jos Koyen uit Meerle mag dit op zijn naam schrijven. Vergeleken bij Fons voelde hij zich nog een echte snotneus en hij vond dan ook dat hij niet zoveel publiciteit verdiende, die kwam zijn schuttersmakker toe. Marcel Verbaeten leidde de feestviering: Foii Boudewijns, voorzitter van 'Vermaak na arbeid' en burgemeester Van Aperen, pre'cn vervolgens de jubilarissen voor hun uitzonderlijke staat van verdienste, gepresteerd in naam van de maatschappij. Ook de vrouwtjes mochten delen in de huldiging, want hun staat van verdienste wordt dikwijls over 't hoofd gezien en niet genoeg naar waarde geschat. 11

Kermistafereel

\

\

TR, -T

'A

Minderhout-kermis was weer een schot in de roos, zowel voor de jongeren als volwassenen. Voor veel was hel te vroeg gedaan, zoals voor deze jongelui voor wie het nog dagen had mogen duren. Op het moment dat ze gretig voor onze fotograaf poseerden, gingen ze nog hele maal niet naar huis, belange niet ... !

~

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN Meerseweg 183 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.46.55

-

Minderhout

Maandag gesloten Dinsdag Vrijdag 10-18 uur -

Zaterdag

-

Zondag 10-17 uur

31


SPORTIEF HIER! T.T. Halschoor

Saffl-en Sterk Altijd gedacht dat touwtrekken een kermisattraktie was, of hoogstens een soort volksspel? Fout, want sinds kort is deze bezigheid verheven tot een heuse sporttak. Er is nu ook een Belgische Touwtrekkersbond met een rivaliserend broertje: de Kempische Touwtrekvereniging. Tot deze club behoort ook T. T. Halschoor, samen met nog 3 andere ploegen uit de streek. De groep heeft zichzelf tot 'gevorderden' bevorderd maar dan ook terecht. Ze vormen een hechte ploeg die op wedstrijden goede resultaten behaald; dit in tegenstelling met de 'beginners': losse groepjes die zo nu en dan eens aan een touw trekken. Eveneens 'gevorderd' is deploeg van Radio Valencia (een groep vrachtwagenchauffeurs van om en bij de 110 kg elk) en de 'Vedetten van Rijkevorsel' (jongens van Wortel, Meer en Rijkevorsel). Op 15 september werd het Belgisch kampioenschap betwist in Hamme.

De wedstrijd Een ploeg touwtrekkers bestaat uit 6 mensen (meestal mannen) + een coach + een dik touw. De 2 ploegen stellen zich op aan weerszijden van een scheidingslijn op een afstand van 3 â 4 meter van die lijn en dan komt het eropaan de andere ploeg 'over de streep' te trekken. Dat gebeurt vooral door plotse rukken aan het touw waarbij het er aan de andere kant opaan komt zich schrap te zetten. De coach geeft het sein tot de 'aanval': de ruk aan het touw. Hij moet dat doen zonder dat de tegenpartij dit ziet, stilzwijgend en met de rug naar hen toe, geeft hij het teken. Eindigt de wedstrijd (na 2 å 3 minuten) onbeslist, dan wordt van kant gewisseld en opnieuw getrokken. Een volledige wedstrijd - met verschillende ploegen - duurt al gauw een halve dag; om te beginnen alle ploegen tegen elkaar, dan wordt er getrokken op punten en tenslotte de finale.

te pas. Zo mag men nu geen gaten meer in de grond maken, kwestie van meer houvast te krijgen voor de voeten. Men mag geen handschoenen dragen, geen voetbalschoenen,

men moet rechtop blijven staan (hurken mag, niet liggen) en, eenmaal het touw vastgegrepen, mag men de handen niet meer verplaatsen. Het is een vermoeiende sport maar botten worden er niet gebroken. De meeste trekkers dragen wel een riem om de rug te beschermen. Vrouwelijke touwtrekploegen zijn er weinig maar ze bestaan. Zo is er een meisjesgroep in Weelde.

Ploeggeest Het plezantste aan touwtrekken is de sfeer van kameraadschap in de ploeg, erop uit gaan samen met de maten... is belangrijker dan het spannen van de spieren of het winnen van de anderen. Dat is althans de mening van de mannen van T.T. Halschoor die touwtrekken wel een echte sport vinden maar het eerder beoefenen als hobby, als gezelschapsspel. De wedstrijd op zich is natuurlijk wel spannend maar dan moet het tussen gelijken gaan, 'gevorderden' dus Want er zijn nogal wat amateurs, 'beginners' waarmee T.T. Halschoor zich liever niet meet want dan is er geen aardigheid aan. Aan echte kampioenschappen denken ze nog niet, dan wordt het veel te serieus en kost het te veel tijd. De touwtrekkersploeg van Wee!de, die dachten daar wel aan. Die gaan half september naar Zwitserland om daar deel te nemen aan de Europese kampioenschappen touwtrekken. Misschien beleven we nog ooit het Olympisch trouwtrekken. Waarom niet?!

Conditie Sterk zijn is meegenomen maar de conditie is het belangrijkst. Dat ondervindt T.T. Halschoor het best als er aan het andere eind van het touw jongens staan die trainen; die ook tijdens de week touwtrekken en joggen. De mannen van T.T. Halschoor zijn voor het merendeel jonge boeren en die hebben geen tijd voor speciale training. Maar de zondagnamiddag is volledig gewijd aan de geliefde sport. Van mei tot en met oktober gaan ze elke week naar een kermis of KLJ-feest om touw te trekken. Zo heel veel toeschouwers komen er niet op af. 'Als ge de ploegen niet kent, is er niet zoveel aan, het is geen spectaculaire sport'. Toch slaagde T.T. Halschoor erin om vorig jaar een 500-tal kijkers aan te trekken op de door hen ingerichte wedstrijd in de Blauwbossen. Daar namen dan ook 39 ploegen aan deel.

Volwaardige sport Nu touwtrekken als sport erkend is, komt er ook een reglement en een scheidsrechter aan 32

T. T. Halschoor: bovenaan: Jos Sprangers, Christ Mertens (coach), Marc Van Looveren, Jan Adams; onderaan: Luc Mattheusen, Ad Stofje/s, Ene Sprangers.


î'iI Li/(

ll"

t1 [,kj.fl

HVV in een sterke reeks De roodwitten zullen het zeer moeilijk hebben om de prestaties van de voorbije twee seizoenen te evenaren. Met een tweede en een vijfde plaats verbleven de jongens van trainer Andrews constant in hogere regionen. Ook dit seizoen zit de mogelijkheid er dik in, doch er zal keihard gewerkt moeten worden, immers ploegen als het versterkte Westerlo, het ambitieuse Kapellen, het uit eerste klasse gezakte Beerschot, Berchem, dat vorig seizoen in de A-reeks de promotie miste, zijn sterke tegenstanders. Heel wat ploegen hebben zich danig versterkt, zodat er m.i. ons een spannende kompetitie te wachten staat. HVV heeft echter de start niet gemist. Na drie wedstrijden haalt het S op 6, staat het bovenaan en toch... zit het niet mee! Van Dijnsen was geschorst voor twee kompetitiematchen, Mon Jacobs kon de tweede match mee starten. Paul Verschueren viel uit in de bekermatch en Freddy Tielens in de eerste kompetitiematch. Kris Ceusters zette zichzelf voor enkele matchen aan de kanten Melis is al meer gekwetst dan fit geweest ... ! Jongeren, die vorig seizoen het beloftentornooi - met 16 ploegen - hebben gewonnen, komen aan de bak. Erik De Bie, Gunther Mouws en Danny Eyletters (nieuwkomer van Germinal) vullen de gaatjes op en zij doen het

SPOR:T]

niet slecht. Intussen ging Lyra op de Thijsakker met lege handen van het veld en Berchem kreeg op het Rooi met één punt eigenlijk één punt te veel. Ook Heultje kreeg een pandoering met 3-1. Tijdens deze laatste wedstrijd kreeg men een spectaculaire wedstrijd te aanschouwen langs HVV-zijde. Snel en agressief op de bal en dit met 5 invallers! Zij hebben zich waardige vervangers getoond en zijn zeker een wissel voor de toekomst. In de derde nationale Reeks B zal de winnaar uiteindelijk weinig punten nodig hebben om kampioen te spelen, daarvoor zijn alle ploegen te sterk aan elkaar gewaagd. Programma Vrijdag 4 oktober

20.00 uur: Reserven-Kapellen Zondag 6 oktober 15.00 uur: Kapellen-Hoogstraten VV

Zaterdag 12 oktober

14.00 uur: Poederlee-Reserven 20.00 uur: Hoogstraten VV-Poederlee Vrijdag 18 oktober

20.00 uur: Reserven-Aarschot Zondag 20 oktober

15.00 uur: Aarschot-Hoogstraten VV Beloftentornooi Dinsdag 8 oktober

VNA Wortel Het eerste elftal heeft cle start van de nieuwe kompetitie niet gemist. Na 3 wedstrijden prijkt Wortel met 6 punten mee aan de leiding. Dit is zeker een opsteker na het vorige abominabele seizoen. De wedstrijden voor de Beker van Antwerpen en de oefenwedstrijden deden reeds het beste vermoeden. De eerste wedstrijd tegen Achterbroek werd na een schitterende demonstratie met 7-0 gewonnen. In Kaart werd met de kleinste cijfers gewonnen. Tegen het fel kansende Minderhout werd niet goed gespeeld, maar we kregen nu te veel wat we vorig seizoen te weinig kregen. Spijtig zijn er enkele van onze meest ervaren basisspelers voor meerdere weken gekwetst. Het is nu aan trainer Rik Nuyts, waarin de spelers het allergrootste vertrouwen hebben, om goede vervangers klaar te stomen. Volgende wedstrijden

6-10 15.00 uur: Mariaburg-VNA 14-10 15.00 uur: VNA-Gooreind 20-10 15.00 uur: Horendonk-VNA

19.30 uur: Hoogstraten VV-Stade Leuven Dinsdag 15 oktober

19.30 uur: Tielen-Hoogstraten VV •

Meerle FC

r. 1

totaanterieur

1001 ideeën voor stijivoJ en gezellig wonen

Het nieuwe voetbalseizoen is van start gegaan, een start die voor Meerle allesbehalve schitterend kan genoemd worden. Met een flinke opdoffer door Wortel uit de Beker van Antwerpen gewipt en een reeks vriendenwedstrijden met povere uitslagen: 0-0 tegen Minderhout, 1-0 op Meer en 5-2 op Zwaneven. Wie dacht dat een slechte repetitie een goede opvoering waarborgt kwam ook bedrogen uit, want de eerste kompetitiematch werd op Oostmalle met 4-0 verloren. Geen denderend seizoensbegin en zonder al te somber naar de toekomst te kijken kunnen we gerust stellen dat er voor de trainer werk aan de winkel is. Met de kermis in het dorp mocht er niet verloren worden van gebuur Dosko. Meerlikon geen beroep doen op Hendrikx, Van Bavel en Jochems. Het kon wel rekenen op de diensten van Jan Jansen die na enkele jaren zijn oude club weer kwam vervoegen. Juist voor de rust lukte Willy Michielsen een prachtig doelpunt waardoor de tweede helft wat geruststellender kon beginnen. Maar in die tweede helft vlotte het samenspel niet goed en de druk van Dosko werd steeds groter. Onze verdediging kreeg het zwaar en waar we bang voor waren gebeurde ook. Drie minuten voor tijd maakte Dosko gelijk. Niet de verhoopte overwinning, maar toch ook geen verlies ditmaal en dat is al heel wat. • 33


SPORT

Minderhout VV: Krampachtige start Een reeks lager spelen betekent niet onmiddellijk de successen aaneenrijgen en meedraaien aan de top. Dit ervaarde MVV reeds de eerste wedstrijd van het seizoen of... had de kermis voor lome kuiten gezorgd? Op Gooreind kreeg MVV alleszins geen voet aan de grond. Van bij het eerste fluitsignaal stelde de thuisploeg zich offensief op en konden de gasten alleen maar aan verdedigen denken. Dit lukte het eerste half uur vrij goed maar dan was het hek van de dam. Aanvallen is nog altijd de beste verdediging, maar je moet er dan ook de capaciteiten voor hebben. Voor de rust werd Patrick Michiels (de Minderhoutse doelman) slechts éénmaal voor een voldongen feit geplaatst, hetgeen gezien de krachtsverhouding op het veld zeker gevleid mocht genoemd worden. Na de rust hetzelfde spelbeeld! Gooreind domineerde en dikte aan tot 2-0. Verdiende overwinning! Horendonk lag binnen de mogelijkheden voor zover men de ploeg nog kende van vorige confrontaties. De kater van de kermiszondag moest weggespeeld worden en tijdens de eerste helft bouwde MVV inderdaad een geruststellende voorsprong op langs trainer Pascal Pluym en Hans Joosen. Wie van de tweede speelhelft eenzelf de spelbeeld verwachtte, viel wel bedrogen uit. MVV had duidelijk zijn beste pijlen verschoten en kon alleen nog aan verdedigen denken. De bezoekers naderden tot 2-1 en MVV mocht zich in de eindfase gelukkig prijzen met de nipte overwinning. Eeen weekje later later werd dan bij gebuur Wortel weer het onderspit gedolven en dit met 2-1 cijfers. Twee punten uit drie wedstrijden is niet veel ! Hoop op beterschap is er echter.

St. Jorisgilden

Meer en Meerle met gelijk aantal punten Op het einde van het seizoen maakt het verbond der St. Jorisgilden de rangschikking op per gilde, en huldigt in elk van de vier kategorieën een kampioen. Per ploeg eindigde Meer vorig jaar eerste voor Meerle. Dit seizoen bleef het spannend tot het laatste schot, en eindigden dezelfde twee gilden op een gedeelde eerste plaats. Bij de individuele rangschikking in de erekategorie komen vaak dezelfde namen naar voor. Willy van Hasselt van Loenhout is dit jaar kampioen. Vorig jaar behaalde hij ook reeds het hoogste aantal punten, toen moest hij echter (na een kampschot) de titel laten aan Wim van de Maagdenberg van Sprundel. Willy Van Hasselt, Loenhout 278 Frie Konings, Sprundel 275 Pat Van Opstal, Meer 273 Jan Roeien, Meerle 272 Karel Verschueren, Meerle 272 Alfons Van Hasselt, Loenhout 270 Alex Jansen, Minderhout 268 Joris Van Hasselt, Loenhout 268 In de A-reeks mag Jef Servaes van Meer de titel van kampioen voeren. Hij eindigde weliswaar op de derde plaats in de rangschikking maar de nummers één en twee degradeerden uit de ere-reeks en maken volgens het reglement geen aanspraak op de titel. Rini Van de Riet, Sprundel 264 Jan Stoffels, Minderhout 261 Jef Servaes, Meer 260 Alfons Sterkens, Meer 259 Kurt Diels, Hoogstraten 257

Wedstrijden Zondag 29 september

15.00 uur: Beerse SK-Minderhout VV Zondag 6 oktober

15.00 uur: Minderhout VV-Heibos Zondag 13 oktober

15.00 uur: Kaart-Minderhout VV Zondag 20 oktober

15.00 uur: Minderhout-St. Job. U

Hoogstraatse zaalvoetbalcompetitie (na 2 speeldagen) Na 2 speeldagen in Sportschuur 'De 7-sprong' blijkt dat de ploegen fel versterkt zijn tegenover vorig seizoen. De ploegen zijn meer aan elkaar gewaagd. Dit blijkt uit het klassement waarin we zien dat nog maar 4 ploegen het maximum der punten hebben; nl. nieuwkomer Blauw-Zwart, 2-voudig kampioen Alma, Icarus en (verrassend) De Zwaluw. Veel kan echter natuurlijk nog niet gezegd worden na 2 speeldagen. De overige ploegen volgen natuurlijk nog op korte afstand. Volgende wedstrijden zullen een zeer spannend verloop kennen en springen dus het meest in het oog van de op maan- en vrijdag (tussen 19.00 en 23.00 uur) georganiseerde competitie. 7-10 20.00 uur: Gemeentekrediet-Alma 11-10 21.00 uur: De Zwaluw-Blauw-Zwart 18-10 20.00 uur: Van Herck-Icarus 34

FC Meer: Geduldig opbouwen Met de jeugd moet men geduldig tewerk gaan en dit zullen de Meerse beleidsmensen dit seizoen goed ervaren. Men start met een jonge ploeg van eigen kweek en die moet men alleszins veel krediet geven. Wel zal men geen gemakkelijk seizoen tegemoet gaan, dat beseft men maar al te best. Zeer verheugend is het feit dat de trainingen goed gevolgd worden. De opkomst is prima en dat wekt vertrouwen. De resultaten zullen vroeg of laat wel volgen! Zo zijn al onze ploegen weer druk in de weer en op de eerste speeldag mocht men zeker van een succes gewagen. Acht van de elf ploegen zegevierden, twee speelden gelijk en slechts één team kende de nederlaag. De meeste wierook mocht onze duiveltjes toegewaaid krijgen, een 0-6 overwinning op Vlimmeren kan tellen. Voor hen was voetbal werkelijk een feest! Wedstrijden Zondag 6 oktober 15.00 uur: FC Meer-Olympic Essen

Zondag 13 oktober

15.00 uur: Beerse SK-FC Meer Zondag 20 oktober

15.00 uur: FC Meer-Heibos •

Jos Bastiaensen, Meerle 257 Jos Snoeys, Castelré 256 Karel Brosens, Minderhout 256 In de B-kalegorie was het verschil duidelijker. Hier is Frans Horsten van Wortel kampioen. Zij dichtste konkurrent voor de titel John Vergouwen eindigde al op 10 punten. Frans Horsten, Wortel 253 Jef Verheyen, Meerle 250 Walter Michielsen, Minderhout 247 Eddy Geerts, Castelré 244 John Vergouwen, Sprundel 243 Herman Snoeys, Castelré 241 Leo Van Hasselt, Loenhout 238 De dames komen uit in een afzonderlijke reeks. Diane Verheyen, vorig jaar tweede, schuift nu een plaats vooruit en zou met haar 266 punten ook in de reeksen bij de heren een van de beste schutters zijn. Diane Verheyen, Meerle 266 Linda Geerts, Meerle 259 Jeannine Martens, Hoogstraten 255 Hilda Bevers, Meer 251 Greet Destambes, Hoogstraten 250 May Van Aelst, Meer 250 Lief Sprangers, Meer 247 Jeanne Van Ginneken, Meerle 243 .


SPORT

Het Nationaal Ruitertornooi 1991

LRV sluit seizoen af te Wortel De Landelijke Rijverenigin gen gaan dit jaar met het Nationaal Ruitertornooi naar de vereniging van één van de stam vaders van de beweging, ni. Alfons Pauwels. De Paardenvrienden uit Wortel, niet tovallig ook één van de toonaangevende verenigingen in de groepsdressuur, zullen deze Organisatie opzetten op de uitgestrekte terreinen van de Rijksweldadigheidskolonie. Deze Organisatie kadert bovendien mee in de BLOSO-aktie 'Antwerpen Sportief'. Wat is nu het belang van een dergelijk Nationaal Tornooi? Als wedstrijd is dit tornooi een zeer belangrijke gebeurtenis binnen de Landelijke Ruiterij. Het is een uitdaging en een eer om aan dit kampioenschap te mogen deelnemen, of misschien zelfs te winnen en één van de begeerde titels mee naar huis te kunnen nemen. Bovendien is dit het enige moment per jaar waar verschillende rijverenigingen uit alle Vlaamse provincies elkaar bekampen en kunnen vergelijken. De selectie hiervoor gebeurt op basis van een puntenklassement over de wedstrijden verreden op gewestelijk en provinciaal vlak in het groene seizoen, d.w.z. van 1 mei t/m 22 september.

delijke Ruiterij aangeeft, is dit jaar volledig open: titelpretendanten zijn hier zeker Philippe Jorissen uit Hoeselt met Dwinger Pia, Herman Nyssen uit Bredene met Vaillant of Paul Verschueren uit Oelegem met Cartouch. Maar wie zegt dat thuisrij der Alfons Pauwels uit Wortel - die dit jaar ook al mocht demonstreren - vriend en tegenstander niet aangenaam zou verrassen. - Hindernisspringen: De wedstrijd klasse Zwaar die uitsluitsel geeft over de Nationale titel verloopt over twee omlopen: een eerste op de middag en een tweede op het einde van het feestprogramma, gevolgd door een eventuele barrage. Voor deze wedstrijd zijn er geen uitgesproken favorieten.

CATTLEYA De bloemenlijn per telefax of telefoon

Maak het uze3 gemakkehjk fax 014/63.51.87 of bel 014/63.45.16 en wij zetten de bloempjes voor u buiten

Bloemensierkunst

CA1TLEYA' Paul & May Van Huftel-Van H)yck Leonaidsiraal 60, 2330 MerMrçLas

GARAGE

B.VB.A.

Het eerste achttal van Wortel Bij dit gebeuren zijn er drie kampioenstitels te betwisten: - Achttallendressuur Zwaar A: De groepsdressuur is een typische discipline voor de Landelijke Ruiterij, het is de basis van de verenigingswerking. Uit de resultaten van de gewestelijke ruitertornooien kunnen wij ondertussen opmaken dat de wedstrijd in de groepsdressuur dit jaar ongemeen spannend is: na 5 tornooien werd de tussenstand aangevoerd door de rijvereniging Sint Willibrordus Rijkevorsel (5 overwinningen), gevolgd door De Dennenruiters Pulderbos en Vrije Teugel Vorst (3 overwinningen). Huidig kampioen Sint Odrada uit Balen moest het nog zonder overwinning stellen. - Individuele dressuur: Vanaf 8.30 uur zal er in de hoogste dressuurklasse Zwaar 2 gereden worden voor de titel van Nationaal Kampioen. Na de middag wordt er door de eerste drie van de voormiddag overgekampt. Deze wedstrijd die het dressuurniveau van de Lan-

Een selectie voor een Nationaal Tornooi is een bekroning voor jaren werken van een vereniging: het is meestal een stimulans voor jaren, en tevens een waardering voor de kwaliteit van de werking in de vereniging. Niet toevallig komen latere kampioenen meestal uit goed werkende verenigingen. Niet te onderschatten is het belang van het Nationaal Ruitertornooi als barometer voor de buitenwereld van de sfeer van de Landelijke Rijverenigingen. Daar waar elders het individu en de competitie primeert merkt de buitenwereld dat de grondgedachte van kanunnik De Mey nog steeds wordt waargemaakt: democratisch paardrijden in verenigingsverband met een zeifgefokt paard.

Het tornooi van 6 oktober heeft plaats op 3 terreinen in Wortel-Kolonie. Tijdens de voormiddag starten de wedstrijden op deze terreinen om 8.30 uur. Tijdens de namiddag die start om 14.30 uur, speelt het hele gebeuren zich af op het feestterrein. Prijsuitreiking omstreeks 17.15 uur. •

Geuden . s

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71 .76

CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS STREVEN NAAR PERFECTIE 35


eigen nummers, de duetten 'Veel te mooi' en 'Aan mijn darling' zingen. Lekker beest IsabeHe A weet heel goed wat ze wil. Op haar 16e staat ze mee aan de top in de Vlaamse Showbiss. Luc Steeno werd ontdekt door Story en Micha Marah en hij werd bekend door 'Ik mis je elke dag'. Waarom organiseert de Mussenakker dit eigenlijk? DrĂŠ Oomen: we hebben ervaring opgedaan in het organiseren dankzij Akkerpop en andere optredens. Nu willen we die ervaring aanwenden om de Meerse mensen eens wat anders aan te bieden. Kaarten kosten in voorverkoop 300 fr., aan de kassa betaal je 400 fr. LII

Rock Spiraal Nieuwkomer in onze regio was deze zomer Rock Spiraal Open Air aan sporthal De Valk in Rijkevorsel. Jh. Spiraal wou hiermee aansluiten bij de verloren gegane traditie van Kioskival en Rock Spiraal aan de gemeentetuin. Zaterdagavond 25 augustus kwam het festival moeilijk uit de startblokken. Het publiek was nog onder de indruk van de eerste kermisdagen. De sfeer kwam er pas in met het optreden van de Nederlandse Jack Of Hearts. The Liberators waren iets te weinig bekend bij het grote publiek en hun optreden toonde ook heel wat schoonheidsfoutjes. Opener The

Fusieswing Trash en Death Metal in Meer In het verleden heeft jh. Mussenakker meer dan eens op zijn grondvesten gebeefd. De Trash en Death Metal namiddagen hebben hiertoe zeker bijgedragen. Ook dit jaar worden deze namiddagen georganiseerd. Zondag 29 september is het weer zo ver: de Mussenakker is er in geslaagd om niemand minder dan de Duitse halfgoden van Atrocity naar haar lokalen aan de Donckstraat te halen. De voorprogramma's zijn bovendien ook niet van het minste: wat gedacht van Sinister (NL) en Ancient Rites Uit Diest. Naar deze namiddagen komt een internationaal publiek. Van heinde en verre komen ze naar deze, bij het grote publiek, minder bekende muziekgroepen. Organisatie Ludo Martens: de fans ende groepsleden zijn getooid met een agressieve haartooi, in het zwart gekleed en op die kleding staan dan meestal nog lugubere tekeningen. De Merenaars zijn dat niet gewend. Toch kan ikje verzekeren, dat in de jaren dat ik regelmatig naar optredens ga, er nog nooit gevochten is. De reden hiervoor is heel simpel: iedereen kent iedereen. Het is een klein, maar hecht milieu.

Op 29september worden slechts 150 muziekfanaten binnengelaten. Het is dus kwestie van tijdig aanwezig te zijn, want er wordt geen voorverkoop gehouden. Bovendien is de Mussenakker de enige club in BelgiĂŤ die door Atrocity bezocht wordt. Het zou er wel eens druk kunnen worden. Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht bij Ludo 'Metal Piek' Martens op het nummer 03/315.81.57. El

Mussenakker: nieuwe stijl? Het Veel Te Mooi-effect is ook tot in Meer doorgedrongen. Zaterdag 26 oktober organiseert de Mussenakker een mini-Tien Om Te Zien in de Meerse Veilinghal.

Ze krijgen hierbij de steun van de Meerse Chiro en Radio Valencia. Op het programma staan Erik Van Neygen en Sanne. Zij zullen ongetwijfeld, naast hun 36

La Lupa, backstage op Rick Spiraal.

Wij maken u wegwijs bij uw meubel keuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kernmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.


FUSIES WING Candy Men had, net als The Liberators,

moeite om het publiek te bekoren. Het publiek werd eindelijk echt wakker geschud door het optreden van La Lupa. Deze jonge snaken uit Kampen vormden zeker een van de revelaties van het afgelopen festivalseizoen. Hun energieke nummers vinden we waarschijnlijk terug op het komende plaatwerk. Tussendoor hoorden we bij La Lupa (foto overgenomen uit Ondergronds) toch enkele covers, waaronder Foxy Lady van Jimi Hendrix. De Amerikaanse act Groen was voorzien als afsluiter van deze eerste Rock Spiraal. Toch betrad Derek and The Dirt als laatste het po-

dium. Het Gentse viertal zat vast in een file, na hun optreden op Forum Rock in Gistel. Hun tweede cd 'Love's exaltation' kwam voldoende aan bod. 'Oh by the way' en 'Rosie' zorgden voor de nostalgie. Green speelde, niettegenstaande alle negatieve commentaar van op andere festivals, best een boeiende set. Ook al zijn ze niet echt bekend bij de massa, de Rijkevorselse jeugd kon hun nummers toch best appreciëren. De p.a.versterkers werden door hen trouwens op maximaal gezet. Karel Godet net na afloop aan de ideale omgeving van Rock Spiraal: we hebben de fout gemaakt het festival een week te vervroegen.

Toch heeft u nog een aantal foto's tegoed van de Antilliaanse Feesten, waarvoor vorige maand geen plaats meer was.

De publieke opkomst was beneden verwachting. Volgend jaar zijn we waarschijnlijk weer terug, want we kunnen hier aan De Valk beschikken over een ideale accommodatie. Volgend jaar Rock Spiraal waarschijnlijk niet meer samen met de kermis en met een echte publiekstrekker. Wij kijken alvast vol verwachting uit naar de tweede Rock Spiraal Open Air. En met Rock Spiraal werd het regionale festivalseizoen afgesloten. Vorige maand kon u een uitgebreid verslag lezen van de andere regionale festivals. Alle informatie aangaande podiumoptredens, stuurt u voor 10 oktober aan: Peter Van D:jck, Pyperpad 5, 2321 Meer, tel. 031315.81.29. •

B NKUNIE een kliëntvriendelijke bank die unieke voorwaarden geeft op uw zichtrekening.

5 0/0

Wie zijn loon, pensioen of gewoon minimum 25.000,- F. per maand laat storten op zijn zichtrekening, ontvangt bij BANKUNIE 5% vanaf de eerste frank.

+ GEEN BETAALKOSTEN 9 .

Stortingen, afhalingen, overschrijvingen, enz... blijven bij de BANKUNIE gratis. 'Geef uw inkomen een extraatje'!

BANKUNIE-KANTOOR HOOGSTRATEN - VRIJHEID 116 - TEL. 031314 42 92

BANKUNIE

meer bank voor je geld

37


Wereidwinkel in het nieuw OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN WONING MET TUIN TE HOOGSTRATEN/MEER, MEERLESEWEG 11. Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Zeer goed gelegen woning met tuin te Hoogstraten/Meer, Meerleseweg 11, groot volgens meting 3358 m2 Ingedeeld als volgt: - gang, drie voorplaatsen, keuken, wasplaats en veranda. boven 4 slaapkamers. Verder kelder en 2 grote zolders. Eigendom is voorzien van distributie; aardgas is binnengebracht. Kadastraal inkomen 26.000. Bezichtiging: zaterdag van 14 tot 16 u. Beschikbaar: Tegen betaling van koopprijs en onkosten. .

ZITDAG: Definitief op dinsdag 1 oktober 1991 om 17 u. in café Victoria, Meerleseweg 4 te Meer. Plans en inlichtingen te bekomen bij de notaris. Gehuwde liefhebbers dienen beidén aanwezig te zijn voorzien van hun trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt. OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED ONDERHOUDEN BURGERSWONING MET TUIN TE H000STRATEN/MINDERHOUT, SCHOOLSTRAAT 5. Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Zeer goed onderhouden burgerswoning met tuin te Hoogstraten/Minderhout, Schoolstraat 5, groot 16 a 63 ca. Ingedeeld als volgt: Gelijkvloers: living, eetkamer, bureel, keuken, wasplaats, badkamer en W.C. Boven : 4 slaapkamers. Verder : veranda, garage, bergplaatsen, kelder en zolder. Eigendom is voorzien van telefoon en distributie; elektrische verwarming (convectoren). Kadastraal inkomen 26100. Bezichtiging: zaterdag van 14 tot 16 uur. Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAG: Definitief op dinsdag 8 oktober 1991 om 17 u. in de Parochiezaal, Koestraat te Minderhout. Alle inlichtingen te bekomen bij de notaris. Liefhebbers dienen beiden aanwezig te zijn, voorzien van hun trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt. OPENBARE VERKOPING VAN WONING EN GROND TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT, CASTELREWEG 19. Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Goed gelegen woning met grond te Hoogstraten/Minderhout, Castelréweg 19, breedte ongeveer 28,5 m., groot volgens kadaster 846 m 2 Ingedeeld: woonplaats en keuken, slaapkamer, twee bergplaatsen. Boven : 1 slaapkamer en zolder. Verder : kelder en kelderkamer. Kadastraal inkomen: 5.000. Bezichtiging: zaterdag van 14 tot 16 u. Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten. .

ZITDAG: Definitief op woensdag 2 oktober 1991 om 17 u. in het Parochiecentrum, Koestraat te Minderhout. Inlichtingen te bekomen bij de notaris. Gehuwde liefhebbers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van hun trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt. OPENBARE VERKOPING VAN 2 ZEER SCHONE PERCELEN BOUWGROND TE HOOGSTRATEN/MEERLE HEIMEULENSTRAAT - DALWEG. Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal zonder winstpremie openbaar verkopen: Twee zeer schone percelen bouwgrond bestemd voor 'losbouw'. Koop 1: op de hoek van de Heimeulenstraat en Dalweg, groot 914 m 2 Koop 2: tegen de Dalweg, groot 786 m 2 Goedgekeurde verkaveling 0511243. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten.

Open Deur Jaren geleden begon de Wereidwinkel aan de Gelmeistraat in een bruin interieur met koffie, wijn en honing op de blank-houten schabben. Het bruin was nu stoffig en versleten, de houten rekken niet meer blank en het aantal produkten was zodanig gegroeid dat vernieuwing een must werd. En zo gebeurde. Een maand lang werd er getimmerd, geplakt en geverfd, met vereende krachten. De winkel is nu weer open maar de laatste werkjes worden nog opgeknapt. Dat zal gebeurd zijn op zaterdag 5 oktober want dan is het Open Deur van 10 tot 18 uur. Elkeen is dan welkom om ons interieur te komen keuren, en onze produkten (gratis) te proeven. Eén van onze nieuwste produkten is de 'Red Rice', een biologisch geteelde volwaardige rijst uit Sri Lanka. Opgelet, vanaf 5 oktober zijn er nieuwe openingsuren: woensdag: van 13.30 tot 15.30 uur donderdag: van 13.30 tot 15.30 uur vrijdag: van 13.30 tot 18.00 uur van 10.00 tot 12.00 uur zaterdag: en van 13.30 tot 15.30 uur

.

.

ZITDAG: Definitief op woensdag 9 oktober 1991 om 16.30 u. in Café Den Bombardon, Kerkstraat 35 te Meerle. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn, en hun trouwboekje en huwelijkskontrakt mede te brengen. 38

Ney S,nouis, werker van het eerste uur, over handigt Carlo Tackx de schroevendraaier. Symbolisch gebaar? In ieder geval waren er nog veel meer handen nodig om de Wereldwinkel een nieuwe aanschijn te geven. Kom eens kijken op 5 oktober.

Algemene Bouwonderneming

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24


Vredesbetoging 1:20 oktober

cl 0

Op initiatief an de Vredcskoepel VAKAOCV heeft op zondag 20 oktober in Brussel een nationale vredesbetoging plaats. De NAVO-zittingen van eind mei hebben grote ongerustheid verwekt in de vredesbeweging. Zo blijkt dat het kernwapen blijft behouden als onderdeel van een afschrikkingstheorie. Tevens bestaan plannen om in een aantal Europese landen, waaronder België, nieuwe TASM-raketten op vliegtuigen te installeren met zowel nukleaire als konventionele ladingen. Voor België wordt Kleine Brogel als mogelijke vestigingsplaats genoemd. Verder liggen plannen op tafel om in NAVOverband 'snelle interventie-eenheden' op te richten. Het zijn flexibele, mobiele en hoogtechnologisch bewapende legers die overal ter wereld kunnen worden ingezet. België zou hieraan een niet geringe bijdrage leveren in de vorm van o.m. para's en gevechtsvliegtuigen.

Oktober 1941 Minderhout

1

De nieuwe TASM-raketten en de snelle interventie-eenheden passen in een offensieve NAVO-strategie. Deze gaat uit van flexibiliteit en mobiliteit om te kunnen optreden tegen elke 'dreiging' in het Oosten, maar ook en vooral in het Zuiden. Sedert de Golfoorlog is de kans groot dat de zuidelijke landen de 'nieuwe vijand' worden van het geïndustrialiseerde Noorden, en dat 'belangen' steeds meer met militaire middelen zullen worden gevrij waard. De kans is groot dat deze plannen en ideeën worden bekrachtigd op de NAVO-zittingen in het najaar. In deze omstandigheden wil de vredesbeweging andermaal haar verantwoordelijkheid opnemen. Door massale mobilisatie wil zij druk uitoefenen op de nationale en internationale besluitvorming. Daarom wordt op zondag 20 oktober te Brussel een nationale betoging georganiseerd. De vredesbeweging verzet zich nadrukkeljik tegen de nieuwe TASM-raketten (in België of

HALVE EEUW GELEDEN

In zitting van het College van Burgemeester en Schepenen der Gemeente Minderhout-hij Hoogst raten, in datum van 18 oktober 1941 is er besloten voortaan een naam toe te kennen en wel uitsluitelijk deze van 'Laan' aan alle wegen, straten en paden der gemeente, en dit als volgt: De plaats van het Gemeentehuis, aan de Kerk en aan de oude JongensGemeenteschool, alwaar het 'Nieuwe Gemeentehuis' hopen wij, weldra oprijzen zal, zal de naam dragen van: Houzee Plein. Het Centrum van het Dorp, zal de namen dragen der Vlaamsche toondichters: Peter Benolt, Edward Keurvels, Jan Bloekx, Lodewijk Mortelmans, Lodewijk Van Beethoven, Renaat Veremans, Lieven Du'oseI, Emiel Hullebroeck en Jef Denynlaan, deze laatste wereldberoemde beiaardier. De baan dewelke Hoogstraten met de gemeente Minderhout verbindt, zal tot aan de kerk te Minderhout de naam dragen van 'Vlaanderen Laan'. Daarentegen zal de zoogenaamde Minderhoutsche straat in het vervolg de naam dragen van 'Keinpen Laan'. Aan het gehucht 'Aard' zullen de namen der Vlaamsche Kunst schilders worden toebedeeld, zijnde: Petrus Panlus Rubens, Anloon Van Dijck, Jacob Jordaens, 1)avid Teniers, Pieter Brenghel, Qnintcn Matsijs, Jan en Hubert Van Eyck, Juliaan de Vriendt, Frans Van Cuyck, Rik Layten, Erasmus Quellin en Isitloor Opsomer-Laan. De gehuchten 'Beemden' en 'Bergen' zullen de namen dragen der Vlaamsche Taal- en Letterkundigen: Hendrik Con-

elders) en tegen de oprichting van snelle interventie-eenheden. Zij pleit voor een kernwapenvrij Europa en voor een plan-Europees veiligheidsbeleid. Zij wijst elke interventie- en konfrontatiepolitiek tegen de Derde Wereld af en komt op voor rechtvaardiger Noord-Zuidrelaties. Zij eist een drastische verlaging van de defensiebegroting met 10 procent per jaar en de omschakeling van de wapenindustrie. Zij waarschuwt voor de onomkeerbare ekologische gevolgen van oorlog en komt op voor een leefbare en vreedzame planeet. De betoging heeft plaats op zondag 20 oktober te Brussel. Vertrek om 14 uur aan het Noordstation. Inlichtingen en materiaal: VAKA-Hoogstraten Klinketstraat 16 2323 Hoogstraten tel. 03/314.48.52, 03/314.55.19.

science, Jan Frans Willems, Raf VerhuIst, Karel-Lodewijk Ledeganek, Pastor Hugo Verriest, Priester Guido Gezelle, Priester Cyriel Verschaeve, Pater Desitleer Stracke-Laan. (Deze 4 laatsten aan de 'Kapel'). Pol De Mont, Jan Van Beers, Ernesi Clacs, Felix Timmermans, Albrecht Rodenbach, Stijn Streuvels, Joost Van den Vondel, Jacob Van Maerlant, Gebroeders Van Raemdonek en Renaat de Rudder-Laan. (Deze twee laatsten Vlaamsche oorlogshelden). De gehuchten 'Hal' en 'Fieerle' zullen de naam dragen der Vlaamsche strijders voor Volk en Recht: zijnde Florimond Grammens, Professor Frans Daels, Professor Lodewijk Scharpe, Edward Coremans, Jan De Laet, Joris Van Seeveren, Hippoliel Meer(, Dokter Alfons Depla, Dokter Alfons Van der Perre, Jacob en Flips Van Artevelde, Jan Breydel, Pieter Dc Coninck-Laan. De bedoeling is de namen der gehuchten te behouden doch de aldaar liggende lanen benamingen toe te kennen. Er werd verclers aangenomen dat, na goedkeuring der hoogere overheid, voor iedere 'Laan' een naamhord zal worden vervaardigd en een nummer voor iedere woonst, dit alles te vereffenen door de eigenaars, ieder voor zijn deel,... Wij hopen in de loop van toekomende maand November het definitief plan der Gemeente Minderhout met de nieuwe benamingen der lanen op een Zondag ten toon te kunnen stellen voor iedere dorpsgenoot, te samen met het plan van het 'Nieuwe Gemeentehuis' waaraan den bouwkundige J. Louis Stijnen alle zorgen zal besteden. De Burgemeester, E.D. 's Jongers. Bron. Gazet van Hoogstraten.

Vlaamse Vredesweek (30 sept.-6 okt.) Andere kulturen worden onze buren: Vechten.., of samenwerken? op dinsdag 1 oktober om 20.00 uur. Lezing gevolgd door vraag-en-antwoord door Piet Janssen. (Verantwoordelijke/coördinator van het Centrum Buitenlandse Werknemers in Borgerhout). In het Auditorium van het Klein Seminarie te Hoogstraten. Bijdrage 100 fr. Jongeren 50 fr. Initiatief: Dekenij Hoogstraten. (Organisatie: DEJO en EPIPHANIA vzw) 39


IS PLEZANT*

RIJDEN#@@ 1

Het brandstofverbruik te lijf met... muggengaas Mensen vragen mij weleens waarom ik ingenieur geworden ben. Welnu, ik kan daar niets anders op antwoorden dan : wat zou ik anders geworden zijn? Reeds van jongsafaan was ik immers op een spontane wijze geïnteresseerd in de werking van de toen nog vrij schaarse toestellen die het leven in de 50-er jaren veraangenaamden, waarbij mijn nieuwsgierigheid vooral uitging naar toestellen die iets miraculeus hebben: een radiotoestel dat onzichtbare golven opvangt en omzet in geluiden, een auto die zich 'uit zichzelf' voortbeweegt, een persoon die kilometers ver verwijderd is doch wiens stemgeluid duidelijk verstaanbaar door de telefoonhoorn klinkt. De wonderen der levende natuur daarentegen, zoals de eitje-kikkervisje-kikkercyclus, de colibri die helicoptergewijs in surplace-positie nectar drinkt, de jaarringen der bomen enz. konden mij slechts matig boeien. Op zeer jonge leeftijd was ik dan ook reeds een verwoed lezer van de serieboeken 'Jongens en Wetenschap', ongeveer de enige wetenschappelijke boeken voor de jeugd die men destijds in de

10 U

o WAY1

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 031315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF bibliotheek kon vinden en waaruit je bij voorbeeld leren kon 'hoe zelf een eenvoudige telefoon of kristalontvanger in elkaar te knutselen'. Niet zelden waren dit reeds zeer complexe opdrachten voor zo'n klein joch, en de begeleidende wetenschappelijke en technische uitleg ging dan ook dikwijls boven mijn al te jeugdig petje. Toen ontstond bij mij voor het eerst datgene wat ik later de 'Lambikfactor' ben gaan noemen. Iedereen herinnert zich wel hoe Lambik met veel poeha een of ander ingewikkeld electronisch toestel 'repareert' door er eerst alles uit te halen om het daarna met de schop er weer terug in te kiepen. Ondanks het feit dat hij steevast verschillende onderdelen overhoudt werkt het tuig daarna, wonder boven wonder, weer zoals voorheen. Dit deed bij mij het vermoeden ontstaan dat 'alles eigenlijk veel simpeler is dan het in werkelijkheid is', en dat de meest complexe apparaten ook nog behoorlijk kunnen functioneren wanneer men ze herleidt tot hun allereenvoudigste grondprincipe. Zo meende ik dat men misschien wel een atoombom zou kunnen in elkaar knutselen op de keukentafel door met een aardappelmesje steeds opnieuw schijfjes appel te delen tot men uiteindelijk het allerelementairste 40

N.V. GARAGE VAN USSEL

deeltje ervan 'splijtte'. (De beschrijving van de verschrikkelijke gevolgen van de atoomaanval op Hiroshima in 'Jongens en Wetenschap' weerhielden mij er uiteraard van dit experiment in de werkelijkheid uit te voeren). Kon men de complexe taak van het ineenknutSint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 031314 68 60

GARAGE AUTO - MOTO J. BOGAERTS - ROOS alle depannage dag en nacht Meerseweg 15 Tel. 03-3157231 2321 Hoogstraten-Meer

selen van een radio-ontvanger niet omzeilen door gewoon het ene uiteinde van een stukje ijzerdraad uit het raam te hangen terwijl men het andere uiteinde dicht bij het oor hield? Zou men dat niet reeds, zij het zeer zwak, de sterkste radiostations kunnen ontvangen? Sprak men immers in cowboyverhalen niet van 'de zingende draad'? Het was voor mij dan ook een enorme desillusie om te moeten ondervinden dat de wereld niet zo simpel in elkaar steekt - het stukje draad aan mijn oor bleef stom - en uit deze vroege teleurstelling groeide het vaste voornemen om later de ingenieursstudie aan te vatten en tot een goed einde te brengen. Vorige week echter werd ik plots weer aan de 'Lambikfactor' uit mijn vroege jeugd herinnerd door een klein artikeltje in de krant waarin melding werd gemaakt van de uitvinding van een Nederlander, dhr. Fred Reefman uit Almelo, die meent een methode gevonden te hebben om auto's tot 20% minder te laten

4

~

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

verbruiken zonder dat automobilisten daarvoor één kilometer minder hoeven te rijden. Men verwacht zich dan aan een complexe uiteenzetting van de principes van deze uitvinding, doch laten we de heer Reefman zelf aan het woord: 'Je moet een gaasvormig netwerk aanbrengen in de leidingen. Het gevolg is een beweging van gasdeeltjes, er ontstaan botsingen, en de druk neemt toe. Dat is alles. Ik

denk dat het een wereldontdekkmg is. Ik heb een goed beta-verstand, techniek had altijd al mijn interesse, al koos ik dan voor een studie rechten. En verder, nou ja, verder had ik nog wat muggengaas liggen. Ja, ik gebruikte bij de experimenten muggengaas. Als de industrie er de wereld mee gaat veroveren, dan zal men denk ik wel ander materiaal kiezen.' (Verder had ik nog een aardappelmesje en een appel liggen. Als de oorlogsindustrie ermee de wereld gaat platgooien dan zal men, denk ik, wel ander materiaal kiezen).

2

=2 FJu j iff

GARAGE HOGA B.VUB.A L. WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

Na lezing van dit wonderlijk artikeltje daalde er een vreemd soort geluksgevoel over mij neer. Er zijn dus nog mensen die ondanks hun rechtenstudie, na een drukke dag aan de balie, 's avonds in hun tuinhuisje, gewapend met restjes muggengaas, het gigantische rendementsvraagstuk van de verbrandingsmotor te lijf gaan. De Lambikfactor komt er ook zo duidelijk in naar voren. De toevoer van brandstof wordt gestremd door het gaas, er gaat dus minder van in de motor, het verbruik ligt dus lager. De complexe weerslag hiervan op snelheid, vermogen enz. wordt daarbij flink op de achtergrond gehouden. (Het moet in de lengte of in de breedte, zei mijn grootvader steeds). Ach, leefden wij toch maar eens echt in een wereld die zo eenvoudig en helder was dat de eerste de beste denkflitsen van Lambik, Winnie-de Poeh of A. Vorstenbosch, ook ineens de klant-en-klare oplossingen zouden opleveren voor de meest beklemmende wereldproblemen. Mijn geluk was echter van korte duur. 'n Dergelijke wereld zou immers niet lang kunnen bestaan.., wegens de appel en de verwoestende werking van het bijhorende aardappelmesW. Vanfraeyenhove (ir.) U je.


Burgerlijke stand -1Geboortes 95n 13juli: Michelle, dochter van Mattheus Hendriks en van Cecilia Boot, Thijsakkerstraat Hoogstraten. 30 juli: Kristof, zoon van David Mostmans en van Anita Van Hasselt, Thijsakkerstraat Hoogstraten. 2 augustus: Steven, zoon van Guido Thys en Gerda Leemans, Pater Declerckstraat 7, Wortel. 7 augustus: Tim, zoon van Luc Brosens en Gerda van Spaandonk, Meerdorp 81, Meer. 7 augustus: Lynn, dochter van Jozef Verhoeven en Conny Boeren, Meerseweg 73, Meer. 10 augustus: Michiel, zoon van Frans Janssens en Machteld Sanders, Minderhoutsestraat 109, Minderhout. 11 augustus: Gert, zoon van Willy Bastiaansen en Maria Snoeys, Oude Tramweg 9, Meerle. 11 augustus: Sim zoon van Luc Boudewijns en Godelieve Van Looveren, Brug. Brosensstraat 4, Hoogstraten. 12 augustus: Stef, zoon van Jo Leenaerts en Christel Snoeys, Vooraard 16, Mirxlerhout. 12 augustus: Michiel, zoon van Rudi Verheyen en Hilde Van Den Heuvel, Vrijheid 221, Hoogstaten. 13 augustus: Ruben, zoon van Jozef Van Dijck en Irene Severyns, Hoge Weg 3, Minderhout. 15augustus: Sofie, dochter van Geert Marijnissen en Marie-Louise Leemans, Heinieulenstraat 1, Meerle. 17 augustus: Jan, zoon van JozefMichielsen en Anna Cornelissen, Tinnenpotstraat 21b, Hoogstraten.

23 augustus: Lies, dochter van Marcel Adri23 augustus: Peter Antonissen en Catharina aensen en Elisabeth Machielsen, Venneweg 2, Elzen. Nieuw adres: Chaamseweg 44e, Meer. Meerle. 26 augustus: Sil, zoon van Roeland Vander24 augustus: Joannes Martens, Hoogeind 46, bruggen en Kristine Saenen, Bredaseweg 35, Meer en Marleen Verbreuken, Kapelweg 1, Minderhout. Meerle. Nieuw adres: Hoogeind 53, Meer. 28 augustus: Jorga, dochter van Jozef Oomen 28 augustus: Jan Van Den Bossche, Lindenen Anny Jansen, Donckstraat 22, Meer. dreef 73, Hoogstraten en Macheld Braem, P. Van Isackerlaan 27/29, Deurne. Nieuw adres: 29 augustus: Wim, zoon van Lodewijk Van P. Van Isackerlaan 27, Deurne. Doninck en Anna Van Aperen, Meerseweg 54, Meer. 30 augustus: Paul Voet, Grote Plaats 8, Wortel en Carine Keustermans, Grote Plaats 15, 31 augustus: Stien, dochter van Dirk MichielWortel. Nieuw adres: Grote Plaats 8, Wortel. sen en Myriam Van Rooy, 's Boschstraat 7, Hoogstraten. 30 augustus: Cornelius Leemans en Sabine Verschueren. Nieuw adres: Chaamseweg 36, 31 augustus: Thomas, zoon van Rudy Aerts Meerle. en Lia Verheyen, Karel Boomstraat 40, Hoogstraten. 30augustus: Frans Tilburgs, Molenstraat 15, Vosselaar en Maria Doms, Achtelsestraat 77, Hoogstraten. Nieuw adres: Elsbroeken 1, Hoogstraten. 31 augustus: Jos Van Den Bogerd, Lage Rooy 6, Meerle en Ria Govaerts, Polder 4, Wor2 augustus: Eddy Brosens, Eindsestraat 5, tel. Nieuw adres: Dalweg 24, Meerle. Meer en Ilse Vissers, Korte Veidstraat 26, 31 augustus: Philip Buskens, TervuursesteenTurnhout. Nieuw adres: Stwg. op Zevendonk weg 17, Leuven en Mia Schellekens, Loen57/bus 6, Turnhout. houtseweg 34, Hoogstraten. Nieuw adres: 3 augustus: Marc Van Gils, Groot Eyssel 41, Tervuurseweg 17, Leuven. Meer en Ilse Brokken, Hal 5, Minderhout. Nieuw adres: Van Aertselaerstraat 44, Hoogstraten.

Huwelijken

3 augustus: Paul Geens, Bouwhoef 4, Wortel en Maria Vermeiren, Bouwhoef 8, Wortel. Nieuw adres: Langenberg 31, Wortel. 9 augustus: Raf Bevers, Vonderstraat 30, Rijkevorsel en Jacqueline Snoeijs, Voort 63, Meerle. Nieuw adres: Akkerstraat 13, Rijkevorsel. 9 augustus: Ludovic van Kerkhoven, Ahornstraat 89, Breda/Nl. en Viviane Christiaensen, Terbeeksestraat 67, Meer. Nieuw adres: Ahornstraat 89, Breda/Nl. 10 augustus: Dirk Van den Ackerveken, Hegge 90, Weelde en Tinne Rommens, Meerledorp 34, Meerle. Nieuw adres: Hegge 77, Weelde. 10augustus: Lars Kesteloot, Froissantstraat 131, Brussel en Kristin Van Beeck, Vrijheid 68, Hoogstraten. Nieuw adres: Brouwerijstraat 15/bus 4, Kortenberg. 14 augustus: Karel Ruts, St. Lenaartseweg 29, Hoogstraten en Kristine Rommens, Meerseweg 1, Meer. Nieuw adres: Em. Vliebergstraat 6, Leuven. 16 augustus: Stijn Diels, St. Clemensstraat 24, Minderhout en Christel Jacobs, Gemeentestraat 29, Minderhout. Nieuw adres: Hoogstraatsestwg. 22, Rijkevorsel. 16 augustus: Peter Janssens, Meterkensstraat 5, Hoogstraten en Miranda Raats, Buizelstraat 16, Hoogstraten. Nieuw adres: Minderhoutsestraat 25, Hoogstraten.

Een blijvende herinnering aan ons huwelijk

PENFO FOTOGRAFIE IINDENLAANJ 14- BEERSE - 014161.35.37

Hild en Andre Bols - Van Dijck

23 augustus: Marc Vorsselmans, Achtel 67, Rij kevorsel en Tinne Joosen, Moerstraat 37, Hoogstraten. Nieuw adres: Worteldorp 32, Wortel. 23 augustus: Guido Leysen, Stevennekens 125/2, Rijkevorsel en Annemarie Voeten, Beemden 25, Minderhout. Nieuw adres: Stevennekens 125/2, Rijkevorsel. 23 augustus: Patrick de Koek en Sylvia Van Boxel. Nieuw adres: Minderhoutsestraat 3a, Hoogstraten.

n O

Overlijdens

1 augustus: Camiel Bogaerts, 87 jaar, weduwnaar van Irma Sterkens, Van Aertselaerstraat 38, Hoogstraten. 6 augustus: Joanna Jacobs, 64 jaar, ongehuwd, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 9 augustus: Jozef Willemsen, 69 jaar, echtgenoot van Elisa Van Wesenbeeck, Gelmelstraat 105, Hoogstraten. 13 augustus: Maria Lambrechts, 53 jaar, echtgenote van Lodewijk De Laet, Terbeeksestraat 53, Meer. 16 augustus: Jozef Quirynen, 91 jaar, weduwnaar van Maria Stessels, Vaalmoer 1, Meer. 21 augustus: Maria Graauwmans, 97 jaar, weduwe van Jan Van Ham, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 19 augustus: Elisabeth Vermeiren, 75 jaar, weduwe van Adriaan Vorsselmans, Burg. Glenissonstraat 16, Meerle. 22augustus: Karel Adriaensen, 89 jaar, echtgenoot van Joanna Van Breda, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. •

Opsporingsbericht De Nationale Federatie van Oorlogsvrijwilligers '40-'45 Gewest Kempen zoekt alle oorlogsvrijwilligers, gelijk welk bataljon, om aan te sluiten bij de federatie. Adressen opgeven bij: Karel Mols, Borgerhoutsedijk 59, 2400 Mol. Frans Martens, Heggelaan 40, 2275 Poederlee-Lille. Marcel Sterckx, Oosterloseweg 66, 2440 Geel. Adriaan Strijbos, Voort 17, 2328 Meerle.

Het bestuur Gewest Kempen 41


Op stap in...

BROUWERSHUIS FEEST- EN

RESTAURANt TAVERNE

VERGADERZALEN

(SEMINAR1ES) 21

.

;s.v

Café feestzaal -

De Eiken

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Fax 03/314.87.43 Tel. 03/3 14.32.45

biljart darts kegelbaan hondendressuur. -

-

John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

RADIO CONTINU (FM 103) -

-

24 uur per dag non-stop en semi non-stop muziek ieder uur nieuws op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu Postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 7940

Café

-

frituur

PapiHon Minderhout Dinsdag en woensdag gesloten Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

't HOOGHUIS Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

HOOGSTRATEN SNACK- en PIZZABAR

1~ »

et

Tel. 03 314.38.11 Hoogstraten Gelmeistraat 2

42

Geopend vanaf 11 u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

HOOGSTRATEN Vrijdag 27 september: OPEN DEUR in IKO (+ 12-jarigen en volwassenenateliers) vanaf 18.00 uur. Zaterdag 28 september: DAG VAN DE KLANT, Organisatie van de Hoogstraatse middenstand. OPEN DEUR in IKO (kinderen en volwassenenateliers) van 9.00-12.00 uur. Tot zondag 29 september: INZAMELAKTIE kleding en voedingswaren van WereldMissiehulp in de Latijnse school. Van zaterdag 28 september tot zondag 20 oktober: Tentoonstelling van schilderwerken van JAN CARSAU in het Ostmuseum. Geopend op maandag, dinsdag, donderdag van 10.15 tot 16.30 uur en op zaterdag, zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Maandag 30 september: GEMEENTERAAD om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. OPEN DEUR in IKO (volwassenenateliers) vanaf 18.00 tot 22.00 uur. Dinsdag 1 oktober: LEZING door PIET JANSSEN over 'Vechten of samenwerken' in het kader van de Vredesweek om 20.00 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Woensdag 2 oktober: CURSUS over rijke literatuur van de arme landen van 20.00 tot 22.00 uur in de bibliotheekcentrale. Ook op woensdagen 9 en 16 oktober. VOLKSDANS van KVLV om 13.30 uur in de Pax. Ook ép woensdag 16 oktober. Donderdag 3 oktober: FEESTVERGADERING KVLV met als thema 'Actie boodschappentas' om 14.00 uur in de Fax. Vrijdag 4 oktober: CONCERT met werk van Vivaldi en Mozart door het Orchestre de Chambre de Wallonie in het kader van het Festival van Vlaanderen om 20.00 uur in de Catharinakerk. Van zaterdag 5 tot zondag 20 oktober: Tentoonstelling van Derde Wereld-fotografie van JAN HUET in de IKO-galerij, Organisatie Artiko. Geopend op zaterdag en zondag van 10.00 tot 12.00uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Zaterdag 5 oktober: OPEN DEUR met gratis proeven in de vernieuwde Wereldwinkel (Gelmelstraat 5) van 10.00 tot 18.00 uur. VOGELTENTOONSTELLING, clubkampioenschap van de Witte Merel en verbroedering met Geertruidenberg vanaf 18.30 uur in de Pax. Zondag 6 oktober: VOGELTENTOONSTELLING van de Witte Merel van 9.30 tot 16.00 uur in de Fax. DAG van de LANDBOUW van de Landelijke Gilden. TREKTELLING door JNM in de Hees in Rijkevorsel.

CONCERT door het Symfonisch Jeugdorkest van Vlaanderen o.l.v. Robert Groslot om 19.00 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Dinsdag 8 oktober: JOS MEERSMANS brengt een MUZIKALE VERTELLING over het 'Fenomeen Mozart' om 20.00 uur in zaal Fax. Organisatie Davidsfonds. Eerste les van de NAADCURSUS van KVLV 'Vest en rok' om 13.30 uur in de Pax. Verdere lessen op 15 en 22 oktober, 5, 14, 19 november. Zondag 13 oktober: BREEVEN-WANDELING in Wechelderzande van Vakantiegenoegens met vertrek aan de kerk in Hoogstraten om 14.00 uur. Maandag 14 oktober: Vergadering FIETSPADEN NU in zaal Ter Marcke in Merksplas om 20.00 uur. Van zaterdag 19 tot woensdag 23 oktober: BOEKENBEURS in het kader van de Week van de Openbare Bibliotheek met als thema 'Boeken brengen je in alle staten'. In de gebouwen van IKO op zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur, maandag en dinsdag van 9.00 tot 18.00 uur en op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur. Zaterdag 19 oktober: KVLV-jongeren richten een GEZINSWANDELING in met vertrek om 14.00 uur aan de hoeve in WortelKolonie. Voor iedereen toegankelijk. Woensdag 23 oktober: LEZING over Aziatische literatuur door K. VUYLSTEKE van 20.00 tot 22.00 uur in de bibliotheekcentrale. Donderdag 24 oktober: INFO- EN DEMONSTRATIEAVOND over zelfverdediging voor vrouwen, ingericht door KVLVjongeren om 19.30 uur in de Fax. Van zaterdag 26 oktober tot zondag 10 november: Tentoonstelling met schilderwerken van JACOB SMITS in het Ostmuseum. Open op maandag, dinsdag, donderdag van 10.15 tot 16.30 uur en op zaterdag, zondag van 14.00 tot 17.00 uur. 1

W FA ~

2 0 @9 9 2 pop@@ 2 22 2 E W Ld L-Ei 122 L92 IEIEtI!i

tEl

ii

taverne

31

Gelmeistraat 7 HOOGSTRATEN fa

21

Tel.03/314 7748 IEI

Pi

tEl

MEERSEL-DREEF Dinsdag 29 oktober: ALGEMENE VERGADERING van de DORPSRAAD.


AGENDA

ROMA CL PL ÇLLMLL GELMELSTRAAT 14.16 HOOGSTRATEN TEL: 03314 8311 Zondag 27 oktober: KERMIS van Boereneinde aan de kapel van O.L. Vrouw van Bijstand. Maandag 28 oktober: GEMEENTERAAD om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Dinsdag 29 oktober: LEZING door ARTHUR POLSPOEL over 'Thuis sterven en zorgen voor stervenden'. Ingericht door Epiphania in het auditorium van het Klein Seminarie om 20.00 uur. INFO-AVOND over het mestdecreet, ingericht door de AGRA-werking om 20.00 uur in de Pax.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Keinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. 1031 314 53 28

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL - DREEF

MEER Vrijdag 27 september: KAARTAVOND rikken, ingericht door KFC-jeugd, om 19.00 uur in de kantine. Zondag 29 september: EREPRIJSSCHIETING Van den Bossche van de St. Jorisgilde. WIELERKOERS van de Supportersclub. Nieuwelingen om 13.30 uur, junioren om 15.15 uur. Optreden ATROCITY (voorprogramma SINISTER en ANCIENT RITES) in de Mussenakker. Dinsdag 1 oktober: REIS van KAV naar Meise en Tervuren. Vertrek om 8.45 uur aan de Vredesboom. Woensdag 2 oktober: TURNPROEFLESSEN door Turnkring Vrij en Lenig in turnzaal Terbeek (gratis). Zaterdag 5 oktober: FAKKELTOCHT van brassband St. Rosalia langs verschillende café's ter gelegenheid van de kermis. Tot dinsdag 8 oktober: MEER-KERMIS (kalender in dorpsrubriek Meer). Zaterdag 12 oktober: NAKERMIS. KERMISSCHIETING van de St. Jorisgilde. Zondag 13 oktober: NAKERMIS. OPTOCHT door het dorp door brassband St. Rosalia. Vrijdag 18 oktober: PLASTIEKINZAMELING aan school Terbeek van 9.00 tot 11.00uur. Zaterdag 19 oktober: MUZIKALE VERBROEDERING brassband St. Rosalia in Wortel. Zondag 20 oktober: CLUBKAMPIOENSCHAPPEN HONDEN van de club De Trouwe Waker, om 13.30 uur aan de J. Lijsenstraat 26. Vrijdag 25 oktober: KAARTAVOND rikken van KFC-jeugd vanaf 19.00 uur in de kantine. Zaterdag 26 oktober: optreden van ISABELLE A., LUC STEENO, ERIK VAN NEYGEN en SANNE vanaf 20.00 uur in de Veiling.

MINDERHOUT

Het cate vom jongeren met het hart bij muziek. Tel. 0313143264 Ook op woensdag.

TV-VIDEO-AUDIO-HIFI ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN ELEKTRISCH INSTALLATIEMATERIAAL voor de doe-het zelver ELEKTRO HUWELIJKSLIJSTEN FOTOCOPIES & OFFSETCOPIES Op schooldagen open om 7.30 uur

GIJSBREGTS ELEKTRO 's Bosch straat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 314 54 73

WORTEL Zondag 6 oktober: NATIONAAL RUITERTORNOOI gedurende de hele dag in de Kolonie. Zaterdag 19 oktober: GEZINSWANDELING in Wortel-Kolonie. Vertrek om 14.00 uur aan de boerderij. Ingericht door KVLVjongeren maar toegankelijk voor iedereen. MUZIKALE VERBROEDERING van de muziekmaatschappijen.

HET SLOT Wortels Jongerencafé zonder pretentie Geopend: Donderdag vanaf 20.00 uur vrjidag vanaf 19.00 uur zaterdag vanaf 19.00 uur zondag vanaf 13.00 uur

Zaterdag 5 oktober: ORIËNTATIEAVONDWANDELING van Vakantiegenoegens. Vertrek om 19.00 uur op het dorpsplein. Vrijdag 1 november: MUZIKALE VERBROEDERING van fanfare 'De Marckezonen' met De Broederband uit Rijkevorsel en VNA Turnhout, in de parochiezaal.

BEGRAFENISSEN

JORIS

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

( :iI

c-re',t:ulraru

-

DE GRENS Érljheek 16 fel. 31S9107 anuit Nederland

1 Nu

tkit 09- Ï1 t

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91 43


EEWOngevallen Brandweer 314.42.43

-v

POLITIE: 315.71.66 DAG EN NACHT BINNEN - BUITENLAND

RIJKSWACHT: 314.50.08

WACHTDIEN STEN

- centrale verwarming - sanitair

CONTAINERDIENST

In-

VAN SPAANDONK

HUISDOKTERS

Meerdorp 79

2321 Meer

DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 315.84.74. 5 en 6 oktober: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 315.82.21. 12 en 13 oktober: DR. H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, te!. 314.31.66. 19 en 20 oktober: DR. L. VERMANDER, Meerleseweg 24-A, Meer, tel. 315.85.11. 26 en 27 oktober: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, tel. 314.48.00.

28 en 29 september:

Tel. 03/315.74.46

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 - Rijkevorsel

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Tel. 03/314.34.37

4]

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Eloogstraten Achtelsestr. 1 Tel.03/314.51 .33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

Onderhoud - Depannage

THEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 3 15.77.73.

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN KOLEN - GAS - MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

Van 4 tot 11 oktober: APOTHEEK

Desmedtstraat 36 - 2322 Minderhout

Centrale Verwarming

Jan Verheyen

squash

&Wde'

snooker Tennisclub

IVRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogst rat en

Tel. 03/314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN

THEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74.

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

TANDARTSEN

03/3 14.76.8 1 H.;thjRen - Bals - fuivelj n h1eir

-A

BART VORSSELMANS STal 14 TH u3 315 75 2h

IJSTlNG MARC VANLUFFELEN T.1 03' 314 73 78

Ç\

VRIJHEID 29

GEERTS, Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel, tel. 312.12.20. Zaterdagvoormiddag 5 oktober: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68. Van 11 tot 18 oktober: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, te!. 314.60.04. Van 18 tot 25 oktober: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 3 14.62.25. Zaterdagvoormidddag 19 oktober: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 3 15.73.75. Van 25 oktober t/m 1 november: APO-

sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

2322 Mutderhaut

APOTHEKERS

Van 27 september tot 4 oktober: APO-

Indoor tennis

44

EIIJE

Het Belgische Rode Kruis .

(Zaterdag van 18 tot 19 uur, zondag van 11 tot 12 uur en van 18 tot 19 uur). 28 en 29 september: M. VAN NYLEN, Kerkstraat 48, Vosselaar, tel. 014/61.58.50. 5 en 6 oktober: K. WITHOFS, Leopoidstraat 56, Merksplas, tel. 014/63.47.48. 12-13 oktober: S. ACKAERT, Lindenlaan72, Beerse, tel. 014/61.22.03. 19-20 oktober: L. BASTIAENS, Gr. Elisabethlaan 4, Hoogstraten, tel. 314.66.16. 26-27 oktober: BROSENS, Koestraat 14, Minderhout, tel. 3 14.76.44.

THUIS VERPLEGING Wit.GeIe Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

Tel. 03/314.54.50

mobilE REnt

AU1OVERHUUR - NOORDERKEMPEN St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN e installatiebedrijf KEES VAN DEN BERG (enttale verwarniini Stiutait Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken lood- en koperwerken 1.eempiitten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN LOUIS KENNES Blauwbossen 5 2322 Minderhout Tel. 031315.75.09


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.