augustus 1991 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZEVENDE JAARGANG, NR. 76 AUGUSTUS 1991 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B V B A

Twee s'en beheersen zijn leven: school & schieten Antilliaanse Feesten Bij de Koerden in Irak .

Begijnhof: een andere kijk .

Vito op het podium Tropisch bad in Meer .

Fons van Guatemala .

Jos Van de Heyning


LUIM

=L"ri n J nu

Meerlesdreef

Het Slim fiurokevz'

Het Slim Buroke vzw

Open brief aan de heer Arnold Van Aperen, burgemeester van een groot en één Hoogstraten Geachte Heer Burgemeester, In hel licht van het groeiend nationalisme op wereldschaal, in vele gevallen leidend tot iege/recht separatismne, wil ik u met dit schrij ven mijn verontrusting uitspreken over ons eigen kleine Baltisch staatje dat zichzelf Meersel-Dreef noemt. Het moet u en uw bewindsleden toch reeds opgevallen zijn dat er bij deze minderheid een sluipende drang leeft naar afscheiding van het federale Hoogstraten. Los van de volksaard van een Drevenaar (zoals hij zichzelf in separate gedachte reeds noemt), die zich graag met een Hollandse ton gva/ siert en neerkijkt op haar voor,nahige moederdorp Meerle en zeker op het grote gezin dal Hoogstraten heet, zijn er verschillende details die wijzen op een uitgestippelde maar harde koers naar afscheiding. Sta inc toe enkele vragen te stel/en aan uwpresidium. Waarom eist een harde en steeds geheimere kern in de dorpsraad op haar agglomeratieborden een manifest streepje tussen de woorden Meersel en Dreef? Een dergelijke hoog oplopende discussie was ook het vorig jaar sterk aan de orde in Tsjechoslowakije waar Tsjechen en Slo waken zich alvast van elkaar wilden scheiden door, o ironie van het woord, een trail d' union. Natuurlijk weten Prevenaars ook niet dat zij dit als 'éénmakingsstreepje' mogen vertalen. A Is schrijfwijze voor dit etterendpuistje in ons hoge noorden stel ik daarom voor: Meerledreef, of beter nog Meerlesdreef (= dreef van Meerle). Wat zal Meerlesdreef dan als onafhankelijk staatje aanmoeten, hoor ik u al vragen. Wel, geachte Heer Burgemeester, Meerlesdreef leunt niet enkel met haar bekakte tongval aan bij onze noorderburen, maar ook in haar handel en wandel. Geheimzinnige nederzettingen

als Body & Soul vragen een nauwgezet onderzoek. Waarom kwam daarenboven begin juni een Nederlandse delegatie politiekers, met o.m. Hans van Mierlo, in Meerlesdreef een boterham met trappist nuttigen? Niet om te genieten van een riant fietspadennet, dat verzeker ik u. Neen, Meerlesdreef is aardig op weg een wingewest te worden van onze, door calvenisme uitgestoten Noordbrabanders, die overigens in grote getale en naar aloude traditie, wekelijks afzakken naar Het Klooster om er de Heilige Mis bij te wonen. Welke plannen er daarna besproken worden bij boterham met trappist, daar hebben we het raden naar. Het is beleidkundig gesproken verkeerd geweest Meerlesdreef een comfortabel rioleringsnet toe te zeggen. Ook voor het nakende gigantisch Mostenmeerprojekt in de buurt dient de nodige voorzichtigheid in acht genomen. Het sluipend verzet steekt de pluimen op haar hoed en trapt u straks achterna. Als Oost-Europakenner, met toezichtsopdrachten in o.a. Litouwen, moet het u, geachte Heer Burgemeester, toch stilaan duidelijk worden dat dergelijk verzet, met misschien wel banden met het ETA (Baskische Afschei-

dingsbeweging) en het IRA (Ierse Afscheidingsbeweging) in de kiem dient gesmoord. Vindt u het overigens toeval dat verleden jaar 3 IRA-leden in de buurt werden opgepakt? Denkt u dat het toeval is dat ooïevaars die overwinterden in het land van Khadafi, een tussenlanding maken in Meerlesdreef? Meerlesdreef roept reeds jaren om nieuwe verkavelingen. Welnu, geachte Heer Burgemeester, om enige hand te houden in dit kleine broeinest, geef ze het hen niet. Door verregaande vergrijzing zal in Meerlesdreef hopelijk ook snel de separatistische gedachte stagneren. Gun ze daarenboven ook nooit het eigen postnumrner, waar ze ook reeds jaren voor ijveren. Op die manier zal enige controle over het postaal verkeer nog mogelijk blijven. Het wordt hoog tijd, geachte Heer Burgemeester, om een tweede Joegoslavië te vermijden, dat Meerlesdreef tot de orde wordt geroepen. In het belang van een groot een mooi Hoogstraten groet ik u.

Albert Vorstenbosch Schoorbeek 8a 2320 Hoogstraten.

b.v.b.a,

I)E HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDACTIE: te!.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.:314.49.1 1 H.R.T.: 44.797 B.T.W. 419.121.756 BANK: 733-3243 1 17-49 verant\\ . uit. J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

L A garag CSI VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten

Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 03131 4.33.33


moft in de moond De aardbeifeesten waren de mooiste tijd Het was weer een hele tijd geleden dat we nog eens op bezoek waren bij een inwoner van Meerle. Daarom maakten we van deze heerlijke vakantietijd gebruik om met een echte 'Mjelse Pier' te gaan praten. De schooldeur is weer even dicht en op de schietstanden van de verschillende schuttersverenigingen is het een grote drukte. Het is dan ook heel begrijpelijk dat wij een afspraak maakten met Jos Van de Heyning in de Kerkstraat. 'Twee s'en hebben zijn hele leven beheerst', vertelt echtgenote Jeanne Van Es, 'de school en het schieten'. Jos Van de Heyning is een geboren en getogen Meerlenaar. Zijn vader was de gekende schilder en behanger met een heel karakteristiek hoofd en, op latere leeftijd, een weelderige bos wit haar. Jeanne Van Es, dochter van Emiel Van Es uit Merksplas, is de laatste gekende 'Van Es'. Het grootste deel van haar jeugd woonde ze aan de Lindendreef in Hoogstraten. De familie 'Van de Heyning' is goed gekend in de streek en talrijke leden van deze stam wonen in Noorderkempen. 'Ze zijn allemaal van ver of dicht familie van elkaar, ook zij die hun naam nu met 'ij', in plaats van 'y' schrijven. Dat is het gevolg van fouten bij de burgerlijke stand', zegt Jos. 'Ik weet het niet heel precies, maar vermoedelijk moet onze vroegere afkomst gezocht worden in de omgeving van Baarle. Wij wonen reeds verschillende generaties in Meerle'.

Hoe mooi was die kindertijd in het landelijke Meerle van voor de Tweede Wereldoorlog? Ik heb zeker een heel plezante jeugd gehad met veel vrienden. Ik herinner mij nog heel goed de kleuterschool met de strenge Mère Augusta en de zachte Mère Stanislas. In de lagere school heb ik de meesters Aerts, Vermeulen, Fons en Mie! Jespers gehad. Het was een eenvoudige maar mooie tijd. Vanaf mijn zevende jaar was ik misdienaar en als kleine bengel vroeg het soms wel wat moed om elke dag 's morgens vroeg naar de kerk te gaan, zeker in de winter wanneer het nog heel donker was in de straat en soms ook erg koud.

Lersie Co,n,nunie.

Jef Swaegers en Mon Jansen waren twee van mijn beste kameraden. Voetballen, schieten met een zelfgemaakte boog, knikkeren, met een metalen reep of velg van een fietswiel spelen of met een hakdop waren onze voornaamste bezigheden. Maar het liefst van al gingen we helpen in de bakkerij bij Swaegers, het brood met de zak over de schouder uitrijden en dan van die kleine mopjes mogen uitdelen bij de klanten. Er waren toen nauwelijks of geen auto's. De mensen gingen zelfs van Meerle te voet naar Hoogstraten en de hondekar was toen nog geen dierenmishandeling.

Waarom werd deze jongeman onderwijzer? Het was volledig mijn eigen keuze. Ik heb altijd graag bij de kinderen gestaan. In 1938, 15 jaar oud, ging ik naar de oefenschool in Mechelen en daarna studeerde ik vier jaar aan de katholieke normaalschool. De eerste jaren gingen we met de trein vanuit Antwerpen, maar later, in het begin van de oorlog, reden we met de fiets. In 1942 behaalde ik mijn diploma, samen met Jef Verboven van Meersel-Dreef. Ik kon onmiddellijk in Meerle beginnen maar ik moest mijn plaats Vrij vlug afstaan aan een vreemde onderwijzer die waarschijnlijk betere relaties had mcl cle Duitse bezetter. Om niet

1

til?

iie licr,iiiig

opgepakt te worden als werkloze en naar Duitsland te worden gestuurd, ging ik snel ander werk zoeken. Jozef Jespers, inspecteur van het katholiek onderwijs, hielp mij en zo kon ik min of meer regelmatig een interim doen, vooral in het Antwerpse. Als je geen werk had of in de vakantietijd moest je wel eens onderduiken. In 1944 werd ik benoemd in Hoboken. Daar ontdekte ik in de St.-Jozefskerk de kleine klok van de kerk van Meerle die de Duitsers hadden meegenomen. Ik hoorde het klokje luiden en zei tegen een collega: 'Dat is het klokje van Meerle'. Het was nog waar ook. Ik vertelde het aan pastoor De Bie in Meerle en die nam contact op met pastoor Jacobs in Hoboken en in 1945 kwam het Meerlese klokje terug naar hier. Na de oorlog ben ik dan opnieuw in Meerle kunnen starten in het tweede studiejaar. Onze jonge jareil zijn natuurlijk heel anders gelopen ingevolge die oorlogstijd maar we hebben toch veel goede herinneringen aan de studentenbond, de voetbalcompetitie en de vele toneelavonden. Harmonie St.-Cecilia speelde soms zelfs twee grote stukken in één winterseizoen.

Schoolmeesters zijn maar zelden alleen 'lesgever'. Wat zijn of waren je voornaamste hobby's of nevenactiviteiten?

De uiideinij:er,s ten de e,iieenieiije jo,ieiissciiouI (roei de Jio!e) ei 1 9Ô0. t. 1. er. cyriel Verboven, Jos Van de Heyning, schoolhoofd Emiel Jespers, Karel Pau we/s, Sian V/a,ninckx en Chrisi Sierkens.


MAN IN DE MAAND Ik heb me nooit beziggehouden met verzekeringen of spaarkassen of andere nevenberoepen. We konden ons huishouden altijd regelen zonder tweede kostwinning en ik had altijd genoeg andere bezigheden om me onder de mensen te begeven. Ook de gemeentelijke of andere actieve politiek was niets voor mij. Maar, vroeger waarschijnlijk nog meer als tegenwoordig, werd men wel regelmatig aangesproken voor een bestuursfunctie in het verenigingsleven. Voorzitters en secretarissen waren gewoonlijk onderwijzers. Zo ben ik actief geweest in het voetbal, het toneel, het zangkoor, het kermiscomité en natuurlijk bij de schutters en in de gilde. Vroeger gaf ik ook regelmatig voordrachten bij de Boerinnenbond (nu KVLV) en de BJB (nu KLJ) over familiale en sociale onderwerpen. Maar de mooiste herinneringen bewaar ik toch aan de periode 1968-76, de tijd van de Meerlese aardbeifeesten. Wat was dan zo bijzonder aan die aardbeifeesten? Auto en televisie zijn in de jaren zestig populair geworden. De auto verhoogde in grote mate de persoonlijke en familiale mobiliteit en de televisie werd voor veel mensen de voornaamste vorm van vrijetijdsbesteding. Deze twee on t wikkelingen hebben het traditionele verenigingsleven sterk ondermijnd. Maar op het einde van de jaren zestig en zeker na 1970 zien we op verschillende plaatsen een nieuwe belangstelling voor het gebuurteleven. Dit komt tot uiting bij allerlei oude gebruiken, denk maar aan de gouden bruiloften, maar ook in nieuwe of vernieuwde initiatieven zoals de Kapellekenskermis in Minderhout, de bloemencorso van Loenhout en Begijntjes laat Besluit in Hoogstraten. Samen met de buren wil men iets doen.

Meerle had een nieuw parochiezaal en die moest betaald worden. Zoals de onderwijzers vroeger het dorps- en verenigingsleven droegen, lag het in de lijn van de verwachtingen dat we zouden helpen. De bedoeling van het comité was om in tien jaar tijd de zaak te klaren. Het werd acht jaar. Het was een drukke, plezante en mooie tijd want iedereen deed mee. Het succes en de grote bekendheid van de Meerlese aardbeifeesten zijn te danken aan de inzet van alle mensen uit de gehuchten en

Jos Van de Heyning, schoolhoofd, en de leerkrachten van de vrije gemengde basisschool, 14 dames en 6 heren, na de fusie in 1980.

Met een zeker heimwee denken we terug aan de reuze aardbeienverkoop aan het Gemeenteplein, de fietsenrally's, diverse sportmanifestaties, de grote kwis tussen de wijken, de programma's voor kinderen en gepensioneerden, de stoet met praalwagens, de muziekmaatschappijen, de tentoonstellingen van kunstwerken en natuurlijk de zeven verkiezingen van een aardbeienprinses en de laatste maal een aardheienkoningin. Met het verdwijnen van de aardbeifeesien heeft Meerle iets verloren, niet alleen een aantal culturele activiteiten maar ook iets van die band onder de mensen. De fusie van de gemeenten is NU bijna vijftien jaar oud. Wat zijn de gevolgen of de resultaten van deze operatie voor een dorp als Meerle' Nu al die jaren spreken en schrijven sommige mensen nog steeds over 'de fusie' wanneer men eigenlijk 'de gemeente' bedoelt. Ook het leljkste administratieve woord 'deelgemeente' blijft men gebruiken in plaats van het veel mooiere begrip 'kerkdorp'. Het lijkt wel of de fusie van gemeenten moeilijk te verteren is.

Het is niet gemakkeijk om een juiste en volledige balans te maken. De fusie heeft zeker voor- en nadelen gehad. Alle mensen uit de vroegere gemeenten voelen zich zeker niet één in de zin van 'wij van Hoogstraten'. Ook in zijn vrije tijd blijven de meesten onder de eigen kerktoren en de solidariteit met de andere dorpen stelt niet veel voor. Dat merkt men best in het verenigingsleven. Na de fusie is er misschien zelfs een soort tegenbeweging gekomen. Ik denk dat de meeste inwoners zich op de eerste plaats van Meerle, van Meer, van Minderhout, enz. voelen. Toch zijn er ook goede zaken te vermelden. Denken we maar aan de diverse gemeentelijke diensten die nu bestaan, aan de gemeentelijke raden zoals bv. de Sportraad, gemeentelijke instellingen als de bibliotheek, verenigingen die wel gemeentelijk maar niet dorpsgebonden zijn als de wandelciub, gemeentelijke oplossingen van bepaalde problemen als de afvalverwerking, enz. Bepaalde zaken kunnen nu, nâ de fusie, wel die vroeger zeker niet mogelijk (niet betaalbaar) waren. Globaal heb ik de indruk dat de fusie in het algemeen toch wel goed is geweest voor de meeste mensen.

. rïfl 1 mode... KARL'S - COIFFURE

De tiegen kandidaten van de gehuchien en gebuurien voor de titel van 'aardbei-prinses' van 1970. Deze juffrouwen zijn vandaag dames van (bijna of helemaal) 40 jaar. 4

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99


MAN IN DE MAAND Er is op korte tijd veel veranderd. Is het ook zo in het onderwijs? De grootste verandering in onze gemeente was natuurlijk de fusie van de lagere scholen. Gemeentescholen werden vrije scholen en omgekeerd, jongens- en meisjesscholen werden gemengde scholen. Ja, er is heel veel veranderd in het onderwijs en in goede zin. Er is veel meer overleg tussen alle betrokkenen, er is een betere begeleiding, zeker voor de jonge leerkrachten, de scholen zijn veel opener geworden, er is meer onderwijzend personeel, er is meer en beter lesmateriaal en er is ook veel veranderd in de hele mentaliteit en houding. Natuurlijk is alles niet even vlot verlopen en sommige zaken zitten nog in een groeien leerproces maar de hele ontwikkeling is positief. De huidige schoolsituatie is niet meer te vergelijken met de toestand van mijn beginperiode als onderwijzer. Ik ben blij dat ik deze evolutie heb kunnen meemaken en ik heb ook geprobeerd om deze veranderingen hier en in de streek te steunen. En de tweede helft van de jaren zeventig werd ik dienstdoend schoolhoofd en later effectief. Daarna ben ik nog een vijftal jaren inspecteur geweest voor het katholiek onderwijs. Dan heb je echt de gelegenheid om hulp te verlenen aan jonge leerkrachten en om schoolhoofden te begeleiden bij de nieuwe ontwikkelingen, o.a. ter gelegenheid van studiedagen en talrijke schoolbezoeken. 1-let is een drukke bezigheid maar het geeft heel veel voldoening. Ook de betere samenwerking met de ouders via de comitĂŠ's is positief maar het hele stelsel van reaffectatie van leerkrachten zou men best zo snel mogelijk afschaffen of reorganiseren.

Meester Jos Van de Heyning is voor veel Kempenaars op de eerste plaats de man van de schutterswereld. Tijdens de voorjaarsvergadering van de Koninklijke Kempische Doelschuttersbond in 1990 te Hoogstraten werd Jos Van de Heyning gehuldigd en kreeg hij aLs aftredende verbondssecretaris de gouden schuttersspeld voor zijn verdiensten. Voor de handboogschutters zal hij altijd bekend blijven als de schrijver. Hij was geruime tijd secretaris van de Koninklijke Verenigde Vrienden, later hoofdman van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde, secretaris van de Grensschutters, van de Noorderbond en van de Koninklijke Kempische Doelschuttersbond. Van deze laatste functie nam Juli, iiu ru/in? een k lu'(Irleeu/ ?u, ctRcI?ei(I.

Meester Jos Van de Heyning en hei vijfde leerjaar van het schooljaar 1966- 67. Nu zijn deze Meerlese knapen zo een 35 jaar.

Toen wij een jaar of negen waren, hadden we al onze eerste zelfgemaakte boog van eLzenhout. Als kinderen organiseerden we reeds prijsschietingen op het feest van St.-Hubertus. Na mijn studies, in 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, ben ik dan echt in de schutterij gekomen. Dat was in die tijd praktisch de enige ontspanning buiten voetbal. Mijn vader en alle andere Van de Heynings waren allemaal lid van Sint-Sebastiaan. Ik ging met mijn oom, oud-secretaris Vermeulen, eerst naar de Verenigde Vrienden. Daar kreeg ik mijn eerste echte boog van de maatschappij. Het was een heel plezierige tijd en dat is de schutterij voor mij, en voor mijn familie, altijd gebleven. Op een bepaalde moment waren er zelfs twaalf schutters Van de Heyning. Samen met mijn ooms en neven konden we twee zestalien vormen. Later ben ik allerlei cursussen gaan volgen van animator, hulpmonitor, clubtrainer en scheidsrechter voor nationale en internationale wedstrijden. Samen met een algemene basisopleiding gaf mij dit de mogelijkheden om jonge schutters te begeleiden en zo ook het voortbestaan van de schuttersmaatschappijen te bevorderen. De school is nu verleden tijd maar de schutterij is nog levendig aan\vCtiC in het clavelikse leven.

Reeds als kind vond ik dit huis het meest merkwaardige van de straat. Vandaag, bijna een halve eeuw later, is het nog steeds mooi en oogt het bijzonder modern. Mijn vader heeft dit huis laten bouwen in 1938. Hij zocht een architect en zijn broer Rik was toen archivaris aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Die stuurde een jonge architect, De Meyer, naar mijn vader. Hij liet hem volledig de Vrije keuze als er maar veel licht en ruimte was. Aannemer Bert Brosens bouwde onze woning en ook vandaag ziet u het resultaat. Het is nog helemaal origineel van buiten. Binnenin hebben we later enkele kleine aanpassingen gedaan. Die architect kon, durfde en kreeg de kans om een eigentijdse woning te bouwen en we zijn er nog steeds heel tevreden mee. Deze namiddag is voorbijgevlogen. We hebben een pot koffie gedronken, een schaal koekjes gegeten en vooral gezellig gebabbeld. We danken dan ook graag Jos en Jeanne voor de gastvrijheid en verlaten het noorden van de gemeente.

I

,j HERIJGERS Industoeweg 7, 2320 Hoogst,aten, Tel. 03131447 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STRAATKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN.

Een Gouden Papegaai van de Hoge Gilderaad van de Kempen is de bekroning van vele jaren inzet voor het Kempisch gilde/even.

- RIQOLBUIZEN EN P. V. C. PU1TEN Jos Van de Heyning en Jeanne Van Es, nu 45 jaar getrouwd.

uit voorraad verkrijgbaar.


lOK blijft De Buitengewone Algemene Vergadering van de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen heeft het licht op groen gezet voor een verlenging van de 10K met 30 jaar. Naast deze verlenging gaf de vergadering ook zijn goedkeuring aan een statutenwijziging en een kapitaalverhoging uit de eigen 10K-reserves. Tevens werd beslist het saneringsplan dat men in 1984 had moeten invoeren om het hoofd te kunnen bieden aan de toenmalige financieringsproblemen inzake de sociale verkavelingen en de ambachtelijke zones, op te heffen. Het gevolg van deze beslissing is dat lOK de tekorten in het kader van het saneringsplan volledig ter hare laste neemt en in totaal een bedrag van 181 miljoen fr. zal terugbetalen aan de gemeenten en de provincie. Voorzitter Richard Proost beklemtoonde nogmaals dat de 10Kwerking gegrondvest moet blijven op de wil en de wensen van de Kempense gemeenten. II

Tuintaferelen Vierentwintig kunstenaars creerden op twee locaties van 'Tuintaferelen-'91' een dertigtal kunstwerken. De thema's die aan bod komen zjn zeer gevarieerd maar de relatie mens, natuur en cultuur keert echter in de meeste werken steeds opnieuw terug. Deze expositie kan men bekijken in het prachtige natuurkader van het Arboretum te Kalmthout (Heuvel 2) en een drietal kilometer verder in de Rozenlaan te Kapellen. De expositie in het Aboretum is van 15 juni tot en met 15 september dagelijks toegankelijk van 9 tot 17 uur (op zaterdag, zondag en feestdagen van 10 tot 17 uur). Volwassenen betalen 100 fr. en kinderen 50 fr. De tuinen die meedoen aan het project 'Rozenlaan-Kapellen' zijn alle dagen gratis toegankelijk. De bezoekers worden wel verzocht om de privacy van de bewoners te respecteren. Info: tel. 666.67.41. E

bevolking in het arrondissement Turnhout. Uit het cijfermateriaal blijkt dat 26,5 1% van de bevolking jonger is dan 20 jaar (in het Vlaamse Gewest is dat 24,6 07o). In de oudere leeftijdsgroepen kan men de tegenovergestelde situatie vaststellen. De omvang van de beroepsbevolking raamt men op 174.784 eenheden wat een groter gemiddelde is dan in Vlaanderen. De huidige relatief jonge leeftijdsstructuur blijft sterk wegen op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt en verklaart ook in grote mate de relatief hoge werkloosheid in het arrondissement. D

Dorpsleven Het Vlaamse dorpsleven is altijd een bron geweest van inspiratie voor creatieve geesten. Jaarlijks verschijnen er boeken met het Vlaamse dorpsleven als thema. De stellers zijn zeer bescheiden: heemkundige kringen, fotografen, gemeentebesturen, academici, studenten en amateurs. De uitgaven gaan van fotoboeken en toeristische gidsen tot kunstboeken en wetenschappelijke publicaties. Om de aandacht van de publieke opinie voor het Vlaamse landelijke dorp aan te scherpen stellen de Landelijke Gilden, in samenwerking met ABB, een tweejaarlijkse prijs ter beschikking. De prijs voor het bekroonde werk bedraagt 200.000 fr. en wordt toegekend aan een studie in verband met de geschiedenis van een landelijk dorp. Het volledige reglement en an-

dere informatie zijn te verkrijgen bij de Centrale van de Landelijke Gilden, Minderbroedersstraat 8, 3000 Leuven, tel. 016-14.21.40. 11

Miniatuurstad In 1986 startte in Antwerpen een uniek project: de opbouw van een stad in miniatuur. In een 100 jaar oude havenloods wordt immers een groot stratenplan van Antwerpen op schaal 1/87 gebouwd. Elke namiddag om 13, 14, 15, 16 en 17 uur wordt een klank- en lichtspel voorgesteld waarbij dit miniatuurAntwerpen tot leven komt. Tijdens de weekeinden vinden in Hangar lSa aan de ScheIdekaai nog vele andere activiteiten plaats. Bezoekers kunnen de maquettebouwers aan het werk zien en didactische rondleidingen worden op aanvraag verzorgd. Toegangsprijs: 130 fr. D

Rampenplan In 1989 bezorgde gouverneur A. Kinsbergen aan de gemeentebesturen een model van een 'gemeentelijk rampenplan'. De gemeenten beschikken daardoor over een eenvoudige ver wittigingsprocedure en een gelijke werkwijze voor de Organisatie van de hulpverlening bij een ramp. Met zijn omzendbrief van 11 juli 1990 heeft de minister van Binnenlandse Zaken nieuwe instructies verstrekt voor het opstellen van rampenplannen. Hiermee wil men ook op het nationale niveau tot uniformiteit komen. Beide plannen werden in het najaar 1990 in overeenstemming gebracht. Maar welke gemeentebesturen beschikken momenteel reeds over een rampenplan overeenkomstig deze nieuwe richtlijnen? [

Textielmuseum Het provinciebestuur van Antwerpen heeft met de steun van de Lotto in de Verenigde Staten de Kantcollectie Isgrig aangekocht voor het provinciaal textielmuseum Vrieselhof. Deze collecte bevat een honderdtal schitterende stukken kant uit de Belle Epoque en enkele stukken uit de tweede helft van de 1 9de eeuw. Vrieselhof, Schildesteenweg 79 te 0elegem is tot en met 30 november dagelijks (uitgezonderd maandag) gratis te bezoeken van 10 tot 17 uur. Voor meer gedetailleerde vragen over de aankoop van de kantcollectie Isgrig kan u terecht bij Frieda Sorber, tel. 383.46.80. Voor alle info over geleide bezoeken, thema- of demonstratiedagen en museumateliers voor jongeren kan men terecht bij Frieda De Booser, tel. 03-383.46.80. .

de mcicind TEL. 031314.55.04

Vakantiej ob Beter een job zonder kont ruk t dan helemaal geen', is vaak een belangrijk argument. Maar de gevolgen zijn dikwijls niet zo aardig: een lager loon krijgen, onbetaalde overuren moeten presteren, enz. Een onderzoek van de Sociale inspectiediensten heeft aan het licht gebracht dat het inzake arbeidsongevallen goed fout zit bij jobstudenten. Om alle narigheid te voorkomen kan men toch best zorgen voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Bij de ABVV-jeugddienst, Stationsstraat 46, Turnhout, tel. 014-40.03.13 kan men een gratis brochure over vakantiewerk bekomen. 111

Leeftijdsstructuur lOK onderzocht de invloed van de leeftij dsstructuur van de bevolking op de beroeps6

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten - Minderhout Tel. 03/314.46.55

Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag - Zondag 10-17 uur

9


VANUIT HET STADHUIS*#* 'Geen TGV, wel de trein der traagheid ... '

Het Begijnhof van Hoogstraten, volgende editie 'Ik vrees dat er gedurende deze legislatuur geen enkele steen zal gemetseld worden op het begijnhof. Ik heb tijdens vorige raadszitting gewaarschuwd voor een avontuur. Nu is het zover, de trein is vertrokken. En het is geen TGV, maar wel de trein der traagheid...' Met deze woorden kondigde schepen Verlinden op het einde van de gemeenteraadszitting van 24 juni aan dat de heer Van Spaendonck de zaak van de afgewezen erfpachtovereenkomst bij de rechtbank van eerste aanleg aanhangig had gemaakt. Bij de gemeente was immers op 21juni een dagvaardiging van een deurwaarder toegekomen. In een vorige raadszitting had één van beide meerderheidspartijen, de KVB, alsook de oppositiegroep FB, het voorstel van Van Spaendonck verworpen. FB heeft intussen het initiatief genomen en aan de raadsleden een nieuw voorstel meegegeven dat einde augustus in de raad kan besproken worden. Nu we eens voor één keer de gemeenteraad véôr kunnen zijn, laten we die kans niet liggen en overlopen we dit nieuwe plan in grote lijnen. Misschien komt er ook vanuit een andere hoek nog een alternatief. Het wordt wellicht een boeiende raadszitting want ook het ambitieuse Mosten-plan ligt ter discussie. Vooraf geven wij u echter de schaarse hoogtepunten uit de gemeenteraadszitting van 24 juni.

Riolering Meersel-Dreef In de eerste begrotingswijziging van dit jaar worden een aantal bedragen in de begroting aangepast, zowel aan de inkomsten als aan de uitgavenzijde. Op die manier tracht het gemeentebestuur een zo realistisch mogelijk financieel beleid te voeren. Zo is het bv. zinloos om gelden te gaan lenen voor werken die datzelfde jaar niet kunnen uitgevoerd worden. Op die manier werd de oorspronkelijke 40 miljoen voor de rioleringswerken te MeerselDreef nu teruggeschroefd tot 20 miljoen. Hiermee kan raadslid Thérèse Coppens zich niet verzoenen en vraagt hierover uitleg aan schepen Peerlinck. Staf Peerlinck verzekert het raadslid uit Meersel-Dreef dat hiermee zeker geen vertraging in het dossier zal komen. Nu wordt er 20 miljoen voorzien, de rest van het bedrag is voor de volgende jaren. Het is zelfs mogelijk dat ook deze 20 miljoen op het einde van het jaar bij een laatste wijziging uit de begroting vliegt. Worden de werken echter nog dit jaar toegewezen dan kan het bedrag terug opgeschroefd worden. Het gaat enkel om een financiële splitsing die niets verandert aan de kern van de zaak. Al dat geld in één keer is niet nodig. Het bedrag kan immers altijd aangepast worden wanneer het nodig is, aldus de schepen van Financies, die zich hiervoor zelf borg stelt. Volgens schepen Coenegrachts kunnen er slechts aanbestedingen gebeuren wanneer het lastenboek terug is. Ten vroegste kan dit na het bouwverlof.

Milieu-overeenkomst Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting Kelchtermans heeft aan alle gemeenten voorgesteld om een overeenkomst af te sluiten met de Vlaamse Gemeenschap voor een aantal milieutaken.

Deze overeenkomst zou lopen tot einde 1996 en de goede uitvoering zou beloond worden met een aantal subsidies. De inhoud van de verbintenis zou bestaan uit: - het opstellen van een inventaris met gegevens over leefmilieu en natuur in de gemeente, - het opstellen van een jaarlijkse beleidsnota over afvalbeleid, waterzuivering, grondwater, lucht- en bodemkwaliteit, geluidshinder, groenvoorziening, natuurbehoud en natuurontwikkeling, sensibilisering van de bevolking, - oprichten van een gemeentelijke milieudienst of deelname aan intercommunale milieudienst, - het oprichten van een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, - de uitbating van een containerpark, - het opmaken van een gemeentelijk natuurontwikkelingsplan.

Foto-video

de Greef Do,p 42 - Rijkevorsel Tel. 0313146250

l)e vakîotograaî maakt er meer werk van! Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom 111001e toto's maken. l)oor een prolessioneel tntnç'raai.

De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten heeft hierbij een aantal bedenkingen en suggesties. Zij wil vooral meer autonomie voor de deelnemende gemeentebesturen en meer financiële middelen. Deze overeenkomst, aangevuld met de bemerkingen van de V.V.S.G., wordt aan de gemeenten voorgelegd. Schepen Van Ammel maakt zich sterk dat de selectieve inzameling in gans Hoogstraten voor 1995 een feit zal zijn. Hoogstraten is volgens hem goed op weg om aan al deze verwachtingen te voldoen. Hierdoor zal zij dan ook in aanmerking komen voor een subsidie van 1,3 miljoen frank. Raadslid Verhuist gaat niet akkoord met de schepen. Alles zou gebeuren op basis van vrijwilligheid waarvoor men dan subsidies zou kunnen verwerven. 'Het milieubeleid moet een integraal beleid zijn en mag zich niet beperken tot water en lucht. Ook de ruimtelijke orde is een belangrijk aspect van een milieubeleid. In Hoogstraten hebben we al veel zaken gezien die ingaan tegen een goede ruimtelijke ordening. Als de gemeente zelf kontrole gaat doen, dan vrees ik dat we een grote stap terug zuilen doen. Een goed beleid staat of valt immers met de wil om ook effectief te kontroleren', aldus raadslid Verhulst. 'Een sterke hand van bovenaf blijft noodzakelijk om eindelijk eens serieus werk te maken van het milieu.' Ook raadslid Blockx is dezelfde mening toegedaan. Ook hij vindt dat men in deze materie best de autonomie van de gemeente kan weren.' Er moeten van bovenaf strikte normen opgelegd worden.' Wat betreft de gemeentelijke adviesraad wijst raadslid Verhuist erop dat deze enkel zin kan hebben wanneer ze autonoom kan werken, en niet volgestouwd wordt met politieke afgevaardigden.

Onderwijssekretariaat De gemeenteraad beslist om toe te treden tot het Onderwijssekretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap. Vroeger werd de kontrole in het gemeentelijk onderwijs uitgevoerd door de Inspectie van de staat. Deze inspectie had tot nu toe een kontrolerende en een begeleidende functie. De Vlaamse Excecutieve wil zich voortaan enkel


GEMEENTERAAD beperken tot de kontrole van het onderwijs. De begeleidende taak valt volledig weg en wordt overgenomen door de inrichtende machten. Daar een gemeente dat zelf niet kan, wordt er toegetreden tot de dienst van Steden en Gemeente.

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS

Wegenwerken Het college heeft een lastenboek opgesteld voor een aantal buitengewone onderhoudswerken. Een kleine 5 miljoen wordt voorzien dit jaar en als prioritair worden de volgende straten aangepakt: Rondeelweg, J. Lijsenstraat, Terbeeksestraat, Gestelsestraat, Merenweg, Spekenstraat, Leembeek, Thijsakker en Vooraard. Raadslid Sprangers vraagt aan het college om vooral de Terbeeksestraat eens grondiger te bekijken. Het is een brede weg vlakbij de school en de kerk. Wanneer die nu terug een nieuwe laag krijgt dan zal er wellicht gedurende 20 jaar niets meer aan gedaan worden. Nu is het dus wel het moment om deze baan wat te versmallen en meer woon- en verkeersvriendelijker te maken. Schepen Coenegrachts belooft deze mogelijkheid te bekijken en indien mogelijk rekening te houden met het voorstel. De herstellingswerken moeten echter doorgaan. De weg is immers te slecht.

Beveiliging voor de ramen van het stadhuis Enkele maanden geleden werden tal van ramen aan de achterzijde van het stadhuis opzettelijk stukgegooid. De meeste waren brandglasramen van glazenier Jan Huet. De kosten voor het herstel worden vrij hoog ingeschat. Om herhaling in de toekomst te vermijden werd er in het college gedacht aan een speciale beveiliging voor deze ramen. In de raad werd er van gedachten gewisseld over de beste materie die toch geen afbreuk zou doen aan het esthetisch uitzicht van het stadhuis. Afgesproken werd om eerst nog eens ÎVlonumenten en Landschappen te raadplegen.

2— -'-

Verschillende brandglasraampjes aan de achterzijde van het stadhuis werden stukgegooid. 'Vaert wel' is spijtig genoeg niet meer van toepassing.

Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

Verlenging lOK Tijdens de gemeenteraadszitting van mei werd de deelname aan de verlenging van de LOK besproken. De fractie FB deed een aantal voorstellen om tot een meer demokratische werking van lOK te komen. Zij stelde toen een herverdeling van de vertegenwoordiging van politieke fracties in de Raad van Bestuur voor, een inzagerecht voor gemeenteraadsleden, enz. Het bestuur telt immers 44 leden waarvan er 30 CVP-ers zijn, 3 PVV-ers, 5 SP-ers, 2 leden van de VU en 4 privé-partners. Het directiecomité telt 12 leden, waarvan 10 van de CVP, 1 PVV en 1 privé. Dit is volgens FB niet in verhouding met het kiezerspubliek uit de Kempen. De lOK heeft volgens raadslid Verhulst heel wat verdiensten gehad in de beginjaren. Men is toen vertrokken met een industriële kijk op de Ruimtelijke Ordening. Momenteel ontbreekt echter elke visie op R.O. Voor Hoogstraten kan men zich afvragen wat een nieuwe uitbreiding van de transportzone met 45 hectare voor zin heeft als er op 35 km hiervandaan in Zandvliet een nieuwe Transportzone wordt geopend. Wat is de zin van een nieuwe verkaveling op Maxburg? Er moeten binnen de lOK dringend andere visies aan bod komen en dit kan enkel wanneer het bestuur terug demokratisch wordt door deelname van andere partijen, aldus raadslid Verhuist. Schepen Coenegrachts trekt het ondemokratische van de lOK sterk in twijfel. Dit heeft niets te maken met nationale verkiezingen. Er is een gemeentelijke autonomie. Elke gemeentelijke meerderheid duidt zijn afgevaardigden aan. Het bestuur van lOK is een weerspiegeling van de besturen in de gemeenten van de Kempen. Wij kunnen van de lOK enkel maar verwachten dat zij de opdrachten soepel uitvoeren die een gemeente alleen niet aankan. Een beheerraad moet efficiënt kunnen werken en daarom is een grote beheerraad met allerlei afgevaardigden van politieke partijen uit de boze. Deze zou niet meer werkbaar zijn. Meerderheid tegen oppositie verwerpt het voorstel van FB. Alleen raadslid Blockx stemt mee voor het voorstel.

Kortgeding over erfpacht Begijnhof Tot tweemaal toe werd het voorstel tot erfpachtovereenkomst van André Van Spaendonck in de gemeenteraad verworpen. In december van vorig jaar had Van Spaendonck principieel de toestemming gekregen om een ontwerp van erfpacht voor het Begijnhof op te stellen. Daar er echter vanuit de raad weinig fundamentele argumenten gegeven werden tegen dit voorstel, heeft Heerle's Hof nu de rechtbank ingeschakeld om de gemeente kleur te doen bekennen en aan te geven wat er goed en slecht is aan het voorgelegde plan. Op 21juni werd een dagvaardiging op het stadhuis bezorgd. 0p 4 juli kwam de zaak voor bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout. De zaak werd echter verdaagd om de advocaten de gelegenheid te geven het onderwerp grondig voor te bereiden. Advocaat Jo De Meester zal de belangen van het gemeentebestuur behartigen. Het wachten is nu op de volgende zitting. Intussen bereikten ons nog geen geruchten over een mogelijk initiatief van de groep KVB, die zoals we tijdens de vorige twee raadszittingen konden vaststellen, duidelijk de kaart van Stoops-Bresseleers-Borgmans trok. Wel kregen we tijdens de gemeenteraad van 24 juli een voorstel van de groep Fusiebelangen in handen dat eind augustus door de raad zou kunnen besproken worden.

De toekomst van het Begijnhof volgens FB In de maand juni heeft de groep Fusiebelangen een aantal kontakten gelegd en mogelijkheden onderzocht voor een 'snelle en sociaal realistische renovatie van het Begijnhor. Er werd van uitgegaan dat er snel een voorstel uitgewerkt moest worden dat in overeenstemming is met de plannen van het herwaarderingsgebied. Het typisch karakter van het Begijnhof moet behouden blijven en een gevarieerde bewoning is gewenst. De Hoogstraatse gemeenschap moet bereid zijn tot een financiële inspanning. Toch mag de restauratie van het Begijnhof met louter commercieel beke-


ken worden. De culturele, historische en emotionele banden spelen een grote rol. Daarom stelt FB voor de eigen inwoners van Hoogstraten de kans te geven om te participeren in het project. Een aantal kleinere woningen zouden mits de nodige aanpassingen ideaal geschikt kunnen gemaakt worden voor bejaardenwoningen. De huizen aan de rechterzijde (hoge huizen) zijn intussen zodanig verslechterd dat een grondige en snelle restaurtie zich opdringt. Deze woningen zouden bij voorkeur in erfpacht doorgegeven kunnen worden aan de groep die de meeste garanties biedt voor een plaatselijke verbondenheid. Volgens FB biedt de groep Moorkens-Nedée-Hotelschool hier het beste voorstel. Er zou bij deze groep nog voldoende bereidheid aanwezig zijn. Voor de andere huizen op het oude erf stelt FB voor de woningen 1 tot en met 5 (zie plan) zelf te renoveren en voor te behouden voor de uitbouw van het Ostmuseum en de Toeristische Dienst. De woningen 6 tot en met 27 zouden in erfpacht aangeboden kunnen worden aan particulieren gedurende een aantal jaren. De duur van het gratis woonrecht zou afhankelijk kunnen zijn van de kostprijs van de restauratie. Zo'n erfpacht zou wellicht maximum 30 â 40 jaar bedragen. Aan dit voorstel koppelt FB een aantal strikte voorwaarden: De restauratie moet binnen een bepaalde periode uitgevoerd worden en gecoördineerd worden door een erkende bouwmaatschappij Dit biedt het voordeel van een snelle gelijkwaardige en eenvormige restauratie. Voorrang dient verleend aan inwoners van Hoogstraten. Behalve enkele grotere moeten al deze huizen dienen voor bewoning. De andere (bv. het convent, nr. 9, alsook de nummers 17, 18, 22, 23 en 24) zouden kunnen dienen voor vooraf bepaalde handelsaktiviteiten die als niet storend worden ervaren voor het karakter van het Begijnhof. Hierbij wordt gedacht aan eventueel een restaurant, cafetaria, vergaderruimte,... Voor de praktische en financiële uitvoering denkt men vooral aan het 'BA 3-systeem' of belofte van aankoop. Dit systeem zou hier op neer komen dat een bouwmaatschappij haar kennis en ervaring ter beschikking stelt van de kandidaat-kopers en als kosteloos bouwpromotor voor de renovatie en restauratie optreedt. Zij zou kontrakten opstellen met architect en aannemers en bemiddelen bij het toezicht en verwerven van premies. Het is in dit systeem wel degelijk de individuele koper die financiert. Het ACV-Hoogstraten heeft in een brief aan de gemeenteraadsleden zich uitgesproken voor dit systeem. Verder in het be-

GEMEENTERAAD 0

#

(I) 0

ei

1-

'0

t

-t

ei -

m

t

•6

:'..

ei '.0

0

-

1L

-18 S 3 Het Begijnhof in 1991. De huizen zijn genummerd va,: 1 tot 36. De andere getallen geven het bouwjaar aan.

toog wijzen de initiatiefnemers van dit voorstel nog op andere mogelijkheden voor financiering. Bij minister Waltniel zou een speciaal krediet van 1,5 miljard voor de huisvesting van kansarmen ter beschikking zijn. Ook bij minister Lenssens zijn er subsidies beschikbaar voor service-flats voor licht zorgbehoevende bejaarden. Doch op het kabinet zou men zich blind staren op nieuwbouw achter bestaande bejaardentehuizen. Voor FB blijft het Begijnhof echter uitzonderlijk gunstig

voor de integratie van bejaarden in de Hoogstraatse leefgemeenschap. Hierover zou de raad zich ernstig moeten bezinnen en via de oprichting van een commissie, zoals bij het nieuw administratief centrum, zou een voorstel kunnen groeien waarachter alle fracties zich kunnen scharen. Tot zover het nieuwe voorstel van de groep Fusiebelangen. Rendez-vous op de gemeenteraad van maandag 26 augustus. •

232 ç) 5 Q20

9


Subtropische dromen smaken naar Meer De voorbije maand zorgde er voor dat het gemeentelijk recreatiecentrum de Mosten behoorlijk over de tong ging. Voor één keer kwam dat niet enkel door de uitbarstingen van zonnebrand en andere watergenoegens. Het duo Danny Engels en Jan Martens presenteerden immers brandnieuwe en ambitieuze plannen. Die turnen de Mosten om in een heus Mostenmeer, een verblijfsrecreatiepark met allure in Kempense aankleding. Dat op luttele kilometers afstand in Zundert tegelijk een tropisch zwembad uit de grond verrijst, achten ze niet concurrentieel voor hun plannen. Allicht is hun portemonnee dat wel: de kostprijs van het Mostenmeer zou zo'n 800 miljoen tot 1 miljard frank bedragen, waarvoor de nodige investeerders nog dienen gezocht. Engels stelt dat 65% daarvan principieel rond zou zijn. Al dient ook de gemeente nog een duit in het zakje Ie doen, want ons aller Mosten moet dan wel in erfpacht gegeven worden. En wat dat allemaal kan inhouden, daarvan zou Heerles' Hof kunnen getuigen... LEGENDE

Dg M ostgn Receptie

1

Onthaal

2

Parkeerplaats

-

Verzorging en of terras 3

6

Strormdwmnkel

7

Bmmngmmlowpork

12

Romeo

13

Hotel

U

Cotetorio

20

Wolerfmetserm

-

-

-

Fbt

Surten

Ponnekoekenhumsje surtvmlver

t;: .,

W0r--

Pmt

9011

N

wvkelp0lmO

Subtropisch zarparadijs mal

jmer° 17

Speeloelden

18

Ed

-

cm

-

tevrmms

-

volleybal en

n,eler

tv

rz7

12

\\\

0

Ls

15

19

-~

?J

S1

4

\

/ II

Het plan Danny Engels voorziet in de bouw van een indoor waterpretpark Splash met alles erop en eraan. De voordelen voor Hoogstraten zijn legio, zo rekent men voor. De scholen zullen er terecht kunnen; de gemeente is van de stevige exploitatiekosten van de Mosten af; de gemeente dient n3et zelf te overwegen een overdekt zwembad te gaan bouwen wat nog eens 125 miljoen en jaarlijks meer dan 10 miljoen zal kosten. Dergelijke investering moet rendabel gemaakt worden door de uitbouw van verblijfsrecreatie. Men denkt aan een vakantiedorp met in een eerste fase 300 luxe-bungalows die breed

IE

uitwaaierend aan de noordzijde van de huidige zwemvijver ingeplant worden. De bungalows zouden verhuurd kunnen worden voor weekends en midweekarrangementen, en voor een volle week tijdens de zomervakantie. De bezoeker wordt verder vertroeteld met een eigen indoor winkelstraat, waarvoor eventueel de Hoogstraatse middenstand in de bres zou kunnen springen. Op die wijze moet het projekt ook plaatselijk mensen direct ten goede komen. In totaal zou er trouwens een werkgelegenheid van 200 personen mee gemoeid zijn. De parkattracties omvatten nog uitgebreide sportaccommodatie, een openlucht-

theater, een sierserre, een centrum voor bodyfitness, allerlei animatie en diverse mogelijkheden voor kinderen.

Kempens 'Dat alles moet op een originele en oorspronkelijke manier ingekleed worden,' zo zegt Danny Engels. 'Het is niet de bedoeling om kritiekloos mee te doen met de huidige rage van de subtropische inkleding. Binnen een tiental jaren is men dat wel weer beu. Neen, ons eigen concept moet nieuw en geheel eigen worden. We denken in de richting van een


TOERISME volledig Kempens, streekeigen opzet dat onze eigen cultuur en natuur weerspiegelt.' 'Met het Mostenmeer mikken we op een gezinspubliek, mensen die met het eigen gezin zoeken naar actieve en sportieve vakantiemogelijkheden. Dus niet zomaar de godganse dag luieren en niks doen, maar op avontuurlijke wijze geïnitieerd worden in diverse sportdisciplines en met aanvullende animatie. Als je het persé met iets wilt vergelijken, dan zou je kunnen denken aan zo'n beetje de Club Med-idee die geënt wordt op een soort Center Parks. Maar toch weer anders dan beide hoor...' Engels deed de inspiratie voor zijn plan op tijdens enkele reizen naar Amerika. Of hij daar ook de broodnodige financiële inspiratie zal vinden? 'Voor het geheel ramen we een investeringsprijs van meer dan 800 miljoen fr. Dat is geen klein bier, en het spreekt vanzelf dat we dat niet zomaar probleemloos hier op tafel kunnen leggen. Tot nu toe heeft een groep van zo'n 20 medewerkers zich met de plannen voor het Mostenmeer ingelaten. De financiering werd ook reeds grondig bestudeerd. Er zijn reeds contacten gelegd met verschillende groepen investeerders. Meer nog, er is zelfs reeds een partner die eventueel in aanmerking wenst te komen voor de volledige realisatie. Echt concreet ligt er nog niets vast natuurlijk. Dat kan pas wanneer we een erfpachtovereenkomst voor het domein in handen hebben. Maar op dit moment durf ik stellen dat het projekt voor 65% financieel haalbaar is. En ik maak me sterk dat we de financiering echt rond kunrjen krijgen van zodra we met de echte uitwerking van start gaan!'

ken tot dusver eerder kritisch en afwachtend. Men stelt zich vragen over de financiële haalbaarheid, maar ook over de wenselijkheid van het project. 'Nu hebben we een eigen Hoogstraatse recreatiedornein met zwem- en speelgelegenheid op eigen bodem en aan een betaalbare prijs. En dat zouden we zomaar moeten prijsgeven voor de komst van een groep mensen van buitenaf? Wie wordt daar dan uiteindelijk beter van? Toch de eigen bevolking niet?' Zo klonk het uit de mond van een geboren en getogen Hoogstratenaar.

Politiek Uit politieke hoek reageert men op het eerste gezicht afwachtend, al zullen sommigen wel niet meteen het achterste van de tong laten zien. Engels is OCMW-raadslid voor KVB, het zou derhalve wel erg verwonderlijk zij ii indien eigen partijgenoten hem een pad in de korf zetten. Wellicht baart de houding van de coalitiepartner meer zorg. De verhouding bleek immers de voorbije maanden niet steeds even rimpelloos. Beide partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar bij stemmingen over het Begijnhof en de verlenging van de lOK overeenkomst i.v.m. afvalverwerking.

CATTLEYA De bloemenlijn per telefax of telefoon

Reacties Met de gemeente werd contact opgenomen om de optie op erfpacht tijdens de raad van augustus of september te bespreken. 'Maar we willen niet zien gebeuren wat eerder met de erfpachtovereenkomst i.v.m. het Begijnhof gebeurde. Een optie voor erfpacht is een principiële toezegging dat we de erfpacht ook effectief verwerven van zodra wij de financiering en uitwerking rond krijgen binnen de afgesproken termijn. We zullen zo ongeveer een jaar de tijd moeten hebben om de plannen te concretiseren en de financieringsmogelijkheden af te tasten. Slagen we daar in, dan bekomen we een erfpacht voor 50 of voor 99 jaar. Daar hoeft dan niet nog eens uitgebreid over gepalaberd te worden.' 'Bovendien willen we niet van start gaan met een kleine meerderheid van de raad achter ons. Als je vertrekt met 12 of 13 stemmen van de 23 die de erfpacht goedkeuren, dan vraag je op termijn om problemen, vrees ik. De minste politieke strubbelingen volstaan dan al om je plannen in gevaar te brengen. Met zo'n hypotheek kun je niet werken. We hebben het plan dan ook reeds voorgesteld op de fracties van KVB en CVP. De eerste reacties leken niet ongunstig. Concrete afspraken zijn er nog niet uiteraard.' 'Wat verwachten wij van de gemeente? Niet veel, wel dat ze een overeenkomst met de later op te richten berijfsstructuur afsluit voor de huur van het zwembad voor de Hoogstraatse scholen. En dat ze zorg voor een goede toegankelijkheid van het Mostenmeer. Concreet zal dat neerkomen op een verbetering van de infrastructuur op het Hoogeind en de verbinding met de E19.' De reacties bij de Hoogstraatse bevolking lij-

Maak het uzef gemokkehjk fax 014/63.51.87 of bel 014163.45.16 en wij zetten de bbempjes voor u bdten

Bloemensierkunst

CAULEYA'

Schepen van recreatie en toerisme Marcel Van Ammel (KVB) houdt zich enigszins op de vlakte: 'Onze fractie heeft kennis genomen van de plannen maar heeft nog geen echt standpunt ingenomen. Eerst willen we de storm wat laten overwaaien. We moeten er ons voor hoeden om al meteen te gaan zweven bij fantastische vooruitzichten. Met beide voeten op de grond blijven dus en alles nuchter bestuderen. Alle aspecten, in de eerste plaats de financiële haalbaarheid van zoiets. Bovendien mag ook niet het familiale en kindvriendelijke karakter van de Mosten voor onze eigen mensen worden weggewuifd.' Schepen Coenegrachts (CVP) lijkt voor de gemeentelijke financies toch wel brood te zien in een Mostenmeer. 'Wij moesten in de eigen fractie nog overleggen in hoeverre we kunnen instemmen met het project. Enerzijds gaat het om een fundamenteel andere kijk op de exploitatie van het gemeentelijk domein. Momenteel heeft dat een nadrukkelijk plaatselijk karakter voor de eigen mensen, terwijl zo'n project een stuk toeristische industrie naar hier haalt. Maar anderzijds is de Mosten niet goedkoop voor de gemeente en zou door deze plannen een rationelere exploitatie misschien mogelijk zijn. Of dat dan opweegt tegen het verlies van het lokale karakter van de Mosten, zullen we grondig nagaan op een vergadering, wellicht in september.' Tenslotte lijken er plannen uit een volkomen andere hoek roet in het economische eten te gooien. In Zundert vordert de bouw van een subtropisch zwemparadijs immers gestaag. Dreigt dit niet een deel van het klantenpotentieel weg te snoepen? Engels: 'Neen, daar zijn we helemaal niet bang voor. Om de eenvoudige reden dat we met het Mostenmeer mikken op een volkomen ander publiek. In Zundert zijn geen plannen voor verblijfsrecreatie of uitgebreide infrastructuur, voor zover we weten. Dat is dus een volkomen anderssoortige opzet dat niet concurrentieel is.' Over de grens reageert men overigens gelijkaardig. In een gesprek met De Stem zegt de Zundertse woordvoerder Marcel Van Dongen: 'Als het plan Mostenmeer doorgang vindt, dan gaat het hier om een vakantieoord met een duidelijk andere doelstelling. Zoiets is geen concurrentie voor ons. En wat het schoolzwemmen betreft, was het nog maar de vraag of we nog wel tijd en plaats hadden kunnen maken voor Hoogstraten. De scholen uit Zundert en Rijsbergen zijn er reeds zeven in totaal.'

Bij dit alles kunnen conclusies alleen nog maar voorbarig zijn. Afwachten luidt de boodschap. Of de subtropische dromen van de groep rond Danny Engels naar Meer smaken, zal misschien al een tikje duidelijker worden wanneer de gemeenteraad zich in het najaar uitspreekt over een optie op erfpacht. Vraag aan de heren raadsleden: hoe en wanneer zal de stem van de gewone burger in dit verband gehoord worden? Of gaat de toekomst van de Mosten hem niet aan? •

au & May van HuffeHVan Dyc Le000ldslraa 1 60 2330 Merkspbs

11


Vorming

Vakantie- en andere cursussen Kom uit je schelp Wil je weer zelfvertrouwen? Wil je uit je isolement geraken? Wil je je kansen op tewerkstelling vergroten 7 Wij, vzw Promat, hebben een cursus voor jou! Vanaf september start in Meer een vormingscursus voor volwassenen voor alle geïnteresseerden die: niet meer dan lager middelbaar onderwijs hebben genoten, hun schoolkennis willen ophalen en aanvullen, hun kinderen willen helpen bij het huiswerk, verder willen leren, maar eerst een opstapje nodig hebben, willen meepraten en meedenken over de dingen die om ons heen gebeuren en ook voor hen die hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten. We werken in groepen van 8 tot 15 deelnemers op een niet-schoolse wijze en het programma wordt aangepast aan de behoeften, de vraag en het tempo van de deelnemers. Op het programma staan: algemene vorming in taal en rekenen en ook maatschappelijke vorming: leren solliciteren, budgetteren, groepsgesprekken, consumentenproblemen, informatie rond het thema arbeid en werkloosheid, bezoek aan instellingen zoals VDAB, OCMW, bibliotheek, e.a., invullen van formulieren en andere administratieve stukken. De cursus loopt van 15 september tot 31 december op dinsdag en donderdag. Wij houden rekening met de schooltijden van de kinderen en tijdens de schoolvakanties zijn er geen bijeenkomsten. Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd en er is vrijstelling van stempelcontrole voorzien. Bij voldoende belangstelling wordt dezelfde cursus, vanaf februari 1992, ook nog in een ander dorp van de gemeente georganiseerd. Belangstellenden kunnen zich reeds nu inschrijven bij: vzw Promat, p.a. Em. van Roeystraat 8, 2310 Rijkevorsel, tel. 314.58.66 (vragen naar de begeleidsters M.A.T.-ciirsus). [J

Pedagogie Het Pedagogisch Vormingsinstituut voor de Kempen (PVK) richt reeds lang cursussen in voor leerkrachten uit het basisonderwijs. Momenteel loopt zowel een cursus DHOS (hoger opvoedkundige studiën) als een cursus R.T. (remedial teaching) op zijn einde. Het bestuurscomité van het PVK heeft beslist om vanaf oktober terug met beide cursussen te starten. Onderwijzers en kleuterleidsters die het diploma hoger opvoedkundige studiën behalen, krijgen een weddeverhoging van ongeveer 800 fr. per maand. Ook Vrije leerlingen worden in de cursus toegelaten. De cursus DHOS duurt drie jaar en de cursus R.T. twee jaar. Het cursusgeld bedraagt 2500 fr. per schooljaar. De lessen worden gegeven op donderdag van 18 tot 21 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur in de stedelijke lagere school, Congoplein 2 te Turnhout. Een uitgebreide toelichting kan men bekomen op het PVKsecretariaat, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, tel. 014-58.09.91. D 12

Natuurexploratie Het Cent ruw voor Natuurbeschermingseducatie richt vakantiecursussen in voor iedereen vanaf 17 jaar die geïnteresseerd is in de natuur. Er zijn twee mogelijkheden: van maandag 12 tot en met vrijdag 16 augustus in de Netevallei (prijs: 1400 fr., huur fiets inbegrepen) en van 19 tot en met 23 augustus in de Kalmthoutse heide (prijs: 1500 fr., huur fiets & autocar inbegrepen). Het programma loopt steeds van 9.15 uur tot 17 uur in externaatverband. Dit zijn cursussen die een onverwachte kijk bieden op een toch niet zo onbekend landschap. Meer inlichtingen kan men vrijblijvend bekomen bij: Centrum voor Natuurbeschermingseducatie, Ommeganckstraat 20, 2018 Antwerpen, tel. 226.02.91 (tijdens de bureeluren). EI

Fotografie Het Museum voor Fotografie heeft een zomeratelier voor jongeren van 11 tot 14 jaar en van 15 tot 18 jaar. Wil je de fotografie opnieuw uitvinden, met een zelfgemaakte camera fotograferen, beelden tevoorschijn toveren, fotogrammen en fotocollages maken en nog veel meer? Dit kan op 6 en 7 augustus of op 20 en 21 augustus van 10 tot 15.30 uur voor 200 fr. Voor een groep van max. 10 deelnemers kan je ook een atelierreeks aanvragen op data naar eigen keuze. Voor meerinfor matie en inschrijvingen kan je terecht op de educatieve dienst van het Museum voor Fotografie, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen, tel. 216.22.11. EI

Theater zw Interlederaal Centrum Vlaams Amateur toneel (ICVA), vormingscentrum voor theater en expressie, biedt een vakantie-theatercursus aan van 10 tot 16 augustus in het provinciaal vormingscentrum te OostmaHe. Binnen deze cursus 'Theater: een veelheid van

disciplines' zal er vanuit verschillende invalshoeken gewerkt worden. Gedurende zes dagen zal er aan elementaire vaardigheden van het acteren gewerkt worden. De cursus richt zich tot beginnende acteurs en actrices vanaf 16 jaar. De kosten, alles inbegrepen (lessen, overnachtingen en maaltijden), bedragen 8500 fr. Iedereen die belangstelling heeft, kan voor inlichtingen, inschrijving of een vrijblijvend contact terecht bij: ICVA, Sint-Pietersnieuwstraat 128, 9000 Gent, tel. 091-23.42.18 (tijdens de weekdagen van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur). EI

Textiel 1-let provinciaal textielmuseum Vrieselhof heeft een geweldig aanbod voor jong en oud. Dit bestaat uit creatief museumbezoek met atelierwerk, een geleide boswandeling en parkateliers voor 7-9 jarigen en 10-14 jarigen. Er zijn 's zondags demonstraties kloskant, patchwork en qielten, wandtapijten en applikatie, frivolite, plangi-tritik, spinnen, kant klossen, handgeknoopte tapijten en weefgetouwen. Maar ook themadagen op zondag: jeugddag, kunstambachtdag, verfdag, kantdag, poppendag en breidag. Verder zijn er nog voordrachten over: handwerk in de I9de eeuw, natuurlijke kleurstoffen en de sprangtechniek van de prehistorie tot nu. Belangstellenden vragen meer informatie in het Vrieselhof, Schildesteenweg 79, 2520 Oelegem, tel. 383.46.80. 11

Bouwopleiding Het Fonds voor Vakopleiding in dc Bouwnijverheid (FVB) wil jongeren mobiliseren voor een bouwopleiding gezien het grote tekort aan geschoolde arbeiders. Bij deze instelling kan men alle informatie bekomen over het voltijds dagonderwijs voor 12-18 jarigen, het industrieel leerlingwezen (16-18 jarigen), het onderwijs voor sociale promotie (vanaf 16 jaar) en de beroepsopleiding voor volwassenen bij de VDAB (vanaf 18 jaar). Een vak leren, goed en wel, maar hoe, waar en wanneer? Een antwoord op deze vragen krijgt u mondeling of schriftelijk via de permanente FVB-infofoon, tel. 02-219.65.01 tijdens de kantooruren op werkdagen. Schrijven kan ook aan: Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid, Koningsstraat 45, 1000 Brussel. •

ZAKEN KANTOOR

VAN BAVEL-ROMMENS bvba VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

SPAREN

LENEN


 hoogg wa en ~

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet,

~

Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

-

Van Huffel in zwart en wit Tot het einde van de maand stelt Hoogstratenaar Dominique Van 1-luffel 27 zwart-wit foto's tentoon in de cafetaria van het Turnhoutse cultureel centrum De Warande. Zijn 'Spectacle International' is zonder meer de moeite van een bezoekje waard. Van Huffel presenteert beelden die tussen '86 en '90 wer den genomen in diverse steden. Zowel Westals Oost-Europa komen daarbij aan bod, evenals drie Turkse steden. Nergens gaat het om toeristische kiekjes of esthetiserende prentjes. Integendeel zelfs, de fotograaf lijkt wars van effectbejag en pose, manipuleert op geen enkel ogenblik dc beelden die hij vastlegt. Dat zijn happen uit de hektorische realiteit van het dagelijkse grootstadieven. Op die manier legt hij vaak de essentie van de menselijke persoonlijkheid vast, want steeds weer vormt deze de kern van de foto. Fotografie wordt zo het vehikel waarin Van Huffel de toeschouwer een beeld van zichzelf voorhoudt, eerlijk en direct, ontdaan van alle franjes. Een absolute aanrader! L

Begijnenjubileum De begijntjes trekken er weer op uit voor hun Laat Besluit. Op zondag 18 augustus gebeurt dat zelfs met een heuse verjaardag, want voor de 25s1e keer al pakken de kinderen uit de tien gebuurten zich kleurrijk en fantasievol in voor

De VVV-gidsen staan klaar

Een hele ploeg gidsen zal deze zomer de vele duizenden bezoekers begeleiden. V.l.n.r Louis Van Hoeck, Luce Van Nuelen, Leni Stenuit, Jef Van Gils, Cor Van Boxe!, Wi!fried Vonden Berghe en Pieter Hannes. De andere gidsen waren mei verlof of elders aan hei werk: Greet Mariën, Heidi Bekaert, Mia Van Geste!, Jan Aerts, Adriën Van den Bossche, Fons Chnsiiaensen, Louis Koyen en Theo Vanderhallen.

hun zelfgeschreven en opgevoerd toneeltje. Vanaf IS uur ritselt het papier onder een blakende zon (?) voor het stadhuis, zeult men met een noest getimmerde en beschilderde wagen en brult men op routinerijke wijze het begijnenlied. Hopelijk hebben de tekst- en liedjesschrijvers ook na 25 keer nog voldoende inspiratie in het gebuurte om zich niet al te

Condor construct 1

zeer aan playback-woede te bezondigen. Uiteraard krijgt de 25ste editie een feestkleedje aangemeten. Dat gebeurt met een prijsuitreiking om 19 uur in de Zevensprong, waar na het feestgewoel goed en wel moet losbarsten voor een Begijnenbal dat met enkele verrassingen op smaak gebracht wordt. D

1

Zoekt:

Metsers en bekisters Volledige ploegen of personen om bestaande ploegen te vervoegen. Wij stellen vervoer ter beschikking.

Bel Guy Dejongh: 031311.79.12 13


Hetpertj es Sinds pre.ues 10 jaar richt het Hoogsiraaise Rode Kruis een cursus Helpertjes in voor de 11-12 jarigen ofte Sde en 6de jaars van de lagere school van het Klein Seminarie. Bij de uitreiking van het getuigschrift vertelde een tevreden schoolhoofd Jef Van Gils, dat 34 jongens bereid waren om gedurende 10 avonden telkens anderhalf uur les te komen volgen en daarna ook nog eens een examen af te leggen. Niemand van hen heeft forfait gegeven, wat toch een hele prestatie is. Bovendien zijn de 34 allemaal geslaagd in het theoretisch examen en de praktische proeven!' Kregen hun Helpertjes-getuigschrift: de Sde jaars Stef Jacobs, Ruud Lenaerts, Jeroen Meeus, Raf Rombouts, Anwar Schippers, Roei Everaerts, Kevin Haest, Gleon Heyvaert, Koen Huysegems, Emiel Nols, Guy Verheyen, Hans Willemse. En de 6de jaars Filip Coppenholle, Vincent Damman, Matthias Pellegrin, Ben Van Ginkel, Glenn Van Weereld, Joep Vermeulen, Jan Blockx, Frederik Broeckx, Jeroen De Laet, Koen Den Haerynck, Wouter Duerinck, Mike Engelen, Dirk Haest, Tijs Michielsen, Jef Van den Bossche, Igor Vermander, Geert Walbers, Yves Dammans, Tom Lodewijckx, Jan Van den Berge, Pepijn Van Eeckhoudt en Wim Van Meel. El

Fietspaden gevraagd N/lincler prettig nieuws was er te rapen voor de door minister Sauwens beloofde aanleg van een vrijliggend fietspad aan beide zijden van de N14 tussen Hoogstraten en Rijkevorsel. Op een hoorzitting in Turnhout dook immers plots een volslagen nieuw beleid op vanwege het kabinet Openbare Werken. Dat bestaat er in om in eerste instantie slechts over te gaan tot aanleg van een fietspad aan één zijde van de weg, nl. de oostkant. Toch blijft het onteigeningsbesluit voor de westzijde van kracht, alleen over een termijn van uitvoering kon of wou men zich niet uitlaten. Het geheel moet Openbare Werken zogezegd in staat stellen om langs een dubbel aantal wegen reeds een minimale infrastruktuur aan te brengen. Lariekoek dus, dat mag allicht vrij vertaald worden als: aan een dubbel aantal mensen beloften kunnen doen om electoraal te kunnen scoren. Zelfs de beloofde termijn van uitvoering komt in werkelijkheid niet overeen. Nu klinkt het plots dat dit jaar alleszins nog geen aanbesteding moet verwacht worden. Maar de gelden zijn en blijven ter beschikking, zo werd verzekerd, ongeacht hoe de coalitie er uitziet bij een volgende legislatuur. Ondertussen nam het actiecomité voor Fietspaden Nu reeds de beslissing om onverminderd voort te gaan met de acties. Dit jaar komt er geen grote actiedag, die komt er wel volgend jaar. Dit jaar wil men o.m. van de naderende verkiezingskoorts gebruik maken om verschillende kleinere prikacties te voeren door aanwezigheid met een delegatie actievoerders bij bezoeken van personaliteiten of bij speciale gebeurtenissen in de regio. Verder wordt voor volgend jaar een scheurkalender ontworpen die o.m. moet toelaten om een continue briefschrijfactie op het getouw te zetten. Uw steun blijft dus broodnodig! U hoort er nog van. 14

Missiehoogdag Op zondag 25 augustus is ccii vij Itigial missiewerkers te gast in Hoogstraten. Zij worden er onthaald door bisschop Van den Bergh. Het gaat om alle missionarissen, missiezusters en ontwikkelingshelpers die op dat ogenblik met vakantie thuis zijn in ons bisdom. Der gelijke ontmoetingsdag heeft ieder jaar plaats in een andere dekenij, en dit keer werd hiervoor Hoogstraten uitgekozen. De organisatie is in handen van een plaatselijke werkgroep. Coördinator is Koen van Opstal: 'In feite is dat een reeds bestaande groep van mensen uit de missiekringen van de diverse parochies. Jaarlijks organiseren wij bv. een missie-animatiedag of -avond. In onze werking worden we begeleid door Missio, verder zijn er sporadisch contacten met het Gemeentelijk Komitee voor Ontwikkelingssamenwerking. Het hoofdopzet van de missionarissendag van 25 augustus is om de missionarissen van het bisdom te ontvangen. Zij ontmoeten de bisschop in het Spijker en in de kerk. Tijdens het middaggedeelte ontmoeten ze gastgezinnen uit de dekenij. Op de oproepen daarvoor is echt wel een goede respons vanwege de mensen gekomen, wat uiteraard een verheugende vaststelling is. Wel hadden we nog meer durven hopen dat jongere gezinnen zich hiertoe aangesproken zouden voelen, en dat is er niet helemaal uitgekomen.' Het programma van de missionarissendag begint met een min of meer officieel gedeelte vanaf 9.30 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Achtereenvolgens voeren de coördinator, de deken en de bisschop het woord. Nadien zijn er uitgebreide informele ontmoetingskansen. De gastgezinnen halen de missionarissen op om 12.15 uur. In de namiddag worden ze terug verwacht in de kerk om 15.15 uur waar een kwartiertje later een feestelijke eucharistieviering plaats heeft. De bisschop gaat deze voor, bijgestaan door alle aanwezige missionarissen. Op 16.30 uur wordt het programma afgerond met een receptie in de Rabboenizaal. De mis en de receptie zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerden. 'Eigenlijk voor eenieder die op een of andere wijze begaan is met de missiewerking. En uiteraard hopen we dat een grote groep mensen van onze dekenij zich daarvoor aangesproken voelt!' 1-1

Bej aardenconcerten Naar goede jaarlijkse gewoonte kan men elke zomerzondag luisteren naar een beiaardconcert, ingericht door de VVV-Hoogstraten. Elk concert vanuit de Sint-Catharinakerktoren begint om 19 uur en duurt ongeveer één uur. Zondag 4 augustus speelt Ludo van den Bos (Borgerhout), zondag 11 augustus Piet van den Broek (Mechelen), zondag 18 augustus Frank Deleu (Kortrijk & Menen), zondag 25 augustus Gaston van den Bergh (Halle), afgewisseld met uitvoeringen door het Hoogstraats Koper-ensemble onder de leiding van Staf Mertens en zondag 1 september wordt de reeks besloten door beiaardier Lode Schynkel (Oudenaarde). Alle luisteraars kunnen deelnemen aan een wedstrijd. Elke beiaardier eindigt zijn programma met een onaangekondigde melodie. Wie de naam van het muziekstuk (en eventueel de componist) kan raden, kan een prijs winnen.

Deelnemingsformulieren, het laatste luik van de programmabrochure, kan men bij een VVV-verantwoordelijke bekomen tijdens het beiaardconcert in de omgeving van de kerktoren. Stille luisterplaatsen zijn zeldzaam in het centrum van Hoogstraten maar de omgeving van de Dr. H. Versmissenstraat is misschien nog de beste plaats voor de echte liefhebber. Ei

Jengdm u ziekatelier Els Carcmans zond ons de uitslagen van het eindexamen 'algemene muzikale opvoeding' vn de Jeugdmuziekschool. Grootste onderscheiding: Inge Van Eersel, Wortel en Liesje Vissers, Hoogstraten; grote onderscheiding: Kurt Adriaensen, Rijkevorsel, Bieke Mattheussen, Rijkevorsel, Tine Oprins, Hoogstraten, Mieke Smolderen, Rijkevorsel, Leen Van Gils, Hoogstraten en Caroline Van Mirlo, Rijkevorsel; onderscheiding: Leen Adriaensen, Rij kevorsel, Christoph Bekkers, Rij kevorsel, Jeroen De Laet, Hoogstraten, Jeroen Dockx, Rijkevorsel, Karin Giilis, Minderhout, Mieke Goris, Rijkevorsel, Yves Huybrechts, Hoogstraten, Wendy Janssens, Minderhout, Jan Meyvis, Hoogstraten, Erik Mostmans, Beerse, Ann Van den Broeck, Minderhout, Joke Van Hullebusch, Hoogstraten, Igor Vermander, Hoogstraten en Tinne Vermeiren, Minderhout; met voldoening: RoeI Hermans, Minderhout, Jef Meyvis, Hoogstraten, Bieke Mostmans, Beerse, Wouter Ruys, Kalmthout, Nicolas Vanderborght, Rij kevorsel en Marc Vermeersch, Wortel. 1

GARAGE

B.VB.A.

Geuden . s

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76 CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS

STREVEN NAAR PERFECTIE


Alweer goud in Hoogstraten Frans en Bertha Van Dijck-Van De Mierop Juist op 2juli1991, 50 jaar na hun huwelijksdag, bezochten we het gouden echtpaar in hun woonst aan de Lodewijk De Konincklaan 354. De kinderen en verschillende familieleden waren ook reeds op bezoek om hen geluk te wensen en geschenken aan te bieden, alhoewel de viering gepland is op zaterdag 13juli. Het werd dus reeds een zeer gezellige dag in eigen familiekring. Bertha wist ons dadelijk te vertellen dat zij van 1950 hier woonden, maar dat zij reeds van 1946 lid waren van de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds, dus meer dan 45 jaar. De oudste kinderen hebben voor ze huwden nog mede de DF-boeken aan de leden thuis bezorgd. Bertha Van De Mierop, geboren in 1914 te Rij kevorsel als jongste van tien kinderen, had een broer Constant, gekend als onderwijzer in Loenhout en een zuster mère Catrien die les gaf op het Spijker en er later overste werd. Zo kwam Bertha in het middelbaar onderwijs van het Spijker terecht. Een andere zuster, Augusta, is de moeder van Tresa BilckeBrughmans en nog een andere de moeder van Jos Vorsselmans. Bertha groeide op bij een tante zonder kinderen in Sint-Lenaarts. Frans Van Dijck, die 35 jaar lang wiskunde en wetenschappen onderwees aan het VITO, is geboren in Loenhout in 1915; zijn enige broer stierf in 1989. Na de lagere school werd hij hier naar het Seminarie gestuurd waar hij in 1935 de humaniora voltooide. De vele priesters van deze rethorica vieren dit jaar ook goud. In Loenhout echter zijn ontelbare Van Dijcken en zelfs gezinnen die Van Dijck-Van Dijck heten. Na de humaniora studeerde Frans voor regent te Antwerpen en ook daar kreeg hij van een Van Dijck uit Loenhout als professor, een eerwaarde heer Frans Van Dijck. In die tijd begon de vrijage tussen Frans en Bertha en als zij een brief naar Frans schreef, werd deze bezorgd bij de professor. Na de studies was het niet gemakkelijk aan een plaats te geraken in het onderwijs en zo kwam Frans terecht op het gemeentehuis te Loenhout. Later werd hij er het hoofd van de dienst bevoorrading. Na de oorlog in 1945 kreeg hij zijn aanstelling als leraar aan het VITO in Hoogstrten.

er ook meewerken aan de oprichting van een stevig zangkoor. - Cyriel woont in Essen aan de Stationsstraat met zijn vrouw Marie-Jeanne De Haes en zijn twee kinderen. Hij is bediende bij de spoorwegen. - Codelieve is getrouwd met Damiaan Coninckx, een neef van wijlen pastoor Van Reusel en zij wonen in Dessel met hun twee kinderen. De man van Godelief werkt op het Atoomcentrum in Mol. - Wilfried woont in Wortel naast de pastorij met zijn drie zonen en zijn vrouw Lou Van Bouwel. Lou is hier goed gekend als verpleegster van het Wit-Gele Kruis. Wilfried werkt in een plastiekfabriek op het industriecentrum. Samen dus zijn er elf kleinkinderen. Het eerste jaar in Hoogstraten woonden de jubilarissen in de Vrij jheid naast directeur De Vos en daarna opende Madame Van Dijck een winkel tegenover de Post en nog later kochten ze het pand waar nu de Wereldwinkel gevestigd is in de Gelmelstraat. In 1950

Bert/in Van de *1/erop en I'rans Van Dijck bij het verlaten van de kerk. bouwden ze aan de Lodewijk de Konincklaan. Bertha bleef lang een trouw en belangrijk lid van het koor der gepensioneerden. Voor haar huwelijk was zij bij de B.J.B. Frans is al lang lid en sinds enkele jaren ook nog voorzitter van het kerkfabriek St.-Jan op het Begijnhof. Beiden hebben veel vreugde van de kinderen en kleinkinderen. Zij zijn ook hun steun geweest in de moeilijke dagen, die ze nu hopelijk achter de rug hebben. Bertha heeft opnieuw de moed te pakken om samen met Frans de eucharistie te gaan vieren in de Begijnhofkerk, omringd door haar kinderen en gans de familie op zaterdag 13 juli. Maar ook de receptie in de Pax voor alle familieleden, vrienden en de goede geburen wil zij meemaken. Wij wensen de jubilarissen nog veel geluk en hartelijk proficiat. •

Maar Frans en Bertha trouwden reeds op 2 juli 1941, want zij hadden elkaar reeds vroeger leren kennen op een andere bruiloft tijdens het feest van de neven en nichten die na de mis alle herbergen onderweg moesten bezoeken. Voor de oorlogsbruiloft werd er door Bertha per fiets een flink stuk kalfsvlees van Wortel via I-loogstraten en Achtel binnendoor naar huis gesmokkeld. Het jonge gezin oogstte vier kinderen: - Louis trouwde met Annie Ickx en woont in Brasschaat met twee zonen en twee dochters. Hij is bibliothekaris van het UFSIA in Antwerpen en secretaris van de Kerkfabriek St.Jozef te Brasschaat, een parochiekerk aan de driehoek waar Louis Rosiers en Louis Van Gestel misdienaar zijn. Vroeger was er Albert Hendrickx één van de eerste priesters. Hij kon 15


Even terug van weggeweest...

Fons Huet laat Guatemala niet meer los... Sinds enkele weken is Fons Huet met zijn familie op verlof in Hoogstraten. Wij gingen hem opzoeken bij moeder Godelief in de Vrijheid en hadden met hem deze babbel. Hoelang ben je nu weer weggeweest?

Het is weeral vijf jaar geleden dat we nog in België waren. Maar in feite zijn het al 18 jaren dat ik uit Hoogstraten weg ben. In 1973 ben ik immers vertrokken naar de Dominikaanse Republiek waar ik 7 jaar gewerkt heb. Dit is een eiland in het Caraïbisch gebied naast Haïti en Cuba. Het is een bakermat van de uitbundige Afro-Antilliaanse kultuur, waar van er al verschillende groepen op de Antilliaanse Feesten in Hoogstraten zijn geweest. Vanaf 1980 ben ik werkzaam in een heel andere streek, al. Guatemala, waar de meerderheid van de bevolking indiaans is, afstainmeling van de beroemde Maya's. Hoe ben je er toe gekomen om in LatijnsAmerika te gaan werken?

Dat is het resultaat van een langzaam gegroeid proces. Tijdens de laatste jaren van het middelbaar onderwijs, hier op het Seminarie, was ik sterk aangegrepen door een nog steeds actuele problematiek: de verwoesting van het Amazone-oerwoud in Brazilië. Vooral de jacht die men maakte op de indianen, de moordverhalen, de uitroeiing van de oorspronkelijke bevolking om het gebied te laten koloniseren door de grote multinationals, dat alles trof mij geweldig. Ik voelde me daar zo persoonlijk mee betrokken dat het me niet meer losliet. Hoe was het mogelijk dat men openlijk jacht maakte op de indianen, als op wilde, opgejaagde dieren? Dus ik vond dat ik daar op een of andere manier naar toe moest. Veel kanalen om dat te realiseren waren er toen nog niet. Zowel langs vaders- als moederskant had ik een nonkel scheutist (Pol Huet in het toenmalige Congo en Gust Bellens in de Filippijnen). Daarom besloot ik in de retorica 1964 om naar Scheut te gaan. Het was wel een moeilijke beslissing, want ook de Vlaamse ontvoogdingsstrijd boeide me erg. Zo heb ik een aantal jaren in Scheut gestudeerd, maar mede onder invloed van de grote veranderingen in de kerkelijke wereld, kwam ik geleidelijk tot inzicht dat ik als lekemissionaris of ontwikkelingswerker naar de Derde Wereld moest vertrekken. De studentenbeweging van '68 en de kritiek op de oorlog in Vietnam hadden me ondertussen de ogen geopend voor het politieke demokratiseringsproces en de sociaal-economische problematiek van de Derde Wereld. Met die bagage ben ik dan in 1973 vertrokken.

woond in de armoewijken van de hoofdstad, meewerkend aan de basisgemeenschappen en de volksorganisaties. In 1980 kwam er een reële kans om toch naar Guatemala te gaan. Ik moest de beslissing nemen in de weken na de moord op Walter Voordeckers. Iedereen verklaarde me gek: Wie ging er nu zijn hachje wagen in Guatemala, midden in de oorlog, in de verschrikkelijke repressie en volkerenmoord? Het werd weer een moeilijke beslissing, ook al omdat ik goede vrienden had in de Dominikaanse Republiek. Maar anderzijds voelde ik dat ik trouw moest blijven aan mijn oorspronkelijk ideaal: gaan werken onder de indianen. Zo kwam ik uiteindelijk in 1980 in Guatemala terecht. Ge hebt dan al die woelige jaren meegemaakt?

Inderdaad. Het waren de jaren van het ergste geweld in Guatemala sinds de Spaanse invasie nu bijna 500 jaar geleden. Men spreekt van 100.000 doden, daarnaast nog eens 40.000 personen die ontvoerd werden en waarvan men niets meer weet, plus meer dan 100.000 vluchtelingen in Mexico en zeker één miljoen vluchtelingen in eigen land, dat is één op elke 8 Guatemalteken. Honderden dorpen werden platgebrand, gruwelijke folteringen en verminkingen werden uitgevoerd en er blijven meer dan 150.000 weduwen en wezen achter. Het was een echte volkerenmoord op sommige indianenstammen. Het is eigenlijk allemaal te vreselijk om op te sommen, maar het is helaas de verschrikkelijke werkelijkheid van de tachtiger jaren in Guatemala, het diepste punt van 30 jaar burgeroorlog ook tussen leger en guerilla.

16

Guatemala is natuurlijk ook een onderdeel van het Middenanierikaans drama. In El Salvador, Nicaragua, Honduras en Guatemala gaat het allemaal om hetzelfde 'leit-motiv': het volk dat in opstand komt tegen zijn verdrukkers. De Spaanse kolonisatie concentreerde alle macht (grond, handel, politiek, kultuur, enz.) in handen van een heel kleine niet-indiaanse elite. De Onafhankelijkheid heeft dat eigenlijk maar verergerd. De problemen zijn nooit fundamenteel aangepakt, alleen maar verdergerot, totdat het kankergezwel openbarstte. De kortzichtige Noordamerikaanse belangenpolitiek heeft vaak alleen maar olie op het vuur gegooid. Niemand voelde zich veilig. Ik heb zelf ook bedreigingen ontvangen, ben voor drie weken moeten onderduiken in een andere streek en heb éénmaal vastgezeten in een legerba.sis. Gelukkig werd ik niet mishandeld. Een mensenleven telde toen immers niets. Een beschuldiging van 'guerilla-simpatisant' of 500 (belgische) frank aan een huurdoder was voldoende om je uit de weg te ruimen. En is dat allemaal verleden tijd of is de situatie in Guatemala nu nog altijd gespannen?

Waarom dan eerst de Dominikaanse Republiek, en later naar Guatemala?

In Brazilië was er ondertussen een militaire staatsgreep geweest en ik begreep dat ik daar wel niet zo gemakkelijk terecht zou kunnen. Ik had intussen Guatemala leren kennen als een van de landen met een indiaanse meerderheid. Ik probeerde via Scheut in Guatemala een werkkontrakt vast te krijgen, maar dat lukte niet, juist omdat ik leek was. Dan maar elders geprobeerd. Na twee jaar zoeken kon ik dan uiteindelijk naar de Dominikaanse Republiek. Daar heb ik 7 gelukkige jaren ge-

1-ons, A4ariIza en hun drie kinderen Chahi,n, Balam en Hunab.

1-ons (iiiei rugzak) op loc/zi ,,aar de dorpen in gezelschap van een landbouwingenieur en een socioloog.

Er is een demokratisering op gang gekomen maar het leger behoudt toch wel de echte beslissende macht. De president weet dat zijn reële macht beperkt is. Het is trouwens de eerste keer dat een verkozen burgerpresident de presidentssjerp overhandigd heeft aan een andere verkozen burgerpresident, de eerste keer in 170 jaar onafhankelijkheid in Guatemala. Daarvôör waren dat bijna allemaal militaire dictators die via een staatsgreep aan de macht kwamen. Daarnaast moet ge ook weten dat het land in een diepe economische krisis zit en nergens financiële steun kreeg omdat ze het te bont gemaakt hadden met de schendingen van de mensenrechten. Het leger en de politiekers hebben daardoor ingezien dat ze het geraffineerder en sluwer moesten gaan spelen. Daarom werden er verkiezingen voor een burgerpresident georganiseerd en zijn er nu onderhandelingen met de guerilla om tot een wapenstilstand te komen. Dat alles onder internationale druk om leningen te kunnen krijgen.


WERELD De economische situatie is erg verslechterd, de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Vroeger was één quetzal (= plaatselijke munt) gelijk aan één dollar. Nu moet ge bijna 5 quetzales betalen voor diezelfde dollar. Alles wat dus ingevoerd wordt, en dat is heel veel, wordt bijna vijf maal duurder. Er is veel inflatie. Het officiële minimumloon per dat is nu 10 q. (ongeveer 75 belg. frank) maar heel veel arbeiders moeten het werk 4 q. per dag doen (30 b.fr.) Daar kun je juist en alleen de maïs voor kopen die een gemiddelde familie per dag nodig heeft. Voor mij is het een dagelijks wonder hoe de armen overleven. En waaruit bestaat dan uw werk eigenlijk?

Toen ik er in '80 toekwam hield ik mij vooral bezig met het vormingswerk in de indiaanse gemeenschappen. Dat betekende voornamelijk het organiseren van cursussen en ver gaderingen met de kathechisten en andere leiders. Ik moest toen veel bezoeken afleggen in de dorpjes verspreid over een gebied zo groot als een belgische provincie. Dat ging bijna altijd te voet, over bergpaadjes, door het oerwoud, want er waren praktisch geen wegen. Wij waren gewoonlijk een week op pad en hadden toen een prima kontakt met de mdianengemeenschappen en dat was heel interessant. Maar toen het geweld ook onze streek overviel, konden we niet meer naar de dorpjes. Trouwens, de helft van de 150 dorpjes die tot de parochie behoorden, werden door het leger verwoest. Van toen af bestond ons werk er vooral in om de duizenden vluchtelingen op te vangen, met materiële noodhulp (voedsel, geneesmiddelen, kleding, enz.) en een morele en pastorale bijstand te verlenen aan de slachtoffers van het geweld. Sinds twee jaar heb ik nu een ander werk. Ik ben nu coördinator van de sociale pastoraal van het bisdom. Voor een deel is dat een voortzetting van ons vroeger werk met de vluchtelingen, maar er zijn ook nieuwe taken bijgekomen. Zo is er vooreerst de rechtskundige bijstand waarmee een advocaat en sociaal-assistenten een honderdtal indianengemeenschappen helpen bij de legalisatie van hun gemeenschapsgronden. Zij zien ook toe op de eerbiediging van de mensenrechten. Daarnaast zijn er in onze groep een landbouwingenieur en andere technici die de indianen begeleiden in de verbetering van landbouwmethoden, bestrijding van ziekten en andere ecologische beschermingsmaatregelen. Er is nog een andere dienst die specifiek vormingswerk doet: vormingscursussen geven over mensenrechten, over de sociale leer van de kerk, over gemeenschapsopbouw, enz. We hebben ook een documentatiecentrum en werken samen met verschillende artisanale vormingscentra. Verder hebben we ook met de steun van goede vrienden uit Hoogstraten en elders heel wat grond kunnen kopen voor de vluchtelingenfamilies. Die grond wordt hen ter beschikking gesteld voor gezamenlijke bewerking. Zij moeten echter wel de koopsom zo vlug mogelijk terugbetalen, om daarmee andere landloze boerengroepen te helpen. Eenzelfde systeem van 'rotatie-fonds' gebruiken we ook om een veestapel op te zetten, in 12 dorpjcs. Ikzelf heb nu veel meer administratief werk dan vroeger: vergaderingen, rapporten maken, projecten indienen, financieel beheer, reizen enz. Omdat ik ook lid ben van verschillende nationale commissies moet ik geregeld naar de hoofdstad. Toch probeer ik zo dicht mogelijk in kontakt te blijven met de indiaanse bevolking.

Volgend jaar is het de 500-ste verjaardag van de zogenaamde 'ontdekking van Amerika' door Christofîel Columbus.

Ja, de indianen zien dat natuurlijk allesbehalve als een ontdekking, eerder als een invasie. Misschien moeten wij wel een aantal waarden van de indianen gaan ontdekken, want zij hebben ons veel te bieden. Zij beklemtonen vooral het evenwicht in de cosmos, in al het bestaande. Alles heeft zijn plaats daarin, ook de mens, en moet als zodanig gerespecteerd worden. Vandaar hun gemeenschapszin, hun liefde voor de natuur, hun religiositeit. De allerbelangrijkste wet voor hen is het onderlinge hulpbetoon. De grond is gemeenschappelijk, maar ieder krijgt een stuk toegemeten volgens zijn behoeften. Het zaaien doen ze dan weer in groep terwijl ieder verantwoordelijk blijft voor zijn gewas. Het is dus werkelijk samen-werken: ik help u en gij helpt mij. Zo vermijden zij het egoïstisch individualisme, maar vervallen ook niet in het andere uiterste waar niemand zich verantwoordelijk voelt, omdat het toch 'van de staat' is. Het is een kindvrieiI.Tt en bejaarde-

vriendelijke samenleving. De meest geliefde en gerespecteerde personen zijn juist de kinderen en de ouderlingen. En zo zijn er massa's waardevolle zaken die verankerd liggen in die eeuwenoude kultuur, maar die helaas wel bedreigd worden door de opdringerige westerse consumptiementaliteit. Tot slot Fons, de familie is intussen als serieus gegroeid.

Ja, wij zijn momenteel met vijf op verlof: Martha, drie kinderen en ikzelf. Ik ben ginder getrouwd in '83 met Marta, een indiaanse van het Maya-Qeqchi-volk. Zij is verpleegster en werkt nu nog deeltijds aan de vorming van gezondheidswerkers in de verschillende gemeenschappen. Onze drie kinderen zijn Chahim (6 jaar), Balam (4) en Hunab (2). Voor september verwachten we onze vierde, dus moeten we zorgen dat we op tijd terug in Guatemala zijn. We vertrekken op 17 augustus. Wie Fons en Marta graag eens zelf aan het woord wil horen, kan daarvoor terecht in zaal Pax op woensdag 7 augustus om 20 uur.0

17


Actualiteit

In het Turks-Iraaks grensgebied

Belgische militairen helpen de Koerden in het kader van de grootscheepse NAVO-actie 'Provide Comfort' besloot de Belgische regering om ook een militair detachement naar Noord-Irak te sturen. JAN SCHELLEKENS uit Hoogstraten was een van de aangeduide vrijwilligers voor deze operatie 'Blue Lodge'. Woensdag 15 mei werden we door de militaire leiding op de hoogte gebracht van deze politieke beslissing. Reeds kort na de middag op donderdag 16 mei landde het militair toestel met de verkenningsploeg - 23 militairen van de 20ste Cie TTR uit Verviers - op de militaire basis van Inçirlik in Turkije. Het vliegveld van Sircenk in Irak is voorlopig nog niet geschikt voor de zware C-130 toestellen. Na enkele formaliteiten bij de Turkse douanen vliegen we de volgende dag naar Batman. Vanaf dat moment zijn we als 'voorwacht' volledig op onszelf aangewezen. Met de lichte Unimog vrachtwagens gaat de reis verder door het bergachtig Turks-Iraaks grensgebied. In de buurt van het drielandenpunt tussen Syrië, Turkije en Irak rijden we over de TurksIraakse grens Koerdistan binnen. Reeds na enkele uren worden we geconfronteerd met een enorme ellende. Talrijke Koerden worden met beestenwagens vanuit de grenszone verder naar het binnenland gereden. Duizenden laten de tijdelijke opvang van de kampen achter zich voor een onzekere stap in de richting van 'thuis'. De wegen zijn haast onberijdbaar door de vele bomkraters en een buis of een ander gebouw is meestal niet veel meer dan een gedynamiteerde of gebombardeerde ruïne. We worden voortdurend omringd door honderden kinderen. 'Mister, mister,... ham, ham', roepen zij cmi wijzen met hun bandjes naar de mond in hun ondervoede en angstige gezichten. We delen alles uit wat we kunnen missen en rijden weer verder. Waar ze telkens vandaan komen, weten we niet, maar als we maar even stoppen staat er weer een massa hecle]endc kinderen om ons heen.

Jamt •Seltelleken.s (uitdez pel vi

kazerne.

18

11111Is)

wrede oorlog. Het is een onvoorstelbaar uitzichtloze situatie. De onmiddellijke omgeving van ons toekomstig kamp, een voormalig logistiek depot van het Iraaks leger, wordt opgeruimd en ontmijnd. Het duurt nu niet lang meer of de ploegen van de Medische Dienst komen ons achterna en installeren hun hulpposten en een interventiehospitaal. Ook een aantal soldaten van het 1 ide Bataljon Genie van Burcht zijn toegekomen. De operatie 'Blue Lodge' kan nu werkelijk van start gaan. Wij, 20 TTR, verzorgen de nodige verbindin-

TIJUQUIB TURK JE -.

CUKURCA

SILOPI

T

-

4\

\1_1Z4KHU

_•.. Rij,,

SHIL4DJZ4

.

DAHUK

Het Belgische basiskamp in Noord-Irak lag 3 kin ten noordoosten van Süri aan de grens van de veiligheidszone.

Süri Een zevental dagen trekken we zo verder, van west naar oost, door de bergen en valleien van Noord-Irak tot we een plaats bereiken, 3 km ten noordoosten van Süri, vlakbij de grens van de veiligheidszone in de vallei naar Zakhu. We zagen mensen wonen in holen, in rotsspleten van de bergen, in hutjes en geïmproviseerde tentenkampen. Langsheen de hele route overal uitgebrande auto's, vrachtwagens, vernielde schietstellingen en wrakken van tanks. Allemaal herinneringen aan een

en enkele ijtakkers t/t

Cd/l

duur 1/ei Iiutik lepel ie,Iaien

gen tussen het Franse hoofdkwartier van de sector in Shiladiza, 8 km ten westen van Süri, en het Belgische basiskamp, maar ook met het geallieerde hoofdkwartier in Inçirlik, Turkije, én met de Generale Staf in Evere (België).

Onzekere toekomst Als enkele dagen later de hulpposten actief zijn en de medische ploegen uitzwermen over de streek, gaan er ook radio-operatoren mee om de verbinding met het Belgisch basiskamp te verzekeren. Dagelijks komen er gemiddeld 1.200 Koerdische vluchtelingen langs. Na weken kamperen in het hooggebergte zakken ze langzamerhand af naar de valleien. Ze krijgen medische verzorging, eten en drinken en de levensnoodzakelijke inentingen tegen gevaarlij ke besmettingen. Zal hun toekomst nu wat rooskleuriger worden? Ik hoop van wel, maar ik houd toch mijn hart vast. Duizenden kinderen hebben niet eens de zekerheid dat ze de volgende dag zullen halen. Toch bewijst deze humanitaire actie dat het leger niet per definitie destructief is maar ook heel opbouwend kan functioneren We iijn hlij dat we een deel rijn van deze geallieerde troepenmacht die hier heel nuttig werk verricht. Dinsdag 4juni1991. De opdracht van onze ploeg is volbracht. We mogen terug naar België en eens dat we dit bericht ontvangen, wordt het verlangen naar huis heel sterk. Woensdag 5juni, om 00.30 uur landen we terug op het militaire vliegveld van Melsbroek. Ouders, familie en vrienden waren verwittigd en wachten op ons. Enkele uren later lig ik veilig en wel in mijn eigen bed in Hoogstraten en droom nog even van deze bijzondere ervaring. • iS, jr.


FĂŽ1JIJ

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 3 15.86.80.

De 'Blauwe Vlag' in De Mosten

Deze dappere wandelaars veriroI ken op zaterla () juli val 1 tuit aan de zaal Voor Atimisi en Volk voor de jaarlijkse bedevaart van de brassband St. -Rosalia en de K WB-Meer naar Scherpen heuvel. Een dikke zestig kilometer lange voettocht, een marteling voor lijf en leden.

Boerenkapel viert eerste lustrum / let gen ieen lelijk recreatieduiiieiii Dc %l os! en voldoet aan alle criteria op liet vlak van kwaliteit, veiligheid en beheer en krijgt daarom de Europese onderscheiding. In aanwezigheid van burgemeester en schepenen mochten enkele personeelsleden tijdens een korte plechtigheid de Blauwe Vlag hijsen.

Naar jaarlijkse gewoonte vond iijdens liet laatste weekeinde vwi juni het muziekfestival van de Boerenkapel plaats. Vele muziekgezelschappen maakten hun opwachting en allemaal deden ze hun best. Maar het was de Meerse Boerenkapel die de show stal, niet in liet minst door hun gloednieuwe uitmonstering.

Feest bij radio Valencia

De Marschalk is drie jaar

J t jd ii Ie / itt I in h no 222$ jiiio vierde de iocris itsc ho hoe te De h luis ehtiI1 haar drieju rig bestaan met een ro,nmehnarkt, een tot, wtrekkerstornooi, een Vlaamnse Kennis en tal van andere attracties. De mannen van Papillon uit Minderhout waren de beste touwtrekkers. In drie jaar is De Marschalk uitgegroeid tot een pleisterplaats voor kamperendejeugdverenigingen en vermoeide fietsers en wandelaars.

De jubilerende radio Valencia organiseerde op zondag 30 juni een touwtrekkerswedstrijd. Zowel de heren- als de damesploegen trokken hun artnen gemiddeld een halve meter langer, maar legen de kampioenenkracht van Valencia was uiteindelijk niemand opgewassen. 19


-Â Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij René [.aunjssen, Desmedistraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

tmg van acht jonge muzikanten zal bij het begin van volgend seizoen aan de repetities deelnemen. Teneinde de verjonging verder te zetten start er in augustus een nieuwe wervingscampagne. Deze campagne richt zich tot potentiële

jonge muzikanten. De jeugd heeft immers het voordeel van een spontaan gevoel voor muziek. De fanfare De Marckezonen zorgt voor een volledige opvang en begeleiding. Men kan werkelijk zonder enige kennis van muziek vertrekken. Als men reeds muziek kan lezen is dat aardig meegenomen maar het is absoluut geen vereiste. In eerste instantie wordt er individueel aan notenleer gedaan. Na een relatief korte periode krijgt men al een instrument en begeleiding door een eigen ervaren muzikant die eenzelfde instrument bespeelt. Vervolgens worden er in groep eenvoudig te Spelen stukken aangeleerd. Afhankelijk van de vorderingen kan men na een of twee jaar reeds aan de repetities deelnemen. Aan Mark Knopfler, de bezieler van 'The Dire Straits' vroeg men naar de reden van zijn

Afscheid

Het Olva-zangkoor vergeet zijn afsc/ieidnemende leden niet. Ditmaal was mevrouw Josepha Meyers-Brosens de gevierde van dienst. Jaren heeft zij haar beste stem gegeven om de vieringen mee op te luisteren en dit werd door het bestuur gehonoreerd met een prachtig boeketje bloemen. V. 1. n T.: Jos Vorsselmans, André Brosens, Christine Hermans, Josepha MeyersBrosens en José Desmedt. .

Fanfare 'De Marekezonen' Liefde voor muziek In zijn meesterlijk geschreven boek 'Mijn land in de kering' deel twee, besluit Karel van Isacker het voorlaatste hoofdstuk met de bedenking dat onze maatschappij meer en meer aan het vereenzamen en vervlakken is. Je hoeft inderdaad niet ver rond te kijken hoe steeds meer mensen wegduiken in allerlei roezen, modesporten, zinloze computerspelletjes en massamanifestaties. Tegen deze weinig getinte achtergrond moet men de langzame maar gestadige daling van het ledenaantal van de afgelopen twee decennia in tal van muziekmaatschappijen zien. Spontane vreugde is dikwijls ver te zoeken. Er zijn altijd individuen geweest die niet met de kuddegeest des tijds meehollen en die het in een andere richting zoeken. Misschien is dat een van de belangrijkste redenen dat er recentelijk opnieuw belangstelling is vanwege de jeugd voor het musiceren.

Een tweede reden dat er terug belangstelling is voor blaasorkesten is dat er een nieuwe wind waait over het muzieklandschap: een generatie jonge componisten die geruggesteund wordt door vooruitziende muziekuitgeverijen die hun koopwaar op een aantrekkelijke wijze aan de man weten te brengen. Ook de muziekmaatschappijen, waaronder de fanfare de Marckezonen, hebben ingezien dat zij hun normen moesten verleggen: de tijd dat pinten pakken belangrijker was dan de muziek is veranderd in omgekeerde richting: een glaasje hoort er nog wel bij maar de muziek staat nu op de voorgrond. De simpele hoem20

pa-muziek heeft afgedaan en is vervangen door eigentijdse muziek met vaak herkenbare melodieën uit de hedendaagse popmuziek De Marckezonen hebben de laatste vijf jaar met matig succes aan recrutering van muzikanten gedaan. Van de eerste lichting blijven er nog een twaalftal muzikanten over die regelmatig de repetities volgen. Een nieuwe lich-

Een muziekinstrument bespelen is vooral een kwestie van doorzettingsvermogen.

Schilder- en dekoratiewerken wand- en vloerbekleding raamgarneri ng zonnewering tapijten - lopers behang - verf

ADVIES UITVOERING schiderwerken mertens Heilig Bloediaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/31 45278 Fax 03/31 48802

m


MINDERHOUT succes en hij vertelde dat hij in de beginperiode al zijn geld investeerde in een goede installatie terwijl hij bijna stierf van de honger

Touw trekken

hij at alleen brood en soep. Op ecn koude winteravond had hij na een optreden geen geld meer en was hij gedwongen om naar huis te liften en daar stond hij dan, midden in de sneeuw en toen besefte hij waar het precies

-

om ging Je moet er echt hart voor hebben, je moet het echt willen. Bij de fanfare de Marckezonen loopt men niet rond met grootse ideeën maar er wordt wel verlangd wat Mark Knopfler zo briljant weet weer te geven. Je moet er een inspanning voor willen doen en je moet bereid zijn het nodige doorzettingsvermogen aan te kweken. Bij de fanfare de Marckezonen tracht men de jongeren nog meer te motiveren door het jaarlijks op touw zetten van een vrijwel uniek muziekkamp. Momenteel vormt het lenteconcert nog de enige bekroning voor de wekelijkse repetities, maar het bestuur koestert de hoop en het verlangen in de toekomst meer te kunnen deelnemen aan optredens. En voor het jaarlijks toneel, wat in Minderhout wordt geapprecieerd, zoekt men de akteurs ook bij voorrang uit de spelende leden. Ook wenst de fanfare de Marckezonen een oproep te doen tot de volwassenen die nog heimelijk de hoop koesteren om ook muziek te spelen, maar die denken dat ze het niet meer kunnen. Je bent maar zo oud als je jezelf voelt. De afgelopen vier jaar zijn er drie dertigers, die voordien geen muziek hadden gespeeld, de rangen van de spelende leden komen vervoegen. Een volwassene is zich daarbij meer bewust van wat hij wil. Hier kan ook

-

*

De sterke mannen van 'garage Paul A dalijs nommnen lm 1 pleit bij 1mei lvii mmli eis is en, gevr'anmseerd door De Groene Kring, Ie Minderhout. in volle krachtinspanning: Paul Ada,ns, Jan Bart holomeeusen, Leo Gabriëls, Willy Hermans, Peter Vervoort, Luc Verdijck en Peter Van den Broeck.

nog een leuke anekdote aangehaald worden van de familie Brosens-Jansen waar dochter Evelien (8 jaar) die reeds anderhalf jaar in opleiding is haar vader heeft geïnspireerd ook muziek te gaan studeren. En tenslotte nog dit: wie een muziekinstru-

ment wil gaan bespelen heeft gekozen voor een hobby voor gans zijn leven waarbij je niet blijft hangen op hetzelfde niveau, maar integendeel steeds kan bijleren, wat een mens jong van geest houdt. Het musiceren in groep houd je jong van hart.•

fø Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 2321 Hoogstraten -

j-

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

4ïZ

lá 11

/4ul

is/i/

*-Wi 1 Z 1 oJ 1 Z 9 1 4 ~q 1 Meerle

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u : 8u-12u zaterdag zon- en feestdagen gesloten

21


Â

-

Al hf nii e ~or WDTFI TV 5S S LdJ.J

£ ti flflt flflflt,tI VY 3 .J T P.1

I.

welkom bij Bernard Siebelink, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

10 jaar nummer 9

De Boomkes

-

483/9105

Levert Wortel een uitputtingssiag rond en onder de Boomkes? Gaan de Boomkes zelf er het bijltje bij neerleggen? Is het voorbijgestreefd om van een openbaar bestuur te verwaUiteii dal ze 'Luals liet ccii goede liuisvader past' niet alleen haar gebouwen maar ook het openbaar groen onderhoudt? En moet dan alles maar wijken voor de hedendaagse 'gi u ve bui s[el'-pi ujeiJuiil wi kkelaai smentaliteit? Het ziet er zo wel naar uit. Houden de mensen van bomen en groen? Zien ze dat groen liever voor andermans deur dan voor hun eigen? Willen ze dat er trager gereden wordt? En lukken ze daar niet in? En willen ze daarom wel wegversmallingen en verkeersdrempels? Maar hebben ze die drempels liever voor andermans tuin dan voor hun eigen? Het ziet er zo wel naar uit. Dat is kort samengevat WORTEL ANNO 1991.El Ruim 25 aanwezigen uit de verenigingen hogcn zich op 27 juni voor de tweede keer over de aanwezigheid van de Boomkes, dle blokken des aanstoot onzer inwoners. Vooraf al hadden de buurtbewoners er hun mening over gegeven (zie De Hoogstraatse Maand van vorige maand). En de resultaten van deze vergadering waren gelijkiopend. Een meerderheid van de aanwezigen was voorstander om alle bomen te hakken, om op één of andere manier het verkeer te vertragen, om één enkele rij bomen rond het plein te zetten (i.p.v. een dubbele, zoals op het plan getekend staat) en om die nieuwe bomen rond een open plein te plaatsen. Daarbij aansluitend stemde men tegen het parkeren op het nieuwe plein en het liefst zag men het aangeplant, en met véél kleuren! Andere vragen die nog opkwamen. Wat gebeurt er met de frituur? Tegenover de grote baan ligt ook nog een hoekje gemeentegrorid (van de vroegere wissel), waarom dit er niet bij betrekken? Tekenen wij nu niet het doodvonnis van gezonde en leefbare bomen? 1-1 Andere punten op de vergadering De buurtbewoners rond de OUDE WEG protesteren bij de gemeente tegen de ontsluiting van ons eerste appartement en blok naar de Oude weg toe. Die weg werd verhard om als fietspad te dienen. Ook de dorpsraad zal hiertegen protesteren.LI De KWB-leden hebben tot hun bestuur gezegd: 'Geef ons a.u.b. drempels, dat wij hier wat trager kunnen rijden!' En zo gaat de KWB een voorstel indienen om 12 drempels te leggen in de wijken, op Poeleinde en Rooimans. Ook aan de Oude Weg en in de Zandstraat kunnen er nog bijkomen. M.a.w. hun lijstje is niet uitputtend.LIIi En in het vervolg gaan alle inwoners van Wortel verwittigd worden van een algemene vergadering van de dorpsraad. Dan moeten wij hier geen verslag meer maken!LI 22

BEGRAFENISSEN

JORIS

Verschillende mensen hier in Wortel liepen al enige tijd gebukt onder een onopgeloste vraag. Iemand had namelijk in één of andere krant of tijdschrift gelezen dat 'de Guido' ergens in Wortel kwam optreden. Maar nie-

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

(_jimlo Be/canto en lief ()rkesi zijiler Dronien mand wist waar! Niet in de parochiezaal of de Guld, niet bij de Willy... Waar dan wel? In het gezinsvervangend tehuis 'nummer negen' aan de Klinketstraat 9! En daar kwamen we pas achter toen de uitnodiging voor hun

- voorlopig? - laatste tuinfeest in de bus viel. Want daar stond HIJ op als één van de zingende gasten. 10 Jaar al bestaat liet tehuis. En om dit jaar iets specials van hun tuinfeest te maken, hebben Rik en Ria Verschueren hun vele vrienden, kennissen en weldoeners uitgenodigd om dc 'thuismatch' van Guido Belcanto te komen meemaken. Daarnaast was er nog allerlei amusement voor groot en klein, voor dorstigen en hongerigen. Op deze manier wilden Ria en Rik iedereen bedanken voor de steun die ze de voorbije jaren gekregen hebben en er tegelijk financieel ook nog iets aan over houden. In hun bedoelingen zijn ze geslaagd. Kreeg u nog geen kans om uw bedoeling kenbaar te maken, dan kunt u dat nog altijd via rekeningnummer 001/2258805/42. Waarvoor uw dankili

Eten, drinken, aniinatie, evaluatie en nog veel meer op het laatste grote tuinfeest ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het gezinsvervangend tehuis Nr. Negen vzw.


WORTEL

Rust en onrust In de nachi van zaterdag 22 en zondag 23 juni, terwijl de feesten voor het 10-jarig bestaan van het Home nog volop aan de gang waren, werden verschillende woningen in Wortel door inbrekers met een bezoek vereerd. In sommige woningen geraakten ze niet binnen, lieten ze wel voetsporen en andere beschadigingen achter, in andere gingen ze met geld en andere waardevolle dingen aan de haal en lieten opengebroken kasten en 'n puinhoop achter. Inmiddels is het jaarlijkse grote schoolverlof weer begonnen en zijn de kinderen weer volle dagen aan de zorgen van hun ouders toe-

vertrouwd, gedurende 9 weken. Ook is Wortelkermis weer achter de rug: het begon zaterdagsnamiddags met een paaptor nooi achter de parochiezaal, georganiseerd door de KWB: 120 deelnemers meldden zich en begonnen strijdlustig aan hun spel. Verder de nodige bals, met een paar nachten oorverdovende muziek (?) of lawaai en 's maandags de traditionele kermiskoersen, gewonnen door... Nu is de rust weergekeerd over ons dorp. De rust, nou ja; in enkele straten begonnen ze weer eens de 3-meterstrook voor openbare nutsvoorzieningen voor de zoveelste keer open te gooien, ditmaal om weer eens een nieuwe telefoonkabel in te graven, tot ergernis van de aanwonenden, die hun best doen

die groenstrook voor hun huizen te verzorgen alsof het hun eigen grond is: hun pogingen ons dorp en hun straat een net uitzicht te geven worden toch weer eens beloond met kapot getrokken gazon. In de dreef naar de Kolonie ligt er ook al enkele weken lang een opengegraven sleuf met daarover en daarnaast een nieuwe gasleiding of delen daarvan. Waarom moeten zulke werken altijd zo lang duren? Op de 75e wandelvierdaagse van Nijmegen (NL) van 16-19 juli niet Âą 40.000 (veertigduizend) wandelaars werd de eer van Wortel (en misschien wel van heel Hoogstraten) hoog gehouden door vader Jan en zoon Koen Brosens, die resp. 4x50 en 4x40 kilometer onder hun schoenzolen lieten doorschuiven.0

Groen en Vrindts

trdei, de t nee wielerwedstrijden 's niaandags niet de kerniJ op hel cher/) van de snee betwist. / J77i 'e, (Ii! IaĂŻ /rH Er werd namelijk stevig gekoerst in beide koersen. Bij de dames internationalen ging de zege (nipt) imaar de Nederlandse Margaretha Groen en bij de heren amateurs won Marc Vrindts met een kleine voorsprong. Hij had nochtans serieuze tegenstand onder de deelnemers: Geert de Vlaemninck, Mario Liboton, Jo Plan ckaert, Guy Rooms en vele andere sterke amateurs waren immers bij de vertrekkers. Ortaire Goossens, die deze wedstrijd cd vijf keer won, lag nog steeds in het ziekenhuis zodat de erootste favoriet meteen ontbrak.

Wortelse Heizeltraining

Dankzij een derde plaats in de Fristi-trofee, gebaseerd op het aantal doelpunten van kadetten en mniniemen samen, mflochten zowel de kadet ten als de mniniemen een namiddag gaan trainen op de Heizel in Brussel. Deze trainingen werden geleid door de officiĂŤle Bondsjeugdtrainer. De voetballers mnochten zich om kleden in de echte kleedkamers van de Rode Duivels en mnochten op de foto met bondscoach Paul Van fjjmst. Ook zijn assistent Michel Sablon was een aandachtige toeschouwer. Op deze foto Ziet ii de beide ploegen en hun begeleiders op het Heizelveld met op de achtergrond een stukje Atomium. 23


k

1

JAN FRET, Mgr. Eestermans- S ortkam

R

U II -

,

trl 7 .hAd igi rin T.I 11 Q 22 Z A ........ rv._.I i. L.J I33.j? .. L

U

.

.

.

I

blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Groots ruitertornooi van Markruiters De 'Markruiters' Meerle/Meersel-Dreef waren in oorsprong eigenlijk 2 verenigingen, allebei opgericht in 1946. In Meerle met Corneel Goos als commandant, in Dreef met commandant Jef Mertens. Maar in 1960 bleef er in Meerle slechts 1 ruiter over, nI. Henri Verschueren, zodat je nog moeilijk van een 'vereniging' kon spreken. Henri zocht aansluiting met de ruiters van Meersel-Dreef en van toenaf kwam onder de naam Markruiters 'Meerle/Meersel-Dreef'. Heden ten dage telt de vereniging 25 ruiters (grote) onder het commando van Herman Tilburgs en 19 pony-ruiters onder commandant Frans Rombouts. Op zondag 18 augustus houdt de vereniging een groots gewestelijk ruitertornooi op de terreinen aan de Rietstraat. Er worden tegen de 600 ruiters verwacht die zondag, waarvoor niet minder dan 12 ha. zijn ter beschikking gesteld door de gebroeders Huybrechts, Fons

Janssen en Herman Tilburgs. De aktiviteiten beginnen al vanaf 8.30 uur met de springwedstrijden, dressuur vanaf 9.00 uur. In de namiddag, vanaf 14 uur start het grote feestprogramma met een parade van een 8-tal van elke deelnemende vereniging met hun standaard. Daarna volgt een spectaculaire 'kurketrekker' en een hele namiddag demonstratienummers (springconcours, dressuur, voltige, enz.). Als afsluiting van het spektakel brengt de organiserende vereniging een speciaal nummer 'patrouillespringen'. Dit is een groep van 4 ruiters die samen een springparcours afleggen, 1 ruiter voorop en de andere 3 tegelijkertijd over de hindernissen. Wie van paarden en paardesport houdt mag die dag zeker niet missen. Voor de prijs moet je het zeker niet laten. Een ticket dat de ganse dag geldig blijft kost slechts 100 fr. (programma inbegrepen). Kinderen tot 12 jaar mogen gratis kijken. Een aanrader. EI

De ruiters van de landelii,ke rijvereniging (toen nog St. -Lwnberius, Meerle) in 1953 tijdens een tornooi in het Nederlandse Oirschot. V. 1. n. r.: Corneel Kustermans, Jan Aerts, Henri Verschueren, August Laurijssen, Frans De Bie, Louis Hendrickx, Adriaan Aerts en Gerard Brosens.

'e'

t/cel t'eel belangstelling voor cle win ten U 1w Ilools op de 'opentuindag van Velt. Terecht! Menig bezoeker zal zijn ogen niet geloofd hebben bij een dergelijke pracht. Alles op ecologi sche wijze geteeld. Het was een overduidelijk bewijs dat tonnen kunstmest, pesticiden, herbi ciden en alle andere rommel in uw tuin helenaal niet nodig zijn. Aandacht, een beetje ken,iis, een beetje geduld en veel van wat de natuur uit zichzelf biedt, kunnen veel meer ĂŠn is veel minder schadelijk voor ons milieu. Wat de natuur zelf doet, doet ze beter.

24

Twee maanden vakantie is lang vinden ze bij de Turnkring 't Zolderke. Te lang om zonder sport te kunnen. De conditie moet op peil blijven. Daarom organiseert de turnkring van 19 tot 23 augustus in Meerle een heus 'ZomerSportkamp' (zonder blijven slapen). Het is de bedoeling aan de deelnemers per dag 5 uur degelijk begeleide sport-instructie te bieden: 2 uur toestelturnen en 3 uur omni-sport zoas handbal, volley, basket, mini-tennis, jazz-dans, en noem maar op. Het gebeuren heeft plaats in de kleuterschool, Ulicotenseweg, telkens van 10 tot 16 uur. Een meegebrachte middagboterham wordt ter plaatse verorberd. Wie kan meedoen: alle leerlingen van het le tot het 6e leerjaar (het aantal plaatsen wordt beperkt tot ca. 30 deelnemers - leden van de turnkring hebben voorrang). De deelname aan het kamp kost 1.000 fr., verzekering en drinken inbegrepen. Inschrijven kan nog tot 10 augustus bij Rina Goetschalckx-Genen, Mgr. Eestermansstraat 10 of bij May Van Dun-Goetschalckx, Heimeulenstraat 33.E'

Missiefeesten Al jarenlang traditie en dus ook dit jaar. Telkens weer, omdat er nog steeds zes Meerlese missionarissen actief zijn die rekenen op actieve steun van het thuisfront. De missiekring heeft als naar gewoonte een gevarieerd programma in mekaar gestoken. Vooreerst is er op vrijdag 30 augustus de 2e sponsortocht, initiatief waarmee vorig jaar gestart werd en dat een enorm succes kende. Kaarten werden reeds verspreid via de verenigingen, maar wie er nog wil kan ze halen op Meerledorp 33. Aanmelden voor de tocht gebeurt tussen 18.30 en 19.00 uur aan de parochiezaal. Daar volgt na de sponsortocht de Mjeelse missie-avond met een optreden van een zangkoor dat derde-wereldliederen brengt en tot slot de prijsuitreiking van de sponsortocht. Tussendoor het Rad-van-Fortuin met lekkerekost prijzen. Zaterdagavond is er in de parochiezaal een animatie-avond met o.a. dia's uit Guatemala en Zambia. De fanfare zorgt voor muzikale omlijsting en het Rad draait weer zijn rondjes. Ook de missionarissen met verlof worden verwacht, nl. Jos Van Boxel, Mit Huybrechts en Mit Vinckx. Zondag 1 september is er om 10.30 uur de Missie-eucharistie. Omstreeks 19.00 uur wordt de reuze-tombola uitgeloot. Het hele week-end door is er de TENTOON STELLING. Vrijdagavond vanaf 19 uur, zaterdag en zondag vanaf 13.30 uur. De hobbygroep pakt uit met de resultaten van hun huisvlijt, uiteraard is er ook een collectie uitheemse kunst, een poster- en kaartenbeurs en een verzameling juwelen en sierwerk. Alles te koop ten voordele van de missie. De infostand laat zien waar uw bijdrage voor dient. De kinderen kunnen hun zakgeld kwijt aan de viskraam of het snoepwiel, kunnen een badge ineenknutselen of hun overtollige energie kwijt op het springkasteel. Cola, koffie, een wafel of een frisse pint worden doorlopend geserveerd in de cafetaria van de parochiezaal. Alles tesamen een leuke uitsmijter van de vakantie, dicht bij huis.D


MEERLE Algemene Bouwonderneming

Tweede aardbeiwandeltocht een groot succes

RAATS-OOST VOG ELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24

Niets dan bi/je ezu'Imien in de parochiezaal cao iieerIe uwil er wwcii nice' ïI,iii diii:s'mI dec/ nemers. Wande/club De Noorderkempen schonk de trofee Karel Boeckx, een ontwerp van beeldhouwer Paul Verbeeck, aan de wandelciub van Herentals want zij was het best vertegenwoordigd op deze tweede aardbei wandeltocht.

Sprokkets Broederlijk naast elkaar, de groene container en de groene zak. Plastic kan voortaan ook gerecycleerd worden en hoeft niet meer opgestookt (foei!) of gestort worden. Hopelijk nemen de tuinders een voorbeeld aan de man in de straat, dan is hel tenminste gedaan met de zwarte rookkolommen die nog regelmatig te zien en te ruiken zijn.

- Dc nieuwe straatriaarnbordjes al gezien? Veel straten hebben nu niet allen een naam, maar ook een straatnaambord. Alleen de Mgr. Jansenstraat lijkt weer vergeten te zijn. Is de gemeente van het bestaan van deze straat op de hoogte? Ze bestaat nochtans bijna 10 jaar en er woont heel wat volk! Is de naam misschien te moeilijk om te schrijven? Of zijn er andere redenen? Misschien kunnen de be-

w

woners van die straat zonder bord in dit blad eens uit de doeken doen wat zij ervan denken? Ei - Tanken in Meerle doe je voortaan beter in de week, tenminste als je geen half uur wil aanschuiven. Na tabak, chocolade, friet en bier heeft onze streek er een nieuwe aantrekkingspool bij voor onze Noorderburen: benzine. Het tijdperk van de benzinetoerist is aangebroken. •

Voelt u alde kriebels?

VAN HERCK SPORT Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE ATELIER!!! VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Keuze uit rnéér dan 200 versch en: grasmaaiers, bosmaaiers, motoculteurs, kettingzagen enz. ken: WHEEL HORSE • GOLDE STIHL MORRISON • NIBBI • WULt-

500 m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

TUINMACHINES J. STOFFELSPAULUSSEN Minderhoutdorp 4 - 2322 Hoogstraten (Minderhout)

(03) 314 41 15 25


,7 e,e rsII1ef = Wanneer deze tekst aan het papier wordt toevertrouwd zitten we nog midden in de kermisweek. Je begrijpt, waarde lezer, dat het aan inspiratie op dit moment zeker niet zal ontbreken. Maar zoals elk rechtgeaard Drevenier, hoort ook deze schrijver eerder in het kermisgeweld thuis. En het spijt hem, maar hij heeft er wel zijn 'goesting' om te schrijven achtergelaten. Een Hoogstraatse Maand zonder een rubriek over Meersel-Dreef kan echter niet. Aangezien ook de Meerse correspondent de plaatselijke folklore heeft ingeruild voor de hete oorden van Zuid-Frankrijk, kan de schrijver van deze rubriek er niet onderuit. De Maand moet toch enigszins zijn dikte bewaren.

autobanden

In de vorige maand kon je al lezen dat Meersel-Dreef meer en meer het trefpunt wordt van voorname heren en dames. Zo organiseerde de Stichting voor de Kempen er haar koffietafel. Tal van personaliteiten waren er aanwezig. El Een dag later al kregen we weer een klad volk over de vloer. Het Markdalpad werd officieel ingehuldigd. Dat ging gepaard met grote festiviteiten. Ook onze fanfare zette haar beste beentje voor. Burgemeester Van Aperen mocht het lint doorknippen en samen met Schepenen Coenegrachts, Peerlinck en Van Ammel effende hij het pad. Het ondernemerschap zit Huybrechts junior duidelijk in het bloed. Langsheen het traject verkocht hij aan de duizenden wandelaars (de opening ging immers ook gepaard met een wandeling van de vzw Wandelclub Noorderkempen) frisdranken. Hij maakte echter ook de nodige tijd vrij voor zijn cliënteel. Samen met zijn 'dienster' is hij hier druk aan de babbel.Li

Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij Dré Oomen, Klein Eyssel 29a, tel. 315.02.45.

Resultaten van veel huisvliji op de mnissietentoonsle/ling.

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

*

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage

Maar hij heeft er iets op gevonden. De aandachtige lezer zal op de kermis, en tijdens andere activiteiten, wel bemerkt hebben dat de aanwezigheid van De Hoogstraatse Maand aldaar nog nadrukkelijker was dan normaal. Ditmaal vooral in de persoon van onze hoffotograaf Marcel. Een maand Meersel-Dreef aan de hand van een reeks foto's is het resultaat. Ei]

Notaris 1 lennon Van Hemeldonck, penningmeester van het bestuur van de Stichting voor de Keinpen, te gast in Meersel-Dreef, mocht de felicitaties én de beloning uitreiken. 26

J-Iuybrechts junior en zijil assistente verzorgden de naiideIaar lof de opeiii,ig iiiii het tlarkdalpad. Tussendoor liet ook de oudere bevolking van Meersel-Dreef zich nog eens van haar beste zijde zien met een goed bezochte missietentoonstelling. Hoogtepunt deze maand was uiteraard de kermis. Enkele ongeregeldheden niet te na gesproken, kan men weer van een hoogtepunt gewagen. De foorkramers kregen vooral op zondag een massa volk te verwerken. Maandag en dinsdag was het weer de beurt aan de eigen mensen. Maandag won het Moleneinde de volksspelen, maar dinsdag toonde Meersel-Dreef zich na lange tijd weer eens van haar beste zijde. Meersel wordt een gehucht dat de volgende jaren zeker in de gaten gehouden zal moeten worden. Het ging er bijzonder sportief aan toe. Dat bleek ook tijdens de prijsuitreiking. Een Baghwanner van het Moleneinde viert de overwinning van Meersel uitbundig mee. De taak van de jury zat er vanaf dat moment op. Eindevaluatie: goed gejureerd en het driemanschap Jacobs-Van Bavel-Vermonden heeft puik werk verricht. Ton kon met een gerust hart op vakantie vertrekken. Ajuus.•

1. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten


MEERSEL-DREEF

Touwtrekken?

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

•;11 •

IC

?..

1

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding

De IIi//('.5 liin de t r,iiselie (Iletisi Iiuudeii lief luit .siraA, hiiigeiiiees Ier VUil Apereil l/iipI van het gemeentebestuur kijken toe op de eerste lijn. en zijn collega

Kermis in Meersel-Dreef

- Siertafelk leden, lopers, enz.

Mo/eneinde en Aleersel ivaren de ster/te ploegen en dat mocht geweten zijn, vonden deze enthousiaste deelnemers.

-

BYOUTERIE

'Jou'

HOREN

J

L-.

Tel. 03/3147253

• Groot assortiment in fantasiejuwelen • Ruime keus in lederen riemen en handtassen • Exclusieve haarmode Als je daar niet slaagt slaag je nergens. 27


,~

JC

I,IT11

J.4z<

I1 1

SPO

_____

t

L _S

__ ~

Hoogstraten V.V. boordevol ambitie!

geen verkwist geld mag genoemd worden. De prestaties van roodwit maken de stad bekend door heel het land en dit tot eer en glorie van heel Hoogstraten. El Overzicht van de transferactiviteiten

Komen (def. van NAC Breda, Ned.) Danny Eyletters (def. van Germinal Ekeren) Andy Melis (def. van Dessel Sport) Eugène Vanderheyden (def. van R.K.C. Waalwijk, Ned.) De optie van Cunther Mouws (Gooreind) werd gelicht, waardoor hij definitief ingelijfd Is. Ronny Adams (15 j.) voor 1 jaar van Ulicoten (Nl) Kris Dierckx (15 j.) voor 1 jaar van VosseHuub Baardemans

laar

RoeI Noyens (15 j.) voor 1 jaar van Minderhout Bram Quaars (IS j.) voor 1 jaar van Minderhout Dave Van Sas (15 j.) voor 1 jaar van Ulicoten (Nl)

Gaan

HVV's nieuwe gezichten V./.n.r.: verzorger Jef Cornelissen, trainer Colin Andrews, Andy Me/is, .4ugène Vanderheyden en Danny Eyleuers in gezelschap van voorzit ter Jan Michoel. Huub Baardernans ontbreekt op deze foto daar hij tijdens deze periode met de Nederlandse universitairen een tornooi betwistte in Engeland. Met tevredenheid mag de Hoogstraatse voetbalfamilie terugblikken op een ronduit schitterend, vooral op sportief gebied, voorbij seizoen, Niet bij de pakken blijven zitten, oordeelde de beheerraad. Ondertussen zijn trainers Andrews en Meyvis en de spelers al druk bezig aan een intens oefenprogramma, waar-

roodwitte ambities naar voor. H.V.V. heeft een jaar van de top geproefd, dit seizoen zou men moeten kunnen bevestigen. Ook in de 'Beker van België' wil men prestaties en een achtste finale bereiken tegen een topper uit de ereklasse zou toch weer een bekroning zijn.

bij ploegen als Beerschot, Anderlecht, Zwarte

Loon, lichtte de jongerenwerking toe en daar wordt alleszins door heel wat toegewijde mensen ernstig werk geleverd. Men start met twaalf ploegen in de gewestelijke reeksen en men hoopt zo vlug mogelijk de stap naar het provinciale jeugdvoetbal te kunnen zetten en in de toekomst uit eigen jeugd te kunnen recruteren voor de eerste ploeg. Om fier op te zijn is zeker de H.V.V.inîrastructuur. Deze heeft werkelijk een metamorfose ondergaan. Drie jaar geleden werd een nieuwe zit- en staantribune opgetrokken. Vorig jaar werd de kantine vernieuwd en een socioclub in gebruik genomen. Ook het Seminariecomplex mag een knappe verwezenlijking genoemd worden en men hoopt dat dit jaar volledig af te werken. Al deze werken hebben veel geld gekost en zullen nog heel wat financiële middelen vragen in de toekomst. H.V.V. mag echter rekenen op een hele schare mensen waardoor de eindjes aan mekaar kunnen geknoopt worden. Cyriel Oomen, voorzitter van de supportersclub 'Onze Rooikens' overhandigde prompt een cheque van 100.000 fr. aan voorzitter Michoel en burgemeester Van Aperen benadrukte de jaarlijkse steun van 1 600 000 fr. van de stad aan H.V.V. (en dit gedurende 5 jaar)

Leeuw, Boom, Turnhout niet geschuwd worden. Beerschot werd met 1-0 wandelen gestuurd, Anderlecht woog natuurlijk wel wat te zwaar, maar een 0-3 nederlaag mag zeker als een bevredigend resultaat aanzien worden. Ook de lransîercommissie heeft een drukke periode achter de rug. Verscheidene spelers werden van de hand gedaan, o.a. Danny Coomans, Clemens Bastiaansen, Geert Smets, Peter De Brabandere en Danny Herthogs. Deze aderlating vroeg een meer dan degelijke opvulling. Jan Verheyen, voorzitter van de aankoop- en verkoopcommissie en zijn medewerkers hopen alleszins de witte raven op de kop getikt te hebben, nI. Andy Melis (23 j.) van Dessel Sport, Eugène Vanderheyden (21 j.) van R.K.C. Waalwijk (Ned.), Danny Eyletters (19 jr.) van Germinal Ekeren, ook Huub Baardemans (N.A.C. Breda) komt de Hoogstraatse rangen terug vervoegen en van hem worden de doelpunten verwacht. Een nieuwe verzorger, Jef Cornelissen uit St.Jozef Rijkevorsel, werd ingelijfd en hij volgt zijn dorpsgenoot Theo De Beer op om de Hoogstraatse wonden te helpen likken. Op de ploegvoorstelling, eerder deze maand, bracht voorzitter Jan Michoel duidelijk de 28

Voorzitter van het jeugdcomité, Jos Van

Clemens Bastiaansen def. naar Lentezon Beerse Danny Coomans dcf. naar Lyra Geert Smets def. naar K.V.O. Aarschot Peter De Brabandere naar Leest V.V. Danny Hertoghs naar St.-Jozef Andy Coomans naar Meerhout Bart Colman naar Schoten Tony Janssens naar Gooreind Peter Hereygers naar Wortel Hans Joosen naar Minderhout Peter Vandenbosch naar Lyra De overgangen van volgende jeugdspelers werden niet verlengd: Tom Eyckens terug naar Vosselaar Hans Laurijssen terug naar Brecht Jeroen Kennes terug naar Ulicoten (Nl)•

TT LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN


Transfers Derde Provinciale C

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze

F.C. Meerle:

EIKEN MEUBELEN:

In: Eric Van de Wiel (Beek-Ned.), Jurgen Hendrickx (Bergen op Zoom-Ncd.), Leo J0chems (Zwarte Leeuw). Uit: Dirk Van Bavel (Lentezon Beerse), Patrick Pauwels (ltegem).LI1

Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te levenl Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

Vierde Provinciale B F.C. Meer: In: nihil. Uit: Peter Vermeiren (Merksplas), Marc Aerts (Loenhout), Wim Aerts (Loenhout).L1

Minderhout V.V.: In: Hans Joossen (Hoogstraten), Johan Daems (Brecht). Uit: Eddy Peeters (Lentezon Beerse). Nieuwe trainer: Pascal Pluym uit Weelde. Vorig seizoen oefende hij de juniores en dames van Gloria Baarle-Nassau en speelde zelf in Gloria. Door Minderhout werd hij aangeworven als speler-trainer.L1

Wortel V.N.A.: In: Dirk Mertens (Brecht), Dominique Mertens (Lichtaart), Peter Herrijgers (Hoogstraten), Jef Wouters (Lentezon Beerse), Jan Horsten (F.C. Turnhout) Uit: André Snocys (St.-Jo7cf).[_1

Atletiek (AVN) De Atletiekvereniging Noorderkempen organiseert op donderdagavond 29 augustus om 18.30 uur een atletiekmeeting voor jong en oud op de piste achter het Klein Seminarie. Men kan zich laten inschrijven vanaf 18 uur. Iedereen is welkom en ook niet-aangesloten leden kunnen gratis deelnemen. Dit wedstrijdprogramma voor mannen en vrouwen vermeldt: - pupillen en miniemen: 60 meter lopen, 300 meter lopen, kogelstoten of bolwerpen; - kadetten en scholieren: 100 meter lopen, 1.000 meter lopen, kogelstoten; - juniors, seniors en veteranen: 100 meter lopen, 800 meter lopen, 3.000 meter lopen en bolwerpen. •

Dag van de Redders Op zondag II augustus gaat in de Mosten de 'Dag van de Redders' door. De Hoogstraatse redders zullen al hun kunde en ervaring aanwenden bij ongewone en moeilijke reddingsakties. Het spreekt vanzelf dat deze reddingsakties voor heel wat show en spektakel zullen zorgen. Volgende onderdelen komen o.a. aan bod: Simulatie redding surfer

Een surfer in nood wordt gered door redders met een gemotoriseerde boot. Auto te water

Dit tafereel komt recht uit een spannende film. Het is dan ook angstaanjagend. Een auto gaat te water en de inzittenden moeten zich redden als de auto helemaal onder water verdwenen is. Iedereen kan zich kandidaat stellen om in de bewuste auto plaats te nemen.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubekn tot de voor u gewenste leverdag.

Waterparcours

In het ondiepe gedeelte van de zwemvijver wordt een parcours opgesteld met 5 hindernissen. Alle kinderen kunnen deelnemen. De hindernissen dienen om ter snelst te worden afgelegd. Toelatingsproef

Nieuwe leden zijn bij de HRC (Hoogstraatse Redders Club) altijd van harte welkom. Hiervoor dient eerst een toelatingsproef te worden afgelegd. Aan iedereen die geïnteresseerd is wordt op deze 'Dag van de Redders' de mogelijkheid geboden deze proef af te leggen. Wie erin slaagt 100 meter veilig te zwemmen komt in aanmerking als lid van de HRC. Info-inschr:jvingsstand

In de Mosten zelf zal een info-stand worden opgesteld. Hier kan je meer informatie bekomen omtrent de mogelijkheden en de doelstellingen van de club. •

T.C. De VrijheidVZW Indoor Zesde outdoor enkel tennistornooi 'Lambrechts Elektro-JVC'

welkom om ook van deze sfeer mee te genieten. Vanaf zaterdag 17 augustus worden de halve finales gespeeld en zondag 18 augustus vanaf 14 uur de finales, gevolgd door de prijsuitreiking met gratis drink.

Programma Aanvang der wedstrijden: zaterdag 10 augustus 1991 Gedurende de ganse week: matchen met rechtstreekse uitschakeling Vrijdag 16 augustus: kwartfinales Zaterdag 17 augustus: halve finales Zondag 18 augustus vanaf 14 uur: finales

Reeksen Enkel heren van B+4/6 tot C+ 15/4 Enkel heren van C + 30 tot C + 30/2 Enkel heren van C+30/4 tot N.G. Junior veteranen (+ 35 j.) van C + 30 tot N.G. Enkel dames van C+15/4 tot C+30/2 Enkel dames van C+30/4 tot N.G. •

r

Zoals elk jaar in de maand augustus richt tennisclub De Vrijheid een tennistornooi in. Dit outdoortornooi heeft plaats van zaterdag 10 augustus tot en met zondag 18 augustus 1991 en wordt jaarlijks druk bezocht, zowel wat betreft het aantal deelnemers als enthousiaste supporters. 'Taboe' is een woord dat deze klub niet kent. Daarom zijn alle geïnteresseerden natuurlijk

29


0

0

HALVE EEUW GELEDEN

AUGUSTUS 1941

Weekoverzicht. Frankrijk

Minderhotit. Gemeenieberichien

Frankrijk heeft thans den knoop doorgehakt. Zooals we vorige week schreven, naderde voor Frankrijk het beslissende uur, dat zijn ondergang of zijn herstel zou beduiden. Frankrijk heeft verkozen te leven. Over deze keuze werd te Vichy 3 dagen lang geconfereerd. Dinsdagavond heeft Maarschalk Pétain voor de Fransche radio een verklaring afgelegd. Uit deze verklaring blijkt dat Frankrijk de samenwerking met Duitschiand in nog breedere en diepere zin zal doorvoeren. Tevens verklaarde Pétain dat Frankrijk het Zijne zal bijdragen tot het opbouwen der nieuwe orde in Europa en dat iedere weerstand hiertegen zal gebroken worden. Wat Frankrijks buitenlandsche structuur aangaat, deze heeft ook gewichtige wijzigingen ondergaan. Hiermede heeft Frankrijk thans afgedaan met de parlementaire democratie en heeft zich ingeschakeld in den groep der bouwers van het nieuwe Europa.

Vanwege de bezettende overheid hebben wij toelating ontvangen om, op aanvraag der neringdoeners, kermis te houden op zondag 7 en 14 September 1941. Voor den eersten zondag 7 September alleen is er toelating bekomen voor het dansen en vermoedelijk zal er ook een groot zangfeest plaats grijpen. De neringdoeners en dranklokaalhouders worden verzocht zich ten Gemeentehuize te begeven op Maandag 4 Augustus a.s. om half negen torenuur 's avonds, om zich met den Burgemeester te verstaan nopens de kermisfeesten en de verplichtingen die hen zullen worden opgelegd. Het volledig programma zal dus aanstaande week kunnen verschijnen. De burgemeester, E.J.'S Jongers Meer. Smokkelaar neergeschoten

In de nacht van Dinsdag op Woensdag bemerkte de op patrouille zijnde Duitsche grenswacht aan de Nederlandsche grens, op grondgebied der gemeente Meer, een wielrijder die Nederland wilde binnenrijden. Dadelijk werd halt geroepen, maar de fietser stoorde zich hieraan niet met het gevolg dat een der grenswachters op hem vuurde. De man, een inwoner van Schoten, zeeg, ernstig aan het been getroffen, ten gronde. Nog denzelfden nacht werd het slachtoffer naai de kliniek te Turnhout ter verzorging overgebracht. Sport. Uoogstraten VV.

Onzen dorpsgenoot, den Heer Henri Janssens, welke gedurende een twaalftal jaren in de eerste ploeg van Beerschot heeft gespeeld en aan deze club een 5-tal keeren den titel van Kampioen van België heeft helpen bezorgen, is alhier voor een 14-tal dagen in vakantie. Van deze gelegenheid wordt geprofiteerd, om hem te verzoeken, onze jongens enkele malen te oefenen, hen op hunne fouten te wijzen, en de oefeningen aan te duiden welke er noodig zijn om zoveel mogelijk nieuwe kennissen en uithoudingsvermogen bij te brengen. Zonder aarzelen werd aan het verzoek gevolg gegeven en onze rood-witten hebben van hem reeds enkele trainingen en vele nuttige wenken mogen ontvangen. Onze mannekens van hun kant hebben zich vlijtig aan het werk gesteld, en hebben zich op de verschillende oefeningen, zoals spurten, ballen stoppen en koppen, op doel schieten, enz., geestdriftig toegelegd, om zoveel mogelijk nut te trekken, uit dc wjjze raadgevingen die hen werden verstrekt. IjJ

Tweewieler

Racing Center

Rantsoenering. Krijgen we 300 gram brood?

En het juist verschenen nummer van 'Volk en Bodem', wekelijks orgaan van de Nationale Landbouw- en Voedingscoöperatie, verschijnt een oproep tot de boeren onder titel: 'De oogst is er!' waarin de gegronde hoop wordt uitgedrukt dat het dagelijksch rantsoen brood op 300 gram zou kunnen gebracht worden, wat een liede verbetering zou beteekenen, daar ons huidig broodrantsoen absoluut onvoldoende is. De eerste vercischte blijft nochtans dat ieder naar behoren zijn leveringsplicht vervult. De woekerhandel zal alzoo ook een gevoeligen knak krijgen indien dc bevolking dagelijks over 300 gr. brood en 500 gr. aardappelen kan beschikken.

D.VERHEYEN motors bromfietsen fietsen ook voor uw herstellinçien -

DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

Minderhout. Gemeenteberichten

Vanaf 1 September zal er aan onze 215 schoolgaande kinderen, jongens en meisjes, dagelijks rond elf torenuur een schoolsoep toebedeeld worden dat door de zorgen van onzen dorpsgenoot Sprangers Alfons dagelijks op den zetel van 'Winterhulp' te Hoogstraten zal worden afgehaald en alhier bezorgd. ieder kind zal telloor en lepel moeten meebrengen dat ter plaatse zal blijven tot het verlof. Kruiken of ketel zullen welwillend door 'Winterhulp' Hoogstraten meer dan waarschijnlijk gratis worden bezorgd. Wij moeten dus allen aan 'Winterhulp' Hoogstraten onzen innigen dank betuigen.

Bron: Gazet van Hoogstraten.

TEL.: 03/315.91.77

de B~ g e@ g n ü'Q(§) mcicind .

03-314.55.04


MUZIEK

waard woondecoratle

\ O O\ ~

Tapijten Vloerbedekking Gordijnen • -

-

K.

Kapeistraat 6 B aarle-Hertog Tel 014-699002 ook op Zondag open 's maandags gesloten

Fusieswing

Kleding voor het hele gezin: Nieuwstraat 9

Opnieuw Rock Spiraal De zomermaanden zijn elk jaar weer hoogdagen voor een Fusieswinger. Hollen van het ene naar het andere festival en ondertussen nog je tekst schrijven terwijl het zonnetje buiten goed van de partij is. Onze regio is al heel wat festivals rijk en ze zitten zowat allemaal in de lift en in Rijkevorsel is Rock Spiraal opnieuw van de partij. In de volgende Maand krijgt u waarschijnlijk een overzicht van de regionale festivals om u duidelijk te laten merken dat u wel degelijk iets gemist hebt. JH Spiraal wil met zijn nieuwe editie van Rock Spiraal aansluiten bij de verloren gegane traditie van Kioskival en, later, van Rock Spiraal aan de Rijkevorselse gemeentetuin. Rock Spiraal gaat dit jaar door op kermiszondag 25 augustus aan het terrein aan de Helhoekweg in Rijkevorsel. Om 17 uur wordt het licht op groen gezet voor The Candy Men. The Candy Men speelde vorig jaar de finale van Humo's Rock Rally en een podiumplaats ging niet aan hun neus voorbij. Johan heten lijkt wel een voorwaarde om bij The Candy Men te mogen spelen. Willems (gitaar) en Schoepen (bas) kenden we al. Sinds kort is er een derde bijgekomen: Johan Bessemans (ex-Fats Garden), is een zinnige aanwinst voor dit groepje uit Wechelderzande. Hun onlangs verschenen langspeler Streetsongs zorgt voor herkenbare rockende nummers. Toch smokkelt zanger Jan Goossens, samen met drummer Benny Willekens, het schitterende bluesnummer 'Careless love' telkens weer in hun set. Omstreeks 18.15 uur is het tijd voor de Nederlandse groep The Liberators. Sinds 1980 zijn zij razend populair in het regionale clubcircuit. Zij zorgen voor goede R & R in al zijn, verrassende, vormen. In 1989 zag hun tweede album 'Let's balI tonight' het daglicht. Deze schijf kreeg heel wat airplay op de diverse radiostations. Ze werden dan ook terecht verkozen als de meest belovende R & R en R & B-band in de lage landen. The Liberators stonden dan ook al op de grootste bluesfestivals in Europa, waaronder Peer. Hun derde album is zeker en vast harder dan de twee voorgaande. Ze schreven hiervoor alle nummers zelf, behalve Jimmy Reed's 'I'm a love'. The Liberators, een typische festivalgroep, en daarom terecht op Rock Spiraal.

Vanaf half 8 is het de beurt aan The Paranoiacs. De rifkes van Rafke van The Paranoiacs zijn ver bekend. Naast Rafke bestaat de groep nog uit vijf andere leden uit de omgeving van Bornem. In het najaar van '87 pakten ze uit met een eerste, geslaagde, mini-lp 'We're the teenage lovers'. 'Sometimes Teenage is spelt T.N.T.' vormde de geslaagde opvolger. Een gitaargroepje dat zeker niet te onderschatten valt met duidelijk invloeden van The Ramones. Na The Paranoiacs mag de Nederlandse groep La Lupa stof doen opwaaien vanaf 20.45 uur. La Lupa, ook te zien op Akkerpop, is een jonge band met een razende podiumprestatie. Vanaf de eerste noot een denderende show. Vanaf de tweede noot een alles overheersende zweetlucht. Aangevoerd door de natte gitarist is La Lupa niet te stuiten. Dansend, springend, rappend, breakend zonder end. Hun optreden zit boordevol ijzersterke songs waar je je vingers bij aflikt met uitstapjes naar de ska-, country-, en klassieke muziek. Dit alles samen resulteert in een knetterende podiumact die tot ver in de polder zal leiden tot kolder. La Lupa zijn vier ravottende jonge honden, een opzwepende muziekorgie en dat onder het motto: We shall pump the Phonq (een mengeling van funk, rap en hardcore, PVD) up your ... !! Ze wonnen niet voor niets de Grote Prijs van Nederland! Om 22 uur komt Derek and the Dirt nog eens naar Rij kevorsel. Recentelijk waren ze nog in JH Spiraal met de voorstelling van hun nieuwe 'Love's Exaltation'-cd. In 1988 verloren Cannes-a-Cher, And your sister en The Machines hun respektievelijke zanger, bassist en drummer. De drie slaan de handen in mekaar en als na een tijdje ook de toen nog piepjonge gitarist Wolf zich bij het gezelschap aansluit, is Derek and the Dirt een feit. Hun

1

eersteling de seiftitled 'Derek and the Dirt' was een behoorlijk stukje vinyl, aangenaam om horen, maar zonder echte uitschieters. Toch kan je de single 'Oh by the way' als een echte Belgische popklassieker beschouwen. Deze single leverde de groep een pak optredens op en meteen werd ook duidelijk dat dit stel oude rotten ieder podium in vuur en vlam kan zetten. Door hun sterke live-reputatie wisten ze pIatengigant EMI te bekoren. Samen met producer Paul Despiegelaere maakten ze hun tweede cd 'Love's Exaltation'. 'Rosie' was een schitterende ballad en titelnummer 'Love's Exaltation' is een mooi visitekaartje: raggende gitaren, bonkende bassen, donderende drums en rauwe vokalen. Derek and the Dirt kan wel eens de revelatie van de zomerfestivals, inclusief Rock Spiraal, worden. Om half 12 mag Green Rock Spiraal '91 sluiten. De organisatoren wilden persĂŠ Green naar Rij kevorsel halen, voor hen is het festival zelfs een week naar voor geschoven! Een bas, een gitaar en een drumstel uit 11hnois spelen popmuziek. Dat is Green kort samengevat; als we hen een beetje langer moeten beschrijven wordt het qua Grote Woorden namelijk nogal snel genant. Green schrijft de songs die de Beatles maakten voor ze er geen tijd meer voor hadden, of songs van The Jam voor die te serieus werden. Ze hebben, naar Amerikaanse normen, nogal een klein platencontract en dat betekent dat u ze niet zo vaak op de radio hoort. Misschien kent u toch hun cd 'REM' (zo genoemd omdat R.E.M. hun vorige cd 'Green' had gedoopt) of hun titelloze cd. Jeff Lescher is de meneer in het midden van het podium, en hopelijk bent u de meneer of mevrouw in het midden van het Rock Spiraal terrein. U zou er uzelf een groot plezier mee doen, toch als u van pure pop houdt. Fusieswing hoopt dat de organisatoren een goede zet gedaan hebben met het festival een week vooruit te schuiven. Nu moeten ze wel opboksen tegen een gigant als Pukkelpop dat dit jaar met een uitzonderlijk goede affiche uitpakt. El

31


MUZIEK

Antilliaanse Feesten Heel wat landgenoten en Noorderburen weten maar al te goed hun weg te vinden naar de Minderhoutse Blauwbossen voor de toch wel unieke Antilliaanse Feesten. Opzwepende ritmes, exotische schoonheden doen je het barre weer van de laatste maanden snel vergeten. Twee lange nachten staan de hedendaagse kwaliteitsgroepen uit het Caraïbisch cultuurgebied een feestje te bouwen in een aangepast kader. Acht groepen uit acht eilanden staan op de agenda, goed voor 110 muzikanten waarvan u misschien nog nooit gehoord had. Vrijdagavond 9 augustus worden de deuren van het Antilliaanse danspaleis voor de negende keer opengesteld vanaf 20 uur. Een half uurtje later zullen de eerste exotische klanken weerklinken in de Minderhoutse Blauwbossen. Gazohnn' Zouk Martinique De moderne muziekvariant uit de Franse Antillen is de zouk, ontstaan midden jaren '80. Het Creoolse woord 'zonk' betekent gewoon 'bal populaire' of dansfeest. Zouk is het synoniem voor moderne studio-dansmuziek met een zeer herkenbaar ritme. Het genre met Parijs als basis laat zijn sporen na op alle Antilliaanse eilanden en verder tot in LatijnsAmerika, en in Afrikaanse landen als Zaïre en Kameroen. Pier' Rosier begon zijn muzikale carrière bij de groep K-percussion, die met akoestische instrumenten het traditionele ritme van de Franse Antillen nieuw leven inblies. Dit ritme is de 'chouval bwa', met als meest gekende moderne vertolker Dede St.-Prix, gekend van de Antilliaanse Feesten '88. Pier' Rosier richtte zijn groep Gazolinn' op in '85 volgens een originele formule: hij combineerde de primitieve, ophitsende chouval bwa zang en -ritmes met moderne zoukarrangementen. Hun eerste plaat 'Carrement news' was direct een nummer één hit. Hun optreden in '87 op de Antilliaanse Feesten was het eerste zouk-concert in de Benelux. Een recent optreden in de Parijse Zenith samen met Tabou Combo (dit jaar op Open Tropen) bewees dat de groep scherper staat dan ooit.

Mighty Gabby Calypso-Soca Barbados Zoals alle Antilliaanse muziek is Calypso vrolijke dansmuziek, die dikwijls fungeert als luchtige verpakking voor kritische kommentaar op al wat leeft onder de deels analfabetische bevolking. Soca (soul of calypso) is de hedendaagse calypso, met de nadruk niet meer op de tekst, maar op de beat. Sinds het begin van de Antilliaanse Feesten staat deze party-muziek elk jaar borg voor uitbundige ambiance: Arrow (vorig jaar nog), G.I.'s Brass International, Calypso Rose zijn de bekendste namen. Anthony Carter is onder zijn artiestennaam 'Mighty Gabby' al 20 jaar de bekendste calypsonian van Barbados. Gabby's recente platen worden geproduceerd door Eddy Grant, die zich in Barbados vestigde en zijn eigen Ice-platenlabel en Blue Wave studio oprichtte. Destijds was Grant nog zanger bij The Equals (Baby Come Back) en scoorde hij hits met o.a. Electric Avenue en 1 don't wanna dance. Gabby wordt bij zijn eerste optreden op het Europese vasteland begeleid door zijn eigen 10-koppig orkest. Zij komen speciaal voor de Antilliaanse Feesten uit Barbados overgevlogen.

32

Huracan Merengue rep. Dominicana Huracan is het Spaans voor wervelstorm, een gepaste naam voor een groep die merengue brengt, de snelste dansmuziek ter wereld. De groep werd vorig jaar opgericht door 5 exleden van de groep van Rasputin, in '89 in Hoogstraten te gast. De groep La Gran Manzana, zie zaterdag, speelt eveneens merenque.

Arubean Brass Aruba Een Brass Band mag op de Antilliaanse Feesten niet ontbreken: ditmaal wordt de wacht afgelost door de Arubean Brass, 20 heren die met percussie en kopers een hoeveelheid energie produceren, genoeg om het hele festivalterrein op te warmen. El Zaterdag 10 augustus gaan de deuren ook open om acht uur en de spits wordt afgebeten door Derrick Morgan uit Jamaïca.

Derrick Morgan Ska Jamaïca Na de Tweede Wereldoorlog bereikte de R & B Jamaïca via radiostations uit Miami en New Orleans. In die tijd ontstond de eerste 'sound systems', die de importplaten loeihard afdraaiden op dansavonden. Eind jaren '50 ontstonden de eerste live-groepen die deze R & B op een eigen manier brachten: het tempo werd opgedreven en van de 4 maten uit de R & B wordt de tweede en de vierde extra benadrukt. Drummer en gitarist accentueren deze back-beat, met op de achtergrond de zware, wandelende bas: Ska (shake it and katch it again) is geboren, puur Jamaïcaans en met een heel eigen schokkende dans. Het onvergetelijke optreden van Laurel Alt-

A

ken vorig jaar op de Antilliaanse Feesten vroeg om meer aandacht voor deze onvervalst Caraïbische dansmuziek, de ska Derrick Morgan is een andere overlevende uit de korte maar krachtige succesperiode van de ska, begin van de jaren '60. Hij was vooral populair op het einde van de ska-dagen toen de rude boys het straatbeeld van Kingston beheersten. De 53-jarige, blinde Derrick Morgan is nog steeds erg actief, getuige daarvan 2 Ip's die hij vorig jaar uitbracht in de UK. Hij wordt begeleid door de Pressure Tenants. Wie zeg je? Jazeker, Skatrain Rides Again!!

La Gran Manzana Merengue Rep. Dominicana Merengue is de nationale muziek van de Republicana Dominicana, die samen met Haïti een groot eiland vormt. Als dansmuziek is de merengue altijd enorm populair geweest in heel Latijns-Amerika. Momenteel is de Doninikaanse groep Juan Luis Guerra & 4.40 (spreek uit cuatro cuarenta) de absolute top van de populaire Latijnse muziek. De groep scoort momenteel zelfs een hit in de lage landen met 'Burbujas de amor/A pedir su mano'. De vorige jaren gaven enkele van de populairste hedendaagse merengue-orkesten een indrukwekkende demonstratie op het podium van de Antilliaanse Feesten: Las Chicas del Can, Wilfrido Vargas, Rasputin, Ramon Orlando & Orquestra lnternacional. Elk merengue-nummer heeft een vast stramien waarbij niet afgeweken wordt van het strakke ritme. Er is dus geen ruimte voor uitgebreide improvisatie: het tempo domineert alles, terwille van de dansers. Dit swingende karakter tref je niet aan bij de Haïtiaanse compas, die ook van de merengue afstamt. De compas kabbelt eerder voort aan een rustiger tempo, heeft vaak een ingenieuze songstructuur met tempowisselingen, en zet de luisteraar en danser vaak op het verkeerde been: elementen die voor velen compas tot uiterst boeiende muziek maakt. Naar goede traditie komt sinds enkele jaren eenmaal per jaar een toporkest uit de Dominikaanse Republiek naar Europa, speciaal voor de Antilliaanse Feesten. De7e keer is het de beurt aan La Gran Man-

AN MANLï


MUZIEK zana, onder leiding van leadzanger Victor Roque. Wie de vorige orkesten aan het werk zag,

weet wat er te wachten staat, want alle ingrediënten voor abiente caliente zijn weer aanwezig, ni. 3 zangers, tanibora en guiro. 4 ho perblazers, piano en bas.

0 1

Reasons Orchestra Soea S1.-liieia

Reasons (Creools 'Wézon'), sinds 5 jaar Si Lucia's number one band, bestaat uit 12 inuzikanten. Vorig jaar brachten zij een lp uit op het eigen Wezonlabel. Hun soca klinkt als in de meer noordelijke bovenwindse eilanden en zoals die in Hoogstraten bekend is van G.I.'s Brass International ('85) en Imaginations Brass ('88). Voeg daarbij een flinke scheut zouk, en je krijgt een onweerstaanbare cocktail van aanstekelijke, no nonsens dansmuziek als afsluiter voor de zaterdagnacht. Hot! Cho!

--

Koropina Kawina Suriname In de koloniale tijd was kawina rituele

dansmuziek van de afro-Surinamers, waarbij de geest van de 'winti's' (zich zo snel als de wind verplaatsende goden werd opgeroepen. Het is een variant van de Westafrikaanse rituele trommelmuziek, zoals die op de Caraïben voortleeft bij de Voodoo in Haïti en de Santeria op Cuba. In de loop der jaren ontstond in Suriname een eigen zwarte dansmuziek, kaseko, vorig jaar in Hoogstraten geïntroduceerd door Caribbean Combo.

Reasons Orchestra.

Koropina telt 16 muzikanten, speelt met enkel percussiën eigen stem als instrument vanop het Kiosk-podium. Dit kioskpodiuin kan je beschouwen als het pauzepodium. [1 Deze groepsnamen klinken waarschijnlijk allemaal als muziek in de oren, ze brengen dan ook dansmuziek. Niemand zal kunnen blijven stilstaan bij deze exotische zwoele (dans)muziek. Twee uur lang optreden is heel gewoon voor deze groepen. zij zullen er dan ook voor zorgen dat u liters zweet zal verliezen. Maar niet getreurd, de Organisatie voorziet de grootste cocktail-

-

op voor 10 augsutus aan: Peter Van Dijck, Pyperpad 5, 2321 Meer of bellen op 031315.81.29. Volgende maand blikken we al eens terug op de regionale festivals.

0

II. bji

G(E1S xaPTflhest e bafl' aa ALLE nIzefl

1 1

HIER ENKELE VOORBEELDEN

~~ulitlaten*

Remmen Schokdem pers enkel te Wijnegeo

TEL: (03) 645 57 95

OOSTMALLE Turnhoutsebaan 176

(03) 312 2316

WIJNEGEM Bijkhoevelaan 1

(03) 32626 00

1

VAN ONZE BANDEN IN STERAANBIEDING I55SRI2FIRESTONES2I1 Tub 155SII 13 FIRESTONE F560 Tub 155SR 13 MABOR M5GT Tub 155170SR 13 CONTINENTAL CS21 Tub 165Hfl 13 MICHELIN MXV Tub 165Hfl 13 UNIROYAL fl240 Tub 175170 1-IR 13 PIREU.I P0 Tub 185160Hfl 13 FIRESTONE HAWI( Tub 175170Hfl 14 DUNLOP 08 Tub 175170114 14 UNIROYAL fl080 Tub 185160Hfl 14 DUNlOP 08 Tub 185160Hfl 14 KLEBER CS0 Fub 185160Hfl 14 PIRELLI P600 Tub 185160Hfl 14 UNIROYAL fl340 Tub 185170Hfl 14 GENERAL XP2000 Tub 185/70IT114 MABAM9Tub 195/O5HR 14 UNIROY AL fl340 Tub 195150Hfl 15 GENERAL XP2000 Tub 195150 VR 15 FIJLOA Y2000 Tub 195150 VR 15 DUNLOP 04 Tub 195150Hfl 15 UNIROYAL fl340 Tub 195160Hfl 15 UNIROYAL fl340 Tub 205165 VR 15 UNIROYAL R340 Tub '05/55ZR 16 GENERAL XP2000 Tub

lik SCHOTEN Bredabaan 1259 (Kleine Bareel)

(verlengde Bisschoppenhoflaan)

EN MERKEN IN VOORRAAD

j.

bar van Europa, zodanig dat u geen dorst lijden zal. Verder kan u zelfs gratis kamperen en uw wagen deponeren op de 6 hectare grote parking. Ook uw jas geraakt u gratis kwijt aan de vestiaire, want die zal u toch niet nodig hebben. Op vrijdagavond zijn er dan nog 3 gelukkigen die een ballonvlucht kunnen maken op zaterdag. Je maakt dit dansfestijn mee als je een kaart hebt gekocht bij de ASLK van Hoogstraten of bij de toeristische dienst van de stad. Hiervoor betaal je 500 fr. per dag of 800 fr. voor een weekend. Heb je geen kaart gekocht, mag je toch nog binnen als je 700 fr. per dag of 1200 fr. voor 2 dagen aan de kassa betaalt. De fiere bezitters van de ASLK Club 001-kaart wapperen met hun kaart aan de inkom en mogen dan op vrijdag binnen voor slechts 400 fr. Verder is er een regelmatige îestivalbusverbinding tussen het Hoogstraatse stadhuis en het terrein. Voor alle verdere inlichtingen kan je altijd terecht in de Klinketstraat 17 in 2323 Hoogstraten. Bellen kan ook op 03/314.37.32 en faxen kan op 314.86.56. Informatie voor de september editie stuur je

1.315.1.375,1280.1.664,1.969,1.844.2.522,2.325,2.000,2.000,2.456,2,500,3.041,2.610,2.625,1828.-

2.924,2,500,3.200,3.062,-

3281,3.330.4.486,-

5Â19,-

Zeer grote keuze sierwielen en sportvelgen. Ook speciale 1 Gei 9 velgen voor Oop terreinwagens."

tv

11

12sfr

:

"

Iwe1

11

Schokdempers

9.000 F uitlijnen + plaatsen inbegr. 6.000 F BTW + plaatsen inbegr. 1 MERCEDES type 123 4 stuks 9.000 F BTW + plaatsen ,nbeg 11

'1W GOLF 4 stuks FORD 1600 4 stuks

-

-

-

-

.

-

-

OOK OP AFSPRAAK MOGELIJK

Batterijen MERCEDES Diesel -88 Amp. 43 Amp. FORD TAUNUS, ESCORT enz. TOYOTA, MITSUBISCHI COLT, PEUGEOT, enz. 40 Amp. -

-

3.114 F

1.892 F 1.890 F

BATTERIJEN VOOR ALLE WAGENS IN STOCK 2 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTiE

AAN LANCEERPRIJZEN BW25%rnclus&-montagegralis!

en te Oostnrnlle

Zeer grote keuze sierwielen

Motorrijders! BANDEN aan ongelooflijke prijzen! 33


RIJDEN*#* (Defensief) Rijden is plezant Zoals reeds herhaaldelijk in deze rubriek werd vermeld, is het in deze tijd, moeilijk, zoniet onmogelijk geworden om nog op een naïeve, pré-conciliaire wijze enthousiast te zijn over ons belangrijkste vervoermiddel: de auto. De immense problemen die door de ongebreidelde toename van het wagenpark zijn ontstaan lijken schier onoplosbaar, waardoor de individuele automobielbezitter het slachtoffer dreigt te worden van een ernstig schuldgevoelen. Is het eigenlijk nog wel verantwoord dat ik mijn wagentje van stal haal? Ik meen dat wij dit schuldgevoelen moeten relativeren door een onderscheid te maken tussen enerzijds die problemen waaraan wij als éénling niet veel kunnen veranderen en die door het beleid en de autoindustrie moeten aangepakt worden, (milieuverontreiniging, mobiliteitsprobleem enz.), en anderzijds die problemen waaraan wij wel degelijk iets zou-

TOYOTA Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90 Lichte bedrijfswagens: DAF den kunnen veranderen, als wij het tenminste willen. Op het gebied van 'veilig rijden' (2.000 Belgische verkeersdoden per jaar) geloof ik dat wij heus één en ander kunnen veranderen. Een belangrijke stap in de goede richting is bijvoorbeeld het 'defensieve autorijden' dat onlangs in de nationale belangstelling stond.

Wat is nu 'defensief rijden?' Wat 'defensief rijden' juist betekent wordt ons uitgelegd door Gommar Vervust, voorzitter van de FIDA (federatie van instituten voor defensief autorijden), in zijn boekje 'Defensief Autorijden' waarin aan de hand van allerlei situaties en voorbeelden de gevaren van de weg en het gepaste anticiperende gedrag uit de doeken worden gedaan. Er wordt volgens dhr. Vervust bij rijinstructies teveel nadruk gelegd op het technisch beheersen van de auto in moeilijke omstandigheden. Wat moet ik doen als mijn wagen begint te slippen, hoe raak ik bij hoge snelheid toch heelhuids door een scherpe bocht, enz. Het is echter veel nuttiger een rijstijl aan te leren waarbij men quasi nooit in deze extreme situaties terechtkomt. Veel automobilisten zijn zich gewoonweg niet bewust van de totaal verkeerde rijstijl die zij hebben geadopteerd, en die doorgaans gebaseerd is op een poging om met zo weinig mogelijk risico's zich zo snel mogelijk te verplaatsen. Typisch 34

IS PLEZANT,

voorbeeld: chauffeurs die slipcursussen volgen en zich daarna, bij glad of vochtig weer, veilig wanen omdat ze 'weten hoe ze moeten reageren bij slipgevaar'. (Het is inderdaad angstwekkend om te constateren hoe weinig bestuurders hun rijgedrag, en in de eerste plaats dus hun snelheid aanpassen aan een plotseling ontstane drukte, of een flinke regenbui). Wie echter doelbewust aan defensief autorijden doet zorgt er in de eerste plaats voor om zo weinig mogelijk in dergelijke situaties terecht te komen, waarbij men ook de Sint-Lenaartseweg 28 mogelijke vergissingen van andere bestuurder 2320 HOOGSTRATEN mee incalculeert. Men houdt daarbij rekening Telefoon 03/314 68 60 met de verkeerssituatie, de weersomstandigheden, en alle andere mogelijke ongunstige rij-omstandigheden. Het onderricht waarin deelnemen', vervolgt Gommar Vervust. 'Dat lijkt in ons land niet haalbaar'. FIDA voorziet is volledig afgestemd op het

N . - Ga& RAGE VAN USSEL

vnnr7ien en vnnrke,men vn nneevdlen-çitirn_

ties.

uigioH GARAGE HOGA B.V.B.A L. WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

Een watje op de baan Men wordt hier inderdaad als een 'watje' beschouwd wanneer men 'defensief' rijdt. Daarom zou het misschien goed zijn dat de FIDA ook cursussen organiseert om zich psychologisch te trainen tegen denigrerende opnierkingen van mede-inzittenden. Reacties zoals 'Allée, steek die nu eens voorbij! Waar wachte gij op? Geef nu eens gas! Gaat dat hier nog lang duren?, zullen de 'defensieve' bestuurder ongetwijfeld vaak naar het hoofd geslingerd worden. Daarbij zal men dikwijls moe-

101

Zilver en Goud De FIDA organiseert samen met de Federatie van Autorijscholen een test waarbij de chauffeur op alertheid, rijhouding, observatie en reactietijd in geval van gevaar wordt gekeurd. Dank zij het boek 'Defensief Autorijden' kan men zich op deze test voorbereiden. Wie slaagt in de test krijgt een brevet 'Bewust en Defensief Autorijden' en het bijhorend kenteken. Pas na vier jaar, en na een nieuwe test, kan een zilveren kenteken behaald worden. Na acht jaar kan men goud behalen. De bedoeling is tevens dat de verzekeringen de defensieve chauffeurs gaan belonen met gunstvoorwaarden, bovenop de bonusmalus korting (het verhogen van de premie na een ongeval met verantwoordelijkheid). 'In Engeland lukt het om de mensen, louter omwille van de eer, aan deze testen te laten

4.-

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANOSWAGENS

GARAGE AUTO MOTO -

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht

Tel.

Meerseweg 15 Hoogstraten-Meer

03-3157231 2321

ten antwoorden op de rethorische vraag: 'Waar blijft dan nog het plezier van 't autorijden'. Welnu, het plezier van het rijden bestaat erin dat wij überhaupt nog kunnen rijden. Denk daar maar eens goed over na. Belangstellenden voor het defensief autorijden, die zich willen onderwerpen aan de test of het boek 'Defensief A utorijden' willen aanschafJèn kunnen contact opnemen mei FIDA, Haachtsesteen weg 1803, bus 3, 1130 Brussel, tel. 021245.83.00. W. Vanfraeyenhove (ir.)


Aktie Fiat-Jeugd 1991 in Saint-Pol-sur-Ternoise

Mooi resultaat voor liet 'zesde auto' van Vito Het schooljaar is voorbij en ook de Aktie Fiat-Jeugd voor de Belgische technische scholen met een afdeling auto-mechanica loopt stilaan ten einde. Voor de leerlingen van het zesde jaar auto-mechanica (hogere beroepsafdeling) van Vito was het een boeiende ervaring. Het raceweekend in Noord-Frankrijk was de voorlaatste stap in deze lange wedstrijd. Knappe prestaties Met veel moed en enthousiasme vertrokken de (oud-)leerlingen van het zesde jaar 'auto', vergezeld door werkmeester Jos Bevers, leraar René Verhoeven en ondergetekende, vrijdagmorgen, 5 juli, om 7 uur uit Hoogstraten naar Saint-Pol-sur-Ternoise, halfweg Arras en Le Touquet, in het noordwesten van Frankrijk. Bij aankomst, omstreeks 11 uur, op het automoto-circuit van Croix-en-Ternois stond de zon reeds hoog aan de hemel te branden. De omioop ligt in een mooie grasgroene vallei maar er zijn weinig bomen of struiken te vinden die enige schaduw geven. Ook het terras van het centrale gebouw met secretariaat, garages, cafetaria en toiletten biedt maar weinig bescherming tegen de tropische hitte van dit zomerse weekeinde. Even later komt ook de auto van Gazet van Antwerpen aan met daarin onze drie gelegenheidspiloten, de beroepsjournalisten Sabine Deman, Pol Geudens en Jan Schraepen. Na een verfrissend drankje en een korte kennismaking met de groep, wordt de strategie van de wedstrijd besproken. De autopiloten moeten zowel zaterdag als zondag samen zes uur aan één stuk rijden met de Fiat Uno 60S. Vandaag, vrijdag, heeft men de ganse namiddag tijd voor de voorbereiding.

Zaterdag 6 en zondag 7 juli loopt alles volgens plan. De autopiloten draaien met grote regelmaat hun rondjes, elk uur een andere piloot achter het stuur en bij deze wissel wordt zo weinig mogelijk tijd verloren. De jongens controleren snel en efficiënt de banden, de

de andere schoolploegen en wanneer we 's avonds onze stand terug opruimen, weten we met grote zekerheid dat Vito zeker een podiumplaats in het bereik heeft. De school van Charleroi staat aan de leiding met 135 punten, Vito heeft de tweede plaats mei 130 punten en de derde school volgt met 123 punten. Ondanks het gedonder, de bliksem en de felle regen rijden we toch met een glimlach via Lille, Gent en Antwerpen terug naar Hoogstraten. Met spanning wachten we nu nog enkele weken op de beoordeling van 'ons persboek' waarmee men de laatste punten kan verdienen. In de loop van de maand september wordt de hele Vito-ploeg verwacht voor de grote proclamatie. • (iS, sr.)

Geen snelheidswedstrijd Volgens het wedstrijdreglement is de voornaamste opdracht: zoveel mogelijk afstand (ronden) rijden met zo weinig mogelijk verbruik maar elke deelnemer moet tenminste 60% van het aantal ronden afleggen van de auto met het hoogst aantal gereden kilometers. Dit is de klus die onze amateur-piloten zo goed mogelijk moeten klaren. Na enkele oefenritten wordt afgesproken om beurtelings één uur te rijden. In deze hitte en met deze kledij en helm lijkt dit meer dan voldoende op een bijzonder bochtig parcours waar voortdurend moet gewerkt worden met pedalen, versnellingspook en stuur. Verder zal men proberen wat de meest gunstige gemiddelde snelheid is en dan trachten deze zo goed mogelijk aan te houden. De voornaamste taken van de leerlingen zijn: het efficiënt organiseren van de pitstop, een goede taakverdeling bij de diverse onderhouds- en controlewerkzaamheden, de wagen in de beste conditie houden en de piloten goed verzorgen. Enkele leerlingen nemen plaats langs de baan om de tijden op te nemen, de ronden te tellen en al deze gegevens door te spelen via een bord aan hun piloot op de baan. Terwijl al deze zaken grondig besproken en geoefend worden, zorgen René en Jos voor de administratieve kant van de zaak, voor de maaltijden en overnachtingen tijdens dit weekeinde. Een ernstige pech bij de eerste bandenwissel na een korte oefenrit is meteen een serieuze verwittiging. Men zal toch voorzichtig moeten zijn met deze seriewagens in de grote hitte op een omloop waar duidelijk harder wordt gereden dan men eigenlijk had verwacht.

Door de goede samenwerking met de Vito-ploeg behaalde de school met de Fiat Uno 60S een mooi resultaat. olie, de koelvloeistof, het benzineverbruik en regelen de stand van de zetel en veiligheidsgordels want Sabine is een stuk(je) kleiner dan Pol en Jan. Iedereen behoudt zijn koelbloedigheid en laat zich niet opzwepen. Zondagavond omstreeks zes uur weten we dat ook deze opdracht is gelukt. Het verbruik van de Fiat Uno is na 468 ronden (van ongeveer 1,9 km) en na 12 uren rijden op deze licht hellende, uiterst bochtige omloop beperkt gebleven tot 12 liter per 100 km. Met deze prestatie heeft VitoHoogstraten de meest zuinige wedstrijd gereden van de zestien deelnemers. De piloten van Sint-Truiden (1) reden 505 ronden en die van Rixensart (16) 310.

Podiumplaats Maar niet alleen het aantal ronden (afstand) en het brandstofverbruik tellen in deze wedstrijd. Ook de kwaliteit van het onderhoudsen herstellingswerk, de inrichting van de pitstop én het persboek van de school krijgen punten in deze gevarieerde en nogal gecompliceerde wedstrijd. We gaan al eens kijken bij de centrale computer, Jos praat ook eens met de mensen van het secretariaat, iedereen vergelijkt zijn prestaties met die van

TV-VIDEO-AUDIO-HIFI ELEKTRISCHE H U 1 SH 0 U DA PPARATEN ELEKTRISCH INSTALLATIEMATERIAAL voor de doe-het zelver

ELEKTRO HUWELIJKSLIJSTEN FOTOCOPIES & OFFSETCOP lES Op schooldagen open om 7.30 uur GIJSBREGTS ELEKTRO 's Bosch straat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 314 54 73 35


Aanvullende informatie over:

"p

Lezers schrijven

Doodgespoten Een reactie op het onderschrift in D. H. M., nr. 75, juli 1991, rubriek Wortel, blz. 27.

Hoe reageert de inzender (uw correspondent van Wortel) van dit artikel dat in uw maandblad is verschenen op de honderden hectaren maïs die jaarlijks met herbiciden worden behandeld? Of heeft hij daarvan geen weet? Misschien kan hij enkele richtlijnen geven hoe men dan met een paar mensen en zonder gasbrander kilometers wegen, dreven en grachten moet onderhouden in een domein van meer dan 650 hectaren. Als meneer hiervoor wat meer begrip kon opbrengen, zou hij voor zo een hulpmiddeltje niet zo snel in zijn pen kruipen. Trouwens, een persoonlijk gesprek wordt doorgaans meer op prijs gesteld en is meestal ernstiger en zinvoller dan dit soort af standelijke aanvallen. En toch, ondanks het gebruik van een paar liter onkruidverdelger zijn er in de Noorderkempen maar weinig plaatsen zo rijk aan flora als Wortel Kolonie! Meneer, ik geef u een goede raad: lig er niet van wakker want het Kolonie-'kruid' is bijzonder taai, en ik spreek van ondervinding. fR., Meer NVDR. Dat de mais met herbiciden wordt bespoten, is inderdaad spijtig, maar heeft zijn nut. We betwijfelden echter het nut om alle groen dat op wegen, bermen en langs grachten verschijnt, de kop in te drukken met chemisch gif. U noemt dat "onderhoud". Wij noemen dat onzin en vuil bovendien.

Hoogstraten '14-' 18 Al ruim twee jaar werk ik aan de voorbereiding van een historische studie over een dorpsgemeenschap in een wereldkonflikt, namelijk Hoogstraten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Teneinde dit werk te kunnen voltooien zoek ik nog voldoende dokumentatie:

Hoogstraatse oud-strijders en gesneuvelden Militaire zakboekjes, vermeldingen eretekens, persoonlijke dagboeken, briefwisseling, overlijdenscertifi katen, familiale getuigenissen, foto's. Wat dit laatste betreft wil ik trachtten een volledige fotogalerij van alle Hoogstraatse oud-strijders en gesneuvelden 'l4-'18 samen te stellen, liefst in militaire uniformen.

Hoogstraatse bevolking Persoonlijke dagboeken, briefwisseling, allerlei bezettingsdokumenten: noodgeld, passen voor grensverkeer, identiteitspapieren, oproepingsbevelen, 'gutscheine'. .... familiale getuigenissen, fotomateriaal Hoogstraten '14-' 18. 36

Grenssmokkel, het voedingskomitee, Russische krijgsgevangenen op het kasteel, dwangarbeiders en wegvoeringen, kulturele leven tijdens de bezetting,... Graag zou ik, indien u over bovenstaande zaken beschikt er inzage in krijgen. U krijgt deze zaken binnen de week, onbeschadigd terug. Indien u dokumentatiemateriaal ter beschikking wil stellen voor enkele dagen, of ter inzage, geef me dan een seintje op tel.nr . 03/226.39.19 of 03/314.65.20 of kontakteer mij op het volgende adres: Jan l-Iuijbrechts, Katelijnestraat 20, Hoogstraten. Dank bij Voorbaat. •

De vijand is weg, de bewapening gaat voort Wat niemand onberoerd kan laten is dat er per dag duizenden kinderen sterven van honger terwijl er per dag duizenden en duizenden worden uitgegeven vor wapens. Er worden wel raketten weggedaan en wapenarsenalen worden tot de helft herleid, wat die helft dan ook is. Maar... De oplettende burger weet dat de NAVOzittingen van 28 en 29 mei plannen hebben opgeleverd om in een aantal Europese landen, waaronder België, nieuwe Tasm-raketten op vliegtuigen te installeren die zowel konventionele als nukleaire ladingen kunnen vervoeren. Kortom, de NAVO zit niet stil. Ze blijft ook vasthouden aan het kernwapen als afschrikkingstheorie. En nu men in het Oosten nog nauwelijks een vijand kan ontwaren lijken snelle interventieeenheden vooral bedoeld om in het Zuiden de belangen van de grote industrielanden veilig te stellen. (IRF = Immediate Reaction Force en RRF = Rapid Reaction Force, met telkens een Belgische bijdrage waaronder twee eskaders jagers en een brigade luchtlandingstroepen). Voor het grote Europa van morgen ziet de vredesbeweging heel andere veiligheidsstructuren. De KVSE (Konferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) moet het politieke kader zijn waarbinnen een toekomstig pan-Europees veiligheids- en samenwerkingsbeleid wordt uitgebouwd. Voor een leefbare en vreedzame planeet komt de vredesbeweging o.a. op voor een ander Noord-Zuidbeleid. Zij eist bv. een drastische verlaging van het Belgisch defensiebudget met 10 procent per jaar. De vredesbeweging bereidt een betoging voor. U hoort er meer over volgende maand. VA KA - Hoogstraten

Ongevallen Zondagmorgen 16 juni om 02.45 uur reed Maurice Hendrickx, Bergeykstraat 17, Tilburg, aan de Loenhoutseweg, in de sloot. Er was zware schade.L] Dinsdag 18juni om 10.30 uur botsten aan de Vrijheid de auto's bestuurd door José Govaerts, Worteldorp 57, en Antoinette Herrijgers, Hoogeind 16, Meer. Er was lichte schade. [] Dinsdag 25 juni om 06.45 uur botste aan het kruispunt H. Bloedstraat-Achtelsestraat, de lichte vrachtwagen bestuurd door Ivo Cools, Guldensporenlei 101, Westerlo, met de personenauto bestuurd door Guido Adams, Achtelsestraat 93, Hoogstraten. Er was zware schade. D Aan het kruispunt Lod. de Konincklaan en Loenhoutseweg botste dinsdag 25 juni om IS uur de auto bestuurd door Wai Chan, Vrijheid 158, met de auto bestuurd door Filip Doms, Heuvelstraat 3, Hoogstraten. Er was zware schade. L Maandag 1juli om 13.40 uur botste aan het kruispunt Vrijheid en Gravin Elisabethlaan, de lichte vrachtwagen bestuurd door Peter Auwers, 1-leggelaan 65, Lille met de auto bestuurd door Elisabeth Bogers, Van Aertselaerstraat 42. Er was stoffelijke schade aan de wagens alsook aan een boom.Ll Woensdag 3 juli om 07.50 uur werden aan het kruispunt Loenhoutseweg en Lod. De Konincklaan, twee mensen zwaar gekwetst bij een botsing tussen een bromfiets en een fietser. De bromfietser was de 17-jarige Frank Pauwels, Groot Eyssel 24, Meerle en de fietser was Luc Adams, 34 jaar, Lage Weg 18, Minderhout.L1 Zondag 7 juli om 16.45 werd aan de Van Aertselaerstraat te Minderhout de bromfietser Rudi Plu, Meerseweg 53 Meer, aangereden en zwaar gekwetst door de auto, bestuurd door Schouten, Groenedijk, Breda.L1 Zondag 14juli om 00.25 uur, werd aan de Bavelstraat te Rij kevorsel de auto van Marleen Geerts, Bochtenstraat 52, Rij kevorsel, zwaar beschadigd door een auto waarvan de nummerplaat bekend is.Li Zondagmorgen 14juli rond 5.05 uur, reed de 30-jarige Henricus Verstijlen, Tulpstraat 20, St.-Willebrord (NL), aan de Meerseweg, met zijn auto tegen een verlichtingspaal. Hij werd hierbij zwaar gekwetst.LIi Maandag 15juli om 10.20 uur botste een Nederlandse auto tegen de vangrail aan de E19-Minderhout ter hoogte van het benzinestation, in de rijrichting Breda. De brandweer werd opgeroepen om een der inzittenden die in de auto geklemd zat te bevrijden. De inzittenden waren de 37-jarige Cornelis Hendrickx, Annemoonstraat 26, Oss (NL), en de 22-jarige Natasja Pol, Stationsstraat 50, Waalwijk (NL). Ze werden beiden ernstig gekwetst. El Dinsdag 16 juli om 17.00 uur botsten aan Klein-Eyssel, Meersel, de auto's bestuurd door Georges Meuris, Jachthorenlaan 18, Schilde en Egidius Schaffels, Zandbergweg 151, Breda. Beide wagens werden zwaar beschadigd. •


Burgerlijke Stand

S:ni Geboortes

I~

1 juni: Jeroen, zoon van Constantinus Veren van Kristel Jespers, Chaamseweg 34, Meerle. 4juni: Niels, zoon van Paul Verschueren en Sonja Lenaerts, Beukendreef 21c, Wortel. 6juni: Nick, zoon van Rudi Van Looy en Ingrid Michielsen, Vrijheid 21, Hoogstraten. 9juni: Liesbeth, dochter van Franciscus Vervoort en Lea Van Aelst, Bredaseweg 17, Minderhout. 11juni: Bengt, zoon van Gaston Hendrickx en Emmy Brokken, Hal 3a, Minderhout. 11 juni: Stijn, zoon van Gerd Jacomen en Hank Steylaerts, Vrijheid 131, Hoogstraten. 11 juni: David, zoon van Walter Claeys en van Soon Ae Jeon, Vrijheid 192, Hoogstraten. 11juni: Yves, zoon van Hugo Bruynen en van Charlotte Adriaensen, Jan Van Cuyckstraat 11, Hoogstraten. 11juni: Katrien, dochter van Leo Sprangers en Elza Van Den Heuvel, Karel Boomstraat 3, Hoogstraten. 12 juni: Steve, zoon van Dirk Van Opstal en Lea Jansen, Meerseweg 145, Meer. 12juni: Michiel, zoon van Adrianus de Poorter en Maria Hofkens, Heilig Bloedstraat 5, Hoogstraten. 12juni: Charlien, dochter van Marc Fockaert en Marleen Van Den Heuvel, Katelijnestraat 36, Hoogstraten. 14juni: Jolien, dochter van Ludo Van Bavel en Rita Boudewijns, Heibergstraat 27, Meerle. 16juni: Robin, zoon van Eddy De Loose en Anna Sprangers, Heidries 6, Hoogstraten. 19 juni: Ruben, zoon van Hans De Kock en Sonja Vinckx, Vogeihofstraat 22, Wortel. 19 juni: Zsa Zsa Margit, dochter van Zsigmond Szatmari Zsabo en Anne-Marie Dubbelman, Blauwbossen 11, Minderhout. 28juni: Arnold, zoon van Patrick Wittenberg en Annie Van Aperen, Hoogeind 12, Meer. 28juni: Dorien, dochter van Patrick Van Bavel en Marie-Louise Van Haperen, Kerkstraat 15, Meerle. L

schueren

LJ

Hu we/ijken

8juni: Kris Ceuslers, Vrijheid 114, Hoogstraten en Karin Huybreclits, Kochdreef 40, Wuustwezel. Nieuw adres: Heilig Bloedlaan 240, Hoogstraten. 14 juni: Dirk Krols, Minderhoutsestraat 2, bus 3, Hoogstraten en Maria Geerts, Chaam (NL). Nieuw adres: Minderhoutsestraat 2, bus 3, Hoogstraten. 14juni: Robert Rosenboom, Gemeenteplein

23, Meerle en Maria Baijens, Gemeenteplein 23, Meerle Nieuw adres: Gemeenteplein 23, Meerle. 14juni: Jan Andriessen, Vredeboomstraat 2,

Meer en Nicole Sprangers, Burg. Van Nuetenstraat II, Meerle. Nieuw adres: Vredeboomstraat 2, Meer. 14 juni: Jacobus Jochems, Dr. Gommersstraat 14, Meerle en Ingrid Lochten, Dr. Gommersstraat 14, Meerle. Nieuw adres: Dr. Gommersstraat 14, Meerle. 14juni: Luc Govaerts, Beukendreef 2, Wor tel en Nadia Verhaert, Minderhoutsestraat 2,

bus 4, Hoogstraten. 21 juni: Joris Bastiaansen, Nieuw Dreef 5, Meerle en Manuella Van Opstal, Heerle 8, Minderhout. Nieuw adres: Ulicotenseweg 66, Meerle. 28 juni: Marcel Vriends, Maxburgdreef 27, Meer en Francine Boudewijns, Heerle 53, Meerle. Nieuw adres: Meerseweg 87, Meer. 28 juni: Johannes Sprenkels, Dreef 135, Meerle en Adriana Goossens, Nieuwe Dreef 6, Meerle. Nieuw adres: Dreef 135, Meerle. 28juni: Erik Meyvis, Kapelsestwg. 412, Brasschaat en Marleen Van Maldeghem, Withe-

renweg 33, Hoogstraten. Nieuw adres: Hoek 43b, Rijkevorsel. 29 juni: 1)irk Vermeiren, Klein Gammel 1, Rijkevorsel en Marleen 1)e Bie, Bredaseweg 44, Minderhout. Nieuw adres: Bredaseweg 42a, Minderhout. El

Overlljdens 5 juni: Petronella Christianen, 79 jaar, echtgenote van Petrus Antonissen, De Mosten 2, Meer. 8 juni: Johannes van Dun, 85 jaar, weduwnaar van Antonia Martens, Eindesestraat 13, Meer. 12 juni: Robin Bakx, 19 jaar, ongehuwd, Voort 13, Meerle. 13juni: José Wijnants, 75 jaar, echtgenote van Joseph Van Passel, Lindendreef 55, Hoogstraten. 14juni: Joanna Swaans, 86 jaar, echtgescheiden, Heilig Bioediaan 250, Hoogstraten. 16juni: Rosalia Koninkx, 73 jaar, echtgenote van Henricus Verstappen, Jaak Aertslaan 8, Hoogstraten. 18juni: Franciscus Aerts, 82 jaar, echtgenoot van Anna Roeien, Lage Weg 13, Minderhout. 19 juni: Roland Delmonte, 61 jaar, echtgescheiden, Withof 2, Minderhout. 24 juni: Joanna Aerts, 77 jaar, echtgenote van Marinus Vermeiren, Johan Lijsenstraat 70, Meer. 26 juni: Franciscus Brosens, 56 jaar, ongehuwd, John Lijsenstraat 16, Meer. 29juni: Maria Jespers, 85 jaar, Weduwe van Carolus Cox, Kerkstraat 36, Meerle. •

muiiGhQQr

I'uI'r 1 wand- en vloertegels uII'r bouwmaterialen

Esoteros Bij 'De Nieuwe Tijd' kan men in augustus terecht voor intuïtief schilderen, tekenen, boetseren en praktische esoterie. Het is een unieke gelegenheid om kennis te maken vooraleer in september de nieuwe cursussen van start gaan. Wie liever meditatief of creatief danst, kan zaterdagochtend terecht in het Antwerp Conditioning Center, Kammenstraat 72. Er is ook een dansstage jazzdans en creatieve dansexpressie. Meer inlichtingen en prijzen kan men bekomen op het secretariaat van 'De Nieuwe Tijd', Vossenstraat 41, 9150 Kruibeke, tel. 774.52.86 of 233.32.22. De lessen gaan door in de Helmstraat 122 in Borgerhout. L

Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

huliQSQQr

biedt u betaalbare kwaliteit! 37


AGENDA

Op stap in... Attentie Gelieve ons alle kalendergegevens zo juist en zo volledig mogelijk te bezorgen mét vermelding van: dag, datum, uur, plaats, aard van de activiteit en naam van de inrichter(s).

mobiIE REnt AUTOVERHUUR - NO0RDERKEMPEN St LenaaOseeg 32 2320 HOOGSTRATEN

Tel. 03/314.31.08

instailatiebednjf KEES VAN DEN BERG (iîi

uit

}-

Voort 26 - Meerle

Tel. 03/315.75.31

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputleri nr. 10 Rij kevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES Blauwbossen 5 2322 Minderhout Tel. 031315.75.09

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 2323 Hoogstraten Wortel Tel. (03) 314 53 28

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef.

MEERSEL - DREEF

38

HOOGSTRATEN Zaterdag 3 augustus: - om 13.30 uur, Tinnenpotstraat, RONDE VAN DE KEMPEN, voor nieuwelingen en junioren, org. De Lustige Wielrijders. Zondag 4 augustus: - Industriezone De Kluis, WIELERWEDSTRIJD, org. Brandweer. - om 19 uur, St.-Catharinakerktoren, BElAARDCONCERT door Ludo van den Bos, org. VVV. Woensdag 7 augustus: - om 20 uur, zaal Pax, informatieavond over GUATEMALA met Fons Huet, org. Wereldwinkel. Zaterdag 10 augustus: - om 14 uur, Brouwerijstraat, BONDSSCHIETING, org. St.-Jorisgilde. Zondag 11 augustus: - om 14 uur, Brouwerijstraat, BONDSSCHIETING, org. St.-Jorisgilde. - om 14 uur, Karel Boomstraat, vertrek BEEKONDERZOEK, org. J.N.M. - om 19 uur, St.-Catharinakerktoren, BElAARDCONCERT door Piet van den Broek, org. VVV. Woensdag 14 augustus: - Karel Boomstraat, vertrek NACHTVLINDERONDERZOEK, org. J.N.M. Zaterdag 17 augustus: - om 14 uur, Brouwerijstraat, BONDSSCHIETING, org. Sint-Jorisgilde. - om 14 uur, Gravin Elisabethlaan, vertrek GEZJNSFIETSUITSTAP, org. De Lustige Wielrijders. Zondag 18 augustus: - om 14 uur, Centrum, folkloristisch kinderfeest BEGIJNTJES LAAT BESLUIT, org. VVV en gebuurten. - om 14 uur, Brouwerijstraat, BONDSSCHIETING, org. Sint-Jorisgilde. - om 19 uur, St.-Catharinakerktoren, BElAARDCONCERT door Frank Deleu, org. VVV. Zondag 25 augustus: - om 9.30 uur, Rabboenizaal Spijker, begin MISSIEHOOGDAG, org. bisdom, dekenij en parochie. - om 14 uur, Karel Boomstraat, vertrek IMKERBEZOEK, org. J.N.M. - om 19 uur, St.-Catharinakerktoren, BElAARDCONCERT & TORENMUZIEK door Gaston van den Bergh en het Hoogstraats Koperensemble, org. VVV. Donderdag 29 augustus: - om 18.30 uur, piste Klein Seminarie, ATLETIEKMEETING, org. A.V.N. * elke woensdag: - om 19.30 uur, Gravin Elisabethlaan, vertrek FIETSTOCHT, org. KVLV.

BROUWERSHUIS RESTAURANT TAVERNE

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Geopend vanaf II u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

MINDERHOUT Dinsdag 6 augustus: - om 10 uur, parochiezaal, vertrek FIETSTOCHT Belgisch Lijntje, org. KVLV. Vrijdag 9 augustus: - om 20 uur, terrein Blauwbossen, ANTILLIAANSE FEESTEN, Caraïbisch muziekfestival, org. Lode & vrienden.

Pier' Rosier (Gazolinn') op de Antilliaanse Feesten.

Zaterdag 10 augustus: - om 20 uur, terrein Blauwbossen, ANTILLIAANSE FEESTEN, Caraïbisch muziekfestival, org. Lode & vrienden. Donderdag 15 augustus: - vanaf 8 uur, terrein Blauwbossen, VEELZIJDIGHEIDSWEDSTRIJD voor paarçlen, org. LRV. Zondag 18 augustus: - Vertrek op KAMP naar de Tam (F) tot 29 aug., org. KSJ +16-jarigen. - vanaf 12.30 uur, parochiezaal, vertrek FIETSZOEKTOCHT voor jong en oud, leden en niet-leden, org. KWB. Zondag 25 augustus: - om 14 & 15.30 uur, centrum WIELERWEDSTRIJD DAMES nieuwelingen en junioren, org. Supportersclub. - om 14 uur, terrein Verbaeten, HANDBOOGSCHIETEN 3 pijlen Liga, org. De Noordervrienden. Maandag 26 augustus: - om 9 uur, Dorpsplein, vertrek kinderen naar EFTELING, org. KWB & KAV.


AGENDA Vrijdag 30 augustus:

MEERSEL-DREEF

Café - feestzaal

- om 18 uur, centrum, vertrek WIELERWEDSTRIJD cyclosportieven, org. Supportersciub. - om 20 uur, tent tegenover zagen], bal met DESPERATED COMPANY, Minderhoutkermis, org. fanfare De Marckezonen.

Zondag 4 augustus:

De Eiken

- van 14 tot 18 uur, St.-Luciakapel, OPENDEURDAG, org. St.-Luciacomité. * elke zondag: - van 9 tot 16 uur, Dreef, ROMMELMARKT, door en voor de fanfare Voor Eer en Deugd.

biljart darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

Zaterdag 31 augustus:

- om 20 uur, tent tegenover zagerij, bal met TRAVEL SOUND, Minderhout-kermis, org. fanfare De Marckezonen.

RADIO CONTINU (FM 105.4)

Zondag 1 september:

24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken

- om 20 uur, tent tegenover zagerij, bal met TRAVEL SOUND, Minderhout-kermis, org. fanfare De Marckezonen.

ROMA

Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 79 40

U

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

Café

-

frituur

C1fL `#*i PL ÇLMLL

Papillon Minder hout Dinsdag en woensdag gesloten

GELMELSTRAAT 14..16

HOOGSTAATEN

TEL: 03314 8311

MEERLE Zondag 18 augustus:

't HOOG HUIS

- vanaf 8.30 uur, terrein Rietstraat, RUITERTORNOOI, org. LRV Meerle-Meersel-Dreef. Het cafe voor jongeret met het hart bil muziek. Tel. 0313143264 Ook op woensdag.

Vrijdag 30 augustus:

- vanaf 19 uur, parochiezaal, MISSIEFEEST, org. Missiekring. Zaterdag 31 augustus:

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma

- vanaf 13.30 uur, parochiezaal, MISSIEFEEST, erg. Missiekring.

Zondag 11 augustus:

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

lJ

rj taveme

re

gj Gelmeistraat 7

'/ 77 TPT HOOGSTRATEN

t

ra

Zaterdag 17 augustus:

ltI

Zaterdag 24 augustus:

N

snuit Nedc land (5)

WORTEL Zaterdag 24 augustus:

- om 12 uur, Den Heibaart Loenhout, F0RELVISSEN, org. KWB. Vrijdag 30 augustus:

- om 17 uur, 't Slot, JOGGING en AVONDMARKT, org. Wortelfeesten. Zaterdag 31 augustus:

- vanaf 13 uur, centrum, WORTELFEESTEN, org. Comité Wortelfeesten.

- Vertrek ONTSPANNINGSREIS naar Parijs, org. KWB-KAV. - LEDENFEEST met barbecue en bingo van de KWB.

Ie- rei au

DE

- De Mosten, DAG VAN DE REDDERS, org. Hoogstraatse Reddersciub en gemeentelij ke sportdienst.

HOOGSTRATEN lI Tel.03/3147748 jj

SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03 314.38 11 Hoogstraten Gelmelstraat 2

MEER

Zondag 25 augustus:

- Voetbalveld John Lijsenstraat, VOLLEYBALTORNOOI, org. KWB. - om 10 uur, recreatiedomein De Mosten, KEMPENDAG, familiaal sportfeest, org. Bloso, Sportdienst, Toeristische Dienst, e.a.

Lauryssen electronics FT!1i

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67 39


Het Belgische Rode Kruis

Ongevallen Brandweer 314.42.43

POLITIE: 315.71.66 DAG EN NACHT BINNEN

BUITENLAND

WACHTDIEN STEN [~1~ HUISDOKTERS

CONTAINERDIENST

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

-

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorstil -

Eiken en blankhouten

3 en 4 augustus: DR. J.M. VERMANDER, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.57.84. 10 en 11 augustus: DR. M. LEURS, Chaamseweg 20A, Meerle, te!. 315.85.55. 15 augustus: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, tel. 314.45.55. 17 en 18 augustus: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 315.84.54. 24 en 25 augustus: DR. D. VERMANDER, Dreef 55, Meerle, tel. 3 15.87.15.

nieubelen

APOTHEKERS

Ook inkoop Tel. 03/314.34.37

Van 26juli tot 2augustus: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 3 14.62.25. Van 2 tot 9 augustus: APOTHEEK LUYTEN, Minderhoutdorp 40, tel. 3 14.40.74. Van 9 tot 16 augustus: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 314.38.68. Van 16 tot 23 augustus: APOTHEEK DE MARCK, Leopoldstraat 7, Merksplas, tel. 014/63.31.66.

Centrale Verwarming

Jan Verheyen Onclerh oud Depannuge -

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogst raten (Meerle) Tel. 03/315.79.50 Indoor tennis

squash snooker Tennisclub

W deVRIJHEID

Te!. 031314.37.76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en kop erwerk platte daken met Derbigurn

Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81 -

-

en Lleiri P A -

BART VORSSELMANS t-S S 14 2322 Muiclrhcut

Tel 03 .315 76 26

4

1iSTIN

(

/

314 75 78

VRIJHEID 29

Hei

TANDARTSEN

centrale verwarming sanitair -

JOS SERVAES Vrijheid 251 2320 Hoogsiraten -

Achtelsestr. 1

Tel.03/314.5 1.33 KWALITEITSPLUIMVEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

THUIS VERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

Samen met het schoolgerief op 28 augustus is de volgende MAAND klaar. Medewerkers uw kopij wordt verwacht op woensdag 14 augustus en het dorps- en sportnieuws op zondag 18 augustus.

-

Desmedtstraat 36- 2322 Minderhout

Tel. 03/3 14.54.50

mobilE ~ REnt

4k5

St Lenaarlseweg 32 2320 I-IOOGSTRATEN

-

\

-

AUTOVERHUUR

(Zaterdag van 18 tot 19 UUF; zon- en feestdagen van 11 tot 12 en van 18 tot 19 uur). 3 en 4 augustus: P. JORDENS, Chaamseweg 16, Meerle, tel. 315.85.27. 10 en 11 augustus: K. MASSIN, R. Sniederspad 5, Vosselaar, tel. 014/61.46.28. 15 augustus: J. MERCELIS, Vrijheid 106, Hoogstraten, tel. 3 14.51.52. 17 en 18 augustus: P. NAULAERTS, V. Aertselaerstraat 20, Hoogstraten, tel. 3 14.38.88. 24 en 25 augustus: E. NOLS, Vrijheid 60, Hoogstraten, tel. 314.45.40.

-

MARC VANLUFFELEN T.4 03

Minderhoutdorp 40, tel. 314.40.74. Van 23 tot 30 augustus: APOTHEEK ADRIAENSEN, Meerledorp 46, tel. 315.73.75.

VLW

t%chi'e/sestraat 72 2320 Hoogst rat en

HuwIi1kpn Bals ttiiv'n

Zaterdagvoormiddag 17 augustus: 09.00-12.30 uur: APOTHEEK LUYTEN,

RIJKSWACHT: 314.50.08

-

NOORDERKEMPEN

Tel. 03/314.31.08

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG (2erltrale ver.vtruiinq l -SltlItalr

Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

LOUIS KENNES Blauwbossen 5 2322 Minderhout Tel. 031315.75.09


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.