juli 1991 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZEVENDE JAARGANG, NR. 75 JULI 1991 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

1

UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A.


MILIEU

Een jong hart voor de natuur Je bent jong en gaat zonder oogkleppen of oordoppen door het leven. let wat bezorgd merk je dat de natuur rondom je het alsmaar moeilijker krijgt, terwijl dat nochtans de leefomgeving is' waarin je nog zo 'n slordige halve eeuw te gaan hebt. Tegelijk wordje af en toe getroffen door het wonderlijke dat zich in dat milieu vaak afspeelt, op kleine en grote schaal. Wanneer je dan ook nog lotgenoten zoekt om samen over dit alles te praten, er rond te werken en er wat effectief aan te doen, dan is dit initiatief maatwerk voor jouw pakje: de pas opgestarte Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming die onder impuls van een stel jongelui in Hoogstraten en Rijkevorsel van de grond komt. Met als eerste aktiviteiten een zwaluwentocht, vlindertocht en aanleg van een amfibieënpoel. Onze gesprekspartners vormen een Hoogstraats-Minderhoutse combinatie. Voor het eerste steunpunt zorgen Dimitri Van Peil en Fons Jansen, voor het tweede de gebroeders Tom en Wim Verschraegen. Dit viertal ligt mee aan de basis van de HoogstraatsRij kevorselse afdeling van de hogervermelde jeugdbond JNM. 'Eigenlijk bestond JNMHoogstraten al langer, maar weinigen hadden daar weet van door de intense samenwerking met de Wielewaal. Wie geen 25 was, werd in feite JNM-lid en kreeg dat tijdschrift. Maar er zijn nooit JNM-acitiviteiten onder die noemer ingericht.' 'Veel mensen hebben amper nog weet van wat de natuur in feite is. Dan verstaan ze daar onder: een mooi grasperkje met wat bloempjes errond. Terwijl het om oneindig méér en andere dingen gaat dan dat. Om het hele ecosysteem met al zijn complexe samenhang en verbanden en wat weet ik al meer. Dergelijke onwetendheid tref je ook aan bij jongeren. Al heeft men wél interesse voor die natuur, wil men er best wat meer over te weten komen. Jongeren konden tot nu toe moeilijk in het Hoogstraatse terecht met die interesse. Een vereniging zoals de Wielewaal richt zich toch iets nadrukkelijker naar een ouder publiek. Wij zijn ervan overtuigd dat vele jongeren dan ook wel wat voelen voor regelmatige activiteiten met JNM.'

Activiteiten 'Momenteel trachten we om tweewekelijks een activiteit in te richten. Op zondag 30 juni is dat een kennismakingstocht waarbij we op zoek gaan naar zwaluwen. Er zijn huiszwaluwen die hun nesten bouwen onder brede dakgoten en lijsten, en oeverzwaluwen nabij steile oevers of wanden van klei of zandwinningsputten. De jongste jaren lijken hun aantallen te verminderen. JNM telt dezç zomer alle bewoonde zwaluwnesten in Vlaanderen en brengt ze in kaart. Wij trekken er met fiets en laarzen op uit in groot-Hoogstraten op zoek naar nesten. Wie trouwens informatie heeft over plaatsen waar ze voorkomen, mag altijd contact opnemen met Tom Verschraegen.' 'Op 14 juli gaan we op zoek naar vlinders en proberen ze te determineren. Vlindernetje en eventuele gidsjes komen uiteraard goed van pas daarbij. Op 28juli genieten we van de natuur aan de ElO-put in Minderhout. Met de eigenaar willen we contact opnemen om toelating te vragen om er een amfibieënpoel te creëren. Het gaat om een kleine plas (die tot voor kort

heel rijk was aan o.m. stekelbaarsjes) maar die geleidelijk aan te zeer verland is. Daar zouden we op een effectieve manier aan natuurbeheerswerk kunnen doen. Nog verder plannen we o.m. een bezoek aan een bijenimker, aan het vogelrevalidatiecentrum in Zundert, een zoektocht naar braakballen die we lekker kunnen uitpluizen en beekonderzoek in het Merkske.' 'Voor een verdere concrete planning moeten we afwachten hoeveel interesse er zal zijn. In principe zijn alle jongeren van 8 tot 25 jaar welkom indien ze in groot-Hoogstraten of Rijkevorsel wonen. We doen in principe onze verplaatsingen per fiets, al is het in de toekomst wellicht ook al eens noodzakelijk dat we alternatieven zoeken. Maar zover zijn we nog niet...'

Bescherming 'De naam JNM bevat echter niet alleen natuurstudie, ook milieubescherming. Dat betekent dat wij ons daadwerkelijk willen manifesteren wanneer er zich actuele milieuproblemen stellen en bepaalde natuurelementen bedreigd zouden worden. Wanneer zich iets voordoet zoals boomkappingen zoals die voor de aanleg van het golfterrein gebeurden, dan zullen wij daar ook stelling tegenover moeten nemen. Milieubescherming is een logische voortzetting van natuurstudie. Je kan moeilijk je kop in het zand steken wanneer je bij problemen uitkomt. Daar moet je dan grondige informatie over inwinnen, samen over praten en desnoods ook actie rond voeren wanneer je een consequent natuurliefhebber bent.' 'De reacties die we tot nu toe opgevangen hebben over ons initiatief, zijn bemoedigend, we krijgen heel wat steun van de Wielewaal die ons om. het lokaal in de vroegere gemeenteschool in de Karel Boomstraat Eer beschikking stelt. Wij voelen ons trouwens helemaal geen concurrenten van de Wielewaal of zo, mtegendeel. Natuurverenigingen kunnen en moeten zelfs aanvullend werk leveren. Ook de scholen hebben positief gereageerd op onze vraag om via hen de Hoogstraatse en Rij kevorselse leerlingen aan te spreken.' 'Koken kost geld en daar wringt momenteel het schoentje een beetje. De activiteiten die we willen doen, kosten op zich niets. Maar de werving vooraf, de brieven die we via de scholen verspreiden die moeten we zelf betalen natuurlijk. Eens we effectief vertrokken zijn met een redelijke groep JNM-leden, dan krijgen we een

deel van het lidmaatschapsgeld ter beschikking. We zijn echter nu aangewezen op enkele schenkers die ons in staat zouden moeten stellen om het opstarten van de werking te financiëren. Wie daarop zou willen reageren, is uiteraard méér dan van harte welkom!' LI Hoe de praktijk er uitziet? Veertiendaagse JNM-samenkomsten waarvan de eerste plaats heeft nu zondag 30juni om 14 uur op de speelplaats van de muziekschool (voormalige gemeenteschool en bibliotheek) in de Karel Boomstraat. Fietsen en laarzen zijn noodzakelijk. Vooraf wordt aan de hand van fotoen diamateriaal uitleg gegeven over de verschillende soorten zwaluwen en hun behuizing. Vervolgens gaat men op zoek naar zwaluwenkolonies. Deze activiteit is gratis voor alle jongeren van 8 tot 25 jaar uit heel Hoogstraten of Rijkevorsel. Wie daarna beslist om JNMlid te worden, betaalt lidmaatschapgeld. Dat kost voor een jaar 250 fr. voor 8- tot 12-jarigen, 400 fr. voor 12- tot 25-jarigen. De tweede JNM-er uit hetzelfde gezin betaalt echter slechts 150 fr. Daarvoor is men volledig verzekerd bij de uitstappen (voor de zwaluwentocht werd eveneens een verzekering afgesloten). Verder ontvangt men het nationale JNMtijdschrift en een plaatselijk blad dat in samenwerking met de Wielewaal wordt uitgegeven. Meer info: Dimitri Van Pelt, Moerstraat 48, Hoogstraten, tel. 314.35.14; Fons Jansen, Moerstraat 38, Hoogstraten, tel. 314.59.25; Tom en Wim Verschraegen, Minderhoutsestraat 125, Minderhout, tel. 314.67.25. •

b.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenl,outseweg 34 2320 Hoogsiraten tel.: 03/314.55.04 REDACTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.:314.49.11 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49 verantw. uirg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten


mon in de moond 'De krantekoppen halen interesseert me niet echt!' Jan Verheyen, Fons Bastijns, René Verheyen, André Laurijssen, Herman Houben. Klinkende namen aan het Hoogstraatse voetbalfirmament die naam en faam verworven hebben in de binnenlandse en sommigen ook in de buitenlandse stadions. Willens en nillens hebben de oudjes de fakkel moeten overgeven aan een jongere generatie beloftevolle goalgetters die nu het schoon weer helpen uitmaken in 's lands hoogste voetbalreeks. Gert Verheyen trok via Hoogstraten en Lierse naar kampioen Anderlecht en heeft daar zeker een lucratief en langdurig contract weten te versieren. BAR TDE ROO VER, sinds een jaar tje gehuwd met Pascale Van Aert, wonend in de Karel Boomstraat te Hoogstraten deed zijn intrede in het nationaal voetbalwereldje langs Zwarte Leeuw tot hij op zeker ogenblik de deur naar eersteklasseclub Sporting Lokeren inbeukte. Zo plots, zo onverwachts, zo snel!

voor de rest voetballen, tennissen, zwemmen ... ! Eigenlijk al wat je hartje lustte en dan... het schitterende weer! Leven als God in Zaïre! Een heerlijk leventje voor een kind en denkelijk ook voor volwassenen! Mijn moeder, zus en ik zijn dan op zeker ogenblik door omstandigheden teruggekeerd naar België, mijn vader is nog een tijdje daar gebleven daar hij zijn contract moest uitdoen. Zo belandden we bij onze grootouders in Meerseldreef en tekende ik een aansluitingskaart bij F.C. Meerle. Mijn 'voetbalcarrière' was begonnen!

Langzaam groeien naar...

Deze sliding kwam net iets te laat om Bart De Roover de doorgang te beletten.

Schitterende kindertijd Vierentwintig jaar geleden, augustus 1967, werd in het gezin Jef De Roover-Janssens, Bart geboren te Deurne bij Antwerpen. Pa De Roover werkte aldaar bij de Antwerpse Hypotheekkas maar hield het hier na een tijdje voor bekeken. Verruiming van de horizon kun je het noemen. Naar de Zaïrese hoofdstad Kinshasa werd uitgeweken. Bart was ondertussen twee en een half jaar oud.

'Wat mij het meest bijgebleven is over Zaïre is stellig het binnenland. We hadden daar nog een tante nonneke wonen in de brousse en daar trokken we regelmatig eens naartoe. Schitterend was het daar, het overweldigde je gewoon. Daar vlieg ik ooit nog wel eens terug heen! Maar eerst nog een poosje wachten en dan zien we wel. Ginder heb ik ook school gelopen. De kleuterschool helemaal in 't Frans, de basisschool dan weer in 't Nederlands. We hadden maar een halve dag les:

Mijn 5de en 6de leerjaar lager onderwijs volgde ik te Meerseldreef, voetbalde ondertussen bij de Meerlese miniemen, en stapte dan over naar het Klein Seminarie. Daar ontmoette ik Mark Adriaensen (bekend voetballer in het Rij kevorselse) die later nog enkele jaren voor Club Brugge speelde, maar die dan toch teruggekeerd is naar de oude schaapstal Zwarte Leeuw. Mark was een kraan van een voetballer! Daar kon ik niet aan nippen! Hoe het komt dat hijhet in Brugge niet gemaakt heeft, weet ik niet. Wel, Mark was zo'n beetje mijn kameraad geworden in de school en hij vroeg of ik niet naar Zwarte Leeuw wilde komen. Niet dat ze in mij een belofte zagen of zoiets! Ik ben dan een paar keer gaan trainen en dat viel best mee, maar opvallen helemaal niet, want er lopen er daar zoveel rond. Vanuit de knapen heb ik dan nIle rcckscn, SChOliCILIl, juniores, reserven doorlopen en dit op gewestelijk niveau. Eigenlijk niets bijzonder dus! In de juniores heb ik een half jaar gespeeld en dan de reserven in waar ik ongeveer drie jaar gespeeld heb. Af en toe mocht ik als bankzitter van de de eerste ploeg fungeren en dat betekende voor mij al een hele attractie. In de loop van die jaren moeten de leiders van Zwarte Leeuw toch iets gezien hebben in mij. Alhoewel, ik weet het eigenlijk niet, ik denk nog altijd dat ze niet genoeg valabele spelers hadden in die tijd en daarom, het is misschien mijn geluk geworden. Enkele jaren geleden, de laatste wedstrijd van de kompetitie, tegen Spouwen, werd ik de ploeg ingedropt om Rob Brosens, die geschorst was, te vervangen.


MAN IN DE MAAND Ik werd opgesteld in de spits en dat vlotte prima, de volgende wedstrijd werd ik terug geselecteerd en zat Rob op de bank. Een ervaren speler, met een knappe staat van verdienste, uit de ploeg spelen is niet zo leuk. Ikzelf voelde m'r niet zo goed bij op dat ogenblik. Rob, die nu maar een honderd meter van mij woont, vatte het echter sportief op, hij voelde zelf ook wel dat voor hem de beste jaren achter de rug waren. Zo greep ik de kans en werd vaste waarde in de ploeg. Mijn laatste seizoen bij de Leeuwen trapte ik 20 ballen tegen het net en dit lokte wel belangstelling uit de hogere regionen. Ondertussen had ik mijn humaniora beëindigd, ben dan een jaar marketing gaan studeren, niet met groot succes overigens, dan nog een jaartje distributie!

Tot mijn grootste verwondering! Hoe ben je dan bij K.S.C. Lokeren, in eerste klasse, terechtgekomen? Och, heel eenvoudig, een advertentie in de krant geplaatst: gezonde 21-jarige zoekt financieel gezonde club! Grapje natuurlijk! Iemand die goals scoort, krijgt publiciteit, zo kreeg ik ook volk over de vloer waar ik in de verste verte niet over durven dromen had. 'k Was blij om bij Zwarte Leeuw te spelen en daar wilde ik lekker blijven tot mijn pensioen als voetballer. Ook had ik toen naar Club Brugge kunnen gaan! Dat zinde me echter niet zo erg, dan moest je daar gaan wonen in een pleeggezin. Daar had ik toch veel vragen bij: zou ik me kunnen aanpassen, al die vedetten...! Duidelijk een gemis aan zelfvertrouwen. De voorzitter van Lokeren klopte aan en hij verzekerde me dat ik o.a. in Meersel-

dreef mocht blijven wonen, over de condities waren we het vlug eens, ik was zo verbouwereerd, en tot mijn allergrootste verbazing en verwondering was ik lid van een ploeg uit de ere-klasse! Ik realiseerde me eigenlijk niet wat me overkwam. In het Cresthotel in Antwerpen werd het contract getekend. Profvoetballer worden is dus eigenlijk nooit een jongensdroom geweest? Helemaal niet, ik wist niet wat het was en dromen daarover had ik nooit gedaan. Voor mij was dat zeker te hoog gegrepen, ik geloofde niet in mijn kunnen!

Van voor naar achter Nu speel ik reeds drie jaar in het Waasland. Het eerste seizoen stond ik 27 wedstrijden aan de aftrap, 5 keer in de spits, 2 op de bank, tegen Anderlecht werd ik dan uitgespeeld als voorstopper en dat scheen iedereen, en ook mezelf, goed te bevallen. Eddy Krncevic moest ik daar counteren, een kopbalsterke speler, en dat lukte me Vrij aardig. Waar ik het liefst speel? Wel, in de spits is het enorm gezellig als je kunt scoren, voor jezelf en voor het supporterslegioen. Ze staan als één man achter je, maar o wee als de machine pruttelt en alles vierkant draait. Kritiek! Dan is het een ondankbare plaats! Een spits moet voortdurend bewegen van links naar rechts, het de verdedigers zo moeilijk mogelijk proberen te maken. Maar dezen doen dit natuurlijk ook voor jou, je krijgt heel wat te incasseren maar men verwacht van jou in alle omstandigheden doelpunten. Als voorstopper heb je een heel andere functie, nu moet je zelf de tegenstrevers schaduwen om hen met alle middelen

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstetlingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondag namiddag. Maandag gesloten Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag

(sportieve!) het scoren te beletten. Achteraan loop je natuurlijk niet zo in de kijker: je kunt een buitengewone wedstrijd spelen en toch spreekt men nauwelijks over je. De trainer en je teamgenoten waarderen je prestaties echter wel en dit is toch het allerbelangrijkste. Een supporter ziet het helemaal anders en dat is natuurlijk ook zijn goed recht, maar hij kent de opdracht niet waarmee je in het veld gestuurd wordt. Een spits kan 89 minuten geen bal raken, maar scoort dan toch de overwinningsgoal. Zo iemand wordt gelauwerd en bewierookt! Bij ons speelt er een kleurling, Samson, voor mij een fantastische spits met een ongelooflijke werkkracht. Dit seizoen heeft hij niet zoveel gescoord, zeven keer, en hij wordt geklasseerd bij de mindere spitsen. Je moet er maar eens tegen spelen! Alle kleuren van de regenboog laat hij je zien.

Sportiviteit Voetballen is een harde sport en niet weggelegd voor iemand die niet tegen een ferm stootje kan. Bart met zijn 1,86m en 80 kg is zeker geen doetje. Dan word je gewoon weggewaist en aan de andere kant gezet. Profvoetbal mag je dan zeker vergeten! Drie gele kaarten werden hem dit seizoen getoond hetgeen merkwaardig weinig is. Trouwens, Lokeren is uitgeroepen als de fairste ploeg dit seizoen. Volgens Bart kun je dit langs twee kanten bekijken. Ik vind het eigenlijk meer negatief als positief. We komen zo'n beetje over als doodbrave jongens. Het is om de punten te doen. Daar draait alles om. Voetbal is een business geworden, je kunt het draaien en keren zoals je wilt. Daarvoor moet je echter iemand niet naar 't ziekenhuis trappen. Zo'n kerels lopen er wel rond maar... die pakken punten voor hun ploeg. Tegen mij zegt men weleens dat ik te kalm ben, je bent niet vuil genoeg, die gemene knepen moet je ook bovenhalen. Eerlijk, daar doe ik niet aan mee, dat ligt me helemaal niet. Iemand opzettelijk onderuit trappen staat niet in mijn voetbaljargon. Een heilige ben ik ook niet. Hard en correct moet je zijn! Dit jaar gescoord? Jazeker, zeven keer in de kompetitie en nog enkele in de beker, vooral op stilstaande fasen. Penalty's trappen doe ik samen met Pier Janssen. Dat hangt af van de omstandigheden en de sfeer. Voel je je goed in de wedstrijd dan wil je die geven en mis je niet rap.

Cafépraat en lulkoek Als jij je financieel kunt verbeteren, ga je zeker weg bij Lokeren? Daarvoor zeker niet, je mag me geloven of niet, het financiële is bij mij totaal ondergeschikt aan het sportieve. Daarmee bedoel ik, als je in een ploeg kunt terecht komen die in een of andere Europese beker meedingt, is dat sportief gezien toch een hele opkikker! Financieel ook wel, maar het sportieve staat toch op het voorplan. Nu met Lokeren spelen we op een bescheiden niveau, in de kompetitie en in de Beker van België. Maar over die financiële toestanden gesproken, daar wordt enorm veel over gezwetst. Cafépraat en lulkoek! Neem dat gerust van mij aan. Natuurlijk, als ik naar een andere club zou gaan, zal ik me financieel kunnen verbeteren, waarom ook niet, maar overdrijf het alstublieft niet. Iemand die gaat werken en van baan verandert, probeert toch ook loonsverhoging te


MAN IN DE MAAND krijgen. Maar sportief, om redenen hierboven reeds aangehaald, blijft bij mij de bovenhand houden. Nog bij Lokeren volgend seizoen? Bart is einde contract bij zijn huidige werkgever en zou wel graag in een nieuw arbeidsmilieu terechtkomen. Naar mijn zin heb ik het alleszins bij Lokeren en blijven kan ik, maar een nieuwe omgeving, andere spelers, professioneler, op drie vlakken spelen, schenkt je extra motivatie en elders verse lucht opsnuiven is voor iedereen prettig. Als zich dan de kans ook voordoet, met beide handen grijpen natuurlijk! De bedoeling is van tot mijn 27, 28 jaar in stijgende lijn te gaan wat

lengstuk zijn van de trainingen. Met voetbal bezig zijn! Twee dingen tegelijk goed willen doen, gaat volgens mij niet, het ene is ten koste van het andere. Als je voetbalbeelden ziet op TV rijzen je haren soms ten berge als je ziet hoe er getrapt wordt. Spelen die kwetsuren mee in je achterhoofd? Daar mag je beslist niet aan denken, daardoor zou heel de concentratie verdwijnen en dan kun je beter naar het voetballen gaan kijken. Ook heb ik, gelukkiglijk, ik zal hout vasthouden, nog geen ernstige kwetsuren gehad. Vooral de gewrichtsbanden hebben veel te lijden. Daarvoor moet je nog geen stamp krij-

de hand hebt; die leeft vanzelfsprekend ook met die kwetsuren in zijn achterhoofd. Hoelang mijn voetballeven zal duren? Dat weet je niet. Kwetsuren! Er komt misschien een tijd dat het kopje niet meer meewil. Die trainingen en heel die entourage kunnen je vierkant de keel uit gaan hangen. Dan moet je stoppen, anders bedonder je jezelf en de club erbij. Tot mijn 35 jaar eersteklassevoetbal zie ik op dit ogenblik zeker niet zitten. Je weet nooit hoe het uitdraait. Trainer worden staat me wel aan, maar dan het liefst bij de jeugd! Een knipoog buiten de grenzen Zegt het buitenland je iets? Dat zou echt het einde zijn! Al is 't maar voor één jaar en dan liefst in Frankrijk. In het zuiden dan wel te verstaan. We houden van de zon en van al die toestanden. Frankrijk spreekt me erg aan en het zou toch ook een uitdaging zijn. Toch met onze beide voeten op de grond blijven staan en zien hoe het hier binnen de grenzen verder wordt! Al in het buitenland gespeeld? Ja, enkele oefenkampen: Denemarken, Koeweit, Katar. Prachtige reizen waren dat. Fantastisch schoon! Spijtig dat het vrouwke niet meemocht.

Zij doet het graag en ik heb het graag

Bart in een energiek duel gewikkeld mei Anderlechts Oliveira, die tweede eindigde in het referendum 'Profvoetballers van het jaar'.

betreft mijn prestatiecurve. Dan zit je fysisch aan de top van je kunnen en dan mag je volgens mij wel aan het financiële beginnen te denken. Als je dan een riante transfer kunt versieren, mag je van geluk spreken en zeker niet laten liggen!

Een prinsenleven? Veel Vrije tijd heb je die je moet kunnen opvullen op een zinnige manier. Bij mij is dat rusten! Voetballers werken hard, neem dat van me aan. Je moet je fysisch optimaal verzorgen en mentaal moet je 100% in orde zijn. En dit laatste vooral wordt serieus onderschat. Voortdurend sta je onder druk. Prestaties moeten geleverd worden want een voetbalclub is geen liefdadigheidsinstelling. Daar moet gepresteerd worden! Trainingen worden gegeven in functie van een volgende wedstrijd. De meeste mensen denken wel dat we niet teveel uitrichten. Lekker gaan trainen en onderuit. Maar dat is het zeker niet. 0p training wordt er keihard gewerkt en gevochten om geselecteerd te worden. Ergeren doe ik me niet rap, maar toch gebeurt het als ze over een luilekkerleventje waar de gebraden kippetjes je zomaar in de mond vliegen, praten. Ik klaag helemaal niet, maar toch vind ik het een zware job. Hoe ziet je week eruit? Maandagvoormiddag training, dinsdag twee keer, woensdagmorgen, donderdag de ganse dag vrij, vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag, zaterdag of zondag een match. Een goede twintig uur per week zijn we op de club aanwezig! Thuis moet natuurlijk een ver-

gen, een draaiende beweging die niet goed uitkomt en je hebt prijs. Wel moet je realist zijn, een voetbalcarrière kan abrupt afgebroken worden door blessures.

Jeugdtrainer Zo'n heel seizoen met het voetbal bezig zijn: stompi dat af, ben je blij dat je de riem eraf kunt leggen? Bestaat er voetbalmoeheid? Beslist, zonder twijfel! Een voetbaljaar duurt lang, we zijn zo'n goei 10, 11 maanden bezig. Een paar weekjes ertussenuit en dan... hup weer tegen die bal! Als ik bij Lokeren blijf, zal ik het toch in bepaalde opzichten lastig krijgen en dan vooral de eerste maand: weer samenwerken met dezelfde spelers, dezelfde trainer, dezelfde oefeningen, dezelfde omgeving..! Maar dat een speler als Gert Verheyen een vijfjarig contract tekent bij Anderlecht daar kan ik heel goed inkomen. Die heeft een goede basis gelegd, volgens mij staat die volgend seizoen als vaste man in het basiselftal. Die kan groeien en blijven groeien in die club. En wat is een contract? Als Gert het na een jaar voor bekeken houdt, kan er onderhandeld worden en dan kan hij ook weer weg. Maar 5 jaar in Lokeren blijven, is een heel andere zaak, geen topclub, en dan roest je toch ergens vast, denk ik, het hangt natuurlijk helemaal van je ingesteldheid af. Voor sommige spelers is dat helemaal geen probleem! En wat na de voetballoopbaan? Trainer? Wel, soms speelt het einde van die carrière al in mijn achterhoofd. Wat ga ik dan doen? Onze pa zegt altijd: Bart zie dat je iets achter

Voor zichzelf moet een speler op topniveau toch een serieuze discipline onderhouden! Wel, met de spelers en de vrouwen, na de match, wordt wel van het uitgangsleven geproefd. Het is niet zo dat we onmiddellijk na de wedstrijd inpakken en wegwezen. Gelukkig kan dat in Lokeren nog anders. In echte topclubs misschien niet! Volg je een bepaald dieet? Och, eten doe ik heel weinig. (algemeen gelach) Om eerlijk te zijn, ik kan goed eten. Voor een brood sta ik soms niet stil. Je kunt het geloven of niet. Natuurlijk tracht ik op mijn eten te letten en dan vooral de laatste dagen voor de match geen te zwaar voedsel innemen, maar van een dieet of zo wordt bij ons in de club niet gesproken. Dat maak je zelf uit en je voelt ook wat goed voor je is. Ook de rol van de vrouw achter de speler mag je zeker niet onderschatten! Een sportman presteert en wordt graag in de watten gelegd. Wie niet trouwens? Als je in afzondering geweest bent, met zo'n hoop mannen onder mekaar, is het een plezier om thuis te komen. Pascale volgt alle wedstrijden, zij doet het graag en ik heb het graag. Zo zijn we beiden content!

K.V. Mechelen, A.A. Cent, Club Brugge ... ? Als je de geschreven pers doorneemt, schijnt er toch wel een ruime belangstelling voor je te zijn! Waar ga je nu eigenlijk naartoe? Toen Gert Verheyen naar Anderlecht verhuisde had 'De Hoogstraatse Maand' de primeur, echt waar, die willen we nu vanzelfsprekend ook niet missen! Als ik het zelf wist, zou ik het beslist zeggen, maar met de hand op mijn hart, ik weet het echt niet. Ik durf er niets over zeggen, voor ons zijn het ook spannende ogenblikken en ik zou nog eerder vandaag een oplossing willen zien dan morgen. Als ik het weet bel ik 'De Hoogstraatse Maand' onmiddellijk! 14 Dagen later, zonder twijfel na keiharde onderhandelingen, kwam het nieuws op de redaktie binnengefaxi: Bart De Roover naar A.A. Gent.


REGIONAAL

in

Kayakken Vakantiegenoegens besteedt de laatste jaren uitgebreid aandacht aan het milieu. In het kader van het jaarthema 'Water: bron van natuur en recreatie' heeft men het initiatief genomen om op zaterdag 29juni een gezinskayaktocht te organiseren op de Nete. De bedoeling is om op een rustige en aangename wijze de natuur van op het water te bekijken. Men vertrekt om 10 uur aan de watermolen in Retie. Het einde is voorzien omstreeks 17 uur aan Bobbejaanland in Lichtaart. Onderweg wordt er halt gehouden te Kasterlee waar de deelnemers een verrassing wordt aangeboden. Meer inlichtingen kan men bekomen via tel.nr . 014/42.13.70 of 42.11.42 El

Hotelinformatie De Nederlandse Grenswisselkantoren en de VVV-Breda kennen sinds vele jaren een nauwe vorm van samenwerking aan het grenscomplex Hazeldonk-Oost (gemeente Rijsbergen). Onlangs is de gezamenlijke serviceverlening aan de E19-grens uitgebreid met een 24-uurs hotelinformatie. Toeristen die naar Nederland reizen kunnen daar op elk gewenst tijdstip een hotel reserveren. De meeste deelnemende hotels liggen verspreid over de Randstad. Aan de westzijde, richting België, kan men bij GWK uitgebreide informatie bekomen over diverse evenementen in België alsook reisinformatie voor Zuid-Europa. 1-1

Afval De gezinnen die deelnemen aan het lOKproefproject 'gescheiden inzamelen GFT afval' ontvingen de 5de editie van de Afvalkrant. Om deze 20.000 gezinnen te danken voor de reeds geleverde inspanningen zullen zij gratis een zakje 'Kempische Kompost', gemaakt van het door hen ingezamelde groente-, fruit- en tuinafval, ontvangen. In het GFT inzamelgebied werd vanaf 10 juni een tweede inzameling voor Klein Gevaarlijk Afval (KGA) ingericht. De chemobiel, een speciaal ingerichte vrach'wagen, verzamelde de resten van o.a. verf, oliën, vetten, schoonmaakmiddelen, spuitbussen, batterijen, TL-lampen, enz... De LOK heeft ook beslist om in samenwerking met de Kempische gemeenten een maandelijkse selectieve inzameling van plastiek te organiseren. Om het project mogelijk te maken worden door de lOK als inzamelmiddel voor het plastiek-afval 800.000 zakken, van gerecycleerde plastiek met speciaal logo, gratis ter beschikking gesteld van de deelnemende gemeenten. Het bedrijf Ekol in Beringen zal de ingezamelde plastiek gebruiken voor het maken van geluidsschermen, paaltjes, verkeersborden, banken, tafels, bloembakken, enz.

Mens en dahlia In 1936 trok ter gelegenheid van de verjaar

dag van koningin Wilhelmina van Nederland het eerste bloemencorso door de straten van Zundert. Deze eerste optocht van versierde fietsen en wagentjes is uitgegroeid tot de hedendaagse bloemencorso. Over de geschiedenis van dit gebeuren en de mensen van Zundert schreef Jan van den Dam, voormalig gemeentesecretaris van Breda, een jubileumboek '50 jaar mens en dahlia'. Het boek (22x29 cm) omvat 130 pagina's met veel zwart-wit en kleurenfoto's. Liefhebbers kunnen het boek kopen bij de VVV-Zundert, Molenstraat 170, voor de prijs van 57,50 gulden. El

rondreizende fototentoonstelling. Ieder jaar wordt onder leiding van BRT-producer en organisator van de 'zomer van de fotografie' Antwerpen, de heer Jan Van Broeckhoven, een jury samengesteld, bestaande uit fotocritici en verantwoordelij ken van de centra. Deze kiezen uit de ingezonden portfolio's 12 fotografen die over een periode van 18 maanden in 15 centra hun werken kunnen laten zien.

Concertenreeks Het Festival van Vlaanderen is voor het vijfde opeenvolgende jaar te gast in de Kempen. Naast de traditionele concerten te Geel, Herentals, Mol en Turnhout, wordt er dit jaar ook een concert georganiseerd te Hoogstraten en te Westerlo. De reeks opent op zondag 15 september met een abdijconcert in Westerlo (abdij Tongerlo) en wordt op donderdag 24 oktober afgesloten in De Warande te Turnhout met het kamerorkesst van de USSR. Het Orchestre de Chambre de Wallonië treedt op vrijdag 4 oktober aan in de SintCatharinakerk te Hoogstraten met werk van A. Vivaldi en W.A. Mozart. Kaarten (300 fr.) kan men bekomen bij de toeristische dienst in het stadhuis van Hoogstraten en via de agentschappen van het Gemeentekrediet. 1 -1

Jongerenrecht 'Rechten van Jongeren' is een brochure over studeren, de leerplicht, voltijds en deeltijds onderwijs. Dit drukwerk kan je o.a. bekomen in de Stationstraat 46 te Turnhout of via tel. 014-40.03.13 [11

Europese steun Het Toezichiscomité Kempen, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Europese Gemeenschap, de Vlaamse Executieve en Kernpische streekinstanties, keurde voor 76 miljoen fr Europese steun goed aan diverse Kempische reconversieprojecten: voor studie en onderzoek 3,3 miljoen, voor toerisme 17,4 miljoen, voor bedrijventerreinen 51,8 miljoen en voor infrastructuur ten behoeve van opleiding en vorming 3,4 miljoen fr. El

Hugo Claus Van 1 juli tot en met 15 augustus kan men vijftig gesigneerde werken uit particulier bezit van de schrijver en beeldend kunstenaar Hugo Claus gaan bekijken in Galerie Van Gogh Centrum te Zundert. Claus tekent en schildert afwisselend abstract-figuratief, symbolisch en realistisch. Zijn werkwijze komt sterk overeen met die van Cobra, een Belgisch-Nederlands-Deense kunstenaarsbeweging die zich na de Tweede Wereldoorlog in Parijs vestigde. De tentoonstelling bevat aquarellen, tekeningen, gouaches en collages. De galerie in de Molenstraat 170, Zundert is open van dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en zondags van 12 tot 16 uur ('s maandags gesloten) El

Spectacle International Reeds geruime tijd loopt doorheen onze Vlaamse culturele en ontmoetingscentra een

Deze schitterende foto noemt Dominique Van Huffel: 'We/gekomen rust ze is gen omen in Turkije en te zien op de tentoonstelling 'Spectacle International' in de Warande.

Dit jaar viel ook deze eer te beurt aan de Hoogstraatse fotograaf DOMINIQUE VAN HUFFEL met de reeks 'spectacle international'. Van Huffel fotografeert vooral mensen op straat en in steden. Hij bezocht haast alle Europese hoofdsteden. Zijn fotoreeks startte op 3 juni in Antwerpen. Tijdens de maanden juli en augustus zal men zijn werk kunnen bekijken in het cafetaria van het cultureel centrum De Warande in Turnhout. Meer info hieromtrent bij: Dominique Van Huffel, Kathelijnestraat 19d, 2320 Hoogstraten, tel. 03-314.87.29 El

Samenwerking De voorbije weken hebben haast alle gemeenteraden van de Kempen zich uitgesproken over de verlenging van de lOK. De meeste gemeentebesturen kiezen zonder voorbehoud voor het bestaan van de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen. Toch is er ook kritiek, vooral vanwege de SP, PVV, VU en Agalev. Zij verwijten deze instelling dat ze te sterk gedomineerd wordt door de CVP en dat het beleid te weinig doorzichtig is. Niemand klaagt echt over het geleverde werk maar wenst een meer open en democratisch besluitvorming waarbij ook de politieke minderheden beter worden betrokken. In de toekomst wil de lOK o.a. gaan werken aan een grondbeleid ten behoeve van de landen tuinbouwsector, aan een betere ondersteuning van het gemeentelijk milieu- en verkeersbeleid, het beheer van de gemeenschappelijke infrastructuur en het opmaken en uitvoeren van meerjarenbeleidsplannen op gemeentelijk en regionaal vlak. •


VANUIT HET STADHUIS... Hoogstraatse coalitiepartners lijnrecht tegenover elkaar Het Begijnhof terug naar af Reeds bij de eerste stetnining over het Begijnhof eind vorig jaar was het duidelijk dat er bij de twee meerderheidspartijen verschillende voorkeuren leefden. Uit reakties en gesprekken kon men meermaals vaststellen dat het bij verscheidene raadsleden minder om de principes ging van hoe er zou gerestaureerd worden dan wel om wie de erfpachtovereenkomst in de wacht zou kunnen slepen. Om deze onenigheid binnen de coalitie zoveel mogelijk aan het oog van de buitenstaander te onttrekken gaf het college de voorkeur aan een geheime stemming. Het resultaat was wellicht niet zoals iedereen het gehoopt had. Nadien werden de kaarten bloot op tafel gelegd: KVB steekt zijn voorliefde voor Borgmans, Stoops en Bresseleers niet meer onder stoelen of banken: de CVP schaart zich als één man achter Van Spaendonck en zoekt vertwijfeld hulp bij de oppositie. Deze laatste heeft zich steeds miskend gevoeld en staat nu voor een 'hartverscheurende keuze'... Het worden zware dagen voor de Hoogstraatse CVP, want ook de LOK wordt in de gemeenteraad kritisch doorgelicht. Ook hier neemt de coalitiepartner voor een stuk afstand. Toch blijft een meerderheid bestaan voor de verlenging van de lOK. De huisvuilverwerking wordt echter aan de bevoegdheid van deze intercommunale onttrokken. KVB haalt zijn slag thuis, voor de tweede maal met een onverwachte steun vanuit de oppositie. Real-politiek tegenover principes: ook een hart verscheurende keuze? -------------van oestuur en /%rmanu Coenegrachts klid LOK wordt gedeeltelijk teruggefloten De lOK is een intercommunale waarbij 29 gemeenten uit de Kempen zijn aangesloten. Zij werd in 1962 opgericht met als doelstelling de ontwikkeling van de Kempen op allerlei fronten te stimuleren. Vandaar haar benaming: Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen. Voor Hoogstraten is zij vooral gekend omwille van de verschillende sociale woonwijken, waarvan de Dalwijk te Meerle wellicht het meest besproken is geweest, de planning en de uitbouw van de industriezone en de transportzone, de opmaak viii allerlei plannen öalt voor het toekomstig knntainerpark, en zeker niet in het mimt voor de verwerking van het huishoudelijk en industrieel afval uit d gemeente op het lOK stort te Beerse. Door het feit dat de lOK een belangrijke vinger in de pap heeft in nogal wat dossiers in de gemeente, is het voor vele plaatselijke p0litiekers vaak een hele betrachting geweest om als afgevaardigde van de gemeente in deze intercommunale te zetelen. De raad van bestuur van de lOK draagt een duidelijke CVP-stempel. Meer dan twee derde van deze raad bestaat uit leden van deze partij. Voor Hoogstraten zetelen de CVP-ers Jef Blockx (raad

van het college van kommissarissen).

1992 wordt het definitieve uitpunt van de lOK, tenzij de aangesloten gemeenten zich uitspreken voor een verlenging van deze intercommunale. De wet bepaalt immers dat een intercommunale slechts voor een maximum termijn van 30 jaar mag bestaan. Op 30 april van dit jaar heeft de Raad van Bestuur een aantal voorstellen goedgekeurd om een verlenging aan te gaan. Hierover moeten alle aangesloten gemeenten een beslissing nemen véôr 1 juli. Algemeen is geweten dat er heel wat kritiek is op de werking van de lOK. Vooral vanuit SP-, PVV- en Agalev-kringen worden er nogal verwijten geuit op de monopoliepositie van de CVP en de daaruitvoortvloeiende ondemokratische werking. Ook in Hoogstraten was deze tendens duidelijk merkbaar tijdens de raadszitting van 27 mei. De oppositie trok de discussie aan, de CVP ging in verdediging en de KVB keek toe en onthield zich. Maar bij de stemming over de huisvuilverwerking plaatsten de twee coalitiepartners zich lijnrecht tegenover elkaar. De Hoogstraatse vuilniswagen zal in de toekomst (na het beëindigen van het huidig kontrakt) niet meer naar het lOK-stort rijden. In deze kontekst is het wellicht interessant te wijzen op het feit dat het college voorstelt om een perceel grond naast het containerpark te verkopen aan een recuperatiehandel (Van Nunatten en De Vos). Sommigen zien hierin reeds de eerste stap naar een privatisering van de Hoogstraatse huisvuilverwerking. Of dit inderdaad klopt, zal met de tijd duidelijk worden. De verkoop van deze grond werd in ieder geval uitgesteld tot na een van ae voigenoe raaaszittingen waarin dit punt grondiger zal behandeld worden.

0*

Schepen Coenegrachts en volks vertegenwoordiger Jef Van Looy haalden bakzeil in de gemeen teraad (Begijnhof, lOK). De Europadagen werden echter hun succes: zij haalden eerste Minister Martens naar Hoogstraren.


GEMEENTERAAD

Meer inspraak is conditio sine qua non Tijdens de discussie maakt enkel de oppositiegroep Fusiebelangen haar bezwaren kenbaar. Op de KVB-stoelen is het volstrekte stilte. Enkel bij de stemming zal tot uiting komen dat ook daar iets leeft. Raadslid Verhuist wil enkel een verlenging van het bestaan van lOK goedkeuren op voorwaarde dat er een verandering in de statuten wordt doorgevoerd. Enkel hierdoor zou een demokratische werking binnen deze intercommunale mogelijk worden, aldus het raadslid. Als voorwaarden stelt hij: inzagerecht voor alle raadsleden; een betere vertegenwoordiging van alle politieke fracties in de Raad van Bestuur, uitnodigingen en verslagen van de vergaderingen van lOK moeten naar de gemeenten worden toegezonden en ter inzage liggen van alle gemeenteraadsleden en tot slot de mogelijkheid voor alle raadsleden van de aangesloten gemeenten om schriftelijk vragen in te dienen waarop binnen de twee maanden een schriftelijk antwoord moet gegeven worden. Schepen Coenegrachts raadt het raadslid aan nu vôér de verlenging te stemmen en later zijn BYOUTERIE

,J

HOOGSTRATEN Vrijheid 66, Tel. 03/31 47253

• Groot assortiment in fantasiejuwelen • Ruime keus in lederen riemen en handtassen • Exclusieve haarmode

Als je daar niet slaagt slaag je nergens.

opmerking in de gemeenteraad te doen bespreken. Als dit dan een meerderheid vindt, moet het wel in de raad van bestuur van de lOK behandeld worden. Deze manier van werken vindt VerhuIst echter pure waanzin. 'Zo zal er nooit iets veranderen'. De stemming verloopt over vijf punten. De deelname van Hoogstraten aan de verlenging van lOK: CVP en DE stemmen voor (10), KVB (9) onthoudt zich, FB (2) stemt tegen omdat er geen rekening wordt gehouden met hun voorwaarden. Dezelfde uitslag krijgen we bij de goedkeuring van de voorgestelde statuten-wijzigingen door de Raad van Bestuur. Voor de ten lasteneming van de tekorten door lOK is KVB wel akkoord. Wat betreft de huisvuilverwerking wil de groep van burgemeester Van Aperen haar bevoegdheid niet uit handen geven. Dit betekent dat in totaal 11 raadsleden (9 KVB en 2 FB) de inbreng van lOK in de huisvuilsector verwerpen tegenover 10 voorstanders (CVP en DE). Dit brengt mee dat Hoogstraten in de toekomst een andere oplossing zal moeten zoeken voor de vuilverwerking, dit tot ongenoegen en spijt van de raadsleden Blockx en Van Looy.

1.PEETEPg Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05 * merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage

Vrijheid 167 - Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers. enz.

Concurrentie in het Begijnhof Het begint er stilaan op te lijken dat we met het Begijnhof dezelfde weg opgaan als vroeger met de Thijsakker: Voor de zoveelste maal verschijnt dit dossier op de agenda van de gemeenteraad en de kontro verse neemt hand over hand toe. Het Begijnhof ziet er dan ook met de dag meer vervallen uit. En zoals de verdeeldheid in de raad momenteel aangeeft lijkt er nog niet direkt een oplossing in zicht. Nadat er eerst een principiële toezegging gegeven werd aan Van Spaenonck voor het opstellen van een erfpachtovereenkomst voor 99 jaar, werd het eigenlijke voorstel van overeenkomst tot twee maal toe verworpen. De twee coalitiepartners hebben zich onverzoen baar tegenover elkaar opgesteld zodanig dat de houding van de oppositiegroepen van doorslaggevend belang kan zijn. Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat het bij vele raadsleden eerder te doen is om de persoon die het Begijnhof in handen krijgt dan wel om een ernstige bezorgdheid over dit uniek en prachtig erfgoed. Van Spaendonck

autobanden

GEBR.LEYTEN

OP 27 december 1990 maakt de gemeenteraad een keuze uit drie kandidaten om met één van hen een erfpachtovereenkomst op te maken. Alle raadsleden opteren om het Begijnhof in pacht te geven voor 99 jaar, eerder dan het te verkopen. Er is een duidelijke verdeeldheid in de meerderheidscoalitie (CVP 8, KVB 10) en daarom opteert men voor een geheime stemming. De groep Moorkens en partners haalt slechts één stem. De groep Bresseleers, Stoops en Borgmans, die de sympathie van KVB meedraagt, behaalt acht stemmen. Heerle's Hof krijgt de meeste stemmen achter haar naam (10) en kan dus beginnen met het uitwerken van een voorstel van erfpachtovereenkomst. Bij de stemming was er één blanco stembiljet en de twee oppositieleden van FB hadden zich in de zaal teruggetrokken. Op 1 mei 1991 wordt een voorstel van erfpachtovereenkomst aan de raad ter goedkeu-

ring voorgelegd. Er wordt echter geen meerderheid gevonden. De volledige KVB stemt tegen, de vier oppositieleden en CVP-raadslid Blockx onthouden zich, de CVP komt niet verder dan 7 pro-stemmen. Het voorstel van Van Spaendonck wordt dus verworpen, de spanning binnen de coalitie groeit.

Verdeeldheid De CVP doet een ultieme poging om alsnog een meerderheid voor het plan Van Spaendonck te verkrijgen. Haar voorstel wordt evenwel niet opgenomen op de agenda van de gemeenteraad van 27 mei. We krijgen daar entegen een speciale zitting op 3 juni met slechts één agendapunt: het Begijnhof.

In zijn inleiding schetst schepen Verlinden nogmaals het verloop van de twee voorgaande stemmingen en de vele onderhandelingen die aan het voorstel voor de erfpachtovereenkomst zijn voorafgegaan. Hij betreurt het dat de 10 tegenstemmers geen verklaring hebben afgelegd waarom zij dit voorstel verwerpen.


GEMEENTERAAD

Het Begijnhof van Hoogsiraten in 1932.

In de voorbereiding tot deze raadszitting is er veel aandacht besteed aan de vijf onthoudingen. Daarom wordt er in het huidige voorstel een fonds ingelast voor de instandhouding van het Begijnhof. Dit fonds zou starten met een beginkapitaal van 200.000 fr. plus een jaarlijkse inbreng van 1lo van de jaarlijkse netto huuropbrengst van het Begijnhof complex. Volgens de schepen is hiermee het maximale van de mogelijkheden behaald en hij doet een oproep tot verantwoordelijkheid. Het Begijnhof moet één van de aantrekkingspunten van mooi Hoogstraten blijven. 'Mijn geweten is zuiver, ik heb al het mogelijke gedaan. De zaak ligt nu in handen van de raad', aldus Herman Verlinden. Raadslid Verhuist ziet in de aangepaste ontwerptekst een aantal verbeteringen die tegemoet komen aan de vragen die zijn fraktie in het verleden naar voor gebracht heeft. Hij verwijst hierbij naar de korte realisatietermijn (voor 31 dec. '96), de plaats voor het Ostmuseum, de vergoeding voor de gemeente (13,4 milj.), de infra-structuurwerken ten koste van Heerle's Hof en de duidelijkheid over de eindsituatie en deze over de kerk. Toch vreest hij dat de ganse zaak een elitaire bedoening zal worden. Er wordt niets voorzien voor de huidige bewoners. Ook is het niet duidelijk wat er allemaal zal komen. Worden de woningen omgebouwd tot winkels, restaurants ... ? Worden er woningen verder verhuurd of in erfpacht gegeven? En tot slot wordt er in het dossier niets vermeld over een mogelijke schadeclaim door de vroegere architecten Van Hout-Schellekens, zodanig dat dit later ten laste van de gemeente zou kunnen vallen. Wat de houding van zijn fraktie betreft, wijst Verhuist erop dat FB om principiële redenen zal tegenstemmen. Uit de verkiezingen van '88 is een duidelijke meerderheid van CVP en KVB tevoorschijn gekomen. In de twee voorbijgaande jaren is er volgens hem geen rekening gehouden met de voorstellen, bedenkingen en fundamentele bezwaren van Fusiebelangen bij tal van belangrijke dossiers: de vernietiging van de archeologische site van Meerberg, de verschillende BPA's, het Katharinaproject, de herinrichting van de Vrijheid, de vernieuwing van de weg naar Meerle, de aankoop en de subsidiëring van voetbalvelden, enz. De meerderheidspartijen hebben voor het Begijnhof de gemakkelijkste

weg gezocht, een oplossing waarmee men zo vlug mogelijk van het probleem Begijnhof vanaf zou geraken. FB heeft daarentegen steeds een principieel standpunt ingenomen: de Hoogstraatse gemeenschap mag zijn verantwoordelijkheid over één van de waardevolste en wezeniijkste delen van het Hoogstraatse kulturele patrimonium niet uit handen geven. Nu beide meerderheidspartijen verdeeld zijn over de keuze tussen Heerles Hof of Borgmans en co doet men een beroep op de oppositie. Geen van deze keuzen is de onze en daarom zullen wij ook tegenstemmen, aldus raadslid Verhulst. Als alternatief stelt FB voor in de maand juni een delegatie van alle Hoogstraatse partijen naar het kabinet Lensens te sturen. Zij zou dan kunnen uitzoeken of er geen mogelijkheid bestaat om het Begijnhof te betrekken in het plan van de gemeente om bejaardenwoningen en serviceflats op te richten en hiervoor de aangevraagde subsidies te benutten. Indien hierop geen positief antwoord zou komen zou men hierna het project Begijnhof in alle kranten en tijdschriften open kunnen verklaren. Op die manier kan er dan een beslissing vallen in alle openheid en eerlijkheid, waar iedereen echt achter kan staan. Schepen Coenegrachts wijst er Verhuist op dat deze mogelijkheid van bejaardenwoningen in het verleden via Caritas voldoende onderzocht is, maar die onderhandelingen zijn toen mislukt. Alle kontakten zijn uitgeprobeerd en op niets uitgelopen. Alle mogelijke belanghebbenden zijn aan bod geweest zoals

de Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting, de Nationale Landmaatschappij, enz. We moeten nu de klok toch niet meer terugzetten! Raadslid Blockx vindt het spijtig dat er geen compromis is gevonden tussen de belangstellenden. Als dit dossier nu geen steun krijgt, wordt het weer op de lange baan geschoven met alle gevolgen voor de toestand van het Begijnhof. Raadslid Sprangers meent dat er volgens inlichtingen uit het ministerie van Lensens een klein bescheiden project voor bejaarden op het Begijnhof mogelijk is. Een kombinatie privé met de sociale sector is best mogelijk. Raadslid Van Ostaeyen twijfelt er niet aan dat er veel werk en moeite aan dit dossier besteed werd. Toch vindt hij het spijtig dat de oppositie in de wandelgangen en uit de pers moet vernemen wat er juist gaande is. De oppositie is volledig buiten spel gezet. Enkel nu voor het stemmen doet men er beroep op. Ik zal mij dan ook onthouden, aldus Van Ostaeyen die slechts als enige van zijn fraktie de raad bijwoonde. De twee andere DE-leden Aerts en Verheyen waren wegens ziekte verontschuldigd. Twaalf raadsleden (KVB en FB) stemmen tegen het plan Van Spaendonck, de CVP moet met 8 stemmen vôér, het onderspit delven, terwijl DE zich onthoudt. Na het einde van de raad bezorgt burgemeester Van Aperen aan de pers een nota waarin de visie van KVB wordt weergegeven. Wij citeren: Wij willen de restauratie van gans het complex, de kerk inbegrepen. Dit omdat de kerk de eerste blik is op het Begijnhof en zij aan de buitenkant een restauratiebeurt nodig heeft. Gezien de schaarse middelen aan subsidies die heden ten dage voorhanden zijn, zou dit nog vele jaren kunnen duren. Gezien er een huidig voorstel is waarin het hierboven vernoemde zou verwezenlijkt worden, opteerden wij voor de totaal oplossing. In de voorliggende erfpachtovereenkomst wordt het architectenbureau dat destijds aangesteld werd niet weerhouden of niet overgenomen. Dit zal aanleiding geven dat de stad nog vele miljoenen schadevergoeding moet betalen. Wij opteren voor het voorstel 'BresseleersStoops-Borgmans' omdat zij heel wat vakmanschap in huis hebben en veel ervaring in soortgelijke projecten, in restauratiewerk. Dit is voor ons een waarborg voor degelijk werk en behoud van het autenthiek karakter van het huidige Begijnhof.' Het is nu wellicht wachten op een voorstel van KVB. Maar of hiervoor een meerderheid kan gevonden worden in de raad, is al evenmin zeker.

Lauryssen electronics £

£

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 31467.67


POLITIEK

Europadagen in Hoogstraten Van donderdag 23 mei tot en met zaterdag 25 mei organiseerde de Hoogstraatse CVP enkele ontmoetingsdagen met collega's uit Nederland en Duitsland. Er waren afgevaardigden uit het vroegere West- en OostDuitsland. Vooral aan deze laatsten werd ruime aandacht besteed. Het opzet was vooral deze mensen uit Sondershausen de kans te bieden kennis te maken met de landbouw, de economie, de handel en de kultuur van de streek. Er werden bezoeken gebracht aan een tuinbouwbedrijf, een rundveebedrijf, een slachthuis, een steenbakkerij, een plaatselijke brouwerij, enz. De hereniging van de beide Duitslanden zal in de komende jaren wellicht heel wat problemen met zich meebrengen. Een delegatie van CVP-Hoogstraten bracht in december '90 een bezoek aan deze streek en formuleerde hierover een aantal bevindingen. Zo lezen we dat de streek van Sondershausen te kampen heeft met een enorme werkloosheid. Men schat de reële cijfers op 50 tot 7070. Vooral de omschakeling van de verouderde en vervuilende electriciteitscentrale op bruinkool alsook de ineenstorting van de vraag naar kalium is voor de tewerkstelling in de streek een serieuse klap. Ook op het vlak van de landbouw blijken de vroegere produktiemethoden sterk verouderd. De streek kent nochtans goede landbouwgronden. De inbreng van Westers kapitaal en kennis voor de modernisering van de landbouw zouden absoluut noodzakelijk zijn. Voor de CVP-Hoogstraten is het dan ook haar taak haar gasten te laten zien wat er allemaal kan bereikt worden met hard, efficiënt en verstandig te werken. Vandaar deze uitnodiging voor een bezoek aan Hoogstraten. Er zit evenwel nog een ander belangrijk aspect aan dit bezoek. De grote werkloosheid in het vroegere Oost-Duitsland zou wel de oplossing kunnen brengen voor de toenemende vraag naar goedkope en legale seizoenarbeiders voor de pluk in de Noorderkempen. Reeds verscheidene jaren kampt de tuinbouw met een tekort aan werkkrachten. Verscheidene razzia's van rijkswacht en politie hebben niet kunnen beletten dat tal van Marokkanen, Turken en hoe langer hoe meer Polen, vaak illegaal en in het zwart aan het werk zijn. Over werkomstandigheden, vergoedingen en behuizingen doen er vaak ook allerlei verhalen de ronde. Dat er in deze zaak wellicht niet te veel normen gehanteerd worden blijkt wel uit het gerucht dat er zelfs in bepaalde kringen verwezen wordt naar een bekend Hoogstraats politicus die alles kan 'regelen' waar en hoe men best aan een Pool kan geraken. Vorig jaar werd er getracht om met het Ministerie van Arbeid een wettelijke overeenkomst te bedingen om Polen als seizoenarbeiders in te schakelen in de tuinbouw. Deze onderhandelingen mislukten. Op het ministerie was men van mening dat er eerst maar een oplossing moest gezocht worden bij de 350.000 werklozen in eigen land. Het gevolg hiervan was de oprichting van een werkgelegenheidsagentschap waardoor een werkloze gedurende 60 dagen per jaar kon gaan werken in de tuinbouw. Het hoogtepunt van het seizoen was evenwel reeds gepasseerd toen alles op punt stond. Dit jaar werd dit agentschap hernieuwd met een beperkt succes.

10

de toekomst van de expeditiebedrijven en de tewerkstelling van de douane na 1992. Veel nadruk werd gelegd op het belang van derde landen voor in- en export. Premier Martens bleek verwonderd over de grote aktiviteit maar ook over de gelijke accommodaties langs de twee zijden van de grens. De 'Nacht van Europa' werd door de eerste minister ingezet na een toespraak van volksvertegenwoordiger Jef Van Looy over het belang van de land- en tuinbouw voor de streek. Premier Martens zag het vooral in een sterk Europa, zette de dans in en trok huiswaarts, de Zevende Dag tegemoet.

1

De CVP en de tuinbouwkringen zien in de ontmoetingen met hun (oost)-Duitse vrienden de ideale gelegenheid om dit aspect te bespreken. Het vroegere Oost-Duitsland is nu eveneens lid van de EEG. De reakties van de Duitse gasten zijn niet direct erg enthousiast. Deze seizoenarbeid in de Kempen biedt geen oplossing voor de werkloosheid in eigen streek. Er moeten ter plaatse werkplaatsen geschapen worden. Toch werd afgesproken dit aspect verder te onderzoeken bij een nieuw bezoek aan Sondershausen, om alsnog voor dit seizoen een oplossing te vinden. Zaterdag kreeg Hoogstraten dan nog het bezoek van een delegatie uit Nederland en Duitsland. Hoogtepunten van deze dag werden het bezoek aan de Veiling der Kempen en aan de transportzone. Dit gebeurde in het gezelschap van eerste minister Wilfried Martens. Op beide plaatsen was er telkens een kort werkgesprek met afgevaardigden van de verschillende delegaties en mensen uit de bedrijven. Op de Veiling werd vooral gesproken over de tewerkstelling in de tuinbouw. Volgens premier Martens moet alles in het werk gesteld worden om te beletten dat er verder nog koppelbazen de kop opsteken. Op de transportzone werd vooral van gedachte gewisseld over

GARAGE B.VB.A.

Geuden . s

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76

CARROSSERIE FORD T WEED EHAN DS WAG ENS STREVEN NAAR PERFECTIE


Verleden en Toekomst

Hoogstraten industriestad?

Wanneer we de huidige cijfers (= op basis van het boekjaar 1989) vergelijken met deze van 2 jaar terug (boekjaar 1987), dan zien we een duidelijke groei van de Hoogstraatse Industrie. Dat jaar stonden 57 bedrijven in de 'Top 20.000', samen goed voor een omzet van 14,3 miljard. Op 2 jaar steeg de omzet dus met ruim 7,5 miljard of met ca. 50%. De netto winst daalde van 270 naar 150 miljoen. Of een dergelijke groei ook volgende jaren mogelijk is, is grotendeels afhankelijk van faktoren die niet in Hoogstraten bepaald worden. Maar als deze faktoren gunstig zijn, kunnen industriëlen in Hoogstraten in de nabije toekomst nog een plaatsje vinden. Zowel industriezone als transportzone worden immers uitgebreid, respectievelijk met 6 en 85 ha. Een rem op de ontwikkeling zou eerder het gebrek aan personeel kunnen zijn. Nu reeds kampen sommige ondernemingen met recruteringsproblemen en staan ze aan de schoolpoorten te wachten op de afgestudeerden. Ooit, in een niet zo ver verleden, stonden de de schoolverlaters aan de poorten van de ondernemingen te wachten. Het kan verkeren.

Soms lijkt het alsof in vroeger tijden alles duidelijker was. Antwerpen was een havenstad, Luik een industriestad, Lier, Turnhout en Hoogstraten pro vinciestadjes. De dorpen van de fusies waren zoals de meeste andere dorpen in Vlaanderen 'boerendorpen'. Thans is het niet meer zo eenvoudig etiketten te kleven. Elke zichzelf respekterende gemeente (en zeker stad) heeft minimaal één industriezone en een dorp als Meer is met 26 bedrijven op zijn grondgebied nog moeilijk 'boerendorp' te noemen. Wat Hoogstraten heden ten dage op industrieel gebied zoals betekent zochten wij even op in de laatste uitgave van Trends 'Top 25.000'. 22 miljard De fusiegemeente Hoogstraten telt in het totaal 76 bedrijven met een omzet van meer dan 25 miljoen (minimum om in 'Top 25.000' opgenomen te worden). Al deze bedrijven samen realiseerden in 1989 een omzet van bijna 22 miljard frank. Een indrukwekkend cijfer (22 met 9 nullen) maar niet zoveel zeggend. Meer zegt de totale 'Toegevoegde Waarde', die 4,5 miljard beloopt. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de produktiewaarde en de prijzen die aan andere bedrijven worden betaald voor levering van half-afgewerkte produkten. Het begrip 'Toegevoegde Waarde' geeft aan wat de Hoogstraatse industrie aan de nationale welvaart bijdraagt, of wat hier ter plekke wordt toegevoegd aan produkten en diensten die elders worden ingekocht. Dat op een dergelijke bijdrage ook iets mag verdiend worden spreekt voor zich. De netto-winst beliep voor 1989 globaal 150 miljoen frank. Nu zijn alle in de 'Top 25.000' geklasseerde ondernemingen geen industriële bedrijven, het enige criterium is immers een omzet van minimum 25 miljoen frank. Wanneer we de lijst overlopen, zien we daar zowel de echte grote bedrijven zoals De Ster en De Veiling als eerder uit de kluiten gewassen zelfstandigen als De Backker Kleding, Loos en Brosens of Bogers van Meersel-Dreef.

Waar? .zijn al die bedrijven dan gevestigd, horen wij u al vragen; 76 ondernemingen nemen immers heel wat plaats in. Hoogstraten is met 33 bedrijven (waarvan 14 op de industriezone) het meest geïndustrialiseerd, echter onmiddellijk gevolgd door Meer met 26 vestigingen (waarvan 15 op de transportzone). Meerle telt 9 ondernemingen, Minderhout 6 en Wortel kan met slechts 2 bedrijven zijn vroeger etiket van 'b .... dorp' nog even behouden.

En wat doen ze? De activiteitssector waarin het grootst aantal bedrijven zich bezighoudt is de transportsector. 18 ondernemingen zorgen daar voor een gezamenlijke omzet van 1,5 miljard (nr. 1 = Van Dieren Transport, Meer). De transportzone in Meer (12 transportbedrijven) is daar natuurlijk niet vreemd aan. De sector met de grootste omzet in de regio is die van de vleesindustrie; 4 bedrijven realiseren samen een omzet van bijna 3 miljard (nr. 1 = Herdico, Meerle). Andere goed vertegenwoordigende sectoren zijn de bouw (nr. 1 = Bolckmans Industrie) en de verkoop van bouwmateria-

len (nr. 1 = Van Der Velden, Meer). Beide sectoren tellen 6 ondernemingen met respectievelijk 1,1 en 0,5 miljard omzet. De distributiesector telt 5 bedrijven die 0,6 miljard omzetten. Quirijnen staat hier op kop.

De Hoogstraatse Industrie

-

de nevenklassementen Personeelsleden

Met het meeste volk De Sier Friswit (in Hoogstraten) Bolckmans (groep) Kela Herdico Karcher Hyplast Sterkens Brouwerij Quirijnen Comeco

2320 Hoogsiraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2328 Meerle 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2321 Meer

De hoogste toegevoegde waarde Dc Sier Veiling der Kempen Kela Prinz Karcher Hyplast Herdico Martens Metaalkonstr. Muller Livirigstone (Lohuis)

De grootste verdieners

2320 Hoogsiraten 2320 Hoogstratcn 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2328 Meerle 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2321 Meer

533 270 145 78 67 49 48 47 47 44

Miljoen fr. 1254.49 164.06 160.30 114.08 113.67 112.28 106.10 99.30 93.68 88.08

Netto winst

133.00 2320 Hoogsiralen Friswit (tolale groep) 45.10 Prinz 2321 Meer 24.90 2320 Hoogstraten Martens Metaalkonstr. 24.70 2320 Hoogstraten Karcher 18.90 2320 Hoogstraten Veiling der Kempen 14.90 2320 Hoogstraten Muller 10.50 Van Der Windt 2320 Hoogstraten 7.70 2328 Meerle Herdico 6.00 V.D. Velden Bouwmat 2321 Meer 5.80 De Rijke op- en overslag 2321 Meer Verdienen is natuurlijk een groot woord, netto winst betekent niet per se dat iemand dat bedrag mee naar huis mag nemen. Dit is afhankelijk van de statuten van de onderneming. De winst kan gebruikt worden om een dividend dat de aandeelhouders uit te keren, maar kan eveneens in de onderneming behouden blijven (overgedragen winst). Winst betekent echter dat de onderneming rendabel is, in welke mate hangt dan weer van andere faktoren uit de balans af. Verlies betekent echter nog niet dat een onderneming niet rendabel zou zijn, ook dit hangt van andere faktoren af, zoals de afschrijvingen (van investeringen). Verlies moet echter beperkt zijn in jaren en in omvang, ander kan het liedje niet blijven duren. Alle cii fergegevens werden gedistilleerd uit de TRENDS TOP 25.000 van januari 1991 (uitgave EDITOP N. V., Zellik).

11


Naam

.

r

1

N 1

12

De Ster Prinz Veiling der Kempen Herdico Comeco Hyplast Friswit Karcher Bolckmans Industrie Muller Kela Quirijnen Sterkens Brouwerij Van Pelt Internat 15, Lïvingstone (Lohuis) Martens Metaalkonsir. Van Dieren Transport Vreysen Douane/cxped 19 Van Der Velden Bouwmat Van Der Windt Europa Express Invepro 23, Van Den Heuvel Veehandel Verhaert lnt.Exped. Spranco Bolekmans Constructie Herrijgers Van Der Velden Beton Halschoor Spanplank De Rijke op- en overslag Meva Kempenland Oomen Warenhuis Vrije Veiling Trenco Belgium Car Contract Huybrechts Vervoer Vitachem V!eminckx Transport Desia Holleman 43 Konstr montage Industrie 44 Laurijssen Jozef Geudens Garage Coertjens en Wendrickx Aliso Benelux Snijers Bouwbedrijf Verkooyen R. Van Der Velden Tegels Ver kooyen Veem Van Loon Jef H. & W. Transport Loos en Brosens 55, Van Dijck Vervoer Van Aert Douaneagent De Backker Kleding Claes Belcomex Alcom Gaston Schul Verkooyen Transport Herrijgers Bouwspec. E3ogers-Van Berkel Malve Lauryssen Electr. Alleman Gustaaf Pro Mail Vissers Douane/exped Bolckmans Dakbekleding Van De Locht Janssens Hout Leenaerts Bio-Produc. Martens G. Kennes Van De Vondel

Gemeente 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2328 Meerle 2321 Meer 2320 t-Ioogstraten 2320 F{oogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2321 Meer 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2323 Wortel 2321 Meer 2321 Meer 2322 Minderhout 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2322 Minderhout 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2328 Meerle 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2321 Meer 2321 Meer 2328 Meerle 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2328 Meerle 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2322 Minderhout 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2328 Meerle 2323 Wortel 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2321 Meer 2328 Meerle 2320 Hoogstraten 2328 Meerle 2321 Meer 2322 Minderhout 2321 Meer 2322 Minderhout 2321 Meer 2320 Hoogstraten 2328 Meerle 2320 Hoogstraten 2328 Meerle 2320 Hoogstraten 2322 Minderhout 2320 Hoogstraten

Actîviteitssector Plastiek Import/Export Veilingen Vleesindustrie Vleesindustrie Plastiek Wasserijen Machines/Verkoop Bouw Glas Farmaceut.Nijv. Distributie Brouwerijen Import/Export Electr.toestellen Metaalverwerking Transport Transport Bouwmaterialen Verpakking Transport Bouw Levende dieren/Handel Transport Installatiebedrijven Metaalverwerking Vleesindustrie Bouwmaterialen/Produktie Bouwmaterialen Bouwmaterialen Transport Levende dieren/Handel Vleesindustrie Distributie Veilingen Confectie Garages/Auto's Transport Chemie Transport Bouwmaterialen/Produktie Transport Metaalverwerking Zaadhandi/Landbouw Garages/Auto's Bouw Bouwmaterialen Bouw Transport Bouwmaterialen Distributie Transport Transport Installatiebedrijven Transport Transport Kledingverkoop Afwerking Transport Meubelindustrie Impôrt/Export Transport Bouwmaterialen Distributie Metaalverwerking Electr.toestellen Transport Distributie Transport Bouw Garages/Auto's Houthandel Andere Bouw Zaadhandel/Landbouw Transport

Omzet

(in niilj.

fr.)

3506.00

2290.00 2123.00 1363.00 1271.00 1210.00 825.00 726.00 721.00 484.00 434.00 397.00 375.00 336.00 324.00 300.00 252.00 220.00 210.00 208.00 197.00 188.00 177.00 168.00 163.00 150.00 147.00 142.00 125.00 119.00 117.00 111.00 101.00 100.00 88.00 82.00 81.00 75.00 75.00 67.00 66.00 66.00 62.00 60.00 58.00 55.00 51.00 5 0. 00 47.00 47.00 45.00 44.00 44.00 43.00 43.00 42.00 41.00 41.00 40.00 37.00 35.00 35.00 31.00 30.00 30.00 29.00 28.00 28,00 27.00 27.00 27.00 27.00 26.00 25.00 25.00 25.00

Netto

Winst -21.60 45.10 18.90 7.70 0.70 -40.80 15.40 24.70 3.80 14.90 5.00 -2.40 -2.60 5.80 -8.40 24.90 -59.60 3.80 6.00 10.50 -3.70 4,90 0.20 1.90 4.40 3.10 0.90 5.00 3.90 -4.10 5.80 3.50 5.30 0.50 1.20 -0.60 0.00 3.50 0,70 2.80 2.80 0.30 2.00 0,30 0.50 3.20 0.40 0.70 0.10 0.70 4.20 1.90 0.30 0.90 2.00 5.80 0,00 2.10 4.90 1.30 5.00 1.00 0.90 -0. 10 5.50

1 .40 1.30 2.50 0.50 0.80 1.00 0.20 3.30 -0.02 1.70 -1.00


BEDRIJVEN

WIKAHO Geen exotisch dier, wel de afkorting van de Werkgroep Industrie Kanton Hoogstraten. Deze werkgroep werd begin 1990 opgericht op initiatief van de Kempische Kamer van Koophandel, in samenspraak met het grootste bedrijf van de regio, De Ster. De werkgroep heeft tot doel de samenwerking onder de bedrijven te bevorderen (misschien heeft uw naaste buurman dât te koop wat je elders zocht) en als groep met gelijkiopende belangen en interesse naar buiten te treden (samen sterk).

stadsbestuur is als industrieel organisme bij de groep betrokken), komt eens per maand bijeen. Zij werken de initiatieven uit en zorgen voor de verspreiding van de informatie. Ook de 'public relations' van de industrie in zijn geheel behoort tot hun werkterrein. Later wil Wikaho ook naar de bevolking toe als 'gesprekspartner' optreden, maar daarvoor wil de groep zich eerst beter profileren. Ieder begin is immers moeilijk en de start van de werkgroep verliep vrij moeizaam. Een Kempische ondernemer warm maken voor iets dat dan nog geen commercieel doel heeft, blijkt niet zo eenvoudig te zijn. Toch is de werkgroep vast overtuigd van zijn nut en doen zij alles om eerder genoemde ondernemer

hiervan te overtuigen. Praktische verwezenlijkingen en een jaarlijkse algemene vergadering met een eerder feestelijk karakter, zullen hieraan moeten helpen. In de nabije toekomst ziet de Wikaho nog veel onontgonnen terreinen, zoals steun aan kleinere bedrijven op specifieke gebieden (sociale wetten, personeelsbeleid, juridisch advies, milieuwetten), zaken van algemeen belang voor de industrie zoals beveiliging van gebouwen en terreinen, bewegenis, rampenplannen enz. Tenslotte is er ook nog veel werk op de plank om zich aan de bevolking te tonen, om te laten zien wat de industrie doet en wat haar rol is in deze samenleving.

OPENBARE VERKOPING VAN LANDELIJKE WONING MET BERGPLAATSEN TE HOOGSTRATEN/MEER, HOOGEIND 7 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Landelijke woning (inbegrepen de gaskachels) te Hoogstraten/MEER, Hoogeind 7, groot volgens kadaster 22 a 3 ca. Begrijpende: 3 dooreenlopende plaatsen, keuken, slaapkamer, opkamer, kelder, zolder, garage en grote berging. Eigendom beschikt over waterleiding, electriciteit, tv-distributie en telefoon. Kadastraal inkomen 13.900 fr. Bezichtiging: zaterdag van 14 tot 16 uur. Beschikbaar: uiterlijk 1.9.1991. ZITDAG: Definitief op dinsdag 2 juli 1991, om 16 uur in café Victoria, Meerleseweg 4 te Meer. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde liefhebbers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van trouwboekje en huwelij kskontrakt.

OPENBARE VERKOPING VAN NIEUWGEBOUWD LANDHUIS TE HOOGSTRATEN, DEKEN LAUWERYSSTRAAT 4 Roger Wilrns (hr. manager De Sier), voorzitter van WIKAHO.

De werkgroep richt zich tot elke onderneming of ondernemer (groot of klein) die een industriële aktiviteit ontwikkelt. Zij blijft daarmee bewust buiten het vaarwater van de Middenstand. De doelgroep in het kanton (Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel en Baarle[-lertog) is een 300-tal bedrijven groot. In de praktijk wil Wikaho vooral informatieverstrekker zijn naar de onderne-

ming en dit rond praktische thema's, o.a. de nieuwe milieuwetgeving, brandpreventie en brandverzekering. Momenteel wordt in nauwe samenwerking met het stadsbestuur gewerkt aan een projekt dat de bewegwijzering naar de ondernemingen op een overzichtelijke en veilige manier regelt. Het dagelijks bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van 10 bedrijven, een afgevaardigde van de Kempische Kamer en de burgemeester van Hoogstraten (het

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Nieuwgebouwd landhuis te Hoogstraten, Deken Lauwerysstraat 4, groot 755 m 2 Omvattende: Iiving, volledig ingerichte keuken en badkamer, 2 slaapkamers, garage en grote bovenverdieping. Alle nutsvoorzieningen; c.v. (mazout). Bezichtiging: zaterdag van 13.30 tot 16 uur. Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAG: Definitief op woensdag 3juli1991, om 15 uur in café De Gelmel, Gelmelstraat 14-16 te Hoogstraten. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde liefhebbers dienen beiden aanwezig te zijn, voorzien van hun trouwboekje en huwelijkskontrakt. .

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN WOONHUIS MET GARAGE EN TUIN TE HOOGSTRATEN, LODEWIJK DE KONINCKLAAN 304 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Zeer goed gelegen woonhuis te Hoogstraten, Lodewijk De Konincklaan 304, groot 610 m 2 Omvattende: hall met trap, living, keuken, achterkeuken, badkamer en garage. Boven: 2 slaapkamers. Verder kelder en zolder. Eigendom beschikt over alle nutsvoorzieningen. Centrale verwarming (mazout). Kadastraal inkomen 24.750 fr. Bezichtiging: woensdag van 19 tot 20 uur en zaterdag van 14 tot 16 uur. Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAG: Definitief op donderdag 4 juli 1991, om 17 uur in café Plekje bij de Molen, Lodewijk De Konincklaan 316 te Hoogstraten. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. .

13


Karate

SPORTIEF HIERY Even kennismaken met...

Atemi-Ryu Hoogstraten Oprichting Te Hoogstraten werd in 1971 de club AtemiRyu opgericht onder impuls van de heren Jan Van Aelst en Karl De Bruyn. Na het uitnodigen van een groep Budokas uit Hoboken werd in de maand augustus gedemonstreerd met jujitsu en karate om de bewoners van Hoogstraten nader kennis te laten maken met deze fijne sporten. En uiteindelijk was het dan zovel dat men van start ging in dc maand sep tember met 22 ingeschreven leden. Geleidelijkaan groeide de club en werd er zelfs een afdeling kobudo opgericht. Spoedig geraakte in de verschillende gemeenten van de Kempen het nieuws bekend dat er te Hoogstraten een Budovereniging bestond en algauw kwamen er van alle kanten aanvragen tot aansluiting zodat de club groeide en bloeide. Momenteel zijn zowat 80 07o van de ju-jitsu-, karate- en kobudobeoefenaars in de Kempen rechtstreeks of onrechtstreeks studenten van de Hoogstraatse club en zijn bijna in elke Kempische gemeente clubs die in deze pioniersciub hun inspiratiebron vonden. Van bij de aanvang werd door de stichters aan Shihan Pierre Goetelen (7e Dan Martiale Arts) verzocht om de lessen te leiden. Dhr. Goetelen, die toen reeds al de draaiende spil was van al het budogebeuren in ons land, nam zonder aarzelen deze taak op zich. Hij heeft de Hoogstraatse club geleid tot september 1981, waarna hij moest afhaken wegens zijn vele andere aktiviteiten. De club ging vanaf september 1981 tot en met 15 oktober 1986 over in handen van Sensei Friant Gerard. Vanaf 16 oktober is de club in goede handen van Sensei Vanlommel Marc en Sensei Strijbos Luc.

De hoofdclub van de Atemi-Ryu scholen staat in Hoboken. Deze wordt geleid door Shihan Pierre Goetelen. Atemi-Ryu Hoogstraten is aangesloten bijj de Belgische Associatie van Japanse Krijgskunsten (B.A.J.K.) en bij de Vlaamse Autonome Vleugel v.z.w. Tegenwoordig zijn er ongeveer een 40-tal leden die zorgvuldig de lessen volgen.

V.l.n.r.: Sensei Paul van Ainmel en Sen set Marc Vanlommel in volle actie.

ZAKEN KANTOOR

i

2

14

De meeste mensen vinden karate niets meer dan een soort geperfectioneerd straat vechten om een tegenstander uit te schakelen. In wer kelijkheid is karate veel meer, het is een levens/es in wilskracht, geestelijk en lichamelijk evenwicht en ze/fcontro/e. Een karateka is iemand die nederigheid en hoffelijkheid als hoge waarden beschouwd. Daarenboven is het natuurlijk een zeer effectieve vorm van zelfverdediging die uitmondt in een snelle tegenaanval. De natuurlijke wapens van een karateka zijn: de vuisten, de handen, de knieĂŤn, de ellebo gen en zelfs het hoofd.

Enkel door een on ermoeibare en volhardende beoefening, steeds meer harder en harder, kan men de vruchten van deze sport plukken en komt men tot inzicht in de moeilijkheden van principes, die men zeker meer en meer benadert, maar die men nooit voldoende doorgrondt.

Ju-jitsu

VAN BAVEL-ROMMENS bvba

VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

De karatetrainingen staan onder leiding van Sensei Vanlommel Marc en hij wordt bijgestaan door zijn leerling en hulpleraar Sensei Van Ammel Paul. Momenteel is Sensei Vanlommel Marc druk bezig om zijn 2e Dan karate te behalen.

SPAREN

II II

AN IIYP

De ju-jitsutrainingen worden verzorgd door Sensei Strijbos Luc en Sempai Vanlommel Marc. Momenteel traint Sempai Vanlommel Marc om de le Dan ju-jitsu te kunnen behalen. Het ju-jitsu is een ongewapende vorm van zelfverdediging die onder alle oinstandigheden als verdedigingsmiddel kan dienen. Deze vorm van self-defense gaat van de zachte bevrijding tot het buiten gevecht stellen van de tegenstander. De ju-jitsutechnieken om vatten: worpen, kleinmen, wurgin gen, contro/egrepen, bevrijdingen en atemi 's (slag of stoot naar een vitaal lichaamsdeel).


SPORT Ju-jitsu dat zachte kunst betekent kan iedereen leren. Hierbij wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen links en rechts. Elk spiertje van her lichaam wordt bij het ju-jitsu gebruikt. Een ju-jitsuka (beoefenaar van hetjujitsu), die wat in de sport wil bereiken, moet in de eerste plaats grote snelheid en grote tegenwoordigheid van geest bezitten. Hij moet vooral de moeilijke valoefenin gen kennen. Zijn intelligentie zal hem altijd goed van pas komen om een greep bliksemsnel en zonder aarzelen uitte voeren. Een zekere hoeveelheid koelbloedigheid en vastberadenheid moet de kennis van de verschillende grepen steunen.

ge dorsviegel (Sansetsukon), het koord met verzwaard gewicht (Surchin), de zeis met ketting (Kusari-Gama) en de werpsterren (Shuriken). Deze technieken worden onderwezen als supplement aan het karate of ju-jitsu of als sport appart en vergen een langdurige studie om ernstige resultaten te verwerven. Dag

Uur

Sport

Lesgever

Dinsdag en Donderdag

19.30-20.45 uur

ju-jitsu

20.45-22.00 uur

karate

12.00-13.00

ju-jitsu

13.00-14.00 uur

kobudo

14.00-15.00

karate

Sensei Strijbos Luc of Sempai Vanlommel Marc Sensei Vanlommel Marc of Sensei Van Ammel Paul Sensei Strijbos Luc of Sempai Vanlommel Marc Sempai Strijbos Luc of Sempai Vanlommel Marc Sensei Vanlommel Marc of Sensei Van Ammel Paul

Zaterdag

Kobudo De kobudotrainingen worden gegeven door Sempai Strij bos Luc en Sempai Vanlommel Marc. Deze antieke techniek om vat alle slag- en steek wapens die een functioneel gebruik hadden en als verdedigings wapen dienen. Het kobudo is tot ontwikkeling gekomen op het eiland Okinawa toen de machtige feodale leen heren de boeren het verbod oplegden van geen wapens meer te dragen. Onder de kobudo wapens verstaan we eerst en vooral de meest klassieke zoals: de lange stok (Bo), de rijstklopper (Tonfa), de dorsvlegel (Nunchaku) en de lange vork (Sai). Verder zijn er ook nog de S-vormige vork (Manji-Sai), de korte zeis (Ka,na), de roeispaan (Kai), de drieledi-

len van de verschillende Kyu's en Dan's en de meest gevorderden onder ons komen regelmatig oefenen in de nationale kobudo dojo teneinde hun kennis bij te schaven. Indien u interesse heeft, kunt u steeds eens langs komen tijdens onze trainingsdagen. U krijgt 3 gratis proeflessen van elke sport. Deze

Een exclusiviteit van Atemi-Ryu Hoogstraten is de kobudoafdeling. Het behandelen en aanIeren van de kobudowapens uit Okinawa is voor ons geen bevlieging. Hoogstraten heeft zich vastgebeten op de microbe van de wapenbehandeling en bezit een uitgebreid en degelijk arsenaal van diverse wapens die volgens de vereiste normen vervaardigd zijn. Vele van deze wapens hebben we zelf moeten laten vervaardigen, aangezien de meeste niet verkrijgbaar zijn (zelfs niet in gespecialiseerde zaken) in ons land. Wij werken dan ook volgens het nationaal kobudoprogramma voor het beha-

lessen zijn zowel geschikt voor mannen, vrouwen als kinderen vanaf 7 jaar. Er zijn douches voorzien en er is een kantine. Ons adres is Achtelsestraat 72, Hoogstraten. Informatie is steeds verkrijgbaar bij: Sensei Van lommel Marc, Sint Sebastiaanstraat 11, Merksplas, tel. 014163 .4 7.28. Sensei Strijbos Luc, Molenakkers 9, Rijkevorsel, tel. 031314.37.20. Sensei Van A mmel Paul, Heerle 24, Minderhout, tel. 031315.92.30.

Q oJ Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 - 2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING OPENINGSUREN TOONZAAL maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag : 8u-12u zon- en feestdagen gesloten

15


Al het nieuws over HOOCSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

- ©©_

Algemene Bouwonderneming

RAATS•OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24 stukjes en beetjes verwezenlijkt. Zo bereikte het gemeentebestuur een akkoord met Openbare Werken om een stukje fietspad aan te leggen langs dc rijksweg naar Loenhout van aan de Kathelijnestraat tot aan de Hen-

Weg-onwijs Of de kermisgangers zo geklaagd hebben over de plaatsing van de foor, weten we niet. Wel beklagen we die automobilist die midden in het kermisgewoel de weg naar de E-19 moest zoeken Via de schietkraam?

H. Bloedkermis en verkeer De H. Bloedkermis zorgde voor heel wat commotie. De plaatsing tussen kerk en de Buizelstraat op vaak een luttele meter van de gevels, etalages en intritten leidde naar vragen in de gemeenteraad, boze reakties van buurtbewoners en winkeliers. Wellicht wordt de foor volgend jaar weer elders ondergebracht, zodat andere bewoners dan weer redenen tot klagen zullen hebben. Een foor brengt immers hoe dan ook ongemak mee voor wie een en ander anderhalve week lang voor zijn deur ziet verschijnen. We horen er wel van.

fietspaden afsluit en fietsers naar de rijweg bant. In de derde plaats bracht de foor nog maar eens aan het licht dat voor de meeste automobilisten alleen de eigen snelheid en mobiliteit echt meetellen. Op borden met 30 km snelheidsbeperking let men simpelweg niet. Zelfs verbodsborden worden vaak klakkeloos genegeerd. Wie 50 of 100 meter ver dient te stappen, vertikt het en rijdt langs borden en afsluitingen heen. Fraai is anders. El

Mooie plannen Duren heel lane. Maar soni. \vorclen

/C

mci

velstraat, achter de gracht en bomen. Mits nog enkele aanpassingen kan zo het kruispunt daar een stuk veiliger worden voor de vele fietsers van Vito en Seminarie. De ontsluiting van de gronden achter de rijkswachtkazerne lijkt eveneens een stuk dichterbij gekomen. Voor de geplande bouw van bejaardenflats door het OCMW werden de ereloonovereenkomsten met architekten reeds getekend. Mooi meegenomen is dat bij de realisatie een volledige heraanleg zal gebeuren van de kerkpad die vroeger van aan de Loenhoutseweg achter Quirijnen en het parkje doorliep naar de Gravin Elisabethlaan. Deze weg liep overigens nog verder, en er bestaan nog steeds plannen om vanuit de Moerstraat opnieuw een fietsverbinding te realiseren naar de Minderhoutsestraat. Let wel: het betreft in beide gevallen wandel- en fietswegen waar autoverkeer uit den boze zal zijn. Rond de tijd dat u deze Maand onder de ogen krijgt, zou tenslotte ook de verharding van de weg naast het kerkhof een feit moeten zijn. Deze worden aangelegd in klinkers, en wordt hopelijk niet het zoveelste alternatief voor sluipverkeer dat een verkeersdrempel op de Lindendreef wil vermijden. LII

Naar aanleiding van de voorbije perikelen toch enkele oprispingen. In de eerste plaats

is het voor de gewone burger niet prettig om vast te stellen dat de gemeentelijke overheid achteraf de parapluutjes uit de kast haalt wanneer naar de verantwoordelijken voor de kermis-verhuis gevraagd wordt. Of dat nu politie of gemeentebestuur is, een beleid ten uitvoer brengen dient ook in te houden dat men voor de gevolgen van de beslissingen uitkomt en er desnoods lessen uit trekt. In de tweede plaats heeft de voorbije regeling ongewild aangetoond dat men bij een eventuele herinrichting van de Vrijheid bijzonder veel aandacht zal moeten schenken aan de zwakke weggebruikers. In (verkeers-)theorie werkt de vermenging van autoverkeer en fietsers op de rijweg een lagere snelheid in de hand. Prachtig, maar dat kan slechts wanneer de volledige infrasfruktuur daaraan aangepast is. Wanneer men immers aan autobestuurders niet radicaal de mogelijkheid ontneemt om snel te rijden, dan doen ze dit toch. Fietsers of niet. In de praktijk komt dat onherroepelijk neer op zéér gevaarlijke situaties voor de jongste en de oudste fietsers. En voor de ouders een voortdurend en weinig komfortabel gevoel van onveiligheid. Graag wat méér denkwerk dus wanneer men nog eens links en rechts 16

Sç.

Stratenloop tijdens de jaarmarkt Ter gelegenheid van de jaarmarkt op woensdagavond in de Heilig Bloed week nodigde de ge meentelijke sportraad Jong en oud, klein en groot, jogger en wedstrjJdloper uit om deel te nemen aan de jaarlijkse stratenloop in het centrum van Hoogstraten. Niettegenstaande men had aangekondigd om slechts 500 lopers toe te laten, vertrokken toch een paar honderd deelnemers meer maar dankzij een bijna perfecte organisatie, verliep alles op voeijes.


HOOGSTRA TEN

Zuster Liesbeth gaat (niet)... Zuster Liesbeth voorstellen is beslist niet nodig. Sinds '50 is ze verbonden aan het Spijker, waar ze van in '53 allerlei directietaken heeft vervuld. Onder haar leiding groeide het Spijker enorm, zowel wat betreft het aantal leerlingen, richtingen als gebouwenpatrimonium. Aandacht voor het individu in een sfeervolle schoolomgeving en een brede, kultuurminnende vorming vanuit het kristelijke gedachtengoed - dat lijken voor de buitenwereld zowat de ordewoorden van haar directeurschap te zijn geweest. Zuster Liesbeth stond onwrikbaar achter haar traditionele idealen. Zo bleef ze zich verzetten tegen destijds VSO-vernieuwingen binnen de scholengemeenschap en tegen het gemengd maken van de middelbare A.S.O.-scholeri van Hoogstraten. Vernieuwing is nodig, zo stelde ze, maar moet de kans krijgen om geleidelijk aan vorm te krijgen en zonder daarbij de verworvenheden van het verleden teniet te doen. Dit schooljaar was het laatste als directrice van 'haar' Spijker. Toch verdwijnt ze er nog niet. 'Een schip mag je toch niet verlaten wanneer het niet helemaal af is,' zo klinkt het overtuigd. Liesbeth blijft dan ook als directrice van het internaat en zal binnen de school nog enkele taken op zich blijven nemen. 'Om te beginnen zijn er momenteel nog bouwdossiers ingediend in Brussel, en die moeten eerst hun beslag nog krijgen. 1-let gaat om het laatste deel van de vernieuwing van de internaatsgebouwen. Drie slaapzalen en een reeks van kamers moeten brandveilig worden gemaakt en gemoderniseerd. Een huis moet helemaal af zijn...' Lii

...en Alois Ruts komt weer Zijn opvolger is meteen ook zijn voorganger. Tijdelijk neemt Alois Ruts de taak van NCMV-voorzitter opnieuw waar. Eerder was hij reeds voorzitter van 1976 tot '89. Sindsdien was hij ondervoorzitter en trad hij op arrondissementeel en provinciaal vlak op als gewestvoorzitter. De Hoogstraatse acties werden door zijn opvolger waargenomen. Na het ontslag van Jan Martens, bleek op korte termijn geen nieuwe kandidaat-voorzitter te vinden. Alois Ruts verklaarde zich daarom bereid om tijdelijk deze taak weer op te nemen zodat ondertussen rustig kan worden uitgekeken naar een definitieve oplossing. Het NCMV-secretariaat wordt waargenomen door Marc Buyens. Een nieuwigheid is alvast dat iedere woensdagavond van 18 tot 20 uur een aantal bestuursleden aanwezig zal zijn in het secretariaat boven de Cera, Vrijheid 179. Alle middenstanders kunnen terecht met meldingen en problemen, die zo regelmatig en snel opgevolgd kunnen worden. En wanneer u deze Maand in de bus krijgt, loopt een gegroepeerde NCMV-actie in Hoogstraten. De solden-periode is men voor met vier dagen lang winkelbraderie. Van donderdag 27 tot zaterdag 29juni op de gewone winkeluren en op zondag 30 juni van 10 tot 17 uur.

Herinnering aan Jos Adams

en Gust Luyten komt Haar opvolger als directeur van de school is ondertussen ook bekend. Het wordt de klassicus Gust Luyten. Deze veertiger gaf voorheen klassieke talen in het St.-Jozefcollege in Turnhout, waarhij o.m. betrokken was bij de oud-leerlingenbond, Romereizen en realisatie van het opvoedingsproject. Hij is vader van drie kinderen, waarvan één dochter in het Spijker zit. In zijn woonplaats Vosselaar is hij actief in o.m. Davidsfonds en vormselcatechese, terwijl ook de gemeentelijke politiek hem blijkbaar niet geheel onberoerd laat. Voortaan krijgt hij het Spijker-roer stevig in handen. Daarbij beschikt de school zopas over enkele nieuwe lokalen aan de Lindendreef. Daar werden drie vaklokalen voor wetenschappen e.d. gebouwd, evenals een bureel voor de onderdirecteur.

HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

Westhoek zoektocht Jaarlijks organiseert de Westhoek een wandelof fietstocht doorheen het gebuurte. Dit keer hoopt men dat ook deelnemers van de andere gebuurten hier brood in zien. De opbrengst gaat immers integraal naar de aktie Kom op tegen Kanker. Op zondag 7juli kan tussen 13.30 en 15 uur vertrokken worden in de refter van de landen tuinbouwschool in de Gravin Elisabethlaan. Het parcours loopt over 9 km verharde wegen waarbij een aantal opdrachten dienen uitgevoerd en foto's opgesnord. De aankomst moet gebeuren voor 17.30 uur, want een uurtje later is de prijsuitreiking reeds voorzien in de refter waar de dorstigen terecht zullen kunnen voor enige lafenis. De deelname kost 100 fr. per persoon. Voor kinderen - 15 jaar is dat precies de helft. Geen frank te veel voor een goed doel! •

TV-VIDEO-AUDIO-HIFI ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN ELEKTRISCH INSTALLATIEMATERIAAL voor de doe-het zelver

Jan Martens gaat... Jan Martens gaf zijn ontslag als voorzitter van het Hoogsiraatse NCMV. Eerder reeds had hij te kennen gegeven dat hij zijn rol eerder als 'overgangsfiguur' zag. Sinds '89 was hij voorzitter en nam CM het NCMV-secretariaat waar. Martens is er echter van overtuigd dat het voorzitterschap met Organisatie van eigen acties en activiteiten zoals de HAVAK op een meer professionele basis zou moeten gerund worden. Daarvoor biedt het runnen van een eigen zaak uiteraard niet voldoende ruimte. En dus gaf hij de jonge pijp aan euh Alois, in afwachting weliswaar van de spreekwoordelijke Maarten. fl

1. JANSSENS N.V.

ELEKTRO HUWELIJKSLIJSTEN

Jos Adains was de eerste directeur van het gemeen te/tIk Instituut voor Kreatieve Opvoe ding. Om zijn nagedachtenis in ere le houden, werd in de hal van het IKO een bronzen plaat met zijn bee/tenis aan de wand geplaatst. Tijdens de tentoonstelling van het leerlingen werk werd de plaat door weduwe Julia Adams onthuld. De herdenkingsplaat werd ontworpen door leraar-beeldhouwer Paul Verbeeck.

FOTOCOPIES & OFFSETCOPIES Op schooldagen open om 7.30 uur

GIJSBREGTS ELEKTRO 's Bosch straat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 314 54 73 17


HOOGSTRA TEN

50 Jaar KWB-Hoogstraten

Van Marcel Rosiers tot Jos Smouts In volle oorlogstijd werden in 1941 op 26 plaatsen in het arrondissement Turnhout een KWB-afdeling opgericht. Hoogstraten was een van deze gemeenten.

50 Jaar KWB-Hoogstraten

Marcel Rosiers

Tijdens de feestelijke receptie in de gelagzaal van het parochiecentrum Pax vroeg de huidige voorzitter, Jos Smouts, aan Richard Embrechts, tweede voorzitter van de Hoogstraatse KWB, om het een en het ander te vertellen over de beginjaren van deze vormingsbeweging voor volwassen arbeiders. De bijna 80-jarige meester Embrechts sprak met humor en ontroering over deze pionierstijd, over het enthousiasme van mijnheer Ceulemans, de eerste proost en over het moeilijke werk van de wijkmeesters in de bezettingstijd. 'Ik ontmoette mijn leden, vooral vissers en smokkelaars, langs de boorden van de Mark en in de 's Boschstraat. Voor de maandelijkse vergaderingen hadden we gelukkig de kerk. Het was zo de enige plaats waar je vrij kon spreken want de mensen waren heel bang.' Niettegenstaande deze 'stille' tijd had men na één jaar reeds 265 leden, vooral arbeiders, bedienden en ook enkele leraars. Er was maar weinig ruimte voor ontspanning en de zorg voor het dagelijks bestaan overheerste alles. 'Het was een flinke vriendengroep en we hadden een geweldige voorzitter, mijnheer Rosiers.' Twee oud-voorzitters, Rosiers en Bluekens, zijn overleden maar de vijf andere oud-voorzitters waren aanwezig: Richard Embrechts, Jos Martens, Jos Wouters, Alfons Van Huffel en Jef Hertogs. De huidige voorzitter, Jos Smouts, en zijn echtgenote Martha Buylinckx, werden uitvoerig in de bloemen gezet door schatbewaarder Adriaan Aerts.

Maar helaas, mijnheer Rosiers was een van de vele slachtoffers die voorkwam op de dodenlijst van 1 mei 1944 en in handen viel van de Sicherheitspolizei en via de Begijnenstraat in Antwerpen op 9 augustus naar Duitsland werd gezonden. Hij overleed te Sarcau, provincie Lubeck, op 26 april 1945. M.V. Rosiers, geboren te Schelle op 2 mei 1893, was in Hoogstraten gemeenteraadslid, lid van het kerkbestuur van St.-Jan Evangelist (Begijnenhofkerk), voorzitter van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis, voorzitter van de Katholieke Werkliedenbond én bestuurder der Vrije Gewestelijke Vakschool van 1-Iooastraten.

De Vrije Gewestelijke Vakschool in de Karel Boomstraat was de voorloper van het huidig Vrij Instituut Technisch Onderwijs in de Gravin Elisabethiaan. Marcel Rosiers was de eerste directeur - van 1924 tot 1944 - van deze dagvakschool Voorheen bestond er reeds vakavondonderwijs en mijnheer Rosiers was één van de leraars 'bouw'. Om een vakdiploma te behalen moest men voor de Tweede Wereldoorlog tenminste twee jaar dagschool volgen en drie jaar avondschool. In zijn vrije tijd tekende Rosiers ook bouwplannen voor aannemers. Op zijn Personal-Ausweis uit de Eerste Wereldoorlog vermeldt men als beroep: metser aannemer. Op deze oude foto staat Marcel Rosiers, tweede van links, ergens op een bouwwerf; vermoedelijk niet in de vakschool. Misschien weten sommige lezers waar en wanneer deze foto is gemaakt en kennen zij ook nog de namen van de andere personen op deze foto. Wij zijn benieuwd. Laat het ons in elk geval wcten. •

Tweede van links op deze oude foto is Marcel Rosiers, eet ste voorzitte, van de A 14 BHoogstraten. Wie kan ons vertellen waar en wanneer deze foto is gemaakt? Kent iemand ook de namen van de andere personen? Laat het ons zeker weten!

BEGRAFENISSEN

JORIS -'

r

Voorzitter Jos Snious en as Iii noi lw tha Ru Iuu / /70(1(1 /1 de han(1c11 7 0/ 0011 d la/tij ke geschenken die zij van hun K WB-vrienden mochten 1fl 0fl! vangst nemen.

18

Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91


HOOGSTRA TEN

Goud in Hoogstraten

Op 1juni vierden Neel Meyvis en Maria Brosens hun gouden bruiloft. Wat in de kerk van Meer begon op 26 mei 1941 werd in de Katharinakerk nog eens overgedaan want het gouden bruidspaar woont al vele jaren aan de Moerstraat in Hoogstraten. Maria Brosens kwam in 1920 te wereld in een boerderij in Werkhoven in Meer. Haar prille jeugd ging niet over rozen; verschillende jaren werd ze bij familie uitbesteed omdat haar moeder te ziek was om voor haar en haar twee zussen te zorgen. Als 13-jarig meisje kwam Maria terug thuis om voor het huishouden te zorgen na de dood van haar moeder. Ook Nee! Meyvis is van boerenafkomst. Zijn wieg werd gespreid in 1914 op de Muzementen in Hoogstraten. Hun wegen zouden elkaar niet zo vlug gekruist hebben moest een boer van Meer niet op het idee gekomen zijn een 'meiskeskermis' te houden; een van de weinige gelegenheid waar het jonge volk elkaar kon ontmoeten. Zo'n 'meiskeskermis' werd opgezet bij de verhuis of het opstarten van een nieuwe boerderij. Zo gebeurde ook in Werkhoven in de late jaren 30 toen een boer de meisjes uit het gebuurte trakteerde op koffie en rijstpap met bruine suiker. Maar het echte plezier begon 's avonds als de jonge mannen kwamen aanlopen samen met een muzikant die voor dansmuziek moest zorgen. Het was daar dat Nee! en Maria op elkaar verliefd werden en ze wisten al gauw dat het menens was. Niet alleen het uitgaansleven, ook de verkering was

GO94G

in die tijd aan strikte regels gebonden. Zo mocht Neel maar om de 14 dagen op bezoek gaan bij zijn lief, de andere zondag ging hij uit met zijn kameraden zoals hij het vroeger gewoon was. 'Dat was nog zo'n slechte regeling niet, zegt Nee!, zo kreeg je de kans om stillekesaan afscheid te nemen van het vrijgezellenbestaan.' Ook Maria: 'Zo was het elke keer weer een feest als ge elkaar zag; in de vasten was het nog strenger, dan zag je elkaar alleen met halfvasten. En als er een sterfgeval was in de familie, dan mocht de vrijer pas na 6 weken weer op bezoek komen.' Het werd pas moeilijk voor de geliefden toen het oorlog werd en Neel soldaat moest worden. Hij belandde in krijgsgevangenschap in OostPruisen. 'Dat was me nogal een tocht. Eerst te voet van Gent naar Holland, vervolgens met de boot naar Duitsland en dan nog 3 dagen en nachten in een beestenwagon tot aan de grens met Litouwen. Daar kwam ik bij een boer terecht die zelf drie zonen aan het front had. Graag zagen ze ons daar niet. Zo had ik maar één paar schoenen bij en toen die versleten waren, kon ik op blote voeten het werk doen. Alleen de boerin stak ons wel eens een boterham extra toe als de boer niet thuis was. 's Morgens werden we begroet met 'Heil Hitler!'. Die groet te moeten beantwoorden met dezelfde woorden, dat doet zeer.' Een gelukkig moment was er toen Neel een pakje van thuis kreeg met daarin o.a. een paar klompen. Dat kwam bijzonder goed van pas. Eind

januari '41 was het gedaan met het labeur in gevangenschap en kwam Neel naar huis om de trouwpiannen in daden om te zetten. 'Veel hadden we niet in die tijd, vertelt Maria. Om de eindjes aan elkaar te knopen ging Neel als boerenknecht werken bij zijn familie; 3 dagen bij de ene nonkel, 3 dagen bij de andere. Pas na de oorlog konden we voor onszelf beginnen. Eén koe en een paar kalfkens, dat was ons beginkapitaal en daarmee trokken we naar een oude boerderij in de Moerstraat. Dat was niet veel maar we maakten ons daarover geen zorgen. Het jonge volk dat nu trouwt, zou dat maar een onzekere basis vinden, maar wij waren daarmee kontent.' Zo kunnen leven heeft natuurlijk ook te maken met spaarzaamheid. Maria heeft altijd alles zelf genaaid, tot en met de kielen die Neel draagt bij zijn werk. Het feestkleed voor de gouden bruiloft was het eerste kledingstuk dat 'gemaakt gekocht' werd. Neel en Maria boerden goed en na verloop van tijd bouwden ze een nieuwe boerderij die niet misstaat tussen de burgerhuizen die daar de laatste jaren uit de grond gerezen zijn. Nummer 32 aan de Moerstraat is een mooie woning omringd met bloemen en groen. Na zijn pensionering houdt Neel zich vooral bezig met de schapenteelt waar hij ruim 20 jaar geleden mee begonnen was. Ook nu er nog amper iets verdiend wordt aan het vlees en de wol, kan Neel van zijn schapen geen afscheid nemen, tot grote vreugde van de kinderen van de Thysakker. Daar grazen zijn schapen tussen de nieuwe villa's en genieten veel belangstelling van de kinderen uit die buurt, vooral als er lammetjes geboren worden. Als de veekoopman de schapen komt opladen, is er al menig kindertraantje gevallen. Ook Neel heeft hart voor zijn dieren. Het schaap waar hij indertijd mee begonnen is, heeft de respektabele leeftijd van 21 jaar mogen bereiken (een schaap met pensioen als het ware) vooraleer het door de veearts met een spuitje uit zijn hoge leeftijd werd verlost. 'Het schaap was op den duur blind maar het kende mij aan mijn voetstappen. De veearts sprak van een unicum, die had nog nooit gehoord van zo'n oud schaap.' Ons gesprek met Neel en Maria eindigde met de vraag of er veel verschil is tussen de trouwers van vroeger en nu. Volgens Nee! 'verwachten de jongeren tegenwoordig te veel van het huwelijk. Ze stellen hoge eisen aan elkaar en het leven, en dan moet het wel tegenvallen.' Maria vindt dat 'de jongeren vandaag te veel aan geld denken. Vroeger dachten we zo niet na over geld verdienen, we waren veel makkelijker kontent.' Proficiat Neel en Maria, moge uw kontentement nog vele jaren duren. •

\ø 35 20 19


Al hel nieuws over MINI)ERHOUT is selkorn bij René L.aurijssen, Uesmedts(raal 22 nl telelonisch op 314.66.28.

anat de school serkeert reeds lang in een lanientahele toestand. Bij droog weer vliegt liet stof je om de oren, bip natte omstandigheden ploeter je door liet slijk. De serlichting is ook an het niiddelecitsvse type. De huurt bewoners klagen reeds paren steen en been maar tiergelis schip iii een s elwillend oor te luisteren Daarom, nogmaals voor de zoveelste keer, laitgs de dorpsraad de alarmbel luiden hij liet stadshest uur

Vaste data lii de toekonist ergadert de dorpsraad op de 2e ssoensdag van maart en de 2e woensdag van september!

14V I

h.

HERIJGERS bouwspecialiteiten

k,dstrieweg 7. 2320 Hoogstaien. Tel. 031314 47 55

- AARDINGSDRAAD: ()ii/i,i/ s de /wg helang.siellutg ioeh cc iie, G. /)esu,e(/(, penningmneesier t!. Verboeiemi.

Dorpsraad Slechts 18 dorpsbewoners, waaronder schepen Coenegraehts, vonden het klaarblijkclijk de moeite om aan de oproep van het bestuur gevolg te geven.

Bredaseweg: actie!!! Helemaal nog geen uit komst voor deze in een erbarmelijke-toestand-verkerende staatsweg! Zoals je boven reeds gelezen hebt, vond ook premier Martens het maar een hotsendenhotsend gedoe! Maar daarmee wordt natuurlijk niets opgelost! [)e grootste hinderpalen voor de opknapbeurt schijnen nog altijd wel de centen te tijn en... de bomen! Het gemeentebestuur ontvangt berichten uit Brussel, uit Antwerpen... maar iets concreets komt niet uit de bus. Op korte termijn kan men het rustig vergeten. Wel denkt men aan wat oplapwerk (dat heeft men al dikwijls gezegd, maar...)! Het stadsbestuur wil een fietspad laten aanleggen vanaf de Hemelstraat tot aan de Meerseweg aan de linkerkant van de l)esniedtstraat. Chauffeurs en letsers zijn deze erharmelijke toestanden (Toeristische tips: hij regenweer zeker liet fietspad eens gebruiken!) grondig beu en er wordt over ACTIE gesproken! Geen zwarte vlaggen, daar heeft niemand oog voor en last van, wel ccii voelbare actie! Hoe, wanneer, door svie moet nog uitgedokterd worden!

Straatnamen Vanuit het stadhestuur werd de vraag gesteld om ecn straatnaam te bedenken voor de verkaveling niet 32 houwkavels grenzend aan de Minderhoutsestraat. Volgens schepen Coenegrachis zouden er echter twee straten aangelegd worden, dus twee namen! Het stadsbest uur suggereerde de naam 'Karolinenbos', vroeger zou er op die plaats een 'Karolinenhoeve' gestaan hebben. Bos vindt de dorpsraad niet meer van toepassing, daarom werd 'Karolinenstraal' voorgesteld. Voor de tweede 20

ClIilIl/k ii /0/

se ,eI,o/s t . Pceie,s, ioo,

straat opperde men de naam 'I'asloor 1)e Boungneslraal'. \ie ssas deie pastoor [)e Boungnc!

voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

Constant C.J.M. l)e lloungne uer(l echote,, ie I/oogsi,.aie#i o,i 21 /1/ei 1872 als zoon tal, de iredereeh,er. Op 21 sepleinher 1895 werd hij priester t,'eiijd en cciigesteld als leraar aan het klein .Se,,t,narie van 1895 to, 1916. Op 7 jwti 1916 tie,yl hij a/s pastoor. (le 40ste in (le t,'esehidenis, ie iiiii(Ier/iout aa,,eesieltl; op 25 april 1945 naln In,' ontslag cmi overleed e 1/oogStrak',, 0/) 19 april 1961.

Verkeersraad Een stedelijke serkeersraad ssordt opgericht. Op IS april heeft uien tijdens ccii crgaderiiig op het stadhuis ccii s oorstel saii St at titeti gedaan. Vanuit dc dorpsraad o ordt ook een afgevaardigde aangesteld. Een kandidaat kwam er niet direct uit de bus maar contacten zullen gelegd worden oni iemand te inden die zich daarkoor wil inzetten. l)eie verkeersraad heeft tot doel liet verkeer en de erkeerssitualics Ie bestuderen binnen de îusiegenieente.

Vijfinaal pet paar ssordt sergaderd en dit gebeurt op dc 1 ste itiaandag san de onpaar maanden. Start op de 1 stc maandag san sepicitiher.

Voetbalvelden De onderhandelingen niet de eigenaar kan de gronden op l)eri Aard /1111 op een sisser uitgelopen en zodoende blij h M . V .V. met dc terreitikater zitten Wel zouden er andere contacten zijn maar meer bijzonderheden wilde Cociicgrachts hieros er niet kwijt. In alle geval moet ecn aaneeiisluitend gebied san 4 ha op de kop kunnen getikt worden en... dat zal geen pculscliil sse,cn! Zou dit de M.V.V.degradatie in de hand gewerkt hebben? Hei koppeke te weinig hij de bal... teveel terreinperikelen in het hoofd!

Witherenweg Het gedeelte van de Witherenweg (zandweg)

- STRAATKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN P. V. C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

Eerste minister Martens ferm dooreengeschud op Bredaseweg! Niet elke dag krijg je een minister op bezoek, en zeker niet een eerste minister! Hoogstraten viel onlangs die eer toch te beurt alhoewel het meer een toeristische uitstap gold. Niet alleen de intcressantste en mooiste plekjes sverden onder Wilfrieds eerhiedwaardige voeten geschoven. Om dc 'Nacht van Europa' in de Blausvbossen bij te wonen loodste men de hoge gast over de beruchte BREDASEWEC en na deze dolle rit zal hij zonder twij fel deze wijze woorden hebben uitgesproken: 'Het is EVIDENT dal Minderhout iulke heirbaan niet verdient! Het is EVII)ENT dal daaraan dringend wal moet seranderd ssorden!'

Kerkrestauratie Zelfs hij een vluchtig voorbijrijden merk je dat de St.-Cleniemiskerk heel wat van uitzicht veranderd is. Dc voegwerken aan toren en kerkschiip zijn onizeggens achter de rug en liet dak ligt er ook heel wat statischer hij. De bintienafwerking vergt nog een hele klus maar de komende maanden wordt de verwarming geïnstalleerd, het plafond bezet en het kerkmeubilair aan een grondige poetsbeurt onderworpen. De klokken heb je al enige tijd niet meer horen luiden! Daar zal alleszins veran-


MINDERHOUT deritig iii komen. l)e klokkeitstoel ssordt ser nieusid indai de klokken F1 i-i' 1 RISCH aaneedresci, sarJcn. lotprii' 20.00t1 fr.! Okik s oor dc cstiiiril ie san de kerkscliildertjen ssordt ccii pltitiiine opgesteld. Optimisten ge91 als eiiid,_li1iiiii k)\eIt ',tL'lliL iii l\l R l\Il 5 '00! (IC IIJIiC\'ĂŽ 1d1 1

De school ĂŻeesl! / )net ze liet. n/det ze hei /0e!? 'Ze deed liet.' ()/ige,itet/ia/e ho lii (le //i_'e/t ,nor(/ie/!, (/ie/L'e/i(le 1 rnlke,t de (/ai,'eit ,uidie,t. 't la!/r oit de dag zeIl (hal de Ba.so- en A letiierseltnol itaar /,1111e/t 110(1 loer 011(1e/s ei! 5 i'itt/)i//lS(F/lIe/t he.S/)eil/de /ltt'/l geen enkele nit/tlIl.S wolk ilteer ei, si,,alde liet zo't'tei/e itog te/Ier dan / I/Ul,('l/ih/li// rlie Iiiitt school I,OC (1I/ (\//t/ 11/1 d1 1 or,' ii' / /' hi/,lf\ll'lI. Id //')/('I/'/(

leo

io

dI

II iii

:1/dI!!

/eke,Iouoeo

elzI) lii!.'

KLJ weer aan de 'slag' ( ew oonteget rouv. al jaren t'eeds, helpt jeugdereiligilig 1<1 .J ete gepaste tijds an al uw papicrioesianden af. Zoals .1e weet rezen hier cii daar is cl emee problemen is at het rel t de er koop an end pipier. Veel geld is erd er niet meer voor gegeven, integendeet! KLJ bereikte een financieel akkoord met hei stadsbestuur en op ZATERDAG 6 JIJ 1.1 A.S. komt hei jolige volkje weer aan de deur. Dus, mensen, alle papier aan de straatkant sanaf 8.3(1 uur! Nog illaar pas deze actis ilCil acltici de rug of een andere zomerse sportieve gebeurtenis meldt zich reeds aan. 7( )N DAG 21 Ik) F1 AS. ongahliseert KLJ ccii GROOTS SPORTFEEST ie Minderhotit en dit op de terreinen op de Aard. Voor de middag wordt elke afdeling ten dans uitgenodigd om in de namiddag verder ie gaan niet %olksspelen en Ioopssedslrijden. Veel supporters worden hier alleszins verwacht! V66r iie inspannin nadien wordt er reeds terdege voor ontspanning ge7orgd. Drie speiterende danstestijnen kondigen zich aan. Op VRI.I DAL 19JUl.I isTRAVEI. SOUND san de Partij met een HOTDOG-PARTY. ZATERDAG 20 JULI weerom TRAVFI SOUND met liet WIJD-ACHTERIN-BAL en ZONDAG 21 lUI 1 SPORTFEESTIIAI . nogniaals opgeluisterd door FRAVI 1 SOL Nl). Al deze sport testis iteiteti en danspirt kil \itlden plaats in cii rond de lecstteitt op den AARI)!U

Uw postontvanger is enst u een aangen aam verlof! W aaru ook s ert oelt , cle Post blijft altijd 'tot uw dienst'.

Ook in de verlofperiode ontvangt u post ! [-leeft u reeds gedacht aan de

dooriending of de voorlopige bewaring ervan?

21


1-

(

20 W

Dat smaakt naar Meer!

loc\\ ei oiiltiigs ccii iei pui udijs' geopend sserd aan de F- 19, is het enige cii ssare bierparadlh soor dc \lerenaar natuurlijk hrou%serij Slerkens. Oude Stan zalicer leerde ons drinken cii pone Stan zorgt er nu voor dat ss ip liet niet al]ercn. Dat doet lnj o.a. door geregeld met iets mcii 55 s up de pro p pen te L onien \ 1 ei een nieuw hier btj oorheelrl. '(Zint op ss oensdag 22 mei lanceerde bi otiss ciii Sierkens de St .-IauI. een blond abLlipbier s:imt liet genre triple. \olledigheid\lialse moet ik erbij sertellcn dat dit hier al ss cl cii kele aren bestond in een t lesgeselienkerpakking, maar nu stroomt liet dus ook uit t tm. \leer dan driehonderd genodigden wat cii daar op 22 mei getuige un. Dat de tamilie Sterkens al eeuwen liet brouss ersberoep tilt oct ciii, is een bekend feit. Deskundigen ontdekten dat er iii 1654 al sprake s as kan liet broussersgcslaeht Sterketis. Sindsdien sserden de anibaeliielijke t adities steeds doorgeges en, zodat de huidige ,aakvoerders Stan en 1 ons gernggesmetjnd ss orden door honuleiden jaren ers irine en akiii:iiiseliap.

Al liet nieuws over MLLR is welkom hij Jan 1)ufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op

315.86.80. Dus als 'ii iets oser bier sertellen, ktuinen wij beter luisteren. Dam deden se op die mooie ss oensdagas ond ui moet, kerst kwatit Sian aan liet noot d. Hij schei sie kort de geseli iedenis tin de brouwerij en leidde de kolgeitde spreker itt. Dat ss as ii let Fons ,oals selen s em achtten, maar /ijn /OOtt lef, die duidelijk san plan is m des oeisporen san .'ipit sader ie treden. Jef , af,h111 hei word dooi uuii i.ttCr Paul. ccii ,niterkltttl,aclittee nionnik die natti emgeti /eugen rechtstreeks bss iii) 05 erss ippi'n int delicillelolli ons tin ie leggen hoe liet 'ii. t',ittl-limerolnstatli is. Als ik liet ymd heurepcii 1 eN, ii mm iii Ii ht'leem in klooster) eeepi aan de li,isis snt liet lii Otlil ploeessandei.-l'.iiil.Vourlupoiis:iardseii:uiendal serlict, toonde pater Paul noe toe liet bier nioci ged ron ken ss orden 1 )a t n as titel zo ntoeilijk, nij slaretic mi iedei ees,tldireet mee nee. 1 ees hier ioimdi,ii ,illeitiaal "i -Paul te liii 'en t )mideii itsscn 0 tm op liet podiutit liet 1-lertogehipk (cli,iot schap an dc Pe,eri k ' ersehenen, ccii uit de 1 ie eeitss sianiniende Orde ui het bicmne,eti uit loeithiotit . kentcrs dus, die liuti ge! especteerde uien iiie over liet nieno e bier kss anieti spitten itici noorden als 'een klassebier titel ccii miiie aroma, ccii esetissichtig tere, geprottonecerde sniaak en ccii lange al dronk' . Persoon lijk proekle ik daar allemaal niet s cel s tin. ik suid hei gewoon een erg lek ker bier, maar liet moet svei koel en fris gelapt wordcii. 1-let is ook uit kijkeit soor het alcohmolgehal te: liet 7,6 0 0 ligt dat hoog en dat nier k je na enkele glazen. Eii van de t'eiert ken noemde liet bier ook 'potentie- en libidos erliogelid'. Dat s erbaasde nu. lot nu toe nam ik aan dat bier ccii ongeheer deed buigen. En de St.- Paul ,'oti hem doen klimmen? \Vaw. Man, dit is uw bier. ( )p slag lieten wiJ de glaien s ullen. temss iji op hei podium Fons Sterketis tot ridder geslagen werd in de Orde van de Pezerik, nat meteen liet einde ss as san liet oP) iciĂŤle gedeelte. kus an 1- ons, als die Peierik ccii beetje onhandig mutet iij mi isv aard geiss aaid had IJ zult zich misschien ook til s magen waar de naani van liet bier s andaan kont t.' Nee? 1 - oert ik kertel liet toch. Stamt cii ccii goeie s riend hadden ecti hele nacht zitten zoeken naar een goede naam i ,ni hei iuen\s e Hei onulci liet consu It

eu'

\lcuu

seIn itlijk. 7e geraakien er echter niet uit cmi toeti besloot Stuit (int de naam san zijti s riend te gebrutketi: Paul... Welke Paul dat is, neteti we niet, want St uit ou liet Ii tet /eggen . e kunnen omis slechts gelu k Lig prijzen dat die vriend niet Ronny heet ie oP /olets.

Scherpenheuvel roept! Aimi die nep ges en Rrassbamid .Ste. - Rosalta cii dc K\\'[3 jaarlijks gehoor, ss tuit traditioitcel gaan beide s ereumigimigemt in hel seekend an 6 en 7juli mtaar dii hcdesa:mrtsoord. Dmi jaar is liet de s ij ide keer dat dcie Ziet is mteit plaaiss mmmdt Op iaicrdap 6 miii om 19 uur sertrekketi de S oci cuiteers en 's /otidae', 7 juli ruit 4.45 (liii de 1mei sers. Svrnpaihtsatiien, brass- cmi drunibandleden rijdeti tenslotte (int 7 uur in blok naar Schei petilieusel. Vet ii cklul,iuis is ti,lkruis d_ Zaals oor Kunsi cmi Volk. Romid 8-8.3)) umur kontu'mt aiie gi oepen ani OP dc titu'kttig "oot liet ccliii tint. ( )p (lie manier orden de ittatste kilotiuet ers s tin on ie dappere soct eangers met morele stemt erhieln . Op de parkimig wordt dan de stoet ges ortnd kooi de mocht miattr dc basmhek: druni- en brassbamid voorop, ges olgd door dc sr mitpttilimsamiteti. Om 10 uur luistert onie brassband de eucharisties cmie op m dc basiliek. Bmassbamtd en K\\'B rekenen op uw gess aar (leerde aaitss ctighcmd oni ook (hele bcdes aan sseer tot een gesh:tagdc ititst tip me ntaken.

Having a party part 1, 2, 3 and 4 .htthi is voor de Mussenakker ccii toprnaamud. Akkerpop miatimurhij k . s1tiar voor deze 75 aargcsvi clii ii s aa id ach t opeist , graag cems t tin Zit tent te voor enkele voorafgaande seherinutselitigen. Op zaterdag 29 jutti hijs oorbecld, ssanneer de negen mii titi sterke so til Porto al ie 'Temt lor soul' node Zuiderketmtpen s attal 21 uur de iomiuervakaiitie dcl'inmtiet opgang speelt cii blaast. En zaterdag 20juli damt, svanmteer de \Jussenakket een ' koemil itt t' organiseert. ' koen' staat oor k -- kruit kim mtntg. 0 - (i5( i itdeitd, e -= emotiseli cmiii - mieurotm.schi .Aamtgemtamneemgenschappen, die t rouiweits ccii pri ma beeld schietsen S au dc gemtt iddelde Hoogst maat 5e \1 aatud1e/er(es). kom dus icker af cmi begeef u onder itsI soortgemtotemt Hem laatste t uitss cekemid is Akkerpopeekend. Dat is geweten. Zaterdag 27 juli opcmtm de fesuisiteitemi niet de 'Nigltt oh' die sparrow', ccii opetiluehtspcki akcl aart 't klooster mcm dj Bart Babhelaam cii Tmaveh Soniud. \"oor 60 Ir. iii 5 ooms erkoop en 80 fm. op de dag zelf kan u liet als ccii perfecte imticidimig zien op de dag miadien: ntuitck, drank , vrouws olk , mnanvolk. . . liet is er allemaal. Leg hier de fuitderingen voor de solgcitdc dagen ttsv zomidag kan niet meer stuk. Zeker als u ziet wat de Akkermussen op die ioitdag 28 juli s anaf 12.30 uur uit hun mouw schudden. In volgorde \alt optmedcmi Lijn dat: Slarm and the girl. Gorkv, Batmobile, La Lupa, Class Boys C'lass of Ned's Amomimie Dustbin, mlie Troggs en Katrina amtd the Waves. Asjebhief. Een kanjer vamt een affiche. Ik ga er hier timet s-erder op in, dat is sverk soor muiijn collega van Fumsiessving. Ongetwijfeld licht u, als wakkere HMlezer(es), genuerkt dat in de laatste maanden rtogal ss'at itamemi zijmu op- cmi afgevoerd van de affiche. De Mussenakkem exeumseerm zich daars-oor, svamum dat is erg vemvelemid, zowel voor als voor de Mussen ,elf. Maar blijkbaar is toiets

)1


MEER onvermijdelijk geworden in de rock 'n roll jungle, waar gedane beloften en gemaakte af spraken even vlug ingeslikt als uitgesproken worden, zeker als er geld op tafel moet komen. 'Just give me money, that's what 1 want', de Stones, in '63 al. Stel u voor hoe erg dat nu moet zijn. Voor een klein festival als Akkerpop met een beperkt budget wordt het dan zeer moeilijk om overeind te blijven. Toch zijn ze d'r weer in geslaagd, waarvoor applaus, hoewel op dit moment (15 juni) nog steeds enkele vraagtekens blijven. Maar het zal allemaal in orde komen, belooft men. Oja, Raymond van het Groenewoud hebbende Mussen zélf van de affiche gegooid. Door zijn recentelijk commercieel succes is er momenteel een overaanbod van Raymond en wordt zijn vraagprijs steeds hoger. Er zijn deze zomer dagen dat de man drie keer (!) optreedt. Ga jij deze avond naar Raymond? Nee, ik heb hem deze voormiddag al gezien. Kom Raymond, allemaal uit liefde voor muziek?

de vakantiezoektocht die in de vorige Maand al aan bod kwam en dus in juli en augustus kan gereden worden. Er is nog meer. Op zaterdag 17augustus gaan KWB en KAV samen op reis naar Parijs. Ah, Paris. Geïnteresseerden kunnen zich in de loop van juli inschrijven bij een bestuurslid. Op het einde van augustus organiseert de KWB haar volleybaltornooi aan de John Lijsenstraat. Voor de vijfde keer reeds, op zondag 25 augustus, uitsluitend voor recreatieve ploegen. Elke dames-, heren-, gemengde en gelegenheidsploeg die wil, kan zich vanaf nu inschrijven bij Ene Goetschalckx, Meerseweg 23(3157313 na 18.00 uur).0

de maand TEL. 03/314.55.04

Nog enkele praktische zaken. Kaarten kosten 400 fr. in voorverkoop, 500 fr. nadien en ze zijn te koop op de gekende adressen. [-let festival situeert zich opnieuw in de prachtige omgeving van het klooster en er zou zowaar een fatsoenlijke WC-wagen aanwezig zijn. Dat zeggen ze natuurlijk elk jaar, maar nu is het echt waar, beweert Pat Christiaansen. U weet dus bij wie u met eventuele klachten desbetreffende terecht kunt. Way to go Pat. Tot slot vermeld ik nog dat na afloop van het festival ( ± middernacht) onze eigen Too Cute ten dans speelt in de Mussenakker. Kwestie van het laatste puntje op de laatste i te zetten. [

Having a party part... euh...Sand6 Ii merkt het, juli is een maand van zekcrheden. Er is de bedevaart naar Scherpenheuvel, er is Akkerpop en er zijnde Heifeeskn in Maxburg. Voor dat laatste zijnde Krochtenboys verantwoordelijk. Dat zijn jongens uit Meer en Loenhout die samen een voetbalpioeg vormen en al meer dan tien jaar deelnemen aan de Zundertse voetbalkompetitie. Niet zonder succes overigens. Zo werden ze dit jaar voor de tweede opeenvolgende keer kampioen in de afdeling A, nadat ze ook de bekerkompetitie gewonnen hadden. Op dit moment hebben ze al 36 matchen na elkaar niet meer verloren. Indrukwekkend. Voor KFC Meer misschien een reden om hen eens te scouten.

Schoolf eest 's Middags regende het nog oude wij ven (waar? waar?), maar toen het schoolfeest op zondag 9 juni o,n 13.30 uur begon, zette de zon alles in een gouden schijn, waardoor het er gezellig druk werd en liet volot, genieten was van attracties, kraampjes, werkjes, drankjes en hapjes. Bravo leerlingen, leerkrachten en oudercomité. Op de foto: de computerklas.

DOUANIERS IN HET VERZET

Voetballen kost natuurlijk geld en daarom proberen de Krochtenboys elk jaar een beetje geld in kas te krijgen door het organiseren van de Heifeesteit. Dat gebeurt In een tent in een wei vlakbij Jan Vriends in Maxhurg. Hei begint op zaterdag 20juli om 20 uur met het huisorkest de Wireri's. Zondag 21juli is in twee gesplitst. Vanaf 14 uur is er een kindernamiddag met Magie Sus (goochelen en poppenkast), terwijl er buiten kan gesprongen worden op een luchtkasteel. Om 20 uur is het de beurt aan de volwassenen met een optreden van de Marlets. De organisatoren hopen op goed weet en ccii volle tent. Wij Ôok. J

Wordt er hier alleen maar gefeest? Je zou zeggen van wel, maar cle KWB heeft nog wat anders in de aanbieding. Een bedevaart en

Op alle grensposten -ook die van Meer- heerst grote irritatie. De douaniers vrezen voor hun job als de Europese binnen grenzen worden afgeschaft, de vrachtvoerders worden kregelig door het veelvuldig oponthoud van de stiptheidsakties. Op 1 7juni kwam zelfs de politie een oogje in het zeil houden voor het geval dat beide part ijen met elkaar op de vuist zouden gaan. Zo ver kwam het niet in Meer. 23


4T 0(2T

dPa) (7ff E)

Leii uc'c'/e lang gaan na d 'i in 1i'c'rsel-I)/ae/ i'/e rlc'/Jl al /c'gge,i. Een n'eek lang vieii 1 i'/' / ariiiis, II ' kiiiinei, ili,ii iie! (la/lig onder in t/oc-'d tuit onze iiooiïlerbiiren S (cliii!, oie:i' kcrniis en 011 1- c lees/au /)lifi'e/i ach1 t jaani.s. Iii'! /U'/t (1017) zal dus lic'C/ ()/) de /ieu'ii Zi//! (/111 Ic' kunnen (IeehuIeu/u'/l aan de 'vpirc/, I)rccl'se kermis.

Kermis sse het hier os ei Je keriiia hebben, sluit bedoelen we niet in de eetste plaats dc oortoestanden en de druk ke ss eekendbedoening in de cafés cii op de tel Nee, sse heltben liet dan in de eerste plaats over het dorpsfestijn. op maandag en dinsdag immers, de dagen dat de buiten-dorpse feestvierders tlitns voor de buis zitten, dan kan je in MeerselDreef de ccliie kerniis-'spirit' proeven. Dan is de kermis op en top Dreefsl. Meneer Van den Blick (hoe schrijf je dat Ton ?) heeft indertijd, samen niet enkele andere etlichte Dreefse geestcit, liet inn tat ief getionteli de kertitis ni Meersel-Dreel ccii nieuwe dimetisie mee te geven. Het los ettswaardige idee groeide otidertusseti uit tot een groots, niaar tes ens hesehetdeti leest. De forinule clie de heren toen lanceerdeti bleef grotendeels beliondeti. Op mtttnclag strijden de gebiictrten in een sportiese sfeer in allerhande solkse spelen cii gekke wedstrijden tegen elkaar. Allemaal ambiëren ze cle overwitititng, ook al zal geen etikel gehuurte dat openlijk o illen toegeven. Maar liet is de ge/elligheid die toch altijd blijft piiincren. Die gezelliglieicl wordt des er op pci 1 gehiotideit door cle ie s olgen route te cottihineren niet een soort kroegentocht. En er zijn heel nat herbergen in Meersel-Dreef , daar nas je ook al siel achter gekotneit. Slechts cciii je sluit dan zijit denren. Dinsdag staat tnosieliiks nog hoger sefi res en bij de cleelnenters. Net zo set ss on derlijk, nant dait gaat ltet niet allecit oiti stielheid. kracht en beltetichighteid. De k lettitooti komt dinsdag te liggen op de creatis heil kan de bnurt bewoner. Het Moleiienidc, \leersel. liet Heienide en liet Gcttettciiide cii Dreef \l,dden zullen er oelliclit ssccr alles uitit doen ont neer g oedoor de dag ie kotiteit. \1anidcii geleden hegoit ineit niet dc eerste ooi bereideitde s crgudcrinueit, ni liet grootste gehetni oaiti niets mag uitlekken. 1 nkele sseken geleden n erd clan begoititen niet liet naken van dc kostnnitis Cl] liet opk,ilefitet en uit liet rollend itiaicrieel . In stoet us ordt ditisdag naar liet cii ciii op hei 1 letenide gei cdcti cii gewanclel cl, aai t geit) oed 1 d door de bes olkinL. Daar wordt dan deelgenomen a,nt de ''.erklede voIksspcIen . ooit begon net i uh, ecn serkleed voet halt ornooi iie. Toti hieeht hei geweten, dit kon niet nisInkketi. Maar Toii hioncfi liet tin ss cl ooi bekeken. Hij geeft cle fakkel oser aait dc jongere Dreefse generatie. De hereit Jan Van lktscl, .los Vermonden en Sjef jacobs staan soor hun vuurcloop. Veel tullen te aati cle fortnnle niet gewijzigd hebben. '\Vat goed is, titoet naar goed blijven', zullen ze wellicht denken. Intctssen kij ken wij alvast reikhalzend uit naar wat kometi gaat. We k uniten je nog geen olledig kermisprogramma presetiteren. Dat zal eerstdaags wel duidelijker oorden. 24

t oelt ook es en aanstippen dat in praktisch elk cate ittuzikaal cnteriaiiltiient ssordt voorzien. 1 lerherceit zijit er in ons dorp zat, liet zal dus liet moeilijk worden oni de persoonlij ke smaak te oniclek ken. Wees gerust, iedereen komt aan zijn trekken. Speciale aandacht gaat deze dagen ook uit naar liet festival bij Moskes. Maar daar lees je meer over op de Fusieswnighladzijden. -

Bloemen voor Lucia Zondag 2 en 9 juni werd cle Sint-Luciakapel weer opengesteld voor liet publiek. Die pitbhieke belangstelling was ook groot. De kapel was prachtig versierd geworden niet een bloemententoonstelling door mensen van het I.K.O. tilt Hoogstraten. De mensen 'zagen' wel eens: 'Die kapel, ze heeft zoveel geld gekost en eigenlijk gebeurt er niks nice .1e niag er al liet meer trouwen'. Maar als je clan ziet dat liet Sint-Lueiakomitee er elke keer weer in slaagt oni jaarlijks een paar interessante exposities te organiseren, soms ook een muzikaal optreden in cle kapel op poten te zetteil, clan kati je er toch niet onderuit dat het mociie kapelletje ook nu nog goede diensten bewijst aan onze gemeenschap. Het mag troitwens gezieti worden en ik geloof dat men er ook alles aan zal doen om liet mooi te houden. Op 7 mli mag je trouwens nog ectis een kijkje konicit nemen. Tussen twee en zes wordt de deur neer open gelaten out de bezoekers. Op 14 juli kan je er oni II .3() uur ook eett cttelatrt'.t ies ieri ng hij o ouen

Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij Dré Oomen, Klein Eyssel 29a, tel. 315.02.45. naar onze missionarissen. In september pakt Meersel-Dreef, '.amen niet Gahcler en Strijbeek, weer uit met liet missiefeest 'Reik mij cle hand'

Markdalpad Op zondag 23 jntn was het dan zo ver. Burgemeester en Schepenen waren naar MeerselDreef gekomen cim er of ficieel liet nieuwe be%%eg%%ij/erde Markdalpad te openen. Het pad, door menig Drevenier til eens bewandeld, werd voorzien san cle noclige bewegwijzering en de noodzakelijke minimum-infrastructuur. Het loont zeker dc moeite de route eens te bewandelen. Dat mochten ook de aanwezige notabelen ervaren. Zij maakten er een korte o aucleling in liet bijzijit saut dle fanfare.

Missiecomité 1-let \lissiceoiniic orgaitiseerde op 15 juni cipn etisi een missieleesi. De da ties en heren hadden neer heel o ,tt nu elkaar geknutseld. l)c opbrengst sait cle scrkoop gaat nitcgraal

Foto-video

de Greef Dorp 42 - Rijkc'vorse/ Tal. 0313146250 1)e vakfotograal' maakt er meer werk an! Een onvergetelijke gebeurtenis uw trouwdag. Een dag die cm noott vergeet en waarop u nog vaak tertig zult kijken. laat daarom mooie foto's maken. Door een prolessic'uu fotograaf.

Traud

uciiu liet

ft'lar/s'da/pad.


MEERSEL-DREEF

Aggiomeratieborden

School feest Echt goed ss eer hadden de leerlingen, ouders en leerkrachten van basisschool 't Dreel ke, niet met hun schoolteest Niaar het was er weer hijzonder druk. Heel Meersel-Dreel ss as ss eer op de heen uiti alle betrokkenen eeit hart oiidet de riem te steken. Oudercomitc en leerkrachten hadden er sveer bijzonder veel tijd en energie iii gestoken. Het resultaat mocht dan ook gezien worden. De kinderen beleefden er heel veel deugd aan, en dat alleen al maakt van een der gelijke gebeurtenis een geslaagd initiatief. De opbrengst zal geïnvesteerd worden in materiaal voor de sehool.

Goud De Dreefse gemeenschap maakt zich ondertussen ook op voor de viering van het gouden huwelijksjubileum van Meester Piet en zijn eega. De eerste voorbereidende vergaderingen liggen al achter ons. Meester Piet heeft altijd een bijzondere plek in de harten van de Dreveniers in-

ecilolueu Velevcijcr,tik.. hee1 , 1 liii ui de cltad. De sttihhieid en intel die luj toonde tal niet s crgcicn o ordeit. Het htiwelij kspaar mag zich dan ook aan een ss elgerneende proficiat verssachten. Meer schri jsen we er soorlopig maar niet os er.

Hoog bezoek Zaterdag 1juni kwam een delegatie Nederlandse (oud)-pohitici en journalisten op bezoek in Meersel-Dreef, onder hen Dick Dees, oudminister loxopeus, Hans Van Mierlo, burgemeester van Breda, Ëd Nijpels,e n de journalisten Max de Bok en John van Graafeiland. Het bezoek kaderde in de tweede Breda-reünie, een evenement dat op geregelde tijdstippen oud-politici en journalisten die enigszins met Breda en de Haagse politiek te maken hadden (of hebben), hij elkaar brengt. Met de fiets bereikten ze via het Marktfietspad Meersel[)reef. Bij de paters werd een met trappist opgetuigde lunch genuttigd.i

22

De agglomeratiebordcn zij ii geplaatst. Het heeft ssel even geduurd, maar hopelijk bess ij zen tij nu hun nut en houdt iedereen zich aan de snelheidsbeperking san zestig kilometers per ntir. Toch is aan de bordjes een leuk s erhaalt je k erbonden . Eind '89 werd op de algenieite vergadering san de dorpsraad aan schepen Coenegrachis ges raagd waarde beloot dc bordcii blcveit. Het mii ss oord 1 tudde: 'De bordemt zijn af, maar moeten ss orden ierugiiest u tijd want men heel t de naam Meersel- Dree 1 serkeerd gespeld. op de horden staat cle naam Meerle-Dreef'. U begrijpt ss eledele lezer, dat dergelijke horden op Meersel-Dreef niet geduld geworden zouden lijn. Dat begreep ook het college. De borden werden teruggezonden naar de betreffende firma. In liet begin au nut stonden teer plots. Maar wat merkten sse op, de naam Meersel-Dreef had wel een heel merksvaardiue nietaniorlose ondergaan. Voortaan zouden we dus 'Meerseldreel' (toals in (VA) moeten gaan schrijven. Ook het college meencle dat dit iii ei kon Je \ cranderi niet zo maar de .schrij fwijze van een dorp. De technische dienst van onze gemeente heeft wonderen ver richt. Vrijdagmorgen ss erden de borden opnieuss s erwijderd. Hoe te het gedaan hebben, ik sveet het niet. Maar detellde as ond ah stonden de horden er opnieuw, met dc juiste schrijtsvijze. Een heksentoer die door ons niet handgek lap moet worden beloond. Prol iciat

Wal be!ie/t 'Van .'rleerseldreej lol 1 ruirlsc'/ieinde', de rubriek in de Gazc'l Van /111! u'erpe/t: de dorpsracidschree/ al c'e/ï/c'r een liie/ aan (leze kruitt ntei het verzoek (le /100111 correct (t spellen. Tol op lieden mochten zij da,,' echter nog geeii wil woor(l 0/) Dii! Va/iie1l. U ' zul/ei, er o,,ze (ct/i/ILSL/lt Iwiist 111(10/0/) al stil/Oh. •

Voelt u alde lentekriebels?

VAN HERCK SPORT Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen

EIGEN SERVICE ATELIER'!! VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Kopje van de Maand is:

May Rombouts Torenakker 3, Minderhout

Keuze uit méér dan 200 versch en, grasmaaiers, bosmaaiers. motoculteurs, kettingzagen enz. ken WHEEL HORSE • GOLDE STIHL MORRISON . NIBBI

• WIJLI-

500 m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

1OWD

TUINMACHINES J. STOFFELS•PAULUSSEN Minderhoutdorp 4 - 2322 Hoogstraten (Minderhout)

(03) 314 41 15 25


Lft9

W/ortel stad en dorp?

W or di it'c,'ieI volgeboiiitd?

Aan de 1< linketstraat richting Hoogstraten wordt al geruime tijd gewerkt aan het opvullen met aarde en puin van een stuk van de laaggelegen weide. Soms lijkt liet er wel OP een stort. En al langer wordt er gezegd dat er 'appartementen' gaat gebouwd worden. Nu hangt er een aanvraag uit waarop je kunt zien dat er tegen de Oude Weg 4 houwplaatsen oorzien Zij 1, terwijl er tegen de grote weg een 'meergezins%oning' gaan geboLiwd worden. En op het plannetje kun je zien dat daar een lengte van 63 m voor wordt voorbehouden. 't Is te hopen dat ze daar geen lelijke woonkazerne gaan mis-plaatsen. Als dat zo is, hoop ik dat ze vanzelf de grond in zinkt van schaamte. Dat zou daar wel eens kunnen. Het stuk dat daar links naast blijft liggen, wordt nog svel aangeduid als landschappelijk waardevol gebied. Maar hoe lang nog?

e

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Bernard Siebelink, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69.

Op de gemeenteraad zou ook een aanvraag tot beslemmingswijiiging goedgekeurd zijn om tegenover de molen (Grote Plaats richting Kolonie, rechts) landbouwgrond te kunnen verkavelen. Ook daar zouden een aantal bouwplaatsen kunnen bijkomen en knabbelen we het zoveelste stuk landbouwgrond weg. En ik hoor net nog vertellen dat er ook nog een aanvraag weg is om ettelijke liektaren weiland van de familie De Meester om te vormen tot woonzone. Dat zouden gronden zijn die hier links san de weg naar Merksplas liggen, tusseil cle twee wegen naar de Polder. Meerkeutes laag: hoe lang duurt het nog ooraleer heel Vlaanderen heboussd is? 0 10 jaar 0 20 jaar 0 30 jaar.

_garag QJ VAN RIEL

Hoofdverdeler voor Hoogstraten Ook: * autoverhuur * carwash

tweedehands + demowagens carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 26

Afval Geen maand gaat voorbij of we praten over ons afval. Gek toch, niet: vroeger (en in grote delen van de wereld nu nog) was de eerste vraag: hoe geraak ik aan eten, onderdak, kleding...? Waar wij ons tegenwoordig mee bezig houden is: waar laat ik mijn rommel, waar steek ik het in, wie neemt liet mee ... ? 20 jaar geleden waren we de consumptiemaatschappij. Nu zijn we een stapje verder. Na het gebruik of verbruik gooien we het weg: de wegwerp-maatschappij. Dat is natuurlijk alleen maar zo ver kunnen komen omdat de anderen, de rest van de svereld zeg maar, voor ons werken. Alle grondstoffen die we nodig hebben komen bijna voor niets hierheen. Soms laten we zelfs liet goedkope handwerk nog in andere landen doen. En wij maar (laten) produceren en consumeren en pollueren. (Ik bedoel dus gewoon vervuilen, maar dat pollueren klonk zo mooi in het rijtje, hee.) Als we wat zuiniger moesten zijn (omdat de grondstoffen duurder waren, of de handenarbeid(st)ers in die andere landen ook bij de vakbond konden) dan zouden we niet zo kwistig onispringen met al die materialen. Ach, nu gooien we dat maar weg. Of we stoken het op. Ooit die Filippijnse stort-kinderen bezig gezien, bij het uitzoeken van al wat nog bruikbaar is? Ze moesten onze storthopen zien. Ze zouden beginnen WATERTANDEN! Misschien moeten we er zo ook een paar vliegtuigladingen naar hier halen? Want wij produceren nu al zo veel en er moeten altijd maar bedrijven bijkomen (en woningen, zie hoger) dat we ook steeds meer vreemde arbeidskrachten moeten invoeren. En zolang wij hier tafeltje-dek-je spelen (terwijl tafel, stoelen, serviesgoed en voedsel overal ter wereld speciaal op ons bevel worden geproduceerd), zullen er altijd genoeg naar hier komen. En gelijk hebben ze. Als je thtus geen eten hebt, moet je liet gaan zoeken waar het zit. Eigenlijk had ik het dus over afval. En dat kwam omdat wij een paar weken geleden de eerste rol groene huisvuilzakken kregen. En wel om ook plastiek apart bij te houden. En toen dacht ik: ja, het wordt wel een hele rij: een doos voor papier, één voor glas, een schoencloos voor klein chemisch afval, buiten een kontainer voor het komposteerbaar afval en nu 2 soorten zakken, een groene voor plastiek en een zwarte voor de rest. Waar zijn we toch eigenlijk mee bezig? Wij doen altijd zo ons best - of dat denken we dan toch - om heel de wereld op hetzelfde peil te brengen als het onze. Kun je je dat al voorstellen? De wereld is te klein om al liet nodige te leveren. En nu vervuilen wij in ons Vesters hoekje al zo veel. Wat moet dat dan worden? Nee, er moet toch nog wel wat veranderen. En ik denk niet dat liet van onze nagolfoorlogse nieuwe wereldorde gaat komen. Want daar zijn we weeral als vanouds dezelfde weg aan 't gaan. En de oplossing? Ach, die kent u even goed als ik. Dus daargaan we geen papier meer aan vuil maken! L

Vakantieplannen? Heeft u al gedacht aan de doorzending of voorlopige bewaring van uw post! Loop even langs bij uw postkantoor!


WORTEL

Feest in 't school

Een blijvende herinnering aan ons huwelijk.

PENFO FOTOGRAFIE LINDENLAAN 14-BEEFRSE - 014161.35.37 00 0(/L 0/) lie! II ()rlehc' S(huO/J0(Sf 1uur een wart overrompeling. Daar was niemand op soorhereid. Maar het is wel plezant dat zoveel mensen niet de school meeleven. Als buitenstaander zou ik zeggen: zeker voor herhaling vatbaar. Als binnenstaander weet ik dat dat zo simpel niet ligt.

Jullie in juli Wat er verder voor u nog te doen is in juli? Behalve de kermis kun je op maandag 2 juli met KAV en KWB naar BOSBAD HOEVEN in Nederland. Zij gaan de vakantie al goed inzetten. En hopen op wat zon. En dat zou kunnen, want het gaat niet elke dag regenen, natuurlijk. (Weet u nog dat we anders dikwijk 7itten te 7ettren van... 'en dat duurt nu al zes weken dat het regent, en er komt maar geen eind aan!' Ja, wie weet. Voor ons grondwaterpeil zou het niet slecht zijn. Denkt n dat er mensen zijn die zich daar niets van aantrekken? Die zeggen: 'Voor mij mag de zon 12 n1aanden schijnen'. Omdat ze dan altijd met een bruin vel kunnen rondlopen, of omdat dat goed is voor hun commerce (van drank of ijs of weet ik veel). Ik kan inc dat niet voorstellen. Maar er zijn natuurlijk allerlei soorten mensen onder ons. Ik spring ineens al maar over naar de kermis. Vrijdag 12 juli kun je in cafĂŠ Den Nieuwen Buiten gaan schuppenboeren Je kunt er inschrijven tot 8 uur. Zaterdag 13 juli kun je clan weer inschrijven voor het paapgooitornooi van de KWB. Dat gaat door aan de parochiezaal. Je kunt inschrijven vanaf 1 uur. Men start om hall 2. '' Avonds palmt TRAV[L. SOUNI) heel Wortel in. Want de deejee's Jack en Bart zijn dric dagen (11, 1 4 en 15 juli) in cafĂŠ Den Nicu wen Buiten. En ook in de tent in Worteldorp is Travel Sound 'actief' met Bart Babbelaar op zaterdag en zondag. Ook SOUNI) SYSTEM zal daar van de partij zijn. 's Maandags kun je iii de tent terecht niet het orkest de S1LVER STARS. Dat is dan weer wat anders. En in het SLOT? Daar treden 3 verschillende groepen op. Zaterdag is dat GORKY, zondag I)ESPERATEI) COMPANY en maandag NONKEL NEY MET BAND. Die moet er natuurlijk ook bij zijn. En als ik u dan nog vertel dat het \Vortels Sport komitee op 15 juli in de namiddag ook

nog een wielerkoers organiseert (om half 2 vertrekken de dames internationalen, om 3 uur de liefhebbers), dan heb ik u alles doorgegeven wat ik weet. Niet genoeg? Verzin dan zelf nog wat. Bijvoorbeeld een nieuw spel om op zondag 21juli te spelen bij de volksspelen die door en aan het Slot georganiseerd worden.

Dood gespoten

Hild en Andre Bols - Van Dijck

En dan blijft mij nog maar een ding over. En dat is afscheid te nemen. Want na dit stukje leg ik voorgoed de diskette met daarop 'WORTEL' weg. En vanaf volgende maand vindt u hier hopelijk een ander schrijfsel. Van een andere pen. (1)at was dus dat afscheid, hee. \'oor het geval dat u er overheen gelezen heeft. Want dat zou zonde zijn.) f.v.b.

Tegen woordig bestaat er een ricliilij,i 001 bernien pas te maaien na 15 juni. 01) clie iflanic'r hebben de planten tijd oin zaad te vormen en dus voor een nageslacht ie zorgen. L'igenlijk zou ook liet mnaaisel clan mnoeten afgevoerd worden om die bernien te verarinen, anders krijg je op den duur al/een nog netels en hoog gras. Maar al/ee, het begin is er. Ook proberen overheidsdiensten milieu vriendelijker technieken uit bij de bestrijding van onkruid. 13v. (loor met een rijdende gasbrander voetpaden oj parkeerplaatsen onkruidvrij te houc/c'n. Qj in ieder geval om liet gebruik van herbiciden te verinindc'rc'n. Totaal onkundig van die pogingen is men in J4'R TEL KOL OiV!E. Daar i.s men nu zelfs begonnen om cle bennen dood ie spuiten niet dergelijke middelen. En dan nog wel naast wegen die muet eens i'oor het publiek toegankelijk zijn. Je zou denken dat als er in Wortel / placits is waar kruid nog on-kruid mag zijn, (lat liet clan wel in de Kolonie is. ,4 nneke, stuur die mensen eens een folder van Velt!

27


WORTEL

Kleine 'Boomkes'vergadering

bestuur. Dat moet dan beslissen over de volgende stappen, waarbij dan zowel de verkeersveiligheid gediend wordt als hoe het hart van ons dorp eruit zal zien. Hopelijk in het volgende nummer van DHM meer hierover. P1BS

De smokkeltijden herleven (even) Op maandag werden trouwe luisteraars van de middaguitzending van 'Het Vermoeden' (BRT, met Betty Melaerts) onvermoed verrast door de stem 'an onie dorpo noot

Op de laatste algemene vergadering van de Dorpsraad van 25 april was aan alle aanwezige leden gevraagd welke punten van algemeen belang voor ons dorp zij als de meest dringende beschouwden om aan te pakken en op te lossen. Hieruit is toen gebleken dat de verkeersveiligheid op de grote weg door Worteldorp bovenaan stond: daar wordt veel te hard gereden. Vervolgens moet de rijsnelheid in de woonwijken (tussen grote weg, Grote Plaats, Beukendreef en Poeleinde) afgeremd worden (door drempels bv.). Als 3e belangrijkste punt stond de aanleg van een fietspad naar Hoogstraten op het verlanglijstje, op de 4e plaats kwam het plan van de heraanleg van de Boomkes; 5e het fatsoeneren van het kerkplein rond de parochiezaal, en als 6e punt: het luk-raak parkeren op voet- en fietspaden langs de grote baan midden in 't dorp. (Zie DHM, vorig nummer, biz. 24). Aangezien de punten 1 en 6 volgens het plan van landschapsarchitect Fr. Geerts alletwee tegelijk een oplossing zouden krijgen, en met elkaar verbonden zijn, werd er dus eerst een kleine vergadering belegd met de omwonenden van de Boomkes, omdat die mensen er 't dichtst bij wonen en dus bij eventuele veranderingen daar 't eerste voor- of nadelen van zullen ondervinden. Daar werd het plan-Geerts nog eens uitvoerig toegelicht, van alle kanten bekeken, gewikt of gewogen; ook buiten werd op ware grootte gemeten en getoond op welke afstand de bomen vaneen zouden komen, hoever uit de gevel, enz. Ieder kreeg gelegenheid om z'n lening, zijn belang of zijn bezwaren naar voren te brengen. Natuurlijk liepen de meningen hier en daar uiteen, maar er was duidelijk eenzelfde mening over de vraag: moeten de bestaande bomen behouden blijven of eruit? Alle aanwezigen waren het erover eens dat de bomen er best allemaal tegelijk 'uit' gingen. Verder zullen de resultaten van deze vergadering behandeld worden op de volgende algemene vergadering van de Dorpsraad binnen een paar weken. De Boomkes behoren immers niet alleen toe aan de omwonenden, maar aan de gehele dorpsgemeenschap, zodat het bestuur daarna een advies kon formuleren en voorleggen aan het stads28

meester Juni Noeyens die bij Betty zat te vertellen over de vroegere legendarische smokkeltijden aan onze grenskanten. We hoorden hem ook biechten dat hij kort na de oorlog zelf twee grote dozen pralinen heeft gesmokkeld; we konden hem niet zien, maar aan zijn stem te horen dacht ik dat hij zat te blozen. In alle geval, hij kan goed vertellen, en heeft waarschijnlijk menigeen geboeid en 'n beetje heimwee opgeroepen naar die 'goeie (?) ouwe tijd'. De woensdag daarop was er op TV 1 'n boeiende documentaire te zien over diezelfde smokkeltijden, waarop twee andere dorpsgenoten, Louis Goetschalckx en Jaak Verschueren hun verhalen van vroeger kwamen vertellen, waarbij ze zichtbaar nog na-genoten van hun bravourstukken uit hun vroegere wilde jaren. 't Was waard gezien. Moest toevallig iemand het op video opgenomen hebben, meld het ons dan a.u.b. Hopelijk hoeven wij niet zoveel jaren te wachten als zij gewacht hebben om hun exploten openbaar te maken, om te vernemen wie er nu, op andere manieren, op veel grotere schaal en veel minder sportief, wetten en EGvoorschriften omzeilen en ontduiken om op kosten van de gemeenschap hun zakken te vullen. Dat er vroeger, in armoedigere tijden, mensen al 'ns wat bijverdienden 'langs binnenwegjes' is nog te begrijpen. Maar nu heeft niemand nog echt armoe zoals vroeger. De miljoenen-fraudeurs van nu, al of niet in goedgesmeerde maffia-bendes hebben het niet nodig. En die echt armoe lijden, doen daar niet aan mee. 'Groten stelen, kleinen stelen, maar groten stelen het meest'. (B.S.)U

wand- en vloertegels

uII'r bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

uIcl'r wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

I'uII'r biedt u betaalbare kwaliteit!


- _](

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Kattenleed

Enige maanden terug brachten we verslag van het leed dat de siamees van Saskia aangedaan werd. Nu blijkt het dat het hier niet om een alleenstaand geval gaat. Meerdere bewoners van de Witte Wijk klagen dat hun geliefde huisdieren eenvoudig verdwijnen. Nu is het best mogelijk dat een kat een ongeluk overkomt, maar het aantal verdwenen poezen is zo hoog dat de gedupeerden daar niet meer in geloven. Ook de politie, tot wie de eigenaars van de dieren zich wendden, gelooft niet in toeval en beloofde de zaak in de gaten le houden. Wat er met de kat van Saskia gebeurde staaft het vermoeden dat iemand in de omgeving huisdieren naar het leven staat. De getroffen buurtbewoners vinden dat een angstige gedachte. Huisdieren horen in een woonwijk evengoed thuis te zijn als de bewoners zelf, zij zijn er als het ware een deel van. De jager kan best zijn aktiviteiten stopzetten, want sommige dierenliefhebbers worden onderhand zeer boos. El

Jan Goetschalckx hangt zijn arbiter-fluitje definitief aan de haak en zet daarmee een punt achter een lange actieve voet balbezigheid. Jarenlang als speler van Meer (+ 500 wedstrijden), enkele jaren als speler bij de vriendenploeg van de KWB en de laatste 3 jaar als scheidsrechter voor deze ploeg. Terwijl hij die 3 jaar niemand een rode kaart toonde (nog

liever floot hij de ma/ch een kwartier vroeger af als de gemoederen een beetje te verhit raakten) werd hij tijdens de laatste wedstnjd zelf wel van het plein gestuurd door de spelers. Niet met een rode kaart maar met een bos bloemen.

Met de groeten van de paus Fiets- en KWB-fanaat, Jos Van Bavel, was onlangs in Rome. Niks speciaal zo te zien, er komt daar wel meer volk, ware het niet dat Jos de reis met de fiets deed. Hij en 44 andere KWB-ers uit heel het Vlaamse land deden de tocht in het kader van de viering van 100 jaar Rerum Novarum. De trip duurde 16 dagen (II fietsdagen) en er waren 1800 km bijeengefietst. Er bleven dus nog een paar dagen om Rome te bezichtigen. De paus kregen ze echter niet te zien. Jos was niet de enige Meerlenaar die de tocht maakte. Rit Jochems ging ook mee, maar dan met de volgwagen om de fietser van spijs en drank te voorzien en 's avonds zijn bedje te spreiden. •

Kom op tegen kanker De door Ziekenzorg georganiseerde inlorniatie-avond in het kader van de aktie 'Kom op tegen kanker' mocht op ruime belangstelling rekenen. Nochtans hangt er rond het thema van de avond (en van de hele aktie) nog steeds een taboe-sfeer. Iets waarover meestal fluisterend wordt gesproken, terwijl het eigenlijk een evidentie hoort te zijn. Sterven thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving, tussen de mensen waarmee men leeft en die men liefheeft. De organisatoren waren erin geslaagd Lutgard Van Heuckelom naar Meerle te halen. Zij gaf op een serene en ontroerende wijze getuigenis van het sterven van haar dochter Miriam. Getuigenis dat zij in een boek heeft neergeschreven. 'Brieven aan Miriam' vertelt in

D,VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77 briefvorm het verhaal over de drie jaar durende strijd van haar dochter tegen kanker. Miriam werd in 1986 geopereerd aan een kwaadaardige hersentumor, een operatie die haar zwaar gehandicapt maakte. Na een tijdelijk herstel overleed Miriam in 1990 op 1 8-jarige leeftijd. De brieven worden afgewisseld met aandoenlijke fragmenten uit het dagboek van Miriam, die weet wat er met haar te gebeuren staat. Een mooi boek, net zoals het een mooie avond was in de zaal, ondanks (of dank zij?) het eerder droevige onderwerp. 'Brieven aan Miriam' van Lutgard Van Heuckelom verscheen bi] uitgeverij DNB/Pelckmans, Kapellen - 110 blz. - 390fr.

Het bestuur van Ziekenzorg dat de akt je 'Kooi op legen Kanker' iii Meerle gestalte gaf V.l.n.r.: Maria Clymans, Liza Snoeys, Miriam Vooriman, Liza Boeren, Frans Van Bavel, Bertha Mens, Jef Van de Heyning en Eugène Vermeeren. Jozefa Rommens, Adriaan Van Boxel, Marc Willemse, Rosa Van de Heyning, Roseke Jochems, Jeanne De Bie en A malia Boeren werken eveneens mee met Ziekenzorg maar waren niet meer aanwezig voor de foto. 29


Lezers schrijven Waarde redactie, Betreft: beschouwingen van uw plaatselijk medewerker in MEER, in De Hoogstraatse Maand van juni 1991 In verband met de houding van het gemeentebestuur betreffende het milieu schrijft hij: 'Hoe moet je anders uitleggen dat, terwijl de minister zegt geen nieuwe vergunningen voor varkensstajlen uit te reiken, bij ons de ene varkensstal naast de andere gebouwd wordt? O1 neem de gemeenteraad van 25 februari. Daar werd beslist in Maxburg een 50-tal bouwplaatsen te creëren. Voor wie? Waarom? Welke behoeften worden hier bevredigd? De onze zeker niet. Een ander voorbeeld: de laatste gemeenteraad, waarin men in principe akkoord ging om aan de John Lijsenstraat en de Kettingdreef 5 ha natuurgebied en 3 ha waardevol agrarisch gebied om te zetten in 8 ha industriegebied, tot meerdere eer en glorie van de nv Sixnmo en het stadsbestuur. Dat het hier gaat om het gebied met de archeologische vindplaatsen van de vroegste bewoners in onze streek, maakt onze bestuurders niets uit'. Indien J. Dufraing zou geschreven hebben 'Maakt de meeste van onze bestuurders niks uit' dan zouden wij, de groep Fusiebelangen, honderd procent achter deze tekst kunnen staan. Uw medewerker zou moeten weten dat: - de fractie F.B. tegen de verkaveling op Maxburg heeft gestemd; - de fractie F.B. 'neen' heeft gezegd aan het industriegebied aan de John Lijsenstraat; - Fons Sprangers de archeologische waarde van dit gebied herhaaldelijk verdedigd heeft; - de fractie F.B. meermaals vragen heeft gesteld bij het geven van vergunningen door het schepencollege wat het bouwen van varkensstallen betreft. Het grondwater (lees: drinkwater) van nu en voor de toekomst gaat F.B. zeer ter harte. Uw medewerker zal wellicht denken: 'Die twee mensen, Fons Sprangers en Juul Verhulst, wat stelt dat voor in een gemeenteraad van 23 mensen?' Inderdaad, bij een stemming weegt dat niet zwaar en we kunnen hem verzekeren dat dit dikwijls frustrerend en ontmoedigend is. En toch. Toch zijn er soms van die zaken die ons zeggen dat we moeten doorgaan. In uw blad van mei '91 lezen we van de hand van uw medewerker uit Minderhout, sprekend over de gevaarlijke doortocht aldaar: 'Een goede 10 jaar terug werd een hernieuwde doortocht in Minderhout gerealiseerd. Plannen werden ontworpen, voorgelegd aan de bevolking, het zou mooi en vooral.., veilig worden! De mobiliteit van het verkeer zou aan banden gelegd worden! Toen waren er al bestuurders die hun tijd vooruit waren'. Inderdaad, die waren er, maar de toenmalige burgemeester Fons Sprangers moest het wel meemaken dat er in elke Minderhoutse brievenbus een folder viel waarin hij flink op zijn donder kreeg, dat het altijd dezelfden waren

30

Tot in 1962 zwaaiden de zusters van het Heilig Graf de plak in het klooster van Meer. Daar was zowel de kleuter-, de lagere als de huishoudschool gehuisvest. Dc foto uit de vorige maand datcert sermoedelijk van 1963 en laat ons (waarschijnlijk) het tweede jaar van de huishoudschool zien. Veel meer dan dat ons kopje (zie bij de Van Herck-sport adserlentie) een stille en brave leerling \ was, zijn we niet te weten gekomen. Er stond geen juf op de foto want er, was geen echte klastitularis. De meisjes kregen van verschillende leerkrachten allerlei vakken waar toekomstige moeders wat aan hadden: Naad en kookles, onderhoud, wassen, strijken en natuurlijk de algemene vakken nog. Meerse leerkrachten nit die tijd ssarcn o.a. juffroussen Verheyen en Peeraer. Uit Hoogstraten was er juffrouw Denis voor zangonderricht en Marcel Leunen voor tunen. Paula en Jeanne Snoeys uit Hoogstraten werden heiden in 1962 directrice: de eerste in de huishoudschool (tot '81); de tweede in de kleuter- en lagere school (tot '77). In 1981 tisioneerde men met VITO-Hoogsiraten maar na enkele jaren bloedde de school dood wegens tekort aan leerlingen. Onze 'brave' leerling volgde trouw vier jaren de lessen en ging daarna, zoals de meesten, werken. Zo heeft ze nog in het sehoenfabriekje (nu feestzaal) van Castel gewerkt en heeft ze nu, naast haar deel1idse job, de handen vol met vier grote kinderen.

1

t't/e lietken verder noo,'d ma arts tot we niet verder kunnen.' Meeiçel-Dreej. De foto toont ons leerlingen van het derde en het vierde studiejaar met meester Herman Snoe s. Ze werd genomen in 1983 Of) de koer van de gemeentelijke basisschool "t Dreefke'. De pijl is van recentere datum: Stuur dus vlug een kaartje met uw naam en adres naar ons.' D.H.M., K. Boomstraat 37, 2320 Hoogstralen. die alles wilden vertragen. Die folder kwam notabene van een partij die ons onlangs weer een folder bezorgde waarin zij zegt al jarenlang de 'kampioenen van het veilig verkeer' te zijn. Had men toen maar naar F. Sprangers geluisterd! Dit alles belet niet dat we de verontwaardiging van uw Meerse correspondent begrijpen en waarderen. Over verontwaardiging gesproken, die hebben wij ook wat de houding van de meerderheidspartijen betreft i.v.m. het Begijnhof. Hun standpunt was en is: 'Het mag de gemeenschap geen frank kosten'. Wellicht zijn er nogal wat mensen die er ook zo over denken. Goedkoop is het zeker maar of het daarom ook goed is, in een andere vraag. Indien onze voorouders, indien bijv. een deken Lauwerijs, er ook zo over hadden gedacht, wat zou er dan nog overblijven van onze kerken, onze kapellen, onze molen, ons stadhuis?... Men wil wel de naam 'Vrijheid' en 'Stad' Hoogstraten dragen, maar een monument als het Begijnhof, dat juist verwijst naar dit ste-

delijk verleden, mag geen frank kosten. Het standpunt van onze voorouders kennen we en als onze nakomelingen later misschien niet veel meer terugvinden van het Begijnhof, dan kunnen zij maar zeggen: 'Ach ja, wat wil je, het mocht de meerderheid in 1991 geen frank kosten'. Groep Fusiebelangen

t7 1 §

Een buitenlandse reis! U kan de internationale postcheque nu gebruiken in ruim 80 landen. Visa en Diners club: ook bij het Bestuur der Postchecks!


Streekeigen curiosa

De kogel in de kerktoren van Wortel (is nog steeds niet DOOR de kerk) Wie vanuit Hoogstraten Wortel binnenkomt kan de bocht naar rechts volgen richting Boomkes; maar kan ook rechtdoor gaan, de trapkes naar de kerk op, het poortje door en v66r de toren linksaf slaan. Dan ziet ge in de hoek tussen toren en schip een kwartronde traptoren en als ge dan omhoog kijkt ziet ge op 'n hoogte van zo 'n viifmneter in de torenmuur een ronde ijzeren bol zitten: hij steekt er Zowat een kwart uit; de andere driekwart zal er wel achter steken, /nj moet we/zeker 15 cm groot zijn en kan goed 25 d 30 kilo wegen, maar dat kunnen we niet nagaan. In elk geval, het is 'n degelijke ouderwetse kanonskogel, kwaliteit van 'voor de oorlog'. Van welke oorlog? En hoe is die kogel daar gekomen?

Wel dat is 'n heel k er haal. 'o'n 400 jaar geleden was in onze gewesten de opstand tegen het Spaanse gezag volop aan de gang: de 80-jarige oorlog. Die opstand heeft tientallen jaren geduurd. De noordelijke Nederlanden hadden zich feitelijk rond 1600 al vrijgevochten, de zuidelijke helft nog niet; grenzen lagen nog helemaal niet vast. Vooral aan onze kanten wisselden de krijgskansen dikwijls, en wisselden steden en dorpen en kastelen van politieke kleur en van bezetter zoals wij van kleren verwisselen. Zo was het kasteel van Hoogstraten in 1602 bezet door een garnizoen huurtroepen van Aartshertog Albrecht, die met de dochter Isabel van koning Philips II van Spanje was getrouwd. Albrecht moest voor de Spaanse koning op de winkel passen, in dit geval de Nederlanden, of wat er nog van te redden viel. Een zekere kapitein van der Straeten voerde het bevel over het garnizoen van het kasteel, namens Albrecht. Maar die had nooit genoeg geld om zijn troepen te betalen. Zo kwam het dat het Hoogstraats garnizoen in geen 26 maanden nog soldij ontvangen had. Op 8 september 1602 kwam er 'n handvol muitende

soldaten vanuit Herentals op ons kasteel af; in de nacht zwommen (?) ze de slotgracht over, schoten de wacht omver en verklaarden zich meester van ons kasteel. De 100 man van het garnizoen sloten zich zonder weerstand bij cle muiters aan! En weldra kwamen er van alle kanten nog meer muiters bij: in de kortste keren groeide de meute Uit tot 1000 ruiters en 2000 man voetvolk, als we de oude boeken mogen geloven. Het nieuw-saamgeraapte leger riep zich uit tot de 'Unie van Hoogstraten', en deze nieuwbakken 'Unie' zocht aansluiting bij de Geuzen uit het Noorden. Zodra Albrecht van deze opstand hoorde, slingerde hij op 15 september zijn banvloek uit tegen de muiters. In oktober stuurde hij zelfs de pauselijke nuntius Ottavio Frangipani vanuit Brussel naar Hoogstraten om de muiters tot inkeer te brengen. Ze ontvingen de riuntius zeer beleefd (veel huurlingen waren ook Italianen), maar lieten hem zonder resultaat terugkeren. De soldaten van de jonge Unie gingen op strooptocht uit tot in de verre omtrek: tot Lier, Antwerpen, Mechelen en Aarschot en terroriseerden een groot gebied. In juli 1603, 10 maanden na het begin van de muiterij, stuurde Albrecht eindelijk een leger van 16.000 (zestienduizend) man + 9 stuks geschut naar Hoogstraten, onder leiding van graaf Frederik van den Bergh om het kasteel te heroveren en de Unie ongedaan te maken. De Unie stuurde 'n boodschap om hulp te vragen aan de leider van de Geuzen uit het noorden, Prins Maurits, de zoon van Willem van Oranje. Op 26juli begon graaf van den Bergh het beleg van het kasteel. Intussen kwam Maurits uit de richting Oosterhout via Gilze toegesneld met een leger van 10.000 man voetvolk, 4000 ruiters en 12 kanonnen, sloeg bij CastelrĂŠ 'n brug over de Mark en sloeg zijn kamp op in Wortel, op en rond het kerkhof. Er vonden dan enige schermutselingen plaats tussen van den Berghs en Maurits' troepen, als vooroefening van de grote slag om het kasteel. Maar de grote slag bleef uit: in de nacht van 9 op 10 augustus koos van den Bergh eieren voor zijn geld (of het hazenpad), hij brak het beleg op en in regen en onweer muisde hij er van onder, richting St.-Lenaarts. Hoe hij zijn mislukte zending heeft uitgelegd aan Albrecht weten we niet, maar het kasteel bleef of kwam

in handen van dc \ cienigde Pro Inelcu ' an het noorden. Het moet dus rond de eerste dagen van augustus 1603 geweest zijn dat een kogel uit een van de Spaanse kanonnen tegen de toren van Wortel terechtkwam. Wat het kasteel betreft: dat werd op 6 juni 1604 door de geuzen ontruimd en zonder slag of stoot terug overgedragen aan Albrecht, in ruil voor de opheffing van de ban en voor het vrijlaten van een of andere hoge heer, die door de tegenpartij gevangen genomen was. En dit betekende dan tevens het einde van de 'Unie van Hoogstraten', die bijna 2 jaar had bestaan. Wat de kogel betreft: die zit dus al bijna 388 jaar stevig in onze toren. Maar: het is onmogelijk dat die na het afschieten vanuit de richting van het Hoogstraats kasteel er 'ineens' in is blijven steken! De afstand van kasteel tot toren is in vogelvlucht ¹ 1000 meter; het kasteel ligt niet haaks op de zijgevel van de toren, maar onder 'n hoek van 30° (graden); bovendien kan 'n kogel van die afstand niet horizontaal zijn komen aanvliegen, maar met 'n boog dus vanuit de hoogte. De kogel kan dus wel op de torenmuur afgeschampt zijn en dan gevallen. Dus hebben ze waarschijnlijk later de kogel opgeraapt, 'n gaatje in de torenmuur gekapt en de bal daar ingemetst 'ter eeuwige herinnering', of als 'n soort trofee. Of zat er toen misschien bij die 'papboerkes' van hier in hun achterhoofd al iets van spot met 'die van Hoogstraten'? Wie zal 't zeggen? Ik heb nog geprobeerd uit te rekenen met welke kracht een ijzeren bol van 25-30 kilo uit een kanon moet zijn afgevuurd om zo'n af stand te overbruggen, maar ben er niet in geslaagd (ze kenden toen nog geen Scud- of andere raketten). Wel heb ik gevonden dat bij kogelstoten voor heren het wereldrecord (met 'n kogel van 7,257 kg) ligt op 22 meter; en voor kogelslingeren met 'n kogel van hetzelfde gewicht aan 'n draad van 1,22 meter het record ligt op 80 meter. Maar dat is nog lang geen 1000 meter, en dan met 'n kogel die 4x zo zwaar is! In elk geval, wie kan er nog zo fier zijn als wij op 'n oude kanonskogel, die al zoveel jaren in de kerk zit, en die al zo lang zwijgt over wat er precies met hem gebeurd is. Als hij kon spreken zou hij heel wat kunnen vertellen.0 B.S. 31


SPORT

I2IJcJ LI Stratenloop Jan Smets uit Beerse won niet zonder enige moeite de 7de Stratenloop van Hoogstraten, voor de plaatselijke favoriet Jan Hendrickx (AVN), en Yvan De Grieck uit Diksmuide. Gestart in 1985 met een tiental deelnemers, groeit de 9 km-loop door het stadscentrum elk jaar met een toenemend aantal kandidaatlopers. Dit jaar namen om en bij de 600 joggers én wedstrijdatleten de start.

spoRT

LÇ kI I,I'I II'

___ ii i• ____

I3Il

''

Handboogmaatschappij Hoop en Moed 1931-1991

Albert Pinxteren 60 jaar schutter Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Hoop en Moed en omdat Albert Pinxteren reeds 60 jaar schutter is, organiseerde de handboogmaatschappij een propaganda- en feestschieting op het schietterrein bij Marcel Verhaeten in Minderhout.

De laatsten zullen de eersten zijn, zo dacht alvast marathonloper Jan Smets, die in laatste instantie alsnog een startnummer kwam afhalen. De winnaar van de Berchem Marathon '90 (2 uur 15), had enkele dagen voordien 'geproefstoomd' in Tilburg (3de op 10 mijl, 25/5), en kwam naar Hoogstraten 'om eens diep te gaan, want op training is de motivatie hiervoor een stuk minder', zo sprak de Kempenaar net voor de start. First 'runner-up' én favoriet Jan Hendrickx, de laatste weken in uitstekende doen, had er

Albert Pinxteren, medestichter van de 60-jarige handboogmaatschappij Hoop en Moed, was duidelijk ontroerd door de vele lojbetuigingen van de sprekers, maar gelukkig stond zijn goede echtgenote, Elza Van Wassenhove, ook nu weer aan zijn zijde.

Albert Pinxteren, nu 75 jaar, was in 1931 de jongste schutter van de nieuwe vereniging die ontstond uit die andere bloeiende handboogmaatschappij van Hoogstraten, De Nieuwe Olijf tak. Vader Jef Pirixteren was lokaalhouder en samen met een kleine twintig man werd op zondag 25 januari 1931 de eerste bestuursvergadering gehouden. Vader, afkomstig uit Zundert, was een van de vele caféhouders in l-loogstraten. Hij stond natuurlijk niet de ganse dag in het Schuttershof want hij had ook nog een bier- en kolenhandel. 'Ik had nogal veel zusters', zegt Albert, 'en die werden ook allemaal schutter in de nieuwe maatschappij Hoop en Moed. Als schutter was ik maar een goede middelmaat. Ik heb altijd meer genoten van het schietspel dan van de harde competitie om de beste prestaties te leveren'. Toch heeft de schutterij een heel grote plaats in zijn leven gehad. Albert Pinxteren maakte zich vooral ver dienstelijk als bestuurslid. Sinds 1966 is hij secretaris en hij is ook bestuurslid van de Noorderbond. 'Ik heb altijd veel plezier gehad aan het schieten en ik hoop me nog lang verdienstelijk te kunnen maken voor deze schone sport', aldus de gevierde schutter. Toen de feestschieting werd onderbroken voor de receptie mocht Albert Pinxteren heel wat woorden van lof aanhoren en ontving hij ook talrijke geschenken. Albert is trouwens de enige medestichter van Hoop en Moed die op dit moment nog leeft. Ook zijn echtgenote, Elza Van Wassenhove, werd door de schutters en sprekers heel nadrukkelijk betrokken in de hulde. In zijn dankwoord zei Albert: 'Ik heb geweldig veel chance gehad met zo een goede vrouw'.0 Dat lopen niet altijd afzien is, bewijzen deze frisse Vito-leraars. Gezondheid!

meteen een kwade konkurrent bij: De 2.22-loper uit Hoogstraten (drie dagen voordien 38e in de 20 km van Brussel), had tot op heden niet kunnen winnen voor eigen publiek. De AVN-loper behaalde een resem ereplaatsen (le sp., 2e, 4e, 9e, 6e) dit jaar dan maar, de konditie was immers optimaal te noemen. Na de eerste doorkomst op de Vrijheid, had Turntec-loper Smets de koppositie, voor Reebok-er Jan Hendrickx. Herman Janssens (vorig jaar tweede) volgde op een 10-tal meters. Marathonloper Smets voerde in de twee32

de ronde de forcing, maar zijn 42 km-'kollega' Hendrickx gaf geen krimp. Iets voorbij halfweg, net voor het opdraaien naar de Vrijheid, plaatste Jan een beslissende demarrage. De andere Jan (lees Hendrickx) moest een 25-tal meters prijsgeven. De posities bleven in de slotronde ongewijzigd. Jan Smets hernieuwde zijn zege van vorig jaar, Jan Hendrickx liep naar een uitstekende tweede plaats en eindigde op 19' (lOOm) van de winnaar. In de eindspurt passeerde Diksmuidenaar Yvan De Grieck Hennan Janssens; Eddy Wijnants werd vijfde. Tony Goovaerts uit Grob-

bendonck won de wedstrijd bij de veteranen. De gewezen 900m-kampioen moest diep in het krachtenarsenaal, maar vrijwaarde op de valroep zijn eerste plaats, voor Piet Hopmans uit Bergen op Zoom. Albert Van Deuren (Boom) werd derde, Eddy Haesendonckx (Vorselaar) vierde en AVN-marathonloper Guido Everaert vijfde. Martine Persooné, 41 lentes jong, uit Hoogstraten, domineerde de wedstrijd bij de vrouwen, en won met afgetekend verschil haar 9 km-loop, voor Lisette Boons (Herentals) en Jacqueline Beelen uit Tienen.


SPORT

St -Jorisgilden

:Meer en Meerle voorlopig voorop Het verbond der St.-Jorisgilden is na vier van de negen bondsschietingen bijna in de helft van het kampioenschap. De vijf gilden van de verschillende Hoogstraatse kerkdorpen komen in deze kompetitie uit samen met Castelré, Loenhout en de Nederlandse gemeenten Rijsbergen en Sprundel. Er wordt geschoten in vier kategorieën, nI. Ere-, A- en B-kategorie voor de heren en een afzonderlijke kategorie voor de dames. Dit voor wat de individuele rangschikking betreft. Daarnaast is een afzonderlijke rangschikking per gilde. Willy Van Hasselt (Loenhout) was vorig jaar de individuele kampioen, en blijft ook dit seizoen tot nader order lijstaanvoerder in de hoogste kategorie. Zes (heren) schutters slaagden er tot op heden in het maximum der punten te behalen, ni. Willy, Alfons en Joris Van Hasselt (alle drie van Loenhout) Piet Adriaensen (Rijsbergen), Herman Van Ostaeyen (Minderhout) en Karel Verschueren (Meerle).

Individuele rangschikking Ere-kategorie Willy Van Hasselt, Loenhout Frie Konings, Sprundel Jan Roelen, Meerle Alex Jansen, Minderhout Pat Van Opstal, Meer Jan Rombouts, Meer Joris Van Hasselt, Loenhout

gemidd. 35,00 34,50 34,00 34,00 33,75 33,75 33,75

Alfons Van Hasselt, Loenhout Karel Verschueren, Meerle

33,75 33,75

A-kategorie Jos Bastiaensen, Meerle Rini Van Riet, Sprundel Alfons Sterkens, Meer Jan Stoffels, Minderhout Herm Goetschalckx, Wortel Rinus V.d. Riet, Sprundel Karel Brosens, Minderhout Kurt Diels, Hoogstraten Fockaert Luc, Meer

gemidd. 33,00 33,00 33,00 32,75 32,60 32,60 32,50 32,50 32,00

B-kategorie gemidd. 31,75 Jef Verheyen, Meer Jef Van Opstal, Wortel 31,30 Eddy Geerts, Castelré 31,30 Marc Van Gemert, Hoogstraten 30,50 30,50 Brosens Jos, Hoogstraten Luc Daemen, Rijsbergen 30,00 Walter Michielsen, Minderhout 30,00 Leo Van Hasselt, Loenhout 30,00 Bij de dames behaalde Greet Destombes (Hoogstraten) het maximum der punten te Rijsbergen. In hun kategorie nemen een twin-

tigtal vrouwen aan de kompetitie deel. Het is trouwens opvallend dat zij als groep (ten opzichte van hun ongeveer 210 mannelijke kollega's) gemiddeld hoog scoren. Het is zeer de vraag of het wel zinvol is deze afzonderlijke reeks te behouden.

Dames gemidd. 32,75 Diana Verheyen, Meerle 32,50 Greet Destombes, Hoogstraten 32,00 Geerts Linda, Meerle 31,75 Jeanine Martens, Hoogstraten 31,50 Lief Sprangers, Meer 31,25 Hilda Bevers, Meer 31,25 May Van Aelst, Meer De rangschikking per gilde wordt opgemaakt door de optelling der punten van de zes best gerangschikte schutters per gilde. In deze rangschikking staan Meerle en Meer vooraan, beide met 818 punten voor Loenhout (815) Hoogstraten (801) Minderhout (800) Rijsbergen (794) Sprundel (793) Wortel (778) en Castelré (764). • Uw geidverhandeling in binnen- en buitenland: Het Bestuur der Postchecks: snel, veilig en goedkoop!

Met een leesbaar en volledig adres, geen raadsels voor sorteerders en postboden!

Een prentkaart doet altijd plezier!

Biljartclub Kalm en Krijt 25 jaar jong De mannen van KaIn] en Krijt zijn niet alleen knappe biljarters maar ook flinke verhuizers. Tijdens die kwart eeuw van hun bestaan veranderde de club verschillende malen van lokaal. De biljartclub is gesticht op 16september 1966 in café De Veiling bij August Van Nyen tijdens het gouden huwelijksfeest van het echtpaar Dictus-Peeters. De stichters waren: Alex Van Gestel, August Van Nyen, Frans Claessens en Louis Verheyen. Veertien jaar bleven ze daar in hetzelfde lokaal tot in 1980 café De Veiling werd gesloten. Tijdens die jaren werd de club driemaal kampioen van het biljartverbond Verbroedering der Noorderkempen en behaalde men nog talrijke andere ereplaatsen. Daarna trok de biljartclub naar de molencafé van Juul Hens aan de St.-Lenaartseweg. Deze zaak veranderde ook van eigenaar en werd de discotheek Highstreet. Bijgevolg ging het bestuur weer op zoek naar een ander nest. De nieuwe biljart vond men dan in de Bouwhoef waar men momenteel nog thuis is. Het voorbije seizoen was weer bijzonder succesvol. Men werd opnieuw kampioen van het Noordkempische biljart verbond en clubspeIer Ludo Verheyen won de prijs van 'de beste biljarter van het jaar'. Daarnaast heeft de club met Harry Bruurs nog een driebandenkampioen in huis. Ook het nieuwe seizoen wordt met veel vertrouwen tegemoet gezien. Men rekent zeker op de vaardigheid van spe-

iers ioals Karel Van Cantfort, Frans en Ludo Verheyen. Het huidige bestuur bestaat uit: voorzitter Alex Van Gestel, secretaris Alfons Verheyen,

schatbewaarder Henk Van den Broek en de bestuursleden Jozef Mertens en Wil Doomen.

De biljartclub Kalm en Krijt van Hoogstraten met v. 1. n. r. (staande) Wil Doornen, Louis St rijbos, Juul Hens, Marcel Verlinden, André Jonkers, Ludo Verheyen, Jos Verheyen, Harry Bruurs, Jozef Mertens, Frans Verheyen, (zittende) Henk Van den Broek met de beker van de kampioenenploeg, voorzitter .4lex Van Gestel met de wisseltrofee van het interclubkampioenschap van het biljartverbond Verbroedering der Noorderkempen, Alfons Verheyen, Karel Van Cantfort en Frans Claessens.

33


SPORT

125 jaar De Blauwe Duif Tijdens dit jubileumjaar heeft het bestuur van de duivenmaatschappij De Blauwe Duif enkele bijzondere prijskampen georganiseerd. Ter gelegenheid van de huldiging van de winnaars van de jubileum- en ere-prijskamp schetste voorzitter Adriaan Sprangers enkele hoogtepunten en pittige details uit de rijke geschiedenis van deze vereniging. Ruim dertig jaar geleden, in 1960, vierde men het 75-jarig bestaan van de maatschappij. Volgens de toen gekende gegevens werd de vereniging gesticht in 1885 zoals op de clubvlag vermeld wordt. Maar het nieuwe bestuur is eens grondig gaan neuzen in de oude verslagen. In een verslag uit 1946 staat immers dat de duivenmaatschappij toen 80 jaar oud was en dat de clubkas een rij kelijke voorraad had. Daarom besloot het huidige bestuur terecht dat men nu het 125-jarig bestaan kon vieren. Gesticht in 1866 betekent meteen dat De Blauwe Duif de oudste duivenmaatschappij van de provincie Antwerpen is. De federatie van de Belgische duivenbonden werd pas opgericht in 1910. Voor de duivenmelkers van vandaag blijft natuurlijk ĂŠĂŠn vraag onbeantwoord: Hoe geraakten de duiven in de jaren 1860-'70 in Noord-Frankrijk? De mensen verplaatsten zich toen zoals ze reeds een paar duizend jaar deden, namelijk te voet of met paard en kar. In heel de Noorderkempen was er geen openbaar vervoer, geen tram of trein, en de fiets of auto kende men evenmin.

59

rr

LIL-J)/7jSktI/J/ Ju,S

Van Aperen: Leon Van den Heuvel en Zoon, Cari en All ons Claessens, Henri Aertsen, Juul Weerts en Louis Huygelen samen met voorzitter Adriaan Sprangers en burgemeester Arnold Van Aperen.

Rijke traditie In het clublokaal van De Blauwe Duif vindt men nog enkele herinneringen aan het rijke verleden van de vereniging, o.a. een prachtige standaard uit 1892 en het clubreglement van 1925. Sinds 1959 heeft de duivenmaatschappij de eretitel van 'Koninklijke' bekomen. Reeds voor de oorlog organiseerde men fond en halve fond vluchten. Ook nu worden die halve fond en snelheidsvluchten, na een onderbreking, weer georganiseerd. De Blauwe Duif is een bloeiende maatschappij met 265 spelende leden en daar is het harde werken van het huidige bestuur zeker niet vreemd

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten - Minderhout Tel. 03/314.46.55

Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag - Zondag 10-17 uur

9

De Gelmers trakteren De Gelmers zijn zo enthousiast over hun sport dat zij de jongens en meisjes uit de lagere scholen uitnodigen op een gratis training volleybal. 83 jongeren tussen 7 en 12 jaar gingen op die uitnodiging in en poseerden hier - moe maar tevreden - voor onze fotograaf. 34


0

HALVE EEUW GELEDEN mode... KARL'S - COIFFURE

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

CATTLEYA De bloemenhijn per telefax of telefoon

Maak het uzet gemakkehjk fax 014/63.51.87 of bel 014/63.45.16 en wij zetten de bbempjes voor u bdten

Bloemensierkunst

CATFLEYA' Paul & May Van Huftel-Van Dyck Leopoidstraat 60, 2330 Merksplas

JULI 1941 Meersel-Dreef, St. Lucia-kapel

De mooie St. Lucia-kapel, die thans, dank zij vooral dc bemoeiingen van weleerwaarden heer pastoor Van Dun jn al haar oude pracht hersteld is, werd gebouwd door Jan Van Cuyck, heervan Hoogstraten. De eerste H. Mis werd er opgedragen, den 28 april 1421. Sedertdien heeft de kapel in verscheidene omstandigheden tot parochiekerk gediend, bijzonder ten tijde der vervolgingen van de protestanten. Nadien werd ze in de schaduw gesteld door de komst van de eerwaarde paters capucijnen, maar tijdens de Fransche revolutie, en bij den aanslag van het klooster van 1877 tot 1979, was de kapel weer van dienst, zoodat er een hele geschiedenis van de streek verbonden ligt aan dit heiligdom van St. Lucia. Om die reden heeft het volk, op eigen krachten en verdiensten, die kapel in al haar oorspronkelijke schoonheid hersteld. Voortaan zal alle weken op vrijdag een H. Mis in de kaiel geschieden, zoals oorspronkelijk de bedoeling is geweest van de bouver. In een volgende bijdrage hopen we breedvoerig terug te komen op de inzegening van de St. Lucia-kapel. Plechtigheid te Meersel onder voorzitterschap van Monseigneur Van Cauwenbergh. Te Meersel staat een kapel, omtrent zoo groot als een kerk, in prachtig gothischen stijl, gebouwd voor meer dan 500 jaar, en de naaste geburen wisten het niet meer, zoo erg was tot voor enkele dagen de kapel vervallen en versleten, .,. en vergeten, zoals het gaat met nutteloze gebouwen... Nochtans, men kan goed versleten zijn en toch eerbiedwaardig: immers hoeveel versleten menschen zijn er niet die, ofschoon versleten en totaal uit de mode, toch eerbied en opzien afdwingen door hun innerlijke begaafdheden... Zon werd onze eeuwenoude St. Luciakapel in 't hart gedragen door een groepje kunstliefhebbers van Meersel en dat groepje heeft verleden Maandag zijn eeuwelinge met ere gewroken, ja met zooveel luister dat zelfs een Bisschop, een vriend van de kunst, zich niet te groot heeft geacht om het herstelde heiligdom te komen bewonderen en inzegenen. Wie dan belang stelt in de geschiedenis van de streek leze volgende nota, en zegge het voort aan

anderen, opdat de nakomelingsehap leere eerbied hebben voor het schoone en het eedele haar door de vader in bewaring overgelaten. Vanaf de eerste jaren van het bestaan der kapel werden er de kinderen van Meersel en omliggenden gedoopt en onze dooden rond de kapel begraven. Als burgeroorlogen en onderlinge twisten over onze streken woedden, die doorgaans met het plunderen van hoeven gepaard gingen, dan brachten onze menschen have en goed op het kerkhof samen en daar was liet in veiligheid. Als het Protestantisme vanuit Nederland onze gewesten verontrustte, ging er vanuit de kapel een stem op, die het geloof bewaarde in onze voorouders, - zelfs na liet Verdrag van Munster (1648) dat het Protestantisme uitriep als verplichte staatsgodsdiensr in de Nederlanden, kwamen de Roomsch Katholieken over de grens in de kapel van Meersel hun kristelijke plichten vervullen en waren er de kapelaan van Rijsbergen, Prinsenhagen, Ginneken en Ulvenhout beurtelings van dienst. En mogen de komende geslachten enzen eerbied voor de St. Luciakapel overerven: dankbaar, zoals wij, dat de goddelijke Voorzienigheid in ruime mate langs dit heiligdom onzer voorouders tegen het dreigend Protestantisme heschutte, en ons tot Katholieke kinderen van Kathol誰eke ouders bewaarde. A.V.D. Minderhoul, Priesterwijding Op Vrijdag 25 Juli werd Eerw. Heer Albert Desmedt door Zijne Eminentie Kardinaal Van Roey tot priester gewijd in de Metropolitaansche kerk van Mechelen. Op Maandag 28 Juli zal E.H. Desmedt zijn plechtige eere-mis opdragen te 11 uur in de parochiekerk te Minderhout. Meer, Plechtige eeremis Dinsdag a.s. 29 dezer, zal een vreugdevolle dag wezen voor gansch de bevolking. De E.H. Louis Michielsen zal in de parocliiaie kerk op dien dag zijn plechtige Eeremis opdragen ten 10 uur. Bron: GAZET VAN HOOGSTRA TEN

35


Fusieswing

Festi*vali*ti*s In de vorige Maand was er geen plaats meer voor Fusieswing en aangezien er zo goed als niets te doen was, kwam dat goed uit. Juli is dan weer een drukke maand, daarom ook een dubbele Fusieswing met uiteraard heel veel aandacht aan de regionale zomerfestivals.

Open Tropen Hopelijk heeft u uw Maand deze maand tijdig gekocht. U kan dan op vrijdag 28 en zaterdag 29 juni naar de vijfde editie van het Open Tropen Festival in het Raadsherenpark in Turnhout. Traditiegetrouw staat er 'wereldmuziek' op het programma. Nieuw is de vrijdagavond. Vanaf 20.00 uur start de Nederlandse reggaeformatie The Vibe, die recentelijk nog in het voorprogramma van UB 40 stonden. Daar na is het de beurt aan John Chibadura en de Tembo Brothers uit Zimbabwe. Zaterdag start vanaf 14 uur de Westafrikaanse groep Benkadi. Naast muziek tonen zij u ook een Westafrikaanse modeshow. Om 15.30 uur komt de Haitiaanse groep Tabou Combo op het podium. Semb' Africa uit Angola om 18.00 uur. Vanaf 20.00 uur staan Owen Grey, Allon Ellis en Big Youth, drie reggaegrootheden, in Turnhout. Om 22.30 uur wordt in de tent afgesloten door het orkest Empire Bakuba uit Zaïre. Misschien klinken deze namen niet echt bekend in de oren, toch zijn zij allen grootmeesters in hun stijl. Net zoals bij de Hoogstraatse Antilliaanse Feesten is de sfeer even zo belangrijk als de muziek. Gratis kinderopvang, parking en kampinggelegenheid zijn weer een extra service van de organisatie, net zoals het verlaagde taxitarief. Zeker niet te missen en een ideale kans om eens kennis te maken met andere culturen, want Open Tropen is meer dan muziek alleen. 1-1

De Nederlandse Miles Browning Band mag Moskes '91 openen op zaterdag 13 juli om 20.30 uur stipt. Deze Vlissingse vijfmansformatie speelt energieke en vooral eigenzinnige funkrock. Vanaf 22.00 uur is het tijd voor de rasechte blues van de legendarische Vlaming Big Bill. Al jaren lang doet Big Bill Vlaanderen trillen: geen gelul of steriel gitaargetokkel, maar de beuk erin. Zweten, stampen, hijgen is/was zijn motto. 'lene mee esp en iene mee keis' blijft een reuzeklassieker (vraag maar aan Nonkel Ney) en de rest van Big Bill's rare mengeling tussen Texaanse blues en Leuvense kafeepraat gaat er al even vlot in! Om 23.00 uur sluit Ralph Samantha en The Medicine Men de eerste avond van de Moskes waardig af. Samantha is een muzikaal buitenbeentje, voorzien van een stevig paar cowboy-boots uit onvervaist slangeleer. Eind april ging Ralph terug naar zijn roots in Texas, om ontembaar opgehitst terug te keren vol goesting om het hele Belgische festivalseizoen overhoop te spelen met zijn bloedhete Texaanse rock. Day of the blues zou je het motto van zondag 14 juli kunnen noemen. Voor het eerst in de prille Moskes-geschiedenis heeft men een Amerikaanse act op het programma staan, en zeker niet de eerste de beste (Luther Allison). Maar eerst mag Cive Buzze het muziekminnend publiek bekoren. Give Buzze is zowat de enige Belgische groep zonder commerciële ambities. Na hen komt cle Vlaamse blues-

Moskes '91 Meersel-Dreel' heeft altijd al een magische aantrekkingskracht gehad op de mensen van buiten onze regio. Zouden het de terrasjes, de trappist of het klooster zijn dat de dagjestoeristen naar onze kleinste deelgemeente haalt? Een ding staat vast: in Meersel-Dreef is gezelligheid troef. Ook deze zomer draagt het Moskesfestival daartoe zeker bij. Vorig jaar, reeds de vijfde editie, kwamen 5000 muziekliefhebbers naar Dreef om muzikale grootheden te zien zoals de Kreuners en Dr. Feelgood. Ook dit jaar heeft Moskes een aantrekkelijke affiche: een aantal regionale bands (zowel uit Nederland als uit Vlaanderen) krijgen de kans om zich aan het grote publiek voor te stellen. Maar ook enkele topacts met (inter)nationale allure komen naar onze regio. Maar liefst 6 dagen lang kan je genieten van de beste muziek in een gezellige (openlucht)omgeving. 36

Ralph Samantha en The Medicine-men.

Luther 4 1/ison. trots The Slime Hunters aan bod. In het verleden wisten zij reeds de mensen in Bree en de bezoekers van het Belgium R & B Festival in Peer te bekoren. In 1989 toerden ze nog in het voorprogramma van Ronnie Earl. Wederom een kwaliteitsgroep op Moskes, die aangevuld zal worden met een uiterst swingende blazerssectie. In de vroege avonduren is het hoog tijd voor streekgenoten Jan De Bruijn Band. De naam Jan De Bruijn zal misschien enkel in de Noordkempische regio een belletje doen rinkelen, maar als we zeggen The Crew, dan slaan zowat in gans België de stoppen door. The Crew is, voorlopig, niet meer omdat zangeres Anneke zich aan haar pasgeborene wil wijden. Het eigen repertoire is een smeltkroes van pop, rock, folk, blues (dat bewezen ze op Kroeg en Blues), en R & B. Jan De Bruijn speelde dit jaar nog in The Johny Copeland Band en ook de andere leden hebben al heel wat podium- en studio-ervaring. Een regionale band met (inter)nationale klasse en de waardige voorganger van The Luther Ailison Blues Band uit de VSA. Luther Allison, geboren in 1939, behoort volgens de kenners tot de generatie moderne bluesgitaristen. Allison is nu al een legende


FESTI VALS Ons 22.30 uur speelt Partners-In-Crime, een absolute regiotopper met grote aanhang. Deze band draait al een aantal jaren mee in het regio-circuit en is een graag geziene gast op de diverse regionale podia. Hun repertoire bestaat voor het merendeel uit covers van de groten uit de popmuziek, zoals Joe Cocker. De tweede zaterdag van het Moskesfestival is traditiegetrouw ingeruimd voor de bonkende bassen, dampende drums en de scheurende gitaren. Leer en jeans zijn dan ook alom tegenwoordig. Rob van Opstal heeft voor deze avond een drietal topbands gecontracteerd. De spits wordt afgebeten door de Tilburgse formatie Bad Habit. Zij benaderen de muziek nu zoals de hardrock eind zestiger en begin zeventiger jaren klonk: ruig, intens en vooral eerlijk! Bad Habit heeft twee demo's uitgebracht en stond in het voorprogramma van onder andere Saxon. Om 22.00 uur beklimt de Zeeuwse formatie Rock Balloon het podium. Tot voor kort opereerde deze melodieuze hardrockformatie onder de naam Avital. Ze sleepten de Grote Prijs van Zeeland en de Argusaward in de wacht. Hun cd-single Proud'n loud werd geproduceerd door Erwin Musper (bekend van Zinatra, Def Leppard, Bon Jovi en Scorpions). Na deze opnames werd de zanger vervangen door drie mooie zangeressen. De Nederlandse top hardrockband Gin On the Rocks sluit om 23.30 uur de betonavond

en zijn aanhang is steeds groeiende. 1-lij vecht al jarenlang voor de erkenning en zoekt al die tijd rusteloos naar een persoonlijke stijl. Er is zowat geen enkel belangrijk festival meer waar hij niet gespeeld heeft (hij heeft 5 maal op North Sea gespeeld). Luther Allison is een mega-ster, maar eerlijk gebleven aan zijn idealen. Hij ontroert en pakt je met zijn eenvoud en hartstocht. Allison is ongetwijfeld een hoogtepunt in de Moskes-geschiedenis. Hij zal begeleid worden door zijn zoon Bernard, een echte gitaarvirtuoos. Op maandag 15 juli kan je gratis binnen op het festivalterrein. Vanaf 21.00 uur speelt er The Overfield Company uit Prinsenbeek. Hun nadruk ligt op het schrijven en arrangeren van eigen materiaal. Ook spelen ze onbekende en vaak niet-commerciële elpee-tracks van de betere popartiesten. Om 22.30 uur beklimmen de muzikanten van The Incapabje Jacks het Moskespodium. Deze vriendenclub uit Baarle-Nassau bewandelt het mooie-pad-der-bluesmuziek. Naast veel eigen werk spelen ze ook nog nummers van grootheden zoals Robert Cray, Stevie Vaughan en John Hiatt. We zijn nu op de helft. Nog negen bands te gaan en Moskes '91 zit erop. Vrijdagavond 19juli wordt gestart door de Nederlandse vijf mansformatie Tjapmanband. Naast eigen werk speelt dit familiebedrijf nog covers van muzikale grootheden zoals Chuck Berry, The Stones, Led Zeppelin.

Gin on The Rocks.

af. Deze ijzersterke band is veel te lang ondergewaardeerd geweest, maar is ongetwijfeld een van de beste bands die Nederland rijk is. In 1985 wonnen ze de Grote Prijs van Nederland. Roem lag in het vooruitzicht maar het pakte anders uit: de band verdween in de anonimiteit. De fans bleven trouw, maar voor de pers bestonden ze niet. In 1988 verscheen een mini-elpee en eind vorig jaar pakten ze uit met hun eerste volwaardig produkt, de cd Coolest groove. De schijf bevat energieke hardrock met blues-, rock- en jazzinvloeden. De band kreeg lovende kritieken niet enkel uit de Europese landen, maar ook uit Japan.

•iiiii'ii:

.,

e(t

afl

1

BEL NU SCHOTEN Bredabaan 1259 (Kleine Bareel)

TEL: (03) 645 5795

(03)31223 16 (03) 32626 00

OOSTMALLE Turnhoutsebaan 176 WIJNEGEM Bijkhoevelaan 1 (verlengde Bisschoppenhoflaan)

2

ALLE MAlEN -

,

EN MERKEN IN

VOORRAAD

1~1 HIER ENKELE VOORBEELDEN VAN ONZE BANDEN IN STERAANBIEDING

lik

r

Uitlaten* Remmen Schokdempers enkel te Wijnegem

155SR 12 FIRESTONE S211 Tub 1558fl 13 FIRESTONE F560 Tub 155SR 13 MABOFI M5GT Tub 155170SR 13 CONTINENTAL CS21 Tub 165HR 13 MICHELIN MXV Tub 165Hfl 13 UNIROYAL fl240 Tub 175170 HR 13 PIRELLI P5 Tub 185/6OHR 13 FIRESTONE HAWK Tub 175/101-8114 DUNLOP D8Tub 1 75170TR 14 UNIROYAL R080 Tub 85160Hfl 14 DUNLOP 08 Tub 185160Hfl 14 KLEBER C50 Tub 185160 UH 14 PIRELLI P600 Tub 185/60Hfl 14 UNIROYAL Fl340 Tub 185/70HR 14 GENERAL XP2000 Tub l85/70Tfl 14 MABA M9 Tub 195/65 Hfl14 UNIROYAL Fl340 Tub 195150Hfl 15 GENERAL XP2000 Tub 195150 VR 15 FULDA Y2000 Tub 195150 VR 15 DUNLOP 04 Tub 195150HR15 UNIROYAL R340 Tub 195160Hfl 15 UNIROYAL Fl340 Tub 205165 VR IS UNIROYAL R340 Tub 05155ZR 16 GENERAL XP2000 Tub

81W 25% mclusief

-

1.375.1.375,. 1.280,1.664, 1.969,. 1.844,2.522,2.325,-

2.000,2.000,2.450,2.500, 3.041,2.610,2.625,1.828,2.924,2.500,3.200,3.062,. 3.281,3.330,-

% ft* Zeer grote keuze &ojj sierwielen en sportvelgen. Ook speciale 1 GL2S bij aa:k velgen voor °°P v "« terreinwagens.1' :

-

F

uitlijnen

-

+ plaatsen inbegr.

FORD 1600 4 stuks 6.000 F BTW + plaatsen inbegr. MERCEDES type 123 4 stuks 9.000 F BTW + plaatsen inbegr -

-

-

-

OOK OP AFSPRAAX MOGELIJK

Batterijen MERCEDES Diesel 88 Amp. FORD TAUNUS, ESCORT enz. 43 Amp. TOYOTA, MITSUBISCHI COLT, PEUGEOT, enz. 40 Amp. -

-

-

4.486,-

9A11ERUEN VOOR ALLE WAGENS IN STOCK

5.419,-

2 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE AAN LANCEERPRIJZEN

montage gratis!

en te Oostmnlle

Zeer grote keuze s'erwielen

0eren S

Schokdem pers VW GOLF 4 stuks 9.000

fr

3.114 F 1.892 F 1.890 F

Motorrijders! BANDEN aan ongelooflijke prijzen! Ç 37


FESTI VALS Met fluitende oortjes van zaterdag, kan je zondag de laatste keer naar Moskes '91. De eigenzinnige Eindhovense formatie Running Out Empty start om 15.30 uur. Deze band bestaat nu bijna vier jaar en maakt stuwende, eigenzinnige wave-rock, gekoppeld aan een gedreven stage-act. De muziek is beïnvloed door groepen als The Cure, Taiking Heads en XTC. In het kader van Trigger Happy Tour doen The Romans uit Belgisch Limburg ook Moskes '91 aan. Om 17.00 uur verschijnt dit trio op het poidum. In '88 waren ze succesvol in de Rockrally. In 1989 verscheen hun mini-lp Bali & Chain, gevolgd door hun nieuwste cd Trigger happy. Hun dynamische powerpop in een wilde uitbarsting van energie bewezen ze nog in het voorprogramma van Iggy Pop een tijdje terug. Ze zullen nog heel groot worden, die Limburgers! Om 19.00 uur spelen The Jack of Hearts. Ze behoren momenteel tot de absolute top van Nederland en zijn graag gezien op festivals. De band speelt feestelijke en vooral krachtige rock-and-roll-zonder-weerga, waarbij iedereen uit zijn bol gaat. Moskes '91 wordt om 21.30 uur afgesloten door de Vlaamse topper Hugo Matthijssen. Nu is het nog niet de laatste keer dat je hem in onze regio kan zien. Matthysen moet je minstens een keer in je leven gezien hebben. Hij kent de Hoogstraatse omgeving al, dus zal hij geen problemen hebben om met zijn 'Toyota Carina' tot op Dreef te geraken (met of zonder zijn 'Sabrina'). Eerst moet hij nog een match gaan spelen met zijn 'Jungleboys' in 'Blankenberge' en 'Tony zijn zieke pony' moet nog eten krijgen. Als dat alles achter de rug is, is hij er klaar

voor: rock & roll in het Nederlands met grappige bindteksten. Zoals altijd begeleid door zijn Bomen, die uit het juiste hout gezaagd zijn. Moskes praktisch:

De toegangsprijzen variëren van 100 fr. tot 400fr. per dag. Handig en vooral goedkoop zijn de weekendkaarten (500fr.) voor het concert van Ralph Samantha en Big Bill (13 juli) is er een korting van 25% voor leden van club 001-ASLK, op vertoon van een geldige lidkaart. Voorverkoop van kaarten bij Moskes, De Drie Zwaantjes in Loenhout en bij pia(en zaak Bul/it in Breda. 1I

Wortel kermis Tussen de festivals door, is er ook nog Wortel kermis. Traditiegetrouw zijn er dan ook een drietal optredens georganiseerd door Het Slot. Zaterdag 13juli krijgen de Beyond Surprises een tweede kans. Hun vorige optreden in het Slot viel spijtig genoeg net samen met Aspirock in Meerle. De Beyond Surprises is een nog jonge groep (opgericht in mei '90). Toch hadden alle groepsleden een muzikaal verleden. Jan Bellemans is waarschijnlijk het meest bekende groepslid. Hij won, samen met zijn groep BaiB-Q-Brothers, de Timpamelly-race van Studio Brussel. Een tijdje terug wonnen de Beyond Surprises nog Rock Govio in Kalmthout en bereikten ze de tweede plaats in de Backstage Vakaturewedstrijd. Ondertussen is er een mastertape van het nummer 'Blue' klaar. Nu is het alleen maar wachten op een platencontract. Zondag 14juli is het dan de beurt aan Despe-

1001 ideeën voor stijlvol en gezellig wonen

Ii. --

totaaOnterieur 38

oÏ7TR;;T

-

LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN

rated Company. Traditiegetrouw mag Nonkel Ney de Wortelse kermis afronden op maandag 15 juli. El

The Secrets of rock and roll Voor muziekfanaten is het sinds kort nog moeilijker om een keuze te maken op donderdagavond om 20.00 uur uit de diverse muziekprogramma's op radio en tv. Tot voor kort kon u kiezen uit de Vlaamse Schlagers in Tien om te zien, Top of the pops op BBC of de zwoele stem van Chantal Patthyn in Update op Studio Brussel. Ook Radio Cosmos uit Hoogstraten pakt uit op donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur met een rockprogramma op fm 105.8. Een programma zonder flauwekul, je krijgt de muziek die je anders (in mindere mate of) niet te horen krijgt op de diverse radiostations. Presentator Hans Schellekens kan daarvoor terecht in zijn zeer uitgebreide rock-cdcollectie. Heel leuk en origineel zijn de 'akoestische sessies' die zowel door regionale als door nationaal bekende groepen gespeeld worden in de studio. Tussen de muziek door krijg je een concertagenda, voor- en nabeschouwingen van optredens en heel wat andere regionale en nationale informatie. Al bij al is 'The Secrets of R & R' een 'update' voor onze regio. Het enige probleem blijft dan nog die regio uit te breiden. Hans Schellekens en Radio Cosmos bewijzen met dit programma dat vrije radio op niveau maken mogelijk is.

Uiteraard is er een samen werking tussen The Secrets of R & R en Fusieswing. Geïnteresseerde groepen voor een akoestische set of voor info schrijven naar: Radio Cosmos - The Secrets of R & R, Gelmelstraat 7, 2320 Hoogstraten of nemen contact op met Fusieswing.


FESTIVA LS

Vijfde Akkerpop Akkerpop in Meer is dit jaar aan haar eerste jubileumeditie toe. Voor de vijfde keer wordt dit muziekfestijn aan het klooster in Meer op poten gezet. De vorige editie, met goed weer, was zeker een hoogtepunt in de Akkerpopgeschiedenis: Urban Dance Squad en Nick Luwe als belaiigtijkste iiaiiieii op de affiche. Ook dit jaar werd getracht een internationale affiche uit te bouwen in het mate van het mogelijke. Toch zijn er heel wat problemen geweest. Tot vandaag, 12 juni, is er nog altijd een open plaats op de affiche. Grote namen als EMF, The Kinks, Bob Geldhof, Raymond Van Het Groenewoud en Claw Boys Claw haakten af. Toch werd er weer een gevarieerde affiche samengesteld die zal moeten zorgen voor sfeer aan de toch wel gezellige kloosteromgeving in Meer. Betty Goes Green mag starten om 12.30 uur. Zij zijn de winnaars van Backstage Vacature en hebben onlangs een cd afgenomen: 'Heil of a show'. Betty Goes Green zal het pad mogen effenen voor Gorky. Gorky is bij het grote publiek bekend van hun radiohitje 'Anja'. Toch kan dit Gentse viertal heel wat meer. Dat zullen ze dan ook bewijzen op Akkerpop, een van de weinige festivals waar dit groepje te zien en te horen zal zijn. Hun tweede single ligt al in de platenwinkel en hopelijk wordt dat ook nog zo'n meezinger als Anja. Een interessante première voor onze regio. Omstreeks 15.30 uur is het de beurt aan de Nederlandse formatie Batmobile. Deze rocka-billygroep gaat er keihard tegenaan. Op korte tijd hebben zij bij de rock-a-billyaanhang een bijzonder stevige reputatie opgebouwd. Ook het Hoogstraatse publiek kan hen kennen, want enkele jaren geleden traden ze nog op in zaal Pax in een Organisatie van Cahier De Brouillon. Hun energieke podiumact werkt bijzonder aanstekelijk voor het publiek en daarom zijn zij ook de perfecte voorgangers van de even energieke Nederlandse La Lupa. La Lupa mag om 17.00 uur het podium op. Ze wonnen de Grote Prijs van Nederland en het publiek in Paradiso was niet meer te houden. De mosterd halen ze bij de Red Hot ChilIi Peppers en Urban Dance Squad (vorig jaar nog energiek op Akkerpop). De La Lupaleden zijn nog zeer jong, maar zeker geen groentjes meer in het muziekwereldje. Een razende podiumprestatie zorgt ervoor dat zij, en het publiek, niet meer te stuiten zijn. Funk, rap en hardcore worden vermengd in de typische La Lupa-stijl. PHONQ! Bazz, Sleezy G.J., Low Phonq en Klavierstunde maken er elke keer weer een feestje van. In Nederland doorkruisten ze het grotere en betere clubcircuit. Nu is België aan de beurt en Akkerpop mag de Belgische primeur smaken. Binnenkort een tweede Urban Dance Squad en dus ook niet meer te betalen. Nog niet echt groot, maar heel binnenkort zullen ze heel gr000t zijn! La Lupa zal spelen tot 18.00 uur, vanaf 18.30 uur is het de beurt aan LA MUERTE, heavy people dat met zware muziek en donkere teksten de liefhebbers zal behoren. 'Wild Thing, 1 love you' klonk al in the sixties en zelfs nu ontbreekt deze plaat op geen enkele fuif. The Troggs zijn reeds dertig jaar lang pure klasse. Hun hits dateren uit het oude hitverleden, maar op het podium zijn

ze zelfs in '91 niet te stuiten. Deze Engelse band was in de jaren '60 razend populair. Nu stellen zij zich tevreden met het betere livewerk. Daarom zijn ze naast op Akkerpop (vanaf 20.30 uur) ook te zien op het Leuvense Marktrock.

in Meer. De groep The Wailer wordt gevormd door alle muzikanten van de laatste bezetting toen Bob er nog bij was. Ook de echtgenote van Marley is er bij. Hoewel reggae-muziek niet zo direct tot het Akkerpop-genre behoort, hebben de organisatoren niet getwijfeld om The Wailers te vragen. En ze komen... that's for sure. Akkerpop praktisch: Akkerpop is een orç'aniçntip van

de vw A k-

kerdiu (what's in a name?).

THE TROGGS De Akkerpoporganisatie ziet in The Troggs de ideale band voor het ietsjes oudere publiek, alhoewel de groep ook bij de jongere generatie hoog aangeschreven staat. Hun livereputatie is zo groot dat de Organisatie er lange tijd aan gedacht heeft deze band als afsluiter dienst te laten doen. Maar daar hebben ze dan The Wailers voor gevonden. En dat is prachtig want wie wil er niet met enige heimwee terugdenken aan Bob Marley and The..., inderdaad, zij zijn het, maar dan zonder Bob. Het is nu 10 jaar geleden dat de reggae-king is overleden en The Wailers willen dit herdenken met een concert-tour door Europa. In Tilburg en Brussel speelden zij voor uitverkochte zalen en zo zal dat ook zijn

Tickets kosten in voorverkoop 400 Ir. of 28 gulden, aan de kassa haalje 500fr. of 28 gulden uitje portefeuille om binnen te mogen. De kaarten in voorverkoop zijn te verkrijgen bij de Cera-kan toren van de Noorderkempen en bij diverse cafeg en horeca-zaken. Het festivalterrein bevindt zich aan het klooster in de Donckstraat te Meer. En daar is gezelligheid troef: een niet al te grote weide en voor verkoeling kan je terecht onder de grote beukenbomen. Drank is te verkrijgen aan de zeer demokratische prijs van 30 fr. Ook voldoende sanitaire voorzieningen zijn voorzien. Een ervaren securityteam kijkt erop toe dat er geen glas, blik, stokken, vlaggemasten e.d. binnengesmokkeld worden. Ook het Rode Kruis is aanwezig in geval van nood. Het enige probleem kan het parkeren zijn. Voor alle verdere inlichtingen kan je terecht bil: 1 nil'Y ()uuen op 315.02.45. •

v.it•

Pii/go 1aiiIuisn

L)I

..

(1 Bo,nen.

Schilder- en dekoratiewerken wand- en vloerbekleding raamgarneri ng zon newering tapijten - lopers behang - verf

ADVIES

UITVOERING

schilderwerken mertens

m

Heilig Bloedlaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/31 45278 Fax 03/31 48802 39


RIJDEN***

IS PLEZANT,

RIJDEN KAN MISSCHIEN WEER PLEZANT WORDEN! Links en rechts al wel eens de opmerking gehoord dat die Van Fraeyenhove (ir.) precies iets tegen auto's heeft en dat nota bene in een autorubriek die goeddeels meegefinancierd wordt door advertenties van garagisten, die tenslotte met de auto hun dagelijks brood moeten verdienen. Maar allee nu, ik heb helegaar niks tegen auto's integendeel. Als ingenieur bewonder ik uiteraard het vernuft der constructeurs en als mens 'tout court' onderschrijf ik volledig de slogan 'Mijn auto, -

-

-

i Ui ui

TH

GARAGE HOGA B.Y.B.A

Laat ik zeer duidelijk zijn. Ik heb niks tegen auto's: er zijn er alleen teveel van en ze rijden te hard. 'Mijn auto, mijn vrijheid' is aardig op weg om ons aller vrijheid in het gedrang te brengen. Het is juist in het belang van de autoindustrie dat hierin verandering komt. Iemand die dit zeer goed gezien heeft, en het ook luidop verkondigt is de heer GOEUDEVERT, die allerlei topfuncties innam bij Ford, Citroën, Renault en momenteel bij Volkswagen. Geen kleine jongen dus (ik schrijf bewust 'geen kleine jongen' om het verfoeilijke 'een heel grote meneer' te ontwijken, dat je vandaag te pas en te onpas hoort in de media. Heeft iemand twee redelijk lopende plaatjes opgenomen dan is hij in het VTM-jargon al direkt 'een heel grote meneer' in de Vlaamse showbisnis. Daar springt het glazuur van uit mijn mond als ik dat hoor).

L. WOUTERS St.

-

Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

mijn vrijheid', hoewel je op mijn bumper nooit zo'n lullige sticker zal aantreffen. Sticker, zelfklever, enz. noemt men in het Frans 'auto-collant', waardoor ik jarenlang dacht dat je die dingen enkel op een auto kon plakken. Ik ben immers in de taal van Molière opgevoed. Zo zijn er ook mensen die denken dat je op een piano enkel droevige muziek kan spelen, een associatie die tot stand kwam doordat zij, reeds op zeer jonge leeftijd tot zwartgalligheid en melancholie neigend, de langzame mineur-oefeningen uit het eerste boek van Schmoll die hun oudere zuster inoefende op regenachtige lange woensdagnamiddagen, onlosmakelijk verbonden met het instrument waaraan deze onheilspellende klanken ontlokt werden. Er zijn ook mensen, maar die moeten tot de categorie der flauwe grappenmakers gerekend worden, die menen dat de 'zwarte' toetsen speciaal voor de droevige muziek bedoeld zijn. Helemaal bedenkelijk is de opmerking 'Ik heb vuile handen, maar dat is niet erg, dan gebruik ik enkel de zwarte toetsen'.

Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A.

N.V. GARAGE VAN USSEL

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTAATEN Telefoon 031314 68 60

u toch maar een enkele keer per jaar, met de nodige risico's vandien. In plaats daarvan maak ik uw wagen nog een stuk zuiniger en veiliger. Ik denk erover om onze GTI een ander imago te geven. Nu is GTI synoniem voor super krachtig. Dat zou super ecologisch kunnen worden. Ik weet het nog niet. De heer GOEUDEVERT is uiteraard ingenieur, maar hij is ook een beetje een dichter. Daarom blij fik de auto een schoon ding vinden, maar het moet wel helemaal anders. Daar moet de publiciteit voor gaan zorgen. De eigentijdse man van de toekomst zoemt, niet-rokend, tegen 85 km/per uur naar huis in een 'super ekologische' electrische GTI. Hij belt via de autotelefoon: 'Staat de Spa-rood koud, schat?' En hij is nog 'cool' ook.

Meerseweg 8 - Meer Telefoon 031315.71.76

W. Van Fraeyenhove (ir.)

FORD TWEEDEI-IANDSWAGENS

Om echter op ons onderwerp terug te komen:

mijnheer GOEUDEVERT zegt een aantal zeer behartenswaardige dingen over de toekomst van de auto zoals: Wij moeten af van het idee dat de auto met de meeste pk's ook de beste is. De auto moet van een nuchter, redelijk concept zijn, we moeten weg van het GTI-fenomeen. Ik geloof niet dat de boordcomputer die nu door alle merken wordt aangeboden, een essentieel onderdeel is. Die draagt niets wezenlijks bij tot het autorijden maar zorgt wel voor een prijsverschil van een goede 100.000 fr. De auto bestaat een eeuw en uiteraard zijn de wagens die we nu maken technisch een stuk beter dan 100 jaar geleden. Maar in feite bouwen we nog steeds hetzelfde type vervoermiddel. Er is een vergelijking gemaakt met de electronica. Indien de autoindustrie een soortgelijke evolutie had doorgemaakt dan zou een wagen vandaag 5.000 km per uur snel zijn, niet meer dan 5 gram wegen, slechts 200 fr kosten en 1.000 km ver geraken met 20 cc brandstof. Wij moeten de bouw van ultra krachtige en snelle wagens afremmen. De konstrukteur moet tegen de klant durven zeggen: ik stop geen 120 pk meer in uw auto, die gebruikt -

-

-

de

6 e eg) ss ~ o~)Q ~gr',s mcicind 03-31455.04

-

cm —

GARAGE AUTO

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

40

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97- 2321 Hoogstraten

Tel. 031315.90.90

-

Lichte bedrijfswagens: DAF


:Burger1ijke stand Geboortes 1 mei: Vicky, dochter van Danny Van Rooy en Sonja Van den Heuvel, Katelijnestraat 15, Hoogstraten. 4 mei: Kris, dochter van Leo Roeien en Rita Joosen, Lage Weg 20, Minderhout. 7 mei: Douglas, zoon van Luc Roeien en Christianne Aerts, Lindendreef 48, Hoogstraten. 8 mei: Michiel, zoon van Bert Provoost en Hilde Stockman, Grote Plaats 26, Wortel. 9 mei: Emy, dochter van Andreas de Graaf en Maria Mathijssen, Mgr. Eestermansstraat 27, Meerle. 11 mei: Katrien, dochter van Albert Mesuere en Maria Jooris, Schoolstraat 46, Minderhout. 14 mei: Rebecca, dochter van Alphons Rollé en Antonia van Opdorp, Strijbeekseweg 26, Meerle. 14 mei: Marleen, dochter van Frans Geens en Hilde Van Dyck, Hinnenboomstraat 5, Hoogstraten. 17 mei: Bob, zoon van Yves Cavents en Martine Van Den Kieboom, Minderhoutdorp 40, Minderhout. 18 mei: Sophie, dochter van Corneel Rombouts en Anne-Marie Haest, Molenstraat 17, Hoogstraten. 18 mei: Shanne, dochter van Anton Braspennincx en Madelein Berretty, Strijbeek 16, Meerle. 18 mei: An, dochter van Jan Bautil en Liesbeth Knaepkens, Industrieweg 2a, Hoogstraten. 22 mei: Stijn, zoon van Philip Canters en Karin Cornelissen, Heilig Bloedlaan 3, Hoogstraten. 23 mei: Bob, zoon van Jan Jansen en Betsy Michielsen, Frankenberg 12, Meer. 25 mei: Axel, zoon van Johan Lambregts en Karine Sterkens, Heilig Bloedlaan 11, Hoogstraten. 26 mei: Loes, dochter van Patrick Strjbos en Connie Michielsen, Heilig Bloediaan 263, Hoogstraten. 27 mei: Stephanie, dochter van Jozef Jacobs en Marleen Pemen, Meerseweg 50b, Meer.

Huwelijken 3 mei: Peter Moeskops, Beekakkerstraat 148, Beerse en Godelieve Kimpe, Zandstraat 5, Wortel. Nieuw adres: Herentalsstraat 69, Turnhout. 4 mei: Jos Snoeys, Zandbergstraat 1, Meer en Karin Laurijssen, Achteraard 3, Minderhout. Nieuw adres: Vooraard 7, Minderhout. 4 mei: Peter Kenis, Hoge Weg 17, Minderhout en Ann Van Opstal, Vonderstraat 15, Rijkevorsel. Nieuw adres: Vonderstraat 15, Rij kevorsel. 8 mei: Rik Boutsen, Pannenhuisstraat 7, Dilsen-Stokkem en Katelijne Hoet, Minderhoutdorp 28, Minderhout. Nieuw adres: Groot Eyssel 64, Meerle.

8 mei: Eddy Verschueren, Keirschot 18, Rijkevorsel en Karine Vissers, Terbeeksestraat 35, Meer. Nieuw adres: Terbeeksestraat 35, Meer. 10 mei: Karel Van Gils, Burg. Brosensstraat 32, Hoogstraten en An Geivers, Brandhoefstraat 75, Turnhout. Nieuw Adres: Veldstraat 12, Turnhout. 10 mei: Marc Bruyndonckx, Van Aertselaerstraat 28, Hoogstraten en Liesbeth Bogers, Dreef 134, Meerle. Nieuw adres: Van Aertselaerstraat 43, Hoogstraten. 10 mei: Roland Krijnen, Gemeentestraat 9, Minderhout en Heidi Van den Bogerd, Gemeentestraat 9, Minderhout. Nieuw adres: Lage Weg 41a, Minderhout. 11 mei: Tom Van de Stee, St. Hubertusstraat 44, Stabroek en Elza Jansen, Vrijheid 27, Hoogstraten. Nieuw adres: Groot Hagelkruis 12, Ekeren. 17 mei: Herman Govaerts, Polder 4, Wortel en Tinneke Nees, Vrijheid 52, Hoogstraten. Nieuw adres: Pastorijstraat 22, Wortel. 18 mei: Paul Dingenen, Molenstraat 76, Schilde en Marleen Michielsen, Hazenweg 13, Meerle. Nieuw adres: Voetbalstraat II, Wijnegem. 18 mei: Hendrik Hessels, Tiggeltsebergstraat 60, Rijsbergen en Wilfrida Janssens, Achtelsestraat 85, Hoogstraten. Nieuw adres: Achtelsestraat 85, Hoogstraten. 24 mei: Bruno Van Besauw, Kard. Cardijnlaan 17, Rij kevorsel en Belinda Van Bergen, Burg. Van Nuetenstraat 8, Meerle. Nieuw adres:. Achtelsestraat 4a, Hoogstraten. 24 mei: Joseph Bertels, Stevennekens 123, Rijkevorsel en Nancy Pinxteren, Venhoef 20, Minderhout. Nieuw adres: Minderhoutsestraat 99, Minderhout. 24 mei: Theo Eist, Prinsstraat 13, Brecht en Carina Michielsen, Witherenweg 31, Hoogstraten. Nieuw adres: Dr. De Brabanderelaan 31, Brecht. 24 mei: Joseph van der Velden, en Cornelia Rombouts, Dreef 81, Meerle. 31 mei: Frans Geerts, Staakheuvel 5, Wortel en Heidi Verstricht, Koekhoven 5, Merksplas. Nieuw adres: Bredestraat 33, Merksplas.

j

4 mei: Francs Dictus, 35 jaar, echtgenoot van Ingrid Vermeplen, Langenberg 44, Wortel. 8 mei: Maria Lemmens, 84 jaar, ongehuwd, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 9 mei: Bertha Pauwels, 58 jaar, echtgenote van Jacobus Jansen, Kerkstraat 22, Meerle. 10 mei: Alfons Van Huffel, 83 jaar, weduwnaar van Dymphna Vermeiren, Gustaaf Segersstraat 6, Hoogstraten. 15 mei: Frans Jansen, 64 jaar, echtgenoot van Joanna Oostvogels, Heuvelstraat 11, Hoogstraten. 23 mei: Lodewijk Stoffels, 60 jaar, ongehuwd, Minderhoutsestraat 146, Minderhout. 27 mei: Herman van Gerwen, 62 jaar, ongehuwd, Vrijheid 234, Hoogstraten.

T-shirts in de Wereidwinkel •Ag

1..

'den &

4 'I

J

rakantie, rc'lz( ii. A I! Zonier is. . maal plezante dingen waarbij een h leurig 1shirt hoort. Voor een schappelijke prijs kun je in de Wereidwinkel t-shirts kopen ten voordele van

Greenpeace, Amnesty International, Unicef, de Vredesbeweging en het Solidariteitsfonds van het ANC. Tijdens het verlof - van 1 juli tot 31 augustus - is de Wereldwinkel enkel open op zaterdag (van 10 tot 12 uur en van 14 lot 16 uur).

\\

Overlijdens

een bezoek méér dan waard

woondecoratle

Gordijnen Tapijten Vloerbedekkino -

-

Kapeistraat 6 Baarle-Hertog Tel 014 699002 ook op Zondag open 's maandags gesloten -

r

leding voor het hele gezin: Nieuwsaat 9

1 41


Op stap in...

BROUWERSHUIS RESTAURANT

FEEST-

TAVERNE

EN

VERGADERZALEN (SEMINARIES)

xh

HOOGSTRATEN Zondag 30 juni: ZWALU\VENIOCHT georganiseerd door de Jeugdbond voor Natuurstudie (JNM). Vertrek om 14 uur aan de gemeenteschool aan de K. Boomstraat. Maandag 1 juli: Vergadering aktievoerders FIETSPADEN NU, om 20 uur in 't Centrum in Rijkevorsel. Met om. voorbereiding nieuwe najaarsaktie. Zondag 14 juli: VLINDERTOCHT van JNM. Maandag 22 juli: REIS naar Lago Maggiore, georganiseerd door het Davidsfonds. Vertrek aan de St. Catharinakerk. Zondag 28 juli: DAG VAN DE FIETS, ingericht door de Wielertoeristen. Vertrek om 8 uur aan café Patria. JNM gaat per fiets de E-10 put van Minderhout verkennen. Alle woensdagen: FIETSEN met KVLV, vertrek om 19.30 uur.

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

't HOOGHUIS

WORTEL Maandag 2juli: UITSTAP naar Bosbad Hoevenen met KWB-KAV. Vrijdag 12 juli: Begin WORTEL-KERMIS met kaartwedstrijd om 20 uur in De Nieuwen Buiten. Zaterdag 13 juli: WORTEL-KERMIS. Paaptornooi aan de parochiezaal, inschrijven vanaf 13 uur, Organisatie KWB. TRAVEL SOUND in De Nieuwen Buiten en in de tent in het dorp. Optreden GORKY in het Slot. Zondag 14 juli: WORTEL-KERMIS. TRAVEL SOUND in De Nieuwen Buiten. SOUND SYSTEM en TRAVEL SOUND in de tent in het dorp. DESPERATED COMPANY in het Slot. Maandag 15juli: WORTEL-KERMIS. WIELERKOERS in het dorp. Vertrek Dames Internationaal om 13.30 uur, liefhebbers om 15 uur. SILVER STARS in de tent in het dorp. Zondag 21 juli: VOLKSSPELEN in en om het Slot.

-

MINDERHOUT Zaterdag 29juni: STRAATTEKENEN voor

alle Minderhoutse kinderen in de Torenakker. Begin te 13 uur, org. KWB. Zaterdag 6 juli: KLJ haalt OUD PAPIER op vanaf 8.30 uur. Maandag 8juli: De jeugdmuzikanten van 'De Marckezonen' vertrekken op kamp naar Meerhout (Gestel) tot en met zaterdag 13juli. Dinsdag 9 juli: FIETSTOCHT naar Ulvenhout waar een bezoek gebracht wordt aan een Franse tuin en een geitenboer. Vertrek te 9.30 uur en aankomst rond 17 uur, org. KVLV. Dinsdag 16juli: FIETSTOCHT naar MeerselDreef samen met de kinderen. Vertrek aan de zaal te 10 uur en terug thuis omstreeks 16 uur, org. KVLV. Vrijdag 19 juli: HOTDOG-PARTY op den Aard met Travel Sound. Org . KLJ.

3-4-5-6 juli: AVOND-FIETS-VIERDAAGSE van de KWB wielertoeristen. Vertrek telkens tussen 18.30 en 19.30 uur aan de parochiezaal van Meerle voor een uitgestippelde route. Deelname aan 3 van de 4 avonden geeft recht op een herinneringsmedaille. Onkosten voor de 4 avonden = 150 fr.

Café Marc Van der Smissen

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.32.45 Fax 03/314.87.43 Geopend vanaf Ii t. Dinsdag vanaf IS u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open i anaf 18 u.

-

ROMA

feestzaal

C1:f

De Eiken

Eethuis Roma

biljart darts kegelbaan hondend ressu u r.

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

-

PL qLLMLL

-

GELMELSTRAAT 14..16 HOOGSTRATEN TEL: 03314 8311

Woensdag en donderdag gesloten

RADIO CONTINU (FM 105.4)

nrp T j~

HOOGSTRATEN

SNACK- en PIZZABAR

-24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 79 40

Café

-

frituur

Papillon

4 lj

ij

taveme

Pi 91

Gelmeistraat 7

Minderhout Tel 03 314.3811 Gelmeistraat 2 Hoogstraten

42

Dinsdag en woensdag gesloten

Het café voor jongeren met het hart bij muziek. Tel 03/31432 64 Ook op woensdag.

HOOGSTRATEN Tel.03/3147748


Zaterdag 20juli: Wijk-Achterin-BAL op den Aard met Travel Sound. Zondag 21 juli: SPORTFEESTBAL, volksspelen en loopwedstrijden, op den Aard met Travel Sound. Org . KLJ. Vrijdag 26juli: WIELERWEDSTRIJD voor juniores ingericht door de Supportersciub. Zaterdag 27 juli: WIELERWEDSTRIJD voor amateurs ingericht door de Supportersciub.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 . 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

Cafetaria

Harry Bogers

1EER Zaterdag 29juni: Optreden TEN FOR SOUL in de Mussenakker vanaf 21 uur. Zaterdag 6 en zondag 7 juli: Brassband en KWB gaan naar SCHERPENHEUVEL. SCHIETING (uitdaging koning-hoofdman) van de St. Jorisgilde. Zaterdag 20 juli: KOEN-FUIF in de Mussenakker. HEIFEESTEN in Maxburg met de WIRERI'S vanaf 20 uur. FEESTSCHIETING (nieuwe vlag) van de St. Jorisgilde. Zondag 21juli: HEIFEESTEN op Maxburg; om 14 uur kindernamiddag met MAGIC SUS; 's avonds optreden van de MARIETS. FEESTSCHIETING St. Jorisgilde. Zaterdag 27 juli: NIGHT OF THE SPARROW: openlucht drive-in aan het klooster, ingericht door Mussenakker. FEESTSCHIETING St. Jorisgilde. Zondag 28 juli: AKKERPOP 91 aan het klooster vanaf 12 uur 's middags, ingericht door Mussenakker (zie ook Fusieswing). FEESTSCHIETING van de St. Jorisgilde. FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur

17

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL- DREEF

( :tle-relaiir:tii

DE GRENS Sitijbeek 16

____

Tel. 3159107 anne Nederland 09-32331591

________

MEERSEL-DREEF Zondag 7juli: OPEN DEUR in cle St. Luciakapel van 14 tot 18 uur. Zaterdag 13 juli: MOSKES-FESTIVAL (zie ook Fusieswing) vanaf 20.30 uur. EUCHARISTIEVIERING in de St. Luciakapel om 11.30 uur. Zondag 14 juli: DREEF-KERMIS. MOSKES-FESTIVAL. Maandag 15 juli: DREEF-KERMIS met VOLKSSPELEN en wedstrijden. MOSKES-FESTI VAL. Dinsdag 16 juli: DREEF-KERMIS met verklede volksspelen.

Ongevallen Woensdagavond rond 18.45 uur botste aan het kruispunten Vrijheid en Karel Boomstraat de auto bestuurd door Linda Gommers (38j) Kalmthout met de bromfietser Patrick Robben (23j) Venhoef 25, Hoogstraten. Deze laatste werd hierbij licht gekwetst. Woensdag 29 mei omstreeks 13.50 uur botsten twee auto's frontaal aan de Langenberg te Wortel. Twee passagiers, Elisabeth Buylinckx (72j), Rondeelweg 3 Meerle en Maria Van Tichelt (71j), Ant. de Lalaingstraat 3, Hoogstraten werden licht gekwetst. Aan Stevennekens te Rij kevorsel kwam donderdag 30mei om 12.50 uur de auto bestuurd door Wim Wijnen, Berkenlaan 23, Rij kevorsel in botsing met een paard bereden door Monique Declerck (24j) Dorpsstraat 116 Sint Lenaarts. Monique Declerck werd zwaar gekwetst; de bestuurder van de auto werd licht gekwetst en het paard overleefde de klap niet. Aan het kruispunt Gemelstraat en Lindendreef botsten dinsdag 4juni om 8.20 uur de auto's bestuurd door M. Paeps, Gelmelstraat 131 en Christien Torremans uit Turnhout. Er was lichte schade. Dinsdag 22juni om 13.50 uur botsten aan de Vrijheid de auto's bestuurd door Jo Renders, Meerseweg 121, Meer en Elisabeth Doms, Kerkstraat 24. Er was zware schade. Zaterdagmorgen 15juni om 0.45 uur botsten aan het kruispunt Loenhoutseweg en Hinneboomstraat de auto's bestuurd door Martin Oomen (23j), Rooimans 4, Wortel en Johannes Melis (34j), Tilburg NL. Johannes Melis evenals de passagierster Carine Luken (27j) uit Tilburg, werden licht gekwetst.

Alle kopij voor de volgende MAAND wordt verwacht in de Loenhoutseweg nr. 34, Hoogstraten, v'ör 17 juli.

Gratis te verkrijgen: WECKPOTTEN, groot en klein. Gevraagd: puin. Bel 03/314.68.80 (na 15 uur).

vzw Mussenakker Meer

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u,, zaterdaga. vond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

ELECTROHANDEL

HET SLOT

LOOS EN BROSENS

Wortels Jongerencafé zonder pretentie Geopend: Donderdag vanaf 20.00 uur vrijdag vanaf 19.00 uur zaterdag vanaf 19.00 uur zondag vanaf 13.00 uur

Radio-T.V. HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten -

43


7

. Het Belgische Rode Kruis

Ongevallen Brandweer 314.42.43

—)z

CONTAINERDIENST

POLITIE: 315.71.66 DAG EN NACHT BINNEN

[1

VAN SPAANDONK 2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

-

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop Tel. 03/314.34.37

Van 28 juni tot 5 juli: APOTHEEK LIEC-

Jan Verheyen

squash snooker

KENS, Dorp 26, Rij kevorsel, tel. 314.60.38. Zaterdag 29juni: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 3 14.57.24. Van 5 tot 12 juli: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04. Van 12 tot 19 juli: APOTHEEK SCHEVELENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24. Zaterdag 13 juli: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50.

Tennisclub

Van 19 tot 26juli: APOTHEEK LIECKENS,

Onderhoud Depannuge -

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50 indoor te:nis

Wde ,IVRIJHEID

vzw

/% clitelsestraat

72

2320 Hoogstrateii Tl. 031314.3 7. 76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

03/3 14.76.8 1 Htiwe1ijLer

- -

Bals !sivIl -n 00-in 0 A (/2

/0/

ae BART VORSSELMANS

1-Id! 14

2322 Minderhoul

29 en 30 juni: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, te!. 314.48.00. 6 en 7 juli: DR. D. ROBBEN, Leemstraat

[f~~ APOTHEKERS

Centrale Verwarming

T3 03/31 5 70 26

Dorp 26, Rijkevorsel, tel. 314.60.38. Zaterdag 20 juli: APOTHEEK ADRIAEN-

SEN, Meerledorp 46, tel. 3 15.73.75. Van 26juli tot 2 augustus: APOTHEEK DE

DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 3 14.62.25. Zaterdag 27 juli: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24.

TANDARTSEN (Zaterdag van 18 tot 19 uur, zon- en feestdagen van 11 tot 12 en van 18 tot 19 uur).

Td 03 314 75 7$

VRIJHEID 29

Rommenstraat 5, Meer, tel. 315.80.01. 6 en 7 juli: A. FAES, Meerledorp 21, tel.

315 .04. 11. 13 en 14 juni: P. FLAMANT, Baan 174, Ra-

vels, tel. 014/65.58.35. 20 en 21juli: T. GOVERT, Gasthuisstraat 34, Beerse, tel. 014/61.49.99. 27 en 28juli: F. HELSEN, Hoek 31, Rijkevorsel, te!. 314.31.91.

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten Achtelsestr. 1

TeI.03/3 14.51.33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

-

Desmedtstraat 36

-

2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

mobilE REnt

bl

___

AUTOVERHUUR St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTAATEN

-

NOORDERKEMPEN

e

insta1atiebedrijf

KEES VAN DEN BERG (Sentra!e verwarnnnnin

Sanitair

Voort 26 Meerle -

Tel. 03/315.75.3 1

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

THUIS VERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

44

sanitair

29 en 30 juni: F. DE SCHEEMAEKER,

L13STlNG MARC VANLUFFELEN

centrale verwarming

-

HUISDOKTERS

-

Koekhoven 5 Rijkevorsel

RIJKSWACHT: 314.50.08

-

42 A, Hoogstraten, tel. 314.30.48. 13 en 14 juli: DR. F. HOLVOET, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 314.31.66. 20 en 21juli: DR. L. VERMANDER, Meerleseweg 24-A, Meer, tel. 315.85.11. 27 en 28 juli: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 315.84.54.

Antiék KRIS VOETEN

&

BUITENLAND

WACHTDIENSTEN

-

Meerdorp 79

-

LOUIS KENNES Blauwbossen 5 2322 Minderhout Tel. 031315.75.09