juni 1991 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZEVENDE JAARGANG, NR. 74 JUNI 1991 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.BA.


LUIM

tien MU&JMD

Ee besparin va 15% o d drukkoste va D Hoogstraats Maan

Het Slim Burokevz'

Het Slim Buroke vzw

Verleden maand hebben we de bijdrage van Het Slim Buroke moeten missen. Albert worstelde nog steeds met zijn lentedepressie. Dat het allemaal toch geen zin had en waarom zou hij er nog veel latijn insteken. Dat de lezers van DHM zijn stukskes alleen maar lazen om eens te lachen en dat die reporter hem nooit begreep. En dat hij al te oud was... Tot we verleden week in de krant een berichtje vonden over Linus Pauling, 90 jaar en tweevoudig Nobelprijswinnaar. Linus' denkvermogen blijkt nog in optima forma. Hij lijkt daarenboven als 2 druppels water op onze Albert. Deze confrontatie kon alleen maar heilzaam uitdraaien en opgewekt togen we naar 't Schoorbeek.

-t -

t

r

- -

-

-'L,r

t-

r

t

-;

'-

rnoe H` -

-

b

,ut

t

-!

-

- t

b .v. b a.

DE HOOCSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogsiraten tel.: 03/314.55.04 REDACTIE: tel.: 3 14.41.26 ADMINISTRATIE: teL:3 14.49.11 H,R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49 verantw. uitg+: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogsraten

2

De volgende MAAND is weer daar op 26 juni. Kopij wordt verwacht op woensdag 12 juni. ALLEEN sport- en dorpsnieuws op zondag 16 juni.

fl

Albert Vorstenbosch: Hierte sè. Onze grote intellectuelen. Wat hebt ge daar bij? dhm: Een knipseltje over een Nobelprijswinnaar die al 90 jaar oud is en nog altijd denkwerk verricht... Albert Vorstenbosch: Allé zeg. Dan heb ik nog dik 25 jaar tegoed. (Veegt het knipseltje

terug naar ons toe en vervolgt:) Zeg mannen. Ik lees in De Hoogstraatse Maand toch zo weinig meer over bomen die omgekapt worden. Ge zijt het toch niet beu zeker. Of dringt het tot u door dat er voor uw gazetje ook bomen gekapt moeten worden. Hebt ge er wel eens over gedacht om te besparen op papier en drukkosten. dhm: Ja, Albert, wij hebben er wel eens aan gedacht om kleinere letters te... Albert Vorstenbosch: Hupla. Weer zo'n typisch voorbeeld van ééndimensionaal denken. Allé, ik zal u op weg zetten. Taalkundig gezien leent ons dialekt zich uitstekend tot 'letteramputatie', zoals ik dat op mijn fluxenblad heb genoteerd. Kende da? Wa koste d'eiere? dhm: Een frank of 5... Albert Vorstenbosch: Maar neeje! Ik bedoel gewoon: luistcr naar ons dialekt. 'Wat kosten de eieieii' spIekLlÏ wij uit al3; wa koste d'eie re. Telkens wordt de laatste letter van elk woord weggelaten. Wel, ik heb eens uitgerekend hoeveel letters ge kunt laten wegvallen zonder dat de tekst onleesbaar wordt. Dat is ongeveer 1 letter op 6, spaties inbegrepen. De éénletterwoorden moeten natuurlijk heel blijven, anders schiet er niks van over. Nu moet ge in uw drukkerij maar eens vragen telkens de laatste letter weg te laten. Met de computer moet dat tegenwoordig een fluitje van een cent zijn. Allé, w zulle hie a beginne, zi. Da begin d bespare in a t werke. Al g wee da e i Vlaandere e i Nederlan jaarlijk VOO 60 miljar drukwer gemaak word da beteken di besparin va 15% zomaa eventje 9 miljar franke. 0 no t zwijge va u bome e di polluerend ink. 1 he zelf geëxperimenteer me he weglate va klinker, wa ee no groter besparin opleverd. Maa daarbi wer aa leesbaarhei toc noga er ingeboe. G kun da we voo fietspade zij, e zuiver koffi, e tege d mes enz, maa do n zei oo maa een wa. G kun elk maan me u eige boeksk a 4 bladzijde uitspare. E vergee nie da he denkvermoge va u lezer, da tOc a biezonde scher i, no vee mee geactiveer word. dhm: Onz corrector e zetter zulle lache, amaa.

hier ziet u reeds de 15% besparing!


mon in de moond Ik kom gère onder de mensen In Meer kent welhaast iedereen Sus Pek en Frans Van Bladel, zoals hij eigenlijk heet, kent de meeste Merenaars. Want het grootste deel van zijn nu bijna 60-jarig bestaan heeft Frans buitenshuis doorgebracht, niet alleen om de kost te verdienen zoals de meeste huisvaders, maar ook voor en na het werk. Hij was buschauffeur, coureur (niet lang), autoverkoper, toneelspeler en sinds enige tijd, ook 'roeper' op koopdagen. Frans is graag onder de mensen, dat is wel duidelijk en waar hij komt, wordt er naar hem geluisterd. 'Ik denk dat ik het altijd nogal fatsoenlijk heb kunnen uitleggen' zegt Frans en wij hebben dan ook met plezier naar hem geluisterd. Zo'n 300 jaar geleden kwamen de VAN BLADEL's vanuit het Turnhoutse naar Meer en zijn daar gebleven. Niet allemaal, vertelt Frans, want de meeste van zijn ooms of grootooms trokken naar het Antwerpse omdat hier geen werk was. Grootvader Van Bladel was schoenmaker en werd SUS PEK genoemd (de schoenmakersdraad werd door een bolletje pek getrokken om hem waterdicht te maken) en kleinzoon Frans heeft dezelfde roepnaam gekregen. Van grootvader kreeg hij niet alleen zijn bijnaam, ook de liefde voor fanfare St. Rosalia want de oude Sus Pek was een van de stichters van die fanfare en dat op zijn 18de

Met de bus rijden is niet zo zwaar, maar wakker blijven... Frans doorliep de Handelsschool in Hoogstraten - in zijn klas was hij de enige uit Meer en ging nadien aan het werk bij garage Geudens. Die job sloot wel niet zo aan bij zijn studie maar op die manier leerde hij auto's repareren en dat kwam hem goed van pas toen hij later met de bus van zijn vader op pad ging. 'Wij hadden in die tijd 2 grote bussen en één kleine. Vader deed vooral het toerisme, meestal ééndagsreizen, georganiseerd door de verenigingen. De kleine bus deed ook dienst

Muziekniaatsehappij St. Rosalia in de beginjaren. Groot vader Stis Pek (Jde tij, iste van links) was op 18-jarige leeftijd een van de stich Iers. jaar. Of hij ook muziek kon spelen, blijft twijfelachtig, hij hield zich bezig met het dragen van de vlag. Van de grootvader aan moeders kant, erfde Frans de zin om toneel te spelen; grootvader Roos was klompenmaker en hij leerde zijn rol tijdens het klompen snijden met het toneelboekje voor hem op de houtkrullen. De vader van Frans, René, brak met de traditie van de schoenmakerij Van Bladel, en begon een vervoerbedrijf dat uitgroeide tot een autobusdienst waar ook zoon Frans vele jaren gewerkt heeft.

om familieleden naar ver verwijderde bruiloften of begrafenissen te brengen. Het gebeurde ook wel dat we voor 2 of 3 dagen op reis gingen, zo reden we ieder jaar naar Hakendover om daar naar de paardenprocessie te gaan kijken. Als buschauffeur was je op zo'n lange reis niet echt gerust. Er kon vanalles gebeuren: platte banden (er lagen toen overal kraaiepoten op de weg en die liet men gewoon liggen), vering kapot. Kasseiwegen, pikdonker 's nachts, moeilijk te vinden plaatsen... dat maakte dat die busritten soms heel

Frans Van Bladel lang duurden. Ik herinner me zo'n rit die begon om 1 uur 's nachts en eindigde om 2 uur de volgende nacht, 25 uur rijden aan één stuk en toch was dat maar 700 kilometer, dat was arbeid jong. De passagiers vonden zo'n busreis wel plezant, veel comfort hoefde niet, de boterhammekes en de koffie mee en onderweg veel rondkijken; ik herinner me nog dat Jan Van de Locht uitriep 'Wat is Belzeland toch groot!' en toen waren we amper Leuven voorbij. De zwaarste jaren waren toen ik het busvervoer deed van het werkvolk naar de fabriek 'Le Soleil' in Mechelen, een afdeling van Marie Thumas. De ochtendpioeg vertrok 's mor-

Met als decor twee tuinkabouters, poseert kleine Frans hier voor een farniliekiekje. Daar moest een toneelspeler uit groeien. gens om kwart voor 4, ik voorin als chauffeur zag al die meiskes daar onder een deken liggen slapen, niets of niemand op de weg, het eentonig gebrom van de motor, aniai wat heb ik toen moeite gehad om wakker te blijven. Overdag werkte ik dan ook op die fabriek en 's avonds reed ik dan met de bus terug naar huis. Dat is allemaal goed als ge jong zijt, en het scheelt ook in de portemonnee maar een mens kan dat niet blijven doen...'


MAN IN DE MAAND Bergen en in een bocht bleef ze maar draaien zodat ze recht op een betonnen paal afstevende. Toen rukte ik zo aan het stuur dat haar vinger eraan moest geloven. Het is ook wel gebeurd dat ik dacht 'die leert het nooit, daar kan niets van komen'. Op de duur moet ge dan wel stoppen met lesgeven en met wat goeie raad, zo van 'Mens, rij voorzichtig...' afscheid nemen. Maar dat 'mens' heeft toch niets aangevangen, hoe het kan, ik weet het niet. Zo iemand rijdt nooit achteruit bijvoorbeeld maar maakt een omweg, rijdt ook nooit hard en nooit ver weg, en zo blijven zij en de auto toch heel. Ik ben er nu wel mee gestopt, met die verkoop, al bij al brengt het toch chagrijn mee. De mensen denken nogal eens dat ze met uw voeten mogen spelen, zo wat voor de gek houden. Sinds mijn hart heeft geprotesteerd doe ik daar niet meer aan mee. De centen ochhere, dat is dan allemaal niet zo belangrijk meer'.

Een proost voor de goede zeden in 1 1/! B/ai l / op 'i leer-kermis in / 962: zoon Rene, vader / ru/is, zoon Liie, moeder Maria en dochter Hilcie.

Praten en onder de mensen zijn, waar kunt ge dat beter dan op het toneel. Frans was dan. ook één van de stichters van Het Heide-

bloempje samen met o.m. Sus Hessels, zijn beste kameraad, Herman Dufraing en meester Verhaert die als adviseur fungeerde. 'En dan was er nog een proost, elke vereniging moest toen haar proost hebben om over de goede zeden te waken, en zeker een toneelvereniging. Prouwke Aerts, onze pastoor, nam die taak ernstig op, luister maar. Het was op één van onze eerste teerfeesten. Dat was een festiviteit alleen onder mannen natuurlijk en bestond uit het eten van konijn. Voor 's avonds echter, hadden wij, jonge mannen, wat muziek besteld: een monika en een batterie, om samen met de meisjes die het eten klaarmaakten, te dansen. Maar dan moet eerst de proost opstappen en dat gebeurde ook. Samen met 'Verhaertje' ging de pastoor wat eerder weg maar ik denk zo dat de schoolmeester onderweg in het oor van de proost fluisterde: 'Awel, nu zou ik toch wel een vlieg willen zijn om daar eens te gaan kijken want ik denk dat het daar gaat tegenzitten'. Komt de pastoor toch niet terug zeker, en ziet ons daar dansen, hij roept in een duvelse koleire: 'Wat is dat hier allemaal en dat in een katholieke school. Allé vort gij vuil lelijk vrouwvolk, ga naar huis'. Die meis-

Op de duur had Frans toch liever een job met vaste uren en zo kwam hij op de Vakschool in Hoogstraten terecht, als beheerder van het magazijn aldaar. 27 Jaar heeft hij daar gewerkt, tot in 88, toen stelde een hartinfarct hem op non-actief.

Als ge een auto verkoopt, moet ge ook rijles geven Naast zjin werk op Vito, bleef Frans ook nog met de bus van vader René rijden tot zijn vader ermee stopte en Frans zin kreeg om auto's te gaan verkopen. '20 Jaar heb ik dat gedaan. Niet om er rijk van te worden, voor mij was dat meer een hobby. Ik heb altijd graag cornmerce gedaan maar het moet goeie marchandisc zijn, dan kan ik het ook aanprijzen. Ge komt ermee onder de mensen, en dat is mijn groot plezier'. Maar de zaak eindigde niet bij de verkoop, de koper moest ook leren rijden. 'Dat viel wel mee, in die 20 jaar heb ik nooit stukken gehad. Maar ik heb wel eens bij een meiske haar vinger kapot geknepen, zonder dat ik het besefte en dat jonk dierf het ook niet zeggen. We waren aan het oefenen op de Meerselse

Handelsschool 1 951-52. Onderaan van 1. naar r.: Sus Verboven, .Jo/i,i Jespers, Louis De Busscher (leraar), Jos Verschraegen, Jacky Muraille. Bovenaan: Jan Marijnissen, Louis Matthé, Louis Van Wereld, Frans Van Bladel, Vie Van de Mierop, Staf Van de Cloot, Paul Van Delm.

ZAKEN KANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba VERZEKERINGEN

SPAREN

LENEN

Rommensstraat 7 1

2321 Meer Tel. 03/315.72.54. 4

ANHYP

kes vlogen als kiekens de deur uit en voor ons was het het laatste teerfeest in die 'katholieke' school. Voortaan zou dat op meet werelds terrein gebeuren: de Zaal voor Kunst en Volk. Onze proost hebben we wel gehouden en later, toen we gemengd toneel wilden gaan spelen, moesten we daarvoor aan hem toestemming vragen. Hij was niet enthousiast maar hij gaf zijn zegen aan het zo gesmade vrouwvolk. Ze mochten mee op het toneel. De tijden waren veranderd.'

Een echte toneelzaal De Zaal voor Kunst en Volk is ons indertijd in bruikleen gegeven door burgemeester Rommens en dat is nog zo onder zoon notaris Rommens. Ons, dat is de fanfare St. Rosalia waar de toneelkring Het Heidebloempje bij hoort. Meer is een van de weinige dorpen die over een echte toneelzaal beschikt, met podium, gordijn en zelfs een orkestbak, een


MAN IN DE MAAND schouwburg in het klein. Overal elders werden die zalen, of toch zeker het podium, afgebroken toen het dorpstoneel niet meer in de mode was. Later, toen het toneel weer floreerde, had men er spijt van. Die orkestbak is inmiddels wel afgebroken, er kwamen teveel muzikanten, maar de afsluiting van die bak, wij noemden dat de 'kommuniebank', moest blijven staan van de vroegere burgemeester. Ook al was die bank half vernield toen de oude zware kolomstoof er bovenop viel. Wij dachten 'nu is het gedaan met die hinderlijke kommuniebank' maar zo zag de burgemeester liet niet: herstellen en terug op zijn plaats zetten. En daar slaat ze nu nog.

Maar één keer plankenkoorts gehad Nog voor het Heidebloempje gesticht werd nu al meer dan 40 jaar onafgebroken op de planken - speelde Frans en enkele anderen al toneel bij andere verenigingen, bij de B.J.B., het Rode Kruis, de fanfare. Zo gebeurde liet dat ze op een winter 4 verschillende stukken speelden. 'Ik denk dat ik toen geen enkele avond thuis was, het was plezant, ook om-

Als coureur kon ik niet mee 'Ja, ik heb wel eens geprobeerd om coureur te worden. Als 'platte' jongen van 15, 16 jaar kreeg ik een vergunning om bij de Nieuwelingen te rijden maar daar zaten ook jongens bij van 19 jaar die al een stuk sterker waren. Ach, soms zat er wel een plat prijske in als ik geluk had maar daar kon ik liet toch niet voor doen. Al dat trainen en koersen, daar kroop enorm veel tijd in zodat ik nog amper

Wringers Frans heeft thuis een copie van een blad papier uit 1 8 8 2. een pragraiïifliablad van een muziekfestival in Zunden. Daarop worden twee Meerse niuziekmaatschappijen vermeld: de gekende fanfare ST. ROSAL IA en de onbekende 'DE EEN DRACHT'. Bijna niemand weet nog iets van het bestaan van die muziekvereniging, alleen dat ze van liberale strekking was (daarom doodgezwegen in de Meerse analen?) en dat DE EENDRACHT Ier ziele ging nadat hun lokaal in brand was gestoken. Zin of waren ze in Meer zo fanatiek? Misschien wel. 'En het zijn WRTNGERS, dat is zeker, zegt Frans. 'Ze kunnen niet toegeven'. Die koppige karaktertrek blijkt uit het bestaan van 2 muziekmaatschappijen ST. ROSALIA en de BOERENKAPEL ('ooit uit elkaar gegaan voor ne 5 frank'), twee hejaardenbonden (uniek in de streek) en tot voor kort ook twee zangkoren (ruzie over meer of minder zingen in het Gregoriaans), 'Nog liever een nieuwe vereniging stichten dan de kop neerleggen'. De splitsing van de gepensioneerdenbond heeft indertijd voor veel krakeel gezorgd. 'Mensen die altijd goed overeen kwamen en dan bij een verschillende bond aansloten, spraken van de ene op de andere dag niet meer niet elkaar. Nu zjjn daar de scherpste kantjes wel af maar ik ga toch zeker in geen enkele bond zolang ze niet samengaan. Allé, met ene poot in het graf en dan nog ruzie tnaken!' Bij ons, het Heidebloempje, is er nooit echt ruzie geweest. Toch zijn er in Meer ook twee toneelverenigingen geweest, maar dat was geen concur rentie. Het was een initiatief van de gezusters Verbist die 'Het Noorderlicht' stichtten maar liet scheen tijd lang, dat licht, haha. Het waren goeie toneelspelers, daar niet van, maar ze pakten de zaken wat te groots aan. Stukken als 'De laatste op het schavot', 'Tien kleine negertjes', allemaal goed en wel maar de mensen van Meer zien liever wat kluchtiger stukken, denk ik'.

/I L.CH hI\/ nuil !1Cr 5c/n ,ic d ;uuJ ai, 1952. In, 1. naar r.: Annie Sierkens, Maria Grauw,'nans, Hilda S1erke/l5 Julia Noyens, Maria Donekers, Maria Joche,ns, Jos Herrijgers, Frans Van Bladel, Briek Schotte, Jan Dufraing, RaI Jansen, Frans Roos, Jan Laurïjssen, Frans Hessels.

wille van die grote pint bier na elke repetitie. Van plankenkoorts heb ik weinig last, ik herinner me één keer, toen was het zo erg dat mijn broekspijpen rond mijn benen fladderden. En dat nog wel op een generale repetitie. We speelden toen in de Mussenakker en 's zaterdags was die fameuze repetitie. De nonnekens mochten dan alleen komen kijken, 's avonds met het gewone volk, dat kon niet. Ik zie die twee rijen nonnekens nog voor me zitten, verder was er niemand in de zaal, en mijn benen begonnen te trillen, het zweet brak me uit... ik was van de plank. Maar dat was clan ook de laatste keer dat me dat overkwam. Ik speel nog altijd graag en zolang mijn geheugen me niet in de steek laat, hoop ik het te kunnen blijven doen.'

meekon op school. Dat zagen ze thuis zo niet zitten. En dan nog, het materiaal deugde niet - een fiets die veel te klein was - en we kenden ook niks van de stiel. Zo trainden wij bijvoorbeeld met een vast tandwiel, men had ons wijsgemaakt dat het zo moest, met als gevolg dat de fietsketting vliegensvlug versleten was. En dat speelde ons dan weer parten tijdens de wedstrijden; als ge dan al eens vooraan hing, dan ging de ketting wel stuk, en niet één keer maar verschillende keren. Maar met gebroken kettingen moest ge niet bij de supporters afkomen, daar hadden die geen boodschap aan. We moesten ook zelf voor ons vervoer zorgen. Dat betekende dat als we in Olen gingen koersen, we daar naartoe reden met onze fiets, daar een half uur moesten wach-


MAN IN DE MAAND ten zodat we helemaal stijf waren, dan de koers rijden en weer naar huis op de fiets. Er zaten hier achter anders heel wat goei renners: Janneke Zagers, Miel Severeyns, Chareltje Borghmans, Jos De Beuckelaer, Miel Van Besouw, Jos Hinsen, Theo Rymenants, allemaal grote voorbeelden voor ons waar wij niet konden aan tippen. Maar we moesten dat toch eens proberen natuurlijk; wij, dat waren Jos Herrijgers van het Fortuin, Louis Van Bla-

zier, ge komt dan eens op café tussen mensen van uw eigen slag. Als ge op een andere keer op café gaat, komt ge daar gewoonlijk alleen maar snotneuzen tegen'. Frans was ook roeper op de laatste vlooienmarkt van de fanfare. 360 'Kopen' werden door hem aangeprezen en brachten een goede prijs op; er was om. een kerkboek bij uit de 17de eeuw. Er werden ook oude fietsen verkocht die door Frans waren hersteld en opgepoetst zodat die

dcl (Louis van Janneke Pek) en ik Maar fiet-

ook hun ee!cl opbraehten. Een oude 'treiie-

Sanen Pnet de maten van St. Rosalia en het Heidebloempje: van 1. naar r.: De Kimpe, Marcel Roos, Herman Dufraing, Jaan Swaenen, Frans Hessels, Frans Roos, Raf Jansen, Herman Verboven, Frans Van Bladel.

sen blijft ook nu nog mijn grootste hobby. Ik heb me weer een koersfietske aangeschaft en rij zo'n 50 â 60 km per dag. 't Is gezond en ik heb er deugd van.'

Roeper op koopdagen Frans speelt het hele jaar door een beetje toneel want hij is nu ook 'roeper' op koopdagen. Hij is daarmee begonnen in opvolging van zijn beste maat, Sus Hessels, toen die ermee moest stoppen omwille van zware ziekte. Sus is niet meer genezen en zo is Frans de roeper van dienst geworden in Meer, Minderhout en Wortel. 'Ik doe dat voor mijn ple-

De ii/euu'e hu ren vader Retie,

0/)

molen' die niet van de hand ging, nam Frans mee naar huis. 'Dat was een mooi werktuig, eigenhandig gemaakt door de eerste eigenaar wiens naam erin gekerfd staat: 'Ludovicus De Bruyn'. Die man, die de grootvader van een buurman bleek te zijn, heeft met plezier aan die molen gewerkt, ge kunt dat zien; er zijn delen in eik die hij helemaal heeft bewerkt. Als ik dan bedenk dat zo'n gewoon werktuig dat toch maar in de schuur moest staan, met zoveel zorg en zin voor schoonheid gemaakt is, in een tijd toen de mensen van 's morgens tot 's avonds moesten sloven, awel, dan doe ik daar mijn petje voor af'.•

de brug over dc klerk naar iie uckeiij/ese wasbeuri plaais

had (193 7-38). Er werd een beroepsfotograaf ingehuurd om het pronkstuk te vereeuwigen. Tijdens de oorlog werd de bus door het Belgisch leger aangeslagen, een ramp voor het bedrijf Van Bladel. Later vond vader René de bus terug, in een gracht in Meise. Maar hij kreeg zijn eigendom niet terug, dat was oorlogsbuit volgens de Duitsers. Veel later, na de oorlog, lag de bus er nog, helemaal vernield.

Af Meer Volgens Frans heeft de uitdrukking 'df Meer' te maken met de houding van niet-Merenaars die neerkij ken (of keken) op die mannen die 'ginder ergens in een uithoek' wonen en hun taal niet goed spreken. De volledige uitdrukking is: 'AF MEER, LOMP MAAR STAARK'. Dat laatste wordt zo niet gezegd maar erbij gedacht. Anderzijds is iemand van Meer niet onderdanig en dat in tegenstelling niet die van Meerle die 'te lang hebben geleefd onder het juk van vazallen en i leenheren; ze hebben meer ontzag voor die heren en voor de uitstraling van de Centen die die heren hebben'. Ook die van Loenhout leefden op gespannen voet met die van Meer. Berucht waren de ruzies naar aanleiding van de voetbalmatchcn IVicer-Meerie maar een overwinning van Loenhoutse sjotters was nog erger. 'Indertijd baaite Mieke Koyen - een doorbraaf menske - het café aan het voetbalplein uit en van haar hoorde ik 'Dat die mannen van Meerle winnen, tot daar aan toe, maar toch die van Loenhout niet zeker!' Frans heeft ook ervaring opgedaan met de Loenhoutse mentaliteit toen hij daar auto's probeerde te verkopen. 'Wat moeite dat gekost heeft, die mannen weten alles veel beter, ze kunnen alles veel beterkoop krijgen..., zodat ik het daar vlug beu werd. Loenhoutenaars zijn ook bekend als enorme eters. Als de moeder van Frans, zij was kok, een bruiloftsfeest klaar maakte, vroeg ze altijd of er ook familie van Loenhout bij was. Dan moest ze dubbele porties klaarinaken, zoveel aten die mensen. Vader Van Bladel wist te vertellen dat hij eens, op een teerfeest van de Harmonie in Loenhout, zag dat daar 2 karren savooien werden aangebracht!... 'Altijd een stapke voor, die van Loenhout, grote boeren dat wel maar de mulder wel failliet, haha. Wij gingen daar nooit uit, in Loenhout, de lucht was daar veel te vet'. Over Hoogstraten zwijgt Frans wijselijk want echtgenote MARIA VAN VELTIIOVEN is van daar afkomstig. Na hun trouwen heeft Frans 5 jaar in Hoogstraten ingewoond bij de familie Van Velthoven. Toen hij zijn betrekking op Vito kreeg, hoopte Maria dat Frans voorgoed in Hoogstraten zou blijven wonen. Maar dan kende ze hem (nog) niet goed want Frans wou en zou naar Meer terug gaan... en zo gebeurde. Het was wel een tijdje wennen voor Maria, om zich in Meer thuis te voelen, maar het lukte. Zoals het ook lukte om te wennen aan die echtgenoot die niet binnen kon blijven.


VANUIT HET STADHUIS... ONENIGHEID IN DE COALITIE OVER HET BEGIJNHOF Lof maar ook kritiek op het nieuwe administratief centrum Ludo De Meester is de architekt van het nieuw te bouwen administratief centrum. Zijn voorontwerp werd reeds op 27 augustus 1990 door de gemeen teraad goedgekeurd. De diensten van Stedebouw hebben nadien evenwel een aantal wijzigingen in de gevels voorgesteld. Ook de gemeente veranderde haar visie op een aantal punten, vooral op de voorziene parkeerplaatsen. In het oorspronkelijke plan was aan de achterzijde langs de Dr. Versmissenstraat een garage voorzien voor twee dienst wagens. Na tal van commissievergaderingen en kontakten met de aanpalende eigenaar, de n. v. Merano (in de volksmond beter gekend als 'brouwer Sterkens'), opteert het college voor de aanleg van twee ondergrondse parkeerplaatsen in de kelder van het nieuw administratief centrum. Er zou een ondergrondse toegangsweg komen die dwars doorheen de kelder (15 m) met een breedte van 6 meter zou lopen. Deze toegangsweg zou dus ook door de aanpalende eigenaar kunnen gebruikt worden als doorgang naar latere ondergrondse parkings op zijn grond. De oppositie heeft het hier erg moeilijk mee. Ze neemt het ook niet dat het college niet wil ingaan op de vraag hoe deze kosten zullen gerecupereerd worden op diegenen die er het meeste profijt uit trekt. De groep Fusiebelan gen had hierover een bijkomend agendapunt ingediend. Raadslid Verhuist dreigde er mee de besluiten van deze zitting nietig te laten verklaren indien de raad dit onderwerp niet zou willen behandelen. De agenda voor deze gemeenteraad was immers bij een aantal raadsleden te laat bezorgd zodat bij een eventuele klacht deze raadszitting ongeldig zou kunnen verklaard worden. Daarop klopte burgemeester Van Aperen de vergadering af en kon gans de zaak op 1 mei overgedaan worden.

Voor wie is die ondergrondse parking? De voorgestelde wijzigingen van architekt De Meester aan het eigenlijke administratief centrum krijgen veel waardering van de raadsleden. Er komt immers een betere ontsluiting met het historisch stadhuis, en het geheel is er mooier op geworden. Maar wat de ondergrondse parkeergelegenheid betreft, moet de architekt heel wat vragen beantwoorden. Zo bevestigt hij inderdaad dat de gemeentelijke garage ver achteraan geplaatst is om een eventuele doorgang naar de buurman mogelijk te maken. Maar dit is natuurlijk een beleidsoptie van het college waarvan hij enkel de uitvoerder is. Een prijskaartje voor het gehele complex kon nog niet gegeven worden maar wordt geschat op 35.000 fr. per vierkante meter, zonder de erelonen. In de tweede uitgave van deze gemeenteraadszitting op 1 mei gaat de discussie over de ondergrondse doorgang gewoon verder. Raadslid Aerts is van mening dat een garage vooraan moet staan indien de gemeente er ĂŠĂŠn nodig heeft. Maar de gemeenschap moet niet opdraaien voor een ondergrondse parking die

ooit ten goede zal komen van een projectontwikkelaar. Men moet korrekt zijn in die zaken. Als er een doorsteek nodig is, dan moet het vooraf duidelijk zijn wie die gaat betalen. In de commissie is er drie maal vergaderd geweest voor de belangen van een buitenstaander. Ook Fusiebelangen denkt in dezelfde lijn. De kosten dienen verhaald te worden op diegenen die er belang bij heeft. De n.v. Merano heeft 1767 m 2 grond in bezit. Dat is ongeveer de helft van de totale oppervlakte van de hoek voorbij het gemeenteeigendom. Dus zou deze firma de helft van de 3,5 miljoen moeten betalen. In de laatste vergadering van 4 maart van de werkgroep Nieuw Administratief Centrum verklaarde Merano zich bereid tot het betalen van 130.000 fr. per parking op haar grond en zegde ze 8 parkings te willen bouwen op haar eigen grond. Op de andere percelen tot de hoek zouden nog eens 19 parkings kunnen komen. En dan blijft er nog de vraag open of er een vergoeding moet gevraagd worden voor het afstand doen van een recht van doorgang via de gemeenteeigendom. Tot zover de bedenkingen van FB die er op aandringt dit punt gelijktijdig te behandelen om later

gekonkel uit te sluiten. Raadslid Blockx vindt echter dat er nog maar zeer miniem tegemoet gekomen is aan de behoefte aan ondergrondse parkings. Hij betreurt het dat er zoveel deskundige raad in de wind is geslagen. De kwaliteit heeft moeten boeten door discussies over belangenvermenging. Het is een lijdensweg geweest om zover te geraken als vandaag, aldus het raadslid, die er aan toevoegt zich te zullen onthouden bij de stemming. Samen met raadslid Blockx was ook schepen Coenegrachts de voornaamste pleiter voor deze ondergrondse parking. Vandaar ook de opmerking van Fusiebelangen dat schepen Coenegrachts de vergadering zou dienen te verlaten daar hij aanverwant is met de belanghebbende buureigenaar. Bij de stemming onthouden D.E. en raadslid Blockx zich, FB stemt tegen en de meerderheidspartijen gaan akkoord.

Barsten in het Begijnhof? De grote verrassing van de avond was evenwel de afkeuring van het ontwerp van de erfpachtovereenkomst voor het Begijnhof. En vooral de manier waarop dit gebeurde deed velen, zowel raadsleden als toehoorders, verrast opkijken. De twee coalitiepartners stelden zich recht tegenover elkaar op: de CVP, met uitzondering van raadslid Blockx die zich onthield, stemde voor het ontwerp, de KVB

MARIE-LOUISE DEVOS stelt haar

AKWARELLEN tentoon in Taveerne-restaurant

'BROUWERSHUIS' Van Aertselaerplein 16 2320 HOOGSTRATEN

Van 25 mei tot en met 5 juli 1991

HARTELIJK WELKOM! Atelier: Marie-Louise Janssen-Devos Hemelstraat 11 2322 Minderhout Tel. 03/314.65.02


GEMEENTERAAD stemde tegen. Ook de burgemeester verwierp het voorstel. Kort voordien had schepen Ver linden, zichbaar tevreden met het resultaat van de lange onderhandelingen, de krachtlijnen van de nieuwe erfpachtovereenkomst aan de raadsleden uiteengezet. Alle kosten van de renovatie zouden gedragen worden door de erfpachter en deze gebouwen zouden na het einde van de erfpacht terug overgedragen worden aan de gemeente zonder dat er enige vergoeding zou moeten betaald worden. Men zou beginnen met het Ostmuseum dat gratis door de gemeente zou kunnen gebruikt worden. De leden van het stadsbestuur zouden inspraak kunnen hebben in het Begijnhof-project door deelname in het project-team. De wegen en de nutsvoorzieningen zouden door de erfpachter worden aangelegd maar het latere onderhoud zou door de gemeente gebeuren. De erfpachter zou er zich toe verbinden, de restauratie en renovatie te beginnen binnen de zes maanden na het verkrijgen van de vereiste bouwvergunningen. Gans het project zou moeten afgewerkt zijn op 31 december 1995, zoniet zou de overeenkomst vervallen. De erfpachter kan zijn erfpachtrechten overdragen aan derden mits de gemeente hiervan op de hoogte te brengen. Wanneer na verloop van tijd de kerk van het Begijnhof niet langer zou gebruikt worden voor erediensten, zou de erfpachter de mogelijkheid verkrijgen om de kerk in erfpacht te nemen. Schepen Verlinden wijst er op dat deze erfpachtovereenkomst het resultaat is van heel wat geven en nemen en dat het vergelijk tenslotte een redelijk resultaat oplevert. Hij wenst dan ook de heer Van Spaendonck alle geluk toe bij de realisatie van het project. Enkel raadslid Verhuist heeft een aantal bedenkingen bij dit ontwerp van erfpachtovereenkomst. Vooreerst vindt hij het fout dat de gemeente het begijnhof in erfpacht geeft aan particulieren zonder tussenkomst van de gemeente. Het gemeentebestuur weigert hier één van zijn fundamentele taken, het beheer van het culturele patrimonium, te vervullen. Ook de keuze van Heerles Hof als partner is voor hem niet het ideaal. De erfpachtovereenkomst bevat een aantal positieve punten waaronder alvast de realisatie van het project op een korte termijn. Maar het commerciële aspect zal van het Begijnhof een elitebedoening maken door de hoge prijzen van de gerestaureerde woningen. Van restauratie zal er wellicht niet veel sprake zijn, eerder van renovatie. Het kultuurhistorische aspect zal moeten wijken voor het zakelijke zodanig dat er wellicht enkel een gevelrestauratie zal doorgevoerd worden. Er wordt ook nergens vermeld wat er juist zal komen. Worden het winkels, restaurants, woningen? Ook is het niet geweten of de erfpachtnemer de huizen verder zal verhuren of zelf verder in erfpacht geven. Het is positief dat de vroeger gemaakte kosten van het architektenbureau Van Hout-Schellekens worden terugbetaald. Maar er wordt nergens iets op papier gezet over de schadeclaim van deze architekten wegens het niet uitvoeren van de eerder gemaakte plannen. Zijn deze mogelijke kosten dan later voor de gemeente? Tot slot is volgens raadslid Verhulst dit dossier op sociaal vlak ontzettend zwak. Er wordt immers niets voorzien voor de huidige bewoners. Buiten een kort wederwoord van schepen Verlinden op deze bemerkingen van het oppositielid bleef het stil op alle andere stoelen. Bij

Tijdens de raadszitting van 22 april gaf architect L. De Meester enige uitleg bij het nieuw voorontwerp van het gemeentelijk administ ratief centrum. Deze tekening toont de voorzijde aan de Vrijheid naast het stadhuis. De aandachtige kijker zal zeker opmerken dat dit een vooroorlogse tekening is van het Hoogstraatse stadhuis want de pui van het huidige stadhuis heeft deze balustrade niet meer. de stemming blijkt plots dat gans de KVB zich tegen deze overeenkomst kant. Zelfs de burgemeester stemt tegen. De CVP schaart zich achter haar schepen van Monumentenzorg. Raadslid Blockx onthoudt zich, net zoals de vier oppositieleden. Enige motivatie vanwege de KVB wordt er niet gegeven. Het is evenwel algemeen geweten dat, hoewel de stemming vorig keer bij de princiepsbeslissing geheim was, de leden van de KVB zich achter de kandidaten Borgmans, Stoops en Bresselaers schaarden. Toen haalde Van Spaendonck het nipt met 10 stemmen tegen 8 voor de groep Bresselaers en 1 stem voor Moorkens bij 1 blanco en twee weigeringen. Bij de CVP was de verwondering groot vermits er ook binnen het college nog vaak over dit onderwerp gesproken werd zonder dat er tegenwind kwam van de andere schepen en de burgemeester. Is dit de eerste barst in de coalitie of wordt alles met de mantel der liefde en de nodige aanpassingen weer toegedekt. Vast staat dat dit onderwerp kortelings weer op de raad mag verwacht worden.

Opgraven of afgraven? De nv. Simmo 2 vraagt een uitbreiding van het industriegebied voor gronden gelegen aan de John Lijsenstraat en de Kettingdreef in Meer. Hiervoor is een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) nodig vermits het gewestplan moet veranderd worden. De gevraagde uitbreiding bedraagt ongeveer 8,5 hectare waarvan 8 ha in het natuurgebied gelegen zijn en 0,5 ha in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Na advies van de commissie ruimtelijke ordening doet het schepencollege een voorstel voor een uitbreiding van ongeveer 8 ha waarvan 5 ha gelegen is in natuurgebied en 3 ha in landschappelijke waardevol agrarisch gebied. Vooral raadslid Sprangers verzet zich fel tegen deze geplande uitbreiding. Want juist in

dit natuurgebied, meer specifiek op de nog bestaande duinenruggen werden vooral in de jaren zestig en zeventig opgravingen verricht naar vroegere bewoning in de streek. Uit de resultaten bleek dat het hier ging om de oudste nederzetting tot dusver gekend. In tal van publicaties heeft prof. Van Noten deze gegevens over de Tjongercultuur neergeschreven. Er zou zelf twee bladzijden bibliografie bestaan over al deze publicaties. Vanuit de wetenschapswereld heeft men er dan ook steeds op aangedrongen om deze archeologische vindplaats in zijn oorspronkelijke omgeving te bewaren. Sprangers doet daarom ook een extra oproep tot de burgemeester deze zaak ter harte te nemen. Wanneer hier nog maar eens een uitzavelingsproject (naar goede Hoogstraatse traditie) wordt opgezet dan is gans deze historische site voorgoed verloren. Raadslid Van Looy vreest eveneens dat deze waardevolle plaats voor altijd verloren zal zijn als we het nu zouden afgeven. Schepen Pauwels heeft zijn twijfels over het waardevolle van het gebied. Maar als dit dan toch zo is, dan moet de gemeenschap dat maar kopen. Raadslid Verhuist wijst erop dat deze bedrijven die gronden zeer goedkoop hebben kunnen kopen juist omdat het natuurgebied is. En nu zou men er industriegebied van willen maken. Zij hebben het als natuurgebied gekocht en zo moeten zij het bewaren! Bij de stemming blijkt dat er 13 raadsleden en schepenen opteren voor het BPA Meir Berg., D.E. en de CVP-raadsleden onthouden zich, FB stemt tegen. •

De Hoogstraatse Maand '

03-314.55.04


:kvjaz L9,1,1L4,2 In 01

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97

-

2321 Hoogstraten

Tel. 03/315.90.90

:/,, —

OFFICIELE TOYOTA VERDELER VOOR HOOGSTRATEN EN OMGEVING

1 tkl I:M: I Zo o] Z' L] :zel ~

~

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u zaterdag : 8u-12u zon- en feestdagen gesloten

b'

D OtSG%(

BEL NU

S

SCHOTEN Bredabaan 1259 (Kleine Bareel) OOSTMALLE Turnhoutsebaan 176 WIJNEGEM Bijkhoevelaan 1

pflZenSt extra Âfl aafl pte b" qoeC%

pIzefl'

EN MERKEN IN VOORRAAD

HIER ENKELE VOORBEELDEN VAN ONZE BANDEN IN STERAANBIEDING

2

S'

V

r

Uit I aten * Remmen Schokdem pers enkel te Wijnegem

1SSSR12 FIRESTONE $211 Tub 155SR 13 FIRESTONE F560 Tub 155 SR 13 MABOR M5GT Tub 155170SR 13 CONTINENTAL C521 Tub 165 HP 13 MICHELIN MXV Tub 165 HP 13 UNIROYAL R240 Tub 175170Hfl 13 PIRELLI P5 Tub 185160Hfl 13 FIRESTONE HAWK Tub 1751701-IR 14 DUNLOP 38 Tub 175170TP 14 UNIROYAL P080 Tub 185160 HP 14 DUNLOP DO Tub 185 1 60 HP 14 KLEBER C50 Tub 185160Hfl 14 PIRELLI P600 Tub 185160 HP 14 UNIROYAL P340 Tub 185 1 70 HP 14 GENERAL XP2000 Tub 185170TP 14 MABA M9 Tub 195165 HP 14 UNIROYAL R340 Tub 195 1 50 Hfl15 GENERAL XP2000 Tub 195150 VR 15 FULDA Y2000 Tub 195150 VR 15 DUNLOP D4 Tub 195150Hfl 15 UNIROYAL fl340 Tub 195 1 60 HP 15 UNIROYAL fl340 Tub 205165 VR 15 UNIROYAL P340 Tub 05155ZP 16 GENERAL XP2000 Tub

(03) 3122316 (03) 3262600

(verlengde Bisschoppenhoflaan)

ALLE MATEN fr'

TEL: (03) 645 57 95

1.375,1.375,1.280,-

1.664, 1969,1.844,2.522,2.325,2.000,2.000,2.450,2.500,3.041,2.610,2.625,1.828,2.924,2.500,3.200,3.062,3.281,3.330,4.486,5.419,-

Zeer grote keuze 1 &Qj sierwielen en sportvelgen. 1 1 Ook speciale velgen voor ancs,,00:v terreinwagens.

en le OostmUIe

Zeer grote keuze sierwielen

'UWe

1

Schokdempers VW GOLF 4 stuks 9.000 F uitlijnen -

-

+ plaatsen inbegr.

FORD 1600 4 stuks -6.000 F BTW + plaatsen inbegr. MERCEDES type 123 4 stuks 9.000 F BTW + plaatsen inbegr -

-

-

OOK OP AFSPRAAK MOGELUK

Batterijen MERCEDES Diesel 88 Amp. FORD TAUNUS, ESCORT enz. -

-

43 Amp.

3.114 F 1.892 F

TOYOTA, MITSUBISCHI COLT, PEUGEOT,

enz.

-

40 Amp.

BATEERUEN VOOR ALLE WAGENS IN STOCK 2 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTiE

AAN LANCEERPRIJZEN BTW 25% inclusief- montage gratis!

fr

Motorrijders BANDEN aan ongelooflijke prijzen!

1.890 F


NAAMKUNDE

What's in a name? (Wat zegt een naam?) 400 jaar geleden vroeg Shakespeare dit al en hij voegde eraan toe: 'Wat wij een roos noemen, zou met gelijk welke andere naam even heerlijk ruiken'. Als we het nu eens houden bij de namen van mensen, dan kan deze bedenking nog even goed gelden; als we bv zeggen 'Peer Sussen of Sus Peeren is 'n stinker', dan zou diezelfde persoon nog even goed kunnen stinken als hij anders zou heten, als hij 'n andere naam zou dragen. Nu zijn er ménsen en ménsen: de ene zegt: 'Och, als 't kaifke maar 'n naam heeft', de ander draagt z'n naam fier als een vlag (ook al dekt die vlag misschien niet altijd de lading). Ja, wat zegt een naam? Een-twee-drie een antwoord is niet eenvoudig. Bij ons, westerse mensen van deze tijd, wordt het nog wat ingewikkelder, want wij hebben allemaal minstens twee namen: een voornaam en een achternaam; of als ge wilt: een doop- of roepnaam en een familienaam. Dus de vraag waarmee we begonnen zijn, moeten we al splitsen: Wat zegt 'n voor- of doop- of roepnaam? En wat zegt 'n achter- of familienaam. Onze achternaam hebben we gemeen met onze vaders, grootvaders, broers, zussen, ev. met nonkels, tantes, kozijns, nichten, enz.; en onze voornaam maakt ons tot een eigen persoon binnen die grotere groep mensen met dezelfde familienaam. Onze naam is zoiets als een oor: 'n oor van 'n kookpot, een oor van 'n koffiepot of van een kleiner potje, 'n oor van 'n kom of van 'n pint: met dat oor pakken we die dingen vast (ik denk ook aan de pot met 3 oren van Olen) Zo is 't ook met onze naam: als iemand ons roept bij onze naam en we horen hem, dan heeft hij ons 'vast', heeft hij 'vat' op ons via ons oor (en als we vroeger al eens niet goed wilden luisteren, pakten ze ons letterlijk met ons oor of met onze beide oren vast om ons te dwingen tot luisteren). Een kleine tweehonderd jaar geleden hadden de mensen nog geen vaste achternaam. Iemand heette toen bv Sus van Jan van Peere (op z'n Zondags: Frans Janszoon Peetersz). En als die Sus op zijn beurt vader werd van een zoon, werd die genoemd Jan van Sus van Janne (Of op z'n zondags: Jan Franszn Janszn); of als het een dochter was: Mie van Sus van Janne, enz. De eerste roepnaam werd door de vader gekozen; aan de volgende namen kon hij niets veranderen: die lagen vast in het taalgebruik van onze voorouders. Hoe komt het dan dat we nu 'n vaste achiernaam hebben? Wel, door Napoleon, keizer van Frankrijk en heerser over half Europa: die voerde bij ons de Burgerlijke Stand in: sinds ± 1800 moet elke vader bij de geboorte van 'n kind aangifte doen op 't gemeentehuis en de pasgeborene wordt daar ingeschreven en erft automatisch de achternaam van vader: alleen de voor- of doop- of roepnaam mogen de ouders kiezen, meer niet. Iedere nieuwkomer in onze wereld krijgt dus namen opgeplakt die hij zelf niet gekozen heeft en maakt vanaf zijn geboorte deel uit van een groter geheel: het gezin, de familie; en via dit gezin van nog grotere delen van de 10

samenleving: gemeente, provincie, staat, wereld. En als hij gedoopt wordt en zijn doopnaam krijgt, wordt hij door die doop 'ingelijfd' (lijf = lichaam) in dat andere grote geheel, de Kerk, die wij 'het lichaam van Christus' noemen. Ten teken en ten bewijze hiervan wordt hij ingeschreven in de doopboeken bij de pastoor. En die doopboeken zijn veel ouder dan de Burgerlijke Stand! Om nog even terug te komen op onze beginvraag 'Wat zegt een naam?' kunnen we nu dus 'n beetje antwoorden: onze achternaam verbindt ons met onze ouders en voorouders; eigenlijk met heel het verleden, mooi en lelijk; en als wij op onze beurt die naam doorgeven aan onze 'spruiten', weten wij ons een schakel in die lange ketting van verleden naar toekomst; en onze doop- of roepnaam maakt ons tot 'n individuele persoonlijkheid, waardoor we de opdracht krijgen er zelf het beste van te maken. Eigenlijk is het jammer dat we de echte betekenis van onze doopnamen niet meer kennen, want die komt bijna allemaal van een Joodse of Griekse of Latijnse naam; zo weten we misschien nog wel dat Petrus betekent: steen (rots); kei, maar verder? Leo = leeuw; Karel (Carolus = kleine dierbare; Stan (Constantius = standvastig); Paulus = de kleine; Stefaan = (overwinnings)krans; Victor = overwinnaar; Bernard = hard als barn of als 'n beer; en zo kunnen we nog heel lang doorgaan. Hoe kwam ik er nu bij om al deze 'wijsheden' op papier te zetten? Wel, ik kreeg onlangs een pas verschenen boek van over de 200 bladzijden onder ogen, geschreven door Her-

man Janssen, Steenweg op Hoogstraten 100 te Merksplas. Hij heeft er 4 jaar aan gewerkt. honderden familieleden bezocht op zoek naar oude bidprentjes of foto's, archieven bezocht, Burgerlijke Standen uitgekamd, oude doopboeken uitgeplozen en oude handschriften ontcijferd: kortom: een stuk monnikenwerk. Het resultaat mag er dan ook zijn: een prachtboek met titel: 'VAN SMEEKENS TOT JANS(S)EN(S), 500 jaar Familiegeschiedenis: het gaat over alle soorten Jansen-s (of ze nu met 1 of 2 of 3 'ss'en geschreven worden; dat maakte vroeger niet veel uit), die afstammen van een zekere Jan, zoon van 't smidje (= Smekens) uit Ulicoten van rond 1500 (dus bijna 500 jaar terug). Bij de kinderen en kleinkinderen kwam de achternaam Smeekens te vervallen, de volgende kregen de achternaam Jans-zoon en zo verder Jans(s)en(s). En onder die naam zijn er honderden uitgezwermd over onze streken en de wereld over, tot in Amerika toe, geloof ik. Dit wil nu niet zeggen dat alle mensen die die achternaam dragen van dat 'smeeke' uit Ulicoten afstammen! Maar wel heel veel uit Hoogstraten en omgeving kunnen daar hun 'wortels' uit een ver verleden terugvinden. Persoonlijk was ik minder in deze of gene geïnteresseerd en zodoende kwam ik tot alle soorten bedenkingen rondom 'Wat zegt een naam?', en rond de vergankelijkheid en soms ook de taaiheid en onvergankelijkheid van mensen en menselijk leven: persoonlijk zijn wij slechts een schakel in een lange keten, maar 'the show must go on' of: de wereld draait verder. BS.


Als de rook om je hoofd is verdwenen Rokers worden de laatste tijd langs alle kanten onder... vuur genomen. Wie opkomt tegen kanker moet minstens stoppen met roken. Partners, huisgenoten en collega's die niet roken, kunnen zich stilaan de arrogantie aanmeten die ze van de rokers gewoon waren. Met roken pf rokers heeft iedereen in meerdere of mindere mate te maken. Ook onze 16 lukraak gekozen gasten. U zegt?

Roos \ erschueren (23): Ik rook niet. Vroeger heb ik dat wel eens geprobeerd, toen ik een jaar of 16 was. Eigenlijk vond ik dat niet lekker en mijn vriend was er ook tegen. Ik ben wel blij dat ik er niet mee doorgegaan ben. Het stoort me niet zo erg als anderen roken maar in mijn huis heb ik het liever niet. Op mijn werk mag er ook niet gerookt wor den en dat vind ik wel goed.

Echtpaar Vermeiren-Keustermans Zij: Ik heb vroeger, met mijn jaar of 16, wel eens geprobeerd. Maar nu rook ik niet en ik heb er ook geen behoefte aan. Niet dat ik er tegen ben, want als er mensen komen, die mogen gerust roken. Hij: Ik heb vroeger gerookt, van mijn 15 tot mijn 21 zoiets. Een pakske Groene Michel per dag. Ik ben er ineens mee gestopt, zomaar. 't Is te zeggen: iemand heeft me uitgedaagd, dat kunt ge niet! Dat is nu 10 jaar geleden. Ik ben wel een paar kilo's bijgekomen maar ik voel me veel beter. Nochtans snoep ik niet.

Cust Sprangers (Roma): 12 jaar geleden heb ik hier al zo'n 'rookslikker' opgehangen. (Grote bak tegen het plafond). 't Is over die machines dat er tegenwoordig zoveel te doen is. Ik ben die toen in Nederland gaan kopen omdat ze in België nog niet te vinden waren. Bruine café's waren toen wel in de mode, met die groene parka's en zo, en daar hoort rook bij. Maar toch werd er geklaagd over 'piekerige' ogen, vandaar. Nu is het overal wet geworden maar er is alweer uitstel tot het einde van het jaar omdat de fabrikanten niet kunnen volgen met leveren. Zo'n ding kost 100.000 fr. Toch werkt zo'n wet niet echt. De rook verspreidt zich toch altijd. Zelf rook ik nog wel omdat ik vind dat ik er geen hinder van heb. De dag dat ik 's morizens hoei end opta, sten ik ermee.

Karel Van den Heyning: Ik ben misschien de grootste roker geweest van heel Hoogstraten, tenminste voor ik ziek was. Ze noemden mij altijd 'Charel Sigaar'. Nu rook ik al 13-14 jaar niet meer. Ik ben wel eens een keertje hervallen omdat mijn schoonbroer baas is van La Paz-sigaren. Maar mijn dokter zei: Als ge nog rookt moet ge hier bij mij niet meer komen. Ik was eeli jaar of 11-12 toen ik stiekem mijn eerste sigaret rookte. Die was afkomstig van Jaaneke Mertens, van Meersel-Dreef. Het merk was Pom-Pom. Ik ben er nu al zo lang vanaf hé maar als ik naast iemand zit die een sigaar rookt, dan profiteer ik toch nog een beetje mee. Want potverdekke, d'r zijn nog goei sigaren hoor. Als ik daarover moet beginnen, dan staan we hier morgen nog. Ik heb nog van die zwarte sigaren in pijpvorm. Kom maar eens efkes mee kijken. Charel laadt zijn 'rookkast' leeg en toont ons een assortiment sigaren (± 30 kistjes) waartnee we een volwaardige maandelijkse rubriek zouden kunnen vullen.

Allemaal nog gekregen nadat ik gestopt ben. Kijk eens hier, echte juweeltjes van sigaren.

Louis Van Hoeck (78): Ik rook zelden. Ik rook uitsluitend sigarillo's en een enkele keer een sigaar. Maximum twee sigarillo's per dag, soms niets. Ik kan zelfs niet tegen sigarettenrook. Ik was vroeger intern op 't seminarie en daar mochten we per week een uurtje roken. Dat was op 't Withof want op 't seminarie zelf mochten we geen 'stekskes' hebben, dat was te gevaarlijk. Ik heb dat rooktempo later altijd zo aangehouden. Voor het weinige dat ik rook, heb ik er wel eens deugd van, zo tussenin. Inhalen doe ik zeker niet, ik denk dat ik er misselijk van zou worden. Dus om te stoppen heb ik geen zin. 11


U ZEGT? maar verkopen als ge een geklimatiseerde kamer hebt, dus met konstante temperaturen en vochtigheid. Telkens als de prijs van de sigaretten verhoogt, beginnen de mensen weer tabak te kopen om zelf te rollen. Maar dat is maar tijdelijk. Die antirookcampagnes van de overheid zijn natuurlijk tegenstrijdig, hé. Enerzijds willen ze van het roken vanaf, of het alleszins verminderen, anderzijds kunnen ze de accijnsen niet niissen,

Jozeîa Vermeiren: Persoonlijk rook ik niet

en bij ons trouwens niemand. Mijn man, die overleden is, die rookte wel maar ik herinner me niet dat ik daar hinder van had. Ook mijn dochters roken niet. Wij hebben ze het nochtans nooit verboden of zo, maar zij zijn er uit zichzelf nooit toe gekomen.

S

Fons li !-

'•

tik nI t

nai uijti 211 j.iu

!tiwIt 1 C

per

uuischien. Ik heb er

geen last van.

Anonymus: Sorry, maar ik ben niet geneigd commentaar te geven. Ik zal u zeggen waarom: ik ben momenteel stiekem aan het roken. Ik heb al zo dikwijls geprobeerd te stoppen maar voor je er erg in hebt, ben je er weer aan toe. En mijn echtgenote mag het niet weten. Neenee, geen foto. Marc De Ceuster: Ja, ik rook zelf ook. Een stuk of 3 sigaren per dag. Op gebied van sigaretten is de tendens wel dat er meer lichtere, de 'lights', gerookt worden. Sigaren worden minder gerookt maar dan weer van betere, dus duurdere, kwaliteit. Sigarenrokers zijn doorgaans ook een ouder publiek. Pij proken en de verkoop van pijpen begint traditioneel steeds in de herfst. Ik denk dat de mensen dan stilaan beginnen te verlangen naar het gezellig pïjpje bij de kachel of de open haard. De duurste sigaar die wij hier in huis hebben, komt rond de 450 fr., dat is de Zino. Zino is het nevenmerk van Davidof, de beste sigaar die er bestaat. Maar Davidof moogt ge alleen

Wij maken ii wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen Interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondag namiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste teverdag.

12

N KWESTIE VAN EVENWICHT

Na een tijdje zonder sigaret, krijgen rokers een sterke drang er eentje op te steken. Ook als ze echt niet meer willen roken . Het is alsof iets in hun binnenste schreeuwt om een sigaret. In dat geval, waarbij het lijkt of iemand tiiet meer zelf kan uitmaken wat hij wil, spreken we van een verslaving. De grote verslaver van dc sigaret is de nicotine. Nicotine lijkt op een van de vele chemische verbindingen die in onze hersenen actief zijn. Al die stoffen vormen een systeem dat in evenwicht is. Als er veel is van een bepaalde stof, zorgen de hersenen dal er meer komt van een andere stof met precies de tegenovergestelde werking. Een verandering in stemming gaat vaak samen met een kleine verschuiving in het chemische evenwicht. Als iemand gaat roken, moeten de hersenen eerst aan de vreemde stof 'wennen'. Dat betekent dat de hersenen een nieuw evenwicht moeten vinden. Dat gaat niet altijd makkelijk. Beginnende rokers hebben vaak last van hoofdpijn of misselijkheid. En om het nieuwe evenwicht te handhaven, moet er te!kens nieuwe nicotine worden ingenomen. Soms weet het lichaam meer dan de de persoon zelf. Als je scheef staat, zet het lichaam je gelijk rechtop, zonder dat daar een bewuste gedachte aan te pas komt. Zo heeft het lichaam het ook in de gaten als er een nicotinetekort is. En als vanzelf gaan de handen van de roker op zoek naar zijn pakje en aansteker. Een roker die wil stoppen, moet dus iedere keer tegen zichzelf opboksen. Tot het oorspronkelijke evenwicht hersteld is. Dat ontwennen kan heel vervelend zijn. Het kan weer hoofdpijn geven, en misselijkheid. Sioppen met roken is moeilijk. Maar vergeleken met afkicken van bijvoorbeeld heroïne is het een makkie.

1


U ZEGT? dat pakske bij de rest. Daar liggen er misschien wei 50 waar er maar één of twee uit zijn. Serieus! Maar in 't café of thuis rook ik nooit. Ik heb ooit veel gerookt. Met 2 of 3 pakskes per dag kwam ik dikwijls niet toe. Ik heb indertijd op Dreef café gedaan en ja, dan ligt daar een sigaret en daar nog één. Ik ben gestopt omdat ik het gewaar werd. IK begon te hoesten en heel de 'rottenappel'. En dat is niet gezond hé. Nu voel ik mij veel beter. Ik ben wel een beetje dikker geworden, 't zalnie-waar-zijn. Ik snoep nu veel meer. Ga daar bij de bakker (Brughmans) maar eens vragen wat ik snoep.

Anna Qnirijnen: Roken? Da's niet gezond, zeker. 'Ons meiskes' zijn er ook alledrie nice gestopt. Die waren er 'korts na 't school' mee begonnen, vooral bij het uitgaan. Twee schoonzoons roken nog wel. Mijn man rookt ook nog. Hij zegt soms ook wel dat hij er mee gaat stoppen maar hij kan het toch niet laten. Ik vind het ook niet zo erg.

Ivonne Roos: Ja, ik rook wel iets teveel, misschien wel 15 sigaretten per dag. In de week rol ik ze met een machientje. Ik heb wel goesting om te stoppen maar 't is niet gemakkelijk, hé. Ik was al wat ouder, zeker in de

Vie Swinnen: \Vij gaan zeker niet roken. Wij doen aan sport. Vroeger rookten ze bij ons thuis nog, maar dat is zeker al twee maanden geleden. Ik vond dat dat stonk. Ik heb wel eens een heel pakske in de vuilbak gesmeten. Bart Jochems: Bij ons thuis roken ze niet. Bier drinken? Ja, dat zullen we later misschien wel doen.

dertig, toen ik ermee begon. Mijn man heeft het mij geleerd. Ge kent dat, hé, 's avonds bij de TV. Maar zelf is hij ermee gestopt. Hij rookt alleen nog maar sigaartjes.

Fons Goetschalckx (82): Vroeger rookte ik zei fgeroide sigaretten, uit een pak Paterke Tabak van 150 gram. Maar als ge op de akker stond, waren die meer uit dan aan. Een jaar of 10-12 geleden ben ik er mee gestopt. Dat werd toen zo wat de mode. En ik had er ook wat last van, 's morgens hoesten en zo. Ik zei toen: ik ga dat ook eens proberen. En nu, kan ik geen rook meer zien. Bij de gepensioneerden, als we gaan kaarten of zo, daar rookt bijna niemand meer, jong. En ge hebt tegenwoordig precies meer vrouwen dan manvolk dat rookt. Ik ben toch heel blij dat ik er mee gestopt ben. Ik heb 10 kinderen, waarvan 6 zonen, en geen enkele die rookt. Bij ons rookt er maar één aangetrouwde maar als we allemaal thuis zijn, dan durft hij toch niet zo goed. •

hwiscMQQr IulscIr wand- en vloertegels I'uIcI'r

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

I"ulcI',r wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

Gust Hendnckx: Ik rook heel weinig. Ik kom nu net van Herreygers, hé, en dan steek ik er in 't naar huis gaan één op. En thuis gooi ik

biedt u betaalbare kwaliteit! 13


REGIONAAL een nieuwe transportzone aan de grensovergang Zandvliet/Ossendrecht bij de nieuwe wegverbinding Havenweg (B) - Zoomweg (Nl), werd door de IOK-studiedienst een beleidsnota voorbereid waarin gepleit wordt voor een complementaire uitbouw van deze nieuwe transportzone ten aanzien van de bestaande en verder in uitbouw zijnde transportzone Meer/Hazeldonk aan de E-19.13

I.O.K. 1990 is volgens R. Proost, voorzitter van de Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, een goed jaar geweest, zowel op het vlak van de gemeentelijke samenwerking als op het financiële terrein. Midden volgend jaar is de eerste termijn van 30 jaar 10K-werking afgelopen zodat in de loop van de volgende maanden de Kempische gemeenteraden zich zullen moeten beraden over de verlenging van het 10K-bestaan. Deze interkommunale bestaat thans uit 30 aangesloten gemeenten, het provinciebestuur en 9 leden (bedrijven, instellingen) uit de privésector. De meeste gemeenten liggen in het arrondissement Turnhout. De procedure tot uittreding van de gemeente Malle is bezig. Deze gemeenten vertegenwoordigen samen bijna 450.000 inwoners. Raadslid J. Blockx (CVP) is lid van de Raad van Bestuur en schepen A. Coenegrachts (CVP) is kommissaris. In 1990 werden door de lOK de laatste gronden, ruim 13 ha, aangekocht in de transportzone te Meer. Momenteel bestudeert men de localisatie van een dienstenzone. Centraal in de Kempen zou de voorkeur gaan naar Turnhout maar wanneer men denkt aan een goede centrale vestiging in het Benelux-middengebied zou Hoogstraten-Meer ook een geschikte plaats kunnen zijn. Naar aanleiding van de geplande uitbouw van

K.ICH.N. De Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid werd in 1980 opgericht. Deze instelling moest de draaischijf worden van het regionaal bedrijfsleven, een centrum voor ontmoeting, samenwerking en uitwisseling en dit zowel voor de kleine als voor grote ondernemingen. De Kamer heeft een wegwijsfunctie, legt belangrijke contacten en zorgt voor de promotie en expansie van het Kempens bedrijfsleven. De Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid wil zich volledig ten dienste stellen van de regio en via het bedrijfsleven de welvaart en het welzijn gestadig verbeteren. In 1990 kan de KKHN terugblikken op een jaarlijks groeiend aantal leden. Door haar dy namiek en aanpak - alle aspecten van de streekontwikkeling hebben haar aandacht - heeft zij een hechte band geschapen tussen mensen die risico's willen nemen, vaak concurrenten zijn, doch samen een deel van hun noden, behoeften en problemen willen oplossen. Wat opvalt is de grote verscheidenheid van de leden: van eenmanszaken tot industriële grootheden. De Kamer wil zeker geen elitaire club zijn. Zij maakt integraal deel uit van het socio-economische weefsel in de Kempen en wordt ook erkend voor haar actieve inzet. Meer dan duizend Kempense bedrijven doen beroep op haar diensten. Het aanbod van deze diensten is in de loop der jaren steeds uitgebreid. We denken hierbij aan de vele oplei-

Nieuwe kansen voor jonge starters Het Kempens Bedrijvencentrum in Geel is volledig volzet. In maart is men gestart met de bouw van een nieuw bedrijvencentrum in Turnhout, vlak naast de Philips-fabrieken. Een beginnende ondernemer krijgt hier de beste startkansen. Het eerste bedrijvencentrum werd acht jaar geleden opgericht in Kortrijk. Het Kempens Bedrijvencentrum van Geel is sinds 1986 operationeel. Het is tot stand gekomen onder impuls van de GOM-Antwerpen en op initiatief van de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid. Om aan de nodige fondsen te komen, kon men beroep doen op een groep privé fir ma's, overheids- en financiële instellingen die tevens aandeelhouder zijn. Tot op heden bestaan er 26 bedrijvencentra in Vlaanderen. Deze centra verhuren dus lokalen aan beginnende ondernemers, ze bieden gemeenschappelijke diensten aan en geven de jonge zelfstandige vrijblijvend advies. Het centrum in Geel is uitgegroeid tot een trefpunt waar nieuwe en jonge bedrijven voeling kunnen houden met andere ondernemingen, deskundigen ontmoeten en over hun problemen overleg kunnen plegen. Na vijf jaar bereikte men in Geel opmerkelijke resultaten. Het was duidelijk dat Geel onvoldoende starters vanuit de Noorderkempen bereikte. Daarom besloot men een tweede vestiging op te 14

richten in Turnhout met goede verbindingen naar het noorden. Het nieuwe centrum zal bestaan uit: 8 kantoorruimten (22 m 2), 12 werkruimten (37 m 2 ), 1 atelierruimte (115 m 2), 2 opslagruimten (28 m 2 ) en 1 opslagruimte (37 m 2 ). Het gebouw zal eenvoudig maar aangenaam en modern worden uitgevoerd. Tegen eind oktober van dit jaar hoopt men operationeel te zijn. Beginnende ondernemers die een gepaste vestigingsplaats met parkingmogelijkheid zoeken, gaan best eens praten met Roger De Blay, manager, Kempens Bedrijvencentrum, Kleinhoefstraat 5, 2440 Geel, tel. 01457.00.1I.Naast een huisvesting op maat en managementbegeleiding biedt het bedrijvencentrum ook een aantal gemeenschappelijke diensten zoals een centrale receptie, telefoonbeantwoording bij afwezigheid, vergader- en eetruimte, gebruik van kopieerapparaat, telex, fax, laserprinter, audio-visuele apparatuur en secretariaat. De huurvoorwaarden zijn erg gunstig en de startende ondernemer geniet volledige privacy.

dingen en informatiesessies, aan het tweemaandelijks tijdschrift 'Kamer Info', de studiedienst, het Kempens Bedrijvencentrum, Innotek, de toeleveringsactie, het project 'Export Kempen', de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, de aandacht voor de infrastuctuur, de industriële kontaktgroepen, de verdediging en vertegenwoordiging in diverse raden en maatschappijen, de sociale dienst voor het bedrijfsleven, de medische controledienst, de bevordering van de internationale samenwerking, enz... Opdat dit alles goed zou functioneren kijkt de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid uit naar een nieuwe behuizing. Maar voorlopig kan men nog altijd terecht op het oude adres: Markt 15, 2460 Kasterlee, tel. 014-85.00.11. El

Nood Onlangs werd de vzw Kind in Nood Kempen opgericht. Deze dienst wil zich specialiseren in de opvang en begeleiding van de diverse problemen die zich bij kindermishandeling stellen. Aan de vzw participeren verschillende organisaties: Welzijnszorg Kempen namens 23 OCMW's, de Christelijke Mutualiteiten, de Bond Moyson, de Federatie van Liberale Mutualiteiten, de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, gewest Turnhout. In samenwerking met Vertrouwensartscentrum Antwerpen (VAC), het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Turnhout zal een gespecialiseerd personeelsteam worden gevormd. Kindermishandeling is een probleem dat zich meestal in de taboesfeer bevindt en dat daarom ook meer voorkomt dan algemeen wordt vermoed. In de Kempen wordt het aantal emstige gevallen voorzichtig op meer dan 100 per jaar geraamd waarbij een 150-tal kinderen betrokken zijn. De doelstellingen van de vzw zijn: fungeren als meldingspost, sensibilizeren van hulpverleners en het publiek, het opzetten van een deskundige hulpverlening of het verwijzen naar gespecialiseerde diensten. Voorlopig is de vereniging gevestigd te Geel, Antwerpseweg 1, tel. 014-58.09.91. U

14V 1

HERIJGERS

Industrieweg 7. 2320 Hoogstraten, Tel. 03131447 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: Poor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

- STR1414TKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN P.V.C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.


REGIONAAL

Ongevallen Donderdag 18april om 23.20 uur botsten aan het kruispunt H. Bloediaan en H. Bloedstraat de auto's bestuurd door Guy Krols (34 j.), Loenhoutseweg 33 en Constant Van Hemelen (60 j.) H. Bloedstraat 10. Er was lichte schade. Aan het kruispunt Loenhoutseweg en Hinneboomstraat te Hoogstraten botsten maandag 22 april om 19.50 uur een autobus met een tractor met aanhangwagen. De bus werd bestuurd door Danny Gevers uit Turnhout. Twee passagiersters, Albertha Willems (74 j.) uit Scherpenheuvel en Maria Bellens (80 j.) uit Diest werden licht gekwetst. De tractor werd bestuurd door Marc Sprangers, Loenhoutseweg 64, Hoogstraten. Er was zware schade. Op woensdag 24 april om 21.20 uur reed René Withofs uit Alphen met zijn auto tegen een boom aan het kruispunt Bosuil-Molenstraat te Hoogstraten. Er was zware schade. Dinsdag 30 april om 7.30 uur kantelde een trekker met oplegger bestuurd door de Deen Per Jorgensen, aan de Langenberg te Wortel. De lading die bestond uit 2,5 ton papier was gaan schuiven. De bestuurder werd licht gewond. Ook aan de Langenberg reed dinsdag 30 april om 14 uur Constant Lenaerts, Worteldorp 69, tegen een boom. Gevolg: zware schade. Woensdag 1 mei om 18.50 uur botsten twee auto's aan de Oostmallesteenweg te Rij kevor-

sel. Nadine De Vry (18 j.) Kievitsheide 25 Rijkevorsel werd licht gekwetst. Woensdag 8 mei om 14 uur werd aan het kruispunt Lod. De Konincklaan en Loenhoutseweg de 14-jarige fietser Gunther Van Ginneken, Loenhoutseweg 49, licht gekwetst wanneer hij werd aangereden door een trekker met oplïgger bestuurd door Erik Van Aken uit St. Truiden. Vrijdag 10mei om 16 uur botsten aan de Van Aertselaerstraat een personenwagen met een vrachtwagen. De auto werd bestuurd door Willem Van Sas, Lindendreef 8 Hoogstraten. Zijn passagierster Jeanine Hendrickx, werd licht gekwetst. De vrachtwagen werd bestuurd door Jozef Cox, Nachtegalenstraat 4, Merksplas. Zaterdag 11 mei om 18.05 uur reed Andreas Van Broekhoven (46j.), Meerledorp 56 met zijn auto, aan de Bredaweg te Minderhout tegen een boom. De brandweer moest hem uit zijn wagen bevrijden. Hij werd ernstig gekwetst. Dinsdag 14 mei om 17.40 uur botste aan het kruispunt St. Lenaartseweg / Houtelweg en Hinneboomstraat de auto bestuurd door Johannes Craninckx, Merksplassesteenweg4l, Rij kevorsel met de vrachtwagen bestuurd door Jacob Snepvangers uit Bergen op Zoom. Er was zware schade. Woensdag 15 mei om 11.30 uur botste aan het kruispunt Bredaseweg en Heerle te Minderhout de auto bestuurd door Johan Bollens uit Beerse met de auto bestuurd door Lieken Philip uit Hasselt. Er was zware schade. •

Hoge Cilderaad huldigt verdienstelijke Leden

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66 -

Alle schilder- en behangwerken

-

-

Gordijnen en overgordijnen Tapijten en vloerbekleding

- Siertafelkleden, lopers, enz.

BYOUTERIE

Jou

V44

H000STRATEN Vrijheid 66, Tel. 03/3147253

• Groot assortiment in fantasiejuwelen • Ruime keus in lederen riemen en handtassen • Exclusieve haarmode

Als je daar niet slaagt slaag je nergens. BEGRAFENISSEN

JORIS ;

; çJ

Naar jaarlijkse traditie kwam de Hoge Gi/deraad van de Keinpen op de eerste zondag van mei naar het stadhuis van Hoogstraten. Een aantal verdienstelijke gildebroeders ontvingen de Orde van de Papegaai. Er was een zilveren ereteken voor o.a. Jozef Van de Heyning van Sint-Sebastiaan Meerle en Jan Voeten van Sint-Joris Minderhout.

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

15


SPORTIEF HIERY Beslissende dagen voor sportieve loopbaan Henk Strijbos:

Volleybal als komplete sport Op 25-jarige leeftijd heeft Wortelaar Henk Strjbos blijkbaar alle redenen om tevreden terug te kijken op een meer dan geslaagde sportieve carrière. Die bracht hem van VNA Wortel via KWB-volley naar de Gelmers. Van daar ging het binnen de kortste keren hogerop: drie seizoenen Merksplas en nog eens vier jaar bij eersteklasser Herentals. Ondertussen ook nog een fraaie promotie naar een vaste stek in de selektie van de nationale ploeg. Tegen de tijd dat u dit leest, zult u wellicht al gehoord hebben of de nationale ploeg er al dan niet in geslaagd is om een Europees kwalifikatieticket voor volgend jaar te bemachtigen. Daartoe diende men in Griekenland eerste of tweede te eindigen in een poule met het thuisland, Bulgarije, Hongarije en Zwitserland. Voor Henk moeten deze dagen bovendien een definitief uitsluitsel brengen voor het vervolg van zijn volley-carrière. Herentals, Moeskroen en Lennik zijn nog in de running. Beslissende dagen... Henk Strijbos praat opvallend rustig en zonder kapsones over zichzelf en zijn sport. Wanneer de overtuigingskracht van woorden tekort dreigt te schieten, springen de handen energiek bij. Zoals op het volleybalterrein. 'Volleybal is een heel komplete sport,' zo klinkt het overtuigend, 'die echt veel meer vereist dan een grote gestalte of atletische vermogens. Je moet met het hoofd kunnen spelen. Om een tegenstrever te overwinnen, moet je voortdurend geconcentreerd blijven zoeken naar de zwakheden aan de overkant van het net. En die dan benutten, want de sterkte van een ploeg wordt nog altijd bepaald door de zwakste schakel. Alleen met atletisch voetenen benenwerk kom je er niet, er moet ook voldoende denk- en concentratievermogen zijn. Snelheid, refleksen. Kijk, het is dat speciale geheel met die kombinatie van verscheiden aspekten waarvoor je grondig getraind moet zijn. Het beleven van volleybal in een volle zaal bij een topwedstrijd heeft een bijzondere geheel eigen sfeer. Dat is veel intenser nog dan bijvoorbeeld voetbal. Je zit veel dichter op elkaar, er is een direkt kontakt tussen publiek en spelers. Voor een stuk zal dat wel eigen zijn aan meer zaalsporten. Dat de volleybalsport dan nog niet helemaal is doorgebroken in ons land, zal wel komen door het ontbreken van een uitgebreide infrastruktuur. De zalen waarover we beschikken, kunnen hooguit twee- tot drieduizend toeschouwers bevatten. Door de konkurrentie tussen VTM en BRT is er al meer aandacht voor de uitzending van belangrijke wedstrijden, maar toch is er nog relatief weinig maatschappelijke waardering voor de sport. Ergens stoort me dat wel wat. In de zin dat de direkte waardering voor andere sporttakken bijzonder groot is, terwijl een volleybalspeler om aan de top te geraken en te blijven er wellicht even veel voor moet over 16

Mei Heren tals eindigde Henk Str,jbo.s derde in de kompetitie '88- 89.

hebben. Die inspanningen krijgen dan niet de aandacht die ze verdienen, denk ik wel eens. Niet dat ik daar een probleem van wil maken hoor...

afhankelijk van de inbreng van sponsors. Wel dreigt op die wijze een kloof te groeien in de nationale kompetitie. De eeste zes of acht klubs die wel die voorzichtige stap naar een beter gestruktureerde uitbouw hebben gezet en daardoor boven de andere dreigen uit te steken. Al is het gelukkig nog altijd niet zo dat je automatisch de beste ploeg hebt wanneer je het meeste geld in handen krijgt. Zo werkt sport niet.'

Speelvreugde

Onderhandelen

Dat maakt de speelvreugde er echter niet minder om. Henk is na zeven jaar eerste klasvolley nog steeds even verliefd op zijn sport. 'Het is een dooddoener misschien, maar het klopt wel: wanneer je geen plezier meer beleeft aan je sport, dan kap je er beter mee. Om sportief te kunnen presteren op niveau moet je trouwens goed in je vel zitten. Je moet je goed in een ploeg voelen. Ik zou nooit naar een ploeg trekken enkel en alleen om het geld dat er mee te verdienen zou zijn, of enkel en alleen omdat het zogezegd goed zou zijn voor mijn carrière. Ik moet de kans krijgen om mezelf te kunnen zijn.' Die bedenking speelt een bepaalde rol in de keuze van de ploeg waar hij de volgende jaren onderdak zal vinden. 'Het financiële aspekt speelt ook een rol natuurlijk, ik zou gek zijn als dat niet zo was. Om voor mijn sport te kunnen leven werk ik maar halftijds. Ik heb trouwens het geluk dat mijn werkgever De Ster daar zo toeschietelijk in is en me nooit een strobreed in de weg heeft gelegd. Ik moet realist zijn in die dingen - wel beschouwd heb ik nog zo'n zeven of acht jaar te gaan als volleyballer. Ik moet er dan maar uithalen wat er in zit. Als de financiële middelen er zijn voor mijn sport, dan moet je ze tenvolle proberen te benutten. Ook het sportieve aspekt is belangrijk. De uitstraling van de ploeg waarin je fungeert. Het sportieve niveau waarop je speelt en waarop je eigen kapaciteiten het best funktioneren. Globaal zit het volleybal in de lift en dit zal waarschijnlijk het niveau nog ten goede komen. Er is een sterke tendens naar meer professionalizering met spelers die vrijwel kontinu met hun sport bezig zijn. Ook de omkadering en uitbouw van de klubs wordt beter,

Henk is een zeer aanvallend ingestelde speler die nauwelijks of niet aan balreceptie doet en een libero-positie bekleedt in de ploeg. Met zijn 1,89 m. is hij behoorlijk uit de kluiten gewassen. Dagelijkse loop-, bal- en powertraining houden de fysieke konditie op peil. Zijn atletische begaafdheid is één van de faktoren die nauwkeurig op de weegschaal worden afgewogen wanneer onderhandeld wordt met een potentiële nieuwe klub. 'Omdat je eigen sportieve toekomst in feite in handen ligt van andere mensen, krijg je wel eens het gevoel dat je de kontrole over de gebeurtenissen ver liest. Je staat er alleen voor, moet afwachten hoe de beslissing is. Op basis van elk van de afzonderlijke faktoren wordt er een waarde aan je toegekend en daar beantwoordt dan weer een bepaalde prijs aan. Zulke zaken werken al gauw stresserend. Al probeer ik dat onderhandelen ook maar als een spel te bekij ken. Atletische vermogens vormen een vaak onder schat gegeven in het volleybal. Een wedstrijd duurt gemiddeld twee uur al zijn er heel wat momenten dat het spel stil ligt. Maar je moet wel twee uur konstant refleksbewegingen doen, en alles wordt uitgevoerd op snelheid en kracht. Dat vergt nogal wat. Daarnaast moet je beschikken over een goeie technische bagage en die verkrijg je pas door volgehouden baltraining. De kombinatie van beide faktoren maakt de eigenheid uit van de speler.' De mogelijke kandidaten waar Henk de volgende jaren onderdak vindt, zijn Moeskroen, Herentals en Lennik. 'Moeskroen is ambitieus, heeft een goeie ploeg die vooral thuis sterk presteert. Maar tot nu toe geen echte topploeg die bij uitwedstrijden goed scoort.


SPORT De verre verplaatsing zal wel een verhuis vergen, en dat is dan weer een beslissing op persoonlijk vlak met stevige knsekwenties. L.ennik heeft zeer veel sportieve uitstraling. Jo Baetens is de beste libero in ons land, en hij bekleedt er de positie die ik normaal in een ploeg bekleed. Ook de tweede libero blijft, zodat de konkurrentie voor de tweede liberoplaats heel hard is. Maar de klub heeft toekomst, een goede jeugdwerking ook. Herentals verliest verschillende basisspelers en dreigt zelf zonder libeto le vallen. Mogelijk moet de ploeg een sportieve stap terug zetten, onder meer doordat men zich vorig jaar toch grondig verkeken heeft op de beloften van JeanPierre Van Rossem. Een keuze is dus behoorlijk moeilijk...'

Nationale ploeg Sinds zijn Herentalse periode werd Henk geselekteerd voor de nationale ploeg waar hij doorgaans een stek op de bank heeft. 'Ik heb het daar niet echt moeilijk mee. Ik word opgeroepen als tweede keuze voor de positie die Jo Baetens bekleedt. En ik zal de eerste zijn om te erkennen dat die gewoonweg de beste libero is in ons land. Ik ben daar dus echt niet door gedesillusioneerd. Integendeel, ik ben al erg blij nog altijd deel uit te maken van de kern van twaalf jonge spelers die bijna kontinu bezig zijn met volleybal. Dat blijft een zeer boeiende en verrijkende ervaring. Wat de toekomst verder brengt in dit verband, dat zullen we wel zien, zeker.' De wereld houdt echter niet op bij de lijnen op het volleybalterrein. 'De sportman die alleen maar in zijn bokaal leeft en niks meer anders kent dan zijn eigen sport, heeft het

Henk maakte deel uit van de selektie van de nationale ploeg die in 1989 deelnam aan de Sp-

ring Cup in Portugal. De ploeg behaalde er een derde plaats. men meestal weer terug in de regio terecht.' Ook in het ouderlijk huis werd Henk met de voeten op de grond gehouden. 'Ze volgen daar wel alles van nabij. Om gezondheidsredenen gaat mijn vader niet naar wedstrijden. Ons moeder is wel geïnteresseerd via kranten en zo, ze zullen ook altijd wel vragen hoe het er mee is. Ik denk dat ze stillekes wel wat trots is, maar dat zal ze zeker niet zeggen. Misschien maar goed ook. Ik ben ook niet de enige zoon hoor...' •

kompleet mis. Ik denk niet dat ik me daaraan bezondig. Een sportman kan niet alleen bezig zijn met zijn konditie en zijn sport. Ik ben geen bonvivant hoor, maar sta toch graag met beide voeten in de werkelijkheid van iedere dag. Ik funktioneer als ieder normaal mens in de eigen omgeving - train en speel zelfs desnoods bij de Gelmers, drink met plezier een pint. Sociale kontakten en je thuis weten in de eigen streek zijn zeer belangrijke dingen. Ze zeggen wel eens dat zoiets eigen is aan de Kempenaars. Wij zijn heel honkvast en ko-

DE OUDSTE TER WERELD (1613)...

550 akteurs; 2 koren en orkest; modern theater met 2.000 plaatsen; ruim 4 uur voorstelling... ,,de echtste, de ontroerendste, de schoonste".

PASSIESPELEN ERL in TIROL '91

( \JJ

ACHTDMGSE AUTOCARIREIS inbegrepen: - toegangsbewijs eerste rang + Vlaams tekstboek - ganse reis volpension in zelfde drie-sterrenhotel (bad + toilet) - alle verplaatsingen met moderne touringcar: heen- en terugreis, 3 dagexcursies met middagmaal (om. Gross Glockner), 3 halvedagtrips - Heimatavond, filmvoorstelling en grilI-avond

- alle taksen en diensten - gespecialiseerde chauffeur en reisleider - op- en afstapplaatsen: Brugge, Gent, Antwerpen, Mechelen, Leuven, Hasselt, Turnhout en Arendonk - zondag 26mei; 2, 9, 16, 23 en 30juni: 1, 8, 15, 22 en 29september: 16.700 fr. zondag 7,14,21 en 28juli; 4, 11, 18 en 25augustus: 17.600 It.

RONDREIZEN ZOMER

STEDENREIZEN VOOR- en NAJAAR 2d. KO 3d. KO 3d. KO 4d. KO 4d. KO 5d. KO 5d. KO 5d. KO 5d. KO 6d. KO-TO 6d. KO-TO 6d. KO-TO

Parijs 9 maart, 28 september, 1 s HP 450 fr. Parijs 1 november, 13december. 2s HP 900 fr. Londen 1 november, 13december, 2s HP 1.000 fr. Parijs 9mei, 2januari'92, 3 s HP 1.350 fr. Londen 9 mei, 2 januari '92, 3s HP 1.500 Ir. Berlijn 21 april, 3 nov., 9dec., 4s HP 2.000 fr. München 20 april, 29sept., 8nov., 4s HP 2.000 fr. Praag 27april, 1juni, 26 oktober, 3s HP 1.900 fr. Wenen 1 april, 14 okt., 4nov., 3s HP 1.500 fr. Budapest 27april, 1juni, 26 okt., 3s HP 1.800 fr. Florentië 7 en 14apr., 17nov., 1 dec., 3 s HP 1.650 fr Venetië 11 maart, 14april, 17nov., 3s HP 1.650 fr.

2.400 fr. 4.200fr. 5.900fr. 6.000 fr. 7.900 fr. 10.900 fr. 9.900 fr. 10.900fr. 9.900 fr. 13.900 fr. 12.900 fr. 12.900 fr.

Al onze steden-reizen bieden logies in kamers met privaat bad en toilet; plus ontbijt (KO). Het supplement tot halfpension (5 HP), bevat drie-gangen-avondmaaltijden op bestemming. Bij tussenovernachtingen (TO), is halfpension inbegrepen. Geen nachtritten. Plaatselijke excursies met eigen autocar inbegrepen,

REISBUREAU

DE AREND

Beierse Woud, Bayerisch Eisenstein 11 augustus 7d. VP 7d. VP-TO Lourdes 18mei 16september Tirol, Elbigenalp-Lechtal 6juli 8d. VP Salzburgerland, Mühlbach a. H. 7juli, 10augustus 8d. VP Tirol, Tannheim 6,14 en 21juli 8d. VP 8d. VP-T0 Wenen en Salzburg 12juli Zuid-Tirol, Mühlwald 19juli lOd. HP 12d. VP Salzburgerland, Mühlbach a. H. 29juli 12d. HP-TO Azurenkust, St. Aygulf 17juni, 2september 12d. VP-T0 Portugal en Santiago d. C. 28 mei, 16september 12d. VP-T0 Rome, Florentië, Assisië 28 mei, 16september 14d. VP-T0 Italiaanse Adriatica, Cattolica 16 juni, 1 september 14d. VP-TO Sibenik, Jugo Dalmatija 16juni, 1 september 15d. VP-T0 Griekenland-rondreis 9juni, 18aug,, 29sept.

10.950 fr. 11.400fr. 11.900fr. 12.600 fr. 11.350 fr. 13.500 fr. 19.900 ft. 12.500fr. 17.500 fr. 18.900 fr. 29.900 fr. 29.900 fr. 23.900fr. 23.900 fr. 33.800 fr.

Onze rondreizen zijn op basis van volpension (VP) en kamers met pnvaat bad en toilet, ook bil de tussenovernachtingen (TO). Geen nachtritten. Uitstappen ter plaatse met eigen autocar facultatief. Zuid-Tirol en Azurenkust zijn op basis van halfpension.

Hertevelden 8,2370 ARENDONK. Tel. (014)677053.

Reisfolder met alle inlichtingen wordt bezorgd op verzoek. Vergunning A 1295. Alleenrecht direct-verkoop voor gans België. 17


'1

Bibnieuws

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Hoogstraatse Jazzclub 15 jaar jong

In de bibcentrale wordt hoopvol uitgekeken naar wat het jaar nog in petto heeft. Met name de langverbeide nieuwbouw die in de Lindendreef voorzien is naar een ontwerp van architekt De Meester. Met het klantvriendelijke en professionele infrastruktuur volledig geIijkvloers zou werk kunnen gemaakt worden van een volwaardige volwassenenafdeling, een aparte leeszaal en jeugdafdeling en zelfs een audio-visuele afdeling met CD's. Al wordt in het jaaroverzicht dat laatste voorlopig in de wat verdere toekomst gesitueerd. Opmerkelijk is verder dat de centrale steeds meer bezoekers over de vloer krijgt: 2534 gebruikers vonden de weg in boekenland tegenover 2256 het jaar voordien. Daarvan is bijna 70 07o ouder dan 14. Het aantal uitleningen gaat er ook in stijgende lijn voor nonfiction en fiction, maar daalt licht voor de jeugdkategorie. Verder gaan de dienstverlening aan en kontakten met de Hoogstraatse scholen in stijgende lijn. L

Natuurstudie Enkele Hoogstraatse jongeren trekken hun stoutste schoenen aan en richten een Hoogstraatse-Rijkevorselse afdeling op van de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming. Ze hebben nu reeds een waslijst aan ideeën en voorstellen die het eerstkomende jaar in veertiendaagse aktiviteiten kunnen gerealizeerd worden. Op 30 juni heeft een kennismakingsaktiviteit plaats. Om 14 uur worden alle geïnteresseerde jongeren met fiets en laarzen verwacht voor een tocht door heel de fusiegemeente op zoek naar oever-, huisen boerenzwaluw. In ons volgende nummer komen we nog uitgebreider terug op dit initiatief. Wie alvast wat meer informatie wil, kan terecht bij Dimitri Van Pelt tel. 314.35.14, Tom en Wim Verschaegen tel. 314.67.25 of Fons Jansen tel. 3 14.59.25. LIJ

The New Orleans Mwck Rn'er Jazzclub van Hoogstia/en bestaat reeds 15 jaar. Het bestuur van de jazzclub en de spelers van de jazzband nodigden vele jazzvrienden uit voor een feestelijke avond en ook de medewerkers die zelden in de schijn werper komen mochten deze keer op het podium. Zij ontvingen een aandenken en een ferm applaus van alle aan wezigen.

Jacob Cats netjes ingebonden in het Ostmuseum

Aardbeienstudie De aardbeien hebben de voorbije maanden hun deel van de aktualiteit veroverd. Dat gebeurde om. met het aardbeienbier en met de plotse maar als ongeloofwaardig afgedane melding dat de Limburgse fruitkwekers massaal naar de aardbei switchten om de vorstschade te kompenseren. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Akademie voor de Streekgebonden Gastronomie werd ook een aardbeienstudie gepubliceerd. Heel wal Hoogstratenaren werkten hieraan mee. De koördinatie berustte in de handen van de in Maand-kringen niet geheel onbekende Jef Schellekens. De studie bevat een onivattend overzicht van de verscheiden aspekten van de aardbeienteelt en -kultuur: teelttechnieken, ekonomische en veilingaspekten, herkomst, volkskunde en -geneeskunde, kulinaire en niet-kulinaire toepassingen. Geïnteresseerden kunnen de studie bekomen als deel van de 9e jaargang van het ASG blad door storting van 500 fr. op nummer 409-6523471-71 van ASG Antwerpen. Wat produktievolume betreft, 18

Een gelukkig conservator, Jan Mercelis, dankte Edmnond Matthieu en echtgenote A ngela Van Roy want zij schonken de verzamelde werken van Jacob Cats aan het stedelijk Ostmuseum. Karel Van de Leur verzorgde de keurige restauratie van de tweedelige boekband. Ook Adriaan Van den Bossche van Hoogsiratens Oudheidkundige Kring en schepen Herman Verlinden waren blij met deze schenking en tevens uiterst tevreden over de restauratie van de bijna 300 jaar oude boeken.


HOOGSTRA TEN blijkt het Hoogstraatse niet langer de grootste aardbeienregio te zijn. Ze worden daarin voorhijgestreefcl door Borgloon. 1 -1

50 jaar KWB De Hoogstraatse KWB afdeling viert op 9juni zijn halve eeuwfeest. 50 jaar geleden ontstond de afdeling vanuit een sociaal-kristelijke inspiratie. Ondertussen zijn er een 150-tal leden die een behoorlijk druk programma voorgeschoteld krijgen vanwege de 17-koppige bestuursploeg. Zo wordt er nog steeds 'rond de K gewerkt' met bezinning, en zijn er vormende aktiviteiten zoals kooklessen voor mannen of toneel. Daarnaast is er de gekende jaarlijkse hobbytentoonstelling, waren er herhaaldelijk fiets- en zoektochten, kwissen, terwijl ook de sport aan bod komt met een eigen voetbalploeg, kaarters en paapgooiers. Jaarlijks zijn er enkele uitstappen: zo was er dit jaar een dagtrip naar leper en is er een tweedaagse gezinsreis naar de Moezelstreek. St. Niklaas wordt in december onder de arm genomen om zieken te bezoeken. Maandelijks geeft KWB een eigen 'KWB-ertje' uit en krijgen de leden een bestuurslid over de vloer. De viering op 9 juni begint met een eucharistieviering voorgegaan door de verbondsproost en de oud-proosten om 10 uur. Vervolgens trekt het gezelschap naar de Pax voor een receptie met enkele toespraken van o.m. de stichter Richard Embrechts en de gewestleider van het verbond. Daarna wordt er gefeest op de feestzitting in de Pax. Een week later alweer prijs. Dan gaat het om het paaptornooi dat door de 'Sassen' wordt ingericht ten voordele van KWB. Op 16juni kan op de wei achter de Pax worden gepaapt vanaf 13 uur. Ter plaatse inschrijven. E.

Daar komen de schutters

Missionarissendag In de Rabboenizaal en de kerk heeft op 25 augustus een missionarissendag plaats. Daarbij ontmoet de bisschop mgr. Van den Bergh alle missiewerkers die op dat moment in het bisdom op vakantie zijn. Er worden tientallen missionarissen, lekehelp(st)ers verwacht. De werkgroep die deze dag voorbereidt zoekt gezinnen die bereid zijn om de aanwezige missiewerkers met hen kennis te laten maken. Bij voorkeur gaat het om gezinnen met kinderen. Wie hiervoor in aanmerking wil komen, kan kontakt opnemen met: Jan Bruyndonckx Hoogstraten tel. 314.85.20; Ria SwaenenVinckx Meer tel. 315.01.34; Rie Van Althem tel. 315.71.09; Jos Gijsbrechts tel. 315.76.88; Mai Desmedt-Floren Minderhout tel. 3 15.92.62; Magda Aerts-Mertens Wortel te!. 3 14.54.27; Ria Van Looy-Van Looveren Rijkevorsel tel. 3 14.42.50 en Reinhilde Mannaerts St. Jozef Rijkevorsel tel. 311.67.19. Vanzelfsprekend is ook een financieel steuntje in de rug voor de organizatoren van harte welkom. Dal kan door storting op rekening 646-2200670-45 op naam van Missionarissendag dekenij Hoogstraten. Naar aanleiding van deze ontmoetingsdag van de Missiodienst, organizeren de dekanale jongeren een weekend. Dertig jongeren vanaf 16 jaar kunnen op 24 en 25 augustus hieraan deelnemen. Ze ontmoeten hun eigen missionarissen uit verschillende kontinenten die vanuit hun eigen ervaringen een getuigenis kunnen brengen. Inschrijven kan met een briefje aan Luc Vinckx, Grote Plaats 9 in 2323 Wortel, tel. 314.88.15. •

Tweewieler Racing Center

D. VERNEYEN' motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinqen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER TEL.: 03/315.91.77

de mcicind

Vito-leerlingen blijven in de spits

Twee weekends lang is het lokaal van de St. Jorisgilde naast het HVV terrein het ongetwijfeld drukke verzamelpunt voor de leden van negen schuttersverenigingen. Dit gebeurt op 1 en 2, 8 en 9 juni telkens vanaf 14 uur ter gelegenheid van de bondschieting. In totaal worden hiervoor zo'n 220 tot 240 deelnemers verwacht voor de schieting met kruisboog op 61 meter. Er wordt geschoten in vier kategorieën: ere-kategorie, A, B en dames. Dit maakt dccl uit van di. jaailijkse kouipetltle tussen de deelnemende verenigingen. Ook voor Handboogniaatschappij Hoop en Moed zijn er drukke dagen in het verschiet. Op zaterdag 1juni is er vanaf 14 uur een propagandaschieting op het lcrrc.in hij Mäti r-1 Verbaeten in Minderhout. Dit naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van Hoop en Moed. Ecn dag lati.i is ei ccii feesseluetlng ter gelegenheirl van het 60-jarig schutter zijn van Albert Pinxteren. Er wordt geschoten op nationaal blazoen 1 - 10 over 25 schot met 2 proefpijlen . Dat om 9.30 uur, 14 uur en 17 uur.

Algcmene Bouwonderreuung

RAATS-OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24

In het kader van de wedstrijd Fiat-Jeugd- '91 hebben de Vito-leerlin gen met succes hun derde proef afgelegd. In de theoretische proef waren zij bij de besten, in de praktische proef waren zij eerst en wonnen deze auto en tijdens het Pinksterweekeinde behaalden de jongens van her zesde jaar automechanica een derde plaats in Walibi waar een jury van deskundigen zich moest uitspreken over de creativiteit van de auto-decoratie. Van de veertien finalisten was het Vito de eerste Vlaamse school. Wij wensen hen veel succes voor de laatste proef in de '12 uren van Croix-en-Ternois' (Frankrijk) tijdens het eerste weekeinde van juli. 19


HOOGSTRA TEN

~

9,

____

Goud in Hoogstraten

Een halve eeuw geleden trouwden MIEL VAN AERT en LIZA PHILIPSEN en dat werd op 4 mei gevierd in hun huis aan de H. Bloediaan 269. Het was geen uitbundige viering want Liza is al enkele jaren ziek, maar de vele bloemen, de mis in de huiskamer en het bezoek van de burgemeester maakten er toch een feestelijke gebeurtenis van.

zelfde ogen naar haar maar dat wist ze toen nog niet. Tot ze op een kermis met elkaar aan het dansen gingen en het vlammetje oversloeg. Toch heeft het nog !ang geduurd eer ze een eigen huishouden konden opzetten. Een 7-jarige verkering ging eraan vooraf; als dat geen ware liefde is... Miel was inmiddels bij vader Philipsen gaan werken en leerde zo het beroep van kuiper. 'Hard gewerkt, lange dagen gemaakt, vooral in het tuinbouwseizoen. Dan stonden we van 's morgensvroeg in de Veiling om vaten dicht te slaan, kuipcn te repareren. D11i7.enden frambozcnkuipkens zijn door onze handen gegaan.' Maar de diepvries en vooral de plastieken verpakking maakten het beroep van kuiper tot folklore. Lang was Miel niet werkloos want Leon Dorns was toen op zoek naar een goeie schrijnwerker en vond Miel. 27 Jaar heeft Miel daar gewerkt, tot zijn pensioen. In het begin van hun huwelijk woondcii Liza en Micl bij dc ouders Phi!ipsen, later verhuisden ze naar de overkant en daarna gingen ze opnieuw in het ouder!ijk huis wonen. Na de dood van haar moeder, nam Liza de zorg voor haar vader op zich. Miel en Liza kregen drie kinderen, Roza, Leo en Maria. Die liel,tieti iuuliddLl5 dc familie uit gebreid met ô k!einkindren en 4 aclitei kleinkinderen. Terwijl Liza liefst binnenshuis bezig was ze was een zeer goede naaister en naaide voor ging Miel in zijn vrije tijd het hele gezin graag buiten. 'Sport is alles voor mij, en dan vooral voetbal.' Hij heeft gespeeld op de velden van Wortel, Hoogstraten en Zwarte Leeuw; 27 jaar was hij bij het bestuur van HVV. Zijn niet meer zo jonge benen gebruikt hij nu liever voor het fietsen. Hij is daar pas op zijn 62ste mee begonnen maar dan ook serieus. Hij werd lid van KAWS en werd enkele jaren geleden gevierd om het aantal kilometers afgelegde weg; als hij al zijn fietskilometers optelde was hij rond de wereld gereden. Een fameuze prestatie. En Miel is nog niet uitgereden; als het weer en de zorg om Liza het toelaten, spurt hij weg op zijn fiets. Maar 'Liza is altijd mijn enige grote !iefde geweest, en dat is zo gebleven. Ik hoop dat we nog een tijdje samen kunnen zijn.' hopen het met u, Mie! en Liza. -

-,

Mie! Van Aert werd geboren in café 'De Zwaan' aan de Langenberg in Wortel, en dat tijdens de kermisweek. Het heeft weinig gescheeld of Miel had nooit zijn gouden bruiloft kunnen vieren want de pasgeborene zag het zo niet zitten in de wereld. Hij werd zwaar ziek en de bijgeroepen dokter meende dat zoon Miel het niet zou halen. 'Zet de kermismuziek maar af' zei hij tegen vader Van Aert 'want dit kindje gaat het niet halen'. De vroedvrouw Liske Schuermans, dacht er anders over, dompelde het kind in een bad water en Mie! herrees. 'Zoals Christus, lacht hij, verrezen maar niet opgestaan, daar was ik nog te klein voor, toen.' Eenmaal de kwaaie door, groeide Miel voor spoedig op, ging naar de Vakschool, werd meubelmaker en kreeg zijn eerste job bij aannemer Horsten in Wortel.

'Ik was indertijd een echte flierefluiter, ik keek wel naar de meisjes maar nog liever naar een pint bier. Tot ik Liza Philipsen zag, zij werd mijn droom... Als ik dat meisje eens kon krijgen, zo lief en mooi, zo deftig...' De wieg van Liza stond aan de H. Bloediaan waar Mie! en Liza nog steeds wonen. Haar vader was één van de laatste 'kuipers', een beroep dat nu helemaal verdwenen is. Aan het huis was een kleine werkplaats waar vader Philipsen houten tonnen en vaten maakte. Liza heeft, als jong meisje, nog een tijd als diamantsnijdster gewerkt. Toen moest ze elke dag met de stoomtram naar Broechem. Toen ze tersluiks naar de jongens begon te kijken, keek ze het liefst naar Mie! Van Aert. Ze zag hem wel eens werken aan een huis in aanbouw en dan ging ze daar fietsen. Miel keek met de-

20 jaar Wereldwinkels In Vlaanderen bestaan de Oxfam-Wereldwinke!s 20 jaar en dat werd eind april over het hele land gevierd. De Hoogstraatse Wereldwinkel ging in die periode op stap in de café's aan de Vrijheid en omgeving om de gasten te tracteren op een kopje Max Havelaarkoffie. Eer!ijke koffie (die een rechtvaardige prijs geeft aan de koffieboer) wordt niet enkel in de Wereldwinkel verkocht doch ook in de gewone winkels en warenhuizen. Deze koffie met het keurmerk MAX HAVELAAR is o.a. te koop bij Unic en Quirijnen in Hoogstraten. Vanzelfsprekend verkoopt de Were!dwinkel ook Max Havelaar-koffie en we! in 6 soorten: Extra, Dessert, Mokka, cafeïne-vrij, oploskoffie en BIO-KOFFIE (biologisch getee!d). Het was deze koffie die door de cafébezoekers werd geproefd en... lekker bevonden. 20

Wereld winkeliers Josee Fransen en Hild Rigouts schenken Max Havelaar-koffie met een woord je uitleg aan de gasten van 't SPIEKE.


In Memoriam

Architect J.L. Stynen

Architect Stynen is geboren en gestor ven te Borgerhout, 1907-1991, maar hij is ook een beetje van Hoogstraten geweest. Hij was getrouwd met Anna Bellens uit de Vrijheid en Lutgart, de oudste van zijn acht kinderen, kwam zich hier later vestigen. De heropbouw van onze kerk en toren was zijn levenswerk. Hij ontbrak ook nooit op het jaarlijks missiefeest want bij dit goede doel voelde hij zich zeer betrokken wellicht mede omdat schoonbroer, Pater August Bellens en neef Fons Huet door deze actie gesteund worden in hun ontwikkelingswerk. Op het einde van de jaren '30 zag J.L. Stynen zijn studie bekroond met de zo begeerde Prijs van Rome voor bouwkunst. Hij maakte vooral naam als bouwmeester van kerken, ziekenhuizen en andere grote gebouwen. In 1940 bouwde hij zijn eerste kerk te Kapellen. Er volgden nog 33 kerken die onder zijn leiding gebouwd of gerestaureerd wer den: Rijkevorsel-centrum; O.-L.Vrouw van Smarten, Merksem, Zandhoven, Pulle, te veel om ze allemaal te noemen. Inzake restauratie kwamen verschillende bijzondere kerken op zijn programma: de hoofdkerk van Herentals 1978; Sint-Pieters, Turnhout 1990, de kathedraal van Antwerpen waar ar -

chitect Stynen de leiding had en nog onlangs een belangrijke tekening voltooide. Zelf beschouwde hij de heropbouw te Hoogstraten als zijn levenswerk. De opdracht was ook enorm: een toren bouwen waarvan geen plannen meer bestonden en die in al zijn onderdelen op de centimeter dezelfde moest zijn als 400 jaar geleden; een kerk herbouwen en restaureren waarin de vele kunstschatten hun vertrouwde plaats weer zouden krijgen. Met al zijn ervaring was een leidende post in de Commissie voor Monumenten en Landschappen voor architect Stynen vanzelfsprekend. Toch ondernam hij nog een andere soort bouwwerk. Zo bouwde hij voor het stadion van K.V. Mechelen een tribune met een overkapping die voor die tijd revolutionair kan genoemd worden: zonder pijlers om het dak te schragen en het zicht op het terrein niet te belemmeren. In 1957 bouwde hij in Hoogstraten het nieuwe moederhuis dat na de sluiting ook dienst doet als rusthuis. 34 Torens door architect Stynen getekend, wijzen naar de hemel. Als diep gelovig kunstenaar heeft hij zeker voor zich zelfde weg daarheen uitgestippeld. Hij ruste in vrede. •

Luc Anthonis koning van de Sint-Jorisgilde

Reeds voor de tweede maal werd Luc A nthonis koning van de St. -Jorisgi/de. Bij liet tweede schot tuimelde de koningsvogel van de paal en begon voor Luc een nieuwe a,nbtstermijn van zes jaar. Hoofdman Adriaan Van den Bossche overhandigde hem de versierselen van de koning terwijl gildebroeder Marcel Van Tichelt tevreden en glimlachend toekijkt in het gildehuis van Sint-Joris.

demensen. Duizenden illustraties, posters, Tot eind juni is in Brussel een merkwaardige cartoons, strips en verpakkingsmaterialen totentoonstelling te zien die gaat over het beeld dat wij blanken, hebben van onze zwarte me- nen hoe blanken vroeger, en nu ook, over

zwarten dachten en denken: vaak onthutsend, dikwijls aanstootgevend maar ook grappig en origineel. Alleszins een bezoek waard. (In Amsterdam was deze tentoonstelling een groot succes: 170.000 bezoekers). Wie deze tentoonstelling wil bezoeken, kan het zich gemakkelijk maken door mee te gaan met een busreis, georganiseerd door de gemeentelijke cultuurdienst. Op 15 juni voor de prijs van 250 fr. (busreis + inkom tento + gids). Vertrek om 8.30 uur aan de kerk in Hoogstraten. Terug thuis om 18.00 uur. Inschrijven op de gemeentelijke kultuurdienst. Tel. 314.50.07. 21


-

ij©-

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47.

Dorpsraad Wortel: vooral om naar te kijken... Met een half jaar vertraging konden we eind april dan toch weer eens een vergadering van de dorpsraad meemaken. Sommigen keken daar al naar uit vanaf het ogenblik dat de eerste geruchten de ronde deden dat de gemeente een grondige ingreep in de Boomkes voorbereidde. Niet alleen de verenigingen waren aangeschreven, ook een aantal schepenen en omwonenden van de Boomkes waren van de partij. En zo kwamen we aan ruim 50 aanwezigen! Secretaris H. Provoost weet wel hoe hij ons moet verwennen. Iedereen kreeg een bundeltje met wat uitleg en plannetjes, er stonden een paar projectors opgesteld... Alle ingrediënten waren aanwezig om er een feest van te maken. Het was alleen nog wachten op de eerste gang. L

De Boomkes Ontwerper Frans Geerts beschreef het plan (zoals dat eind vorig jaar hier al afgedrukt stond) waarbij het pleintje omringd wordt met een dubbele rij bomen, waartussen de rijweg komt. Op die manier zou de beslotenheid van het plein beklemtoond worden en zouden de verschillende geveltypes rondom het plein achter het groen van de bomen verstopt worden. Vooral van de omwonenden kwamen vragen naar het waarom van dit ingrijpen. (Ja, vele anderen zagen het blijkbaar wel zitten.) Waarom moeten die bestaande bomen weg? Waarom niet op dezelfde plaats nieuwe geplant? Wat met de parkeergelegenheid? En het is mij ook nog altijd niet duidelijk of bij het onderzoek naar de gezondheidstoestand van de bomen van meer dan de gekende natte vinger gebruik werd gemaakt. Of zit hier ook de redenering (gelezen ivm het Heerles Hof) achter, dat bomen ook maar een beperkte leeftijd halen. En dat je ze dus rustig om kan doen? Nadat we de zandwegen in de Kempen hebben verhard, gaan we nu ook de eeuwenoude bomen schrappen uit onze vocabulaire? Arme Kempen! Gelukkig werd er deze keer geen onzin verteld over onze 'Frankische driehoek'. Wie dat verzonnen heeft, mag eerst wel eens in zijn eigen driehoek krabben, voordat ie nog eens die 'wijsheid' verkondigt) Er werd nu voorgesteld nog een aparte ver-

gadering te wijden alleen aan de Boomkes. En binnen 2 maand wordt aan het schepencollege de mening van dorpsraad en omwonenden meegedeeld. EI

De haan op de mesthoop Op de vergadering van dc dorpsraad van februari 1990 werd door de mensen van de St. Jorisgilde al gezegd dat ze aan de parochie voorstelden om door Frans Geerts een globaal ontwerp te laten maken voor de aanleg rond parochiezaal en gildehuis. F. Geerts was toch al met dat laatste bezig en het kon dan meteen ineengewerkt worden. (De kosten voor de aanleg zouden natuurlijk voor de parochie zijn.) Pas een maand geleden is hierop een reactie gekomen vanuit de parochie. En het hoeft dan ook niemand te verwonderen dat de aanleg rond de GULD al rond is en de parochiezaal zich nog steeds in haar gekende omgeving bevindt. Over het parkeerterrein van de gemeente werd zelfs maar amper meer gepraat. Het zal er zo ook nog ettelijke jaren blijven liggen. EI

Milieu: zakdoeken klaar? Ja, je kunt tegenwoordig niet meer buiten komen, of ze slaan je met het milieu rond je oren? Ook de dorpsraad ligt wakker van het lawaai en de stofhinder van de zagerij. Ondertussen heeft het bedrijf een nieuwe aanvraag ingediend en het onderzoek is lopende. Je staat soms te kijken van uitspraken die

Veel geinteresseerde toehoorders op de algemene rergadering

22

VOO

1. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten sommige mensen kunnen doen. Zo vertelde een gekende schepen voor milieu-aangelegenheden dat de mensen van te voren veel te vlug geweest waren met hun reacties, want dat het bedrijf toen nog niet eens in werking was! Nu zinkt mijne klomp! Wanneer moet je dan bezwaar indienen? Als het te laat is? Ik ben al blij dat ik uit de mond van dezelfde schepen kon noteren dat het bedrijf mag blijven als het zich houdt aan de wet en dat het hun (= v.d. gemeente) plicht en verantwoordelijkheid is om daarop toe te zien. Ik weet het: papier is verdraagzaam en woorden verwaaien in de wind... (Ja, ik weet het: hier straalt weinig vertrouwen uit. Hoe zou dat toch komen!?) EI

Verkeersveiligheid Wortel-Hoogstraten: de aanleg van een fietspad tussen Wortel en Hoogstraten kan nog lang op zich laten wachten. De dorpsraad dringt er bij de schepenen op aan en zal dat ook nog doen via de gemeentelijke ver keersraad, om contact te leggen met het PSC (de Hoogstraatse gevangenis, eigendom van het ministerie van Financiën) om de mogelijkheid te onderzoeken om hun gronden een fietsstroo't aan te leggen vanaf de Mark tot aan de Lindendreef. Dat moet kunnen. EI

de dorpsraad. Soms wist je niet naar kijken of luisteren?


WORTEL Drempels met hopen:

De KWB heeft een onderzoek gedaan in de wijken en de Beukendreef en 90 07o van de mensen vindt dat er te hard gereden wordt. Uiteindelijk komt de KWB met het voorstel om een 12 tot 13 verkeersdrempels aan te leggen in Beukendreef, Poeleinde en de wijk. Een realistisch voorstel? En de omringende straten: okee. Maar in de wijk: wie rijdt daar zo hard? Toch ook voor 90% van de eigen bewoners, zeker! Laat ze die brede lanen daar wat onderbreken met bloembakken en zithoekjes. En zet de speeltuigen op de straat. Dan zal het al veel schelen! U Ook de aanleg van een bomenrij naast de Boomkes in Worteldorp wordt als een bijkomende snelheidsrem gezien. De weg zou er immers door moeten versmald worden en ook het zicht op de bomenpoort zal automatisch afremmen. Ik ben altijd al blij met de bochten die hier in het dorp de weggebruikers dwingen tot afremmen. Het is spijtig dat wetten en verkeersborden nog altijd niet volstaan. Maar kunnen ze dan niet beter een vernauwing (met oversteekplaats) aanbrengen ter hoogte van de (kleuter)school? Of hier aan het kruispunt met Rooimans en Grote Plaats de weg versmallen? Dan vliegen ze ook al niet meer zo de Grote Plaats in! Wie dat ooit getekend heeft! 111

Schraapsels - De volgende Wortelfeesten worden georganiseerd ten voordele van de Missiewerking. U - Het is zo erg gesteld met de vraag naar oud papier, dat de KLJ tegenwoordig al moet betalen voor de containers! Via de jeugdraad hebben de verenigingen een bijdrage aan de gemeente gevraagd om deze ophaling te kun-

Jong geleerd

.

.

.

Op 18 mei gaf de .Ieugdhrassbancl ian Jan! are .i. Bapi is! van Iaioeii in de parac/uezaal.

Dirigent Pet Strijbos hield het jong geweld in toom en zorgde samen met de muzikanten voor een welluidend optreden.

en verder zetten. Ik lees in het infoblad dat de gemeente bereid is 40 centiem per kg bij te passen. LII - Het parkeren op voet- en fietspaden wordt bestreden? U - Het voetpad dat aangevraagd werd vanaf de school tot aan het 'Worteltje' zal in juli 91 gelegd zijn (worden?) LI - De lOK plant een verkaveling met 12 of 13 kavels tussen Worteldorp en de hoek van de Sint Jansstraat en de Grote Plaats. Dit is een laatste opvulling van het woonuitbreidingsgebied in Wortel. Maar het is een vooront-

werp en het kan nog wel 3 tot 4 jaar duren vooraleer het klaar is. LI - Met het ontslag van Karel Sterkens als lid en voorzitter van het dagelijks bestuur, kwam er een plaats vrij. Deze wordt ingenomen door Bernard Siebelink. Een nieuwe voorzitter wordt weldra verkozen. - Het zwaar verkeer dat de Zandstraat indraait, schept problemen voor omwonenden (boomstammen rakelings langs - en zelfs helemaal in - ramen en voor de kinderen die naar of van de school in de Rooimans rijden. Op korte termijn zal dat opgelost worden. EI

Voelt u alde lentekriebels?

VAN HERCK SPORT Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE ATELIER!!! VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Kopje van de maand is: Susan Snoeys P. Declerckstraat 1 2323 Hoogstraten (Wortel)

Keuze u t meér dan 200 versch len grasmaaers, bosmaaiers, motoculteurs, kettingzagen enz ken. WHEEL HORSE • GOLDC STIHL MORRISON S NIBBI

• WULJ-

500 m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

TUINMACHINES J. STOFFELSPAULUSSEN Mirtderhoufdorp 4 - 2322 Hoogstratert (Mirtderhout)

(03) 314 41 15 23


WORTEL - Er zou nu ook via de gemeente een oplossing gevonden zijn voor het probleem van de gemachtigde opzichter aan de school. Vanaf september moet daar een andere gevonden worden. En al draait Radio 'Schoolpoort' op volle toeren, er waren geen kandidaten om die oversteektaak op zich te nemen. E

Aktieplan Op het eind mochten de aanwezigen nog een voorkeurlijstje opstellen, zodat het bestuur van de dorpsraad weet wat de mensen het meeste bezighoudt. En zo kunnen ze zich daar wat naar richten. De uitslag hiervan was: 1. de verkeersveiligheid in Worteldorp; 2. de verkeersdrempels in de woonwijken; 3. het fietspad naar Hoogstraten; 4. de heraanleg van de Boomkes; 5. de heraanleg van het Kerkplein; 6. het parkeren op voet- en fietspaden. Het is duidelijk dat de verkeersveiligheid hoge ogen gooit. En dat wat reeds in behandeling is, naar beneden afzakt. 1-1

Slot De soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Maar na afloop had ik toch de indruk dat de vele soms aantrekkelijke gerechten wel wat vlug weer naar de keuken verdwenen waren. Alsof we er alleen maar naar mochten kijken. En zo bleven we toch wat op onze honger zitten. •

Feesten Op 2 juni van 2 tot 6uur viert de plaatselijke basisschool haar eerste schoolfeest. Om te beginnen rekenen ze natuurlijk op mooi weer. Daarnaast worden ook nog veel bezoekers verwacht. Onder andere om te zien wat de verschillende klassen met een sprookje gedaan hebben. En ook om er gewoon maar bij te zijn. Want veel volk is al een half feest. Ieder-

Plannetje 13 bouwkavels kunnen gevormd worden tussen Worteldorp en Grote Plaats. Ze zullen bereikbaar zijn via een doodlopende weg vanuit de Grote Plaats.

een is welkom in de school aan de Rooimans. Omdat een feest zonder helpende handen niet door kan gaan, heeft de Missiekring haar jaarlijks feest uit de vakantieperiode gehaald. En nu wordt er ten toon gesteld en verkocht ten voordele van onze 3 missiewerkers op zondag 23 juni. Ja, verschiet er niet van dat het zo rap is. En dat de nood zo hoog is. Want als je mag geloven wat er over Afrika geschreven staat, dan ligt daar een heel werelddeel op sterven! 11

de maand TEL. 031314.55.04

autobanden

PEETERg Gamme! 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

* merkbanden * occassiebanden * reparaties * depannage

24


1

-

Natuur? Weg ermee! Weet u wat een nuttig en leerrijk tijdverdrijf kan zijn? De verkiezingspamfletten van de politieke partijen van onze 'stad' eens terug te lezen. Ik heb ze met opzet bijgehouden, omdat ik vreesde dat ze nog wel eens van pas zouden komen. Ze zijn nu ongeveer drie jaar oud, toch al een serieuze periode, die ons toelaat te vergelijken: de beloftes van toen niet de realiteit van nu. Het resultaat is tegelijk onthullend en ontluisterend. Met opzet belicht ik hier maar één aspect nI. het milieu, omdat dit artikel anders een verhandeling wordt en mijn ruimte is beperkt. Wat opvalt in de vloed brieven, brochures en folders, is de zogezegde bezorgdheid voor het milieu. In een meestal gezwollen, ambtelijke taal - die je onmiddellijk doet twijfelen aan de oprechtheid ervan - willen alle partijen ons doen geloven dat zij voor een beter, gezonder en groener milieu zullen zorgen. Ondertussen weten wij natuurlijk dat het gewoon een handige reflex was, kwestie van op de groene kar te springen omdat dat cicctoraal gunslig uitkwam. Het is lachwekkend, maar ook erg triest. Want wat blijft van al die mooie praatjes over? In feite niets. Hoe dat komt? Het antwoord is simpel: omdat natuur niks opbrengt, tenminste geen geld. Meer zelfs, natuurbeheer kôst geld en dat is voor onze politici helemaal een ellende. Het draait hier bij ons - en elders vaak ook - alleen maar om geld. Hoe moet je anders uitleggen dat, terwijl de minister zegt geen nieuwe vergunningen voor varkens uit te reiken, bij ons dc ene varkensstal na de andere gebouwd wordt? Of neem de gemeenteraad van 25 februari. Daarin werd beslist in Maxburg een 50-tal bouwpiaatsen te creëren. Voor wie? Waarom? Welke behoeften worden hier bevredigd? De onze zeker niet. Een ander voorbeeld: de laatste gemeenteraad, waarin men in principe akkoord ging om aan de John Lijsenstraat en de Kettingdreef 5 ha

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80. natuurgebied en 3 ha waardevol agrarisch gebied om te zetten in 8 ha industriegebied, tot meerdere eer en glorie van de nv Simmo en het stadsbestuur. Dat het hier gaat om het gebied met de archeologische vindplaatsen van de vroegste bewoners in onze streek, maakt onze bestuurders niks uit. Schepen Peerlinck argumenteert dat 'de meest waardevolle stukken gespaard blijven'. Is dat om te lachen of zo? Gespaard? Tot de volgende gebïedswij-

Als zij het niet doen, wij ook niet. Maar wat belet de gemeenschap = het stadsbestuur om alsnog dat waardevolle gebied te verwerven? Dat zou tenminste van politieke moed getuigen. Er vlug en profijtelijk industriegebied van maken, daar is geen kunst aan. Als schepen van onderwijs zou de heer Pauwels als eerste moeten beseffen dat dergelijk gebied perfect in het kader van de geschiedenis- en aardrijkskundelessen past, kwestie van de zaken aanschouwelijk voor te stellen. Rare jongens hoor, die politici. Ik weet het, dit zijn slechts een paar Meerse voorbeelden uit een veel te lange lijst. Duidelijk is dat het milieubeleid in onze 'stad' zo goed als onbestaande is. Toch worden er boompjes langs de weg geplant. Inderdaad en dat is goed. Maar het is een pleister op

Na veel regen in de week daarvoor liet God op zondag 5 nei welwillend de zon schijnen op de hoofdjes van de eerste kommunikanten, alsof Hij wou aanduiden dat ze van harte wel kom zijn in Zijn huis.

ziging zeker? En dan schepen Pauwels, die koudweg verklaart dat 'de gemeenschap een dergelijk gebied maar had moeten verwerven als het echt zo waardevol is'. Een veelzeggende verklaring. Wij leren immers twee dingen uit deze reactie. Eén: schepen Pauwels twijfelt eraan of het gebied waardevol is. Is hij soms een expert? Twee: hij verwart volwassen politiek met kinderlijk gevit.

een houten been. Het neemt niet weg dat als ons Wis in Gestel de was ophangt, ze in Werkhoven en Beek kunnen zien wanneer hij droog is. De kaalslag van het landschap gaat onverminderd voort. Milieubeheer is niet een boompje planten. Milieubeheer zit in het hoofd. Zolang geld en macht daar de hoofdtrom roeren, maakt het milieu geen enkele kans. Dat geldt niet alleen voor de overheid,

Mussenvoetbal

Jong en oud. Vaak kat en hond. Niet zo echter in de Mussenakker. Dat bleek alweer op zaterdag 27 april toen de viering van het 18-jarig bestaan ingezet werd met een voetbalmatc/m die bi/lijk eindigde op 2-2. Daarna barstte het feest echt los, waarbij het onderscheid oud - jong met vele vaatjes definitief weggespoeld werd. 25


MEER maar voor ieder van ons. Toch mag je van de overheid tenminste het voorbeeld verwachten. Nu, dat geven ze dus ook, maar het is wèl het slechte. Over drie jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en worden we opnieuw overstelpt met papieren beloftes. Dat is nog een tijdje, maar het idee alleen al maakt mij onwel. Voor wie wij nog moeten stemmen, blijft vooralsnog een kompleet raadsel. Maar voor wie niet, is nu al zonneklaar. P

Chirofeest

Wie zoekt, die vindt Naai goede gewoonte stippelden de KWB- en KAVmensen ook dit jaar een vakantiefotozoektocht uit door Hoogstraten, die met fiets of auto kan verreden worden van half juni tot eind september. Het is een recreatieve tocht met een aantal makkelijk op te lossen opdrachten voor jong en oud en de te volgen weg is duidelijk omschreven. Best kan u er een hele dag voor uittrekken met picknick onderweg. De tocht kan begonnen worden in Hoogstraten, Wortel, Minderhout, Achtel en Meer. De inschrijving (100 fr per persoon) kan gebeuren bij een aantal plaatselijke medewerkers, in alle BAC-kantoren van Hoogstraten en op de Dienst Toerisme. Deze infodienst reikt de inschrijvingsformulieren uit op werkdagen van 08.30 uur tot 16.30 uur en in 't weekend van 10.00 tot 17.00 uur. Uiteraard zijn er mooie prijzen te verdienen. Half oktober worden de juiste antwoorden en de lijst met de prijswinnaars rondgestuurd. De inrichters, die niet aan hun proefstuk zijn, staan borg voor een dagje gezonde ontspanning. Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij A. Fransen, Meerleseweg 15 (315.79.15) U

iii lat l 2e ee ! april vierde de ch/to feest. 's Zaterdags mei een 'doet-je of doetie liet niet '-show, s zondags mei een Vlaamse kennis. Beide organisaties kenden een groot succes en zowel jong als oud beleefden twee aangename dagen.

Vlooienmarkt

Meester, ze beginnen weer choolfeest, opendeurdag, school in sverking... allemaal woorden die dezelfde lading dekken. De maanden mei en juni wemelen er van. Natuurlijk mag onze school in Meer niet achterblijven, hoewel zij bescheiden genoeg is om er geen jaarlijks, maar een tweejaarlijks feest van te maken. Op zondag 9juni is het zover. De Gemeentelijke Gemengde Basisschool nodigt u uit O en rond de speelplaats van de school aan de Donckstraat. Het hele gebeuren staat in het teken van het thema 'Circus' en neemt een aanvang om 13.30 uur met een ballonwedstrijd. Alle kinderen krijgen een ballon, die om 14.00 uur gezamenlijk wordt opgelaten. Daarna kan u rondkuieren en van allerlei attracties genieten. Hoofdattractie vormt het optreden van de groep 'Spoor zes' uit Leuven met hun 'Boemlala'-kindershow, waarin muziek en sketches elkaar afwisselen. Er is echter nog veel meer, zoals een viskraam, een ballenkraam, een kleurenrad, een parcours met gekke fietsen, kinderschmink, sjoelbakken, een voetbalspel, enz... Verder kan u de computerklas bezoeken, alsook een klas in de kleuter- en lagere school waarin talloze werkjes van de kinderen tentoongesteld worden. Uiteraard ontbreekt de tombola niet en u moet niet bang zijn honger en dorst te lijden, want buiten allerlei drank zijn er ook pannekoeken, hotdogs, ijsjes en meer van dat. Het ziet er dus allemaal heel beloftevol uit en daarom hopen het oudercomitĂŠ, de leerkrach26

Van mensen en oude dingen. Dat was liet motto in de zaal voor Kunst en Volk op zondag 21 april. Brassband Ste.-Rosalia hield een antiek,narkt en dat werd een grandioos succes. Er was een massa volk en er werd veel gekocht voor veel geld. Om zes uur zette men er een punt achter hoewel er nog heel wat koopwaar overbleef. Maar die houdt men al klaar voor een volgende keer.

Lawyssen electronics

pvba

VIDEO STEREO K.T.V. MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67


MEER

nTR LASERSHOW

-

IC:cT

HODGSTRATEN Juze)'Rijvers en ,1aria Ver/ieren, Gesie/sLs fraai 33, vierden up 11 mei hun juuden brui/alt met om 14.30 uur ee4i eucharistieviering, om 16.00 uur een receptie en 's avonds het jubileumfeest in De Eiken. Proficiat en nog vele, gelukkige ja/en.

ten en de leerlingen dat u massaal zal opdagen om onze school een welverdiend steuntje in de rug te geven. LII

Allo allo Kort nieuws, Op zondag 23juni richt de Meerse Supportersclub, een onderafdeling van de Koninklijke Lustige Wielrijders uit Hoogstraten, een wielerkoers in voor internationale liefhebbers. Inschrijving, vertrek, aankomst en prijsuitreiking vinden allemaal plaats aan en in zaal Victoria. Er wordt gestart om 14.00 uur, waarna de gekende omloop van 4.7 km 25 keer wnrdt afgelegd, zo dat we uitkomen op een afstand van 117,5 km. °T Cr ivlccrsc renners uiceiijdeii, weet 11< niet. Ik hoop van wel, want wij wachten al veel te lang op de opvolger van Sus Til. Brassband Ste.-Rosahia laat weten dat geïnteresseerden voor dc jaarlijkse bedevuurt naar Scherpenhcuvcl in juli zjçli vanaf iii kunnen inschrijven bij Jan Swaenen, Frankenberg 4 (315.88. 18). De Mussenakker blijft in het nieuws. 1erst met een optreden op zaterdag 1 juni van de groep 'Tirijert'. Onidat dli een try-nut' hi treft, is de imkom gratis Verder is er natuur lijk Akkerpop. Volgende maand verneemt Ii alles wat u wilde weten, maar nooit durfde vragen. De affiche is echter zo goed als rond met de volgende certitudes: Mary and the girl. Gorky, La Lupa, Claw Boys Liaw, Raymond van het Groenewoud en Transvision Vamp.•

Frans Dictus en Elisabeth Verschueren, Meren weg 2, waren een week later aan de beurt. Op zaterdag 18 mei vierden ze om 14.00 uur de eucharistie, waarna het feest verder ging in zaal Victoria. Proficiat en het allerbeste voor de toekomst.

Ook op zondag 19 mei was de zon van de partij voor onze plechtige kominuniekanten, die niet weinig trots poseren nu zij kerkelijk volwassen zijn. 27


-

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Vivaldi en andere barokmuziek Niet deze affiche bad op zarerdag 20 april in de St.-Salvatorkerk een concert plaats, uitgevoerd door het Jongerenkoor en -Orkest Wijnegem. Dit concert was georganiseerd door het plaatselijke zangkoor, hoewel de aanzet door de uitvoerders zelf was gegeven. Het jongerenkoor, in 1978 (her)opgericht onder de leiding van de toen 16-jarige Mannu Wuyts, verzorgt trouw de zaterdagavondvieringen in Wijnegem. In zijn 12-jarige bestaan verzorgde het koor verscheidene optredens en een paar concerten, zongen ze voor de televisie en traden ze op in Duitsland. In al die jaren is het koor uitgegroeid tot een volwaardig vier- of vijfstemmig koor met een gevarieerd repertoire. Twee jaar geleden besloot deze groep van enthousiaste jongeren dat het tijd werd om op de uitdaging van een groter project in te gaan, project dat gevonden werd in het 'Gloria' van Vivaldi. Er werd een orkest samengesteld en zowel koor als orkest hebben 2 jaar hard gewerkt, werk dat moest resulteren in een uitvoering voor publiek. Een concert in Wijnegem was reeds gepland, toen de leider van het Meerlese zangkoor, Karel Pauwels, reeds jaren met Mannu Wuyts in kontakt, ter ore kwam dat het koor vooraf toch nog graag elders een uitvoering van het concert zou geven, een soort 'try out' Zoals dat in theaterkringen heet. Karel raadpleegde het bestuur van het koor dat onmiddellijk zijn zegen gaf en met vereende kracht werd de zaak aangepakt. Daar lag echter ook de zwakke kant van de zaak, er restte hen immers maar net 3 weken om alles klaar te krijgen. Om veel volk te krijgen is een langere voorbereiding en vooral een

betere bekendmaking vereist. Ondanks deze handicaps waren er toch meer dan honderd muziekliefhebbers komen opdagen. Zij kregen dan ook waar voor hun geld. Het was immers prachtig!! Het eerste deel bestond uit een aantal bekend in het oor klinkende stukken klassiek zoals het Menuet van Boccherini en het Concerto in re groot voor gitaar en strijkers van Vivaldi. Na een korte pauze kregen de toeschouwers de integrale uitvoering van het 'Gloria' van Antonio Vivaldi voor koor, orkest en solisten. Nogmaals, de afwezigen hadden groot ongelijk, zeker voor de enkele keer dat we in Meerle dergelijke kans geboden kregen. Misschien een hint voor het Meerlese zangkoor. Mits een beetje meer tijd voor de voorbereiding en meer propaganda moet de kerk voor dergelijke evenementen makkelijk vol zijn te krijgen. Volgend jaar?

Schoolfeest Een evenement dat reeds lang elk jaar traditie is, is het schoolfeest. Dat feest heeft dan ook aan de ruim 120 kleuters een schare van enthousiaste propagandisten. Eigenbelang is hun belangrijkste drijfveer, want paardjesmolen, viskraam, ballengooien, sjoelen, ijsjes eten en cola drinken zijn favoriete bezigheden die hen die dag geboden worden. Natuur lijk komen de kleuters niet alleen, zij brengen hun persoonlijke sponsors mee. Vooral pa en ma, ook bomma's en bompa's en soms zelfs peter, meter, nonkels of tantes. Voor hen wordt er natuurlijk ook gezorgd. Een kopje koffie, een wafel met room en een (of liefst meer) pintjes. Nu weet je hoe je volk krijgt op uw feest, zelfs als het weer eerder aan de onaangename kant is en dit jaar zelfs op een tijdstip dat er in de omgeving nogal wat te doen was.

Fier als een gieler. Dat moet natuurlijk op een dag om zeker niet te vergeten.

28

Op een sch 00/feest zijn de mensen zo heel anders dan in de week.

Zonder egoïstisch te zijn en zonder afbreuk te doen aan het doel van de andere feesten in de streek mogen we zeggen dat het goed is op dit schoolfeest te komen. De dorpsschool staat immers in voor één van de meest elementaire funkties die in een dorp nodig zijn. Degelijk onderwijs aan de kinderen van het dorp. Omdat de school buiten het gesubsidieerde basispakket nog een aantal aktiviteiten wil aanbieden, is er extra geld nodig. Vandaar een schoolfeest. Uw daar gespendeerde geld is dus goed besteed. Uw eigen kinderen varen er wel bij. El

De turners van de turnkring t Zolderke mochten op het schoolfeest laten zien wat ze konden en ze deden dat heel graag.


MEERLE

Dalwijk De grootste aaneengesloten wijk van Mcci le, de (witte) Dalwijk krijgt nog uitbreiding. Op 1 mei hechtte de gemeenteraad immers zijn principiële goedkeuring aan een invulverkaveling gelegen tussen de Burgemeester van Nuetenstraat en de Lage Rooy. Veel meer is hierover momenteel nog niet bekend. De I.O.K. zal eerstdaags de opdracht krijgen tot het uitvoeren van deze verkaveling. Wij komen er ten gepaste tijde op terug. Ondertussen blijven de bewoners van de wijk wel met ergernis zitten ten overstaan van het gemeentebestuur. Lees er het verslag van de laatste dorpsraad maar even op na. Het speeltuintje werd door de aanncmcr van de werken in de wijk wel opgeruimd, maar eerder niet een Franse slag. Er zal weer veel vrijwilligerswerk nodig zijn eer het ei weer evengoed uitziet als vroeger. Het verbindingpaadje tussen Dalwijk en Dalweg kreeg intussen de op de dorpsraad beloofde verharding. Spijtig genoeg een hele andere verharding dan de wijkbewoners zich hadden voorgesteld. Vuistdikke keien zijn goed op een pad voor landbouwtraktoren, voor fietsen en kinderwagens is dat minder aangewezen. Dat dit paadje nu net voor deze gebruikers dient, hadden ze op de gemeente nu net niet gezien. De door de schepen van openbare werken gepropageerde signalen aan het gemeentehuis om aan de toestand iets te verhelpen (de gemeente kan immers niet alles weten) bleken geen succes te hebben en zelfs wenken aan ons aller burgervader sorteerden geen effect. Een puik voorbeeld van hoe een bestuur de gunst van zijn inwoners kwijt kan spelen terwijl dit met weinig middelen andersom zou kunnen zijn.

En nogmaals de fiets op Voor wie van fietsen houdt (en wie doet dat tegenwoordig niet) heeft de K.W.B. weer iets nieuw op stapel staan, 'Een avond4-daagse'. 4 avonden na mekaar (3, 4, 5 en 6 juli) kan iedereen die dat wil een rondrit tussen 25 en 30 km over een uitgestippelde route maken. Elke deelnemer vertrekt wanneer hij wil (vanaf 18 uur op het Gemeenteplein) en doet de tocht in zijn eigen tempo. Onderweg is er een kontrolepost, waar de deelnemers een verrassing wacht. Wie drie avonden fietst, ontvangt een herinneringsmedaille. Deelnemen kost 150 fr. voor de vier avonden. E

Kom op tegen kanker De aktie 'Kom op tegen kanker' die onlangs door de langste trein van de wereld op gang werd getrokken, krijgt ook in Meerle weerklank. De Meerlese afdeling van Ziekenzorg heeft de zorg daarvoor op zich genomen. Ziekenzorg is een afdeling van de Christelijke Mutualiteiten die zich het lot van langdurig zieken en eenzamen aantrekt en hen regelmatig bezoekt. Alleen als deze dat wensen, want Ziekenzorg wenst zich nergens op te dringen. Ook zieken die niet tot de C.M. behoren kunneil bij Ziekenzorg terecht. In Meerle heeft Ziekenzorg 16 medewerkers die bezoeken afleggen. De jongste is 27 jaar en de oudste dame is er 77. Luisteren beschouwen zij als belangrijkste taak. Het doet de mens immers deugd iemand te ontmoeten die naar hem luistert. In het kader van 'Kom op tegen kan-

Bij de K. W. B. wordt veel gejietsr, dat mag ondertussen duidelijk zijn. De groep 'met gewoon stuur' werd in vorig nummer door ons per vergissing een verkeerde vertrekpiaats en -uur meegegeven. Zij vertrekken iedere zondag om 9.30 uur bij Jan Jacobs, Chaamseweg voor een tocht van ca. 30 km. Iedere liefhebber is welkom.

ker' organiseert Ziekenzorg Meerle op woensdag 12 juni een grote voorlichtingsavond. Mevr. Vifke Daamen van de V.Z.W. Ispahan (voor Palliatieve zorgen thuis) zal komen spreken over omgaan met terminale kankerpatiënten en over het belang om thuis, in familiekring afscheid te kunnen nemen. Samen met de verpleegsters van het Wit-Gele Kruis, andere zorgenverstrekkers en een getuigenis wil Ziekenzorg die avond zoveel mogelijk informatie geven. Verscheidene Meerlese verenigingen hebben hun medewerking reeds toegezegd en een volle zaal zal voor de vrijwilligers van Ziekenzorg een hart onder de riem zijn. Om 20 uur in de parochiezaal!!! El

Tuinen kijken Bij anderen gaan Rij ken hoe het daar gesteld is, ligt in de natuur van de mens. Kijk naar het succes van het programma 'Huizen kijken'. De tuin is een verlengstuk van het huis en wat daarin te zien is, vertelt veel over de bewoners. Nu hebben we natuurlijk wel de mogelijkheid om bij buren en kennissen de tuin van nabij te bekijken, bij anderen is dat iets moeilijker, vanwege de 'privacy'. VELT (Vereniging voor Ekologische Leef- en Teeltwijze) geeft u op zondag 23 juni 1991 tus-

sen 10 en 17 uur de kans om overal in Vlaanderen tuinen te gaan bezoeken. Natuurlijk niet alleen om onze nieuwsgierigheid te voldoen maar vooral om te tonen hoe Velt tuinieren ziet, of 'Hoe het anders kan'. Omdat het duidelijk is dat er gedurende de laatste decennia één en ander misgelopen is met de ekologie op onze planeet, heeft Velt zich tot doel gesteld om een dam op te werpen tegen deze milieuverloedering. In het brede spektrum van 'milieuaktivisme' heeft Velt zijn aktie gericht op de terreinen van het ekologisch telen en het ekologisch leven. Omdat milieuaantasting niet alleen gebeurt vanuit industrie en landbouw, maar ook de gewone man betrokken is, werkt Velt zeer gericht op dit terrein. Tuin (zowel nuts- als siertuin) en voeding vormen dan ook een belangrijk aandachtspunt waarrond veel vorming en infor matie wordt gegeven. Vandaar de 'Open Tuindag'. Wij van Meerle moeten zelfs ons dorp niet uit. De prachtige tuin van de fam. Kools-Govaerts, Schuivenoord 7, Meerle is die zondag van 10 tot 17 uur voor iedere liefhebber vrij toegankelijk. Een aanrader!!! Wie aan één tuin niet voldoende heeft kan er in de provincie nog 17 andere bezoeken. Inlichtingen bij Anneke De Bie-Janssen, Voort 79, Meerle. •

Foto-video

de Greef Doip 42- Rijkevorsel Tel. 0313146250

De vakîotograaf maakt er meer werk van! Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf. 29


f Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij Dré Oomen, Klein Eyssel 29a, tel. 315.02.45. De meimaand bleek voor Meersel-Dreef ook dit jaar weer een ware overrompeling. Bijna elke dag kwamen bussen met bede vaarders naar ons dorp om er Maria te vereren. Dauwtrappers, wielertoeristen, wandelaars, ruiters en kleurlingen, gepensioneerden, jeugdverenigingen en scholen, ze maakten allemaal tijd vrij om in het Mariapark even verpozing, rust en sterkte te zoeken.

Markdalpad

Mariabeeld

Op 23 juni zal het Markdalpad officieel worden geopend. Maar ondertussen hebben al heel wat mensen van die mogelijkheid gebruik gemaakt om eens een fikse wandeling te maken. De dorpsraad ijverde jarenlang voor een fietspad langs de Mark, dit als aansluiting op •-,,, het fietspad komende uit Breda. Even werden geruchten opgevangen als zou de realisatie van een fietspad toch mogelijk zijn. Die geruchten werden tijdens de laatste algemeF ne vergadering van de dorpsraad ontkracht en voorbarig genoemd. De bal ligt wel degelijk in het kamp van het stadsbestuur. Zij vragen zich echter af of de bevolking van ~ App rzM- I kpM 7elt oori dtrge1hk tlçtSpdd wel

t

sseii,1

Riolering

Net voor aau aug an de ineiniaand werd aan de Lourdesgrot het nieuwe Mariabeeld gewijd. Het beeld dat jarenlang in de nis van de grot stond werd vorig jaar door een jongeman, die in psychiatrische behandeling was, naar beneden geworpen. Het viel in stukken uiteen en de Paters dienden dus naar een vervangsbeeld uit te kijken. De laatste maanden stond er een beeld van de Turnhoutse Sint Pieterskerk. Dat beeld was echter iets te groot. Pater Kapelaan vond in Aartselaar, in een klooster van zusters, een nieuw beeld dat uitstekend past. De wijding verliep bijzonder sfeervol en op verscheidene plaatsen werd al eens een traantje weggepinkt. De devotie ten aanzien van O.L. Vrouw is in Meersel-Dreef immers bijzonder groot. LI

Elegast Vlaggen en een grote spandoek lieten er geen twijfel over bestaan. Elegast hield tijdens het weekend van 4 en 5 mei een open-deurweekend. Het gebeuren kreeg bijzonder veel aandacht in de pers en ging ook niet ongemerkt voorbij. Heel wat Dreveniers gingen eens een kijkje nemen. Het weer zat wel niet mee, maar de volkstoeloop was toch wel groot. Vele mensen waren ook uit Antwerpen en omstreken naar Meersel-Dreef gekomen om kennis te maken met de werking van het vakantiehuis van deze vereniging. Ongetwijfeld heeft dit initiatief ook bijgedragen tot de integratie van deze tot op heden vrij gesloten gemeenschap. El

Op 16 april werd de algemene vergadering waarover hier sprake gehouden. De Dreveniers waren weer in grote getale opgekomen. Er werden immers toelichtingen gegeven bij het weg- en rioleringsplan voor ivieer5e1Dreef. De heer Vos van het studiebureau Gedas gaf toelichtingen en schetste een kleine voorgeschiedenis. Wellicht zal de aanbesteding nog voor de zomervakantie kunnen gebeuren. Op deze manier zouden de werken in het najaar kunnen starten. Hoe het er allemaal zal uit komen te zien, schreven we al in het vorige numer. Maar de uitleg van de heer Vos maakte toch het een ander duidelijker. Zo zal de verbinding met het rioolwaterzuiveringsstation van Minderhout later gebeuren. De firma Aquafin zal hiervoor de nodige kredieten moeten voorzien. Voorlopig zal het rioolwater via de Leyloop in de Mark worden geloosd. Zodra er een lozingspunt is naar de Mark zal Aquafin beginnen met de bouw van een collector naar de waterzuiveringsinstallaties van Minderhout, meende de heer Vos. De Mark zal echter tijdelijk nog wel eens zwaar moeten slikken.

Bomen Uit het publiek werd gereageerd op de aanwezigheid van bomen in het ontwerp. Niet iedereen is blijkbaar even blij met een boom voor zijn woning. Maar bij voorkeur zullen bescheiden planten gebruikt worden: op die manier zal ook het wegdek niet worden beschadigd. Toch merkwaardig dat enkele mensen een boom voor hun huis niet dulden. Iedereen heeft de mond vol over het behoud van het groen en de herwaardering van het landschap. Maar zo zeggen zij dan: 'Bomen horen op hun plaats te staan, niet in de weg dus.' Vertalen

we dat even! 'Bomen voor het huis van mijn buurman, ja dat is toch mooi. Maar IK wil niet vegen voor MIJN deur.' Als iedereen zo zou redeneren en niemand zijn verantwoordelijkheid zou willen opnemen, dan zou je het hele plan terug in de prullemand moeten keilen. Niemand kan ontkennen dat dit een prachtig plan is, maar als iedereen zo zou denken kan je het mooie Meersel-Dreef opnieuw vergeten. Het stadsbestuur, de architecten en iedereen die er bij betrokken geweest is, hebben prachtwerk afgeleverd. De bomen aan de kant van het Mariapark blijven behouden, deze aan de kant van de parking zullen verdwijnen. De werkzaamheden zullen ongeveer acht maanden in beslag nemen. Met de horeca zullen hierover afspraken gemaakt worden. De werken zullen buiten het toeristische seizoen plaatsvinden. El

Parkeren Met de heraanleg van het wegprofiel zal geordetid pui kei cii iii d ij _rt tot gelijkheden hehoren. Men hoopt clan ook dat op dat vlak heel wat zal verbeteren. De situatie is nu vaak onhoudbaar. Iedereen laat zijn wagen vaak op de onmogelijkste plaatsen staan. Caféterrassen nemen ook bijzonder veel plaats in en maken een veilige doortocht door de Dreef bijna onmogelijk. El

Kapucijnenbos De verkaveling 'Dreef' (Kapucijnenbos werd in eerste instantie door de dorpsraad voorgesteld) blijkt op de goede weg te zitten. De provincie heeft ondertussen al uitspraak gedaan over de nieuwe verkaveling. Arol dient het dossier nog te behandelen. Zodra dit gebeurd is, kan de I.O.K. werk maken van de aanbesteding. Eerst zullen 15 percelen bouwrijp worden gemaakt, daarna zal men stapsgewijs uitbreiden in functie van de behoefte. De percelen zullen bij voorkeur aan de eigen bevolking worden toegewezen. Hoogstratenaren krijgen voorrang, daarna wordt prioriteit verleend aan hen die hier werken. Men hoopt dat binnen een jaar de percelen in de verkaveling bouwkiaar zullen gemaakt zijn. 11

Bejaardenwoningen Uiteraard zou in deze verkaveling ook werk gemaakt kunnen worden van de bouw van bejaardenwoningen. De behoefte aan dergelijke woningen blijkt in de landelijke gebieden echter af te nemen en de vergadering vroeg zich tevens af of dergelijke woningen niet meer in het centrum thuis horen. Aan de dorpsraad wordt gevraagd hierover een advies te formuleren. Dat gebeurde ondertussen. De dorpsraad stelt het stadsbestuur voor om op de gemeentegrond op de Dreef, tussen de huisnummers 44 en 46, een viertal bejaardenwoningen te bouwen. In de verkaveling zou men graag een vijftal sociale huurwoningen zien.


Majorettepakjes Om de drumband an de ban are Voor Eer en Deugd in het nieuw te steken zal de fanfare ook dit jaar weer rommelmarkten organiseren. Op zondag 12 mei werd al gestart. Elke zondag, tot en met zondag 8 september, zullen van 9 tot 16 uur een tiental kraampjes in de Dreef opgesteld staan. De meest uiteenlopende zaken worden hier aan de man gebracht. Mits het betalen van een kleine vergoeding mag ook jij daar je spullen verkopen. Wel mogen de artikelen die je verkoopt niet concurrentieel zijn voor de plaatselijke middenstand. Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de heer Toon Verleye (tel. 315.71.86). Li

Bloemen In de Sint L.uciakapel van Meersel zal op zondag 2 juni een bloemententoonstelling worden georganiseerd. En dan nadert de kermis al weer met rasse schreden. Het comité werkt al op volle kracht en naar het schijnt heeft 'Moskes 91' ook weer heel wat te bieden. Maar daar lees je meer over op de bladzijden van Fusieswing. Op 15 juni wordt het jaarlijkse missiefeest weer georganiseerd. El

Uitsmijter De dorpsraad maakt werk samen met cle Dreefse schrijnwerkers, van het maken van speciaal voor Meersel-Dreef gemaakte aankondigingsborden. Op alle invalswegen naar Meersel-Dreef toe, zullen deze geplaatst worden, vier in het totaal. Aan de dorpsraad van Meerle zal worden gevraagd om hun verenigingen te vragen bij het voeren van inzamelingsacties en het organiseren van activiteiten de grenzen te respecteren. Tot volgende keer in de kermiseditie! •

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN BURGERSWONING MET GROTE TUIN TE HOOGSTRATEN, KATELIJNESTRAAT 17 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Zeer goed gelegen burgerswoning met grote tuin te Hoogstraten, Katelijnestraat 17, met breedte van ongeveer 24 m, groot 1195 m 2 Ingedeeld als volgt: - Gelijkvloers: twee dooreenlopende plaatsen, keuken en berging; - Boven: drie slaapkamers; - Verder: grote tuin, kelder en regenput - TV-distributie. Kadastraal inkomen 21400. Bezichtiging: zaterdags van 14 tot 16 uur. Beschikbaar: tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAG: - Definitief op woensdag 5juni1991, om 17 uur in Café De Gelmel, Gelmelstraat 14-16 Hoogstraten. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde liefhebbers dienen beiden aanwezig te zijn, voorzien van hun trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt. .

OPENBARE VERKOPING VAN GOED GELEGEN WOONHUIS MET TUIN TE HOOGSTRATEN/MINDERHOUT MINDERHOUTDORP 30 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Goed gelegen woonhuis met tuin te Minderhout, Minderhoutdorp 30, groot 737 m 2 Ingedeeld als volgt: grote living, 2 slaapkamers, keuken en badkamer. Eigendom beschikt over waterleiding, electriciteit, gas, TV-distributie en telefoon. Kadastraal inkomen: 12.000 fr. Bezichtiging: vrijdag van 18 tot 20 uur. Beschikbaar: volgens veilvoorwaarden. ZITDAGEN: Inzet op maandag 10juni 1991 en definitief op maandag 24juni1991, telkens om 14.30 uur in de Parochiezaal, Koestraat te Minderhout. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde liefhebbers dienen beiden aanwezig te zijn, voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt. .

OPENBARE VERKOPING VAN UITERST GUNSTIG GELEGEN EIGENDOM TE HOOGSTRATEN, VRIJHEID 170 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Uiterst gelegen eigendom te Hoogstraten, Vrijheid 170, groot 529 m 2 Ingedeeld als volgt: - Grote dooreenlopende plaats, keuken, koertje en W.C. - Boven 4 slaapkamers en badkamer. - Kelder en zolder. Voorzien van waterleiding, aardgas, elektriciteit, TV-distributie en telefoon. Kadastraal inkomen 47620 fr. Bezichtiging: elke donderdag van 14 tot 16 uur. ZITDAGEN: Inzet op maandag 10juni1991 en definitief op maandag 24juni1991, telkens om 15 uur in café Hooghuis, Vrijheid 139 te Hoogstraten. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde liefhebbers dienen beiden aanwezig te zijn, voorzien van trouwboekje en huwelijkskontrakt. .

GARAGE

B.VB.A.

Geuden . s 4~. Meerseweg 8, Meer

/ 315.71.76 CARROSSERIE

Telefoon 03

FORD T WEED EHAN DS WAG ENS STREVEN NAAR PERFECTIE

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN WONING MET TUIN TE HOOGSTRATEN, HEILIG BLOEDSTRAAT 3 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: Zeer goed gelegen woning met tuin te Hoogstraten, Heilig Bloedstraat 3, groot 735 m 2 Omvattende: - Living, keuken, veranda, berging. - Boven: 2 slaapkamers en badkamer. - Voorzien van waterleiding, electriciteit, aardgas, TV-distributie en telefoon. Kadastraal inkomen 14.070 fr. Bezichtiging: woensdag van 18.30 tot 20.00 uur. Beschikbaar: volgens veilvoorwaarden. ZITDAGEN: Inzet op maandag 10juni 1991 en definitief op maandag 24juni 1991, telkens om 15.30 uur in café Hooghuis, Vrijheid 139 te Hoogstraten. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde liefhebbers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van hun trouwboekje en eventueel huwelijkskontrakt. .


Halve eeuw geleden

mndeFhou ~

JUNI 1941 Benoeming burgemeester

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom hij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Bij besluit van 6 Juni 1941 is Schepen 's Jongershverard-Pieter aangeduid als Burgemeester der gemeente Minderhout hij Hoogstraten. Orde en tucht, geen politiek in de administratie, beleefdheid en ware verstandhouding tussen medeburgers en gemeenteambtenaren, dat is het doel beoogd door den nieuwen burgemeester, aan \vicn nog zware ambtsplichten inzake de stipte uitvoering van alle besluiten die verband houden met de bevoorrading door den Heer Secretaris-Generaal voornoemd werden opgelegd, en waarop geen enkele tekortkoming zal geduld worden. Minderhout, den 10 Juni 1941 De Burgemeester 's Jongers Everard -Pieter

Minderhout. Zilveren pastoorsj ubileum Heden Zondag viert onze zeer geachten en door allen zoo geëerde pastoor, weleerwaarde Heer C. De Boungne, zijn zilveren jubileum van 25 jaar pastoor onzer parochie. De Eerwaarde Heer kwam in het oorlogsjaar 1916 naar Minderhout en heeft er nu reeds een kwarteeuw met voorheeldigen ijver gewerkt tot het zielenheil van de hem toevertrouwde geloovigen. Moge de goede God E.H. De Boungne nog vele jaren schenk- en tot heil en bloei van het geestelijk leven in Minderhout en Castelré, dat wenschen van harte al zijn parochianen en de lezers van de Gazet Van Hoogstraten, bij dit heuglijk zilveren jubileum.

Harten Soloslim in het KB. G.-huis! Leentje schudde de kaarten, deelde ze uit en Angeline kreeg on,niddellijk een hoogrode kleur. Zomaar eventjes 12 harten hield ze trillend tussen de vingers en hierop speelde ze prompt soloslim. Van haar medespeelsters Lucia, Marie en Maria mocht zij felicitaties in ontvangst nemen! V. 1. n. r.: Marie Schoenmakers, Maria Jochems, Leentje Vermeire, Angeline Van den Bogerd, Lucia Jochems.

Rijkevorsel. Eindelijk te pakken De gekende smokkelaarster op groote

schaal 'Kwaai Net', reeds gekend door de inwoners van Rijkevorsel vanaf den vorigen oorlog, heeli eindelijk haar smokkelwaar eens mogen achterlaten. Maandagavond 11. werd zij door de

rijkswachters aangesproken. Zij wisten de hand te leggen op 1 kgr. en een half boter, die naar Net verklaarde, gekocht werd tegen 24,50 F de kilo. 't Is te hopen dat een ferme straf haar tot betere gevoelens zal brengen.

Letland Het agentschap Stefani meldt uit Hel-

sinki: 'Men verneemt hier dat na Litauen en Estland, een anti-Soviëtische opstand is uitgebroken in Letland, waar zich opstandige machten, bestaande uit 100.000 manschappen, hebben meester gemaakt van strategische punten en de Russische-Soviëtische garnizoenen hebben aangevallen.

Bron: Gcizet van Hoogstraten 32

De glimlach na de nederlaag 'Zoveel schoons heb ik nog nooit gezien!' Achttien frisse, jonge, flink uit de kluiten gewassen Minderhoutse dames, die voor de gelegenheid de korte broek en shoes aantrokken om hun 8-10-jarige zoontjes partij te geven en te tonen hoe voetbal moet gespeeld worden. Dit familietreffen had tot doel de nodige fondsen te verzamelen om het sportkamp in Oostende gedurende de zomervakantie, waaraan een aantal jeudige M.V.V.'ers deelnemen, te sponsoren. Trainer Cor De Bont nam ze eens flink onder handen, leerde hun dat de bal rond was, dat er vooral moest geluisterd worden naar de man met het fluitje, en dan de wei in om de ongedul-

dige extra-gemotiveerde tegenpartij het vuur aan de schenen te leggen. Zo verstonden dejonge knapen het echter niet! Ze gunden hun moeders geen respijt en stuurden ze terug onder de douche met een 2-9 nederlaag! Boven v.l.n.r.: Els Van Loon, Lief Van Opstal, Rita Oostvogels, Tessa Van Boxel, Eis Van den Bogerd, Monique De Meyer, May Jochems, Lia Janssen, May Snoeys, Ria Peeters, Frieda Peemen. Onder vJ.n.r.: Josee Van Geste!, Jacqueline Van den Heuvel, Ria Martens, Linda Geerts, Corry Van den Bogerd, M.L. Michiels, Carine Roeien.


MINDERHOUT

CATTLEYAI ___ I1ilhIhhi Ii9f. telefaxL.i?1 is. •II] 1

...

Eerste Kommunie 35 Kinderen, 18 meisjes en 17 jongens, poseerden glunderend op de dag van hun Eerste Kommunie. Het waren: Wim Boeren, Stefaan Boudewijns, Steve Brosens, Krist of De Bie, Tina fransen, Wendy Geerts, Greet Gijsbregts, Hans Jacobs, Kevin Kegeleers, Anja Laurijssen, Benny Merrens, Leen Michielsen, Sofie Schoofs, Koen Van Bergen, Tom Van Delm, Kim Verheyen, Dave Verschueren, Katrien Vissers, Je/le Aerts, Leen Bastiaansen, Leen Ee/en, Marijn Geerts, Koen Hendrickx, ilvy Hendriks, Dries Houben, Hanne Jacobs, Gitte Martens, Veerle Michielsen, Nguyen Ngoc Hang, Wim Van Bergen, Marianne Van Erck, Sietze Van Ginkel, Die/er Verheyen, Hanne Vermeiren, Marliese Verschueren.

Maak het uzet gemakkehjk fax 014/63.51.87 of bel 014/63.45.16 en wij zetten de bloempjes voor u buiten

Bloemensierkunst

Zegeningsoingang De Kruisdagen uit lang verleden dagen, gehouden rond He,nelvaartsdag, hebben een variante gekregen in de vorm van een zegeningsomgang door de Markwijk, Koestraat, Wilheren weg en Kape/dreef. Onderweg waren op drie plaatsen kruisen geplant waar telkens halt gehouden werd voor enige momenten van ingetogenheid. Ook het Mariabeeld uit de kapel kreeg zijn plaats in de optocht, die besloten werd met een openluchteucharistieviering op de weide naast de kapel. De Landelijke Gilde nam de Organisatie op zich en K. V.L. V., L.R. V., fanfare 'De Marckezonen', het parochiaal koor werk/en met graagte mee aan dit devoot mei-avondgebeuren.

CATFLEYA' & \/ iy Van H UffeWOI

YC k Leopaidstraat 60, 2330 Men 5u'ç is

s. GO 0

4ø4

çç

6 232 ç) 5 O2O

33


LL]

i,iJj

SPORT

Het Hoogstraats voetbal onder de loupe Tijd voor spelers, bestuursleden en supporters om eventjes aan wat anders te denken dan aan het ronde ding dat zovele emoties kan doen oplaaien op en rond het veld. HOOGSTRATEN V.V. dat uitkwam in Derde Klasse 8 mag ongetwijfeld terugblikken op een puik seizoen. Geruime tijd rekende men rood-wit bij de ernstige titelkandidaten en dit zelfs tot een drietal wedstrijden voor het einde. In Aubel werd abrupt een punt gezet achter alle ambities, na eerder dubieuze scheidsrechterlijke beslissingen. Gedane zaken nemen echter geen keer, H.V.V. kan hierom zeker niet blijven treuren want het volgende seizoen wenkt reeds. In de lagere regionen zakken MINDERHOUT V.V. en WORTEL V.N.A. van 3de Provinciale naar 4de. F.C. MEERLE, pas gepromoveerde naar 3de, handhaafde zich flink en dat belooft alleszins voor de volgende jaren. F.C. MEER, vorig seizoen naar 4de gezakt, behaalde met zijn jeugdig elftal een eervolle plaats in de middenmoot. RESERVEN en JEUGD genieten niet zoveel belangstelling van de geschreven en gesproken pers. Titels werden niet te grabbel gegooid voor onze jeugd. Slechts de Hoogstraatse SCHOLIEREN veroverden met een voorsprong van punten de hoogste eer.

6. Merksplas 7. Zwarte Leeuw 8. Minderhout 9. Wortel 10. Vlimmeren 11. Lentezon 12. St.-Jozef

22 12 9 22 8 10 22 7 12 22 2 12 22 5 15 22 3 16 22 1 18

1 56 43 25 448 51 20 3 43 82 17 8 25 55 12 2 34 79 12 3 25 73 9 3 26 82 5

Gewestelijke Scholieren Reeks M Hoogstraten Wortel St.-Jozef Meer

Meerle Wechelderz. Oostmalle St.-Lenaarts Vlimmeren Lentezoii Loenhout B

12. Minderhout 13. Merksplas

24 23 1 0 102 1946 24 18 3 3 90 39 39 24 15

5 4 87 48 34

24 12 6 6 84 53 30 24 1110 3 87 78 25 24 11 11 24 10 11 24 10 11 24 7 13 24 6 14 24 7 15 24 4 13 24 1 22

2 3 3 4 4 2 7 1

58 56 24 68 67 23 68 67 23 42 5318 32 52 16 45 76 16 43 8115 23140 3

De eindklasseringen van alle elftallen willen we u zeker niet onthouden!

Reserven Derde Klasse B

Reeks W

1. Beringen 2. Seraing 3. Hoogstraten 4. Heist Sp. 5. Hasselt 6. Tienen 7. Westerlo 8. Tilleur 9. Aarschot 10. SV Mol 11. Lyra 12. Looi 13. Poederlee 14. Heultje 15. Witgoor 16. Aubel

1. St-Lenaarts B 2. Pulderbos C 3. Merksplas 4. Zwarte Leeuw 5. Antonia D 6. Oostmalle C 7. Wuustwezel 8. Loenhout 9. Meer B 10. Zandhoven B 11. Westmalle C 12. Zoersel C

30 25 3 2 94 28 52 30 21 3 6 81 21 48 30 18 7 5 68 32 41 29 16 7 6 73 4138 30 15 9 6 57 50 36 30 14 8 8 41 33 36 29 13 11 5 68 55 31 27 1311 358 5029 30 11 12 7 52 68 29 30 10 12 8 46 4228 29 9 14 638 5624 30 9 18 342 7721 30 4 15 11 23 48 19 30 5 20 5 32 74 15 30 5 21 4 30 66 14 30 6 23 1 40 102 13

Gewestelijke Knapen 22 18 2 21 11 2 22 10 7 22 10 8 22 9 8 22 7 8 22 9 11 21 7 9 22 7 10 22 7 11 22 4 11 22 3 15

2 67 17 38 8 40 16 30 5 30 18 25 4 43 42 24 5 43 25 23 7 31 35 21 2 35 4720 5 30 37 19 S 27 38 19 4 30 39 18 7 21 35 15 4 14 61 10

Reeks G 1. White Star 2. Vlimmeren B 3. Mintierhout 4. Branddonk 5. Arend. Verbr. C 6. Zwaneven B 7. Meer 8. Wortel 9. Dosko 10. Poppel B

11. Meerle 12. Weelde B 13. Flandria B 14. Oostmalle B 34

28 19 2 5 88 27 43 26 17 6 351 25 37 26 15 4 7 54 31 37 26 12 5 9 52 28 33 26 13 7 6 57 36 32 26 12 8 6 53 47 30 26 11 10 5 55 43 27 26 8 11 7 45 52 23 26 7 11 8 25 34 22 26 9 15 2 49 58 20 26 5 13 8 37 49 18 26 5 15 6 26 84 16 26 5 18 3 29 61 13 26 4 17 5 36 82 13

1. Oostrnalle A 2. Loenhout A 3. Wortel 4. Vlimmeren 5. Hoogstraten A 6. St.-Lenaarts 7. Meer 8. St.-Jozef 9. Minderhout 10. Zoersel 11. Wechelderz. 12. Meerle

27 18 3 1 81 29 37 22 16 4 2 76 23 34 22 16 5 1109 35 33 22 15 6 1 72 21 31 22 14 5 3 67 29 31 22 13 6 3 48 4429 22 8 11 3 54 55 19 22 8 13 1 37 70 17 22 5 16 1 33 71 11 22 5 17 0 31 86 10 22 3 19 0 26 93 6 22 3 19 0 31109 6

Reeks S

Gewestelijke Juniores Gewestelijke Reserven

Reeks M

Reeks D 1. Brecht 2. Wuustwezel 3. Zoersel 4. Hoogstraten 5. Poppel 6. Meerle 7. Meer 8. St.-Lenaarts 9. Retie

16 14 1 1 44 629 16 12 1 3 62 20 27 16 8 4 4 44 30 20 16 7 4 5 37 23 19 16 7 4 5 31 24 19 16 4 8 4 21 36 12 16 3 12 118 46 7 16 2 12 2 17 45 6 16 2 13 118 62 5

Reeks N 1. Antonia 2. Westmalle 3. Halle 4. St.-Job 5. Oostmalle

1. Dessel .2. Merksplas B 3. Westmalle B 4. Oosthoven B 5. Poppel B 6. Lentezon B 7. Merksplas C 8. Arend.Vrij B 9. Hoogstraten B

16 15 1 16 13 2 16 9 3 16 7 6 16 5 8 16 5 10 16 310 16 311 16 3 12

0 92 8 30 1 69 12 27 4 50 24 22 3 40 28 17 3 28 39 13 1 2958 11 3 25 54 9 2 33 78 8 1 26 91 7

Gewestelijke Miniemen Reeks F

22 18 22 16 22 15 22 14 22 12

2 3 3 6 7

2 86 15 38 3 49 18 35 4 62 23 34 2 49 28 30 3 9044 27

1. Antonia B 2. Bezemheide B 3. Hoogstraten A 4. St.Anneke B 5. Zandvliet B

22 19 1 22 18 2 22 17 2 22 14 6 22 9 10

2 87 19 40 2 82 17 38 3 78 28 37 2 67 31 30 3 50 45 21


SPORT LçI

______ L J•' 1 1

6. Ekeren Donk B 7. Beerschot B 8. Kapellen B 9. Berchem B 10. Brasschaat B 11. Berendrecht B 12. St.-Job B

22 22 22 22 22 22 22

8 11 7 13 7 14 7 15 5 13 6 15 3 18

3 55 2 43 1 41 0 32 4 36 1 39 1 31

______

54 19 67 16 68 15 53 14 63 14 112 13 84 7

Reeks J 1. Loenhout 2. St.-Jozef B 3. Merksplas B 4. Meerle B 5. St.-Lenaarts B 6. Lentezon B 7. Wortel B 8. Westmalle B 9. Oostmalle B 10. Dosko

11.

Hoogstraten

12. Brecht 13. Merksplas C 14. Vlimmeren B

2625 0 26 19 2 26 18 4 26 14 7 26 15 9 26 13 11 26 12 11 26 10 14 26 9 14 26 6 12 26 5 18 26 4 18 26 519 26 4 20

1 124 18 51 5104 24 43 4 92 20 40 5 59 37 33 2 45 33 32 2 73 5428 3 63 41 27 2 50 64 22 3 47 80 21 8 45 85 20 3 15 76 13 4 27 80 12 2 31 91 12 2 25 100 10

SPORT

______ ______ 4

_____

Ç ______ ______ _____

Ii

ii

ï

Reeks S Merksplas B

2623 2 1105 1347 2622 3 1126 1745 Zw. Leeuw B 2621 3 2 91 1344 Brecht B 2614 8 4 48 2632 Lentezon B 26 12 8 6 59 4130 Loenhout B 2611 9 6 45 3828 Hoogstraten B 26 12 10 4 53 51 28 Wortel B 26 10 10 6 54 4526 St.-Lenaarts B 2611 11 4 54 6426 St.-Jozef B 26 11 13 2 54 6524 Oost malle B 26 5 19 2 40 80 12 Wuustwezel B 26 5 19 2 18 80 12 Hoogstraten C 26 221 3 9 91 7 Vlimmeren B 26 124 1 10142 3 Meer B

Reeks W Arend. Vrij A 2621 3 2 145 1744 Merksplas A 26 18 2 6 131 18 42 Wortel A 26 19 5 2 162 23 40 Vlimmeren A 26618 4 4 118 32 40 5. Meer A 26 15 7 4 61 31 34 6. Minderhout 26 13 7 6 103 44 32 7. Oud-Turnhout A26 14 11 1102 66 29 8. Lentezon A 25 1312 0 98 45 26 9. Arend.Verb.A 26 11 11 4 113 5026 10. Meerle A 25 8 14 3 59 73 19 11. St.-JozefA 25 616 3 52 8215 12. Oosthoven A 26 4 21 1 53 128 9 13. Beerse 25 1 23 1 10 293 9 14. Meer B 26 0 25 1 4 309 1

Gewestelijke Pre-miniemen Reeks L 1. Lentezon A 2. Zw. Leeuw A 3. Wortel A 4. Vlimmeren A 5. Meer A 6. Hoogstraten A 7. St.-Lenaarts A 8. Meerle A 9. St.-Jozef A 10. Brecht A 11. Loenhout A 12. Beerse 13. Minderhout 14. Meerle B

26 24 2 26 22 4 26 19 4 26 19 4 26 17 4 26 13 11 26 9 10 26 10 12 26 10 13 26 9 14 26 7 16 26 3 22 26 3 23 26 0 26

0 163 24 48 0 135 24 44 3 121 28 41 3105 28 41 5 115 34 39 2 77 54 28 7 51 50 25 4 76 69 24 3 81 77 23 3 69 66 21 3 44 96 17 1 21 136 7 0 24 165 6 0 3 234 0 35


SPORT

Blauwbossen zwart van het volk Een stralend zonnetje lokte weer een paar duizend paardeliefhebbers naar de Minderhoutse Blauwbossen voor het L.R.V.-ruitertornooi. Glimlachende organisatoren! Je zou voor minder, want weinig organisaties kunnen uitpakken met achthonderd ruiters en paarden. Zo maar eventjes veertig rijverenigingen uit de provincie Antwerpen hadden hun paard gestuurd. Voor de St.-Clemensruiters is zo'n massale belangstelling geen onoverkomelijke hinderpaal kwa Organisatie, integendeel, in de loop der jaren is men gewend geraakt aan zulke grote aantallen. Natuurlijk heeft men de accommodatie om al deze mensen en dieren in optimale omstandigheden te ontvangen, want zomaar eventjes 25 ha wedstrijdterrein stond ter beschikking van de deelnemers. Dat dit evenement uitgroeide tot een grootse ruiterhappening wat betreft organisatie, deelnemers en prestaties kun je wel raden.

Voornaamste uitslagen Groepsdressuur Ring A achttallen klasse zwaar A:

1. St.-Willibrordus, Rijkevorsel; 2. De Lustige Dravers, Kasterlee; 3. St.-Odrada, Balen; 4. De Paardenvrienden, Wortel; 5. Kempenridders, Lichtaart; 6. St.-Clemens, Minderhout. Ring B, klasse zwaar B:

1. St.-Lenaarts; 2. Minderhout; 3. Meer. Ring C, klasse zwaar B:

1. Rijkevorsel; 2. Oud-Turnhout; 3. BrechtOverbroek. Ring D, klasse midden:

1. Bevel

Individuele dressuur Ring 1, klasse zwaar:

1. Alfons Pauwels, Wortel; 2. Ronny Coenraeds, Arendonk; 3. Jozef Adriaensen, Rijkevorsel.

800 ruiters in Minderhout

Willy Voeten uit Meer, winnaar in de springwedstrijd klasse zwaar, kreeg de trofee overhandigd door een al even gelukkiguitziende Gust Adams.

Ring 2, klasse zwaar:

1. Tom Weyckhuysen, Peulis; 2. Leo Van Laer, Kasterlee; 3. Jos Machielsen, Arendonk. Ring 3, klasse midden:

1. Jozef Porto Carrero, Arendonk; 2. Jozef Van Looy, Bevel. Ring 4, kln'a' midden;

1. Annemie Geerts, Leest; 2. Dirk Lenaerts, Rij kevorsel. Ring 5, klasse midden:

1. Steve Van Dessel, Bevel; 2. Guy Coeckelberghs, Vosselaar. Ring 6, klasse midden:

1. Etienne Roos, Lichtaart; 2. Johan Mostmans, Wortel. Ring 7, klasse midden: 1. Els Laurijssen, Meer; 2. Pascal Mampaey, Leest.

Springwedst rij den Klasse beginnelingen: 233 deelnemers, waar-

Het gewestelijk LR V-ruitertornooi van de Minderhoutse rijvereniging Sint-Clemens was een echt succes. Ongeveer achthonderd ruiters en een paar duizend bezoekers genoten van een sportieve ruitersportdag in de Blauwbossen. Het feestprogramma startte met een indrukwekkende parade van de deelnemers uit veertig rijverenigingen.

garag

,bi VAN RIEL Hoofdverdeler voor Hoogstraten

Ook: * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carrosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33 36

van 34 combinaties het hindernissenparcours foutloos aflegden. Klasse licht:

1. Geert Geudens, Arendonk; 2. Benny De Ceuster, Bevel; 3. Jan Spaepen, Kasterlee. Klasse midden:

1. Karin Donckers, Minderhout; 2. Emiel Hillen, Rijkevorsel; 3. Jozef Aerts, Meer; 4. Paul Laurijssen, Meer; 5. Sam Vandenbussche, Bevel. Klasse zwaar:

1. Willy Voeten, Meer; 2. Raf Francken, Wuustwezel; 3. Guy Coeckelberghs, Vosselaar; 4. Alfons Pauwels, Wortel; 5. Paul Van de Mierop, Rijkevorsel; 6. Marcel Janssen, Meerle; 7. Guy Coeckelberghs, Vosselaar; 8. Marc Van de Mierop, Rijkevorsel; 9. Marc Van de Mierop, Rijkevorsel; 10. Martine Kooremans, Turnhout.


SPORT

Provinciaal Kampioenschap Dames Op zondag 25' april aard iii 14 one! de Iste Hoogstraaise Fusietoer voor Dames internalionalen betwist. Deze wedstrijd die doorheen de verschillende fusiedorpen werd verreden, telde ook als Provinciaal Kampioenschap voor de provincie Antwerpen. De Nederland-

se Margaretha Groen won de wedstrijd. Godelieve Jansen werd provinciaal kampioen, Monica van Nassau werd tweede in het kampioenschap en Heidi Van de Vijver werd der de. Op de foto deze drie dames met links naast het podium mede-inrichter Bert Snijers en uiterst rechts koerscommissaris Karel Versinissen. De Wortelse wielrenster Sabine Snijers werd 15de.

• Bij BANKUNIE steeds de beste prijs voor uw vreemde munten. • Op reis zonder zorgen. Huur een kluisje voor slechts 150 F. • Travellers Cheques: een veilig en eenvoudig betaalmiddel op reis. • Reisbijstandsverzekering als pech mee op reis gaat.

BANKUNIE NV Vrijheid 116, 2320 Hoogstraten Tel.: 0313144292

Wielertweeluik voor dames op 2 juni Dat hei dameswielrennen daadwerkelijk aan populariteit wint in onze regio bewijst wel degelijk dit evenement dat betwist wordt op de industriezone te Hoogstraten. Onlangs nog werd te Wortel de Iste Fusietoer voor Dames Internationaal afgehaspeld. Een proef die ook telde voor de provinciale titel. Op zondag 2 juni zijn de nieuwelingen en juniores aan de slag en dit met deelname van enkele plaatselijke beloftevolle rijdsters. Martine Van Leuven uit Meer start bij de juniores terwijl de 15-jarige Inge Geerts uit de Minderhoutse Torenakker aan de vertreklijn verschijnt bij de nieuwelingen en ook als favoriete getipt wordt voor de overwinning. Inge boekte reeds enkele opmerkelijke overwinningen en wil voor eigen supportersschare zeker niet teleurstellen! Programma: 13.30 uur: start voor de Grote Prijs 'CaféFrituur Papillon' voor Dames Nieuwelingen. Afstand: 42 km (7 ronden van 6 km) 6000 fr. prijzen + premies 15.30 uur: Start'oor de Grote Prijs 'CaféFrituur Papillon' voor Dames Juniores. Afstand: 60 km (10 ronden van 6 km) 11.000 fr. prijzen + premies. De palmen worden geschonken door begrafenisondernemer Hofmans-Mertens N .V. en Bloemen Erica Minderhout. •

Inge Geerts: zeker een tandje meer voor eigen publiek op 2 juni.

Meerle blijft in derde!! De laatste loodjes wegen altijd hel zwaarst, zeker als er nog degradatiegevaar in het spel is. Op 2 speeldagen van het einde waren er nog verschillende ploegen die daarmee te rekenen hadden. Het eerste elftal deed er dus goed aan niet te veel puntjes meer weg te geven en gelukkig beseften onze jongens dat. Tegen Halle moest men de diensten missen van Willy Michielsen, Franken en Meyvisch. De wedstrijd eindigde onbeslist (0-0) en zodoende bleef er een waardevol punt in Meerle. Er bleef nu enkel nog een reisje naar Mariaburg en op de laatste speeldag kwam Lentezon naar Meerle. Twee ploegen uit de gevarenzone die eveneens de punten konden gebruiken. Het resultaat op Mariaburg? 'Meerle is gered' citeren we uit de Gazet Van Antwerpen. Al vroeg lukte Tom Kustermans de openingstreffer met een kopbal, op corner gegeven door Voeten. Dirk Van Bavel kon een tweede doelpunt aantekenen en daarna hield de verdediging de deur stevig dicht. De vreugde bij het eindsignaal was dan ook zeer groot. De laatste wedstrijd tegen Lentezon was alleen voor de bezoekers nog van groot belang. En hoewel ze slechts eenmaal het gaatje vonden, volstond dat om de volle inzet en daarmee ook hun behoud in derde mee naar huis te nemen.

Het seizoen samengevat De resultaten van het eerste elftal waren zeer wisselvallig. Lange tijd werd er met degradatievrees geleefd. Gelukkig kwam alles terecht en blijft Meerle als enige 'fusieploeg' in der-

de. Meer, Wortel en Minderhout zullen het weer in vierde moeten doen. Meerle zou intussen al flink bezig zijn om voor volgend seizoen de nodige versterking te zoeken. Naar verluid zou er reeds een lange Nederlandse spits zijn aangeworven (niet Van Loen hoor!). Als we de eindrangschikking van de verschillende Meerlese elftallen even overlopen, kunnen we toch vaststellen dat het beter had gekund. De reserven eindigden op de 11e plaats (op 14), de juniors 6e (op 9) en de scholieren 5e (op 13). Hier zat zeker meer in als men maar wat meer in het 'gareeltje' had willen lopen. Jeugdzonden? De knapen eindigden 12e (op 12) (kommentaar overbodig) de miniemen A 10e op 14 en de miniemen B 4e op 14. Zij waren daarmee de best geklasseerde ploeg van Meerle. De praeminiemen A eindigden 8e op 14 en de praeminiemen B tenslotte 14e op 14. Voor hen geldt echter een verontschuldiging. Door een administratieve tekortkoming werd deze ploeg in een A reeks ingedeeld en kunnen we spelers, trainer en afgevaardigden alleen maar feliciteren met hun inzet om een heel jaar met deze handicap te hebben voortgedaan. Zware nederlagen volgden elkaar zaterdag na zaterdag op. Misschien vormt deze ervaring een goede leerschool voor volgend seizoen. Dit seizoen zit er dus weer op en met belangstelling kijken we uit naar het volgende. Maar eerst wensen we aan alle spelers, trainers en afgevaardigden een welverdiende vakantie. Het bestuur wensen we een 'vruchtbare transferperiode' toe, dit tot 'heil' van K.F.C. Meerle. • 37


SPORT

Voetbaltornooi Minderhoutse verenigingen Het jaarlij kse voetbaltreffen, georganiseerd door F.C. Papillon, tussen de Minderhoutse verenigingen, kende weerom een spannend verloop. De weermaker was van de partij en de spelers maakten er een sportief onderonsje van, ook dank zij de medewerking van scheidsrechters Jan Van Eersel, Jos Jacobs en Johnny Lenaerts. F.C. Boskant was niet te kloppen en in de finale moest ook K.L.J. eraan geloven! De uitslag: 1. F.C. Boskant, 2. K.L.J., 3. Minderhout V.V., 4. F.C. Papillon, 5. Kruisboog, 6. K.W.B., 7. K.S.J.

V O\ La 2O\ 400

een bezoek

méér dan waard

woondecoratie

Gordijnen - Tapijten - Vloerbedekking

Kapeistraat 6 12r1e-Hertn

Het stevige F. C. Boskani-geheel dat verdiend de beker ceroverde.

TV-VIDEO-AUDIO-HIFI ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN ELEKTRISCH INSTALLATIEMATERIAAL voor de doe-het zeiver ELEKTRO HUWELIJKSLIJSTEN FOTOCOP lES & OFFSETCOPIES Op schooldagen open om 7.30 uur GIJSBREGTS ELEKTRO 's Bosch straat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 314 54 73 Len L1/skrckhii 38

is..

L. 1. dat in dc eindsi,'ijd lo(ii te licht bevonden werd.


Kopje uit het buitenland In ons nummer van april had de onschuldige kinderhand een kopje aangeduid uit de klas van Meester Felix Vleugels uit 1949. Het toeval wou dat dit kopje, dat toebehoort aan LOUIS HENDRICKX, reeds van in 1954 in Canada vertoeft. Ver van Minderhout en wanneer dit verhaal hier geëindigd was, zou niemand dat verwonderen. Mis dus, want Louis heeft net als veel emigranten uit de Noorderkempen hier nog heel wat familie wonen en veel van hen onderhouden nog regelmatig kontakt met de die van over de oceaan. En vermits alle fusiebewoners ook nog de Hoogstraatse Maand lezen, wist de familie van Louis direkt wat schrijven. Natuurlijk met een exemplaar van dit blad erbij. Louis heet nu Lloyd en spreekt haast geen Vlaams meer. Zijn moeder natuurlijk nog wel en zij kon dus het verhaal vertalen. (Het verhaal schrijft zij aan haar nichtje Maria Van der Kaa.)

KOPJE VAN DE MAAND Vooraleer we een boekje opendoen over de meisjes van de Wortelse foto, genomen aan de Rooimans, toch even iets op zijn plaats zetten: In onze vorige editie prijkte Ria Bellens uit de Achtelsestraat voor de tweede keer als kopje en dat was, zult u wellicht inkomen, niet onze bedoeling. Het echte kopje was echter: Louis Heridrickx, RR 8 Watford Norn 2 S.O. Onlario Canada... zeg nu zelf, zo'n verre kop, dat maken we niet alle maanden mee! Sorry voor het ongemak Louis, maar ons aanbod blijft gelden, hoor: je mag, wanneer het u best schikt, voor 500 fr. inkopen doen bij Van Herck Sport in Hoogstraten. Ook ons Wortels kopje S.S. (kijk hij Van Herck Sport advertentie) krijgt binnenkort 500 fr. toegestuurd. Aan de leerkracht op de foto, zuster Alphonsine, kunnen we niets meer vragen, omdat ze er niet meer is. Maar geen nood, ons kopje wist zelf zo nog wel een en ander op te vissen: Dat de zuster, die tevens direktrice was, tot de Religieuzen Ursulinen van het Spijker behoorde, en dat ze zéér op orde en netheid gesteld was, en dat de leerlingen mooi in het gareel werden gehouden. Toch gaf ze de meisjes een gevoel voor verantwoordelijkheidszin en zelfstandig werken mee: 's zaterdags kregen ze het huiswerk voor een ganse week mee naar huis, en zo moesten ze zelf hun werk maar verdelen. De volgende week 's zaterdags 's morgens was er dan telkens een echte prijsuitreiking: diegene die het hoogst gescoord had mocht het eerst zijn prijs komen kiezen: poppetjes - kleedjes - naailapjes - prentjes enz... alles afkomstig van en meestal vervaardigd door de zusters van het Spijker. De tweede mocht als tweede haar keuze maken enzovoort.., daar waren ze bijna de hele voormiddag zoet mee. Dat was in het vierde leerjaar. Van het derde herinnert S.S. zich dat ze begin december de zakjes vulden die ze enkele dagen later ... zelf uit de handen van Sinter klaas kado kregen. Opeens was alles duidelijk, maar plezant was anders... Na het vierde ging S. naar het Spijker waar ze de middelbare voltooide. Daarna volgde ze secretariaat Moderne Talen en nu is ze werkzaam als direktiesecretaresse aan het H. Graf in Turnhout.

Louis Hcndrtckx ,'n 'fw'u.'vf SQelermnans op hun trouwdag: 12 april 1969 in Parkhill (C'anada) Louis (of Lloyd) herinnert 7ich nog de klas van de foto. Marcel Vorselmans en Verhoeven herkent hij direkt, van andei cii kent hij alleen nog de naam, nog anderen van gezicht. Louis huwde in 1969 met Margaret Soetemans (aan de naam te zien ook met Vlaamse wortels) cii heeft 3 kinderen die 7elf ondertussen reeds lang de lagere school ontgroeid zijn. Ginderaçhter doet 1 nuis grond en draineringswerken, waarmee hij ook daar reeds dc krant haalde. hij kocht in Amerika immers een traktor die de grootste was van heel Ontario. Die moest per speciale ferry de grens overgezet worden, omdat de brug over de St. Clair River (grens tussen USA en Canada) niet breed genoeg was voor het gevaarte. Onder tussen heeft Louis Abraham reeds ontmoet en is hij pas geopereerd aan zijn knie, waat hij naar verluidt nog veel pijn van heeft. Of hij bij Van Herck Sport zijn prijs zal halen, staat in de brief van Tante Louisa niet in, maar dat ze ginds veel plezier beleefd hebben aan de Hoogstraatse Maand wel. Ze spreken zelfs over een abonnement. Wat vergeelde klasfoto's kunnen doen...

Met deze nieuwe klasjoto Ls er iets niet heel duidelijk: men is niet zeker of ei wel een juf hij op de foto staat! Ofwel ziet ze (zag ze) er erg jong uit en zit toch ergens tussen de leerlingen, ofwel had ze een hekel aan gefotagrajëerd worden en staat ze ergens buiten beek!, ofwel is ze zelf de otografe wie zal het ons zeggen? We weten wel dat defow genomen is aan het klooster in Meer en dat het de tweede klas is van de huishoudschool waar de Hoogst raatse gezusters Snoe ys resp. leerkracht en direkirice waren. In de volgende maand weten we daar meer over. Ons kopje stuurt ons intussen vlug een kaartje inet haar naam en adres (D.H.M.: K. Boomnstraat 37, 2320 Hoogstraten). • 39


RIJDEN*##

IS PLEZANT*

RIJDEN IS (maar al te dikwijls) ALLESBEHALVE PLEZANT!!! Vorige week was ik getuige van een dodelijk ongeval op de autosnelweg. Ik kan iedere lezer van deze rubriek ervan verzekeren dat een dergelijke ervaring een ware nachtmerrie is. Een autosnelweg is een potentieel moordlint, en de belangrijkste oorzaak is 'onaangepaste snelheid', m.a.w. 'overdreven snelheid'. Als ingenieur ben ik mij uiteraard bewust van de waarlijk demonische krachten die kunnen loskomen wanneer een blok staal van ongeveer 1000 kg tegen de snelheid van 140 km/uur over de weg raast (om van onze vrienden, de lasiwagenbestuurders nog maar te zwijgen). De meeste mensen weigeren dit echter in te zien en praten zich voortdurend een vals gevoel van veiligheid aan. Het meest wraakroepende daarbij is echter dat zij op die manier ook het leven van voorzichtige, 'risicobewuste' mensen in gevaar brengen. Zolang de overheid geen drastische maatregelen treft (zoals in de States: maximum snelheid 95 km/uur, zonder uitzondering, zonder pardon) blijven wij op de Europese autosnelwegen 'door gevaarlijke gekken omringd'. Het is werkelijk al te belachelijk wanneer je bedenkt hoe weinig 'risicobewust' veel autobestuurders nog zijn. We zijn als de dood zo bang om door de bliksem getroffen te worden, terwijl we zonder problemen in onze auto stappen om tegen 140 km/uur over de weg te scheuren, terwijl het risico op een blikseminslag vrijwel zero is in vergelijking met het risico op een verkeersongeval. Het is reeds lang statistisch bewezen dat de bestuurder zelf in 95 07ó van de gevallen de rechtstreekse oorzaak is van een ongeval. (Slechts in 5 07o van de gevallen kan men de toestand van de wegen, van het wegdek, enz. verantwoordelijk stellen). De eerste en belangrijkste oorzaak daarbij is en blijft 'overdreven snelheid'. Sinds de komst van de motor hebben we onze snelheid pakweg 10 maal opgedreven, en dat stelt onze hersenen voor bijna onoverkomelijke problemen. Zo zijn wij bijna niet bij machte om de snelheid van een tegemoetkomende wagen juist in te schatten. Experimenten hebben uitgewezen dat de gemiddelde bestuurder er maar gewoon van uitgaat dat de tegenligger even snel rijdt als hijzelf. Vandaar dat veel mensen vrolijk de weg oprijden in de mening 'dat het nog wel kan'. Zeer dikwijls kan het niet. We weten gewoon geen raad met het begrip snelheid, vandaar dat wij ook steeds de tijdswinst overschatten die we kunnen realiseren door snel te rijden. (Nog afgezien van

N.V. GARAGE VAN USSEL

de vraag of dat kwartiertje dat we kunnen uitsparen door als een gek bijvoorbeeld van Hoogstraten naar Gent te scheuren i.p.v. rustig de 95 km/uur snelheid aan le houden, er eigenlijk iets toe doet). Wij bewegen ons per auto vlugger voort dan de verwerkingssnelheid waarmee onze hersenen werken. Wij zien aldus de gevolgen van snelheid niet in. De remafstand, bijvoorbeeld moet in het kwadraat uitgedrukt worden. Als ik m'n snelheid verdubbel, wordt mijn remafstand vier maal langer, en worden de problemen die elk manoeuvre oproept ook vier maal groter. Als er een klap komt is deze ook vier maal erger. Dit is een ijzeren wet van de fysica die altijd geldt en totaal onafhankelijk is van het feit of wij 'goede chauffeurs' zijn die weten hoe ze hard moeten rijden, over een veilige auto beschikken die wel een stootje kan verdragen, enz. Wij gaan er echter maar gewoon van uit dat bij dubbele snelheid de remafstand ook slechts verdubbelt. Door het systematisch verbeteren van het rijcomfort hebben we in een moderne auto ook geen enkel 'fysisch' gevoel van snelheid meer. Er is niets dat, zelfs bij hoge snelheid, overdreven schokt of trilt, en het laatste restje omgevingsgeluid wordt dan nog onderdrukt door autoradio of -cassettespeler. EEN MODERNE AUTO IS EEN RIJDEND BOUDOIR geworden i.p.v. een VERVOERMACHINE. (De enige auto die hieraan ontsnapte, de on-

~J - MA»Jb

lr*Yifell IQ

Garage Luc Ryvers bvba Meerseweg 97 2321 Hoogstraten -

Tel. 03/315.90.90 Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 031314 68 60

40

Streven naar perfektie

Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

volprezen 2 PK, wordt niet meer gemaakt, geheel volgens de Murphy-variant: 'als iets goed, degelijk en tegelijkertijd goedkoop is, wordt het (eerst nog in Portugal maar daarna al vlug) niet meer gemaakt.' Als ingenieur acht ik deze 'verboudoirisering' mee verantwoordelijk voor de huidige verkeersmoorden. Zolang de overheid de koe niet bij de horens grijpt en de snelheid van ons verkeer drastisch beperkt zal er niets ten goede veranderen. En

cm GARAGE AUTO

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht Meerseweg 15 Tel. 03-3157231 2321 Hoogstraten-Meer

dat men niet komt vertellen dat het niet kan. Als het in de States, het meest liberale en individu-vriendelijke land ter wereld wel kan, waarom dan bij ons niet? Ik hoop in mijn verdere bijdragen de hier uitgezette denkpiste nog uitvoeriger te kunnen berijden. Reacties (liefst van hardrijders) zijn uiteraard welkom. Tot volgende maand. (Als ik er dan nog ben want ik moet ondertussen enkele malen de snelweg op!) Vanfraeyenhove V. (ir)

i Ui U Hijff GARAGE HOGA

B.V.BIIA

L. WOUTER S St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten

Telefoon 03-314.71.84

Lichte bedrijfswagens: DAF

Fax:

03.314.83.98


Burgerlijke stand Geboortes 29 maart: Lore, dochter van Dirk Vervoort en Inge Brangers, Minderhoutdorp 62a, Minderhout. 30 maart: Dries, zoon van Dirk Van der Linden en Bea Janssens, Minderhoutsestr. 26, Minderhout. 1 april: Koen, zoon van Eric Janssens en Marleen Lochten, Driehoekstraat 29, Meer. 3 april: Willem, zoon van Johannes Kuijpers en Maria Sterkens, Maxburgdreef 32a, Meer. 3 april: Anne, dochter van Herman Leenaerts en Maria Bevers, Maxburgdreef 4, Meer. 4 april: Claudia, dochter van Frank Tilburgs en Hilde Hillen, Meerseweg 153a, Meer. 4 april: Hans, zoon van Marc Brosens en Annie Michielsen, Meerledorp 66, Meerle. 5 april: Kristoff, zoon van Marc Verschueren en Louisa Adams, Bergenstraat 2a, Minderhout. 8 april: Stef, zoon van Jan Joosen en Karina Jacobs, Engelenven 5, Meer. 9 april: Kaat, dochter van Jacobus Nobelen en Viviane Laurijssen, Chaamseweg 2, Meerle. 9 april: Stef, zoon van Eric Segers en Marina Geenen, Beemden 25c, Minderhout. 10 april: Sien, dochter van Danny Pinxteren en Hilde Vermeiren, John Lijsenstraat 5, Meer. 10april: Jeroen, zoon van Ludo Geerts en Ingrid Adriaensen, Moerstraat 68g, Hoogstraten. 11 april: Thomas, zoon van Geert Hufkens en Maria Vinck, Gravin Elisabethlaan 51, Hoogstraten. 11 april: Veerle, dochter van Wilhelm Schalk en Anny Lauryssen, Hoogeind 66a, Meer.

15 april: Lieve, dochter van Jozef Adams en Greta Vermonden, Zwartvenweg la, Meerle. 22 april: Vannick, zoon van Francis Vissenbergh en Lisette Punt, O.L. Vrouwstraat 2, Meerle. 25 april: Melanie, dochter van Marc Van Dijck en Christina Van Gestel, Meerseweg 82a, Minderhout. 30 april: Veronique, dochter van Peter Loos en Maria Rombouts, Meerdorp 63, Meer.

KARL'S - COIFFURE Huwelijken 6 april: Paul Pauwels, Katelijnestraat 70, Hoogstraten en Ingrid Van Steen, Zilverboslaan 34, Kapellen. Nieuw adres: De Aard 73, Brasschaat. 6 april: Hugo Vinkx, Moerstraat 55, Hoogstraten en Gertrudis Huybrechts, John Lijsenstraat 4, Meer. Nieuw adres: Zandgroefweg 60, St. Job in 't Goor. 13 april: Gert Vermeiren, Hoge Meerheuvel 12, Brecht en Göedele Faes, H. Bloediaan 291, Hoogstraten. Nieuw adres: Heilig Bloedlaan 295, Hoogstraten. 13 april: Peter Nees, Vrijheid 52, Hoogstraten en Greta Heyns, Vlimmersebaan 69, Lille. Nieuw adres: St. Lenaartseweg 27, Hoogstraten. 19 april: Kris Luyckx, Hoevestraat 48, Merksplas en Els Mattheussen, Bergenstraat 9, Minderhout. Nieuw adres: Leeststraat 36, Merksplas. 19 april: Joseph Vermeiren, Zandstraat 8, Wortel en Christianne Rombouts, Terbeeksestraat 46, Meer. Nieuw adres: Zandstraat 8, Wortel. 19 april: Cornelis Heuvelman, Capelleweg 1, Oostflakkee (NL) en Saskia Jongeneel, Maxburgdreef 15, Meer. Nieuw adres: Maxburgdreef 15, Meer.

Schilder- en dekoratiewerken wand- en vloerbekleding raamgarneri ng zonnewering tapijten - lopers behang - verf

ADVIES

mode...

UITVOERING

schilderwerken mertens Heilig Bloedlaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 0313145278 Fax 03/31 48802

m

I1 Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

19 april: Erkan Sönmezcan, Hamidiyamah 197, Mersin, Turkije en Katrin Brosens, Minderhoutsestraat 124, Minderhout. Nieuw adres: Pieter van Hobokenstraat 10, Antwerpen. 26 april: Johan Van Looveren, St. Lenaartsestwg. 20, Rijkevorsel en Heidi Snoeijs, Heieinde 10, Meerle. Nieuw adres: St. Lenaartsestwg. 20, Rijkevorsel. 27april: Bert Gevaert, Beekstraat 21, Ekeren en Tanja Maas, Heieinde 26, Meerle. Nieuw adres: Meersel 11, Meer. 27 april: William De Bergé, en Marleen Van Puymbroeck, Meerdorp 16, Meer.

51

Overlijdens

1 april: Lodewijk Lauryssen, 77 jaar, echtgenoot van Julia Adriaensen, Meerdorp 57, Meer. 3 april: Joanna Meeusen, 65 jaar, echtgenote van Jaak Goetschalckx, Desmedtstraat 2, Minderhout. 6 april: Josephina Donckers, 70 jaar, weduwe van Jacob Bastyns, Gestelsestraat 29, Meer. 11 april: Frans Vermeiren, 74 jaar, weduwnaar van Catharina Geerts, Deken Lauwerysstraat 4, Hoogstraten. 22 april: Joseph van Gestel, 64 jaar, echtgenoot van Maria Huysmans, Tinnenpotstraat 3, Hoogstraten. 23 april: Maria De Roover, 86 jaar, weduwe van Joannes Havermans, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 23 april: Jaak Geenen, 87 jaar, echtgenoot van Maria van Riel, Heerle 60, Meerle. 25 april: Emma Vervloet, 85 jaar, echtgenote van Frederik Masson, Maxburgdreef 39, Meer. 27 april: Pieter Wouters, 86 jaar, weduwnaar van Maria Pemen, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 28 april: Nancy Snoeys, 018.04.1991, Terbeeksestraat 47, Meer. 41


Op stap in...

BROUWERSHUIS FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

RESFAURAF TAVERNE

HOOGSTRATEN Zaterdag 1 juni en zondag 2 juni: BOND-

SCHIETING in lokaal St. Jorisgilde in de Brouwerijstraat. Zondag 2juni: H. BLOEDPROCESSIE om 11 uur, na de eucharistieviering van 10 uur. WIELERWEDSTRJJD, ingericht door de Hoogstraatse Spurters; om 13.30 uur Dames Nieuwelingen en om 15 uur Dames Junioren. TENTOONSTELLING in IKO van het werk van de leerlingen van 10 tot 18 uur. Woensdag 5juni: BLOEDINZAMELING in het Medisch Centrum (G. Elisabethl.) vanaf 17.30 uur.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof H000STRATEN

Zaterdag 8 en zondag 9juni: BONDSCHIE-

TING in lokaal St. Jorisgilde aan de Brouwerijstraat. Zondag 9 juni: Viering 50 JAAR KWB, met eucharistieviering om 10 uur, daarna receptie en feestzitting in de Pax. Zaterdag 15 juni: bezoek aan de tentoonstelling WIT OVER ZWART in Brussel. Vertrek 8.30 uur aan de kerk. Zondag 16 juni: Nationale Dag van de Beiaard met BEIAARDCONCERT en Torenbeklimming met gids van 14 tot 17 uur. PAAPTORNOOI van KWB vanaf 13 uur op de wei achter de Pax. Zondag 30juni: ZWALUWENTOCHT, georganiseerd door de Jeugdbond voor Natuurstudie. Vertrek om 14 uur aan de Gemeenteschool (K. Boomstraat).

Gelmelstraat 7

chiezaal.

't HOOGHUIS

De Eiken Marc Van der Smissen

Eethuis Roma

John Lijsenstraat26, MEER Telefoon 03/315.74.29.

alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

Tel. 03 314.38.11 Hoogstraten Gelmelstraat 2

MINDERHOUT

ROM A Ci

ÇLLML GELMELSTRAAT 14.16 HOOGSTRATEN TEL: O&314 8311 42

MEERLE Woensdag 12juni: 'Kom op tegen kanker' -

so e ir

1 1 1 1 1

Café - feestzaal

biljart - darts - kegelbaan hondendressuur.

SNACK- en PIZZABAR

HOOGSTRATEN Tel.03/314 7748

Zondag 2 juni: SCHOOLFEEST van 14 tot

18 uur in de school aan de Rooimans.

HOOGSTRATEN

taverne

lui

WORTEL Zondag 23 juni: MISSIEFEEST in de paro-

'/o11iTRT

Het cate voor jongeren met het hart bit muziek. Tel. 03/3 14 32 64 Ook op woensdag.

Fax 03/314.87.43 Tel. 03/3 14.32.45 Geopend vanaf II u. Dinsdag vanaf IS u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u.

Zaterdag 1 juni: PROPAGANDASCHIETING Hoop en Moed t.g.v. het 60-JARIG BESTAAN van Handboogmaatschappij Hoop en Moed op het terrein van M. Verbaeten. Zondag 2juni: SCHOOLFEEST in de Basisen Kleuterschool. FEESTSCHIETING van de Handboogmaatschappij Hoop en Moed t.g.v. het 60-jarig bestaan, vanaf 9.30 uur op het terrein van M. Verbaeten. Dinsdag 4juni: K.V.L.V. fietst het Belgisch Lijntje af over een afstand van 50 km! Men vertrekt aan de zaal te 09.30 uur en te 17.00 uur is men terug thuis.

INFO AVOND door Ziekenzorg Meerle - om 20 uur in de parochiezaal. Zondag 23 juni: OPEN TUINDAG VELT Tuin van fam. Kools-Govaerts, Schuivenoord 7, Meerle van 10 tot 17 uur toegankelijk voor publiek. 2e AARDBEIENTOCHT van wandelklub 'De Noorderkempen' vertrek van 8uur tot 15 uur aan de parochiezaal.

MEERSEL-DREEF Elke zondag ROMMELMARKT van 9 tot 16

uur, ten voordele van de fanfare. BLOEMENTENTOONSTELLING in de St. Lucia-kapel.

Zondag 2 juni:

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinharrdel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT

Langenberg 14 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL- DREEF


AGENDA Vanaf zaterdag 13juni: MOSKES-festival (zie Fusieswing) Zaterdag 15juni: MISSIEFEEST bij de Paters.

FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur

MEER

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.01 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnarniddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u.

HET SLOT Wortels Jongerencafé zonder pretentie Geopend: Donderdag vanaf 20.00 uur vrijdag vanaf 19.00 uur zaterdag vanaf 19.00 uur zondag vanaf 13.00 uur

(.a l'_ 1

el iranI

DE GRENS Sriiheeklô Tel. 3159107

anuit Nederland

Zaterdag 1juni: Optreden van 'TRAJECT' om 21.00 uur in de Mussenakker. Inkom gratis. Zondag 9 juni: SCHOOLFEEST aan de Donckstraat vanaf 13.30 uur. AARDBEIENWANDELING met Vakantiegenoegens vanaf 14.00 uur aan de kerk. Zaterdag 15juni: St.-Jorisgilde: SCHIETING grote kruisboog. Zondag 16juni: St.-Jorisgilde: SCHIETING grote kruisboog. Dinsdag 18 juni: Ophaling GROOT HUISVUIL. Zaterdag 22juni: St.-Jorisgilde: SCHIETING grote kruisboog. Zondag 23juni: St .-Jorisgilde: SCHIETING grote kruisboog. Officiële inhuldiging van het MARCKDALPAD door stadsbestuur. WIELERKOERS voor Internationale Liefhebbers vanaf 14.00 uur van de Meerse Supportersciub. Woensdag 26 juni: BL4IIEDINZAMELING in school Terbeeksestraat vanaf 18.00 uur. Zaterdag 29 juni: VOLKSMUZIEKFESTIVAL van de Boerenkapel in Gestel vanaf 18.30 uur. KLJ-OUD PAPIER inzameling op parking Quirijnen vanaf 09.00 uur. Zondag 30 juni: VOLKSMUZIEKFESTIVAL van de Boerenkapel in Geste! vanaf 13.00 uur.

RADIO CONTINU (FM 105.4) -24 uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 315 79 40

U

Café

-

frituur

Papillon Minderhout

Dinsdag en woensdag gesloten

Jarige Cahier Cahier de Brouillon bestaat dit jaar maar liefst tien jaar. Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus wordt het ganse interieur compleet

heringericht. De afgelopen tien jaar heeft de Cahier baanbrekend werk verricht in het Belgische muziekwereldje. Bijna 150 groepen hebben ooit op het Hoogstraatse podium gestaan. Velen onder hen staan nu aan de top van zowel de Belgische als de internationale muziekscène. Een aantal toppers, die ooit al in Hoogstraten waren, zal je terug kunnen zien van 6 t/m 9 september. Dan zal de heropening en het jubileum knallend gevierd worden met champagne en een aantal spetterende optredens. In de septembereditie van Fusieswing lees je er alles over. U

09-32371 5') 1

BANKUNIE

een kliënivriendelijke bank die unieke voorwaarden geeft op uw zichtrekening.

5 0/0

Wie zijn loon, pensioen of gewoon minimum 25.000,- F. per maan laat storten op zijn zichtrekening, ontvangt bij BANKUNIE 5% vanaf de eerste frank.

+ GEEN BETAALKOSTEN!

Stortingen, afhalingen, overschrijvingen, enz.... blijven bij de BANKUNIE gratis. 'Geef uw inkomen een extraatje'!

BANKUNIE-KANTOOR H006STRATEN - VRIJHEID 116 - TEL. 0313144292

BANKUNIE

meer bank voor je geld

43


7

Het Belgische Rode Kruis

Ongevallen Brandweer 314.42.43

POLITIE: 315.71.66 DAG EN NACHT BINNEN

-

BUITENLAND

WACHTDIENSTEN

RIJKSWACHT: 314.50.08 -

centrale verwarming sanitair -

CONTAINERDIENST

1]

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

HUISDOKTERS

2321 Meer

JOS SERVAES Vrijheid 251 2320 Hoogstraten Achtelsestr. 1 -

Tijdens het weekeind van zaterdagmorgen 8 uur tot tnaandaginorgen 8 uur.

Tel. 03/315.74.46

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Eiken en blankhouten

meubelen Ook inkoop

Tel. 03/314.34.37 Centrale Verwarming

Weekeind van 2juni: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel. 3 14.66.02. Weekeind van 9juni: DR. H. VERHOEVEN, Desmedtstraat 29, Minderhout, tel. 3 14.3 1.66. Weekeind van 16 juni: DR. D. ROBBEN, Leemstraat 42-A, Hoogstraten, tel. 314.38.48. Weekeind van 23juni: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, tel. 314.45.55. Weekeind van 30juni: DR. M. VAN OVERVELDT, Worteldorp 5, tel. 3 14.48.00.

KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDER S MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

Jan Verheyen

-

-

[f~2 ~

Onderhoud Depannage -

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

&W

Tel.03/314.51.33

Indoor tennis squash

snooker Tennisclub

de.V I RIJHE ID vzw

Achtelsesrraat 72 2320 Hoogstraten

Tl. 03/314.37.76 K. VERHEYEN-GEYSEN

APOTHEKERS

Van 31 mei tot 7 juni: APOTHEEK GEERTS, Kerkdreef 20, St. Jozef-Rijkevorsel, tel. 312.12.20. Zaterdag 1 juni: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04. Van 7 tot 14juni: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 0 14/63.33.83. Zaterdag 8juni: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11, tel. 3 14.38.68. Van 14 tot 21 juni: APOTHEEK HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 314.57.24. Van 21 tot 28 juni: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, te!. 315.77.73.

sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigum

-

Desmedtstraat 36 23fl Minderhout .

Tel. 03/314.54.50

mobilE REnt

0151

AUTOVERHUUR St Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

-

NOORDERKEMPEN

e

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Centrale verwarrninq Sanitair -

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

Voort 26- Meerle

TANDARTSEN

03/314.76.81 Huwelijken Buis fuiven en klein P A -

-

-

/

BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout

2juni: BROSENS, Koestraat 14 Minderhout, tel. 314.76.44 9 juni: CARPENTIER, Bisschopslaan 39,

Sanitair- en dakwerken

16juni: DEBOEL, Rerum Novarumlaan 48, Westmalle, tel. 312.49.83 23 juni: DE ROECK, Leopoldstraat 20, Rij-

Lood- en koperwerken

30 juni: DE SCHEEMAEKER, Rommensstraat 5, Meer, tel. 315.80.01

Td 03/3147578

\ 44

VRIJHEID 29

Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

LOON EN GRONDWERKEN

ÇØ3STING MARC VANLUFFELEN

Cis Vissers

Beerse, tel. 014/61.54.34

kevorsel, tel. 314.59.78 Tel. 03/315 76 26

Tel. 03/315.75.31

KENNES THUIS VERPLEGING LOUIS Blauwbossen 5 Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

2322 Minderhout Tel. 031315.75.09


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.