maart 1991 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAAND BLAD ZEVENDE JAARGANG, NR. 71 MAART 1991 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

Dit werk is mijn lust en mijn leven

Exclusieve reportage van onze man uit Meer:

Top Van AperenGorbatsjov

Discrete charme van het ZAALVOETBAL

Sieke Verhoeven


L UIM

=Cn n J nu

De SLIBUschaats

Het Slim Burokevzw

Het Slim Buroke vzw

Trouwe lezers van De Hoogstraatse Maand kennen Albert als een echte 'schaats-o-fiel'. Hoewel regelmatig beoefenaar van de rolschaatssport, vindt Albert het ijsschaatsen toch de meest zuivere vorm van kunstmatige voortbeweging. Velen zullen dan ook Albert enkele weken geleden hebben zien rondjes draaien op De Mosten of de Eifbochtentocht over de Mark (gedeeltelijk) hebben zien afwerken. DHM: En, Albert. Kontent?

AV: 'Kont-end', zeker. Een paar keer flink gevallen, jong. Die sneeuw op het ijs, hé, dat is de pest. Die sneeuw zelf is niet het ergste, daar wil ik gaarne messcherp doorheen snijden. Maar 't zijn die oneffenheden en ingevroren bladeren enzo. Die ziet ge niet. Op 'mijnen ouder' is dat toch nogal riskant, vind ik. Ik vrees dat het natuurschaatsen er voor mij dit jaar op zit. DHM: En wat heeft Albert daar op bedacht? Haha. Een paar kussens onder het poepeke? Haha. AV: (Een beetje kregelig) Ja, 'k had het kun-

nen denken dat uw denkwerk weer niet ver der zou reiken dan een almanakmoppeke. Maar goed, wat ge niet hebt, kunt ge niet gebruiken. DHM: Sorry.

AV: Kijk, als je schaatst, staat ge met uw klein ijzerkes op een groot ijsvlak. Eigenlijk is dat niet zo heel logisch. 99,99% van het ijs ligt er ongebruikt te liggen terwijl het dikwijls dagen duurt om 'van dikte' te worden. Draai echter de feiten eens om. Als ge het ijs eens onder uw voeten zoudt binden. Meteen mijn fluxen-blad ingevuld, het hierboven eventjes laten werken (tikt even legen de slaap) en voilâ. Ge weet dat ik hier een goede piste heb liggen om 'rol te schaatsen'... (Stopt, denkt even

wandelen naar de loods met de schaatspiste errond. Sebastiaan huppelt mee en kwispelt van alteratie. Tegen de gevel staan wel acht bakjes met telkens een houten klomp erin.

AV: Deze zullen wel klaar zijn, denk ik. Met een lichte tik klopt Albert de aan gevroren bakjes los en twee fraaie, airodynamische ,jsklotn pen schilteren. In elk van de houten blokken propt Albert een homp hooi en in een 'wip-en-ne-gij' later staat Albert in schaatshouding op het koele gladde beton.

AV: Het grootste probleem was aanvankelijk de 'afstoot'. Dat heb ik echter opgelost door aan de binnenkant van de voet een beetje zand mee te laten invriezen. Daardoor ontstaat een plaatselijk schuurpapieren oppervlak. En inderdaad: met één fikse stoot suist Albert het beton op. Sebastiaan blaft vrolijk mee over. Bochten nemen is geen probleem door een juiste dosering van afstoppen en vrij-

loop. AV: (triomfantelijk) En? Wat vindt ge? Ik heb er al een patent voor aangevraagd. Het 'ijsvorm-bad' zal verkocht worden in elke AVEVE-zaak en is natuurlijk betaalbaar met SUBSI-cheques. Mijn pennevriend Cor van der Laak gaat de zaak in Nederland promoten. Ingenieur Sipkema ziet er zelfs een alternatieve Elfstedentocht in over de weg. Tenminste, dat zegt Cor. Maar ge kent Cor, hé!U

na. Ik denk ook dat het moet zijn 'om te rolschaatsen', maar ik wil Albert 's redenering niet dwarsen met een taalkundige futiliteït)

--

Het Sinnet-spel In de marge van deze vondst weze vermeld dat het niet de eerste keer is dat Albert probeert de wereld van het spel om te keren. Verleden jaar kreeg Het Slim Buroke van De Hoogstraatse Tennisvereniging de vraag iets te bedenken tegen het verloren slaan van de tennisballen. Het 'omkeerprincipe' werkte in dit geval heel wat minder succesvol. Volgens Albert was echter wel volledig voldaan aan de gestelde vraag. Toch werd het idee door de mensen van DHT tactvol afgevoerd. 13

DWARSE DOORSNEDE

SLIBU-schoats

Euh,... te rolschaatsen. Kom anders eens eventjes mee.

patent rir. 14781007 dd 01/0211991

Jt' trekken onze kraag een beetje hoger en

b.v.b.a.

--

ONTWERP: Albef t Vorstenbosch

beschrijving voor rechtervoet Iinkervoet - simmetrlsch

houten klomp (niet in dit patent beschreven)

DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDACTIE: te!.: 314.41.26 ADMINISTRATIE:tel.: 314.49.11 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49 verant w. uitg. J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogsiraten

jsklompzuiver wolerbosis (koude-coëtficent

E u

7

/ -

16)

E u

f

koet .2<>.5 fijn zond type LOMMEL

/q

:AFDRUKZ0NE :

u 0

1

___________

--23

cm

erharding door toevoeging von SL(BU-poeder

zie patent nr. 14781008


utouw in de moond Als ge iedereen kent, hebt ge geen vijanden Al 23 jaar draagt Sieke Van Nyen de reclame rond in Wortel. Wat begon niet een dunne 'Kempenklok' groeide uit tot een dik pak reclame dat maar met moeite in de brievenbus gestouwd kon worden. Zo werd dat werk allengs zwaarder en Sieke ouder maar dat temperde haar enthousiasme niet: 'Ik kijk er elke week naar uit, tot het weer woensdag wordt en ik kan rondgaan, dan voel ik me goed. Ik zou dat voor niks Ier wereld willen missen.' Zo denkt J05, haar man, er echter niet over, die heeft er schoon genoeg van na al die jaren. Hij en de kinderen hebben Sieke altijd geholpen bij haar werk. Nu die kinderen het huis uit zijn, Jos op pensioen en Sieke moeilijk te been, is haar wekelijkse rondgang verkleind tot enkel de dorpskom, maar ze blijft gaan, met haar kinderwagen waarin ze de 'gazettekes' vervoert en die haar tegelijkertijd houvast geeft om op de been te blijven.

't Boiks Heike 68 Jaar geleden werd Sieke geboren als Lucie, 13de kind van Rik Verhoeven, een merkwaardig man in zijn tijd. In Bolk, gehucht van Rijkevorsel aan de grens met Wortel, bouwde hij een huis, ging daar boeren, hield er café en was ook nog boswachter van de baron. Hoewel hij maar tot zijn 1 ide jaar naar school ging, kon hij zo vlot schrijven als hij vertellen kon en daar was hij voor bekend. 'Als ons vader vertelde, liet iedereen het werk vallen

waarmee men bezig was, om naar hem te kunnen luisteren, ook al had hij het allemaal al eens vroeger verteld'. Elk jaar schreef Rik een gelegenheidsgedicht dat werd voorgedragen bij de plechtigheid aan het monument op de li-novemberviering. Zo kon hij zijn patriotische gevoelens nog eens lucht geven, ook ns de oorlog. Want tijdens die oorlog was Rikske - zo werd hij genoemd - een echte patriot geweest. Hij zorgde voor het overbrengen van mensen en brieven doorheen de 'dodendraad'

Een sc/ioolJolo van 1933 ,nt'ï u'aa, -op de kinderen van 13o/k en keirschoi die elke dag gezainenlijk de lange weg naar school aflegden. Links bovenaan Sieke Verhoeven.

aan de grens in Castelré. Sieke vertelt nog over den 'bak' een houten constructie die tussen de electrische bedrading werd gestoken, daarna opengeplooid zodat de mensen er doorheen konden kruipen. Honderden mensen en brieven gingen zo via "t Bolks Heike' de grens over. Vader Rik is nooit echt gesnapt door de Duitsers, ook al scheelde het niet veel; toch heeft hij, op grond van vermoedens, een jaar in een Duitse gevangenis gezeten.

Cafémeisje en boerendochter In het kinderrijke Bolk van toen stapte Sieke elke dag mee in een grote groep naar de school in Wortel, ettelijke kilometers te voet langs de binnenwegeltjes. 'In de winter mochten we een uurtje vroeger naar huis, kwestie van niet in het donker thuis te komen. Maar op een keer ging de Zuster op een trapje staan om ons in het oog te houden. Toen ze zag dat we een beetje verderop aan het spelen waren in plaats van naar huis te gaan, was het afgelopen met vroeger te vertrekken uit school. Ik herinner mezelf nog als zo'n bleek meisje in die tijd; op weg naar school wreef ik dan met wat sneeuw of iets anders over mijn kaken om niet zo bleek te zien, rode wangetjes waren toen in de mode.' Bleek of niet, Sieke groeide op tot een 'Bolkse schone' die niet verborgen bleef, want na haar schooltijd ging ze thuis meehelpen, zosvel op de boerderij als in het café. 'Ons caté, 't Bolks Heike, lag heel afgelegen maar er kwam veel volk over de vloer. Het was het enige café op de weg tussen Rijkevorsel en Zondereigen; veel mensen gingen te voet in die dagen en dan kwamen ze gemakkelijk eens binnen. 't Is niet om te stoefen hoor, maar er kwam bij ons meer volk dan in Wortel waar toen wel zo'n 14 It 15 café's waren. Dat er bij ons nogal wat jonge meisjes waren, had daar zeker mee te maken. Het was zo'n café met wit zand op de vloer, een 'buffet' in plaats van een toog (een lage kast tegen de muur waarin de glazen stonden), en verlicht door petroleunilampen. In de zomer zaten de klanten buiten op banken onder de lindeboom. Niet altijd kwam dat klantenbezoek gelegen, \ooral in de drukke hooi- en oogsttijd, dan was iedereen nodig om te helpen, en als er dan zo'n klant bleef plakken, ja dan moest ge daar wel bij blijven, een café is geen winkel waar de mensen weggaan als ze hun gerief gevon-


VROUW IN DE MAAND

'Nu ga ik het goed krijgen'

De familie Verhoeven Ier gelegenheid van de zilveren bruiloft in 1929. In het midden vader en tnoeder met hun decoraties voor helfdhaftig gedrag in de eerste wereldoorlog. Sieke (links onderaan) was het dertiende en jongste kind. Vier kinderen stierven jong.

den hebben. Het was hard werken bij ons thuis, zo gebeurde het dikwijls dat we zondagsvoormiddags nog moesten schuren omdat daar in de week geen tijd voor was. En in de oorlog moesten we soms al om 3 u 's morgens opstaan om de koeien te gaan melken in Keirschot om het melk tijdig in Wortel te kunnen afleveren. Breed hadden we het ook niet thuis; een hele vis (haring) eten, dat kon niet, die moest in twee gedeeld worden. Ons vader die zei altijd: 'Wie het eerst thuis is, krijgt de dikste boterham', dus zal er bij ons wel geen overschot geweest zijn, hé.'

"t Is dank zij het café dat ik onze los heb leren kennen want wij gingen in onze jonge jaren nergens naartoe, alleen naar Wortelkermis. We vonden dat heel gewoon, al herinner ik me toch dat we eens een beetje jaloers waren toen we enkele meisjes naar Castel-kermis zagen rijden terwijl wij op de akker patatten moesten 'dabben'. Maar toch, doör hei café kwaiii ei lij ÛOS vccl jong volk en zo ook Jos Van Nyeii. Hij bleef komcn ook al was die tocht met de fiets van Hoogstraten naar Bolk niet zo gemakkelijk. Tijdens de oorlog moest dat gebeuren via allerlei binnenwegen, onder de prikkeldraad en door bos en veld. 's Avonds naar huis rijden met een verduisterde fietslamp, dat viel ook niet mee. In 1948 zijn we getrouwd, we waren toen allebei 25 jaar. Ik dacht toen: 'Ah nu ga ik het goed krijgen, geen café en geen boerderij meer.' Maar dat was niet zo, ik denk dat, door in het dorp te wonen, alles veel properder moest zijn, dat ik wat meer nauwgezet was toen. En dan kwamen ook al gauw de kinderen jaar op jaar, ons tante Lis die pastoorsmeid was geweest, kwam bij ons wonen, later ook ons vader en moeder, nee, zoveel beter kreeg ik het niet...

Bolk-kermis Het hoogtepunt van het jaar was Bolk-kermis. 'Dan werd de huiskamer ontruimd, de 4 kasten die er stonden, werden naar de schuur gebracht en dan liep het zo vol, dat wij soms langs buitenom moesten gaan om te bedienen, onmogelijk om er door te kunnen. Ook buiten zat het vol met mensen op de banken. Er werd enorm veel bier getapt, met een kraantje zo op het vat. Iedereen die er kwam gaf een rondje aan iedereen zodat er uiteindelijk veel bier terecht kwam in de 'varkensbak' (pekelvat) in de kelder waar wij het er 's anderendaags met emmers weer uitschepten. Er werd getapt in de 'moos' (achterkeuken) en gedanst in de huiskamer waar planchee was gelegd. Wie danste, moest betalen, 5 cent voor 'een hele' (= 2 halve dansen). Na iedere dans gingen de mensen rondom de dansvloer staan en dan kwam iemand van de familie van de muzikant rond voor het geld. Behalve dansen en drinken, werd er ook elke keer gevochten. De garde bleef de hele kermis in de buurt en dat was nodig ook. Zo gebeurde het eens dat er een kerel - ik zal zijn naam hier niet noemen - iemands vinger afbeet; de garde vloog erop met zijn matrak en die vechtersbaas zei: 'Sla er maar op garde, zoveel als ge wilt, maar die mannen daar moeten van mij afblijven'. En dat deden die mannen ook, daar dierf niemand aan. Zo'n gevecht begon om een niemandal. Het was genoeg dat iemand riep dat hij en zijn kameraden de sterksten waren van heel Rij kevorsel of het spel begon... 4

Sieke werd geboren in café 't Boiks Heike. In de deuropening staat haar zus Jozefa. De meeste klanten kwamen te voet of per fiets. Van dronkenschap achter het stuur was toen nog geen sprake.

Wij, de meisjes van het café, werden ook dikwijls getrakteerd, ik nam dan gewoonlijk een stuk chocolade. De volgende dag had ik dan zo'n reep of twintig op zak en die legde ik terug in de kast. Het geld van die chocolade: 20 x 1, 20 fr. mocht ik houden; alleen op die manier konden we aan een beetje zakgeld geraken. Die hele Bolk-kermis bestond uiteindelijk uit niets meer dan ons café waar gedanst werd op muziek van een trekharmonika en later een 'jazzke' en daarbij nog het ijskreemkraampje van Jefke Meyvis, dat was al. En toch was dat een groot evenement, iedereen van onze generatie herinnert zich die kermis en is er naartoe geweest.'

Sieke als 'Bolkse schone' waar Jos op slag verliefd op werd.

In '67 is onze jongste geboren, Luc, hij was ons 9de kind. Twee kinderen hebben we moeten afgeven. Dat is heel erg, dat kan alleen maar iemand verstaan die het zelf heeft meegemaakt. Vooral om ons Suzy, die tamelijk plots gestorven is, ze was 13 jaar, hebben we veel verdriet gehad. Iedereen van het dorp leefde toen met ons mee, ook de kinderen en leerkrachten van haar school. We hebben een album gemaakt vol met herinneringen, en kaartjes en briefjes die men ons toegestuurd heeft. Maar het blijft een litteken, het leven is niet meer hetzelfde nadien.'

Sieke Kempenklok In '67 kwam meester Noeyens ons vragen of wij De Kempenklok wilden ronddragen. Ik denk dat hij dat vroeg omdat er bij ons zo-


VROUW IN DE MAAND

De Jwiiilie t oi Nreii Ier gelIgLI/Ileid 10/1 lie zilvere,i b rtiiloj 1 iii 1973. en 1. naar '. Lie, Linda, vader Jos, Luc, moeder Sieke, Guido, Frieda, Maria en Rita. Binnenkort verwacht de familie het ISde kleinkind.

veel kinderen waren. En die hebben ook goed meegeholpen. Met de fiets trokken die overal naartoe, elk met een pak. In het begin ging dat makkelijk, toen was er niet zoveel te bczoigeli. Ik maakte het mezelf ook niet te moeilijk, hoor. Wij wonen hier tegenover de school en elke woensdagmorgen, véôr de school begon, legde ik enkele pakjes op het muurke zodat de moeders die hun kinderen brachten, de reclame al mee konden nemen. Ik hield dan wel in het oog wie dat allemaal deed, want dan moest ik daar later niet meer langs gaan. De mensen waren toen wel kontent dat ze die Kempenklok kregen, dat 'gazetje' wordt nu nog door de meeste mensen van voor naar achter gelezen. Mijn voorganger, die nam hei niet zo nauw met het ronddragen van de reclame. Die dierf nogal eens wat pakken reclame weggooien, die kon je dan zien liggen in die diepe sloot al,n de Klinketbrug. Toen we begonnen, hadden we genoeg aan 350 'Kempenklokken', nu zijn dat 525 pakken reclame geworden. In Keirschot en Castelré hoefden we niet te komen omdat die gehuchten niet tot Wortel behoorden maar we legden dan toch een pak bij Vermeiren en bij Snoeys zodat de mensen die wilden, daar de reclame konden gaan halen. Alleen in Staakheuvel, daar kwam ik niet, da's toch 't einde van de wereld. In het begin kregen we eens controle om te zien of we ons werk goed deden. Ik zei tegen die man dat we niet naar Staakheuvel gingen. 'A zo, en waar ligt dat, madame?' We legden hem dat uit en die man ging eens kijken. Na een tijd kwam hij terug, hij had het niet gevonden en hij zei: "t Is goed, naar Staakheuvel moet ge niet gaan.' Reclame rondbrengen, ik deed het heel graag al was het een heel werk. Ook vooraf, om alles ineen te steken, soms tot 30 stuks reclame bij elkaar, voor één pak. Het lag hier dan overal vol, op de zetels, op de kasten... Onze Jos werd het op de duur wel beu, als die dinsdagavond van zijn werk kwam en hij zag al die pakken liggen, dan was hij niet goed gezind...' Of de mensen altijd zo blij zijn met al die reclame in de bus, daarover verschillen Jos en Sieke van mening. Volgens Jos zou de helft van de mensen de reclame recht in de prullemand gooien maar Sieke heeft ondervonden dat, als men eens een week geen reclame

te, ik was soms echt wanhopig en dacht dat ik voor de rest van mijn leven in een karretje zou moeten zitten. Ik zal het nooit vergeten toen men me zei: 'Die reclame rondbrengen, dat zal niet meer gaan', dat kwam hard aan, het was alsof ik een klap kreeg. Ik heb toen al gedaan wat ik kon om terug op de been te geraken. Helemaal goed is het niet gekomen: fietsen gaat niet meer en een lange wandeling ook niet. Buiten kan ik alleen maar aan iemands arm gaan. Maar ik was vast van plan mijnen 'toer' niet te laten staan, ik deed dat veel te graag en dus schaften we ons een oude kinderwagen aan. Dat was dé oplossing, daarin kan ik veel vervoeren en het geeft me een houvast bij het lopen. Het gaat niet zo rap maar dat hoeft niet. In feite zijn wij met nieuwjaar gestopt met het ronddragen - tot los' grote opluchting - maar ik blijf mijn 'toer' nog doen in het dorp. Het is ook niet zoveel meer als vroeger omdat de reclame nu gesplitst is over twee ronddragers; het ene pak komt 's woensdags, het andere op donderdag. Mensen in het dorp vragen wel eens: 'Maar

Jos en Sieke waren jarenlang de vaste tappioeg in de puroch legaal.

krijgt, veel mensen er de volgende week om komen vragen. Over één zaak zijn ze het eens: 'De reclame van winkels verderweg, dat haalt niets uit, dat is weggegooid geld; en elke week reclame voor schoenen, da's ook onzin. Wie gaat er nu elke week schoenen kopen?' De plaatselijke reclame voor Wortelse winkels, dat wordt zeker ingekeken. Ook het nieuws van de verenigingen wordt met belangstelling gelezen. 'Die blaadjes van verenigingen, daar vroegen we practisch geen geld voor, ook niet als het ging om zaken voor een goed doel. Op die manier steunden wij die verenigingen, en dat vonden wij het belangrijkste want naar al die aktiviteiten gaan, dat kwam er niet van.'

'Tot mijn tachtigste, als ik kon' Reclame ronddragen is mijn lust en mijn leven. Niet voor het geld want er is weinig aan verdiend; vooral de laatste jaren toen we veel met de auto moesten doen, hielden we er weinig of niets aan over. Ik heb heel veel deugd aan het buiten zijn: kijken naar al die nieuwe huizen die men aan het bouwen is, praten met de mensen die ik tegenkom, ik zou het niet kunnen missen. In '84 heb ik een zwaar ongeval meegemaakt waardoor mijn knie op een ingewikkelde manier gebroken is. Het heeft maanden geduurd om daarvan te herstellen. Veel pijn en moei-

Sieke toch, waarom doet ge dat nog altijd? Dat hoeft toch niet meer', maar die beseffen niet dat ik dat gewoon voor mijn plezier doe. Kon ik nog maar fietsrijden, ik zou het zeker tot mijn tachtigste blijven doen. Ik ben ook zo graag buiten, in mijnen hof, de kiekens en konijnen verzorgen, ik doe het allemaal graag.'

In het dorpsieven geworteld Jos en Sieke kennen welhaast iedereen in Wortel en iedereen kent hen. Dat is niet alleen omdat zij zoveel jaren bezig waren met het huis-aan-huis bezorgen van de reclame, maar ook omdat er voor alles en nog wat op hen een beroep werd gedaan. Zo waren zij jarenlang de vaste tapploeg in de parochiezaal. Menig feest- en bruiloftganger werd door hen van drank voorzien (misschien heeft Jos daar zijn zere rug opgedaan). En verder is er nog De Bond zonder Naam die bij hen onderdak heeft gevonden. In het huis aan de Rooimans worden de kaarsen en kalenders van de Bond verkocht. De geest van het Bolks Heike waar het volgens Sieke een echte zoete inval was, is ook in huize Van Nyen een beetje blijven hangen, de verbondenheid met het dorp en de parochie is heel sterk en, zo besluiten Jos en Sieke: 'Als ge alle mensen kent, hebt ge ook geen vijanden.'U


VANUIT HET STADHUIS#*# Het einde van een open beleid? Begijnhof-naweeen

(

MEE TopdtN Gc6PAN, bPAP

is

Als het van schepen Verlinden afhangt zal het voorlopig gedaan zijn met het open beleid in de gemeente. In de laatste gemeenteraad van 28 januari maakte hij zich danig boos op raadslid Verhulst en verzocht hij de raadsleden de bijkomende agenda van de groep Fusiebelan gen tot nadere datum te verdagen. De schepen van Kultuur, informatie en inspraak, nam het niet dat het bewuste raadslid zijn bedenkingen over de toewijzing van de erfpachtovereenkomst voor het Begijnhof naar de provincie had verzonden. 'Hier mee wordt een administratieve vertraging uitgelokt, en in het dossier van het Begijn hof is het niet meer vijf v66r twaalf, maar is het uur zelfs al gepasseerd. Als zij het lef hebben om zulk een dossier te verdagen, dan verdagen wij de agenda van hen. En er zal nooit geen hoorzitting meer komen!' aldus een geëmotioneerde schepen Verlinden. De bijkomende agenda van de oppositiegroep DE werd evenwel ruim behandeld. Burgemeester Van Aperen voelde zich persoonlijk aangevallen door de kritiek van raadslid Aerts maar verwees voor elk van de punten naar zijn schepen van Openbare Werken, Armand Coenegrachts. Uit de gewone agenda viel niet veel nieuws te rapen, en die werd daarom ook in korte tijd afgewerkt. Belangrijk was wel de mededeling dat de gemeente voor dit werkjaar 8 miljoen meer zal ontvangen uit het gemeentefonds en dit is in een tijd van grootse plannen alvast best meegenomen.

Een staartje aan 't Begijnhof De beslissing over de toekomst van het Begijnhof uit de vorige raadszitting van 27 december 1990 zou nog enkele malen blijven nagalmen in de zitting van 28 januari. Bij de

goedkeuring van het verslag stelt schepen Verlinden de Raad voor om enkele besluiten over deze materie in een andere vorm weer te geven dan ze in het verslag zijn neergeschreven. Raadslid Verhuist is met deze manier van werken niet akkoord. Volgens hem moet het verslag een weergave zijn van de besluiten uit de

w

VAN HERCK SPORT i

WD5 içOOlK

THM,WSTE NOV,

-

ne

gemeenteraadszitting en niet de weergave van de wensen van een schepen. Ook secretaris Vinck voelt zich niet gemakkelijk en wijst er het college op dat hij geen dingen wil opschrijven in het verslag die niet gebeurd zijn. Bij de stemming over de gewijzigde versie onthouden de KVB en raadslid Aerts zich, FB stemt tegen en de CVP en DE geven hun goedkeuring. De stemming over de toekenning van de erfpacht op 27 december gaf als resultaat: 10 voor Heerle's Hof, 8 voor Bresselaers, Stoops en Borgmans, één voor de groep Moorkens en één blanco. Raadslid Aerts was toen afwezig en de raadsleden Sprangers en Verhulst gingen uit protest bij het publiek zitten. Deze laatsten konden niet akkoord gaan dat een zo belangrijke beslissing zonder een degelijke voorbereiding moest genomen worden. Het zou volgens FB beter geweest zijn de drie kandidaten elk een aantal gelijke vragen voor te leggen naar doelstellingen, financiering, tijdsduur van de werken, waarborgen, enz. Zo zouden de raadsleden aan de hand van de antwoorden en eventueel met behulp van een deskundig studiebureel een degelijke vergelijking kunnen maken tussen de drie kandidaten en een verantwoorde beslissing kunnen ne-

Alle degelijke merken voor veld- en zaalsporten Trofeeën & sportverzorgingsartikelen EIGEN SERVICE ATELIER!!! VRIJHEID 127 2320 HOOGSTRATEN 03/314.51.93

Kopje van de Maand is: Jaak Snijders Heieinde 24 2328 Hoogstraten, Meersel-Dreef

men. Het college opteerde echter voor een snelle princiepsbeslissing. Beide oppositieleden maakten achteraf hun bedenkingen bij deze gemeenteraadsbeslissing schriftelijk kenbaar bij het provinciebestuur. Deze verzocht het college om meer bijzonderheden over deze raadsbeslissing. Deze brief naar de provincie is het schepencollege en vooral dan schepen Verlinden in het verkeerde keelgat geschoten. In de raadszitting van 28 januari wijst hij erop dat het college steeds een open beleid heeft willen voeren. Hij verwijst hierbij naar de verschillende commissies die werden opgericht en naar de hoorzittingen die aan belangrijke beslissingen zijn vooraf gegaan. Het college heeft uitvoerig informatie gegeven, zeker in deze zaak over het Begijnhof, aldus schepen Verlinden,


GEMEENTERAAD die hierbij niet wil raken aan het demokratisch recht om klacht in te dienen. Maar dit getuigt volgens de schepen toch van weinig verantwoordelijkheidszin, want hierdoor wordt een hoogdringend dossier sterk vertraagd. 'Als zij het lef hebben om zulk dossier te verdagen, dan verdagen wij de agenda van FB. En er zal nooit geen hoorzitting meer komen!' Raadslid Verhuist wijst de schepen erop dat er geen klacht werd ingediend maar wei een aantal vragen werden geformuleerd over de voorbereiding van dit dossier. De hoorzitting daarentegen vond het raadslid een prima zaak. In de stemming verzetten de 5 oppositieleden zich tegen een verdaging van de FB-agenda, de KVB-raadsleden Tackx en Snoeys onthouden zich en de rest van de meerderheid vragen de verdaging.

BEGRAFENISSEN

mode...

JORIS

KARL'S - COIFFURE

Wie is verantwoordelijk? Karel Aerts van de oppositiepartij Demokratische Eenheid had een aantal vragen over een ganse reeks werken die tot hiertoe niet uitgevoerd werden of die dringend aan de orde zijn. Volgens het raadslid is het de taak van de burgemeester zulke zaken terug op de agenda te plaatsen en aan de raad voor te leggen in plaats van ze te laten liggen. Burgemeester Van Aperen is het daar niet mee eens en reageert vrij bitsig op deze bemerking. Volgens hem stelt het college de agenda voor de gemeenteraad samen, en niet de burgemeester. Iedere schepen heeft zijn bevoegdheden en de onderwerpen die nu aan bod komen, behoren tot het domein van Openbare Werken. De waterlopen van derde categorie in Hoogstraten, Minderhout en Wortel zijn tot hiertoe nog niet geruimd. Dit moest reeds in het najaar van vorig jaar gebeurd zijn. Het lastenboek werd reeds in juni in de raad goedgekeurd en de biedingen geopend op 27 augustus. Toch werd er nog niets toegewezen. Volgens schepen Coenegrachts blijft de prijs ook in 1991 gelijk (14 fr. per lopende meter). De werken zuilen zo snel mogelijk uitgevoerd worden. In de gemeentelijke werkplaats zorgen gasbranders voor de verwarming. Tot nu toe is nog steeds geen isolatie aangebracht en stookt men gewoon onder de golfplaten. Nochtans werd er reeds op 27 februari '89 in de gemeenteraad het lastenboek en de wijze van gunnen goedgekeurd. Vorige winter werd er nogmaals op aangedrongen om dringend isolatie te plaatsen om hoge stookkosten te vermijden. Schepen Coenegrachts wijt deze nalatigheid aan het feit dat er slechts één bieding was binnengekomen die daarbij nog heel onvolledig was. Hierdoor is dit dossier blijven liggen. Er zal een nieuwe prijsbieding worden uitgeschreven aan de hand van het vroegere lastenboek. Er zouden een aantal dringende herstellingswerken moeten uitgevoerd worden o.a. door grote verzakkingen van klinkers. Dit is onder meer het geval aan de St.-LenaartsewegIndustriezone; de kruispunten aan de industriezone, de Heuvelstraat, Kathelijnestraat, Loenhoutseweg en andere. Is er al een planning opgemaakt vraagt DE zich af? Volgens schepen Coenegrachts zullen deze zaken zo snel mogelijk in eigen beheer worden opgemaakt. Zo zal er ook kortelings een tocht door Minderhout gemaakt worden om een in-

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

ventaris op te maken van werken die dit jaar nog kunnen uitgevoerd worden. De groep DE vindt dat er dringend een einde moet komen aan het wild parkeren van vrachtwagens op het fietspad in de industriezone. Volgens haar kan het niet langer dat een bedrijf industrie- en landbouwgronden opkoopt om duizenden vaten op te slaan waarvan niemand de eventuele schadelijke inhoud kent en dan nog het openbare fietspad gebruikt voor parking. Burgemeester Van Aperen antwoordt dat hij de bedrijven zal laten aanschrijven en dat de politie vanaf 1 maart verbaliserend zal mogen optreden.

'Wij zijn niet van plan de eensgezindheid af te breken', reageert raadslid Aerts, 'maar we willen wel op de hoogte zijn van de plannen en de ontwikkelingen.' Raadslid Verhuist vindt evenwel dat een verbetering van de weg zo goed mogelijk moet zijn met een optimale veiligheid. Voor een minder goede versie is hij niet te vinden. Hierdoor creëert men vaak erg gevaarlijke situaties, zoals bv. de weg door Minderhout-dorp. Het college blijft er evenwel bij snel geld los te krijgen om haar voorstel uit te kunnen voeren. Onteigeningen zouden alles maar op de lange baan sturen, meent ze.

Tot slot vraagt Karel Aerts hoe het nu zit met de weg tussen Minderhout en Meerle. De weg is intussen nog erg verslechterd en gevaarlijk geworden. Is er nog kontakt geweest met Bruggen en Wegen en voor wanneer is de uitvoering gepland?

In een brief van 9 november 1990 meldt minister Van den Bossche dat voor 1991 het gemeentefonds voor Hoogstraten 49.831.060 fr. zal opbrengen. In de begroting, die op dat moment reeds in druk was, stond slechts 41.651.576 fr. ingeschreven. Dit is voor de gemeente een meevaller van 8,1 miljoen. Hiervan zal 7,5 miljoen overgeboekt worden naar de buitengewone dienst zodat deze terug in de positieve cijfers komt. Hier was namelijk een tekort voor 6,6 miljoen.

Volgens schepen Coenegrachts was er na een onderhoud met minister Sauwens een half jaar geleden de hoop gerezen dat de Bredaseweg in 1991 zou aangepakt worden en grondig hersteld zou kunnen worden. Doch die hoop is nu verzonden omdat het Ministerie van Openbare Werken de prioriteit heeft gegeven aan de baan Oostmalle-St. Lenaarts. Daarom zal de gemeente, zodra het weer beter wordt, de sporen uitvlakken en rudimentaire herstellingen uitvoeren. Het zal al bij al enkel bij opkalefateren blijven om een definitieve oplossing niet af te remmen. Voor wanneer deze definitieve werken zullen zijn? Hier hangt veel af van de eensgezindheid in de gemeenteraad, meent schepen Coenegrachts. Iedereen zou als één man achter het voorstel van het college moeten gaan staan, willen we enige kans op succes bekomen. Er is al niet veel geld voorhanden bij het Vlaamse gewest, en als men dan merkt dat er hier verdeeldheid heerst, dan vallen we helemaal uit de boot, en wordt dit project op de lange baan geschoven. We moeten roeien met de riemen die we hebben en eensgezind achter het college staan. Alleen dan hebben we een kans om in 1992 aan de bak te komen, voor een grondige vernieuwing.

Meer geld in 't bakje

De tijd dringt De plannen voor het administratief centrum zijn rond, maar in de begroting 1991 werden er nog geen gelden voorzien voor de eigenlijke bouw. In de gemeenteraad van 28 januari werd bij hoogdringendheid de situatie van het huidig administratief centrum, de vroegere 'Nopri' besproken. Na het overlijden van de vroegere çigenaar werd het pand verkocht. De nieuwe eigenaar geeft de gemeente nog de tijd tot 31 december 1992. Nadien zouden er verbouwingswerken aanvangen teneinde in augustus '93 een nieuwe zaak te kunnen openen. Dit brengt de gemeente wel in een moeilijke situatie. Velen twijfelen immers of het nieuwe A.C. dan kan voltooid zijn. Misschien brengt een extra-huurprijsje dan nog raad. Vanaf 1 maart '91 gaat de oude huurprijs van 45.000 fr. per maand met één slag omhoog naar 95.000 fr. per maand. Voor een extraatje kunnen er dan misschien nog wel enkele maanden bij? •


ACTUEEL

-

C, 'VJO '7 er lor ei .....................

Matthauspassion in de St.-Catharinakerk

ga-

'

JEL

-I

"P1

relgt

ie vafl rfllu eels

Nooit ge1d iietS te S dien vva dear brek a voor llikbaat .. 'voor En Id •s er, besc ksaal het noet e naar hetlijoerieri endC bi3na daaTd0 ware ge- verlorenit geld.

Op Palmzondag 24 maart, hij het begin van de Goede Week, wordt om 15 uur de Matthaüspassion van J.S. Bach uitgevoerd in de Sint-Catharinakerk. Johann Sebastian Bach (1685-1750) is een van de grootste componisten uit de Westerse muziekcultuur. Vooral op het terrein van de religieuze muziek heeft zijn werk een universele waarde. Hoogtepunten zijn zeker de Johannes- en de Matthaüspassion, zowel vocaal als instrumentaal. Deze 'Passionen' wer den geschreven voor de herdenking van het lijden en de dood van Jezus. Beide werken ontroeren nog steeds duizenden over de hele wereld in de dagen voor Pasen. Na de Johannespassion in 1990 zorgt Werner Van Mechelen nu voor de integrale uitvoering van de Matthâupassion. In totaal verlenen een tweehonderdtal uitvoerders hun medewerking, namelijk de solisten Marco Bakker, Jan Caals, Zoë Hwang, Freda Herseth, Kristiaan de Becker en Werner van Mechelen, de koren van de Stedelijke Muziekacademie van Turnhout, Ars Musica, Pratum Musicum en het Knapenkoor van het St.-Victorinstituut en het orkest van de Stedelijke Muziekacademie van Turnhout.

De Plo

,..

Aan de Van Aertselaerstraat daar staat een huis... Al sinds jaren. Anders wordt het wanneer het gemeentebestuur daar een huis koopt. Dan wordt men op de redactie wakker en wordt de boodschap gegeven van 'Schrijf daar nu eens iets o ver! Maar wat is er over te schrijven?' Enkele jaren geleden werd het huis nr 23 in de Van Aeriselaerstraat gehuurd door het 0CM. W. om onderdak te geven aan een 9-tal politieke vluchtelingen komende uit Iran. Een gegeven dat in het Hoogstraatse wel wat opviel ,naar waal -aan geen echte aandacht werd geschonken. Na Go//oorlog 1 liep het huis leeg, de bewoners gingen hun eigen weg. Nieuwe kandidaat politieke vluchtelingen kwamen via dat huis niet in Hoogstraten wonen. Er werd een einde gemaakt aan liet huurcontract door liet O.C.M. W. Midden '89 heeft Minister Van den Bossche plots een hoop geld te verdelen onder de Vlaa,nse gemeenten. Het zogenaamde kansarmoedegeld. Voor Hoogsiraten was dit een dikke 6 miljoen. Na enige /ioofdbreeksels werd besloten tot aankoop van liet hierboven vernielde huis. De koopsom zal ondertussen wel betaald zijn, maar verder is er geen beweging te bespeuren. Volgens de gemeentesecretaris werd het huis aangekocht en zou er in samenspraak met liet 0. CM. W. een bestemming aan worden gegeven. Over verdere stand van zaken heeft hij geen weet. Dan maar bij de secretaris van het 0. C.M. W. aangeklopt. Deze weet ons enkel te vertellen dat er een architect zou zijn aangesteld om het huis te best uderen en te kijken wat er allemaal zou kunnen worden. Tot op lieden zijn er nog geen plannen op tafel gekomen. De enige bestenimningsterm welke ooit gevallen is, is 'Een doorgangshuis'. Wat voor beest dat is zul/en we pas later aan de weet komen. U

Dcie bijzondere muzikale gebeurtenis is een initiatief van Rotaryelnh HnngstraîetiKempen Vorig jaar werd de volledige op hrengt van de uitvuering gcchonken aan vzw Theater Stap. Dit jaar wil men niet de opbrengst een belangrijk Keinpiscli inilieuproject steunen. Kaarten voor deze uitvoering op 24 maart kan men bekomen op de Toeristische Dienst van de stad Hoogstraten, in de raadskelder van het stadhuis, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, tel. 03-3 14.50.07, ofwel door storting op rek. nr . 413-4202601-36 van Rotaryclub Hoogstraten-Kempen met vermelding 'Passion'. De toegangsprijs bedraagt 500 fr. voor volwassenen en 250 fr. voor - 18 jarigen. Groepen vanaf 20 personen genieten 10 07o korting. Lii

( /

t/?

:

Dit is (g)een etiket Volgende maand leest u in dit blad het vo/ledige en enige juiste verhaal over de oplossing van dit / aadsel.


POLITIEK

De Litouwse Konnekties Van vrijdag 8 tol en met maandag 11 februari verbleef burgemeester Van Aperen als waarnemer in Litouwen. Hij maakte als PVV-senator deel uit van één van de delegaties uit 12 landen die er op moesten toezien dat het in Litouwen georganizeerde referendum op een geldige wijze kon verlopen. Van Aperen zei na zijn vierdaags verblijf vooral getroffen te zijn door het vrijheidsstreven van de Litouwse bevolking die de Russische overheersing als onderdrukkend ervaart. Burgemeester Van Aperen was één van de vijf leden van de Belgische afvaardiging die niet als een erkende parlementaire vertegenwoordiging, maar wel op basis van vrijwilligheid naar 1 ii ouwen vertrok. Samen met hein

dingen mogelijk zijn indien er iets zou gebeuren.' Met een Duitssprekende tolk van een plaatselijke hogeschool ging het richting Taurage, sva:ir op Je dar iii hei re[erenduni over (le

Het stevig gebarrikadeerde Litou wse purkine,ii geldt (II.S een van de svnibolen van liet vrJheidssireven van de bevolking.

maakten de Essense burgemeester Suykerbuyck (CVP), burgemeester Crucke (SP) van Ronse, en VU'ers Luyten en Kuypers de trip. In Litouwen werden ze verspreid over verschillende steden waar ze de kiesverrichtingen kontroleerden. Onze burgemeester belandde in Taurage, zowat 300 km ten noordwesten van hoofdstad Vilnius. Litouwen is een van de Baltische republiekcn waarin een sterk onafhankelijkheidsstreven de kop op steekt. Er zijn 4 miljoen inwoners op een oppervlakte die twee keer zo groot is als België. 'Mijn eerste indruk was dat het levenspeil er laag is, maar toch nog heel wal beter dan in Roemenië waar we onlangs mei een Hoogstraatse afvaardiging een bezoek hadden gebracht. Overal openbare verlichting, een behoorlijk openbaar vervoer mcl bussen, brede hoofdwegen. Naast westerse normen is het een grotendeels agrarische samenleving met lage levensstandaard. Al is er wel het meeste te verkrijgen voor de plaatselijke bewoners, de gewone dingen toch, want voor de minste luxe moet men al direkt enorm veel betalen.' 'Waar je ook komt en met wie je ook praat, altijd weer wordt er gesproken over de vrijheid, de onafhankelijkheid. Van Gorbatsjov moet men niks hebben. Het ongenoegen over de Russische onderdrukking, want zo noemen ze het zonder meer, is enorm groot. Ze kunnen er niet begrijpen hoe Gorbatsjov de nobelprijs voor de vrede in de wacht heeft gesleept. Zelf zijn ze bang voor herhalingen van de onlusten die er in januari zijn geweest en waarbij jongeren werden dood geschoten door soldaten. Het parlement is er grondig gebarrikadeerd, prikkeldraadversperringen, zware betonnen balken. Op het dak ook al prikkeidraad afspanning om te voorkomen dat er parachutisten zouden landen. Binnenin zandzakjes, voortdurend is er bewaking, staan er ook wagens van waaruit tv-uitzen-

onafhankelijkheid van Litouwen 13 van de in totaal 36 plaatselijke stembureaus werden bezocht. De opkomst voor deze Vrije verkiezingen was enorm: 85 07'o waarvan 90,47 0/ó een jastem uitbracht. 'Zeer eerlijke, open en goed georganizeerde verkiezingen zonder onregelmatigheden. Een Noorse politoloog vergeleek ze zelfs met de betere demokratische Westeuropese verkiezingen. Ze verliepen overigens zonder enige provokatie vanwege de aanwezige Russische militairen.' Politieke conclusies wil Van Aperen niet meteen aan de trip verbinden. 'Wel komt er een gesprek met de Minister van Buitenlandse Zaken over de aard van de hulpverlening die we bieden aan de Sovjet Unie... Hun verlangen naar vrijheid heeft mij toch echt diep getroffen. Het is een zeer vriendelijk en werkzaam volk dat best in staat is om de eigen boontjes te doppen wanneer het die kans maar zou krijgen. En die dat niet voor niks willen afdwingen van de Russische staat, ze zijn best bereid daar wat tegenover te stellen. Uit de vele kontakten die we ter plaatse hadden, blijkt ook dat ze vooral kennis en technologie missen om bijvoorbeeld hun landbouw nog rendabeler te maken.' Ook elementaire zaken zoals medikamenten zijn er schaars en vaak pas na lange wachttijd te verkrijgen. Hoe dan ook, een bezoek dat bij de burgemeester duidelijk een stevige indruk heeft nagelaten. Heeft de Noorderkempen hiermee na de Poolse, de Roemeense, nu ook een Litouwse Konnektie verworven? Of gaat het ook hier andermaal om een nauwgezette en door de media georkestreerde campagne? •

1001 ideeën voor stijlvol en gezellig wonen

rh

totaanterieur

î1r

'


TENTOONSTELLING

Tentoonstelling

Hulde aan Maurits Bilcke Enkele jaren geleden kreeg het Stedelijk Ostmuseum van Hoogstraten een belangrijke schenking van een reeks lino's van de in Hoogstraten geboren kunstenaar Maurits Bilcke (014 maart 1913). Na een verblijf van vijftien jaar in Spanje vestigde hij zich sinds vorig jaar terug in ons land. Voor het museum was dit een gelegenheid om een tentoonstelling in te richten als een hulde, aan de man die in wezen steeds trouw gebleven is aan zijn geboortegrond. In hem huldigen we ook zijn broers en zusters die op kultureel en sociaal gebied uitzonderlijke prestaties geleverd hebben voor onze gemeenschap. Wij denken aan zijn oudste broer Karel die als missionaris in het verre Oekraïne zijn geloofsidealen verkondigde én een goede muzikant was, Ferdinand, door wie het Ostmuseum is ontstaan en zelf artistiek begaafd, Angèle, pedagoge die aan de wieg stond bij de oprichting van de Spijker-humaniora en steeds actief was in het Davidsfonds en het Rode Kruis, Paul, die het spoor van zijn vader volgde, een loopbaan in de penitentiaire sector, en actief was in het koorleven, Irma, trouw lid van het Milac-team, Maria, het contemplatief element in de familie, en Maurits, de benjamin van Pierre Bilcke en Maria-Fanny Servranckx.

Kunst en cultuur Een aantal mensen hebben zeker een belangrijke rol gespeeld in de artistieke ontwikkeling van Maurits Bilcke. Wij denken o.a. aan E.H. Remi Lens tijdens zijn humaniora aan het Klein Seminarie te Hoogstraten, en de invloed en de veelvuldige contacten met zijn oom Victor Servranckx, kunstschilder, die reeds vroeg de abstracte beweging volgde en daarin baanbrekend werk verrichtte. Reeds vroeg begon Maurits Bilcke gedichten te schrijven. In zijn jonge jaren volgde hij de idealen van zijn tijd en oorlog en vrede vonden daarin een belangrijke plaats. Enkelen daarvan werden gebundeld, o.a. Wilde Rozen. De laatste jaren schreef hij vooral gelegenheidsgedichten. De Hoogstraatse Gazet publiceerde ze regelmatig en zo bleven we met hem in contact en hij met zijn geboortestreek. Maurits Bilcke was ook kunstcriticus. Gedurende vele jaren schreef hij in de Gazet van Antwerpen zijn beoordelingen over talrijke tentoonstellingen. Het is een indrukwekkende lijst geworden en tevens een rijke bron voor kunsthistorici. Zijn mening was altijd eerlijk en raak. Hij kreeg ook zendtijd bij het NIR waar hij in Kunstkaleidoscoop en De Zeven Kunsten besprekingen gaf over het cultureel gebeuren, vooral in de hoofdstad. Buiten enkele monografieën over kunstenaars, werkte hij mee aan het groot standaardwerk 'De abstracte schilderkunst in België'. Het is zeker één van zijn grootste ver diensten geweest om de eerste generatie abstracte schilders bekend te maken in binnen- en buitenland.

firt

Plastische kunstenaar Als student sneed hij lino's die met een handpers bij Hazeldonckx gedrukt werden om de programma's van de toneelopvoering te verfraaien. Boekillustraties en kaften werden door hem ontworpen en eigenlijk bleef hij dit zijn ganse leven verder doen. Zo vinden we in Flits, het tijdschrift van het radio-personeel, regelmatig zijn ontwerpen terug. Het bezoek aan de ateliers van E.H. Remi Lens, Jan Vaerten en de contacten met zijn oom Victor Servranckx zijn zeker een stimulans geweest om een eigen oeuvre uit te bouwen. Dat gaandeweg zijn voorkeur uitgaat naar de abstractie is te begrijpen: deze strekking heeft hij grondig bestudeerd. Maar ook hierin zijn de speelse experimenten geëvolueerd naar vlotte draaiende en bewegende composities. Daarna zien we een periode van bijna klassieke evenwichtige ontwerpen en tenslotte de verstilling en vereenvoudiging die neigt naar het mystieke, de uiterste soberheid maar ook de vergeestelijking en ingekeerdheid. Maurits Bilcke, alhoewel bijna vanaf zijn jeugd niet meer in Hoogstraten, is er in zijn ziel steeds gebleven. Het heeft zijn karakter

getekend en de fierheid die hij daarover had, heeft hij in vele geschriften en gedichten vertolkt. De tentoonstelling 'Maurits Bilcke' is te bezoeken in het Ostmuseum, Begijnhof, van zaterdag 9 maart tot zondag 31 maart, maandag, dinsdag en donderdag van 10.15 tot 16.30 uur en zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. Woensdag en vrijdag is het museum gesloten. Zondag 17 maart om 15 uur is er een animatieprogramma met muziek en poëzie met medewerking van het Davidsfonds en de Dr. H. Versmissen kring. Het museum en gans Hoogstraten wenst door deze tentoonstelling en de animatiezondagnamiddag hulde te brengen aan hare verdienstelijke stadsgenoot. J. M.

CATTLEYA De bloemenlijn per telefax of telefoon Maak het uzelf gemakkelijk. fax 014163.51.87 of bel 014/63.45.16 en wij zeffen de bloempjes voor u buiten.

Bloemensierkunst

'CATTLEYA'

Poul & May Van Hufte-Van Dyck Leopodstraat 60, 2330 Merkspas


VERKEER

Een snelle babbel Het januarinuminer van ons aller info-blad heeft bij menig kilometervreter of snelheidsduivel wellicht een hartelijke glimlach op de besnorde lippen getoverd. Stond in het kommentaar op het jaarverslag van het schepenkollege niet dat 1. 036pv 's en/of waarschuwingen en 2.846 'kanttekeningen' weinig of 'geen direkte boetes tot gevolg hebben. Zo werden er slechts 12 betalingen gevorderd op korrektioneel of politioneel vlak. 'Het leek er dik op dat Hoogstraten hiermee meteen tot nieuwbakken Snelheids Paradijs werd uitgeroepen. Indrukken kunnen evenwel danig verkeerd zijn. En dat blijkt gelukkig ook in deze materie het geval. In een gesprek met kommissans Meeus werd een en ander naar zijn juiste proporties teruggevoerd. Meeus stelt dat het voorbije jaar een doorgedreven aktie werd gevoerd om te trachten de onverantwoord ho-

Wie binnen de bebouwde kom de snelheid drastisch overschrijdt riskeert bovendien zijn rijbewijs voor enkele weken ingetrokken te zien.

ge gemiddelde snelheid te verminderen. Die

bedroeg bij de start van de aktie zo'n 72 km/u in Hoogstraten centrum, tot zelfs 92 km/u ('Dat heeft u goed verstaan, ja. Het gaat om een gemiddelde voor dag en nacht. 's Nachts durft men uiteraard nogal eens sneller rijden.') in Minderhout dorp. 60% van de overtreders woont in Hoogstraten. De aktie van politie en rijkswacht zou op dit moment de snelheid met gemiddeld 17 km/u. naar omlaag hebben gehaald. In de eerste maanden werden bijna 2.000 waarschuwingen gegeven door kontroles met een speedgunmeter die zowel met een politieals anoniem voertuig kan worden gebruikt. Er waren kontroles op verschillende ogenblikken in alle bebouwde kommen. Na deze waarschuwingsperiode werd echter konsekwent geverbalizeerd en beboet. Wanneer een pv wordt afgesloten, wordt dit door het parket behandeld. Haast altijd wordt dan een minnelijke schikking voorgesteld. De overtreder komt er vanaf door een boete te betalen - zo'n 3.000 fr indien de overtreding plaats had in de bebouwde kom, 2.000 fr op gewone wegen buiten de bebouwde kom. Indien de overtreder weigert te betalen, wordt de zaak verwezen naar de politierechtbank. Dat laatste gebeurt in ongeveer 30 gevallen op 1.000, waarvan zo'n 6 of 7 effektief worden vrijgesproken. Het aantal seponeringen waarbij de zaak geklasseerd wordt zonder gevolg, ligt daarmee bijzonder laag. Het zou louter gaan om die gevallen waarin ofwel duidelijk een foutieve nummerplaat werd genoteerd omdat het bewijs kan worden geleverd dat het voertuig op het betreffende moment elders was, ofwel uitzonderlijke verzachtende omstandigheden worden aangevoerd. Zo waren er 14 gevallen waarbij een arts op weg was naar een patiĂŤnt na een dringende oproep en 7 gevallen van mensen die op weg bleken te zijn naar een familielid die iets overkomen

t

T

De akties voor snelheidskontrole worden ondertussen nog voortgezet. De gemiddelde snel-

heid werd in schijven naar beneden gebracht. 'Het ligt nu in onze bedoeling om te verbalizeren van zodra de toegelaten snelheid wordt overschreden. Daartoe zullen er dagelijks kontroles gedurende ĂŠĂŠn tot anderhalf uur zijn op wisselvallige punten. Het grootste probleem dat we daarbij hebben is dat we niet voldoende personeel kunnen inzetten om dat in alle dorpskernen van de gemeente konstant te herhalen. Dat ware immers ideaal. Naast deze kontroles zijn verschillende kruispunten en schoolomgevingen ter studie. Dat geldt o.m. voor de school in Meer en de Vito. De verkeersdrempels in de Lindendreef hebben de snelheid daar met gemiddeld 20 km/u. verlaagd. We bestuderen wat daar nog verder kan gebeuren.' En tenslotte dit nog. Wist u evenmin als wij wat een 'kanttekening' wel is? Welnu, de kommissaris hielp ons uit de brandende onwetendheid. Niks te kanttekening, wel een 'kantschrift' had daar moeten staan. Dat is zoveel als een onderzoeksopdracht van het parket. Stel dat er een diefstal gebeurt en dat een slachtoffer daarvan in de gemeente woont. Dan komt er zulk kantschrift om een navolgend onderzoek op te dragen. Zo simpel liggen de dingen.0

))

was. 'Ik wil duidelijk benadrukken dat er van het fabeltje dat deze of gene politieker zulke zaken wel eens regelt, absoluut niks waar is. Daarover werden van in het begin van de legislatuur zeer goede en duidelijke afspraken gemaakt, die door iedereen van alle partijen zeer goed nagekomen worden.' Aldus de

kommissaris. Een minnelijke schikking is uitgesloten wanneer de overtreding meer dan 30 km/u. boven de toegelaten snelheid bedraagt. Dat leidt automatisch naar een dagvaarding met een boete in het verschiet van 6.000 tot 8.000 fr.

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten - Minderhout Tel. 03/314.46.55

Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag - Zondag 10-17 uur

9


!lei 0 1

0

BEL NU

b1 extra E /lp

TEL: (03) 645 57 95

SCHOTEN Bredabaan 1259 (Kleine Bareel)

iden a ieflt jale nfl T-

OOSTMALLE Turnhoutsebaan 176

(03)3122316

WIJNEGEM Bijkhoevelaan 1 (Verlengde Bisschoppenhoflaan)

(03) 326 2600

.

-

ALLE MATEN

-

EN MERKEN IN VOORRAAD

Zeer grote keuze r &oiÇ sierwielen en sportvelgen. Ook speciale 1, Geld! " :

HIER ENKELE VOORBEELDEN VAN ONZE BANDEN IN STERAANBIEDING

jo

Lv -j

S

v, 'v —,

l

---

uitlaten * -r ~_~ Remmen Schokdempers enkel Ie Wijnegem en te OostrnIIe

155Sfl12 FIRESTONE S211 Tub 155 S/t 13 FIRESTONE F560 Tub 1555fl 13 MABOR M5GT Tub 1 55170 Sfl 13 CONTINENTAL CS21 Tub 165Hfl /3 MICHELIN MXV Tub 165Hfl 13 UNIROYAL fl240 Tub 175/70 Hfl13 PIRELLI P5 Tub 185160Hfl 13 FIRESTONE HAWK Tub 1 75/70HR 14 DUNLOP 08 Tub 175/70TR 14 UNIROYAL fl080 Tub 185160Hfl 14 DUNLOP 08 Tub 185160Hfl 14 KLEBER C50 Tub 185160HR 14 PIRELLI P600 Tub 185160Hfl 14 UNIROYAL fl340 Tub 185 1 70Hfl 14 GENERAL XP2000 Tub 185170TR 14 MABA M9 Tub 195/65Hfl 14 UNIROYAL fl340 Tub 195150Hfl 15 GENERAL XP2000 Tub 195150 VR 15 FULDA Y2000 Tub 195150 VR/S DUNLOP 04 Tub 195150Hfl 15 UNIROYAL fl340 Tub 195160Hfl 15 UNIROYAL fl340 Tub 205165 VR 15 UNIROYAL fl340 Tub 05155ZR 16 GENERAL XP2000 Tub BTW 25% inclusief

-

1.375,1.375,1.280,1.6641.969,1.844,2.522,2.325,2.000,2.000,2.450,2.500,3.041,2.610,2.625,1.828,2.924,2.500,3.200,3.062,3.281,3.330,4.486,5.419,-

montage gratis!

Zeer grote keuze sierwielen 12

fr

velgen voor terreinwagens. 1

flie,0 1

Schokdempers

VW GOLF 4 stuks 9.000 F uitlijnen + plaatsen inbegr. FORD 1600 4 stuks -6.000 F BTW + plaatsen inbegr. MERCEDES type 123 4 stuks -9.000 F BTW + plaatsen inbegr -

-

-

-

OOK OP AFSPRAAK MOGELIJK

Batterijen MERCEDES Diesel 88 Amp. FORD TAUNUS, ESCORT enz. 43 Amp. TOYOTA, MITSUBISCHI COLT, PEUGEOT, enz. 40 Amp. -

-

-

BAtTERIJEN VOOR ALLE WAGENS IN STOCK 2 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE AAN L.ANCEERPRIJZEN

Motorrijders ! BANDEN aan ongelooflijke prijzen!

.

3.114 F 1.892 F 1.890 F


Streekeigen curiosa

L'Alpe de plus au Lac Poubelle

14V

l

HERIJGERS bouwspecialiteiten

lndust,ieweg 7, 2320 Hoogstraten, Tel. 031314 47 55

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

In Meer, op Ipenrooi, tussen de Meerlese weg en de Oude Meerleseweg ligt er een hoge berg. Een berg die er vroeger niet was. En vermits het in onze streken enige tienduizenden jaren geleden is dat er zich spontaan 'gebergten' vormden, moet deze tot op heden naamloze berg er op een andere manier gekomen zijn. Om dat te weten te komen moet ge niet ver zoeken. Het antwoord ligt er vlak naast. Een grote vijver die er vroeger ook al niet was. En als je nu niet verder gaat zoeken, zou je kunnen denken dat een of andere verlichte geest, die genoeg had van de vlakheid van ons landschap hier een project van landschapsherinrichting heeft opgestart. 'Klein Zwitserland' of mini 'Franse Alpen', desnoods 'Meerse Ardennen' of 'Kempisch Heuvelland'. Met het mooie winterkleed van deze dagen lijkt dat

schuiven en ter plaatse in stock bewaren'. Vandaar dus onze berg. De vijver is in de loop van de volgende jaren ontstaan, tijdens de ontzaveling. En omdat er na de ontzaveling met een vijver niets anders meer te ondernemen valt dan hem terug te vullen, vroeg en kreeg onze ondernemer in 1987 een vergunning voor de uitbating van een stort. Het stort is momenteel vergund tot 19.11.1992, doch wanneer de vijver dan nog

- D.P.C. D1B14 FOLIE: voor onder de muren.

- S TRAA TKOLKEN EN WA TERAFVOERGEULEN. - RIOOLBUIZEN EN P.V.C. PUTTEN uit voorraad verkrijgbaar.

1. JANSSENS N.V. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE

p

Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag

nog geeneens zo onnozel. Een slee- en skipiste op de bergflank en schaatsers op de vijver. Een paar kraampjes met warme chocomelk, Brusselse wafels en poffertjes. Het water komt me al in de mond. Helaas, driewerf helaas, de werkelijkheid is weerom veel minder poĂŤtisch. De sneeuw bedekt hier slechts tijdelijk de harde en typisch 20e-eeuwse realiteit, nI. een stort. Weliswaar een klasse III stort, d.w.z. voor zogenaamde inerte afvalstoffen zoals bouwstort en afbraak, maar toch een stort. Hoe is het zover kunnen komen? Vroeger was op deze plek een volgens de huidige eigenaar 'versleten mastbos', wat dat verder ook moge betekenen. Maar omdat deze eigenaar een ondernemer is, dient ook een 'versleten mastbos' om iets te ondernemen, waarom zou hij het anders kopen? Gelukkig zat onder de versleten mastebomen nog niet versleten zavel die kon ontgonnen worden. Voor deze ontzaveling werd in 1981 door het toenmalige college een vergunning afgeleverd met daarin een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden bepaalde dat de uitbater de 'humushoudende bovenlaag moest af-

niet vol is zal de vergunning zonder twijfel verlengd worden. Maar vroeg of laat zal de vijver wel vol zijn en dat zal meteen ook het einde van onze berg betekenen. Die zal immers moeten dienen om het stort af te dekken met 'een deklaag van 1 meter, zodanig dat de bovenste laag uit teelaarde bestaat van minimum 50 cm.' Vervolgens dient volgens de vergunning 'na afwerking dezelfde oppervlakte bos behouden te worden door het aanbrengen van nieuwe aanplantingen zoals Pinus Lar. Corsicana'. En daarmee komen we terug bij af, of hoe overheid en ondernemers de handen in elkaar slaan om van een 'versleten mastbos' via tijdelijke en esthetisch verantwoorde landschapsinrichting te komen tot een 'heerlijk nieuw mastbos'. Berg en vijver zullen slechts een herinnering blijven en sommigen zullen na verloop van tijd deze berg misschien gaan verwarren met de 'Meerse Bergen', maar dat is weer een ander verhaal van landschapsinrichting en heilzame samenwerking van ondernemers en overheid.

Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

TV-VIDEO-AUDIO-HIFI ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN ELEKTRISCH INSTALLATIEMATERIAAL voor de doe-het zelver ELEKTRO HUWELIJKSLIJSTEN FOTOCOPIES & OFFSETCOPIES Op schooldagen open om 7.30 uur GIJSBREGTS ELEKTRO 's Bosch straat 3 HOOGSTRATEN Tel.: 314 54 73

11.2.1991 - Jan Frel

13


11

hemDOOTWen

Kleine Johannes in Seminarie

Op . vrijdag 1 en zaterdag 2 maart voert een uitgebreide groep van leerlingen een toneelbewerking van het befaamde en poëtische mooie 'De kleine Johannes' op. De tekst wordt omlijst met muziek en dans, en wordt gespeeld in een bewerking van Leo Janssens die het stuk kreëerde en een eerste keer verwezenlijkt zag in 1984 in Aalst. De regie is in handen van Fons Van Dijck. De opvoering wordt voorafgegaan door een optreden van het Seminariekoor o.l.v. Herman De Houwer. 'De Kleine Johannes' geldt als één van de klassiekers uit de Nederlandse literatuur. Het werd in 1885 geschreven door de toen 25-jarige Frederik Van Eeden en gepubliceerd in afleveringen in het toen sensationele tijdschrift 'De Nieuwe Gids'. Van Eeden schrijft een fris, lichtvoetig en tegelijk haast filosofisch romantisch sprookje. Hij beschrijft de groei van de kinderziel doorheen diverse kontakten met natuur en allegorische personages zoals Windekind, Pluizer en Wistik. Van Eeden kende met dit prozadebuut een overdonderend sukses, poogde herhaaldelijk hieraan een vervolg te geven maar slaagde er nooit meer in dit kleine meesterwerk te evenaren. Een honderdtal leerlingen figurereri in het stuk, zowel uit de lagere school als het middelbaar van het Seminarie. De bewerking respekteert uiteraard het verhaal, al werden enkele scenes weggelaten omdat ze toneelmatig moeilijk te realizeren zouden zijn. Enkele scenes worden koreografisch uitgewerkt. De oorspronkelijke dialogen in de eenvoudige maar poëtische taal van Van Eeden zijn zoveel mogelijk behouden. Beschrijvingen en overgangen worden toneelmatig vertaald door middel van twee vertellers. De opvoeringen op 1 en 2 maart hebben plaats in de Feestzaal van het Klein Seminarie om 20 uur. De toegangsprijs bedraagt 200 fr. L

konflikten. Schrikgodinnen bekommentariëren de gebeurtenissen. In het laatste deel probeert Rosalie om door nieuwe terapieën en na de komst van een nieuwe aalmoezenier haar verloren gegane vrijheid en persoonlijkheid te herwinnen. Marain voegt hier een volslagen nieuw personage toe: de jonge Connie, die een gelijkaardige evolutie ondergaat en niet opkan tegen onbegrip en medikatie. Het Mechels Miniatuur Teater brengt het stuk in een regie van René Verreth. In de rolbezetting o.m. Tessy Moerenhout, Hilde Van Haesendonck, Agnes De Nul, Ann en Manu Verreth. De opvoering heeft plaats in de Rabboertizaal om 20 uur. De inkom bedraagt 200 fr. in voorverkoop (tel. 3 14.55.36 tijdens de schooluren) en 250 fr. aan de kassa. El

Boeiende stillevens van Van Ruyssevelt Artiko gaat resoluut verder op de ingeslagen tentoonstellingsweg. De vorige expositie met werk van de jonge Gentenaar Willem Hoet was zonder meer een voltreffer, al is het Grote Publiek daar misschien niet meteen van overtuigd. Eigenzinnig, eerlijk, uitdagend, fantazierijk. Dat gaat op voor de geselekteerde werken én voor de openingsavond met een gesmaakte performance die een jong publiek best wist te boeien. Het hogervermelde Grote Publiek schitterde daarbij door de spreekwoordelijke afwezigheid en liet zich liever elders door ietwat exclusievere aardse genoegens verleiden. Prioriteiten moeten er zijn, ml nul r.

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Eerstkomende prioriteit wordt alvast de tentoonstelling 'Hoe boeiend een stilleven kan zijn' met werk van Jozef Van Ruysseveli. Een veertigtal schilderijen in verschillende technieken en een vijfentwintigtal etsen werden geselekteerd door de leden van Artiko en Mevrouw Mai Van Ruyssevelt. Het geheel beperkt zich tematisch tot stillevens en interieurs en biedt een overzicht van het oeuvre van de kunstenaar tussen 1964 en '84. Jozef Van Ruyssevelt werd geboren in 1941 in Bazel Waas, woonde en werkte het grootste deel van zijn loopbaan in Essen. Hij was laureaat van de Antwerpse Akademie, leerling van Marstboom, De Coninck en Hendrickx. Hij werkte als leraar grafiek aan de Akademie van Antwerpen. Zowel met grafiek als schilderwerk behaalde hij diverse onderscheidingen, waaronder de Prijs Oscar Nottebohm, de prijs D'Outrelon De Try, de provinciale prijs voor grafiek van OostVlaanderen, de Burgemeester Camille Huysmans en de Toetenelprijs, evenals een regeringsmedaille voor zijn grafiek. Hij schilderde veel en intens, voornamelijk interieurs. Zijn huis gebruikte hij daardoor zeer intensief als model en atelier tegelijk. Licht en schaduw vormen het belangrijkste facet van zijn werk. Van Ruyssevelt stierf in Essen in '85. De tentoonstelling wordt geopend op 8 maart met o.m. een toelichting bij het werk door C. Heyman. De expositie loopt gedurende drie weken in de IKO galerij. Deze is geopend van lOu. tot 12u. en van 14u. tot 18u. op zateren zondagen van 9 maart t/m 24 maart. Groepshezoek is na afspraak ook op weekdagen mogelijk. Tel 314.75.54. 1

Rosalie Niemand in Spijker Literatuur en theater verstaan mekaar niet altijd in dezelfde mate, al lijken de verbanden tussen beide vormen van woordkunst soms toch voor de hand liggend. Dat geldt misschien wel voor 'Rosalh Niemand', de erg suksesvolle en in de media druk bekommentarieerde roman van Elisabeth Marain. Zijzelf maakte er een toneelbewerking van die op zaterdag 16 maart door het Mechels Miniatuur Teater wordt gebracht op uitnodiging van Kunstkring Spijker. Zowel de direkte en aan een ruim publiek appellerende tematiek als de scenische gebondenheid van de roman, werken een teatrale omzetting in de hand. Centraal staat vanzelfsprekend het titelpersonage dat in drie delen wordt getekend. In een eerste deel krijgt de kindertijd van Rosalie vorm, tot het moment waarop haar moeder haar niet langer aan kan en ze in een psychiatrische instelling belandt. Deel twee toont de evolutie van het tegendraadse meisje naar de verbitterde vrouw onder de dwang van de vele banale 14

Eén van de prachtige etsen van .Jozef Vwi Ruyssevelt die tot 24 maart in de IKO galerij te bewonderen zijn.


HOOGSTRA TEN

Cosmos voorgoed uit startblokken t let heeft wat aarde in de voeten gehad, maa: ands begin februari is het dan toch zover: mcl CCII volledige zendvergunning en vanuit een gloednieuwe studio zendt Radio Cosmos lloogstraten uit op 105,8 Mhz. Dat betekent dat voortaan zeven dagen op zeven dag en nacht mag uitgezonden worden. In eerste insiantie met hitgevoelige muziek voor een biced publiek, maar muzikaal worden ook gecidelijk aan andere grenzen verkend met pron:irnma's voor specifieke doelgroepen. Dc ccrste prioriteit komt nu op de uitbouw van ecn volwaardige nieuwsdienst, zo benadruk te Ed Van den Ouweland namens de beheerraad. Driemaal daags zullen er regionale incuwsuitzendingen komen in blokken om 7-8-9 uur, 11-12-13 uur en 17-18-19 uur. Verder is er o.iii. een zaterdagvoormiddagpro7ramma met regionale berichtgeving en een sievig sportprogramma met flitsen en samen\attingen van de belangrijkste sportwedstrijdcn op zondagnamiddag. Vuur de reklamewcrving zullen eerstdaags enkele vaste menen de baan op gaan. De reklame wordt in blokjes voor en na het tijdsein aangeboden. Dc programma's zelf worden ingeblikt en uititezonden vanuit de verbouwde Icarus-zaal in dc Gelnielstraat. Een fikse investering hecti ccii professionele inrichting van de zendsindi(.) mogelijk gemaakt. Daarbij o.m. een groie iii ierviewruimte, opnamestudio, nieuwskamer en het behoorlijk indrukwekkende technolo7ische computerhart dat autonoom de pro7rammatie kan verzorgen. De zendantenne staat met goedkeuring van het gemeentebestuur op 80m hoogte veilig en wel op de t:atharina toren. Alvast ĂŠn heilige die hen coedgunstig gezind lijkt. De anderen zullen rolgen, daar zijn de Cosmische radiomakers alvast van overtuigd. E

De (1/1e leden tuit de Cosinos-beheerruad 1/er op een rij in buit /onke/nieu we zendstudio: Ed Van den Ouwe/and, Peter Ch/mans en Jef Ro,nhoutv.

Tussen siertuin en bijbel Daar spelen zich nogal wat lezingen of andere voordrachten af. Niks belet overigens om beide titeldingen te kombineren. Een siertuin doen groeien in uw eigenste bijbel bijvoorbeeld: wasbloempjes bij Lukas, rozemarijn bij het Hooglied, azalea's op de rug en de wat zware geurrozen ergens tussen de Apokalyps. Hoe een en ander in de ekologische siertuin er in het echt aan toegaat, daarover verneemt u allicht alles van Geertje Cooremans. Zij geeft op 14 maart in het zaaltje boven de Cera in de Vrijheid een diapresentatie over kreativiteit, aanleg en verzorging van een siertuin. Aanvang van deze Velt-avond is om 19.30 uur stipt. Zelfde plaats precies twee weken verder is er een voordracht over het houden van konijnen door een specialist terzake. AndrĂŠ l)ehandschutter wordt verondersteld alles af te weten van rassenkeuze, verzorging, huisvesting, ziekten en andere keutels van deze beesten. Aanvang 20 uur en de inkom bedraagt 100 fr. voor Velt leden, 150 fr. voor andere stervelingen. In het auditoriurn van het Seminarie is op 5 maart dan weer Wilfried Rossel te gast op uitnodiging van Davidsfonds en de Dekanale Werkgroep Vorming. Deze professor praat er over 'De wonderen van Jezus' tijdens deze bezinnings- of bijbelavond waarvan een eerste deel plaats had op 26 februari.

Veiling der Kempen huldigt Paul Vanderhallen Ter gelegenheid van de nieuwjaarsviering in de Veiling der Keinpen loofde directeur Rigouts zijn onderdirecteur, Paul Vanderhallen, voor de grote inzet, werklust en trouw gedurende 25 jaar. In liet grote pak zat een mooie videocamera. Meer dan waarschijnlijk zal Paul Vanderhallen in de loop van 1993 de huidige directeur, Edmond Rigouts, opvolgen. Voorzitter van de Raad van Bestuur, Wim Janssens, 65 jaar, blijft nog rot 1992. Ondervoorzitter Au gust Stoffels, 65 jaar, nam nu reeds ontslag en werd eveneens uitvoerig bedankt voor al zijn werk ten bate van de tuinbouw in de Noorderkempen.

II Vrijheid 66,

011

HOOGSTRATEN,

Tel. 03/31 47253

* Groot assortiment * Ruime keus in * Exclusieve in fantasiejuwelen lederen riemen haarmode en handtassen

Als je daar niet slaagt, slaag je nergens. 15


Al het nieuws over MINDERis welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

Cl

Werkgroep verkeersveiligheid Ook te Minclerhout werd het als een noodzakelijk iets beschouwd een werkgroep verkeersveiligheid op te richten. De startvergadering vond plaats op woensdag 23januari. Over duidelijk is het dat het verkeer te Minderhout met de dag gevaarlijker en agressiever wordt. Overdreven snelheid zowel door vrachtwagens als personenauto's, parkeren op fietspaden enz.! Ook vallen er regelmatig ongevallen te noteren, meestal alleen met stoffelijke schade, dodelijke slachtoffers zijn er ook reeds te betreuren geweest. Om aan deze situatie te verhelpen, dringen zich ongetwijfeld maatregelen op, dat is duidelijk. Als individu of alleenstaande vereniging heb je weinig kans gehoord te worden door de verantwoordelijke instanties. Om deze reden wil de werkgroep de mening van heel wat Minderhoutse verenigingen als één stem laten horen. Op de startvergadering waren vertegenwoordigers van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen, de Oudervereniging, de K.S.J., de Landelijke Gilde, de Basisschool, de K.W.B. aanwezig. Dinsdagavond 19 februari werd een tweede bijeenkomst georganiseerd waarop ook de Dorpsraad vertegenwoordigd was. In de volgende 'Maand' berichten we je zeker over de agenda van deze vergadering. De Minderhoutse verenigingen die de startvergaderingen gemist hebben maar toch interesse betonen, mogen zeker niet nalaten contact op te nemen met Wim Koyen, tel. 314.75.51. Ei

17oio 1/11 (0 (}L0h (iV(1

no/ \IjiiJiii oj

(!/!'I

/(jJ

tapijt.

Lenteconcert van 'De Marckezonen' De fanfare! Een begrip dat een folkloristisch beeld oproept. Nochtans zijn 'De Marckezonen' met de tijd geëvolueerd. De tijd dat muziek maken bijzaak was en pinten pakken de hoofdzaak, is wel degelijk veranderd in de

omgekeerde richting: een glaasje hoort er nog wel bij maar de muziek staat nu voorop! De hoempamuziek is voorbijgestreefd en heeft plaats gemaakt voor eigentijdse melodieuze muziek. De partituren zijn moeilijker maar veel mooier.

WONINGINRICHTING

GEBR.LEYTEN Vrijheid 167 - Hoogstraten Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding Enkele jonge muzikanten van 'De Marckezonen'die u op zaterdag 23 maart eens zullen laten horen wat kunst is. Boven v. 1. n. r.: L uc Goos, Dirk De Bie, A nnelies Vermeiren, Hilde Vermeiren, Vicky Ver schueren Onder v. 1. n. r.: Marc Goos, Paul Gladinez, Ives De Bie, Kim Verschueren, Tim Tilburgs. Op de voorgrond Jef Broes.

16

- Siertafeikleden, lopers, enz.


MINDERHOUT Alleen de publieke bevestiging voor de muzi. kale schoonheid is tot nu lor achterwege ge.......... bleven. Maar de kentering is volop aan de gang. De fanfareconcerten in sommige om42 liggende dorpen worden opgeluisterd door een groeiend aantal toeschouwers. Ook 'De Marckezonen willen op deze trend inpikken. De - ....-. muziek en het talent zijn ongetwijfeld aanwe zig. Als u eens iets anders wil, als u eens wil ge nieten van aangename en gezellige muziek bi1 kaarslicht dan is u welkom op het Jentecon cert van 'L)e Marckezonen' op zaterdag 23 maart in het Parochiecentrum! De inkom is gratis! •

.

f '

A arnu iaI in de Basisschool! Wegens de barre iieersoinstandig/ieden werd de o,Ilnicç'ang door liet dorp cijge/ast, maar het binnengebeuren was er duidelijk niet minder preiiiz out. Ie uit erl cii t/t/It de lachende snoei/es.

Een blijvende herinnering aan ons huwelijk.

PENFO FOTOGRAFIE LINDENLAAN 14-BEERSE-014161.35.37

Hild en Andre Bols - Van Dijck

'4°ÎTRT Glenn uit Dun uit de Hoge tt eg houdt run de nuiuiir, cii bo.wpIorunc behoort tot zijn geliefkoosde bezigheden. Geen wonder dat op een van zijn tochten ïn de Castelrére hos.ren zijn oog viel op een prachikegel van een grove de,i, bestaande uit wel 70 'mastebollekes'.

Garage VAN RIEL LASERSHOW

-

2

HOOGSTRATEN

De Hoogstraatse Maand 03-314.55.04

Ook:

Hoofd verdeler voor Hoogstraten. * autoverhuur * tweedehands + demowagens * carwash * carosserie alle merken

St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, telefoon: 031314.33.33

17


î

111JÜ

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315 .86.80.

Top Van Aperen - Gorbatsjov nakend?

Vijf Senatoren naar Litouwen Ongetwijfeld hebt u via de media vernomen dat onlangs vijf Vlaamse senatoren naar Viinius afreisden om daar de volksraadpleging bij te wonen, waarin de Litouwse bevolking zich kon uitspreken over het onafhankelijkheidsstreven van de regering van de Baltische republiek. Zoals u op de foto merkt, was PVV-senator Arnold Van Aperen één van hen. Inderdaad, onze bloedeigen burgemeester en bovendien Merenaar in hart en nieren wandelde op die manier de grote poort van de buitenlandse politiek binnen. U begrijpt dat wij in Meer geen klein beetje opzwollen van trots, want laat dat meteen duidelijk zijn, op zo'n momenten staan wij als één man achter onze leider. Laten we de feiten eerst nog eens op een rijtje zetten. Op uitnodiging van president Landsbergis vertrokken de vijf senatoren op donderdag 7 februari naar Litouwen. Op vrijdag 8 februari houden ze een ontmoeting met president Landsbergis en premier Shimenas, waarna op zaterdag 9 februari het feitelijke referendum plaatsvond. Onze 'vijf' fungeerden daar als waarnemers om te zien of alles volgens het boekje verliep. Uit de uitslagen bleek dat de Litouwers massaal (90%) voor onafhankelijkheid kozen. Op dinsdag 12 februari tenslotte landden onze senators terug op Zaventem, waar zij vol enthousiasme spraken over de vastberadenheid van het Litouwse volk in zijn streven naar een eigen, onafhankelijke staat. En neen, ze hadden geen onregelmatigheden waargenomen, alles verliep uiterst correct. Tot daar de officiële berichten. Maar hebt u het ook gemerkt? Er is een gat van twee dagen, nl. zondag 10 en maandag II februari. Wat deden onze senatoren

18

tijdens die dagen? Kijk, daarover wou ik het eigenlijk met u hebben. Over de heren Suykerbuyk, Crucke, Luyten en Kuijpers kan ik kort zijn. Zij oordeelden dat na arbeid enig vermaak hoort te volgen en doken daarom gevieren het Vilniuse nachtleven in, waaruit ze maar juist op tijd terug opdoken om het vliegtuig naar Zaventem niet te missen. Zoniet onze senator Arnold Van Aperen. Wij in Meer kennen hem als een respectabel man en weten dat zoiets niet aan hem besteed is. Neenee, hij besloot dat hij z'n tijd beter kon besteden aan een beetje sightseeing en zo kwam het dat hij op zondag 10 februari de trein nam naar Moskou, waar hij in de late namiddag arriveerde. Hij kuierde op z'n gemak wat door de stad en kwam haast toevallig op het Rode Plein terecht, waar Michail Gorbatsjov juist z'n duiven aan het voeren was. Aangetrokken door de duiven - want met die diertjes heeft hij in het verleden heel wat te maken gehad - ging onze burgemeester erop af. De twee mannen herkenden elkaar onmiddellijk en zetten al vlug een boom op over de duivensport, waarna de Russische leider de onze uitnodigde voor het avondeten. Thuis kreeg Gorbatsjov eerst serieus naar z'n voeten van zijn Raïsa, omdat hij te laat was, en had hij haar niet kunnen verwittigen dat er bezoek kwam?! Dan had ze toch zeker iets anders klaargemaakt dan frikadellen met krieken! 't Was altijd hetzelfde met dat manvolk! Maar goed, even later zaten ze aan tafel en wisselden wederzijdse ervaringen uit, waarbij Raïsa herhaaldelijk haar spijt uitsprak over het feit dat Arnold zijn Maria niet had meegebracht. Na het eten ging zij de afwas doen en de lieten zetten zich in het lederen salon bi

de open haard om hun eten te laten zakken met een lekker drankje: Michail een wodka en Arnold een fruitsap. Uren zaten ze daar te keuvelen over hun respectievelijke politiek en de sfeer werd ronduit familiair. Zo kon het gebeuren dat onze burgemeester z'n gesprekspartner eerst mijnheer Gorbatsjov noemde, daarna werd het Gorbie, later Gorb en tenslotte gewoon Michel. Als Raïsa niet had opgemerkt dat het bedtijd was, waren ze blijven doorgaan. Nu kreeg Arnold de logeerkamer toegewezen en terwijl hij zich uitklecdde, keek hij vol ontzag naar de portretten aan de muren, waarop Russische staatslieden streng neerkeken op de blauwe Belg naast het rode bed. Een beetje gegeneerd kroop hij vlug in bed en viel in een welverdiende slaap. Vanaf nu kan ik u geen honderd procent zekerheid meer geven, maar toch, tijdens het ontbijt de volgende morgen zou Arnold z'n Russische collega met vrouw uitgenodigd hebben om eens naar Meer te komen. Samen zochten ze naar een geschikte datum, maar de agenda van Michail zat overvol. Dat werd echter simpel opgelost door de naam Bush te doorstrepen en te vervangen door Van Aperen. Zo kwamen ze uit op het eerste weekend van oktober. Inderdaad wakkere lezer, met Meerkermis. Michail en Raïsa zouden toegezegd hebben om op zaterdag 5 oktober de kermis le openen met de eerste dans in zaal Vietoria. Stel je voor, eerst polkagewijs vermenigvuldigen met Raïsa en dan naar de toog met Michail. Genot! Daarna is het verhaal vlug verteld. Na hartelijke afscheidsgroeten spoorde Arnold op maandagmiddag 11 februari terug naar Vilnius, om van daaruit terug huiswaarts te keren. Ik weet het, in feite had dit verhaal nog een tijdje geheim moeten blijven, maar de Hoogstraatse Maand mag toch ook wel eens een primeur hebben zeker. Ik hoor echter dat de kliek van Martens, Eyskens, Coëme et les autres al iets vermoedt en zich grote electorale zorgen maakt. En niet ten onrechte, zoals zal blijken na Meerkermis. Na Martens VIII, Van Aperen T? Zit er dik in, als u het mij vraagt. LII

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinçien DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

TEL.: 03/315.91.77


MEER

Winter '91: Mosten en E-19

"

N.

11 tt

De KWB-dorpskwis: de geboorte van een traditie? Op iaterdag 19 januari zat de parochiezaal civol ter gelegenheid van de eerste dorpskwis van de KWB. Het werd een grandioos succes, daarover was iedereen het na afloop eens. De kwis zat voorbeeldig in elkaar en gaf aanleidin5, tot heel wat spannende. hiimnristiçrh en zelfs ontroereride momenten Fnkeje en'crniijde1ijke sclt cuilieïdsfoutjes niet te na gesproken, kende heel de avond een vlot verloop, waarbij Armand Fransen zich opwierp als een onvervalste en geïnspireerde kwismaster. Oppassen Armand, of je komt nog bij de VTM terecht. Na een felle strijd, waarbij deelnemen veel belangrijker was dan winnen, trad de St.-Jorisgilde als uiteindelijke winnaar naar voor. Hoofdman Jef Van Opstal deed daarna de erg gewaardeerde belofte om het komende jaar in te staan voor de tweede uitgave van deze dorpskwis. Als iedere winnaar dat voortaan doet, is Meer binnenkort een prachtige traditie rijker. En dat is goed, want zoveel tradities hebben wij niet meer. Afspraak dus volgend jaar, nog een dikke proficiat aan de organisatoren en voor de liefhebbers van lijstjes volgt hier de volledige uitslag: 1. St.-Jorisgilde 172 pnt.; 2. St.-Ambrosiusgilde 151 pnt.; 3. KAV 144 pnt.; 4. vzw Mussenakker 142 pnt.; 5. Brassband Ste.-Rosalia 134 pnt.; 6. Turnkring Vrij en lenig 126 pot.; 7. Chiro-jongens 122 pnt.; 8. Landelijke Gilde 119 pnt.; 9. Toneelkring 't Heidebloempje 111 pnt.; 10. Chiro-meisjes 104 tint.; 11. KWB 101 pnt.; 12. KVLV96pnt.; 13. KBG 90 pot.; 14. KFC Meer 86 pnt.; 15. I3oerenkapel 83 pnt.; 16. Ziekenzorg 63 pot. El

Algemene Bouwonderneming

RAATS•OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstraat 6, 2323 Wortel Tel. 03/314.32.24

Fietspad Zundert

HEÎS 5OFPRfl44\

;T-i' • 5-

9ACHTC-EVER GEMïETE REC

E\S

IET

r)r\E tOOFD

Terit'ij/ uien lnj nu bil jIT .5 1ru/u/ elr'ui oiei niiniu,i Tin/in, (u11L1L'/i111e/1 iii en het gebrek aan beleid en goede wil steeds schrijnender wordt, bewijzen onze buren uit Zundert dat het net zo makkelijk anders kan. Geen woorden maar daden, zingen ze daar en dit keer moet ik hen gelijk geven. Tegen september '91 ligt daar aan beide zijden van de Meirseweg een prachtig, natuurlijk afgeschermd fietspad. Zo simpel is dat. Niet zeveren, maar doen. Dat moet de houding zijn.

Wat gaimt daar door het Meerse zwerk? Hebt u al gemerkt dat ik de laatste maanden op deze bladzijden zo maar wat in het ijle lig te zwetsen en dat er in deze kolommen weinig echt nieuws verschijnt? Maar wat wilt u, als niemand de moeite doel iets te laten weten, wat moet je dan? Ik heb geen tijd en zin om zelf heel de tijd achter het nieuws aan te hollen, daarom wil ik nogmaals vragen om mij

Een noodkreet! tijdig (= v'ôr de helft van de maand) te laten weten wat u kwijt wilt. Dat kan vanalles zijn: komende activiteiten, losse berichten en nieuwtjes, aankondigingen, reacties, geruchten, roddels, ja zelfs de waarheid. In principe kan alles. Maar u moet het mij wèl laten weten. Mijn adres en telefoonnummer staan niet voor niks boven deze schrijfsels.

19


1

lï U Li'Li L1

'7';

rltt. at blij met' al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

3de maal dorpsraad Driemaal is scheepsrecht en dat geldt ook voor de aankondiging van de volgende algemene vergadering van de dorpsraad. De definitieve datum is nu maandag 4 maart, om 20 uur in het parochiecentrum (zaaltje naast het Raadshuis). De agenda ziet er als volgt uit: - Inleiding door de voorzitter - Afsluiten van de Kerkstraat tijdens de kermis en het plaatsen van signalisatie 'Opgelet Kermis'. - Bouwplannen voor turnzaal - Tussenkomst in huurgelden van verenigingen - Plaatsen van straatnaamborden - Verharding van de verbinding tussen de Dalweg en de Witte wijk - Tijdschema voor de afwerking van de Uhcotenseweg - Tijdschema voor de aanleg van voetpaden in de gemeente - Afbakening van parkeerplaatsen - Rondvraag - Discussie rond de K.W.B.-voorstellen voor een verkeersvriendelijker Meerle. Genoeg dus om de avond nuttig door te brengen. Als je wil dat men Meerle in Hoogstraten (en verderop) ernstig neemt, kom dan maandagavond 'uwe zeg' doen. LI

'Met het verkeer de andere kant op'

verse straten (o.a. in de Dalwijken). Voor het gemotoriseerd verkeer worden eer der beperkende maatregelen gevraagd, veelal met betrekking tot het parkeren. Blijkbaar worden nogal wat inwoners door geparkeer de wagens gehinderd en ergeren zij zich daar aan (en terecht). Verder worden nog een aantal beschadigingen aan wegen gesignaleerd. De K.W.B. is zinnens deze enquête te gebruiken om bij het gemeentebestuur verbeteringen te bepleiten. Daarom zouden zij reeds op de dorpsraad de discussie hierrond willen openen. Het gemeentebestuur van zijn kant kan zich geen betere leidraad voor haar verkeersbeleid bedenken. Het krijgt de wensen van zijn klanten (inwoners) op een presenteerhlaadje aangeboden. In de zakenwereld noemt men dit 'marketing' en kost het hopen geld.

Kamp om de Kampweg De Kampweg vormde eertijds een verbinding tussen de Strijbeekse Weg en Klein Eyssel, verbinding die al enige tijd in onbruik was geraakt. Enkel wandelaars en ruiters maakten er soms nog gebruik van. Een gedeelte van de weg (aan de Strijbeekse weg) is trouwens reeds jaren afgeschaft, maar de pachter van de gronden daar verleende welwillend doorgang aan wandelaars en ruiters. Tot een tweetal jaar geleden de kersverse eigenaar en ondertussen bewoner van de stevig verbouwde quarantainestallen plots het andere gedeelte volledig afsloot en op deze weg niets meer ol niets minder dan een slotgracht liet graven.

Veldcross Wie nog over voldoende adem beschikt en dat aan anderen wil tonen kan dat op de jaarlijkse veldloop van de Chiro op zondag 3 maart aan het jongenslokaal op de Ulicotenseweg. Vanaf half één kan er ingeschreven worden en om half twee start de eerste kategorie, die van 6 en 7 jaar. Voor iedere leeftijdskategorie is een aangepast parcours, voor de seniors (+ 21 jaar) wordt dat 5 km. en de veteranen (van 28 tot 107 jaar) kunnen kiezen tussen 3 en 5km. Om te oefenen zal het te laat zijn, om u te laten zien nog niet. E

Prompt bezwaar legen de afschaffing van de 'Kamp weg',

is dit jaar de leuze waarroud de K.W.B. zijn jaarprogramma heeft opgebouwd en zowel nationaal als in de plaatselijke afdelingen wordt er rond dit thema hard gewerkt. De afdeling Meerle heeft deze gelegenheid benut om de plaatselijke verkeerssituatie eens nader te bekijken. Daartoe hebben ze onder leden en niet-leden een rondvraag opgezet om aan de weet te komen wat de Meerlese bevolking als gevaarlijk of hinderlijk ervaart en welke verbeteringen zij wensen voor de nabije toekomst. Wereldschokkend nieuws heeft deze enquête niet opgeleverd, wel een aantal tips voor de overheid, in het bijzonder de gemeentelijke overheid, tips voor verbeteringen die niet te veel kosten en meestal snel en makkelijk uitvoerbaar zijn.

Wat opvalt is dat het grootste deel van de voorstellen en opmerkingen betrekking heeft op de situatie voor de zogenaamde 'zwakke weggebruiker'. Het meeste aandacht krijgt de verkeerssituatie aan de school. Na de heraanleg van de Ulicotenseweg zijn daar weliswaar enige verbeteringen aangebracht maar de afwerking is steeds achtergebleven, o.a. een zebrapad voor de kleuterschool, plaatsing van een waarschuwingsbord en/of lichten, aanpassen van de oprit van het fietspad en het regelen van het parkeren en stationeren bij begin en einde van de schooldag. Andere tere punten in het Meerlese verkeer zijn een aantal ontbrekende of voor parkeerplaats gebruikte voetpaden, het doorverbinden van het fietspad vanaf de Voort tot aan de Hazenweg en het ontbreken van wegmarkeringen in di20

K.LJ.-toneel Komedie spelen is 'des mensen ', maar zolang dat op de planken gebeurt, vindt iedereen daT prachtig. De opvoering van 'Een doodgewoon avondje' door de K.L.J. mocht dan ook op een flinke belangstelling en dito applaus rekenen. boven (vinr): Ilse Laurijssens, Frank Vermonden, Marleen Pauwels, Lu Boudeirtjns, Kaie'I A driaansen onder: Koen Laurijssen, Ed Tilburgs, Monique Brosens en Vickey Donckers


MEERLE Tegen deze gang van zaken werd in de gemeenteraad door diverse gemeenteraadsleden protest aangetekend en werd het college gevraagd op te treden. Twee jaar gebeurde er niets, tot enkele weken terug aan de weg een plakkaat verscheen met de vermelding dat een onderzoek 'de commodo en incommodo' plaats heeft naar aanleiding van de vraag van N.V. Marckland (Dhr. Vorfeld) om de Kampweg af te schaffen. Blijkbaar is het de bedoeling om na afschaffing van de weg de vrijgekomen gronden aan te kopen waarmee heel de toestand 'geregulariseerd' wordt. Een aantal omwonenden reageerden onmiddellijk en dienden bij het gemeentebestuur bezwaar in tegen de afschaffing van de Kampweg, bezwaar waarbij ook de dorpsraad van Meersel-Dreef zich aansluit. Mevrouw Dorine Jansen, bewoonster van Klein Eyssel en fervent gebruikster van de weg, slaagde erin op enkele dagen tijd ca. 200 handtekeningen onder haar bezwaarschrift te krijgen. Veel ondertekenaars verzetten zich tegen deze poging om een flagrante overtreding van de wet op de ruimtelijke ordening te legaliseren.

• Annie M.G. Schmidt - Tot hier toe - verzameling van gedichten en liedjes voor toneel, radio en T.V. • Hugo Matthysen - Misdaad, sex en verse vis - De prettig gestoorde verzinsels van een rasrocker. Daarbij nog een fors aantal 'non-fiktie' aanwinsten over alle mogelijke onderwerpen (naaien, tuin, gezondheid, reizen) en liefst 55 nieuwe jeugdboeken. Een duidelijk bewijs dat de bibliotheek leeft, niet voor zichzelf maar voor u.

Bel weg

Ook al ben je al lang dood, als je 36 jaar lang burgeineeseter bent geweest verdien je niet dat je naam op een gedenkplaat verkeerd gespeld wordt. Anders lddt men her beter. Een naam is i,n,ners iets waar de meeste mensen nog trois op zijn, ook de nakomelingen van Bur gemeester van Nueten en een dergelijke gedenkplaat is voor hen dan ook een vloek, en dat tegen de gevel van de kerk nota bene.

Openbaar domein afsluiten, er een gracht op graven, de weg laten afschaffen en het terrein kopen, velen gaat dit duidelijk te ver. Benieuwd hoe het Gemeentebestuur hierop zal reageren. Te oordelen naar de reaktie van de burgemeester tegenover Mevr. Jansen bij de overhandiging van haar bezwaarschrift, zit het college duidelijk met de zaak verveeld. Vervolg op de volgende gemeenteraad? 11

Oproep

Zo veel als nu heb ik nog nooit gelezen Onder deze slogan loopt momenteel het Leesprojekt Groeien in het kader van de Jeugdboekenweek 1991. Via ludieke akties voor elke leeftijdscategorie trachten bibliotheek en scholen de kinderen aan te zetten tot lezen. De plaats waar al dat leesvoer voor iedereen, van groot tot klein, gratis kan gevonden worden is de bibliotheek. Het hele projekt wordt dan ook door de plaatselijke bib, in nauwe samenwerking met de school, begeleid.

Wodewijk Van Nueter (buwgemeesterr van Meewlerr)

Onlangs werd de aloude sc/ioolbel van de kleuterschool ontvreemd (mogelijk door belhemels) en heel de kleuterschool vindt dat ontzettend spijtig. Moest de 'ontiener' dit lezen, ken hij alsnog het leed herstellen en veel Jong volk hlj ,naken.

Ondanks de massale aandacht van de media voor de golfoorlog blijft de toestand in Roemenië hier te lande veel mensen bezig houden. Leo Van Boxel, bekend winkelier in Meerle, gaat binnenkort (op 3 april) mee met een transport hulpgoederen. Het transport gaat uit van de winkelketen waartoe Leo zijn winkel behoort en zorgt voor de voedselpakketten. U kan helpen met andere hulpgoederen (zeep, wasprodukten, kledij en schoeisel). Alles te bezorgen bij Van Boxel, hoek Strijbeekse weg en Groot Eyssel. •

Al is deze aktie specifiek op de jeugd gericht, dat wil niet zeggen dat anderen verwaarloosd worden. Ten bewijze een greep uit de nieuwe aanwinsten van de Meerlese bib: * Roald Dahi - Over en sluiten - verhalen over ,ij ii erwiriÏ1gn iIs oorLogsvlieger. * Walter Van Den Broeck - Gek leven na liet bal - nieuw deel in de romancyclus 'Het beleg' (van Laken). * Naghieb Mahfoez - De Moskee in de steeg verhalen van dc Lv!;i ji.l ç Ni ii cliii ij.winliddi 1988. Mario Vargas Llosa - Lof van de stiefmoeder - galant erotisch avontuur door expresidentskandidaat (Peru) en ideologische tegenpool van Gabriel Garcia Marques. * Philip Metcalfe - '1933' - rekonstruktie van het dagelijkse leven van 5 personages in het Berlijn van 1933-1934, tijdens de opkomst van en de machtsovername door de nazi's.

'Sneeii wklas' in Meerle van de 50-jarige Juffrouw Jansen

21


rte

[j

Welkom in Wortel Ik heb de indruk dat steeds vaker gebruik gemaakt wordt van onze plaatselijke 'faciliteiten', ni. de bossen en dreven van de Kolonie en andere rustige uithoeken, om aan meer of minder aktieve sportbeoefening te doen. Waarmee nog maar eens bewezen is dat natuur op zich ook een belangrijke waarde heeft. 20 jaar geleden werd je voor zo'n uitspraak naar het zothuis verwezen, want alleen wat geld opbracht, telde mee. We zijn ondertussen toch wel anders gaan denken. Zo was de veldtoertocht op Wortels grondgebied een groot sukses. Dit initiatief van de Hoogstraatse sportraad dat kaderde in de aktie 'Antwerpen Sportief' kon rekenen op een 250 deelnemers. Die allen konden genieten van een tocht door dreven en over gronden van de Kolonie en privé-personen, ook op plaatsen die anders niet toegankelijk waren. Ook de wintertocht die georganiseerd werd door de wandeiklub De Noorderkempen kon op heel wat deelnemers rekenen. Ik weet niet hoeveel het er waren, maar rondom de parochiezaal zag het in ieder geval grijs van de auto's. Ei

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47. zitdagen door echte tellers aangevuld worden. Iedereen wordt verzocht zich STIPT aan de richtlijnen te houden. Zo moeten er in Hoogstraten al 21.000 formulieren door de papiermolen. U begrijpt dat u dat niet moet doen stropperen! Ik zit nu wel met een vraagje, en vele dorpsgenoten met mij, denk ik. Moet ik mijn bruine Noordafrikaanse huisknecht die hier in het zwart werkt om mijn kleren en geld wit te wassen, moet ik die ook meetellen? Of hebben ze daar aparte formulieren voor? Dat moet ik toch eens vragen op het gemeentehuis.

Medegedeeld (Ik zet dat hier speciaal boven, om te laten zien dat in hoogstzeldzame gevallen een berichtje in mijn bus valt. De KWB laat ik eventjes buiten beschouwing, die dank ik hartelijk voor hun maandelijkse raakjes en andere informatieve berichten. Maar voor de rest dient mijn brievenbus vooral voor reclamedrukwerk! En daarvoor is ze eigenlijk niet bedoeld! En denk dus ook niet dat dit een reclameboodschap is. Alhoewel.) El

en in Hoogstraten De I-loogstraatse drukdiensten hebben weer hard gewerkt, de voorbije maanden. En ze gaan ons dan ook weer eens extra verwennen. Begin maart wordt weer het infoblad rondgedeeld. Tegelijkertijd wordt ook de evenementenkalender in de bus gestopt. En voor de eerste keer verschijnt ook 'Wegwijs in Hoogstraten 1991'. Dat laatste is een mooi uitgegeven bundeltje dat boordevol Hoogstraatse informatie steekt. Ik heb het al eens eventjes mogen vasthouden, maar moest het direkt weer afgeven. Wat ik dan ook met een bezwaard hart deed. Het is bedoeld om aan nieuwe inwoners te bezorgen. Maar opdat wij er ook van zouden kunnen genieten, wordt het vooraf al aan alle bestaande inwoners bedeeld. Dus: houd begin maart uw brievenbus nog maar eens goed in de gaten! El

Telt u mee? Ook in maart gaat de tienjaarlijkse voikstelling door. Nu gebeurt dat hier niet zoals in China of India, waar miljoenen voikstellers het land in trekken om dan na maanden met hun moeizaam verzamelde cijfers terug in de bewoonde wereld aan te komen (Tjiens, wat gingen ze daar dan in die onbewoonde wereld tellen ... ?). Neen. Wij doen dat op een eigentijdse manier. Ook weer in onze brievenbus gaan telformulieren gedeponeerd worden. Eén formulier per persoon (als ze dat al weten, wat valt er dan nog te tellen?) en ook één per woning, om gegevens te verzamelen over aantal badkamers en wc's en dergelijke. Daaraan kunnen ze onze welstand berekenen. Of we dat bad nu gebruiken of niet. Die telling zou eind maart rond moeten zijn. Iedereen mag zijn formulier zelf al naar vermogen invullen. De rest kan dan nog op plaatselijke

22

Nieuws van CM-ziekenzorg De laatste jaren hebben onze voedingsgewoonten grondige wijzigingen ondergaan en deze veranderingen hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van beschavingsziekten zoals: tandbeclerf, hartaandoeningen, kanker, overgewicht e.d. Het is duidelijk geworden dat een wijziging of een verbetering van onze voedingsgewoonten zich meer en meer opdringt. Daarover wordt meer informatie gegeven op de infoavond: 'Gezond eten een zaak van man en vrouw'. Deze wordt ingericht door CM Ziekenzorg Wortel. Zij gaat door op maandag 18 maart om 20 uur in de parochiezaal te Wortel. Na de voordracht (met dia's) zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen. De toegang is vrij en iedereen is welkom. El

Zusterlijk delen In het kader van Broederlijk delen kiest de dekenij dit jaar voor een project in het Indiase Bombay. Onder het thema 'kies het zijspoor' wil men dit jaar vooral de ondergeschikte positie van de vrouw benadrukken. In Bombay steunt men een opvangcentrum voor jonge meisjes. Zij ontvluchten vaak massaal het platteland en komen in de stad terecht. Waar ze er vaker nog veel erger aan toe zijn. Het centrum wil vooral voor weekend-opvang en begeleiding zorgen. In Wortel hebben de werkgroepen Broederlijk Delen en Gezinsvieringen de handen in elkaar geslagen om de vieringen in het weekend van 9 en 10maart te verzorgen. Wie hierover meer wil vernemen en wil proberen het in een gelovig kader te plaatsen, is daar welkom. El

Bouwen Vanaf maart kan de firma De Clercq de eerste spade steken bij de bouw van de sportzaal met klassen achter de school in het dorp, tegen het Kerkpad. Het zal natuurlijk ook wat van het weer afhangen, maar het ziet er ook naar uit dat ze dat dan zullen doen. De gemeente gaat ook het dak op oud gemeentehuis en school vernieuwen. Dan zit ook de KLJ weer droog. En bestaat er ook geen gevaar meer dat de postzegels in ons eigenste antiekste postkantoortje vanzelf aan elkaar gaan plakken. El

Bejaardenwoningen Ook het OCMW heeft nog plannen. Zij beschikken nog over een stuk grond tussen Oude Weg en Moerklokstraat. Spijtig voor de voetballende jeugd uit de buurt, maar daar gaan om te beginnen ook 4 bejaardenwoningen gebouwd worden. Later kunnen er daar nog 4 bijkomen. Volgens OCMW-voorzitter J. Brosens kan het OCMW zelf daar geen subsidies meer voor krijgen, omdat er in Hoogstraten al te veel voorzieningen voor bejaarden zijn. Maar de grond zal in erfpacht gegeven worden aan bouwmaatschappij De Noorderkempen, die er dan op gaat bouwen. Dat zal waarschijnlijk niet meer voor dit jaar zijn. Maar het zijn in ieder geval plannen die je alleen maar kunt toejuichen. Niet iedereen trekt graag naar Hoogstraten (als je er al plaats vindt) en niet iedereen blijft graag in een groot (al of niet eigen) huis wonen. El

Zeker weten!? Begin februari werden we met onze neus op de 'LANDBOUW... zeker weten'-affiches gedrukt. En het was wel duidelijk wat ze daarmee wilden zeggen: om onze goedbelegde boterham naar binnen te kunnen werken, hebben we de land- en tuinbouwer hard nodig. Met deze aktie willen ze reageren tegen de slechte faam die ze genieten ten gevolge van mestproblemen, hormonen-, varkenspest- en grondwaterperikelen. Nu zullen de problemen niet in één, twee, drie opgelost zijn met een affiche-aktie. Er zal ook bij de landbouwers zelf wel wat moeten veranderen. De tijd is voorbij dat de boer met paard en kar naar de wei of akker 'dokkerde'. En ook is de tijd voorbij dat aan de landbouw niet mocht geraakt worden. Als we willen leven, zal dat van iedereen een inspanning vragen. Zeker weten. El

IJsparadijs en karnaval Ik had er al niet meer op gerekend, en toch sloeg de winter nog eventjes hard toe. En binnen de kortste keren verandert heel de wereld. Alles wordt onder dezelfde maagdelijke deken toegestopt. Geluiden worden gedempt. Het verkeer moet wel vertragen. Pa en ma moeten wel met de kinderen op stap, want anders hadden ze die slee niet hoeven kopen. Het Bootjesven wordt weer de pleisterplaats voor al het schaatsvolk uit de omtrek. Ook de vij-


WORTEL ver aan de oude pastorij werd na de droge zomer weer bijgevuld en heeft heel wat ijshockeywedstrijden doorstaan. Ja, ook de Mark vroor weer dicht. Er werd zelfs al gefluisterd over een nieuwe Eifbochtentocht op de Mark. Maar het bleek al vlug dat dat ijdele hoop was. De vorst zette niet door. We kregen er wel pakken sneeuw bij. Prachtig uitgekiend in de week van het carnavatverlof. Want van krokussen is nog geen sprake. Nu de sneeuw wat begint te dooien, plakt hij ook beter en zie je de eerste sneeuwmannen. Al of niet met vaders hulp opgericht. En iglo's worden er gebouwd. Waar die kinderen van tegenwoordig toch allemaal toe in staat zijn! Of ze bouwen met heel de buurt aan de carnavalswagen. Dat er geen grote sneeuwwagen bij was. Het kon toch net!? Ik heb wel Jean-Pierre gezien terwijl hij in de gevangenis zat te dromen van veel geld verdienen met boeken schrijven. En de KLJ met de nieuwe frituur onder de Boomkes. Wortelbroodjes of was het Wortel dat zonder brood zat? Het Slot kwam recht uit de PrĂŠhistorie, en toch doen ze nog maar 20 jaar mee. Dat was vast de come-back van hun eerste Kahoeze-film? Tussen de sneeuwballen met confetti sprong ook het Wortels circus rond. Ecn beestenboer hebben we al. Wanneer wordt de eerste steen gelegd van de Wortelse zoologie? Nu de Amerikanen de Irakezen aan het uitroeien zijn, zoeken de ponyruiters het heel wat onschuldiger bij de cowboys tegen de indianen. Die van de Kolonie gaven weer petrol tegen de milieuvervuiling en die van Poeleinde dansten in een Wereld van Plezier. Dat was in een handvol woorden de Wortelse bijdrage aan de Wortelse carnavaisstoet. Of we dat ook nog kunnen illustreren met een mooie foto, is een andere vraag. Maar ook die is weeral opgelost, op het ogenblik dat u dit lccst. Het leven is toch eenvoudig, niet?

Hei Bootjesven stond weer enkele weken in het middelpunt van de belangstelling. En toen di' s,ieeu mm' hei çchaatsen mial moeilijk maakte...

En met de eerste dooi in onze sneeuw, blijkt er ook dooi op te treden in de eigenzinnige houding van de Irakese leiding. Als nu de Amerikanen hun revolvers eventjes terug in de holsters willen steken, dan komt er misschien weer vrede. Vrede? Neen, geen vrede. Want nooit brengt een oorlog vrede. We zullen nog jarenlang de gevolgen van deze oorlog meedragen! L

En wist u... dat op 8 maart de 5e en laatste kaartavond doorgaat? Die wordt georganiseerd door het Poeleinde in de parochiezaal. E dat de KLJ op 9 maart weer ons oud papier inzamelt? fl en dat u op 11 maart in het oud gemeentehuis terecht kunt voor het afhalen van alle nodige taksplaten. En dat van 1 uur tot half drie? en dat er met de paasdagen weer een tentoonstelling doorgaat in het Slot? Meer details weet ik er nog niet over. Maar dat kan nog net in ons aprilnummer vermeld worden. Alhoewel dat misschien niet meer nodig is, want dan heeft u dat al uitgebreid via allerlei andere kanalen kunnen vernemen. en dat ik het nu weer welletjes vind voor deze keer? En daarom stop ik er mee.

vi je kon ook mei de sneeuw een iglo bouwen. Zoals deze, van tVico en illarja,i Roeien. 23


_Ü dr@e ff

Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij Dré Oomen, Klein Eyssel 29a, tel. 315.02.45.

1991 wordt het jaar van Meersel-Dreef. Dat schreven we vorige maand. Het zal nog moeten blijken natuurlijk, maar links en rechts hoor je toch positieve geluiden. Dat is niets nieuws voor Meersel-Dreef uiteraard. Maar er roert 'n t wat.

Riolering en herinrichting Je zou deze rubriek eigenlijk beter de 'mozegoot' kunnen noemen. Er gaat immers geen maand voorbij of we hebben het weer over die riolering. En dat is ook nooit anders geweest. Het college heeft de afgelopen maand de hoofden nog eens bij elkaar gestoken. Doen ze wel meer. Maar deze keer betrof het opnieuw onze dierbarc riolering. Ze zijn er nog niet helemaal uit. Maar er wordt werk van gemaakt. En als het aan schepen Coenegrachts ligt, dan komt ze er nog dit jaar, al vreest hij wel dat door de administratieve mallemolen vertraging zal worden opgelopen. De plannen zitten nu bij de provincie. Deze overheidsinstantie moet eerst haar goedkeuring verlenen. Als dat gebeurt is, en het college werd van deze hopelijk positieve beslissing in kennis gesteld, wordt het dossier opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd. Dat zou in april al kunnen gebeuren. Wanneer de raad dit dossier goedkeurt kunnen, nog net voor het bouwverlof en de Dreefse kermis, de aanbestedingen gebeuren. Dan kan er in de tweede helft van het jaar aan de werken begonnen worden. Men zou riolering aanleggen vanaf Café De Dreef, en ook een stukje van de Tramweg, tot aan de grens. Zoals de aandachtige lezer van de maand al wel begrepen zal hebben moet er grondig gesnoeid worden in de kostprijs. De gemeente zal immers zelf moeten opdraaien voor de kosten. Die besparende maatregelen werden gevonden. Zo wil men bijvoorbeeld besparen in de bedding van de parking aan het klooster. De provincie schrijft hier, omdat de bedding op een oude gracht is gelegen, een bedding van gewapend beton voor. De gemeente wil de parking echter in kasseien uitvoeren. Zo kunnen eventuele verzakkingen, waarvan men overigens vermoedt dat deze zich niet zullen voordoen, door het gemeentepersoneel zelf worden verholpen. Verder zal ook bespaard worden in de materialen. De rijweg wordt smal, dit om het snelle verkeer te ontmoedigen. Aan weerszijden van de weg komen parkeergelegenheden en groenvoorzieningen. Eventueel kunnen later nog snelheidremmende drempels worden aangelegd als dit nodig zou blijken. Je ziet, het klinkt allemaal mooi. Maar ik steek er mijn hand ook niet voor in het vuur. Jan Hendrickx kan misschien nog eens wedden om een paar bakken bier. Even terzijde ook wel eens vermelden dat schepen Peerlinck met schepen Coenegrachts wedde om een bak trappist. Volgens Staf zal het geld, voorzien op de begroting voor de riolering, dit jaar nog niet moeten worden aangewend. Volgens Armand dus wel. Wij duimen voor Armand. El

24

Een beeld uit de ,nusical: nieuw bloed voor de Paters?

Knettershow De kinderen van basisschool 't Dreefke hebben er weer hun jaarlijkse musical opzitten. Het werd een belevenis. De hele zaal zat barstensvol. Dat hadden het oudercomité en de leerkrachten eigenlijk niet verwacht. Maar het is wel een duidelijk teken dat de ouders van Meersel-Dreef achter hun school en hun leerkrachten staan. Voorzitster Lizette had trouwens in haar dankwoord speciaal ruimte gelaten voor de onderwijzers. Ere wie ere toekomt, zo hoort het. De kinderen zetten trouwens samen met hun leerkrachten hun beste beentjes voor. Het werd een aangename ver toning. Misschien wel niet van de zelfde aard als elders. Een kleine school als 't Dreefke pakt de zaken nu eenmaal anders aan. Dat is iets wat we echter zeker mogen toejuichen. Klein maar fijn. De mensen die de musical in elkaar staken, lieten bovendien ook niet na de nodige reclame voor de school te maken. Het gaat momenteel goed, maar het mag duidelijk zijn dat de nieuwe wijk er nu wel heel snel zal moeten komen. El

Kapucij nenbos De nieuw te bouwen wijk zal misschien wel Kapucijnenbos gaan heten. Dat advies formuleerde de dorpsraad. Voor de bejaarden zullen vier woningen in de wijk worden voorzien. Er worden dus al heel wat plannen rond de wijk gemaakt, misschien een goed teken. El

GARAGE

B.VB.A.

Geuden . s

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 31 5.71.76

CARROSSERIE FORD TWEEDEHANDSWAGENS STREVEN NAAR PERFECTIE


MEERSEL DREEF

Maerkratten Dc Maerkratten lezen de Hoogsiraaise Maand ook. In hun tijdschrift werd toch dikwijls verwezen naar het tijdschrift dat je nu in je handen hebt. Dat mag hoor jongens, want in Nederland mogen ze ook gerust weten hoe het er over de meet aan toe gaat. Trouwens een dikke proficiat voor het karnavalsgebeuren dat je ieder jaar weer in elkaar weet te boksen. Deze keer hadden we wel wat pech met het weer. De sneeuw viel als confetti uit de lucht en de mensen moesten wel heel lang de kou trotseren vooraleer de stoet voorbij kwam. Maar het was toch weer de moeite. Ik heb toch enkele Dreveniers tussen de Carnavalvierders opgemerkt. Het gaat de goede kant op. We mogen jullie zeker niet in de kou laten staan, anders staan jullie d'r volgend jaar minder goed op. (heb je 'ni?)

Jef Verleye stelt tentoon in Meersel-Dreef Van 1936 tot 1953 woonde in Meersel-Dreef ene Jef Verleye. Jef werd in 1927 echter in Ruisbroek (Brabant) geboren. Maar in hart en nieren is Jef in de eerste plaats een Kernpenaar. Hij trekt met zijn chevalet de vrije natuur in om er inspiratie op te doen. Op het doek weet Jef een bijzondere sfeer te schep-

L erloreii een voud ie pen. De bekoorlijke hoekjes die hij uitzoekt voor zijn werken stralen vooral rust uit. Jef Verleye is nu de zestig gepasseerd. In zijn loopbaan als schilder heeft hij kapelletjes, knotwilgen, polders, beemden, de heide, venneri, molens, riviertjes, oude hoeven.., gezocht in o.a. Meerle en Meersel-Dreef. Merkwaardig is zeker dat Jef van elk werk exact kan vertellen in welke omstandigheden hij het geschilderd heeft. Niet altijd geeft hij een getrouwe weergave van het landschap of de objecten weer. Storende elementen, en die zijn er wellicht meer dan vroeger, durft hij gewoon weg te laten. Jef gebruikt sobere kleuren. Realiteit en eigen aanvoelen vloeien mooi in elkaar over. Je zou voorwaar wensen dat onze wereld, en België in het bijzonder, er

zouden uitzien zoals hij de tinten op het doek heeft uitgestreken. Jef Verleye heeft zich niet alleen op de landschappen als onderwerpen voor zijn schilderijen toegelegd. Ook stillevens en vooral bloemen behoren tot zijn inspiratiebronnen. Jef loopt niet hoog op met zijn werk, hij kent zijn plaats in de schilderwereld. Maar zijn tentoonstellingen, iedere keer weer heel grondig voorbereid, groeien telkens weer uit tot succesnummers. Op 23, 24, 30 en 31 maart en op 1 april wordt rond zijn werk een tentoonstelling georganiseerd in de zaal van de Paters Kapucijnen te Meersel-Dreef. Je kan er telkens terecht van 10 tot 20 uur.

1,

42,

1' w w 4 Keuze uit méér dan 200 verschillende model len: grasmaaiers, bosmaaiers, tuintraktoren, motoculteurs, kettingzagen enz. De beste merken: WHEEL HORSE S GOLDONI S ATCOS STIHL MORRISON S NIBBI S WOLF 500 m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

IOWD21h

TUINMACHINES J. STOFFELS•PAULUSSEN Minderhoutdorp 4 - 2322 Hoogstraten (Minderhout)

1Z101 IZ 9:1 :Z41 ~

OPENINGSUREN TOONZAAL: maandag tot vrijdag: 8u-12u 13u-19u 8u-12u zaterdag zon- en feestdagen gesloten :

(03) 314 41 15

25


REGIONAAL derscheidingen waaronder een tiental eredoctoraten. Hij is lid van zestien internationale wetenschappelijke verenigingen en instellingen en auteur van 625 wetenschappelijke publicaties en bovendien nog houder van meer dan 100 patenten als uitvinder. Op het terrein van Janssen Pharmaceutica in Beerse (60 ha) werken ruim 1000 researchmensen aan intensief onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Onder leiding van dr. Janssen ontwierp dit laboratorium reeds een zeventigtal geneesmiddelen.

Werkzoekenden

Containerparken

Ruim een jaar geleden werd het Strategisch Plan Laaggeschoolde en Langdurige Werkloosheid gelanceerd vanuit het Strategisch Plan Kempen. Voorafgaand aan dit plan werd midden 1989 het experiment 'Technisch Sterk, Zeker Werk' gerealiseerd. Alle 32 cursisten behaalden de eindmeet en de meesten onder hen hebben op dit moment werk. Verder werd een ontmoetingsdag voor werkzoekenden georganiseerd en maakte men een studie over de kinderopvang in de streek. De werkloosheid bij de mannen is ondertussen gedaald tot ongeveer 5 07o van de actieve bevolking. De moeilijkste groep om werk te vinden zijn de laaggeschoolde en langdurig werkloze vrouwen. Toch heeft men de ambitie om ook deze groep aan het werk te krijgen voor 1994. Daarom wil men iets gaan doen aan een bedrijfsgerichte kinderopvang. Verder denkt men aan de oprichting van leer-werkbedrijven om meer werkervaring te verwerven. Ook de werkelijke behoeften van de arbeidsmarkt wil men grondiger gaan onderzoeken samen met een uitbreiding van het oplei-

De Raad van Bestuur van de lOK heeft beslist bij Gemeenschapsminister Kelchtermans officieel te protesteren tegen het uitblijven van

dingsaanhod.

ia

subsidies voor de bouw en inrichting van gemeentelijke afvalcontainerparken. Gemeen-

ten die een containerpark inrichten kunnen hiervoor van de OVAM een subsidie krijgen tot 60% van de investeringskosten. De gemiddelde kostprijs van zo een park schommelt rond de 5 miljoen fr. Ondertussen ontvingen de gezinnen die deelnemen aan het lOKproefproject 'gescheiden inzamelen van groenten, fruit- en tuinafval' de 4de editie van de Afvalkrant. GFT-afval maakt ongeveer de helft uit van ons huisvuil. Men vraagt ook meer aandacht voor de zorg waarmee papier en glas wordt afgegeven aan de bakken. In de loop van februari begon men met een eerste huis-aan-huis inzameling van klein chemisch afval (KCA). El

Ost & Smits Het gemeentebestuur van Mol en de vrienden van het Jakob Smitsmuseum hebben, met de medewerking van het stedelijk Ostmuseum van Hoogstraten, een tentoonstelling ingericht over Alfred Ost (1884-1945) in het Jakob Smitsmuseum, Sluis 55, Mol. Men kan de tentoonstelling nog bezoeken tot zondag 31 maart, dagelijks van 14 tot 18 uur (maandag gesloten).

Grenswerk De Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid organiseert een cyclus 'Initiatie tot douane en accijnzen'. Onderwerpen zijn o.a.: het enig document, entrepots, tijdelijke opslag, vergunningen en beperkingen, e.a. Lesgever is dhr. P. Cornelissen, hoofdcontroleur der

douane te Turnhout, en de lessen gaan door in Kasterlee, Den Eyck, Houturn 51, op 2, 9 en 16 maart. Geïnteresseerde personen en bedrijven kunnen meer informatie bekomen of inschrijven bij de Kempense Kamer voor Handel en Nijverheid, Markt 15, 2460 Kasterlee, tel. 014-85.00.11. El

K.W.B. Vijftig jaar geleden, in volle oorlogstijd, werden in 1941 in de Kempen de eerste 26 KWB-afdelingen, waaronder Hoogstraten, en het KWB-verbond Turnhout opgericht. De vereniging telt momenteel meer dan 20.000 leden in ons arrondissement en is praktisch in alle parochies aanwezig (98 afdelingen). Natuurlijk zal deze verjaardag op passende wijze worden gevierd. Op 5 mei is de fietsdag onder het motto 'halveer het autoverkeer' de gezinsactiviteit bij uitstek. In de voormiddag zullen dan vanuit alle parochies KWBfietsgroepen vertrekken met als bestemming de Hoge Rielen in Lichtaart. El

Oeverzones Het provinciebestuur van Antwerpen wil zoveel mogelijk de overwelving van waterlopen beperken. Bij het verlenen van vergunningen zal voortaan een strook van vijf meter aan weerszijden van de oevers worden voorgehouden ten behoeve van het beheer van de waterloop maar ook om een groene zone te creëren met een esthetische en recreatieve waarde. Men verzoekt tevens de colleges van burgemeester en schepenen om bij dergelijke aanvragen (bouwen, verkavelen, ...) zich steeds te laten adviseren door de provinciale technische dienst. El

Gewetensbezwaarde Om redenen van etische, humanitaire, filosofische, religieuze en politieke aard kan men legerdienst weigeren indien men het eens is met: 'Om naar eigen geweten dwingende redenen ben ik ervan overtuigd dat men zijn medemens niet mag doden, ook niet ter verdediging van land of gemeenschap'. Natuurlijk moet je wel je dienstplicht vervullen maar men kan dan kiezen tussen ongewapende militaire dienst of vrijstelling van elke militaire dienst. Over het hoe van dergelijke aanvraag kan men meer gegevens bekomen bij Milac, Solac, e.a. •

een bezoek méér dan waard woondecoratie

Gordijnen - Tapijten Vloerbedekking

Janssen Ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie bij Janssen Pharmaceutica (Beerse) werd Dr. Paul Janssen uitgebreid geïnterviewd door BRT-journalist Johan op de Beeck over research en politiek, maar ook over mens en samenleving, cultuur en wetenschap. Dr. Paul Janssen, geboren te Turnhout op 12 september 1926, wordt 65 jaar en geeft een aantal leidinggevende taken aan anderen, vooral op het vlak van de bedrijfsleiding. Hijzelf blijft wel actief in de research. Tijdens zijn loopbaan ontving hij bijna vijftig belangrijke on26

Kapeistraat 6 B aarle-Hertog Tel 014 699002 -

ook op Zondag open s maandags gesloten 0.

Kleding voor het hele ezin: Nieuwstraat 9


Foto-video

Zo groot als nu ben ik nog nooit geweest!

1 1

de Greef Do,j,42 RijAeio,çel Tel 0313/46250 Deviklotograaf maakt er mt.er werk

/

Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug ZLilt kijken. 1 ait daaiom ntoole toto s m tkn Door een prolessioneel fotograaf.

:

:

OPENBARE VERKOPING VAN ZEER GOED GELEGEN WOONHUIS MET TUIN TE HOOGSTRATEN/WORTEL, LANGENBERG 1 Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal ten overstaan van Mevrouw Vrederechter van het 2de kanton Turnhout, zonder wiristpremie, openbaar verkopen: Woning met aanhorigheden en tuin te HoogstratenlWortel, Langenberg 1, groot 654 m 2 Ingedeeld als volgt: - Gelijkvloers: living, gang, zitplaats, keuken, w.c., badkamer en drie bergplaatsen; - Verdieping: twee grote en kleine slaapkamer; - Zolderverdieping: slaapkamer. De woning is voorzien van dubbele beglazing, C.V. (op aardolie) in alle woonruimten, gangen, badkamer, toilet en slaapkamers; ruime kelder. Klein beschrijf mogelijk: Kadastraal inkomen 15.440 F. Bezichtiging: elke zaterdag van 14 tot 16 uur of sleutel te bevragen bij C. Haest, Worteldorp 63. Beschikbaar tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAGEN: Inzet op dinsdag 5 maart 1991 en definitief op dinsdag 19maart1991, telkens om 15 uur in café De Nieuwe Buiten, Langenberg 16 te Wortel. Inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Gehuwde liefhebbers moeten beiden aanwezig zijn op de toewijs.

.

OPENBARE VERKOPING VAN WONING MET AANHORIGHEDEN TUIN AANPALENDE WEILANDEN TE HOOGSTRATEN, HINNENBOOMSTRAAT 16 -

Notaris Jan Michoel te Hoogstraten zal met winst van 1% premie openbaar verkopen: KOOP 1: Woning met aanhorigheden, bergplaats, tuin en weilanden te Hoogstraten, Hinnenboomstraat 16, groot 19 a. 38 ca. Ingedeeld als volgt: - Gelijkvloers: living, slaapkamer, keuken, veranda, wasplaats, badkamer en WC, garage en berging. - Boven: twee grote slaapkamers en zolder. - Grote kelder. - In de tuin: grote bergplaats. Eigendom is voorzien van electriciteit en Pidpawater. Kadastraal inkomen van de woning 31.500 fr. KOOP 2: Aanpalend weiland met gevelbreedte tegen de Hinnenboomstraat van 78,68 m., groot 88 a. 20 ca. KOOP 3: Aanpalend weiland met gevelbreedte tegen de Hinnenboomstraat van 75 m., groot 84 a. 21 ca. Bezichtiging: zaterdags van 14 tot 16 uur. Beschikbaar: koop 1 op 1.4.1991; kopen 2 en 3 onmiddellijk tegen betaling van koopprijs en onkosten. ZITDAG: Toewijzing op maandag 11 maart 1991, om 17 uur in Café De Wachtzaal, Van Aertselaerstraat 2 te Hoogstraten. Plans en inlichtingen te bekomen ten kantore van de notaris. Op de toewijzing moeten gehuwde kopers beiden aanwezig zijn.

Honderden kinderen nemen voor de derde keer deel aan het winter-leesprogramma van de openbare bibliotheek, onder de slagzin: Zo veel heb ik nog nooit gelezen. Het programma met het tenla 'groeien' loopt van januari tot en met 17 maart in de centrale en uitleenposten van Hoogstraten. Via een intense samenwerking met de Hoogstraatse kleuterscholen en lagere scholen lopen 1500 kinderen en hun leerkrachten alvast warm voor dit leesprogramma. Maar het programma stopt niet bij lezen. Degene die het leesmateriaal afgewerkt terugbezorgt, wordt ook beloond. De kleuters krijgen een ballon, de anderen een groeimeter met leessuggesties. Elke deelnemer van de lagere school kan een ticket voor een aktiviteit winnen. Deze winnaars worden geloot uit de deelnemers, die ons een inschrijvingsstrook bezorgen. 150 Kinderen van te t/m 4e leerjaar kunnen het theaterstuk, 'Het Oefenkind' van de groep De Kolk bijwonen in zaal Pax in Hoogstraten op 23 maart om 15 uur. 75 Kinderen van 5e en 6e leerjaar kunnen mee op een trip naar het stripmuseum in Brussel. Voor deze groep zullen 3 museumgidsen een heuse rondleiding verzorgen. De kinderen maken mee hoe een strip gemaakt wordt en kunnen er enkele originele striptekeningen bewonderen. Deze uitstap is gepland op zaterdag 20 april, start vanuit Hoogstraten om 13.30 uur. Ondertussen voor alle deelnemers veel leesplezier.

Voor meer informatie rond het leesprograinma en de afsluitende aktiviteiten kan u terecht bij de openbare bibliotheek van Hoogstraten en haar uitleenposten. Adres Centrale: Gravin Elisabethiaan 21, 2320 Iloogstra!en. Tel. 314.32.61. •

Oproep aan oorlogsvrijwilligers (1940-1945) uit de Kempen (Voorkempen, Noorder- en Zuiderkempen) Naar aanleiding van een samenkomst van een aantal mensen van het 19de Bataljon Fuseliers op 4 oktober 1990 in het Parochiecentrum te Poederlee-Lille, is men tot de vaststelling gekomen dat vele oorlogsvrijwilligers niet op de hoogte zijn van de financiële voordelen die zij kunnen genieten. Hoeveel maanden dienst deed u?, hoe lang was uw wachttijd? Wat gebeurt er met de tijd tussen 10 mei 1945 en de dag dat u werd gedemobiliseerd? Waar kunt u van genieten? Op al deze vragen zal u antwoord gegeven worden op een vergadering op donderdag 21 maart 1991, om 14.00 uur in het Parochiecentrum Mollenhof, Lichtaartsesteenweg 1 te Poederlee (aan de kerk). Dit initiatief gaat uit van de Nationale Federatie van Oorlogsvrijwilligers. Enkele leden van dit bestuur zullen op 21 maart komen spreken in het Mollenhof en alle nodige uitleg geven. U kan alle vragen stellen en eventuele suggesties naar voren brengen. Alle oorlogsvrijwilligers, in welk bataljon zij ook hebben gediend, worden op deze vergadering verwacht. De toegang is kosteloos en vrijblijvend. Namens het bestuur: Karel Mols, Borgenhoutsedijk 59, 2400 Mol.

Voor meer informatie, kan u kon tact opnemen met Frans Strijbos, Voort 17, Meerle. Tel. 315.71.33. • 27


SPORTIEF HIERYO De diskrete charme van het zaalvoetbal Wat heeft Bunuel met de Zevensprong te maken? Niks, als u het ons zou vragen. Op de bovenstaande titel na natuurlijk. Wie wel alles met de Zevensprong te maken heeft, is onze gesprekspartner voor dit artikel: Jos Lenaerts, ooit nog HVV voetballer, sinds jaar en dag turnleraar in het technische van het Spijker en een van de grondleggers van de Hoogstraatse zaalvoetbalkompetitie. Momenteel figureren daar 13 ploegen in, en zelfs kleppers als Jan Verheyen of Leo Laurijssen kunnen niet beletten dat het ambitieuze grut van voetbaiploeg Alma kop en schouders boven alles en iedereen uit steekt. Maar dat doet geen afbreuk aan de diskrete charme van het zaalvoetbal voor de gemiddelde sportieve rekreant. Zaalvoetbal geniet niet echt een grote bekendheid of populariteit. De media besteden er weinig aandacht aan. Jos Lenaerts: 'Voor een stuk komt dat omdat deze relatief jonge sport nog steeds een onderafdeling is van het nationale veldvoetbal. De meeste spelers zijn zowel op het veld als in de zaal aktief. De klubs uit hogere afdelingen zien dat meestal echter liever niet ze zijn onterecht bang voor kwetsuren of konkurrentie waardoor ze hun speler zouden verliezen. Dat betekent dat de zaalvoetballers uit de hoogste afdeling meestal in het veld op provinciaal niveau uitkomen. Kwalitatief spreekt dat de massa dus niet meteen erg aan.' Nochtans heeft zaalvoetbal heel wat aantrekkelijke troeven. Het veld is klein, reglementair 40m op 20m zodat het spel heel beweeglijk en dynamisch is. Er wordt gespeeld in ploegen van vier veldspelers en een doelman, met drie man op de bank die doorlopend mogen gewisseld worden. 'Dat is trouwens wel nodig, aangezien elke speler bij elke aktie betrokken is waardoor de inspanningen nogal intensief zijn. Af en toe even uitblazen is dan bepaald geen lukse.' Er zijn twee wedstrijdheiften van telkens 25 minuten.

is dan ook een goede troef voor een speler. Gemiddeld worden er per wedstrijd meer dan tien doelpunten gescoord. Alleen wanneer je twee sterk aan elkaar gewaagde kompetitief ingestelde ploegen treft, zal er meer aan verdedigen dan aan scoren gedacht worden. Maar wanneer je het doelpuntengemiddelde van veldvoetbal vergelijkt met de twee keer 25 minuten die wij spelen, dan is er in zaal heel wat te beleven!' De meeste zaalvoetballers zijn gewezen veldspelers wier voetbalmikrobe nog lang na hun eerste loopbaan blijft doorwerken. Spelen in zaal is een leuk en atletisch alternatief voor het kontinue spelen met de afstandsbediening van het gemiddelde televisietoestel. Binnen schijnt de zon altijd, een winterse kompetitiestop is onbestaande en de speeluren zijn doorgaans op gunstige momenten waarop men zich makkelijk vrij kan maken. De Hoogstraatse kompetitie wordt a1gewikkeld op maandag- en vrijdagavonden in de sportschuur de Zevensprong.

Li)t

Kontakten Verder lijken de spelregels vanzelfsprekend sterk op die van de veldbroer. Er is geen buitenspel, de doelman mag de bal niet uittrappen, een speler aan de zijlijn mag de bal daarentegen niet inwerpen. 'Het belangrijkste onderscheid is dat in zaal geen lichamelijke kontakten toegelaten zijn. Een stevige tackle zoals in veldvoetbal is dus niet mogelijk. Dat verkleint meteen al enorm het risiko op kwetsuren. Wat dat betreft had zaalvoetbal lange tijd een slechte naam. Onterecht, durf ik wel zeggen. Op al die jaren dat we hier al in kompetitieverband voetballen zijn er nog maar bitter weinig kwetsuren geweest. Een goede zaalvoetbalschoen is wel noodzakelijk omwille van de harde ondergrond waarop men speelt.' 'Omdat er op een kleine ruimte gespeeld wordt, is het van groot belang dat de speler technisch goed onderlegd is. Een goede basistechniek is ronduit onmisbaar. Het is ook heel belangrijk een goed schot in de voeten te hebben. Er zijn immers bijzonder veel doelkansen, en hard en precies op doel schieten 28

JHIL'. ,SChrlcA\

ken ernaar.

t)Li,

(liv! iii c'vJ aJ laan Zijn C 11 (JL .\ HOL 1 -iiiakvvr.i :;alci vi

vii Ac


SPORT

Rekreatie Men probeert bewust om kompetitie en rekreatie te verzoenen. 'Dat klopt ja, we noemen het dan ook zelf een rekreatieve kompetitie. Dat kan eventueel een probleem vormen wanneer je ploegen hebt die puur rekreatief bezig zijn als vereniging of vriendengroep en anderzijds ambitieuzere ploegen die kompetitief ingesteld zijn. Voor die laatsten dreigt dan eventueel de lol er wel wat af te gaan. Maar meestal hebben we toch mensen die voor het plezier en de beweging bezig zijn. Ze moeten wel ouder zijn dan 15, omdat het weinig zin heeft een stel tieners te laten voetballen tegen een ploeg dertigers of beginnende veertigers.' Promoveren zit er niet in aangezien er maar één reeks is. Naast de kompetitie is er een bekerkompetitie. Met de 13 ploegen van dit vierde kompetitiejaar zit men eerder aan de krappe kant. 'Tot vorig jaar hadden we zestien of zeventien ploegen en dat vergroot natuurlijk de mogelijkheden om een attraktieve kalender in mekaar te steken. We zouden heel graag dus enkele bijkomende ploegen verwelkomen. Sommige ontstaan uit bestaande veldvu.ilialpluegeII. Andere zIjn dan weer echt caféploegen, of een gebuurte, een vriendenkliek en noem maar op. Negen ploegen komen grotendeels uit Hoogstraten zelf, drie uit Meer en één uit Minderhout. Het zou leuk zijn om ook terug mensen uit Meerle en Wortel te hebben.' Deelname aan de kompetitie kost 400fr per ploeg per wedstrijd, waarmee o.m. de zaal, scheidsrechter en administratie betaald worden. De belangrijkste sponsor is het gemeentebestuur die de zaal immers huurt en aan halve piijs dooiverltuurt aan de verenigingen. Daarnaast sponsort Van Herck het kampioenschap, Van Huffel de beker en brouwer Nees de supercup. Een viermansbeheerraad zorgt voor een goed verloop van de kompetitie: Guy Rigouts, Jules Schrickx, Dirk Van Besauw en Jos Lenaerts zelf.

Regio In de regio wordt blijkbaar een stevig potje gezaalvoetbald. De Hoogstraatse VE waagde sinds dit seizoen de overstap van de rekreatieve naar de echte kompetitie. Daar figureren ze momenteel in vijfde provinciale. In dc nationalc fLLksCit spelen de buren van Zaa[voetbaiklub St Lenaarts, voorheen in eersic nu in tweede afdeling. Stevige kompetities zij ii er o.m. nog in Merksplas en in het voetbalminnende Rij kevorsel waar liefst 27 ploegen aktief zijn. Iedere gemeente met een sporthal heeft blijkbaar ook wel een zaalvoetbalkompetitie. 'Toch zijn er geen kontakten om bintien de regio een rekreatieve kompetitie op te richten. De irieeste spelers willen het puur rekreatief houden in eigen gemeente en de eigen zaal. Wie meer ambitie koestert, moet in de provinciale reeksen toch al stevige verplaatsingen op niet steeds even makkelijke momenten voor lief nemen.' Het seizoen loopt van september tot april. De winnaar van de eindrangschikking is uiteraard kampioen. De winnaars van de drie perioden en van de beker komen nadien nog uit in een kleine nakonipetitie. De winnaar daarvan neemt het tegen de kampioenenploeg op voor de supercup. Dat vormt meteen de traditionele afsluiter van het seizoen. Jaarlijks richt Alma ook een tweedaags tornooi in op de H. Bloeddagen. 1-1

Lauryssen electronics A

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

0~

De zaalvoetbalp/oeg van liet GEMEENTEKREDIET, met nogal wat oud 1 -1 VV-ers.

Wie zich geroepen voelt om met een eigen zaalvoetbalkompetitie, neemt best kontakt ploeg deel te nemen aan de Hoogstraatse op met Jos Lenaerts, Achtelsestraat 62, tel. 314.39.39. • 29


)—

s

pflflT

Sneeuw en ijs verbannen voetballers en supporters naar de schaatsbaan! F.C. Meer: jonge Siberische temperaturen, besneeuwde en beijzelde speelvelden zijn nu niet de beste bondgenoten van de veldsportbeoefenaars. Ook de kassiers van de desbetreffende clubs hebben allesbehalve een brede glimlach op het gelaat als ze de schaarse toeschouwers langs de kassa zien passeren. Daarom nam de K.B. V.B. het wijze besluit om het land enkele voetballoze zondagen cadeau te doen en niemand scheen daar rouwig om te zijn. Een stevige wandeling door de eerste en latere sneeuw, schaatspret en ander win tervermaak zorgden voor een zorgeloos en anti-stresserend alternatief. Toch eventjes terugblikken naar de huidige stand van zaken van de Hoogstraatse eerste elftallen.

F.C. Meerle De wedstrijd van 20 januari tegen Nieuwnioer werd uitgesteld wegens de onbespeelbaarheid van het terrein. In Meerle was men daar niet bepaald rouwig om, verschillende spelers waren immers om diverse redenen (ziekte, studie, kwetsuur) niet volledig beschikbaar. De wedstrijd wordt verschoven naar 31 maart, d.w.z. met Pasen en hopelijk vallen er voor Meerle dan paaseieren te rapen. Het derby Wortel-Meerle eindigde zoals het begonnen was en of beide ploegen daar tevreden mee waren laten we maar in het midden. Voor jubilaris Jan Van Gestel van Wortel zal het wel een onvergetelijke dag geweest zijn met de welverdiende huldiging, hulde waarbij wij ons graag bij aansluiten. Het treffen tegen St.-Jozef eindigde eveneens onbeslist, maar nu werd het tenminste 1-1. Op een moeilijk te bespelen veld was het moeilijk er iets van te maken, al deden de spelers hun uiterste best. Dirk Van Bavel kon voor Meerle de score openen maar Bertels zorgde al snel voor de gelijkmaker en daar bleef het ook bij. Intussen is 'Koning Winter' baas geworden over de speelvelden en laat hij geen voetbal toe. Wachten dus op betere voetbaltijden.

Ook de Wortelse duieen,naatschappij De Witpen huldigde zijn kampioenen. Een gelukkige voorzitter en drie kampioenen, Jef Haest, Karel Sommen en Jaak Str ijbos lonen trots hun trofeeën.

Hoogstraten V.V. in de topdrie

VAN BAVEL-ROMMENS bvba

30

Winst en verlies wisselen zich af. Thuis wordt er gewonnen. Op verplaatsing draait het uit op een verlies. Gelukkig wordt er maar nipt verloren. Dat is een goed teken. Dit wijst erop dat onze jonge ploeg aan 't groeien is. Een pronostiek maakt dit seizoen niet veel kans. Hadden we ook niet verwacht. Tevreden zijn we alleszins. Over onze andere elftallen zijn we ook content. Onze twee preminiemenelftallen geven de toon aan. Hoopgevend voor de toekomst. Momenteel maakt het gure weer het voetballen onmogelijk. Hoelang zal de winter nog duren? Wijzigingen in de kalender zijn onvermijdelijk!

Duivenmaatschappij De Witpen Wortel

ZAKENKANTOOR

Rommensstraat 7, 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

ploeg wint aan maturiteit

4

.

De aartsmoeilijke verplaatsing naar Tilleur leverde de roodwitten één punt op. Voor de af trap wilde iedereen ervoor tekenen. Toen tijdens de eerste helft een verrassende 0-2 voorsprong werd opgebouwd langs Ivo Laurijssen en Marc Antonissen, zat er meer in. Op slag van rust kwam de thuisploeg weer in de match en nauwelijks drie minuten na de hervatting was het 2-2. H.V.V. heeft nog hard moeten wroeten om er nog iets aan over te houden. De thuismatch tegen een verrassend Beringen betekende een onverwachte koude douche. Beringen verdedigde de 0-0 gedurende 45 minuten, om vervolgens erg onverwacht op 0-1 te komen. H.V.V. begon een beetje ordeloos naar de gelijkmaker te zoeken en ging helemaal kopje


SPORT onder toen na een ingestudeerd nummertje op vrijschop 0-2 op het bord kwam. De verplaatsing naar het moeilijk te bekampen Heist bracht dan weer de volle pot op. In het begin nam H.V.V. de teugels in handen en indien de kansen benut waren, zou de match bij de rust reeds gespeeld geweest zijn. Tijdens de tweede helft kwam Heist sporadisch op onze helft om tenslotte door Danny Hertoghs in het verlies te worden getrapt. Met matchen tegen Looi en Aubel in het vooruitzicht, blijft voor H.V.V. de aansluiting bij de top alleszins haalbaar.

600 wedstrijden bij V.N.A.

Minderhout V.V. als een duiveltje.. Dat de M.V.V.-jougens duidelijk de bedreiging van een degradatie in cle nek voelen, beseffen zij ook maar al te best. Zich bij de huidige situatie neerleggen, willen zij zeker niet en zullen zij ook in de toekomst niet doen. De ploeg heeft een gezonde vechtersmentaliteit maar doelpunten scoren blijft een grote miserie! Op Halle keek men na 13 minuten spel reeds tegen een achterstand op en tot overmaat van ramp werd Gunter Jansen enkele ogenblikken later van het veld gezonden door een scheidsrechter die de thuisploeg wel goedgezind scheen te zijn. Tot overmaat van ramp kreeg M.V.V. nog een strafschop tegen, die gelukkig voor groenwit niet in een doelpunt verlengd werd. De gemoederen werden eventjes verhit maar Minderhout bleef goed meespelen en zo zorgde Ronny Bockmans in de 58ste min, voor de gelijkmaker, 1-1! Essen, ook al niet zo'n hoogvlieger, kwam naar de Hoge Weg en in zo'n partijen moeten eigenlijk beide puntjes kunnen gewonnen worden. M.V.V. begon sterk aan de wedstrijd maar de Essenaars counterden gevaarlijk en tweemaal bracht de doelpaal redding voor de Minderhoutse portier. In de 38ste minuut slaagde de bezoekende doelman er niet in een hard schot van Eddy Peeters onder controle te houden en Karel Koyen was er als de kip-

Tijdens een korte maar niettemin indrukwekkende plechtigheid (Jan kon met moeite zijn emoties bedwingen) werd op zondag 27 januari onze speler-kapitein Jan Van Gestel gevierd voor zijn 600 wedstrijden in het eerste elftal van V. N. A. Wortel. In een tijdspanne van 19 jaar - Jan is 35 jaar - heeft hij zich opge werkt tot een onmisbare pion in ons elftal, en nu ook nog, ook al kondigde hij zijn nakend afscheid aan Jan combineert pure klasse met karakter, doorzetting met intelligentie en hoe vaak heeft hij met zijn moordend schot de Wortelse aanhang doen juichen? Kortom: een monument van het Wortels voetbal. Een cadeau van het bestuur, bloemen van spelers (ook van F. C. Meer/el) en vrienden waren de stille getuigen van waardering. Na de wedstrijd zat Jan met zijn ganse familie aan een kojj'ietafel en dankte hij zijn supporters met een gratis 'drink'. Dank u Jan, en wij hopen in stilte dat dit geen afscheid is. (L VH) pen bij om de bal tegen het net te deponeren, 1-0! Na de rust toonden de bezoekers zich het gevaarlijkst en vooral hun verre inworpen zaaiden verwarring. Afwerken zat er bij hen ook niet in. M.V.V. snakte naar het einde en de beide punten. In de 85ste min, werden echter alle illusies de grond ingeboord. Een aangeschoten bal werd door de scheidsrechter als strafschop beoordeeld en Essen aarzelde niet

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwel ijksi ijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

om de gelijkmaker te scoren. Even gingen de poppetjes nog aan het dansen maar dat veranderde dan ook niets meer aan de uitslag!

T.C. De Vrijheid vzw Indoor zesde Indoor-DubbelTennistornooi 'Aulocentra' Het is weer zover.., tennisclub De Vrijheid richt ook dit jaar weer een dubbel-indoortornooi in. en dit reeds voor de zesde maal! Het lornooi vindt plaats van vrijdag 8 maart tot en met zondag 17 maart 1991. Ook nu verwachten we weer een talrijke opkomst van deelnemers en, zeker niet te vergeten, vele enthousiaste supporters die de sfeer komen opsnuiven. De hoogtepunten vinden plaats op zaterdag 16 maart met de halve finales en uiteraard op zondag 17 maart met de finales vanaf 14.00 uur, gevolgd door de prijsuitreiking, met een gratis drink! Programma:

• Aanvang der wedstrijden: vrijdag 8 maart, • Gedurende de ganse week: matchen mei rechtstreekse uitschakeling. • Vrijdag 15 maart: kwartfinales. • Zaterdag 16 maart: halve finales. • Zondag 17 maart: finales, vanaf 14.0() uur. Reeksen:

* Dubbel Heren (2) tot 30 punten en 15 punten. • Dubbel Dames (1) tot 15 punten. • Dubbel Gemengd (1) tot 15 punten. • Dubbel Junior Veteranen (1) tot 20 punten. • 31


SPORT

Stadsbestuur en Sportraad huldigen Stan Pauwets

,i ichting 1105 Stan Pauwels voorzitter Van tie gemeentelijke sportraad. Nu wenst luj liet nat rustiger te gaan doen en gaf de voorzittershamer door aan Frans Snijers. In ruil voor bewezen diensten kreeg Stan de titel van eerste ere-voorzitter van de sportraad. Er waren uiteraard ook geschenken van het stadsbestuur en de sportraad en bloemen voor echtgenote Magda Aerts.

't Spagaalje in aklie De lurners en turnster.s van 't Spagaatje Hoogst raten zijn volop aan het oefenen voor de jaarlijkse deinonstratiedag. Op 3 maart is het zover, dan komen alle groepen aan bod in de Rabboenizaal van het Spijker. Zondag 3 mnaart 14.00 uur. Iedereen welkom. Kaarten aan de inkomn.

Ongevallen Donderdagmorgen 17 januari botste aan de Vrijheid, de personenwagen bestuurd door Jozcf Jcspers, Leemstraat 20a Hoogstraten, met de lichte vrachtwagen bestuurd door Henri De Vrij, Kerkstraat 24 Brecht. Er was lichte schade. Eveneens op donderdag 17januari om 10.45 uur kwam aan het kruispunt St Lenaartseweg - Hinneboomstraat een personenwagen bestuurd door Renilde Verrijkt uit Zoersel, in botsing met een lichte vrachtwagen bestuurd door Alois Willemsen uit Brecht. Hier was er zware schade. Vrijdagavond 25januari kwamen twee auto's in aanrijding aan het kruispunt Vrijheid - Karel Boomstraat. De bestuurders waren Ant. Dekkers, Hoogstraatsebaan 105, St Lenaarts en Peggy Vermetten uit Turnhout. Er was zware schade. Cornelis Goossens uit Zundert, botste dinsdagmorgen 5 februari aan de John Lijssenstraat te Meer met zijn auto tegen de auto bestuurd door Adrianus Van Den Ouweland, Slikgat 2 Meerle. Er was zware schade. Woensdag 6 februari om 10.10 uur botsten aan het kruispunt Bredaseweg - Meerseweg - Desmedtstraat te Minderhout, de auto bestuurd door GustaafAerts, Worteldorp 2a, met de auto bestuurd door Gerard Deckers uit Hechtel-Eksel. Er was zware schade. Vrijdagavond 8 februari werden drie auto's betrokken bij een botsing aan het kruispunt Tinnenpotstraat - Boxtelstraat te Hoogstraten. De bestuurders waren: Anna De Keuster, Lage Weg 4 Minderhout, Jan Rombouts, Donckstraat 17 Meer en Pascal Van Kaam uit Baarle-Nassau. Er was zware schade. Donderdag 14 februari om 10.50 uur gebeurde op de E 19 te Minderhout ecn ongeval waarbij een autobus en een trekker met oplegger betrokken waren. De chauffeur van de autobus Pictcr Mastenbroek (51 j.) uit Ghijslans werd zwaar gekwetst. De chauffeur van de trekker was André van der Ent uit Kapelle a/d Yssel. De passagierster Trudy De Ruiter werd licht gekwetst. Terzeifder tijd slipten op de E 19 vier vrachtwagens en een bestelwagen: één Nederland se, één Franse en twee Spaanse baanreuzen versperden de baan zodat het verkeer diende omgeleid over de gewone wegen.

De winnaars van de LRV-indoor gewest Hoogstraten

Na vier zondagen en acht wedstrijden in de Blauwbossen te Mindprhout behaalden de volgende ruiters de eerste plaats in het eindklassement: klasse licht: Frank Voet, MeerleDreef; klasse midden: Wim Schalk, Meer en klasse zwaar. Willy Voeten, Meer. Twee fotogenieke schepenen overhandigden de prijzen. 32


RIJDEN*#* • • J ,ccco

IS PLE NTO Streven naar perfektie Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

iIDLTH GARAGE HOGA B.V.B.A L. WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

Q) :Zuj aI$III ,) a

MAAND

1 .ang vdor de oude school uit Meersel-Dreef werd ser-' nieussd, was dcie in handen san slechts 2 meesters: Jaak Verbosen, schoolhool d. had drie leerjat en samen, en uleester Pier Christ iaansen nam er ook drie snor zijn rekenine. Op de klasfoto (s ol ige editie) uit 1951-52 slaan jou'eens nu het s ijide en iesde leerjaar samen, /C /agen het lesenshcht(!) in W.O. II. Ons kopje, J.S. uit Dreef was olgens dc meester een s erstaridige, begaafde longen en ,eker geen liauss ventje. Dat hij toen ook al sociaalvoelend as verbaast ons niet: hij ietelde veel lat er een tijdlang . ii de I -loogstraatse gemeenteraad en is momenteel oor.'i tem van de Dreefse dorpsraad. Wie san u de klepel nu noe niet sseet haneen, kijkt maar s luc hij de Van [-lerek prt-ads erteni ie. elders in dit blad. J.S. mag hij hen voor 500 Vr.. in k open doen. Lr stond echter nog een J.S. op de foto, en daar willen ss ij, D. 1 LM .-medesserkers, wel wat meer os er te weten komen. De meester: 'i . Sch. ss as een hele flinke leerlirig hoor, met een coed taalges oel en vooral een zuivere uit spraak. Hadden ss e 't niet gedacht! Meester Piet is sinds 1975 met pensioen. Elij volgde Jaak \'erhos en als schoolhoofd op in 1967. liii begon iijn loophaan in 1932 in Weelde-Siat ie, in een aldeline san Is o ( ornelissen. 1 lij sliep toen in en mocht zich s anal 's morgens 6 uur os er 91 jongens ontfermen. lIet jaar daarop, in 1933, had hij het geluk om in de gemeentelijke lagere school san \.Ieet sel-Dreef te kunnen beginnen en blijkbaar niet s cel 71fl ss ant hij bleef er 42 jaren. Als meester Piet zijn schooltijd vergelijkt met die san tegeusvoordig, lijkt liet hem nu toch eens ondiger te ,ijn gessot'den. Zij ss aren destijds blij als ze geen drie maar 'slechts' twee leer jaren samen in én klaslokaal kregen. Dat was al een hele s ooruitgang! Nogal ssat leer lingen kss amen uit grote gezinnen en moesten na schooltijd helpen op de boerderij. v den zi in dan ook vroeg gaan ss erken, en san de ss einieen die verder stilcleerden, tellen sse een (liii k tercent age priesters of paters... Piet en /ijn s rousv Louisa stellen het noe steeds goed, 'ondanks reeds de derde oorlog die ss e nicenia k en' en sse 's onen blijk baar nog steeds te ser san 't stad, ss ant bij'. not beeld de riolering, die we nu al zo lang vragen, hebben sse nu' steeds niet...'

N.V. GARAGE VAN USSEL

Sint-Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTAATEN Ti-ilHEliun 113131'1 68 60

GARAGE AUTO

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

alle depannage dag en nacht

Tel. 03-31 57231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

Deze nieuwe gezichtjes (behalve de juffrouw) moeten zon dikke tien jaar jotiger zijn dan die op de vorige foto. Ook toen, in 1962, had juffrouw Blanche Vati Eechaute twee leerjaren samen onder haar vleugels: het vijfde en zesde leerjaar van de gemeentelijke lagere basisschool aan de Gelmelstraat in Hoogstraten. Dit gebouw naast de Post werd later het IKO, daarna muziekschool en eventjes gemeentelijke timmersverkpiaats, en doet nu o.a, dienst als centrum voor deeltijds onderwijs en stempellokaal. Het bevindt zich nog steeds in zijn oorspronkelijke staat, maar liet is wel dringend aan herstelling toe. Terug naar de foto: Het nieuwe kopje mag ons vlug een kaartje sturen met naam, adres en telefoonnummer. Zij mag dan bij \Tan Herck Sport voor 500 fr. sportmateriaal of -kleding kopen. Schrijven naar: D.H.M., K. Boomstraat 37, 2320 EI oogst rat en. 33


MUZIEK De ondergrondse van JH Spiraal (Rijkevorsel) organiseert een Rock Weekend op 1, 2 en 3 maart. Op 1 maart speelt Ze Noiz, winnaar van Humo's Rockralley in '88 (voor o.a. The Romans en The B-Tunes). Na lang wachten is hun debuutelpee toch uitgekomen, voorafgegaan door een vrij flauwe single (She's Allright) en een beregoeie (GGYY) single.

port act op het podium bij de Tröckener Kecks (binnenkort in Rijkevorsel) en The Steppes (IRL/USA). Hun muziek kan omschreven worden als Faith No More meets Fuzztones. LI

Mussenakker De Meerse Mussenakker haalt op 23 maart ambiance in huis met The Cive Buzze Band. Hen voorstellen is overbodig, ze zijn zowat vaste klanten op het jaarlijkse optreden van Nonkel Ney in Wortel. Akkerpop gaat dit jaar door op 28juli. Twee namen liggen definitief vast: Claw Boys Claw en Gorky (hit met Anja). Volgens de Akkerpoporganisatie opent Gorky (naast Akkerpop) ook Torhout/Werchter. Meer namen volgen in de volgende Maand. El

Cahier de Broullion

Fusieswing

Cahier de Brouillon ontvangt (voor de derde keer reeds?) de Britse groep The Dentists op zaterdag 2maart. De heren zijn aan een toer nee bezig op het Europese vasteland en vooral dankzij de airplay op Studio Brussel (o.a. met Beautiful Day en Heads and How To Read Them) krijgen ze ook in België meer en meer bekendheid bij het grote publiek. 13

Ze No,z

Mussenakker De onlangs opgerichte vzw 'AUB' weet wat organiseren is. Enkele weken geleden haalden zij 'The Scene' (bekend van de hit Blauw) naar Rijkevorsel. Hun eigenste Spiraal was te klein en daarom verhuisden ze naar de grotere zaal 't Centrum. In datzelfde Centrum was op 8 februari een optreden gepland van 'The Scabs'. Aangezien de kaarten in een mum van tijd uitverkocht waren, werd uitgeweken naar Sporthal De Valk. Maar liefst 2600 rockfanaten waren aanwezig. In het voorprogramma speelden 'The Daltons', welke aangenaam verrasten met covernummers. Regelmatig kregen ze dan ook ver diend applaus. Maar het publiek kwam voor The Scabs en dat lieten ze ook duidelijk merken. De securitymensen frontstage hadden moeite om het publiek achter de dranghekken (dit is een juiste benaming) te houden. Het publiek ging compleet uit de bol bij Half way Home en Rocking In The Free World, Hard Times werd door het publiek solo gezongen. The Scabs staken hun bewondering voor The Stones niet onder stoelen of banken. 2 Stonesnummers klonken prachtig in De Valk, mede dankzij een vrij goede akoustiek. Maar liefst anderhalf uur duurde het optreden (zonder pauze). Maar men wou meer: 3 bisnummers waarbij Alain Tant, Piet van den Heuvel (ex-Scooter) en vooral keyboardwizzard Jan Houtekiet (Studio Brussel) uitstekend aan hun trekken kwamen. Samengevat: een gezellige en goed georganiseerde rockavond, die zeker voor herhaling vatbaar is. E

Highstreet

The Rock Pols Brothers

Op 2 maart is het de beurt aan The Rock Pots Brothers, opgericht in 1984 voor een gelegenheidsoptreden en later uitgebreid tot een 9-mansformatie met ritme- en blazerssectie. Ze deelden ooit het podium met o.a. Soulsister, Dr. Feelgood, Kool & The Gang, Kid Safari, Clouseau, Visitekaartje van The Rock Pots Brothers zijn fris herwerkte nummers van muzikale grootheden. Alles wordt overgoten met een stevige portie rythm and blues, rock and roll, soul en rockabilly. De opgemerkte kleding, de muzikale gags en de ongecomplexeerde commentaar garanderen een even opmerkelijk als gesmaakt evenement. The Lonesome Crocodiles sluiten het week end af op zondag. Ze stonden reeds als sup-

Een rocker in een discotheek, is het mogelijk? Jawel, op 1 april (en dat is geen grap) komt tieneridool Hugo Maithysen met zijn Bomen naar discotheek Highstreet. Zijn cd Dankuwel wordt niet alleen in België grijs gedraaid maar ook in Nederland gewaardeerd. Een tijdje geleden kreeg hij nog 'De Gouden Prosper' en toerde hij met De Nieuwe Snaar door Vlaanderen. Zijn Singles als Jungleboys, Trouw Met Mij en Blankenberge worden zowat overal meegebruld. Humoristische en verrassende (blind)teksten zijn zijn handelsmerk. Deze filosoof zingt niet alleen, hij schrijft ook boeken (Misdaad, seks en verse vis), tvscenario's, teksten in Humo en nummers voor collega's (Blijven Drijven van Koen Crucke is van zijn hand). Echte bekendheid kreeg hij dankzij het Leugenpaleis op Studio Brussel. In een volgende Maand zeker en vast een interview met hem.L Zondag 3 maart speelt Clover (met mijn voorganger Lieven Muësen) in café De Posihoorn (bij RoeI) in Meerle. Aanvang rond 21.00 uur. Een uitgebreide tekst hierover vindt u in de vorige Maand. LII

Het Slot De Hoogstraatse viermansformatie 'CO' staat op 9 maart op het podium van Het Slot (Wor tel). Een tijd terug verzorgden zij het voor programma van Hugo Matthysen in Wuustwezel.

10

-~~000,

34

~

000~

onec ~ col',

nn


MUZIEK Hun repertoire bestaat uit voornamelijk covers en wordt gekenmerkt door leuke Vlaamse teksten.

De Bende Wat doe je, als Fusieswinger, als je je buurman in 'tien om te zien' (VTM) ziet verschijnen als drummer bij 'De Bende'? Even langsiopen voor een gesprek natuurlijk. Buiten drummer bij 'De Bende' is Marc Rosiers, in zijn vrije tijd, nog drummer bij Madison (een Nederlandse LSP-band) en bij streekgroep Too Cute. Bij Too Cute vervangt hij Merenaar Jan Bogaerts, die momenteel werkt aan eigen nummers en playback drumt bij o.a. Helmut Lotti en Luc Steeno. De Bende is het vervolg van 'Magenta' (bekend van o.a. De Lifter, We Gaan Naar Zee). In 1975 name Magenta zelf deel aan de préselecties van Eurosong. De debuutsingle van De Bende (Nooit Alleen) is geproduceerd door Evert Verhees en gemixt door Werner Pensaert (producer van Scabs en Noordkaap). Op de B-kant (Vannacht) hoor je o.a. Eric Melaerts (Soulsister). Plantenfirma CNR doet al het mogelijke om 'Nooit Alleen' een hit te maken, ook in Nederland.

Specialist binnenhuisinrichting advies & uitvoering H. Bloediaan 277-279 - Hoogstraten Tel. 03/31 45278 Wanten, die bij dezelfde plantenfirma zit. Een souvenir van dat optreden slingerde nog rond in de woonkamer van Marc. Er is reeds een Nederlandstalige opvolger voor Nooit Alleen opgenomen, maar het is niet uitgesloten dat in de toekomst in het Engels gezongen wordt. Optredens komen er pas na die tweede single. Marc Rosiers heeft het zo al druk genoeg met zijn werk (en de twee andere groepen). Zo zat hij een tijdje terug nog met Too Cute in Zwitserland. Jawel, Hoogstraten zendt zijn (muzikale) zonen uit. We houden u uiteraard op de hoogte. 1-1

De Bende

Zo staan er nog een aantal tv-optredens op de agenda, radio (De Gewapende Man) en de pers (o.a. Joepie) besteedden reeds aandacht aan De Bende. Bij hun televisiedebuut (Tien om te zien) deelde De Bende de kleedkamer met Wendy Van

Als nieuwe Fusieswinger kan je niet op de hoogte zijn van alles wat er op muzikaal gebied gebeurd op de Hoogstraatse podia. Daarom deze oproep aan

groepen en/of organisatoren. Laat me tijdig weten wat u organiseert, liefst met een bio grafie van de groep. De informatie wordt niet enkel in DHM gepubliceerd, maar ook gebruikt in mijn pro gramma's op Radio Cosmos. Na een (te) lange stilte voorzien zij u opnieuw van muziek en informatie op FM 105.8 Mhz vanuit de Gelmelstraat 7. Informatie opsturen naar: Peter Van Dijck, Pyperpad 5, 2321 Hoogstraten (Meer), 03/3158129 (weekend), 03/2483515 (week)•

Rockin' Rhythm & Blues

K.C. Jack and The Bishops

Op zondag 17 maart is K.C. Jack & the Bishops voor de tweede maal te gast in café De Posthoorn te Meerle en dit in het kader van een nieuwe demo. K.C. Jack & The Bishops is een zesman-sterke swingende Rockin' Rhythm & Bluesformatie uit Breda. Ze hebben samen zo'n 100 jaar podiumervaring. Sommigen onder hen begeleidden Amerikaanse Bluesgiganten, anderen hebben dan weer radio- en tv-ervaring. Cafébaas Roei kiest hier steevast voor kwaliteit. Vorig jaar (september) was de belangstelling voor K.C. Jack in de Posthoorn wat de opkomst betreft, lang niet evenredig met de uitstekende kwaliteit van de groep, en zoiets is altijd bijzonder jammer. Dus blijf voor 1 keer niet thuis op je luie kont zitten voor de buis maar ga eens naar een optreden, je zal er geen spijt van hebben. Er komen immers geregeld goeie groepen naar de Noorder Kempen afgezakt, nu nog wat meer volk en we zijn tevreden.•

35


HALVE EEUW GELEDEN Maart 1941 Meer. Nieuwe burgemeester Einde vorige week werd de heer Jules Mertens benoemd tot burgemeester onzer gemeente, in vervanging van wijlen notaris Vermeulen.

Sport Zondag staat Hoogstraten wel voor de zwaarste taak van dit seizoen. De ongeslagen leider en toekomstige kampioen Zwarte Leeuw komt op bezoek. Geen enkele ploeg der reeks is dit seizoen bekwaam geweest de Leeuwkes er onder te krijgen. Hetgeen tot nu toe geen enkele ploeg is gelukt, zouden wij dat niet kunnen? Zaklampen Zaklampen moeten verdonkerd zijn. Overtredingen zullen onverbiddelijk gestraft worden. Er wordt opnieuw op gewezen dat de zaklampen die met het invallen van de duisternis op straat worden gebruikt, een blauw licht moeten bevatten, ofwel met blauw papier moeten verdonkerd zijn. Bij de politie werd opnieuw aangedrongen zaklampen; die aan deze voorschriften niet beantwoorden, in beslag te nemen en de eigenaars onverbiddelijk te straffen. Het verschil tusschen Hollander, Vlaming en Waal In de 'KĂślnische Zeitung' lezen we: 'In een studie over 'Het Volk van Vlaanderen vroeger en nu' door Frits Peechert, wordt het verschil tusschen Hollanders, Vlamingen en Walen als volgt gekenschetst: 'Tegenover Holland, het hoofd, het vaak nuchter wegende gezonde menschenverstand met dikwijls piĂŤtische zelfgenoegzaamheid, waardoor het met de Angelsaksen verwant is, staat Vlaanderen, het hart, de mystieke diepte van gevoel, de hartstochtelij ke kunstscheppingsdrang met een ongebonden genot in pronk en feesten, in een breed leven - en een vaak wereldvreemde en politiek stuurloze romantiek, vroom, maar uit aangeboren mystischen drang en uit natuurverbondenheid vijandig en vreemd tegenover alle dogmatiek. Daarenboven is de Vlaming - in tegenstelling met den Hollander - sterk gebonden aan zijn vaak klein en armoedig plekje gronds dat hij sedert eeuwen als uitersten voorpost van het Noordwestelijk Germanendom tegen 36

de verfransching en verwaalsching moest verdedigen. Zoo leeft hij ook, wanneer men hem slechts zijn volksrecht niet onthoudt, zonder vijandschap naast, maar niet met den Keltischen Waal, waarmee hij sedert eeuwen reeds het gebied in hetzelfde 'Staatsgevang' deelen moet. De Waal heeft een meer beweeglijken geest, maar is meer rationeel, ambachtelijk en technisch aangelegd, een goed handelsman en berekenend 'politieker' en rhetorieker en doorgaans artistiek volkomen onbegaafd.'

Diefstallen De reeks diefstallen in onze gemeente is nog niet ten einde. - Bij de Weduwe C. Siemons werden tijdens de nacht geheel de wasch uit het waschhuis gerobberd. - Bij C. Govers aan de St. Lenaertschebaan, werden een 20-tal hennen ontvreemd en afgemaakt. - Bij tal van andere personen is gepoogd

in te breken. Dank zij de waakzaamheid der menschen echter moesten de nachtridders meermaals onverichterzake vluchten.

Ruiming der zolders Ieder inwoner is verplicht al den ouden rommel (papier, hout, vodden, enz.) van de zolders te ruimen. Deze opruiming dient te geschieden voor den 25ste Maart e.k. Op eIken zolder dienen bakken met zand, schuppen, en emmers water en andere gereedschappen gezet om bij gebeurlijk uitbreken van brand deze doelmatig te kunnen bestrijden. Na den 25sten Maart zal door de Duitsche militaire overheid en door de plaatselijke politie nazicht gedaan worden. Al wie niet in regel zal zijn, zal een zware boete oplopen. In orde zijn is de boodschap. Bron: Gazet van Hoogstraten

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.


Burgerlijke stand

-I Geboortes

I'uII'r uIcI'r

9 december: Ruthe, dochter van Ronny Aernouts en Elisabeth van den Broek, Merenweg 4, Meer. 2januari: Roeland, zoon van Hugo Van Nueten en Maria Doms, Lindendreef 54, Hoogstraten. 2januari: Evelien, dochter van François Sommen en van Gerda Couwels, Langenberg 49, Wortel. 3 januari: Roy, zoon van Luc Bevers en Ingrid Voeten, Meerleseweg 98, Meer. 4 januari: Wouter, zoon van Gunter Jansen en Petra Snyers, Pater Declerckstraat 19, Wortel. 7januari: Frederik, zoon van Patrick Vindevoghel en Marion van der Velden, Gelmelstraat 25, Hoogstraten. 9 januari: Lore, dochter van Jozef Van Bavel en van Godelieve Meeusen, Hoge Weg 13, Minderhout. 12januari: Liesbeth, dochter van Jan Bartholomeeusen en Heidi Hermans, Bredaseweg 18, Minderhout. 12januari: Lotte, dochter van Ivo van Dongen en Wilhelmina Vermeersen, Meerseweg 40, Meer. 13 januari: Dorien, dochter van Frans Faes en Connie Boot, Meerledorp 7, Meerle. 13januari: Philippe, zoon van Paul Van Erck en Kristine Van Gorp, Kerkveld 6, Wortel. 16 januari: Beate, dochter van Erik Beishuizen en Maria Visseren, Heibergstraat 18, Meerle.

wand- en vloertegels

hwiiGhQQr I'ulcIr bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

IuIsI"cr wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

huliGhQQr ulsI'r biedt u betaalbare kwaliteit!

19januari: Anke, dochter van François Brosens en Martine Bluekens, Meerdorp 53, Meer. 20 januari: Roei, zoon van Pierre Sommen en Cornelia van Riel, Achtelsestraat 70, Hoogstraten.

29 januari: Erik, zoon van Willy Hendrickx en Gerarda Tilburgs, Heibergstraat 13, MeerIe.

21januari: Anke, dochter van Jozef Schrauwen en Francine Meyvis, Heuveistraat 24, Hoogstraten.

30 januari: Maartje, dochter van Kris Adriaensen en Christianne Schrickx, Vrijheid 139, Hoogstraten.

23 januari: Tanya, dochter van Anton Hasselt en van Anne Willemé, Vrijheid 180/1, Hoogstraten.

31januari: Liezelot, dochter van Dirk Janssens en Martine Peeraer, Langenberg 47, Wortel.

25januari: Natacha, dochter van Dominique Bevers en van Lola Bacot, Rooimaris 38b, Wortel. 27 januari: Anton, zoon van Johan Lensvelt en van Paulina Aarts, Dr. Gommersstraat 22, Meerle.

Ej

Overlijdens

15 januari: Maria De Gruyter, 76 jaar, kloosterzuster, Gelmelstraat 60, Hoogstraten. 17januari: Victor Van Merode, 76 jaar, echtgenoot van Paulina Kneepkens, Karel Boomstraat 15, Hoogstraten. 18 januari: Catharina Schrauwen, 95 jaar, weduwe van Adriaan Hendrickx, Vrijheid 191, Hoogstraten. 18januari: Jan Schellekens, 87 jaar, weduwnaar van Cornelia Koijen, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 19januari: Jan Mertens, 79 jaar, weduwnaar van Louisa Verschueren, Heilig Bioediaan 250, Hoogstraten.

21 december: Maria Lambregts, 77 jaar, weduwe van Albert De Roover, Dreef 43, Meerle.

26 januari: Alois Verheyen, 82 jaar, echtgenoot van Mathilda Martens, Meerseweg 44, Meer.

26januari: Pieter, zoon van Alfons Koyen en Ingrid Oomen, Voort 53, Meerle.

4januari: Cécile Antonis, 47 jaar, echtgenote van Henri De Rijk, Minderhoutsestraat 47, Minderhout.

30 januari: Joannes Vinck, 89 jaar, weduwnaar van Dymphna Van den Heuvel, Katelijnestraat 17, Hoogstraten.

26 januari: Tony, zoon van Jan Thielemans en Nancy Goris, Gemeentestraat 23, Minderhout.

14januari: Albert Snijders, 75 jaar, weduwnaar van Maria Verschueren, Gestelsestraat 20, Meer.

30januari: Maria Van Bergen, 87 jaar, echtgenote van Gerard van Riel, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten.

29januari: Lore, dochter van Johan De Beider en van Francine Vorsselmans, 's Boschstraat 15, Hoogstraten.

37


AGENDA

Op stap i&n...

BROUWERSHUIS RESTAURAN'F TAVERNE

-

FEEST- EN VERGADERZALEN (SEMINARIES)

rtft

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14- 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

HOOGSTRATEN

Papilion

19

Minderhout gesloten

SNACK- en PIZZABAR

Tel. 03314.38.11 Hoogstraten Gelmeistraat 2 (al e-re,taui aal

DE 6RENS

-' -

-T

g.

Stnjheek 16

Meerle Tel. 3159107 s anuil Nederland 09- 77 t 1

1

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26, MEER

Telefoon 03/315.74.29. FRITUUR - EETHUIS

"DE EIKEN" John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur. 38

Vrijdag 1 maart: Zang- en toneelavond 'DL KLEINE JOHANNES' om 20 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie. KAARTAVOND ingericht door St. Cecilia om 19.30 uur in de eigen zaal in de Gelmelstraat. Inschrijving vanaf 18.30 uur. Zaterdag 2 maart: Zang- en toneelavond 'DE KLEINE JOHANNES' om 20 uur in de feestzaal van het Klein Seminarie. Optreden van THE DENTISTS in Cahier de Brouillon. Zondag 3 maart: TURNDEMONSTRATIE door diverse groepen van turnkring 't Spagaatje om 14 uur in de sporthal van het Spijker. Dinsdag 5 maart: BEZINNINGSAVOND MET Wilfried Rossel over 'De wonderen van Jezus' om 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Woensdag 6 maart: Dekanale INFO-AVOND over het Indiase projekt Broederlijk Delen met spreekster Hilde Van Putten om 20 uur in zaal Fax. Donderdag 7 maart: GEBEDSAVOND voor vrede in de Begijnhofkerk om 20 uur. Vrijdag 8 maart: Optreden van ELLY & RIKKERT om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Georganizeerd door de Dekanale Raad voor Vormselkatechese. LEDENFEEST van Davidsfonds met een etentje en kolderpoëzie om 19.30 uur in zaal Fax. KAARTAVOND ingericht door de Veloklub in zaal Adams-Brosens om 19.30 uur. Inschrijving vanaf 18.30 uur. Dit is meteen de afsluitende kaartavond van het seizoen. OPENING van de Artiko tentoonstelling 'Hoe boeiend een stilleven kan zijn' met werken van Jozef Van Ruyssevelt om 20.30 uur in de IKO-galerij.

Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogstraten Fax 03/314.87.43 Tel. 03/314.32.45 Geopend vanaf II u. Dinsdag vanaf 15 u. en woensdag de ganse dag gesloten Zaterdag open vanaf 18 u. Zondag 10 maart t/m 31 maart: HULDE MAURITS BILCKE met tentoonstelling van eigen werk in het Stedelijk Ost-museum, georganizeerd door het museum, de Dr. Versmissenkring en het Davidsfonds, m.m.v. het Stadsbestuur van Hoogstraten. Vrije toegang op maandag, dinsdag, donderdag van 10.15 uur tot 16.30 uur. Zaterdag en zondag van 14 uur tot 17 uur. Donderdag 14 maart: Voordracht ECOLOGISCHE SIERTUIN door Geertje Cooremans. Ingericht door Velt Noorderkempen om 19.30 uur in het zaaltje boven de Cera in de Vrijheid. Voordracht over OPVOEDEN DOOR LOSLATEN door mevr. Magiels op uitnodiging van de ouderkomitees van de scholengemeenschap Markdal om 20 uur in het auditorium van het Klein Seminarie. Zaterdag 16 maart: Toneelopvoering 'ROSALIE NIEMAND' door het Mechels Miniatuur Teater om 20 uur in de Rabboenizaal van het Spijker. Ingericht door de Kurtstkring. Zondag 17 maart: POËZIE-NAMIDDAG MAURITS BILCKE in het Ost-museum. Om 15 uur voordracht en Flamenco-muziek. Ingericht door Davidsfonds en Dr. Versmissenkring. Maandag 18 maart: Infoavond over DUURZAME ONTWIKKELING om 20 uur in de Pax. Ingericht door de Wereldwinkel. Vrijdag 22 maart: Ophaling van PLASTICAFVAL van 9 uur tot 10 uur aan de brandweerkazerne op het Industrieterrein. Zaterdag 23 maart: KINDERTHEATER met 'Het Oefenkind' om 15 uur in de Pax. Zondag 24 maart: Opvoering MATTHAUSPASSION van Bach o.l.v. Werner van Mechelen om 15 uur in de St. Catharinakerk. Marc Van der Smissen

ROMA Zaterdag 9 maart: SPONSORTOCHT van de middelbare scholen t.v.v. Broederlijk Delen. Vooropening Tentoonstelling M. BILCKE om 15 uur in het Ost-museum. Van zaterdag 9 maart t/m zondag 24 maart: TENTOONSTELLING met schilderwerk en etsen van Jozef Van Ruyssevelt georganizeerd door Artiko in de IKO galerij. Open tijdens de weekends van 10 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 18 uur.

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag en donderdag gesloten

vzw Mussenakker Meer

-

Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen! Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 18.00 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf 20.00 u. _


AGENDA FOTO-WANDEL-ZOEKTOCHT van Va- Dinsdag 12 maart: JKAV-GESPREKSkantiegenoegens. Vertrek om 13 uur aan het AVOND met een vrouwenarts in paroKAJ-lokaal in Rij kevorsel. chiezaal. Donderdag 28 maart: Voordracht over KOWoensdag 13 maart: KAV: GEZOND VERNIJNENTEELT door André DehandschutMAGEREN om 9 uur èn om 19 uur in paroter. Ingericht door Velt Noorderkempen om chiezaal. 20 uur in het zaaltje boven de Cera in de VrijKVLV: PATER DAMIAAN: zijn leven en heid. werk om 13.30 uur in parochiezaal. Zaterdag 16 maart: St.-Jorisgilde: BAL ten (FM 105.4) voordele van de gehandicapten. -24 uur per dag non-stop en TEERFEEST 't Heidebloempje in Kunst en semi nonstop muziek Volk om 19.30 uur. - ieder uur nieuws Woensdag 20 maart: KAV: GEZOND VER- op het halve uur informatie rubrieken MAGEREN om 9 uur èn om 19 uur in paroRadio Continu postbus 7 chiezaal. 2328 Meerle - Tel. 315 79 40 Zaterdag 23 maart: Optreden GIVE BUZZE in Mussenakker vanaf 21.00 uur. MEER Woensdag 27 maart: BLOEDINZAMELING in school Terbeeksestraat vanaf 18 uur. Vrijdag 1 maart: GEBURENBAL Gestel in De Eiken vanaf 19.30 uur. KAV: GEZOND VERMAGERENom 9 uur én 19 uur in parochiezaal. Zaterdag 2 maart: Optreden THE PRELUPAASVIERING Kristelijke Gepensioneerden DES (city-rock) in Mussenakker vanaf 21.00 in parochiezaal. uur. Zondag 3 maart: BOERENKAPELLENmuZaterdag 30 maart: KFC Meer - jeugd: PAASTORNOOI Miniemen. ziekfeest in Brouwershuis Sint Sebastiaan om 14.00 uur. KLJ verzamelt OUD PAPIER op parking Quirijnen vanaf 9 uur. Maandag 4 maart: KAARTAVOND Landelijke Gilde vanaf 20 uur in 't Boerenzaaltje. Maandag 1 april: KFC Meer - jeugd: Woensdag PAASTORNOOI Preminiemen. 6 maart: KVLVWEDUWENDAG in parochiezaal om 10 uur. Zaterdag 9 maart: KWB: sarnenaankoop van potgrond. MEERSEL-DREEF

RADIO CONTINU

Tentoonstelling JEF VERLEYE op 23, 24. 30 en 31 maart en 1 april, in de zaal van de Paters. Open van 10 tot 20 uur.

'/,GTTRT HOOGSTRATEN

Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

MEERLE Zondag 3 maart: VELDCROSS van Chiro vanaf 13.30 uur aan het lokaal van de Jongenschiro aan de Ulicotenseweg. Inschrijven vanaf 12.30 uur. Iedereen mag meedoen. Optreden van CLOVER in de Posthoorn. Aanvang ca. 21.00 uur. Maandag 4 maart: Algemene vergadering van de DORPSRAAD om 20 uur in de parochiezaal. Donderdag 7 maart: K.V.L.V.-KOOKLES: Originele eenvoudige gerechten voor het weekend. Om 13 uur en om 19 uur in de parochiezaal.

Schuttershof

autobanden

HOOG STRATEN

dPEETEflg

't HOOGHUIS

Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

K lk,

Café

discobar

*

merkbanden

*

ffiffi 51

Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53

occassiebanden

*

HET SLOT Wortels Jongerencafé zonder pretentie Geopend: Donderdag vanaf 20.00 uur vrijdag vanaf 19.00 uur zaterdag vanaf 19.00 uur zondag vanaf 13.00 uur

Zaterdag 9 maart: GEZINSUITSTAP van de K.W.B. naar het subtropisch zwembad 'De Roompot'. Vooraf inschrijven bij de wijkmeesters. Dinsdag 19 maart: K.V.L.V.ledenvergadering: ALLERGISCH en dan? Om 19.30 uur in de parochiezaal. Donderdag 28 februari - 7, 14 en 21 maart: K.A.V. - Lessenreeks NAAD: Portugese rok + topje of zomerbloes. Telkens om 19.30 uur in de parochiezaal.

MIN DERHOUT Zondag 3 maart: Drumband en majoretten nemen deel aan de karnavaisstoet in Beerse. Dinsdagen 5, 12 en 19 maart: VOLKSDANSEN van KVLV in de parochiezaal van 13 uur tot 15.30 uur. Dinsdagen 5 en 19 maart: VOLLEYBAL van KVLV in de sporthal van het Spijker van 21 tot 22 uur. Donderdagen 7, 14, 21 en 28 maart: YOGA in de parochiezaal van 19.30 uur tot 20.30 uur, ingericht door KVLV. Donderdag 14 maart: gewestelijke KAARTPRIJSKAMP ingericht door KBG. Vrijdag 15 maart: TEERFEEST van de fanfare-jeugd. Zondag 17 maart: ZIEKENDAG van CM Woensdag 20 maart: algemene vergadering van KVLV met thema 'EURO!FORIE 1992' in de parochiezaal. Zaterdag 23 maart: LENTECONCERT door De Marckezonen met drumband en majoretten in de parochiezaal. Zaterdag 30 maart: PAASTORNOOI van FC Boskant op haar terrein.

WORTEL Vrijdag 8 maart: KAARTAVOND in de parochiezaal. Zaterdag 9 maart: ophaling OUD PAPIER door KLJ vanaf 9 uur. Optreden van CO in het Slot Maandag 11 maart: afhaling TAXPLATEN van 13 uur tot 14.30 uur in het oudgemeentehuis. Maandag 18 maart: infoavond 'GEZOND ETEN EEN ZAAK VOOR MAN EN VROUW', om 20 uur in de parochiezaal. Ingericht door CM-Ziekenzorg.

Ci

PE-

reparaties

*

depannage

GELMELSTRAAT 14.16 HOOGSTRATEN TEL: 03.314 8311 39


O 7

ngevallen Brandweer 314.42.43

)z

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08 -

uu Het Belgische Rode Kruis

CONTAINERDIENST

centrale verwarming sanitair -

~

AMBULANCEDIEN S T

VAN SPAANDONK

JOS SERVAES 2321 Meer

Meerdorp 79

DAG EN NACHT BINNEN

Tel. 03/315.74.46

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Centrale Verwarming

Jan Verheyen Onderhoud Depannage Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50 -

Indoor tennis squash

APOTHEKERS

Tennisclub

Van 1 tot 8 maart: APOTHEEK LUYTEN,

snooker

de' IVRIJHE ID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten Tel. 03/314.3 7. 76

K. VERHEYEN-GEYSEN sanitair - zink en koperwerk platte daken met Derbigurn

Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

03/314.76.81 Ba Is fuiv'sn en klein P A

!

/

BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Minderhout

WACHTDIENSTEN E ~_ HUISDOKTERS Van zaterdagmorgen 8 uur tot maandagtnorgen 8 uur. Weekeind van 3 maart: DR. D. VERMANDER, Dreef 55, Meerle. Tel. 315.87.15. Weekeind van 10 maart: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer. Tel. 315.84.74. Weekeind van 17 maart: DR. JM VERMANDER, Vrijheid 166. Tel. 314.57.84. Weekeind van 24 maart: DR. D. MOSTMANS, Venhoefweg 10, Minderhout. Tel. 314.66.02. Weekeind van 31 maart: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle. Tel. 3 15 .82.21.

Tel. 03/314.34.37

Huwèlij ken

BUITENLAND

]

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

&W

-

Tel. 03/315 76 26

Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten Achtelsestr. 1

Minderhoutdorp 40. Tel. 314.40.74. Van 8 tot 15 maart: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten. Tel. 314.60.04. Van 15 tot 22 maart: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61. Tel. 315.77.73. Van 22 tot 29 maart: APOTHEEK LIECKENS, Dorp 26, Rijkevorsel. Tel. 3 14.60.38. Zaterdag 23 maart: APOTHEEK ROMBOUTS, Worteldorp 11. Tel. 314.38.68.

Tel.03/314.51.33 KWALITEITSPLUIM VEE

JAN STOFFELS Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN -

-

Desmedtstraat 36

T.l 031314

40

75 78

VRIJHEID 29

2322 Minderhout

Tel. 03/314.54.50

mobilE REnt AUJOVERHUUR St Lenaortseweg 32 2320 000GSTRATEN

-

NOORDERKEMPEN

e

installatiebedrijf

KEES VAN DEN BERG Centrale ve: warmuq Sanitais -

TANDARTSEN 2 en 3 maart: T. GOBERT, Gasthuisstraat 34, Beerse. Tel. 014/61.49.99. 9en 10 maart: F. HELSEN, Hoek 31, Rijkevorsel. Tel. 314.31.91. 16 en 17 maart: M. JANS, Moleneinde 10, Weelde. Tel. 014/65.70.67. 23 en 24 maart: P. JORDENS, Chaamseweg 16, Meerle. Tel. 315.85.27. 30 en 31 maart: K. MASSIN, R. Sniederspad 5, Vosselaar. Tel. 014/61.46.28

Tel. 03/315.75.31

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

[eempu(ten

Als ook hier het gras weer groener is op woensdag 27 maart verschijnt onze volgende MAAND. Kopij en alle mededelingen worden verwacht op woensdag 13 maart. Sport- en dorpsnieuws op zondag 17 maart. -

C\

-

Voort 26- Meerle

kl-

MARC VANLUFFELEN

-

THUIS VERPLEGING Wit-Gele Kruis, 24 uur op 24. Tel. 014/61.48.02. Voor Hoogstraten en alle deelgemeenten.

-