juli 1990 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZESDE JAARGANG, NR. 63 JULI 1990 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN Ü[TGËVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS PV.BA .

DAGBOEK van Liliane Helsen

A K K E R P 0 P 90

Vrijen met zon en wind

Staf Bolckmans en Emilie Vervoort


LUIM

Tjirn

U1JD

Varkenspest krijgt geen kans te Wortel Het Slim Buroke vzw

Het Slim Burokevzv

De varkenspest (of -koorts, zoals men het tegenwoordig eufemistiscli noemt) zet haar verwoestende werk stilletjes verder. Het kon dan ook niet uitblijven of bij Het Slim Buroke moest er een fundamentele oplossing binnenvallen. En inderdaad. Onzen Albert ontving een brief.

maar ze zei dat de stukjes van Het Slim Buroke altijd erg in de smaak vallen. En natuur lijk ook De Geschiedenis van de Aardbei en zo. DHM: Paarlen voor de zwijnen... (luide lach) Albert Vorstenbosch: Ha ja. Terzake. De rust

Wortel Betreft: Varkenspest. Geachte Heer Vorstenbosch, In het licht van de gevreesde varkenspest meen ik u en uw leden enkele denkpatronen te kunnen voorleggen die een eerder blijvende oplossing zouden kunnen bieden voor het in hoofding geciteerde probleem. Hoewel het principe zijn wortels heeft in het taoisme, is de werkwijze toegankelijk voor een breed publiek. Graag had ik met u een onderhoud gehad. Hoogachtend, Marcel de Wever, Kaatsheuvel 16, Wortel.

en het evenwicht die daar vanuit gaan zou in de DNA-kernen van het nageslacht ingeplant worden. Daarom zijn de zwijntjes van Mar cel en Rita niet alleen pest-resistent, maar ook stress-vrij. Omdat ze zo'n zalig leven hebben, worden ze ook rapper dik, minder agressief, geven malser vlees... DHM: Daar ontkomen ze dus niet aan? Albert Vorstenbosch: Ha nee, hé. Ik zei het

al, het dier moet in zijn eigenheid gewaardeerd worden. Daarenboven, ge moet daarniet zo sentimenteel over doen. Gij eet toch 7eker ook vlees.

DHM: Snel, Albert, vertel! Albert Vorstenbosch: Ik ben direkt naar Wor-

tel gereden en heb het wonderlijke schouwspel, een ritueel haast, mogen meemaken. Maar laat ik eerst Marcel en Rita even plaatsen. Marcel is systeembeheerder in een groot pharmaceutisch bedrijf in Beerse. Om op de buiten te kunnen gaan wonen, besloot hij een varkensbedrijf te starten, op naam van zijn vrouw, Rita Snoecks, afkomstig uit Rijkevorsel. Tenslotte is bouwgrond ook al niet meer zo goedkoop en 'een stal bouwen' is in Hoogstraten nog altijd gemakkelijker dan, pakweg, een Marokkaan in dienst nemen (lacht). DHM: ... ?! Albert Vorstenbosch: Jaja, maar daar gaat het nu niet over. Trouwens, Marcel en Rita zijn sympathieke mensen. Zij kozen voor een gesloten kweekbedrijf. Dat wil zeggen: een aantal zeugen en 3 flinke beren, van die verzwaarde piétrains, ge weet wel, dat sterk vleesras. Tot zover is alles nog gewoon. DHM: Ik dacht het toch ook, ja. Albert Vorstenbosch: Maar het geniale komt

nu. Ge weet dat de varkenspest grotendeels wordt toegeschreven aan de bio-industrie. Bij

p .v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS

uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten tel.: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMINISTRATIE: tel.: 314.49.11 verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogsira/en

overbevolking krijgt een diersoort bepaalde zwakheden, want de natuur wil zijn getal. Nu wordt de overbevolking van een stapel niet bepaald door domweg zoveel dieren per vierkante meter, zoals iedereen denkt, maar door, wat Marcel noemt, de 'streichel-frequentie' (streichen (D): aaien, strelen). Dit staat voor andacht geven, het dier in zijn eigenwaarde kennen. DHM: Ge bedoelt toch niet... Albert Vorstenbosch: Jawel, jawel. Marcel en

Rita nemen altijd, daags voor de voortplantingsdaad, de zeug en/of de piétrain van dienst mee in de huiselijke kring op. Dan vertelt Marcel het verhaaltje van de 3 zwijntjes of Ria leest wat voor uit De Hoogstraatse Maand. Ik weet niet of ze dat meende, hoor,

DHM: Albert, eerlijk, gelooft gij dat allemaal? Albert Vorstenbosch: Wel gatverd... Ga dan

zelf eens kijken, hé. En neem uw fotograaf mee. En daarenboven, manneke, dâârover gâât het niet. Het Slim Buroke houdt zich niet a priori met feiten bezig maar met fluxen, reflecties, gedachtengoed. Ieder idee mag schaamteloos naar voor gebracht worden. Bekrompen geesten, gelijk gij, zijn een dam voor elke frisse gedachtenstroom. Luister (belerend). Als morgen één (1) varkensboer zijn beer collegiaal op de hesp klopt en zegt: 'fijn werk, jongen', dan heeft de flux van Marcel en Rita al zin gehad. Dan wordt de wereld én het varkensgehakt er beter van. Wa wilde gij

nog meer?U


twee in de maand Besmet door het motorvirus! Wie de smaak van het motorrijden te pakken krijgt, raakt 'm zelden of nooit meer kwijt. Hij of zij is gewoonweg verknocht aan de machine en dit wordt ongetwijfeld het knuffeldier des huizes. Andere weggebruikers zien het echter nog altijd een beetje anders, vooral de automobilisten hebben het wel eens moeilijk met het rijgedrag van deze, volgens hen, 'baarlijke duivels', die om de haverklap hun eigen leven en dat van anderen in gevaar brengen. Is dat in werkelijkheid ook zo? Zijn het waaghalzen, avonturiers, pintedrinkers ... Bij STAF BOLCKMANS en EMILIE VERVOORT uit de St.-Clemensstraat te Minderhut, getrouwd met mekaar en met... de motor, gingen we even peilen naar hun motorpassie! ?

trouwd en hebben kinderen. Daarom de kerk in het midden houden en zondags, na de weHet staat als een paal boven water dat je de wereld vanop de motor heel anders kelijkse toer, zijn we iets over de middag tebekijkt dan vanuit de geslotenheid van de auto. De slogan 'Mijn vrijheid op vier rug present thuis. Ook organiseren we dagtrips, bijvoorbeeld naar de Ardennen, Zeewielen', zoals men de auto dikwijls bestempelt, moet je niet in de mond van een land... en dan gaan de vrouwen gewoonlijk fervent motorrijder leggen, want zijn vrijheid bestaat zonder twijfel op twee wielen ook mee. De mooiste wegen worden dan uitvoortsuizen. Op de motor heb je onmiddellijk een intens contact met de omgeving, gezocht en er wordt rustig gereden. In groep hetgeen je niet kunt zeggen van een rijdende metalen kooi, de auto in dit geval. Je nooit boven de 90 km/uur! Daar wordt streng ervaart de natuur, het weer, de geur. Je voelt de regen, de wind, je ruikt de bloemen op gewaakt. Zo geniet je van de omgeving, als je voorbijzweeft, je voelt de kilte van het moeras langs je benen omhoog kruije vrijt als het ware met zon en wind! Gewelpen, de schaduw van de bomen is als een hemels dak, een oase, de hete zonnestralen dig! Op bepaalde tijdstippen wordt koers geverdrijven de laatste pijn uitje botten enje kan wel jubelen van intens genot. Par- zet naar een 'treffen', een verbroedering van kin gproblemen zijn haast onbestaande en filerijders glimlach je toe. Een kleine ruk motorrijders Uit alle windstreken en waar hoog in het vaandel staat. aan het stuur en de machine gehoorzaamt terstond en sturen doe je met heel je li- vriendschap M.C. California is een vrije club, niet aanchaam. Onder de 27 km/uur is het de bestuurder die zorgt voor de stabiliteit van gesloten bij de Belgische Motorrijdersbond. de motor, boven de 27km/uur krijgt de motor zijn eigen stabiliteit. Ook het boch- Hoe ze aan de naam California gekomen zijn? ten werk gebeurt met het lichaam. Je gaat mee met de machine. Je hebt die in han'We waren op zoek naar een passende naam. den! A utobestuurders, je weet werkelijk niet wat je mist. Motorrjden is gewoonLang gezocht, niets gevonden! Op een dag weg een passie! kwam een van de leden aandraven met een sticker waarop 'California' vermeld stond. Motorclub California broers en snelheidsmaniakken. 'Op trip wordt We keken mekaar eens aan, het was gebeurd, er om zo te zeggen geen bier gedronken, daar de club had een naam! Heel wat mensen uit het Minderhoutse keken wel raar op toen ze op zeker moment opmerk- staan we op, ook hebben we binnen de groep Het zit hen in het bloed nog geen accidenten meegemaakt. Dit wijst ten dat er ter plaatse een motorciub boven de .en Staf vertelt verder! doopvont was gehouden. Neel Mertens uit de wel degelijk op discipline! En zo moet het '012 / 6-jarive leeftijd kreeg ik van thuis een Minderhoutsestraat, Armand Krols, Herman ook! De ,neeçten von onze leden zijn eeJanssens en Staf Bolckmans uit de St.Clemensstraat waren hiervan de initiatiefnemers. Met z'n vieren trokken z'r op uit en bij Neel Mei tens was de plaats van samenkomst. Na een tijdje groeide het groepje motorfreaks aan cn sommige buren staken hun ongenoe gen niet onder stoelen of banken in verband met dat lawaai. Om deze reden werd naar een clublokaal uitgekeken en Paul Snijders, uitbater van café Papillon in Minderhoutdorp, heeft hen met open armen ontvangen. Op dit ogenblik staan er 25 motards op de lijst ingeschreven waaronder één vrouw, een ver pleegster die evenveel van de motor houdt als van haai- patiënten in het ziekenhuis. Op dit ogenblik is het bestuur samengesteld uit voorzitter Slaf Bokkmans, Jo Pans en Wim Van Bergen uit Hoogstraten, Louis EIst uit Wortel. Nieuwe leden zijn altijd welkom maar ze worden zomaar niet opgenomen in de schoot van de club. Ze moeten bewijzen dat ze kunnen omgaan met de machine en na vier oefennuen wordt beslist over hun bekwaamheid. M.C. Cahfornia beschouwt zichzelf ah een fatsoenlijke groep, geen drinke9,1


INTERVIEW bromfiets en op mijn I8de kocht ik een motor. Wij woonden toen in Hoogstraten. Ik maakte deel uit van een kliek van acht die regelmatig met zo 'ii tuig rondtoerden, tenslotte ben ik daar alleen van overgebleven. Je kunt het wel raden! Een motor kost veel geld, je trouwt en andere dingen krijgen de bovenhand. Mijn passie voor de motor is gebleven en zal zonder twijfel niet overgaan. Leren autorijden heb ik nooit gedaan, het interesseerde me geen zier. Alleen de motor telde! Mijn vrouw, Emilie, heb ik ook op de motor leren kennen. Je weet wel hoe dat gaat in je jonge tijd. Zo wat uitdagen! Je durft niet meerijden! Watte? Emilie was geen flauwertje, ze stapte op en weg waren we. Op 18-jarige leeftijd kreeg ook zij de microbe te pakken, één jaar heeft ze gereden en na de geboorte van zoon Spencer werd er voor 9 jaar de blok opgelegd. In januari van dit jaar werd weer een machine aangekocht voor haar, het neusje van de zalm: een HARLEY DA VIDSON. Een echte motor met klasse, zonder tierelantijnen: een frame, twee wielen, een koplamp, een benzinetank en dan heb je het gehad, echt een ruig tuig, 'vervolgt Emilie met enkele tremelo's in haar stem. 'Zo'n Jap (Kawasaki, Honda, Suzuki) zou ik nooit willen. Als de mijne start, davert heel de buurt, die motor heeft ne zware slag en bij een snelheid van 80 & 90 kin/uur doet hij nog maar amper 3000 toeren per minuut. Andere motoren halen bij dezelfde snelheid zeker 9000 toeren. Ook heb ik geen windscherm, draag geen handschoenen, en mijii haar (weelderig lang) laat ik onder mijn helm uitfiadderen. Zo ziet men tenminste nog dat er een vrouw op die 'Harley' zit en dan bemerkje weleens bewonderende, afgunstige of misprijzende blikken. Bij de club ben ik niet aangesloten, ik hou niet van

totoalinteneur 4

het in groep rijden! In België vind je nog weinig vrouwen in het zadel, in Holland is dat al heel gewoon. Wal zo 'n Harley verbruikt? Een 5 1/100 km en de aankoop van zo 'n ding, tweedehands, is al vlug een 250.000 fr.! Je moet wel incalculeren dat die z 'n waarde behoudt en zelfs stijgt! We zullen maar denken dat het een goede belegging is. Staf bolt met een Suzuki 4 cilinder, 118 PK, 400 kg., een rijdend salon, zo kan je het we/noemen. Al les erop en eraan! Zo rijden er in ons land maar 35 en hiervoor hebben we ook wel diep in de buidel moeten tasten. Hij heeft hem in promotie kunnen kopen, maar de normale verkoopprijs bedraagt toch zo 'n 500. 000 Ir.!

Pijn en smart Intense vreugde moet vaak plaats maken voor diepe smart. Dit gebeurde ook bij Staf en Emjlie! 11 Jaar reeds 'motorde' Staf zonder ook maar één ongeluk veroorzaakt of meegemaakt te hebben. Op een avond sloeg het noodlot dan ook bijzonder hard toe. In de Minderhoutsestraat voerde een onverlichte auto een gevaarlijk maneuver uit en Staf er tegenaan met Emilie's motor! Hij was er erg aan toe: de heup totaal verbrijzeld, een zenuw afgesneden, zodat hij onder de knie van zijn rechterbeen totaal verlamd is, de voet stond averechts, die zit op dit ogenblik nog vol bouten en splitpinnen, de enkels ... ! 380 Dagen na mekaar onderging hij kinesitherapie en nadien bouwde hij zelf een fitnesstoestel om verder te oefenen. Ook zo vlug mogelijk de fiets op! Zijn betrachting was terug op de motor te kunnen klimmen. Dat is hem tenslotte gelukt! 'Die motordrang heeft m'r terug bovenop gebracht.' Sommige mensen

begrijpen niet hoe hij nog met zo'n tuig durft

rijden! 'Als je met de auto een accident meemaakt, dan rijd je nadien toch ook nog! Vier jaar heb ik alleen maar kunnen kijken naar de machine in de garage, verkopen deed ik niet, want ik was er vast van overtuigd..., alhoewel het aartsmoeilijk geweest is. Tenslotte heb ik het toch gehaald! Geloof me Vrij, de eerste keer terug op de motor was een enorme emotionele gebeurtenis.'

Of ik op dit ogenblik werk? 'Jazeker, bij de firma Bölckmans in Hoogstraten, parttime, en daar ben ik verdomd blij om! Je weet niet wat het betekent als jonge mens door de maatschappij afgeschreven te worden. Toch werd ik voor 25% aansprakelijk gesteld voor het ongeval. Ik reed op dat ogenblik met kruislicht en mijn snelheid moest ik kunnen aanpassen aan het stralingsveld van de lamp, dit volgens de rechter. Had ik die avond mijn eigen zwaardere motor, met grote koplamp, bereden, dan was het misschien wel enigszins anders uitgedraaid. Ik zeg wel misschien! 4 Jaar hebben we voor ons recht geprocest! Als dit ongeluk tussen twee auto's plaatsgevonden had, had ik zeker voor 85% in mijn recht geweest, maar een motorrijder werd (en nu ook nog!) een beetje aangezien als een ruige snelheidsdui vel, die alle verkeersreglementen aan zijn laars lapt. Een volkomen verkeerd beeld natuurlijk!

Geen sprake van stand of rang Ik kan ook wel begrijpen dat de niet-gemotoriseerde mens een niet zo vleiend beeld heeft over motorfreaks. Leren vest, leren broek, broeken met franjes, robuste helm, zware motor, al of niet met lange voorvork, al of niet aangebouwd met allerlei attributen ... ! Het draagt er ontegensprekelijk toe bij om het ruige extra te accentueren. Sommigen beschouwen hun machine niet als middel maar als doel. Zij willen daardoor imponeren om hun eigen ego te versterken. Dit beeld wordt dan door velen doorgetrokken naar alle motorrijders. Maar achter dat uitdagende uiterlijk schuilen toch dikwijls gewone mensen, die heel de week hard werken en in het weekend eens iemand anders willen zijn. Veel motorclubs, ook de onze, zetten zich in voor mindervaliden bij een of andere manifestatie. En wie rijdt er allemaal met de motor? Achter de grote bril en onder de stevige helm zitten allerlei individuen verborgen. Mensen van alle standen en rangen die mekaar groeten bij het kruisen. Wie doet dat nog? Advocaten, chirurgen, fabrieksdirecteurs, arbeiders, jonge en oude mensen ... ! Het standenverschil ver'a1t volkomen, met praat met Jan en alleman. Dit gebeurt in het motorwereldje, een toch wel uniek verschijnsel! Het is ook de bestaansgrond van vele motorclubs: plezier scheppen in hetzelfde! Toch mag je het natuurlijk weer niet te erg idealiseren: verschillen bestaan er wel! De kleding, de zwaarte van de motor ... ! Er blijft toch altijd wel ergens een gezonde rivaliteit! Je mag de motor ook niet zoals de auto als een gebruiksvoorwerp beschouwen, je moet hem eerder zien als een genotsmiddel, een drug, hoe meer je ervan neemt hoe intensiever j'r aan verslaafd geraakt. Ook als een communicatiemiddel, je komt vlugger in contact met andere mensen, met andere motorrijders!


INTERVIEW

Pech onderweg Berijders van tweewielers helpen mekaar ook uit de mechanische problemen, alhoewel dit de laatste jaren toch wel iets veranderd is. Om te helpen moet je natuurlijk technisch onderlegd zijn en daar schuilt soms weleens de moeilijkheid. Toch enkele voorbeelden van solidariteit! Emilie en Staf stonden in Trier in Duitsland met pech langs de weg. Om te herstellen hadden ze te weinig materiaal bij. Op zeker ogenblik stopte een Franse motard, hij pikte Staf op om 20 km verder in een garage onderdelen te gaan halen. Vader Bolckmans vertelde het volgende! Een oude man stond met autopech in de Loenhoutsebaan. Al meer dan een half uur zoef den de auto's voorbij tot er uiteindelijk 'een stuk of vier rauwe duvels' stilhielden die hem tenslotte uit de penarie hielpen. De tranen sprongen hem in de ogen. Dit had hij zeker nooit verwacht!

Veiligheid Een motorrijder is zich 100% bewust van zijn eigen kwetsbaarheid, hij steunt immers slechts op twee wielen en een ongeluk is gauw gebeurd. Hoe sneller men rijdt, hoe groter het risico. Dit geldt natuurlijk ook voor de auto, maar die beweegt tenslotte nog op vier wielen. Het is zoals met de meeste snelbewegende machines: ze zijn niet gevaarlijk, wel de mens die ze hanteert. Je mag nooit vergeten dat het gevaarlijk is waarmee je bezig bent! Jongeren onderkennen het gevaar niet zo gemakkelijk als oudere collega's. In enkele seconden tijd een motor optrekken tot 120 km/uur is net hetzelfde als een peuter een broodmes in de handen stoppen. Die kent ook de gevaren niet van zo'n blinkend speeltuig. Heeft het dan nog zin over verkeersveiligheid te praten als zulke dingen kunnen gebeuren? Is de doorsneemotorrijder een waaghals? Zeker niet! In ongevallen waarbij auto's en motors betrokken zijn, is meer dan 70% de schuld van de vierwielers. Dit bewijst toch heel wat! Merk wel op dat de tweewielers, waaronder ook de motor, tot de zwakste weggebruikers behoren. Automobilisten hebben het er vaak moeilijk mee, een motor is voor hen iets engs, dat onverwacht kan opduiken en waarmee hij geen rekening houdt.

Op toer met de M.C. California Horen praten over motorrijden, erover schrijven, allemaal plezant, maar wel vrijblijvend. Daar is echter gauw een mouw aangepast, want om aan den lijve te ondervinden waarover motorrijders zo gefascineerd vertellen, mogen we op een goede zondagmorgen met de M.C. California mee op toerrit.

Zo komt het dat op zondagmorgen 11juni zo'n 12 tal glimmende en ronkende motoren de zondagmorgenrust in onze straat komen verstoren. Mijn 5-jarige zoon heeft in allerijl zijn plastic-helm opgezet en is buitengesneld, waar hij als aan de grond genageld blijft staan kijken naar zoveel moois. Wanneer hij op de Cavalcade van Staf mag zitten, glundert hij helemaal en als hij tenslotte voor op de motor van Wim de straat even uitrijdt, trilt hij van opwinding. Met geleende helm en handschoenen, nemen we plaats op de duozit van Staf en nagekeken door mijn (jaloerse) jongste, rijden we de Straat uit. Er valt een druilerige regen en het is niet al te warm, maar achter de brede rug van Staf worden we hiervan niet teveel gewaar. Op plan staat een gedeelte van de Taxandriagrenslandroute. Van Meerle gaat het via Ulvenhout en Chaam richting Goirle. Tegen een

j

tb hl?Ihderho11L

Motor en paard Na een tocht wordt er met argusogen gespeurd naar de kleinste vlekjes of spatjes. Het koetswerk moet blinken, dat is een erezaak! Je kunt de vergelijking doortrekken met de liefdeverhouding die er bestaat tussen ruiter en paard, de eerste doet ook al het mogelijke om zijn rijdier in optimale conditie te houden. Bij slecht weer kan zo'n motorpoetsbeurt, volgens Staf, wel oplopen tot een zestal uren. De machine wordt vertroeteld, ze is als het ware een stuk van henzelf geworden! Het is een stuk van hun leven! Dat men op onze wegen hoe langer hoe meer rekening moet gaan houden met de machines op twee wielen blijkt wel duidelijk uit de stijgende trend van de verkoopcijfers: + 5% vorig jaar! Emilie, Staf en M.C. California wensen we nog veel rijgenot. Een van onze repor ters, door de motorkriebels aangevreten, forceerde onmiddellijk een afspraakje op de duozit voor een vredig tochije door de Noorderkempen! •

gezapige snelheid van om en bij de 80 km per uur heb je alle kans de streek rustig te bekijken. De groep rijdt in schakelvorm, zodat iedere rijder voldoende afstand houdt van zijn voorganger en er toch geen al te grote gaten in de groep vallen. Vooraan rijdt de man die de route heeft uitgestippeld. Hij geeft als eerste aan wanneer er hindernissen opduiken die gevaar kunnen opleveren (putten, steengruis, slijk, paardedrollen of mest op de weg). Het armgebaar wordt door elke rijder herhaald, zodat ook de laatste gewaarschuwd wordt. Tegen de verwachting in blijkt een gesprek tussen rijder en duozitter perfekt mogelijk, tenminste toch tegen 80 km per uur. De woordenvloed van Staf is dan ook moeilijk te stoppen en waarover het gaat kan je wel raden.

Langs de rustige wegen van de grenslandroute gaat het via Poppel en Arendonk naar Retie, waar halt gehouden wordt bij Juul Kabas, een vaste stopplaats van de club wanneer ze in de buurt komen, omdat de man altijd wel een paar nieuwe moppen en verse soep klaarheeft, die allebei door de motorrijders gesmaakt worden. Telkens worden ze ook door Juul uitgeleide gedaan, hij moet immers op de hoogte blijven van de machines die de rijders bijhebben. Van Retie gaat het dan over de autostrade richting Turnhout. De snelheid gaat een beetje de hoogte in (110 km/uur) en praten is onmogelijk. Uit de luidsprekers in de hoofdsteun achter mij klinken de klanken van 'Lonesome Zorro' van Arno, beter nog dan in


INTERVIEW

De machines Van Staf: een abonnement tot 1991

cJe iii OCI

iid

slechts

200 fr.

mijn auto. Het volume van de klank volgt perfekt het geluidsniveau van de motor. Op de autoweg kom ik aan de weet waarom motorrijders of een helm met vizier of een bril dragen. De mij geleende helm heeft geen van beide en het is dan ook moeilijk om achter de helm van Staf uit te komen kijken. Via Merksplas, Wortel kolonie en Wortel (waar een deel jonge koeien ijlings op de vlucht slaan) komt de groep rond de middag terug aan het lokaal in Minderhout. Op de dagteller staan dan 125 km. Ik moet eerlijk toegeven dat ik na het afstappen toch een beetje trillerig op mijn benen stond. Blijkbaar kruipt ook een motorrit in de benen, tenminste toch bij een dilletant zoals ik. Buiten dat, lijd je op een motor niets. Integendeel, je krijgt tenminste een idee van het zo geroemde gevoel van vrijheid. Motorrijden jç inderdaad: vrijen met de wind.•

Suzuki CV 1400 LXE Cavalcade (bij een

imposante motor hoort een imposante naam) Motor: viercilinder in V, 4 kleppen per cilinder (= 16-klepper), 1360 cc - dubbele bovenliggende nokkenas. Overbrenging: 5 versnellingen. Ophanging: hydraulisch gedempte teleskopische voorvork. Luchtondersteunende stereo achtervering geregeld middels automatisch nivelleersysteem. Maten en gewichten: lengte 2.53 m, breedte 0,94 m, zithoogte 0.78 m, drooggewicht 355 kg, benzinetank 23 liter. Uitrusting: dubbele schijfrem vooraan, één achteraan. Cheek panel, halogeenkoplamp, automatische luchtvering, drie koffers, cruise control (= automatische piloot), audio-installatie, pneuniatisch zadel en ruggesteun. Prestaties: max. vermogen 112 pk - topsnelheid: 200 km/uur, Verbruik: 5.63 1 gemiddeld (120 kin/uur). Prijs: 400.000 tot 450.000 fr. (afhankelijk van uitrusting).

Van Emilie: Harlcy Davidson Sportster XLH 883 L)e

Luxe (in het vakjargon 'de bike van de bikr )

Motor: 2 cilinder in V - 4 takt - 883 cc. Overbrenging: 4 voetgeschakelde versnellingen. Malen en gewichteri: lengte 2.22 in, breedte 0.84 in, zithoogte 0,68 in, gewicht 230 kg - benzinetank 13 liter Uitrusting: schrijfrem voor- en achteraan, snelheidsmeter (miles per huur). De kenmerken van deze Harley zijn de eenvoud van de uitrusting en het typische motorgel tijd. Prestaties: 55 pk - 140 km/uur. Verbruik: 5 liter. Prijs: 330.000 tot 350.000 fr.

M.C. California Voorzitter (President): Staf Bolckmans. Kassier en secretaris: Wim van Bergen. Bestuursleden: Jo Pans, Louis Eist, Lokaal: Papillon, Minderhout. Kontaktadres: St.-Clemensst raar 39, 2322 Hoogstraten-Minderhout, tel. 314.87 .21. Aktiviteiten: lx per maand een dagtrip (zondag), andere zondagen een Vrije toerrit (voormiddag), deelname aan diverse motortreffens en aan activiteiten van de Belgische Motorfederatie (o.a. 1000 km brevet). Ciubclassement voor de meeste kilometers in clubverband (winnaar 1988 en 1989 = Luc Oomen). Aansluitingsvoorwaarden: zich houden aan de clubvoorschriften, ni. snelheid matigen, discipline bij het rijden in groep en geen alcohol tijdens dc ritten.

Voelt u ook alde zomerkriebels!?!

Keuze uit méér dan 200 verschillende model en: grasmaaiers, bosmaaiers, tuintraktoren, motoculteurs, kettingzagen enz. De beste merken: WHEEL HORSE • GOLDONI • ATCOS STIHL 0 MORRISON S NIBBI S WOLF 500 m 2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

}IO1VD

TUINMACHINES J. STOFFELSPAULUSSEN Minderhouf dorp 4 - 2322 Hoogstraten (Minderhout)

(03) 314 41 15


Wie zijn ze? De bedevaarders van Heilig Bloed Eén voorrecht wordt de inwoners van Scherpenheuvel in ieder geval ontzegd: 'Te Voet Naar Scherpenheuvel Gaan' is voor hen geen heldendaad. Zo ook is voor de Hoogstratenaar een echte 'bedevaart' naar Heilig Bloed niet weggelegd. Daardoor vergeten we wel eens dat Hoogstraten wel degelijk een bedevaartpiaats is. Met vele duizenden komen ze jaarlijks nog naar de Noorderkempen afgezakt op de twee zondagen na Pinksteren. René Van Delm, de stuwende kracht achter de Heilig Bloed Processie deelt ze alvast in in 3 calegorieën.

René Van Delm: 'Er zijn de echte bedevaarders. Zij komen voormiddags om het Heilig

vonden in de kerkarchieven van toen al regelmatig verwijzingen naar de aankoop van 'rode zijde voor de aanmaak van bloeddraadjes. 'Kijk, die mensen stellen daar vertrouwen in, hé. Ik vergelijk het altijd met het branden van een kaars om een of andere gunst te bekomen van hierboven. Het gebeurt ook van ene pas dat we op de dekenij brieven aankrijgen met de vraag om bloeddraadjes op te sturen. Ik heb zelfs geweten dat er een moederke speciaal uit Limburg kwam voor die draadjes.'

Die bloeddraadjes kunnen op een wonde gelegd worden om genezing af te smeken. Soms worden ze zelfs ingeslikt als het om inwendige bloedingen gaat. Naast het winkeltje ligt ook een kunstig bewerkte schrift waarin van 1888 af de leden en leden voor het leven van het Broederschap van het Heilig Bloed in genoteerd staan. Het aantal leden neemt met het jaar af. Waar er in 1956 nog ruim 400 jaar-

Bloeddoek te vereren. Zij trachten door die verering al dan niet van een of andere kwaal verlost te worden. Een tweede groep zijn zij die 'relaties' hebben met Hoogstraten. Zij zijn op 't Seminarie geweest of op 't Spijker en zij willen nog eens naar die processie gaan kijken waar zij waarschijnlijk nog mee in opgestapt zijn. En dan ten derde, de loerist. Weliswaar de religieuze toerist, want ze weten goed genoeg dat ze hier een processie te zien krijgen en geen stoet of zo. En ze weten ook dat het elk jaar hetzelfde is. En verder moogt ge niet vergeten dat er door het jaar ook regelmatig bussen stoppen voor een korte verering van het Heilig Bloed.

Dat alles verklaart nog niet wat het direkte motief is voor een bedevaart naar Hoogstraten. Een kleine enquête ter plaatse, op zondag na de hoogmis, leerde ons al snel dat de regelmatige bedevaarder meestal dankt voor of dingt naar een genezing omtrent een of andere vorm van bloedziekte. Vele vrouwen die ecn 'vloed' goed zijn doorgekomen na een 'kinderbed' komen nog jaarlijks het relikwie vereren. De link 'bloed' en Heilig Bloed is natuurlijk voor de hand liggend. Na de hoogmis en voor de processie verdringen ze zich met tientallen rond het winkeltje achteraan in de kerk ons niisseii te bestellen, bidprentjes te kopen (sommigen een pakje van 30 tegelijk), of om 'bloeddraadjes' te kopen. René Van Delm: 'Bloeddraadjes, dat is een gebruik dat al genoteerd staat in 1687. We

Guslu Strij bos en AIia Aerts in hun 'winkeltje'

bijdragen waren, tellen we er in 1989 nog nauwelijks 40, plus een tiental voor het leven. René Van Delm: 'Vergeet niet dat de bijdrage toen slechts 5fr. bedroeg tegenover nu 100 fr. Bovendien vallen de inschrijvingen voor het leven er natuurlijk voor altijd af. Maar het heeft natuurlijk vooral te maken met de terugval van de devotie in het algemeen! Wie winkel zegt, denkt aan inkomsten. Nochthans zorgen de bedeldames, die met de op-

Eliza Smits, 80-plusser, komt elk jaar vanuit Viersel naar Heilig Bloed, en dat al meer dan 60 jaar lang.

tocht meewandelen, voor de grootste recette. Per keer worden er een 40 â 50.000 fr. rondgehaald. Samen met de ongeveer 30.000 fr. van het winkeltje (totaal ± 120.000 fr.) is dit het enige werkgeld voor de instandhouding van de processie. René Van Delm: 'We kunnen toch niet altijd bij de eigen bevolking gaan aankloppen. Sinds 1980 hebben we toch zo 'n 1,5 miljoen besteed

aan de restauratie. Wat bij onze enquête ook opviel, is de grote toeloop van Nederlanders, hoewel zij in het ledenboek nauwelijks voorkomen. Zeker 7 op 10 bedevaarders zijn noorderburen. Vroeger kwamen ze meestal 'en bloc' zoals dit jaar ook weer de 2 bussen van de 'processie van Ber gen op Zoom'. Zij zijn de laatst overgebleven groep van de vroegere 'processies' die tot voor enkele jaren steevast in groep aanpikten aan de Hoogstraatse optocht, soms met een eigen tafereel. Sommige van die genootschappen hebben als enige bestaansreden de Heilig Bloed Processie van Hoogstraten. Maar de voornaamste reden van de grote Nederlandse toeloop moet gezocht worden in het feit dat het Heilig Bloed wonder toch hdn wonder is. De oorspronkelijke feiten speelden zich af rond 1340 in het Nederlandse Boxtel. Slechts door een toevallige samenloop van omstandigheden kwamen de relikwieën in Hoogstraten terecht. Pas in 1924 werd, na talrijke kerkelijke processen, één van de doeken terug aan Boxtel geschonken. In gesprekken met Nederlanders laten ze duidelijk verstaan dat ze dt nog goed weten. 'Eigenlijk was het Boxtel, mijheer...' •


VANUIT HET STADHUIS.** Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 1980, '81 en '82 de gewone ontvangsten van het eigen dienstjaar kleiner zijn dan de gewone uitgaven. Dat de gewone dienst in die jaren toch nog een overschot vertoont, is te danken aan het boni van de vorige dienstjaren. Het resultaat van het eigen dienstjaar en de vorige dienstjaren samen, daalt constant vanaf 1979 tot 1984, om daarna weer gestadig te stijgen. De reserves van de zeventiger jaren werden in de eerste jaren van '80 fel aangesproken. Daarna werden o.a. door het invoeren van nieuwe belastingen (huisvuil, waterleiding, riolering) en een verbeterde conjunctuur (opcentiemen onroerende voorheffing en personenbelasting) opnieuw reserves opgebouwd.

Want er komen andere tijden... Kanttekeningen bij de gemeenterekening 1989

Van elke 100 frank die door de gemeente in 1989 werd uitgegeven (gewone uitgaven), ging er bruto bijna 42 fr. naar personeelskosten en ongeveer 35,5 fr. naar schulden. Dit zou volgens de gemeente-ontvanger de gemeente in de toekomst tot voorzichtigheid moeten aanzetten. De evolutie van de loonkosten en de praktisch niet in te krimpen schulduitgaven kunnen in de volgende jaren een serieuse hypotheek leggen op de gemeentefinanciën. De uitgaven Bij de gewone dienst hebben we vier grote Het positieve overschot op de rekening 1989 van meer dan 46 mijoen mag zeker niet leiden tot een overdreven optimisme. Dit saldo is im- posten waarbij het geld de deur uitvliegt. Onderstaande tabel geeft een duidelijk beeld. mers vooral te danken aan het overschot van de vorige boekjaren. En hier is ook de verbeterde conjunctuur zeker niet vreemd aan. HierTabel: Vastgestelde uitgaven eigen diensijaar door stegen immers ook de inkomsten en de personen belasting en deze uit de onroerende voorheffing. Maar volgens de Vereniging van Bel010 1983 gische Steden en Gemeenten zullen de bestaande reserves tegen 1994 30.8 84.776.457 Personeel in grote mate aangewend zijn om de te verwachten tekorten te dekken. 46.115.367 16.8 Werking Dit en nog veel meer informatie uit de gemeentekas konden we oppikken uit een overzichtelijke en boeiende ontleding van de gemeen8.9 24.178.500 Overdrachten naar Herman Schellekens telijkefinanciën door gemeente-ontvanger 43.5 119.372.601 Schulden aanleiding van de stemming over de gemeenterekening 1989. 100.0 274.442.925 TOTAAL De gemeenterekening 1989: een positieve balans De rekening over het dienstjaar 1989 is een weergave van de financiële verrichtingen die in het voorbije werkjaar in de gemeente plaatsvonden. In tegenstelling tot de begroting waar het om een raming gaat, geeft de rekening een beeld van de effectief gedane inningen en betalingen. Het werkjaar 1989 sluit met een globaal overschot van 46 miljoen. De gewone dienst, die betrekking heeft op de dagelijkse werking van de gemeente vertoont een bonus van 32 miljoen. De buitengewone dienst die meer de grote aankopen en investeringen behandelt, geeft een batig saldo van 7,7 miljoen.

Het resultaat van een rekening wordt niet enkel bepaald door het eigen dienstjaar maar ook door de verrichtingen die betrekking hebben op de vorige dienstjaren. Zo heeft de gewone dienst voor het eigen dienstjaar (1989) een overschot van 8,3 miljoen. Het overige is afkomstig van de vorige dienstjaren.

De gemeenterekening van 1979 tot 1989

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

070

41.6 14.7 8.3 35.4 100.0

Uit deze tabel blijkt dat in 1989 van elke 100 fr. aan gewone uitgaven, bruto bijna 42 fr. naar personeelskosten gaat. Op 6 jaar tijd is deze post zelfs met één derde gestegen. Hoe groter de gemeente, hoe zwaarder deze personeelslast zal doorwegen. Steden hebben na-

Het leek ons eens interessant om de gemeenterekeningen van de laatste 11 jaar naast elkaar te leggen. Zo komt tot uiting dat de inkomsten en uitgaven op tien jaar tijd bijna verdubbeld zijn.

Eigen dienstjaar + vorige dienstjaren

Gewone dienst eigen dienstjaar -

Personeel Werking Overdrachten Schulden TOTAAL

1989 136.731.985 48.441.857 27.096.549 116.355.971 328.626.362

Inningen

Betalingen

Resultaat

Inningen

Betalingen

Resultaat

162.012.713 170.440.898 181.605.779 225.140.365 268.822.527 283.915.295 291.623.784 287.168.857 322.203.845 314.544.725 334.601.448

153.005.574 185.614.453 219.457.138 251.641.112 267.945.517 275.725.389 289.685.255 280.516.924 290.777.272 308.624.023 326.268.768

+ 9.007.139 —15.173.555 —37.851.359 —26.500.747 + 877.010 + 8.189.906 + 1.938.529 + 6.651.933 +31.426.573 + 5.920.702 + 8.332.680

228.313.060 247.000.831 243.244.821 256.586.056 278.036.900 288.754.035 298.501.532 294.585.078 334.617.578 356.885.807 380.496.014

161.374.318 198.410.513 229.019.604

+66.938.742 +48.590.318 + 14.225.217 + 1.319.112 + 2.633.871 617.192 + + 3.778.387 + 8.851.799 +36.769.426 +40.539.129 +32.074.638

255.266.944

1

275.403.029 288.136.843 294.273.145 285.733.279 297.848.152 316.346.678 348.421.376

1


GEMEENTERAAD melijk een centrumfunktie en moeten dan ook in bijkomende behoeften voorzien waarvoor vaak suppiementaire mensen moeten ingezet worden. Denken we maar aan de politiediensten, de brandweer, het onderwijs, kultuur en gezondheidsdienst. Een aantal van deze personeelskosten zijn evenwel ten laste van de staat zoals loonkosten voor de GEKO's, voor het lager onderwijs en het kunstonderwijs en dit van de bibliotheek. Deze uitgaven worden aan de gemeente teruggestort. Toch blijft er nog altijd 68 miljoen door de gemeente zelf te dragen. De Post 'overdrachten' wordt vooral gedomineerd door de werkingstoelage aan het OCMW. Voor 1989 betekende dit toch meer dan 21 miljoen. Het aandeel van de schulduitgaven (interesten en aflossingen van aangegane leningen) is Vrij groot (35%) en praktisch niet in te krimpen. Veel zal bovendien afhangen van de verdere evolutie van de rentevoeten. Van de 116 miljoen werden er in 1989 56 miljoen door de staat terugbetaald. Dit heeft dan betrekkingen op leningen voor werken of aankopen waarvoor de staat subsidies verleent. Toch blijft de netto-last voor de gemeente Vrij hoog. Wanneer we de nettouitgaven voor de gemeente voor personeelskosten en schulden samentellen, komen we op 65% van het totale uitgavenpakket.

De inkomsten Gelukkig zijn er ook nog inkomsten, maar die moeten ergens vandaan komen. De voornaamste bronnen zijn het gemeentefonds en de belastingen. Het gemeentefonds is een bijdrage van de staatskas aan de gemeenten. Vorig jaar bedroeg deze 'dotatie' 41 miljoen. Nochtans stelt men vast dat de gelden die door het gemeentefonds aan de gemeenten worden overgemaakt, geleidelijk aan verminderen. Door de sanering van de overheidsgelden werd er in 1988 zo'n vijf miljoen minder ontvangen dan in de vorige jaren. Als de overheid in de toekomst de kraan meer en meer dicht zal draaien, dan zal men hier wel degelijk rekening mee moeten houden. Bezuinigen of/en meer belastingen? Dit zal van de beleidsmensen afhangen. Bij de belastingen zijn vooral de opcentiemen op de onroerende voorheffing en deze op de personenbelasting het belangrijkste. Deze zijn respectievelijk goed voor 45 miljoen en 39 miljoen. Andere gemeentebelastingen brachten in 1989 12 miljoen op. De opcentiemen worden geïnd door de Rijksontvanger (zie belastingsbrief) en worden dan doorgestort aan de gemeente. De opcentiemen op de onroerende voorheffing liggen in Hoogstraten sinds 1987 op 1700. Eén opcentiem vertegenwoordigt momenteel iets meer dan 29.000 fr. De waarde van zulke opcentiem is de laatste jaren fel gestegen zodat de gemeente heel wat meer kan ontvangen zonder het aantal opcentiemen te doen stijgen. De opcentiemen op de personenbelasting zijn vanaf 1986 vastgesteld op 6%. Zoals u wellicht weet, behoort het belastbaar inkomen van onze gemeente tot de laagste van het arrondissement. (Raar maar waar, op papier althans).

Hoop in bange dagen? De rekening 1989 vertoont nog een flink over schot. Dit is voor een groot stuk te danken aan de reserves van de vorige jaren. Daarom blijft voorzichtigheid geboden. De verminder-

de inkomsten uit het gemeentefonds, de evolutie van de loonkosten en de interestvoeten en de vraag of de inflatie beperkt kan blijven, kunnen mogelijk een hypotheek leggen op de gemeentefinanciën. Tot zover de kanttekening van de gemeenteontvanger. Alle frakties in de raad hadden lof voor het werk van het personeel. Na nog een aantal bedenkingen en woordenwisselingen die niet altijd in een serene sfeer verliepen, keurde de raad eenparig de gemeenterekening 1989 goed.

Aardbeien. Alle heus aan dek! Een onverwachte inval door de rijkswacht in tal van tuinbouwbedrijven heeft voor heel wat opschudding gezorgd bij de aardbeitelers. Het is geen nieuwigheid dat er heel wat plukwerk in het zwart gebeurt maar ook dat er sinds enkele jaren meer en meer buitenlanders illegaal aan deze seizoenarbeid deelnemen. Vorig jaar zouden er naar schatting een 400-tal van deze mensen tewerkgesteid geweest zijn. Het gaat hier voornamelijk over NoordAfrikanen die ook uit Nederland en Duitsland overkomen, alsook over heel wat Oost-Europeanen. Dit jaar begon het seizoen echter ongewoon vroeg en de aanhoudende hitte zorgde voor een overhoop aan rijpe vruchten. Het was alle hens aan dek geblazen om de pluk te klaren. En plots was daar eind mei de inval van rijkswacht en arbeidsinspectie. Verscheidene illegale arbeiders werden opgepakt. Er ontstond heel wat onrust in de tuinbouwkringen. Om een oplossing te vinden voor dit probleem werd de gemeenteraad op donderdag 31 mei inderhaast bijeengeroepen. En die oplossing kwam er, net zoals in de omliggende gemeenten. Het college stelt voor een plaatselijke werkgelegenheidsagentschap op te richten waardoor langdurig werklozen de toelating krijgen om tijdelijk aan de pluk deel te nemen. Deze mogelijkheid zit vervat in een wet van juli 1987 die aan werklozen de kans biedt als hulp te fungeren voor klein tuinonderhoud. Volgens inlichtingen ingewonnen bij het ministerie, zou in dit geval de pluk van groenten en fruit in aanmerking kunnen komen. De oprichting van een werkgelegenheidsagentschap moet dan wel door de gemeenteraad worden goedgekeurd en er moet een koninklijk besluit worden aangevraagd. Schepen Coenegrachts en volksvertegenwoordiger Jef Van Looy zijn reeds geruime tijd bezig geweest om het probleem van seizoenarbeiders in de tuinbouw op een wetteljke manier op te lossen. Zo waren er enkele maanden geleden reeds kontakten met het Ministerie van Arbeid. Zij zagen de oplossing vooral in het aanbieden van een wettelijk kader voor tal van OostEuropeanen. Zo was er de bedoeling om met Polen een kontrakt af te sluiten waardoor Poolse arbeiders voor maximum zes maanden naar België zouden komen om o.a. ook in de tuinbouw te kunnen werken (stage). Deze onderhandelingen zijn evenwel op een sisser uitgelopen. De Poolse regering wou enkel Pooise werkozen uit de steden naar België sturen en niet voor zes maanden, maar wel voor drie jaar. Bovendien zouden zij tewerkgesteld moeten worden in de bouw en in de industrie en niet in de tuinbouw. Ook de kostprijs stond ter discussie zodat uiteindelijk in

april de onderhandelingen afsprongen. Toen dan ook het Ministerie bezwaar maakte tegen het aantrekken van buitenlandse arbeiders terwijl er in België zelf nog 350.000 werklozen zijn, werd de wet van 17 juli 1987 bovengehaald. Hierdoor kunnen nu werklozen zonder verlies van hun stempelgeld in de tuinbouw tewerkgesteld worden. Zij mogen maximum 60 uren per maand werken en ontvangen van de tuinbouwer 150 fr. per uur (160 fr. - 10 fr.). Raadslid VerhuIst heeft wel enkele bedenkingen en vraagt zijn collega's ACW-wers uit het college hoe zij deze beslissing kunnen verantwoorden. Nu krijgen de 'tuinders' officieel voor 160 frank een goedkope werkkracht. Dit kan eigenljk niet. Ook in de tuinbouw zouden er redelijke lonen moeten uitbetaald worden. Een goede arbeidskracht is een goed loon waard. Indien dit echter niet mogelijk is, laat ons dan niet langer onze tuinders stimuleren om steeds maar meer en meer uit te breiden. Men moet dan maar realist zijn en niet verder willen springen dan de stok lang is. Anderzijds heeft onze tuinbouw een zeer goed reputatie en dat zou zo moeten blijven. Zij is er niet mee gebaat om te pas en te onpas in het nieuws te komen met illegale arbeidssituaties. Laat die oplossing die nu voorgesteld wordt, een noodoplossing blijven en kijk nu reeds uit naar een definitieve oplossing. De tuinbouw zal er wel bij varen, aldus raadslid Verhuist. Deze kritische bedenkingen ontiokten bij schepen Coenegrachts de opmerking dat we op die manier terugvallen in de geschiedenis, een vak dat raadslid VerhuIst wellicht goed zal kennen. Hiermee eindigt de discussie en wordt het werkgelegenheidsagentschap goedgekeurd. Voor de commissieleden die dit moeten besturen worden de negen leden van het OCMW aangesteld. •

Een blijvende herinnering aan ons huwelijk.

PENFO FOTOGRAFIE LINDENLAAN 14- BEERSE - 014161.35.37

Hild en Andre Bols - Van Dijck


DRUKWERK Hoogstraten of bestellen bij Etienne Heylen mits overschrijving van 250 frank op rekeningnr. 001-0476884-11. Bij wijze van voorproef geven we een klein fragment van 'CaféCoiffeur': 'Weet je, onder ons gezegd, thuis waren ze wel niet zo erg op je gesteld. Vader zei dat je te doen had met andere mannen en moeder dat je trappist kon drinken als een manskerel. Nu, ik weet wel beter, je was gewoon een gewiekste zaken vrouw, een herbergiersler die met alle slag moest omkunnen. Ik vond het steeds uniek bij jou, Fien. Achter op het koertje spelen tussen de lege bierbakken en met de restjes weer volle flessen maken.'

NADER BEKEKEN

Cursiefj es 'Omdat ik Hoogstratenaar van geboorte ben - en vele van mijn cursiefjes een Kempisch tintje hebben - meen ik dat mijn uitgave een aantal lezers van 'De Hoogstraatse Maand' kan interesseren', schreef Etienne Heylen, woonachtig in 2550 Kontich, Haakstuk 42 (tel. 457.72.65, nâ 18 uur) en geboren in Hoogstraten in 1948. Jef Van Linden, burgemeester van Kontich, schreef op de achterzijde van de omslag: 'En toch.., er zijn nog auteurs die cursiefjes plegen, licht verteerbaar en verfrissend. Een ver ademing tussen de overvloed aan 'objectieve' informatie die ons dagelijks overspoelt. Het is de verdienste van Etienne Heylen ons die verstrooiing te bezorgen met een verzameling van de stukjes die hij in Raakpunt en de Kontichse Gazet publiceerde. De auteur ontpopt zich als een fijne observator van mensen, dingen en gebeurtenissen. Soms zeer actueel, soms nostalgisch wegdromend. Hij tovert veelal de glimlach op ons gelaat, soms een grijns en een enkele keer bijt je op de tanden.' De bundel cursiefjes kreeg als titel 'In de Marge'. Het boekje bevat 27 verhaaltjes, telt 80 blz. gebonden. Men kan het kopen bij de boekhandel Dries-Torreele, Vrijheid 159,

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten Minderhout Tel. 03/314.46.55 -

10

=d * Garage VAN REEL

Toerisme Hoofd verdeler Elk jaar publiceert de Toeristische Federatie Provincie Antwerpen een aantal brochures en promotiekrantjes. Deze bladen (A4-formaat) bevatten veel interessante informatie over de dorpen en steden uit de provincie Antwerpen. Zij zijn een handige wegwijzer voor de toerist maar ook een goede gids voor de inwoners van de streek die dikwijls geen weet hebben van de vele recreatieve mogelijkheden bij de buren. De promotiebrochures 'Kunststeden', 'De Kempen' en 'Klein-Brabant (Scheldeland), Rupeistreek en Vaartland' kan men gratis bekomen. De brochure 'Kunststeden' (12 blz.) wil vooral de historische rijkdom en de toeristische bezienswaardigheden van de provincie voorstellen, in het bijzonder de kunstcentra Antwerpen, Mechelen en Lier. De publicatie 'De Kempen' (16 blz.) typeert deze Antwerpse regio. Men vindt hierin heel wat informatie inzake prijzen, adressen en mogelijkheden met voordelige korte vakanties, recreatiegebieden, groene vakantieoorden, gastronomische specialiteiten en de sterk uitgebouwde fiets- en wandelinfrastructuur. De brochure 'Klein Brabant...' vertelt over wat men er maakt, wat men er kan eten, wie is (bv.) Emile Verhaeren, wat valt er te beleven in de Rupelstreek, waar is het Vaartiand gesitueerd, enz... De brochure 'Dagtochten' bevat vele tips voor dagtrips, individueel of voor groepen. Bij de 24 voorstellen heeft men vooral oog gehad voor een goede kwaliteitprijsverhouding. Reisorganisatoren en verenigingsbesturen kunnen met dit drukwerk veel opzoekwerk en tijd besparen. De zomer is in het land, de fietsen worden van

Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag - Zondag 10-17 uur

9

voor Hoogstraten.

Ook * autoverhuur * carwash * tweedehands * carrosserie alle merken St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, Telefoon: 031314.33.33 stal gehaald en de fietspaden worden weer druk bereden in onze provincie. De brochure 'Antwerpen Fietsprovincie' bevat alle mogelijke informatie over de bewegwijzerde fietsroutes, fietsverhuurdiensten en tevens een kalender van alle evenementen rond de fiets. Ook deze brochure is, juist zoals de vorige, gratis verkrijgbaar. Een nieuwe herwerkte fietskaart van de provincie Antwerpen kan men bekomen voor de prijs van 195 fr. Op zaterdag 12 mei werd door Belgische en Nederlandse delegaties het Bels Lijntje officieel 'ingefietst'. De voormalige spoorverbinding tussen Turnhout en Tilburg, via Baarle-Hertog-Nassau, is nu een keurige fietsroute. Over dit nieuw fietspad verscheen eveneens een fijne brochure. Sinds enkele weken is ook de nieuwe brochure 'Korte Vakanties en Weekends 1990' verschenen. Zo een weekend of een meerdaagse vakantie kan men bij de TFPA reserveren. Zo een arrangement biedt de toerist een meerdaags verblijf en bevat een aantal extra's tegen de prijs die lager ligt dan wat de toerist zou betalen indien hij hetzelfde op eigen houtje zou willen bekomen. Gebruik maken van de diensten van de Toeristische Federatie Provincie Antwerpen betekent: meer krijgen en minder betalen! Wie werkelijk alles wil weten wat er in onze provincie gebeurt in de stad en op het platteland, vraagt best naar de brochure 'Evenementenblad'. Het is een compleet vademecum met veel nuttige adressen en telefoonnummers. Al deze 'drukwerken' kan je bekomen bij de TFPA, Karel Oomsstraat 11, 2018 Antwerpen, tel. 216.28.10. De meeste brochures zijn gratis maar men vraagt wel 20 fr. voor verzendingskosten. Ook bij de plaatselijke VVV's en gemeentelijke toeristische diensten heeft men verschillende van deze uitgaven in voorraad. •


DAGBOEK Deze maand kunt u meereizen in de gedachten en gevoelens van een vrouw met een hart als een bruisende zee. LILIANE HELSEN uit Hoogstraten vertelt over een week uit haar leven. Zij is moeder van vier dochters, echtgenote van Jozef Stoops, zaakvoerster van een druk aannemersbedrijf, een meelevend familielid, buurvrouw, enz... Als dichteres beleeft zij elk feit, elke gedachte en elke indruk heel intens. Hallo, lieve mensen, allen die dit lezen, kunnen zich even in mijn gedachtengang en mijmeringen inleven, als u intens meereist in de geheimzinnige en toch zo simpele weg van mijn dagelijkse indrukken en gebeurtenissen. Zij zullen ondervinden dat elk teken van leven wonderbaarlijk is. zondag 27 mei De dag begon zo mooi, zo rustig en zonnig. Toen ik deze morgen voor de zoveelste keer wakker werd, was het 8.30 uur. De plaats naast mij was leeg. Ja, precies, Jos Stoops was al weg, van zes uur, om te fietsen... de ScheIdeprijs of zoiets, hopen maar dat hij wint van zijn ploeg, zo kan hij een tijdje over zijn triomf praten en genieten. Ik strekte mijn armen en benen naar alle kanten uit, wat met mijn bedgenoot niet mogelijk is, en keek gefascineerd naar de loofstille, groene hoge bomen, dichtbij en in de verte, met op de voorgrond een stukje hotelschool. Daartussen een orkest van tjilpende vogeltjes, en... nog meer... mijn gedachten in vogelvlucht over de dag die komen ging. En dat ging zo: Wanneer ik enkele uren later door mijn keukenraam keek, zag ik daar Bobonne (mijn schoonmoeder) zitten, zo vredig, ingetogen, in de zon onder de paraplu, met haar nieuwe haartooi in krulletjes, net een vredig schaapje. Rondom dit schouwspel witte 'poesjes', dwarrelend als sneeuwvlokken, waarschijnlijk rijpe bloesems van een soort bomen in de buurt. (Sorry, een héél zwak punt van mij: ik ken en weet weinig van de natuur). En dan... ineens, met een rollend gevaarte over mijn nieuwe witte keukenvloer: 'Ciao, mama. Tutto bene?' Mijn dochter, Nicole, komt net terug van Milaan, zomaar eventjes voor een dag of vijf, haar Italiaanse vrienden gaan opzoeken. Dan.., nog wat later, een rood Escortje dat zachtjes achter 't huis komt gezoemd. Edith en Dirk (mijn getrouwde dochter en schoonzoon), stralend van geluk, en fier, met een bak grote, hevig-rode aardbeien in Dirk zijn handen: 'alstublieft, ma, voor jou!' Wat heb ik toch een schat van een schoonzoon! Even later zit iedereen bij Bobonne, waar elkeen zijn zegje doet. Mijn schoonzuster, Maria, die er niet bijzat, roept ineens: 'Eten, mannen!' Wat dât vrouwtje kan! Bobonne's huis is als het ware omgetoverd in een vijfsterren restaurant. Dit is elke zondag zo, en héél ons gezin mag komen eten. Ongelooflijk! De schamele grammetjes die ik in zes of zeven dagen eraf kreeg met 'zwaar' dieet, plakken er als siroop terug aan. Dan in de namiddag nog wat familie, en rond zes uur arriveert mijn man. Hij zegt weinig

over de koers of de prijzen, en ik behoud wijselijk het stilzwijgen. Als een roos valt hij in slaap in de zetel, we zijn allen stil, zoniet wordt hij wakker en begint nu al de voorbereidingen voor de nieuwe werkweek, en dan is onze zondag voorbij. Alhoewel, mijn dagen zijn lang en nachten kort, want de televisie staat nog op mijn programma. Hartverscheurende taferelen, boeiende actualiteiten, soms een misdaadserie, maar dat zien jullie dan ook wel. Tot morgen dus! maandag 28 mei Na een slapeloze nacht werd ik deze morgen wakker om 7.30 uur van het telefoongerinkel. Naast mij was 't bed weer leeg, al van zes uur, maar deze keer om te werken. Mijn man heeft ook veel gewoeld deze nacht, ja, hij moet minstens op vijf plaatsen beginnen, en wie wordt dan de eerste gelukkige? Dan... Isabelle is al naar school, Angeline, de werkvrouw, is in volle actie, en ik moet zo vlug mogelijk op bureel werken, nog steeds achterstand inhalen vanwege mijn tijdelijke werkonbekwaamheid. Maar... rapper gezegd dan gedaan. De telefoon blijft rinkelen, telkens weer... 'Wanneer komt Jos voor mijn dak? Ja, maar...' (10 min.) 'Hallo, Jos had gezegd dat hij verleden week herstelling kwam doen, maar... ' (20 min.) 'Hallo, hoe zit dat nu zeg? Uwe man belooft maar, en er komt niets van, wanneer ... ?' (15 min.) 'Hallo, met de Zusters van Huldenberg!' 'Ai, goeie klant', denk ik, 'altijd direct betalen, zien wat ik zeg.' Na vleiend gesprek zegt Zuster Schrijvers tevreden: 'Groeten aan Jos!' En zo komen die anderen dan op de tiende en elfde plaats. Maar dan ineens, een telefoon: 'Hallo, Liliane, hoe is 't met u, kan ik deze namiddag eens langskomen om gezellig wat te babbelen?' Het is de vrouw van een aannemer die we goed kennen. Ach, wat moet ik zeggen? Het is nu 11.30 uur geworden, ik heb nog niets op bureel gedaan en als een stomme rappe film, zie ik mijn dagindeling voor mijn geest flitsen. 'k Ben nu al half gek en moe van de telefoongesprekken, na de middag moet ik hoognodig een uurtje rusten, daarna boodschappen doen en van vier tot vijf naar Bobonne, naar 't rusthuis. Ik herpak me en zeg met een krop in mijn keel: 'Louisa, het spijt me echt, ik heb nog zoveel werk en geraak nooit bij, ik dank u zeer voor uw belangstelling, maar kan het niet enkele weken later, dan heb ik lange tijd.'

Liliane He/sen

Heel begrijpend wenst ze me nog goede gezondheid en goede moed en haakt af. Zieltogend blijf ik een tijdje op de stoel zitten. Wééral moeten afzeggen, vanwege dat vele werk. Wat vind ik dat erg, voor haar, maar vooral voor mij. Ik hou zo van al die lieve mensen, die me komen bezoeken, willen komen bezoeken, al die goede zielen, die blijven vragen: 'Liliane, hoe is het met u, ik denk erg veel aan u en wens je goede moed.' In al die maanden van ziekte en herstelling heb ik meer mensen leren kennen en liefhebben dan in héél mijn leven, ik ben nooit zo verrast en ontroerd geweest, eerst tranen van verdriet, maar dan vooral tranen van geluk, het doet me zo goed, het geneest me... Voor u allen deze 'ode': Zoete balsem De dokters spraken harde taal, Al lieten ze 't niet merken. Omweven met een mooi verhaal, Wilden ze 't gesprek beperken. 'Maar, dokter, 't is toch niet van slechte aard? Ik voel zo 'n angst van binnen.' 'Welnee, mevrouw, 't is niet eens onrust waard, En morgen zullen we beginnen.' 'Hoe is het dokter, is alles goed gegaan?' 'Jazeker, verlost van alle kwade cellen.' 'Ik voel me ziek, wordt er nog iets gedaan? 't Zijn mijn gedachten die me zo erg kwellen.' 'De uitslag moet nog komen, en alles wordt op tijd gezegd.' 'Mijn kinderen!', komt het wel goed, de wanhoop wordt steeds groter. Het kussen nat van 't wenen, geen moed meer voor 't gevecht. Eenzaam, alleen, in 't donker, ben ik een echte zielepoter. En dan... moe en vol miserie, even ingeslapen, Staat daar de dokter met de melding: 'Alles komt goed.' Zo onverwacht, versuft lig ik hem aan te gapen. 'Rust nu maar verder, en nog goede moed.'

11


DA GBOEK 'k Ben nu al lang herstellende, soms nog een beetje ziek, Maar wat me thuis nu overkomt is haast niet te geloven. Want, lieve mensen, dat jullie zoveel aan me dachten wist ik niet, Zo heb je moed en kom je âlles te boven. Als zoete balsem op open wonden, Word ik in liefde en vriendschap gelaafd. Ontroerd, dankbaar en opgewonden, Vergeet ik nooit wat jullie me gaaft. En nu nog, bijna dagelijks, van alle kanten Gaat deze grote vreugde voort. Tussen mijn vrienden en liefde-gezanten, Ben ik oprecht gelukkig in dit oord!

dinsdag 29 mei

Het is nu tien uur 's avonds. De telefoon rinkelt nog steeds zoals weleer, 's avonds hetzelfde ritueel als 's morgens. Ik ben deze namiddag naar de dokter geweest, alles goed. Nu zit ik voor de televisie. Zojuist heb ik zalig, alleen, 'Medisch Centrum West' en 'Return to Eden' gezien. Isabelle heeft de video ingesteld voor haar. Zij is naar jazz-ballet. Ja, in huize Stoops is niet iedereen zo rustig als mama. Daar komt Dr. J.M. Vermander aangereden. Het zal er weer spetteren en spannen tussen de Dokter en onze Jos over fietsen. Verhalen over vallen en nog de eerste zijn, tegen elkaar op. Afspraken maken voor de volgende grote rit, zondag, Luik-Bastenaken, enz... Daarom ga ik nu alles klaarmaken voor morgen. En dan... op naar een slapeloze nacht, denken, mijmeren..., plannen maken, alleen..., heerlijk! woensdag 30 mei

De weerman had voor vandaag bewolking met een weinig regen voorspeld, maar niets daarvan, zonnig en droog. Mijn man was in zijn nopjes deze morgen. Met zijn volle ploeg vertrok hij naar 't Kasteel van Westmalle bij Baron Van der Straeten voor een dakrenovatie. Niet alleen is Westmalle mijn geboortedorp, maar dit kasteel heeft zo ook een voorgeschiedenis voor ons heiden. Mijn grootva-

der is, zolang mijn moeder weet, boswachter geweest van het domein. Toen we met Allerheiligen in Westmalle de Baron tegen 't lijf liepen, samen met mijn moeder, zei hij, naar ons wijzend, en in de ogen van mijn moeder, mijn grootvader herkennend: 'Brave, eerlijke mensen.' Moeder was er van aangedaan. Ze vertelde me nog eens dat één van haar oudste zusters op het kasteel dienstmeid geweest is, dat moest zo in die tijd. Iedere pachter van de Heer liet een dochter, praktisch voor niets, op 't kasteel werken. Maar ook bij mijn man hangt er een verhaal aan vast, en, voor de zoveelste keer beleefden ze, de Baron en onze Jos, het hen zo bekende avontuur met de vijver. In 1937, geboortejaar van mijn man, werkte vader Louis Stoops op het dak van het kasteel van de toenmalige kasteelheer Van der Straeten. Door een onbekende oorzaak viel vader Louis met een grote zwaai van 't dak, pardoes in de aanpalende vijver. De huidige 80-jarige baron, die toen een jonge knaap was, weet het nog als gisteren. Hij vertelde dat ze vader Stoops, die in het slijk van de vijver stak, uit zijn netelige positie bevrijdden (knechten en meiden), hem droge en zuivere kleren aandeden en dat hij binnen de kortst mogelijke tijd weer op 't dak zat. Mijn man zit nu misschien wel op dezelfde plaats, mijmer ik. Net na de middag ben ik mijn schoonmoeder van 't rusthuis gaan halen om bij Louisa Meyvis, haar coiffeuse, haar schapenkrolletjes weer in de plooi te leggen, en om half vijf was ze weer als een eerste schoonheid, met zilvergrijs haar, in 't rusthuis. Pascale heeft zojuist haar eerste examen gedaan in Antwerpen en 't is goed meegevallen. Isabelle is naar de tennis en kan alle minuten binnenkomen, dan komt er weer leven in de brouwerij. Misschien schrijf ik straks nog wat! Hallo, nu vlug even dit: En of Isabelle leven in de brouwerij bracht! Bruisend van energie en enthousiasme kwam ze zingend: 'Zwarte Leeuw wordt Kampioen', naar huis gereden, één hand aan het stuur en in de andere hand een kaartje in de lucht zwaaiend! 'Mama, ik

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

12

autobanden

fdPEETEfl Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 031314.63.05

*

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage

heb nog een kaartje kunnen bemachtigen voor morgen, voor 'Zwarte Leeuw', het was het laatste.' Wat meisjes van 15-16 jaar toch in dat zwarte beest gezien hebben. donderdag 31 mei

De datum is wel veranderd, maar de dag van gisteren is eigenlijk verder gegaan. Verleden nacht was er geen nacht, en de dag, ineengestrengeld met de volgende dag, bleef dag, zonder eind, zonder begin. Deze nachtse dagen beleef ik uniek. Ze zijn er niet dikwijls, maar ze zijn er, ik kan ze niet missen, héél mijn leven al. Zodra ik mijn lichaam had neergelegd, en ik geen enkele pijn meer voelde, begonnen de sprookjes en beelden en een intens beleven van herinneringen en fantasieën, die héél die lange dag zouden duren. U, mensen, die hetzelfde kân en mg beleven, kunt het alleen begrijpen, want woorden zijn niet vatbaar voor dit gebeuren. Door de heldere ruiten staarde ik naar de fonkelende sterren in de donkere lucht, en... wat lager, de schaduwen van de majestatische bomen, het was mijn domein, waarin ik met haifgesloten ogen alles beleefde. Terwijl mijn man naast mij lag, was ik toch niet bewust van zijn bestaan. Ik pas dan alleen maar in dit ritueel. De tijd staat dan stil voor mij, en ontroerende voorbije herinneringen spelen samen met onbekende verlangens een belangrijke rol. Het zijn als visioenen uit mijn vroeger, huidig en later leven. Ook dramatische en minder gelukkige momenten komen aan bod, dit moet ook gewoon, omdat het geluk niet van 't verdriet kan gescheiden worden. En dan... onverwacht..., begint er in mijn geest iets te bewegen en te leven, wat ik soms als een opdracht zie. Eerst de titel: 'De dag die nooit eindigt.'

Waarom het atijd in zo'n momenten gebeurt, weet ik niet, maar de woorden en verzen lopen mijn geest voorbij, langzaam, maar zeker, net lang genoeg om het direct op te schrijven, zoniet herinner ik 's morgens enkel de titel nog, wat nu het geval was. De nachtelijke dag die me zo ontspande en innerlijke rust gaf was te mooi om te onderbreken, want na 't schrijven van mijn inspiratie is alles altijd voorbij. Dus bleef ik verder mijmeren tot ik tegen het ochtendkrieken mijn man wakker maakte om te gaan werken. Ik viel in een korte, rotsvaste slaap, zonder droom, welke abrupt werd afgebroken door


DAGBOEK Isabelle, die zonodig kwam zeggen dat ze naar school ging. Met schaamte, vanwege het late uur, strompelde ik als een slaapwandelaar de trap af. 't Ging warm worden, vertelde Angeline, en zo nam het gewone leven zijn gang. Alles verliep zo normaal mogelijk, ook mijn bijna dagelijkse trip naar 't rusthuis, naar Bobonne. Zelfs daar, zoals altijd: 'Ha, Liliane, je bent zo laat, seffens moet ik al gaan eten.' Die mensen schijnen als grootste hobby, het eten te hebben. Speciaal ga ik telkens om vier uur zodat ik ze dan tegen vijf uur naar de eetzaal kan begeleiden en terug kan gaan. Hoe dichter we de eetzaal dan naderen door de schoongekuiste, blinkende gangen, des te verrukter en hunkerend ze looppasjes neemt. En dan, die menskes aan de tafels, schoon om af te zien, en ook plezant om binnen te gaan, waar ieder dan even ontspannen, vriendelijk lacht. Ik blijf er altijd enkele minuten in het rond kijken om iedereen te begroeten. Albertine, bolletje, en Jeanneke, die me altijd dankbaar vastgrijpt bij mijn arm, dan Suske, die zijn jeugd maar niet kan vergeten, en daarom steeds mijn volle aandacht vraagt, om er iets over te vertellen, en nog vele anderen. Als ik dan mijn rug gekeerd heb, en nog door de ruiten binnenkijk, zie je die oudjes, als kleuters, onder elkaar klontjes verwisselen voor een koekje, enz. Bobonne, die zo op mij had gewacht, ziet me niet eens meer staan. Alle maneuvers om haar aandacht te trekken zijn tevergeefs. Ze is druk de toespijs aan 't verdelen aan haar tafel, onder luid gepraat en gelach, terwijl haar twee tafelgenoten met spanning, tevreden toekijken. Het zijn net kinderen, maar dat is juist het schone, het boeit me nog elke dag en het is voor mij ook een van mijn gelukkigste momenten, die oude mensen daar zo keuvelend, onhandig soms, maar ô, zo tevreden met elkaar te zien omgaan. Als ik dan terugkeer en door de propere, goedruikende vertrekken loop, denk ik dikwijls: 'Hier wil ik later ook wel komen, als het zover is.' Buiten moet je altijd weer even wennen aan het gewone leven, dat niet stil is blijven staan. Thuisgekomen, Angeline al weg, hoor ik van boven de zware klanken van daverende popmuziek, terwijl Isabelle zich klaarmaakt voor 'Zwarte Leeuw'. Terwijl ik vandaag mijn laatste woorden schrijf, komt ze terug, met een verslagen gezicht: 'Mama, dat was niet eerlijk hoor, ze zijn zeker omgekocht.' Zou het haar eigenlijk wel wat kunnen schelen? 'Ja', denk ik, 'daar zullen we dan nog wel meer van horen.'

Zoals bijna altijd wilde ik verder gaan rond twaalf uur 's nachts, wanneer de dag gans voorbij is. Rond elf uur echter werd Pascale héél erg ziek en moest dringend in het ziekenhuis opgenomen worden. De eerste drie-vier volgende uren was het vol spanning wachten.., tot ze aan de beterhand was. Ik ga haar seffens nog eens bezoeken, in de voormiddag, want om drie uur moeten we op het Kommuniefeest zijn. Nu nog eens tot straks dus... Hier ben ik terug. We zijn speciaal vroeger thuisgekomen, vanwege Pascale, en ook omdat mijn man morgenvroeg om vier uur moet opstaan voor zijn koers 'Luik-Bastenaken'. Nu slaapt hij reeds en Nicole en Isabelle zijn nog even weg. Het is nu tien uur terwijl ik mijn laatste regels schrijf. Ik voel me nu niet op zijn best, en voor âl die nare dingen die vooral een moeder zo'n pijn doen, en ook heel toepasselijk voor morgen, de blijde hoogdag van Sinksen, wil ik besluiten met mijn eerste gedicht toen ik zestien was, mijn lievelingsgedicht (februari

Mijn hart is als een bruisende zee Mijn hart is als een bruisende zee, Verzwolgen door het kokend nat, In zoele kahnt' en vredigheid, In bruut geweld of harde strijd, Hoor ik Zijn Stem soms heel dicht bij, Dan weer uit verre eindeloosheid: 'k Zal heersen tot het eind der tijden.' Ver achter d'heuvelen en de zee, Klinkt nog de echo me in d'oren, Een zoete naklank van de Stem die wegstierf, Nu niet meer te horen, Mijn hart gebiedt: 'toe, profiteer!', Dat stemmenspel is slechts illusie, Je bent toch groot en rijk, nog meer, Je bent zo machtig als de zee. En in het avontuur van 't leven, Heb ik gezien, geleerd en begeven, Op 't moeilijk pad van d'overwinning, Van strijd en vastberadenheid, Mijn hart is kalm nu en tevrêe, ik zie mezelf weerspiegeld in de zee, Een stem dringt tot me door van wijd, Ik voel me klein in Gods oneindigheid.

1957):

Liliane Helsen

.10

KOPJE VAN DE MAAND

Her is gelukt. Dit meisje uit het Hoogstraatse beet de spits af in ons kopje 'nieuwe stijl', waarin we een grotere inbreng

vragen van onze kopjes; meer kop-werk dus. Voor wat hoort wat, nietwaar. We laten u echter nog enige tijd op uw honger om de resultaten van deze kopjesparticipatie te tonen. 1-Jaar naam kri/î u al. kijk hij de f,ramsportaderten [ie.

vrijdag 1 juni

We beginnen weeral een nieuwe maand, en ik vraag me af of die ook weer zo jachtig wordt. Deze namiddag ga ik naar de kapper in Oostmalle, want morgen moeten we naar een Kommuniefeest. Terwijl ik nu boodschappen ga doen, begint Angeline aan haar laatst werkdag. Pascale is aan 't blokken en het moet stil zijn in huis. Straks ga ik verder... zaterdag 2 juni Mijn beste dagboek, gisteren is het er niet meer van gekomen om nog iets te vertellen.

En nu maar hopen dat de anderen zich diezelfde moeite gaan getroosten. Als onze nieuwe jongeheer of -dame zich met evenveel enthousiasme, als uit de foto blijkt, van zijn opracht kwijt, zijn wij geen klein beetje blij. Hij of zij sture ons een kaart of brief met daarop een tekening, gedicht of verhaal (alles samen mag ook!) over de buurt, straat of het dorp waarin hij of zij woont. Vergeet natuurlijk uw naam en adres niet te vermelden. Ons adres: D.H.M., K. Boomstraat 37, 2320 Hoogstraten. Succes! 13


SPORTIEF HIERYO Als je het wandelen niet kunt laten, dan heet je Karel Boeckx Wandelciub 'De Noorderkempen' werd begin dit jaar opgericht. Karel Boeckx is ondervoorzitter en licht één en ander toe. 'We zijn aangesloten bij de Vlaamse Wandel Federatie (VWF), en tellen momenteel 84 leden'. De eerste organisatie (50 km), begin februari kende een succes. Karel werd in het verleden al eens tot sportman van het jaar verkozen en mag zich de fiere bezitter van de 'Gouden Arend' noemen, de grootste onderscheiding voor een wandelaar. Karel Boeckx (20/2/29) werd geboren in Merksplas, maar woont sinds jaar en dag op de Vrijheid 204 Hoogstraten. Insiders weten dat Karel reeds jarenlang een fervent wandelaar is. Na dit gesprek zijn wij overtuigd: Karel kan het wandelen nog steeds niet laten! 'Elke dag, weer of geen weer, leg ik een trajekt af van 14 kilometer'. Maandelijks betekent dat 400 tot 500 oefenkilometers, op jaarbasis is Karel goed voor 5000(!) kilometer(s), voorwaar een hele sportprestatie. 'De

In 1975 was Karel Boeckx één van de stichtende leden van AWSV-Turnhout, en werd een verwoed wandelaar. 'Een van de grote

wedstrijden die ik doe zijn natuurlijk de bekroning van die trainingsarbeid, en zolang de benen goed zijn, zal ik blijven wandelen'.

ronde som van 100.000 frank op, een mooie prestatie zonder meer. 'Vrije wandelingen (niet-aangesloten) doe ik niet meer zo veel,

Fietsen doet Karel ook graag, meestal in gezelschap van zijn vrouw. 'Zo staat er in Rij-

dan ga ik liever trainen, maximaal tot 25 km'.

kevorsel op Bolk een klein kapelletje, wij kwamen daar eens langs en meteen had ik een prachtig parkoers gevonden'. Sinds en-

kele jaren is Karel elke ochtend (van 6 u. tot 8.30 u.) op weg, en wandelt hij zo 7 kilome-

ter heen en terug. 'Dat gaat dan aan 10 minuten per kilometer, als ik flink doorstap is dat ongeveer 7 km per uur'. Heeft hij vroeger nog andere sporten beoefend? 'Eigenlijk niet, wel heb ik destijds (jaren '60) veel gezwommen'. Samen met Eddy Sabbe sloot Ka-

rel zich aan bij de Turnhoutse zwemvereniging, en behaalde op 1 jaar tijd al zijn zwembrevetten, zowel als redder en instrukteur.

voordelen is dat je via officiële wandeltochten, mooie natuurgebieden kan bezoeken, die normaal zijn afgesloten voor het grote publiek'. Ook voor een goed doel wil Karel weleens zijn beste beentje voorzetten. 'In 1980 op de Nacht van Vlaanderen in Torhout, West- Vlaanderen volbracht ik de 100 km als sponsortocht voor Marckdal. 'Dat leverde de

Wel doet Karel wandelingen mee, om 'wedstrijdritme' op te doen. Zo stond begin mei Blankenberge op het programma. 'Vijfduizend deelnemers, zéér warm (28°C) weer en een mooie omloop langs de kust'. Op za-

terdag 19 mei, in de vroege uurtjes (4u) was Scherpenheuvel het reisdoel, een Organisatie van de kersverse wandeiclub 'De Noorderkempen'. De zware omlopen gaat Karel ze-

ker niet uit de weg. 'De dodentocht in Bornem (100 km) en de 50 km-mars van Kluisbergen, in de Vlaamse Ardennen (10.000 deeln!) zijn zware wedstrijden maar wel heel populair bij het grote wandelpubliek'. Zijn mooiste herinnering bewaart Karel aan de

Euraudax (= internationale organisatie) wedstrijd van Rheinbach in West-Duitsland. Deze 'Sportwanderung' had plaats nabij Bonn, en bracht 120 goedgetrainde deelnemers onder meer door Konigswinter, een bekende

wijnstreek. 'Het was een 125 km-mars, we vertrokken 's zaterdags (13u) en kwamen op zondagmiddag (14u) toe. Het laatste stuk, 'Todenfeld' (had zijn naam precies niet gestolen) was zeer zwaar en ging steil omhoog (meer dan 20%). Uiteraard zijn er vooraf vastgelegde rustpauzen (5 tot 65 minuten lang). Dan kan er wat gedronken, (plat water) en iets gegeten worden'. Uithouding is

zeer voornaam, volgens Karel, karakter en doorzettingsvermogen zijn eveneens vereist. Vorig jaar wandelde Karel ook een 100 km in Frankrijk, met de Puy-de-dôme als scherp-

rechter. 'In 1988 deed ik de 75 km-mars van Hoek van Holland, toen was het ook zéér zwaar. We vertrokken in de pletsende regen, en dat bleef zo gans de wedstrijd! Waar ben ik aan begonnen, vroeg ik me toen af. Maar eens de wedstrijd beëindigd, is de voldoening groot'.

Dit jaar heeft Karel nog het één en ander op het wandel-menu staan. 'De vierdaagse van Nijmegen ga ik zeker meedoen, een minimum van 30 km per dag zal er dan afgewandeld worden'. Ook de 4-daagse van de IJzer in Ie-

per, en een gelijkaardige wedstrijd in Vielsalm staan op het programmaboekje ingeschreven. Toch vindt Karel nog tijd voor andere hob-

bies. 'Lezen doe ik heel graag, vooral werk

Lauryssen electronicspvba IT!Wil LZ.LL.L.

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67

14

van Vlaamse schrijvers. Geschiedkundige boeken hebben eveneens mijn voorkeur'. Ka-

rel kan terecht fier zijn op de 'Gouden Arend', die hij verwierf voor zijn prestaties de afgelopen jaren.

Organistaties in 1990: vrije wandelingen: (2416): Ie Aardbeientocht (6-12-21-32 km). (919): le Spilzakken tocht (6-12-25 km). Voor clubleden: (2319): 14e Intern. Herst wandeling te Rodt. (11/11): Oudenaarde, wandelmee-dag. (16112): Wintertocht te Eksel. Voor inlichtingen: Karel Boeckx Vrijheid 204, Tel. 314.52.70. •


tl

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

hoe~ 90w00n

Herinrichting van Vrijheid Niet alleen in Oost-Europa wordt de vrijheid op een nieuwe manier bekeken, ook in onze eigenste contreien is dat het geval. Daar gaat het evenwel om de Vrijheid die tussen nu en enkele jaren een nieuw jasje aangemeten zou krijgen. Een pas opgestarte werkgroep buigt zich over de herinrichting ervan. Opzet is om tegen het einde van '91 rond te zijn met de plannen, zodat de aanbesteding in '92 en de uitvoering in '93 kan plaats hebben. In een eerste ronde maakt men een inventaris van alle beschikbare informatie: o. m. snelheidscontroles, tellingen, ongevallencijfers. De leden van de werkgroep willen in een latere fase ook de bestaande raden zoals de Werkgroep Ver keersveiligheid, de Gemeenschapsraad en de Hoogstraatse middenstanders bij de werkzaamheden betrekken. Maken deel uit van de denktank over de Vrijheid: drie schepenen, twee vertegenwoordigers van Bruggen en Wegen, voorzitter van middenstand, Frans Geerts, Jef Blockx, Jef Van Laer en Jan Peeters. Nog meer verkeersnieuwsjes. De Werkgroep Verkeersveiligheid is op zoek naar een beter gestruktureerd wekkostuum. Momenteel wordt er aan gedacht om deze werkgroep te struktureren naar model van bestaande raden (zoals gemeenschapsraad of sportraad) waardoor deze van een gelijkaardig gemeentelijk statuut zou genieten. De functie ervan blijft in eerste instantie het signaleren van bestaande verkeersknelpunten, en het meedenken op zoek naar oplossingen waar dat binnen de eigen (beperkte) mogelijkheden ligt. Er wordt een voorstel uitgewerkt tijdens de zomermaanden, en dat zal op een volgende vergadering worden voorgelegd. D

Hoogstratenaren winnen het aardbeienbridgetornooi

Het aardbeientornooi van de bridgeclub kent elk jaar een overrompelend succes. In het verleden gingen de eerste prijzen naar Nederlandse deelnemers of kaartliefhebbers van elders uit het land. Dit jaar waren Marcel Mertens en Constant Van Hemelen uit Hoogstraten de beste kaarlers. Zij mochten een flinke geldprijs en de aardbeien mee naar huis nemen.

Ter fiets of niet ter fiets Dat blijft verrèk de vraag. Eerder werd gesignaleerd dat de ontsluiting van het Klein Seminarie via de Dreef naar de Kathelijnestraat de problemen op het kruispunt Loenhoutseweg Kathelijnestraat Heuvelstaat nog zal vergroten. Op een rijtje welke verkeersgroepen hier op een hoopje waaien: traktoren of -

-

Het Hytileen-ballonnetje van het Hoogstraatse Balloon Team

Louis

Vunlujjeleu

eh

zijn

vrienden

ziji

in de wolken mei

hun

nieu we heteluchiballon. 1-Jij

werd met gras en mais gedoopt door burgemeester Van Aperen, oud-onderpastoor Frans WouIers doopte hem ook en nu kan piloot Louis bij mooi weer de lucht in tot meerdere eer en glorie van de firma's Hyplast en Klerk's plastic industrie.

vrachtwagens van de Veiling en een transportbedrijf; scholieren van Vito, Land- en Tuinbouwschool en Seminarie; gebruikers van de voetbalterreinen HVV (de aanleg van de jeugdvelden en bijhorende infrastruktuur vor dert flink); sluipverkeer dat de Vrijheid en het kruispunt Loenhoutseweg Lodewijk De Konincklaan wil vermijden. Bij het schepenkollege werd deze problematiek aangekaart. Het gemeentebestuur heeft de politiekommissaris verzocht om een voorstel uit te werken. Ook in de omgeving van het Spijker worden problemen gesignaleerd op de piekuren. En ook hier verwacht men op termijn een oplossing vanwege het gemeentebestuur. Zal nog over gepraat worden. Datzelfde schepenkollege praatte ondertussen al wel met Bruggen en Wegen over de aanleg van fietspaden langs de rijkswegen. Hoewel deze vergadering een initiatief was dat er kwam na een bijeenkomst van de aktievoerders Fietspaden Nu, mochten dezen niet aanwezig zijn. Motivering vanwege Bruggen en Wegen: zij zijn ambtenaren en onderhandelen enkel met verantwoordelijke beleidsmensen zodat de aktievoerders zich maar moeten laten vertegenwoordigen door de schepenen. Alla. Uit het gesprek bleek dat op Hoogstraats grondgebied voor de weg naar Rijkevorsel 105 onteigeningen noodzakelijk zijn. De plannen werden opgemaakt op basis van kadasterplannen. Vanuit het Hoofdbestuur van Bruggen en Wegen zoudcn zc voor ondertekening van het ministeriële besluit naar het kabinet van Openbare Werken verstuurd zijn. Het Hoogstraatse schepenkollege liet op 11juni een brief de deur uitgaan naar minister Sauwens met de vraag om aan beide zijden tegelijk fietspaden aan te leggen om niet het risiko te lopen om bijkomende gevaarlijke situaties te kreëren. L -

15


HOOGSTRA TEN

Rekord 'bushalte verplaatsen' Een merkwaardige prestatie alleszins: voor de negende keer op luttele jaren tijd denkt de NMVB er aan om de bushalte in de Celmeistraat te verplaatsen. 't Is dat er nog geen dergelijke kategorie in het Guinness Book of Records te vinden zal zijn, dat de Hoogstraatse Gelmeistraat er nog niet in staat. Kan komen natuurlijk. Van het Spieke ging het ter hoogte van Pinxteren, dan naar Van Bergen, naar Floren, bij de kleuterschool, Spannenburg, nog eens 50 meter verder, naar Coertjens en nu dan recht tegenover de post. De bewoners zijn met een en ander niet bepaald gelukkig. Zij klagen zowel over de veelvuldige verplaatsingen als over de overlast die de bushalte op het niet overal brede voetpad veroorzaakt (rotzooi allerlei en vandalisme). Men vraag zich luidop af op het Spijker, voor wiens leerlingen de opstapplaats grotendeels bedoeld is, op zijn gronden geen veilige oplossing kan voorstellen die de overlast voor alle omwonenden en de weggebruikers tot een minimum beperkt. Sinds enkele bewoners hun ongenoegen afficheerden aan de ramen, wordt er wel gedokterd aan een oplossing, zo liet burgemeester Van Aperen weten. We houden u op de hoogte. LII

Gelmelzwaaiers richten folkiorefestival in Drie dagen lang wordt er eind deze maand gedanst en gevendeld door zo'n 155 buitenlandse gasten tijdens het eerste Internationale Folklorefestival van de Gelmelzwaaiers. Zelf hebben ze reeds een tiental keren aan soortgelijke evenementen in het buitenland deelgenomen (binnenkort zit er zelfs een trip naar China in het vat!). Hoog tijd dus om ook Hoogstraten tot gastheer te maken van een bont gezelschap uit vijf verschillende landen. De Zweedse deelnemers arriveren reeds op dinsdag 24juli. Zij hebben een dag later een optreden in Zandhoven. Donderdag krijgen ze het gezelschap van groepen uit Frankrijk (Centraal Massief), Oostenrijk (Wenen), Engeland (Ashford in het graafschap Kent) en Nederland (Drente). Voor deze 155 gasten wordt nog ijverig onderdak gezocht. Wie bereid is gedurende enkele dagen een buitenlandse gast onderdak te verlenen, kan kontakt opnemen met de Dienst voor Toerisme tijdens de kantooruren tel. 314.61.96 of met Jos Van den Kieboom in H. Bloedstraat 12, tel. 314.56.33. Het garandeert u in ieder ge-

val een erg persoonlijke en direkte kennismaking met de taal, kultuur en eigenheid van onze Europese buren. Het programma voorziet op vrijdag 27juli in de voormiddag enkele bedrijfsbezoeken en winkelgelegenheid in de namiddag. Om 18 uur is er een huldiging aan het dansmonument van Louis Doms in de H. Bloedlaan. Om 20 uur treden de vijf buitenlandse groepen op in de Pax, samen met dansgroepen uit Hoogstraten en Merksplas. Zaterdag 28 juli wordt besteed aan een bezoek en een optreden in Antwerpen, waarna om 20 uur een tweede dansavond in de Pax verzorgd wordt, dit keer 16

samen met groepen uit Meerle, Merksplas en Minderhout. Het orgelpunt wordt geplaatst op zondagnamiddag. Eerst worden buitenlands groepen om 13.30 uur ontvangen op het stadhuis. Om 14.30 uur wordt het festival afgesloten met een groot optreden voor het stadhuis. Zijn present: alle buitenlandse groepen en vendeIiersgilden uit Halle, Kaulille, Meersel-Dreef en Hoogstraten. De Gelmelzwaaiers vieren hiermee het feit dat zij zelf tien keer konden deelnemen aan internationale festivals. De vendeliers kunnen onderhand bogen op een jarenlange geschiedenis. In '52 waren 15 vendeliers uit het gewest Hoogstraten de eersten om de vaandels te hanteren ter gelegenheid van 25 jaar Boerenbond. In '64 werd men als vendeliersgilde St.-Katharina aktief buiten KLJ. De huidige

naam en kostuums dateren van '70 en '80. In dat laatste jaar werd men lid van het Verbond voor Vlaamse Volkskunst. Het internationale foiklorewereidje wordt verkend sinds '82 toen de Gelmeizwaaiers werden voorgedragen als lid van de Weense internationale Organisatie voor Volkskunst, een onderafdeling van Unesco. LII

GLAS is geen afval daarom stoppen wij glas in de glasbak


HOOGSTRA TEN

= Facelift voor bejaardenwoningen? Donderdag 7 juni was gemeenschapsminister voor Gezin en Welzijnszorg Jan Lenssens op bezoek in Hoogstaten. Een van de gespreksonderwerpen met zijn CVP partijgenoten die dag was de financieringsmogelijkheid voor de

bouw van bejaardenwoningen en servicetlats. Hoogstraten beschikt met 'het Smurfendorp' over 25 bejaardenwoningen achter het OCMW rusthuis. Het kontingent dat subsidieerbaar is, werd hiermee opgebruikt. Wanneer men dus opteert voor een decentralisa-

tie zodat in alle deelgemeenten een aantal woningen zijn waar de bejaarden langer in de eigen woonkern kunnen blijven, lijkt men in Hoogstraten op dit moment muurvast te zitten. Het werkbezoek van Lenssens kadert in het denkwerk dat hierover wordt verricht. Hoogstraten heeft immers nog wel een principiële goedkeuring voor de bouw van evenveel serviceflats. Uitgerekend die zouden echter misschien best in de omgeving van een rusthuis geplaatst worden. In meerderheidskringen zoekt men ijverig naar mogelijke oplossingen. Van dergelijke serviceflats was overigens ook sprake in de restauratieplannen voor het begijnhof. 13

Hoogsiraatse supporters bij hun terugkeer uit Verona waar zij met eigen ogen de Belgische overwinning konden zien.

Ulvenhouts Gemengd Koor Op zondag 1juli zal het Gemengd Koor van iJlvenhout in de Sint-Catharinakerk de hoogmis van 10 uur opluisteren. Het koor zal met orgelbegeleiding door haar organist, Piet Loose, de 'Spatzenmesse' van W.A. Mozart zingen. Als wisselende gezangen zullen respectievelijk 'Laudate Dominum' van Pitoni, '0, bone Jesu' van Compère, 'Tollite Hostias' van C. Saint-Saëns en 'Exultate Justi' van Da Viadana worden uitgevoerd. Het Gemengd Koor Ulvenhout ontstond in 1963 uit het herenkerkkoor van de H. Laurentiusparochie en een plaatselijk dameskoor. Het ondersteunde vanaf toen de kerkelijke vieringen en nam onder leiding van de toenmalige dirigent J. Janssen deel aan verschillende operamanifestaties in Noord-Brabant (NL). Vanaf 1977 staat het koor onder leiding van Geert van den Dungen. In deze periode werd vooral de oratoriumkunst beoefend. Hoogtepunten waren in 1983 de uitvoering van 'The Messiah' van G.F. Hnde1, in 1988 met het Brabants Orkest 'Die Schöpfung' van J. Haydn en in 1989 'Stabat Mater' van Haydn en 'Gloria' van Vivaldi. Voor een uitvoering in 1991 wordt nu gewerkt aan de voorbereiding van het 'Requiem' van Duruflé. Het optreden van 1 juli vormt de afsluiting van het koorseizoen. Hiermee wil men de beoefening van de zangkunst aan weerszijden van onze lands- en gemeentegrens meer bekendheid geven. Zij rekenen op een ruime be1angteIIin'. •

BEL NU

0NC'

SCHOTEN Bredabaan 1259 (Kleine Bareel)

TEL.

OOSTMALLE Turnhoutsebaan 176 WIJNEGEM Bijkhoevelaan 1

e b3 ôefl aafl prflZe'

-'!

(verlengde Bisschoppenhoflaan)

ALLE MATEN EN MERKEN IN VOORRMD HIER ENKELE VOORBEELDEN VAN ONZE BANDEN IN STERNBIEDING

UitIaten Remmen Schokdempers enkel te Wijnegem en Oostmalle

155 8fl 12 Firestone S21 1 Tub 145 SR 13 Firestone F560Tub 155 SR 13 Firestone F560Tub 155 Sfl 13FirestoneS211 Tub 155 SR 13 Uniroyal fl280 Tub 165 SR 13 Uniroyal R280Tub 165170 TR 13 Uniroyal fl280 Tub 175)70 TF4 13 Uniroyal fl280 Tub 185)70 SR 13 Uniroyal fl280 Tub 206160 -IR 13 General XP2000 Tub 195150Hfl 14 Firestone Tub 205160 Hfl14 General Tub 185165 Tfl 16 Firestone F560 Tub 195165 VR 15DunlopD4Tub 195150 VR 15 Fulda Y2000 Tub 195180 HR 15 General XP2000 Tub 195165 Hfl15 Firestone Tub

1375,1375,1500,1395,1689,1785,1571,2018,2195,2601,2575,2721,2250,3062,3200,2681,2850,-

155Sfl13MaborTub 185160 Hfl 14 Kleber C50 Tub 185160 Hfl14 General XP2000Tub 185160 HR 14 Dunlop D8 Tub 185160Hfl 14 Firestone Tub

1280,2500,2475,2450,2350,-

BTW 25% inclusief - montage gratis!

Zeer grote keuze sierwielen

El sè

(03) 645 57 95 (03) 312 2316 (03) 353 05 51 (03) 353 05 52

Zeer grote keuze sierwielen en sportvelgen. VOK

velgen voor 25 F, terrein . aflceren wagens. specIaIeON1 Schokdempers VW GOLF 4 stuks - 9.000 F - uitlijnen + plaatsen inbegr. Ford 1600 4 stuks - 6.000 F - BTW + plaatsen inbegr. Mercedes type 1234 stuks - 9.000 F - BTW + plaatsen OOK OP AFSPRAAK MOGELIJK inbegr.

Batterijen 2.965 Fr. 1.800 Fr.

Mercedes diesel - 88 Amp. Ford Taunus, Escort enz. -43 Amp. Toyota, Mitsubishi CoIt, Peugeot, enz. -40 Amp.

1.800 Fr.

BAUERIJEN VOOR ALLE WAGENS IN STOCK 2 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE AAN LANCEERPRIJZEN

Motorrijders BANDEN aan ongelooflijke prijzen

!

.

17


nn Wat voorbij is We zijn hier sinds 1juni een GULD(en) rijker, want toen werd de nieuwe gildekamer van St.-Joris ingehuldigd, in aanwezigheid van koningen en keizers. Kardinalen ontbraken weliswaar, maar er was wel veel rood bij, van brede sjerpen en banden en halsdoeken: 't zag niet zwart, maar rood van 't volk! Met ook buitenlandse afvaardigingen van zusterverenigingen, van Rijsbergen, Sprundel en Castelré, want die horen ook tot het land van Hoogstraten. Ge ziet: die gildebonden zijn ouder dan onze huidige landsgrenzen. Een senior-gildebroeder fungeerde als ceremoniemeester om de diverse hoogwaardigheidsbekleders te verwelkomen, in te leiden, het woord te geven, en na afloop te danken, om ten slotte naar aloud Kempisch gebruik de pastoor te verzoeken het kruisbeeld te wijden en Gods zegen af te roepen over de nieuwe kamer, 'en deze keer voor niet, a.u.b.', waarna de schietstand officieel werd 'ingeschoten', en de avond in feestelijke stemming met vers gildebier werd 'ingedronken'. Elders meer hierover. Ei De volgende dagen, 2, 3, 4 juni, viel er in 't Slot een fototentoonstelling van Fotogroep 't Slot te bewonderen, die door een kleine 500 personen werd bezocht. Er hingen 66 witzwart foto's van 15 clubleden. U zal misschien denken: 'Dat is gemiddeld 4 of 5 foto's per man, en dat voor 'n heel jaar werken! Ik kan er heel wat meer maken en veel schoner: in kleuren!' Als ge zo praat, zijt ge geen 'kenner'. Rollekes volschieten met dure kleurenfoto's, met dure toestellen, met automatische afstands- en andere instellingen en ze door 'n ander laten ontwikkelen en afdrukken, ja, dat kan iedereen die het wil betalen. Maar de honderden kleurschakeringen en spelingen van licht en schaduw, soms in de gewoonste dingen des allendaagsen levens, éérst met uw eigen ogen 'zien', en dân vastleggen op 'n goedkope zwart-wit film, die film zelf ontwikkelen en afdrukken ervan maken die de moeite waard zijn: dat kan niet iedereen. Kijk, dâr begint de 'kunst'. En de crème van dat werk kregen we te zien. Sommige foto's hadden wel iets gemeen met moderne schilderkunst: ge moest raden wat er op stond of wat ermee bedoeld was. Maar met 'n woordje uitleg van de maker begon zo'n foto u veel meer te zeggen, en bracht u tot nadenken. Zo kan 'n foto ook 'n echt communicatiemiddel zijn om ideeën of gevoelens over te brengen. Is dat niet boeiend? Ge moet er uw 'antenne' wel 'n beetje voor uittrekken en richten. In alle geval: proficiat voor de groep; doe zo voort en tot de volgende keer! Ei Op zondag 27 mei had een auto- en fietsenzoektocht plaats, georganiseerd door 't Slot. Dank zij het goede weer kwamen er van de autozoekers slechts de helft, en van de fietszoekers bijna het dubbele aantal van andere jaren opdagen, zodat ze bij gebrek aan for mulieren heel wat rij wielers moesten teleurstellen. Ge ziet, het weer en de mensen zijn onvoorspelbaar. Winnaar bij de autorijders was Raf Fransen uit Wortel, en bij de fietsers Marcel Verschueren uit Hoogstraten. Ei 18

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij BERNARD SIEBELINK, Kerkveld 13 of per telefoon 314.69.69. Van het schooifront liet zomertrimester van Pasen tot groot verlof is het ilezantste van heel het schooljaar. Maar eerst 'n opmerking: de naam TRI-MESTER klopt niet, want dat woord betekent: drie maanden: en dit jaar zijn het maar goed twee maanden. Vervolgens wordt de periode nog gelardeerd met 'n paar onvolledige weken, en zijn er nog enkele dagen die de kinderen niet in de school doorbrengen, zoals studiereizen en schooluitstappen (a/z 't kaifke maar naam hefij! Zo gingen de drie hoogste klassen dit jaar voor het eerst van 21 tot 23 mei op sportkamp in het Bl ososport centrum te Herentals (met 2 nachten slapen ginds!). Een week later, 01) 31 mej, gingen het le en 2e studiejaar de grens over, naar 'Het land van Ooit'. Dezelfde dag gingen 3e en 4e studiejaar naar het speelgoedmuseum te Mecliclen en de dierentuin van Plankendaal, en de volgende dag reisden liet 5e en 6e studiejaar naar de grotten van Hotton en de watervallen van Coo, 001 de dag te besluiten met 'n bezoek aan 'n speeltuin. Op 8juni gingen de kleuters (die 'studeren nog niet) naar de Ark van Noë te Lichtaart, waar ze, o wonder, de hele dag geen druppel regen zagen of voelden, terwijl de thuisblijvende moeders kompassie hadden met die kleintjes, want wij kregen hier wel enkele buien op ons dak, ochèrme! In alle geval, ze hebben de Ark van Noë voor volgend jaar ook al besproken en vastgelegd, droog weer incluis. En in de laatste schoolweek, op 25 juni, gaan alle klassen nog een dag naar de Mosten, kleuters en le en 2e per bus, de hoogste 4 klassen per fiets.

Op zondag 10juni organiseerde de KWB haar jaarlijks paapgooi-tornooi. 36 Ploegen, waarvan 10 Wortelse, uit heel de Noorderkempen kwamen zich laten inschrijven, velen gewapend met hun eigen geriefkist, waarin hamers, ander slagtuig, meters en micrometers, enfin, als ge van de stiel zijt weet ge wat ik bedoel. Het weer was goed, en niet te dorstig zodat alleman goed zijn paap kon zien en wat er rond hoort. Winnaars werden de groep 'de Gordijnschuur' uit Poppel, en bij de vrouwen: 'Rina-vrouwen', ook uit Poppel. Op woensdag 13 juni trokken 28 gepensioneerden, allen uit onze parochie, op bedevaart naar Kevelaar in Duitsland. Hun bus maakte deel uit van een karavaan van 15 bussen uit heel het Verbond Turnhout. Velen hadden hun pastoor bij. 'Jammer dat onze pastoor nooit meegaat', zeiden ze, maar 't schijnt dat die voor twee weken met vakantie in Joegoslavië zit, maar niemand weet 't precies. [II]

Wat komt er nog? Dinsdag 3 juli is er een gezinsui(stap met kinderen, deze keer eens niet naar de zee of de kust, maar naar het privinciaal domein Puyembroek (van de provincie Oost-Vlaanderen); het ligt in de gemeente Wachtebeke, in de buurt van Gent of Zelzate. Deze uitstap wordt georganiseerd door de KAV, en hopelijk weet de chauffeur van de bus beter dan ik waar het domein precies ligt. Ei Op woensdag 4juli gaan de gepensioneerden nogmaals op bedevaart, deze keer naar Beauraing. Ei En dan krijgen we WORTEL-KERMIS op zondag 8 en maandag 9 juli met allerlei aantrekkelijkheden errond buiten de eigenlijke kermis-bouwsels. Zo is er in 'Den Nieuwen Buiten' vrijdags de 6e al 'Schoppenboeren' (1000 fr., vooruit inschrijven tot 20 uur), en op zaterdag 7, zondag 8 en maandag 9 juli: Travel Sound (a). In de danstent bij Staf Aerts is geprogrammeerd: Zaterdag en zondag 7-8 juli: jeugdbals met Travel Sound (a) en Stom-

CATFLEYA De bloemenlijn per telefax of telefoon Maak het uzelf gemakke'ijk. fax 014/63.51.87 of bel 014/63.45.16 en wij zeffen de bbempjes voor u buiten

Bloemensierkunst

'CATTLEYA'

Poul & May Van Huffel-Van Dyck Leopoidstraat 60, 2330 Merkspas


WORTEL

waard O\ O\ Ah

woondecoratle

Gordijnen Tapijten Vloerbedekking -

-

Kapeistraat 6 Baarle-Hertog Te1014-699002 ook op Zondag open 's maandags gesloten

Kleding voor het hele gezin: Nieuwstraat 9 ping Fats (b). Zondag: dansmiddag; maandag 9juli: kermisbal. Orkest: The New Image (c) en Oude Rockers (d). En terwijl ik dit ter plekke voor u stond af te schrijven, hoorde ik achter mijn rug fluiten en iets roepen, precies of 't kwam van achter 'n heg. Ik keek om en zag niemand. Toen ik terug huiswaarts fietste, zag ik vlakbij voor 'n huis een papegaai in een kooi staan, die mij in het voorbijrijden nog toefloot en nog ander fraais nariep, wat ik niet precies kan weergeven.

Het Slot heeft gepland: vrijdag 6 juli: inzet van de kermis met gratis vat (van eigen spaarkaske); zaterdag: openluchtoptreden met SpoDee-O-Dee (e); op zondag spelen The No Names (f), het voorprogramma van The Prime (g); op maandag: openluchtbal met Nonkel Ney's Rhythm & Bluesband (k), waarna de volgende dag 10juli besteed wordt aan Grote Kuis (met hoofdietters, dat zal wel nodig zijn!) + etentje voor de helpers. De dag daarop, woensdag 11juli wordt het evenwicht tussen eten en drinken weer hersteld door een bezoek aan de brouwerij van Hoegaarden. De volgende zondag, 15 juli wordt in samenwerking met de KLJ een 'spel zonder grenzen' gespeeld en is er een Na-kermis-bal met dj Sound Systems (1). (Meer informatie over de optredens bij FUSIESWING).

N.B.: U zal opgemerkt hebben dat achter sommige vreemde woorden er letters tussen haakjes staan, van a tot i. Voor jeugdige insiders vormen die woorden of letterbaksels geen problee,n, maar voor ietwat oudere lezers zijn ze misschien een raadsel. Maar lig daar niet van wakker (tenzij het klankvolume u de slaap belet). Maar bij het woord 'No Names' (f) kan ik u verklappen dat de naam betekent: 'geen namen ' en dat daar een groepje van 5 muziekmakers achter schuilt, die zich niet met hun eigen persoonsnaam aandienen. Onze Johan Sysmans, die dit jaar onze koers op rollen won, is een van die vi:jf, en de groep van 5 'No Names' heeft zeer onlangs een plaatje (singeltje) uitgebracht, dat heet 'Love Letters' (liefdesbrieven) waarvan de opbrengst integraal gaat naar Sport Aid '90, een

goed doel dus, dat hoort bij 'Artsen zonder Grenzen'. Zo ziet ge dat er in de jeugd nog een goed hart steekt. We leven nu eenmaal in een 'New Age', 'n nieuwe tijd, waarin ouderen soms niet alles meer kunnen volgen.

Op Kermismaandag 9juli is er voor de 29ste maal door ons Sportcomité het bekende wieler-evenement georganiseerd, dat bestaat uit twee delen: om 13.30 uur starten de dames voor een wedstrijd van 35 ronden op het gebruikelijke kleine parcours, met onze vedette Sabine Snijers. En om 15 uur start de grote wedstrijd voor amateurs of liefhebbers, die 60 ronden moeten rijden, en waaraan steeds bekende vedetten deelnemen: de Wortelse koers is bij hen zeer gegeerd. Wat voorts afzonderlijke Wortelse gezinnen in petto hebben wat betreft kermismalen voor familieleden van heinde en ver is mij niet bekend. Maar er zal weer duchtig gefeest worden. Wij wensen u allen een goed feest en 'n goed begin van het verlof. •

Nieuwe koning te Castelré Jan 11oct, uit Wortel, (links) school zich zopas tot koning van de St.-Jorisgilde van Caste/ré. Een verbeten strijd voor de titel ontpopte zich tussen de deelnemers: oud-koning Corneel Strjbos uit Wortel, schoot de vogel een eerste maal van de wip, Eddy Geets uit Minderhout lukte het een 2e keer. Derde keer, goede keer en Jan Hoet was de sterkste finisher. Hoofdman Cor van Gils uit BaarleNassau legde de eretekens om de hals van de nieuwbakken leider. Aan Jan de belangrijke taak om zes jaar lang de Castelse gilde aan te voeren!

BEGRAFENISSEN

JORIS

mode... KARL'S - COIFFURE

4 Gelmelstraat 52, Hoogstraten Telefoon 031314.57.10 031314.56.91

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 19


WORTEL

Het gilde/even kent in de Noorderkempen, en zeker in en rond het Hoogstraatse een grote bloei. Met de opening van 'De Guld' heeft nu ook de St. -Jorisgilde van Wortel, als laatste van de fusiegemeenten, haar eigen lokaal. Op vrijdag 1juni zegende Pastoor Luyts de gebouwen in. Dit gebeurde tijdens een receptie in aanwezigheid van het Gemeentebestuur, een vertegenwoordiging van de andere Gilden en van de Wortelse verenigingen. Op zondag 3juni tijdens de opendeurdag bezochten zo 'n 700 sympatisanten de nieuwe lokalen.

lokaal te vinden met voldoende grond (ongeveer 100 x 10 meter) om een schietstand op te richten (men schiet met de St.-Jansboog of 'grote kruisboog' op een afstand van 61 meter. Zo ontstond ook in Wortel het idee een eigen lokaal te bouwen. De mannen van Hoofdman Karel Sysmans hadden hun zinnen gezet op een stuk grond bij de parochiezaal, deels eigendom van de v.z.w. Dekenij Hoogstraten, deels eigendom van de Kerkfabriek van Wortel. Na enkele jaren onderhandelen kon Koning Wim Druyts in augustus '89 zijn handtekening zetten onder de aankoopacte. Begin september werd met de werken gestart, op 21 oktober kwam Burgemeester van Aperen de eerste steen leggen, en voor Kerstdag stond het geheel reeds onder dak.

Lezen om te Ieren

Breng me rozen

Nieuwe gildekamer voor St.-Joris Wortel

De gilden, ontstaan in de vroege Middeleeuwen, zijn de oudste verenigingen in de Kempen. Boven de doelen van de nieuwe schietstand is het jaartal 1481 aangebracht, dit is de oudste tot op heden terug gevonden vermelding van de St.-Jorisgilde van Wortel, maar het staat vast dat de gilde veel ouder is. De oorspronkelijke bedoeling van de kruisbooggilden was de verdediging van het land van Hoogstraten tegen mogelijke invallen van de vijand. Aanvankelijk was de Graaf van Hoogstraten, of zijn afgevaardigde, dan ook de hoofdman van de gilde. Dit kunnen we opmaken uit de 'caert', een oorkonde uit 1534, waarvan een kopij hangt in de nieuwe gildekamer. Tijdens de opendeurdag toonde de gilde ook haar andere- oude bezittingen, zoals de breuken. Dit zijn een reeks zilveren schilden, elk schild is door een oud-koning na zijn ambtsperiode, aan de gilde geschonken. De gilde is ook fier op haar oude gildeboeken. In deze boeken staan o.a. verschillende rekeningen die verwijzen naar het onderhoud van het St.-Jorisaltaar, het rechtse zijaltaar in de kerk van Wortel dat de gilde er in 1481 liet aanbrengen.

hier begint het verhaal van 'De Guld'... De gilde was reeds op verschillende plaatsen in het dorp gehuisvest, ouderen onder ons herinneren zich misschien nog de schietstand achter bakker Verbreuken in het Dorp, of bij smid Peeraer op de Grote Plaats. Vervolgens verhuisde men naar 'de verzekering tegen de dorst' bij Ivo Declerck. Door het verdwijnen van verschillende café's en het verkavelen van gronden wordt het steeds moeilijker om een

Het resultaat mag gezien worden. Men heeft, het gebouw opgetrokken in een vormgeving van deze tijd, ook al is een gilde gebaseerd op aloude tradities. Dus niets dan gelukwensen tijdens de openingsreceptie, bijvoorbeeld van Burgemeester van Aperen namens het gemeentebestuur. Hij hoopte dat dit gildehuis voor alle gildebroeders en -zusters een tweede thuis you worden.

Einde van de kroegentocht Bij het doornemen van deze boeken vind je echter vooral een stuk sociale geschiedenis. Het is de neerslag van een dorpsleven, er passeren honderden vertrouwde en verdwenen namen, men leest er over vaten bier bij elke begrafenis, over koningsfeesten in één van de vele verdwenen Wortelse café's. En precies

WONINGINRICHTING

Enige plechistatigheid hoort erbij als opperhoojdman ,lclriaan Van dan Bossche de openingstoespraak houdt. Keizer Jac Lanslots, deken Raf Swaenen en hoofdman Karel Sijsmans luisteren met gepaste ernst toe.

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.59.66

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekleding - Siertafeikleden, lopers, enz.

20

Adriaan van den Bossche, opperhoofdman van de St.-Jorisgilden uit het Land van Hoogstraten, wees op het positieve aandeel van de gilden in het maatschappelijk leven: 'Een gilde is meer dan een schuttersvereniging of een folkloristische groep'. Dr. Eugeen Van Autenboer, hoofdman van de Hoge gilderaad der Kempen, was gelukkig met de bloei van het gildeleven in de Noorderkempen. Volgens hem is dat maar mogelijk 'door geloof in oude zeden en gewoonten en de trouw aan principes en tradities.' Koning Wim Druyts dankte alle medewerkers, die met de bouw van dit gildehuis meteen ook hebben bijgedragen tot de verfraaiing van de dorpskern. Hij meende verder dat de Wortelse gildebroeders met dit clublokaal de hoofdvogel afgeschoten hebben, en hoopte dat zijn mannen nu ook op sportief vlak iets beter uit de hoek zouden komen. Aan 'De Guld' zal het zeker niet liggen. •


WORTEL

Een druk zomerprogramma

Namen noemen Om dit gebouw, volledig in eigen beheer op ter trekken, kon men rekenen op de inzet van de leden. Raf Horsten, de architekt, stak zelf ook regelmatig de handen uit de mouwen. Hoofdman Karel Sysmans, was de stuwende kracht achter de ploeg. Hij was (bijna) dag en nacht op de werf en ontpopte zich als de duivel-doet-al. Werkleider Raf Swaenen, altijd van de partij, vond tussendoor toch nog de tijd om thuis de ramen, de deuren, en de meubelen te maken. Zijn vaste kompanen (niet enkel voor de schrijnwerkerij) waren Rob Houben en Jos van Opstal. Koning Wim Druyts had als coördinator van de werken ook aan de administratie de handen vol, en keizer Jac Lanslots vormde samen met de 'ouderlingen' Mii Christiaensen en Jaak Claes een vaste ploeg hij het Steen kuisen. Dan waren er de vaste waarden, op wie men kon rekenen, voor om het even welk werk: Jos van Bavel, Jan Laureysen, Ron Vermeiren, Staf Bleys en Dirk De Backer. Voor elk type werk had men wel de geschikte man in huis, zoals Fons Sommen voor de electriciteit, Jef Van Opstal voor de zinkwerken, Vader en Zonen Verboven voor de centrale verwarming en het sanitair, Rudy en Jos • Verheyen voor het metselerk (met de • hulp van Eddy en Staf Haest) Willy Gorrens tegelzetter en Frans Horstcn die het interieur tekende. Als we dan Frans Christiaensen, Herman Goetschalckx en Karel Versmjssen nog vermelden, zien we dat alle leden hun bijdrage leverden. Ook op de ereleden kon men een beroep doen, we denken hier in de eerste plaats aan meester-vloerder Leo Houben, die in Luc Vermeiren een assistent vond. Ook buurman Jan Eist droeg (of legde) zijn steentje bij. Tenslotte kon men ook rekenen op de vakkennis van Michel Swaenen, Marcel Swaenen, Cyril Oomen, Fons Lanslot en Jan Mertens.R

'De Guld' is ook voor het publiek toegankelijk elke donderdag- en zaterdagavond en op zondag van 10 tot 20 h.

Er wacht de gildeleden een druk zomerprogramma. Van vrijdag 6 tot en met maandag 8 juli viert men ook in 'De Guld' kermis. Iets later (op 21, 22, 28 en 29 juli) is er een feestschieting naar aanleiding van de opening van de schietstand. Op 4 augustus wordt er op de staande wip geschoten, en weten we wie, voor de volgende zes jaar, Wim Druyts als Koning zal opvolgen. De eerste weekends van september, is er de eigenlijke bondsschieting, (een kompetitie tussen de gilden van Loenhout, Hoogstraten, Meer, Minderhout, Meele, Casterlee, Wortel en het Nederlandse Rijsbergen en Sprundel). Zondag 14 oktober tenslotte werkt de gilde mee aan het 'Kerkepad' een nieuw initiatief van de B.R.T. televisie; hierover later meer.

I'ulI'r

uII'r

wand- en vloertegels hwiiGhQQr hwiiGSQQr

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

I'uIcfrèr

biedt u betaalbare kwaliteit! 21


Al het nieuws over MINDERis welkom bij René Laurijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28.

13

Zegeningsomgang Als cle hedendaagse jeugd het woord 'Kruisdagen' hoort, haalt ze onbegrijpend de schouders op. Weleens over horen praten maar wat het eigenljik inhoudt...!? Voor de iets ouderen was het jaren geleden een telkens weerkerende gebeurtenis rond de periode van O.H. Hemelvaart. Men trok 's morgens vroeg reeds door de velden al biddend en zingend om Gods zegen af te smeken over de gewassen van het veld. Langzamerhand zijn deze omgangen in onbruik geraakt, net zoals de jaarlijkse processies. Toch wordt een zekere opleving verwacht van deze gebruiken en te Minderhout werd o.l.v. pastoor Luyts en diaken Van den Broeck een omgang in een nieuw kleedje gestokcn. Aan de kapel van 0. L. Vrouw-van-den-Akker werd gestart om zo langs Markwijk, Koestraat, Witherenweg en Kapeldreef terug de kapel te bereiken. Ondertussen werd op drie plaatsen een groot kruis ueei gestt waar even halt gehouden werd voor een zegening en een gebed, jachthoornmuziek en gezang. Vele parochianen werden verwacht, enkele honderden waren komen opdagen ondanks de relatief frisse mei-avond, zodat men zeker van een succesvol parochiegebeuren mocht gewagen!

Zwijgende kLokken

Tien jaar 'STRAWBERRY CITY BRASSBAND'

In volle actie. Boven v.l. n. r. Adriaan Van Dun, Robért Meyers, Frans Broes, Dirk Vervoort, Eddie Van Delm, Jan Noyens. Onder v. 1. n. r. Jan Tilburgs, Jos Vermeiren, Frans Tackx, Jan Matheussen. (Paul Hermans en Dolf Mostmans ontbreken op deze foto).

Muziek beluisteren is vieren! Muziek spelen is nog meer vieren en elke muzikant voelt die tinteling tot in het kleinste vezeltje van zijn lichaam, als hij de toetsen of snaren hei tief t. Zijn instrument wordt gekoesterd en met lief de en veel zachtheid behandeld, liet is van hem, een stuk van hemzelf! De Kon. Fanfare 'De Marckezonen' blaast zoal een eeuw mee, met upS and dowiis, uals hj elke mu ziekmaatschappij. Sommige ledenmuzikanten wilden iets nieuws, een andere stijl beoefenen: New-Orleans jazz! Zo is de Strawberry City Brassband dan ook ontstaan en stilaan gegroeid, eerst aarzelend, maar na een drietal jaren experimenteren had men toch een vaste kern die de jaz.7microbe duidelijk te pakken had. Wel even ter verduidelijking en om misverstanden te vermijden: deze brassband is helemaal geen afscheuring van de fanfare, want de meeste leden behoren tot 'De Marckezonen'! In die tien jaar zijn hun doelstellingen nog altijd dezelfde gebleven: spelen uit pure liefde voor de jazzmuziek, het mag geen tijdrovende repetities kosten, eventueel valsklinkende noten moeten er met de glimlach bijgenomen worden. Hun betrachting is dan ook de oude iriuziekstijl te spelen zoals de straatmll7ikanten in New-Orleans. Zoals je op de foto merkt, is de kogel inderdaad door de kerk! Na een lange 'winterstop' gaat de restauratie van de kerk weerom zijn gangetje! De toren wordt flink onder handen genomen, scheuren weggemetseld, steunberen afgebroken en heropgebouwd...! Om deze werkzaamheden efficiënt te laten verlopen, worden voor een periode van drie maanden de klokken het zwijgen opgelegd! El

22

F.C. Boskant Het sympathieke clubje dat zijn terrein en clubhuis aan de Meersesteenweg heeft, trapt reeds jaren tegen de bal. Het is wel niet aangesloten bij de Belgische Voetbalbond maar het speelt toch kompetitie met nog een hele-

Dat deze groep zich opgedrongen heeft tot een graaggeziene gast, bewijst wel de volgende optredens: Tijlfeesten in Turnhout, Mosselfeesten op de Grote Markt te Antwerpen, wandelingen van de Marckriver Jazzclub van Hoogstraten, radio Rijswijk BRT 2 te St.Lenaarts, Planckendael 1 mei 1990, BRT 2 wordt radio 2, carnaval in Dorsten (Duitsland), vertel! ilh-'iu 1e niinfccstcn ett bedrij fsreeepties, braderijen te Boom, Bornem, Mechelen, Schelle, Schoten, Hoboken, Hemiksem, Merksem, Diest, Hoogstraten ... ! Naargelang de omstandigheden ziet de samenstelling van liet muziekspclend geheel er uit als volgt: Frans Broes (trommel), Paul Hermans (grand marchal), Robert Meyers (trombone), Dolf Mostmans (trompet en tronibone), Jan Noyens (banjo en trompet), Frans Tackx (saxofoon-alt en klarinet), Jan Tilburgs (bas-tuba), Eddie Van Delm (piano en accordeon), Adriaan Van Dun (saxofoon-tenor), Jos Vermeiren (trompet en wasbord), Dirk Vervoort (banjo). Op zaterdag 23 juni heeft de Strawberry City Brassband in het clubhuis van dc Marckriver Jazzclub haar 10-jarig bestaan uitbundig gevierd in New-Orleans-stiji en dit voor een hele schare pure jazzgenieters! LI boel andere ploegen uit de kontreien. Het hoofd boven water houden, is altijd wel niet even gemakkelijk, vooral wat het aantal spelers betreft. Het bestuur doet een oproep aan voetbalminnende jongelingen die zich op een vriendschappelijke en sportieve manier willen ontspannen. Gelieve contact op te nemen met Corneel Braspenning, tel. 315.78.94 of Jos Hendrickx, tel. 315.03.21. El


MINDERHOUT

Met Mozes op stap Een onvergetelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop ti nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie toto's maken. Door een professioneel t otograaf.

De

he,誰er temidden van

zijn sein/pen

/a/l(s

(10 hooidn

/00

(Je %la,ck.

Foto-video

de Greef Dorp 42 Rijkevorsel Tel. 0313146250 -

De vakfotograaf maakt er meer werk van!

GARAGE

B.VBA. .

47 Meisjes en jongens mochten op Pinksterzondag het Heilig Vormsel ontvangen. Rik Aegten, streek vicaris was de voorganger in deze viering die uitgewerkt was rond het thema 'Met Mozes op stap'! D

KWB fietst voor een beter LEEFMILIEU

Gouden s ffim1 ~ M%2~ 9

1 IA-

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76 CARROSSERIE FORD T WEEDEHAN DS WAG [NS

r (MM~M.: Vanuit de verschillende deelgemneen ten vertrokken zondag 20 mei een 80-tal 1< WB-ers en sym-

patisanten gewapend met fiets en wimpel naar het domein 'De Hoge Rieten' te Lichtaart. Hier had het verbond Turn hout een milieuhappening ingericht. Ongeveer een 4000 fietsers uit heel het verbond woonden deze happening bij. Hoofdthema: het milieu.

STREVEN NAAR PERFECTIE 23


4-

1_

Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij Dré Oomen, Klein Eyssel 29a, tel. 315.02.45.

ff

Als deze Maand bij jullie in de bus valt, verkeert wellicht de hele Dreefse bevolking in blijde verwachting van de eerste kermis van de jaren negentig. De vergaderingen die er aan vooraf gingen laten weer heel wat moois vermoeden. Nee, ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Traditiegetrouw houden de gebuurten dat allemaal binnenkamers. Er wordt al wel veelvuldig gespeculeerd en de wildste verhalen doen uiteraard weer de ronde. Wat er werkelijk van waar is zullen we maandag 9 en dinsdag 10juli weten.

Kermisprogramma

Zeepboer

Maandag en dinsdag blij'en immers de kermisdagen bij uitstek voor de Dreveniers zelf. Maar het aanbod aan activiteiten en amusement is ook dit jaar weer bijzonder groot. We staan eerst even stil bij het programma van het kermiscomité zelf. De non-profitorganisatie dus. Veel vernieuwingen werden aan het kermisprogramma niet aangebracht. Een goed werkende formule moet niet aangepast, oordeelt men. Zo zullen maandag opnieuw de volksspelen worden georganiseerd. De gebuurten nemen het in allerlei leuke spelletjes tegen elkaar op. Zoals elk jaar zal er weer hard gestreden worden voor de overwinning. Dinsdag beconcurreren de gebuurten elkaar op een ludieke wijze. Dan werkt elk gebuurte rond een eigen gekozen thema. De deelnemers verkleden zich en een wagen wordt versierd. Het gaat er dus om zo mooi en zo origineel mogelijk voor de dag te komen. Op het Heieinde wordt dan opnieuw een programma afgewerkt waarbij de gebuurten het in allerlei spelletjes tegen elkaar opnemen. Het belooft, net als de vorige jaren, weer een hele belevenis te worden. Een gedetailleerd programma aangaande deze activiteiten wordt bij iedere Drevenier in de bus gedeponeerd. Zeker de moeite om eens een kijkje te komen nemen. Uiteraard laten de Dreefse herbergiers zich niet onbetuigd. Om een overzicht te geven van de verschillende optredens en andere kermisactiviteiten van, laat het ons de profit-sector noemen, hanteren we het systeem van onze collega uit Meer. Het schema!

Café

vr 6/7

DE DREEF

- spaarkas - opening

Den Bud

De Dreveniers herinneren zich allemaal nog wel het kleine zeepfabriekje dat in de buurt van de watermolen een aantal jaren geleden werd opgestart. Frans Bogaerts begon er toen, op kleine schaal, met de produktie van ecologische was- en reinigingsmiddelen. Dat gebeurde in een tijd toen van fosfaatvrije wasmiddelen nog helemaal geen sprake was.

Frans leverde, en blijkbaar nog steeds, toen echt pionierswerk af. Met zijn Ecoverprodukten probeert hij een mentaliteitsverandering bij de producenten en de consumenten te weeg te brengen. Via dieet- en natuurwinkels werden zijn produkten verspreid. Het bedrijfje is al geruime tijd geleden verhuisd. De boerderij bleek te klein geworden. Ecover kon aan de vraag niet meer voldoen en moest uitwijken naar Oostmalle. Het 'Dreefse' waspoeder maakt het overigens goed. Momenteel wordt het verspreid over de hele wereld en nu hebben ook enkele warenhuisketens toegezegd het produkt in hun gamma op te nemen. Voor Ecover betekent dit een grote overwinning en we gunnen het deze ex-Dreveniers van harte. Hun bedoelingen, een schoner milieu en tegelijkertijd hun kost verdienen, zijn immers van edele aard.

In dit boerderij! je is de firma ECO VER 10 jaar geleden gestuit.

za 7/7 Frabero's

zo 8/7 Black-

ma 9/7

Jachthuis

Reach

za 14/7

Fonne Stapels

Frabero's

Reach

Ronald Konings Band

Barbados

Insteration

Barbados

That's nice

zo 15/7

La Mouche - Birds

Ronald Konings Band

di 10/7

Nonkel Ney R&B Band

Brouwershuis

-

-

-

-

-

-

-

Stunt

-

-

-

-

-

-

-

Noordhoek Hoekske (Moskes '90)

24

Frabero's Vision Dirty Fingers Herb Mews & the Mules

Lavent Band Magic Frankie Kreuners Harry Muskee Gang

Frabero's Legal Noise Renegade

No way Out Tune-aMatic

Outcast Vienna Emergency

Madisson KC Jack & Bisshops Van Kampen Dr. Feelgoed


MEERSEL-DREEF

lluybje Een ander Dreefs bedrijf kwam vorige maand al veelvuldig in deze kolommen aan bod. Transport Huybrechts is nu echt verhuisd. De buurtbewoners merken het dagelijks. Zij hebben nu geen last meer van de vrachtwagens die er vaak in de buurt stationeerden. Jos en Lisette waren bijzonder verheugd over de grote opkomst en dankten de Dreefse gemeenschap voor hun geduld. 'We zijn door de inplanting van ons bedrijf altijd wel een beetje een last geweest. Daarom nodigden we iedereen ook uit.' De kinderen werden in ieder geval met open armen ontvangen en kregen allemaal een mooi geschenk. Ook de basisschool van Meersel-Dreef kreeg vanwege de firma heel wat spelmateriaal aangeboden. Het werd allemaal in dank aanvaard. De buurvrouwen kregen allemaal een grote bos bloemen.

andeIpad Met de BeNeGo-dag werd Meersel-I)reef overspoeld door een massa volk. De Organisatie verliep vlekkeloos. Meeersel-Dreef heeft in ieder geval haar faam als gastvrij dorp kunnen waarmaken. In de rand van de BeNeGodag werd opnieuw gesproken over het wandelpad langsheen de Mark. Binnenkort heeft in en rond Meerle een grote Aardbeienwandeling plaats. Eén van de trajecten doet ook de boorden van de Mark aan. Een verkenningstocht werd door de organisatoren ondernomen. Maar ook de schepenen Van Ammel, Verlinden en Peerlinck gingen ter plekke een kijkje nemen. De landbouwers zullen wel echt de voorgeschreven afstand moeten bewaren. De plannen verdwenen immers niet definitief in de ijskast en de realisatie van het wandelpad langsheen de Mark wordt opnieuw onderzocht. Het zou in ieder geval iets moois kunnen worden. Een zaak waar bovendien onze dorpsraad al lange tijd van overtuigd is. Men laat hier voorlopig een prachtgelegenheid

Bij het vertrek van hun bedrijf uit Meersel-Dreef zorgde de familie Huybrechis voor een groots afscheidskado: allerhande speelgoed en speeltuigen voor de kleuterschool van Dreef en bloemen voor de mensen uit de buurt als dank voor hun welwillendheid waarmee ze zovele jaren de kamions voor hun deur hebben geduld.

liggen. Kritische noot: je kan uiteraard wel toeristische infrastructuur voorzien, maar dan moet ook het landschap voldoende te bieden hebben. Door de aanplantingen langs de Mark is op dit vlak al wel iets in goede zin veranderd. Toch zou een beleid gericht op herstel van het landschap meer toeristische aarde aan de dijk brengen. El

Volicy en jogging We meldden het al een paar maanden geleden: Meersel-Dreef wordt opnieuw een sportactief dorp. Daar zit dorpsgenoot Bert Van Bavel voor een groot stuk tussen. Hij nodigt alle mensen die graag wat gezonde ontspanning hebben uit om te komen volleybal-

len op het speelterrein van basisschool ,'t Dreefke'. Elke woensdagavond vanaf 19.30 uur worden er balletjes geslagen. Voor de leken in deze sporttak geen enkel probleem: Bert leert je wel hoe het moet en het schijnt nog gemakkelijk te zijn ook! Elke dinsdag wordt er bovendien gejogd. Gestart wordt er aan café Stad Lourdes, een café zonder bier leek een zeer geschikte startplaats. Meer informatie hierover kan je bekomen op het nummer 315.77.61. Ook dan krijg je Bert aan de lijn. El

Open-deur Op zondag 8juli kan je opnieuw gaan kijken hoe mooi het Sint-Lucia-kapelletje wel is. Dan organiseert het Luciacomité opnieuw een open-deur-dag. Vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur kan je er voor een bezoek terecht. Het SintLuciacomité kennende wordt je er met open armen ontvangen. Zij voorzien ook altijd iets speciaals, zoals laatst de mooie tentoonstelling van de beelden van de heer De Bie. De karabijnschutterij Sint-Antonius organiseert op 1 juli in de schietstand naast Stad Lourdes (voor een café zonder bier mag je reclame maken) een kringschieting. El

Laat van je horen!

Deze fraaie foto van onze huisfotograaf zou best in een toeristischfoldertje kunnen prijken. Van het Mark-wandelpad is hierop nog niet veel te zien maar lang zal dat niet meer duren nu de gemeente er serieus werk van maakt.

In Meersel-Dreef hoor je dikwijls, en het zal wel eens terecht zijn, 'met ons wordt geen rekening gehouden!' Dat is allemaal niet zo fraai. Maar ligt het ook niet een klein beetje aan ons zelf? Laten we niet te weinig van ons horen? Komen we niet te weinig voor onze vereniging of voor onze gemeenschap op? We denken te veel: 'een ander zal het wel doen'. Die ander denkt dat ook! Resultaat: deze jongen zit al twee maanden op zijn duim te zuigen. Hij kan niet weten dat vereniging 'huppelepup' een gezellig onderonsje heeft ter ere van 'Jantje Snot' als niemand hem dat vertelt! Zijn brievenbus staat nu ook vlak tegen de weg. • 25


M,

C~Q

ra

[j

-

JAN FRET, Mgr. Eestermans- Schoolfeest straat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 1S Het schoolfeest trok zoals elk jaar weer een blij met al het nieuws uit Meerle. hele hoop volk. Ouders die kinderen op de school hebben komen allicht een kijkje nemen Vergeet het niet te melden, en sommigen brengen nog wat vreemd volk .

mee ook. Voor het schoolcomité is dat natuurlijk mooi meegenomen. Het blijft een leest maar de bedoeling is uiteraard geld in het laadje te krijgen Liefst veel geld want dat zal er nodig zijn voor de uitvoering van de plannen nI de verbouwing van de sani taire ruimten in de zo (nog steeds) genoemde meisjesschool. Niets te vroeg overigens, want de oude wc'tjes zouden een plaats in een schoolmuseum waard zijn moest dat bestaan De werken moeten normaal gesproken tijdens deze vakantie uitgevoerd worden en zullen zo'n 1.300.000 fr. gaan kosten. Voor die prijs krijgt de school een aan de noden van deze (en hopelijk ook voor de komende) tijd aangepaste sanitaire inrichting. Geen erg dus als je op het schoolfeest wat veel

L'tfti .

-

.

ft. ¶ t

k

W.

l

t. '

.

eeld hebt nrhteraeiten T lu, en nn,p i4nda

ren zullen u dankbaar zijn terwijl ze op een ordentelijke wijze een plasje maken of op hun gemakje op de nieuwe gemakjes zitten. L De turnkring 't Zolderke liet op /1et schoolfeest voor het eerst in het openbaar zien wat ze kunnen. Vooral het jazz-ballet genoot veel bijval bij de talrijke aanwezigen.

t

t.

-•.

-

..

Ee n . Ilinke /H.(/ n i ooi wige du s ie 1_er' 1 A v,n,nlullku/1U ii up liet einde van liet /eesl iii kerk en vu/ 1 eruue/1I,/l" t en hei t'rofe /eei 1/luis.

Nog bouwwerken

Niet alleen op de school wordt gebouwd, ook op 'Den Rooy' gaat men uitbreiden, zij het dat het daar meer zal zijn dan toiletten en dat ze niet zo lang moeten sparen als op de school. Even naast het eigenlijke huis, naast een af te breken schuur en in de buurt van het jachthuis, zal een nieuw gastenverblijf met 20 kamers en 2 grote vergaderzalen worden opgetrokken. Momenteel zijn er 14 kamers voor verblijf beschikbaar en regelmatig blijkt dit te beperkt. In een later stadium (na voltooiing van het nieuwe gebouw) worden de huidige 14 kamers omgevormd tot een vijftal nieuwe, voorzien van alle modern comfort, zoals bad en toilet, telefoon, tv., enz., zoals dat trouwens in de nieuwbouw reeds het geval zal zijn Het nieuwe gebouw wordt opgetrokken in een stijl, helemaal in overeenstemming met de beÇ staande villa en de prachtige omgeving. N afwerking zal het complex geschikt zijn voor seminaries met verblijf van ruim 25 gasten Ondertussen wordt er ook verder werk ge maakt van het beheer van het domein. Vijver en waterhuishouding werden hersteld en de kortelings wordt gestart met het opruimen van de tijdens de januaristorm uitgewaaide bomen (ruim 1200 m 3 hout), en lopend worden nieuwe aanplantingen gedaan. De eigenaar van 'Den Rooy', de verzekeringsmaatschappij Mercator, blijkt dus resoluut gekozen te hebben voor het behoud van het domein en Meerle kan daar alleen maar wel bij varen. El

Ongewenst bezoek

De ploeg Van Oosterbosch met enkele Meerlenaars in de rangen: B. Sprangers, E. De Bie, W. Michielsen, W. Schrickx en Fr. Boudewijns.

26

De voorbije maand kreeg Meerle tot tweemaal toe bezoek dat ze hier liever kwijt dan rijk zijn. Eerst was het het plaatselijke kantoor van de Generale Bank dat klanten kreeg die niet op de reklame voor goede wisselkoersen of fiscaal vriendelijke beleggingen afkwamen. Zij kwamen waarvoor een bank bij Jan Modaal (ook deze met een misdadig inzicht) nog steeds het meest dient, voor baar geld. Met bedreiging van vuurwapens kregen ze dan ook zo'n anderhalf miljoen frank en verdwenen toen ijlings, zeer waarschijnlijk de grens over.


MEERLE Twee weken later kregen we zo mogelijk nog kwalijker gasten, die je niet meteen hier zou verwachten, ni. de I.R.A. Zij dachten hier rustig te kunnen oefenen met machinegeweren, niet vermoedend dat de wakkere Meerlese burgers het verschil tussen jacht- en andere wapens onmiddellijk zouden onderscheiden en hiervoor de rijkswacht nog verwittigden ook. Toen een van de terroristen erin slaagde de vlucht te nemen, volgde er een spektakulaire klopjacht met de inzet van tientallen zwaar gewapende manschappen en een puma-helikopter. De klopjacht kende slechts een gedeeltelijk sukses. Volgens verscheidene bronnen kon één van de boeven ontkomen en mogelijk houdt deze zich nog steeds schuil in onze bossen. Op het ogenblik dat we dit schrijven is de rijkswacht nog steeds in de weer met de bossen uit te kammen, ditmaal op zoek naar wapens en springstoffen (de I.R.A. heeft een kwalijke reputatie op dat punt). De redenen voor al dit ongewenst bezoek hebben mogelijk te maken met die faktoren die normaal gesproken als troeven voor de streek worden aangezien: een rustige ligging, dun bevolkt, de nabijheid van de grens en de mooie bosrijke natuur (hoewel dat 'mooie' bij de geciteerde bezoekers niet zo van belang geweest zal zijn). Als goede eigenschappen kunnen daar voortaan nog aan toegevoegd worden: inwoners met scherp gehoor en argwaan voor al wat vreemd lijkt. 1

Algemene Bouwonderneming

RAATS • OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstaat 5, 2323 Wortel Tel. 031314.32.24

Familietornooi te Ulvenhout Het onlangs betwiste Familievoetbaltornooi te Ulvenhout mocht weer rekenen op een gesmaakte belangstelling en kwaliteitsvoetbal, waarbij de sportiviteit overheerste in de drang naar de grote wisselbokaal. De opbrengst van dit tornooi is helemaal ten bate van de UVV40-Jeugd. Tornooiwinnaars door de jaren heen waren Familie Seuntjes (lx), Familie Grauwmans (2x), Familie Van Jaarsveld (2x). Dit jaar kregen we met nieuwkomer Familie Van Dijnsen (met o.a. Marco Van Dijnsen, speler van Hoogstraten V.V.) ook weer een mooie winnaar. Ieder jaar start men met 15 elftallen. Zeer zeker is het dat de teams in de loop der jaren in sterkte toenemen. Dit komt het tornooi zeker ten goede. Ieder elftal mag gastspelers inzetten en daardoor traden verscheidene Belgische spelers op bij de Familie Van Oosterbosch, zoals Frans Boudewijns, Willy Michielsen, Roger Sprangers, W. Schrickx en Erik De Bie uit Meerle. Theo Van Oosterbosch (oud-trainer van F.C. Meerle) heeft al jaren goede contacten met Frans Boudewijns en deze laatste zorgt dan telkens voor enkele sterke pionnen! De eindrangschikking luidde als volgt: Fam. Van Dijnsen Fam. Van Dun Fam. Grauwmans Fam. Van Oosterbosch Topscorer werd Erik De Bie, speler van H.V.V., met 6 doelpunten!

Afscheid van twee 'schoolmoeders' Als op 30juni dit jaar weer een schooljaar eindigt, zal dit het laatste schooljaar geweest zijn voor twee juffrouwen die gedurende jaren mede het aanzicht van de school van Meerle bepaald hebben. Van juffrouw Boeren en juffrouw Remeysen kan zonder kwalijke bedoelingen gezegd worden dat ze beide dezelfde echtgenoot hadden, nI. de school. Al die tijd bracht ze de weekends door in Turnhout maar verbleef ze gedurende de week in Meerle. Eerst op kamers bij Charel en Bertha Van den Heuvel en later in de ____________ meisjesschool zelf. Omdat ze in de school - - woonde, nam ze er tegelijkertijd de rol van conciërge maar bij. Frans Laurijssens zal goed moeten oppassen wil hij voorkomen dat de deuren heel de nacht openblijven of dat de lichten blijven branden. Met juffrouw Boeren heeft ze gemeen dat ook zij _________ voor allerlei karweitjes zorg droeg die anders vergeten worden. Met juffrouw Remey_______ • sen gaat ook een groot deel van het 'ontzag voor de leerkracht' met pensioen. Vaak was j het voldoende om haar naam te noemen om uc 1 USI OI1u1 UC leerlingen LC U1CUCU. VOOr Juffrouw Boereii, geboien en.! onder mekaar ruziënde kinderen volstond Meerle, is sinds onheugelijke tijden de kleuhet soms dat er een zei 'ik zal Remeysen eens terleidster van de laatste kleuterklas en kan roepen' om de gemoederen te bedaren. dus zeggen dat praktisch iedere Meerlenaar Ook buiten de school kreeg Mart meerdere tot ca. 40 jaar oud door haar in de 'grote vrienden. Zo gaat ze sedert jaar en dag elschool' werd afgeleverd. De meesten zullen ke dag na de schooltijd een kom koffie (sezich daar wellicht minder van herinneren dert kort is dat een kom thee) drinken bij dan juffrouw Boeren zelf, behalve misschien Maria en Jos Leemans. Een vriendschap die haar zachte aanpak. ontstond toen Mart dringend iemand nodig Na een korte start elders kwam zij al snel had om haar 'haar te doen' en daarvoor in Meerle bij de nonnekens terecht. JarenMaria vond. lang had zij als enige van de kleuterschool haar klasje in het gebouw van de meisjesschool en slechts na het vertrek van de zusters, vond zij eveneens bij de andere kleuterklassen onderdak. Gedurende al die jaren heeft ze volgens haar collega's slechts één doel gehad, nI. de kleuters, en streefde ze daarin de perfektie na. Nagenoeg al haar tijd besteedde ze hieraan en het zou dus best kunnen dat juffrouw Boeren de school heel erg zal missen, maar gelukkig woont ze niet ver uit de buurt. Wat alleszins zeker is, is dat de school en zeker de andere kleuterleidsters juffrouw Boeren zeer hard zullen missen. Buiten haar werk als kleuterleidster zorgde zij immers ook voor dagdagelijkse dingen in de school. Deuren openen en sluiten 's morgens en 's avonds, koffie zetten voor de collega's, zorgen voor afwasmiddel en nog belangrijker Sedert anderhalve maand is juffrouw Revoor wc-papier. Zonder koffie is erg, maar meysen begonnen met de voorbereiding van erger is een wc zonder papier en dit niet op haar vertrek en ondervindt ze hoe moeilijk tijd gezien hebben. Maar misschien kan jufdit zal zijn. Uit klasten komen jarenlange frouw Boeren in het begin van het nieuwe herinneringen boven zoals klasfoto's, komschooljaar nog een oogje in het zeil houden munieprentjes, tekeningen, uitwerkingen om de overgang naar een kleuterschool zonvan leerprogramma's uit vroegere tijden die der haar, met het minste ongemak door te nu al lang achterhaald zijn. Veel verdwijnt komen. in de vuilbak om er enige uren later terug uitgehaald te worden. Veel zal dus mee ver Juffrouw Remeysen van haar kant komt huizen naar Turnhout, waar ze zich nu deuit den vreemde, meer bepaald van Turnfinitief gaat vestigen, met de verzuchting dat hout. Toen ze zo'n 35 jaar geleden op een ze graag haar huis daar zou opnemen en ijskoude zondagavond, met 2 jassen over naar Meerle dragen. mekaar aan, uit een onverwarmde autobus De school van Meerle zal er inderdaad anstapte (met Dikke Sus aan het stuur), dacht ders uitzien bij het begin van het volgend ze aan het einde van de wereld te zijn aanschooljaar. gekomen. Zij kwam toen voor een interim Vooraleer het zover is, wacht de pensionairs om de zieke Mère Marguerite te vervangen. echter nog een daverende afscheidsviering Omdat Mère Marguerite bij haar eeuwige vanwege direktie, leerkrachten en leerlingen, Vader verder les ging geven, is juffrouw Reof beter van heel de schoolgemeenschap. meysen aan het einde van de wereld geble27


SPORTIEF HIER! 'Jong hart dankzij de fiets' Twintig jaar terug poogde de Belgischefietsnijverheid met deze slogan haar orderboekjes wat meer gevuld te krijgen. Immers, nadat de fiets als echt vervoermiddel aan de kant was geschoven voor de auto (uitgezonderd door de jeugd), zag het er even naar uit dat de fiets, de fietsenmaker en de fabrikant in de marginaliteit zouden verzeilen. Of het nu met de slogan te maken had of niet, maar het idee sloeg aan en sindsdien heeft de fiets een enorme evolutie doorgemaakt. Van zwaar stevig vervoermiddel is hij geĂŤvolueerd naar een lichtgewicht ontspanningstoestel. De Noordhoek is bij fietstoeristen enorm populair. De groene omgeving, de rustige vlakke ruilverkavelingswegen en de nabijheid van het fietsvriendelijk Nederland maken de streek tot een fietsparadijs. De fletskoorts heeft ook Meerle aangestoken en zo vertrekken er haast elke dag van de week een aantal mensen om in groep een fietstocht te maken, voor de ontspanning en voor de gezondheid. Een overzichtje van deze liefhebbers van het 'veloke'.

K.B.G.

-

Seniorensport

We geven de ouderdom het respect dat hij verdient en we beginnen dus met de gepensionneerden. Elke maandag en elke woensdag (winter en zomer) vertrekken ze om 13.00 uur op het Gemeenteplein voor een rit van 30 tot 40 km. Door de band zijn ze met zijn 12 â 13 waaronder een 4-tal dames. De oudste fietser van deze groep, Rik Boeren, is liefst 85 jaar en mist haast nooit, behalve op dag van de foto. Maar ja, die dag had de koe van zoon Neel uitgekozen om te kalven. De ritten worden uitgestippeld door Albert Broekmans, die tevens een logboek van elke rit bijhoudt. Zo leren we dat de gepensionneerden vorig jaar 95 ritten deden, met een gezamelijke afstand van 3.544 km (of 37 km 28

per toer), tegen een gemiddelde snelheid van 13 km per uur. De fietstochten worden in de wijde omgeving gehouden, gaande van Poppel aan het ene uiterste tot Breda aan het andere. Steeds worden rustige wegen gekozen en voor drukkere wegen die in het parcours voorkomen is een fietspad langs beide zijden vereist. De richting waarin ze vertrekken hangt nogal af van het weer, van de windrichting, beschutting van bomen, enz... Onderweg is steeds een stop ingelast voor een kop koffie of een pintje en rond 17.00 uur zijn ze terug in Meerle. Ongelukken zijn er nog niet geweest, maar voor alle zekerheid zijn de deelnemers verzekerd via Seniorensport VZW.

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

De groep 'Fonne Van Gestel'

Vervolgens komen de echte hardrijders aan de beurt: 8 tot 10 getrainde koereurs leggen er elke woensdagavond en zondagmorgen even de pees op. In ca. 2 uur worden 65 km afgelegd, jaar en dag dezelfde toer. Vertrek respektievelijk om 9.00 h of om 19.00 h bij Fonne Van Gestel (vandaar de naam) in het Dorp. Elk jaar met O.H. Hemelvaart wordt een dagtrip van 200 km gemaakt, meestal richting Zeeland. En alsof dat nog niet genoeg is, gaan ze elk jaar nog met de fiets op vakantie. De voorbije jaren werden Rome, Odense (DK), Lourdes (2x) en Saksen-Coburg aangedaan. Dit jaar staat de grootste afstand van allemaal op het programma ni. naar Santiago De Cornpostella (Spanje). Op 11 dagen moeten zo'n 2100 km. worden afgelegd. Drie echtgenotes maken de reis mee per kamionette voor technische bijstand en foerage. De Organisatie van de hele onderneming, die nu al op punt staat, is in handen van Leo Van Boxel, die hierin stilaan enige ervaring begint te krijgen. Alleszins geen tochtje voor kerels met weke benen!!


MEERLE K.A.V. De dames van de vrouwengilde halen elke woensdagavond de fiets van stal voor een uurtje ontspannen fietsen in de omgeving. Ze vertrekken om 20.00 uur op het Gemeenteplein en zijn daar rond 21.00 uur terug. Gewoonlijk hebben ze er dan tussen de IS en 20 km opzitten. De direkte omgeving is hier ook meestal het doel, hoewel dit niet echt belangrijk is. Ontspannen fietsen en ondertussen nog kunnen buurten, daar komen de 30 â 35 dames voor. Jacqueline Gladinez stippelt dan ook trouw een route uit waar dit ook mogelijk is. De laatste fietstocht van het seizoen (van mei tot september) blijven de dames 'plakken'. Dan wordt er een gelegenheid opgezocht waar ze samen iets kunnen eten en drinken. Gewoonlijk zijn ze dan wat later thuis dan 21.00 uur.

K.V.L.V. Ook de vrouwen van de K.V.L.V. fietsen in groep door de streek. Vanaf 1 mei tot 30september, de le en de 3e week van de maand dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur, de 2e en 4e week dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Vertrek en aankomst telkens op het Gemeenteplein. De routes voor de middagritten worden uitgestippeld door Mit Van Aert en die voor de avondritten door Maria Snoeys. Tussen 25 en 30 km wordt er afgelegd en onderweg is telkens een sanitaire en koffiestop voorzien.' Door de band rijden er 20 tot 25 dames mee. Bij regenweer blijven ze echter thuis.

K.W.B. De K.W.B. heeft zelfs 2 groepen rondrijden. De le groep, 'met gewoon stuur', bestaat uit 8 â 10 meer bezadigde pedaleurs die elke zondagvoormiddag een ontspannen ritje van 20 â 25 km maken in de omgeving. Ze vertrekken om 9.00 uur in de Kerkstraat en Jan Jacobs zorgt voor de coördinatie. De 2e groep, 'met koersstuur' gaat er iets harder tegenaan. Elke zondag maken ze een toer van 50 tot 60 km en elke vierde zondag zelfs een grote rit van 100 km. Het vertrek is om 9.00 uur (7.30 uur voor de grote rit) in de Heimeulenstraat. De gemiddelde snelheid bedraagt ca. 25 km, voor de grote toer is er een volgwagen voorzien en spurters worden niet geduld. De 25 â 30 deelnemrs zijn verzekerd via de K.W.B. De samensteller van de ritten, Jos Van Bavel, streeft er naar elke week een verschillende toer aan zijn meerijders voor te leggen, af en toe ook gebruik makend van de toeristische paden. Jos heeft zo al enkele mooie uitstappen op papier uitgestippeld en liefhebbers kunnen die gerust bij hem komen halen. Elk jaar organiseert de fietsklub van de K.W.B. een fietszoektocht in en om Meerle om de kas te spijzen. Ook een gezinsuitstap naar een recreatiegebied hoort tot de geplogenheden. Echtgenotes en kinderen amuseren zich daar terwijl de heren nog een ritje plegen. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan dit jaar is een 2-daagse fietstocht gepland van ca. 300 km naar Haemstede (SchouwenDuiveland). Na het einde van het wielerseizoen wordt er steeds een koffiefeest gegeven, waar buiten eten en drinken ook nog een jaarverslag en dia's van het voorbije seizoen gegeven wordt.

1

Zoals je ziel is er voor iedereen die wilfietsen en dal liever niet alleen doel wel een mogelijkheid om ergens aan te sluiten. Je konditie kan er alleen maar wel bij varen.0

29


--

FIflIÜ -

-

Het verborgen volk Volgens het inloblad van cie stad Hoogscraten van maart '90 telt Meer 3098 inwoners. Dat is het officiële cijfer, maar als u tenminste niet constant uw kop in de grond steekt, weet u dat het er in feite veel meer zijn. Want buiten de autochtonen, de inwijkelingen en de Hollanders, leeft er nog een volkje in Meer, verborgen in caravans en op zolders. Het zijn de buitenlandse zwartwerkers, die meestal illegaal in ons land verblijven. U ziet ze niet, maar ze zijn er wel: de Marokkanen, de Indiërs, de Turken ,de Polen, enz... Elk jaar zakken ze in dichte drommen naar onze streken af om de tuinbouwers in het oogstseizoen te helpen plukken. Het overgrote deel werkt in 't zwart en heeft bovendien geen geldige verblijfsvergunning. De overheid weet dat al jaren, maar buiten enkele prikacties liet zij maar betijen. Tot op dinsdag 29 mei. Toen voerden rijkswacht en sociale inspectie in twintig bedrijven een razzia uit met alles erop en eraan: mitrailleurs, honden, enz... Daarbij werden 8 Marokkanen, 2 Indiërs en 2 Polen opgepakt. Misschien vindt de overheid dat een succes, maar eigenlijk betekent het drie keer niks. Voor elke opgepakte vreemdeling staan er 's anderdaags tien andere klaar om z'n werk over te nemen. Voor de twintig bezochte bedrijven was de actie natuurlijk brute pech, maar ook bij de vele tuinbouwers die voorlopig ontsnapten, zit de schrik er serieus in. De actie kreeg bovendien grote belangstelling in de media. Kranten, radio en T.V. maakten er melding van. Op maandag 4 juni ging de BRT in haar halfachtjournaal zelfs dieper in op het probleem. Daaruit bleek dat de tuinbouwers zich geviseerd voelen en dat de oogst verloren zal gaan als niet snel plukkers worden gevonden. De overheid besefte dat er iets moest gebeu-

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellinçien DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

TEL.: 03/315.91.77 30

Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80. ren en besloot dat de werklozen dan maar het probleem moetsen oplossen. Bovenop hun uitkering krijgen zij 160 fr. per uur als ze gaan plukken, met een maximum van 60 uren per maand. Ongetwijfeld liggen de beste bedoelingen aan de basis van dit voorstel, maar het zal weinig uithalen. De overheid kent blijkbaar de Meerse werklozen niet, In Meer zijn

Dat brengt ons tot de vaststelling dat de tuinbouwers zelf ook een beetje verantwoordelijk zijn voor de huidige problemen. Als je een serre van enkele ha. wegzet, weet je dat je plukkers zal nodig hebben. Als je die weinig betaalt ,weet je dat je in Meer weinig kandidaten zult vinden. Als je dan illegale vreemdelingen in 't zwart laat plukken, weet je dat je iets onwettigs doet en vroeg of laat met de overheid zult botsen. Men heeft dus zelf de huidige situatie mee veroorzaakt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de tuinbouwers geen recht hebben om te klagen, maar het kan zeker geen kwaad af en toe eens in eigen boezem te kijken.L1

0p dinsdag 22 mei zorgde de traditie ervoor dat de Meerse parochiegemeenschap de kruisdagen vierde. Na de eucharistieviering bi] Jan Leen aerts-Jochems, Maxburgdreef 1, trok men processiegewijs door de velden om Gods zegen af te smeken voor een rijke oogst.

bijna alle werklozen namelijk vrouwen en vele van deze vrouwen zijn alleen maar werkloos voor hun uitkering, niet omdat ze werk willen. Een houding waarover ook een boompje kan opgezet worden, maar dat is nu niet aan de orde. Waar het om gaat, is dat deze 'werkloze' huisvrouwen totaal geen zin hebben om te gaan plukken, 160 fr. per uur of niet. Wij hebben met ons huishouden al werk genoeg, hoor ik hen tot hier roepen. Dus, werklozen die de problemen van de tuinbouw gaan oplossen? Vergeet het maar. Hoe moet het dan verder? De meeste Belgen halen hun neus op voor de erg lage uurlonen in de tuinbouwsector. Op hen moeten we niet rekenen. Zitten we dus terug bij de vreemdelingen. Zij blijken wèl bereid te zijn om voor weinig geld veel te verdragen. Want geef toe, 120-130 fr. per uur is amper de helft van het minimum-loon, hun werkdagen zijn erg lang en hun huivesting is soms ronduit erbarmelijk. Toch mopperen ze niet, integendeel, de meesten doen hun werk graag en vragen niets lieven dan hier te mogen blijven. De beste oplossing voor iedereen lijkt daarom om hen gedurende het oogstseizoen een tijdelijke verblijfs- en arbeidvergunning te geven. Dan is iedereen tevreden: de overheid omdat wettelijk alles klopt, de vreemdelingen omdat ze mogen blijven werken, en de tuinbouwers omdat ze plukkers hebben. De tuinbouwers zullen dan misschien wel wat extra kosten hebben, maar dat mag geen probleem zijn als je ziet welke hypermoderne megaserres zij zich tegenwoordig kunnen veroorloven.

Poets wederom poets Zal ik u een middeltje aan de hand doen om de leden van de Mussenakker eens goed te pesten? Ga dan op een zaterdagavond naar hun lokaal en roep luid: 'Reizen Verhoeven Internationaal!' De reactie zal onmiddelijk volgen en ik garandeer u o.a. gesakker, gevloek, getier, en met een beetje geluk ... gebraak. Misschien zult u dan wel het vege lijf moeten redden, want een ongeluksbode loopt de kans gelyncht te worden. Hoe dat komt? Daarvoor moeten we terug naar vrijdag 18 mei. Voor die dag had de Mussenakker bij Verhoeven een bus besteld om naar de Rotterdamse Kuip te rijden, waar de Stones hun Europese toernee aftrapten. Om 17.15 u. zou de bus aan de Mussenakker zijn, zo was afgesproken en bevestigd. Zo'n veertig Mussen stonden op het bewuste uur dan ook welgezind klaar om te vertrekken. Er was echter één probleem: de bus was er niet. Nu zijn Mussen normaal geduldige mensen - ze hebben al vaker moeten wachten maar het werd 17.30 u. - 17.45 u. - 18.00 u.... en nog steeds geen bus. Ondertussen had men al naar Verhoeven gebeld, waar men een paar lullige uitviuchten verzon om het totale gebrek aan Organisatie te verdoezelen. Uiteindelijk arriveerde de bus om 18.35 u., bijna anderhalf uur te laat, met een chauffeur die moest vragen waarheen de reis ging. Kijk, op zo'n moment is het moeilijk om kalm te blijven. De ellende was natuurlijk dat de Mussenak-


MEER

JPFHERIJGERS

likk

bouwspecialiteiten

Industrieweg 7, 2320 Hoogstraten, Tel. 03131447 55

een dagje gezonde ontspanning. Voor meer inlichtingen kunt u altijd terecht bij Armand Fransen, Meerleseweg 15, 2321 Meer (03/315 79 15).L1

Brassband St. Rosalia en KWB naar Scherpenheuvel. Tussen de brassband en de KWB groeit al jaren iets moois en dat concretiseert zich elk jaar in een gezamenlijke bedevaart naar Scherpenheuvel. En wat meer is, niet alleen de leden van deze dynamische verenigingen kunnen mee, maar âlle Merenaars zijn welkom. Te voet, per fiets of per auto, u hebt slechts te kiezen. Wel wordt gevraagd om uw naam voor 1 juli op te geven bij Jan Swaenen, Fran-

- AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

- VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

- D.P.C. DIBA FOLIE: voor onder de muren.

kenberg 4 of bij Luc van Bladel, Gestelsestraat 4. De moedige wandelaars vertrekken op zaterdag 7juli om 19.00 u. aan de zaal voor Kunst en Volk. Zondag 8 juli om 5.00 u. is het de beurt aan de fietsers en om 7.00 u. tenslotte gaat de rest hen per auto achterna. De bedoeling is dat iedereen omstreeks 8.30 u. in Scherpenheuvel aankomt, waarna het in Stoet naar de basiliek gaat. Daar woont men om 10.00 de eucharistieviering bij, die zal opgeluisterd worden door onze Rosaliamensen. Voor men terugkeert naar Meer, wordt eerst nog een stapje in de Scherpenheuvelse wereld gezet. Ontspanning en inspanning, het blijft een leuke combinatie. Probeer ze gerust eens uit, u zult er geen spijt van hebben.•

- STRAATKOLKEN EN

WA TERAFVOERGEULEN.

-

- RIOOLBUIZEN EN

P.V.C. PUTTEN

-

uit voorraad verkrijgbaar. 15

ker als laatste Rotterdam bereikte. Het voorprogramma was al voorbij en de Kuip zat eivol, zodat men vrede moest nemen met de slechtste plaatsen. Dat het toch nog een schitterende avond werd, was uitsluitend te danken aan de onverslijtbare Stones, zeker niet aan de Reizen Verhoeven Internationaal. Die naam willen ze in de Mussenakker niet meer horen, laat staan dat men er ooit nog een bus wil bestellen. En als ik links en rechts mijn oor te luisteren leg, hoor ik dat dit verhaal zeker geen alleenstaand geval is. Wordt het daarom geen tijd dat iedereen de juiste conclusies trekt? In verband met Akkerpop is er natuurlijk maar één conclusie: komen. Als u daarover meer wilt weten, moet u doorbladeren naar Fusieswing. Daar vindt u alle informatie die u nodig hebt.LI1

De vakantiezoektocht van de KWBKAV Voor de zevende keer reeds wordt er door KWB en KAV een 'vakantie- en fotozoektocht' uitgestippeld door het 'Land van Hoogstraten'. Deze 38-km. lange tocht kan per fiets of auto verreden worden tijdens de maanden juni, juli, augustus en september. Het is een recreatieve tocht met een aantal makkelijk op te lossen opdrachten voor jong en oud. De te volgen weg is zo duidelijk mogelijk weergegeven in een boekje. Best kan u er een hele dag voor uittrekken, eventueel met picknick. De tocht kan begonnen worden in elk dorp van de fusie.

De inschrijving (100 fr. per persoon) gebeurt bij een aantal plaatselijke medewerkers in elk dorp of op de Toeristische Dienst van Hoogstraten. Fietsenverhuur is vooraf te regelen op deze dienst en men geeft er graag nadere informatie over deze zoektocht. Natuurlijk zijn er weer mooie prijzen te winnen. Half oktober worden de juiste antwoorden en de lijst der prijswinnaaar opgestuurd naar alle deelnemers. Tijdens de hobbytentoonstelling in november vindt tenslotte de prijsuitreiking plaats. De inrichters, die niet meer aan hun proefstuk zijn, staan borg voor

°° HALVE EEUW GELEDEN Juli 1940

Hoogstraten - Gemeenteberichten Ingevolge de beslissingen van hooger hand, treden nieuwe rantsoenszegels in voege op Donderdag 11 juli a.s. Deze nieuwe zegels worden slechts uitgereikt op Zaterdagnamiddag, tussen 2 en 6 uur.

Bevoorradingsvraagstuk Binnenkort zal er verandering komen in de rantsoeneering van sommige verbruiksartikelen. Zoo zal de rantsoeneering der aardappelen wegvallen. Het rantsoen suiker wordt verdriedubbeld. Dit uitsluitend om de menschen in de gelegenheid ce stellen confituren te maken. Het rantsoen vet wordt verminderd tot 35 gram, dat van zeep tot 5 gram van elke soort: S gram voor de huishoudzeep en 5 gram voor de luxe-zeep.

Meer - Natuurhistorisch Museum Maxburg Goddank, Maxburg bleef gespaard. Spijts de oorlogsomstandigheden heeft ons Museum niets van zijn schoonheid en aantrekkelijkheid verloren. Wel staat het Beheer voor grote moeilijkheden: de gewone bronnen van inkomsten die zelfs in gewone tijdsomstandigheden maar amper voldoende waren om in het onderhoud te voorzien, zijn nu bijna gansch afgesloten. Wat kwam er den laatsten tijd in huis van bezoekers, scholen, verlofgangers, voordrachten, enz.? En toch geven we den moed niet verloren! We hervatten het werk. Het is den wensch der Overheid dat alles weer normaal zijn gang zou gaan. Maxburg heeft aan dien wensch beantwoord en ijvert weer voor meer Vlaamsch cul-

tuurleven, voor de bevordering der natuurwetenschap in ons dierbaar Kernpenland!

Voor de vrouw - Nuttige wenken - Na de maaltijden moeten borden en schotels terstond gewasschen en opgeruimd worden. - Laat geen enkelen dag voorbijgaan zonder de kamers te vagen, te stoffen, en zoo noodig dweilen. Stel dat werk niet uit en denk niet: 'het zal niet baten, want het wordt toch weer vuil.' - Aardappelschillen kunnen in gedroogde toestand uitstekend gebruikt worden om kachels aan te maken. - Appelen die bevrozen zijn, kunnen weer eetbaar gemaakt worden door ze onder water te zetten, even te laten staan en ze dan al' te drogen en in een matig verwarmd vertrek te plaatsen. - Als men rondom de pit van kaars tot waar het zwart begint, wat fijn zout legt, brandt de kaars langzaam en zuinig. - Met een boden of zinken lepel mag men niet in kokend vet roeren. - Papieren zakken met suiker, meel, enz. moeten niet in de tafellade liggen. Men bewaart zulke etenswaren in busseri, die men ordelijk op eene plank kan plaatsen.

Zeer betangrijk bericht voor de duivenhouders Er wordt uitdrukkelijk op gewezen, dat punt 3 der verordening van 5 Juni1940, betreffende het snijden der vleugels van vliegduiven, uitgevoerd moet worden. Eerstdaags zal er met de kontrool der duivenhokken begonnen worden, om de doorvoering der verordening vast te stellen. De Ortscornmandant, Dr. Oppermann. Bron: De Gazet Van Hoogstraten. 31


LEZEN

Nieuwe boeken in de bibliotheek Non-fiction: * Beken kleur!: praktische psychologische kleurentest / Jack F. Chandu. * Elseviers belasting-almanak 1990 / R. Schollaert. * Handboek voor IBM PC-/2-programmeurs: het complete naslagwerk voor alle IBM personal computers / Peter Norton. • Studeren buiten de universiteit / C.S.B.O. • Getuigenis van een opposant / Boris Jeitsin. * Auto sportief 1990 / Alfred Jansen. * 1989: een jaarboek: overzicht van de Nederlandse en Vlaamse literatuur / Aad Nuis... * Met een nieuwe lei: over de toekomst van het onderwijs in Vlaanderen / Daniël Coens. * Het echtscheidingswerkboek: een leidraad voor kinderen en ouders / S. Blakeslee Ives. * Roger Raveel 1950-1954: een creatief moment na het expressionisme / Roland Pat-

teeuw.

Fiction: * Zonsopgang / Peter Ackroyd. * Geschiedenis van een idioot door hemzelf verteld of de inhoud van het geluk / Felix de Azua. * De hoed van tante Jeannot / Eric de Kuyper. • De rattenkoning / Michael Dibdin. • Spion verspeeld / John Le Carré. * Vriendinnen / Cesare Pavese. * Eustace Chisholm & consorten / James Purdy. * Rembrandt heeft nooit gevoetbald: voetbalverhalen / Nico Scheepmaker. * Oude mannen moeten beter weten / Jan Gerhard Toonder. * Kampdagboeken / Ben Vuyk.

Jeugd: * Ben je laf, Alfons Alfrink? / Gunilla Berström. * Alle mensen kijken altijd zo / Jan de Zanger. • Mio, mijn Mio / Astrid Lindgren. • Cleo's eiland / Harry Mazer. * Papieren vliegtuigjes maken. * De Eikeivreters / Els Pelgrom. * Opgejaagd / Ann Pilling. * IJstijd / Mirjam Pressier. * De grote tocht / Fay Sampson. * Blokfluitfeest: wijs en onwijs op de sopraanblokfluit / Roely Van Delft.

Hoogstraatse Pers 031314.55.04 uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk 32

Op uitnodiging van de bibliotheek kwam theater Grasspriet twee keer naar de Hoogstraatse gemeenteschool om met hun stuk 'Van kip word je kippedik' vele kinderen te amuseren. Deze opvoeringen vormden het sluitstuk van een aktie van de bibliotheek om het lezen te bevorderen bij heel jonge kinderen.

Zomersluiting in de bibliotheek Deze zomer zullen centale en uitleenposten van de P.O.B. Hoogstraten gesloten zijn op volgende dagen:

Centrale

juli:

woensdag 11 en van maandag 16 t/m zondag 29 augustus: woensdag 15 Uitleenpost Meer

juli:

woensdagen 11 + 18 + 25 en zaterdag 21 augustus: woensdagen 1 + 8 + 15

Uitleenpost Meerle

juli: donderdagen 19 + 26 augustus: donderdagen 2 + 9

Uitleenpost Minderhout

juli:

donderdagen 12 + 19 + 26

Uitleenpost Wortel

juli:

woensdagen 11 + 25 en vrijdag 27 augustus: woensdag 11 en vrijdag 3 Uitleenpost Dreef

juli: woensdagen 11 + 18 + 25 augustus: woensdagen 1 + 8 + 15 Verder kan u steeds bij ons terecht op de normale openingstijden. Een prettige zomer! Misschien haalt u bij ons een spannend boek voor een zonnige stoel, of gaat u met één van onze reisgidsen op verkenning in Oost-Europa.

Kom eens langs bij 'Schilderwerken Mertens' Tijdens de maanden juli en augustus gratis een vouwmeter bij aankoop van behang en verf


OPTREDEN

GIJSBREGTS ftEkTRO

e

Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOULINEX PHILIPS-ZANUSSI

t

Ook sterk in Service Grundig-Philips/Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie

1.1

Fusieswing

's Boschstraat 3 HOOGSTRATEN

Tel.: 0313145473 Zondagmorgen ook open

Wortel kermis Juli is een erg drukke maand voor Rockminnend Hoogstraten. Naast Akkerpop en Moskes is er ook nog Wortel kermis. Jeugdhuis Het Slot doet ook dit jaar een inspanning om het gebeuren muzikaal te ondersteunen. Het programma ziet er als volgt uit: zaterdag 7juli, stevig rocken met de Nederlandse SPO-DEE-O-DEE, zondag 8 juli, fuiven met THE PRIME, maandag 9 juli, onze eigen NONKEL NEY.

Meng je rode wijn met een flinke scheut whisky dan krijg je SPO-DEE-O-DEE. Dat dit mengsel desastreuse gevolgen kan hebben voor de inwendige mens, zal wel niemand verbazen. Jack Kerouac schreef er over in z'n hippie-bestseller 'ON THE ROAD'. Meteen een goed idee voor een groepsnaam, dacht

gitarist-zanger van het Amsterdamse trio SpoDee-O-Dee. Whisky en wijn, heavy en minder heavy, dat slaat op de muziek dat het drietal produceert. Veel nieuwe groepen laten zich momenteel beïnvloeden door de gitaarrock uit het midden van de jaren '70, zo ook Spo-Dee0-Dec. In de klassieke opstelling, gitaar, bas en drums, spelen de Amsterdammers een repertoire waarin echo's weerklinken van Bad Company, Whishbone Ash enz... Poëtische teksten, jankende gitaren en een beukende ritmesektie, aan energie ontbreekt het hen zeker niet. Onlangs verscheen hun debuutsingle 'STAND UP'. Zowel met deze single als met een groot aantal optredens wist de band ruimschoots de aandacht op zich te vestigen. De VPRO nodigde ze uit voor een live-sessie en ook de pers ging zich met de groep bemoeien. Eerder al maakte de groep 2 demo's (opgenomen in de DDL studio van Fatal Flowers) onder de deskundige leiding van Flowersgeluidsman Luc Suèr. De tweede demo strandde op de tweede plaats in de verkiezing 'Demo van het jaar' (1989) van het Nederlandse muzikantenblad Music Maker. Wat de plannen zijn voor de toekomst? 'Veel optreden en een plaat maken.' THE PRIME was al eerder in Wortel (februari) en wordt terecht nog eens binnengehaald. Enkele maanden geleden hebben we de groep al eens belicht en dat doen we nu nog eens over. The Prime is een groep uit Kasterlee die Bluesbrotherachtige fuifmuziek brengt. 2 jaar terug bereikte deze groep de grote finale van de Backstage vakature, een wedstrijd voor jong talent, en ook op de Gentse feesten maakten ze ooit brokken. Het gaat hier dan ook om 7 uitstekende muzikanten. Binnenkort verschijnt er een CD met daarop een aantal Bluesklassiekers, gecoverd door verschillende Belgische R&B groepen, waaronder The Prime. NONKEL NEY'S R&B BAND mag de kermis afsluiten op maandag. U zult ook wel begrijpen dat we deze groep niet meer aan u hoeven voor te stellen. De optredens hebben plaats onder de welriekende lindebomen aan Het Slot en de toegang is gratis. Wie Torhout- Werchter een te drukke bedoening vindt, heeft dus een goed alt er natief. Info 03 /314. 71.81 (vraag naar Erik). LII

Moskes '90 festival In de uiterste Noorderkempen weten ze van wanten. Als men een kermis écht wil opfleuren, gaat men best 'ns te rade bij Ad Maas, organistor van Moskes '90, die ter gelegenheid van de vijfde uitgave een nog zwaarder programma dan voorheen op poten zette. Tijdens de editie van 1989 kwamen al zo'n 4.000 gegadigden kijken op het festivalterrein achter café 't Hoekske, en ondanks Torhout/Werchter en de finale van de Mondiale verwacht men nog meer volk. De formule is erg rockgetint, presenteert voornamelijk Nederlandse bands, doch hier en daar slopen een Belgische en een Britse topact de affiche binnen. Genoeg geleuterd echter, ziehier het (stevige) programma. - zaterdag 7/7: 20/20 VISION, DIRTY FINGERS, HERR MEWS & THE MULES.

Deuren 20 uur, inkom 180 fr. - zondag 8/7: LAVENT BAND, MAGIC FRANKIE & THE BLUES DLSEASE, DE KREUNERS (B), THE HARRY MUSKEE GANG.

Deuren 14 uur, inkom 300 fr. - maandag 9/7: LEGAL NOJSE, RENEGADE.

Deuren 20 uur, inkom gratis! - dinsdag 10/7: NO WAY OUT, TUNE-A-MATIC.

Deuren 20 uur, inkom gratis! - zaterdag 14/7: HARDROCKPROGRAMMA MET OUTCAST, VIENNA, EMERGENCY.

Deuren 20 uur, inkom 200 fr. - zondag 15/7: MADISSON, K.C. JACK & THE BISHOPS, VAN KAMPEN EN DE LEEUW, DR. FEELGOOD (GB).

Deuren 14 uur, inkom 300 fr. Moeten we nog meer zeggen? De populairste rockgroep in België na Clouseau, een ouwe rhythm 'n bluesrat uit Engeland, de vroegere Cuby & The Blizzards-voorman, een stel degelijke rockbands plus wat het summum van de Hollandse heavy metal. Je vindt het allemaal terug op het podium van MOSKES '90. Wie echter snugger is, koopt zich een passepartout voor alle concerten, en kan dan voor 750fr. de hele week terecht. Het is een besparing van 230fr. en Zoiets betekent iets op de grensovergang tussen België en Nederland. Wat er ook van zij, voor alle info bel je gewoon het nummer 031315.70.15, en Ad vertelt je alles! LII

G

LASERSHOW - HOOGSTRATEN 33


OPTREDEN

29 juli '90: Akkerpop Van een bescheiden festival, met vooral regionale uitstraling is A kkerpop stilaan uitgegroeid tot een volwassen en degelijk popgebeuren. Ook dit jaar oogt de affiche veelbelovend. Vorige maand kon u al lezen dat de onderhandelingen met de Texaanse Bluesgrootheid 'The Fabulous Thunderbirds' waren afgesprongen. Er is inmiddels een uitstekende vervanger gevonden en dit in de prsoon van NICK LOWE, een monument in de hedendaagse Rock 'n Roll. Nog net geen monument maar toch al aardig op weg: THE URBAN DANCE SQUAD, de tweede topact op Akkerpop '90 dat aan zijn 4de uitgave toe is. Het volledige programma, in de volgorde van spelen, ziet er als volgt uit: 12.30: BELGIANASOCIALITY (B) 14.00: TOO CUTE (B) 15.30: PHIL CLA YTON (USA) 17.00: JAN DE BRUYN & BAND (NL-B) 18.30: URBAN DANCE SQUAD .• . . (NL) 20.00: NICK LOWE (GB) 21.30: DEREK & THE DIR T (B) . •:.

Belgian Asociality (B) Het Brabants dorpje Keerbergen vormt de bakermat van dit viertal dat sinds '88 een veroveringstocht is begonnen langs Vlaamse en Nederlandse wegen. Hun formule: Pretfunk. Begin '89 verscheen hun debuutelpee 'BELGIAN ASOCIALITY'. De plaat laat zich omschrijven als up-to-date hardcore, Nederlandstalige en titels dragend als 'De Boerderie', 'Morgen Koppijn' enz... Op het podium brengen ze hun set vol zeifrelativering en gekruid met de nodige humor. Een concert van BELGIAN ASOCIALITY is ook voor de niet-adepten een belevenis op zich.

Too Cute (B) Ze zijn terug. TOO CUTE is na een tijd van bezinning opnieuw van start gegaan, met een nieuwe zangeres: Birgit Donkers. Op het podium ontpopt ze zich als een ware Queen of Rock 'n Roll. Voor de rest zorgen de broertjes Bogaerts (bas, drums), Karel Verheyen (slaggitaar) en Patje Hensen (sologitaar) voor de nodige muzikale onderbouw. Op Akkerpop zullen ze bewijzen dat er ook dichtbij rocktalent te bespeuren valt en dat doen ze met sterke covers van o.m. Bowie, Frankie Miller en The Stones.

Phil Clayton (USA) PHIL CLAYTON is afkomstig uit New Yersey en speelde jarenlang in het Amerikaanse clubcircuit. Momenteel maakt hij het mooie weer in het Brusseise. Vooral de psychedelische sixtiesmuziek (The Doors, Jimi Hendrickx) behoren tot de grote inspiratiebronnen van deze gitaarvirtuoos. Samen met zijn groep brengen ze eigen versies van deze muziek. Phii Clayton laat zich begeleiden door een paar uitstekende beroepsmuzikanten: drummer Cesar Jensen (ex-Kids, Roland, ...), bassist Bart Buis (doorgewinterd studiomuzikant, Blue Blot, RVHG enz.) en gitarist Marthy Townsend (de 2 laatsten waren al eer der te gast in Meer met Lenny North tijdens het 17-jarig bestaan van de Mussenakker. Phil Clayton is pure klasse die je zeker niet mag missen.

Jan De Bruyn & Band Jan De Bruyn is een graaggeziene gast op het 34

ken voor een exclusief zomeroptreden. Urban Dance Squad is immers druk bezig met de opnames van hun tweede LP. Hopelijk zal deze hun succesrijke eersteling 'MENTAL FLOSS FOR THE GLOBE' nog overtreffen. De groep klinkt op plaat best aardig, maar je leert ze pas echt kennen als ze op een podium staan, van stilstaan is dan geen sprake meer.

Nick Lowe (GB) Nick Lowe is iemand die je vaak tegenkomt in de liner notes van platen. Was hij niet de producer, dan speelde hij wel mee op bas of schreef hij een tussenstukje in een lied. Vooral wanneer er een vlot popliedje gemaakt moet worden, dan weten collega-muzikanten de 41-jarige Engelsman te vinden. Het belang van Nick Lowe voor mensen als ELVIS COSTELLO, JOHN HIATT en PAUL CARRACK mag niet worden onderschat, want juist op de cruciale platen in hun oeuvre was hij nadrukkelijk aanwezig. Deze man heeft niet weinig gepresteerd en staat er nu weer met een prachtelpee 'PARTY OF ONE' die hij samen met zijn goede vrienden RY COODER, JIM KELTNER, PAUL CARRACK en DAVE EDMUNDS in elkaar bokste. De LP getuigt van de capaciteiten die Nick Lowe al jarenlang etaleert: simpele rockers vol raffinement. Wie hem nog niet kent, zal zeker zijn hitsingle 'ALL MEN ARE LIARDS' al gehoord hebben (momenteel terug te vinden bovenaan in de hitlijsten). De organisatoren zijn bijzonder blij meneer Lowe aan het Europese publiek te mogen voorstellen, en terecht.

Derek & The Dirt (B)

Jan De Bruyn.

Akkerpopfestivai. Vroeger met THE CREW en dit jaar met zijn eigen groep, al is daar bijna de hele bezetting van The Crew in terug te vinden. Zo ook toetsenist en Hammondspecialist Pieter Van Den Gogaert die ook te horen is op de laatste LP van THE SCABS 'ROYALITY IN EXILE'. Onlangs schitterende Jan en z'n companen nog op Kroeg en Blues (foto). Hun CD-single 'DRIFTIN' AWAY' scoorde hoog in de afrekening van studio Brussel en wordt ook op radio 1 naar waarde geschat. Jan krijgt dus eindelijk de erkenning die hij al jarenlang verdiende.

Urban Dance Squad (NL) Een optreden van URBAN DANCE SQUAD is als een muzikale guerilla, snoeiharde beats, stekeiige gitaarrifs, scratches, cuts en andere totale boobytraps. Power is het sleutelwoord voor deze vijfkoppige squad die bestaat uit: René Van Barneveld (gitaar), ooit nog invallend gitarist bij Fatal Flowers, Silvano Mattadin (bas), Michel Schoots (drums), DNA (Arjan De Vrede) (pickups), en Rude Boy Remington (Patrick Tilon) (raps). De muziek van UDS heeft evenveel te maken met Jimi Hendrickx als met Public Enemy, noise, metal, heavy funk, rap, reggea en hardcore, het zit er allemaal in. Hun bekendheid reikt tot ver buiten de Benelux. Ook in Amerika begint de groep vaste voet aan wal te krijgen. Op 16 juli spelen ze daar in The Palladium (New York). Akkerpop heeft het geluk gehad deze groep te strik-

Voor hen die ze in april moesten missen tijdens hun concert in Meerle (foto) is dit een tweede kans om deze gitaarrockgroep uit Gent te zien. Deze viermansformatie rond zanger-tekstschrijver Dirk Dhaenens (Derek) bestaande verder uit: Pim Wolf (gitaar), Jan De Vos (drums) en Martin Alleman (bas). U zal ongetwijfeld hun hitsingle 'OH BY THE WAY' al gehoord hebben (wekenlang publiekslieveling in de afrekening van studio Brussel en zelfs wekenlang genoteerd in de VTM top 50). Later volgde er nog een single 'SIMENON GIRL'. Beide songs komen van


OPTREDEN hun naamloze debuut-LP. Producer was niemand minder dan Thé Lau (voorman van het Nederlandse The Scène en producer van o.m. Tröckner Kecks, Paranoiacs, enz.). Derek en z'n maats brengen meeslepende, bijwijlen gevoelige en vaak ruige rock zonder veel scrupules. Het podium op en de beuk er in.

Antilliaanse feesten 1990 In het augustusnummer van De Hoogstraatse Maand kom je er alles van te weten, maar hier alvast een aperitiefje. The King Of Soca ARROW komt op algemene vraag terug. Met LAUREL AITKEN krijg je de enige, ouwe

Praktische informatie Het gebeuren begint om 12 uur en heeft plaats op het festivalterrein gelegen aan de Donckstaat te Meer (nabij het klooster). Kaarten kosten 350fr. (450fr. aan de kassa) en zijn te verkrijgen in de CERA -kantoren van de Noorderkempen, Music Man (Herentals), Brabo (Antwerpen), FNAC (Gent, Antwerpen, Brussel) en in diverse cafés en horecazaken. Er is een grote tent voorzien bij regen weer, dus laat je niet afschrikken door slechte weersomstandigheden, het zou jammer zijn. Jnfo. 0131315.02.45. Vertellen we nog dat er de dag v66r Akkerpop, dus zaterdag 28 juli, een grotefujf plaats heeft: 'The Night of the Sparrow'. Alle discotheken uit de regio zullen vertegenwoordigd zijn en men zal kunnen genieten van een wervelende licht- en videoshow. D

Gehoorbeschadiging Op zondag 1juli kan het eksamen-verzadigde hardcore-publiek zijn hartje weer ophalen in Cahier De Brouillon. Vanaf 14 uur treden dan op: eerst en vooral De Sentimentele Banaan, een jong gezelschap dat zéér goed geluisterd heeft naar de pretpunk van The Belgian Asociality. Daarna is het de beurt aan een grote naam op Belgisch hardcore-vlak, met name Eardamage. Deze groep uit het Leuvense ontstond uit Zyklome A, bracht ondertussen twee volwaardige elpees uit via Hageland Records en zag z'n stijl de laatste jaren meer en meer vermengd met metal-invloeden. De inkom voor beide groepen bedraagt 120 frank. Info is verkrijgbaar op tel.nr. 031314.32.64 (Mark Spranger). L

Modderbrigade en anderen Om de zomer gepast te vieren heeft Cahier De Brouillon op vrijdag 20 en zaterdag 21juli een feestweekend ingelast. Vrijdagavond bijt THE FAITHFUL ACCUSED de spits af. Een populair groepje uit de regio, sterk beïnvloed door de sixties en aanverwante garagestijlen. Voor 60 frank kom je erin. Zaterdag wordt een zwaargewicht uit diezelfde garage- en gitaarscène klaargezet in de gedaante van THE MUDGANG. Even een curriculum vitae: - ontstaan in 1983 - van punkybilly naar garagerock - debuut-EP in 1986 - met clipje van 'Dr. Mushroom' op VPRO's 'Jonge Helden' - voorprogramma Iggy Pop in 1986 - tweede EP 'Let's Go Riding' in 1987, plus een voorlopige split - volledig nieuw repertoire in 1988, op een massa podia te horen - derde EP 'Travellin' Man' in 1989 - eerste volwaardige elpee 'Temptation' in 1990, in een produktie van Thé Lau. Een dijk van een groep, in België reeds bij de ouderdomsdekens te rekenen. Na zes jaar afwezigheid opnieuw op het Cahier-podium. En dat voor 180 frank.

en onvervalste Godfather of Ska in de maag gesplitst. En de Haïtiaanse 'compas'-muziek, voor Europa een Hoogstraatse ontdekking, is opnieuw van de partij met THE DIXIE BAND. Prijzen, uren, dagen, eten, drinken, namen en de te volgen weg: slechts één telefoon: 03/3 14.37.32 (Lode Verschueren). Caliente! Cho! Hot Hot Hot! •

,II I•I Ii

BYOUTERIE Vrijheid 66,

0

HOOGSTRATEN,

Tel. 0313147253

* Groot assortiment * Ruime keus in * Exclusieve in fantasiejuwelen lederen riemen haarmode en handtassen

\\\\\ \

\

Als je daar niet slaagt, slaag je nergens.

Fusieswing kalender - Zondag 1juli: Cahier de Brouillon, HARDCORE-namiddag, 14 uur, DE SENTIMENTE LE BANAAN en EARDAMAGE. Spiraal, Rijkevorsel, 20 uur, 21 TO THE COCKTAIL BAR. Deze jonge groep komt uit St. -Antonius Zoersel en werd een paar maanden terug opgericht. Op hun repertoire staan, naast een paar eigen brouwsels, stevige rocknummers van vooral recente rockers zoals bv. Lenny Kravitz. - 7, 8, 9 juli: 't Slot, Wortel, 20 uur, Wortel kermis met SPO-DEE-O-DEE, THE PRIME en NONKEL NEY's R&B BAND (zie bespreking). - 7, 8, 14, 14 juli: Moskes, Meersel-Dreef, MOSKES '90 (zie bespreking). - Vrijdag 20 juli: Cahier de Brouillon, 20 uur, THE FAITHFUL. - Zaterdag 21 juli: Cahier de Brouillon, 20 uur, THE MUDGANG. - Zondag 29 juli: 't Klooster, Donckstraat, Meer, 12 uur, AKKERPOP 90 (zie bespreking).

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te levenl Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts woonsuggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

9

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

35


RIJDEN*** _

IS PLEZANT,

C CE31

Streven naar perfektie

GARAGE AUTO

Garage

-

MOTO

J. BOGAERTS ROOS -

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 031315.71.76 FORD TWEEDEHANDSWAGENS

Pl

alle depannage dag en nacht

Oplossing vorige maand op pag. 39 Horizontaal

Vertikaal

1. watersalamander rivier 2. gevaarte deel van een molekuul gewicht kier Europeaan te vinnige klap karig werpanker Japanse gordel wilddief plaats in Drente 6. streek in Zuid-Afrika voorzetsel groot logement 7. brandstof lengtemaat 8. militair 9. voertuig onbepaald voornaamwoord 10. rivier in Frankrijk wilde haver uranium 11. vreemde munt bijnaam op de wijze van 12. grasstengel keizer van Ethiopië hijsinrichting 13. klaar Arabisch hoofd stad in Italië in 14. por Nederlands vliegveld 15. op reis gaan beschadiging (Latijn)

Oud-Turnhout - Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Sint-Lenaartseweg

28 2320 HOOGSTRATEN Telefoon 031314 68 60

2 3 4 5

GARAGE HOGA B.YUB.A L. WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten Telefoon 03-314.71.84 Fax: 03.314.83.98

Garage GEERTS Bredaseweg 43 2322 MIN DERHOUT Tel. 03/315.74.65

* tweedehands wagens * alle herstellingen carrosserie 36

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N.V. GARAGE VAN USSEL

1. inktkussen weefsel lekkernij tafeifles 3. ego Europees staatshoofd stad in Rusland muzieknoot 4. pol niemand uitgezonderd Franse stad 5. Spaanse uitroep werktuig afgemat 6. kwast in hout muurholte negatief geladen ion 7. harde wind duidelijk 8. werpknots der Australiërs 9. ingewijde kleur 10. inhoudsmaat echtgenoot wijkplaats 11. gesloten chemisch element groente 12. gebogen viseter bergplaats 13. voorzetsel- ceremonie moeilijke breekbaar boom 14. elk vertrek 15. werktuig epiloog

-

-

GARAGE VAN DER VLIET

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

-

7

8

9

10 11 12 13 14 15


Burgerlijke stand

Ee:5n3 Geboortes 21 januari: Hans, zoon van Henri De Meester en Christiane Bolckmans, St. Lenaartseweg 51, Hoogstraten. 28 april: Ruud, zoon van Leo Doms en Suzanne Dockx, Lod. de Konincklaan 389, Hoogstraten. 1 mei: Alex, zoon van Etienne Rommens en Marina Bakx, Strijbeekseweg 5, Meerle. 2 mei: Sofie, dochter van André Tiiburgs en Brigitta Mertens, Gestelsestraat 38, Meer. 2 mei: Vincent, zoon van Bruno Demoider en Marlena Van Looveren, Loenhoutseweg 75, Hoogstraten. 7 mei: Goeie, dochter van Jan Van Dun en Marleen Bolckmans, Tinnenpotstraat 25, Hoogstraten. 7 mei: Carmen, dochter van Luc Ryvers en Godelieva Hectors, Meerseweg 97, Meer. 9 mei: Sanne, dochter van Marinus Van Dun en Annita Sprangers, Strijbeekseweg 11, Meerle. 10 mei: Kenneth, zoon van Jan Swaenen en Endriga Aveilano, Vrijheid 2, Hoogstraten. 10 mei: Carmen, dochter van Willy Michielsen en Christianne Jansen, Voort 21, Meerle. 12mei: Kevin, zoon van Joseph Van Looveren en Kristiana Van Dijck, Burg. Brosensstraat 24, Hoogstraten. 13 mei: Tom, zoon van Wini Corneiissen en Veerle Rigouts, Vrijheid 63, Hoogstraten. 14 mei: Karen, dochter van Jozef De Schutter en Amelia Geerts, Heuveistraat 6, Hoogstraten. 14 mei: Anne, dochter van Abraham Van Poppel en Maria Meeusen, Heibergstraat 30, Meerle. 14 mei: Lindy, dochter van Cyriel Krois en Francine Geerts, Sint Clemensstraat 26, Minderhout. 16 mei: Reinaart, zoon van Dirk Moorkens en Katelijne Valkaert, Ulicotenseweg 54/56, Meerle. 16 mei: Koen, zoon van Joannes Roeien en Maria Boeren, Ulicotenseweg 23, Meerle.

17 mei: Kristof, zoon van Dirk Schroé en Maria Van Aert, Heilig Bloediaan 275, Hoogstraten. 18 mei: Stephanie, dochter van Marc Aerts en Kristinne Janssens, Loenhoutseweg 42, Hoogstraten. 20 mei: Evelien, dochter van Eddy Van Weereld en Karine Sommen, Vrijheid 108, Hoogstraten. 21 mei: Robin, zoon van Francis Vriends en Karina Jacobs, Maxburgdreef 27, Meer. 21 mei: Yves, zoon van Johan Van Hasselt en Ria Verhoeven, Bredaseweg 28, Minderhout. 22 mei: Ellen, dochter van Marc Koyen en Elisabeth Van Calster, Hoogeind 1, Meer. 25 mei: Stef, zoon van Jan Bolckmans en Liliane Matthé, Moerstraat 58, Hoogstraten. 29 mei: Hanne, dochter van Ludo Goelschalckx en Ria Brosens, Gestelsestraat 30, Meer. 30 mei: Ruben, zoon van Cornelis Dekkers en Maria Braspenmng, Dr. Gonimersstraat 5, Meerle.

L

Huwelijken

4 mei: Jan Stes, Terbeeksestraat 58, Meer en Catharina Broos, wonende te Chaam (NL). 4 mei: Jozef Cools, Meerdorp 23, Meer en Christinne Bruynen, Terbeeksestraat 27, Meer. Nieuw adres: Driehoekstraat 25, Meer. 5 mei: Guy Van Looveren, Brechtseweg 188, Wuustwezel en Lidian Vermeiren, Zandstraat 8, Wortel. Nieuw adres: Eindhovensestwg. 55, Brecht. 5 mei: Patrik Hermans, Vaartstraat 159, Brecht en Ann Vanthournout, Meterkensstraat 23, Hoogstraten. Nieuw adres: Dr. De Brabanderelaan 32, Brecht. 11 mei: Johan Jochems, Heieinde 41, Meer en Ria Ryvers, Eindsestraat 4, Meer. Nieuw adres: Heieinde 41, Meer. 11 mei: Rudi Scheynen, Gammel 68, Rijkevorsel en Christinne Verheyen, Strijbeekseweg 28, Meerle. Nieuw adres: Achtelsestraat 6, Hoogstraten. 18 mei: Eddy Torremans, Achtelsestraat 78, 1-loogstraten en Ann Hopstaken, Meterkens-

ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba V ER ZEKERINGE N

SPAREN1 II

Rommensstraat 7,

2321 Meer TeL 03/315.72.54.

AN-

straat 1, Hoogstraten. Nieuw adres: Achtelsestraat 33, Hoogstraten. 18 mei: Johan Vorsselmans, Hal 6, Minderhout en luide Raeymakers, Kapelakkers 3, Malle. Nieuw adres: Gelmeistraat 53, Hoogstraten. 19 mei: Frank Jansen, Stwg. op Weelde 5, Merksplas en Caroline Pauwels, Katelijnestraat 70, Hoogstraten. Nieuw adres: Markt 20, Turnhout. 23 mei: Jozef Jacobs en Petronella van der Velden, Markweg 6, Meerle. 23 mei: Marc De Backer, Past. Van der Voortstraat 7, Wortel en Aan Van Dooren, lUaterstraat 5, Rij kevorsel. Nieuw adres: Past. Van der Voortstraat 7, Wortel. 25 mei: Jan Braspenning, Gemeentestraal 11, Minderhout en Linda Laurijssen, Markwijk 19, Minderhout. Adres: Gemeentestraat 11, Minderhout. 25 mei: Guido Hinneman, Molenzijde 129, Merksplas en Marleen Sprangers, Minderhoutsestraat 129, Minderhout. Nieuw adres: Gustaaf Segersstraat 16, Hoogstraten. 25 mei: Marc Aerts, Heuvelstraat 18, Hoogstraten en Nancy Kerselaers, Venhoef 6, Minderhout. Nieuw adres: Keirschot 11, Rijkevorsel. 26mei: Luc van Gastel, St. Gummarusstraat 23, Antwerpen en Inge Peeters, John Lijsenstraat 58, Meer. Nieuw adres: Van den Houteilei 220, Antwerpen/Deurne.

[E VF7 0,1

Overlijdens

6mei: Jozef Vorsselmans, 024021937 echtgenoot van Joanna Gagelinans, Vlamingweg 21, Wuustwezel. 7 mei: Elisabeth Bevers, 020031924 echtgenote van Alfons Janssens, Koestraat 1, Minderhout. 8mei: Frans Bruurs, 022011923 ongehuwd, Lindendreef 39, Hoogstraten. 14 mei: Corneis Rastiaansen, 013021946 echtgenoot van Magdalena van Boxel, Nieuw Dreef 3, Meerle. 14 mei: Adriana Christianen, 003031915 echtgenote van Jan Van Dun, Heimeulenstraat 13, Meerle. 18mei: JozefBruynen, 005111923 echtgenoot van Ludovica Leenaerts, Terbeeksestraat 27, Meer. 18 mei: Marinus Schipper, 0 19.05.1914, weduwnaar van Anna Stegeman, Lage Weg 3, Minderhout. 19 mei: Maria Geets, 022061909 weduwe van Jozef Fransen, Torenakker 9, Minderhout. 21 mei: Adriaan Martens, 013.05.1911, echtgenoot van Joanna Goossens, Strijbeekseweg 20, Meerle. 22 mei: Henricus Ceeien, 030.10.1908, weduwnaar van Cornelia Van den Bogerd, Jaak Aertslaan 23, Hoogstraten. 24mei: Joannes Hertoghs, 020121908 weduwnaar van Juliana Goorden, Hoogeind 105, Meer. 24 mei: Pieter De Bie, 018081914 echtgenoot van Catharma Van Dun, Hal 22, Minderhout. 37


AGENDA

Op stap in... 'De Posthoorn'

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat 26, MEER Telefoon 03/315.74.29. FRITUUR - EETHUIS

voor meer dan een gewone pint!

"DE EIKEN"

Naast de kerk in MEERLE

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Café

HOOGSTRATEN

Patria

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN Café - frituur

Papillon %

Minderhout Dinsdag en woensdag gesloten

Taverne- RestaumntBfollwehujs Van Aertselaerplein 16 2320 Hoog.straten Tel. 031,3143245 Geopend vanaf 11 uur Dinsdagavnd en woensdag gesloten Try iteurdienst

Café

00,

Zondag 1juli: Optreden gemengd KOOR van Ulvenhout, om 10.00 uur in de hoogmis in de Catharinakerk. Woensdag 11juli: Met het PIUSKOOR naar Antwerpen voor het 'Feest van de Vlaamse Gemeenschap' Vrijdag 27 juli: Internationaal VOLKSDANS- en VENDELIERSFESTIVAL om 20.00 uur in de Rabboenizaal Spijker. Zomerenkeltornooi H.T.C. in de Katelijnestraat 72, t/m 5 augustus. Zaterdag 28 juli: Internationaal VOLKSDANS- en VENDELIERSFESTIVAL om 20.00 uur in de Rabboenizaal Spijker. Zondag 29 juli: Internationaal VOLKSDANS- en VENDELIERSFESTIVAL om 14.30 uur voor het stadhuis. DAG VAN DE FIETS voor iedereen. Gans de maand: Fietszoektocht KVLV, KLJ en Landelijke Gilde.

MINDERHOUT Vrijdag 27 juli: WIELERKOERS voor juniores en cyclosportieven in Minderhout-Dorp. Zaterdag 28juli: WIELERKOERS voor liefhebbers in Minderhout-Dorp.

ICARUS taverne feestzaal

Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52 SNACK- en P1ZZABAR

'k 9it

discobar

Meerdorp 13 Telefoon:

2321 Hoogstraten 031315.71.53

nT12iT HOOGSTRATEN

FRITUUR - EETHUIS

Taverne

De Lekkerbek

't HOOGHUIS

Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag.

Vrijheid HOOGSTRATEN

Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich teivoele& G.....J wrijdondvaiai 20.00 u., zaterdagavond vanaf 1SOOu, zondagannddag vanaf 14.00 u., zondagavond vanaf

38

Café - feestzaal

Tel. 03/314.38.11 Gelmelstraat 2 Hoogstraten ('a fé-re aura n

DE GRENS Strjbeek

16

Tel, 3159107 vanuii Nederland

09

9l(ï'

MEERLE MEERSEL-DREEF Zondag 1 juli: KRINGSCHIETING van de Karabijnschutterij St.-Antonius in café Stad Lourdes. Zondag 8 juli: KERMIS op de Dreef. OPEN-DEUR-DAG in de St.-Luciakapel van 14.00 tot 18.00 uur. 7, 8, 14 en 15 juli: MOSKES '90 - Popfestival in open lucht - zaterdag vanaf 20.00 uur en zondag vanaf 14.00 uur, aan de grens met Galder. Maanâag 9juli: VOLKSSPELEN in de gebuurten. Dg lju: WEDSTRJJD tusscn de gebuurten met veisierde wagens en spdletjes.

Gans de maand: OVERZICHTSTENTOONSTELLING van diverse werken met o.a. Armand Loveniers, Hub Baerten, e.a. van woensdag t/m zondag van 10.00 tot 18.00 uur in galerij 'Klein Eyssei'.

RADIO CONTINU (F1 lOM) - 24 uur per dag nonstop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 28 Meerle - TeL 3)1


WORTEL

Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz...

Dinsdag 3 juli: GEZINSUITSTAP naar het Het cate voor jongeren met het hart bij muziek. Tel. 0313143264

Ook op woensdag.

't SLOT WORTEL Openingsuren:

• donderdag tvrijdag * zaterdag tzondag

: 20.30-24.00 u. :20.00- I.00u. : 19.00- 1.00 u. :14.00-19.00u.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14- 2323 Hoogstraten-Wortet Tel. 10313145328

ROMA MEER KLJ-Groene Kring: JEUGDBAL met Studio Vrij en Travel Sound om 20.00 uur in de tent aan de Meerseweg. Zondag 1juli: KLJ-Groene Kring: in de tent aan de Meerseweg: 13.00 uur: TOUWTREKWEDSTRIJD. 20.00 uur: BAL met Studio Vrij en Travel Sound. Zaterdag 7 en zondag 8 juli: Brassband en KWB naar Scherpenheuvel. Zaterdag 21juli: Maxburgse HEIFEESTEN om 20.00 uur met optreden van de WIRERI'S. Zondag 22 juli: Maxburgse HEIFEESTEN: kindernamiddag met de accordeonciub en 's avonds optreden van NONKEL NEY. ' Zaterdag 28 juli: AKKERPOPBAL aan 't Klooster met de 'Night of The Sparrow' en ïj muziek: A.S. Studio's. Zondag 29 juli: AKKERPOP '90 aan 't Klooster vanaf 13.00 uur. Zaterdag 30 juni:

prov. domein in Wachtbeke. Org . KAV. Woensdag 4 juli: de gepensioneerden gaan op

bedevaart naar Beauraing. Vrijdag 6juli: KAARTPRIJSKAMP 'schoppenboeren' ter gelegenheid van Wortelkermis, tot 20.00 uur inschrijven in café Den Nieuwen Buiten. Zaterdag 7juli: WORTEL-KERMIS met optreden van TRAVEL SOUND in café Den Nieuwen Buiten; jeugdbal in de danstent en openluchtoptreden aan het Slot met SPODEE-O-DEE. Zondag 8 juli: WORTEL-KERMIS met TRAVEL SOUND in Den Nieuwen buiten, jeugdbal in de danstent en THE PRIME en NO NAMES in het Slot. Maandag 9juli: WORTEL-KERMIS. WIELERWEDSTRIJD, om 13.30 uur start van de dames-wielrenners (35 ronden), om 15.00 uur start van de grote wedstrijd voor amateurs (60 ronden). 's Avonds TRAVEL SOUND in Den Nieuwen Buiten, kermisbal met NEW IMAGE en openluchtbal aan het Slot met NONKEL NEY. Woensdag 11 juli: Grote EREPRIJSKAMP van duivenmij De Witpen. Het Slot gaat op bezoek in brouwerij Hoegaarden. Zondag 15 juli: WORTEL-NAKERMIS met SPEL ZONDER GRENZEN tussen KLJ en Slot. NAkermisbal met DJ SOUND SYSTEMS.

Oplossing puzzel vorige maand

131301313.

EI9

ni .a f203% 0 , iaiia C213131N ninri rirri E1fl1 QE1 IflIU011:101311 flfl Jimri. iEE!J r!1r1r!Jn 1 inrirri II313E1111 11fl ririm .nIrI]r] i!flUflhl .. linri .Fr1 :rè flI!l :Fi1Ni1 .W1I1R flt1 01 r]flr!iiflE1 flI wrni nnnr, .rirri fl EIifl 1E111912

IJ 1U!(l11I

café

Schuttershof HOOGSTRATEN Cafetaria

Harry Bogers lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL DREEF -

Ongevallen Zondag 27 mei om 9 uur botsten aan de Vrijheid te Hoogstraten de personenwagen bestuurd door Christiane Lenaerts, Heerle 6 in Meerle en de motorfietsen waarvan de eerste bestuurd werd door Stefaan Laurijssen, Vrijheid 171 die licht gekwetst werd terwijl zijn voertuig zware schade opliep, de tweede MF werd bestuurd door Luc Oomen, Bosuil 8, Wortel. Deze liep lichte schade op. Aan de Gelmeistraat te Hoogstraten werden zondag 27 mei om 11 uur drie auto's bij een botsing betrokken. Zij liepen zware schade op. De bestuurders waren J. Goetschalckx, Oude Weg 8, Wortel, Constant Janssens, Moerstraat 43, Hoogstraten, en Maria De Smet, Achteraard 20, Minderhout. Maandag 28 mei om 17 uur botsten aan het kruispunt Achtelsestraat en Heilig Bloedlaan de lichte vrachtwagen bestuurd door K. Maes met de personenwagen bestuurd door Jan Van der Kaa, Dalweg 2, Meerle. De personenwagen liep zware schade op. Zaterdag 2 juni om 10.30 uur botste in Minderhoutdorp, de auto bestuurd door Brigitta Melchers, Beemden 39, Minderhout, met de auto bestuurd door Jaak Jacobs, Donckakker 52, Meer. Beide wagens liepen zware schade op. Dinsdag 5 juni om 14 uur botste aan de Kerkstraat te Meerle de auto bestuurd door Jan Fens, Dr. Gommersstraat 93, Meerle met de vrachtwagen bestuurd door Patrick Van Boxel uit Kontich. De personenauto werd zwaar beschadigd, de vrachtwagen liep lichte schade op. Donderdag 7juni om 1 uur reed de personenwagen bestuurd door Maria Van Dongen, H. Bloedlaan 287 op een geparkeerde trekker (Verwimp Robert uit Herentals). Er was zware schade. •

0\Zfl p

0

20

39


2)

•riiii

Het Belgische Rode Kruis

Ongevallen Brandweer 314.42.43

POLIT IE: RIJKSWACHT: 314.50.08 DAG EN NACHT BINNEN

)3

-

BUITENLAND -

Wachtdiensten

CONTAINERDIENST

~

VAN SPAANDONK Meerdorp79

Tel. 03/315.74.46

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorsel -

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Tel. 03/314.34.37 Eddy BLOCKX

Verzekeringen Leningen

1 juli: DR. M. LEURS, Chaamseweg 16, Meerle. tel. 315.85.55. 8 Juli: DR. D. ROBBEN, Leemstraat 42 - A,

Hoogstraten, tel. 314.38.48. 15 juli: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, Meer, tel. 3 15.84.74. 22 juli: DR. C. BOEREN, Mgr. Eestermansstraat 15, Meerle, tel. 315.82.21. 29 juli: DR. J. WILLEMSE, Vrijheid 161, Hoogstraten, tel. 314.45.55.

r

APOTHEKERS

Gelmelstraat 83 2320 Hoogstraten

Tel. 03/314.48.63

Onderhoud Depannage -

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

&W

Van 6 tot 13 juli: APOTHEEK SCHEVE-

LENBOS, Tienpondstraat 2, Loenhout, tel. 669.64.24. 7 juli: APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel. 314.51.50. Van 13 tot 20juli: APOTHEEK FAES, Meerdorp 61, tel. 315.77.73. Van 20 tot 27juli: APOTHEEK BROSENS, Schuttershofstraat 9, Merksplas, tel. 014/63.33.83. Van 27juli tot 3 augustus: APOTHEEK DE DECKER, Hoek 16, Rijkevorsel, tel. 3 14.62.25.

Jan Verheyen

QQ

BOUTS, Worteldnrp 11, te!. 314.38.68.

Zaterdag

Centrale Verwarming

Indoor tenrns

Tennisclub de,IVRIJHE ID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten

Tl. 03/314.37.76

Huwelijken

-

Bals

-

-

BART VORSSELMANS Hal 14 2322 Mmderhout

Tel. 03/315 76 26

-

-

Tel. 03/314.54.50

mobilE REnt AUTOVERHUUR Si Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

-

NOORDERKEMPEN

e

Centrale verwarrnmg Sanitair -

314.38.88. 7 en 8juli: NEEFS, Bochtenstraat 24, Rijke-

014/63.38.44.

fuiven en klein P A

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN Desmedtstraat 36-2322 Minderhout

Voort 26- Meerle

2C, Merksplas, tel. 014/63.39.11. 28 en 29 juli: L. VAN DEN DONCK, Ptr. Ceulemansstraat 6, Merksplas, tel.

03/314.76.81

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

30 juni en 1juli: PAUL NAULAERTS, V. Aertselaerstraat 20, Hoogstraten, tel.

Merksplas, tel. 014/63.35.20. 21 en 22juli: M. SCHRIJVERS, Molenzijde

Gelmelstraat 111 2320 Hoogstraten

JAN STOFFELS

KEES VAN DEN BERG

Sanitair dakbedekking + koperwerk

KWALITEITSPLUIM VEE

TANDARTSEN

vorsel, tel. 3 14.46.66. 14 en 15 juli: S. ROUSSEAU, Markt 4,

Zink

Tel.03/314.51.33

installatiebedrijf

K. VERHEYEN-GEYSEN -

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 Hoogstraten Achtelsestr. 1

Zaterdag 28 juli: APOTHEEK FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04.

squash

snooker

-

-

Van 29 juni tot 6 juli: APOTHEEK ROM-

93

40

HUISDOKTERS

2321 Meer

centrale verwarming sanitair

De volgende MAAND rolt op 1 augustus van de pers. Medewerkers, vooraleer uw koffers te pakken, denk aan uw lijfblad. Alle kopij graag binnen op 18 juli. Sport- en dorpsnieuws op zondag 22 juli.

Tel. 03/315.75.31

Cis Vissers Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leempulten nr. 10 Rij kevorsel Tel. 03/314.73.00 3ST1N MARC VANLUFFELEN Tel. 03131475 7$

VRIJHEID 29

STR


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.