mei 1990 - De Hoogstraatse Maand

Page 1

MAANDBLAD ZESDE JAARGANG, NR. 61 MEI 1990 PRIJS: 45 F. AFGIFTEKANTOOR: 2320 HOOGSTRATEN

Met Mss Marple op tafel

In dit nummer: Een halve eeuw geleden kwamen 25.000 vluchtelingen vanuit Breda naar Hoogstraten...

IsSint Rosalia uit Meer maakt al 110 jaar muziek

Radio Cosmos weldra opnieuw iii de Hoogstraatse ether

Bertha Mens


LUIM

Elco MU&Jou Het Slim Burokevz'

Het Slim Buroke vzw

Het is ons bekend dat 'onzen Albert', zoals we hem reeds noemen, een man van principes is. Op woensdag 10 april fietsten we nog maar eens naar 't Schoorbeek, 18a. Tegen het raam van de 'goei kamer' hangt nog steeds een vel papier met daarop in rode cijfers '18a'. De achterdeur aan de koepel is op slot, tegen de gewoonte in. Er hangt een enveloppe geduimspijkerd aan het rolluik. De brief is duidelijk voor ons bestemd, want voorzien van 'Aan de jongens van De Hoogstraatse Maand'. Het woord 'jongens' stelt ons enigszins gerust. Iets heel ergs kan er niet gebeurd zijn. Geachte Hoofdredakteur, geachte medewerkers van De Hoogstraatse Maand, Met deze geef ik u te kennen dat u van mij deze maand geen bijdrage mag verwachten. Ik kan de door u verleende medewerking tot verspreiding van luchtfoto's met ver zoeke het verwijderen van diverse over tredingen niet langer met mijn geweten in overeenstemming brengen. Daar ik echter de goede werking van uw maand blad niet in het gedrang wil brengen, verzoek ik u een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te willen uitwerken. Hoogachtend, Albert Vorstenbosch P.S.: Gelieve in volgende uitgave ook niet mijn beeltenis te gebruiken. Ongeloof overvalt ons beiden. Is dit een grap of is het voor Albert pure ernst? Ons bonken op de deur brengt Albert niet naar buiten. Zelfs Sebastiaan, die ons al die tijd heeft zitten gadeslaan, keert hoogmoedig naar zijn hok. Door het open kelderraarnpje doe ik nog

een ultieme poging: Maar Albert, van die luchtfoto's, dat was niet echt, dat was een aprilgrap, Albèèèr! Geen Albert, geen bijdra-

ge deze maand. Wat is, is. Er zat voor ons niets anders op dan het beruchte artikel 8,2 van onze statuten op te duiken. Zonder enige specificatie wordt daarin de 'onmogelijkheid tot het leveren van bijdragen' vermeld. In wezen is dit artikel bedoeld om medewerkers die ziek zijn of in Egypte zitten, tijdelijk te ontslaan van bijdrageplicht.

Maar hoe denkt de man in de straat erover? Als Albert principieel weigert deze maand mede te werken, moet hij dan niet aftreden als voorzitter van Het Slim Buroke?

Neen, zover zou ik het niet drijven. Het is niet omdat Albert voor dal ene punt zijn geweten inroept dat daarom de rest van zijn gedac/iten goed waardeloos zou worden. Het is natuurlijk jammer dat een ingoed man als Albert door een misplaatste aprilgrap zo in geestelijke nood komt.

Jos Van Rooy, Wortel:

Marijke Martens, Meerle,

ziet de zaak ech-

ter heel anders.

Zei u niet dat Albert zelf een rood huisnummer had aangebracht. Hij wilde dus Marijke:

Uiteraard kan ik wel begrip opbrengen voor de beslissing van Albert. Mijns inziens staat het geweten, ook van losse medewerkers, nog steeds boven het vullen van bladzijde 2. Het schept natuurlijk wel een gevaarlijk precedent. Binnenkort wordt artikel 8,2 het achterpoortje waarlangs iedereen kan vluchten, als hij weer eens geen tijd heeft'. We moeten naar een duidelijker omschrijving van het bewust artikel. Onze redaktie-wet-specialist Jan M.:

p.v.b.a.

DE HOOGSTRAATSE PERS uitgeverij Loenhoutseweg 34 2320 Hoogstraten

tel.: 03/314.55.04 REDAKTIE: tel.: 314.41.26 ADMTNISTRATIE: te!.: 314.49.11 H.R.T.: 44.797 B.T.W.: 419.121.756 BANK: 733-3243117-49 verantw. uitg.: J. Fransen, Oude Weg 20 2323 Hoogstraten

ook die foto. Dat is natuurlijk zijn democratisch recht. Maar ik denk veeleer dat hij zelf ook boter op zijn hoofd heeft. In dal geval zie ik niet in hoe hij zijn geweten kan inroepen. 'Veen, in het belang van iedereen moet Albert aftreden. Albert zou in Het Slim Buroke en in De Hoogstraatse Maand nog slechts een ceremoniële functie mogen hebben, zoiets als (le Ghesellen van de A ardbei, bijvoorbeeld. Uit de enquête blijkt echter wel dat de overgrote meerderheid (83,2 07ó) vindt dat Albert moet aanblijven. Maar buiten dat alles begin ik stilaan het gevoel te krijgen dat (de goedgelovige) Albert zich 'in zijn gat gebeten' voelt en ons een 'pèj' terug wil stoven. Volgende maand zullen we het weten.0


utouw in de moond Bertha Mens over haar Meerle vroeger en nu Weinige inwoners van Meerle onder de veertig kwamen vroeg of laat niet in haar handen terecht. In totaal moeten het er meer dan 4000 geweest zijn. De handen waarover sprake, zijn die van Bertha Mens. Als verpleegster bijna 40 jaar verbonden aan kinderwelzijn en -heil. Daarnaast op de meest uiteenlopende verenigingsterreinen actief. Ook nu vult dat een groot stuk van haar dagen. Bertha voelt zich dan ook zielsverwant met haar dorp en de streek die ze al gedurende bijna 70 jaar heeft zien opbloeien in welvaart. Maar ook voor de schaduwkanten daarvan, blijft ze niet blind. Gelukkig voor Meerle horen moord en doodslag niet bepaald bij de eigen petite histoire. Al vullen die toch een stukje van haar avonden: al lezend wat Miss Marple in haar Engelse plattelandsdorpje bekokstooft en ontrafelt...

1

't

SIF

k

Op slap in Antwerpen in het begin van de oorlog.

Bertha ging ook als verpleegster mee op reis. In 1970 belandde ze in Lourdes bij de Lentebede vaart.

Een spannende thriller op het tafeltje naast de zetel waarin de kussens knusse hoekjes toveren. 'Al maar goed dat het er bij ons niet aan toe gaat zoals in de boeken van Agatha Christie of Simenon' klinkt het schaterend. Een Kempisch interieur van Joz Adams aan de muur, elders twee platen met het alziende Christusoog en een 'Geloofd zij', naast de deur een idyllisch buitentafereel met een stel honden. Bertha woont al sinds mensenheugnis in haar huis. Ze heeft zelfs nooit elders gewoond dan op de Voort, wat haar meteen tot de oudste inwoonster van het gebuurte maakt. 'Ik zeg wel eens als ze ergens een sjiek nieuw huis zetten, dat het mijne er wel oud en klein uitziet maar dat ik er zoveel van hou dat ik het van m'n leven niet zou willen missen. Wat wilt ge, als ge ergens gewonnen en getogen zijt... Vroeger toen de paardentram hier nog

voorbij kwam, was er een herberg in dit huis. De ijzeren ringen waar de paarden aan gebonden werden zitten nog altijd aan weerskanten van de deur. Het heette hier 'In de drie gapers'. Er stonden er twee op, de derde waart ge zelf natuurlijk. Het huis zelf is van 1889, vorig jaar dus precies een eeuw oud. Het is daarmee wel een van de oudste die er nog in 't gebuurte staan. Het werd gebouwd door Jefke Roms die het verkocht aan Jan Pemen. Mijn vader kocht het op zijn beurt in 1921'.

Van dezelfde soort Vader Mens was kantonnier, oud-strijder en een sociaal voelend man die o.m. jarenlang als schatbewaarder aan het plaatselijke Davidsfonds verbonden was. Het gezin telde vijf kinderen, vier meisjes en één jongen. Bertha doorliep de lagere school in Meerle, trok

nadien naar Antwerpen om er aan de verpleegsterschool te studeren. Gedurende 37 jaar zou ze in Meerle, Meersel-Dreef en Meer aan de slag blijven als verpleegster van het Kinderwelzijn. 'Een heel mooi beroep was dat, waardoor je overal bij de mensen over de vloer kwam, heel direkte en veelvuldige kontakten had met Jan en alleman. In dejonge jaren betekende dat wel veel kilometers af leggen met de fiets, door weer en wind. Zo kwamen wij overal tot in de uithoeken, en waren wij ideaal geplaatst om aan de gemeente te signaleren wanneer er ergens problemen waren. We moesten elke maand de geboorten ophalen op de gemeente. Bij die gelegenheid kon dan gemeld worden dat er bijvoorbeeld ergens een gat in de weg was, en tegen de volgende keer dat we er voorbij moesten, was dat altijd wel in orde gebracht.' 'Als verpleegster had je toen toch wel een belangrijke taak hoor. Dat was veel omvattender dan nu. Logisch ook, want de meisjes hadden toen uiterst zelden of nooit de kans gehad om te gaan studeren. Dat hield onder andere in dat ik ze dikwijls nog moest Ieren koken en zo. Een echte voedingskultuur was er toen trouwens maar amper. De mensen aten meestal rauwe groenten die ze in de hof wonnen. Rauwe witte en rode kolen, tot zelfs prei. Ook aan de hygiëne moest dikwijls worden geschaafd. Kleine kinderen werden op de schoot gewassen met wat water uit een klein teiltje. Later zou dat allemaal rap veranderen natuurlijk.' 'Het plezante is bovendien dat je altijd bij de mensen kwam omwille van een prettige gebeurtenis. Kon je al meteen beginnen gelukwensen en zo. Proficiat madam met uw zoontje. En de keer daarop was 't dan een dochtertje. Weer van 't zelfde, maar dan kon ik er bij zeggen dat de beschikbare soortennu wel uitgeput waren en ze dus een volgende keer iets van 't zelfde zouden moeten pakken... Soms werd ik er ook wel eens bij geroepen als er iemand serieus ziek was. Zo stond hier op een keer een boerendochter aan de deur. Haar moeder was goed ziek, en of ik eens wilde komen. Dat was nochtans een stevige, gezonde boerin, die elke dag voor dag en dauw aan het werk toog. Eerste werk was


INTERVIEW steevast het verzorgen van het paard. Ze zei wel eens dat ze meer van hun paard hield dan van hare vent. Allee, ik daar dus naar toe, en ik vind het mens dik ingeduffeld met de jas van haar vent, een sjaal aan en een klak op. Zo steekt ze dus in bed. Ik praat er waL mee, ze blijkt een stevige fleurus te hebben. Ik zeg haar dat ze er toch de dokter bij moei halen, maar dat is wel het laatste dat ze wil. Een doktoor in huis, dat ziet ge van hier. Awel, dan zal ik de veearts maar halen, heb ik toen droogweg gezegd. Maar toen was ze rap akkoord met de dokter zelf, hoor...' Wanneer Bertha al die jaren later zulke verhalen vertelt, heeft ze er nog merkbaar veel plezier van. Het is uitgerekend op haar 69e verjaardag dat we deze babbel opzetten, maar blij kbaar beleeft ze nog aan elke dag een hele portie deugd. 'Ja, dat is wel een beetje zo, denk ik. Ik heb altijd al geprobeerd de dingen langs de positieve kant te bekijken. Altijd gepoogd om met een goed humeur naar de mensen toe te stappen. Ik geloof trouwens dat dit onderdeel uitmaakt van het recept om lang en gelukkig te leven. Altijd doen wat ge graag doet, en verder matig zijn met eten of drinken. Plus voldoende rust nemen.'

Sociaal Bertha zag al heel wat modes komen en gaan, zag de wereld rondom haar al een flink stukje veranderen. Dat heeft zowel zijn goeie als onaangename kanten. Zo moet ze op z'n minst toch wel een gemengd gevoel hebben over de alsmaar toenemende verkeersdrukte op een paar meter van de voordeur aan de weg naar Breda. 'Och ge moet zo'n dingen er bij pakken. Plezant is het altijd niet, maar wat

In 1988 overhandigde Prins Albert haar een medaille voor haar 47 jaar aktieve medewerking aan het Rode Kruis. doet ge er aan? Tegelijk is dat een bewijs van de weelde die er gekomen is. Want dat is toch een van de opmerkelijkste zaken die er hier in de streek veranderd zijn. De mensen heb ik zien opbloeien in de groeiende weelde. Dat was het meest duidelijk in de tijd van de eerste serren, met de enorme vraag naar de eerste augurken en de hoge prijzen die dat opleverde voor de tuinders. Gelijk werden de huizen groter gebouwd, er kwamen meer auto's,

gl

i nieV

0i1e 'J oO ell<.e

4

nt p0 çefl lOÖO'I .W"•

SI

'(oÇn çnufl el(0 eefl ple ReClom

woningen werden ook schoner en beter ver zorgd en ingericht zowel binnen als buiten.' 'Men zegt wel eens dat de mensen er ook minder sociaal op geworden zijn. Hier bij ons mag ik dat toch niet zo direkt zeggen, vind ik. Als er nood aan de man is, dan kunt ge beslist nog op heel wat steun en hulp rekenen. De mensen staan dan echt klaar. Het verenigingsleven is er evenmin op achteruit gegaan, het blijft even plezant als vroeger, In

7OO tologrojke

:;ç,;cç 9sE0't4 3537 Enkel op afspraak. Reserveer tijdig!


INTERVIEW

autobanden

1(PEETER Gammel 2 - 2310 Rijkevorsel Telefoon 03/314.63.05

*

merkbanden

*

occassiebanden

*

reparaties

*

depannage

't gebuurte kunt ge misschien iets minder massaal op iedereen rekenen voor een gouden bruiloft of zo, maar zo spektakulair verschilt dat nu ook weer niet. We proberen trouwens ook bijvoorbeeld de Nederlanders die er zich vestigen, zo veel mogelijk in het buurtieven te betrekken. Neeje, ik mag echt niet zeggen dat het sociaal leven in Meerle er fameus op achteruit gegaan zou zijn!' Tot voor enkele jaren deelde ze haar sociale bekommernis o.m. met mevrouw Voortman, die zich zeer nadrukkelijk inliet met werking van Rode Kruis en sociale bijstand. 'Waar ik wel spijt van heb, dat is het verdwijnen van zoveel mooie stukken natuur in de streek. Denk maar aan wat er door de ruilverkaveling allemaal niet voorgoed verloren gegaan is aan natuurschoon. Ze moesten die allemaal de nek omdraaien om de manier waarop ze alles platgegooid hebben. Als ik nu in mijn hofke sta, dan kan ik bijna tot in Meer zien. Gewoon schandalig, vind ik dat! Maar nog eens, wat kunt ge er aan doen als gewone mens?' Toch blijft ze zich intens verbonden voelen met de streek en met Meerle. Zelfs op haar 69e zijn haar dagen behoorlijk gevuld. 'Ik doe nog wel eens een uitstap, vroeger nog meer hoor, toen heb ik half Europa platgewalst met een stel goeie vriendinnen. Heel plezant was dat, maar elke keer ook was het weer plezant om thuis te komen. Verder blijf ik aktief in verschillende verenigingen zoals de missiewerking, Rode Kruis, Kinderheil, Davidsfonds, wat nog allemaal... Te veel om op te noemen, zeker? Iedere week doen we nog wat volksdansen met de gepensioneerden. Verder hou ik me heel graag bezig met kruiswoordraadsel en scrabble. Och, we voelen ons goed en houden ons op die manier wel bezig.' Niet zonder oog voor de buitenwereld, zoals blijkt uit de bedenking die we mee krijgen bij het afscheid aan de deur: 'Ge hebt een jeans broek aan, hè. Wel ge staat versteld als ge ziet hoeveel mensen dat dragen. Zaten we vorige week op het Kinderheil en toen hebben we voor de lol eens geteld hoeveel van de jonge moeders jeans droegen. Achttien van de tweeëntwintig! En vier kinderen hadden zo'n jeans pakje aan. Moet die vent die dat uitgevonden heeft, daar goed aan verdienen zeg...' Waarbij Bertha Mens ons lachend uit laat, waarna ze ongetwijfeld haar 'winkel met oude foto's en zo' weer netjes opgeruimd heeft ... •

Ons Meerle 'Gekregen van mère Gabrielle op 14 mei 1981' - dat staat in potlood geschreven achteraan in een ouderwets schoolschrift voor de 'Derde Graad'. Een niet mis te verstaan etiket op de omslag leert dat het om 'Ons Meerle' gaat. Het werd zeer kunstig volgeschreven in een sierlijk handschrift en kwistig van illustratieve foto's en briefkaarten voorzien. Een geduldig nonnenwerk dat niet liefde uitgevoerd werd kort voor de Tweede Wereldoorlog en sinds een kleine tien jaar niet evenveel liefde gekoesterd wordt door Bertha Mens. Niet verwonderlijk, want in het schrift wordt het reilen en zeilen van verschillende Meerlese gehuchten en instellingen doorheen de eeuwen beschreven. We leren heel wat over Meerlese figuren zoals burgemeester Van Nueten, Mgr. Jansen. Maar ook de gewone man komt in het vizier: 'Treden wij nu in het privaat leven der inwo,iers. Hun handel en wandel bleef langen tijd zeer patriarkaal, daar zij van steeden en groote vlekken afgescheiden bleven. Hun spreekwijze zoo wel als de bouw hunner woningen hadden eerder een Hollandsch karakter. De kleederdracht was de oude Kempische met kapmantels, vleugelkap en geplooiede vleugelmuts ne1 geborduurde tullen kruin. De grootmoeders droegen Zwarte zijden faliën le Antwerpen geweven, welke nu nog dienen bij begrafenissen. De cache,niren châles in tip op den rug, de gefronste zijden pelerines en de gepijpte Kempischd' muts mei breede, levendig gekleurde strikken op den rug en onder de kin verdw nen stilaan en worden verdrongen door pelserijen en hoeden van alle kleur en vor,n, en die jam/ner genoeg, hei mooie Kern pisch karakter wegnemen. 'Waarna we vernemen dat het Meerlese ras met 'een schitterende gezondheid' en dus weinig ge-

neesheren door het leven stapte. Of er trouwens nog iemand het recept voor 'de zuip' kent? Die werd door de gilclevrouwen gedronken wanneer 'alle zes jaar den vogel verschoten werd'. De zuip in kwestie bestond uit bier, botermelk. eieren, suiker en appels. Nog meer doordenkers voor wie Meerle op zijn duimpje kent: de Kaal, Baaihooms, Rondeind, de Wijnhof, Valkenberg, Hooghuis, Drie Hoeven en de Ridder - het blijken stuk voor stuk namen die in liet Meerle van toen een begrip waren. Niet alles is veranderd, zo blijkt. 'De haak van liet gemeentebesti.n,r hing, zoo wel toen als nu, gewoonlijk vast aan het financie wezen. De gemeente was dikwijls in schuld. In de tweede helft der I9de eeuw verkeerde Meer/e in bloeienden welstand tot dat in 1914 de wereldoorlog bloei en welvaart stremde. Na 1918 kende Meerle een tijdperk van vooruitgang zoo op slojfelijk als op zedelijk gebied.'

Het schoolschrift besluit met het ronkende 'Lied van Meerle'. De eerste strofe willen we alvast niemand onthouden: Ten Oosten van Meir-dorp, ten Zuiden van Chaam, Rijst boven de dennen, een molen met naam, Een dorp met een klooster, de helle ten spijt Met aloude kerk, den Verlosser gewijd. Voor ons kleine Meerle weergalme het lied Dat harten verlustigt en hulde bediedt. In dat lieve Meerle geniet onze jeugd De christene vorming en weldoende vreugd.0

De nieuwe collectie behangpapier is geariveerd in harmonie met de mooiste gordijnstoften met passende vloerbekleding in stock met 1001 bijpassende kleuren

+ ons advies *

tapijten


REGIONAAL

Kempen

Op zoek naar de wereldmarkt

export kernpen Export Kempen is een zeer ambitieus plan. Het doel is de verbetering van de internationale marktpositie van de Kempense kleine en middelgrote ondernemingen. Het initiatief voor dit project werd geboren in de schoot van de Kempense Kamer van Handel en Nijverheid. Uit verschillende studies is gebleken dat er in de Kempen genoeg kwaliteit aanwezig is die onvoldoende over de grenzen geraakt. Daarom wil Export Kempen de bedrijven uit deze streek meer bewust maken van hun exportmogelijkheden en hen hierbij via een leer- en doe-proces helpen. Op deze wijze hoopt men te bereiken dat buitenlandse klanten onze Kempische firma's als volwaardige exporteurs gaan erkennen. Tijdens verschillende vergaderingen in de maand mei wil men een aantal mogelijkheden voorstellen aan geïnteresseerde ondernemingen. Het hele plan werd functioneel en doelgericht opgezet zodat de kans van slagen ook heel groot is. Daarnaast werden ook geografische en sectoriële werkgroepen gevormd en zal men deelnemen aan handeismissies, internationale beurzen en informatie-beurzen. Met dit pakket aan manifestaties hebben de KMO een unieke gelegenheid om in samenwerking met ervaren exportadviseurs hun buitenlandse verkopen te stimuleren. Als apotheose zal in de maand mei 1992 een Kempense beurs worden georganiseerd die ook aan de inwoners van deze streek zal laten zien wat er in de Kempen op exportviak te doen is. Maar op deze beurs verwacht men ook de directeuren van buitenlandse Kamers van Koophandel, van Belgische Kamers van Koophandel in het buitenland, ambassadeurs en handelsattachés verbonden aan onze ambassades. Iedereen die aan export denkt te doen of er mee wil beginnen, maar ook gevorderde exporteurs, raden we aan om op een dinsdagof donderdagochtend eens te gaan ontbijten met Export Kempen: Hoogstraten: donderdag 10 mei om 8 uur, ontbijtsessie in taverne De Vos, Vrijheid 148. Meer informatie hieromtrent kan men bekomen via tel.nr.: 014-57.00.56 of fax.nr.: 014-58.13.25 bij Jan Laenen.

De praktijk van de I.O.K. Steeds meer hoor je kritische geluiden over de nuttigheid en de reden van bestaan van de

Interkommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, en niet alleen in de gemeenteraden met SP-leden maar ook buiten de directe politieke kringen. In het Hoogstraatse zijn de land- en tuinbouwverenigingen ook niet zo gelukkig met de plannen van de I.O.K. voor de uitbreiding van de transport-, industrie- en ambachtelijke zone. Sommigen hebben de indruk dat de I.O.K. maar gronden wil verwerven om deze dan met een goede winst te kunnen verkopen. Maar grondreserves aanleggen zonder grondige kennis van de werkelijke behoeften, vindt men een onaanvaardbare houding. Anderen vragen zich af of men voor deze taak wel een interkommunale nodig heeft. Kan een gemeentebestuur dat zelf niet doen? Dan gaat in elk geval de winst naar de eigen gemeenschap. Ook de Socialistische Partij van het arrondissement Turnhout is niet te spreken over het I.O.K.-beleid. Zij verwijt de directie dat men vooral de gemeenten laat opdraaien voor onrendabele projecten en ondertussen flinke winsten boekt. Normaal zou de I.O.K., na een dertigjarig bestaan, in 1992 moeten ophouden te bestaan, maar volgens SP-kringen probeert het huidige kader met alle middelen te bewijzen dat ze toch onmisbaar zijn voor de toekomst. Zij hebben dan ook grote kritiek op de vorming van een sociaal fonds ten bedrage van 71 miljoen fr. een bedrag dat overeenstemt met de wedden van het personeel voor een periode van twee jaar. De kosten hiervan komen ten laste van de aandeelhouders, m.a.w. de aangesloten gemeenten. Bij de SP vraagt men zich af.of de beheerders, vertegenwoordigers van de gemeentebesturen, wel een voldoende (kritische) kijk hebben op het algemeen beleid en op het financieel beleid in het bijzonder.

Afval De SP vindt de plannen van de I.O.K. om op Kempisch niveau een oplossing te zoeken voor het probleem van het huisafval niet efficiënt en veel te duur voor onze gemeenten. Alleen een provinciale aanpak kan de afvalproblematiek en zijn oplossingen betaalbaar houden. Daarom is men helemaal niet te spreken over de mogelijke aankoop van de verbrandingsoven in Heist-op-den-Berg voor een bedrag van 2,5 miljard fr. De SP meent dat men veel beter zou kunnen werken met functionele interkommunales voor een welbepaald doel, al dan niet gemengd. Zulke instellingen werken veel efficiënter en als het doel bereikt is, houden zij ook automatisch op met bestaan.

Wikaho Op de eerste algemene vergadering van de Werkgroep Industrie Kanton Hoogstraten werd gesproken over de aanpak van de afvalwaterproblemen. De Vlaamse Executieve wil tegen 1995 de basiskwaliteit van de oppervlaktewateren in Vlaanderen realiseren. Het is voor iedereen duidelijk dat niet alleen elke

burger maar ook elke onderneming hierbij betrokken zal zijn. Daarom had het bestuur van Wikaho enkele deskundigen uitgenodigd. Ir. H. Verhaegen (VMZ-Herentals) gaf uitleg over de technische aspecten van afvalwaterlozing. Verder gaf hij ook een toelichting bij de inhoud van het Algemeen Waterzuiveringsprogramma (AWP) en artikel 2 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren. 'Iedere lozing van afvalwater is onderworpen aan een vergunning. Uitgezonderd het lozen van normaal huisafvalwater in de riolering, waarvoor de vergunning wordt uitgereikt door het College van Burgemeester en Schepenen, worden alle lozingsvergunningen afgeleverd door de Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering.' Uit hun onderzoek bleek ook dat de waterkwaliteit van het Markbekken nog echt niet goed is maar ook niet zo vreselijk slecht. Momenteel onderzoekt men de laatste meetresultaten, nâ de aansluiting van Rij kevorsel, en hij verwacht dat de nieuwe gegevens merkbaar beter resultaat zullen geven. Wij zijn benieuwd. M. Van Gorp, beheerder van de VMZ, behandelde het thema: De waterzuivering en de kostenfactor voor onze bedrijven. Volgens hem worden de bijdragen berekend volgens het beginsel: de vervuiler betaalt! Hij wees ook heel nadrukkelijk op de stijgende kosten van de waterzuivering en hij verwacht dat de heffingsbedragen op korte termijn zullen verdubbelen of zelfs tot driemaal de huidige som zullen stijgen. 'Iedereen heeft er belang bij om zoveel mogelijk preventief te werken of een deel van de vervuiling zelf op te lossen om zo de algemene kostprijs te doen dalen. Het is zelfs mogelijk dat voor sommige bedrijven het bouwen van een eigen zuiveringsstation goedkoper kan zijn dan het betalen van de milieubelasting.' Voorzitter Wilms deelde nog mee dat Wikaho in de toekomst aandacht wil schenken aan: vaste afvalstoffen, energiebeheer, bewegwijzering, veiligheid en beveiliging, postbedeling en distributie en de contacten tussen bedrijven en onderwijsinstellingen.

Literair De Vereniging van Kempische Schrijvers organiseerde een lentebijeenkomst in het stadhuis te Herentals met als thema: Schrijvers en literaire uitgevers in de Kempen. Uit het historisch overzicht van dr. Ludo Simons bleek dat in de I9de en 20ste eeuw bijna vijftig literaire uitgevers werkzaam waren (of nog zijn) in de Kempen. Voor Hoogstraten noteerden we: Van Hoof, Haseldonckx en Uilenspiegel. Wie weet iets meer over deze laatste uitgeverij? Literaire uitgevers hebben het altijd en over al moeilijk maar het jong Kempisch talent komt ook moeilijk aan bod. Waarom? Heeft het iets te maken met de kwaliteit van het werk of de (financiële) kracht en bekwaamheid van onze uitgevers? •

Het mei-nummer van dit blad mag u in uw brievenbus verwachten op donderdag 31 mei. Dank zij onze talrijke ijverige medewerkers wiens kopij verwacht wordt op woensdag 16 mei.


VANUIT HET STADHUIS... Hoogstraten zendt zijn zonen uit Landbouw over de grenzen heen Woensdag 14 naart 1990. Een 130-tal tractoren bezet de E-19 te Meer in een protest tegen de steeds verdergaande aantasting van landbouwgronden door de uitbreiding van transportzone, industriezone, ambachtelijke zone, bouwzones, enz.... In Giarmata, Roemenië ligt schepen Pau we/s moederziel alleen ziek te bed. Zijn collega's Coenegrachts, Van Aperen, en Verlinden zijn op bezoek in Timisoara. Er is geen nieuws van het westelijk front en dus in een ontspannen sfeer doorlopen onze drie Hoogstraatse vertegenwoordigers de plaatselijke landbouwuniversiteit. Er blijkt een groot gebrek aan geneeskundige middelen en aan literatuur om de diergeneeskunde op peil te brengen. Er is ook geen ervaringsuit wisseling met het buitenland. De inelkproduktie is laag, er is weinig ervaring met voedergrondstoffen, de dieren zijn weinig voluinineus en hebben onregelmatige uiers. De grond is zeer goed, doch er is een groot gebrek aan technologie, meststoffen en sproeistoffen. De nood aan buitenlandse inbreng is zeer groot. Of deze er komt, zal de toekomst moeten uit wijzen. Maar wat we uit het verdere verslag van schepen Ver/inden over deze Roemenië-reis konden opmaken was zeker wel de hartelijke ontvangst van de begeleiders en de 20 ton hulpgoederen die vanuit Hoogstraten naar het adoptie-dorp Giarmata werd verzonden. En met een nieuwe voetbaluitrusting uit Hoogstraten kon het ook niet anders dan dat de ploeg van de veevoederfabriek uit Giarinata de bijge woonde kompetitie wedstrijd won. De ontnuchtering na de reis liet zijn sporen na in de opmerkingen tijdens en na de laatste gemeenteraad waarin burgemeester Van Aperen de onverwachte konfrontatie met boze boeren tnoest verwerken. Naar aanleiding van een petitie van het Algemeen Boerensyndicaat drong de oppositie aan om de discussie over de transportzone verder open te trekken. Het werd een rustige en waardige gemeenteraadszitting waarin ieder raadslid zijn mening uiteen kon zetten. Schepen Coenegrachts kon evenwel niet aanwezig blijven daar hij besprekingen te voeren had met het kabinet van het Ministerie van Arbeid over landbouwaangelegenheden en Oost-Europa. Vanaf mei zouden er een 100-tal jonge Poolse arbeiders naar de streek afzakken om als 'stagiaire' in de landbouw tewerkgesteld te worden en ervaring op te doen. Na de Midzomernachtsdroom van schepen Verlinden, nu de succes-story van Armand Coenegrachts?

Hoogstraten in Giarmata Op zaterdag 10 maart 1990 vertrekt een vrachtwagen van de firma Huybrechts naar Giarmata in Roemenië. Giarmata is het dorp dat door de gemeente Hoogstraten werd geadopteerd in het kader van de aktie 'Red de Roemeense Dorpen'. Twintig ton voeding, kleding, speelgoed en medikamenten, ingezameld in de gemeente onder coördinatie van het GEKO (Gemeentelijk Komitee voor Ontwikkelingssamenwerking) zal door de twee vrijwillige chauffeurs Guy Willems uit Meerle en Frans Wellens van Vosselaar naar Roemenië gebracht worden. Zondag 11 maart rijden burgemeester Van Aperen en de schepenen Verlinden, Coenegrachts en Pauwels met een dienstauto van de gemeente de vrachtwagen achterna. Vrijdagavond 16 maart zijn ze terug in Hoogstraten. Hun reisverslag, 21 pagina's lang wordt op een speciale persconferentie één uur voor de eigenlijke gemeenteraad in alle geuren en kleuren naar voor gebracht. Ieder van de vier reisgenoten schetst zijn bevindingen. Als voornaamste conclusie van hun bezoek ont-

houden we dat de bevolking van Giarmata blij was met het voedsel, maar dat dit niet levensnoodzakelijk was. Er blijkt meer nood aan 'menselijk management'. Daarom ziet het college het eerder zitten in het organiseren van stage voor jongeren die dan hier de nodige ervaring en kennis kunnen opdoen. In die kontekst zouden er al einde april, begin mei twee ingenieurs naar hier komen om een aantal bedrijven te bezoeken. Na de persconferentie kondigt schepen Coenegrachts aan dat hij nog die avond een samenkomst heeft op regeringsniveau over deze materie.

Polen in Hoogstraten Enkele weken nadien gaan er geruchten over de nakende komst van Oost-Europeanen naar Hoogstraten. Voor insiders wellicht geen echt nieuws want ook de vorig jaren bleken er heel wat seizoenarbeiders uit het oostblok naar de Noorderkempen af te zakken. Men schatte het aantal vreemde plukkers vorig jaar op een paar honderd, Oost-Europeanen en NoordAfrikanen samengeteld. Er is in de tuinbouw immers een groot tekort aan tijdelijke arbeidskrachten. In het interview met Jef Van Looy (nov. '89) hebben we het uitvoerig over deze materie gehad. Wij lichten het volgende fragment er even uit: '... Ze komen uit Nederland, ook uit Duitsland en velen uit Oost-Europa. Het blijft natuurlijk sluikwerk en dat kan zo niet voortduren. We zijn wel bezig met een regeling. Een vreemdeling zou dan - als hij werk kan krijgen - voor een bepaalde tijd een verblijfsen werkvergunning kunnen krijgen. En daarna weer terugkeren, maar of hij dat doet,


GEMEENTERAAD onderzoek vanuit diverse invalshoeken worden gemotiveerd. Landinrichting is een zaak die op nationaal niveau, minstens per regio, maar in elk geval, niet op gemeentelijk vlak mag worden beslist.'

ELECTROHANDEL

LOOS EN BROSENS Radio - T.V. - HIFI Verlichting Huwelijkslijsten Electriciteitswerken Nijverheidselektriciteit Herstellingen Tel. 03.314.51.41 Van Aertselaarstraat 7, Hoogstraten

blijft een vraagteken. De Oost-Europeanen die naar hier komen zijn vaak mensen met een hoog diploma: dokters, leraars, e.d. Die mensen kunnen hier op twee maanden evenveel verdienen als ginder op één jaar. Met dat loon van hier bouwen ze ginds een huis. Het eerste jaar kopen ze materiaal, en als ze dan nog een keer twee maanden hier komen werken, kunnen ze hun huis afbouwen. Als we die mensen eens naar hier konden halen, in het kader van een scholingsprogramma bvb. en ze konden dan hier ook nog wat komen verdienen, dat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn.' Of deze redenering ook meegespeeld heeft bij de reis naar Roemenië, daar hebben we het raden naar. Op ruimer vlak is het in ieder geval duidelijk dat er een overeenkomst is gemaakt op het kabinet van minister Van Den Brande over de uitwisseling van jonge Poolse arbeiders. Waar raadslid en volksvertegenwoordiger Jef Van Looy zich nog voorzichtig uitlaat over konkrete getallen en termijnen, spreekt schepen Armand Coenegrachts kordatere taal. Het zou gaan over 250 Poolse arbeiders die als stagiair naar België zouden komen. Hiervan verwacht men er vanaf mei een honderd-tal in de streek om ook in de landbouw aan het werk te gaan. Voor Jef Van Looy is dit alles nog wat voorbarig en werkt men volop aan een ontwerp van een KB. Er dient nog overleg gepleegd met Sociale Zaken en tot slot moet de overeenkomst ook konform zijn aan de Europese richtlijnen.

Landbouw en Transportzone Er is reeds heel wat te doen geweest omtrent de gemeentelijke richtnota over aanpassingen aan het gewestplan. Door de uitbreiding van de transportzone, de industriezone, ambachtelijke zones, woonzones en een aantal opvullingsprojecten voor woningbouw, zouden er 206 hectare landbouwgrond moeten opgeofferd worden. Voor de vijfde fase van de transportzone wil men opnieuw meer dan 80 hee-

tare landbouwgrond, die nog maar enkele jaren terug gans de ruilverkaveling heeft doorgemaakt, voor de industrie vrijmaken. Er zou op deze nieuwe terreinen mogen geproduceerd worden. Niet zo verwonderlijk dus dat er vanuit landbouwkringen reaktie kwam op deze gemeentelijke richtnota. De feiten zijn u wellicht bekend: bezetting van de transportzone en blokkade van de E-19 te Meer. Ook in de gemeenteraad van 26 maart komt dit onderwerp uitvoerig aan bod naar aanleiding van een open brief van het Algemeen Boerensyndicaat (A.B.S.) aan het college. Ook de oppositiegroep Fusiebelangen vraagt de discussie verder open te trekken. Volgens het A.B.S. is het gesjoemel met de gewestplannen al enige tijd gaan behoren tot één van de vele evidenties van de politieke willekeur. 'Het eigenbelang van industriëlen, bouwheren en golfspelers is in onze optiek ondergeschikt aan de belangen van een gezond leefmilieu. Bestemmingswijzigingen moeten met aanvaardbare argumenten en na grondig

Fusiebelangen vindt dat een uitbreiding van de transportzone verantwoord kan zijn op voorwaarde dat het een gefaseerde, gecontroleerde en gewilde uitbreiding is, op zo'n manier dat er een evenwicht bestaat tussen landbouw, milieu en tewerkstelling. Maar hieraan moet een fundamentele discussie vooraf gaan. Om dezelfde reden verzet deze oppositiepartij zich ook tegen de vele opvullingen die aanleiding geven tot lintbebouwing en oorzaak zijn van weerom verlies aan landbouwgrond. Ook voor de grotere bouwprojecten moet er dringend eerst een onderzoek verricht worden naar de reële noden. Burgemeester Van Aperen stelt voor deze zaak in het college verder te bespreken en nadien met een voorstel naar de gemeenteraad terug te komen. Raadslid Aerts is blij dat er kontakten geweest zijn tussen de landbouwers en het college en kan zich verder enkel verzoenen met nieuwe onteigeningen indien dit ernstig verantwoord is. Raadslid Van Looy wijst er zijn collega's op dat er in deze materie heel wat emoties meespelen zodat de huidige discussie er niet veel goed aan doet. Er zijn momenteel heel wat gesprekken tussen het college en werkgevers, werknemers, de middenstand en de landbouw.

Mest te veel? De groep Fusiebelangen verzoekt de gemeenteraad opdracht te geven aan de twee Hoogstraatse parlementai ren om, over de partijen heen, een structureel wetsvoorstel uit te werken omtrent de mestuitspreiding. Volgens de betrokken groep zijn er in Hoogstraten te veel varkens en kippen. Het belangrijkste probleem hierbij vormen de groeiende mestoverschotten. Vele varkens- en kippenbedrijven beschikken zelf niet over voldoende grond om er het dierlijk mest verantwoord uit te spreiden. In de praktijk wordt vastgesteld dat mest, ongeacht seizoen of behoefte van de bodem, op de landbouwgronden wordt gedumpt. Bij gebrek aan alternatieven lozen sommigen gewoon in de grachten. Daar dit probleem niet louter plaatselijk kan opgelost worden, moet er gewerkt worden aan

ZAKENKANTOOR VAN BAVEL-ROMMENS bvba VERZEKERINGEN

Rommensstraat 7 1 2321 Meer Tel. 03/315.72.54.

SPARENIi Ii

AN—HYP


GEMEENTERAAD een oplossing op nationaal vlak. Plaatselijk kan er dan nog wel een reglement betreffende de mestuitspreiding in de raad worden goedgekeurd, zoals ook de stad Turnhout reeds heeft opgesteld. De duur van de uitspreiding van dr誰jfmest zou beperkt en gereglementeerd moeten worden zodat er niet meer gedurende de weekends en tijdens vriesperiodes wordt uitgestort. Op weilanden zou dit enkel bij regenweer mogen plaatsvinden. Het drijfmest zou onmiddellijk moeten verwerkt worden in de grond. Geen uitzonderingen mogen toegestaan worden op de import van drijfmest in onze gemeente. De dienst leefmilieu zou opdracht moeten krijgen een 20-tal stalen van drinkwater te onderzoeken bij mensen die niet aangesloten zijn op het waterleidingnet. Raadslid Aerts meent dat men hier nog niet te hard moet roepen over overbemesting. Er is hier geen bedrijfsconcentratie. Wel zou het een goede zaak zijn als de invoer van mest zou gecontroleerd worden. Het voorstel om het water te onderzoeken is goed. Volgens raadslid Blockx spreken de cijfers van AROL toch over de grootste concentratie van mestuitspreid誰ng hier in de streek. Schepen Van Ammel kan geruststellend aankondigen dat hij zojuist een aankondiging heeft laten plaatsen in liet gemeentelijk infoblad om drinkwaterstalen te laten nemen. Voor raadslid Sprangers is het niet voldoende dat er een mestdekreet komt, er moet daarna dan ook nog de nodige kontrole uitgeoefend worden. Raadslid Van Looy kan tenslotte aankondigen dat er half maart een reglementering op de mestnormen en het vervoer goedgekeurd is. Dit zal op 1januari1991 in werking treden.

Rioleringswerken te Meersel-Dreef Op 16 mei 1988 keurde de gemeenteraad het dossier goed voor rioleringswerken en herinrichtingswerken te Meersel-Dreef. Dit project, met een raming van 132 miljoen, werd voor betoelaging ingediend maar subsidies op het volledige dossier bleken niet haalbaar. Daarom stelt het college voor de werken op te splitsen in verschillen fasen. De eerste fase omvat het gedeelte van de Dreef tussen de Oude Tramweg en de Nederlandse grens en het eerste deel van de Oude Tramweg zelf, over de lengte van de bestaande bebouwing. De kostprijs wordt geschat op 50 miljoen. De tweede fase omvat het stuk tussen de Oude Tramweg en de Watermolen en zal vermoedelijk 22,5 miljoen kosten. Raadslid Sprangers vraagt zich af waarom men al het hemelwater in de riolering wil opvangen. Dit zijn extra kosten, zeker als al dit water ook nog eens opgepompt moet worden naar het zuiveringsstation te Minderhout, of anders in het te bouwen zuiveringsstation te Meersel-Dreef zelf moet verwerkt worden. Verder heeft hij nog heel wat vragen bij de ontwatering van de hoge akkers. Raadslid Verhuist is verwonderd dat men bij het herindienen van het project enkel maar gedacht heeft aan het in fasen voorleggen en men geen rekening heeft gehouden met een aantal besparende mogelijkheden zoals bv. die van raadslid Sprangers. Een herwerkt plan lijkt toch het meest logisch.

I1ulcI1r

wand- en vloertegels

bouwmaterialen Bredaseweg 13A 2322 Minderhout telefoon 03/314.70.60

huliGSQcjr

wij hebben voor u een gans nieuwe toonzaal ingericht

biedt u betaalbare kwaliteit! Een beroepsbrandweerkommandant Volgens het nieuwe reglement van de brandweer moet Hoogstraten binnenkort beschikken over een kommandant die voltijds in dienst is, een echte beroepsbrandweerkommandant. Deze persoon zou ook tevens diensthoofd van de veiligheid in de gemeente worden. Er dient een reglement te worden vastgesteld voor de aanwerving en bevordering van een beroepsofficier. Voor raadslid Verhuist is het zeer belangrijk te weten welk type van diploma men hier wil. Met een transportzone vol gevaarlijke en vaak onbekende stoffen enerzijds en anderzijds met de funktie van diensthoofd veiligheid is het niveau van industrieel ingenieur hier essentieel. Ook raadslid Blockx sluit zich bij deze zienswijze aan. Daar er nog heel wat vragen blijven hangen stelt de burgemeester voor deze zaak in de volgende raadszitting opnieuw te behandelen.

De bibliotheek bij het nieuwe administratief centrum? De Hoogstraatse openbare bibliotheek in de Gravin Elisabethlaan heeft te kampen met plaatsgebrek. Door de overbrenging van de lagere school naar deze lokalen van de exrij ksschool is er voor de bibliotheek hier geen verdere uitbreiding mogelijk. In de plannen voor de bouw van een administratief centrum was er sprake van een ruimte voor de politie. Ondertussen werd er door

het college besloten om de politiediensten blijvend onder te brengen in het oud-gemeentehuis van Meer. Nu wordt er voorgesteld om het gebouw bij het administratief centrum, dat op deze manier vrijkomt, principieel te bestemmen voor de centrale van de Hoogstraatse bibliotheek. Negentien raadsleden gaan akkoord, de oppositiegroep D.E. stemt tegen. Raadslid Fred Van Ostaeyen ziet geen reden waarom de politie in Meer zou moeten blijven. De politie hoort bij het administratief centrum. Raadslid Verhuist is in principe akkoord voor deze inplanting van de bibliotheek, vooral omdat het zo centraal gelegen is. Maar de eerste pioriteit blijft het administratief centrum en moest de bibliotheek op die plaats komen dan mag dit geen uitstel zijn voor het administratief centrum. Schepen Verlinden stuurt aan op een princiepsbesiissing. Er is haast bij want er komt geld vrij in Brussel voor de bouw van nieuwe bibliotheken. Ook raadslid Aerts kan zich niet verzoenen met de verwijzing van de politie naar Meer. Er moet prioriteit gegeven worden aan de politie, de mensen moeten hier bij de politie terecht kunnen. 'Voor de bibliotheek ligt er overigens nog grond in de Lindendreef.' Opmerkelijk was inderdaad dat niemand anders dan raadslid Aerts een verwijzing maakte naar het perceel grond in de Lindendreef achter de vroegere IKO. In vroegere discussies is deze mogelijkheid toch meermalen aan bod gekomen. Wordt dit een vergeten hoekje of weldra rijp voor een openbare verkoop?U


Evacuatie van Breda herdacht Op Pinksterzondag 12 mei 1940 werd Hoogstraten overrompeld door een stroom van zowat 25.000 vluchtelingen uit Breda en omliggende. Ze brengen de nacht door in de kolonie, het klooster, de scholen en het begijnhof. De volgende dag zullen ze verder zuidwaarts vluchten om te proberen Antwerpen te bereiken. Een groep van deze vluchtelingen herdenkt dit gebeuren met een misviering in de Katharinakerk op zondag 13 mei om 10 uur. Nadien brengen ze een bezoek aan o.m. begijnhof en Seminarie, waarna de herdenking wordt afgerond met een kleine receptie met enkele toespraken in de Pax. Breda dreigde in het centrum van de gevechtszone komen te liggen door het voornemen van de Franse generaal Durand om de oprukkende Duitsers gedurende een zevental dagen op te houden aan de Marklinie. Er werd een evacuatieplan opgesteld met de Bredase overheid, maar dit kon niet worden uitgevoerd omdat de Duitsers onverwacht snel oprukten. Op pinksterdag 12 mei moesten de Bredanaars vluchten langs twee routes. De wijken 1 tot 25 dienden over Zundert naar Wuustwezel te trekken en zo verder ons land in. Bij bombardementen vielen er in deze groep 29 doden wanneer Duitse gevechtsvliegtuigen de Franse soldaten bemerkten die met de stroom vluchtelingen meetrokken. Op tweede pinksterdag konden de leiders van de vluchtelingengroep van de Duitse bezettingsmacht bekomen dat de bevolking terug naar de stad kon: vluchten had immers nog weinig zin door de niet te stuiten Duitse opmars en de terugtocht van de Fransen. De tweede groep Bredanaars kwam over Ulvenhout naar Hoogstraten, deels via Strijbeek en Meerle, deels via Meersel-Dreef. Ze passeerden de tankversperring voor Galder, hoopten in het grotendeels verlaten lijkende Meersel-Dreef te kunnen bekomen van de inspanningen maar werden er vrijwel meteen opgeschrikt door een beschieting van Duitse vliegtuigen die het andermaal gemunt hadden op de Franse troepen die mee met de vluchtelingen weg trokken.

Hoogstraats intermezzo Voor de meeste vluchtelingen zou Hoogstraten en het verblijf 's nachts in feite weinig meer worden dan een kort intermezzo. Het grootste deel van hen zou de volgende dag alweer verder trekken om via Rijkevorsel, Malle en Schilde naar Antwerpen te gaan waar ze o.m. in scholen hebben overnacht. Deze groep zou verder opgesplitst worden. 51 onder hen vonden de dood bij een bomontploffing in een school in Sint Niklaas op 17 mei. Sommigen zullen hun stad pas maanden later terugzien wanneer ze na een vlucht van 900 km diep in Frankrijk door bussen worden opgehaald. Deken Lauwerys verhaalde in 'Hoogstratens Oorlogsboek' hoe de overrompeling door de Bredase vluchtelingen werd ervaren. 'Nog zitten we 's middags aan tafel, als plots de portier onverwacht en gejaagd de deur opent en roept: Breda is met 30.000 man op komst! Inderdaad: heel de straat is bezet met vluchtelingen te voet, beladen met pak en zak, met fietsen als stootkarren en kinderwagentjes als kamions! Slechts één man herkennen we: Koos Mol, de humorist, die meermaals voor onze leerlingen is opgetreden. Hij komt op ons toe en verzoekt om een kamer voor vier personen... Doch niet alleen zijn gezin maar honderden anderen stromen binnen in de studentenrefter, de feestzaal, de studiezaal, allemaal zwetend en uitgeput, bedelend om wa-

12 mei 1940 en veertig jaar later Het was op 'n zonnige lentedag dat ik als kind moest vluchten, uit Breda, mijn geboortestad, voor de nazi's, zo gingen de geruchten. Het werd een tocht vol zorg en verdriet, iedereen was met angst bevangen, verder dan Hoogstraten kwamen we die dag niet, maar werden daar gastvrij ontvangen. De herinnering daar aan is nog zo vers, ik was daar met m'n ouders, broers en zus, al was ik nog maar 'n manneke van 'n jaar of zes, De plaats vond ik veel jaren later toch terug. Ik weet nog, 't was het begijnhof daar, waar wij toen mochten overnachten, vijf-en-twintig kilometer was 't te voet, naar de rustplaats die ons daar wachtte. Maar achttien jaar later keerde ik terug, om mij te vestigen in deze streek, ik keerde de woningnood de rug, nu'k hier weer gastvrijheid kreeg. Ik vond er de vrijheid en 't geluk, de ruimte, 'n huiske en 'n grote hof, na een lange werkdag de goede rust, dit Kernpenland ontvangt van mij de grootste lof.

LV]

Hoogst raten/Meerle,

12 mei 1980 Henri Vanhaeghe

ter en sommigen om brood, want niet allen hebben proviand meegebracht. Later in de namiddag worden de meer dan 600 kamertjes op de slaapzalen door degenen, die er eerst bij zijn bezet. Te 10uur 's avonds doen Franse poilus er hun ronde en arresteren er een paar spionnen die mede binnengeslopen zijn. Wie niet het geluk had één van de 600 bedden te bemachtigen, zocht een ligplaats hier of daar op een plankenvioer, of tenminste een zitplaats op een stoel of een bank. Duizenden vonden er alzo onderdak voor de nacht. Duizenden anderen vulden de andere scholen, de woonhuizen en zelfs de kerken, waar bussels stro werd binnengedragen en uitgespreid en ook een 1000-tal kerkstoelen heel de nacht bleven bezet.'

Logement In het Dagblad van Noordbrabant en Zeeland werd eveneens over deze episode bericht. Daar heet het o.m.: 'Merkwaardigerwijze waren vrijwel alle café's en hotels gesloten. We hoorden zelfs van hotelhouders die horende van de komst der Bredase vluchtelingen, gauw hun zaken gesloten hadden. De heer Asselbergs, hoofd van de Economische Dienst van de Burgerwacht, wist van de burgemeester te verkrijgen dat deze alle gesloten gelegenheden zou doen openen, maar uur na uur verstreek voor dat zulks gebeurde. Tenslotte is de gendarmerie ertoe overgegaan, de eigenaren te dwingen'. De omstandigheden van deze vluchtdagen zouden bij sommige vluchtelingen een enorme indruk maken, die zelfs de tijd niet meer kan uitwissen. Zo weet één van hen zich na 50 jaar nog steeds een boel dingen te herinneren die op hem als 6-jarige kleuter blijkbaar erg veel indruk hebben gemaakt. 'We verbleven met ons gezin destijds in het begijnhof. Na 25 jaar zijn we er met mijn vader voor de eerste keer terug geweest. Die was enorm verwonderd over al wat wij ons nog wisten te herinneren van die avond in Hoogstraten. Wij konden hem zo de weg wijzen, gingen hem voor naar het Convent en konden gek genoeg zelfs nog de kamerindeling schetsen. We hadden met 6 volwassenen en 6 kinderen in een klein opkamertje geslapen die nacht... Ook van het vervolg van de vlucht en het verblijf in Antwerpen blijven er van die verhevigde momenten altijd bij. Zo weet ik nog heel goed hoe bang ik me voelde toen ik over een verend ponton heen moest om het kanaal over te steken toen de brug er kapot geschoten was. Ik vermoed dat het tussen Rijkevorsel en Oostmalle moet geweest zijn. Of het liedje dat mijn zus zong over een verkeersagent toen we in Antwerpen politieagenten zagen...' Een groot deel van de Bredanaars die in het Seminarie hadden geslapen, zouden eveneens terugkeren naar Breda. Voor degenen die verder trokken was de vlucht echter nog lang niet gedaan... Lauwerys verhaalt op dinsdag 14 mei: 'Te 18.30 uur kwam er een politieagent uit Breda om navraag te doen naar de vluchtelingen, aan wie ik in de refter het goede nieuws ging melden dat de volgende morgen een autobus hen zou komen ophalen.' De volgende dag 'keerden de gelukkige Bredanaars terug naar huis: de laatsten zouden de eersten zijn, althans van de kolonne die naar Hoogstraten vertrok. De overigen togen te midden van gevaren en ontberingen over Antwerpen verder. ..'


V1

!stratern

My Kingdom for a Car

Een mens vil immers heel wat opofferen voor een stukje mobiliteit als het erop aankomt. Wij zijn zelfs al lang een flinke brok verder gegaan, en hebben leef- en woonomgeving ingericht in funktie van de paardekracht. Dat levert hallucinante feiten op, waar we echter zedig de ogen voor sluiten. Mijn auto da's mijn vrijheid. Dagelijks krijgt de Vrijheid pal in het wooncentrum een gemiddeld aantal van 13.645 auto's te verwerken, met een piek tot 18.704. Voor meer dan het aantal bewoners van de hele fusiegemeente bolt er dus doorgaans wel een voertuig door het centrum. Dat verkeer kiest voor verschillende invalswegen: de gemiddelde dagcijfers voor enkele hiervan (het cijfer tussen haakjes vermeldt het hoogst gemeten aantal) zoals ze tijdens de recente verkeerstellingen werden opgemeten tussen 6 en 22 uur: 10.026 (12.721) Van Aertselaerstraat 7.198 (10.854) Celmeistraat Lodewijk De Konineklaan 7.690 (10.106) St. Lenaartseweg 3.818 ( 5.154) 4.359 ( 5.586) Loenhoutseweg Vrij vertaald wil dat zeggen dat er dagelijks zoveel voertuigen langs uw voordeur hobbelen indien u toevalligerwijze aan een van deze wegen woont. Misschien dat zoveel paardekracht dan toch wel de bewegingsvrijheid van bewoners beperkt? Dat geldt beslist voor de wegen die alsmaar meer sluipverkeer te verwerken krijgen, waardoor automobilisten drukke of als gevaarlijk gekende verkeerspunten proberen te vermijden. Zo krijgt de Kathelijnestraat gemiddeld 1060 voertuigen te verwerken, met een piek van 1.755; de Gustaaf Segersstraat 1.678 (piek 2.718), de Lindendreef 817 (piek 1.483), de Leemsiraat 450 (piek 523). Ook opvallend is dat we dat heus niet allemaal meer op de rug van werkverkeer mogen schuiven: de cijfers liggen voor het weekend al lang niet meer zoveel lager. Alleszins belangrijke gegevens voor de nabije toekomst en het leefbare gezicht dat we aan een woonkern zoals Hoogstraten willen/kunnen geven.•

Inktlozingen in Raamloop Verontruste boeren trokken aan de alarmbel nadat ettelijke keren werd vastgesteld dat de Raamloop alle kleuren van de regenboog vertoonde. Dit leek hoe dan ook een onnatuurlijke toestand die mogelijk zelfs nadelige gevolgen kon hebben voor de koeien die immers hun drinkwatervoorziening uit de Raamloop betrekken. Rijkswacht, politie en de waterzuiveringsmaatschappij werden gealarmeerd, stalen werden genomen, opgesteld, plannen van riolering werden bestudeerd. Uiteindelijk bleek het te gaan om lozingen (ongewild weliswaar) van inktresten vanwege het kartonnagebedrijf Van der Windt op het industrieterrein. De inkt geraakte via een verkeerd geconstrueerde sterfput in een overloop voor het regenwater. Het bedrijf verzekerde ons dat het euvel ondertussen verholpen werd, en dat de inkt hoe dan ook geen schadelijke gevol-

Al het nieuws over HOOGSTRATEN is welkom bij Michel de Laet, Loenhoutseweg 43, Hoogstraten, tel. 314.79.31.

Een munttapijt voor Broederlijk Delen

De lee,-lin gen van de 4de economische B van liet Spijker (hu,naniora) verzamelden bijna 40.000 fr voor de straatkjnderen van Brazilië. Met al die muntstukjes werd tijdens de middagpauze eerst nog een fraai muntiapiji gemaakt op de vloer van de Rabboenizaal.

gen voor gezondheid van mens en dier kon hebben. De betreffende inkt wordt zelfs gebruikt voor het inpakmateriaal, dozen voor groenten en fruit.•

School- en aanverwante feesten Mei is traditioneel de maand waarin niet alleen de vogels, maar ook menig menselijk instituut het nodig acht om de veren uit te schudden, het eigen bouwsel op te tuigen en met trotse borst te presenteren aan eventuele koekoeksjongen die er misschien ook wel een ei willen leggen. Open deuren en soortgelijke feestelijkheden dienen jong en oud te lokken binnen anders besloten muren en activiteiten. Technisch instituut en hotelschool Spijker laat de tocht door deuren en kieren op zondag 6 mei van 10 tot 18 uur met de gebruikelijke school in werking, demonstraties en degustaties. Restaurant en ijssalon, luchtkasteel en playback vervolledigen het pedagogische aanbod. Ook lagere school en humaniora Spijker opendeuren die dag. VITO zet de leerlingen op donderdag 24 mei aan het werk. Op 12 mei heeft van 8 tot 12 uur de jaarlijkse Bloemendag in de Land- en Tuinbouwschool plaats met verkoop van het leerlingenwerk (perkplanten, groenten en bloemen). De eigenlijke opendeurdag van de school heeft plaats op O.H. Hemelvaart 24 mei, met o.m. een stand van Groene Kring KLJ en reproducties van Jan Aerts. Het Seminarie is paraat op zondag 20 mei - ook hier wil men proberen om de leerlingen nauwer bij dat gebeuren te betrekken, maar het precieze hoe en wat is ons op dit ogenblik niet bekend. Op 19 mei

doen de muzikale pogingen van menig Hoogstraats talent uit de muziekschool de Rabboenizaal weer vollopen 's avonds. En op zondag 29 april zetten de lenige jongelui van het Spagaatje hun beste beentje of andere ledematen voor in de jaarlijkse turnshow in de Zevensprong.•

Komm u nikan tjes Op donderdag 24 mei worden zo'n 70 eerste kommunikantjes verwacht in de mis van 10 uur. Voor hun ouders is er op donderdag 3 mei om 20 uur een informatieavond voorzien in de Pax. De plechtige kommunikanten maken hun opwachting op Pinksterzondag 3juni eveneens in de hoogmis van 10 uur. Er zijn zo'n 50 kommunikanten oftewel vormelingen.0

'/,oÏ1LTR;;T LASERSHOW

-

HOOGSTRATEN


HOOGSTRA TEN

Amerikaan schenkt werk aan Ostmuseum Onlangs kreeg het Stedelijk Ostniuseum vanuit Boston een zending bevattend een tekening en ets van de Amerikaanse kunstenaar Stephen Davis. Na zijn opleiding in zijn geboorteland aan o.a. de Brooklyn Museum School en de Boston University, waar hij in 1969 een eerste prijs kreeg in academisch tekenen, kwam hij meerniaals in Europa. Half de jaren zeventig verbleef hij ondermeer te Antwerpen, waar hij de Vlaamse Kunst ontdekte en waar hij contacten had met musici en plastische kunstenaars. Dit was ook de periode dat de oorlog in Vietnam zijn desastreuse ware gelaat liet zien en de ramp van de Amoco Cadiz de Bretoense boeren en vissers zoveel leed bracht, - de eerste grote milieuramp die de ogen opentrok en waarvoor een benefiettentoonstelling gehouden werd door kunstenaars in Antwerpen. We leerden hem de weg kennen naar het Frans Masereelcentrum waar hij in 1977 kon werken en in 1980 en 1986 terugkeren. Naar aanleiding daarvan bezocht hij ook Hoogstraten en het museum. Hij stond vol bewondering voor de aquarellen en technische vaardigheden van Ost. Vooral ook het sociaal engagement van deze kunstenaar sprak hem aan. De meeste werken die hij nu maakt, zijn bedenkingen en referenties naar gedichten en muziekstukken van o.a. Richard Elman, Mark Weiss, Jezred Metz, Italo Calvino en componisten Bach, Satie en Glenn Miller. In een zeer persoonlijke beeldtaal drukt hij zijn eigen diepe gevoelens en emoties uit die universeel zijn voor ieder mens. Voor het museum een waardevolle aanwinst. U J. Al.

Piuskoor - Deel 3 De viering van het gouden jubileum werd door het Piuskoor ingezet met een kerstconcert en een tocht langs de kerststallen. Dat waren de eerste twee luiken van de feestelijkheden. Op vrijdag 4 mei om 20 uur in zaal Fax wordt het derde luik gevierd onder de titel: 'Die Mey playsan'. Een koor dat hoofdzakelijk religieuze muziek zingt, zoekt wat afleiding in een programma gezellige volksliedjes rond de mei, de lente, de liefde. Het Fiuskoor had zich voorgenomen de andere Hoogstraatse koren bij het gouden jubileum te betrekken. Het meisjeskoor en het knapenkoor kwamen in de kerstperiode aan de beurt. Op 4 mei zal het K.B.G.-koor ook de gezellige toer opgaan met liederen van Erniel Hullebroeck en Armand Freud' homme. Tenslotte vermeldt het programma ook enkele gekende liedjes om samen te zingen: de beide koren maar ook de andere aanwezigen. Iedereen is van harte welkom op wat een plezante meiavond wil worden met wat luisteren, wat zingen en een ruime kans om een glaasje te drinken en wat te babbelen. De toegang is gratis voor alle belangstellenden. Noteer dus: vrijdag, 4 mei 20 uur zaal Pax.• 12

Honderd jaar Kleur in Kunst In samen werking mei de Stichting-Museuni Leon De Smet organiseert het Spijkerinstituut en de Kunst kring Spijker weer een grote tentoonstelling, de vierde in een (voorlopige?) reeks van vijf. Na de tentoonstellingen 'Van Ensor tot Permeke', 'Rondom Emnile Claus' en 'Van Ensor tot Landuyt' wil men nu de betekenis onderzoeken van een der belangrijkste essenties van de schilderkunst, namelijk de kleur. Rond dit thema werden werken verzameld van o.a. Fierre Alechinsky, Karel Appel, Corneille, Gust en Leon De Smet, James Ensor, Rene Guiette, Octave Laiiduyt, Eugene Leroy, Lindström, Paul Mara, Marc Mendelson, Antoine Mortier, Constant Fermeke, Roger Raveel, Jacob Smits, Leon Spilliaert, Philippe Vandenberghe, Albert Van Dyck en Jef Verheyeri. Met deze tentoonstelling wil men een beter inzicht krijgen in de evoluatie van het kleurgebruik doorheen diverse stromingen, van het impressionisme symbolisme fauvisme ex piessionisme animisme surrealisme de abstracte kunst tussen de twee wereldoorlo gen bij de jonge BelgisLhe schilderkunst en de oergang naar de geometrische en lyrische abstractie Cobra de Infornielen G 58 de optische kunst de nieuwe figuratie de nieu we visie de fundamentele schildeikunst tot en met het hyperrealisme en de tei ugkeer van een figuratie, het ecletisch expressionisme.

Praktisch De tentoonstelling zal voor het publiek toegankelijk zijn van zondag 6 mei tot en met donderdag 24 mei. De openingsdagen en uren zijn: donderdag, vrijdag en zaterdag van 14 tot 17 uur en zondagen van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur (ook op de sluitingsdag 24 mei). Geleide bezoeken voor groepen binnen en buiten de openingsuren kunnen steeds aangevraagd worden via tel.nrs.: 03-3 14.55.36 of 014-61.17.05.0

Paul Staes op 't Seminarie Op donderdag 3 mei komt Paul Staes naar Hoogstraten om de problemen van het tropisch regenwoud uit de doeken te doen. Dat evenaarswoud - hoe vèr ook van ons bed heeft invloed op ons leven hier. Wat diâr, ver weg in die tropische wouden, groeit en bloeit, is nodig voor het in stand houden van een leefbare wereld, ook hier. Het vernietigen van dat woud, door boomkappingen op grote schaal, door ongeremde bosbranden, is niet alleen rampzalig voor de indianen die daar wonen maar even goed voor ons hier ter plekke. Europarlementslid Paul Staes is ginder geweest en zet zich, met de ijver hem eigen, in voor liet behoud van het regenwoud. Daarom heeft de Wereldwinkel, HALM, DEJO en Broederlijk Delen, hem gevraagd om over dit zeer belangrijk onderwerp te komen spreken. Op 3 niei kunt u naar hem komen luisteren in het auditorium van het Seminarie.0

Aktiekomitee Vlaanderen'90 Na jaren van vindstilte heeft de nietpartijpolitieke Vlaamse Beweging terug de wind in de zeilen. Eindelijk komt ze terug op Straat en nog wel in Brussel op 6 mei. Deze nationale manifestatie zal het hoogtepunt moeten worden van een intensief gevoerde kampagne, gevoerd door liet Aktiekomitee Vlaanderen'90 onder het motto: 'Meer autonomie, betere demokratie'. Het Aktiekomitee dat achtentwintig Vlaamse strijd- en kultuurverenigingen bundelt roept dan ook iedereen op om op zondag 6 mei nice op te stappen achter de leuze: 'Vlaanderen echt vrij!' Ook in Hoogstraten is nu een plaatselijke afdeling van het Aktiekomitee opgericht. Bij deze plaatselijke vertegenwoordigers kan men zich inschrijven voor de bus naar Brussel die om 7.30 uur stipt aan de Kerk in Hoogstraten vertrekt. Alle verdere informatie is te bekomen bij H. Cornelissen 03/ 3 14.53.35; J. Huijbrechts 03/314.65.20; M. Laureyssen 03/314.51.32 en J. Ooms 03/ 314.64.74.•


HOOGSTRA TEN

VELT viert 1 mei Op dinsdag 1 iiiei organiseert VeltIVoorderkempen haar Lentedag in en rond de chirolokalen van Meerle. Deze grootse ecologische manifestatie is uniek in haar soort binnen deprovincie en zal het hoogtepunt vormen van de Velt-activiteiten in het voorjaar van 1990. De manifestatie begint rond 14 uur en is vrij toegankelijk voor elke belangstellende. De Lentedag richt zich tot een breed publiek, van geïnteresseerde of nieuwsgierige medemens tot de ervaren hobbytuinder. Het aanbod is dan ook zo gevarieerd dat alle aandachtsgebieden rond ecologie en aanverwante onderwerpen aan bod komen binnen een gezellig en ontspannen kader, kenmerkend voor de aktiviteiten van Velt. Aan de verschillende aktiviteiten werken volgende verenigingen mee: - Hoogstraatse Aktie Comité voor Leefmilieu (H.A.L.M.): een onafhankelijke en pluralistische vereniging die ijvert voor de bescherming van het natuurpatrimonium in de Noorder kern pen.

- Greenpeace: altijd daar aanwezig waar het milieu bedreigd wordt, en met succes! - de Openbare Afvalstoîïen Maatschappij (O.V.A.M.): volop in de belangstelling, mede door haar sensibiliseringscampagne over recyclage op radio en televisie. Alle verenigingen zullen met een uitgebreide informatiestand aanwezig zijn. Aanvullend zijn er tevens Greenpeace-diasessies over het actuele onderwerp van zure regen. Het hoofdprogramma is opgebouwd rond de traditionele meiboomplanting en een tekenwedstrijd georganiseerd voor de leerlingen van alle lagere scholen van Hoogstraten. De beste tekeningen worden bekroond met een mooie en originele prijs. Hoogtepunten zijn tevens de optredens van volksdansgroep 't Smoutpeerke (live muziek) uit Gooreind. De groep treedt verschillende malen op waarbij de toeschouwers ruim de gelegenheid krijgen ook hun 'beste beentje' voor te zetten. Tussen de verschillende hoogtepunten in kan het publiek de grote bio- en ambachtenmarkt bezoeken waar doorlopend demonstraties gegeven worden. Op de biomarkt treft men een unieke concentratie aan van biologische produkten. Verschillende bedrijven en handelaren bewijzen dat er vele ecologisch alternatieve producten voorhanden zijn.

Deeltijds Onderwijs in de Gelmeistraat De oude gemeentelijke meisjesschool in de Gelmeistraat 26 is de nieuwe 'thuis' voor de 31 leerlingen van het 'deeltijds onderwijs'. De lokalen hebben de laatste maanden een hele gedaanteverwisseling ondergaan. Er werd een nieuw keukenlokaal ingericht, het bouwatelier werd daar ondergebracht en de binnenmuren kregen een ander kleurtje. De begeleiders-leerkrachten en leerlingen waren zo fier met de resultaten dat zij besloten om een feestelijke opening met receptie te houden. Het hele gebeuren werd door de leerlingen keurig verzorgd. Zij gaven ook de nodige uitleg tijdens de rondleiding over de manier van werken. Leraar Marc Vos toonde ons even hoe het moest met die steen terwijl coördinator Jan Lauwerysen (tweede van links) lachend toekeek. Voor de lessen bediening-

WONINGINRICHTING

keukenhulp, algemene vorming en bedrijfsbeheer zorgen Linda Bruynen, Martine De Busser en An De Wever. De 16 jongens en 15 meisjes vinden het deeltijds onderwijs een goed alternatief voor het voltijds dagonderwijs. Zij komen twee dagen per week naar hun school en gaan drie dagen in een bedrijf werken. Jongeren tussen 15 en 18 jaar die echt 'schoolmoe' zijn en interesse hebben voor hel deeltijds onderwijs kunnen hiervoor meer inlichtingen bekomen op hel secretariaat van het VITO in de Gravin Elisabethiaan te Hoogstraten.

Directeur Alfons Livens was vol lof over de behaalde resultaten van het D.O. maar ook voor de goede medewerking vanwege het gemeentebestuur.•

Te voet naar Scherpenheuvel

Dit is eigenlijk een oproep aan alle mensen die meer houden van een stevige wandeling dan een 'zondagse kuier of slenter' en ook aan allen die eens een bedevaartplaats willen bezoeken maar dan niet lui of gemakkelijk met een autobus of personenwagen. Zaterdag 19 mei vertrekt men in groep om 4 uur aan de Sint-Catharinakerk te Hoogstraten. Bijna iedereen kan deze voettocht aan daar er gewandeld wordt aan een tempo van 4 â 5 km per uur. Er zal regelmatig een rustpauze ingelast worden. Zij die zichzelf toch overschat hebben en onderweg begeven, worden per autobus naar O.-L.-Vrouw in Scherpenheuvel gebracht. De wandelaars komen daar aan omstreeks 17 uur. Na de eucharistieviering en kaarsofferande om 18 uur vertrekken alle deelnemers samen met de bus terug naar Hoogstraten. Deze voettocht Hoogstraten-Scherpenheuvel is een initiatief van de wandelclub De Noorderkernpen. Iedereen, leden en niet-leden, kan meewandelen. Meer inlichtingen kan men nog bekomen bij Karel Boeckx, Vrijheid 204, Hoogstraten, tel. 3 14.52.70. Liefhebbers moeten zich wel melden véér dinsdag 1 mei. De deelnameprijs bedraagt 150 fr per persoon.•

GEBR.LEYTEN

Vrijheid 167 - Hoogstraten - Telefoon 03/314.5966

- Alle schilder- en behangwerken - Gordijnen en overgordijnen - Tapijten en vloerbekteding - Siertafelkleden, lopers, enz.

1. Janssens p.v.b.a. HOUT- EN PLATENHANDEL PLASTIEK EN ISOLATIE Alle werkdagen open ook op zaterdagvoormiddag Tel. 031314.70.96 Loenhoutseweg 91, Hoogstraten

13


Al het nieuws over MEER is welkom bij Jan Dufraing, Terbeeksestraat 43 of telefonisch op 315.86.80. Kinderen en musicals

Waar een Will is, is een veiling In deze zorgelijke VTM-tijden, waarin het wemelt van Vlaamse zangers en zangeressen, is iemand als Will Tura in feite een verademing. Dwars door alle rommel heen blijft hij een kwaliteitsrots in een branding van onbenulligheid. Hoewel ook hij wel eens uitgijdt op de piste van de oppervlakkigheid, blijven zijn liedjes getuigen van vakmanschap en creativiteit. Dat is een vrij unieke prestatie voor iemand die reeds 30 jaar alle modes en trends trotseert. Dat wij in Meer zoiets weten te appreeiëren, bewees de stampvolle veiling die verleden jaar Will Tura enthousiast verwelkomde. Tussen 14

Meer en Tura klikt het, zoee! k zeker. Daarom komt hij terug op zaterdag 12mei. Plaats van de hernieuwde kennismaking is weer de Veiling, waarde deuren opengaan om 19.00 uur. Vanaf 21.00 uur zorgt de begeleidingsgroep voor enige opwarming en dan is het de beurt aan Tura zelf. Organisator is dit keer niet de KVG, maar haar voorzitter Ad Van Aperen himself. Gevraagd naar het waarom antwoordde Ad het volgende: 'Mijn zoon Bart gaat naar de BLO-school De Noorderkempen in Wuustwezel. Al jaren sukkelt men daar met een gebrek aan lokalen. Sommige klassen moeten elke dag op en neer naar Nieuwmoer om les te kunnen volgen. Dat is een erg vervelende situatie. Ik wil daarom mijn steentje bijdragen door Will Tura naar

Twee aparte begrippen, die in Meer samengesmeed werden tot één schitterend geheel op donderdag 29 en vrijdag 30 maart in de parochiezaal. Maanden reeds waren leerkrachten en kinderen met de voorbereidingen bezig: teksten werden ingestudeerd, liedjes geoefend, dansjes aangeleerd, decors geschilderd, attributen verzameld en kledij ontworpen. De werklust kende geen grenzen. Dat het normale verloop der lessen daardoor wel eens verstoord werd, is normaal en zinvol. Er bestaan in de wereld inderdaad nog andere dingen dan rekenen en moedertaal. In onze afgestornpte en geconditioneerde maatschappij is er meer dan ooit nood aan flinke dosissen creativiteit. De gemeentelijke basisschool van Meei beseft lat gelukkig en komt daajutu tweejaarlijks met twee kindermusicals op de planken. De eerste drie leerjaren hadden dit keer gekozen voor 'Schoolpret', een musical geschreven door meester Karel (Martens) in samenwerking met de andere leerkrachten. Het werd een ludiek spektakel met prachtige zang en dans en met tal van verwijzingen naar plaatselijke en dus herkenbare toestanden en ge woontes. De vertolkingen waren ontroerend mooi in hun argeloosheid en naïviteit. Een grote pluim op de hoed van iedereen die hieraail meewerkte. 1 lopelijk heeft meester Karel nu de trnaak "oorgoeri te pakken en zorgt hij in de toekomst voor nog meer dergelijk fraais. De kinderen van de laatste drie leerjaren zijn al wat ouder en dat merkte je ook aan hun prestaties in 'Koeken voor de koning', een musical met heel wat tekst die telkens weer verfrissend en aangenaam onderbroken werd voor hoogstaande zang en dans. Wat direct opviel, was dat hier al flink geacteerd werd, wat ergens normaal is natuurlijk, want deze leerlingen zijn ouder. Toch varen sommige acteursprestaties van een bijzonder hoog iiiveau, wat enkele aanwezige Heidebloempjes deed likkebaarden titel het oog op dc toekomst. Ook decors, kleding en choreografie waren tot in de puntjes verzorgd. Iets minder sterk was de tekst zelf, die nogal ver van ons afstond en daardoor niet echt overtuigde. Gelukkig werd dat ruimschoots gecompenseerd door wat ik daarnet reeds aanhaalde, zodat ook hier een dikke proficiat oververdiend mag genoemd worden. Samengevat komt het erop neer dat de gemeentelijke hasisseligd zich uuuicuw van haar beste zijde liet kennen. Drie bomvolle zalen kunnen dat beamen. We kunnen alleen maar hopen dat men in de toekomst de ingeslagen weg zal blijven bewandelen. Gefeliciteerd kinderen, leerkrachten en oudercomité.• Meer te halen en de volledige opbrengst daarvan aan de Noorderkempen te schenken. Zo kan de klassennood misschien een beetje verholpen worden.' Nobele doelstellingen dus, die verdienen bereikt te worden. Wij kunnen daaraan meehelpen door een of meer van de 1300 beschikbare kaarten te kopen. Op de avond zelf kosten ze 350 fr en in voorverkoop 300 fr. Ze zijn te koop op volgende plaatsen: Profushal Meerle, Drukkerij Merjan, Veiling Meer en de KB-kantoren van Meer en Hoogstraten. Vermelden we ook nog dat de volgende verenigingen volledig onbaatzuchtig hun arbeidsdiensten ter beschikking stellen van het goede doel: voetballers KWB-Meerle, KVGbestuur en Radio Cosmos.


Bv-

Ier. Er ligt een teergroen waas over de bergen. Dezelfde tint gaat os er in de huizen, alsof ze uit de bodem zijn gegroeid. Het /ijn hoogvlakten die aan de heide van Schotland doen denken. zonder de heide. Hier groeien wilde tijm. vetplantjes. kleine kaktussen Cl] blauwe viooltjes. De verweerde hergtoppen lijken aangeliarkt door een reuzenhand. Herhaaldelijk wordt de ieep tegengehouden door hcrdcrtjes. die om een sigaret of water vragen. Waar denkt het jongetje aan dat een hele dag tegen de hel Ii ng zit, al leen met ccii w t rosse hond Wannee' we stoppen soor de piknik duikt uit hel niets een hele volksstani kinderen op. die ons de lege wijnflessen Lut de handen rukken. Ze moeten ergens in een plooi in deze verlatenheid wonen, maar zover we kijken, kunnen we geen huis of nomadentent ontdekken. Toch lesen hier mensen, en zelfs bijbelse schoonheden, die hij een put uit een leren zak water in een aarden kruik gieten.

Gemangeld en gehutseld In dit em dcl oze maan landschap scli ij tien alleen vrouwen op stal) te zijn, al dan niet niet muilezels, niaar zelf meestal kromgehogen onder balen groen. De Berhers rouss loopt altijd met gehes en hoofd, staat in mijn reisgids. maar hier sleept ze Ach soort als een lastdier. En toch zien ze er schitterend uit karbonkels san ogen, verleidel ijke tatoeage. Ze dragen prachtige gestreepte doeken, ecu zwarte sluier en groene plastic sandalen. De iii uilezels zijn duidelijk niet aan gemotorizeerd verkeer gewend en sertonen telkens de neiging om zich in de diepte te storten. De dromedarissen die we inhalen, atten al dat lawaai filozofisch op. Uit hun zadeltassen piepen de kopjes van lammetjes. Moeten ze als proviand dienen voor ondcrw eg. of zullen ze les end Aït Haddou Ameur bereiken, waar niet alleen een bruids- maar ook een beestenmarkt is ! We stoppen esen in een dorp om naar liet dorsen te kijken. Dat is een heel spektakel. Vijf iiiiiileiels, naast elkaar i ogespannen. galopperen rondjes over de dorsvloer. Een man rent er luid schreeuwend achteraan , ze aans urend met een strow is. De gids raadt Ons aan dicht hij de jeeps te blijsen. want hier is men niet op pottekijkers en nog minder op fotografen gesteld. Lang kunnen we toch niet blijven, want de piste is miverhiddclijk. Voor de duisternis invalt, moeten sse Ait l-laddou Anieur bereiken. We halen het, gemangeld en door elkaar gehulseld. Aït Haddou Ameur is een nietig vlekje in het landschappelijk geweld. De enkele huizen vallen niet eens op, os erspoeld als ze zijn door een onoserzienhaar tentenkamp. Het is een krioelende niierenhoop, tot je een hoger uitkijkpunt opznekt en de metode in deze ver-

Bij de mierzoete munttee worden zaken gedaan.

c

:

iÖOi

-— ,-

f1 »

S

:

Mens en dier smelten samen tot een krioelende mierenhoop, waarin op het eerste gezicht geen systeem valt te ontdekken.

.1 -S

-

...

..,

.; .,.

. -.

.

. -

-. Zaldit kind, eenmaal volwassen, hier nog een partner vinden ?

(11

RF —

-.

N

v,. -

L


Hoge Atlas

55 ,

Ontelbaar zijn de mooie vrouwen, oogverblindend opgemaakt en getatoeëerd.

Een eindeloos landschap van een simpele schoonheid.

oek het dorp Aït Haddou Arneur niet op de kaart, svant je zult het niet vinden. Tweeduizend honderd meter hoog ligt het tegen de zuidflank van de Marokkaanse Hoge Atlas gekleefd. Eerst probeerden we het met twee Landrover-jeeps te bereiken vanuit Tincrhir. via de Todra-kloof. De oaze van Tinerhir is één van de mooiste ter wereld. Er lopen talloze murmelende heekjes door, en paadjes die je niet een ezel kunt berijden. Wanneer je uit dat paradijs komt. lijkt de lodra-engte de gapende mond Haai de onderwereld, beklemmend prachtig in haar konipromislote dreiging. Loodrechte v anden werpen donkere schadu'aen over de twee speelgoedjeeps. We komen niet ver, want er is net een hevig onweer geweest en de kloof is vei sperd door een uit dc hand gelopen bergbeek en nieegesleurde roishlokken. Nu zijn er vier manieren om zon hindernis te nemen. zoals Jean H ureau in Maroc A ujourd'hui vertelt. Je kunt de jcep in tweede versnelling gooien. waarop hij in liet midden van het ouis/ blokkeert. Ofwel tast je eerst alle stenen af die onder water liggen. Je stippelt de veiligste oversteek uit rijdt vooriichtig het oued in en raakt vast ie kunt ook aan de kant van de weg gaan staan, tot er ooit nog eens een andere .leep passeert. Kun je die helpen ontzetten. De meest trefzekere metode is natuurlijk je tentje opslaa ii. en wach ten tot het uued droogvalt. Geen van deze aanbevelingen lijkt ons in dit geval enige kans op sukses te bieden, zodat we rechtsomkeer maken en het nog eens proberen vanuit Bounialne. door de Dadéskloof. Het wordt een penihele reis. Over de ongeveer 132 kilometer bergwegen doen we een hele dag. Piste, noemen te dat loer. Onder piste heb ik altijd een kaarsrechte tandweg door de woestijn verstaan, naar bier betekent liet dat de Landrovers van klip naar rots springen als herggeilen. Een hele dag botsen en botsen als knikkers in een blikje. o aarhij je soms met je hoofd tegen het dak vliegt. BH onontbeerlijk... Bovendien is liet moordend heet. Er wordt dus met alle raampjes open gereden, door wolken rood leemstof. Dat vermengt zich niet het gul stromende to eet, zodat je 's avonds tot in je onderbroek toe onder de bruinige smurrie zit. Op de o Impers hebben we allemaal een dikke laag bleekbeige niascara. Dan begrijp je dat een sluier hier nog zo gek niet is. Maar svat een landschap 1 Op liet eerste deel van de tocht rilden we nog door betoverende oazen, niet o uivende rietpluirnen en i aldpupuliu ut. vijge- en perzikbonien. De vrouwen zijn prachtig gekleed. in glimmende ken. duu!/ILlItigL kdlitcn stola's en sjaal ties met munt es en kwasije, alles in gloeiende kleuren paars, geel en groen. Naarmate we hoger klimmen, oorden de hellingen ka-

5/90 81


k:

r•

r deel. Ios endien svaren alle husselijken die hij tijdens zijn lesen inzegende, onserdeeld gelukkig. Je /00 Voor minder in de sChadLi san iijn graf troussen. Daar komt nog hij dat de vrouss en van de Aït Haddidou. die hier ho 0 ss ooii plaats hebben. to mooi / ii a Is gazeIlen. En dan is er natuurlijk nog de legende. Lang geleden ssaren een ,jongeii van de Aït YaLLJ- en een meisje van de Aït Brali imstam verliefd op elkaar. Helaas heerste er toen tussen die heide stammen een serheten cle, en de Marokkaanse Romeo en i ulia werden voor altijd gescheiden. Ze huilden zoveel bittere tranen, dat ii it Ii u n verd riet twee meren ontstonden. N ii nog reizen de kersverse bruidsparen vijfeniss intig kilometer e rder. naar Int ilch il , om van iii t het Ti sl itmeer enkele druppels ssaters over te brengen naar liet IsI imeer, zodat ten iii inste de tanen van het ongelukkige paar zich met elkaar kunnen mengen.

Buikdans Intussen /ijn wijer ook nu aan toe om in tranen uitte barsten, vuil en moe als we tijn De voor ons bestemde tent blijkt ingenomen door Fransen. Het kost vele uren eer de zaak is uitgezoch t. maar uiteindelijk kit toen sve ons dan toch installeren. Eerst moeten echter nog de ijzeren bedden ineen geslagen sv orden. [en vooral hereid illig maar verder nogal onhandig heerschap slaat de verschillende onderdelen onder oorverdovend gehamer met een stuk rots op hun juiste plaats. Wat niet past, wordt wel passend gemaakt. tot hij op zijn do dii slaat en ik hem moet verbinden. Twee zsv arte slas innen spannen een hoek af met een laken, omdat de zedigsten onder ons een pri\ac\ -hoekje eiseil. Inmiddels slepen de chauffeurs pros iand aan uit de suiikh. Men had ons sanitaire voorzieningen beloofd. maar de douches zijn als WC gebruikt en de \VC doe je haastig iveer dicht. [en Frans meisje neemt stel t ijf keer een aanloop. tot ie eindelijk niet dichtgeknepen neusvleugels in de ingets anden der aarde verdsv ijnt. Plots komt ci uit ddn kraan in liet iv ashok een draaddun straaltje vsater. Dat nieuvss ver spreidt »cli als een lopend VLILirtje. Alle [iiropenanen storten zich met hun toiletiakken op die ene kraan, die liet na een k o art ie rtje opgeeft. We zoeken troost in de vuuIi. vi aar gebu i kdan st wordt. We zijn to fort iu ii lijk onze eigen huikdanseres hij te hebben, een Vlaamse leerlinge van de beroemde huikdanseres Aziza. Haar optreden alt hij de Marokkanen zeer in de smaak, en de volgende dagen hoor je haar naam als een zegening door liet kamp gaan. 's Morgens sta ik op zo gausv ik een witte van een itt arte draad kan onderscheiden, liet tijdstip dat de inuc::iu de gelovigen oproept voor liet gebed. Buiten wacht mij een tafereel

van hartverscheurende schoonheid. Tegen de erblekende sterren deint een zwarte rij dromedarissen traag over de heuvelkani Verschillende grote kudden schapen klimmen de helling op. viaar hier en daar in open tenten t uurtjes branden. Wanneer ik me omdraai en over de vlakte Lutkijk. zie ik een man in een ivi t te hocrniies ie rk t a mv en over de piste komen aanrijden. Het is bijna te veel voor een mens. Gelukkig rijdt hij op een muilezel. en niet op een Arabische hengst. Ii moet altijd vi at te vv ensen os erbhi t en. Ik loop naar de rivier. De veld es. afgemaakt met grasranden . zijn gebarsten van de droogte. Uit de t uilvv itte grond steken iv al gele sprieten. Overal zitten de aangereisde mannen zich uit kleine keteltjes vi ater te vi assen. hun neus niet de vingers te snuiten en hun grote boodschap te plegen. Je nioet opletten staar je je voeten zet. Ze vi inden hun 1 ulha nd wat strakker en /ijn klaar om een bruid te zoeken. Ik doe een poging om iiie in de nv ier te vi assen, maar dat lokt tes cel belangstellenden. In Zuid-Frankrijk zou ik me zonder problemen uilkleden, maar loer kun ik dc gevolgen daarvan niet overzien. Dan maar niet. [en grote boodschap kan alleen achter een handdoek die door tss ee sportieve niedereizigers wordt vastgehouden, midden tussen liet va-et-i'ienl. Wat maar vi eer bewijst dat de mens tot alles in staat is. als de nood maar hoog genoeg stijgt... En ik die me normaal niet eens kan ontspannen op een 1 ranse

RoHende rcimskoppen In lie t parel moeren ocli te nd roze ha ligt hoven liet kamp ccii hlauvi ige damp. van de vele houtskools uurtjes. De kramers richten hun kraampjes in. De Rerbers komen loer vi mterproviand kopen, lichte stoffen die ze niet zelf kunnen steven. olie, zout en kaarsen. ZeIl verkopen ze hun gevi even tapijten en stoffen. Heel verleidelijke sousenirs zijn de ges lochten dubbele manden voor over de rug van je niuihezel. de grasmatten Cl] verder alles isat gest even is, zoals dekens en tapijten : de kleurige vvollen ceintuurs en de e\otische juvielen. die liet vooral van al dan niet echt zilver en amhcr moeten hebben. Goud vind je niet, dat is liet nietaal van de duit cl. Elke t ransakt ie kost je minstens drie glaasjes Maiïkaa,i ve irIitxIr, die mie rzoete ni tin ttee die de handelaar je aanbiedt. In dit nioslimland konit liet niet ielden voor dat hij je ook nog een echte fles iv hiskv of wijn probeert afhand ig te make ii. ..om dat luj liet zo koud heeft". Je kunt je beter bij de dierenmarkt houden, vi aar de verleiding niet zo groot is. Je hoeft liet geit je maar te volgen dat blatend achter zijn moeder aanloopt. die aan een touvi vvordt nieegevocrd. De diereninarkt is ongelooflijk groot. Honderden muil- Cl] andere eiels, dromedarissen en schapen vi achten op

Honderden muilezels, dromedarissen en schapen wachten op een nieuwe eigenaar.

Handelaars zetten hun kraampjes op, maar ook een tandarts wacht hier op zijn klanten.

'%' •. '

-

L

^VO

,

1

5'

;

1. Goud vind je niet op de markt. Dat is het metaal van de duivel.


warring ontdekt. De inoussem (jaarmarkt) van Aït Haddou Ameur trekt elke herfst tussen de 20.000 en 30.000 mensen. In verhouding wordt slechts een handjevol toeristen toegelaten, maar de laatste jaren heeft de internationale televisie liet fenomeen ontdekt, ioals we zullen tien met rampzalige gevolgen. Toeristen en journalisten slaan hun eigen tent jes op of huiten in de zogenaamde tenten van dc cadi, die meestal het eigendom zijn van luxehotels in de grote steden. Deze bouwsels doen nog het meest aan onze middeleeuwse toernooitenten denken, en bieden plaats aan verschillende mensen. In de huurt liggen de restauranttenten. waar je aanligt aan het hanket. De tenten die op de goeverneur en de andere notabelen wachten, zijn natuurlijk nog veel groter en mooier, de vloer bedekt met schitterende tapijten. Al deze trotse paviljoenen liggen een beetje apart, wat hoger tegen de helling, vanwaar ze neerkijken op de witte tentenstad, de tijdelijke soukh van de handelaars. De zwarte nomadententen uit dikke stugge stof. gesteund door boomstamnietjes, kun je alleen maar diep gebogen betreden. Helemaal apart liggen de groene tenten van de legereenheid die hier de orde moet handhaven.

Handige heilige

Alhoewel de meeste vrouwen hier niet qesluierd zijn, bedekken anderen toch zedig hun schoonheid.

& .

0

Borborc komen hier hun winterproviand kopen : tapijten, stoffen, olie, zout en kaarsen.

/

Intussen voeren open vrachtwagens hele horden hoopvolle mannen aan, tuk op een bruid. We hebben ze onderweg over de smalle bergpaden zien balanceren, waarbij we elk moment verwachtten dat het hele zaakje over de rand tou kieperen. Helemaal ondenkbaar is dat niet, zoals die ene gekantelde kamion bewees. Alleen was hij toevallig geladen met hout, niet met mensen. Die schenen zich ccliIer geen zorgen te maken, zelfs niet oanneer de laadbak Lingstwekkend over de afgrond heIde. Alleen door de dorpen gingen ze te voet, want de politie houdt niet van overladen vrachtwagens. In Aït Haddou Ameur stromen verschillende stammen samen. In Marokko is een stam een clan van mensen die allemaal afstammen van dezelfde voorvader, die ook een verzonnen figuur kan lijn. De Aït Brahim en de Aït Yazza zijn twee frakties van de stam der Aït Haddidou, die samen met de Aït Morrhad. de Aït Ii.deg en de Aït Yah\ a de konfederati2 van de Aït Yafelmane vormt, de afsiaoonelin gen van zij die de vrede hehbe,i gevonden. Die vrede is dan svel in strolicij tiluvd kvochtcn. want tussen 1912 Cl] 931 hadden de Fransen heel wat met 7C te stellen. Deze Berherstammen lieten zich niet zomaar onderserpen. Vrede hebben ze inmiddels misschien wel gevonden, maar blijkbaar geen vrouwen. En waarom komen ze die in dit piepkleine hergdorp .oehett In Aït Haddou Ameur ligt de heilige Sidi Mohammed al Mebreni hegravett, ledet die iijn giif bezoekt, vallen onbetaalbare weldaden en

/

5/90 83 /


"fĂŽ

'1

__

:-'

-,

-

fF

Uren wachten we in de blakende zon voor de gouverneur aanwezig is.

een nieuwe eigenaar. Wanneer je bedenkt dal een ilromedaris toch al gauw 40.000 frank kost, wekt deze enorme kudde gepast ontzag. De schapen staan met ineengeweven koppen, in visgraatformatic. Hier en daar probeert een aspirant-koper een kittige muiletel. Het valt op dat hij op de kont van het dier zit. niet op dc plek waar wij een iadel leggen. Bij de niouxscin hoort natuurlijk een ritucle slachting. De straat van de slagers doet trouwens helemaal aan de middeleeuwen denken, met al die ramskoppen en -poten die je voor de voeten rollen. Zo gauw de zon dc ochtendkilte verdrĂŻjft, locpt de markt vol. Heel opvallend /ijn de ontelbare mooie vrouwen in gestreepte dekens en puntmutsen niet glinimende plaatjes, of in een soort witte sprei met fran les en spiegettjcs. Het kapsel wordt met de hulp van wat vodden aan volume geholpen. Sommigen dragen dikke vlechten, die niet spijkers op een palmhouten plankje werden genageld, en op hun plaats werden gemetseld met henna. Ze zijn oogverblindend opgemaakt en getatoeerd. Het gezicht krijgt een witte basislaag. met op de wangen een rood bloemetje en op dc kin een blauw zigzagstreepje. De ogen zijn verlengd niet een mengsel van kohl en honing, de wimpers gekleurd met kohl en saffraan. Net zoals de barokke juwelen die ze dragen, dient deze make-up niet alleen oni een man te lokken. maar ook om liet boze oog af te weren. Dat boze oog heet hier trouwens hei blauwe oog en hoewel ze niet gesluierd zijn. hedekken de meeste vrouwen toch hun gezicht wanneer de fotograaf hen onder vuur neemt. Of ze stoppen wat zout in hun muts, dat helpt ook tegen het boze oog. Twee aan tssee. in groepjes of alleen slenteren ze over de markt, spreken de mannen aan of laten zich aanspreken. Er ontspinl zich een druk gemarchandeer, tewijl dc man zich in duizend bochten wringt om de glinilachende maar onaandoenlijke schoonlieid te hehagen .,, Hoeveel schapen heb je vraagt ze hem . .,Hoeveel dromedarissen Welke juselen krijg ik van je '? In welk huis kom ik te wonen Isje moeder lastig ?" S ms breekt een meisje opgevondcn gieche-o lend uit deze onderhandelingen en valt een vriendin om de hals., druk taterend over de interessante aanhidder die te heeft ontdekt. Andere vrouwen zitten doodstil in groepjes hij elkaar, maar gen aantrekkelijke voorbij ganger ontgaat hen. Echte kleine hoertjes, zou je zeggen, indien ze niet zo zedig keken. Soms hurkt een man hij hen neer. Vaak gaat hij onverrichter zake ssccr weg. maar liet gebeurt ook dat twee handen elkaar aarzelend raken....Je bent in mijn lever doorgedrongen", zeggen ze tegen elkaar, want hij de Berhers zit de liefde in de lever, niet in het hart. Meer is er niet nodig dc unie is beklonken en het paar gaat samen naar de tent van de notaris, om een trouwvergunning te halen. Vaak zal de echte bruiloft pas over een jaar r111

1

5/90 85


plaatss mdcii. is auncer dc rosisi ecker is eet dat de door haar uitverkoren man aan haar verwachtingen beantwoordt. Doet hii dat n jet, dan let le II ii Iahouc/ies ( pantoffels) omgedraaid voor de deur, wat betekent dat hij kan ophoepelen. Kwamen er uit dit proefhuwelijk al kinderen voort, dan gaan ze naar de ouders van de vrouw. die er verder niet meer naar omkijkt en een nieuwe man ,oekt.

Schaarse maagden Dit is waarschijnlijk liet allerlaatste overblijfsel van de vroegere niatriarchale toestanden. want het kan ook anders. Volgens de hier heersende gang van zaken wordt de vrouw na een jaar serstoten, als ze ons ruchthaar blijkt en de oogst mislukt. De man heeft daar slechts twee getuigen hij nodig. maar hij mag niet dronken of boos zijn terwijl hij haar verstoot. De vrouw mag ook scheiden, maar dan wel alleen om een gewichtige reden, bijvoorbeeld wanneer hij niet met haar naar bed wil of haar slaat. Maar daar moet ze doktersbewijzen voor hebben. en twaalf getuigen. Geen wonder dus dat de Marokkanen van de steden. de Arabieren. dat onafhankelijke gedoe van de Berhers rouwen met lede ogen aanzien. Ze inden liet zeer onfatsoenlijk. en dus ook zeer serleidelijk. Zelfs san Fés cii Casablanca komen ze hierheen om naar de vroLiw en te lonken, maar krijgen daarbij meestal liet deksel op de neus. Berhervrouven trouwen uiterst telden met een Arabier. Ze verkiezen hun eigen soort. Maagden zijn schaars op de niou,ssem van Aït Haddou Ameur. Het huiselijk tussen jonge mensen is ook daar een familiezaak en het onderwerp van lange en ingewikkelde onderhandelingen, al gebeurt het ivel dal er rond de tombe van de heilige niarahoui een reeds eerder gesloten verloving wordt betegeld. De meeste vrouwen die je hier ziet rondstruinen. zoekende wie ze kunnen verslinden, zijn wedusve of gescheiden. De olgeiide dag heeft dan liet feest san de serlos ing plaats, op liet met tapijten bedekte plein oor de moskee met liet graf van de heilige. Uren staan verloofden cii toeristen in de blakende ton, want liet feest kan niet beginnen eer de goeverneur aanwezig is. Telkens het ritme van de trommels iersnelt of een jeep de massa klieft. staat iedereen op de tenen. maar het is telkens vals alarm. De verloofden praten helemaal niet met elkaar. Wanneer de fologralen te opdringerig zijn, hedekken de bruidegoms het geticht van hun hrLiid mei de hand. Vroeger waren er ivel vijf-, zeshonderd verloofden". zegt de Marokkaan naast mij teleurgesteld. En nu ? Amper veertig 1 Bovendien heb ik horen zeggen dat men zelfs beroep heeft moeten doen op figuranten. om de toeristen

86

F

590

niet teleur ie ielleii... t let is ordt elk jaar minder. De toe ri sten / olIe ii zich moe ten haasten." Inmiddels treden op een naburig pleintje een aantal folkloristische dansgroepen op. In liet is it geklede man ne ii en roLliven staan elleboog aan elleboog, knie aan knie door de knieën te veren en op tamboerpnen te slaan, daarbij een eentonig lied zingend. Uren kunnen ze dat s olhoLiden. T wee mannen maken zich los uit de groep en voeren een buikdans Lot. Met schuifclpasjes bewegen ze zich voort, terwijl hun billen ccii eigen zeer erotisch leien leiden. Intussen wordt op ons pleiti een tafeltje met een kanten kleed gedekt en mag elk paar eindelijk de trouwakte tonen. De menigte die naar liet dansen keek, stort zich op deLe nieuwe attraktie, waardoor alles in liet honderd loopt. De fotografen en cameramensen worden gek. want de teer nerseuzc militairen laten de ciie wel door en de andere niet. Mijn eigen fotograaf wordt bars achteruit geblaft. Ik spri lig over twee rijen getulhande notabelen en s al op tiiijn knieën voor de militair, zwaaiend met mijn perskaart. Geen gedrag voor een feministe, maar liet helpt wel. Hij laat on uiteindelijk door, tot groot protest van minder fortuinlijke kollega's. De grote stoet van dansgroepen, met liet portret van de koning voorop. kan dait alleen nog als een anti-climax is erken. De plots losbrekende strom s ersvaait hen trouwens al' kat soor de wind. Dezelfde storni wil onte reusachtige tent het zw erk inblazen, en iie kunnen haar alleen ter plekke houden door toet /n allen aan de toLiw en te gaan hangen. wat niet is egneern t dat liet tentdoek dramatisch inscheurt en we de bedden niet vellen plastic moeten afdekken. In de plentende regen slaan de mannen met stenen de tentharingen terug s ast. Dat mag de pret echter niet drukken. Datisen zullen we. en mutiek maken. Op de jeeps. op pannedeksels. ketels en alles wat onder de hand komt. Het is verrassend melod ieus en maatvast . met een d uivels ritme. Alles danst door elkaar, Europeanen en Marokkanen. Otize huikdanseres buikdanst. Maar de meeste aaitdaclmt gaat naar een ademhenetiieitd mooi Berhernieisje. Ze is getatoeëerd. maar draagt tivarte jeans. Met een sjaal onder de heupen. om beter te kuittien huikdansen. Ga je mee bruiloft vieren ." vragen we, want we hebben gehoord dat er tenminste één husvelijk deze avond in liet naburige IitiilchilI kan gefotogi'afeerd worden. Allemaal nep". lacht te vriendelijk. En jij ? Heb jij een man gevonden dringen we aan. Marokkaanse mannen zijn veel te moeilijk", schudt te gedecideerd liet hoofd... Europeanen zijn veel liever."

*

Met UIT naar Imilchil Speciaal voor lezers van Uit-Magazine organizeert VTB-VAB een reis naar de bruidsmarkt van Imilchil. Vertrekdatum 8 september 1990. Duur : 15 dagen. Het programma omvat : vertrek per chartervlucht naar Agadir. 000rreis naar Taroudant. Via Warzazate en de Weg van de Kasba's naar Boumalne. Dan door de Dadesvallei en via Aguedal naar lmilchil. Twee dagen verblijf in Ait Haddou Ameur. Bijwonen van het huwelijksfeest van lmilchil. Langs het plateau van Irouta naar Aouchgal en El Ksiba. Via Beni-Mellal naar Afourar en Ouzoud, waar je overnacht in de buurt van de watervallen. Doorreis naar Marrakech via Tamant en Demnate. Twee dagen verblijf te Marrakech. Vervolgens langs de schitterende Tizi-n-Test naar Taroudant. Bezoek aan het merkwaardige Tafraoute in het hart van de Anti-Atlas. Via Tiznit en Ait Welloul terug naar Agadir. Vrije dag te Agadir. 's Anderendaags terugvlucht naar Brussel. Dit alles in vol pension. Overnachting in 3-sterrenhotels in Agadir, Marrakech en Taroudant. Bivak elders in 2-persoonstenten of in gemeenschappelijke tent in lmilchil. Vervoer per landrover of kombinatie autocar/landrover. Reissom per persoon 55.600 fr. (richtprijs). Toeslag éénpersoonskamer 4.900 fr. Aangezien de juiste datum van de Moussem van lmilchil bij het ter perse gaan nog niet bekend is, kan de reisroute licht gewijzigd worden. Info en boekingen : alle VTB-VABkantoren of n 031220.33.01 (Karel Hons). :

:

VTB:VAB

Lii. .ti/Iaroc, A lain Lt'paimoi - .41.4. Edmnons. Paris. 4 mi-de/d de louis' pudeur. .S'oioimai'a tiïaanmsi,ms. Gijes. soj,s - Ei/di! Aia,'oc. Cii ,sah/anca. Trihu.s Bs'rfméres ilu 1/out ) t/as, A mud Be,'t,'and - Di/tinsion Laai'mi.s , Paris. 4411/1/Ski) Jo Doominicu.s - J.H. Gottome,, [Jaco'le,n.


MEER de Koning gekend, is er nog een receptie en uiteraard de naviering.•

Trouwens, over Cosmos gesproken, deze vrije radio bezet binnenkort niet alleen terug de ether, maar ook diezelfde Veiling voor haar jaarlijkse Golden Oldiesparty. Op zaterdag 19 mei is dat, vanaf 20.00 uur. De aardbeien en tomaten gaan enkele swingende weken tegemoet daar in de Veiling.

17 jaar Mussenakker

De Koningskwestie van de St.-Jorisgîlde België zonder koning. Hebt u iets gevoeld? Ik niet. De media gingen echter volledig uit de bol. Voor een scheet in een fles. Dan vind ik de koningskwestie van de St.-Jorisgilde een stuk interessanter. Niet dat zij zonder koning zitten, zij hebben een dienstdoende,maar willen nu een nieuwe. Zo gaat dat daar: om de zoveel jaar kan iedereen koning worden op voorwaarde dat hij goed kan mikken. Een gezond principe. Misschien ook iets voor België. 1 mei 1990 Is de grote dag. Om 10.30 uur komen de gildeleden in gepaste kledij bijeen in het lokaal. Dan gaat men in groep naar de kerk, waar in een eucharistieviering de overleden leden herdacht en de vlag gewijd wordt. Ongetwijfeld zal men ook een dankwoordje over hebben voor de Goddelijke tussenkomst in het geval Paul Eelen en pijl. Na de mis volgen een receptie en koffiemaaltijd. Om 13.30 uur toert men door het Dorp in een optocht met Brassband Ste.-Rosalia en de St.Ambrosiusgi ide, waarna om 14.00 uur de feitelijke koningsschieting van schot gaat. Eens

Ik vermeldde het vorige maand reeds, de Mussenakker bestaat 17 jaar sinds 28 april. Dat wordt gevierd op zaterdag 12 mei met een optreden van Lenny North' Liquid Jazz, waar over je meer verneenit in Fusieswing. Alle 17-jarigen krijgen die avond gratis entree, van de anderen vraagt men een kleine bijdrage in de kosten. Op zondag 13 mei gaan de festiviteiten ver der met een voetbaltornooi op de velden aan de John Lijsenstraat. Deelnemende ploegen zijn: Cahier de Brouillon, Noster, Krinkel, Skalden '85, Ranonkel, Skalden (oude versie), De Eiken, Trefpunt en de Mussenakker met twee ploegen: een jongere en een oudere uitgave, waarvan de laatste haar optreden beperkt tot één per jaar, maar dan wel steeds vernietigend uithaalt. Na de match aan de toog wel te verstaan. De eerste aftrap is om 10.00 uur en om 18.30 uur zou het afgelopen moeten zijn, want dan is er de prijsuitreiking in het lokaal van de Mussenakker. Tenslotte zijn er de Stones. Op vrijdag 18 mei in de Kuip in Rotterdam. Als orgelpunt achter 17 jaar Mussenakker legt men een bus in om de Rollende Stenen te gaan aanmoedigen in hun strijd tegen de tijd. In verband met Akkerpop worden de geruchten rond de komst van de Fabulous Thunderbirds als topact steeds sterker, maar er staat nog niets vast. Zeker is wel de aanwezigheid

Urban Dance Squad, de nieuwste sensatie uit Nederland. Het ziet er dus niet min uit en het gaat geld kosten. Veel geld. Daarom gaan de organisatoren een exclusieve festivalkrant uitgeven die verspreid zal worden over 50.000 gezinnen. De advertentieprijzen zijn bewust laag gehouden om iedereen de kans te geven reclame te maken en daardoor de Mussenakker een steun in de rug te geven voor hun Akkerpop'90. Tenslotte kon er in de Mussenakker ook vernomen worden dat de Groene Ridder een anonieme dreigbrief ontvangen had. Niks van aantrekken Ridder. Do your own thing. Anonieme briefschrijvers kunnen ontploffen en gaan naar de hel.0

9»1

~

ZOEKERTJJIS

Te koop: Eiken verlengbare tafel met vijf bijbehorende stoelen, tel. 314.48.97. Te koop: Piano (pianola) in goede staat, tel. 314.48.97.

Voelt u ook alde lentekriebels!?!

v

1

pq

L1t 1 Kerkstraat 15

2330 Merksplas

Kopje van de maand is:

Tine Lenaerts Lod. De Konincklaan 383 2320 Hoogstraten.

Keuze uit méér dan 200 verschillende model len: grasmaaiers, bosmaaiers, tuintraktoren, motoculteurs, kettingzagen enz. De beste merken: WHEEL HORSE • GOLDONI • ATCO• STIHL 0 MORRISON . NIBBI S WOLF

IOWD

500 m2 TOONZAAL. Koop in vertrouwen bij een gespecialiseerde zaak. Bij een gekende servicedienst in eigen werkplaatsen.

TUINMACHINES J. STOFFELS•PAULUSSEN Minderhoutdorp 4 2322 Hoogstraten (Minderhout) .

(03) 314 41 15 15


MEER

Jj

Goud te Meer

Als ik op een mooie dag in maart bij Louis (Lodewijk) Laurijssen en Liza (Cornelia) Tilburgs arriveer, bemerk ik onmiddellijk dat de opeenvolgende winterstormen ook hier hun tol geëisd hebben. Een halfingestort betonnen hok is daar het trieste bewijs van. Binnen wordt dat bevestigd. 'Ik ben nog nooit zo bang geweest', zegt Liza, 'ik kon er niet van slapen'. Louis knikt instemmend: zo erg heeft hij het nooit meegemaakt, in heel z'n leven niet. En daarmee komen we waar we zijn moeten: heel het leven van Louis en Liza 7oals dat tot dusver verlopen is.

in de zaak van de onlangs overleden Stan Noyens. De eerste jaren van hun huwelijk woonden ze bij Liza's ouders in, maar in november '42 vestigden ze zich definitief aan de huidige Meerleseweg 102. Ze herinneren zich nog heel goed de oorlogsjaren en vooral de vliegende bommen. Gelukkig zagen ze altijd aan hun paard wanneer er op komst waren: het legde dan de oren in de nek. Ook namen ze steeds een mand mee naar het veld: die zetten ze op het hoofd om zich te beschermen tegen rondvliegende schrapnels.

l3cdcn iiiii rasechte Merenaars. Louis werd geboren op 25 februari 1911 aan de Boskantweg. Hij was de oudste van zeven kinderen die nog allemaal leven en in Meer wonen. Zijn ouders waren boeren en tot zijn 14 jaar ging hij naar de gemeenteschool. Daarna volgde hij ook nog twee jaar de landbouwschool in Hoogstraten. Hij kon goed leren, zegt hij, maar was wel een deugniet. Zo was hij goed voorbereid om thuis op de boerderij te helpen, waar hij vooral met paard en kar op pad was. Onderweg kwam hij af en toe Liza wel eens tegen. Zij woonde op Ipenrooi en was daar op 20 maart 1916 geboren als tweede jongste in een gezin van in totaal 13 kinderen. Tot haar 12 jaar ging zij naar de gemeenteschool, maar mocht toen thuisblijven omdat ze op meer dan één uur gaan van de school woonde. Dat was de regel in die tijd. Thuis moest zij uiteraard helpen in het boerenhuishouden en het koeien melken was één van haar vaste jobs. Samen groeiden zij dus op in het Meer van de jaren dertig, een tijd waarin er weinig gelegenheid was voor jongeren om elkaar te ontmoeten. Men kwam elkaar wel eens tegen, men ging buurten, maar daarmee hield het eigenlijk op. Toch vonden Louis en Liza mekaar. Dat gebeurde thuis, want een spreuk uit die tijd luidde: 'Een goei koei moet op stal verkocht worden'. En zo geschiedde: op 17 april 1940 huwden Louis en Liza. Zij waren de eersten die hun bruiloft in 't Dorp vierden

Stilaan bouwden te inn boercnbc!rij uit. te begonnen met zes koeien en enkele kalveren. Later kwamen daar mestkippen hij (tot '60) en tuinbouw met aardbeien en spekbonen. Geregeld namen zij deel aan de fokveedag in Hoogstraten, waar vele prijzen en medailles behaald werden. Tot aan hun pensioen in '76 bleven ze hun boer- en tuinbouwbedrijf verder zetten. Ondertussen waren er natuurlijk kinderen gekomen: zeven in totaal, waarvan twee jongens vroegtijdig stierven. De andere vijf zijn: Maria, Frans, Annie, Gust en Julia. Inmiddels zijn er ook 15 kleinkinderen en het eerste achterkleinkind moet in mei geboren worden. Aan hun pensioen moesten ze in het begin wel wennen. Een zelfstandige heeft maar een klein pensioentje, zegt Louis, gelukkig bleven de aardbeien nog wat opbrengen. De vele vrije tijd was geen probleem, want vooral Louis heeft heel wat hobby's. Zo is hij een pionier

16

van het Meerse voetbal. Hij maakte deel uit de 'Klauwaerts', de legendarische voorlopers van het Meerse voetbal, en stond zo mee aan de wieg van het huidige KFC Meer. Op het ogenblik is hij trouwens de enige overblijvende van de mannen van het eerste uur. Hij begon als voetballer en bestuurslid, maar toen hij in '40 trouwde, stopte hij daarmee en werd de waarschijnlijk trouwste supporter van KFC Meer. Er zijn er weinig die zoveel Meers voetbal gezien hebben als hij. Momenteel heeft hij het erg moeilijk met de totale aftakeling van het eerste elftal, maar de jeugdploegen bezorgen hem nog steeds veel voetbalpiezier. Verder zit Louis in een vaste kaartelub. In de winter spelen de vier leden elke week, ieder om beurt thuis. In '80 is hij begonnen met de duiven te spelen. Hij is lid van de Blauwe Duif en de Snelvlucht. Zijn topjaar was '81, maar wie weet wat hrent d tç,ekor!lsI hele Want hij laat de duiven nog steeds vliegen. Een andere passie van Louis is liet biljat ten. Boven heeft hij al 26 jaar een biljart staan, maar tegenwoordig gaat hij vaak bij Fons Sprangers op Groot-Eyssel spelen, want die heeft een nieuwe biljart en dat is natuurlijk plezanter. Tenslotte is hij ook nog erelid van Brassband Ste.-kosalia en al meer dan 30 jaar lid van de St.-Jorisgilde. Louis zal zich niet vlug vcrvelen, dat is wel duidelijk. Liza is wat meer aan huis gebonden. Toch gaat ze in dc zomer twee keer per week fietsen met enkele vriendinnen. Geregeld onderneemt ze ook busreizen, zowel alleen als met de gepensioneerden. Tot voor vijf jaar gingen Louis en Liza vaak dansen in Zundert en op 't Schijf, maar toen hun beste vriend Frans Govaerts plots ineenzakte op de dansvloer en stierf, hielden ze het dansen voor bekeken. De klap was te hard aangekomen. Thuis is Liza een bezige bij: ze breit en doet handwerk, werkt in den hof, verzorgt het huishouden en kookt het lekkerste eten. Dat laatste beaamt Louis volmondig. Samen kijken ze 's avonds veel naar de TV en zijn heel blij met de pas aangelegde kabel, zodat ze de VTM kunnen ontvangen. Louis kijkt veel naar sport en Liza houdt van Walter Capiau en zijn Rad van Fortuin. Zo komen we aan de dag van vandaag. Alletwee zijn ze 'content' met hun leven, ook al omdat ze zich in een goede gezondheid mogen verheugen. Benieuwd kijken ze uit naar 21 april, de dag waarop hun gouden jubileum officieel gevierd wordt. Brassband Ste.Rosalia komt hen om 13.00 uur afhalen en dan gaat het in een stoet van "t gebuurt' naar het Dorp, waar om 14.00 uur de H. Mis gevierd wordt. Daarna trekt de stoet naar zaal Vietoria bij Van Aperen waar dan het grote jubileumfeest kan beginnen. Louis en Liza, wij wensen u een onvergetelijke gouden huwelijksdag en nog vele gelukkige en gezonde jaren. Proficiat.•

-'l Garage VAN RIEL Hoofd verdeler voor Hoogstraten. * tweedehands Ook * autoverhuur * carwash * carrosserie alle merken St. Lenaartseweg 32, 2320 Hoogstraten, Telefoon: 031314.33.33


Brassband Ste.-Rosalia uit Meer bestaat 110 jaar Toen ik op het einde van de jaren zestig bij de fanfare ging, opende zich een nieuwe wereld voor mij. Ik was een jonge puber die van muziek hield, maar nog nooit een stapje in de wereld had gezet. Die kans bood de fanfare. Ik leerde er niet alleen prachtige muziek, maar maakte er ook kennis met een aantal andere geneugten des levens. Het feit dat er een drumband voor de fanfare liep, was daar niet vreemd aan. Zo maakte ik heel wat schitterende jaren mee, waarvoor ik de fanfare nog altijd dankbaar ben. Later gingen onze wegen uiteen en samen werden wij ouder. Zo oud als de fanfare - of beter brassband - zal ik echter niet worden, want 110 jaar lijkt mij iets te hoog gegrepen voor een simpele ziel als ik. Brassband Ste.-Rosalia heeft deze respectabele leeftijd inmiddels bereikt. Bij zo'n verjaardag past uiteraard een blik naar het verleden, maar ook zal blijken dat er nog heel wat toekomst is.

Moeilijke tijden Op het einde van de oorlog was het aantal muzikanten fel geslonken, maar na de bevrijding groeide dat weer aan. Vanaf 1958 begonnen de moeilijke jaren: weinig enthousiasme en steeds minder muzikanten, vooral op de repetities. In 1961 nam meester Verbist om gezondheidsredenen ontslag na 33 jaar de maatschappij geleid te hebben. De heer Felix Vleugels volgde hem op. Er kwam ecn korte heropleving, maar in 1966 lag alle werking stil en werden er nog alleen toneelopvoeringen gegeven. Wel had de fanfare sinds 12 augustus 1962 een nieuw vaandel, ontworpen door de heer De Buck.

Het begin De juiste stichtingsdatum van de fanfare is niet gekend, maar men vermoedt 1880, hoewel op een oud vaandel het jaar 1879 voorkomt. Op dc eerste standaai d staat echter het jaar 1880. De oorspronkelijke benaming van de fanfare was 'De Katholieke Vereniging' onder de kernspreuk 'Godsdienst en Vader land' met als patroon de H. Rosalia. De stichters waren: E.H. Pastoor Meeusen, Jozef Snijders, Frans Stevens, Karel Lips, Frans Van Bladel, Jozef Verheyen, Frans Dierckx, Christ Van Den Heuvel (de eerste voorzittcr) en Karel Gabriëls. De fanfare nam voor cle eerste keer deel aan een festival op 30juli 1882 in Zundert. Helaas is van het verre verleden der fanfare weinig bekend. We weten enkel dat Jozef Langers van Wortel als muziekmeester H. Cartol opvolgde en dat rond 1892 Jaak Tax de volgende muziekchef werd. In 1905 vierde Ste.-Rosalia het 25-jarig bestaan. 19 Belgische en 4 Nederlandse maatschappijen namen deel aan liet festival. Onder het voorzitterschap van notaris A. Ver steylen was de fanfare uitgegroeid tot een flink muziekkorps van meer dan 40 muzikanten.

Van oorlog naar oorlog Tijdens de oorlog 14-18 lag alles stil. In 1919 werd met nieuwe moed hervat. Jaak Tax genoot in 1925 de eer met zijn muzikanten een concert te mogen geven op de Dageraadplaats te Antwerpen. In 1927 bouwde de voorzitter J. Vermeulen voor zijn fanfare de zaal 'Voor Kunst en Volk'. Iedereen was fier over zo'n prachtig en ruim lokaal te kunnen beschikken. Ook de toneelspelers van de fanfare, Het Heidebloempje, voelden zich erg gelukkig en de toneelopvoeringen onder leiding van Jozef Sterkens werden telkens een groot succes. In 1928 deed Jaak Tax een ongelukkige val en brak een been. Hij ging op rust in Hoogstraten en moest zijn fanfare - die hij 36 jaar had gedirigeerd - voorgoed vaarwel zeggen. Hij werd opgevolgd door meester L. Verbist. Het aantal muzikanten groeide geleidelijk en bij het 50-jarig bestaan telde de fanfare 57 spelende leden. Uit de eerste periode vermelden we voor hun grote verdiensten: Constant Bellens, Karel Sterkens en Jan Otjens (50 jaar muzikant).

Deze foto werd genomen Ier gelegenheid van het zilveren jubileum in 1905. Boven: lef Ee/en, Karel Peeraer, Jef Janssens, Sooi Noyens, Gust Van Aelst, Frans Ee/en. Tweede rij: Stan Sche//ekens, Adriaan Pe/ckmans, Karel Snoeys, Frans Faes, Louis Noyens,

Jozef Gijsbrec/tts, lef Rijvers, Gust Van Hel,nond, Toon Van Aperen, Adriaan Faes, lef Pas, Frans Roos, Gust Janssens, Manen Haest. Derde rij: Frans Van B/adel, lef Roos, Toontje Snoeys, Adriaan Goetschalckx, Piet Rombouts, Pieter Van Gestel, Jef Govers, Adriaan Snijde,s, Frans Sierke,is, Jan Otjens, Frans Cornelissen, Frans Verhoeven (met standaard).V iere rij: lef Tax (grote trom), Gimst Van Den Heu vel, Karel L ips, Je.! Schellekens, Karel Gabriëls, lef Snijders, Jaak Otjens, Boerke Verheven, Constant Bellens (koster), notaris Verst eylen, Jaak Tax, Jos Vermeulen, Jan Brosens, J. Sterkens (brouwer), Toon Snoeys, Frans Dierckx. Onder: Stan Brosens, Suske Tax, Toon Ee/en, Jan Hendrickx, Stan Swaegers, Juul Snijders en Peerke Huybrechts. In 1939 ontving de fanfare van haar voorzitter een prachtig nieuw vaandel, dat nog steeds bestaat. In 1940 overleed de heer Vermeulen. Wegens de oorlog kon de fanfare haar voorzitter - aan wie ze zoveel te danken had - niet naar zijn laatste rustplaats vergezellen om plechtig afscheid te nemen. De zaal 'Voor Kunst en Volk' werd door de Duitsers bezet en alle activiteit lag stil. In 1942 werd de zaal terug ontruimd en werden er weer repetities gehouden. Begin 1943 werd er opnieuw toneel gespeeld. De heer Aloïs Rommens was intussen voorzitter geworden en stelde de zaal verder Ier beschikking voor muziek en toneel.

Meisjes! Begin 1967 werd met nieuwe moed gestart. De heer Wim Willemsen werd de nieuwe dirigent en er kwam een kentering ten goede. Meerdere oud-muzikanten kwamen terug en de repetities werden stipt bijgewoond. Toen nam het bestuur een belangrijke beslissing: een meisjesdrumband, waarmee het muziekkorps meteen een fris en jeugdig uitzicht kreeg. Dit was trouwens het moment dat deze jongen besloot bij de fanfare te gaan. Velen herinneren zich waarschijnlijk nog die uitstap op tweede kermiszondag 8 oktober 1967: de muzikanten voor het eerst keurig in uni17


ST. ROSALIA form en vooraan in helder roodwit de drumband. Wat een heropleving na de voorbije donkere jaren. Uitstappen en optochten volgden elkaar op, zo talrijk dat een opsomming onbegonnen werk is. Maar de belangrijkste mogen we toch niet vergeten: Bloemenstoet in Wommelgem (1968, 1972 en 1977), Bloemencorso in Zundert (1969 en 1974), Blumenkorso te Rheydt in Duitsland (1972), Cavalcades te Cambrai in Frankrijk (1972) en in Herve (1973), vooral ook het Kreismusikfest te Hahn in Duitsland (1971). De drumband - onder leiding van J. van Ommeren - kreeg ook aparte aanbiedingen. Brussel, Sint-Truiden en Auvelais blijven een aangename herinnering. In een stapmarswedstrijd in Minderhout op 15juni1969 werd een eerste prijs behaald en in 1970 vierde men op passende wijze het 90-jarig bestaan. Het werd een waar muziekfestijn waaraan, verspreid over twee weekends, 38 maatschappijen deelnamen. Dagen om nooit meer te vergeten. Vijf leden ontvingen toen wegens grote verdiensten eretekens van Fedekam en het Ministerie van Nederlandse Cultuur: Rik Grauwmans en Jeroom Van Veithoven - 60 jaar muzikant, Jaak Roos

In 1925 gaf Fanfare Ste.-Rosalia een concert op de Dageraadpiaats te Antwerpen.

Algemene Bouwonderneming

RAATS OOSTVOGELS B.V.B.A. Vogelhofstiaat 5, 2323 Wortel Tel. 031314.32.24

Een onvergelelijke gebeurtenis: uw trouwdag. Een dag die u nooit vergeet en waarop u nog vaak terug zult kijken. Laat daarom mooie foto's maken. Door een professioneel fotograaf.

Fanfare Ste.-Rosalia bij hel 100-jarig beslaan in 1980. Boven: Ludo Goetscha/ck.v, A Ifons Staes, Jan Van Loon, Jos Herrijgers, Adriaan Swaenen (mei vaandeij, JefAdriaensen, Sooi Janssens, Thuur Van Velihoven, Jos Goeischalckx. Tweede rij: Jacques Jacobs, John Van De Munckhof, René Van Bladel, Werner Goetschalckx, Marc Vissers, Stanny Verschueren, Luc Van Bladel, Hennie Herrijgers, Paul Van Veithoven, Frans Vriends, Maria Van Aperen, Gerda Van Velihoven, Jacques Godrie. Derde rij: Adriaan Goetscha/ckx, Jan van Dun, Chris Van Opstal, Gert Huybrechts, Gust Goetschalckx, Pierre !-fuybrechts, Frans Brosens, Karel Vriends, Jos Oomen, Films Snoeys, Frans Grauwmans, Jan Huybrechis, Simone Van Aperen, Jos Godrie. Zittend: Christ van Dun, Jos Broseils, Rik Van Doninck, Herman Verboven, Wim Willemsen, André Ronunens, Jan Laurijssen, A ntoine Van Aperen, Constant Basiijns, Jos Grau wmans, Karel Snoeys.

en Tuur Van Velthoven - 50 jaar muzikant, Louis Verbist - 50 jaar werkend lid waarvan 33 als muziekmeester. In mei 1969 overleed voorzitter en burgemeester A. Rommens. Zeer dankbaar bracht de fanfare een laatste hulde bij de begrafenis. Zijn zoon, notaris André Rommens, aanvaardde het erevoorzitterschap, terwijl Jan Lauryssen de vijfde voorzitter werd van de fanfare. Op 24april1977 werd het 10-jarig bestaan van de drumband gevierd. 7 Belgische en 4 Ne18

derlandse korpsen luisterden dit feest op. De muzikanten van Rosalia stapten die dag op in een nieuw uniform, want na tien drukke jaren was dat meer dan nodig.

De jaren tachtig De eeuwfeestviering vond plaats op zondag 18 mei 1980 met de inzegening van een prachtig nieuw vaandel, ontworpen door Jos Adams, en geschonken door de erevoorzitter notaris Rommens. Dit vaandel is een blijven-

Foto-video

de Greef Dorp 42- Rijkevorsel Tel. 0313146250

De vak fotograaf maakt er meer werk van!


ST. ROSALIA

GLAS is geen afval daarom stoppen wij glas in de glasbak

Het feestprogramma k.

De huidige Brass- en Drumband Ste. -Rosalia bij het 110-jarig beslaan. de herinnering aan de jubileumviering en een symbool van saamhorigheid in de toekomst. De jaren tachtig worden daarna rustig ingezet. De uitstappen en concerten verminderden en verschillende vaste waarden moesten afhaken wegens ziekte of ouderdom. Daarbij kwam dat in 1985 muziekchef Wim Willemsen zijn ontslag gaf. Voor de periode tot eind 86 nam de Nederlander Gerard Smits het roer over. Daarna werd een waardige opvolger gevonden in de persoon van Staf Mertens. Ondertussen waren verschillende jeugdige muzikanten de fanfare komen versterken. Momenteel zijn trouwens nog verschillende leerlingen in opleiding. Belangrijk was ook dat in 1985 de fanfare werd omgevormd tot een brassband om zo de zuiverheid van de klank van de koperen blaasinstrumenten te verbeteren. Dat gaf helaas wel aanleiding tot enkele spijtige wrijvingen, waardoor enkele vaste leden verdwenen. Maar het leven ging verder en in 1987 vierde de drumband haar 20-jarig bestaan. Na een kleine terugval was die weer aan een bloeiperiode begonnen. En die groei gaat ook nu nog verder, ondanks het feit dat in enkele ons omringende dorpen de drumband werd opgedoekt. In 1989 was er het 40-jarig bestaan van 't Heidebloempje, de met de brassband innig verbonden toneelkring, die ieder jaar twee toneelstukken opvoert in eigen dorp, terwijl ook geregeld buitendorps wordt opgetreden. De laatste jaren was de agenda van de brassband weer behoorlijk gevuld. Zo onthouden we de muzikale animatie die de brassband in

1987 verzorgde bij de huldiging van de laureaten van het BRT2-radioprogramma 'Antwerpen Apart'. In 1988 was men te gast op de Gordel rond Brussel in St.-Genesius-Rode. Naast vele andere uitstappen en concerten is er ook de jaarlijkse muziekavond, die steeds meer belangstelling wekt, en de jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel, waarbij vele muzikanten en ereleden te voet naar Scherpenheuvel marcheren. In de basiliek wordt de misviening steeds opgeluisterd door de hrassband.

De toekomst De viering nu van het 110-jarig bestaan komt in een periode van grote bloei, zowel voor de brassband, de drumband als de toneelkring. Ik hoop dat het zo nog lang zal blijven. De brassband betekent immers een aangename ontspanning voor iedereen die erbij betrokken is. Samen met de rest van Meer en omgeving wens ik hen het allerbeste voor de toekomst. Wij zijn trots op Brassband Ste.Rosalia. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende mensen: Erevoorzitter: AndrĂŠ Rommens Voorzitter: Herman Verboven Secretaris: Jos Brosens Penningmeester: Pierre Huybrechts Bestuursleden: Raf Jansen, Jan Ssaenen, Jaak Brosens, Jef Schalk, Ad Godrie, Frans Van Bladel, Louis Sterkens, Luc Van Bladel en Jos Godrie.0

- Vrijdag 27 april: 20.00 uur: Optreden van Nonkel Ney's Rhythni and Blues Band in de veilinghal. - Zaterdag 28 april: vanaf 14.00 uur: Fanfare-optreden in de zaal voor Kunst en Volk: 14.00-14.40 uur: Fanfare Voor Eer en Deugd Meersel-Dreef. 14.40-15.20 uur: Fanfare Ste.-Cecilia Meerle. 15.20-16.00 uur: Kon. Fanfare St. Cathana Hoogstraten. 16.00-16.40 uur: Kon. Fanfare St. Willibrordus Merksplas. 16.40-17.20 uur: Kon. Fanfare Vermaak Na Arbeid Rij kevorsel. 17.20-18.00 uur: Harmonie Verbroedering St. Lenaerts. - Zaterdag 28 april: 20.00 uur: Optreden Margriet Hermans in de veilinghal. Zondag 29 april: vanaf 13.00 uur: Fanfare-optredens in de veilinghal: 13.00-14.00 uur: Brassband Ulieoten. 13.40-14.20 uur: Fanfare St. Cecilia Rijsbergen. 14.20-15.00 uur: R.K,K.E. Harmonie Nederland en Oranje Rucphcn. 15.00-15.40 uur: Fanfare Drumband St. Martinus Achtmaal. 15.40-16.20 uur: Kon. Harmonie Ste. Cecilia Hoogstraten. 16.20-17.00 uur: Kon. Fanfare Dc Burgerzonen Oud-Turnhout. 17.00-17.40 uur: D.H.V. - V.H.V. Sprundel. 17.40-18.20 uur: Kon. Fanfare De Heidebloem Nicuwmocr. 18,20-19.00 uur: Harmonie St. Cecilia Chaam. 19.00-19.40 uur: Kon. Fanfare De Verenigde Vrienden Poppel. 19.40-20.20 uur: Harmonie 'Vriendenband' St. Antonius Zoersel. 20.20-21.00 uur: De Musis Sacrum Dongen.0

o?S

232 r)

19


r

Lenteconcert van 'De Marckezonen'

Naar buiten treden is toch wel bijzonder belangrijk voor een muziekmaatschappij! Dit beamen ook de muzikanten en de bestuursleden van de KON. FANFARE 'DE MARCKEZONEN', want zij houden er jaarlijks aan bij het ontluiken van de prachtige bloesems hun aanhangers te vergasten op een amusante muzikale avond. Dat 'De Marckezonen' o.l.v. J. De Brouwer nog altijd een knap stukje muziek kunnen blazen hebben ze die avond nogmaals ten overvloede bewezen. Ook de drumband was van de partij en de majoretten lieten zich als altijd weer van hun mooie zijde bewonderen. Kortom, een gezellig onderonsje waar misschien te weinig Minderhoutse mensen komen van genieten!l

L.R.V.-Cross De rijvereniging Sint-Clemens organiseert op zondag 29 april in en om de rijbaan De

Blauwbossen het grote Blauwbossenfeest-1990. Het hoofdgebeuren van deze dag is het Nationaal Kampioenschap Cross van de Landelijke Rijverenigingen. De dressuurproef start reeds om 9 uur. De eerste ruiter vertrekt in het wegparcours om 10.30 uur en om 11 uur voor de cross. De afsluitende jumpingproef begint om 13.30 uur. De prijsuitreiking met kampioenenhulde wordt verwacht omstreeks 17.45 uur.

Al het nieuws over MINDERHOUT is welkom bij RenĂŠ Lanrijssen, Desmedtstraat 22 of telefonisch op 314.66.28. vereniging, werd heropgericht in 1959. Crosscountry heeft praktisch steeds de hoofdtoon gevoerd in de sportieve activiteiten van deze club die momenteel 74 actieve ruiters telt en 56 leden bij de ponyclub. Alleen voor de enorme hindernisbouw eens te gaan bekijken is een bezoek op 29 april reeds de verplaatsing waard.

Omkadering De rijbaan De Blauwbossen heeft een binnenafmeting van 28 bij 67 meter. Een groot deel van deze ruimte wordt op de wedstrijddag aangewend om een tentoonstelling te houden van huisdieren zoals zij op dit ogenblik de Kempische landbouwbedrijven bevolken. Toeschouwers die een ganse dag van huis zijn, hebben nood aan een stevige maaltijd die goed verzorgd is, niet lang duurt en toch betaalbaar is. Daarom hebben de organisatoren voor een brunch gezorgd, tussen 10 en 13 uur, met Kempische ingrediĂŤnten voor 400 fr, drank inbegrepen. Aanmelden vooraf is strikt noodzakelijk via tel.nr.: 315.92.67. Tenslotte kan men nog prachtige prijzen winnen met de wedstrijd 'Hoeveel weegt dat beest?' En wie de 'kick' van zijn leven wil beleven en een inschrijvingsgeld van 2.000 fr betaalt, kan deelnemen aan de demonstratie 'elastiekspringen' tussen 10 en 19 uur. Ooit al eens vanaf 65 meter hoogte in een duizelingwekkende vaart naar beneden getuimeld met alleen maar een stevige elastiek om je been, op enkele meters van moeder aarde, vlak voor de fatale crash, terug de hoogte ingefloept worden en bevrijdend uitdeinen? Neen? Dan moet je dit beslist eens proberen!

Tweewieler Racing Center

D.VERHEYEN motors bromfietsen - fietsen ook voor uw herstellingen DONCKSTRAAT 25 2321 MEER

TEL.: 03/315.91.77

Of niet? Heel wat jongelui hebben reeds hun inschrijving ingestuurd en willen zodoende de sensatie van hun leven niet missen. Liefhebbers melden zich ook vooraf aan via tel.nr . 315.37.96. De hoogtewerker van 65 meter staat klaar.0

KARIN DOA/CAERS met paard BRITT .a/ ook van de partij zijn op de L.R. V. Dit jaar zullen 115 deelnemers uit meer dan 10.000 LRV-ruiters en amazones worden geselecteerd voor dit kampioenschap dat wordt verreden op drie niveaus: klasse licht, middel en zwaar. De winnaar van klasse Z krijgt de titel van nationaal kampioen. Er zijn favorieten genoeg maar wij duimen voor Jef Desmedt met het paard Dolleman en voor Karin Donckers met Britt (zie foto) van de plaatselijke rijvereniging. LRV-Sint-Clemens, dit jaar in aantal leden de grootste LRV20

fUST j'vlA RRILD! Annie,Vichielsen uit Alinder/ioutdorp en j'vlark Brosens uit Meerle moeten wel vlinders en kriebels in de buik gevoeld hebben, toen deze hoogpotige mnastodont hen veilig opborg in zijn metalen schep, om hen naar stadhuis en kerk te voeren voor hei ja-woord! (foto: W. De Greef)


Goud te Minderhout Alfons Goris en Marie Covaerts: 'Dat we zo wijd zouden geraken hadden we nooit kunnen denken! Marie aanschouwde de Hoogstraatse toren op 13 MEI 1914 en zij stamde ook af uit een

landbouwersgezin. Aan de Loenhoutsebaan werden tien kinderen geboren: zes jongens en vier meisjes en Marie was precies de middelste, maar wel het oudste meisje. Dat hield natuurlijk heel wat konsekwenties in: werken geblazen! Naaien, koken en breien kon ze als de beste!

Het jonge s,el in 1940 vlak voor het uitbreken van de oorlog! Enkele jaren geleden nog prijkte de boerderij van het gouden echtpaar godvergeten tussen de Minderhoutse weiden en velden, tesamen met het hoevetje van de sinds geruime tijd overleden Jef Aerts. Dit laatste gebouw is reeds onder de slopershamer verdwenen en nieuwe woningen hebben komaf gemaakt met het verleden. Zo staat de boerderij van Fons en Marie aan de Venhoefweg als een anachronisme tussen het Kerkhofpad en de woonwijk Venhoef. Nieuwbouw, niets dan nieuwbouw! Maar hun woning staat er netjes en prima onderhouden bij: een gladgeschoren gazonnetje, frisse bloemperkjes, een ploeg tegen de muur en op het grasperk, op het erf een heuse windmolen en overal dezelfde netheid! Hier moet alleszins een propere boer geboerd hebben! Op 20 MEI 1912 werd Fons in het geboorteregister ingeschreven te Meer. Hij maakte deel uit van een kroostrijk gezin dat samengesteld was uit zes meisjes en zes jongens, waarvan hij zo ongeveer de middelste van cle rij was. Zijn vader was landbouwer op Beek maar Fons ging al vroeg uit werken. In de lente 'streussel' steken, dit was seizoenarbeid. Bij maalder Van Dun aan de Elsakker te Meerle vertoefde hij anderhalf jaar, maar het langst deed hij zwaar labeurwerk in de wegenbouw: kasseien leggen! En die laten niet met zich spotten. Dan braken er meer onrustige tijden aan: oorlog! In septeniber 1938 werd Fons gemobiliseerd maar deze beproeving duurde slechts vijf dagen. Menens was het dan toch in 1939, toen hij opnieuw onder de wapens geroepen werd en dit tot aan het begin van de oorlog.

De dag van hun gouden bruiloft scheen de zon helder aan de vlekkeloze hemel. Een dag uit de duizend! Ook de geburen van Dorp-Zuid deelden mee in de vreugde en dit toonden ze door het organiseren van een schitterende optocht! Voor Fons en Marie, naar eigen zeggen, een van de schoonste dagen uit hun leven!

Hoe ze mekaar leerden kennen? De eerste vonk ontwaakte op een huwelijksfeest, bij die ene vonk bleef het echter niet, want op 26 MAART 1940, enkele weken voor het uitbreken van de oorlog, trouwde het paar. Hieraan is toch wel een grappige anekdote verbonden en in die tijd kon dat allemaal! Garagehouder Stan Snoeys zou als taxi fungeren om bruid en bruidegom naar het stadhuis en kerk te brengen. Op het vastgestelde uur was iedereen te zien behalve de man met de auto. Nog maar wat gewacht, maar het geronk van de automobiel bleef op zich laten wachten. Dan maar te voet ter stede getrokken. Halfweg de Loenhoutsebaan kwam Stan in volle vitesse aangepuft. Hij was het glad vergeten! Geen paniek en met de glimlach naar de trouwerij! Het paar vestigde zich naderhand te Minderhout en in 1949 nam het zijn intrek in een nieuwe boerderij waar ze nu nog wonen. Uit hun huwelijk werden twee meisjes geboren die op hun beurt voor vijf kleinkinderen hebben gezorgd. Fons, die in 1960 een been brak en daardoor wekenlang in het ziekenhuis moest verblijven, verkeert nog steeds in een blakende gezondheid. Met Marie gaat het ook heel wat beter, alhoewel het hart toch heel wat zorgen gebaard heeft.

waard (1 ndecoratI

Gordijnen Tapijten Vloerbedekking -

-

Kapeistraat 6 2

B aarle-Hertog Tel 014 699002 -

ook op Zondag open 's maandags gesloten

Kleding voor het hele gezin: Nieuwstraat 9

1 21


- T_

e

JAN FRET, Mgr. Eestermansstraat 7, Meerle, Tel. 315.88.54 is blij met al het nieuws uit Meerle. Vergeet het niet te melden.

Gastvrijheid zonder grenzen? België, een land waar alles mag. Vaak hebben we dit gehoord uit de mond van menig Noorderbuur, meestal nadat een of andere onverkwikkelijke toestand aan het licht werd gebracht die bij hen onmogelijk heette te zijn. Vaker is dit echter ook voor menig Noorderbuur een motief geweest om zich langs deze zijde van de grens te komen vestigen. Zo kocht enkele jaren geleden een zekere heer B. Uit NL een oude boerderij op de Ulicotenseweg, maakte ze door enige verbouwingen een beetje meer aangepast aan de hem liggende levensstijl, noemde het geheel 'Het Rondeel' en kwam er wonen. Tot hiertoe onderscheidt de heer B. zich niet van zovele van zijn landgenoten die inwoners werden van onze gemeente. Aan het sociale leven nemen ze weliswaar niet deel, maar uiteindelijk is iedereen daar vrij in. Tijdens de storm van 26 januari waait er op de Ulicotenseweg voor de woning van de heer B. een boom om, zonder noemenswaardige schade aan te richten. Vier andere bomen voor zijn woning, stevige Amerikaanse eiken blijven overeind. Maar de heer B. loopt niet

graag risico's en geeft een houthakker de opclracht deze bomen onverwijld om te zagen, wat 's anderendaags prompt gebeurt. Bomen op de openbare weg! Eigendom van het Rijk, het Belgische wel te verstaan! De bomen worden meteen van takken ontdaan, door een vrachtwagen van de fam. Martens van Minderhout opgeladen en afgevoerd naar Foresco in Turnhout. Probleem voor de heer B. definitief opgelost. Laat het nu maar stormen. Stel u hetzelfde voor in Nederland. Ongeacht de nationaliteit van de opdrachtgever, zou deze al bij het vellen van de eerste boom de politie aan de deur hebben. Het vergoeden en herstellen van de schade zou het minste zijn wat hem te wachten stond. Zo niet in ons gezegende landje. Bruggen en Wegen reageert niet, en mogelijk waren ze zelfs op de hoogte (wie betaalt voor het omhakken en het afvoeren en wie ontvangt voor de verkoop van het hout?). Het enige dat hier na enige weken gebeurt, is dat er na klacht van een gemeenteraadslid door de rijkswacht tegen de betrokkene een P.V. opgemaakt wordt wegens diefstal. De geplogenheden in dergelijke gevallen kennende, zal het mij sterk verwonderen moesten we hier ooit nog iets van horen. Eens te meer moeten we onze Noorderburen gelijk geven: in België kan en mag alles.•

De nozenleer-klassen va,i Patricia Verlay zongen de lente in iiiet enkele frisse liederen op de muziekavond van de fanfare en de muziekschool De tsoorderkempen.

Muziekavond Muziek heeft altijd en speelt nog altijd een grote rol in het leven van de mens. Zowel de fanfare als cle Muziekschool der Noorderkempen kennen in het dorp dan ook een grote aanhang. Omdat beide groepen af en toe willen laten horen wat ze kunnen, werd een gezamenlijke muziekavond ingericht. De fanfare bracht in een goed gevulde parochiezaal een aantal muziekstukken ren gehore, waaronder enkele die je niet meteen van een fanfare zou verwachten. De verschillende klassen van de Muziekschool brachten elk iets van hun specialiteit, vooral bedoeld om aan de talrijk opgekomen ouders te laten horen dat er tijdens het schooljaar wel degelijk gestudeerd wordt. Wat ook met verve bewezen werd. 22

In een woordje vooraf benadrukte meester Pauwels het belang van het muziekonderricht en de voordelen van de samenwerking tussen muziekschool en fanfare, die mekaar goed kunnen aanvullen. Een lofwaardig initiatief alleszins, maar een beetje aandacht voor de organisatie had toch wel gemogen. Vooreerst was er de ongelukkige keuze van de dag. Een donderdagavond, midden in een werk- en schoolweek is verre van ideaal, vooral als je ermee moet rekenen dat de leerlingen van het le jaar van de muziekschool slechts 8 tot 9 jaar oud zijn en de avond tot kwart voor tien duurde. Maar wat vooral stoorde was de omlijsting van het geheel, of liever het gebrek eraan. In de zaal waren gauw-gauw enkele tafels en stoelen klaargezet, de fanfare zat op een

Rechizetting (van wat krom was) Fouten zijn uiterst vervelend, maar blijkbaar niet te ver,nijden. In het artikel over de musicals in ons vorige nu,nner was door zo 'n vervelende fout het stukje over 'De iijdmachine van Professor Knap' bij na geheel weggevallen. Een maand na datum deze fout proberen recht te zetten, samen met onze excuses aanbieden, het enige dat we kunnen doen:

De Tijdmachine van Professor Knap Voor het stuk dat door de leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar werd opgevoerd, werd enigszins anders tewerkgegaan. Hier werd in 3 groepen gewerkt: een toneelgroep, een zanggroep en een knutselgroep. De toneelgroep, onder begeleiding van de eind-regisseurs Jef Rombouts en Els Pauwels, bestond uit ruim 45 kinderen. Aanvankelijk was het cle bedoeling dat alle toneelrollen door de leerkrachten werden aangeduid. Maar deze werkwijze st uitte op protest van de leerlingen, zodat besloten werd de rolverdeling door het lot te laten bepalen (basisdemokratie). Het mag gezegd worden dat de kinderen overschot van gelijk hadden: bij de uitvoering bleek duidelijk dat alle medespelers geboren akteurs waren, ze moesten alleen de kans krijgen dit te tonen. Nergens waren er sporen van 'opzegtoon'; er werd spontaan geakteerd. Deze spontaniteit werd nog in de hand gewerkt door de bewerking van de bindteksten tussen de liedjes. Deze werden namelijk uit het Hollands vertaald en aangepast aan het lokale taalgebruik. Voor de begeleiding van de zanggroep en voor het aartlereit van de liedjs aan cle to neetgroep stonden José Veibieuken, Veerle Van Neven en Els Pauwels in. De 3e groep, de knutselgroep, stond in voor al wat nodig was om de musical aan te kleden. Ontwerpen, bouwen en schilderen van de dekors, waaronder de enorme rijdmachine, gebeurde onder de vleugels van Rit Brosens, Cis Hendrickx en Frans Laurijssens. De costumering was in handen van May Verbreuken en voor de attributen zorgde Mart Remeysen. hoopje vooraan in de zaal, en de leerlingen werden voor hun optreden verdrongen naar de zijkant, waar ze amper konden gezien worden. De muziekstukken van de fanfare werden telkens ingeleid door Karel Pauwels, terwijl de toehoorders voor de optredens van de leerlingen op het programma aangewezen waren. Deze werkwijze had voor gevolg dat de meeste leerlingen al een paar minuten bezig waren eer het publiek dit in de gaten had en stil werd. En dat alles onder het gezellige licht van neonlampen. Hopelijk wordt volgend jaar hieraan een beetje meer aandacht besteed zodat het geheel wat aangenamer wordt, zowel voor uitvoerders als voor toehoorders. Het kan de samenwerking tussen fanfare en muziekschool alleen maar bevorderen en de uitstraling van beiden enkel vergroren.0


MEERLE

Up with 'Up with People' Twee nummers geleden maakten we er reeds melding van. Weldra trekt een jonge dorpsgenoot voor een jaar de wijde wereld in met 'Up with People'. Over het hoe, waarom, waarheen van deze toch niet alledaagse ondernemning hadden wij met de reiziger in spé, Gunther Kools, een praatje. DHM: Hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen je kandidaat te stellen voor een jaar 'Up with People'? Gunther: Vorig jaar had Up with People in

bers, waaronder vanaf het begin vanzelf al een soort selektie plaatsvindt. Sommigen willen eerst verder studeren, anderen mogen niet van hun ouders en nog andere vinden de financiële drempel te hoog. Zij die nog overblijven, worden uitgenodigd voor een interview door leden van de groep. Interview is sterk uitgedrukt, eerder een losse babbel waarin vooral naar je ingesteldheid t.o.v. je medemens gepeild wordt. Om zeker te zijn van je kandidatuur, worden ook de negatieve kanten van het projekt duidelijk uitgelegd (een jaar van huis weg schijnt zowat het grootste nadeel te zijn). Wordt dit kontakt positief beoordeeld, dan moet je een uitgebreid curriculum vitae en je motivatie aan de Organisatie overmaken. Als je lichamelijke konditie dan nog o.k. is, kan je stilaan zeker zijn van je deelneming. Helemaal zeker ben je na het tekenen van een heus kontrakt en na het overmaken van een eerste schijf van het inschrijvingsgeld, dat totaal 9.800 $ bedraagt (ca. 335.000 Fr.). DHM: Hoe financier jij je deelname?

Wij (een heus steunkomiteeGunther Kools) hebben verschillende bronnen aangeboord. Zo was er een Kaas-, Wijn- en Kleinkunstavond in het Spijker, met tombola, waarvoor alle prijzen door de winkeliers an heel de gemeente geschonken werden. Op 1-IAVAK hadden wij een standjc met 'Het Rozenspel' (een loterij met krablotjes - type lresto), dat veel sukses kende. Heel veel hulp hebben wij daar gekregen van To Pelckmans, voorzitster van de KAV-Mcerle, en zeer bedreven in het opzetten van dergelijke aktiviteiten. Ook een sponsor-aktie naar bedrijven toe werd op touw gezet, al kende die minder lukses. Op 100 brieven kregen we 20 antwoorden en 3 effektieve bijdragen. Van de klasfuif van mijn klas mag ik een deel houden en de familie springt ook nog bij, zodat er tot hiertoe ca. 1/3 van de deetnemingssom bijeengebracht is (een groot deel zal dus nog ingebracht worden door de hoofdsponsors van Gunther, nI. vader en moeder Kools - nvdr.).

Cunther:

Hoogstraten een optreden en bij die gelegenheid kwamen 2 leden van de groep de werking ervan uitleggen in de hoogste klassen van de hotelschool, en dus ook in mijn klas. Ik voelde toen wel iets voor het idee, maar meer op een manier van een beetje dagdromen. De groep zocht echter nog een paar gastgezinnen om groepsleden tijdens hun verblijf hier te logeren. Na enige zachte aandrang mijnentwege waren mijn ouders hiertoe bereid en kregen wij een paar leden in huis. Hun enthousiasme werkte zo aanstekelijk dat ik steeds meer zin kreeg om mee te doen. Na het fiat van mijn ouders, heb ik mijn kandidatuur ingediend. DI-IM: Wat trok je bijzonder aan in het projekt? Gunther: Natuurlijk het vele reizen. Op één jaar tijd staan zo'n 18 landen op het programma. Vooral ook de manier van reizen. In elk land, elke stad die je aandoet wordt je gelogeerd bij een gastgezin, waardoor het kontakt met deze mensen, hun levenswijze, hun cultuur en hun geschiedenis veel direkter wordt. Ik denk dat je er op deze wijze dan ook veel. meer van opsteekt dan als gewone toerist. Ook het leven in een groep van een 100-tal jongeren van verschillende nationaliteiten lijkt me uiterst boeiend. DHM: Hoe gaat U.W.P. te werk met de selektie, want wij stellen ons voor dat niet alle gegadigden zomaar meekunnen? Gunther: Uiteraard zijn er meerdere liefheb-

I)HM: Half juli is het vertrek gepland. Hoe

ziet het programma er zoal uit? Gunther: Eerst krijgen alle deelnemers gedurende een 5-tal weken een intense opleiding in Tucson, Arizona, waar de zetel van de or ganisatie gevestigd is. Iedere deelnemer aan het projekt moet meewerken aan de show, en moet zelfs op het podium. Voor dit gedeelte gaat mijn voorkeur uit naar dansen. Daarnaast kan je nog verschillende praktische opleidingen meemaken, die zijdelings met de show te maken hebben, zoals belichting, geluidstechniek, electrische en mechanische technieken, regie, boekhouding, enz. Na deze training, worden er 4 groepen samengesteld, die overal in de wereld de show zullen opvoeren. Een echt reisprogramma is niet gegeven, dat hangt af van de groep waarin je terecht komt; we zien wel. DHM: Speciale verwachtingen?

Eigenlijk niet, alles laten komen wat komt. Een heel jaar ervaringen opdoen waartoe ik misschien later nooit de kans meer toe krijg.

Gunther:

DHM: En daarna? Gunther: Als het kan nog wat verder studeren, wat, weet ik nog niet direkt. Economisch

misschien, of techniek, dat interesseert me ook. Momenteel kan ik het me veroorloven nog niet te moeten kiezen. DHM: En terug naar Meerle? Gunther: Dat zit er dik in, waar zou ik anders naartoe moeten dan naar moeders? Die woont in Meerle en ik ben er zeker van dat ze niet zinnens is te verhuizen.

Wat is 'Up with People'? 'Up with People' werd 25 jaar geleden in de USA opgericht en is wereldwijd bekend geworden met zijn internationale show. Elk jaar worden zowat 600 jongeren, uit meer dan 80 landen, uit alle lagen van de bevolking en uit alle etnische groepen samengebracht en krijgen een creatieve, ervaringsgerichte opleiding. Tijdens de rondreis verblijven zij in een 80-tal gastgezinnen. 'Up with People' is een onafhankelijke, educatieve vereniging zonder winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit leden gekozen uit verschillende lagen van de bevolking uit 12 verschillende landen. 28o van de jaarlijkse onkosten worden gedekt door de voorstellingen, auteursrechten en platenverkoop. 21 0 70 wordt door de deelnemers zelf ingebracht en 51010 van het jaarbudget komt van schenkingen. 'Up with People' stelt zich tot doel de jongeren te leren hun mogelijkheden te omdekken en zo bij te dragen tot een mooiere samenleving.0

GARAGE B.VB.A.

Geuden . s

Meerseweg 8, Meer Telefoon 03 / 315.71.76

CARROSSERIE FORD T WEED EHAN DS WAG ENS

nga

STREVEN NAAR PERFECTIE 23


1'

Al het nieuws over WORTEL is welkom bij Frans van Bergen, Rooimans 38F of per telefoon 314.39.47.

Wortels wonder Ja, eigenlijk mag het gerust een wonder genoemd worden, dat er aan de Wortelse 'Boomkes' nog bomen staan! Want als je ziet wat die moeten verdragen. iK zou het al lang opgegeven hebben. Auto's, traktoren, vrachtwagens die voortdurend over uw tenen rijden. De grond die alsmaar vaster aangereden wordt. En toch... hebben ze de stormen zonder schade doorstaan. Meer nog: er zijn zelfs geen ongelukken gebeurd met dnrlp takken die op de rijweg vielen! Vorig jaar op de dorpsraad al waren dat 2 zaken die direkt moesten gebeuren: de dode takken uitzagen en het Verkeer onder de bomen weren. Maar ja, daarvoor kom je niet met een foto in de gazet, natuurlijk. Op de doipsiaaclvergacicring van dii jaLu wid hrslist dat aan de iemeente zou gevrargd worden of zij een studie willen betalen om de leveiiskaiisen van dc bomcn te achterhalen. En als dat gebeurd is, schrijft de dorpsraad een wedstrijd uit waar iedereen (?) zijn ontwerp mag maken voor de herinrichting van de Boomkens. Als er meer nieuws is, horen u en ik er meer van.0

Paash azenfeest L-ii /C/if( )JI/L//i// iil lUi iUi, HI1{I-1J11U/i/1/ /U// l' 1\LJ, LUi? 1//inn, up ilu /1//it/rU l2uu: de Booinkens worden niet ontzien. Tip aan de KLJ: waarom laatje die bakken niet zetten op de gemeentelijke parking? Daar is toch plaats genoeg?

1

Op paaszaterdag om 2 uur had het jaarlijkse paasfeest voor de jeugd van de St. Janskring plaats. Met medewerking van D.J. de Fred, die jarenlang deel uitmaakte van onze kring. Dat feest gaat zo: tegen 2 uur verzamelt de jeugd van 0 tot 12 jaar zich met of zonder de moeders, op 1 van de 2 speelveldjes in de wijk. Er is wat muziek, en dan worden ze er op uitgestuurd om 3 verklede 'paashazen' te gaan zoeken, die ergens verstopt zitten. Een voor de allerkleinsten tot 6 jaar, een voor le-2e-3e en een voor de 4e-5e-6e klassen. Dan zwermen ze uit om een kwartier later triomfantelijk terug te komen met de paashaas 'Gevangen!', in optocht naar het uitgangspunt. Daar worden rond en met de drie hazen dansjes en spelletjes gedaan. Tegen het einde krijgen ze allemaal een zakje paaseieren mee en gaan ze naar huis. (BS) (En voor een foto was het te laat; iedereen was al naar huis geregend!)•

Toeristische zoektocht en fietstocht

Daar is nog plaats genoeg!

(015

BYOUTERIE Vrijheid 66,

011

HOOGSTRATEN,

* Groot assortiment in fantasiejuwelen

Tel. 0313147253

* Ruime keus in * Exclusieve lederen riemen en handtassen

haarmode

\ Als je daar niet slaagt, slaag je nergens. 24

1-Jet Slot richt weer haar auto/fiets -zoektocht in. En dat al voor de 17e keer voor de autobestuurders en voor de 7e keer voor de fietsers. Vorig jaar goed voor zo'n honderd deelnemers, meen ik. Of waren het er 200? Dat aantal kan dan in ieder geval dit jaar bereikt worden, als het weer meevalt en ieder van jullie op de fiets springt. Afstanden van 35 km (voor auto: 200 fr) en 17 km (fietsers: 100 fr). Inschrijven vanaf 10 uur tot half 3; vertrekken pas van 1 tot half 3. En iedereen heeft prijs. Dat is toch ook weer mooi meegenomen. Wat zegt u. Juist, ja: op zondag 27 mei! III In het kader van haar akties voor een beter leefmilieu, fietsen de KWB/KAV leden en kinderen naar de Hoge Rielen in Lichtaart. Vertrek om 10 uur. Wie dat te ver vindt, kan in Merksplas op de bus stappen (gratis) om zo ginder toch alles mee te maken: wandelingen, optredens, milieuinformatie... Kostprijs: 50 fr.•


WORTEL

een abonnement tot 1991

de IbBe@gkQQb@ 1fl CIOACJ

slechts

280 fr.

Hoogstraatse familienamen Hebt u onlangs ook zo'n boekwerk van Hoogstraten, editie 90-91, infogidsadresboek-plan' in uw bus gevonden? met die foto van onze Kathedraal der Noorderkempen op de voorkant? Er staan veel nuttige zaken in. Ik veronderstel dat de 123 adverteer ders (als ik goed geteld heb) de zaak betaald hebben. Dat de uitgevers ook niet 'pro Deo' werken maar 'n gat in de markt hebben ontdekt, getuigt de lijst op p. 64 van plaatsen waar soortgelijke gidsen uitgegeven zijn. De adressenlijst van blz. 40 tot 62 met ruim 5100 namen vond ik interessant om eens te kijken welke de meest voorkomende familienamen zijn in onze gemeente. Zo spant Verschueren de kroon (120x), gevolgd door Brosens (109), Aerts (100), Jansen (94), Vermeiren (80), Jacobs en Martens (elk 73), Goetschalckx (72), Mertens (71) en Sprangers (66). Maar het is mij een vraag waar ze deze lijsten vandaan hebben gehaald en waarom de buitenlandse namen, of liever: de namen van buitenlandse inwoners er niet in te vinden zijn. Is hier discriminatie in het spel? Ook vind ik het jammer dat er bij de nuttige telefoonnummers geen ziekenhuizen van Turnhout vermeld zijn. Of... waarom Hoogstraten zonder deken zit? (BS)I

Tennisclub De Langenberg

Defamilies Geens en Gabriëls, oprichter-uiibaters van de tennisclub, niet enkele genodigden, waaronder tennisser Alain Bric/iant.

Op 6 april werden de Wortelse tennisvelden officieel geopend. Het heeft uiteindelijk nog heel wat voeten in de aarde gehad om de nodige vergunningen te verkrijgen. Maar dat was voor de uitreikers (of in dit geval aanvankelijk de achterhouders) van die vergunningen, namelijk de leden van het schepencollege, geen beletsel om op die opening de nodige zwier en zwaaï aan de dag te leggen bij het doorknippen van het lint. Heel Wortel kan ook nog kennis maken met het eerste nummer van het ledenblad van de club. Daarna moet je wel lid worden. Alle gegevens staan daar natuurlijk in. En ook om daar zomaar eventjes een balletje te gaan slaan, moet je lid worden. Dat er hier heel wat belangstelling is voor

tennis bewijzen de feiten: al meer dan hondend leden werden ingeschreven, waarvan 80o van Wortel zelf, de helft jongeren onder de achttien. Is dit het definitieve bewijs dat tennis zijn elitaire karakter aan het verliezen is? Of moeten we het eerder zoeken in het langzaam oprukken van de Wortelse (jongeren)bevolking naar de hogere klasse? Het schijnt dat ondertussen golf de elitesport is. Daarin gaat Minderhout ons dan weer de bef afsteken. Maar pas maar op. Want wij hebben hier nog Wortel-Kolonie. En over een paar jaar komt alles daar vrij! Olala! Als we dat ook eens aanpakken zoals bij die Arme Klaren daar in Brugge: van de vroegere landloperskolonie een exclusieve kinderboerderij annex golfterrein... Dan staan we weer een stapje v'ôr.0

mode... KARL'S - COIFFURE

Rt-

Kerkstraat 21 2330 Merksplas Tel. 014/63.31.99 25


Nieuws voor MEERSEL DREEF is welkom bij Dré Oomen, Klein Eyssel 29a, tel. 315.02.45.

Ee Te e 1011 Toon, dankjewel Hoe zou ik eraan kunnen beginnen zonder eerst mijn voorganger, Toon Verleye, te danken voor zijn inzet. Na enkele edities kwam Toon 'goed op Dreef'. Negenentwintig keren heeft hij de belangen van onze kleine gemeenschap verdedigd. We danken Toon dan ook in de eerste plaats omdat hij het als spreekbuis van ons dorpje zo goed deed. Toon zal zich nu weer met volle overtuiging op het verenigingsleven storten. Toon gaat dus nieuws maken in plaats van het te schrijven. Het ga je goed Toon, en vergeet Meersel-Dreef niet!•

Geloven of niet? Tijdens de gemeenteraad van 26 maart werd opnieuw de riolering van Meersel-Dreef besproken. Er blijkt maar geen schot in de zaak te komen. Om het boeltje in Brussel weer op gang te brengen wil het stadsbestuur (we zijn al lang geen gemeente meer!) de riolerings- en herinrichtingswerken opdelen in twee fasen. In mei'88 keurde de gemeenteraad het dossier van de riolering goed en verzond het voor subsidiëring. Het hele project werd toen geraamd op 132,5 miljoen frank. Op het volledige dossier subsidies bekomen, blijkt nu een onhaalbare zaak. De toenmalige oppositie had dat al vermoed en ook de huidige meerderheid ziet nu meer heil in het opdelen in fasen. In een eerste fase wil het stadsbestuur nu het gedeelte van de Dreef tussen de Oude Tramweg en de Nederlandse grens aanpakken. Het eerste deel van de Oude Tramweg zelf is ook in deze fase vervat. De kosten voor dit gedeelte worden geraamd op vijftig miljoen frank. De tweede fase, van de Oude Tramweg tot aan de Watermolen, zou tweeëntwintig en een half miljoen frank kosten. Het college is overtuigd op deze manier snel een oplossing te bekomen. Brussel is nu aan zet.0

Sportief Meersel-Dreef Nu ik aan deze rubriek begin moet ik terugdenken aan een oproep in 'De Stuw'. Het is al een tijd geleden. De V.V.V.-Hoogstraten zocht toen een vertegenwoordiger uit MeerselDreef. Blijkbaar werd toen niemand bereid gevonden die taak op zich te nemen. De schrijver in de 'Stuw' maakte zich daar toen behoorlijk druk over en deed een dringende oproep aan de Meersel-Dreveniers om wat meer van zich te laten horen in het verre Hoogstraten. Wel, op sportief vlak hebben we ondertussen een ambassadeur gevonden. Bert Van Bavel heeft de belangrijke taak op zich genomen de taak van sportverantwoordelijke te vervullen. Bert wil in Meersel-Dreef al Vrij snel ('het goede weer komt eraan') van start gaan met het oppoetsen van een aantal initiatieven die na een tijd verdwenen. Bert, zelf een actief volleyballer, nodigt iedereen uit om op de speelplaats van de basisschool deel te nemen aan volleybaltrainingen en/of -wedstrijden. De volleybalavonden zul26

len telkens starten om 19.30 uur. Bert koos hiervoor woensdagavond uit. Want dinsdagavond reserveert hij opnieuw voor de joggers. Die zullen ook om 19.30 uur vertrekken. De sportieve Dreveniers zullen nog wel even geduld moeten oefenen. Bert moet eerst nog het één en ander regelen. Voor inlichtingen en inschrijvingen kan je hem alvast eens telefoneren: 315.77.61.•

Ongezellig druk We zaten op een zondagnamiddag met vrienden op een Dreefs terras, het enige overigens dat de gevraagde afstand van één meter tot aan de rijweg, bleek te respecteren. Na lang zoeken hadden we een tafel en drie stoelen weten te bemachtigen. Onze dames hadden we even voordien ook 'al' aan een plaatsje kunnen helpen, maar dan wel op een terras schuin tegenover het onze. Die cafébaas had ook zijn achtertuin gevuld met stoelen, tafels en parasols. Nergens was nog een plaatsje onbezet gebleven. Vele mensen zochten vruchteloos en het duurde lang vooraleer ook wij nog enkele stoelen konden bemachtigen zodat onze dames naar 'ons' terras konden overkomen. We hadden een gezellige namiddag, genoten van de zon en het rare taaltje dat om ons heen werd gesproken. We telden de auto's met Belgische nummerplaat en zagen zelfs een Drevenier!•

Mariamaand Het Mariapark kreeg een grote beurt en de bomen en struiken komen weer in blad. Het groene lover bedekt hopelijk een beetje het grove snoeiwerk (dat uiteindelijk wel resultaat zal opleveren) en de ravage aangericht door de storm. Duizenden bedevaarders zullen deze maand weer een bezoek brengen aan het park en de Lourdesgrot. De agenda van broeder Xavier staat vol met vieringen, voettochten, verenigingen, scholen,... De Kapucijnen doen ook nu weer hun uiterste best om hen op een zo goed mogelijke manier te kunnen ontvangen.

De Verenigingen Paul Kox en Johan de Bie, beiden van de KLJ, vertegenwoordigden Meersel-Dreef op een informatieve vergaderavond over de eventuele heroprichting van de Hoogstraatse jeugdraad. Ze hebben het trouwens druk, de jongens en meisjes van de KLJ. Ze verdienen een pluim, want zelfs als het papier niets meer waard blijkt te zijn geven zij de papierslag niet op. Een proper milieu is hen dierbaar genoeg om door te gaan. Zaterdag 14 april was het weer zo ver. Meersel-Dreef blijkt gewonnen voor dit lofwaardig initiatief.LIIi De ponyclub en de ruiters van de L.R.V. hadden op zondag 1 april een stralend weertje. In de voormiddag, en ook tijdens de namiddag, hadden allerlei wedstrijden plaats in en rond de Meerse Bergen. Om 11.30 uur ging het echter eventjes richting Sint Luciakapel. Daar had de jaarlijkse pony-, paarden- en tractorenwijding plaats. E De gepensioneerden hebben heel wat werk verzet om de hobbytentoonstelling van 22 april weer tot een mooie gebeurtenis te maken. Ze kregen er heel wat volk over de vloer om al het moois te bekijken. Een week later waren ze al weer paraat voor de wijding van hun nieuwe vlag. LI De Kempische Klauwaerts mogen binnenkort gaan optreden in Nieuwpoort. Zij werden geselecteerd om deel te nemen aan een uitwisselingsproject tussen Hoogstraten en deze kuststad. De vendeliers vergeten ook hun verdienstelijke leden niet, al wonnen die in de verre 'Vlaanders'. Cor Vermeeren is al dertig jaar vendelier. Dat lieten zijn collega's niet zo maar aan hun neus voorbijgaan. Ze stapten met z'n allen in de bus en gingen Cor opzoeken. Cor wist van niets, ze hadden het goed geheim weten te houden. Plots stonden ze voor zijn deur en brachten hem een vlaggenserenade. Daarna was het tijd voor cadeautjes en zelfs voor een receptie hadden de Kempische Klauwaerts gezorgd. Prima werk... een pluim meer op uwe hoed.

Lauryssen electronics A

£

pvba

VIDEO STEREO K.T.V.

MINDERHOUTDORP 29c -2322 HOOGSTRATEN TELEFOON: 314.67.67


Herinnering aan

Streekeigen curiosa

Jos Adams Begin maart schreef Jos Adams een wederwens aan zijn vrienden van het Olvakoor te Minderhout. De inhoud kwam hier op neer: 'Ik vertrek nu naar het ziekenhuis maar zodra ik hersteld ben, kom ik in de zomer weer naar de Noorderkempen'.

Deze wens is niet meer in vervulling gegaan. Op 23 maart overleed hij in een Frans hospitaal want sedert bijna tien jaar woonden Jos en Julia te Villemotier in het spoor van zoon Gui en zijn gezin. In eigen streek hadden ze vele vrienden achter gelaten want Jos had behoefte aan mensen om zich heen in het verenigingsleven, op school, in I.K.O., bij tentoonstellingen, enz. Jos werd als zoon van de brigadier der douanes in Merksplas geboren in 1921, maar bracht een flink stuk van zijn jeugd door te Brecht. In 1940 werd hij onderwijzer, doch het aangeboren talent voor tekenen en schilderen bracht hem in de Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Hij wcrd tekenleraar te Komma in Congo tot aan de onafhankelijkheid. Terug in eigen land, aanvaardde hij de leiding over de lagere school van de Sint-Amandsparochie te Antwerpen. In 1965 realiseerde Louis Fransen eeti levensdroojn toen hij te Hoogstraten het Instituut voor Kreatieve Opvoeding stichtte. Jos Adams werd er de eerste directeur. Het is een zwaar begin geweest om de offici毛le erkenning te bekomen en om geschikte lokalen te betrekken. Met stiptheid en doorzettingsvermogen is dit gelukt, in 1979 kon Jos Adams op zijn lauweren rusten en tevreden zijn met het behaalde resultaat. In vele gezinnen zal een schilderij of tekening van Jos Adams een blijvende herinnering zijn. Kempische figu ren en landschappen genoten zijn voorkeur waaruit mag blijken hoe zeer de eigen streek hem ter harte ging. In Minderhout, zijn woonplaats, was Jos Adams een hoofdt'iguur uit de bloeiperiode van Kapellekenskermis, de stoet en de kwis. Hij was tevens de hervormer en bezieler van het Olvakoor en de meest hartstochtelijke verdediger van de restauratie van de kerk en toren, op een ogenblik dat hier en daar aan nieuwbouw werd gedacht. Het einde van de restauratiewerken heeft hij niet meer mogen beleven. J.B.

De betekenis der dingen In de gedachtengang van een gewone door deweekse mens hebben de meeste dingen een min of meer duidelijk omschreven funktie, tenzij je Panamarenko heet. Die stelt immers dat bv. een fiets slechts een fiets is als hij ook als fiets gebruikt wordt. In andere omstandigheden kan het makkelijk, zeg maar... een kunstwerk zijn. Panamarenko is dan ook geen doordeweekse mens maar een artiest. Voor u en voor ons dient een wei dus om koeien in te zetten, een vrachtwagen om dingen te vervoeren en een reklamepaneel om goederen of diensten aan te prijzen.

opliggers, beschildert deze met alle motieven die een klant wensen kan, vraagt aan een boer of hij een stukje weide mag (hm ... ) lenen en parkeert daarop deze reklamepanelen, pardon vrachtwagens. Natuurlijk kost dat een en ander, zo'n 180.000 Fr. per jaar, schildering gelukkig inbegrepen. De man die dit bedacht heeft, is inzake slimmigheden niet aan zijn proefstuk. Naast het verhuren van reklameopliggers bouwt hij immers ook de welgekende groene boogloodsen. Enkele jaren terug rezen ze hier als paddestoelen uit de grond. Het gerucht ging steeds de

In Meer nu zijn er kerels aan het werk geweest die de idee毛n van Panamarenko ingepikt hebben, maar niet zijn artistiek vermogen. In een wei langs de autostrade, even v么么r de afrit Meer, in de richting Nederland, staan er steeds geruime tijd drie opleggers. Buitenstaanders zouden kunnen veronderstellen dat het de voorboden zijn van de transportzone (en menig Meerenaar vreest dat dit in de toekomst het geval zal zijn). Maar nee, de opliggers zijn er bewust neergezet om reklame te maken. Nu is reklame maken langsheen de autostrade in feite verboden. De wet (KB van 14.12.1959) is hierin zeer duidelijk. Reklame, speciaal neergezet om vanaf de autoweg gezien te worden, is niet toegestaan. Slimme kerels omzeilen sedert lang deze regel door hun dikwijls fraai beschilderde vrachtwagen 's avonds en in de weekends boven op de bruggen over de autoweg te parkeren. Een nog slimmere kerel koopt oude

bouw vooraf dat voor deze loodsen geen bouwvergunning vereist was omdat ze kunnen aanzien worden 'als tijdelijke opslagplaats'. Onze slimmerik heeft zo te merken de gaten in de wet gezien als een gat in de markt, dat hij graag wil opvullen. Wat we ons ondertussen wel afvragen is of de boer die zijn wei hiervoor verh ... leent, mee ging betogen tegen het inpalmen van landbouwgronden voor de transport- en industriezones. Het is natuurlijk ook mogelijk dat we hier met een vooruitziend man te maken hebben die in afwachting van meer vrachtwagens alvast enige ervaring wil opdoen. Ach, de reeds eerder geciteerde gewone burger zal het worst wezen wat de boer met zijn land doet, zolang hij er maar geen nieuwe drijfmestproducerende varkensstallen bouwt. Stilstaande opliggers hebben tenminste dit voordeel dat ze geen lawaai maken, dat ze geen uitlaatgassen produceren en dat ze niet stinken. 27


'NIEUWS VAN ONZE ADVERTEERDERS' Een gesprek met: Marc Vanluffelen: encadreur

Over het inlij sten van kunst en de kunst van het inlijsten De inwoners en de aandachtige bezoekers van onze fraaie kleinstad HOOGSTRATEN zullen zeker reeds opgemerkt hebben dat de aanblik van de reeds zo stemmige Vrijheid sinds kort verrijkt werd met een kunstzinnig uitgevoerd uithangbord dat de gevel siert van het ruim 100-jaar oude pand Vrijheid 29 - en waarop men de woorden: 'INLIJSTINGEN - KUNSTHANDEL - MARC VANLUFFELEN' kan lezen. In het sfeervol ingerichte uitstalraam zien wij enkele vakkundig ingekader de kunstwerkjes hangen. We hadden een gesprek met MARC VANLUFFELEN over zijn passie waar van hij sinds kort een halftijds beroep maakt nl. het maken van kaders en alles wat daarbij komt kijken.

GC MARC VANLUFFELEN SrIJ L!4,9

Openingsuren: Maandag: gesloten Dinsdag lot vrijdag: 13.30 lot 18 uur Zaterdag: 9-12 uur en van 13.30 lot 18 uur.

D.HM.: Waarom zou je een schilderij of tekening laten inkaderen? Er bestaan toch zeker punaises om die dingen tegen de muur te prikken? M.V.: Er zijn verschillende redenen om een schilderij of een mooie foto te laten inkaderen. Een eerste reden is van esthetische aard: een mooie lijst rond een schilderij zal het

D.H.M.: Wordt een tekening of foto ook beter beschermd door een kader? M.V.: Natuurlijk, en dat is zeker zo belangrijk als de esthetische functie. Dat is wat wij 'encadreurs' de CONSERVERENDE functie plegen te noemen. Het kunstwerk wordt veilig weggeborgen achter glas dat het beschermt tegen stof, tabaksrook, kookluchtjes en aller-

nen drukken. Maar dat is een regelrechte doodsteek voor uw kunstwerk. Vervaging van de kleuren, bruine vlekken en vergeling zijn dan na een tijd zichtbaar. DH.M.: Wij kunnen toch ook een lijst kopen in de bazar - waarom dan een speciaalzaak in kaders? M.V.: Inderdaad, men kan een standaardkadertje kopen, men vindt die overal, maar zo simpel liggen de zaken niet. Ten eerste moet je al veel geluk hebben met de afmetingen. In de meeste zaken waar ze ook kaders 'erbij doen' heeft men doorgaans een zeer beperkt

kunstwerk beter doen uitkomen omdat het geaccentueerd wordt. Het wordt door een kader afgegrensd van de omgeving zodat het de aandacht krijgt die het uiteindelijk verdient. Het is zoals met eten: dat smaakt ook beter aan een mooi gedekte tafel dan wanneer een kissende vispan plomp op tafel neergesmeten wordt, tenzij ge sterft van den honger, natuurlijk.

Iei andere ongerechtigheden. Zonder kader zet die vuiligheid zich vast op het kunstwerk. Daarvoor is het gebruik van ZUUR VRIJ karton voor het passe-partout en de rug een absolute must. Zuren zijn de vijand van de levensduur. De verleiding om minderwaardig materiaal te gebruiken is voor sommige lijstenmakers te groot om alzo de prijzen aanzienlijk te kun-

aanbod. Enfin, als je geluk hebt de juiste maat te vinden dan ben je vlug klaar maar het resultaat is doorgaans ontgoochelend: zielloos industrieel seriewerk. Als je dus vind dat jouw pronkstuk een betere behandeling verdient dan kom je bij een gespecialiseerde lijstenmaker terecht: een 'encadreur' die zijn kaders maakt op artisanale wijze en aldus zijn beroep verheft tot een waar kunstambacht.

28


Hij nacht een compromis te tttdeti tusett het kunstwerk en de lijst, en tussen het ingekaderde kunstwerk en het interieur waarin het te hangen komt. Vorm en inhoud moeten één zijn. D.H.M.: Bestaat er dan zo'n grote keus in kaders? M.V.: Jazeker: je hebt houten kaders en aluminiumkaders. Wat aluminiumkaders betreft heb ik gekozen voor het merk NIELSEN omdat zij het meest uitgebreide gamma aanbieden: 17 verschillende profielen in 50 kleuren.

\\at de houten kadeH angaat: Lie klant kan hier kiezen uit 200 verschillende soorten, en dat aanbod zal nog uitgebreid worden. Men kan daarbij nog eindeloos kleurcombinaties met het passe-partout karton uitproberen. Ik heb ook een reeks ovale en ronde kaders. Verder heb ik nog ornamentkaders, op aloude wijze vervaardigd. Tegenwoordig zie je ook al ornamentkaders in plastic of polyester: om van te gruwen natuurlijk. Ik heb fotokaders in wortelnotenhout, koper, zilver enz., echte pronkstukjes op zich.

D.H.M.: Op jouw uithangbord lezen we ook 'kunsthandel'. Wat mogen wij ons daarbij voorstellen? V.M.: Natuurlijk kan je hier geen originele Van Gogh kopen. Maar ook geen gespoten sehilderijtjes die je op de kermis vind of waarnee men soms aan de deur komt: Kempische landschappen gespoten in Taiwan. De bedoeing is om posters, reproducties, etsen en andere decoratieve voorwerpen aan te bieden. ï.o beschik ik nu reeds over een ganse serie zeer mooie Italiaanse spiegels. Misschien kan ik in de toekomst kunstwerken verkopen van kunstenaars uit onze streek. Het is voor mij nog een beetje aftasten wat op dat gebied haalbaar is. t).H.M.: Wat zijn je toekomstplannen en wanneer is de zaak open? 1.V.: Ik wil door alleen kwalitatief hoogstaande materialen te selecteren in de eerste plaats KWALITEIT bieden. Een fraai kunstwerk moet de tand des tijds kunnen \\ eerstaan en er binnen twintig jaar nog mooi uitzien. Ik wil geen nepprodukt maar 'the real thing'. Zo wil ik op den duur echt een SPECIAALZAAK in kaders en inlijsten opbouwen. En dan tenslotte de openingsuren, ingekaderd natuurlijk! gesloten Maandag: van 13.30 tot 18 uur Dinsdag: van 13.30 tot 18 uur Woensdag: van 13.30 tot 18 uur Donderdag: van 13.30 tot 18 uur Vrijdag: van 9 tot 12 en Zaterdag: van 13.30 tot 18 uur D.H.M. We wensen je veel sukses.•

II. bij DOt4C1(E extra Prijzenslag

band

tev' u it stock PiRELLI

1)L0P 128

GR"Arrl, : ONTAGE

1468 •tS5 , 13 i65 13

1828 2059

1550 T820.L__-

:;joN

.alle

eigen - sneeuwkett Uitlaten

29


SPOR:T

]

HVV tot op de eindstreep in de running De match op FC Turnhout, met een nooit geziene belangstelling, eindigde op 0-0. Meteen behield Turnhout de tweepuntenvoorsprong die het op HVV had en werd het duidelijk dat de tijd erg kort zou worden voor de roodwitten. Met nog twee matchen voor de boeg ziet het programma er als volgt uit: HVV - Aubel en Hasselt - Turnhout, met op de slotdag Hoeselt - HVV en Turnhout Hoei. In de veronderstelling dat HVV de beide matchen wint, is de match van leider Turnhout op Hasselt wel erg belangrijk. Toch menen we dat Turnhout aan een gelijkspel op Hasselt voldoende zal hebben, immers we zien niet in dat het sedert weken veroordeelde Hoei in staat zal zijn roet in het eten te werpen bij de titelkandidaat. Dat HVV er tot op de valreep voor zal knokken, staat buiten alle twijfel en met 5 op 6 tegen Westerlo, Turnhout en Heist, bewezen de roodwitten dat de wil om te winnen nog altijd sterk aanwezig is. Tegen Heist, één van de weinige ploegen die erin slaagde HVV de das om te doen, werd tijdens een knappe tweede helft een 1-1 omgebogen tot een riante 4-1 overwinning. Wanneer we tenslotte nog even terugblikken op de kompetitie, komen we tot het besluit dat HVV tegen kleppers als Turnhout en Aar-

schot telkens 3 op 4 behaalde en dat goed geklasseerde ploegen als Tienen en Heultje ook in twee ontmoetingen er niet in slaagden de roodwitten te kloppen. HVV speelde tot op heden 28 matchen en verloor er slechts 4, telkens met één doelpunt verschil. Indien men tijdens het transfertseizoen de kern kan behouden, kondigt ook het volgende seizoen zich als erg beloftevol aan. Programma - vrijdag 27 april: HVV II - Hoeselt II: 20 uur - zondag 29 april: Hoeselt - HVV: 15 uur.0

Minderhout V.V. met een tevreden terugblik! Telkens als we in deze kolommen het wierookvat durven zwaaien in de richting van de M.V.V.-prestaties worden we door de spelers in de steek gelaten. Toch mag de Minderhoutse voetbalvereniging terugkijken op een in alle opzichten gelukt seizoen. Nadat het geruime tijd in een zeker degradatiegevaar verkeerde, werd een opwaartse trend neergezet en heeft het nu stevig postgevat bij de middenmoot. De uitslagen van de laatste wedstrijden waren echter niet om over naar huis te schrijven! OOSTHOVEN een zwakker broertje, kwam de beide puntjes weghalen aan de Hoge Weg. Aan een goedkoop doelpunt kwam het wel,

toen een lukraak getrapte bal tot cenieders verbazing in de winkelhaak verzeilde, 0-1 en daar bleef het bij. Op BRANDDONK, vooraan in het klassement, speelde groen-wit een opmerkelijke partij, maar weer werd met 1-0 aan het kortste eind getrokken. M.V.V. nam de ganse eerste helft voor haar rekening en de 0-0 stand aan de rust mocht voor de thuisploeg zeker gevleïd genoemd worden. Nadien kwam Branddonk meer aan bod en het scoorde ook! SCHORVOORT Turnhout, traditiegetrouw een degelijke voetballend geheel, kwam in de slotfase nog dicht bij het winnend doelpunt. Dit zou echter teveel eer voor de Turnhouters geweest zijn, want uit een hele resern kansen vond M.V.V. slechts eenmaal de weg naar het doel. Karel Koyen verschalkte met een vernuftige lob de bezoekende portier. Een 1-1 eindstand droeg de goedkeuring weg van de 22 acteurs. Op ST.-JOZEF kwam de M.V.V.-verdediging tijdens de eerste 45 minuten onder zware druk te staan en de 2-0 achterstand aan de rust mocht gerust verdiend genoemd worden! Dat Minderhout toch over een sterk geheel beschikt, bewees het nog maar eens. Jac Koyen zorgde voor de aansluitingstreffer en Eddy Peeters stelde met het hoofd gelijk! Op 29 APRIL, laatste wedstrijd van het seizoen, ontvangt M.V.V. de nieuwbakken kampioen VOSSELAAR V.V. Voor de spelers het treffen van de sportieve revanche, want de 6-0 nederlaag uit de heenronde ligt bij velen nog vers in het geheugen en zwaar op de maag. Supporters te 15 uur, rendez-vous aan de Hoge Weg om deze indigeslie weg te werken!•

Wij vieren 20 jaar Minderhout V.V. Zaterdag 12 mei 1990 13.30 uur: Miniemen MVV - Prov. Miniemen HVV 15.00 uur: Nat. Scholieren Zwarte Leeuw Scholieren Vacla gewest Turnhout. Zondag 13 mei 1990 13.30 uur: Duiveltjes MVV - Duiveltjes Meerle 15.00 uur: Minderhout 1 - Meerle 1 Zaterdag 9 juni 1990 Bal met NONKEL NEY'S RHYTHM & BLUES BAND in het Parochiecentrum. (ROTE TOMBOLA met waardevolle prij:zcn. Loten worden aan huis te koop aangeH)den.

AVN-nieuws Vanaf april, elke dinsdagavond vanaf 19.30 uur start AVN met training = JOGGING voor volwassenen, onder deskundige leiding van Guido Everaert. Iedereen is welkom. Inlichtingen te bekomen bij Everaert Guido, SalmSalmstraat 7, 03/314.68.25. (U kan ook terecht op volgende nrs. 03/314.69.13 en 03/314.39.66)

30


SPORT

V.N.A. snakt naar kompetitie-einde In de dertien matchen na de winterstop heeft de eerste ploeg 6 punten kunnen bijwinnen. Als deze 'Maand' uitkomt, moeten zij hun laatste match nog spelen in Pulderbos, de voorlaatste in de rangschikking. Hopelijk is het veld dan al opnieuw ingezaaid en kan men zich in Wortel reeds voorbereiden op de nieuwe kompetitie, zonder dat er een eindronde voor het behoud moet gespeeld worden. Door de puntennood wordt er door de le ploeg geen voetbal meer gespeeld, maar is het meer voetbal bedrijven. FC Meer moet volgend seizoen een reeks lager spelen, met een enthousiaste, jonge ploeg komen zij in Wortel met 2-4 winnen. Op Paaszondag volgt de inhaalwedstrijd te-

gen White-Star. De le helft kan Wortel aanvallend nog iets laten zien en een doelpunt scoren. Tijdens de 2e helft is White-Star de betere ploeg, ze maken gelijk en zonder aanvallend nog iets te laten zien, kan Wortel één punt uit de brand slepen. Er blijven nog 2 matchen te spelen, hopelijk valt hier nog dat ene puntje van de totale zekerheid te winnen. Bij de paastornooien doen het de Wortelse jeugdploegen niet slecht. De miniemen spelen de finale in St. Lenaarts, de duveltjes worden 3e in Merksplas. Op paasmaandag behalen de kadetten de 3e plaats. De scholieren doen hiervoor niet onder en ook zij eindigen 3e op het tornooi van Merksplas. Met deze twee derde plaatsen mag Wortel wel de wisselbeker mee naar huis nemen. Binnen één 'Maand' weten we de afloop van deze kompetitie.•

F.C. Meer: ondanks degradatie toch optimisme! Het seizoen '89-'90 is bijna ten einde voor ons eerste elftal. Voor onze andere ploegen is de kompetitie al enkele weken voorbij. Wanneer we hun eindrangschikkingen bekijken stellen wij vast dat zij een schitterend jaar achter de rug hebben. Hartelijk proficiat aan spelers, trainers, afgevaardigden en aan die bestuursleden die hiervoor belangstelling hadden. Een club bestaat niet uit het eerste elftal alleen. Zo kunnen we zeggen dat het een goed jaar geweest is voor F.C. Meer. Zeer verheugend is dat ons eerste elftal de laatste weken goed aan 't spelen is. En we zijn des te blijer dat dit gebeurd is met een zeer jong elftal. Allemaal jongens met talent, inzet en een goede mentaliteit. We mogen dus zeker de toekomst hoopvol tegemoet zien. Ook in 4de provinciale afdeling!•

F.C. Meerle promoveert!

Blij artka mpioenen Ter gelegenheid van het jaarlijkse feest huldigde het Biljart verbond De Verbroedering der Noorderkempen, gesticht in 1969, zijn beste biljarters, de reekskampioenen en zeker ook de 'driebanders'.

CATTLEYA De bloemenhijn per telefax of telefoon Maak het uzelf gemakkelijk... fax 014163.51.87 of bel 014163.45.16 en wij zeffen de bloempjes voor u buiten.

Bloemensierkunst

'CATTLEYA'

Paul & May Van Huffel-Van Dyck Leopoldstraat 60, 2330 Merksplas

Blue gezichten alom bij spelers en bestuursleden van F.C. Meerle! Men zou het voor minder! Enkele jaren geleden werd een buiteling naar lagere regionen gemaakt en de enige wens was zo vlug mogelijk zijn plaats terug innemen in 3de provinciale. Rapper gezegd dan gedaan! Groenwit heeft wel een aantal seizoenen moeten knokken om terug een promovering te mogen vieren. Voor trainer Kemland, aan zijn derde seizoen bezig, natuurlijk een deugddoende opsteker. Toch draaide het de laatste weken niet zo denderend en het is dank zij de slechte resultaten van de onmiddellijke achtervolgers dat Meerle zijn gunstige positie wist te handhaven. Zo verloor men met het kleinste verschil bij het eerder zwak aangeschreven Stabroek. Wat men ook probeerde, de bal wilde niet tegen het net en een vijftal keren stonden paal en lat in de weg. Zelfs de scheidsrechter sloeg met lede ogen de Meerles onkans gade en liet dan maar enkele minuutjes overspelen. Niets baatte! Een op papier gemakkelijke wedstrijd bracht geen enkel puntje op! Een week later werd een zeer zwak Hoogmolen met reuzecijfers ingemaakt, 8-1! Van Dongen scoorde liefst viermaal en staat momenteel op de tweede plaats in het klassement van 'de zwaarste schoen'. Met monstercijfers zegevieren doet deugd; vele jaren geleden tekende Meerle eens 27 doelpunten aan tegen Ol.Essen! Zoiets kan je je natuurlijk in de huidige kompetitie niet meer indenken. Tegen datzelfde Essen, de rode lantaarndrager van de reeks, moest men weer in het strijdperk en dit elftal zorgde deze keer voor een onaangename verrassing! Na een 2-0 achterstand kon Willy Michielsen nog wel milderen tot 2-1, maar daarmee was de kous dan ook af. Je ziet, zonder echt te schitteren bleef Meer le bij de top twee, de plaatsen die recht geven op promotie. Mede dank zij het falen van derde geklasseerde Berendrecht mag men de bloemetjes reeds bovenhalen. Gefeliciteerd spelers, trainer en bestuur! Volgende keer meer over het voorbije seizoen van F.C. Meerle!

31


Fusieswing De platte aarde-vereniging

Op rijdag 6 april speelde de Nederlandse groep 'ROGER and The Long Horns' in het Fortuin te Meer. Hooggespannen waren de verwachtingen niet vermits de groep weinig bekendheid geniet in Vlaanderen. Het is niettemin een aangename kennismaking geweest. In Nederland loopt het voor ROGER and The Long Horns heel wat beter. Roger Van Meer, zanger van de groep, vertelde me dat ze zowat elke week speelden in Nederland en dat ze in hun korte bestaan (± 1 jaar) reeds voorprogramma s van GOLDEN EARRING en LI VIN' BLUES achter de rug hebben en dat zijn toch geen kleine jongens meer. ROGER and The Long Hoins is een solide rock groep uit de grensstreek bestaande uit 8 geroutineerde muzikanten die zowat alles aankunnen. Naast een aantal sterk gebrachte covers (van Messa Forte tot Bluesbrothers) ook eigen werk met knap gitaarspel. Ten gepaste tijde werd de groep versterkt met een 3-koppige blazerssektie (The Long Horns. Alles was goed overwogen en mooi uitgebalanceerd, kortom een groep oin in de gaten te houden.

Kroeg En Blues 1990 THE WORKS

Op ZATERDAG 5 MEI komt er in Cahier De Brouillon wel een héél speciaal gezelschap op bezoek. THE FLAT EARTH SOCIETY met name, in de volksmond beter bekend als THE WORKS. De stijl van deze groep omschrijven is nou niet bepaald een makkie, maar laten we het houden op 'punkjazz'. Twee van de groepsleden, Noah Howard en Gene Velocette, zijn in de Cahier geen onbekenden. Enkele jaren geleden verbaasden ze iedereen met hun optreden als XERO SLINGSBY & THE WORKS, maar na het overlijden van Xero vorig jaar gingen ze in zee met de muzikale duivel-doet-al PETER VERMEERSCH. Deze laatste maakte ondermeer karrière in gezelschappen als The Simpletones en Maximalist, schreef muziek bij de dans- en theaterstukken van Wim Vandekeybus en Anne-Therese Dekeersmaeker, en zorgde zelfs voor het geluid bij de op VTM te ziene Kredietbank-reklame-spot. Noah Howard en Gene Velocette vormden ook zo'n allrounders, maar dan op Engels grondgebied. Hun speeltechniek en -stijl (respektievelijk op akoestische bas en drums) is ongelooflijk en is een kijkstuk op zich. Nooit kende jazz zo'n aparte aanpak, nooit werd dat 'aparte' karakter zo professioneel gebracht. Klasse, zondermeer, op ZATERDAG 5 MEI in het café. De inkomprijs is 200 frank, inlichtingen kan je bekomen op tel.nr . 03/ 314.32.64 (Mark Sprangers).• 32

Op VRIJDAG 11 MEI staat het centrum van Hoogstraten nog eens op zijn kop. Dan heeft de vierde editie van de kroegentocht 'Kroeg En Blues' plaats. Jawel, de tijd vliegt snel! Dit jaar hebben de organisatoren wijselijk besloten een wat bescheidener programma aan te bieden, met nogal wat lokaal (of toch, uit een redelijk nabije omgeving) talent. Er werden acht cafébazen bereid gevonden mee te doen, en zij weten uiteraard waarom: de kroegentocht is een gezellige bedoening en de sfeer is nooit ver weg. Toch steekt ook nu weer nogal wat muzikale variatie in het groepsaanbod. We vinden

Meerseweg 183 2322 Hoogstraten Tel. 03/314.46.55

-

Minderhout

NONKEL NEY'S RHYTHM 'N BLUESBAND terug als ouwe getrouwe; sporen van de voorlopig gestopte The Crew zijn er in ONE FOR THE ROAD, een gelegenheidsgroep met JANTJE DE BRUYN en PIETER VAN BOGAERT in de rangen. Gezellige rhythmrockers dienen zich aan in de gedaante van DIRTY FINGERS, DOWN TOWN CRAZY en de Antwerpse DIZZY DAVE BAND. Onvervalste bluegrass wordt gebracht door onze eigenste SMOKETOWN STRUT, een meer breed repertoire van fijne rock en pop wordt geserveerd door het Limburgse stel TO BE LOUISE. En om het rijtje af te sluiten is er nog de mateloze gekheid van het trio BURT VEGAS & HIS COMBO.

Maandag gesloten Dinsdag - Vrijdag 10-18 uur Zaterdag - Zondag 10-17 uur


MUZIEK Programma - DE WACHTZAAL - Nonkel Ney's Rhythm 'n Bluesband. HET BROUWERSHUIS - Smoketown Strut. CAH IER DE BROUILLON Burt Vegas & His Combo. - HET H000HUIS - I)irty Fingers. - DE PATRIA - Down Town Crazy. - DE ROMA - To Be Louise. - HET SCHUTTERSHOF - The Dïzzy Dave Band. - PLEKJE BIJ DE MOLEN - One For The Road. Praktische Info - aanvang live-muziek vanaf 21.30 uur. De groepen spelen gegarandeerd tot 02.00 uur. - tickets: slechts de avond zelf verkrijgbaar aan de kassa's, in de vorm van het bekende PROGRAMMABOEKJE. Kostprijs 250 frank. Opgelet! Het boekje is slechts geldig in kombinatie met 'n stempel. - busdienst: vanaf 21.00 uur rijdt de festivalbus elk uur op en neer tussen het uiterste noorden en het uiterste zuiden van de kroegenroute. Maak er gebruik van, bezoek zo nodig eens elke kroeg. - wedstrijd: aan de inkom van de Sterkenskroegen kan je een POST-KAART meenemen die je - bij terugzending - kans geeft op het winnen van een CD-speler, 20 tickets voor de Antilliaanse feesten en 10 tickets voor Akkerpop. Doén! - 'Kroeg En Blues' infotelefoon: 03/314.32.64 (Mark Sprangers). De Organisatie wenst je alvast een mateloos prettig avondje toe.0

Lenny North's Liquid Jazz Ter gelegenheid van haar 17-jarig bestaan organiseert de Mussenakker op zaterdag 12 mei een optreden van 'LENNY NORTH'S LIQUID JAZZ', onlangs nog te bewonderen op Bultrock (Ravels). LENNY NORTH is afkomstig van New Jersey (USA) en maakte platen met o.a. CLARENCE CLEMENS, de bekende saxofonist van SPRINGSTEENS E-STREET-BAND. Lenny North geniet in dit land vooral bekendheid in het Brusselse waar hij geregeld optreedt. Of je hem nu een saxofoon, dwarsfluit of keyboard in de handen stopt, hij weet er wel raad mee, en zingen dat kan hij ook. Wie dacht dat Lenny alles kan heeft het echter mis, daarom brengt hij een paar uitstekende muzikanten mee. Gitarist MARTY TOWNSEND uit California (werkte om. met Mar ty Haggard en Steve Perry) en onze landgenoten BART BULS (basgitaar, zang) en MICHAEL SHACK (drums, percussie), beiden professionals studiomuzikanten die werkten met o.a. RAYMOND VAN HET GROENEWOUD, BLUE BLOT en BOOGIE BOY. Het repertoire van Lenny North's Liquid Jazz is wel erg afwisselend; Blues, Funk, Reggae het zit er allemaal in. Covers van Paul Simon, Pink Floyd, The Doors en uiteraard The Beatles om maar enkele namen te noemen. Lenny North voelt zich wel erg thuis in België want binnenkort mogen we van hem in België opgenomen LP verwachten. Wie een professionele band aan het werk wil zien en eens goed uit de bol wil gaan, mag dit niet missen.•

Wij maken u wegwijs bij uw meubelkeuze EIKEN MEUBELEN: Er is opnieuw behoefte naar meubelen in natuurlijke grondstof, voornamelijk massieve eik. De meubelen in deze bijzonder sterke en waardevolle houtsoort, zijn oerdegelijk ambachtelijk afgewerkt en bestand tegen intens dagelijks gebruik. Daarom zijn ze zo duurzaam: het zijn meubelen om mee te leven! Door hun stijlvolle kreatie zijn ze ook niet onderhevig aan modegrillen. Al deze kenmerken maken massief eiken meubelen zo waardevol en zo waardevast. Ze behoren tot een steeds zeldzamer wordende klasse.

MODERNE MEUBELEN: In het hedendaagse moderne interieur passen meubelen met een karakteristieke vormgeving. Wandsystemen met ongekende mogelijkheden zijn kenmerkend voor het eigentijdse meubel. De opstellingen in de toonzaal zijn meestal slechts w000suggesties die naar eigen smaak en eigen interieur kunnen worden aangepast. Fraaie en soliede tafels en stoelen maken het geheel tot een sobere en degelijke creatie.

9

Alle dagen open, ook zondagnamiddag. Maandag gesloten. Wij bewaren uw meubelen tot de voor u gewenste leverdag.

Fusieswing kalender - Zaterdag 28 april, 't Slot-Wortel, 20 uur, 'THE SANDS' (zie fusieswing april) - Zondag 29 april, Spiraal-Rijkevorsel, 21 uur, 'CONTINENTAL DRIFT' De basis van CONTINENTAL DRIFT werd 2 jaar geleden gevormd toen 3 makkers uit St. Lenaarts besloten een groep op te richten (drums, gitaar en bas). Blues was waar het om draaide. Inmiddels hebben respectievelijk een zangeres, een toetsenist en een zangergitarist de rangen komen versterken. De Blues heeft plaats moeten ruimen voor covers van o.a. C.C.R., Elvis Presley, The Doors en zelfs onze eigen Raymond Van Het Groenewoud ontbreekt niet. Rockclassics dus, maar dan wat ruiger gebracht. - Zaterdag 5 mei: THE FLAT EARTH SOCIETY, Cahier de Brouillon. - Zondag 6 mei: Open podium, met NO END, vanaf 14 uur in Cahier de Brouillon. - Vrijdag 11 mei, Hoogstraten, 20 uur, 'KROEG EN BLUES' (zie bespreking) - Zaterdag 12 mei, de Mussenakker-Meer, 20 uur, 'LENNY NORTH'S LIQUID JAZZ' (zie bespreking) - Donderdag 24 mei, de Posthoorn-Meerle, 20 uur (onder voorbehoud) 'THE PRIME'. THE PRIME is een groep uit Kasterlee die reeds meerdere jaren aktief is. Dat THE PRIME een echte fuifgroep is hebben ze al bewezen in februari toen ze te gast waren in 't Slot te Wortel. De groep bestaat uit 7 uitstekende muzikanten waaronder Luk Praet destijds verkozen werd tot beste gitarist in de Backstage vacature. De andere bandleden zijn: Lieve Stevens (zang), Mark Swerts (sax), Guy Mannaerts (bas), Keen Kenis (keyboards), Chris Praet (keyboards, trompet) en Paul Segers (drums). De bezetting laat al vermoeden dat het om Bluesbrother-achtige taferelen gaat, fun verzekerd. - Zaterdag 26 mei, 't Slot-Wortel, 20 uur, 'THE DANISH BUTTER COOCKIES' De Deense boterkoekjes, een wel erg smakelijke naam die je bovendien niet snel vergeet. In februari zorgde dit viertal uit Kalmthout voor de verrassing tijdens de preselecties van HUMO'S ROCK RALLY in Beerse waar ze als beste naar buiten kwamen. Ze werden dan ook samen met RED SCARF geselecteerd voor de halve finales in Antwerpen. Hun songs zijn goed gestruktureerd en muzikaal stevig onderbouwd, gitaarrock van het betere soort. THE DANISH BUTTER COOCKIES brengen ook een voorprogramma mee en dat is een solo-optreden van de vroegere gitarist van de welgekende FAILING FELLOWS. Organiseer je een optreden of festival, laat hei ons weten. Doe dat liefst tijdig (voor het midden van de maand) zodat we onze artikels tijdig kunnen inleveren. Ook groepen uit Hoogstraten en omstreken die wat meer belangstelling willen kunnen bij ons terecht. Schrijf of telefoneer naar Lieven Muësen, Hazen weg 20, 2328 HOOGSTRA TEN (Meerle), tel. 03 1315.82.35.

33


Beslissende weken voor Cosmos Voor de 50 medewerkers van Vrije Radio Cosmos Hoogstraten zijn het behoorlijk spannende tijden. Sinds anderhalf jaar liggen de zendactiviteiten weliswaar stil, maar ondertussen werd er ijverig gewerkt om een volwaardige lokale radio met professionele uitrusting en omkadering in de lucht te krijgen. Het ziet er naar uit dat de eerstkomende weken beslissend zijn voor het toekomstige medialandschap in Hoogstraten. Wanneer de PTT zijn zegen geeft over de vergunning die door het Ministerie van Kultuur werd toegekend, dan zit de gloednieuwe Cosmos wellicht in juni op uw eigenste huisradio op frekwentie 105.0. De nieuwe studio is gevestigd in Icarus in de Celmelstraat en is er voor het eerst te bewonderen tijdéns de avondmarkt. Op 19 mei is het Cosmospersoneel druk in de weer in de Meerse Veiling voor de Golden Oldies Party.

De Cosmische geschiedenis gaat terug tot 1981 wanneer Yves Hoskens van tussen de mestzakken op de zolder van het ouderlijk huis de eerste piratentonen de ether instuurt. Vier inbeslagnemingen, een verhuis, en anderhalve zendvergunning later staan Ed Van Den Ouweland, Jef Rombouts en Lief Van Opstal nogmaals op het punt om een ditmaal legale radio op te starten. De grondslagen werden gelegd met de uitbouw van een uitgebreid medewerkersbestand en een professionele uitrusting. Waar Cosmos naar toe wil? Niks meer of minder dan een volwaardige familieradio zijn met semi-professioneel kader en professioneel materiaal... Toch is nog niet alles reeds naar eenieders tevredenheid in kannen en kruiken. Cosmos beschikt slechts over een halve zendvergunning, is in de lucht van woensdagmiddag 12 uur tot zaterdagavond 24 uur. De rest van de week wordt door de Meerse collega's van Valencia benomen. Een voorlopige streep door de rekening, waar Cosmos op termijn wat aan wil doen. Jef Rombouts: 'Eens we opgestart zijn, zullen we wel degelijk streven naar een volledige zendvergunning. Dat wordt dan de eerste prioriteit, moet het ook worden. Ik vrees dat een zender zoals de onze anders niet leefbaar is op termijn'.

Icarus Uitvalbasis is de zaal van taverne Icarus in de Gelmelstraat. Daar wordt een volledige zendruimte gebouwd. Ed Van Den Ouweland: 'Er is een studio van waaruit de programma's de lucht in gaan. Daar is trouwens een ruimte voorzien waar men het hele radiogebeuren live kan meevolgen achter glas. Verder is er ook de mogelijkheid om mensen live in de studio te halen voor interviews en dergelijke. Het hart van de radio is computergestuurd: dat regelt de tijdmeting, technische invulling van programma's, uitzenden van reclameboodschappen en het nachtprogramma enz. Dat

34

zou er in feite op moeten neerkomen dat Cosmos nooit uit de lucht is.' Elders is een opnamestudio waar interviews of reportages en programma's kunnen worden gemonteerd. Ook het informatieve deel van de opdracht van een lokale radio wordt grondig aangepakt. Er zijn eigen nieuwsuitzendingen in blokvorm: om 7-8-9 uur, 11-12-13 uur en 17-18-19 uur. Deze worden verzorgd door een eigen nieuwsdienst die zijn informatie uit diverse bronnen kan putten. Regionaal zijn er correspondenten per deelgemeente en wordt het streeknieuws in de ochtendkranten opgevolgd; voor het nationale en internationale gebeuren valt men terug op de gebruikelijke media. 'Bovendien', zo voegt Ed er aan toe, 'zoeken we nog naar verschillende vormen van specifieke streekgebonden informatie. Waarom bijvoorbeeld geen aandacht voor alles wat met de tuinbouw te maken heeft? Dan denk ik o.a. aan een praktische info, veilingprijzen, contacten met proefbedrijf en de veilingen enz. Verder moet al wie iets zinvols organiseert bij ons terecht kunnen met zijn informatie. Aan het uitwerken daarvan zal heel nadrukkelijk aandacht besteed worden'.

Muziek Het muzikale gezicht van de zender zal allicht in het verlengde liggen van de vroegere Cosmos. 'Dat wil zeggen dat we heel bewust streven naar een familiezender met een doordachte programmatie waarin elke doelgroep aan bod kan komen. Praktisch is dat misschien het best te omschrijven als een publiek van tieners tot veertigers. Al vergeten we evenmin het oudere deel van de bevolking - zoals vroeger krijgen die immers hun vertrouwde stem op vaste uren. In dit opzicht is het goed dat we voor drie kwart terug op het oudere medewerkersbestand kunnen rekenen. Op die manier kunnen we bogen op een ervaren ploeg met behoorlijke verscheidenheid.' Men wil zich nadrukkelijk als lokale radio voor het Hoogstraatse profileren. De inkomsten moeten o.m. komen van het uitzenden van reclame. 'We willen niet heiliger zijn dan de paus wat dit betreft en verhullen niet dat de reclames een belangrijke bron van inkomsten moet zijn. Al was het alleen maar om de uitrusting en de medewerkers te kunnen betalen. Maar wij willen hoe dan ook geen plat commercieel station worden dat er in feite alleen maar op gericht is om geld te slaan uit de commerciële mogelijkheden van een radiozender. In de programmatie worden

reclameblokjes voorzien voor en na het tijdsein. De publiciteit zal duidelijk een lokaal en regionaal karakter hebben. De spotjes worden professioneel gemaakt door verschillende studio's'. Op korte termijn zullen we heel wat meer van Cosmos horen, zoveel is wel duidelijk. De uitzendingen gaan wellicht definitief van start in juni. 'Eigenlijk zouden we op Ons Heer Hemelvaart mee de lucht in moeten kunnen', lacht Lief Van Opstal, 'maar het is nog afwachten hoe lang de PTT erover doet om het laatste woord te zeggen over de frekwentie en zendvergunning.' De studio zou echter reeds vroeger klaar moeten zijn, zodat jan en alleman al een eerste blik kunnen komen werpen op de opendeuravond tijdens de avondmarkt van 27 april. Bovendien is er op 19 mei de traditionele Golden Oldies Party vanaf 20 uur in de Meerse veiling. Het recept is ondertussen wel gekend: muziek uit de jaren 50-60 en 70 in audiovisuele vorm, met een aangepaste oldiesomkadering. Wagens, motoren, radio's, jukeboxen en andere popcornkramen doen de dagen van weleer herleven. Klap op de muzikale vuurpijl moet weer de verrassingsact vormen, die zich dit keer niet in de zaal maar op het podium zal afspelen. Kijken wat het wordt zodus... 'Euh, en vergeet niet te vermelden dat de verwarming van de zaal dit keer wel zal opgezet worden!' Contactadressen: Radio Cosmos, Gelmelstraat 7 (voorlopig tel. 314.77.48). Publiciteit: Lief Van Opstal, Bredaseweg 14, Minderhout, tel. 315.85.08. Nieuwsdienst: Jef Rombouts, Achtelsestraat 43, tel. 314.40.82. Public relations: Ed Van den Ouweland, Groot Eyssel 3, Meerle, tel. 315.90.95.•

De Hoogsiraatse Pers uitgeverij, verzorgt graag al uw drukwerk


KOPJE VAN DE MAAND . 0

Kinderen die aktief betrokken zijn bij één of andere in het kamera-oog-springende gebeurtenis vallen bij ons, zoals je ziet, makkelijker in de prijzen. Zo ook dit meisje uit het Hoogstraatse gebuurte Boereneinde. Haar naam vind je bij de Framsport advertentie.

LEZERS SCHRIJVEN

Hoogstraten 20 maart 1990 Aan de redactie van de maand, Tijdens de gemeenteraad van 26 februari j.l. is nogmaals duidelijk gebleken hoe begripvol en tolerant onze bestuursleden openstaan tegenover de oppositie. Blijkbaar acht de meerderheid het niet noodzakelijk de toegevoegde agendapunten uitgaande van de oppositie met ernst te behandelen. Nochtans voortgaande op de beleidsverklaring afgelegd door diezelfde meerderheid bij de aanvang van de legislatuur, zou met 'ALLE' betrokken partijen een constructieve samenwerking vooropgesteld worden. Helaas bewijst de realiteit het tegendeel. De vragen die wij als S.P. bij dit alles stellen zijn als volgt: - Heeft 'de meerderheid' in dit bestuur ooit gehoord wat openbaarheid van bestuur is? - Wenst deze meerderheid wel inspraak of tracht zij enkel haar eigen belang en visie door te voeren? - Zijn zij zo narcistisch ingesteld dat zij geloven dat enkel hun visie de enige goede is voor de Hoogstraatse inwoners? De wijze waarop dit alles gebeurt werpt bij de S.P. grote vraagtekens op. Openbaarheid van bestuur zou een ware zegen kunnen betekenen voor de ganse gemeenschap. Is het niet de betrachting van de verkozenen dewelke dit tijdens de verkiezingscampagne beloofden hiervoor te ijveren? Hierbij rijst de vraag of de kiezers van het door hun gekozen bestuur werkelijk krijgen wat zij ervan verwachten? Wij kunnen ons inderdaad niet van de indruk ontdoen dat dit bestuur de kiezer enkel heeft willen misleiden en haar heeft gebruikt om alzo de weg naar macht open te stellen. Voorbeelden waartoe dit kan leiden, hebben wij tijdens de jongste maanden in overvloed kunnen aanschouwen.

Namens de S.P. Hoogstraten Peters Guy

En weeroni een feestelijke gebcurieni.s (10el weero,n onze jologru(j Iii uppI5lL liii) aai heid): Schoolkinderen uit de basisschool van Meerle voerden een musical op. En met succes, want kijk, één van hen wordt ons kopje van de maand als ze vlug haar naam, adres en telefoonnummer opstuurt naar ons adres: D. H. M., K. Boomstraat 37, 2320 Hoogsiraten.

Ongevallen Maandag 19 maart om 16 uur werd aan het kruispunt Vrijheid en Gravin Elisabethiaan de fietster Lydia Hendrickx (30 j), Vrijheid 127, Hoogstraten, aangereden en licht gekwetst, door de auto bestuurd door Maria Huybrechts uit Beerse. Dinsdagmorgen 20 maart botste in Wor teldorp, de auto bestuurd door Hilda Jacobs (31 j), met de trekker-oplegger bestuurd door Etienne Broeckx (43 j), Vinkenpad 7, Wortel. De personenwagen werd zwaar beschadigd. Dinsdag 20 maart om 15.45 uur reed in Meer, aan de afrit van de autobaan, de motorrijder Sneyers uit Antwerpen, in de gracht. De passagier D. Van Loon uit Ekeren, werd hierbij licht gekwetst. Maandagmiddag 26 maart botste aan de L. de Konincklaan de lichte vrachtwagen bestuurd door Marc Moons uit Schoten, met de personenwagen bestuurd door Stefaan Verboven uit Oostmalle. Er was zware schade. Aan het kruispunt L. de Konincklaan en St. Lenaartseweg botsten woensdag 28 maart om 22.30 uur de auto's bestuurd door Joan Ons, Perenstraat 14 Rijkevorsel en Magda Vermeiren, Vrijheid 130 Hoogstraten. Er was blikschade.

Zaterdag 31 maart om 00.40 uur gebeurde er aan de Leemputten Rij kevorsel een ongeval waarbij vier personenwagens zwaar beschadigd werden. De chaufeurs waren Cornelis Martens, 'rerbeeksestraat 59 Meer, Patrick Michielsen, Terbeeksestraat 27 Meerle, Peter Peeters uit Vosselaar en Geert Goossens uit Halle. Maandagnacht 2 april reed aan de L. De Konincklaan een auto VW Passat tegen een boom. Zaterdag 7 april om 9.35 uur botste aan het kruispunt Tinnepotstraat en Brouwerijstraat, de auto bestuurd door Frans Van Den Abbeele, P. Van der Voortstraat 11 Wortel met de auto bestuurd door Anria Bruurs, Lindendreef 74 Hoogstraten. Er was zware schade. Maandag 9april om 15.30 uur botsten aan de Vrijheid, de auto's bestuurd door Antonius Thijs, Vrijheid 218 en Magda Aerts, Oostmallesteenweg 150 Rij kevorsel. Er was blikschade. Woensdag 11 april om 14.30 uur kwam het tot een aanrijding, aan het kruispunt Loenhoutseweg en 1-linnehoomstraat, tussen de auto's bestuurd door Monique Dillen uit Bornem en Constant Michielsen, Terbeekseweg 23 Meer. Er was zware schade.

gil


~

RIJDEN*@* __

0

Streven naar perfektie

Garage

Geudens B.V.B.A. Meerseweg 8 - Meer Telefoon 03/315.71.76

r*1L

FORD TWEEDEHANDSWAGEI\IS

~

7

GARAGE VAN DER VLIET

Oud-Turnhout Ambachtstraat 9 Telefoon: 014/41.65.42 -

IS PLEZANT,

IcCCO

Horizontaal 1.bijwoord pers.vnw. -

rund beminde v.

-

-

Zeus

2. muziektempel geneesk. drank Russische mijl 3.heden inhoudsmaat honingdrank worstvlees tantalium 4. onbep.vnw. etmaal klompje planten Europeaan 5.inhoudsmaat Pl. in Peru streek in N.Brabant Frans lidw. 6.wijnsoort pers.vnw. Europeaan 7.vaartuig oude Duitse munt kleine eg 8.wondkorst betovering p1. in Drente stop 9.eveneens muziekinstrument plaaggeest lO.dominee getroffen Pl. in Drente bevel 11.er plakmiddel 12.ruzie optisch instrument waterkering -

-

-

-

-

-

-

IIIVWI

-

-

-

GARAGE HOGA B.Y.BIIA L. WOUTERS St.-Lenaartseweg 30, Hoogstraten

Telefoon 03 314.71.84

-

-

-

-

-

-

Garage GEERTS Bredaseweg 43 2322 MINDERHOUT Tel. 03/315.74.65 • •

36

tweedehands wagens alle herstellingen carrosserie

LJ

-

-

-

drank

-

-

Vertikaal 1 meisjesnaarn cowboyfeest 2.tweegevecht 3.pers.vnw. stapel hooi lengtemaat 4. familielid blad- en stengeldelen in A'dam 5.naaktloper hemellichaam 6.schaakstuk staaf edelmetaal 7.lekkernij bevel gevechtswagen 8.voormiddag lichaamsdeel zijde ve. schip 9.muziekteken guitig lO.water in Friesland gemalen graan pers.vnw. 11. voorzetsel per persoon schoon 12.Ief parvenu 13.vroeger godin v. tweedracht 14.onbep.vnw. oningewijde haringingewand 15.Frans goud reukorgaan rijksuniversiteit dierenverblijf drijftil wollaag bloemenring. .

kwaad

-

-

-

- gebouw

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 3 4

5 6 7

8 9 10 11 12

41:

-

-

-

Fax: 03.314.83.98

alle depannage dag en nacht

-

-

1

— -JE fufiff

-

Tel. 03-3157231 Meerseweg 15 2321 Hoogstraten-Meer

-

-

Sint Lenaartseweg 28 2320 HOOGSTRATEN Tel. 03/314 68 60

MOTO

-

-

VAN It USSEL

.

-

-

-

J BOGAERTS ROOS

-

-

Garage

GARAGE AUTO

-

2

3

4

5

6

7

8

____

KRUIS WOORDRAADSEL rnn 12 111 12901 molR-13 0 raø in ciai D flfl 03 DDfl mom onmaannom nnn flL M EE GEl fil in i'iin nruin r Iar fl nFI .rni ri -

-

.

.,

-

non 1flN. 0 I!I9J E REII B 110 CI R rEI - 12113 flhi 000 ó 2 InflI mni -

NflI

9 10 11 12 13 14 15 16 17

E EN EN E o m EN 3 MENEN MENEN MEN E N na EER EEN EEN om MES EEN • EEN EEN WE MEEN E E N NE EN • MEEN mmm NEER a EENS MENEN EE N S MEEN NES EEN MEEN ons EEMMEEMEN EEN EN MEER • MEEN om • ENNE REE MEEN E MENEN MENEN EMMER


Burgerlijke stand

lein 3 Geboortes ~

1 maart: Maud, dochter van Marc Tilburgs en Karina Boudewijns, Vooraard 37, Minderhout. 1 maart: Ron, zoon van Christiaan Schalk en van Greta Jansen, De Mosten 12, Meer. 1 maart: Sanne, dochter van Willy Lauryssen en Maria De Bont, Bredaseweg 5, Minderhout. 1 maart: Sandra, dochter van Johannes Schrauwen en Jeanriette Antonissen, Hoogeind 72, Meer. 2 maart: Andres, zoon van Roger Jansen en Ludwina Schellekens, Borselhoeve 5, Minderhout. 4 maart: Karen, dochter van Joannes Van Gils en Elza van Bergen, Meterkensstraat 27, Hoogstraten. 5 maart: Karen, dochter van Dirk Van Opstal en Lea Jansen, Meerseweg 145, Meer. 7 maart: Hans, zoon van Henri Joosen en Lizette Lambregts, Minderhoutsestraat 23, Hoogstraten. 7 maart: Bart, zoon van Joannes Leenaerts en Christel Snoeys, Vooraard 16, Minderhout. 10 maart: Sofie, dochter van Wim Martens en Linda Larnbregts, Heerle 6g, Minderhout. 10 maart: Tinne, dochter van Stefaan Bastiaansen en Greta Rijvers, Venneweg 17, Meer. 11 maart: Gitte, dochter van Koen Van Looken en Christinne De Beuckelaer, Karel Boomstraat 57, Hoogstraten. 13 maart: Jeroen, zoon van Paul Fockaert en Maria Sprangers, Tinnenpotstraat 20e, Hoogtraten. 14 maart: Jimmy, zoon van Adrianus de Hoon en Lea Bastijns, Looi 5, Meer. 14 maart: Jeroen, zoon van Rudy Van Opstal en Christel Van Looveren, Borselhoeve 6, Minderhout.

GIJSBREGTS ftEKTRO Uitsluitend gekende Europese merken GRUNDIG ITT (koeling) KRUPS-NOVA MOU LIN EX PHILIPS-ZANUSSI

Ook sterk in Service Grundig-Philips/ Siera Acec-Novak-SBR Andere merken mits technische documentatie 's Boschstraot 3 HOOGSTRATEN Tel.: 031314 54 73 Zondagmorgen ook open

JJF HERIJGERS

I1

L bouwspecialiteiten

Indestneweg 7, 2320 -loogstreten, Tel. 03(31447 55

-

BEGRAFENISSEN

JORIS

AARDINGSDRAAD: voor onder de fundatie.

-

VERLUCHTINGS SYSTEEM: voor de kruipruimte.

-

D.P.C. DIBA FOLIE:

J

voor onder de muren.

-

-

STRAA TKOLKEN EN WA TERAFVOEFIGEULEN. R!OOLBU!ZEN EN P. V. C. PUTTEN

Gelmeistraat 52, Hoogstraten Telefoon 03/314.57.10

uit voorraad verkrijgbaar.

03/314.56.91

15

19 maart: Tom, zoon van Dirk Verheyden en Antonetta Ansems, Vredeboomstraat 6, Meer. 21 maart: Kim, dochter van Johan Michielsen en Annie Martens, Zandbergstraat 4, Meer. 21 maart: Thijs, zoon van Willebrord Jacobs en Ria Van Dun, Dreef 11, Meerle. 21 maart: Eline, dochter van Johan Daems en Lidia van Meir, Deken Lauwerysstraat 18, Hoogstraten. 21 maart: Charlotte, dochter van Frans Janssens en Maddy Michielsen, Lage Rooy 12, Meerle. 27 maart: Steven, zoon van Henri Leemans en Elza van Riel, Gustaaf Segersstraat 8, Hoogstraten. 27 maart: Wim, zoon van Dominique Faes en Greta Bolckmans, Gr. Elisabethlaan 39, Hoogstraten. 28 maart: Anne-Marie, dochter van Pieter Broere en Anita Mertens, Karel Boomstraat 11, Hoogstraten.

LI

Huwelijken

2 maart: Gerd Mertens, Heiken 84, Brecht en Marleen Mertens, Lindendreef 46, Hoogstraten. Nieuw adres: Dorpsstraat 1 16a, Brecht. 9 maart: Johannes Vermetten, Elsakkerpad 16, Chaam (NL) en Ilse van Boxel, Watermolenweg 9, Meer. Nieuw adres: Watermolenweg 9, Meer. 9 maart: Danny Haest, Nieuwstraat 33, Brecht en Christel Braspenning, Heerle 26, Minderhout. Nieuw adres: Heiken 94, Brecht. 10 maart: Paul Goos, Blauwbossen 2, Minderhout en Christel Van Bergen, St. Lenaartseweg 1, Hoogstraten. Nieuw adres: Leemstraat 2, Hoogstraten. 24 maart: Jozef Koyen, Hazenweg 24, Meerle en Anita Severijns, Chaamseweg 46, Meerle. Nieuw adres: Spieringstraat 3, Meerle.

24 maart: Dirk Peeters, Vrijheid 189, Hoogstraten en Marijke Adams, Blauwbossen 1, Minderhout. Nieuw adres: Lindendreef 1, Hoogstraten. 30 maart: Jan Reynaerts, Rijsvennenstraat 26, Wuuteze1 en Miranda Maas, Heieinde 26, Meerle. ,Nieuw adres: Gelmeistraat 23, Hoogstraten. 31 maart: Marc Brosens, Meerledorp 82, Meerle en Annie Michielsen, Minderhoutdorp 8, Minderhout. Nieuw adres: Meerledorp 66, Meerle.

n O

Overlifdens

27 februari: Frans Geets, 째28. 11.1921, echtgenote van Leonia De Meyer, Van Aertselaerstraat 76, Minderhout. 11 maart: Petrus Jespers, 010.09.1907, weduwnaar van Antonetta Koijen, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 11 maart: Carolina Lauryssen, 024.06.1905, echtgenote van Geeraart Vermeiren, Witherenweg 13, Minderhout. 21 maart: Joseph Deckers, 027.08.1924, echtgenote van Leonia Fockaert, Meersel 9, 2321 Meer. 22 maart: Catharina Krynen, 007 . 02.1906, weduwe van Cornelis Rommens, Heilig Bloedlaan 250, Hoogstraten. 23 maart: Maria Zagers, 003 . 08.1923, echtgenote van Jozef Antonissen, John Lijsenstraat 37, Meer. 26 maart: Andreas Huybrechts, echtgenoot van Johanna Kustermans, Dreef 10, Meerle. 27maart: Sylvester Voeten, 19.01.1990, Heilig Bloedlaan 297a, Hoogstraten. 27 maart: Ida Rombouts, 004.03.1907, weduwe van Adriaan Goetschalckx, Terbeeksestraat 49, Meer. 28 maart: Lodewijk Smouts, 006 . 10.1903, echtgenoot van Maria Goetschalckx, Heilig Bloediaan 250, Hoogstraten. 0

37


AGENDA

Op stap i* n..,

Café - feestzaal

De Eiken biljart - darts - kegelbaan hondendressuur. John Lijsenstraat26. MEER Telefoon 03/315.74.29.

`De Posthoorn'

FRITUUR - EETHUIS

voor meer dan een gewone pint!

HOOGSTRATEN

Naast de kerk in MEERLE

Café

Vrijdag 27april: AVONDMARKT vanaf 18 uur in de Vrijheid.

Patria

Zaterdag 28 april: Optreden van de SUPERIOR JAZZBAND om 21 uur in de Marckriver Jazzclub, refter van de Land- en Tuinbouwschool. Zondag 29 april: Jaarlijkse turnshow van 'T SPAGAATJE in de Zevensprong.

Biljart - Snooker Vrijheid HOOGSTRATEN

Café - frituur

PapiHon

J'Ç" ',,.(

Minderhout Dinsdag en woensdag gesloten

Taverne - Restaurant IJssalon Van Aertselaerplein 16 2320 Hoogst enten Tel. 0313143245 Geopend eanaƒ11 uur Dinsdagavond en woensdag gesloten Traiteurdienst

rouwers uis

Café

1111

discobar

uwsk Meerdorp 13 2321 Hoogstraten Telefoon: 031315.71.53 FRITUUR - EETHUIS

De Lekkerbek Het adres voor lekkere friet en ijs. Kerkstraat 3, MEERLE Telefoon 03/315.78.14 gesloten: maandag en dinsdag. Marc Van der Smissen

Eethuis Roma alle koude en warme schotels om mee te nemen.

Woensdag gesloten.

vzw Mussenakker Meer Waar mensen zich jong voelen Waar jonge mensen zich thuis voelen' Geopend: vrijdagavond vanaf 20.00 u., zaterdagavond vanaf 1800 u., zondagnamiddag vanaf 14.00 u zondagavond vanaf 20.00 u.

38

"DE EIKEN"

Om 14.00 uur demonstratienamiddag van de turnkring 't Spagaatje Hoogstraten in de sportzaal De Zevensprong. Iedereen hartelijk welkom. Donderdag 3 mei: Info-avond over Tropisch Regenwoud met als spreker PAUL STAES, om 20 uur in het auditorium van het Seminarie. Informatie-avond EERSTE KOMMUNIE om 20 uur in de Pax. Gespreksavond over BEGELEIDING VAN OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND door Bert en Mai Rombouts om 20 uur in vzw Epiphanis, De Sluis 1, Achtel. Inkom 200 fr. Meer inlichtingen tel. 314.36.55. Vrijdag 4 mei: Volksliederen LIED VAN MIJN LAND door het Piuskoor om 20 uur in de Pax. Van zondag 6 mei tot donderdag 24 mei: tentoonstelling KLEUR IN KUNST, de Vierde Spijkertentoonstelling in de Angelazaal met werk van o.m. Alechinsky, Corneille, Appel, Wouters, Ensor, Mara, Raveel. Open van donderdag tot zaterdag 14-17 uur en op zondag en 24mei 10-12 uur en 14-18 uur. Inkom 25 fr, gezin 100 fr.

John Lijsenstraat 24, Meer Telefoon 03/315.88.28 gesloten: dinsdag en woensdag andere dagen open vanaf 11.30 uur.

Vrijdag 11 mei: KROEG EN BLUES, met deelname van diverse bluesformaties in cafés in het centrum. WIELERKOERS voor nieuwelingen, ingericht door de Lustige Wielrijders met start en aankomst in de Tinnenpotstraat. Zaterdag 12 mei: Jaarlijkse BLOEMENDAG in de Land- en Tuinbouwschool van 8 tot 12 uur met verkoop van parkplanten, groenten en bloemen. Zondag 13 mei: WIELERWEDSTRIJD voor nieuwelingen en juniores, ingericht door de Lustige Wielrijders vanaf 14 uur in de Tinnenpotstraat. Herdenking EVACUATIE BREDA met misviering om 10 uur in de Katharinakerk waarna receptie. Zaterdag 19 mei: WANDELTOCHT NAAR SCHERPENHEUVEL door de Wandelclub Noorderkempen met start om 4 uur ('s morgens!) aan de Katharinakerk. VOORDRACHTAVOND van de muziekschool om 20 uur in de Rabboenizaal. Zondag 20 mei: MILIEU FIETSTOCHT naar Retie, ingericht door KWB met vertrek aan de kerk. FIETSHAPPENING ingericht door Vakantiegenoegens. SCHOOLFEEST in het Klein Seminarie met diverse activiteiten vanaf de vroege namiddag. KRUIDEN WANDELING van Velt om 9.15 uur aan café Hoefijzer, kruispunt MerksplasTurnhout in Weelde Statie met o.m. bezoek aan de kruidentuin van Maurice Godifridi.

Zondag 6 mei: OPENDEURDAG en SCHOOLFEEST in alle afdelingen van het Spijker van 10 tot 18 uur. De plaatselijke afdeling van AKTIEKOMITEE VLAANDEREN gaat met de bus naar een manifestatie in Brussel. Opstap aan de kerk om 7.30 uur. Van dinsdag 8 mei tot zondag 10 juni: Toeristische uitwisseling en informatieve tentoonstelling over NIEUWPOORT in de raadskelder op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur en tijdens het weekend van 10 tot 17 uur.

Donderdag 24 mei: SCHOOL IN WERKING in Vito. OPENDEURDAG in de Land- en Tuinbouwschool. EERSTE KOMMUNIE tijdens de hoogmis van 10 uur.

Donderdag 10 mei: IL FESTINO, een kameropera van Banchieri uit de late Italiaanse renaissance. Deze madrigaalkomedie wordt gebracht door de muziekacademie van Ekeren, het ensemble Cantus Firmus, dansers en KNS acteurs. Het geheel staat o.l.v. Wim Becu. De gesproken tekst is in het Nederlands, gezongen gedeelte in het Italiaans. Om 20 uur in de Rabboenizaal. Inkom 250 fr, in voorverkoop 200 fr. Tel. 314.55.36.

Zaterdag 26 mei: AARDBEIENBRIDGETOERNOOI in de Hotelschool vanaf 14 uur. Optreden van TEATER GRASSPRIET om 15 uur in de bibliotheek. Maandag 28 mei: GEMEENTERAAD om 20 uur in de raadzaal van het stadhuis. Donderdag 31 mei: vergadering FIETSPADEN NU om 20 uur in het Parochiecentrum in Rijkevorsel.


AGENDA

MEERLE

oÏ7R;[ HOOGSTRATEN

Taverne

't HOOGHUIS Vrijheid HOOGSTRATEN

MINDERHOUT Vrijdag 27 en zondag 28 april en dinsdag 1 mei: VOETBALTORNOOI van de Minderhoutse verenigingen op het terrein van M.V.V. aan de Hoge Weg. Zondag 29 april: PAARDENWEDSTRIJDEN (Nationaal Kampioenschap Veelzijdigheid) en ELASTIEKSPRINGEN op de Blauwbossen. Zaterdag 5 mei: TENTOONSTELLING van kunstwerken van Minderhoutse mensen, van 14 tot 20 uur in het KBG-huis, Schoolstraat 6. Zondag 6 mei: TENTOONSTELLING van kunstwerken van Minderhoutse mensen, van 10 tot 20 uur in het KBG-huis, Schoolstraat 6. Jaarlijks MOTORTREFFEN, Organisatie M.C. California. Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 mei: KLJ-WEEKEND in de feesttent in Minderhout-dorp met disco's TRAVEL SOUND, INNOVATION, CATSARS, VIENNA. Zondag 13 mei: EERSTE KOMMUNIE.

Dinsdag 1 mei: LENTEDAG van VeltNoorderkempen. Meiboomplanting tekenwedstrijd, bio- en ambachtenmarkt in en om de Chirolokalen. KWB fabrieksbezoek aan de 'Verenigde Brouwerijen' te Breda. Vertrek 13.30 uur op het Gemeenteplein. Inschrijven bij de wijkmeesters. Tot en met 6 mei: Tentoonstelling JOS BOETZKES (landschappen, gemengde techniek) in galerij 'Klein EYSSEL', Klein Eijssel 25. Maandag 14 mei: KAV GESPREKSAVOND 'Kansen voor later maken we nu' door ANN LEYSEN. Om 19.30 uur in de Parochiezaal. Zondag 20 mei: GEZINSBEDE VAART van KVLV naar Meersel-Dreef. SCHOOLFEEST van de Vrije Lagere School Meerle. Vanaf 12.00 uur mogelijkheid tot middagmaal (vooraf inschrijven). Vanaf 14.30 uur allerlei attracties in de kleuterschool aan de Ulicotenseweg.

RADIO CONTINU (FM 105.4) uur per dag non-stop en semi nonstop muziek - ieder uur nieuws - op het halve uur informatie rubrieken Radio Continu postbus 7 2328 Meerle - Tel. 3158657 Ontspanning en gezelligheid voor jong en oud, met biljart, darts, enz... café

Schuttershof HOOGSTRATEN

Harry Bogers

't SLOT WORTEL donderdag vrijdag 'zaterdag 'zondag

lekker eten tijdens het weekend op de Dreef. MEERSEL - DREEF

WORTEL Openingsuren:

• •

20.30-24.00 u. 20.00- 1.00 u. :19.00- l.00u. : 14.00-19.00u.

CAFE DE NIEUWE BUITEN Kleinhandel in Bieren Waters Limonade WILLY GORRENS-VERVOORT Langenberg 14 - 2323 Hoogstraten-Wortel Tel. (03) 314 53 28

ROMA

averne feeszaa1 \\ Tel. 03/314.77.48 Tel. 03/314.62.52

/

so fr t

SNACK- en PIZZA BAR

Tel. 03/314.38.11 Hoogstraten Ge)melstraat 2 (a tè- rest a u ran t

DE GRENS Strijheek 16 Meerle Tel. 3159107 anun Nederland 09-3233159107

-24

Cafetaria

Het cate voor jongeren met het hart hij muziek. Tel. 03/314 32 64 Ook op woensdag.

CARUS

Zaterdag 5 mei: VORMSEL om 3 uur. FLOWER-POWER avond in het SLOT. Dinsdag 8 mei: KVLV+50: 'WAT KOST HULP BIJ HET OUDER WORDEN?', half 2, parochiezaal. Woensdag 9 mei: KAV: DIEPVRIEZEN MET COVEE, half acht, parochiezaal. Zondag 20 mei: KVLV-LG-KLJ-KVLV: GEZINSBEDE VAART naar Meersel-Dreef. KWB/KAV: Nationale MILIEU-FIETSDAG naar de Hoge Rielen in Lichtaart. 21-22-23 mei: SPORTKAMP 4e-5e-6e leerjaar in Herentals. Donderdag 24 mei: Eerste kommunie. Zaterdag 26 mei: RERUM NOVARUMviering om 7 uur. Zondag 27 mei: AUTO- EN FIETSZOEKTOCHT: 't Slot, vertrek van 1 tot half 3. I)onderdag 31 mei: SCHOOLREIZEN le, 2e, 3e en 4e leerjaar.

MEER Vrijdag 27april: 110 JAAR STE.-ROSALIA met NONKEL NEY. Zaterdag 28 april: 110 JAAR STE.ROSALIA met FANFAREMUZIEK EN MARGRIET HERMANS. Zondag 29 april: 110 JAAR STE.-ROSALIA met fanfaremuziek. Dinsdag 1 mei: KFC Meer-Jeugd: DUIVELTJESTORNOOI. St.-Jorisgilde: KONINGSSCHIETING EN VLAGGEWIJDING. Woensdag 9 mei: Sportraad: SCHOLENVELDLOOP in de Mosten vanaf 14.00 uur. Zaterdag 12 mei: WIL TURA in de Veiling. LENNY NORTH'S LIQUID JAZZ in de Mussenakker. Zondag 13 mei: MUSSENAKKERVOETBALTORNOOI vanaf 10.00 uur. Vrijdag 18 mei: MUSSENAKKERBUS NAAR DE STONES in Rotterdam. Zaterdag 19 mei: GOLDEN OLDIESPARTY van RADIO COSMOS in Veiling. Zondag 20 mei: Nationale KWB-FIETSDAG. Donderdag 24 mei: KWB-KAV: RERUM NOVARUM VIERING om 10.00 uur. Geleide MILIEUWANDELING in de namiddag. Zondag 27 mei: Meerse supportersclub: WIELERWEDSTRIJD voor nieuwelingen en juniores.

Het mei-nummer van dit blad mag u in uw brievenbus verwachten op donderdag 31 mei. Dank zij onze talrijke ijverige medewerkers wiens kopij verwacht wordt op woensdag 16 mei. 39


7

. Het Belgische Rode Kruis

0n gevallen Brandweer 314.42.43

)3

POLITIE: 315.71.66 RIJKSWACHT: 314.50.08 DAG EN NACHT BINNEN

-

BUITENLAND -

Wachtdiensten

CONTAINERDIENST

~

centrale verwarming sanitair -

VAN SPAANDONK Meerdorp 79

HUISDOKTERS

2321 Meer

Tel. 03/315.74.46

JOS SERVAES Vrijheid 251 -2320 1-Ioogstraten Achtelsestr. 1

Weekeinde van 29 april: DR. D. MOST-

TeI.03/314.51 .33

MANS, Venhoefweg 10, Minderhout, tel.

Antiek KRIS VOETEN Koekhoven 5 Rijkevorsel

3 14.66.02.

1 mei: DR. L. VLOEMANS, Het Lak 3, tel. 3 15.84.74.

-

OVER-

Eiken en blankhouten meubelen Ook inkoop

Weekeinde van 6mei: DR. M. VAN

Tel. 03/314.34.37

Weekeinde van 20 mei: DR. M. LEURS,

VELDT, Worteldorp 5, tel. 3 14.48.00. J. WILLEMSE,

Weekeinde van 13 mei: DR.

Vrijheid 161, Hoogstraten, tel. 314.45.55.

Leningen

E13

Gelmelstraat

83

VERMANDER, Meerleseweg 26, Meer, tel. 315.85.11. Weekeinde van 27 mei: DR. F. DECLERCQ, Hazenweg 29, Meerle, tel. 315.84.54.

Van 4 tot 11 mei:

APOTHEEK BROSENS,

Schuttershofstr. 9, Merksplas, tel. 0 14/63.33.83.

Ulicotenseweg 36 2328 Hoogstraten (Meerle) Tel. 03/315.79.50

FRANSEN, Vrijheid 160, Hoogstraten, tel. 314.60.04. Van 11 tot 18 mei: APOTHEEK FAES, Zaterdag 5 mei: APOTHEEK

Indoor tenni squash

snooker Tennisclub de VRIJHEID vzw Achtelsestraat 72 2320 Hoogstraten .

Tl. 03/314.3 7. 76

K. VERHEYEN-GEYSEN Sanitair dakbedekking Zink + kope,werk -

SI Lenaartseweg 32 2320 HOOGSTRATEN

APOTHEEK LUYTEN,

Minderhoutdorp 40, tel. 3 14.40.74.

-

BART VORSSELMANS Tel. 03/3 15 76 26

e

Van 25 mei tot 1 juni: APOTHEEK

KEES VAN DEN BERG

HORSTEN, Vrijheid 98, Hoogstraten, tel. 3 14.97.24.

Centrale verwarming Sanitair -

Voort 26- Meerle

Tel. 03/315.75.31

TANDARTSEN Cis Vissers

Op zaterdag van 18 tot 19 uur, op zon- en feestdagen van 11 tot 12 uur en van 181ot19

Sanitair- en dakwerken Lood- en koperwerken Leemputten nr. 10 Rijkevorsel Tel. 03/314.73.00

Rommensstraat 5, Meer. tel. 315.80.01. Op 12 en 13 mei: P. FLAMANT, Baan 174,

ve/9u/ /

NOORDERKEMPEN

installatiebedrijf

varumlaan 48, Malle, tel. 3 12.49.83. Op 1 mei: L. BASTAENS, Gr. Elisabethiaan 4, Hoogstraten, tel. 314.66.16. Op 5 en 6 mei: F. DE SCHEEMAEKER,

Huwelijken Bals fuiven en klein P A

-

Meerdorp 61, tel. 315.77.73. Van 18 tot 25 mei:

uur.

03/314.76.81 -

AUTOVERHUUR

Op 28 en 29 april: C. DE BOEL, Rerum No-

Gelmeistraat 111 2320 Hoogstraten

40

2322 Minderhout

mobilE REnt

314.5 1.50.

-

Hal 14 2322 Minderhout

-

Tel. 03/314.54.50

APOTHEEK VAN PELT, Vrijheid 230, Hoogstraten, tel.

Onderhoud Depannage

9

-

Van 27 april tot 4 mei:

Jan Verheyen

-

-

-

APOTHEKERS

Centrale Verwarming

&W

LAURIJSSEN JEF VEEVOEDERS MESTSTOFFEN KOLEN GAS MAZOUT DAGELIJKS VERSE EIEREN

Desmedtstraat 36

Tel. 03/314.48.63

Š

Heimeulenstraat 20, 2328 Meerle Telefoon: 031315.70.16

Weekeinde van 24 mei: DR. L.

2320 Hoogstraten

00

JAN STOFFELS

Chaamse Weg 16, Meerle, tel. 315.85.55.

Verzekeringen

Eddy BLOCKX

KWALITEITSPLUIMVEE

Ravels, tel. 014/65.58.35. 19 en 20 mei: T. GOBERT, Gasthuisstraat 34, Beerse, tel. 014/61.49.99. 24 mei: F. HELSEN, Hoek 31, Rijkevorsel, tel. 314.31.91. 26 en 27 mei: P. HENDRICKX, Bolk 17, Vosselaar, tel. 014/61.49.97.

#%3STING

(

MARC VANLUFFELEN Tel. 03 / 314 75 78

VRIJHEID 29


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.